/kb_1939_05_26_nr1200001_0001.djvu

			1'rUd.ł... _J 
. ':\.# 

ctt. 
 poczł-7* ł r .....\.... 
" ..... W7P&41<6. 
.odow An1c.. ..Q 
W74awnJctwO D1e 04powlada . ĄiIf/; 
maj. prawa do 04aU04owaala. Jłę.. 
 
____ Jle4akcja prąJml\Je 04 104%- b 
MIesIęcznle I doetaw, Ił 1.95. 


. 


piątek, 26 maja 1939 r. 
RoCznik XVIII - Numer 120 


.. 


BYDGOSKI 


th.' ' . _......... 
. - -. -łrooIe 1. 1fl'OOZ7, 
_ ...... . ....,. _ .... . 
. ... ...., ł ..teJ .. 1fl'OOZ7. DA 
.s.s.ącll ........ . ..... . 
. . dzIa]e octoamJowym . e'tOSZ7. 
DroIIM ...,. .. _ .,na Je...ą. OII...-Ja pn:yJmuJe Alę do 
loda. . pne4 potudnI_ . .obOł7 I 4DI pne4 łw1
m1 do go4s. .. 
KoIIto P. Jt. o. I'amd .. ..... - 'hIefoa Adm1n1ńraC:II Dl' ł-a. 
&uJM anfłcm7 ł 1llleS- 04bł- .,.4&_ ł ..,.,. .,.4aDia: W. ap __A__ ""''' mp lan 10 -. 
Dnkamła I'a
 1IłU:1cIeI MwanlPawlowlld..
 IILKara. I'ocba II. 
MI ....- ...  ..,..... 


--ł- 
...1.1111. 
-łraJk6w. 
.ł.-eł ale 
. n4a1teJa ale 
. Dl' 1tH.  SI. Narodowe I P. P. s.1 Wł k - I - k dl N - , 
"'
.J-
 - ........- 
poświęcono znacznie mniej uwagi. nU- 
 
by na to zasługiwały. Jest to zrozu- 
 
miałe - a jednak nad wynikami wy- 
 
borów ubiegłej niedzieli do porzłdku 
 
dziennego przejść nie można. 
 
Przede wszystkim w wyborach tych 
 
uderza jedno - wielki sukces list 
 
Obozu Narodowego oraz duie zdoby- 
 
eze wyborcze P. P. S. przy nadspodzle- 
 
wanie wielkim niepowodzeniu list O. 
 
Z. N. Ssj. miasta, w których O. Z. N. E 
poniósł wprost sromotnł klęskę, mimo 
 
= 
iż szedł do wyborów nie pod własnł 
 
flaglj, lecz pod różnymi nazwami E 
"chrześcijailsko - narodowo - gospo- 
 
darczymi'" zapraszajic na swoje listy 
 
głównie urżędników I zależne sfery 
 
gospodarcze. 
 
Obóz Narodowy największy triumf 
 
odniósł we Lwowie, gdzie z 5 manda- 
 
tów dotychczasowych wzrósł do 22 
 
... 
krzeseł radzieckich. A więc prz)rost E 
okregło ł50 - procentowy I I to mimo 
 
unieważnienia list narodowych w 3 
 
okręgach. co wyszło na zdrowie O. Z. 
 
= - 
N.. który mimo tej premii zdołał osi,,- S 
nIĆ tylko !ł mandaty zamiast posia- 
 
danych dotą.d ł6. Socjaliści wzięli 10 
 
mandatów (mielI 5). żydzi 16, zaś 
 
Ukralilcy ani jednego, co jest najbar- I = 
dziej pocieszajłcym rezultatem, świad- 40 Ima lortylilulcjł .......c.oltycL 
cz.Cy
 o ab
urd
noścl jakichkolwiek B nil n (tel. wł.). Wiadomo
 o Według nie daJłcych II, spra
d%ić 
"praw' ukraińskich do grodu Lwa. = zalaniu cz,ści "linii Zygfryda" wywo- informacji, w tych dolnych kazama- 
W Wilnie Obóz Narodowy również 
 łała w Berlinie olbrzymił konsterna- tach fortecznych zatonęło kilkuset żoł- 
08iH'Dłł wielki sukcea. Szedł copraw- 
cję. Według ostatnio nadeszłych de- nlerzy niemieckich. leszcze większe 
da w bloku z narodowymi pilsudczy- 
pesz wody Renu zalały fortyfikacje ,,11- s. straty w materiale wojennym. Cał,. 
kaml (grupa "Słowa" W)-puszczonego 
 nil Zygfryda" na przestrzeni przeszło szereg precyzyjn)'ch urqdzeń we- 
niedawno z Berezy red. Mackiewicza), 
50 km. Mimo natychmiastowej akcji wnętrznych. został 
ałkowicie zniszczo- 
ale cyfra 27 mandatów narodowych w 
rat0v.:nlczej nie zdołano w czas os
zec ny wz
lędm
 pow
l
 uszk
dzony: . 
W ' I I t k d jaki Ikt d . == Załogi podziemnych części fortyfika- Najbardziej uCIerpIał odcmek hOli 
I n e o re or , na n w Z1- CI . CI. łI: Z- 
siejszych czasach liczyć nie mógł. O. 
 cYJ. ( III aIuy.. e. "eJ). 
Z. N. wzlił 19 mandatów. czyli stracił 5innIIInIllIftlIllDlUIIUIUUIIIIIIIIIIUIUIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIUlIIIIIJIIIIIIIIIIWIDIUID 
połowę miejsc, I to mimo zaciekłej większo
 zatrzymuj,c tylko 19 man- dlaczego eocjaliścl znaletlI tym razem 
I rozpaczliwej walki o utrzymanie po- datów. więcej zwolenników niż dawniej. Otół 
przedniego stanu posiadania. Zagłębie Dtbrowskie wyrafnie opo- zna1etli Ich więcej dlatego, że rzucili 
W wielu innych miastach rezultat wiedziało się za P. P. S. W takim Sos- w tłumy nie oklepane hasła "solidar- 
był podobny. Wszędzie listy narodowe nowcu P. P. S. na ł8 mandatów aamo ności międzynarodowej", lecz hasła na- 
skupiły wielkI ność głosów. wszędzie zdobyło 25. w Dtbrowle Górniczej na rodowe - tak narodowe I -. hasła 
_ z małymi wyjłtkami - nowe naro- 82 mandaty at 24. w Czeladzi na 24 obronności kraju I gotowości do ofiar 
dowe reprezentacje radzieckie będ, mandaty 15. gdy wspólna lista Str. na rzecz państwa. Ten język. język s 
liczniejsze, z wyjłtklem miast, w któ- Nar. I O. Z. N. tylko 9. W Zawlerciu 19()6 r., robotnik polski rozumie i tym 
rych z tych czy Innych powodów P. P. S. ma 12 mandatów, O. Z. N. tł. Językiem głównie skaptowała P. P. S. 
I względów unlewatnlono listy naro- a Str. Nar. 2. W B,dzlnie na S8 man- głosy robotnicze na swoje list,. Nie 
dowe, jak np. w Przemyślu, oraz Za- datów P. P. S. 16, O. Z. N. 7. (Zydzl naleiy zapominać, te ta wOjowniczość 
gł,bla DtbroWlkiego. gdzie walne zwy- tam wzięli at 15 mandatów). W SiMt- P. P. S. mniej wypływa z nastaWienia 
clęstwo odnieśli socjaliści. Z więk- cach na Podlasiu socjaliści wzięli po- antyniemieckiego, ne z nienawiści do 
szych miast tylko w Lublinie za- łowę mandatów (16). Nawet w Zako- Hitlera I jego narodowego locjalizmu. 
wieclII narodowcy. ołrzymujłc zaled- panem na 2ł mandaty otrzymali 7 Robotnik polskf jednak w te subtelno- 
wie 7 mandatów. gdy O. Z. N. zdobył 16. miejsc. (Str. Ludowe 7. O. Z. N. 6, ścl polityczne nie wnika. lemu wy- 
a P. P. S. Ił. O przyczynach tej klęski Str. Nar. ł). Większość zdobyli socja- starczajł hasła zgodne z interesem palt 
narodowej pisze Izczerze lubelski or- liści równie! w Brześciu Kujawskim atwowym I narodowym Polski - a 
gan Str. Nar. (patrz "Co plszi Inni-'" (9 mandatów na ogółem 16). Przemyśl przyznać trzeba, że w t e j c h w I l I 
na Itr. S). bynajmniej nie tuszuj,c dał im 13 radnych, Nowy Sicz lO, So- hasla socjalistyczne pokrywaj, si, 
awoich właanych win. chaczew 11. Ostrów Świętokrzyski lS. z hasłami innych obozów polskich. 
80cjallścl wyratn, klęskę ponieśli Te I Inne jeszcze sukcesy P. P. S., Możemy nad sukcesami wyborczymi 
VI Częstochowie, gdzie zdobyli tylko w mniejszych miastach. wywołały na P. P. S. ubolewać - cieszyć natomia!!t 
7 mandatów. a posiadali 12, natomiast łamach pism socjalistycznych praw- musi nas, że sukcesu tego nie uzyska- 
poprawIło swój stan posiadania z 13 dziwy szał radości. "Robotnik" I "Dzien no drogł radykalizacji mas pracujł- 
na 16 mandatów Str. Nar. Również nik Ludowy" nazywaj/ł ni
dzielny wy- cych, lecz raczej w drodze procesu 
Radom Ipneniewierzył elę socjall- nik wyborów "bUłcym w oczy trlum- unaradawiania robotnika polskiego. 
noaa. 
 P.. .. Iłraeiło tam absolutn. fem PPS.... zapominaj, jednak doda6, Reasumuj,c wyniki wyborów ni.. 


- 

 

---- -- 


Pit:ciorac
ki kanadyjskie vr-ed anglellJką parą królewlJką. 


F 


; 
,
- 


:...
 
la 


. 


I 


.,  
. 


-- 


'1 
.- 
ł 


'. 


" 


, 

 


Pi(c-ioranki kanadllj,ku. które blIlII p,.;ed.-.
wLorłtJ anlliel,kiej par;;e kTóltJwlli'e/. po 
nDOim pn:ub:friw"tła tlwa7:1ee '" ForoJlto. -tV Irod.h (vi CIIlirtdru} lekan dr. fIa/Ol. 
Ptcaorl1C':dc; J'r
lfPlllrlf do ToronU) w t(,w4rzlf"u'ie 6woic,," ",d
c6w f 'WlfIO 7 rodu1ł- 
,heli. Prawnvm opieJcu_ pięciorac:k6w jut. jlck wiadomo. kr61 aftgidski. (Zdjt:c
 
pr
llano drol1ą radiol1T'aficS7łq). - -


 
 -
 


- 


Pierwsze "ofiary" linii Zygfryda. 


oryginał paktu z Niemcami oraz złożył 
sprawozdanie ze swego pobytu w Ber- 
linie. 
Król włoski wystosował do min. 
Ciano następujGCY telegram: ..W dnia 
pańskiego powrotu do ojczyzny z rado- 
ścił przesyłam panu wyrery mego naj- 
żywszego zadowolenia oraz zapewnie- 
nia, jak bardzo doceniam pailsk, pract 
mozolnł i realizatorsk,". 
Uderza, że w depeszy tej nie ma ani 
słowa o Niemczech I o pobycie s Ber- 
linie, ani podzl,kowanla za przeprowa- 
dzenie t
o paktu. 


To się Włochom podobało! 


Wielkł sensację w świecie politycs 
nym wywołały wczorajsze uroczysto- 
ści, odbyte w całych Włoszech. w rocz- 
nicę Przystłpienia Włoch do wojny 
światowej przeciw Austrii. Węgrom 
i Niemcom. Rzym udekorowany .b)ł 
sztandarami, składy i urztdy zam- 
knięto. 
W całych Włoszech oddziały woj- 
£lka, milicji i młoddei:y liktonklej 
składaly hołd przed pomnikiem pole- 
głych w wojnie światowej. W Rzymie 
na wieży kapitoliiIskiej wcięgnięto na 
maszt sztandar narodowy. Balkony 
i okna Kapitolu ozdobiono arrasami. 
Inne gmachy udekorowano flagami 
miasta Rzymu. U stóp pomnika 
ie- 
znanego 2:ołnierza złożono wieniec 
imieniem obywateli stolicy. 
Na placu Navona odbyły siO zbiórki 
kombatantów I inwalidów wojennych, 
którzy następnie ruszyli pochodem 
przez miasto z orkiestrami i złożyli 
hołd na grobie Nieznanego Zołnierza. 
Wszędzie panował wielki entuzjazm. 
Uroczystości te przypadły bardzo do 
gustu "lochom. którym wolno było 
tym razem głośno objawiać swe praw- 
dziwe uczucia. 
Prasa niemiecka o uroczystościach 
antyniemieckich we Włoszech nie po- 
daje ani słowa. 
IIImlllllmmllllllDIIDlllllllllllllmmnllllmlll1l 
dzielnych naleiy stwierdzić krótko: 
miasta pOlskie organizuj, się w dwóch 
wielkich obozach politycznych: w 
Stronnictwie Narodowym I P. P. 8. 
Dawniejsze szeregi "sanacyjne" czł- 
śclowo wracajł do Obozu Narodowego, 
częściowo do P. P. S. Każdy wraca na 
to podw6rko, z którego kiedyś, naj- 
częściej dla celów koniunkturalnych. 
wyszedł. 
Wielka prawica narodowa I wielka 
lewica socjalistyczna przy zdruzgota- 
nym centrum - tak oto Egodnie z 
prawdł nazwać musimy oblicze dzisiej- 
sze miast polskich. Cieszy nas wiet. 
kf sukces Obozu Narodowego. Na 
szczęście nie ma zbytniego powodu do 
rozpaczy nad sukcesami P. P. S. dla- 
tego. ie robotnika polskiego skapto\\ a- 
no dla lewicy nie hasłami międzyna- 
rodowymi. lecz narodowymi. patrio- 
tycznymI. Nie długo. a ten sam robot- 
nik znajdzie się w prawdziwym obo- 
zie narodowym tak, jak jui tysi,ce 
I setki tysięcy jego kolegów. wczoraJ- 
szych socjalistów. a dzisiejszych ezcze- 
rych. ofiarnych narodowców, 


-1-
		

/kb_1939_05_26_nr1200002_0001.djvu

			Str.!. 


(0141 dalaJ . Itr. I"J). r 
fortecznej koło miasta Kehl napnec:iw 
Strassburga. Zołnierzy. których Idoła- 
BO w czas zaa1armować. wycofano do 
drugiej UnII. 
Nieoczekiwane zalanie ..UnU Zyg- 
fryda". której propaganda niemiecka 
tak wielkie w ostatnich tygodniach 
przypisywała znaczenie. uderzyła w 
Ipołeczenstwo niemieckie niczym 0- 
buch. W BerUnie roi sle od najfanta- 
Ityczniej.zych plotek. Ludność prze- 
ruona wypadkami traci dosłownie 
głowę. Wiadomości o wypadku na "U- 
nit Zygfryda" trzymane s, w tajemni- 
cy. jednakie ludność niemiecka jest 
szczegółowo poinformowana przez sta- 
cje radiowa zagraniczne francuskie 
I angielskie. 
Szeroko w Berlinie komentowana 
jest plotka, jakoby "Unii Zygfryda" na 
w)-padek wojny .tale zagraiać miały 
powodzie Renu. Mówi sle bowiem, że 
wystarczy zbudować w dolnym biegu 
Renu tamę I zatrzymać bieg w'ód. by 
I&la
 fortyfikacje na "linii Zygfryda". 
Hitler natychmiast po otrzymaniu 
Informacyj o zalaniu części "linii Zyg- 
fryda" wezwał do siebie marszałka 
Goeringa, bed,cego - jak wiadomo - 
dow6d.C4 wojsk lotniczych. naczelnego 
CSow6d.ct armil lłdowej gen. Brauchit- 
echa oraz lZefa .ztabu Reichswehry 
ren. Keltl&. Do tej narady. której 
pnebieg j
t oczywiście nieznany. nie 
dopWlzczono poza tym nikogo. 


.

,
"'
"'" 


Porozumienie angielsko- 
sowieckie osiągnięte. 
L o n d y n. (teL wł.) Zapewniają tu.. 
Je porozumienie angielsko-francusko- 
IOwieckie co do paktu wzajemnej po- 
mocy aos\ało osiunięte. W dniu 6 
czerwca zbiene się Izba Gmin, której 
premier udzieli pełnego sprawozdania. 
gdyż do tego czasu porozumienie ma 
byt już zawarte. 


Nowe lotnisko polskie. 
Nowy Sącz. (PAT) W Nowym 
Sączu bawiła komisja z ramienia mi- 
nisterstwa komunikacji, która przepro- 
wadziła badania terenowe motliwości 
załotenia w Zawadzie pod Nowym Są- 
czem lotniska komunikacyjnego dla 
Krynicy, Szawnicy i Rożnowa. Wstęp- 
ne prace, zwi
ane z niwelacją terenu 
pod lotnisko poruczono miejscowemu 
obwodowi L. O. P. P., który przy pomo- 
cy fachowców opracm...ał kosztorys 
wstępnych robót na kwotQ 30.000 zL 


W RumunII o Polsce. 


B u k a re BIl t. (PA T) Pisma tutej- 
sze zamieszczają szereg artykułów, po- 
święconych sprawom polskim, jak też 
fotografie. przedstawiaj
 fragmenty 
polskiej Biły zbrojnej. Pr&8a dzisiejsza 
zamieściła również na czołowych miej- 
scach sprawozdania z przebiegu uroczy- 
etości w 57 pułku im. kr61a Karola w 
Poznaniu. zaopatrując je w tytuły, jak 
np. ..Uroczystość w pułku polskim na 
c
 króla Karola n" itp. 


Legioniści niemieccy 
opuścili Hiszpanię. 
M a d r y t. (PAT) Legioni!!tów nie- 
mieckich przewieziono trzema 8pecjal- 
Dymi pociągami I Leon de Vigo, gdzie 
po defiladzie przez uliee miuta wsiedli 
na statki. które odpłyIl4 dziś w kierun- 
ku Hambur!a. Legioniści ni.mieccy 
przek&zaH armii hf.szpańakiej materiał 
wojenny, składający si, I najnowoczeł.. 
niejszycb dział przeciwlotniczych, elOi- 
Jdeh karabin6w muzynowych, czołgów 
i aamochodó1r. 


V'łItNV v.,(t,r_-..r..,.vJt
-.-..ftJ"
_-
 


Jaka będzie pogoda? 
PnewtdJW&DY .tan pogody DA Jutro: 
Sbbe w1&t.rJ ucbodnle. Pochmurno 
I 
taml. Temperałuq bez 
wieklzycb zmi&D. .. 


ft---
V---------------------
 
ł ---- -.----------------..--- 


..KURIER BYDGOSKI*. pl,lei. ClnIa . maJa 1939 r. 


Nr. 120. 


33 ludzi już opuśdło dno morzl. 


H......."......,....zeulo _,.,.eJ _ -łalOłHJ ,",,,,"... 
p o r t I m o u t h 	
			

/kb_1939_05_26_nr1200003_0001.djvu

			Nr. 120. 
 

 


s.... 3. 


Co ,usUł 


. "'I} 
Ufa£ . 


Włoch
 a Nieme
. 
:w "Goilcu Warszawskim" cJytamy: 
"WieI. faktów pnilmawfa za tym, te 
Mussolini &a zgodę na sojusz s Niemcami 
wyu.rg.)'W'ał od HiUera przyrzeczenie na 
pierw9zeftstwo Włoch we wpływach na 
lugosławfc: I Węgry. Byt mote, te Hitler 
w%amll\D za to uzyskał od MU880lIniego 

bowiązanie, te Włochy nie 
dą mu 
"przeszkadzały" w sporze s Polską. Na 
motli'W'.)ść takiej kombinacji wskazują nie- 
chętne wobec Polski głosy prasy włoskiej, 
aprobujące tądania Niemiec w sprawie 
Gdaf1ska. Zac!:akajmy jednak na fakty, 
u.nim wydamy ostateczny sąd w spr9.wie 
dalllzego stosunku Włoch do PolskL Gdy- 
by jednak Włochy w sprawach polskich 
poszł1 na rękę Niemcom, musielibyśmy 
poddać swój stosunek do Włoeb grun- 
townej rewizji._ 
Co wart jest. sojusz niemiecko-włoski? 
Nikt w Europie nie wierl:Y, aby t;.)łnierz 
włoski m6gł bit się o Gdańsk, autostradę 
na Pomorzu lub inne sprawy bałtyckie. 
Natomiast wszyscy zdają sobie sprdwę 
s faktu, te same Włochy, bez armil nie- 
mleckłaj nie są zdolne do próby sił s Fran- 
cj", Gdyby wfęc doszło do wJjny państw 
om s państwami demokratycznymi, gros 
sił niemieckich musiałby stanąć do pomo- 
cy Włoch. Nie upominajmy, te Francuzi, 
będąc w posiadaniu g6rsklch przejŚĆ do 
Włoch, m)gą pomaszerować na._ równiny 
LombardiI, Jaś działa s okrętów francu- 
skich I angielskich ostrzelat... Rzym I cały 
półwysep Apeniński._ 
połotenIe strategiczne Włoch jest bar- 
dzo ci
kie. 250-tyslęczna armia włoska 
w Abisynii, l00-tyslęczna w LibiI, 6O-ty- 
slęczna w Albanii, automatycznie w razie 
wybuchu wojny będą odcięte, bo flota 
wbsko-nIemlecka nie mote się mierzyć 
s no
 angielsko-francuskł.. Los tych '.rmll 
byłby bardzo smutny._ 
To teł nie ulega wątpliwoścl, te Włochy 

dą w systemie niemiecko-włoskim cryn- 
Dikiem pokojowym I hamuJącym. MuS8C)- 
lini bl:dzle trzymał za połę Hitlera, aby się 
m)'tnb nie rozawanturował. 
Jec1nakte krewkość Hitlera I uzbrojone 
po zęby NieMcy potrzebne są Mussolinie- 
mu do straszenia Francji I Anglii. Mote 
sic: uda przy pomocy telO stra!U:ak.a coś 
więcej od Pary ta I Londynu wytargJwać... 
"Sacro egoIzmo" - to stara zasada dy- 
plomacji włoskiej. 
NIe wiadomo jednak, czy ten taniec 
MU8801inlago nad przepaścią nie zakońcJY 
sic: straceniem równowagi. Tym bardziej, 
te Hitler będzie mu wygrywał c.)ru bo- 
jowsze melodie. Zresztą tyle się nagroma- 
dziło wybuchowych prochów w Europie, 
tak się zagęściła atmosfera na skutek 
vdynamizmu" niemieckiego I włoskiego, łe 
lada bkra. lada strzał mogą spowodować 
powszechny potar. 
To tet, nie przywiązuJąc do sojuszu 
niemiecko-włoskiego wfększej wagi, boć 
przeclet jest on tylko stwiardzeniem sta- 
rych faktów, musimy wezwać sp.)łet'zeil- 
stwo polskie do większej czujności. SOJUsz 
z '''10chami mote &achęcłć hitlerowCÓW do 
nowej serii prowokacyj na terenie Gdańska 
llw:imy byt na to przygobwanl." 


Wybor
 w L:ublinie. 
"Głos Lubelski". organ Stron. Nar.. tak 
pisze o wyborach do rady miejskiej w Lu- 
blinie: 
"Najpierw stwierdfmy (po raz pierwszy I) 
te wybory odbyły się uczciwie, to znaczy, 
te komisje obwodowe cbkonały obliczeń 
w pełnym świetle, przy pełnym udziale 
mętów zaufania I jak do tej pory nie 
mipliśmy s tadnago obwodu skarl na 
jakiekolwiek nieprawidłowości w tym 
WJ@'lędzie. "Jedynka" korzystała oczy- 
wiście ze sw.)jej pozycji, agitowała przy 
aamych lokalach, nieraz w korytarzu l.bok 
.allgłosowanla, d.)noszono nam tet z ki!ku 
obwodów, te strał wyborcza z bl '\lyml 
opasklłml rozdawała pJcichu w loko.lach 
wyborczych numerki. Nie są to jedl1ak 
rzeczy, któraby wpłynęly na sasadniczy 
przebieg 'akcji wyborczej. 
Istotą rzeczy była fantastyczna ordy- 
nacja wyborcza (głosowanie na kandyda- 
tów z rótnych list, przyzwycujenie się 
wyborców do głosowania na kartki. ..)trzy- 
mywane wprost w komisji podc.lias wybo- 
rów IIC'jmowych), Yłybol"CJ zbyt cręsto nie 
zahlerall kartek z domu, a potem brAli 
kartki przypadkow.) wprost na ulic)'. Pa- 
nowała taka dazorientacja, te powatna 
część wyborców uwałała u.
 nr. 1 
(.,ChrześcIJaf18ko-Narodowej"I), t. j. O. Z. N.. 
za listę Stronnictwa Narodowego I w naj- 
lepszej wferze oddawała na nią swe gbsy, 
licząc, te głosuJe na Str. Narodowe. DOlIzły 
do tego - mówiąc otwarcie - nledoci"" 
gnięcta organizacyjne 2e strony Narodo- 
wl'g.) Komitetu ,Wyborczego, całkowity 
brak _ zwłaszcu na pnedmlelclach, kol- 
porterów narodowych karleJr. do .łosowa.- 


500000 ludzi na "Derby". 


1: o n d y n (PAT). Na torze wyści- 
gowym w Empson rozegrano przy 
bprzyjajecej pogodzie doroczne derby. 
Na trybunie honorowej. w zastęp- 
stwie nieobecnego króla, zajęli miejsca 
księstwo Gloucester oraz księstwo Ken 
tu. Do wyścigu, rozgr)'Wanego na 
przestrzeni półtorej mili angielskiej o 
nagrodę 3,200 funtów. stanęło 27 naj- 
lepszych angielskich I francuskich 
koni. 
Pierwszy przyszedł na metę ogier 
..Blue Peter" ze stajni lorda Roseber- 
ry. wyprzedzajec o ł długości ..Foxcub" ---

 


-
 


i o 7 długości ..Heliopolis" ze stajni lor- 
da Derby. Zwycięzca przyszedł w cza- 
sie 2 min. I 36 sek. 
Za zwycięzcę wypłacono 7:1. za 
Foxcub" 100:6, za HeIiopolis 109:9. Te- 
goroczne derby zgromadziły około 500 
tys. widzów. 
lest to piete zwycięstwo faworyta w 
angielskich derby w ciegu ostatnich 
20 lat. Odbiło się ono najbardziej na 
kieszeniach bockmacherów, których 
kosztowało ono okolo miliona funtów 
szterlingów. 


- 


- - 


-
 


- -
 


Nowe kłamstwa prasy niemieckiej. 


B e r l i n (PAT). Pisma wieczorne zredagowany jest komentarz ..Berli- 
zamieszczaj e na widocznych miej- ner Borsenztg.... Pismo pisze: ..Za- 
scach tendencyjne depeszę niemiec- prawdę nie jest zasługe polske, że ten 
kiego biura infor_ o nowym rzekomo nowy i ciężki incydent nie miał krwa- 
wypadku, który wydarzył się na tery- wego przebiegu. Coraz bezwzględniej 
torium gdańskim w Lisewie koło Tcze- narzuca się pytanie, jak długo wolno 
wa. Większość pism pOdaje informa- jeszcze urzędnikom polskim strzelać 
cję tę pod tytułem: ..Niemiec ponownie do niewinnych Niemców. ł 
ostrzeliwany przez polskich urzędni- Reszta pism publikuje wiadomość 
ków granicznych na gdańskim tery to- o rzekomym incydencie na punkcie 
riu
:'. Z t):.ułów powyższych. infor- granicznym w Lisewie w brzmieniu 
maCJl prZe
lJa. ob
c!la te!lden
Ja 
ro- niem. biura inform., opatrujec je tytu- 
p
andY memleckleJ, zml
rzaJ
c
! w łami, zmierzajecymi do udowodnienia, 
n&lw.ny sposó
 do wykazama opmll za- że ruch tranzytowy przez Pomorze stał 
gramcznej. 
z ru.c
 
ranz
'łowy przez I się nagle, po 20 latach, nie wystarcza- 
Pomorze unlemozhwlOny Jest w prak- jecy. niebezpieczny i groźny dla Nie- 
tyce przez stronę polske. rolec. 
W tonie agresywnym i patetycr:nym 


--s- 
'--- 


- 


- -
 


...,.--
-- 


- 


-  


Jak tam było z tv mi żydami J 


Warazawa (PAT). Odpowiada- 
jec na Interpelację posła Ratajczyka 
i Koniecznego w sprawie żydowskiej, 
premier i minister spraw wewnętrz- 
nych komunikuje co następuje: 
"Zanczenie zagadnienia żydowskie- 
go w Polsce miałem zaszczyt przedsta- 
wić w Sejmie kilkakrotnie. Ostatnio 
w odpowiedzi na interpelację pos. 
Skwarczyńskiego. 
W sprawie zapytania pp. interpe- 
lantów: ..Czy rZłd nie byłby skłonny 
bez dalszej co do tego zwłoki zarzedzić 
rewizji nadawania prawa obywatel- 
stWa pOlskiego dokonanych w 1928 r.. 
a przede wszystkim cofneć te nadania 
tym 600.000 żydów. którzy ob)'Watel- 
stwo to otrzymali bez dostatecznej pod 
stawy prawnej nawet w rozumieniu 
dotychczas obowipujecych przepisów" 
_ wyjaśniam. że żydom tym tak jak   - 
- 


-
-- 


- - 
- 


Zrywali flagi niemieckie, 
bo Niemcy zrywali czeskie... 
P r a g a. (PAT) Wczoraj rozpoczęły 
działalność niemieckie sądy karne w 
Czechach i na Morawach. Przed sądem 
w Pradze stanęło 3 młodych Czechów, 
oskarionych o znieważenie flagi ze 
swastyktł w dniu urodzin Hitlera. 
Oskarżeni przyznali się do zarzucanego 
im cz)'nu zerwania nagi, oświadczaj"c, 
że nie widzieli w tym nic przestępnego, 
gdy! Niemcom uchodził)' czyny zrywa- 
nia flag w Czechosłowacji bezkarnie, 
Jako mot)'W swego czynu podkreślili, 
:te flagi wywieszono na budynku człon- 
ka "Sokoła". Sąd uznał winę wszyst- 
kich 3 i skazał ich na 6 miesięcy aresz- 
tu, poniesienie kosztów sądowych oraz 
koez1ów utrzymania w areszcie. 


nła, fakt, te kartki do głosowania Stron. 
Narodoweg.) uwferały tylko spis kandy- 
datów, nie zawierały natomiast ani nazwy 
IIIItJ, ani jaj numeru, ani numeru ok
gu, 
GO dezorientowało wyborców. 
Wszystkie te elementy złotyły się na 
poratkę Stronnictwa Narod.)wego, która 
jest faktem, którego nie ma potrzeby ukry- 
wać. PrJeclwnle, z tego przykre(lO f.\ktu 
narodowcy muszą wyciągnąt asumpt do 
tym energiczniejszej pracy i do zapełnienia 
luk w działalności swej w Lublinie, 


i innym osobom, ubiegajecym się wó- 
wczas o stwierdzenie ich obywatelstwa 
polskiego, w łecznej ilości około 1.600 
tys.. nie było ob)'Watelstwo polskie na- 
dane, leez te nastą.piło w stosunku do 
nich stwierdzenie obywatelstwa w wy- 
niku ustalenia przez władze na podsta- 
wie przedstawionych dowodów. iż od- 
powiadaje oni warunkom. z którymi 
ustawa z doia 20 stycznia 1920 r. o oby- 
watelstwie państwa polskiego łeczy po- 
siadanie ob)'Watelstwa pOlskiego. Po- 
nieważ jednak w ówczesnych stosun- 
kach uwzględniono niejednokrotnie 
dowody tymczasowe, wymagajece póź- 
niejszego zas
pienia innymi, władze 
poddajl) w ramach istniejecycb prze- 
pis6w sprawdzeniu stwierdzenia oby- 
watelstwa w tego rodzaju przypad- 
kach. 


L- 


-
 


- 


- 


Pogrzeb w Kalthofie. 
G d a lis k. (tel. wł.) Wczoraj odbyły 
się w Kalthofie uroczystości pogrzebo- 
we rzetnika Maksa Gruebnaua z hono- 
rami pańyjnymi. Krótkie przemówie- 
nie wygłosił prezydent senatu Greiser. 
Forster zło:t)'ł wieniec w imieniu Hit- 
JerL 


Projekt ustawy o sądach 
Ub. Spoi. w komisji. 
War I z a w a. (tel. wł.) Komisja 
prawnicza, rozpatrując projekt ustawy 
o sądach ubezpieczeń społecznych, 
wprowadziła doli szereg poprawek, m. 
in. ograniczono przymus adwokacki w 
postępowaniu przed trybunałem ubez- 
pieczeń. DruFa poprawka dotyczy kom- 


Poratka ta nie jest klęską I sa taką 
nie mote być uwatana, b.) mamy wszyscy 
poczucia, te wynik wyborow nie jest 
w tadnym stopniu równolegly do zasięgu 
wpł)"Wów Stronnictwa Narodowego w mie- 
ście, a jest jedynie wynikiem nieporozu- 
mienia. Wyborcy. głosujący na "jedynkę', 
\v lwiej części nie zdawali 8.)ble sprawy 
z tego, te glosują na ..sanację", a sJli za 
chr7.e
cijańskimi i narodowymi hasła.mi, 
sądząc, te istotnie głosują na narodow- 
ców:' 


petencji min. OpIeki Społecznej w dzie- 
dzinie nadzoru nad rzecznikiem. Pro- 
jekt ustawy przewiduje powołanie przy 
trybunale ubezpieczeń stanowiska 
rzecznika interesu publicznego, który 
stać będzie na straży praw i wyk1adni 
przepisów ubezpieczeniowych. Rzecz- 
nika powołuje P. Prezydent R. P. """"""""""
 


Król bulgarsld doktorem 
honorowym uniwer81Jtetu 
wars
awskiego. 


. 
. 
 


y 


. 
. 


.'.. 
, ł . " 
,.'i" 


4. 
'III 
... 


ł '. . 


I 


\ 


-. - 


Kr6ł Borus bułgarski jako dokt6r hoJlO1"&- 
WII uniwerslltdu warnawskiego. Dłlr 10M 
wr(c
vla kr6loun specjalna delegacja 
uC.IOnłlch polskich. 


. """""""""", 


Chamberlain O raportach 
z Gdańska. 
L o n d)' n. (tel. wł.) Na interpelację, 
złożon, w Izbie Gmin. dot)'cz"c" spra- 
wozdań otrzymanych przez Ligę Naro- 
dów od wysokiego komisarza Ligi w 
Gdańsku, co do sytuacji w \Volnym 
Mieście, premier Chamberlain odpowie- 
dział, .że wysoki komisarz Ligi w Gdań- 
sku regularnie skladał raporty komite- 
towi 3, ustanowionemu przez Radę Li- 
gi celem śledzenia sytuacji w Gdańsku. 
Do tych komunikatów nie jest w stanie 
nic dodać, ale nie zgadza się z supozy- 
cją. jakoby raporty wysokiego komisa- 
rza Ligi w Gdańsku dotyczyć miały 
trudności, na jakie on mia1by w wyko- 
nywaniu swych czynności natrafiać.  11II 1dlku. 11II
 


ł:.I 


Słowac:kJ min. komunikacji I robót pu- 
blicznych Stano dokonał inspekcjI państ- 
wowych przedsiębiorstw górnit'zych I hut.- 
niczych. gdzie się produkuje złoto, srebro, 
miedł I ołów, oraz hutę telaznł.. W Baf1- 
skiej Stavnlcy minister był obecny prz1. 
pierwszym w państwie słowackim prze- 
top'ieniu zło1.8. w iloścl 1200 kg. 
W EItonli potar spustoszył miasto Te. 
tBeri. Spłonęło przeszło 200 dom6w. Wy- 
rządzone szkody przekraczają kilka mi- 
lion6w koron. 
Lotnik meksJkaUkl Barabl.. który 
wystartował s Me:dco City o gods. 11,00 
(czas miejscowy
, przybył o gods. 22.łO do 

owego Jorku, bijąc rekord szybkości 
przebycia trasy Me:dco City - NoW)' lork. 
Gell" JIilcb, niemiecki wfcemin. lotnic- 
twa, wylądował na lotnisku w Ciampino, 
gdzie oczekiwali go włoski wicemin. VaU. 
I oficerowie sztabu generalnego. 
W BelgU na oprotnione po śmierci 
Vandervelde stanowisko przewodniczące- 
go belgijskiej partii socjalistycznej wy- 
brano dotychczasowego wiceprezesa Itron- 
nlctwa, b. min. finansów Henryka Dema.- 
na. Wiceprzewodniczącym stronnictwa zo- 
stał b. min. pracy Delattre. 
Na .kutek długotnrał:rch deacz6w 
wszystkie rzeki SłowenII wylały. W)'n<\- 
dzając powatne sz,Jtody. W jednej ze wsi 
niedaleko Maribora woda uniosła trzy 
osoby. W Chorwacji powód! równleł wy- 
rządziła dute szkody. W uczególnoAci sil- 
nie ucierpiał Samibor w poblitu Zagrze. 
bia. 
KOreBpoIId.nt wanzawaJd al... biura 
lDf. podch,,-ycił I rozdmuchał uchwałę U- 
gi Morskiej I Kolonialnej, tądaJącą regu- 
lacji Wisły. Uchwała ta sluły niemieckie. 
mu biuru inf. I prasie niemieckie). dru- 
kującej depesze na widocznych miejscach, 
do wykazania, te Wisła znajduje si, 
 
Polsce w stanie opłakaD)'m.
		

/kb_1939_05_26_nr1200004_0001.djvu

			Itr.&. 


PaKłł'oft Po's1d lIa Wysł.wił. 
gtrintoIDeJ ID NOIDII
" Jorh. 


.,.-'  


o . o 
< <3 , 
< "*"".' 'j' 
, .
T' "'- 

. ,!o0,,'
 
,

.
... ", 
'\. ,. t" 
"
 ",
 


,.- ".. 
'.. '  
..- 


" f" 


.' 
- 
':",:'t '
.., .: .t.
 " 
.. " - 
 .. _ <.ł:', , 

 '
':a. 
 :
, o,' 
. .... ...." : 
 __ '" .... ł- 
,,
 
, 


:
. 


ł ',: 


.. -;1:".. 


" 
 


'
 


...''nOw wzrósł czystości na cześć lUl8ielskiej pary kr6- cyjnych w celu umotliwfenla zwit:klzenla 
wiedzeń min. wojny Hore Bellsha w o 1,5 miln. d. Stan pożyc
ek i kredy- lewlkiej doszlo do drobnego incydentu. Inten8ywno'cl własnej produkcji rolnej. 
G . W h T d I.. ól I k 
 1 l . Po tej eameJ UnII Idą prac., zml.na- 
Izbi. min, sila armii terytorialn.j prze- tów zabezpieczonych %&lita wami obni- C Wl l r y Ał" Cl) owa wraca l j"ce do stworzenia motllwl. dutym .ap.... 
kroczyla jut granic, przewidzianIL przez tyl 8ię 022,1 miln. zl, portft'1 biletów samochodem z placu wyścigowego. ja- iii... m
 u piekarz" b, w ten Ipos6b 
"ILcł. gdy! obecnie liczy ona 368.584 tol- skarbowycb spadł o 13,5 miJn, zł, Za- kiś mętczyzna rzucU kartkę do auta uzyskał najda!ej Id,," rosłotenie &ap.... 
nierzy. pu polskich monet zrebrnvch i bilo- królewskiego. Policja zatrzymała IIOW. 
" , '" "II' '""1 II"" I I UlJllllllUlmllBUlIIllIIllllIlllUnlllUllllllllnlllllllllUlIIlUUlUlIIllUIlIUlIIlll11IIIIIIUIIUIHUUHlllIOIIIDllII II .1111,11111111111'11111'11" 111111.1111111 III III III II 1111111, 111111111111111111111111111'11111"11111'" 
u1eukrywanym lt;kJem. - A jaki elegant! - podehwycił K" 
- On obraca tymi 1W0lmi Alepla- zowaty Rybia. 
mi, panie doktorze, - zapewniała Mur - Co siO z wamJ działo T 
ka. - w kt6rł Itrono 810 alowiek ru.. - Po.yłano do Wal dwa rUf I C- 
IZY, on wctłi oau z niego nie spusz- K. W. Ale w mielZkaniu dawnym jut 
cza. wu ni. byłO. 
W OIzklonej blbllotecl Murek, roz- - I W we,rsztataeh kolejowych ni. 
lołył makulaturę, W na wierzchu, na praeuJeclet 
biurku, i wszędzie gdzie lię dalo, po- Murek machn", rokamt: 
roskł&dał bi.ł]d "fachow.... - WosZł za mn. 
Nie tracąc też czasu, przystąpił do - Bot 
przepisywania tuszem na więklza kar- - Dutoby gadaó. A 11 wp tu wi- 
tony rycin astrologicznych, rOżnych dzę szczęśliwie: WIIZytlCJ" w kompl.. 
horoakopów. ttgur. pentagramów i ta- ciet 
balistycznych znaków. Narazie po- Dostrzegł nieufne Ipojrzenia od po- 
przypinał pluskie...kamJ kartony do cqtku, a i teraz Dyl, ktÓI7 sbrt był 
ścian, obiecując .obl. oprawić j. w impulsywny. by umleć liO dobrz. mu.. 
ramkJ i OAzkli
 gdY wró!blal'ltwo za- kowa
 pnygll)dal sio Murkowi pod.J- 
cmle dawa
 dochody. rzliwle. 
Tym razem mJał Jeszcz. ltar. apra- - W komplecie - odpowledzial 
wy na głowie. zdawkowo I zapytał: - A wyścł. my- 
Trzeba było pokazac! zlę w partii, 'leU, te nlet 
gdzie w zWi,zku z jego znikniodem - Dlaczego mIałlm my'lećt... CI.. 
mogły .iO ugruntowa
 podejrzeniL Ilł Ilę. A DL.. moje mieJlce wy.cll 
W lokalu partyjnym, za]r.onspiro- weszli t 
wanym jako biuro wynajmu film6w. - lakto na WUI" 
ltany towarzyaze nie poznali Murka, - No, bo długo mnl. ni. bylo. s.- 
a naJMitazy Jego wlpółpracownik, to- dziłem. iż Egzekutywa albo Wal mia- 
wanysl Dyl, przyJ'" 10 pytaniem: nowała, albo delegowała kogo' inne- 
- Szanowny pan w Jakiej Iprawie! 10. 
- Chciałem lapytać, ezy ni. maci. Towarzysz Dyl zapytał: 
nowego filmu z Gretł Garbo, towarzy- - A wy co T Chcecl. uaąplc!T 
IZU DylT - wartował Murek. - Moj. chc_ni... czr nl.chc.nil 
W biurze zapanowała konsternacja. mało tu maczy - Zluwałył Murek. 
. D"I u'mlechn,ł lił blado: Tow&rzyaz Dyl odWJ'Óctl Ilł I:lami.. 
- Szanowny pan 110 myli To Ja- ntł porozumi.wawcA IpoJrzenl. I in- 
tJe' Dleporozumlenie. la 110 nazy- nymi, poczem zWl'6ctł .1, do MurkL 
wam Stuplilski. - Chodtcte. towarzyazu Garbab'. 
Mur.k wybuchn
 'mlecb.m: pogadamy, 
- I nla w.tyd wam , NI. poznaj.. Murek wlz.dI za Dylem do małego 
ci.T_ pokoiku, w któl7m tak niedawno J... 
leden z obecnych. towarzysz Zeił- .zcz. 8am urzłdował. Odruu IOrlen- 
man. zawołał: tował af" t. Jut k
 zaJ,ł Jego mi.j.- 
- O, do 41abłal Teł 
tyl .. I to ni. U,,]. gdy* w popi.lolCSoa 
DJ1 otworlył usta: pełfto b"ło niedopałków, a Dyl ni. ł-' 
- Niechże was, towarsyuul Do iii. 
ł-ft vqJł.... RI4 ... Jabq . ..tuota U...... 


Drugie życie d-ra murka 
Powleś6. (12 


W rzeczywlsto'ct, 4dał tego przez I zapomn1lm leh zułuB, la co on, towa- 
OItrotnO'
, na wypadek. Idyby auten- rzysz Garbaty, ręczy. 
tyczność puzportu z:akw..tionowano Tym zwrotem zamknłł nI.co stra- 
w komilariacle. Tak lobie tet ułożył, pionemu Kuzykowl usta, w najodpo- 
ie nie zjaWi lię u pani RelakieJ, zanim wiedni.Juej chwili, gdy t włUnJe wte- 
me dowie 1I1ę. te meldunkowe formal- dy, gd, chefał on upomnie
 aio u Mur- 
nośd zostały już załatwione. ka o obiacywu" zwrot kosztów utrzy- 
Poza tym i tak Dle mógł slO wpro- maniL 
wachlc! od razu. gdy! nie miał rzeczy, Stolarz tylko zerknłł ku tonie, wzy- 
a zjawienie li, nowego sublokatora bez wajQ.c j, na pomoc, leez pani Kuzyko- 
kufrów ezy cho
by walizek. wywołało- wa, jeżeli roścIła Jakie pretensje do '0- 
by nlew,tpliwie podejrzenIL ścia, to tylko te, te tak daleko wyjeź- 
Cały następny chień poświęcił tej dta, I że nie będł mogli si, widywał!. 
I"rawle. Kupił na Bagnie duły. uż,- Rachunki, w zwłłlku z pobytam Mur- 
wany kul.r, i dwi. spore walizy. W ka u nich. uwatała za nielltntejQ.ce, 
rótnych rupieciarniach, powybierał po lub te! w wiadomy Jej sposób wyrów.. 
trzebne atrybuty wró!biarsko - magl- nu.. 
czue. a więc dwie trupie ezuzkl, ni. ZabrawIZY I Boanow.j ni.wlelk, 
co wyliniałego puhacza, czarne doml- pacUł rzeczy, Murek wzi", dorożko 
no mukaradowe. IPOry kawał równie! i pojechał na Bagno po IWÓJ kufer 
czarnego sukna. którego rozmiary I walizy, a wadowawuy to WIZpł- 
I mnogośł! plam po stearyni. wskazy- ko, wyprawił lił na nowe mi_uanl.. 
wały. ż. służyło kiedyl8 do przykry- O Ue pani Rellka przyjęla Murka 
wania katafalków, wieW świocmlk z nieukrywaDł radości, I lympatJ.. O 
IledmJoramlenny, szklany przycisk na tyle niewiei. m104sza od niej, bo oko- 
biurko w formie dużej 
uJl, litO. które lo piOMziesl,tkl Bobie łleqca Micha- 
kazał politurować na czarno, I kilo fa- lowa, słu.tłca. patrzyła naŚ z nabotef1- 
soli do "egipskiej wróżby I zlaroa" lłwem I podzi...em. 
I drobiaąi, jak karty zwykle. mqicz.. Objawy tych uczut ltały slo jeszcze 
n. i do franeuski.j kabały. świec.. pa- wyratnJeJu. nazajutrz, rdy pokój no- 
pier, 8t8le pióra Itp. wego lublokatora został przezeń UJ'z", 
Gdy po dwuch dniach zate]efono- dzony według wszelkich zaaac1, a na.. 
wal do pani Relskiej i dowiedzIal zi" wet, ponad Ich wymagania. nauk ta- 
ie meldun.k JUŻ załatwion", a pokój j.mniczych. Michałowej, jut .am ca- 
sprq.tnlcty, potqnał sił z Kuzfkami. hlIl, pokJ'ywaj,cy stół, WYltarczyłby; 
którym ołwiadczył. te w,Je!c1ta do miOAlaby jako tako uatawion. na nim 
Lwow.. te 1m bardzo dziękuj. za go- okropne czasul, tydowski świecznik 
lIIDt. I . parUa Umunisb'cma.... t ..Jrl
 bl. Ue pahaaa omijała . 


nu zwiększył się o ',ł m:ln. zł .to 58,1 
mlln. zł. 
Bilety bankowe w obie8U Ipadly o 
17,ł miln. zł do 1.775,9 miln. zł. 
Stopa dyskontowa ł i pól proc.. sto- 
pa od poiyczek zabezpiecronycb ZL"Ita. 
wami 
 i pól proc. 


Trumna nienaruszona 
wśród trupów I płomieni. 


Nr, 120. 


eprawOf inc;ydentu, a jedna z osób YIJ- 
liadla .. samochodu i podDlosła kank.. 
Wyjaśniono, te kartka wrzucona do sa- 
mochodu królewskiego pochodziła od 
bezrobotnego dawnego toJnisrza armil 
kanadyjskiej Healy. Był to lia\ od se- 
kretariatu palaou Buckingham, Itano- 
wiILCY odpowiedt na podania. wysyłan. 
przez Healy'ego. Bezrobotny nlezado- ' 
walony z otrzymanej odpowiedzI. chciał 
j, w ten spoa6b demonstrlC;yjny poka- 
zać królowi, 


. 


Oberwanie się chmury 
Budapeszt (PAT). W "1Dłku 
ulewy. IpowOdowanej oberwaniem liO 
chmury, zoatał zmyty nuyp kolejow" 
miodzy ltacjaml Kisber I Banhida. W 
Verteskethely woda sbUJ'lyła II.dem 
domów, przy czym dwi. OAob" utonoły. 


Z bliska I z daleka.
		

/kb_1939_05_26_nr1200005_0001.djvu

			Nr. 120. 


.. 
 , , r_ . ' 


." .,. 
{ - - ..> 


UlG EN1\. 


Wskaz6wkl dla dorosł
oh 
I dzieci. 
l) y.'stawaj. wczesnym rankiem, gimna- 
stykuJ mJtllW1e bez \Ibranla, m,j się od 
głowy at do stóp I masuj łrruntownle 
ciało rękoma. Myj zęby. 
2) Pracuj codJlennle rado'nle I z zaj
 
ciem. Urz"dzaj co dzie6 spacery. uwet 
podczas niepogody. 
3\ Staraj się zdobyć jak najwfęcej tlenu 
dla swelO '.)rganlzmu &apomo
 głębokiego 
oddychania. Poczynaj z silnym wydechem 
I wdychaj głęboko przes no8. Ćwfczenla te 
powtarzaj przynajmnl.j uraz po wstaniu 
z ł6tka I przed udanl'ilm się na spoczynek 
nocuy. pora tym tak często, Ue będzie 
motUL 
ł) O Ile tylko mJteu, k"p się na po- 
wietrzu. letell lerce maD słabe, muslaz 
się zadowolić tylko k"plelaml powfetrzny- 
mi. 
5) B"cU wstrzemlęfllwym w Jedzeniu. 
lak naj zupełniej wystarczają trzy pot y- 
wfenla dziennie. Spotywaj przede wszyst.- 
kim owoce jarzyny sałaty I t. p. Nie j(:dz 
gorących ani zbyt zimnycb potraw.- Pod- 
czas jedzenia nie zaprzątaj sobia głowy 
niczym innym. 
6) Utywaj jak najmniej alkJholu i ty- 
toniu a jeszcze łeplej I mądrzej nie utywaj 
Ich wcale. Tak samo wystrzegaj się Dut- 
liwie wszystkich Innych przyjemności 
podniebienia: . jak picia mocnej uwy. 
herbaty, łakoCI. wędlin. 
7) Staraj się o regularny, codzienny 
stolec:, a jUi conajmnlej co drugi dzled. 
przeciwko zatwardzeniu nie utywaj ta- 
dnych sztucznych środków przecJyszCZclJ,," 
tych, lecz stosuj masat brzucba, gimna- 
stykę brzucha, gimnastykę wog61e. prze- 
chadzkI, łada owoce. a w ostateczności pij 
zioła. Pielęgnuj Dogi, pamiętaj. te musZlI 
on. być zawsze ciepłe. 
8) Staraj się o dobry 2drowy sen, 1:.... 
ezynając go conajmnlej na dwfe godziny 
przed p6łu
 I koilcqc po 7 do 8 lOdzi- 
nach. 
II) PO%b)'lWaj się _ulkIch kł.>potów. 
Dle wdawaj się s ludłml, którzy clę de- 
Derwuj", Myłl zawsze o tym. te nikt. nie 
powfn1eD clę wprowadzić w złoić, azCJ8- 
R6lDle ludzie o małych duaach i claan)'ch 
umysłach. 
10) Nie poddawaj się unlennym bumo- 
!'Om I kapryaom. Sskoddu tym tylko 
8.)ble I otocJenhL 
11) Staraj się pozn
 zasad, lecznIctwa 
nie na to, aby w danym razie OBlCZędzlć 
kolnów n'a lekana, ała na to. aby w razie 
początkujących objaw6w IlAtyehmlut 1:.... 
radzić lekkiemu cierpieniu. któreb)' do 
czasu przyjścia lekarza mogło sl
 zamienić 
w nie
zplecmą choro
 
12) CIHz się natur-. mUJyk, aztuką. 
uprawiaj Apiew, malarstwo, ultładaJ ('ho- 
clałby tylk.) dla siebie, jeteIi dalej talent 
me atarczy: wiersze I pisuj nowelki ny 
opowiadania, lub pamlętnll
t. To wsl)'stko 
daje zadowolenie duszy I serca, atwarza 
harmonl
 dookoła na&. t)'cle staje sl
 
IIlęma, I człowiek ni. myśli o złych lu- 
dziach, pr<1gl1ących t,lko dJtuezyć alo- 
wiekowf drugtllmu, kłamstwem, podJWc:lą 
i 08ZClerstwem. 


15&."  


Niezwycieżona armada. 


Bo.budowa floty aKglelsltleJ Uf Re .1t1
Kku ofełUl/U"'lIm. 
ADlfłelsJd lew. podrałDJoD,. W7daJ po- n1ków.' 10tnilkowOl. 8 albo wlł08j limo- prz, twłczenlach na morzu obecni .. 

rok I &acz", si, prz1lOt01VyWK do wych i torpedowc6w 0raJ: e łodll pod- zwyltle równI" przedltawlclele doml.lów 
o rony. wodn)'ch. angIelaklch. którz, równlel 
 pełm po- 
Flota Anglii jelt jUi dzisiaj DaJwięuł- Marynarka liczy obecnie 127.000 ludzi dziwu dła angielskiej marynarki wojen- 
na lwiecie I dOlkonale na przyjęcie nle- W nutQpnym roku dojdzie jeszcze do tej nej. 
powołanych ,olei prz)'lfotowana. liczb)' 12.000 oficer6w I marynarz,. z kt.ó- Wyćwiczenie angiellklch oficer6w ma- 
Admiralicja ma obecnie do dylpozycji rych łOOO przypada na okręty obrony prze- rynarki i marynarzy o.lvn
o Dajwyłasy 
1
 pancerników, 1
 clętklch kl'\łownI1tów. clwlotnłczej. Za tym wojskiem ltol me- stoplef1, i mkt Im w tym me dor6wna. Od 
" lekkich krątownlków. e łotnlskowców, zliczona Ilość rezerwistów. którzy katdej roku 1936 posiadają Anglicy więklze mol- 
1611 liniowców. 5ł łochl podwodnych, ł3 IcI- chwillgotowf 
 ltal1J\t pod broni", Uwoścl uzYlkama paliwa dla Iwych okrł- 
gaczy, ł2 po_zuklwaczy mln, 18 motoro- Okręty stanzej konstrukcji. te które tów. tak te Anglia mołe obecnie przepro- 
wych torpedowców. W cI
 obecnego ro- zostały wykoilczone podczas wojny świa- wactzat bardzo skuteczne w rezultacie 
ku stam
 pod bandel'\ jelzcze e lekkich towej, zostały o.tatnlo zmodernizowane ćwiczenia na morzu. Cf4głe czyni się do- 
krątowmków, Ul liniowców. 8 łodzi pod- I Eaopatrzone w nowe działa. Są one wy- świadczenia I ulep_za te czy Inne Izcze- 
wodnych, , okręty e_kortowe. I więcej nit I pr6bowane I uznane za dOllkonałe. Ko- góły okrętu lub uSbrojenlL Dzięki temu 
20 motorowych łodzi torpedowych. W na- respondent ..Dally Telegraph" zapewnia, Anglia zawBZe przoduje na morzu. ledy- 
stępnym roku zamierza Anglia wybudo- i, ladna flota me posiada lepszych dział n1e Ameryka mote II, r6wnać z Anglią 
wać 2 nadtorpedowce. 11 lekkich krątow- nit anglelllka. pod wzgl
dem dOIkonałoścI noty I Ipręt,- 
stolcl marynarzy I oficerów. 
l:w1cz.ma na ....odzi. wymagaj" wiel- 
kich nakładów pieniędzy. Są one nawet 
dla całokształtu paf1atwa ogromnem ob- 
clątemem. Zeszłoroczny budtet marynar- 
ki wojennej wynosił 126 milionów funtów, 
tegoroczny wynosi jut 119 milionów. Po- 
za tym dodatkowe kredyty obejmują 81 
milionów, przeznaczonych specjalnie na 
nowe okrety_ lednym słowem budtet wo- 
jenno - monki Anglii wynoli wraz E do- 
datkowymi kredytami i budtetaml domi- 
niów, posiadających IIBmodz1elne mary- 
narki, - przelIzło dwukrotną WYllOkolt 
I całkowitego budtetu pailstwowego _Polski. 
I W brom obronnej poczynione w czallie 
I wojny światowej luki. zostały jut obec- 
; me uzupełnione. Nowe łodzie podwodne 
, proją wodę morza i giną jak Z8CZ8row
 
ne, w tomach monk. Rzeczoznawcy i"daJą 
coprawda coraz większej Ilości mniejszych 
statków, polujących specjalnie pockzNl 
wojny na łodzie podwodne, pomiędzy któ- 
rymi najwięcej powodzenia mają małe 
torpedowce I tak zwane torpedowe łodzie 
I motorowe. Ale z drogiej IItrony Istnle
 
wrałenle, te aparaty podsłuchowe I miny 
podwodne, którymi rozporządza mary- 
narka angielllka, lltat się mogą bardzo nie- 
bezpieczne. Nie naleły przypuszczat. te 
Anglia lekcewaty sobie włoskie łodzie 
podwodne, pływające po Morzu 
ródzi
m- 
nym. Z ulepszaniem floty jedDakte wlZe4ł 
w załogę katdego statku nowy. silny 
_ - 
 duch. Podczas kiedy w a:uach powojen- 
nych w roEtrqaanlu roll floty angielsldej 
podczaa nowego kryzysu światowego, 
przewytsz:ały zapatrywania, ie będzie to 
rola defensywna, obecnie juI sądzą WBZY- 
scy. le raczej Anglia podejmie się roli 
ofensywy. Gdyby wfęc na Dalekim 
Wschodzie wybuchła wojna, to 
zi IIi, 
w angielskich kołach marynarki, le Ame- 
ryka nie pozostałab, długo nieczynną na 
Pacyfiku. Nawet w walce europejskiej na 
morzu. przyniesie pomoc Północnej Ame- 
ryki z całą pewnością ZW}'clęstwo An
1it. 
Były minister marynarki z czu6w 
wielkiej wojny WlnstoD Churcblll dowo- 
dził niedawno, te flota niemiecka w jej 
dzislejllzej. czy Rawet jUt.rz8]8Z8j postaci. 
Dle będzie absolutni. w stanie walczy t 
z flo
 Wielkiej Brytanii, nawet w w,- 
padku gdy część tej o.tatniej zaangało- 
wana zost.ame na Innych terenach ope- 
racyJnych. Natomiast głównym zadaniem 
floty niemJecklej - poza wojną kOnlank" 
przeciw handlowf monkiemu pailst.w za- 
chodmch - będzie panowanie na Bałt,- 
ku. Panowanie to jeet dla Niemiec o t)'- 
le watne. te dot).czy cennych IUrowców 
I aprowizacji z krajów IIkandynawsklch, 
a takie obrony długich wybrzety Trzec:iej 
Rzeszy nad tym morzem. gdzie motllwośt 
desantu ze strony przeciwnika zawsze Ist- 
nieje ze W%glęc1u na warunki nawigacyj- 
ne. Gdyby me nota - Niemcy mUllelIby 
na wybrzełu zgrupować olbrzymie Uoścl 
wojska, daremnie wycsekujł-ce na dom- 
nieman, desant Tym samym o.łabill by 
mewąłpJlwie front l"dowy_ Totel dlatego 
do panowania na Bałtyku przywiązują 
oni tak wielką wagę. 


-- 


- - --
- 


Stwent -łl'lIclQia 1ł' rłłUcle 1ndq. 
  


- - 
- 


r 
L 


" 


- 


',. 


'\ 


..
 


$ 


.- 
-- 


I 
...ł- )J"'
 1 
... ,- 
\'
 
- 


ł 


: ""'. 


\"a "wodach. sł1łdent6w amerukaiilkich o nOlł."pUel10 kkkoaUe&c w pchni
ou kulq, 
pitTwnuniejsce .IdobVł słudenlumwn,vfe1u Karua,-State-CoUel1e-ElmeT Hadmev_ 
Na zdjccfu wid:dmV go 10 owcuniu wielbicielek, po ukOJtcleniu IOwoddw. 


-- 


- 


- 


- 


- 


-  


----- 


I zakwitł wreszcie bez... 


NaJploknłejllZ& pora roku. Kwitnie bel, 
liliowe. clętkie kiście. opuszczają si, ku 
ziemi. Białe. bielsze od śniegu kwiecie bzu 
pachnie tak samo zawrotme. jak wówczas, 
kiedy byllśm)' młodzi I Izczęśllwi. Nad 
rozkwitłym bzem śpiewa 8łowik I ekowro- 
nek, po drogiej strome ogrodowej Icletyn- 
ki Jr.wf
 tulipany I narcYlY. na trawni- 
kach stoją w całej swej kraale rote al 
pejllkie i olbrzymie. w chmury prawie sił- 
gające kuztany. wyglądające jak jeden 
wielki bukiet. Oto zeszła piękność na 
świat I hojną 8wą. ręką dotknęła WSZY8t- 
kiego dokoła, nawet lerca młodych ludzi 
a c:zaaem I starszych. tych o siwych JUI 
włosach. 
Liliowy bez, najwięcej rozpowszechnio- 
ny. oznacza w języku zakochanych: ,.ma- 
rzę o tobie I kocham clę". Ale beE penlki, 
ten o Ultkach mniejazych jelt takte pięk- 
ny I pachnie cudownie. A ciemno liliowy 
bel, a bez biały czyi mniej lIą ładne? 
Pysznie wygląda w parku aleja okwie- 
cona, 8trojnie odcinają się kwfaty na tle 
nowoczesnej willi, ale przeclei najpięk- 
niejszy bez jest ten, który kwftnle przy 
starych. białym wapnem odnowionych 
domkach wfejlkich. Taki wysoki krzak, 
E jednej stron, biały. s drogiej liliowy. 
81ęga prawie dachu. Prawda, chałupka 
jest niska, ale wygląda jak zaczarowana; 
to przez ten beL Mieszka w mej tona 
handlarza drzewem. która, chat mogłaby 


Zapraw
 korzenne _ zdrowie. 
Która s paia domu mogłab)' eJ, ":.być 
bez t. zw. zaprawY Są to korzeme które 
nalełą do 'wfata ro'Unnego I zawferają 
w !!oble skutetme skladniki, oleje eterycZDiI 
I tywlcę. Znaczenie tych częAciowo pa- 
chnących częściowo smacznych substancji 
lety w skutku jaki wywferają na wydzl. 
lanie IIOków trawienia. Dla dzieci I mb- 
dych ludzi korzenie te 
 Jupełnle zbytecz- 
n&!. Dorośli I ci ..zdrowf jak rydze", po- 
winni równlei korzeni uiywać jak caJ- 
mniej. Prleclet naJety wfedzieć o tym, te 
poaa pieprzem I IIOlą, wanilią I t. p. jeszcze 
Inne środki spot)'wcze przedostają 8ię przej 
tołądek d.) naszej krwi. środki mniej czy 
wiecej szkodliwe. 
Zacznijmy od musztard)': w małych 
Uo6clach ui)"Wana jest dobra i poi)'teczna, 
wywierająca dodatnie wpływy na clepł.,
 I takte doprowadzić do zatrucia ol1ranizmu 
!l>łądka I trawieniiI. Spotywana w męk- ludzkl8(l:0. 
szych i1o'ciach, drainl ona Aiuz6wkę to- Pieprz wywołuje przy częstszym jego 
lądka I działa szkodllwfe na ',)rganlzm. SpJtywaniu Japalenia na języku I padnie- 
Muszkatułowe kwfecle cI)' orzechy mU- bieniu, oraz bóle w łołądku. PiE'prz, ut y- 
szkatułowe, utywane w nadmiernej Ilości, wany w małych ilościach. jeet zdrowy. 
wywołują wyrzut, skórne, lub sw
zenle jednakte tylko dla ludzi mpełnl. zdrov.")'ch. 
skóry. Spoiywane w malej ilołcI, działają Inaczej jelt on nader szkodliwy dla nerek 
na toląd
k I pokrewn. organ)' bardzo do- I pęcherza. 
datnlo. Papryka, Jltywana specjalnie Wlele na 
WanilII pnyplsuj. si, nleałulznle p.)o Welrzecb. działa nadzwyczoj . tle na !cł,,- 
wód zatrucia się lodami waniliowymi d
k. W)'Wołując w nIm nadmierne kwasy. 
Przl'watnle satrucla te pochodq na tli Powoduje ona c1Iugot:w ałe pragnIenie I p-.>- 
utycia do wyrobu lodów nlełwfelej wody. cenie 
ę. Naturałn
e uty:wana w mlarQ, 
II'dyi wanilia _ 'm"'" tylko wfęcej nil a nawet ponUej komeczneJ potrJeb!.. spra- 
l II w st.anle surowym - jeet. truclJ.Dą, wfa, li pewne potrawy 811 smacZDleJsEe. 
w mnlej8Z1ch Ił,)klach jelt doskonałym Często utywane 811 takte gwotdzlki za- 
rłod8tki
m do najrounaltazych pokannów. prawne. Są one 
ardzo dobre I uiyw
e 
O!otntecznle fa
s)'flkaty tego korzenia 10(:'" w miarę wywołują ap et 1 t I pJmag&Ją 


sprzed
 troch, z tej białej I liliowej cud- 
ności, - duto jest bowiem amator6tv na 
kwfaty - ona nie Iprzeda tego. nie. za 
nic. Niech kwitnie, mech r:akrywa ubó- 
stwo jej chaty. niech cieszy jesEcze ltarą 
matkę. wabi kolorem I wonią malego Wojt- 
ka, prz}-szłego dziedzica tej chatynki. 
A kiedy jedzie lię drogą i zwaJma bieg 
auta, to wfdzi si, przez ułą drogę bzy: w 
ogrodach i na cmentarzach, przy szosach 
i drogach polnych. nad rowami stoją bla- 
de, oszałamiająco pachnące. liliowe I bia- 
łe bz)'. 


DbaJm
 O parasolki. 


W obecnym okresie deuczów warto 
przypomnieć o tzw. pielęgnacji paraaolek. 
Chronią nas one przeciet od przemoknlł- 
cia, a zaniedbane SEybko niSEczą lię. zwł.- 
ucza jedwabne. Po deszczu. gdy parasol- 
ka jest mokra, nalety j" postawfć rączką 
w dół na kilka minut, po esym otworzy t 
j, ateby wyschła. Nutępnie WYCZYŚCIĆ, 
a jetell po wyszczotkowaniu zostały pl.. 
my błota, nalety je wyprać pod kranem 
lub natrzeć kawałkiem wełny umoczonej 
w rozczynie amoniaku. 


w trawieniu. lednakie stwierdzono, fA 
konsumowane w wfększej ilości, działają 
uJemniE' na funkcje nie tylko iołądk&, ałe 
I mózgu. 
Kminek to pół aaprawa - p6ł środek 
leczniczy. Ale jak I wuysWe aaprawy 
nalet, 1(0 ut)"Wać w miarę. pny r.8d- 
wE'rnej ilości wywołuje on stany .>szoło- 
mienia. Utywaniil kminku bez tadnej 
innej potrawy jest tdkte niezbyt bezpieC1ne 
dla błony śluzowej kiszek I tołl\dka, gdyt 
za08trzone ziarenka łatwo m
 utkwić 
w błony I zranić je. 
Imbir jest. zaprawą nadzwyczaj 
 
prawie palącą- lest on śr.>c1klem polia- 
dzającym apetyt, ale dla ludzi o 8łaby
 
iołądkach c..:tko strawny. a wi
 m" 
pleciony. Wywołuje on krwa.wnlce. c.,U 
hemoroic1)' I działa tle nil pęchen I odda-- 


warUe mocm. 
Cynamon naleły do najstarslYch u- 
praw. I jest za W8Z)'Stkich upraw środkiem 
najbezpisc.&niejs7:ym. To tei sbsuja sic: '" 
przy chorobacb łołąc1ka I zachorzeniach 
nerkowych bEoz ta
nych niebezpiecznych 
I!Jrutków. Nadzwyczaj wratliwf ludzie na- 
wet cynamonu nie mogą jadać. gdy t po- 
woduje on u mch wymioty i wysypki, po- 
dobne d.) pokrzywki. 
PaniE' domu powinny utyw&t wszyst.- 
kich tych pikantnych środków jako przy- 
praw w najmniejszych Ilośclacb. Mamy 
,rNd8l1 nasze kraJOWe aprawy, jak ko 
..... minek, szwyplonk. pietruszka, seler 
i baM 
. a zdl'owae I poływnłeJue. 
KaId7 nadmIar jest szkodliwy, . Izue- 
86IIIAe Da4młar korMlli w petrawacb.
		

/kb_1939_05_26_nr1200006_0001.djvu

			Spłonęło "miasto duchów". 
Małe lJl!asteczko Cheklang, które 00- 
dziesiątk6w lat dostarczało ..duch6w pa- 
pierowych
 dla bogatych rodzin chiń- 
lkieh, Ipłon.ło. Pod nazwą ..duch6w pa- 
pierowych" nalety rozumieć robione s pa- 
pieru poat&cle ludskie wzorowane na ty- 
Jących. POItacie te po Amierci tyjącego 
spełniały roI, ducha opiekuflczego rodu 
I przechodziły często a pokolenia na poko- 
lenie, przechowywane a największym pie- 
tyzmem. Chekiang zasłynęło tak dalece 
w wyrobie nduchów"'. te w tym przemyśle \ ' 
aaj,ło czołowe miejsce. Honorem domu W h !Ju:'ue rOlopocz(lJl Się .rucie JnuLrzo SLU:u Eu.roPJI 10 kouJlkówce. W sawodoch 
kaidego zamotnlejszego Chińa;yka było biorq udział repreuntacje: Estonii, Francji, LihDJI, Ło'wy. ItaliI. porski ł Wcgter. 
mieĆ Iwą podobizn, papierową. Ifabryko- Na zdjęciu ntandarv pa1bt1O, biorlłCt/ch uthiał 10 sawodacJ&. 10 chwili łnaul1U ra cjł 
wan, w Chekiang. mistrwlłlO, po prznMwieniu prezlldentll S mdo1t ll. 
IIIIIIIIIIIUIIlllllllllllllftlllmlllIHllIIlIlIRllUlIIRllIlIUIIIUDlllIIlIIUIIUlIlIlIlIlIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUlUll1IIUIIIIIIRlIWIIUIIIIRlIIIIUIIUIUIIIIIJlUIIIIIWWI ł ł 1111111' r I ł r r ,I I ł ł II r I r IIIII111 ł I IIIII ł UIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllIUIIIIUIUIIIIWlW 'IIIJ1nIIllJlIIIIU,ńllnllł 
" 
. _ ...-s '.. ... .", .'" - Ale ja przed" katastrof, kolejo- 
_ 
: DZI . wn v sen. ł wychowaJ na złodziejkę. siebie. byle dalej 'od nich, byle. uciec s 
, Marceli patrzaJ na ni, badawczo: lad ich widnolu'ęgu. Ale chociu odzyska.. 
N olDelka. na jest, zawsze była ładna., a taka agrab- łam pamięć. to nie miaJam odwqi po- 
na jak laleczka., to też slusznie nosiła wiedzenia ci wszystkiego. ' 
Snieg padał wielkimi płatkamI. kie- W pewnej chwili coś na kształt cienia swoje miano. nazywano j, bowiem w Henryk wyswobodził się s jej objęć 
dy pani O'Rei! jechala w pięknym no- przebiegło przez jej ruchliw, twarz. bandzie ..Laleczk,". i przeszukał caly gabinet: - Regino, 
wyro aucie do domu. Była bardzo ład- ale cieil ustąpił szybko zdumieniu. zdu- _ Oh Marceli. byłeś zawsze dla tutaj nie ma nik
o, 

 i podło

 
ną. mł
 jeszcze. zaledwie 
 lat licz,- mieniu tak wielkiemu. aż bolaJo. Prze- mnie lep;zym od drugich. Posłuchaj. 
 czyste. a przeclet Jeteliby złodzIej 

 kobie
 najszczęśllwu, ton, i mat- cież zasłona u drzwi od gabinetu jej jechałam do Dublina., po drodzie pociU wsze
ł oknem. to aabrukałby. cal, pod- 
k\ dwojga pięknych dziatek. Posiada- męta poruszyła się. O Boże. tam za ni, się wykoleił. wyratowałi mnie. ale za- łogę I dywan. Szafa jest menaruszo- 
la wayatko. (10 młoda kobieta zwykle jest ktoś I I jeszcze chwila., a patrzaJa traciłam pamięć.. cały rok nie mogłam I na. U . kł . . dz.ał blad 
ebciaJab7 posiadać. Dzisiaj upływało '1 w oczy Marcelego, podszefa bandy. kt
 sobie nicze!o przypomnieć. Mój mąt . - CI
 WI.ęc - powie l a 7- 
lat od dnia Jej tIlubu. Ale najwiębzym I " dowodził jej opiekun. Ten. który także jechał tym pociągiem, ale nic mu mi U

l Regma - okno było otwar- 
darem niebios ki b7ł jej D14i: Henryk uchodził za jej ojca. Marceli był w się nie staJo. Odwiedził mnie w szpi- te, wldzlał
 to na wł
ne oczy.. 
O'Reił. Przekroezył jut czterdziestkę, lachmanach i mokry od śniegu. Siąpał tal k haJ - Okno Jest zamkmęte - 'megu po 
był pię kn 7 _ ach jak pię kn 7. i taki ciężko i zostawiał Po sobie mokre ślady U. PO N 0 oc dz ' '-.. stronie aewnętrznej tyle, ile jest na dru- 
bezgranlOEnie dobry. na ilwido wywoskowanej podłodze i-le lWl
 mu 
lę.. gich oknach. 
Daisia j będsie 11 nich przyjęcie. na dywanie. Straszne. straszne I - Pokoch
 I ote,:uł 
lę ze 
n.". Mi- - Więc Henryku - więc co, 
mo .t
a
 dowledzem
 Się o mOJeJ prze- _ Dziecko dro!ie: więc proata rzecz 
dwie osoby. On i ona. Pięknie zasta- - Fiu. fiu I - uwołaJ zdumiony. - SZł
ŚCl. me. wpadł 
a zadne śl
dy. Ale i wytłumaczenie: ś n i I a ś i to wszyst- 
Mon]' ltół. on we fraku. ona w wieczo- Naprawdę .,laleczka". GdzieA ty tak m
e pamięć wr
lła przy pIerwszym ko. Kiedy wszedłem do pokoju. mia- 
rowej .wuu. tej czarnej s białym. która długo była? dziecku. Zr
umlałam. cał, o
ropność łu oczy zamknięte i łzy spadal7 ci p& 
j-ł piękna i w której - jej rudowIo- - Tutaj. mego polożema.,. ale 
Illl
zę. Nie m
 policzkach. Biedulko moja., gdybym 
eej -:. je
 specjalnie do t:"arzy. A po _ Jako dziewczyna do posługi' od
agl wyspo
lad
la Się przed mOl
 był wiedział. te odzyskału pami
 po- 
kolacji .u'l,d, pr: 1 k?
1Dku i bę
, Swietnie. Musisz mi pomóc. Nie mo- mę
em, obawiam Sl
. te przes
aIlle wiedziałbym ci, te twój opiekun nie t y- 
,!spo
m&li. słodkie mlIllone lat!ł- m
e: gę w taden sposób otworzyć tej kasy. mOle k?Chać.. wypędzi z .dom
, 
 Ja 1. 0 je. te Marceli także umarł. a reszta ban- 
a1,,
e l chwIle. . Tak, każda chwila Jej Twoj, część otrzymasz później. u
Ó!twlam: Mam dwoJe .dzlecl. naj: dy rozproszyła się, lub tet zajmuje wy- 
Q'cla maJżeilskiego był
 przesłodka, a Pani Re!ina spojrzała na zegarek. mll
ze mOJe skarby. Odejdź Marceh. godne apartamenta po więzieniach. Nie 
najsl
e 
yło poz

e. Se
 pu
a- Za kwadrans przyjdzie jej m
 kt
 odejdź. . . . masz potrzeby obawiać aię, kochanie 
ło p&D1 Regmłe tJ'WieJ i radośmeJ, kie- ry o niczym nie wie. czym ona była - Ale twoJe 
łe tyCIe 
est zbudowa- moje. No uśmiechnij sięl 
dy wchodziła po szeroklch marmuro- przed ich ślubem. ne. na 

stwle. POWled
 natych- - Henryku. Henryku naj milszy. je- 
wych 
hodach li? BWe
o do
u. 
ło- Sk4d masz te perły na szyi. te pień- miast 
lSlaJ twemu mętowI wszystko dyny, najlepszy. więc ty wiedziałeś? 
coslawloOB szczęście posiadania takiego cienie. 
 co tu 
łaściwie robisz? - py- i wracaj do 
asl .. - Wiedziałem. No co w tym takie- 
domul tal dalej Marcell. -. Czyż. me mog
 kupIć sobie twe- !O strasznego? 
_ Czy pan jut je.t - sapytała slu- _ Jestem ton" O'ReilL go mlic
eIlla., Marceli? - I przebaczyłeś mi? 

ego? _ Ty? - 
Iell. - Nie było nic do przebaczenia. 
_ Pana nie ma jeszcze - odpowie- _ Dostaniesz ode mnie wszystko - . R
gma wyszła z 
abmetu męta., rzu- Wiem. te twój opiekun, po śmierci 
dział Emanuel _ telefonował, te przyj- powiedziała teraz pani Regina. I clła 
Ię na otomanę l. zaczęła płak,ać. Co twej biednej matki. trzymał cię tym, te 
dzie pół godziny pótniej _ 
to m
z perły. które otrzyma- będzie teraz. 
o będzIe? .., straszył cię więzieniem. za rzekomo pa- 
Pani Regina pobiegła więc do po- łam dziŚ rano Jako podarek na rocznicę - Kochanie - 10 mówI Jej m
. kt.6- pełnione morderstwo przez twoj, mat- 
koju dzieci. Juz spal7. Zwykle czeka- ślubu. mauz pierścienie, ale idź. idź so- ry Już przyszedł - dlaczego pł
cze
z? kę. To było potworne kłamstwo. Pierw- 
ły na mamę, ale dzisiaj spacer w ogro- bie. Nie psuj mi mego szczęścia. Mam - Henryku - Henryku. ty me wiesz szego męta twej matki. twego ojca.. 
dzie, zabawy i ciemny dzień zmęczył dwoje dzieci. Tamto życie. zresztą zaw nic, należałam do bandy Marcela., to poczciwego pastora., zabił pijany chłop. 
J.. Usnęły. Jej dzieci, duma i radoŚĆ. sze dia mnie ohydne. jest tylko przy- był mój opiekun. miał nade mn, moc. a nie twoja matka., jak twierdził tw6j 
_ O Bote, dzięki Ci, za wszystko - krym dla mnie snem. Idź Marceli. idź. musiałam słuchać. Marceli przyszedł. a- opiekun. 
.epnęla. _ O. nie tak prędko. Mamy chyba b>: u
aAć. moje. k!ejnoty. AI
 on nie - Henryku. dzisiaj Jeet najszczęś- 
Położy się trochę na otomanie, czu- czas. Jestem niezmiernie ciekawy. dla- wledZJał. ze to Ja Jes!-Bm twoJ' ton
. liwszy dzień me8'o tycia: ty wieez i nie 
Je także nieco zmęczenia. 7a kwadrans. czego nie spotkałd się z nami w Dubli- Hen.ryku. kłamałam CI 
e te la
 z mi: gniewasz się na mnie. a jut klam8Ó nie 
potem musi lIię przebrać do kolacji. Na nie. Wszyscy przybyli. prócz ciebie i łoścl Henryku. bo pamIęć wrócIła mi mam więcej potrzeby. O Bote, jakiś t7 
sielonej poduszce ślicznie odbijały jej Luisa. Twój ojciec... przy urodzinach Róączki. Przypom- dobry. I sen był dziwny. ale błogolll.- 
włoą. ł - On nie był moim ojcem. Wzi
 niało mi się. co to byli za ludzi., s kt.6- wiony. A ty jestd najlepszym mętem, 
Piękna pani leżała cichutko. raz mnie od biednej mojej matki, która po rymi żyłam. a Ja jestem najszczęłUw
 tato'" Da 
jeszcze przemyślając nad przeszłością. śmierci ojca była w n
dzy. wzi
 mnie - 2yć musialaś kochani.... 'wiecie. 


Str. 8. 


'SIeroty lłis
p"-łiskie 'ł' :-I"9U1. 


.. %,.... 


+, 


- .. 
-s... i
 
.
 
'"'" 


,- ".
 


;;;, 
, 


, 
ty 
.
. 
 
.. 
'.- l- - 
.."ł.../ 
; . ł..... 


:, 
J"-, 
"ł- 
 

 " 


.... 


, 


J
 


'': . 


.t;.' 


.!t 


'> 


.łt schrolLlsku 10 Cael.leon w Jloludniowej 
iWalii (Anglia) przebllwa jencu łO dlłui 
.chodit'6w hinpa1tskich. Dotllt'hczas lllllw 
f5 IhUci mogla p01DT6cit do kraju. (J lo- 
6acJ& rodaic61O JIOlodalJlch 40 dlitci brak 
tl7ia40molci. tak, Sł pcnoltanq wIchronisku 
"" n/JI nieograniczonll. 


-"'
"""""""' 
 


"KURIF.R BYDGOSKI", 


"fłtek, -'nfa 28 maja 1989 r. 


Nr. 120. 


---= 


::
J
m
::.b
J:


 

.:.I : f.
 
re
de.

 P,,-: u-J", 
o trm. te i koty potrafią być w tym ki. kot6w dla uchronienia archiw6w przed 
runku pot)-teczne, dowiadujemy się z j. mysumi. Utnymanie katdego takiego ko- 
dnego z pism francuskich. Dyrekcjlł policji ta kosztuje 15 frank6w miesięcznie. Koty 
kr)'minalnej w Puytu, która I[romadzi otrzymują codziennie swoją porcję mlłlka, 
olbrzymie stosy akt6w nie tylko s Francji, mięsa, przy czym jednak dba się o to, aby 
ale prawiłl I całego świata, gdyt stolica ich nie prl6k;,.rmiać i nie zabijać w nich 
nadsekwańska ji'st ulubionym miłljst'fm w ten sposób instynktu bwczego. 


-
---- 


-

-- 
--- 


---  


.' 
ł
' 
, t . 
L"" l., 
" 
, Ji

 

 .' t» 
";  


"Proszę O wyrok śmierci". 
Pned II&dem fińskim w Helsinkach sta- 
nął w tych dniach pewien przes
ca, 
Piano Juntunłln, oskart.>ny o nap
d ulicz- 
ny. Skazany został na 12 lat ci
tkich ro- 
bóL Po ogłoszeniu wyroku, skazany zwr6- 
cił się do sędzi6w, m6wiąc: - ..Pięt razy 


jut dłutszy czas spędziłem za mur.a.mi wie- 
siennymi, mimo, Ił mUlI dopiero łS "da. 
Olnacza to strat
 więcej, nit pobwy m-..go 
tycia. Nie mog
 jut więcej patrzeć na 
mury więzienne. Prosze o wrrok śmlerci"'. 
tyczeniu temu nie mogło się staĆ 
jednak zadość, gdyi w FinlandII kara 
śmierci nie Istnieje. 


, 
 ' 


'". :t.'i: 


lo 


"" 


_ 
_ ..........,,--
_--J.
- 


-- - --:-:

 


l, 


JfistJ.
O!itrl'" Europy,,, koStillkdlDcf/! ID KOłl'ftlf". 


.' (ij - 


Nowllm prellltlenttm pOludniolllo-amrr,,- 
ka1tskiej Npubriki Paragwaj jut lose f'eliz 
Esligarribia. bll'" postł Paragwaju 
w Waul/ngtonie. 


'.' 


.
'... 


.,"
"""""""'" 


'. 


. 

't 

 


. 
" 


Kult Pasteura. 
Akademia lekarski wArgantynie 
w umaniu wielkich zasług pasteura dla 
ludzkości postanowiła wystąpić ch "lłdu 
I projektem wystawIenia jego pomnika. 


" 
: 


; ., 
ł t. 
t - 
.. 


;".. 


r,
.. 


, 
, . 

 ."".! 'ł . . 
..' 
 . 
 


, 


."""""""""", 


."., ,"' , 
,.. 


,. 


». 
 ... .--,. A .łf:
 
, .
. ." 4-,,.. 
'
1 :
. 


"'
 


,. 


Stale duży wybór 
pofaczoch 

k.wlczek trykotaty 
B I E L I Z N Y damskiej I mesklej 
haiki - blazki ledwabIle - .alaaterla 


ił 


.,.. 


-
 


...,. 
.' t. 


,J 


.--ł 


,,,,. . 
 . 
-......: «<.... ,...... 
,
 .  


fI.iUl Z
 
Bydgoszcz. Romana Dmowskiego nr 1
		

/kb_1939_05_26_nr1200007_0001.djvu

			Nr. 120.  
IIVDGOSICI 


Str. 7. 


TORUfI. 
- Pne41tawlolll1lhro "Kariera B,.. 
100kl.go" - BoleI... Kablak, 'lo1'1l6, uL 
Wuroka 63., 
- AllDtara Kari.... B,dlOlklqo w 
!'onanla ,nrlmal. wllelkle 01101l1D1.. 
DYJ:UB UT£][' 
W Ir6dmleAclu Apteka ..Pod Orlem"' 
Rynek Staromiejski Na Bydgoekim: Ap- 
teka "Aw. Anny" - ul. MickiewiczL Na 
Mokrem: Apteka ..pod Labędzlem" - ul. 
Kościuszki. Na Jakub!lkim: Apteka ..Nad- 
wiślwka" - uL LubickL Na Chełmb1- 
"kim: Apteka ,,jw. B&rtIary" - ul. Roma- 
na Dmowskiego. 
- a.putaer kła. Aria: Druga młodość 
I Bł4!kitna załogL As: Orły morskie. Mars: 
Llety I pola bitwy. Awit: Ostrotnie profo}o 
eorze. 
- PoIleduDle 1z1I, Wolew6d.zkł.). Od- 
było si, posiedzenie Pomorskiej Izby Wo- 
jewódzkieJ. na którym rozpatrzono 170 
spraw przew.tnie a dziedziny gospodar- 
czej nmorządu terytorialnego I opieki 
apołecznej. M. in. Izba Wojew6dztwa za.- 
twierdziła budtety na rok 1939jłO nM* 
pujll,cycb powi.tów: lubawskiego, rypU1- 
sklego, włocławskiego, toruńl\kiego, ko- 
Aciersklego, morskiego, Zwill,lku Elektry- 
fikacyjnego Chełmno - 8wiecle - Toru6 
I gm. m. Tczewa. rozstrzygnęła uereg od- 
wołań w sprawach wsparć gminnych 
. i personalnych pracownik6w I&morządo- 
wych. 
- Na .albllturm wIeczozze czwart- 
kG..,. KODIrateml ArtJst6w w Toruniu 
w dniu 2S bID. o godz. 20 w lokalu Kon- 
fraterni w podzlemi.ch Ratusza wygłoll 
prelekcję Inakomity podr6tnik p. Zagór- 
ski o Afryce, którego niezmiernie bogate 
i ciekawe zbiory fotografh-.ne I rzetby 
murzyńskie z podr6ty po Alryce S" obec- 
nie przedmiotem wystawy w lalach Kon- 
h'aterni. 
- Boab6). Helena WIerzchowsk. z 
Diwierzna w pow. toruńskim zgłosiła po- 
licji, te padła ofi&l'\ auchwałego rozboju. 
Gdy . Chehnt)' rowerem wracała do 
Diw1erzna, nagle wypadło a przydrotnego 
!'Owu na I%OS' 5 mętczyzn, I których je- 
den rzucU jej kij pod koło roweru, tak te 
upadłL Z kolei napastnik wyrwał jej to- 
rebk" zawierającą, ł,70 zł oraz 20 papie- 
rosów I 50 gr. tytoniu, . a siatki, która 
była przy rowerze, zabrał l kg chleba I 
,5 
kg kiełbasy. Dokonawszy rabunku, Dle- 
znajomy poledł Jej udać sI, w daluą 
.drog
 Za zucbwał)mI rabusiami poUcja 
wdrotył. energiczne dochodzenlL 
_ Vdulla 411ecko. Sąd Okręgowy w 
Toruniu rozpatrywał spraw, Wandy 
lIadtke z Rzęczkowa, pow. Torui1, J6zefy 
Kesic:klej a Torunia, Zofii Biernacklej a 
Toruni. I Erbarda Heisego I Rzęczkowa, 
xkartonych o dokonanie niedozwoloneg-> 
zable!U Jak wynika a aktu oskartenl.. 
Kesic:ka dl\konywała niedozwolonych za.- 
bieg6w spędzania płodu. Zwierzyła się. a 
tego IUernackiej, prosząc ją r6wnocześme 
o polecanIe jej osób do tego rodzaju la- 
biegów. W listopadzie ub. roku do Bier. 
aackiej przyszedł majomy jej Helse, kt6- 
T w trakcie rozmowy awlerzył lię jej re 
swoich kłopotów, polegających na tym, 
te narzeczona lego Radtk6wna jest w po- 
wunym stanie. BiemlLCka poleciła Heise- 
mu Kelicką.. z czego ten chetnl. skony- 
It&ł, przywoł-c do mieszkania Biem'1c- 
kiej narzeczonł\, «dzle Kęslek. dl\konalQ 
.Iedozwolonego aabiegu. Ponlew.t dziec- 
ko było tywe, K
Ic:ka chcąc zatrzeć Ala- 
dy. Aclsnęła dziecku gł6wke, powodując 
Imlerć" Po nterech dniach K
icka za- 

rała martwe dziecko I wraz a Radtk6w- 
., pojechała do Rzęczkowa, gdzie zako- 
pał. zwłokl Poniew.ł jednak robiła to 
w 
łpiechu, zakepała j. zbyt płytko tak, 
t. po pewnym czasl. pIes IIdrn:ebał awłl!- 
kl. Zawiadomiona policja W'Ucz,ła dochl!- 
dzanla, w wynIku kt6ryeh ujeto I IlUdzl!- 
ne w areuci. K.slc:k, oraz BIernack.. W 
wyniku rozprawy "d Ikazał Keslcką n. 
p6łtora roku wieztenla, Blemacką zał na 
. Miesl,cy wlezieniL Radtk6wnie, kt6ra 
poddała slf nblegllwł, I Helsemu, który 
przywi6zł narz.czlln, sll,d wymierzył 
kar, po II Miesięcy wIezl.nla, zawieszaMc 
i.. wykonani. Da prz.ctu l.t 3-ch. 


GRUDZIĄDZ. 
_ Pnedltawtołebtwo "Karle... B,d,o. 
ski.... w Ol'1ldzfą4n - HlDl'Jk Slkonkl 
aL .... .ela IL 
_ T. C. L. BlbU.teka I Czy1e1DIa pny 


Powódź W Nakle. 


Najetaral ohywatele nie pamiętajll, po- 
dobnej powodzi, jaka nawiedziła Nakło 
I okolicę (o czym jut pisaliAmy). Nast\- 
piło oberwanie chmury. Przez przeszła 
dwie godziny lały się na ziemię nieustan- 
nie olbrzymie masy wody. Ulice miasta 
aamieniły Ilę w rwące potoki. 
Skutki tej powodzi są, powatne. Ol- 
brzymie szkody wyrządziła ulewa w ogro- 
dach i zabudowaniach nitej połotonych, 
a wprost katastrofalne rozmiary przyhra- 
ła w budynkach przy Placu Konopnickiej. 
I tak, zabudowania p. Piechoty I sąsla.- 
d6w tonęły poprostu w potokach wody. 
Piekarnia została kompletnie zalana, 
urządzenia uszkodzone do tego stopma, 
te przez niejaki czas właAciciel nie będzie 
m6gł wykonywać swego zawodu. Woda 
wdarła lię nie tylko do piwnic, al. r6w- 
niet do chlew6w I prywatnych miesz,Jt!iń. 
Rozszalały tywioł szukał ujścia przez wy- 
wr6cenie murowanego płotu między po.- 
aesją p. Piechoty I p. Ulcka. n1szczl\C 
wszystko po drodze, uszedł poprzez ogro- 
dy I łąki do Noteci. 


Spływająca z p6łnocno-zachodnlch sto- 
k6w wzgórz woda, zamuliła kompletnie 
tory kolejowe z kierunk6w Poznania i PL 
ły do tego stopnia, It komunikacja kole- 
jowa na tych odcinkach została przer- 
W8DL . ' 
Przy ulicy Dworcowej wyrwał potok 
olbrzymi" lipę I polotył w poprzek jezdni, 
tamując wszelki ruch kołowy. 
Wielkiego spustoszenia dokonała r6w- 
niet ulewa przy ulicy Pocztowej. Nagro- 
madzone masy wody w ogrodzie poste- 
runku P. P. przewróciły 3-metrowy mur 
graniczny i wdarły Ilę do ogrodu naczel- 
nika poczty, rozrzucajll,c całe bloki muru 
po ogrodzie I niszcząc wszystko po dr0- 
dze. R6wniet mur z lewej strony ogrodu 
został doszczętnie zdruzgotany. 
Poza tym z całego miasta donoaq o 
zalanych piwnicach I powstałych sł,.(! 
szkodach. 
Strate potarne, miejska I cukrownI, 
I całym poświ
enlem pracowały przM 
całą noc, ratując dobl-tek bUblego.  - 
-
- ----
 - - 
 


Katal'lfrofnJ:"4 po
6dj. 


I 


.--."'<;.. 


.........1. ,- ł 


-
" 


\ 


,t'
  


... 


'I. 


Na Idi{Clu wlane wodq teren" pod OdTO wem WielkopolIkim, wskuteJc ł.attutrofal- 
nr; powod
i, Jcrdr" JłGwie/{11la te oJcoUce. 


._4
1
_
.:


 _ 


- 


 - -
 - 
 


ul. Legion6w 28, otwarta codzienni. od mllion6w złotych. Wiadomo
 ł. podaj. 
11-12 I od 17-19, w IOboty do 18. I my jedynie z obowill.Zku dziemslkarski. 
_ Muzeom MIelikle otwe.rte w 'rody gil. Ile w całej tej histortt jest prawdy, 
I IOboty od 
odz. 12-1ł I w niedziele okue przY!lZł
ć" 
I Awięta od 11-13 przy ul. Legion6w 28. Piorun zabił dwie kobiet
. 
- Nocu, d,ła.. aptek pełni apteka Pod 
Labędzlem, Rynek. tel. 12ł2. A I e k s a n d r 6 w Kuj. Podczas bu- 
_ Bepertuer klD. Apollo: 1) Ostatni rzy gradowej z piorunami, k
ra szalała 
.kt zemsty, 2) Klub KobleŁ Gryf: Miodo- nad Aleksandrowem Kujawskim. przeszła 
wy miesiąc pani Franciszki. Orzeł; 1) nad Słutewem 
 Aleksandrowem) t. 
Cze.rny upior, 2) Brutal. zw. ..sucha burza bel gradu I d8lzczu. 
_ imier6 w 1,dz1e. W korytarzu..... Piorun uderzył raz. tylko, sku.tki je
ak 
dowym oczekiwał rozpl'awy sądowej, ale- były tragiczne: z
lł 
wIe kobiety, z!1- J ,te 
dz.ł: na ławce, Wincenty Holubarz, bez- praniem w 
ralDl. gdzie pr6cz ustaw1One- 
domny kt6ry w ostatnim czasie znalazł go na płycie telaznt'go kotła była prze. 
przytuiek w domu noclegowym "Carił3.- prow.dzona rura je
na do komInL 
 
su" W pewnym momencie Holub&rz Cudem ocalały dW1e dzl.wczynkl, oor- 
spadł a ,ławki I wyzionll,1 duchL Lekarz ki owych kobi!t. którym polecono p6j
 
Itwierdził skon na udar serCL Zmarł1 na pl,tro do ml
zkaDla I zamknll.Ć. okno. 
przed kilkunastu laty był dobrze płatnym Zaledwie opuAclły one pralni" oble kI!- 
urzędnikiem kolejowym, następnie objll,1 blety analazły Imierć, która by ni. oml- 
r6wnlet dobrze płatnIl, poaadę w pailstwo- n"a zapewn. I poaost&łych 0II6b. 
wym monopolu, skąd został usunięty aa 
niedokładnoAcl. Od tej chwiU coraz bar- 
dziej ltacz&l si, na dno nedzy, .t wresz- 
ci. znalazł przytułek w ..Cariwi." 
-I imlerĆ nagłą,. 
_ SkaW b1ll'ZJ. Podczas ponledrlał
o- 
weJ burzy a deszczem i piorunami, hura- 
lan wywr6cił na ulicy Wiślan.j ł drzewL 


Fantast
czn
 spadek. 
C h o J n I c e. Rodzina Jastrzębiec itI!- 
Iłowscy, mająca swych przedstawicieli 
w. Wielu pod Chojnicamt. oł.rzymał. 
przed kUku dnIami aawiadomi.ni. o ma.- 
jącym jej przypałt wprost fantastycz- 
nym spadku... Spadek ten rzekomo poll!- 
ltawił protoplasta rodziny Kozłowskich, 
uczestnIk walk o nlepodległ
ć Stan6w 
Zjednoczonych Ameryki P6łnocnej oraz 
bliski przyjaciel Kazimierza PułaskIego. 
Wysokość spadku m. liesać 2S mllton6w 
dol. amerykań
kich, co po przeUcsenhJ 
na złote polskie daje zawrotną sum, 181. 


Czersk. 
- I: aa4zwJ0I81.1'. "..'....-1. Bo Mo 
Z powodu wpłynięcia na,łego wn10eku w 
sprawie niedopuazczenia do aupełneJ(> 
rozbioru laniszczenia e&yJUlej ongił od- 
lewni łelau ..Wiktori..., odbyło II, po- 
siedz.nl. nwwyczajn. R. M. Po dłutazel 
dywkusji dr. Zemb ltawił nast. wnilll8k 
do p. ltarosty: ..Rada Mlejsk. uchwala 
IWJ'6cić al, I prośb" do II- ltarOBtJ, ab1 
prs.prow.dził dochodzeni. w IprawI. 
sprzed.ty .. Wiktortt." a mianowicie, C&'1 
ni. uazła WIn. władz adminbtracyjnych, 
t. fabryka ..Wiktori." dostała II, w ...ce 
osoby, kt6ra .1. ma zamiaru feb
1 uru- 
cbomić, natomiast rozsprzedaje maszyny 
i sprzed.je mury". Wniol8k ten wIekuo- 
Act, głos6w przyjęto, po czym poItedzenl. 
lamknięto. 


Brodnica. 
- Wręonal. bro'" W l!lrodnle)' w .... 


A ....- 


mach Awięta pułkowego hrodnickiego 
pułku piechoty nastąpiło wręczenie bronI 
maszynowej i armatki przeciwpancl'mej 
ufundowanej przez mlodziet szkol nil, 
I rolnik6w. Za dary te w Imieniu dow6d- 
cy O. K. B złotył podziekowanie gen. Boł- 
tut. Następme burmistrz miasta Brodnl- 
cy p. Blokus wręczył dow6dcy puJku dy- 
plom obywatelstwa honorowego miasta 
Brodnicy dla pułku. Na zakończenie uro- 
czystoścI pułkowej odbyła się defilada. 
a w godzinach popołudniowych wido
- 
sko regionalne, zorganizowane przez kun 
przedpoborowych. 
- Trag1cza, wJP8dek podczai 1tn:e1e- 
al.. W strzelaniu z broni małokalibrowej 
urządzonym przez gimn. kup. w Brodnlcy 
na stadionie miejskim, miał miejsce wy. 
padek, który pociągnll,ł za IObą imierć je- 
dnego z uczni6w. Tarczę obsługiwał J7- 
letni Bogumił SzudrowIcz, syn zmarłel't 
funkcjonariusza straty Granicznel. Do 
strzelania wyznaczony był uczeń Kukaw- 
ka, który a powodu wady oka dał Bal... 
dowany przez siebie karabinek nuł.pey. 
uczniowi Naskrętowt Ten. nie przeczu- 
waJąc It karabinek jest nabity, poclun-ł 
za j
czek spustowy. Kula ugodziła SL 
w plecy, tak, Ił nleazczęAlIwy po chwW 
wyzionll,1 duchL Zwłoki przet.rana
 
wan. _tały do kOltnicy. gdzie .M
 
dokonan. oględzin,. 


DzI.łdowo. 
- P.IarJ. W zabud. rolnika Tad. Dra- 
szewskiego w Truszczynach potar strlwll 
stodołę I chlew. Potar powstał wskutek 
uderzenia gromu. W Niestojl w zabudo- 
waniach rolnika Jana Sobi.raja wybuchł 
potar, który zniszczył ltodołę I chlew oraz 
znajdujące się w stodole urzą,dzenie do- 
mowe I gardero
 warŁ 2 tys. zł. Przy- 
czyna potaru narazie niemanL Docho- 
dunia w toku. 


Jabłonowo. 
- WJhoI'J- W labłonowie pom. w 
pow. brodnickim odbyły II, wybory do 
Rady Gminnej. Wpłynęły dwie listy - jed- 
na złączona polska I jedna mnIejszo- 
Aci narod. niemleck. Wybrano dw6ch 
kupc6w, dwuch urzędnik6w, dwu ch rze- 
mIeślnik6w_.l nauczyciela, dwuch rolni- 
k6w, l PPs.. 1 bezparl I l Stron. PraC1. 
Lista mnIejsz
ci pozostał. bel mandatu. 


GDYNIA. 
- PnJklad.. Uaraaf. .ap_talk6w. 
Teofil Bold.. 16zel Gojke I 16zel BuJ.. f'7- 
b.cy a Chłapowa, IIbllt w Itycznlu roku łt. 
moty
 I kijem Konstantego załtura do 
tego stopnia, te mUllał si, leczye kilka 
tygodni w I%pitalu. Sąd otruowy lu.ał 
obecni. wszystkich trzech po . mlea1łC1 
wiezieniL . 
- "PołwłtcU .... I 1- ł-taI , ... 
".łIJ wtęzłlD1.. Wojciech Grabowski. 
uewc a Obłuta, uznając w procee1. aU- 
mentacyjnym IwegO przyjaciela l!Iorte- 
li.. zeznał pod przysięgą nieprawd.. "Po- 
Awięcenie" to kosztowało GrabeWlki.,. 
7 mieaięey więzien'a, bo na tak, kart 
ekazał go sąd we wtorl'L 
- ,.Batory"' ocllechel do Jlcnnge .lo4&. 
Wczoraj wieczorem odjechał do Now
 
Jorku ma. .,Batory", wioząc 
 pu&te- 
row, 1000 ton drobnicy I pocztt. Motero- 
wi.c zawinie do Kopenbail, Cherbeur
. 
I Hal1fuu. W Nowym Jorku będzie !-p 
czerwca br.. do Gdyni zał powrocl 1
.. 
czerwca.. 
- Skop edpadkllw. 
 Zw. Nie- 
podległ
ciow06w w Gdyni przystą,ptl do 
zorganizowania przedsiębiorstwa handle- 
we«o, które będzie miało u cel skup zło- 
mu metalowego, papieru, lWIlat. szkł.. 
kolei itp. Zyski I przedsiębiorstwa obra- 
CU. będ, na pomoc dl. wd6w I sierot po 
niepodległościowcach oraz bratnią pomoc 
dla biednych I chorych członk6w. Zw. 
NI.pod1egłołciowc6w mieści się we włas- 
nym lokalu przy ul Portowej 6, tel. 
 


-'''
''''
''''''''''
 


STAN WODY W WiŚLE. 
Krak6w (2,60), Zawichost (1,86). War- 
IZ&wa (2.3'), Płock (l.SS\, Toruń 2.82 (2 W) 
Fordon !,27 (2,01), Chełmno 2,00 n ,8'\, 
Grud&lą.dl 2,15 (2,02), Korzeniewo ".
 
(2,10
. Pi.kło 1,57 (U3). Tczew 1,66 (1:;2\, 
KWage 2,ł2 (2.3'), Schiewt'nhorst ?!).f. 
(!,łł). TlIDp. wody w Wi'le 13.2 (12.B,. 
Uwt.g"L Ltca.b1 'W nawia
ach oznaczają 
.tan . dnia poprzedniego.
		

/kb_1939_05_26_nr1200008_0001.djvu

			Str. I. 


"KURIER BYDGOSKr', piłtek. dnia 26 maja 1939 r. 


Nr. 120. 


..., 


Kino Marysieńka I lIii wielka PREMIERlr B - t 
JIIoaamoat.la, nim o moalUll_l
 1I1t. 
· BYDGOSZCZY wło n......6..m n.d.loklcltoclctallacJI I wa 
Pocz"tek 5 10 7" gt
 j'" t)ll! "."ta a'otylllo IramI. .......1}'1 .Oqjl'J. 
W ł: o . _ .1. ta tr-"eo dra1ut6.. I ....gedJL 


nad Marną 


1,1,1 11 11111111" Id ,q " I I ".'1. 


III 111111-11 Iti 


...." 


Bd
rllram: 
I'IIIJnowUY 
Tygodnik 
I kronIka 
P. 1\. ra. 


"UWI tnIcJt ,." lIj.llbQd1lnIlU. .buI 
RAIMU i BASSERMANA 
Film ten Idumlewa sU" real11mu, potł:' 
9" nastroju I mistrz. technik" realizacjI 
--- 


Plttek: FWpa. 
PrsJlJmiJc
 c
tnie nasze jllcunla, 
Szumne slowa je nie kraszą. 
Biegną one s serca 'chnit!7lia 
1 S'UJifk6ZfJją 'Jlcdiwolł nassą: 
Nit!ch wIJm radoU wianki 6pIIJ/IJ, 
W itunt!J krocscit! 'JlcilJ doli, 
A gdU miną mnogit! lalIJ, 
W n
ba spocsnijcU Ilut'eoli. 


r , 
, 
, 
. .. 


'-no lWI U - 
IJdgosza. awarlek 25 maja 
....... Wlchód S,
1 - zachód IO,M. 
DłagoU dnia Ul godzin 12 mln. 
"""'" wscbód 10,M - zachód 0.37 


DV:a:UR NOCNY APTEK. 
011 D. S. - za. S. 1m r. 
.&.ł.U .... 1JI.uwIecbł... uL Niedfwł. 
a1a 11. telefon 3(M 
&.ł.U .... KOrDa., al Dworcowa nr. ł8, 
teleloa S30L 


.ł...tewf. .makowe, Pomorska nr. 16, 
telelO1l 2815 j !BUL 
8tnt Pał...... Pomorska 18. tełefoD OIL 
KolDIIadat Gł6.., P. P. (gmacb woje- 
wódzki), Jqiellońska 5,. telefon !700. 


WYSTAWY I BISa:IOTEKI. 
..... lllellkla (ul Farna) otwarte 
eodzi.nni. 04 god&. 11-16, w niedziel, 
j łwi,ta od pdz. l1-U. ObecnIe w Mu- 
leum wystawa lJ'&fikJ, Tow. Artystów Gra- 
ków w Krakowi.. 
...... 1II.lskl. Blelawkl uJ. Br. Pfe- 
nckiego 8, otwarte eodL 04 11-1ł. Stała 
wystawa darów: obrazy ł- Wyczółkow. 
aklego I rzetby K. Laszczkl 
BlbUołek. 1J0wołcł T. C. L. przy uUcy 
Gdai1sklej 30, I P.. wypotycza k8lątkl co. 
dziennie od lodz. 11-13.30 i od 16-19. 
Z TEATRU MIE.lSKIEGO. 
Dn. w czwartek i jutro w pIątek try- 
IIkająca bumorem. komedia Hart'a "CII
- 
SZ}{Y SIĘ 2YCIE}I
 a udziałem pp. Bar- 
dy, BystrzyńskieJ, Dębicza, Domal1l1klej, 
Drewlcza, Gajdeckiego, Kownacklej, Ko- 
rowtcz6wny. Kowalczyka, Krzywickiej, 
Kufmińskiego, Locbmana, Okońskiej. 
Skirgiełło - Jacewicz, SobotkowBkiej, Ta- 
trzańskiego i Winczewskiego. 
Na OUell łwiąt, którym _tanie zam- 
Jmiety sezon przed urlopami,. dane będą 
D<ępuj"CI Iztuki. 
W niedziel.. 28 o godz. Ul po Clnacb 
050'5 zniłonych "CIESZMY SIĘ tYCIEM
 
wieczorem "DO \VSZYSTKIEGO
. 
PODledziałek, 2Ił o godL 18 po cenacb 
o :;O" wronych ,.DOM WARIATOW
, 
wieczorem "CIESZMY SIĘ tYCIEM"'. 
Bil.t, jut do nabycia w kasie teatru. 


Droga do zdob
cia skrzydeł. 
Nie ma thi. }bywatela, któryby nie 
miał rrozUID1enia dla lotnictwa, dla ko- 
nlecmo.ki poeiadanla go w motliwie dutej 
ilości i wyborowym stanie. 
DzlA lotnictwo utorowah IIObie drogę 
do wszystIdcb obywateli. 
Dliś do lotnictwa rwą si, młodzi I ata- 
rty, kobiety I mętczytni. 
Bydgoski Obwód Miejski L. O. P. p.. 
aby ułatwtć młodzIety nasIego miMta 
I obUcy zdobycie ..stępaego przygotowa- 
nia do lotnictwa, prowadzi Szkołę Sz,- 
bowcową L. O. 'P. P. W Pordonle. 
Z&8&dnlczym warunkiem przyjęcta na 
kurs do Bydgosktilj Szkoły Szybowcowej 
L. O. P. P. w F.>rdonle jat: 
1) dowód obywatelstwa polskiego, 
2) dowód ukończenia co najmniej 18 łat, 
3) IUw1adczenle o ukrtlllle wyk.ztał.. 
eenia, 
4) Awladectwo Idrowi.. 
5) piaemne zezwolenie rodzIców (dlA nI. 
pełnoletnicb), 
&) wwladczewe Koła L O. P. P. lub 

rganll&cjl aportowo-lotnlczej o przy na- 
letno6d do L. O. P. P. w elVU oatatnleb 
1t mi_ęcy, 
7) Iyciol'J'l. 
WuyICf, którzy prqną !dobył uhia- 
domienie lotnicze, pra811ł' ltan-ł w .wre- 
lacb u6w powtetrznych, niech lPi_
 po 
A B C lotnicze do Bydgoeklej Szkoły 
Szybowe.>wej L O. P. P. w Fordonle. 
ZgłoueDia przyjmuj. IWIzetkich lnIor- 
m'acyj udziela BydgoskI Obwód Miejski 
L O. P. p.. ulica Długa lit (telefoD 3870). 
; . 
 proęekt6w. 
<----- . 


I Echa inspek[ji wojewody w Bvdgoszczy 


Podczas ostatniilj wizytacji Bydgoszczy bi. cecby tych sił, które I Jednej strony 
pola zagadn1en
, Iwt
yml I og61ną pnyclynią Ilę do uybkleg.> Zelpolenla Ku- 
gospodarką miejski\, wojewoda pomol'llld jaw I Pomoni!m, I drugiej strony wykat", 
RaczkiewicI lalnteresował sl4! tyw.> post4!- te praca polska na morzu sprz
gla się 
paml prac nad Wystawą Og6lnopomorską nieodwołalnie nie tylko I najbllulym la- 
w Bydgoszczy w roku 19ł1. pleczem, ale I całą Polsk__ 
Po wysłuchan!u referatu nA temat pro- Po konlerencjl IwielUi! wojewoda '" t.>- 
gramu, lormy organIzacyjnej, ClasU trwa- wanystwie prezydenta Barcislewsklego, 
nI.. lagadnień linanaowycb tej Wystawy. starosty Suskiego, dyr. Funduslu Pracy, 
Włodarz Ziemi Pomorskiej wyraził tycze- radców miejskicb i innych tereny wysta- 
ni.. -aby Wystawa 0g61nop.>morska (.bok l wowe, ,..dzle latrudnionych jest pny pra- 
lagadnień Ideowycb 10brlUOwała dorotek cacb niwelacyjnycb kilkullet pracownik6w. 
gospodarstwa pomonkiego i mleAcila w 110- 


---

--- - 
-- 


v--- _- 


Sprzedawał obliga[je. 


NIezły sposób larobkowania obrał scbie Ouustwa te jednak wydały się wkr6tce 
bezr.>botny bandlowiilc Walenty Dolata i Dolata Inalazł lię na ławie oskarłonych 
w Bydgoszczy. Odwtedzał on r6tne oaoby przed Sądem Grodzkim w Bydgoszczy. 
i oferował im sprzedat obligacji potyczki W toku rolprawy okalało 111" te pracował 
państwowej. Znalazł slereg osób cbętnych on niegdy. w Zakładzie Kredyt.>wym 
nabycia jej i uzyskał nawet zam6wienia, w Krakowie i był jego przedstawicielem. 
pobierając J"Ótne kwoty, tytułem wpłaty. Ostatnio zostal I tego stanoWiska zwolnlo- 
Wszystkim złotył wyjaśnienia, te um6- ny. Dolata, konYltając, ił mai apo8Oby 
Menia te zostaną prlel nieg.> wysłan
 do rozsprzedafy i przepr.>wadzania tranzakcJi 
Go!!podarcZ8go Zakładu Kredyto\\cgo obligacjami, wpadł na myAI dokonllnla 
w Krakowie, kt6ry pocztą odwrotną prześle oszustw na szkodę tego towarl}'atwa. 
kafdemu obligację. W ten sposób DCJI&.ta I W wyniku rozprawy sąd skazał Dolał. 
nabrał 9 osób, na '.>g6Iną sumę 52 zł. kt6ra na pół roku więzienia I zawieszenl£'m 
to pil'niądze utył na własne potrzeby. wykonania kary. 


-
 


-
- 


-

- 


-- 


- 
-

 


Kupiec na ła\vie oskarżonych 
.a roasie."anle ",'adomo8cl, '''lIssanych a palca... 
Przed Sądem Okręg
wym. w BYdgOSZ- I bezwzględnego W1ezienla. Z karty karnej 
czy 
dpowladał_ łO-letDl kupiec AI
ksan- wynika, te Krajczyński był jut kilkakro- 
de
 
ajCZyńskl, ZłUD. przy ul Jaglelloil- tnie karany za kradzieł. i defraudacje. 
sklej 62. Oskartony on był o to. je rozpo- 
wszecbnlaJ nieprawdziwe wiadomoAci, 
mogące W)"\ołać niepok6j publiczny 
i osłabie w.rOd obywateli ducha obronne- 
go. Mianowicie wśród kilku ollÓb Kraj- 
czyi1ski wyraził lie, w kilka dni przed za- 
powiedzianą mową Hitlera. te on jm te- 
raz wie, czego on zatąda. W d&luym ci4- 
gu dyskuljl, jaka potoczyła II, Da ten 
temat, Krajczyński oAwiadczył dalej, it 
..Pomorze było zawsze niemieckie, i Hit- 
ler ałuszD1e domaga si, tego I napewno 
to dostaDie'4 Ka niNłycban. to C?'wia.d- 
czenie Krajczyóskiego zareago\\ah obec- 
ni i &&rU o tym uwiadomili polieję, kt
 
ra osadziła go w areszcie. 
Na rozprawi. Krajczyński nie przyzna.. 
wał li, do winy i &\\ ierdlił, te I'O!:mowa 
toayła IIi, jedynie na temat ltollunk6w 
gospodarczych. Nie\ll.innołt IWą cbciał 
opierać na zasługacb, Jakie poniosł pod- 
au IMWobod&enia polIkich ziem lacbod- 
nich z pod jarzma pruskieiro. W tym cza. 
lie dosłułył ai, nawet stopnia podoficer- 
Ikiego. Doniesienie przeciwko nIemu 
uwata za zwykłe oszczerstwo. SłI,d. opie- 
rając si, na zeznaniacb Awiadk6w, w wy- 
niku rozprawy skazal go na 7 mieslQC)'  


Płatnołl: podatku od lokali. 
Termin płatności p.>d.atku od lokalI za 
pIerwsze półrocze 1939 r. upłynął z dni",!, 
80 kwietnia 1939 r. Wielka iloŚĆ plalm- 
k6w tego podatku I powodu nledoetatec.!:- 
nej znajomości ustaw skarbowycb czeka 
na nakazy płatnicze, upomInając o tym: 
te w ubiilgłym roku p.>4atek od lokali 
wymierzony został na okres dwóch lat, 
to jeet Da 1938 i 1939 roku. 
W bietllcym roku otrzymuj" naka
y 
tylko ci płatnicy, którzy w międzyczasie 
Imlenili lokale. NatomIast realta płatnl- 
k6w winna we własnym interesIe nie-; 
lWłocznie uregulować podatek ".>d lokali 
la pierwsze półrocze 1939 r. według stawf'k 
ze:llzłorocznych, Iwłaszcza, te Urzędy Skar. 
bowe pnYlltąptly jut do WYllylanla upom- 
nieJ\. 


Ostrzetenle. 
Ostatnio l09tały rouyłane przel ni,: 
manycb osobnlk6w drukowane pocztówki, 
nawołujące cb bojkotowania fIrm obr.y
b 
i podpisane pnez .,Zwtązek poplerama 
Polskiego Stanu Poeiadania-. 
Zarząd Gł6wny Zwtązku Polskiego ko- 
munlkuja. te pocztówek wspomnlanycb 
nIe rozsylał ł prosi wszystkIch. którym 
wtadom.> coA o Ich wydawcach. o poVl ia- 
domienie. &teby unIknąć podobnycb mi- 
styfikacji na pnyazłoAt. Zwiąlek PopI&- 
ranla POlskiego Stanu Poaladania nad- 
mienia, te ws.!:elkle druki, nie S8(Jpatrzcne 
w adl'8l oral nie oznaczon. zakładf'm 
I mIejscem '.>dblcla - jak tego wymags 
ustawa praaoW& - __ nlelflt{alneffo pot"ho- 
dzenia. 
Zanqd Gł61D1łV Z1Dfqlku Poblri.fO 
(ZUTiązku POJrit'Tanfa Pobkif'go Stanu 
Poriadanfa) 
Pomad ulica SkorP>otDo 5. 


][obl." )II włelobobtJGla ellłłaoh uzy- 
Ikują nader łatwe i bel trudu WJPr6tnle- 
nt. oraz prawtdłowł- przemian, materii 
przez utywanle codz1ennie pól szklanki 
naturalnej wody gorzkiej Fnaolazka. 
.J6uf.. ""'
""
,
""
'" 


llUlJ/Jskf mJ/śliłr1/.  


ł 


I<  


l 


/ 


t 

\ 


't 


. 
 


Ten młodll 1ILUilfW'JI indvjlkf fife pol1"le"ule 
ładnvch fUI1I1, ani naboi. WlllłIlrcza mu 
10 Iupdnolci mocnv łuk ł odr. dnarv. 
lcł6rvm4 ulmferco dlłm, IwI,n',ta, po- 
CruP>ne JUt poł
 dl4ł m.QO, 


/lJieIJde 
. 


U."agi dla 
Wielkit! porządki lo nit! tvlko arII/- 
kulik dla kobiel. ale i dlIJ 7n{'żCJJlzn. Na 
u'ios
 katdJl cllowiek. a 
c lak met- 
CZl/zna jak i kobiela, powinni przedsie- 
wziąć uporządkowanie 8Wt!(l0 wlasnt!(lo 
,,ja", OCZllszczenie duszJl i St!TCIJ a wszel- 
kich pajecsJlft niez(lodJl i zIJzdroJei. A 
chocilJt panowie sądzą, tt! im It!(lo nie 
potrzeba. lo 
 mJllą. Wit!lkit! porząd- 
ki, cZllnione nIJ $Wt!J wltUnt!j oso bit!, 
k/JŻdemu są pOlrzebne. 
CZJlt lIie trzeba WJlcofać rie I ,zum- 
ne(lo źJ/cia, kiedJl poklliq 6ie pierw&ze 
osnaki tulmJl. kiedJl ,erct! poczJl1Ul bił 
uJlbciej nit dawnit!j. CI dziwnJl pot ITa- 
&Za czolo? CZllt nie naldJf wslrzymał 

 od WJlkonllwania 17U;cząCJ/ch zajeć. 
k
dJl w kolanach 6lrzJlkIJ'J 
JV tvch WJlpadkach lt!karu uzlecIJją 
kuracje postne, przt!czJlszczające krew. 
oraz Imia
 potl/'lDienia. DzisiIJj wie- 
mJl do'konale, te Idrowie 1ItuZt! zaletlI 
U1 wielk
j mit!Tze od wilIJmin. To Id 
wielki, dOlkonalll lt!kan nit! chwJlla za- 
raz nota opt!TaCJ/}nego. leca ,'ara lir od- 
naleźć prZJlczJlftJl choro"" I usunął Je 
przes dit!te. 
Zmiana powielf'14 je,t na wiosn(' 
bardso wskazana. Pomijając to. te na 
wio$1lf c
/nit! u'Jljddta 
 do uzdr
 
'Wi8k, abJI prus ,amo ob't!TWowllnie roz- 
wijaJąceJ 
 nalU1'Jf, nabrać c
el do t".. 
cl4, fI4lt!tJl wiedzieł, te rucZl/'lDiAcie po- 
wietrze wiosenne Je,' nadswJlczaj cen-- 
ne dla ludzi. daje nam lepIu ,amopcr 
czucie, a co %4l1fl1ł idzie, pobudza fIIU do 
ent!Tgiczniejuei walki Je slJlm 106em. 
Kkdll 7n{'tclJlsna w o(/1'odzie 6WJIm 
odlimuJl od drUID oltatnią IUchą gtUqJ- 
ke, gdll siemif Jut ,pulchnU i traumik 
W1IczIIAell, lo powinl
 on w IJIch bło- 
gich godzinach poTnJlA18ł o tvm. tt! i 
wobec 6Wej dtUzII ma obowiązki. Pru- 
c£d i ona czeka 114 lo, abJl ją oczJlleił se 
"lIT7/ch brud6w i IUchJlch (I
zi, klóre 
mogą tworJJlĆ rie lak a nie1UlWiJei do 
ludz;. jd 
 z/oJci i checl nkodseniil 
blitnim. TO'4 chwulJl. "lin. naldl 


rnt:łc.Y:#łł. 
wyrzucić I mbie, l1J(Jlić, abll broń Bott!. 
nawt!t łdźblo a nich nit! pososlalo w du- 
sZli i 't!TCU. 
SpulchnilJjąc siemie w swvm of}1'O- 
dzie, niech katdJl 17U;żClJlznIJ pomllAI, o 
spulchnianiu f}1'
d $Wej duszV. $Wego 
,,ja". Tak 6amo. jak Id 
 umotliwio 
dopll/'lD powielrza. tak 60bie nie zamilka 
bramJl prlt!tl ocsJl17UZ na lwial. 6kąp- 
stwem i ,amolubltwem. CJJI widzi co 

 dz
je obecnie dokol4 niego'J CSII 
patrzll lak JIJk Irzt!ba na OjczII
 i j
J 
potr2bll'J Wit!lkl porządt!k w Of}1'Odlle 
- wielki porządek w St!TCU katde(lo 
czlowieka. Tu i lam mają wyrólć roAli- 
nil dla naszego potIlIku. dla chwalJl PIJ- 
na i na potJlIt!k OjcaJlznJl. Tu i lam, 
If'zeba mit!ć bacmą piecze. lu i IIJm 
ZIlWSU WJI11IIDać wlZIIslkie chWtulJl, 
IJbJl zamitUl kwialÓW one nit! górowIJ11/ 
nad w,zJl"kim. 
Lecs i koblela, pani domu i gospo- 
dJf7lŹ. niech od cztUU do cztuU uczJlni. 
pOM uprzą/IJniem w domu. porządl'k 
w $W1fI1ł ,ercu i duszJl. Dob1;J JUI po- 
rządek w mit!szkaniu. milej mienka sie 
ID cZJlllvm pokoju. chelnie] prlebJ/Wa 
w nim mąż i dzit!ci, altJ wdnit!J'u Je,f 
uprzątanie duszy i ,t!Tca. ZbJlf wiele 
porządku w mkszkaniu WJlPCdza z nie- 
(10 7n{'ta. Baclna UWaga na cZJlsloAł 
dUIZII, uralowal4 nit!jedno ZQ.{JTotone 
maiżemIwo. dzieciom dom rodlicielIki 
i JlU'M w,pomnienia o tum domu. 
To td kiedJl wioma roułmilJla sie 
dokola na", pamiela}mll o porządkach 
W domu, mieszkaniu I o(J1'odzłe, ole 
nie zapominajmy IIJktt! o uporzqdkowa- 
niu RtUzJlch dUli i ,erc. 
N ajwiekuII chWtUt to IłŹt!nawUł; 
gdJlbJl Ją motna bJllo UlUnąt. - raj 14- 
panowalbJl na Iwiecie. GdJlbJl katdll 
popru,/al na tum co ma, i za to dJieko- 
wal BO(lu, niebo bJllobll na lwiecit!. 
gdll"" katdJl korm. .no,U ło,," cit!Tnif', 
(ldybJl mial cZJl,,'e 8umit!ftie i ,erce bes 
plamII, jaku milo bJl 'ił 1Jt10, . dni 

alr.bJt. ąoJwjnW , bJof.G.
		

/kb_1939_05_26_nr1200009_0001.djvu

			Nr. 120. .
 
8'lDfiiQUJ 
IlllrCłlrlltJl -ł4nJf1lO"'. pnecłlI'lio lIfraJ1it.cJ'łąfIi. 


Str. 9. 


Poświęcenie sdandaru 
Trzeciego Zakonu. 
w poniedziałek Awl"teczny, 29 bm., 
o lodz. B min. 30 w koścIele parafialnym 
Iw. WIncentego a Paulo odb
dzle si, po.. 
'więcenie sztandaru KongregacJi Trzeci. 
.0 Zakonu św. Franciszka. 


Skon artystki dramatycznej. 
W Lodzi zmarła po kr6tklej cboroble 
śp. Halina Doree - artystka dramatYClDa 
łódzkich teatr6w miejlklch. 
Sp. Halina Doree wyetępowała uprze- 
dnio w Teatrze ZIemi Wołyńsklej, w Te- 
atrze toruńskim, bydgoskim i poznańl- 
kim. Niedawno JIOdplsała kontrakt na 
przYlzły sezon do teatru miejskiego Im. 
J. SłowackIego w Krakowie. 


Premiowanie kslllieczek 
P. K. O. 


Dnia . maja 1m r. odbyło aI4 . P. 'x, O. 
pierw". publiczne premiowanie kGłłłeczek 
oncz4;dnołclowych aerU VI 
, B. 
w premiowaniu brały udział kGllieczk1, na 
kt6re wniesiono W!lzystlde wkladJd za ubiegły 
kwlrtał . ł-Inle do dnia .. 
-ła 111I r. 
(Bez parenejL) 
PremIe po .. zł. padły .. nr. nr.: 1OO'IJł 
 
Uł41. UII03- 
PremIe po 100 d. padły na nr. nr.: 1_ I_ 
I_ IHII02 1"11' 1157.. 1110472 lItIII lot2'I2 11'115II. 
.......1. po 10 zł. padły na nr. nr.: lOOOO'r lł0U2 
l0U88 1110410 100518 10059. 1012M 10UU III'" 101_ 
101711 10lTII 101194 10199'1 ID212I 102m 1O%3M 102.T! 
llIU3e 102812 Im.. 101m 10:1300 Inłł5 lons5 103A8 
IMm 10H8'I lOtne IH73S 1_3 10łI80 IISUS IOSU'I' 
IIIł8I 111575 105855 100ł32 Im.1 IlrTł5'I 1O'7t1ł 1O'7JA 
111010 1002.7 1085łl 108m 108TI2 111I202 108301 IOt5M 
um, U0I21 U02'IJ UIII'I IIOM7 uua UI53I 111" 
111115 UI..8 111104 111'" 111781 111101 112158 112m 
U_ U1557 11295ł 111080 U3142 UHM 113U1 uJ$n 
U"I 1Ił255 11M2. U.521 11.,'1 1Ił8ł7 lIł1!. 11m. 
u- ulm U5358 Ism 11803J U_ llltU liGa 
11... un.. 117821 U7IU UIOII UII2M. 
O&6łem padło Ul premij na IlUm. '.108 zł. 
O W7!oaowanych premiach włałc1c1ele 1u1.ł.- 
aU: al! powlaClomlenl lIato-łvn1e. 
Nal..,. zaznaezy
 te UAdl! wkład6w 
- 
lIeIe!owych premiowanych ..111 VI-eJ 
 '"""t 
l1ezhy premij w miarę wzrutanla 
ad6. na 
1oaIłł-. p
 ezym przez 
osowanle premll 
.. 
em.
 kGłłłaczld nie mel! ,,"j 
.....ł..cd I bl...... udział w następnych premIowI- 
Iliada pod warunkiem ....w.amqo WPł&eania 


delt.. """"""
"""

 


Nró' llaUloc1iof.fO
 
II' Ulundur.e. 


J . 


(I' 
,... . l....... 


""  '!. 
.' 


.. 


..  
.. . " 

 10'. 
'\ . j 


Sll/nl£U angielski (abrl/kant ,amochoddtl1 
f filantrop, IoTd Nuffierd, honoTOWI/ flur- 
łrowl11k tli &rvgadv aTtl/rtrif ,",zedwlo"tf- 
clej, wliq' udzia' 10 dOTot'zftl/eh pokoIach 
woJ_kowłlrh 10 10ndvnfe. Widzimv 110, 
,Iedlqce,o .UI dlfllre (po lewej). "
""""""' 
 


KRONIKA WYDAWNICZA. 
Włodzimierz Zbrowskl .Zaaau l .. 
!Jaka pl.ał.łDeao w polUlel poUtr- ... 
aranlczDel". Wyd. GebethDer I wo1tf. 
Autor na podatawie ItatYltyk ukuuje cłe- 
kawe przeobratenla Rospodarcze pa1\etw 
Europy wIchodniej, które I racji &Wego 
połotenla geogr. powinny lt&nowH! l 
w. 
cent.ralny pas europejekl. Polska pow!.n. 
na pańltwa te lwi
a
 le sobą fOlpodar. 
I"ZO, komunikacyjnie, a zwłaslcza fInan- 
sowo, któremu to lIa
adnlenlu autor po- 
twl4łCa lpecjalne uwa", tak aby tworzy.. 
ły one zwarty blok IOspodarczo-poIltycz- 
ny, m0ltącY, odelrra
 IW' włuną samo- 
dzieln_ roI., w Europie I przeciwstawić 
al, wrogiej ekspansjI. 
Ostatnie wypadklokallały dowodni.. 
le padJtwo pollkle ma do odepnia po.. 
watną I kierowniczą roI, włr6d państw, 
które tylko w ml\Sku IOIpod,&I'CZ:fTI1 I 
Poleką mo
 malef
 p......nej' ..ej nie- 
laletnołcł poUtYCllTlef. 
Itll
k, t, pneczyta kaldy I ul_łab- 
D
CJm uJ.ntertlOW'&I1fem. 
W lJydgoszazy do nati
al. 
. Kslg..... N. Ol........ 


.. 


_. l.. 
 
t ; 
'-ł .'41- , . o...... 
" 
 
.. ... 
\ . ) ... 


, i ': 
> . 
}... ;. 

,.,' .. 


......
. 


, .. 
.... 
 "ł -_ 


... 


'. 
.i ..t..... 
" 


',t ." 
.- i 


... 


1, 


.;', 


. \1 


.. 


.. 


.' 


.. 1ł'1.
 
"'. -#..:ł.i" 
'ł;:.. 
 
...-.. 
.-' . 
, .. ..... 
.............. " 
J ... 


.. .
- 


'-"t 


..: 


. J
 

'" -.1+ 
... ./' .". 


.- 


. .  


" 


'v. 


, 
... 


'" 
.. . 
'..

 


,

.. .!, 


" 


. 
 


,i... 


, ' 


,o' 


. .(" 


. . 


.-....l'" 


.;., 


't 
4'i" ,., , 
., 


...... 
 


. 


i
 


\V AmeTl/re donlo o,tatnio do powaf.nłich /'0;' uchdw straJkowI/ch, ;wlas;c;c;. w łra- 
ni, Kentuckłl. Przeciwko IfrailmJ4CJ117' wVllaM ,waTdif naTodOlOq I kaf'cbiIID7rM 
ma'lłln01D1fl'l'&. --
---
 
- 


---
- 


- 
- 


a ta strofa autobuso 


W okolicy Zielonczyna pod, Bydgoazcz!\ 
wydanyła się katastrofa autobulowa, 
która omal nIe lakotlczyła si, tragicznie. 
Z Bydgoszczy do Nakla jecbro.ł autobus 
firmy .,Auto-Komunlkacja", w którym 
anajdowało się 10 pasaterow. Na zakrę.. 


me lZOI,. aut.obuI wpadł na dnewo. Skut.- 
kiem silnego wstrząsu kilku pasater6w 
odnIosło lekkie rany. 
Pnycz)"nt kataltrofy, która mogła 
orzybrat grotne rozmiary, naWą docho-. 
dzeni
 

 

  


- 


-
- 
 


Chleb dla Polaków. I -""-""""'
 
Informacji bezinterHOwole udllela <:.n. 
trala ZwiąJku Polskiego, P.JEna1\., Slr.arbo- 
wa & - w biurze od godz. lO-tej do 13-tej, ' 
lub listownIe ty1J1, którzy aałąrzą znaczek 
na odpowiedt, prześl, referencje i p. 
AwiadClenia od osób powatnych lub orga. 
nizacji (stwierdzające narodow.)ić, facho- 
wo
 i moralnoU), podadzą wysokość po- 
siadanego kapitału, oraz dokładny adres. 
W xniastacb, gd,de znajdują ai, Kołą 
Związku Polskieg), motna załatwiał ko- I .................................,',................................,
 

spondencje za icb pośrsdnidwem. 
bior.>m Ił przewozov."KO, 
Polacy II sagranicy proszeni s/\ o ulI\- W jednym I miast woj. lwowskiego 
czanie zamiast Inaczk6w - miedzynaro. (e. O. P.) mołDa lałotyć Ikład bławatów, 
do," kupony na odpowbdt. cukiernię, drog.ri,. 
10 tys. miut.o woj. staniaławowskleg1) Większe miasto woj. atanilławowskie- 
potrzebuje: składu bła w at6w, rowerów, (O potrzebuje; wykwalifikowanego luaw. 
broni, galanteril metalowej. czapnika ca wojskowego, składu mebIt (wieklza 
I składu kapeluszy męskich, farb I przy. Itolaroia), sk6r i przybor6w Izewlklch, 
bor6w malarskich. zegarmistrza - opty. piekarni, Ikładu Izkła I porcelany, naczyl'! 
ka (b. pilne) oraz Ikładu komillOwego. kucbennycb, telua. Brak r6wniet skupu 
W jednym z miast centraln.j Polski drobiu, nabiału, pierza. 
potrzebny jest telafnl&k do samodzielne- Miasto o 7 tYli. mieuk. woj. krakow. 
go prowadzenia składu telaza, ewentu!i1- skiego potrzebuje adw9kata, dentysty, 
nie jako Wlpólnik. &kładu aelu.. hurtownJ kolonialnej liku. 
W 12 ty!!. mieście woj. stanisławow- pu !:bota. 
ski ego mote osiedUĆ II' lekan. PenlJa W mieJcie woj. ltanllławowaklelo po. 
ł50 zł, prócz wolnej prakt)"ki. łrzebny lekarz. Stała pensja ł50 zł mie- 
W 23 tys. mieście na Wołyniu potne- sięcznle oru wolna praktyka. 
ba: drogerii, składu telaza, zegannistrz'1, W powiatowym miellcłe woj. we.ruaw- 
luobnlejlllego 11kładu bławatów. fotogra- skiego potrze
a zegannlstrza. składu 
fa oraz dobrego fryzjera. nkła. porcelany, kolonIalno - deUkat..o- 
Miasto 1B tYL w C. O. P. potnebuJe: wago oraz pn:edsitblorstwa Iboto\\oego. 
rollewnl pIwa, zegarmiltrza. czapnika ł tfli,une miasto C. O. P. potrzebuje 
orU dobrego krawca. hurtowni kolonialnej, Ikładu ielaza, art y- 

 ty!!. mlallto C. O. P. potrzebuje: CU- I kuł6w technicznych. mebli. 
kierni, restauracjI, hotelu, składu bława- Moina nabyć okalyjnle objekł nada. 
t6w, planterii, księgarni I składu pap:.. jący się na fabrykę przetworow owoco. 
m, &kładu węgla oraz rzefnik.. legarml- wycb. 
strza, krawca I Hewea le Ikładem obuwia.. Potrzebnyeh jeat kilku dobrych blacha- 
Miasteczko na Wtleillzczyłnie (wojlko) 1'1I7', Hklarzy I malarzy. 
potl'llebuje pollkl.1'O akładu bławatów, %wi
ek Polski poŚJ'ednlctwem pracy 
salanterłl, obuwia, oraz fryzjera I rzetnł- al, ni. lIajmuje liwracanie li, w Ipra- 
ta. Motna r6wnlet załoi,,\! 11r.ład kolo- wach posad bez powołaula II, na wyjął 
nlalny. Itową WZ1Jl1ank, w komunikacie - jeat 
W wojewódzkim mlełcle molna zalo- bezcelow.. . 
ty
 większy &kład lelaz&, Ikład manufak- Z\Y1,zu Poliki prowaizt kartotek, 
tury, oraz hurtowni, kolonla1n, wspólników roZIUAitych branł I ..wodOw. 
W 30 tys. mIełcle C. o. P. mole oslec!- KUl. Besprocentowa ZwllI,Zku PolskI.. 
UĆ się kuśnIerz ze składem luter oraz 10 udziela potyczek bezproCl!1towydt do 
czapnik. Brak burtowni kolonialnej, wi,lc- wyao,kołci 111 :iOO kupcom I rzelDleślntkom 
(lzego składu mebli I składa drzewa bu- przesle<1lająeym sIę z Wielkopoliki do 
dulcow.
o. S. wleWe motllwo'ci !fandlu województw centralnych. wschodn1ch I po- 
domokrl\tnego. łudnlowo-.wlChodnlcb. 
Miasto garnllonowe potrzebuje legar- Ponad 500 zł do 1000 zł udziela II, pne.. 
mistrza . jubilera, hurtowni kolonialnej, sl,dlel'!com I Pozn&J\lkloF do przyłąclo- 
Ikładu obuwi.. telua oraz lotografa. nych od kwietnia 1938 r. ł powIatów (ko- 
W większym mle'cie woj. no\Vogroda- ni6lklelro, kolskielo, turlcklego I kall. 
kiego mogą oaledlić si, Polacy w nastepu- kiego) do Wojewódltwa Poznańaklego. 
jących zawodach: tapicerstwo, blacbar- Wymagane lą dwa tyra 0I6b dOlltał... 
Itwo, kapelulmictwo, malarstwo, Instala. czoie materialnie odpowiedzlalnycb, o kt6- I 
torstwo, elapnlctwo. Brak r6wnlat składu rych, jak I o potycz,1r:oblorcy IUlęga Ka" j ' 
ndloaparatów, rowerow, aelaza I materia- ln'omaacJl Nuwt&ka nalały podal! Kule 
ł6w badowlaDYeh, d1'ogerł1, Ikładu futer, we wnioeku potrclkl'lW)'1D - jak rownltt 
&kOr, mebIt, artykuł6w sportowych, owo- wymieni\! osoby lub flnny, mo
 udlf. 
-ł'D1, plaDterU Ik6rzaD1J, Oni pne4Ił.. Ul! ref.-mejl . potrcuJąC)'llł t IJ'1't,DłMIL 


Złotych 


1,115 


za gazeł4 codz1
 11 do 8ł Itnm 
przyzna kaMy, jak tanio kal!lUlo- 
wana, co wnotllwla set1i;om tYBi,cy 
abonowani. I[ U B I B B Bydl'Oski. ' 
'.p' 
(-- 


..1 
.
':.:. : .- 
L' 
... 
 D 
 rL 
A
 r,,10'fitJ r 


 
1JItOi' 3MJ1U""
 
_ jqa -łUODałPl I IIł 
IICZDJII I..iaal alm,' 
.- et '" Artr.ł,.m _ Reumoty... 
Chorob, kobl.c. 


----...... 


., 
-
 


ł
 
"::
.;-..... 
.
" \ 


. 
.. 


- 


- Wyoleezld .0 WloclI. Pollkle BIW'o 
Podr6ty "Orbis" organizuJ' indywidu31- 
ne pobyty ryczałtowe we Włoszech, na 
Capn, Oapedalettl, Montecatini. Cllal 
trwania pobytu łącznIe z przejazdem ko- 
lejowym od 15--28 dni Cena podroty do 
Capri od 360-560 zł, do o.pedaletti 04 
335--S05 zł, do Montecatini od 325-495 zL 
Ceny powytsze obejmują: paszpol't J.a,. 
graniczny do Uallt z watnołclą 60 dnlO- 
w
 bilet lr.olejowy kI. 111 od Bogumina 
do jednej z tych mlejscow
ci I I powro- 
tem do Borumina. odpowiednio długi po- 
byt z całkowitym wytywi.niem w hote- 
lacb, wzgl. pensjonatach. Blitszych 8Zr'Ze- 
g6ł6w udziela biuro ..Orbta.. \Ił' Byd- 
goszczy. 
_ Polu lUI1DOJtoda. W w&nttade !a.- 
mochodowym p. Siedbalsklego przy uL 
J
ello
&kieJ 20 poWitał potar. Miano- 
wicie wskutek kr6tkiego IPi,cia od laro- 
py elektrycznej ..paliło II, liedzenie 1&- 
mochodu. Wezwano strat potamą. która 
0g1e6 ItłumUa, ratuj_c w ten lpoaób sa,. 
moch6d od całkowitego Inlel.cl.enia. 
_ Ukrywa. brDfa. Rolnik Karol Dn- 
belm, um, 'fi' Locbowie pow. bydgoekle«G, 
przechowywał w nielegalny spoS6b w 
Iwym I'Olpodantwie karabin v.ojskov.y. 
Za tG odpowiadał przed S.dlm -Okręlo- 
wym w Bydgoszc:z
.. kt6ry «O Ikal.ał na 
dwa tygodnIe ar'ldu z zawieuenlem. 
_ Pnywł.....ał.. Kazimierz Nyka 
(uL Blellelr.a SS\ lI!lłOlU przywłuzelenie 
motorowerU, warl ł50 zł, przez SI:- B. II uL 
Choloniewskieso. 
_ Nalee1taDlL J6z.fa Iwaillka (uL 
SzczecIńska 10) zgłosiła najechanie lej 
I matki Stanisławy na ul. Jagiellońskiej 
. przez nieznany samochód osobowy. Po- 
szkodowana odniosła okaleczenie głowy 
i przewier.lona IOlta'a do upitala mll'j- 
eklelo. 
_ Krał-ł.ł.. Cecylia Adamllr.a (uL Ko- 
'ciuszki ł2: zgłosiła kradzlet gard(Jł"'Ib,. 
I bielizny z mlelzkanJa. - Salomea Ta- \ 
dich (ul. 91",ka 11) I.glosiła kradl.iet I!'()oo 
tówkl 30 zł a mIeszkanIa przel J. G. z uL 
Sląskiej. - Kazimierz B"czkowskl (uL Ko- 
ronowllka 2) zglolił kradziet kurtki skó- 
rzanej. - Motyl Licbtenstein (uL Dłu
a 
56! zgłosił kradzlet ubrania jasno - nie- 
bieskiego I kapelusza a mieszkani II. - 
Adolf Zielidlki (uL Długa 31) r,głoslł kra- 
ddea mottlroweru. polOltawtone!lo na ul. 
Dłu!ńeJ przed rt'stauracją C1szew
lr.ie
o 
marki jI;. S. U. - 1\1. szkodę Ottona Krek- 
laua w Dąbrowie Małej. pow. bydgosklell':ł. 
Ikradliono 16 kur i 8 kurCZłłt. - Xa liko- 
dę Emila Trotzera w Locho" ie, pow. byd- 
goskiego, skradziono z kom6rki rozmaite 
przedmioty, wart. około 78 zł. 
- Polu. W Czersku KraińAkim pow- 
Itał potar w baraku mlelZkalnym Anny 
Ul.ot!. Barak spłon"r dOlZcz4ltnie z przed- 
miotami domoVl yml, ,,'art. 1700 lEI. 
- Za kradzId ",mnlak6w na szkodę 
majątku Sienno, pow. bydlOlklego pray- 
trzymano S. P. i D. J. z Mariarnpola. pow. 
bydgoskiego. 
_ Polar. W mielzkaniu Jakuba KOila- 
ka poWitał pow o lampy luowej. Spa- 
III li, abatur. 


a 


-- 

"""""""""
 


Z oalego iwlaq. 
p r I . L - W D1e4sIal, 1114chDdl,el! rozeara- 
n:v _tanie w Bar1InI. _ plłlurald NIemcy - 
C1ech,. Sk&ad7 drułyu DOtujemy: CIeChy; Bo. 
MY, BuraU' - Ctyrok)', Koctalek - lIouecek - 
Ko1ak:v. lUbi - .enedt,. - .teau - Kopecl<, - 
NelMl)'. N1-ą: J'aJIIob, Str.ItI. - Kubu.. RoI>- 
da - HenIIUUt - KInIlU', lAI1De:r - I!ItrotI - 
Hbel - GelleIeJł - Urban. 


.,"'

,
"",....,'
....,'
 


Panowie nauczyciele szkół 
na wsiach I w miastach. 


Cał. polskie społeczenstwo 
nrraca si, do wu IlOrfCTID 
apałam O 'WJcboW)'Ww. 
dał... D& ttplele1t m"eh. 
M,J_odUWNJtb cHa lir. 
h&c!st1... ow44w.
		

/kb_1939_05_26_nr1200010_0001.djvu

			Str. le. 


NPODrb 


Polska przegrała z Litwą. 
w zawodach o mlstrzostwo Europy w lIou.yk6w- 
ee Polsk. przearaJ. a LI
 w wysokim ato.un- 
ku II:" (9:25). Z.wody wywoła1y ogromne za- 
Interesow.nJe. gromadz"c przeszlo 10 łys. wI- 
dz6w. N. ogół LltwlnJ g6rowaU. Wyr6tnJł si, 
u nJch zwłaszcza Lubinas, dwumetrowy olbrzym, 
kt6ry był szalenie truc1ny eSo krycia. Lubin.. 
NIn zdobył I' koszy. 
Dla Polak6w kosze zdobyU Gnechowlak (1). 
Smlg1.elaJd (I). Stok (5), Łój (2). Grygołaj
 (2) 
I Pawłowski 2. Po t) m meczu Lltw. jest jedyn" 
Cnuynllo kt6r. nie przegraJa eSotychczu iadnego 
Q>OtllanlL 
w Innych spotkaniach Łotwa wy&rała a FIn- 
ladlą w rekordowym stosunku 100:7. Estonl. 
zwyciężyła Węgry Gł:11I, . Francj. odnJosł. zwy- 
elęstwo nad WIochami SI :U. 
Dziś araJ" pols1l:a a Węgrami, EstonSa z F1D- 
ladi.. Włochy a Łotw" I Lltw. a Francj.. 


Mecz PolsJ(a - Niemcy 
przyniósł 40 tysięcy złotych. 
Jak slo: eSowladuJemy, docb6d a meczu ten1lo- 
wego PoIs1l:. - Niemcy wynosił około ".001 zł. 
Czysty doc:b6d po str'lcen.lu wszystldch kaut6w 
w;rnleal. okolo 20._ zł. 


Nowe zwycięstwo litewskich 
piłkarzy w Polsce. 
w Arodo: odbył slo: w Białymstoku wobec: S ty- 
a!ęc:y widzów mIo:;dz7narodowy mecz pllkarslt1 po- 
mlo:;dzy dI'użynJI Utewsk" L. G. S. F. a Kown. I 
reprezentacj" BtaJegoatoku. ZW7cl0:t7ta drui7- 
110I Utewsleelo:tne rezultaty we wszystldch konku- 
rencjach,. jak np. w dysku n,lI, w skoku w dal 
okolo I metrów. n. 100 metrów - U.I aelt. 
Z dotychczuowych Imprez sportowych pod- 
kreślIl: nalety: okręgowe zawody leltltoatletyc:zne 
w M.urage. eUm1nacyjny bieg kol.rzy w dn. 18 
kwietni. w L1mburgll (Eysden). gdzie pierwszych 
pl
u przyszło eSo mety. mimo clułego deszczu: 
w czasie na 100 kIm ponJtej I Bod&. .7 aelt. 
Równie! goc1n" uwagi Imprez" były zawody 
lekkoatletyczne w L1mburgl1, które qromadzU3' 
IN zawodnllt6w I z.wodnlczek. Mimo clo:;tldej 
niezmIernie bletnt. da1y one dwa rekordy emigr.- 
cyjne. . mianowicie: Nowak n. 100 m - 2 mIn. 
301 aelt. OI'U na SOOO ID. tente Nowak w c:zaate 
. mln. M sek. Z.wody odkryły talenty: Swora a 
Eysden. mimo zupełnego br.ku stylu (trzed raz 
rzucaJ w ogóle). UZ)-skaJ w (lys1l:u SI m.. . m1o- 
dzIutka Plkorslta a Eysden uzyskaJ. w ltuU 10.10 I 
ID. I mimo krotIdego czasu trzeba slo: Uczyć row- 
nie! a szybkim rozwojem tej utalento\\ anej za- 
wodnlc:zJd. 
W dn. Ił 
. odbył alo: pod protektoratem Po 
posł. Mośclcldego I w obec:nośd Po konsul. Ss- 
wIńsIt1ego wlelIt1 naroCIowy bieg na przełaj. Do 
biegu lego stano:;lo w r6:tnych kalegorl.ch prawie 
... zawodników. 
ZaInteresowanie sportem włr6d tutejszej emI- 
&racji ...zrasta stale, . dzlęId opiece I pomocy 
władz, poziom Imprez I wyn1Itów podnosi slo: z 
dnia n. dzieJ\. 


Wyniki lekkoatletyk6w 
amerykańskich. 
Lekko.tlecl ameryltaflscy znajduj" alo: jut w 
w doskon.łej formie I osl'lgaJ" iwletne wynlld. 
w ostatnJch dniach n. zawodach w rotnych mia- 
stach St.nów Zjednoc:zonych padły nasto:PuJ"c:e 
ciekawsze wyn11I:1: 
_ ID. - :leUrey t7._ sek. 
_ y - :leUrey.... lek. 
_ m - IIlIIer .1.t sek. 
I mUe - ZamperUnl .:tJ.. mln. 
UO ID. płotld - Humphrey Ił.S sel<. 
... ID. płotld - Vlckwy az.7 tIek. 
tycZk. - Day łłO cm. 
110 y - EUerbee 1.5 sek. 
UO ID. płotld - WoU",," l'" aelt. I l'ulIer l" aelt. 
w dal - Szumlcld 7U cm I pertn. '155 cm. oraz 
Bromn 751 <:m. 
w ZW)'t - Sc:bnake 111 cm. 
kula - Wataon 111,51 ID. 
łOI ID. pIotId - Slmmona a.. _k. 


Nikkanen rzucił oszczepem 
80 metrów 'l 
Słynny O!I%czapnik fitlskt Nikkanen, 
znajduje si
 obecnie w szczytowej formie. 
Niedawno rzucił on oszczepem 7ł.i6 me- 
trow. W tycb dnia.cb na treningacb c.sią- 
gnął on podobno dwukrotnie 80 metrow. 
Nikkanen ma nadzieję, te mu się uda 
powt6rzyć ten fantastyczny rzut na )11- 
cjalnycb zawodach. 


Reprezentacja Polski 
pokonała L. K. S. 8 : 2. 
Piłkarska repre%entacja Polski, bawiąca 
w ł-odzi na obozie kondycyjnym, przed 
meC7em :I Belgią r.)Zegrala mecz trenin- 
gowy z L, K. S., zwyciętając w stosunku 
B : 2 (3 : 1). Zawody odbyły się w fatal- 
nych warunkacb atmosferycznych, przy 
padającym ustawicznie deSZC%u. ZwyciQ- 
litwo odniosła reprezentacja bez ładnego 
wysiłku, demonstrująo szereg pięknycb 
zagrań. Pierwszorzędnie grał Wilimowskl, 
który sam strJelił 6 bramek, pozostałe dwie 
zdJbyli Piątek i Dytko. 


TEATR;.REWJE 
I KINA 


TEATR MIEJSKL 
CzwarłeJu Cieszmy się tyciem. 
PilItek: CIeszmy się tyciem. 
Sobota: Dom Wariatów. 
NIedzIeł.. godz. 16: Cieszmy lię tyciem: 
godz. 20: Do wszystkiego. 
PODledzIałek, godz. 16: Dom Wariatów; 
godz. 20: Cieszmy się tyciem. 
KINA BYDGOSKIE GRAJĄ: 
ApoDo: Walka o szczęście. 
KrislaJ: Dama z Malakkl. 
Kapitol: l) Skłamałam, 2) Serce matkL 
Lido: Trader Horn. 
Marys1e4ka: Bitwa nad Marn", 


RUCH 
TaW . jłZYJTW, 


W tym dzlal. aamleszczam, t,łke t. 
kom_ikat, towarzystw, kt6re l, prz_la. 
D. do red_kelt w przeddzle6 uuaDla li, 
,.Kariera Bydgoskiego". 


- IL. .. Z. .. 
torla- .ekej. bobenka. W 
czwartek o godz. U zebr.nle wsz;rnIt1ch bokoerow 
w lokalu zebrali Pl'ZJ' uL Marsz. Fod1a II. 


GIEłDA 


UBZł;DOW A CEDULA 
Giełd, Zbołowo-Towarowel w Bydgoszczy 
W . r u n k I: Handel hurtoW)". parytet BydgouQ. 
ładunki wIlionowe. dostaw. blł!tllca. za tOO kg. 
Ceny orlent.cyjne. 
ByqODc:s, dnia 2. maj. 1_ r. 
Zbota: 


PRen!ca 
Zyto 
:l=leiI mim iIl 
:lęczmleil łWI5II &II 
Owi... 


Il.5O--D.00 
U._U.II 
11,15-11,00 
11,25-11.5. 
11.75-17" 


Nr. 120. 


Otro:by pszenne grube . pnem. stand. 11.7I-lł.1I 
Otro:by ty tnie a przem. It.ndartowego IS.OO-II.II 
Ołro:;by jo:;czmlenne U,7ł-lJ.1I 
Kasza jo:;czmlenn. krajan. wL w. II.
.II 
Kasz. jo:c:zmlenn. po:;czak wL W. D.łJO--.aJ.OO 
Kaszs jo:;czmlenn. perłowa wL W. U.5O-łJ.00 
Itr"cuowe, olebt.. IIODlc:zyD7, Bulona I Inne: 
Groch polny ".eo--ae.oo 
Groch wIktorI. l8.eo--ae.oo 
Groch uelony (Folgier, 18._21.11 
WYka j.ra 1S,
..00 
Peluszk. ".ot-:5.00 
Łubin i6łty tJ,5t-lJ.OO 
Łubin nlebletld 11.11-11.71 
RzepalI j.ry bU ...ork. .1.DO-ł..00 
Rzepak ozImy bez worka S2.--łJ.00 
Rzepik ozImy bu worka ..oo-n.OO 
Slemlll lniane 11.00-a.00 
Gorc:zyc. 13.110-I1.00 
Koniczyn. bl.ł. surowa IU.OO--U5.00 
KonJczyn. szwedzk. 1.......200.00 
Koniczyn. i6łta odłuac:zona 15._".00 
Konlczyna czerw. bu kan. O ezyl1. rfł/. uo.oo-uo.OO 
Konlc:&. czerw. lur. bu oar. k.nl.nkl 70.10-1O.00 
KonJczyn. biała, be% kon. oczyst. rfł/. 200.00-125.00 
Przelot ".00-100.00 
RaJgru an&IeltJd 150,00-110.00 
Tymotka c:z;razc:zona ea.oo-a.OO 
Putewna I lDJIel 
Makuchy lniane w taflach 
MaIruchy rzepakowa w taflach 
Z1emnlald j.daln. 
&łom. *Yłnta luzem 
Słoma *Yłnla pruow.na 
SI.no IUIc!noteclda luzem 
81ano nadnoteckI. pruowane 


-'11I-II,00 
Ił.OO-U.1O 
.._ 1.11 
..- .... 
,,50- "00 
7.5ł- '.11 
IM- 11,00 


GIELDA UOłOW A W POZN.unu 
a cIn1a D maj. 112I r. 
Zbota. 


, 
, 


Il,lS-ll. n 
1,,_I..n 
1I.U-I',71 
1'.50-11.01 
17.I
n.50 
11._17.00 


........... 
U.50-1,,1O 
20._1.01 
.._ "50 
1.15- ..50 
11,_ 1.00 
2.00- S.IS 
1.- I'" 
.._ 2.85 
1.15- 2.1' 
2.- 1.15 
'.11- 1.11 
7.u- 1.71 
.. 7ł- 7.29 
7.7ł- 1.21 


, 
Redaktor nac:ze1nJo' KUlmlen ..aJyeha 
Red.ktor dzl.łów: KronlJd lokalnej. Z PoI.III za. 
chodnlej I Wiadom. Sport. - Andrzej Klyl7yilaJrt. 
Red.ktor dzl.łów: Zyc:le Gospod.rcze I Wtadomo- 
lei Rolnicze - Leon Wuzkowiak. 
Klerown. działu OIIloa. I rekl.m: WL Slrzytowakt. 
Zarądzaj"e.:r układem graf.: Boidan P.wło-ł. 


Paenlea 
Zyto 
Jo:=nIeiI 700-.... iIl 
Jo:;czmIeil m-an iIl 
Owies I tłand. 
Owi.. II. stand. 
Pnetwol7 -ł;rDanld.. 
ł M.... pszenna w;rduowa ....."". ..to-ł1.00 
II.... pszenn. g.t. L _I. ..
"l5 
II.... pszenna g.t. lA .......,. D.II8-a.OO 
M.... pszenna g.t. II ........,. ..
.71 
M.... pszenna g.t. IIA łł-'/. ..71-2'7.71 
II.... pszenna g.t. II. ....-1. az.
.1I 
II.... pszenna g.t. II 
/. 1'I.75-łI."l5 
II.... pszenna g.t. II ......'1. 15.25-łI.1I 
II.... paenna g.t. m 
/. 11.-=.11 
Mąka b'tn1. wyciUO.... ......." -'OO--U. 'IS 
II.... tytnla w;rCo lA ......10 12
.1I 
II.... a!emn.laczana ..Superlor" ..5O--D.00 
Ołro:;by pszenn. grube tJ._l_Ol 
Olręby pszenne &radni. U, .,....U.IO 
Ołro:;by b'tn1e u,OO-U.OO 
Otro:by jo:=nIenne przeID. tłand. tJ._u... 
SłnleZl	
			

/kb_1939_05_26_nr1200011_0001.djvu

			HI'. 120. 


..KURIE!\ BYDGOSKI", pl,tek, 4nła !8 w.Ja 1m .. 


Str. Ił 


1'/:;/ /7
 / 
, 

.
 
- -..,.;;

 
 
 
 
i
 J 


 
f 
..... 7 
oC;;: f ' ii' 
 
. 
 ', 
 
v "Iw 
 ł'#, I --1 / 
d
 
 ' 7 :'
; 
 
KAwA'NACHTlliAL .' ;: 
GDA
SK I 
 
-.., -- 


r / 
 //
 

#' / 
/ / / 
/ 

" 
J 

I 


 

/ H/ 


g " 
7
bD 


/ 


h/// 
/ /7,@//#%w/7/ / / / / 


I 


/.// 
 
,
 /f j
'l 


4//  
/4/ 

 
/ 
/ 

 
'jj 


'1/u jai ZlUf/CZLJjnu 7(tUDJI
 


I 
I 
1\ 
// 
/bJ//// 


.. 
I 
...  
... 


/  
, M , , - 

 
kawa domowa kawa specjalna 
Nr 28 30 32 Nr 36 40 44 
zł 0.70 0.75 080 zł 0.90 1.00 1.10 
Ił-ty dzfe6 cl4anleała. 


I 


#' 


/; ł' 
/#Jh"/49' / 
W opakowaniu orygina1n.em 
pol25gta.mÓw zapieczętowana 
i zaopatrzona w CeJZ4 


48 
1.20 


Nr 
zł 


.1178  


, " 


kawa 
52 
1.30 


/ 
szlachetna 
58 64 
1.45 1.60 


.... -łpRS......... ..... -, 
TlłBELII LOTERII 


JOO4I U7 .. J47 m 7a .. noe5 lOS 
ft :lU '" 33U2 " 290 "0 :114 10 3307' 
Z46 541 640 ,
 3401.5 136 
 4117 5117 "' 
"():II 1Q 201 314 71 al H120 SU ., ..... 
'C5 723 S731.' 634 41 7a lU JIUt 43' 
39127 343 438 89Z 117 914 
40037 121 295 40fS "S _ . MIl ,. 
41051 " 163 211 4" m 42067 103 JI4 Wygrane po zł 2S0 
7 lIQ2 1154 861.53 ., 304 117 S22 '3 4545 !J2O 
 

 
 
 

2
 44
 
 
7" 62 8705' 74 157 214 720 72 SS2l0 333 581 5161 47019 315 574 772 1173 910 4&366 546 
7
 

: =
l
\: 7: ':4': 
:;
 7 582 6S7 !IQ 89334 416 73 532 Q. 44' 676 SZ 884 U16' 210 577 116 514 6!1O 723 U 4231 60 359 81 513 711 110'7 nu J06 710 
9000) 50 1110 3SO 1 916 !lU75 297 '29 3!1 974 I]
 6020 651 372 ., !I42 1U4 at 47 C6J W7 
75 &3S !144 76 !I2l84 237 308 20 SZ 410 2J. 50205 477 M 717 . 51247 336 4'2 61J 519 757 11036 U2 53 Uf .. .., 7" mA 
115 "3 75 31 &35 93075 214 23 388 509 52142 262 5611 1198 81 5301J7 U] 292 456 86 9110 44' 561 
790 891 928 514050 496 560 67
 917 95:J91 940 43 5410] 70 221 " 309 442 S52 905 14 1 lOSU 734 76 !lO 870 11401 65' 778 845 
436 521 641 7U 117l !Ił01.5 276 341 503 ., 47 ,5l5, 2SB C25 45 56082 474 5U 847 SZ 12012 126 4!17 ,...., 44 6SO 1126 65 7J 13101 
!IB 778 851 954 97033 47 142 211 )Ol .., 5154 57103 7411 521063 121 '2 70 327 95 420 I u 300 3 4042 124 2U 514 346 1161 "II U294 
612 823 50 938 9810' Ul! 309 46) '78 7 J
 745 IIO!I 98' 590U 364 432 !1511 300 91 400 20 642 999 l6OO5 H UD UJ J70 
aJ3 514
 99l.88 202 460 632 5100 75 606S7 810 514 61096 233 501 64 IlU .. 71! 111 751 17087 132 223 5J 'M 7115 18285 BU 
100080 84 150 JOB 435 58] 97 653 58 770 782 1178 ., 62420 512 693 6)074 ]77 417 95 .. 19071 205 J8l 42 11II 514 
"2 101112 60 2211 42 600 721 S31 'I" 4Ii 607 Ol M6 'UM 401 SIl SIl 
41 /5' 441 2 ססoo 196 419 601 18 743 151 lA 13671 
1020115 103 36 252 )O, 521 ", 799 &35 5141 1107 22 MIl 66142 SZ 25' '12 16 554 1144 94 221!19 247 607 940 ,. 61 .,... fil .. 710 
7l 103156 380 16 4SZ 560 611 814 27 '" 67014 96 177 346 4SO 1171 A37S 5" 6'74 24221 309 745 252ft S57 "4 l8a MS ilU' 
104101 233 417 73 12 su » 56 62 84 7U 7" 9S11 545 ''I 240 36!1 /5510 841 M 9U !U en 719 27l5O 651 7' lB2 uon 71 Ul 
5$>i46 141/Jl Tl5lJ6 1D9015 120491 120548 125S30 106 954 117 105167 357 84 824 954 
 106034 70002 S56 416 992 71102 9l 392 470 57
 751 Z9U6 436 64 604 701 . 
126
 ]26722 13]839 137119 138711 14«)23 14oC1.52 14' 407 20 1070la Z22 507 141 704 711 514 591 7201lZ 1" " " 203 4 '50 " 1542 65 "'105 . 410 601 16 H 7.... .., e04 " 
I-ł...! 15]561 152786 160161 160763 1011204 29 SZ 348 " 77 769 115 1!60 !144 !lU 73U4 101 C" 6'7' 1161 74_ 71 5!111" '1140 411447 646 1164 '2143 471 7U 14 J92 
19
7S 2U 45 " 3" 'SO 814 12 75045 575 171 761 !IO!I 710U 33\ BO 33S114 492 95 690 IIJII !Bl 34069 S54 " 
Wygraae po zł 250 110039 90 Ul 236 400 31 541 . 652 lin 40Z 657 77164 274 401 14 18 B56 711093 281 5&5 111 56 '5155 aJO 341 77 401 6fi5 111 
Z5 58' 1!69 122 43 51 1144 102 
 648 lU233 651 424 506 616 746 70 514 112243 1 3112 9011 79246 409 '54 64 79] 181 J6l22 ,U 648 651 95 7611 "am ". 7C5 . 
717 40 54 84' 206' 222 12 514 ", 521 6)!1 l1.E:ł 

.ełl
 

3': 
4l:SOlO lOl9O 251 315 '" "' 750 924 510 UlłII 38231 87 t2 JOB 481 700 71 .. 'JlU 
B57 ""3 12 1.5, 58 Sil 261 4115 117 655 511 '70 65 6IJ7 760 116098 1511 4 265 51 J44 24 592 &311111 557 646 B40 S4476 lI50Q 10 126 4OO4C N 462 547 tU 4"", 7)0 42 112II 
&3, " 40H .7 134 44 71 H 407 45 " 74 .. 31 60 11II2 116202 304 423 III 552 79 !III /526 . 
'56 642 " 67 727 " 44 55 J7 1173 511.3 1 251 4'7 536 117016 73 91 626 7606 
"... S32!107 117104 43 77 50!1 510 M 612 911 788 9.. 42046 ..... S25 117' '119 43013 70 m 472 
173 77 12 359 602 717 12 SZ4 57 75 61
 27 694 96 90 S50 927 11511'" S04 47 fi50 65 953 88132 4515 115' 57 M ,. 890» 44 50 5!1O 44274 340 585 1-40 721 B02 4 45275 
21 4'11 53' " 7" 81 975 82 70n 
 52 7U 1156 e 973 2113 674 770 - 4ł1 581 lł25 9!1 /5391 55Z 734 1114 56 47376 
:JJ7 50' 10 641 775 1000 14 455 651 99 641 120011 60 148 292 34' 110 40fS 765 75 510059 16!1 361 7., 5211 ftOU 710 HUa 7U to, n n 4I1MI 05 720 ,I" 4!1OU 4&!1 
'1.14 117 9OIJ7 167 7' 539 65 712 21 311 ilU 87' !164 711 12103!1 74 lBl 22!1 C57 504 514 475 512 1179 93141 465 7C4 I3Z 9407Z 1112 / 711I 1'14 m 
10054 61!1 7S UB 41 223 61!1 303 " 537 G96 70s SZlI l22U4 59 283 369 62S 107 5171 2!I2!1!1!1 775 99!1 lI:IOg 141 MOll 84 ,U "11 :J019' 36.J C18 "J04 na II ..... a 
10' 651 7411 113)1 71 12092 2!11 444 521 7' " 123041 " 148 40' 7051 78 81S 21 IIJ6 92S'2 77651 890 "O!II "4 414 '" ,. N' naaz 703 t36 110 '2201 
 5155 711 531.52 
121 62 13127 35 206 310 ., !13 4)0 Sl !12 124036 73 S14 M 7!1!1 115I5 1107 125023 :06 
II 99161 12 274 40S 31 
 7' n:I lU 111 54 7" 54082 ", 81 ,,, 88 741 lilii n 
,,, 114 6-411 7151 1!60 14148 '77 C23 505 67' HO 32!1 117 6116 757 78 lU 29 
 95 902 67 NO '17 70 ,san 333 431 65e 110 565SII 7. III 
15059 410 520 770 1!63 l604S 420 67 514 6!16 !15 U6034 Z77 J8l 84 '24 60 90 932 127l0ll 100670 ft 843 t50 101101 15 " 75 ZU 1 110 "00' " 521 !IM 115 Al lł25 5825' 4U 
714 III " 1105 117 17179 12 304 542 752 Sll 220'215 556 619 741 82 514 g", " !144 1211067 781 1103 102264 '22 &7 4!1!1 5711 82!1 939 700 "711 M 433 8811 
11 3!1 1107 110» 77 140 202 416 653 793 20' 5U Ja 651 !la 12!10611 120 281 37' 405 103266)03 406 '57 651 1177 !1511 104171 111 lOOS9 51' 63 733 11U7 lU C47 11II JlJ 
1150 ,,, U 19168 
" " 443 940 , '21 fi56 957 817 105021 116 166 40' 510 617 745 IIOB ''''l /5)OU M 127 ", 514 421 t46 14617 
20059 141 41 251 353 " 501 661 70s 932 13OOJ7 117 7J 44 SlO 6IZ lJ04 !151 58 1061211 276 300 !IłC ID 731 10 t04 31 65 I 65 515 fi57 ł6270 4!111 99'" 750 _ 1107 41 
95 21024 U8 244 J6l 401 22 77 fiU 1106 131086 201 307 450 607 721 '2 '711 1.32039 107S25 54 BU '7 C4 1011030 ]7 Ul 79 241 96 67124 S57 5A '2J 611',. 414 "5 779 
922 22040 16 1117 lU IJ 3U 431 5517 Bl2 443 61S 7S11 1103 13J127 321 611 '!III 754 - 3311 5U 768 109206 36.J 5" 515' 69232 733 34 72 829 14 '" 
45 23124 651 747 Q. 141 57 84 959 24041 1171 134OJ4 50 2S11 '71 '21 15156 765 KI 11010' 463 '11' !164 1110SO 29' J7J _ 70004 16 5117 7lO47 2!16 5116 72458 7ZI 
123 402 " 30J 6lII 793 929 651 25027 " / ' 135461 82 A2 732 4J 1105 !I!I 1136 l.360112 8" 977 73214 684 !160 99 74169 206 19 657 
60 Ul 250 J6l115 !IB 410 " 64 600' 7 111 294 420 534 III 6U 770 842 5154 58 U7U!! 50S 81S 112210 ')0 5454 633 74 '"' 113511 7651 lU 'U !I!I 7!/OS2 6'5 719 ,n 
71 71.3 50 62 5 847 115 26037 150 12 326 27' 433 50/5 '2 704 llJa 44 131007 al 651 7l 7!IZ 1127 'SO 1140'1 47 lU 751 I2S a7 7/5]23 72 626 7'1 150 925 77'39 516 152.3 'l 
41 417 61/5 77' 8811 990 Z7234 41 586 671 SZ 214 54 115 111 " 774 a4 97 !107 139118 1152ft ,,, 443 41 50S 107 14 MO 11015 922 I] 711014 " 530 116II 79165 J7I 41. ,. 
719 9118 21060 165 .,3 "'I lI9l " 952 246 n '36 414 5915 642 1121 511 936 117155 UJ 50] SZ4 76 9119 111058 209 609 533 70 7C4 19!1 90S 
290411 79 14' 2U 30 50S '7 731 SO IIO!I 65 140546 52 78 C92 5454 lJ04 1123 14112.5 476 &3
: sJ3
m, -:n 
2 65 390 " 711 !102!10 383 499 6U 767 137 81011 142 ", 
11 1154 715 _ 77 917 46 142019 210 394 4513 769 " 760 1107 !l2224 '17 c.u 7U lP05 130M 17' 
'0411 '1020 '2 51 65 237 .JII5 U2 621 82 817 27 143003 12 1011 17 27 52 SOJ 70 
 "7 751 t27 122368 Ul IIO!I 123125 200 1U'7 405 11440!1 29 &5083 201 5S11 6115 90 
144 110' 59 323M &7 '" 156' 84' 64 74 11M 465 1171 29 IJ 14404& 1111 291 '14 4O!I:aG 11 471 ł62 !122 1240" 84 261 477 ,U 
 116102 5SO 
037 124 229 M 799 B44 
33093 116 Z21 70 670 111 722 II" 5142 34OB4 " ft :JOlI 36 65 6l.5 76 14SU2 515 321 10 125000 122 34Z 444 901 8 12620' 5 629 514 917 21 _ " ,,, &Ol 758 66 904 11511" 
!15 l!I9 2651 511 16 53 Q. 79 510 727 996 75Z IlU 18 127021 13 114 C71 ,,, ., Gl 7151!19t' 
'S041 147 310 12 469 517 67 36006 5911 455 425 503 21 90!1 146030 44 2U 215 ]26 65. 726 815 '1 967 128037 132 MIl 18007 3118' 90302 SU 25 7" . 1174 91122 30' 427 
111 53Z 84 7" " 1170 1137 3707S ,., 123 27/5 507 629 756 t51 14700t 2111 37 11II !I!I 496 " 635 90 760 1175 '37 62 92007 160 88 585 91.5 79 930'" 514 

 334 401 51 'C5 50!1 12 99 fi56 764 916 14816J 74 261 516 130'25 7114 1150 77 13lU9 SłCI 75 SZ 491 III!I]]I 41.' M075 101 110 ", 611I 517 MO 
3813% 22e 471 
 87. " 741 51 l6Z S9203 120 !146 " 66 84 149174 7/5 260 404 36 57 595 740 54 514' 13ZOS1 III' 391 495 517" 84 950" :ut 679 9t068 81 318 411I 641 
400tI SUti SI8 .1033 121 . :Je " .71 .n 82 

21 1 
, 4
 W 436 51' . ... Q 18:11 !161 133420 700 1.5 134166 JO'7 5111 117101" 766 !1!10.5' 5511 _ 84S 
łU 703 800 70 
 . te 13SU' 416 736 a7 !J6'7 1362411 565 
5 1000545 IM " "II 10U67 74' 61 907 
4201(1 217 !Ił 381 70t 131 II 110 nIM 21:1 4&1 UlO2!I 304 _"'!. 110I 54 'I'!.." 123 25 .u.... 137236 '25 41 53 66 142 62 ", 13S4!Il 1020" 155 200 " 12 343 15156 1'1 103026 » 
16 11IO _I 77 lU iii U2 IN 3M ł30 Ul 152046 113 - - ,317 495 ...... ... 71. 1.59024 7' 284 '4' " 2211 58'P 7711 858 ft7 104114 J8!I '" 101 
.. 511 741 .. 8t1 110I, 
217 II 333 41 497 15J0i'3 ]51 64 20 41' 184 102 fOl 154202 J03 . 140029 ", 400 5U ., 141014 111]D 1054)0 531 .., 106291 413 77/5 107361 4111 
'Ol 7U 817 1105 4648' 521 10 770 47113 20 : 
 ffi 
 = ';'
 
I

 :: : 
 tm 1420211 23Z 3" 6" 510 B4ł 100Jl 234 70 7 827 51! 124 lOSJ6l 64 591 6l.5 1101 40 
ae N .80 753 141 820 ł8027 103 II 110 10 781 912 31 1S747J 5Q 15 69. 73.5 " II 1:1 Pll 514 420 66 " '97 '" lU 14417' 2S!I 145074 1"rJ'227 71,;;' 6't. 'il11" S-'O .,.S 10 _ 
89" &11 871 40011 37 114 ue n &2S IIOCI IS UII31 2116 Gl 32 561 61. 7W 131 a MI" 139 m 502 113' M6 14623' J!l7 'ZI 661 5151" 1U31S !/OS 1l304I 417 
 !/OS 114459 
&0302 IN l3ł 871 MI &1101 70 117 II I
 lIP _ 50 664 136 876 117] 147J0'7 585 łOO 704 Z4 611 141111 2!1!1 n, 115I1 115476 621 4' .. 1160U 4U ". 
co 71 
I 131 41 ł200II .. N I
 !II 1& Ul 160002 71 161 39J '11 a ... 1]1 14 111052 161 441 541 61 606 14 67 lIlS Z4 II3!I lU061 fil 962 117502 69 792 87' ll8l47 331 M 7f17 
517 641 n 735 52 899 952 53336 " 439 62 250 3]3 .11 !il1 636 146 51 1!90 16113111 'J!I1 41 l!I6 274 '25 U4 , lI6l 119117 J2S 4!12 
711 40 81 Bil &4083 1311 lIII 28 561 e34 HU 511 9&3 163000 68 IVI 24 3G4 41B S6I 712 '46 150499 '26 614 !lOG 151110 1.5 318 7051 l206I5 733 104 UJf171 134 MI 12 
 
&5073 Z07 78 420 " " !iI3 1102 .. &1071 10& 164012 1511 319 423 10 500 624 193 .5 1J207J 6tI 741 15SO" " 36' 470 IIH 191'38" 12211.3 251 71l 816 12340t '" 
70 33' &11I " 052 707 
 77 l2ł '73 &71
 W y "raae po zł 2S0 
 
4
 34 ce 614 15 744 lS2 90 117] 7/5 SOl 765 1109 I] 114203 ]B " na 125100 
&Z!I III e98 7B9 Sil 41 58041 lU 3110 430 128" M 1.55100 2
 4211 5SO 703 1139 '1 1.564112 '"' 714 11II IDI tSl l26358 69 57' Sll 
toł02 1& &11 117& 774 17 114 Dl III ei ąg ałeale 747 &32 72 15713S Cli 75 110 158192 )lQ SO 12702S 17' 495 657 64 9 7/5 BOl 12110OO 2U 
10017 III .. 113 .. " 271 . 802 131 12 445 57' 1153 905 159469 578 939 SOI " "4 75 10' 1i1112t3Ot 20 441 544 .77 
151224 321 2 46' 524 
 70 151071 709 1144 76 2'" 30' 441 111 &31 1004 17 2U ". 1150111 251 n 463 '"' Da lClMC 171 130091 309 79 481 5111 649 5145 131463 65 
13017 3!1!1 621 59 834 '77 '4066 74 111 25 ., 704 U04 " lS6 u 307 44 40J "4 
 4117 510' II .. 162331 47 79 601 764 1153 5011 60 ..7 13100I 4SO " 503 .. n5 153701 
lIS .71 !Ił 831 N 1&003 21 III ł7 24& i 12 983 3018 150 4211 506 600 451 74 lU 1631211 ID. .. 10' 27 110O MIS 1640JJ 27. "5"] 134001 5211 50 731 171 135041 t7 
CI. 1&1 773 Sił .. .eooo 1&0 391 III 46519 702 51114 )07 C26 '514 6610 ft 846:'" ,u 447 51' 65' 8)0 MIl 131 401 53' t7 11!1 ". UI40S 11 !1113 
170n III 251 &ł 82 16 &&5 "' 112ł17 3M I JN 500 60 1'1 117 VZ 739 411 !OZ 9S4 13700' 42 1411 460 710 811 u.oM 171 Ul 
446 527 755 14 902 "651062 145 70 231 S2I 44' 500 U 151 7H 101 l' !1092 lS6 401 · IV ei2-łea1e Ul "7 44 15!I!I1114 51 531 4J III 
6061 ., ,)O 73 10 " 112 ,,, ooz.... 14004' UO ", 612 141195 31.5 1? 21 7S 
70001 lCO ... łOI MI 711 II .. .. 100 100112 la b 27' 5!11 ." 11040 ,,6J CI.6
 WYGRANE / 41J 561 " 142041 15' 259 74 131 &7, 1M 
1146 71054 16-4 4117 610 764 76 863 974 72140 S34 50J 17 604 7 11 411 eoz J7 111052 515 'o: 'II'Y .n a:. Bt!I 1431711 ta 114 S]Ia 14402l 14508) lSZ 
3061 113 229 40 !II CN 7711117' 1.3024 12t 257 ", 4Ol1 lIłala *'- 
 aJIIII ..... «29 7... l4I451 1471. 210 721 115I 1AI417 
2.54 300 70 '51 627 !IBl MO 7 7 "1437' 542 84 510 107 9
 15444 7" 17!1 


.,.... .. 607 50 754 IZ 14'3604 40fS .. 
I n tl6 
59S 941 74022 170 2411 95 J62 .22 571 60 89 16343 7' " 6lII H 17081 l1J 473 7U .... _ni. 15(1070 1JII !!Ol !1116 15l1.5II170 436 " 501 
755 7'0510 12 203 611 313 401 'l 663 1173 '" 71 117 111027 57 170 29' S" 40 Al g. 50 1 '-
 .. ł-7.
 13»10 ftI 151257 "1 60' II 88 931 15409S 156 71 
76001167 " ce5 70 81 650735 .,1 n 9!16 211 5 SII4 . ................ -...... 77 40' 81 500 7U 11II4 1.'5047 740 IIOZ 71 
,,77::I.!!Z 
 , 5

J3:7
9
I!I!I,.l481: 67 :
41
':
 21 7 212.57 5011 !1!1112039 
: 
= :: ::l,' 


"kIlJDl"'1 71. '34 1.5S073 lOS 10:15 34Z 43 " 110 UJ !III 
--- 4 - '25 "515 578 75:1 !154 232611 601 N4 14017 72366 ID972I 11211I31 122951 142574 1S2047 ". 7" 114' 1J7O!I!I 1JII .. 510 677 ., 
739 132 117' ., 810)0 112 
 251 '2 41 426 552 60 B46 77 90' U Zł 2 D) .. 11_"" 2SJr1 t5a!I 
II SS063 1.51033 11 19 77 100 111 317417 .. SIt lI5J 
)O
g
8 Jł::}7
'" .J7
07S t 212 2506' 111 20C ,,, 576 701 SD !II 
6 S784-Ć 
 7M3P 18921 106746 111519 1_17 
",'fi'
1 2:'. 
 
I :ł 
1 1 Z7I 
18 19 397 422 75 527 704 71 ro
3'1
:-'
;: 


.:a 5:} 

 = 
.
 
 :
7 ł=r 0 ;; 1,=' ł.:::S"B --łY' ,.., MW 1S11. _II :114 642 1109 162220 I!III 74. 
 S4I 

 
 
 I :' ';;:4 
 -'Ok 4411 :107 7l :m 504 18 " la 713 2UJ.3 SlO 11 27 15i12i 110441 tIU ICPOI IOIIP łlPGJ """ U4O.SI. 1)1 4IJ m III I7J 


1"'11 ""'" U3II5I 148 
Zł. UlOO - 11-<7: ms .. SII1 1m3' JD57' 
.11063 -ł2.!OS 46191 5Q46 59P11 64117 6nq m5 
lISU4 lS784 11156 17964 9311J ",22 f627'f lI6Sh. 
NIIII ]02162 ]0091 111164 1136«) II1ł.. II1J12 
I
 I.wCZ 149226 15N66 IIOf52 1'1. 


CNlfURzro<)W AJ 


z dn" 24 maJ- 
I I D eiącaleałe 
GŁ6WNE WYGRANE 
SIaIa *'_ wnn- 
 10.000 ..dla aR 
., 73653 
Zł. 25.000 .. _. 112G01 
. Zł. 10.000 _ ..... 130300 
Zł. UOO .B 
. 1214 1., 11'11' 130512 
n 2.500 118 lI....f: 19111 21652 3-I54P 39Q2III 
15202 ł2404 9IIJ4 lI62G5 104562 IDI216 12Z1II2 
135:WI ]38662 110&41 16]515 
Zł, '000 IIB II-ry. 11127 24281 24681 29810 
66930 .]62 JON BI30 7IIUI 111110 l3a54 132521 
1;;aQ14 151951 
r:JDTf4 
 
1k?:'
='= = = 


VoB.elJ stad - 
milion tond ! 


I ulot 
I "IrWII Smeld." 
nr 2851ł 


... ehrn'cljaAItł,j 
kol.ktun. 


K. RZANNY 


Jut 
padła 
wygrana 


. 


l. I 


.1074 
Gda"'.ka2S B
dgo.zcz PI.T..tr.ln
2

e) 


i.. 


Terminow 


dostawa: 


Pocztówki 
Ustowniki 
Koperty 
faktury 
Memoranda 
Etykiety 
Ulotki 
formularze 
Przebitki 
Cyrkularze 
ł\fisze 
Prospekty 
Okólniki 
Spreswozdania 
ł\kcje 
Kupony 
Broszury 
M8rki kontrolne 
Kartoteki I 
Księgi handlowel 
Katalogi 
Klisze obrazkowe 
Cenniki 
Kalenc:ulrze 
Ksil!liki 
Tygodniki 
Czasopisma 
Bilety tramwejowe 
Bilety autobus. J 
Bilety kinowe 
Bloki kasowe 
Korespondencja I 
prywatna 


D r U kar n I ił. 
Pawłowskiego 

 dydgoszczy 
si. lian..... 'ec" 'ł. 
n.prled. odwad1u. 


- 


, 
- 


SPRZEDAŻ 


Wózek dzieclęc
 I Akordio 
,Iębaki w dobrym atanie Iprzedam. Byd. Gaataltidardo Paolo Sopraml mało UlJw" 
&QUCI, uL Stefana Czarnieckl.1O 8 mo a. n. apnedam oku1jnł.. 81d1oacs, uL 
d097& PeterlOna 7 . 17. d0DT78 


Dom 
I ptr.. S morgi ogrodu bez dług6w sprze- 
dam. Bydg.. Nak1elaka 116. d09738 
Domek 
nowy 2 ][ po 2 pokoje kuehn1L BJ4. ul. 
KoronoWIka 31 _ t. Borowczak. d829 


Skład 
kolonłalnJ Iprzedam. BydiOUC&, 1IL Go. 
I &tliła łI. d607 


Ogłaszajcie si
 w "Kurierze Bydgoskim".
		

/kb_1939_05_26_nr1200012_0001.djvu

			Sir. 12. , 


'-' 


... .... no. 
- 


GdVby bielizna mówiła 
.d'BORAN 
by pl'os;ła 
l ,.,W 
, 
 

 
I. 
 
.,p I 

 ....

 
'ł'
 (i " 
, 
.,I" .....,... 
, lo :... "":-"":
- 

 
."'..-. ,,
"'.':

 
"
" """_,,
,,....... 
, 
oskonaru 
ŚRODEK DO PRANIA 
WSZIEDZII DO NAIYCIA 
IX. 
m) ls"k.l-. 8XDGOSZCZ 
M A. 5,Z:A ł 1\:" F O C H A .3 
. '.....YKAlolsKA ICHIZUOJĄŃS(A 


....
 
:
. 


OGł:OIZENłA 


DROBNE 


POLECENIA 


Rowery 
łam. I IOUdne nabyĆ moma tylko w l-le 
L F
cki.wicz, Bydgoszcz. ul Hetmaf1ska 
111'. 18. d09777 


SPRZEDAŻ 


Psa dobermana 
raIOwego, czujnego w dobre ręce sprz. 
dam. Wiadomość Bydgoszcz, ul Korietul- 
skiqo 80 - ł. d0977t 
Wóz 
na gumach na 50 cto. oraz cztery koła do 
wozu ! cale, okute sprzedam. Bydgoszcz, 
Toruńska lłł. d09772 


Restaurację 
a un:ąduniem I mieszkaD1em a towarem 
lub bez sprzedam za cenę 1300 &l. Adres 
wskate Kurier Bydg. d097Bl 


. 'EYD.GóSKJ" 


KUPNO 


Mały samochód 
Ford albo Fiat, uływany kupi, I upra. 
szam o oferty pod ..F. It. nr. 866" do Ku- 
riera Bydgoskiego. d096ł2 
Piec westfalski 
kuplę uływany w dobrym ltanle. Oferty 
osobiste lub piśmienne Bydgoucz, anla- 
deckich łt . 2. d09766 
Odkurzacz 
do chodnik6w utywany kupi.. Jan Go- 
lubski, magazyn obuwia, Bydgoszcz, ul 
Romana Dmowskiego 3. d09759 
Ksi..żkę kuch...... 
"Dieslowej" dobrze utrzymaną kupi.. Ofer- 
ty z ceną kierować Brauer, Koronowo, ul. 
K
ciuszkl 8. d09767 
Małolitrażowy samochód 
najchętniej Polski Fiat kupię mało ut y- 
wany. Oferty pod ..B. K." do Kuriera Byd- 
goskiego. d628 


ul. Podwale 12 
naprzecIw Hall Targo....ej 
PREZE"TY DO 


ul. Podwale 12 
Iłapnechr Ha' T8rgo.....j 
I. K O M U rt II ŚW. 


o r a I aerwl.J' .'ołowe, k.wowe. ..1...... 
p61m1.kl. ..ldo. .....n.. a...... 
..... WIELKIM WYBORZI poh.. \
 

,. ---... 
-

' 
 

 :,,
, 
ł . t. 
.. 
 


$. J