Słowo Pomorskie 1922.11.17 R.2 nr 264

'0110 o..1ro.. r. E. o. 2W 695. 
....-- 
; :.. 
. . I 
1 . 1 . . 

 
 . . 
. . . 

 '. . . . . . 

. , : . -,
 
. ,. . 
" . , . .!J1 . . 
" '. ," '. . . 
.. . 
.. . . r 
. 
,
 ' .. ,..... 
. . . . 
.. . , , 
. , 
....' 


. I 
 : 
I ' 
. . 
,,: - 


.  
 
.... .. 
.., t..... 
" 
.. 

 


. 
\ Cefta 60 marek. 
" I t 
 
t ' . . 
. . . 
. . . . . 
'. . . 
. 
 . . 
. . '
 . " . 'J 
. " ., -ł'.. . . . 
, . 
. . . 
. . ' . ,
 . . 
. . , . 
. . . . . . . 
. ',' . . . . 
" 
. t . . . 


.. 

  
. . 


-. 
. 


. 
. 


, 
Dziennik i Gazeta Toruńska. 


Toruń, 


- 
Abon&mCft 1 _'
ny w, ekspedycJi mit. 1000.-, w egen- 
.:,ocb mk.l000.
. I:ogranlcę mil. 2SOO,-, przez pOCZlę 
lul z odn_nlem mit. 1100.-, pod opaskił 
 Polsce 
IJIIL. 1250.-.. W rUJe wypadkÓw spowodowenych silił wy t- 
UlI. przeSKk6d w I:oktodzle, sirolków I I. P. wydowniclwo 
nie OdpowIada A doslarczenle pIsma. o abonencI nie 
fJIIłM prawa doaaganlo 61ę nledostoruonych numerów 
lub odszkodo
anle. 


O,lo5Serua na atr, l-łamoweJ mIL 65.-. no au. ....łam 
mk. 200. ,no str. trzecIej mk. 375.-.pned wlodomośc:Je- 
mI poloc:zneml mk. 500.-, od m'ejsce mlbmelruwego. 
O,lon. skomplikowene oru l: zestnetenlem mIeJsca od 
pOSJ:uegóJnego wypadku 2fYJ/o nedwyłkl. Drobne oglosze- 
nio, wleru neplSOW) mk 10..1--. ketdc: dolne słowo mk M- 
OgION' Z NIemIec teksamo. leca w walucie niemiecktej 
dla Innych krelów 3OlP1o nodwytlII, 


Adr.. redakcji: Tonm, ul. iw. Katau)'llY ł. Tel 300 i SB!! 


Adre. adminiatracji: Toru4, ul. iw. KalauYIIY ł. Te1e1OQ 57. 


Nr. 264. 


Rok IL 


Zydzl Porażeni tym ciosem 
ydzi cbwilowo go żydostwa. Wprawdzie są to ludzie 
· zamilkli, jak gdyby za
awjając się. co 
sz.epOjeni tandetną ideologją socjajistycz- 
ł S . daJej czynić. ną. ab z drugiej strony trudno prZypllSZ- 
a P rź y sz y e)m. . Szybko jednak otTU\snęli się z przy- C.L6ć. aby chłop polski nawet w swym Poslecb:ltme pa6stwoweJ komisJI 
lUego wrażenia i cała prasa żydowska interesj,
 szedł ręka w rękę z 
ydami . b 
Cała prasa żydowska. arukowana w zawrz:,ło oburzeniem na. niedołęstwo lea- To 
ydzi raz;umieją i tego się jedynIe 
 wy orczej. 
:ęzykupolskim i żargonie. przepełniona cerów centrowych, j2dnocześnie przy.z.ua- boją. Bo jeśli nie uda im się przeciągnąć Warsza",a. 14. 11. (Pat.). Dzi.ł O gołe 

ut obecnie ró:inemi artykułami na t2mat ląc między wierszami. że przez zwycię- pod płaszczykiem haseł socjaUstycznych 9 1 poi rano odbIło się posiedzenie pd. 
:'kladu sił w p1"zyszłym sejmie. i przewi- sLwo prawicy stworzyła się bardzo ciężka teJ grupy to grozi im katastrofa nieobli- stwowe) kOlj.isji wyborczej pod przewo- 
dvwanwm na najbliższą przyszłość. s
tuacja dla nich. ualna w skut!uch. druclwem g.:nt:ealnego komisar
 wybot:- 
-
szystkie te artykuły przepojone są Pozostała JOOlla. jedyna droga: szacho- A że si.. nie uda. za to prawie ręczyć cLego 
 b!eS1£wicza. Komisja ustalił. 
"rzedewszystkiem szczerą i otwartą ni'
- wanie prawego skrzydła przez liczebnie można. Chlop pobki m6gł iść z lewi.::ą. wynoJU v.'yoor
 w 32-ch okręgach. które 
nawiścią do bloku narodowego. który Biny blJk mnieiSz()5ci narodowych. który ale: nigdy me pó,dLie z tą-że lewicą opar- nacl
Jial) ,»O\rJkularne dane o wynika.cli 

TUpowawszy się pId znakiem ósemki. Łe.zwątplenia będzie popierał Całą lewicę tą o blisko setkę żydów. Niemców i Kl- głos'tJoVa.nia. fołYl..bczaa, t. j. do godz. 141 
zwyciężył i fatalnie pomieszał szyki ży- 
r ]mową. a przedewszystkiem SOCPli- 1 smów. \/ południ
 brak esz:ze protok6ł6w z 31 
dowsUn zamierzeniom. :LYClno-be}\\ed
rską. . Le zaś tak będzie. to dowod.z.i jui dziś c.kręgów \\Yl.C'Tl.zych. Przewodniczlł:r. 
A zamierzenia te były d1a każdego. Pozosta:ą jednak ludowcy. I to zdaje ,pI.lewiduiący lament żydowski2Oj prasy. k01Di
ji 
...neTldr;e
 p. Bresiewicz poslawił 
jako tako zorjentowa.n.ego politycznie s.aę jest D'ajwiększem zmartwieniem całe- zpb r anY1D pJzeds
..wicielom list wybor. 
rdaka bardzo jasn
 '...
 
 ." ' , czych do ','.zw::tt:1Ja pytania. jak nalet1 
Przedewsz}'8tb2m. 
ydzi na kilka jesz- Wybory do 5 - enatu. p'stąpic Vrzy obhzeniu mandat6w. pr.zr. 
c.ze miesięcy przed wyborami nie wie- padających na p\)szczególne listy plU\ 
rzyli absolulnie w możliwość zwycięstwa stwowe. jeżeli dzi(.iniik będzie poniiej 'CJ.' 
.łei narodowej. a ponieważ wszystko wa- Wykaz prowizoryczny rezultatów wyborów do Senatu. hy 5. a powy1 e l cyfry 4. Komisja Wyr
4 
walo się iść po ich myśli, bo ostatnie dłu- Ponitej poda,emy prowizoryczne dane o wynikacb wyoorów do Senatu w po- Liła zgodnie za.pa
ywanie. te nale:ty 11' 
gotrwale przesilenie zdawało się wróżyć sz
zegóh)ycb wOJewództwach. Brak wiadomośCI jesc
e 21 3-cb wOJewództw. wzglCC dnit WYLSZY ułamek dzielnika przed 
osłabieni12 prawicy. a powołanie rządu - - rnn'cJszym. JI.
lępnie pelnomocnik list1l 
przez czynniki lewicowe również było I l -N U M E R Y L I S T r". 5 r. OshJ'wsk.i postawił wniosek. ab'l 
znamienne. przeto nie uważali za sto&- Ok . h....
 -
 pa"slw
wa k"mlSja wybOl'cza wobec .. 
we zabezpieczać się przezocnie na naj- _ ręgl wy orcze 
 r 1 2 \ a \ 7 \ 8 12 15 16 11.5 rc
z:owa1lia swiew wybranego posła .II 
\IiŹ$%4 pczyszłość. , Za.;lębia w yra..iła opinję. te listy wierzY'" 
Przewidywane przez nich zwycięst\\o }1. Ęt. WarSZ3\\a 
 I_J 't 1- _I 21_1- 1\ , ,- - 

e5
:
:
!': y =lwd:-:I...
t. ) :; 
at....... b...}'" closUttecz1i ą g war8l1e;" . Ź'2 W K I k \L. 9 1 1 2 4 1 ' - -,, -. .,- 

-:J ,- '" oJ. le ec e - . - - - \tępują i'
itymacię poselską i wobec t... 

 mogli kontynuować nadal swe planv -Woj. Lubelskie 7 - - 2 - 3 - - 2 - e1 b K 
dążące do zagarnięcia rękaIoi socjalistów Woj. ŁódzkIe. 8 _ 1 1 4 ł- 2 _ - 
,) pos me mot
 yć aresztowany. a. 
całkowitych wpływów vi POlsce. Woj. War:3za wskio - 7 _ 1 _ = 5 - = 1 - - l!!isJa Jednomyślni2 postanowiła wniosi(
 
Na szczęście. przerachowali się., W 01. PoznańskIe 7 _ - - 1 5 - - 1 - - łeł. 0 me rozpatrywać. wycbodzlł C z zało. 
T . . ed bo ił Woj Pomorskie S _ - - 1 2 - - - - - ;.cIU&. że nie jest powołana do wydawa. 
się oU:ył:
;:J[:, że 
dzIa:
J?

n
o
 Woj. 
.ąskie . 4 - 1 - - 2 - - 1 - = 

;::
 o 'd::':
y
':oś
ozs


:n
::
: 
rjenłować, iż owo oczekiwane zwy::ię- -Woj. B alostockie " - - - - "1 - _ )()S!a należy do zakresu sądu własClwegG 

W'O lewicy staje się coraz bardziej ?10- Woj. Wl1enskie 4 1 - - - - l IV toku bu.tancii. Op inia komisiii P a&\. 
bl ho . .:
t, . ł ad WO J . Tarno p olskie & 2 - - - - - -, ,r 
tma. , CZS1e l jcu.. zmOTa laW1lS a n ni- 4 l _ 1 - \otwow'" nie mn.dłab y b y ć dla S ą du miaro- 
możl' do W 01. StaIH8, a wowskie - - - -, 
6 
II!' . lWOŚĆ przyjścia władzy stron- Woj. LwowskIe 9 ,,_ - - - - 2 ,uJną. Na tem posiedzenie zamknięto. 
;)leiw szczerze narodowych. Woj. Krakowskie 1 S 1 - -' - - Następne posiedzenie komisji odbęd'Zie q 
Wśr6d całego żydl6twa za
ało. Na. WOI' POleskie e 3 _ 1 _ - - - - l - 1 IV piątu dnia 17 bm. a Qodz. 9 i pół 
C"'
t" "ł! pospi
ZDe.m tempie rozpoczęii Woj. Nowogródzkie 3 - - - - - - - - - - I ano. 
lDlle:nta.c front l przygotowywać się do WOJ. WołyńskIe 5 - - - - - - S Ił Ił dat f II ap lol,k 
do łtakU, ewentua1nie do obrony. stOSOWlDie - - -- 1 '- I prawa on or IJ %ł · o cq o. q. 
L_.:u
 się z dnia na dzie
 By- Rftzem \13 l:.! 7 6 2 38 - - 11 1 4 Warszawa. 15. 11. (TeL wł). Wczoral 
IUA_,.. WYBRANI SENATOROWIE OBOZU WOJ. POMORSKIE. zakoóczyły się obrady nad konkordat.. 
Pi'2l'W'Są neCZlł było stworzenie t. p. NARODOWEGO. Ks. Bolt, b. poseł i Leon Ja.nb.-Pół- ze stoli
 apostolską. Tekst kookordatQ 
h
 
ejszości narodowych, do które- W wojew. krak.owskiem nie iest osta- cayński. będzie przedłotony Radzie miniltr6w a-. 
20 lD1eli w....ać WS zy s"'" zdec y dowani nie- t -"- e ustal one cz y S-ka ................. trzecI 
...,.. _I ""'.....:. ."....:
. WOJ. KRAKOWSKIE.' naiblitsze J . ses J 'i. 
przyjaciele Polski. mandat, w mnych okręgacb podane man- 
R 
ęoczęto gwałtowną agitację wśrlld daty 8-ki .zdajlł się być pewne. Ks. Adam Sapieha, biskup krakowski PieTWł%fl pOłiedzenl. aelma floplmJ j 


 i Niemców. przekonywując ich Poniżej podajemy nazwiska senatorów i Emi1 Godlewski. pcol Uniw. Jagielloó- w grudniu? u
 
e &OftJec.zności wystąpienia przeciwko Chrześc. Zw. Jedn. Narodowej. wybra- skiego; ewentualnie także Aleksander 
:!
lnemu wrogowi, budzącemu się in- nych w okręgach według powyższego wy_ Adelmann. prezes k
g
 kupiac:kiej Warł%awa. 15. 11, (Tel. w1.) Na pasł... 
"l-tov,i narodowemu w Polsca. kaZiU. w Krakowie. dzeniach państwowej komisji wyborczej 
. Kiedy jednak niebezpieczeństwo zwy- M. ST. WARSZAWA. WOJ. LWOWSKIE. I
atwierdzono dolł\d 33 .okręgi; pozostał. 
uęstwa, Chruśc. Związku Jedności Na- I Jeszcze 28 okręg6w. Wobec powolnego 
:ł
e" rosło z dniem każdym. chwyco- Bolesław Kosikowski i Ignacy Ba1i6ski. P06eł Ernest Adam. ks. Wite1d Czar- tem}-a je!! wątpliwe, czy zatwierd
enie 
... SIę Jeszcze pdnego środka. zdaniem WOJ WARSZAWSKIE. lor'yski. profesor politechniki Ma.kaymi- 
"Yd
,,:. radyka1nego. Była to pr6ba wy-. ljan Tbullie. wybolów nastł\pi do 28 bm. W kołach mi&- 

a w -ci u parla.m '"'....
- em obozu Ks. arcyb. T.zodorowicz. bo posd M. WOJ śLĄSKIE. rodajnych twierdZIł. ił. sejm zbierze się nie 
"'UUII[.: --...... u n
anowsk.i, inż. p. Romooki. b. poseł B. . _ chlej ' ) ' ak l grudnia. 
" C:Weg() między stronnictwami pol- UViI b b P et W . . ech Korl.ant Kowa' . 1 

 a enu. a -dowskiemi Stworzenn coś Krzywkowski i pcawd.'OpOdo 
 . pos2ł 'Ol! qC1 y. czyk · 
u ks...ł.ł ." S Bron. i fw miej9ce posła Korłantego) ki. Bran- Dodatki dla urzędnik6w. 
Ce
 "l41t piorunochronu, ube.zpieczajlł- d lub S ....c.
1..: 
6" przed koniec.z.ne.m starciem. . WOJ. ŁóDZKIE. ys 'P' urzJ--- War,zawo. 15. 11. (Tel. wł.) Rada mi- 
cra.z Cała praaa iydowska i pół-żydowska, Ks. kan. Albrecht. im. StaL Lipkow- WOJ. WIL
SKIE. nistrow pldwytszyla urzędnikom pal1stwOo 
btJw 
zona z nią lewicowo- ski, St. Karpiński i L Pułarw.ki. Ks. Stanisła.w MaciejewUcz. b. poseł. wym pensję dodatkową na miesiąc listo. 
_ty edersk.a. na gwałt jęły' rek1am.owa
 WOJ. KIELECKIE. NUMERY UST. pad o tS prOCo; na grudziefI o 30 procentz 
'liDla 

tr
 i wszelkiemi sposobami Jo1ju.u Zctanow8ki. roWki Joachim Dta orjentacji czytelnikÓ'W przypomi_ któ[łł jednak zadecyduje Rada ministrów 

Iine: w społecze6stwo. że stw«zenie Hempel. b. starosta; in!. Tad. Pqpoweki namy .znaczenie numerów ł-: w najbli!lzy
 czasi
 . 
::rłk 
= s
 := 

 i SI. .Manterys, ro1m1k, b. poseł do Dumy. 1 - PSL, 2 - PPS.. 3 - Wyzwole- 
Al
' dla Polski. WOJ. LUB ELSICTF- ni-, 7 - NPR.. S - Chrz. Zw, Jedn. Naro- Sprawa Fedaka 
SIYnkt t ten maneWl' się De udał. In- J chim Ba.rtoszewicz, pUb1icy&ta. .JMJ dowej. 12 - Centrum polskie. 15 - 
u- Lw6w. 14. 11. (pat.). W procesie F... 
z..". .samozachowawczy cal
 narodu St
 rUnik i Jan ł.a.szcz, roloiL · r
a, g 
t

_ cy B . 1ok mniejszości. 17 - daka d.riś o godz. 13 min. 30 zak06czyl 
gdYbętył. Społec.ze6stw.o polsJciĄ jak -,.,.,. 
wqe prLem6wienie pl'okucatu- Gurtl. 

hol prze(:zuło zastaJWioną pułapkę, 'prze- WOJ. POZN
KIE. Liaty 0ZID0U:2'JOne umnera.mi powytej następoi.z zabrał głos obrońca dr. GłUlZ
 
I1ttlJizic 
 pQnądku d.z.iennego 
 rót- Ks. Sta.nmław .Adamski. b. 
eł: .v. 22. poclane BIł w wykazie. w rubryce lUewicz. Przemawiać ma jeszcze 13 00- 

tbor O I 12 _ widnieją02D1i na listach Tad. Szułdr%yński. rolnik; ka. pnl Ant. .,ione". . ł:lroóców. Jeżeli przemówienia będą azłJj 
lIies czych. zgotowało tydostwu bolesną Stychel. bo wicemarszałek sejmu; Wład. Sił to w woj. lwow6kiem i tarnopol- w cl.a.lszym ciągu w tak wolnem tempi
 
It' 
ke _ zwvciestwo 8-ki na ca- Grab6ki, b. poseł (z Gnie.z;na.); SI. Grze- sloem listy iydowskie. a w woi. oolec- Jak dot:rcbc.zas. to rozprawa. potrwa do. 
4 JI.. garLeww, mUS"8I'z. bem lista Zjednocx
 Pomria. ko6c:,a bietlłcego tyaod:niaa - 


Sprawy polskie. 


- - - 
1 - 1 
- - 2 
- - 2 
- - 3 
- - 3
>>>
. 
Str. 2. ' 5LOW o POMORSKIE. !f
 
- pl .ć be h warunkach m6wi1 lam - 
Od ' k . Williama Ellin. H . Z. .trony francuakiej Francla ni. rufąpi - Niemcy mus%ą oc, o cnYCnarod turecki j;;ł tym, któ et Pa. 
ans . brało udział trzech doradców. ze ..trony Parył. 14. 11. (PaL-Havas). ...P
 Pa- 
slojaJnej nit inne DarOOy 
ę
tb 
N
 akt teron hakał-łwCZDego. PoIlIki .prezydent rady nadzor
J 
r- risien" dowiaduje się. .te Fr
c na1 Ja pvuczas Rokowania w Mudanji miały Da celu ł. 
-"I .Z..Z szaWlki
o Banku Handlowego jWlemaw- konferencji w Brukseli będzte . e
ać.na tr manie Turków przed linj, neutr za- 
Warszawa, 15. U. (TeL wł.). Senat aki i generalny dyrektor tego banku Szam- ustalenie wysokości długów Dł:euu
ch to ież Turcy me posł4pi1i ani kroku 

 
gdaD&ki przygotowuje. tekst at8lW}'
. we- panier. Kapi
ł zakł
owy nowego towa- proporcjonalnej do ł;h aiły płatwczeJ. oraz Turkom przyrzeczono wschodni4 Trac
J. 
dług ktÓJ'ej na tlareme Wolnego Mia.sta rzymva wyDOSić będpe 10000 IL 8zter. że odwoła się do takich środk6w. które
y W rawdzie dotrzymano tego przvr' 1ę. 
otoW&&\zywat. będz!-e przymu&OWe UlD!e
 ling6w. . . . zdoł
ł
 zmusić 
iemcy do poszanGwanta ni:' ale cddano im kraj zupełnie spi
 
U.t;za.Dle napiS6w I godeł .h

ych I Ponadto .
cIOnarJu
ze tego towaą:y- !przyJętych wbowtąza6. wany. Pragnieniem Turków jest. aby 
br
 
inny;;h jedynie w języku meuueckim. Ni- stwa bę
 nueli zapewmony kredyt w for- ROSJ A dy w lozannie rozpoczęły .ię niezwłocz . 
wd rejestracja ficm handlowych w s,da-:b mie obligacyj do 300 milj. f L nterl. Kie. '. . 1lIe. 
ma być załatwiana w myśl powyższego. rownictwo obydwóch przedsiębiorstw ma Zbrolm1a morskr
 aowi
tórD polo%
n'. W Konstantynopola. 
W . t I . t łó kol ....."'ch obj,ć dotychczasowy generalny dyrektor Ryga 14. 11. (Pat). Estońska agencja Londyn. 14. 11. (Pat.-Havaa). Jak do. 
.prawle 
 ocz:łi Wr S % a. W 
/
-J stoczni gdańFkiej prof. Noe. Do 
ady nad-1telegrafiC::Zna donosi. że rząd sowiet6w.. pro nosi Reuttr. połotenie w KonstantynoPola 
zap a ilCYZ/G. . 
rc
ej now
go towarzystw
 weJd" z ra-, ponuj,c z jednej strony 
nferenCJę w jest wciąt jeszcze bar
 poważne. Stanu 
Gdańsk. 14. 11. (pat). B1Uro prasowe DUetUa Anglii Spencer. Ella. ze. &tronYlsprawie rozbrojenia, z druglel strony po- oblętenia dotychczas me ogłoszono. lec 
6e:łatu gdańskiego ogłasza obszerny komu- Francji - Patart, Straw, Fre
enos, zelstanowił w tym samym czasie zbudować 12 nie tłumaczy się to r6żnicami poglądó
 
nikat o Zł..warc:iu w Londynie układu w strony Polski - Dunin i GrabsL. Pned- torpedowców i 2 krąŹO"NWki. Trocki opra- pomiędz.y sprzymierze11cami. Tak francu 
sprawie stoc
ni gdańskiej i g
ańskich war- stawiciele Gdafls
a dotąd nie zostali je- l icował program powiększenia rosyjskichiski jak i włoski wysocy komisarze upowa: 
szt.
tów ko
eJowych. Jak wtadomo. ut
o- szcze wy
na
uw. . sił morskich. W myśl tego arogramu flota lżnieni zosta
 bowiem do. wyrażenia zgody 
rzone będzie nowe towarzystwo akCYJne. Stocznia I warsztaty koleJowe zjedno- I bałtycka ma być. powiększona o 5 torpe-l na ogłoszemE' stanu oblęzeJlla przez wyso. 
które obejmie oba wspomniane przedsię-,czone w DOwem towarzystwie akcyjnem,'dowc6w i 5 łodzi podwodnych, flota ul 'kiego komisarza A
lji. 
biorstwa. Formalne założęnie tego towarzy zajDU4 się głównie budow", okręt6w handlo. czarnomorska o 6 torpedowców i 10 łudzi C II b d. abd k al? _ 
slwa nastąpi w najbliżazym I cZAlie w wych oraz uu:"dzefl kolejowych. Z począt-I podwodnych. , _ zy su on ę ue y ow 
Gdańsku. I kiem grudnia przybędz.ie do Gdaflska mię- . . k . Id Paryż. 14. n. (Pat..Havas). Według do 
W rokowaniach w Londynie brali u-.dzyujuszniCZ4 kcmisja podziału b. nie. Moz1iwośt konfliktu włos o-rOSYJs ego. niesiefl z Konstant)nopola. wielki wezyr 
dział z ramit.nia przedsiębiorców angiel-1mieckiego nuenia paflstwowego w G
afl- Wiede6, 14. 11. (pat.). ..Neues W.i.e.neo- Tewfik pasza o.dbył dłuż

 konferencję r 
6kich prezydent rady nadzorczej "Natio-Isku. 
tóra pow,:znue osta

 decyzlę. w. Ta.gebiatt" d0DJ6i z Lond}'DU: 
adeazły sułtanem, w ctągu któreJ. udało mu się 
nal Provinctal and Union-Bank" - Spen-Isprawte . stocZni. gdaflakieJ I gdailaluch: tułaj wi&iCXDości, te 
 rosyjski w od- prz!!wnać sułtana o konieczności abdy. 
cer ł generalny dyrektor koncernu ..Brown- wanztatow koleJowych. wet za poetępoWUlie fa&zy6tów wobec kacJI. I 
· .kolonii ros,;9:kiej w Rzymie .s.konfis
wał O przyspieszenie konferencji. 
P rzesilenie w Niemczech. :::ęt
:

cb. znajchrv
cych SIę Da l:outantynopo1. .14. 11. (
at. _ Ha. 
"8.8). Wysocy kOllUlS&n12 panstw sprZ}'. 
U p adek g abinetu - Ruch rewolucyjny. - Gwałty komunistów. A N O L.J A. mienonych wysiali do sW}'Ch rząd6w de. 
· . . . Jaki błazi. P1'%)'8%I, .kład izby gmfn? pesze identycznej treści. w kt6rych wska. 
Warszawa. 15. 11. (Td. wł.). WCZOr.1j Moguncja. 14. 11. (Pat). KomuniśC1 spo H Wedłu. te odroczenie konferencji naraz.iłob, 
.wlE.UVI'em gabinet Wirtha podał się do wodowali strajk robotnik6w metalurgicz- .Lonayn.. 14. 
.1. (Pat.: avas).. .g :r
 ainle uuz amie obecn 
d)'DlJ£p Do powytszego kroku prZ)'6
1- nych. W Koblencji i Diisseld{,He przyszło:obbczefl. "Tunesa · skład 
y glD1D b;ędzle' . 
w dzi.ala:6 
n ch i Dał ago 
p.ono Po meudanym zamiarze wci,\&wę- do starć mi
y str
jkując
! a policją. następ
.

: =Łz :Ł
5 J'ła;; .j:-:es:ea.ność n a';
midł
 towego .J:: 
C lud u soc:tal d demo
rat:
ł

 
 gt"Ubt6 kat. 
::b 


;:ł:' a::
=:n;ch
n."\ych. 30 zaji:
 
 
6. 
:rod:m liberali _ 73. 
eza- lwia. terminu. 
warc:ia k

encji i to 
cweJ o rq ": ou.m;:Jue 6 ,,:, W.1l\ . ,wijli _ 5. nac;ODI1liści irlandzcy _ 3. tummu 
ljWlle DaJWCZ'2in 1 et&Zego. 
PUYCzy.D4 było oaepoparcte Wirtha prz':z Wiedeń. 14. 11. (Pat). "Neue Freie Pres Konserwatyści będ, zatem ro7.1POrzłLc:łz.a1i 
eenlrum. se" donosi z Berlina, j;e w toku wczoraj- większości" 70 głosów. . 
. Bilrlin. 1
. 
1. (.p
tl. Wedłu4 wiadomo- szych rokowan .łr
:vj!1ych socjal- demo- W.oJ. Adl ło Ostatol a o wl a adomoS ' CI I. 
6cl prasy memudue.. zaburzerua głodowe kraci nie sprzeawtall Się .tanowczo utwo-' ¥uory W n. I. 
w Koblencji. Ehrcnieldzie. Pfals. Diissel- I 'rzeniu wielkiej koalicji, tj. wstąpieniu nie- Lonayn, 14. 11. (Pat.-Havas). Wybory 
dorfie. Akwizgranie i innych miejscowo- mieckiej partji ludowej do gabinetu. a za- odbę
 się w całej Anglji w dniu jutrzej- WarszCUDa. 15. 11. (Tel. wI.) Dotyc1t; 
'ciach miały tharakter bardzo grotny. Jest tem rokowania te we zostały zerwane i szym. Tegot dnia będl\ znane wyniki wy- C%tU brak wyników % 3 wojewód
t:D pt1. 
wielu zabitych i lannych. Nadchod
 wia- \ dziś toczyć się bę
 dalej. Nie jest wyklu- borów 7. 250 okręgów miejskich. W innych,nocno-wachoanich. Jeżeli $i'l weimie pod 
domości o zaburzeniach głodowych nie czoce. że mogłoby dojść do utworzenia okręgach :niejski
h i wiejskich ob1iCzanie 
 wagę wyniki W nich do sejmu. opierają/: 
tylko w Nadrenii. ale talde w innych czę-lgablOetu wielkiej koalicji. aczkolwiek tru- .głos6w rozpGCznie się 16 bm. przed połudn. 8!ę na lem. pr
ypuuczat należy. ifl sklad 
6e1.a
h Rzeszy. W Berlinie doszło do nO- l dności do pokonania 
 bardzo znaczne. Iłflnata będzie naslępujący. liaty nr. 8 _ 41 
wych l.8.burze6. p:zyczem spl,drowano Sytuil lt lil \V Tur " ll mandatów: nr.I-12; nr. 2 - 6; ft1'. 3-8 
wiele sklep6w. . II U. M. 7-2: nr. 15-1: m. 16-17: nr. 22 
. . N . "
__ I 
b 4; lU. 24 -Z manaa/.,. 
ap,ęzona "J....... o. Z II t . t h 8 10 ' t . 
WładOn ' oS " . Z :a granlGZD a na.rad.P
. Ni'Ce
 lub - co był
y c:Ua War3zCUDa. 15. 11. ( Tel. wł. ) .
 związku . s pon. w,OWJIc 
 nt. . - . nr. 
· U U II. FranCJi najdogOOniej6zam - Loz:ann ę . -h... . Land " P -2. nr.2-rl. nt.3-1. M. 16- 4 
. z nC!9ręzoną "I .....cJ
 w yme I aryżu manaol)' 
FRANOJA. Wiede4, 14. 11. (Pat.). .,Neue Freie ..Temps" pisze: Mamy wrażenie, jakoby _' ________ 
MleJlCe obrad konferencji pokojoweJ Prease:' dooosi 
 Lcndynu: Wczoraj 
- pewne 
lementy stawiał.y do WI1xru al
 Wstępne notowania giełdowe. 
leszc:q.a1e ustalone. była SIę bardzo tywa wynnana zdań nuę- ententa albo nawa wOjna na W*hObie. . 
Wiede6 14. 11 (P t) K pond t dzy Londynem a Paryżem w 
wie miej- PraEa nie potwierdza wiadomości wyj u ,Warszawa, 15. .11. (A. W.). Dołat
 
-....1.: ,N . u. '. a Pr " " ot do es . ad 
 5ca. w kt6rem ńaiał y ,by si.. odb y ć wat""'- lorda Curzon'a do p"...
.. 15750. Funty angIelskie 69000. F"anki 
..-.1..... eue rre'le esse wt ule ........ -1- h: ski 1000. F nki be1
t.: 930 
.u
 z miaroda.jnych stron. ie ze 
Iędu Le nu
dy 
 N r


e . kW p e
e.ncję w Stanowi$ko Turcji. . M= .:m. o(.M 2"Js. I 2i5 e Liry 
Da ablitajłłce się rokowania Poincaremu oza;nme.. a OSW1
eme 
oa"e
. n7ied
ń. 14. 11. (Pat). ..Neues Wiener . m .. 6"'" . ,WYP!. .. . 
lnadno będzie opu6ci
 Paryż. Ponadło h D1
 moze przybył do Londynu, pr
e Tageblatt' donosi z Lozanny. te Istnet pa- wło9kie '3fJ. Korony czeskie 510. Ko 

 fra.ncwrk:iemu zaJeż ba.rdzo na j
 z Końcem tygc.dnia wUhieć u sie- na przyjął dziennikarzy za
raniCZDYch i eony austr;yackie, 0.21. . Rubel złoty 8100. 

 aby we 
nyJ naradach błe lo:da Curz.ona. ten 
tatni zapropo- ufzielił im blitszych wyjaśnie6 o sytuacji Rbel. Iilebrny 5200. Bilon 2300. - Ten' 
ucz
stniczyły r6wnież Włochy dla kt6- nowal. aby jeden z delegBJt6w francuskich w Turcji oraz o nadziejach. jakie liłCzą denqa słaba. 
rych Londyn nie mote wcbOO.zić w rachu- na konferencję w Lozannie pnybył jutro Turcję z konferencją lozańską. I_et o- Gdańsk, 15. 11. (A. W.). Dolary 7500- 
bę jako miej&ce spotkania. Fran:ja i I
b w 
, do Lcndynu celem wyje.śnie- 
wiadczył. te T.
cy pokładają 
ł, ..n
dzie 1700. Mar
 pc:1&kł2: goł. i wypł. 
7. 

ochy proponują jako mi,*,=e odbycia ru.a sytuaCJI. Ję w propozycJI francusko-anglelskieJ. W Tendenqa mewycatna. 
.' 
LUDWIK STASIAK. ł) Uczeni układaj, 
owniki zł.odziejskie iPrz£cież. Qdy 
al 
c ..parademar- ' _ Niemcem jestem _ uwołał kapral, 
R i słowniki krymina1m. niechże się znaj- sch2m", knyknie .,Acl1tung"l to cały z ktwego oczu szczerość wielka bih. 
enegat dzie człowi
.. kt6ry zbi
 przek1eri- podw6rzec 
ł08 jego 6łyazYi zdaje się. 
e _ Ojciec tw6j... 
siwa amtrJ'lckich I prusk1ch koszar. szyby od lWIego głosu zaclrżały. On wwe Oj . a.tki. . tam' to 
.. o 
':: .1-: . ów t l Ił;' Gó d Będzie Łt) pomnik z czasów. £: y ludzkosć modulować akc:-ent nad liter, ..a". on jak- _ . - t ca 
 b l li 
 "'I___
e 
amtę M 
 
. 
ł- 
-- & u;peJ mar Jl'O Oe,,1 l1łe.o b ł t . t -..-: L__ ,....
 t by 1_ ---
 U ch h ... ot" J I I Cal b WleJn. e 01U 'Y o"\
am1... '" y--- 

ska. ya w s arue 
 ł-UUe
 U&I' a
7"" w....
. .uJ:Y
:.. OB. -...... y ata- bk b,ł t.a!kże Po1ak.iem, ale ja od pUrW' 
łOi daj A lZd'Y podoficecem JUŻ pm"'D0W8 ny. lJOoD ma ten głos. pu.łkoWDik ałowę 
"Ta- szc' ki lud . m6wi t łko 
.'1 87,. Wojciech trzymt
l straszliwym głosrm cal zelektryzowany komend", oficerowie iJ asy owe, . ę Y.'H .t 
Cw1czet1ła wojskowe pt:
edziWft1e wy- krzyknął: ..Ac.h.tung"f!!" _ 10 krew w re- wszyscy. sł}1loZąc ten głos. stawali. _ . -. Tak. tak. MówIsz. jak rodowi 'f 
konywał. rozka'Zy w lot .poJD1ował. Bar- krotach marzła, to wsąstkie nffWY czło- A gdy miał zbliżyć się awans lisłopa- NIC!'nuec... . . . 
c1z0 l k ęd t6tk 1 o .t.0 W t g.ębę bili.. 
e
 uIobył wn.cz.e dręt.wiały. Na tę piorunOW1ł kJ- dOW'y. przyazecU do izby toł.nienkiej or- - ZdaJe sę. te to jui nasz _ zauwa 
wzg y 
J""
 a I z ramleJ11
 Jego aam mendę: "Achtung" tłnierz się Zl'}"Wał. dynans i wezw-ł Tnmiela cło kancelarji.. żył porucznik. '. 
w pysk bił. MWIJ10Wany .gefreilt
em.. był stawał poB
iem kamiennym. Gdy o pi,- Ccekal. tam na 
o kapitanł u- _ W t.a1cim razie mogę Trm1ie1oWl 
plagą dla P!'osteao tolwe.rza.. Sluł.bisty, tej rano Trzmiel dźwignął się oZ łóżka cznik i ch por powmszować 
!karny. energiczny. wnet zwrócił na ełebIe i nad O!Irotem 6ni c ch ludU krz k.n ł' OI'ąty. . .. 
uw
.l:t; feldfebla. kt6ry go reszcie 101- ,Acht 

" JII " to "'Y 'tr. b _... dz Y . ą t - Słucbai-11o Trzmiel. cm ty za jeden? - Słucham. pame kap'łame. 
. -I_
-_....:_
. Lo. W lo · 6. ,- Y w "-UC.eT 1121' U T' ,_.Lo,} . Buk P edsta . "'-steś do awansu 
IIler
y prz
ua';"WKQ za WZUł". t przy. rekrot6w pio:nm strzelił. cztercblie.stu toł ,--t'UU?11em Się w owcu... - rz WJQDym r- 
awolł ,ohle Języ
 k
zarowy. k
6ry ZB- nierq się zerwało. c
dziestu w bieliz- - To wiem .z ,eneraJi6w. To zapisalle na feldfebla. " . 
prawdę do lu
1dch Ję!yk6w %aliaany
 nę ubranych 
chi u ugł6W1ka łóżka. wy- w papierach k
 K2IIpr
l
 z
zyły 
ę 
zy. 
by
 nie powm1ea. Niem.al% ?nekle
 prostowanych I
 struna stoi. Nie wstał _ Ojciec mój był... - DziękUJę. paID'2 kApltame. 
stwa. kt6r
by pn
. usta 
u:za me czterdziesty pierwszy. a raczej wstawał To ws.zystko wiem. _ ..Abketenl" 
przes by zło. !1lemuz l iwiętego W 


 kt bl 6- powoli; skoczył kapral Tnmiel i w pysk Z8Item 3W'oct7A o ro ...A-a7¥ P aci e kap : Tomie! zua1utował zwr6cił się na 
rego me op WaDO S.,,,,---,, u- lił t ud ł . ." .... ...... &a_ u ._ . 
tniershoa, wszelka 
ła, oto powsze. t sine · po. em 
uzy. g
 p1
 auę- tanie - mówił kapraol wyprostowuy jak obcasie i idz.ie do drzwi. "..,6cL 
dni języka koszarowego ter. Nie uwie- w!ócaz'o a/ ':
Ż:k 
e- dębczak. - Ale. ała, niech-no się Trzmiel 
rzy1iby ludzie. Qdyby s
isa
 ten slownik ciem 
ogą; Qdy zaś żołniuz 
a'- -:- Chcę wied:zie
. jaki jat tw6f ję%Yk - RozkazuJ. panie kapitanie. '. 
kanału: . a ,8pł-ć ao me wolno. bo na uderzył go z 
iej skony pięścią w tę: mac
erz
tv:. _ Co chciałem powiedzieć... n
 
;w8p
eme koszarowego. plugastwa by. Ale przez to tdawn.a umja pru&ko: - Nleanecld. . . Ot6ż jest rzecz taka. Mówię do was I łe
 
przeJmuje czł!
 wstręt I ohyda. zdobyła. uiytecznego i karnego tołnierza. - T
 zatem le:sł
. .. do człowieka, maj",cego wojskową iIł 
.... C4 ltoi&z. jak P
 Jezus przy - On. już teraz wie, co to :znaay. gdy pne. - Nretncem, 
e k
pltann. . li.g
ncię. niechże Trzmicl 
echc:e d
ze 
- - - matk, twOJłł_ - - - łOJ.ony uwoła: Dorw6clca kompan,a spojrzał 118 Trzauc- to U'OZtUDief. Ot6i ja, kapitan. choć re- 
, - Zam
owałd ojclł;t pocł.pa1iłeł wieś .:... ..Achtungm" Ja jak
 podejrzliwie. 
tem s:z1acbckem t zwię się von Rocbb.t
 
- - 'W1 ętego Jana Nlepomucena -, Słynie w pułku Wojciech Trzmiel 'Z - Tak?? Niemcem?? Bo niby_o pnecież mimo to jestiW demokra\4 
11 . ) N ł. II\OQQ niestety otfos'" druidem ohydn
ch olbrzymiego głosu i 
 piorunowej lro. Porucznik śmiał się i m6wił: ::wierdzę. że wszystkie nazwiska Dl 
ez


c:
 (Orzckłefllltw. .t6re sq-szałem od jWltu mend y Plac do ćwiczeJi 
-
..1 koszara- _ Dschm-iel Dschm-ieL bwiecie s, jednakie i sobie równe. 
o z....erMól1u . -łe aI..tbr lIIel w wo"kłA ..tł.-. ł- -.. ... 
ł-- (Pu,p. ad.) Lmi ma pewnie cztery. morł' wnlkoścl. e. - Nuwiską R"t)je tak bn:mi dziwnie. IClu da1az
 
I
>>>
. 


Nr.2M- In':OWl) POM.
 SICIE Str. .. 
Z prasy. 
eaia oł ens7W' . 'A wraz z tem. ma'ciecha to nie szcz
 . strach 
a Komunikat 
lD1eJsce zupełny zanjk grup 6rocIkowydJ. wszystko: I 
Cała prasa polska, pomimo. te wytiory Zachodzi to na arenie międzynarodowej., I . .. wf ., 8puwie Landszaft Zachodnio-prusktc:ł. 
d sejmu. wobec ostatnich wybor6w do Be- odbyło się ODO równie! i u 'nas 5 Iistopa- Nie uleg
 tut 
tphw'O
ci, te Pz:a - Da Pomorzu. 
°tu są już rzeczą przebrzmiałą, w dal- da.K06ztem centrum wzmogła .łę ogrom ca dawno seJmu powraca mezmlen. licze- . 

 ciągU analizuje przyszły skład sejmu nie na siłach pra" Ch'" hhie, acz wewn. skonsoUdow
 Lista Pomorska bba Rolnicza w Toruniu 
. astanawia się nad przer6żnemi możliwo- Przedstawia 1O

:;1=" 
 "CJ;1j en V" zdobyła okoł.o 170 manda
6w! nadesłała nam poniższy komUJll.Ut z 

arni różnych ugrupowail stronnictw.. tych grup ale wszystko je ł-CZJ' par ex zmia1dżywszy wszelakie 
rupowama I prOŚbIł o ogłoszeJlle: 
.
 Prasa żydowska zato, drukowana w cellence czam1 kolor wybitnie reakcyj n; koterje. W ogonku potężnej enchadecji Podczas odbytych z rmeJ podpisanym 
ck l b' tendencje. Będzie to najsilniejsza grupa będzie w
okła. suchotniczy żywot drobna konfea-ency; w sprawie likwidacji nemstw 
polskim jęZ} u u iargOJlle, ostrożnie wy- w sejmie o wyratnym i jednolitym nrn.. grupka 81edmiU skulszczyków. pomocskich, kt6re miały miejsce w mi... 
czekawszy stosownego momentu, dopiero gramie" r-- W centnun zasiadać będzie stronni- si4cu patdziern.i.ku r. b. pod przewodnI- 
teraz zaczyna omawiać wyniki wyborów yde skt 
eimowych, martwiąc się ogromnie ze rwy_ . · . ctwo średnio-za.motnych chł0p6w pod ctwem prez nta ziems1wa poznafL 
- 
S a ' ę stw a 8-
 i zaniku partyj centrowych, Na ten sam minnPt'Alrv ton nastrofou y przewodnictwem Witosa, kt6ry ma do go p. 2:yclIlińskizgo, j z w»półudzial'
 
od t'I"w h rak t F ... ---
l dyspozycji zaledwie 70 mandat6w. tlłd- 1 komis.arza pwtwowego, p. mecenasa dr. 
które z pow u swe 6 0 JllJ ego c a teru jes "raJtaII !argonowy. który wylewa ny władzy leader "Piasta" będzie mu- K. Kolczewskiego, Z06tały defiwtywnie 
bardzo były pożądane przez żydostwo. łzy rozpaczy nie ty lk 9 nad zwycięstwem słał skwitować z dominuj
cej roli. jalu\ ustalone projek.ta punkt6w zasadniczych 
Oto w jaki sposób tydowski, .,NasJ ..feakcji" w Polsce i dcją faszystów włos- odgrywał' w sejmie konstytucyjnym. do konwencji polsko-niemieckiej. doty- 
Kurjer" warszawski czyni gorzkie wym6w- ki
 ale przedewszystkiem nad upadkiem Zmuszony będzie bezustannie lawirować cZlłcej uregulowan1.a długotermioowyc:la 
ki panom ze zbankrutowanego C2ntrum: k anglelskiej IIOCjalistycznej ,,Labour Party" pomiędzy "Cbje:Dlł" a lewią, celem wy- 
ierzyteln06ci hi po t-z:znych wo
612, a po- 
e Iski ' . 1 ' t6ra, jak wiadomo, jest całkowicie w rę- kro dl ch kc 
" ent
 PC? e Z;J
Wl o Slę na a- bch żydowskich. targowania o chów a swoi ntra- dz.iału ziemstw w szczegółno5ct 
renie polityczneJ w fonwe odrazu kom- . he!lt
. Sł
be cen
 
,rdzennie" J?l- Pertraktacje delegacyj, mia.noWUlyeb 
ynmitującej. Prawi,?no, te zbawienie A. oto "ustęp z tych smutnych refleksyi we Jest bardzo. m
zplec:znym. obJ
- na ten cel przez Ministecstwa Spraw Za- 
POlliki polega na wzmocnieniu środka, a ..FraJłaau: . . wem z punktu "':I dzerua f1:"ałości 010111- granilCznych, przeprowa.d.wne zosta
 pod 
tymczasem 6w środek zgłosił się do wy- "Polska nie iest U2 1owa lU\ ''W''f'SM _ wych bloków lDIędzypartYJnych. ki
wnicłwem pełr.omocmka rządu pol- 
borców "! 
ta.ci tn
 słabych. partyj muszą tł:dy_ znaletć .. niej odgłos wy- Sytuacja "polskiej'. lewicy rownie! s.\ciego do rokowa/l polsko-niemieckich p. 
wzajeD].lde 
lę zwa!czaJących.. PIerwsze padki, jakie mają miejsce na terenie nie jest do pozazdroszczenia: P. P. S. z; mi:nistra K. Olszewskiego, w drugiej po- 
przytem dW1e par!-Je były J
 zg6ry międzynarodowym. Fala reakcji w całej 40 mandatami, Wyzwolenie z 47 skaza- łOwł2 listopada. W Drunie. 
zdyskredytowaJ?-e: Skuls
czycy I:

 Europie nie mogła ominąć nasz
o krajtL ue są 
 .nieświetn, rolę zasadr;ticzych O d.n.i.u rozpoczęcia się po$ledze6 od 
r:y nie .są nOW1cJus
, bo dZlałah Ju! Zwycięstwo Mussoliniego t klęska Labo- opo
cJomstów. 
arodowa 
artJa 
o- nośne komisje obydwóch delegacyj aie- 
w sejmte, przyczem J.ednak nawet 
cz
z ur Party niewątpliwie miały '-"'Pływ na botnicza, powracaJąca do seJmu w SIle Lawe.m zostaną uwiadomione 
lupę trudno był
 dOJrzeć, czem om SIę nasze wybory, kt6re" wykazuia znaczny zaledwie 16 posłów schodzi prawie z a- C"_ - . . . 
różnią od pospolitych endeków... "Unja" zwrot na prawo.'. reny politycznej. Drobne skrajnie-Iewi- . .
cz.eg6ł6w proJektów, maJących .etu- 
te! nie miała programu wyraźnego. zjed . cowe ugruEOwania księdza Okonia, Sta- r:yc .jak? pod
wy do r
owa4 
, Nlem- 
DOCzyta. postlWOWc 6w z konserwatysta- R' . . . piflskiego oraz komuniści będą syatema- cam..łł . me 
o
n.a narazu opuL.ikow.
 
mi i przyszła do społeczeństwa zap6tno. o
e! tydowskie "N
winy' próbuJ" tycznie "obserwowali" i ..demaskowali" a
o1i F dZLSlaJ zapewmć mogę w
. 
bo tuż przed wyborami. Kto w naszych zł
g
.zlć t-:n 
ętny 
tr6J p
 tydow- swych najbliższych sąsiad6w z P. P. S. kich J.Dteceso
ych . c
}O):1
6w ,.Land
 
czasach reakcyjnych przychodzi z pro- skieJ ,I . poc1!5
J' swOIch 
elnik6w, te i Wyzwolenia, paraliżujlłc w demagogicz; J:'
ft Zachodnio-p
klch '. ze. udało 
l 
gramem postępowym, musi prowadzić przeclez. socJallśc1.polscy Jlle zapo
 oc!- ny sp0e6b usiłowania .,.polskiej" lewicy, s:ę u;c.}skać w cal-zt p
łm u\'l
lllędmeDle 
dług, robotę uświadatąiająą. Najpięk- danych UD przez zVd?B
 prznług I p6J- zmierzaj,ce ku pozytywnej polityce ,na- słuszmych, w tej waineJ sprawIe. postula- 
niejsze' obietnice przed wyborami nie Sił clą w przyszł
 seJIDI
 r
ka.w rękę,? rodowej". '.' l6w obyw , ateli pomon.kich, w ziemstwie 
bran e P rzez P ublicżf10ść na ser J ' o , o ite zr
sztą 
a 
rzeclws!a
ema 81ę zbyt sil- af1s.k 
ne aw cy t koniecz e. Radykalną zmianę w ustosunKowa- ;Jozn lem. . . 
nie poprzedzaj" ich czyny. Oto przjczy- J pr 1 Jes ... n. . nIu sił klubowych wywoła niewąlpliwie Wobec: tego, te me tylko delegat MiIU- 
na klęski centrum a nie ordynacja wy- Z ł
m
 ,,Nowm taki .o
 rozbr
e- Blok Mniejszości NaI'()dowych. wprowa- 
tentwa Skarbu w 
Y
llosz
zy, lecz tak- 
bora".. wa pocIeszaJący ustęp o ZlDlante nastroJ6w dzajlłCY do sejmu 63 A być mote 65 po- z
 Gł6wny 

Z4d Likwid
c)'Jny w Pozna- 
· w P. P. S owskim "Robotniku": słów. wśród kt6rych znajduje się 15 do m.u. od.ma
ą pozwoleDla na Sipłat, 
anci- 
Na ten sam temat pisze żargonowa . "Robotnik" przestaje się dąsać na 18 2yd6w. Poza tem do sejmu wchodUl 
afty, przez poszcZ2g6lny
 dlutn
ków 
"Folkszeitung". załamujlłc tragicznie ręce przedstawicieli mniejszości narodowych, po raz pierwszy przedstawiciele ludno- na własWł rękę, a t?d en sędZia polski nie 
nad ca
 EU1'Opl\, kt6ra tak ..nieopatrznie'. wybranych do sejmu i nawołuje do ści tydowskiej Małopolski wachodniej w ma prawa wymazarua długu landszafto.,.- 
idzie 
 prawo! sprawiajlłc tem bardzo bo- z:miany linji postępowania.' ł liczbie piętnastu". i go z księ
 Wlileczyste;, nalety z całe111 za- 

 mes podZ:llllnkę żydostwu. · Oto k . tki k . t "wł ulaniem do zamianowanych deleaacyj 
Owa prawicowość Europy, szczeg61niej Na zakończenie raz J .eszcze musim
' . d 
 ki 
!a k U t6 SZCz h n ł lę tw e na. m e oczekiwać uregulowania konwecsji dłu- 
. . 8 ki P I . d .1 prasy zy ows e), 7. ryc a o su; ror- l:1w 1.and.siZaH ch' 'eck'ch 1 
po ZWYCIęstwie - w. o sce. 
e !lJe spać sięgnąć do żydowskiego "Naszego Kurje- jentować w nastrojach wśród t.ydow. i wy_ g . . owy Dl.emt .1 na po 
 
naszym ,tyd
m. Jak.plekła boJ, SIę wzro..'ra". a}3y .Z8ZDjljom
 nasze społeczeństwo, czuć. t.e poza D1enclwi'
 do 8-ki. dominu- skie, w Ja& DaIi


 c:za.&1e, '!' !ormłe 
!fu. nacJonah.zm
. ktory prędzeJ. czy p6t-!w jaki sposób sfery żydowskie zapatruilł jłłcem uczuciem j\at .traUt przed przyu- dla nu odpowli.edrug do. prz)'1
aa. w 
aleI, zaWPZW1e IC
 do śCls!ego obrac
unku się na sk
ad przY$złego sejmu i j
 sob!e łoś
 , 
 spadek waluty; DiemieakieJ ZD&Q- 
za IIzkod: poczynione "[śród wszystkich na wyobrażaJą przyszłe ugrupowame SIę .' nae nam dopomaga.. 
JOd6w śWIata. , I stronnictw w sejmie. . I To wmno nas f(i(.1UZYĆ. Dalszy komumkaf przri1ę po uchwa- 
Z poniżej 
i
nego us
ępu z ar- Naturalnie i tu między wierszami mo- i ' 
 'eni
 
u ziemstw i spos?bu rozli 
lJ!ro
u . "F olkszełtung przerateJ.Ue to pro- żna wyczuć strach przed skonsolidowan
 i c.zema SIę w stosunku do zmtan tec-yto- 
IlUerouJe z każdego słowa: I prawicą, a przedewszystkiem skonstatowa- S 
ł"' da ' c ' B of ' a pv rJaIny:h, 
wodowany:h traktatem wer- 
"Wzmocnienie prawego skrzy
ła jest nie katastrofy, jaka spotkała całą lewicę. .iitU.ł l!. j l' sa.ls1rim w b. dzielnicy pruskiej. 
zjawiskiem, które daje się zauwaźyć o- l Pocieszajlł się wprawdzie. te blok mniej- na II D ' m S : ud lD n łlilli Boleslaw Brochwicz, Donimirskl, 
statnio w całej Europie. Jest to zewnę- szości narodowych, a przedewszystkiem · 
 · U 'UW generalny radca ziemstw pomorskich, 

y..wyraz 

u reakcji, jej. konso- I lsi
 frakcja .żydowska będzi
 
tować ey- Po ti IB 
 hnł ' kllaw " \V 
 k i"
 1 r.z.lonek delegacji 'Polskiej do rokowd 
lidaCJI, gotowości I zdecydowama pro-' tuacJę, znać Jednak ze wszystkiego. te po- II U U :» I!

 I polsko-niemieckkh.. 
z:. . 


walki z wrogiem. kt6ry wtarglU\ł na ziemie Ziemie polskie, niebroniOl1e przez żołnIe- działem tłumy mnogie, a dziś o morzu pol- 
ptlskie. Pod osłoną drużyny król zwoły- rza polskiego. zostały rozszarpane. skiem słyszymy bardzo mało i rzadko. 
wał pospolite ruszenie i wtedy j111 z; więk- Taką samlł sierotą było dawniej i teraz Gdzie! te ofiary; i daniny, złożone przez 
szą silił występował przeciwko wrogowi. jest rporze polskie. Bolesław Chrobry po naród polski? a 
(Dokodc.zenie.) Zczase
, gdy paf1stwo rosło i ludnoś
 raz pie
szy zdo
ył morze i sam ka
ł s
u . To sa.mo widzimy i z wojskiem p?lskJ
 
. ... mnożyła SIę. rosła drużyna kr61ewska I py gramczne W
IĆ, ale dla morza 
c Ole Gdy wOJna wrzała, wszyscy pamlątali O 
bez D

o
eJ.Ue broni Clc
eJ. -. samol
t6w wreszcie wyrosła na wojsko, ale w Polsce zrobiono i dzięki temu Polacy ZOStali ode- żQłnierzykach polskich, a teru prawie 
stlnikó:* - oraz brom biewsdoczneJ -:- zawsze przewatało pospolite ruszenie, pchnięci od morza. . wszyscy zapominaj
 o tych żołnierzykach. 
g
 truJący
 - o
 wytrwa
e 
zuki- które bardzo często było prawdziwem u- Bolesław Krzywousty po. raz drugi zdo Inaczej dzieje się na Zach'ldzie, gdzie 

. o


Jące 
ę w pokoJoweJ Rze- trapieniem król6w polskich i wodzów. był morze i - według kronik - na o
ę- jasno zdają sobie sprawę z tego, co to jest 
szy lenueckieJ. .: Nie będę przytaczał wielu przykład6w, tach pomorskich podpłynął aź na RugJę, armja narodowa. W Anglji jeszcze w roku 
Tak Niemcy przygotowui
 się do od- lecz tylko wspomnę o dwóch: Grunwald i lecz był 
 znowu wysiłek 
obniony. 1918 przystąpiono do organizacji pracy o- 
wetu. U nas jest inaczej. Gdy się czyta wojI1ę kokoszą. Władysław Jagiełło, po- Kaz. Jagiellończyk po. raz trZeci zdobył światowej w całej armji angielskiej. W 
Das
 prasę, to w znacznej części uderza biwszy krzyżaków pod Grunwaldem. nie morze. Zygmunt Au
ust mianował Sier r. 1919 brało udział w tej pracy 3 miliony 
Itraszne ubóstwo myśli politycznej, za- mógł wojny dokończyć i zgnieść krzyża- pinka hetmanem wOJska morskięgo i za zg6rą obywateli. Dla przygotowania nau- 
kreślonej na szerszą skalę i na dłuższą k6w ostatecznie. bo pospolite ruszenie nie I własne pieniądze budował okręty. Stefa.-ł czycieli dla tołnieny zorganizowano w 

etę, oraz zadziwiajlłca bezpieczność i chciało więcej bić się i spieszyło do do-IBatory dążył do wystawienia własnej floty Oxfordzie i Cambńd
e'u odpowiednie szko 
lI1
dbal
..) . Zresztą, my za
sze ?
 m6w pod pierzyny. Zy
munt Stary. zwo-I
a morzu i p?l
cił uni
er
ał
 z; d
a 28 y, w kt6rych uczyli najwybitniejsi peda- 
łi1ek Wlek6w byltśmV bardzo bezpleczD1 I ławszy pospolite ruszeme pod Lw6w na,bpca 1
77 r. JeJ orgamzacj4 PIOU;0Wl Kło-.godzy, m. m. obecny rektor uniwersytetu w 

ło ZWracaliśmy uwagi na to, CO dla nas wojnę z W ołoszą. był zmuszooy rozpuścić' czowskiemtL Kanclerz ZamoyskJ I Włady- ł Birminghamie. , 
lIIJało dmośne znaczenie. Naród polski za- je bo szlachta bić się nie chciała. I sław IV nawoływali nar6d polski do szvb-! Jako cel tej pr8I:'J postawiono dą!enie 
1r$
e miał swoje sieroty, kt6remi były: . Wróg plądrowtł nasze kresy, a pospo- kiego tworzenia fIoty polskiej dla obrorty do wykształcenia obywatela państwa i 
:Ił'o,sko polskie i morze polskie. lite ruszenie huczało jak w garnku, w cią- , Ibrzegów polskich i z,dali uchwa!
 po-Iczłowieka. kt6ry w takim stopniu powi- 
To są sieroty wieczne od dawien da- gu kilku. tygodni 
oraz to nowe . 
ga- datków na fIot
. Ale naród pols
. Jlle PO-lnien posiad
ć wiedzę 
 jakimś 
wodzie, 
1rna. Wojsko polskie i morze polskie mia- nia stawIało straptoD
u kr610Wl. Ilez t
lsłuchał n
woływań. 
drych 
ęzow, po-laby po swOIm powrOCIe do tYCIa cywil- 
ły ty
o ojców w osobach wielu kró16w razy pospolite rus
eme, zwołane do w

, da
ó.w nie uchwalił I floty Jlle 
tworzył, nes!o, f!l6gł zarobić na WYStarczajlłce u- 
POlskich, ale nigdy nie miały matki, bo przeciwko wrogowI, gar
łowało,. te z m;eJ- dZięki czemu. Polacy 'PC? r,az trzeci od mo: trzymame. 

r6d polski względem wojska i morza sca nie ruszy się, dopóki kr61 Jlle podpISze rza t-;g? bylt 
epChnięCL Gdy 
zwedzl Tak wygląda praca oświatowa w armji 
IIlgdy nie był dobrą mafkl4, lecz tylko ma- nowych przywilejów dla szlachty. spo

Jme. h
all po !alach BałtylQ& I napa- a?gielskie}. g
zie odsetek an
lfabet6w jest 
COcą. Kr610wie widząc, te nic nie poradZł\ z; 
li 
 zlemte polskie, to my 
. to pa
y: meznac
Jlle nikły. Tam pracuJą nad oświa- 
. Kroniki twi dz t Mi - ł I miał pospolitem ruszeniem, błagali sejm o u- lIśmy. Jako nędzarze bezra.dJll I.bezsdm I tIł tołnlerskłł 3 mil jony zorganizowanych, 
.11Ił Wojsko tai 
 e 
 skła- 
hwalenie podatków na wojsko stałe, prawie 
z 
oru J?Ozwalallśmy Im graBO- kt6rych nauczyli pracować najwybitniejsi 
da Jąq się 
 z eJooo J:;: Bolesław' Chro- szlachta jednak, obawiając się,. że król u- wać po ZletDI naszeJ. . . . profesorowie uniw:ersytetu. 
brY t
 drużynę udoskonalił i dał jej pewną jarzmi ją przy 
 tego wOJSka. podat- My kochamy 
oJsko polskie I 
e 
 u nas, gdZie analfabety'zm 
włęci 

.kal11Zację. Drużyna ta. jako" wojsko stałe k6w żadnych nie uchwalała.. polskie. gdy.go 

 mamy, ędy ODO J
t orgJe,. a odsete
 
nalfabet6w Jes
 tak 01- 

zkała w grodach. bierała 8łały iołd W reszcie na POCUl
U 18-g0 WiekU. .
 daleko . za goraml ! za lasanu, a gdy J.e brzymt,. t
 wymtenlć go w

ydzę alę? 
1 gotoWa była w ka;J:j chwili stanąć do państwa ościenne lDIały ogromne wOJska zdobędzlemv. to Wltamy z zapałem ogm- Gdzlez u nal te 3 mdJony zorganłzo- 
___ stałe to stałe wojsko polskie tak było zni- litym, lecz wnet stygniemy i szybko o nim wanych obywateli, pra.cuj,c:ych nad oświa- 
oJ Taka pe
oAć siebie bije przede- kom
, te nawet marzyć trudno było o wal- zat:ominamy. tą w wojsku? 
"'
ItJUetD. z; łam6w rasy belwedenkiej. ce zwycięskiej. Francja miała .armję 
o Teraz morze pols
e przeszło. do nas, Oso
iście chciałbym 
ć akromnte;szym 
która. zamyka OCZY. rak gdyby umyślnie, 200000, Prusy do 300000. a RosJa za PIO- po raz czwarty. PaI11Iętam ten d.z!ef1: to I.skreśl!ć 3 zer
 
ecz Dl.estety i tei 1iczb1 

 lUebezpieczef1atwo sprzysiężenia nie- tra i Katarzyny 
o 400000, 
 Pol 10 lute
o 
920
. Wtedy w całeJ. P0Iac:.e me znaJdę 
 OIWle OŚWIaty iołnierskiej. 
Plietko-iydow
. Uwaa .redakcji. ska miała na papIerze. uledwt.e: . . 26 000. było WIelkie święto, a nad Bałtykiem. ,,
- Pułkownik Ado11 
J 


UmowI 
bolsZBWlcko-niemlBCkas
>>>
.., 


5&.' 


Iłl'. 
 


sr.;OWO POMORSki£' 
· LisI z Chełmnaa b Ruch wydawniczy. :;:h 

h 
 be. k 
t
 ) 
osób (43 tyI mętayzD ł 24 tys. VUI-et. 
(Sny WWy. Ocl
%)'ty. OlH'ft1ro J &!:.) Z WYdaWD1
. 
 Ruc
1iwa 7. tego 
ad& Da Czechy 44 łys.. Da 
W)'b6r prezydenta. d . wydawn. M. rymk w k l&r
 co Morawy 14 tYli., na śh\sk czeski 3 t'f'., 
O ile II, nie mylę, Wilła - od dw
h 
O:;d 'd.c:m:., .b;a
= pot.r:: na Sło
, i R
 Przykarpa
" 6 
tygodni - 'pi, jak utrudzoay człOWIek. by um
'W'e Pokkl =-jącej. 08tatnio tys. PrÓC'Z tego odbienło 
pat'CJe za 
$piewał jej kto'-.. bardzo długo i uroczy- ponU)a' Ucm opodr.
 "Im' p6iredniclwem pS'aooda
6w tp. czę- 
ki. ł wiecznie tak aamo... Słuchała cier- f' Jr Aret 
. ' 'ciowo Inzrobotnyclt. 
plłwie, według 
et najlep
zej 

i, słu- 
 BROD
WSKJ.' Dom Cedrowy. Ucziba beuobotnych "! por:6wnania z 
chała długo - I uanęłL Śruły tsę Jel ta- Ks' tka 'li. przypomnień i opowieki. wrześniem podwoiła Się niemal (we 
kid ndawni
e I 
n
 od
et?De spr&- Itom C
o _ ta e prote-st wrześniu było 34 tye.). W 
dziem1ku 
wy magiItrackie, hlatorJe d
ugle I areyu- zecirwko be
nemu 

r.mowi 

1 r. otrzymywała bezposrednie wspar- 
bawne. Anł,c zaczynała tyCi. nOWe. . 
 c.zuów, dopominanie się i wc- cle 12819, pośrednie 8813 o&6b. 
Oto miniaturowy ratu.z, .mukły i Wdzlę ł . du o Boga .zukanie drogi do ł ...... 
:lttV, tak młody I ukochany Jtr61ewicz - .me . liry I . '. eł d f Id . ni in ; 
O wiotkiej kibici, - cudownym trafem po- N
 ,_,

pa 1 e 

 w ot Mzaj 
 Cedula urzę owa D 8 Y pl8 ę ej 
grubiał, zmętniał. Iprofaorza.ł. obładował nu ml'tJAU"H o o nar ,o J-6 0 , 
kłes
eftie gazetami i przeszedł elę po IWO- dU&Z4J i zdl'oyAe 

a1ne, o moc weWllę- W POZnanIu. 
1cm c:hełmU\skiem kroleatwie. Do e. lec6w trzn"_li_
Il'p::mcn:ił t Y' h kłA.- -' P0a&6. dDJa 14 Iiltopac!ll911. 
przylepiła mu tona. &eCna kobieta, Polity- &WNq
a y
, _.
 Z 'PI0ft4C4 .łapie..,. p1"Ot'eDtAlW.. 
Ira, Dumer ó.my - t Uliadła. W . klłcłe pod tagwi, 
ozynu 
sklego, wa1CZI\C Z bez. j proe. p.ń.tw. roi. ł7emJ. (8111
ODOwb) 1711 do. 
najgrublzym murem. by Widzieć pochód wtade:m otoczenia. ąt, do lepszego "alnt, ł 
ewl.,. __.... 
aemkł f to W fał 
 Ojczyzny ł człowiek. 
óle. Fnnty szterl'lJ&l u:aeJd I ",)'płaty) nie. .&:........ 
męt. I ó .p!Zez m al. Ipan a J DAN Y SZ _ FLESZAROWAR. Dr frlil1c. ulo. !igło b'- 
JedJl. ,goWWU) 1110. - 
poII
 roił" w lei rozkochanych j oczach. , . . .. t"raIJlU franc. 'Cle
 ł ",pl., DUIo Marki wem. 
poł.tnlała i dtwilZała. takimj mezmo- PolakL Krat I ludzi.. Pop
 
z- wyplala Da tierhn) 2,1IO-bO-a6. - _ 7."" - iell1peraa. mu. + 0.0. mlD. - 23. 
łon""'- tajeploicJyJD ruchem ku ll6rze, ku ka do sa.mokształceo.ła, z 85 I'Y
 I 2 .\larki IUtIm.. obro&ó. d,)J(oIlAllO o.I..iO.OVO .. u &I tlI!! I A & a. li" "I b .. K. 
7-' . A.OI'O n l aUII&I: auo. FUIł&llderl.1110, Krakó.. dL 14. XI. - 192 lit.. Zawleholl 
jesieDI!emu !11
u. ... . m&1I mI .. . . ...u. NDka".' - I' XL l 73 DL, Wanawa 14 XI 1.88 m.. ł'1ock 
"Miasto I la:- to Jedno. 
nlkło mla- pozname kraJU o)czya
 
 kat- 5eJlk KwileeJn, ł'otock1 I Ska 700--750 dp. 13 + 1.68 ID.. Toruu 16. II + 1.84 1/1.. lSoIec + 
Ito, A raczej me. Sl.ło w łW1aL Wyro.- dym względem, u
towa1Ue I rozue- Bank Ziedn alo. tienk rczJlą6sk! mc. tiaPtl I.il m.. Lo'or\1gn + J,83 m., ChelQlno + 
S ły mU bary; PO d p arło Się ko.turem; ko- rzenie pojęć o wł.alnej pa.f1sŁwowości i t"rzeu llłowoo" roo-
 dp. - tiaak z- l tI' ID. GruJzl,da + 1.20 ... Kunebl'lok 
h dł h .3- od ----
- Z J. Je 60 8UO do - - 
 4!.8Q DL, Nal'Oł. UOD&8.lkl + 2.87 lit ł'I& 
&1tur tigi,ł si. w mocamyc oniac iuqce- maczeniu gl8p arstwa 
we.go, a "p. 1&1", - H 8m. · -ł. II'wi" dp klD + 2.48 m, J.'OIew + '" 7cł m, 1L11Uaa1 + 
., olbrzyma. - Wiała 
niła, ł. idzie ku przez to rozbudzenie miłoki do Ojazy- :.Q1S
 


 d


lo:;

. f-
V em. 4C1V':'52l1 tAI m, lSa,,,eahorll' + I.aj IJI.- 
alei - człowłek. - To był len. A rzeczy- my - oto cel łu
 która winna lIię Jo. Wiedt. Bank Rolniczy 200 dp. ł'ne1ńd'....' stu "od,. Na c1IJm bIegli 
wi"
? RzeczywlItość dała zwycięstwo rnaJe:fć w rękach robotn.i.ków, włokłan. AUJe pl'ICIa,Ił."e& nekl Wlaly iJez zDacznlejezlcb .mlsn. 
6nmCłt Wi4c NO -" .pełnił. młod.ziety samokształcąo2lj się. Arkcna es. pr..a do.nlpa I»J-DA do. _. Teatr Miejski. gra dziś po raI 
. A retrla? Reezta iNt - łafemnłclł. Z. HARTINGHOWA. Co mi poMe UyllgOlkB Fabrl¥a .l!J'dellUo, 6-ty, oieszący się niezwykłem powodze- 
Podobna ona trochę do tych, o kt6rych dzid d.dsle)szy. Zbiór my:tU i aforyzmów :w:
:o 
..:ft;
 6:;:"860 dp. Dlem, pełen duwcipu, humoru I WUU. 
m6włł 3 Ultopada p. KOł80nGga w odczycie na każdy dzieó roku. CeglWlkl H I Vul am. 3700-3600...
 dp 
za]ąeycb acen, wodewil Cyryla Dawe- 
p. t. "MiłołÓ lako temat literacki w 8nie JeM to zł.ota pnędza myśli włeDdch 
IILI'IIJa RU!Ulków l-V 81D. RI!b--.OO do, lewikiego .,Polacy w Ameryce'. 
Nocy Letniei Szekapira". Wywody prele- cLu h .r..... . m yś licieli ludzkości R6taniec 0entraJn :Skór 12OU-1łOO-l200 dp. Wobec dO 
 ł8UJą
e g o po\\odzenla wo- 
ta . pok . 1 ł h lba c uw l . DętJłeuko .bO dp . b 
gen unie Ol y S uc aczy, a Wle
 z najtiwietniepzych pereł myśli nizany. HdrLwig C. 7iO- 860-800 do. dewlI ten bę iie grany do soboty iei. 
trdć Ich był. - prz-:wrotna, dra:t
ca I KaJendarz duchowy i psałterz dla t
h. L!all
Wlg h,an",rOWlel 18U
,tKJO dp. ,ygodnla WłąCIIU8, Daprzem1an zOllta. 
IUbteln.. a forma - bteracka. ł-tĆl"z y wśród Z g iełku dnia zna J 'd- chwil ę 110mUIIII1 I-hl "m. 460 d. łOlą nowośCIą repertuał-Ową komedJą 
P I t d -
 ł d k ni t .. .' HurtownłA DrQierYjDa 1!bO-4OO-3CO do. Z k h . , 
I re egeu OIlZ
 o prze ona a. e aby być lam na sam z du.sZl\1 obmyć JIł tlurtownla Z"łąrko". aiIO-BOO do. " a oc am. 
utwory tego pokroJu, co "Sen Nocy Leł- z. kUl'zu dz1ennego w przeczy:m.j krynicy rlul10wllia 6łóor 1 ł 11 em. óOQ-6óQ dp. W niedzielę o godło 3 1 /1 po JOłudniu 
oJel" lIa kamieniem obrazy dla szanuh,ce- _.
Ji rozśw1.etJił zaczer""'''ć -ozu- Herzfeid Vik",rłuI 2000-21vO-l6UO do, na sceme naszej ponownIe ukat" 8i
 
_I ...... I 11._ I . d . ł ' blit '"J''' , r--. - 
- Juno l 00 1100 d k t t tkll ncerkl G IO - t Mr R 
ao 
ę _pe Dl&AI zapow1e zla .w naJ - mienia, lIłodyc
, spOkoju. Lubań -
'Jobr. prHłW. zlemn. 9;1(1(} d. ZDa oml e ar)'8 '- a . Q- ...., e- 
U.J przylzłoś
 - 
ibardziel Interellu",- WITKOWSKA H. Stosunki społec:zne Ur. haman May b!"OO-bwOO
J. do. dO. poprzedni wyst..P, których o81ą.Qnął 

 z. wuyatkicb 
W1.to
h rewoluCYi, P Isc: N. dl g ł' W. t.ki d.zi ł 
l1YIIY ł. T.'rt/iłu Wę6rowlI
cre nIe. tak bardzo wybitny sukces, - -.ym 
mtanowicie rewohlC)ę dotkmętych w swel w o e lepo e ej.. }'Ją z e .Młyn :lleuu8nsiu 18W-
 dp. ralem młodziutkie arlystkl, oprócz wielu 
godnołc:i cz.ytelnik6w i wojnę ich z auto- w.t
ków. Wyd. 
-gle.. . Ur,cn' 4.b-400 dp. tańCÓw przygotowują melodeklamacj
 
rami I Praca (JlIUIIWJa kiJ:kadzieslą.t tematów ł'lCJUlO 1000. d. 7 n ..- " 00 d Jak równie! niespodzIankę w p08&aCI 
. . . śnia .:._L b ył & na..:..Iawniej&za 01"- PaVlernła ti,dgolzoa WG-' -, Po ł d .. d . - 
Ostatni odczyt p. Kononogi, wygłolZO- ' ,W'YJ8 , .r-' ',.... -- Panil 1600 - UW do, _ ' , . pantomImy d a 
ło z!ezy I ZleCI. 
ny w niedz1elę t2-go bo. na wieczorz. mzacja społeczna w - Po1.sce, jak alę .I'OZ- tuln. 
p. Dnew. J.- V em. 1950-1łOO-:1
00 df'. W pełnym biegu sl\ prowadzCJD8 
poetyckim w ;Imnazium teó.ldem. miał wijała i 

zt
cała. ' Jest to konaecz- "pcUa .Swiarlka J480-UiOO m
 «10. pro by Z widowIska fantastycznegu "Kop- 
tytuł: ,,sztuka czytania". Uwagi o "tuce tl'i! uzupełmeme WleUY o Polsce. 
:;::;:':.; ł !l em. I.()()()-..DO... do. ciuszek" premjera, k&órego zoslała wy' 
czytania ilustrowane były deklamaciIł. (To WITKOWSKA H. I KRZY2ANOW - fn 400 _ 400 d. .. znaczun2i na sobotę przyszLego łygodDlA. 
poł_czenie. hardzo szczęśliwe, ma duże SKA W. Kultura po
ka. . . 

Dl

 (dttwn. VeatJ:ki) I 1 11 em.350C-2&'O _- Koncert spacerowy. Oczekiwany 

D.ezeuie wychowawcze). Wytpl.sy. te, z
ta
! z 50-cm 
t- W

OIl Ostrowo 450-COO dp, przez publicznoŚĆ koncer' spacerowy 
Udział gimnazjum teńlkiello w tyciu ków z dzieł 
wybi/t.tllejs.zych PJ;sarzy WI!lłIl łl1dgOllz
 nie. _ Ozerwvnego Krzy ta w salach "D.wora 
miasta zaznacza Bię wybitnie. za co -łcty 
skich, obr
J" całą Po
ę w ie
 k
- Wy&wórnl" Ch
m.czns I-III em. 1200-MOda Artusa" odb
dzle il
 nieodwołalnie 19 
się prawdziwa wdzięczność kierownikowi, tUI'U sopoł
eJ, duchowe] I ma.tujaJ.neJ. 
"
d
IJ:O:ł:;y3I8;'

;skle 1000-1060 dp. XL Początek.o godz. ,-tej.. . . 
p. Redigerowi. ., J Nlewlitphwle amatorowIe muzyk, 1 
Bardzo piękny I pouczaj"cy był odczyt D · ł od C Y iii Id k tańca stawili się Uumnlę, 
p. ayrektora Szmyta p. t. "Kobieta w dzie- Zła g os p ar z 8 a warszaws a. . _. GOŚcłDDY występ znakomiteł poł. 
jach Polski": ilustro
anv 
z;eźrocza
.. · a dnia l' us",pada. r.kiej pieśniarki Zofji Rudzkiej. W po_ 
Przez kilka dnI g
clhAmy u Sleble (g.) W sprawłe wywozu ŻywD05cL W.lm,. i de"llJ. »0181')' SL Zjedn. 16/00 do niedziałek 20 bm. w Tea.trze Miejskim, 
operetkę 
 Grudziądza. Już. byłbym krop- Przewodniczący głÓWD
gO UI"J:ędu przy- }

 O t;l
io:

r

aD

';::
e

 .stua.niem tutejszej Wojew6dLld
 Radv 
n
ł p
ę aepłych sł6w, 
l
 nlest
y - wią- wozu i wywozu udz)elił .przechtawicie.J.owi Bel
a 9-H.60-"'O-943 '(9.0), HerłlD 
10-2 I /l/
 j OpiciU Społecznej, odbędzie się koncert 
te mnie - pa
L 
god
lhśmy Się. z dyr
- "Przeglądu Wieczornego" wia.d()lJIlośd, że (I.!J(J). Gdańsk 2.17 I poł-
.lÓ. Lond!n 70.900 00 dobroczynny na cele bwnanitarno-spo. 
torem operetki na lundrm mIędzy recenzJą r oza pozwo1eniem wyda.nem rn.Agiskatowi 1'1.600-71.400 (72,400). No"y Jora 10.976- 6,860 ł t W'eczór p'uni" w kióryn:. 
o operetce a - wynikiem wyborów' na W ' . 5000 sztuk do ló.875 (16.100}._l'aI'111,

1-I.u2".a.lpJ}(I.U,ib) eczne, p. '''. t _,__
. '_1._. 
d t C I m. arsuwy na wywar. Praga bll-bt.'O (017 I pół), 8Z"..JC8I'J. 2,
 ;n-zyrzekła udZilał ZIJliI.AUWda po
 ple. 
prl'zy en a. u mensl.. świA, którego realizacja iest na u1roń- ,2.9vb), Wiede
 Bił -;11.75 (
2), 
łucbY7
-7ib sniarka Zofja Rudzka, wypełniaji\c całko. 
czeniu. wywóz tywnośoi jest bezwz,glę- do 7t..l, SzwecJa 4975. HolondJa 6,:!7a-6,3lJO do wi-ty program wiecWl"u utworami naj. 
dnie ,zaka.za:nV . i ni
 odbY:"a się. W 6.S7
c,e. Bank dY6kooWWf 16 OOO-IUoo (14 OOC)' znakomitsz}'lQh kO
OIZytorów swojskich 
srezegól
cl . IU'Z zez.waJa SIę na 

7. Hank handlowy. 2'''::'0-26.000 (UOOO), Bank i obcych. 
Z . k Ob zbóż aUl namon. Wydawane są jedY1Ue kred. 'II' \\'srszawle lO.óOO-1U.
)()-10.500 (lo.
OO). Na interesujący ten wi
czór kaaa te. 
WI4Z
 rony Kree6w Zac1iodnlch w drobnej iJ.ości poz,wolimia Da wywoz Bank .w' ap. &a
k 7800 (8łbO). .łłauk poL trn ed.aż bil tów od 
przYltępuJe po wyborach do seJmu i lena- .. bJ. drob' przem. .e LwoWIe 1
ltiOO. &n
 
cbodlli 
 
poczvna . sprz e 
lu ze zdwojoną ene.... J .A d ak" d rrJ6'l.ąt I t
 lU.. 16.000. ziewski łlan
 kred
 .e Lwowie 1500 do !.I-ody blez. tygoomL 
. .. '6.. o Cli na u- 1600-1500. UanJt Z]edn. Zlem. polslc.fJ8OU-
. . K 
śWladcmle!1l
 społ
zeń.twa o doniosło- (g.) O rewindykację mienia utraconcgo ..arsz. Tow. fabr. CUKrU SOO,OOO-CWOOOO (8215Uc). -- WIeczór muzyczny uCZD16w o
. 
ŚC1 zagadnienia kresow zachodnich. WYllo- k t k okupacji niemieckiej. W mą- Firlej 49W- 6000-4900 

łOO), przemylł dn&WD) serwatorJ1I1D Pom. Tow. Muz. odbęł:zre 
ka liczba r;nandatów, któl1\ uzyskał w O- 

_ u e __.-'-.1 k . .. łr -'" haodel 3łOJ-ł600 (3
). WUdZ- Tow. kop. sję w piątek dn. 17 hm w auU gimna- 
Eftatnich wvbo h bl k '" 
 Z I'cwmay ac,Ją lD1enJa u acon_6
 wę
U 'liUJOv-7u.OW--71.(0) (6U10...). Kojewald . .. 
(ł ch ."k rac; . o 
l1Ie!IIZOś
. nero- 
'skutek d.zia.łalności b. niemieckich za- :;OOo1&z& I Sp. 30.000, L:lpop 47.\)00-43.000 dJ zjum mę:skie.go o gcdz. 7.30 wle
rem. 
owy . wy azuJe Jasno. ze ruebezpleczeń.. dó z ch komisja rzv ł3 500 (ł3.rMJO), OSLrOW.ecłóI8 66.
2..JOO de Na pr.ogram złożą się produkCJe uct. 
stW' grołące nam z tej Btrony nie jest fik- n ł 
 w ps' v:nJ\.
wid . __
 
.- )2.000 (ł8.()JO), K. Rudzki i lip. ,hOOO-25.000 do 
ów klas fortepianowych skrzypcowych 
cją. lecz sił" zu b elnie realną g ownym ttrzęuz;le aCYJUym 'ł"'"......Je 26 ()(.O (21.fJO!J), StaraohowIce J6.0u0-30.00J - 31 bOO . bl . h. P t · az P ier- 
W hec t k . Z : niDiejszem do wiadom()ści, te osoby, lS2 O O'. Zy rard6w 57lJ.0\J0-:i9a.WO (fł2li.OOO), l. I emem .z 
c oza e.m po 
 
K Ó o Z h eg od ° . Y h re cJa WI,zku 
brony 't.6rvł"h mienie zna.jdowało się w zarzą- J. Borkowski 3:;;;0-6600 (4076), :
rae,a Jabikow- wszy z"'Pf'odukujz się w Torwuu klasa 
res w ac nIc wzywa wszystkich de- .. . - 
 - sey 0000 .b
-6łOO (6000", ł'OClsk 26U0-1!6ałJ rytmiki Pod1. ck: . 
legatów zarz"d6w powiatowych Z. O. K. Z. due prz

 byłych władz okupa. WIirU. To". handlu i żegiugi 2200-2D:1O 1!8.)();;' 'P. cwe .eJ. . ogra. 
Okręgu Poznańskiego aby wzięli udzi ł cyjnych mermecluch, a kt6cym przysłu- Polaka oaf&a 4COU-60vo-M
. Rohn 1 Zielłń8k Wst
 woJny 
 okazam
 pł' er. 
zje:fdzie okrę....o 'kt6 . od L
 d 'fi guje! prawo rewindYkacji w myśl art. 238 8000-88\.(1, Paro"óa łSOO-
-'II. O, Hurt 56..0 mów, ktoce wydaJe kancelarJB 
 b 
. Et wym, ry Się ""i zle ak saJlski b..J- do aOLO, Czę
toclce ł.b.OOJ, WiJch 9.j"o-S6t:{) H watOtjum od dnia 16 bm w godzina
 
w pIątek 17 listopada o godz. 2-e; po pol. tr tatu 
r:' eg?......... w
ane po- C!!jfit'i8ki M 6l.O-
OOO, bneia Nobel 2"l.OOÓ d
. ęd ch ( 6-7' . ) 
w Poznaniu na salce Drukarni św. Wojcie- ttCZl
ólnie do koousJl. na termm pcdany 18.bOO-19.1IOO. 1rz OWY wIeczorem... . 
cha, AI
ie Marcinkowskiego (dawn. hotel w odno&nem we

 w cdu ostate- DIEttD" ZBOlowo-,aWAROWft -* Przedstawienie w Teatrze 
eJ
1I 
Rzymski). c.zn
. apa"8:
ema. I ewentua.In
 w:
- Warua.a, d.n1a Ił l.Jatopada oa necz 2ałoboego Krzyża. W D1
ł:lę 
?e 
zględu .na donioslo

 spraw (do- ;:elmema oblICZeń Ich pretensYJ,. wynl- 
aeDiellkoogł:elloY1'8 franco .8tacja -łado- 19 bm. cdbędzie się w Teatrze MleJsk un 
klalna instrukcJa dotycz,ca akcji organi- klycb z tego tytułu do 
u nsemu:c- wan!8 - 
.ooo. 
y,o poznMia8
e llł! funt '0\ przedstawienie na necz ,,2ałobn,
go 
zacyjnej), które na zjetdzie omawiane bę - kiego. "agi h
lenderskieJ. 
ranco 8.taeJ. za.adowan:b l(r
"... n.-e:k..c. W y brała na ten Wie- 
d . d . ł d I . . __.3,_' ._
.. do 29.GkJ Jęczmlen poznSDSKI franC!O BtaC.... .1- - aJ7. -,- N . lo- 
,. lest U zla e egatow wszystkich. po- Z c.hwtlą prz"p" uwau.:r.e.rua 14UU
gO załadolJ'Blłia - 
,800. $.U00, :ł-l,2,)o. Jęczmi

 :zł1r prześliczną sztukę "Książę lez 
w:ałów bezwzględnie konieczny. . spr awnW!l'ia lub w razie niestawienia bro
arD1 JI?Zllaiak, franco s
cja &aładowallia moy" w pnekonaniu, iż całe miasto ze- 
t. Dyrekcja ZWUł Z ' Z h ku d Obrony Kresów s:ę wezwan t '.ego 
 
ływOOl wyzD do a.cz.on ł e- 

 
t
: :.:::


:=:
 chce ć pos.pieszfć, by to I ar ak cydz.
eł0 d zoba a tni
 
ac o nich. , to 
u 
,..uaa. on pra
 . . z
 a- tI6.00.
 Rzeptk lem', franko sYcja &!Iudow. ł!6.()(J. czy i sympatyczny ce j' naJWJ 
szanl& do kOllllSjI rewindykac}'JnłJ) Ja1tK:h- MlIoka i.Yuua CIO vrocen&owa. franko skład aprze poprzeć. 
f ..... .ł.a
. .# 'kotwiek da1szych pretensyj lub wniosków da.ey łlł,;ro K,ita ż,
nia 60 procentowa tran- * M I ." To- 
, . . . ( Pa! ) , j 110 wagon WarlWlwa 66.000-66.
O 
 Mąka tyto - a arz en. fołał, znany d 
w swo;łeJ spraWIe.. nia 70 
roceD",W" franC!O W8g0
 Warna"s 45.1)Jv. runiu, ustąpił z 
aJmowanego dOlą 
. .. Ka
za JęczmlenDa, fr-
c:lLo 8
JCJa kladowallia do stanowigka dyrektora departamen;u kul. 
(g.) Bezrob
. w Czech
łowac
. 6fJ,
. Olrę b 1 iytule franco Waraz.n - do tury w Mm. Wyznail ReL ] Ośw. Fu. 

edl
 sta.tYl!'tyJ;U czechosł
wacki
 m!- u/XX) bbcz. Jego tymczasowym nastę
 
msteI'JUID oPie1u spo!ecmq wYnOSiła b- .08t81 ml8DOWaBJ Wio SKołDicki. 


KRONIKA. 
Kalead arz. 

ro4a li Uido"aaa Gertnad,. 
CiiiWartek II Jhapa4a Edn1uła. 
1UI.u.IJIi, 11111.. ib. UI",paClM .1121. 

 lH'I'odJo 
poł.M fł'ł- .ł..eję -ł-nler
 D""eJł I 
Otręp IW hlowuJeb " T.....I.. 


!Ił tle .:.; 

 -- 
ClI 
I 
ł 'S:I 
Uł
 . Q.g e 
E Z.ehmu. j 
:I I E- 

f ' . £: II! f" 
iJau 
.) 5 $ 
 - neu 
POlJ'1etfZ8 W \aU'\] 
l".... T - 
l'XJ C ao.a LO 81 W l pochlBar- 
& DO 
tj." - 
tłXl 
 681 + 
t.ó sa w z . 
ir 
/,'" 
- 
lilKi o 68.1 0.1 et NW 4 
1:1 - 

 


WezwanlB. 


. .,...
.. 


....ł..;;\ 


KUPuJcie 8 o
 POżyczkę 
złotą I
>>>
.. 


Nr. 
 sr.:owo 'OMORSK IE. _ --- ----- ---- - .. 
 

esta Da budowę D-p Domu ZborzUom, atuoKie Czar1U1akietDdo ka. fp} Pelplm. (Zgon Józefa Br.jskie
) I I"JILIZ policji a wróciwszy do doaM. ułftT.. 
-. 
" "e Lwowie. S1:a.noW'l1ych pp. dz!ek. Sien1dewiezowi, b. prob. tołędziA- W Ubiegły poniec:W.ałek odbyl się w ni. mywał st
ek miłosny z tOft, H. Gcł1, 
f
o
 i przemysłowców pcxnor- lI
emu, pp. Alek.sandrowicwwej, Arkusi,:- da1dcim Rębargu pogrzeb tp. Józefa I jednzgo wl
zora !l. wyszła z d
 po- 

ant . damiamy o odbywające; się Wlczowej, Bemakiewiczowei. DoerferoweJ. BnjsJri*. n.aj&tłU'8Zego beata woiewroy I dątył m
t Jej za nl
 a znal
szy Jłł F£e. 
;:.ich ,Jaka eśeie na budowę dcmu dla Bara
ski.j. Jankowskiej, Jędrows1?ej., Jun pOlDlOr'S'kłega. Zmułv, jako espodlLrZ l lbywają?, razem z; 
awlaczyk'em w dOlIN 
cbeCll!t WpoUtechnikl Lwowskiej. Wy- koweJ, Kolanowskiej, PieniąikoweJ. PI
o- colny z u.wod.u, aieclział na swojem go- komormcz:r m . czynił wyrz:uty P
włnc:zr 
Jt.-Jen tlYW tym celu p. Józef MiOOowski zubowei, Ratajskiej. Rutkowskiei. SWU'- spodustwic i nie zajmował si, sprawami, 
owi, a gdy tenże chcia
 Się na ru
go nu- 
.łJIIy ". chn Lwowsk. jest UpoWai.niO-1 tun, Temp6kiej, Wałdowskiej i Wismiew- J'I1iłycmemi ot, wymierzył H. do niego z; rewdwen. 
;tud: Poli:
 funduu:ów. których oby- skiej ,a p. i
. 
toni
 S
l
ki
u 
 (p..) Rajk
. (Zgon starego bojowni- Slrzał połotył Paw!aczyka. D}' miejlctl 

, do zł, pomor&lu e na peWDO nie przepIękny w!emec 
JserdeczD1eJsze I na. ka polddego.) Dnia 11 hm. zmarł u 5yna trupem. H. i żonę Jego uWIęzIOno. 
1!Ił.lat.o gorętaze podzl
?Wam
, Skład
y zarazem swego. proboszcza w Rajkowach. były (w) Mogilno. (Nieazczęiliwe Wf\JAdki). 
I foskJl' 
 L c
 zebraJ!o około 5 mi1jon6w !wyrazy łł

eJ wd
lęc
o
1 ..Sł
 Po- długoletni (36 lat) bunnist.rz pozasłużbo- . Na przejetdzający pociąg z ., ę.g laml w
e 
Dol do1Du którego wykoóczeni"monkiemu za tyczliwość I poparcie. . NY i obywatel honorowy mia6ta W,brl'
- 'czyl n,letni chłopak Kozłowski. aby me 
I DA b arę tor
s
 wynosić będzie około Zar:qd Okręg. TOrD. Pol&k. Zalobn. Krzyza ma. Mar;an Nełęcz-Gawłn-Gostunski IWUZUc.aĆ węglij przy zeskakiwaniu dOltat 
i fledłu
. o:. Ink
 W. Kulerski. pre
ea. A. Pieni,1ek, wicepr. przetywszy lat 81. ' 'się pod kob pociągu i utracił obiedwie oop 
.1fJ 
łG składać alę będzie z " Ikrzy- J. Polakiewlcz, .ekretan. G«l\cy patrjota Połak w cuaie przej-I- Pewien 18.le'ni 
błopak. chcąc przytrzY. 
I Dom Ikr%Vdła dwupiętrowe z poko- Z G d - d . .. II . .. , ŚCłowym. Jkząc jut blliko 80 kt, prnj
 mać spłnszone konie. ZOItai rzucony pod 
?d:. 
ansarda..mi prze.maczonea:U na ru Złą za I OnO II. na e...w.en cz,u znowu un.ł burmis.tru .pług parowy: kCJłCJ roasz
y pr
es.zło IDU 

. i 
ent
 ubikacyj mieszkalnych (p) Grudzilłdz. (Dom Artysty. _ Sa. w ;Ąbrntnie, iu! ten.z poWciego. W I'P
&
Z głowę. tak że pomÓ8ł sroM" aa 

 jadalni. CJYte1ni i łazienki itp. mob6jstwo.) W Ub'E'iły poniedziałek l.U61e waMd ku1turn
j b
c ur 
.,,
k
 l ID1eJScu. 
Skr dło (:Zwarte frontowe parterowe odbyło 8U
 zebranie organizAoyjne T.wa tak wyratnle wy'Stl\pil i-ko katolik, te (w) Pornmt (Osobliwy apos6b sau. 
I)'zniejci!o wył,cmie wielk4 ulę. "Dom Artysty", kl6rego celem ma by
 uledwie uszedł d-yecypl.inunemu postę. 'b6jstwa). Ur.ędnicy policji łl,edczei mi
 


 dalszych składek zaioUe się kul\
wowan e literalUl'Y. sztuki 8CE'm
Z t'owa.xUu z.e 51:'ooy rządu niem.ł.eckicgo.lzlecenle przeprowadzenia w piątek rewiI l i 


ictowaay komitet na Pomorze; obe- nej I sztuk pła'3tycznycb. oraz oiywJe. Hasłem jego było huło narodowej Pol-lu jednego z lokatorów domu przy 
1. P6.. 
J1I:'I- 
a 
yłać ofiary do Admini- nie tycia towarzyiik1tigo. .. s.ki.: Bóg i Ojczyma. - R. L rt" Iwl
iskiej 26. W drodz
 
otneJ Uli,.. 

 IlUzego pisma, lub td wproat do ,Zebranie zagaił 8rtyst
 Tł:a
ru M,e]- £p) Wejherowo. (Dziwne praktYko władz, szeli 
a schodach. dolatuJ,ce ach 
 ezwar- 

 Bra.tn.ie; Pomocy Stuch.ac
 Poli- sklego p. Olcbockl, .wy]aŚ0181ąc ool€ i.olejowych.) Prasa gd
ka dODCllli: DLi- tego .plętra wołania o pomoc. 
rzeJęd zło. 
T
 we Lwowie na rę
 Komitetu ..Domu .btysty" -:- I mutywUjąe ko wne Faktyki llioeowane s
 przez kolcj.: l wroglem przeclUCJ
 pod,tr. b Da r:: t 
I U Domu Tecbni'ków. OIEcznoAć ulworzenla ta
'ego towarzy. poołągach na tmji WUluwa- uuwatyU przez 
ZJurkę od kucza.p OO11e- 

owy . _ srwa na tereme Grudziądza. poez.ern G:łr:% zYJ . b Puak bo "nie. Po wyważcQlu przemoc
 drzwI okrop.. 
_.5pncdał znaczkow stemolowv
h obecni poWOI ali na przewodn'cz
cego t -Weł uowo- , ": pOCI
- ny n:ed6tawił L""1 5ię widok. Na krzrit. 
,,.łu.IU, Dla wygody pubhczno
cl sekretarza zebrama pp. Przyllbsk'ego I 

ch t
h. m
 
ag.on6w 4-teJ kJa
y. sieliała w podeszłym wieku kobieta I plo 
)!lglilLfaC postarał SIę o zezwoleme na Iłcewlcza. Na propozycję przewodnicz!! inezrozumlał, oI
t łed.nak 
zeczlł, ,d.a- nącemi włusami, wijąc się z bólu. Oświad- 
Iprtedał Inaczk6w stemplowych,. które cego dY!lku9ja potoczYła SU
 w kerunkll i..ze
 na te 
ł .pn
.
 
11ety czyła ona. że syn. który j, dotfchcua tI- 
bę!!1I sprzedawane od dma dz's,e)izego obioru Zarządu oraz sekcji kulturalne 4-t
J klasy. 
 wagonów taki.ch niema. trzymywał, zall.ie.rza się otenlć i chce i4 
. Biolze mformacYJno-podawctem (rR- t towanyskiej. \V sklad zarządu wesz! DZlęla tym d.zlW11}'D1 praktykom zn,,
edl dlatego p01osta"'lł bez opieki. Nie mopc 
1U51, parter pok61 nr. 1) stronom. kL6re przez aklamację pp. Andrzejewsk, pt'6 '!' u"r
gtf w
clc, 7 bm. nadu yrty".y':r.ał z powodu c-Ju'rob} zapracować Da vił.. 
bt,dą mlałI styczność urz
dowll z Wy. zei, Rozbordki. Ucewlcz. Konltzer I CI: 
ncydelJot poDUęcUY 
łutb4 k
leJOWł\ a I 
ne utrzymanie, pOitanowila odebrać IObi. 
dlJalaml Magt&trat
 chocki.,. . p

eranu. .fad,
m' do 'WeJ
erow
, po- tycie. W tym celu oblała sobie Qł
 nafł. 
_. Koło Pr&)iacl6ł Harcerstw.. Kon. W dal!!zym Ct"gu pod przewodnJctwem =;
em pc%yDywaJą-cym do tej stacJI o i podpaliła ją. Nieszt.zęśliW1ł staruszkę od- 

CYJne zebranie celem IItIOŻeDla Ko. p. Andrze]ewsk,ego om6wiIi lebra.n g.cdz. 9.20 raDO. Otó! ki!kanaic;c 0Ii6b ltawiono w poważnym .tanie do .zpitala 
II Przyj. Haro. ()(I
zJe 
,
 w czwartek sprawę lokalu (lokal tow;\tzystwa mle. płci obojga wykUlpiło w Pucku wzgL w miejskiego. ' I 
Ił. bm. O godz. 1/.6 w gt.mnalłum ieb- łoJĆ !Olę będzie w gmacbu Ta8rru MIeJ Redzie bilety 4-tej klasy na ten podIU!. a __ ____ 
Ekem. na które zarl"8i
a wszystkICh 
klego) wy-jokość w
tępnego i wktade
 te wa100. ów 4 klasy nie było, W')i;YiC
 R h IO łl' arz'lst 'll lch 
pnyjaciół harcel'IY. . mJe5I,.cznycb (10\...0 J 5\10 malek). dZiel! wię: Wliedli do 3-ciej klasy. r tm':/Ai Sf'm ue \V w w. 
TYlJlcza!lowy Zarz,d. I porę zeDra6 'l'ow. (katdy p."tek. godz pomiędzy Redą a Wejherowem Eja
ił się 
_. WIcekonsulat ł1'an:uiki na Pomo- 9-ta wleozorem) oraz .spraw
 czyre:n '
onduklor, odebrał od tych pasażerów 
fil, WoDeO wzrut8Ją c ycł1 I katdym (dzJennlkl. czasopisma Jtd.) bilety, sprowadził wszystkich do za
la, 
:: 
iąoeJD stosuok6w h
ndlowy('h kU. - 
j.fltrzałem Z rewołweru odebra dOWC}' stacji, Cdz1e katdy, oprócz r6t mc v 
;' DIwa pomorskiego & firmami ft'BUCU- ła 8ob
e zycl
 w ub. sobotę po polud, fomłędzy klasą 4-tą a 3-cią - musiał 
leml okazała SH
 komecznośĆ utwo- 2o-letma Jamna Zlobrw6wna, od kdku -e8ZCze upłacić karę. - Po5tQPOwani£ 
Eijla oaobDe
o wicekoJl8ul.atu na p
. mlesu
oy zam:eukująca w Grudz'ądzu konduktorów można w tym wypadku 
rzu z siedzibą w Toruniu. Jak 81ę u swego szwagra. Jak wymka & na- 
 rawiedliwić i nazwać nawet popraw. 
1adu1emy. wicekonsulem francuskim rychmlast przeprowadzonego śłedztwti n:ł gdyi mając takie przepisy obowil\- 
'\now8ny 108tal zDaoy na Pomorzu denatka w"ł8z.a po południu z d.omu, '
. 
e nie IJ1()gli się inaczej. ucbowa=. 
.bJwalel I.OrubskJ, wlaŚClciel hur:twm 1 zabrawszy puprzednlo szwagrowI bez :E.
 
ude.t z całą sta.D.owczoścł., naJe- 
U
!OD i ber baty p. B. Hozakowski. jego wJedzy nabl1Y rewolwer. udała SIł-: 
 poddać krytyc8 zuządz
nD:a wyłsz)'ch 
Rozpocznie on swojll czynność z na cmeUl8rz wOjsk.owy. a tam 8ledząt.: 
a& kijowych bo jakie tu pogod..!:ić 
dniem l. stycznia 1923 r. na ławce za kostn
Ct\. wystrzalem c
 
t ;edawania' biletów 4-tej klasy na 
t_t Wywlad6wka w Seminarium nym w sel'oo zakonczyła zyc e.. Denatl,? ,..9f kt' takich W.""onów nie- 
że6sk. T . Rodzi ' . była 8lerotą. bez Ojca J matki lod pe\\. poa... w
. - 
IIICI" W . orumu. , . ce S ople- nago CZ88U Cierpiała Da rozstr6j nerwo n:ła?l - .Z drngleJ zn6w. slrOfty nasuwa 
bmowie !110Q' .... d
eć o 
tę- wy. Powód samob6jsLwa rzekomo za- fJę pytanie, cMa.cze
o wyzsze władze ko- 
pach IWOJch dziea. w medzielę dnia 19 wiedziona mił
ć lejowe nie postara.Ją 8i
 o dołĄczen14: do 

Iopada b. r. od godz. U-ej do 1...zj w . . 
yclt pociągw wagemów 4-tej 
Seminarjum zeó&kiem przy ulicy Sienkie- (p) Grudzi.dz. 
a ues;r,to
nia 
Ias ? 

 ,L 46. Pożądanem . byłby jak n4- komunils:t6w.) !' ZJW1ą
U z WY

lem łliepodobna, aby nasza dyrekcja w ten 
Jicznie)SZJ udział wazystktch rodziców w drukarm komuIUStyc.z n 81 w T
u. idąc sposób prz;yczyniała się do niepotrzebne- 
kuUerencji z nauczycielami. po nitce do kłębka. W)'1kryto I w nasz
 "O roz.
"Czenia ludności. 
Dyrekcja. mieście ,filję. powytsz;ej 
rukarni,. którł: J \; (P) Puck. (Mordzroa śp. Barczaka 
· Zwł.zek wierzycieli hipotecznych 
 ał ecawIDka.J
l1 dIrona i=
 b 

t.
 
 ares
()IWa.ny.) W tych dniach rostał uję- 
1/ Bydgosz.cy ul. Dworcowa 29 donosi !
 e 
o. g
 y. z ty z.brodniarz, który w 
Iach rabunko- 
iSZJSt1am int-i!nsowanym, ie na miasLo we W1ęZ1en1U. wych napadł w pociągu międLy Inowro- 
cruA i okręg ZWTAcaĆ się wety we Z POMORZA clawiem a B
gos

 na śp. Barczaka i 
tlszystkich dotyczących 9prawa.cli do de- '.. następuje wyrzucił go z pocią.llu. Jest 
legata związku w firmie Grzankowskiego (P) Wiry, pow. lubawski. (Trup w S!0gu !1im członek obsługi kolejowej. pochodzą- 
... Toruniu. ul. Chełmi1\ska 5 (skład siana.) - W dominjum Głuszyn pod Wira- ey z pod Tarnopola. który jak się teraz 
traar). IDi znaleziono w stogu siana trupa mętclO)"- cka.z.ało ma dwie takie zbrodnie na fiU- 
-. ZDilmęla dziewczynL Katarzyna ;ny. Jak stwier
ono! był t
 36-letni B-ł- '!l
miu.' Podobno zdra
ziła gI tym r:l.- 
UZorowicz, blondynka, lał 17 w dniu 11. .esław Jaczyk! U1
aJida wOJSkowy, po- zero jegl wJasna rękaWIoCa. która. PrL;y 
hBl, zniknęła bez śladu. Być mote, te ch;odzĄCY z Wle

a, a za.ml
ły przy sumolaniu się wypadła razem z ofiar4 z. 

ode cłz.iewczę stało się oEi.a.rą nieszczę-- ulą Bark
)CJ w pozna.mu. Nale!)' pociągu. 
IlIwego wypadku. lecz należy się oba. Frzy?us
ć. ze 
a.rł. on wsk.u
ek 

- (p) Gdańsk (Parowiec ..Pr
essH za- 

ać, że została upr()wadzona przez sz
 W 9pl'awle 
eJ pro
 polic;ra tonął.) Z H
burga dochodzi wiada- 
:andlarzy żywym towarem. ener
lc.zne docbodullIa. ., . e n:ł"
 W1 'ec ....ł"""'''i P
.,." zs- 
, ' . D mnc, z r-'" 

 lO '
6' 
-. Kronika policyjna. Na wczoraj- (p) Lubawa. (Zml
 POCiągów., y- tons,ł w drodze z An
l;i do Niemj.
. Ka- bA re4ał.eję odpo"Ied1JalD.,. l...et 6rueRk.. 

 targu 
adzion() porthl za,wi
a- rekcja trolei zawiadamia. ie z dniem 15 tasLroła nastIWiła wskutek 
łtownej w 'I'orutu. 
J
tv 15000 mk. niejakiej Marji MiilJu. iistopada br: 7JDlre.m
 się bieg dotychcza: burzy. 14 muyn
, &t
cych 
- DRkI", I ..Idade.. IJraUml TorU8k1eJ. T. A. 
\v tul E]ektrowni wykryto kradzież ,OW)"Ch pociągów nues.zanych Nr. 2553. 1 logę parowca, uLtaciło tycie. Parow1ei: . .' 
iDacznej C . I " Poli. kry- 2557 na odcinku Zającz.kOlWo-lu.bawskie al żal do Tow. l
owe.go Johannel lek. - łJrzymus 
ICI
 wina w Grand 

a . Zęsa a 
I.J1JUID' c J3 _i.ubawa I1&5t ująco: Pociąg m. 2533 n e Całe znie.siony ł Na zyczem8 obywatel. 
_' ie kw st na trop.:e spl'awców. . ZaJączkowo-lub:
skie-Lu.bawa odj. 13,lO, Z W3ELKOP01.SKI. 3..wa rOl"U1l8kiego. za
row8dzono zm l 8DQ 
Hie est
 T o"'!. Zal.obne.

 K.r
yza. L ba ; d 1346. Pociąg nr. 25 i1 . w ulubione) ka wlarm Grand Cafć P
IY 
"Ycbrnog
c naduzywac goścmnosCt nueJsco- Z". w k przi'
 odjazd 2110 Lu- (w) Bydgoszcz. (PrZYJazd ks. kardy- uł. Konopmch.lej, że przymus pIcia wma 
!d . dZlennik,;,w drobiazgowem sprawo- 
 8l}ąCZ o

- d 2126 "Dala Dalbora.) Najprzewielebn.£1aZf ks. z wyjątkIem ł6i z03tol zniesIony 1ł' ca- 
IZ anJern z 
esty i wymienianiem długiego Lawa przY.1az " kardynał D81bM zjeżdża 2 grudnia do Lym lokalu. 6217 
Ir;

 ofiarodawców komunikujemy, ,iż (p) Czersk. (Misja.) Y' najbliższym Bydgoszczy celem dak.onani.a konsekracji Wobec tego można ucz
szczać jak 
'lika 
a .kwesta w dniach 31 paidZler- :.zasie odbędzie się statuue.m nasz.ego ks. koscioła klarysek. przedtem na a}lynne koncerty orkiestry 

nik::12 listopada .p

ła następujące ;Jrob. 
isja, 
tm:a. potrwa 10 
 l!rz
- Pr
c
 ok
 k()ś
ła tego mus

ybyć Franciszka S! kory. kL6ry .na ,przemi
11 
hran 2 Z kwesty Ilhc4:DeJ I w lokalach ze- dują Ją 00. Je1Jl11Cl, którzy tmL}ą sw6J ZA- z kOJUecZiDOŚct ngraruczone do naJmezbę- l nadzwycza)newt atrakcjamI w dZI& 
\!I
k 14098 D1k. 15 len. Z rozprzedały kład na Śląsku Ciesz
slcim. Na 'Pokry- dniej6zych napraw. a to dlatego. że u- dzmie tańca i muzyki ełcscentrycznej 

ano 82374 mk. 
a listy sldadk
we cie koszt6w, połączonych z urządzeniem, bra:kło funduszów. Wobec tego i wobec uczyni z wymiemonego lokalu nai m il81e 
1] 000 JI277 rok.. Z kine
atograf6w Itp. odbędm się na ten cel osobna kole-k1a. koni2c
 dalszych pcac zachęcamy I naj wykwmtn.e]8Z6 mIejsce przebywa. 
119440 mit.SprZedaz kupoQOw W tramwaJu (P) T (Zuchwalstwo zł.odzieja.) usilnie do składania o6ac na ten cel. aby ma obywatelstwa nasztJgo grodu. 
lkicłJ 22. Zebrano wkładek członkow- G CU'W: K" In skr.adziono ten kle:jMt dawn
 budownictwa w -- 
15łtn. i 4

mk
;; Razem 755979 rok. i'

kiik: dn: e :ze utuczoną Bydgoszczy otrzymać mógł godną szatę. .PRECZ ,Z \ySrYDL
WOSCIĄ 
,W stystki ł . . od . .,. ktÓł' b't() na miejscu Następne- (w) W,gr6w1ec. (M()rderca z zazdro- K87.dy lek
r:z CI powie. ze codzlenf\41 punktualne 
Itka l ' m askawym ofiar awcom, SW1JlJ
. ą u I _ ,. ". . . . ) W b l ' '-, R bo . tr 1'ł odwiedzanie W. C. jest podała",,, f.drowła. Cbcesa. 

z Wszystkim paniom i panom, którzy go dnia najspokop:.cJ 
 s"':leCle spra
ca sa. . po 151SJWJ Y vr: e , zas u I je utrzymać :zetyj rana Puryłig. W katdej aptece 

 .dzenie z pełnem poświęceniem kwe- I przechad.zał się po ID1
le. ?
ukuJąc i 
o
zeInik Jozef H. po krótkIeJ sprzecl.';e Jub slrłod:zie .pt. otr:zym.
z.. . K 11/:"I 
);p
Jąć się raczyli, a przedewszystkiem nabywcy 3 centnarowej . SW1JJl .',
 I Wmce:ntego Pawlaczrka. . Pawia
 za-. Skład Apteka Radzieclca ulica Savob. 
. .w
 .\1ithałkom. Szumanom, ao leQ w po6taci ur
 policji. deł JIied.nono zwolnioay jako .funkcjoGa-1 rrO.B.1JK 


(t) Baczno.t stolerie torulla91 tJ'pnaa 
-ię wUYDtkicb nit Ulbraole .., pu,tek 17. bm. 
wtec&. o o.au w ..ZsodzIe" ul. PI'OIILL Iła po. 
rząd.u dz:.cnnylll spruwa zarobkowa wobec 

l'go pl"ZybyCJO wszyslkich ObOWilłZ:k0"'ż
rqd. 


__ A 


Repertuar Teetru Miejskiego 
w Toruniu. 
EIa'oda II' 15topad!\ &ty 1'8Z "P
laey 
 A... 
rł' ce ' wodt....v.J w o-c:u aU. z.e śpiewami ł ... 
CIIlJ,j pJZ
 CYI)'la D.JDt!,'Jtj".klC!&O. 
Czw rt.K lO. .JllOpad'! 
'gł laz "Zakocham- 
!lnmooJIł w 8-ch akL G. Caulavela I n, de Yleuna. 
ł'J
tek 1'1 lu'ltopdda 7-w1 n
 "ł'o!aC!J !' 
AmelYoo" wodcwll w Ó ak&. ze .plcwalll j &aJ1. 
camt przez CyąJa Dauie1ewak.i e fJ o . 
Ho boLa lo u;tu ada a'ct raz. Zakocha ul" ko. 
medja w 3-cb akt. U. OlUll.vcla I li. de Flen..... 
l'łll
dlłela 19 bstopal1a l:i-mf .rli. ..Ka'IłŻ:' 1'1.. 
domuJ oagcd,a wach ezę
CJacb (II obra!'lch) 
Calderon: d..l Ja H..rCoA w I'neklodzI8 JulJUIIł 
::);oWąl.k ego, 


Repertuar Teetru Miejskiego 
w Grudziądzu. 
Środa 15 lil!topadJł o godz. 7 i pół wteea. 
rpu,lIro.! pn
dl\'awlenie OIJ proc. mlzki ..Ball.. 
dyna-. . 
Czwartek 16 l,atupada o god&. 8 WItCZ. po n. 
plcrwBLY . Robelt i Hertrab.}" czyli dW.1 11&0- 
.1zleJe operetko w a akt. Aocz;rca. Mruyka IC. 
.idwana i Adam" W rODlłklcgo. 
ł'Jłł\ek 11 JJO!topada pn.eotlt.lwlenia nie bęcbIe. 
SobOla lIS ullLOp"da ..HailitdYDa u . 
lIilelzit:l.. 19 uSlopada "Uorltca Krew" nial. 
kowak ego I Doż} nkl. 
pOD.
dZUllek :lO listopada przeds
wIeD'e ma 
wojska "Hobert J liertrand ". 
"torel 
I listopada "Robert i Beruaod". 
Sroda :2 litlt!'pada .,Robert I BCrtcaDd". 
Czw8r:ck 23 listopada ..Bltlladyoa". 


Dz ' isiejszy numer zawiera 
a stron.
>>>
Str.&. 


SJ.:OWO PUMORSKIE 


,-.. 


.t' 


Il 


" 


.J.'  


,.. 


. ,.. .... r.
 

 
Dentystka 
Wanda Ramczykowsk_ 
" IBCZBnIB. plombowanlB. z,by IZtuczn t 
po cenach przystępnych. . 
Wielkie Garbary 33135,1- vis a vis Strzel' 
Pnyjmuje od godz. 9-6 po polud. a
r 
Pomocników mal m1 
dobrze piszqcych tablice (pismak6w) potr 
z....z Zakład malarskI Bem. KlabUD. Jabł;

" 
 
5195 Telefon 15. 
- Papier sta.., -- 
w kaf;dej .ilości kupuje 484.5 
Hurtownia Papieru, Ter: 
uL Sukiennicza 4. telefon 204. '"  


. '  


. .' 


p, 


.-.........  - 
"..j:#"'''' 


:;. 


:-- , 


.,./' 
. / 
/" ' 


-
.......  


'''':' 
 '- 
. .Ji 
, \..r._ 
, 


.A . ,:}.. 
 
,t. " .
 


Dnia 14. bm. przed południem o godz. 11 dokonał w 
dzle zacnego j pracowi- 
tego żywota \ Ś. p. 
Gr 


Lu- 


II 
I, " 


- 


. 


I-I 


Naczelnik Sądu Powiatowego w Toruniu. 
ZasnZłł jak żołnierz na posterunku. do ostatniej chwili wykonujZłc oMwl
zki 
służbowe. Tracimy w Zmarłym zacnego i miłego kolegę niezwykle zdolnego pra- 
wnike. człowieka kryształowego charakteru. 
Pamięć Jego zostanie między nami na zawsze r 
Pogrzeb odbędzie .się w piątek., dnia 17. bm. o godzinie 3 z domu tałoby ulica 
Konopnickiej 18. 


"', .... :..' I 
1243 


..  
Prezesi, dyrektorzy, sę
ziowie i urzędnicy 
Są
ów apelacyjn., okręgow. i powiatowego 
w Toruniu. 


..... 


Najtańszy opał 
od u. bili. atałA detailCl!a 
spnedat WĘGLA. GónoiJa. 
sk ego I Dębrowieeklłp l 

lItunek . gnbJ. ii80U lik 
za ek. DQrtawadooom
 
prpratL B.uro Bet.... 
l'omonka I DoallnuloWt 
Stary RYDek 1
, teł. 81b,8i
 


BacznoŚĆ I :-.. .... B. CZ; . 
Kto chce tanio kupić 
majqtki ziemskie. gospodarstwa pryw.tne i ren 
we katdej wielkości najlepszej ziemi n. Porno!, l 
(także polecam przedsiębiorstwa handlowe katdt. 
Obecne nasze M NR telefonów są: rodzaju. oraz wszelkie nieruchomości) niech ,,, 
7 6 · 7 7 zgłosi zaraz z całem zaufaniem do 41 ! 
. nr. I . Pomorskiego BIUra Piśredni
twa, Kowałewo P 
A3res teleBr.: HRalffelsen Chełmła u . powiat wqbrzeski. ul. Bielska 2- 
Land\Virtsebaftliebe GrossbaDdels!!esells
baft 
aezko"lki 
5211J T. z o. p.. Gdańsk, filja CHEt.MżAo ....1'1'.. ..... .., 
AAAAAAAAłAAAAAAAA.. W naszych warsztltach fabrycznych wy- 
.... . ". . konujemy 

 Ulubione fotografje 5213 
. wszelkie rep. rade 

 
 dzl " ecl " ęce po) " edyn P czu .. lokomobil - mas
yn parowych - 
otl6w 
- 
 .. ... młynów - cegielń - tartaków ItP. 

 I W grupach. . 
 U I . u Zjednocz. Pab..,ki Haurn dawn. A. 
.... .... P rzyJ 'm U) °e si ę do 'odziny 7 wieczorem. . .... H n a Ventzki. B , lumwe I Petera Tow. Akc. 
POlJ'Rb odbcdale sle . plllfek 17 bm. o ,odzinie 3 po południu & e ... fi dz d P 
.... 
d . M .. d ". .. 'i b 
 Foto rr r. Atell " er ' H. SPYChalski ' , Torun ' , .... .... ru '. z omone. - .,.,w 
omu zalob, ul. Konopnickiej 1d o - sza :oW. o praw, IIIe w P"łtek l mo .... & ... ... 
o godzinie g rano 
 kościele 
. H. P. '
, " '" ,. C222...... ul. Szeroka 2. wejście ze Strumykowej.. AA. AAAA& AAA.AA .'j 
, . '. ., ", '.' '. r .. 'i ....
....
ay........ W ; I k k t 
. I dZ
 Ai
łn:.. 
:dl
;rs: ęg ,e, o s, szcza,y,. o 
:o @@@@@@@@@@@@@@@@@ no dziś jawną, spółkę han- 
 polecaj'ł 
 każdej il?ścl. (611a AA 
W @ 


ki 'iBWf


D

 A Klewe l ZbroJskl, " 

 
 
nicki 
ł"?ł.ziądz" i jako Telefon 242 Toruń Telefon ' 
" . "". . , @ Ich wspolwkow kupca Bro- Sprzeda! detaliczna Chełmiłiska IZOH 19. 
:.ta: NinleJszem komunikuJemy, ze utworzyhsmy w nis/awa Drogosze'
sk
ego, _ 

 . :¥: oraz 
p.ca Wło?zmuerza Hurtowa sprzedaj; I 
S p ecJaln y k 1218 DrewmCklego. obaj z Gru- , . d . 
Iii' 
 O dd · I · @ 


c;,z
o:
;:: CZęSCI 
o_ maszyn ° ó szycla I 

 a noici dnia l maja 192"
 r. CtęSCl do rower w, l , 
o: ZI @ 

 

ę,
ł:; 


ci\ci: 
z
śti, igieł ispr
2fn do gramofonów. I 
Grudziądz, dma K 1261 
W @ 11 patdzieł:mka 192.! r. D. B. "Benoma" Warszaw. 

 
 Sąd Powiatowy. Bielańska 7. 4189 
:o: · mmm!I


mrn
.!I!lrnillillu:ml.lllmmllllfOOl @ Lekarz. dent,sta . - 
@ 
 ZyczkoWSkl 
 W sobotę dnia 18 bm 
R: .:0 
iechal, Polecam o godz. 121/1. 

 r ; 
 ,: " JC :ł:ł: powróci 21. listopada. lamp
1 klBszonkoWB. zakupię 

 
 
aJupel'Cl)'W6lY balBrjB stalB iwlBiB. ka1 fI1 
@ .J;'i' 
 
 DOhOhO.,y krlBslurka, orgllkl . w - R lm lO k t U6P I I7D,. 

 '. I IIIUiKEnę i inne 
o\\'om. f D n 

 
 usuwaJą proSlti bli ego pat" 

 lliWlliwmllnlm
I1Mullillilll
_

lmm
IDI
ill
llj
ill
Wlm.BJ_.llrn
llilli.w 
 - 

r::
lI łn 
 sgUj:

;
 =

:
r


 
@któryzajmowaćsiębędziehurtowąsprzedażą.. :o: s
k1:
 :;:::

:(t;

 '
 r ' T borz;. go :.J
:-
:d
;;otf' 
@ cukru i pole
um'T f!!itąle 
'Ikier do na- @ Hurt. UmbreitCo..Pomafl. :". orunsuł 10 I nn WCg 1a 
@ tychmiastowej dost
wy. @ Kupujemy katdą ilość :'- Dom mu
uezng 

OSłki)
 pIJ! 
:¥: Rozdzielać b ę dziem y miesi ę cznie kUkana- 
 butelek franko wagon stacja 
@ .. 
 L 1 £?
 i J PoradzewsV, 
ście wagonów cukru. 
 od wina czerwoneio i białe- . -:...-- 
- " aklertpr:1 
!JOl konjaku i inne batelki po 22 Ko p ernika 22 
as
pca m I. _ HaDdlo
 
t;i;). '*' ,ak nojw)'łszych cenach.' . Izbie rze'¥:roniu. _ 

 
 Dom debkatu6011/ i towar6w 
 w 
 i 

 Ban
 Z
ożówg J. z o. I., 'oruń 
 
.a

:
:1 

 
 Stary Rynek 14. Telefony 200, 220 i 224. 
:o: ....
b
'
 1 1 
:¥, handlowe. hotele. oberte. 
dom,. I t. d. poleclI w wiei- 
@@@@@@@ @@@@ @@@@@@@ }

nl T


eSuk


:

a8. 
, I 'fi" 


'o  - 


. . . 
.. 
 
......... ....\0. 


\f 


...... ... 


, " 


',.ł 


'.
..) ..:
. 'ł 
.: 


,. 


. 


. 


. '1 ". ł\" ..... 


. . 
, 


":'.
 


... 


, 


Dnia 14 bm. o godzinie lOJ/! rano zasn
 w Bogu niespo- 
dzianie nasz najdroiszy mqż i ojciec 
ł.po 
Ludwik Grządziel 
_czeWk S"du Powiatowego w Toruniu 
o czem donosz'ł w clętkim smutku pOQrętone 

 żona i' dzieci. 


Obowiqzujqcy na ziemiach był. dzie}. pruJk. 
"fłiemiecki Kodeks cywilny 
tlum
czony na język polsk
 i 
przez sędziów DAMMA z Kr6le
sk. ra:aei 
GERSCHELA z Katowic do nabycia Vi 
księgarni. Cena mkp. 5260 + 20°/. 
Skład GłównI: KsięO'arnia Polska 'T,w. Jt
 
Katowlc
 (G6rny Sl
sk) k 11
>>>
!ir.
 SŁOWO ł'UMORSKIE. ...... ". 
:::;

:7
:ba SkarbOwa w Grudzi. .. Sp rostowanie! 
d z u. W .oznajmłenlu. fabryki wvrob6w tytuniowych .Sarmałia. Tow. Me- 
O b · w Poznaniu :ramleszcEonem w Hł 
 .Słowa Pomorskiego. dotyc
cena 
WleSZC . Zenl e e. &miany cen. zaszła pomyłka w druku. Powinno być: lk 1255 
. Papierosy .,Luxus" gat. luksusowy A cena 
 mkp.., 
1 4 1 sztukę, .przedajemy aż do wyczerpania zapasów. 
Na ,asadzIe an.. -43. 63 i 126 ustawy o państwowym podatk ł (Oz U R. 
Nr. 17 1 !'. 1922 poZo 1
0) Izba Skarbowa wzywa wiaścidełi pr&edsię
i!::::'b
 ch i ;Ie- t Ob . I 
o"YC!' oraz wykcnywuI,cych osobiste zajęcia przemysłowe w okręgu hby Skarbower do : y ku. - SĄdowe. - 
 wIeszczen e. 
nia śWiadectW przemystowych na 1923 rok. 6 Wślu za tuteiszem obwieszclenicm a dni. 
Swi.dectw a . prz.emysł?We. 
dłlw.ane będll p oc 2Y na jllc od dnia 2. Ustopeda 192Z 1'. ,. Kasach W rc:,catrac łłaouow1m 21. X. br. dotycz. rejestracJi oticerów rezerwy. 
rbow
ch z. wVlą be tklem ł 
edzle U I I $ d wląt . na podstawie należycie w\'petnionych deklaracji. Blankiety dział!,-- pod nr. 763 zaPIS"- wzyw
m ponownie wszystkich obywateli 
aflstw. 
vJ!\ec mOzna zp atn.'.e w . rit; ach skarbowych. W razie WlłtpliwoŚcl wszelkich wskazówek i 


:'M


ę .;.
:
kOłi 
1

: I P?lskleg
. :iI.mies h , ka:ych 
 ob f rębie ?1iasta Toru- 
'a
ni
 
o do ka u tego d 1'J1 Ś k wla bo dectwa przemy
łowego odpowiednich dła danego przedsit:biorstw8 law KownaCki GnId:il\dz... nla, pO!lla aJ
' Y t. stopnie o Icerskle wZQlędnle 
ie el
 miejscowe ut: Y s ar we. podatków I opłat skarbowych. Właścic.clem firmy jest ku- równorz
dne bez W1il1ędu na to. czy stopnie te 
$wladectw a przemysłowe 
kuplone 
yć maj
 najp6źnlej do dnia 30. grudnia r. b. 
ec 
BCAaw Ko"!,aclli II uz
kali w armiach obcych. polskich formacjach 
podamJc
 ponoszlI . cal
owlt
 odpowledzialnść Za wykupienie właJciwqo 6wiadectwa przemy. rudZl

 . K 1266 wOJskowych. czy teł: w Armjl Polskie' do li ło " 
ego zgodnae & OboWI
zuląceml przepisami. Grzi
:;:l(a 192'2 r s «:niil !lię przed ostatecznym terminem ł. j- do 
Celem uniknięcia nat
oku w Kasach skarbowych. uba Skal'bow
 wzy"'a zalnteresow
nyd1 do S,d Powiato.,. . dnia I. XII. 1922 r. w tutejszei P. K. U., uUce' 
,",Iocznt'
o wykup
en'a śWladeciw pnemysłowych, a nieodkładania wykupna na dni ostatnie W rejestnle handlOwym Łazienna 11. . k 12.50 
pr'ledłuunie powyzszego terminu w tadnym razie nie będzie miało m ejsca. · dział A .'po
 Df. 709 zapi. Toruń. dn.a n listopada 1922 r. 

 . d t ł l k sano dus tinl1ę ..Henryk PREZYDENT MIASTA 
Y DWla ec W przemy s oWYC l na ro. 1923 (bez dodatków na rzecz zwil\zk6w 
rauie Grudm,dI". Właści. . 
samorrądow y ch i inn y ch zwi
zk 6 w W . ti t 6ch) Clelc:m firmy Jest kupl.eI: Potrzebulemy starszego 
 
W m I e 
 epa s WOW wynOSZł\: 

: 
 tlchnika budowlani 
I s c o w o , c I . c h .B pud......" ",... . go 
S,cł Powiatowy. na sta e utrudnienie. Płaca wedłuQ umowy at do 
-W- r e;estn. - bandl owym VlI stopnia urz
dnlkólN państwOwyc
 a ,,=,szelklend 
dział A. vod or. 767 zaplsa- dodatkami. ŚJleune zQłoszenla przYJmuJe . 
DO duł tinnę ..Tola Wordy- Magls'rat tli Sta rog ardzie. 
Slawska Grudzl'd.z". Wł... - 
sci
el.., firmy jest. Tola Przetar g 
1,\ oJdllOłaWllka. GrudZiądza 
Grudzi,c1%, 

 K 1!61 od
dzle sit w dniu 17 ł1i!topada br. O lOCfz. 10 
83 pddZlel'l1lka UlU r. "ned południem w Rej. Zakładzie OOlpoderc:aym 
S"d Powatowy. Dominikańska 1, na 
 
-W-rc:jeatl'"l.e baJi
 . od " adk. " 
dział A. !::td ar. 770 laplH- IW 
:ki ,:"anw?:Jci:: Z chleb d, clasla I m ! kl_ 
lem firmy jest lupiec Jan Kierownik Rej. Zak'. iOSp.1 (- c.:hmlełewl .. kpł.. 
Gawro..sk.i z Gruda.dza. 
(;r
z


=łca
:' Rutynow. zbożowca. 

"d Powiato wy. . 
-vr rC:Jeatn.e h andlow ID obezn.anqo z bUłłkowoScllł I korespondencj, po" 
4IJaI A. pod or. '166 aap?sa. szukuJe zaru .5198 
MaJe:
 
d ..Hi

: i'. 
loJrlejr\\'skit Dom Rot..Bandl., 
owMliasłł. 
,Sz(X!rt' Grudzi,dz. w,.. Pomorze. 
Aciclelc:m rJJ'U11 jelit lłiepo.. .-- - 
nim MaJ
nka z Grudai"dza. Potrzebny nat,ckmiast .5210 
GrudZlr,c1Z. dnia K IIMI dZI - eln 
11 patd%ieruika Im r. 
S , d Powiato wy . 
W rej_h"aC han dlowym I t 
Mial !-- pod Dr. 11'.6 zapaea. es - a or 
DO d1.i* }&"D_ 
, ban- 
dJową "Pomorw Dóm Sa- 
oitarDy Kuszaje".IU ! S-ka posiadający pierwsz &ędne referenc J 'e. -- Ofe.... 
a ..edzJ
 w GrudS1lłdlu" f Ul 
i Jako icb w.p6lDiliów me- oraz re. uprasza 
chanika Fr&JIcaaka KUlaa. St BrOnl . kowskl . "" d . d 
jew.kie
:a:GrudSllłdza, kup. . Uru Zlłł Z, 
Na osobiste z8 J "..cta P rzem y słowe: ca 
 FGIIC rafa . s POI. f'abrVRa IIkler6w. 
.. DalIIa, oraz mecbanika OI'U- - - 
a. Ił t. j. dla ekspedytor6w. nic utrz:ymujęcych odddelnych kantor6w I prAcowników pedji Waltera Beri z POI- Sklad 
od 42.500 rok, do . . . . . . . _ . _ . _ . . . . . . . . 1'-000 mk. DIULIL Jawua Spolka baD- 
. Ul Ił dla makler6w illełdowych na Cilełdzie WarszawskieJ . . . . . . . . .51.000 , dlOWL Towarzystwo 1'01' 
. lU Ił dla maklerów Giełdowych na innych 
iełdacb ........... 39.000 
 
ę:.
 
:


:Śł:: Z mI - es k · 
. IV ., dia inspek 1 or6w i ajentÓw towarzystw ubezpleczeniowJch, łeglugowych lin- wanystwa IIł d..j. 
.
ól- Z anlem 
nycb pnedsiębiorstw przewozowych oraz instytucji kredytowych. o ile pro. aky ruc;m upowa&nICIU. 
 f 
wadził operacie bez utrzymywania odd'lielnych kantorów lub filji oraz wszel.. . ktort cb J
deD ..
 muSI a kom pL u1'7l1dzeniem na narołnlku w dobrem 
kieao rodzaju pośredników Mnolowych. zajmujqcych s.
 IIwym procederem by&:::=e

luJK
2
 połotenlu zerilz do wynajęcia. .5199 
bez pra
ownlk6w i 
d
zielnych zakładów. . . . . . od 6.000 mk. do 10.000 łł 11 patdzje
ika IDlI r. M, Grzywacz, Cbełmża Pom.. Dojazd 2. 
., VI .. dła subiektów podróZU!łcyCh (komlwolaier6w) _ . . . . . - . . . .10.000 .. S.d Powiało "", . . 

o II klasy miejscowości zaliczaił sle miasta: GrudJilldz i Toruń, do III 
lasy mlejscowoAcI: -wrejOlitrze h aJIdłow1lD Zakup gWI " ilzdkowy II 
ruea. Chełmno. Choin-ceł Działdowo. Gdynia. Gniew. Kartuzy, Kościerzyna. Nowemluto. Puck. dzial A.. pod nr. 'i'lt zlIpi. 
. Staro"ard Świecie Tczew W..brz..i'lo i We J .herowo - do 1V kies , wszelkie IMe .
no da' firynł2" W
adJ'la" 
. . .' . ...:& t'OWakOVl ski Grud....ds.. - N d od . 
laco
O
i Pomonłt: . . 
. . Wł.śCicic:lem firmy Jcst ku. a .płaty _ og ne miel. dostarczamJ 
Winni prowad%eroa przedsiębIorstw po dnIu ,)1. grudnIa rb. be:: .śwladectw pzzemJsłowych lub pi
c Włady
aw Nowako"'. k.lą*
k. obra
ow. KI"r- Ob!ll.zerny katalog 
podstawie nieodpowiednich świadectw przemysłowych ulegn. w myAl art. 12t1 o paflltw. podatku Ikl 1 Gł:udZl,d
 K 1260 za przesłaniem 100 mkp. Księgamla Wydawftlcz. 
_ III. (Dz. U. R. P. Nr. 17 z r. 1922 
2. 140) karze plenięłnei do tl'Zykrotnej wysokośc.l lumy Gr2:
z

a um 
 Polska, Hurtownia ratykul6w pUm. i szkolnych. 
eoPllconello poda
u; nadto w myśl przepisów art. 63 wyiej powołane) uStawy przedsiębiorstwa, Sll
 Powiatow. . PoznafI. RateJczake 11 L 521.5 
Idzone bez śWiadectwa przemysłowe
o, mogił ulec zamknięciu. Y. . ... . . . . . . . · . . . . . · . . . . 

dzi,d&# w pBtdalerniku 1922 r. tllIlNkl:ł°łl
..


 lip, Lamuy gazowe Dpuk-::n::. a :::::::: T. A. 
na .prM.s... Ul. Chelmlllska ................... ................. 

, I. pi tro (,440 


Przedslębiontwa 
handlowe 


KIt. I 
n 
lilii 
IIIV 
· V-a 
II V-b 
II 


166 ()!)() 
.52.500 
1.5.000 
4.2.50 
7..500 
2..500 


w 


Klasy I 


. 


Prze sięblontwa 
przemysłowe 


Ket. I 
.. Ił 
IIllI 
Ił IV 
Ił V 
Ił VI 
II VU 
.. VIII 


m 


1 


e 


Klasy III 


Pnedsięblontwa 
handlowe 


Kal. I 
. 11 
.111 
. IV 
II V... 
II V.b 


IM.OOO 
32..500 
10.000 
2..500 
7..500 
2.500 .OOO 
165.000 
83.000 
25.000 
9.000 
6.000 
2.200 
800 


j 


Klasy II 


Przed..lęblorlltwa 
handlowe 


Kat. I 
H II 
Hill 
.. IV 
.. V-a 
II V.b 


1M.OOO 
42.500 
12.
O 
3.250 
1..500 

 


4 C 


ł 


s 


c O W O 


Klasy IV 


Przedsit:blzrstwa 
przem
słowe 


Kat. I 
.. II 
" 111 
II IV 
Ił V 
.. VI 
.. vn 
.. VIII 


250.000 
165.000 
83.000 
25.000 
9.000 
4.000 
1.200 
400 


ar e' 
.li:li
mllliiffi

m

ill!!
IIiIIWlIillI .. 


Przedsiębiorstwa 
handlowe 


Kat. I 
H II 
H lU 
.. IV 
H V..a 
" V.b 


1e6.000 
22.500 
.7..500 
1.250 
7.soo 
2.500 


Przed''''ębiol'Słwa 
przemys!owe 


Kat. I 
H II 
Hill 
H IV 
.. V 
.,VI 
Ił VlI 
.. VlII 


a 


C 


h o.ooo 
16::'.000 
83.000 
25.000 
9.000 
5.000 
1.800 
600 


Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 


toalet balowyc"h 
i wieczorowych 


1.lllr! , _"';.'łl' l I' "!'łI1'I" 
.f.. l-łiH'n' , 
 JC
 
ł I f" I . I. aw iw.. ,.Jłi"J.. 14 'lhłOO 


Kat. I 
H II 
HIll 
Ił IV 
.. V 
II VI 
II VII 
.. VIII 


2.50.000 
166.000 
83.000 
25.000 
9.000 
8.000 
800 
soo 


, 
, I," 


odbędzie się dnia 18. (sobota) i 20. (poniedziałek) b. m. 
od godz. S-tej po poł. na III. piętrze naszego gmachu. 
Chudziński .&' Maciejewski, 
5220 Gdańska (narożnik 


la. 

III!:"W;I

WU' 

 " 
.
>>>
!tr.L  


-- 


Sł..OWO 


POMORSKIE. 


...." 


,- ... 


. ,; 


1 .. 


-- .... 


'. :r 


o 
C 
.... 
::.:: 


"Palace" 


Od 16. listopada br. 
"Serca w Nie 
Początek o godz. 6. 7 II! i g-ej. 


" 


k 1252 


...  


.  


li" 


",.- Dziś premjeral __ 
Dramat życiowy o silnpn nastroju. 
Amerykańskiej wytwórni Coldwyn-Pietures. 


:c 
L.
 
e ...
 
CQ 
Q
 
II 
.. 
II; 


\ 


" roll głównej eBettv Comp80Jl pełna uroku 


.' 


... ..o. 


---- 


1.5\ 


L'AGOf' IE DES AIGLES 


AGONJA ORlóW 


- 


. 


. . 


..........................................................:............-.................................................................:............................................. 
: N.pISOWJ wle..a. tłUBfJ 100.- mir. błde dBlsze : O I · d b i Znak oferfJ n. Po 583, - l "Go 
I "owo M- mir. do
lIczb_1 słowo. 
 g OSZenl8 ro ne : Dła poszukuJqcych posad, udziela Bi,508/, lIIIiij, 
: lo w. .. .. - lIaide .tanowl l "owo. ! . ! Prz)'jmuje .i, do ,odzin, 'i.11. o 
........rA................................................:. ........................................................................................................................... 


Licytacja. (5229 
We ezwaruk 16 b. Dl. o rodz. 
11 przed połudnlf'm sprZ('daj
 
." muim mur;azynle 
Hotel Rzymski. wagon kapusty Świeżej 
\ w czw.rtek Ul. b. m. klllzkl l Lndwlk 
z1mań!lJ.i, lIrzędo 
z kapust, i kiełbua polsko. ekspedytor poL kol. paollt,... 
16iO li
0
:d':.

 :::'s 
Ó 223 licytacja dobrowolna. 
klsz
i k
s&ane, z 
r..11ł I w,- W poniedziałek. dnia 20 
troblankl (domo..eJ roboty) z listopada b. r. o godzin'e 10 
kopuat
 kwaszon" no co u. przed polud. sprzedaje się ----łt;.. I Kupi, 
prze/mle zaprasza Autenrleb no podwDrzu p. Kentzer'a do oddania okolo 7 tysięc
 2 pianina i fortepian. Łaska- 
restauraCJa, Mostowa 22. w Napolu przy KowalewIe, etr. rinlctego. twardego I we ofert
 do ekspecł. .Słowa 
Ski f w drodze dobrowolnego prze- suchego tońu. W. Su.itojski. Pomorllk,eio' pod nr. 24116. 
B p ra USZI. tllrgn nlljwięcej daj,cemu za Brau
e, pow. Tczew. telef. _ ...... ... ........ . ........ 
natychmlaslową zaplatą ży- 
 
\ 11 k ł . d wy i martwy inu.'enłarz. Jak: Subkowy Ul. (5209 I- _ Po ży_

i. ) 
'. CZ\Tarf.e 1.'lstopa a konie, I.reb"
ta (roozne), ma. D rot mIedzIany 
 --' 
fi · 8ZIDY, Dunr: dzia gospodanzc gruby od gromo;:hronu (ok. Pouukuj, 
a I rolnJeze w;zelkie-go rOtl1uJu. 25 kg. na spr¥dał. Oferty z "Płerwue/ ręki 400000 mk. 
J 6 z e f o w i c z. (51J4 proszę przesyła
1 Doz6r ko- na Qospodorstwo no I hlpo- 
. I. 
 kom. sQdowy w WQbrze1:nie. gejelny. LipInki. pow. lubaw- tekę. Zgłoszenia do ekap 
Zło
 ze.are!c ski. (1i
21 .Słowa Pom.' pod 111'. 
2117. 
. . Pl..zez 
I srebrny .ancuszek na sprze- ",...__.__.. , 
d & Ul P d Ó ń 1 / N da
1d caarn
 na jedwabnej ( 
a
 . o g l' a . c or- d Ró ';' ne. 
 
kowska. (2-187 po s&ewce, pólbuciki. lakier- _ _
___
 
ki, nr. B6 i palto męskie kQ- _- 
rzystnie no sprzedaż. Wla- Obelg, 
domość ul. Slowockleio 25. rzucon, na p. BladziAakiego 
III. na lewo. (;1469 i rodzinę odwolujęruniejuem. 
Ao.e. Fr. PachuL (241)9 
w dobrym Btanle zaraa do Siwym 
sprzedanie. Toruń; Klonowi. włosom przywraca DOCł gwa- 
cza 29. II. p . (2462 rancją pierwotny kolor 
ela 
N a .pn,ed.. I Rellenevator włosów but.:iOO 
cylincler. 2 damskie plaszćze, mk. J. Godebuach Poanań. 
2 aukienki I 2 kapelusze. - A Galdyński JoruiI. Szeroka 
Mickiewicza 131 UL p.l. (24\:17 9. C. Nagórskl Starogard. F. 
Wielki ( 2cłb6 AnuykoVlski Pelplin. - A. 
WeUenier Dzlałdowo, .lo Śh- 
masywny tartak parowy w wa ŚWiecie, J. Paicher B
d- 
dobrem polołeniu nil sprae- goS&kz $madeckich ss, W. 
daz pracz O. 5chmidsdorHa, Ceynowa Węjherowo. Fr. Jo- 
Torun. !II. SłowackIe g o 31 a. godziński Chełmno, L. Rych- 
Lu.lro ter Grudziądz. K. Hubert Ko- 
duże. dębowe I'Clmy I 2 pod- ścierzyna, C. Kulesza Staro- 
stawki na kwilIty tanio na gard. T. Joachimcayk Ciru. 
sprzedał. WielkIe Garbary dzilłd:a: Toruńsko 27. (683 
23, podw. I. (2492 B . 1 - 
z fotelam
a
r


:S, sIół do te IZOD 
 
rozcll\ganla na :..4 osoby 
 
..rzesta, S&af
. na garderobę do są' la POZd dum wydaje 
i blelbnę, stoi przed kanlJpK
 fabr
ka I?lelizny .Heunkll.. 
pierz
na. łótka metDlowe I Ł-azlenna 19.11. Staly zarobek. 
wiele 1nnych neczy na sprze- Obiady 
dał. Browarna 4. {i!49j prywatne. Klonowicza 42. 
40"/0 lalIlej III piętro. (2478 
nit wszędzie 'ukolO/e fulro ........ ....__ __ _.. 
damskie z p'ękny..h flan . W I d ,. 
cusk,ch SkÓrek. B
dgoska 26; O ne posa y. i 
oficyna I. piętro. \l4/S3 .. -- -.-"... .. ... 
Na .pn,ecla.: Storsz, uczciw. kobietę 
młyn wodny. .: pory walc6w. któraby się zaJąt mogła skrom 
2 ganki. do tego 
o m.w!!ó.. nem gospodarstwem domo- 
,. ,. ziemi pszenne" ływy i mar- wem. i. cośk ł olwiek b sayciem 
iwy Inwenłorz. Cena 
7 mllj. przYJmie m ode ezdzietne 
Domkomis.handl....rzemysl. mołteństwo. Wiadomo
ć w 
,. ,. jw. J.,..óba I/!. telet. Ii &0. \5224 ek:fa:.Słowa Pomorskiego" 
Domek po 4964. 
Dobrej 
o 2 pokoj
h, kuchni i przed. kucharki samod:a:ielnej P oszu- 
,. pokoju . .:ałelI\ umeblo..a 
niem. ogród i :;'/2 (I1orga pO- kuje zaru Se,dlerowa, Sł. 
l., z lego 4 morgI obsiane. R)nek 14. II. (
439 
wraz :I inwentar...m, a klm. , POłrzebna 
od Torunia za 2.\J\JO.0\x) mk. mamk... ZgloszenillJ domena 
do sprzedanta. Mlestkanle Grz
bno. p. Unisław. (5179 
zoraz wolne. Wiadomośe; w Kołodzieje 
admanł
tr"cll .
ł. 
om.' ,500. lub stolarze na prace akor- 
Płaszcz dową potrzebni L. Skftlski. 
nowy ..el. podro.ny. nowy ZDI ład budowy \\ozów. Toruń 
wellłlany koc (.! m d,u!!.). Prosta 22. tel. 10bó. (SI.!:' 
i no..y duty orkie:;trjon - Poszukuj o; od 1. XII. br. 
Kwiau,olohkll. Toruń, Zeglllr- dlle:nej, starszej 
ska 2.5 "'. podworzu. ,2k4 k U C h a r 
 . - 
..z...............

 1L1I 
: hupJia. . 
..... l .......... __...... 
\\ ozha 
ręcznego z paczką nil resorlIch 
poszukujemv celem kupna. 
Drukarnia Torunska T. A. 
ul. św. Katarzyev nr. 4 
Poszukuj, 
celem ku!,na kuchni westfal- 
skiej (do gołowanill), w do. 
brym stlInie. Łaskawe ofer- 
ty z ceną do ek"ped. .Słowa 
Pomorskie g o' pod nr. 2428- 
Stard rowery 
maszyny do SZYCUI i 
Aower . części zapasowe kupuje 
dllmski mało utywany no 
lIpnedat. urudzf4dzka nr. Lewandowski, 
:ł12. p. L (2467 Skład I"' w er6w , S
cl\ltna 12. 


Hotel Rzymski. 
w 'rodę 15. b. m. Noil 
wiepnowe I flakL (2408 


\V czwartek dn. 16. bm. 
o goda. 6 wieczorem 
parówki i nogi 
wieprzowe 
pi WG (Bockbler) 
j rół.nfJ likiery. 
Wiccz6r urozmaicony 
n. który uprzejmie zaprasza 
Paweł Kruc:dcowslci. 
:!482) W,uynk 111. 
Par. Cesłelnł. 
w czwartek 16'0 lI.topatla 


nogi wieprzowe 
i flaki. (52111 
:-: Mu
yka .:-: 


C
L .- -- 
Sprzedaże. fa 
..-..-.....1 
BeczkI od farby łMIO 
na Ipraedał 
Drukarnia I'onił.ka T. A. 
uL Sw. Katarzyny 4. Tel. 
7. 


M.BL. 
jak II)'piolnie, kuchnie. dziec. 
ł6tka i iftM poleca spec. 
.tolarnio P. Falkl.wica. Pod- 
górna 26. (2327 
Dom, K 976 
kamienice. aospodarst_o. fol- 
warki, majątki I'JGeI'skie, mły- 
ny. (ob..,ki i przedsiehioratwa 
pnemysłowe poleca no naj- 
do
...ych warunkach. 
Pomorskie Biuro Komisowo 
Handlowe _ Toruniu 
Saeroko ;J7 telefon 144. 


Sk6'7 (2293 
i przybo.., dla azewców i 
pantoflany poleca w wię- 
kS&ych iloKiach Jan Bener. 
Sklad Skór, Saewska 1
 
Na .pn,edau 
urządzeme kuchenne, łółko, 
mOBZ)na do .zye.a. kanapa. 
3 krzesla i skrzypce. Jccz. 
mienna 3. I. lewo. (2456 


])0 sprzeaania 
tonioładny pOlloozik my
l;wsk. 
Oł!lądllć motnIl u p. Cza- 
chowskiello Czerwona Drogll. 
Na spn,edał. 
Nleruchomosci mieJskie i 
wiejskie kałdego rod:a:llju od 
2.000.000-100.000.000 marek. 
Proszę o poprzednie zlImó- 
wfenia. na klóre daj, odpo- 
wiedź. D. Jcduejewslu. Cheł- 
mno uhca Klasztorna 2, Po. 
morze. (G 1064 
3 ko.larkl (2Ml 
.Herkules'. 6 pluaów 1-11-3 
skibowych. maszyna do mll- 
sła .Astra. na 250 litrchr I 
pierwszorzędny korawan po- 
lfZebowy do odstQpienla łub 
zamiany na nanędzia rolni- 
cze lub kODle. Adres. Osada 
.Nr, 60 Papow. Toruńskie. 


C
lra 
koncertowa na sprzedał. St. 
JanowskI, riekory 47 I. (2485 
Zlmoww 
ploszcz z materji wojskowej 
tanio na sprzedał. Ul. War- 
sZBweka 1W1 
 parter Pl'. 
w podw6rzu. (24!14 W1ECE! 
na choinkę domową I ko- 
ścielne poleca Aracsewskl. 
Chełm.jSzewsKa. 12491 


Un,łłd CelIIW 
no dworcu głównym IN Toru- 
niu podoje do wiadomoścI. 
ił dnia 18 listop. r. b. o go- 
dzmle 9 1 /. rDno spr&edawane 
będlł droglł publicznego prze- 
targu łowary. nades.łe z ze- 
granicy. o n.ewykuPlone 
przez odresat6w. (.495 
Dobra egz,.lellcJa. 
Sprzedam zaraZ lak ""Ita- 
mej obedę. sklep towarów 
mieSZłłll)ch z ogrodem, do- 
me.n mles&kalnym, śpich.e- 
rzem, lnadynkaml bocznem' 
i piekarn'" która byla uru- 
chomiona i mołe kałdej 
chwili 
ć znów uruchomiona, 
ad,ł jest bardzo potrzebno. 
Mołnaby &ałołyć sklad milki 
I zboła. S. Seli&, Dąbr
wa 
pel' Chełmno. tel. 14. (2466 


Słomę 
Siano 
Szczapy 


5170) kupuje stale 
ł płaci najwyższe ceny 
Sieczkarnia Motorowa 
Chełm ńska swsa 19. 
Oka.wJIlIe 
noszono garderoba \10 dob.)m 
stlln'e. obrazy. mDgiel ręczny 
i Inne rzec"y na !lprzed..t. 
Domek róg placu przy I:Irz:m;e 
Lubic:kiej i ul. lYl/munrow- 
skiej. lIoda. 1
-;.!-gkl. (
4{j'l 
Hut, łeloznę, 
fabrykę PlecóW, łobrykę wód 
mineralnych. kamienice, o- 
berte. gospodarstwa na Gór- 
nym SIIł!kU oferuje na 
sprzedat Biuro Komisowo- 
Hanl1lowe Spółki Oficerów 
Rezerw. Cilłllliński i Ska - 
Podgórno i9. (2
75 
De.kl 22 ..... 
używane mocne. r6wnleł u- 
zywana kantówka na sprze- 
dsł. Zgłoszenia do eksp. 
.Słowa Pom.' pod nr. =:416. 


I Gdżie 


osięgają 
wszelkie 
ogloszenia 
największy 
skutek 
lIIIImilUIIIIJIIIIII!llIllmlll1ll .111
llmlllllmlliUillml!!l
lllilli
 i 


która praco Nil/a \10 reltftłArllc' 
j..ch i dobrz
.' smacznie gdto- 
wae; putrafl \517c 
J. MÓWlński, restaurac;i\ 
Kartuzy, Pomorze. 
H andlow i ec 
pomocmk. pierwson;ędnasi- 
ła. obeznany a branż. tytu. 
niow" do mego sklepu t
łu. 
niowego zaraz potrcebny. 
Kaucjo połądana. ..jednakie 
niekoniecznie Jotrzebna 
ChodzI mi o clłłowleka uc:;a:. 
cllI/ego i rzetelnello. któremu 
motna 
aufał. Zgloszenia 
t)lko piśmienne z podaniem 
świadectw. referencji i wymo- 
lań co do pensji upraua; 
Wiktor Sm"kała, Toruń. Sta- 
ry Rvnek .'..... (fll77 


? Słowie 


Pomorskiem. 


;.. 


. 


Starszy 
inteliQentny pan. znajdzie 
stały I dobry zarobek. ŚpIesz- 
ne zgłoszenia do .Pllr' ul. 
Szeroko 46. (1254 
Poszukuję 
sar.. pomocnika kllpleckłe. 
kiego IW. stołow. kt6ryby 
obj'" ",u,nk no rachunek. 
Keucja Isoooo. L Marssińskl 
WaruawskB 14. .2403 


Ucznia 
syn uczciwych rodzic6w 
moł. się zgłoslL Tadeus& 
Prz,byszewski, Kowalelllo. 
sklad tow. koL. delikatesów 
I dest)lacjo. (5
09 
Potraebuj, 
zaroa dobrego rzdnlka do- 
moweio. Załosi
 ait; Byd- 
aosko 28. p arter. (,474 
Dalewez, 
młodn. cło poalugi potraebne 
na cały d:a:ien św. Jekóba 1
 
I piętro no pr....o. (2488 


Pomocnicy 
malarscy 
znajd" zatrudnienie u 
Hr. S
hil1er, miUarZJ, 
Toruń Browarna 9. 


5225) 


2 uczni 
:-: SIUlial'l!ikieił :-
 
przyjmie... n..ukę. F.,bryka 
kunstrukcji Z żelazo. Prze- 
myslaw Winiarski. Toruń. 


PDtrze
nu Dłro
nm 
znllllłcy gospodars.wu rolne 
i uprawę polnlł warzyw. rów- 
niet gospodym oferty pod 
JJRest.tówka 'dobiura.Roz- 
w6/. Grudziądz, Rynek" l J. 
Poszukujemy zaraz  
ziernijC
 tD
arZU. 


"Fama"' fabr)ka masz) D 
I narz
dzi, w Cbelmż)
 
Potrzebna (2..98 
I pilna dziewczyna do roboty 
w kuchni. Zglosił się do p. 
Decz)ńskiego. ul św. Kata. 
1'Z
IłY Nr. 3. 12481 


......................-.. 
t Posady poszuk.: 
.....................;..... 


Osoba 
starsza inłeliaentna b. dobro 
gospodyni posluluje po
ady 
u wdoYoca lub na pleb
nii. -- 
Mołe b
t na wyj.zd. Zglosz. 
do eKSp. .51. Pom . pod ",,96. 
. )Uod)' 
pracowity. antel gintny mło- 
dZieniec. pO
ladający wy. 
kształcenie 7 miu klos g. re. 
alnego. poszukuje gdpowied- 
niej procy Ił' bluł"'e lub w 
zakładzie. Zgłou. du eksp. 
.Słowa Pom.' p od nr. 2413. 
P oszu k uj, 
posady str6ła. Lelewela 26, 
Antoni Kronklis. (2(80 
P oszukuj i 
posad, Jako g,"Jręczyclelka 
pani domu (samotnej I lub 
5amotne.!0 pana. Równie! 
zDj
ab) m sie gospodar.5[u. em. 
Ze/oszer.ia, 13jf)!! .Pe,. Poz- 
nań. 2 7.fuudnia tł:!. {J
6 


Pomocnik 
handl. z branły kolonj.-desłyl 
dzielny fochollliec. pOlzukuje 
posIIdy kierowmka skladu. 
magazyniera (lallerzysty) lub 
ekspedjenta Przej
lby teł 
bufet na rachunek lub za- 
atepst1A o jllk. wojater. kaucja 
I p'erwSlorz. referencje na 
!ladanie. Poniewał wymie- 
aaiony jest inwal. wojennym 
przeto prosi o łask. uwzględn. 
Oferty łask. skier. do eksp. 
.Slowa Pom.' pod nr. 5204. 
K slażkowa 
początkująca' z ukończonym 
kursem handlowym. z dobrem 
śWiadectwem. poszukuje po- 
posady (pragnie Izczerze pra- 
cował). Zgłosz. do eksped. 
.Słowa Pom.' pod nr. 2'&70. 
Naucz)lcielka 
iradnych ;I:a:k6ł poszukuje 
posady w prywatnym domu. 
d y dcolika 60. III p. (247;1 
Kupiec 
ł8 letnI. aomotny, posaukujt; 
pracy w jakim bQd
 zawodzie. 
W. WOJnowski. W. Rsdowllka 
po.. w,brzeski. (5206 
..-..-.-..--.... 
L 
!


== ;.J 
Pokoju 
umeblowanego posaukuJe u. 
raz miody człowiek. Łask. zQł. 
do .SłOWII Pom.' pod 302. 
POKóJ 
umeblowany z całotlziel\Mm 
utrzymaniem wykwintnem do 
wynlljęc;la. Wiadom. weksp. 
.Słowa Pom.. pod nr. 
3 
Poszukuje 
sIę zaraz l do "J. .pokoj6w u. 
meblowon
ch. lub bez meblI. 
najchętniej w gr6dmleściu, 
nadajlłcych lIię no bIuro. Ce 
na obojętna. Zg.osz. przyjm. 
eksp. .Sł. Pom.' pod 2445. 


Młode małżeństwo 
poszukuje mieszkam a 2-3 
pokojowego z kuchnią. 19l. 
do .
Iowa Pom.. pod 2436. 
Oficer . 
poszukuje nd J. XIL pokoju 
skrumme IImeblowaneio, o 
Ile mołnoscl z utrzymaniem 
na .Ii1k6bslnem przedmleKiu 
lub w okobcy Noweao Rynku 
Cena wedłulI umowy. Zał. do 
eksp. .:łowa Pom.. pot2 .::4Ał. 
.. 2 pokoje 
umeblowane :I utr:a:
maniem 
lub bez do wynajęcia zaraz 
lub od l. XII Koszarowa:sg. 
I pięto. (244Y 
,... Poszukuję zaraz ... 
3-5 pokojów 
z kuehnłą. 
WarunkI wedlug umowy. 
Wiadomogc w administracji 
.Slog,a Pom.. pod nr. 5J93. 


Pok6j 
frontowy dobrze um 
do wynajęcia z 
 . 
dla 1 IW. 2 osób. 
 
cza 42. III piętro. SennI 
Oficer 
kIIwaler POszukuje IInz 
nego pokoju umeb 
z elektryc:;a:no
 w 
koszar ułańskich. z;. 
24al do eksp. .510.. Po 
!\-Iieszkanla 
3-4-6 pokojóW . 
pouukuję; pllśrednictwg 
ządane. Ofeń)' pnJjIJl, 
",Słowa Pom.' pod nr._ 
JIie8Z
nnie 
 

t 
w mie
cie odst'Pie łellll, 
kupi meble do"J. . 
Zgłouenio pod 52""6 do 
.Slowa Pomorsk · 
Pokoj i 
do wynajł=cia be. ł6łQ' 
kiewic;:a:a 
8. erter \I 
, Poulłku t: 
. M6dmieKiu II-S 
z kuchni... 
.".nkJ 
umowy (moi' ioplacit 
:I. caly rok q6ry,. WIlL 
ekap. .Słowa Pom.. po424 
C ..-.. 
Ożenld. 
-....... 
Kawaler 
lat 23, posiadający 80S 
alwo 1
 moraowe SIW 
oroku &qalomoid P'" M 
drodze. 'liony. Pann,. 
młode wd6wki z nleWI 
maj,tkiem aechclł 
zgłoSI!. oJ ile moi", I 
iraf" którą się zllrlt:ll 
:1464 do eksp. .Słows 
Kawaler 
(Pomorzenin) inteliaenlJ!. 
211, ayn gOSpodllrskl, . 
dający iotówk, CI m 
mk., ołenałhJ su, z palllll 
siadajlłClł więkau II 
stwo lub prutbl . 
le/ouenia wru Ił f 
proszę skłftdać w I 
.5Iowa Pom.' pod nr. l! 
Panna 
młoda lat 11. GieDJJII liIaII 
d
nka ś
dnleao wuOII¥. 
lidna, znalQca si, 
. 8łIfI 
doratwie. ponie_1IZ ale · 
znajomości. p...,niI__:ł
 
drodze poznet Blę Ił
" 
męła,&nlł (majQtek 
 
nieczny) w celu m.trJIIII 
jalnym. Łaskawe oferr,.- 
z fotograf}1ł do eksp. .SI
 
Pom,' pod 2473. AnOlllI! 
do koua. 
............ 
 
I . Zguby. 
.........- 
Przybłąk
J . (= 
się pies czarny. pyP I 1rI 
Mlte ; odebrać III. lfitO 11 
kOtlzt6w, uL StudlJeIlJll 


-- 


-- 


Dom fKS
e
ijcUinD.PrzewuzDwo-Han
I
WI. 
budwik Szymański 
w T D H U II lU, ul. Żegkarska 3 
l1!.'ł) Tilit.. Dr. lOg l !ilł. 
urzędow, eksped)'tor polskich lEolei P.
stw

 
l"ałja w eKspedycji towarowej Główny wo 
Eksped)lCIB frachtu kolejowego i WO
:: 
Transport mebli. - Własne wozy me 
Clenie traRaport6w załranicznyc
 
prz
z :Mimsteljum Skarbu urzędowo dop 
. 
I ZEGLUGA I ea- 
Własne paro:tatki i berlinki. - Parostatki 
 
kowe zawsze do dyspozycji. _ \Vł
snc m 
z bocznicami kglejowelIlL . llL 
Magazynowaniel Dnansowanie Ilombardoianl8 tO' tJCI 
Ceny moje za zwo4lkę Jrachtu i sli\adow e q p 
zanąd kolei usłalone. .. 
Ek8pedyeja drae,,& koleją I ''0 . 
własnemi parostatkami i bcrhnJUUIII-
>>>