Słowo Pomorskie 1933.04.09 R.13 nr 83

M1esiQCZ:1rle 2,50 zł., egzemplarz 20 gr. 


...  Io.. 


" 


I 


, . 


Rok 13 - 1ft 83 A. B. 
 


Toru
 ulłca ł.. Kat&n,.n1 ł. łal.fon 57 - redakcja 300 


Niedziela, 9 kwietnia 1933 


.. 


.. I .., 
.-\....
" 
4'" _.' '._ 
.Ii :b 
1 .. . 
:, 


f 


(Dziennik Toruński - Gazeta Toruń.
aJ 


I] 
f
rIYlika[ia 

YDi. 
Nauka z prOCHU lni. 
Ruszczewsklqo. 
G d Y n I a, nasz port polski nad Bał- 
tykiem. miała b)'ć chlub.. całego pań- 
stwa. Miała ona także b).ć pomnikiem 
chwały dla tych, co alę nazywali jej 
budowniczymi. NlestetYI To nowe, por- 
towe miasto mi
cI w sobie bardzo wie- 
le przykrych tajemnic. które wychodU) 
powoli naJaw, budzł)C coraz częścfej łęk 
I wst)"d. Ostatnie lata b)'ły świadkami 
licznych procesów ,,gdyńskich", a Jest 
to bodaj dopiero p o c z.. t e k. 
Gd)'by się to działo dawniej ("przed 
majem"), toby m
żna było powiedEieć, 
że wina za to wszystko spada na "par- 
t) jnictwo" I na "sejmowładztwo". Ale 
przyśpieszenie budowy Gdyni nastl}plłO 
..po maJu" l szło całkowicfe na rachu- 
m'k sanacyjnego systemu, który wkra- 
czał w życie Polski pod sztandarem "od- 
rodzenia moralnego", gloszl}c hasło: 
..Precz z nieprawoścfami". - G d y n i a 
!'tracU.. na"et samorząd mit'jski, o- 
tn:YU1Uj
C ..komlsarza", a rada mleJ- 

ka Fkłada się w połowu
_. z mlanowań- 
có..... 
Ludność miejscowa nie mia- 
ła wogóle wpl)'wu na tok prac "twór- 
czych" w Gdyni, albo też była mocno 
ograniczona w wywiE'ranlu tego wpły- 
\'u. Rozstrzygają.cy głos należał do 
czynników poza - gdyńskich l poza- 
pomorsklcb. Czy to wyszło na korzyść 
samej sprawy' - Odpowiedz na to py- 
tanie otrzymujemy codziennie z zeznań 
swiadków, występujtcych w procesach 
gdyńskich. 
Dnia I bm. zeznawał przed ",dem 
int. Wit k o w s k I, urzędnik Xajwyt- 
szeJ Izby Kontroli (N. I, K.); oto krót. 
kie streuczenie jego wywod6w: 
_ ..Inż. Witkowf'ki, urzędnik N. 
l, K. brał udział w komisji, która ba- 
dała !'tan robót w GdynI. Cała budo- 
wa oraz zawarte w zwiQzku z nil) 
tranzakcje wydały się świadkowi 
m o c n o p o d eJ r z a n e. Pauowal 
w Gdyni zupełny chaoL KIerownic. 
two pnYJmowalo naJdrołsze ofert" 
przet.rlll pomiJano, b,di nnteaJano 
JL Ostatecznie badow, powierzono 
naJdrotazema przedsl,blorstwa, stwo. 
nonema "ad hoc"" do .ykonanla ro. 
bOt. 
W kasowołrl kierownictwa budo- 
wy panował ,.bałagan". Zaliczki I a- 
sygnaty wydawano każdemu z ulicy, 
o ile twicrfłzlł, że przyszedł z polece- 
nia tt"lefonlczn('go kierownktwa bu- 
dowy. W,platy DaJpowatnlelszych 
n...t sam odby.aJy ... bez ładn,ch wykonał ozdobnI} płaskorzeżbę na lidy nie byl urz,dniktem. 
do.od'.... _ gmach poczty w Gd).nl, zaco otrzymal - To wsz)'stko nie \\ y jaśnia 
pra,. 
Tak ,," g l"da og ćln& rhtłrnktt'rystr- dalsze 30,000 złot).ch. - !'Ongle kpt. Mi- W)' pail
kiego udziału w komisjI. 
J ... . ł ł k - Z czasów wojny żyłem blisko 
kI. ..budownictwa" w Gdyni, przedsta- szeW!
1 "osta \'yznaczony na cz on A. Z min. 
liedzińskim, który nabrał do 
wlona przez urzednika państwowt'gO, koml
Jł.. która miała zbadać go
podar- mnie wielkiego zaufania. Z tych po- 
który nie jest opozycyJnym "endekiem". k
 Inz. R
szcEewskiego (od kt
rego kpt. wodów delt'gowano mnie do komisji. 
Jat to obraz smutny l przerażajQcy. A r.hszewskł otrzymywał tak. hOjne zam6- - .Jak paD m6g1 pogodzić to. ł. 
można tam znaletć przedziwne "kwla.t- wienla). paD praco.aI w CdJDI lako rui- 
ki". Wspomnimy tylko o j e d n y Ul. Na t«;,n tE'mat rozwln,:ła się w 9łdzle bun,. r6wnocześnle kontrolował 
W procesie Ini. Ruszrzewskiego ze.. taka rozmowa mlęd
y pro
uratorem pan atan robOt? 
znawał r6wnif\ż kapitan 
I 18 z e w s k I, Grabowskim A. kpt.. Mu;zew!klm: C harak
 :
e p
C::t:;
 blan lde mlały 
kt6ry był "delegatem Sztnbu Gt"neral- - "Prok, G rabo w s k I: Czy pan kacjt Gdyni. na.dmien1aj
 ie chodU 
neRo do Ministerstwa POCEt I Telegra- był urzędnikiem mln. pocz! i telc- Dodajmy do tego, ie kpt. Mlszewski nie tyłko o iełuo l beton. .le takie o 
ló.'.. W pown) m okresie czasu kpL gra!u'l , otn:
 mai 61.000 złot) ch za wykonanie d u s z et Czy tacy hubie, Jak lał. 
Mlszl'wskl "ust/łpił" & tcgo 
tanowiska - NIt'. !laJi \1. S. ."ojsk. na Po
szechn
 \\ y- Ruszcnwskll.l...o wsp6Wcy... dobrra 
i wted y Inż. Ruszczewski zaproponował - W laki .I,c sposób znalAli si, l:ita
'
 h.raJowl} w Poznanm; obecme zaś l. pot,dan ym ..t....łal.. do o al 
.. I P an w komis j i ml , dzymlnlsterJalnel' r - etl1 P 1lnl ' k mln. Pl ' ł ud ki O dła te -, ID r n... 
mu zajecie "przy elewacJI gruntu pod .... Ol S S ('g _ \ 1 dachowego fortyfiko.anla D 
.. iwindek zmieszany. - Proaz, pA go1 mlnb:terstwa aazego 
gmach poczty w Gdvnl. Za to pracę n6w w tel komIsIl b,l azerell osób ., ., portu nad Baltyklem' - SDk.JID, 04- 
(hliłeJ nleokreślonl) otrzymnł 30.000 zapelnle prvwAtn)'ch. B,I tam r'w- 1 nku'h ludzi miała G d Y n I a u sle- powł.d.d n. to PTt.nI.. ponl.wat et 
&101.1.ch. l)prócz tego kpt. MIszewski nt.ł nIejaki p. Gatkowskl. którY nt. !Ue. Mówi sle dUJo O poLrz.eble łQ
- Dlel ulał_ btdzł. prZ)'w066 Gdym. . 


CENY KATA.LOGO\VE LAJIP RADJOWYCH TUNGSRAM ZSIŻOXE 050'0 
I 


Dr. Feliks Hilchen 


zawieszony na własn, pro'b, w urzedowanlu urqdzenlem 
ministra przemysłu I handlu. 
Warua... 8. ł. - W ostatnim cza.. stało. Równocześnie prokuratura 
sle ukazały się na łamach prasy za- wszczęła dochodzenia kam.. 
rzuty przeciwko dyrektorowi departa.- 
mentu morskiego l członkowi rady por 
tu gdyńskiego dr. FeUkaowl BIlch8l1O- 
wł. 
Równocześnie do prokuratury gdy6- 
skiej zaczęły napływ&t skargi od Me- 
regu osób i firm. 
P. Hilchen zwrócił się wobeł: tego 
do ministra przemysłu I handlu z pro- 
śb... aby minister zawiesił 110 w an.. 
do.aaJa I wytoczyi przeciwko niema CIUa deI VaUcano, 7. ł. - Na wczo- 
post,po.anłe dyseypUnarne. rajszę, adorację podczas t. zw. "Godzi- 
Z z&n:Qdzenia ministra tak. się tei I ny 
więtej" przybył Ojciec św. do b6:r:y- 


(I 


I Umorzenie śledztwa. 
Waruawa, 8. ł. - Śledztwo, wszcz
 
I te przecl\\ko głośnemu .jasnowidzowi" 
inż. Ossowieckiemu z t)-tułu załat\\i... 
nia przezeń spraw majl}tkowych jedne- 
go z przyjaci6ł, zostAło obecnie uma. 
none. 


SJ[t.1
lE [,
iI

:'f
.Po1.M S
YlDY 


"Godzina Swi
ta" 


w bazylice 
 o Piotra w Rzymie. 
liki watykańskiej w otoczeniu 19 kardy- 
nałów i najbliŻszego otoczenia. Mimo 
mniej wystawnych ceremonij balylika 
przepełniona była tłumem wiern)-ch 
niemniej Ucznym, niż podczas otwar- 
cia Wrot Świętych. Ojciec św., klęcqc 
u stóp ołtana w cią.gu godziny modlił 
się przed wysta\\ ionym tu Najśw. Sa- 
kramentem.. Chóry kolegjów kościel- 
nych pod batut.lł prała.ta. Casimiri przez 
ten czas wykonywały odpowiednie pie 
nfa relieijne. l'astępnie kardynał Pa- 
celli w)głosił kazanie o konaniu Chry- 
stusa Pana w ogrodzie getsemańskim. 
uzupełnione odpowiedniemi rozmyjla- 
niami. W drugiej części swego kaza- 
nia kardynał PaceIIi. podkrt'śłajl}c &na 
czenie zainicjo"anej przez Papieża ,.Go 
dziny Świętej", wspomniał o prześla- 
dowaniach, jakim wcil}ż podlega Ko- 
ściół i wymienił przedewszystkiem licz- 
ne zesłania na S) berję i do ciężkich \\ i
 
zieli. które znosić musi tylu wyzna,,- 
ców Chrystusa Pana. KońUłC tyuył. 
aby Rok Jubileuszowy stal si
 pruło- 
mowym w życiu ludzkości, rokiem prs 
cy dla robotnik6w, zgody miedzy B&- 
rodami i pokoju w ś\\iecie. 
Po tem k8.Z8Jliu Ojciec św. w sz:a- 
łach pontyfikaln)'ch udzielił ku niezwy, 
kłemu wzruszeniu obecnych, PI"ZT. 
dzwięku t.rI)b srebrnych. swego apostol- 
skiego błogosławieństwa, zamykaJtct!SO 
obchód "Godziny Ś\\ iętej"'. (K.-\P.) 


. 
PrOCeS Ruszczewskiego 
pociągnie za ao
 szereg innych ak... I rozpraw qdowych. 
Warsza.a, 8. ł. - Proces Inł. Ru- "za poważne podejrzenie, że objekty te 
szczewskiego poclą.«nle za sob, szereg nabyto za pienilj.dze skarbowe. możli- 
now).ch spraw SlJdo'lo\-ych \V tych wa Jest skarlla skarba patl,lhr o zwrot 
dniach zapadnie decy!ja w sprawie placa I włlU w Orłowie.  
przyznania prawa ubogich St. PlIsad. W niedług:m rownie! czasie znaj. 
sklema w zwil}zku ze sprawG jego po- d.. się na wokandzie sę.du apelacyjnego 
w6dztwa przeciwko skarbowi państwa sprawy II1lJtalaklego, KotUAsklego l. za. 
o I miJjon 100 tysięcy złotych. Poza at,pcy RaazczewsJdello - Cromowskle- 
tern zostanie rozpatrzona, sprawa skar- go, który odsiaduje karę więzienia, 0- 
bu pań!twa przeciwko st. Ptlsadskł.. rzeczoną. przez s,d w Toruniu. 
ma o zwrot 711 tyslfCY złotych. Na. Mó\\i się rownież szeroko D możll- 
!;tępnie IDt. Ruszcze.skl skerty Inł. wości wytoczenia sprawy przez b. pre- 
ZawadzkIello o zwrot włl1I "Mewa- . mlera Bartl&. adw. Śwloclcklema w 
Orło.le I placa przy aUey NIemcewI. zwią.zku z jego P\ taniem, kt6re prof. 
eza, które to objekty zostały nabyte Bartel uznał za obratllwe. 
przez całe gron
 aferzys
w z "Prze- \\' pierwszym dniu przerwy, zan... 
mysłu l Budownictwa". ObJektów tych, . . , . 
nabytych na nazwisko Zawadzkiego, dzoneJ w procesie Ruszczewsklego, bf.e. 
ten ostatni nie chce :nrr6c1
 awym gU zapoZDawaU al, z bollatym ..terJa 
.sp'lnIkom. Ponie\
aż zachodzi bar- lem do.odowym. · 


Biskup Sloskan 
na posłuchankI o Ojca 'wIłtego 


cma deI VaUcano, 7. lo - Oiciec 
św. udzielił prywatnej audjencji admi- 
nistratorowi apostolskiemu 
fohylowa, 
ks. Bolesławowi Słoskaoowi, tytular- 
nemu biskupowi Cillio. 
\\ zwią.zku z tem "Osservatore Ro- 
mano" przypomina dzieje prześlado- 
walI, jakich biskup Słoskan doznał w 
ostatnich latach w Sowietach. W roku 
1926 otrz
 mał on pokryjomu z rl}k. bi- 
skupa d'Herblgny święct'nia bl!'kupie. 
\\ kiJka tygodni potem zcstał uwięzio- 


ny I skazany na wit'loletnie ciężkie r0- 
boty na wyspach Sołowieckich. 
W roku 1928 rz,d łotewski zwrócił 
się do Mosk\\y z propozycjI) uwolnie- 
nia dostojnego "ięinla. ten jednak, do- 
wiedziaw8zy się, że będzie musiał opu- 
ścić Rosję I swoich wiernych, propo- 
Z)'cję odrzucił. W r, 1930 \\ypuszczo- 
ny został na wolność, ale cieszyl się 
nil) trlko dwa dni, ponieważ znów go 
are!zto\\ ano l zesłano na S)Oberję- 
(KAP)  


. 


,
 


ł-- 


I 
l. 
, 
I 
I 


; 


\ 


Hitłer "czyści". 
Po. szeregu aresztowań ministrów I b. 
ministrów pnysda kolej na dr. Hippe- 
la. którego podobiEne tu daJemy, dy- 
rekt.ora rolnego Prus Wsch. Został OD 
uwieziony.
>>>
Nr. 83. 


..sLOWO POJIIIORSIUE" - D1e4aiela, d.ala 1 kwletula IISS 


'St.r. I 


Zuchwaly mord hitlerowski 
na osobach R ottera I Jeco lony. - Złoczyńcy popełnili BO po- 
za annlcamł Rzeszy. 
z. mlejecowa6ci Vaduz w UiltBtwle Licb Są to biUerowq z Rzł-)' II kai
a Li
 
teme&eiD 
 ie w. 6rod4 doMclInO tEll'l8łe1D. Brada Rott.. byłl tyd&m1 I w.... 
tam ramacllU 11& ąCle ł...el R
, lII&Dyd1 klwe ich nanrjako rodowe brrmla.ło 
pnedsi
biOlQ)w teatn.ln)'ch. Ałll'ed R
&er 
I JI8'O ... &06tal1 ubieli. .. niejAka. p - - 
Woltf, która. bawiła w oWJ"ID Ulomeoc:ie w 
to..arz)BtWJe Rotteł'ÓW E
 cł
o rs.noa. 
Bracia Rotter po alyDI1ej alene ł-tr'ILl- 
OIJ. jakiej bJ!Ij głównymi bohaterami w 
Beriillle, eeUonAI ai, .. tery1Iorjum k.a. 
LicbtłlDl!llteiD. 
W Arod, 'W7!Jnło ... aaJe ło
 
aułem do uuejeoowoW kun.c:Y,lDeJ GaIleUl. 
Około Soda. s.a.j po połudDlu W1MOCI)'łO 

le z JUIU w lDD1Deocle, gdy wyci8C2'ko- 
wlCze W)"8Ied1J s auta I ogl
1 _Idokl £Ól' 
ekle, -łelmiu uzbrojoeyd1 
 kłó- 
fty nuc:UI iii, Da całe ło'll....1.4 wo. W pC)- 
płoc:bu Alfred Rołter wnu r łoo, SOIItaJI 

c8lli w przepa.łt, sU FriU: Rotter zoetał 
pnltm
 wcivnłtty do &Ut&, w kt.ćnm na 
pMlDJcJ' JIft1!Jy:li I uprowadzxJoy. W CZMie 
judJ' RoUa' w obawie pned 
 mu 
śmiwcillo W)"IIkOCl.Ył . aut.a tv biecu I od- 
n16a1 ..-es c:itikicb obrUl6 cillł
ych. 
Za wWinm da poUcJa w Diedługim csa 
me a.re.to-ła 
Ch ł-opMID1k6w. 


wybicie szyb 
w dwu Instytucjach niemieckich w Bydgoszczy. - Wyrok ak.- 
zuj.cy S-clu członków Z. M. N. 
.Gazeta Bydgoska" oono;;i. te w pi"tE'k Xa tem poootępowanie dowodowe ram- 
'1 bID. o godz. 9 w sądzie grodzkim \Y B)'d- knil}to. 
BOIłZC&y ror.
la 
 roeprana prsecl....ko Oskart)ciel publkL!1r prr;odo\\nik P. P. 
6 członkom Związ.ku 
loo
'ch Xarooow- Sieleki v. nosi o Jak a.Jsuo-,. 
 
CO\\', ook&rWI1ym o to, ił " nocy na 12-go k.-y, pcmiewai wybicle.,.1» lLIem1ecJr.1c1a 
ma.rca w By
 u!ldodVli cudze mle- _ Bydgoa:leą' ...,...ł'I-ło .1.... 'W'T-ł-Ie 
me, wybij&jlloc w redakąji "Deatscbe Ruad- a. 10rDIu mJ.łzyaaro dowem (P' a Sktmcy 
sch.... 15 liIZ
b. a "lokalu .B.apt... \\ykol"Z).stujllo t
 spr1l\\
 pnecl"'J..o Po}&.. 
scbHltsslelle der deutscb811 AbgeOrdDel_ kom. Jes o M&nil'ffi. przewód 8&00\\). w)'- 
11IId SeD-łOna" 16 sz)'b, IlIocmej "arloścł kuał win-: ","S%,-etkich Of'kariOlDych. 
:n:J zł co -ta.lJQ\\ i t:l"Zl'5tęJ16two z arf. 
 . 
,... . W obl"--onie o.karlenycl1 wyetllopili ich 
pJ..t. 1 k. lt. -'-- - . ea. -....-... .... K -I... I 
!lO ł -' aal.a.rton¥C'h zagiMJi: JIII1 Bu- uu-OI1CY. m &
 m_ "7- 

I,a
:;. EoaankI. .aJr.symllJIII1 Wlt- -. .Fe1cJ'D. Dla t).
, którzy prz
-
aJi 61ę 
kowła. Feliks tanwslr.J, Fraad.szalr. KIo- 
 wmy, "'DOIIIZą o jak najla«odnle

 wy 
dafDslr.ł I Jerry Czarnecki, n",","")-9C
. dopro- mi"" bry, dla. TQ9Zty o wyrok uWaIDlaj¥!. 
,,'adzenJ n. 8&14: rozpraw z wi-:zienia. w Pned
w_,..lIu
m ror.prawa w n
em Dle 

tórem przesiedzieli blisko ł tygodnJe. ",-yk
 aby 
arneckf był kiicjaiOlrem 
Rozprawe prowadził sQdzia Weimann, W}'bicla 6ZY
 . 
oekartal pnIOdownik p. P. Siel6ki. Oskar- O godz. 1_.30 
 ogó1n
 falDłflll"MO 
żon) ch bronili adwokaci Felcyn. Kryo;iak i '" anta oglosrono "'"} rok, u.n11lCJ' B
 
TnciJ'I,ski Sa sali b¥kI wielu 6Pralln
da.'-- skiegO, Eoa
 :łur.1IIMIIr..Iego I Witko. 
OOW pism 
ec.kkh. włez. za 'W7.... gytt po :I tygodnie lina- 
Po odczytaniu &.kw oekartenia składali hL ()Uarłoaego Czanlo8Dlr.ł8go ---. .. 
zemania ookarteni. Czyna swego, . WJJ,t- podiegImJe aa ł lJ'godnIe 
 
lr.Iem J[JodzI4sk1ego I KODarskfego. aJ, ale 0IIIr.
 KI 04hińalrłego 
 łaniku .. 
WJ']IIeratL Osk. Burzyilski zeznaje, lit ma -ł-tec:mJ'ch dowod6w wiIł.J ... 04 ..., I 
za eobl!. wojn4: świato..,,- powstanie w1elko- kary uwolD.U. 
polskie, k&mpaI1ję bolszm\ic:kllo I pow1It&nIe 


. Jeeot in'" aJidł.. Brut&lDo6ci na 
uezyl -łe od :Iliemców. 
Sw. OttO JIr1UI.k. UI'Zl:dnik 
Sejm- und 
Senał6buero", zem.aje, ił Sl.kody W ni&- 
midiem bJurze sejmowem '" ynoefły 160 
złotym. 
Sw. EmłJ DlttmllZUł I l'ry4aryk BarU 
uznaj_ po niemiecku. Pier\\szy opowiad:I., 
ił ,Rundtehauerka
 miała 150--r06 si 
8trnt, drugi. porljer "Rund8cbauerki", nie 
Wie. kto wybll szyby. 
S... -arf.. ButkowHi I -łchal Pa- 
wlowsIr.i nic DOWeso do "'Ii" me WD«- 

 
Św. J_ J
 kOllJ'ident policji 
(do czego &ił przyznał), zemaje chaoty%- 
nie. On to śledzil oskartonycb na ulicy 20 
Stycmia. Rozpomał osk. Bunyflskil8'O, 
którego nigdy przedtem nie "iihiał, I to z 
odl1!ff1ości 30 m (o BOdL 11,10 wiecz. f). Od- 
@zeclł Jedna.be, bo all: mawiał. Nie wł- 
mw, aby kto wybijał -ęby. O tem, CO wi. 
chiaJ, doniósł po1i(lji' . 
h. .eł-"-
 nie mlIgI z 
 pe
o_ 
Ici_ 
 jakle były ołv.iadcseoia 0Bk&ł'- 
lIonyc!l po a)ęciu łeb. Podobno osk. Bunyó 
Mi zemaJ, ił inicjatorem wybicia "11» był 
Czamecki, czemu osk. BunyDski etaDo"czo 
uprua:a i twierdzi, _ aazwIKo Czana
 
.... ...łe 
 _ 1Ibaa
 pOlIcji. Dalej 
jw SobaMki oAwiłtdt-za,. ił oetartPlli tlum& 
eQU mę pObdk-.l paf:l1ołyaaemJ. 
św. 1D...u, pnodown. policji śle6:uj, 
prneluchiwal 
k. tt1l"l.
iego. który ze.. 
snał, ił dllalał . ....... patrJotyc:znJdl,. 
X
nie odczytano protokóły z docho- 
dzeń. 
OM. KlodzifIakf oIwiadcz.a jeezcz.. Ił 
,.oIicja wmawiala w oleso, ił CAmecki ta. 
nI im wybijał ayby niemieckie. Gdy temu 
u,pn.eczyl, oświadeza 08k11rtony. ....-padli 
na mnie i bałem mę pobicia'.. 


Proces 


o  7 5 
\, 
,:A Cł -- · 
\ 
ilfI1
\'
 
d
f!J) l a t 
 
{!} 
t.
ff ......e \ istnie1e )
ft
 
O;.
" 1\ 
 I"
_ 

,\, 
 ,''ilfll' _. 
'
. 'til & ' ".1 -", 
...... 

 -, (A" . 


 . #ił- 2' 

- 
-..... .'.C'"-ł-:
.
'- .r..... 

..--;... -- ------- - . 
- 
. 
 
Mydło 

egeta 


- '1/: I 
 I;,y,. ru:t J" wieta wódJd, · /iki#N I 
\.AJUf
 '/Mru' . dma l.owa, 
v 
:JŁ
.1rJ)
.  
SdW... Cłala Alłreda Rotiten I No -łY 
lDalula. 
 I'&amkowa dopiero 
p6mym wi...-em 'W okl'opoym tJtaIlle, 
Bd7t po up&4ku ze maemej W)'8Okoki bJly 
cme supełD1e znj ---,łoo.r1 a. 
.Ana&ło-łł)"cb 
 ...O.ło6w 0NdsaD0 w 
'Wt--łi. - FeldIdrdi. w 'frrolu. 
Po Gb)"doem morderstwie. popełnJoDem 
Da 
e d&11!1Dnibn& moa.d1iJaltleco dr_ 
Bei1a w TJt'oIu, lDMUra 
iDy Roliter6.... 
,.. cIn¥un W7p8dł1.. krwaw.J diidtIWDo 
6d bojO-et b1t.1
ki1 poD....ł-IDi 
p&6IItwa oiem1eclti.. 
Brad& Rołłer byU lI"8S _..... IM kle 
rownk:lAm1 caynnllr.on.t nietniAcłdeco iyel& 

 ByU 
I&ftl wielu te- 
atrOw, a k
 kUka 
iortItw 
tatramych. OpIn" pu}J&ma u.rz;uc.a1a Im 
akorumpo.aoł. ł-.tru Dlemieckie80. 00 .., 
n
cj b"Jo pra
 lidyt IIPrytnl 
przedai.ł.łcrcJ 1I'}'M&wiall Diema.l WJ'11IoCl- 
nie ciulti pomosral łc.le, 
 na naj- 
Di1AIz) cD lańynkł...ch luctr.kkib. Wkońc:u, 
d:r:lr.kJ naJt"OIoID<az7m OtmJ8twom 11IPekQ.. 
Iaqjom biletowym I nkl&mowYm oa.łł.P1Io 
.banItrucno ld1 

tw. W oMw1.a 
lJftAd 
waml. -łoNem! oM,; alany- 
'd schroIull 
 DA terytorjum kelę-wa 
Lk:bŁ-te1n. które nie nalety 00 policyjnej 
koow.-.cji europejek.lel o W'Z&Jemoem wy. 
da'W1lDlta eoble złoar;:r6c:ów. 
PrsJ' 
ycb b1t.lero"'oedi maJe- 
dooo 
 s tro
 1 ampułek z rbm 
roformem I 2 rewolwwy. AreeztOlĄo&l1l prze 
kazani zoetali -ądoNI krajowemu w Feld- 
klrd!. W Aledn" ie ł-D&1I 001., ... nie etru 
lali do br&d RoU.erów. lecz ebCUlI \yłJto 
zacb IorolonDo wat łeb ł pnewiełt do Nie- 
miec, gdyi ,ła.&o niemledrJe WTUlaczyłJ' 

 w W}'8Okołcl :;o Ł,.. marek za k1b 

I... prócz 
 au .mdentów n1
 
mlec*.icb &l'l8lllDWaDJ' a.tał I"6wnlal dJ" 
reInor bo&eIu Scbedler pod -.n:utem -.pół 
.,riałatIL Sdled1er namblll'ił Rołł-ów do 
WJ'cł.ecu.l. w czasfe której do&ooa.oo na 
oidl DAI*iu. 


Co zrobi Paryż? 
Daladier I Pilili Boncour za pllktem rzymsk im. - Polska, Mała 
Ententa I Amet"Yka nie chc.I o nim słyszeć. 
Wuaawa, 1. ł. - Korespondent pa Toteż całe odJum bytyki spada na 
ryski .,Kurjera W8.l'!!z&wskieso" don
 barki P.al Boaooura, o którym ,.Echo 
si: de Paris" pisze, lako . aalgonzya 
- ,,Memorandum francuskie w od- lraJIcaaJdm m.baJatne ...raw u.ruaIao 
powłedzi na propozycjt anglo - _łosk.. ayeh od aenga lat. 
na.tkneło Bię Da olbnymle tnulDołd, NiemnieJ wczorajs:r;a. mowa Dala- 
zarówno w kombji spraw zagra.nicz- d.I.era w plenum Izby Awiadczy, te pra- 
nych Izby, jak 1 w łonie &am88'O rqdu. mjer ealkowłcł. aoUdaJynaJe alt z Paut 
Ale gł6wD.. pnyczyn... która wpły- B01łOO1lnm I ł-ObłłcY pl"ZJ'flDaJe pro- 
nęła na. odroczenie publikacji memo- pozycJ. atworuala dynktorjata ezt.. 
ran dum, była IDtenracla delegata .. nc:h wielkich moeant1r pod W&nID- 
merykaJisklego, Nonaau Dan... kfeJD, i. D1c:zyf. prawa nie btd, aant- 
Ameryka J-t przedWDa kwartetowi UDU bez zgody ulDt-ł-OW&Dycb 
wielkich IDOCarstW, powołanemu także paUlw I Llglliarod6w (I) 
do rozstr;ygnięcla sprawy rozbroje- Wszystko to ś\\iadczy, niestety, te 
niowej. obchodztcej bezpośrednio Am.. chod%i głównie o l.ałerpntacl, utyka- 
l1.kV. la d.dewl,taastega !"raktata Wena1- 
Z tego powodu, jak rowniei wobec ak1ego, btdtoego alelako J,1lreaa tooq- 
enE'rpicznej akcji protestacyjnej mlnl- cych sit obeeD1a akład6w dyplomatycz- 
.tra fitutesc:a. zapanowało we francu- nych. 
skich kołach lewicowych włeUde za- Interwencj, ambasadora ChłapO\\'- 
_'"",m e. ski ego u ministra spraw zagranicznych 
KontuzJa Jest tak wielka. że brak Paul Boncoura - wedłuS ,.LIbert.. - 
","szelkiego punktu oparcia do naleiy- można streścić w jednem zdania: Pol. 
tego orjentowania Bit CO do kierunku aka ZIIodzl alt rac:uJ Da wolD' Datyda- 
francuskiej polityki zagraniczne). ........tow., a1i .. nwłz:I, traktat6w"'. - 


Unifikacja Rzeszy. 
Nmllestnlcy l"Z3JCIu Rzeszy o szerokich kompełencJacłl. - 
ZmIany terytorjalne. 
BerDD. 8. ł. - Rqd Runy obrado- UJ'. Kand... Rzł-y będzl. aara.:r:em 
wał wczoraj nad projektem unifikacji namł...tD1Jdem PnIa. 
Niemłec. Projektowana reforma :r:młe- Prócz tego btnleJe zamiar daleko 
nla zupełnie !Stosunek Rzeszy do po- IdlJ.C1cb zmian terytorjalnych, kt6re 
szczególnych krajów. Rztd Rz_zy mili. UBun.ł maJ!} nlenaturalne enklawy. 
nuje namiestmk6w dJa poeEezeg6inycb niektóre pai1.Itewka "lilipucie" lip. . 
kraj6w, którzy posl
 będł) bardzo celu upl'Otlzczeola admlnlstracJL 
szerokie kompetencJe: mianuJ.. I nral- Reforma ta wprowadzona 
dzle bes 
nlaJ.. rqdy kraJowe, które wobec tego 
będł) zupełnie unlezalełnlone od seJ- aprobaty parlamentu na podstawie peł- 
mów kraJoW)'ch. Namleetnłey odpo- nomocnlctw uchwa1on1ch dla rq4u 
wled:r:ialnl .. wyłł)Cznle rqdowl fu.. Hitlera. 


.'Dadek lotniUJ. 
Warszawa, 8. ł. - W czaraj z:r _:1& 
W czasie l..dowania samototu typu "Po- 
tez'", pUotowanego przez sierża.Dta-pi- 
lota -ł-zyalawa WroU
 który 
odbywał lot z D
lina do Wanza.wy. .... 
parat "ekapotował" to jest wywrócn lJłe 
do s6ry kotami. Pilot uległ ogólnemu 
potłuczeniu. Cmleszc:r:ono go na kura- 
cji w szpitalu ujazdowskim. Wamoto- 
cle :r:ostaJo złamane śmigło, uszkodzo- 
ny motor i górny płat.. 
Ingres Ks. Biskupa Polowego. 
Warszawa, 8. ł. - W Nledzlelt Pal- 
mow... dn 9 bm. odbędzie się uroczy- 
aty ingres lE. b. J6zefa Ga.wliny, bi- 
skupa po1owego, do katedralnego ko- 
jcioła garnizonowego p. w. Na.jśw. M.... 
rji Panny KróloweJ Polski. przy uHcy 
Długiej. 
s.nob6)stwo włałcłclela domu 
CJa4IImao 7. ł_ - SlIIOObó)lltwo przez pC)- 
d"'l"ZDil:C1e 80ble 
Ia. popPłrrił 
lptnl 
Tomaez Rmzczyńeki wlaAc1clel domu przy 
ul. Polnej. Pnyayllllo rmpe..ezllwego kroku 
"yly trudnoAcl finaMOWe denata. 
Płatowiec litewski. 
Wllao, 8. ł. - W powiecie łwł
taf1- 
skim wyllJdował wczoraj wojskowy ..... 
molot Ut_
kl. zaopatrzony w karabin 
masz)'nowy. Policja polska zatnjm.... 
la dwu lotników, oficer6w armJI li- 
tewskiej, którzy na nim Przybyli do 
PolskL 
wial1czajł oni, że zbiegli 1- 
Litwy z powodu wvkrycla spi8ka w ar- 
pUJ. 


-- 


Tabela wrgranJch 
..teJ LotuJl PaAat...ej. 
(Ja-ty. 
 dI:IeI\ dllllDl--ł. 
..... al. IV. eme-r. 
"'" al. N..zy Tll67 1181
 
.... aL N
 ł'1W7 Dm P31.98. 
ZMI aL !W'y ł!063 1M12+ 2:m6 '11267+ 
7!1ł3 
 1U238 M212 87łlł 1r677 107670 
1088&8 12:3832+ 1
 1:nn9. 
ł.- aL N-ry m6111603 lWJ9 1"77 17817 
10lI03 30017+ !2123 8W13 łII587 
 
 
8!'705 e.m& eB2IIn 76238 
 (!IJA8D 962" 

 0In75+ 
 117100 11tft8 12211Q 
129157 1
 1
 131792 135MB 1łl923. 
lłli123. 
Na ...,. -łec..ou. + J*Uy JI"IIIJ.. 
%7-mJ' I ....... dzje6 eląplł-lla V kla- 
ty - .. w10rek U bID. W dniu \ym wyj- 
dzie a koła gł6wDa wnr-a L...... at. 

 Dlej po7Alllłlaly w kOłe I więku) ('h 
W7
ych t,D.o l W)'gr&na IOO(X) ał. ł Jed- 
na 10000 zł. Z mnieja)'ch msjduJ_ el
 Je- 
-.ar.e w kole: to W'1SJ'&nycb po 2000 zł., 33 
po 1000 d., nertA - m-ł. 
CSvnlenle OAtamlegO dnia V kł. tr.... 
..t...... 
de pl'Zeoz WMy.ł.k ie polUle 
.ł.e'e radio", _ wtorek II Iła. e"z. 
IM l'Ulo. W_r-c:y wIęc p»iad/l.or..e l0e6w 

 lDCIIPl bezpoArednlo doWlf(hd
 .il:, n. 
który 108 pednle mll}on zlotycJ1. 
l D 
y I. kl. 27 LoterJI P."etwowej 
łut moln. n.byt w kolektur.. 
PAWEł:. BILLERT 
TORU... "OWII Rllnek 


. .
' t' "" 


%ydz:I ucłebR ł-IaI do PohId. CIepł. po.MId 
Katcnrłoe. 7. ł. _ W d4gu o.tatnłch Lw6w, 1. ł. - Były komendant mla 
dwóch dni na. punkd. granicznym By- .ta Lwowa pułkownik rezerwy Piłt- 
tom - dwonec, granią polsk.. pne- .....kJ, który był aekretanem oeobi- 
kroczylo kilkudzl_ięclu f;yd6w, kt6rzr .tym pułk. Sławka i sekretanem sen.. 
adekU z Nłem1ec:. Zaawatoao taJde ralnym Be-Be, został urzędnikiem kon- 
wlela f;yd6w. adakal'CJcb do Polakl cernu naftowego ..MałopolIlIka" & przy- 
przez tak zwane ..zbI
 graalet"'. f;y- działem do eentrall w Waruawl.. O- 
dzI eS oaIetl1al, Id, w Katowlcacb, S.... bok Inł. Koziekiego, Jest to Już drugi 
iłOWCa. Zagłtbbl D,1mnraJdem., lub wy .,as" sanacyjny w koncernie ..Małopol- 
jeMźaj.. do krewn)'ch, aamleszkaJ)'ch ska". 
w lWopolaee. ZIIka:z małżeń.twa. 
Z WIl.Da donosZlJ, Ul przybyło tam BerIl- 
 ł. W \1 b j 
znowu kllkudzlealęciu 1;yd6w, wydalo- --: -. onac um odby- 
nych z Pru WschOdnIch. 1;Ydzl ci za.. ł
 .i, ma.mfestacJa narodowych 8Ocj.... 
mlenaJł) osledll
 si t w WUn1e ta- ł hatów. w, czule 
tóreJ lulJusz Strel- 
le. na s c
er ołwladczył, ze w najblibzym cza..- 
sie wydana zostanie ustawa, zabranla- 
..: 

kowa 

DOIIZ'ł' t
 P
ybylo J I,ca chn.ekllaDom wst,puwaula w 
_ _UDal\U 
dów z :-IleIDlec:. 
I _.J....yl. z ty......
>>>
Nr 83. 


"LOWO P0Il10R..m- _ D1edzl.la, daJa . kwlełaJa 1m r. 


2 dni świąteczne... 


Kwiecień ma. dni trzydr£ieści, m
 tedy .bOdzie, 
Jeśli wsa;ystkie por6wno będziesz miał na względzie, 
Bo dwa dni WieLka.noone miną 82JY1bkim lotem, 
Gro.'IoZ wytrzebić nie sztuka. lecz 00 będzie potem, 
Św1ętuJ godnie dni jwięta - to me znaczy watie, 
Abyś miarę utradł w świ..Q.
ym zapaJe, 
Abyś 
 za.robiony z t.&k ciężkim mozołem 
Przeucztował d
tnie za biesi&dnym 8t.ołem... 
Lepiej b&cz., by ci grosza na p6tniej 7JOStało, 
Pomyśl o dniu jutrzejszym - pomyśloP. K. O.  


Wyraźnie i stanowczo? 
Znakomity pisarz łn..cusld o układzie czterech mocarstw. 


P. Rene Pinon. znakomity pisarz po- 
lityczny francuski, pisze w "Revue des 
deux Mondes" z l-go bm. o zamierzo- 
nym układzie czterech mocarstw: 
_ "System byłby to bardzo prosty: 
dyrektorjat pokoju, złożony z czterech 
włelk!ch mocarstw, przeprowadziłby 
przebudowę Europy wedle zamysłów 
Mussoliniego I ustaliłby pok6J na no- 
wych podstawach. We Włoszech usta- 
wicznie się skartG na t. zw. przewagę 
rrancuskIJ- W dyrektorjacie czterech 
p. Mussolini szedłby w zgodzie z Hitle- 
rem, którego nadmiern. zapędy byłyby 
jednak powstrzymywane przez Anglję. 
Francja byłaby odosobniona, a Anglja 
odgrywałaby rolę arbltn., kt6rł) naJ- 
bardzieJ lubi. 
W ten sposób byłaby zapewniona re 
wizja traktatów tv tem waEystkiem. w 
rzem q one niemiłe Niemcom, a nie- 
dość korzystne dla upodobań WIoch. 
Albo projekt p. Mussoliniego nic nie 
zDaczy, bo rozmowy między czterema 
włelkieml mocarstwami q i bez tego 
zawsze moiliwe I pożyteczne, albo z
 
czy OD, że L zw. mniejsze pabatwa b
 
d.. musiały poddał sit woli czterech 
wielkich, w razie potrzeby w drodze 
nacisku moralnego. A tymczasem 
prawdziwG kW8Btj.. europejsk.. nie co 
innego, jak prawo narodów słowlań- 
!'kich do życia w wolności, do rozwoju. 
do zjednoczenia narodowego. Rewizja 
traktatów, jak się J.. pojmuje w Rzy- 
mie, w Berlinie I w Budapeszcie, cnn
 
cza . rozbiór kr&j6w słowia.6ak1ch I Ru- 
munjl 
W Parytu, w czasie d1"081 poWT'OtneJ 
z Rzymu. ministrowi. brytyjscy mieli 
21-p:o ub. Dl. ważne rozmowy z pp. Da- 
ladier I Paul Boncour, o których ko- 
munikat urzędowy mówi: 
_ Ministrowi. francuscy atwlerdzl- 
li swe pragnienie, by dla dobra poko- 
ju europejskiego, w ramach I tv duchu 
Ligi Narodów, powstała współpraca tv 
zaufaniu między czterema mocantwa- 
mi europejskiemi, które at staJyml 
członkami Rady Ligi Narodów. 
To wszystko I to wystarclL Bo 
duch Ligi Narodów to r6wnot\ć wszy- 
!ltkich patlstw, przy przYEnanlu p.w- 
nej przewagi Interesom największych. 
Leży w interesie Francji I w jej tra- 
dycji obrona praw pańat" zwanych 
drugorzędneml I Jesteśmy pewni. te 
Francja temu nie uchybi, czy chodzi o 
Jugosławję, czy o Polskę, czy o Inne 
panstwo. 


Nie zbuduje się pokoju w Europie 
Inaczej, jak na sprawiedliwej współ- 
pracy wszystkich państw. Mowa p. 
Mac Donalda w Izbie Gmin z 23 mar- 
ca br., odsłania rozmiary nlebezpie- 
czeństwL Anglja, wślad za WIocha- 
mi, prowadzi Europę do wojny. Tej 
niebezpiecznej orensywie musi Fran- 
cja. wraz ze swymi przyjaciółmi, prze- 
ciwstawić weto wyratne i stanowcze. 
Nie uśmierzy siO rozkiełznanych na- 
miętności niemieckich prz_ rzucenie 
na pożarcie jakiegoś mandatu kolonjal 
nego, lub jakiegoś strzępu z ciała Pol- 
ski. . ... - 
Gdy p. Rene Pinon to piw, wyd
 
wało się, na podstawie pierwszych wra 
żeń w Paryżu, że stanowisko Francji 
będzie,' jak mówi on, wyraźne I stanow , 
cze, co jednak następnie niezupełnie 
dopLsało. 
- . 
-:- -f. 
 'H 
'
" ./r :'/: 
),
...
 
troje, klej
otlJ, 
"I k .'y"';{
' · f bogo
t",o 
. t: :
 - . 
 /";/ bledną 
.. . . .... ..,,

 
. 
'r!' 
 ;. '., 

be
 świeżej cery 


 
. - i pięknego cla-ta 
Atłyfd 'poeci współzewodnlczyll E sobt zllWSZ8 
w opiewaniu zalel, kt6reml 101 obdarza kobieft. 
Derem teIdm Jest w pierwszYm rzędzie jwieta. 
rnłodzieńc:P c... kł«ł oslf98 si, tylko f zadIo- 
wule przu regul..ne utywanie mydIa 'elmołNe. 
Do wyrobu mydla 'a!moDye ałułł .łynne oleJki 
owoc6w oliwnych, p41lm I orzech6w kokosowych. 
Obfite jego piane usuwa legodrUe wszelkie nie- 
czysłokł I oływla obleg krwi. nadajtc ł-ny 
ebamlfnt INtkk
 I glttkołł mIocIok1. 
Niech PMI u!ywII mydIa P.amorNe nIełytko do 
tweny. lecz taUe do pie ltgnowelll a całego dałe. 
. zdzJwf si, Pani. Jak prteIco lkaa JeJ sł'" 
lit dellketna t .uamłtna. 


... 


I 


, . 
.... ., 

 
I-' -  ... 


'. 
... 


.. 


-

 


, .1 


.. 
 .r"  
 


Wyrób 1IreJowy. 


Prowokacyjny artykuł 
o polskim G6rnym Śląsku na łamach "Vossische ZłK- u - Aż 
sitl roi w nim od kłamstw I podjudzań. 
Korespondent "Vossische zeitun
" 1 ry Polska doprowadziła do z
iszc;u- 
w num. z dnia 5 bm. zamieścił w dłuz- niL Natomiast przemysł na Olemlec- 
szym artykule wstępnym swe wrażenia kim Górnym ŚIQ.Sku zdołał się, .m
mo 
z objazdu górnoślQ.Sklej granicy nie- polskiego dumpingu i przywllc;Jów 
miecko - polskiej. Prz}'])ominają.c, ie traktatowych, utrzymać na poziomie. 
za lat cztery upływa termin umowy Autor z\\ra.ca uwagt na fakt. że gra 
genewskiej, która .rozdarła GÓrny nica niemiecka w tym t.rójkf.Cie, gdzie 
SIł8k r,ta dwie połaci.... aut
r ulec&, dill 8tykaj.. się Niemcy z PolsltG i ez.. 
aby juz dziś n&ród niemiecki przygo- chosłowacj... stanowi dla Niemiec nie- 
towal się do e\\ent
alnoścl pokojowej bezpieczny teren, tem bardziej, że gra- 
zmiany tego nlemozlłwego stanu rEe- I b . j d tate j - I . ty 
czy. n ca po
 aWlon!' est os cme D 
Autor maluje dalej I tendencyjnie obronnej, gdyz n.iema tam . wca
e 
przedstawia w czarnych barwach poło- Reichswehry (aluzJa do przyclfg&Dla 
ienie gospodarcze Górnego ŚIQ.Ska. któ- Reicbswehry nad granicę polską.). 


Nad(hodzą Świ
ta Wielkano(nel 
Kobiety Poldl 
Zaczyna sit ruch wztD()łony zaku- 
pów świGŁecznych. 
W waszych ręk.ach spocz)"WajG do- 
niosłe sprawy. 
W wuz)'ch rękach spoczywa los 
"uzych rodzin. 
W waszych rękach los wuzych 


Zniesienie zakazu 
działalnołcł ZwI
 Młodych N_odowców w woJ
w6dztwle 
poznańskiem. 
p o z a a 6. _ W lutym roku bl.- zostali poW\1adomienl orlcja.lnl. Ich 
łI)Cego starosta powlata pomlłtLlklego prez8IIL 
__t. j d I podobnie województwo mlosło za- 
wyde! zarzQ.dzenie, ........azu tee z a- kaz dziala1ności ognisk ZwiQ-Eku Mło- 
łalnoścl nit'którym ogniskom Z
,.ka d)'ch Narodowców " pow. lno'W1'ocla,,- 
lIlodych Narodowc6w na .terenle tego sklm. poprzednio n"'ł..plło cornlęcie 
po"latu. Zakazem tym obJętych zosta- zakazu odn06ni. do powlata obora1c- 
ło ogółem 12 ognisk. Kierownicy Ich Ide go. 
wnieśli odwołanie od larzl)dzenla staro Tem !&IDem Egórt łO ognisk Zwił)!:- 
"ty do urzędu wojewódzkit'go. W t)'ch ku Młodych Narodowców otrzymało 
dniach wOjewództwo Enio,ło zakaz dzi.. znów możooU podJQCia normalnej pra- 
łR.lnMcI wspomnianych ottnl!lk, o czem cy.  


Szczątki "Akrona" 
odnalazł parowiec "GeOl"P WashIngton'.. 
LoDd,1I. _ Z Nowego Jorku do.oo. NPChnflłlY na poWlenchnil: oeeM)u. Hlpo- 
117.1\. t.ę p&rowtec "GOOI'ge WaehlngllooM 
 Lez&, Jakoby powloka. IJ\.erowca --..Ja Da- 
dMIIII'de.pMZIł i.krową. w ktOrej .wlłrdn 
 pne& piorun. który apowod
 
t.e napotka.! na ""
J'.ł\1It1 literowca MAkron" poSaor, nie znajduj. potw1ard&enl& w kG- 
pod 39 -Łóp 31" 8I'erokoMll I '1U2" 4Ju8o.. ła.ob fachowych. ,.Akron" byl wypełniony 
'cl. Sh
Z1wo w łłprawi. p"yCZTD kala. niepa.lnym ł!'uem belem, 00 w)'lkjucza mot- 
IIt.rory nie dalo dC1lycha.u konknWiych llwoAć poiRn1. W!'dług dC1l)"Cbcraeov.'}rh 
rezultatów WydRje ehl jednak nie ulCtf&t wl
omo6cł, liczba ?fIRI' w lud&la:h 'IIVynO- 
wą.tpUwo'ci to .ł.rowiec wpadł w 1\feJ'1: -ł .iedemdzłNIl)t kUka. M. lo. Iff1.n"ł N
 
aW<o,,4Ycb btwz I so.IiIł WMa bunn.n urqdu lotD.l.ct1fa mo"*
 &dminIł Molf.. 
- 


. 


dzieci, - wL'Q;ych ojc6w, m
w, bra- 
ci. 
Teraz kiedy bieda doskwiera wszy- 
stkim, kiedy grosz grosza dogonit nie 
moie, - kiedy brakuje często na naj- 
niezbędniejsze potrzeby wielu, bardzo 
wielu rodzinom. - rachunek i rozv.a- 
gil. oraz wzajemne wsparcie, wzajemne 
podtrzymanie, to rzecz konieczna. 
Wy Jesteście szararkami grosza. za- 
robionego przez ojców, braci I mężów 
waszych, - jak r6wnież przez siebie 
samych. 
Grosz wI
c ten, w tych czasach dęż- 
ko zapracowany, winien byt jak n&j- 
rozwainiej v.'Yda.ny, jak najlepiej \lŻy- 
ty z pożytkiem bliskich i dalszych. z 
poiytkiem własnym, społeczetl!!twa - 
narodu. 
Grosz ten winien byt między swoi- 
mi tylko, - nikt obcy, E krzywd I) swo- 
ich tuczy t się nim nie mote, - nadto 
bowiem jest biedy własnej. 
Wszystko cokolwiek kupujecie, 
mu!!1 byt kupione u swoich. tylko a 
swoich. 
KupuJcie tylko U d..
 ci"ranl 
Swój swego wesprze, - ale obcy, 
naJcEęśclej skryty wróg, gdy raz wyT!- 
wie pleni..dz z rok waszych. Jut BO nie 
odda, nikogo E pośród was nie w88Pne. 
ani podtrzymL 
Zbogacony, Ilpa008Z0ny nuzym tl'u- 
dem tylko swoich bodr.ie podtrzymy- 
wał, - nu będzie spychal I nqrowal, 
- tak ja.k to jut dziś aynL 
DaJf.C plenitl!ze obcemu, wpycl1aJtc 
mu swój ciOtki u,robek, tv bHŻ!zeJ lub 
dalszej przysr.łoścl szykujecie nędzo 
dla was:r:ych błl!!kich, dla waa:r:ycl1 ro- 
ddn, dla v. u:r:yc:h dzieci, - wreszcie I 
dła n&rodu cał
o. - dla Ojclyzny. 
Zblliaj" sit Śv.ięla ZmartW)'chW!!t&- 
nia Patl
kietro, - śwłęla drogie nL.ClZe- 
mu !!tercul 
Ruch w !'klepa('h btdde ,,!moic)Dy, 
neue kUPUJf.Cych poołY_ - uioN.c 


I!;tr. S. 


.-- -- 


tk. . . 
Gr90 
}kawołki 
Zł. 2 !tO 


\

':

':
- 
-I' _.
 
1ł
;;-
'
 ,', 


"LitarUa" . 
Eto f-t lei aatona! 
Uczenice p o z n a tls k I e j Szkol} 
Gospodarcr.o - Zawodowej otrzymały 
polecenie wyuczenia sił na dzieli. II 
marca następuję.ceJ .,łitanji": 
_ "Iżeś miał wiarę wbrew Da- 
dzieł - błogosła"iona niech będzie 
wiara Twoja! 
..IieA miał rozum niepod1egly, na 
narodowej jedynie "iedzy oparty - 
błogosławiony niech będzie rozum 
Twójł 
"Iżeś miał wolę aieosta.nnG k1l 
z\\.ydęża.niu, upornI) wotę Litwina - 
błogosławiona niech będzie wota 
Twoja! 

Iżeś rękI) TWI) stargaway nie- 
jednokrotnie okowy, pochwycił mlecz 
Ojców naszych - błogosławiona 
niech będ!ie ręka Twoja! 
"IieA głosem swym zbuchD z zie- 
mi niewoli śpię.cych ryc
ny - bło- 
gosławiony niech będzie głos Twój! 
"lieA E v.lęzleń na pola bitew 
poprzez całl) Polskę. a sł..d powtór- 
nie EeszMł do więEienia. aby wyjtt 
zeń z nastaniem dnia wotnoki ł 
w!!Ł.plt do stolicy jako WódE- 
zbawca - błogosla\\ ione alech ¥. 
stopy Twojel 
..Ueś dź\\ igaję.ce się. a groq.ce 
wciI)Ż zawal('niem się zpGVt'l'Otem. 
ściany domu ojczystego Twemi bar- 
kami wsparł I tragarzem Mjmowym 
spoił i dat'hem rzl)du nakrył - bło- 
gosławione niech 
d.. stopy TwoJp! 
,,!żeś naród na tv.ierci pocięty, a 
własnl) niezgodl) rozpadajf.Cy się na.- 
dal w kawały, krwi.. Twego wodzow 
sklego serca w jedno żywe, nieśmi
r- 
telne. niepodlt'głe, potężne dało Oj- 
czyzny naszej spoił - błogosławione 
niech 
dzle sert'e TwoJel 
,.Posłus:r:etlstv.'o - \Vdzicc:r:nDŚt - 
"rtemość - Uwielbienie - Błogm:.ł
 
wlefl.!!tt".o I Miłość całt'go wolnego !IOa 
rodu pol!!tkiego, towar:r;yszyt Ci bę- 
dzie we wszystkich Ebożnych pracach 
Twoich poza kres ofiarnego iywota 
Twojego. - ..NieśmlerlelnDŚtI" - 
Lltanja ta miała b
.t deklamowa.na 
zbiorowo na jednej z akademij. 
Nie potrzebne 5ł tu, oczywista, żad- 
ne komentarze. ,,Litanja" ta m6wl sa- 
ma za. siebie. 
Do tego pogll)du, wyTdon
 przez 
Jedno E pism \\'argza
klch ..Robot- 
nik", nr. 119), nie trzeba - na.prawd
! 
- niczego dodawat. 


BWP R'I'OMe. !nV6j plenil)dz d
żko Q,- 
pracowany. - CE}' do obcych kies eni' 
Nlel - Nigd
.! 
Kobiety Polki nie dopuMd.. do te- 
10. 
Eapalole tylko a Pelak.6w, tylko a 
clłrnk1l... 
Zdała omlla6 sklepy Meycb. kapo- 
wat tylko. swoIeh, - trlko . skle- 
paeh chrnłcllaAakic:1I. 
Nic a obcych ws
o . swo- 
Ichl 


.R ozwGf'.
>>>
Nr. 8). 


- 


Gilzy 
fJlfó 


i tan 


.,lILOWO POMOR!IDE"" - Dlec1złela, c1D1a . .wfełDIa 1133 a 


DIDAI GOSPODARCIlY 
O ratunek dla rzelDlosla. Giełda warszawska. 
.UlUW.. ,. 4. 1833 r. 
WaJ.ty. Go&Ó.It.. 
Oł'Q 'r,. 
tr_. 
How.dja 380.00 
Loadyo 30,S' 
Now, Jork czeki 8,90'/a 
Nowy Jork kabel 8,13 
Pary t 35.01 
Szwajcaria 112,25 
Włoch, 45.70 
BerliA 109.70- 
Tcdeoeja uiejedDOlit& 
Akeje - JIIotycJIa: 
Banlt PołakJ . ,..., 74.GO- 
Starachowice , . . . . . , . .,.so - 
Tendencja JDOCDieja&. 
Giełda zboiowa. 
'u..', dnia 7. .. 1933 r. 
W . r D. k.: B_d-ł Ia.rtewy, 
 .. 
ua6. ladlUłltl ...0..... ..t... 
 
..I.
 
Cea, trazasakcń- 
2,to 151 ł-A pw. Posft86 , . . . , .... 
Cen, orjentKJiH 
tyto DOWe, zdrowe wcbe, ".75- "'" 
UlIpOIIObllD1e IPOkojn.. 
Puenica . . . . . . . . . 34.00- 315,01 
Uapoeoblcle sp..IkojD.. 
J
czmle4 68-69 q.. , . . , 14.25- 15.G1 
Jęczmian 64-M k
.. . . , . 13,75- 14.15 
U8posobłeaie spokofne. 
Owias ud. si. do aiewll t1.2S- n." 
UspOaobinie apokojn.. 
Mąk. tytnla 85% wL werk 27.50- ... 
Uaposobieaia 8pOkojae. 
Mąka puen. 
% wl..
 SI GO- K. 
U8pOIIObienie moCDe 
Otręby tytnł.. , . . I.SD- t.!l 
O
by pu.eoIM , . . ..15- 1G.15 
Otręby peMlUłe iP1Ibeł. . IG.JI- 11,15 
Rzepak . . . . . 45.00- .... 
Ooruyca ,....... 4I.OO--.ł.OI 
Wyka latowa ...... 11jO- 13.50 
Peluszka ........ 12.00- 13.00 
Grocb Victoria , . . 11.00- IS.OI 
Groch Folgera . , . . , . . 3.5.00- 40.00 
LubiD Dlebieekl . . . . .. 7.00- 1.00 
Lubin tóltJ ....... 8.50- g.50 
Saradela , . , , . . . . . 11.00- 1J.OO 
Zlemi&kl J-daJn., . . t !.OD - I.JO 
Ziemniaki labr. ra kilo ex, . 0.0 -U.OI 
OgóIDe aspoeobiui. 8P01tojDe. 
Sprawozdanie Z ał6 W1HtKO 
targu W TOftIniu 
Z dllla 8 kwietnia 1938 r. 
Sp
ZODO na ł...rgo\\ Iq miejskiej ,...,. 
Rzdni: 
 ko.i. no kr6,., _ jwin ł-czJaydI 
211 ,.arIak6w. 111 piosi-ł, 
Płacono: Konie słlU'SA . t IIO-no.. 
. I'O
. . 100--250 . 
. dobre a t 500-«10 . 
K1'OWJ starue 70-140 . 
Krow, dojne ,eo-too . 
Trzoda cnle
'D&: 
Swinle tuczne M q . . 
Warcblaki ponitej 35 q . 
Warchlaki poWJtej SS ... 
Prosięta sa.... . . 


162 stra1kl W- kw-artale. 
Ruch a1njkowy, któr7 _ pl__,eb dwu praCY. onz 7'8:ut atralbl..ącb. LIaIM 
latach kryzysu nigdzie me 
 w po- .traoooych dal I'OboczJ'CJła wyał--łła 715 la 
waUllej&zycb ror;mla.rad1, _ roku ub. tak Z ogólnej liczby etn.jków lłl wybuchło 
co do lIarby jak I l'OIII1iIt.rów p
 101'- Da tle r.ata.rgó'W o płacę 115 Btrajków wy- 
my cł.InrDo niespotykane. ,granym !08tało przm p
 zupeł- 
D&ne Matyetyczne nie 00ejmu" )eI!IIIf.OEe nie lub częAeiawo. Najwiekaza Iiczb& lItraJ- 
08t&tnich miesIęcy, 8dY ruc:b teo 
 ków mIanowicie 38 
 na 
 
do pUlJktu ku1.m:ioacyjDe@o. OetMnie obll- włók1ennie:r;y 
cz,enia GI6wneso Urz
u St&tyetyCSlW!8'O do ,.' ładów mJa. 
tyCZllo 111-«0 kwartału ub. roku _ niemnioj N.a

 !l
 16k. pracy,. 
jednak ",'8kazujl\ j1.d 11& wyr&łne l'.III08tne- DOWloe 735, objt:ły strajki w c6m1ctW16 
DM e1ę Btofronkó" w łwiocle praey. Najwl
 lia.bę etrajkujl\cych - !.S 50e 
W elit.. m JnrarlIlł1l -łlotowa_ . Pol oe6b - illlb'ajki w 
ył,le włóki....... 
.. la atzalU kt6n 01l1.łF lau ukl.d,. csym. - 


AP' 


Podatek alajątko1tV'y. 
Załe&łołcl z podatku majątkowego a cł.1ina majątkowa. 
Uet&wa o dMnnle m&
1.kowe1 pn:eN1- geDłowoj, oraz 2,8 proc. od .-.r1Io6el maj"" 
duje umon.eoie -łeg1ości w podatKu ma.- ku, ueLa.lol1ej prawomocnie pmy wymian.e 

owym _ sumie okolo łOO m11JODÓW d. podatku majątkowego. 
Spraw. umonenla nIepl&tDeó cr.ęAd 
 W STUPie drugiej komyngenłlOW'ej (w'Ieł 
dMku majl\tkowego normuje artykul pierw k1 01'8& ł;redru pn.emyeł I bandeł) pla1ny 
cy U81&wy o nadzwycsatnej d&lllnle m&jo\ł podMek wyn081 50 proc. podatku wru ze 
kawej w ten epoeób, te pl-łn& c:zę6t poda&- zwytką kOll'tyngentowl\ oraz 2.6 proc. od 
ku majątko.vego podlega 11lDOI'2IIIDło. warto6d majl\tku. W grupie necieJ Jton- 
Wobec Le8'D. te od platnikbw, poa1adt.- tyDgeotowej płatny podatek w)'QOS1 100 
Acych m&jl\tek warto6ci do 10 tysięcy do- proc. podatku 'M'U ze zwynl\ kOlltyałreo- 
t y d!, pnypadaJ do zapłaty cal,. podatek Iową oras 2,6 proc. od W&J106c1 majl\t.łr.o. 
majĄtkowy, ł...cm. kwota podatku nIe pod.. Zanl\dzenia minieterBtwa '*1I.tI\ sit: - 
lega dJa nlc:b 1lIIIIOIUnłu. Płatnikom 
 Dajbllł-ych dniaclL. 
ku maj"LkOW'el!O pooad 10 tyelęcy z10tydI N6dplaty w podatku mał-tkowym 
 
pobór 
 podat.łr.u lo08ł.ał 
y " 11& proAbę podatnAów prr..eltaz&ne Da 
 
teo apoeOb, te w grupie pierww.ej kontyn- czet tmJyeh zaleglo6cl ekarbowycb, a - ra.- 
gell'towej, tU- w rolnictwie przypada do za. zle braku takJcl1 za1eglokl 
 __ 
płMY 100 proc. podatku bez 
 kontyn płatnikom w gotówce (t). 


Podatki płatne w kwłetnlu. 
Min;lIterat'WO Skarbu prsypom1ll& płat.. 
nUtom podatków bezp06rednlcb, te _ ml8- 
ail\cu kwlelaJU płatne SIł naatęPUj
 po- 
datki : 
Do dnia 1:) kwietnia sallcKa ad..iOCl- 
Da na podatA pnemyslowy, w wyeokokJ 
podatku pnypadające80 od obroW oeł-- 
plQtego w mareu br. pn_ przedllłlębior- 
.twa handlowe I i II kategorji 1 prumy- 
siawe l_V 
rji, prowaA1Z1\ce pr&1n- 
dłowe kSl-ł bantlowe, oraz pn- pned.- 
alęblOrlltwa 
rawosdawcze. 
Do 15 lm. - paiJIItwowy podatR pn&- 
myełowy od obrotu za I'Ok 1932, pra:es 
_ystkle pnedsi
blol"Stwa bandlowe I pne 
1111810.'- oraz sajęcie pnemyslo_ I -- 
modr.lelne wolne rajęaa DWodowe. - wy- 
lOko6cl kwot wymienionych _ 
 
nycb D&kuach pl&U:JiC:Sych. 
Do 15 11m. - rzycsaM.owany podatek 
przem)'8lowy od obrotu dla drobnych pned 
slęblo1"8tw, w wyeoko6ct kwot wymie
 
nJch .. dOł"Q(SOnycb ruo.hqd) płatn.lc:&ych. 
Do koi1c:a kwtetn.la br. - I rata p&il- 
JItwOWego podatku B'"lowwef!O sa rok 1933, 
Do 1 maja br. _ pailatwowy podatek 
docbodowy " wyeoko6cl połowy t.ej kwot)". 
która prsyp&da od wytaa:an1lBO _ aema- 
olu doohodu, O8lI\gt1It:tego w roku 1002, 
lub połowy podatkU wym:6nODego sa po- 
pn.ednl rok podatkowy, o 11e a6lllanle o 
dochodzie nie _talo ałotone _ termlnl.e. 
Podn
 docbodowy od upoaa.teń siut- 
bo" ycb, emerytur 1 wynagrodzeń za na- 


rują & wielkim trudem r.bUdow6M I.r¥!ty\u- 

e aamopomocy I zatamuJI\ !łII.lOOrodn" 
l w(
rczoAt .-o1f'Crn", 
8łaaw..r W "SD6a*'-ld. 


jem
 praq - w termlu;e do dni 7 po d0.- 
konaniu pot
nla podatku. 
Do 15 bm. - zaJicM.a mJ_ęcma na 
poczet nadzwycu.jnego podatku 04 docho- 
du, oel¥Dlętego pnea notarjuPów (reJ en- 
16w), pisarzów 
potecaI.yc:h I komornlków 
w m&l'C\l b. r. 
Do 5 bm. - podatek od eofll1fli eJe1t- 
trycmej. pobrany prma epn.edawco cergjt 
_ cs&sie od 16-31 marea bl'.. -Ń do dnia 

 kWIetnia tente podatek pobrany przez 
spnedawco enertrjl elektrycznej _ ciVU 
p:erwKYcb 15 dni kw:letnlL 
Ponadto platne 111\ w k_tnlD br. Do 
leglokt odroczone lub rocJoIoDe na raty a 
tennmem płatnoAd w kwietniu lir.. tudzi. 
podatki, na ktllr eplatn;q otnymall nak&- 
sy platnieze równi. s t.erm.lnem pła&DoAe:l 
_ tym ml..
 


Rł-a -łOpa tyaltODIoW'a . ___I\. 
Z dn. 5 hm. 8&1* Rumuńak.l obnio&ył 810- 

 cł,.M.m1ow1\ a 7 proc. 11& 8 proc., a łom.. 
ł-OO__ . 8 proc. - Da 7 proc. 
Bobowti ....... ...ł.. .. opiat. 

'k1 bankowe pOOlepły dot.I\d opoda.L 
kowaniu w wyaokO\cl 5 El na ftOCS "P'uD- 
duszu Pomocy Be&robotnym". ObecnIe .. 
sIa_ o ..FuooUI!Ir.U Pra.cyM opłatę ., mo.i. 
Blllltow-ła 1a.uJ... a A."b1
 Jak .... 
domo, Il1eu.letnie od ukladu preferencyj- 
nl!fW Austrja przedstawiła obllllel"Dl\ 1.. 
t
a.i1, OOtYC:Sl\Cych &wyklych miłek tary- 
fowych, opartych o k1811zul
 oaJwytsseso 
upnywl10jowanlL Rokow1Luia Jla pod.... 
wie tej littt. tui11irt. W'lAjemnej li8tJ pot- 
ekkb *
ań celnych. obejmuJl\Cym cały 
8ZM"ł'g &rt
 kulów Z&1'\)" l)() rolf1lcz
 m, JM ł 
pl'7.6D1)610w)'Ch 
 @.it:." \\'an&a
1e 
w dDi&ch DIoi1lłł-ych. 


Htr. 7, 


.1Q 


AKfAMrrNĄ MI£I(I(O/
 
HAOA,jEi CEQZG PU
g 
SNII;C 
TATI2ZANSI(I 


o tańsz, wegiel dla Pomorza. 
Memoriał Izby Przemysłowo .. Handlowej w Gdyni. 
w.... T1. ..słowa. Pomorakill8O" doI1oel- wyd1, z&lemy Ił- w dutej mierze od! mot- 
aajdo.kona.ze w lIatuaku k 1871 WmJ, te mlnl8tAldtwoo komunikacji - liwoki taoiego z.a.ope.u-ywania eię w wQgie! ;r.).]

",.! 
5łall'.'.w. Wo'o.zJ/tI.klego. pn.J U8ta0L&nIU mił.kowycl1 'taryf dla. wwo. I mial wQ8'1oW1. których przewóz k8l1ulu_ 
su węgla _ głąb kraju - Ole wziQło pod je elQ obe:Die zbyt drogo. 
.J.I.II
:I 
008HCi DUOnKO l DUn,(if
'" 
uWIJ4fQ int.erellÓ. ppoclar.zyd1 Pomona. Izba PrzemyallowCLB-łodIowa . 0dyDI . 
Nowe zakus,. Obecnie dowiadujemy ai.. te 1dJ& PrzemJ- "*&złIla r6WD1eż _ cOI'U wlęJraz4 bDkD / _'t-./ h 
 tJ. ,,;,.,, -=---./ 
alowo-Hand1owa w 
I Wf8&o!WUa do Mi- -J. --ła aaglelak10g0 - PGmoIZ1I, .. 
nT -r" 
Zamach na ruch spółdzielczy. I1l8ł.enrtwa Kom1.WllkacJI & memorjałem, 1IYc&Dłł wysoki.... koPt...... pnewoza ... ,----- ,"'- ---"'/ 
W n.rze 7 dwutnodnJ.ka ..spo- WBkuującym Da koniecmoU obnitelUa ta gI. krajowego. 
 
łaJnu z l hm. r.:najduje ale arty4tuł ryf na WWiell mial w
owy dla Pomorza. Zatem I%ba PftemyeJowo-H6DdIowao w - - - - 
p. St.3J1js.ława WOjclecboWllkiego, plO RO&wój pn&m.yelu pomonlki880, polotone. uuaadDlooiu 14danla o nił.... taryf Q dla re nlł-- Da tem m1ejBcu 
ł-DY, 
niera ruchu epóliWoelczego, b. Prezy- go - wacznej od:ległoAc1 od r84!'łębi wQglo- Pomorza podn061 te same ugumeoty, Jdó.. Jako wyru ezeroklch lIlu g08pOd&r::ZYeb.. 
denta lłzoczypospollUj. ktongo wy. 
jĄtkl ZRmieezCULDlY ponUej: 
Eksp.LIlrija blIll'OlkraeJł. O!yW\(JoeJ po 
przewrocie majowym nową ideologJIł paA.. 
etwo.vokl, zdaJe siQ nie mlet gra.nł.c. 0- 
becnie, po uzaletnleniu UlU'W8l'8ytetów od 
minIatra, szykuje się z.a.macb 11& M1
 
ruchu epóld1.iel cze ll'O. 
Nowy wU:eminieter _.mu Da JI'OBhdze.. Potrzeb =- t ie dr _L..- -.I.. ztat6 u '" 
nlu Rady SpóldLlelceeJ w do. 17 .tycznia " ne 
t ra owali vuny""'. wars w- . 
br. 
wladcz:yl, te poł.f'zebna jllllt ogółna ..... Prof. Si. Grabett wraca w..K
 Ale niemniej potnJebDe jest ra.towame I 
organizacja ruchu epółdzielczego w PoI8C8, LwOWBkfm M do _ego u1ubiIooeIo pytania: drobnyd1
. 
refonDQ Jednak II&lety Z&CR,Ć 04 góry. to JW ma '.ygląda.t pn
 g08poóarer.a Rząd rozpoczął akcje oddłtJUlli& ro1Dio- 
jest od związków rewilr.yjnych, JIOOlew&1 Poł-1t ł-. Nie war;yetkie wydane pn'A!J&8ń w tym 
ich formy j zasady organlirAw:yj.ne 
 nie- _ Calą na.BZI\ przyszloAt 
 eeJu 
.eniJl SIł t7&fne. Ale niewąt:pll- 
wl.aAciwe, praca bMpla.nowa, a Iń.an orga.nL _ 
;iadcza _ musimy oprzeć Da uprze.. wie dobrze jest, te ,przystĄpił OD do 
J 
&&cyjny niQZa.dowa.lający. nale1aloby two- myslowieniu PoJekI od dołu, a nIe od 
 eprawy. Clętlll' bowIem długów zaclągmę- 
rzy
 regjonaloe zw:iąr.ki o jednolItym cha.. ry, Dla l'OEwoju drobnych i lIrednieb pned- tych w latach ł:adOBl1ej 
. pnewył 
rakterJle (1) up. 1IIOIJewód7.kJe.. &lobo Dawet aiębionJl.w o rocznej glównie pracy. Bo nie -ł 81lę pl&tnl
 - m&e:mfU wlęk.aoict 
Da mnlejllZym teranIe. mamy cłosta.tecu1ych kapltBlów d1& zaJtI&- l1M7.ycb pJ'7l8daieblOl'IJtw j goepodaretw !'OII- 
Wedlag opraoow_ogo - m.I:DIaterwtwfe d.a.nia wielkich fabryk o alInJe zmecbani- nych. 
plektD ZJIlla. _ ..t.wia e Spół lb:ł..lp1arh, wwanej produltcjL Natomiast. mamy Ił- Cua aajwybzy pom,.ślK . o oddłał.DIa 
reforme sprowadz. aItł do azalaiaJeaJa bnym18 pneMn.ien1e wsi kilka8et tysięcy 
łL Bo .Ie l_t ODO - łepszam poło.. 
nrł
 rewlzyj.,.CJła od mlabtn aku1tL ludzl poezukujących zatrudnienia w 
 IeDIa od wtelklego przemylIID · rQbdctwa. 
MiI1iew morte ogranicryt LereI1 cW&lał- myllłe _ bo n1e moł.e k:b jut wyływlt roL N.lwł.tbzym bod.1 I ..jgrołal-jnyDł 
BOk1 sNił.Zku, zwętyt lub rouz.erzyt jego nicłwo. tIzU wienyclelem DaRycIa rtk odr.....łlrAw 
chIalaln06ć na pewne typy ep6ldz.ielni, za,.. Zapewne _ D&Jety ra.ł.owat upada
 - :;ł::.,
rb 
:.. nad ..rsztalami rze. 
=
 j 

Ici
= 
:"
 fabryki Bo n&1ety dzi6 Yo'IIZeI1derni eilami mWlnlczeml egzekucJI uległycla poc1atk6w 
jut prawo rewIZji, wirmy po 'WeJŚciu w t y- eIę lIIt&rat o utrzymanie - 
u motUwie - paraUżale wszeIb Ich pnedalljblor. 
eJe projektu uzyaka
 04 ministra potwl.... W'Uy8I:kid1 prz.eIsteb--łJtw. c:zoAt.- - 
dzmle ..o pra.... a to pod l')g
 ułora.. . v 
ty teso praW'&. 
Elemctem ltJerownkzym ma bJ
 P"'8- 

 Rad7 SpókIz.IeIC:&ej, uUanowa- 
ny przez m.lDistra; kompel.eDcje J880 majĄ 
byt l"OIIIZeI'ZOD8 zwł-J winny corocznie 
przeeyłat mu swoje e.zc:ueółowe budtetr 
do za

 
Gdy csyt&lem prołot61 t.eR'O 
 
Dla, pnypomni&)o mi 
 podobne &ebranł. 
,. min1aterwtwie lIIItarbu _ PlOtrogrockie, 
_ k1.óre bylem a.p
y _ 1008 
roku. ;&kG red&ktor ".8])Olem-, razem 
a pned8tawtdelamł roeyjell.iego rudlu 
8J)6łdzJełczego.. dla rozpałn.enla proJekł.u 
8&&tutu 
6w 

 które miały 
lIyt 
..In e tyiko ja.ko powiatowe, 
lI&,ł.....ytej I'Ubemj&1oe. Na DaSze 
 kry 
tycme co do tnI\cI proje!d.u obecmJ Dla po. 
IIedlr.e:niu delepd mlnist.enJtw . "lUd- 
wym iIIOOle tupetem poucsaU lWI, te om sto 
jl\ Da -łruy podstawowym U88d łIp6l- 
Ihle
 a my bl¥z.lmy, bo poMlCh1Jem7 

 Innem! W'2łI'ol
 
Gdyby WÓWCZM powłecklal ad kto, ... ł 
" POI808 tneba będzie broolt autDnomJI 
niebu apóldzWczego pl"f.e(f 1U'Of!&CZenlaml 
biorokra.qJl, to llwałalbym 1'0 sa adowlek& 
niMpeh l"OEUIIlU. 
Nleetety, to, co 25 Jat 
 uwatałem sa 
zupełnie nMlprawdopodolme. ItBlO .ł. n&- 
rzywWtą rzeatYWi8lołcl4 I tnoba teraz wy. 

at -łłf obronie autonomjf n1d1u apóI 
dz:iełc.ef!o, AfI'J'OłoI'1I1f!'O pI'ZeII\ u 
 
biurokracji pola1doj. niemeł Identycme a 
teml, Jakle 
czalem w 1908 roko. 
Wedlu« eló,. prezesa partJi I'ZI\d
 
na poeleckenJu 
Jmtl 21 m&l'C& br 
 Polaka 
....je aiQ 
 który Inni próbul" .a.- 

Iadowat. tkbOW'aI IłU Dote 04 ta1I.jel 
 
pulamok:l: Polsb Maje et, .ynonImem 
reakcji, t'l'J'UblfluuJi. Jut wołaj" ,.nie cłu:,. 
my polAkkb wyborów". tracimy sympatJe 
r.achodnloeUJ"OlPlllsklcb demokracyl. 
OetatecsUe rnortnaby eentyY'OOl1ty r0- 
mantyzmu polaklłfjO rłoł1t w 011_ wy- 
IDł«JUl\Om I!Owyd1 t:DII8t1*, gdyby nuta- 
wlanie tycia na *"""y b!.eg, wedlUS 1'eCt!p- 
ty Mł-Jllnlego .._)'8tko dla pe.ńetwa I 
przez p
tWlO", na gT11ncie po1&kJm w,.- 
twarzało wl."lulr.l\ .poletolł
 
Ą I 
""¥LaI1an .ł.aryc:h -wytw&l'ZlLło nowe war'to- 
Acl, wunac:n1aW:e naród duchowo I lJI&t6. 
rJalnle. 
NIetety, ule podobnlll!O w Police nie 11"1- 
d%Jmy; pneclv.nl.. wewnętrzne an
 
my. nlenawt6
 I nl-eufnoA
 fIpO
wane, 
PDWBfr& moru.lna władz pańlltwoN)'cłI za,.. 
('h wIAna, u dołu ezen:y 8i4 apatJa I mlechę 
('pnie, etare pl
c6w1d p1"llCJ" a.poI
ej nl- 
MCZeJI\. nowym nlfJ p
b)'WIL. Przeełeż 
.atłok. ladzl _ partII nłłdzłłcel .Ie motua 
traktow.
 leko pnyroeta sU dodatnIela 
łw6l"CZ)'clL. W PoI.ce DIod. nie brak lIyło 
k_aUj I karjerowłcul-, gotowTcIa -pól- 
Jlracowaa a kałdYID 1S4dem. Ityle d41Pł!ł6 
konyki, a beneftej6w .ła4zy, Natomlut 
hrak było w Pol8Oll dzlł'lnycłl obywatelI, 
ll!olnych t,wonyt I Ol"g&lll
 10J8ZII ty- 
de 8pOłecme wl8l!lrtyTD tn1dem I of\e.mO- 
ki", nra.k t
 fllEr.7JI'II'{llI\ie dnie odc:zu_ 
"I
 teru. Ifl!y ,,
 
kc) tAk plllftcr,. I 
podU, a arta..,.v I!złałacze lICOOdZIlo do ..,-oba, 
II 1110 rolaJI\ s
 'w z&dste tym domoW"RO 
MIf'('hęcMlł o"ueml pędftmi nowel 
. 
""cjl. azukaJl\ceJ Wf' Wl!lZyMkl
m poparda 
PIlŃOtwa I pomocy fln&JWIOWtIl. 
Nowy r.lme w Pol_ w IBtoeIf! łlpmW& 
.,,.,, ..It: I!o mechft,nkvl
 u7.&If'tnllUlla 
ulO7v..tk 14'1(0 I wS7yst.kich od btu1"OkraoCJI na 
mnrtl
 !'tnrych 
\"IOfrmów pn1lcyjnycłt. I 'W 
Iłowych profl'ktRch odnollnie ruchu wpół- 
'h:lrlM'("flO lf('rr;£A J'l1'7....,
klpm brak 
jMTIej mvllll I "IRnu kotVltrokLywne/(O a 
tvlko ('h"Ć u7RINnlenla awl.,zków od władz 
R,lminl..trao!'yjnyc:h. NIII y,prow&dtu\ one .. 
n.lledoolilollci, ani ładu.. tTJ;U lDdaIoGaDI 


aprzed 
360.90 
30,61 
8.92"a 
8.94 
35,16 
173.69 
46,9ł 


bp, 
151.10 
30.37 
8JJ1I/a 
11.90 
34,98 
171,83 
tS.. 


47- 52 
ss- 30 : 
3O-M 
- 30:  £1'\IU sowe cechy? 
Proł"1 aoweU de ..lawy 

 
W najblł-.ym aEUie m& byt wy... 
na podst&wie 
tf ustawa. 
 
we1DJI\C& prawo pnJem,.Jowo w OIkliesie. 
D.iu do nemk1l!lł.. PowolaDy bQdsie do ty 
cia pnym1l8OWy cwi
 lab nemieill1io 
crych. DJ1"9k.cjla -ł-zku będzie mianowa- 
na Pł- miI1. pnem. 1 bandlu. 
Wprowa.dzoay ma byt 
 ł-łMle- 
D1a do oecbów. Pnym1l8 tMi miMie obo- 

 aaope.try
-ania aiQ w lwiadect.wa 
kw&1ililr.&.cytJlle, gd)"ł eama Pftyna.1etl108t 
do c:ec:m. 
 
"111 iwa kwalif1- 
bcyj. 

 bh nernJeśln.\aQd1 ulegnie Mkwt. 
d&etl Projektuje się powoł&nl
 )@dnej bb,. 
dła 1tdd8lO 'M)jewódlztwa, 


Cz:ystoU zwalcza objłlwy 
kryzysu. 
Pod 
 ełońca roc;uma me Da6- 

j u.dJ.1DUJ'!IOnłI 
ło. Cr.
 w 
mI-.kaDiu I"MpI'Oll!lKy na)b&nniej ci
kie 
troekl. Pa.n.l domu, pomimo 
lnej depre.. 
ajl. nie anłedb& 'W tym roku tradycJjJ1ł'@'O 
łlp
tu na wtocl
 l p
j@ 
kl\ 
nie poł}-...kuJIł('JII od czm.ołct dla a_j 
 
d:l;iny. 
Inie 
j . \em JIOmO&e &a.pł"6v... 
do podłogi ..JaAniej Sloi1
" nlł-btdnL 
 
dyna, n.ajbvdzlej ekonomłcV1.& l nadaj"ca 
podłodze nlepoil"ÓWn6n)' blMk. 
iul 
ZbliU tlili wiomal ZbUkj.. 
 łv.i
al c... 
na.tN)"i...
y, IIbJ aaopMny
 sł, w zapraw. 
do DOCBoci 
 S&o6ca. ki7U
>>>
t!1Z'. 11 


przy otyłc
cl, ertretyDnle ł CIlknyc:y na- 
turaln& ",1.la gOlua ł'raDc1aka-J6Zeł. 

=aonia cz}'IID
d tołądka i kiszek Ol"iU 
ułatwia trawit'Ilk, ZaL przez lek. (]t 1700 


CHEI.MNO. 
Pobr. Dnia 2 bul. w zabudo,..-aniu l na 
-*'Odę Bł-kiewiaa Antoo.iego w Olełm- 
nie PI'S1 ul Cegielnianej po",1it.a.I potar, 
który m1S!JCZYł dom pe.rlerowy, WJ'l'U\dz&- 
Me modę na 8IIlDf: 500) li. Dom był u- 
bezpleczony Da 1IIWIlt: 11)00 zł. Przyc:z;yny 
pot.aru D&l'IIICe nie Ul!ta1lmo. 
....., ZDBOJEWo, puw, hrIec:kI. 
Kndz1e:ł rotrW1L Y.1e!1l.ka.ńoowi gminy 
OIIinY. P. śliwie Bronisl&WOWi akradz.iooo 
_ poIZO!fławiooy przed obeną w Zdro- 
;e... 
CHOJNICEe 

 W m1l111Z&aniu pnłkuraton S. o. 
Słefanick1ego 
 połar, kiól'y nie 

 wiełkich _ód. Zapaliła 8iI) po. 
dJoga pod pe.leniskiem w kuchni. SIni 
pot.ama ogieiI wnet ugasiła. (a} 
Wypadek 
. Dnia 8 bm. 
Da 8ZI08ie Cbojnice - Kościerzyna pod Po- 
walkami uległ czę8cio,vemn 11IIłZkodzeDiu 
lI6IDOCbód oeoOOwy na]etący do dr. Pa
'ła 
Freiherr .. Hayningen-Heime z W, M. 
GdIWeIta. Samochód, kierowany pI"'L8Z 
właściciela, z powodu mokrej powien.chni 
MXII!y, wpadł do pnydrotnego rowu i wy- 
wróc:ił się. Kierowca odniósł lekkie rany 
Da głowie. (a) 

 Do !I1dadu skór przy Rynku 
ł ,vlamall aię D,jemaoi dotąd złodzieje I 
eItradlJ skóry i przybory ezewglde og61nej 
1II'al'łości okolo 51)1) złotych.. Policja jest Da 
tropie sprawców. fa) 


TUCHOLA. 
Wł.cet opłeltł --ł dzWmI.. W Okoni- 
n:aeh Polski:h 2-letma wnuczka T. Ko- 
piwr.Iri. b&
 siQ bez opieki przed domem 
wpadła do kału1y I utonęła.. DopI8!'O 
naet.ępnego dnia matezioDo nvłoki zagi- 
nionego dz:ieck&. 
Zmiana 
 PrLy utSey świec:- 
kiej nabył od mistn-.a deta.
 p. Ro- 
b&ko
:łlklego dom wraz z ogrodem, za 
1ł rm zł 11nI:dn.ik bankowy p. Fabisiak. 

 mistrza kolodzJej&k1ego p. Matuezew- 
ekiego nabył II morgo IO"UDtu mi!lltn; stoIar. 
ski p. Karwat za ł500 zł. Od p. Karwa.ta 
nabył 3% moTJ!' ziemi wraz z łą,ką p. GI- 
ł-, rolnik z KQŚJmkL 
Zmarli. 
śp. _
toni Seidel, lat 711, w I..n1&nle. 
śp. Czesław Kukawka, lat ł2 w Cie- 
mynacb pod Wrockaroi . 


Trwała ondulacja bez fryz;era: 
,W dzieiejezycb c::z.a6aCh 
 Po 
1AIŁaJą ezero
1e l'ZeIIU pań z uzna.niem n0- 
wy, . sensacYJny Irepant kosmetyczny II- 
a
ncJę do "kJ6ów ..Hela'.. która ZMtępoje 
n
ZCZ&CC wł?-Y rurki lub kos2It.owne ub1&- 
g1 ondulacy}l1e salonu fryzjer8kiego lub 
rót.llych in8tytut6w p
no8d. Jut po jad- 
nem wyciu OIJiąga się dzięld eaencji He- 
la" trwaJe, bujne l glfj)okle łJkl, jak po 
trwałej ondulacJi, pełnl\ po;vabu ondulo. 
w8J14 fryzurę. Wytwó
 Je&\ laboratorium 
koemetycme dr. Nie, Kemeny, CieIII!Irzyn, do. 
kąd zwracat O: nałeży t za.m6wienlami 
Zwracamy uwag, na Jar.e oełoez.ml4 
U!I02 


. , 


.8LOWO POXOJlSIUK- - Dleddela, dD1a 1 kwl.łBIa tl33 
 


I 
c- L 
B MAG61 EGO 
I elJljon 


1 
. 
.. 
'. 

 

'fi
łeu

 


Kurs pracy charytatywnej. 


CbofD1ce. - Rada Centralna Sto
a- 
rzyszenia Pań 
Iilo..ierdzja W'%4dziła w 
naszym grodzie kurs pracy ch&r)-t&- 
tywnej. w tłóD m brało udział około 
120 osób z Chojnic i inn)'ch konferen- 
cyj, jak. z Tonmia, Grudziłdz.&, Więc- 
borka, Sępólna, Tucholi, Czerska, Skar 
py i Brus, co świadczy  i)",,'em zain- 
teresow&niu się spraw
 Po naboień- 
stwie udali się uczestnic) kursu do sa.- 
li ratu.
zo
 ej, gdzie zgromadziła się 
Rada. Centralna z Torunia z ks. prała- 
tem Wysińskim na czele. Zebranie za- 
gaił ks. kanonik 
Iakowski powiŁ&niem 
gości, dajlJ.C W) raz zadowoleniu z licz- 
nego uczestnictw&. Na przewodnicur 
C4 wybrano p. drowł Sobierajczyko- 
wIJ., na sekretarkę p. aptekarzo
 I) Zi
 
Jjńsk
 Nastrpnie ks. prałat Wysiil- 
ski mówił o miłosierdziu chrześcijM- 
likiem na tle obecnego kryZ)'su i Jego 


, 


\
j 
/ E-S' " 
,". , 
... 
'" 
- 

 ł-- 
" 
 
.. 

. 
.-.1.. . , 


.'to 

 ' 

\'" 
!:'::j 

)J 
-j 


,
 

'1. 
r 


",. 


Ferment w sanacji gdyńskiej. 
OdplL _ OtJt&łnio odbyło ei
 tu1aj TJ'mCI'aeem Da aeb'aDlu ZOKZ, «\ty p. 
walJIe agroma.dzeDie Z. o. K. Z., które mia- Now-*i W)"brany S08I6I 
1
11\ «ło. 
CH 
 I' M ";' A . lo be.rdzo bunJjwy przebieg i obja
ło jL SÓW 

ie JlCl!IIDenm, Inni 88DIIAorą 
... 6aM akrawie nil!lfJl18dki nurtujl\Oll '\lo łonie gdyń_ sprzOC1wth el
 wyboll'O'Wi I do"lll1ed11. te 
Abonentom .nWltrKJi PoJs&Jel" podaje alt" dr.mk' ea.n&C\'jIlej. Dotychczasowy swolenniey P. Nowacki. DA _I rekru.. 
e:ę do wiadom
i, te roczniki lIustrocji do lej J'O ZOKZ I fjo.)1'eslaw r\owacki _ s tuJl\ 
IQ li 
ycb e1filDeDtów, które 
opl'8wy w "pecjaln/b ordoOOl\ ok
kQ i do preElIt1 . P. . na kIlka dnI pr-ł w&lnem. f&I'OIIladse- 
uzupełnienia bra.kują.c
'ch 
umETOw przy!' łicmycb 
 tytul ow W)-mloo.lt 
a lIiem lOtIłaly prz.ez 111. wclągnl
te do 
muje Filjo. ..Sło
a pom
kJl
o" \lo' Chelw- godno.St alonka 
du w ,.hole Przy Ja. ZOKZ jedynie w calu popal'Cla jego kaD- 
ty, ul. Torul-.Ł.ka 1. ciół Z
i4z.ku St.rz6lockit\80" -:-" w. 
e dydatlury. OczyWli.llcie zrobił 1Ii
 wie11d 
ceg:.e1Di8 paroWL Archidia.konka, wl.as OOItatniC'h 
')'borow do Rady MIejskIej W)'- skandał I &ebra.nle t)"lko dlał.ego nł. ute.. 
nos
 P . A, Fe£'t!t'ra ...yrabiająca cegl
 wa- euwił z wl8dDą J
t'\. ale r.blokowaJ eiQ z 1'10 iI"OWidu, J:& obecoy był wlcekomiea.rr. 
dn 'u" irII1emi 1i8t&mi sanac)jnemi i " rerult.&- nł.du lnł. Sz8l1iawekl. W rer;ul1&c1e wy- 
pWDlIo-twirową ro!a1.!\ w OiItatDich . I,:"", 
na no
'o uru:bl-.roioDą, PQwatne za.m6
,e.. cle rdob}'1 dm eiebie manda.i radn
'O. - br&Do 80 - W'ZQd.niJta admiIJisll'8CyjDego 
nia. jakie z kJl..u .stron nooi'6z1}', Z/Lpew- SukCJl'ó ,,)borcz:y p. XO"a.ckiego uznany - na prezesa, a r
 zarz;ądu pozosta- 
ik tal JiOSL&ł pr-z:N gazel)' BalIacyjIle r.a zwyciQ- wiono w dotycbcsaeowym _ł
. Bodu- 
niają kilkuna.."'tu roootn om.,; ą pracę. sCwo wspolne i policwoo go do grupy n\.d- Jl\ce to 
 
 e, gdzie jectni -.na.tony 
z.m.lJIDa wł-łoścL KamiMica spadko- n}"ctJ S1IIII&:y;nych, przeciw czemu p. No- połeraJj drugicb, łnvalo od 
 8 wie- 
b;ercow SucbolIllkicb pI"!:}' u:I. Chelmiń- "ac.ki bynajmniej nie oponowaJ. aorem do północy, 
ekiej pl'%o)Slla drogą kuplla na ",ł8dDOŚt 

na nńniekiego p. Boo. l'rbańBlUe8o. 
Nowe pnedsi,blorstwo. Pan Feliks 
Skań.;ki o
'iera " naJbl,tszych dniacb we 
własnym domu prz)' ul. Chełmiń8kiej, epe- 
:jaJ.ny 6kł.ad in5trumentow muz.yanych 
oraz zakład reperaqjllY. Pa.n S. ja.ko wy- 
bitny specjalista w U'j br&nl2y Z8E-ługuje na 
ogó1ne poparcie. 
ZakotJCADie roku .. szkole rOłnlczej .. 
Cbełmży. W dniu 31 ma.rt"a b. r. Z06t8la z.a 
ko6cz:ona. nauka w szkole roI.nic2'ej w 
Chełmty na.bo1:en.;;t" em w kOOcieole pok

 
draJnym oraz: popisem uczniów " gmachu 
&koly. Po odcr.yta.niu przeJi ucznia Piotra 
Kiljana projektu l'eOl"gan.izacji gospodar- 
stwa Pego ojca uCUlio
ie wyla5tliali na 
podoJtawie te@o referatu róme 
Ienia 
s Wreeu nauk zdob)'\\-anyd1 w i5UoIe. 
$W1adectwa z ukończenia t'&koly OInflIlaJl 
uaniowie m sem.: Ba.rtot!zynski Fr,. Cheł 
l!1iiI8k.i Wł., J
jcz.a.k 1
 KatJeweki }f.. 
Kili.an, KułJ8D J., Kulwicki J., KubDe Ot
 
L-ł-' Er 
 Le6mer G
 Ugaj J., llicbmaoo 
A.. słomiiJski B., Socbacki W., SlI:ot.owi:::z 
Al., Tełowaki Edm., Za
;_iński ){., Z
ier 
oki AD&., .tura_ki J., Zurek. Edm. i Woj_ 
DOW8k1 A. WBt;j8Cy uaniowie'l semesł.nJ 
.... łicz:bie 16 asyUaij promocje na nast
y 
lJIIIm, 


r..
 Y wnedllllt .t-ł.... dZId. 
ldInył . ostAtDio 'W Pudn1. l"ozo8tawio- 
De bez doKora dz:Iedw lfOIIPIdan.a G1o&y, 
ab&wtaIo .... D8d rrobł, młytlek.l\ w po- 
bl.i1;u duf.eIo IIł&WU, w pewnej chwUl 
ddecko 
 do wody. )fJmo ..tycb- 
mIutowego r-.t.uDku. wydobyto juS tylkO 
.mme lIWłokl. 
C.Y targOotn .. Packa obecnie pned' 
MawiaM 
 .. ariykuły pierwwuj potne- 
by naet«JUJe.ro: lIJI1Alo 1 funt 1,6/}-1.'" zł; 
jaja mendel 0
.90 zl, 
ry funt 0,30 
zł pomucb1e (),30 zł, AledUe 1 00 d, fIIIFO- 
kt6l'7 W poblltu ti 0,30 do Naog6ł.auwał.& elt: tendencję 
znjtkowl\ w lIłioInJIJku do oeII ryb. 
Pnyaa....... ....-.łOIł na pod8tawll 
nIormy rołnfYj w b. pow1ec:1e puckim, a 
obecnte moraklm pod1O!1'&JI\ dwa majl\W 
--)duMce ..
 w rokacb JJiemleokJd1, a to 
JOanIno, PołcbCrwko, o 
 70 hekta- 
rów, ...ł....:i Anny von G1'UII, oraz 19" 
hektarów majl\Uru Rek.ooVO, wlAanoAt I'au 
la Mahnke. Ror.pon:ą.dz6I).18 o }'I&reellł('jl 
pojawiło .de juS W 111". 22 ..D7Jonnł'k. 11- 
tUt9I'" , 


zastosowaniu w praktyce. Drogi ref
 
rat wygłosiła p. Ruchnlewlczowa z 
Grudziłdza. na temat "Jak rouzenł't 
w doble obecnej załtres działania Pań 
Miłosierdzia". Prelegent.k& zachocała 
do odwiedzania cierpllJ.Cych w upita- 
lach i więzieniach l do wytrwałości .. 
pracy. W dyskusji nad referatami za.- 
bierali głos ks. prob. Gruddi1skl z Sł- 
pól na, ks. dziekan \\- ilmow_ki z Więc- 
borlta, ks. kanonik Makowski a: Choj- 
nic, ks. prałat Wyslński, ks. wikary 
Kamrowski oraz przowodnlcZłCa Rady 
Centralnej p. prezydentowa Boltowa z 
Torunia, daJlJ.C ciekawe i obszerne wy- 
jdnienia w dalszym clogu dy_kWlji. 
Ko{)cZOC zebranie, podziękowała p. 
dr. Sobierajczykowa wuy_t.kim obec- 
nym za przybycie. poczem odb)'ła -ie 
wspólna kawka przy harmonijnym na- 
stroju. (a) 


"  ,'\-' 


oj 


1 4 


. 


-.. 
 
. 
. 


... 


, Katastrofa sterowca francuskieco. 
Dajemy widok po katutrofie aterowca francuskieso "E , 
SŁ Nazaire wpadł w bW"Zł I rozbił sle, 


, 
5WIECIE. 
ZIdI
 kawa w.ule nIaI-J. 
Oet&tmo odbyło ai
 za.ltOÓCZSlJe kurwu.. 
mlejeeowej azkoll! l'OII1kzeJ. Po wywłu,cba.. 
Dłu JmJZy iw. odprawiooej w ko6cle1e po- 
kJ8AI'ńorn71D przez U. ZleIlMkiego przYet4 
plono 
 eguJmj,oów. W 
ład komlejlllpa 
mIoa=nneJ wc:bodzJli pp. U. dyr, Jagł., 
ud. I\aciOOrskI I Krzyte.DOwllkl. Śwł8dec- 
twa uko6cv.nia ezkoły owzyma.1I pp.. Kurt 
Dembiilakl. Hiiu-y Kerczewekl, AIliom I 
Fugeo)UeZ Kupi6acy, Alojzy KiIwteIn, 
BfJI"DM"d SJubi.cld. Leon ZaJ"'fJk, 
...., .....1...., Oto t.y\ul plt:Jcneso 
dramatu religijnego jaki wylltawUa Konf. 
Św. Wmcentego a Paulo ub. 1I1e(hleli na 
11&11 p. Cbeł..tow.kleco. Dramat. \en wyko_ 
nany wstał przez odpowłedlnlo dobrany 
zespół bez zarzutu; retyNl"ował P. proł 
Stl.ndtmann. 
Zek
 k.n. atrał-cki8t!O, Zanl\d 
Okr08OWY Zwll\Zku Och. St.raty Pot..a.rnr 
.. &wicu 
Ił 6-dD.iowy kun 
rJr.
 


łeDla 
1ego, przy łkmeJ tret..1OCj1 
uczaftniJt6w z pocczef6'IDy41 plae6wek O. 
S, P. _ powJecle. 

In sd8Il: pp. JęcbnJ....1 ś",... 
de. Cbuct.dtalllkl GruczDo, KMI1It'18kt Pn1- 
1Ii__. BukOWlłkI Śwllllltatowo, C....j......kt 
i Booa - awiecle. MaIenJ LUNkbwko, Ku- 
jaczy1'Ietl Lniano, 08Idt1 I E-oNeń _ Ol"" 
Bop.ckl PrzechoM), 1..aoda t W)"&'OCkI - 
Nowe. KnyłanoWll1tł Gruc:mD, J-ł6K1 
Bzowo. Kujt.lr.
kl Stare Mln.. Adl"ycb 
ez..k awtec:ld, Krzemltlakl BrooiAław I 
Leoa, Srtko\nkl I l II, CbIbowwtl, KaJotow 
likI. ScblJlc - Ś""IIde, Retle'Mdti Kr61. Za.- 
lesie, ."J'YI'£ka: Br1AIdny, TopoilfJekt I Toboł 
akl _ Węt.łle, PletrulllYMkl 81emk01nł, 
Tbew Pn.ecbowo, Młcb&łek J.....o, Lam- 
pantl Drzydm, 
I WM1ubIe, Płe- 
lbockl Komorwk.. 
CACKI, pow, łwteokt. 
Nagi. ł-i_6. }tlfEk8l1lec lIuzaJ ,ql 
Piotrowski S1.alJlelaw, lat 50, włakkiel 18 
morgowego 1J0000dam.... uł
ł 1lI8łeJ 
Ślruerc1, pny n.o!enJu ka.rpliny a: ła8U. Osie 
rodł rodz1.De li .Iedmionriem da:ied" 


!'fr. &'I. 
-=- 


- - - . 


I Mydła da galenia I 

 .f7omL/Ul/11
 ] 
Jest Ehlublł 
palsklega przemysłu 
0000 


..:;z 


CZERSK. 
a tycia Pcnntańc6w ł Wolakbw. W ... 
li p. Jagal6kiego odbyło się miesięcme 
zebr&.nie To"arzystwa Powsta6c:ów i Wo- 
jaków 1m. Jana Killńskl¥, Jct.6Ioemu 
pn.ewodnjczył prezes p. 08troNBk.l Odczy_ 
ła.nł. przez p
 relrJOhlcJę, proteatuj
 
pneciwko zakWlOIn Hitlera na polakie Po. 

; uchwałODl\ przez obwod kaazubsld, 
-... 
 pnyj
 oklBdkami. Prezes refero- 
...ał 
nie przebieg zebra.nl. zan.Iłdu 
o
o w Tc:zewie, które mJaJo cha- 
n.kt.er Ut'OCZ1'8ty . ok&2Iii jubiłeuuu ka. 
pł-- Wryczy. (a) 
Z Mbr&D1a SJIP, W bibl)OC.ece paraf jeJ. 
Dej odbylo elQ pod pn.ewOtnLct"lll em PN&&- 
.. 
 ple:na.me zebranie SłOwa- 
nyw.ani& Mlodziety Katolickiej. Drh.. MM_ 
murowicz WYlfłoeil &ktualny odczyt na te.. 
mat 
 \VienenJa religijne Sło.viall za eza 
ebw pogaiIstwa M . fa) 
'C ZEW. 
0aaka6GKy kweet&lll. r\ISj&kt Janu- 
1K4M'8Iu. swego CZ88U aJr.a.zanY -ł&ł w 
Tcsewle na wi
ienie za zluerBl1ie do epM- 
ki s ek8-braclarJdem zalr.onnym niejakim 
SerocJum Ji KoItDezek, pow. ata.rogardzki, 
00ec:nie spółmk jego Serocki równlet w 
St&rogardzIe docz&k&ł . 'NYD1IarU kary. 
a udaDowicle 8kaz&ny lXI8taJ za bezpraw- 
D.I\ OG'.hńcP\ 
 na O mtee
 .i," 
si,8Dla. 
IDI"YBA.WA" pow, .......łd. 
W apra-łe 1tOI ł-r-I, Ma.kurata 16- 
.... robotD.1ka am. w Kn)'baw1.. po.. 
łocIIew8lt.l JJI"U& ogrodnika Wh,kov.ulłI8Q 
Jł-eI& w dniu 31. 12. 32 r. odbyła ai4 w 
&Du 3. S. 33 r. pned S.łem O
 
w 
 rocpra.wa 1r
"D&. w ..." 
mitu której epra_ poetneleo.La Wltli.o;r. 
l'IIr.J Józef a: KDybawy .n.ny wel&ł Da f 
mł-ięc:1 więdfll1ła. 
PELPLIN. 

 pIAIIkI..... ...,. ..... 
mftWdeI, o.t.atnio bawił w Pelplinie u ks. 
b_upa OkOl1I---ł1ll!O ka Mslrup Bu- 
kra1». s Pii1Ma, który --łeddł katedrę I 
)ej Ab)-tki, 0nIZ iMtytocJe duc:bown.. 
 
r6wDleł apillLl iw. J6zet&. 
GNIEW. 

.. _ no. mI.n ..... 
Dlamyda odbylo -łe lICI&r&I1lem SłDW. P. 
DL 1\ocIaZeWi&ni& Wiary w -łl P. Bań- 
łr.vw
 P1"I:'J liemym odda.le puIJIiCII:- 
DI:II&d. OdegrllD& -ł&ła .-uczlt& pt. ..Bo- 
baterk& 
M. e:r;,.tY zyR W 
wysoko6cf 100 d pniMaza.DO na mieI)e za. 
sranlc:zne. 


I 


WEJHEROWO. 
WWke wyłUaduł .......ww lIG w.. 
lIZaWy . W1Iaa.. Jak -.IQ dowiadujemy, ...... 
ranJem wycIUIłu. pow1&tow
 po'" laLu 

iesO. w dniach 0It ro-27-go maja 
br. odbI:d8e el, wWka wycteCfJr.a KMZU- 
bóW do Wa.rmaW7 I WODa. W -ład WJ' 
deozIn we;d.l\ równleł KaezubI z powIa- 
tbw b.rtu8kieBO t to6d
. Przy w,_ 
c:JIIczce ... .,..ct...A1a 8OIIt&nie wy....._ wy- 
robó.. prr.emytlłu łudoW'eJ'O. kłóra obfjIM- 
_t bqdzM eUpcmaty t--ł1bsk1111!O bafLu, 
oere.m1Id łt.d. 


PUCKe 


CZYStY I 6wieży oddech 
d_I. l7łko ..Ode.-, 
Tańce odz)'8lr.&ły obemle znów to MmO 
mac:zen1e. .takie po8ł&d&Iy w Cl.M&Ch etaw- 
Dych. T.niec to J'I'Ir1ekA l1MZejJO nut.roju, 
\o oderwanie .141 od IWAl'ZYZny tyda, to Ul. 
pomnierrle i ukoJonłe. JMt jedn< jp8&c:l.e 
wiele OII6b, które Z&pOmlnajl\ o rz9CZach, 
roromiejących eIc -.mo prZ("Z el." I którym 
n&1eł&Joby -.epM,t do uma: ..Sim uda.jCf'y' 
alę na łe.ńoe wyczyłt zęby I rrzf'pl6c& Il8tn 
Odołem". Zalotny uAmlech I c:z.a.rowne 11' 
.teczka ellac" bowiem (X'
 ab, jeltll od,lrrh 
nie bQłde cz)'8t, I Awłety. Tylko Oetol nR' 
.j. oddechowi pnyjemny I '"Ipty za- 
pach. Odol Jeet. OAUZędny w uhrlu; Jut. kil 
lLa kropel WV.'araz.v. dłaWo ()dQl JoeL La- 
.. kUm
>>>
Nr. 83. 


.BLOWO POIIIOR8KIE" - DledzJala. dnia . kw1ełD1a 1.33 r. 


!!Str. V. 


Z ycie sokole. 
Zjazd Rady Okręgu III w Gnidzi...,. 
Graclzl.łZ. W nieddelo ! bln. odbył Blę In. in. ucbwaJnno W'Z

 zlot okręgowy 
w G rudtJ
 zjazd Rady Okręgowej Bo- '
 Cbełmnle w rocznicę 35-1ec:ia. gniazda 1 
koła. do którego naJei4 
 eokole 7OO-Iecia. miIIJBI,a Chełmna, w dniu 11-80 
powiató.v grudziąd7.k.ieso . d16łID:l:68klego. c:Le
ca br. 
[)orocZ:ny zjazd o
 ap.ił w Te- 
 zakończył 610 o Rodrr.. '-ej po po- 
..trze Miejekim prł-- okrQcU at. Kunz łudnlu po prawie 
innych obradach. 
senj.. w
 przybyłych delegatów S I.-- h okr X GdynL 
gniazd. Pr.r.ewQdn!.ctwo DdeJn1cy Pomor- ""'6 O PU" . W 
skieJ ,,8okoIa" reprerr.entowa.l n w1cepr&- 
 Ołuwu X. organIzuje w nle- 
see p. poeeI PawJak, który pnewod.niczył dz:ielo Ił. maja br. SWÓj doroozny bieg o- 
obradom Rady. ProtOkół p-ł dh. Sk
 krętny na pl"Le8t.rzeni 0000 ID. UcWał w 
wroóAIU a lawnj'kaml 'wybrano pp. WII- 
deDheioa z Chełmna. N&lMk01lo'llkie«o & 
ł.a.sma . Mrowa. z Mniszka. 
Pł-I 
e II miejsc UCZCZIOIJO pa- 
m.I
 mła.rlycl1 człooków okrao1 li 1 110: 
Ap Zawa.cklego, mec. WJ"BOOId.eIo, Kir- 

 lMJl.ewekl68'O. b. J)nIZ.e8& Lad1a 
Ma
 I In. Protokół z -łoroame- 
frO zj8Irrlu Redy ZI08tał przyJęt7 1 zatIwW- 
dtIXIny. 
NaBtllPlły aprawozdaDia 
 
 
lfU a mianOwicie admlnilrtl'a.cyjne, tech- 
ni=e, które przedstawił oe..c:a:eInłk prof. 
Odya . b8D.ve - lIkarbldk DllbrvwBkL 
ZebraJ'l 
 odbyło . 10 t Jedno 
Rady razem 1 1. U
DO .ki1k.a man.ite- 
fltaCyj na,rodowyd:J. a 
 ku czci 
i pamiiOcl 500-Gj l'OCDÓCJ MestwIn&, dalej 
Mikołaja z RyńsIc&, k16ir'ego Grud2:Ie,dz u- 
we.ta za sw
 epecJ&IDe8o bohate!'a, 5 
aka.demlii 
ycb nasł.opuj4cym za.. 

dnil'niom: 1) loI\ciuII&ce z -.radniEllli&- 
mi poll!lko.nlemieckiemł. !) powst:aDiu li- 
stopado'W.. 3) biBłior}J 8OIkdleJ, ł) Słowi&ó. 
Srelytn1e, 5) wJuoc:&eoia woJ_ polakiob 
na Pomorze itp. 
Dbając o dudla rel
DelJo w ,.Botołe M , 
zarząd o
 wydal polecenie poezcze- 
góll1ym Iow
_ odprawie.ni& pny- 
najmniej raz w ron za porozumłenimD 
!lie z wl8dT4 dJJ:bowDll. WllpÓlDej łIpOWSe- 
dzj wlelk.&Doene). 
Zj&D1 ud1waiił 

 pI"88Ie, 
fe.k ..GońoDwt N
""'iemn M, ..Słowu 
Pomorl!lkiemu-, ..Dołowi Gro tbD¥Ui emu M 
I "Dziennikowi Bydgoskiemu-. 
Okręg łiczy 9 gnłam z 500 CIIonkaml, 
w tem ćwiczących 400, 0g6tDeg0 dochodu 
było 820.15, rozchodu fin JJ2; por;ostaje al- 
do 243,23 zł. Z twI
 
f P, 
Froet & tmłar.da II GnJd2Iiądz i (4ckow&ka 
z Imlazda teil8kiego, którzy na EMI"Odacb 
na zlocie WB'ZJeCbelowiail8ldm odniellll 
wkceey I tein -łD8ID msłutJti sio BPJ'Io- 
wie eokołej. 
W dJllkUl!!J1 nad IIp!'&wozdanlaml prse- 
ma" i&l1 dh. db. 
.czyńsk.a - Gro1lzlądz, 
!\aJaskowskl - Laa1n, 1Joo..-.Jr - Gru- 
dziądz, łlonnłnc - Chełmno. Demb8Id, Pa.- 
... eł Bąc:zyńBkl - G
 Szubrydl - 
r.rtJckil\dZ. MI'Otr1ec - MniIIzek, KOMJ8clri, 
KttOMOWOJtI - Grod!d4da: I 
 
))OfI. PawJak 
 Torunia. 
jI;& wniosek ł:0mi8jł 
jDej udzielo- 
no całemu ZILI'ZĄOOwi ab8ok.JtDrJoum. 
Do za.n¥'u wybnLDo db. db. Błttnero- 
w'" Krerta t Kownac:kie8O. Do komisji re- 
wl
yJnej db. dh. Deuter&, L JaukoWBkiego 
I 
Irow_ z MnlszIta. Do 
 
ó..e go 
pp, ezambelana mee:. Sr;ycho-':IIIf!'O, Mm). 
red. Rakow8kiego. 1181}.1. śred7:;kiego, 
 
Degt'1"8k1ego. BIe1Ick1ego I St.. WaW!"ZyUla- 
ka. Do zarządu Dz1.elnlcy pp. St. Kunza, 
"en. I prof. Odyę. do Rady ZwląUowej St. 
Kunza MO). Po wyborach uzupclnie.J
ch 
rarwtu wygł
ł 
 dm. poe. 
Pa" laJt referat, k16Iy przyjęło b. ły
 
wip, 
SutoPnle _łMWfOnO 
łOIIId gnł-d. 


łj;' 
. "" 
. 
'

I.
 .  
-, 
,. 
, Ja , I 
. 
1 
t 
. 
. 
. - ł 
. 


Pokusa... 
Pewien obywateł amerykaiJ!lkl, rbco.c 
być lojalnym, kiedy zaprowadzono pro- 
hibicję, schowal butelkt wódki, któJ'f 
miał w domu do klatkI, za.mkniętej na 
klucz a nadto przymocował butelke 
łRilcul!zklem, teby go nie kWIlla. Dziś, 
gd)' v.uwltała godzina ..woln06ci" dla 
J)ijaków, wydobyl butelke E ukrycia 
i nemy"la filę: "Otworzyć t3.1 nie'" 
Larla dl.leil będzie mógl to zrobić bez 
obawy naruszenia przepisu prawa. 


tym biegu mogą wzląt zaNodnicy eokoU 
z całej Poleki. Impre'L8. ta odbywa e1ę po 
raz czwarty zrz
u, stala -ił jut tradycyj- 
ną łlJ"OOZystości& sportu na.dmorskiA!go. 
Puhar przechodzi na wlaaooU po my- 
krot.nem zdobyciu. Dotychczae zdobYł go 
dwukrotn:iA! mistrz wybrzet& na tym dy- 
8ta118ie drh. Mazur z Wejberowa, który i 
w tym roku ataje do konkurencjL Poza 
pubarem, wydane będ4 tet.ony I d1'P lo my, 
Bto8ownie do Iloki zgł08ZOnycb za.wdni- 
ków. Wpie!JWe o\'ynosl 1.50 zł. od zawodni- 
ka, które nalety uiści
 równocześni.e przy 
zglo8zeniu. Zgłoazenia naJ ot y D&d8yłat do 
7 maja br. do .na.czel.nik& druha Wa.cIawa 
Ostojskiego, Gdynia, SZI06a Gdańska. 
Zbiórka zawodników w Gdyni przy uL 
Starowlej6kiej w Sokol.ni o godz. 12. 


-- . 


), 


l 
1'0' . 
- . 
.. 


... 


,
 
-*- 


......
 
('-- 


, 


.......-. 


.? 
_.,,":::'.p-J 
..,. 
o".... ..........
... :."-_''\._..... 


.. 


.
 

,?,.,..... 


, 


.;. 


..., 


.-. 


__o  .
. .. 


Okręt przewrócił się W porcie. 
W porcle Seetlle w stan. Zjedn. Amer. Póło. okręt amerykaiu!ki 
Madison" wskutek wadliwego załadowywania przewrócił si
 na 
tej katastrofie 2-ch marynarzy postradaJo życie. 


"Prezydent 
bok.. Przy 


o zajścia na zjeździe O. W. P. 
u
onym w Świeciu, w paździemiku 1931 roku. - Proces 
w ..łzie apelacyjnym w Tonlniu. 
!5 pa.fdziernlka 1931 r" na zjetdzle prowadził aplikant p. Staszkfewia. 
Obozu Wielkiej Polski w Świeciu, do- Na rozprawie sę.d przesłuchał świad 
szło do zajść, wskutek czego w grud- ka Franciszka Sol ty siaka i odczytał z 
niu r. ub. odbyła się przed sę.dem okrę- akt procesu, na wniosek obrony, 
gowym w Grudzlę.dzu rozprawa karna protokóły z zeznań kilku świadków 
przeciwko kilku działaczom narodo- odwodowych. 
wym na Pomorzu. . \Vyrokiem sę.du Potem zabrał głos oskarżyciel pu- 
tego red. Zbigniew l.ukaczyński skaza- bUczny, który domagaJ się skazania 
ny zostal na rok wiezienia, p. Leon posłów Sal"hy i Mazura oraz podwyż- 
Trykowskl na 9 miesięcy wi
zienia, a szenia k8J1-, wymienionej Innym o- 
pp. Jan Szambowski I Maksymiljan skarżonym przez InstancJ
 grudzię.dz- 
Mindykowski na 6 miesi
cy więzienia k
 
każdy. Dwu pozostałych oskarżonych, W)"głosili również przemówienia o- 
poslów Klubu Narodowego Stefana Sa- brończe kolejno pp. adwokaci: Burek, 
ch
 i Józefa 
'azura sQ.d uniewinnił. Sokolnicki, Ossowski i Nowodworski 
W plQ.tek 7 bm. sprawę tę rozpatry- Z oskarżon)"ch krótkie "ostatnie slo- 
wał sę.d apelacyjny w TorunIu. Try- wo" wypowiedział jedynie red. Luka- 
buna.łowi przewodniczyi wiceprezes te- czyflski. 
go q.du p. K1ank, a w skład kompletu Oll.oszenle wyroku. wedle zapowie- 
wchodzili I!
dziowie Kolarz I Dud)'ki
 dd p, pnewodnicqcego trybDnałU. nB- 
wicE. Oskarżał pprok. Zembrzuski. Bro .t,pl w sobot, 8 bm. o godzl.n1e I m. 
nUi adwokaci: Xowodworski z \\-arsza- 30 raDO, 
wy, Sokolnicki z Grudzię.dza, dr. Burek Sprawozdanie obszerniejsze z pro- 
I dr. Ossowski z Torunia. Protokół cesu zamieścimy pótniej. 


I Z kraju i ze świata. 


Marka niemiecka spada. 
jl;a Eokutek trudności, w jakich mate -I/: 
znaleit Bank Rzeszy w związku & zapowi
 
dzianym zwrotem potycsek za.clągn.iQtycb 
w Bankach: Angie1ekim. Francuskim, Fe. 
deraol. Resene Board I Banku Wypłat. ){i
 
dzynarodowycl1, zaznacsył sioe eilny 
 
dek marki na 'f\'8tyst.kicb giełdaeh. . 
Nie chciełi transmitować. 
Radjo austrjackie odmówiło tran!!- 
mitowania mowy Goebbelsa, jak. ten 
wygloslł we czwartek wieczorem. 
śm iesmy bojkot. 
ZarZ4d Radja niemieckit'go zake.za1 
P. Lgocki odchodzi. wszystkim stacjom grania utworów: 
W najbliższej przyszl
cł oczekiwać Toscanlnit'go, Damroscha, Kus!!&- 
należy poważnych zml&n personalnycb vitzky'ego, Bodensky'ego, Bauera i Ga- 
w reaon:le ministerstwa opieki społecz- brilowitscha. Muzycy ci, przebywają- 
neJ. cy obecnie w Stanach Zjednoczonych, 
Jodnł z najbliższych zmi&n będzie dołę.czyU swe nazwiska do publicznego 
odejście dyrektora dt'partamentu ubez- pjrotestu przeciwko stosunkom nl
 
pteczeil spolecznych, p. Włodzimierza mieckim. 
LgockJego. P. Lgocki opuszcza swoje . 
stanowisko na skutt'k presji ze strony .Zai ścla w Słrassbur&u. 
sanacyjnej Unji Zwiłzk6w Pracownl- \\ S
burgu. w czasie przedsta- 
CI ch. wienla w Jednym z tee.trów, odgrywa- 
y nego przez nlemieckł trup
 teatralnł I 
28 maja wybory w Gdansku? Karlsrube, przyszlo do bójki pomIę(}z1 
Z Gdańska donoszł. że na zebraniu autonomistami alzackimi, a patrjo- 
stronnictw koalicyjnych w dn. 5 bm. t)'cznie Wtposoblonł części. publiczno- 
uchwalono p-;zedstawlć na .zebr&nlu śd. Rójka z teatrn przeniosła się na u- 
sejmu gdail"klego wnlost'k o Jego roz- lice mla.Clta i wkoilcu doszlo do zdemo- 

:anie I rozpisa.nle nowych wybo- lo
ania lokalu 
dak.cjl 
Ism& auto no- 
\Vedług projt'ktu gtronnłrtw koall- mistycznego "El z . Policji z trudem u- 
cyjnych, wybory te młR."bv sle odbń dało się przywróctt porUJ.dek. Kllk&na- 
. dnia 2L mala rb. acie osób odniosło rany. 


z.nach -.nob6jezy. 
O d Y D I a. - Dzisiaj. w kawiar- 
ni "Au dem amis" poprzecinał sobie 
brzytwł ż)'ly u rłk rzetnik 
erry Tyn- 
kowaJd. urodzony w Inowrocławiu. Do 
kawiarni przyszedl pijany. Jest nadzie 
Ja Ułrzym&nia go przy życiu. 
Odroczenie procesu. 
Tocqcy sl
 przed słdem kratow- 
!lklm proces Gorgonowej zostal przer- 
wany do poniedzialku 10 bm. wskutek 
choroby sędziego przysięglego Perauca. 


KUPUJA[ . 
IRlfl 
lfI 


Zdrowie Twoje i dzieci 
warte tel _przr.strOli. III'" 
Niech tylke KANOLDY S; 
przestlłpill Twe progi. 5 
Kanołd, jmietanko..e znane w caJej 
Police jako nalpot,-wniejsu DA cz,- 
stej 'mietllllle wyrabiane cukierki. 
K A N O L D. Leizno, .,lrp. 


Wolne miasto 
Gdańsk. 
· .zaopatrzył aIę'". W Sopocie przy- 
areez1owaoo laboranta drogerjl AreDdta, 

 KleiDaua. (nowego właAcicieła) niej. 
DybowBkiego, ponie"u prz
ył 80- 
bie towary tim1y. PodIczas 1"8'4izji malezio_ 
110 w mieszkaniu m-ef!IZ'towaoego dut;o to. 
warow z ezas6w, gdy wiak. drogerji był 
Anmdt. W "Prawie tej przyaresztowano 
łakte dwie da.Ieu oeoby, poaądzoco o pa- 
eerwtwo. 
. Bił-owł.c wł_ J'''''
 Hille... 
rowc::y popisują, eię nie ty\ko "'. napadach 
11& swych pneciwnikóv., Ś'Wiet.o wydanył 
tNę wypadek, który świadczy, ja.k niektóny 
z oidl 
il\ tot dokonywać k18dUMY 
i ",'łamań. M i s.nowiC1e bezrobot.ny J. Haupt 
z Nowego Dworu ,Tiegenboi) oraz Haone- 
ma.n z 
h3gen włamali się w lutym 
br. do mi_kania rentyety R. w Nowym 
Dworze i zabrali mnóstwo przed:wojel1l1)"(:h 
arebrnych dwumarkówek i taJdt baDIwót 
elmnarkowy. W ;resł&uracji przepili naslęp.- 
aie 1Ikmdz10n0 pienił.dz,e, a rest.au.rai(Jr do.. 
piero przy wpłacie st.umarkówki zorjeoł.o- 
wal 8i
 u padł ofr..n. 0C1.1IIfł.",-a.. Tego! ... 
mego wiecz. brat J. Haupa, Eryk, któl'y 
jak.o bltlerowiec dJcial wyjechał do EL 
bląga, namówił _ego brata. do poIlIO"'De- 
80 włamBlli&, pnYCZEID obaj bracia zra.- 
bowali 300 gid., które zabrał w c:aJoś.ci brat 
ErTk - bit.lerowiec. Przed &ądem J. Haupi 
J1n1DJ8l siO 00 W8ZY1ńkiego, A"dy Eryk .-iO 
W7Pienl t skomląc z w&ciekłości popn;y- 
lliogał bratu zemstę. Pomimo to 
 ska. 
w J, Heupta 11& 7, Eryka. 11& ł, a 
 
maDa na l miesiąc wi
elDia. 
· t1cb--łea.le łymv'r o.... ba4iehl 
gml......,. _ GdIlDskteI Badzt8 1I1etU1eJ, 
W osta.uu d21ief1 przed 1 kwietniem swoła- 
DO w Gdańsku Radę Mieje.kĄ celem ucbwa 
lenia tymczasowego budteUl. Przy tej 0- 
kazji wywi
 eię ostra dyskusja -pomię. 
dsy dawnlejllZ)"lDli spnymjerzeńe&mi. hit- 
łerowcami i l1ujonalisłamL Hitlero"lll iec 
Matsehk.ewitz (!) ""7etWOVo'aI przeciw se- 
natowi i dr. 7Jehmowi, za ro mu się ober- 
-ło ze strony nacjonaJ. ;stów i tIOCjali- 
stów. Budteł. uchwalono przeciw głosom 
bJtJerowoow I komunistów. Socjaliści 
wBl. r.
 1U&I;j się od gł08lL 
· Z- ogr'IUI..... -.obN1 Dllra6 
. prasy. Senat ogłosił 
e wpro 
wadz:ające zniesione niedawno przez sejm 

a:lIski ogT'8I1kzenie swobody zebrań pub- 
licmycb I druków - z niektóremi doda'\- 
kamL 1 tak rozwił!,taniu podlegajl\ Btow... 
rzyezeni& w których ebOCby 3 członków z 
Wliedul, zarządu miałoby br06 bez po&wo- 
lenia policji Publiane zebrania rozww.u.- 
ne być m
 w raz:.e atAków na władze I 
ul"ZQdn:ików kierownic:zycb. Co do d
ów 
to 
 one być z r6tnych po\\'odów, jak 
obawy u.kł
 spokoju I propagandy 
poIltyeznej skonfiskowane. Pisma zakau.- 
De być mogl\ nawet w razie wz)'\\ania do 
strajku l ataktrw na wybitne osob
!!foki 
agraojcm.e. Rospon.ądzenie pnev. iduje t.ł 
surowe kary, - ta.kte w wypadku v.zywa- 
lila do gwałtów przeciw osob'e łub ogó- 
łuwi. 


Jak zdobyć tanie pieczywO? 
Na Błole świątecznym. nie mote zabrak- 
DI\t płaoka lub ID8ZU1'ka. P'raittycma p&-"Ii 
domu spol"ZĄ(ha sm.acz;ny pla
eic. babkt: lub 
znakomity tort według starannie opra
'a 
IIYch i łatwo zrozumlał)'d! rec:ep\ Oetkei"a. 
Pieczenie jest lat.we i udaje s
 znaJ..omlcie 
Dawet mniej wprawnym. 1'I:,kom. Dz.i
kl 
ni M*\\
i de Dr. Oet.kera Pl'"08Lku do 
p ..-ni&-. 
 sle CIIIS i ma 6ię za,. 
dowoIeI1le z JIO'I1I'Qdu udalego i taoleco pi('_ 
CSJWa 'wlą111C1D1!£O, k 1773 


Jak osiągn,ć piękne włosy? 
To rzecz gustu - jednemu podobaj" si, 
j8SDIII wlosy, d:rugiemu ciemne. Tak czy 0- 
wak, do nalełytego P
O'f\ ania wlO@Ów 
naJety P
'W&ć 8ECZ('@'Ółn.ą v.
. D0- 
brze pielęgnowany v.-ł08 odImacr.a się poły- 
elr.lem 1 Pł-
 jest. miękkim l o MIl- 
telDej 
 1\igdy jenate nie było 
tak ł.atwem osllWPU\ć ta.k pięCIe wł06Y !81t 
obecaie, odkąd znana fa])ryka KoUotIta\,'a 
dodaje do mydła ,,Kołlontay & prałką," uia- 
Iły i wykw1nt.ny 
roOOk do pie1wnowania 
wbl6w pod Da:NIł, "Kołłll1tay'a Shempu- 

". Wierne konsumentki mydła . Konon_ 
tay z praJkl\" otrzymujĄ Sbempuual IK'&- 
pł.atnie, je,ko premJt:, a mianowicie do 1 
kg mydła l pao:1..ę ShempunaJu "'"Vt
 
łO l1'*y, lub odpov.iednl ban przy n.\.up- 
nie mniejszej iłości m)'dl8. W \en sp08Ób 
rootna eabie z
ć 10 groer.y 1& paca 
k! Shempunalu. Z perfumowanego m) dła 
"KoUoIIIł.ay II pra1k,,", &&....
 glW:e- 

, jest kaida pani domu zadowolona, a 
nad'to otnyma jMlr.a.tI potytecmy OOd.au.
 
w post&d 
o "heomuna1\!. 
Ji-lU
>>>
aa wypadek .tull a
 
,Ciąg da.N:)'). . . 

 a \\ 6t
pie podkreS!AlD
. te IUC DIII po... . 
może najbardziej 
Q-tętona prIIoC&. 

 StoJl\oCy w pobli-tu br&my Mo5łow8J w 
oroonio pnI"! atakiem 

ym, )
 we miejecu, gdzie ul. PodmlU"Da skręCa ku 
6& przy
U'" ane poprreJltiO,. w U&!ue 
 ul. Moet.owej, "yni6ly sme.cb gotyckI. 
ko)u, odpowip.inje:Ś./'Odk1. 
bcetoz p?ko
U &"M"ÓCony 8Z
ytem południowym ku Wi61e 
_ szykuj 8ię do 
J.!lY m/Lwial1 RZYro.J

 b)wa nieraz mylnie uwat80y r.a C&ęś
 
Chc,,",z ochronić 81: pned 
azaIIlJ. pom). zamku krz)"t.aclU6gQ. Jest to tzw. D"ór 
o tl'm zaWcr.3B1L Teru opISz.er11)' . Le m
- :\fi_lZS.ński. k1ór)' w rzecr)'Wiatoki :nigdy 
nima1ne wym
an.ia. 
tvrym nalel)" Jut d7.iś nie twonyl c:zęoki zamku, 
 poc
 
nie zwlekając. ucr
 nI
 zadość., . . odmi 
A wiec na poc
Tku musimv !!Oble u- mema 
petnle eonego. . 
J1rz)'tomnit. te przl'd eeln
 boml4 z ma- Jak wIadomo. "". łutym r. tW DiobyłJ i 
terjaJem w)'buchOwym w
. ratunku, I zbUll'7yli t.on1ńczycy z.ameit kn:yt'8-cki, da- 

a 
ście takk podaruMI z Il1eba. b
ą Jąc basło do po"lll-staDia ziemi chelmliJ!lkiej 
.,k-.;;unkowo rzadkie a Pr.J. w !Opodoblen6h\o / pl'J:pci" p&OOW&Iliu kztyia.ków. W do\\ód 
trafienia maJe. Zato .faJa garowa. o,: \lUlania u.sług Tonmia około oewobodze_ 
bomb! ...za

j


ą 

e a l, "IIIięc nia Prus Królewukh poda.ro"&ł król K.. 
"atmeFu. .,.. D-" J .....n_..._ k - 
'-- ---.. 
nadB.j" si
 do ułyt.ku m
Nego: raygQ- Zl

 &g1........"'sy .--y...-v,-..u.aow, 
towaoia nasze powinn)' WIt:: l.IIUel'T.&Ć do m'Mtu (r. 1&77). a mllle.to odIstą.piło połud. 
moiljw
o unleukodli"ienia t):oo. dwóch nio"ó\ą 
 p&rkanu samkoweco, pnyte- 
grotnych ezynników.. 
alety . WI
 dla : gaj
 do muru miejskiego przy ul. Pod- 
chrolly przed gazaIIlI odpoWIedniO prz, murnej. w r. lł--\9 bnIoctwom A
wym. 
cotowat piwnicĄ a strychy zabeąleczyt które wówczae po6iadaly jut ł-W. Dwllr 
przed wybuch
 
 """""'_ zbwro-; 
 pny Rynku Staromiejekim (wów. 
Obrona przecI'l'-g

- 
J
- ..-. ) 
wej akcji. San1K8 
 w danym '" )-padk!-l czas jt'dzc:ze s"lll'1l.Dy Junk__uofem. 
kODiecmośt tVo"Ol"Zenia epecjaln)ch kom.- BractWa 
we (tak sw8l1O daW1lieJ 
łeł.ów domowycl1, gdlzie "'-)'8CY mi
 w Toruniu zn:-ęala kupieckie o celacb 
er 
 Yo
 dle dobra ogołu. Jed- towa.n:y8kicl1 i tilantropijoyoo) wybudo- 
noeł.ka ma siły 
iezone I me mou np ł UIt -- lata b '--;do 00b- 
ezuwat Zł godzin na do
 Dla
 pod- wa y "III" n epn...... c \ł"" _'W po 
Jtrei1am konieczność 
a" SIę, .zwra.- nie p1'U'd r. t
) w rogu na mune pało' 
eaj"c 
 u W1!zelkie 
c1anle "się k&IlU zamkowego, murze ogrodowym I mu_ 
od 
IV, pnygotowYvoa.nre odc;hi
- ne miejekim dom ogrodo"y, rw&D)" 1""- 
lnu usuzelDiooych pokoi, byle dla sIM.le. czątkowo ,.boff
'. a póinleJ .Junk8l'- 
nic nie da, a c:ał" &kcje waJki z niebe,;plII: bo!"'. 
c:ze'd.!twem sprowadzi na manowce. J

 przy budowie domu ogirodov;ego "ciąg_ 
wi(IC pororomieli&my sie z, ",-sr.ystklm1 nie- to w obn:b nowej budowli porostalośt 
mi _1u.ń....mi domu I wybral1śmy korneu- po z:amku knytaokim, wietę 8tl'atn
 
dant& ans Jego -
 to nadilEedl czaa 
ra ----'_ Ja do ....rka.nu ramkov. ego i 
obłicRnla k
 konieoc:my
 robói. I'"
" ._
 r- 
ZadM1ie nie jest lat\ e. KonIeczne Arod- mUl'U mieJSkiego w mieJSCU icb połączenia 
ki trzeba 00pas0wa
 do potrzeb dan
 sie. Wieta ta, w dolnej C2ę6ci maj
 bU- 
domu. Radą i pomocą w tym w7.@'IQd2:1e MO iOO lat. bo WudJ"a.na pr&\\ dopodobnie 
mote ełuły
 miejski urząd budownl
Na, ok. r. t235 przy rozpoczeciu budowy um- 
«dJ:ie btdy mote otrz:rma
 wYCEerPuj4ce ku. jest jedną s naJbard
j etM"Otył.]ycb 
wyjMDienia. budowli T!m1Dia. i wywiera lJ)..ętme, gru- 
Sararle podajemy w etróde Dajnie- bemi murami z kamieni poInycb i cegły 
llbedniejsze c:z:ynnot\d. A więc ze 8ł.rychU 
fteł. 
 _ełlde łatwopalne mJ!L
r- (grubo:ici u dołu 1.
 m.!) i blankami o 
jely 
 kllk& wiader piasku lub ła.rczacb berbowycb pokny
icb wrałe- 
t...ł;,ł, -łlę, Iope.tł:. beczki Da wodę i nie LypOwo iredniawieczneJ. etaroda"
ej 
skrl;ynke opatrunkow," ma WBZ}'stklch. 
 _ 
Idea " 00mu pn;ygotowat nalety 'M\9A l e 
lIknr;fti II&piera i klej. aby przyk1ei
 na 
krsyt. 
y do ram okiennych I materiał 
do QllKCl.flmiema. . 
Jako 
 prąjmujemy budowanIe 

 
lnionem muBZ4 by
 

 gazami w piwuieacb. y
 I?Y
 ?- 
De odpowiedniej wlelJrości, odpowiedJUo 
IJMCZellliooe ł-- mopatrzone w pnyn4- 
d,. umoUiwiaJące wymianę powietJ'!& 
KWWIije te wymagaj" MIIJÓlpracy specJa- 
tility. kłł..,m mllI8to 
Ie w katd)"IIl 
wypadku bezpłatzńe słutyć 
e. POZ!'- 
tam phrnk:a tab musi posiada
 00 DaJ- 
mm.ej 2 wejścia i UIItęP. 
W 
 U!IZCZ8lnionem na1eły 
ł'"'lgo11OW at zaWCZMU podpórki drewnia.- 
De wraz s klłDaml do podpierania pulaoo 
młotki, obef:Igi. gwof.dDe, pite. topór. łopa- 
ty i Iomy. Na ł-7.CZe1n1one okna naleły 
przygootowat wom z piaakiem. Ql!lZQl:elnJt 
Kejście, pn.ygołowat skrzynie op6trunJt
 
.... wapno c:b1o
 w odpowiedniej 1- 
JokI, kilka ełektrycmyeb lampt'1t ki
- 
kowyc:h I tywnołć. Poza tem w katdem 
pomlezcz.eniu u8Zcze1niooem mulllE4 by
 
łaYo-Y do siedzenia. 
Gdy jesteśmy tak fJftYl!'Ołowanł pod 
wzglł:dem meterjaInym. trzeba jestCU 
przy
 się moralnie tj. nauczy
 eIQ 
odpov.iednio pI)8tępowat, aby nie było pa- 
I1ut Ale o Um w nll8tł:Jmvm IU'tYkule. 
Int. Wojoarowks. 


tStr t o. 


W scborun.lacJt kJazU, 
dęci&c:h..... 
ra.rciacb jPot niez8o:'!ĄPiona Hatara1Da Sól 
lIorszy6ska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, 
Wan--z..'1wa, Krak. Przedm. 46. klZi'9 


Jak zachewal sie  


Goldhar bankierem 
Gdyni. 
CclpIa. - Jak doniOeł "Km1
 Jom&6- 
eki", 
..icekom;ean rzl\du w Gdytll in!. 
Sza.nlawt!lki wyjech&l do SzwaJcaTji, gdzie 
od szereg11 mlesieq przebywa Zyd GoJe!- 
bu, załatwiaj
 dla GdfIll. z polecenia 
byłego komisal'2'a C:ur"IIIiń8killg) jakiei ta- 
jemn:eze tn.D8I1.Uje 
ekslo"e l1a sumę R- 

k tysleq franków M"a)caJ'8kieh, 

agły wyjazd iot. Szan'av;6kiego kate 
,pie domytlat, te z traMakcjllmł GoIdb1Jra 
nie "8ZYStJtO muel być w porzą"ku. SIe- 
wątpliwie .., nałblit.Mej pr%Y8Z11ki -ŁaI:J4 
eie wiadom" bliŻ8'le -ł"Z
óły. 


KARTUZY. 
ZI8Z4 Ibul_lOw 
ł-IrJclL Z okuj! 
fi lecia i6tDienla korporacji a1La.demickiel 
.,Ca.llllubia.' w Wanzawie, odbyć się ma w 
Kartuzach w roku bie1¥Ym zjazd C7.loo. 
1ów 
Ca.!lln1bil". OtItatecmy tlJn:D1n zja74u 
nie został j6l!lUze u
Jony. Pra,,
 
I1le jednak OObędzle się on w pierv...zą ni",- 
(!Łlełę po Wielkiejnocy (23 kv.i"tnla) I po_ 
trwa tny dni 'do Z'i kv.ietnia "łą--mie). 
Zjazd ten ma byt re-.o.ją mlodycb tilit ka- 
PZUblkkh. 


Chcesz mleć Polsk, potężną 
kupuj tylko towar krajowy! 


.sLOWO POMOBSKIE"' - aleddela, dula 1 kwlełDIa tl33 £ 


Dwór Mi
Jl[lań!ki w J oroniu i j

o 
lieje 


Na zwałiskadl zamku krzyiack lego. - D8Wna wieża strAŻnicza. 
_ Jak si. we Dworze bawUi b rada Artusowl. - PrzerwAMI 
siei".. 


lIIra:fZ1icy WWOWftej. Góma wlełycska s 
jaśnlejaeJ cegły I s dMUiem, to Jut d0- 
datek s aa8ÓW przebudowy DWon1 MI.. 
Slc-ł-iego w roku 188ł. 
BuluMoc 8WÓj dom łelDi npI"8UI1't&CyJ. 
ny 11& zwaJi8k&dJ. umku, torończycy da.if 
v.yru 
Iu ł.riumfu ne.d z;nien.av.idzo- 
nem knył&ctwem; Dwor MIł-ZCZailsld eULI 
się symbołem 
I_wa miet'Zczaństwa 
nad obcy1n mo 
em ",ceretYo"a I&kon- 
nago. Z.wn
 uktlr;tal'tolnlliem Dwo. 
ru - wySOokiemi -.czytami Ell sterczyne.mi 
i piętrzastym dachem - wyruI:li bracia 
ArtWlOwi w 8pOIIób wówc:zae, pn:yJtty myśl 
wyv.)-ł-eI1ia elę" 
 ru1Dy mmItu, k
 
re legły w gru.ucb 11 et.6IP DO'1''1I«O bud)-nku 
bnI,c1w Ant»Owyc:h. 
Nowy dom 
-1 ełu*ył braciom Ar. 

v. ym 
t.koWlO w1ł
e jako opU'- 
de cHa -łn8II1icy. wnl 
 j międzY 
murem miejeklm a mW'8m Of!I'Odowym. 
W głębi osrodu majdował e4fJ cel, pewnie 
..ptak na tyCKe'., jak 10 było w6w
 w 
swyc_ju i _ e1ne1anlu s k\ł- 00 \eigO 
oełu ńviClyłi ei, bracla Anueowl w chwi- 
lach wuanych od zaj
 _wodo
b. 
PÓinieJ. kiedy jut kusze 
ny ClIł- 
kov.icle broni palnej, 8tneł1lDO tu se 8Iłftelb 
do taruy. S1nel&nłe odb)"WaIo się OC'&y- 
wiście tylko w miel!li
b 1....id1 ł bylo 
połączone. trzepl
em popijaniem z kuaa. 
Miejece bylD ku t.emu )ak.by et'WI.OI'rOOe. 
W) sokie mury naokoło odgradzały braci od 
n:emiłeso ,pn:y«lądanla Idę gav. iedE.i; pod 
elerłisteml dnewamt ogrodu -ł'OCE
 
się dobn:e po .ciętkic:h 1.r'Uda.cb'. -ł"zelaa1&. 
a kiedy niepom)'Ś&Da aura deutJ&em pne- 
knlliał.., 
Io 8lę 11& pogawędkę Da pl
 
tro Dworu Mieszcr.ań-iego. _
 miało się 
cudny widok na WISIf: I bujn" &ie1el1 K¥Y 
Bu:arowe j. 
T. 8I8IaMa nl..-s ulegała prr.ww1e w 
c:SMBd1 zaruy i wojny. Tak wiemy np.. ... 
w r. I
 DwÓI' ,"Uenaatl6ki podc:zu mo- 
rowej
, bóra w 8&ID)"1D TOIWllo 
epr&ątntla łOOO oIlU'. lQetal umleolol1y Da 


aLa Ich terminów, truy. rozkJa6u Judy. 
programu i mIe,ee zgłaM&ń u
łW1l., 
bed" podane O9Obno w formie komunik.... 
tów dzleDlllk&l-ł;iocb I ogJoezeń plakato- 
wycb. 
Zwi"u.i I biura tur)..tJOlD8 oraz biura 
podrór;ty mogą, jednakowot ICtoeil! wcze6- 
Dlej odpowiednie wmioekl I projekty . 
ró
em podaniem pn)1»llłonej ilo6c:l 
O8Ob Z&int
wanyeb powyt.aeml Impre. 
r&mL 
Z«IoKeni& &e naJMy p
łać DynkcJI 
Okrwlo'WI." Kolei Pailetwowyda Wydzi&l 
łł8l1dloW'O - Taryfowy w Gdsóeku. 


Pociągi wJcieclkowe. 
!hUe ZllUk1 klll..ł
 
Celem oty\\ iMia rncbu ,..,.ciec%towego 
f dania mo_oki mniej zamotn1U1 sferom 
kJrZ3et&i1i& s kąpiel i morekicl1 jak I Z"#o i&- 
d:r:ł-1.ia pięk:n)'cb okolic L zw. s&,,'ajCJL;'JI 
K__
iej zamieru. clyrekcja kolejooAa 
w Gdańsku zaprowedzl
 w eezonie letnIm 
w O8Itatnicb ooia.ch tyBOdnfa ,"«L w nIe- 
dsiae "III"eek
. raJdowe pociągI wzg}ęQ. 
nie wagony ze 
,,60 proc. nad pOOekM 
morze onz do &.ak sw. Sl:wajc&rJi Kłł-Ub- 
&klej. 
Opróa ZIJIIlierzon
 wprowadzenia 

mnianycb pOCiągów YozgJędDie wag
 
nów weekiPDdowycb dla popierania Joltał_ Kurs dla sióstr P 2 0t0Wia 
nago ruchu wycieczkowego I turystycznego Pol I 
A.lniena dyrekeja kolejowa _ Gd&ósIJ:u u- SanitarneKo eKo 

i
 w bie!ącym sezonie :etrlim e&ereg Czerwonego Krzyża. 
wycieczek kolej" do da_ycb krajo,.,ycb Dnia l lM,Ja br. _ Tonll"u ror,pocsn.fe 
ceotzo WYCleczkowycb i turyatycznyd1 przez się kUJ'll dla sl6etr 
 anJt&rniPgo 
urudJomienie odpowiefnlcb dalekObletDyC'b (dawniej -ł6atl' rezerwy) Pol&k. ez.w. 
wycieczkowych pociągów lub teł pociągów Krz)1a i trwać bedzle ok. 3-00 mleaięc:y. 
Yo"?g!ędnle wagooow raJdowyc:l1 tj. przejaz_ Wiek ka.ndyd&łek od t8 do .&O lAt. Opłata 
dów z utnymanfem i motno6d_ noclegu w za na.ukę t5 zł. za cały kun. Utn)-manle 
na koszt własnY, jednak PCK. u.łoWi k
 
v.-agonacb. dydftkom Z&D11eJIIOOWY1D &&nie mJeeka- 
Pierw
 tego rodzaju Imp"rę p&oouje nla i wyływleole. Zajęcia Da kurwie - 00 
dyrekcJa kolejo'WI.a w okreeie ZlfilOD)"cI1 8 godzin d&ieonle. 
&wf"tek do Krakov.a i Zakopanego. Kand, da W Da kure wlony dotyf do 
Jo.Aa.tna 50.-..00-prOCMto w a mltka od Za.n4du Ok!'. POID. pCK. w TonJDłu. Ry. 
normalnych CM przejazdowych oraz 8Ilyb.. Dek Starom. tO, II p. - wru s podaniem 
ka I wJ'8'Odna Ja&da poe"Jgunł dalekobtet- 
ując:e ckJItument1: l) $wł&deetwo u- 
neml w W7Cod:nycb pulmal1ow8klc:b wago_ końezellia co naJmniej I ki.. -.koły J»- 
nacb II kl. I III lU. I eWML mOlklo6e14 wezec:hDej. 2) Dowbd obyw&tei8t_ połsIt. 
noclegu w tyt:b w
 daje JeIn4 swa- 3) Referencje 2-d1 wiarogodnych oe6b. ł) 
rancję ekspans j i ruchu W y cieczkowo_tury- Kr6tJt1 !yciorys. S) $wladect.wo lełt&IMie 
o litanIe Mrowi, poEW&laj
 na pełnf.. 
lItyaoego .., RroI1ę takie tyc:l1 odIegłycb me obow1¥ków .ioItI'y _ pie
l 
centr wycMttk01tO - łuT18t1CD1yC'b których Po uk06czeniu kunu a!JeolwenUl.I __ 
jak 
jlepery "III-y1)ór w poł
u S UIILa- MaJ" zallcaone w poC&8t -łł-r Pos. 
 
wlemem dOOOl'ow6go I facbowlllfo progra.. PCK. po podpł-nłu .ooowiI\r.ania Z4fł-&- 
mu turyetyanego bedzle zawsze zadaniem I nIa .. Da kd(M wecW8Die pCK. w rMie 
dyrekCji kolejowej. wojny, epldemjl 
BUtce cc:zegóły obu rodzajów wymi.. OIItateCll1J: termiD oo1r-ł-- poda.6 - 
nIonYch IJJII)ru, które bQd4 zawlent poda.- 28 kNle1InJ& 1003 roku. (k "'15 


GRUD
nĄD
 


, , 
JESC TRZEBA 
mmnmIlIllIllIllIUlunn:"","IWlllmlllllUIIIIIl1l11lm 1IIIIIIImnU1l1 
a drolyzna włelka. Więc korzystalcie 
z naszych ! k I e p 6 w. Mięso z uboju 
eksportowego sprzedajemy po cenach 
bardzo niskich. Prosimy :zwracać uwa- 
gę na cennik. 
Wybickiego 4&. Gr9M 
Torutlska I. (hełmltlska 40. 


1 PoszukuJ, 
I zaraz lub t. \-11. 33. 
I dJlisrtaw., maJł\tku 04 
łOO -iOO morgo z InYo"rn. 
tanem. najcb
nlł!j bez 
\ Inwf!ntana. Oft'rty do 
Slow.. Pomonk:ł'go, Gru 
dzJł.dz pod "zaraz". 
Gr , t. 


Pluskwy. 
knrał'lchy. w)"tępia mo. 
mentalnlo no"o" ynale.. 
zlony płyn ,,GazolIł'.. 


Nr. 83. 
;- 


 
nadcIuxk"/ 
od. · 
W:
 
KREM CAIIMI 
m'TAMORP
OSA 


. 


ezpłt&l dla cborych winiany. Znowu v.- 
I'. 1fti8, podCZM okupacji ."ed-rkleJ. Dwór 
był p
 Szwedów zamieniony na od. 
we.cb. a w roku naBtQJIIDym zamknięto 
DwÓI', a l'aaej jego ogród. JUS t 1 elerpllla 
. powodu p&11u
j w mie6cie 
my (mo. 
wu 1:J)O ofiar l). W n:Ie8%OI:ę-\ym dla To- 
nmla roku 1703 znowu lOłdaq eswedzcy 
zago8pOdanIv.lliII eię we Dworze Ml fI8VW"
 
uim; &łeby ich pow&tnymać od J'8buJ*u. 
bractwa 
 wyJ:DIMZyły im pe
 
eumltę... 11& plwoł 
A ph" lała aię moc w ogrod%le Dworu 
I l1a piQterku, piwa toruńekieso I pnymec- 
kiego. pileklego I byd808kl
o. łubeokie- 
co. brunśwkkl., łab_yf1eklego i łobł&- 
niekłoego. W winie bra.cLa A.ńueoM ale 

aJi, _to becr:ulki piwa opr6tnlaJy 
lilię s aybkokl" 
 podslwu. je&ełl m. 
s1W.Sy. ił do 
 D&let&l.. tytko ..ł..It& 
wybraI1)'d1 mił-CZ&D. W roku 1819 wypi- 
ło 
 
k pi..... w DMt¥I1ym 1.28, w r. 
1'r08 - 179, I t&ok cnecfllldo: r. 1725 becsa 
233, 1'. 1728 .. 4.74.1 To wmtO*8D1e eIę koD- 
JlUmejl po r. 1'l'24r &em ., Uum
Y. k 04- 
ł4d Dwór był otwarty nie tylko I&tem, jak 
dot4d. łees pn_ c:aly rok. 
We Dwone 8UD,JD1 była na part.ene 
6wieCIlc:a (nieJe) ; DA piętnie (od. 
tJL.. 
w. J8..c0) pokój blllll'dow7, dalej dulA Iz.b& 
pl
ltn1e *'ł-Piooa i d.ai8u Z pokoje _
 
Iro dOl!lta.lDio umeblOW1lOe, 
W ocrod&Ie były kryte mle_ _ -łoł... 
mi I ławkamI, trzy krQgie-ł.. pMńJOI1 A 
łplCZMtJ1D dad1em, . DeOkolo mn6lllrtlo 
drsew (orzechowym. lip) I k.newów. 
Kataetrofa s 1'. UWJ1 - wylJuc:b .ł..t.ków 
s prochem DA WIMe - mlnccyła &e wno- 
dy; Dw6r 
i»lu był prUI 
 
CUIe pra.v.-łe ł.. N
 i dopiero w r. t884. dD- 
pI'O'WadzIOI1o co do dziaiejllr.ego 
. 
Cig n.._ ...... 
-- - 
 


Naduucia W urz
dzie 
skarbowym 
- ClaeIm.tJ .... .- 
 
'hrd, e. ł. - W ...... snedwIrD bo 
n.czelnl&owi urzodu ek <lo..1IIO w Chełm 
ty. Kujawi.. epeir.utorowł pod.aUtowem.. 
WJ4:ekowek.femu oras 
om Karb0- 
wym Srebrn1ckfemu ł I.GkMłkowl, oek&rlo 
nJ1D o Dadulyda ł -łI
le ...ł 
po wznoKlckl dnia $ bln. 
'WJ. pn. 
rwanej przed 2 ty godniamI. 
ucbał 
juo łwładków &OI1ę o.k. KułaW7 l b. ich 
ełutl\
 ktcVe deka..-.yc:l1 momentów .to 
sprawy nie wnioełY. 
N. 
ek obrony -.4 poIItIanow1l po. 
wołać daJszTc:l1 mpodaD1cb hriadk6w f - 
ł-dał z urzęctu aamow
 w Cbełmty 
księgi bl..,. poda
ów _ rok UlGt on. 
ula epMucyJne dotYCZ!\Ol eprawy Dur- 
czewUlego ł w tym CfIłu epra_ lC8tała od 
rocz:ona na inny łenDiD. 


ft 


... 


'" 


Pleł&rzymkl na Jasn. G6
 
Z okazji tr'waJ.cego na luneJ Gó- 
rze Jublleu!'lzu do końca J.slenł br. mi 
nllltentwo komunlkuJI dla plelJfrZv 
mów udzieliło nBStępuJ
ych ulI kole- 
Jowycb: 
a) 
py. !'IkladaJ.ce Iłe ... aalmDleI 
. . os6b otrzymuj. S3
 proc. znlitl od 
cen Donnalnrcb; 
b) grupy, skladaJłce !d,: eo aalmalll 
. !Ił oe6b - 50 proc. znlł.ki od cen nor- 
malnycb; 
c) f!TUJ'lY. .kladaJ
e się co aalmalel 
. 2M os6b - f!O proc. znlłkl od cen 
normalnych; 
d) «TUpY. 
kIAdaJ,re !'II, CIO aalmalel 
. ZSl oe6b - 66.6 proc znlikl od cf'O 
normalnycb. Przewodnicy lad'....- 
płaW.. 
Ul81 powyt!'lze !'Itol!owane h
d, nA 
pod!'tawle pb8mnycb zglotlZri koml
 
let6w, OI'gaalzacvJ, lIaf(lty pr o boucz6w 
I L p., skl...owanycb do Unod1l Slacli 
roEIJOCztda podr6ły przynalmmel aa 
" god.du przed zamlenonym wył.&
 
dem. 
Poza tern pielgrzymi, nic J'lo!'lal1aJ'c
' 
na drog
 powrotn. 7A4wlar1r7f'n, \I 
prawnlaJl)cych do ul$fo\\('fro pow roi U 
(np. J'l1 el $fI"zyrn I. którry prl) !lzll 110 
7ę 
Rtochowy pIMZO), a któr7)" zechr. 1'0- 
"..racać ;o.uPI) 7 c.1.
"tocho" Y 
 "pc.lnie 
do tej HameJ IItarjl, mOSI) korz)slnĆ r. 
wY1.
J wyrnlenloll).ch mi7('k kolf'jo- 
w)ch na pod'llnwle r.n4wlndczeil, 
r- 
dawanych przez klU7tor jaslloJ!"ń
k 
(K \P)
>>>
1(r. 83. 


.. 


.JlIAWO JIOMOIł8J[J'JIII - .ł.dzIe1a, łaIa . kwletlda ma .. 


KIRłOINlDKA 


H-::::z:.::.:z::::.::::z:::::.:n:::.:::::....rr::.o.: 

E teatr Poisklilir.: Jlzll [lnlMI [
E 
i'J?: s.. o. 1832{33. P--ł-k .. 20 '.
: 
.:.::i............... ...................................::.::. 
W 
tc dlto . lua. 
.Jw. Teresa od Ddec:. Jezus" 
VI aledsfelo. cIDIa I ba. e ,od&. 18-łej 
prydstawłenle popołudniowI 
"SW" Teresa od DzIec. Jezus" 


TonaA, dnia 8 kwietnia 1933 
StU pogoli,.. Temperatura powietrza 111' 

 dob,. od gotU. 7 rano dma 7. .. do 
radL 7 raDO drUa 8. .. aaJwyt... + 11 (11), 

-1 (2). 
StaD w dJ1ju 8. ..:. &emp. poWł8tn& o 
(Od%. 11 1'&00: + 6 (10). CWDieoie powie&.r1& 
'61. Wiall' NR, pogodni... 
Stu 111'04,. .. Ww. & dola 8. ł.: Zawi- 
c:boet + 1.50' (1,.0). Warwawa + 1.28 (1.29). 
PIook -I- I,.I.Z (1.46), Toruń 4- 1,73 (1.78), 
FcrdoD + 1.7' (1,82), Clełumo + 1.88 (1,78), 
Grudzi4dz 4- 1.9' (2.00). Korunlewo + 
2,10 (2,17), Piekło + 1,56 (I.II
»). Tczew + 
t.58 (1.6'1). EDage + 2,80. Sch1ewmb.orst 
-I- 2,". 
11...... Liczby w DMrłuach oma.ar.aj, 
lian s dnia POPrzeckl.1e8o. 


Komunika ty. 
Apteki dyŻurn.9: 
w Ar6dmltłd.: ,.poci orłem-, RJ'tlek 
S&aromleJakl 
Na B,.d,..klnal ..... AmIJ, IIJcklewł. 
cza 98. 
N. IIoknla: "Poci ła
dslem.. 1[0- 
Ulllk1 15. 
BI"lletelLa 
. c:. L. CWleoka 18) otwarta 
eodziennie z w,.jątklem Dlwiel ł 'wiąt od 
,odE. 11 do I
 I od Ul do Ul 
'wietllca w lI&kole powu. pn,. uL Bil' 
tydaklełl otwarta oodziea:IH od lOCh. 18 
20. WeLop ł-pła.ł.oy. 
BiIIll. rr ......... 
 Id,. P. 
OZ&ko_id880 I ptI'. (ul M08towa) otwar. 
\\ e czwartld od Iock. I7 do 18. 
el K M . 11...... w 1IIadzIe1. I. '" (Pal- 
--11: &060. !hr. 
...: msze iw. o JOds. 7, 
a (naboL J11łmieok. 1 e). 8 .siDlIluJ.). 10 (811- 
ma - 
 -łl1D4 
IA! pe.1m) ł lIAS 
_dla dI:1ed akoIn.), Gan-ide ZaJe o S. 15. 
II.... !hr. JIlk6IMIJ merze iw. o sodro. 7 
Ikaz.), &.15 (d1& dzieci eLk.). 8 (BimDa.zj.), 
10 i8lUme.) J 12, GonJr..ie t.a.le o lOdL !:Hej. 
Kok. NPllarJi: mae 'w. I) lOCk 7 (czy- 
tanie P_!i). 8 -kolna), 10,15 c.uma) i 1% 
(t'7.yt. Puj'), Gorzkie ZeJe o gocU. 17-tej. 
K.... C 
 Ir6la (IIo1ł.n): 1D8M iw. o 
ł;odz. 7 (.k.u.., 8,30 ,dla d%..iec.iJ. 10 -mma) i 
1? Gon.ld. e o 
 15. 
Kok. 
I a-. Iw. o II'OM. 8,30 
(dla lbiecU, 8..'!O (dla wQBka). 1% (dla 1'00 
-17:n ,",'Ojekowych\, W 8fJI)italu ok
. IDM& 
w. o gada. 8.30. It8kalekcte 41a oficerow, 
podo!lCBl'ÓW a k:ł1 rockin w kok.. prnlzo.. 
no\\ym 
 .. I a 10 bID. e l'OdL li, 
raś w do. 11 łJm. o lI'OdL 18, pocr.em 8pG- 
wiedł a w 4nła 12 bID. Ił-- ..... i kom. 
, ,". o lI'OCb- 7,.'10.. 
.. 'I'-łr.....ł. Dd6 w .ł..ł. 8 11m. o 
gol1&. 20 1 .... .ł..-
 t-co o l'OdL 118 pod- 
Illoeł)' utw'6r ....lgijoJ 0IIIUt1 Da tI. ł)'cl& 
Śwl,lA!j Driewealu z LWeux. pl6ra ks. SI. 
n.. pl. .ł-ł- 
 ed Dd-ł
tka 
J....... 
0Gf epeci.łnle lIa otreI 
w leU.utr.odD I0W7, . Zol'" 9uobaIIk6
 I 
J6Alem COI'Dob... w Bł6wnJcb roł.dI. 
Clmy miejllc: Da.
 od S) Jl' do t si. 
W .obot4 I !Im. o «OCk 11 epe)ja1ne 
lll'Udel&w1e1ie dla _61 .,ł... Tenea od 
Dsiecł_" J-ł--, Da tt6re lIboMm-ł'ty, 
I 
ł-ftOUł nlews:łae. 
W DiedrJalo I łJm. . lI'OdL to po... 
Clllta.łDI ,.o, cm robi w DOeJ". 
W JIft78OłOwMW 
 Po t. ..PaDe& 
111' ł..... a..,b" , kićn80 premJera odbęd£łe 
.0 w pI--.7e 6wlęt,o wWklejDoey. 


04 łł- 7. do 11. kwletaia 19,)3 r. wl,eallie 
_tala Clhrarta d 4424 
'ntawa Kilimów 6liniaólki[b 
,. boca,cla -ł. ..DWORU ARTUSA'. L p. 
awl....1 _elaa.......s. II nae .. 8 wieea. 


Sobota 8 kwletuJa - DJoDiaeae 
Niedziela t kwletafa - PaL MarJI 
Wiadomości potoczntł. 
- 
-" lIaDdeI w ....,
 P-łm.... Jutro 
8 bln, ja.ko w 0IIIaiał... nled2:leio pned6WUł- 
łecmą sklepy olw-ł.e 
 od pdr&. 13 do 
ts-1.ej. 
. 
-. JIOIp'Z8It eI1My bItMtrot,. Dl", W 
8Obotę 8 hm. odbył ., pogrz.eb Ap. por. S&a- 
fana Za
illrO, który tak tngłemie 

ł podcae katull'Ol,. -łDOlotowej 11& 
ul. Reja ... dI1iu 6 11m Zwł-i Zmuiego 
pn;ewierlooe zoet&ł,. z k08ll11cy 8zplta.la 
O
rwoWIlrO do ko6doła pmiZODOW., lIk.ąd 
po &ałoimej mezy 'w. odprowadomo je _ 
d'Worz.ec mieJ8k1, celem ode!IłanIa do War- 
ezawy. gdzie ZOIIItaII_ posnebaDe. 
-' ... pl'AlllJ8I0WJ'. 08łatec:Dl ie U8&&- 
lemy Z08I&ł W}'D.lk wyborów do 
u pne- 
m,ałowllrO, któn odIb7ł, .0 111' 1Lo6ou ub. 
miesią.cL Z nwnlł-1la pncod&wc6w wybr&- 
nf Z08Iali do .u pp.: Jwjan Barczai.1eki. 
Foliks Kmieci&k. Ju 'I're\lchel a Julj... 
Wykrr,.kowaki. Z ramienia praoownłk6w 
pp.: Fnoc. CzaJkowakJ, BI'O'D. DyboMikJ. 
Mjchal Je.nkOW8ki, Adam Sępo\\"aki i JaD 
Zaoder. 


ESPLANADA Izii I:,lb lit 111t1ft11' 
. .' "p,II11.I'.. .........k..... 
Sloełs7' Pałali. &10........1. tria_lał,.. 
Celi, II:.tJ'J'o." d «51 Ce.J II:.tJ.J..... 


-. B
a zarq4a iIr6tI wodo 
1I"ch. IetnieJł.Ca dot)'cbez.llfo W TOI'UIIIiu, ja.- 
ko samodzlemy UI"ZI\d, D)'Z'ekcja Dróg Wod 
nycb wł\łCSODa została do urztdu woje.. 
w6d£kieso, j&k.o ..Wydział wodo,.", nei. 
ł-e)' do mln. komUllikacji, podległy jedonak 
na terl!ll1le województwa wojewodzie. Za- 
rząd wa)'8tJtich dróg wollnyd1 tla Pomorzu 
podzielon,. -łaJ między S "Paóatwowe Za 

 Wodne.: w Tonmha. Cbelml1ł- i 
Tczewie. Do 
 wodIl
 111' TOl'UIliu 
aal9'ły W... na przeetrreDol ocI km, 88ł (3 
km. po.nitej Włoc
 do km. łf)1 .mlej. 
I!COwołć Ruy koło Fordonu), do fo1Il'Z4ÓU w 
Chełmnie - od km 7ff1 do km. 84.9 (koło 
No
'"o), do zaną,du w Tcsew:le - od km. 
84B 40 km. 91' (Czatkowo) czyli fi km. po- 
niłej Tczewa. Prócz tego zarr
 w Tczewie 
na eprawOW&ć opiek4 DILd wałami .... lIid- 
nie Kwidzy1\6kiej. 
..'WIATOWI
" o:::t'!...

j::
 
wę6lea..., AJ'Cyd.lelo plb.I..,i - z,coJ! """11:1 


Zona z drugiej ręki 
r.::IH:,,

.t.
.:"s
f. łi

:.a::

'
: 
Caa, bU.t6. LoI. lit I' I. ta. 10 f ' IL . 11'. 
Poe.. . &, 7 I "hl. . aled.lde. I. 7 I "hJ. 


_e ()c:Jał-a plZJrod,. I dIt
.. k1ll- 
tury. W piątek 7 bm. OOb}'ło.O w sali Ra,- 
dl Miejskiej posled%8Die poci pruwodnic.- 
twem prer- miuta P. Bolła 111' celu .organI- 
zowania komitetu ochrony przJrod.)' i za. 
b1tk6w kultury. Referat o ochronii! prz.,.- 
rody W)głoslJ pro[. Kulwiet. o u.b)'1ika.ch 
- 4r. Chm8rQ"fl8ki. UcbW&loDo po kró1.kieJ 
dyekueJi utworz.yt komKet w akł8dzłe 18 
oe6b a pod.zialem na sekcje od1rooy prz.y- 
rody i zab}.t.kó". k&ł.da w ekłacI7J. 9 os6b. 
Pn:ewodnJczącym komitetu 
 ."bł'any .o- 
...ł p. prez. Bolt, p
'Odn:Ia.. eek.eji ochro 
pnyT. pl'Ol. Kulwiet. Postanowiono nuazie 
ograniczy t liO do terenu Torunia i okolI- 
cy s tem.. te w p1'%J'W.ł
 dJ:iałaJnośt ko- 
mttetu rozsrel"ZJ elo Da dAł.. 0k0l.lce Po- 
manL 
_' 0dDą1 e Ju.......... St8nrIiem 
Tow. Krajomawezego odbył eię 
. piąte\. 7 
bm. w auli Simnujum mtsldego od
yt 
prof. A. JaDowsklego Z Wlla"llzawy _O Jugo 
eławji", IIuetroMll1J ł--I pner.roca... 
mJ. Preleg9l1t w barwny aposób roztoczył 
prred elUehacmmi piękno &lemi południ!).. 
wych SioW!8I1. PubI1amoU, ni Mtety, ni. 


bIrd&o dopł..... CO rnat.ą UuIDlla':,. eI, _ 
pewae ..... 
J'D1. 
-. p8ł--" I JrIIIIII WIłu. - , 
"' .....-.od ,..., (P1'OIaktr). MinWer- 
iM'MI POC2't 1 T
epwl6w 
 do 

Ia pIaau lIudow1 WlllonIcz:aaeiro 
k-ł& pod&1.mnep a lIDIIIWkłeco, kt6rJ ł-- 
.:zyłby Wanzawo & Włocławkiem. 
 
DI-ł, Grud.zJ
 Starog&rdem, Gdyni_ 
a J
u. 
 a I1Mt4PDIe P'se& moru 

,.łby Polak, z Du1
 1'* Scwecj
 Bu- 
dowa k&bi& ma Da. celu poude__)'IItkJem 
poł
e ugłębl& w
 z porIA!m 
podzi
 Uoj_ telefOD
 
Poza tem projektuje MO Jladow, kabli 
podzilllJlDTCb, 
d1 7on:6 z Bydgo. 

 St.aroprd & Tczewem i Gdynlt z 
Gd&tIeltiem. 


KINO łIIlllllnlllUllmnnlllllUlllllllllllłlllmllllll
 
L U X " · .s.ł.IJ. ..n........ ..r.a..Je:.:.i
 
o. -'-7wHOJel. u.e4Jo-d...._ == 
_ . Iraucull:1el. 
 

 Jedna noc ewentualnie 
 
s Ce.
 Le!a" lir. I. .. 80..... II. .. łt 1'1'. 
 
'-WII&Ił-lIIIIWlllmlluuunnlluwlII'IIIIIIIIRnnIllIlIl" 
-. BpI'IIWa aofwa JabJMnnldego. 
Głośną jMt eprawa ezofera ła.k.eówki Zyg- 
ID'tInta J&kuoo-klego. Ika.z.a.nego przM 
&ląd 
y w Toruoiu na 12 lat wi.ęrzJ6. 
nła za sab6jstwo ip. AntDnl¥) Górecld. 
go, k
 zwłoki maJezlone były na KO- 
pie WJe&ego z Upoz.oroAaniem samobój- 
stwa. Sjprawa ta ZD114azła sit prz.ed Sądem. 
Nedw.. który wyrok I ineta.ncji. uchyU!, Da- 
kazujll.c JODOWIl. roqe.łr'LeDle apr&W'f w iD 
nym składzie -łdu a wskutek zanutu pod- 
niesionego przez obronę, te powtól'Dl. sek- 
cja zwłok (po ekehumacji) dokOD8Da 
 
la nie Da trupie GóreoIdI!tlO, 1_ Da la.- 
n,.ch &wlolte.ch. JeJt eobie cz:ytełnic:J up_ 
ne prz.ypomJnaJt\, gd,. tneba było dok
 
ek.@huma..cji zwłok Góreckiego, wydobyto 
p'łokl, które okazały IIV: innemi zwJok.ami 
i dopiero do dłuł..zycll poszuldwa.niaeh ma 
leziono zwłoki Górec:*iego. Obrooa podI:1oeł 
zarzut, t.e i 
 nie były zwłokami Góreckie- 
1rO. 
Wobec łe80 n.1ebawem ponownie 0dbę- 
dzie me pned toruf1sk.lm 
em oiIa'. 1"01:- 
prawa pr.&edw Jakubowekiemu. 
-. 2'rad"CJ'J" jalka dla Weda,.cIL. Na 
zebraa1u Zw. Pa6. 0-. w dniu 3. ł. 33 r. 
acbwalooo W" ZW1ąz.!tU z nadtbod
m 
łwiętem WielkieJnocy E'WTÓCit lilię s go,,- 
cym IIpelem do _yatkid1 PU. Domu o 
bIU'dIIo ekJ"OIIIIUł pomoc dJa Da.jbiedniej- 
ezycll 
o miaBta, mianowide: 
W kMdJ1l1 domu prą Daj 
 ej- 
uej 
e robi_ siO pI"Z JgoIic--ł: i& 
Iwiątec:me ehoć17y 'tli'" na;skl'omnł-jezyeb 
ror.mła.radL Cz
 trodnem będ
e W1d&ie.. 
leoie z tych przU!,o\oWanych prodoktów - 
Dłeduło _ tytko 2-.1 jaj .. biedli,ch' 
Datek ten nie pnyniesie 
 w t.ad 
nem frOIIPOdarstwie. a gdy ka&da Pani 
 
mu ofiaruje tych p8Irę jaj - da iD w..me 
wi
 ilo6t. k&ó", moł.I1a btckie obddelit 
nsnych bied.Dych potnebującJCb pomocy. 
7hi6rkę prz.eprowadr.ą ofiarni ba:rcern, 
k
 JOCZ4-y od piąUUl 7. .. obchodq 
W&l)'8tkie dom1'. 
Upra.e-. siO . ofta""'J"lV8l\ie Jaj nler..._ 
howan)'d1 w etanie surowym 
ł. łarbo- 
w&Dych Jut. goto\\'&DYcl1. 
Obdzleł8.1llem biedoyeh zajm_ _iii: Pulle 
z Tow. 'w. WiDc:lmł.o & Paulo. 
-* Z targa. Dnia 7. .. płacoDo C- pól 
kg) za DQlał: masło 1.70-1.
 zł. ee.r 1 do 
1,50 zł. twaróg 30 gr. śmieteD& lilr 1.00 al. 
jaj mendel I al; ..ń..: kury 2,SO--ł zł. 
 
14jbi para 1,t()-t,30 al; ... mIe8r. na tal'gU 
mięsnym CIIIY bez zmian; la 17"': 8ZC&U- 
pu.k.i t-t,łO zł, liny l,łO d. karpie t,20 zł. 
ł-.cze 1.20 zł. okonie &:! gr. śledzie 8010ne 
ed. 8-t5 gr. 
 10--60 
; - WUZJ- 
wo: huracs:ki 10 gr. cebula 8-tO 
, f
1a 
to gr, ke.pum «l 20 lIT. me.rd1.. 10 gr, 
rumbarbannn pęczek 20-30 gr. nodkl_- 
ka IO-t5 gr. _łata gł. tO-t5 1%', npina.k 
łO gr do t al. zjemnJMj 
 gr; _ owoce: 
jabłka 60 IP' do t,20 d, 
lłql lIOIIEO!le SO 
gr do 1,10 d., pom&r&6c:lil .. &0-80 (I!ł', f!J- 
trynJ -ł. 10-16 «1"; rotne: kwiatT donicz- 
kowe od fW) gr do 3 d. DowóE Ired1iI. duto 
ryb i msioon. t.us rybi a l18błałem oIywio... 
ny. prz.y innych artykułacb maIo uJnł...... 

 
-. Pot kol-ł umocbocba. W dohJ. 
6 bm. ok. Bodz. 19 na l"Og'Q aL M.ł. GM-- 
bar)' ł KT. Jadwigi 8\UDOICb6d oeobo....,. 
----- - - 


Apel do Rzemio 
o liczny udział w wy 
Komitet pn)' sekcji wystawowej ob- 
chodu 700-lecia m. Torunia składajl)cy 
slO z pp. Artura Szulca, radcy Izby 
Rzemle41nlczej, Francl.llzka Pachula 
budownll'Z., Ksawerego Eherta cechmi- 
strza Cechu Fryzjerskiego I Karlmiena 
Wojtowicza. zastępcy eechmi!'ltna C&- 
ehu Ś1U!!fl.rsklego w Toruniu, wł:y\'\-a- 
jl) wszystkich pp. mistrz6w nemlosła 
toruńskiego do ,""zięcia ja.k. najliczniej- 
szeKo udziału w Wystawie lul1łleuszo- 
wej, która ot\\art& będzie od t-go 
ezerwca do końca września br. w haH 
wystawowej. 
Poniewa! wystawa ma na celu za- 
demonstrowanie prac nemlosłn tOMlń- 
skiego, przeto \\ intcrc!!le CRI()go rze-I 
.- ł,.2S miosła I. dat jak. naJmak.otn1t.szy 


sI a toruńskiegoe 
.tawłe JubIleuszowej. 
wybór eksponat6w, w 8kład kt6lTCh 
wchooq sztukI uezniowskie, czeladni. 
cze I mlBtrzowskie, które qłanat na- 
leży jak najpredzej do p. budownlcz&- 
IfO Fr. Pachula. Toruil, Mostowa tł. 
Nadmienia sl

 te wziocie udziału 
w wtatawle nie jest poł
ne z kosz- 
tem, gdyt .łoiska oddaje ale bespłat- 
nie. 
Ud:z;ić1enle ilości metrów kwadra
 
wych płaszezyzny poziomej stolBka ZA- 
leży od rgłoszonrcb eksponatów. oraz 
Ich ilości. 
Zunaczv
 naleiy, ie pnyjmowane 
ł1
dl) tak' (' ('k!lponaty, w)'konane jut 
w latach ubieglych. zar6\\ no ucznłow. 
8k1.. ,ak. ezeladnic" t mia
 


.e ZI_ wn"'''I'IrA.w. W dDlAd1 8 I 10 
bm. oł.r.dowat będ&ie w Toruoh1 os6Ja». 
POI8k.! ajud cWep&ów StoW. Unt:IdIl. Pai1- 
IItWOWJ'cb. Zjazd popned:zi nabote6lrtwo w 
kołc:iele 'w. Jana o BOd&. 8.S), pocsełn ocI- 
będsle .0 lIIoMDie wie6ca pod pomnUuem 
KopemiQ. a 
e (o sodL 10) ot\\&r- 
cle sjudu w -łl _w. 
 dnia 
111' poniechlałek 10 hm. zjud obradowae b0- 
dzie 111' _.11 kMJ'OA pl'DiZOD. pl'SJ ulicy 
tlllrl&rakłej. 
.. Altu.'a lUD....... z.n.e.eale 
K6ł KralorDawczycb Młołzlety Szkol.lleJ w 
Toruniu Uftą_ w nledzle1fJ II. bm. o soM. 
J7. ",auii slmnazjum mts1deso Ut'OCl)'8t4 
p.kadł'mjo 701'-I"d& Torunia. O JM n&)licz- 


"M. lIiIkW p'aIIi 
 


tłtr. n. 


"CORSO" . Poł
by d
wjękowicc. Ił 

i:!

:

" "MamlZuPJB DłoBle 


naJecha.ł na 15.JetDłep Bnwooa Gwizdal- 
-ieso (Kokiuezld 
), wKutek az;ego teo- 
te doznał złam-ł1& 1108'1. Odwi_lOOO go 00 
lec:z.ndcy miejak.\eJ. NMWiaka -łIOtfera Mli 
DUmel'U aa.moebodu nie zdołaDO UI94&Ilt. 
-. Z DIecIoII ka'OIIOtAeao. (Buadzlo. 
11" l'OWel'). Dnia 5 bID. o £Odr.. 20 8kre.dzJO- 
DO rower p. SLanis1&wowi Niewaaeowl, 
hetuobotnemu, precująoemu PI"Z1 p
 
dorainycb. Row.. ten n.1e b1'ł włuDo6ci4 
p. Niewczaea, Jec:z był pot,.czon,., _ku- 
ł- czego p. N. jeet N rozpe..atliwem poło- 
łeniu I za naszem pośrednictwem proosi o 
zwrócenie mu rowero pod a.drMem: Przy 
Rzetni 56, Dl. lO, lub Pm RzetDl łł. ID. .. 
Rower miał tabliczkO rej
 Dr. 
31:Z. 
-* łw1"okredztwo. Niell1-łJ sprawd 
8kradl Pasjo z krzyta. etoJ
o na ul. 8&- 
łyń8kieh. Czy lIie jelit iD czasem płon po- 
aeW\! 
torów "boyeEewianu'" 
-. Kradli.. aJe tytko l'OWery, ale I r.... 
_..,. l&tniEoje w nB8Eem mie6cie ezaJk
 
Iobuzhw-z.łodziei. któm upa.tnIj_ .ooie 
s.właazcz& male rasowe pieaki, laPi4 je I 

-ją. Naturalnie prz,. tej man.iPU- 
la.cji Di9zcz8, obrote ze znaczkiem. aby -- 
trzet ślady k.ra.d.ziet,.. lak 6twierdzooo w 
OI!It&tI1im tygodniu ekradLiono II! lI'zy pie. 
lIId z al Laziennej i to cau'De8'O & bronr.o- 
wemi nMk&mi teniera.. 
1IrO eąriea. i ta 
kiego aamego błeJego. Byłob." dobrze, aby 
pułlic:u1ośt od ty'dł łobusów pe6w kradzao 
Dycl1 n
 Jrupowala, 


Pałac D_I' :I osob
 .. 1 blleL 
e Ca., -ł.lac .lrb,,,,.I.. .llkIoo. Nie"," 
..1. .uucl. ekr...... ...1".....1&7 uCJ"'. cewbeyo... 
_ PIRACI ST.PU _ 
P-. . I. r I _I . .'.daMle . a. .. 7 I .... 


-. 
aala. DóokuifJ 
 
Po em. Deod.komillal-wwi Sylwestrowi Pany- 
hoCowi _ onuu. -jęcie. ł wykonaDie 
ora.tIOI'jam. ł-- m.iejllloowej - 1GIii..-- 
&keję p
 eoli.kie p. 8eazc:&yń- 
łtldemu, prer..eeowt chóru ,,J..uotni" la odśpie 
wan.le plU"tji ł-'owej, p. płk. Rym]dewi- 
cww1 za ..ł.ł-.ł.. _ej oriUeIJIb'y. p. poP. 
Graboweki-.ł _ cł1"me, }fik 
.. JIftY- 
powanie uj&e do WBP6łdz,ałUlIa s cbó- 
rem, dl6rowi pnUmoo. ho. Ka.
J'D,. .. 
I"U człoo,kom 
 N. M. P. i Lu1Di .. 
gcrłiY\ oAt I ...,.
 trudnego utwona 
oratorJjDeso, pp. 
 a Dodse - 
pomoc 111' twiczenh1 cq6ci eMru. 
Pola t.em Jzitlroi4= _yetkim panda 
i Panom. w 
łDD6Q pp. Dreal_ 
WiADiewaldej. płk. LMa.WCDWej, mjr. Ka- 
lilDowreJ. Ulwr:aIł 
Te
j, 
 
R
-;, kpt. GiLł--kiej. Wojda.. 
ehow8kw,j, właśc.. bi
 SteHa. BOI'OW-- 
SkjeJ, hwnandnrowi dypl Kłoe8ow8kIoema. 
płk. 
emu. pik. Jdartiniemu. Pław 
Kiemu. chor. Sobeddflm11. R"oplit1stle1118 
i at. stert. Kołodziejskiemu i ir1nym. któny 
pnJczynw się w jakikolwiek sposób do '9f'7 
p,n..:n.... on.torjum. 
 
ProboBr4 paralji wojsk,: Ks. Jan Kroar.eŁ 


Kino Lux Dd
 . .....ot!' estahllru! 
W' N. Sybir 
,.eseada aajau. I_ 1111'1' I. a. 80 sr ILł9IT. 


-. Dla ,. . .. _laka p. !II. 8&1_'- 
ski & GdaiI.aka I*łeslał do tułminVltra cjl 

 plama ZD .. 
-. 0dar7. Od A. A. a TonaDIa otnym&- 
Ulmy 70 gr Da llezylllu: wil___ I t zł ł- 
palll'8ł.ańcL 
W1dowłsk. 'wletlne. 
1ttaD ,.ł.u- w nfedd
 daje doU.onałą 
premjert areywesoł8l'O I &reyDba.wn9g0 
k
 francuskiego II- t. .Jedna 
noc ew-łłualnJl8 M . FUm El'Obion.r & pikan- 
...,.. I \toIaOaIpem da.Je paNDcjo mil.. 

 CSMIl, cwł-.aa, te łrra _t0r- 
b ływa a pełna 
 jek_ )elit 
Jenny Jugo. I:Io@konała muzYka. pnebojo... 
we pio6eold" tyck. hUlDOr', danciDc I bop.. 
ta wylt_ UEUpełlliaj_ caIośt. 
Dd6 111' 
 po raz oMatDI "s,...- _ 
Smoee.nk", 
-*....atewł..... Pomimo obMa pnedświJ\ 
tecmego kino ..ŚW'iMowłcf' wystawia fti6 
DajDoway przcb6j 
.., zn6w arcydzie- 
ło ł-4 gwiazd jM Jea.n Hanow. Lewis 
StoDe Leila Hyazne..Chest.er MolTi& p. Lo 
.
 & druciej 
M, TUiej miary fi.bD1 
W}8ławiat teru pny b8Nso niskich eena.ch. 
bfłeit6w je-ł JlIe1&da 
 tateł"..,.ł.. 
11:1. Dyrekcji potrali ocl!l1ft aalMycie pu- 
błiano6t, lIIpOInia
 cod1:iermie kino po 
hneg1. 
KiM .Cono- - .x-dłurła ""-. 
Do&kOllaly tI!I1 fl1m oparty Da tak dli6 ak. 
tualnej kw-łji ł-lekiE8'O \'I1!IChodu par;w
 
D8ID blitej pnypatn.eć eh: t&mtejKym... 
-łDłr.OID. Krwawe....łk.i 
 woł-k 
i 8I'OtnlejePJ m.cm.is Il
 d!l.ikld1 band 
tlll'OrJ8tów - cMo do, na którem reł.JMr 
pneprov;addł --ł-ie ciek&w_ i emocjoou 
j"C4 8łkc:j.. nm bQdzle \\ ",,",'ietiłt.n) jou.c.e 
tylko kllka dni. 


------'" 
. "RozwóJu broni polsko- 
chrześdiań
ieKo handlu, 
Dl'DlllYsłu I "
I
>>>
Str. 12. 


r 


Urząd Stanu Cywilne&o 
w To"mftl 
od 21 marca do l kwiemł. 1533 r. 
CrocJ.zenI.: krawiec Slefan Kepa syna; 
eedJ:ia ti\du okr. doktor haZ-imierz hara- 
Aulski 8}'na; krawiec Szmul J
nk_eI hr
- 
wiec S}"11a; robotnik StefolU 
hmczak Ił)- 
na' mwllJ'Z Alojzy ';adrowskJ c6rke; ko- 
łodziej Wladyslaw H)'glel
 S)'na; 
Iusan: 
kOlejow}' _-\mollt SanCiomierski, cork.;-; u- 

dni.k pans,wow)' Jo)ZaJ God:UC\\:
kl_ 
or: 
);.4:; 
rar Suwioja.... BoraJe\\skl. 
)n
, 
blachan hallimjerz lebrowslu S) na, I,nty- 
llier kapitaIl Stefan Jan 
s III ,ez. ar - 
nec.ki s\'na; plu;onOwy" łaJ,'"la
\ :Sta- 
Sie\\ski syna; rooom k Bron
llIw ,swlder- 
ski syna; rolnik Lucjan Gór!ll
le\H_c
. có: 
ke; banko,nec Kazu
,en 
laLno
\:ki S)- 
lIa' kowal Waclaw Kabuła corli.e. monter 
lo:
icz}' Jozd Szczepanowskl, synol; o!t
- 
. wachJni;tJ'Z ża.nJarmerJl Bole.!. K u- 
fa
a c6rke; robotnik Pi
 
\\,ańm c:oc ke ; 
I'Obotnik Wlad)',;law O;;;ro.....S!i.1 syna, r0- 
t m'k Dominik Wisn.e w "k1 s)'na; robo
- 
lIik KazImierz Belak s)-na;, m
Jster wOJ- 
skow\- Kazimierz 
_espodDń8ki 8)-na;. 
- 

ńil.: skarbowy Józef Bogd

 

Ia
: 
ISki syna; kuśnierz JóJe
 Bo)li-ć-skj :»,na: 
kowaJ Bron,stan 
lałecki 8}'na; . obu\\ mk 
Edward 
iinklej corkę; praco\\nik kolejO- 
wy \\ladysław Wejszewski c
rkę; urzo:- 
dnik paDs1.\\OW}' MieCZysl
w ,:slab

J sy- 
lIa; plutonowy l)'gmunt Karllko\\ski car: 
.kę; emel') t paDó:v. owy Alojzy ł-' ątko ws "7. 
C{)rke; N:ofer Jvzef DrobczYnski S}'na; - 
nieślubne córki. 
ZgoD,.: 
1&rCela Wołowska z domu 
Kienchka S3 lata 11 m; Stanisław Zasadz.- 
li 63 lata 11 m; Gertruda Le"icka .. m; 
Bronislawa Le\\ando....'ska z .domu Mat?.: 
uew
a ł6 lat. m; Teofil. K?chanska, a. 
at. Jeny Czarneclu l dZlien; Jad""lSa 
Brdysowa z domu 
wida Ti lat 8 m; 
\I. ła(hcsław Wargleweki 23 lata 3 m.; J
 
":Z} Dobrzeniecki 3 m; Michał 5trze'eck.) 
85 lat 7 m; Franc szek Mrula 39,lat 6 m; 
Ju Ulawski 90 lat 2 m; Olga Rlllermann 
19 lat 9 m; 
larta Sowak 00 lat 8 m. 
Zawarle ślub,.: roboLlllk Adam Rind- 
fleisch I Antonina Marszalko\\ska; 0gro- 
dnik JÓlef Hin.z i Wład}-sława Bebnke. 


Nr. 83. 


.,!ILOWO POMORSKIE" _ DledzleJ.. 1IDł. I kwietni. 1133 II 


. " 


,.' ,
-- . '"' }
'\;\ .", 
" , '" ,:' :.f , t

 :.- 

 
 
 
.
 s ;11 . 

. .
 
,
" , \ " 
 ,li \, 
'; .;;
 
', . . 
"\:' " . ' . u, " " 
t
 ':- 
 
. .
. 
 

 . . ,,
 :
, " , . 1 
:
' . 


.\ 

 "- 
. 
-... 
ł.. ..... 


1: 
. 


-- 
- 


ł 
\. 


.  
ła Już przekazana sędziemu śledczemu 
D-go rewiru. który pro wad%! energIcz. 
ne śledztwo. .. 


,............... 


".-. 
1: '" 


r 


-= 


,,,,A.. 


,'" ."" 


, 
... 


EDllol gloSnej SDraWJ 
Po Wł.dy.ł.... Dworkowakiego. 
Przed bezmała trzema laty wiele by- 
ło krzyku i haJ..u około sprawy p. Wla 
dysła,wa Dworkowskiego, rodowitego 
Pomorzanina, syna I wnuka powstań. 
ca, znanego kupca I przemysłowca fil- 
mowego, oskarżonego o ouuk&ńcze 
bankructwo I oszustwo na aumo blisko 
t miljona złotych. . 
Sprawa. po kilkakrotnem rozpatry. 
W&D1u w rożnych instancjach wnezcie 
doczekaJa siO wideiwego epUogu. SI)d 
apela.cyjny w Toruniu po rozpoznaniu 
Jej w dnIu 6 bm. wydał wyrok całkowi- 
cie uniew1nnlajl)cy p. Dworkowakiego. 
Dz.U z cało. satysfakcjo. podajemy do 
publicznej wiadomości wyrok sodu a- 
pela.cyjneso. całkowicie rehabilituJ..c
' 
znane l cenione na Pomorzu na&wllko 
p. Dworkowakiego. 


Ił.. 
 . _____ 


ł.  


... : 


.. 


-'..... . 

. 
-
' 


/" 


" 


I . ł - 
. 


" 


Pra D i sąd. 
w.. .. błocie I 00 . ... WJału.. 
Pa.rob6k AdAm Cteeieleld udziaW po- 
mocy pnejetd'tającemu pn.ea Maciejowo 
goepodarzowi Ryb.ddemu. Jd4ry wraca- 
j
 pOtnym w.ł-rem . młyna ucn4d 
w kałuj,. I me mćgl wyjedlać. W,.oo.r.a- 
nie 'wozu było mozolnem a CieIIlaleki zła. 
mał przy Lem 821p8deł I ue:sa.rp.ł P: .. 
błocie. 
Ie odebra_y wyDIII.gl'Odzenia za 
pomoc I ponlesi004 -łtod4l, 
 . WG- 
.u worek 
. Iłybeckl to u.u,,"aiył. dal 
teraz Clesleł8kiemu 2 d. a gdy ten milDo 
to worka nie oddał. ekierował SPl"&"'" dn 
prokuratora. S
 grodzIt1 w Tonmlu wy- 
rokiem z 31 lItycz:oria rit _łtaal CI_el- 
Ikl8lO za łtradziel na 6 
 ....tzi.. 
nla ł 
ł D&tyehm
 vwi4ldeDi. 
08k&rlooego. S4d 
y rozJMItruJ
 te 
spra\\
 oMat.nia w :lnstanejł odwoławczej. 
doezedl do iDDep WD10eku I o.Ielekłeco 
uwobUL 

 


Wyżej niż Piccard! 
Profesor dr. E. Regen8l" ze Stuttgartupuszczll. w powietrze balony, zaopatrzo- 
ne w subtelne pl"%yrzl)dy samoplszl).Ce do rejestrowania zmian temperatury, 
ciśnienia, wi1gotn06d powietrza Itp. BaJon taki WD10si slO na wyaoko4t po- 
nad 25 km. w pewnej chwili p
ka i następnie opada zpowrotem na ziemio. Dla 
utrzymania w całości prz)"Tzo.dów ma on spadochron, który ułatwia wyl.do- 
"&.nie bez uszkodzenia przYTZ4dów. D06"iadcunia te maj. duże D1&Czenle 
dla naukL 


Oficer - zabójca. 
major Sławiński ma być podob no wydalony z woj
a I odpo- 
wiadać przed sądem za przestępstwo pospolite. 
Warsza.... 8. ł. - Zabójca obywa- w zw14zku z tem wynikła awantura, tv 
tel a ziemskiego Jankowskiego, mjr. której roi, ucuPDł odegrał mjr. SI.. 
Słll." inski w dalszym cłl)gU pl"%ebywa ..1D.I1d. 1;0.. m.Jor. Pod.telala 10 do 
w więzieniu. Mjr. Sławiński pozosta.- .tnelaDIa I . zwlpku . tem..t.ała 
nie w wl
ieniu aż: do rnprawy q.do- postawIon. .. .tlUl OIłkarteDIa. 
wej. Władze śledcze rozszerz)'ły akt o- W ostatniej chwiil zaszedł radykal- 
skarlenia rownież na osobę jego żony. ny z",
 w całej sprawie. Major Sła- 
Mjr. Sławiński oskariony jest o zabój- wiilskl ma by6 wydalony . wol.k.. 
stwo z premedyt.acjlJ.. gdyż popełnił p
t.p.hro ....pol1t.. 
KrytycD1ej nocy mjr. Sławiński si&- Po ",ydll.leniu sprawa zostanie rozpa. 
dział w re"tauracjl Ziemiańskiej w to- trzona na podstawie zwykłego. pow- 
warzystwie swej żony i pewnej 'orlaD- szechnego kodeksu karnego. . 
cerki. ZlemJanin Jankowski prosU do Według obiegajl)cych po«łosek po- 
tańca 'orlaDCll'k" ta odmówiła mu i dobno sprawa mjr. Sławińaklego zosta- 


Ruch wYdawniczy. 
,.Przyrocł. I 
ec:hAika., cu.eopJSIDO, 
- 
6wjęcooe popularyzacji nauk prz) r
Dl- 
aycb I technicznych. Nakład S. A. K4iąi- 
lIica-.o\tlas. L",Ó9ó - W&l'BZ&.n... Prenume- 
J'&ta roczna zł. 8.łO. 
06tatni numer 
y i Techniki
 
S'l"Zynosi nat;
pujące artykuły: Prof. E. 
R)bki: ..lIdlegiości 8wiazd
. N któl')-m au- 
tor zaznajamia czytelnik.a w sposób pny- 
.łępny, niemniej jednak. ścieły. z zaga.dn!e- 
lliem ozn'ł('O'Jlni a odległości w kOooIIlOS1e; 
Doc. dr. F.. Grodz.iiI6kiego: pl. ..Czy ryby 
.ły__!
, podaj-ą- krew zarys pra.c nad 
pomaniem proceeu 8lyezenia u ryb; lDt.. 
'Lambora: pt. "stoania w J)Ol'Cie t.czew- 
akim
, goIkie czytelnik ma}drle szczegóło- 
wy opis prac i zarye organizacji tej n!)",ej 
placówki polskiej na Pomonu. a wkOl
cu 
ID&. J. Szmida: pc.. ..CeluJoEa d.rze....na... o 
lIJIOIIOb8clI przet.varzania dnewa w papIer. 
Liczne not&t.kl z rótnych dziedzin wiedzy 


Kronika sDortowa. 
OUapJ. (Grud&i
 _ Oryl (Toru6). W 
niedz1eł41 e bm.. o sodL I5 
 .ł. - 
boRU mIejskiem w Tonan1u pierwae te- 
goroczne zawody piłki DOtDej o 
 
atwo pomona pomiPJ powY*emJ dni- 
łyn&mi. Zawody &e 
J_ 
 ... 
względu _ cb&rakter tych&e. bal'dm .. 
kawie, gdył katda z druiyn .......t .. ... 
eWe UZ)'1Ikat 
cię-two i tem aamem sdo- 
łlyt dwa c:eDDe punkt,.. Gryf .,...,PUJe w 
-J'!II na,Jdnł.JIE11D *łed%łe, a Jak DM 
iuformuJ_ i 0I:mpJ& z elrtą. Ceny..ł.pu 
mUone. (k&) 
  Wielką radość świąteczną 
" 
 '" I1?rawi Pani ,,?bornym to
m i ciastkami wszelkiego roduju. sdobi4cemi 'wipne. Jut 
mo pieczenie epra- 
, ' wia przyJemność. pomewat nIezawodna siła la __ - __ .. : 
 - !JwafantuJe. te wszystko uda 
ł "- , pt:dna Dra Oetkera proszku po piec7.enia V
. sip znakomicie. Salety awa. 
, ." I ' 
ł 
 .: r- ł ;; uć jednak n& zuak ochronny ,.Juna głowa" i DA D&ZWp ..Octku" . któn paraAtuj4 

 
;
. . snakomiŁ.,-. a powszechnie UZDan, jakośC. O 
'..:- 
!J;:i-'J,... KC.. ...... ..'eClE
. lIen o..

d.... 
· . 
 -;...
 

I Wyroby O.tJ... .. do aab"ci. .. ...ła.ci...,,
 .k.ladaoła. Z..ł..6 &&l.'" ł-Ue r6wa;e. 

t' iiilf
..r' -
 '!;;I'/
 wubio."ch recept O.cura. W ra.ie W)'cserpaAia ..,..,,1& je fr.- .. aad..t.ai_ 
'- . . . -. .(0 groaa" W aaacak.cI. Dr. A_Iłu_1I Oe'''e... Oli..... 


_o: " - 
11 .)1 
, 
, 
I 
-- 

.I, ) Ą:ł
 
.... 
1- 
" 

.
 
'. 
 

 ._.

.
 

 


Ofiary K W8.SU moczowego -_... 


."m"""Unmmmnnn""IIUIII""mUIłIIII'II "IUlIU""U"I"""I""U"UIUII'I'II"'U II'IIIIIIII""III'I''''"IIIIIIOUIIIII"I:''IIIIIIIII"III'I""IIIIIII IIII",III'IIIIIIUII"UIIWIIIUII linii I · 
, ..ł CUD "E LOKI S 
_ ..k' 
 ł, .....:,,,:... Trwał, ead.laeJ., OIIiUade w ruordowo krótkim c:aa.ie praa uł,d. aa-ł..t .iaacał-cyda wlo.J rurek 
_ 
_ # "-"'
 e..acJI dla wloaów .HELA"'. EMocja ..HELA" daje lał po led"em utyciu wlo.6w "1I..c:Jlne ",-łoI, 
=:; 
 ;g.... 
 twauy alcbolde I .....11' loki. oaacat;du ko..:la trw.'eJ oadal.cJI . 'ry.,era. TY814c:e artystek 
......
 uływalł- .,HELAM. Cena u fluakt; .. 2.- aa 3 n..ald d.4.- aa e flanek ".1.--- 

 J(lIpO. ub.tow,. Po przelilala .ycln". nJnj
J. Or'Ollellla . c:141_ J dal otraJml(l. 2.... r.bał... l....I.Jcl. J'I.C" ".'alll. 
== 
 
.. II! , "lilii l, 'łt ' I ,I III' I   
, 


Podam 
OryJo.c 
Reumatyzm 
Miń.. 
SclerOUl 


. 
& 
I, 


Kemw ..wili pray.; 
lrroU prayi_-u!. 
proaka .. I 
BO LU GtOWy' 
dla do,..,,- , 
.L "KOG UTEK. 
MlGIENO. NERWOSIN. _a. lakowy praJl-." 
:.. TABLETKACH, kt6,.. r6_1" .."bko u.aw.l
 
.pore.,w. bóle .Iow" (umiu& J proaab -:Ii'. 
ai. II tabletId). 
__ t.d.
 w ął.bala. ..ark.. "KOGUT"" .... 
LGASECKII S-Wle. Fibr. [Ul. flrl. '\llnZli 
 


. 
'F , ",. 
...,"'r 


... 
 

.. 
-. 


. 


-: 


,..tnIty "..'asem rn"t"ZO
 ym. tortlJrowany 
lJoIaml. lJIuze b
1I uratowany 1)'lko pF'le& 


URODONAL 


Poniewu URODONAL 
roapuazcza Kw.. moczowy - Reprez.ntacj. . Waru_a, Fredry . 
PI'8O!chiwy URODONAL tyłko z polNI! i fraacal
 
., liet ł- Zadac w .ptekach i .kladada aptecaaiju 


'1\-11101 


Dr. "Ic. Hemen". Cle.."n. .kr"lka poc.lowa 128 E. 213. 
,., 1 UlDDDlUIUUIUunlllIU'UlUlIIIlIiJ"IWIIWlWIU'OUIIIIJIIJI8IIIIIIWIIUIIDIIIIIIIW'IUIIIII","mnlllftJ'lIlImmllłml 


Julius Buc/Jmann 
tur," eseblad,. - Tonli - nk &aleI. taił 

eu .
 
DOdarunkl wielkanocne 
w .rllltke.e "leU.I. .,berNo 
Bezpohcduia sprzedał dla lrouarnent6w 
\.. t,t.o w ekładJ:le f abrycauym T omń. M.o. tow. 34 


Hurtowy Ik'ad 
obuwia gumowego 
poszukuj. auu fachowca. Pierwszeilltwo poti.. 
d.jł- podrółujł.CY (cbrzdcijanie) tei br.aty. 
Zglo..enl.: B"dgo..c.. akrylka 
poe.towa nr. 72. d 44
 


.11. 


I. 
I 


l 


! I
.'!
"" D: a 
_.. .:
;łA
 1;:;'..0 


RÓŻNE 


Wykonuje 
I dosłan:'Am Itoła na 
(JUmach. nac:14jJ&m (JU- 
my powozowe, MikołaJ- 
czak. saltlad pov.cnow,.. 
TOruf1. ul GM1dzlł.d&ł.a 
Z'l. gl2Mł 


Przeróbki, farbowanie 
umówienia 
kapeluszy 
JMUze na 'W)4:ta wyko- 
mJJe najtaniej prywatnie 
StrMew8ka. l.azlenna 11 
(pach III'7.ędowy). 
g 12lU3 


11111,'1011111'1111 IIOnllllll1llllllllnnm'III/I"I' 
Nal.
k.&y wybór 
I k
o
R
!

!,c
i,
!S
!!
 
e I. Augustynlak. 
. (BAZAR TORUNSK' daW1łiel CZ. BUZAJ 

 łUlIIllII'm III ''1111'1,11111111 iii
>>>
!\II'. 83. 


.SLOWO POMORSKIE" - nIedziela, dnIa 1 kwIetnIa 1133 Ro 


Działacz "sanacyjny". 
Jan Bartczak w wt.zlenlu. - Kitka szczegółów z Jego 
"działalności" . 
Kurjer Poznański" pisze: skonały makler, okazał II, naJlepB%fDI 
:.. ..Aresztowany w Gdyni ponownie azantażyst,. I dzisiaj w murach wlęzie- 
II' szantaż ddalacz B..Be .lan Bart- nia kartuskiego, rozmyślat może o "nie 
czak był w Gdyni nadzwyczaj czynnym wdzięczności", którl) wynagrodzono ta- 
wyznawclJ pomajowej Ideo1ogjl. Pracy k, pracę i takle poświęcenie". - 
swojej nie ogranlc1ał do przewodzenia __ _ _____ _ __ _ _ _ 
hoj6wkom, kt6re dokonały napadu na _ 
akademję antyniemieckIJ O. \V. P, w 
hotelu Centralnym i na zamknięte ze- 
hranie przedW) bOT'cze Stronnictwa Na- 
rodowego w wilii ..
wit". Przewodził 
rownież w pracy ..spolecznej" i udzie- 
lal filę publicystycznie. ,.Sanatorzy" 

dyńscy obecnie - po przykrym wy- 
padku - wypieraJ, sł, Bartcnka I 
twierdzę.. te b)'1 zwyczajnym pionklpm, 
tylko drobnem narzędziem. Wcale tak 
nie jest. 
W ,,Dzłennlku Gdy6skJm" z dnia 20 
lutego 1931 r. w artyku1e, zatytulowa- 
nym: "Dlaczego a.ut,pUa reorganiza- 
cJa Generalnej Federacll Pracy". czy- 
tamy: 
- "...Od momentu zaloźenla G. 
F. P., t. j. w roku 1929 mleslę.ca lip- 
ca do wladz miejscowych zostali po- 
wołani organJ.zatony I zalotyciele 
O. F. P. pp. dyr. Berger Maksym!- 
lian, Bartczak .lan I Eugeniusz Ko- 
walAkI, na syndyka zaproszono p, me 
cen8.l!& Janickiego Stanlslawa, który 
jednocześnie wszedł do Okręgowego 
Komi
tu Wykonawczego pillmem no 
minacyjnem zarzQ.du centralnego G. 
F, P. w Warszawie". - 
Bartczak był wite Jednym z zaloty- 
cieli GeDeralnef FederacJi Pracy, orga- 
nizacJi "sanacyjneJ". 
O publicystycznej działalności Bart- 
czaka świadczy artykuł, podpisany je- 
go imieniem I nazwiskiem i zamie- 
szczony w .,Kalendarza JIIIonklm" na 
rok 1930. W koiloowym ustępie Bart- 
czak apoteozuje GdyniO i pisze: ..Ty- 
si,ce szarych, nikomu nieznanych pro.- W procesie o zajścia w świeciu. 
cownlk6w. pra.cuje nad jej roEwojem, W procesie o zajścfe w 
wieciu sq.d ku), Trykowskiemu 3 miesięcy (przed- 
a nad 1nIzysUdem czuwa troskliwe oko apelacyjny w Toruniu wydał 8 bm. o g. tem 9 miesięcy), a Szambowskiemu i 
rzldu RzecEYPospoll
j - pierwszego 10.ł5 wyrok. na mocy kt6rego posłowie Mind) kowskierou 2-ch miesięcy więzi e- 
nodu, który umial sprawom morskim Klubu Narodowego Stefan Sacha i J6- nia ka.idemu (przedtem byli skazani na 
kraju nadał odpowiedni kierunek" - zef Mazur zostali uniewinnieni (sl)d 6 mies. każdy). 
poczem apeluje do siebie i Innych: apel. zatwierdził tedy wyrok instancji \\'obec wszystkich oskarżonych ska- 
..Kaida ton na ładunku. pneładowana nitszej, sl)du okręgowego w Grodzil)- zanych slJ.d zastosował ustawę o amne- 
w n8.S%ym porcie, to cegiełka, z kió- dzu, odnośnie do obydwu tych oskar- stjL 
ryc;h budujemy fundamenty Polski mo żonych). 
carstwowej. Btdtmy wl
c doblj"lIli te- Osk8l'Źenl pozostali uzn.nl zostali 
glarzaml, bystrymi spedytorami i do- winnymi nierozejścia się ze skupienia, 
Jlkonałym.i makleramI, aby cegiełek mimo 3-krotnego wezwania ze strony 
tych zdobyt jak naj wiocej"'. policji. za co na podstawie 8 116 k. k. 
Szary pracownik, jedm z tysifłC&. niem. sl)d wymierzył kary: red. Luka- 
t en dobry ieglan, bystry spedytor i do- I czytlskiemu 3 miesięcy (przedtem 1 ro- 
.  


t ...;::, 
- 


- c;- &. I 
 "":\
 . 
... 1 .rt -: '-
\. .,- "o 
" ....-
 
.. .ł 
+0+ .  


- 


, , 


i


 


.",.. 


?  .;
. ....;.: ,. 
 
-. ..... 


, " 
\ ; * .,
 ! 
, . '\.:" ł' 


\. 


.... 


Czy Ameryka zwalczy kryzys? . 
Dla l.&pobietenia brakowi gotówki Hoose\'elt postanowił wypuścit w św1a.t 
nowI) emisję dolarowych banknotów. Czy środek ten okaże się skuteczny - 
to pokaże przyszłość. Na obrazku widzi my urzędnik6w skarbowych z paczka.. 
mi nowych banknot6w. Rozradowane miny tych pan6w zdawał) by się świad- 
czyt. że jednak nowe pienil) dze przypadły im do smaku. 


" 


-'1'- 
'- 

 
'... 
)-'  ". 


, ł 
\. 


l 
-.  


Str. 11 


Puder Bebe S.olm... 
1373 l'eaIale plelfPaJe 'dech 
.  


Bitwa o piękność cygańsk.. 
Ja.k dO
4 z Białogrodu, w pewnej 
wej \I, BŃlji d06Zło do k.rwawego stlll'::ia 
międz} dwoma plemionami cygańskiemi. 
W czasie bójki jeden Cygan był zabity. a 
dwud.%'iE8lu kilku odniOEllo c:i
t.kie rany, w 
tem dwu - śmiertelne. 
Sf.al'cie "\\-yv.ołała młoda kobieta, 'wy- 
jąt.ko\\'ej urody, którą matka sprzedało. za 
';'00 dynarów Wl"ogiemu rodov.i cypń- 
Skiemu. 


Ru[h W towarzYstwa[h. 
Zw. z-w. Nu.. FunkcJ. 
. w '!'0- 
rani.. Zebr. ma w niedziele 9 bln. w lo_ 
kalu oo.poda Cech... ni. Sukie:Dllłaa 20 o 
godz. 1
. Obecność 
Icb. członków 
jest po1;ądana z po
odu wa1.DydJ. 1Ip"&....- 
Pnyjmow. nowych członków i &ymP&t. 
d 
 Za.nąd. 
LatDla" 
nm. W n.iedz.ielo e bm. o g0- 
dzinie 16 odbęd%.ie eię nadzwyc::zajDa. lek. 
cja Apiewu chóru mieszaD
. dłł26 
bra:AsId Klab Bod. K8DUk6w II ww.". 
Zebranie miesięcaJe w niedziele 9 bm. o 
godz. 16 w Gospodzie, ul. &J k
n...,. 
. 
Sympatyków nasz.ego sportu zapra.sr:amy. 
d
 Zarz4d. 


Dzisiaj 16 stron. 


Koniec działu redakcJ"jn¥ 
Dn1L i nakładem Dn1karni Toruńskiej SA. 
Tonm. ul. 'w. Katarzyn,. ł 
Za redakcje odpowiedJ:ialn,. 
Edward Pi8r.cZ, TOn1i1" Midl:l_ic:za 28- 
Za reklamy i ogłoszenia odpoWiada 
Mieczysław Sulecki, Toruil" Jeczmieuna 1- 


Je4eD .."... łłu.tym drok1em 
 Kr. kaid. DROBNE OGI.05ZENIA. Znak ofert np. 1585 - l słowo. Na wy- 
daJ.e lilowo hYkł7m 4rok. 10 lIP' do I Do 15 .ł6w 1,00 .1. alUJie oIf11'\ pobiera RO 60 1P'OI4T. 
lieIb l ałowo L w. a.-kałde lt&noWi alowo Dl. posruhl"cycb "rllcT do 10 .16w 50 gr. płllłDe ":II'Zed I:IImleneEemem.. DrobIłe og1oszema tylko - sotówk.. 


SPRZEDAŻ 


Ubranie 
smokingowe I frak na 
mał_ 
 IIprzedam o. 
kuyjnle. Podm\U"Da "- 
I. pietro. I' I'
 


Do 


składu 
sprzedam &anło l bufet, 
szafeczki szklane. wlełk:i. 
stół. 1IZ&f.. Irflclt:ewicza 
81, m. e. e I' 12811 
Zakład 
'ryzJmtld s mleat:kanłe.m 
tanio do lIPnedaniL A- 
dres w Słowie Pomor- 
sklem. I' 12810 


Wilia 
nowa. ogrOd, wplat,. 12 
tys.. hJpoteka S procent 
roczme. Bydgoskie, Sło. 
wackiego 80, ToruA. 
1'12800 


Rower 
(półwyAcigowy) 
fiRm. hrawClyk, 
50. 


spNe. 
Rybe.ki 
gJ2837 


Dom 
w AródmieAciu ze skła. 
dem bez długu. roczn,. 
dochód 2853. cena 21 000 
zl. J. ADl'owUL Małe 
Garbary 10. 
 


Zegar 
rr8'l11ator apnooam. Pro- 
ata 
 U. . 128Q 


Wyprzeda! 
róItZIych eprzętów domo- 
wych: ł6tka, sufo. bie- 
Utniarko, rostra. stoJy. 
kne8ła Itp. Wislk.ie Gar- 
bary 3. podwórze. gl2833 
Wózek 
ddeci.cy korzysłuł. nil 
.przedd SlowllckięllO 126 
ID. 3. wel'cI. s Kochano- 
Wlldeao. 1112888 


Warsztat 
sze'Mlkl, dob
 zapro- 
wadzony w śródmieAciu, 
wru s 
dzeniem 
IIpnedam z powodu wy- 
jazdu u.ru. Adres w 
Słowie Pom. I' 12&J6 


Dom 
s 08'f0dem 5 pokol wol- 
nych W1dzienawio lub 
sprzedam, Wodna 
7. 
Popławllki, Tonail" Wiel- 
kie Garbal'y 8. I' t2800 


Sprzedam zaraz 
par" konI roboczych ciot 
kich . uprzI\Biem wy jaz- 
dowem. 5 wosów eIusy- 
IIi owych. wielkoAci od 2 
-4 e&ll, oraz 2 drabni- 
kI. 1lIOII& Chełmlń8ka 
. 
8'12857 


Całkowita 
wyprzedał 
.zkła S fajansu z powo- 
du likwidacji tylko do 
10 b. m, Kopernika :M. 

 


Tanio 


Zemścili si. na Einsteinie. 
Prof. E1D8tein złot)'ł, ju wiadomo. oby. 
_tełstwo niemieckie jako p,roł- przeciw- Ceny orjentac:yjne świń 
ko prze{jIadoMLD.iu 2ydów w Nl emor«b I bekonowych 
po powrocie z AmerykI nie wrócił jut do za czu od I. .. do Ił. ł. 33. 
BeT'lina. Policja polityczna obłotyla. &M!I8IZ.- K0m.i8ja noł.owuua cen przy Pom Iz- 
tem koato bankowe prof. E
na w wy- IDe Rolniczej podaje naBtepujące c:eny o!'- 
sokolIci 30000 marek pod pretekstem, te jentaeyjne świń bekonowych 1000 
t.a.c,. 
P ienin"ze te ..miał y ełutyt -nre;vątpliwie załadowania, oblk:wne na podstawIe 
- 
...... 8tatniego Dotowania za bekony w AagIJJ. 
przfgotowa.n.lom do zdrady etanu". z U'W7.ględnieniem koez.tów prz.crobu, ha.n- 
_ __ _ ___ __ _ d1owyclJ, transportu itp. 
Za lIMnie I ki...,.: o 
 od 85 do 
(() kg 90 zł.. 7.3. 100 kg. t) wej wagi. 
Za' świnie fi klas.,.: o w&dze od 75 do 
B!; kg, oraz o wadze od {6 do 100 kg. 8ł zł. 
za 100 kg. tywej wagi. . . 
Uwaga: Świnie bekono,ve. są to lIwmJf 
białe. pełDOlJ'lięene. nie zanadto Pf7A!1:lu s!, 
cwne i nieuBzkodzone. Cena OOD08l BIt 
do Z"Aienąt niena.pasionych. 
N"a świnie doet.arczono bezJpośrednio de 
bekoniarni ceny orjenta.cyjne 
 o 5 proc. 
wyt!lze. (g) 


\  


yrok: 


Nagroda naukowa. 
Warszawa. 8, ł. - Nagrodę nauko- 
WI) m. \Varszawy przyznano w roku 
bi8Żl)cym Stanisła\\owi J6zefowi Thu- 
guttowi. 


Samoch6d 


spn:edam szafy kucben- ..Fiat" 501. spnedam lub 
ne. szafy do rzeczy de Eamien'e na motocykl z 
przyczepką. Warsztaty 
bawe i malo\\ anet stół, samochodowe, Bydgoska 
dębowy. SLolarnia Gru- U, róg Ks. Kujota. 
chi
zka 52-5ol g
 gJ285ł 


Kamienica 


z '-ma sklepami w Ryn 
ku, oprocenLowanie 15 
procent, wpłata 50000 zł 
12 kam:enic mniejszych 
wpłaty ro-roooJ, WIIIy8t 
ko kol"ZYtitne objekty na 
spn:edat, Małek, Byd 
(OIIZCS, Dworcowa '6. 
k 1817 


Szafy 
do rseczy, maszyny do 
.ycia zł 60, d8ll1&kie i 
neWBkle d 00-100, ko- 
mody. obrazy. wagt de- 
cymalne, beczki telazne 
ltd. okuyjnle tanio na 
sprzedał. Szymański To- 
rutJ. 2eglaraka S. klBI6 


W6zek 
dzlecł
y na eprzed&!. 
Ju nowy. S;enkiewlcsa 
18, mieukanie 10. w 
podw6rzu. I' l28:J9 


Ba.nizo tanio I na do- 
@'OdD,.ch warunk. sprse- 
dam komp1etD:Ie 
. 
d'lOQlł 


sypialnie 
i pok6J męski. Meble 
prawie nowe. Radjost&C 
ja Tonll\, przy Kaszow 
niku o !{Odz. S-lO-tej 
od 15-18. k 18 


Jadłodajnia 
dobne K&pl'OWadzona w 
dobrero punkcie spn:e- 
dam tanio z komplet- 
nem urzI\dzeniem zaraz. 
Oferty do Słowa Pomor- 
skiego. g !28j1 


wyjudu 


z powodu 
epnedam 
dom 
doebodowy. 2 mieszka- 
nia po 3 pokoje s kuch- 
ni" wolne. łO tys. go- 
tówk"" Oferty do Słowa 
Pom. pod gl2850 


Dobrowolna I [ 
licytacja I 
We wtorek 11 sodz. 10 

'\V&t będo w uła 
dDe Kopernika tł tale- 
rze, tiJitaDki, k.ieUsrJk.1.. 

y kuclJ.. 
 
nie składowe. Niebywa- 
ła okazja ł-Jl
 zaku- 
pu Da 
 Ramcą- 
kowM.l. g12875 


Rowery 
nowe i utywane oras 
cz
1 bardzo tanio na 
sprzedał. Wielkie Gar- 
bary 1S, B. SikorskI. 
gl2S80 


W6zek 


. ładn), spacerowJ dzlt'- 
i clOny f;pnedam. Słolar- 
1:1 Dia ,Podmurna 71. B126i'O 


Dom 
w dobrym stanie. z 0- 
grodem oraz pa.rcela 
budowI. kon}'etnie na 
sprzedał. Mokre, Sta- 
szica 5. gl28'76 
Sprzedam korz}'stnJe 
ł morgo 
gospodo 
3 km. od Torunia. Zgło. 
uenia: ulica Leona Czar 
liń9k.iego 39. g 12883 
Tanio sprzedam 
maszyn, 
krawieck, ul Koperni- 
ka w składzie rowerów 
Wakarecy. g 128;2 


Patałon 
I 
 płyt I 
 koncer. 
tową spn:edam tanio. 
Wielkie G&lbvy 
 ID. 
2ł, podw6rze. gl2868 


KUPNA 


Kołnierz 


I1sa łub wBIta U!ywanJ' 
kupio. Oferty z poda. 
niem ceny do Słowa 
Pom. gI2816 


Kupi
 d.y modDJ 
516ł 
I"OIIC1¥&nJ I krzeeJ, O. 
farty z podaofem ceIJ7 
do Slo_ PomorBkiego 
pod 
12817 


Kupi, 
piec 
bJlo"\\')' w dobrym sta- 
nie. Oferty do Slo
 a 
.Pom.. . J.:IS(». 


Poszu)ruJ4: celem kupnto. 
domu 
dochodowego, w cm:e 
90000 - 100000 d. Pła. 

 got6wk"" Oferty do 
Słowa Pom. g12819 


Kupi4j 


dom 


w TnruDJu ze składem. 
do 15000. wpłaty 10000 
zł, Oferty do Słowa pod 
gl2Si8 


Dom 


centrum Torun:a kuplo 
do 15 000. wpłaty 8000 
sł. ze składem. Oferty 
do SłowL gl2849 


Butelki 


od wma i konjalcu ku. 
l puje kudą ilość. &hul% 
. Rabiail9ka 10. gl28ł5 


Kilka morgow 
ziemi 


" Toruniu kup
 za I!'O- 
łówko. Oferty do Słowa 
pod 1r12879. 


Klipie 
w6zek 
cldec:łęą .tywany iłOWO, 
CftSIły. Wiadom. cło Słowa 
p- i12!96 


PoszukuJę 
kupna ma
tk6w I mły. 
D6w wodnych dla do- 
br)'ch l'łIIf1ekUnt6v.. Ma. 
łek, 
 Dworco- 
wa ł6, telefon 11-S3. 
k 1818 


Ostcego 
p!a 
(witka) do składu ku
 
Buczkowski. Rynek Xo- 
womiejski n gl2889 


Na świeta: 
"".00 .. aaz.r.'. en. I. lir. 
...
 .da ...n.. ft " 
e)(6ra. .....'nAn.. . .'"r .. _ 
C,...t. M ..-.. 
_1111..17 .,..... .. 1.-.. 
al...... ..rd1. .. .. 
...at.aIU 75 .. 
.H78tkl B " 
...UJ. l.... .... 411 . 
-łl. .. ...."'_aal. 
t.rt'. 1. . a.r 1.25 .. 
."171. ..rt.. .ab :!.SI _ 
.... ..1.....'. 
lIftecQ .'.okl. ....... 
....... .. 
.. .....,...6akI.. 
II-łaezltl ..aJ.... 
- .....-. 
lilii .. -ł....eIIl . --łado 
...otKI . .,... 
..... ". 
ese..l..... _ .1... a'...,.. U 
...re....... ...... 
.....I.II.t. 

.raakl I aa)
nkI n".I.._ 
"7ft., 
.e..l...w. I c.an_. 
f t... E. ...... 
... ClI...... ,..
 
WiD.Jro... 
.._ara6n.. 
Jalt... It" 
poleca towar twidy 


E. 
lYmańiki 
Toruń 
5",... tJ. Tele' 17. 
....ł.tał.. 1 IlUta... . ..... 
-ł...
 .. ..au . n..au
 

I"J lin,. 
I. ....,. 
...o",c" .. sł. 15.- 
l'n7 ....c..i. ......ą ł....at 
.... .....,. 


Szrobry!! ! 


miotły 75 gr. a'SOtki łS 
gr, k.ieriti 8,') gr tylko 
Arat'Uo\\skj. Cbełrnlńska 
prą 
a. . 12611
>>>
JlTr. 83. 


JlUJWO JIOJIOJIBDIII - .ł..deIa. ..... . hłebda sm Co 


Str. t_ 


NowoSci wiosenne 
d.ł444 


Z likwidacji 
mefo ski. d.. o".wl. p o . o a t .h 
obuwie damskie I meskle 
.przedaje po cI-+H1 
zna(znie zniżony(h (enach 
Leon Kuczyński, 
Srerok. 37 S..rolr. 87 


Na święta wielkanocne 
..1e... 
IDÓJ dobne .-opatrzony zapas w..lkich ,.tunk6w 
SZYNEK 
prawcla_ "'el.aaocee klei"..., pasd.", rOladl', .......1' 
WybOrowe ml
 jak: delęc:l.... wołowina Itd. 
.. 
PmJllJe Ullllllil. tlir. III mil Isłlllml. I lrull I .,1. 
Zarazem łycsę Szanownej Klłentell d-4ł.52 
WE SOLE GO ALLELUJA 
AlojzY Poznaltski, mistrz I'Zdnicki 
Toruń. Nowy Rynek 20 


w 
kapelusZach 
bieliinie 
krawatach 
połeca 1f .1.lkł.. .Jborae po cell.ch 
pr.,.t4lpn,ch 
LEON KUCZVtfSKł, 
S.eroka 87 S.eroka 87 


I 


I 


] 


( 


ZIemianka 
Pol8ka. tE6'lanka !I. po 
leca codziennie lwiete 
mleko. yonqhurt na 
s\\ ieta. kiełbasy, ciasta, 
mazurki. g I:.c'893 


Rynek pracy 


f . 
'pOU:CENłA'" 


ReklAmowa gpn:edat 
skarpet 
trwałych 
po 1,2(1 para. L. Pon'eki 

Iost Pau:iilski 3. 


f- 
I POSADY WOLNE ) 
Kud1aJ't(a 
mJoda, energiama. wy. 
kWalifikowana "'s.ech- 
MroDQIe w gospodar- 
a&wie potrzebna na wie&, 
'W)'1Dag. płerwaz. lwia. 
dectwa I referencje. ta. 
kU pokojowa. Zglaszat 
8
 J4jckiewicza lIS, 11. 
pi
ro, Bieeladowska od 
I-S. kl7
 


Mechanik 
do rep. rowerów I ma- 
oyn do oycla, k&óry 
llię uczył w tym zawo. 
dz..ie potnebny zaraz 1ub 
od I. ,. S3 r. Zgloeun:a 
j podanJe warunk6w 
przy wolnem utnrma- 
niu k;erowat do F-y 
Wiecent,. Ftchna, D&lał- 
dowo. d
 


Skład 
IOWM'ÓW 8pOiywcayeh i 
mieaanyc:h, od 1M 00 w 
j6dn,.ch l'I)k.acb s powo- 
du inn4l8O &&jęd.a wras 
z jednym lub dwoma po 
kOj&m.i s kuchl1i4 w du- 
tej kościelnej wioece na 
pn:eciw ko6c:ioła Z&l'&Z 
do wydz.iena\\ieniL Ce- 
na podług ugody, Oferty 
do Sło""a Pomonak. pod 
dł- 


Łososie 
werorze, fł-drY, .-prut- 
kl, pomuchle, Aledsie w, 
dwDe &aDJo poleca Wł- 
uamia I'7b. SmezytDa 5 
glZ1" 
I P
KOJU SZUKA I 
PoauJtuj.. ładneBo, 
ałon8CDego 
pokOju 


RÓŻNE 


ZAWSZE ŚWIE;!:E 


WEE5E
D 


Najtaniej 
D'-Iprędaj I naJCSJ'Aciej 
pien.e i pruuj. t,y1ko 
Pralnia AmW)'kailakL 
Luierma 2Q. Ir 12866 
Magiel 
elU&r7c:m,. wnachomio- 
no. BJd80ekie PrsecI.m1... 
kie. 
łIIO 15. 
napraec1w placu teIIDi- 
eoweco. g 
 
Przeprowadziłam 

 s al 
j 21 Da 
Kaa.. Ja&ieUoóc:&,yk.a ti. 
A. Wi6D.ieweU. &ku- 
...u. «12877 
Gab
 K8Detycmy 
"Kalotechnika.. 
(dni. 1JDiyeni1.e de 
Beau1.e Ced1b w Pary- 
au) 00m1
"'. koOHl'- 
wuje, UIItlwa waelkie 
_d,. 0I1r7 I wloeów. 
Trwałe przydemDienie 
br-ł i 
J. PoradJ 
belrpWDe. Toruil, Proet& 
t. 1'J1,:868 
Duły WJłIór 
lisów 
IIS)'jek. Pn,.jmuje at., 
et.are ko1Aiene do pne- 
róbki tanio. Pracownia 
kuAnitll'6k&. Piekary U 
«1287' 


Szczotki 


trzepaczki miotły. kla- 
merki. linki. i materJały 
do wyściełania poleca 
tan:o Bernard Leiser. 
S"n 3-0\'. Ducha 21. 
. , 
 1:?8OCI 


WYROBY 
WCUKRZE 
CIESCIE 
CZEKOLADZIE 
SĄ SŁAWĄ 
TORUNIA 


Kuc
a 
mloda, eDer1hcma, wy- 
kwalifikowana wuech- 
.tronnie w JOIIpodar- 
etwle pot.nebna na w:E'I. 
Wymagane pierwszorzę- 
dne łwiadectwa I refe. 
rencje. Takte pokojowo 
ka. Zgłoszenia: TorWl. 
Mickiew;cza 98, Ił Ble- 
&ladowaka od 
 
(k 1727 


Szparagi 
4łWUletnie silne kapry 
4. zł setka poleca Obud,no 
p. 
a. MDgllei1aka. 
d ,"7 


z..t4lp.tw 
ud£ielamy 
Ba wYl4tkowo do.odnyc:h 
warunkacb. ...Ionem pi- 
*a:lleene łderowat pod .dr.. 
_. T owo Bankow. w 
GrodnIe Hoow.,a 9 ap61ch 
s o.r. odp. ci 4345 


I umeblowaDeSO z oeab- 
nem wejściem z utny. 
, m&n1t1m lub bel, Ofert,. 
p
 _ladU pod nr. 
gJ285e do 810_ Pom. 
I M'ESIII. WOUlI I 


! I 
I 


PIENIĄDZ 


15.000 


SKŁAD 
DETALICZNY 
KR. JADWIGI 20. 


Canna 
kwlu ezerwooy, mocne 

 sztuka 30 groo%Y. 
peleca ObudDo, P. Dą- 
browa, - MDgileńskL 
d
 


na L hipotek
 i krótk1 
c:saa poszukuje bardm 
soHdny właścicleI Oleru- 
chom
 wartc:lki 8)()()() 
Ofar1,J: Słowo Pomol'Bk. 
gl2820 


I"'
' 


Uczeń 
towałski mo&. &UJ Iglo- 
mt. Zełgno, po\\. Toru6. 
SL 8anaAkiewics, 
miatn. 1'l2821 


.. Służłca 
z dołmJmI polecenl&mi 
M wal do wez.elk:ch 
prac domowych I 08J'0- 
dowych potrzebna od 
kwletma. - KomoW!loka, 
Chełmt.a. Toruńska 3- 
(k Ifro 
I POSADY POSZUK. j 
Krawcowa 
p*- pomoc auł.. 
pracy w pracowni za 
akromnem wynagrodze- 
niem. Oferty do Sło...a 
PomonkJeso. 1 12801 


Mieszkanie 
o; pokojowe, ceotralDe o- 
gl'Sewanie w ll'ódmi.. 


Tucz 


Nowe 
lulpelu sze 
bpIIje iii, naj;ulej pry 
wa.blie. SVóteWBka. La- 
li_ 11 s bramy pję- 
aro. w aiech:e!t o&warte.. 
!'
 


Około 
15 tys. 
Da I bipoUk
 dom DO- 
wobudo,w&llY wart. łI5 
ty& potRuku
 Adree w 
administracji SłOWL 
«12873 


szJbko twiDJ.e na pra-- 
cWwej :eotnlime, nic 
nie etz-aci&. &Jiko -ę 
W%bogacisz. Do nabYcia 
w aptekach i droge- 
rjacb. g12891 


Potrzebna 
szwaczka 
męaluej bielimy, ReJta- 
na a. mleukanie ł.. 
112830 


ŚC1U do 1VyD&
L Ofer. 
t,. do 810_ d 2702 
Mieeakanie 
2 pokoje 
I: kuchn
 do wynajęcta 
I: ezęk;owem kupnem 
mebli Adrea _kaie 
Słowo Poro. g 
 


Wt:glel drzewny 

 
: :Jł=
 I POKOJE W OLNE I 
opKo\\aniu i luzem W. 
'Wagner, ut. Mickiewicza 
7S. gt2867 Umeblowane 
SPRZEDAŻ J I 2 pokoje 

dLie!ne. słoneczne I: 
piecYkiem gazowem, 
św;atłem elektr.. zaraz 
do wynajęciL l.&zlenna 
28, IL g 12864. 


Migdały 
.....rDq pl'Iebi.erane % 
-. ł,OO, 
SUłtanki 
.. - t6łte % ą. 3,00 
poleca 
__i, Pro- 
_ .. ci 
 


PouukuJt - wycho- 
waweT 
nauczyciela 
luli energlemej naaesy. 
eieiJu, muzyka, for\e- 
plan s Olemieckim aa 
popołudnI&. Olen,. do 
Słowa pod g128O'l 


Kieeskanł. 
pokol 
z kucbnł., uraz do wy. 
Daj
ia. Grunwaldzka 21 
g
 


Dam 
!OO III kauctl 11& 8tał
 
praco. Ofert,. do SIowa 
Pom. pod 1'12818 


Meb" 
II1JIIa1Dle l .kuchnie h- 
..je lIIę 
j i naj 

j, Xopermk& 
.. g 12SOO 


Darmo 

 ładn,. pra. 
l:eDt przy zakupie od t 
zł Lylko w 
j 
droIerJi. Cbełmi6sU 12. 
g wre 


Sprzedam 
luli 
wydzier:ławfę 
w powiat01l'em miŃCie 
na Pomorzu posiadlość 
h&DdIo
 z bardzo d0- 
brem punktem mia...-ta, z 
dwoma duiem.i m.eI!ua 
niami I: przyna1etnokia 
mi. S skład} wtem 3 po.- 
koje go6cinne, dwa ipi- 
chne. podw6ne. MaJn, 
do koni W dut.ym &kła 
daie prowadzona przez 
wiele lat z dobrem po\\O 
dzen:em interes koJon- 
jalny, des:)lacje, handel 
materjałów budowla- 
nych. opałowych. nasion 
j RLucznych na",o!.Ów. 
OfenJ przyjmuje Slo\\o 
Pomorek.e pod d
 


Ekspedientka 
mołe sł4j Z&l"U qloelt, 
do _ładu bławatów i 
pl&ll1.erjl. WarJa W-ł-. 
Toruil. ChełmiilBka 8. 
,12832 


PokoJ 


Pokój 


z kuchn:_ w)'llajmc bez 
chietDelItu małłeńetwu. 
umeblowany do w:rna
- Szeroka:n. II. podw6rze 
dL Podgórna" gl28U parter. g 12.';61 


B. sekretarz 
__dOWJ. koJ'elPODden.. 
polako - Diem.ec:.k.i. U. 
iltoWJ'. DI"""
 po. 
--łkuje poead,.. l.akJł 
dor)'VoCZO, Ofer\y do 818 
wa pod a1280S 


Koryntki Orzechy 
_ WlAlkia pnyborJ 
do eia8ta poleca najta- 
liej G
 Prosta 
10. d łł54 
Olej rzepakowy 
" btn 35, t litr 13. 
.
łk oWJ' % litra 
.. tIUl' 140. poleca JiU! 
GtnuwKi, Prosta JO. 
w.. 68ł. d 3d79 
Ziemniaki 
t.6łtomięsne, jadalne, 
..Industria. 04daJe w 
kał4eJ ilo6d po przy- 
-ępnej cen:e loco dom: 
.. Tran%)"t.' Przedzamcze 
20, tel 2łZ. k 17 ł5 


ZdrojowiSkO 
Inowrocław 
Sezon od t kWlem'.. - 
K¥lele lIOlaDkowe ja- 
do - bromowe, borowi- 
nowe, kwaaowW1owe. - 
Doakonale wvunld le
 
nlcze. Kuracje I'7csa1. 
towe. trócUo mineralne 
do pic
 IAtormuje LA. 

:L kl6C7 
Abatury 
pn,.JmuJ4j do po1t:ryda. 
M1cluewlcaa I
. II p. 
!«126aI) 
RadJoamatorzy 
kl1pUk uł1Wue anodo- 
_e balerje I 11ft,. zaka. 
ple IłOWej odllCS&Dl u 
uływan-. więkuy rabaL. 
Teodor Wakareq Toru4 
Skład rowerOw. IlaterjJ 
i _anzta.. mecharuczllJ' 
IoperD./lI.a 
. k UU7 


Pok6J 


Po&rzebna koJowe 
mieszkanie 
komfortowe. (wala), .10- 
necme. zdrowe, bliako 
centrum miuta. natych 
miast do wynajeda. O- 
ferty do Słowa Pomor- 
skiego. d 
 


dziewczyna 
wlejaka do WKJsłJtleb 
prac domow,.ch, robót. 
zaru.. JabIo4akl. Toruf1- 
Pnedm. dom starJ POCs 
&T.' g
 


umeblowany wyTIajmc 
%& 20, Jcczmienna 19, II 
,12882 


Po.amlejloCOW& 
dziewczyna 
s dobrem roLowaniem. 
dłusoletD.em.i Iwladee- 
LWam!. koch&j
 dLled 
prs,.jmWl poaad, do 
woyat.kleso. mołe &II 
ZUI.I\P1t 
 domu. 
Oferty do Slowa Pomor. 
ekletro pod gl2831 


PokóJ 


umeb10wany do wynaje 
cia zaraz.. Proata 2. I. 
pietro. gl2Si!ł 


Stangret 
do
 potrzeba,. do 
wlW eamotD,.. wiek ire- 
dnI, enVl';cmy w pracy 
s lwiadenwami" dhi«oleL 
ILlIOl1 i relenncjaml. 
Zgloe1t si, Szeroka 2S, 
Graejan Dł.broWlki. iD.a 
4ałD1a. k 181ł 

1J" lIJ&IWAllłb I 
ekSpedjentkl 
do luI,peIWIQ' damekkJb. 
Lubon:IMa, Kr. Jadwigi 
12-1'- , 12881 
Bufetowa 
potrzebDa do o
 10- 
&d. 8ultlennlcsa nr. '- 
.12800 


3 pokoje 
uchD1a do wynajęcia 11& 
wypoł,.czenlem 1000 zł, 
lub dziert.awa z&6ry KJ- 
liilakll«o 7, rćs Legjo. 
Dów, I'oepodan. gJi,871 
Mieszkanie 
Jednopokojow. clla -łarue. 
10 
chietne.o malień. 
.twa .-,.ajmę. Chała. nOH 
16Z w podw6rn. 1112SN 


WisZlłC& przed domma 
lub w oknie tabł:ca o 
woln)'1D 
pokoju 
rzadko ZWT6d uwagę 
osób posrukuj_cych po- 
kOJu umeblowanego. Na 
tom:ur ogł08ZeD:e w 
SłoWie Pomonkiem 
pl'leczy1a kat.dy. kto po 
koju szuka. 


Wózek 


dziecięcy dobrze ntrzymany 
na sprzedatGrudzl
dzka 8.5. 
{I 2895 
Pianino 


Czeladnik 
. 
nełnkko - wędl.narUi. 
plerw8J101"1Odna ałła. po- 
aukuje posady. Ad.... 
w SJowJe Pom. g l2:I!.;J6 


Meble 


pierwazorzędne korzystnie 
sprzedam ul Prc;ata 37. II. 
p. lewo. IJ2887 


_Qelklego rodzaju po 
cenach bardzo OlNlch, 
poleca Antoni G6recki, 
Toruń, te@'laraka -a. 
gł6wny magazyn By;! I [ DZIERŻAWY 
1'06ZU0. d 3946 I . 
Crr zajrzała Pani jut I 
u SIebie do 
I: zapedem elektr., dobre 
poloten:e I: mleszkanl('m 
wydzieriawię. Podgórna 
36. g 12829 


sw- 
osoba 
pMmkuje poead,. -łJIID 
dzielnej so-POd)'Di. zaj. 
mIe aI4 domowemi pn- 
caml. mtejlloooWOtt 000- 
jetDL Ofert,. do Słowa 
Pom, pod gl2886. 


Eleg. mieszkanIe 
s pokoje J kucbIllA Ja 
ballwaem. pl'l,. ulicy 
Szerokiej, I płr. na blg- 
ra lub pryw
 mi__ 
kaDIe l&l'U do wynajł- 
CJL es,.... u "* r.c6- 
rJ. ZBłoueDia do Adm. 
Słowa pod k157' 


Pokój 


- I umeblowany zaraz wy- 
. najlD4:. Jęezmlenna 15. 
parter. lewo. ,12787 


Wysokie zyski 
..kale bodowi a ckiklcb 
.-t_r&IłIt tu_kG..,... 
Oehojec:, 
 Piotro- 

 'kM. d ... 
Nowa taryfa celna wy 
ja6a.i a. d)acsego nabT 
ete 
, fv1.erko- 
I ] wyh J- -
- .. 
MIESIli. SZUKA :::... ... .... ..... · 
Poradnia prawna 
MI....... LlpcsJł-.. .... płI
 
mJ-.na pol TIII'U6 WIe- 
1rJ_1CS& .. -ła..wła 
-ł-JaLlue IIIRW,...... 
WSM I WJWtadOW'CM lO- 
DllłllDle i taDIo. d3M 


Rzetnictwo 


Pok6J 


kom6rkl 
lub na !!II.rych. ile tam 
181,. rzecz,. bezutytecz.- 
n) ch. a mogących IIU- 
nowtt dla kogo innego 
przedmiot praktyczny? 
Wszystkie tak.e przed- 
mioty motna sp:eni4:t.yt 
dając za kJtkadzle&iąt 
groszy ogło&zente "dro- 
bne" do Słowa Pomor- 
skiego. 


Agentów 
eoUdDJeb, "tJDOW&DJCb 

gj. WuJemno6ć, 
Sp6IdzielnJa Kndył.Owa, 
PomaA. 0e0b1.a1.e ąłoeu 
Di& HoI.eI ..folonia M To- 
ratI. w aoboł. I, 1LIedz.J... 
Ił e bID. w cod&łnach 1& 
_17. pn)'JmuJe p. 11fTl.... 
siak. Gr 968 


Z oeobllem weJ'elem wy- 
najmę. Fr&Ddakaiłaka 
II, II. .
 


Kelner 
s tray letnl
 pra"tyk
 I hl.. 
dectwemi plMnlo. posad,. 
Oferty do Slowa Pom. p04 
d.44S9. 


Doświadczony 
rolnik z z&wodu poezu- 
kuje -.oo--qoo morgów 
do w,.dz:ertawienla. O- 
ferty pod adr. J. Sehit- 
tkowskl, Grudz.ądz. Cheł 
mil1aka ł4. Gr )()8 
E!eganck!e. parterowe 
ubikacje 
handlowe nadaJ¥e si, 
takle na jadłodajnie za. 
nu do wyna
.a. La- 
Z'1Im& 28, 1L ,W!«ł 


PokóJ 


umeblowan,., przyjł!IDD} 
z O8Ibnem wejAdem'" 
wentua1Die :II utnJ'1D&- 
n:em. PrsedI&lDc:M 12. I. 
Il2'NI 


RZłł dca 
lrawaur SS lat a clobrel'ltl 
'wladecłwaml I pol.cenlaJDi 
1ł lat praktyki na w.oro- 
W)'cb mal
l"acla PomorP 
pralIni. zmienIt po.adę od 
15. IV. 33. lub p6lnlel. 
Łaakaw. aalonenlll przyj- 
mule L. SuruJk. Ort/la P 
M.lno pow. Grudzi.,dz. 
d-....'II  pokojowe poszuki- 
W&De. 
oaen1e Pi.... 
QOCb. sarcaa 63. 

 
2-3 pokOJe 


ł'*DD& dl) 
bufetu 
on& ckiewca,ua . ROłO- 
waDiam, mlle I II)'mpa.. 
Lycme lnOffą eię r.gloslt 
ReM. D
 DzIaJ. 
dowo. dII.ł& 


. 
M 


Gospodarstwo 
80 morg. zdam e6ree. 
PanOWJe po"l:adająCJ by. 
najmn.ej 10000 zł. mo- 
11\ się celem otpnku 
l.f!'łO;łlt. Adr.. poda Slo- 
wo. . ł.ł01 


Minogi 
s utuki 50 11', 
We durnla ryb, 
-.. 


Pokój 


po-..kuje'tv mle6ele )ub 
um..blowan,., Podmarna na Byd&OIłk:em. eamo- 
28, I. mleukanJe 5. tDa oeob&. OfenJ do Slo 
a1%782 _ PaaL . t288ł 


poleca 
Sccz,.t- 
. 12741
>>>
Wr.8S 


nowow Wionnn 
 
w bluzkach wełnianych 
B. Wllamowskl 
Toru.... 2eglarska 24. 


, '" . 


POLECENIA 


S.orer.
 
I w..te. ..moehod6w 
kupuJ_ .ajlepslle 
oliw
 
nmoebod. _ blaszankach 
i huem _Ił.nlel w SIaell 
Be"&yaowej w Toruaiu al 
ł..Uenna oboli kawiarni 
Europelskiel. Obałaia chid 
i noc. d 4316 


Czy byld w ClIkierai 
"S A V O Y" 
al Chelml6H.a 11 
fam DajmilIlI' pobyt, 1\111- 
lepsIla kawa i ciastka. 
Ceny ..I.kle. w i 
ła 
.,.;argaryna 1.00 
I JSZCZ kokosaW7 funt I 
(gs, koryntki % 0,35. ! 
;,!tan'. % 
'" .......- 
nka funt O,u, jablk. 
I lone funt 0,65 poleca 
1 Lm sklad" Kopernika 
11271!6 


Tani tydzle'" r 


MYDŁA 
I d.ł4Oł 
ROSlKOW 


HURTOWNIA 
Jan Kapczy"'skł 
lu S&.roka 15 S&uytDa 15 


Wapno 
pałea. " h..,II:.cII..lau 
aalua'al 
M. C.abek I S.k. 
Odd.. Tora" 
al. Pleralll:....b lIT. r6t 
Bro.ara.l. ul. e48. 


SlIwkl 
ory&iD&loe amel')'kail- 
alt.ie, oJ.bn)'Dll ..Oregon" 
% q Q.8O i 1.10, grzyby 
U
e 7JXJ poleca. 
G.....waJm. Proeta 10. 
(d ł2i67 


N.
 
płyty 
gramofonowe 
polec:a Elektra, 
ChełmiDab ł. tel. 5C.'S. 
(d ł200 


SPRZEDAŻ 


PIanina 


maneJ Ibm,. BetlJng 
odda,M tonY.llUe. ewell- 
tualnie ł- wpła.t,.. Tu- 
l'08toWlllU, akład planio, 
iw. Ducha lł. C. 12131 


Oswojone 
jelenie 1 ł
e para- 
mi lub pojed,.iteUJ do 
aprzedanlL Wiadomo6t: 
CzyłeWllka, Torua\, lA- 
Ijonów Z2. (I tt.ł27  4 &. 
dywanów 
.,Ekonomja'. WlększycIJ. tanio IP'Z&- 
leca na święta Utew- dam, Szopena 19. parter. 
tronL g
 
';c sz)'oklo trwale wę- _ 
iu) rozmaite, orar. m. 
pol6kie wędliny, kon- 
rwy. t6raw;ny. Kopł"r. 
ka 32. g 1
'662  
 10\ taniei 
lIezlcl. ..klankl, fi. 
...kl. taler.., ..r. 
Iy kawowe, '....d.. 
nlowe I obl.dowe. 
rnkl k.mlenne ltd. 
poleca 
SZJmańskl 
'n. I larol.11I: Sur. .JaluL 

 ..oh 12. do_ pau Ar.. 
u.......,.. 


""" 
Wu,etko, CO do pa. 
ItfpOW" d+417 
psznelnlclwa 


,e.I pOlrzebna dOIł-. 
eu 


J. Bułka łlleamla 

rodnlc. n/Drw. 
SpecjallloU ul 
..PIAST193s i . 
i k6uka Kanica. 
c-iIr Da łyueDl.. 


Klony 
cJe &lejowe, dn_ka 
&!, POleca Obudno, P- 
, Irowa, MOI'IleUka. 
d UlI 


OkazJa 
Lełan]u
 i kanapę tanio 
za.raz sprzedam. Batore- 
BO 26, podw6n.e, gl27i8 


Dobra lokata 


kapitału - !2 morgów 
roli Rubinkowo. kilo- 
mete 04 dworca Torud- 
Mokre, ołr.uyJnle l4l'&! 
na .przed&£. Oferty do 
Słowa Pomonkieco po1 
1 12Sli. 


Dom 
pl.łroW7 s wjazdem 1 
ogrodem apnedam ta. 
mo, Of-n, do Słowa 
Pum. pod. r11718 


, 


50- LOWO POMORg1?'" - nteadela, anIa !I kwłetJda 1133 Zol 


I RadIo 
3 lampowe na prąd ?'I; 
vnlenny 8przedam, Iilny \ 
I odbiór, IZO_ Chelmlń- 
ska ()t, I. piętro, le\\ o. 
gl
 
, .spruda;om I r 
I nowy na wykodczeniu 
l-pIętrowy, przy tram- 
waJu. dworcu, cena 9500 
róg t6łki¥,skiego, Wal 
dowskiej. Suezniak. 
gl28U 


Sprzedam 
... dom 
cena 3700, Toruń, Gra.- 
niczna 8. g I
 


Place 


budoWlane przy ulley 
TaJ'Kowej bllako dworca 
Toruń - Mokre .prze_ 
dam Alekeander &row- 
8ki. Wjelll.ll! Garbary 15. 

12813 


Motocykl 


a . ,ból głow 
 
"ł
I
' 
pi' oSIek ł taDka 
P.NA' 


Ku,pię 
piekarnię 
z wpłatą 5000 zł. Ofer- 
ty do Słowa I-'omorsltle- 
go pod d 
76 


Dom 


j"entuJ4cY ai4l, obc:iąrony 
trwałą. wpote
 kuPlę 
bez pOŚTednlków, 10- 
20 000 wpłacO. Oferty 
Slowo pomoraki e pod 
d łi03 


ł . 


DZIERŻAWY 


100 etr. caI'WOIIej., lIdro- 
wej mard1wt jadalnej 
od.stvi maj
ność Przy- 
siU. telefon Toru6 S1!. 
C I2008 


Wylęgowe 
jaja na,JnieAnieJaqch I"&- 
aowycb tur "Legboro-, 
łr..aM& Khaki ("A"Ipb-U 
rownJ" k
 polec:a 
bodowla. Toru6, DQbowa 
G6ra Mi, (w14I&&). k17'-1 


z _, lIpadlośdowel 
bardzo korayatnle ... 
eprAdał powcSa 1Iryt, 
Lando 


Skład 


D&daMc,. aię Da prac:ow- 
apn:edam taOlo. GruD- ni4/ &&rU do wynajęcia. 
w&ldzka 9-1L g 12812 Wladomo6t: 'w. Ducha 
12. L piętro. gl2766 


Dom 
z I mors. dobrej 0gro- 
dowej &leou korzyatnie, 
do eprsedłlllla. Ferber 
Tonll\ Ko6c:luazkl '7: 
g12823 


, S-Pl4ltrowy DOWOCZIIIDY, 
przy ruohliwej ulicy, do- 
chód 10000 epneaam. 
Wanmk.i kon;Y8tne. 0- 
tert,. Słowo Pomors.k.ie 
pod g12SOO 


Dom 


Maszyna 
do lJIB&Dia 11kładana, 
kud1nia gazowa, R0- 
werkI. dYmu kow&l. - 
Podmurna K g WT1 


Wózek 
!IpOrtow,. epnedam tanio 
MickieW1csa s.z. mi
 
kaDie 2. er 1 12828 


Gospodarstwo 
51-mOll'tlOwe w pow. lip- 
nowKim apnedam wy- 

owo tanio. Adres 
wskata Słowo Pom. 
gI2108 


Korzystnie 
sprzedam wag41 I przy- 
bory &LI'aguUarakie pod 
aulem, Ofeny w Słowie 
Pom. Dr. s26Z1 


Kacu 


Skład 


wolny na bławaty z u- 
rqdzeniem lub bez w 
najlepszem. pololeniu po 
uukiwany. Oferty Sło- 
wo Pom. pod d
 


Skład 


s mieazkamem, bardzo 
obazernem, nadający ai41 
dla katdej branty w 
c:enb'um Podgórza W"y- 
d%lertawio zaraz. Zgło. 
szenia: Wiktor Skrzyp- 
nik. Podg6rz - Toruit 
Pulaek..i1!8O lL g 12800 


Rzefnlctwo 


Któryż to rolnik 
głodzi swego konia 
by zaoszozędzić na 
owsie? To byłoby niemIł- 
drze. Blędnem byłoby 
również, gdyby Szanowna 
Pani dla zaoszozędzenia 
mydła ohoiała mniej prać 
BWIł bielisn,. Wnet ro.- 
padł.by się w strzępy. 
Szanowna Pani musiałaby 
zbyt ryohło wydać 50 zł 
na nowlł bielizn
, i to 
dlatego, te choiała za- 

 .. ouoz.ędzi6 5 zł n
 mydle. 
Ii ..
 Jejeh. Szanownej Pani 

 _ 
 za. leż" na swej. bieli- 
' 

 ) tn1e, wćwozas W1nna ją I 

 
 prać mydłem aKołlontay 
D 
 z pralką.. Bz anowna Pani 
 l 
..' nie powinna dać sobie R ' 
., wmówić ozegoś innego - 
nawet gd"by było nieoo 
ta ós ze. Mydło. Koł łon ta y 
s pralką a jut taóue, bo ,,; 
l1ydfo jut lepu e , . . 
 

 - . 
1 / . 

 
. . . 

1. ("f.. 

t
". 
,/
 . - "'
. -
 
Z Pro,Itą Jest l'pSZe___ ' 


")" 
. , 
\
 


, ] 


, 


1 


- 


, 
. 


8tr r 


--:: 


DLA WYBREDNYCH P.NOW I 
Oł Oddawna onektw''le OItna do ,olewa 


3". iJNIIM[ JlA

B
W6" 1.8D. 

 łut .s.
dzi
 do nabyci L 


Mieszkanie Kto cbee epoł,.ć &a.nł. 
5-pokojowe I. pIętro, i! amaczny, obfił,.. zdrow,. 
6kiepy do wynajęcia.. E. obiad 
Kohner1, Bóttana 5. 
112807 


kompletnie \1rZ4dzone z 
elektl'. maszynami w 
pełnym biegu kOrzy8tnie 
w:tJrjer'laW1o. ul, łĄko- 
wa Ił. 1 1281 5 Mieszkan ia 
I I kom.forwwe, S&opeaa 1ł 
7 - pokojowe na parte- 
MIESIK. WOLNE rze oraz 8-pokojowe L 
. , pi.łro. Dadaj
e sie i na 
bIura urzędowe, wynaJ- 
UL Bydgoska 10 u mo 1 m
ja. Bydgoska 
wła.Acicie1a domu, 
 SiudowskL 1 126ł8 
6-pokolowe 


zaraz. 6-pokojowe od 1. 
VI. 33. g12651 


Mieszkanie 
5-pokojowe, remonLowa.- 
ne, II ptr.. w Ar6dm.ie- 
ściu r.&l'&I: do wyn
ę- 
cia.. Doehn. Bankowa 8. 
d UI8 


jaja 
ruowe, wyl
e ,,Kba. 2 
lu CampbeU" DieAno6ć I zk -- 
około 200 dutych jaj m es -ł- 
rocznie poleca Zorai1aki. '-poł.ojowe kOmfortowe. 
Podgórz. Parkowa 2l . pokojem dla ałuł4eej, 
ct27e7 ałoaecsz» w Dowowybu- 
dowanej 
11łi z ogra- 
Restaurac j a dem pny uL Legjonów, 
... do wynajeeia od I majL 
. konceej-. IIU-łokanłem Wladomo6ć: Targowakl, 
epnedam, Poznai1. ..O
 . dyr. Mm. łelefOll lN5. 
za" 
rowskieso M-M. 1I278V 
k 1778 


Jaja 
w,wwowe bar "Legt1Or- 
OOw" białych po 20 gr. 
(D1ełoołć 170-200). 30 
rr,
) - 
pisklęta 
70 81". 1 si. 
nedaJe 
Kula, aliwXe" I"omonl. 
d łMXi 


Dom 
..ł.
 I K ogrodem 

 aL Wybict.i.. 
10 16-3). 1127\)8 


mało lIływaay lak DOWY. 
Z a J - ą C e Obelne4 molDa - p. MI- 
kołalcub - T o r _ . 
J OrDdd,uu 17. 
a j k a Z.r...dc. ....... 
I 
1751 

::
:
arł:.:. T_o 
w _ialkba _,bon. Kolonjalkę 
poleca d44!lO IpnedaJe r6tDe M&re narołn;k, dobry punkt, 
. weble, zegar)'. dyw&!l). a Iicsn_ klientel, pny- 
Ludwik KDni g porcel8D4. biblJoteki. ległe 2 pokoje s kuchni" 
biurka maboniowe, &n- a towarem aprsedam. 
Stary Rynek 
7. tyczne. "Oceulon". Ko.. I'ietseh, Byd&oslcz. N 
penUb .. . JI:5Q6 
 2a. 
 l2ZiI 


B ac:z:nołć l 
U
lcy, wojakowi, k.o- 
lejarze 3 pokoje, kuchni. 
ogród do wyDajoc1a lub 
w,.dKier&awteDla prą 
«laul" błtako dWOl'C& 
głóWDł!IfrOt Ton1n1L RYł'- 
da, Stawki. Warnaw. 
alta I. 1 128l' 
Ili-*anł. 
3-poko)owe 


1II0II8CZDe do wynaJocia, 
Da 
em.. 'Wtado- 
mo6t: Słow.ckle«o 61. 
UL prawL C 12808 


Tłuczeft 
cel!anJ' a p1ac6w PnJ Mieszkanie 
ul. 26llt1ewskie,o epn.e. 2-sIokoJowe . kuchni, 
dam. MlckJewicz.a 18, II. łuie
 i jednopokojo- 
telefon Ue. &12713 we do WYnaJ
IL Kra.- 
..ewwero '" Lewan- 
dcnnk1. S 12838 


Mieszkanie 

pokojowe do \\yDaję- 
cia. Toruń. Mlckie\\icza. 
112. firma .Tecsa", 
.ł- 


I MIESZII. SZUKA I 
250 - 360 zł 


rocznie (lnie&. :5-:J zł) 
r.apłac:e za jeden pokój 
I kuc:hn1.ą, I przedpoko- 
jem. Oferty do Słowa 
Pam. pod d.«5O 


PoszukuJ, 
S-ł pokoJ. m!"'&nla s 
wYgodami (Aród.mieście). 
zaraz lub pOtniej. Zgło- 
szenia do Słowa Pomor- 
Kieso. 1J2:)].2 
ł--5 pokojowe 
mieszkanie 
11i1lzellde pn:)"naleł.Doki. 
IDId:łlwie B,.dgoekle 
Przedmieście od 1 lipca 
wZ8lędwe I aerwca po- 
u.ukuje. Ofert,.: Słowo 
Pom. k 1718 


3-pokolowe 
mieeU.ame s ku
 
poemk'u;.. Of..-ty do 
Słowa Pom. d ł066 


L 


RÓŻNE 


Da maMe, majchle 10: 
MiokJewłc:za lO!, L 
. 1 12722 


Ostrzegam 
pned W7naj
em skła.- 
du pn,. ulicy Kościusr- 
ki 89, bez mojej wiechy 
n:e r.ezwa.!am. Właf:ci- 
ciel g 12&2 


J'rzyjmuJe 
sztywną bielimę do pra- 
nia i praeowania, po 
milanie zniton)"ch ce- 
nach. Slowaełdego nr. 
83. 1 1ZT75 
Blacharstwo 
i instalacje 
.odocivowo - kanało- 
we W1konuje po cenach 
pn;J'I!
pnyc:.h, A. Juch- 
nlcki. Kopernika 17. fe- 
lefOll. 219. d '1111 


Nowoczesne 


UlTĄ4Ullla wodoleczni- 
cze, inbałacje solanko- 
we, emanatorjum rado- 
we, k&y)ie1e borowinowe 
posiada -łrojo,,-isko Ino 
wrocław. :Reumat)ztn, , 
artretTmI, choroby pru- 
mIan, materji, kobI_ I 
d
 Del'WO.'e, poru.: 
nia.. Kuracje Tyrl:Rłfowe,. 
Informuje 
 
k 1780 


Ogrodzenie 
-ł&Ua droc1ane, oe)'Dko- 
) wane, drut kolcs.aaty, 0- 
na po6dzi. Oferu,M Daj 
konptniej. WlocłaWllka 
Centn.1a telua Hakon, 
Włod.aw.k.. C tz.'17 


Udzielam 
porad pBWDyeb, zał&. 
t\\lam eprawy sąd:we. 
adminiltl'aCyjne, poda
 
kowe itd. Ad&Dl8kl. d0- 
radca prawny, Toraii. 
Sukiennicza 
 


- Odlewy 
łeliwne, metalowe. _a- 
Io
'e, lano.JI:ute wykonu 
je i dosta.rcZ& konyst- 
nie F. Aujawski. fabry- 
ka maszyn, odle\\ Dla t&- 
laza, telefon 1ł8S. cUłO'7 


Moje bezkonkurencyj- 
ne środki bomeopatycz- 
no - Biało,. e, leczą bes 
i.la.du \\9IZystkie, nawet 
najbardziej zaa \\ anso. 
\\ &De pnypadłoścI 
gruflicy 
(suchoty). L«zą row- 
niet .,syfilis" i jego ",ku(... 
łr.L recydywa W)""kluczo- 
na. Pau tem cier- 
pienia t.oł
ka, kIszek. 
w_troby, płuc, nerkowe. 
nerwowe, sercowe, kobie- 
ce, wener)'czne, reuma- 
tTcme .artret} eme. skle- 

 l łrine. Zgło!mln a 
pisemne lub oeob:ste. 
Poma1am licz:oe podrię- 
kowa.oiL Zakład Pny. 
rodol
C'1:V Yarmolo- 
wet Króle\\..ka Huta, Ry- 
nek 7. kl5U 


MATRYMONJALN
 I 
Kawaler 
lat S7, lK)SiadaW:7 w 
m:ekie na Pomonu 
mnieje,q fabrynko i nie 
rucbomoić war106cl 50 
ty&. oteD1 się t,ylko & Po- 
monanką do lat 35, re- 
Il&ijlJ&. gospodar
 i in- 
teligentną.. poaładail\
 
ca 15 ty.. majątku w 
dowolnej postaci. Oferty 
do Slo\\. Pomorakiego 
pod d.łlł 


Zakłada 

Je asro&!J. owo.. 
co..... w
 parko- 
we. Specjałista Asro- 
technik. Kajeonki. KOlIa 
Cb ełmnW,. 8L 112836 
..Mimoza" 
A!IIolwentka .Unlweni- 
te de beaute" Cedib . 
ParJtu. pn)'jm
e Remont 
uczenice 
wssetk.1ch maAąD ro1Dl- 
Odmładza, uauwa wae1. csyc:.h l pnemyaJ.owych, 
kle wady, cery i wł0e6w W)"konuJ. aumipnnte I 
I'nyc.iemnla brv"j i ,""- kor&,.stDie, F. Kujawak" 
II}'. Toruli. SaeI'ok
 :.r.. fa.br)'k& mau)"1I, odlew- 
D ł--a. 41 
_
 ..... _ 41 łq, 


Budujemy 
lu f'mansuJemy domy, 
wilie, IrOSp04ant.'a ilp. 
Dłu«otermiDOwy kred1't 
do
" L bjpot.e.k.i. - 
S. B. P. Poma11, MaJU. 
Foeha 5a, (maczek lIa 
odpow1edi). k I
 


Wdowa 
lat 
 2 dl'ieci. posiada. 
Jąca komfortov. o Unlą- 

ne 1DleBkanle. 3 I,y- 
Sl
 iO\OwkJ. ł-ln0l\ć 
war
 15 tT

. po- 
",kuJe tntehgenLnł-lo 
mę&.c&J'1Zly w celu ma- 
tr)"IJlODjalD) DL Miłe 
 

 Widliw WlędnIc\ 
emeryci., JakOtft panO: 
wie bnDły kurif''k.j. 
OCelot)' do 
Io\\ I'omor_ 
...... .... -łQIIł
>>>
Str. ta. 


POLECENIA 


Trwałe 
po1\csodlY i tkarpety L. 
Ponła.i, M06t Pauliń- 
ws. dł:297 


Mąkę 
psz.nn" I I)'tnl" najł&- 
niej u GorzFkiego. Ma- 
łe Garbar)' !lI. g 1;.";'6ł 


Kujawski 
WJJrtorja g:
:: 
o'uj
-I 
cy sie t}'lkO w skłaj
e 
m"ki Małe Garbar} 10 
. gl£765 


Piegi 
USUW" pod gwarancj" 
.
-\xela" krem; sloik tyl- 
ko 2 d. J. Gadebusch, 
Poznań, l"owa 7. C. (
'92 


LI . sy w ro=aitych 
illltunkecb oru 
szyjki. kU"'lIty i wuel 
kil' Um!! kołniule po- 
leca &&ale I tada." o 
PracewDla hter 
S2nt,a. 7. 


r - - 
 
1S
ropf 

.?:


:::;) 
 r.:lr
 
(cI__) 
. uaJe;»' ero.., .. fluat 
de uIIJd. w 1IkI_ 11:.- 
I_Jol.JeII: 
J. HoIIau. 
KokIunkl .. 
J. Ruluew.1I:I 
Onbl,lWI:a 11. 
P. N.wn Su.".. :10 
D.. Ia..iUlI:I Ryllall:l łL 
L W,ł.lew.b 
IIIIcli:lewlc.. lU, 
SI. SM p,..lI:ow. 3- 
L )ooc.. PocIrin 
Po.I..lI:lep .. 
L lIIIcd:..okI IlJIleI 
N.woalel*1I:I 21 
JL Zacr*b S_a CIIeI- 
I ml6.b UB.. 
..Luball-Wronki M 
rn._ Zł.... s.. /Ule. 

 Odd.la' . T_la 
 
iii.: 
_ a Loblcto 3IIIS8 tel, 
.iIII 


i 


- - ':... . 


...' 


S
"'C .: 


-;, 


N.jł_ue fr6dło ukupu 
w6d6w lhiecięcych 
Wielki wybór I 
11. Sietkrnann 


1fr. as. 


",LOWO POJIIIOftBIUB- _ ale4deJ.. dDła . kwlehWI 1m Ro 


- 


NA PIEKNE WIOSENNE POGODY I 
. 


DLA DZIECh 


5.-  
"), 


. \ 
"  


Nr. 19-26 M. 564H)5 
Dziecięce pantofelki na paseczku z bronzo- 
wego bobu. 27-J.4 li. 6.- 


6.- 


, J';- . 
v' .  


..  
. ' 


". 


-t 


I 


'-- 
Nr. 19-26 · - M. 266HXI 
Noimloclszym wygodn. buet'1d. które nie 
przeszkocllajq ro..woJowi n6iki. 


9.- 


. 


. 


., 
.. /"\ 
, .  
",,' ... 


Nr. 27-34 M. 6622-22 
Czarne lub bronzowe bobowe p61buct1d dla 
chłopc6w na Innej sk6nonej podeszwi.. 
Nr. 35-38 Zł. 1.2.- 


10.- 
, 


r---. 


. 
.'. .   '  


"--- - . 
- M. 3662-22 
Bobowe buCl"ki dla chIoox6w na sk6nanel 
podeszwie. Od Nr. »-38 Zl I.... 
KORZYSTAJCIE Z NASZYCH 


D a m s k i e pończoszki 


iedwabne Zł. 1.20 - 1.50 
2
 - 3.- - 4.50 


... . :J':-:';i
j
! STOCZNIA GDANSKA 

apet
 URZĄDZENi'AvCHŁODNICZE 
t Farby ; DlA MJ06 
Laki - ery HAL TABGOWYCH, B'B
YCB, BZEl
l, 
B&I)""&O", ILlCl"&)ł. 
..Ikorzyabllej ł'''BB\ IL CZUiOL"D', 
HURTOWNIA D(I1ELI, BL.,UlRACYl, ('('
IER!III, 
Jan Kapczyński ZUUDUW alUSIU..ltD, JI.ł.S"BJI, 
111. Szeroka J5 SZCl'ytAa 15 
ZI'IT.ł.LI, PD
OY.ł.TO". 
AUTOMATY CHŁODNICZE ..6LACIA" 
ODPOWlED!C1:E Dl-' IlIAUCH I ŚREDNICH uJU,ADÓ'fi. 
CENTRALA. aoAASK WERFTGASSE 4. 
TU-: 21441-47; ADRES TELI!6R.: STOCZHL\ GDAŃSKA. 


IłASIONA 


waJ'rfYDe. mato.. e. pa- 
newne o n.jwybuj sile 
ki.lkowaniL 
n..lo.. b.rak6w 
putewnyc.h UZnaDe przn 
Pom. bb. Roln. o najwyt- 
.:Jej ,ile kielkowani. tbłte 
18 d. curwOM 22 Zł. 
Dopóki zapas .tara,. 
I Drzewka 
 I 
owocowe 
ku....., 
w wielkim 
wybone. 
1.lnUII'1 
h!lminkl tl 
hr. Jerz
6 . 
Telefon 326  
,  


RetDlm
[
ie 

i lakonni ' 
znane od 1802 rok.. 
Re..I.jll tołlldek, chrom" od re.. 
...tl/zmu, clupie6 wllłroa.y, ud. 
miernej ot
lo.cl. .rtretyzmu, u- 
deruń krwi do .low3" uśmierzaj" 
hemoroidy. czy,z:c&.\ krew . pny 
_kłonoKiacb do obstrukcji -ł- lallo- 
c,m 6codlóem przeczyucl'ajł-CT DL 
U
cie J do 2 pł.ułek Da DOC. 
Cena pud. d 1,M wyrobu aptekaru 
mrf8mJi1. IIISIalI. 11. S... .. n 

i'-d.
.-. Zakonnikiem. M

I 


DLA PA "'I 
8.- 
 
.. .. 


M. 9875-03 
Aksamitny pan'ofelek. a6lenko lub na po- 
seczku. jest nojmodni.juy i I:ast,puj. zamsz. 


10.- 

 


M. 1
52 
Damskie oksamitn. pantofelki na sIupItowym 
lub froncuslrinł obcosie. 


12.- ". 


\ 
\ 
I 


\' 

/ 


,I '
 
J 


'-"" 


.
 


M. 167
" 
Elegancki pantofelek na pasecz.Itu z czar- 
nego lub bron.zowego boIt:aI. guIłownie 
ozdobiony. 


16.- 


.  


A-AS'Lo.....,..-- 


.... 
M. 4635-3P 
EIegancId I wygodny p6/bvcIIr sportowy z 
ł-nz
 boksu. który uzupełnia 0d- 
powiednio lPQrłowy str6i. 


DLA PANO.W, 


»Trompkl«. Obuwł. do 
pracy. lportu I na wy- 
cleczld l: trwa/ego 
pł6tna na gumowel 
podeszwie. I 
Nr. 34-38 


./ . 


. 


.:. 


J 


4.- 


.... 


',.. 


'\ 
- . , 
... -.. .. 


Nr. 26-28 ZI. 2.. 
Nr. 29-33 Zł. 1. 
Nr. 39""'5 Zł. 5.. 


14.-,/ 

, 


,-.  


"' 
", 
, 


Art. T927-12 
P6IbudId. . bOl'lloweQO bobu deł.cego. 
na trwaIei słt6rzaneł DOdeuwłe. 
M. 1m-u 
Cz_ lUIurowan. 
buciki l: 1110cnegO bok- 
au no InneJ ak6rzaneł 
podeszwI.. 
16.-,..... 
"'( 

 


C)  
 
19.- .. , 
--- 
. .- 
" 


"' 


\ 
2-- 


Ol 


M. 1837-21 
Begondle lokfertd do foka. 
GI zYsłWO . 
na spacery. Skórzana pocIesz_. 1U. 


DOSKONALE 


URZĄDZONYCH 
. 


WARsrrATOw 


REPARACYJNYCH. 


, 


f A B R Y IC A W C H E t M IC U. 


Juj: dziś 


nale
 um6wił lo. I kl..y 27 Lot. p.A.tw. 
. ",..ej . wielkich ",aruycla kolekłurl'e 


SZCZ
SCIE 
L. Targownika 
Warsuw.. Włenbow. 7. 
p o r. II: P i e r wal Tłted cs... ia'Dieaua loterii 
.16wna wytrUła w ucsłłUwyaa wyp.dku wyIłOai 
Dwa miljony złotych. 
_ 0.61- cło Wf....nl. okolo t5.000.ooo at - 
C E N A ." loau d. 10. I-I c:a1e,o 100u zł. 40. 


CIII.nlenle I kl.., J.
 18-80 ....J. r. b. 
Zam6wieoia :zamiejac:owe ..I.twiaM a" odW1"o'nł- 
ponłą. Konto P. K. O. 10241 II 17711 


\\ 
I 

}' 
ł'.- \ t
 


,,, 
,


",.\. \...' . 


'
\J '.
  


I 


noepr
 -I!e 
!Jydgodr.afa1r,ł.aPm6w t: 
. .' ,_. \o.TaI 1100 


. 


. . 


Skar p etki m ę skie, 
Zł. 0.60# 0.90 - 1.20 
Pończ oszki dziecię
!-ł 
Zł. 0.90 - 1.70 


-- , 


A'l MAtO roSZTUI 
Ar. OUZO DAJt 
Ku... jO-ł'ooarn. ł'
N 
. I 
dht o ...,11l1li podlOjI w aWGId' 
mieakuiu. Uauł-CII DQdIol\a tyu" 
uy te PaDł dom. dIN Die tylko 
ele;lIIłCle- ale I o bl'ien, Z
"': 
do podl6t ..IAA"IEJ Sł.On CA . 
f.rbuje -łOSftant.IDle białe ,ełI'f 
na m"ho. lub oraec:1a. 1111 


'.  
 ,,;. . ) 

."I'.J
.
 


- u
taw H
ij
rl i 


T oruA. 
Tel 517. SI.ro ka " 


- 


.: 


Uchwała. 


- 


5N.14/32 
W orawłe odrocNal. .yplat ToruHkN! H" 
M.karonu Toru" . Mokre umarll'll ale po.',powa '1 lo 
poblel.wcN z powodu trpl,wu terminu 

t8: 
wyplat. . 
TorufI, dnia to latelo 1Q31. 
SlId GrOdzki. 


A b O n a m e n t w .luped,cłi i ał-Cjach mlelKOWJcla 2,50
, w .ietlCj3CIa umiejac. 
2.ao 7-1. pun poczłę lU z odnoazenIem 2,89 zł, przn rMnoli- 
deJł IDlejsc. UIO d. zamiejac:. 2.90 zł. pod op..h w Polsce 5.
 zł, 1'''2ranlq 8.00 z!, 
w Gd.i!aku 2 IId
 z dostarczeniem 2.30 IId. W razie wypad" w apowod. aiłł- wytn., 
pruezk6d '" ukladzie. etrajk6w. konlUka' itp.. 
 dawnlct_ DiD odpowlllda l1'li ni.dol'une- 
nie ,ł.mll. obon_cI Dle maił- prll... domejat iii, SlleoIosłarczoSlych aamerów. odazkodowa6 
lub zwr01a abollamenla. = KoIoto czekowe P. K. O. Poznai!. .... 2006G5, 
Oddzlal w Gr.dzllldz.. Mickiewicz. 22. Tel. 207. 


O cł ł . wlenl' allil... .. atroale 7.I_oweł 20 11'. .a .tronl. .....t_aI 

 OSZenICi 4-III_ej GO f.r. u 2 I 3 lI'roale 80 lir. tla I etr. Joo f.r. Drob'ł- 
wiu" napisowy 25 l'. kdde tlaatępne "owo 10 ,r. Do 15 !lł6.. 1,('0 al Dla poel'ukta. 
lł-cycla pr.c, do 10 
16w 50 ". Komunikety Sb IV wlera. teketowy. Puy lIł- do ." 
6cl..,atl 1 u nalety'ołcl lub pr.y lIon.uraach r.b.t odpada. OglOluDia lI,dow. 35 .r III 
w,ru I'wykiym drukiem. Za termiII. druk I p",epl.. "'leJaca oaJoa.. ala odpowl.da
'. 
Koat. bankowe I OBDk Zwł'lzku Sp. Z.,obk_ycla. Torualu. Ko.. KUli Oan.. m. Torul lIL 
Oddzl.ł w Chelmty. ul. ToruA.k. S8. ·
>>>