/20178_001_0001.djvu

			/" . .,q 
1 


I ,,!:( TOW ARZYSTWO HANDLOWE DLA 
.". PRZEMYSlU KOKSOWEGO 
-1 f:-- 


'
' 
. !'1. 


,1 ; ,, ' 
", \ 
, 1/ \ , 
L': 
j 10 
 
J, r- 
"h. 
IJ, 
1 
,:/r, 
ft' ',' 

J 
, 
",.1 ,; 
p: . 


,;"1' , 
} ':' ' 
l' l , 
, ; \, ' 
':i:.,r:
 


Koks 
W,giel 
Smol'a prep. 
Pak 
Lepnik 
Karbolineum 
Ole je impregn. 
I(was karboloW)' . 
Fe.ol 1 


z o. P. 


, 
POZNAN 


Kaftalina 
Pirydyna 
1 Benzole izwiépJ(i 
. homologiczne 
Zywica 
)(umaronowa 
Siarczan Amonu 
Kwas siar)(owy 
600 i 660 Bè 


ul. Sew. Mielzynskiego 7. 
Gmach Banku Przemyslowc6w. 


Tel. 14-11. Tel. 14-11. 


I l 
Il 


. 
Urz
dowy Spis Abonent6w 
Sieci Telefonieznej 
Okr
gu Dyrekejl Poezt i Telegraf6w 
w Bydgoszczy 


- 
'- 


; ,; 
-/ 
;1, 
;\:
 
" , '
-' ( . 
). f" 


, .1 


, j': 


1 ï' , ' \ 
i \ :/.; 
! /. ,( 
, " 


1 
1 
IL 


B. SOMMERFELD-BYDGOSZCZ 
 


ulica Sniadeckich 56. T defon 883 i 918 
F ABRYKA FORTEPIANOW 
Oddzlal w Grudzlëldzu. ul.Groblowa 4 Tel. 229. 
Wylqczne przedstawicielstwo: 
BECHSTEJN, BLUTHNER 
fEURI CH, STE.INW A. y & SONS i mne. 
Harmonje " Maonborg";w wielkim wyborze!' 
167 :...: Pianina z wbudQwanemi ap4r
f
;:; 


. ' 
 
\: 
 
. '\ . 


Naktadem REKLAMY"POLSKJEJ w Poznanlu. MeJe Marcl
owsklego 1. 


" Il) 
i i' :... 

 :. 
..
		

/20178_002_0001.djvu

			r 


- -,.------'--- 1 
- -- ----- -:------_. 
samochody 
osohowe 
ci
zarowe 
i omnibusy 


J' ' 
\ 


raktory ordsona 
8 cy1indrowe wozy LIN COL N A. 


. 


nslbn 
.H. GD 


. 


f 
1 : . r 
" r Kohlenmarkt 13. 
1 Telefon nr. 11 , 4'i 6114.. Adres telegr. fortschritt. 1 
100..185 
--- 
- 


s 


\ 


. 


Hurtowny dom handlowy 
rowerow, maszyn db szy
 
U cia oraz czçsci do tychZe. 


GD SI, JaDsn8asse Ir. 7. 
Telefon 2999, 6917. Adres telegr.: Radteil. 
- P 100-184
		

/20178_003_0001.djvu

			.1 


1 

 1 
o 1 
o 
o 
o 

 


ooo
 


CAR LTON- 
1111111I11I111I111111111111111I111I1111111111I111I11I111I1111111I11I1111I1111I11I11I11I11I11I111111I11I1111I11I 
HOTEL 


11111I11111111I11I11I1111I111111I1111111111I11I1111I11111111I11I1111I11I1111 


Tel. 647, 5210 


Tel. 647, 5210 ' 


W lAS C. A. ]. BAR S 0 E 


.. (\ 
'
 
o 
o 
o 
1 
 


GDANSK 


H 0 L Z MAR K T N R. 12/14 


Adres telegré!ficzny: ..Cé!rlfon. Dé!nzig rr 


Pierwszorz
dny 
holel na miejscu 1 


U 1 ubione miejsce pobyfu 6rysfokracji 


FILJA: SOPOTY 


. WILA BOTTCHER 


TEL. 134 1 


1II1I11111II1111111I1II1I1If1J1II1I1II111II1I1111111111111111111111111I1111I111111111111111111111111I111111I11I 


ZNAKOMITY HOTEL FAMILlJNY NAD MORZEM. 
WODA W WSZYSTKICH .POKO]ACH. 
KAPIELE 1 TELEFONY NA KAIDEM PI
TRZE..' 


B 100-29 


J
		

/20178_004_0001.djvu

			-- 


1 · 
1  

. 


P 100.144 


\ 


...../ 


MW 
. 1......1 t ..... ..'tl,
 1 ,r1PI . . S'I . . . . . 1 


/' 


MWM 


. . . . . . . 1'1 . " " 1 ".'1' 1 "".'" ,,.., 
 


:s:!
_....;.. 


4r:-?-_ ., 


"' 
\ 


MOT OR Y DIES LA 
BEZ KOHPRESORA 
ad 5-1000 PS 
STOJJ\CE, RU CHOME 1 DO ZAPçDJj OKRçTOW." 
ZAWSZE GOTOWE DO ZAPçDU 1 BEZWARUNKOWO DOSKONAf..E. 


MOTOREN- WERKE .MANNHEIM :: 

NZ 
ODDZIAL BUDOWY MOTOROW STAf..YCH 
BIURO SPRZEDAiY: GDANSK, PFEFFERSTADT 71, TEL.885 1 
1 


- 


I.........
............................ ..... .......I . 
11\ 
l , 1 Zqdojcie tylko z.nonych od 100 lat i z do- 1 1925 I l 
1 1825 
 . d . . 1 h 
;::,Wla czema na) epszyc 
mydel Gamm'a - pro5zk6w do pranla Gamm'a 1 
..- wszçdzie do nabycia! -... 1 
1 \. Jeneralny zastçpca na, Polskç 
K. Czwalina-Reitersdorl i 
BYDGOSZCZ. ul. Krasiiiskiego 5. 1 
. . 
............ . ........................................
		

/20178_005_0001.djvu

			U 1 


Uzupelnienie 


UZUPEtNIENIE 
i zmiany podczas druku 


\'t 


mVDGOSZCZ 
Barche Fr., mistr.z slusarski, 
Pomofska 61, 
BorOli. Fr., restaurator, pIao 
Poznanski 2 . . 
Budowa Magistrat, ulica Babia 
Wies . 
 
Drukarnia Bydgoska, T. A.,. 
wydawn
 Dzien. Bydg., filja, 
Dworcowa 2 12 99 
:FECHNER STEFAN i L_ NO-= 
WACKI, wlasc_ Stefan Fechner_ 
Artykuly mçskie, Mostowa 5_ 
Telefon 1081- 
Fermenta, fabryka octu, "",lasc. 
A. Pilinski, glOwne biuro, No- 
wy Rynek 9. . . . . . . 7!H3 95 
Piszer O., sklad kolonjaln;y, u1. 
Pûmorska 30a 17 92 
Giiycki, Dr. med., lekaa-z spec. 
w chorobach z
b6w, ust, mie- 
BZ'Kanie pryw., Gdailska 159 il 1324 

 'Gniatczyk Piotr, zast. proceso- 
wy, JagieIlonska 14 . . . . 1584 
Hausenblas A., kupiec, GdaIi- 
ska 23 17 79 / 
-Hurtownia podszewek, B. N owo- 
racki, Pomor:ska 59. 1256 1 
.Jankowski 'St., Impiec, GdaIi- 
ska 2 
"Kama", fabryka wyr. cukr. i 
marmel., Zduny 13 '. 
Kocinski E., sklad w
gl:1., eks- 
pedycja. Kosciuszki 52 
Komisarjat Obwodo"
 l, Kr61. 
Jaàwigi 4b, teraz: JagieUmi- 
ska 21 .. . . . . 
."Konfelœja", W ojtynowska l 
Kaczko, konfekcja damska i 
m
ska" Dworcowa !)8 . 
;Krajewski \V., przedstawiciel fy 
Vacullm Oil Company S. A., 
Ozechowice, rafinerja olej6w, 
Sienkiewicza 13 *1280 
-MachniJwwSki Edmund, kupiec, 
Tormiska 167 
Malwwski H., }1'ama 1 
Moszkowicz F., lekarz dentysta, 
Stary Hynek 10 . 


1. Przystilpili nowi uczestnicy: 
Nikolay Dr., adwOikat, Dworcowa 
98, r6g Gdanskiej . . 0 . . 835 
Patistwo\\-e Nadlesnictwo Byd- 
goszcz, Grodztw-o 10. . 0 
 13 28 
Panstw. Bank Rolny, Oddzial w 
Poznaniu, wydzial likwid3cji b. 
Ba-nku Rontowcgo, Dworcowa 
29 . . .. 1254 
Perlik B-ci
 hurtownia sP;ozyw- 
cza, Zduny 3. .. . . 1379 
Pilhîski A., fa,bryka octu "Fe,r- 
ment a", gl. biuIO, Nowy R.y- 
nek 9. . . . . . . . . .13 95 
Piotrowsld WI., Gdanska 88, te- 
ra.z: Dworoowa 89 . 1051 
Polskie Zaklady Garbarskie,. So 
A., Kra.k6w-Ludwin6w. -s-klad ... 
fabr., Gdanska 13, wchôd Po- 
morska . . 13 09 
Przedstawicielstw'o Sl
sk. fabr 
serow, GdaIiska 131 . 2 05 
Schewiola W., zelazo, met.ale, su- 
ro-wce, Piotra Skargi 11. . . 17 58 
Schulz H. M., agentura towar6w 
, w16knistych, K08Ciuszki 7 1269 
Schymik Jerzy, Lipowa 3. . . 7 26 
SIusarnia artystyczno-budowlana, 
Pornorska fi ï 0 1365 
Specjalny handel ryb, Podwale 
nr. 18, teraz: nr. 17 309 
Stark Ko, drogerja "Iris", Gdan- 

a 
 ffi
 
Swi
tkowski, uIica Hetmansk3j, 
teraz: Jagiellonska 6. . .. 13 
Vacuum Oil Company, S. A., Cze- 
-c'nowice, przedstawicielstwo fy 
W. Kra.jewski, rafinerja oiej6w, 
Sienkiewicza 13 . . . 0 . .. 12 80 
Verband deutscher Handwêrker 
in Polen, T. z., Pomorska 67 1326 
Voigt Po, handel sk6r surowych, 
Bernardynska 10 . 15 58 
Zarzijd i biuro obwodowe fundu- 
szu bezt"obocia, ul. Dluga 58, 
teraz: Grodzka 32 . 6 06 
ZielilÎska H., Dr. med., lek. prakt." 
Aleje Mickiewicza 17 ., . 13 46 
Zwi
zek Tow. PowstalÎcow i \Vo- 
jak6w, okr
g Bydgoszcz, ulica 
Niedzwiedzia 7;, 1. 15 01.  


1403 


1410, 
11441 
1 
1591 


1() 17 


1436 
489 


1320 


13 65/ 
151°1 
692, 


W ogloszeniu firmy B. Sommarfeld, fahryka fortepianow _" 
Bydgoszcz, kt6re zamieszczono na stronie 61 podan
: "Oddziat" 
w' Qnieznie", kt6ry podczas druku niniejszej ksiélzki zlikwidowano._ 
t
		

/20178_006_0001.djvu

			u Z"' 


. 


r- 
I 


KORONOWSKA 
F ABRYKA MEBLI 


Telefon 121 


i Urzéldzen Biurowych 
Sp. Akc. 
W Koronowie Adr. tel. "Korfab" 


B 15 


. 


Wylélczna fabrykacja: 
Biurowe meble d
bowe 
i wszelk. rodzaju df;bowe urzqdzenia biurowe. 


1 


1 Szyblla dostawa! 


Ce11Y bezkonliurenCyjne! 


. -"'._-.-2'" _". _.--1';...: .'--7-. 


-';:-..,. 
 
-
:. 


. 
-
.. :._

.:..:
----:=
 "--
 

.._
::-
 _"::
 


, ;: , t gr
 t> f\ 

{i!fl1o/;/ B Adr G es ;le o gr.: w "HU A RT c FIR K AN I " 
: , :'4. J rf 
 
r.i/J;ë!/l::J
 · L 
0; l , Poznan, StilJY Rynek 83111 .. 
, wejscie '2 u'. Zamkowej nr. 7 a 
/ / /, / Telefon 3314 B 3 Telefon 3314 


- ' 
'- - --. 
 - - 

. .-- 
i,-_:'-. 
'_o}_-' -.-:
-'-- -'-' 


-:. 

,! 


1 ANTONI PILINSKI, BYDGOSZCZ wlilsc. fabryk- I 
Nowy Rynek 9. . . . . . . 407 1 Fabryka olej6w jadalnych .' 407 
, Fabryka Musztardy "Ola" . . 407 "octu . . . . . . . 1395 , 
G 1 ô w n e b i u r a N 0 w y R Y n e k 9. 
..Fermenta", fabryka octu, wlasc. Antoni Pilinski . . . . . . . . . 1395 
G16wne biuro: Nowy Rynek 9. 


1 Cieple Ki\piele .S 0 pO ty prze
e


nr
:'o


rte. 
 1 
1 Nadajët si
 do leczenia: Srodki lecznicze: k"piele btotne, w
gliko.. 
 1 

 cho!6b se
ca, , nerW6w, ko- we, morskie, solne, parowe, elektr., swietl. itp. .=... 1 
blecych, reumatycznych, Sztuczne stonce i masaz. 
 
ischias i t. p. 1 n h a 1 a t 0 r j u m; hala wody zrôdlanej. 
-
		

/20178_007_0001.djvu

			--; 


U3 


Uzupelnienie 


\ 


GDYNIA }{ORONOWO: 
1 "üAZOLINA" S. A. we Lwowie l , 
abr,ka Wodek i Likierow 
Oddzial w Gdyni Telefon' 27! A. KOPECKI 348 
Pelnomocnictwo Zwiilz1tu PoIskich Kosciuszki 12 TeIefon 23' 
Przemyslowcow Naftowych we Lwowie. Wytwornia Octu: J:.okietka 33/35. 


BIALOSLIWIE 
Malachowicz Bernhard, kupiec, 
Podg6rna 1 . . . . 


" 


BRODNICA 
Gol
biewski Jan, misÜz rzeinicki, 
handel bydla i trzody, Rynek 
20......... 
Postel Stanislaw, adwokat., Ry- 
nek 33 . . . . . . . 


CHELMNO 
"HOTEL CENTRALNY" z wszel- 
kiemi wygodami, Dworcowa 40_ 
T el_ 38_ 


Kraffke 'V., dawn. A. Grze-zinski, 
sklad tow. kolonjaln., budo- 
wlanych, zelaznych i stalowyeh, 
uI. Grudziqdzka 39.. . . . . 
Wenler Gustaw, handel drzewa. 
Wt1g- li i narz
dzi budowL, uliea 
Pocztowa 2 . . . . 


CHELMZA 
Lichtenstein J., Synowie, handel 
koni. ToruÙska 13. . . . . 
Lubici-Hrehorowicz, Dr. Zbiglliew, 
adwokat, uI. Kosciuszk
 12., . 


CZERSK 
Hoffmann Jan, cukiernia i kawiar- 
nia........ 
Malinowslii Juljusz, ulica Stara- 
gard:rka . . . . 
Weltrows1d Marceli, uI. Staro- 
gardzka 44. . . . . 


DUBIELNO 
Kohls B., mlyn wodny, N owy 
Mlyn....... 


KONSORCJUM FRANCUSKO _ 
POL SKIE dIa BUDOWY PORTU 
w GDYNI_ Telefon 30_ 


\VieHwpolski skfad kawy, T. z o. 
p., dyrekcja, ul
 10 lutego ,;\Vil- 
la I..uiza" . . 


6NIEW 
Zieliiiski Teodor, zaklad mecha- 
niczny, ul. 21 Styczn.ia 19. . 


GOLUB 
Czarnobroda Samuel, mlerzarnia 
parowa . . . . . . . . . 
Sklad maszyn mleczarskich, M. 
Beyer i '\Y. Zart1bski, bandel 
win R:vnek 1. . . . . . . 
Wars
a\Vski Leon, nandel kolon- 
jalny i win, DobrzyIi. 11. Drw
c
, 
uI. Koscielna 11. . . . . . 


GRUCZNO 
Paapke Maks., sklad kolonjalny, 
ul. HaUera 
9 . . . . . . 


1 
J 
1 


GRUDZI1\DZ U. T. 
Derczynski Tadeusz, W ybickiego 
, 28 L. . . . . . . . . . . 
Chelmicki Dr. med. A,- lekarz,. 
.przyjm. 3-
, uI. Wybickiego 
6-8........... 
Rosenbaum N., kupiec, Gl'oblo- 
wa 31 ......... 
Szarzyiisld A.. dawn. .A. Stuhl: 
dl'eer, zaklad zega r-mlstrzowski 
i jllbilerski, uI. Stara 7. . . 


83 1 Wladystaw Zwolitiski 1 
Handel bydla i skor i flakéw 
71 G R U D Z l " D Z 
Plac 23 5tycznia 27 Telefon 25. " 


32 JABLONOWQ 
Machnicki Dr. Stanislaw, lekarz 
53 kolejowy, -u1. Koscielna 2. . 
55 KARTUZY 
Hotel 'Pomorski, Plicht Franei- 
- szek. hotel i restauracja, ut 
2 ' 3 Maja 11 . . . . . . . . 
Szymansld Jan, sklad tow. ko- 
Ionjalnych, ut 5 Brygady 2. . 


KOSCIERZYNA 
Sochaczewski Wladyslaw, zaklad. 
dentystyezny, uI. Dluga 4. . 
Wenzel Gustaw, przedsi	
			

/20178_008_0001.djvu

			U4 


--------.--------, 
1 
 I 
Iei S OlrSkl l; 1 
1 ... . 1 skôrDY i kostny niebywal'ej dobroc:i 1 1 
1-:; ' s T E M " I
I 
1 :; Zakt Chem. " Spa Akc. , 
 1 
1 :a Zakt. Chem. "AGROCHEMIA" Sp. Akc. 
 I l 
= Zakl. Chem. "CERES.' Spa Akc. 
 
1 
 Zakl. Chem. ..ZELATYNA" Sp. Akc. 11) 1 
1 :5 Zelatyna jadalna i techniczna 
 1 
1 -€! (iliceryna apteczna - Oleina - Stearyna 
 1 

 Mil ka kostna i Su p erfosfat. 
 
N 
 
1 i Jeneralna reprezent
cia i skladnica na Poznanskie S- 1 
1 ; 1 Pomorze: ! 1 
l "CHE MI PO L" - Poznan c: 1 
1 
 Teldon 10-78 Mlynska 9 Telefon 10-78 :- 1 
;; :Je" Ceny SciSle fabryczne. 
 5 S- 
.._---...---_._--_..--
 


'<. -, DI '
,IIIIII ' 
,.,
 
Il Asta1t 


1. D,', 
BIJD Il 
6.C..h. 


 _
 ,-"'
 . -......"''" -..n;z;: 
ubijany na jezdniach asfaltowych 
lany na podw6rzach, balkonach, 
W suterynach, koszarach, salach 
fabrycznych, zwierzyniarniach etc. 
izolacyjny 


11- 
DiU 
..- 
1111 
-- 
Il 
Il. 
.,;'-U 
Il'- ;- 
Il 


-- 


11< 

 ' El 
.,	
			

/20178_009_0001.djvu

			U5 


Uzupelnienie 


TCZEW 1. ' 
l ' Hel
t Jan, skt

 wy
ob6w tytu- 
nIuwvch. KOSClUszkl 1. . . . 
, Kamro\vski Antoni, biuro rewi- 
zyjno-buchaltei-yjne, Dworcowa 
19, rog Koseius'zki. . . . . 
Panstwowe Giml1azjum Hum ani- 
styczne . . . . . . . . . 
Pomorskie Stowarzyszcuie Ubez- 
1 pieczeil, reprezentacj
 Tczew, 
Rynek 1 ... . . . . . 
PUCK 
DOM HANDLOWY, Franciszek TUCHOLA 
Krzebietke.. TelefoD 46 i 14 BANK LUDOWY, Sp.. z. Z D.. 
.. Telefon 41.. 
DOM KURACYJNY, St, Bojar- 
ski i Ska.. Tel.. 37.. 


LIPUSZ 
Kroplewski Wladyslaw, restau- 
taeja' i sklad kolonjalny . 


LNIANO 
Zalewski Alojzy, tarta,k 


LUBAWA 
Spizewski Jan, sklad kolonjalny, 
Rynek 26 . . . . 0 0 . . 


LUL-KOWO pow. Tor. 
W ojciechowski Franciszek, gos- 
podarstwo ro
ne, Lulkowo . . 


. 
ASIN 
Gorynski Jan, sklad tow'arow ze- 
Jaznych, kolonja.lnych i w
gla, 
Rym
k 14-15 0 . . . . . 0 


MROCZA 
Fedtke August, hanc1el i bud-owa 
maszyn rolnych, warsztat lepa- 
racyjny . . 0 . 0 . . . . 
Gaca Franciszek, blawaty, kape- 
lusze, to'W. galanteryjne. . . 


NAKLO 
Bigalke Otto, drogerja, Byc1go- 
ska 388 . . . . . . . . . 


NOWA WIES WIELKA 
W
Iarski Jan, oberiysta 


OPALENIE 
Reptowski Jo, w6jtostwo Jaswi,ska 
Worm W., :Malal:}ka. . . 0 . 


PELPLIN 
Szpr«;ga Kazimierz, skladnic.a 
piwa i fabryka wod mineral- 
nych, Rynek 4 0 . . 0 . . 
Zaklad wyrobôw garncarskich 
"Cegielnia", c1zieriâ:wca K. Zie- 
Ihiski, "\V ola 2. . . . 


OSIECZNA k. Czerska 
Bohnekamp H., G.. m. b. H.
 
Gc1ansk, Osiecznru . . 
Niirnberg Fr., -oberza i bandei 
drzewa . . . . . . . . . 
Stolt
an A., interes kolc)njalny, 
OS18czna .'. . . . . . . 


Lessnau Franciszek, mistrz pie- 
karsld, Rynek 52 


4 


SAMOSTRZEL \ 
Dom ekspedycyjno-tl'ansportowy, 
Rudolf SchimmeUennig, wlasc. 
Pawel W-itkowski . . 0 . . 


8 


30 


SKARSZEWY 
Dzikowski Wo, fabryka wôd 00- 
neraInych, ut HaHera 12-: . . 
Katol. Urz
d parafjalny, ks, pro- 
boszcz Klink, Farna 2 . . . 


56 


; 
71 S K


 'i

I .... 
1 STARA KISZEW A 
Scharmach Stanislaw, dom tow
 
ro"\vy . . . . . . . . . 0 
Schwonh:e Emil, piekarnia i cu- 
ki
rnia . . . . . . 0 


18 
16- 


1 ST AROGARD 
43 1 Brzeziiiski A., handel bydla, p&- 
derewskie.go 1} . . . . . . 
25 Czwojdzinsld, burmi.strZl, mieg:zka- 
nie pl':rwatne, Skarszewsl,a 21 
Jaw'orsld Bronislaw, biuro praw- 
nicze. Kosciuszki 8 . . . . 
Malecki Feliks, ul. Chojnicka 4 . 


85 
8c) 
81 


11 


J. TRITTHARDT 
Kawiarnia - Culiiernia i Restaurac,ja 
"GRAND" 344 
Telefon nr. 1. 


Hallera 15. 


4 
11 S\VIECIE n. W. 
Kierzlwwsld Walenty, piekarnia 
i cukiernia, Batorego 2. . . 
Lewandowski Antoni, "PoI)1orzan- 
ika". ... '. . . . . . . . 


7 
84 


0.. . 


Sprengel Marceli, handel welny
 
SpichIel'zna 2 .
		

/20178_010_0001.djvu

			U6 


1 
towarIY
I
ré 5 i
eIPi
[I
n 1 
'
 
il 

 


TORUN, ul. Zeglarska 26 
Gmach wlasny - Adres telegraficzny: "POSTOW" 
Telefony nr. 174 i 267 - Nr. Konta czek. P. K. O. 201.4,,9 
DIa p6lnocnej cz
sci Pomorza otwieramy 
ODDZIAI:, w TCZEWIE . 
Rynek Nr. 7 gmach wlasny (dawniej dom Bi e r man n a) 
Wszelkie sprawy moina zalatwié w Centrali 

 w Toruniu lub w Oddziale w Tczewie 
'. , Publiczno-prawna Instvtucja Pomorza, oparta na 
warancji 
finansowej Pomorskiego ZwiilZku (Samorzqdu) Krajowego 
(9 18 statutu) 
H Instytucj. dzi.l. nie w cel.ch z.robkowych. lecz dl. 
il . 1 
;
:
:!:!
!:e
i
:
::
:t::::: 
. 
 . prZYlffiUJe we: zwykle, budynkowe, ruchomosci, przemyslowe 
roIne, plony, stogi i t. p. 
da) - e powazne korzysci, pobieraj(tc na der ni skie stawki i koszty 
bez do p lat w koncu roku 

 POb!
!

h

a


a ];z!:tt
!5u

e
!

!!ftn


:dUSZ 

 rezerwowy 
wypl a ca szybko szkody, uwzgl
.dniaj(}c polozenie pogorzelca 
pos. e ada ba!dzo p
wazne sto
unki 
easekuracyjn.e i koas
kura: y
 
cYJne, ktore stanOWI(} sohdn(} gwaranCJ
 ubezpleczen A;,.:;) 

 szybko likwiduje. 5z
od¥ i zalatwia. wszelkie sprawy, gdyz za
 
 

 rZild znaJduJe 51
 w Torumu 

 dIa obiegu pieni
znego na Pomorzu pieni(}dze 

 .. wplacone przez ubezpieczonych, jak rôwniez 
 

 
 zachowuJe wszelkie rezerwy, kt6re w miar
 ustalania wa
 
 
runk6w ekonomicznych lokuje na hipotekach A:.:i) 
1 


(dawniej Westpreussische Provinzial- Feuersocietit) 
Zafozone w roku 1785  .
		

/20178_011_0001.djvu

			V7 


Uzupelnienie 


BYDGOSZCZ 
Bank Pomorski . . . . . 
Bank Zjednocz. Zicm Polsk. 
Bleja . . . . . . . '. . 
Bristol . . . . . . . . 
ChmarzyJiski & $c
ymi2.k . 
Dittmayer . . . . . . . 
Dom Handlowy "Wuka'" 
Dom K onfekc
TjIiY. . 
'Hurtownia Rzeznicka. - 
"Langer . . . 
Leibholz L. . 
'Lewicki . . . . 
Magazyn Saski 
'Mazgaj . . . 
Osmialow.ska . 
Piotrowsld. . . . . . . 
Rejon inzenjerji i s
perGw.. . 
Urbanowsld . . . . . 
"Wuka"t dom handlowr 


2. Wystéipili: 
GOLUB 
. . 12 99 1 Jakubowski Tad. . . . . . . 
1233 
11 06 . GRUDZI1\DZ U.. T. 
308 Dom bandlowy dia wyrob6w 
7 26 tkackich..... 
. 11 71 Franc.-polski dom band" . 
. *489 Karpinski...-.... 
. 1076 Kowalski Edward . . . 
8 11 Majewski W. 
1061 Micbalczewski Marjan 
3 32 1 Strehlau E. . . . . 
. '. . . 178 Wege A., wl. d6br . 
428 
1410 1 KARTUZY 
623 Komenda Pol. PaÎlstw. 
. 1239 
. 2018 LUBAWA 
'. 7 62 Kozicki. 
 . .. . . . . . . 
_ . *489 
NOWE 
Smoczyiiiki . . . . . . . . 


ERODNICA 
'Majewski J. . 
CHELMZA · 
Durczewski Ignac
'. .. 
Zi6lkowsid. Jan 


fCHOJNICE 1. 
Januszewski J. . 
'Porn. 'burt., Schulz Henryk . 
Weiland Leon . . . '. .. 


.CZERSK 
Jt:dryczl{a nast. . 
;Ratàj Jan . '. . 
FORDON 
A-felbki Andrzej. . 


. t 10 OP ALENIE 
Ekspedycja tow'arowa 
1
 PRUSZCZk.Bydgoszœy 
Blobm . . . . . . . . 


21 


390 
344 
239 
402 
136 
346 
579 
792 


75 


30 


90 


ü 


31 


23 SAMOSTRZEL 
20 Kruger L. . 16 
49 SKARSZEWY 
Scbiefelbein 56 
50 SLIWICE 
53 Kierzkowski W. . 84 
TCZEW 1. 
28, Czech Franciszek 209 


1: 
1: 


BERNARD KLIMEK 
W1\BRZEZNO - Kolejowa 67 B 63 
Telefon 99 Adr. telegr. Bernklim 
Ziemioplody - W
giel 2"ornosllJski. 


1 


M

!
r
!
!
l!Uk
 O


S:lk
e
ob!!

j
Y 1 
a D A ]\T' S Kp 100.152 Telefon 334 i 7632 
. WRZESZCZ SOPOTY 
,
		

/20178_012_0001.djvu

			U.9 


I.:';:.-
 
 _.::c
' 


- - - -- 
--= 
t

-
':-
- 
-;

.::_
- 

 __,- 


- o'
, 
 Il 
_--. 
'cir.- .._
 
-
-:
 
-;i-:_ 


Rok zaf. 1860. 


RoB: zal. 1860. 


Dom Ekspedycy.jno-transportowy 
Rudolf Schimmelfennig. 
w,tasciciel Pawel Witkowski 
fi ru d z i (J d z - FiiJ3 Choinice 
Tel. 28 i 352. Tel. 4. 
Pierwsze i najwi
ksze przed- 
si
biorstwo transportowe na 
'- . ' Pomorzu. -1Jl .1  


Zalatwianie wszelkich czyn- 
nosci wchodzéiCych w zakres 
mi
dzynarodowej spedycji. 
120 pracownikôw. - Tabor 64 Koni i 150 wozôw. 


, - 
_.--:=---:-.	
			

/20178_013_0001.djvu

			Il 
1 
Przemvsl ,. rzearDV 

__ __ .J 
....'
- .. 
HER n SCHUTT 
C:zersk 


. 
-- 


, 


(Pomorze) 


Adres telegraficzny ,,
rz,emdrzewnyU
 Czersk., 


, 


. 


T
rtaki pal'owe 
Fabryki do obrobki dl'Zewa' 


'- 


Dostarcza szybko, i po cenach 
umiarkowanych: 


Drzwi 


Okna - Listwy itobkowe 
List\vy do obraz6w 
zlocone i politurowane 


Materja't tarty
 
wszelkiego rodzaju, B 214 


Wetnç d:rzeWné.l 
i sznury 
 wetny drzewnej
 - Meble
- 


us. 


1; 
Il
		

/20178_014_0001.djvu

			U9 ,-,.'" -
.. " :' '-'- 1 ' 

_. --
 
.: - 

.---:;'
': ........-.:_-:.. -, - -'--:..- .- , 

 . - 'r _ - - L:. 

--.- 
Roll zat. 1860.-;" . 
',,-' 


l ' " ',' Il 

 -. - - - --
 -." 


-
-- --'::::- - .---- - .::" - --
 
 =--. .:-
- ,,-.-"-
 _.
 .
--"
.'\-"" 

 
 -- - --..- ,- -..... - -. .- 
.
 , 
 . .
 
- ..- , .. -- .- -
 
 -
 
.. ... -- ..- -. -- _ r 
...-:;.- - - - - -. - 
- - -. - . 
  


Rok za-l'. 1860. 


Dom Ekspedycy.jno-transportowy 
Rudolf Schimmelfennig 
w,lasciciel Pawel Witliowski 
fi ru d z i éJ d z - Fiija Choinice 
Tel. 28 i 352. Tel. 4. 
Pierwsze i najwi
ksze przed- 
si
biorstwo transportowe na 
....... .. ' Pomorzu. 1IJ. J 


B 62 


Zalatwianie wszelkich czyn- 
nosci wchodzéiCych w zakres 
mi
dzynarodowej spedycji. 
120 pracownikôw. - Tabor 64 Koni i 150 wozôw.  

=

.. ---
.:


;:

- --::":

2

-: .- 


, - , 
- - 
- - , 
- -:::


-._
. =.
::
.= --:0
-t--=?
i 


.' 
--. 


-'.-- - - - - 
-, - 
--... .-;;- -....
 


1 


Eksport Import 
 . 
Wlasny spichrz i CZ
SCIOWY zakup i sprzedaz 
 
ul. Hermana Frankego nr, 10, Telefon nr.
; il 


Zakup i sprzedai 
Zboza Nawoz6w sztuczn. 
Paszy W
gla 
Ziemniak6w Welny 


.
		

/20178_015_0001.djvu

			V11 


w. M. ûdansk 


. 


:1 
1 
1 
1 
1 
J 


"DAIM ON" 
FABRYKA APARATÔW ELEKTROTECUNICZNYCU 
Gdaiisk T. z o. p. Stadtgebiet 3 
Adr. telegr.: Daimon Gdansk . . Telefon 5873 
Baterje anod., baterje do lampek elektrycznych, elementa suche, 
mokre i do napelniania, zarowki, I
mpki kieszonkowe, cz
sci 
radjotechniczne i wszelkie materjaly na pr
d niskiego napi
cia. 
Zast. na Pomorze: L. Szybatka. Bydgoszcz, Cieszkowskiçgo 12/13, 
" " WieJkopolsk
: WI. Dobrogojski, Poznan, Gwarna J 1, 
" " G. Sli!sk: Elektryczne Zak1ady, Sp. z o. o. Katowice, ul. Kosciuszki 4. 


&aj
 


BERGENSKE BAL TIC TR A NSPORTS u.ï.l 
Zegloga - Fracbtowaoie - Spedvc;a - Ubezpleczeoia - Agentora nbezp. okr42t6w 
Ekspedycja okr
towa z Gdanska do wszystkich wi
kszych port6w. 
Wlasne wielkie, nowoczeSRle urzi!dzone spichlerze do skladowa nia, polozone 
w porcie i nad kolejé\. 
300.000 kw. mtr. plac6w do skladowania, do ekspedycji drzewa na przestrzeni 
600 m. w porcie. 
Firma nasza reprezentowana w PoIs ce przez 
Tow. Akc. "POLSKI LLOYD",'Warszawa .1.6dz. Poznan. 8:rak6w, Lw6w,WUno .. 
i wszystkle stacje graniczne do Rosji, Rumunji, Czechoslowacji i Niemie :.t . 
Adres telefoniczny i tel
grafic7.ny: ,.Bergenske Danzig". 
1: 


r'fe:";- MIX & GENEST T.
. - OddZlal w Gdansku 1 
, '
 wykonuJe 

,- 0 .. urzi!dzenia telefoniczne i na slaby préld kazdego rodzaju i we 
'-, - . 
 wszelk. rozmiarach. Sprzedaz ze skladu aparat6w i przybor6w. 
, Danzig, Pfefferstadt 73 - Tel.. 31-65. 


1 
:1 


szwedzkie 
Karmelki smietankowe 


!/Can
Cda 


nadzwyczaj pozywne i zdrowe, 
Si! niedoscignione. 


MACHTANS & KELLERMANN 
Telefon 7293 G DAN S K Vorstiidt. Graben 17 
Specjalny sklad aparatôw naciskowych do piw, armatur itp. 
1 == UJszelkie reperarie wykonywa 5i
 5zybko i tanio 1 
-- 


1 St. Reychan & CO., Gdansk 
Tel. 6656 Stadtgraben 20 Tel 6656 
6eneralnG!: PrZiZOstawlcielstwo na POISRr: i 6danSR:, 
1 M Q"TOCYKL 1 R UD GEW OIT WO R TH. 
.-- 


1 


1
		

/20178_016_0001.djvu

			U 10 
 10


@@@tW

I
I
OèJ I WO
\\O


@
O

 

 I -, 
 - 
-,
 @ 

f T erpentynal 

 
 
.1 W 
giel drzewny : 

 
 
.t Smola zywiezna a 
-
 @ 
.
 Geel drze",ny 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1 
 
:
 1 

 A 
 

 

 
o
 
,
 
1 Po mors ka i 
oZ? 
. 

 
 
1 Destylacja Drzewa! 

. - 
 
o
 C k 
 

 zers 
 

 @ 

 J ed y ne P I
zedsil='biorstw. dest y iac J ï drzewa A 

 
 I
 

 w Zachodniej Poisce C2. 

 B 215 
 

 g 
r 
 

 Adres telegr. "Podewa" Tel. Czersk 51. 
 

 
 
'. tW
{/.(}
$$ZO
$êO
ao
 &ao
 
1$lao
liO
M$

$ $ 
$

 ao
 
 


. 


7
		

/20178_017_0001.djvu

			U 11 


w. M. Odansk 


. 


"DAIM ON" 
FABRYKA APARATÔW ELEKTROTECUNICZNYCU 
Gdaiisk T. z o. p. Stadtgebiet 3 
Adr. telegr.: Daimon Gdansk . . Telefon 5873 
Baterje anod., baterje do lampek elektrycznych, elementa suche, 
mokre i do napelniania, zarowki, I
mpki kieszonkowe, czçsci 
radjotechniczne i wszelkie materjaly na préld niskiego napiçcia. 
Zast. na Pomorze: L. Szybatka. Bydgoszcz, Cieszkowski
go 12/13, 
l' " Wielkopolsk
: Wl. Dobrogojski, Poznan, Gwarna 11, 
" " G. Sli}sk: Elektryczne Zaklady, Sp. z o. o. Katowice, ul. Kosciuszki 4. 


l1Iai
 


;-1 
J 
IBERGENSKE BAL TIC TRANSPORTS ud:l 
Zeglnga - Frachtowa.nie - Spedyc;a - Ubezpteczenia - Agentnra nbezp. okrQt6w 
Ekspedycja okr
towa z Gdanska do wszystkich wi
kszych port6w. 
Wlasne wielkie, nowoczesnle urzéldzone spichlerze do skladowa nia, polozone 
w porde i nad kolejët. 
600 m. w porde. 
Firma nasza reprezentowana w Pois ce przez 
Tow. Akc. "POLSIU LLOYD",Wa.rsza.wa .1.6dz, Poznai1. 8:rak6w, Lw6w,Wilno Il 
I i wszystkle stacje graniczne do Rosji, Rumunji, Czechoslowacji i Niemie :.t . 
i Adres telefoniczny i tel
grafic7.ny: ,.Bergenske Danzig". 
. 
 1 


MIX & 6ENEST T. A. - Oddzial w Gdadsku 1 
wykonuje 
urzi}dzenia telefoniczne i na slaby prild kazdego rodzaju i we 
wszelk. rozmiarach. Sprzedaz ze skladu aparatôw i przybor6w. 
. Danzig. Pfefferstadt 73 - Tel. 31-65. 


1 
:1 


szwedzkie 
Karmelki smietankowe 


!Kan
Ccfa 


nadzwyczaj pozywne i zdrowe, 
Sil niedoscignione. 


MA CHT ANS & KELLERMANN 
Telefon 7293 GD AN S K Vorstiidt. Graben 17 
Specjalny sklad aparatôw naciskowych do piw, armatur itp. 
1 == Wszelkie reperarje wykonywa 5i
 5zybko i tanio 1 
-- 


1 


 R
:f

::; 60
k
 
1 M(tTOCYKLI RUDGE W'HITWORTH. 
.-- 


1 


1 


1
		

/20178_018_0001.djvu

			w. M. Gdansk 


U 1
 


CHEF!


 1 
I l Filbryka 
!
!t

I
r
O

!!

!

I


k
?
C!
!


I. mleszkan I l, 
M<:'ble biurowe- Meble klubowe w skorze 1 materj('lle 
fabryka i lokale wysfawowe: Am Holzraum 3/4 
\..... Telelon, 614 i 5762. . 
 
--
 "


mllgt!€


R5I1gfOOIl€

5OC

 
"DANZIG ER VOlKSSTIMME" 1 
mit den Beilagen 1 
,.Volk u. Zeit U - "Für freie Stunden U - "Die Welt der Frau" 
1 "Jungvolk U - u\Virtschaft U - "Handel" - "Schiffahrt U . 
1 Weitverbreitete Zeitung in den Kreisen 
. der Beamten - Angestellt
n und Arbeiter 1 
Wirkungsvolles Insertionsorgan m: 
1 Telef. 32-fO. - Bankkonto: Sparkasse d. Stadt Danzig, Postschek Danzig 2945. 1 
B


 


-- 


I D' Arragon \ & Cornicelius Nachf. 
1 Langgasse 53 Odansk Telefon 399 
TAPETY ... DYWANY .." LINOLEUM 


1 
1 


1 
r 1 
!!
ka 
u
o!!'na!'dZ

ln

c
. 1 1 
r 1 . 
oraz C Z , 5 C 1 Z al P il S 0 W y c h. ' 
G D A A S K - Langgarter Hintergass9. Bastion Roggen ' 
1 1 Telefony: 541,556. Telefony: 541,556. 1; 
-- 


181 
101 
IJ 


Przed kupnem towarow futrzanych 
prosz
 por6wnaé nasze ceny i jakosci 
Nordpelz- V ertrieb F eliks Pinkus 
GDANSK, tylko Kohlengasse 6 
Towary futrzane z wp1atél mogq byt rezerwowane. 
- 


18 : 
10. 
- 
1 
1 1 


Sklad iabryczny gObelin6w, mater- 
jal:ow.,.,-na meble i kolder na 16tka 
E. KALI5KI - 6D AH5K 
Heiligegeistgosse 98 Tel- 79-41
		

/20178_019_0001.djvu

			U 13 


w. M. Gdansk 


Wi 1er & Hardt 


ann 


Tow. Allc. Zalozono 1899 r. 
Kapital akcvjny Gd." G. 2.100.000,--. 
Gdansk Szczecin Hamburg 
1 
SpEôv
i8 


wszelkiego rodzaju, specjalnie 1 
masowe przesylki - - - - 
S IiI

I1 W i1 nl .a w
 wlasnych sktadnic.8ch, p.o... 1 
IUuUIi U U lozonych nad wodi) 1 kole)ll. 
früchfnwnniü przez morze i na Iljdzie. 1 
1 


" 


Adres telegraf. wsz
dzie "Warrant u . 
Telefonv w Gdansku 1026, 1027, 1728, 1729. 


L 
1 ' : : , -- DAVID SCHKOLNIK. - GDANSK 
Adr. telegr. Russobrit - Lastadie 30/32 Telefon nr. 169, 2287. 
HurtGwnia flakow, korzeni 1 towarow kolonjalnych. Zakup 
zolq dkow ciel
cych oraz suehych p
cherzy. 


1 


Telefon 960 JUL. HYBBEN.ETH Zaf. 1820 l'. 
fABRYKA WDzdw 1 F-	
			

/20178_020_0001.djvu

			w. M. Cidansk 


U 14-  @
r»t1JV
OV
O?J$$

OVi
OlJ

OV
o

Ot

OlJ
@@
 
W QiJ,. 
1 FRANZ KËRÜNIN
I 

 
 wlasc. Willv John I 
 

 Hundegasse 41 ûDANSK Telefon 1014 
, 
&" znajdzie ka:idy to, czego szuka g 

 Poradn. literack. Katalogi na zyczenie. I 
 

$a


 
J
d.
o.o
1.0

O
 

t
 '!
@
 OZ 
O
 ao
ô.O
 


 effi aû
 f
@
 
O
 aO
1
1O
 
 ' 


! 

 - 
 

- ' " - 

" '- 
 

!IIi. 
 

 Tapel, - Linoleum - Ceral, - 
 
1 t1aterialv D
 rhodniki I 
 

 Telefon: 1268. GDANSK Ho]zmarkt 27i28. 
3ê€ . 

 


I l JùJoa 
Dl!ka finna giuldoll'o-maklerna w 6dan!kn "POL-
OM :l 6 
Adres teIegr.: Poldom - - Telefo.n 6112. J. BOCHENSKI 
poleca sWél organizacjç maklerskélt obejmujélcél ca1él Europç 
na EKSPORT wszelkich ziemioplod6w i przetworow tyc..hze 1 
nn IMPORT wszeIk. artyk. kolonj. i zywnosciowvch. oraz nawoz6w sztuczn t
 a

ad 
al!n
 , la ! - 
y 
kt
J

 s
a 
 1 
Gr. Gerbergasse 5. G DAN S K Telefon 415 i 7450 
Hauptstr. 115. W R Z 
 
 Z Telefon 41755 1 


, -- 1 
DACHO\VKA 
azbestowo-cementowa 
(Kunstschiefer) 
1 najliejszy ogniotrwaly materjal 
do krycia dach6w 1 


1 o. APO
OWIC 
GDANSK 


ahn 1
/20 Telefon 3391 


1 Ba nk Zwiqzku Spolek ZarObkowych 1 
1 ODDZIAt, GDANSKI 
HO L Z MAR KT 18. Telegref "ZarobkowyC. - Telefon 6766 - 6770.
		

/20178_021_0001.djvu

			U 15 


w. M. Gdansk 


\JmJJm J mmJ 111I1" 11111111 1111911!' 1111 1] l'! III SJmJm'DJ Il J 11111' Il l' 111 1 ' 
n [l 
 Akt. 6es.für te[hn.IDdustrieb
 n [l 
 Jow.Ak£.dla potrzeb plIl!ffiYsIn : 
H U darf D. Jreibr
emeDfab
lkation H U tedJ. i fabryka P3sdwZ3PQdow, 1 : 
Gdansk, Mdchkannengasse nr. 9. : 
Telefon 739, 4088 - Adres telegr.: ACLA >: 
1 Treibriemen Pasy zapçdowe 1 : 
Oele u. Fette Oliwy i tluszcze, 
Gummi .. Asbest Asbest .. gumowy , 

mm l'II j l" IIIJlJ» l'' 1111" 1111 Il Il i 1 j 111111 J! 1111 fdttmml! 1] 1111 a III!) 1 J IIIIIIH l:tJfHIDHjliJ.lli 1 Hl il] I)}) J JI J IlmJ !lit Il' 1111 ni! j Il mm:my 
. S@@@(!)@@@@@@(!)(!)@@(!)@@@(!)@@(!)@@)@fi)@@)(!)@@@@(!)(!)@)(!)@@(i)@@(f)@(!)(!)@)(!)@(!) (!);, 
@ I@ 
1 R. DEUTSCHENDORF & C9 i 
: GDA
SK 
: 

 Milchkannengasse 27 Zaloz. w 1869 r. :' 

 . Telefon 314 i 346 Adr. telegr. Deutschendorf 
' 
i Fabrwka \Vorko\V i Dlandek i 

 wszelkiego rodzaju. (i) 
!, $ZII8981. T.8r, wl6kiennicze i 
(!) @' 
œœ@@(!)@
@(!)(!)@@@(!)(!)(!)@@@(!)@@@@@@)@@@8@)@@@)@)@@@)@(!)@@@@@@@@@@@@@. 


D warsztat y automobilowe Badzié\g 1 
Hochstriess 5-11 GD A A S K - Wrzeszcz Telefon Wrzeszcz 41315 1 
Remont automobiIi i motocykli wszelkich typ6w. 
1 Spajalnia :-: Tokarstwo :...: Polerownia :...: Szlifiernia. 


1 


J. PELZ & CO. G.. m. b. H. 
Genel'alna Reprezentacja w Gdansku, Brotbiinkengasse Nr. 37 
Telefon 6386 i 3935. 
Skory i towary futrzane hurtownie. G16wne magazyny sprzedazne: 
Wroclaw. Büttnerstrasse 26/27. Lipsk, BrÜhI 60. 


l ' 
1 


f[1 1 j\i'ilus GOLDSTEIN 
lIurtewny dom wysJllf.:owy towarow krotlUth. bia- 
lyc:h. wel'nianyc:h. zabawek. artykufôw galanteryj- 
nyc:h. wetny i nid. - Sprz
ty demowe i kuc:henne. 
Hurtowna skladnica: Junkergasse 2/4 Tel. 551 
1 Konto czekowe P. K. O. 1768 _ 


1 
 
1 
 
I 
) I ' 

..1 
\1 

. 
-- 


I 
l\ 1 GEBRODER ARONSON :.;: 
.....
 
i · : , Fabryka work6w i plandek. Wypozyczalnia workow 

..i i plandek. Tkaniuy jutowe. Materjaly filtracyjne 

l Hopfengasse 46 GDANSK Telefon 5348 i 480
		

/20178_022_0001.djvu

			U 16 


Uzupelnienie W ostatniej chwili 
-nOMNICK OTTO, Bydgoszcz, 1 WIELKOPOLSKI CENTRALNY, 
Welniany Rynek 7.. Tel.. 1619.. SKLAD NUT, W.. Teutsch, Byd- 
goszcz, ul.. Mosto wa 2 .. _ Tel.. 1645 .. 
Fabryka" ft b l l D , -SONTOWSKI.,DR.., lekarz wet.., 

 1 Jablon owo.. Tel.. 69.. 
1 - 
Jak
y
:ski Ii i E iCY No 
ul.Podg6rna 12
 
elefon 695. 1: HOTEL 
, '" 
. ,:i

>'
c,"'..?>
¥
";
;..ç I l To.wary kolonjalne 1 
}::::'.'ji:,o, _ 1 Hurtownia soli 
Bertha Lange 1 Hurtowa destylarnia' 1 
Fabryka Mebli - Bydgoszcz 1 i fabryka w6dek i likier6w 
ul. Malborska 12. Telefon 1634. l ' Rynel( 21. TeBelon 15. 


ak 


1 


AUTOMOBIL 


" 


AktiengeseUschaft für Versicherungsvermittlung 
T owarzystwo Akcyj ne dIa. posrednictwa ubezpieczeii 
Société anonyme pour le courtage des assurances 


I! 
:1 Tel. 3510 


Ofiarujemy 
najpewniejsze i najtansze ubezpieczenie 1 
dia pp. wlascicie1i samochod6w i kupc6w 
Dyrekcja: GDANSK Stadtgraben 18 Tel. 3510 


,i>


.

 


, , 
.- - - 

 -
 
--::

 -- f:

- _..;;..;
:t
c
..:.t
:
 

i
-U-
t .
 :
-
-
'


.;
t-
 ?{_
_

_
.- - 
.
._. r 


1 


L. CU fD
rvkD IDBbli 
, 
ElissbethwaH 4-5 G DAN S K Topfergasse 17 
Zalo:ione w roku 1852. Telefon nr. 764 
Kompletne urzqdzenia n1ieszkan - Meble 
Ii 0 j ed y i1 c z e - Fi r Il n y-D y VIf a n YI fa e b 1 e k lu b 0 we. . 


,'.
 :tt

-ç

;!i:,,
i;
,!
;rJ}!!

i#
f?:'

f
:4
t
.


i
.
i:-

?


' 


1 - - , 
"ELANUt>IOW. AKC. GDANSK 
Reitbahn Bi9. Reitbahn 8/9. 
j ' GORZELNIA KONIAKÔW - HURTOWNIA WIN 
, Adres telegr: ELAN..ûDANSK. Telefon 494, 5440. 
- 


1
		

/20178_023_0001.djvu

			1 


1 


1 
- 
..- 
= 
,Q 
f 
- 

 
Q 
rIl 

 

 

 
'C) 

 
0 
..- 
= 
- 
= 
..- 
fi} 
1:1 
- 
'e: 
'=.: 
'= 
- 

 


Instalujemy 
zaklady pol i pelnoautomatyczne do komunikacji poczt 
i domowej orai wszelkie centrale telefoniczne, zaktady sygna- 
lizacyjne, ubezpieczeniowe, wodowskazy, pozarowskazy elektr. 
zegary i zaklady dzwonkowe kazd
go rodzaju. 
Konserwujemy 
wszelkie zaltlady telefoniczne na dogodnych warunkach 
Najtansze irodlo zakupu 
wszelkich aparat6w telefonicznych i czçsci skladowych, prze- 
wodnik6w telefonicznych i dzwonkowych izolowanych i nie 
izolo\\<., kabli, oraz wsz€lk. przybor6w w zakres préldu slabego. 
Radjo 
urzéldznmy odbiorcze stacje radjoteJefoniczne najlepszemi 
odbiornikami zagranicznemi - sprzedaz wszelkich przybo- 
r6w jak i czçsci dIa amator6w po cenach najprzystçpniejszych 


t:' 
;- 

 

 


- 
= 
rIJ 
t'I" 
= 
;- 
"' 
Q 
11 
Q, 

 

 

 
rIJ 
Q 
CI:' 
.... 
I! 
= 
t'I" 


Centrala Dudowy TelefoniJw 
iDASZAK i WALCZAK 
Tel. 14-59. Poznaii -- pl. Swi
tokrzyski 4. Te1. 14-59. 
. B 1 
1
		

/20178_024_0001.djvu

			2 


............................' 
! "K-O-N-O-
-I-Etl t 
t wlasc. EDMUND NARZYNSKI B 98 f' 
i Garbary nr. 10. BYDGOSZCZ Tel. nr. 19 - 44. ;. 
+ Fabryka planôw impregnowanych, namiotôw, opon wagono- \ t 
+ wych, ptacht iniwnych, workôw drelichowych i siennikôw. t, 
t Hurtowa sprzedaz wyrob6w jutowych, szpagatow, prz
dze rymarskie t, 
t i szewskie, gobeliny, powrozy, liny i wszelkie przybory tHpicerskie. t 
............................... 


L. POZAlisKI- GDyniA 
Dom ekspedycyjno-przewozowy 
Sktad benzyny 1 ollwy. Garai: samochodowy. 
Stala komunikacja autobus ami na przestrzeni GDYNIA-SOPOTY. 
Wynajmowanie samochod6w do przejazd6w w dzien i. 0 kazdej porze. 
Tel. 1 1 Zakup i sprzedaz ziemioplodow. 1 Tel. 1 1 
B 23
 


:.;-=---=-::........=.
 
."'-- 
 --= - 


-_- 

- .-- 
 
 - 
 - -
-...... - _--:--- - . --
 - 
 
_ -,,":J
 --- --
- 

 -.----..- 

=

::---i;._-:::.

 
X_
-r 
:- 
:::
-: 
 
 
 -
_
=--


F- 


r Polsko=Dunska Agentura Eksportowa 1 
. 
T. z o. p. 


T et 55-54 
i 55-68 


Poznan. ul. Kantaka 1 
Adres telegraficzny: Polexport. 


Tel. 55..54 
i 55- 68 


1 


Zboze - Nawozy sztuczne 
B 248 


j-iiOW:-AKC::PLON::-j-i 
1 1 Dom Zbo2:owy i Komisowy 1 1 
· · INOWROCt.A W, Dworcowa 21 ., 

 
1 1 Telelon 303 i 343. Adr. telegr., .PIon. Inowroclow. 1. 1 
. ...1 Zboze - Nasiona - Pasza - Sztuc:z- . . 
1 1 ne nawozy - Wetna - W,=gle. 1 B 136 1" 
--.-----.-...-.- . .-. . ;
		

/20178_025_0001.djvu

			3 


-.


"
,
,


 
, ! ............. - -..................... -... -. -...:................ .................................... .., '..,........----... ----, , 

i . : J. 0 H NE S 0 R Ci E Nas B t 2o . 6 
 

 = :. CZERSB (Pomorze) 
 

 Wlasciciel B. Kiedrowski i 

 1 . ; Hurtowna palarnia kawy Zelazo wszelklego rodzaju ; 

 Fahryka likierôw Materjal'y hudowlane 
 
'i Zaf. 1888 Towary kolonjalne TeJefon nr. 19 " 
': Konto bank.: Bank Pow. Chojnice Konto czek. 204131. Bank Dysk. Gdansk. $ 

,

:;;;;::;;;;:;:;;;;:,
:;;;;:


. 


1 


..ELIBOR" 
Sp. Akc. Handl. Przern. £. J. Borkowski 
Dzial rolniczy i samochod6w - Oddzial W. Gdansku 
Warsztaty reparacyjne T C Z E W .. Ogrodowa 7 
Telefon nr. 300 
Przedstawicielstwo samochodow "Ford U 
oraz Buick, Lincoln i traktorow "Fordson" B 23J 
Na skladzie cz
sci zapasowe i akcesorja.- Kursy szoferskie i oraczow. 


1 
1 
, Wftworoia arfYk
 SPOtlOlY[b.I , ' AdoIfKrause&Co
 
J. PaCZhlJSBl1 SUnowle T. z o. p. 
1 POZNAN Il Torun - Mokre, ut. ûrudziildzka 
ul.l.é!kowa 10 Biuro i skladnica: Telefon nr. 646. 
Tel efo
 24- 09. Fabryka B226 , 
pr g 
YrZild t Y ..
o Maszyn ROlniCZYCh ' 
Imnas Yal ' 
szwedzkiej. 
Urzildzamy 
sale gimna- 
styczne wedle 
przepisôwStu- 
djum Wycho- 
wania Fizycz- 
nego Uniwer- 
sytetu POZD. 
B 127 


',,8 L 0 K" 
1 HurtowniaSurowc6wCukierniczych 
BYDGOSZCZ 
Jagiellonska 12 Telefon 959 
wla
c. W. BODKIER t 
Wy1ilczna sprzedaz na Poznanskie i Po-
 1 
morze wafIi, esencji oraz wszelkich 
przybor6w cukierniczych. 
SpecJ.: Couvertury i Grylarz. B 193 
,[;'abryki czekolady "Ursus" Sp. A.kc. Warszawa 


1*
		

/20178_026_0001.djvu

			4 


1-  


_7 .,-  


- 


, . 
. 


Spôlka Akcyjna 
Eksploataeja Soli Po1asowyeb 
WC Lwowie 
Kopatn ie l w Kaluszu i Stebniku 


.--- 


Przedstawicielstwo w Poznaniu 
pl. Wolnosci 17, Il. ptr. 
Telef?ny: 1246, 1280, 1290, 1754. Telegramy: "CentrumtespH 
poleca na dogod?ych warunkach kredytowych 
krajowe sole potasowe i kalnity 


Dostawa terminOwB, oferty, wskaz6wki uzycia i rozsiewu na 
z'ldanie! B 171 


Inz cyW. WILLI KIRCHHOFF 
BYDGOSZCZ 
Chodliiewicza 36 Telefon: 221 
dostarcza 
MOTORY DIESLÂ bez liompresora. B 194 
MOTORY sSi\co-gazowe fabr. Hille-Werlie Drezno 
wydajnosé do 1000 P. S., naitansza sîta zap
dowa 
MASZYNY Mf..YNARSKIE MlewniKi, . Sita .plasllie, 
l.uszczarKI ,Uulversum' 
TUIUnNY WODNE'na wszelli. ilosci \Vody i spady l , : 
Pierwszorz
dne fabrykaty - Korzystne ceny 
Dogodne warunki zap-l'aty.. Najlepsze referencje.:j ; 
........................ ..... ........................ 'è 
1 pomor

!ra
O
za


itar
! 1 : 
: P: K. O. 204192 GRUDZI,\DZ Sienkiewicz a 8 
: Protezy - Wytwôrnia aparat6w ortopedycznych i 
1 . Instrumenta lekarskie - Przybory dentystyczne · 
Artykuly gumowe i chirurgiczne Bandaze. : 
"'f Szliliernial Optyka! Warsztaty mechaniczne! : 
................................ ............ ........ i
		

/20178_027_0001.djvu

			. 
IS 


Abonent6w Sieei 


IC '

 E 


Okr
gu 
Dyrekcji Poczt i Telegrafow 


[w marcu1926 r.] 


Nakladem 


REKLA 
 y POLSKIEJ 
w Poznaniu 
Tel.: 2726 i 1595 Aleje Marcinkowskiego 6 Tel.: 272& i 1595 


------ .
		

/20178_028_0001.djvu

			6 
-
 
Il - 
1 


Karol \VeckoUlski S9n 
wlasciciel JAN WçCKOWSKI '
 
Iii CZERSK (Pomorze) 
i 
III 1 Dom Rolnicza · Handlaurv 1 
1 
1 Hurtowny handel tow. koIonj... mqki, zboza, zelaza, 
I l towar6w spozywczych i materjat6w budowlanych. 
Wlasnv mlvn motaro., 
II I 
Palarnia BawY · Siecz){arnia - Wymiana zboza. 
1 T elefon nr. 33. B 207 
III Skrzynka poczt. 2. Konto P. K. O. Poznan 200.059. 
Il 


, 
SIATHI DO OGRODZEN 


,. 


SIATKI DRUCIANE 
do maszyn rolniczych, pomp, 
przemyslu chemicznego, tech- 
nicznego i t. p., mosiçzne, 
miedziane, bronzowe, zelazne 
oraz pocynkowane, i cyno- 
wane w kazdyèh rozmiarach 
dostarcza z wlasnych sklad6w 
oraz wykonuje wszelkie zam6.. 
wienia po cenach konkurenc. 


1 
1 


MECHANICZNA FABRY KA SIATEK DRUeIANYC" 
BRONIS1AW PARUSZEWSKI 
EKS- 1 IMPORT 
OLSKI 
BYDGOSZCZ 
lBOZOWY RYNEK 9. 
TELEFON NR. 1270 - - ADRES TELEGRAFICZNY ..EKSIMPOPT" B 40
		

/20178_029_0001.djvu

			7 


Wstt:;p. 
Do las)[awego przestrzegania! 
Celem unikni
ci:a mylnycil pol

zen t
lef.oIliÏC\Znych, upraJBza si
 zwra 
caé ba.c.lZll:!- uwag
 na pOiwJt::arz
Jlie przez urz
niczki (k6w) central t.elefo- 
niczny.ch z
anych numerÙw, a w razie niezgodnosci z z
danym niUJIIlerem.. 
Ilarezy jeszc,ze raz odnosny numer bezzwlocz.nie i wyrainie pÛiwt6rzyé. 
Nad ruohOOl telefonicznym c:z:uwa i kieruje uim w Bydgoszczy, To- 
mniu i Grudzi
dzu Hrz=¥l Tele-grafi-czny, w innych miejscowosœach zas 
miejsoowy Urz¥l Poezt'Üwy. . 
DOl1'iesienia 0 zaSIZlych us1Jk.odzeniach przew.odow i bl
d-ach a,para- 
towych 'OfiaZ <> przes.zkooach i nieformwnosc.iach w ruchu telefonicznym 
nail.ezy kierowaé do odnosnego urz
du pocztowego lub telegraficznego. 
UI'Z
dnLcY i robotni-cy zaj
œ przy budow1i.e i kon-serwacji IUrzq,dizeil. telesOT:l- 
fwznyoh !Î tele-fOŒllic:z,nych, posiadaj
 wykwz.y osobiste. Ponrie.wa,z zachodizil)T 
wypadki. iz ndepOWlOla:ne o8'Oby dostaly ,si
 pod pOZlOrem, ze IS
 ur.z
dru- 
kami- lub robotnikami ZaŒz
:u Telegrafow, do. domow tprywatnyoh i do- 
konaly taIn krad-ziezy, zaleea si
 zwracaé na io baCiZJl
 uwag
. i poleciC 
'Ûdzwiernym, aby z
dali stale leg.ityma;cyj, za.nim ze:z,wol4- na wtS
p do ubi- 
kacyj z.g'la'szaj
cym si
 do wykony;wania robot przy urz
dzeniach telegr. 
i t
ef. lU."I.
dnikom i robotniko!lIl. 
Uwagi wst
pne. 
1. W spisie uczestnikôw wymienione s
: naz,wisko, firma lub zawoo 
aOOnenta. oraz mieszkanie lub sklep uczestnika s.ieci relet a na ko,iJ.ou 
llumer pol
czenia. Umieszczone 'ewentL w na,wiasie () li-oziby OIZiIlaczaj
 
;go:d'ZJin
 otwarc.ia sklepu lub przyj
cia w domu. 
2. Sw..eje pobocz.ne oznac.oone s
 nume,rem odnosnej st:wji glo,wnej 
w n
W1Ï'ID.ue ( ). 
3. Objasnienia uzywaIlych skrôt6rw 
Poor. == Po-érednictwo telegœafiozue 
. LeSn. == Lesnitctwo 
N1eS. == N adlesnict.wo 
Poov. == Pow.i.at 
dz. p. == d'ZieiJ. powszed-ni 
11. == w niedziele 
g. sI. == god'Ziny' uDZ
dowe 
{)-ub1. rOZ!IIl. == publiiClW:a rOUTI0\vnica 
SI. st. rat. == ISroiba staoji ratunkowej 
M. Sé. .te
. == miejsOO!w-a sieé telefooic-zna 
obwm. == obwod miejscoiWY 
Abn. == abonent 
L == godz. s
uzb. od 8-12, 15-18, n.: 8-10, 15-16 
o == g.odz. sruz,b. <>d 7/8-21, n.: 8-12, 15-18 
N /2 == gooz. sluzb. od 7/8-24 
N == godz. iBluzb. bez przerwy. 
. 4. WniOiSlk[ na Uliz
lZenie, przenJie.sienie i zmesilenie pobt-czeiJ.. na 
:z.mlaIlfi: lub rorzISize.r.zenrie wchnicooych . urz
dzeiJ. istniej
cych siacyj, jako- 
tez 0 zmia.ny w s>pisie abonent61W, naJ.ezy kierowaé nru pismie do przynwlez- 
nego Uifz
U 'poozoolWego, wzgl
dnie telegrafic.znego. 'VnioskIi. 0 przeniesie- 
nie Wlinne byé przedkladane jaJmaj-wc:zesniej. aby przew;ody i Wlsze1k[e IUrz
- 
dzenia, potrzebne do iI1orwego Vol
c,ze.IlJia" mogly byé na CiZ:;IJ,s wykonane. 
Do wnio8ikJu nalezy diOlq,c,zyé zezwolenie wlasciciela domu na pomies
czenEe 
z.elaznych Sltoj'aikôw na dachach budynkru itd., w ktorym sltac,ja aJbonamen- 
toW1a ma byé urz
dJzona. - Formular
y do powyzszych oswiadozeiJ. moze 
dostarczyé doty-czq,cy UllZq,d poeZiMwy wzgl telegraficzny. 
5. Zakle.1anie tapetanü pokojowych przewodôw telefonicznych jest 
11iedozwolone. Nie walno rôwniez talmwydl zamalowywaé farb,!, 0 He nie 
uzyto do tych przerwod6w olow.!Ïanych kabH. Zaklejony lub wibrew prze- 
pjoom z:am3.llowany przewod pokojowy, z'oSitanie zamieniony na IliO;WY i to 
'na koszt a.oonenta. 0 zamiel"zonem odnawianiu tapet tub 0 odnawianiu 
m8Jl.owan, nale
y doI1JÏeSé llrz
dO'w1Î conajmniej trzy dni napŒ'zOd., aby pr:ze- 
wod pokojolWY mugI byé przed. .roz.poc

ciem r.obot usuni
ty, a potem na.
		

/20178_030_0001.djvu

			. . 


nowo zalozony. Powstale iSt':-fd kœzta ponosi abonent. Zalozenie kl1'-tych 
przewl-d6w poikojowych moze nast:},pié tylko na kosz.t wnioskodawcy. Aby 
!-IIDozIhyié doSlt
p do przewoo6w pokojowyeh, pomieszozonych - w rnra-eh 
]wll&CYJnycb, lub umozliwié ich 'Zmian
. naIezy je w odpo'wiednicl1 odst
- 
pa.ch, na.jlepiej' zalam
niacfl;, 'Z.aopatrzyé w czçsci IBkla.dowe, daj
e Sd
 
wyjmQwa.é. 
6. Informacji 0 miej-scowoéciach, wJ:t-ezonych do sieci telef., tudzie1, 
o wyeOikosci przypadaj:t-cych oplat za rozmowy
 udziela urz:}d po Siredul- 
e7.acv. 
- . 7. Odst
pienie pol:},czenia, telef innej o8Oibie (na;st.
pcy w przed- 
si
biorstwie) je-st bez zezwolerna Za.rz
du Telegrafôw niedoz,wolone. 
8. Urz
dzanie bocznych stacyj bez uprzedniego zezwolenia Zarz
dt1 
P. j T., naraza abonenta na odebranie mu pol
czenia: i post
powanie kame" 
z tytulu omijania Regalu pocztowo-telegraficznego. 
9. Zgloszenia .telefonicznje 0 ni,cszclZ
sliwych wypadkach tak po.... 
mi
dzy abonentami, jakotez pomi
dzy publiciZnemi rozm6:wnicami s
 d'O- 
puszczalne poza godzinami slu
bowemi tylko w1tedy, jesIi na to pQ;z,w3ilaJ
" 
macjsoowe stosunki sluzbowe. W nocy mog
 byé takie rûlZiIIlOWY dopusz- 
czone z pub];}CiZnej :rozm6W1Ilic.y, 0 ile dane OSQby s
 iIl!aczellIli,koWiÎ urz
u 
os.obiécie 2nane, a apaTat nie znajduje s-i
 w pokoju s}rpialnym Lub tet 
nie jest obslugiJwany pmez pel1Sonel zeilski. Odibi.o,œ6w zglos.zeil () nie- 
szczt2sliwyc.h wypadkach, kt6rzy nie posiadaj
 wlasnyeh pol:tczeil, pr:zy- 
,woluje ,Siit2 do rozm6wnicy pub1icznej, 0 He zezwa
aj:t- na to waJ1'unJn 
miejsoorwe. 
10. Za1"
d 'Tclegraf6w za
trzega sobie prawo zniesienia lub zmiany' 
godzin smZibofWVch. . 
11. Rozmowy ntiejscowe prz.erywa si
 na korzysé rozm6w miçdzymia-- 
stowych. 
12. J-eze1i ,ze ,,"zgl
u na utrzyma,nie ru chu' lub z iimych' po!Wod6w 
ZJDieni 8Ii
 numer telefoil1iu a:bonenta, to nie przyslug'uje aibonent-owi prawo- 
do ods.zkodowaIIÏ2_ za W)'''Ilikle s-t:}.d szkody. 
13. Za:rz¥! Telegraf6rw uchyla si
 oc1 wszelkiej odpof
l\Ïedz5:aln()8-ci za. 
niedokladnoscl. lub braki w spisie abonent.6w. 
W skazôwki tycz
ce si
 uzywania poll!czerf telefonicznycli. . 
Uwagi og6lne. 
W czasie nie.uzY1Wania aparatu bezwarunkowo musi wisieé sluchawfka, 
(telefon) na wystaj:t-cym z a.p8!
.3Itu ruc.homym ilaczyku, wzglt2dnie ma lez,cé 
na. wi.d:elkach (u aparat6w I:!tolmvych), gdyz w razie odlozenia .slue-ha.wki 
Œz.wonek nie da.je sygnalu i ba.terja s;zybko si
 zuzyw-a. 
Przy wolaniu centrald itd. nalezy wolno raz w kolo korb:}. obrôcié; 
kiilkora'zowe i szybkie krr
oonie korb
 je,st bez,celowe a powotdllje us-zko- 
d:ze-nia, za kt6re abon
t matel:jalnie odpowiada., 
W czasie rozmowy telebn
'é7nei nalezy m6wië wyratnie, lecz nie zac 
gloSno, zblizaj
c usta do otWOIU Iejka m-ikrofonuj sluchawk
 'ZaB' trzyma.é' 
przy Uichll nie tylko w czasie slur.hania,. lecz takze i przy m6wieuiu. 
Po-d.czas silncj burzy w ()bn{bie miejscowel s.iecÏ t-elef.oni.!Czuej nie.. 
uskutecznia s-i
 pol
eze:f1. Aparaty telefoni
izne zaopatrzone s
 w czul
 
bezp.iœzni!ldJ, kt6re chroni:}. przed M.kodliwemi na.st
pstwami wyladowy- 
wail atmosferyoznej elekt1rycznosci; mimo t() zaleca sit2 nie dotykaé a.pa.-- 
ra'tôw telefoniciZnych i przewod6w, p.odczas bNskiej i sililej burzy. 
A. Ruch mlejscowy.. 
1. Abonent A iyczy sobie rozmawiaé z ahonentem B., 
A zdejmuje sluchaw.k
 ,z haka, przyldada j:t- d-o rucha i obra-ca raz 
wolno korba. 
Na Odpo1Wi.edt wrz
u posrednicz
ceg():' "Stacja"*) wymienia A., 
mImer abonenta B.,. np. numer trzecL (Numer staicj
 abonenta B. we wy- 
kazie abonent6w). Urz
 posrednie-z
(;y, ma praw-o wymagaé wyj:}tkorwo 
poida,nia naa.wi'Ska 'abon. B. 
Urz
dnik urz«Iu posrednie-2
cego powtarza 
daJ1Y numer i oopt>-, 
wiad.a: "pro!Sz
 wolaé", lub tei os:v.iadcza: "pl'zew6d zaj
ty" 1ub "przew6d 
przerwany" . 
W tym przypa.dkiu odpowiada A.: .,rozumiem" i' zawiesza sluchawkt}: 
na haku! Na zgloszenie llrz
tlu posrednic>z:'}cego "Pros
 wœaé" obi'aca 
A raz wolno korb
, zatrzymuje jednalde sJuchawk
 prz)'1 ucbu... 


et
		

/20178_031_0001.djvu

			9, 


Na zglo!3lZenie:" "tutaj R:' ZaC7,)îla A. rozIn8lwiaé: "Tut.ad A. H . Zakon- 
c.2enie rozmowy nalezv oz.najmié slowem; "slwnczono". 
W czasiè rozmo\vy nie nalezy obracaé korby. RoUllowy naJ.ezy szybko 
IDoiliwie krôtko zalatwiaé unikaj
c przerw. W ra!Zie" gdy:by kIôtika prz&wa 
nie dam si
 omin
é, mu-si uczestnik) o
zeJmj
cy .dals-zego ci
 r
mowy, 
fJUJcbawik
 trzymaé przy u
nru. W raz
 
tuzs-zeJ 
rze.rwy oibydwaJ uc.z
- 
stnicy zgla.szaj:}. zakODCZCTI1f', a do podNCIa dalsze
} rOZJIlOï'WjT plizYWOh1J
 
na nowo .stacj
 posrednkz3..'c
. .. . . . 
Po zak-onczeniu r	
			

/20178_032_0001.djvu

			'10 


stwowa.é w ten SipOsob, ie kaZd:} pojed.}'i1cz
 liter
 oznacz& s-i
 owbnym 
wyra1..em: 


A = Adam 
R = Bernard 
C = Cyryl 
é == éwikla 
D = Dawid 
E = Emil 
F = Filip 
G = Gustaw 
H = Henryk 


"""'- 


1 = lzydor 
J = Jozef 
K = Karol 
L = Ludwik 
M = Marja 
N = Natan 
o = Oton 
P = Pawel 
R == Rudolf 


s == Stefan 
S == Aruba 
T = Tadeu8z 
U == Urszula 
W = Wiktor 
y == Ypsylon 
Z == Zofja 

 == Zaba 
Z == Zr6dlo 


B. Ruch zamiejscowy. 
Zamai'wtia.j
 r()Zmow
 t€J'8foniczna, zamiej8cow
.. przywoluje abonent 
centlralç w spooob pOO. A. J. wskazany i podaje na1.wç miejs.oow-osci oraz 
mImer z
an€go abo:ne-nta i d.}daje, gdy rozmowa. jest pilna, 'Slowo "pUna", 
np. Gdansk N"r. 3848 "pilna
' cyfrç 1\--ym:iJwiaé: trzyd7Jiesc.i osiem, c;zt
r- 
dzieSci oo.ieiffi. (Urrzçdnik (czka) w eentra;li ,powtarza to Z'leceDiie i d.odaJe: 
"za.wolam pana (paJ1JÏ
!Y', pOfzem centraJa czyni starania, celcm. uzyskania 
zgloSizonego pol
crenÜ,'u i przy,,
.oluj-e wolaj
cego. sk?ro pol
.0'Zenle z 
ol
- 
nym numerem jes-t mozliwe. Na dany znak wolaJ:tcy abonent iZideJmuJe 
i pmyklada do ucha sluchawkç, ktôr4 w m

dz.yczasie na haczyku zawiesil. 
a uslYB'ZawSizy z3JWoooonienie z centrali 0 uskutecznionem pol:tc;z
niu i 6ko- 
ro z:tdaiIlY abonent iSi
 'Zglosi, rozpoezyna rozmowç w Ziwykly Biposôb. DIa. 
da1sz.ego pr.zebiegu s
 miarodajne przcr,iay dIa fluchu miejscowego. 
W sieei miejscowej w Bydgoszczy, Grudzi4!dzu i Toruniu mUBi przy- 
woluj:}iCY 3!bonent klliZaé si
 najpiel'w przez stacjç miejsoow
 po l 4c- z r é ze 
staep!' mi
zymia	
			

/20178_033_0001.djvu

			'11 


Bydgoszcz 


Bydgoszcz 
go. sI. N, pub!. rozm. By{4,OI()SiZCZ: Urz:td Tcleg-raficzQ.Y (ul. Pooztowa 1-2), 
Urz
d Pooztowy 1 (p.aiC,zkam
 automat), Urz:td POc.zw-wy 2 (ul. Dwor- 
COfW& 50) Urotd Pooztowy 3 (ui. Gda-mka 63), Urz
d Pocztowy 4 (m. Grun- 
wallizka '113), Dw.orwc kolejowy lautomat w hali bile.towej i w hiali pero- 
nowej), Jachnice i Zimne 'Yody; Nr. pola 38-16. 
TeJefonv sluzbowe: Oddzial XI, rente wojsl{. . . . . 5 02 
'Prezes Dy,.ekc.ii Poèzt 1 Telegraf6w, Okr
owy inspektor. . . . . . 541 . 
biJu.ro ....... 5 JO Kancelarja Glowna Dyrekcji Poczt 
D11Ï.e-&z:kanie pirywatne. . . . . 5 42 i Telegr. . . . . . . . . . 5 44 
Pok6j zglo8zeii. . . . . . . . 5 48 Palacz (kaloryfery) . . . . . . 5 66 
Sekretarjat Prezydjalny . . . . 5 39 Dyrektor Urz
du Telegraficznego 561 
Wiceprezes i Naczelnik Wydzialu mies
kanie pr}'1Wa.tne. . .. 538 
pocztowego, biuro . . . . . . 5 50 Ispektor telegr. .... . . . 5 59 
mie,szkanie prywatne. . . . . 580 Kancelarja Urz
du Telegr. . . . 560 
Wiceprezes i Naczelnik Wydzialu 1 Glowna Kasa Urz
du Telegr. . . 557 
telegr., biuro . . . . . 545, Nadz,or centraU mi
dzymiastowej 5, 15 
mies\1kanie prywatne. . . . . 561 1 ÏniformMje: . . . . . . " . 5\ 1'1 
Naczelnik Wydziaht osobowego, Oddzial rach. U. T. . . . . . 503 
biuro ..'........ 532 Nadzor centrali miejscowej . . . 514 
mieszikanie prywé1ltne. . . . . 6 13 Kierownik budowy telegr. 5 58 
Naczelnil{ Wydzialu Rachunkowego 513 ,Dyrektor Urz
du Pocztowego 1 . 554 
Oddzial l, osobowy, kiero:wnik . 531 1 mieszkaiIliÏe prywatne. . . . . 593 
ur1.
nicy . . . '. . . 543 Wicedyrektor Urz
1u Pocztowego 1 541 
'Oddzial II, organizacyjny 532 GI6wI\a Kasa Urzçdu Pocztowego t 52:1 
uTZ
icy '\1 . . . . . . . . 656 Kancelarja Urz
u Pocztowego 1. 5 18 
()ddzial III, gospodarc:z:y . 533 Oddzial nadaw.czy Urz
du Poczto- 
Ekonomat . . . . . . . . . 519 wego 1 ......... 519 
'Oddzial IV, komunikacji i ruchu 
 Dekartacja i odprawa Urz
du Pocz- 
pocztowego . . . . . . . . 5 34 towego t . . . . . . . . . 5 a3 
IS[lektor ambulans6.w Szc.zepan Ekspedycja p:t-czek . .' . . . . 523 
i Polek ......... 5 86 Kasa dor
czell . . . . . . . . 5 29 
()ddzial V, ruchu J{3Sowego . . . 535 Biuro kierownika Urz
du Poczto- 
Utrz
dnicy '. . . . . . . . . 5 22 wego 2 ....... 
 . 5 28 
-()ddzial VI, budowy i konserwacji Urzi!d Pocztowy 2 (odprawa)t d","Q- 
tel., kiel'Ownik . . . . . . . 5 36 l'zee. . . . . . . . . . . . 5 83 
mies
. prywatne ldemwnika . 551 Przi!d Pocztowy 2, (przyj
c.ie) . 525, 526 
llrz
dnicy . . . . . . . . i.!JJ 24 Grz
d PocztoW). 3, ui. Gdanska. 7 03 
Architel
t budowlany . .. . . 556 Urz"!d Pocztowy f, ulic.a Grun- 
Skladnica materjalô1w telcgr.. . 546 waldzka. . . . . . . 104 
'Ûddzial VII, administracji i eks- 
ploatacji tel. ....... 5 31 
'Oddzial VIII, ksi
gowosci . . . 549 Izba KontroU Rack. Poczt i Tel., 
'Ûddzial IX, 1it.:wldacJi . . . . . 5 20 biuro DyrekJt..olJ.'a . . . . . . 584 
()ddzial X, liOntroli rachul\kôw. . 518 biuro Nac-zelnilm \V'ydzialu 1. . 607 
Kontro,la Rent Cyw:ilmych 598 biuro Naczeln1ka \Vydzi.alu II. . fi 31 

 i 
W
W

W
WW

WWWWWWWWWW
WW
 
J€ Wielkopolska Fabryka 
 1 

 Zarôwek Elektrycznych 
 

 
, "A M POL:' 
 
l 
 
 > .sp. Akc. BYDGOSZCZ Il 
i J€ Sienkiewicza 66/67 Telefon 858 5f j€ 
J€ Dostarcza zar6wki wszelkich wolt i swiec. B 244 
 t€ 
t€ Popierajcie wyr6b krajowy! Popierajcie wyr6b krajowy! 
 ,j€. 
1 

""""
Jb'(

AA:
 
-
		

/20178_034_0001.djvu

			A 


Bydgoszcz 


12 


A. 1 ANDREAS G. F., Hurtown)' sklad 
Adamczewski 1., kupiec,- 'Velni
ny 1 kolon)aln)', Toruîiska 63. Telef
 
Ryneik 2 . . . . . . . . . 1624 1 2 00 . Mieszkanie pr)'watne: Ku- 
Admitüstracja domu mieszkalnego J - awska 2. Tele!o . n , _ 200. 
Kasy Emerytalnej przy Dyrekcjl " 
Kolei w Gdansku, S-zc7.ec.inska Andrzejewski Franciszek, Gdanska 
rôg Bocianowo . . . . . . . 1285 100' 1. . . '. . . . & . . . t 69- 
Adogop, przedsit;:biÛ'fstwo. mateTja.l. Anstreicher H., hurtownia obuwia 
buidolW'1a.nych i opalowych, Gdan- i skôr Dwo.rcÛ'w:3J 62 . . . . 18 43 
ska 41 . . . . . . . . . . 1427 Appelt À., m
erjaly ?palowe i bu- 
Adwokaci przy Séldzie Okr
. . 52 dowlane-, NaruszejwlCIza 5-6 . . 109 
Ajencj
 Wsch
dnia, Oddz. w. Byd.- Appelt Klara wdowa, Narus.zewi- 
. 
oIs
CI
yi, A
encjJ, TelegrM
czna,. (. c.za 6. :. . . T' . '" : . . (1 (9), 
.(1"da
ska 162. . .. 1554, 1749, 18 
9 ,Appelt O., kuplec, NalJ'!Uszewreza 4 (109) 
A
nstem, Grodz
wo, 28 . T .. ....,: 7..7 Apteka ,,,Centralna", :M. Lalmer" 
AjJer L. 
., ,,)lagazyn N OWOSC1 , Gd3,nsk,a, 19. . '. . . . . . 9 94 
Dbuga 3.'-.. . ; . . . . . . 17 00 A pteka i drogerja "Pod Labç- 
Albrecht B., ,wla.sc. R. A1ibrecht, dziem", firma A. Ment:ze
, wlasc
 
falbr. POIWOZOW, Gamma 11 350 AU. JR1kôb Gdansika 5. . . . 204 
Alexander ,G.
 ,handlaN bydla., Apteka Pia3t
wska, S. Cierruak, pl. 
DWIQlf,CJOIWa 22-23 . . . . . . 12 42 P.iastoWiski '25 . . . . . . . 682 
Alexander 1., Dwo1'Cowa 30. . . 1582 A p teka P od Anio1em" H. Wal- 
Aif " .. 11 { D ... ,4.1?. . f il--" , 38 1:: 
,,...,. a , Wl. l'. ,Zlail	
			

/20178_035_0001.djvu

			13 


Bydgoszcz 


A.B 


! Bahr E., restaurac.ja "pod zl()t
 
1 podkowil", Nakielska 7. . ., . 1941 
356 ! Bahr Gottieb, destylacja i to'wary 
45 k olonj aIne, TorUIiska 11 . . . 4 t5 
BaUhausen L., drukalfnia" Jezuicka 
14. . . . . . . . . . . .- 6 84 
Banaszak St. i Ska, rrow. dIa P-rze- 
mys1u i Handlu z. o. p., Ciesz- 
kowskJ.ego 2 . . . . . . . .. 13 04 
Banaszak Stan.,- syndyk i kupiec., 
Oies1zkowskiego 2 . . . . . .13 04 
Bank Bydgoski, Tow. Akc., Mo- 
stoW& 6 . . . . . . . 10 fiS, 1073 
Bank dia Handlu i PrzemysJu w 
9 79 Warszawie, Oddzia.l w Bydgosz- 
cz)":, sniadeckich 56 . . . . . iO 25 
Bank für Handel und Gewerbe Po- 
13 74 zna,ti, Pû,znanski Bank dIa handlu 
i przemyslu.. T. A., Oddzia.l w 
1043 Bydg.o.szczy, .Jagiel1onska 69 . '145 
464, 465 
Bank Handlowy w Warszawie, Od- 
B. dzial w Bydg<1jzC'zy, pl1ac WOI- 
Bader H., cIr. merl., lerkarz, noscÏ 1. . . . - . . . 960, 1471 
Gd:aIisk'1 22 . . . . . . . . 11 43 Bank Ludowy, T. z nieogr. p., St. 
Uacker E., o2'r6d Pat!zera, sw. Rynelk 11 . . . . . . . . 9 38 
TT6jc
 8-1.) 
 1- . . . . . . *280 Bank Polski,. O
dziat w Bydgo- 
Bahr P., dl'. med., okul
sta, GdaIi- E.zczy, JagIeUonska 61 . . 363, 154 

a 151 ......... 1361/ Bank Pomorski, Tow. Akc., oddzial 
Baenvald M.. i S , ka, tartaik, handel , w Bydg-o/szc
y, DworeoiWa 2: - 69Q 
zboza, Zbozowy Rynek 2 . 480, 481 Bank Pomorskl, Tow. Akc., Dwür- 
mlyn parmvy, 8zretery. . . . 219 cmva 2. . . . . . . . , . 1299 


Aron E. i Ska, Bydgo6ka Fabry1ka 
P3JPY Tow. KOiID.., da.wn. Robert. 
Aron: J agieUmlska 5 . . . . 
Àron, J
ielloIiska 45 . . . . . 
Aron E. i Ska, Bydgoska F
bTy'ka 
pa.py dachowej i hurtown
 Im
,- 
terja16w bwi.owlanych, Jaga.eUon- 
ska 45 ......... 46 
Aronsohn Alb., kupiec, Kr61. Ja- ._ 
dwigi 7 a: . . i- . . . . . 13 33 
Ascher Arno, firma Brilles J, Ja- 
gie
oi1sJm 11 . . . . . . . *(1 97) 
Assmann, supedntendenit, .KJonar- 
skiego 4 _ . . . . . . . . 
Ath, .AJkcyjne Tow. Handlowe Zw. 
Fabrykantôw w BydgoS!zczy, N 0- 
wy Rynek 9 ....... 
'),Azet", PrzemY81.-HandioiW
. Biu- 
,110 Inzynierskie, Inz. T. K'l'1eger, 
Kl
shi.skie
o 14. . . . . . . 


êm llllllllllllllllllII 1IIiiIIIIIIIImmlllllllllllllllIII 1 III Il III iii III Il 11I1111I11111111I11 11I1111I111I111111I1 11I1111I11I11I 11111I11I11I11I11011 11 1 '= 
=. - 
BYDGOSKAFABRYKAPAPY 
E. R &C 
;;;;;; = 
TOW. KOM. DAWNIEJ ROBERT ARON 
= = 
BYDGOSZCZ -JAGIELLONSKA 44-45 
Fabryka papy dachoweJ i przetworow smotow- _ 
cowych. Hurtownia wszelkich materjatow 
55 budowlanych. 1== 
. B 13 1 
HmlllllllllUllUlllllIUBlllllllUllJlllllllllUHllUlUllllllllUlilDllDlllUllUBlilllllllllllllUll1 Il Il IIIIU li iii 


TELEFON NR. 45, 46 i 356
		

/20178_036_0001.djvu

			B 


Bydgoszcz 


. 14, 


Bank Przemyslowcow, To-w. Akc., 1 
Odd'zial w Bydg	
			

/20178_037_0001.djvu

			15 


Bydgoszcz 


B 


Bedeemik Jan, mz, Wiœprezes 
D
kcji 
oczt i Telegr., Waw- 
rzyma.ka.:J . . .,. . ..,. . 567 
Begach M., handel skor, K08C1elna 
12 . . . . . . . . . . . 18 07 
Dehnl{e A., handel materjalow bu- 
dowl. i opalowych, GdaiJ.,ska 134 11 71 
Behrendt Karol, hurtowny .s,kt ka-- 
wy, Gdariska 16-17. . . . . .321 
filja, Dluga 21 . . . . . . *(3 23) 
Behring Albert, T. z () .0., fa.bryka 
obuwia, biuro Sw. Tr6jcy 22 . 807 
dy.rektor dI. .Tan Behring . . .292 
dYI'ektor Jan Ostrowaki. . . *449 
prokm-ent Helena Rozental'Owa "17 64 
dr. Behring i Ska, Sp. z o. o., fabr. 
ar-t. chemic,znych i lec-zniczych, 
biuro i fabryk3jJ dawn. Gut-zeit 
Braun, Gdanska 5 . . . . . *1191 
fabryka, Szpitaln-a 3 . . . ..11 91 
Behring dr. Jan, przemYf!lowiec., 
Gdailska 19 . . . . . . . .292 
Beidatsch Ed., re-s-tajurator
 Gdan- 
ska28.......... 
Beitsch E., kupiec, Ko.sc-Ïuszki 2 . 
Belza dr. Witold, dyr. bibljoteki 
miejskiej, 20 Stycznia 1920 r. 
M. 35. . . ... .. 
 . 9 63 
Bemi, bydgoski wars.ztat elektro- 
mech.) l'. z o. p., Sw. Tr6jcy 10 741 
8ereobamu E., kupiec, Jagiellonska 
15. . . . . . . . . . . . 

erendt J., }"estaur3ICja dworoowa, 
Zygm. Augusta 33 . . . . . 
Berger M., kupiecl, Sw. Trôjcy 15 . 
Bermanski dr. Jan, major-Iekarz, 
Lo
ciooka fi " . . . . . '. . 1540 
Beruaczel{ G., inz., Pailerewskiego 
7. . . . . . . . . . . . 11 56 
Beyer K., prezes Rady 
nej8ki€j, 
Gàai1Bka 75e. . . . . . . . 11 95 
8ialoborski i Gostkowski, hurtow- 
nia towarowa., pl. W ol'lloBoi 1 . 1 t 24 
Bibljoteka miejska, dyr. Belza, St. 
Rynek 1. . . . . . . . . *6 10 
Biedaszkowo, folwark PaIistw. 
Sredn, Szkoly R()ln. . . . . . 16 85 


Bielawscy bracia Ignacy i Michal, 
piekanll
 . kawiarnia i restaiura- 
cja, Okole, BerliIiska 90 . . . e 6s-, 
Biernacki Cz. i Ska, hurtownia ty- 
wniu, Dworcowa 31 . . . '. fi 21 
"Bijouterie", 'Wielkopoi8Jka hurto- 
wnUI. bizuterji, wI. Edmund Mietr 
licki, Pomorska 5 I.. . . . . .15 09- 
Bittner R., zastt;pca fabryki cygar 
E. Diele.rle, Le
zno, Kr61. Ja- 
dwigi 8 . . . . . . . . . .1935 
Bluro Handlowe, .J. Radoszew8ki, 
Gdailsk3. 132 . . . . . . . *1518 
mie-szk pryw. siostry wla.éc. firm}- 
'Wandy Ka}.asie-wicz, Gdai1s.ka 
133. . . . . . . . . . . 
15 18)\ 
Biuro Handlowe, Ignacy Radosze- 
wSkl, sprzedaz hurtowna. ma8tZyn
 
narzEilÛ rolniczych i mlec-zarsk., 
wag i ci
i.ark6w, art. techn, 0l'a!Z, 
mat-erj. malok.olejkow., JagieHon- 
SIka 35e, przy boclZI1!Ïcy Ba€r- 
walda. . . . . . . . . . 13 1"- 
57 ! Biuro parafjalne przy kosciele SW.: 
1 02 ' Trojcy, Sw. Trojcy 24 . . . . 1075 
Biuro paraf.talne przy kosciele Serca 
Jezt1sowego, pl. Piasww,ski 8. 795 
"Biuro posta Graebego" (Büro des 
Abgeo:rdnet.en Graebe), 20 Stycz- 
nia 20 r.: nr. 37. . . . . . .16 11 
Biuro reklamacji kolejowych Cho- 
*8 rf!gwi Pomorskiej Zwif!zku Hal- 
Ierczykow, biuro porad i 8pra\y- 
4 23 1 diz€n frac-ht6w, Kon
ta.ja 5 . . 383 
1 Biuro Reklamacyjne i badan frach- 
1032 1 tôw kolejowy
h vi. Bydgoszczy, 
wI. L. Wagner dawn. st. nacrLR.lnik 
eksped. towarowej, 20 StJ110.zni.a 
20 r. nr. 27 .'...... .15 94 
Biuro rewizyjne "Fiducia" K. Do- 
biejewski, dipl. :rev. occ., rewrwr 
i ekspert ksi:,!g, PomorSika. 34 . 1039 
Biziel, dr. me
1., OieszkoiWSikiego 20 12 66- 
Blank M., pensjonat, DWiOroowa ta 12 12. 
Blaustein N., Igm.. Paderewskieg!) 
32. . . . . . . . . . . . 11 53 
Blaustein S., za1dad kusn., Dwor- 
cowa lt1 


1898: 


1 
1 
' ]J 


::::.


: Franciszek Bloch 
Telefon 961 Bydgo&zcz
 Sniadeckich 47/47a Zdoz. w r.1912 
Najwiçksza odlewnia METAL) w miejscu. B 78 
:JIIF' Kurki gazowe i wodoci;agowe. ___ 
Konto P. K. O. PoznaÎl 207.043. Konto P. K. O. PoznaÎl 207.043. 


Bromberger Holzvertriebs - Gesellsehaft 
T. z o. p. B 77 
Tel. 790. BYDfiOSlCl, ul. Soiadeckich 40. Tel. 790.
		

/20178_038_0001.djvu

			16 


B 


Bydgoszc
 


Bleja A sklad 1&laza. S.zpitalna 2 t 1 06 1 Bonneberger M., GdaIiska 1 .. 1090 
8klad .'zelaza, Dluga' 15. . . . tO 48 Horowski M., hurtÛ'wnia cygar i pa- 
pieros6w, filja, Gda1\ska 36 . , 11 13 
Borowski J., bankowiec, 20 Sty	
			

/20178_039_0001.djvu

			fi 


. 


= 


17 


Bydgoszcz 


B 


0' 
3 
1, 
4 
8 
:i 


Browar Wielkopolski, Dwol'cowa 
36. . . . . . . . . . .' . 
Browar Wielkopolski, Sp. z o. p., 
Oddz. IL hrowar, faibry ka rwôd 
m
neralnych i slodownia, Ustr-o- 
nie 6 ......... 


1608 


151 


gabinet dyrektora. . . . . *(3 13) 
kantor fabl'yczny, Bocianowo 4 *(3 13) 
Budzhiski Ignacy, kupiec i fryzjelf" 
"Salo11 de CoiJffüre", pl. Tea- 
traJ:ny 3 . . . . . . . . . *9 02 
UudzylÎsld Dr. Janllsz, aflw.o!kat, 
Dwo'l"coW'a 94 . . . . . . . 371 
BudzylÎsld Zygmllnt, em. .wicepre- 
zes Dyrekcji Poczt, Gamma 5. 5 80 
Bugiel C., przem}Tsl rln('wIIJ, Gm. 
{1ziadzka 2 . . . . . . . . 3 87 
Bukoit Adam, tOWWl'Y kolonjalne, 
Okole, Berlinska 91 . . . . . 376 
Bunke C., kupiee, Kanalowa 12.. 89 
BlIrzylÎski A., handel w
g'li i drze- 
59 wa, Sienkiewicza 47 
Burz
TIÎski A., piekarnia, Dwor- 
cOIwa 87 . . . . . . 


206 


.1 


BRUKARZEWICZ M. i SZWIH- 
KOWSKI W., Elektro- i Radjo- 
technika, Dfuga 29, 1. p. Tel. 13-80. 


l) 


iO 


B'runk, (1.... mecl.
 tajny radca sani- 
ta,my, JagielloIi.ska 15 . .. .. . 1477 
Brzeski A., ad wokat" Al. Mwkile- 
W1ÏiC,Z.a. 9. . . . . . . . . . 11 04 
Brzeski A., adwoka.t i not.arju8'z, 
Gdanslm 164. . . . 1. . 
Bucbholz L., fabryka sk6r, Ga,r- 
ba,ry 35-40 13 71 
Buchholz, wlasc. fabryki, ka.ntor 
Garbary 36-4r> . .. . . *36 Butowskl 1 S ka 
Buchholz, fabryka, Art.ura Grott- .. _ 
ge.ra 7 . . . . . . *(36) 
Bucbholz W., inz. biuro in:stalac., 
Gdailska 150a. . . . . . . 4 05 
Bnczlwwsl{i W" '\Vielkopolska fa- 
bryka kiszenia ka;pu:sty J. ogôr- 
kôw, suszarnia, Jagielloilska 3ôd 1902 
"Buczyna", fabryka gi
tyoh krzesel, 
meb1i i wyr-obôw trupice'Vskich, Butowski i Ska, -zaklad W1l1kani.- 
Imntor sprzedazy. Bûci.quowo 4 *3 13 zaiCyjny, Dworcowa 80. . . . 7 34 
fCA R L BËï=rRENi5KcoI 
1 BYDGOSZCZ - UliCA GD ANS KA 16-17 

 

 


779 


t 


Ford-Automobile. ..Michelin". 
AkcesorJa · StacJa benzyno- 
wa - WulkanizacJa 155 
Gdaflskâ 158 Telelon 15-59 


il  
i' 


5 
Z 
1 


WlASCICIEL; CARL BEHREND 1 CARL PECH 
FILJA: UL. DlUGA 21 - TELEFON NR. 323 
NAJSTARSZY SPECJALNY INTERES W MIEJSCU KA\\tY 

 HERBA TY - KAKAO - KRA). 1 ZAGR. KEKSOW 1 KONFITUR. 
)AC
 


B121 


7 
l-.
.:..__..!. '

al 

ft
,_,_
 


ob.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0000000000000000.:. 
00 B E MI" B 97 
 
88 i' Budowa i.reperacjaelektr. maszvn i aparat6w 88 
00 owarz. Z ogre pore d 00 
00 BYDGOSZCZ ,Dostawa eJektryczn. materjal. ka:idego ro zaju 00 

 Sw. Tr6jcy 10 - Tel. 141, gg 
.:. ססoo 0000000000000000 ססoo 00000000000000000000 ססoo 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000.:. 
BYdgOSkl Bande. Zelaza WiaWëïeïMaXSëeiiii 
- Telefon 12-71 Bydgoszcz \. Adres telegr. "lSytohaz" 
dORtarcza po cenach konkurencyjnych: 
telaao sztabowe, diwlgary, blachç, rury, stal, ..yny, materJal koleJkowy, nit" 'ruby Itd. 
kupuje po najwytszv,ch cenach rvnkowvch 1 
telazo stare lane i kute w ladunkach calowagonowych. B 135 


2
		

/20178_040_0001.djvu

			ÎJ-C 


BydgoSZè:Z 


18 


Butz J., restalUracja ; Oc1rooz\mie", 
J'agiellmlska 59. . . . . . . 9 71 
Bydgoska fabryka drzewa, Ku- 
nic1ΠFr. . . . . . 
Bydgosl{ 1.. fabryka kleju, E. R. 
Otto Knoof, fabryka kleju, Mie- 
clzyn, Na:kie
ska 2a . . . . . 1243 
Bydgoska fabryka mydel, dawn. 
J. G. BohllŒ, To,w. Akc., Pod- 
wale 2 . . . . . . . . . . 10,80 
Bydgoska fabryka parasoli, R. 
Weissig, Gdaflska 9. . . . . 7'.f3 18 
pryw. mieszkan\.e . . . . . *(318) 
Bydgoska fabryka pilnikôw i na- 
rz
dzi, Granobs i Kozlow
ki, 
l\lareinkowskiego. . . . . . 
t 1 76 
Bydgoska fabryka przetworôw che- 
mlCznych, Rosner G., Gda:riska 
75d. . . . . . . . . -. . '* 7 13 
Bydgoska fabryka szczotek i pen- 
dzli, K. Bochinski, SniaideeJÜch 
45. . 
 . . . . . . . . . 18 24 PieI'wszoI'zçdne wykonanie ubI'an 
Bydgoska fabMTka za p alek " Pro- rnçskich i kostjum6w darnskich 
& J podlug rniaI'Y 
mien", Tow. Akc., fabrvlm Czyz- Stary Rynek 30 Telefon,477 
kÔWlko. . . . . .'. . . . 1065 
êlllllllllili IIIm mm Il 1 III IIU III Il 11I1111I11I111111 111111I11I 111111I 11I111I11I11I11I11I1111I111I1 1 1IIIIIIIIIlmllllllllll III,IIIIIIIIIIIII! mllllll
; 
1 


 CIS
!
27KI, BYd
e
!


 i 
1 :::0W'ii 
ii 
 s

ut
 B 75 ; 
= = 

 = _ Pole ca : Wina Bordoskie - Burgundzkie - W
gierskie Poludniowe - Szampan- ê 
skie - Koniaki - Rumy j Araki. 

 Il PIERWSZORZçONA KUCHNIA il 'II BUFET WARSZAWSKI Il - 
?immlllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllUlllmlll 111I1111I1111I1111111111111111I111111I11I1 1IiiIIIIUlIIIIIIIIIIIIII 1 III III IIIh 


Feliks Butowski 
Zaklad wulkanizacyjny 
Dworcowa 80 - Telefon 134 


790 


B
'dgoska palarnia kawy, Dr. R 
vVa.rminsk:icgo 4-5. . . . . . 4 40 ' 
Bydgoska sldadnica skôr, Dlu- 
g'a 55. . . . . . . . . . . 1419 
Bydgoski dom robotniczy, kasyno 
robot:n:icze, sekret. MatuSizeW1ski, 
Dolina 2. . . . . . . . . *9 01 
Bydgosld dom zbozowy, Gdailska 
55 . . . . . . . . . . . 13 38 
Bydgoskie Tow
 Wioslarskie, Tow. 
7.ap., BernardyÙska, szalas II . 16 6
 
BYDGOSKI BAHDEL M
KI wlasc., 
Fr. Becker dawn. Becker w fir- 
mie W. Diegon Hast. Mélka, wy-' 
roby mlynarskie, zboie, pasza, 
ul. Dluga 20 i Gdanska 35. Tel. 
1644 i 158. 


B
Tdgoski band el zelaza, wla,sc. 
M. Seelig, adr. teleg1r. "Bytohaz", 
Dluga 36 . . . . . . . . *12 77 
Bydgoski tartak Mar,iansld i han- 
deI drzûwa, Male Bamtotlzieje . *792 
Bydlowski L., winiarnia, Dluga 28 9 29 
c. 


, 
JAN CAL lN SKI 


TADEUSZ CYLIIOWSKI (dawn. Gebauer & Co.) 
Magazyn aparat6w i przybor6w fotograficznych 
- _ Artykuly.. kosmetyczne i 'drogeryjne - - B 88 
. BYDGOSZCZ 
Tel.: 1551. Jagiellonska 15 (przy pl. Teatralnym) Tel.: 1551. 


Hurtawnia Walizek i Galanterji 
Wiktor [zysz - Poznan, Stary Hynek 51, 1. 
Torebki damskie, Dortfele, walizki, te£zki, laskl, Jarasole, stylpy i oalanteria. 
B 42 
-
		

/20178_041_0001.djvu

			i
 


8ydgoszcz 


, 


c 


Centrala Rolnik6w, 'l'ow. Ako
) 
filja. w Bydgoszc
y, z
,ku.p i ISIJrze- 
d8JZ plod6w roImezyc:n: nawolZ6w 
sztuc:znych itd., Gdallsika. 19 1. :) 36 
13 36, 13 37 
Centralne Billro Rucltu "Express", 
in:stytut gonc6w, J'agiellonska, 
46-47. ........ 8-00 
Centralny Zwi
zek Pracodawc6w na 
W ojewôdztwo P01110rskie oraz 
miasto i pow. Bydgoszcz, pIae 
TeatraIny 3 . . . . . . . . 149 CHMURZYNSKI H.iS.BOBBÉ,Hurt. 
Ceramika, najw. pols-ka fabryka mydel, perfumerji i kosmetyki, 
katH, .J.agiellonska 3. . . . . 1519 Aleje Mickiewicza ,2/3. Tel. 380. 
Cerbst-Sliwcz
1nski i SIŒ, Tow. 
hanillowe, Cieszkow8ilciego 20 . 1625 
"Ceres", dom roIn.-hand!., wl. An- 
tom -N am
Tst, przedsic;b. zbü	
			

/20178_042_0001.djvu

			c 


" 


Bydgoszct 


20 


1 CYRUS B., Fahryka konfekcji.., 
Dom Dlawatno - Konfekcyjny Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 7/10,' 
Obudzlnski "Maciejewski Tel. 1169. . 
Czablewsld, dr. mod., lekarz, Gdm1.- 
Gdanska 10-12. Tel. 330, 3.54, 358. ska 5 . . . . . _ . . . . 889 
Czajkowski Fr., dr. med., choroby 
4 39 wewnetrzne, spec. plncn
. Gdafl- 
. sIm 15. . . . . . . . . . 15 13 
1565 CZARNECKI J. i P., Dent ys ci, Byd- 
1030 goszcz, Jagiellonska 9. Tel. 965. 
936 Szuhin, sw. Marcin 12. Tel. 4. 


-----, CZENIEK 
COHN MORITZ - Bydgoszcz, uI. Tel. 697. 
Cieszkowskiego 19. Tel. 237 i 157_ 
Hurtownia ziemioplod6w i welny 
l1ieczyszczonej. 


Cylkowsld T., daw-n. Gebauer i Co. 
magazyrti apara..t6w i przyb. foto- 
gTaficznych, èlil-:. kosmet. i dro- 
geryjne (mies,zk. pryw. Gdailska 
52), Jagielloilska 15 przy placu 
Teatmlnym. . . . ... . . 1551 CzeszYliski Fr., handel ryb, Lo- 
Cyrus B., interes konfekeji dam- kiet.ka 6 . . . . 
 . . . , 9 75 
skie j, Gdailska 155 . . . . . 1433 Czyzewski, handel bydla, Szretery, 
mie:s'zik. pryw. GdailsJ{a 155 . (1433) 1 Promenada 2 . . . . . . . 806 

 1[
laati z 
1
roW1ki 1 

:::

;:
?
;

;!S
: 
Bydgoszcz, 1 dnio z kopaln. 
01. Ber n a r d y Il S ka nr. 5 1 Sklady detal. Bernardynska 5 
Telefon: 150 i 830 I i przybocznicykolejowej 
Zast
pstwo koncernu. Hr. 29. B 80 


Chudzinski Walery, Gdailska 165 
Chwialkowski Antoni, IIlÏ!stTz rzez- 
nicki, Dworcowa 81 . . . . . 
Cichon M., allkc
ona.tor i taksatoli: 
Pod BlaJ1!kami 1. . . . . . . 
mie
,zk. pryw. Chocimska 11 . 
Ciemniak L., restauracja, Sienkle- 
wi-c.za 5.3 .\ . le . . . . . . 1342 
Cisewski' Jan, handel wina i wi- 
niaJrni	
			

/20178_043_0001.djvu

			21 


Bydgoszcz 


D 


D. Dietz, elr. med., radoa sarnt.arny, le- 
Dasler G., kupiee. Kordeckieg'o 4 .333 karz, Gdatiskl]; 123 '. . . . . 
Dé)browskl P., int.ercs zhozowy, 
Dworcowa 66 . . . . . .. 19 
rnie-szk. pryw. Dworc-mva 1!3c Il (19) 
Decowsld J-\. dom kom.-handl., 
GdaIi\S.ka 111 . . . . . . . *230 
"Dekate", dzial sprzeda.zy i biuro 

'dministIaeji. fabryka "'yr. pa,- 
piem, Dworcowa 89. .'. . . 
Delegat Wojskowego Komisarza Ze- 
glugi sr6rllé)dowe.i, Herm. Fran- 
kego 3 . . . . . . . . . . 
Helekta WI. jnn. i K. Wakowsld, 
wvtw. eukrow i ezekol. Sniade-c- 
kièh 13-:J 4. . . . .'. . . . 11 74 
Demitter Wiktor E., przemysl wlo- 
,
owy, Kr61. .I a-Ùiw.igi 5. . . 
Deutsche Passtelle, p.ozna.ll.'Ska 2 
Deutsche RlIndschau, Dworcmva 6 


Deutscher 8chul verein in Polen, 
Tow. z o. p." GdaIiska 22 III.. . 
Deutscher W ohlfahrtsbund in Polen 
e. V., T. z o. p., 20 Styczn:ia 37 
f161t 
Deutsche V oUŒbanli, Sp. z o. O., 
Centrala. Bydg. " GdaIiska. 13 1 62, 3 84 
1354 


2 


Dieterle E., Les.zno. zast{'{pca R. 
nlttner, fab-ryka cygar, Kra!. Ja- 

vigi 8 1. . . . . . . . ."19 35 
Diethelm, mleczarnia, Piotra SkaJ"- 
gi 4. . . . . . . . . . . *4 62 
DIETRICH AUGUST, Budowa stu- 
dzie6, pomp i warsztat repera- 
cyjny. Gdan,ka 130. Tele'. 782. 
DIETRICH ERYK, Gdanska 130, 
Tel. 782. 


1 


189 


A. DITT"An" 
Sklad papieru i artyk. biurowych 
Jagiellonska 17 - Telefon 61 
Drukarnia: Dworcowa 6 Tel. 61 
70 


4 16 1 Di
tmayer Fr., oibywatel ziemski 
l emer. staxSlzy ra.dca, Zam- 
c:zysko. . . . . . . . . . 1'0 71 
5 55 Dobiejewsld, àip!. l'ev. oce., rewizor . 
i ekEpcrt ksi
g, P01l1orska 34 . '
f10 39 
Dobrin Dr., Gdanska, 48 . . . . 1253 
Dobrin Dr., biuro powiernict.wa., J a- 
g
ie:lloIiska 11 
. . . . . . 3 14 
Dobrowolski Adam, leka.rz z
bôw, 
pl. Te
l,tra.lny 3. . . . . . . 1466 
Doehlert A., J a.Ckow8kieg'o 21 . . 347 
Doerfel Otto, cegielnia parowa, re- 
wiror ksiqzkowy, Unji Lubel- 
1392 skiej 9-11 . . . . . . . . . 1497 
Domanski W., fabryka llmszyn, 
Dworcowa 31 . . . . . . . 9 43 
Dom Handlowy, L. Gniewosz, Ja- 
gieJ!'Oll.3ka. 52 . . . . . . ."1945 
Dom Handlowo-Przemyslowy, Ka- 
mien ski i Dobrzynski, GdaÎlsk:	
			

/20178_044_0001.djvu

			Bydgoszcz 


22 


D 


. .... 


Dom handIowy "Wuka"1 wina, 1[- Dr. Behring i Ska, Sp. z. û. o. fa- 
kiery, koniaki, Farna 1, ratusz *489 bryka artyku16w: chemicznych 
Dom handJowy "Znicz", hmtowI1JÎa i ),ec7.illiezvch. bi'Ul'o i fabry.k!a., 
dostawa w
gli J.u'..miennyoh, Gdlans!ka 5 '. ..... .1191,; 
Choc1k1ewi0z.a 44. ..... . . *1289 fabryka, Szpitalna 3 . . . .. *11.91 
Dom konfekcyjny, Tow. Akc., Bl. Dr. Behring Jan, IJ>\tzemysi\1o'W1Ï.e-o, 
Rynf'k 23-25. . . . . . 231, 1076 Gdanska 19 . . '. . . . . ..292 
Domnick Otto, sl
lad mebli, Wel- Drewek Jan, dyr. banku, 20 styez- . 
niany Rynek 7. . . . . . . 16 19 nia 20 r. 28 . . . . . . . . 15 13 
Dom Sierot im. Henryka Dietza, Drogerja Centralna, wl. J. MySiz
 
Henryka Dietza 12-15 . . . . 1612 IkoiWSlki, Dr-ogerja, Stary Ryn€!k 
Dom towarowy, E. S. Zaremba, Dlu- 5-6. . . . . . . . . . *1240 
ga. 66 1. ......... 809 mieiszk. prvw., Gdanska 48 '. *(1240) 
Dowôdca Szkoly Lotnikôw (Lot- Drogerja "Fiora", Stefan Boten'8ki, , ' 
nfsko, szosa Szubinska, 1otnisko (20 11) Gdang.ka 23 . . . . . . . . 879 
Dow6dztwo Dyw. ref.
 przYBposO- Drogerja, Leon Kindel'man. Naroiel- 
bienie rezerw, .TagieIJons.ka 77 . 20 31 ska 83 . . . . . . . . . . 1634 
Dowôdztwo . XIV. brygady, Kawa- Drogerja "Pod Gwiazd
", Dwo-rco- 
lerji, W oJew6dzka. 5 . . . . 2005 W<31 13 . . . . . . . . . . 1252 
Drogel"ja "Pod Orlem", w
. B. To- 
Dowodztwo 8 dyon sam., Gdai1ska 20 14 ffilrusze,wski. Okole, Be'l-hnska H3.9 47 
Vowôdz1wo plutolUt tand. 8 dyon, . mie,s:zkarnie pryw.. BerliIisk.a 8 *(947) 
Gd-a.nska 2009 Drogerja "TeatraIna", wl. Ka:zimie- 
Dowodztwo 15 p. a. p. Wlkp., l'a StawiIiska, PIae TeatJralny 3 1344 
Gdanska . _ . . . . . . . 2iO 131 Drukarnia Bydgoska, Sp. Akc., wy- 
Dow6dztwo 61 p. p., Swzeeinska 20 19 dww'nictwo ,.DzienniJm BydgolS- 
Dow6dztwo 62 po p., Warszaws.ka, 2012 Jci.ego", . Teska J." Poznanska 30 *315 
Red:vkc'Ja, Po'znanska 30 . . . 326 
Dowodztwo 16 p. ulan6w, .szubin- N8.lc'zrelny l'eclakto,l' . . . . . 316 
!8ka s:z'Osa . . . . . . . . . 2008 Drukarnia dia Handlu i Przemy- 
Dow6dztwo szkoly lotnikôw, Szu- slu, to'w. z. û. p., ha.ndel papie- 
binsk
't szosa,. . . . . . . . 2011 lU, Gamma 23 . . . . . . . 1251 
Dow6dztwo szkoly oïicerskiej dIa Drukarni,l Narodowa, tow. akc., 
podoficer6w (Karsyno), ÜdanSika Jagiellonska 10 .. . . . . 352 
89 ...)...... .
f20 02 GaziI3'ta Bydgoska, l'ed. nacf.l.. . *3 04 
Draeger Br. i Sk
, handel drzew
) redakcja . . . . . . . . .1044 
Ign. Padere,w;sklego 14 . . . . 1605 DRZEWIECKI: Wl.., Sktad wy ro
 
DRAEGER OTTO, Sktad drzewa bow jutowych i konopno - Inia- 
uiytkowego, Grunwaldzka 11/12, nych, ul. Dluga 13. Telef. 1102. 
Tel. 1414. 
Drzycimski J., salon In6d m
skich 
Draheim, hot.el prywatny, DWOTCO- i damskieh, Plac VV olnosd 21 . 1 66 
W'a 62. ..... 
 . . 1029 Dulebo J., przemyslowiec, Zwoi- 
Draheim Jan, radca miejsild i wl. Ôlze 1 ......... 

(7 65) 
flot-elu "Wn"torja". Dwo!"cowa Diirr E., fabl
. WJTob. mi
snYloo, 
37 . . . . . . . . . . . . *327 Oko-le Ber1inska 5 . . . . . 1539 
Drasche C., przemyslo'wliec" pl'!z
 Duszynska Marja, wdorwa po dyrek- 
dzalnia welny, Gdanska 129 . . t 70 to'rze poczty
 Jagie
l:onska 53 II 591 
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@
@@@ 
@ ...... @ @ ...... @ 
1 r
 1 
 MEBLE MEBLE i t . 
l i 
@ :... : @ "&. 
 ;;: ...: Ii 
@ ...... @ :: Otto Dom · k (II @ ...... @ 
: r.:;.]: 
 nlc -Bydgoszcz.l 1 f.:.:.l: 
@ : : e: @ -= @ :...: : @ 
@ : 
..: @ 
 Weiniany Rynek 1 B 246 Telefon 1619 
 @ :..: : @ 
@ :.. : @ Go :r @: ...: @ 
@ :::::: @ pol e c a kompl. urzildzenia mieszkalne 0 @ :::::: @ 
3 i }..i:;; - -, w dobrym i estetycznym guscie. - - 
: Ll i 3 
: : ..!.:: .
, Dekoracje - Meble do uzupelnienia. @ :.e.: : @ 
@ : l : @ et SPECJALNOsé: MEBLE WYSCIE
ANE. : : .....: 3 
@ ...... @ @ ...... $ 
@
@@@o
@@@@@*@o@@@@@@@@@@@@@@*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,
		

/20178_045_0001.djvu

			2
 


Bydgoszcz 


D.E' 


Dworzec G\6wnv, Zarz
d . . . 
't 1 38 E. 
Dworzec kolei 
powiatowej, Grun-" EBBECKE F. Ksiçgarnia i sklad 
waldzka 26 . . . . . . . . ?If 196 obrazow, Niediwiedzia 8. Tel. 
Dychtowicz Z., mieszk. pryw'., Ja- 1694 
gieUof1ska 18 ... . . . '. . '7 37 · 
D
Tdynski WI., pryw. nllesz-k., Sma- 
deck1ch 13-14 . . . . . . . 1282 
Dylawerski p. i Rucinski T., han- 
'dei bydla, Szret.ery, Pr.omena- 
da 7. . . . . . . . . . 
 1939 
DYMKOWSKI H., sklad szkl'a, 
porc:elany i fajansu, Gdanska 2. 
Telefon 1037. 
Dyrekcja bydgoskich kolei powia- 
towych, dyr. Maselko,,,,s.ki, Grun- 
waldzka36........ 
Dyrekcja Lasow Panstwowych, J,a- 
g;ieHof1ska 21: 
])
rektor . . . . . . . . . 4 13 
Dvrektor Lasôw Pailstw. w Byd- 
goszczy, mieszk. pryw., Garba- 
ry 8 . . . . . . . . 
'V.
c,e-DYlrek.tûr ... 
Inlspekcja 1, (Bydgoska) 
Inspe	
			

/20178_046_0001.djvu

			.:: 


Bydgoszcz 


24 


E.F 


Fechner i Nowacki, wt Stefan Fecb- 
ner, mag3Jzyn konfekcdi i artyku- 
lôw m
skich, Mostowa 5 . . . 1081 
"Fema", Tow. Akc., ,",
Iielkopolska 
fabry/ka wyrobôw metalo.wyc:h w 
Byd'go.sz.clzy, 41yr. SokoloiWfSkIi, 
F. Dr. E. Warminskiego 6 . . ..821 
Fabianczyk M., adwokat, Herro. Ferenc Jan, restaurawr, Senat.or- 
Frankego 2 . . . . . 72 ska 76 . . . . . . . . . . 11 5.1 
Fabryka bieUzny "Merkur", wlaec. Fethke A., fabryka mydla "Sawo- 
H. Conn, Jana Ka;zimierza 1. ..325 na", Dluga 20 . . . . . . ..363 
Fabryka czekolady, marcepan6w mieSizk. pryw., Torunska 17 . .(363) 
i konfektôw "Lasetty", wi. E. Feyerabend Karol, dawn. Ju!. R.o- 
R!wtkowski i 
ka,) MaJtejki 
-<6 senthal', nas.t
p. wi. W. PO\ciZekaj, 
i Sniwdeckich 25 . . . . . . 11 58 ekiSipec1ycja, handeJ c1rzewa i w
- 
Fabryka konfekcji, B. Cyrus, dy- gli, Pomoif'ska iJS . . . . . . .65 
rekeja, Bydg. KoTdeckiego 7. . 11 69 , ' fjJja Sowinskiego 18 .... .(65) 
Fabryka Kont m
skiej "Industrja", Fidlek A., hurtownia artY'kul6w 
fah1'y:ka ele:Mryc!Zna, Kuja;w;ska 1 rhemimno-technioznych, 20 St
'cz- 
_-.!9

10 6 . . . . . . . . . 
:H? 47 1 nia 20 r. 2
---=--,.....:_
_. . . . 725 
1 Fabry ka Konserw 
Mi
snych Tow. Akc. 
Promenada 1. _/ Jagiellonska 60. 
Telefon 343, 420, 1727. 
Konserwy mi
sne, opakowania 
hlaszane, obrôhka drzewa. 


KaRia .... 
KontroI:t . 
BuchhaHerjaj 
Dyrekcja . 
S:wf . . . 
Mie,s,z,k. 
zefa 


Fabryka lamp elektr., wy!tlW'Omi1aJ 
zar6rwek j SienkiewÏC'za 66-67 . . 
Fabryka mydla, Fr. Kosznik i Ska, 
Bocianowo 4. . . . . . . *(313) 
Fabryka sygnal6w dia lwlei zelaz- 
nych, C. Fiebrandt i Ska, T. z 
o. p.,Bydg.-Oko-le, dyrektor Wer- 
ner' BerliIiska 3 . 
 1 82, "1 85, -1,f t 86 
Fabryka wyrob6w papierowych, B. 
Gittel, Sie-rachka 4 . ... . . 
Fabryka zabawek "Faza", .Tagiel- 
lonsk:t 29 . . . . . . . . . 1034 
Fagiewicz J., hurt.own1a drogeryj- 
na, dalwn. C. "Wenzel, sp. koman- 
dy:owa, :Ma.zowieeka 29 . . . 
Fagiew";icz J., kupiec hurt{)wnik, 
GdiaIiSika 158 
Faustyniali Jan, posel na Sejm, 
ZooiJsze5........ . 


HERMANN FIEBACH 
Pasza wzmacniaj
ca. - ",Ka rybna. 
BYDGOSZCZ 
ul. Gdanska 35. Telefon 906. 


Fiebrandt C. i Ska, T. z o. p., fa- 
bryka sygnal6w dIa kolei zela,z- 
nych, B
 dg'.-Okole, Gnmw3,ld7,ka 
3 . . .'. . . . . .*182.,*185 
858 *186 
Figiel F., kupiee, GdaIislŒ. 145 854 
FILIPSKA Z.., Warszawska Pra- 
cownia Sukien, Herm.. Frankego 
1.. Tel.. 1806" 
---- ----- 
Fischer H. i Syn, wI. W. Fi.scher, 
hurt. hand'31 biciZV i tOW1aT6w 
1010 pow1'oznic.zych, Poznan.ska 5. . 
.Fischoeder E. dr. med., choroby 
we'W'n
trzne i nerwo:we, DWOTC()
 
wa 66 . . . . . . . . . . t 59 
Flapau J., kupieCl} Dworcowa 94 2 58 
92 , Flathe H. B.) wi. C. Schut:z), delstyl. 
1 i fa?ryka, w6d minemJnych, Po- 
834 , zna.nska; 7 . 1. . . . . . . 1408 
FIorek Aug., h:wJel sk61', Jezuic- 
7 39 ' ka 14 . . . . . . . . . . 18 30 


60 


.......... 


AUG. FLOREK - BYDGOSZCZ 
Jezuicka 14 S Kt, AD S K Ô R Telefon: 1830 
Wielki wybôr: 
sk6r wierzchnich i pode
zwow., I l Sk6ry siodlarskie, krupon6w 
krupon6w i wycink6w, sk6ry l , .pasowych, obié niklowych i 
na meble, sk6ry na pantofle. 1 tombachowych do uprz
zy. 
WSZELKIE PRZYBORY SIODLARSKIE. 
Sztuczna sk6ra na meble, spr
zyny i materjaly do wyscielania. 
182
		

/20178_047_0001.djvu

			25 


Bydgoszcz 


F.G 


Fordonski tartak parowy, J. Go]d- 
berger, FOil"Clon . 
, '. . . . . 
Franke C. A., destYlacJa.
 :M.o!Sto- 
wa 10 . . . . . . . . . . 
fabry;ka spiryt., glô2"o 32 ..... 
F'rohwerk A., mistrz rzeznlr ki, K,ro!. 
Jadwigi 12 . . . . . . . . 18 11 
Frommer J., dom hancH., Dworco- 
wa 3. . . . . . . . . . . 1711 
Frommer J., 8,klatl delika,tesôw, 
DwoTC,owa 89 . . . . . . . 1440 
Fryczynski, dr. H., lek
Tz, specjali- 
sta choréb plciowych i skofllvcn, 
Dworcowa 31 b T.p. . . ... . 1 43 
J<'rydrychowicz M., kupiec, Gdan- 
s,ka 42 . . . . . . . . . . 1 04 
ziemioplorly. GdanS'ka 42 . . ."1 14 
Fryling Ryszard Dr., clyrck-tol' ban- 
ku, Zamojsldego 8 . . . . . 7 47 


1 FUDZINSKI ST ANISI.A W, Sklad 
214/obuwia_ - Hurt_ i detat, Szpital.. 
55' na 5_ Tel- 3596 


60 Fundament E., iniynier, "Polon", 
fabr. hwnp., elr. Emila WarmiIi-- 
,skiego 9 . . . *1646 


91 


9 87 G. 
Gabriel Br.) Orlanska 100 767 
(iuca F., kupiec, D"\"
01"cowa, 18 c 240 
28 Gaea WI., przedsÜ;
hiorst,wo buclowl., 
(28) Sienkiewicza 5, 1. p.. . . . . 
Gadzinski A., inz., przed.8i
b]or- 
s'two techniczno-handl., Pomorska 
13 ........... 3 93 
Gaekel C., mistrz rzeiniciki, OkoIe, 
277 Bedinska 18 ....... 14 07 
Galinski S. i SJŒ, "Varsza'Wski 1., 
tmvary lok('lowe j Niediwiec1zia 8 
f8 16 
"Galanterja", wI. Cz. Borys, sklad 
488 rl.et., Gdanska HH . . . . . _ 647 
l "Gahvana", Tow. Akc., fabryka gal- 
203 1 wama, tennoporcel i wyr.obow 
me.talowych, Mazo1wieC>lm 24 . . 1650 
Galecki. g-eneral. G-danska 138. . 20 28 
Gannot' W., wa-l'sztat dIa sta.tkôw 
i przedmiot6w zegIug.i ' , Zn.mne 
W ody p. :Male Bartod!z.ieje 18 13 


8-1 


17 40 


GARCZYNSKIE H_ & M_, Maga- 
zyn jubilersko-zlotniezy, Plae Tea- 
tralny 4_ Tel- 1675_ 
742 


Gartller Dr. Rudolf, il1z.-chenÜk, 
mieszk. pryw., 8ienk
e:wicz,a 5 . 13 22 
Gast W., Impiec, ha.ndel drzewa, 
Unji I..ubeiskiej 14a . . . . . 4 00 
Gastrononl.ia restauracja, wla.8é. 
kierownik Kat ° flSki, Dworcowa 
R7 ........... 841 
G
szczak J., handel kuliOnj-a:Iny iÏ. cle- 
1ika;tesow, Dwo,rcowa 31 
Gaszynski dr. St., leka.rz, powiat 
GdaiIska 42 . . . . . . . -. *40 
Gaszynski Stefan dr,!, ginekolog, 
chirur
: i akuszer, przyjmuje od 
4-6, GdaiIska 42. . . . . . *40 


775 


P A P A D A C H 0 "-T A wszelkiej grubosci 

 najlepszego gatunku 
SHOI:.A z wçgla kamiennego Lepnik - GW
u;ïePt


:8c


ent- Wapno 
po najtanszych cenach dniB do natychmiastowej dostawy z Bydgoszczy. Nakla i Fordonu 
Fahrylli r;
;
ajriachOWej "IMPR
GNACJA" B 53 
Tel. 1214. 1215. Centrala Bydgoszcz - Jagiellonska 17 (Plac Teatral
 Tel. 1214, 1215. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
œ :
,:@ @ .
.Y. @ 
i 
..
J.! fabryka Orqanow K
scielnych i t
l i 
@ .:.....:. @ wl · M WYBRANSKI B 190 @ :.......: @ 
@i.\@ .. · @: 
@ 
!
. ; 
 Telef.17.38 BYDGOSZCZ - Pomorska 10 Telef.17-38 @ ;. · 
 @ 
'=' ......... 
 @ :....... . œ 
œœ@@
@@.@œ8e@$@@œœœ@@@@@e.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@œs@
		

/20178_048_0001.djvu

			G 


Bydgoszcz 


26 


- 
., GE . TE . WE .. 195 . 
Gornoél. Tow. Wçglowe z o. o. 1 <;.IZ:CKI, DR_ MED_, Le
ar
 spe- 
w Katowicach _ Filja w Bydgoszczy CJabsta w chorobach z
bow 1 ust., 
ul. Dworcowa 34. Telefon nr. 668. 1 Jagielloiiska 17_ II., pl_ Teatralny- 
Sprzedaz w
gla koncern u Giesche S. A. i Tel- 429_ 
- 


Gaw
cka A. j Ska, s[klad fut
r i ga-- 
IIM1terji, Stary Rynek 5-6. . ., 13 93 
"Gazeta Bydgoska", JagieID.oiLs.ka 
10, N aczelny redakt.or . . . . *304 
. Redakcja . . . . . . . . *1044 
Gazownia miejska, J agiellonska 38 6 30 
631 
GBURCZYK JAN, Interes w
glo- 
wy (opal), ul. Pomofska 65_ 1. p. 
T el_ 1135. 


Gehrke K., intE'res budowlany, Na- 
kiel!!!ka 12 ........ 3 22 
Gehrke R., handel 

M" Gdan'8ka 
64 ........... 229 
Gelbard B., wsp61w
aSé. firmy E. 
Fabian. tow. z o. p. W Bydgûrs!z.... 
c,zy, Dworcowa 57. . . . . . 13 52 
Gerber L., wlaM. firmy Ose,r D., 
GdaJ.i.ska 20 . . . . . . . . 

5 76 
Gerdom, dr. C., lek3!rz, N akielska 
76 a ,
 . . . . . . . . 
Gersdorf A., l)ryw. mieszk., sw. 
Tr6jcy 22 a . . . . . . . 


1812 


Gertner O., przemY'slowiec, Gdan- 
ska 152 . . . . . . "_ . \ 1498 
Gieger .J., nast. B. ZaJuzewska. 
ha[}idel c1rzewa i wf2g1a, Nakael- 
iSka 84 . . . . .,. . . . . 1420 
Gieger P-., handel wf2gli, P-ozna,Îl- 
ska 25 . . . . . . . . . . 13 17 
Gieldâ Drzewna w Bydg., No.wy 
Rynek 8 . . . . . . . . . t 1 23 
Gieremek Fr., kupiec, JagielloÎl&ka 
13 ........... 7 52 
Giers'lewski F., .sklad tOiwar6w lw- 
lonjalnych 1I1
ki i w
gli, Ok-ole 
BerliÎlska 21 . . . . . . . . 11 27 
Gieryn, N., k8ii
ga.rnia bydg'oska, 
Pl. Teatritlny 3. . . . . . . *3 45 
Gi?I?azjum Idasyczne, Pl. \V 01110- 
SC-! 4. . . . . . . . . . . 16 90 
Gim11lazjum przyrod. l){Joperniika)J 
ul. Paderewskiego 21. . . . . 1610 
Gimnazjum humanistyczne, Grodz- 
'ka 8-11 . . . . . . . . . 1691 
GintyUo Stanislaw, lekarz-del1tyst3\, 
choroiby zQb6w, jamy usrtnej, 
SlzrtuCizlle zf2hy, godz. przyjQé od 
- 9 -6 g'OCtz. wiec7.., Konarskiego 3 *,12 11 


54 


l 
m
m

I€A.n

1 
Hurtowny Sktad Win i Spirytuoz6w 1 6 
(Pod Daszkiem) 
l' 
1 A
ta

ek 50 N!k
z
:t:iej!
elef
! Il 

 ir6dlo zakupu wszelkich gatunk6w win i spirytuoz6w. Ii 
B - 
 
.
'IIil'IIil. 


:....: Magazyny Artykul6w Mt;skich :....: 
: . : : . : 
. . . . 
...... THE QENTLEMANt' ...... 
:....: :....: 
: . : : . : 
. . Il . , . 
...... i::::: 
...... Bydgoszcz- Mostowa 3. - Torun - Si. Rynek 
. . 
: . : Telefon 760. na,.. Zegla,.skiej. B 39 : . : 
. . . . 
...... ...... 
- 


.................................................................11....................................... 
, = 
S T. a R Z E a 0 R Z E W SKI 1 S K A. ' E 
BYDGOSZGZ i 
Stary RyneJ( 4. Konfekcja dams ka, mçska i dzieciçca- 1 
Telefon 1387. -o-O!X><>-- B 179 ! 
Mostowa 10. Obuwie damskie, mçskie i dzieciçce 5 
................................................................."........................................
		

/20178_049_0001.djvu

			27 


Bydgoszcz 


G 


GLINSKI DR_, JERZY, lek_ speci_ GOERDEL J., wlasc_ L. Bohl i E_ 
ginekol. chirurg, akuszer, ul_ 20-go Matecki, Bandel win i spirytualji, 
Stycznia 34. T elefon 882. Dluga 35. T el_ 14_ 
Gluma J., drogel'ja "Kosmo!S'" klU,- Goertz 1 Baumann, wl J. Piecek, 
piec perÎl1merja, Dw:orc'Owa 19 a 7 70 centre ogrzew.. urz
. srunitarne
 
GladzÙt B. i Jaszkowskl, tO'Wary SobieiSkieg-o 5 . . . . . . . 573 
tOJkciowe, galauterje, Gdanska 8.1268 GOLDBARTH, DR: 
ED., Le.. 
Glowleki B., zaklad rzeiuickd i fa- karz-dentysta i specJabsta w cho- 
bryka, wyrob6w mi

mych, Po- robach ustnych i szczçJ{, Gda6ska 
mo

k
_ 34 . . . . : ..,. . 874 165. Tel. 1714. 
Gl6wny Urzqd Celny, JagIeM'Ûuska 
23 ............ 11 99 
GL YDA ALOJZY, Radio- i Elek- 
trotechnika, Gdanska 158. Tel. 
738_ 
Gm ina izr:\elielt.a, Zarz¥l, Waly J a- 
gielLm1skie 8 a . . . . . . . *9 20 
Gniewosz L., Dom handlowy, J al"" 
gie110nska 52 . . . . 1945 
Onlewosz L., Gda,ilska 137. 1079 
Gnizot 'Zygmunt, mJes'zk pryw., 
G.d'aJ1ska 146 . . . . . . . 1321 
Goe K., 8iklad kolonj. i delikat., Bo- "Gond a", fa,bryka Cizekolady i CiU- 
-cianowlJ 21 . . . . . . . . 12 94 kTOW, Zygm. Aug'usta 3. . . . 17 82 
Godek P., mistrz, rzeznicki, wyroby "Gonlee", biu:ro og-lo-B"zen i ageTIltura 
mi
sne i restauracja, Dworcowa gazet, Dworcowa 52 .... 13 13 
67-68 . . . . . . . . . . . 1258 ,,{Joniee Inwalida.", GO'll!ie(\, Jagiel- 
Goerl, dl'. merl., radca sanit:arny, lonska 56 . . . . . . . . . 1925 
Gdalliska 5. . . . . . . . . t416_--.!.i1ja

worco
a przy Dwor:cu t926 
S. Galiiiski i Ska Bydgoszcz 1 
Petersona 10 Telefon 816 
Hurtownia B157 
towarôw krôtkich, bialych, nici, welny, ponczoch 
i trykotazy 
KONTO BANKOWE: M. St
dthagen, Bydgoszcz, Tow. Akc. - Bank dla 
Handlu i Przemyslu - P. K. O. nI'. 202392 w Poznaniu. 


GolÎez, M., re.SIt::tlura,tor, Jagiel10nska 
35 d . . . . . . . . . . . 11 35 
Goneerzewiez \V., re.stauracja "Ho- 
t>e!l Kujawski H , Zbozowy Rynek 4 

 .17 
 
W. GONCE RZEWIC 
 
SKt.AD 1 WYTWORNIA OBUWIA 
PIERWSZORZçDNEGO . 110 

 L. GDANSKA 159. TELEFON: 1465. 


MeChan. labrUMa orzetwordw aSlaltowUCh 1 betonoWUCh 
FR. GOZDZ. 


Tel. 1768 Poznan - P6'nocna 4/5 


Tel. 6014 


Pierwsze polskie przedsi
biorstwo budowv ulic asfaltem ubijanvm, 
Ianym, brukiem drzewnvm oraz wszelkie prace brukarskie i 
betonowe. - Mechaniczny wyr6b proszku asfaltowego Mastyksu, 
plyt asfaltowych. - Dostawa wszelkich materjal6w asfaItowych itp. 
B37
		

/20178_050_0001.djvu

			G 


Bydgoszcz 


28 : 
., 


. .. .......... . ....................................... ' 
: SI. Gra!!!!
 i Ska 1 
Telefon 912. U'. Dworcoura 8&. Telefon 912. 1 
Adres telegr. "M 0 N G R A BU. 
Zarzéid w Kat 0 w i cac h ul., PocZtow8 16. 
1 Oddzial Poznanski Poznan, PI. W olnosci 148. · 
Generalni przedstawiciele najpowazniej- 
szych fabryk krajowych i zagranicznych. 
· Doslarczamv : B 106 
1 Silniki elektryczne i rozruszniki na pré}d staly i zmienny, silniki 
Diesel'a, kotly i maszY,ny parowe. obrabiarki wszelkiego ro
 
1 dzaju, uszczelnienia na wysokie i ni skie cisnienia, pasy sk6
 
rzane i z siersci wielblé}dziej pierwszorze;dnej jakosci, we;ze 
. gumowe i parciane, cze;sci pe;dniane, blachy mosie;zne, mie- 
l dziane, cynkowe i zelazne, rury mOSie;z , ne, mieclziane, olowiane 1 
I i zelazne, pre;ty i drut mosie;zny i rniedziany, przewodniki 
miedziane, armature; wszelkiego rodzaju, jak r6wniez wszelkie 
-- artykuly techn. dia potrzeb przemyslu i rolnictwa. -- 
. 
..................................................... 
,-----_._-----
 
1 D!
!
p!Ia

:
:
.
;::


:::.

 1 
· R '" d h . D l " R · 
1 cze" oneo , aparaty 0 rac owama " a ton , "e- !62 1 
kord" i "Brunsviga" oraz wszelkie urzé}dz. biurowe. 
1 Prz,bor, do maszvn da pisania 1 8118ra16- 1 
wszystkich system. Warsztat reper. Nauka pisania na rnaszynie. 
,-------____.;._1 
 
1 1 Najdogodniejsze :trodlo zakupu 1 1. 

 
 Perfumerja - kosmetyka 
 
 
1 )A( Galanterja toaletowa i 
 

 Artykuly domowego uzytku 
 

 Dom Handlowy 
 
I I I Mi

!. 8.
!


kl I I 
 

 Oferty na zildame. H tI r t 1 D e t a 1. )A( . 

 ! B 188 ""
		

/20178_051_0001.djvu

			29 


Bydgoszcz 


G 


Gross P., hancUowiec, Jasna 29a . 1291 
Gross Karol, dawll. R. Loosch, 
hurto'W
ia tow. kolonj., Dwor- 
cow:! 9 . . . . . . . . . *128 
Grosspolnische Licht-Reclame, wI. 
Scherle, Wlkp. rekl,ama sw'iedlla, 
Chr-obrego 19 . . . . . ."1035 
Grudowsld L., przedisiQb. dekaœkie, 
naddekmist,l'z, dek. i s=!d". zaprz. 
rzeCZOiZiIl3JWC:L, Gdailska 136 . . 1042 
.Grund R., zakI. pogrzebo'1VY, Gc1mi- 
sIm 26 . . . . . . . . . *3 38 
Gruszczynski Z., inz. kultury, 1;,Al- 
jans", przedsif:bioi.stwü wyeyl- 
kowe, Gdanska 162 II. . . ."1429 
r 
;
i:; 
 
i Tel. 43 BYDGOSZCZ - Pomorska 8 Tel. 43 
Przedstawicielstwo i glo\Vny sklad na m. Bydgoszcz i Pomorze 
Fabryka Chemiczna "SIDOL" 
 
1 Wloclawska fabryka cykorji "GLEBAII 
Pru
zkowska fabryka ultramaryny 
Wata hygroskopijna, szpitaJna i ubraniowa fabr. "POLFA" 
L ::1 Cennikl i oferty na zlldanie, gratis i franko. , 

 
1i 0 
J 0 l
iI
 
 
"t! 
 


Dom Graebe K., poiLpulk. po'za duib. 
Tel. i pOlsel na 
e}m Rzecz)'po:spolitej 
Pol skie j, biuro, 20 Sty.cznia 20 r. 
nr. 37 . . . . . . . . . ."1 16 
"Grafistof', J. .Gawronsk
- Wiener, 
Gospodarstwo ryhne na Wilczaku c1rukarnia i miykuly dIa przemy- 
Pracowni Ryhackiej Paiistw. Nau- sin g-rafic.znegü GdaÙska 157 i Bo- 
koweg o Instytlltl.l Rolniczego, Slu- ? wiilskieg-o 1i1 ..... .. 3î 
. za K wiatowa ....... 6 3. 
(Joss A., w:;piHwl. firmy L Kol- Grajnert J., dom mebli. DworcÛ'w.a 8 19 21 
witz . . . . . . . . . . *(455) Gramatowski St., adwokat, Dluga 
(Jottwald A., inspektor lasow paJi- 2'9. . . . . . . . . . . 855 
:;t-wowyeh, Senatorska 3
 . . . 11 80 Grand Café Varsovie, kawiamia i 
Gozimirski .J., dentysta" Dlnga 41 . 1312 cukierni:u Jagiellonska 12 
Gôrecki A., dawn. Fr. KrUger, Granohs i Kozlowski, bydgÛl&ka fa- 
sklad mtbli, ,V clnian)" Rynek 3 15 16 bry;ka pilnik6w i nalrz
d.z,Ï, Mar- 
G6recki M., Dom ajent.-handlowy, cil}!korwskiego 7-8. . . . . . *"1 76 
Pomorska -8 . . . . . . .. 43 Gregor M. A., agent produkt6w 1"01- 
G6rski W., ziemianin, Piotra Skwr- nych, komis., Gdanska 31-32 1 p. 4 44 
(ri 13. . . . . . . . . . . 1635 Gregrowicz L., kupiec, lJibelta 10 Il 1206 
G
abianowski St. i Ska, fa :,Pe. Grey J., piekarnia i cukiernia, 
t.osw fl , \)d.dz. w Rydgoszczy, düm Gdanska 23 . . . . . . . . 2 12 
ba:ndlowy masz)Tn i arty;k. t.ec.hn. r Grifkowska P., aku:szerka, kllinika 
Dwo'rco-wa 6'6 . . . . . . . *9 1
 d'la poloinych, Dlug'a 5. . . . 16 73 
Grabowski ElIgen.iusz, pplk. 16 p. 1 Grimm R, lekarz w€>t-ell'ynaTji. Kr61. 
ut, Sw. Tr6jcy 1 a, ID 1. . . . 11 70 Jadwigi. 16 .... '. . . 7 54 
Grabowski J., mistrz ma:laI1s.ki, Oko- 
le, Now-ogrodzka 11 . . . . . 1131 
Grabow'sld M., dom agenturowo- 
handl., ,sklad mebli i c.erat.. Dwof-- 
e-owa 18 . . . . . . . . . 1 71 Sklad bielizny, materja16w i pl6tna 
Grabowski M., dyr. fy. "Zap", za..kl slilskiego 81 
Przem. T. .1\., Sienkiewicza 56 977 u l. Jasna 7.. TeJefon: 105 7. 
Grabowsld M., Kabalre't Bi Ba. Bo, 
Pomorska 12 ....... 951 
Grabowski, pplk. id--ca 62 p. Ip. 
Wlkp., koszary gen. D:}.browskie- 
g-o" 'Varsza wska . . . . . . 13 48 
Kr6l. Jad.wigi 11, II. p.. . . . 1349 
Grabowski WI.., kOTeispondent Pol- 
skieg-o Banku KlJ'ajowego, Gd'ail- 

ka 47 a . . . . . . . . . 1092 


GON[SZEWSKI STEF AN t 
HandlowYt ul. Gdanska 149_ 
438. 


370 


A. F. GROSS  RACZYI{ i MROCZE cl 
Zaktad Malarski 186 
Bydgoszcz, pJac WoInosci 2 Tel. 87 1. 


188 


, "",
		

/20178_052_0001.djvu

			G.H 


Bydgoszcz 


ao 


Grzegcfzewski St. i Ska, Sta.ry Ry- 
nek 4 . . . . . . . . 13 87 
Grzeskowiak J., malaTZ, Gro(lz- 
two 31 . . . . . . . . . 1046 
Grzeskowiak \V., misbrz bruJmrski, 
P{}dwale 1. . . . . . . . *,11 18 
Gundlach H., drogerjla., Poznan- 
ska 4 . . . . . . . . 1633 
Gutkowski Fr., dy-r. tow. akc., hur- 
.townia rzeznicka, Pomorska 28 18 57 
Gutstadt B., kupieo, Jagiellonska 
53. . . . . . . . . . . . 1401 
Gutzeit Braun., teralz dr. Behring 
i Ska z o. o., fabryka art. chem. 
i leCJzill., biuro' i fwbr., Gdanska5 "1191 
fwbryka, SzpitaJ..na 3 . . . . *11 91 


H. 
Habennann G., f3ibT)Tka mebli, Unji 
LUJbe
sikiej 11 . . . .. . . 1 22 
mie!Szk. pryw. Dworcowa 31. . (122) 
"Hadroga", Sp. akc., lmrtmvnia 
art. drog--apt. i cmemiczna fabr., 
:Matej.ki 1 . . . . . . . 136, 278 
"Hakao", wl. H. Kalkstein-Oslo- 
wsld, magazyn szikla, porcel'alIlY 
i zab3lwek, Mostowa 9. . . . 7 57 
Halagiera J., kupie.c, nandel opalu 
i oibrok6w, Kuja.wska 12 . . . 1209 
Haller H. i Sz. Rozmaryn, P'Q'(:l- 
w3ile! 20. . . . . . . . . . 18 22 


Hallmich R., ko,stJumy na mÎ1ary, 
Gdanska 154 .' . . . . 1385 
Hammer P., knpiee, Chrobreg.o 6. 443' 
Hanczewski, radca miejski, KoU&-- 
taja. 10. . . . . . . . . . 1653 
Hannemann E., fabrykant, Kr61. Ja- 
dwigi 15. . . . . . . . . 1831 
Hansen O., kupiee, Ko-narskie.go 4. 1023 
Harland H., lekarz weteryna;rji, Ly- 
fsa G6ra 1. . . . . . . . . 15 15 
"Hannonja", restaiUracja i winiar- 
nia, J\brcinkowskiego 1. . . . 18 18 . 
Hartwig C., (dawn. ScllUlz i Wdnne- 
mer), T!ow. Akc. w P07alamU, 
oddiZ. handil. w Bydg'os'zc'Zy, dom 
ekspedyc., Dwnrc.Qiwa 72. *468, *4 69 ' 
daiWJl. 
I. Rosenthal, iIllteres Bpe- 
dyc.yjny, Dworco:wa 72 . . . .. 190 
Hartwig C., S. A., oùdz. w Byd- 
gOiSZC
Y, eksped., Kr61. Jadwi.gi 3 940 
"Harwoza", Bydg-oskafabryka tarek 
do, pmniÎ.a i wyrÛ'b6w drZeW1ll)-oh; 
Sw. Tr6jcy 6 . . . . . . . 1606 
Hasenpusch M., clawn. L. Buchbolz, 
bandel sk6r, Pl'zyrzeoze 9. . . t 17 
Hausler J., dawn. Hauslerowie J. 
i St., ziemi,-optocly, Gda11ska 162 319 
Hausler St., clyrek. banku, 20 Sty- 
cZillia 20 r., nT. 12. . . . . . 627 
Haveman!1 P., szlif,iernia i fabryka 
111	
			

/20178_053_0001.djvu

			31 


Bydgoszcz 


H 


HAYNN E., Zaklad fotograiiczny, Hempler L., fabryka. pOi\Voz6w, 
G d nska 162_ Tel_ 64_ D
r,orcmYa 77. . . . . ,. . - 1621 
a Inmszk. pryw., PeteIiSOiJla- 12a . (1621) 
Hechliriski J., frubryka mebli, dawIl. Henke P., materjaly opalowe, No
 
iSp61ka 
'3Itlolarska
 T'. 'Z 'o. p
') 1 woàworSika 7 . . . . . . . 990 
P d ' 2 fi 95 "Henrykus", Wielkopo
8ika me.cha- 
o gorna ......'.. 1 
d d .. d s' r nic-ma fabryka sz,czotek i pen- 
Hecht, r. me ., 1 a ca amt3I11) , dZ
 . li, Sp. z o. o., ChaJjmo1\"ic.z H., 
Gamma 17. . . . . . .. . . 16 86 Grudzi
izka. 13 . . . . . ... 1458 
Hec.ht E., (
l. C. Deuser), kSlEtgar- 1 HENSEL A., ka " ntor gl6wl1Y, Dwor- 
rua, Gdanska 19 . - . . . . 1660 cOtwa 97. . . -. .. . . . *4 08 
BECKER f " " W BIEGON . HENSEL A., sprz
ty domowe i ku- 
W irIDie" f chenn€!, porc-elanv, kl'Visztaly, 
wlasc_ firmy:' Bydgoski handel art. luksusowe, 1àmpy èlek.t:ry- 
mil ki - Mitkaf wyroby mlynar- ?zne" 'Yyr{)?y. ze sta1
 
ab3lwki 
skie zboza pasza ul_ Dluga 20 i '1 'Woziki dZIe01
ce, Dworco-wa 97 1 93 
Gda6ska 135_ Tei_ 1644 i 158_ Hensel .M., wl. firmy, pryw. mie- _ 
s:zkame, Pomorska 3. . . . *<4 08) 
Henschel A., biuro tecim.-handl., 
78 Kruszubska 6 .. '. . . . 11 07 
(78) Herman Br." kupiec, Sienkiewi- 
c!Za 7 ......... .12 55 
12 02 "Hermes"
 lmrt,ownia. kOl1fekcji, 
Dluga 36. . . . . . . . . 1833 
933 Herszkowkz A., hlachmà.rStrz, Dlu- 
g.a 3 ......... 1335 
11 05 Herzberg K., fabrryka mebli j Okole, 
Stal'3. Szkolna 7 . . . . . . 17 70 
1710 Hessenmüller K., biuro te chntczne, 
Gda.nska l:H. . . . . . . . 3,79 
skladnica Pod Blankami 20 . . 1411 


Hege Fr., fabryka mebli, Pod- 
g6rna 26 '. . . . . . . 
slklad mebli, Dluga 24 . . . . 
Hcge H., w firmie Fr. Hege, wI. 
fabryki, iO Stycznia 20 r. nr. 3 
Heidner J., sklad konfek.cji, Dwor- 
cowa 3 . 
Hcinau J., handel bydla, Dw
or- 
ciÜlwa 59. . . . . . . 
Heinrich Br., dl'. miejiSki, lekarz 
weieI11'11., Senatorska 18 . 
Heller P., kupiec, ISklad ko
oiIljaJ[lY 
i tJestylacja, DWio,rcowa 21 


992 


1 i€;kSZe przedsi€;biorstwo ekspedycyjne w Pols ce Il 
C. Hartwig Sp. Akc. w Poznaniu i 
Kapital akcvjny zt 2.000 000. - Rezerwy d. 1.009.000. - ; 
Adres telegr. dia wszystkich Oddzia16w: "Transitus". : 
QDDZIALY: i 
Bydgoszcz, ulica Dworcowa 72 L6di, ulica Traugutta 2 i 
Gdansk, Pfefferst.adt 1 Lw6w" ulica Sykstuska 19 
Gdynia, Port }.>oznan, ulica Towarowa 15.20 
Katowice, ulica Warszawska 35 Warszawa, ulica Nowosenatorska 12 
Krak6w, Gl. Rynek L. A. B. 46 Zbilszyn, Przy- Dworcu 
Stentsch (Niemcy) B 56 


- 


1 Bote) Boston 
'wlasc. Jan Oawron 
Pokoje pierwszorz
dne ,Ceny przyst
pne 
· Wykwintna restanracja i wlniarnia. Knchnta warszawska. 
Centrum miasta. B 36 Przystanek tramwajowy. 


Dworcowa nr. 7 8. 


Telefon 340. 


1 !
 f
£! 
:o

u


 

 

 1 
-
		

/20178_054_0001.djvu

			H 


Bydgoszcz 


32 


Heydem8: nn W., flawn. C. Wenzel, - I
UGEN HOFMAN
 ' 
. drogerJa, Gdanska 20 . . .' 94 
Heymann, ks. prob., Rektor 1\.0- . 
sciola pojez.ui.c.kiego, Fa.rna 7 *1938 1 Telefon: 954 Zamoysklego 2/3. 
He
tp-
mn, ,sklatl kolonj'alny, Szu- W,giel, koks, bryklety, drzewo, 
b1ll8ka 11. . . . . . . . . 261 materjaty budowlane. 90 

 YDGOSKA FABRY , KA OLEJU' 1 Hojka Jan piekamia- Gdanska 66 904 
JADALNEGO i POKOSTU: ' , 
H:
:
::
!
r:C:
::


:

:. 1 B

d
I
Si
Z
k
Ia
Js

 
Toby skô-rzaneJ, GdaÙska 22 . . 1096 1 Tel. 14.15. Gdafiska 23. Tel. 14.15. 
Hodowla, oddz. teleg'rafic.zny i lw- 
m1syjne kupno, sprzedaz inwen- 
tarzy, ziemioplod6w, jakotez 
w&zelkich maszyn rolniozych, 
DworcDwa 70-11 . . . . . . 1556 
Hoffman Edward, dom halldlowy 
pr.zemyslu chemic:znego, Peter- 
isona 13 . .'. . . . . . . 1765 
Hoffmann J. A., .lmpital,ista i prze- 
1vodncz:],
y cechu l'zeznicki{'go, 
Nowv Rvnek 1.0 . . . . . . 945 
Hoffmànn Kurt, kupie,c" Sniaclec- 
kich 7 - . . . . . . 
Hoffmann WI., wlascic.iel d6hr, 
Gro(lzt,wo 2-1. . . . . . . . 
Hoffmann, wsp6lwlaseiciel firmy 
Scheer.schmidt & Hoffmann, ait. 
_
 chn.-, Cieszkowskiego 1 . . . 


Hoppe E., frubr. karton6w dawJl. fa- 
hryka pudel
k;: T. z o. p., Gru- 
dzi
d71ka '2. . . . . . 
Hordynski dr., dyr. banku
 Herm. 
Frankego. 1. . . . . . . . 1069 
Horowicz A., sk13d tow. lOikciorw. 
i gala.nterji, Pomorska 16. . . 1717 
Hosemann J., biuro illist
J.lacyjne, 
PomO'l.'ska 49--50. . . . .'. . 11 87 
Hotel Boston, wl. J. Gawron, DWOl.- 
17 83 cO'\va 7a. . . . . ." . . . . 340 
Hotel Dworcowy, wi. Alfons Siu- 
8 18 chninski, Zygm. Augnsta 9. . . 3 51 
l "HOTEL GELHORN" w'asc.J.Bohl- 
1908 mann, Dworcowa 39, Tel. 9. 


1040  
; 
; 
t 
, 
i 
t 
; 
. 
i 
; 
Ï 
! 
f 
WYSY
A Slç NA Zl\DANIE Il ; 
; 
B93 i 
..... ................... .... .............. . .........
......... 
 ":II................ .................. ... .........." ... ...............
 .................. ....i 
-- 


- 
...-.. .................10..................... ....a.."'.......... ....w......."..."'................ .................. ............. -. ---,.. ....................................... ....
 1 
. ! .' 
1 "HAFEZA 77 1 
i TOWARZYSTWO AKCYJNE t 
i HURTOWNIA 1 FABRYKA ZJEDNOCZONYCH 
t APTEKARZYw POZNANIU 
Ï CENTRALA: UL. SZKOLNA 17 
t TELE FO N NR. 38-66 -- 24-87 

 
, 
i 
; 
! 
; 
f 
+ 
i 
i 
t 
, 
t 
! 
1 
fi! CENNIKI 


Pole ca wyroby: Haematogen "Bock" 
liaematogen c. arsen . Haematogen 
c. lecithin -' Haemofer . EIiksir 
chinae cps. . Eixir chimie c. ferro 
Emulsja tranowa 40'1/0 . Phosphorwa. 
pni..n. Kakao :iol
dziowe . Proszek 
od kataru . Balsam mentolowy . Mi6d 
zywokostowy. Proszek przeciw astmie 
Ziola przeciw astmie i inne. 
Poleca hurtowo wszeIkie chemikaIja 
dora, specifiki krajowe i zagran.
		

/20178_055_0001.djvu

			.33 


Bydgoszcz 


H-I 


tlotel International, wi. St. SowÏ1i- 
ski, Dworcowa 33. .. . . . . 1626 
lIotel Ku.iawsld, wl. W. Goncerze- 
wicz, ZbozoW)' Rynek 4. . . .,17 06 
.flotel Lengning, wl. A. 'Goidzik, 
DIuga 56. . . . . . . . . 3 35 
Hotel "poo Orlem", GdanSika 163 95 
I-Jotel pod Orlem, Si. Majewicz 
i SlŒ, Gdailska 163 . . : 797, 96 


HOTEL RIOS, wlasc_ Stefan Krçc- 
Id, Restauracja - Winisl'nia_ . 
Dluga 53_ Telefon 167_ 


Hotel Rosenfeld, wl. B. Lotz, Po- 
z.Ilmiska 8-9 . . . . . . .. 
H 68 
Hotel Wictorja, wt. Draheim Jan, . 
Dworcowa 37. . . . . . .. *3 27 


HURTOWNIA DRZEWA "WI- 
SLA ", T _ A. (Skrzynka poczt_ 10)_ 
Tel_ 38, 82 3, 93 i 136_, 
Hurtownl afabryczlla Piotrkowskich 
hut szklanych "Kara" l "Hor- 
tensja", hurtownia 8zk1a, porce- 
lany, fajansu i .naczyIi emaljowa- 
nych. Kr6I: Jadwigi 6 . . . . 697 
Hurtownia owoc6w krajowych, po- 
ludniowych i produkta rolne, Jan 
Radke i Ska, Pomorska 7 . . .9 26 
Hurtownia Perfumeryjna, M. G6re- 
cki, Pomorska 8 ..... 43 
Hurtowbia rzeinlcka, Jagiel:loIiska. 
35c. . . . . . . . . . . 811 
Hurtownia towar6w lokciowych, R. 
Eger, Batorego 5 . . . . . . 15 71 
Hurtownia towar6w wl6knistych, 
R. Stobiecki, Stary Rynek 29. .4' 


."HUBF;RTUS", wla
c: M_ 
iI
- Idaszewski Dr. med
. lekaI"Zl" spec.' 
czynskl, Sklad brom 1 amunlcJI, - chor6b wewn
trznych
 Jagiellon- 
ut Grodzka 15/16, naroznik Mo- sk& 14 l. . . . . . 899 
stowej. Tel_ 652_ IDZIKOWSKI J_, Ksi
garnia i 
sklad nut, Gda6ska 16/17_ Tel. 
17 68 1260_ 


Hurtownia cygar, papierosow i ty- 
tOnill, L. Piwecki, Sw. Tr6jcy 27 
flurtownia Drogeryjna, dawn. En- 
gelhardt i Ska, wl. St. Matusze- 
wski, Gtianska 48 . . . . . .4 33 


Idikowski Leon, dyr. fa.bryld kon- 
ser:w mi
snych T. A., Jagiellon- 
sIm 60 . . . . . . *(3 4
 


Iml ll,I.I -I I I II Tïl 


t  


....,. 
01 
....,. 


3
		

/20178_056_0001.djvu

			I-J 


Bydgoszcz 


.:;"':. 


Idzkowski Rocb, kupiee, P-rAle- 
nada 42. . . . . . . . . *(420) 
"Jmpregnacja", fabryka' papy da- 
c-howej, JagiellOliska 17. . 12 14, 1215 
"Industrja", fabryka konfekcji m
- 
skie j" Kujawska 105-106. . . *1747 
Inspekcja Dr6g WOItnych, Nad PiÛr- 
tem 1. . . . . . . . . . 2 97 
Instytut Hygieny zwierz
t, Za- 
cisze 7 . . . . . . . . . 1041 
lnstytut naukowy, 
ur8a dla 0011'0-' 
slyc:o. j
zyka p01skiego, Marja 
OhroiS l zelyn5ka-Siedledka, Sl-ow.a- 
CJkiego 1 II p.. . . . . . . . 9 
9 
Instytut Rolniczy, prof. dr. BaiBsa- 
lik. K'az., Zacisze 8. . . *401, *669 
Intendantura rejonowa, Jagiel1on- 
ska 7'7. . . . ' . . . . . 2037 
Internat kresO\"y, zaklad wych-o- 
. waw-ezy dIa dzied Irerpatrjantow: 
z Ro.sji, Senatorska 80 . . . . fi 80 
Inspektorat Szkolny powiatu Byd- 
goszcz wies, wladza panstw, ::r a- 
gieUonska, 21. . . . . . . . 932 
"Jskra", w
.Waltrowski i Ska, fabr. 
elektr.-mecl1a n ., Zcluny 15. . . 1913 
IWICKI T_, Dentysta, Jagiellon- 
ska, 12/ll- Tel _ 1820_ 
Izba Handlowa, Nowy Hynek 8. 842 
h:ba KontroU Racbunkowej Poczt, 
i Tetegraf6w, Jag'Ïe11onska 21 ' 


34; 


a) biulJ'o Dyreldbra . . . . . 584, 
b) biuro Naczetnika Wydzialu l. fi 01' 
e) 'b1UTO Na.ezelnika Wydzialu Il. 637 
lzba Rzemieslnicza, GdaÎlska 154 . 15 S6
 


J. 
Jachecki, ks., Farna 4 II.. . . . 174:- 
Jagla B., flelikat-esy, JagieHon- 
ska 14 . ' . . . . . . . . . 14 62 
Janr W., l1andel rower6iW', auto mo- 
bili) ma.
zyn do szyoia! i do pis3.- 
nia, Dwore.owa 18. . . 15 25; 
JakubowsJd Fr., piekal1'nia, Gl1ln- 
wal(lzka 31. . . . . . 1570', 
Jandt O., genel'alny agent, .Tagiei- 
lonska 75. . . . . . 5 75. 
Janecld Aurel, pOl"UCJznik artylerii, 
Gdanska U!) II. . . . . . . 649': 
Janicki J., sklad ganl-ero1)y, Je'lu- 
icka 6. . . . . . . . . . 628 
Janiszewski L., sklad kolon., Henn. 
Frankego 4 ....... 8 M 
Janl{owiak L., sklad delikatesow, 
Gdansk3J 22 ....... 194. 
Jankowsl{a T., salon m6d, Podol- 
,ska 1. . . . . . . . . . . 1 71. . 
Jankowsld M., dyr. akc. Blumwe 
i Syn. Gdanska 158 II.. . . . 1097' 
Jankowski St., t.lawn. Siebert C., 
kupiec.. Gdanska 3. . . . . *12 2i. , 
Jarmuz W., sklad w
glowy, pl. Ko- ' 
seieiewskieh. . . . . . .. 3- 


ODDZIA£ POZNANSKI. 


Tow. Akc. Fabryk Budowy Transmisji, Maszyn i Odlewni Zelaza 
'J. JOHN w 
ODZI 
Tel. 24-26 POZNAN - ul. Cieszkowskiego 8 Tel. 24-26 
PIiDNIE (transmisje) kompletne i oddzielne ich cz
sci: walki, loiyska. samosmary i kulkow e , 
sprz,
gla stale i roz.l'qczane lklowe i derne), kola pa£lowe i lÏnowe, napr
ia.cp;e pas6w itd. 
KO
A ZIiBATE CZf lowe i stozkowe z z
liami obrobionymi na specjalnych automatach, 
TOKARKI SZYBKOTNI\CE, uchwyty sllmocentrujl\ce do tokarek, 
WIERTARKi KOLUMNOWE. 
WYGt.ADZIARKI t kalandry) do przemyslu papierniczeg e i wl6kienniczego, 
1 WALCE Mt.YfiSKIE UTWARDZONE. 
Sruby z nakr
tkami wszelkiego Todzaju. KoUy iel'Ïwne do ogrzewania. ceDtralnego syst. 
Strebel'a lmadla r6wnolegle. Ruszty patentowane z utwa.rdzonJJ; powierzCbniij. Odlewy 
1 do o
iwi.kszych w,m""." wodl. n....."",eh modoli inh """,Mw. 13 196 -4 
, P A P A D A c H 0 '" A w
zendei grubo
d 
na)lepszego gatunku 
SKOI:.A z wçgla kamiennego LepnIk - 6W


:,ew;;;eP:;;C
:,
e"t- W.pno 
- po nalt."",ych cenoch dni. do n..."unl",'o"ej dost.... z Bydgoszczy. N.Id. 1 Fo....n. 
FabnJUP;

;'I:achow" "IMPREGNACJA" B53 
Tel. 1214. 1215. Centrala Bydgoszcz - JagielloDsKa 11 (Plac Teatral:zl.,. Tel. 1214. 1512. 
-- 
 
1 
Hurtownia rower6w, masz}'n do szy- 
cia oraz cz
sci do takowych. General-, 
ne zast
pstwo renomowanych fabry- 
kat6w "Bre nn ab or" ,rowery "Wand.e.. 
rer" maszyny dO szycia "Piaff" "Anker" 


..----' 
1 l
::
 


Wlll1 }
RR-By
unuu 
Dworcowa 18 b B 125 Tel.: 15-25 
, 


--
		

/20178_057_0001.djvu

			35 


Bydgoszcz 


J.K, 


Jarnath WI., kupiec, Jana Ka.'1;i- Jtlczkowski B., biuro ins'talacji eIe- 
mIel"Z
 ' 5 '. . . ...' . . . . . . 2 46 kt:rycznej, zakladanie sHy i 8\\".Ïa- 
Jarocki .J., bud-ow:niozy, Wil:c;zak, Ùa €Iektr., Gdanska. 16-17. . . 9 3G; 
MalboI1ska. 1 .. . . . . . . . 9 14 
Jasieiis

 
tlljnsz, wla.sc. domu, 1 - A 0 J N . 
Osso1msklCh 10. . . . . . *(274) E DE d 
J-asiewicz i Syn, mistrz malarski, .. 12 
Pomo'l1ska 11 . . . . . . . 1835 Sktad dywan6w. c:hodnik6w. lino- 
Jasiiiski dr. jur., adwokat i notar- leum. artyk. dekor. wew"'
trznel. 
jUflz, Gdans]{a 165. . . . . . 218 Bydgoszcz, Gdanska 165 TeJ. 1449. 
Jasiiiski J. S., cukiemia, Gdan- 
ska 159. . . . . . . . . . 2 84 
Jaszkowski A., p:ryw. mieI8zk., Kra- 
Jk.owska; 2 . , . . . . . . . "12 68 
Jaworôwiczowa J., pensj;onat, éw. 
JailsrIra 18. . . . . . .. . 577 
.Jaworski A:" bUdowniczY1; mieszk. 
pryw., Gdanska 155 . . . . . 13 14 


ANTON. JA\VORSKI 
Budowniczy 181 
zaprzysi
zony znawca budowlany 
przy S
dzie Okr
g. w Bydgoszczy 
BYDGOSZCZ 
ul. Promenada 8 Telef.650 i 13-14 
Przedsi,biorstwo rohôt na- i pot!- 
ziemnych oraz i e 1 b e t 0 'W Y c h. 


Jeske E., fabr. w6d mJneraIny'Ch, 
Okole, Grunwaldzka 96. . . . 17 76 
Jewasinski, pow. Jekarz weteryn., 
Libelta 12 . . . . . . . . 11 3' 
Jezierski J., hurtOWIliÏia cyg
) 
GdailSika. 18. . . . . . . . 1002 
Jezevv'sJd A., Iekarz dentysta, 
Dwo,rcowa 94 . . . . . . . 1836 
Job Jakôb, przetwornia wyr. tera- 
,&owych i marmur.; Sobieski€go 
11. . . . . . . . . . . *4 7Ci 
mie.8zk. pryw., Dworoowa 3tb *)476) 
Johnego ksi
garnia, wl. K. Gross- 
kurth, Gdanska 160 . . . . . 422 
J6zefowic
 WI., Pomorska 27 . . 978 
,Jôzwiak F., sklad kolonjalny, Gra,. 
niczna 11. . . . . . . . . 8 7'1 


Edm. Jaidzewski 


1 JUNK W.., Interes Zbozowy, 
. Dworcowa 95.. Tel.. 109 i 712.. 
Jurkiewicz B., s
zia, Prome- 
nada 3 . 


946 


BUdDWDiczy arcb" :188 
2.aprzysi
zony rzeczoznawca wy- 
konuje prace nad- i podziemne , 
ul. Gdaiiska 81 TelefoD t t - 34 1 
Mieszk. pr)'w. Hetmaiiska 13 


K. 
Kabat W., hurt papieru, drukamia, 
intr:oligat.ornia, Henn. Frankego 2 12 38 


-.... , '.'...,.,.,.. , ..,...,;'.'., , ......,.....,....., '...... ,....., ............, ,.,.....,...,.,.... . ,...,...,.,.,...,.................................:0... . ... . . 1 . ....... ... """. " 


SK
AD FUTER 1 PRACOWNIE KUSNIERSKIE 
- 
F. JAWORSKI 1 K. NITECKI 
BYDGOSZCZ 
, DWORCOWA 19 
TELEFON NR. 1341 
Sprowadzaj
c skorki bezposrednio z centrow przemyslu futrzanego i wyrabiaj
c 
wszelkiego rodzaju konfekcjf.; futrzan
 we wlasnej pracowni, jestesmy 
w stanie gwarantowaé zajakosé futra i sprzedawaé po najnitszej cenie. B23 


-..........,.....'.....,.......,.............,.,.......,.'.,.'.. .................,.,.,........ ....,.'. , ....................,.............................,......... ,..... III. .. . ..., 


fabryka chemiczna J u ïi a n K r 6 1 
Telefon 283 BYDGOSZCZ, Nowy Rynek 11 Telefon 283 
poJeca B1M 
.....- Proszki mydlane - Mydla szal'e - Mydla tWal'de. 


,
I 
1 
 
Ii, 
, .ili 
'::j: 


a* 


j
		

/20178_058_0001.djvu

			1( 


Bydgoszcz 


Kaptur Wladyslaw, hurt. apteozno- 
Kaczko s., Impiec, 20 Stycznia drogeryjna, siklad fabr., przem.- 
20 1.. nr. 3. . . . . . . . . 1600 handl. zaldad ohern. Ludwik 
Kac:zmarek Cz., sklad delik3lte'so!W, Spiess i Syn, Sp. Ako., War- 
w6dek i win, Gdanska 25. . . 1563 Bzawa, Bydgosizcz) Gamma 2 720 
Kaczmarek i Piotrowsld, spec. han- Kapturldewicz WI., pryw. mielszk., 
d 1 b t k 1 d l . k .4- . Konars,kiego 4. . . . . . . 18 04 
eJ. ry, ow. 0 ., e 1 a.!L
SOW Karbid Wielkopolski, To!W. Akc., 
oTa
 wyeylkowy. dom drozd
y1, , 1 Rolbieski St., dy.rekcja, Gdan- 
Szplta.lna S. . . . 
 '. . ... 14113 k 120 * t 75 
Kaczmarek i Ska, wQgiel, pl. W
- SI a ..,"....... 7t' 25 
p:lowy BydgoozCJz-Okole, cegielnÜu fabr
ka, Smukala. . . . . R . 
Peter
na, biuro. Sw. Troj.cy Ka
das Fr., a
wokat ludowy, ... t. 
10 J. . . . . . . 
H7 09 Ii.ynek ,fi. . . .. . . . . . 928 
f{aczmarek K., dyr. banku, Sw. l "Karpaty, iSprzedaz pr?d. nafto- 
T .. 10 1 
k. 17 09 ! wych, droga pryw. kolel za dwor- 
rOJcy . . . . . . 
 1 tfl ro rvm 9 3Cl 
Kaczmarek St., sklad. to!W. kolûn. cem , '. wa. "J. . . . . .. , 
i delikatesow. wysytkowy dom Ka
a C
(jr
ch mlasta Bydgoszczy, 1 3 7 
dTozdzy, Dluga 51. . . . . . 1235 t-wnklewICza 6. .,. . :.. .- 
Kadow W., llTz
dnik Inspekcji Dr6g Rasa . ('h
rych na powiat wleJskl, 
Wodnyrh, Brdyujscie, siruza 1. 105 JaglCJlollska 12. . . . . . . 95"9 
Kalitowski F kupieo Art. Grott- Rasa Choryc
 mias
a Bydgosz
zy, 
ge,ra 5. :' . . .'. . . . . 18 53 zaklad. k
plelowy, 1 ambuiatorJUJn 
Kalkstein-Oslowsld krupil.ec., p:r:o- dentystyczne Ka:sy Chory
p 
. 
bit'rnI'8I wyr. fir
lY KaI1it,orowioZJ, Bydgoszczy, Dr. E. Warmmskle- 11 36 
Ja
elloi1
ka 65-66. . " 724 K[;a 
hOrYCh 
 Bydg
sz
zy, "le: 
Ka'!uns!d 
 Ska, '> drzewo, w
giel, trnsko Oplnwiec . . . . . . 2 93 
Slenklewlcza 22-..3. . . 63 Rasa Choryclt miasta Bydgoszczy, 
Dy.rekcja Ka.sy, Sienikieiwiczn 6. 145" 
Kasa koscielna i urz
d parafjalny 
przy kosciele farnym, ql. Farna 3 *2 21 
KaslJrowicz St., pr:zedstawicielstwo, 
Poonorska 49-50. . . . . . . 1129" 
J{asyno cywilne, Gdanska 160a. . 437 " 
Kasyno oficerskie 3 szkoly oficer- 
skiej i dow6dztwo 8zkoly, Gd
- /: 
ska, 89. . . . '. . . . . *(20 02) " 
Kasyno oficerskie 15 p. a. p. wll{p., 
Gdanska 76. . . . . . . . 8 87 ' 


l' ; 
1 
i : 


KABiL POLSKI 
Towarzystwo' Akcyjne 221 
Fabryka 
kabli i przewodnikowelektr. 
Fabryka: Bydgos
cz-Kapusciska, 1 
Fordoiiska 42. Telefon nr. 12-25. 
1 Zarzqd: Bydgoszcz, Gdaiiska 153. 1 
Telefon 10-07 i 11-50. 


KAMNITZER LEON, HurtownÎa 
kapeluszy, Dworcowa 92. Tel. 
1094, pryw. 1087. 


Kamnitzer s., 5prz
ty Imchenne, 
Koscielna ,9. . . . . . . . 1404 
Kantak J., dr. med., specjaliista w 
chooobach gardla" nos,a iÏ uszu, 
Gdailska 8 ....... 11 42 


36 


Kantor opalowy, Maci.ejewsJrl, Scia.- 
deckiohi21. ..... ". 
Kantor Transportowy, T. z o. p., 
daWll. J. L1ndenstrauss. . . . 
Kantor W
glowy, Gdanska 132. . 


118 
29 
2 


KAPELA L. , ' Stemple, 'Gdanska 
37. Tel. 1006. 


l/,. ...c..................................................Il.........,,............
 " , 
# . 
, 
. 
1 HART\V16 KANTOROWIQZ 
! :rOW.4KG. PO ZN A tQ HAIT. 
. 
i 
 Likiery i wôdki wysokiego gatunku. 
.. 
! - Wlasny zaklad rektyfikacyjny. - 
.... B 52 "II 
.......IIi..
 ............................................................_.
... ,: 


r
		

/20178_059_0001.djvu

			37 


Bydgoszcz 


K 


Kasyno oficerskie 62 p. p., Jagiel- KENTZER B.. ,i s..ka, Hurtownia 
K
;:a R7:b
tni
z
 i Bydg: d

 1246 Towarow Kolonjalnyc
, ul.. Gdan- 
robotniczy, sekr. Matuszewski, !k a 149.. Tel.. 13-15 1 341.. 
D.olina 2 . . . . . . *9 01 
 1 
Hurtownia Blawatôw 
KASZUBOWSKI HENRYK, ut T KENTlER · S k 
Dluga 29. MÏeszk.. Gdanska 152.. · 1 - a 
Zaprzysiçzony rzeczoznawca bran- Dluga 23 Telefon 748 
zy jubilerskiej.. - Zaklad zegar- 1 Wyl(lczna sprzed
:i na Pomorze oraz 

 k 1 .. T 1 sklad fabryczny ZJedn. Zakl. Przemysl. 
mlstrzows o-z otnlczy. e.. 360.. J K. Scheiblera i L. Grohmana Sp. Akc. 
w t.odzi. 211 
Kasztlbowski H., Oddzial Radjo, 
Dluga29..... . 
Kauch Fr., specjalny sklad mruszyn 
do Iszycia, wôzkôw dziecinnych 
i rower6w, Gdanska 152 . . . fi 89 
KaW'czYlÎski Dr. med., lekarz spec. 
chorôb nerwowych, Sniadeckich 
56 . . . . . . . . . . . 
 3 58 
KawczylÎski i Hajdrych, Wlkp. fa,.- 
bryka wyr. ieJ., Dworcowa 90 . 17 61 
Kawiarnia Polonia, restauracj.a., St. 

ynek 16-17 ....... 
Kawiarnia Wie.1ska, I{. W oIlowicz 
i Ska, kawiamh., Gdailska 31-32 540 
I{awiamia Teatralna, Jagiel1on- 
81ka 10. . . . . . . 
Kazimierski H., apteka
Z\
 Gdan- 
ska 5 . . . . . . . . . . 8 29 
Kaimierczak W., handel, agent, 
Cominis "Rac", Paderewskiego- ' 
14 II p.. . . . . . . . . . 1369 
Kaimierczak W., ;,Tho gentlem:m u , 
magazyn artyk. m
ski(',h, 1tfosto- 
wa 3. . . . . . . . . . . *760 
Kaimierczak, malarz zdobnicz-y, 
JagielloÎlska 44. . . .'. . . 919 
Kemnitz E., artykuly techniczne 
j sanit.a-'"11e, Dworcowa 22-23. . 17 84 


1380 Kentzer M., kupiec, Gdanska 149 
1 p.. . -. . . . . . .. . t 26 
Kentzer T., kupied, ro Styc.znIa 
20 r. nr. 5. . . . . . . . . 8 61 
Kerber Kurt, sklad. delikatesow, 
Gdanska 135. . . . . . . . fi 25 
Kettlitz Ad., wi. Eug. Hofmann, 
handel dI'z9wa i w
gli, Zamoj- 
skiego 2-3. . . . . . . . . 9 54 
1 mie,s:zk. pryw., 20 Stycznia 20 r. 
.85 nr. 27 . . . ,. . . . . . . (9 54) 
K
dziersld J. i Cz. Baier, sklad 
m
ki, Jezuicka 6 . . . -. . . 1647 
Kiedrowski B., dawn. K. Wenzel, 
19 19 drogerja., Dluga 64 . . . . . 1396 
Kiedro\Vsld Fr., sklad tow. lokcio- 
wych, Dluga 49. . . . . . . 4 92 
Kielinger Dr. med., l'ekarz prakt. 
i akuszer, Okole, Grunwaldzka 
106. . . . . . . . . . . 4 04 
Kielnia, wl. Teo Cichy, Kasz.ubska 
13 .. . . . . . . . . . . . 9 37 
KiUan i Ska, T. z o. p., t().W3lry 
zelazne i meta1owe:. MarcinkOlW- 
,skiego 11. . . : " . . . . 7 78 
KINDERMANN'- ï.:EON
Drogerja 
i sklad farb, Nakielska 120. Tel. 
1634. 


KEMPINSKI J.., Fabryczny sklad Kinder P., mistrrz zlotniczy, Dwor- 
konfekcji, Dluga 7.. Tel.. .1008.. cowa 1&. . . . . . . . . 1362 
Mi .. Gd ' k Kino Marysienka, Gda:riska 15 .'. 7 3
 
eszkanle prywatne: ans a Kino Nowosci, wi. F. Piotrowski, 
148.. Tel.. 951. Mostowa 5. . ...... 386 


1 


HENRYK KASZUBOWSKi 1 
Dluga nr. 29. B Y dg 0 S Z C z Telefon 360. 
- Najstarszy Inferes zegarmistrzowsko..ztotniczy. _ * 
Wszelkie prace wykonuje siç w warsztatach wlasnych. t:Q 
 IJrZétdZenlo Ielelonlane dia rozmôw z mlilslelD lue- 
fi wnC1rznUdi - Sprzedot lub dzlerlaw.., 
38-44 
... TflfrONY AIJIOPIAIYUNf Sp. z 0.0., POZNA
, lei: 
2-31 
Dluro InSlaloc:ulne DUdI!05ZC:Z . we'naaDU Dgnek 2 . Telelon 822
		

/20178_060_0001.djvu

			K 


Bydgoszcz 


38 


WILLY, Iniynier Knoof o., Bydg. fabryka kieju, 
ChodkiewÎcza 36. B.iel::twki, Bàrt. Glowackiego 12 7 45 
KNüMANN K., Firma - "Ognio- 
trwal..", Fabryka piecow i maszyn 
piekarskich, Garbary 33. Tel. 
1370. 
KNYCINSKI STEFAN, Zegar- 
mistrz i jubiler, Stary Rynek 21. 
6 44 Tel. 856. 


Kobelt G., hurtownia drze,wa, Po- 
morska 65. . . . . . . . . 17 31 
1561 Kobs J., sklad eygar i likier6w, 
Pomorska 20. . . 4 . . . . 9 91 
1521 Kocerka T
, rest
turac	
			

/20178_061_0001.djvu

			(' 


.... 


.39 


Bydgoszcz 


. 


K 


ekspedycja, Chodkie-wicZ& 19-21 .(4 53) 
skladnica, Chodkiewiœa. 19-21 . .(453) 
sklad, N owy Rynek 1.. . . . *(453) 
,J{olwitz Otto, mioozk. prywaJtne, 
20 Stycl.nia. 20 r. 1111'. 5 . . . *(4 55) 
'Kolwitz L., mieszk. pryw., radc.a 
m. Ecik.ert, Niemcewieza 1 . . *(454) 
'Kolodziejczak M., przemystowieü; 
Gdaill
ka 159. . . . . . . . 12 01 
,Komendant garnizonu, W oje:w6dzka 2030 
Komenda Polic.ti Paftstwowej na m. 
Bydgoszcz, J agiellonska 21 . *8 63 
*864 
Komisarjat 1 Pol. Panstw., N owy 
Rynek 1. . . . . . . . *(8 63) 
Komisarjat n Pol. Pai1stw., D
- 
brow6kiego 15. . . . . . *(863) 
KoOmisaTjat lIT Pol. PanSJtw., Sw. 
T!'ôjcy 18. . . . . . . . *(8 63) 
Kom1sarjat IV Pol. Panstw., WI- 
leilSlka 3. . . . . . . . *(8 63) 
Komisarjat V Pol. Pailstw., Za- 
mojski,ugo 8. . . . . . . *(8 63) 
KoonliJsa.rjat VI Pol. Pailstw., To- Fabryka i skladn. maszyn roln. 
runska 16.3. . . . . . . *(8 64) 
Komisarjat VII Pol. Panst:w., For- F B KO RTH 
donska 23 . . . . . . . 9 42 .. ' 21 
KoOmisarjaJt kolej. P.ol. Pailistw., Za1.1890. ul.Kordeckiego7/10. Tel. 362. 
Dworzec GIÙwny. . . . . *(8 64) 
Dddzial koony Rom. PoOl. Pailstw. 1 K . '0 P' . kt k k H 
na. m. Bydgoszcz, Bernardyil- .oSCt 1 0Jeztl1c , s. re tor ey- 
ska 1 *(864) mann, Farna 7. . . . . . . .1938 
Ekspozyt
ra . Ül"z
d
 'sl
dc
ego Kosciu
z
{) Dr. Marjan, .Jekarz, 
przy Kom. Pol. PanSitw. na m. 
pecJah'80tâ chor6b k.oblecych, 
Bvde-oswz . ..... *(8 64) _ Zduny _1 ........ _
 58 
Kome
d; Uzupeillieft koni 8zeze- KOSICKI T.., Fabryka mebli i sto- 
cinska .....: 2015 larnia budowlana, Nowy Rynek 2.. 
Komisarjat Obwodowy l, KI.ÔI. Tel.. 1213.. 
Jadwigi 4b. . . . .'. , 1591 l{osmowski W fabryka mebl
 pl. 
Komisarjat Obwodowy III, Jagiel- Pia.stowski 6
 . '. . . .}. 
Jonska 21 .' . . . . . . . . 15 92 
Romisja wymiarowa podatlu)w do- 
chodowych i urz
d skarbowy, 
JagiellOJlska 21 . . ." . . . *344 
Koiiczak W., hurtownia cygar, pa- 
pieros6w i tytoniu, Gdanska 1. 
naroinik pl. Te3ltra:lny. . _. .. 133 


Koiiczak W. i Ska, fabryka szczo- 
teik, pendzli i wyr. drzewnycü, 
ProOmena.da. 28-25. . . . .. 22 
Konkol A., inz., 8w. Trôjcy 10 III 13 39 
Konopczynski, ksi
z, bLuro paraf., 
8Ziwederowo, Ks. Skorup.ki 4 . t 1 68 
Konsulat szwedzki, Ma1mberg Ivar, 
Unji LuheltS'kiej 14a. . *786, *1900 
Kopczynski J. i Ska, Poznail, oddz. 
w BydgoSizczy, budorw. studzien · 
i fabryka pomp, pl. Piastowski 11 11 66 
Kopczyftski Fr., kierownik .i w.sp61- 
wlasciciel firmy KopC'zynski J. 
i Ska., pryw. mies
k., Sowmskie- 
gol. .......... 
Kopp P, dr. jur., adlwoka.t, N ie- 
dZwiedzia 4. . . . . . . . 12 36 
Kopp Wilhelm, pralnia. chem. i 'far- 
biarrnia, Sw. Tr6jcy 83 . . . . 1911 
Koronkowa W., kupcowa, Gdail- 
ska 2 . . . . . . . . . .1145 
Korth B., fabryka ma.szyn roilli- 
czych, Kordeckiego 8 . 
 . . 1276 


397 


'."

;, F.abryka Mydla 
Franciszek Kosznik i Sica 
Bydgoszcz, Bocianowo 4. 
Telefon 313. 190 


.. W 0 L T A Il Specjalne biuro elektrotechnic:zne Bydgoszcz 
uI. Plotra Skargi 4. w}asc. Emil Ritt. Telefon nr. 462. . 
wykonuje urzqdzenia 8wialla sil,y elektr. Utrzymuje w dobrym stame, 
reperuje urzqdzenia elektr. i motorv. Buduje antellY i stacje udbiorcze dIa 
radjo. Dostarcza mata rial ill...talacyjny, motory. zar6wki, przybory do 
Rwialla. oraz aparaty elp,ktr. d]a lekarzy. B 140 


1 B. S T 0 B l'E ç K l' 
Sklad felaza i narZfdzi 
1 Dluga 22 BYDGOSZCZ Tel. 346. 


Okucie do mebli, okien 1 
drzwi - Sprz<;ty kuchenne 1 
Towary zelane 
t,6zka zelazne B 183
		

/20178_062_0001.djvu

			1 


, 
 


K 


Bydgoszcz 


40, 


Krause M., handel ()IW()c6w polud- 
7 55 - niowvch, G3Imma 8 _ . . . . 7 t8
 
Krause. W., elektro-toohnik, Dluga 
t474 50.......... . . 94&- 
kawy, t398 KRA USE WILLY, ini_, biuro miy..., 
nierskie, Ossoliiiskich 9.. Tel- 274 
t 40 Krawat Pomorski, F. OsienSiki 
11 t5 i Ska, Mech. fabr. Kraw., Jagiel- 
lcnska 59 . . . . . . . . . 11 8& 
t799 Kreldau A., re.stauracja, handel 
1639 wÏin i cygar, Okole, Gl'unwaldzka 
, 9-10 . . . . . . . . . . . 17 3S 
Kreski Fr., kllpiec-
 Gdanska 7 . . 14 37, 
Kr
cki W., sklad kolonjalny i re- 
8 25' stauracja., Szczecinska 1 . . . 
pryw. mieszk., Szczecinska 10 . t774: 
Kristall Palast, teatr swietlny, ki- 
t3 31 110, Gdanska 165 . . 
 . . . 4 52-: 
Krol J., dr. med.) lekar
, specjaIislta 
845 ,'Ua c'aor6b wewn
trznych i ne-r- 
wowych, Piotra Skargi 1 . . . t9.te: 

 klimka, Pl. Wolno
câ 5. . . (t910) 
5tanislam HR
?ZEW5HI, inz1jnier 1 KR6L JULJAN, W " aSCiciel fabry- 
Fabryka I:.ozek Metalowych ki, Nowy Rynek Il.. Tel.. 283.. 
Bydgoszcz, nI. ZamoJskiego 23. . 
Telefon 1149. 178 Kronenberg L., dypl. profes. j
zy- 
ka Esperanto "Nowe Tory", O.sso- 
linskich 12 . . . . . . . . .21' 
Krause E., prokurzysta, Pomoifska Kr.onke P., ,zaklad fryzjerski, Dwor- 
8 a ........... 18 03 , cowa 1 a . . . . . . . . . 9 97 


fi 


Kowalewski, ,.Rtrzelnica". reBtau- 
racja, Torunska 51 . . . . . 
Kozlowski A., hurtownia wyrob6w 
tytoniowych, Dluga 29 
Kozlowski Alojzy, sklad 
Gdanska. 164.. . . . . 
Kozlowski H., kupiec., Ign. Pade- 
rewskiego 19 . . . . . . . 
KozJowski P., zaklad fryzjerski. 
Mostowa. 8 . . . . . . . . 
Kraemer Dr., dyr. Banku Sp61d'Ziel- 
czego, Dworcowa 80. . . . . 
Krajewsld Zygmunt, Gdanska 139 . 
Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w 
Poznaniu, oddz.. Bydg.., dzial 0-- 
gniowy, zycio:wy i gradowy, 
Grodzka 16 . . . . . . . . 
Krajowy Zaklad dia Ociemn1alych, 
Kraeinskiego 2 . . . . . . . 
Krankowski H., lekarz weterynarji, 
J'agieiJaonska 75,. . . . . , . 


............1............- 
W. ._ 
i uGRAKONA 11 i 
1 Bydgoska fabryka Pilnikow i Narzedzi 1 
W Tow. Akc. W 
a BYDGOSZCZ, ul. Marcinkowskiego 7/8: & 
; Adr. telegr.: "Grako z na" k - f b - - G - k - ,,- Telefon: nr. 176 ,i 
_ na a ryczny" ra ona . ..' 
a WYRABIA: 'A 
_ Pilniki wszelkich gatunk6w, raszple do drzewa, kopyt i dia.... 
W szewc6w, frezery i pilni,ki dIa Cukrownictwa, pilki do rnetalu. " 
a 200 pracownik6w. Produkcja dzienna ca. 400 tuzin6w. A. 
W HURTOWNY SKI.AD: W 
. .. Narz
dzi do obr6bki drzewa i rnetali - stali narzçdziowej a. 
.. i sz
bkotnélcej. .. 
W Reprezentacja f-v "R. S toc k & Co" ze skladern swidr6w " 
a do rnetalu zwyklych i szvbkotn
cvch, rozwièrtak6w, fre-, a. 
W zer6w i specjalnych gwintownik6w dia parowoz6w. - > 
. B26 
... . 
;...................1,........................
		

/20178_063_0001.djvu

			41 


Bydgoszcz 


I(-L 


Kruczyîisld Fr. i Ska, sklad zooza 1 Kukkuk G., t3iklad kolonjalnv Oko- 
i pa8
y, Grunwaldzka 105 13 2
!....13 33 le, . Çi
n,!aldzka. 48 . . 
'. . . 962 
Kukhnslu, rntere.s bUdowilany" W-il- 
EUGEn HRU .. ü 
 ER , Z 0 D 1 K
;

I{N
i;

s
n
 ,P();
at, (Uf: .217 
. .. kup zboza 1 Zlemmakow, Poznan- 
P d 1 b ska 10 . . . . . . . . . . 8 57- 
Bydgoszcz, 0 0 Sna 4 1 Kuminek W., kupiec, Chodkiewicza 
Tel. 228. 44, parter . . . . . . . . .. 1289- 
Hurtownia i szlifiernia szkla 1 Kunicke Fr.
. Bydgos

 fabryka 
. £ drze,wa, UnJl Lube1skieJ 14. . *(790), 
1 abryka luster 31 t Kunicke W., Hermana FJ'ankego 9 772 
Kunterstein, hrowar, tow. ak<»., 
12 63 Bouvier R., GrudJzJ.
dz., filja Byd-- 
goszcz, Pomors'ka 35 . . . ... t 15 
1738 Kurland MaxymiIjan, dyr. Ul"Z
U 
'l'elegraficznego, pryw. h1iesz,k., 
fJluQ"osza 15 . . . . . . . . 538. 
11 Kurnik H., Dhlga 25 '. . 
 '. . 1585 , 
402 KURTZ KAROL, NAST., wlasc.. 
Petzold i Liermann, Specjalny 
289 sklad pierza i blawat6w, Poznan- 
ska 32. Tel. 1210. 


Krüger K., kupiec, Gda.Iiska 77. . 
Kruger O., fabryka mebli, Pomor- 
,&ka 10 . . . . . . . . . . 
KrzyrnÏllski, Dr. Illed., lekarz spe- 
cjalist,& w choroh. kobiec. i po- 
JozniCitwie, P-omorska 8 J. . . . 
Krzywiec A., inz., Met8,
owa fabry- 
ka, Blonia 8 . . . . . . . . 
Krzyzaniak Czestaw, dyrektor, 
GdaIiska 162. . . . . . . . 
Ksi
garnia Bydgoska, N. Giery;n:, 
Pl. Teatmlny 3 . . . . . . . *345 
Kubczak J., dr., lekarz, Mostowa 9 17 42 Kurz
rdlowski Stefan, kupiec, prze- 
Rube A., lekarz praktyczny}, Gd.an- mysJ.oWiec, Pr.omenada 42. . . 491 
ska 151. . . . . . . . . . 1840 Kusy P., Wie]kie Bartod-zieje, Ki- 
Kubiak B-cia, biuro handlo,we, Krôl. jQIWSka 23. 
 . . . . . . . 8 53 . 
.Jadwigi 4 ........ 7 85 Kl!szy
skl A., fahryka wytwor6w 
Kublicki-Piottuch T., kupieè, 81 , 0- 1 ehemlCznych, Dworcowa 89 . . 368 
wackiego 1 . . . . . . . . 6 81 Kuta WI., mlyn pal"0WY Czyik6w- 
Kucharczyt{ J., kupiec (w:ojazer), lm, Gmnwlailzka 10 . . . . . 285 
Korde,rls.ie
o 4 . . . . . . . 
\3 33 Kutschke A., GdaIiska 4 . . . . 11 01 
Kucharski A:, fabr. likiel.6w, Grun- Kutschke A
, kupiecl, JaggiellOIi- 
waHzka 108 . . . . . . . . 9 95 ska 22 . . . . . . . . . . 17 0'4 
Kucharski T., ruldernia i kmw1Îar- Kwiatkowski J., fa:bryka chemiczna) 
nia, Dluga 52 . . . . . . . 211 1 ToruIiska lS1 . . . . . . . S 50, 
Knczyîiski Br., sklad cygar i wyro- Kwieciiiski K., DworcOlWa 17 . . 810: 
Mw tytoniowycb, Dworcorwa 93 815 L. 
Kufel A., kupieç, w
giel, koks, ze- l , La
ura, T. z o. p., ksi
zk()woM 1"01- 
]a,zo i f\ztlIczne nawozy, KJ-akow- mcza, DWI01roowa 56 . . . . . 771 
ska 17, I. p. ....... 11 851 Lachmann "Mercedes", sklad -obu- 
Kufeld M.. kupiec, Jana Kazimie- J wia, MOiSltowa 2 . . . . . . 582 
rza 5. . . . . . . . . . . 16 01 "Lana", Posenscne Landesgeno-ssen- 
Kujawski K., interœ. kolonja1ny, schaftsbank i Landwirtschaft1i- 
Korde,ckiego 
7. . . . . . . 425 che Ha.uptstellf!, T. z o. p., towa- 
I{ujawski Win cent y, restauracja i rzystwo, Dworco'Wa 30, 1. . . ..291 
kawiarnia, Fordonska 1. . . . 1658 __ _ *3 
 


J 


" 


- .
:I  


................ ................. ..................................... ................ ............................. 
Is. SZULC. - Bydgoszczl 
! Dworcowa 63 B 28 Telefon 840 i9011 : 
": Hurtownia przyborow stolarskich i trumiennych- Fabryczny sklad krzesel. 
, 

....._...o.._.. ................. ............ ............ ....... ........ ......
 '" .. _.... '" .. 
..............:  OOOCOOOO()(\OOO(\OOOOMOOOOO( to\Oooor OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO O g 
i MORITZ 
EGACH ,.. 
YDGOSZ CZ I l 
8 HA ND EL SKOR 1 PRZYBOROW SZEWSKICH 
 
8 ULICA KOSCIELNA 12 B 100 TELEFON NR.1807 8 
8 8' 
.:. CC O()OCoo OC OOOC ooO(oo«OCooooO( O(,OCOCOCOCOOOC OCooOCoocOCOCOOOOOCOCOOOCOOooOOOCOOOOOOOOOOOCOOooOOOOOOOO.:!
 


'
 

 "T 
Iii 
., 
:
 

 ;
 i 
, ; , , \i l 
1'1' \ 
, 1: 
. !_'J
		

/20178_064_0001.djvu

			1. 


Bydgoszcz 


42 


Podoza..c:;ki J anusz, dryekt.()r Twa, 
1678 Gda:riska. 29 . . . . . . . . 
 35 
Lastig O., nast
p., wl A. PiliIiski, 
fabryka mm;-ztardy, biuro N owy 
Rynek 9 . . . . . . . . . .4 07 
Latte A., fabryka sera, Kordeckie- 
go 15 . . . . . . . . . . 11 08 
Lcibholz L., fabryka chem. E. 'Ve- 
gener, (tdanska 78. . . . . *(3 32) 
Leissner, dr. med., radca sanitarny, 
Sniadeckicl1 17 . . . . . . . 17 28 
Leistikow E., fabr. likier6w, Gdan- 
1 81 SIka 150 ......... 8 51 
Lekarz - dentysta, Stan. Gintyllo, 
1604 (choroby z
h6w, jam.y ustnej, 
s-ztuczne Z
b
T)
 godz. przyj
é ()Id 
6--9 gudz. wiecz., Konars.kiego 3 
*12 11 
Lemlœ H. E., sklad kolonj. i deli- 
La.SB-'et 66 katoB6w, Gdanska 47 a 
Towarzy
two Handlo
o - Przemyslowe L
i::f
zii

a
nj
 
 O
Iik
eTJ
a: 1687 
Sp. Akç. 15 
B)'dgoszcz Warszawa Lesman A., pfzedsta;mc:iel firmy 
m
.....


 Z . W d l''J',... . k 4 27 ,,Petow',, GdaIiska 12 . . . . 266 

Wl
 lffins 0 y, .LUruns a Less P., kupiec, Gdanska 134 . . t 64 
Ceg,ie
i
t. Wielkie Bartodzieje, Lewalldowicz K., fabryka ma81zyn 
Gcgxelma . . . . 
 . . . 9 49 i narz
dzi, Chwytowo 13 . . . 9 se 
'rartak Wiel
ie Bar-todzieje, For- I...ewandowski, dawn. dr. Aurel 
dûnska. . . . . .'. L . . *2 10 Kratz, drogerja;, Dluga 41 . . 3 11 
Wigura Witold'r.wi
edyrektoT.rr:o- 1 Lewand , ow , Skii , Janiak, fabryka pa'S- 
warzystwa 'W lelkle BartodZleJe, manterji "Pasamon", Zarz
, Gar- 
Polanka 1 . . . . . . . . . 

210 
!l-l'Y 28-29. . . . . . . . *1272 
,1 


1627 


>Landsmann M., pensjonat, Po:znan- 
ska5.......... 
Landwirtschaftliche HauptgeseU- 
sc
aft, T. z o. p., Oddzial zoo- 
zowy, tekstylny, maszynowy, 
DWOTcowa 30 . . . . *291,.374 
/ 'Landwirtschaftlicher Ein- u. Ver- 
kaufsverein, Sp. z. z o. p., G16- 
'W1llY kantoT, DWGrcmva 30, sklad 
Rielawk
, kierown. Brandt Otton *"1 00 
LalJge Br., nast., wl. R. Meist 8'f, 
handel zboLa. i m:}.ki, Zbozowy 
Rynek 7 . . . . . . . . . 
Lange D., fabr. mebli, W1kzak, 
ihl- 
borska 12 . . . . . . . . . 
Lange H., jun., szklarnia, opr. obra- 
z6w, Dworcowa 86. . . . . . 15 89 
,Langel' W., Pomor3ka 41. . . . 1061 


" 
Kfo u nas kupuie zaoszczçdza pieniildze! 


Najwi
kszy wybôr - najtansze ceny: 


Konfekcja m
ska i dIa chtopcow - Obuwie - Kon- 
fekcja damska i dIa dziewczqt - Kapelusze damskie 
JVlanufaktura - Towary krotkie - Firany - Dywany. 


1 ODDZIA.t MIAROWY 1 
!iJomKmfekqjjl1ft Tow. Akc. 
.. 


POZNAN 


BYDGOSZCZ 
Stary Rynek. 


GRUDZIJ\DZ 
B 18 


, t 

 


--
		

/20178_065_0001.djvu

			43 


Bydgoszcz 


L 


.LISEWSKI B., Fabr.. w6dek i Ii. LOOSE JAN H t . t ' , 
ki ,. d h ' T " 4 ' ur OWi1la owarow 
. erow eserowyc, SW. . rOJCf · k 1 · 1 h 1 . k P d 
'Tel 794 0 ODJa nyc , pa amla awy, 0- 
.. · wale 20.. Tel. 597. 


;Lewandowsld i Jal1iak, fabryka pas- 
manterji, Pla.c Teatralny 4, Ill. 1667 
,Lewandowski M., ageniury, Dwor- 
cowa 95 a . . . . . . . . . 8 2:1 
'Lewandowski R., wsp6lwl. Eami-sz 
E
J pienV'szorz
dny magazyn al1'- 
1-ykul6w m
skich i damskiüh, 
Gdanska 8 . . . . . . . .. 16 49 
Lewicki St., inzynjer, Unji Lubel- 
8kiej 14 a' ......... 1 78 
,Lewicki W., skl3d koIûnj. i de1ika- 
tes6w, Dworcowa 17. . . . . 
Lewin Harry, btawaty, Koociellla 10 
Leyser M.,' sklad 8k6r, Kuj'awska 
94............ 
Ubelta W., kupiec, Koscielna 1 . 
IJceum Dregerowej, PetersOlla 1 
',Liceum Handlowe Izby Przemyslo- 
wo-Handlowej w Bydgoszczy, No- 
wy Rynek 8 . . . . . . . . 447 
Linder J
, k;upieCj, Zl
ozowy Ry- 
nek 6 . . . .' . . . . . . 1 19 
',Linskei" 1., dr. med., Iekarz prakt. 
i akuszer, Dworco.wa 3, I. p. . . 
-Lipinski J., handel kolonjalny, 
Niediwiedzia 4 . . . . . . . 
Lipszyc Brada, handei sk6r, Snia- 
deckich 31 . . . . . . . . 
ten sr'wn, Sw. Tr6jcy 17 


LISIECKI J.., Blawaty, trykotaze, 
bielizna m
ska, damska i dziecl
.. 
ca, Niediwiedzia 8. Tel. 388. 


Lisiewiczowa M., wlasc. nieruc'no- 
m'oBei, 20 Stycznia ,10 . . . . 
'Lissowski Kazimierz, Gamma 2. . 
Lloyd Bydgoski, (Bromberger 
\ SchleppscbiUahrt), Tüw. Akc., 
Biuro gJ6wne}, BY'dgo8'z
z, Grodz- 
ka 28 . . ;. . . '., " . 4j 71, 4 72 
Cegiellli:1, (stacja lwlejowa L
g- 
nOWlo ... + ., . .. + . . *(44) 


Ekspedycja statk6w, BydgO:BZOZ, 
Grodzka 28 . . . . . . . . 2 59 
Fabryka maszyn i -sw{)zni:a (stacja 
kolejow3,! J{apu
cisko Male 1 21 
:Maj(tnorSé Sciersko (staeja kola- 
jOlWa V
gnowo) . . . . . . . *470 
l\iaj
tnosé Zimlle W;ody, (stacja 
kolejowa L
gnowo) . . . . *(470) 
Port i magazyny. (sta:cja kolejo- 
W1a Ka,puscisko Male) . . . . 2 61 
Tarta;k. (stacja kolejowa Kap:u- 
1334 scisko Male) ....... *44 
1682 1 nrieszk. pryw. naczelnego dyrek- 
1 tam,) 20 stycznia 5. . . . . '* 18 02 
17 9
 Loga. Stanislaw, Topacz, kupiec, 
1... KUJawska 7-8 . . . . . . . 342 
16401 . 
Loge Janus, Pod BlanlŒ.ml 15 1001 
Lahuert HernL, Bydgoska fahryka 
maszyn, Sp. Akc., J enerala Bema 
460, 461 
Lohse, sprzedaz tlenn cr. art.. t.echl1., 
D\voroorwa 3 . . . . . . . . 2 63 
1058 . 
1 Loosch R., wla.sc. Gross KamI, hur- 
112 towni-a towal.. kolol1j., Dworco- 
wa 9 .......... *128 
1642 Loose 1., hurt. to-wa,row kolonja1- 
1421 nych, .Jagiellonska 30 . . . . 220 


- Bernhard Lotz 1 
1 ----.w lir. P. Rosenfeld Nast. 97 
1 !2wary kolonjalne . - hurt i detal 
209 :Poznanska 8/9. - Telefon 168. 


 - 


Lübbers, Wojew6dl"ka, 7 . . . . 6 85 
Lucltwald W., nast
p., wI. Bohlke, 
w:inia;rnia., J agiellonBka 9 . . . * t 73 
Ludwig E., kupiee, Sniadec)kich 55 6 72 


1 FABRYKA KO NFEKCJI i.M
SKIEJ 
"INDUSTRIA ff- 
BYDGOSZCZ B2
 
ul. Kujawska nr.105/106 Telefon 17...47 
Specjalnosé: Od ziez robocza dia wszelk. zawodôw 
1 Dos;awy urz
dowe. 1 1 Dostawy urzt;dowe. ,  


L 

 


_ _ --==.-- - _ 
-----::: - ---
 -=
__ ___ _
 ___-r- _ -
._ 
--:_'=-

-_;:_


;
 
-:
- 

 ?

:;
 
 -


 G--:
 


 
z-=
		

/20178_066_0001.djvu

			L.M 


44 


. 


Bydgoszcz 


Fabryka draietek, 174 
masy marcypanowej, cukru 
pudrowego, czekolady i wy- Maschatscbek F., . h
 .. n
. . drzewa, 262: 
robôw cuKrowych Dworcowa 57 
Macial)zek, Gdanska 122 . . . . 6 08, 
PoznaÎls}{a 28 TeIefon 1670 Maciaszel{, kanc. a.d\v1ok., Gd an- 1016, 
I l ska 6 . . . . . . . . . . 
l\1aciejewski, mistrz rzeznicki, Szre- 12 84' 
H k L d 1 t.ery 1 Ossolinskich 7 . . . . . 
e n r V u n l\tac;ie
w
ld . Romat\ l1z.ezniCJtWO, 1780, 
- B d d · , NIedzWledZla 3 , . . .- . . . 

 U owa stu zlen Maciejewski St., Zduny 6 a . . 1445 
Sobieskiego 6, 15 TeJefon 249 Maciejewski W., ,!sp61
't. fy Ç;hu- 
d'Zi1iski i Ma.cieJewskl, GdanSlka 
1439;- 
146 . .' . . . . . . . .. . 
Maékowiak 81., 'kIupiec:, ."Plu
us".,. 
hurtownia w
gla g6rnoSlq,skiego, 
Chodkiewieza 42 . . . . . . *3 95, _ 
Mao-azyn Blawatôw, T. Ferber, bla- 619 , 

 -:atv. Gdaijska 28 . . . . . 
Magazyn Saski, wl. L. Malak., Mo- 
stowa 9 . . . . . . . . 
 42S 
Magistrat -- dyrekcja Gazowni.- 
1444 lokal propagandy gazu, Jaglel- 
louSika 14 . . . . . . . . . 7 84- 
1 84' Magi
trat ratusz, uI. J ezuicka 15 
, 6 00, 6 01, fj 02, 6 03, fi 04- 
1680 Magistrat, Urz
d budown. nadziem- 
nego, radca ID. 
?()wl. Rac;zkow- 6 '>L 
7 15 
ki,.T ana Ka.z:uI1lerza 4 
 
Maiwald P., artyk. budowl., GaI- 
bary 33 ......... 2 69' 
1117 


"Lukullus" 


Lund H., JUD., inzynier, Stary Ry- 
nek. 10 ......... 1482 
L 
Laganowski: R., .ai1'
hi:t-e.kt, Gdail- 
ska 102 . . . . . 1 39 
Lapka Ks., kosoi61 farny, Farna 4 
. *(221) 
Lasinski Dr., adwokat, To-rmiskra 1 1499 
Luczak W., sklad rzeznieki) Dlu- 
ga 4.q . . . . . . .' . . . 
Luczkowski i 2hilmwsld, 'nurt. han- 
deI kolonj., Dworcowa 70-71 . . 
Luczyk J., kawiarnia i cukiernia, 
Gdauska 15 . . . . . . . . 
Luczyk L., fabr. mebli, Jackowskie- 
go 33 .......... 
l-ysakowski Zdzislaw dr., dyrektor 
Zie.mskiego Banku Kredytowego, 
Henn. Frankego 2 . . . . . 
Lysli3wa F., mi3t.rz rzeznacki, Gar- 
brury 15. . . . . . . . . . 15 43 
M. 
MAASBERG 1 STAN GE, Hurto- 
wnia i komis materj
J6w opalo- 
wych i budowlanych, Pomorska 5. 
Tel. 900. 


. ; 


LEON MACHALINSKI 
Przedsl
biorstwo budowlane 
Gdanska 93 15 Telef. 878 


MAJEWSKI KAZIMIERZ, Mosto- 
wa 2. Tel. 1750. Kap21usze dam.., 
skie - Swetry - Trykotaze - 
Ponczochy. 


Majewski M., ozast. firmy Smosche- 
wer i Sk'a, Dwo!l.',cowa 31 b. . .(43t) 


l w APNIARNIA MIASTECZKO Sp:AkC. : 
Telefon 11 w Miasteczku D. Notecii\ (B 249) Telefon 11 
Fabryka wapna nawozowego i eksploatacja torfu. 


:...:. Poznaniu, ut Mickiewicza 33, pokôj 38 J. ptro. reJefon 62.66. 1 


l' 


<

V
?

M
_

 

 h 
::: 
 War5zuwski FDbryczny Sklud fornierow i Dykt, *- 
::: Listwy dekeracyjne - rzeiby do mebli - krzesla d
bowe i gzymsy do firanf
k ::: 
.;. N. Man
la - Byd2oSLC.Z - III 'ca Matejki 2 -# .;.., 
::: r6g Dworcowt-j .. Telefon 1055 i 793 
 B 107 ::: 

?

-
v

v


v


v

v


 


, ;,
		

/20178_067_0001.djvu

			. 


45 


Bydgoszcz 


M 


Matuszewsld i DurzyilSki, blawaty, 
17 12 Mosto'Wa 5 . . . . . . ,-. 13 72 
l\-1atusze\\'ski St., wl. hurt. droger., 
846 dawn. A Engelh.a,rd i Co., PifJ"w. 
mieszk., Zamojskiego 20 . . *(433) 
1318 Matuszewski T., sekret. Zjednoc,ze- 
nia w.oln. zwi
zk6w (Bydg. dom 
294 robotn.), Dolina 2 .... *(901) 
Matz Fr" kant. ag.-kom. zbyt. 
manuf., Piotra Skargi 6 . '. . . 7 31 
"Maxim", Burdajewic,z d. Ska, kiaba- 
}.et familijny, Mwrcinkowskiego 5 6 83 
1055 May Leon, zarzq.dca upadl., Plac 
'V o11.l0sci 1 . . . . . . . . 9 73 
Mazgaj H., fwbr. wyrob. cukrow. 
i marmel., Ci-es'Zko'Wskiego 7 . . t 4 10 
l\t
ka St., fabryka mebli, Grun- 
waldzka 94 . . . . 1310 
MeUer, restauracja, Plac Piastow- 
13 82 sk i 2. . . . . . . . . . . 11 63 
M ÉNARD RYSZARD, wl'asc. BRU.. 
773 NO GANSEN, Dluga 48. Tel. 50
 
Jubilerstwo, zegarki, towary 
zlot e i srebrne. 
Mensor H. i A veUis, dawn. Pink O.r 
hand. desek i drzewa budulc., 
SOiWÏ1iskîego 12-14 ..... *1 74 
"Merkur", fabl1'1ka bielizny, wl. H. 
1 88 1 Oohn,.J ana Kazimierza 1 . . . *325 
8 48 "Metalporcelana", wlasc. Kruzinùerz 
Okoniewski, magaz. wyrob. met&- 
1owyoh i galanteryjnych, porce- 
lana i t. d., Hermana Frankego 1 891 
Meyel1, dyr. eksp. tO\var., 20 Stycz- 
11 00 nia 20 r. Nr. 5 . . . . . . . 1267 
908 Meyer L., kapitalista, Grodztwo 24 1066 
Meyer Osw., dr. med., radca saiIlÏ- 
17 94 tarny, Gdailska 34 . . . . . 1568 
Meyer R., fabr. klapek dachoiW)'oh, 
MATECKI EDMUND, Welniany Gdanska 95 . . . . . . . . 1456 
Rynek 141.. Tel.. 908 i 14.. Meyer S
, sklad mebli, Weln. Ry- 
nek . . . . . . . . . . . 1 46 
l\'atbe!l F., Warszawska 19 ',.' .. 1053 1 Meyer, tart
k parowy, FordoIiska 
lt1ater]aly opalowe, M. Hrodzlllski, 60 .. . . . . . . . 
 l' . 
Sowinskiego 15. . . . . . . 1855 1 Meyer \V., fabryka klapek da.cbo- 
l'daUbes K., mistrz sto1arski, ibud. wych, Wiàehska 11 . . . . . 1488 
meb1i, Garbary 20 . . . . . . 8 76 Micbalsld K., wysylkowy inrtere.-s 
Matuszakowa J., - sklad cu'kr6w, cygar i papierosôw, Dworco:w-a 
Gdanska 20 . . . . . . . . 15 02/ 54, llaToznik sniadeokich . . . 9 24 
1 Ri e ebard ' Me " yer Fabryk
 gant _ 1 
' Tartak parowy i hande) drzewa 
BYDGOSZCZ \Vielkie Bartodzieje B 253 
ul. Gdanska 95 Telefon 14-56 Fordonska 60 Telefon 99 


l\fajewski Maks., kupiec, DWQ-TCO- 
wa 31 b . . . . . . . . . . 
Malczewscy A. i S., zaklad elektro- 
teehn., Dworcowa 31 b . . . . 
Malczewski, ks. dzieka.n, J agieUoil- 
!Sb 69 . . . . . . . . . . 
Malinowski K., dJ--7. KaJsy Chorych 
m. Bydgoszczy, KordecJdego 19 
l\Ialmberg Ivar, wicekonslÙ s'zwedz- 
ki, Piutra Skargi 6. . . . . *1900 
Matek Micbal, agent, Gdaitsk
 147 1183 
Manela M., fabr., skI. fom. t dykt., 
MaJtej.ki 2 , . . . . . . . . 
Mal1ela Naftali, kupiec, DWO'fcowa 
18 b . _ . . . . . . . . . . 7 93 
Marciniak i Roctawski, GdaIiska 93 878 
Marjatiski, Tartak bydgoski, Male 
Bartod'Zieje ........ *7 92 
l\-tarks F., dyr. banku 1 Bank. M. 
St-adthagen, T. A., Staszica 2 . 
Marynsld, lIr. med., lekarz chirurg. 
Pl. Teat.ralny 3 ...... 


MASELKOWSKI JERZY, dawn.. 
Baszyiiski, Ziemioplody, Herm.. 
Frankego 2.. Tel.. 188, 1447, pryw.. 
848.. 


Maselkowaki J., da/wn. L. BaszyIi- 
SikÏ., int.. zboz., Herrn. Frankego 2 
teR sam: Korde-Cikiego 34 a .". 
Maselkowski R., dyr. bodgo-skiej 1m- 
lei pow., dworze
 Berlinska 36 
*(1 95), 1 96 
Matecki Cz., hurtownia blaIWat,ôw, 
St.ary Rynek 28 . . . . . . 
ten srum, Welrâany Rynek -4 . 
Matecki Cz., kupiec, Ign. Pade. 
re"W1S:kiego ,13 ... . . . . 


99 


-- 
ai EDe SCHOEN 1 S-KA Il. 
Stary Rynek 7 BYDGOSZCZ Telef.: 768-187 
-DOM HANDLOWY- B 191 
Branzy Wlôllnistej, KonfeKcji i Bielizny. 
us1ug a fachowa r Ceny konkurencyjne
		

/20178_068_0001.djvu

			M 


Bydgoszcz 


46- 


Michal
ki \V., fa Ed. Scboen i Ska, 
Starr'y Rynek '1. . . . . *187, 768 
Miciitski K. i Ska, przybory rtapi- 
oo;rskie, wyro'by konopno-Iniane, 
GdaIiS!lrn 33 . . . . . . . . 728 
Mieczkowski T., inz.,. pryw. mie.azk., 
Polanka 4. . . . . . . . . 3 05 
Mi
dzynarodowa Agentura Dôbr 
,'polon,ja", wl. P. Westfalewski, 
Parkowa 3, gmach Hotelu pod 
Orlem ......... . 6 98 
Miejsl!., 
Gdanska 152 . . . . . . . . 4 24- 
"Minenva", fabr. o,buwia, Sigur-ski 
i Tuch\J!ski. Chrobrego 4-5 . . 11 73-, 
Mix E., fabryka myùla, Gdanska 
165 . . . . . . . . . t 11 
Mleczarnia M. Diethelm, Piot.ra 
Skargi 4 . . . . . . . . . *4 62- 
Mlawslm H., fabryka oCJtu, PO'znan- 
ska 17-18 . . . . . . . . . 9 23 
Mlynarczyk J., kupieo, Dluga 26 19 30- 


1350 
639 
238 
1138 MLYN PAROWY "CZYi:KoW- 
KOu, Wladyslaw Kuta. Tel 285. 


Mlyny Bydgoskie, Swoboda, Po- 
niecki i 
ka. :Menniea 9 . . 2 52, 2 56 
"Modes", wlasc. Marja Okonie,wlsika, 
magazyn wykwintnych kapeluszy 
damskicb, Hermana Frankego 1, 
tuz przy Brdzie . . . . . . . 11 98 
Mohr E., inspektor noweg{) omen- 
t.arza ewangelickiego .... ,19 12' 
Molenda J., dom produkt6w- kolon- 
jalnych, Sienkiewicza, r6g Zduny 7 64 
Molkerei-Bau-Gesellscbaft, T. z o. 
p., dawn. O. v. Meibom, DWQr- 
cowa 49 . . . . . . . . . 15 38 
Moller Gertrud, Sniac1eckich 43. 5- 
Montan-Vertrieb, 
p. z o. o., filja w 
Bydgoszczy, hurtownia zel3.iZa, 
Ko-pernika ...... 5 OQ, 58f 
Montowski J., elr. med., lekal'Z, spe- 
cjalist.a chor6b chirurgicznych i 
kobiecych, Dluga 23. . . . . 967 
Morawski St., adwokat, Sniadeckic:h 
52 a, II. p. . . . . . . . . 
 61 
Morgenstern i Stoitisld, burt-ownia 
:towar6w lokciowych, Dworoo,wa 
88 . . . _ . . . . . . . . 171' 


£.........5...._............_....___._............_....................II...................-...-i 
Ë M Y D 'Ii 0 M 1 X ft jest najlepsze i najta.n- i 
: tt L sze m\ldlo do prama. t 
: J Il 
5 M 1 X 1 N " jest najlepszy i najtanszy proszek i 
: tt mydlany. - B 150 :1 
. . 
. . 
_................................._......... .....c ............_............................-....-.. 


KLINIKA 
prywatna chirurgiczno-gineKolegiczna z oddzialem dia poloznic 
Dra. med. J E R Z EGO G LIN SKI EGO B 141 
Oddzielne pokoje z calodziennem utrzymaniem. Nowoczesne urzé}dzenia. 
\11. 20 Stycznia 34 B Y D G 0 5 Z C Z Telefon: 882 1 


'. 


;!l 


'1 i
		

/20178_069_0001.djvu

			41 


Bydgoszcz 


"" 


M.II' 


Morgenstel11 K., kupiecJ, 20 Styœ- Najdul W., fabr. cukierk6w i CJZe- 
nia 20 r. Nr. 29 . . . . . . 11 97 k-olady, Dwo,rcowa 65 .. 17 32: 
Mrozinski M., restaura
ja, Zygm. Nalaskow
ld, KoUq,taja 11. 937 
AUgUJSita 21 . . . . . . . . 225 Namysl A., wt firmy "Ceres", Ign. 
Mr6z A., hurt. wyro-b. tytoniow., Paderew.skiego 32 . . . . . .. 12 90 
Sw. Tr6jcy 5 . . . . . . . 1067 
_ NASIADEK, Cukiernia, Jagiellon- 
MUHI:STEIH. W ALDEMAl!, mody ska 14.. Tel.. 272.. Specjalny wy- 
mçskle na mlarç, ul. Gdanska 150 1 piek suchark6w dIa dzieci i cho- 
Tel. 1355. rych.. 
Muhs 1., restaurator, Pom()rBka 44 1483 Nasz Sklep, Ska Akc., oddzial w 
Müller W., fa1)ryka pas6w transm., Byrlg()szczy. hmt. sklad papiew 

:-;c:

hnt,
zn
, . 
p
'rt. o!ei: 6 88 N
\
:::Ji 
:
.s

a::
:u::y ;ol
 1024 
Murach dr. i Sawicki, adw()kaci, 15 41 ne, Sniaderkich 52 a . . . . . 667 
Gdaflska 1 . . . . . . . . N eitzke Bcia, sklacl cygar r tytoni, 
Musial Zygm., dyr. Îirmy 
Polonja", 1530 Pl. Teatralny 4 . . . .'. . . 80s 
Gdaflska 23 . . . . . . . . Nest T., ksi
zkowy, Grodztwo 30 1064 
"Mu8Ïca", Wlkp. dom instrument6w Neubauer i Ska, fabr. maszyn, Ja- 
muzyc;znych, wl. Brac.i:a Sokolo- g-iellmiska 35 c . . . . . . . 1 63-, 
wscy" JagielIoIiska 75 . . . *1817 Neugebauer G., dr. med., specjal. 

ftlsolf Ju!., T. z o. p., handel ze- '3Ikuszerjl d gynok(}logji
 Plete.r- 
laza, Gdanska 6 . . . . .. 26 f,ona 15 .... . . . . . 8 98: 
N'l"uhoU-Ley, Gdai1ska 34 1056- 
MUSSMANN H.. L.. 1 SYN, War- Neuhoff-Ley R., ba.ron, obywatel 
szawska ,Fabryka Fornierow, ul.. zicmski, Krakowska 2'31 .. . . 1754 
Dworcowa 57.. Tel.. 320.. 


. NEUMANN 1 KNITTER. Sklad 
Myszlmwski J., drogerj.a Centralna, zelaza, narzçdzi i sprz
t6w ku- 
81. Rynek 5-6, mieszk. Gdaœka chennych, Stary Rynek.. Tel.. 141.. 
-48 . . . . . . . . . . . .. 12 40 , 
Neyman K., miesz.k. pryw., Pade- 
l'ewsldeg-o 6 . . . . . . . . 11 11: 
Nieé Dr. M. i Dr. Z. Szwaykowski, 
1377 adwokaci, Gdanska 18 . . . . *880: 
1434 Niedbalski Czeslaw,. Slklad zelaza 
i sprzQt6w kuchennych, MostOtwa 
10 66 11 ... 
 . . . . . . . t!i 7& 


N. 
JtJaake P., przedstawicielstwo ZaMa- 
4lôw Akumulatorowych, Blonia 7 
Nagel St., skIait cygar, Dluga 1 . 
Najdrowslü B., mistrz si-odlar-ski, 
Dworcowa. 11., I. . . . . 


. 


.s.... 
9,e-« 


poiska """'0 
"',,
 
towarow krôtkich 
4t 
ponczoch - trykotaiy - nici itd. 


r' 
1 


" 
MORGENSTERN & STOINSKI 
BYDGOSZCZ,. DWORCOWA 88 TELEFON 1713. 
B9' 


Wejscie z Gama 


f -
ORô
MiN N
 
Hurtownia papieru - Drullarnia - Introligatornia 
Telefon nr. 570 BYDGOSZCZ sI. Gdanska nr. 6 B 14 

 , c:hni c:zne przybory rysGnKowe - Maszyny biurowe - Meble hiurowe. l. 

 R
1!8110B"OH

3tK
Q
B
5*
.Q
5*

... 


; 
,. ! 


.; 


, 1 
"P:
		

/20178_070_0001.djvu

			Il.0 


Bydgoszcz 


48 


Niedbalski Florjan, samo-chody, Ja- 
giellonska 56. . . . . . . . 14 70 
Nied7.ielski E., fahryka wôd mineraI- 
nych. Sienkiewicza 6. . . . . 1219 
_P9' w. mieszk., K wiatowa 9 . . 609 
NIEFELDT OTTO, Blacharstwo i 

 nstalacja, Garbary 31. Tel. 17-01. 
Niemira, pulkownik d-ca 15 p. a. p. 
Wlkp., Gdanska 76 . . . . . 
Niestrawski L., budowniczy, Jagiel- 
lonska 74 ........ 
Niewitecki-Auto, w3trSztaty repara- 
cyjne samochod6w
 GdaD,ska 59 
Nikolay dr. St., adwokaf:4, Welnia. 
ny Rynek 1 . . . . . . . . 
Nijakowsld W., z:Lklad biacbarBko- 
ins.taJ-acyjny, Gdanska 86 . . . 
Nordmann K., skla1. papie-ro, Gdan- 
ska 6. . . . . . . . . . . 
Nilmlay Dr. St., adwokat, Pade. 
reWi3ldego 32 . . 4 . . . \ 
Nowacki P., fabr. maszyn, Rycer- 
ska 6 . . . . . . . . . . 
Nowak T., fabr. maszyn, budowa 
aparat6w i urz¥l!zen transport., 
Gamma6... ... ... 
Now
k A., nandel piwa i opalu, 
Wi:lenska 5 . . . . . . . . 
Nowak T., nadinzynier, biuro inzv- 
niersk.ie, 20 Stycznia 20 r. Nr."3 
;'Nowe Tory", kBi
gRirnia wysylko- 
wa, Ossoliiriskich 12 . . . . . *27 
Nowicki L., kupiec, OieszkoWlslcie- 
go3.......... 
Nowinski A., lekarz, Siowackiego 2 


o. 
()barsld J., kapitalista, Sniadeckich 
::?5, II. p. . . . . . . . . . 
Obniski dr. M., ppulk., choroby 
wewn., KoU:ttaja 5. . . . . . 
."Obrot", wl. J!". Lewin, hurle tow. 
lokciowych oraz skôr gotowych, 
Podwale 20 . . . 
-oddzial . A
cbiwum' Pa6stw
w;g
 
Poznansklego w Bydg-oszczy, 
Dworcowa 29 . . . . . . . 


Oddzial Egzekucyjny, N-owy Ry- 
nek 1 . . . . . . . . .. n 
Odprawa Celna. na dworcu towar. '1 46 
Oficer placu, JagielloD!Ska 77 . . 2004 
Ognisko, (gosp. \V. Fijolka), dom 
Tow. Polskjc!h Robotnikôw Ka- 
tolickich, Jagiellonsika 71 ., . . 13 84 
Og61na miejscowa Kasa Chorych, 
na pow. wiejski, Jag.ieJ.1onska 12 951 
12 95 Ogorkowski St., inwalida, k1osk, 
Gdans.ka 161 .... 19 31 
1020 Ogrôd Patzera, wl. E. Backer, Sw. 
TrôjeJ" 8-9 . . . . . '. . . *280 
Ohlhoff Fr., w flrmie F. Ziegleil' , 
628 i Ska, 20 S,tycznia 20 r. NI'. 30 . *(24) 
8 35 "OIŒzja", dom handl.-komis., Dwor- 
c,owa 19 . . . . . . . . . 1341 
629 Oklitz \V., sklad maszyn do pisania. 
i artykuly biurowe, wal'sZJtat re- 
5 '101 p-a1racyjny, Jagiellon.ska 13. . . 207 
1 Okoniewsld Stefan, ziemioplody, Îch 
przetwory, sztuczne n3.lwozy, w
- 
11 16 gle i t. d., Gdailska 34 *2,48, *1249 
9 10 Ol11nischinski P., zast
pca. firmy 
Reschop, Kordeckiego 2. . . . 8 4'1 
Oplawiec, letnisko kasy chol1J-ch w 
Byclgoszczy . . . . . . . . 2 93 
8 81 1 Orchow'ski A., doradca prawa, Po- 
l i z.nalliska 5 ........ t 1 46 
382 "Or!amda", S. Stawiilski, Koscius,z- 
Id 13 .......... *8 93 
1550 Orlinski Fr., nast. skla.d piwa i fa,. 
bryka wôd mineralnych, Bernar- 
dyris.ka 10 . . . . . . . . . 1549 
OrrnanowI<;ki Fr., hurtow. oyga.r, 
:
 

 ï
Pier
s.. i. t:rto
i,. J.ag
eH
n
k
 192 

 
Oser D., wlasc. L. Gerber, bandei 
zboza, ,paszy i 8ztUC.Z. naw'Olzy, 
1234 Gdailska 20 . . . . . . . . .576 
Osinsld J. i Ska, fabr. meibli Joow 
szyk3il'Skich, Nakielska 14 . 
Osmiatowska, Dworcowa 18 . 
Ost J., SpI. Komand. Sped. i zegIu- 
ga, 'zabt. wsze.lk.. transport6w 
krajowych i zagran., zak.up i 
sprzedaz mat e r,j. opal. i produk- 
tow rolll., Hermana Frallkego 9 t 53 


1220 


14 '16 
623 


1773 
6631 w:oïillTZ-:-BYDifôSicZ) 
1 Maszyoy do pisanla -Irtlkuly biurowe - Warsztat reperaeyjoy 1 

 Telefon 207 Jagiellonska nr. 13 , Zal. 1886. B 25 , 
....
_.IIr.=-._..:.......-=-._..;:_IIr.=-..._OP=.... n 
"=,,,,,,.,._..---
_,,.,,.,,:_.,,_=._, 


1 !'; 


1................ .101..1: ..=-.a.................... ....-.... ....... d.... ......................... .............1.:............: 
i STEFAN OKONIEWSKI - BYDGOSZCZ i 
-: Ziemioplo'dy - Ich przetwory - Nasiona - Sztuczne nawozy - W
gle itp. 5 
: . 
: Telefony 248 i 1249 - Skrzynka poczt.112 - Adres telegr. .,Orgo-Bydgoszcz" ; 
i ZAKUP ULICA GDANSKA NR. 34 [B 108] SPRZEDAi Ë 
=-.......... .................................................................... ........................:
		

/20178_071_0001.djvu

			49 


Bydgo
zcz 


o-p 


O
trowski J
, dyrektor, Gdanska Patistwowe nadlesnietwo, Jachcice, 
19, TII. p. . . . . . . . . . *4 49 Poniatowskiego. 11-12 . . . . 331 
"Oswa", fwbryka ply1t klejol1y:ûh, Panstwowy Instytut Rolniezy, prof. 
Sp. A,kc., Kapuscisko Male 59 dl'. K. Basgalik, oclc1z. chorob 
OZlnmski W., handei w
g>la i drze- ros1innych, Zacisze 8 . *401, *669 
wa, Rycerska.1, . . . . . . 19 
12 Panstwowy Urz
d Budownietwa Me- 
lioraeyjnego, .Jagiellonska 21. . 485 
Pardon R., Ûemioplod}r, Piotra 
P. Skargi 2 . . . . . . . . . 18 19 
"Pacifie", Sp. Akc., dyr, O. Bock,. "Par", Polska Ajeneja Reklamy. 
fab!"Vka llrzadzen biW"ow. w Ko- DWJrcol\va 72. . . . . . . . 7 21 
l'onôwie, GdaIisklt 41\ . . . . 1228 Paruszewski Br., mechaniczn:a' fa- 
Pacynsld T., tartak i sklad d.r:zewa, bryka siatek dmcianych, Zbozo- 
Sw. Tr6jcy 6 a ... -. . . 1052 wy Rynek 9 . . . . . . . *1270 
Pakentreger W., d
wn. E. Le.se- "Pasamon"
 fab
. p.J1'8mant., Le- 
mann, fabr. szc7..0tek i pend'Zll, wa:ndowski A. .Taniak, Za!fz
d, 
Koscielna 5 . . . . . . . *1049 Garbary 2.8-29 . . . _ . . *1272 
pryw. mieszk., K.i)sciclna 4 . *(1049) Paszke O., Sie-radzka 11 . 
 .. 23 
"Palatine", Pol.-Amer. Torw. handl., Patalong K., sJdad hielizny i galan- 
s. z o. p. w \Varsz3..wie, oddz. w tel.ji, SzpitaJna 2 . . . . . . 11 10 
Bydg., Dluga 37 . . . . . . 13 43 P
tscbke P., miesz-k. pl'Yw. Chod- 
Palkowski Ks., Kordeckiego 2, III 1569 kiewieza 37 . . . . . . . . 1524 
Pampneh, Za-eisze 5 . . . . . . 666 Patzera ogr6d koncertowy, wI. E. 
Pansegrau Bracia, chem. fabl'yka. m'camr, Sw. Tr6jcy 8-9 . . . *.280 
"Nigl'in", Nowy Rynek 10 . . . 183, Pauls C., dawn. Benno Thiele, dom 
Paiistwowa fabryka wyrobôw tytu- konfeJmyjny i mod, Stary Ry- 
niowych, Dwol'co,wa 44. . . . 236 ne.k 8. . . . . . . . . . 1781 
Panstwowa Inspekeja iBudowlana, Pauly E., Ajentura .Jeneralna Tow. 
JagielloÙska 21, gmach '¥oje- Ubezp. w Pozna.niu "Vesta".. 
w6dztwa, pok6j 96. . . . . . 766 Gdall&ka 134 I. . . . . . . . 1367 _ 
Panstwowa Inspelœja Pracy 55 ob- Pawlowski J., ?-gentury, d'omo kom1s., 
wodn, ,JagielloIiska 21, gma:eh wo- Kr6l. JadWlgi 11 . . . . . . 1850 
jew6dzt.W
1, pok. 87 . . . . . 381 Peitsch A., inz. dyr. bud., oddzi,tl 
Panstwowa lrasa skarbowa, Jagiel- To,w. Assek i Rensseoc i Vesta 
l-oilska 21 . . . . . . . . . 9 86 w Poznaniu, 
Lokietka 5. . . . ,4 14 
Panstwowa srednia szkola rolnieza, Pepl hi ski J., fabl-yka pa.ut.ofli, 
BemardvIiska 7 ...... 324 Chw:f1towo 17 . . . . . . . 1018 
Paiistwowà Szkola Art. '- przem. Peterson Fr., \vl. cegielni i mly.n6w, 
drzew., Sw. Tr6jcy 11 . . . . *4 19 Okole, l\HyIiska 3 ..... 81 
Panstwowa Szkola Przem., (dyrek- "Pet ow ", Po1slde Tow. w
glowe, 
e-ja), Chwytowo 12 . . . . .. 11 93 Sp. z o. p.. hmtowny handel w
- 
Panstwowe lesnictwo, Osowa GO11\. t 13 gla, Grabianows-ki St. & Ska, 
Panstwowe lesnietwo, Bo.eia.nowo 1221 DwcJcowa 66. . .- . . . . *(912) 
Panstwowe lesnietwo, Czyzk6wko 1271 "Petow", PoI!Skie Tow. w
glo-wl1, 
Pan8twowe lesnietwo, Jas.iniec . 1217 El-. Z o. p., przed!staw. A. Les- 
Panstwowe nadlesnictwo, Bartodz.ie- man, l.uroownia w
gla i koksu, 
je w Byd
'oS\zc.zy,. Jagiell.ollska ]gu. h.l'erewskiego 83 . 321 
2t, pok6j 20 
 . . . . . . . 3 92 skladnica, de't. sprzeda.z w
gl2t, 
Panstwbwe lesnietwo, Zacisze 12 32 R tU.law_-cka . :) 78 


Tow. "OLEUMU SP.ZO.:l 
ODDZIAf, w BYDGOSZCZY B 125 
ut Na Groby 8-10 Repr. BRONISf,. ZAHIARA Te1efon 14-78 
, Organizacja krajowej sprzedazy Produkt6w Naftowych 
KONCERNU "PREM 1 ER" 
. Rafinerje: "TRZEBINIA", "DROS", "PECZENIZVN".. 


- 


4
		

/20178_072_0001.djvu

			,.",- 


-
. 


" 


+ 
l ' 
1 


p 


Bydgoszcz 


-
. 


50 


PETRYKOWSKI WIKTOR, Tar-1 Piecek J., inz., da':"l1. Goertz i B
u- 
tak i bande} drzewa, Fabryka ob- j mann, wa
sztat l magazyn, PliO- 
r6bki drzewa, ul. Garbarv 21/22' 1 P . tra Ska B J gl d 9 k . h . . t . : . f . 15 75 
T 1 1373 "lcrwsza y gos a ur owma p- 
e - - wa, wl. P. Welc i SIm, Wilen- 
1 5 ' 3
 
PFEFFERKORN OTTO Art st _ .s Œ, 
 . . . . ... . .:. 
.: '. 
" . y y PlerW8za laoryl\:a olntc mebh, bl€iJ.1- 
czna wystawa urz
dzen mleszka- kie'\1ricza ,14. . . . . . . . 1 65 
nio
ych, Dworcowa 94. Fabry- Pietrzali; E., Ign. Paderewskiego 13 *17 24 
k,a 1 Ekspedycja: Podolslta 3. T et Pietschmann J., fabr. papy i malt,. 
432 i 331_ oud,owl.. Grudzi
dzka 7-11 .. 82 
, Pietsch R., kupiec, Krôl. Jadwigi 
Philipp KaroI, ra.dca poczto-wy. " 532 1 15 . . . . . . . . . . . 1155 
pryw. mieszk.. Cicha 14 . . . 613 Pilaczyti.ski J., specjalny magazyn 
"PIABA
IA", Fabryka szezotek wypJaw, Gù
Ùs
a 163 (gma,eh 814 . " , 
· d 1 . P d 23/25 T } notel pod Odem) . . . . . . 
1 p
n Z 1, romena a - e. Pilaczyti.ski J., kupie,c, Kosci€lna 1 1082 " 
22 1 133. Pilhiski A., dai\vn. O. Lastig, fabr. 
. .. musztarcly i oleju, biur-o
 N ow
r 
PIECEK J.., ul.. Plotra Skargl 9 1 Hynek 9. . . . . . . . . 114 07 
Dworcowa 18 c. Tel. 573, 406, Pilhlski A., dalwlIl. o.
 Lastig, dom. ' 
917" Centralne ogrze'wania, wo- .!Jandl.-przemysl., 
 owy, . Rynek 
 *,401 . 
d · ." d .. . f Pdtz Cz., sklad dehkatesow, p1.ae 
OC1i!gl 1 urzi! zenla saDI arne.. Teatralny
 Jagieil:oIiska 18 . . 955 
P' hl. K . l . h . Pink O. Nast., wlasc. H. Mensor 
'lec oe U -.,," WYWl!1( OWlll£t an:", . i A veUis, han-Œel drzewa, Sowin- - 
, dlowa, lheszkowsklego 3 . . ?j('(1 25) 1 .sMego 12-11. .. . . 
 . . ... t 74 : 
PIECHOCKI TYTUS _ Fo-tograf,. P!ot
ow:ki F., restauracja, Weln. ," :': 
Gd " k 143 T 1 i 12 86 1 RJ nek 9. . . . . . . . . 1672" 
, ans a. . e e on 
,_ 1 Piotrowski Jan, dyr. fabryki kOll- 
Piechoc1d \V., samochodr, Nad ,1 serw mi

mych, T. A.
 20 Styc:z.- , 
Portem 2. . ... . . . . . 10191 ni:!. 20 r. nr. 32. . . . . . . 17 27 


.DaD
a
_DD
DDDI
D
_D
aDD
D__ 
D a
 
. = J. . PIETSCHMANN - BYDGOSZCZ _..... 
D Telefon 82. Grudziildzka 11 11 . Telefon 82. 
 D'. 
; Najstarsza w Poisce fabryka tektury na dachY, ; ,: 
a Destylacja smoly. - Przedsi
biorstwo pokrywania. dach6w. D: 
D Wykonywanie wszelkich prac dachowych. ,.... W
gle..... a,: 
a B 105 D' 
DD
Da


Da_
ala
a
aa_GGGaa
 


B 142 


- 

---,-

-
 


I F. PALERMO " T FABRYKA!KtJSITARDY. "- 
Irma " . Z o. p. PozDaii,
Szew5Ka 7. 
LTel.:3804.
		

/20178_073_0001.djvu

			1 


8ydgoS2é& 


p 


Piotrowski WI., wsp6hv1. firmy 1 
Kaczmarek i :BiotroWlSki, Szpi- 1 
t8,]na g . . . . . . . . .. 1413 
Plotrow8ki W., przedstaWlicielstwo 1 
ZakJad6w Przemysl. WinkelhalU- 
sen. T. A., Dworcowa 89. . . 1239 1 
Piotrowski W., przedSitmciel za- 1 
Jdad6w przemysl. WiÏinikeIhoosen, Poéwiardowski Stanistaw, Zamoj- 
T. A., Gdanska .88 . . . ... 10 51 .skiego 23. . . . . . . . '. (1265) 
Pi6rek Dr. 
ed., .ta-jny radca sanl- 15 08 Poczekaj WI., dyrektor ba.nku, 
i1:amy, JagmUofiska 8 . . : . Poniatowskiego 18. . . . . . 1596 
Piskorski Czeslaw, bank..owleJC, Podczaski Janusz" dyrektol' Tow. 
GdanSika 31-32 I. . . . . . . 13 27 1 "Lasmet", G-danska 29 . . . ... t 35 
Pliak 1 Ska, fabryk.a '\V-yT. drzew- Podoski radiea miejski, Pomorska 5 633 
nych, Zduny 1.8. . . . ... . 353 1 PojuroU:ski A., chemiczna fabryb 
..Phltus
', hurtowrua wflgla. go
o- 1 pokostu i terpentyny, Libelta 10 3 12 
é14 s klego, wl. St. Maé
o,!Iak Pokora R., rzezDlictwo, Dh1ga 14 . 1643 
i Fr. Mlynarczyk, Ohodluew1C'za Pola odciekowe w Sciersku. . . 16 54 
42. . . . . . . 0 . . . . *3 95 Polczester" wl. M. G. O p atow8k1 
iM ..A ° . " , 
Poéwiardowsk ., S't\..lZla pOWila- i D. Lebennan, magazym. konfek. 
towy, $niadeckich 21 . . .. 4 m
8kiej. damskiej i dzielCÏ
j
 
Poéwlardowski Stanislaw, fabryka StaTy Rvnek 16-17. . . . . . 976 
ibielizny, K05riu3zki 54. 0 . . 17 77 f ,'polon", , fabryka l,a,mp zarowych 
.- Poéwi
dowsld, St. i Ska, hUIt tOiW. 1 elekt.r., i

: 
. :F.undament, Dr. 
lokcJJowych, Dl uga 2'6, . o.. . 1062 , E. 'Vannmsk1ego 9 . . . . *16 46 
. 
 "Polonja", sp61ka Sipozy,wc6w, Sp. 
1 Wt.ADYStAW POCZEKAJ 1 GIZ
i
 
1
i
. . . . *31 
l Dom EkspedycYiny . Transport Grzybowska St., PoznanSika 22 ° .31 
mebli . Handel wszelkich mate- 1 .Polonja" piekarnia, POID-ol"8ka , 89 :J 28 ' 
rjal6w opalowych " Zef. 1869 r. :
Polonja"; wl. St. Gie1da, f.ilja l., , 
ul. PomorsKa 38 Telefon 65 1 )falùoTska 1. . . . .'. . . 964 
- 

 GOMSKA 143 BYDGOSZCZ TELEFON 1286 

 Pierwszorzçdny zaklad fotograficzny wykonuje 

 wszelkie zdjf;cia 
TECHNICZNE . PRZEMYSI:.OWE - ARCHI- 
TEKTURY .. MAGNESOWE - SPORTOWE itd. 
SPECJALNOSé: 


poelTARnlA 
Powozy do sluh6w i karawany 
Grodzka 4 Telefon 436 


- 


. 1< j ' 
.
 : 
Î; 
\1 l, 
 


.' 

.
 


11  ' 
, 1 1 


!' : 
, 1 r 
il' 


4- 


\) 
., ,
		

/20178_074_0001.djvu

			p 


--- 


Bydgoszcz 


52 


................ ........._..... ................ .....m.......... _..................1.... illi........Ii.. ...... 
a ' 
» 
il 
1 
. 
i 
:& 
! 


. 
.. 
ii 
ii 
1 
i 
. 
. 
i 
... 
ii 
: 
il 
i 
Ii 
1 
iii. 
i 
1 
= 
; 
: 
Ii 
Ii 
= 
. 
J 
= 
Il 
: 
! 
: 
Il 
= 
. 
. 
.. 

 
i 
= 
. 
i 
t 
10 

 
Îi 
i 
. 
ÎI 
. 
: 
. 
. 
5 
. 
: 
. 
. 
. 
i 
: 
» 
Ii 
.. 
Îi 
.. 
: 
. 
.. 
. 
i 
= 
! 
. 
i 
: 
. 
i 
.. 
-II 
il 
i 
! B
 
1......,......... ...II..
 ......... ................-..............'.. ............ .... ............ .........." 


Il 
Il 
10 
10 
Ii 
Il 
Il 
1 
10 
= 
= 
. 
10 
10 
i 
Il 
1 
.. 


. 


, t 


@ 


! 
i 
i 
: 
= 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
.' . 
. : 
: 
. 
: 
. 
. 
'1
		

/20178_075_0001.djvu

			2 


53 


Bydgoszcz 


p, 


"Polon", Sp. Akc.dla przemy.slu Pomorska fabryl{a bielizny, Ka- 
handlu, plae TeaitraIny 4 . 7 29 mieIiski i Ditmiller, jawna sp61ka 
,.Poloxford", wl. K,ana'" sklad bla- handlowa, fabr. bielizny 'Wszelk. 
' W8Jto:W, Dworcowa 19 . . . . 14 17 rodzaju, Zduny 17 . . . . . 1631 
.,Polrux", wI. Jan Rux, interes tow. Pomorskie Zaklady Graficzne, eyn- 
" lwlonj., spoi. i kom., Poznan- kografja, Gdanska 136 w podw. fi 86 
s.Jm 1,. . . . . . . . . . 13 03 Pomerenke M., bednarz, Dwor- 
Poiska ,Agencja TeIegr
ficzna (P. COi\va 14 . . . . . . . . . 9 13 
A. T.), 'Vydz.ial prasiÛwy, P:rezy- Ponscbke Fr., radca: pocZltowy, pry- 
rljum Rady :Minj.strôw, Hw. Trôj- W!atne miesZik., Sw. Tr6Jcy 6. . 551 
cy 12b 1. . . . . . . . . . 15 74/ Posensche Landesgenossenschafts- 
PoIsl{a fabryka gazomferzy, JagieI- banl{ "Lana", Bp. z. z o. o., 
Ions-ka 32. . . . . . . . . 958 bank, Gdansl\:a 1;32 . *291, *374, 373 
PoIska hurtownia papieru, A. Miller, Potocki dl'. 8., a{
wvkat, biJuro, 
G d '1 151 -*- 9 72 Dworco.wa 2. . . . . .. 18 56 
.anS!
m .. ...... "¥ Powiatowa Komenda Policji Pan- 
Polska hnrto,wma sk(,r, Sp. z o. p., 1 stwowej, Slowackiego 3. . . . 659 
h:m.lel S.]Wf, Dluga 31 . . . . 1084 i Powiatowa' Romenda Uzupelnieti, 
Poiska spôlka al{cyjna "Kauczuk", 1 Gen. Berna: . . . . . . . . 2029 
Bydg. fa.1Jr. wytob. gumowych. 1 Powiatowy Urz
d Ziemsld, DWOT- 
Czersk Pol
!ki . . . . . . . 8131 cowa 29 
 . . . . . . . . 11 3{) 
PoIska wytwornia chemiczna, B. 1 Powszechyny ZWÎQzek Pracodaw- 
Zielinsld i Ska, "\" arszawa, kiero- 1 côw, zw. zarejestr., Chrobrego '2 6 60 
. w1l1ik Ign. RU0iiH;ki, Litewska 2 *1200' , ; Poznanski Bank Z , iemian, T. A., 
Poiski Bank Krajowy, fHj.a, w Byd- Od:d:zial w RydgOiszezy, Gdali- 
' g-OtSZCiZY, Dworcowa 88 . 1207, 1208 1 ska' 165 '. . . . . *3 10 1329 
Polsld Bank Parcetacyjny, JagieJ- 1 odrclz. bankowy, Gdanska 165 *(310) 
liOnska 54, centrruJa pol:}c:zy: ,1 oddz. roln.-handl., Gc1anska 165 *(3 10) 
a) z wydizialem hankowyrl1 ' 1 P(>Iznanslde Stow , . dozoru nad kot- , 
b) z wyd'zialem p'wl'celacyjny:m 1 lam
 parowymi, ad,ms tegr. "Ko- 
B c)z wydzialem handIowym. 1 Hyt:" Krôl. Jadwigi 19. . . . 270 
d) 1, wydzialcm J, dyrektor Sta.n. ' 1 . Pozuanskie Tow. strzeZenia z o. p., 
. Samolms.ki . . Batbrego 4 I. . '. . . . . . 1307 
e) z wyc1zialern II, dyrektor W. ! "Praga Automobile", skladll. samo--- 
Szczepankiewie,z . . . . "13 4C 1 chod., Gd.ai1ska 19 . . .'. . 1274 
Polus ,A., Pomorskà 40. . . . . 7 33 1 Preuss H., rnkarnia1. Rupi-eniœ, 
,
Pomera", B. Pomerenl{e, pl. Po- 1 Si{'rad7.ka 1R. . . . . . . . 4 34 
z,nail.8ki 3 . . . . . 15 72 1 Preuss i Wolff, bandel koni, Dwor- 
Pomorska centraIa skôr, wI. WI. 1 eowa ,17 . . . . . . . . . 3 55 
",' ._
Vll1darcz
k, Dluga 45 . . .. 51 ' Preuss 
t., kUfJiec, DwofC.'owa .t8d .' 1760 


Poznanski Bailk"Ziemian'S.l 


1 
- 
:::::=-- 
PREUSS 1 WOLFF, BYDGOSZCZ 1 
Dworcowa nr. 47 ';' B 120 ' Telefon nr. 355 
HANDEL KO,., - PFERDEHANDLUNG 
Najstarsze przedsi
biorstwo w rniejscu. 1 Di:\s alteste Unternehmen am Platze. 
-- .- 


Centrala: Poznafi 
Oddzial w Bydgoszczy - ul. Gdanska 165 
T
lefony. 310 i 13-29 Telegramy: Ziemia 
ZBOZA - NASIONA - OKOPOWE - MA TERJAJ:,Y 
OPAl.OWE NAWOZY SZTUCZNE WEt.NA 
264 


--
		

/20178_076_0001.djvu

			, 


P.R 


Bydgoszcz 


54 


Preze
 S
du. Okr
goweKo, W MY i R., 
..Tag1eHonskle 4. . . . . . .1829 i Raehuta W.
 skiait kolonja.1ny, Ry- 
Prob08two farne, I.YRa G6ra 6. . 3651 cerska. 24. . . . . . . . . 736 
Proboszez parafji Na.t
w. 8erea Je- ' 
zU80wego ks. radca Stepezynski, RACZKOWSKI BERNARD, labo., 
Snia.deckich 42. .: . . . . ,17 63 boratorjum technicz_ - dent. Po.. 
Prokurator przy Sé}dzle Okrtmo- , T 1 4 ' 
wym, Waly Jag'iellons1kie 4 . "1828 1 znanska 11. e · 7, 9. 
Prokuratura, Waly J agiellOliskie l , R
ezkowsld, Kemnitz i Ska, dawn. 
4-5 . . . . . . . . *314,.349 W idl ' h . B th Id .,&.
 1 ' ... 
.,Pronûed", To-w. .Akc., OddiziM 1, .... e le. 1 er 0 , mS I IJWl8iCJn 
fabrv ka urz
dzen biurow.. G3..r- przerwod.ow ga.zowych, parowych 
barv 4. . . . . . . . . . 10 63 1 wodocu
gow., Dwo-r
owa 22-23. 26S 
Pryli6sey Bracia ila.ndel flak6
 Raczkmvski Tadeusz, dyr. S:zL'k.oly 
Szreterv. Pro
enada 68 ., 693 l'I0m., Cieszkowskiego 8 ... .1 
Prywatnè nlemleekie gimnazjum 1 Raczkowski W., fabr. mebli, miê,trz 7 4 " 
humanistyczne, Dr. E. Warmm- 1 5tolarski, Po-znanska 11 . .. :r 
skiego 8-9. . . . . . . .'. 13 81 Radau A., ma.s:zyny i SpTz
ty nez- 
dyïrektorat., Dâldna 17a . . .. 68 nioJde, 8zlifiernia i wa:rszt3!t rep., 
Przedstawicielstwo fabryczne, skla.d JagieIl-onska 85. . . . . . . 11 09 
k'Ûmisowy . blawat6w, wla
o. R. 1 Rad
e. J., dyr. banku, Kr61. Ja- 
Hans, Jag1t
UoIiska. 12 . . . . 276 dWllgl 16 1.. . . . . . . . . t914 
Przetw6rnia materjal6w wybueho- l RAD TKE JAN H t 6 ] 
wycb, Osowa G6ra,. . . . . . 2035 , ur - owoc W 

rzetw6rnia sk6ry bydg. cechu 1 poludniowych i krajowyc:h, ul_ Po. 
rzeiniekiego, Ja,giel1miska. S5d. 944 morska 7. TeL 926_ . 
Przewodniez
cy Urz
du Podatkowe- 
go, patrz Komilsja wymiarowa ..3 44 
Przybylowiez WI.,,\kJupiee, ',2,0 Sty- 
c.znia 20 r. TIr. 10 '. . . . . . 15 53 
Przybylski A., kupiec, !Skiad naj- 
. wykwirntniejszego obuwia, Gdan- 

ka 15. . . . . . . . . . 9 34 
mieszk. pryw., Sw. Floifjana 5 . 15 67 
Przybylski T., hurtownia suro'WIC6w 
!Î bandei opalu, Ko
('.iuszki 6. . 1074 
przyw'arski WI., kupieo-, Ign. Pade- 
re'wskiego 38 1.. . . . . . . 4 56 
Pulal Br., przemysl. fabryka "Bu- 
cz.yna", prJw. mies'zk., HOloia- 
nowo 4. . . . . . . . . *(313) 
Purzycki L., rzeznik, N akieJska 12 1223 
Putzker W., Elektrorwnia miejska, 
Petersona 12a. . . . . . . .(2 22) 
Pychyl1skl B.,. kupiec, GdJaIiska 46 1 t -«t 
Q 
Quand C., mÎlSt-rz stolarski, sklad' 
f-ortep., Dwoil"oowa 18a . . . . 14 69 


Radomski 8t., posieàzie.iel rZiemSiki 
i wlatc. ko-palni, Gdanska 89. . 11 41 
Radoszewski Ign., wl. biura., nan- 

no!Wegol, GJaÏ1ska 182 . . . .t518 
mieszk. pryw., Oie.szkowBkiie-go 
12-18. . . . . . . . . . . 1418 
R adwatiski L't inz. àyplom., kier. 
firmy L. Frank.-ow.ski, Ossolifl- 
, ffirlch 8 ll.. . .' . . .. . 1 t 84 
Ramiseh E., wsp6lwl. firmy K. Le- 
wandowski, Gdanska 8. . . .16 49 
Ramiseh W., pierws1Zorz
dny s:kliad ' 
cuk. i czekol., Gdanska 5. . .. 1017 
mioozk. pryw., Gdanska. 165 . .(1017) 
Rarnme Braeia, fahr. m-a'8zyn rol- 
niCiZych, Sw. Tr6jcy 14. . .. 19 
Raszeja dr. Alojzy, dYll'. banku, 
Gdanska 122. . . . . . . . 15 1 
Ratajczak A., odlewnia bialych me- 
taJi, Miedza 3 . . . . . . . 1481 
Rautenberg M., inz. budorwl., Cies:z- 
kowsIrlego 11 II. . . . . 


675 


1=T:PiZYBYLS KI- BYDGOSZCZ 
1 Ullca Kolcluszkl & BYDGOSZCZ Telefon nr" 1074 
Zakup 1 sprzedal 
starego felaza . metalu - szmat6w - kolcl - papleru Itp. B119 
COOOOOCXI:tXOXXXlX: 
 -""""""" 7" 
---
 
- 
R1\CZKOWSKI, KEMNITZ 1 SKA 
(dawn. Weidlich &. Berthold) , 
TeJefon: 265 B Y d go S z c z ul. Dworcowa 22/23 
UrZ'ld7enfa ,azowe, centralnego ogrzewanfa, wodocÎIIg6w i kanaliz8cJI 
oraz izolowanie wszelkich prze wod6w parowych i chlodowych. B 19
		

/20178_077_0001.djvu

			, 5
 


Bydgoszcz 


R 


Rautenberg M. i Ska, spe
]aln'y 1 Res.tattr

a,., 1\ti:
iar
ia i . handel.J ' 
.:1:om techn. - hand1, Jaglellon- . 1 WHl, .,ë.-rmItage 
 Dmga 12 . . "'tilt: t :,JO 
s'kA 11. . . . . . , . . . 1430 Restauracja "pod dz'Woneczldem", 
Twardo'Wski A., Pa.rkowa 10 . *110 
"RA W A", Dom Spedycyjny, zal. i R,esursa kupiecka, mstauracja i wi- 
1895, wlasc. Wladyslaw Szma:6da, f nial11ia
 JagieUonska 25 . . . 
:H 77 
Handel wçgli i drzewa. Tel. 121, 1 Res
ka T
, Sniadeckich 48b. .,' fi 78 
Sniadeckich 19. Tel. 121. ! Rhemdorft dr. merl., Stary Hy- , 
neAk 14. . . . . . . . . . 1663 


J
eeck Ed., fahryka wyobô:w mi
- 
f:nych, Sniad
ckich 17. . . ':' 1534 
Reel{e A., !abryka motorow i ma- 
BZyn, T. z o. o., Dworcowa 4 . 7 88 
Refuchow Wiktor, inz., pryw. mie- 
sz;kan
e, Al. !\fickiewiciZa 5 l. 3 07 
Rehbein G., techn.-handl'Û'wc biuro. Riedel Otto, mistrz piekals.ki
 Gdan- 
Gdails:ka 139 ...... 9 41 ska 48 ....'..... 4 66 
Reich M., interes budowlaIl)" 11ar- 1 j 
cinkowskiego 10. . . . . . . 1 72 i R 1 K A . 1 
mieszk.u1ie, Grod,ztwo 25 . . . 7 69 i , , 6& 
Reimami B., Gene.-alne przedst.a,vi- ! B d 1 T A IE 
cielstJwo i fabryczny sklad fabr. ' 1 U ow ane ow., nC, 
clz
ko
a(ly "Sarotti", 'Velniany 1 ul. Marcinkowskiego 9 Tel. 172 
RJ nek 14 II.. . . . . . . '* 1009 ' 
Reimer R., slusarnia, GrodJztwo 5. 5711 Ritt E., spe êj'alne biuro eletrot.ech- 
Reischauer, we firmie Gdanskie Tow. niki 
,"Vùlta", Piotra. Skarg,i 4 . *462 
Siemensa z o. p., nadinz., 
Ia- - Ritzld B., agentura drzewa, Ch1'O- 
tejki 5a i DWO'l'cowa 61 . . *(5 71) bJ'ego 13. . . . . . . . . 4 82 
Rejon inzynierji i saperow, War- Rode C., ekspedycja mebli i towa, 
sZa\
ka 7a. . . . '. . . . 20 18 I"GW, hande! drzewa i w
gli, Bo- 
Rejonowy Zaklad gospodarczy, Ja- 1 c.ia-nowo 25 . . . . . . . . 925 
giellonska. . . , . . . , . 20 38 1 Rcdzynek P " konf. m
ska, damska 
a
misze\ysl{
 Kazimierz, Sw. Flor- i .clziee. i hl
waty Jana Ka.zi- 
Jana 6. . . , . . . . . . 1590 mlerza l . . . . . . . . . 
Remlein Stan., bieUzna, pl. Tea. 1 Rolle A., nast., CR. Tobbicke), skl. 
tralny 3. . . . . . . . . . 988 zelaza., stsJo-wych towar. i amu- 
Reschke C., nast., wl. P. Pozorski, nicji, Dworcorwa 96 . . . . . 1 08 
odlewnia, metali, Snia-deckic'n Roepke, kupiee. dawn. (pohl i 
85-36. . . . . . . . . . . 11. 48 1 Roepke) pl. Wolno8ci la. . . 17 20 


Alfred Richte 
 
Biuro elektrotechniczne 
Bydgoszcz, Gamma 
l. 1292 


80 


'5 


i 
, 
. 
; 
! Wykwintna bielizna i gaJantel'ja dia pan 
! . i pan6w t 
;=tto plac Teatl'alny,:; Tele/on 988 r.
 
. 
 
\....,tI.
..... ... ...... ............... ........................ .. ...................." . ......... ......... ................ ..................,'-. '.. ......!!......... 
-----
---------- --
-
----- --------- 


.,,!lefl:oe. ..
.e .,. ....
.'e...,I..
..'..!I
 
.......
..s..e...
....! ............."'.......... ...... - ........".................. ...........................;... ......
".
 
.!-p. .e..... 
1 .. i" \ 
\ t 
i:> Blt2 g ancki Swiétt .
 
i t 
f akupuje tylko w firmie B 34 i 
. 
StanisJaw Remlein 1 


1 
J 


; 


J. REICH ,. BYDGOSZCZ 
Warszawska 19 Telefon 740 
Sklad materja.tôw opalowych B 247 
W.;giel ... Brykiety .. Koks .. Drzewo
		

/20178_078_0001.djvu

			R-S 


Bydgoszcz 


56 


Rogozin
ki Fr. i Ska, T. z o. p., 1 Rost St., de stylal(}j3!, H , m.m. J!"ran- 
maga1zyn ûbuwia, JagjellonSika kego 2 ......... 1607 
65-66. . . . . . . . . . . 1027 Roszowski Stanistaw, Herm. Fran- 
Rogozins!d J. i Ska. d'Om agentu- kego 3. . . le . . . . . . 1397 
rowo-wysylko,wy- Ma.rcmkoW!skie- I
ozeutalowa H., prokll'rentka w 
cm 6. . . . . . . . . . . 989 fJllon1Îe A. R0hring, Koscius,ziki 4, 
ROlbieski St., dyrelrt10r TOiW. Akc. 1 wiUa Hela. ..... -. . *17 64 
Karbi,d Wlkp., Gdanska 120. . '* 1 75 
ozmiareI, Kazimierz, 'kupiec, Ja- 
Romanowsld Fr., kupiee, Gd:ui- giellollska {). . . . . . . . 17 66 
ska 54. . . . . . . . . . 12 98 RozdzynsI d Fr., dyr. Urz
c1iU Po- 
LEON ROMANSKI i SKA 
 I R
Ü-t e
;,l, £
k;
:1Ï
::
gr
ficz:;
 
Jenel'alne przedstawicielstwo , Cz
stochow- 1 Wla , SC czernacz , Jozef, G , , danSka 
sklch Fabryk "Stradom", "Warta" 1153 -..... 1 142 
l "La Czenstochovlenne" _ .... e _ _ 
Q
'1J1ska 159 1. p. Telefon 198. Rucinski 19n., kiel'o\rnÏik Po'lskiej 
,142 , . h . Z . 1 ..J.. k . B 
1 .. . , ... , wytworm c emlCzn., le 'luS, 
l . 
Romanskl L., mlst.r
 rzeimekl il. wt ,i Sk;:t., Litew8ka 2. . . . . *(12 00) 
clomu, Zhozowy R.ynek 9 . . . 7 14 I
\1ciiiski T.. Promenada, 6. . . *(1939) 
Ronke O., restauraeja, Dlug
! 
.13 0 H.l1prycht B:, przed,s,tawie.ielst., Na- 
111SZBwicz,a 1a. . . . . . . 886 
H.l1szkowski E., Paderewiskicgo 37 1412 
Ruszkowski St., dom osadni0ZY, 
Herm. Frankego la . . . . . 8 85 
Rutkowski Bol., inz., biuro techn.- 
han.-lIof\ye i warszhl,t meehanioz- 
ny, Adama Czarto'ryskiego 2. . 17 05 
flux J., de,st
TIacja i resta.uracja, 
11 19 Po'zmni.ska 1 . . . . . . . . 13 Ofi 
R
Tbarczyk A., kierowIJIik firmy 
12 37 Stoekey i Schmitz, Mazowiecka 
26-27 . . . . . .. .. *4 51 ,
, 
"Rynkowo", restauacja, wlase. J. 
Schmelz . . . . . . . . *10 28 
R zeinia Mie.ish:a i targowica na 
bydlo, Kwiatko\Vski, dyrektQr, 
J ag1eIonska 35d. . . . . 6 43 
Rzeinia Miejska, JagieJ10llska 35d 641,; 
,Rzymkowski Z., ziemioplody, Dr. 
E. W arffi!ins
iego 15 
S. 
Salomon Selig, Zimnc W ody, To- 
rUllska 57 . . . . 
"Salon de Coiffeure", wl. Ign. Bu- 
dzinski, pierwg,zorz
dl1Y zaJdad 
fryzjerrski urzqdzony z ws\zelkim 
komfolJ.tem 	
			

/20178_080_0001.djvu

			s 


Bydgoszcz 


58 


il 


Scheunemann E., architekt, interes Schmidt A, destylac.ja, Gdan,ska 46 86 
budowlany, Jagiellonska 58 . . 17 26 Schmidt Brada, handei maszyn, 
Schief
l,
ein A.
 iIŒ"ogerrja ,,,Bren-- Y.lY
.. zela:zne i metalowe. import 
kama, sklad !arb i art. Cihem., i ekspoiJ."t
 Toruriska 1 . . . . 2 3 9 
hUIt: i 
etal-., JŒutor ,sp11zedazy . SCHMIDT ERNST, Dworcowa 93, 
B0C1000
 0 1 ....... 11 25 F b k '.1. ,. "tI 
Schinnacher K., ku-oiec, wlasc. A. :' ry a ° d eJOW S ' k l l d USZC t ZYk or
z 1 a - 
Hine, hurtownia branzv kolonj.' SOW zap
 -, a ar y -;" ec n. 
MScÎuszki 5. . . .
. . . 
H
 15 1 Tele
on 288 i 1
:, _1
_----c---.----_ 
- SchmIdt Emil, w8{Jolwl. fmy Em&t. 
GUSTA W SCIIL4A 
 t:;id
i

or

;a. 9
, . k
IP
ee: 264 
W 
 G 1 EL.. K 0 K
S 73 Schmidt H., kupiee, Dworc-owa, 93 15 62 
BRYKIETY "
IDRZEWO Sch"!idt 
., hm-t. tow. , aptec-zll., 16 14 
Marcinkowskie g o' 8a. T 1 1923 ,
m
deeilnch 23., . . . . '.. 
e + Schnudtli:e B., wla"c. dOl1m, Gda.n- 
{;ka 148. . .'. . . . . . . 11 90 
Schlaak i Dabrowski, Sp. z o. p., Schmidtke H., fabryka mebli, Szpi.. 
handel Wl2gIa, kOksu, drzewa, talna 6. . . . . . . . .. 90 
BernMdyIiska 5. . . . . . 
 830 Sl'hmidt R. G., hurt. handel wina. 
Za,5t
pS,two koncernu, bandel mat. JagieHoTI8ka 59. . . . . . . 888 
opal. i hudowl., spedyc.ja' J Ber- Schmidtke Rich. R., fabr. wozôw,' 
n
dyllsk
 5. . . . . . . . 1 50 Szretery, ProIDE'nada 53. . . .. 271 
wlasc. fabr., Kr3Akûwska 11. . *(271) 
-.- 1 Schmiede E., mistrz ko'WaJ
i. Sw. 
StHlI.EPfR 8[14 - HURIDinlA MATfRJAtDW s:


c1
a; Sl;i
declu
l1 ° 4 : : : 
 
 
budowlanych 33 Schneider A., art. siodrlarskie i han- 
ut. Gdanska 99. - Tetefon: 306 i 361. deI tskôr, Dworcowa 68c . . . 796 
.- 1 Schoen Ed. i Ska, (Michalski W.), 
1 Dom han11., wlôkien. i Imm., St. 
Schmelz J., restauracja, Rynkow.o *1028 Rynek 7 . . . .'. . '
:H 87, *768 
..,
 ...- 
S2TUKt,A. .5TAI:A WYSTAWA ...\...
1.TUh'I'A. P 70 1 
f::;
" " "i"
 ! ZBIOROWE WVSTAWV (;),.,. l .. "
A 
,
 
 !rAUKCJEARTYSTYCZNE Ç:I ""0 - 
,r;: 
 . ZAKUP - KOMIS e SPRZEDAZ fi,) '" 
(j "': , ' 
 EK , SPERTYZA AUTENTYCZNOSCI 0 ' '  
Cj :, 1 WARTOSOI Cj 
Salon ot.warty codz. od 9przedp. _ 
RESTAURACJA 0 BRAZ6w it , d. 
 - c;;;' "
,
.,,... --_ 

 
':,
IStefan Sonnewend: 
 "'
_

: 
 
'"" e
 Poznofi, gm. marclnl39. Tel. 5558 
 
",-:-?'"""t'- 
 
%'1".' D .
\,.l'I :;
::.
i!=!
b
:E 
1-1

:
 '( D i

t 
:\
\$-
 
"'-l U 0'- xe myslowo Handlowej w Poznaniu .. U U 1:)\. 'i" 
\ \,<1> tudzid na Obw6d Sildu Okrçe .. "".- 
1 . gOIIIIego w Poznaniu i Woje c '3 
31egO TELEFON 55c58 w6dztwo Poznanskle. 13-90 TELEFON 55a58i' 


1 Kaks - W.lle - Br,klel, - Drze.o 1 
Tel 19-23 Gustaw Scblaak Tel. 19-23 
ul. Marcinkowskiego 8 a. B 184 
 


ED. SCHOEN 1 S-KA, 
Stary Rynek 7 BYDGOSZCZ Telef.: 768-187 
- DON BANOLOWY- B 191 
Branz)' WlôKnistej, Konfelicji i BieUzn)'< 
Usluga fachowa r Ceny konkurencyjne! 


Il
		

/20178_081_0001.djvu

			.5g 


Bydgoszca 


s 


Schollmeyer M., fabryka chermczna "SEGROBO" f T. Z o. P'f Hurto- 
"Mmnina" By<'4tOiSizez, febr. chem. 14 53, wnia papieru i artyk. pismiennych, 
Honnermasse, Kordeckiego 19. D T 1 
Schroder G., handel drze,wa i w
gl1, worcowa 39. e. 9. 
Sc'5k
.,11abr. "'p
deiek do 
y: 1775 SEIFERT 1 FOERSTER, Sklad 
gar, :Male BMtodzieje. . .. 18 samochod6w i warsztat repara.. 
Scbroedter B., ogr-odciotwo artYiBt. cyjnYf ul, Gda6ska 156. Tel. 1332.. 
i handel, Czyzk6wko, G1\U1l- 
waMzka 1. . . . . . . . . 8 52 Sekretarjat Chrdc. Demokracji, 
Schronlsko dia niewidomych, Kol- Pozn-anska 4. . . . . . . . 1491 
It!taja 13
14. . . . . . . . 11 20 SekrelarjatZw. Tow. Kupi
kich, 
ScbOlke J., stolarnia artYistye.ZM i ResU'I'l8a Kupiecka, , Ja,giclloÎl.ska 
budow'l., Marcinkowskiego 8. . 15 00 25 . ... . . . . . . . ... t 77 
Schultz Dr. med., Okoile, Grun- k 89 . 262 
:v..a:ldzka 99. . . .. . . . . 1588 
ell,!au J E., GrUn" c ,aldz e - I ': k e kat
1i 1 ' 
Schultz H., ini., :Marcinrkowskiego .." emtl1ar um nau zyci i - 
10 16 93 ckie.. . . . . . . . . . 1086 
Schultz i Win
e
e;, ter;,z °E.' H
rt: Semrau W., Izeznia koni, 8w. Ja,ÎI.- 
wig, T. A., DWÛ'fCOiWl1 72 .4 68, *4 69 ska' 9. . . . . . . . . . 286 
Schultz Robert, DWOTeow.a 88. . 17 53 Sentkowsld dr. B., lekarz prakt, pl. 
Schultz Brada, skI. mi
sa i kiszek, WolnoBci 1 II. 0 . . . . . . 8 24 
Sniadeckich 213. . . . . . . 1446 Sentkowski M. i :turawski, huIt. to
 
Schulze E. i Th. Majewski, zast. fir- wa
I'ow: ko[onj., $w. Tr6j,cy 28. 509 
my "Eckedwerke Berlin", Dwor- Sentkowski W., hurt. t-owar6w po
 
(":{)!W'a 70-71. . . . . . . .. 56 1--.' d h, Po n ok 5 t6 ft5- 
Schwadtke Brada, destylacja, Zbo
 1lt' ni?wyc z an",. 
 ... 
 
zowy Rynck 2. . . . . . . 1666 Serejskl M., inz., MateJkll 7. . . 9 05 
Scottisch Timber & Co., Ltd., da- Seydler i Grosskurth, da;wll. P. 
,	
			

/20178_082_0001.djvu

			', _r. 


s 


Bydgoszcz 


60 


Siegert, dr. med., lekarz, Jrt-g-ieUOli-o 
s-ka60. ......... 
"Siemens", Sp. z o. o., b
uro. tec,hll., 
przedBiÏ.
b. insU., DWOTcowa 61 . 


1 \ Sita przemyslowa, wl. P. Gerson, 
i lmpno i 'zfimiaJUt .wemy oraz to- 
, w3Jr6w tekstylnyen. 8tary Ry- 
nek 16-17 i Dworcowa 35-36. . 11 89 
Singer O.,' rewizo! 
s,i
g, zast
p. 
fi rm y, Kantor transport., Dwor- 
,c-owa 56. . . .. . . . . . .29 
Sioda L., dyr., Aleje Mid,rewl- 
('za 2
3. . . . . . . . . . 1920 
Sioda Z., adwokat i 1lOJtarjws2I, 
GdW.3ka 162. . . . . . . . 
Siuchnitisld i Stobiecki, dom kOll- 
fekcyjny, Stary Rynek 2. . . 1 23 
9 56 Siudzitisld St., kupiec, Krôl. Ja- 
571 d'Wigi 10. . . . . . . . . 1077 
677 Slwczynski Fr., dawn. H. Boe G tch
, 
Slemlé)tkowski Bot, komendant 
o- f8Jbry1ka wyrobôw zelazn., 'da- 
,. .. P J. 4-
, B ...:1 ,skru 40. . . . . . . . . . 

ICJl ausuw na m. yug'OiSZCZ, Skladnica àmllnicji
 Jachnice 
, .,Aleje MickiewiczH, 1 . . . . . 7 43 
Slemi	
			

/20178_083_0001.djvu

			Smolnicld S. W., bilans.1s-ta, biuro 
5 64 huchalterji, Sta l'y Rynek 
,_:"-.__.
2 
826 SMOSCHEWER i S-KA, T. z o. p.
 
Od.dzial w Bydgoszczy, Dworco.. 
1112 wa 31 b. Teleiony 430 i 431. 
Smosc hewer i Sl{d, KowaJ
-ka 3 . 8 59 
426 SmukaJa, s.am.l.torjuIIl!, dyr. leC'znicy 
Czajkowski. . -.' . . . . . .1576 
Sobied{i E., 
t.dwokat i notarjuBz, 
hi
lro, MI')stowa 6 
 . . . . . 7 83 
Sobieclm, adwokatow
, 20 8tyClZ- 
nia -131::1.. . . . . . . . . . 1 55 
Soboczynski E., (Ir., lekarz., specja- 
liista W oho'l"Obach nosa, 'US'ZU i 
gal-Qla, Wun y 8 . . . . . . 1103 
298 S OCHACZEW SKI S.;- Dentysta, 
ul. Mostowa 5. Tel. 1231. 
SoJmlowscy Bracia, Wlkp. dom a.pa.,.: l
 
rat{,w muzycznyeh ,,1\fusica", Ja- 
giellOliska 75. . . . . . .' *t811 
Sokolowsld J., dyr. fabr. "Fema", 
T. A., .Jagiel1oIlska 5 . . . *(821) 
Solinski J.: 1.ze:i.nictwo
 Pozn:ul- 
SLOMINSKI JoZEF; inistrz slu,. ska 16: . . . . : . . . . 3.77 
k i k ,. "1 . t t SO.iki N., Poczt.owa 3 . . . . . 1883 
sars , UZDla 
 s .usarnla a
 ys.- Sommer Rudolf, mistrz r?>eZnicJ<:i, 
budowlana, SpaJanle'autogenlczne Gdm1ska 2 7. . . . . . .- :--1045 
Bydgoszcz, ul. Dr. EmUs Warmin-\ SOM.MERFELD B., Fa.bryka i 

 kiego 38 :__ Telei
n 831. 1 h!1rtownia iortepianôw, . Sniade
" 
SLOMSKI PA WEL, Mistrz ma- klCh 56. Tel. . 883. Mleszkame 
larski, JezuÎcka 17. Tel. 6 18. ! pry w. ul. C
oplna 6. Tel. 918. 
Sh

ki . 
., :
pit.ali8ta, AJeje 1\Iic- \ [ A. SOM NEri BER G 1 
]
leWlC:Za _-ô). . . . . . . . 3 80 1 
Bmierzchalslia J., poc1ztamia, Gro- i Zakup i sprzedaz zboza, m
ki i ar- 
dzka 4. . . . . . . . . . 4 36 1 tykul6w -pastewnych. 
smigielski K., cfntrala smnochod., 1 Jaglellonska 7 a. Telef. 41. 
DW
rcowa 32. . . . . . . . 815 1 - 
_._. ____ _________...___ ---- ---- -..-.iiiiiiiï 


61 


-- ------- -.--------_._
---- 
-- ---- 


Skrzynecld J., technik, Cies7.kow- 
skiego 19 I. . . . . . . . . 
Skrzyniarz Justyn, dr. adwokRit, 
biuro., D1uga 10-11 . . . . - . 
Skrzywanek J., mies.zk. prywa.tne, 
Gd
Îla.ka 142 III p. . . . . . 
Skrzywanek Julj., !Sklacl papieL
u 
i mat. pismiennych, GdaÎlska 160 


"SL"SKI W
GIEL'. 
wla
c. J6zefa Walkowa 
PrzedslQblorstwo OpaiOWe ul. Jackowskiego 2. 
Telefon 11..34. 


S1iwinski dr., pre.zydent.. ll1iast
, 
Wa1y J agieHonskie 2-3 
"SJ6d'
, w1. ,J. Belinski, palarnia 
kMVY slodowej ,,816d", Nad 
Portem 2. . . . . . . . *(11.72) 
Siomianski L., fabl.yka. wyrob6w 
mi
snych, Dworcowa 1 . . . ..17 34 
Siomski F., mistrz ma.J.arski, 'Ny- 
.soka 3-4. .. . . . . '. . . . 1475 


Bydg08ZCZ 


,8 


,... 


B. SOMMERFELD 


fABRYKA 1 HURTOWNIA fORTEPIANO\y 
BYDGOSZCZ 
. 
tylko ul. Snia
eckich 56 -- telefon 883 i 918 
, . Generalne zast
pstwa firm 
wiatowcj slawy 1 
Bechstein, BIUthner, Steinway & Sons, Feurich! Zi'mme'rmann, MannborQ itp. 
o D D ZIA t. Y : Grudzléldz, ulica Groblowa nr. 4 - Telefon nr. 229 
Gniezno, ulica Tumska nr. 3 - Telefon nr. 303 (B 189) 


1 Sklad papieru. materjal6w pismiennych i gai anterj i. 1 
Juljusz Skrzywanek · Bydgoszcz ' 
ul. Gdaiiska 160. B 257 Telefon 426. 
Dostawv do szk61, biur i bank6w . -, Cèny konkurencyjne. 
-- 


'-.
		

/20178_084_0001.djvu

			.. 


8ydgo.zc
 


cri 


Sonnenschein dr. B., rabin, Poonan., 
&kJa.5. . . .. n08 
SOSNOWSKI L., Mistrz blachar- 
ski i Înstalator, ul. Sniadeckicb 
43. Tel. 1707. 


Sowet\ko Z., obywaltelka ziemska, 
Reja 6. 
 . . . . . . . . 
Sowi6.skl W., garderoba m
ka, 
ZaJID.ojskiego 2;3. . . . . . . 
Sozaoskl Jan, kapelm;ze i pn
yib. 
Go !ttroju, DWONowa 'iS. . . . 1464 
Specjalny bandel ryb, wl. WI. Pit).. 
trowski, Podwale 1B. . . . . 309 
SPERKOWSKI STANISLAW, 
Wytwornia rzeszot 1 sit. Specjal- 
ny sklad siecl rybackich, Pozna6- 
ska 33. Tel. 1928. 


Spinadel 4\. i Ska, dom handli()i\"\11()- 
k.orois()wy. JagicUonSlka.. 76 . . 
Spitzer W., 'adwokat, Waly Jagiel- 
lonskie 10. . . . . . . . . 
Spitzer W., adwoka,tI, Dluga 17 . 
Spôldzielnla 15 p. a. p. Wlkp., 
Gdailska 76. . . . . . . . 
Sp61dzielnia 16 pulku ulanôw, Ko- 
,8Z
ry ulan6w. . . . . . . . 
Sp61ka lasowa, T. z o. p.. Fr. Ba-- 
dura, pfzed-staw. drze"wne, Kra- 
k:O!W1!ika4. ........ 


Sp61ka przemyslowo-handlowa "VI- 
stula", ml)Tn parow)' Qzyikôw'ko, 
Grunwaldzka 10 . . . . . . 285 
Sp61ka spoiyw. pracownik6w kole- 
jowych, Zygm. Augusta 10 . . 181 
Spolka SLow. sanlOdzlelnycb pie- 
li.arzy i cukierniklHv. . . . . 1 47 
1597 SPORNY J6ZEF, Zaklad blachar.. 
12 65 ski i instalacyjny, ul, Kowalska 5. 
Tel. 1114. 


716 
1688 
642 
1293 
585 


Sroczynski T., Cho(lkiefWicz8J 5-6 . 108i 
Sroczynski T., fiurt
 ka.pelus
 m
 
skich, czapek i blawaMW!, Jagiel'- 
lOIlska 11. . . . . . . . . 7 61 
Stacja Bydgoskicb kolei powiato- 
wych, GnmwaldZtka 26 ,.. .,1 96 
Stadie E., wytw6rnia motOl'ôw je.z. 

lnyeh, Gdaflska 160. . . . .. 1602 
pryw. mieszk., Ma.zowiecka Si .1602 
Stadthagel1 M., Bank (.8-1, 8-6), 
Tow. Akc., biuro c,entr., dy- 
l'ek.cj'a:, 
T agicllo{lSika 64 . . .. 35 
baJllk . . . . . .32, 67, 81, 565 
dyrektor, mieszkanie . . . *1484 
Stal1elle P., blacharnia, instalacja, 
Grodiztwo 6 . . . . . . . . 9 22 
Stange Julj. & Maasberg, kupiec., 
POffiorska 5. . . . . . . . .9 00 
Stangenhau8 M., dyr. fabr., POIznan e 
ska 14 . . . . . . . . . . *(74) 


1762 


- 


Zaklad Elektrolecznlczy 1 Kqplelowy 
,01'8 JANA SZYMANSKIEGO 
Tel. 421 Bydgoszcz-Gdanska 19 (vis a vis Pl. Wolno
ci) Tel. 421 
Wszelkie zabiegi wchodz,!ce w zakres wodo = i elektrolecznictwa: kqpiele sinu
 
soidalne, czterokomorowe, galwanizacja, faradyzacja, Franklinizacja O'Arson. 
valizacja, skrzynie elektryczne, parowe, gazowe. aôrskie slonce, masat r
czny 
i elektr. J ki\piele kwasow
glowe, siarczane, solankowe, ig1iwowe, borowinowe 
(blotneJ; Fango itp. Natryski Winternitz'a, metoda wodolecznicza Kneipp - tni- 
nlewicz. Leczenie chorcSb nerwowych, kobiecych, przemiany materji {niedokrwi- 
sto
ci, atretyzmu, reumatyzmu, miazdtycYI itd' 
laktad otwarty codziennie z wyj
tkiem niedziel i swiilt od 9 r«IfiO do 7 papol. 
K
piele zwykle (wanny\ 187 StGla opicka lekarskall 


f 


. 
I FRITZ STBINBO'RN. mistrz krawiecki 
Pomorska Il. BYDGOSZCZ Telefon 921. B 261 
Zakla d plerwszorz,dneJ garde , rob Y m
skleJ podlug mlary. 
S K t. A D S U K N A. 


WYTWORNIA MOTOROW JEZDNYCH 
STADIE 
Bydgoszcz ul. Gdaliska 1&0 Telefon: 1602
		

/20178_085_0001.djvu

			63 


_ Bydgoszct 


s 


Stark Bernhard, wl. fy K. Stark, , Stockey i Schmitz, fabr. masz. roln. 
kupiec, Chodkiewicza 4. . . . 3 67 Geverlsherg, filja
 kierownik A. 
Stark K., hanclel zeIa,za, na;rz
œzia
 1 
ybarczyk, Ma:zowieCika. 26-.21 . .4 51 
Spl'Z
ty kuchenne i towary 8.1.a10- Stockmann G., nust,rz stoIa.rski, P.o: 
we, GdaIiska 42. . . . . . . *2 53 mÛ'rsk
 15 : . . . . . . . 6 6
 
St . t '''' 1 k . O' <) fi 71 Stojewslu Ludwlk, Peters:ona 10, II. 14 O., 
aros a, ::; owac le;,o- il . . . . Stracbowski St., handel toW'ar. ko
 
St3rostwo Bydgoskle . . .,245, 250 IonjaInvch i delikat.esôw Gda,n- 
Sta,t;lynsld l\!., kupiec, Wl1crzaJk, Na- 1 sKa 19' . . . . . . .' . . . 216 
kle}
ka. 80 ...."...:.: 9 83 Stranz J., cegielnia parowa i fa- 
Sta\\»nskl S., );ûrtanda, , KOSClU8Zkl .bryka ceramiczna" Miedzyn, Na- 
13 ,.....?.... *893 ldelska 1 . . . . . . . . . 1486 
Steinh.orn P., mist.rz krawiecki, Po- Straszew
ki P., handel koni i bydl&) 

 
orska 11 :'. . . .. .. . . 9 21 Petersona 12 a . . '. r . . . 758 
Stemke P., kuplec, Sw. TroJcy 19 497 Strauss M (ln banku Gdanska 
Steller E., k}e
.0";1ik% Za.cisze 4 . 1632 185, TIr."' p. W : : .' .' . . . . 1800 
S tencel L., mz., Zac,l
ze 1 . . . 1674 Straz pozarna . ,. . . . . 615, 616 
SlEPCZYNSKI LE ON, Sklad ma- Streicb Fr., gene'l"alny agent Waif- 
sza:w:skiego ,Tow. Ubezp., Gda.n- 
szyn rolniczych, Grunwaldzka 15. s ka 34 . .' . . . . . . . . *622 
TeIefon 730. Struensee A., res-tauracja obywa.- 
teœika, D\v(')fcO'Wa 5 . . . . . 16 
 
Stephan H., mi"3trz Siodlarski, Gclafl.- Stürk i Ska, ekspo.rt i âmport, Sp. 
f"ka 18 . . . . . . . . . . 1000 z o. p., handel towar6w, Dwo,r- 
Stephanns, Karkosil{ i SlŒ, polska c!{)wa 19 . . . . . . . . . 690 
fa.bry>ka Idejll i farb, Sienkiewi- Suligowstd Kazim., prokur. fy Hur- 
CiZa. 3,2 . . . . . . . . . . 17 25 townia Drzewa "Wi\Sfa,'" Ciloo- 
St
szewski 1\'1., m
st.ri Imdo"\\'Y pie- JdelWic'za 34, . . . . . . . . 1264 
côw
 Dlu
a 32 '. . . . . . . 234 Sulkiewicz i Robakowski, fabr. ''''Y. 
Stobiecki B., bandel zela,zaj) Dluga robôw metalowvcb, HCTIIl. Fran... 
22 ........... 3 46 kego 3 . . ..'. '. . . . . . 8 92 
Stobiecki R., hurt. to'Warôw wlôk." Sllrma H. i Ska, zakl. eleikt'rote,oo., 
mieiSzk. p:ryw., Stal"Y Rynek 29 . ( 49) "Velniany R.ynek 1 . . . . . 12 97 
.rjO
QQ

. 
IJ HUl'tOWRia towarow wI6knistych 
, R. Stobiecki B 20 
Tel. 49 BYDGOSZCZ, Stary Rynek 29 Tel. 49 
Il QQ
.
O_
_Q8 
- 
J S k SIECZKARNIA i SRUTOWNIA. 
. yp ni ews â Sprzedaz 
rutu, ospy. sleczki oraz 
BYDGOSZCZ wszelkiej paszy. B 21 "'- 
Nowy Rynek 3. Telefon 14-52 Z A K U P Z B 0 
 A. 


. 
 B 


 BBO l 
B. STOBIECKI 8901 , 
BYDGOSZCZ - ULICA DI:UGA NR. 22 - TELEfON NR. 346 
SKtAD iELAZA 1 NARZ
DZI . SPRZ
TY KUCHENNIi - t.ôiKl\ 
*.
B3« 
 
.

8

".

B..O.ft.". 


IZRAEL SZAPIRA, BYDGOSZCZ 1 
Adr. telegr.: Szapira SIENKIEWICZA 7 Telefon or. 1245 : 
Zielllioplody. Specjalnojt: Otr
by i Kakuchy oleiste. fS
		

/20178_086_0001.djvu

			. 


Bydgoszcz ." 


64 


Suwal$ki Ed" bank:owiec, Sniade.c- 
kich 2 . . . . . . . . . . 5 90 
SUW ALSKI FR., Architeld i Bu- 
downiczy, ul. Gdaiiska 53. Telel. 
11-79. 
"Swiatlo", 
. W ojeiechowSik
, zakl. 
elektrot.eclm.. Niediwiedtzia 7 . 1'3 45 
Swi
tkowski A., przedstawi0iel Br-o- 
WWl"U My
l
cinek, Hetmmiska 26 
Swi
toslaw3ki AI., zakup i spl'ze 
daz work6w, Dwo'fcQwa :1 3. 1684 
Swietlik J., biufQ elektl'Oite-clmiczne: 
GdaÎlsk;,t 31-32 . . . . . . . 107 
Swiniarski J., skla(l ko
onj., deli- 
krute.s6w, wina i wôdek, Pomo'r- 
ska 18 . . . . . . -. . . . 2 13 
Switalski W., dent.yst.'t, Sniadeckich 
gg ........... 8 72 
Sypniewsl(i A., kupiec, Nowy Ry- 
nClk B . . . . . . . . . . 1452 
S
apira 1., posrednictwo handl. zbo- 
zem [ wçg'lem, Sienkiewicza 7 . 1245 
Szarowski Jozef, skbvl fOTnierôw 
. i dykt, Dworeowa 10 . . . . 11 43 
Szarzynski M., wal'szt.at i interes 
blach'aJ"sko-instal., Pozmulska 29 11 96 
SzatitOwski .J.) pl'ze(lsi
biorstwo bu- 
dOW1aJle, Promenada 29 
Szczepat\sJd Tt, warsz:tat !l"epera,- 
cyjny, Szrzednska.9 . . . . . 867 
Szczepanscy Bracia, Gniezno, S
- 
pôlno, oddzÎ'1.1 BydgOSi1)C-Z, l'owe- 
lY, m
,szyny do szycia, wil.ôwki 
, do mleka. f:rlaÎlska 47 . . . . 1655 
Szkaradkiewicz \V., kupiec, POUl-o'r- 
ska 3 . . . . . . . . . . 441 Szulc L. R. i SIŒ, interes agent.- 
Szczupak Henr)rk, Jag'ÏelloÎlsb 76 255 komis., nworcowa 1 a . . . . 1448 
'Szlwla band Iowa miejska, Kouar- Szulc S., hurt. przybor6w stolar- 
sJdego . . . .' . . . . . . 1661 s:kkh i l.rumiellnyc:h, Dworcowa 
Szkola Panstw. przem.-"'ok
ztalca- 22-23. . '. . . . . . . . 1901 
jQca, Chwytowo 12 _' .. 11 93 Szulc S.,- kupier, Dworc.orwa 63. 8 40 


13 


Szkola p..zemyslu artystycznego, 

w. ,Tr6jry 11 . . . . . . ..419 
Szkola Rolnicza Wlkp. Izby Rol- 
niczej, dyr. T. Raczkow'ski, pryw. 
Jn.ri!es.zk., Cieszkowskiego 3 . ..1 25 
Szkola Wydzialowa dia cblopcôw, 
Mag1stmt, Kona,rskiego . . . . 1656 
Szmelter T. i \VesoJowski F., maga- 
zyn towarow wlôkien., hutte i de- 
.taliczni9, Sta.ry Rynek 19 . . . 251 
Szmelter T., kupiec, Pl. \Volnosci 
1 a, III. p. . . . . . . . . 17 02 
Szmidt, kupiec, Sw. Tr6jcy 10 . . 1 

 
SZMOLKE M.. Jezuicka 3. Zastçp- 
stwa Kalisk. Manul. Pluszu. Za- 
stçpstwa Kamgarnow Bielskich I-y 
Polatschek. Telefon j 301. 


, 34 


Szpital miejski, Gdanska 1£5 . . 6 39 
Szpitsl miejski izolacyjny, Bz:\-vede- 
ro",'o . . . . . . . . . . . 
Szpital powiatowy, Bi
13.lwki. . . 
Szpital rejonowy, .J agiel10nska . 
Szpital sw. Florjana, dom eh01y.ch 
Szpr
glew6ld J., rz
zni-ctwo, Ma,z-o- 
wiecka 39 . . . . . . . . . 17 52 
Szubert, (1r. med:, l'ètd:ea sanit., 
specj. c11Or6b sk6rny{'h: ))wo1'oo- 
.wa 98 . . . . . . . . . . 1288 
SZUKALSKI ST., Sklad i hodo- 
wla nasion, Handel zboia, Dwor- 
cowa 95 a. Tel. 839 i 11-62. 
.Mieszk. P!yw. T el. 839. 


1692 
1542 
2010 
1394 


SI. Szulialslil - !B!ldgoszez 
Ski ad i Hodow/a Nasion 
HandQ/ Zboza 


283 


ul. Dwol'cowa 95a. 
Te/(Jfon nI'. 839 11-62. Mieszkanie pl'yw. telefon 839. 


...... 


"SZWEDPOL" - BYDGOSZCZ 
. UNJA LUBELSKA NR. 14a. - TELEfON 786 
pole ca podeszwy gumowe do naklejania i obcasy marki "Trelleborg", obuwle 
gumowe sportowe, plaszcze gumowe, ebonit do radjo. B 111
		

/20178_087_0001.djvu

			'65 


Bydgoszcz 


S-T 


Szulc W., da-w:n. n.
czewskiJ z:lo-t- Tep'per Sylwester, miSitrz rzeznioki, 
nik i zegarmistrz, 'GdailSika 4 . 8 44 Poznanska 81. . . . . . .'. 369 
Szumsld i Gehring, sId. elerotro- Teska J., wyd. i red. ,.Dziennika. 
inBtalacyjny, Sienkiewiooa 63 . 1528 Bydgoskiego", drukal'Ilia, Poznan- 
'Szwajcarski d'Y6
, Sp. z o. o., m1e- ska 30 '. . . . . . . . w .(3 15) 
czarnia i pieka.rni3j, Jackowskie- Tel1tsch W., Wlkp. Centralny Sklad 
go 25-27 . . . . . . . . . 254 Nut, Mostowa 2 .. . . . . 1645 
:SzwaylŒwski D. Z. i Dr. M. Nieé, Teske K., mi5trz mechaniczlIlY, PI. 
adwokaei, GdaJis:ka 18 . . . . *8 80 Poznanski 4 .-...... 12 96 
'.szymankiewicz M., hurt. kapeluslZY "T
cza", chem pràlnia i fa,rbiamia, 
damskich, Dworcowa 4. . . . 11 77 B. D
bowski i Ska,- Grunwaldzka. 
'Szymai1mvski K., dr. med., specja- 104 . . . . . '. . . . . . 92'f 
lista w chorobach ocznych, Gdan- "The Gentleman", wl. 'W
 Kazmier- 
ska 5 . . . . . . . . . . 19 2t 1 czak, magaz-s'Il artyk. m
ch, 
Szymansld Dr
 J., zaklad elektro. Mosto.wa 3 . . . . . . . . *7 68 
k
pielowy, lekarz, Gdafuska 35 . *421 "Tivoli", wl. Borowski, kawiarnia., 
Szymanski, handei wszelkich zie- 1 Sw. Tr6jcy 12 c '" . . . 1070 
mioploQow i torfu,. Torunska 57a 1241 Tllô1 AU., kupie,c, Ign. Paderel
skie- 
'Szymanski J., fabr. swQec, , Torun- 1 go 7 . . . . . . . . . . . 11 76 
ska 180 . . . ;. . . . . . 15 79 Thiel Fr., przem)'lSlowie,CJ, FordOJ:i- 
-Szymatiski J." fabI". torebek papie- ska 52-53 . . . :'. . . . . 14 8'1 
ro,wych, Poznai1:ska 10 . . . . 1630 Thomas R. i Rubinstein O., dom 
-Szymczak J., ma,g3lzyn i narz
dzia eks.-handI., Gdanska 149 . . . 59-3 
,rolnicze, Chroblego 18 . . . . 1922 Tilsiter Benno, skI. zboza, kartofli 
d art. past., Pe,tersona 12 a .. 76 
l , J 0 .. Z E ' F SZ Titze, dr. H., D
lina. 17 a . . . . 45. 
. YM [ZAK Tkanina, wl. H. Drabkin i J. GIiin- 
: Maslyn y 1 narzadzia rolnieze
 wal
, Siklail manuf. i blawat6w, 15 11 

 ,;... Zbo...owy Rynek 9 . . . . . 
, TeI.11-22. Dworcowa84/85. TeI.11-22. .Tomaszewsld B., dTOgerja "pod 
, O
lem'\ Okole, Grunwaldzka 13.9 fi 
. "
;;
_:..;
,,,,",._
: 1 m1e'Szk. pryw., OkoIe, Grunwa1dz- 
T 1 ka 8 '. . . . . . . . . . .(947) 
-T . 
 .c. dl · b . Tomaszewski F., me ch., warsztat 
aU1
 #Jrll o.'&,oto
e. U . J!ory dam- · reparacji samoch., Matejki 11 . 9 84 
s'
Ge, m
sklC 1 d
lecmne, p,racolw- T
maszew,$ki T., kupiec, Kon
ta-- 
ma wlasna., Jezu.1cKa 6, . . . . 1647 Ja 2 268 
Tarcz
nski, m
jor i 
-ca, baonu Tombinski 'Mie
ysia
, 'pr
v
. 
a:. 
8tabo
, PI.. 
lastowsl{} 6, II. . . 1347 kIer gieldy drzewnej Hem. Fran- 
:Targowica MleJska, Podwale 16 . 6 48 k!e0'ln. 1 ' 17 8 1:: 
Targowska, handel drzewa, DWOil'- b
'". . . .. . . . . .4 
co,wa 31 a ..'...... 1273 Tonn H., kuplec, Sn'ladeckich 81 . 1955 
Tartak Kapuscisl(o, wlasc. HUTt. Tomczycki K.
 naczelny dyrektor 
Drzewa "Wisla" . .. . . . 8 23 L.Ioydu Bydgo
kiego, 20 Stycz- 
Taszycki A., 
upiec', Dwo1l'cÛ'wa 13 7 8U ma 5. . .'. . . . . . . *181! 
1'emlitz G., 
a. }"r.' Failke Solee), Toporek J., skiep kolonj., Pomor- 
kupiec, KordeçJdego B . . . . 14 24 ska 45-46 . . . . . . . 
 . to 78 
Templin W., mistrz slusal'ski, Sw. Torno
v \V., rowery Ïi mas/Zyny 00 
Tr6jry 19 . -. . . . . 1386 'szycla, Dworcowa 18 d . . . . 467  . ".-60 ii 
, s,gro_
_.-- 
1 . - T. z o. p. 
-,' 


Konto w P. K. O. Nr. 205052 w Poznaniu 
Telefon nr. 9. 
lurlownla papieru 1 ar1yknl6w 
piémiennyeb 260 
Bydgoszcz, D.oreala 39 CI dOll1o Hofe1u Gelhorna) 


, a;i
 IJrzqdlenlo leleionlane die rozmOw Z mlutclD 1 we.. 
> fi wn(1rzDgdl .,. SprZedO! lob dzlertüw8' 
I[t 18-44 
TflffONY AIJIOMATY(ZNf SP.zo.o., POZNAn, lei! 52-38 
Dlu..o In.lalotulne BudlloSla . WellllDnU ,Ru
eli 2. . Teleloll 82.2 


1  


, 
 
::j 


, . 


'-0 
. , 

 


..-= 


,-. 


'.. 


..,r 
 


-, 
 


_....
 
10= 


t":
		

/20178_088_0001.djvu

			T-U-V 


Bydgos2cz 


66 


Tschernatseh J., zaklad fotograficz- 
ny "Rubens"" GdaIiska 153 . . 142 
Tschomer E., zdun., Wilczak, R6- 
zana 5-6, .... ..... 1054 
Tucbolka /l., kupiec, hamdel koni, 
Jackowskiego.31. . . . . . 1953 
Tl1rIik R., bielizna, kOlllfekcja i try- 
kotaie, Gd
ns.ka 13 . . . . . 4 94 
Turlik R.,' 
upiec
 ChocimoSika 1 . 1257 
TurowsId 'r., kupiec
 Za.ci8ze 3,1. 612 
1 


t IJrlqdzenlo 1elelonltzoc dia rozmow z mlüi.cm 1 Be- 
fr' 
.-- wnctrzngdl .,. Sprzedü! lub dzlerl.".1 
TfllfONY AIJIOnAlYtlNI Sp. Z 0.0., POZNAN, lei: :::: 
Dluro Ins'alotulne DUdf!OSZtl . Wdnl4lnu Runeli 2 . Telelen 822 


ri 


,Towarz. bandl. . przem. ,,Argali", 
hurt. prz
dzy i welny, Dluga 9 670 
Towarzyst. Oddfellôw, Libelta 9a . 1383 
Towarzystwo Oleum w Poznanin, 
Donat i Melleli, .oddz. w Bydg., 
.sprzed. produkt. naft. i ZYWIÛZ- 
nych, Na Groby 8-10 . . . 
Towarzysh"o przen-handL "Ignis", 
J. Reich, biuro 'pl'Ize-m.-handl., 
Warszawska 19 . '. . . . . 740 
Towarz.Ystwo przen-bandl. "Polon", 
hurt. t.owar6w wI6kn., Pl. Te,a,.. 
Ibrailly 4 ' . . . . . . . .. . 7 29 
TOW ARZYSTWO ROLNICZO- 
WF;GLOWE, Sp61ka Z ogr.. odp.., 
Gdanska 153.. Tel.. 10..04.. 


Towarzystwo rybackie na wojew. 
Poznaiiskie, DWoŒ'cowa 22-23 .,1224 
Tow
rzystwo Telefonôw Gdaiisk, 
Sp. z o. p., biuro. inSltala.cyjne w: 
Bydgoszczy, ul"Z
zenia telefo- 
niczne i wszellde instalacje sla- 
bego pr
du. Welniany Rynek 2 8 22 
Towarzystwo Ubez. "Polonja" 1 »VI. 
ta", DwolJ.'co.wa 22-23 . . . .. 12 24 
Traras Fr., tOWlary kolonj. iÏ &li- 
ka.te sy, Pl. POlZnanski 12 . . . 12 22 
TRI & SP6I.KA, Przem'TsI Drze- 
wny T. z o. p., Tartal{ i fabryka 
skrzyn, Babia Wies nr.. ,).. Telefon 
7 11. 
TROJANSKI M.. i S..KA, Budo- 
wniczy, Hetmanska 13. Telef.. 6.. 


1478 


Twardowski A., kupiec, Sniadec- 
kich 56 ......... 9 66, 
Twardo\Vski A., restarura.oja pod 
d'z.woneczkiem, PBil'kowa 10 . . "1 10 
Typrowlcz \VI. D., B
dz.ia, Nowy 
Rynek 10 . . . . . . . -. . 1689 
Tysler Hela, fahryka wyrob6w c>u- 
kro'W'I1iczyeh, Dworc{)rwa 52 . . 862:. 


u. 
Ueberle Ad., hurtownia apteczno- 
drogeryjna, Sienkiewi
za 69 . . 
Ublendorf i Renl
awitz, hurt. drze- 
wa i tartaki parowe, Slowaokie- 
go 1 . . . . . . . . . . '. lOt 
Ulhiski Fr., Podw:1le 19 . . .... 442.- 
Umbreit T. i H., aptekarze, apteka 
pod lwem, Okole, Grunwald'Zka 
106 . . . . . . . . . . . t 91', 
Umiiisld Ign., wl. ziemski, Nakiel- 
ska 22 . . . . . . . . . . 12 27 
"Unia", Zj-cdnoczona fabryka ma- 
87-yn,  
S. KUlNITlKY i S-ka. Dom spedycyJny 1 
Teleton 18 TORUN Telefon 18 B 175 1; 
. 
W 1 a 5 ne 0 d d zia 1 y: ûdansk, 
ôdz, Zbilszyîi. i: 
-....-.. --..-.--..........--.-..-...........-....--.--..--.....!: 


'. " 
#"'. 


:-!
		

/20178_089_0001.djvu

			61 


Bydgoszcz 


v-w 


"Vitrolla", Ed. Kem i Jan CieszyIi- 
W, JagieHonska 46-47 .' . . . 
Voigt P., band.el sk6r suroiWY'ch, Ja- 
giellonska 6 ..... /0 . . 1441 
Vorreau G., kupiec, rewizor k,si
g, 
Jllgiellonska 14 ...... 1259 
Vorschussverein, T. z nieogr. p., 
intems bankowy, Jag'i-ellonska 60 144 
W,J 
Wachowski J., m1strz ,rzeznÏick1i i 
- bandlarz by,-Ua} Sw. Tr6jcy 5 a 1837 
Wagner Leonard, wl. biura relcla- 
macyjnego i badan frachtÔow .Iw- 
o Jejowych w. Bydg., 20 Stycznia 
20 r. NI'. 27 . . . . _ ' . . *1 ! 94 . 
\V AGNER MAX, Ole je mineralne, 
Aleje Mickiewicza 1. Telef. 120. 
Wajnert A., wicedyrektor Banku 
Polskiego, Jagiellonska 61 . . 1091 
Wajsberg M., kupie.c, DWQ1-'cowa 94 17 72 
Wakarecy J., wl. B. Majewska, ar- 
tytkuly modne i konfekcja dam- 
&ka, Dwo'rcowa 95 a . . . . . 1460 
Waliszewski Edm., dypl. inz., przed- 
mMVicieI })ürznanskiego towarz. - 
te i lefon6w, Dworcowa 18 b . . 860 
Waller Maurycy, agentura drzewna, 
Wem. Rynek 5-6 . . 
 . . . 3 29 
Walter M., drogerja, Gdanska 37 9 06 
Waltrowsld W., przemYislow:iec, wl. 
fiImy Iskra, Zdllny 15, J agieHon- 

ka 59 ...... ,. .. .' 15 60 
"Wanda", fabr. cz'ekolady i mail- 
cepanu, Dluga 66 . . . . . . 15 47 
"Wap", wlasc. Z. Gruszozynski, 
ini. 1,.ùt. "AljamIs!", Odf.,nska 
162, II. . . . . . . .' . ..1429 
Warszawska fabryka fomier6w, H. 
L. Mu:ssman i Syn, filja Bydg., 
!!klad fabryc.zny fornierô!w, Dwor- 
oow.a 57 . . . . . . . . . .3 20 
Warszawskie Towarzystwo Ubez.. 
pieczeii, generalny agent, Fr. 
Streich, Gdansika 34 .... *622 
Warszawski J.,. wl. fy S. GaliÏl1skÏi 
i SIm, mielszk. pryw., Pete'rsona 
10 .......... .(8 16) 


1 Wasile-wski A., handel rowerôw i 
665 i-ch cz
sci, hUltownia g1llIl, DvroT- 
cow.a 15 a . . . . . . . . . 
Wawronsld i Brzeski, adwokacâ, Pl. 
W olnosd 1 . . . . . . . . 
Wawrzldewicz L., przemyslowiec, 
Pio,tra Skargi 3 . . . .. . .. . 
Wawrzyniak 1., dyrekotOir Banku 
Lud!Qiweg:o, Petersolla Πa 


1047 
1085 
866 
1790 


Wawrzytiskl & Lechowskl 
Ziemioptody - PasziJ 
Sztuczne nawozy 
Jagielloflska 75 Telefon 11-21 


Wdzi
ltOnsld T., inz. dyr. Tow. Akc. 
Kabel Polski, Aleje MiCikie:wioza 
2-3 ........... 15 52 
Weber J., pensjona.t, Jag1eUonska 
15 ........... .8 
\Veber WI., dyr. biur Magistr3Jtu, 
Grodztwo 26 ......... 6 45 
Wedel i Ska, handel nasion, Dlu- 
ga: 1 9 . . . . . . . . . .. 8 28 
WEDELL P., Sklad {owarôw ko- 
lonjalnych, win i delikatesôw f ut. 
sW., Tr6jcy 7. Telefon 953. 
Wegner E., wi. Loibholz, fabr., che- 
mirzna. Gdanska 78 . . . . . *332 
\Vegner L., wl. Th. BeetiZ, faJbr. po- 
WiOI'lÔ1W, Torunska lf-15-186 . . . 281 
Weinert Pawel, ha.ndlarz bydla, 
Libe1ta 7 . . . . . ;. 19 36 
.WEISSIG R, Bydgoska t 1 abryka 
Parasoli, ul. Gda:6ska 9. Telefon 
318. 


('1 


,... 


Weiss \V., sklad kolonjalny i de- 
,stylacda, VVeln. Uynek 5-6 
\\7 endt 0'., mi,stn 'rzezmckiJ, K\U- 
jawska 96 ........ 
Werkmeister E., handel wina, J a- 
giellonska 64. . . . . . 


1523 
11 61. 
u: 
1 - 
1 


SKDRY SUROWE - SKORKI 
. tchôrze, wydry, lisy, Kun)', zajétce, Krôlilii, wlosie KODsKie Kupuje 
Bandel Skôr P. VOIGT, Bydgoszcz-Bernardynska 10. 
Telefon nr. 14-41. B 139 Telefon nr. 14-41. 


1 
Win a kraiowe 


- 
odznaczone meJalem zlotym 25. r. M. R. D. P. pole ca 


Kujawska Wytwo rn i a W,i n 
H;' Makowski - Kruszwica B 137 
Oddzlal w Bydgoszczy: .fa. ..WUKA". ut Farna 1 (Ratusz). 


>! 


5* 


-
		

/20178_090_0001.djvu

			w 


Bydgoszcz 


68 


:{ 


Werka M., kierownik miejskiego 
UTZ
U poda(kowego, GdaIiska 21 1422 
Werner F., dyn
kt. fabr. Fiebrandt 
T. A., Sw. Tr6jcy1 10. . . . *(1 86) 
Wernicke O., ksi4;)garnia, sklad pa- 
piero, Dworco.wa 3 . . '. . . 8 8.1 
Wesolow'ska R., skI. papieru, przy- 
bDr6w pismiennych i kisi
g handl., 
GdanSika 1 . . . . . . . . 2 75 
Wesolowski F., mie,s,zk. pryw., Snia- 
deckich 56. . . . . . . . . 16 38 
Wetzker K., sklad kwiaMw, po- 
srednictwo i Sipmedaz maj
tk6w, 
Dluga 41 . . . . . . . . . 1013 
Weyna W., skla4 rzeznicki, DIu- 
ga 2 . . . . . 
 . . . . . 7 10 
\Veynerowski Antoni, taJrtak paTo- 909 WIELKOPOLSKA PAPIERNIA _ 
wy, Szretery, Pl'Omeooda 61 . . 
Weynerowski Antoni, wl. d6br ry- Tow.. Akc.., Bydgoszcz-Czyzk6w- 
. cerskicn, MY81
cinek .. . . . . 180 ko.. Tel.. 1137 i 1151.. 
Weynerowski Antoni, wlaac. fabr., 
Tormisika 39 . . . . . . . . 7 63 Wiellmpolska reklama swietlna, wl. 
WeynerC?ws.ki . H., przemyslmviec, Sche-rle, GhrDbre-go 19 . . . 
HO 35 
AL MiclneWlcza 10 . . . . . 
Weynerowski W. i 83'n, fabr. pan- 
tof1i i Dbuwia, narDznik KDSoius'Z- 
ki i ChDcimskiej . . . . . . 
W 
1ilm\V
ki P., kupiec i 'zaprzY8i
- 
zDny rewizor ksi.:!,g "Wita", Dwo'l'- 
cowa 22-23 . . . . . . . * 1224 
\Vicherek P., strDic.iel fDrtep,ian6w, 
Grodzko. 16 . . . . . . . . 2 73 
Wichert J., "Stara BydgDszcz", sala 
zabaw, GrDdzka 12-13 . . . . 


Wiecki Cz., d
'. med., lekarz prakt. 
i aJkus!zer, DWDrcorwa 18 c . . . t623 
\Viellmpolslm centrala mebU, Ma- 
tejki 3 .'. . . . . . .' . . ' 694 
Wielkopolska hurtownia bizuterji, 
wl. ECÙlll. Mietlicki, PDmomka 5, I. 
*.1509 
\Vielkopolska huta szldana, W. Pa- 

iikows.ki w Czersku Polskim, 
fahr. s:zMa. okiennego, Czersk 
P'ÛIski . . . . . . . . . . 13 25 
\Vielkopolska mechaniczna fabryka 
szczotek i pendzli, Sp. z o. p. 
, "Henrykus'\ Chajmowicz H., Gru- 
dz.i:}dzka 13 . . . .'. . ..1458 


366 WIELKOPOLSKA SPÔI.KA STO- 
LARZY, ,,,tase. Btaszc:zyk i Zho- 
993 rowski, SW. Trôjey 14, Tel. 832. 


75 


\V
elkopolskie tow. handL-przem. 
"Handpol", Sarbino-wsld T., biu- 
rD, Jagiel1Diiska 59, II. . . . .. 1490 
Wielkopolskie Biuro Buchalteryjne, 
sp6ldziel'llia z o. O.., Konarskie- 
go 3 · . . . . . . . . . . __ 11 78 


WAR8IAW
KA 8PÔlKA MV8lIW
KA 
SKt.A D BRONI 1 AMUNICJI 
CENTRALA: Warszawa, ul. Krôlewska 17 - Tel. 19-17 
Adres telegraficzny: "Comp'ania Warszawa". 
ODDZIAt.: Poznaii, ul. Gwarna 12 - Telefon 19-08. 
Adres telegraficzny: .Compania Poznan". P. K. O. 207 387. 
1 Maszynowy wyr6b . 
. Naboi Mysllwskich B 94 
we wlasnej fabryce na Pradze (Warsz.) z dymnym i bezdymnym prochem Rottweil. 


W APNIARNIA MIASTECZKO Sp. Akc. 
Telefon 11 w Miasteezku D. Noteeiél (B 249) Telefon 11 
Fabryka wapna nawozowego i eksploatacja torfu. 

 Zarzi}d i biura w Poznaniu, ut Mickiewicza 33, pok6j 38 1. piro. Telefon 62-66. 1 


-- 
--"- - -- - 
w


w
"""""""'''''''VW'''< w 
WielhOPOlSILA PaPlernia pa
::e

f;:::" 
Tow. .kc. papier)' Kolorowe, 
BYDGOSZCZ .arton
 
Telegramy; Papyrus - Tel. 1137, 1151 8 143 teKturt introligatorsKil. 


-1.
		

/20178_091_0001.djvu

			69 


Bydgoszcz 


w 


1 \Vinter A., prokur. firmy. C.. A. 
Framke, Dr. E. WaTD1l1isklego 
208. 17, TI. p. . . . . . . . . . 1748 
Winterfeld, dyrektor kml'serwato.r- 
jum muz., Aleje Mickiewicza 6 1628 
"Wisla", hurt drzewa, gl6wne biu- 
1'0, Fordonska 15-16 . . . . ..8 2'J 
tarta,k "Wisla", T-onlliska 26 . *93 
6 2-1 . tartal{, Kapuscisko Male . . . .38 
1 cegielnia .. . . . . . . 
H3 66 
7 65 W
sniewski A., sklad cygar, hurle 
- 1 deta!.,' Mosto,wa 6 . . . . . 12 48 
OTTO WIESB WIsNIEWSKI JoZEF, Ogrodnic- 
AR TYKU.t Y TECHNICZfvE two i wvstawa kwiat6w, Gda:6ska 
PASYTRANSM1SYJNEiOLEJE 153_ Téle{on. 869.. 
DWORCOW A 62. 1 ELEFON .(459). 
-- WIsNIEWSKI JULIUS.. Fabryka 
Wiese Stei., dyr. zaklad6w prze- C k " k ' Z 1 . 1897 W 1 
'1 h C \ F k P :n. U 1er ow - a oz_ r.. e - 
mY81i()WYC . J. ran e, ,,- " R k 12 T 1 1305 
znans-kà 5, II. p. . . . . . . 14 00 nl8ny yne _ e - .. 
Wigura Witold, wice-dyrektor Twa. ... . 6 . . " . 
",Lasmet", Wielkie Bm1:odÛeje, \Vls
lewski R., wytw TIua TIlCill za- 1810 
P-olanka 1 ......i.. *210 1 mJ:Mla welny, I?worcoiWa 31 a . 
\Vilczewski J. E. sklad sukna i fa- Witte Fr. i M. Radziûski, tow. z o. 
bryka konfckcji, Sw. Tr6jcy 22 a p., f
br. piec?w i maszyn pie- 
.. 11 88 karsklch, Gdanska 113 . . . . 398 
Wilczewski Jan, kupiec, l}ryw. Wiza Hieronim, wsp,)lwl. fy Zyg. 
mie,szk. Sw. Tr6jcy 22 b . . *(11 88) Wiza. Konarskiego 4 . . . . 17 03 
Wilhotlse .Maurycy L., fabryka P?- \Viza lygm., towary modne, Plac 
sadzek 1 tartak parowy, FO!fdon- TeatraJny 3 . . . . . . . . 1438 
W


 1 Fr .,. s.kla'(} .sp
cj
l1;y . m
tr: 77 ;,WI6knil,,", hurt. towar: blawatn., 145t 
lekarsk. i hygi{'\n., Gdaf1s.ka 159 73 Dbuga 1
-11 . . . . . . . . 
"'illa Wulf, uzdro-w'isko, Rynkowo 1838 pryw. IDleszk, Dworcowa 14 . (1451) 
\Vimmer A., dyr. cegielnl, Kwia- WODSACK G" Nagrobki 
ranit 
towa 11 ......... 2 26 D ' 79 T , l , 651 ' 
Wimmer A. i Rion, fabr. parowa. marmur, worcowa .. e - Il 
('.eg-ly i dach6wek, cegieJnia Lu- -----'---'-' ,----,,-- 
dWlikowo-Bydg. .,. . . . . . 17 88 1 
Winkler H. V., agent handl., Po- F WODTKE 
morska 67 ...... -. . 15 00 ! . 


Wielkopolski przemysl drzewny, 
dawn. Dav. Francke i Syn, Tow. 
Akc.., Bydg., Siernieczek. . . . 
Wielkopolski sklad sk6r i fabryka 
cbolewek, Dw-orcowa 37. . . . 19 27 . 
\Vierzbicki, at..iwokat i noti:l,rju8z, 
biuro, N owy Rynek 12 . . 3 89, 2 96 
Wierzejsld J., dyrektor, Oie,szikow- 
skiep;o 11, 1. . . . . . . . . 
Wierzejski T., kapitan re:zm-wy i 
_.-!flaSc. dôbr, _Ztte, j.8ze 1 . . . . 


KURT WINKLER 
ul. b,. Tr6Jc:y 14a. Te'efon 10-38. 
FABRYKA ARTYSTYCZNYCH MEBLI 
SPECJALNOsé: Pokoje mçskle 1 jadalkl 
W piel'W8Z0rzf:dnem wykonaniu. 276 


Mif;dzynarodowe transport y 
. Bydgoszcz. 42 
G
anska 131/132. Tel. 15, 16, (2). 


D
Daa
œ
Dg
D
I_aD
aD
DaDœD
 
D a 
B KURT WINKLER - BYDGOSZCZ 1 
D Te). nr. 1038. $w. Tr6jcy 14a. Tel. nr. 1038. D 
- fabrykc mebli. B 156 - 
.G _ 
a S p e c j a 1 nos é: Pokoje mf;skie i jadalki w pierwszo- a 
a rzçdnem wykonaniu na podstawie artystycznych modeli. D 
a _ 

aDD
a_DDa
_
la_aaaGaaaaaaD
		

/20178_092_0001.djvu

			w 


Bydgoszcz 


70 


'. 


W odtke K., GdaIiska 132 . .(15) W oUschUiger P., lek.arz weterynarji, 
Wodtke Kurt, 20 Stycznia 20 r. Zbozowy Rynek 9 ..... 1485 
Nr. 33 " . . . . . . . .. .. Wolta, specjalne biuro elektrotechn..., 
wl. E. Ritt, Piotrra Skargi 4 . . *4 62 
Wolk-Laniewsld, inz., kier. fabr. 
wW'. akc. "Kabel PoLski u , Za- 
mojSlkiego 7 . . . . . . . . 9 31 
Woyke J., cyga.ra i papierosy, Po- 
morska 5 .. . . ..". . . . 1816 
Woytynowski Br., mistrz elektro- 
W ojciechowski J., handel owocow, techniki, Dworcowa 4 . . . . 11 92 
Grodztwo 9 . .' . . . . .. 30 Woiniali Leon, GdaIiska 125 . . 1933 
Wôjcikiewicz K., profesor Szkoly Wreza L. v., hurt. cygar à. papie- 
Handlowej, KOllarskiego 4 1622 rosow, Koscielna 5 . . . '. . 11 65 
j ltlojd)'lak. St., kupiec, JackO/Wskie- Wszechpolskie biuro Ruchu "Kur- 
go 20 . . . . . . . . . . 287 jer", wl. A. Dobrzyn.ski, sprzed. 
Wôjnarowsld B., mieszk pryw., wl. gaz., biuro oglo"8z., Parkowa 2-3, 
fabr cygar i papierosow, Chod- 10 26 Hotel pod Orlem . . . . . . 15 
 
kiewicza 38 . . . . . . . . Wujec C., elektromotor, warsztaJt,. 
\Vojskowy Wydzial Kolejo.wy, przy elektrotechn., specjalne nawijanie 
Dyrekcji Kolei Gdansk w Bydg., , elektromotm.ow, Marcinkowskiego 
Dworoowa ........ 2020 11, nal'Ozll!ik Dw-ore-Owej 1521 
W ojtyga A., por. adj ut. Szkoly Pi-, W ulm, dom handl., KaptU'rkiewic-z 
lot6w, Kwiatowa 7 .'. . . 
 1577 i Strachowski,. sldady, Jac-kow- 
Wojucki Witalis, zakl. fotog'mf., skiego 37-39 . . . . . . . *1505 
SIl'iadeckkh 13.,M ..... 1022 :,Wl1lm", 4tom halldlowy, wina, 11- 
, 
 \Volanski M., sklad cukierk6w i CZ6- kic,ry, k
nL.1.ki, Farna 1, Ratusz *489 
kOiladek, GdaIiska 3, mielszk. Wulkania,- fabr. wal,izek, kJufr.ow, 
pryw., Sniadeckich 52 a, II. . . 12 81 
 Szpi1JaJlna 1-3 ....... 11 32 
Wolff Aleks., kierownik Towarz. "Wulkan';', Tû'w. przem.-handl. w 
Ube,zp. "Europa" w Bydgos'Zczy, Wroclawku. oddzial BydgOiski, 
Dyrekcja jencralna przeds-tawi- PodwaJe 20 . . . . . . . . 842, 
ciel
twa Tow. Ubezp. "Euro;pa", Wydzial zasill{ôw wojsltOwych 
Sienkiewioza 48 .. . . . . 6 61 Urz
du Opieki Spolecznej, (po;k.. 
Wolff Ale){s., handel koni, Gdati- Nr. 3), Magistrat mias.ta Bydg., 
::)ka 19 ..... 
 . . . 15 04 BernardyIiska 1 . . . . . . *(6 00) 
Wolff F., fabr. mebli, Okole, Grun- Wyl
gala J.,' ro'wery, hurt.-ekspolt, , 
waldzlm 101 ....... 1056 Dwor c owa 94 . . . . . . . 1275 
O O
O@o@o@o@e@o@e@oeo@o@o@O@c@o@o@a Ô 
1. DOM HAN DLOWY10 
1 z. JAROCHO.WSKI 1 SKA 1 
2 POINAN -. UL. HATEJKI 59 ! 
«) ABR. TEL. JARKO-POZNAN - TEL. 6335 0 
ë 1. BZIAI:. ROLNICZY: PI.OBY ROLNE - NAWOZY SZTUCZNE - NASIONA 0 
' @ MASZYNY ROLNICZE .. @ 
o Il. DZIAI. TEOBNICZNY: MOTORY - WAGONY - POMPY - BZWIGARY X 
,0 SIKAWKI. B 7 V 
. . 
2 J eneralna Reprezentatja na Polsk
, Zachodnil! 0 
2 Targ6w Wschodnich we Lwowie i 
21 od 5. do 15. wrzesnia Ii a ide g 0 r 0 Ii u. 1 2 
'0 --0 
.oO
O@O@O@O@O@O@O@OOOfllO@O@O@O@oo@O@ 


WOJCIECHOWSKI J., Budowni- 
czy, wykonuje wszelkie prace w 
'2akres wchodz
ce, Chocimska nr. 
17/18. Telefon 1302.
		

/20178_093_0001.djvu

			11 


Bydgozscz 


w-z 


WYPOzYCZALNIA KOSTJU"'I Zakrzewski J6zef, prezës Dyrekoji 
M6W MASKOWYCH i TEA.. Poczt i Telegraf6w, mieszk. i>ryw. 
TRALNY CH St S Id . Zakrzewski S., nast., wl. Wlad. Za. 
, ,. zymarJ eWlCZ, krzewski, hurt. handel win., de. 
, Dworc(\wa 89 1 ptr. Tclefon 903. stylacja i fabryka lilcier6w, Je- 
'Vytw6rnia nlOtor6w jezdnycb Sta. r. iZlU:icka 5 . . . . . . . . . 
die, 'W. Gdanska 160 . . . .1602 Zalcman B., skl
d przybor6w den- 
1Vywiadownia Handlowa K. Pie- tysltyczny
h, Gdanska 164. . . 
choclciego, Cieszkow.sikiego 3 *(1 25' 


Z. 
Zag6rski J. i A. Tatarski, 'Ûddzial 
w Bydg., nandel przybor6w famo- 
choool\-vyrh. Warsza.wska 24 . . 1435 
Zag6rski St., il1dad kolonj. i. delik., 
DWOil'oowa 14 . . . . . . . 11 94 "Zap", zaklady pl'zemyslowe, T. A. 
ZAKASZEWSKI ST KWliato-wa 12.13 . . . . . 66 i 787 
, ' l' ., Centrala op-, "Zap", Zaklady PTzemyslowe! T. 
tyczna, Gdanska 7. Telefon 1099, A." Chrobrego 20 . . . . . . 
Zaklad Diakonise k, S e mina1
7 J .' na Zarz
d gminy izraelickiej w Bydg.) 
. .
. Waly- J 3.g'ielloÎlskie 8 a ... .920 
,1-2 ..-..:....... 6 40 Zarz
d i biuro obwodowe funduszu 
Zakla
 elektro

plelowy, leczmc;zy bezrobocia w Bydg., D
uga 58 . 606 
dr. 
zym.aitskie

_Q:


sk

 . *4 21 Zarz
d kolei ielaznycb: 
, dworzec. . . . . . . . . .. t 38 
e'kispedycja pilnych przesylek . 5 06 
erospedycja to'warO'Wa" Bydg-. . . .504 
e.ksrpedycja. towarowa, nadanie . 662 
ekspedycja towarowa, Trzcinie,(} 674 
ekspadycja towarowa, wysylka . 505 
_ _ _
 W8Jl'Sztaty kolejow9- '. . . . . 507 
Zawitaj J., odlewnia metali, fabr. 
loowar. metalowych, Dwo.fC'owa 66 17 15 
Zdrojewski-Juf1osza, Jan, dyr. Bro- 
waru Wielkopolsk., Stary Rynek 
5-6 ........... 7 16 
Ziarkowski B., dyr. f>3JbI'Ylci., Ign. 
Padarew&ldcgo 42 . . . . . . 1495 
"Zianto", wI. J. Belbiski, handel 
4 98 zboza i nasion, :J\1arCiinkoW'Slt
e. 
4 99 go 11 . . . . . . . . . *11 72 


ZAktAD ELEKTROTEC iNICINY 
Inz. Bronislaw Zi
tak 
Dworcowa 5. Telefon 339. 


Zaklad ortopedyczny, Filipiak i Ki- 
cÜ1ski, Stary Rynek 14) (oboik. 
apteki) . . . . . . . . '. . 478. 
Zaklad pogrzebowy, R. GJ.'Und, 
Gdaitskt 26 . . . . . . . . *3 38 
Zaklad wodoci
gowy miejski . .16 1d 
,Zaklady graficzne instytutu wydaw. 
niczego "Bibljoteka Poiska", dy- 
1.ekcja, J agiellofJi;ka 20 . . . . 
biuro, Ja,giellonska 20 . . . . 
Zaklady Przem. "Sanitarja", Sp. 
Akc., prrzyrz
dy sanitarne, Pro. 
mena.da 1 . . .,. . . . '. . 15 67 
'Zakrzewska B., handel drzewa i w
- 
gla, Nakie1ska 84 . . . . . *1420 
,ZakrzewBki A., piekarnia, Kujaw- 
'Bka 27 . . . . . . . . . . 1093 


542 


1129 
403 


Jozef Zapalski 
Podwale 19 Telefon: 88 
Sktad masla sera 1 wedzony[b ryb. 


66' 


Zil/g/l/r Fl/rd. & Co. 
Dworcowa 95. Tslslon 24. 
Pasy tl'ansmisy;ns, ole}e minel'alne 
interes techniczny 91 


. 


Tow. Akc. 
we Lwowie 
Oddzial' w Bydgoszczy ul. JagiellOl\ska 22 
71. 3.00Q.OOO.- Fundusze rezerwowe: 1.535.792.47 
Zaklad Glowny we Lwowie 
Oddzialy 
Cztstochowa - Cieszyn - Gdansk - Gdynia - Kolomyja - Krak6w 
Krosno - Lublin - Zakopane - Warszawa 
BANK DEWIZOWY 
Rachunek Iyl'ow, VI Banku ""olsk. w Bydgoszczy. Rachunek w P. K. o. w Poznaniu nI'. 2O!.SO'l 
, Wydaje ksfëlteczkl oszcz-:dnolciowe platne okazlclelowl. 
Zalatwia wszelkie transakcje bankowe. B 10 


ZIEMSKI BANK KREDYTOWY 
Telefon: 12.83 
Kapital zakladowy: 


.a.--
		

/20178_094_0001.djvu

			z 


Bydgoszcz 


72' 


...... 


Zieliriski dr. H., Aleje Miçkie- Zit:tak St., kupieC!, Krôlowej Ja- 
wicza 17. . . . . . . '. 41 dwigi 5. . . . . . . . . . 12 03; 
Zielb\ski J., kupicc, Gdmiska 164 1652 Zit:tak W., dr. med., lekarz powiat., 
Zielb\ski Si., kupieo, Bema.rdyil- Sniadecldcb 56. . . . . . . 9 52:' 
ska 11. . . . . . . . . . 17 21 Zimmermann B., lakiernia POWlO- 
Ziemianin, dom handloWIO-komiso- zôw i samochodôw, Petersona 5 1629" 
wy, Gdai1ska 33. . . . . . ./ 728 1 Zimmermann M., fabryka maszyn 
Ziemioplody, ich prretwory, sztu- rzeinickich, .Jagielloi1ska 87 . . 8 crJ 
 
czne nawozy, w
gle itd., wla.sc. ' J 
Okoniewski Stefan, Gdanska 34 .

 
 l S T. Z 1 M 0 C,H 
Ziemskl A., magazyn konfckcji, Sklad delikatesow 1 win 
bielizny i galanterji, Gdanska 21 .1 48 B Y D G 0 S Z C Z: t('S 
mies'zk. pryw., Gdanska 19. . *(1 48) Niedzwiedzia 7 Telefon 1648. ' 
Ziemski J. i H. ZühUte, tarla.k pa- 
rowy Maksrmi1j.anowo, biuro Zimniewicz W., skL."td kolonjalny, 
Bydgoszcz, PlOtra Rkargi 10. . 1316 Sniadecldch 26. . ". . . .. 20;- 
Ziemski W., hurt1lwny Siklad 7,bo- Zi61kowski F., Or1ailska 19 . . . 224 
ta, Hel'm. .Frankego 8 . . . . 1425 Zi61kowski F. i Ska, band el d
Li- 
Zientarski E., hurtownia fla8zck katesôw, Ko
cielna 11 . . . . 1095--, 
i mat,. opalowego, Pelt
ona 12 . 70 Zjednoczenie W olnych Zwi
k6w, 
Zi
tak A. i W., hurt. ponczoeh i dom robOOniCiZY, kaJsyno, Do- 
t.rykÛ't.aiÏY
 Mostowa 4 . . . . 14 Sot lina 2. . . . . . . . . . .901' 
Zi
tak B., ini. biuro elektro-techn., Zjednoczenie Zawodowe Poiskie . 1468- 
Dwo,rcorw& 5. . . . . . . . 3 39 Zjednoczenie 1:eglugi Sr6dlQdowej, 
Zit:tak Br., inz. biuro elektro-techn., transport y wodlle, Jagiell-onska 
&W. Tr6jcy 6 I.. . . . . . . 11 57 71........... .(13 Bq 


DlmIDlDIlEIlJErIDr.ID:rIDEt.am:a:u:ID1a:u:am::lDI::tlD!I.lDI::tllll7lDŒlIIIJ:lIZIamamlDIlllUlDIr 


,x. KçDZIERSXA ,/ POZNAN 
WIELKOPOLSKI ZAKf.,AD HAFTOW ARTYST. 
PODQÔRNA IDA 


,. f 


\ 


ADRE
7ELEaRAFICZ. 
ZTANDAR 
TELEFON 
559 TELEFON 
559 
Po/eea dewoejonalia jak: kapy 
ornaty - baldaehimy - velum y- za- 
sion y - stuly etc. jak r6wniez 
sztandary dia wszelkieh towa- 
rzystw i e!;orqgwie koseiel- 
ne. Opl'ôez teyo stale 
na skladzie wszelkie 
pl'zybol'Y w Ztl- 
k,.es haJcial'stwa 
wehodzqee 


./ ..... 


B 8  CENY PRZYS1çPNEI - D?
ODNE WARUNKI ZAP/:,ATY/ 


f 
I
 
IlJErIDr.DJœD:llll:l!DlmlDJ:!lIIIIllIDŒ!lI3IJIa:lD:lmIllDIIIDD!1DIX caŒa:BJ;IDtt!IDaJ1XJ1lIllIIŒa::IŒlIIŒDIID.  


,..--..
		

/20178_095_0001.djvu

			-- 


73 


Bydgoszcz 


z-z 


Zjednoczona zegluga Poiska, tran- 
sport WOdl1Y i rz.eczny, SWo Flo.r- 
jana 8 0 0 . . . . 0 . 
 . 
»Znicz", wla
c. Wo Kurninck i So 
Chmist, rnaterjaly opalo,we i bu- 
dowlane, Grunwald:z,ka 109 
Zwierzycki Po, cukiernia i k'a,wiar- 
nia, Dworcowa 73a 0 0 . 0 0 11 40 
Zwiilzek fabrykantow, Tow. rz.apis. 
W Byd'
oszczyo Nowy Rynek 9 0 808 
Zwiilzek kupc6w w Bydgoszczy, ZELAZOHURT " 
..otTIlla w Warszawi., Kordec- " · 
kiego 20. . . . . . . 0 0 8 36 
Zwhp:ek lelŒtl.l Panstwh Poisko, 
oikr
g Wielkopolski, obw6d Ryd- 
g.o.SiZCiZ, Jagiellüllska 29 . 
Zwil!zek Lurlowo-Narodowy, sekre- 
tarjat Bydgoskl, Zwi:}:zek, Jagiel- 
lonska 10. 0 . . . . 0 0 . 1473 
Zwi
zek wlascicieli tartak6w i kup- 

6w drzewnycb, (s
clo-wnie 7.arc- 
JE:;stt..) w Bydgof!zczy, Jag-iellon- 
Z s
a k 9 . . o. . 0 . . 0 . . 8 19 Zelechowski Jo, Dworoowa 59 1. 0 1593, 
\Vlilze wywladowczy "Credit", - 0 i A . 'Srnad 
Dw.orcowa 22-28. . . . 0 . .. 12 24 1 Z6lk
ew cz ., :rCSitJall'fa:,cJJ3!, 'e- 
ckich 18 . . . 0 . . . . 0 1431. 
Z 1 zukowski, dyr. fabr.. Herm. Loh- 
o l, ncrt, Tow. Akc., ID'leszk. pry1W. 
Zak P." wyroby metal'Ü-'\'fe, Gdm'l- Bomo;rsJrn 39 JO 0 ...,. 0 "0 15 06 
!	
			

/20178_096_0001.djvu

			74 .,' 

Wi
i
WW
 . 
+
 ,. ,, 

 
 

 Zaklad pal'ament6w koscielnych i haft6w 
 . , 
. .
 al'tystycznych ol'az zdobnictwa 
 


 swo J .skie g o 
* 

 

 
1 J. Gramlelicz 1. 
+
 Magazyn 
 

 

 
'+
0 PQznan, . ut. 27. Grudnia nr. 15. 

 


 
.. 


 Adres telegr.: "Ornatpolski". 
 
't l
 . Wlasne pracownie z licznym wyszkolonym 
4 


 pod wlasnem kierownictwem personelem. 
* 
,

 , 
* 
,
 Telefon pryw. 2420. P. K. O. 205090., 
 

J@ 'ii»\.,* 

 Dziaf I. 1 Paramenta kosclelne 
 


 
* 

G' B 6 
 


 na francuskich adamaszkach, brokatach itp. 
* 
--o-
 Z rçcznie we wlasnej pracowni wykonywa- 
* 
-
 neml zdobnemi haH.mi. ;ï;l 
 
l' 
=:ea
 Z

bL SZ!


a?:.

o
 1 1: 
--
 r6wniez i na przekazanych wzorach. 
* 
__
 Liczne uznania tak od Zwh!zk6w 
* 

 i Bractw, jak urzçdowe m 

c./'@ wojskowe pp. 


 
:'+
 
* 
.
 Dziat 11I.1 Zdobnictwo domowe mt 
'
 c. - 
 

 :  Obrazy haftowane, garnitury mV--Y-- 
'-
 do pokoi itp. 
i
 

 
* 

 Wykonanie piel'wszol'zçdne i arlystyczne 1 
' 
;.


 , ::I

,. '
f

'*


'
$$
'

t .
		

/20178_097_0001.djvu

			"75 


. 


A. 


Alteroda - Bialosliwie 


"AI.. TE RODA 
'abn. patrz Bogu,sz.e,,,'"O 
ANGOWICE 
abn. patrz Ohojni-ce 
ANIELINY 
g. sI.: L, pub!. rozmo(, sI. Bt. rait. 
.ANNOWO 
31bn. patrz Melno 
,ANTONIE\VO 
abn. patrz Lubicz pOm'omki 
.APLINI{I 
. abn. patflZ Opalenie 
,AUGUSTOWO 
abn. pat1'!Z Maksymiljanowo 
,AUGUSTOWO 
abn. patrz POkTZydowo 


B. 


BABIDOL 
'abn. patrz ZuJro'W1O 
BACHOTEK 
abn. patrz Poikrzydowo 
BAGDAD 
abn. patrz Wyrzysk 
'BAGIENICA 
. abn. patrz PruSZc.z k. Wi
cborka 
BAGNIEWKO 
. mm. patrz Prus'zc.z k. Bydgo,s.z-czy 
BAGNIE\VO 
,pubI. rozm. po'sr. sU.' st. r3Jt,. 
. BAGNO 
abn. patI"Z J amielni:k 
BAJERZE 
abn., patrz TrzehClZyk 
BALDOWO 
abn. pa.trz Tc:zew, publ. r{)
m., 
poST., sI. '-st. mt. 
'BANINO 
: abn. - pàtrz zukowo 
BARKI 
al;m. pa.trz Skarszewy 
'BARLOMINO 
a;bn. patrz Luzino 
BARLOZNO 
. aihn. pâtri Skôrcz, g. sI.: L, publ. 
rozffi., sI. st. rat. 
'BARNIEWICE 
,a1;m. pa,trz Chw
z,c:zyno 
;' BARTOSZEWICE 
abn. patrz Pluznica 
BATLEW(} . 
abn. patrz Ko.r'llatorwo 
B
CZEK 
abn. patrz SkarszeWy 
B
DECZ 
abn. patrz Wysoka 


BJ\GART 
ahn. patrz 'Il1'ze	
			

/20178_098_0001.djvu

			..:... , . 


,BialosÎiwie - Bocin 76 


Rolnik, T. z o. p.. . . 
Schramm Robert, kupiec, 4 Sty- 
cznia 45 0 0 . 0 . . . . . 
Sawinski Jo, kupiec, restauracja 1 
Siawinsld Jan, ka,pitam., Pod- 
g6rna 4. 0 . . . . . 
Spôika zakupu i sprzedaiy plo- 
dôw roln., T. z o. p.. . . . 
Warda, aptekarz. . . . . . 
Zak!a
y .przeD1y
lowe, T. z o. pl.,,,, 
N 1:ezycIlÛ'VlO . . . . . ., 7 
Zapas mlodych koni Nr. 2, Bia. 
lo,s}iwie . 0 . . . . '. . 
ZarzQd dominjalny Bialosliwie . 
ZarzQd dominjalny Grabiona 0 . 
ZarzQd dominialny Tomaszewo 0 
ZarzQd dominjalny Wymyslowo . 
ZarzQd gminy Bialosliwie, ulica 
4 Stycznia 39. . . . . . . 
Zoepfgen Ho, p
siedz., Otylin 
BIALOWIERZ 
abn. patrz Tuchola 
BIALOWIEZA 
abn. patrz MroClZa 
BIALUTY 
abo. patrz Ilow-o k. Dzialdowa. 
BIEDASZKOWO 
3Jbn. patrz Bydgo:sZ0Z 
BIELA WKI 
a:hn. p8Jtrz Pelp1in 
BIELA WY 
abn. patrz Torun 
BIELCZYNY 
3100., patrz Chelmza, pub!. rozm., 
posr., sI. st. rat. 
BlE LICE 
abn. patrz Biskllpieo pomomki 
BlE LICE 
abn. patl"Z Biskupiec ,po!morski 
BIELSK 
abn. patre Sm
ioW'O 
BIELSK k. KOWALEWA' 
abn. patrz Kowalewo, put1. 'l"OZID., 
posr., sI. st. rat. 
BIETOWO 
abn. patrz Lubich-owo 
BIRKENEK 
abn. patrz B-rodDica n. Drw

 
BISE\VO 
abn. patrz Kokoszki 
BISKUPICE 
abn. pat1'2 Lubianka 
BISKUPIEC POMORSKI 

l sI.: L., pub!. rozm., sI. st. rat. 
Ferszke August, Krotoszyny 0 0 4 
Hannes Wilhelm, hoteJ i dom 
zbûZowy. . . . . . 0 . . 
Holla!z Eitel-Fryderyk, wlasc. 
ma-J
tku, Buczek ". 0 . 0 . 
Janlcki Walentyn, bandel bydla . 
Kleniewsld \VladysJaw, wlaSc. 
, maj
tku, BieHee ..' . 


9, 


Reiman Fryc, tartak parowy '" . 
Rüchardt Jan, wlasc. maj
tku, 
Czach6wki 0 . . 0 '. . . . 
Sugajski Feliks, ma
tek ziem- 
ski, Krotoszyny . . . . .. 5 . 
41 T
WO - "ZDROWIE", Sp" z ogr.. 
12 odp., Fabryka Przetworow Mlecz- c 
28 n,ch" Telefon Il,, ' 
BISKUPIE PAPOWO 
abn. patrz Chebnza i Kornatowo 
32 BLACHT A 
11 abn, patxz Korna'tolWo 
19 BLADOWO 
36 abn. patn, Tuchola 
25 BLIZNO 
29 abn. pa:tI'2: J ablonowo pomorskoo 
BLJ\DZIM 
 
42 abn. patrz LniaJ1o, g. sI. L., pubt. 
rozm., sI. st. rat. 
BLijDOWO 
pubt rozm., posr
, sI. st. rat. 
BLEDZIKOWO 
.. abn. patrz Puck 
BLOTO 
g. sI.: L, pub1. rozm., sI. st. rat.. 
BOBOWO POMORSKIE 
g. 151.: L, pub1. rozm., sI. st. rat. 
BI
dzki Konrad, rolnik, BoboWQ 18 
Chudziiiski Franciszek, d'z,ierzaw- 
ca domeny, Smolong. . . . 
Ekspedycja towarowa, Bobowo . 
Grabowski Aleksander, wlaSc. 
ziemski i t!ohy,s, D
br6wka., 
poczta i kolej Bobow:o 0 . . 
Kahmann Wilhelm, wlasc. d6br 
Karczynski 11::8. Marjan, inspektOir 
szkoly powiatu Starogardzkie- 
go, D
br6wka . . . . . 0 
Kaszubowski Wincenty, wl. obeir- 
zy i mlyna parowego 
Kenslcki Hugon, obedy,sta . . 
Lazarski Franciszek, obywatel 
ziemski, Jabl6wko o.. 0 
Osowski Jan, mistrz krawiecki . 
Pilat Ignacy. obe.rzysta d soltys 
Pinsld Bronislaw, wlas.c. maj
t- 
ku Wysoka.. stacja kolejowa 
P	
			

/20178_099_0001.djvu

			'77 


Bogdanki - Brodnica 


BOGDANKI 
abn
 patrz Lasin 
BOGUSZEWO 
g. 61.: L, publ. rozm..., 81. st. rat. 
Bieter, ùubra Bzla,checkie, Linowo 3 
Cichocki Kazirnierz, kupiec i ()- 
beriY5ta, Rywa.ld 8zIach. 
G
st{a Jan, wlasciciel, Bogtl.8ze- 
wo '. . . . . . . . . . 
6iese Otto, wt3iSc. 'd6br,. ;,Slup, 
pow. Grudz.i.:}Cl'z c. . . . . . 
Krzaczynski \Vladyslaw, wlaAc. 
dobr, A.lteroda . . . . . . 
Müller C. F. i Syn, fabryka. ay- 
ropu i porwidel ..... 
Müller H., dobra szla
!heclde, Kit- 
IlJOIW1{) ......... 
Preis Boteslaw, wlasciciel, Lino- 
wo Kr61. . . . . . . . . 
'Prietz H., wlasc. dôbr, Slup, pow. 
Gruœziad'l . . . . . . . . 
Wyganowski Tadeusz, dz.ierZawca 
dobr! Goh
biewko. . . . . 5 i 7 


'BOLESZYN 
g. BI.
 L, publ. rozm.., sI. s.t. rat. 
BOLSZEWO 
abn. patrz Wejherowo 
130LUMIN 
abn. patrz D::}.br6wka pod Uni.&Ia- 
wiem 
BOLUMINEK 
aJbn. patrz D::}.br6wka pod Unisla- 
wiem 
:DORCZ 
abn. patrz Hopowo 
'BOREK 
3Jbn. patrz Rz
czkowo 
BORKOWO 
abn. patn Morzeszczyn 
BORKOWO 
abn. patrz Zuk.'owo 
.BOROSZEWKO 
abn. patrz Swarozyn 
BOROWO 
, abn. patN Chw!3ISo"Zozyno 
'BOROWO 
abn. patrz Zukowo 
'BOROWKO 
3Jbn. patrz P.rzepalkowo 
BOROWNO 
abn. patrz ,.Kowalewo 
''BOROWNO 
abn. patl'z Kokocko 
BOROWY MLYN 
g. sI.: L, pub!. ro,zm
 st. e.t. rat. 
BOROWY ML YN k. W ARLUBIA 
abn. patrz Warwbie. pub!. ro.r.m., 
sI. st. rait. 
:BORSK 
g. sI.: L, publ. ro.zm.., sI. et. rlit. 


'- 


. 


1 BORUCINO 
pub!. roz.m., posr. 8-1. fit. rat. 
BORZECHOWO 
a/bn. patrz Zblewo. gl. s.1.: L, pubt. 
rozm., sl.st. rat.. 
BORZENKOWO 
abn. p-MJt"Z Mak!sYmlliljanowo 
2 BORZESTOWO 
g. sI.: L, publ. rozm." el. st. ,rllt. 
" BORZESTO\VSKA HUTA 
dm. patrz Miechucino 
14 BORZYSZKOWO 
publ. rozm., p<>&r., sI. st. rat. 
Il BRALEWICE 
a.bn. pat,rz Gostyc.yn pomo.mki 
t BRANKOWKA 
13 abn. patrz Podwiesk 
BR AT JAN 
abn. patrz N owemiasto n. Drw
c" 
g. sI.: L, publ. ro'zm
, sI. BIt. 1"aA:
 
BRATWIN 
abn. :patTZ Gruœzi
z 
BRJ\CHNOWKO 
abn. patrz Chelm
a. 
BRJ\CHNOWO 
abn. patrz Lubianka 
BRDYUJSCIE' \ 
abn. patrz Bydgoszcz i Fordon, 
puhI. rozm., poêr
, el. s,t. Il'a.t. 
BROD NA 
publ. rozm., pos'r
, ;sI. st. rat. 
BRODNICA n. Drw
c
 
g. sI.: N 12, pubL ro'zm., .sI. st. ra.t. 
Adamczewski Stanislaw, dom 
roln.-hamlt ....... 5, 13 
Adtermül11e, Mlyn pod Orlem, T. 
Sand i Ska ....... 3G 
BALCERZEWIÇZ H_ M_, bandel 
sk6r, Przyko p 61_ Tel_ 111_ 
Bank Dyskontowy, Rynek 5 . . J t 61 
Bank Kredytowy, Rynek 33 . . 121 


12 


15 


1 Bank POiYCZkOWY- 1 
Sp. z n. odp. 
lat.1'S62 BRODNICA D. DrwQcl! Tel.116 
Za8t
pstwo Banku Polskiego 
1 Zalatwia wszelkie czynnosci bankowe 1 
Oddzialy: JaWODOWO, Telefon nr.52. 
, Lidzba 
 Telefon nr. 35. 


Bank Poiyczkowy, Rynek 24 . 
Bank Pozyczkowy, Kopernika. 10 
"Bazar', Sp. z o. p., dom kon- 
fekcyjny. Rynek .... . 
Bendykowsld Pawel, handel drze- 
wa .........
 
BetteJewski E., centrala. samocho- 
d6w . . 
. . . . . .. . . 


116 
121 
t45 
t30 
54 


-
		

/20178_100_0001.djvu

			Brodnica 


7tt. 


Bielieki, k
. probos'Zcz, prooo!.two, 
ut Farna. 1 . . . . . . . 1 48 
Bizao Leon i Ska, sklad 
olonj., 
Rynek . . . . . . . . '. 95 
Bizan Sylwester, Podg6rze .cg 
Borus Jozef, hurt.tow. kolond. 
i w6dek, Rynek. . . . . . 1 60 
Boms Stanislaw, kupiec, Mazur- 
ska 27 . . . . . . . .. 70 
BrozowskÎ Ho, hurtownia tOiW. ko- 
kmjalnych.. Hallera 21 . . .' 151 
---------- 
BUDA F., towary kolonjalne. Tel. 
146. 
"CERES", Dom Rolniczo-Handlo- 
wy - Bandel Ziemioplodami. Tel. 
142. 
Cieeiersey Bracia, zakl. fabr. ka.- 
peWiS!ZY:, Przykop 1. . . . . 1 77 
Cobn Caesar, zajazd i resta.uracja., 
Gorczeniea. 0 . . . . . . . 1 12 
Cukrow
nia Ostl"owlte, ut Dwor- 
cowa 4 . . . . . . . .. 29 
Cybttlski Alekso, nandel zelaza., 
arrtyk. budo'Wl. i maszyn J'oIn., 
uI. Kamionka. . 0 . . . . 1 42 
Deja Franeiszek, sklad t()!Wo ko- 
lonjalnych i restaura;cja, ul. 
Kamionka 13 ... 0 . 0 t'65 
Domasze\Vsld Boleslaw, wlasc. 
. mn.j::}.tku Tarnôwko .... 33 


Dulezewski F., mlyn parowy, Kar- 
bowo .. 0 0 . . 0 .. M 
Ekspedye.ia Towarowa, Brodnica 11 
Elektrownia Miejska, Przykop 
19 & 0 . . . . . . . . . 143 
G EMPF RA NCISZEK, Bande. 
zboza, Mazurska 25. Tel. 168. 
GiabiszeW8ki Tomasz, mistrz rze- 
znic.kl, Kopernika 6-8 . 0 0 1'1 
6t060WSKI & SYN 1 
To Z 00 p. 260 
. Fabryka maszyn 
Brodnica (l1ichalowo) Tel. 20. 


GODez Bracia, !lawn. Romeyke, 
sperlyto1'7.Y, dwo,rzec eks. kOll., 
HaJlera 15 .. 0 0 0 0 0 12 
GODez Jan, dwom.ec 0 . . .. '1 
Gooet A., Jekarz wet., Przykop 8 43 
Graduszewski Agaton, Kruszynki 
p. Rr0dnir& . 0 . . . . . 128 
Grosty Jôzef, apwka pod Orlem, 
Rvnek 13 . -0 . 0 . . .. 62 
Grzywacz Wladyslaw, sklaà torw. 
kolo.nj. i restuaracja, Rynek 0 1 32 
Helmutb Alfred, cukiernia oby- 
watelska. Rynek 33 0 . 0 . 1 oa- 
Hewelke Gustaw, wlasco d6br, 
2mije".o ........ 66 


-------__HiF..ZIiIISI____ 


1 BrOdni
.ki Zak'ad Samochod6w 1 
i Telefon 54. Telefon 54. i 
1 Przykop 1. Przykop 1. 1 
i BRACIA BEIlEJtWSCY BRODNICA i 
1 R · S h d l' 1 
1 eparoc}a amoc 0 ow 1 
D I Wypozyczanie Samochodôw B 118 _ 1 
Garai Benzyna Oliwa 
Il 1 
11-_____-------
		

/20178_101_0001.djvu

			79 


; , 


Hoeltzel Kurt, wlasc. dobr
 Bir- 
kenek 
Hollatz L., wlaâc. maj
tkJu, Mi- 
chalowo ........ 
"Hotel de Rome"; wl. H. Th<>n, 
Hallera 26 .. 
 . . . . 
Inspektorat Tow., Ubezp. "Piast", 
reprezentacja G6recki J 6zef, 
;Maly Rynek 4 w . . . . . 
Jancowski Kaz., Dom Katold.cki, 
res-tauracja, Przykop 51 .. 
Jazlowinskl Piotr, adwokat, Ry- 
nek21......... 
Jurklewicz Franc., Hotel Dwor- 
cOIWy 
Karbowski Teofil, sklad mebli, 
ul. Kamionka 11 . . . . . 
Karwat, dr. med., rad-ca zdrowht.. 
Jekarz powiarowy, P'fzykop 57 
Koczwara K., Rynek 17 . . . 
Komenda Policjl PaD8twowej. . 
prywatne mieszk:a.nie komen- 
doanta ... y)/ 
Kreft K., maszyny do szycia, 
rowery < . . . . . . . . 
Lamparski Antoni, mis'trz rzei- 
nicki, Hallera 21 . . . . . 
Lehmann, wl:asc. d6br, Karbowo 
Lewandowski L., relstauracja" 
Rynek . . . . 
Lingenau, dT. med., 1eikarz:, ut 
Kamionika . .. .... 
Maciejewski Alelts., œÛerzawca 
domeny, CieIQta .... 
Maékowskl, Dr. med., lekarz: 
Prz)'1kop 4 . . . . . . . . 
Magdowski Boleslaw, rolnik, Pol- 
na 1 
Magistrat' nrodnica. : : : : : 
Majewskl Juljan, handel zbozem, 
Rynek 21 .'. . . . . 
Man
kowskl Ant., fabryka 
'6d 
mm
ralnych, Synagogi 
 . . 
Mechbn Bol., skl:ad tGw. kolonj., 
reSitauracja. uI. Jatld ". 
Merchel Jozef, ,g'klad blawat6w 
Rynek 15 . . . . . 
 . : 
Michalowicz M. Dr., Mostowa 1 
Mie.1ska Kasa Oszcz«:dnosci 
Mistelski Ant., sklad m
ki, Ma- 
zurska 10 . . 
Mleczarnia, T. Z fJ-. p., uI. 18-go 
StyCZnM. 20 f. . . . . . . 
Neumann Jozef, rz=¥lca d()br, 
Wapno 
Neumann Maks., tartaik, Micha- 
JGWO 


. 


Bl'odnic
 


53 
21 
16 


Ossowski Stan., wlasc. d6br ryc., 
Najmowo ........ «- 
Panst",: Urz
d Budowl., uI. Wiej- 
ska . . .. 98: 
Pawlowski Kaz., adwokat, Ma- 
Iy Rynek . 41 
Peto Jan, Wladyslaw, hU'rt. t.()ow. 
kolonj., delikat. i l1i:kier6w, uI. 
M8izurska . 46 
Pniewski Jakob, dawn. Philipp, 
81da.d zelaza, Mostowa 1 35 
Polski dom komlsowo - bandl., 
przedsi
biorst,wo rolnic2e, uI. 
M3J
urs.ka 15 . . . . . .. 76" ' 
Pomorskie Stowarzyszenie Roln.- 
Handl., Hallera. . . . . . . 1 50 
Posterunek Policji Pan8twowej, 
ul. Hallera 19 45, 
Powiatowa Kasa Chorych, Ka- 
mionka . 1 83 
Przylttbskl Leon, wlaAc. domu, 
ul. Nad Drw
c:}. 28 .., 3: 
Pulk Piechoty Nr. 67 85' 
Radzyminsld Aleks., sklad zella- 
za" Rynek . . . . . . .. 65 
Rekord, hmot. blawat6w, ut Mo- 
,stowa 4 ........ 77 ' 
Robinskl Michal, wlasc. d6br, 0- 
palenica . 73, 


56 


79 


59 
t 001 
1 
135 
23 
14 
42 
(42) 
52 


75 
34 
38 
1 
68 
124 
124 
8 
1 tO 
139 
48 
96 
51 
58 


ROLNIK W BRODNICY, Sp61.;. 
dzielnia Rolniczo-Handlowa z odp. 
Ggr.. Tel- 137. Filja w Jablono. 
wie. Tel. 72. 


Ronowsld Tad
usz, Dr., lCikarz, 
Maly Rynek .1 t Qi 
Rzeznia Mlejska, Brodniea 9 
ten 83.ID, prywatne mieszkmie 
welterynarz
 (9) 
Si!d Powiatowy, uI. S
dowa 3 18, 
Siudowski Konrad, Dr\..,. w
aSc. 
d6br, Przyd-atki 63 
Sioszewski Jan, sekr. Chrz. NM. 
Str. Pracy, uI. Przykop 64 
Sobociiiski, fabryka mebli, tapie.., 
Kamionka . 47, 
Spinak J., handel nabiahI, Sy- 
nag'Og'Ï 12 2t" 


55 


37 


Sp61dzielczy 207 
Bank Dyskontowy 
Sp6tdzielnia Kredytowa 
Inkasuje weksle - Telefon 161. 


144 
4 


: .............-.. ................ ................ ............ .... ................ ................ .... ....: 
i BOLESf,AW MECHLIN - BRODNICA i 
: KOPERNIKA - RYNEK - TELEFON 48 B 117 : 
: : 
· FahryKa wôdeK i IiKierôw deserowy£h · Burtowa i detaliczna sprzedai : 
i spirytusa mono pol. - Burt. i detal. sprzedaz wyrohôw t)"toniowych. : 
: ............ ...0. ................. ................ ................ .... ......................... ...........:....
		

/20178_102_0001.djvu

			:Brodnica - Brusy 


Stankowsld Zygm., apt.eka pod 
Lwem, ul. lIall
ra. . . .. 40 
Starostwo Brodnica. . . . . 19, 22 
Strzelnica, cu.kie,rnia i k'awiarni.a, 
Przykop !1 . 1 54 
Stupnicki Jan, Dr. med.. lekarz, 
ul. Kamionka 


PAWEl, SUCHY 
Fahryka 
wédek i likieréw deserowych 
Telefon 157.  
Ii - 


Synoradzki Kaz., uI. Przykop 21 26 
Szpital Powiatowy Brodnica.. 18 
Tiedtke Fryderyk, sklad pÏlw3l, 
M:11y Rynek . . . . . .. 27 
Tow. Rolniczo-Handlowe, T. z o. 
p. Gdansk.. oddz. Brodnica, ul. 
N 3d Drweca. . . . . . t 58, 1 59 
'Urzé!d Posr
nictwa Pracy Paii
 
stwowej, Nad. Drw
c
 . .. 97 
'Urzé!d Skarbowy akc. i mOl1opoli 74 
Urzé!d Ziemsld Brodnica, Ka- 
mionka 13 28 : 
Wawrowsld St., wlaSc. dôbr, 1 
MszaTIO . . .. 87 
-Wt:glerski Jan, sklad rzeinickà, 61 
Hallera 
n. patrz Gniew 
BRONI'EWO 
abn. patn D
bionek 


BRUCHNIEWO 
abn. pat.rz Klonowo 
BRUDZA WY 
wbn. patn Niezywioo 
BRUKI 
36 a.bn. patrz Unislaw 
BRUSY 
g. s I.: L! _pu.bI. rozm.) aL s.t. ifM. 
AUST EN ERYK, Tartak,parowy i 
bandel drzewa uzytkowego, Mly6- 
ska 10_ Telefon 27_ 


Bank Ludowy, T. Z o. 'p., DWOT. 
COW3, 1 
Brzoskowski Zyglryd, budo'wni- 
czy i wla.k. tartak.u, ul. Ko- 
scielna 
 
"Ceres", T. z o. p., ml3'''ll. paro- 
wy, DWiorcowa 37 . . . . . 
Ekspedycja Towarowa. . . .\. 
Felski Pawel, sklad telaza i toiW. J 
kolonj., Szkolna, 16 . 
Hoffman Jan, inspektol' s'zkolny, 
Dworco\va 32. . 
Jagalski Boleslaw, posiedz. ziem
 
ski. Gdanska 20 . . 
Januszewski Stefan, budowniczy, 
Dworcowa 36 . . 
Kinlta Franciszek, kupiec, ul. 
Dworcowa 19. . . . . . . 
KobylilÎski Alfons, Dr. med., 1e- 
karz, Szkolna 1i . . . . . 
"Kupiec", T. z o. p., Spôlk& 
Blawatnikôw, DWOifC,Owa 8. . 
Lange Emil, fabryka torfu pras., 
Rzkolna. 14. . 
LeszczylÎski Jaa, ,wlaSc... dôbr, 
Dq,brôwka . . . 
Literski Wladyslaw,- dom ifolni- 
czo-handl. i hurt. tow. 5pOZ.., 
Chojnicka 2. . . . . . . 
Pestka Aleks., gospodarz, Dwor- 
cowa 28 . . . . 
Posterunek Policji PalÎstwowej, 
Koscielna 35. . . . . . . 
Probostwo Brusy, ulica K08ciel- 
na3. ...... 
Przewoski Piotr., wlasc. hotclu, 
ul. C'oojnicka 1 .. ... 
Rolbiecki Marceli, piekarnia pa- 
rowa i (lom towarowy, ulica 
GdaIiska 6 . . . . . . 
Rôzek Jôzef, wlasc. dôbr, Zabno 
Sikorsld Stanislaw, wl. dôbr ry- 

eTskich, Wielkie Chelmy 
SlomilÎski Alo..zy, hurto'wnia. 1 
eksport ww. spozyw., u1ica 
Pocztowa 1 . . 
Szamocki Wladyslaw, hotel, re- 
st..'\uraeja i sklad torw. kolonjott 
DworcoiW'a 1 . . . . 
We
ener Juljusz, tartak parowy, 
M
cika!. . . . . . . . . 
Wenda Maks., drogerja, Dwor
 
C()wa 1).. ...... 


80 


18 


.25 
20 
7) 
10 
28 
26 
3'
 
13 
8 
:J 
15 
21 


t6 
34 
t9 
22 
11 


29 
2 
1 


, 


14 
31 
30
		

/20178_103_0001.djvu

			81 


81'uay - 8yt()nia 


Willer Teodor, piekarz i kawiar- 
nia, Pocztowa 2. . . .. 31 
W ôjtostwo Brusy, Dwol'Ciowa 8'6 .32 
Wrôblewski Alelisander, kupiec, 
DworcOiWa 2. . 
 . . .. 6 
Wrôblewsld Jan. tartak i ce- 
gie1lnia, DworcÛ'wa B5. . . . 
Wrôblewski Leonard, BaJzar, ut 
Dworcowa 4. . . . . . . 
WysiIÎski ' nast. T. Kolhisk,i, 
dom hanillowy, Dworc.o,wa 8 . 
Zôbel Jôzef, rzeznictwo, Ko- 
âc.ielna 19 . . . . . 
BRUZDZIEWO 
abn. patrz Puck 
BRYNSK 
g. sI.: L, pub!. ro
m., sI. sot. fait. 
BRZEMIONA 
abn. patrz Lniano 
BRZEZINKO 
ubn. pat.rz Turzno 
BRZEZINY 
pub!. rozm., posr., Bl. Sit. rat. 
BRZEZNO 
pub!. rozm'1! posr., iii. lit. rat. 
BRZEZNO 
g. sI.: L, pub!. rozm., sI. Bit. ra.t. 
BRZEZNO 
aibn. pa,trz PruSlzcz k. BydgOiSZCZY 
BRZEZNO 
abn. pa.trz Turzno 
BRZOZA 
g. si.: L
 pub!. rozm., sI. &t. 
Besler Rudolf, letni!ko Brzoza. . 
tE>n !lam, pryw. miels1zk. . . . 
Ekspedycja Towarowa Brzoza . 
Mleczarnia Parowa . . . . . 
Zlemke Ernst, pieka.rz . 
BRZOZOWO 
aibn. patrz Che!mn'O, pubt rozm., 
posr., sI. Bit. rat. 
BRZUCHOWO 
abn. patrz Tuchola KtlS0wo 
BRZUSCE 
abn. patrz Subkorwy 
BUCHW ALD 
abn. patrz .f ablonowo porno i 
Swiecie n. OSIj. - - ------ 
BUCZEK 
abn. patrz Biskupi-ec po-molfBki 
BUCZEK 
abn. patrz Niezy:WI.Ï
c 
BUDDYN 
a.bn. patl'z Bukowtiec pomol"ski 
BUDZISZEWO 
&hn. patrz J ablonowo pomorskie 
BUKGWIEC POMORSKI 
g. sI.: L, publ rozm., sl st. rat. 


4 


Bitzer Robert, wlasciciel, P.oI- 
skie Lllkie . . 
Blümel Alwin, obsza.r d'W-o-rski, 
Stamslawie. ... 0 0 
Czajkowski Ksaw., hoted œ ,skœp 
Kaw
cin. dobra rycerskie, J erzy 
Leskiewicz o. . 
Mende Oskar, obszar dwor,ski, 
SZeWIl() . 
Metzner Herman, obszaT dwor- 
s
i, Bud4yIi . 0 . 
Nitka Maksymiljan, oberia 
 
Posterunek, POlicji Panstwowej, 
Buk'Owiec porn.. . . . . 
Rasmus Ryszard, Dr.7 radca 
zdrowia. . . 0 . . 
RepIIÎs1d, ks. proboBizcz, Pol- 
skie L
ki. 0 . 0 0 . . . 
Semrau Klemens, dom towarowy 
Stark Maks, apteka . . . 0 . 
Stmwy Pawel, wlasciciel, ,la:11Z
- 
biniec . . 0 . . 0 . . . 
Wardzhlski Marceli, handel by- 
dia, Koryt-owo, mieszko pry,w. 
ten sam, Rukowiec pom, dw:o:" 
r.zec . . .. o. 
Wardziriski Frandszek, mlyn 
WardziIiski Franciszek, ha.ndel 
bydla, Korytowo . 0 


1 
24 
13 
3 
8 
14 
15 
16 
22 


11 
12 
5 
2 


17 


b 


12 


t9 
7 
10 


23 


BUKOWIEC (pow.Orudzi,d.z) 
1 abno patr:z W ydl'12-iIlo 
BUKOWIEC 
1 abn. pa.trz J ablonowo pomorskie 
rat. ' BURSZ 
2 ! abn. pa.trz Dzialdowo 
(21 r BURSZTYNOWO 
.. 1 abn. patrz .T a.hl-o-nowo pomOI1S
, 
:) : g. si.: L: publ. roiZ-m., si. 
t. 1"8,'1. 
BUSZKOWO k. Koronowa. 
g. si.: L, pub!. rozm., BI. Sit. 1"ait. 
Lietzow Karol, mlyn wodny.. 6 
LuczkowskI Boleslaw, wl. d6br, 
Lucim pow. Bydgos'zcz. . 
Olejnik Ignacy, obm'za. . . . 
RyckowSki BronIslaw, wl. ziem. 
ski, Lft.cko. Wielki-e . 0 . . 
/' SoIectwo Wilcze, zarzft.d gminny 
BYSLA W 
g. si.: L, pub!. rozm., 8l. &t. rat. 
Dominium WelpIn. . . . 0 . 
KamIIÎslii Stanislaw, kupiec, By. 
tSlaw. . 0 . 0 . 
Posterunek Pollcji PanstwoweJ, 
Byslaw. . . . . . . . . . 
BYSZEW A 
g. sI.: L, pub!. rozm.,. 81. M. l.at. 
BYTONIA 
abn. pa.trL Zblewo, publ. ro
m.. 
posr., sI. st. Tat. 


. , 


,. . 


2 
8 


3 
1 


2 


5 


6
		

/20178_104_0001.djvu

			Bzowo - Chélmno 


82 


BZOWO 
g. sI.: L, publ. rozm., 181. st.. ra.t. 


c. 
CE,KCYN POLSKI 
g. d.: L, pubt l'OZID., sI. st. ut. 
Cybutski Maksymiljan, kupiec. 7 
Gtaza Maks., sklad to.w. kolonj. 
i zelaza, obeda. . . . .. :1 
La Forestiére. . . . . . .. fi 
Tataska FeU1Œ, wlasc. Ita,rtaku i 
mtvna.. ....... 5 
Jewétowsky-Werke, ,t;arta'k pare- 
wy, Wierzchucin. . . . .. 2 
" postemnek Poticji PaÎ1stwowej, 
Cekcyn I?olski. . . . .. 8 
CELBOWO 
abn. patrz Puok 
CEMBALOWO 
a:bn. lk'ttrz N OwydiWôr n. Drw
c
 
CETNIEWO 
a:bn. aptrz Lebez i Pucik 
CHELMNO 
g. sI.: Ü, publ. lX)1ZIID.
 .sI. st. rat. 
Attendorf Oskar, Dr. med., le-, 
kaTZ pralkt., 22 Sty;ez'IlIia 37. SS 
ApteIΠpod Orlem Jana poo- 
bietskiego, MagiSiter BroniJslaw 
J ro:iliLsld, RyD!etk 1t . . . . . 77 


Balzer Artur, skla(l to'w. kolon., 
delikatef!ôw i spirytuoz6W, Ry- 
nek 13. . . . . . . . . 1 ]6 
Bank Chelmiilski. Sp. z n. p., 
Rynek 1 '.. . . . . . .' 1 
Bank dia HandIu i Przemyslu 
w Warszawie, Oddz. w Chelm- 
nie, Rynek &3 . . . 116 
Bank Ludowy, Sp. Z n. p., Ry- 
nek 8 . . . . . . . . . 1 50 
Bank powiatowy, Dworcowa 50 50 
Boguslawski Witold, Dr. med., 
dyrektor lecznicy pO'Wiato,wejl, 
Bi
kupia 18. . . . . .. 2'J 
Browary Cbelm.iÎ1skie, Tow. Akc., 
Biskupia 7 ...... 9 
Buchhotz Dominik, wlrosc
 MlYllla 
Nad;w,Ïslanskiego, To.runsika 
 62 
Buczkowski W., .œa,wn. G. Beyer, 
fabr. kiszenia kapusty i og6r- 
k6w, Torunskie Przedm. 1.1. S1 
Cegielnia parowa F:itza Rie- 
perta nast. E. Wernicke, Wy- 
budow.am.ie 27. . . . . .. 53 
ChelmiÎ1ska Cegielnia Parowa, 
T. z o. p., Wybudorwanie . . 158 
ChmurzyÎ1ski Jozef, hurt. i det. 
handel wyr. tyton
owych, -spe- 
üjalny skI. wszelkich 11kie ' rÔiW, 
rozlewnia ,spirytusu ,skamowe- 
go, handel w
gla, fabr. og6r- 
k6w i kapusty, Grud'zi&d zika 26 1 55 


-+1 


Franciszek Lubanski 
Chetmno (Dom.) 
Telefon 16 Grudziqdzka 32 Teleton 16 
HU R T. - (Dom wtasny) - DE TA L. 
Bank Bydgoski - Oddziàt Chetmno 
KONTA BANKOWE: Bank lhetminski - Chetmno 
Volksbank - Oddziat Chetmno 
............ S K lAD 1. ............. 
o d d zia t 1.: Spe
jalny sktad ka
y. herbaty, kakao. czekolady. 
cukterk6w. bombomerek. 
Najwi
kszy wyb6r lego rodzaju w Chetmnie. 
o d d zia t Il.. Nai.przed.niejSZe 
ikiery. koniaki i stotowe wina 
. kraJowe 1 zagramczne. 
............ S K lAD Il. ............ 
Specjalny sktad cygar. papieros6w. tyloniu. tajek i gilz. 
B 144 


\ 


tf
		

/20178_105_0001.djvu

			83 


Chelmno 


Culmer Zeitung (Gazeta Chel- 
m:in8'ka), ksÜ
garnia i drukar- 
nia sp61koWia, GrudzÜ}dzka 3 . 
Deutsche V olksbank, Bydgos.zcz, 
, odd:z. Chelmno, J ôzefa, Ha]]era 
10 . . . . . . . 
 . . 
Domanski J. i Ska, magazyn to- 
warôw lokciowyeh i konfek., 
Grudziadzka 20. . . . 
 . 
Dominiko"rski Antoni, wl. dobr 
i cegielni, Kaldus . . . . . 
Dorsz Bernard, magazyn blawa- 
t6w, konfe,kcji damBkiej i to- 
wa,r6w lokciowych, Rynek 31 
Dowôdztwo Kurs6w Doszkolenia 
Oficer. Piechoty, pL W oinosd 
'Dow6dztwo 8 puUm Strzelc6w 
Konnych, koszary art., Bi- 
skupia . 
...... t 99 
Dowôddwo 66 pulku piechoty 
(kas,zubskiego), 22 Stycznia . 
Dr
zkowski Jozef, Dr. med., Ie- 
kalrz po-w., Dwol'cowa 5. .. . t 66 
Dzidziul Alfred, dyreikt. cegielnti 
i int. dypI., 'Wybudorwanie 12. (53) 
Ekspedycja Towarowa Chelmno, 
Dwol'clÛwa.. . . . . 
Ekspedycja Towarowh Stolno 
 
f'eibel Maks, handeI d'rzewa, 
Dworcowa 13. . . . . . . 
Pilarski Aleksy, sklad tow. kot, 
delikates6w i rostaul'acja, Gru- 
dzi:tdzka 14. . . . . . . 
Filinscy Bracia, handel w
gI3!, 
koksu i drzewa, Dworcowa 43 (97) 
Fitzermann Bracia, f'wbryka obr
- 
Cizy i nurt. wiklin, Doja:zd 7 . 
Fr
ckowski Jan, mis:t
z rzezni- 
Ciki, Biskupia 16. . . ,,
 . . t 49 
FrQckowski Wladyslaw, k.awiar- 
IlIia i Ciukiernia, Rybacka 8 t 04 
Gelhar H., kupiec, Rynek 29 
i Dworoowa 6 . . . . . . 
Glatten i H
dzlik, fa:bf'Y1ka mebli 
i tow. siodl:.1rskich, 1Rynek 3 1 25 
Granowski W ojciecb, sklad ro!\ve- 
rôw i maszYDJ, Ryneik 30 . . 
Goers Fryderyl{ i Schmelzer Pa- 
wei, handel 'zboza i llalsion, 
-Hynek 5 ........ 2 40 
Dwol'c.owa 39 ..... (2) 
GoIllbiewski i Zawitowski, sklad 
tow. kol.oI1Jj. i rest3luracja, ut 
GrudJzi
,(lz,ka 37. . . . . . . t 70 
Grzybowski Romuald, wl. d6br, 
Rybi-cniec . ...... 


140
 
1 


Gwoidi Albin, dawn. Gelbar, han- 
deI ziemioplod6w i nasion, 
Rvnck 29. . . . . . . . 
Grzànlmwski Jozef, sklad kolon. 
i mstauracja, Rynek 14. . . 
Henatsch Ewa z domu Strü- 
bing, whse.. dobr rrc., Kobyly 
Hotel Dwor ClIelmhlski, dzierza- 
woo \V. Kozlowski, Rynek 27 


24 
45 
10 
15 


109 
37 


95 


(15) 


7 
171 


137 " 


154 


90 


157 


97 


72 


66 
6i 


46 


139 


29 


60 


75 


94 


21 HUTH FR_ i SYN, CHEl.MNO, 
Pierwsza Pomorska Fabry.ka Wy- 
1 42 rcbôw Drucianych_ 'f elefon 68_ 


43 


76 


Kaczynski Tomasz, sklad koron. 
i l'€'
tauracja, Rynek 28 . " 
Kaszubowsld Pawel, rzeznictwo, 
Grudzi:-tdzka, 29. . . . . . 
Kasztelan Jôzef, fabr)'1ka w6dek 
i likier6w, refltauraeja i s.klad 
kolonj., Dworcowa 13. . . . 
Kawiarnia Pomorska
 wlasc. \V. 
Kozlowski, Grudziq.dzka 34 . 
Komenda Powiatowej Policji 
Paiistwowe.i, "Vodna 12. . . 
Kreislandbund, J 6zefa Ha.Ilera 1 

rywald Edmund, blaJWaty i ,kon- 
fekcja, Grurlzi
dzka . 
K urecki M. i Ska, hiuro elekt.ro- 
technicznC], Rynek 26. . . . 
Kur(}wski Antoni, l111strz piekar- 
ski i wlasc. pf1JrDwej piekarl1li., 
Grudziq.dzka 12. . . . . . 
Künzle Gustaw, obywateI ziem- 
ski, Czyste, pow. Chelmno. . 
Kwiatkowski Jan, dawn. Tb. Ja- 
smer i Slia, fabryka w6d mi- 
ni3l'alnych, kwaszenia kapwsty 
i og6rk6w, Dwol'cowa 43 . 
Kwiecinski J6zefat, sklad bieli- 
zny i gala.nterji, Rynek 2. . 
Lamparski F., sklad blawat6w 
obmvia, G rudÛ:t.clzka 21. . . 
Lecznica Powiatowa, Skargi5 
Lemon Jan, spedytoT kolejowy, 
tTanSpO-It mehli, Rycersika 11 . 
Lesnicz6wka Usé, VVydzial Po- 
wiatowy., Dworcoowa 50 . . . 
Lewandowski Maksymiljan, !Bk!. 
.tow. koIonj. i fabr. kwa.szenie 
og6rk6w i. kapusty, VV odna 28 
Loga, wla
c. d6br ryeerskich, 
Wicflorze. .... 


3 
55 


84 


86 


85 


24 


14 


27 


lE 
lE 


A. P. MUSCATE 

;. 
FabryKa Maszyn Rolniczych - Plugi parowe i Lejarnia 
Tczew - Pomorze B 196 
Telefon 48. ul. 30. Stycznia 1 Telefon 48 


-- 


m 
m 


.. 


6*
		

/20178_106_0001.djvu

			Chebnn6 


Lubanski Franciszek, ,specjalny 
sklep kawy, czekolady, cuk1er- 
k6w, cygar i papieros6w, Gru- 
dziad:1.ka 32 . 
Laszewski Zdzistaw, kupiec, Ry- 
nek 8 
MQczkowski P., ,Slklad blawartow 
i konfekc.ji, Grudzi
dzka 19 
Magistrat, Ratusz .... 
Magistrat, bUl'mi-strz Zawa!C1:zki, 
Ratiusz. (31) 
Magistrat, 
Lieds:ki\ GazoW\IliÏJ3l: 
Kamionka 14 . 
Magistrat, Miejski Urz
d budo- 
wlany! Rn.tusz. . . . 
Magistrat, Miejski Zarz
 Wo- 
dJo(;i
g6wt, KUinskiego . 
MagIstrat, Zal'lz
d miejskiej J1ze- 
zni. TO'runskie Przedm. 7 
Meseck i Schultze, intereis 'zbo- 
zowy, GrudiZi
dzka 9. . 
ten sam, crnlyn parowy i .tar- 
tak, Nowedobro. . . . . . 
Mleczarnia Spôlkowa, Stolno. . 
Muziol MaksynL, blawaJty, konfe- 
k.cja, :torwary drobne i obuWiie, 
Grud!zi
.z,ka 25 . 
Nadwi
lanin, 	
			

/20178_107_0001.djvu

			u 


Chelmno - Chelmz8 wi
cic
i Heljodor, fabryka ki-" 
szonc) k3.!pusty, zaprawianie 
og6rk6w i sklad kolonjalny, 
Dworcowa 4 '. ..... 

yndykat Rolniczy, T. z o. p., 
dyr. Slosarc.zyk, ziemio:plody, 
w
g1el etc., Toruilska 10 . . t 11 
Szarafitiski Leonard, ziemioplody 
i nMi:ona. RJTnek 10. . . . 
Szmidt Pawel, pow. lekarz we- 
terynar., Dworc:o-wa 17 . . . 

rednicJd Franciszek, prokurent, 
Tonuiska 5 . -. . . . . . 
Szymaftski Aleks., :ulwokat i no- 
tarjl1.l8Z, Rymek 8 . . . . . 
Tyszkiewicz Fr., wI. drukarn
, 
Rynek 16. . . . . . . . · 17 
.,Unja", Zjednoe,zone fabryki 
ma-szyn, dawn. Ventz:ki, Blum- 
we i Peters, DwO'rcowa 25 . 
Trembicki Franclszek:, uI. Dwoil"- 
cOIwa 19 . . . . . . .. 
Urz1!d Pocztowy, ka.ncelarja 
naczclnik. . , . . . . 
dekartac.ja. . . . . . 
odd'Zial g-azet. . . . . . . 
oddÛal nadawezy. . ',. . 
Wasllew8ki Franciszek, Dr. med., 
Grudzi
dzka 12. . . . . . 
Wedel Edward, fabryka mebli i 
skiai! trumien, Rynek 22 '. . 
Weil Oton, f3lbryka. dre.lwnia. 
kôw, Dominikailska 24 . . . 1 63 
Wessler G., sklad :ma:terjalu opa
 
lowego. Wodna 14. . . 
Witkowski Aleksy, handel by- 
db" Dworcowa 10. . .. . . 
Zak'ac1 Si6str Milosierdzia, kla- 
s
tor, Dominikanska. 22a. . . 
Zarz
d d6br rycerskich, Sttolno 
ZarzQd Rzeki ,Wisly, plac W 01- 
,noéei. . . . . . . . . . 
Zawadzki .Jan, mLstrz brnkarakis 
Tomnskie Przedm. 10 
Zawadzki Stanislaw, burmistrz 
mia;sta, Dwor-cowa 6 . . . , 
Zwi1!zek Elekrtyfikacyjny Chel- 
mnOi- Swieciej - Torun, Staro- 
stWJo, DW'oTcowa 50 . 
CHELMONIEC 
gminna publ. rozrn, 
CHELMONIE 
abn. patrz Kowalewo 
CHELMY MALE 
g. sI.: L, pub!. rozm:, 181. M. rat. 


. 123 
164 
101 
t 98 
13 
5 


1 CHELg-

t C, pub!. )'Oizm., sI. ,st. rat-. 
l ' Administracja d6br Falc:cin .. 34 
4 ' Administrac,ia d6br Gluchowo. 27 
Administracja d6br Koiiczewice. 22 
Andrzejewsld Mieczyslaw, wlasc-. 
majatlm, Kucbo.rek . 
Bank . dia Handlu i Przemyslu 
w Warszawie, Oddz.. Chelmia, 
Hyne k 5a . -. . . . . . . 
t 00 Bank Ludo\V.y, Sp. z- nieogr. por., 
Rynek 12. . . . . . . . 
Baniecl{a Ludwika, ,skia	
			

/20178_108_0001.djvu

			r: 


Chelmza 


-

,: 
86 


5 


Fieser Antoni, fabryka wyr. mi
- 
,snych, zakup l)ydla i sWlif1, 
Chelminska 8 . . . . . . 
Fie
el' ,Jozef, mistrz rzeZl1iClM, 
ChelmiilRka 10. . . . . . 
Friedrich Jan, wlasc 1 ., Sk:,!:pe . 
Gazeta Chetmzynska, drukM'nria 
i ksi
g:U'TIia. 'wl. A. Sikorski, 
ToruÙska 2. . . . . . . 
Gôrsl{i Franciszel{, pow. 1ekarz 
:wertery"ll., D
hrow-skie
o 2 . . 
Goscinial{ Stanislaw, wlasdciel, 
Biskllpie Popowo. . . . . 
Grabowski Maksym., hur:townia 
d'rzewa i torlu, iQI(ldzial oLLw, 
tlus	
			

/20178_109_0001.djvu

			v.",: 


87 


Chelmza - Chmielno  . 


Nowa Apitek
 w
. Maliszewskl Landwi,fltschfti. Gl'l(){S8hand
1s- 
Franciszek, TOil"Ullska 6 24 / geseUschaft m. b. H., Culmsee, 
Olszewski Stan., wlaslc. d6br ry- adr. tel.: "Rn.iffei,wn (7hetlm- 
cefr::kich, Grzywna Biskupia 3() 1.a", ul. Tormiska 13 . 16 i 77 
PICHERT B - T F b Trenkel Karol, wlascioiel, Biel- 
- -Cla, - Z 0_ p-, a ry- 105 
ka papy, smoly, lepniku itd_ T et 1'r

ki O
I(a;, kupiec', Ry
ek ri 65 
14_ Trenltel Wilbelm, wlm3c;iciel, Wy. 
P lu ta F r n e S e k skI d d r e a budow:mie. . . . . . '. 99 
a i z, :a z 'W " Urbanialt A. , sklad kolon ] '. i ;re- 
Doj-azd 8". 44 
PniE'wski Jan, Bro
vary Cfielmh'l- staunwja. Chelmii1ska 20 .. 37 
s'kie. Tow. ,A.kc,.
 roprez,elIlt
"!}clja Urbaiisld Bolesfaw, mistrz r:zez- 
Chelmza, u1. 'l'orunska 9 82 niC!ki, Tormiska 19. . . .. 90 
--- - Urz<)d Posrednictwa Pracy 1 po- 
"POMnWIN"
 Pomorski Prze- rady prawne.f, Tumslm 5. 120 
mysl Wiooy, Sp_ Akc. Tel- 50_ Vereinsbank .lU Cltelmza, Sp. z 
-Postt>rl.meJt Policji panstwowej, ogre od.p., (Friiher V OTschus,5- 
H:JJ
erBi 1 1 17 verein), Ry-nek 5 53 
Powiatowa Kasa Chorych, Th- V orreyer Fr.vderyk, wlasc. dôbr 
run8lka 9 ryr., Grzvwna SzIacbecka 29 
Przeworskl Dr
 med
 Leon, le. Wei de Malts., mi-str.z mular.ski 
karz i kie'mwndk leozn1icy po- i c.ies.ielc;ki. tartak, cegielnia, 
wiatQwei. Rvnek 12 74 fabrylm smolüowca i szt.l1cznyoh 
Ro<'hon Teofll, sklad z,e1aza , kamieni, 
1 Stycznia 7 18 
51 Wendlikowsld Leon, wla,sciciel, 
Chelminska 5 . GrzywT1a 1 32 
Rochon Teofil, pryw. mieszk., 21 Wikarjat Cbelrnza, Tumska 1 02 
21 Stycz.ni

_, _ Wisniewski Anastazy, mlyn pa_ 
,..ROLNIK" w CHELMzY, Spot- ro-wy, Kos6uszki 10 . . . . t 68 
dzielnia RoJniczo-HanrIlowa z od- Wisniewskl B.. 
klad kol. i re- 
Rtauracja, Chelminsika 21 58 
pow_ ograniczon
_ Tel
f.. 43 i 61_ Wisniewsld Jôzef, fabryka ma- 
Rosenthal Juliusz. bud-owa stu- tSzvn, Szewska 30 32 
d7.!en, 'ro.runska 22 67 Woiski B.. apte ka pod Orlem, 
Rymer 1 Ska. mlvn motorowy, Rynek 12 . 48 
Paderewsldego 23 80 WY SZKOWSKI DR_, WLAD Y: 
Sad powiatowy. S:J;àowa 2 1 36 SLA W. adwokat i notarjusz. Te- 
Schneider August, sklad koloi)).T. Jefon 10.. 
i dreF!tvlacja. 'roruÎlska 28 . 97 
Skowronska Kazimiera, towary Zagrabski Mateusz, mis
,rz rzez- 
îrr6'blde, ponc7.o!)znicze Ii bie- nirki, ChelmiilsIŒ 13 1 30 
Ii'Zna,. Torunska 32 (J. Sko- Ziôll{Ow'ski Jan, hMlilel drze-wa 
wronsld, ma.hrz) 35 i w
da, Torunska 10. . . . 193 
Sitlffdiiski Wladyslaw. Rynek 2 196 Zwi	
			

/20178_110_0001.djvu

			Chmielno - Chojnice 1. 


85 


Bartz Rudolf, wlafic. dobT, Kar 
rolewo., . . . . . . . . 2 52 
Behnke Mieczyslaw, adwokalt, 
Mlvilska 2
 . . . . . . . 255 
Belkowski Witold Dr. med.
 le- 
karz, R:3Jmy 6 
. . . . .. 2 45 
BoUe Ftyderyk, wa,l1SZ'taty dla 
u['z
ze:f1 mies
kan i 'arthMek- 
tury wewn
trznej, N owe 1\'.Iia
 

to 15". . . . . . . . . 2 78 
Bonin Teodor, siklad irowe,row, 
cenJtryfug i maszyu do Sizycla, 
Gda:riska 16. . . . . . . 250 Gierszewski Jan, lmpiec, , Cha.- 
Borkenhagen r Gollnik, Idom Ispe- 
zykowlo
. . . . . . . . 2 28 
dycyjny '1 transport mebld, Gierszewski Wiktor, adwokat, 
Dwo'l'cowa. 7. . . . . . .' 6 pIao ..T agiellollski 7. .,. . . 
mie.szkanie p'ryw.. . . .. (6) OI0!V
z
wski Jan, wlasc. d6b
) 
Brzezinski Jan, gOlspodarz, ulica LlplnlCe. . . . . . . . . 286 
Strzelecka 17. . . . . .. 8 Gdiber Maks, sklad zelaza. ma
 
ChoJnickie tartaki, Stamm i terja.16w budowJany;ch i tow: 
Steinhilber, DWOl'cowa 64 . . 2 29 kolonj., p1. J erzego 4 . . . 2 93 
biUl'iO, Dworcowa 64 . . . . (229) Grzenia Jan, dom hand1owy, 
tarrtak, szosa Byt.oW!ska 3. . (229) Gdanska 9. . . . . . . 
Chojnickie Tow. Bankowe, T. Grzywacz Damazy, skad koloin., 
z o. p., Mly-nska 18 . . .. 61 Gdafu;ka tR. . . . . . . 2 10< 
-........-.. .. -
 
PomorskaFabryka W6dekiLillier6w A. KAZHIERSKI iSka 
Telefon 9 i 27 w Chojnic:ac:h Telefon 9 i 27 
P:oJ e c a znane z swej dobroci wyroby, likiery, Kazmierbenedyktyn, Sorbetti, 
Szambelan or az w6dki czyste i sniadaniowe. 
Egzystuje od 1836 r. B 240 Egzystuje od 1836 T. 


Okroj Bernard, oiberZyista., 
Chmielno. . . . . . 
Plntus 1\1., kupie.c-, Chmielno 
Posterunek PoUcji PanstwoweJ, 
. Chmie:lno. . 
Stencel Jozef, kupiec- '. ". . . 
CHOBIELIN ML YN 
abn. patrz Naldo 
CHOJNICE 1. 
g. sl.
 N. publ. To'zm., Chojni:ee 1, 
Chojnice 2, sI. fit. rat. 
Agencja Celna P. K. P., d:wo- 
rzec., Urz&d ruchu, pok6j 1. 214 
Apteka Nadwoma, Broen 
. Erick, Rvneok 13 . . . .. 7t 
mieszk. pryw., Rynek 13 . . (71) 
Apteka Radziecka, ZielÜ1skii Jan, 
Rynek 7 '. . . . . . . . 
DlÎeszk.. pryw.. . . . .. (2) 
Bank Kredytowl w Warszawie, 
oddzial Chojmce, Gdans.ka 8 . 


Bank PowiatowJ 
Chojnice 
OdaJ'iska 23. - Telefony 87 i 90. 
Instytucja prawa publicznego 
, Z odpow. powiatu. 


3 
1 


Chrzanowski Jôzef, wlasc. d6br, 
Zbeniny . . . . . . . . 2 84 
Cyra Franciszek, furmanstwol, 
pl. Piastowski 10 . . . ... 1 66 
Damm Maks, bronzOiwnik, m- 
Sitalacj-a, Dworcowa 57 . . : 
Dont sporlowych môd, Wel- 
land Otto, Dworeowa 10 . . t 88 
Domena Panstwowa, P.ruszaik, 
Krojanty . . 
Dubinski Zygfryd, wlMc. d6br, 
Lichnmvy 'Vvb.. . . . . . 294 
Dz,iennil{' 'Poniorski i Konitzer 
Tageblatt, Czluc-how:ska 13 44 
reda:kcja. . . . . . .. (44) 
EkspedycJa towarowa koleJowa, 
Ohojnice dworzec. . . . . 
Ekspedycja tow. posp., Ohojnice 
Eleldrownia, gazownia i zaldady 
wodoci
gowe, plac. Piasltl()
 
-wski20. .....45 
biuro dyrektora. . . . . . (45) 
magaJzyn 
 .. .... (45) 
biuro gazomistrza i elel\Jtro- 
mistrz.a . . . . . " (45) 
FREIWALD 'ROB" NASt :;-W-
 
Richter, Sklad delikatesow, tow, 
kolonjalnych i restauracja, Dwor- 
cowa 42.. Telefon 47, 
Gebauer i Langowski, adwokac.i, 
plac .Ta,g"iellonski 2 . . . . 202 
Gehrke Jan, Fryderyk, fabl'yka 
uli i lla,rz
àzi ps,zciZelniczyc-h, 
Dworoowa 5. . . . .'. . 1 31 
fabryka, uI. Og-fod'orwa 7a. . (131) 


8 
2 


9:) 


32 


29 
91 


2 


84 


Richard Gehrke 
Centrala automobilowa 
Telefon 108. 


Samochody, - motocykle, - plugl motorowe. 
oleje maszynowe. - ole je cyllndrowe. 
pasy zap
dowe. - rowery. - maszyny do szycia. 
" Furmaftstwo. automobUowe. 


19 


232 


.
		

/20178_111_0001.djvu

			89 


Chojnice 1. 


Hennanl1 Emil" hanJàel 
elaza, Krajowa Inspekc)a Budow
. 
Rynpk, 11. . . . . 60 ctwa, Stl'zeleo.ka 45 . . . . 266 
Hotel Dworcowy, wlasc. Dahl. ,Kreich Karol, wlasci.ciel d6br, 
man, DworcmY3J 74. . . .. 50 ,Ozartolomie. ..... 1 19 
Hotel Engel, l\Hyuska 1 3 LanJ!:ner Marjan, dzierzawca 
HO TEL-PRIEBE
-Restauracja i Le


f
aP
;

1;
, Ramy 29' . . . . (
J 
Kawiarnia, Autogaraz, wlasc. Jan Lewicki Stanislaw, kupiec, uUea 
Kaletta. Telefo n 191. - Ozruchowska 14 . . . . . 109 
- Huhe rt Ju ljan;- dJiogerja, Gdal'l- Lewinski Herman, kuipee, Mlyil- 
ska 18. . . . .'. . . . 219 ska 13. . . . . . . . . 248 
Inspektorat szkolny. GrochowskiJ Lipowski Szymon, tow. blawatne 
Stanislaw. pl. .Jagiellonski 1. 10 hurt. i d
t., Nowe Miasto 7. 100 
J ki J ;. f 1_, 1 sklaitl' Gdanska 26 . . . . (1 00) 
anuszews uze, lKouipe,e, P Re mieszk. pryw., St.rzeleeka 41 (1 00) 
Kr61. J arlwigi (). . . . .. 23 L . t Id WI d l h d l i 
.Jasnoch Bronislaw, daiW11. Rhode,' 1 ers a ys aw. an e' z. e- 
k 1 . ln . nuoplod6w, Cz
ueho'Wska. 14 . 
interes 0 onJ3 y t restaThra- Loewenthal Emil, kupieo, Dwor- 
cja, Rynek 10 . . . . .. 7 corwa 24 . . . .'. . . . 1 11 
Jaczynski J6zef, dom m6d, Lnisld Hipolit, Dr.' med., le
- 
Gdmlska 6 . . . . . . . 2 06 k 1 K 61 J d . . c 2 11 
a.TZ, p. r.. ru iWlg'l D 
KA LETT A J A
 Botel pierwszo-=' Ludwit:t Albert, 'kupiec", restau- 
rz
dnv, restauracja, garai dIa sa.. ra,cja, GdRnska 34 .... 285 
h d6 R k 23 TIf 191 Lukowicz Jan, Dr. med., Ie- 
moe 0 w, yn e · e e on , karz i chi.rurg kobie:ce.j stacji 
/ Kasa G'6 wna 'Urz
du Skarbowe- Sw. BOl"Omeusza (10-12), ul 
go AJ{cyz t Monopol6w, Dwor- DWIOrcowa 41. . . . . . . 
cowa 13. . . . . . . . . (73) Lyczynek Alojzy, l'eiStauracj3J, 
Kasa Lesna, ul. Bzenfeld:ska 9. 2 27 skla.d win i deIika,te,s6w, ul. 
KaschUtzki Walter, gosrpo!d:aTiz-" Ozluchowska 7. . . . . . 2 56 
CZmChOiWSka 43. . . . . . 1 94 Magistrat' miasta ChoJt11ce, Ry- 
Kazimierskl A. f Ska, fabryka nek !. . . . . . . . , 
Jiiderow i gorzeInia win, Rar- bi1mo burmistrza dr. Sobiel'aJ- 
my 4. . . . . . . . . 9 1 27 c'zvka... . . . . . 
PifYW. m!eszk., Rynek 14 .. (9) 1 miesq,k. pryw.. . 
sklaJd detaliczny, Rynek 14. (9) " MiejR	
			

/20178_112_0001.djvu

			C:hojnice 1. 


90 


. 


Ogorzelitiskie' mlynv, T. z, o. Pol) 
DaJst. Camine1l'e, Plac K1'61. J a- 
dw'ig-i 8 . . . -. . . . 54 i t8 
prywa,tne mieg'zkanie Szyszke, 
Pl. J
ielloti
lki 4 . . . 
spi!ohlerz, Gda,n.ska 
bhrm, Pl. KT61. J
tdwigi 8 
spichlel'z, Pl. J e.rzego 6 . 
mieszkanie, Ramy 4 . . . . 
Os,trowski Boleslaw, furmanstwo. 
Czru,chowska' 48 ..... 1 65 
Panstwowa Inspekcja Budowlana, 
Dworco'W'a 8 . . . . . . . 
Pat\stwowy Urz
d Budowlany 
__dr6g, le4nych'
'Y


3 
PIECHOWSKI FR., Zaklad elek- 
trycznv, warsztat mechaniczny dIa 
samochodow i motocyldi; Czlucho- 
wska 2. Telefon 39. 


Piotrzkowsld Ignacy, handel w
- 
I?Ii i dru>wa, DWoTcowa 21 . 
Polic,fa Patistwowa XII okr
g, 
dw'Û'rzec ........ 
Po1fcJa Patistwowa, komemant, 
Rvnek 1 ........ 1 06 
Polfeja Patistwow'8, odiJzi.a1 in- 
f()]m:.!.CY,iny. CzlucborwsJm 52 . 
Polski Banl< H
ndJowy w Pozna- 
niu, odrhial Chojnie-e, Rvnek 8 207 
biuro dyrelktolffi . . . 
. . . (2 07) 
Pol ski Bank Pozyczko-WY, Ry- 
nelt: 4 .......... 97 
Pomorska Hnrtownia Mànufaktu- 
ry. Szulr Henrvk. DW(lrc,owa 9 
Pomorslde Stowarzyszenie Rolni- 
czo.Handlowe. Pl. Jerzerro 5 . 
Pomorski Zaklad Poprawczy i Za- 
klad dia Krajowych ubogich, 
IQ"lowa 4 . . . . . . . . 
Posferunelc Polit'fi Panstwowej, 
Gran. Kontr. Topole 1 . . . 1 28 
Powlatowa Rasa Oszcz
dnosci, 
CzJ.uchro	
			

/20178_113_0001.djvu

			91 


Stryszyl{ Jakôh, hand{'} opalu i 
w
g-1a, Plac Jag'Ïellonski 9 193 
Szamotulski Leon, hand.laf.z by- 
/fIa, Dwol'eowa 55 . . . . . 
Szamotulski Pawel, handlarz by.. 
dIa 'W Rl'RZaW8ka 25 . . . . 
Szys
l{e Jan, sklatl :delika,te,s6w 
i win, Gdanska 3
 
Tomowiak Boleslaw, handlal'z, 
"Varszavv'ska 5 
Treder Eugen., kupiee, Ramy 4 
Tuchler Jerzy, nandel zboza, 
MIyiJ.ska 20 
spiehl{',rz, Starosz]mlna 19 
biuro, Mlynska 20 
Urz
d celny, dwol"zec" . . . . 
Urz
d parafjalny, Gdanska 21 . 
Urz
d Pocztowy, naczelnik 1 ) Choj- 
nic,e 1 . . . 
okienka., odd:ZiÎal g-a1z,et. i, rent 
oddzii3.1 d(')r
ezen, Kasa Glowna 
rOiWl6wnica publiczna 
kierowniŒ{ oddz. telegr. i teI:e- 
romCJznego, nadz6r .. . 
naébmvanie telegram6w tele,fo- 
nem .... .. 
Urz
d Pocztow)r, Chojnice 2, 
( diW01rz43Ci) t 48 
:roiZlIll6wnic-a publiezna, Chojni: 
ce 2 . . . . . . . . . . 
Urz'!d Skarbowy AkcyZ' i Mono- 
pollnv Patistw., Dworc.owa 13 
\Veiland Leon, res-tauracja, Au- 
gustyilSika 1 . . . . . . . 
Wemer Oswald, huroorwy hande-l 
drzewa, z'akup i wyr
b las6w, 
Dworcowa 72 . 
W 
siersld Franciszek, restaura- 
cja, Ba.to.reg'Ü' 1 . . . . . . 
Wi
zienie, zarz
d, Pietr1.J:R.z:k'O\,,-..a, 
4 . 2M 
Wirkus Th., furmans.two, MlyIi- 
ska 20 '. . . . . . . . 
Wiwiorra Reinhold, f3Jbryka- me. 
bli, Rynek 12. 
W olszlegier. wlaS-c. d6br; maj
 
tek Szenfe.ld . 2 87 
Wsp6ldziell1ia. mleczarska Kro- 
jonty w Chojnieach, W:.t,lowa 1 
Wydzlal Powiatowy, Cduchow- 
lSka 52 . . ... . . . . 12 
Starosta, biuro . . . 
budowniczy powiatowy 
leka:rz powiat.()W
T 
posrednietwo pracy . 
Zaklad 8W. Boromeusza, KliRSiZ- 
torna 5 . . . 
biuro Dr. Lukowicz3j . 
saJa opeTacyjna . . . . . . 
tal{ Kazimlerz, drogerja. Gimnar 
zjalna 1 ........ 
2ak Kazimierz, pryw. mie,szk., ui. 
Gimna.zjalna (22) 
CHOJNICE Il 
2'. st: L, pubL rozm. (obwm. Cho-j- 
1ûce 1), si. art. rat.... 


i 99 
(99) 
(99) 
(99) 
(99) 


Chojnice Il. - Chylonia 


CHROSLE 
aon. patrz No/Wemiasto n. Drw
c
 
28 CHROSNA 
abn. pat,rz D
brofwy Male 
t 27 CHRZJ\STKOWO, . 
aon. pat-rz N aklo 
198 CHW ALKAML YN 
35 abn. patrz Mrocza 
46 CHW ARZENKO 
t abn. 
atrz Stara Ki
ze.wa 
(1) CHW ARZNO 
(1) abn. pat1'z 'Maly Kaek 
208 CHW ASZCZYNO 
1 39 f!;. Hl.: L, pubi. l'O'zm., sI. .s.t. rat. 
Boeli	
			

/20178_114_0001.djvu

			Chylonia - Czersk 


T
-lmian 
Iarcin, wla
c. d6br, 
Stare Ohlnze . . . . . . . 
Strehlow Wilhelm, wlase. mlyna 
i d6br, MORt Y ...... 
Tyszldewicz Andrzej, wlase. d6br, 
Pierwoszyno . . . . . . . 
\Vilma Jan, wla8c-. il"calnosci, 
Pierwoszyno " . . . 
CmORZ 
a,bn. pa,trz Lidzbark 
CICHE 
'abn. patl'z Najmowo, g. sI.: L, pub!. 
rozm., sI. st. rat. 
CICHORADZ 
abn. pat.rz Rrl
clzko,wo 
pod Uni'Slawiem 
(..IECHOCIN k. Redy 
abn. patrz Re.da 
CIECHOCIN k. ChoJnic 
abn. patrz Silno pO!1D'Ûrs!	
			

/20178_115_0001.djvu

			9S 


Czersk - èzy!ykowo 


27 


.1. 


lenska, mieszk. pryw., K'Osciu- 
8zki 1 .. .. 
Czarnowski i Piwnlcki, handel 
pr'Oidukt6w l'o1Jnye,h, iS!7JtuClZ- , 
nydl naw'Oz6w i d!rzewa . 
Dakowski Boleslaw, bandei by- 
dIa i restauracja 
Drwi
ga Michal, Dr., adw'Okat i 
notarjus'z, Dw'Orcowa 
Ekspedycja T'Owar'Owa Czersk 
Ekspedyc,ia ,,010811 Ludu", dTIl- 
karnia, KosciUl
zki 6 
Fenske Arthur, hurtowIl. zelaza, 
biur'O (sklaidnica 25) 
Gazownia Czersk, l,ubianka 
"Gl'Os Ludu" z Cz'erska, eksped. 
i wyd8Jw. Clzas'Opisma 
Gr'O'Os Hermann, mlyn i' tartaik, 
Mlynska . . 
Hansen R., talrtak par'Owy, Sta- 
rogardzklti 12. . . . . 
Hoffmann Jan, cukiernia i ka- 
wi3Jl'riia, Dwo.rcO'Wa 2 . 
Hotel Dworc'Owy, Talaska, 
DwoTcowa 
Iabaner Pawel, mistrz piekramski, 
DworcoiWa.. ..... 
Kalin'Owski A., sklad kol'Onj., ze- 
la,za i materjal6w budowlan., 
K'OsCJluszki 20. . . . . . 
Rasa Lesna, D:tbr'Owskie.g'O 
Kaplan'O\Vski Fe1iks, sldad ma- 
szyn t''Olnic'tych ws'z,elkiego' rro- 
dzaju fÏirmy "Unia'\ KOBcin- 
.sz.1d20...f!.... . 
Kiedro\Vski Bronislaw, hurtJolWIt. 
ikwonj., zelaza i 'des1tyhLcja, 
Dworcowa 19. . . . . .. ; 
Klebba Jan, restauI"aJcja, Dwo- 

ec 
Konitzer A., Zarz
d L3Ik' Pail- 
stwowych. I.ipowa 3 .' . . . 
K'Oszczynski Jôzef, Eksp'Ort plo:d. 
le
ny:oh, hurto'W: handel 'OW10- 
cow i ziemiIOplod6w . . . . 
Kruczynski A., wlasc. E. Jagal- 
ski, h'Otel i sklalt a'rtyk:ulo.w, 
S:tarog-a,rdzka. , . . . . . 
Krzymiiisid W alenty
 zasti.Q
ca 
proces'Owy, D
br'Ow,skielg'O 8 . 
Malinowski Juljan, Star'Ogardi7]{a 
46. . . . . . . .. . , . .. . 
Mroczyilski, mistrZl stoo3Jr,ski., skl. 
mehU,. Starogardzka. . . . 
Nabozny Mar,Jan, sldad maszyn 
i narz
dzi rolnic1zych, wir6wld 
d:o mlek:aI, maszyny d'O, Is:zyoia, 
J1owery, W6Ziki dzieci
e,. Or3JZ 
WM:sztat slusa,rsko-mechan., u1. 
KosciuSlzlci 25. . . . 1.' . 
Odya, Dr. med., lekarz pra]{Jt." 
ui. K08cluszki 
Nitka Leon, fa.bryka w6d mine- 
,ralnych i sklad k'Olonjalny, 
ul. Szk6lna 15 . . . . . . 


Pertelt i SI{a, sk1ad blawat6w 
i konfekcji, K'Oseiuszki 
Piekarel: J6zef, h'Otel, Dw'Or e 
cowa.. ........ 
Piepke Grzegorz, t'Ow. kolonj., 
ld.kiery i win::t, Staro.gardzka 5 
P1iszka Franciszek, hotel .,CWT- 
siki Dw6r", KOSCÏ11Slzki 9 . . 
Pos1erunek pollcJi Paiistw'OweJ, 
C7.ersk, Kosciuszki. . . . . 
P'Okrzewnicki Jan, Dr., lekaI"z, 
Dw'Orcowa. . . .. . . . . 
P'Om'Orsl Schütt, T'Ow. A:kc. i , Szk'Olna . 6, 35 
1 Szeffler' Leon, skl-ad mas1zyn, 
" . dI'Zicwa i t'Ow. koJ., KoscJuszki 
1 SP!
ngel,. 
s. proboszcz, 
o- 
15 1 8ClrU\szkl.......... 
i Szczepa
ski Franciszek, ski. 00- 
warow kol'Onj. i zelaza, St.a
 
55 rogardzka......... 
W 
ckow:ski Karol, w:l. W Qcko- 
wski Jan, sklad m
ki i zb'Oza 
Wiltrowski Marcell, ul. Sta:ro- 
gard'zka 45. . . . . . . . 
W 6jt'Ostwo i SoIectwo, Czers:k, 
K'OscJuszki . . . . . . . 
Wyrowitiski ApoUnary, skI. IDil- 
ki, zb'Oza i tow. kool'Onj., St.a- 
rogardzka . .'. 
5 CZERSKO KRAINSKIE 
abn. patrrz StrzeleW10 
CZ
STKOWO 
53 publ. r'Ozm., p'08r., sI. Sit. rat, 
43 CZTERY WLOKI 
albn. patrz Bislmpie-c po'fil{)rsld 
CZYCZKOWY 
pubi. r'Ozm.
 po sr.; sI. 
t. rat. 
CZYSTOCHLEB 
abn. patrz W:}}brzeino 
CZYZKOWKO 
9 abn. paltrz Bydgo&L(;q, 
CZYZYKOWO 
a.bn. patrz Tczew 


39 


4j 
3
 1 


11 


29 
22 


49 


55 


47 


29 


30 


2 


3 


, , 
,1 


24 


31 


54 


Ut 


tg 


34 1 


9 


,.; 


28 


42 
38 


41 


'r'" 


46 


17 


:L.. 


33 


50 


21 


.
 


52 ... t

{'.
;
		

/20178_116_0001.djvu

			Dflbki ,-'" D
bowo 


D. 


94 


---------------- 


- \ 


DJ\BKI 
abn. patrz W yrzysk ' 
DJ\BROWA CHELMINSKA 
g. sI.: L, pub!. l'O'zm.
 sI. st. rat. 
Alvensleben Ludolf hr., wla!sc. 
d6br rvcerskieh. Cic'tloradz . 
,ten sam:. dom urz
dl).iezy . . . 
Bublitz Kurt, wlasc. domru . . 
Buntko\Vski Stanislaw, hand. k-o- 
lonjalny i blawaty. . . . . 
Duwe Fritz, wlasc. d6br . . . 
Ekspedycja Towarowa. . . . 
Fit"ssel Emil, ta.rtak paTowy. . 
Fiessel Franciszek, int.eres budo- 
wlany, mle-cza,mia i tarta.k. . 
Hanelt i Syu, dom towal'OWY . 
Kamysz Wladyslaw, hotel i re- 
s'tauracja .... 
Kizielewski Jan, kupiec, Sklu- 
dze.wo. . 0 . . . 
Kraskiewicz Jan, rz,einik 
Lesnictwo Bolumin . . 
Paczlmwski FranciszeI{, wl.aisc. 
d6br ryceLl'ski(
h, Giyn.. . 
Postenmek PoIicjl lPanstwowej 
Rozmôwnia publiczna, D
browa 
Semrau Teodor, dom towarolWY 
Sehon WOjciech, wlasc,. d6br . 
Ta
owski Roman, wôjt; Bolu- 
mmelc. . . . 0 . . . . . 
Urz
d Parafjalny, Bohlmillek . 
Zarz
d dôbr h. v. Alvensleben, 
Gierkowo 0 . . . . . . . 
Zarz
d dÔbr, Bolumin . . . . 
DJ\BROWKA 
abn. patil'z Bobo,wo 
DJ\BROWKA 
abn. patrz Brusy 
DJ\BROWKA 
abn. patrz Sm
towo 
D1\BROWKA 
abn. patl"z Niezywi
6 
DJ\BROWKA KUJA WSKA 
abn. patrz N owawies Wietka, 
DJ\BROWKA KROL. 
abn. patrz Hog6znJO Zaa.nek 
DJ\BROWKA k. Gor
uchowa 
abn. patrz GOlI"zurl1o'W'o, lPuhl. 
l'ozm., po sr., sI., st.. rat. 
DJ\BRO\VKA k. DroZdzienicy 
pubJ. rozm., posr., sI. slt. rat. 
DJ\BROWKA k. Luzina 
abn. pat.rz Luzino, pub1. 
posr, sI. st.. rat. . 
DJ\BROWKA k_ Tczewa 
!&bn. patrz Tczerw 
DJ\BROWKA NOWA 
abn. patrz Strzelewo 
DJ\BROWY MALE 
g. sI.: L, publ. ro;z
, sI. ,st, rat. 


Lindt" HenryI<, wlaêciciel dobr, 
Chrosnia. . . . . . . 0 
Schmidt Fryderyk, WhlISC. d6br 
i mlyna parowego, Chrosna . 
DJ\BROWY WIELKIE 
publ. rozm., posr" si. Sit. rat. 
4 DALWIN 
(4J abn. patrz RuIrocàn 
1 DAMASZKI 
21 abn. pa:trz, GodzÎiSzcwo. 
11 DANA 
3 abn. paltrz Levez 
2 DARGIELEWO 
1 abn. pafrz 8tr
pcz 
18 DARZLUBIE 
abn. 'pah.z Puck 
9 DASZKOWO 
a,bn. patrz 'Wiewiôrki 
16 DEKA 
19 abn. patrz Pog6dki 
8 DEMBIENIEC 
5 abn. patrz Wie'W'Ï6rki, gorlz. sl. 
15 L, pub!. rozro., sI. st. nuto 
49 DEMLIN 
13 abn. patrz nodmszewo, pubJ.l1ozm., 
1 7 po
r., sI. st. rat. 
(6) D
BINY' . 
fi 'abn. a-ptrz Lublam:k.a 
D
BIONEK 
4 g. sI.: L, pub!. rOIZID., sI. sifi. rat. 
7 Bigalke W., prOQukta rolne, Ra. 
dzi'C'z . . . 0 . . . 
Cott W., w
a.scicdel maj:}..tku, 
D
b1onek. . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, Wito- 
slaw 0 . . . . . . . . . 
Jezierski Jo, hr., wlas.c. d6br ry- 
ce.rskieh, D
bipp. .tP'
 /Jezi6Iiki 
Zab.. . . . . . . . 0 0 
Koczorowski Ko, wla.sc. d6br ,ry- 
.oe l l'1Sk., Broniewo p. D
bionCik 
Koczorowski J., wlasc. d6br ry_ 
oemk,i0h
, I:zabela /PI. Jezi6:r.ki 
Zab.. . . . . . 0 . .. . 
Marwitz R., wIa.se. mlyna wo- 
dnego i folwarku, Radzicz. . 
Reetz R., hande.l, zboza, D
- 
bÏionek. . . . . ' . 0 . . 
Skalski K,. poSiiedzicdel, Rajgrôd 
p. Jeziôrki Zab.. 0 . 0 . . 
Skôrcz, -obedysta, D
bno p. Je- 
zi6rki Zab, . . . 0 . . . 
Schulce Bo, wla.sc. d6br" ,Ra- 
r-ozm., dzicz..... o. '. . 
D
BOGORZE 
publ. rozm., poêr., 1£11. 8t. rat. 
DijBOW AL1\KA 
g. \SI.: 1., pub!. rOil!ID., sLslt. rat. 
D
BOWO 
abn .patr1 Nalldo 


-, 
, , 


,.j' 
-
 ' 


-i. 
L  


,1' 
-j 


2 


1 


13 


6 


4 


3 


t 


11 


9 


15 


10 


7 


2
		

/20178_117_0001.djvu

			95 


Dobrcz - DworzY8ko 


DOBRCZ 
abn. patrz K otomierz, publ. 
posr., slt. st. rat. 
DOBRZEJEWICZE 
abn. patrz Lubicz PO-IDorsiki 
DOBRZEWiNO 
aoo. pat.rz ChW.aSZCizynO 
DOBRZYN 
abn. pa,trz Oolub 
DOBRZYNIEWO 
abn. patrz, \V yrzysk, pubL 
posr., si. 'st.. rat. 
DOLNE MALIKI 
abn. patrz Stara Kisze
 
DOLNE SKRZYDLOWKO 
abn. pat.rz Liniewo 
DOLNE STRZELCE 
abn. pMrz Fordon, 
posr., sI. st. rat. 
DOLSK 
abn. pat.rz. Laskowke, .publ. 
posr., 51. st. rat. 
DOMATOWKO 
g. sI.: 1_, pub!. rOlzm., sI. 
It. l'at. 
Braun J., dzied. dôbr, W'arszko- 
woITiIII........ 
Frieboese E.. wlasc. maj., Tyro.wo 
I{ilkol .Aug., wlaéc. jezioir, Na- 
dQle . . . . . . . . . . 
Racltwitz H., wlasc. mlyna "W.ar- 
,BIZa.WSiki mlyu," . . . . . . 
DOMBROWA 
abn. patrz Kielno 
DOM. MROCZA 
abn. pa,trz Mrocm 
DOMINIERZ MAL y 
abn. pat.rz Szemlld 
DONOWO 
abn. patrz La.sin 
DORPOSZ CHELMINSKI 
abn. patrz Podwiesk 
DRAGASZ 
abn. patrz Grudzi
dz 
DR1\ZNA 
abn. patrz MrOCZia 
DR1\ZONEK 
abn. patr L MrOc.7...a 
DROZDZENICA 
g. .sI.: L, publ. fozm., sI. ist. rat. 
Busse August, wlasc. d6br, Za- 
lesie, p. Pa:mi
towo . . . . 
Mleczarnia Drozdzenica, T. z o. 
p. ......'..... 
Thal\\itzer Erich, wla8c. d6br, 
Pam1
towo . . . . 
DRZEWINY 
pub1. rozm., posr., sI. Sit. rat. 
DRZONOWO 
abn
 patrz Kornaltowo 


DRZYCIl\1 
l'()iZln., g. sI.: L, publ. l'OIZDl., sI. Sit. rat. 
Boening Tadeusz, wl. d6br rycer- 
skich, Rowieuica .. . . . . 
Detmering Wiktar, wl. d6br ry- 
cerski-ch, J astrz
bie . . . . 
Domachowski Edmund, ,.sklad 
blawat6w . . . . . . . . 
DOllarski Franciszek, kupiec 
Ehlert Karol, wl. d6br ryceTi
k., 
We,ry )1........ 
Elektrownia Pomorska, Sp6lka 
rozm., Akcyjna, Groùek .. 
 
. . '" 
Ekspedycja Towarowa 
Gru1l6w Karo}, wl. d6br ryc., 
Gr6dck . . . . . . . . . 
Karasiewicz Teont, wl. d6br ryc., 
Sierodlawek . . . . . . . 
Kruczkowsld Hubert, obywatel . 
KruczYI1sld Maksym., obywatel . 
Mleczarnia, 
p. z. z o. o. . . . 
pub!. rozm., Myszker Antoni, Przedsi
biorstwo 
budowlanc i tartak pamwy . 
Ohl Mfchal, obywaltell ziemski, 
w6jt i sohys, D
br6wka . . 
rozm., , Plehn Ro-zalja,wl. d6br rycersk., 
Vlbocb.ien ....... 
Poster. Policji Panstwowej 
Schramke Bernard, kupiec .. 
Urz
d parafjalny, Maslowski, pro- 
ooszoz . . . . .. .. . . . 
Zielilliki Jan, kupiec. . . . . 
DUBIELNO 
5 g. sI.: L, puhl. rOlzm., sI. .st. rat. 
2 Stein G., mlyn handlowY1, PIla . 1 
DUBIELNO k. Kornatowa 
abn. patrz Kornatol\Vo 
DUSOCIN 
abn. patrz l\lokre k. Grud'z
a 
DUZA CERKWICA 
abn. patrz Kamien Pomo1'8ki 
DUZE CZYSTE 
· pub!. rOZI!l., pasr." sI. st. rat. 
DUZE MIEROWO 
abll. patl'z Oodzi1s'zewo 
DUZE MOROI 
2.bn. patrz Nowe 
DUZE TURZE 
aibn. patrz Rukocin, pub!. rom., 
poér., si. st. rat. 
DUZE WYREMBY 
abn. patrz :-:;mQtowo 
DUZE ZAJ1\CZKOWO 
abn. patrz Grudzi
dz 
1 DUZY BUKOWIEC 
pub1. rozm.,' posr., sI. "st. rat. 
4 DUZY GARC 
1 'wbn. patrz "Pelplin, pub!. }"OZID., 
2 posr., sI. st. rat. 
DUZY GIERLOZ 
aibn. p3hl"Z Rozental 
DWORZYSKO 
a.bn. patrz Gruczno  


14 


fi 


18 
10 


1 


5 
4 


11  


2 
16 
12 
13 


8 


20 


21 
17 
1 


1 
:) 


3 
9 - 


.1'"
		

/20178_118_0001.djvu

			Oytewo - IlziemÎany 


DYLEWO 
abn. patrz Lipnica k. Kmvalewa 
DZIALDOWO. 
g. sl.: 0, pubI. rozm., sI. st. rat. 
Banaszewski Herman, sklad piwa, . 
Hatl':H'a 1 . 26 
Bank dia Handin i Przemyslu w 
\Varszawie, odclZiial w Dziald-o, 
wie, Dwolrcowa 30 . 
Bank Ludowy, Rynek .' . . . 
Biernacld Wladyslaw, maj
tnoSé, 
Skurpie . . 
Czapück! Aleksander, handel by- 
dia, W olnoscl 1 
Czaplicki Henryk, hande.1 bydla, 
Woiruo
ci. 15 
Dowôdztwo IIIi32, Baon pulku 
piechoty, K08zary Hallera . 
Ekspedycja towarowa, Dworzec . 
Franckenstein B., wlasc. ldôbr 
ryc., Ksi
zyd wôr 
Gaede Artur, fabryka Hkier6w i 
w6dek, Ksiftzodwo,rska 12 . 
Gazowuia miejska, uI. Polna . 
Gilltowl Antoni, maj
tnoSé,. Ga- 
j6W:ki . . . ,. . . . . . 0 
Grajewski Pawel, hllrtownÏ.a wy- 
rob6w tytuniowych, Rynek 24 
Grzeszczyk Franciszek, pl"zedslft- 
biorstwo budo,wlane . . . . 
Hirsch Ho, Nastçpca, 's.kiad zrJa- 
za, Rynek 2 ..... 
Holm Eggert, sklacl kolonjaln)7, 
Dworcowa .10 
Janu8zewski B., dom blawat6w, 
Rmek 5 . . . . . . . . 
J6iwialwwsld, maj
tnoSé, Rudol- 
fo,wo ......... 
Kambiski Gustaw, Rakarnia po
 
wiatowa, Wybuclowanie . . . 
l{amhiski Maksy milj an, Hot.el i 
reSitaUiracja
 Ko.écielna 1 
Klosl<.a Stanislaw, mleezarnia, 
lÙ. Dworcowa . 
Kikul Leon, dl'ogerja, RyneJk 4 
Knüffel August, hotel i l'esta1(lra
 
cja, Rynek 
 . . . . . . 
Komenda pow. POIicji Panstwo- 
wej, ui. K.siftzodwOTSika 
Kozlowsld Franciszel[, Hallera 9 
Kozlowski Wawrzyniec" pOI\V. le- 
lmrz weteryn.. Dworcowa 8 . 
Kühnel J6zef, hoif:-ei i re.staurac.ja, 
DW1Orcowa ....... 
Lecznica Powiatowa, uI. W olno- 
soi ........ 
Lebnert Franciszek,. obeTta, Ki- 
siny . 
Lehnert Gustaw, oberza i rzez- 
llictwo, Kurki 
[.esniczôwka mlejska, Zarz¥l Ia- 
sow miejskach, Malinowo 
Magistrat, Rynek, Ratusz . . . 
MaUnowo, Maj. DomellY pOli. 
dzielz., Hutten-Oza.pski " . . 


19 
36 


l\licbejda Oro Tadeusz, lekarz po- 
wirutolW:Y, Dworcowa . . . . 
N arzyn Maj. Domeny porn., dzier- 
zawca Janowski . 
Obluda Otton, restauracja, Po- 
pl'ZeCiZ!la 1 
Parecl{i Stanislaw, wlasc. maj.
 
Bul'sZ i Uywociny 0 
Paidzierny Leon, handel zboza, 
Koscielna 3 . 
Pieck M., handel zhoza. WQmo- 
sci 5 . . . . . 
Posterunek PoIicji Panstwowej, 
,Rynek, Ratusz . . . . . . 
Powiatowa Kasa Cborycb, Ksi
- 
zod:wol"ska 1 . . . . . . . 
. Rachocki Dr. Ignacy, Ieli.arz, ul. 
DWO'l.cowa ....... 
Rett1wwsl{i Karol, sklad kolorn- 
jalllY. hmtownia ' , Rynek 36 


8 


2 


35 


7 
5 


6 ROLNIK W DZIALDOWIE, 
;5 Sp61dzielnia Rolniczo-Handlowa, 
40 Sp_ z_ Z ogr_ odp_ Tel_ 14_ 


RucÎJls1d A., handel zbo1a, Dwor- 
cowa 15-16 . . 
Rzeznia Miejskn, ul. Ogrod-owa 
Rzyman Alfred, burmistrz, Dwo-r- 
co,va . . . . , . . ,. 
S
d Powiatow'Y, Dwo1"cowa 
Scbilkowski Emil, hotel i restwu- 
rac.ja, H.ynek 21 .,.,. 
Starostwo i Wydzial powjatowy, 
DW()Iccowa . . . . . . . . 
Tow. Rolniczo-Handfow
 fT. 7- 
o. p., harldel zboza, DWŒ:COrwâJ 
Urz
d Pocztowy, kanc. nac,z. 
urz
ll, ul. PiOcZitowa 
Urz
d Sknrhowy, Dworcowa . . 
'Vilken Fritz. wl. Kina Apo}i10, 
Rynek 13 . . . . . . . . 
Windzbel'1C Zygnl1lnt, gorzelmia i 
rektyfikacj8l, Kr&Snol
ka . . 
\Vynvicz Jan, adwokat i not.a.r- 
jusz, DworcQiwa 11 
Zemke Fritz, stolarnia, sklad mc- 
bU .i: trllmien, Dworco-wa S 
52 DZIALOWO 
29 abn. pSitf!'L, Go'rzuchowo 
1 DZIDNO 
abll. pa.trz 8018no 
48 DZIDZINEK 
abn. patrz Sosno 
38 DZIEMIANY 
g. s1.: L, pubI. ro.zm., 81. .st. 1'8.t. 
Eichmann Antoni . . . . 
Katolicki Urz1-!d Parafjulny, ka. 
Podla5zewski . . . . . . . 

Kupper Franciszek, piekarz' . . 
Luchtenstein L., tartak parowy . 
Posterunek PoUcji Panstwowej 
PrzeDtysl ftrzewny, tartak paro- 
wy 


34 


16 


lO 


10 


30 


41, 
45 1 
1 
191 

o! 
1 
.' 
78 
25 


9 


28 


44 


12 
42 


31 


96 


-62 
13 
50 
53 
32 
33 
91 


1 


11 


21 
15 


22 
23 
37 
4 
21 
8ts 
18 
93 
90 
47 
51 
17 
24 


:'t 


fi 


12 
2 
1 
4 


3
		

/20178_119_0001.djvu

			97 


Dziemiona - Fordon- 


DZIEMIONA 
abn. J.?
trz N owawies Wielka 
DZIERZ1\ZNO 
abn. patrz Morze,szezyn, pub!. rozm., 
posr., sI. st. rat. 
DZIEWIANOWO 
abn. pa.tn Mroe,za 
.DZIKI 
alm. patrz Swie,cie n. Wisll} 
,DZ\VIERSZNO POZNANSKIE 
g. sI.: L, publ. r01zm., sI. /Sit. rat. 
Chojnowski Stanistaw, wlasc4ciel 
mlymt, Diwierzno Male . .. 10 
Gurowatki" urz'!-d gospodarczy, 
Guro'Watki, piOczta RunoW1O 
K.rainskie 3 
Hapig Feliks, dzierialwca d6ibr 
ryceœkich. 12 
Maciejewski Ludwik, wlaèeie
e
 
d6br,. J6lZefinin, pow. 'Vyrzysk 13 
Mindak Pawel, sklad rzeznicki 15 
Neuman Ernest, wla.se. f-o
'Warku 
i mlyna, Zawada 8 
Renner Erich, dzieriaw-ca d6br, 
Klarynowo 1 
Scbulz Reinhard, wlasciciel dobr. 
Witrogoslzcz. 11 
Szalkowski Rafael, ks. proboszcz 1.. 
DZWIERZNO POMORSKIE 
g. sI.: L, puhl. rozm., sI. slt. rat. 
Gulgowsld, k8. pro
OBIZC'Z, Kdel- 
balSin A. .. 9 
Knospe A., dr., wta.
c., Kielbrusin 1 
'L

ikOWSki, oberza, ::\llewo 
 
Maj
tek Pomorskiej Izby Rolni- 
czej, Diwierzno . 2 
'Mleczarnia, Zelgno . 5 
Moraczewsld Jerzy, dzieriaw.ca, 
Swi
toiSlaw . 4 
" Tollilmwa, wlase., KielbasÎn A. 141 
.szczephiski Artur, dÛe:rz. dobra 
panst-w., Szerokopas 12 
,ELGISZEWO 

. sI.: L, publ. r01zm., s1. JS:t.. rat.. 
:ELZANOWO 
abn. patrz Kowalew() 
ELiBIETOWO 
abn. patrz iulmwo 
ERNESTOWO 
ahn. patl'z :-;wiecie n. Wisl
 
:PALMIEROWO 
ahn. patrz "\Yyrzy.sk, g. sI.: L, ImM. 
rOZll1., sI. 8t. rat. 

FELIKSOWO 
abn. patrz Lipnica k. Ko'Walewl{, 
:FIJEWO 
abn. patrz Radzyn 
;PIRLUS 
abn. paltrz KoruJawwo 
FLOROWO 
.abn. patrz I.obZeIiica 


FOLGOWO 
abn.. patrz Kornatowo 
FOLWARK KORONOWO 
abn. 'patrz Ko:ronowo 
FORD ON 
abn. pa,trz takze R

dgû:szcz, g. 81.: 
L., publ. rozm., sI. s.t. rat. 
Afelski Andrzej, rzeznik, Byd- 
gus1ka 44 a. ... . . .. 28 
Alvensleben Schonborn, hl'. ordy- 
nat i kapit3JIl, Ostromecko .. 1 
dominium, NOiWY Dw6r . .. (1) 
par-ow.q. eegie1,nia, Os't.romeoko (1) 
staoja kolejowa, Qstromeeko. (1) 
Zarz;
.dJ lesnic1twa, Ostromecko (1) 
Zamek. Ostromeeko (1) 
Asbar Réinhold, restau-raeja, For- 
donek 15 
Bank Ludowy w Bydgoszczy, 
od'dzia,l w Fordonie, Rynek 7. 30 
Beyt:r H., wlasc., Palez p. For- 
do
 ; 40 
Buxakowsld Dr., lek,arz praM., 
Rynek,6 . 44 
Cichon Maks., skI. :mat. brudowl., 
'1.Il. Bydgoska 57 . 27 
Dom karny, Rynek 8 34 
Ekspedycja towaro
a, Ford-on 14 
Fabryka Impregnacti tektury da- 
chowej, ul. Bydgoska 26 4 
Franl{e Karol, wl. d6br -ryoorsk., 
Gadec.z p. Kotomierz . . 36 
Dominium, G6rne Sltll'zelee p. 
FoJtdon.. (36) 
Gerber Leopold, handel zboza, 
ul. Swieoka 6 33 
Gerson Jeruchem, handel bydla 
i koni, ul. Bydgoska 56 11 
Gniot Jozef, dzieria,wca domeny, 
JaTuzyn p. Fordon . 10 
Gniot Pawel, dom handlowy" uJ. 
Swiecka 1-2 . . . . . .. 6 
Goldberger J., Fonlonski t.ar:taik 
pa.rowy, ul. Bydgoska. 22 38 
Herlaine WladysJaw, dyrekto,r, 
Bl'dyujscie, ui. Witebska 15 19 
Hohn Ernst, sklad roweT6w i ma-- 
szyn, uI. BydgoiSka 66 9 
Huebner i Ska, fabryka wyroib6w 
owocoOwyc.h, ul. Dworc.owa. 1 22 
mieszkanie prywatne, ul. Byd- 
gos ka ,18 (22) 
. Israel Hennann, ha.ndlar:z, ui. 
Szk6lna 3. ...... 43 
Kryger Konstanty, hotel, Rynek 
4. . . . . . . . . . .. 23 
Kuhfeld i Szreiber, Imrtownia w
- 
kJiny, ul. Bydgoska 60 13 
Lesnicz6wka, Kaminiee p. Czar- 
nowo 16 
Magistrat, urz
d policyjny, ui. 
JagieUoi1ska :
 18 
Markiewicz Stefan, kupiec, ul. 
Bydgos.ka 64 . . . . . ." . 29 
Medzeg A., paro-wa eegielnia, uI. 
Bydgoska 52 . .... 5 
7
		

/20178_120_0001.djvu

			Fordon -:-' Gdynia 


98;  
 


Plotka Franciszelt, dest. i sklad 
tow. kolonj., Hynek 
 
"Polonja"., Spôlk
 spoiywc6iW, 
IUt Bydgoska 9 . . . . . . 
Posterunek Policji PaIistwowej, 
ul. J3ydgo
ka 18 
Rafinski Pawel, skIai! tow. ko- 
lonjainyoh, ut Bydgoska 61 
Rosenow Karol, apteka" u1. Ja- 
giellOIilSka 6 . . . . . . . 
Spar- i Dahrlehnskasse, uI. Ogro- 
oowa l. . . . . . . . . . 
WoUf J., handel zboia, uI. S
tjec- 
]{a4...... .' 
Zielirisid Stanislaw, domillium, 
l\iiedzyn Wielki p. }"'ordon . 
Zittlau Artur, mlyn ID'Û'tOl'OWY., 
ul. Sienkiewicza 1 
OABRYELIN 
albn. pa.t,rz SIe sin 
GAJEWO 
aJbn. p
ttrz Kow:a1ewo 
GAJOWKI 
a:bn. patrz DziaJ:doiWo 
GALCZEWKO 
ahn. pwtrz Lipnie,a k. Kowalewa 
GALCZ 
abn. patrz Ford-on 
SAPA 
rubn. p3ltrz KowaleWio 
GAPOWO 
abn. patrz St
zyca. 
GARCZ 
abn. patrz C'hmielno, publ. 
poêr., 51. st. rat. 
fiA WLOWICE 
abn. patrz Raid zyn 
GAWRONIEC 
abn. patrz Terœpol pomorski 
G
CERZEWO 
abn. pa.trz Sle
in 
G..\DECZ 
aJbn. patrz Fordon i Kotomierz, 
puhl. rlJzm., poér., sI. M. "rat. 
ft1\SIORKI 
abn. patrz 1\forz6izczyn 
GDYNIA 
g. sI.: C, putl. rÛ'zm., 
l. st. l'at. 
Aptelia pod Gryfem, wlasc. Ain- 
rom Matecki *21 
8iuro naczeinika bndowy portn 
w Gdyni . . 
Boismine, Gdynia . . . .'. . 
Centrala wojskowa, D-twa l'lot Y 
w Gdyni ' 
Czekaiski Wincenty, prZied.si
- 
biorSJt:wo s'31mochodo
e, uLica. 
DworoQiwa. 10 
,Ekspedycja towarowa . 26 
FOTOGRAF, Roman Morawski, 
Szosa ,Gdanska. Telelon 41. 


Generale Compagnie Transantlan- 
tique, Gdynia. . . . . . 
Grzegowski Franciszek, hotel . 
Hartwig C., Sp. Akc., ()ddz.ial 
w Gdyni: '. 
Hundsdorff Juljusz, sklad. 'B-prz
- 
tow kuchennych, Dwoooo:wa . 
Hojgaard i Scltulz 
Jasiftski ks. Wildor . . . . . 
Kapitanat Portn w Gdyni. . . 
Kaszubska hurtownia rolniczo- 
kolonjalna 1 \.. 
Kolkowski F. i Vogel J., hurt. 
piwa i nap. gazowyeh . 
Komisarjat gr. Kontroli Skarbo- 
wej w Gdyni. . . .. . 
Konsorcjum FrancnsIw-Polskie 
dia Budowy Portn w Gdyni . 
Korber Erhard, parowy tartak . 
Kowalski 8., budowniC'zy, przed- 
" s:i
biorstwo budowlane, ul. Sw. 
Jana. . . . . . . . . . 
Matecki Alltoni, wlasc. apteki, 
Gdynia. . . . . . . . 
Latarnia morska, Oksywie . /. 
MartenJ Adolf. ,budowniczy, 
przedsi
b. budowl., GdaIi6ka . 
MIKULSKI JAN, - Architekt 
Przedsi
biorstwo budowlane. Te.., 
leion 29. 
-- - --- 
Modrze.iewski w", milBtrz rzez- 
n:icid, Dwo'rc.owa 
Morawski Uoman, fotograf 
"sklep tytoniowy . 41 
r,oq.m., 1 - , 
MORA WSKI ROMAN, Sprzedai 
wyrobôw tytoniowych, ul. SieD- 
kiewicza 3. 'f elefon 54. 
Nowacld, ceg-ieinia . '. 
Pierwsze Polskie Tow. K
pieli 
Morskich, Kamieniec pornor- 
ski . . 
Poiska Rlwiera, prez
 Piku- 
l8!iIiski, Sp. z o. o., "Botel 
Po1ski", Lwôw . 
Pomieczyuski Klemens, piekar- 
nia "
'.. 
Posteru!1ek Polie.ii Panstwowej,. 
Gdvnm . . . . . . . D 
Poznàftsld Ludwik, kupiec . t 
Ricbert Franciszek, garaze sa- 
mo,ch().dowe 1 W8J."Sztaty Te- 
paracyjne 
Schmidt Stefan, ka,pitaill marr-y- 
narki 
Sieracki FetiIiS, hotel ,:,Kaszu- 
bia". Kamieniec Pomorski 
Skowronski Bronislaw, Dr. med., 
lekarz, u1. t 0 Lutego, willa 
"Ella" . . . . . 
Skwierz J 6zef, restauraClj.a . . 
Skwiercz Jozef, firma "Baltyk''" 
sklad materjalôw budowJ., w. 
10 Lute&?;Û' . 


',," 1 


1 


,"
 


.

 


J 


f'y"t. 


,,,-:J' ,. 


31 


'35 


42 


37 


17 


20 


8 


7 


25 


18 
13 


17 


43- 
15" 


25> 


51 
35< 
t1 
19. 


u 


32: 


37 


3& 
1 


31, 


*21 
i 


38, 


53 


22 


! 


1. 


59 , 


42 


.. 


1 


K 
14
		

/20178_121_0001.djvu

			99 


Gdynia - Gniew 


Soc. Au Entl'eprises, Aclœr- 
roans & Van Haaren, drogi 
do budowy po'rtu, szosa Oksy- 
wja kolo stacji Marynarki Wo- 
jennej M. 50 .- . . " .. 52 
Sp. Akc. "Rybalt", dyrektor 
Stanislaw Nirps7.a, Oliva. .. 27 
Sp. Alic. "Ryb
llt", w
dzarnia, 
Gdvnia . . 12 
Sz
'l(owski Franciszek, dom ku- 
racyjny . . 3 
Tri. oddzial bwlowl. w Gdym 4 
Urz
d Emigl'acyjny, Grlynia 28 
Urz
d gminny, w6jt Radt.ke . 43 
1 Jôzef Voïgt 
Spedytor kolejowy 

w. Jana64 G DYN 1 A Telefon20tym.' 
czasem przez Zlemski t)ank Kredytowy. 
, 116 
Wirpsza StanisJaw, ul. Portowa 55 
W ojewski Jakob, , Hotel pod 
D
bem" ,,6 
Ziemski Bank Kredytowy, Tow. 
Akc. we I..wowie, ckspo'zytura 1 
w Gdvni . . 20 
Zarz
d d6br P3I1stwowych (Dem- 

ki), G mbüowo . 8 
Zarz
d dôbr panstwowych, Re- 
dbwu 
 9 
GENTOMIE 
publ. rozm., posr., sI. st. rnt. 
OIERKOWO 
abn. patrz Dê}.browka p. Unisla. 
wiem 
zyk. wyr., GdaiJ.sika ;? 
Gazownia i wodoci
gi miejskie, 
Nowa AmerJTk.a. . 


81 
22 
tfi 


9. 
l' 
1 
10 
84 
69 
75 
25 
90 
12 


1 


61 


. 


98 

 
35 
.w 
79 
97 
31 -;-

- . . . . . . . . .. . .'\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T

:v:

: 
:::.::.
-
:: :::.::::.::: 


H liemS
i 83nB KrBd
BlUJ T. A. we Lwowie 
:.
H 
....:.....i. ............. 
-;. ::.. ... Bank Dewizowy. ODDZIAt. w GDVNI Telefon Nr. 20. .:. ::.. .i. 
.:........;. -;....:..... 
..- .:. ... Rachunki zyrowe 1 Hank Polski Wejherowo, P. K. O. Warszawa ... _._ .
 
.;..:.::..:- N 1 7 0 0 9 3 P K 0 P N 207 39 4 .;..:-::..i- 
.:. :.: .:. r. . , . . . oznan r. . . "S. ..: ... 
.r..........:. zalatwia wszelk;e transakcje .I.-:.:..
. 
ï

 y
y 

..::..'.:. w zakres bankowoScj w c h 0 d z éI ce.:...";..... 
:;:.::;:.::: 0 0 0 ZIA t Y: Rydgosz( z, Cz
stochowa, Gdansk, Kolomyja, t.:
::: 
.,. .:.: .:: B 237 Krakow, LUblin, Warszawa, Zakopane. ::..:::'':) 
..... ..... . -. . 
  

y -:
.


?-:-
-:

?


-:-

-:
-

 


1* 


......J
		

/20178_122_0001.djvu

			G 


Gniew -- Godziszewo 


Günzel Jozef, posiedzîciel, Cie- 
pIe pow. Gniew .... 
Helpape Franciszek, dyrektor, 
Dybowa 1 . 
 
Hollmann .Jan, pila paooiWa, Wi- 
slana 12 '" 
Hotel Centraln
r, wI. A. Nowa
 
cId, Gdanslm 21 
Hotel Polonja, wI. J. Kulecki, 
21 Stvcz;nia 18-19 
Jakubiczka Dr. Edmund, adwo. 
kat, przyjmuje od 9-13, 15-18, 
Rynek 35 
Jahnlœ Ewald, ,s.klad ze
Riza i 
zbpza, Dybo1wa 6-7. 32, 33 
Jakllsz-Gostomski Juljan, fabr. 
wyrob6w mi
snych, 27 Styoz,- 
. ma. 22 . 
Janitzld Franciszek, fabr. mebU, 
Rvne.k 42-43. . . . . . 
Jankiewicz Waclaw, Idom hacUo- 
,"vy, 21 Btycznia 25 . . . . 
Kaminski Dr., lekarz (8-10, 3-4), 
G ,'aDS!k!ai 
 5 (. ,. 
Kayzer Jan, domena panstw, 
Brody pow. Gniew . 
Klein J. A., kupiee, 21 Styc,z- 
nia 14 . .' 
Kuliiiski Wladyslaw, ta:rta.k pa,. 
rOiWY, sktad drzewa i fabl'yka 
meibli, Wislana 9 .' 
Lappoehn Gustaw, leikarz weteT., 
Dybo1wa. 19 '. " . . 
Lietz Jan, handlarz bydlem, 
Nioponia pow. Gniew. . 
LoU Rudolf, mi:st,l'z Slusa.rski, ut 
21 Stycznia 13 
Magistrat, Rynek 1 
Malecki Jozef, mistrz rzein
-cki, 
Rynek 21 
Mleczarnia, Sp61ka z OgT. por., 
Ogrodûwa 3 
Obuch Jerzy, Tmv. Akc. kOim., 
Podg6m.a 1 . . . . . 
,OliSz,ewski Aleksy, \ 'piOsie.d:zic!
el, 
Piaseclzno pow. (jniew . 
Papendick Bracia, f2.lbryka ma- 
s'zyn, Dybowa 23 
Piasecki Roman, -slkl. bla;waMw, 
27 Stycznia 1 
Piotrowska Marta, püsied'zic., 
Szrpru<1owo p. Gnierw 
PonczeJr Emiljan, apteka" Ry- 
nek 14 
Powiatowa Kasa Cborych, Po(\- 
g6rnw, 3 . 
Powiatowa Komel1da :Policji 
Panstwowej, Gdanska 4 
Raabe Czeslaw, w}asc. ziemski, 
Piaseczno Pomorskie 
Richter Maksymiljal1, posiedtzi- 
ciel, \V Gronowo p. Giew . 
-Rogaczewski Edmund, posiedzi- 
cie
j Tyma;wa }Jow. Gniew. . 
Rogaczewski Maksymiljan, po- 
sioo.'l'ÏcieI, Go
olewo p. Gniew 
,SQd Powiatow'y, Sobieskiego 11 


5c1lUiz Artur, architekt, Sobie- 
skiego 13 
Schwartz Leol1, sklad zelaza 
zboza i tow. kolonj., Rynek 7 
Schwartz Sylwester, sldad zela- 
za) zboza i t'OW. kO'
olnd., "Visla- 
na 18 . 
Sp,inadel Bronislaw, skla:d obu- 
wia i piW2 1 , Rynek 5 
Starostwo, starostR, Gniew, 
Przedrn i,escie 
Starostwo, nac.z,. sekr. star., biu- 
ro P3Jszpo,mbwe ' , -oddiz1Ïal ,Sta
- 
Ity-sltyczny i p'rzemy;sl., Brzed- 
mieseie . . . . . . . 
pow. Urz
d bud., pow:. Kasa, 
Kom. i Kasa oszez
dnosci. 
pow. Opieka Sp'olec,zna
 Przed- 
mies cie 
Szpital Powiatowy, Gnie:w, No- 
wa Amervka '. 
Tollik paw'èl, Bank Ludowy, 
Rynek 28 
Traml1l Aleksander, ce'gie
nia, 
DwoJ.'ICorwa 1 
Tramowski Feliks, 'zeg.a,rmistil'rz 
i ziO'tnik, 21 Styc1z.nia 23 
Trojanowsld Franciszek, hurto. 
w:nia rejolltOwa. 
wyr. t)'i1JOI1Jio- 
wy;cb, 27 Stycznia 26 . 
Urzé!d Skarbowy podatkow i 
oplat skarb., kasa Skm,b. i k-on,.. 
trol
a Skarbowa, SobieBkiego 12 
Wawrzynowicz: Stanislaw), Dro- 

erja Of'ntrrulna, Rynek 3 
Wiebe Emiljan, pos:iedziJc. ziem- 
ski, .Jelen p. Gniew 
Wi
zienie cenjtralne tt Dybo.wa 
Wittstock Alfons, pOisiedziciel 
ziemski, KoUo p. Gmew 
Zielinski Teodor, zaklad me'cha,.. 
niczny, ut 27 Styc1zniJa 19 
6 GNIEWOWO 
g. ,sI.: L, publ. l'ozm., 81. st. 1'$. 
53 GNIEZDZIEWO 
abn. 'patrz Puck 
1 GNISZEWO 
36 abn. -pa:trz Tc:zew 
GOCZALKI 
89 abn. patrlZ, Lasill 
GODZISZEWO 
g. sI.: L, publ. mzm., sI. Sot. rat. 
Bielefeld Wolf, wlas,c. dôbr, Go- 
dziszewo 
Friese Albert, kupi,ec 
Friese Maks, pieka.rnia 
Hering Pawel, wlasc. d6br, Du- 
ze Mi'l''Üwo . 
Mac Lean Helena, wlasc. d6br, 
Ro.sds1zewo. . . . . 
MielzYllski hrabia Maciej, iWla,sc. 
d6bl., Gol
biewko . . 
Niak Luiza, restaur.;, skI. 
ol'Ü!llj. 
Nonnel1m
cher Wilhelm, wl. d6br, 
Goœziszewo . . 


87 


2 


63 
i 
5 


26 


77 


21 


74 


49 


29 


80 


7 


4 


88 


68 


41 
3 


83 


43 


82 


60 


58 


15 


55 


57 


31 
14 


100 


9 


24 


27 


54 
11 


13 


52 
17 
18 


20 


40 


39 


72 
42 
86 
34 
65 


6 
3 
7 
10 
13 


12 
4 
5
		

/20178_123_0001.djvu

			1(1 


Godziszewo - Golub 


Oertel Aleksander, dzierzawca 
domeny, N owe Gol
bie'wloo. . 
Szkola gospodarcza, Szczerbi
cÏi11: 
Zielinski Wiktor, w
aSe. dôbr" 
Damas
zki . 1. '. .. .. 
Zub
, soUys i oberzysta, Siwial- 
kl . 
GOGOLEWO 
abn. pa,trz Gniew 
GOGOLlN 
3ibn. patrz Go
olinekj, 
posr., st s-t. ra.t. 
GOGOLINA-l\'JL YN 
abn. patrz Wierzehucin Krôl'. 
GOGOLINEK 
g. st.: L, pub!. rozm.. ,sI. .81,. rait. 
Alkiewicz Dr., radea Ù1rowia, 
Moe,helü.k . . . . . . . . 
Alkiewicz Jozef, dzierzawea do- 
meny, Piotr6wko . . . . . 
Gerth Edward, wJase., GOgOlill 
Kaczmarel{ Antoni, dzierzawea 
dOimeuy, (d. Okr. Urz. Ziem.), 
Wteœno ......... 
Krogulski Tadellsz, wJase.. Nowa 
Ruda ...... '. . . 
Manchen Alfred, wJase. maj.. 
Wte,lno ' 
Pampe Fryderyk, wlase. maj., 
Wdell,z-chueinek 
 
PrUfer Henryk, wJase. mlyna, 
'
lierzchucice 
Rolnicza Stacja Dos\\'iadczalna, 
Moehelek 
Romocki, w1. m3j
t.J1:osci, 'Wtel- 
no. . . . . . . . 
Wiellmpolsk.t Fabryka Farb, 
Wierzchucinek . . . 
GOLUB 
g. sI.: C, pubI. llozm., M. .st. rat. 
Banl{ Powiatowy, Rynek 23. . 
Bogucki Jôzef, rzezn.i.ctwo, Ry- 
nek 1R . . . . . . . . . 
Ch
ara Jan, handel ziemio-ptoda- 
ml, Rynek '7'. . . .. . . 
Czarnobroda Brada, mIe Ciza,rnia, 
Doibrzyil n. DrwQc
, Koscielna 3 
Daranowski Stanislaw, rzeznic- 
.--.!oW o , Zamkowa 127. . . . . 
DO BRA sZK LAN KA SZMUL, ul_ 
Skçpska 43 - Inferes zbozowy_ 
T elefon 26. 
Eizenaclt J. E., sklad zelaza, Ry- 
ne-k 37. . . . . . . . . . 
Eizyk Jakôb, mlYll parowv, Do- 
brzyil Th. Drwr:e
, Hynek' 9. . 
Ekspedycja towarowa, Go]ub. . 
Flussberg A., handel nasion i 

boz3l
 Dobrz
'il n. Drw
c
, 
i";k
pf3IKa 28.. ... 
Forster AdoU, wJase. mlyna, Li- 
s,ewo', 
Goscitlski Ignacy, wlaseiciel ana- 
jq
,kn, Sk
pgk . 


1 Guuùf1ski Boleslaw, rolnik, Go- 
2 ... lub, TOO'uIi
kie przedmiescie. . 
14 . Hirsch Samuel, sklad zeIaiZa, :Mo- 
s-towa 42 
Jlowski Bernard, Kosd,elna 
Jakubowsld Tadeusz, handel zbo- 
9 za, Rynek 24 . 
1 .Jasieniecld Anastazy, handel 
sk6r, Zamkowa 130 
1 Jentkiewicz Franciszek, fabr. ma- 
I gazyn mebli Mostowa 39-40 . 
pub!. TOzm., Jordan Tomasz, handel kolonjal- 
ny, Rynek 3 . ' . 
Ka(lecki Szymon, tartak, z,akup 
zboza, Dohrzyil n. Drw
cq, 80- 
kolOiwska 11 
Karsz Stanislaw, Rotel PO]ls.ki, 
Zamkowa 8. . . . . . 
7 'Klimek Bernard. Dworcowa 
Klimek Brada, hote'l "Bialy 0- 
rzel", restaufl3.lcja, interes kIo- 
IH)ujalny, MoS'towa 54 
Kolski Jôzef, wlascic:iel majqJt,ku, 
Rad,omin . 
1.z
dJca 
Lewin Abraham, sklad galant. 
i l-okc.iowy, Rynek 31 . 
Lewinson P., sklad maszyn do, 
lS'zyciÏa, rowe:rôw i t. p., Do- 
brzyil n. DrwfZc
, uI. KiliIiskie- 
go,9.......... 
Lipka Moritz, Dobrzyll n. Drw
- 
c
, Sk
pska 46 
Magistrat miasta Golubia, SZiO- 
pena 
Burmi:strz 
Kasa miejSlka . 
Poste!!". Pol. Panstwowej 
Magistrat miasta. Dobrzyn Il. 
Dl''W
cq', Rynek 
,Mennike Erich, wia,sc-. fohvarku, 
Sluchaj . . . . . 
Mleczarnia parowa, Samuel. Czalf- 
nobroda, 'foruilska 
Mrozowski Franciszek, sklad ma- 
SiZyn, MoSitowa 
Pieniek Dawid, skIait sera i ma- 
sIao, D::>brzyil n. Drw
cq, S:k
p- 
ska 3. . . . . . .. . . . 
Pieniek Tobiasz, sklad sied i l'a- 
kôw, Dobrzyf1. N o-wa 5 
Plôcieniak Roman, (}1zje,rzawca 
domeny, LiseW'o 
Ploski Boleslaw, Zarz
d dôbr 80. 
Kolowskich, Sokolo.wo . 
maj=!Jtek, Kamionka . 
majq.tek Bocbeniec 
Pniewski Felicjan, w}alsc. majq.t- 
ku, Sk
pgk 
Poltowicz Franciszek, adwokat i 
nüot.arjusz, Rynek 2 
Poster. Pol. Paiistw., Dobrzyn 
6 : D. Drw
cq. Kiliilskieg-o 3 
1 Prabucki Wladyslaw, wlase. ma- 
39 : j<}tku, Nowaw.ies . 


1 


6 
1 


3 


9 


8 


2 


11 


5 


4 


12 


27 


19 


1 


64 


32 


11 


52 
13 


65 


5 
31 
60 
23 
21 
4 
29 


57 
35 
18 


8 
22 
(22) 
43 


36 
40 
37 
(37) 
(37) 
(37) 
51 
12 


3 


25 
(25) 


10 


63 
(63) 
(63) 


9 


2 


17 


30
		

/20178_124_0001.djvu

			Golub -- Gowidlino 


102 


Riesenfetd Adolf, apteka pod Olt'- 
lem, Rynek 5. . . . . .. 14 
Rogenstein \VoU, kupiec weJny 
i surowych sk6r, Zamkowa 171 38 
Rzewuski Mieczyslaw, ks. pro- 
bÛ'szc.z, Koscielna . . . " 54 
Ruina J. Ch., kupiec, DobrzyIi 
n. Drw
c
, Kat.arzyilska 16.. 58 
S
d powiatowy, Koscielna. .. 42 
Strzelecki Hieronim, obro:rica i 
zast
pca proces., Rynek 23-24 24 
SzymansId Pawel, dom rolniczy. 
Golub, BOJ'dn. przèdmiescie 120 20 
Trzyiiski Damian, Rotel Central- 
ny, Rynek 17. . . . . .. 7 
Urzqd pocztowy, kieroiWnik, Zam- 
r kowa.......... 28 
Warszewski Leon, hurtmvny i de- 
i;t taHC'zny handel wina, koLorn- 

t jaIny, ksi
garnia, zi3Jkup i sprze- 
dai produktOw rolnych, Do- 
brzyii n. Drw.. Koscielna 11. 44 

 Zebrowicz Jan, RoteI "Trzy Ko- 
r')ny-', Zamkowa 31 . . .. 47 

 Zarzqd ma.i
tnosci Owieczkowo 15 
< GOLCE-WO 
abn. patrz Parchowo 
, GOLijBIEWKO 
abn, patrz Bognszewo 
GOL
BIEWKO pow. Tczew 
t1 abn. pa:trz Godziszewo 
GOI..
BIEWO 
. .. a.bn. patrz Radzyil pomorsiki 
,GOLOTY 
,- abn. patrz UnisJaw 
t GOJ...USZYCE 
,....... abn. potrz Pruszo1. k. Bodgoszc1zy 
GORALE 
abn. patrz W ydrzno 
GOR
CZYNO 

. g. sI.: L, pub!. rozrn., d. ,st. raJt. 
GORKI 
publ. rozm., posr., 81. st. rat. 
GORKI 
abn. patrz TC'zew 
GORYN 

r abn" patrz Wiewi6rld 
GORZALIMOST 


' rubn. patrz Osie i Lni:mo .... 
GORZECHOWKO 
0' abn. pa'trz J ablonoWIO pomoi'skie 
GORZENICA 
abn. patrz Brodnioa n. Dr:w
c:t- ' 
GORZ
DZEJ 
abn. patrz TCZCiW 
GORZUCHOWO 
g. sI.: L. pub
. 1'01.111., !SI. SIt. rat. 
Burchardt Jan, wlasc. .ziemski, 
D:t-browrka . . . . . . .. 19 
Der
gowski Ma cie j, ,vIasc. ziem- 
ski, D:tbrowka 14 


Dobra ryc. Dzialowo, wlase. Ga- 
bryel Jezewski . .'. . . . 
Glazlk Jozef, wlasc. ziemsJd, Ma- 
lankowo ........ 
Kaminska Marja, wlasc. ziemsJQ1J, 
D:}bl'owka . . . . . . . . 
Klatt Ernst, wlasc. dobr ryc-., 
Pilewice ........ 
Latos Kazimierz, ks. proboszc1z, 
Sarnowo ........ 
Leibrandt Otton, wlaSc. zdems.ki, 
D
browk	
			

/20178_125_0001.djvu

			03 


001'8 - 61'uczno,  


,(JORA 
abn. patrz Zblewo 
GORA 
abn. pa.trz Zamostne, pub!. ro!Zm., 
po sr., sI. st. rat. 
'(JORNA GRUPA 
abn. p:1t.rz GrudÛ
dz, g. sI.: L. 
pub!. l'Ozm., sI. et. rat. 
{JÛRNE STRZELCE 
abn. patl'7, Fordon 
GORNE WYMIARY 
g. sI.: L, pub!. rozm., sI. st. rat. 
'OOR81\: (pow. Torun) 
pub!. rOZffi.. posr., sI. 18t. ,rat. 
.oORZNO (p. Brodnica) 
g. sI.: 1., puh!. rozm.. sI. st. rat. 
Glabiszewski Jozef, sklad rzez- 
nioki, Rynek . . . . . . . 
,Jalmbowski Leon, apteka, Rynêk 
Jankowski Czeslaw, drogerja. 
Rynek ........ . 
Magistrat Gorzno . . . . . . 
Poste Pol. Paiistw., Rynek. . . 
Warm Hugo., hotel, Rynek. . . 
'DrJf>r, obywaA;eJ. 
zliemski, Turza Wielka . . . 
Kapa Stanislaw, obyw. ziemsk
, 
Tuc:zki . . . . . . . . . 
'Panlmwski Wlodzimierz, obywatel 
ziem., Szczupliny . . . . . 
Post. Pol. Paustw., Koszele'\'\'Y . 


Rolnik w Dzialdowie, oddzial w 
Gralewie ........ 
Walkowialt Wiktor, wlas,c. dobr, 
Rapruty......... 
W ojnowski Leon, wlaée. d6br, 
K08zele,wv . 
 . . . . . . 
W ojnowski 
 K,sa:wery, wl. d6br, 
GraleWlo . .. . . . . 
Zarz«!d dobr Mysl
ta. . 
Zarzf!d d6br Wesolowo . 
GRANICA 
pubi. rozm., posr., sI. st. fiait. 
GRANOWO 
abn. patTz Silno pomorskie 
HR1\ZA WY 
pub1. rozm., pos!'., si. srt. fI
t. 
GR
BLIN 
2 / abn. patrz Subkowy 
fi GR
BLINSKIE POLE 
abn. patrz PelplÏn 
10 1 GR
BOCIN 
9 aune patrz LubiCiZ pomorski 1 'lu- 
S rzno, g. sI.: L, pubL ro.zm., BI. .t. 
t rat. 
GROCHOWIBC 
abn. patrz S
p6lno 
GRODEK 
abn. patrz D:rzycim 
GR,ODZICZNO 
abn. patrz. Montowo 
GRONOWKO 
abn. patrz 'rurzno 
. GRONO\VO 
abn. patrz Tœrzno 
GRODKI 
abn. patrz Plosnica, g. sI.: L. publ. 
ro!Zm., sI. 6t. rat. ; 
'GRUBNO 
abn. patrz Chehnno 
'GRUCZNO 
g. sI.: L, pnbI. rozm., sI. s'te rat. 
Banl{ Sp6ldzielczy, Sp. z o. p., 
Czajkowski Feliks. . 
Czajkowski Jan, budowl. tal'tak 
imlvn
 ........ 
Dobra 'rycerskie ParUn . . . . 
Doerin
 Maks., wlasciciel dobr, 
Dworzysk
.. . . . . . . - Z7 
Karnrowski Mieczyslaw, wlasc. 
d6br, R6zanna. . . . . ,. 14 
Kopkowski Jan, mist,!"z dekars.ki ., 
Krzyzanowski Juljan, sklad ro- 
werôw, Hallera .3 . . . . . 
Pauly Hans, wlc1seiciel d6br 

 mlyna. . . . . . . . . 
Rachan Hermann, wtasc.. d6br, 
Ko,so-wo. . . . . . . . 
Rozwadowsld Stanislaw · 
.tO Schleimer Georg, handel sk6r . 
Sieg Berta, wl. d6br Kosowo . 
'7 W olszlegier Kazimierz, hQitel
 
9 , HaJJ.el:a S 1 . . .. . . . 


,t5 


4 


1 


3 


5 


12 
2 
8 
 


. "! 


.i 
,. 


... 
L 


tO 


19 
S 


2 


20 
29 
28 
!i 


21 


--
		

/20178_126_0001.djvu

			'
 


, 


Qrudzi2tdz 


10
. 


ww'}(V
ww
wwwww 
 wwwwww ww ww k. 


PIERWSZORZ
DN4 ASFALTOW4 
 
PAP
 DACHOW.t\ 
Smol, dest. - Lepnik - Carholineum 
Wapno - Cement portlandzki - Trzcinç 
sufitowél: - Pleciankç drucianél: - Kredç 
spfawianél: .. Gips murarski - Gips 
sztukatorski - - Posadzki kuchenne 
czerwone, czarne, hiale - Szczotki do 
smofowania - Gwoidzie papowe i t. d. 
pole ca po cenach konkurencyjnych 
FABRYKA TEKTUR DACHOWYCH I€. 
1 W. KUTOWSKI 1 SKA T. Z O. P. · GRUDZI
DZ 
 
Biuro: ulica Ogrodowa Nr. 23 B 71 
 

 Telefoa Nr.423 · Telegramy ..Fatedach" · Fahr)'1Ia: Tuszewslla Droga 
 

AA
JtK

 


c. M. Powalowski i Ska 


Telefon 191. 


T. z o. p. 
Grudziéidz 


Toru6ska 4. 


Pierwszorzf;dny dom blawat6w, 
konfekcji damskiej i mf;skiej. 
galanterji, artykul6w m
'" 
skich i bieliznYa 


! ! 1 Ceny bez){onkorencyjne I! 1 


Wlelki wybôr! 
, 


B 58; 


Wielki wybôr 1: 


+ 


--
		

/20178_127_0001.djvu

			105 


" 


ûrudziitdz- 


GRUDZI1\DZ 
g. sI.: N., publ. rozm., m. Sé. tel. 
Grudziq..d.z: Urz
d Teleg.ra.fic1zny 
(ul. Sienkiewic'za), Urzq,d po-cztowY 
2 (dworzec). Urz:J:d poczltowy 4 
(ul. Lipowa 37) i TwieŒ'd:za :Mest- 
wina. 
Abromeit Oskar, droge,rja .;,Aes- 
ku1alp, ToruIis!Im 13 . . . . 4 40 
Adloff Georg, mi£trz rzeznÏ>0ki, 
J. Wybickiego 2'7 . . . ... 288 
Admin, maiat. u. \Vielke 1':lrpno 853 
"Apollo", kino, wl. Kaube Fran- 
ciszek, GroblQwa 2-4 . . . . 3 09 
Apteka pod Koron'!, wl. Karol 
___ Quiring,L J. Vrybiddego 39. . t 37 
APTEKA pon LWEM, -LabOra- 
torjum Farmaceutyczne, ut Pan- 
ska 22, -:- wlasc_ A_ Szczerbicki_ 
TeIefon 40 _ 
Apteka pod -Lab
dzi em. wlasc. 
Stenzel Jan, Rynek 20 . . . 1 42 
Apteka pod Ortern, wl. Chyle- 
wski, 3 Maja 25. . . . . . 3 60 
Apteka pod Zlot
 Gwiazd
, wt 
Deg6rsld J., Chelmh1s'ka 26. :) 99 
. Aschenhof Jerzy, sklad derlikaJte- 
s6w, Stara 8 . . . . . . . 2.80 1 
Babinski Roman, skl'ad kolOinj. 
Chelm
Iislka 80. . . . . .' 1 34 
]3AL CEROWICZ EDWIN i S-KA 1 
- Hurtownia sk6r, Mickiewicza 
25_ Telefo n 658_ 
Balcerowicz Kazirnierz dawn
 p:--- I 
Lehm
nn, fahryka, pUdelek,. Ite- 

tur 1 wytw. wymb. pa,pIer., 

rze[ecka 2. . . . . . . 1 19 
Balewski J., ruc.h samodlOdo- 
wy, 
nckiew:ieza 26 1. . . . 7 39 
Balko\\-' W., wl. A. Chabowski, 
przedsi
b. przew-ozo,we Wiszel- 
kich :tlrt.yk. i transport mebli, 
Rad'zvll:ska 9 . . . . . . . 5 50 
Ballon 'Feliks, automobiile, Ra.- 
dzvIislza 23 ....... 3 33 
Bank clla Handhl i Prz.emyslu 


w Warszawie, oddz. GrudÛ:}dz, 
Stara 201 ... . . . . . . -" 7 54 
Bank Handlowy Poiski, oddzial '--- 
w Grudziqdzu, Sie,nkiewiœa 18 328. 
Bank Ludowy, Sp. z nieogT. p., 
J. 'Vybickiego 21 . . . . . 421 
Bank Polski, oddzial w Gm- 
d'ZiÏ
zu, GTolJlowa :).1 t 27 
Bank Powiatowy, .J. Wybickiego 
39. . . . . . . . . . . 2 20 
Banli Zwié!zku S.pôlek Zarob- 
kowycb, oddz. Grudzi:Jdz, J. 
Wybickiego 11-13. 329, 362, 363 
Bank Zwi
zku Towarzystw Ku- 
pieckich, Stara 10. . . . . t 62 
Baraden W., Dr. med., MiClkie- 
WÏJCiZ
1 18. . . . . . . . 3 26 
Baranowski E., apt.ekarz, labo- 
ifato
jum chem. fŒr.rr(., K-wia- 
t,owa 8. . . . . . . . . 3 77 
ten sam. pryw. mies:zkanie. 
St8.szyca 3 ..... '. (3 77) 
Bartet Henryk, wlasc. lZiemskd, 
'Wielk:i LubieiI. . . . . . 6 04 
Bartel Jan, g.o'Sipodarz., '. "\Vieilki 
LubieÙ . . . . . . . . . .:t83 
Bartel Otto, go,spod.arz i wôjlt, 
WieHci Lllbien . . . .. 522 
"Bazar", SnôldÛelnia bud-owJ. 
z o. p., Dr. SujklOwski, Mo- 
ni.1l's,zki 8. . . . . . . . 6 43 
Bazaiisc
T Brada, kS'Îr;garnia i 

klall ]lut. Lipo'wa 1. .- . . 450 
Becker W., dro
erja, pl. 23 8ty- 
cznia 30 ....... 1 11 
ten SI3-1ll. pryw. mie8zkal1Ïe, 
Sienkit'wicza {). . . . . . (1 11) 
Bendig J6zef. zaklad blacharrski 
i inst., Lipowa 15. . . . . 184 
BiaJik Franciszek, sHa.ll blawa- 
tôw, Rynek 6 . . . . . . 2 18 
Bielinski Leonard, kupiec, ulica 
3 Maja 7 . . . . . . . . 3 11 
Bllewicz Wlodzirnierz
 prze.d'st. 
ozaldad6w J.unke i Ruh, A. G., 
Karlaif1.1he (Baden), Mic'kiew:i- 
clza 33 1. . . . . . . . . 114 
Biuro Z.iednoczenia Niemieckiego 
w Sejmie i Senacie, Stas1zyc-a 5 845 


Ou 
,- 


-- '- 
"CENTRALA SAMOCHODÔW" l, 
wlasc.: Inz. M. N A H R 1 N G j 
GRUDZIJ\DZ. Plae 23. Stycznia nr. 2-3. 
Telefon 884. 
Warsztat repE'racyjny Z8kl8d wulk8n;z8cyjny 
Beozyn8 - Otlw8 optan s8mochodowy.'h 
sldud wszelkfch art)'kul6w J;?umow)c'h. B 85 


""
		

/20178_128_0001.djvu

			,r, 


"GrudzÎëtdz 


Blerlcq van, ks. kUfait118, Male 
Tarpno 
__ Bodammer Fr., oberzysta, Za,- 
j
c,zkowo 
Bona Jan, soltY5, :Male Ta.rpno 
Borlik \XI., re,st.am.acj'a, Mickie- 
wicza 31 
Borowski Czt'slaw, prakt. l€karz 
de'l1tysta, Ks. Budkiewi,CiZa 11 
Boesig Hel1ryk, artykuly techn., 
DWOiroowa 37 
Bractwo Strzeleckie, St. Ant- 
kowSki, St,rzelecka 11 
 
Breitzke F. Henu., iS!klad cygar 
1 rest.all'raeja, Rynek 15-16 . 
Breuning G., nast. O. Jaeschke, 
bandel tapet i l'arb, Kla:sz- 
t'Orna 4 


SI. BRONIKOWSKI 
Fabryk:a woaek i likierow deserowych 
Rok zal. 1904. Telefon 230 


. Browar "Angielska Studnia
, 
SpiclU'zo.wa 26 
Browar KJ.tntersztyn, Tow. Akic., 
K s. Budkiewicza. 35 . . . . 
Browar Sommer i Ska, wl. Red- 
mann, Strz,elecka 17-18 
Bublitz Bruno, kupiec 1 , Kalinko- 
wa 19 
Bublitz \Valdemar, 1"esta:m:acja, 
Zamkowa 34.35 
Buchbolz .Jan, mistr:z rzeznicfki, 
Pailska 21 
Buchbolz Wiktor, kupicCi, pla.c 
23 8tveznia 31 
Büttner 'J., z,aiklr..d hlacha.nskœ, pl. 
23 Stycznia 19 . t 99 
Café Diètz, I.ipowa S3 t 24 
Centrala Forteczna, Forteca . 393, 9 64 
Central a Handlowa Cegiehl W 
obwodzie Dolnej Wisly, DWIO-r- 
c:owa 37 
Centrala Samochod6w, llnzyn:1m' 
M. Nahr1ng, pl. 23 StY1cznia 
2-3 


106 


1 
3371, 
268 1 
783 
211 
380 1 
6111 
2551 
1 
17 1 


Centrala Sk6r. Tow. Akc., w Po- 
zn
lIliu, oddz. Grudzi
-z, Bra,. 
oka 12 1 43 
Centralna Mleczarnia Sp6lkowa, 
Tuszew:sk:1. Grobla 8-10 1 80 
Ceraficki Jüzef, sklad maszyn 
i cZ€lsÛ zapa.s., Chelmiilska 1 254 
Chelmicki Wlodzimierz, Lipo-wà 
49 ." . 7 12 
Cbrzescijatiskie Nar. Stron. Rol- 
nicze, Sekret. na Pomorze, 
3 Maja 10 324 
Conrad Leopold nast., manuf8lk- 
lt;Jury;) Dluga 1 1. 2 64 
Czapczyl{ St., sklad broni i amu- 
nicji, Sienkiew
cza 7 3 15 
Czaplicki A., restauracja, Chel- 
miilska 26 t 53 
Danziger N eueste N achricbten, 
filja Grudzi<1ùz, pl. 2? 8.tyc,z- 
nia 23 1 89 
Danziger P,'!vat- Actien.Bank, 
J. Krogoll, Dluga 11-12 t 20 
Danziger Pi"Ïvat--Actien-Banl
, M. 
Kammerer, Dluga 11-12 4: 2. 
Danziger Raiffeisenbank, Torun- 
ska 6 . J. 4 00 
Daum Fryderyh:, ohywatel ziem- 
ski, Kobylanka PanieÙska 5 43 
D
browski Leonard, bandel by.- 
dIa" s,ta.ra 10. . . . . . . 7 87 
D
browsId \Viktor, kupiec, Li>po- 
wa 38 42 
Dt'gusan Hugo, tOiW. kolonj. i de- 
lika-tesy, 'fonuiska 32 . 696 
Dembek, k'S, dziekan, Koscielna 
1-3. '. 318 
Dembowsld Jôzef Sergjusz, wl. 
maj<1tJ1m, Nowa Wies 91 
Deutsche V olksbank, Panska 1 2 49 
DobrzYl1ski W., kupiec, J. Wy- 
biekiego 23 . 7 
Dolezycl1 E., st. ref. W yœzialn 
Powia:t., Tuszewska Gro:b
a 20 331 
Domachowski M., bl3Jwaty. kO[l- 
fekcja 1. bieli z na" J. \Vybickie- 
go 17 . . t 05 
Dom Handlowy, ag'ent kom. M. 
Pae,oszyilski, .J. Wybirkiego 31 737 


345 


1 '31 


38 


90 


260 1 
338 1 
3 ?
 
.." 1 
303 1 


161 


884 


'1 
1 


W 1 17. ri 17 1 t h . dIa rolnidwa i przemysl'u 
sze nie, a y
,... y ec nlczne poleca jaknajkorzystniej 
BIURO 1'ECHNICZNO-BANDLOWE 
H.. ALFRED BOESIG B 60 
TeJefon! 611. Grurlzil}dz Plac 23. Stycznia 17. 


1 


" 1 Hurtownia Walizek i Galanterji 
Wiktor [zysz - Poznafi, Stary Rynek 51, 1. 
1 Torebki damSkie, portfele, walizkl, tcezki, laskl, parasole, stylOY i galant
ria. 
B 42
		

/20178_129_0001.djvu

			107 


Grudzii}dz 


hanal., 10. hium ll3.dzoru dr6g 
1., 11. NRc.zelnik Urz
du Ru- 
chu, 12. N aczûlnik Urz
du Ru- 
chu, micszkanîe jnz. Dijakie- 
wicz, 13. Urz
à Celny. 
Dynamo, inz. Kopernik, Gmblo- 
wa 9 . . . . . . . . . . 2 1:1' 
Ehrlich 1\1., kupiec, K-OSCiU6Zki 13 8 ft6 
Ekspedycja Towarowa Grudzié}dz 
9 18, 9 19, 928 
Eltspedycja Towarowa pospiesz- 
nych przesylek Grudziéldz .. 74 
E!tspedycja Towarowa Dragasz 1 21 
Ekspozytura Pomorska Krako\"t'- 
skiego Tow. \V zaj. Ubezpie- 
czen, Radzynska 7.. . . . . 2 93 
Elektrownia Miejska, Trynko-wa 
6-7 . . . . . . . 
 999 
Ermisch P., kupieo, Dworcowa 
37. . . . . . . . . . . 
Ewangc1icka Rada \Vyznaniowa, 
Mickiewicz2\. 14 i Ogrodo'Wa, 42 
Ewert Henryk, obywatel ziemr: lei, 
Duze Zaj
Cizkowo . . . . . 7 91 
Ewert W., wlasc. zielillski, Dra-- 
gasz . \. ,. . . . . . . . 4166 
f'abryka Mebli "S1rug", .8. A., 
Grudzi
dz, Ks. Burlkiewic'za 2-4' 1 59 
Fabryka mebli "Strug" S. A., dy- 
rpkcja) ul. Ks. Budkiewicza 2-4 539 
Falkenhayn, wlasc. maj
t.ku ry.o., 
Rialochowo ....... 6 03 
Felgenhauer Oskar, mistrz mu- 
rarski, Dworcowa . . . . . 302 
Fiebig J.. dom komisowy hand,Lu 
gruntarni, Dworcowa 31. . . 6 51 
Fisch K., restaurac
a, Rze:za[iJ]Ïa- 
na 14. . . . . . .. . 7 81 
Fitzemmnn F., hurt. ""ikliny, Ce- 
g-ie-1nialla 3 ....... 7 29 
Foth A., oberzys.ta., Bratwin . . 4 27 
Fré}clmwial(, Kom. Po'w. Itom. 
Pol. Panst w., Male "Tm'pno-. . 1 7t 
Fral1('usko-)Jolsk.i dom hal1dlowy, 
1 tow. 'kolonjalne, eks:port jaj, 
Torunska 17-19 . . . . . . 344 
1 Franz 1 Henrylt, obywatel ziem- 
ski, vVlelki Lubien .... 685 
-- 

 Lu ' dwl - k Dlillker 
 Prze
st. Tow. Przern.'Naft. Brada Nobel 1 

 '" Nafta - Benzyna - Ole je - Srnary 
: Zakt. Pf7ern.-Han
I, -PneWDIOWe Przedst. G6rnBr

re
! W
gi
l, K
k
'47 
1 Cegla z wlasnych c
gleln - Zwozka towar' i 
1 w GRUDZI
DZU. Telefon 2 41. Adres tele
r. Dunl'ier Grudziildz 
-- 


Dom handlowy dia wyroh. tka- 
cid ch, J. Ch. Altmann, To-run- · 
flka 12 . ....... 3 90 
Dom EItspéd
'cYino-Hat1dl., Ru- 
dolf SchimmeJfennig, wl. Wit- 
Imwski, pl. 2
 StYCi'lnia. . 28, 
ten sam, przecho,wanie bagazu, 
dwor'lcc towarowy 
Dom Karn
', J. Vv
ybickiegl) 22 . 
Dom Konfekcyjl1Y, Schmecnel i 
Rozner, Sp. Akc., J. W'yb
c- 
kiego 2-4. . . . . . . . 1 60 
Dom Konfelœyjny? Tow. Akc., 
Rynek 18-1 fi. . . . . . . 1 57 
.Dominikowski, rest:Lur. ,.Ogrôd 
Palacowy " Strzelecka 14-15. 520 
Domlte A., fabryki ohuwia E. H. 
Reich i Ska, Chelminska 42-44 8 66 
Domke Karol, fa.bryka pOlwo'Z6w, 
StrzelE:'cka 7-9 . . . . .. 22 
Drogerja pod "Orlem", wl. L.. E. 1 
Hanczewski, Tormiska 10 . . *673 
DrulŒrnia Pomorska, Groblowa i 
41-42 . . . . . . . . 50, 51, 66 ' 
Dl1day Georg, wI. fabryki, For- 
tE'czna 20 . . . . . . . . 
Dumont F., wI. .M. Dumont, Pait- 
sIm 17 . . . . . . . . . 133 
Dumont Pawel, GrudZlÏ=!,dzka fa- 
bryka wadek i liker6w, hur- 
townia kolonjaIna, Torunska 34 857 
Dunlœr Ludwik, Zaklady Pr..zem.- 
H:tnrll.-Pl7.ewozowe, Plac 23 
St.ycznia 11-12 . . . . . . 241 
Dworzec Glôwny, centrala pol:}.- 
c,zen . . . . . . . . 851, 852 
pol
zenia boczne: 1. portjer 
dw:omowy, 2. Naezelnik Urz
- 
du Ohmtu Uandl. (gabinet), 3. 
Naczelnik Ur7.Qflu maSizyn., 4. 
Biuro stacji Gnuh:i:}.dz. 5. mie- 
szkan!E' nac7.elnika stacji Ries- 
8..'b, 6. mioszk. na.czelnika 'lU'ZQ- 
(tu ma.szyn inz. Szepetys, 7. 
b!uro Iilldzoru dr6g II., S. Za- 
st
pC'1 naczelnika urz
du ru- 
c.hu, 9. biuro UrzQdu obmtu 


352 
(28) 1 
8211 


43 


Si 


87 --
"""" 1IICA(_ ""

 
1 AUTOMOBILE DUZE 1 
Al.E, MO ONE WOZy 
1 GARAZE DO WYNAJ
CIA 
JOZEf BALEWSKI - GRUDZIJ\DZ 
MIe KI E W 1 C Z A 26 B 148 TEL E F 0 N N R. 739 

J'Q"V'V
JfJ\' 


.......t;,
		

/20178_130_0001.djvu

			Ol'udziildz 


108 


Franz Il Henryk, oby.watel zieiffi- 
sld" 'Wielki Lubien. . . . . 
Franz Hermann, obywatel zieiJJl- 
ski, Bratwin . . . . . 
Freise, lekal'z, wetetry;narz, Ra- 
dZyÎlska 2-1 ....... 8 44 
French Tomasz, ogrOldllictwo, Li- 
powa 84. . . . . . . . . 1 70 
Frendel - Dr., J.eka,l'z, üroÙrnuje 
9-11, 15-19, Sienkiewic.za 
Froehlicb Leon, clyr. Baruku 
Miesze,z,. Poiskiego, prywatne 
mieszk., Ks. Rudkiewieza 16. 165 
Früngel A., kupie.c, Stara 3 . . 289 
Gackowsld Leon, mistrz dekar- 
S1ki, Tuszewo 3rl. . . . . . 3 95 
Gadziewski P., malail'z; 
zko
na 1 625 
Gaebel Synowie, S. A., w,lasü. 
Pawel Ertelt, kupie,c, PaÎlska
) 
Galicyjslde Tow. Naftowe "Ga- 
licja", S. A.. biuro sprzedaliy
 
Groblowa 66-68 . . . . . . 4 06 
Gawronsld Jan, intere-s k.olonjal- 
ny, Koszarowa 13. . . . . 1 02 
Gazeta Grlldzi
dzka, rûdaJkcj,a, 
Tuszewo. . . . . . . . . 8 11 
Gazeta Grudziadzka. WI. Kule!r- 
ski, Tus.zewo . .' . . . . . 8 12 
Gazownia MiejslŒ, Mickiewiclza 
10 . . . . . . . . . . . 887 
Gede G. i Ska, Farbiarnia i Pral- 
nia Chemiczna, Tuszewska G1'o- 
bla 5.1 . . . . . . . . . 3 16 
Gede Gl1staw, fahryka pilnikow 
i s:zlifimnia, ui. G-roblowa 9. t 55 
Gerike K., wI. O. Smigowski, 
hurt. piwa, Groblowa 21. . . 
Glasberg Saweli, rencista, P
ac 
23 Styclzn.ia 7. . . . . . . 
"Glokona", fabryka konfekt6w, 
Ryne k 6 . . . . . . . . 6 07 
Glos Poritorski, Orohlowa 41-47 
, *50, 51 
GI6wka Wladyslaw, restaura,cja, 
I.ino'Wa 59. . . . . . . . 3 06 
Golflbiewski J., wi. dobr, Wiel- . 
'kie Zaj
czkowo . . . . . . 546 


(FabrYka mydla i 5wiec 
· "Concordja" 
6rudzifldz, ulica 
Telefon 283 


1 _ Gôrny Mlyn, wlaAè. A. Moddel- 
4 63 se.e, MIYÎl
ka 1 . . . . . . 
Gôrski A., Gen. Re prezent,aut 
682 'Ihw. Akc. Ha.rtwig Kanw,ro- 
wic:z:, Nast,. Pozna,I\, J. Wybic- 
kiego 9 . . . . . . . . . 7 8S 
Gôrski Cz., Dr., lekarz
 13.pecJ. 
chor6b wewn
trznych i pluc- 
nydu, ordo 9- .13 i 15-17, GifO- 
blowa 22 . . . . . . . . 3 83 
Gortz, Dr., weterynarz i w1ase. 
z.iemski, Rozgart,y . . . . . 
G.ortz Pawel, ohywatel ziemski, 
Draga3iZ. . . . . . . . . 7 93- 
Gortz Piotr, dziedzir, Dragasz. 476 
Gortz Walter, wlasc. d6br, Mon- 
t:nvy . . . . . . . .' . . 548 
Grabowski Jan, bla,charstwo i j'n- 
s.ta1acj a l A,picllrzÛ'wa 6 . . . 449 
Grabowski Maks.ymiljan, lU1il't. 
wQgla i drzewa, \Vybickiego 47 605 
Grabowsld Ryszard, rzein
k, To- 
runsk3. 11 . . . . . . . . 4 14 
Gramberg H., eegielnia paroWia 
i lejarnia, wlaRc. Krause, Li- 
powa.1O ....... -' 2 36 
Gramberg H., eegielnia paI10wa 
i lejarnial, Maly K untersztyn . (236) 
Grams Ag., naurzyciÏiel. Cegie'l- 
n:iall3J 9 . . . . . . . . . 6 16- 
Gronek J., piekarnia, ,Gto1Jlo- 
W:J. 1 . . . . . . . . . . 206 
Grudzi
dzka C1!l1trala inst. siiy 
i swiatla elektr., wI. Kr
cki, 
Klas-ztorna 3 . . . . . . . t 61 
filja, Tuszewo. . . . . . . (1 67) 
Grl1dzié!dzka fabr
;ka chleba, wl. 
Osrtrowski, Chelmiliska 70 
GrudzÏi!uzka fabryka pal)Y da- 
chowej, Ventzke-Duday, Tu- 
szows,ka Grobla 57. . . .. 
Grt1dzi
dzka Skladnica Sk6r, Br. 
Czerniak, Mickiewicza 6. . . 2 95 
Grudzi
dzki Magazyn Tapety, 
Farby, Linoleum, wlasc. Wil- 
helm Schulz, Wybickiego 28. 471 
Grudzi;Jdzld Zaldad art. litogr., 
wl. Heinz Hering-, J. Wybi'c
 
kieg'o 5 . . . . . *2 96 
--
 


7!i 


343 


6S 


98 


734 


31 


20 


88 


(ipowa nr. 37. 
Telefon 283 
Po) e c a mydta rdn>niowe, migdalowe, 
dnmnwt , of(mlen 
 ürsl1ie, szare 
.-. S\X'1cce !'\t_ 
 arynowe i pamfinowe .. . 
--' 


B 223 
" '---
		

/20178_131_0001.djvu

			109 


Grudziiidz 


Grygier Zygmunt, Dr., le'karz chi- 
11lrgiczny i ehorob kobie'cyoh, 
ordo 11-1:-3, 16-18, Sienkie- 
wiclza 14 . . . . . . . . 8 85 
Grzeszkowiak J., res.tamacja i 
winial'nia" Plac 23 StyC'znia 19 7 35 
Guttmann Zygmunt. biuro kom.- 
handl., hart. w
gla. Tormiska 6 2 17 
Hanczewski L. E., TOfuÎlska 10 fi 73 
Hein Ryszard, fabl'yka bielizny, 
Rynek 11 . . . . . . 1 . 
Heinke i Majewsld, handel prze- 
t.worarni J'opnymi, Droga L::jr 
kOiwa 11 ........ 
Herczynski Marjan, ku.piee, Mie- 1 HOTEL POD ZI.OTYM L WEM, 
k!ewicza, . 19 . ',. . . . . 5 03 P . 1 k 1 -' K h. do.. 
Herll1g Hemz, Grud'zo. Zaklady ! rZYJemne 0 a e 4 uc 
a 
art. litogr., J. Wybickiego 5 . *2 96 ,borowa, ut 3. MaJa. Telefon 12. 
Hermann O., obvwa-tel ziemsild, 1 . 
Bratwin. . .
 . . . . . . 4 24 
 Hotel pod Zaglob,!, wlasc. A. 
Hermes F., magazYll obuwia i ar- 1 Jankowsikl; Raclzyn£-ka 17 . . 317 
tyku16w m
skic'L1
 stara 24.. 551 Hotel WarEzawski, wlasc. Li- 
Her
fel
 i Yicto
ius, Tow. Akc... ! siew"1c.z, J. Wyhicldego 21 . . 
]
J
rnUl, .ô.) :Ma
a 13-14 11, t 48, 348, Hurtownia Spôlel{ Spoz
we'ych, 
f.)ilJa, .Mml;zek. . . . . . . 876 : Tow. Akc. w Poznamu, Oddz. 
inzynier, Mniszek . . . . . (8 76) 1 Gl1ldziq.dz Mickiewlcza 16. . 7 4 t 
Heyme L., magazyny rolnieze, 1 Inspektor pracy 60. obw'odu J 
K wiatowa.1 . . . . . . . 205 0 'l'us!zewska Grohla 2 . . . . 
Hint
l
r A., wlasc. dobr, Nowa. 1 Ispektor Sz1mlny, J. Sowiûski, 
Wles. . . . . . . . . . 499 ! Tuslzewska Gro1Jla 18. . . . 279 
HiDZL ,delikatesy,Koscielna27.29 126 ! Izraelowicz D., sklad szkla., po.r- 
HODAM & RESSLER Fabr ka. I l cel

 .i 0' art. _ kuchennych, J. 379 
. .' y Wyblclne b o 6 8 . . . . . . 
maszyn rolnlczych 1 warsztat re.. Izba Przemyslowo-Handlowa, Li- 
peracyjny, ul. Dworcowa 35. Te- !powa 31. . ... . . ..' .. 9 
leton 495 1 Izba Rzelmeslmcza, T O111n , ska 12 8 07 
· Jabloûsld Tomasz, kupiec; 3 :J\oIa- 
Hoffmann C. i Co., hUflt,. cygwr, 1 ja 7 . . . . . . . . . . 2 43 
papierosow ,i tytoniu, Koszaro- Jacob, pastor ewangeilicki, Ponia- 
wa 4 . . . . . . . . . . 2 76 tûwslkiegù 1 L . . . 0 . . . 1 89 
Hoffmann Dr., lekarz. specjalista Jacob J., Dr. med., radca :&
lllit..
 
dIa chÛ'rob nerwowych i mo.z- 8-11, 15--17, Pl:Lc 23 S-1.ycz- 
g-u, Trynkowa 11 . . . . . 710 nia 21 . . . . . . . . . 562 
Holtfreter C.. hu(lmvniczy pomp, 1 Jahnke Herman, kasje,r Spar- u. 
. RZelz,alniana 10 . . . . . . 1 29 DahrJehm;kaSBenVel'ein Dl'agals1z 
Hotel Centralny, wlasc_ Br. Lan- 1 Sp., Z Il. o., TII3-zewska Gmbla 
ge, Plaie 
3 Stycznia. '3. .. 54 i 20........ 
Hotel Dworcowy, wlas('. Semrau, 1 Jakobsohn M., handel zelaza, 
DworcQiwa 39. . . . . .. 65 i Rynek 8. . . . . . . . . 1 15 


--.-. 

t!

 !
!!r 


..Hotel'Grudzléldzkl Dw6r ll 
wtB'C:. Antonl Lltwltz 
Grudziildz, Szewska 20 - Telefon 30 
Ccnlralno Ogrzewani8 -- S wiatlo 81eKlryczn8 
Portlel' na dwol'C:u 27 


3,00, 
8471 


Hotel Karolewicz, Tornnska 30 2 78 
Hotel Kellas, .J. ""ybickiego 42 26 
Hotel Krôlewski Dwor. wla-sc. 
.Matut, Rynek 3..4 . '. . *76, 323 
Hotel pod "Poczt'!", WlaRC. EglBr, 
l\Hckiewicza 26-2,7.. . . . . 2 52 


18 


49 


2 


RestauraCla · Wlnlarnla. OurOd 
fi r u d z i êl d z B 70 
Telefon: 54 23. Stycznia 6. 


Uurtowna i detaliczna sprzedaz w6dek, win i piwa 
SPECJALNosé: B 146 
PotocKi - WinKelha
sen - Porter iywiecKi 
GRUDZIl\DZ - Ryneli 7 Tel. pryw. 215. 


1 
- 


BaczewsKi 
T elefon: 732. 


.....
		

/20178_132_0001.djvu

			v-' 


 
7 85 Kantor W t:g1owy, Richard Holz, 
hurt. handel marte budow. i 0- 
pal-owych, uI. Mala Mlynska 3-5 t 17 
Karpitiski E., sklad mi
sa i w
- 
(Uin, J. "V)'bickiego 2.8 . . . 239, 
Kasa Chorych miasta Grudzi
- 
dza, Sienkiewicza 6 . . . ; 3 M 
Kasa Skarbo\\ia, Solna 16. . . 478 
Kaszewsld Bernhard, za.klad ar- 
tystYCizno-gTaficzny, drukarnia, 
sklad artyku16w pisemnych, 
Torullska 18 . . . . . . . 1 81 
Jurkiewicz, kierownik Urz
du KatolicId Cmentarz, Park Miejs.ki 248 
RadjotelegTaficzl
ego: prywatne KalIs Robert, Groblo,wa 19 . . 322 
mieszk.. Ogrorlowa 7 . . . . 3 35 Kiewe S. J.. Tuw. k-om., skbad 
Jurlwwski Franciszek. sery, na- manuf. i konfekcji, Stara 4-6 . 5- 
bi?tl, delikate8Y, Lipo'wa 1 . . 235 Kikulski, w6jt. Dragasz. . . . 568 
K
hrau Otto, fahr. mebli, Sien- Kilkowsld Dr., radca zdrowia, 
kiewicza 16 . . . . . . . 692 ordo 9-13, 15-17, Stara 24 423 
Kalcher i Günther, wl. Neu- Keein Dr., lekarz chorob kobie- 
mann, manufa.ktury, Panska 10 36 cych, ordo 9 i pol do 1.1 i pol, 
Kalicki Dr. Waclaw, adwokat i 15 i pf)! do 17 i pol, Og1"odo- 
nota.rjusz, 1<.&. Budkie-wicza 3 63 1 wa 19. . . . . . . 
Kamlah, dziel'zawca dobr, Wiel- Kleiss Emil, dz.ie-riawca mlyna, 
k2J Lnisl{Jfl . . . . . . . . 2 62 KI6d,ka......... ., 
lt}Ieceo@@'eooooe@@oeCOQeo


oo@ 
8 (irudzii\dzki Zaklad Automobilôw 8 
«» AUTO do jazdy 0 kazdym czasie do dyspozycji. 0 
o Jednoczesnie polecamy si
 do wykonywania wszelkich reparacji przy: fi 
ë Automobilac:h. Motorac:h, Lokomobilach, Maszynach do ! 
o mlôcenia i innyc:h maszyoitch i przyrzétdach roIDiczyc:h. ca v, 
«» Sklad benzyny i olei. Zast. opon "Michelina" i innYCh :;J firm. 
 0 
o Auto - i motorowe warsztaty ,. ûrudzi
dz. , 
o Kantor: Wybickiego 23. WarsztAty; Solna 15. Telefon nr. 609. 
@aoo@eoo
ooo
o@ooaoooeo
 


Jakoby Bracia, wlasc.. :M. Szy- 
dloiW1ski, Rynek 1-2 . . . . 
Jakubowski Piot!", przeds. budo- 
wlwQ-handlo;we, Plac 2.>3 Styc:z- 
nia 4-5 . . . . . . . . . 34. 
Janlmwsld i Hust, rzeinia kon
, 
ChelrrniÙska 50 . . . . . . 
Januszewski B., wlaisc. ziemski, 
Miohale. . . . . . . . . 
Jarz
TnsJd Jan, przeds. pod- i nad- 
zlemne, Kosciu.szki 40-42 . . 307 1 
Joachimczyk Teofil, Tonniska , 
.. 27 -
9. . . ... . . . .. 3!! 1 
JUNKER & RUH, A. G., KarlS- 1 
rube Î/B. Przedstawicielstwo Ge- 
DeraIne. na Rzeczposp. Polské!= 
WI. Billewicz, ul. Mickiewicza 
33. Teleion 174. 


13i 


BR AC lA JAKOB Y - GRUDZIt\DZ 
Rynek nr. '1-2 WldSC. M. Szydlowski Telelon nr. 181 
Wiell{i wyb6r blawéJfôw i konfekcji damskiej i m
skiej 


865 


A" i ST. MJ\CZKOWSCY t 
ûRUDZIl\DZ ,. UL. TRZECIEGO MAJA NR. 3 B 149 
Speclulny mugazyn okut do meblll nurzçdzi SIOlurskicb , .
		

/20178_133_0001.djvu

			111 


Qrudzii}dz.. 


I{,limek, dl'ogerja. i a:lehemja, J. 1 Korzeniewski Adam,' kupieü, J. 
Wybiekiego 31 . . . . . . 3 5
 Wybiekiego 33 . . . 
 . . 4 43
 
Klingenbel.g F., kupiec, ..T. Wy- Korzeniewski W., Torw
 Ake., 
bieikiego 36 . . . . . . . 867 ma.g. blawatow, konfekejd. i to- 
Kfinika Kasy Chorych, Ogrodo- warow galant., Rynek 22-24. 898> 
wa 1.7 . . . . . . . . . 251 Korzeniewsld W., pryw. mieszk., 
Klinilm prywatna chirurgiczno- Radzyilska 24 . . . . . . 8 99 
ginelwlogiczna Dra Z. Grygie- Kotlenga, Grudzi
dzki zatklad my- 
ra, Sienkiewieza ..... *8 85 d13l. Mickiewieza 6. . . . " 2 69 
Klose R., lejamia zelaza i fabry- KotliIiski H., skl-ad zelaza, spr.zE;:- 
ka mwszyn, Strze:Jeeka 14.. 287 . tow kucn. i art. budowL, Mie.- 
Klllnder, ks. kura.,tus, CheImiÎl- kiewicza 24 . . . . . .. 1 
.sk.a 57 . . . . . . . . . 2 81 ten sam, filja, J. W ybiekiego '7 8 
Kobiella J., biuro technicz3.1e Kowalski A., hurt. zboza i zie- 
przybor6w mlecz., Plac 23 mioplodow, rro.runska 4 . 368, 3169' 
Styoznia 14 . . . . . . . 7 44 Kowalski Edmund, kupiec, Sta- 
Kolczyk FranciszeJ{, dyrektO!l.', 64 £zica 7 . . . . . . . r . (368), 
Radzyl1ska 7 1. . . . . . . K 1 ki Ed d t h dl 
Koludzki L., dyrektor fabryki owa s war, za.1S '. an. 
Herzfeld i Vietorius,) Sobie-skie- branzy spozywc.zej, :MiCtk.ieW!Î- 
10 7 98 oza 2. . . . . . . . . . 402 
go ......... 
Romendant Policji Panstwowej, Kramer i Gierszewski, fabryka 
Staszyca 4. . . . . . . . 6 01 wod mineralnycIJ, 1fickiewic:za 6 285, 
Komenda Policji Pmistwowej na Kremer W., R.zeza.lniana . , . 144 
miasto Grudzi
dz, Kos0ielna Krc:cki J6zef, Klas,mO/rna 3 . . 

167' 
13 . . . . . . 
 . . . . 9 93 Kriedte Arnold, ks.i
garnia) Mie- 
Komenda Polic.ii Panstw., Ko"- kiewieza 3 . . . . . . .. 8&, 
misarjat II., So'bieskiego 1. . 176 Krobsld R., wiceprezydent mia- 
Komenda Policji Paitstw., Ko- sta Grudozi:0za, 1.Ù, W,e.11t,zkie- 
misarjat TIL, Hzezalniana 2'6-28 1 63 go 16 . . . . . . . . . 6 75 
Komenda Policji Panstw., miasta Krock i Ska, hurt. zelaza, K Vi'.ua- 
Gl1ldzi:tdza, Koscielna 13 
 . 1 78 i towa 3. . . . . . . . 33, 34' 
Komenda Policji Pafistw., Eks- 1 Krôlewski Dwôr, hotel, wlase. 
pozytura Sledcza. Koscielna 13 909 W. Matu-t, Rynek 3-4. . 

76, 3 :zrJ" 
Komenda Powiatowa Policji Pan- "Krysztal", fabryka., luster 1 szli- 
stwowe.i, Plac 23 Styeznia 9 . 4 fiemia sz,kla, Kosciuszki 17 . 1 58 
"Konkordia"l fabryka mydla i Krzyslak Dr., pow. lekarz W1etliB- 
swiec, Upowa 3'1 . . . . . 283 rynaryjny, ui. Lipowa 13. . . 6 ot 
Kopczynski A., towary ko1onj.aJ- Krzywinski, posel, Gl'oblowa 48 57 
ne, Lipowa 35 . . . . . . 8 92 Krzyzanowsld M., mistrz rzeinic,. 
Kopernik, inz.) "Dynamo", Gro- ki, Plae 23 Stycznia 19. . . 2 14 
blowa 9. . . . . . . . . *213 Kucharski Z., Ra.dzynska 14. . 1 32 
Kopper Bernard, wlasc. ziemski, Kulerski F., zarz
d plebanji, pry- 
Dragasz . . . . . . . . . 723 watne miels7k.
 I.y,sa;kowo .. 53. 
Kopper P., wlase. zjemsk
, Mad:e 1 l{l1lersld Wiktor, wlase. drukar- 
Z8j:,!(',zkowo ..... 
 . 2 61 n:i, pryw. mieszk., Owc,zarki. t 3t, 
Kornfefd Salomol1. kupiec, Plac \ ten sam, f'ksp. klsi
garnia, J. 
23 StYClZuia, 15 . . . . . . 2 73 W yhickiego ....... t 47 ' 
Ô C @O@O@O@O@C@O@C@@O@@êOO@CIYiO@O@OO@05: 
o W. KORZENIEWSKI TOW.AKC. g 
ë GRUDZIl\D Z, Rynel{ 22/24. ë' 
@ - Telefon 898 - lU! 
: NaJwit:kszy dom blawatow, konfékcji :' 
1 bielizny, trykotazy i galanterji 1 0; 
, Calkowite wypraw, slubne! Wyprawki dia niemowlqt 1 X, 
- Z A SAD A : Najlepsze towary po najnizszych cenach! - X, 
8 !! Udzielamy rabat got6wkowy 1 ! B 232 0, 
@
@


.c=@
@
@O@O@@O@@
@O
OOO@

@
. i,1 1
		

/20178_134_0001.djvu

			ûrudzÎildz 


112 


Kulerski Wlad
'slaw, sklad pa- 
pieru, ksi
ga.rniab drukar.nia, 
inst.rumenta muzyczne, picczqt- 
ki i fabryka hlok6w kas()IV\1 y c-h 
,'paragon", Panska 19 . . . 330 
pI'ywatœ mieszkanie, Sz€weJm 
16 . . . . . . . . . . . (3 30) 
Kunisch A., biuro itn l s!talacyjlle 
elektr., To'runska 4 . . . . 196 
Kutowski W., miStl'z dekal1Ski, 
Ogrodo'W
 23 . . . . . . . 4 23 
Kwasniewski Jozef, dyr. fabr. 
"Strug". 
p. Akc. . . . . *(1 59) 
Kyser Fritz, wl. Hasterrnann, 
dwgerja, l1ynek 12 . . .. 1 
Lachowski, Dr., lekaTz powiat-o- 
wy, Raflzynsk;t, /26. . . . . 320 
Lemke A., warszt. rep. i sklad 
maszyn foIn., 3 :Maja 21-22. . t 51 
Lenik Eugenjusz" s
dzia powia- 
to'wy, j'JI., 23 Styc.znia. 30 . . 801 
Leszek hr. Los, 8obiesk,iego 9. . 2 82 
Lesnictwo Miejskie, Czerwony 
Dw6r. . . . . . . . . . 384 
Lesnictwo Mie.fskie RlIdnik . . 3 66 
LeSniczôwka (Szmelter), Park 
:Miej'ski . . . . . . . . . 9 02 
Lewicki, dzierzawca d6br, Sa- 
do;W'o . 1. . . . . '. . . 237 
Liedtke B., akuszerka, Lipowa 92 223 
Lipinski Fr., a.utogaraz, autodo- 


rozki i s7.kola siZofer6w, Chel- 
minska 30 . . . . . 94 
Lipiiisid Fr., MickiewicŒa 19. . 494 
Upowski, hurt.. i detal. wszel- 
kich materj. -olpal.) Grot'owa 
10-12. . . . . . . . . . 722 
teu sam, prywatne 'mieszkanie, 
Groblo,wa 13 . . . . . . . (722) 
Lotzin P., agentury, 8ieDikiewi- 
Ciza 27 . . . . . . . . . 477 
Lubner i Sim, hurt k'Olonja'lny, 
Kosc:iu.s.zki 34. . . . . '. . 7 97 
Lutobarski, sklad zeiJ.a,z;a
 Toruil- 
ska 15 . . . . . . . .. 60 
Lab
dzki Stanislaw, 'kupie-c., G1'Ql- 
dziadl.ka 58 . . . . . . . 796 
Lazowski Jan, biuro bucUhalte- 
ryjno-koresl'ond., DwofCiowa 37 15 
Lotysz J. i Ska, dom harullowy, 
Sobieskiego 11 . . . . . . 179 
I.ykowski i Ska, wl3JBo. Siko.rski, 
TorUliska 17-19 . . . . .. 61 
Maciejewsld Jôzef, biuro instala- 
cyjne. Mickiewic'za 34. . . . 8 16 
Magistrat 1., W ydzial Buidow- 
nic-twa, Koscielna 13. . . . 9 98 
Magistrat 1., central,a pol
czen" 
K-osc.ielna 13. . . . 9 90, 9 91, 9 91 
pol
c:zenia bo('zne: a) nacze.lny 
sekT., b) OddJz. Pre7ydjaJ:ny, 
c) Wydz. XV., <1.) Oddz. 1., c) 
biuro wojsko-wo, f) Wydz,. bu- ;;;' :;ë;
;;.
.

.
.;;o;::l 
wlasciciel E. MA TTUT B 131 i 
Rynek nr. 3/4. GRUDZII\DZ Telefon nr. 76. : 
nBlleDSIU hote] w mlelSGU! RBSIDuraCI B-KBW]3rniB-Win1arnla ! 
! ! CODZIENNIE K 0 N C E R T ARTYSTYCZNY If 


:1 
.................................................... 
- 
L. Edmund Hanczewski 
GRUDZIl\DZ - ul. Torunska nr. 10. 
Telefon 673. SKladnice: TuszewsKa Grobla 3-7. Adr. telegr. Hanczewski. 
Artvkulv drOlervine. kosmetvczne · ali., 
smarv · farbv · Dokas', · 
 lakierv · klei 
szelak · esenEia ol:ltJcua 8D DtOC. i'd. 
Sklad konsygnacyjny Rafinerji Vacum OH Company S. A. na benzyn
 - naft
 
oliwyautomobilowe (Gargoyle-Mobiloil) w beczkach zelaznych i cysternach. 
-
		

/20178_135_0001.djvu

			113 


QrudzÎlldz 


dOfWlany, g) Hlôwna K
l8a, Il) 
biuro mcldunkowe, i) OdJdziial 
Hachunk., j) salà posiedzeÙ, 
k) Oddz. polityczny, 1) Kom., 
Pol. Panstw. 
Magistrat II., centrala pol
ûzen, 
Mickiewicza 1.7. . . . . 9 92, 8 27 
pol:fczenia, hoczne: a) w
cepl'e- 
zydent, b) Kasa PodaUmwa, c) 
Urz4d egzekucyjny, d) ifadCia 
miejrsJd, Lipowski, e) Admin. 
Nieruchomosci miejsJdeh, f) 
Urz
 Ubogich i Sierot, g) U- 
rz
d Ubezpiec-z.en, h) Urz
 po- 
tLatkowy, i) biuro asesora, 
j) Kuchnia Ludowa. 
Magistrat, nam. budow. Stolow- 
sk1, prryw. mieszk., Lipowa 20 9 95 
Magistrat, Pre,zydent mia.s
a Wlo- 
!lek, Kosc:ielria 13 . . . . . 996 
prywatne mios!zkanie, RadJzyil- 
ska e4 . . . . . . . . . 820 1 
Maj K., Dr. med.., Oldyn. 12--13, 
15-17, Lipowa 1 . . . . . 256 
Majewski W., drogerja, Mickie- 
wiclza 21 . . . . . . . . 1 36 
Malinowski T., spec.j. sklad art. 
spoz., Torunska 10. . . . . 271 
Mansfel
 F., hudowniczy, handel 
maJteifJ. hudowl., Pla.c 23 Styc1z- 
nia 4-5 . . . . . . . . . 7 47 
Marchlewski i Zawacld, POiJn. 
hu.rt. kolonj., J. Wybicikiego 29 
104,4041 
Marschler P.,. m1strz maJ.arski, 1 
P,lI8,IC 23 Stycznia 18 ',. . . 5 17 . 
Marszalek E., adwokat,. Ks. Bud- 
kieWlicza 1 . 37 
Marzineli Kaz., Dr., lckarz, :Mic- 
kiewic,za 8 . 
Maschke Moritz, sklad palpieru i 
d:mkarnia" Panska 2 . . . . 351 
Matuszewsld A., dawn. Marx, 

 delilka,te,sy - wini:arnia, Mickie- 
w:ice.3. 28 . . . . . . 
Mazur J6zef, dawn. KylSer, fa- 
bl'yka odu, Pans]m 2 


"Mazurka", k/aba;ret, wl. Umiil- 
ski i GackoW'ski, Plac 23-go 
StYCiznia, 24 . . . . . . . 6 80 
Meissner P., kupiec, Rynek 10. 1 56 
pry.w. mieszk. K. Meis,sner, Kls. 
BudJde,wieza 24 . . . . -. . (1 56) 
Mendel Izydor, kupiec, Mickie- 
wLeza 6 . . . '. . . . . . 7 1 t 
Mennicke R., wI. clôbr, Polskie 
Stwolno . '. . . . . 9 15 
Mentz H., güspodarz, Chelminska 
453 . . . . . . . . . . . 6 57 
Mentz Ryszard, oheriysta, Mni- 
8zek . . . . -. . . . . . 376 
Mentz. i Neubauer, specj. Siklad 
kawy, J.Wybiekiego 1 . . . 842 
Meyer A., wlasc. dôbr rycerskich, 
Rz
dz ......... 1 86 
Meyer G., aJ1'chitekt fil''ffiY H. WIt- 
te, Moniuszki 3 . . . . . . 4 07 
Meyer Oskar, PWkU1'zyista fil'my 
Mlyn pod Orle m, 3 Maja 1. . 8 80 
Meyer Piotr, Dr;, lekarz, specj. 
w dlOrob. gardla, nos,a i uszu, 
(9-11, 16-18), l\Hckie,wicza 28 461 
Michalczewsld Marjan, kup,1e.c, 
Strzeiecka 12 . . . . . : . 3 46 
pryw. mie,3zkanie, S,ienikiewicza 
25. . . . . . . . . . . 2 12 
861 


149 


Miejska Czyszczulnia, rrrynkÛ'wa 8 
Miejska Rasa Oszcz
dnosci, Ra- 
tusz I. . . . . . 
Miejski Dom Starc6w i Kalek, 
WÎ!kJtorj.usza 13-14 . . . . . 829 
Miejskie Przytulislw dIa niemo- 
wlllt, Ks. BudkieWÎieza 30.. 82 
Mlyn pod Odetn, 3 M!aj.a. . . 
f23 
MIYl1Y Grudzilldzkie "Cerea,lja", 
Sp. Akc., Dworcowa 49 . . 86, 96 
Moddelsee, pl'Yw. mielSzk. Mlyn- 
sIm 10. . . . . . . . . 3 58 


\. 


312 


MROCZYNSKI B., Grudzié!dzkie 
9M b 
zaklady automobil6w, ul. Wy ic.. 
177 kiego 23 i Groblowa 3. Tel. 609. 


i!ZJ;œ._ŒB.. 


.e....a l'e_;:.-az.;l"e"lt'a'!2.4i
!
l:"Z
&'!!.
;".
 
1 P. MBISSNER -- GRUDZII\D
 1 
 I ' 
- - 
 
. 1 ZAI:.02.1840 TELEFON 15& 
 A
 1 
;1 
1 Sklad towar6w kr6tkich, r
kawiczek, ponczoch, d i11
 1 
e & bi-elizny damskiej i m
skiej. B 67 r;
 , 
=:..,

.a
2...;=-
'U»;:It"&'Z.;=-.'''
:a'!2..;:"..,

::.1t
2';
ZR
C_'a2.US4.
..J:'i 


a H. PFLAUMHOLZ a 
GRUDZIJ\DZ 
Pracownia wytwornej odziezy m
skiej na miar
. 
Sktad materjal6w najlepszej jakos6Ï! B 74 


8 


....-..
		

/20178_136_0001.djvu

			arudzi
dz 


Mroczyiisld Waclaw, Dr., J. Vvy- 
bic.kiego H9 
Müller Fryderylc, wlasc. dobr, 
Duzë Zaj
c.zkowo 
Müller Karol G., fabr. maszyn, 
Chelminska 2 
Müller-Kowalsld, wl. Z. Kowal- 
ski, plac 23 Stycznia 30 . 
Murawski Bronislaw, sklad ko!. 
i zelaza, .T. W ybickiego 26. . 
Murawski Bronislaw, restauracja, 
J. .Wybickiego 2-1 
Nahring M., inz., pryw. mieszk., 
Lipowa 3U . 
Hahser Hugon, hurt. s.zkla i por- 
celany, Podgorna 3 
,,Nasz Sklep';, ;Sp. Ake. w War- 
szawie, oddz. w Grudzi=ldzu, 
ksi
garnia i materjaly pisemue, 
Sienkiewicza 8 
Nickel Bruno, wlasc. ziemski 
Wielki Lubin 
Niclcel Pawel, wlasc. dobr, 
Swierkocin 
Nic1Œl Reinhold, wlasc. dobr; 
}1aly Lubien 
Nowakowski Wladyslaw, hurt. 
kol,onj. i fabr. likierow, To- 
runska BR 
Nowicki Albin, posel, Sobieskie- 
go 17 


2741 
1 
50,-11 
1 
226 ! 
i 
481 
1 
108 1 
1 
107 1 
2441 
841 


173 
.-408 
1 
197 1 
1 
618 , 
-1 
1 
4J 
121\ 


114 _.
_
__---J_ _L..--'-___--M......._""""---__ _____ .. 


Oddziat Dyrekc.ji Pmlstwowego 
Monopolu spir
'tllso\Vego, ulica 
Fortec-zna 6 7 08 
Ogrodnictwo l\1iejskie, C'egieI- 
niana 6 21
 
Okrc:gowy Urzçd Ziemski, Ogro- 
c10wa 31 3 78 

,Olet1m", \Varszawa, skla-dnica, 
Grudz.i:-td1.. Tusze\Vo 221 
l\farchlèw:sld T., pryw. mie- 
szka.n:ie (2 21) 
Olkowski M., mistrz ciesielski, 
Stas7.yca 7 . . . . . 698 
Orlowsld Zygmnnt, Ogrodowa 18 2 63 
Or!l
s Leon, dentysta, 3 Maja 31 13 
OSJnski B1"., pow. leka.rz weter., 
Sobiesldego 15. . . . . . 327 
Ostrowski, dyr. Mlyn6w, Grn- 
dziWhldch, ChelmiIiska 70 (86) 
Ostrowski Fr., fabi.yka mcbli, 
Rybacka 49. . . . . . . 6 61 
Oszwaldowsld Dr., lekar:l, ordyn. 
9-11, 16-11, plae 23 Stycz- 
nia 23. . . . . . . . . 6 60 
Oi.ga B., hurtownia,. Groblowa 20 4 10 
Pacoszynsld M., z
1przys. rewizor 
ksi
g, pryw. mieszk., J. Wy- 
bic.kiego 31. . . . . . . . 7 37 
Paczkowsl{i Wt., handel k01"1i, 
StrzeleCika 1 2 53 
Paluszkiewicz Jan, ,krawieCitwo, 
Stara Rynkowa -t 7 07 


r------------.------------
 
1 PARDON & KURZAWA 1 
1 1 
1 Telefon 858 i 52 'GRUDZI
DZ Depesze: Parkurz. 1 
. . 
1 1 
1 Hurt Ziemioptod6w B 59 1 
.... 1 $pe£Jalnosf: Vlelna - Jeczmieii broUiarowv.' 1 

-----------_._-----------
 


FR. LIPINSKI /' GRUDZIl\DZ 
CHEtMINSKA 30,/ BJURO: MICKIEWICZA 19,/ TELEf. 94 -- 494 
JAZDY SAMOCHODOWE 
W KAiDYM CZASIE PO 
NAJNIZSZYCH CENACH 
Sf..UiSA DZIENNA 1 NOCNi) B 132 
SZKOtA SZOfERÔW ,/ DORÔiKI ,/ SAMO:CHODY
		

/20178_137_0001.djvu

			115 


" rl
 


arudzi
dz 


Pal1stwowa Fabryka Wyrohôw 
Tytuniowych, Brzeina 3-4 . . 8 75 
Panstwowa Szko1a Budowy Ma- 
szyn, Rzezalniana 1-3 8 09 
Panstwowy Bank Rolny, Po- 
znan, oddzial, wydzial rent, 
plae 23 Styeznia 23 . . . . 4 11 
Panstwowy Urz
d Bud. N adzie- 
mnego, Stara 1 . . . . . . 1 43 
Panstwowy Urz
d Miar, ''EuSize- 
wska Grobla 55. . . . . . 67,S 
Panstwowy Ul'Zf!d Posrednictwa 
Pracy, KIasztoiJ.'na 5 . .. .. 1-1 
Pardon i Kurzawa, hurt. zboza, 
nas.ÏJOiJl, sztucznych nawQ;zô!w, 
art. pastewnych, zdemI1JiakÔiw.
 
slomy i siana, spe,ejaJnosé: 
welna i j
ezmie:ti browarowy, 
plae 23 Sty-cznia 16 . ". 8 58, 52 
mie'8zk. wla,sc. Pardon, plae 23 
St!cznia 21 ....... (8 58) 
mlelszk. zast
pey p. SpyehaJ.- 
skiego, 'l
nszewska Grobla 20 (52) 
spichrz z wlasn:t boeznie
 
prz,y dlwore'U towarowym . . (8 58) 
"Par", P'olska Ag.entja Rekla,- 
my, TOl'm'lska, 4 . . . .. 21 
Partilœl, a.dwookat, MiecJdewicza 
28. . . . . . . . . . . 8 71 
Patermann, inz., zaklad instaia- 
cyjny, Mickiewicza 2. . .. 5E1 
pryw. mieszkanie, Ks. Budkie- 
wicz,aJ 16. . . . . . '. . (58) 
Pebr Otton, Dl., adWiokat, Ogro- 
dowa. 23 . . . . . . . . 2 99 
Peikert i Rysiew'ski, przedsi
b. 
buelowlane, Ohelminska32-34 . ] 92 
Peikert R., budowniozy, Tus,ze- 
wska Gtob1a 30 . . . . . 391 
"Pepege", Polski Pr'ze:myisl Gu- 
mowy, T'ow. Akc., Tuszewo. 3 87 
388 
"Piast", Tow. UbezpieozeIi, Sp. 
Akc., pl. 23 Btycznia 18a.. 62 
Piotrowska-Korwil1, ldeir. 8zkoly 
Jachowicza, pl. 23 Styczn1a 10 184 
Pischker II. Rudolf, mistrz rze- 
zniclki, Nowa Wies. . . . . 492 


Piszlmlsld, kierow11ik "Rolnika", 
Tow. Zakupu i S:prze,daZY, Ko- 
seiuBzki 7 . . . . . '. . (2 32) 
Plikat Karol, skIa	
			

/20178_138_0001.djvu

			Cirudzil\dz 


116 


Poznaiisko - Warszawski Bank 
Ubezpieczeii, Bp. Akc.) Oddzial 
Pomo'l'ski w Grudzi:t-cù
u, 3 Ma- 
ja10-11 . , . . . . . . . 856 
Preis Kazimierz, }iic.kiewieza 16 7 42 
Prokllratllra przy S
dzie Okr
- 
gowym, S
dOiWa- 1.-2 . . . . 6 59 
Przectsi
biorstwo Bmtowlane, A. 
Schw'arz, H,ynek 115 . . . . 2 75 
Przemysl Drzewny "Strug", Sp. 
Ake., faibry:ka mcbli, J. Vvy- 
biekiego . . . . . . . . -r
 t 59 
ten sam, Dyrekcja, J. Wybic- 
lkiego. . . . '. 101 . . ;. *5 39 
Przeidziecld IIr. Konstanty, put- 
kmvl1ik, StrzeJccka 9. . . . 602 
Rachau Pawet, wla-scicie1 clôbr, 
Duze Zajq.c'Zllwwo . . . . . 7 90 
Radzieclü Jôzef, fabryka wôdek,. 
J. 'Vybi<
ldego 32-36 . . . . 2,12 
Radzimiilslm A., mydJarnia, pl. 
23 8tycznia 27 . . . . . . 2 40 
Raiffeisen, Tow. Uoln.-Handl., 
Rtagzyca 1:. . . .' *9 86, 987, 9 88 
ten ,sam, Hotgange'r, dyrekt., 
Powiatowa Centrala Elektryczna pl yw. mieszik., Sta-szyca 4. . (9 86) 
(Sredzki), Ks. Rudkiewic,za 8 t 09 RaszJwwski, naCozelny sekreta-rz 
Powiatowa Kasa CboryclI, Mlyil- l\1agistratÜ, Wentzkiego 20. . 1 01 
ska 19. . . . . . . . . 799 Rautenbcrg \\T., })robos:zc:z ewan- 7 25 
P . t K 1 Z . k f 1 . gelic!ki, Gôrna Grupa. . . . 
OWIa owe 0 0 WI
Z u' nwa 1- Reder Ig., posel, 23 Stycznia 13 2 03 
dow Wojen., Mickie,wicl7a 10. 247 
P . t U d Z . k . Ra Reich E. H., wIaéc. A. Domke, 
OWla owy rz
 lems., -. faibryka obuwia, ChelmiIiska 
dzyIiska 
6 ....... 751 42-44.......... *866 
PoznaiisJd Alojzy, Irjstl
Z rzezni- Reichert Jak6b, wlase. dOflm, 
eki, JO. Wybickiego 44 . .. 73 Kosciu
zki 36 . . . . . . 529 
Poznaiièki Ludwil{, zaklad foto- Reinboldt B., lcl\.RI'Z de[ltysta, 
gl'aficzny, Rynek 21 . . . . 1 69 3 Maja 26 . 0 . . . . . . 560 
i------;,===-=:-:::::;-i 
1 Bernard Mroczyiiskl 1 
Grudzlqdz 
1 Tet. 60t Warsztaty ul. Solna 15 Tet. 609 1 
(Auto i motorowe warsztaty) Kantor: Wybickiego 23 
1 Auto do jazdy 0 kazdym czasie do dyspozycji. Jednoczesnie polecamy si
 1 
do wykonania wszelkich reparacji przy automobilach, motorach stacjonarnych. 
Przedstawicielstwo Samochodu Exess, Chevrolett, Ford, Opel. Sklad 
1 benzyny i oleji. Opony i wulkanizacja do takowych. Jedyne przedstawi- 1 
cielstwo na miasto Grudziildz oponow Michelin. B 217 
--------------. 


Wydz. III., i) Nac,zel. \Vyd!Z. 
IV., j) Wydzial IV., k) Na- 
czelnik W ydz. V., 1) W ydz. V. 
Pomorslm Centrala Opalowa i 
bl1d., Stasiewski i SZl1mski, 
Grob1owa 19 . . . . . . 3 22 
Pomorski Dom Handlowy, L. E. 
Hanczewski, Torunska 10 . .- 

6 73 
Pomorskie Biuro Ogloszefi, M. 
Pacoszynski, J. Wybickiego 31 *7 37 
Pomorskie Zaldady Ceramiczne, 
Tow. Akc." c.egielnia parowa, 
Tuszewska Gmbla 57-59 . 46, 4 46 
Pomorzanka, ka,wiarnia i Nlkier- 
nia, 3 Maja 30 . . . . . . 
P01ùcki Jan, zakIa1c! ogrzewa.Ji 
centr., Lipowa 15 . . . . . 910 
Posterunek Policji Panstwowet, 
Linaœzyk . . . . . . 7 21 
Posterl111ek Policji Parlstwowej, 
l\liehaJe . ....... t 66 
Poszwin8ki. dyrektor Druka	
			

/20178_139_0001.djvu

			117 


Grudziildz 


Remiza Tram'wa,jowa, Dwo.rco- j 
wa, 47. .'. . . . . . . 4 89 : 
Restauracja Dworcowa, Chole- 
w
ld, Dworcowa 30-40 . . . 8 63 
Riedel, ikwiachtmia przy Pat',ku 
MiejE'.kim . , . . . . . . 
Riedel Maks., ogrodnictwo, N aid- 
g6ma 29-30 . . . .- . . . 2 91 
Rink Fr., kupie"
, Lipo,wa 90. . 228 
"ROLNIK "w GRUDZIJ\.DZU", 
Sp61dzielnia Rolniczo...Han.dlowa z 
odpow. ogran., Wybidû(:go 45.. Te.. 
leion 152, 232.. 


Rosanowskl, Mlyn pod Orlem, 
3 Maja, 42 . . . . '," . . 
t
n saaû, pryw. mieszkanie, ul. 
3 Maja 1 . . . . . . . . 
Rosanowska Klara, kapitalis,tka, 

V enckiego H-15 . . . . . 
Rmdfisc:V Brada. hul"t. r1rzewa i 
wQgli, Trynkowa 3. . . . . 
Rosinski St., pryw. mieszik., Thyn- 
kOiWIa Ba . . . . . . . . 
Rost St., mistl'z krawieclci, Pan- 
ska 4 /"' . .. . . . . /. . 
Rotschuld S., , konfekcja mftska, 
darrnska i towall'Y l'Ûlkc,i,o.we, St. 
RYl)Jkowa 2. . . . . . . 
Ruchniewicz A., fabryka, wÔdBlk, 
IJanska 2H. . . . . . . . 
Ruciûsld F., fabryka likierôw, 
l\Uckiowicza 26. . . . . . 
Ruciûski M., fahryJ{a mebli, Ko- 
scielna 10. . . . . . . . 
Rudowsld Jaliob, lxzemystow1iec, 
Sobieskiego 16. . . . . . 
Ruprecht, fabryka. wôd mineral- 
nyc11 i skla.d piwa., Gl'Qlblowa 
1.4-16. . . . . . . . . . 
Ruprecht, handel my.dl-a, Strze- 
leclka 17-20 . . . . . . . 
RybaIi J., aptekarz, ,p:ryw. mie- 
slzkanie, .J. Wybickiego 39. . 
Rzepka Rudolf, nadinzynier, pl. 
23 Styoznia 23 . . . . . . 
Rzeznia Miejska, H.zezalniana 
20..21/ . 


-----
_. 


"""1\,,1' "A.1it 
. 


" 


RzeZl1ia, Zjednoc,zenie Rzezni- 
kôw, R,zezalnia.na 26-28 825 
S
\ahe" O., hurt. wyrobôw tY'to- 
'niowych, J. Wyhickiego 28. 5 38 
Sadlowsld St., mistll'z piekarski, 
l\iiekiewicza 6 . . . . . '.. 2 45 
S,!d Oh:r

owy, Prokuratura, S
. 
dowa 1-:2. . . . . . . ,. (138) 
S,!d Okr
gowy, Ks. Budkiewioza 
13-23 '. . . . . . . . . . 1 38 
Sf:!d Powiatowy, Ks. Budkie.wi- 
cza 13-2t. . . . . . . , (1 38) 
S
,d Powiatowy, hiuro Pmzy- 
djalne, Ks. Budkiewicza 13-23 (1 38) 
SaIczynski P
otr, resta,urato-:r\ 
Michalowo. . . . . . . . 865 
Samolinski \Vladyslaw, 3 Maja 
11 . . . . . . . . . . (8 56) 
Sehimmecl{ Pawel, handel kÜ!l1Ji, 
Mlvns:ka 10. . . . . 
ten S3!IIl, pryw. mieszk., R
,t
 
dzvilHka 6 .... 
Schmidt E., ms.ta,urator, Ow- 
CJziM'lki ...'.... 
Schr.oder Otton, wIMc,. dôbr" 

V.ieJ,ki Lubien. . . . . . 2 90 
Schro'del' R., (\bywa,tel ziemskÎ', 
Malv LubieiJ.. . . . . . . 457 
Schulz M.
 wlaso. f:tbryki cegiel 
i desek, Chelmh1ska 14-18 . 125 
t.eu sam, Kalinkowa '79. . . (125) 
Schulz Ryszard, gospodarz, Dra- 
P.'3,S!Z . . . . . . . . . 3 86 
Schwarz Antoni, iuz., Stara 17-19
 75 
4t MAKS SCHWARZ, Stolarz, ulica 
Lip owa 47.. T elefon 714. 
99 - Sekk
 wJasc. Helmuth -Breit Zïœ;--- 
hande! win, Szewska 16. .. 44 
Sekretarjat Chl'z. Demokracji, 
Hvnek 15. " . . . . . . 7 13 
Sekretarjat Chrz. Zjedl10czenia 
Zawodowego, Rynek 15 . . ,*7 13 
Sel\.retarjat Zwi
zkll Ludowo..Na- 
rOdowego, kolo w Gnullzi:}d:zu, 
:MickiewicZ:!, 2"2 . 
Sekret31..1at Tow. Czytelni Ludo- 
wei, To"W'. Oswiat.owe, Lipo- 
wa 28 . 


72 


*23 


(23) 


6 


531 


81 


(6) 


224 


(81) 


571 


506 


140 


749 


.1 
Î 


674 


246 


188  


493 


207 


69 


78 


Obuwie sportowe, kalosze 
sniegowce 


pierwsz@j w Polsce fabryki kaloszy i obuwia sportow. 


GE" 


POlski Przemysi Gumowy 
Tow. Akc.. w GrudziiJdzu 
B 130 


1 


---
		

/20178_140_0001.djvu

			QrudzÎt}dz 


118 


Sie1:!randt Herm., wlase. ziemski, 
Bratwin. . .' . . . . . . 3 72 
Sielski Francisze){, ad1wok[tt, Gro- 
b10wa 3 . . . . . . . . 2\ 67 
"Siemens", Sp. z o. o., biuro te,.. 
clmicZIlE', pl. 23 Stycznia 18 810, 813 
Sikora Karol, skI. papiem i ma,. 
terj'aIÔ
v pismiennyc'n, 'Dornn\- 
::!ka 26. . . . . . . . . 
Sikorska Alltonina, zarz
d domi- 
njaln
T, Marusza. . . . . . 
Sikorski F., ksi
garnia i sldad 
pap
eru 3 Maja 33. . . . . 
Sldad w
gla i drzewa, Piotr Si- 
lwra, Lipo-wa 11: . . . . . 610 
Smeja .J., wypozycza,ln:ia i sklad 
Ramochod6w, Rs. Rudkiewicza 
25. . . . . . . . . . . t 68 
"Snop", 'f.o.w. Wzaj. Ubez.pieczen, 
Og-roŒowa 37. . . . . . . 1 90 
Sokolnicki, adwokat, 1\nyliska 19 t 54 
Sommerfeld Hr., fabryka f.mte- 
pian6,,, i budowa organ6w ko- 
écielnych, Grob1oiwa 4 . . . 229 
Spitzer Dr., adwokat i notarj.u:sz, 
Ks. Budkiewic-za 10 . . . . 828 
Sp6ldzief. \Vyduwn. "Zjednocze- 
nie", Mickiewic.za 8 . . . . 
Spôlka Parcelacyjna Ziem Zacb., 
T. ,A. w Poznaniu, oddzial Po- 
mOl'ski, Ks. BudkiewLÛ1za 25. 3 96 
Sporny WI., sklad blawat6w i 
konfek. dam skie j, Torunska 8 7 16 
ten sam, pryw. mieszk., :Mic- 
;kiewic.za 4. . . . . .'.. 7 78 
Sp
Tchala Bilzyli, mistrz piekar- 
,ski" FO!I:'Iteclzna ,7 . . . ,. . 
Starostwo Grudzi
dz, c,entr. po- 
lq,Clzeil, Mly1.'J,ska 20-21 9 80, 9 81, 
982, 983 
Stenzel Jan, wla,sc. dôbr, No.wa 
W'51e.S . . . . .693 
Stetkiewicz L. i \V. Irzyko\Vski, 
fabryka pmiczolch, Groblowa. 284 i ToruJ1ska 7. Telefon 385 
Stippel B., sklad' delikates'6w, 1 
KosciellJla 8. . . . . . . 6 9 ? 9 ,",2 5 I , i Blawaty - Konfekcja 
Stolowsld, naczelnik \Yydzialu Galanterja. 
budrOwl. Magistratu, Lipo,wa 29 
.
II
.
.
. ...
.""".""'-"'.
III
. 

 f;; ,,5 1 E - E . S" · 
 t 

 
 Sp. Z ogr. odp. .;. 
 

 Blura Technic
ne 
 
 

 
 w Bydgoszczy w Orudzif!dzu 
 
 
; :g Dworcowa 61 PI. 23. Stycznia 18 
 , 
. 
 . 

 \oJ Przeprowadzenie B 89 
 
 

. rti urZiidzen elektr. dIa swiaUa i sUy. 0 , 
k1.....,.. 
.
.
........, ...
 .
......... ............
. 


Stowarzyszenie dozoru 'mtlôw w 
Poznaniu, ü,-tdzial w Grudz'Ï:!- 
dzu, 
ta3zyca H . . . . . 1 85 
Stowarzyszen. Nauczycieti Szk61 
Powszechnych, Zarz:j;d Okrçgo- 
'-wy, R:yIl1ek 15 . . . . . . *7 13 TOW ARZYSZENIE ROLNIClO- 
350 HANDLOWE. Sp_ Z ogr" odp.. ut 
27 Dworcowa 9/11. Teleion 505. 


70 


Stl"3Z Pozarna, rrrynkowa 9 . . 5 34 
8trehlau E., kupiec, Gr Jblowa 33 579 

,Stru
;'. 
p. Ak-c.,,-fabryk'a mebli, 
J. \Vybickieg-o . . . . . . 
H 59 
"Strug", Sp. A!w., Dyrelwja, J. 
Wybick-iego. . . . . . . . *53 1 J 
Strzyzewicz B., hurt. kolonjalna,. 
I,ipowa 3 . . . . . . . . t 64 
Sujkowski Dr., lekarz - akuszer, 
ordo 9-12, 16--18, .J. Wybic- 
Ide2'o 31 . . . . . 4 48 
$wi
tochows)d Czeslaw, centre 
dom obuwia, Stara 14. . . .' 222 
Szalecki Czeslaw, knpiec, Rynek 
21 . . . . . . . . . . . 2 15 
SzczerbicJd, apreka pod Lwem, 
Pans ka 22 . . . . . . . . 
f40 
Szczodrowski St., zaklad kra- 
wiecki, sklad sukna i przybo- 
row wojsk., Liporwa 17 . . . 2 86 
Szkola .Handlowa Zwi
zltU Tow. 
KupiecldcIl na Pomorzu, Klas!z- 
tL 1 i1"lla 5 . . . . . . . . . 2 27 
Szlifiernia szlda i fabryka luster, 
Kosciuszki 17 . .. . . . . . 
:E-158 
Szpital Miejski, S
dowa 3-5 .. 71 


80 


77 


i t r Sz le 1 
dawn. Gustaw Behrendt 1
		

/20178_141_0001.djvu

			119 


GrudziEldz 


Szulce Vi., biur,o techniczne, Pl. 
28 Etvcznia 12 . . . . . . 
Szychmvski, aclwokat i notarjusz, 
I\iickiewicza 1 . . . . . . 
SzydzÏlc P., Rotel Polski, Tormi- 
ska 1. . . f. . . . . . . 5 30 
Szymal1dersld I-l., i!l1zynier, JO. 
,y ybickieg.o 33 . . . . . . 
Szymanski Dr., lekarz specjali!';ta 
w chorobach skôrnych i dro- 1 
gomo,('zowyc'n, Dhlga 24. . . 2 98 
Szymczak P., 
klad cygaT, Sta- 
ra 18 . . . . . . . . . . 2 66 
Tartak Parowy, J)worcowa 13-19 1 82 
'Feair Miejsld, 
trzelecka . . . 7 56 
Temme Eryk, folw-ark. Polskie 
'W 
gro'Wo . . ." . . . . . 1 06 
The Gentleman, wl. Cz. N owa0ki, 
s,J
la{j :;:lt. In
skich, J. 'Wybic- 
klCgO :> . . . . . . . . . 110 
Tiahrt 1., wlasl'. mlyna, I\1aly Lu- 
bien . . . . . . . . . . 3 81 
Tiahrt, wbée. ziemSiki. Hozg3l'ty 445 
Tiburtius i Sza
ec1d, hurt. piwa 
i wVl'ob .3Jiir
.t., Hynek 7 . . 732 
Tietz, Dr., lelmrz. on!. 9--11, 
15-17, :Mickiewicza 22 . . . 
Timpernagel, Browar K:mter- 
iSztyn, pryw. mieszk., Ks. Bud- 
kiewlcza 35 . . .'. . . . 
:f(38) 
Tow. Akc. Uhezpieczerl ,Polonja', UrlJanski T., rzeznictwo, Plae 23 
Ks. Bud kiewie7:t 9. . . . . 5 00 Stycznia 17 . . . - . 405 
-

 Urzé!d Akcyz i Monopoli, Sobie
 
TOW. "OLEUM" - LW6W, Od- skiego 9. . . . . . . . . 204 
dzial Grudzi, i!dz Wybickiego 29. Urz
d Skarbowy potlatk6w i oplat 
Telefon 221_ w Grudzi
dztl, Slienkiewic'za 12 100 
Tow. RQlniczo-Handlowe, Staszy- "Venetia", fabl'yka czekolady 
C ' t 4 .of) 86 9 87 9 88 i c.uk., Mickiew:icza ,1. . . . 9 65 
t
n ;a,n;,. Rotga
ge
,-:;- p;'yw. ' 1 Venzke Jan, wlasc. fabryki, Hej- 
mieszk., Staszyca 4 . . (986-988) tana 6 . . . . . . . . . 231 

. 
1 POIODI . a " To
arz.ystwo Akc. Ub.ez- V . J e ta " 1 

 t, , pleczen w WarszaWle tt 1 
1 Oddzial Pomorski w ûrudziildzu 1 
1 Telefon: 500 Ks. Dutkiewicza 9 Telefon: 500 1 

 u b e z pie c zaB 133 
i od ognia - kradziezy z wlamaniem -- szyby od rozbicia - 
· instalacjç wodociéU
6w - transporty. 1 
1 na iycie i od nieszczçsliwych wypadk6w 1 
I.

...

 
lUI 
I
llIMln " Tel. 110 wï7'C;eslaw Nowackl Tel. 110 1 
GRUDZIJ\Dl, J6zefa Wybickiego 5 
". {przy Rybim Rynku} 
Specjalny pierwszorz
dny i najsolidniejszy magazv n bielizny, kapeluszy i art y- 1 
kul6w galanterji m
skiej. B 64 


336 1 
512 


Tow. Ziemianeli na Grltdzi
dz, 
:Mickiewicza 33 . 
Tow. Zjednoczone,1 Zeglugi Pol
 
sI de j, Rybacka 43 . . . . . 1 13 
Trus Jan, dentysta; J. W'ybic- 
kiego 2q . . . . . . . 
. 2 77 
Tltszewslde Zaklady Przemysll1 
Drzewnego, Sp. A!w., uI. Lipo- 
wa 41. . -. . . . . 
TUSZYliski W., drogerja "Ba-l- 
tyk", Lipoi\va 5. . . . . . 238 
Tyart L., wlase. ziemski, Dragagz 794 
Tyart Wilhelm, wlasc. dworn, 
Dragasz . . . . . . . . . '{ 15 
UJ.hnann Kurt, t:artak, prywatne 
ntÏe;szk., 
i.aszyca 1. .,. . . (182) 
"Unia", Zjedn. Fahryki Mabzyn. 
dawn. A. Ventzki, Blumwe i 
Peters, 

I. Akc., 'Venckiego D 
9 24, 9 25, 9 26, 9 27 
Ul'banski J., Dr. me!!., lekarz, 
P:U1ska 22 . . . . . . . . 2 34 


565 


32 


375 


"URSUS", Sp61ka Handlowo.. 
8 08 Przemyslowa, Sp_ z ogr _ por _, plac 
23 Stycznia 12_ Tel. 241_ 


JI' 


-
		

/20178_142_0001.djvu

			ûrudzii'ldz 


120 


Wetzel, Dr., lekal'z, ord.. 9%\ do 
10
1, 15 do 16¥z\, Lipowa 1. . 641 
"Wiedza", druIŒIIT1:ia.., int;roliga,t. 
i ks:i
g-a.rnia:, wla,sc. Anelzykow- 
ski Wirtold, J. Wybickiego 33. 403 
"Wielkopolanka", wlasc. KowaJ.- 
C'zyk, Pla,c 23 St.Y'cznia 23-24. 150 
Wi
zienie S
dowe, Ks. Budk:1ewi- 
üza 123 . . . . . . . 1 03 
"Wilka", Zwiq.zek piIno.w. il1t. 
,---'------'---- -'--------- roltn.. na. pow. Grud:ZlÎq.dz, Ry- 
"Vesta", Tow. \Vzaj. Ubezp. od nek 1l . . . . . . . . . 
og'nia i gTadobiria w Poz.na- ten sa,m, przewodnicz11cy Gû	
			

/20178_143_0001.djvu

			.. 


121 


Qrudzilt dz 


389 


Wojciechowski Jozef, dyrekotor 
banko
vy, MlyflSk3i 39 .,. . . 
W ollert G., kupiec, Fo,.teczna 9 
W olski K., In.ywatne mie,szkame, 
Sobieskiego 4 . . . . 
\Vopp August, mistrz delkar:s.ki, 
".Doruvska 21 . . . . . . . 
W osatka J., krawiec, Hy:nek 7 . 
Wyrwicz Jan, ohronca wÜ'jsJw- 
wy, Mlynska 11 . . . . . . 
Wysoc1d Aleksander, a,rtysta-ma-- 
larz, Plac 23 8tycznia 11 . . 
Wysocki Juljan, rzeinik
 Dluga 2 
Wysocld K., a(lwo[U\Jt i not, alT- 
jusz, J. Wybiekiegû 31 . 
ten sam, pryw. mijeszk., gp- 
biesQdego 18 . . . . . . . 
Zajijczkowsld Jan, mistrz :pie- 
karski Ks. Buclkiewic:za 3. . 
Zaldad Misyjny, G(mlR Grupa . 
Zakrzewski, dyrektor fy. "Gru- 
c1zi
dz]de Mlyny", pryw. mie- 
szkanie, Rzezalniana 1.1 . . . 
Zambrzycki, Dr., specj. w ChOTO- 
bach wewn. i inst. Hentgenow- 
ski', -(ml 11-13, 16--18, ul. 
Ogrod.oiWa 35 . . . . . . ,. 
Zarzijd d6br Maly KuntersztYI1 
Zarzéld Domu Gminnego, Mlynska 
Zboralski Andrzej, zakhld pre- 
cyzyjny mechan., Szew:ska 11 


308 
172 


"Zgoda", VVspôlclziel\nia 8pozyw- 
CÔ"Vc) 8p. z o. o., 1\lJ:ickiewicza 9 
Ziarno Pomorskie, Dom rolniczo- 
hanrllowy. T. z o. p., spienrz 
II:, Dworcowa 5. . . . . . 
Zielazny J 6zef, art. opalo,we i. 
ziemioplody, 'l'bruÙska 25 . . 
Zie1inski FelilŒ, Dr. med., ordo 
9-11, 16- -1'7, Plac 23 S'tyc.z- 
nia 25
26 . . . . . . . . 
Ziep Gustaw) otlywatel ziemEdd, 
Moikre ......... 
Zi
tal( Bracia, ChelmiÙska. 1. , 
Ziolh..owsld Bernard, restauratoa.', 
MiokiewiCiza 21 . . . . . . 
Zi61kowski Tadeusz, naez. sekr. 
'pow
, Og]
ocl<Û'wa 18. . . . . 
Zjednoczenie Zawollowe Polslde, 
z.wiq.zek zawodo;'w.v, Miokiew1i- 
üza.34.......... 
Zjednocz. Zwi;:Jzel{ Pracownikow 
przemysJ. "Handlu i SamoÏ'zij- 
du", Sienkiewic:za 8 II. . . . 
-Zwié!zek Towarzys'tw KUlJieckich 
na Pomorze. .J. Wybic.kiego 31 
Zwié!zek Samodzielnyc1t Kupc6w, 
l\Hckiewi:clza 15 . . , . . . 
Zwolitiski i SIŒ, hamlel skôr 
i bydJa:, Plac 23 Stvcl?Jnia 2'7 . 
t:fn .sam, pryw... miesizk, R.:'t- 
dzyIiska 25 ....... . 


750 


272 
470 


292 


305 
114 


814 
815 
195 
382 


(96) 


690 
638 
59 


.(25) 
WylllCZOY pnedstawiciel na Pomone: 1 
1 
A n <
iîéi l
oral!ki 
-- fi rD d z i Q d z - Szewskilll. 


Tylkô IDEAL jast slczytem technikl. 


398, 


Reperacje wykonuje przy wszelkich 
maszvnach do pisania, do szycia, 
kas Nationalnych i t. p. solidnie 
po przystE:pnych cenach. B 68 


294 


259 


709 


676 
1.16 


837 


371 


18'3 


19 
193 
35 
25 


ZIARNO POMORSKIE GRUDZII\DZ 
, Dom Rolniczo-Handlowy T. z o. p. i.ë 
Specjalnojt : nasiona. 
 
Paflska 1. (Duzy Rynek) Tel. 394. 2. Spichrz, Dworcowa 5. Tel. 294. 


","'"111.",",.,"/1'.'"""'""'"'."'.'"'.'11I'"'"'"",":"/1,","'.'11"'"'"'11I1"'"""'"'"1"'"'"111"'11"'"'"'""""'"11"'""""'.'1""'"'1'1'11""'1'1111"'"'1'"'111""'1'1'1"'"'"111111111"""'"'"'11''') 
ZAWADZKliKAUS-GRUDU
DZ
 
Gl'oblowa 19 Telefon 322 ! 
polecamy:. Cement portlandzki, SmoJf;j defltylowan
, Wapno, TekturQ dachowq, Lepnik, GwoJ!dzie ;; 
tekturowe ltd. W
glel g6rnoéla,ski z najslynniejszych kopaln, Rrykiety Senftenbergskie, Kpks z hut ! 
g6:rnosl., Szczapy sosnowe r II i III klasy. Szc7.apy dQbowe --.,.- przy wymiarze na stacji odbiorczej. i 
Szt>l'ycby i dzwona do kal. B 134 Najkol'zystnleJsze !radio Zllkupu! 
 

11"11,'IIIII'IIIIIII"I'j"lllll.tl!II'"I'IIIIIII'J!lIIiIIIIIJ"'''"'"llil'!''''t'''I.,.,''''II!I'''!lI.!''I'I!II''''II,''''1111111'111111111111'1111111111111111111111111111111'.1111111'1'11111'IIII"."'I."tllllllll!!
		

/20178_144_0001.djvu

			Grudzilidz 


122 


l ' 


-: 1 -: L 

.
 


Roll zal. 1860. 


RoI( zal'. 1860. 


Dom Elispedycyjno-transportowy 
Rudolf Schimmelfennig 
wlasciciel Pawel Witkowski 
fi r Il d z i 
 d z Filja Chojuice 
Tel. 28 i 352. Tel. 4. 
Pierwsze i najwi
}[sze przed- 
si
biorstwo transportowe na B 62 
'-.. Pomorzu. . ... 
Zalatwianie wszelkich clyn- 
no
ci wchodz€!cych w zakres 
mi
dzynarodowej spedycji. 
120 pracownikow. - Tabor 64 koni i 150 wozow. 


- '.
 -- 
 -. -
 
 - 


'.-
		

/20178_145_0001.djvu

			123 


Grupa 
 Jablonowo Pomol"skie 


GRUPA 
abn. fia;trz Grudziqdz, g. sI. L" pubt 
l''Ozm., sI. st. rat. 
ORUTA 
abn
 patrz Melno, g. sI. L, publ. 
TOZD1., sI. st. rat, 
GRYZLINY - 
atm. patn If amielnik 
GRZYBNO k. Najmowa 
-- pub!. rozm.., po sr., sI. 81.. rat. 
GRZYBNO k. Unislawia 
abn. pat,rz Unislaw, publ. l"O,ZUl., 
posr., 
l. st. rat. 
GRZYBOWSKI ML YN 
publ. roZilll." posr., sI. st. la't, 
GUMNOWICE 
a;bn. patrz S
esin 
OUTLIN 
abn. pa:t.l'Z Koko.cko 
GUTOWIEC 
g. sI. L, publ. rû'ZUl., sI. et. rat. 
Brambach Reinhold, wlasc,. tar- 
ta,ku parmvego . . . . . . 
Klhiski Ignacy, wlasc.d6bl', Klo- 
dnia ....... 
GUTOWO 
aibn. patl'z P
d:zewo 
GUZOWATKI 
abn. pat'Vz Dzwierzno pOUlorskie 
GWIZDZINY 
D,bm. pat,f'z N owemiasto n. Drwfic::}. 
GZIKI 
abll. patrz Rad'zyn 
GZVN 
abn. patrz D:tbrôwka k. Unislawia 
HAMER 
abn. paltrz 'Wrocki 
HANSFELD 
abn. patrz N aklo 
HARTO\VIEC 
a:b11. patrz Montowo 
HEL 
g. sI: L/BC, publ. roZl11., sI. st. rat. 
BarIacz Edward, dom Nr. 35.. 14 
Cen,trala W ojskowa, punkt oibser- 
wa.oyjny ........ 
Domy Wydzialu Powiatowego, 
Pucik ....... 
Dozorca Rybol6stwa . . . 
Feyerabend Artur, oberia . 
Hallmann i \V off, w
dzarnia l'yb 
Kobnke Bernard, w
dza,rnia l'yb 
Latarnia MorsIŒ, Hel . . 
Latarni#\ Morska, ITas-tarnia 
Lcksandrowicz Feliks, ,sklad lw- 
lo:njalny. . . . . . . 
Lesnictwo Rewirowe, Hei. . . 
Lux Emil, bandel ryb . . . . 
May Eryk, pJ1obostwo ewaugeldc- 
kie. . . . . . . . . . . 
PahlIu1l> Frydcryk, w
dzamia ryb 


Posterunek Policji Panstwowej, 
He'} .......... 
Towarzystwo Ké!l}ieli Morskich 
HENRYKO\VO 
:l!bu. patr:z S
pOlll0 
HERMANO\VO 
1 abn. patrz La'8in 
HERMANOWO 
abn. patrz StarQgard 
HOPOWO 
g. sI. L, publ. ro,zm., sI. iSt. rat. 
Hoene Albert, wlasc. dobr, Bo,rcz 1 
Komar Jerzy, wlasc. dobr, 80- 
Dlonino . . . . . . . . . 
Litewski Maksymiljan, tartak pa- 
l"owy, Somonino. . . . ,. . 
ptach Otomar, wlasc. d6br, Wy- 
czvchowo . . . . . 
HUTÂ 
abll. patr:z W:pveluü 
HUTA 
g. sI. L, publ. rOZU1., sI. st. mt. 
2 ILO\VNICA 
pub!. rozYn., po sr." Hl. st.. rat. 
1 ILO\VO k Dziaidowa 
g. sI. lA, publ. ro:zm., sI. :st. r.1Î. 
Draheim J., ra.dca, wlaéc. ma- 
j
t-nosci, Bialuty . '. . . . . 
Dybowski Jozef, sklad to,war6w 
koil,lOnjlaflinydl . . . ./ . . . 
Lipszyc H. W. . . . . . . . 
Robalmwski, maj
tnosé Prusk-i . 
W 6jtostwo, SoIectwo. Kasa Les- 
na, Ilowo . . . . . . . . 
ILO\VO Ii. S
p6Ina 
g. sI. L, pub!. rozm., sI. iSt. rat. 
KrUger Juljusz,'" How-o . . . . 
I\VIEC POMORSKI 
g. sI. L, publ. rOf.lm., sI. .st. rat. 
Kontny Antoni, handel bydlem . 
IZABELA 
abn. patrz D
bionek 
lZDEBKI 
abn. patrz Lobzenica 
JABLONOWO POMORSKIE 
g. sI.: O
 pubt rozm., sI. st. rat. 
AdmÎnistracja d
br Panstwo- 
wych, Blizinki . . . . .. 49 
Anger Rudolf, mistrz pieka1l',ski, 
Glô'wna 21 . . . . . . . . 
Bank Pozyczkowy, ul. Kolejo 
wa 5 . . . . . . . . . . 
Besbroda Markus, 'nandel zel,az8i) 
Rynek 4. . . . . . . . . 
Braunert \Verner, Dr. med., le- 
kaJ'z, Piecewska 4 . . . . . 
Brzo
ko Wlad., maj=!-tek ziemski, 
Bhzn'O . ., . . . \. ,. . . 
Conrad Artur, wlasc. maj
tku, 
NowyMlyn.... . 
Dommer Artur, o1)erzy;;;ta, Ka- 
mien . ... . . . . . 


t3 
9 


fi 


11 


2 


7 


1 
2 
12 


3 


2 


1 


11 


15 
3 
fi 
19 
2 
5 
4 


85 


5 


39 


13 


10 
7 
12 


9 


18 


1 
8 


4l
		

/20178_146_0001.djvu

			Jablonowe Pomorskie 


Duszynski Jan, mistrz rzeinieki, Kowalski B. i Slta, handel zbo,za, 
G16wna 2:3. . . . . . .. 37 P1eeewska 18. . . . . . . 
Dzionara Juljan, ks. d.ziekall.. 28 Kriesbach Pawel, fabryka ma- 
Eksuedycja Towarowa' Burszty- .szyn, Lipowa 2. . . . . . 
nowo . . . . . . . . .. 38 Kuhn Oswald, 
umdel ziboza, 
EI{spedycja Towarowa Jablono- GI6wna 5 . . . . . . . . 
wo .......... 8 Lignowski Franciszek, oberzysta, 
Garbrecht Ryszard, fabry'ka ma- BuchwaM . . . . . . . . 
BZyn, Ko,lejowa 7 . . . .. 27 Lukrawski Juljan, dom towaro- 
Goertz Eryk. wlasc. d6br rycer- ,wy, Gl6wna 3 
,skich, GOi'ze,ch6wIw . . .. 26 Lyskowsld J ôzef, wIals.e.. maj
t- 
GOHRITZ E_, Fabryka maszyn, iku, Kitn6wko. . . . . . . 
Lejarnia zelaza - W 
brzeino _ Machnicld Dr. Stanislaw, lekam 
Odd - · J bl med. lm
., Kosciellla 2 . 
 . 
Zla l a onowo_. Telefon 107_ Maschke Pawel, oberiys:ta, Bur- 
Gol
biewski Franc., hande] bydIa, ,sztynowo . . . . . . . . 
PJec('wska 3 . . . . . .. 33 Meysztowicz Szymon, wI. d6br 
Grabowski Bernard, mistrz rzez- l'yeerskich, Pieeewo . . . . 
nieki, GIôwna 8. . . . .. 35 Michalski Zygmunt, tm'1ak, Ko- 
Gronder Fryderyk, mistrz l
zez- nojady . . . . . . . .'. '19 
niC'ki. Gl6wna 1 . . '. . .. 48 / Mossako k wska Jadwiga, wlasc. 
Gronder Maks., mist.rz 1'zeiniCJki, majq,t n, J aglls,ze'Wice. . . . 
BuohwaJdzka 1 . . . . .. 23 Narzymski Tad., wla	
			

/20178_147_0001.djvu

			125 


----- 
 


JBblonowo. Pomol'skie - -' Ja8trz,biee 


Schielke Ewald, wlasc. ziemski, 
BukmviÏec . . . . . 1 01 
Scl1mutz \Valter, mlec.zarn:ia, 
Prieœ'W1ska 9 . . . . '. . . 
Schnakenberg Eryk, cuilderl1Îa i 
ka
vial11ia, Kosei.elna 1 . . . 
Sikora Konrad, c1roge.rja c€ntral- 
na, G16wna 22. ,. . . . . . 
Skonieczny Micbal, sktad towa- 
r6w koJonjalnych, Hallera 3 . 
Sonnenberg Samuel, sklad w
g1i 
i drzewaJ, Glôwna. 5 . . . . 
Sontowsld Dr. Fritz, praktj1czny 
lckanz ;wet.eryn., Koscielina 1 
Stoyke Erwin, wlasc. JZiemskd, 
Kamien . . . . . . . . . 
Stoyl{e Jan, wlasc. ziemski, Ka- 
miei1..
....... 
Stoyke Karol, wlasc. 7.iem
ki, 
Kamien . . . . . . . . . 
Stoyke Karol" sklad tOIW. ilw
oil1- 
jalnyeh i mly:n, Koscielna6 . 
Stoyl{e Kai'ol, wlasc. ziemsiki, 
, Bud,zÏ!sze.wo. . . . . . . . 
Szerke Jozef, dmge1'ja "pod 01'- 
lem", nI. Kolejo/Wa 5 . . . . 
Tow. Rolniczo-Handlowe z o. p., 
GlÔiwna 20. . , . . . . . 
Towarzystwo Rolniczo - Handl. 
Gdansk, fi1ja C'nojni'Ce, Plac 
J erzego 4 
UrzQd gminny Jablonowo, Urz
- 
dowa . . . . . . . . .' . 
JABLOWO , 
abn. patrz Starogard 
JACHCICE 
'am. ,patl1z Bydgoszcz, publ rozm., 
poe1'., sI. st. rat. 
.JACHNA 
aJbn-. p3.itlfZ Kac:zory 
JADWIGOWO 
abn-. patrz Mvooza 
JAGUSZEWICE 
abn .patrz J3.iblonowo pomorskie 
JAKOBKO\VO 
3.ibn. pat.rz N owemi3.isto 11. DIW
C
 BIZEWSKI, Restauracja i w
dzar- 
JAKOBKOWO llia
 Teleion 1" 
, abn. paJtrz Lasin 
JAKOBSKIE ML YNY 
abn. patrz Gniew 
JAMIELNIK 
g. sI. L, publ. rozm., si. st. rat. 
Ekspedyc,ia Towarowa, J a.mielniJk 
Piasecka Stefanja, majq,teik ziem- 
sk
, VV onno. . . . . . .' 
Richter August, wlasc. maj
tku, 
B3.gno,. ......,.. 
Smorawsld Tadeusz, wt. maj::}tku, 
Wie1ka WôlkaJ. . . . . . 
Tomorowicz Jozef, wlasc. dôbr 
rycersk1ch, Studa. . . . . 
2uralsld Zbigniew, obszar dwo!f- 
sld, '\tVonno ...... 


JAMNO 
publ. rozm., poêr., sI. st. rat. 
70 JANIN 
abn. pa 1 t.l'Z Strzelno 
79 JANISZEWKO 
abn patrz Pelplin 
17 JANISZEWO 
abn. patrz PeJ;pLin 
54 JANKOWICE 
abn. patrz Lasin, pub!. rozm., 
POIS:!:"., sI. st. rait. 
69 JANOWO k. Gniewll 
g. sI. L, pub!. rÛlzm., sI. et. rat" 
51 Diethelm Adolf, wlaiSc. mlec
arni, 
Nowe Lignowy. . . . . . 
77 Dirksen Oton, obywatel ziemSlki, 
N Ü'we LignolWY . 
76 JANOWO 
abn. patrz Biialos1iwie 
4 JANOWO 
abn. pam.z PclplJin 
61 JANOWO . 
. abn. patrz RadzyiJ. pomors	
			

/20178_148_0001.djvu

			- , 


Jaszcz 


Kamieft Pomorskt 


Luczynsld, wlasc. d6hr, Kam- 
1ewo . . . . . . 
Oslowski Fr., wlasciciel d6br, 
Os-tr6weik. . 
Rathke, wl. d6br, Plosk6w 
JASZCZ ' 
abn. 'patrz Osie 
,JAZWISKA 
albn. pa.trz Opalenie 
JEDW ABNO 
robn. patr-z Turzno 
JELEN 
abn. patrz Gniew 
JELENCZ 
publ. rozm., po sr., sI. st. rat,. 
JELENIEC 
.abn. patrz Trzebczyk 
JERZMIONKI 
1 ! 
abn. patrz Ogor.z.eliny 
JEZIORKI k. Smilowa 
pubt ro,zm., posr., sI. st. rat. 
JEZIORKI 
abn-. pa:trz Lniano 
JEZIORKI KOSZTO\VSKIE 
robn. pa,trz 'V yrzysk 
JEZIORKI 
abn. patTz Wysoka 
"JEZIORKI ZABARTOWSKIE 
g. sI. L" pub!. rozm., sI. st. rat. 
..JEZE\VNICA 
abn. patrz Pr.zewodnik 
JEZEWO POMORSKIE 
a.bn. patrz LR'skowioe, g. ,sI. L, 
pub!. rOlzm., '31. st. l.at. 
JONINY STRAZNICA 
pub!. ro'zm., posr., sI. s.t. rat. 
JOZEF AT 
abn. patrz Wrocki 
JOZEFINKI 

bn. patrz N aklo 
JOZEFINOWO 
abn. patrz DZwierzn-o pOffimskie 
JOZEFKOWO 
abn. patrz KoroJlowo 
JOZEFOWO 
'abn. patrz Subkowy 


K. 


KACZEBAGNO 
a:bn. pn,trz Nowemiast;() Il. Drw
('4 
KACZORY 
g. sI. L, pub!. rozm., sI. et. rat. 
Güntzel FrancIsze!4" skI. kolonj., 
Morze:wo. . . . . . . . 
Kenzler Jan, wtasc. maj
tJm, 
Krzelwina . '. . . . . 
Klitzing Boguslaw, w1. majt!tku, 
Dziembowo . .. ... ' . 


Matuszewski Franciazek, ilandel 
bydla, Morzewo. . . . . . 
Siomowicz Stanislaw, ziemioplo. 
5 dy, Kac;zory . 
3 KALDUNEK 
publ. ro-zm., posr., sI. st. rat. 
KALDUS 
abn. patrz Chehnn-o 
KALISK.A 
g. sI. L" publ. rozm., sI. st. rat.. 
Claasen Korneljusz, nas!. :tali
 
lwwski Franciszek, klUpiec. . 
D
browslii Jan, sklad drzewa., 
Pie ce . . . . . . . . . 
Elbe i Co., tarta:k parowy . . 
Naftinski Karol, :wlasc. d6hr, 
mlYll wodny i parowy, Mlyilsik. 
Osowski Jan, Bazar, Pie'Ce . . 
Sass Herman, tartaik parowy. . 
SiegmiiUer ..Jan, rest-au:ra,cja dwor- 
cowa.. ....... 
Zalikowski Franciszek, siklrud 
drzewa . . . ': . . . . . 
Zalikowski Jan, skI. drzewa. . 
KALISKA pow. Koscierzyna 
pub!. ro,zm., ,posr., sI. st. rat. 
KALISZ 
pubt rOiZm., po
r., sI. st. rat. 
KALMUZY 
abn. patrz Mo.k-re k. Gl
dz.i
diza 
KALUGA 
abn. prutrz Nowendasto n. Drw
c
 
KAMIE"N POMORSKI 
g. sI. L" publ. fozm., sI. 'st. rat. 
Ac1amial{ Antoni, sklad bla/wa- 
t6w, Glôwna 14. . . . . . 
Bratz Franciszek, hot.e
 i skla1 
oow. kïo
onj., Rynek . 
Caminer Feliks, handel zboza., 
Gl6wna 12 . . . . . . 
Cyckowski Ambrozy, wlase. ma,.. 
j
t!ku, Or.zelek. . . . . . 
Daron Jan, w6jtostwo na obwod 
D. Cere;kwi-ca i 01'zelek, SQ- 
polenska ........ 
DarOlÎ Tomasz, dzierzawca c16br 
parafj.. Kamien wybud. . . . 
Ekspedycja TO\Ivarowa, Kamieil 
Eschner Wojciech, Dr. med., le- 
karz prakt., Dluga .... 
Froegel Brunon, slusarnia i s.kI. 
maSZV11. . . . . . . . . 
Gmerel{ Jan, a.pteka, Rynek 12 
Goerke ..JOzef, budownictm"o, Ka- 
mien. . . . . . . . . . 
Goldyszewicz Mal\,s., bandel byc 
dIa, Mala Cere.kwica '. . . . 
Henning Karol, mlyn wodny, 
Wielka Corekwica . 
Kozlowski Aleksander, wl. ma
 
j
tk.1.b, Orze
ek 


2 


fi 


2 


4 


126 


!S 


1 


4. 


7 
5 


3 
8 
1 


9 


6 
8 


15 


4 


12 


29 


30 


17 
7 


2 


24 
t 


13. 


25 


22 


20
		

/20178_149_0001.djvu

			!II 


1
1 


Kamten Pomorski - Kartuzy 


I l KAPU8CISKA MALE 
9 aibn. patrz BydgoSrzcz 
KAPUSCISKA \VIELKIE 


 abn. pnb'z Bydgos'zcz, g. sI. L. 
publ. )'ozm., sI. st. rat. 
19 KARBO'VO 
aibn. pa:trz Brodnica n. Drwçcq, 
21 1 KARCZEMKA 
rubn. patrz OtJoc1zyn 
31 1 KAR


O:t?z Krokowo 
26 J KARLSHOF 
abn. pa,trz Chojnice 
23 KARNO\VO . ,"T ak,l r..' 
. abn. patrz!,,< v 
5 I{ARNOWKO 
abn. patrz N aklo 
KAROLEWO 
18 abn. patrz Jast.rzf;biec k. Wiçc- 
27 bOIt'ka - 
1 KAROLEWO 
3: 1 KARÔtÈ.wgz Lisnow , () 
abn. pa.trz Lniano 
8 : KARSIN 
1 aibn. p. vViele, g. sI. L) publ. mzm., 
141 sI. st. rat. 
'Ill KARTUZY 
3 ' g. sI. C, pub!. rozm., sI. 8t. rat. 
Aptelm pod "Orlem", wJas'c. D. 
ChIist., Apteczna 3. . . . . 
Bank Ludowy, Sp. z n. p., Par- 
kowa 9. . . . . . . . . 
Bazar, T. z 9. p., sklad blawat6w; 
i manufaktury, Parkowa 5 . 
Biez Dr. Emil, adwokat" ulica 
3 Maja 3:1 . . . . . . . . 
Block, Dr., lekarz prakt.;, Apte- 
, czna 2. . . . . . . . . 
Borzestowscy Brada, sklad tow. 
Jwlonj., Rynek 11. . . . . . 
Bringmanl1 Jerzy, res>tauracja kOI- 
lejowa. Dworzec. . . . . . 
Browar Klasz,torny, browar i 
sklad piwa, Klasztorna 4 . . 
Bruski Dr., leka,rz prakt. Gdan- 
ska29. ........1] 
BRUSKI STANISl.AW, Komuni- 
kacja Autobus. Kartuzy-Gdansk, 
Nowemi3.lsto n. Drw
c
 Gdaiisk-Kartuzy, ul. Gdanska 29. 
TeJefon 13. 


Lessel Pawel, proboszcz, ulic31 
SZlkolna 11. . . . . . . . 
Lob Pawel, .skhd zegarôw i ma,.. 
Iszyn, Dwm.cowa 34 . . . . 
Magistrat. . . . . . . . . 
Pilchowsld Wilhelm, mlyn paro- 
wy i wodny, Kamiren . . . 
Pokrzywnicki, wlasc,. m,aj:t-tku, 
Ma18J Cerekwic3i. . . . . . 
Posterul1ek Policji Panstwowej, 
KamJ.en . . . . . . . . 
Potulski Stal1islaw, sklad blawa- 
tôw, Szlwlna 2 . . . . . . 
Powiatowa Kasa Oscz
dl1osci w 
S
pôlnie, filja Kamien, ulica 
Glôwna 6. . . . . . . . 
"Rolnik" w S
p61l1ie, oddz. Ka- 
mien, handel 
boza. . 
RCisenthal Maks., sklad eygar, 
w6dek i tow. kolonj., ulica 
Szkôlna 1 . . . . . . . . 
Sell BeDol1, sklad, Rynek'. . . 
Seydowa Stefal1ja, wlase. dôhr 
ryceirsikieh, Radzim. . . . . 
Sobieszczyk Ignacy, wlase. ma- 
j:t-tIlm, Kamien wjtb. . . . . 
Sprellgel Jal1, handl::M"z bydla., 
Koscde
na 8. . . . . . . 
Tarlach Pawel, wlasc. maj:t-tkll, 
VV. Cemkw:ica . . 
Zaklad sw. Al1l1Y, Kamie1Î.. . . 
Zoltek Maks., rzezn
ctwo . . . 
Ki\,M'IEN pow. 'VejhCI'owo 
pub!. mzm., posr., sI. st.. rat. 
KAMIEN 
abll. pa.trz Ja.blonowo pomorskie 
KAMIENICA 
atm. patrz GostyczJ'n 
KAMIENNA GORA 
abn. patrz Gdynia 
KAl\HENNA KARCZMA 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
KANHEROWO 
abn. patrz Skarszewy 
KAMIENIEC k. Czarnowa 
abn. patrz Fordon 
KAMINIEC 
abn. pairz Strzelewo 
KAMIONKA 
abn. pat.rz 
KAlVIIONKA 
abn. pat:rz TUfzno 
KAMIONKA SZLACH. 
pub!. m
m., posr., sI. st. rat. 
KAMIONKI .MALE 
abn. pa,trz TUl'izno 
KAMLARKI 
abn. patrz Kornatowo 
, K1\PINO 
abn. patrz Wejherowo 


80 


22 


30 


48 


73 


56 


7 


. Brzeski A., Rotel Kartuski, 
s:klad ko!. i zelaza, Padwwa 4 
Cegiell1a, wI. Aug. Roszkowski, 
Lapalica . . . . . . . . 
Chistowski Franciszek, spedyltoc 
ko.lei pa1Î.stw., 5. Brygady 33 
Cieszynski Leon, fabryka w6d 
illitneralnyc'h i sklad tow. koI.;, 
J eziorna 6. . . . . . . '. 


1 
79 
35 


42
		

/20178_150_0001.djvu

			_ii 

. 


Kal'tuzy - Katsl'zyniec 


,', 


Dom Towarowy, sklad tow. bla- 
waJtnych, pl. sw. Brunona \2-3 
EIŒpedycja Towarowa, Ka,rtuzy 
"Gazeta Kartuska", wI. Jan Bie- 
linski, drukaania i redakrja, 
Dworcowa 5 
Hendrych Jôzef, ka:wiarnia i te- 
st3JUlracj'
, Aptlecz;na 1 . 
Hildebrandt Wiadyslaw, ku1pec, 
Prurkowa 3 . ' 
Hotel Kaszubski Dw6r, wl. Bol. 
Borzestowsld, Gdanska 7 
Ja1m8z Bracia, Kartuska fa!bry:Ra 
lia:n'Onjady, 5. l1rygady ,7 
Rasa SIŒrbowa (Wydz,. P'Ow.), 
HaHera 2 
Komenda Pow. Policji Panstw., 
Jezi'O'I'Ila 3 . . 
I{omemtant Pow. Pol. Panstw,., 
5. Brygady 18. . . ' . 
Kontrola Skarbow
, Dw'O.rcowa 
22 
Kramp J ôzef, handel zb'Oza, 
Gdanska 23 
IÜeft Franciszelt, Hotel Cell- 
tralny, Pa,rk'Owa 9 
Leliarz powiatowy, Dr. Ney- 
mand Emil, Kart,uzy 
Lewinski Feliks, sldad k'Olonj i 
re,sta:uracja, Jezi'Orna '7 . . . 
Lniski Emil, sklad toiW. k'Olonj. 
i zelaza, rest.auracja, GdaÙ- 
ska :17 
Magistrat, Dw'Orcoiwa 1 
Najkowski Aleks
, Dr., 1ek
wz, 
prakt., 5. B:rygady 7 
"Maltapol", fabryka wyr. 81'0<1'0- 
wych, Klasz:tÛ'I'Ila -1 . 
Maszke Franciszek, rzeznidwo, 
Gdanska 33 
Mleczarnia, wI. Jan Klatt, uUea 
3 Maja 
Modrczewska Emilja, rzeznict,wo, 
Rvnek 7 ' 
Mowitisld jan, Pie:nvsza Falbr. 
Wyr'Ob. Mi
snych, Parko.wa 3 
N adlesnictwo Patistwowe, ul. J e- 
zioma 20 . 
Niklas Feliks, Dr., lekarz prakt., 
5. Brygady 17 . . . . . . 
Noetzel, wlasc
eielka d6br, Je- 
ziOTna 14 
Panstwowa Inspekcja Blldowl., 
Dw'Orcowa 22.. . 
Pekpe Franciszek, {)gr'OdnÎ'ctwo, 
Gdanska 33 
Plewitiski Jan, tartak, GdaÙ- 
£,ka 13 
Powiatowa {{asa Cborych, uH:ca 
3 Maja 12 1. 
Powiatowa Kasa Oszcz
nosci, 
3 Maja 25 . 
Posterlll1el
 Policji Panstwowej, 
DW1o'rco>wa 1 


J; 
'-11 
. :f. I: -
 


128 


Rabow Jakob, piekarrria, ulica 
12 3 Maja 4 . . . . . . .. 11 
12 Renger Ewald, t.wrta-k, 3 Maja 24 44 
R06zkmvski Leon, piekami3l, 
Gdanska 32 32 
70 Rucha ,Joachim, weterYllarZ po- 
,wiatowy, 5. Hryga:dy 46 
38 S
d powiatowy, 3 Maja 9 16 
Sakolewsld Jerzy, tmtak, Zam- 
33 lwwa 18c 89 
Schmidt Herman, "Tri", kanrlie- 
4 niol'Omy, Koscierska 2a 50 
Sielmann D., mlyn parowy, plat 
14 sw. Brunona 1 2 
Szpital powiatowy 47 
66 Sliwitiski Jan, 
klad art, bud'O- 
w]anych i opal'Owych, Gda,n- 
78 ska 
 23 
Szymatisld 'Jan, sklad to'W.. k'Ol., 
15 ul. 5. Bryga.dy 2 
Starostwo, 3 Maja 25 . . . . 8, t 7 
52 Stowarzyszenie Rolniczo-Handl., 
Sp. z 'O. p., z3Jkup i spllzedaz 
24 ziem:iopl'Od6
v, Gdaitska, 23 . 88 
Towarzystwo Rolniczo-Handlowe 
19 z o. p., pla,c SW. Rrunona 1 40 
ten sam, Puchnelr, lcier'OfWIÜJk, 
18 pryw. mieszk
) pl. 8W. Bru- 
n'Ona 1. . (40) 
61 Trepczylt Bernard, sklad ko1'Onj., 
warzyw i w
(Uin, ul. 5. Bry- 
gady '8 . 41 
3 Tuske Jan, tal1tak paJ"I'Owy, 5. 
15 Brygady 8 . 39 
Urz
d Parafjalny, pr'Ob'Ostw'O" 
26 Klasztolfna. 10 . 9 


7 WF;SIERSKI WINCENTY, Sklad 
31 kolonja.lny. Specjalnosé: wszelkie 
gatunld sera, Plac sw 
 Brunona 6. 
90 T elefon 74. 


28 


Witoslawski W. i Bracia, Dom 
't'Owarôw modnych, Prurk'Owa {) 
W ojtostwo, Prz'Odkowo 
Zaremba Jan, sklad t'Ûw. kol'Onj. 
i zehza, pl. sw. Brun'Ûna 6 
Zielke Jan, Œzd.:erza.wca c1'Omeny, 
Lapalice ., . 
,.,Zgoda", Sp61ka 8polzywcza, 
Ryne!k\ 
27 KARWIA 
g. sI. L, publ. l'ozm., si. st. rat. 
87 KARWIENSKIE BLOTO 
ahn. patrz Rozental, publ. r'O'zm., 
posr ., sI. sot. rat. 
!{ASP ARUS 
g. sI. L, pub!. }.o.zm., 51. st. rat... 
KASPROWO 
abn. paltl"l. Sicienko 
KAT ARZYNIEC 
8 bn. patrz Za1:>el't'Ow'O 


43 


53 
6 


20 


69 


71 


81 


21 


10 


5 


25 


34 


77
		

/20178_151_0001.djvu

			129 


Katarzynki 


Kokocko 


KAT ARZYNKI 
abn. patrz, Torun 
I{A TLE\VO 
3Jbn. patrz MOtD:to\wo 
KA W
CIN 
abn. Jmtrz Bukowiec pomoliski 
KA WKI 
abn. pam Niezywiee 
KAZANICE 
abn. patrz RozentaJ]!, pwbt rozm., 
posr., sI. st. rat. 
'KAZIN 
3Jbn. patrz S1esiD 
KCZEWO 
aibn. patrz PrZiOidkowo 
:KijBLOWO 
a:bn. patrz Luzino 
K.I
SOWO . 
g. sI. L,. publ. rozm., sl. iSt. rat. 
Czamecld Edward, wlasCi. d6br 
r)'1cersldch, Siciny . . . . . 
Gemlafl Oton, wlasc. d6br rycor- 
skich" Tucholika '" . . . . 
Janowii
 ,poffieJ.'zilicliel :Ziem8!l
i" 
Obrowo ,wvbud. . . . . . . 
Posterunek 'PO'licji Patistwowej, 
K
sowo. . . . . . . . . 
Seidler. wlasc. ziemski. . . . 
Szpajda Wladyslaw, obertyst.a . 
Wehr Walter, wlasc. d6br ry,oor- 
skich, Wicrzczyc 
Wilipb1.ski, wlasc. d6br ryoer- 
8kic'n, Brzucho,wo . . . . . 
K\ELNO 
 
g. si.: L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Kaschel OtO'n, Dr., 1ekari. . . 
Osiander Pawel, zarz:}d d6br, 
Dombrowa . . . . . . . . 
,Posterunek Policji Panstwowej, 
Kie
no ......... 

KIELPIN k. Tucholi 
abn. patrz Tuchoila, g. sI.: L, 
fO'zm., sI. 8t. rat. 
KIELPINO k. Kartuz 
publ. roz.m., posr., sI. 81;. rat. 
KIELPINY , 
g. sI.: L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Oldal{O'wsld Adam, wla8c. d6hr 
ryceTS'k,ich, Stras2ewy. . . . 
Stanecki Adam, wlasc. d6br ry- 
cerskich, Rynek. . . 
'KIERBERO\VO 
abn. patrz Lubawa 
'KIJASZKOWO 
abn. patrz WYiSOka 
KIJEWO 
abn. patrz TrLebœyk, 
pub!. rozm., al. st. rat. 
KISZYNY 
ahn. patrz Dzialdowo 


KITNOWO 
abn. patrz Bog-us;z,ewo 
KITNO\VKO 
abn. patrz .J ablonoWio, pomorskie 
KLAMRY 
abn. patrz Chelmno 
KLANINO 
abn. patrz Starzyno 
KLARYNO\VO 
abn. patJ:1z Dzwim.szllo pOlznailsikie 
KLESZCZEWO 
g. sI.: L, pub!. ro:zJn., sI. st. rat. 
KLODNIA 
3ibn. pat.rz Gutowiec 
KLONIA MALA 
abu. ,patrz Przepalkowo 
KLONOWO 
g. 
l.: L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Andrzejew
ld Klemens, kupie,c, 
Lu biewo . . . . . . . . . 
DauEt \Valdemar, wlasc. d6br. . 
8 Gronwald R., oberzyst:.t. . . . 
Kloska Franciszelc,. sklad tow. 
kolonj.} restauracja, Lubiewo . 
Liebrecht Boleslaw, oberzy,sta, 
LubieWio . . . . . . . . . 
Patistwowa Kasa Lesna. Klono- 
3 wo........ 
fi Tartak Parowy KlonowO', wlasc. 
5 Lasmet, Bydgoszcz. . 
Tartak Parowy, Tow. Akc.., 
2 Bruchniewo . . . . 
KNYBA \V A 
t abn. patrz 'rc'zew 
KOBYLANKA PANIENSKA 
1 abn. patrz Grudzi	
			

/20178_152_0001.djvu

			;;! 
)
 


:
 - 


L' 


!' 


.o..
 


Kokocko -- Kornatowo 


130, 


Switlik Wiktor, wlasc. ziemBki . 
Szezodrowski Stanislaw, wlasc. 
gOS'l)O(larEltwa . . . . . . . 
Teschke Hel1ryl{, wlasc. Ûemski:, 
,Roznowo ... . . . . . 
Weiss Jan, rest.auracja pod Bia- 
Ivm Orlem. . . . . . . . 
'Vi
erkie
icz Korneljl1sz, wlasc:. 
zlem,sk.l . . . . . ' . . . . 
:2:tlkowski Kazimierz, wl. ziÏ-emski 
KOKOSZKI 
g. 
l.: L, pubt tozm., sI. st. rat. 
Cegielnia Firog (Viereck), wlasc'. 
Franc. Zmuda - 'frzebia'to\V:g.ki, 
Bisewo . . . . . . . . . *13 
Eisner Oton, whsc. z,iemski, Bi
 
sewo .......... 
Hensel Walter, dobra rycerskie, 
Bisowo . . . . . . . . . 
Lànge Emil, wlasc. ziemski, Glu- 
ikowo . . . . . . . . . . 
Roemar Oton, d'Ûbra rycerskie, 
MatWl"Il.Îa........ . 
Rohde Kazimierz, ksiqilz,' Matar- 
nia . . . . . . . . . . . 
Wanow Pawel, d,ohra ryce,l'Iskie, 
Mata:rnia....... 
. 
Zmuda- Trzehiatowsld Franeiszek, 
dyrektOil' cegi-3ln4 Firog 
KOKOSZKOWY 
. :ibn. patrz Starogard 
KOLAT 
. abn. patrz 'Yrocki 
KOLODZIEJKI 
abn. patrz Rozental 
KOLOJNA OSTROWICKA 
pub!. rozm., sI. st. rat. 
KOMIEROWO 
abn. patrz S
p6lno 
KOMORO\VO 
abn. patrz K'l'oBtkowo 
KONARZYNY, k. Chojnic 
g; sI.: L, publ. rOlz,m., sI. st. rat. 
KONARZYNY k. Zb!ewa 
g. sI.: L, publ. rozm., ,51. st. mt. 
Posterunek ' Polie.fi PalÎstw'owej, 
K,on
l
vnv . . . . . . . . 
Urz
d Paràfjalny, pmo. i dzie- 
kan, k':!. Schulz, plebanj:t, Ko- 
: nal1Zyny. .
." . 
KONCZYCE 
abn. patrz N owe 
KONIECZYNKI 
abn. pat,f'l Turmo 


6 1 KONOJADY POMORSKIE 
1 abn. p3Jtrz t.aJ
ie J ablonowo pomor
 
13 skie, g. sI.: L, pub!. rozm., sI. st... 
rat. 
2 Danzig-Pommerellische Holzindu- 
strie, ':Dow. Ak
., Administracja 
mlyna "Elza". . . . . . . 
Goertz Maks., mlyn wodny :i p'a- 
rowy, wla
c. ,ziemski, Lembarg- 
KolpackiJan, oberza, i handel 
zhoia, Lembarg . '. . . . . 
Kroplewski, ks. probo5zcz, Krn- 
!Szvnv. . . . . . . . . . 
Lango\vsld Leon, d,obra. rycer- 
skie, l\Œe'8'z€wy . . . . . . 
Sp61ka Pozyczkowa, K,rus!zyny . 
Trojanowski Jan, oiberza 
Wei8sermel Ernest, wla,sc. d6br 
rycer.skich, Km
zyny. . . . 
J\:ONOP A T 
::!ibn. pa:tl'z Terespoi pomol18ki 
KONST1\NCJEWO 
3 abn. patrz W roc Ki 
11 KONSTANTO\VO 
abn. patr.z Mrocza 
9 KORNATOWO. 
g'. sI. dz. p. 8-13, 15-20, n. 8-.-10
, 
15-16, publ. ro'zm., sI. :st. rat. 
B.ank Ludowy, Lise
vo . . . . (52) 
Brandes Toni, wlasc. d6br ry-cer- 
skich, Wierzbo.wo . . . . . 
Buezko\vski Alfons, wlaSc. ziem- 
ski, Kornatmv:o . . . '. . . 
'Buczkowski Florjan, wlas'C.. ziem- 
s-ki, Lise\vo . . . . . . . 
Busse Hans, wlasc. d6br, Mgû:s'zez 
Butzmann F., wlasc. donr, Du- 
bielno. . . . . . . . . . 
Chrzanowski Bartlomiej, reBtaiU- 
raoja, hot:el i wypozyc.zalni3J 
parowej mloCJkarni. . . . . 
Dommes Werner, wlasCr. dôbr, 
B1a,ehia . . . . . . . . . 
Gogolewski Jan, dom 1'OInicz!Û- 
handlo,wy, Lisewo . . . . . 
Gollnil{ Ksawery, ,obywatel ziem- 
ski, Pnie wite . . . . . . . 
Gol
biewski Jan, wlasc. 2.iemskÏl) 
LiSiewo . . . . . . . . . 
Grajewska ,J6zefa, wlasc. ziem- 
8ka, Lism.vo . . . . . . . 
Grzybowski Stanislaw, dzierzawca 
, d6br paÙ-stwo-wych, Boein .,. 
Haertle St:mislaw, dzierzawoa 
d6br paIistw.,' Lipipnek . . . 
Jaillmwski Witalis, wlasc. ziemski 


1 


8 
14 


2 


1 


6 


*13 


2 


1 


2: 


., 


4 


12 


:t 
11 
6> 


1. 


!)" 


1 


29' 


36 
Q 


43, 


83 


24 


38 


45 


53 


85 


23 


21 
87 


- 
1 TARTAK PAROWY GRUDZI@ 
1 ul. Dworcowa . . Telefon 182 i 690 1 
1 Przedsi 
b iorstwo budowli nad- i podziemn. .. 


i, 
1,
		

/20178_153_0001.djvu

			131 


Kornatowo -- Koronowo, 


27 1 


Apteka pod Orlem, wl. Nowa-oki 
, Kazim., H.ynek 17. . . .. 25 
Baier Ed., dzied:'lwea, Byszewy. (4) 
Banaszyk Audrzej, sklad z€'laza, 
Sienkiewicz a 3 .' 35 
Bank Kredytowy, Tucholsika 1. 30 
Bank Ludowy, Rynek 12 ,(12) 
Deutsche V 0 UiSb.lnk, Bydgoszcz, 
fiJja Koronowü, Ryr.ek 25 . 48 
Dombrowski 19uacy, ilOtel, Ko- 
SciU8Zki 2 . . . . . .. 111 
Dom Karny, Bydgoska 27 . 1 22 
Dom .Konfekcyjny, wl. M. War- 
s2.8.wski) . sklad blawatôw, Ry- 
nek 2 . ..... 1 13 
Dronowicz Mikolaj, folwark, Ro- 
m-an-Olwo .... ... 11 
EI<.spedycja Towarowa koL pan- 
stwowych . . . . . . 47 
Fabianowsld Roman, handel w
- 
gIa i art. budo'Wlanych, Dwor- 
cowa 40. . . . . . . .. 49 
Fabryka octu, wl. Kopecki Albin, 
J...okietka ........ (23) 
Friese Ryszard, browar, Tuchol- 
sIm 15 . . 41 
Gaj Kazimierz, dyrektor, Ale je 
Klasztorne 1 " (1 22) 
Gorzelnia Nowydw6r. . . " 42 
Goidziewski Jan, Kotomierska. 51 
Grodzki Aleks., fabryka maszyn, 
Dworcowa. . . . . . . . 124 
Hotel, wlasc. N owak Ignacy, skI. 
tow. kol., lakoci, wina i liiFJe- 
TÔW, Rynek 21 . . . . .. 1.5 
Iwicki BaItazar, wlasc. folwarku, 
wybudowanie . '. . . . . . ..:n 
Jag-Ia Stanislaw, handlarz bydJa, 
N a,kiclska . . . . . . .. 29 
Januszewski M., s'klad blawat6w, 
Rvnek . . . . . . . '. 34 
Jortzlck Oton, ')klad kolonj., re- 
s'tauracja, Dworcowa 2 . . ,. n 
Kantak i Ska, T. z o. p., mlyny, 
tartak, <:egielnia, godz. sluzb. 
latem 8---12, 14-1.8, zim
 8,30 
do 12. U-17,30, 
biuro, Bydgoska 20. . . .. 4 
iÎJen sam, spichle.rz mlyn6w . (4) 
oten sam, cegielnia . . . .. (4) 
wu Is
m, technic.zny kierownllit 
tartaka ,. . .. .. (4) 
rt.en ,sam, Baie:r Ed., wspôlwla- 
.sciciel, dyrektor, niies'zk. pryw. (4) 
Kasa ,LeSna Koronowo, Cmentar- 
na . . . 11' 
Kaszynski St., Dr., adW\()lkat, 
Sienkiewic,za 7 ... 38 
Komisarjat obwodowy, Dworco- 
wa 55. . ... 32 
Kopecki Albin, skl1ad tow. kolon- 
j:iInych, K
iu\Sdd 12 . ... 2:J 
KorOnO\1.ska fabryka mebU i u- 
rzl,tdZfn biurowych, KO'tomierka 1 21 
9* 


i' 


Kalka Stanislaw, kupiee 
Karlowska Marja, ,p;rz,eloiQna ge- 
neraJna domfU misyjnego Si66tll" 
Paste r-ek, Pniewi-te 
Klewitz Marjan, wlasc. ziemski, 
DubieIno. . . . . . . . . 
Korzeniowski Zygmunt, wl. ziem- 
ski, Staw . 
Kurek Augustyn, wlasc. d6br ry-. 
cemkich, Kamlarki. . . . . 
Müller Teofil, dzierz
wca. d6br 
panstw., Linowie.c . ',' . . 
Nagôrski Augustyn, wlasc. zieilIl- 
ski, :Ma,lankowo,. 
Plehn Herbert, wla.sc. d6br ry- 
cerskich, J ôzefkowo .', 34 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Lj,se,wo 1- '. . 
Puhan Jan, w!asc.. d6br, Kam- 
Iarki 
Pu han Jan, wlasc. dôbr, Krusilll 
Rass6w Wilhelm, wlaéc. dôbr ry- 
cerskich, Tytlewü . . . . . 
Regowslra Marja, hoteI, mstaura- 
.- c.ja i sklad tOlW. kolonj., Li.... 

ewo .. 
Sarnecka :Marjanna, wlusdcie1ka 
d6br, Firlus . . . , . . . 
Sarnecki FranciszeIr, wl
.sc. zi€m.. 
ski, Btaw . . . . . . . . 
Slaska Anna, wlase. dôhr rycel'- 
skich WabC'z . . . . .'. . 
SI
ski Jerzy, wla,sc. dôhr rycer- 
ISldch O:rlo'Wo . . . . .. . . 
Szadowski Jôzef, wlasc!iciol ziem- 
ski, 8t.rucfoill . . . . . . . 
Urbmiski S., ,sklai! tow,l,rôw ko- 
IonjaInych, Lise"\Vro . . . . . 
Walig6ra Wladyslaw, dûerz:,liWCIa 
dôbr panstw., Biskllpie Papowo 
Wegner Olga, wbsciciel-ka dôbr, 
Batlew'Û . . . . . . . . . 
Wenda Juljan, kUJJiec., LisEWO . 
Wisniewski Franciszell:, dzierzaw- 
ca majq,tku, Folgowo. . . . 
Witte Gerhard, wlasc. dôhr, No- 
wydwôr . . " . . . . . 
Witte Reinhold, wl-asc. dôbr l'yc., 
Niemc;zvk . . . . . . . . 
W ojnowska Rozalja, wlasc. dôht> . 
Wo.inowsld Bronislaw, wl. dôbr, 
Wrodawlki . . . . . . . . 
W o.inowski Piotr, obywa;t.el ziem- 
ski, Lisewo . . . . . . . 
Wulnikowski Alojzy", kupi€c, Li- 
sewQ . . . . . ' .. . . . . 
Zacharek . Alojzy, w1asc. ?lemski, 
Lisewo 1 . 
tllrek Jôzef, iWla'éc. ziemski:, Kor- 
na.towo - .. 
KORONOWO 
g. sI.: C, publ. rozm., sI. st. rat. 
Aleksander Sally, h3JldCiI bydJa, 
Koscius'ziki ,5 . _' 1 23 


2 


84 


50 


10 


12 


25 


31 1 
19 
1 


8 


161 


3 


38 


11 


15 


39 


82 - 


6 


7 
52 


49 


17 


4 
26 


5 


22 


14 


47 


86 


!!!!'!!
		

/20178_154_0001.djvu

			Koronowo - Koscierzyna 


132 


-( 


Koronowskie Tartaki Sp6llmwe, 
Dwol"eo'Wa 47. . . . . . . 
Krause Willy, wlasc. folwarku, 
Ulryehowo . . . . . . . . 
Krüger Maks., wlase,. folwarku, 
Stopka,. ........ 
({rysi11ski Jozef, skl3Jd to,w. k-ol., 
N a.kie1ska 1 . . . . . . . 
Landwirtsebaftliehe HauptgeseU. 
sehalt Poznan, filja Koronowo, 
hande! zboza, Dworeowa - 
Latos M., fahryka powoz6w, Lü- 
kietka. . . . . . . . . . 
Liebreeht Andrzej, sklad tow. ko- 
IcnjaInyeh, Lokietka 19. . . 
Liedtke, wIase,. folw:1rku, Nowy. 
dw6r . . . . . . . . . . 
Lish:e H., wlase. folw:arku, Bies- 
korwo . . . . . . . . . . 
Lubiewsld Marjan, skIa!} tow. 1\:10- 
lonjalnych. Rynek . . . . . 
Magistrat, Rynek '. . . . . . 
Messer, Rhil10w i SlŒ, t&rtak i 
handel dirzewa bu(lowl., DWOT- 
,cowa . . . . . . . . . . 
Montowski Stanislaw, wl. drogerji 
pod Krzyzem, Kosduszki 5. . 
MIYl1y wodoe i tartak, W. Wi- 
snie-wski, Bydgoska 7. 
 . . 
N adlesl1ietwo P311stwowe Stron. 
110, Bydg'üsika, 20 . '. . . . 
Nowak Jan, fabryka maszyn, So.- 
bi-eskiego . . . . . . . . 
Osinski Adolf, sklad tow. ko1onj., 
Rvnek 18 . . . . . . . . 
Polàchowski Fr, handel zboza:, 
Rvnek . . . . . . . . . 
Posterunek Policji Paiistwowej, 
'" ,Ryneik" .. . . '. . . . . 1. 
Preiss Zygmunt, sklad bl3Jwat6w, 
Rynek ....... . 
Radtke Maks., 8kla(1 zboza i h3Jl- 
- deI ko:ni, Tueholska . . . . 
Reinholz Jan, ekspedyeja i tran- 
sport mebli, spedytor PoLsklCh 
Kolei Panstw., Bydgoska 18 . 
"Rolnik", Towarzystwo Zakupu 
i Sprzeilazy, G6rna 2. . . . 
Rybka Ignaey, dyrektor banku, 
Tucbolska 1 . . . . . . . 
Rybka Teofil, dentysta, Kosciusz- 
ki........... 
S
d Powiatowy, DW1Oreowa 36 . 

ehauer Emil, wlase.. posiadlosci, 
Wymys
owo . . . . . . . 
-Staeja Kolejld Powiatowèj, Dwor- 
eowa 10. . . . . . 
 . . 
.Szews Dr., lekarZi, Dworoowa .17 
Szukalsld, Dr., lekarz" Rynek 12 
,Szukalski Stanislaw, handel zoo- 
za, Kosciusz.ki 6.. . . . 
 . 
.Szulc J. P., sklad zelaza, wç.gli 
, i art. budowl., Lokietka 21. . 
Szwedowski, ks. proboszc.z, Byd. 
goska23........ 


( 
 


Wardziiisid A., cegielnia parowdi, 
tO . Stopka......... 2 
37 


28 
1 


Mlyny wodne i tartal{ 
, 
W. WISNIEWSKI 


Telefon 5. 


220 


Witecki i Ska, sklad. blawat6w, 
Rynek ......... 
Witz Id Jozef, sklad cygar i wina., 
Rvnek . . . . . . . . . 
W ojcieehowsld St., s.klad bla.wa- 
Mw, Rynek. . . . . . . . 
Zaj
IŒla Roman, sklD,d tow.. !m- 
lonjalnyeh, TuehQlska 20 
26 KOSCIELNA JANIA 
abn. patrz Sm
to'Wo, g. sI.: L, pubt 
rozm., sI. 8t. rat. 
KOSCIERZYNA 
g. sl.: N/2, pub!. rozm' J ,sI. Site rat. 
Appelhagen Maks., tart,ak, S,wif;J- 
tojaIiska 11 . . . . ,. . . 
Armaiisey Braeia,. Dom handlo- 
wy, Dworeowa 22 . . . 
Gdanska 3 . . . . . . 
Bank Ludowy, T. 'z o. p., Ry- 
nek 16 . . . . . . . . . 
Bank Powiatowy, 3 Maja 2 . . 
Bank Spoldzielezy, Sp. ,z o. o., 
RVlle.k 3. . . '. . . . . . 
Barâtiezyk A., mistJr.z dekarski, 
Chojnicka 4 . . . . . . . t OS 
Behrendt Henryk, tartak, Dworr- 
eowa ,1 _ . . . . . . . . 
Bo'ttner Jan, wlasc. d6br, Sta- 
wiska . . . . . . . . . . 
Browar Koscierski, wt Lo'sehb 
N a.r-owie 4 . . _ . . . . . 
Chmieleeki Bernard, Inspektor 
Bzko1ny, Hallera 2. . . . . 
Dewitz lise, wlasc. d6br ryc., 
Ma.ly KHIic,z . . . . . . . 
Dom Eksped.-HandlQ.
y, J. Wil- 
ezewski, Mlynska. 13 . . . . 
Drawski B., dom towar., Rynek 
19 . . . . . . . . . . . 
Ekspedyeja Towarowa, Koscie- 
rzyna . . . . . . . . . . 
Dyrekeja budowy Kolei Panstw., 
10 oddzial P. K. P., ut 8W. 
Janska 10 . . . . . . . . 1 13 
Elektrownia Miejska, Dworoowa 7 4:J 
Gaekowsld Jozef, sklad tO'\,v. ko- 
1onjalnych. zelaza, materj. bu- 
d'Û'wlanych i wyszynk, fa,bryka 
w6dek i likier6Wj, Ryne'k 22-23 2 
Spiehrzowa . . . . . . .. (2) 
Gackowski Jozef, relstauracja, Ry- 
nek 22-23 . . . . . . . . 1 16 
Gierszewski Franeiszek, handlar:z 

ydla, Kap1iczna 8. . . . . 


16 


9 


20 


17 


39 


53 


114 


126 


125 
18 


31 


7 


8 


5 


89 
(89) 


117 


74 
76 


24 


t 


14 


t 12 


fi 


13 


29 


45 


3 


44 


11 


52 


47 


41 


34 


(30) 


27 


t9 
t28 


, 


21 


7 
22 
t2 


fi 


46 


:1 


66 


./'
. 'l'..
		

/20178_155_0001.djvu

			133 


1\ 


Grocholski Jozef, posiedziciel, 
Szydlice 7 .. 
Guzowski Roman, sklad blawa- 
tow, damskiej i m
S!kiej kon- 
fekcji i obq,wia wszelkiego ro- 
-dzaju, KÛ'scielna 1 
Heydebrec1{ Oton, kupiec, skIad 
tow. kolonjalnyoh, Rynek 19 . 
Homerczyk. Dr. med., Teodor, le- 
krurz, 3 Maja 7 . . . . 
Botel Dworcowy, wlasc. Radtke 
Franmszek, Dworcowa 4 
Botel Hamburski, wI. Ehrlichmann 
Oska:r, PHsud zkieg.) 30 
Hotel Internacjonalny, wI. Fryda 
Natzk
, Swi
tojaIiska 10 . 
Motel Pomof&ki, wI. Sokolek Jo- 
zef, C-rdan.:5Jm 15 . 
Hubert KOl1stanty, wlasc. dl1O- 
gerji, Rynek 17 
Hulewicz Dr., wlaéc. maj
tno
ci, 
Pue. . . . . . . . . . . 
JanlŒwski Augustyn, lekarz den- 
tysta, Rynek 2 ..... 
"Jednosé", Sp61ka Spozyweow, 
T- 'Z o. p., Rynck 4 
Kantowski Albert, rzeinlk, Ry- 
nek 4 
Kapeluszny E., Kos'30ierska gar- 
barnia Sikor, VV odna 21 . 
Kasa Skarbowa Koscierzyna, Sta- 
rostwo . 
Kasicld Jan, skl3ld kolonjalny i 
Testauracja, Pilsudzkiego 32 
. Komenda Pow. Policji Panstw., 
3 M
.ja 7. . . . . . . . . 
Komendant Pow. Policji Panstw., 
3 Maja ..5 

. . . . . . . 
Kontrola SIŒrbowa, 3 Maja 4 
Kopecki Teofil, fa,br. octu i na- 
pojow bezaUwholowych, Pil- 
iSudz.ki,ego 9 
Kortas Wladyslaw, misrtrz piekar- 
ski, PHsudzkiego 29 . . . . 
Kosnik Bonifacy, rze
nik, Gdail.- 
£ka 10 
Kujawsld Ignacy, handel rSkor i 
f2"bryka obuw-ia, W odna 13 . 
Leja Stanislaw, kupiec, dom môd, 
Rynek 10 . . . . . . . . 
Lemanczyk Jan, Dr., lekail'z pmk- 
tyczny, Rynek 12 . 
Lewandowski Marjan, naczelny 
sekretarz W ydz.ialu Powiato- 
weg-o, 3 Maja 1 . 
Lniski Klemens, sklad ?.elaza, Ry- 
nek 1 . 


Koscierzyna 


Lukowicz Roman, burtown.ia WÔ-, 
dek, Gdanska 17 . 
Lülsdorff Jan. b. s
d-zia po,wiJato- 
wy, 3 Maja 11 
Magistrat miasta Koscierzyny, 
Rvnek 9 . 
Magnus Feliks, r.zeznik, Pilsudz': 
kiego 4 . 
Menard Henryl{, mlyn pa,rowy, 
Przy dWO'fCiU 
Rvnek 2 . 
Mendelsohn Rozalja, kupiec. 
Gdanska 4 . . .. . 
Michaelis, kawiarnia, sklad ID=!ki 
i piekarnia., Pilsud.zkiego 36 . 
Mleczarnia Dworcowa 
Muchowsld Franciszek, s.klad to- 
warow kolonj., Pilsudzkiego 24 61 
17 MUCHOWSKI J., Dom obuwia i 
hanc:fcl sk6r, Rynek 13_' Tel- 106_ 
65 


32 


! 
90 1 


31 


30 


26 


10 


48 


5 


Nadlesnictwo Panstwowe Koscie- 
rzyna 
'Napi
tek Franciszek, feistauracj31 
dwo.rc-owa, Koécierzyna 
Neumann Teofil, kupiee, sklad to- 
28 warow kolonj
, Rynek 7 . 
Obwbdowe biuro funduszu bezro- 
bocia, 3 Maja 4 
Owsnicki Brunon, handel kO!ni
 
Wodna 10 ' 
Panstwowa Inspekcja Budowla- 
na, 3 Maja . 
Panstwowe Seminarjum Nauczy- 
cielskie, Kartuska 2 
Pawlowski Leon, piekarnia,' c-u- 
!k.iernia i kawial1lia, Swi
ojail.- 
-ska 15 . 
Pellowski Jan, Dr., lekarz po
1a- 
towy, Rynek 17 . , 33 
--- ---- ------ 
95 PIECHOWSKI i S-K,A, labryka 
wédek i likier6w _ T elefon 50_ 
79 


.84 


55 


103 


107 


36 


18 


38 
109 


39 


24 
64 
78 


"Pomorzanin" Gazeta ziemi k.a- 
Sizubskiej, Swi
toj-ail.ska 1-2 
Posterunek Policji' Pallstwowej, 
Rynek 9 . . 
Powiatowa Kasa Chorych, 3 Ma- 
ja 1 . 
Powiatowa Kasa Komunalna, ul. 
.3 Maja' 2 
Powiatowa Kasa Oszcz
dno
c'i, 
3 Maja 2 


50 


22 


44 


51 


54 
j54) 
12 


81 
35 


53 


23 


46 


114 


42 


45 


19 


92 


81 


70 


68 


(76) 
(76) 


110 


37 1 


IJrzqdzenla 1eleloniane dia rozmôw z mléls1em 1 we- 
wnc1rzngdi 01' Sprzedül Iub dzlerlélwu' 
Iflr:rON-fit:SlllStnAfI DANllfi fi.
. D. n., fiD4NSti 
Thornsdl
r WeI! .. ft. Tele.on ".. u. i450 


.. 


..
		

/20178_156_0001.djvu

			Powiatowa Komenda Uzupelnien, Ziome'k Bronislaw, sklad zela z 3l, 
WojskoiWa 14 .. 83 Rynek 16 
Rink Gottfried, sJdad zelaza, Zdrodowski Boteslaw, zeg3lr- 
sZtkla i pOTcelany, Ryne
 20. 58 mÏistrz; GdaJidka 9 
Rotbiecki Franciszek, sklad tow. KOSCIERZYNA k. Wyrzyska 
kolonj., Pils
dsk iego -34 . 13 abn. patrz Wyrzysk 
"ROLNIK w, KOSCIERZYNIE
', KOSCIERZYNKI 
Sp6idzielnia Rolniczo..Handlowa z abn. patrz f.obi.enic.a 
odpow.. ogran., Telegr.: ,
Rolnik".. KOSLINKA 
Têlefon 63 i 52.. abn. pa;tl
z Tuchola 
KOSOBUDY , 
115 ,g. sI.: L, pubI. fozm., sI. et. rat. 
62 KOSOWIZNA 
, 88 abn. patrz Trzebc-zyk 
KOSOWO 
abn. patrz Gl1UCzno 
KOSOWO 
1 04 abn.' patr'7. !VIJ'ocza 
KOSOWO 
73 wbn. patrz rfaldo 
KOSTRZYNEK 
77 abn. pai1::rz Wysoka 
40 KOSZELE\VY 
abn. pwtrz Grale
v-o 
67 KOSZTOWO 
1 05 abn. patrz Wyrzysk 
KOTLO 
1 ot abn. patrz Gniew 
25 KOTNOWO 
publ. rOZffi.. 31. s.f. rat. 
69 KOTOl\HERZ 
g. sI. L. publ. rom., t'51. 8t. t'at. 
93 Btentde Jan, obywatel ziem8ki, 
Trzeciewie-c - 
Born-Fallois Wilhelm, wl. d6br 
l'yocrskich. Sienno 
1 12 Ekspedycja' Towarowa, K'Ûto- 
mierz 
Ewangielicld Urzé!d parafjalny, 
Sienno 
Friede Oton, wlasc. d6br rycer- 
skich, pyslzczyn 
Hinrichsen Hugon, wlasc. d6br 
rycerskich, Pauliny . 
Hirsch Juljusz, dom handlowy, 
Dobre:z 
80 Kant Juljusz, obyw. zieII\Iski, 
"V udzVÏlek 
86 Mleczarnia, Trzeciewiec 
14 Otto Walter, dzicria.wca majo- 
ratu, Kotomierz 
Posterunek Policji PalÎstwowej, 
Dob-rcz 
"Rolnik", T. z o. p.
 Trzecie- 
'wie,c 
R,oder Rudolf, obyw. ziemski, 
Wudzynek . 
Rupniewski Jerzy, wlasc-. zieIll8ki 
i mal:1rz artysta, Zrulesie. .'. 
Swiniarski Henryk, ka!pit., d'Zie!l'- 
56 zawc!t d6br panst.w., Trz
sacz 


Koscierzvna - Kotomierz 


Rosinski A., mis'Îi/,.z l'zeznic:ki, PH- 
sud8lkieg-o 37 
Rzeznia Miejska . 
S
d Powiatowy, 3' Maja 11 . . 
Skaja Piotr, Pomor!'\ki Bank Zbo- 
zorwy, Swi
to2anska 11 . . . 
Skwierawski Antoni, zegarmiJStrz, 
zlotnik i sklad instrument6w 
muzyc-znych, G danska 13 
Sprada Juljusz, oberzysta, u1ica. 
3 Maja 8 . 
Stachowski Wladyslaw
 ksifi:gar- 
n
a. . ... . 
Starostwo, Kosciel'zyna . 
Studziiisl{i Le on, sklad maszyn, 
Dworcowa 2 
Szawlowski, po'W. lekarz weter., 
Rynek 18. 
Szczukowski St., spr.zedaz tytu
' 
niowa Rynek 14 
Szpitat PO\-\"iatowy, Na Rowie 3 
Tkaczyk Jozef, kawiarnia, Pil- 
8ud'skiego 33 . . . .. 
 
Tusk Antoni, piekarnia i iSklad 
ID=!ki, Szyd1ice 37 
Urz
d parafjatny katolicki, K'Û- 
Bcielna 6 . . 
Urz
d Skarbowy Podatkow 1 
oplat Skarbowych, Starostwo 
W 
dlilmwski Franciszek, sklad 
blawat6w, konfekc-j& damska i 
m
gk;;'t, towary kr6tkie, Pilsud- 
skiego 3J 
W 
dlikowski Klemens, skI. to,w. 
kolonjalnych, Ryne-k 11 
 
Wendt Eugenju8z, apteka, PHSiud- 
sJdego 21) :. . '. 
Wierzba Brunon, burmistrz, Kap- 
liczna 9 
Wierzbowski Antoni, sklad .tOiW. 
kolonj., PHsud,skiego 10. . . 
Wydzial Powiatowy, Koscierzyna 
Wysocki Dr. jur., adwokat, 
Gdanska 10 . . . 
Zaklad N. M. p. A., Szydlice 1 
Zah:rzew8wki Wlodzimierz, arlw. 
.i n'Ûh'trjuSiZ', Hynek 5. . . . 102 
Zdrcjewski Zygfryd, sklad tow. 
blaw1.-'J;tnych, swi
tojans,ka 1-2 
"ziemioplody", Dr	
			

/20178_157_0001.djvu

			135 


Kotomierz - Kowalewo 


9 


Szyman Jôzef, pulk. i wl. dobr 
ry-cerskic.h, K3Il"Olev,r-o. . . . 
Tokarski Roman, wla8c. mlyna, 
mrzeciewie(
, . . . . . . . 
Wardzbiski Jan, obyw. ziemski, 
W UdiZyne.k. . . . . . . . 
Woiski Stanislaw, obyw. ziemski, 
Wudzyn. . . . . . . . . 
Zarz
d domlnjalny, Tl'Izebieft. . 
2ychlinski Jôzef, wlasc. dobr ry- 
cerskich, Kusowo . . 
KOTYZE 
a/bn. p3!trz Starogard 
KOWALEWO l' (miasto) 
g. sI. C, pub!. rozm., m. M. tel. Ko- 
walewo 1 i KowalewiO 2, st. sI. rat. 
Balicki Walenty, budowniezy, 
DW!Orcowa 3 . . . . . . . 
Bank Ludowy, Kowalewo, .Rynek 
Bank Powiatowy, W
brz.eino, 
odJdJzial Kowale,wo, Rynek. . 
Boit Feliks, ks. posel, Sl'e- 
brniki. . . . . . . . . . 
Borowsld Feliks, wlaseicie1, Chel- 
moniec. . .' . . . . . . 
Borrmann Pawel, cgroc1niotwo', 
Dworcowa. . . . . . . . 
Derebecki Lebn, wlasc.. ziemski, .. 
Bielsk . . . . . . . . . 
Dzi
ciolowski WI., wla,sc. "Hotelu 
PO'Znansk1ego" . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, Ko'Wa- 
lewo. _ . . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, Rych- 
nowo. ......... 
Garbrecht Jerzy, kupiec, Ry- 
nele, 7. . . . . . . . . . 
GI6wczewsld Kazimierz, ku-piec, 
Rynek. . . . . . . 
Gol
biewska Anna, rzeimct.wo, 
TOl"un.ska . .. . . . . . . 
-Gol
bie\Vski Waclaw, hand. bydla 
Gôrsld Alfons, wlasc. dobr ry- 
cemkich, Szewa. . . . .'. 
Gorzecbo\\'!ski Karol, w1. ziemski, 
Bie'llSik . . . . . '. . . : 
Grabow."ki Wladyslaw; mLstrz 
rzeinieki, Bielska . . . . . 
Heyne Maks., wlasc. d6br, Szy- 
'ch{)IW
 . . . . . . . . . 
.JaJ'anowsld Jan, dzieriawca ple- 
ba;nki, P1.Iskow
sy. . .. . 
Jerzykowski Wlodzimierz. wlafJc. 
d6br ryc.erskich , Gajewo. . . 
,Jordan Jan, dzi'3rzawea p1ebanki, 
Gapa. . . . . . . . . . 
Kentzer Roman, kupiec, UY'nek 
13. . . . . . . . . . . 
j{entzer Roman, po.siedz:ici.el) Pru- 
8kol
ka. ........ 
Kentzer Wladyslaw, po'siedziciel, 
- Napole ........ 
Kilper EmU, hotel i sklad towar. 
IJwlonja'1nych, Dworoowa. . . 


Klimek H., baudel zboza, Ryne.k. 54 
Koerner Teodor, posiedlZic!., Mle- 
"iec. . . . . . . . . . 
Krantz Konstanty, posieœziciel, 
B-oll.owno . . . . . . . . 
Krzysko Teodor, fabryka wod 
mineraJnych, Nowa. . . . . 
L
gowslii Tomasz, kupiec, Ry- 
nek . . . . . . . . 
Lyczywek Mieczys'aw, kup1ec. 
"Bazar"" Rynek 9 . . . . . 
Maciejewsld, wla.sc. i oberzys.ta, 
Ostrowi,te po'\v. W 
brz,ezl1o . 
Magistrat, KffiVialcwo, pl3JC ,V 01- 
lloBei. ' . . . . . 
Maj
tnosé Elzanowo . . . 
Maternicld, posiedzic-iel, Sre- 
bniki . . . . . . ' . . 
76 Metter August, kupiec, Rynek . 
81" Mettner Oton, "Cent,ra1na Dro- 
gerja", Rynek 27 . . . .. 28 
Mleczarnia, Kowalewo . . .. 13 
Mleczarnia, Ostrowite k. Golubia (59) 
Mlyn parowy, Wilh
lm Poeblke 
i Ska, Torunska. . . . . . 
Neumer Karol, Lbo,zowiec, Rynek 
Olszewsld Wladyslaw, dzieriaw. 
pleb3,'J]ki, Wielkol
ka. . . . 
Osmialowski Tadeusz, Dr. med., 
Rynek 17 . . . .'.. . . . 
Pankowsld Tadeusz, maj
tnosé 
Frydl'ychowo.. . . . . . 
PhuU, :m.aj
tnoSé, Franksztyn 
60 Pomorska Spolka Drzewna, T. z 
o. p., Dworcowa. . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Kowale.w-o. . . . . . . . 1 51 
Potocka Marja, hrabinR, Pi
t
 
Jrowo. ....... 
Przybyszewski Tadeusz, kupiec, 
Rynek . . . . . . 
Puciata Mieczyslaw, aptek.a, ut 
Dworcowa . . . . . .' 14 
RAMUTKOWSKI J., Artykuly 
2 spozywcze - delikateSYf Toruii- 
66 sk a .1,._-.!el
31
,___ __
.!.- 
Ruszkowski Marjan, maj
tIlosé, 
Pl'Uskûw
sy . . . . . . . 
Stratmann Otoo, Dr. weterynar.,. 
Dworoowa. . . . . . . . 
Szkola Rolnicza, Dyrekcja. . . 
Urz
d Parafjany, Chelmonie . . 
Waligôrski Jan, w}asc.. ,ziemski, 
Stary Zielen . . . . . . . 
\Vojciechowski Bronislaw, zbozl)- 
mec, plac W olnoéci . . . . 
\VoJc!echowski Jozef, wl. 7i
M1Ski, 
Srebniki. . . . . . . . . 
W ojciechowski Szczepan, ralmr- 
nia., Kowalewo . . . . . . . 1 00 
W ojciechowski Wiktor,. w1. p,}- 
,siaiHoscŒ. Orzechowko 
Wronski AntonI, mistrz kntw
e- ., 
00, Szkolna . . . . ., 89 


J 


20 


37 


16 


98 


1:1 
51 


10 


45 


5
 


40 
4 


83 
6 


74 


23 1 
55 ! 
26 1 


33 
58 


84 


85 


88 


21 


12 
78 


29 


24 


. 
22 


7 


87 


:;'8 


27 
8 


56 


16 


5 


20 
19 
79 


65 


61 


25 


57 


44 


53 


41 


38 


77 


9 


15
		

/20178_158_0001.djvu

			Kowalewo - KsiilZki 


136 


! 


1 : 
, ' 


Zaklady przemyslowe, Kowa!e 
wo .Cukrc.wnia. . . . . . . 
Zi
tak W., posiedzicicl. ZajJlu- 
8kow
sy . . . . . . . . 
KOW ALEWO 2 (dworzec) 
g. sI. L, pub!. rooz.m., (obwm. Kowa- 
lewo 1) sI. st. lJ"at. 
KOWROZ 
a bu. patrz Os-ta.szewo 
KOWROZEK 
abn patrz Ostas'zewo 
KOZIAGÛRA 
abn. pat.rz Mro-l
za 
KOZIAGOIlA' , 
abn. patrz N aklo 
KOZIELEC 
abn. patrz N owe 
.KOZLOWO 
abn. pat.rz Terespol pomorBiki 
KOZYCZKOWO 
abn. patrz Chmielno 
KRACZKI 
abn. patl"z SamOlstrzel 
KRJ\G ' 
g. sI.: L., publ. rozm., sI. st. rat. 
KRAJ
CIN 
abn. patrz Gorzuchowo 
KRAJENKI 
pub!. rOZID., po sr., sI. st. rat. 
KRJ\PIEWO 
abn. patrz Wierzchucin Kr61. 
KRJ\PLEWICE 
abn. patirz Laskowice 
KRASNOLijI{A 
abn. patrrz DÛaJ:d.o-wo 
KROJANTY 
abn. patrz Chojnice 
KROKOWO 
g. sI.: L., pub!. 1I0'ZID., sI. st. rat. 
Bieszke J6zef, wlasc. majqtku, 
KarleJmwo. . . . . . . . 
Dohm Fryderyk, mlec:zanlia . . 
Ekspedycja Towarowa, Krokowo 
Groenke Augustyn, drogomistrz, 
, Minkowic.a. . . . . . 
Krockow Dôring, wlasciciel hra- 
biostwa. . . . . . . . . 
Lange Jôzef, kupiec ,. . . . . 
Posterunek Polic.ii Panstwowej, 
Goszczyn-o. . . . . . . . 
Posterunek Policji Paiistwow
j, 
Slawoszyno . . . . . . . 
Reimann Joanna, oberiystka, 
Ka.rwiei1skie bloto . . . . . 
Thymian Henryk, kupiec, Mm- 
kowice,. . . . .. . . . . 
Till Robert, wlas
. majqtku, 
Swiecino . . . . . . . . 
Uznaiisld Alfred" rotmistrz, dzier- 
zawc,g, domeny, Luboci:ho 
Zarz
d dÔbr, Sulicice . . . . 


1 Zarz
d d6br, Kmkc'WO 
,t Zipser Wiktor, dzi
'rzawe;a do. 
men Zarnowieo i Odargowo . 
52 KROLOWLAS 
'abn. paJtrz MÛ'rz
szCiZyn 
KROTOSZYNY 
abn. patrz BiJs.kupieiC pomorski 
KROSTKOWO 
abn, patrz t3kze Bialoéliwie, g. sI. 
L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Dantel Gottfryd, sad OWOCOWY,' 
Kom01.owo. . .'. . . . . 
Piotrowski Zygmunt, wl. dôbr, 
Rz
szkowo . . . . . . . 
Poisko Amerykaiiski Komltet 
Pomocy Dzieciom, maj:}.1:ek Ko- 
morowo-KrostkoWIO 
KRUKOWEK 
aoo. pa tÏ'z Mro.cza 
KRUPOCIN 
abn. patrz Buk-owiec pomoT8Iki, g. 
sI. L, pub!. rozm., sI. 8t. rat. 
KRUSZKA 
abn. patrz Lobieni-ca 
KRUSZKA 
abn. p
trz Nowactrkiew k. Ohojnie- 
KRUSZYN 
abn. patrz Stnelewo 
KRUSZYNIEC 
abn. patl.Z StID7...elewo 
KRUSZYNKI' 
abn. pntrz BrQdJuca. n. Drw
c
 
KRUSZYNY 
abn. pa'trz Konojady, g. sI. L, pubL 
1 rozm., sI. !t. rat. 
KRUSZYNY 
abn. patrz Niezy'Wi
c 
KRZEMIENIOWO . 
8 a.bn. patrz Mroczno i N owemia-sto 
n. Drw
cq 
15 KRZE\VINA . 
4 
abn. patm Kaczory 
1 KSI1-\ZKI 
g. sI. L, pub!. rom., BI. st. rat.. 
12 Borkow6Jd Roman, oberla. . . 
11 Cegielnia parowa . '. '. . . . 
Cleinow Pawel, wlaSc. d6br ry- 
.celiskiCih. . . . . . . . . 
Gajtl
owski Zygmunt, soit ys, Pi- 
S iWnJ!ce.......... 
Hagenau Herman, handel drzewa 
i w
gla, Ksi:}.zki. ... '. . . 
Koilikowski Wladyslaw, 8o
t)T.S. 
Osieczek. . . . . .'. '. . 
Michaelis Ewald, wypozycza.lnia. 
mlockani . . . . . . . . 
Mleczarnia spôldzielcza z o. odp., 
6 K siq,z.ki . . 
1 Ploetz EmilJ ol:Je1'za. 


1 


2' , 


. 
5 


14 


6 


15 


13 


8 


tO' 


2 .. 


9 


7 


3 
t
		

/20178_159_0001.djvu

			137 


Ksifliki - - Lesnictwo Buczkowo- 


8 


Posterunek Policji Panstwowej, 
Ksi=lzJd. . . . . . . . . 
Raiffeisen-Geno8senschaft, 
Ksi
zki. . . . . .. . 
Rygielslm Marta, rz.eznictwo'. . 
Rygielski Antoni, rzeinictwo. . 
KSI
ZYDWOR 
abn. patrz Dzialdo'WO 
KUCHNIA . 
abll. patrz WaJichnowy 
KULAMLYN 
abn. patrz N owy Barkocin 
KULICE 
abn. patrz Pelp1in 
KURKOCIN 
abn. patrz 'LÏpnÏc;a k. Kowalew.a 
KURKI 
abn. patrz Dzia}dowo 
KURSZTYN 
abn. patrz Pelplin 
KU RZijTNIK 
abn. patrz N owemiasto n. Drw
c
 
g. sI. L, publ. rOZID., sI. Sit. rat. 
KUSOWO 
abn. patrz KotomieTz 
KU1.NICA 
publ. roz.m., posr., Bl. st. rat. 
KWIATKi 
abn. patrz Osie 


L. 


[,ALKOWY 
abn. patrz 8m
wo 
LAP ALICE 
abn. patrz Kartuzy 
LASKOWICE 
Il. st L
 publ. roz.m., 'SI. st. rat. 
Administracja d6br rycerskich, 
I.askowice. . . . . 
 . . 
Administracja dôbr rycerskicb, 
Lipno . . . . . . . . . 
Administracja dôbr, Pis'k'arki. .- 
"Bazar". wlasc. H. i, M. Napierala, 
J ezewo. . . . . . . . . 
Bloch Herbert, wla,sc. d6br, Gra- 
bowa Bucht;a . . . . . . . 
Claup., wlasc. dôbr, Dôl
k. .' . 
Gordon, wlasc. d6br rycffi'lSkich, 
L.askowice. . . . . . . . 
Grzeszkowiak, wl. dôbr, Pôlko . 
Liszlwwski S., wlaSc. ziemski, Li- 
pienki . . . . . . . . . 
Mleczarnia, wlasc. J6zef Schnei- 
der, Jezewo . . . . . . . 
N adlesnictwo Panstwowe, D
,- 
browa. . . . . . . . . . 
Nehring M., whsc. dôbr ryc.er- 
skic.h, Kr
plewice . . . . 
Niehoff Maks.. wlasc. dôbr rycer- 
£kich, Skarsz.ewo . . . 
Niezabytowski Kar61, mlyn, By- 
dlenld ...... 


Parczewski, wlMc. dôbr rycersik., 
BeJno. . . . . . . . . . 
Posterunek Policji Paitstwowej, 
9 Jezewo......... 
11 Zarzéld douûl1jalny, Tasz€'wo. . 
4 LEGB1\D 
g. sI. L, pub!. rozm., BI. st. rat. 
LEKARTY 
3Jbn. patrz N owydwôr 
LEMANSTWO 
abn. patm Swlecie D. Os
 
LEMBARG 
3JbD. 'pat!rz Kon-ojady 
LESNAJANIA 
abn. patrz 8m
w() 
LESNICTWO BACHORZE 
publ. rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO BARANIEC 
publ. rozm., po sr., M. s.t. rat. 
LESNICTWO BARBARKI 
abn. patrz Lulkowo 
LESNICTWO BARLOGI 
publ. rozm., posr., ,sI. st. rat. 
LESNICT\VO BIALA (pow. Byd- 
goszcz) 
, pub!. rozm., posr., BI. .st. rat. 
LESNICTWO BIALA (p. Tuchola), 
pub} rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO BIAI.JEBLOTO 
publ. rozm., p.osr., BI. st. rat. 
LESNICTWO BIALOGORA 
1 pub!. rozm., posr., .sI. si. rat. 
l , LESNICTWO BIEDASZKO\VO 
pub!. rozm., posr., 81. ,slt. rat. 
LESNICTWO RL
DNO 
pub!. rozm., posr., f;1. st. rat. 
2 LESNICT\VO BLOTNIKI 
publ. rozm., posr., .sI. st. rat. 
16 LESNICTWO BOJANOWO 
17 1 . pub!. rozm., posr., :sI. st. rat. 
LESNICTWO BOREK 
5 pub!. rozm., posr " sI. .M. rat. 
LESNJCT\VO BORO'VNO 
10 pub!. rozm., posr., :sI. st. rat.. 
15 , ; LESNICTWO BORSZT AL 
1 publ. rozID" po sr., sI. s1;. rat. 
14' LESNICTWO BRODNICA 
publ. rozm., posr., 181. st. rat. 
4 LESNICTWO BROSKI 
publ. rozm., posr., sI. st.. rat. 
18 LESNICT\VO BRYNSK 
1 piUlr
. roUI)., pORI.., sI. st. rat. 
12, LESNICT\VO BRZEGI 
3 ! publ. ro'zm., posr.
 sI. st. rat. 
ILESNIC
\VO BRZ
ZA 
11 ' put!. rozm., po
r., sI. st. rat. 
1 LESNICTWO BUCZKOWO 
9: puh1- rozm., posr., 81. 9t.. r::tt. 


18 , 
6<.
		

/20178_160_0001.djvu

			Lesnictwo Bukowiec - Lesnictwo Karczma 


138 


LESNICTWO BUKOWIEC 
publ. rozm., posr., ;sl. 8't. rat. 
LE8NICTWO BUKO\VKI 
pub!. rozID., po sr., 181. st. rat. 
LE8NICTWO CHOSNICA 
pub!. rozm., pos:-:"., BI. sot. rat. 
LE8NICTWO CI
GARDLO 
. pulJ!. rdzm., pos!'., sI. sot. rat. 
LESNICTWO CIESZYN 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
LE8NICTWO CIS 
pub!. rÙZIrl., po
r., RI. s'te rat..' 
LESNICTWO CISOW AGORA 
pub!. rOlm., p05r., si. st. rat. 
LESNICT\VO CZARNA GROBLA 
pub!. rOZJJ1., posr., sI. st. rat. 
LE8NICTWO CZARNAWODA 
pub!. roZIrl., po sr., sI. st. rat. 
LE8NICTWO CZARNE 
pub!. rozm., posr., sI. sot. rat. 
LESNICTWO CZERSK 
pub!. rozm., posr., 81. s't. rat. 
LE8NICTWO CZUBEK. 
. publ rozm., posr., sI. s1.. rat. 
LESNICTWO CZYSTE 
pub!. rozm., po sr., .sl. si. rat.. 
LE8NITWO CZYSTE (wieza 
ogn
owa) 
. publ. rozm.. Iposr.
 sI. al. 1"3Jt. 
LESNICTWO D1\BROWA 
pub!. rozm., po sr., ,sI. s1.. rat. 
LE8NICTWO D1\BROWICE 
. . pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO DJ\BROWY \VIELK. 
pub!. rozm., posr.; sI. s1.. rat. 
LE8NICTWO D
BINY , 
. pub!. roz.m., posr., st. st. rat. 
LESNICTWO D
BOW AL1\KA 
pub!. ro-zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO D
BOWIEC . 
pub!. rozm., posr., sI. .st. rat. 
LESNICTWO DLUGI 
puh!. rnzm., po
r., sI. st. rat. 
LESNICTWO DLUGIMOST 
pubL rûzm., pOST.. sI. s1.. rat. 
LESNICTWO DOBRE 
publ. rozm., posr., €l. st. rat. 
LE8NICTWO DOBROMIERZ 
pub!. rozm., po
r., st. st.. rat. 
LE8NICTWO DRZEWICZ 
pub!. fI1zm.. posr., sI. Bt. rat. 
LESNICTWO J),RZEWINY 
publ. l'mm., pOST., sI. st. rat. 
LESNICT\VO DUNAJKI 
pub!. rozm.. pos)'.: sI. st. rat. 
LE8NICT\VO DUZV OKONIN 
pub!. rmm., po s'r. , sI. 8t. ,rat. 


LESNICTWO DYW AN 
pub!. rozm., posr., 81. st. ra.t. 
LESNICTWO EMILJANOWO 
publ. rozrn., poST., sI. st. rat. 
LESNICTWO FUNKA 
pubi. rozm., posr., sI. st. f3lt. 
LESNICTWO ,GARNCZARSKO 
pub1. ro
rn., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO GLINOWO 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO GLUCHYBOR 
pub1. rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO GOLUN . 
puJbl. rozm.. posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO GORZNO ' 
pub1. Torm.. posr., sI. st. -rat. 
LESNICTWO GRODEK 
publ. rozrn., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO GRZYBNO 
pub!. rœm., pos.r., sI. st. rat. 
LESNICT'VO GUTOWO 
abn. patrz P
dzewo 
LESNICTWO HEL 
abn. patrz Hcl 
LESNICTWO HUTA 
, puM. ro,zrn., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO HOHENKAMP 
pubL rOtzm., posr., sI. st. rat. 
1 LESN

b
';
ID

.

 rat. 
LESNICT'VO JAMIELNIK 
pub!. rO!Zffi., posr., sI.: st. rat. 
LESNICTWO JANIAGORA 
pub!. r01zm.. posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO JA \VORNIK 
pub!. rOZIn., po'sr.. sI. st. rat. 
LESNICTWO JEZEWNICA 
, pub!. rOizm., posr., sI. st. .rat. 
LESNICTWO JUNCZA 
pub!. rozm., .polk, sI. st. rat. 
LESNICTWO KADZIONKA 
pub!. rO
ID., po sr., sI. st. rat. 
LESNICTWO KALISKA 
pub!. rOZID., posr., sI. st. -rat. 
LESNICTWO KAL
BNICA 
1 pnb1. rOZffi., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO KAMIENNA 
KARZMA 
puibL rO'lm., p'Ûsr., sI. st. rat. 
1 LESNICTWO KAMIONKA 
LESJï
iwomKÀ
ib
K
 rat. 
pub!. rozID., posr., sI. st. rat. . 
LE8NICTWO KAMIONKA 
publ. ro'Zm., posr., sI. st. rat. 
1 LESNICTWO KARCZMA 
1 pub!. roz.m., })Qsr., sI. st. rat. 


-
		

/20178_161_0001.djvu

			139 


Lesnictwo Karczma - LesnÎctwo Popioly 


:LESNICT\VO KARCZMA 
puibl. rO'ZID., pO sr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO KARPNO 
publ. l'OIZID., pOST., sI. st. ,rat. 
LESNICTWO KASPARUS 
pub!. l'OZID., po sr., sI. st. .rat. 
,LESNICTWO KIEDROWICE 
pub!. rOZID., posr., sI. st. ,mt. 
,LESNICTWO KIELPINY 
pub!. rozID., posr., sI. st. ,rat. 
,LESNICTWO KLONOWO 
pubJ. l'ozffi., posr., sI. st. rat. 
LESNIC'rwO KOBYLEBLOTO 
pub!. l'OZID., posl'., sI. st. rat. 
LESNICT\;VO KONARZYNY 
publ. rOZID., pOST., sI. st. .rat. 
,LESNICTWO KOZIEBLOTO 
pub!. rOiZnl., pO'ST., sI. st. rat. 
LESNICTWO KRAMPKA 
Ipuib!. l'OZID., pO sr., .sI. st. ràt. 
LESNICTWO KROL. BRYNSK 
pubL rOiZID., pOSf., sI. st. rat. 
LESNICTWO KROWKA 
pub!. I.OZID., pœ...., sI. st.,rat. 
LESNICTWO LASKI 
pub!. r03ID., posr:, sI. st. rat. 
LESNICTWO LEGBAD 
pub!. rozm., posr., sI. st.. rat. 
LESNICTWO LESZYCE 
puh!. rOiZ.lll., pOSf., sI. st. ral. 
.LESNICTWO LESNYDWOR 
pub!. rO'l,ID., posr., sI. st. l'at. 
LESNICTWO LIN JE 
pal'bJ. roz.ffi., posr., sI. st. rat. 
"LESNICTWO LISTEWKA 
PlUt.!. rOizm., pOST., .151. st. mt. 
" LESNICTWO LINOWEK 
pubt rorzffi., pos!"., sI. st. rat. 
LESNICTWO LUBNIA 
pub!. l"Olzm., pOST., ,sI. st. rat. 
LESNICTWO LUKO\VO 
pub!. rOZim., posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO LUZINO 
pubI. rO'Zffi., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO LABODA 
publ. rO\ZID., poi5r., sl. st. rat. 
LESNICTWO LOCHOW
GE 
. pU!bl. rozm., pOST., sJ. st. rat. 
LESNICTWO MALACHYN 
pull!. rozm., posr., sI. st-. r3Jt. 
LESNICTWO MALE WYGONINKI 
pubI. f.Ozm., posr., si. ,st. rat. 
'LESNICTWO MALKI . 
publ. l'02m., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO MAL y BARTEL 
publ. ro,zm., posr., sI. st. rat. 


LESNICTWO MAL YBOR 
publ. rOZID., {Joar., sI. st. rai. 
LESNICTWO MLYNKI 
publ. rozm., p08r., ,sI. st. rat. 
LESNICTWO iMODRZEJEWO 
pubI. rozID., posr., .sI. st. rat. 
LESNICTWO MSZANO 
pubL r
zm., pOSl'., sI. st. rat. 
LESNICTWO MYLOF 
pubI. ro.zID., po sr., sI. st. rat. 
LESNICTWO NOWA WIES 
WIELKA 
pub!. rOZill., pO Si'., 81. st. nit:.. 
l.,ESNICTWO NOWYDWOR 
(pow. Brodnica) 
pub1. rOlm., posr., .sI. st. raL 
LESNICTWO NOWYDWOR 
(pow. Starogard) 
puhI. rOZID., posr., ,El. st. rat. 
LESNICTWO NOWYDWOR 
'(po.w. Sçp61no) 
pub!. rOiZm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO NOWY MOSTEK 
pubJ. ro.zm.. posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO NOWY SWIA r 
pubI. l'ozm., po S'l'., .sI. st. rat. 
LESNICTWO OCYPEL 
\ . pubI. l'mm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ODRY , 
- ,pub!. rozm., posr., .sI. st. rat. 
LESNICTWO OLEK . 
puhI. rozrn., pos'r., sl.st'. rat. 
LESNICTWO OSIE 
pubI. l'o:zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO OSIECZNA 
,publ. rozm., pOlk, sI. st. rat. 
LESNICTWO OSOWO 
pubI. ro'Zm., posr., si. st. rat. 
LESNICTWO OTEROWO 
publ. rozm.. posr.. sI. st.' rat. 
LESNICTWO OWCZARKI 
pubI. 1.OiZ.ffi., posr., si. st. rat. 
LESNICTWO PARCHOWO 
publ. ro!Zm., pO sr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO PARSZCZENICA 
uuhl. fÛ'zm., posr., sI. st. rat. 
LESNIÇ'fWO PLOCICE 
pub!. rOZffi., posr., si. st. rat. 
LESNICTWO PLOCICZNO 
pub!. ro!zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO POBRDZIE 
pub!. rozm., posr., BI. st. rat.. 
LESNICTWO PODR
BIONA 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
1 LBSNICTWO POPIOI..Y 
pub!. f{)"lm., poiSr., si. st. rat. 


)
		

/20178_162_0001.djvu

			Le
nictwo Porçbskahuta -- Lesnictwo Zychce 


140< 


LESNICTWO POR
BS-KAHUTA 
pub!. rozID., posr.. sI. 8t. rat. 
LESNICT'VO PRZYJEZIERZE 
publ. rO'lID., posr., sI. st. ra.t. 
LESNICTWO PUSZCZYN 
punI. ro-
'm., posr., sI. 8t. .rat,. 
LESNICTWO RUDAK ' 
pub!. rO'lID., po sr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO RUDZKI -MOST 
pub!. rO-'lID., I)Osr., sI. st. fart. 
LESNICTWO SARNIAGORA 
publ. rOZID., pO sr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO SIWE BAGNO 
pub!. m'lID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO SKRZYNISKA 
pub!. m'lm., posr., sI. st. ra.t. 
 
LESNICTWO SMILOWO 
publ. rOZID., pa sr., sI. st. rat. 
LESNICTWO SMOLARNIA 
pubJ. roZID., posr., sI. 8t. .rat. 
LESNICTWO SMUKALA 
pub!. ro.lm., pas!'.. sI. st. rat. 
LESNICTWO SO'VIDOL 
pub!. rOZID., posr., sI. 8t. .rat. 
LESNICTWO STRONNO 
pub!. rOZID.. po sr.. sI. 8t. rat. 
LESNICTWO STRYSZEK 
pubt. roZffi., po sr., sI. st. rat. 
LESNICTWO SUCHOBRZEZNICA 
publ. rozID., po sr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO SUMINY 
. pub!. l'o'lm., posr., sI. st. .rat. 
LESNICTWO SWIDOWIE 
publ. r01.m., pO sr., sI. 8t. .rat. 
LESNICTWO SZABDA 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO SZKLANA HUTA 
pub}. rozm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO SZLACH. BRYNSK 
pub!. l'O-ZID., po sr., sI. st. ,rat. 
LESNICTWO SZLAGA 
pub!. rf:r.l.m., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO TRA WICE 
pub!. ro-zm., po sr., sI. 8t. ,rat. 
LESNICTWO TRZCINIEC 
put!. rozm., posr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO TRZECHOWO 
pub!. l'OZID., posl'., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO TW ARDYDOL 
publ. ro,zID., posr., sI. st. -rat. 
LESNICTWO TYLICE 
'puhl. r07.m., po sr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO TYLNAGORA 
pub1. ro,zID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO TYLOSHAIN 
pUlb1. 1"nZID.
 pasr., sI. st-. rat. 


LESNICTWO UROZA 
pub!. rozm., po sr., si. et. rat. 
LESNICTWO USTRONIE 
pub!. ro-zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO W ALDHAUS 
,pubI. rO>ZID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO W ALDOWKO 
pubI. rozm., posr., sI. 8t. rat. 
1 LESN;
I
?ID.

::
t

 rat. 
LESNICT\VO WDECKI ML YN 
publ. roZID., posr., sI. sft. rat. 
LESNICT\VO WI
CBORK 
publ. i'Û'zm., posr., sI. 8t. ,rat. 
LESNICTWO WIELKI L
CK 
publ. fO:zm.
 po sr., sI. st. rat. 
/ LESNICTWO WIRTY 
pubt fo'zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO WOJTAL 
. publ. fOZll1., posr., sI. st. rat. 
LESNICT\VO WRZOZOWISKA 
pub!. rozID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO WYDRY 
publ. rozm., posr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO 'VYPALANKI 
1 publ. rozID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ZACISZE 
pub!. rOZID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ZAJJ\CZEK 
. pubt rozID., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ZAJJ\CZYKJ\ T 
publ. rozm., posr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO ZDROJE (p. Bydg.) 
pubI. ro.zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ZROJE 
pub!. rozm., posr., sl st. rat. 
LESNICT\VO ZDUNOWICE 
pubI. rozm., posr., sl st. rat. 
LESNIC'fWO ZELGNIEWO 
. publ. r02:m., po sr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ZIELONA CHOCINA 
'. pubI. rozm., posr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO ZIELONA OORA 
lJillibl. J'ozm., posr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO ZIELONKA 
k. Rrodnicy 
. pub!. ro,zm., posr., sI. st. rat. 
LESNICTWO ZIELONKA k. Tu
 
choH 
. publ. r07.ID., po sr., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO ZIELONY DOL 
pub!. rOiZID., posr., sI. st. rat. 
1 LESNICTViO ZIELONY DWOR 
. pwbl. tozrn., pos!"., sI. 8t. rat. 
LESNICTWO ZYCHCE 
pubt ro-zm., posr., sI. 8t. rat..
		

/20178_163_0001.djvu

			141 


Lesnictwo Zolwin Wielki - Lidzbark 


LESNIcr'\to ZOLWIN WIELK.I 
pub!. ro'zm., poO sr., sI. st. rat. 
LRSNICTWO ZURA WKI 
pub!. rozm., posr., sI. iSt. rat. 
LESNA HUTA 
pub!. rozm., poêr., sI. s:t. rat. 
, :LESNO 
publ. rozm., posr., BI. st. ra.t. 
LESNO 
abn. p3Jtrz Lubnia 
:LESNIEWO 
abn. pwtrz Lebcz 
LEZNO 
abn. pat
.z Zulww'Û 
LICHNO\VY 
abn. patrz ChojnLce, g. si. L, publ. 
rOZffi., sI. st. rat. 1 
LIDZBARK 
g. sI.: C, pub!. rozm., sI. st. rat. 
Apteka pod Orlem, StaTemiasto 
21. .......... 
Bank Polsld, oc1dziat w Lidzba;r- 
ku, Plac Hallera 3. . . . . 
Bani\: Pozyczkowy, Sp. z n. o., 

r:üdnica, odd'z. Lidzhark, Ko- 
!:;C:le1na. 4 . . . . . . . . 
"Bazar", wlasc. J. Powalowski, 
iSklad blawat6w i konfekcji, 
Plac Hallera 2 . . . . . . 
Bocquet \Vladyslaw, wlase. ma- 
j
.tku Ûemskiego, C.zekanôwko 
Budzichowski Feliks, ,s:klad (00- 
:waro-w kolonj., Plac Hallcra 5 . 
Commichau Albert, Dr. med., Plac 
Hallera 11 . . . . . . . . 
Czubaty Bazyli, f8ibryka wod mi- 
neralnydlJ, Slomiany Rynek 6 . 


DROGERJA pod ORI.EM f wlasc. 
H. Ruciîiski. Teleion 22. 


EI{spedycja Towarowa, Lidzbark 
Fijalkowski M., maj
tek ziemski, 
P'Ûdciborz . . . . . . . . 
Gazownia Miejska, Dworcowa 1 
Gencza Zuzanna, sld3d k'Ûlonjal- 
ny, Nowy Rynek 18. . . . 
'. Glowaccy Bracia, mlyn .zbo,zo'Wy, 
ul. l\Hyilska. . . . . . . . 
Goritzki Oton, spedycja, Podgor- 
na 4 . . . . . . . . ..' 24 
ROTEL pod" "TRZEMA KORO... I 
-NAMI" f wlasc. M. Poéwiardowski. 
'Teleion 19., 


Jurkiewicz Artur, wlaSc. maj
tkn 
ziemskiego, J e
en . . . . . 
Kamitiski Franc., sklad kolonja11..- 
ny, Staremiasto 2 . . . . . 
Kasa LeSna, S
owa 11. . . . 


1 Kolalwwsld Ignacy, handel tr.zo- 
. dy chlewnej, S
dowa 13. . . 
Ko1:ecki Jozef, restaumcja, Mo- 
stoiWa 10 . . . . . . . . 
Krykant Pawel, drukarnia i ksi
 
g3Jrnia, Plac Hallera 12. . . 
Krzesny Herman, interes kollI1Ïslo- 
wy, 
owy Rynek 15. . . . 
Kudert August, fabryka sk6r, 
Staremiasto 21 . . . . . . 
Kurz
tkowski Tadcl1sz, Dr. med 
Kurzynsld ,Fritz s mlyn i 
aJldel 
.z bozem . . . . . . . . . 
"Lechia", przemysl drze;wny i tar- 
taki parowe, ul. 47. Pulku 
 . 
Lesniczowl{il Miejska, lais miejski;, 
Lidzbal'l
. . . . . . . . . 
Lidzbarska fabryka mebli, Jan 
Br6zek i 8ka, N'Ûwy Rynek 14 
Magistrat i Miejsl{a Kasa 
Oszcz
dnûsci, Plac Hallel'a 8 . 


5 MARKOWSKI 
handel zelaza. 
3 


JAN f Tartak 
T eleion 43. 


Mieczkowski Ignacy, wlase. dobr 
rycer3kich, Cibôl'Z . . . . . 
Mocny Joel Josek, ha,ndel konmi, 
Mickiewi-cza 1 ... . ., . 
Morawski Pawet, wlasc. maj
tku 
ziemskiego, Male Koslzelewlki h 
84 ,pow. Dz.ialdowo . . . . . . 
Mroziiisld Waclaw, handel drzew- 
ny, Swi
tojail8kie przedm. 
Nipanicz Eugenjl1sz, wlasc. ma- 
j
tku zieffi
ki
go, Zalesie 
Pomorska Centrala Drzewa, Ko- 
sc,ielna, . . . . . . . 
Pomorska Centrala Drzewa, Ro- 
zyoc1ki i Ska, trurtaki: i handel 
drzewny, Klono-wo . . . . . 
Posterunek Policji Pmlstwowej, 
S-
diOiwa 13 . . . . . . . . 
4 Przybytsld Konstanty, sklad Im- 
10njalny, N owy Rynek 6. . . 
Puppet Emi1jan, handel zboza, 
Dwoi'cowa . . . . . . . . 
Rochon Maksymiljan, fabryrka 
wod mineraJ.nych i Bklad p.ÎmTa.) 
Nowy Rynek 14. . . . . . 
57 Rozyckl Stefan, wlasc. dobr ry- 
cerski.oh, Wlewsk . . . . . 
Ruciiiska Anna, restaiUracja, N'Û- 
wy Zie1un . . . . . . . . 
Ruciiiski Hieronim, drogerj!a p'Ûd 
Orient, PIao. Hallera 12 . . . 
Rucbiski Jan, sklad zelaza, PI3JO 
Hallera 28 . . . . . . .. 37 
Rzeznia Miejska, Dworoowa '.. 12 
32\ S:Id Powlatowy, S'!dowa 11 .. 78 
45 1 sCISI..OWSKI Z., Sklad kolonjal-. 
16 ny i restauracja. Teleion 46.. 


35 


51 


48 


77 


29 


89 
20 


6 


42 
33 
n 
30 
2 
tt 
13 
14 
87 . 
31 
28 


i 


l 


15 


6e 


18 


39 


M 


26 


9 


2i 


52 


23 


21 


7 


34 


22
		

/20178_164_0001.djvu

			'../ 


" 


Lidzbark - Lisewo 


. 


Sprlnger Edwhrd, hotel i kawiar- 
nia, plac HaBera 10 . . . . 
"Tartaki i Dandel Drzewny", Sp. 
Akc. w Warszawie, oddz. Lid!z- 
bark, No-wy Rynek 1. . . . 
Thomas Anna, mlyn wodJ1Y, Kur- 
jady . . . . . . . . .. . 
Topolewski Franciszek, sklad ko- 
lonjalny i resbtura-cja, Koociel- 
na S.......... 
Wiebe Zofja, wl. maj
tku ziem- 
ISkiego, \Viebow.o .'. . . . 
Zdanowicz Jnljan, ZamJwrwa' 4 . 
"Zgoda", 8pûlka Spo.zywcow, 
Krotka 2 . . . . . . . . 
Zycld Kazimierz; wla
c. dobr ry- 
cerskieh, Chelsty . 
LIGNO\VY 
abn. patrz Pelplin, g. sI.: 
, 
To.zm., 81. st. mt. 
LINARCZYK 
abn. patrz Grudzi¥lz 
LINIEWKO 
abn. patrz Swa.rozyn 
LINIEWO 
g. sI. L. pubI. ro.m., 131. st. rat. 
Brauneii Tadeusz, wla.sc. d6br, 
Garczvn . . . . . . . . . 
DeclŒr( Ernest, wlasc. d6br, 
Placbty . . . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa Liniewo . 
Gol
biewski Augustyn, do.m han- 
dlmvy, W ysin. . . . . . . 
Barthun Fryderyl{, wlasc. mlyna, 
DaIne Skrzvdlo.w-o . . . . . 
Konkolewsld \viktor, wlaéc. d6br 
rycer
kich, Orle . . . . . . 
LulŒwicz Franciszek, handel by- 
dIa, !.,..ubieszyn . . . . . . 
Milewski Jan, kupiec, Wysin. . 
Posterunek Policji Panstwowej 
Lintiewo . . . . . . . .'. 
Schwarz Marter Kurt, l
qd-ca 
d6br, Stary Wiec . . . . . 
LINJA _ 
abn. patrz Niepo-czolowice, 
L, pub!. rozm., sI. st. rat. 
LINJA--ZAKRZEWO 
abn. patn Niepoczolowice 
LINOWIEC \: 
:ibn. patrz M.ontowo 
LINOWIEC 
, pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
LINOWO KROLEWSKIE 
abn. patrz Boguszewo, g. sI.: L, 
pub!. il1Ü'zm., (011. st. ra.t. 
LIN'SK 
- publ. rozID,., posr., sI. st. ra.t. 
LIPIA GORA 
abn. pat1"z Morzel!zozyn 


1 LIPIENEK 
10 1 abn. patn Kornat{).wo 
1 LIPIENKI 
1 aJbn. patrz Laskowic6 
LlPIENICA 
ahn. patI'Z Chojniee 
LIPINKI k. Jablonowa 
g. sI.: L.' pub!. rozm., sI. st. rat. 
D
bska Kazimiera, wlaéc. majq,t- 
ku. Sl';dzice. . . . . . . . 
75 Donimierski Jan, w1aSCi. mad
tku, 
4 t , Hennanowo ...... 
Ekspedycja Towarowa Lipinki . 
40 Kuhn Oswald, k-upiec zbo.zowy . 
82 LIPINKI ks Wa.rIubia 
a.bn. patrz Przewodnik, g. sI.: L
 
1 pubJ. l-ozm., al. st. rat. 
pub1.1 LIPINKI SZLACHECKIE 
1 a.bn. patrz Pelplin 
LIPNICA k. Chojnic 
g. sI.: J..., pub!. rozlll., BI. et. rat. 
J.,IPNICA k. Kowalewa 
g. sI.: L. pubt rozm., sI. st. rat. 
Bryks Wlad., wlasc. d6br b Zar 
WOO1\ . . . . '. . . . . . 
Fischer Walter, wlasc. (lobr, Kur- 
kocin . . . . . . . . . . 
Hilczyiiski Stan., dominium, Fe- 
6 liksowo...... . . . . 
Kownacki, ks. proboszcz, I..ipnica 
2 L
gowski L., Dr., ks. probo'8zcz, 
W ielkip Radowiska. . . . . 
Rudzitiski Stan., dziedzic, Prze- 
szkoda . . . . . . . . . 
SChmelzer, lzierzawca <.lObl: ry- 
cerskirh, Gakœwko . . . . 
Tr
bicka, folwark, Lipnica. . . 
. 3 Tyloch, m:tjfZtno.
é Dylewo. . . 
tO Wrzesinsld Fr.,. wlasc. z:Ïemski, 
Lipntca .... 
LIPNICZKI 
14 a'bn. patrz '.Purzno 
LIPNO 
9 . abn. pa1rz L
skowtce 
1 LIPNO\VYDWOR 
g. sI.: rubn. p3trz Nowemiasto n. Drw
c
. 
LIPUSZ 
g. sI.: L. pub!. rozm., sI. s1. mt. 
Bank Ludowy, Li-pusz . . .. 3 
.Janllszewski Teofil, oberzysta, 
. Lipu,s:z. . . . . . . . . . 
Postenmeli Policji Panstwowej 
Lipusz . . . . . . . 
Urzéld parafjalny Lipllsz. . 
LISAKOWO . 
abn. patrz Grudzi
'z . 
LISEWO _ 
a.bn. patrz Kornwtowo, g'. &1. LI-- 
pub). romn., sI. st. rat. 
LISE\\-
O 
3lbn. patrz. Gollub 


8 


27 


5 


8 


16 


1 


142' 


(, 


t 
fi 
2 


4 


5 


fi 
8 


tl 


1 


g 
2 
7 


3 


2 


6 
1
		

/20178_165_0001.djvu

			143 


Lisewo - Lubawa 


LISEWO, . 
aoo. pa.trz Pluznica 
LISIOGON 
abn. patrz Strzelewo, pubt rozm., 
posr., sI. st. rat. 
LISNO'YO 
g. al.: L. pub!. fOZID., Il st. rat. 
Ekspedycja Towarowa, Sz&rno,é . 2 
Horst Jan, pa-stor e'wang.. :. 5 
lIakowski Hipolit, wlaéc. IDaJ:lit- 
ku, Karolewo. . . . . . . 
Meissner Konrad, wlasc. ziemw 
Neumann Fritz, lesni-ctwo, Ossa . 
Posteruaek Policji Paiistwowej, 
Lisnowo . . . . . . . . . 
Salamon Louis. dom torwarowy . 
Schulemann Pawel, wlaéc. dobr 
rycerg],dch . . . " . . . . 
LISZKOWO 
abn. patrz Loibzenica, g. sI. L, pub1- 
roz!Il., sI. st. rat. 
LISZKO\VKO 
abn. pat.rz Lübie:nioo 
LNIANO 
g. sI. L, publ. mzm., .sl. st. rat. 
Glaza Franciszel{) oberzysta i han- 
dIarz.......... 
Günther Maks., bandel bydla. . 
Hartwig Seweryn, major W. P., 
wJasc. dôbr, SI
piska. . . . 
Janikowsld Stanislaw, domena, 
p...'tllstwowa, Lnianek . . . . 
Janu8zewski Konstan1y, wltys, 
BJ:¥l-zlm . . . . . . . . . 
Jaroch Wladyslaw, Tzeznik . ,. 
Kulczyk Hubert, handel bydla. 
i mero!mciznv. . . . . . . 
Lewinsld
 Adolf; kupiec, Karolewo- 
Nitykowski-Grellen. wdowa, do- 
bra rycierskie, Brzemiona . . 
Ogrodowski Franciszek, kupiec i 
oberzv
a . . . . . 
 . . 
Posterunek Policji PaltstwoW'eJ, 
Lniano . . . . . . . . . 
Schulz Hermann, mlyn wodny, 
Rysz;}m . . . . . . . . . 
Seidel Antol1i, hotel dWOTOOWY" 
8klad tow. k01lonj. i zeJaza. . 
Soltysiak Franciszek, oberzysta . 
Sommerfeld Abraham, rzeznictwo 
i handel bvdla . . . . 
Tempski Ftanciszel{, dobm ry- 
loorskie, Ostro-wite . . . 
Urz
d parafjalny, I.ni3,no . 
Zalewski Alojzy, 'tarta.k, Lnia.no 
LNIANEK 
abn. patrz I.ni.ano.. 
LNISKA 
abn. pa.trz iukow-O 
LORKI 
abn. patrz Montow() 


LUBAN 
aJbn. patrz N owy Bark'Ocin 
LUBASZCZ 
aJbn. patl'Z Naklo 
LUBA W A 
g. sI.: C, pubI. rozm., sI. st. rat. 
Alek&androwicz Marjan, h:mdlarz, 
Sw. Barbarv -24 . . . . . . 
Apteka pod 
Orlem. wlasc. Sta- 
nislaw W olski, Rynek 41 . __ . g1" 
3 AS T J.
Restauracja i Hurt. Sklad 
11 piwa. Teleion 41. 
fi Bank Konsumowy, sklad blawa- 
tôw, konfckcji i g:1lant., Grun- 
waldozka 10 . . . . . . . 
Bank Ludowy, Sp. z o. p., Gm.n- 
waldzka 10 . . . . . . . _ 
 
1 BAN K-ZWI J\ZKU -T-OW-:KUPIE- 
CKICH na POMORZU, Spôldz. 
Kred. Z. O. O. Grudzi
dz. Oddz. 
w Lubawie. Teleion 89. 


4 
7 


21 
19 


Bartoszewicz i Kubica, tartruk pa- 
1'Owy i 'sIdad drzewa, Hallera . 
Bielecld Alojzy, POrffiofski dom 
zbo'zowy. glôwne biuro, 19-9o 
Stvcznia 8 . . . . . . . . 
zakup zboza i ,*Iaà tow. ko- 
lonjalnych, Kupnera 5 . . . 
Blech Roman, cukie-rnia, Kupne- 
ra 6 . . . 4 . . . . . . 
Brasse Leon. dr. med., uI. Gn.m- 
waldJzka 10. . . . . .'. . 
Chylewski R., drogel'ja) Wars'zaw- 
.sJ{a 1.4 . . . . . .' . . . 
Ci
hocki Jozef, sklad kol-onjalny, 
Gdailska 20 . . . . . . . 
Czajkowski Wladyslaw, sklad 2e- 
la'Za, RYllek 12 . . . . . . 
DakowsJd \V acl
1wf hoteJ, restau- 
racja i kawiarnia, Gdans.ka 2"2 
D
bkowsld Jan, éJus3.rz, sklad ro- 
werow i maszyn
 Rynek 13. . 
Dembicki Leopold, rzeinictwo, 
Rvnek 25 . . . . . . . . 
Dembicki Roman, budowa ma- 
&zyn, Gdans-ka 19 . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, Lubawa . 
Elektrownia Miejska. Pozl1anska 
10 . . . .. ..... 
Fitzerman Brol1islaw, domena, 
Samplawa . . . . . . . . 
Fonrobert Jôzef, Maksym., sklad 
ko
oiJlj. i restauracja, Warszaw- 
ska 9. . . . . . . . . . 
Frost Rudolf, Pom. Zwi
zck Rol- 
nic.'Zo-Handlo-wy, Sw. Barbary 8 
Galka Franciszek, wlasc. maj
t- 
lm, OIIlfule . . . . . . . ,. 
Geiger Oskar, wlaSe. maj
tku, 
M\)rt
gi . . . . . . . . . 
Goscicki Witold, Dr. med., Kup- 
nera 5 . . . . . . . . . 


14 


2 


6 
26 


4 
7 


1 


3 


10 


11 


9 
23 


15 


5 
12 
8 


a 


3;'7 


33 


56, 
(!)il 
t1 
12 
8 

 
.t4 
9 
16 
85 
71 
2 
54" 
32 


71 
38 
1-5 
2t 
l'
		

/20178_166_0001.djvu

			Lubawa - Lubianka 


144 


--------....-------..--.-... -----------'-------- 
--'-"--'-- - 


Guerne Karoi, dJom kom.i:sowy, 1 Nocbimowski Chaskel, mlyn pa- 
Kupnera 2 a . . . . . .. j13 I, 
. rowy, Hallera 6-8 . ._' _ . .
.. _ . _ _ 28 
Hejka Alojzy, Lubawski dom bla- ., __ 
wat6w, Rynek 1 . . . .. 811 1 ADWOKAT 1 NOTARJ u SZ 
Hejka Antoni, f8Jbryka siodlar- 1 . . - '" u 
stwa i po!\V'oz6w, W MS!7.aws.ka 7 79 PE T R 1 
. Spe.ejalny sklad cygar i tyto- . 228 
mu, _ h
 

_
et.,---=--
 ' . . (79) i Tel. 1. Warszawska 16. Tel. 1. 
HOTEL KOPERNIKA, wl_ Wa- 
claw Dakowski_ T eleion 9.. 


62 


Plywaczyk Antoni, sklad. tow. 
kolonjalnych, delikateis6w i cy- 
gar, Rynek 28. . . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Warszawska 2 . . . . . . 
Powiatowa Kasa Oszcz
dnosci, 
Nowemiasto, oddz.. Lubawa, 
Kupnera 14. . . . . . . . 
PrzeradzJd Klemens,- 'sklad bl.a- . 
wat6w, Rynek 6. . . . .. 1'! 
. -.-------" 
"ROLNIK" w LUBA WIE, Snoldz. 
rolniczo-handlowa Z odpow.. ogr. 
TeleioR 39. 


: '-,.
 
.. 


Jankowski Franciszek, sklad to- 
war6w kolonj. i delikates6w, 
Rvnek 20 . . . . . . . . 
Jurkiewicz BOleslaw, skIait tow. 
_ k()lo
j.,_ Kupner

 a -. . .. 40 1 
KANT ANTONI, Sldad kolonjal- 

y
! eleion 4_ 
KASA OSZCZ
DNOsCl powiatu 
LUBA WSKIEGO w Nowemmie- 
scie_ Oddzial Lubawa_ Tel- 20. 


31 


82 


20 


Knebel Antoni, wl. posiadIosci, Sé!d Powiatowy, Grunwaldzka 14 
Kierber-owo. . . . . . .. 49 Sendiewski W., sklarl sprz
t6w 
Koschorrek Gustaw, sklad ma- dOIDowvch, Rvnck 29. . . . 
szyn, Kupnera 8 . . . .. 26 Stienss Ludwik; destylaeja i fa- 
Kozicki Alojzy, sklad tow. ko- bryka w6d mineralnych, Rynek 
iltonjalnych i deliJmtes6w, Ry- 18 . . . . . . . . . .. 34 
LA

' :;
RTSCHAFTL. . GROS:
 SU
 REBI
UNON, Adwokat i 
o.. 
HANDELSGESELLSCHAFT, T. z. tarJusz_ Telefon 4 5. 
Z ogr. por. Gdaiisk. Oddzial Dzial- Szulc Leon, handel surowych i 
dowo. Sldadl1ica Lubawa_ Tel_ 13_ wyprawionych sk6r, Rynek 3 . 
______ Towarzystwo Rolniczo-Handlowe 
Lecznica 8W. Jerzego, Grun- 'Z o. p., ,Jdansk, oddz. w Lu- 
wald(zlka .H . . . . 25 ba)\'ie, uI. 19 Stycznia. . . . 
Leske Wladyslaw, restauracja, Truszczynski Juljan, sklad tow. 
Ko'pernika 2 . . . . . .. 35 lmionj. i (lelikwtes6w, re,stau- 
LewaIsld Antoni, dzierlawca pIe- mcja, Rynek 33. . . . . . 
banji, ZlotOlWo . . . . .. 60 Tysler Franciszek, sklad kolon- 
LÏcznersld Franciszek, skl3Jd me- jaIny, Gdafu
ka 1 a. . 
bli i trumien, Gdailska 3. .. 73 Uminsld Ja.n, wlaSciciel doOiffiU, 
Licznerski Jôzef, spe
ytor kole
 ul. Gdan.ska 24 . . . . . . 
jowy i sklad w
gli, Kupnera 7 84 Wesolowski Jôzef, handla.rzi, Ry- 
nek 28 '. . . . . . . . . 
Wierzbowski Dr., Waclaw, Iekarz, 
Rynek 4. . ' . _ . . . . 
Wilamowsld Jutjan, hotel i re- 
IStauracja, Kupnera 1. . . . 
Wrotl1owski Konstanty, lak. we- 
terynaryjny, Poznanska 11. . 
Zielin
Id I
n
cr, hotel, sktad k
- 
IOl1Jalny 1 splChrz zboza, G.run- 
24 waLd-zka 12 ....... 
80 LlTBIANKA 
g. sI.: L, puhl. l'ozm., sI. st. rat. 
45 Boniecki Damazy, obedysta, 
Br
hllo-Wf) . . . . . . . . 
59 Dziewulski Aleksander, wI. d6br, 
Prz
zno. . . . . . 
55 Ekspedycja Towarowa, Wybœ . 


78 


46 


5' 


13 


94 


14 


1 


LUBAWSKli
l 
c
 
1!!ws
 A RT
.!!:': 1 
I..ukaszewski Ateksander, sklad 
tow. kolonj. i delikates6w, Ry- 
nek 7. . . . . . . . . . 
Magistrat, Wal'8zawska 2 . . . 
MarschaU Brunon, dom blawatÔ'w, 
Rynek 2. . . . . . . . . 
Myszkowski Wiktor, sklad bla- 
w3lt6w, Rynek 21 . . . . . 
Nadolni Bracia, sldad blawat6w, 
R)--nek 5. . . . . . . . . 


5 


$2 


ta 


10 


Je 


.1 


8 
13
		

/20178_167_0001.djvu

			145 


Lubianka Lubiewo 


Fiedler Jerzy, dzierzawca ma- 
j(
tno.s('i Wybcz . . . . . . 
GI
bocld Jan, dzierza.wca maij. 
fJanSitw., Zamek Bierzglo.w!ski . 
HajmanowsJd Stanislaw, mlyn 
ZOOZOIWV. . . . . . . . . 
He.1manO\vsld Stan., dzlerza-wœ 
mlynu pa	
			

/20178_168_0001.djvu

			t ,.; 
j 


lubiszewo - tasln 


146 


\, 
i"r 


LUBISZEWO 
abn. patrz Rukocin" publ. rozm., 
po!;r., sI. st. rat. 
LUBNIA 
g. 81. L, pnb!. rOZID., sI. ,st. rat. 
(ohn Gustaw, tartak pa'rowy . 
Ekspedycja Towarowa, Lubnia . 
Sikorski Edmund, wIa,sc. do})r 
ryœrskich, Lesno . .- 
LUBOCHIN - 
abn. pat rz Drzycim 
LUBOCINO 
abn. patrz Krokowo 
LUCHO\VO 
atbn. patrz Sm
towo 
LUCHO\VO 
abn. patrz Lobieni!ca, 
LUCIlVI 
abn. pltitr.z Buszkowo k. Korono- 
wa, g. sI. L, publ., rozID., sI. st. rat. 
LUDWICHOWO 
abn. patrz Lasin 
LUDWIKOWO 
abn. patl'z Bydgos,zc:z 
LUKOCIM 
abn. patrz Rukocin 
LULKOWO 
g. sI. L, pub!. rozID., sI. 8t. rat,. 
Finlie Karol, wlasc. posiaidlosci 
Klug Werner, wla,sc. posioolosci, 
RozankoW'o . . . . . . . 
. Korytynski Antoni, mlyn parowy 
Lesnictwo Barbarki .' . 
. . . 
Lesnictwo Olek ...... 
Paluch Mieczyslaw, major feZ. 
i Antoni Paluch, dzierz. ma- 
jE2tnosci paf1s.twowej PLwnice . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Lu1koW!o . . . . . . ... 
W ojciechowski Franciszek, go- 
'spodarstWio. . ., . . . . 
Zarzlld d6br. Pigza 
LUSZKÜWKO 
abn. p3!trz Pruszcz k. Byd- 
@oszczy 
LUSZKOWO 
abn. ,patrz Pruszcz ,- k. Byd- 
goSlzC'zy 
LUTOWO 
g. sI. L, pub!. rozm.,' sI. .'st. rat. 
LUTOWKO '
 , 
abn. patrz takze 8
p61no, g.- sI. L
 
publ,. rozm., sI. st. rat. ' 
Nadlesnictwo PaJistwowe, Lu- 
t6Wiko ...... 
LUZINO 
g. sI. 1." pub!. rozm., sI. 8t. rat. 
Bertrand Wladyslaw,. obywatel 
ziemski, Hobakowo . . . . 
Fribaese- Maksymiljan, oberza . 
Fucl1s. Nordhoff, wlaac. d6br, 
BadominQ. . . . . . . . 


Galczyiiskt Salmla Tadeusz, oby- 
'watel ziemski, Nowe K
btowo 
Jankowski Jan, oberza. . . . 
"Kaszub", Tow. Z 0, P.i fabryka 
w6dek, likier6w i przerob6w 
3 21 ziemniaczanych...... 
Koch Emil. ohywatel ziemski 
Kochanowo. . . . . . .. . 
Kotlowski Jan, mlyn. . . . . 
Labuda Jozef, piekarz . . . . 
Miotk Pawel, hotel, oberia i skI. 
ie );:tza. . . . . . . . . 
Posterunek Polieji Patistw,owej, 
Luzino. . . . . . . . . 
Slucki J. R., mleczarnia. . . . 
Sycl1o\Vski Teofil, piekarnia . . 
Zal'z,!d d6br" , Heleny i Oktawa 
Pietruskich, '\Vys-zecino . . . 
Zarz,d d6hr, K
blowo . . 
Zelewski Pawel, w6j.t. . . ,. 
LAKOMO\VO 
abn patrz ProSZiCz k. Wiecborka 
LASIN . 
g. sI. d'z. p. '8-18, 15-19, n. 8
10, 
15-16, pub!. rozm., sI. st. rat. 
Andrzéj
wski Jozef, ta.l1tak i 
mlYll piU'owy ...... 
Apteka pod Orlem, wl. D
bski 
Emi1jan, Rynek 85-36 . . . 
Blume Chrystj'an,' lekarz 'wete- 
ryna:rji, Hailera 49-50 
-Brocki Tomasz, handel zboza, 
l\Uyilska 13-14 
Cbelmicld Wladyslaw, kapltaiIl 
rez., dzieri. d6br panstw., 8zo- 
nOiWO poczta Pl'eiSewo. . . . 
Cichocki Teofil, rolnik, , Szcze- 
panki. ......... 
Czypicki Wltold, dzierZawc.a 
d6br paf1stw., Pl'z
slawice. . 
Drogerja pod Krzyzem, wl. Klo- 
sowski Mieczyslaw, Rynek 5-6 
Ebn6thel' Ryszard, mlec-zarnia, 
Plese wo . . . . . . .. 34 
Ek
pedycja Towarowo, Szamos. (U) 
Gazownia Miejslta, W odna. . . (28) 
Gol
biewski Stanislaw, hand. by- 
dlem, GmdÛ
d7.	
			

/20178_169_0001.djvu

			14'1 


l.aaln - l,ebno 


Laudien Kurt, wlasc. d6br ry- 
cerskich, Bogdanki. . . . . 
Lehmann Pawel Dr.., [ekaliz 
prakt., Rynek 88 . . . . . 
Lemll:e Adolf, J akobkowo . . . 
Los Augustyn hr., maj=l-tek 00- 
c1aUd . . . . . . . . . 
l\fagistrat, Urzi}d Stann Cywilne- 
go i Urz
d pollcyjny, Rad
yD.
 
ska'34-85....... . 
Majewskl Roch, -dobra ko
cie1n
, 
Wyganowo. . . . . . . . 
Makowskl Wojciech, dz
er
awca 
'd6br parafj., J ankowice. . . 
Mleczamia Sp61l{owa, Lasin wyb. 
M1yn Parowy, wl. M
drzak, Zon": 
szaJn 1 Finkelsztajn, Mlynska 4 
Murawsld Bronislaw, kupiec, Ry
 
nek 10-11 . . . . . . . . 
Nest Franciszek, sklad œsiolD:, 
karmu i n8JW1oz6w s:z.tueznych, 
,Rplek 12 . . . . . . . . 
mle8z.k. pryw., Rallera 49-50 . 
NeIdenberger Jan i Pi
tkowski 
Izydor, handel tow. ko1onj., de e 
likates6w, re8taUira.cj
} sklad 
e-- 
la'za i mat. bwiowi. Rynek 19 
Paul Ryszard, wlaéc. d6br r)'
c., 
:M
d:rLYce . 
 
 . . . . . 
Petersdorf Karo), mistrz, mura,r- 
.ski, Radzynska 21 . . . . . 
Pieschel B., wlaêcicie1ka d6br ry- 
cel1skich, Wle
ka Tymawa. . 
ta ,sama, Donowo .... 
Poblocki Dr., Grudxifl.dz
ra 20-21 
Posterunek PoUcJi Paiistwowej, 
RarlizyDslka 84-35 . . . . . 
Powiatowa Kasa Chorych, Gru
 
dzi
dz, filja. l.asin, Grndzi
dzo 
ka 40-41 ........ 
,.Rolnik", .Ap6tdzieinia rolnicZQ- 
handlowa, Rynek 38-39 . . . 
Rozanowski Eryk, wlasc. mlyna, 
Slupaki Mlyn". .. . ". . . 
Rutkowski Antoni, obywateI, La- 
sin wybud. ....... . 
Rybicld, sklsd piwa. LipoW8. 16 
Sfldowski August, sklad sukna 
i tow. bla.watnych, Rynek 24. ' 
Schulc KaroI; wlasc. d6br, 
u- 
dwichowo. . . . . . . , 
Sommer, k8j
dz kaznodziej8l J uI., 
Wodna. ........ 
Sp61ka rolniczo-handlowa, upel- 
nomocniony z
u'z
dca Stoeck!, 
Hallel'a 58-5
. . . . . . . 
Sp611{a zuiytkow3nia bydla dia 
powiatu grlldz

dzkiego, Hoff- 
mann, Plesewo . . . . . .' 
Sp611ca- zl1
ytkowania bydla dia 
powiatu grudzi
dzkiego, Skot- 
"-icld, Ranera 53 . . . . . 
Staskicwicz Wincenty, dizier
awea 
domeny, Zawda . '. . . . . 


10 
5 
14 
48 


SZl6sowski Kazimierz, zboza, na- 
siona, art. pastewne, 'szb1.ezne 
nawozy, Radzynska. 2 . .. 43 
Szpitter Aleks., kupiec, Moltyle- 
wo 24 58 
Szpitter Franciszelt, tow. koJlOnj., 
zelazo, mat. budowl., fabryka 
wôdek i Hkier6w, hotel poo 
Bialym Orlem. Rynek 83-84. 4 
Szpitter J 6zef, botel, Rynek 42 .' 31 
Turnau StanIslaw;. wlasc. d6br 
rycel"skich, $wi
te . . . .. 12 
Weidner Pawel, handei tow. blar 
wat.nych, Rynek 80 . .'.. 59 
Wilhelm Karol, wla
ciciel dQbr, 
Os6wki. . . 27 
Zarzqd d6br Widlice, 'zarz4dca 
".Urtz KaroI, Widlic-e. . .. t 1 


28 
20 
16 
2:l 
52 


13 ZONSZAJN i FINKIELSZTEJN _ 
Mlyn Parowy, ut Mly6ska 4. Te.. 
(

 Jefon 52. . 
1 LASINKA 
1 abn. patrz Lasin 
t L1\SKO MALE ' 
abn. patrz Wierz,chucin Kr61: 
24 LASZE'VO 
,abn. patrz PruSizcz k. Byidg-os"Z:CiZV 
40 L1\CZNICA 
47 aJbn. patrz Ma!k
ymil1tjanoW'o 
(47) Li\KI pow. Lubawa 
36 a.bn. patrz Nowemi2.,gto. n. Dvwt2
, 
publ. rozm., po
r., sI. fit,. ra,t. 
46 LJ\KOREK 
am. patrz Lttkol'lZ' 
LJ\KORZ , 
42 g. sI. L; publ. rozm., sl. st. rat 
1 Kasa Lesna, L'lkor,z . . . .,," 
30 Obszar dworiW, Lll-korek . . . 
. .Piotrowsld , Alel\:sander, JJ1Ïstrz 
25 budowlany, L=l-ko:rz ... 
 . 
6 1 ' I.J\ZEK 
57 g. sI. L, publ. rozm., sI. at. fHJ, 
Posterunek Policji Pa6stwoweji, 
32 La.zek........_ 
, Sass H., pila parowa, L
zek 
38 LJ\ZYN 
abn. pat.l1Z Rz
czko-w() 
9 LEBCZ 
aibn. p3trz taikze Prncik, g. II. L, 
publ. rozm., sI. s.t. rat. 
15 Patlsld Adam, dziel'zawoa do" 
meny, Poc:zernino . . . 
Szukalski Alojzy, wmsc. dôbr. 
Lesniewo . . . . . . . _ 
35 SZlllŒIskl Ignacy) dzier2a wea do- 
meny, Dana . . . . . . , 
Tempski, dzierzawœ domeny, 
Oetniewo . . . . . 
LEBNO 
aibn. pa,trz, 8zemud 


9 
2 


2 


4 


:) 


45 


2 


54 


10.
		

/20178_170_0001.djvu

			.t
1 -. 
obionka 


L
G 
abn. patl'z OZal'n.awoda b g. 
l. L. 
pub!. rozm., sI. st,. rat. 
L
ZYCE 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
LOB DO\VO 
abn. patrz W'roc
ki 
LOBZENICA 
g. 81.: 8-13, 15-19, n.: 8-10, 
15,.- 16, publ. roz.m., .sI. st. rat. 
Aleksiewicz Bronislaw, kupiec, 
Boleslaw
 17
) 
AptelΠi drogerja, wlasc. Joze.f 
Reinbolz, Roleslawa 191 
Bank Ludowy, Wyrzyska 276 
Brustmann Marjan, dyr. banku 
Bromber Andrzej, kupiec i agent, 
Chmielna 217 . 
Bulawski Jozef, ,,,Pod Bialym Or- 
lem", hurt. \Vina i Jikierôw, 
sk1a-d w
gla, Zlo1:ol\viSika 113 . 
8yczek Franciszek, skI. tow. ko- 
Ionj i zelaza., Bole.slawa '79 . 
Chlebno, zarz
d dominjalny . . 
Daniel Dyonizy, .drogerja, sklad 
t.O'W. kolonj., wina
 cyagar i ty:-, 
t.oniu, pl. Paderewskicgo 88 . 
Ekiipedycja Tow',arowa Wyrzy- 
skiej Kolejld Powiatowej . . 
Fischer OttDÎ1, re.staura,cj
) .sklad 
tow. ko1onj. i ema.lji, Bolesla- 
wa66 ..... . 
Gazownia Miejska, Wyrzy.sk'a 274 
Genschmer Franciszek Dr., le- 
karz, Zloto'Wska 124 
Grams Edwin Dr., ,. weteryna-rz, 
"\VyrzY1ska 19. . . . . . '. 
Grochowski Jozef, handel bydla, 
VVvrzyska 18 . . . . '.'. . 
Haeske . Egon, wlase. dôbr, Kru- 
szki . . . . . . . . . . 
Jachecki ,Jan, dz.ierzawca pIe ban- 
ki, Florowo 
Keller Wilhelm, handlarz bydla, 
Zlo
o,Wiska t:17 '. 
Kietzmann Oton, piekarnia i c.u- 
kierni3l, pl. Paderewskiego 90 
Komisarjat obwodowy, Zloto- 
wska 
Kreklau Karol, mlynar.z, Mlyrn 
Rataje . .. .... 
K8i
za Misjonarze 8W. Rodziny, 
Gôrka Kl1tsztorn.a .. 
Kunowski Jerzy, wlasc. dôbr, 
Trzebùn . 
Kutzner Hieronim, tow. kolonj., 
maJterjalne, emalja, sprz
ty ku- 
chenne, .restauracja, Seydy 177 
K wiecien l\'Iikolaj, '"Rotel Pol- 
sIki", sWad. kolQnj., pl. 7 Pul- 
ku 27 .......... 
Lasbiski Wincenty, hand. 'byilla, 
plae '7 Pnlku ,2 


;:
 


Lobzonka, LesniCiz6wka 1 
Lobzonka, Zarz
d dominjalny 
R..<:tdtJΠj Witrogoli3zcz Mlyn. . 
Limburg Stirnm, hr., Chlebno 
Lohrke Reinhold, wlasc. dôbr, 
KosC'
el1zvn 1\Ialy 
Loose Jan; sklad 'blawatow i t.o- 
war6w g'alant., W yrzyska 11 . 
LliChowo, zarz
d dominja,lny .- . 
Llibenau Karal. ,kupiec, skla.d 
kolonj.} pl. Paderews,kiego 151 
Magistrat, Chmiellla 221. 
bUl'mistrz Pankanin, prywa.tne . 
mies:zk., uI. WyrzYRka. 18 
Maj
tnosé Panstwowa Izdebki 
Maj
tnosé Liszkowo, wI. Witz- 
[eben, Liszko,wo 
,"Vd.tzleben, D
brôwka po,w. 
Wvrzvsk ' " 
Majkowski Klemens, dom zaku- 
pu, pl:tc 7 Pullm 23 
Mleczarnia, . Kru SIz,ki 
Mos("s Michal, hal1dlal'z hydla, 
,"V yrz,yska 25 
Neufeldt Oton, przed,s:i
b. budo- 
wl3Jne, handel dzrewa, fahryka 
f',.ementu 'Î >tartak, ul. Zloto- 
.\Vs.ka 258 
Niemiecka Spôl1{a Zakupll i 
Sprzedazy, Sienkim,viCJza 49 . 
Nowakowsld Kazimierz Dr., wl. 
d6bl' ryce-rskich, 8z.C'Z'erbin . 
Pi
tek Piotr, d.i.'llkamia i ksi
- 
garnia., -sklaà deiWocjonalij i 
swiec, agent. ubezpie<'Iz.. ogn., 
Bolesblwa 76. ... 
Pi
tek Piotr, go'spoda.rstWlO, Wi- 
kto-rôwko 
Pilaski Chrystjan, dZiielfzaw'ca. . 
d6br ryc.; LLs'zkôwko . 
Pinkus Samuel, wIas'c. Maks Pin- 
kus, sklad zboz.aJ, 
otowska 
107 
Popiolkowski Alojzy, Dr,- lekarz 
'prakt., Chmielna., 63 . 
Probostwo Lobzenica, Seydy 180 
Posterunek Policji PanstwoweJ, 
Sienkiewie:za 49 
Rataje, zal"Z
 dominjalny . 
"Rolnik", zwiÏ:tzek zakupu i 
sprzedazy, ,"V yrzyska 276 
S
d Powiatowy, Zlot.owska 254 . 
Schiitz Brada, wlasc. 8runon 
Schütz, budowa ,wozôw, skbld 
maszyn rolnych' i s<Ïodlars-two, 
Reydy '14 ."
 
Straznica graniczna, 8tarostwo 
WYlfzysk, L-obzonka . 
Tews Rudolf, rybolôs-two, Ua- 
taje. 
Walczak Walenty, dzierzawca. 
4 maj
tku, Trzebon 
LOBZONKA 
. abn. pa.trz Lobtenica 


54 


1t 
49 
(49) 


5 


55 


1 
12 1 
9 


64 


tl 

I 
18 1 
571 
. 1 
61 ! 
4 2 1 
29 1 


83 


62 j 
331 
561 


38 


27 


20 


36 


148 


87 
65 
(65) 
23 
21 


80 
32 


14 
37 
6 
10 


50 


(50) H 
(42) 


2 


19 
51 
88 


7 


85 


8 


15 


22 
44 
82 
31 


35 
79 


47 
99 
3 
28
		

/20178_171_0001.djvu

			149 


l'.,ochowo - Malki 


-MALIN 
abn. patrz Rukodn 
MALA CERKWICA 
::"hn. patl1z Kamien Imm:ors.k:i 
MALA KARCZMA 

}-n. patrz ,Opalenie, g. al. f.., pub1- 
f(Wm., sI. st. rat. 
MALA KOMORZA 
abn. patrz Tuchola 
MALA SLONCA 
a bl\. patrz Subkowy 
\tALA TURZA 

 tm. l)a!tr.z Plosnic1t 
MALE BAL()'VKI 
g. sI. L, publ. rozm., st 5t. ra:t. 
MALE BARTODZIEJE 
abn. rat.rz Bydgoszcz 
MALECIECHOWO 
pubJ. r02.m., po
r., sI. fit. rlt-t. 
MALE CZYSTE 
abn. patrz Chelnmo, publ. l'ozm., 

1. st. rat.. 
,'

 
' :MALE DZWIERSZNO 
M. aJbn. patrz Dzwiers,zno pOiZnafLskie 
MAJEWO MAl..E GACNO 
abn. paJtrz 1\ferzeSIZiCi'LY'Il g. sI. L,. pnbl. rozm., st st. rat. 
MAKSWALD MALE GRONOWO, 
abn. p3ltrz \tVahrzezno abn. patrz \Valichnowy 
MAKSYMILJANO\VO 1 MALE KOSZELEWKI 
1 T bl }. t .. wbn. patrz Kielpiny k. M{)ut.owa 
g. s. .L.I(; 'pu . rozm., 81. S. l'a
. MA.LE I , NISKA 
Bydgoskie K.oleje Powiatowe, _ _ 
}[a:k:symiljanowo. . . . .. 1 ablJ. patrz M'elno 
Grygrowicz Jakôb, wi. ziemski, MALE POLESIE 
Rvbiniec . . . . . . " 11 a.tm. patrz KOBcierzyna 
Krzymitisld-Prus Mieczyslaw, wl MALE RADOWISKA 
d6br ryo., Augusto,WQ' . .. 5 Z. . k K 
ten S:Ull, kasa i urzqd diW... (5) alm..patrz 
]elen '. owa
ewa 
, ten sam, 
()irrzelnia. . . .. (5) MAi..E SUBKO\VY 
Malinowski Jan, wlasc. d6br, Ja- abn. patl'z Subk{)wy 
Sttrz
bie " . . . . . . .. 3 MALE SZLATOWO 
Moeller Karol, wlasc.. :ziems,ki, abll. patl17. Puck 
Jastrz
bie. . . . . . .. 15 MALE T ARPNO 
NeymanD Ludwil{. dzierz
wlCIa abn. pat-rz Gmdziq,dz 
domeny, Nekla . . . . .. 4 MALE W ALICHNOWY 
Nietz .Jan, 'alfhrinistrator d6br a"t,'T). p3.trz \Va1i:ohnowy, publ. 
p rycer.skich, P 'W I !]:
e P ..J!.. . .. 14 l'ozm., posr., sI. sof. ra.t. 
ostenmek 0 IC]. ,allstwowej, 17 MAf.JE \VYGONINKI 
Zol
dcwo. . . . . . . . bl 1.. 1 
MAL.ACHYN 1 MALl\Vy
ijBto:;r., s. -st. ra,t. 
publ. rozrn., {J081'., sI. Bt. rat. 1.. 
 t 
, MAI...ANKOWO a,,-m. pu.trz ...:D1fi .owo 
abn. pa.tr'l Gor1.uchowo i Korna- 
ALE ZAJ
CZK0'Y0 
tOiWO ' abn. pat.l'z GrudZI
,z 
MALARY MALKI 
atn. patrz POigôdki g. sI. L, publ. rozm., sI: Bt. rat. 
Mc\LENIN - Apa!l0
cz Roman, wl. maJ.:ttku, 
M .I ib d . NlewJ.-e.rz. . . . . . . . . 
abn. patrz .110.q. Z Jacyna Wladyslaw, maj&tek Par 
1\fALINOWO sieki. . . . . . . . . . 
abn. })atn. nzkt,ld
ow() Mey Wia.dyslaw, maJ
,t.ek Wy- 
MAI..INOWO mokla . . . . . . .'. . 
a!b'l1 l'atrz Tczew Schu1ta Konrad, wla'c. d6br.. . 


LOCHOWO 
g.'. sI. L: puh!. rozIn., sI. st. rat. 
LODZIA 
a.bn. pa;trz Samostr,zel 
LO\VIN 
abl1. patrz PJ'\uszcJz k. Bydgoszezy 
LOWINEK 
abn. patrz Prus,zc
 k. Bydgos'Zczy 
LUBIANA 
g. sI. L, pub!. rozm., sI. !S,t. ra.t. 
LUCLA 'VICE 
ablll. patrz Na]do 
LUNAWY 
aibn. patr.z PodWli:esk, publ. rozm., 
posr., 151. st. rat. 
LYSAKOWO 
abn. rpat,rz Grudrâ
d:z ' 
L YSAKOWO 
publ. rozm., pesr., sI. st. ra,t. 
L YSOMICE . 
31bn. pat;rz Lulko:wo i OstaszeIW-O 
tQmilSikie 


3 


2 


5 
1
		

/20178_172_0001.djvu

			. 


MALKOWO M
TAWY 
abn. patrz ZukoWQ abn. patrz N ()iwe 
Mf\,LOCIN MECHOW A 
a.bn. patl"z Nalklo &Ibn. patrz Starzyno 
MALY GARC MELNO 
abn. patrz Subkowy g.!1. L, publ. rozm., Elt st. rat. 
MAL y GORZ
DZIEJ Bieler, wlasc
 majoratu, Memo 15 
abn. p8ltrL Subkowy ten sam, Gruta., folw8a-k. 
 1.1 
MAL
 KACK BOG
u
;leSlaw, obywatel ziemski, 27 
g. sI. L, publ. rozm., sI. st. rait. Cukrowniit, Melno . . . . . . t, 7 
Goeldel Dr. Herbert, wlaso. d6br, Drozdowski Juljan, ,.obyw. ZiÎ!em- 
Ohwarzno . 5 ski. Okonin . . . . . . . 
JacynIcz 'Konst., wlasc. d6br, Ekspedycja Tow"arowa, Melno . 
Witomino . ' 8 Elrspedycja Towarowa, Nicw.ald 
Jewelowsld Juljttsz, wI. d6br, Fels1{e Maksym., obyw. ziemski, 
Maly Rack :) Stary-foiJwark" . 
Kühl Ferd., restauracjaJ. . .. 4 Frobenius Bracia, wlaêc. d6br
 
Kul{Owski Witold, wla,sc. d6br, Nicwald. . . . . . . 
Kolibki 7 Groc4owski Tomasz, wlaisc. mle- 
Posterunek Policji PanstwoweJ, czarni, Gl'Uta . 
Maly Kack. . . . . . . . Hellwig Franc., ka. proboB'zOZ, 
Posterunek Policji Panl5twoweJ, Gnlta 
Wielki Kack . 9 Hennig, wla
c. d6hr ryèerskiC1h, 
Borge Bracia .... 10 Za,krzewlO 
Sorge Pawel, rzezniik. . 2 Klettner, wlas,c. d6br ryoeli8lkich, 
"Woda Morslta", Dom Kura
 fi Male Lniska ... . . . . . . 
cyjny, Odowo . .' Liedtke Franc., wlasc. d6br,' N
Ci-- 
MAI.. Y KLINCZ wald . 
abn. patrz Koêcierz:ym Lipeki Wladyslaw, obyw. dem
 
M "' L '..r LUBIEN &ki, Okonin . . . . ',' . 
,fi. . . IVIajewski Franciszelt, wl. dobi\ 
a.bn. patrz Grud
 Nicwald. . . . . '. . 
MAL Y L
CK Müller Jak6b, wla-sc. d6br tye,.\ 
abn. paJtrz Plonêica. NicwaJd. . . . . . . . . 
MAL Y M"QDROMIERZ Osman Walt-er, wlasc. d6br ryc., 
At Salno. . 
pub!. rozm., po
r., sI. f!.t. rat. Osten-Sacken, dobra panstJw.\ . 
MAL Y RUDNIK Pokœ-zywno. . . . . . . . 
pubt rozm., plO
r., sI. st. rat., Pfotrowski Boleslaw, oby;wi. ziem- 
MAL y ST ARZYN Iski, Gruta . . . . . 
abn. patrz StarzynrO SobocIiislQ Wawrzynlec, dobra 
pans1tw, Szumilowo . 
MAL Y TUCHOMEK Stoyke Jan, wla
c. d6br, Stary- 
mbn. patrz Chwas.zozync- folwark. . . . . . . 4 . 
MALZE\VO Strasburger Waclaw, oby.w. zdem- 
abn. patrz Rukoci'n r 's1d,. Gruta . . . . . . . . 
MARJANKI Temme Hans, wlasc. d6br, Krôt 
a.bn. patrz 
wiecie n met, D
brôW1ka . 4 
MARUSZA Thfmm Herman, wla8ô. dôbr, 
b t G d 
 d Okonin . 4 
a n. pa. rz ru 'Z
4 Z Wannow Henryk, wlaso. dôbr, 
MARYNKA Annowo . . 4 
8.!bn. patrz WyrZyiÙ Wannow, wl8.iSc. d6br, Han:sfeId 
MA T ARNIA ZarzQd maJoratu, Orle. . 
aJbn. patrz Kokoszki Zi
tarski Anastazy, obyw. ;zreiffi- 
MA TYLDZIN ski (wôjt, urzl!d stanu cyw.), 
abn. patrz Mrocz,a Gruta . 
MAZANKI M
CIKAL - 
8JOO. patrz Radzyil pomorskI abn. pat;r
 Brusy, g. fil.: L" publ 
MJ\KOW ARSKO ro'zm., sI. 5t. rat. 
a.bn. patrz PruS.ZIOZ k. Wi
obol'lka, M
DRZYCE , . 
g. si. L, publ roz.m., sI. et. rait. . abn. patrz IdBJSm 


,Malkowo - M
dl'zyce" 


1.50 


23 
6 
18 


26 


11 


21, 


28 


16 


10 


31 


19 


12 


20 


2 


17 


22 


9 


33 


29 


13 


10 


5 
4 
3 


B
		

/20178_173_0001.djvu

			151 


t.' 


Mestwin - Mirowice 


MESTWIN 
abn. patrz St
zyca 
MGOSZCZ 
abn. patrz Koronowo 
MGOWO 
abn. -patrz Wiewi6rki 
MIASTECZKO n. .NoteciQ 
g. sI. dz. p.: 8-13, 15-19, Il.: 8-10, 
15-16, publ. rozm., sI. slt. rat. 
"Akwawi1", 'r.o,w. Alœ., rektyf. 
oko1wity, f3Jbr. chem. wyt.w., 
Dwof(
oW'a . . 
Bank POZyczk<*Vy . 
Brzostowo dwor, kolonja letlliÏa 
dIa mlodziezv. . . . . . . 
Dziomba o ton; Jrogerja i sklad 
zei'aJza ......... 
Ekspedycja Towarowa 
. Fabryka wapna nawozowego 
i kopall1ia torlu, Kocewo .. t t 
GINTER JAN -' Miçdzynarodo- 
wa Spedycja, Oclenie_ Telefon 39_ 


Hotel Internacjonalny, wlascl A. 
Re'oki.......... 
Jagodzinski Flor.tan, dom spedy- 
oyjny . . . . . . . . . . 
Komisarjat b.olejowy PoUcji Pan- 
. stwowej, kontrola g,ramcizna 
Magistrat Miasteczko. . . . 
Mlyn w Miasteczku, T'ow. Akc. .. 
Nadlesnictwo PanstwQwe, Gra- 
b6'Wn'O ......... 
Neumann Oton, h
mdel ziemio- 
plodamL . ...... 
Pankau Klemens, spedytorstwo, 
DwoTcowa . 
Radke Franciszek, zTzeszenio 
handlolwe . . . . . . . . 
Riewe R. i \V. Bracia, tartak pa- 
rnwy i przedsi
biorstw-o budo- 
wlane. Gmb6wno . 
Stolarskj Andrzej, wlasc. maj=l't: 
ku, U sb
onie . . . . . . . 
Szukala Antoni, restaruraoja dwor- 
cowa . . . 
ToIkacz Adam, wl. dobr, Rzail.. 
kowo . 
MICHALE 
a.bn. patJrz Grudzi
dz 
MICHAI,OWO 
abn. patrz Brodnica Il. Drw
c:J. 
MICHALOWO 
abn. patrz Grndzi
z 
MIE CHU CINO 
g. sI. L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Kamieniolomy "Tri" . . . . . ' 
Sadowski Anastazy, ks. prob., 
Wygoda . . . . . . .. . . 
Schonwald Herman, tartak i mIyn 


MIEDZYN 
abn. patrz BydgOBzoz 
MIEDZYN 'VIELKI 
abn. patrz Fm'dou 
MIEROSZYNO 
publ. rozm., po sr., sI. st. rat. 
MIERUCIN 
abn. patrz W
welno 
MIERZYN 
abn. patrz Ostrowite k. J abJ:.pnoiW8 
30 pom. 
46 MIESCIN 
abn. patrz 'Ptmob
dz 
8 l\H
DZYL
Z 
abn, patJ'z Walichnowy, IJub!. rOlm., 
9 posr., 51. Site rat. 
21 lVHENKOWICE 
abn. patrz Krokowo 
MILESZEWY 
abn. pat.rz Konojady 
MILOBJ\D1. . 
g. sI. L, publ. rozm., sI. st. lait. 
Arendt Willy, wlasc. d6br, Ma- 
leniln:. . . 
Bielecki Franciszel{, wlasc. d6br 
Brzoskowsld Kazimierz, d,zierz. 
domeny . .. ... 
Ciesielski Leon, soltys . . 
Dunajski Jakob, - dzieriawca do- 
meny. Miescin 
Kipclie Erwin, wlase. d6br . .. 
Knoph Pawel, wlasc. d6br . 
Landsberg Honorata, wlascicielka 
d6br. .. .. . . . . . 
Lehre Eryl{, wlasc. dbbr, Malenin 
Meller Oton, wlasc. d6br . 
Posterunek Kontr. Policji Pan- 
stwowej, MHob
dz . . . .'.: 

wierzkowski Leonard, oberZysta, 
Ma'lenin . . . . . . . . . 
Szerle Marja, wlasc. d6br, Mie- 
scin 
W oloszek Augustyn, rzeznLk 
 
!\ULOSZEWO 
abn. pwtl1Z St.
zepc'Z 
MINIKOWO 
abn. patrz Slesin 
MIRACHO\VO 
g. sI. L, publ. rozm., el. s't.rat, 
Nadlesnfctwo Panstwowe Mlra- 
chowo ........ 
Posterunelt Policji. Panstwowej, 
Sw.nr.-3zewo . . . . . ... . 
.Wardyn Andrzej, dziedawca d-o- 
meny, Mirachowo 
MIROTKI 
a;bn. patrz Skbrcz, g. sI.: L, publ. 
ro'Zm., al. a.t. rat. . 
:) MIROWICE 
t a.bn. patrz ,PruszCiz k. Bydgo!z.zy 


2 


6 
5 


33 


3 
11 


42 
7 
14 


t 
2 
10 


13 


31 


13 
9 
4 


26 


3 


14 


1 


25 


8 
16 


17 


23 


t9 


2 


3 


t 


2
		

/20178_174_0001.djvu

			.- 
i 
 "Ir 


Mlewiec - Mrocza 152 _ 


. 
'
-_.-.L_
____
____...._________


........._
___._
_ ____.. __
_._
_
__ __ ___ .

_
_______ 


MI...E\VIEC 
. abn. pa:tm KowaJewo ._ 
MLOTKOWO 
arbn. patrz Wy
oka 
MLOTKOWKO 
',abn. pa.t.rz Wyrzysk 
MLYNEK 
abn. PfJ...tr-z Przodkowo i Zukowo 
ML YNICE 
'aiOn. patrz Lubic-z pm}lol'Rki 
ML YNIEC 
aibn. patrz rrUl'Zill'O 
M-LYNSK 
abn patrz Kom
tto'
o 
MNISZEK 
aibn. patrz Grudzhld'Z, g. 8
:: L, publ. 
il"ozm.
 sI. st. ra.t. 
MOCHELEK 
abn. pa
trz Gogoline1{ 
MODRAKOWO 
abn. pat.rz Naklo 
MODROWO 
abn. patrz Skars,zewy 
MOKRE k. Cbojnic 
publ. rozm., posr., sI. Sot. rat. 
MOI\RE k. Grudzi
dza 
aibn. pDtrz tak.ie GrudZiÏ
t, g. sl.: 
pub!. rozm.: sI. 8t. l'lait. 
He-mp'ke Jan. wl. dobr, Kail!muzy 
PosteI'Ullek Policji PaûstwoweJ, 
DUisocin . . . . . . . . . 
Schoeder Henryk wlasciciel . . 
Schultz Grzegorz, wlaAc. d6br, 
Dusocjn . . . . . . 
MOKRE TORUNSI{IE 
a/bn. 'patrz Torun, g. sI.: 1..,: pub!. 
'r()lzm., sI. st. rat. 
MONTOWO 
go. 81. L, publ. rOZIn., sI. s.t. rat,. 
Kawczynski Feliks, w}asc. dom, 
Linowiec ........ 
Krzysiak Roman, w
asc,. d6br 
ryc.;, Kat)ewo ...... 
Lemke FI'3"deryk, wla
c. d6br, 
Hartowioo . . . . . . . . 
Ossowski Boleslaw, wlaac. d6br 
ryc., Montowo. . . . . . . 
Raszkowski WacJaw. dlzierzawca 
domeny panstw., Tuszewo . . 
Spelrhert J6zef, wlasc. d6br, Bia,. 
}oblotv......... 
MOSCISK 
abn. patrz Wysoka 
MORCZYNY 
abn. ,patrz Ostaszewo OOruMkie 
MORSK 
abn. patrz. Swi-e'cde n. Wisllt 
MORT
GI 
",bit. pa.trz Iluba.wa 


2 


.MORZESZCZYN 
g'. sI. L, pub!. l'ozm., 81. st. mt. 
Balewski Leon, wIase. maj
tIku, 
Nowa Ce'T'kiew k. Morzeslz1czy- 
na........... 
Barnbeck Ernest, wlasc. d6br, Li- 
pia G o1'a ........ (3) 
Czarnowsld Leon, whu3c. maj
tJm, 
Krô16W1l,as . . 
Dirl{8en Edward, wla;sc. dôhr, 
BOIikowo . '..... . . . . . . 
Drapiewski Franciszel{, ks. d.zie- 
kan, 'l\T owa Oerkh:H'ia k. Morze--- 
szozyna . . . . . . . .. 25 
EI<.spedycja Towarowa, Majewo . 6 
Ekspedyc.ia Towarowa, Morze- 
s\ZCrzyn. . . . . . . . . . 
Filarsld Francisz-ek, ks. probOf),zcz, 
Dzirerz::}:zno . . . . . . . . 
Frost Klara} Whl
C. dôbr, Maje- 
wo . . . . . . . . . . . 
Hasse .Jozef, wlasc. clôbr, Nowa 
Cer.kiew k. M01"7.,eszczyna. '. . 
Hildebrandt Franc., w
asc. ma- 
j
tku, RZ(ji
cin . . . . . . 
Ka('ki Franciszek, wlas.c. maj
t- 
ku, J)zier2
znû . . . . . . 
I{aminski Maksymiljan, wl. mlyna 
J. maj
tku, KrÔlôwlas. . . . 
Kasproiwicz Frallciszek, wi. d6bl'" 
G
.sior1d. . . . . . . . . 
"'ik
as Fe1ik
, wlasc. majq,tku, 
Nowa Ceir'kie,w k Morzeslz'Cizy:na (27) 
Nagorski Alojz
', wlasc. dôbr, 
DÛevzazno . . . . . . . . 
Nagorskf Ben.iamin, wlase. maj
t- 
ku, R.zez
cil1 . . . . . . . 
Noetzet Ernest, rZq,dea dobr, M'Û- 
rzeezvn . . . . . . . .. (1) 
Polom \valenty
 wJa..4
. majq"tku. 
Nowa C
rkiew . . . . . . 
Ptach Jozef, wl. maj
tk,u, Rr6. 
16wlas. . . . . . . . '. . (16) 
I
aabe Mieczyslaw, wlasc. maj:i1t- 
!ru, Dziel"zq,zno . .. . . . 
Rohrig Ernest, wl
sc. dobr, Mo- 
rzes,zczyn . . . . . . . . 
Schmidt ÀD'ustazy, k.upieo i ober- 
zysta" Nowa Oerkiew. . . . 
Stachowicz Jan; stuÙTIi::.trz, Rze- 
z
ein . . . . ' . . . . . . 
Trepnau Franc., kupiec i ober- 
zysta, Krolo,wla.s. . . . . . 
W ojnowsld Franc., wlase. maj
t- 
ku, Nowa Cèrkiew. . . '. . 
Wygo
ki. Mlcbal, wl'as.c. majq,ltku, 
Rzezeclll. . . . . . . ...' 23 
Zi6l1{O'
vski Arltadjusz, wlase. ma. 
j:ttku, nzez
cin . . 
MORZE\VO 
publ. roZirn., 1)(1'81'.:81. !Sot. l'lI,t,. 
MROCZA 
g. sI. L} publ.. rozm., sI. st. l'wt. 


30 


11 


2 


4 


22 


3 


8 


13 


21 


17 


18 


8 
4 


12 


6 


9 


27 


6 


14 


12 


1 


2 


19 


4 


5 


1 


16 


3/ 


20 


15
		

/20178_175_0001.djvu

			153 


"Agrumarja", tart.ak parowy, Sp. 
Akc., Kose1uszki 86 a. . .'. 
Aleksiewicz Stanislaw, skI 	
			

/20178_176_0001.djvu

			Myslçta - Nadlesnictwo Zbiczno 


154 


MYSLijTA NADLESNICTWO LIPUSZ 
abn. patrz Gralewo, publ. roWl., posr., sI. st. ra.t. 
MYSLIWIEC NADLESNICTWO LUBICHOWO 
abn. patrz W Ilbrzezno 1,...:1. 1. l 
NADLESNICTWO BIELANY PUail. roun., po
r., s. st. rat. 
abn. pat;rz Torun NADLESNICTW'O LUTOWKO 
NADI ESNICTW O BL1<' DN abn. patm Lutôw:kQ 
.. . ,Ai 0 NADLESNICTWO MIRACHOWO 
pub!. roZiID., posr., sI. s,te rat. 
NADLESNICTWO BUKOW AGÔRA abn. patrz Mirachowo 
abn. patrz Koscierzyna NADLESNICTWO . MSCIN 
NADLESNICTWO CHOCINSKI publ. rozm., pesr., sI. st. rat" 
MLYN NADLESNICTWO OSIE 
pub!. rOZIIn., pùsr., sI. !5t. rat. 31bn. patrz Osie 
NADLESNICT\VO CIERPISZEWO NADLESNICTW'O OSIECZNA 
pu
1. roZiIll., posr., sI. st. rat. publ r(\zm., pos!'., sI. st. rat. 
NADLESNICT\VO CZERSK NADLESNICTWO OSUSZNICA 
publ. rOZIIn., piOS!'., 81. iSt. rat. publ. rozm.. poSr., al. st. r:at., 
NADLESNICTWO DJ\BROW A NADLESNICTWO ROiANNA 
8Jbn. patrz Laskowioo . publ. flJzm., posr., sI. st. rat. 
NADLESNICTWO DF;BOWO NADLESNICTWO RUDA 
.pub1. roZID., posr., sI. .s,t. rat. pul!l. rozm., pos!'., sI. et. rat. 
NADLESNICTWO DREWNIACZKI 1 NADLESNICTWO RYTEL 
piUb1. ro,zm., po sr., sI. Bt. rat.. l ' pub1- rozm., posr., 81. st. rat. 
NADLESNICT\VO GIELDON NADLESNICTWO. SARNIAGORA 
pub1. rozm., poêr., sI. !S,t. rat. 1 publ. rozm., posr., sI. Bt. rat, 
NADLESNICTWO GNIEWOWO ,NADLESNICTWO STRONNO 
pub!. rozm., po sr., sI. st.. rat. 1 aibn. patrz KoronoiWo 
NADLESNICT\VO GOLf;BEK 1 NADLESNICTWO SULijCZYNO 
pub1. rozm., posr., sI. st. ra.t. j publ. rozm., poAr., sI. et. rat, 
J\fADLESNICTWO GORA iNADLESNICTWO SZARLATA 
aJbn. patrz Zamostne 1 pub], rozm., PO!f., sI. It. rat 
NADLESNICTWO GRABOWIEC NADLESNICTWO S'VIBKA- 
8Jbn. patrz Sal'ltowice TO\VKO 
NADLESNICTWO GRABOWO .pub1. rozm., po
r., sI. st. rat, 
aIbn. patl1z Miaste,czko n. NotJec
 NADLESNICTWO SWIT .' 
NADLESNICTWO JAMY publ. rozm., poA,r., sI. et. rat. 
publ. rozm., po
r., sI., st. Mt. NADLESNICT\VO TRZEBCINY 
NADLESNICT\VO JA WORNIK pubt rozm., poAr., sI. et. rat. 
pubJ. r
zm., pOS'f., sI. st. 
at. NADLESNICTWO TW AROiNICA 
. N , AD
ESNICTWO KARTUZY l , PUbL roz:m:., po
r., sI. et. r8Jt. 
abn. aptrz Kart.uzy NADLESNICTWO W ARLUBIE 
NADLESNICTWO KLOSNOWO pub!. ro'lm., poâr., sI. et. rat. 
pub}. fozm., poêr., sI. st. ra.t. 1 NAD L , ESNI , CTWO W A WRZY- 
NADLESNIC1WO KONSTAN- NOWO 
C.JEWO pub1. r01zm., poêr., sI. st. ra.t. 
abn. patrz Wrocki 1 NADLESNICT'VO WEJHEROWO 
NADLESNICTWO KOSTKOWO abn. patrz Wejherowo 
pub1!. rozm., poâr., 51. et. ta.t. NADLESNICTWO WIELKI 
NADLESNICTWO LESZYCE BART EL 
pub). rozm., pO
T., sI. et. 
a.t. publ fOZm., poêr., sI. st. rJlt. 
NADLESNICTWO LESNA HUTA NADLESNICTWO WIERZCHLAS 
pub1. rozm.; p
r., sI. st. rat. pub1. rozm., poêr., st st. rat. 
NADLESNICTWO LESNO 1 NADLESNICTWO WOJTAL 
pnbl. r
zm., pO
T., el. st. rat. publ. fozm., pœf., 81. st. ra.t. 
NADLESNICTWO LIDZBARK NADLESNICTWO ZAMRZENICA 
pu1)1. rozm., poAr., sI. et. rat. pubt rozm., pOST., sI. st. rat,. 
NADLESNICTWO LIPOWA NADLESNICT'''O ZBICZNO 
publ. rozm., po'r., sI. et. rat, 1 pubt rozm., poêr., Il. st. ra.t. 


'.
		

/20178_177_0001.djvu

			155 


NADLESNICTWO 20L
DOWO 
pub1- }'ozm., posr., sI:. st. rat.. 
NADOLE 
atm. patrz Domat6wko 
NADOLNIK 
abn. patrz Tuohola 
NAJMOWO 
rubn. p:ttIlZ taikze Brodnica n.ad 
Drw
c
, gl. 81. L, pub!. ro.zm., 
sI. st. rat. 
Charôw Michal, wlasc. fo1warku, 
Szl. S'Osno . . . . . fi 
EkspedycJa :Towarow:a, Naj- 
mow-o. . . . . 2 
Grzywacz Wincenty, oberiysta) 
Boibrowo . 4 
Karwat Zygmunt, wla,sc. d6br, 
Czekanowo . t 
ten sam, Wi-chulec . 9 
Podczaski Wladyslaw, wl. dob!') 
S'Z-l. Krw3'zyny 8 
Sentkowsld Alfons,. ks. prob., 
BobroWiO'. . tt 
Zumbach Eugen., wlaêc. dobr
 
Bobvorw:o 10 
NAKLO 
g. sI.: 0, pub!. rozm., sI. et. rat. l ' 
Administracja maJ
tnoéct, Kar- 
n6rwko 28 i 
Aleksander Emil, handel koni, 
Mieozys
awa 88 297 
Baerwald L., mlyn i tartaOC 1 , D:t-- 
bxo'Wskiego 278 . t 90 
B.alcer, sITtlad 
ela.za, w
g:U i mat. 
budowI., D:t>brow!!!kiego 271 2 22 
Bandurski .P., mÎlst,rz rzeznicki, 
Dl}browskiego 14:6. '. 283 
Bank Bydgoski, Tow. Akc.l, Byd- 
goszcz, odd'Zial w Nak[e, Kt!. 
Skargi S91d .. . . . . .. 37 
Bank Ludowy, Sp. z n. odp., Ry- 
nek 69 . . ',' . . . . . 268 
Bawarsld M., hotel, restaura.oja 
i kino ",Polonja", ID. By:dgo
 
ska. 
57 ... 6 
Biedermann T., dentysta, Bydr- 
goska 29 21 
BJgal
e L., wbtêc. d6br, Luc- 
laWlce . 50 
Blniakowski J., rolnl'k1, -Dwor- 
r.owa 817 40 
Birschel W., wlaêc. dôbr, 01- 
szewko , 32 
Bobowsld, b:rnrmistrz, Ry:nek, Ra- 
tus;z . (tO) 
Borowsld' Jan, "fabryka poowoz6w, 
Dworcowa 89d . . . . .. 80 
Boruszew!lki Jôzef, spedytor ko- 
lejowy, Bydgoska 21 . . . . 1 02 
Brada Nobel, Tow. Przemy,slu 
N aftowego, zast
pca Ksawer 
SCibwa:rz, Jackowskiego B11 . (t6) 


Nadlesnictwo - Naklc 


Brul1k Dr., If ac-kowskiego 341 . t 14 
Brusld C., Hotai EUl'O;pej'sk1, ru. 
Bvdg'ogka 405 . 1 
Cukrownia. . . . . .. 18, 42 
Czulkowski Fr., przedsi
b. budo... 
wlane, Dc}bro'\V'SIkiego, 252 .. 4 
Czu!kowsld Ksawery, ziemianin Ii 
por. rez. (4) 
Derek Waclaw, dentysta, u!. 
. D
browskiego 289 . . . 61 
Dobry rycerslde, :Malocin . 38 
Doering W., wlasc. d6br, 01- 
szewilm .. . . 52 
Drw
ska 1., maj
tnosé, Kar- 
n6wkû28 
Ekspedycja Towarowa, N aklo. 17 
Ekspedycja Towarowa malej ko- 
lejki. . . . . . . . .. 14 
ElŒpozytura Panstw. U..z
du Po- 
srednictwa Pracy, ulica Poœ- 
tOW2u 373 69 
Erdmalln E., Oli3'ze'\\oiw (89) 
Erdmann P., wlasc. d6br, 01- 
8wwko 89 
FalkowsJd Dr., Ryd'goska 29-80 . 51 
Fr
ckowiak Jal1
 hurto'W.tÛa ko 
lonj:.tlna, Dabrowskiego 293. 5 
Gazo.wnia, JaDkoiWs.kiego 837., 15 
Gerstenberg, wla
c. d6br rycer., 
'Chrzasto'Wo. . . . " . .. 16 
Giera Michal, dzieriawca domeny 
panstw., Trzeciewnioa. . .. 26 
Gimnaz.jum Paiistwowe, Sienkie- 
wic'za. . . . . . . . .. 46 
Gorzaniak M., pracow-. WYl'loib6rw 
mIedzian}"ch i mosiflznY1ch, JBi
 
okowskiegû 842 299 
Gorzelnla, Sp. Akc., Ko-sowo . 49 
Gorzelnia Spôlkowa, Suchaa.-y . 81 
Gorzelnia, 'r. z o. p., Bydgosika 
B:liOSa. ' /,78 
Gremc1.yns,ki nast., hU'rtow. torw. 
kolonj., DfJ,browskiego 274 . 23 
Uaae, wlalêc-. d6br, Kamowo . 2 63 
Heller Gustaw, sklad ko
onj. i ré
 
istaurarj::t, D&brOWiskiego 288. 41 
Hermann S., Tow. Akc., brow.wr, 
fabrvka w6dek i w6d minera1l- 
nych, hurt. toiW. kçlonj., spe- 
dycja wodna" Bvdgo
ka 858 . 9 
Hotel Rzymski, Dw:o'roowa 894. 2 18 
"Impregnacja", fabryka pap'Y da- 
ohowej, Kilif1i3kiego 235b .. 58 
Inspeldorat szkolny, Însp. Mi- 
cha1ski, Plant y Mic:kiewicza 
246a. . 53 
Janickl J., drorœrja, Rynek 861. 25 
Josel R., ibluro
 elektr., repaTa,e-ja. 
moto r6w, "Ïnsta:lacja,. Bydgosika 

 2œ 
Jurkowski A., apteka) ulica Byd- 
go,ska 81 . 2 
Kawczynski A., ziemianin, Trze- 
ciewnica .. . . 2 25
		

/20178_178_0001.djvu

			Nakto 


KteJnows1d Henryk, Wischodnio- 
krel
cwy pr7.emysl drzewny K-o- 
stoipol. ziemia Wiolynska, wla- 
Bny tal,tak parowy N wkJo, Ha
'- 
ler:a 110 , . . . . . . . 200 
Komenda Policji Pmistwowej, 
Poczotowa . . . . . . . . 1 03 
Komisarjat obwodowy, Dq.brmv- 
skieèUewnÏa zelaza, Pot.ulicka 4-7 
Pazdersld, po sied zide1J, :Mod;ra- 
k0W10. . . . . . . . . . 
Pi
tltOwski '.J., sklad tmv. k01lon.j. 
i restam:-\cja D::j,bro,Wlskiego 
239b. . . . . . . . . . 
Pieczynski Fr., Rynek. . . . 
Poil UII)'k, wlasc. d6hr, .Ja,ruzyn 
Posteruoelt Po1icji Panstwowej, 
J6zefIlliki. . . . . . . . '. 
Potul!ce, 3?-'Il1iniBtràcja gl6wna 
maJ
tnos
l. . . . . . . . 
Powlatowa Kasa Chorych, fiBda. 
Naklo
 D
browskifjgO. . . . 
Reysowski, Ohobiel.in p. N-aJdo . 
Robiiiski St., sklad zelaiz'a i art. 
bud'O"wl., Bydg'oska 358 . . . 
\"Rolnik"
 Sp6ldzielnia roln:ic:ziO- 
handlowa z o. p., J a,ckoWls]Üe- 
go 337a .'.,..... 
Ross, l)fokur:zysrta, Btelawy . . 
Rozanski St., dom rolnic,Zio-hain- 
(llowy i mlynv nakiel,skie, Dq- 
bm'wskiego 137 . . . . . . 
Ruben A., ;wal'lszaw5ki sklarl hu;r- 
rowny, . Rynek . . . . . . 
Rychlblski W., restauracja, dtwOi
- 
cowa, DwoTzec . . . . . . 
SQ-d ,Po\datowy, Nadsk3kuly 2412 
Sagano\Vski T., s'kla.d blawa.t6w, 
Byd'g(l
ka 3.
1 .. . . . . 
Schmidt 5., dom handiliOiWY, p
- 
bmlW'skie,go 294-295. . . .' . 
Schmidt, wlasc:ici
I, KaI11lOWio." . 
Schuhmacher P., fnbr. repaJ'. ma.. 
Slzyn, D:tbrowslÜego 239. ... 
Schumann J., kierownik "Impre- 
g"naicji", Byd'go,ska '26. . . . 
Szwarz Ksawery, mlec-zarn;1a., .la- 
ekowskiego 341 . . . . . . 
Semra
 M.,. rakarnia pO/W., NoJWY 
$wiat 227 . ô . . . . . . 
SentliOwski, po,w. lekarz "\"\"eter., 
Dwoi"cowa 398. . . . . . . 
Siudzinski M., kupiec,. Dbl'Ow- 
Si]dego 282 _ . . . . . . . 
, Smoczkiewicz E., zas-t
pca proce- 
sowy, D
browskiego 238. . 
Spar- u. Vorschussverein, :Sp. '1. 
o. o., Hallera 352 . . 


85 


12 


20 


57 


551' 
101 


213 : 
1 
60 : 
1 
30 1 
:1 
56 


31 


112 


294 


156 


219 
7.1 
(60) 


fiS 
92 
207 
13 
101 


230 
t 13 
59 
236 
76 
212 
8'. 


45 


91 
(90) 
3 
27 
11 
97 
197 
. 
63 
88 
29 
(58) 
16 
77 
66 
70 
242 
34
		

/20178_179_0001.djvu

			1.51 


Naklo - Nowa Cerklew k. Chojnice 


NICW ALD 
3.00. patrz Melno, g. sI. L, )}ubl. 
24 ruzm., sI. sf. rat. 
(91) NIECISZE\VO 
2 02 abn. paUL Prus'Z-CiZ k. Bydgoszc>zy 
NIEDAMNO 
abn. pMU N owy Ba.rko-can 
111 NJEDZWIEDZ 
86 abn. JJ:lItrz W:}brzezllo 
NIELBORK 
abn. patrz N owemiasto n. Drw
c4 
NIELUB 
75 abn. patrz W q,bl'zeinQ 
1 & NIEMCZYK 
a,bn. pa.t
z Kornatowo 
209 NIEMIECKIE BRZOZIE 
g. sJ. L, pub!. ro'zm., RI. at. rat. 
67 NIEMIECKIE L1\KI 
abl1. patliz- Swiekatowo 
217 NIEMIECKIE ST\VOLNO 
abn. patrz '3artow:i.ce" pubt. rozU1., 
pos]'., sI. st-. rat. 
277 NIEPOCZOLO\VICE 
g. 51. L. publ. rozm., 81. 'Slt. rat. 
96 ! Posterunel{ Policji Panstwowej, 
Linja. . . . . . . . . . 
2 04 NIEST
PO\VO 
(31) abn. patrz Zukowo 
NIESZAWKA' 
1 20 a1m. pa,h.z Cierpice 'Doruri. 
1 20 NIE\VIERZ 
abn. patrz :Malki 
41 NIEWIESCIN 
3Jbn. patrz PruszCiz k. Byd:gosz.c;zy 
72 NIEZYCHOWO 
abn. paÜz Bialosliwie Ii Wyrzysk, 
257 g. sI. L, publ. rozm., sI. 81. rat. 
NIEZYWI
é ' 
g. 51. L, publ. }.o'zm., sI. ,st. rat. 
Berg Pawel, o!bel'zy'sta, BrudiZawy 
Boesler Ale.ksander, oberzyst3\! 
Zgnil()blûty . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, Kawki . 
Fritz Oton, handel zboza., KaW!ki 
Jankow:ski Waclaw,- wl. Illllyua . 
Jaranowski Brunon, wl. cl6b!' . 
Grygier Arno, d.zierzawc..a dobr 
paÙstw., D:}brôwka. . . . . 
gl. 
I.: L, Maj-:tnosé Kawki . . . . . .-' 
PosteruneI\: Policji Panstwowej, 
Kawki . . . . . . . . . 
Redmann Amalja, wlascicie1ka 
d6br, Bucz.ek . . . . . . . 
Schielke August, -oberza, ZgnHo- 
bloty. ......... 
Steffen Albert, wlasc. K!'u'Szyny 
Zuckennann Jul., wl. d6br, PÏ- 
No;iceCEf{KIE.W k: èh
j
ic. 
g. sI. L, publ. rozm., sI. et. rat. 


Srokà .J6zef, bandel slom:}, 5ia- 
nem i 
szelkiemi ziemi-o.ploda- 
mi. Pocz-towa 3'14 . . . . . 
Sroli-a W., kiero.wnik sp61d.z.iehli 
"Rolnik", Jackowskieg-o 337a . 
Stra:i Pozarna, D:}brows.kiego 269 
Strzelnica, wJase. Dimmiçh, sale 
-i restauraeja , PJanty M
ckie- 
wicza. . . . . . . . . . 
Stl1rtzel A., drogerja, HaHem, 133 
Stypczyriski Jan, .s.klacl ty.touiu, 
Bydg'oska 387. . . . . . . 
Synoracka Helena, restallracja 
szyperska, Hal1era 96. . . . 
Sytek J., sklad zel3Jza, !Ul. Byd- 
g-oska 29-30 . . . . . . . 
Szatkowski \V., mistrz malar.ski, 
£,klad tapet, Bydgoska 389 . 
Tucholka J., adwokat" D
brOlw- 
skiego 
82 .... . . . 
Urz:}d parafjalny, ks. Gepper:t, 
proboszcz. Koéc'Ïelna . . . . 
Welniak J., rewizor przewodn. 
elektr. Al. Marcil1ko:wskiego. . 
'V
rner, :nandel kolonjalny, D
- 
b:r:owskleg-.J 238 . '. . . . . 
Wielebinsld, przôd. P'ÛL Paustw., 
Al. Marcinko-wd,kieg-o- 316. . . 
Witoslawski Cz., dom t-o
v. mo- 
dnych, Rynek 361 . . . . . 
W odoci
gi miejskie . . . . . 
Zielinski \VI. i Ska, kai\Viarnia i 
re,stauracjl1 "lakopane", uUca. 
Bydgoska 21 . . . . . . . 
Zielinsld Wl, Bydgo,ska . . . 
Zeyda J., fabryka w6clek, Sien- 
kiewÎC-z.a 297 . . . . . . . 
Ziegler Gusta\v" przeds-Ïf2b. wyr. 
pilnik. i drnciarskich
 ul. Ks. 
Skargi 391 c . . . . . . . 
Zakowsld Fr., wlascicieiJ" Trz€- 
ciewnica, . . . . 


NANICE 
aJbn. patrz WejheroWiO 
NAPOLE 
abn. patrz Kmvalewo 
NAPOLE 
abn. .patr1 Tl'zebczyik 
NARKOWY 
abn. Dat,r7 rrclzew 
NARZYM 
abn. pad.rz DÛalclowû, 
pub!. Tozm., sI. st. rat. 
NA WRA 
abn. patrz 
 owemia.sto n. D,JIw
c
 
NEKLA 
abn. patrz :\fak8ymi1jano,\o 
NICHORZ 
abn. patrz Sp'p61no 
NICPONIA 
aou. patrz Gniew 


48 


286 


J 


. 


1 


11 
11 
20 
fi 
4 


10 
8 


v 


:) 


7 
14 


12
		

/20178_180_0001.djvu

			Nowa Cel'klew" k. MOl'zeszczyna -- Nowe 


Dirkns Ulryk. wlaAc. d6br, Kru- . 
szika. . . . . . . . .. 4 
NO\V A CERKIEW k. Morzeszczyna' 
abn. patrz Mor:zeszezyn, g. sI.: L, 
publ. fOZ:In., 51. S'te rat. 
NOW A KARCZMA ' 
g. sI. L, publ. J10zm., BI. ISt.. rat. 
NOWA RUDA 
abn. patrz Gogolinek 
NOWA RUDNA 
abn. patrz Wysob 
NOWA WIES 
abn. patrz Golub 
NOWA WIES 
a.bn. patrz Gl"adzi
dz 
NOWA WIE8 
abn. :patl"z J a.b!onowo pomora:kie 
NOWAWIES 
a!bn. patrz S-taroiard 
NOWA\VIES CHELMINSKA 
abn. patrz Podwiesk 
NOWA 'VIES KROLEWSKA 
na Pomorzu 
i. sI. L, publ. rozm., 51. ISit. rat. 
Benicken Jan, pa,stor ewangeM- 
cki, Wieldz!l-d:z . . . . . - 
Kohlberg, mlyn pa-rowy. . . . 
Kroler Herman, wlaéc. ziems\ki, 
Uc

t. . . . . . . . . . 
NOWA WIES WIELKA 
i. sI L, pub!. )'Qzm., 'sI. ,st. rat, 
Behnke Jadwiga, tartak i mlyn 
parowy. ........ 
- Dietrich Oton, rZeZnik . . . . 
Dlttmer \Vilhelm, piekarz . . . 
Ekl5l!ed
.cja Towarow , a, Nowawie
 
Wielka.. . . . . . . . . 
Gollnik. Oton, oberza, P r llidoc1n . 
Gollnik Ryszard. hurt,. ha([]Jde
 
r.zeznicki, Dziemiona . . . . 
Hurtownia drzewa "Wisla", tar- 
taki i mlyn parorwy . . . . 
Jahnz Brunon, wla
c. d6br r)71c., 
Palc'zvn. . . . . . . . . 
Klemm W Reinhard, wlaé-c- J ziems!M, 
(Spar- u. Darlehn8kas'se, Nowa- 
wieé Wie1ka), Pr
docin . . . 
Kramer Maks., ûberZa . . . . 
Less Izydor, kupiec, -oberza, 
D2.iemiona. . 
 . . . . . 
Liebenau Eryk. wlaic. ;z:iemskii . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Nowawies Wielka .' . . . . 
, Prochnatl Citrystjan, fabr." ma- 
S7vn ;I101nych . . . . . . . 
Sauèr Adoli, wlasc. d6br rye., 
Dq.br6wka Kuja wilka . . . . 
Sonnenberg WillY; tarta.k i mlyn 
parowy. ........ 
W"larski Jan, oberta . . . -. 


'1\ 


NOWE 
g. sI.: C, publ. rozm., sl. st. rat.. 
Apteka pod Orlem, Rynek 12.. 22 
Arens R., fabryka mebl!i. i przeitauracja., 
Rynek 83 . . . . . . .'. 
Ekspedycja Towarowa i Dwo. 
rzee, N owe. . . . . . . . 
Fitzermann M., hurt. iInteres ,wici; 
kiji i drz,e
"'a, S:¥l,owa 8. . ' 
Frankowski Aug., fabr. wytW1Oil"
 
19 nych meb1i koszyko:w. i hUJ.1t, 
12 6ufzedaz kOB:'lv i Burowcôw ko- 
13 5zyk8.J.1skich, weksport glôwny 
do kl'aj6w Skandynawilldch, 
8zwajcarji i Rolandji, ut Ko- 
1ejowa 2-8 . . . . . . . 
f'l'anz G., obywatel, Tryl . 
10 Gazownia Miejska, Zdmiska 9 . 
Gburelt, fabryka mebli, ui. Pod. 
2 g6rna 1 . . . . . . . . . 
Gibowski J., handel bydla, ui. 
6 Odan
ka 12 . . . . . . . 
Goldsztak Jakôb, sklad mànufa- 
ktul'Y. plae Sw. Rocha Ba. . 
 
18 Grfinenberg Pawel, fabryka me- 
4: bU. Rvnek 11. . _ . . . . 
Hühschmann Jenny, dçHnicium, 
N owe. . -. .. . . . . . . 
HUl1dsdorff G., fabry'ika mebH} 
hJ:a'
ztol'na 8 . . . . . . 
 
Hundsdoff Gustaw, siolall'nia" Sq.-, 
dowa 26 a . . . . . . . . 
1 Inspektor szkolny, Marjan Zele- 
wskl. ......... 
3 Jezierski Fr., Dr., adwokat i nû"' 
taTjusz, Silil.;owa 4 . .". 
14, Rasa Lesna, Si],-dorwa 5. . 
11 
 Kerber H., obywatel, Try1. 


1 


1 
9 


B 
5 
16 1 


'Ul8 


2 
15 


13 
12 


51 


4S 


24 


9' 


27 


81 
55 
91 


'117 


21 


38 


82 
!lO 
85 


46 


66' 


59 


]3 


e 


Ij7 


96 


29 


.3 
17 
30
		

/20178_181_0001.djvu

			1
ê 


Kiczka Wladyslaw, cukiernia, 
Gdanska 7 
Klass, sl{ lad rzeznic
d . . . . 
Kledzinski Edm., sklad tow. ko!. 
i likier6w, Gdailska' 15 
Kleiw.1ichter Emil, handel zelaza, 
slus&'Ilia, blacharstwo, row€ry 
i ma:szyny do szycia, Klrusiz- 
torna 9 . . . . . . . . . 
Klos Jozef, dominium, Kozieleo . 
Korzeniewski W. nast., wt w. 
Jaidzewsld, maga	
			

/20178_182_0001.djvu

			Nowemialto n.*" Dl'w
c, 


160 


Kurlikow'ski Antont, sklad a.rtyk. 
budowl., maszyn rolniezych Ji. 
ziemio,pl:Od6w, J agieUonska 10 
9 Kurow31d Edward, wI. maj
tkiu, 
Kurz
tnik. . . 
Lambert Kazimierz, dolbro, J a- 
k6bk owo ..... 
LAND WIRTSCHAFTL. GROSS- 
80 HANDELSGESELLSCHAFT, T. 
62 zap. Z ogr. por. w Gdansku. Od... 
dziai Dzialdowo. Skladnica Nowe- 
34 miasto. Pom. T elefoll 2" 
_....._
-- 
Lecznica Powiatow
 ut Mi:ckie- 
wi-CZil. 9 . . . . 
_


? . 
46 LENIK, Adwokat i notarjusz, No...- 
8 wemiasto. T elefon 42. 
Lewalski Bernard, haride
 zbo.ia
 
bydla, i koni, Jàgiel10nska 
5 . 
Lewalski Juljan, sklad ,zbo.za" Ja- 
g-iellof1ska, 6 . . . . . . . 
Lukaszewsld Jan, rolnik, Brat- 
jan. . . . . . . . . .,. 
Magistrat, Urzi!d POlicyjny, u[. 
Szkolua 2,. . . '. . . . . 
Modrow \Vilhelm, f01wa.rkl, Gwii- 
d:Ûnv. . . . . . . . . . 
MOdrzèjewsld Franciszek, dOIn 
rl)lniczo-'nandlowy i 'spedy;tor- 
stwo kolejoi\ve, :MickiewÏ	
			

/20178_183_0001.djvu

			'QJ61 


\. 
Nowemiasto n. Drwçc2i - Odargowo 


Schneider Karol, mlyn, Bratjwn 
Schubring Artur, tarta.k, mlyn i 
cf'
elnia, L
kowska 1 . . . 
Serozynski Wladyslaw, sklad Ze- 
laza, art. bud-owl. i tow. kol., 
destyl-a.cja i restamacja, Ry- 
Ile'k 49-51 . . . . . . _ . 
Suszarnia, ul. Lq,ko'W&.l{a . . . 
Starostwo powiatu lubawskiego, 
Rvne1k 1 . . . . . . . . 
'Stowarzyszenie rolniczo - handlo- 
we, Sobieskiego 11. . '. . 
 
-Swiniarski Aleksander, skl. WW. 
lwlo'llj. i reSitauracja, Ryn6k 
47-48. . . . . . '. . . . 
'Bzudzinsl{a Marja, wdow3J) Li- 
.oowa. lOb . . . . . . . . 
-Szûdzinski, Jentkiewicz, sklad 
blawat6w, to,w. lokc.iowych i 
ohuwia, Mostowa 1. . . . . 
Uminski BolesJaw, J;zeznik, 080- 
bie,skiego 25 . . . . . . . 
Vrz
d Parafjaluy, ks. Pape, pro- 
bo-szc'7., Koscielna 15 . . . . 
iJrz
d Parafjalny, Kurz
tnik. . 
'Urz
d Parafjalny, Niem. Brz,o- 
zie, ks. probe Stan. Za:brocki . 
Urz
d Skarhowy . . . . . . 
Wachowski Teodor, obyw. ziem- 
ski, Nowydw6r . . . . . . 
Wachowski Walery, pow. 1ekal'z 
weteryn. j , Wierzbowa 5 . . . 
Wygocld Jan, sklacl rowerow. 
Rynek 1 L . . . . . . . . 
'Waszkiewicz Izydor, wlasc. ma- 
j:J,tku. Taborowizna . . . . 
Zalewski Alfons, dro-gerja medy- 
cynalna, sklad. kolonj., hand-el 
twpe1t, farb, lakier6w d pokoSitu, 
Rvnek 3 . . . .'. . . . 
.Zerbe Franciszek, Dr. med., Ko- 
éciuszkowBka 1 . . . . . . 
Zlmny Boleslaw, sldad blawatÔ'w, 
Rynck H . . . . . . . . 
:turalski )1ieczyslaw, obywatel 
ziemski, Nielbark . . . . . 
Zuralski Walenty, Dr. med., ,le- 
brz powiat., LipDwa 1 . 
 .. 

OWE MOSTY 
abn. pa;trz Rogozno zame'k 
NOWE OBLUZE 
abn. patrz C'hylornja 
NOWE POLASZKI 
abn. patrz Stara Kiszewa 
NOWE ZALNO 
oon. patrzTuchola 
NO'VY BARKOCZYN 
g. Pl. L, pu"bl. rozm., sl. at. rat. 
Anl{er Juljan, zWlÎ.r6wnia . .. 10 
'Dahlweid Walter, wtasc. d6br ry. 
cerskic.h, BfZdonrln . . . . . 
IDoering Walter, oberzysta. . . 
iJEkspedycja Towarowa, NoW1 
Barkoco.yn. . . . . . . . 


26 1 
J 
551 


Herleman Heinz, wlasc. d6br ry'-, 
cerskich, Lubafl . . . .'. . 
Kruger K., wlasc. mlyna, Kula 
mlvll. .......'.. 
Laszèwski Staliislaw, dzierzawoo 
domeny, Wielki Klincz . . . 
Posterunek policji Panstwowej, 
Nowy B:trkocin . . . . . . 
Schadow Oton, wlasc. d6br ryc.., 
Sob
c:z,. .'. . . . . . . 
Zarz
d d6br Patistwowych, Zie- 
lenin. . . . . . . . . . 
NO\VY DWOR n. Drwc:cé} 
g. sI. L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Jablo-t1,ski Franciszek, Folwark, 
Cembalowo. . . . . . . . 
Marchlew1;ki Fal1styn, soit ys, 
Chrosle. . . . . . . . . 
Mowinsld Piotr, folwark, Le. 
kart y . . . . . . . 
Unral1 Jan, iWlasc. d6br, NoWy- 
dw6r. . . . . . . 
45 NOWY DWOR 
97 abn. pat	
			

/20178_184_0001.djvu

			. 
o dry - Osie  


1Jô2 


:
 


ODRY , 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat.. 
OGORZELINY 
g. si. L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Bleck Augustyn, domena, Slar 
wecin. .
....... 
Ekspedycja Towarowa, Og-orze- 
ilinv . . . . . . 
G6recki Jan, domena. . . 
Mlyn parowy, A. Szyszka, Sp. 
rL. 0:. p. . . . . . . . 
Meyer, wlase. maj:'!tku . 
 . . 
Parpart Herbert, wlasc. d6br ry- 
cersklCh. Zamarte . . . . . 
Urz
d gminny, Jerzmnionki . . 
W olszIegier Adam, wlasc. d6br, 
Coldanki ...". 
OKONIN 
abn. patrz Meh1Jo, pnb!. IOUD.., 
posr., sI. st. rat,. 
OKSYWIE , 
abn. patrl- Gdynia 
OLSZEWKA 
abn. patrz Przeplak:o'W'o 
OLSZE\VKO 
a.Im. patrz Naldo 
OLSZE\VO 
abn. patrz LidzbMk. 
OLSZO\VKA 
a.bn. patflz ,Morzesoozyn 
OLSZYNIEC 
a:bn. patrz Trysz,czyn 
OMULE 
.abn. pat;rz Lubawa 
OPALENICA 
abn. patrz Brodnica n. Drw
c
 
OP ALENIE 
g. sI. L, publ. rozm.: sI. tlt. rat. 
Adamski Bernard, pierwsza po- 
morska fabryka sUl'Ogat. kawy 
Ciesniewski Fra
ciszek, oberza 
"Dom P
}lskia,' skl3d }{()Ionj.. . 
Diethelm Adolf, mleCizarnia. . 
Felski Augustyn, o-berzysta. . 
Glowbiski Bernard, fabryka wyr. 
ko,szykarskich i handel w:i- 
kJiny. . . . . . . . . . 
G6ralsld Stanislaw, c1zieJ:'zawea 
domenv panst.w., Ralmwioo. . 
Kuczkowswki Edmund, w6jto'Sitwo 
N asierowski Eugenjusz, wl. ma- 
j<-1tku, Aplinki. . . . . . . 
Reptowski .Juljan, w6}tostwo. na 
obw6d Opale nie, Jazwlska .. . 
SzaJ1drach Albin,. wlase. tartaku, 
Ra..kowiec . . . . . . . . 
Szellwin Walter, wJase. :tartalku 
i cegi('lni 
W ojtaszewski, mlyn . . . . . 
(\RLE 
atm. pn.tt.z Lin:o"\\'1() 


ORLE 
a.bn. patrz !vlelno 
ORLE 
a
n. patrz Mroc'za 
ORLINEK 
4 abn patrz Ml'oez.a 
6 ORLOWO 
5 abn. patrz Kornatorwo 
ORLOWO 
7 abn. patrz Maly Rack 
9 ORNASSO'VO 
1 rubn. patrz Pelplill 
2 ORZECHOWO 
abn. pa:trz Kowallewo i RynlSk, pu.bL 
rozm., po-sr., sI. st. rat. 
ORZECHOWKO 
;;lJbn. p2
trz Kowa-lewo i Ryn8k, pubt. 
ro'zm.,. posr., :31. st. rat. 
ORZELSKI ML VN 
abn. patrz Mrocza 
ORZELEK 
abn. p3it.!"z Kamien pomorski 
OSIE 
g. sI. L
 pub!. rozm., 181. st. rat. 
Bartoszewicz i Kuhica, rtarta.k 
parowy, Tlenska. . . . . . 
Bohm Rudolf, obszar dworski, 
Splavne. . . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, K wiatki . 
Ekspedycja Towarowa, Osie . . 
Herlitz Brunon, mlyn 'Wodny, 
Gorzalimost. . . . . . . . 
Hubert Wildor, obszar dworski 


3 


a: 


24 
1$, 
14 


2 
29' 


JEWELOWSKI - WERKE, Tow.,., 
Akc_, Tartaki Parowe, Osie pow"" 
Swiecie.. Telefon 7_ 


17 
___ I 
1 


Jewelowski- W erl{e, Tow! A'kiC., 
tartak parowy, Zur-mlyn . . 
J
dryczka Jak6b, kupiec, TI'en- 
'ska . . . . . . . . 
Kasa Le
na, N owska. . . 
Kosecld BoJeslaw, kupiec
 Ry- 
nek . . . . . . . . 
Laskowsld Stanislaw, mlyn wo- 
dny, TIen . . . . . . . . 
Listewnik Jan, kupiec, DWOT- 
oowa. . . . . . . . . . 
Mal1ikowski Jan, mï.strz rzeiniclcl, 
Mied'zif1ska. . . . . 
Marchewicz Franciszel\:, mistr.z 
l'zeznieki, Rynek 
M
ezyn8ki Franciszek, mi!8trz 
rzeinicki, N owska . . 
Mlodecki AlelŒander, apt€ka, Ry- 
nek '. . . . . . . . 
MundeIius Curt, Dr., lekarz 
prakt.,- , Dwoycowa 


35,. 
9' 
34 
3; 
12 
s.. 
41 
18 
21' 
19, 
13: 


5 


13 
15 
. 1 
2 


4 


12 


3 
14
		

/20178_185_0001.djvu

			163 


Murawski Konstanty, kupiec, 
Tleilska. . . . . . . . . 
Nadlesnictwo Panstwowe, Osie . 
Obszar dwo.rsld, J aszcz . . . . 
Ohme Kurt, mlyn wodny i tar- 
tak, K wiatki . . . . . . . 
Paszkowski, Dr., lekaJ.'z prakt., 
Ryup,k 19 . . . . . . . . 
Plinski Jôzef
 mlyn wodny., Zur . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Osie '. . . . . . . . ,. . 
Rosenberg Artur, kupiec, No- 
wska . ". . . . . . . . . 
Schauer Herman, hotel, TIen. . 
Smeja Mal{symiljan, abr. mebli, 
Rvnek : . . . . . . . . 
SoIèctwo Oaie, 
 ows.}, a . . . . 
Urz
d Parafjalny, Koscielna. . 
Wisniewski Jan, kupieü, Tlenska 
OSIECZEK 
abn. p:ttrz J{ shrï.ki 
OSIECZNA na Pomorzu 
I{. sI. 1., pubt r-o-zm., sI. st,. rat. 
Oanzig - Pvmmerellische Holzin- 
dustrie, T. z o. p., tariak pa.. 
l'owy ......... 
OSIEK POMORSKI 
g. sI. L, pub!. rozm., !SI. 8t. rat. 
OSIEK k. \Varlubia 
abn. patrz \Varlubie 
OSIEK 11. Noteci,! 
ab
. patrz VVyrzy,S:k, g. sI. L, publ. 
rOllO." sI. st. rat. 
OSIELSKO 
g. sI. L, publ. r-ozm., 181. 81:.. rat. 
OSLANINO . 
abn. patrz Puck 
OSOW A 
puhl. l'ozm., pos!'., sI. 8t. rat. 
OSOWA OORA 
abn. pàtrz Bydg.oS'ZiCZ 
OSOWO 
pub!. l'Ozm., pas!'., sI. st. rat. 
OSOWO 
pubt rozm., pos!'., sI. sv. rat. 
OSOWIEC 
abn. pa,trz Strz:elewo 
OSO\VKt 
abn. patrz Lasin 
OSSA 
abn. patrz Lisnowo 
OSTASZEWO k.' Montowa 
publ. rozm., pasl., sI. 8t. rat. 
OSTASZE\VO TORUNSKIE 
g. sI. L, pu bl. rozm., sI. st. rat. 
BUC7ko\Vski Szczepan, TyHce. . 
Czarlinski Adam, ZaJŒzewo . . 
Ekspedycja Towarowa, Osta- 
8ze"vo. . . . . . . . . . 


Osie - OtOI'OWO 


Donimirski Jan, Lysom1ce. . . 
Feldt, Kowr6z . . . . . . . 
Hasse, ks. proboszrz, Papowo- 
torunskie . . . . . . 
Jankowski Jan, MofCIzyny 
Kreis, Elawkowo . . . . 
Rygielslm, Kowrozek. . . 
Wegner K., Wytil"
bowice . . . 
\Vegner K., mlyn parowy, 9sta- 
s.zewo tore . .,' . 
40 OSTROl\1ECKO 
10 abn. pat'.z Fordon, g. sI. loi, publ. 
23 l'ozm., sI. st. rat.. 
OSTROW 
6 abn. patrz Su1
czyno' 
16 OSTROW 8WIECKI 

 publ., rozm., posr., sI. st. J-at. 
OSTROWEK 
abn. pa.t,rz Jastrz
biec k. 'Viçc- 
borka 
OSTROWITE 
abl1. patrz LniaIlio 
OSTROWITE 
ab]}. patr'z Sm
toiWO 
1 OSTRO\VITE k.. Chojnic 
abn patrz Silno pOiffiorskie., g. Jill. 
L, publ. rozm., sI. st. rat. 
OSTROWITE k .Jablonowa 
g. sI. L, PU 1 )1. mzm., sI. Sit. ra.t. 
Blii.cher Hans, obszar dworski. .' i 
Blücher Hans, maj::t.tek ziem=,ki . 2 
Gedùel't Piot!", maj::t.tek ziemski, 
PIÛ'w
z . . . . . 
Jaraczewski Antoni, wl
sc
 
a
 
j
1tku, Mierzyn . . . . . . 
Szelbracikow3ki Allastazy ksiadz 
.probos,zcz, Plow
z . 
' . : . 
TlIeman Rudolf, dizierzawca ma,.. 
j
t.ku, \V anl
gûwo . . . . . 
OSTROvVITE k. Kowalewa 
g. st L, pu bl. rozm., sI. st. rat. 
OSTRO\VO 
1 OSTR


o:za:n., posr., sI. st. rat. 
abn. patrz Mrocza 
OSTRZYZEWO 
abn. patl'z Fo;rdon 
OTLOCZYN 
g. sI. L, publ. roz:m., sI. s't. rat. 
Dolato'Wsld Franciszek 9 w6jt, 
Otloczyn ........ 
Piasecld Franciszek, wlasc. 71eIIl- 
ski i k.upiec clrzewny, Kamzem- 
ka........... 
Posterunek Policji Pa1Îstwowej, 
OUü>r,zyn. . . . . . . . . 
OTOMINO 
4 abn. paitrz .
ukow'Û 
5 OTOROWO · 
,aime patrz 80100 kujaW'ski, pub1. 
J:1Oizm., pQsr., sI. 'St. rat. 


20 
38 
4 


8 
'S 


5 


13 
1'1 
1 
7 
6 


27 
34 


12 


1 


7 


:1 


4 


1 


2 


4 


2 


11*
		

/20178_186_0001.djvu

			Otylin - Pelplin 


164 


'JW 


OTYLIN 
abn. patrz Biatosliwie 
O'VCZARNIA 
abn. pwtrz Chwaszczyno 
OWCZARKI 
abn. ;patl'z Grud'zi
dz, f!:. sI.: L, 
pub!. rozm., sI. 8t. rat. 
OWIDZ 
abn. pa.trz Starogal'r1 
OWIECZKO\VO 
abri. pa-h'z Golub 
P1\CZEWO 
abn. patrz Bobowo i SkÔIICZ, g. 'sI.: 
L, pub!. rOZID., sI. si. rat. 
PALCZYN 
abr,. patrz Nowawies 'Viel\ka 
PAMI
TO"VO 
aub. patrz Drozelzienica, g., sI.: L, 
pub!. l1ozm., sl. st. rat. 
PAPARZYN 
abn. patrz Gorzu('Jho,\
o 
PAPOWO TORUN SKIE 
abn. patrz Osta
zewi()' torunskie 
!i Turzno, gl. sI.: L, publ. rozm., 
'sI. st. rat. 
PARCHO\YO 
g. sI. L, pub!. rozm., 81. st. rat. 
Maj
tnosé Golcewo . . . .. 3 
Posterunek Po1icjl Panstwow'ej, 
Parchowo ... . . . 
P ARLIN 
abn. p3Jt.rz Gl'uczno 
PARSZKOWO 
abn patrz Starzyno 
. PASIEKJ 
abn pa,trz :Malki 
PAULINY 
abn. paltl.z Kotomierz 
PAW'LOWEK 
abn. patrz Bydgoszcz, pubt 
po
r.
 sI. st. rat. 
PAWLO'VKO 
abn. patrz Strzelewo 
PA'VLOWO 
ahn. patrz Cnojnice 
PELPLIN 
g. sI.: C, pub!. mzm., sI. st. rat. 
Anczykowski Teodor, Drogerja 
- Centralna, Rynek 1. . . . . 
Bank Ludowy, Teofil Sikorski, 
Dworcowa 29. . . . . . . 
Behrendtowa Agata, za;8t
pstwo 
Tow. Fbezpieczen, Rynek 1. . 
Berger Emma, wla,sc. dôbr, Po- 
myje . . . . . . _. . . . 
Bielbiscy Bracia, sklad zelwza, 
Rvnek 4 ........ 
Blatek Franciszek, dzier:iawca 
domeny; I.ignowy II . . . . 
Bogacz Wincenty, dzi-erzawca 00- 
meny, Ornnsowo. . 


1 
r-ozm..! 
.1 
1 
1 
1 


5 


Brosowski Au
ust, obywatel ziem- 
ski, Duzy G arc . . . . .. 48 
CoUegium Marianum, progimna- 
zjum bisk1.1pie, Plac Tumski 5 . 93 
Czarnecki Stefan, dzierzruwea do- 
meny. Lignowy 1 . . . .. 42 
Czarnowski Stanislaw, wl. d6ibr, 
Rombarg. . . . . . . '. 16 
Czarnowski Mieczyslaw, sklad 
zboza, handei ziemioplodami 
i sZltuc7
nemi nawO'zami J Dwor 
,cowa 8 . . . . ... . .. 5g 
Czarnowski Teodor, wlasc. dôbr, 
Rudn l } ... . . . . .. 90 
DrulIa Jan, srpedvtor, hotel Pôliko 
i restaura'cja,lIStarogardzka 2. 31 
Eicbholtz Maks., wIa,S'c. dôbr, Po- 
Illlyje 
 . . . . . . . .. 41 
Ekspedycja Towarowa, Pelplin. tJ 
Elektrownia Obwodowa Pomorze, 
Tow. Akc.
 zaklady elektr:roz- 
ne, Stocki MIyn. . . . .. 43 
monter ruchu, Pelpllin, Ry- 
nek 7. . . . . . . . .. 4G 
filja PeLplin, sklad w:s:zelkiah 
urz
dzeil i przybo.r6w eletkt-vo- 
technicznych . . . . . .. 50 
Ewangelicki Urzi!d Parafjalny, 
Uudno . . . . . . . 
. 56 
Fabryka Cukru, rrow. AkQ., 
Dworc'I)wa 16 . . . . . . 12, 65 
Glowacld Pawel. skIrud towarow 
kolonjalnych, Dworcowa. .. 25 
Grabowsl\:a Anna, wl3lsc. dôbr, 
KuHce . . . . . . . .. 17 
Giisewell Pawel, Dr., dyrektorr fa- 
bryk!i cllkru, .Dworco.wa 16.., 45 
Hacker Eliza, wlasc. dôbr, Duzy 
Garc . . . . . . . . .. 61 
Hasse Felilis, ziemioplodYl, 11:1- 
si-ona, opal. skIad m:tki, Dwo'r- 
cowa 31 . . . . . . . . 66, 10 
a
t. budowlane, piekarnia, Ry- 
nek -J .. ....... (66) 
mieszlc prywatne, spicih 1 lel1'z, Pl. 
Ka:tedralny . . . . . . . . (66) 
Hasse Jan, wlasc. dobr, Pomyje 82 
Uillar Franciszel{, wla,sc. dûbr, 
R.!1jkowy. . . . . . . .. 91 
Hollmann Jan, mh;trz murarski., 
ta-rtak i handel drzewa. .. 32- 
Hotel IJod Orlem, wlasc. Lul1z 
OtOIJ.1, RyuE' k 1 . . . . .. 5 
Jag?
z,hî
ld Nikodem, wI. dobr, 
Llpmkl . . . . . . . .. 85 
Janzen Karot, mistrz rzeinicki, 
Kosc,iuBZki 5 . . . . . .. 36 
Jurldewicz. Leonard, ziemianin, 
Gr
blÎ1iskie pole. . . . .. 1 
Kalisz Pawel, mistl"z élu8arski., 
Starogardzka 4 . . . . .. 14 
Kamrowska J6zefa, obywatelka, 
Jaoowo . . . . . . . 47 
Kancelar.1 a Biskupia, ogr6d Bis- 
kupi. ...... 52 


73 


20 


94 1 
92 


91 


18 


29
		

/20178_187_0001.djvu

			165 


Pelplin 


15 


. 


Kapitula Katedralna, Prepozytu- 
ra, Sta:rogardzka 1 . . . . . 
Kapitula Katedralna, Zarz
 
d/jbr, Macicjewo, Kanonieika. 2 
folwark l\'Iaciejewo . . . . . 
Kasa Pozyczkowa dia Rudna, 
Sp. z o. p., Pelplin, Dworco'Wa 
2-.0:3 .......... 
Ka)'ser Antoni, dzierz3.lwea. d.o- 
meny, Kurs1ztyn .' . . . . . 
Kiep Maks.. wlase. d6br, Rudno. 
Klebowsld Klemens; handel opa- 
lem. Starogardzka 4 b. . . . 
Knast Boleslaw, "Bazar", sklad 
tow. blawa:tnyrh, manufaktury 
i obuwia, Rynek 1. . . . . 
KOl"czal{ Maciej, restaur3.lcja i s,a,- 
1a teatralna, Starogardzka 16 
Ko7lowsld Boles!aw,' sklad towa- 
r6w kolonjainych i delil
ates6w 
"Holandja'", Hynek 7. . . . 
Kruger Mah:-s., wlase. d6br, Po- 
lIIlyje . . . . . . . . . . 
Kull Maks., wlaÉe. d6br, Raj- 

oWY.......... 
Kupczynski Aleksander, ks. pro- 
boszez. Duzv Gare. . . . . 
Lecznica Mlejska sw. Jôzefa, Sta- 
J1ogardz,ka 19 . . . . " . . 
Lesniewski Wladyslaw, ma j
tnoSé 
Kursztyn . . . . . . . . 
Lindau Walter, wlase. d6br, Lig- 
nowv . . . . . . . . . . 
Lisewsid Alojzy, budorwniczy, Sta,- 
rogardzka 13 a . . . . . . 
Majewski Konrad, wlasc. .ziemski, 
Rajkowy. . . . . . . . . 
Mania Albin, whse. f16br, Pomyje 
»Mqka", gp. z o. p., mlyn WiOdny, 
StaJ10gardzka 22. . . . . . 
Michna Konstanty, m1sirz 'l
zez- 
nieki, Rynek 7 . . . . . . 
Mleczarnia. T. z o. p., Pelplin, 
Dworrowa 21 . . . . . . . 
Mimer Eryk, wla,8c. d6br, Duzy 
Gare . . . . . . . . . . 
Mroczek Antoni, blarwaty, kOil1- 
fekeja daD1ska i m
ska) Dwor- 
oowa 32. . . . . . . . . 
Nadlesnictwo Panstwowe Pelplin 
Nadolny BOleslaw, sklad zela,z,a, 
Dwof("owa 12. . . . 
Nau Juija, wlase. d6br, DilZy 
.Gare, . . . . . . . . . . 
Orlowski Pawel, hurtownia i han- 
deI bydlem, Dworeowa 19 
Patzky Emilja, wlase,. d6br, ,Ja-' 
!J1Ï
zE'wko. . . . . . . . . 
Pawlik Jan, Pomorska fabry;ka 
cykorji i lmwy "Lubiana", Ro- 
zental. . . . . . . . . . 
"Pielgrzym", drukarnia i ksi
gar- 
nia, T. z o. p." Ekspedycja, 
Rynek 1 
RedaJwja 


Adminh,traeja. . . . . . . 
Kierown
k wydawn1ctwa, mie- 
szkanie prywatne . . . . . 
Plocieniak Jôzef, wlasCi. ziemSiki, 
'V ola . . . . . . . . . . 
Pôlko, folwark Seminal'jium Du- 
chowne
o . . . . . . . . 
Polomski Ludwik, powiat. lekarz 
weteryn., RynE'k .1. . . . . 
Pomorskie Stow. Rolniczo-Hand- 
lowe, Torun, filja PeJplin, 
lJworcowa 31. . . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Pelplin, Rynek 7. . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Rudno. . . . . . . . . . 
Prl1szal< Teodor, Rklad tow. ko- 
lonjaIny(
h i rest-auraeja, Pod-, 
gôrna 1 . . . . . . . . . 
Raciniewski Stanitllaw; ziemianin, 
Ropuchy ........ 
Robitsch \Valter, wla.sc. d6br, 
Rudno ......... 
Rosenke Rudolf, milstrz .sto[aIfSlki, 
DWOf("orwa 23. . . , . . . 
Rozkwitalski Ryszard, obyïWaJtel 
'ziemski, .faniSizewko . . . . 
Rudowski Waclaw, wlase. d6br, 
KIon6Wika . . . . . . . . 
Ruskiewicz Edward, Dr., 1ekar:z, 
Starog-ardzka 20. . . . . . 
Serninarjum Duchowne Pelplin, 
> Plac Katedraluv. . . . . . 
Senkspiel Artur; wlaAc. dôbr, 
Ugnmvy ........ 
Sielski Juljusz, mistrz rzezni:e:lci, 
Sambora 30 . . . . . . . 
Siwinski Bronislaw, d;zierzawca 
d.Qmeny, Hielawki . . .'. . 
Sojecld Bernard, Dr., lekarz, Ry- 
nek 7. . . . . . 
 . 
24 StrehlIu: Artur, wlasc. "dobr, Ru- 
, dno........... 
1 t 1 Strehlke Elma. wlasc. dôbr, Ru- 
dno. . . . . . . . . . . 
SzoJa Franciszek, maj
tnoSé, Raj- 
kowy . . . . . . . . . . 
Tow. Rolniczo-Handlowe z o. p., 
75 1. (Kornhans), GdaiIsk, oddz1aJ: 
79 Pelplin Dworeowa 20 a . '. . 2, 23 
Urz
d Pararjalny, Klon6wka.. 26 
Wiebe Pawel, dzierzawlCa maj:}t- 
1\:.U, .Jaruszewo. . . . . . . 
46 ! Wiens Jan, wla8e. d6br, Rudno . 
W ojnowski Apolinary, dzierzawca 
22' dr.menv, I.ignowy TII. . . . 
W ôjtostwo i Solectwo, Pelplin, 
Sambura 29. . . . . . . . 
Zarzqd rJôbr, Nowydw6r. . . . 
Zawadzki Brunon, Rote! "Pel- 
pHn", Dworcowa 30 . . .. 68 
62 
,ZG ODA-wPELPLINIE", Soôldz.. _ 
Spozywcôw, Sp.. Z.. Z 0.. 0.., Pelplin 
15: tP0D10rze), Rynek 1.. Zal.. 1920 r.. 
15 1 T eleion 96. 


531 
1 
3,. j 
(34) 1 
1 
31 


19 
88 


*74 


55 


54 


67 ! 
8/ 
1 
38 


49 


9 


27 


37 


10 


*38 
83 


98 


60 


51 


89 


15 


39 


77 


fi 


84 


80 


95 


35 


t 


57 


71 


81 


2S 


72 


69 


18 


86 


16 


30 


21 


33 


64 


4 
59 


44 


81 
63
		

/20178_188_0001.djvu

			Pelplin '- Pluinica 


166 


Zielinsl.d Klem
nl, rotmistrz 18 p. 
ula.now, dZlerzawca domeny, 
RooTIopole . . . . . . . . 
P
DZE'VO 
g. si. L, publ. rozan., sI. st. rat. 
Bochenski Jan, wlasc. ma.j
tku . 
J-:drz
jew
ki Alfred, rolnik, SZle- 
]1{,kle . . . . . . . . . . 
LeSnictwo Gutowo . 
Okraska Frunciszek, wlasc. ma- 
j
tku . . .'. . 
J>
PERZYN 
a.bn. patrz Wiçcbor:k 
P
POWO 
300. patrz Zukowo- 
P
TKO\VICE 
abn. patl'Z 'Vejherowo 
PIASECZNO POMORSKIE 
abn. patrz Gniew, g. iS{.: L, publ. 
l'oZ/m., sI. st. rat. 
PIASTOSZYN 
ahn. patrz 
ilno 'pOIuorskie" publ. 
,rQZffi., posr., sI. st. rat. . 
PI
TKOWO 
a.bn. patrz GOfzuchoiWO 
PIJ\TKOWO 
abn. pa.trz Kowalewo .i Zielen k. 
Kowalewa 
PIECE 
abn. pat-l'z Kali-sika, g. sI.: L" pub!. 
rozm., sI. bt. rat. 
PIECE\VO 
abn. patrz .labl.ono,wo pomorskie 
PIELESZE\VO 
abri. patrz "Vejhemwo 
PIENI1\ZKOWO 
abn. pa trz SmQtowo 
PIERWOSZYNO 
abn. patrz Chvlonia 
PIGZA - 
abn. patr.z LU
ilmwo 
PILEWICE 
abn. patl'z Gorzuehowo 
PILA 
abn. patrz Duhi€llno 
PINCZYN 
g. sI. L, ,publ. l'ozm " f:l. st.. rat. 
PIOTROWO 
abn. patrz 'l'czew 
PIOTROWKA 
a
n. patrz GogoHnek 
PISIENICA 
abn. patrz Zblewo 
PISKARKI 
abn. patrz Laskowice 
PISZCZEK 
abn. patrz Tuchola, 


PIWNICA 
14 abn. paltr.z Lulkowy 
PIWNICE 
abn. patrz Ksi
zki 
3 PIWNICE 
abn. patrz Niezywi
é 
t PLASkosz 
4 abn. p:1trz 'liue,:nola 
2 PLATENRODA 
abn. p-at:rz Luzino 
PL1\CHOTY 
abn. pa.trz W roeJd 
PLEMI
T A 
abn. patrz Haidzyn pomorski 
PLESE\VO 
abn. patrz Lasin, g. '81. L, pubt 
rÜ'zm., 81. 8t. rat. 
PLUSKOW
SY 
abn. p3ltrz Chelmza 
PLACHTY 
abn. patrz J.u1kowo 
PLAZO\VO 
pub!. I"Ozm., po,sr., sI. sL rat. 
PLOCHOCIN 
abn. patrz 'Varlubie 
abn. patrz Kamien pornol!Ü i 
PLOCICZ 
PLOSNICA 
g. sI. L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Beyer Walter, wlasc. d6br ryc., 
R'ltkowice. . . . . . . . 
Borkowski Gustaw, zarz
d mle- 
cz::trni . : . . . . . . . 
Grünthal Ernest, majQtnoSé, Ma- 
Iy LQck . . . . . . . . . 
Kneiding Ernest, l'e l staufacja. . 
Kuhn, zarz
dca maj
tn., Gro'llilii 
Mleczarnia. Sp. z o. p.. . . . 
Oelrich Alfred, wlasc. d6br ry	
			

/20178_189_0001.djvu

			167 


Pluznica 


P l'usy 


Gehrke iryderyl;::, handel zb(}za, 
mzt.k.i i art. opalowych . . . 
Glowacki, wlasc. d6hr, Lieewo . 
Pflug Oiinther, dzierZaiWc,a. d6br 
rycerskich" Bal'toszewice . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Pluzmca .'. . . . 
POBURKA 
3!bn. patrz Bialosliwie 
POCZERNINO 
abn. patrz IJebc;z, 
PODGORZ Ii:. Torunia 
2Jbn. paf:rz Torun, g. 
l'ozm., 
t 8t. rat. 
PODWIESK 
g. sI. L, publ. ro,zm., !SI. st. rat. 
Battel H., obyw3,tel, Sosno'W1ko . 
Bartel Jan, dyrekto,r mle,e,zami, 
Lunawy . . . . . . . . 
.Franz Herman, rolntk, 'Sosnowlw 
Kliewer Hans, wlas,c. d6br ZrÏ.eIIIl- 
skicn, Sosn6wko . . . . . 
Posterunek Po1icji Patistwowej, 
Lunawy. . . . . . . . 
 
Rosenfeld. wlasc. cl6br ZÏem- 
s'kich. Dorposz Ohelminski. . 
Stremlau Stanislaw, rzezni,ct;wo . 
Wichert Arnold, wla,Sc.. d,6bI' 
'ziemskich, Brank6wka 
POGODKI 
g. sI. L, publ. ro-zm., 181. st. r
,t. 
Cienciafa Jan, wlasc.. d6br, Po- 
g6dki ........ 
Cienciata Jan, wb5c
. d6br, Ma- 
larv. . . . . . . ,. . . 
Engler Ernest, wlasc. d6'br, De.ka 
Posterunek Policji Patistwowej, 
Pog6d-ki. . . . . . . . . . 
Schultz-Oora Alfred, wlasc. dobr, 
No'Wydw6r. . . . . 
POGORZE 
abn. patrz C'nylonia, 
posr., sI. st. rat,. 
POKRZYDOWO 
g. sI. L, plubl. l'ozm.,sl st. rat. 
Abramowski Eryk. radca, wlaSc. 
d6br; .Jajkowo . . . . . . 
Bulak, majatek, S,,,ieoie 
DembiIl.
ki Roman. k'8. probÛ's.zcz 
Dzi

ielewsld FeUks, wi. d6bli, 
Baohoteok . . . . . . . '. 
Dzi«:gielewsW. F., wla.sc. d6br, 
J ajkowo . . . . . . . . 
.Jaworski Jerzy, wlasc.. d6br, Au- 
e'ustowo. . . . . . 
Pasniewski, zawiadowe,a, dôbr, 
Kuligi . 
Zaluski \Valery, wla8c. dôbr, 
Szramowo . 


... 


POKRZYWNO 
abn.patl'z !\!ehlo 


POLANOWO 
-1 abn. patrz Wyrzys-k' 
10 POLEDNO 
abn. patrz Terespol pomorski 
POLSKI KONOPAT 
abn. patrz Tere,spol pomo'l"ski 
POLSKIE BRZOZIE 
g. s1. L: publ. rozm., sI. st. rat. 
POLSKIE GRONOWO 
abn. patrz Gnie!w i W.alichnowy 
POLSKIE LJ\KI 
sI. L, pub!. abn. patrz Bukowiec pomo-rski, 
publ. r02m., pÛ'sr., sI. st. rat. 
POLSKIE LOPATKI 
abn. patrz Ksiq,zki 
8 POLSKIE STWOLNO 
16 abn patrz Grudzi
diz 
5 POLCHOWO 
1 g. sI. L, pubt rozm., BI. st. rat. 
3 Mabnke P, wlase d6br, RekoW1o 3 
Zarz
d maj
tku patistwowego, 
tO Mrzezmo . . . . . . 
POLCZYNO 
t
 :fn
(

t
 Puok, publ. lx>zm., poér", 
'9 POMIECZYNO 
g. 51. L, publ. rÛ'zm., sI. st. rat. 
 .........--"-_ 
POMY JE 
abn. pat r ,Pe1p1in 
POTULICE 
1 abn. patrz 
 aklo i sœsan, pubL 
2 rozm., posr., sI. st. rat. 
3 POW ALKI 
g. sI. L, publ ro.zm., sI. st. }.at. 
1 POLKO 
albn. patl
z Laslmwice 
7 PÔLKO 
abn. patrz PeoLpldn 
publ. J.1OZID., POLKO 
abn. patrz Skar.s.zewy 
PRANGOWIZN A 
abn. p1ttrz Nowemias.to 11. Dr:w
C4 
PRA WOMYSL 
1 pub!. rozm., posr., 'sI. s't. rat. 
2 PRJ\DOCIN 
7 abn. patrz NOlwawies Wielkn 
PRi\DY 
6 abn. patrz Byd
oszcz, pubJ. rOLm., 
5 posr., sI. s't. rat. 
PR1\TNICA 
4 pubt rozm., p0>8r., sI. si. rat. 
PRUSKALi\KA 
-abn. patr:z Kow.a;le,wo 
PRUSKI 
.albn
 patrz Uowo k.,Dzialdowa 
PRUSY 
.albu. patrz W 
brzezno 


t 


8 


3 


8
		

/20178_190_0001.djvu

			Pruszcz -- Przodkowo 


168 


PRUSZCZ k. Bydgoszczy 
g. si. L. pub!. rozm., sI. s-t. rat. 
Blohm Franc., gospodarz, Golu- 
lIzvee _ . . . . . . . . . 
B
n-;se Henryk, gOi!poda-rz, Miro- 
wice. . . . . . . . . . 
Elespedycja Towaro\Va, Prus,z;c,z 
Engelhardt Fr., Dr., weterynarz 
Fajfer Marjan, T011nik, Walodowo 
Feuer Jan, dzicrzawea domeny, 
Luszk6wko. . . . . . . . 
Frost Sylwester, ks. proboSiWz. 
Nicwiesein. . . '. . 
Golc:biewskl Mieczyslaw, wlasc. 
ziemski. MaIl}ciec.howo 
Himmler Wilhelm, kupie-c. ,zboza., - 
Pruszcz. . . . . . 
Hohr Fryc, go
poda;rz, Bag- 
niewko. . . . . . 
Kloza Ft>liks, notel i resia.uracja 
Lukes Jozef, inzynier, Lowin . 
Mieczkowski Wlad., obszar dwol"- 
iski, Nie.ch::zewo . . . . . . 
Miske Kllrt, maj
tnoM, Luszkowo 
Mleczarnia, PrU!
'ze:z . . 
Mleczarnia, Zbrachlin. . . . . 
Mlyn i tartale, Waldowo. . . . 
Niklas Stefan, rolnik. . . . . 
Obszar dworski, Laszewo . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
'\VaJ:dowo. . . . . . . . 
Reiffeisen, Sp. o. i p., Prusz,cz . 
Rasmus Arno, wlasc. d6br. ryc., 
Niew,iesc.in . . . . . 
"Rolnik" w Bydgosz ,sp61dz. 
rolniCizo-handl. z o. o
, filja 
Pruszcz k. Byd:goS.ZCiZY . . . 
Rybarczyl{ Teodor, mlyn, LoWii- 
nek . . . . . . . . . . 
Seidel Bernard, obeda, Lowin . 
Seidel J{onrad, reetauracja i ka.: 
wianda, Pruszcz ..... 
Spolka gorzelniana i 8uszarnia 
ziemniak6w . . . . . . . 
Sonnenberg Karol, rzeznik. . . 
Stachurski Antoni, wlasc. ziem- 
ski, Goluszyce 
StudzingkJ Artur, Dr., leka,r.z, 
WaMow.), . 
Szulc Witold, dzieria.wea dome- 
ny, Si:
zkj . . . . . . . . 
Treichel Ryszard, oberZ&, Brze- 
inÛ' ...... 
Treutelmann Fryderyk, gos.po- 
darz, Waldowo . . . . . . 
Urz.1 d parafjalny zborl1 ewange- 
liclder.o, Waldowo . . . . . 
Wygralak Franc. i Br., mlyn i 
ta.rtak. . . . . . . . 
PRUSZCZ k. '\\-l
cborka 
g. si. L. publ. rozm., 81. st. rat.. 
Britzki Fral1ciszek, kupiec, M
- 
k'Ûwal'sko. . . . . _ 


Dykier Leo." d-ziedawca maJ:t-tku 
'Z5.emskiego. . . . . . . . 
Gehrt Emil, wIaéc. ziemski, La- 
komowo. . . . . . . . . 
Janl{owski Antoni, mlyn wodny, 
tartaki i maj
tek ziemski, 
J\fotyl. . . . . . . . . . 
Kentzer Jan, wlaSc. ziemski, M
- 
kOW8Jl.sko. . . . . . . . 
Mleczarnia, T. z o. p., Mqk.o- 
warsko. . . . . . . . . 
Müller Emil, wIaée; ziemski, M
- 
ko,wa
ko. . . . . . . . 
Mysliwiec Jozef, wlasc,., ziemski, 
!,akoIDowo . . . . . . . 
Posterunek Policjî Panstwowej, 
M
kowarsko. . . . . . . 
Rybka Stefan, wlaS
. z.iemski, 
M
kowarsko. . . . . . . (.t
; 
Schmidt Wincenty, wlaéc. ziem- 
ski, l\1
kowarsko wybud. '. . . 
Skarga-Gaertig Tadeusz,- dzier- 
13 zawca Q.omeny, Bagienic.a. . 
2S PRZECHO\VO 
42 abn. patrz Swiecie n. Wisl::}.,. 

 g. sI. L, pub1. ro.zm., 81. st. rat. 
t PRZECZNO' 
7 albn. patrz Lubjanilut 
VRZEPALKOWO 
35 g. sI. L. pub1. roZIIl., el.' 8t. rat. 
.25- Brettschneider, k
. probosZCfL., 
Waldowo. . . . . 
33 Heinrich G., BorowJci. . 
Krieger, wla
c. dôbl', Wal- 
. MI Wlko . 
Ut 1 


:
. 
., c
;, prze. 
21. po.likowo....... 
39 Stoclemann, wlasc., Ol'S'zewka 
Winter, mlyn, OÜ;>sek. . 
15 PRZESZKODA 
20 abn. patrz Lirmica k. Kowalewa 
17 PRZETOCZYNO 
g. 'Iii. L pubI. ro,zm., 181. st. rat.. 
S' PR.ZEWODNIK 
14 1 ' g. sI. L, publ. 1'0 , :zm., sl st. rat. 
Brambach Remhold, tartak pare- 
wy. Huke,winy p. przewodnik . 2' 
50 i Koschmieder Oton, tartak. .. 'ii 
Schoneberg i Co., tartak i eks-p. 
drzewa . . . . . . 
Schruth H. i Heins R., ta.Ttak, 
37 TJ dzierz . 
ZioUwwski Leol1, mlyn
 Je-zew- 
36IPRZ
S
WICË . . .... 
U I abn. patrz Lasin 
PRZODKOWO 
l " g. sI. I" publ. roz-m., sI. -Bt. rat. 
CZQ!tka Augustyn, oberzyma 1- 
Czech Franciszek, WlW8C. d6bIj, 
12: Mlynek.,.._. _ . . .'. Il 


n 


31 


14. 


6 
12 
29- 
38 


1. 


7, 


2 


4- 


18 


13 


21 


3 


22 


15 


,t4 
24 
4 


16. -  


5 
3. 


2. 
tt 


7 
1 

 


16: 


s. 


t 


6.
		

/20178_191_0001.djvu

			169 


Przodkowo 


7 


Hoenlœ Pawel, rzeinik . . . . 
Inspektorat Szlwlny, Bronislaw 
Gorny . . . . . . . . . 
Kapitanat Portu Pucldego. . . 
Kasa Skarbowa, ul. Mo:rska 9 . 
Klemz Oton, malan
 . . 
Kobnlœ Jozef, wlasc. d6.bl
, 
Gniezdiewo . 
Konkel Antoni, rybaik . 
Konl{el Hubert, kupie-c . 
Krause Adolf, kupiec-, HQtel 
Kaszub-ski . , . . . . 
Krause Czeslaw, za8t
pca pro,ce- 
sowy puy S:}.dzie Pow. w Pu- 
cku, ul. MOl.aka 9 . . . . . 
I{rukowski Augtlstyn, budoWll. . 


.. 


Karpiiiski, ks. probÜ'S'zœ 
Kreft Wojciech, wlaâc. dobr, 
Kczewo. . . . . . 
PRZYDATKI 
abn. .patrz Brodnica n. Drw
C4 
PRZYJAZN 
abn. patrz Zukowo, g. sI. L, pubL 
rozm., 51. st. rat. 
PRZYLEKI 
publ. rozm.. posr., sI. st. rat. 
PRZYLUBIE NIEMIECKIE 
puIîl. rozm., pOBr., 51. s't. rat. 
PRZYMUSZEWO 
g. sI. L, publ. ro.zŒIl., 81. s-t.. ra.t 
PRZYSIEK 
abn. patrz Torun 
PRZYSIERSK 
abn. pa,t.rz Terespol pom., g. 
L, publ. rozm., .sI .-st. rat., 
pue 
abn. patrz. Koécierzyna 
PUCR 
g. sI.: C. publ. roiZID.., sI. Bt. rat. 
Adolph Bazyli, wlasc. drogerji, 
cpgielni i restaumeji . . . . 
Apteka. E. Mazurkiewicz . . . 
Baniecki J., wlasc. d6br. Zdl'ada 
Below, wlase. d6br, Rwcewo . 
t
n sam, Slawut6wko. . . . 
ten RD,m, Oslanino . . . . . 
Blaszke Brunon, wlaéc-. cegielmi, 
RlÛzgard . . . . . . . . 
Bleck, maj:}tek Rod-en3JCkera, 
Syberja. . . . . . . . 
Brandt Bnll1on, ha.ndel z.boia. i 
w
gli. . . . . . . . . 
Brandt Tomasz, skla.d kolonj., 
Braun Felil{s, Dr. weterynal'ji 
Brose Herman, kupiec . . . . 
Budzis7 Antoni, ul. Morska 132 . 
Budzynski A. L., dom Tolnic:z.o- 
h::mdlof).wy. . . . . . .. 39 
Busch Karol, wlasc. d6br. .. 18 
Czarlinski Hugon, hand. ze1a;za. 29 
Dom Kuracyjny, Stan. Bojarski 31 
Dowôdzt\\i:o Flot Y . . . . . 1, 41 
Drew Ernest, rzeznik . . . 7
 47, 24 
Ekspedycja Towarowa, Pucik. 2 
Freimann Ed., drukamia i redak- 
oja Puc.ker Zei;tung . . . . 
Fularl'zyk Jan, b.andcl ryb 
Gigowski Jerzy, hotel dwO'l"cowy 
Grabowski Adolf, budowniezy . 
Hannemann Aleks., wlaSc. dobr, 
PO!cZYllO ....... 


3 


KRZEBIETKE FR., Dom Handlo- 
81. 1 ' wy, Rynek 5?/58.. Telefon 46 
ten sam, mle8zk. pryw.. .. 14. 
1 
1 Komenda Pow. Policji Panstwo 
, Ksi
g
rnia Polsl\:a, Mic:hala \Vin- 
l ' mcklego......... 
Lecznica Miejska "Allgusty Wik- 
torji" . . . . . . . . . . 
211 Magdzik Wi,helm wlasc. sJusan1Ï 
11 . Magistrat . . . . . . . . . 
40 Marzejon Bernard, tartak parowy 
3 Miotk AnJoni, ",Bazar", SikIad 
10 blawato.w........ 
4 Mischke Jan, kupiee, Strze-lno . 
Mleczarnia Puck. . . . . . . 
Mleczarnia Zelistrzewo . .- . . 
Nadlesnictwo Paiistw. Darzlubie 
35 Owsiany, dzierzawca domeny paÎl- 
stwowej, Lebez . . . . . . 
Pal.chem Jan, s.klad piwa . . . 
Patschul, wlasc. d6br, Bruroze- 
"'0 . . . . . . . . . . . 
Plinski Jozef, mistrz l'Izeznicki, 
Boguslawa 48 . . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
Darzluhie . . . . . . . 
Popp Jan, rzeznik. . . . . . 
Powiatowa Kasa Chorych. . . 
Priebe, wlRse. mlyn.'1 p:uowego 
Reddig Bernard, sklad obuwia . 
Rodenaclœr, wlase. d6br, Celbo- 
,vo . . . . . . . . 
S
d Powiatowy . . . . 
Spoldzielnia Rybacka. . 
Starostwo . . . . . . 
Szydarowska Antonina, "Pü] ski 
Baltyk", w
(lzarnia ryb . . . 
Szymanski, "Ka wiamia War8zaw- 
ska .......... 


89 


81 
61 
38 
21 
66 


20 
72 
82 
49 


43 


Puck. 


33;, 
22 
6e 
32 
73- 
78, 
13. 
6S, 
90, 


25, 
83. 


34 


28 


7t 
"), 
26, 
12 


79 
1
 
fi 
58 
41  
42 


30> 


23, 


62 
74 
36 
31 
88 


17 
4
 
00 
t 


70> 


77 


IJrzqdzenla telelonlane dlo rOlmow z mlas1em 1 wc:- 
wnctrznudl el' Sprzedat lub dzlc:rlawiI' 
TflfrON-fifSfr15t:nAn DANZlfi fi. M. D. no, fiDANSft 
Tborosdler weil .. a 0 Telelon 488 D. '450 


.. 


,.
		

/20178_192_0001.djvu

			Puck - Radzyn Pomol'ski 


.' 
"anka Jmsciola rzymslm-ka.. 
tolickiego, W ymys1owo 
Posterunek PoUcji Panstwowej, 
Radzyn, plac Koscielny 
Powiatowa Kasa Chorych, Gru- 
c1zi:tdz, filja Rad'zyD., ui. Ko'- 
seielna, 
Rosenfeld Alfred, wlase. c1obr, 
Zielnowo pocztêll D
bin:iec 
Rozwadowski Franciszek, wlasc. 
dobr, Mazanki 
Rozwadowski Kazimierz, dllierz. 
c10br paftstw., Czeczewo 


170 


53 
81 


26 
40 
41 


38 
23 
9 
5 
3(i 
61 
46 
6 
2 
35 
42 


16 
35 


65, 


29 


28 


30 
8 
49 
20 


10 
64 


24 


12
		

/20178_193_0001.djvu

			171 


Radzyn Pomorski 


Rogoino Zamek 


14 


12 


Rudnicki Antoni, wlasl0. dôbr, 
GzLlci . . . . . . . 
Rutkowski Stanislaw, kupieo i 
restallra.tor) KO:3c.ieln
 
Schronisko imicuia inz. Tadeusza 
Czarnowskiego, dIa czlonkow 
kol. K2,sy Chorych okr
gu 
Dyrek. Gdl:ul3kiej, Gawlowice 
S
hulz Fryderyb::, wIasle. ziem- 
ski Zielnowo, p. Dembiniec . 
Simon Jan, wlasc. jôbr, Ziel- 
nowo poczta Dembinie,e. . . 
Sosnkowska Jadwiga, w1. dôbr, 
"\ViktlÛfOWO puczta DembLniec 
Sto,ike Herman, wlase. ziemski, 
:Mazanki ' . . . . . . . . . 
Towarzystwo rolniczo-handlowe, 
Grudzi
clz, filja Hadzyil, Ry- 
neJ{ . . . . . . . . . . 
Wardzit\sld Franciszek, wlaso. 
dôbr, Plemi
ta . . . . :. . 
Wiechmann Kurt, dzieri. dôbr 
panstw., Hadzyn-Fijewo . . . 
Wiechmann Kurt, wlasc. dôbr, 
PJemieta . . . . . . . . 
Wojciak- Wladyslaw, w1. dôbr, 
Szynwalizna . . . . . . . 
W ojtaszewski Bernard, wlase. 
2iemski, Rarlzyn wybud. .. 
Zaw.ad:zld Wladyslaw, Dr.. med., 
lekan prakt., D q browsk1-ch . 
Zi
tarska Marja, wlasc. ziemska" 
Nowydwor. . . . . . . . 
ZakowsId Bernard, wlasc. dôbr, 
Zielona-Gara. . . . . . . 
Zalwwski Bernhard, wôjto,st/w1o
 
Roiental . . . . . . . . 
'RAJGROD 
3Jbn. patfz D
bionek 
RAJKOWY 
aon. patrzPelplin i Subkowy, 
g. sI. L, pub!. rozm., sI. B.t. rat. 
RAKO\VICE 

. sI. L, pub!. rozm" sI. st. rat. 
Dol
ga - Lewandowski Felicjan, 
wlasc. d6br, Ruda. . . . . 
Marszalek Zygmunt, domcM 
Bialogôra, hûdm,vla bydla za: 
rodowego, Bialcg6ra . . . . 
Lesnictwo Ra!mwice . . . . . 
Sikorski, wlas'
. dôhr, hod-owla 
korlÏa s'zlaohetneg.o, Ra,kow1ce 
Spoldzielnia Mleczarska, Rako- 
wiw . 


RAKOWIEC 
abn. patl'z 0 palellie , 
posr., sI. st. rat, 
.RAPATY 
abn. p:ttrz Gralew.o 
RATAJE 
abn. pati'z Lobzenica 
REDA 
g. gl. L, pub!. mZlTl., 


publ. fOizm., 


sI. st. rat. 


Bloch Dr. i Koltermann, fabr. 
wy:'oh. kamiennych i tartak 
parowy. . . . . . 
Grabe Frandszel\::, hOitie l chv.'o-r- 
cowy . . . . . . 
Grzegowsld Adam, hallld. bydla 
Gl'Zegowski Jan, rzeinik 
Kern i Otto, fa'bryka beezek i 
tarta.k pamwy, Zagôrze pom. . 
Kühl Alfred, .(land. zhoia i mlyn 
Posterunek PoUeji Panstw
owej, 
Reda.. . . . . . . . 
Zagorska fabryka krzesel i tar- 
talc, Zarg.ôrze porn.. . . . . 
Zarz
d maj::!tku, Giechod.ll 
Zech Dr. Rudolf, wlasc. rcaln., 
Zagôrze pom.. . . . . . . 
REDLO\,'O 
11 abn. p3Jtrz Gdynia 
15 REDYSZEWO 
abn. patrz Stal'zyno 
1 REKo,"ro 
4 abn. patrz Polchowo 
RElVIBOSZE\VO 
abll. patrz Kartuzy\! publ. l'Oizm., 
posr.; sI. st. rat. 
37 ROBAKOWO 
1 abn. patrz GorzuC'hoiWI() 
31 ROBA.KOWO 
13 RODi

latl'Z Luzino 
17 abn. pi1Jrz Lubawa 
ROGALIN 
33 abn. pa rz Jastrz
b.iec k. 'Vi
c- 
borka 
l ROGOWKO 
abn. patrz Luhicl pom. i Tu-rzno 
ROGOZNO POMORSKIE 
abn. paMz RC'-g'ozno zam	
			

/20178_194_0001.djvu

			Rogoino lamek - Rybaki 


1'1Z 


Posterllnek PoUcji Panstwowej, 
ZandarmeJ'ja, H6Zno ŒaaIlek . 
Schiemann-J adischke, wlasciciel 
oberzy d mlyna, Rogoino iZa- 
mek. . . . . . . . 
Slupski Bronislaw, wlas.c., D
- 
br6wka krol. . . :-- . . 
Zarz
d d6br panstwowych, Ro- 
g,ozno zamek . . . 
ROKITKI 
rubn. patrz 'fczew 
ROKOCZYN 
abn. patrz Samostl'ze] 
ROI\1AJDA 
abn. patrz Mrocza 
ROMBARG 
abn. patr.z Pelplin 
ROPUCHY 
abn. pa.tr.z Pelplin 
ROSCIMIN 
abn. paltrz Zabartowo 
ROSCISZEWO 
a.bn. patrz Godziszewo 
ROWIENICA 
abn. pa tJ z Drzycim 
ROZE\V JA 
pub!. rozilll., posr., sI. s't. rat. 
ROZGARD 
abn. patrz Puek 
ROZGARTY 
abn. pa..trz Torun, g. sI. L, publ. 
rozm.., si. st. rat. 
ROZGARTY 
abD. patrz Gl'udzhvJz 
ROZGARTY 
abn. pat.rz Walichnowy 
ROZANKO\VO 
abD. patrz Lulko'f'vo 
JlOZANNA na POmorzu 
abn. patrz Grucz:nO,.. g. sI. L
 publ. 
rozm., sI. st. rat. 
ROZENTAL 
g. sI. L, publ. rozm., sI. st. l.at. 
Cieszynski .Jozef, wlaso. ziemski, 
Duzv Gierloz . C. . ... . . 
Karczëwsld Bernard, mleozarz, 
Rozentaà . . . . . . . . 
Plitt Jan, wlase. mlyna, Kolo- 
dziejki . '.. . .' . . . . 

uralski Waclaw, obywa,tel, Ka- 
zanice ..... 


ROZNO\VO 
abn. patrz Kokocko 
RUBINKOWO 
ahn. patrz Torun 
RUDA 
ahn. pat 1"Z RalÏem- 
'Ski. . . . . . . . . . . 
Lehre WiIiy, wlasc. d6br. . . 
Machnikowski Piotr, solty.s, MaJ:- 
zewo. . . . . . . . . . 
Mianowsld Wildor, wlak. dobl\ 
LukÛ'cm . . . . . . . . . 
Miesikowsl{i Klemens, rzez,nik, 
Lubiszewo . . . . . . . . 
Mleczarnia, Wlelkie Turze. . . 
Neubauer Fryc, obywatel ziemski 
Schwarz Artur, wlasciciel ziem- 
ski, Malin . . . . . . . . 
,Schwarz Fryc, wIaée. ziems.ki, 
Dalwm. . . . . . . . .' . 
Sieg Rudolf, obywa;tel ziemBiki, 
LuhÏis,z.ew..) . . . . . . . . 
Sobierajski Seweryn, wlas-c.ieiel 
dobr, Ma1iew{). . . . 
RULEWO 
abn. patrz \-Varlubie 
2 RUMIA 
abn, patrz Reda, g. sI.: L, publ.. 
5 flÛ'zm., 81. st. rat. 
RUMIAN 
6 pub!. rozm., pos.l'., sI. sot. rat. 
RUMIENICA 
abn. pa.trz 's,z.c-wpaJlkowo pom. 
RUNO\VO KRAINSKIE 
1 abD. patl'Z Wi
cbol'lk i Zabartowo- 
g. '31. L. publ. rozm., sI., st. rat. 
RUNOWSKjMLYN 
a.bll. p
J,1'Z .Wi
cbork 
RUTKO\VIEC 
abn. pa.t.rz Plosnica 
1 RYBAKI 
abn. patrz Subkowy 1 


16 


7 
&' 


10" 


11 


1. 

l 
!), 


12: 


13. 


2: 


1< 


7
		

/20178_195_0001.djvu

			: 173 


Rybieniec - Samostrzel ' 


, RYBIENIEC 
aou. patrz Chelmno 
, . RYBINIEC 
abn. patrz Maksymilja:no'Wo 
RYBNO POMORSKIE 
g. ,sI. l., pub!. rozm., sI. st. rat. 
RYCHNOWO 
abn. patrz Ko:wale	
			

/20178_196_0001.djvu

			. 


Samostrzel - St:p61no 


174. 


, 
.1 


Maj
tnosé Samostrzel, Zarz
il 
glowny . . . . 1 
ten sam: ka'3a (t) 
Maj
tnosé Kraczki. . 3 
Maj
tnosé Mrozowo . 4 
Maj
tnosé Samostrzel . 7 
Maj
tnosé Smielin . . 5 
. Maj
tnosé Zelazno. . 2 
Nadlesnich"':o Borek . . . .. 9 
Placzel{ Pawel,- wlascie1el d6br, 
Sa.dki .'. . . . 0 . . 0 0 12 
Schmidt Ao, wbsc. d6b11, Sa.d!ki 19 
Schulz J., wlase. cl6br,. Sadki . 8 
SARNOWO 
abn. patrz GO'fzuchoWIO 
SARNO\VY 
publ. ro,zm., posr., sI. sot. r
t. 
S.1\RTO"VICE 
g. ,sI. L. publ. rozm., sI. .st. ra.t. 
Goertz Gerhardt, wl. d6br, Niem. 
8two[no . _. . . . . . o. 4 
Lange Franciszeli, res-tauracja i 
miejsce wyÛeczkoW'e . . .. 1 
Mewes Jerz.y, wla,sc. d6br, Niem. 
8twomo . . . . . . . .. 7 
Nadlesnictwo Grabowiec. . o. 6 
Schroeder Albert, wlasc. d6b!', 
Niem. Stwolno . . . . .. 8 
Schwerin, wlasl}. d6br, Sartowi-ce 2 
ten sam: :},dminiastratOl.. .. (2) 
ten sam: Sw;i
te. 0 0 3 
Zierott Oton, kapita1ista, Sarto- 
wice . . . . . . . 5 
SASOROWO 
wbn. patrz Plosnica. 
SijDZICE 
abn. patrz Lipinkl k. Jablono:wa 
S
DZINIEC 
3Jbn. pattz Wya-oka 
SE}\iI'LIN 
pub!. roZID., po sr., sI. s1,. rait. 
SijPOLNO 
g. sI.: C, publ. rozm., .sI. ,st. rat. 
Abracbam Edward, sklad lwlo'll- 
ja1ny, Rynck 14. . . . .. 41 
"Agraria", 'Yo Wegner i Ska, zie- 
rnioplody, sz-tuezne naW1ozy, ar- 
tykuly pastewne, Kr6tka 4.. 20 1 
Art
Tmowski Wlodzimierz, MWiO- 
kat, St.ary Rynek 17 0 . .. 34 
Bank Ludowy. 
p6lka z nieogro 
pOl'., Hallera 18. . 0 . o. 49 
Belau Otto, hurtowny handel 
ziemn!3Jk6w, Rynek 11 . .. 3 
Belau Otto, 'rowarzyst,wo Banko- . 
wc, RaYera 13 . . . . .. (3) 
Bierwagen Antoni, kilpiec, Hal- 
lera 2. . . '0 . . . '. .. 23 ; 
Blek Henryk, gospodarz" WiéniQ- 
wa . '. . .' 0 . . . . o. 72 
Bratz Leon,' hand£'l bydla, Dworr- 
cowa 5 . . 0 . . . . '.. 46 


Bratz Pawel, r"eznictiWio, Mlyn- 
ska 9 . ........ 42: 
Buda Bronislaw, Hotel pod Orlem, 
Rvn€k 2. . . . . . . 16, 
Czarnecki Jan, dzierzawc:a pro- 
bostwa. N-owodworska 2. . .' 33 
Czyznie\vski T. i Ho, magazyn 
blawat6w i obuwia, Rynek 14 24 
Dittrkh Pawel, mlyn. Lut6wùw'- 28 
Duwe Pawet, sklad furazu, u!. 
Dworcmva. . . . . . 0 .. 48- 
Ekspedycja Towarowa, S
p6ln'Û . 1 
Ekspedycja Sw'idwie, po . . . .. 66 
ten f'am: pabu' 0 0 0 . . . (ü) 
'ten sam: - !olwark, Komier6W1ko (66) 
ten sam: l!-orzcInia. . . 0 . (66J 
ton sam: ltom ur'l
dn.. . . . (66) 
ten sam: kasa. . . . . 0 . «(6) 
Koschmiedel', tartak pawwy i ob- 
r6bka dl'zewa, centrala Gdansk, . 
Tucht>lska 9 . . . 0 . .. 36; 
Krawczak, magazyn blawat6w i 
bieHzny, Sadowa 6. . . .. 70, 
Lesser Heyman, handel ziemiD- 
plor16w, Hallera 2 . . 0 0 0 ", 
Lobsenzer, Jlandel zboza, S:¥lo- 
wa 13. . . . . . . 0 .. 16., 
Lorel\: Marcin, sklwd, blawat6w 
i p-orcelany, HY11ek 16. . .. 75- 
Lux Oskar, browar R171lek 21 0 11 
Magistrat, Ratuszowa' 21 . o. 45 
ten S:lm: Gazown!a, Dwomowa (45). 
Müller Kurt, wlasriciel d6br, Gro- 
chowicc pow. 

I'ôlno . .. 37' 
Naatz J6zef, -apteka, Rynek 3.. 22: 
Nienke Wilhelm, budownictwo, 
S
dowa. 24. . . . . . .. !Je, 
Orland Luis, wlasl'iciel d6br, 81- 
korz pow. S
l',)lno. 0 . . 0 51 ' 
Pielsch ,Otton, mii'!t.l'z slusarski, 
budowa i reparacja. maszyn 
i r-ower6w, Kr6tka 1-2 . 44 


.:...
		

/20178_197_0001.djvu

			175 


,'plon", haudel zboia 1 Zela;
 
Rvnek 12-13 
PokÎ-zywnicki August, Dr., le- 
karz, Hallera 13 . 
Pûstprunek Policji Panstwm'ie.i, 
Mlvf1aKa 
Powfatowa Kasa Chorych, S
do"- 
wa 9 . .. 
pO\"tatowa Kasa Oszcz
dnosci, 
Hallera 16 
Pr
dzyitski Lucjan, wlasc. dobr 
ryc., Skarpa p. S
polno 
Przybyika Franciszek, posliedzi- 
ciel ziœnski, Si-edUsko pow. S
- 
polno . . . . . .. .. 
Rathke Emil, pos.iedzieie1 ziemski, 
Sikorz pow. S
po}no 
Radtlœ Wilhelm, posiedz'i'ciel 
ziemski" S wybud. . 
Renwanz Konrad, mlyn parowy 
i wodny, MlyÙska 18 
"Rolnik", 8p6tdzielllia l'olniczo- 
hand-lûwa 'l.. o gr. odp., handel 
zboza, Sienkiei\-viclza 38 
Roger August, rakarnia, Kom- 
nowska '20. . . . . . 
S
d Powiatowy, S1}dolWa 19. 
Schulz Teodor, kupiec, Rynek 9 
Schwarz \Villi, spedyt:or, Sien- 
kiewicza 4:1. . . . . . . . 
Sobierajczyk Stanislaw, sklad ko- 
lonj3Jlny, delikatesow i restau- 
racj
) S
dowa 1. . . . . . 
Spren
el Pawel, sklad ko101)jalny, 
Hallera 6 . . . . . . . . 
Staroshvo, Wydzial powja:towy, 
Hallera 17 
Starostwo, 
tarosta, Ha]llera 17 
Star08t\'\'o., HaHera 17.. .. 
Sturm, Dr., lekarz powiatowy, 
Mlvnska .4 
Szczèpailscy Bracia, 'sikJ:ad mwe- 
row, ma,szyn dû szyoia Ii w-i- 
r6wek, Hallera 18 . . . . . 
Szukalsld Teodor, wlasCi1ciel ziem- 
ski i fabryki, Niechorz pow. S<1- 
polno . . . . . . . . . . 
Tarlach Jan, rzeinictwÛj; Halle- 
ra5 
Tarlach Pawel rzeznictwo i han- 
deI bydla, MlyÎ1ska 4 . 
Towarzystwo Ro.lniczo-Handlowe, 
hurtownia, handel ziem.i:op1o
 
dow i zela,za, Rynek 5. . 
Trzciany, nmj
tnosé 
Urbanowski Stanislaw, 'nande.! i 
sklad t3Jpet, Hallera 5 
Urbanowski Syhvester, Sienkiei- 
wkza 34 . 
Urz
d Skarbowy, Rynek 7 . 
Wachholz, Hotel Polonja, Ry- 
nek 22 
Wachholz Ryszard, sklad kolon- 
jalny, restauracja, Ra:Hera 30 


S
p6lno -- Sicienko 


f Walzer Hermann, fabry.ka octu 
50 i likier6Wi, Rynek Ll . 
Werner GOtz, rze:inictwo, Hal1e- 
1'a 8 
Wiedenhoft, po,;;;iedziciel 'zlemski, 
Chmicl:niki pow. SÇPOblO . 
Winowiecki Franc.., mlyn, Nie- 
ChOTZ, p. S
polno 
),Wloscianin", Spoldzielnia Rol- 
niczo o Handlowa
 handel plodow 
rolnych, Hallera () 
Zempel Jan, lekarz weterynaryj- 
ny. Dworcowa 1 
"Zetu", TOiwarzystwo ro]nicze na. 
DOW. SeDolno-Tlwhola. Mlvil- 
ska 4 
60 SEROCK POMORSKI 
g. si:.: L, publ. rÜ'zilll., sI. st,. rat. 
Golnik Mieczyslaw, wI. ziemski . 
Go.hlik Wiktor, wl. ziemski . 
Korthals Otto, gospodarz., Bzu:kaj 
Posterunek Po.Ucji Pailstwowej 
Weinert Jozef, wI. ziemski . 
27 SICIENKO 
g. sI.: L, pubL rOZilll., sI. fit. rat. 
Alldewicz Stanislaw, dizierZaWica 
dobr, Kasprowo p. Sieienko. . 
Belau Oton, wlasciciel dobr, Tr:ze- 
mi
towo 
Beyer 'Vilhelm, wlasc-ieiel dobr, 
GleBzrz p. Ml'ocza 
Bottcher, Richard, posiedziciel, 
Trz'emi
towo 
Corde Lucjan, .oberzy:sta" Trz.e- 
mi<1to wo .- 
Chmielewski Karol, dzierzawca 
domeny, W ojnowo p. Sicienko 
ten sam: kancelarja dom. 
Dworzec kolejld powiatowej, Ka- 
sprc.wo p. Skienko. 
Guthke Pawet, Dr., lekarz wete- 
l.ynarji) Si(.,jienko 
Hartmann Pawel" wlascieiel dobr, 
Trzetni
towo 
Ho.ppe Friedrich, po.siedziciel, 
Gleszez p. Mroüza . .. . 
Komisarjat Obwodowy, Sicienko . 
Mleczarnia Sp6lkowa, Wojnowo 
p. Sicienko 
Müller Alfred, wlasciciel dÙbr, 
Gle,szcz p. Sicienko 
Olszewski Jôzef, posiedz:iciel, 
U goda p. Sicienko 
Pos1erunek Policji Panstwo.wej, 
Sicienko 
Priganu Artur, posiedz." G1e,Sizcz 
P. lVImcza ..... 
Prigann Marta, posiedzicieHro, 
8itno p. Sicienko 
Rehfeld Pawel, wlasoFciel d6b1', 
4 1 " 
icienko 
1 Seehawer Hulda, wla.scioielika 
67 1 dobr, Sic,ienko . 
Weiss Franclszek, po s-ied'Ziciel, 
52 ! Trzemitztv'\vO" 


19 


35 


:1 
551 


47 


21 


7 


68 
63 
43 


15 


56 


26 


25 
73 
74 


8 


78 


32 


53 


38 


77 
65 


69 


79 


5 
13, 


62 


59,' 


6 
14 


64 


t 
5 


..., 
<,J 
7 


, 


1 


l',: 


4 
(j 
15 
17 
8 
(
, 
16, 
21 


/' 
., 


12 
2 
7 
13 
1-4 
28 ': 


19, 
11 
19, 
9 
18. 


[ 
Il 
r' 


Ji 


1" 
'!J-
		

/20178_198_0001.djvu

			.?' 


Siciny - Skarszewy 


116 


JannowÏtz Ambrozy, wlaéc:. -dbbr, 
Cie-ohocin . . . . . . . . 
NahJ?;el Walter, wlasc:ioiel d6br, 
RaclaWild . . . . . . . . 
Piôrek Stanislaw, Silno, dW01'z,e,o 
Piôrek Wladyslaw, Dr., wlasoi- 
eiel dobr, Hilno . . . . . . 
Piwonka Arnold, wl
,sCiiciel d6br, 
Ostrowite - wyhudowan.ie . . 
Potczynski Janta Leon, wlas0ic:ie
 
g. dobr. WY8oka. . . . . . . 
Posterunel{ Policji Pailstwowej, 
Ostrowite . . . . . . . . 
Raifeisen. T. Z o. P.b Ost:mwite 
Rhode Jan, wlascieield6br, Gra- 
nowo.......... 
Roth Jan, dÛeriawc,a domeny 
6 1 paIistwowej, OlJjelierze . . . 
Wilm Albert, rzymsko-katol. pro- 
3 boszcz, 03trowite . . . .. (t) 
SILNO k. Torunia 
pub!. rozm., posr., sI. st. rat. 
SIPIORY 
g. sI.: L, pub!. rOZim., sI. st. rat. 
SITNO 
10 abn. pat.rz Ml'Ocza i SicdeiDikQ, g. il.: 
L, pub!. fozm., sI. et. rat. '
 
9 SITNO 
(6) abn. patrz W 
brzezno 
SIWIAf.lKI 
(7) abn. pat 1 'z Godzis,zewo 
SKAR.LIN 
7 g. BI.: L, pub!. fOZilIl., sl. st. rat. 
SKARP A 
12 abn. patl'z S
p6lno 
SKARSZEWO 
pub!. rozm., abn. pa.trz I.askowice 
SKARSZEV/O 
abn. patrz Wiljwi6rld 
SKARSZE\VY 
g. sI.: C, pnb!. rozm., sI. .st. rat. 
Alkiewicz. maj
tek, Obo,zin . . 
Apteka "poli Or!em", wlak.. W. 
Jnrzf'wski, Rynek 7 . . . . 
Banli.: Handlowy w Koscierzynie, 
oc1dz. Skal'szewy: przedsi
b. bu- 
dt1wlane, wlasc. M. Ligmooow- 
f>M, Dwol'cowa 13 . . . ,. . 
,
Bazar", T. z o. p., sklad bta- 
watow i konfekcji, Hallera 8 


SICINY 
a.bn. ü3ltrz 'fuchO'la 
SIEDLISKO 
ahn. patrz S
pOI'IIO 
SIEMKO\VO 
abn. patrz Ln1ano 
-SIENNO 
wbn. patl'z Kotomierz 
SIEMON 
abn. patrz. Lubianka d. Ullislaw, 
sI.: L, pubt rozm., sI. st. rat. 
SIERAKO\VICE 
go. . sI.: L, pub!. r
IZim., sI. st. rat. 
Bank Ludowy, ul. Kartl'lska.. (6) 
Bank Przemyslowcôw, ul. N3Jdziei (16) 
Bazar, Tow. handl. z o. :p., ul. 
Kartuslk'a . . . . . . . . 
Brzeski A., sklad ko.lcnjall1Y i ze- 
la'za, Rynek . . . . . . . 
Pormela Stefan, sklad pap,ieru, 
mala;rstwo, dyrektor Lenwelny, 
ul. N adziei. . . . . . . . 
'Gierszewsld Stanislaw, res,taura- 
cja i pie,iŒrnÎ'a, u1. Kartuska . 
Koszatka Jan, oherza, sklad ko- 
10njaJny i zelaza", uI. Kartusika 
'Koszalka J6zef, h.)tel "Dw6l' Ka- 
s
ubski", skhtd kolonja,lTIY i ze- 
laz:t, Kartuska. . . . . . . 
Losinski, ks. dziekan, Koscielna . 
Pelplinsld Jôzef, fab!". wody 8od. 
i lemonjady i restauracja, Kar- 
tu '3 l ka . . . . . . . . . . 
Stencel Ignacy, dom towarowy, 
Kartuska . . . . . . . . 
Szneider Leon, sklad tow. 1\:010111- 
ja'lnych i ze'laza, uI. 8 Lutego 

IERAKOWO 
aibn. patrz Kowalewo, 
posr., si. st. rat. 
SIERNIECZEK 
3Jbn. patrz Bydgo'sz.cz 
'SIE ROSI.lA \V 
publ. rozm., po sr., sI. sl. rat. 
'SIEROSLA WEK 
abn. pa.trz Drzycim 
:SIKORZYN 
abn. patrz St
iyca 
SILNO POlVIORSKIE 
g. sI.: L, publ. ro
m., sI. st. rat. 
Behnke Franciszek, wlasc. ziem- 
ski. Ostrowite . . . . . . 
Behrénd Jôzef, wl:..tsciciel oberzy 
Jan Zimmermann, OstrowiÏte . 
Behrend Amlrzej, wlasciciel d6br, 
Lindenhu.f,.Ostmwite . . . . 
Bùttner Reinhold i Spadkobiercy, 
Adm. Hugo Fritz, wlasc. d6br, 
Piastos-zyn. . . . . . . . . 
Bfittner Reinhold i Spadkobiercy, 
Raci
zki Mlyn . . . . . . 


7 


6 
4 


11 


15 


2 


16 
1 


9 


3 


16 


8 


16 


52 


,76 


37 


20 BANIECKI LEONARD, Sklad ko... 
12 lonjalny, korzeni, zelaza i restau... 
1 racja.. Autogaraz.. Rynek 2.7.. Te- 
17 lefon 9.. ' 
1 Beyer ,Jerzy, lekarz weterynaryj- 
18 I l ny, Kosc.ip.lna 5 . . . .' . . 
Czarlhiskl Feliks, handel ikoni 
3 i bydla, HaHeTR 11. . . . . 


40 


71
		

/20178_199_0001.djvu

			111 


Skarszewy - Sk6rcz 


DAHLMANN O., Mtyn wodny i 
parowy. Telelon 2 i 22. Filja: 
Gd.	
			

/20178_200_0001.djvu

			.
 


, 

i 


Sk6rcz 


Slaw
dn -.. 


BadziC!g Jan, przedsi
biorstwo bu- 
d-owlane, Barlozno . . . . ., 
BadziC!g Franciszek, tarta1k pa1'o- 
wy, Mi1'otki il.wo1'zec.. ',. . 
Bank Ludowy, Sk6rcz . . . . 
Benkowski Walerjan, resta1uraüja 
i sktad tow. kulüonj. . . . . 
BoMt \Vincenty, posiedz. z.iemsk4 
Barlozno. . . . . . . . . 
Boss J., nast
pca Knehl Ma.ksym., 
dom kO'llfe'kcyjny, towary mo- 
dne i bla,waty . . . . . . 
Czapl
wsld Alltoni, hotel dwo
- 
c-owv i sklad maszyn 1'olm- 
czych,> sepera.tmôw. ma-s,zyn do 
s,zvcht. rmve1'6w i t. d.. . . . 
Dastych" Marein, mlee:zarnia pa- 
1'ewa . . . . . . . . . . 
Dom zbozowy M. Gladykowski, 
handel ziemioplod6w, m
ki, 
sztucznycb nawo
6w -i w
,gla, 
Rynek -1. . . . . . . . . 
Domena panstwowa Czarn
rlas, 
Bakowski Wl-adyslaw. . . . 
Elektrownia miejslŒ, centrala 
Sk6rcz ' . . ... .,. . . . 
Fankidejski Boleslaw, wl. pOisiad- 
losci WiBlhntu10'wo . . . . 
Fankidejsld Jan, wlasciciel, Ba1'- 
lozno . . ..... . . . ., . 
Frydrych Wiktor,. mlyn pod 01'- 
tom. . . . . . . . . . . 
Frost Alek-,ander, wlasciciel po- 
siadlosci zlemsikiej i cegielni, 
Barlozno ........ 
Gapa Jan, sldad to-\Val:ôw kol
n- 
j'alnych, zlE'la{Œych 1 matierJa
 
16iW b1idoW'l. . . . . . 
Glaza Marjan, wJ.asciciel posia.d- 
losei ziemskich, Badozno . . 
Glaza Czeslaw, wlasciciel posi3ld- 
lo
ci ziemskich, :WielbrandowiO 
Gladylwwsli.j Mieczyslaw, dom 
'zboiowy. . . . . . . . . 
Gôrsld Jan, wlaseic,
el posÏa.tUo- 
sci ziemskich, Mirotki 
Hennigson Marcin, tartak par
- 
wy i nurt. sldad i.lrzewa, bIl- 
rutki.......... 
Hennigson Marcin
 dwol'zec . . 
Horstmann \Valter, wlasciciel po- 
siadlosci ziemskiej, W olental 
Kasa lesna, Skômz . . . . . 
Knobel Fr., Mleczarnia parowa, 
Barlozno. . . . . . . . . 
Krause Franci
zek, slusarstwo i 
warsztat reparacji ,ma:szyn, 
Dworcowa 3 . . . . . . . 
Laslmwski Alfons, wlasciciel C. 
maszyn rolniczych, ,slusa.rnia . 
Powiatowa Kasa Chorycb, Od- 
dz.ial" Skôrcz . . '.. . . . 
PodlaszewsM Ign., organista . . . 
Posterunek Polieji Panstwowej, 
25 l' Sk6rrz . . . . . . . . . 
Przybyl
Jki Franciszek, dom koo- 
fèkeyjny, torwary modne i bla- 
,,'atv . . . . . . . . . . 
Radu6ski Aleksander, wlasülciel 
p05iadJ. ziemskiej . . . ....,. 
Rectal Franciszek, przed5iE2b
or- 
stwo kopania i wiercenla stu- 
dzien . . . . . . ... . . . 
Rolbiecld Piotr, w
asciciel posiad- 
loscI -ziern81dej, Barlozno . . 
Rzoska Antoni, wlaseiciel posiad- 
losd ziemsk.ïej . . . . . . 
Schrôder Artur, Wh8
. posiaillosci 
Ziiemskiej ........ 
Staneck Stefan, rr1i!s.trz iszewski 
i sklad obuw.ia, Dwo,roowa 11 . 
Szwarc Mali.Symiljan, (Pomol1skie 
Stow. Rolniczo-Harld.l.o:w), sklarl 
kolonjalny i restauraoja. . . 
Stentzel Eugen, gOlspodarz dwor- 
cowy, pl'zedsi
tJiorstwo prz,ewo- 
zu mebli. . . . . . . . 
Stentzel W., hotel. . . . . . 
\Vardziiiscy Bracia, sJdaid tow. Im- 
lonjainych, zelaznych, 'towary 
modne i b1:await;y. . . . . . 
Wardziusld Antoni, d worzec, 
Sk6rcz . . . . . . . . . 
Wé.!sik J., handel blawatny i to- 
wa,l'6w kr6tkich . . . . . . 

, \V ulmsko", Sp6ld'zielnia rolniczo. 
handlowa z ogre od!p., dawn. W'. 
Kreja, hande1 zbo.za, zela.z8j) 
sztucznvch nawù,z6w i towa.. 
l'')w kolonj-alp.ych . . . . . 
"Wytwornia", Jan Pillar i Antoni 
Utewt:ki, Tow. jawne, tart
k 
i przedsi
biorstwo budowlane 
9 1 Zynda Franciszel{, Dr., lekarz, 
pl'aktyczny . . 
46 Zynda Hugo, Dr., lelmrz prakt.. 
SKRZESZEWO 
13 abn. patrz ?;ukowo 
SKRZYDLO\VKO 
58 abn. patrz Liniewo 
SKURGWY 
a,bn. pat1'z Rogozno .zamel.; 
49 SKURPIE 
52 abn. patrz Dzia hlowo 
SLA \VECIN 
ann. patrz Ogol'zeliny 


61' 
301 
(59) 1 


60 


37 


'44 


'11 


54 


2 


41 


16 


50 


10 


38 


28 


32 


36 


29 


47 


31 
17 


8 


178 
12 
41 
62 
53 
59 
.- 
40 
(45) 
35 
34 
48 
51 
14 
15 
29 
fi 
7 
26 
24 
27 


1 


4 
5 
45
		

/20178_201_0001.djvu

			11Q 


./: 
 '" 


Slawoszyno - Solee KuJaw81d 


SLA WOSZYNO 
ftIbn. pa'trz Krokowo, pub!. l"ozm., 
pos!"., si. st. rat. 
SL
PISKA 
abn. patrz Lniano 
SlOMO\VO 
wbn. pwtrz Lu.ibiallka 
SLOSZEWY 
publ. roZiIIl., posr., sI. sot. rat. 
SLUCHAJ 
ahn. pa:tJrz Golub 
SLUP 
abn. patrz Bo-guszewo, g. sI. L, 
pub!. fOiZJIl., 1Sl. 8t. ra1,. 
SLUP 
abp.. pa.trz Swie,cie n. Os
 
SLUPO\VO 
abn, pa:trz MmC'ZR 
SLUPÔWl{A' 
abn. pa
,r.z MVOc-ZR 
SLUPSKI ML YN .; 
:tIbn. patrz Lasin 
SMARZEWO 
, abn. patrz Sm
to'Wo 
SMAZYNO 
g. sI.: L, publ. ro'zm., sl. s-t,. rat. 
SlVIijTOWO 
g. sÏ.: L, publ. roZlIll., sI. st. rat. 
Buhin Brada Jozef i Piotr, wl. 
mJe-c 1 zali1[', SID
tOiW-o . .' . . 
Czarnowski Leon, d.zierzawc.a 
dorqeny panstw., Sm
towo .. 
Ozialowski Gustaw
 ka. .prob., 
urz,. pamf. 'l'zryms'ko-katolio.., 
Pjeni
.z ko.wo . 
Ekspedycja Towarowa, Sm
- 
torwo. . . . . . . 
Eksl)edycja Towarowa, Stail"a, 
.Tania. . . . . . . 
Ga..dzielewski Jan, sklad blawa- 
t6w, zelaza i towa.r. Jco.lonj., .. 
Lesna J ania. . . . . . . 
Grudzinski Leon, relStaura.cja 
dWiOTeOJW'a. . . . . . . . 
Halagiera Jozef, dzierz. domeny 
panstw., OstrorwLte .... 
Hasse Feliks, zakup i '&prze- 
daz wszeJkicn ziemioplodôw, 
- sztueznyc h uawoz6w, w
gJa i 
art. hudowl., Sm
towo . . . 
.lanzen Jau, administrator dôbr 
rye'e,rskij.ch
 Fr
C'a . . . . . 
Konrad Herbert, wl. d.obr ryo., 
Fr:}.Ca. . . . . . . . .. (6) 
Kositiski Wincenty, d,zierz. do- 
m-eny paiU3itw., Duz,e Wyr
by 
Kowalski Jan, wlasc. dobr ryc., 
Bielsk '. . . . . . . . . 
Kries Zygfryd, wla.sc. dobr loyC., 
8marzewo ....... 


Kries Zygfryd, folwar.k b Czer- 
wÏ11sk 
KQnzycld Jan. sklad blawat6rw 
i tow. kolonj., Koseielna Jama 
Kurowskl Leon, kJS,., probos
lCiZ:' 
urzi!d paraf. .rzYIDlsJko
kato
-t) 
LaJkowy . . 
Kozhiski Wincenty, agro11!om, 
dziel'za WCR. maj. D
brôwk.a 
Lubomski Franciszek, dÛerzawca 
domeny panstw., Male W yr
by 
Maeske'r Kurt, wlas,c. dôbr rycl., 
Stara J ania .. . 
Mielcarel{ Kazimierz, dzieri&wea 
domeny panstw., Lucho'Wo .. ' . 
Pi
tkowski Auguatyn, admini- 
stratc.T d6br l'ye.,.. Stara Jania 
Pichn Arnold, wl. d6br ryc., Ko... 
pyTtk:O'W10 .. . . . . ..' 
 . 
Plehn Jul., wlaée. d6br rycersk., 
Rvnk6wka. . . . . . . . 
Raabe Oskar, wlase. dobr l'yc., 
Lesna Jania 
Seefeld Zygfryd. hotel dworeo- 
wy, sklad. kolonj. . . . . . 
Sliwa Tytus, wlasciciel, Laikorwy 
Szambowski Adolf, sJdad tow. 
kolonj., l'zeznietwiQ . 
Ziebm Artur, wlasc. d6br 1'y:o., 
Sm
towko 
Zierkie Jul., rz
dcn d6bl' ryc., 
Kopytkowo . . . 

ukowskj Wladyslaw, wl. dobr 
ry;c.ersk:rch; LaJJmwy 
21) SMijTOWKO 
a:bn. pa-trz Smf,!towo 
1 SMOLNO 
abn. pa.tl
z, TOrili1 
SMUKALA 
18 
3;bu,. patl'z ByÜgos.z,c.z". g. sI. L. 
pub!. rozm. sI. 8t. rat. 
Sl\'lUKALA LECZNICA 
prubL rozm., posr., ,sI. st. rat. 
SOBi\CZ 
12 aibn. patrz N owy Barkocin 
SPBOTI{A 
27 abn. patrz RogoznQ zame'k 
SOKOLOWO ' 
abn. patrz Golub 
SOLEC KUJA WSKI 
g. sI. C, plUbl. ro.zID., sI. st. l'at. 
Adamski Czeslaw, handei i Sipe- 
dyeja drzewa
 Torunska ,7 . 
Anglo Galician Timber Coy, tar- 
taJr. . 
arowy, TOl"UnsIcie Pl"zed- 
mIeoS'Ûle 16 . . . . . . . . 
Apteka pod Ortem. wlaSc. Bole- 
slaw Maternickl, apteka i dro
 
gerja; Rynek 8 . . . . . . 
Benoit August
 tarta'k paœowy, 
Przyl'ubie PolskÏie . . . . . 
Bock Karol i Co.; przemysl wi- 
klinowy, Sreduia 4. . . . . 


10 


29 


11 


19 


21 


7 


15 


6 


" ' 


1/) * 


9 


13 


32 


:13 


17 


3 


8 


28 


4 


14 


5 


25 
22 


24 


2 


26 


31 


l , 


,- 
, i 
J 


48 


7 


8 


34 


35
		

/20178_202_0001.djvu

			f
 


-
 ; 
 
( 


Solec 
Kujawski 


Stara Kiszew6 


,
' 


Draheim Pawel, mlyn wodny, 
OtoroW10 Mlyn 
EkspedycJa Towarowa, SoJ.ec 
Fabryka b:.:)nserw miçsnych, P,o- 
wstanc.Q,w . 
Fitzennann Bracia, pfzemy,sl wi- 
klino'wy, Blonia 11 
Heller N., tartaki pa.l1O.we., To- 
l'unsùde Przedmiescie '7 
Hotel Wielkopolski, wlase. Ma- 
tylkiewicz, hotcl, uliea Dwo'l'- 
;Oowa, 5 . 
Janke Emil nast. Edward Jun- 
chen, ISpedyeja drzerwa, Byd- 
go,ska 4 . . . . . . . . 
Kieliba Stanfslaw, lI"e.stauraqja, 
Torullskie Przec1mieseie 4 . . 
Komisarji1t Obwodowy, ul. To- 
rllllska 5 . . . . 
K08inski Jan, l'üstaufaicja, Byd- 
goska 37 
Kurek Maksymiljan, restauraeja, 
Rynek 2 . . . 
Lange Ellgenjusz, resta uraeja, 
DworeolWà 9 
Lis Wawrzyniec, sklad kolon- 
jalny, Dworcowa 20 
Magistrat, Dworcolw
t 4 
M
kowski, lœ. prob., DW1OrerQ- 
waS.......... 
Maslowski Stanislaw, drukarnia, 
ksi
garnia i ,skIa.rI papiem, Ry- 
nek 3. . . . . . . . . . 
Michalski Jan, restauraeja, Byd- 
g06ka 1 .' . . . 
Mitschka Tadeusz, eegiehlia pa- 
rowa, Przylubie PoJslde 
Nadleénlctwo PalÎstwowe, Solee . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
DWQorrowa "4 . . . . . . . 
Raab Hermann, handel drZCiWaI, 
Rynek 7 .. . . . . . . 
Rentz Eryk, handel d'fzeiW3I, 
Dworcowa 12 ...... 
Rygol Reinhold, drogerja i iSklad 
zelaza, Rynek 1'2 . . . . . 
8krzypski Jozef, sklad towarôw 
ko1onjalnyc-h, Torullska 25. . 
Talke Franciszek, handel d11zewa:, 
ToruÙska 6. . . . . ' . . . 
Temler Jozef, wla,scl-eiel maj
t- 
nosciÏ., Rudy . . . . . . . 
We"el1er J Illjusz, tartaki parowe, 
Dworcowa 7 . . . . . . . 
Werkmeister, Dr., lekarz, DW01'- 
oo-wa 7 . . . . . . . . . 
W olsl{a . Laura, sklad towa.r6w 
k')lonjalnyeh, Dworcowa .6. . 
Zaklady Impreguacyjne, S. A. 
Katowice, oddÛal Solee, Im- 
pregnaeja slup6w telegr. i pod- 
klaà6wt KujaW's.ka 37. . . . 
Zarz
d majçtnoSci, Zôlwin Wieliki, 
pocz:ta Kapuscisko Wielkie. . 
\. 


i .,
 
'J 


-;-
 
(. 


, " 

 


L 
J
 


,i,: .. 


180 


Ziegenhagen Hermann, rzeznik, 
39 Rynek 10 43 
2 Ziemer Fryderyk, spedyeja drze- 
wna, ToruilSka 23 32 
10 SOMONINO 
abn. patrz Hopowo, publ. fOZUl. t 
25 pOSl'., sI. st. mt. 
SOPIESZYNO 
5 
abn. patrz Wejherowo, publ. rozm., 
po
r., sI. st. rat. 
9 SOSNO\VKA 
abn. patrz PodWiiesk 
SOSNO\VKA 
46 abn. patrz W ilb11zezno 
16 SOSNO 
g'. 51.: L, pu:Ol. TÜ'ZJffi., .st st. n1t. 
27 Ekwinski B., wlasclLciel, Dzidno . 3 
Ketelhodt, baron, Zie'1onka . 7 
12 Ketelhodt, Dr., 80sno 6 
Kottke E., mlyn motorowy, Wie- 
21 l.owictzek..., . . . 4 
Marqnardt, Dzidno . 8 
33 Mietz R., oberiysta. . . . . 5 
Mietz W., wlasciciel, Dzid'Z.Ïll1ek 1 
45 Ehebein, wlasciciel, DZtidno . a 
11 SREBRNIKI 
rubn. p8Jtrz Kowal
wo 
13 STABLEWICE 
abn. patl'z Uni81a.w 
ST ANISLA WIE 
22 abn. patrz Bukowiec pomofskJ 
23 ST ANISLA 'VIE 
abn. pat1'z Tezew 
19 STANISZE\VO 
37 abn. patrz Miraehow'Û 
STARAJANIA 
42 abn. patrz Sm
'towiO 
STARA KISZEWA 
28 g. sI.: L, pub!. 1'OZilll., ,sI. st. rat. 
Balachows-ki Jan, skI ad to:w. 100- 
3 lonjalnyeh i wina, handel zela.-- 
, za i artyk. huclowlanych, re- 
20 staura.cja, Stara Kiszewa .. 6 ' 
Banach AloflY, kupiee, Stara Ki- 
14 szeW'd. . . . . . . . . . 1 
Dr. Pielowsld, le
arz prakt., Sta- 
50 ra Kiszewa. . . . . 15 
Engler Albert, wIascieie1. maj
t- 
90 kll, Nowe Polaszki . 14 
Harthun Otton, wIa,scicd.el maj
t- 
t 'ku i mlvna. Wielk:i Palubin 11 
Kensicki Bronislaw, kupiee) Star- 
15 l'a Kiszewa 10 
Kalinowski A., apte ka, uliea P,o- 
36 eztowa 17 
Katt Robert, wlasciciel iIIlaj
tku, 
Stare Polas-zkl 5 
K
leba J6zet, piekarz, Stara Ki- 
4 szewa . ... 9 
Komorowski Stanislaw, kupiec, 
S8 Stara Kiszewa 7
		

/20178_203_0001.djvu

			181 


...... --::.
 - -. -'---:-ë:;;:---. 


Stara Kiszewa - Starogard 


L
cki Andrze.1, wlasciciel maj
t- 
ku, Stara KiBzewa,. . 
Neumann Helmutb, wlasc. d6br 
rycers,Idcb, DoIne :Malii
i. . . 
Posterunel{ Policji Panstwowej, 
St.ara Kiszewa . . . . . . 
StrachanowsId BoIeslaw, d'Zier- 
zawca d()meny. Ozerniki. . . 
Trybuta, Dr., Ignacy, lekarz. . 
Zarzé!d rl6hr, Z
1mek K1szeW1Sild . 
Zielinski Jerzy, dz,ierzawc,a do
 
meny;, Ohwarzenko. . . 
ST ARE 
abn. patrz Wysoka 
STARE POLASZKI 
abn. patrz Stara Kisze r w3l; g. -sI.: L, 
publ. l'ozm., sI. Slt. rat. 
STAROGARD 
f!;. sI.: N /2, pub!. lIO'zm., sI. ,st. mt. 
Administracja d6br Kr'ajowych, 
Ko,cbomwo · (12) 
Albrecht Meta, wlasc.. d6br ry. 
cerskié.n. Sucumin . . . . . 


,'- 


55 
1 
1 pa
u

 

e:ie 
STAROQARD 3 
1 Tele.fon 14 
1 Speciafnoi
:- Eau de Cologne Triple 
Extrait - Woda Brzozowas 


Apteka pod J.Jab
dziem, Jan Oie- 
S'zyilski wlasc., . Rynek 27 . . 
Apteka pod Orlem, zal. 1797, wl. 
H. Hivert, Rynck '7 . . . . 2 70 
Arens A., dom 'z3Jkupu, Ohojnie- 
ka1.......... 
B
Jwwski Wladyslaw, oberzysta, 
Kotvze . . . . . . . 
BalewsId, Dr. Jozef, Jekarz, Ko- 
scduszki tU ....... 
Balorlent, fabryka obuwia" wy- 
l'ob6w skôrzanycb, tartak i fa- 
bryka mebli, ut Xoscius'z.ki 13:1 
Bardt Ludowy, Sp. z nieo-gr. p., 
Rvnek 7 . . . . . 49 
Bank PoIsld, Hallera 30 . . 81, 1 04 
Behf'emlt Adolf, handel 2,bo.za, 
Bl'OiM1TOWa 1 . . . . . . . 
Biskup Leon, bandel zboza i zie- 
mioplod6w, LubichoWlska 2. . 
Bolr Jôzef, s41ad tow. IwloiJ1jal- 
nych, delikat. i "'i1na, Rynek 24 
Boehlh:e L., warsz:tat reperacyjny 
maszyn, Ha
[era 82. . . . . 2 90 
Borkowski Frallclszek, fabry.ka- 
oja wyrob6w koszykarskich, 
Rynek 26 .' . . . . . . . 221 
Brok Jôzef, dzierzawca d1omeny, 
Rokoszyn . . . . . . . . 
· Browar Obywatelski, Tc,zeWiBfka 8 


1 Brzoskowski Leon, hotél poznan- 
12 i ski, Tczewska 2. . . . . . 2 27 
1 BuniC"k, Franciszek, l'zeznictwo, 
8 / HaJlem 21 . . . .. . . . 217 
13 CENTRALA MOTOCYKLI i SA- 
1 MOCHOD6W, Rudolf Eichbaum, 
1
 Cz
sci rezerwowe, reparatura, 
4 / przybory, Dworcowa 5. Tel. 218. 
2 Chmielecki A.. skl
iJ t.ow. kolonj., 
wina i zehu
a, Kogciuszki 46. 50 
Ciesie 1 ski i Sz
,rma"'h, 
tarog-al"dz- 
ka fabrvk
l, likier6w i win OIWO- 
oowych: Gilanska 11 . . . . 2 34 
Cie,szynski J
n. patrz A1)tek3J 
pod Labe''J?:iem R"rnek 21. . 
CzërwÎ11ski Maksymilj!ln. powiat,. 
Jeka,,'z weterynarii, Knsc,iurEPl.ki 4 283 
Czwiklinski Bernard, kupielc, Ko- 

c,ius7..Jd lG3 . . . . . . . 296 
DIt1e:on
ld Jan, s,klad tow. ko- 
Ionjalnvch. Chojnicika 14 
Dominium Owidz . . . . . . 
Drukarnia Poiska. wyd. DÛel1- 
nika Starog-aril'ZJde.g'o, Skar- 
s7.ews,Jde!ro i Or(ilown5ka po- 
wiatoweg-o, Ohojnicka 9. .. 16 
Duwe Gushw, 'obywatel, Z 3!boo. 263 
EICRBAUM RUDOLF, Dworcowa 
5.. Te!
fon 218. Zakladanie swla- 
Ua i sUy elektrycznei. 14ampy, 
.. 
r6wki, materjal instalacyjny..  


88 


4S 
25 


88 


Ekspedycja Towarowa, Dworzeô 
g-16wny . . . . . . . . . 
Ekspedycja tow.arowa pospJeszna, 
Dwo,rzec g16wny. '.' . . . 


8 
46 


20 
FABRYKA PAPY DACHOWEJ, 
220 STAROGARD, T. z o. p. Telefon 
280 79.. ,
-ii: 


, ; 


35 


FaIkowski Ludwil{, restauracja 
. pod ,,Bialym Orlem", RyneI{ 16 297 
Felsch F., blachmistrz, sklrud: 
przyborôw dom. i kuch., Ry- 
nek 1'7 . .- . . . . . . . . 2 36 
Gaszk:owski, Dr., Alfons, le'karz 
powiatowy, kierownik s'z.pitala 
8W. EI1fbiety, Hal1era 28. . . 
Oazownla, wodoCiill,gi i elektro:w- 
Dia........... 78 
GdF.nskf Bank, Rynel:;: 82. . . 42, 74 
Gimnazjum panstw., Hallera 84 111  ;; 


. , 


44 


30 


97 


3 


" - 
: . 


47 
6 


A. Glôwczewski .. Starogard 
Spr%t:ty kuchenne - Towary zelazne. 
stalowe, szkla. porcelana, fajanse 
H u r t. Telefon 232. D e t a 1. 
4 


\1
		

/20178_204_0001.djvu

			Starogard 


182 


.- 
i 


GUENTH
R - LA TUSZEK FE- I 
I..IKS, Architekt, Zaprzysi
z. rze- 
czoznawca przy S,!dzie Okrçgo- 
wym w Starogardzie, Kolektura 
Loterji Panstwowej Nr, 599, ulica 
Kosciuszki 6, Telefon 93, 
GUSSMANN BRACIA, Hudownia 
surowych i garbowanycb slt6r, Pa- 
derewskiego 8,. Telefon 22, . 


Gussmann Jan, kuplec, hoodei 
.sk6r i welny, Lubichowska 27 
Outtmann Franciszek, fa.bry1ka i 
hurtOW11V skl:1d mate.rja16w bl1.- 
dowlany'ch, Droga polna. . . 
Guttmann Franciszek, kUipiÏec, 
DW1OfCOWa. 52 ...... 
Hasbach E., c1omen
) Hermano- 
wo . . . . . . . . . . . 
ten sam: c10mena Freda. . . 
H
cia Dr., pat.rz DOIDiinjum 
Owidz ......... 
Heldt, Dr., lekarz, WariszaiWlska 
16 . . . . . . . . . . . 
Heyder Paul, Iekarz - dentyista, 
Ha.Ilera 15, 1.. . . .'. . . 
Hinz Franc., furmanstwo, '\Vybu- 
dowaniÏe......... 
Hoppe Pelagia, Ilotei DW1Ü'fCOWY, 
Ilalleta 31 . . . . . . . . 
Horstmann A., Sp. z, o. p., fahry- 
ka masz

n rolniêzycih, a.pmrà- 
, tbw dû gorz1elni i odlewnia ze- 
1a'Z3.!. Kosciu8Zki 24-26 . . . 
Horstmann R., pila, s,zosa .Cho
- 
. nicka . . . . . . . . . . 
Jacobson Bogdan, adwokat i 11'0- 
tarjusz, Warszawska 16. . . 
Jankowlak Tomasz, kOilllornik s=1r 
dowy, WaTszawska 7. . . . 
Karpenldel i Dyck, sklad -sik6r, 
Chojnicka 8 . .',. . . . . 
Kaszubowski Brunon, fabr. cu- 
kierk6w, Paderewskiego 13. . 
Kauffmann Soehne Piotr, fabryka 
obulW1Ïa
 KoscÏuszki 12 . . . 


.... .
 - i 


1 
" 

t -, 


Kawiaruia Warszawska i Cukier
 
nia, Przeorski Ryszard, Hat- 
lera 15 . . . . . . . . . 
Kleina Robert, wl3Jéc-. d6br, Ry- 
waM . . . . . . . '. . . 2 58 .' 
Klub Stal1'ogardzki, Wa!lis.za.V{- 
ska 12 . . . . . . . . . 2 44 
Kmiecikowski K., sklad papieI1U,' 
c1rukarnia i introligatornia, Ry- 
nek, 23 . . . . . . . . . 2 93 
Kochatiski Franciszel{, hurtoWilla 
sprzedaz wyrob. tyton., Pade- 
rewskiego 1 . . . . . . . 2 42 
Korynth Walerja, blawaty, Ry- 
nek 3. . . . . . . . . . 2 11 
Kosznik Jan, hurtownia wyrob6w 
tytoniowycn i win, Chojm.iCika. 
10 . . . 
 . . . . 2 tO 
Kreft Klemens, rnÏistrz :rzeznicki, 
62 . Hallera 22 . . . . . . . . 2 23 
41 KRENSKI M" Tattak Parowy, Fa- 
(41) bryka Mebli, Interes Budowlany, 
u1. KoscÎuszki 52. Telefon 21_ 
25 


1 '" 


291 


79 


230 
269 


Krzymanski i H
cka. hurtowny 
sklad t;ow. kolonj. i wina, Ry- 
nek 10 . . . . . . . . . 
,Komenda Pûlicji Patistwowej, 
Cho-jnicka 28. . . . . . . 
Kurowski Bernard, skla1d zelazSl 
i art. budowlanych, Rynek 20 
Kurowsld Stanislaw, StMogardzr- 
ka; wytwornia oleju i pT!zemy:sl 
lniany, Cho.jnicka e3 . . . . 
Kusz Jan, furmanstwo" Oho-jnic- 
ka 5<1. . . . . . . . . . 
Kuszel T., ogr6d ûby.watel
ki, 
Lubichowska . . . . . . 
Leczmca miejslŒ, Kana
owa 2 , 
Lemke J., nast., fabry1ka octu, 
WlÛdn
 fi,. . . . .'. . . 
Leyde Dr. i, Briken, adlwokaci, 
Hynek 32 . . . . . . . . 
Loesdau Fryc, skl.ad tOiW. kolûn- 
jalnych i zelàza, Sambora 3 . ' 
Loeser i \VoUf, patrz PrzemYlS1 
tab3iczny, Kosciuszki . . . . 


259 


275 


9 
266 
101 


51 


fit} 


341 


224 
274 
59 


45 


94 
51 
91 
86 
58 


83 
298 
23 


L. BOHLKE, starogard (Pornorzu) = 
HalIeréi 32 - Telefon 290 B 209 Il 

ARSZTAT REPERACYJNY 
wszeklch maszyn rolniczych oraz kaidego rodzaju pompe 


Il 
_WJ 


-- 


el 

 

 

 

 Tel. 80 


 


 


HorEl "WIEDËNSKI DWOR" 
 

 
(Wiener . Hof) - wlasc. Bernard Seidel B 205 
 
STAROûARD - POMORZE Tel. 80 
 
 
Wyborna kuchnia .- Dom pierwszorz,dny 
 
Pierwszorzçdne pokoje. 

 '.", 
.  ;, 
'
"Jj,
		

/20178_205_0001.djvu

			183  
 4. 


Starogard !


5 taT1 
Ekspedytor kolejowy 
 J 


" 


Magistrat, Rynek ,1 . . . . . 19, 40 
Malachowsld Stanislaw, zdJun., 
mistrz gal"llcarski, Chojnicka.58 256 
l\'Ial1iszeff Reinhold, Rynek 35.. 5 
Matecld Feliks, Cho
nicka 4.. 87 
Misial{ Jan we firmie Winkelhau- 
sen, inspektor, skarbowy, War- 
S'zawska 18. . . . 2 33 
Mleczarnia Sp6lkowa, 8zl. Sta- 
l10gard . . . . . . . . . 2 45 
Mliczek Jôzef, slda.cl rlOwerôw, 
maszyn do I8zycia i wirôwekl, 1 
Hallera 4 . . . . . . . . 2 25 
Müller Karol, kupiec, Rynek 14 63 
Mulczynski W., sklad blawatôw, 
Rynek 15 . . . . . . .. 70 
.Miinchau Fryc, zaklad budÛ'wla- 
ny, HaHera 19 . . . . .. 82 
Nadolna Teofila, salon m6d, Hy- 
nek 31 . . . . . . . .. 31 
N agajewski Antoni, sklad bla- 
watOw i konfekcji, Rynek 33. 2 8t 
Nagôrsld Czeslaw, chem. fabryka 
"Ergasta", eentrala, Rynek 9 
36, 61, 2 06 
ten sam: sklac1 i fahl'yka przy 
Dworcu . . . . . . . . . (2 06) 
Nagôrsld Alfons, wJase. dôbr, .Ja- 
blowo. . . . . . . . .. 24 
Negowsld Tadeusz, rnaj
tek pan-' 
s-twowy, Kolinc7.. . . . . . 2 99 
Nickel Karol, zaklad SIJedyc.yjny, 
l,ubichoWiska 10. . . . .. 52, 
Odya J.; inspekto,r szkolny, Hal- 
lera 21"2 . . . . . ;. . .. 75 
Odya Stanislaw, skla.d blawa,t6w, 
konfekcji damskiej i rnQskiej, 
Rvnek 10 . . . . . . .. 32 
Orlikowsld, wlaéc. Rrunon, s.zy- 
brow:ski i Jan Olszewski, s:klad 
mabH, warszta.ty, stocrarski i ta- 
picerski, Pade.rewskiego 5 . , 2 60 


Paleske, Spf.)g'awsk. . . . . . 239 
Pmlstw. fabryka wyrobôw t
'to- 
niowycb, Chojnic.ka 13-1.5. . 7, 107 
Pmistw. urzad bl1doWll. naziem- 
nego, HaUèra 16. . . . .. 2 08 
Pastwa Wlad
'slaw, mistrz rzez- 
nic
d, Ha.Hera 25. ,. . . .. 61 
Paszel{ Franciszek, salon fryzjer- 
Bki, Hallera 15 . . . . .. 95 
Pestke \\,'ilhebn, zogarmistrz, Ry- 
nek 32 . . . . . . . . . 2 48 
Pillar Jan, budowniez-y, Gimlla- 
zjwlna 14 . . . . . . . . 1 02 
Poblocki Alojzy, sklad tow. lm- 
Ionjalnyc'll, (lel1kat. i l'es-taum- 
cja, ,Rynek 38 . . . . .. 99 
Podlmmorski H., dyrektoor fabry- 
ki, DworcÛ'wa 6 .. . . . . 2 61 
Polonja, Pomorska .spôlka .okmv.i- 
ciana, Tezewska 17 . . . . 2 92 
"Polollja", T. z o. p., w Staro- 
gardzie, uI. Tczewska 1.6 2 95 
POfiiel Dr., Franciszek, adwoikat 
i notarjusz, Rynek 36 219 
Posterl1nel{ Policji Panstwowej, 
:labno. . . . . . . . . . 2 12 
Powiatowa Kasa Chorych, Tczew- 
sIm. 4 . . . . . . . . . 2 82 
Powiatow'a Komenda Uzupelnien- 
Biale Koszary .'. . . .. 77 
Powiatowy Urz'!d Ziemski, Gdail- 
ska 6. . . . . . . . . . 216. 
Po
iatowy Urz'!d Zdrowia, pwtrz 
Gaszkowski Dr., Hallem 23. 30 
Pl'inz, wlaisc. Vtszcz., eksped.yûja 
koJejowa, i przew6z mebI:i) Choj- 
niCika 43 . . . . . . .. 11 
Prokl1ratura przy S,!dzie Okr
- 
gowym, '\;Yarsza,wska 2 . . . 2 85 
Przanows
i. Stefan, majfttnoSé, 
NowawlCS . . . . . . .. 28 
Przemysl tabaczny, I)atrz Loeiser 
i .Wolff, fabryka cygar, Ko- 
sCJiuszki . . . . . . . . . 2 59 
Przewoski Stefan, fabryka po- 
wozôw, Skarszewska 5 . . . 2 15 
Pulk piechoty 65, Biale Ko.sza;ry 39 
Oualldt Henryk, sklad papieru, 
Hallera 2 . . . . . . . . 2 72 


K. 1. SC H U,L.Z;;

'St arog àrd (Pomorze) 
Tel. 214 
:ll RyneH 37 Tel. 214 
Motocykle, rowery, maszyny do szycia, centryfugi, przybory, cz
scî j .gumy
 
- muzykalja i t. d. B 211 
K 0 n t 0 
Lb a n k 0 w e; Danziger, Privat 
 Aktien - Bank -- Oddzial Starogard 


-- 


-- ..,.t , ,lJrzqdzenla 1elelonlane dlo rozm6w Z mloSlem 1 Be- 
fl IJI'1JP''''''-- wnClrZDudi JI' 5przedG! lob dzlerlftwft 1 . 
, " 'flffOin' AIJIOPlATY(ZNf Sp. 10.0., P8ZNA
, lei.! ::::: 
Bloro losfBlau:ulne Dudflosz(z . "doIBOU Dunel« 2 . Teleloo .-.a
		

/20178_206_0001.djvu

			Stal'ogdl'd 


Radomski Tadeusz, dom rolni- Szulz Kazimierz. sklad ma,s:zym. 
czo-handlowy, 'skr6t -te
eg
..: i rower6w, Rynek 3'1 214 
'1 Zboze", Srednia 3 . . .. 76 Tarkowsld Adam, faibryka figur 
Râ.udies Otto, dyrektor broi\vam, i ksi
garnia, Rynek 12 . . . 2 26 
HalJeia 29 . . . . . . . . 2 37 Tialkowsld Tomasz, piekarnia, 
Remus Louis, handel' komis. ag;. KOS'Ûiius,zki 40 .. . . . . 1 06 
towar-owa, Lubich'Ûiwska 29.. 65 1 Towarzystwo rolniczo-handlo
e
 
RogowsJd Stanislaw, 'SikIad tow. z o. p., Gtlansj, Oddzial i\V 
kolonj., wina-;- c1eliikai. i zela;za, Starogardzie, przed!siEZMorlsltwo 
Rynek 25 . . . . . . . . 2 57 1 zbozowe, Lubichow,ska 3 . 18, 29 
Rolnik KuszubsJd w Starogar- Urz
d paràfjalny, I-IaHel'a 3 54 
dzie, Sp6ldzielnia Rolniezo- Urz
d Skarbowy Podatkôw Po- 
I-Iandlowa z o. o., Srednia; 3. 2 94 1 srednich, Skal'sza wiska 9 . 2 05 
Roz
riisld Jan, hurtownia sk6l', Vorbachs Hotel, Rynek 19 62 
Skarsze'W'Sika 8 . . . . . . 2 09 Wachowiak Dr., maj
tno8é, Sta- 
Rzezl1ia, K08cirUi8zki 12-6 2 77 ryla,s . . . . . . . . . . 2 50 
S
d Okr
gow"T, Ska,rsze,w.ska 18 . 84 Wett Bruno, mi8tl'z rze
llIiCJki, 213 
Chojnicka 21 . . . . . . . 
S
d Powiatowy. Kosciuszki 80. 38 Wichert F. jlln.
 mlyn i eleiktm- 
Schulz Kazbnierz, sklad rp.aszyn wnia, Kanalowa 19. . . . 13, 113 

 rorwer6w', Hynek 37 .' -. . . 2 14 ten sa.m, dyrektor Gottfried,. 
Scl1wabe J., Dr. med., leikarz Ka-m¥owa 5 . . . . . . . (13) 
prakt., Hyeerska 1.. . . 
. ,56 Wichert F. jun., a) oddzial zbo- 
Seidel Bernard, Rotel WiedensJd" ZQlwy, Kanalowa 19 .. 

 1 13 
Rynek 6 . . . . . . .. 80 b) oàdzial m
c,zny 
Seifert G. P., gelle-ral'IlY dyrei{J\;or c.) e
ektrow])'ia 
:zaklad6w. Skarsz£;wska 19.. 27 Wichert Ernst, TüzcW\ska 11.. . 
Sel1ft Juljusz, nandel 'konmi, Ko- Wichert Maks, Kanalo.wa 21. . 
sciuszki 10 ....... 289 Wlnkelhausel1 H. A., ."AngeI0'::;", 
Sievert \Valter, patl'z apteka poo p::trfumerja-c1istiUeria. Va.I'iSovie, 
Orlem, Rynek 7 .' . . . . ,. 270 Rycerska 3 . . . . . . . 
Sprenga Franciszel<, fabryka 5e ' l- ten sain, octown.ia', ulica Ry- 
terskiej wody, Ryne1k 21. . . 271 cerska 3 . .'. . . . . 1 08, ,1 14 
Statlnina, Tczewska sz()sa .'. 26 Winkelhausen, Zaklady pr
e[ffi., 
Stankiewicz Leon. adwokat, ChoJ- Tow. Akc., SprytÛlWini.a, wy- 
nicka 28. . . . . . . . . 2 35 pallR,rnia win, fa,bryka w6rlek 
Starogardzka fabryka mebli, i 1iilder6w, prz:y Dwo,rc.u 43, t 15, 2 54 
dawn. Marein Neus,t,adt, To'W. Winkelhausen H. A., (Dr. 
Ako., ,Kosciuszka 115-1.17 .. 73 Schmidt), Skarsze,wsik3J 16 . . 
Starostwo, Grlanska 6. . . 10, 67, 68 Winkelhausel1 Maks., wlasc. fa- 
Strai Pozarna, KoéciuSiZki 18.. 17 bryki. Dworcowa 1.2 . . . . 
Strzelnica, Tezewska sZ'Û'Ba . . . 4 Winl{elhausen Otto, ra!dca" Ko- 
Suchecki, Dr., Edward, prokura- sciusz.Jd 281 . . . . . .. . 2 29 
tOI' pI'zy S
dziB okr
g., Gda,il- \Virkus M., handel rll'ze,wny i 
ska 8. . . . . . . . .. 71 w
gla" Gdmiska 8 . . . 
Szpital 8W. Elzbiety, I-Iallera 27 98 \Voyke Franc., sklad t'Û'w. koJ. 
Szkola niemiecka, K080
uszki 65 64 i zela:za, R.ynek 2. . . . . 
Szymanski Onufry, ISlklad ko-Ion- Würtz Franc., wlasC'. d6br l'yc., 
jalny, Kosciuszkl 2 . . .. 33 Kokoszkowy....... 37 
--- 
i
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 1 : 
1 R
!


eln

:n

O
H

tw
z o
!
.r , 
2


n
ie 1 
@ Telefon 294 Telefon 294 @ 
1 S t a r 
 g a r d (Pomorze), ulica Srednia 31 
fi @ 
@ Zakup i sprzedaz wsz[llkich Ziemioplod6w i przetworôw tyc h ie. sztu- @ 
* @ 
lUI cznrch nawoz6w, nasion, w
gli i walny etc. @ 
@ 2 
* Adres lelegraficzny: t,Rol:nik-S1.arogal'(l
'. B 289 QS! 
@ @ 
II!
 = .p@ 
@*OOO@OO@@O@O@O@@@@@O@..OO@@.@@O@@@@@@.@
*@O@@O.O@@O. 


184 


1. 
1 


2 
90 


14 


53 


72 


228 


66
		

/20178_207_0001.djvu

			185 


-. -,. 
 :
 . ..... 


Starogard - Strzelewo 


Zaldad psychiatryczny, pa.trz Atl- 
ministracja dôbr krajowyCih, 
Kocborowo . . . . . . . . 
Zaremba Kazimierz, wla'sc. dôibr, 
Szl. .Stamgar	
			

/20178_208_0001.djvu

			'i 


1 
f. 


"
 


,: -- 


.' 


'6;.. 00, 


Strzelewo _. Suponin 


186 _ 


3 


Roloff Otton, wtasc. maj
t'lm, 
Suhkowy . . . . . . . . 
Schôler, wla-sciciel dôbr, vViel- 
glo1vy. . . . . . . . . . 
Stobe Jan, hotel, resta.uraeja 
i pieka;rnia, 8ubkowy. . . . 
Switajski Wtadyslaw, wlas.ciciel 
dôbr, Brzusce. . . . . . . 
Szcz
sny-SkarzYllski Feliks, ma- 
j
tno.sé, Hadostowo. . . . . 
Thiel Klara, wlasc. maj<1hlûsci, 
Gr
blin. . . . . . . . . 
Thiel Maks., 'vbywa.tel, Subkowy 
Trz
sieh: Jan, obywatel, WieUŒ- 
1 Slonea......... 
. \Vieszczycki Zygmunt, domena. 
Subkowy . . . . . . .: (6) 
Maj
tnosé, J ôzefowo . . . .. 23 
Ziehm Alfred, wla,se. dôbr, Gr
- 
blin . . . . . . . . . . (14) 
Ziehm Eugenjusz, wla.s'c. dôhr, 
Gr
blin . 
SUBKO\VY 2 
abn. patrz Subkowy 1. g. sI. L, 
pub!. rozm., sI. ,st. rat. 
SUCHA NA POMORZU 
g. sI. L, pupl. rozm., sI. s.t. ra,t. 
SUCHARY 
31 abn. patrz N aklo 
11 SUCHOR1\CZEK 
abn. patrz 'Vi

.bOl:k 


 SUCHOSTRZYGI 
abn. pa.trz Tczew 
2 SUCHYDWOR 
abn. patrz Chylonin 
(9) SUCUMIN 
abn. patrz Starog31'd 
(21) SUL
CZYNO 
22 . g. sI. L, pub!. rozm., sI. Jst. rat. 
Gl6wczewsId Aleksander, kupiee 
Knoll Hugon, wlaseiC'iel jeziol', 
, Ostrôw. . . . . . 
Liphisld Pawel, notel. '. 
Menard H., mlyn i 'tart3Jk. . 
Weis' spadkobierC)1, wl. mlyna . 
W ojtaszewski Jan, ks-i::tJàjz pro- 
27 bo.szc.z < .- . < 
, Wunsch Gustaw, wlasc.. mlyna, 
331 Po djazidy, . 
SULICE 
38 abn. patrz Krokûwo 
5 SULNOWO 
ab]}. patrz Swiecie n. Wi8l:
 
28 SUMIN (p. Lubawa) 
pubJ. '"::"ozm., po sr. sI. ,st. r.at. 
36 SUMIN (Pl. Starogard) 
(7) publ. rozrn., po'sr. sI. ,st. rat. 
SUPONIN 
pub!. rozm., pOSl'. sI.' Bt. rat. 


WojtauowsI\i Izydor, dzierzawca 
{lôbl
, Kru8zynicc p. Stl'zelewo'. 
STRZELNO 
abn. patri Puck, pub!. TOZlD., 
sI. st. rat. 


STRZEPCZ 
g. sI. L, pub!. rozm., sI. sit. rat. 
Bro
kbal1sen G, wlasc., majq,Um, 
1I'hlo8zewo . . . . . . . . 
Oembinslui, wla,;
e. maj
t1m, 
Dn,rgielewo. . . . . . . . 
Karszny ({arol, wôjt, Tluczmvo. 
Postenmek Policji Panstwowej, 
8trze.pcz .... 
STUDA 
aou. patrz .Jamielnik 
STUDZIENKI 
pub1. ro,zm., posr., .s1. st. rat. 
SUBKO\VY 
g. sI. dz. p.: 8-12, Il.: 8-10, 15-16, 
pub!. rozm., sI. si. rat. 
Brul1in, wla,sciciel mleczarni, Sub- 
kowy. . . . . . . . . . 
Chmielecki Bronislaw, pos1edzi- 
ciel ziemski, Brzuisce . 
Czapla Bruno., Dr., ka. proh., 
,Subkowy . .'. . . 
Ekspedycja Towarowa, Subkowy 
Gawin-Gostomski Leon, kB. pro- 
boszez, Rajkowy . . . . . 
 
.Kikut Jan, rolnik, Subkowy . 
Kleina Edmund, obywate.l, Sub- 
kowy. . . . . . . . . . 
Ko.lbe 

rI
ardt Dr
, wlaée. dôbr, 
Malal"',Slopca . . .. . . . . 
Krohling Kurt, wlaseiciel dôbr 
Rybald. . . . . . . . : 
Leszczynski Ignaey, kupiec, Sub
 
kowy. . . . . . . . . . 
Lazarski Antoni, wla,sc. dôbr, 
Bl
ZJu.sce. . . . . . . .. 13 
Malak Jan, domena, Subk.owskie' 
pole . . . .. . . . . . 
Mania Bronislaw, posiedz.' ziem- 
ski
 Rajkowy. . . . . . . 
.Manic;t Stanistaw, wlasc. Clôbr, 
RaJkowy . . . . . . . . 
Miiller VI., ol)ywate1ka ziemska, 
Subkowy . . . . . . . . 
Murawsld Leon, obywateJ Sub
 
Œ:owy ". . . . . '. . . . 
OehImallll Otton, wlase. dôbr' 
:Male !Subkowy . . . . . : 
Pomierski \Valerjan, wlasc. mly- 
na, Subkowy . . . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej 
Suhkowy . . . . . .',. : 
Radzymi
ski Cezary, wlasc. dôbr, 
Maly Gan) . . . . . . . . 
Rausch Maks., wlaso. dôbr, Ma- 
ly GOl'z
<3.ziej . _.,. . _. . 


posr., 


13 


3 

I 


4 


8 


17 


26 


24 


16 


32 


19 ' 


(1) 


15 
30 


20 


tO 


l ' 


fi 


3 
2 
t 
5 


7 


4
		

/20178_209_0001.djvu

			'f 


187 


Suski Mlyn - Szpl'udowo 


SUSKI M.L YN 
abn. patrz Klonûw
J 
SWAROZYN 
Î!. sI. L, publ. rozm., sI. at. rat. 
Eksp-edycja Towarowa, Swarozyn 7 
Harras Malgorzata, wla,sc. d6br 
rvcers,kich. Boroszewko . . . 
{(ries Gertruda, wlasc. d6br ry-. 
censikich, Wa,émierz . . . . 
l\Uyiiki, lesl1'1C1z6wka majofwt:m 
Swarozyn . . . . , 
Paleske Eryk, wlasc. majmahl, 
SwaroZYll . . . . , 
Paleske Eryli, wlasc. majoratu, 
Lniewko, . . . . . 
Paleske Eryk, wlasc. majol'3Jtu, 
Wedkowy. . . . . . . . 
Wiebe Justyna, wlascicie!. d6br,' 
GOSizczyn . . . 
 . . . . 
Wou Herman, lesny" SWa.J. 1 oiy,n . 
Zarz
d majoratu Spengawki, 
Zduny ........ 
SWARZEWO 
g. sI. L, publ. l'ozm., sI. Bt.. 1"{tt. 
S\VOMEGACIE 
g. sI. L, pubt rozm., sI. st. l'aIt. 
SYBER.JA 
abn. patrz Puck 
SYCHOWO 
abn. patrz Luzino 
SYLCZNO 
pub!. rozm., posr. sI. -slt. rat. 
SYPNIEWO POMORSKIE 
g.. s1. L, pub!. J1ozm., sI. st. l'ait. 
Hartung W., mlyn . . . ." 3 
Posterunek PoUcji Patistwowe.i, 
Sypniewo . . . . . 
Wnkens, wlasc. d6br" . . . . 
SZADO\VO 
abn. patrz GrudZli
diz 
SZAFARNIA 
g. sI. L, pub!. rozm., sI. st. rat. 
SZARNOS ' 
a-bn. patrz LÎlSnowo 
SZCZEPANKI 
abn. patrz Lasin 
SZCZEPANKOWO POMORSKIE 
g. sI. L, pub!. 
'ozm., f31. 
.t. rat. 
Graduszewski Stamslaw, wl3!sc. 
dôbr. Rumienica. . . . . , 
Orlovius Emil, mlasc. maj
tku 
SZCZERBII:;CIN 
abn. patJ'z Godziszewo 
SZCZERBIN 
abn. aptrz Lobzenica 
SZCZODROWO 
abn. patrz Skarszewy, publ. 
po,sl'., sI. Sit. rat. 


SZCZUKA 
g. sI. L, pub!. rozm., sI: ,s.t. rat,. 
Glodowski Jan, wlasc. maJ&tJ"kitll, 
Kozir6g-. . . . . . . . . 
Jungermann Jan, wl. mad
tku, 
Kozir6g. . . . . .,. . . 
Lesiûski Franciszek, wla,sc. ma. 
3 j:}tku, Sokolowo. . . ., . . 
LyskO\vski Konstanty, wl. d6br, 
Komorowo. . . . . . . . 
PowalowslΠRozalja, wJasc. ma- 
fi jatku Dzierzno . . . . . . 
Rekow
ka Franciszka, wlase. ma- 
j
tku,. Jglicz
zna . 
Sowitîskl Franclszeh:, wlasc. ma- 
9 j
;tJku, Gotavtowo. . . 
8 SZCZUPLINY 
abn. patrz Gralewo 
5 SZEMBRUK 
11 abI!. pa;tirz \Vydrzno, g. sI. L, pub1. 
4 ro'zm.) sI. st. rat. 
SZEMUD 
g. sI. L, pub!. l'ozm., sI. Bt. rat. 
Gregor G., wlasc. maj
tku, Maly 
Donimier,z. . . . . . . . 
Rasmus, wlasc. dôbr ryc:er,skioh, 
J
ebno ..... 
SZENFELD 
abn. patrz Ohojnice 
SZENOW A 
abn. patrz Lasin 
SZEROKIE 
abn. patrz P
dzewo 
SZEWA 
abn. pat-rz Kowalm¥lo 
SZEWIENEK 
2 abn. patrz Bwiek3!to'Wo 
1 SZEWNO 
abn. paJtrz Bukowiec pom. Sw.ie. 
katowo 
SZKLANNA HUTA 
publ. r-ozmo, posr. sI. srt. 1.at. 
SZLACHe CERKIEW ' 
abn. patrz Now'ë:wericiew k. Chojnic 
SZLACH. KRUSZYNY 
abn. patrz N ajmowo 
SZLACH. SOSNO 
ahllo : pa.trz N ajmo'\i
o 
SZLACHT A 
2 'go sI. L, pub!. l'OZTIl., sI. s.t. faL 
1 Austen Bern. jun, tartak parowy 
i fa1bry,ka HSltew. . . . . 
Brzoskowski, Antoni . .' . 
Felcbnerowski, ks'., Sz1achta 
SP
GA WSK 
abn. patrz Btarogard 
rozm., SZPRUDOWO 
abn. apltl'Z- Gniew 


2 


1 


...- .. 


4 


() 


7 


2 


1 


1) 


l,: 


:} 


2 


.1 
. J 
1 
i  
1 
3
		

/20178_210_0001.djvu

			Szukaj - Swiecie n. Wisl il 


188 


SZUKAJ 
abn. patl'z Serock pomorski 
SZUMILOWO 
abn. pat-rz lVlelno 
SZWARCENOWO 
gl. sI. L. puhl. ]'ozm., sI. 8t. rat. 
Dobbek Feliks, k'8. dzic:ka;n . . 
Gryza Leonard, obcl'za i mle- 
eZ:1TIlia. ....... 
Majewski Jan, wlasc,
ciel fÛem- 
.ski i w6jt . . . . . . . . 
SwidersJd . Franciszel{, wla.sciciel 
ziemski. . . . . . . . . 
Ziell{e Kazimierz, \VI. ziemski. 
S7.YCHOWO 
a.bn. patrz Kowalewo 
SZYMBARK k. Kartuz 
, gI. sI. L, pub!. rozm.. ',sI. st. rat. 
Posteruf]ek Policji Panstwowej, 
Szymbark. .'. . . . . . 
SZYMBORNO 
.abn. patl'z Trzebczyk 
SZYNW ALIZN .\ 
abn. patrz RadzyIi pomorski 
SZYNWALD POMORSKI - 
abn. patrz Wydrz-llOI; g. sI. L, pubt 
t'D'zm., sI. st. rat. 
SCIERSKO 
abn. patrz RydgOBZICrL 
SLESIN 
gI. sI. L, pub!. l'Ozm., sI. s.t. rat. 
Cblapowski Mirhal, dzierzawca. 
rl6br ry,eerskir,h, Teres1ll p. 
SIe sIn . . . . . . . . 
\)raheim J6zef, wlasc. 'dôbr, Gu.. 
mnowice p. Slesin . . . . . 
Ekspedyc.ia Towarowa, d worze
"J. 
P. K. P., SIe sin . . 
Grocl1owski Kazimierz, .--1zierz. 
d6br ryc., G
cerzewy p. Si- 
cJenko 1. . . . . . 
 . . 
Jakubowslm Helena, majfttnost'i, 
Kazin p. Ble sin . . .'. . . 
Kasa Maj
tnosci, Potu1ice p. 
N a"klo. . . . . . . . . . 
({awczyilsld Stanlstaw, wla,sC". 
ziemskii!, 
lesin . . 
 . . . 
Muélewsld -J6zef, d'zierz. dôbr, 

le8in. . , . . . . . .. 8 
Nadle
nictwo, Go'rzeIi . . .. 5 
ten sam, tartak, Gorzeil. .. (5) 
Ploszynski Stanislaw, lœ. plfüb., 
Slesin . . . . . . . . . 
Rossa Wiktor, kupiec, 
le'8in. . 
Stylo Antoni, wlase. d6br ryc-., 
Minikow'Û p. 
lesin. . . . . 
lbierski Leo-n, dzieriawca. dôbr, 
Gabryelin p. 
Ie:sin . . . . 


SLIWICE 
gl. sI. L, pub!. rozm., sI. st. rat. 
Ekspedycja Towarowa, dworz6c-, 

1iwice. . . . . . . . . 
Grocholski \V., sldad blawat6W1, 
G-l6wna. . . . . . . . . 
Gwizdala A., mlyn wodny i ta-r- 
tak parowy" h
.l1del drzewa, 

]iwiczki. . . . . . . . . 
Niirnberg, restaura,tor, pl3JC Ko- 
écdelny 28 . . . . . . . . 
Posterunek Policji Panstwowej, 
S1iwice. . . . . . . . . 
Schlichting R., t a,rtaki parowe i 
ileblarnia, przemysl drzewa, 
Laboda . . . . . . . . . ,1 1 
Sp61ka Drzewa z o. p. w Kato- 
wlcach, eksploatacja lesna, 

1iwice, Dw'Ûr('owa 103 . 
Trzebiatowsld kupiec 
Urz
d parafjalny, 1Œ. Dr. Ra- 
iSzeja. . . . . . . . 
Wallerand Pawel, kupiec . 
Wojtostwo, 8H\"v'ice wybud. 224 
SLnVINY 
abll. patrz Tczew 
SMIECHOWO 
abn. patrz 'Vejherowo 
SMIELIN 
abn. patrz SamÛ'strzel 
SMILOWO 
abn. patrz 'Vi
cbOlJ'!k, g. sI. L, pub!. 
rozm., .s1. Sit. rat. 
SWIDWIE 
abn. patrz S
pÔlno, pub!. rOZlTI., 
poér., sI. 8t. rat. 
:) SWIECIE n. Osa' 
g-l. fil. L, pub!. rozm., ,Sit. '8t. mt. 
Hartel H., administrat,or, 
wie- 
cie fol wark. . . . . ' . . . 
Bohn Pawel, wI. ziemski, Swiede 
Ekspedycja towarowa, Ruühwal(l 
Giese Gustaw, ml)'ll pa.rowy i 
wodny, 
wiecie . ... . . . 
Goertz Jan, wI. ma.j
tku, 
wie- 
cie folwark. . . . . . . . 
Hollatz Jan, wI. ziemski, Slup . 
Kirsc.hk
 Hermann, wl. ziemski, 

wIeCJe. . . . . . . . . 
Kühn Christjan, wJasc. ziems.ki, 
Ric.hnowo. . . . . . . . 
Nfedzielski Edward, obena, 
Swiecie. . . . . . . . . 
Paczkowski Wladyslaw, obe'l"zy- 
sta-, Swie,clie . . . . . . . 
Remus Johannes. mleeza.rni&, 

"ie-cie . . .... 
\V olmann Karol, .wt maj
tkll, 
1. 
 Lema,nstwo. . . . . . 
SWIECIE n. Wislil 
g. s1. C, publ. rozm., sI. s.t. rat.. 


2 


6 


3 


1 
5 


t 


I
 


7 


2 


... 


6 


10 


14 
17 


16 


4 


7 


11 


2 


9 


5 
3 


8 
fi 
10 


11 
S 
fi 


1 


4 
9 


1 


2 


12 


3 


10 


5
		

/20178_211_0001.djvu

			18û 


Apteka Klasztorna, ulÏica Kla'8z- 
torna 19a . 
Apteka pod Orlem, Rycerska 10 
Balachowski Mieczyslaw, fabryka 
mebli, Mickiewicza 1 .' 1 55 
Banl{ Llidowy, KIa.sztorna 17.., 93 
BANK POWIATOWY, Swiecie 
n./W. Zastçpstwo Banku Poiskie- 
go w Swieciu.' Tel. 35. 
B
k Jerz
T, ;:;klad zelaza, knpiec, 
Micldc",icza '1 . 
Bartel Edward, dom ,towarowy, 
Rynek 12 ....... 
Behrendt Antoni, restaurac." Ry- 
nek 8. . . . . . 
 . . 1 18 
Bernstein Jerzy, mistr.z r.zeznicki, 
Kopernika 10. . . . . .. 6,1 
Blubm Oskar, kupiec. Mestwina 6 143 
Boell{ Franciszek, mistrz rzezn
 
eki, Klasztorna 19b . 
Borltcki 'Jan, gospodarcz, Sien- 
ki{'wicza 2 
Bd-hmfeldt Hans, wlasci. pOlSiadl.
 
Wi
g ......... t 30 
Browary CbebnÏ11skie, filja, Swie- 
cie n. Wisl
, KJaszto111a 7-8 . 
Bukofcer Artur, lmpiec, Prze- 
chowo, Klasztoma 1 . . . . 2 t 7 
Büchner Karol, druka,rnia nakla- 
dowa i ksiQgarnia, nI. Mickie- 
,wioza 1 ....... 
Bylicld Piotr, PomOl',ski Dom To- 
warowy, Rynek 11 
Camnitzer Leon, kupiec, Kl8Jsz- 
-torna 24 . . . . . . . . t 00 
Casparl Emil, E:ldad tytonin i wi- 
na" Kopel11ika 9. . . . . . 
Cbruscblski J6zef, knpiec, Ry- 
nek -1 . . . . t 58 
Ciesielskl K., mish.z dekarski, 
Dworcowa 30 
Cobn Dr. Maks, 
ekarz, K.Iasz- 
torna 19 . .... 
Cukrownia, uI. Dwofcowa 
Cybulski Maksymiljan, Konlsmn 
obmvia, Rynek 7. . . . . . 
Czablewski Antoni, r8ut-o
WaI1SlZt. 
iÏ stacda benzynowa, uI. Dwor- 
cowa 27. . . . . . . . . t 35 
Czecbowicz Jôzef, k.oma;ndor K. 
M. "V., Kosoi:uszki 1 . . . . 
Czermiti
ki Wladyslaw, knpieq, 
Mesltwma 6 . . . . . . . 
Czubek Czeslaw, kupiec, Klasz- 
torna 17 . 
Davis Friedman, kupiec, Dwor- 
cowa 26 
Davis i Knopf, hurtownia tOiW. 
kolonj., Dworcowa 26 . 
Do.machowski Franciszek, dru- 
karnia, .kJsi
garnia i ,sklad pa- 
pieru, R.ynek 17 
Donarski Brunon, dom rolniüziO- 
handlowy, Prze,chowo 


Swiecle n. Wisb
 


31 
28 


Drogerja pod Lwem, wI. J. Sli. 
wa, Rynek 17 . 
Dunajski Jan, wI. pOisiadlosci, 
Prz,eowa 12 
Inspektorat szkolny, 1. Prel>e- 
randja, Dwol"cowa 24a t 27 
Inspektorat szkolny Ii, DW1Ü'l'- 
co'wa 27. . . . . . . . . 
.Jagla! ?yre
tOi' sÛwly l'oiniczej, 
Kosc1Uszln 2 . . . . . . . t 53 
.Jasiewicz Wladyslaw, -spedycja 
Bernardynska 9 . . . . . : 105 
Jesse Erwin, oOgrodnictwo, nlica 
Szemka 11 ....... 
Jezioraiiski, podpnlk., wt dôbr, 
Wi:tg. . . . . . . . . . 
.Jurldewicz B, ,spedycja;, Mlyil- 
ska 4 
Jurkiewicz J6zef, spedycja, SZ8- 
l'oka 16 . 1 52 
Kalkstein OSlowS,ki, restaumcja, 
S
.dowa 16 .' 1 32 


f 
.1 = 
') . 
,! . 
t - 

 ". - 
j ; 
X 
'l 


10 


t 01 
56 


51 


20 
38 


17 


18 
(56) 


71 


t 23 


....: 


80 


47 


24 


29 


19 


68 


6 


61 


11 


70 


40 


75 
45 


124 


16 


204 
1 


i -_ 
1 


74 


58 


1 
i 
Je 


} -- 


91 


t" 
t 
; - 1 
-1: : 
l, ' 

! ., 

" 


13 


26 


57 


44  .- 


52 


5 


37 


151 


163 
771
		

/20178_212_0001.djvu

			w.ecie n. Wist
 


H
o 


-- 


..-1 


Kasyno Oficerskie, K'osoiuiSzki 2 12 
Kadra Mar. Woj. . . . .. 209 
Karwasz, kupiec, Hynek 5.. 62 
Kierzkowski L., piekuiYIilla paro
 
wa, Batorego 2 . . . . .. 7 
Konwikt Gimnazjaln
Y, ulica Pod- 
géI11a 2 . . . . 0 . . .. 99 
Kuhn Richard, mistrzi piiek&l'I8ki, 
Hyoerska 2 . . 0 . . t 56 
Kuhrt Roland, wlaso. d6br, Dzi- 
kowo. . . . . . . . 1 .i9 
KubI1 Roland, l\[ol'sk 3.1 
Kubersld Franciizek, kupiec, Hy- 
nek 15 . . . . . . . .. 13 
Lecznica powiatowa sw. Woj- 
ciecha. . . . . . . . .. 36 
Landw. Grosshan4elsgesellscbaft, 
Dwnzig, Oddzial Swiecie n. W., 
K1asztorna 5 . '. . . . .. 23 
Lewinski Lean, sklad zbozowy, 
K1aiSiztorna 3 . . . . . .. 95 
Liedke R., stud 1 nial1stwo i zaklad 
instalacyjny, DWOJco.wa 7 .. 89 
Lorkowski MaJ{s., lmpiec, Dwor- 
cowa. 34. . . 0 . . . . . 1 66 
Lozynski Wincenty, dom. Œ:OU- 
fekcyjiIlY, Klal8ztürna 19. . . 1 48 
Mac.iejewski A., .sklad zel.aza, 
Kla,sztorna 5 -. 0 . . . .. 96 
:!\Iagistrat, prywatne miesZikanie 
burmist rza . . . . . . (33) 
Majé!tel{ O. U. Z., Sulnowo. ,. 2 
Magistrat, Swiecie, Rynek. .. 33 
\Ianikowski Boleslaw, mis:trz rzez- 
nicki, Ropernilut 3. . . . , 1 64 
l\'laniszewskl Antoni, budownic:zy, 
KlaJBztorn:1 9 . . . . . . . 1 44 
M
czkowski Jan; pnedsi
biorst;wo 
budowlane, Polna 15. . .. 92 
Mlejska Rasa Oszcz
dnosci, Ry- 
nek ...... 0 . .. 53 
MbIikowski, soIt ys, Przechoi\vü " 214 
Mlyny i tartaki, 'rùw.. Alœ'., Prze- 
c,howo . . . . . . . . .' .' 3, 8 
Nlorgenroth Pawel, superint,en- ' 
dent, Ogrodowa 9,. . . . . t 42 
Nehlipp Jan, cegieJnia paro\va, 
przecho'Wo . . . ... 0 .. 50 

elke B
leslaw, mistrz piekarski, 
- Kla.sztoma 23 . . . . . . t 26 
:Nelke Maks., kupi,e'c, Klas,zt!or- 
na 25 . ". . . . . . . .. 85 
Nelke Marjan, handJarz, Rycel'- 
ska 5. . . . . . . . . . 1 31 
Neumann Leon, hlawaty, ]\1;i,ckie- 
w;
oza 1 a . . . . . . .. 30 
Niesluchowski WI., wla,sc. c1ôbr, 
1Vlarjanid. . . . .'... .. 9 
Palh1.ski, Dr., Roman, adwo-kat, 
Sadowa 1.f>. . . . . . . . 1 03 
Panstwowy urzé!d budownictwa 
nadzlemnego, uI. Szeroka 8. . t 20 
Papelldicl, Ernest, fabryka ma,- 
szyn, Przechowo. . . _ '. 21 


-,' 


--'; 

 '-! 


-".,;  
''CO 
: 


ï, 


'.,{ 


.. 


Pawlikowski i SI{a, sklad opa!u, 
DWiOrCQiWa 31. . . . 0 0 . t t t 
Piotrowski Franciszek, Drogerja, 
1\1. Rynek 6. . . . . 0 . . 1 68 
Piotrowski W., hurt. phva i fabr. 
wod min., ul. Browarowa '3. 72 
Pokorski, Dr., Alfons, lekarz, 
Pocztowa 8. . . . . . .. 42 
PoUcja PalÎstw'owa, Szeroka 8 . 1 15 
PoplawsJd Konrad, restauracja 
nad "CZ
lJ.ll::t ""Vod q ", N3Jclbrzei
 
na 1 . '. . . . . . . .. 69 
Powiatowa Kasa Chorycb, M. Ry- 
nek .1. . . . . . . . . . 2 01 
"Pomorzanka'£, kawiarnia, Duzy 
'Rynek ........'. 84 
Prabucki 'Maiojan, wa:rsz;taty ma- 
szyn :r-olniczych, Dworcowa 25 25 
Prusiewicz Ignacy, ,.Dwôr :Mag- 
da,leny", hotel .i restauraicja, 
Mickiew;icza 1 . . . . .. 14 
Pruszkowski Dr. Klemens, adwo- 
ka,t, S&dowa 11 . . . . . . 2 16 
Przewoski Dr. Witold, jun., 1e- 
ka!rz, Kopernika 9. . . ..' 27 
Redwanz Juljan, komornik Is
do- 
Vï. J \ S:t-dowa 4 . . . . . . 1 60 
"Rolnik'
, Sp. z o.' p., l\'Hsitwina. 48 
R6zycki Kazimierz, wlasc. d6br, 
Dw:orco,wa 17. . . . . .. 76 
Ruchay Fryc, spedycja i hamdel 
drzewem, Browarna 2. . .. 65 
Rytlewsld- Jozef, f8,bryka n1a.szyn, 
Dw:orcÜi\va. 1 . . . 0 . .. 88 
R.zeinia i lekaI"Z wet. Sobolewski, 
Park Wolno,scî . . . . .. 90 
SQd Powiatowy i S..!clowa. . . . 1 28 
Schleifer Karol, kupi-ec, Ryneik 2 1 14 
ScheenJ{e Jerzy, milStrz malar.ski, 
sklacl tapet i farb, Klasztor- 
na, 22. . . . . . . . . . 1 09 
Sclmeider Hans, wI. mle,eza,rni, 
'\Vi
g' . ' . . . . . . . . . 2 15 
Schwanke Ryszard, fabl'}'ika octu 
i hurtownia piwa, Marjanki.. 15 
Sommerfeldt R., wI. dôbr, WiÏ
g 97 
Starostwo, HwiÏecie n. 'Visl:}, 
DWo'fcowa . . . . . . . 12, 32 
Suszarnia ziemniakow, MarjooJd 122 
Szczepal1ski Jozef, mis.trz rzez- 

icki, :Mickiewicza 18. . .'. 4 
Szczepmiski Zygnmnt, hUl'tlÛwtnia 
tow. Jwlüuj., fa,hfyka J:ikier6w, 
DWÛ'l'oowa 35. . . . . . . t 45 
Szpital Powiatowy sw. W ojciecha 36 
Tomuszat Fryc, kupiec, Micikie- 
wiaza 3 . . . . . . . .. 66 
Urz
d parafjalny) uI. S:}do'Wa.. 43 
Uzré!d' Slmrbowy, Szeroka 8. . 2 13 
Wardzitisld Tadeusz, dmgerja, 
Rynek 6. . . . . . . . . 1 39 
Zaklad psycbiatryczny . . .. 49 
Zielitlska Apolonja, ,sklad t.ow. 
koI., Klasztorna 11 a .'. .. 60 
Zi
tak F
anciszek, milst.rz rzeinic- 
Ki, Szeroka 7. . . . . .. 54
		

/20178_213_0001.djvu

			Swiek8tow
 - Tczew 1 


8WIEKATOW'O 
gt sI. L, pub!. l'O'zm., sI. s.t. rat. 
Bociek Wojcieeh . . . . . . 
Busch Ernst, wI. dôlH rycer.skieh, 
Szewienek . . . . . . . . 
Ekspedycja towarowa, Szewno . 
Herman Franc., ks. prob08zcz, 
swiekatO\1I.'o .:..... 
Rybarczyli Jozef, wl3J8c. mlyna, 
Swiekatowo ....... 
Schulz Antoni, wôjt, Niem. L
jd 
Wojtalewicz Alojzy, w6j1t, S,,1e- 
katowo . . . . . . . . . 
SWIERCZYNKI 
g. sI.: L, pub!. l'ovm., sI. st.. rat. 
SWIERKOCIN 
abn. p3itrz Kro-kcwo 
8WIERNIE 
abn. pa:i,rz Krokowo 
SWIijTE 
abn. patrz Lasin 
SWI
TE 
abn
 pa,tr:z Sarto:wice 
TABOROWIZNA 
abn. patrz NowemÎalsto n.. Drw
c
 
TARKOWO ' 
pub!. rozm., po sr. sI. st. rat. 
TARNOWKO 
abn. patrz Bl'Odnica 11. Drw
c
 
T ASZE\VO . 
aon. patrz Laskowice 
TCZEW 1 
g. ,sI.: N, pubI. roZID. Tczew 1 (Pocz- 
toW'a 8-9) i Tczew 2 (dworzec), sI. 
st. Iat. 
Agencja Celna, na Dwo-rcu. .. 91 
Agencja Wscbodnia, StrzeleCika 5 150 
Albrecht Eugen, n:eznik, Dwor
 
QÛ'wa28..........154 


..ARKONA" Tor. AkC 
 
Fabryka wyrob. metalowych 
Tczew 28 1 
Te l. 20 159. 30. Stycz nia 30. Tel. 20 1 59. 1 
- . 


4 


Albrechtowa Antonina, furman- 
stwo, Zarnkowa 29-30. . . . 
Art Pawel, Tczew:ska fabryk:a CItl- 
Iklierkôw. Poczto,wa 1. . . . 
Balaga Stanislaw, ul. Kr6tka 3 . 
Bank Dyskontowy, S. A., odd\'Z. 
w Tczewie, Rynek 18. 
 .. . 


..
 

, 


t 72 


221 
311 


..- 


-t 45 


43 


i 


14 


80 


28 


[-- 


2 
1 
l ,' 
1; IBAN
p

 
OW! 
9 Tel. 3S9. Dworcowa 37. Tel. 861. 


Bank dIa Mandln i Przemysln, 
oddiz. w Tczewie, Slowac1dego 1 206 
BAN KPOLSKI, Oddzial w Tcze.. 
wie. Tel. 382. 
Banlecki Robert, kupiec, Rynek 
13 . . . . . . . . . . . 1 69 
Barczynski Wladyslaw, kupiec" 
Kopernika 4 . . . . . . . 1 71 
"Bazar", wI. W. MacieJewski, dom 
rfowwrowy, Rynek 6 . . . . 1 35 
B(!czkowski Bernard, ks. kuratus, 
Gda.Iiska 5. . . .' . . : . 1 94 
Behrend Jan, rz,einiJk, Dworco- 
wa 11. . . . . . . . . . 
Belau Franciszek, kupiec, Ry- 
nek 20 . . . . . . . . . 3 95 
Bielawsld J6zef, kupie1c" EHbie- 
ty 5 . . . . . . . . . . 1 56 
Bienert Fryc, fabryka ma81zyn 
rohlioczyc'a, B-ohieskiego 11 .' . 
Bienert Fryc, fabl'Ylka ma,,sizyn 
rol\I]iczych, 80 Styczn
a 21,a . 
Biuro .senatora Hasbacha, Sam- 
bora 21 . . . . . . . . . 1 27 
Broczlwwski - Boékowski Wiktor, 
ppulk rez., Rokitki. . . . . 1 32 
Bzrozowsld Bernard, hurtownia 
sk6r i sklaid obllwia., Rynek 17 253 
Bücltert Gustaw,' roJnik, Tczew- 
skie L
ki . . . . . . . . 114 
-BUttner Otto, kupiec, Pocztowa, 
22 . . . . . . . . . 
Capeller Gustaw, 11lwtownia. pa- 
pieru, Paderewskiego 3 . 


r 


37 


FRITZ BIENERT 
Fabryka maszyn rolniczych -:
Odlewnla zelaza 
SPECJALNost: 
Sleczkarnie bE:bnowe:oryginal. ..K rle.s e l'aU 
30.. 5tycznia 21 TCZEW Sobleskiego:10j11 
. - Telefon 80 i 14. - B 198 


'1 
'1  ' 


1""= 
1 
r- 
l' 
j .- 
r 
.-r
 


1" 
1 iii.!"
		

/20178_214_0001.djvu

			-
 


Tczew 1 


19
 ' 


Dyrektor Szkoly Morskiej, Sam- 
bora 21 a . . . . . . . ._ t 25 
Dziennik TczewsId, Redaikcja:, 
Kosciuszki '21. . . .' . . . 
Eisenack Karo), kupiec, Kr6tk31 
17-19 . . . . . . . . . . 
Ekspedycja Pospicszna Tczew, 
D1\''Orzec. . . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa Tczew
 
Dworzec . . . . . . . . . 
15 Ekspozytura Etapu Urz
du Emi- 
gracyjnego, Dworzec . . . . t 00 
Eleldrownia Miejska, Nowa 3 " 49 
Elibor, warsz,raty repera.cyjne, 
Ogvodowa 7 . . . . . . . 3 00 
Enss Kurt, wl. d6br, Ozatkowy 200 
Ewangelicki Urz
d parafjalny 8W. 
1 85 Jerzego, Rynek 8 . . . . . 
Fabryka Chleba, Sp. z ()" p., 80'- 
bie,skie.go l. ....... 1 47 
Feldmann Maks., mistrz élusar- 
34 ski, Zamkowa 25-26 . .' . . 
. Flittner Alfred, rzoznik, Poczto- 
wa3....... 
Fried1ich Brackl, fabryka.. meibli, 
DOl\l EKSPEDYCY JNO .. PRZE.. Lipo,wa 5-6. .' . . . . . . 1 44 
WOlOWY, B
 Goral:;ki, Sp61ka FRYDRYCHOWICZ 1 HAEHNE, 
Handlowa, ul.. Hallera 2411 Telefon adwokac i i notarjusze.. T el.. 120.. 
 
287 i 288.. e Gandras HugO;-kinote at,r, P ocz- 
towa 13-14 . .. . . . . . . 398 
Gazownia Miejska, KoU
ta.jaJ 5-' 
2 29, 2 30 


1. 


r 
t 

 ' 
r 

, 
Ii, 


C
gielnia parowa, Czyzykowo . 
Centrala sk6r, wl. Wlodaroza.k, 
Zamkowa 8 . . . . . . . 
Chmielewscy brada, warsztM dIa 
samochod6w i lûweir6w, Ko- 
sc.iuszki 15. . . . . . . . 
Ciesielski Kazimierz, wicedyrek- 
tOl,. polskiej ka,Ey rz<}dowej 
Odailsk, uI. Sambora 21 a. . 
CiesliIiski Maurycy, wlasc. dro- 
gerji, HyneJ\. 21 . . . . . . 
Claasen Brunon, wlasc. d6br, Bal- 
do'wo . . . . . .' . . . . 


I
; 
t 


t.CRISTALL'. 
CU KI ER NIA t KA WIA RNIA 
wlasc. N. iabÏJ1ski 
Stary Rynek 7 Telefon 242 


; , 


Czech Franciszek, handel kOll'1i'J 
, Koscius,zki 13 ...... 2 09 
Dal1ziger Privat-Aktien-Banlt, u1. 
Hallera 2. . . . ,. . . . 62, 3 80 
Danzlger Raiffeisenbank, Ko- 
sciuszki 7 . . . . . . . . 
Dargatz Aleks., sklep towar6w 
kolonj., res'tauracja., auto 1 po- 
wôzki, Zamkowa 28 . . . . 1 40 
Deutsch Feliks, N OWlL dmgerja, 
DwoToowa 31. . . . . . . 2 85 
Deutsch Feliks, prywatne mje- 
szkanie, Lecha 3. . . . . . 
Diethelm Robert, vdasc. mleézar- 
111 N owy Ryne-k 2. . . . .. 1 12 
Dietrich Hermann, siklad p1wa, 
Dworc.owa. 22. . . .'. ... 
Dietrich Teodor, mist.rz piekarski, 
lVli'Ûkiewicza 9. . . . . . . t 78 


r 
I
 


Dom Miejski, dzicriawca Franc. 
Sk6rzewski, DworciQwa 4 . . 


168 
93 


Dom Starcow, zakla:d Djakonisek, 
Pade.reiW'skiego 1.1 . . . . . 310 
Domachowsld Jôzef, kuptec, Sam- 
bora 22 '. . . . . . . . . 119' 
Drews Hermann, ohywa.tel z.iem- 
ski, TczewskteL::tki . ; . . t 29 ' 
Dobro Czarlin. . . . . . . . 1 33 
Droste M., fabry.ka papieru, pa- 
py i smloy, 8kal':Szewska 20 . 2 40 
iiiiiia-- ..--.-, -- - --
. 


3 


116 
152 
124 


Jadalki, sypialki, pokoje m,skie, 
kluby, zegary 
pole cam do lask. obejrzenla 
W. DUDZINSKI III Tczew 
ul. Mlckiewlcza 4 25 'felefon 217. 


19 


4 


54 '" 


33 
. 


79 


96 


208 


281 


... .... .5.......... ................................ ................ c....... ............................. 
/! .:.;:::1 C.. E 1 SEN A C K "'" T C Z E W" ;(;:..:.. \ 
: .

. \.: Telefon 4. P 0 M 0 R Z E Telefon 4. : .....: : 
: .:' :: : Hurtowny llandel zboza, mëtki, nasion, (.:.....:. : 
: .::. le: paszy, welny i sztuczn\ch nawoz6w. :..
..
:.: 
i :.:. :::: K 0 n t a ban k 0 wei Bank Polski - Tczew, . B 161 :..:: .i.: : 
.. .... e Danzlg
,r. Privat - ActiE'n - Bank - Tczew. :..... \ 
-. ...(te........................... ...co........ .... ................ ............ .... .................. ..... 


1 11 Y : II 

 DI ; 
 
 K
,
ia,
o

R

.

ia il I l 1 
wlasc. J6zef Nowacki B 202 -- -- 1 
1 0 TCZEW (Pomorze) ul. Pocztowa 20. 
. 1
		

/20178_215_0001.djvu

			44 
176 
84 
86 
115 - 
215 
136 
329 
306 
265 
31 
21 
Tel- 
161 


193 


= 


Tczew 1 


Gehlhar Pawel, bande} wQdHn 1 I(izen Centralnego ogrzewania." 
l!wJ\BkicIJ, Skars..ewska 13. . 2 70 Kœcius..ki 16. . . . . . . 1 82 
Glazer A., sk!ad rowen\w i eIek. HOflnelster LUdwlk,. Przeds.i
b. 
trotechnika. Pocztowa 11 .. 53 / budowy stud'ÛefJ. Ii kotlarz, 
'GUnieckl BOIi.sJaw, sktad swkm Zamkowa 36 . . . . . . . 267 
i warszlat kTawiecki, Dw:oroo. H008mann Walter, w!a&>. I!Ipteki 
wu 5 . . . . . . . . . . 2 36 pod Or/Cln, Rynek 24. . " 45 
Gniot Jan, dzierzftwca domeny, _______ 
Tezewskie Pole . . . . . . 1 70 ' H 1 e ' " 
'Ooe Stanislaw, blawatnik, K'r6t- 0 te e n Ira n U 
ka 11i. . . . . . . . . . 1 67 1 " . 
Goertz Eml
 wI:u;" maj
lkn, Sn. 1 TeJef. 16 Tcze,w R y nek 2 
chostrzv
l . . . . . . .. 90 
Goertz EÙiJ
 maSc. maj
 Su- wlasc. St. Klarowski 
cho	
			

/20178_216_0001.djvu

			Tczew 1 


194- 


780 


Kloszyiiski J6zef, przedsi
b. 00- 
dowlane, Skal'sz,cwska {) a . . 1 57 
Kobylitiski Wladyslaw, kupiec, 
Dworc>owa 36. . . . . . . 2 26 
Komenda Unji zeglugi srôdl
do- 
wej w Tczewie, N ad WÏi61
. . 3 85 
Komisal'jat Pol. Panstw. na mia- 
sto Tczew, Lecha 9. . . . . 
Komisarjat 01'an. Policji Paii- 
stwowej, Koscmszki 14 . . . 
Kontrola Ruchu Zagra11\Ïcznegq, 
na Dworou. . . . '. . . . 3 81 
KOrC
Y.llSki .Jozef, skIa(], papief	
			

/20178_217_0001.djvu

			.r--- 


il:.. 
I
 


195 


T czew 1 


,
 
j 

,  
. 
t. 
a 
." 

 
; 
. 
T 

. 


Richter Pawel, kupiec, Gdanska 4 269 
"Rolnik", ,spôlka zakupu i- sprze- 
dazy, HaIlera 14
' . . 0 0 0 
"Rowa", OhemiCiZna faibryka" T. 
z o. p., Sambora 2-3 0 0 . 0 t 6:2 
Rydziewsld Ks., Franciszeli, ,Ko- 
sciu'8zki 24,. . . . . . . . 1 92 
Rze.znia miejska, Kaszubska 8. 71 
Samborski Waclaw, )
Grand Ho- 
tel", restaurac.ia, Po,cz.towa 14 
"Satawia", handeI zboza i drze- 
wa, Pocztowa 13-14 . . . . t 88 
S
d Powiatowy, Poc'ztowa 7. 0 55 
Pomorskie Stowarz
'szenie Rolni- Scheffler Kurt,' kupiec, Ska;rsZBW- 
C7.o-Handlowe, Rlowaekiego 1. 83 Iska 5 0 . . . 0 . . . . . 3 75 
Posterunek Policji Panstwowej, Scbienemann Hermann, dyrelktox 
Suchostl'zygi . . 0 . 0 . . t 99 VJISituli, 30. Styczn:ia 31 . . . 243 
Powiatowa Rasa Chorych, HaUe- Schierling Bracia, handei 'w
gla 
19 82 d drzewa, Kaszubska 2 . 0 0 3 
4 
. l'a . . . . . . . . . 0 . Schleier Alfred. wlasc. dôbr, Czy- 
Preuss Eryk, wlase. dôbl" Nal'- zykowo . 0 . . . . 0 . . 22a 
' ,kowy 0 . . 0 . . . . .. 68 Schreiber J6zef, Hala PomOrI'iska, 
Priehe Emi
 kupiec, Kopel'n.:iJka. 1 t 42 Krôlewiecka 9. . . . . . 0 2 tt 
I .....;
.;
:
.;;;;;.

..;;;;;.i.
 ;
;;;.....! 
ottu 1 musztardy 1 
1 

.


nn 

i
w Syn i 
i FilJa: Warszawa. Twarda nr. 21. B 163 : 
: ................................................ ...! 
13* 


Nosowicz Teodozy, iniyni!eJ', Sam- 
bom 14 . . 0 . . . . . . 1 46 
OlszewsJd J,6zef, przeéLsiçb. de- 
kans:kie, 30 StvczilJia 23. . . 1 23 
Orcholsld Franciszek,' kupiee, 
Dworcowa 30. '. . . . . 0 
Orcholsld Wladyslaw, sklwd bla- 
wa'tc:hv, Rynek 0 0 . . . .' 235 
Ossowsld Teofil, cukiernia d p1e- 
karnia, SkarszewSika 30. . . 1 21 
Paczkowslc.i Adolf, wlasc. 
real- 
nosei, Suchostrzygi 0 0 . . . 2 12 
Paczkowski Franciszek, przed-siç- 
biOl'stwo bud., Sobieskiego 3 314 
PancierzYliski Stanislaw, kupiec, 
Rvnek 14 . . . . . . . . 
Panstwowy Urz	
			

/20178_218_0001.djvu

			, , ' 

'I 

. ._... .
 -
--. 


196 


/- 


Tczew 1 


......----_. ---_.......-..-.-- 


Schreiher Edward, wlaêc. d6br, 1 Starostwo, Pocztowa 12 . . . 40, 60 
D
br6wka . . . . . . . . 163 \ Starostwo, Oddzial informacyjny, 
Schulz Ernst, przedsi
b. budowl., PoC'ztowa 12 . . . . . . . 1 03 
30. 8tvcz:nia 21 . . . 160 Steffen Gustaw, wI. cegieIm
 Ma- 
Schulze "Ernst, hurtownia 18zkla
 linowo. . . . . . . .. 23 
Laziebna ;). . . . . . .. '30 Steinbrück Bruno, kupiee, Dwor- 
SCHULZE i S-KA, Tczew. Hurto- s
ï:: ;f.,..;..
 KO
l" P
l.' Pali: 233 
wnia szkla f porcelanYf iajansu f wY- stwowej, Rynek 14. . . . . 149 
lob} cynkowe ffArkona". Tel. 301. Stenzel Leon, wl. dôbr, Baldowo 228 
S 1 1 W t 1 1 
' 1 Straz pozarna, Lecha 11. . . .. 273 
c lU z a ter, w. ID yna, b ŒJ.'- 
8zewska 10. . . ':- 
 . .. 89 Struczynski Jan, skla(t ziboza i t 83 
m&ki, Poczltowa 24. . . . . 
Schünemann Franciszelt, rzein1k, Strzelnica, nad, Grobl
, . . .. 57 

nekielwicza 12 . . . . . 
 1 65 1 Swinarski Roman, dzieriawoo do- 
Schwartz Fryc, obywatel z
emsld, meny, Knybawa. . . . . . 1 36 
Malinowo . . . . . . . . 1 26 Szkola Morslm, 30. Sty-cz:nia 3 . 3 79 
Semrau Mieczyslaw, dyrekt,or szk. Szczygielsld Andrzej, piek:lJrnia i 
handI., nI. Baldowska 2 . 3 16 cnkiern:ia, Kr61ewiedm 10 . . 308 
Sikorsld Stanislaw, wl. d6br, Go- Szramke J6zef, piekarni3.1 i eu- 
rz<:<1zioj . . . . ,. . . . . 108 kie!MÙa. Dworc<>w.t 23. . . . 153 
Szutc-Rembowski, wlasc. apteki, 
Stomion Jôzef, .kupiec i relstau- 164 Gdanska 6. . . . . . . . 284 
racja, Dworcowa 19. . . Szw'eda Bronistaw, bandel drze- 
Stomka Franciszek, wl. drogerjÏ!, wa, w
gta iÎ to-rfu, Ska:rszew- 
Dworcowa 38. . . . . .. 77 ska 7 a . . . . . . . . . 1 31 
Sobolewski KazÏmierz, pryw. mÏ!e- Tadden Karol, kupie,c
 Miokic1wi- 
szkame, Elowaekiego 1 . . . 2 06 c:za 6. . . .. . . . . . \ 46 
Sokolowski Stanistaw, wI. d6br, Tauporn pawel, Dr., lekarz, Ko- 
Gni:sze.wO . . . . . . .. 92 pernika 1 . . . . . 3 15 
"Solanum", Zaklady Przemyslo- Tczewski Browar, Sp. z o. p.., 
wo-Rolmc.zfI, Tow. Akc.. .. 8 Zamkow a' 2 . . . . . .. 6 

 
1 _ _ _" POLECAM 1 
SAMOCHODY do wyjazdu 
po cenach przyst
pnych 0 kazdej porze: B 230 
Steian Rataiczak .'[ czew 
, ut. Sobieskiego 21. 
-
 


ttHOTBL CBNTRALNY" 
wlasc. Stanislaw Klarowski B 162 
Telefon 16. Tczew - Rynek 2. Telefon 16. 
Wyhorowa kuchnia. Stare wÎna. 'Rzetelna obstuga. 

 --  
u::o C':I 
.... "'" 
N ,.
 
fi) ;;..;.. 
E- 
l 
 1 
-= 


\ -- 1 
CI2 .!! \ 

\ 


C. EISENACK-TCZEW (Pomorze) 
Telefon: 4 Telegram: Eisenack-Tczew Telefon: 4 
Hande1 zbozowy, m"Hi, nasion, paszy, welny i sztucznych nawozôw. 
Honto baa\lowo' "Ban. k Polski" - Tczew, - Danziger Privat-Actien.Bank. Tczew 
. Verems-Bank, Tczew. B 199 
- 


IL.
		

/20178_219_0001.djvu

			f:
 


197 


--- - --- '!!'" ...,
;
 -... -_--:!'-. -- 


'f' "1 


. 


Tczew 1 - Tczew2 


1 Witoslawski i Bracia, dom tow. 
94 mord., Rynek 4 . . . . . . 
- 3 70 W odtke Frauciszek, p'rzedlgi
b. 
bud., Halle/ra 17 a . . . . . 
\VyszYliski J6zef, m.rstrz malar- 
ski, Pocztowa 2. . . . . . 1 48 
Zaklad 8W. Wincentego a Paulo, 
'sambora 4 . . . . . 151 
Zakrzewski Jerzy, wlasc. ma
t- 
KU, R-oki-tk1. . . . . . . . 1 28 
Zamek Mah,s. kupJec, Mostowa 7 247 
Zamek Maks, kupieo, Hailem 
12-13 . . . . . . . . . . 
"Zgoda", 4 sp61dzielnia spozyw- 
.côw, sp. z o. o. w Tozewie l , 
Pocz,fowa 19 . . . . . .. 58 
Ziehm Maks., l'Iohlik, Baldowo. 303 
312 ZJEDNOCZONE W ARSZA WSKIE 
42 TOW ARZYSTWO TRANSPORTU 
220 1 zEGLUGI POLSKIEJ, S. A., Od... 
dzial w Tczewie. Tel.. 106. 
2 22 -zijiï
er Konrad, wlasc. d6br, 
97 CzatJkowy........ 1 34 
1 Zuch, jun., Bruno, piekarnia i cu- 
76 1 kjernia, Podg6rna 6 324 
Zabinski Nikodem, kupiec, Ry- 
2 79 nek 7. . . . . . . . 
TCZE\V 2 
72 g. sI.: .0, publ. 
 
zm
 " rat :_ 


Tczewska skladnica manufaktury 
i konfekc.ii, Dworcowa 1 
Urz
d Celn
r, na Dworcu . . . 
Urzlld Parafjalny rzymsko-kato- 
licki, Dworcowa 32. . . . . 
Urz	
			

/20178_220_0001.djvu

			"""
 --------.-- 
t' 


. 


T c,zewskie , t.i}ki 


Topolno 


198 


TCZEWSKIE L1\KI 
atm, patrz Tczew 
TCZEWSKIE POLE 
aon. patrz Tczew 
TERESIN 
atn. patrz Sle
in abn. patrz. BialosHwiÎe 
TERESPOL POMORSKI TONIN 
g. sI.: L, pubJ. roZIffi., sI. Bt. rat. abn. patrz JastrzQbiec k. Wi
(}- 
Bremer PaweJ, hand€l bydla, Te- borka 
respol pom. . . . . . .. 9 TOPOLINEK 
Ekspedycja Towarowa, TOrelspol ahn. patrz Tùpolno 
G F..yd.: 
laéc. . d6br: Pol
 3 TOPOLNO 
sk.ie Konopat. . . . . .. 2 [ 1 g. sI.: L, pubt rü:zm., sI. Sit. rat. 
Hoffmeyer Elibieta, obsz. dwo'r- Andl'ze.1ewski Leon, gos,po.darz, 
ski, GaiWl'oniec . . . , .. 5 Grab6wJko........ 13 
. Lipsld Juljusz, mlyn, Wynva. 13 Bucbholz Dominik, gospodarz, 
Obszar dworsld, Polski Konorpat 14 Gieles'zvn........ 
Sokulska Bronislawa, wlasyiciel- Drabeirn .Wladyslaw, mlyn, go- 
ka, Kozlowo . . . , . .. 8 spodarz, n,uclki . . ! . . . 
Tittenbrun Wladyslaw, wlasü. Klasztot. Dobrego Pasterza ott 
maj:}tku, Przysiersk . . .. 6 Opatrznosci Bo:i
j, '1
opoh1JO 
Wutbel1att Fryd., ob.S:Z:;1X dwor- ,Perlik Fral1ciszek, mlyn,) gospo- 
sM, Poledno . . . . . t darz, TopolllO ..... 
T
PCZ Sp61ka oszcz
dnosci i pozyczek, 
abn. pa.trz Wyszecino Topolno. . . . . . . 
TLEN Urz
d Parafjalny, To,polno. . . 
abn. pat,rz Osic W
'socki \Vaclaw, dzierzawca c10- 
TLUCZEWO meny
 Grabowo . . . . .. t 
abn. patrz Strzepez ten sam, pryw. mie :s.zanie .. t 

---------_._---- 
@@@@@
@@
@
@@@@@@@@@@@
@@&@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ê@ 
iDI@ . @@ 
: «» ALFRED REIMER - Tczew (Pomorze)0 : 
Z 0 Telefon: 186 Pocztowa 15 Telefon: 186 B 200 0 : 
i 2 Zakup D sprzedaz zbota. nasion. p
szy i welny. 2 1 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ 
"H O!
k
 fc

wT

o

Y" h 
 1 
Wyborna kUC;
::" 

:
::':;I
r;:
:lna ObS

: 

 
 


1 TLU

:
 L, pub!. .0=., sI. !!t.rat. 
TOKARY 
1 To
':si
;oPrzodkOWQ 


7 


14 


3 


11 


6 
4 


I
 
,QI 


.CI 
c- 
_c 
11I11I 
::! 
=
 
Ua! 
C'i 


I "ROLNIK" w Trzeciewcu sp.rol"'bODdl.ZO
dP:' 
Telefon: Kotornierz 2) i 20 felefon: Kotornierz 20. i 20 
ZaRop i sprzedaz wszelKich ziemiopl'odow 
Wymiana zboza na miili
 - pasza - drzewo - w
giel - sztuczne nawozy 
1 II. skladnica w Kotomierzu B 86 . Filja w Pruszczu Porno 


'. . 


- .Joo!,':
 
,cc :
'''''t; 
.. 
.. 


IJrzqdzenla 1
leIOni(lne dlo rOlmOW Z mailS.em 1 wc- 
wnctrzDum ". Sprzedül Iub dzlerlo1Vil1 
IflffON-fi(SflUC:IIArl DANZlfi O.
. D. n., (jDA
SK 
, Thornsdler Wcd Il G " Telelon 488 o. 5458 


-= 


-",-"-." 


"" "-'
		

/20178_221_0001.djvu

			99 


-
--.:,.,.....-. 


T oruti 


TORUN 
G. si. dz. i Il. bez przerwy, pub!. 
rozm., in-Sé; tel. Torun, Urz
 teL 
Torun (Stary Rynek 13), Urz
d 
pocztowy Torun 2 (Dworzec G16- 
WIlY), aj. poczt. Torun 4, Urz
 
poczt., Podg-ôrz k. Torunia, Urz
d 
pocztowy Mokre torun,skie.. ' 
Stacje sluzbowe. 
Biuro zgloszeti zepsué telefom- 
cznych U. T. . . . . . . . 
Dyrektor Urz
du Telegraficzn. . 
Kance-Iarja Urz
du Telegraficzn. 
Kasa Glôwna Urz
du Telegraf-. . 
Sala aparatôw Urz
du Telegt'af. 
Nadzôr stacji miejskiejUrz
du 
Telegraficznego. . . . . . 7 18 
Nadzôr stacji zamiejsldej Urz
du 
Te-Iegraflcznego. . . . . . 7 19 
Przyj
cie i wydawariie telegra- 
môw tele-fonem U. T.. . . . 717 
Biuro budowy telegr. Urz
du "Te- 
legraficznego . . . . . . . 9 97 
Warsztat Urz
du Telegraficzn.. 998 , 
Nadawanie teiegramow i m6w- 
nica publiczna U. T.. . . 9 80, 9 94 
Dyrektor Urz
du Pocztowego 1. 985 
Kancelarja (Jrz
du Pocztowego t 985 
Rasa Glôwna Urz
du 'Pocztow. 1 984 
DelŒrtacja Urz
du Pocztow. 1. 987 
Paczkarnia Urz
du Pocztow. 1. 9 93 
Oddzial gazetowy Urz
du Pocz- 
towego 1 . . . '. . . . 
 9 75 
'Kancelarja Urz
du Pocztowego 
Torun 2 ........ 9 88 
'Môwnica publiczna Urz
du poczt. 
T'Orun 2 . . . . . . . . 978 
Urzl!d Pocztowy Podgôrz . . . 996 
Urz
d Pocztowy, Podg6rz, m6- 
wlIl,ica publicz.na, ... . . 9 76 
Vrzl!d Pocztow.y. Mokre torun- 
sne . 


'977 


A. 
Aber Georg, handel zbo"za i pa- 
Sizy, Poniat'Ûwskiego 3 . .. 19 
Ajencja W schodnia, FraJ1i0isz- 
kaÙska U. . . . . . .3 20, 393 


995 
990 
999 
991 
992 . 


Ambroszkiewicz K., lekarz del1- 
tysta, przyjm. od 9-12, 3-5, 
ul. Szeroka 
g . . . . . . 5 48 
Antoszewicz WI., mies'zk. pryw.,_ 
Rydgoska 10 .....
. 2 15 
Apteka sw. Anny, wlasc. 1. La- 
budzh'1s,ld, MickiewiclZla fJ2 . . fi 63 
Apteka pod "Gryfem", wlasc. S. 
Biela.koff, Podg6rz, G16W1Il3J 7 1 76 
Aptelm pod "Lwem", wlasc. Ry- 
,szard Jakob, Sadlarska 1 . . 269 
Apteka pod Lab
dziem, wlasc. 
A. Snbiecki, Mokre, KÛisciu- 
szki 15 . . . .. . . . . . 2 91 
Apteka pod Orlem, wlasÛ'. Henin- 
gel' Alfred, Stary Rynek 4. 7 
Apteka Radziecka, wlasc. Oz. 
MichaJ.ski, ui. Szeroka "27 . . 2 50 
Araczewski Brollislaw, skI. k-oL, 
CTIleiminska; 2 . . .. . . . 3 70 
mies'zk. pryw.. éw, Jerzego 3. 376 
Arendt Leon, fabryka li:kierÔwy, ul. Zeglarska 13. . . 586 
Bl!k Jakôb, wyrohy z miedzi, 
mosi::j;dzu i zela:za, kotlarnia i 
slusarnia, Chelmiilska Szosa 
22-24. . . . . . . . . . 8 12 
Balitiski Eug., profesor, radica 
magist,ratu, ui. SZe1'oka 2 . . 1 81 
Bank dia Handlu i Przemystu, 
Stary Rynek 20. . . . . . 9 12 
Bank Handlowy w \Varszawie, 
odiçlzjl3,l w Toruniu, 'Stary Ry- 
nek 29' . . . . . . . . . 6 50 
ten sam, Dyrekcj
, Stary Ry- 
nek 29 . . . . .. . . . 6 60 
Bank f{ wilecki, Potocki i Ska, 
Tow. Akc., Poznan, oddzial w 
Toruniu, lVlo'stowa 32. . 644, 1000 
spichrz., uI. DW{lfC'owa 4. . . (10 00) 


'
 
 
'
 Dom Handlo"'W"y 'G 
'
' .S.Leiser, T oruo 
lf1 S'rARY RYNEK 34i35 TELEFON 316 
B. Korzystne zr6dlo zakupu konfekcji m
skiej, 
il B 225 da mskiej, towar6w wetn. 
 galanteryjnych. 1; 

  


.....
		

/20178_222_0001.djvu

			Torun 


20(); 


Bank Poiski, uI. Bydgoska" Bra- 
ma 1 . . . . . . . . . . 3 19 
Bank Przemyslowc6iv, T. A. w 
Poznaniu, oddzial w Toruniu, 
Mo&towa 21-23 . . . . 1 26, 1 27 
'ten sam, Rydgoska 10 . . . (1 26) 
Bank Thorner Vereinsbank, ui. 
Chelmitlska 17. . . 6 92, 6 93, 6 94 
Bank Zwi
zku Sp61ek Zarobko- 
w'ycb, filja w Toruniu, Sze- 
roka 14 . . . . . 6 11, 649, 6 54 
pryw. mieazk dyrcktora.. . (649) 
Baranowski Jan, mistrz szkl
r- 
.ski, nI. Franoiszkanska a . . 
Baranowski W. i Ska, fabryka 
grzebieni i guzik6w, Mokre, Ko- 
soi,uszki 19 
Baransld Kazimierz, Lodzia, Po- 
niaW'Wl8kiego 1 . . . . . . 
Barbarka, miejsce wycieczkowe 
i rest. Barbarka . . . . 
Barczynski Ludwik, cukiernia i 
piekarnia, Prosta 6 . . . . 
Bartidewicz, fabryka maszyn, ut 
Zeglamka 31 . . . . . . . 
."Bazar Polski", wla,sc. \Vi
o- 
wski, Stary Rynék 25 . . . 
Bazanscy Bracia, Zjednooz,. Ksi:
- 
garnie na Pomorzu, Bydgoszoz, 
Torun, Grudzi
dz, Szeroka 37 
Becker Gertrud, salon m6du uI. 
Szeroka 31 . . . . . . . 
Bednarski Walenty, rz.ezniotwo, 
ChelmiIiska Szosa '62. . . . 
Beltr Dr. adwoliat, Stary Ry- 
nek 20 . . . . . . . . . 
ten sam, pryw. mie szkanie, 
Hybaki- 57 . ..... 1 07 
Benner Jan" skladnica 5k61', 
Sz,c,zytna 21.\ . . . . . . . 
Berger L. A., uc-zelnia, Zeglar- 
ska 2'5 . . . . . . . . . 1 22 
Berner \V ojciech, restauracja, 
Podgôrz, Piaski 2 . . . . . 6 77 
Be!tlejewski, Dr. med.., l
kar
, 
8zeroka 3.1 . . . . . . . 1 89 . . 


Bialowqz Bracia, fabr. bielizny, 
Stary Rynek .g . . . . . . 4 6$ 
BICHE i S-KJ\.., Dom Ekspedycyj- 
ny, Mostowa 5/7. T el efon 14. 
Biernacki Zygmunt, miiS'trz ma- 
lar,ski. 1111. Grudziadzka 111 . 1051 
Bilski Walenty, PrYw. mieszk., 
uI. Szeroka 21 . . . . . . 1492 
Biuro Technièzne, wlasc. Eugen. 
Siwiec, Zeglarska 31 . . . . 495> 
Biuro adwokackie przy S
dzie 
Okr
gowym,PJekary 43 203. 
1023 Blaszkiewicz i Jarocki, biJuro te- 
chnicme i prz,edsi
b. budowl., 
Chelminska Szosa 11 4 72' 
569 1 "Blawat Pois Id", wlasc. Cze-slaw 
Gaszynski, ChelmiIiska 8 . . 
:E-4 94 
590 Blazewicz. p
elkarni.3-. Stawki. . 3 4
 
BOETTCHER W' f Nast. f wl. An- 
. 3 52 toni Kulwicki, Dom Przewozowo- 
5 16 1 Ekspedycyjno-Handlowy Miçdzy- 
narod. transp., transp. mebli, cle- 
. 591 nie f Laznie elektr'f parowe kllPie- 
l Ie" ut l.azienna 10/14. Tel. 12 i 13. 
53 ' 1 Boit Marjan, adwokat, Chelmm- 
ska 1 7 . . . . . . . . .J 9 22' 
Bo'ttcher W., nast. A. Kulwicld, 
589 1 Kosœuszki 45 
Bojanowski Antoui, dom wysyl- 
510 kowy "Silesja", Nowy Rynek 
26 ..... :
 . . 
 *3 49' 
4 98 Born i Schütze, fabryka maszyn 
i, kotl6w, odleWI1Ïa, uI. Gn- 
d!Û
dzka 97 . . . . . . 3, 1, 82: 
Borko\vski Pawel, pierwisza tü- 
runska fabryka mehli, Nowy. 
338 Rynek 23 . . . \. . 
Borowski Aleksander, de,stylacja, 
ul. WieNde Garbary 25. . . 3 1 t 
Bracia Bazanscy, Zjedn. KJSi
- 
garnie na PomOTzu, Bydgoszcz- 
Torun, Grud!Zi<¥l:z, ul. Szewska 
37. . . . . . . . . . . 5 89'> 


63. 


62 


54 


Wr B 0 E TTC Ii E R Il A S T. wlasc. Antoni Kulwicki 
Dom Przewozowo-Ekspedycyjno-Handlowy B 21, 
Za.tatwianie wszelkic:h czynnosc:i wc:hodZijc:yc:h w zakres ekspedytorstwa 
Transport' rnebli. Mi
dzynarodowe transporty. I:.aznie i elektryczne kqpiele. 
Telefon 12 i 13 TOR UA. I:.azienna 10/14 Telefon 12 i 13 


STEFAN CI CHOC KI- TORU
 
Telefon 374 Sadlarska 20 Telefon 374 
Specjalny sklad narzc;dzi ï maszyn dia handlu i przemysl'u. 
Kornpletne okucia do rnebli j na budowle. Shil narz
dziowa - sprz
ty domo. 
we i gospodarcze - towary zelazne i mosi
i;ne. B 22 


.
		

/20178_223_0001.djvu

			201 


Torun 


ql 
r 1 
 
1 
1 
! Il 
l'Il! 
1",1 
'1 
1 
l,l, 

 I i / 
'j 
j 
'1 
l" 
l! 
 
\\
 


Brada Pichert, fabryka papy, 
destyl. smoly, hurt. mat. bu- 
d{)w1. i üpalowych, Przed- 
za:mcze 7. . . . . . 
Br
c
wo Strzèleckie, Torun, Zie-' 
hrnec . . . . .. .. . . . 
Braun Ignacy, furmanstwo, ul. 
:Mostowa 16 . . .'. . . . 
Braun Ernst, kupieo, Podgôrz. 
Glôwna 17 . . . . . . . . 
Brejsld, Dr. med., spec. chorôb 
kobiec. 'i polozn., klinika ko- 
bieca i chirurg., plac Kata- 
rzyny 4 . . . . . 
"Bristol", kawiarnia i Ciukiernia, 
Szeroka 23 . . . . . 
Broda Jan, torunska faibr.yka 
z amk 6",,', KO'8zaro;wa 11-13 


Broda Jan, torunskde Muro in- 
zyniersko-budowl., Koszarowa 
11-13. . . . . . .'. 1441, 14.12 
Brodzhisld Miroslaw, major, ul. 
Mickiewicza 89 . . . . . . 6 68 
B1'Owar Myslecinek, oddz. lhrun, 
Gnlclzi::J:dzka 88 . . . . . . 
Browar Pomorski, Podgôrz . . 
Browary Chelm.itisl{ie, reprez. P. 
Goertz-en, u1. Ohelmins,ka 10 . 
Brow
r i Slodownia Kobylepole, 
Tow. z o. p., ochi.zial TOI"UÎl, 
Czerwona Droga 3 . . . . 1 23 
polq.cz. noene i pyrw. mieszk. 
Ider. lh'bamiaka . . . . . . t 34 
Buchmann Juljusz, wlasc. E. 
Brook, rabr. ezekolady, konfi- 
tur i maréepanow, ulica }Io- 
stowa 34 . . . . . 232 
Budz1Iiski, 'l'ow. Ubezpieczeii 
"Piast", Laziel1na 2 . . . . 421 
Busiakiewicz Joanna, sklad pa- 
pieru i galante1'ji, u1. Chelmin- 
ska 24 . . . . . . . . . 4. 77 
Bnza Czesiaw, whsc. Jadwiga 
Buzowa, hurtor\vnia, ,W. GaT- 
ba,ry 3.3-35 ., . . . . 
Bydgoslde Przedmiescie, Lesni- 
czowk1a 


*15 
444 
573 
48 


C. 
Casper Kazimierz, Dr. med., ul. 
Sienkiewicza 12 ..... 5 11 
Centrala O. K. Nr. VIII, Waly. 1 O(t; 
fi 02, 6 03, 6 04, 6 05, 6 06, fi 08, (1 09 
Centrala Rolnik6w, Tow. Akc., 
filja w Toruniu, handel zboJza 
i n3Jsion, 8zeroka 18. . G 13, 6 15 
Centralna Mleczarnia, Sp. z. z n. 
odp., Chrobrego 9 . . . . . 1 93 
Centrala samochod. i akcesor,ji, 
. Hartwig i Ska, Lalzienna 21. 4, 46, 
Centralna Kasa Sp6
ek Rotni- 
czych, oddzial Tonul, Prosta 
20. . . . . . . . . . . 2 56 
ChmieIewski i Ska, biufiO teclm.- 
hal1dIowe, M. Garbary 11 . . 4 24, 
Cbmurzynski i Gorczynski, fabr. 
l1kierôw i wôdek, PrOlsta 15-17 1 25 
Chrzanowski Jozef, inzynier, Grl?- 
bociilskie Cegielnie, Fredry 8 *6 9R 


637 
104 
1.441 
1442 


CICHOCKI STEFAN
 Specjalny 
sklad narz
dzi i maszyn' dIa Han- 
259 dlu i Przemyslu, Torun, Sadlarska 
1 95 20_ T eleion 374_ 
101 1 Ciecieniewski KOl1stanty, radca, 
wojewôdzki, Bydgo'Ska 46 . . 187 
Cieminski , 
T.! hu

oWlIlia !OwO- 
eowa, KOSCiI'uszki 1 . . . . 9 "5. 
Cierpialkowscy Bracia, pomo-rska 
fabryka Aamo-chod' 1 moto1'ôw 
i ma:szyn, ChelmiIisika Szosa 
33 . . . . . . . . . . . 1471 
GeszyIiski M., h111't. tow. ko1onj., 
\V ola Zamkowa 5-6 . . . . 1 67 
Class Hugo, wla8c..T. Skrzyp- 
C7.aR i Lesic.ki J., drogerja, 
Zeglal1ska '22 . . . . . . . 2 OS. 
"Cristall", kino, wlasc. Bycho- 
wski Aleksauder, Prosta 3. . 855, 
Cran Max, hurtownia i sklac1 ze- 
laz3,j Mickiewicz:1 67-71. . . 
pryw. mie.szk., ulica Mickie- 
wicza 
3 . . . . . . . . (37), 
CukJernia, wlasc. E. Hoffmann, 
.i\'owy Hynek 12. . . 


1'\ 1 
:1,i,J; 


'r. 
1 
l
 


 ' 
i
 

I; 
il 
, 


Î

 
LI,
 
l'Ji l 

 
I
 
,I I 
 
1! 
J I 
1 
" 


37 


117 


838 


618; 


Hurtownia WaLrzek i Galanterji 
Wiktor [zYSZ - Poznan, Sfary Rynek51.1 
Torebki damSkie, portfele, w
 IiUI, te[lki, laskJ, parasole, sfylpv i ualdnf
rla. 
B 171. 


BRACIA CIECIERSCY 


FABRYIiA CZAPEK i KAPELUSZY SZYTycli 
BRODNICA PRZYKOP 1 TEL. 177 


1 : 
1
		

/20178_224_0001.djvu

			-"".
I" 


Torun 


202 


Czachowsld Tad., porno sldaùn. 
8urowcôw, Czerwona Droga . S (}6 
Czempisz Jozef, rzeinictwo, nI. 
Szc.zv1:na 1. . . . . . . . 4 42 
Czempi6z Staniblaw, handel by- 
(lIa, Podg6rz
 D<}broWSkJ.ego 5 7 08 
ezo
he Fr., sklad m::tki i zbo7;a, 
PJek
ry 31 . . . . . . . 4 40 


D. 
DALKOWSKI L_ i S-ka; Desty- 
larnia i miodosytnia, F abryka w6-1 
dek i Iikierow, ut Strumykowa 1 
,5/7_ Telefoll 35_ ' 


Dalkowski L., plY'V. mieszkanle, 

owy Rynek 26 . 
Dalkowski Roman, pryw. mie.;.3z- 
kanie, Sze.wska 24. . . . . 
Dammann i Kordes, 'nurtownia 
win i delikat., St. Rynek n2 . 
Dandelsld Tadeu5z, mie8zk. Pl'Y- 
watne, ui. KwzLmierza JagieI- 
10nczvka 6. . . . . . . . 
Dandelski. Dr. med., spec. eho- 
r6b chirurg., Lazarza 2. . . 
Dawitt Bronislaw, Iekal'z den- 
tysta, Strumykowa 2. . . . 
D
browski Fr., biuro instaIacyjne 
i teehniczne, Bydg.oska 68 1. . 


51, 
169 1 
1 
-1 
4891 
1 
539 ; 
3061 


(35) 


Dembitiski, pplk., Chelmiilskw 
Sz'Û'sa 112 . . . . . . . . 5 $2 
D
bsld, kapifun maryn., Miekie- 
wieza 3 . . . . .. . . . ., 148 - 
Deutsches Heim, restauraeja, W 0- 
la Zamkowa 4 . . . . . . 4 82 -,,- 
Dietrich Georg, sklad zeIa.za, 
SacrIar.ska 7 . . . . . .. 23 
Dittmarm Alltoni, restauraeja i 
wlase. przewoziU ua Wisle, La- 
zienna 2. . . . . . . . . 3 24 
Dobslaff Hugo, rzezni-et'Wo, POId- 
gorz, Glowna 13 . . . . . 8 43 ' 
Doehn G., mistrz silLSarski, Ban- 
kowa, 6 . . . .'. . . . . 2 49 - 
Doeder M. W.,- adwoikat i nota.r- 
jUBZ., Szeroka 32 . . . . . 5 75 . . 
pryw'- mies:zk., Zeglarska 22. 571 '! 
Doliwa, zaklad krawaeciki', Stary 
Rvnek 6 . . . . . . .. 43 
DOl1ianski i Ska, faibr. BZ,t!UCZll. 
woc1 mineraln., Rabiaiu;ka 14. 6 26 ' 
Domeny Pomorskie, d-z!Ïal ha1.1- 
dIowy, Sp. Akc., Poznan, 8t. 
RYllek 22 . . . . . . . . 1 33 :-: 
ten sam, dyrakcja, Stary Ry- 
nek 22 . . . . . . . . . 1 b5 
Dom Delikatesôw, wI. St. Sirze- 
l-edù, uI. Sze'foiKa 25 
 . . . *5
 
Dom handlowo..przemyslowy' 
"Bralich", Sp. z 'Û. odp., hla- 
cha, zelazo i surow:-ce, Koseiu- 
szki 43 . . . . . . . . . 546 


41 


, 
lIll lllUIlIIII illlIHlI i 11111I111111111111111 11I11I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
J 1I1I1111I11I1"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IlIiIiIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIJr.::- ' 


Przedsi
biorstwo 
robot inzynierskich i budowlanych 


Jan Broda - Torun 


Torun - ut Koszarowa 11-13 - Telefon 1441 · 1442 


Robot y zelazo-betonowe 
1 dachy dIa duzych rozpi
tosci wl'asnego patent. budownictwa ogôlne, 
= wl'asny tartall, stolarnia' i fabryKa ollué i zamllôw. ;;;; 
. . I,illl: 11I1111I111111111I111I110111 lU 1111I111111I111I111111110111111111I111 !lllIlIIllllllIIlllllIIlIIllllllIilllllllllllllllfflllll;1 
;nnni
		

/20178_225_0001.djvu

			:203 


. 


Torun 


l' 
t 


Dom Handlowy, W. Skowrotiski, 
import tow. kolonjalnych, uI. 
Sw. Katarzvnv 3 . . . . . 811 
Dom Handlmvy.r "Przemysl", Gold- 
stein i Ska, ut Szero ka 44 3 62, 3 59 
Dom Handlowy, wlaSc. Jace- 
wicz E., 
fi,ckiewiCiza 83 . . *8 42 
Domke Otto, pryw. rnie . . . . . . . . 202 


Drukarnia Torutiska, T. A., Sw. 
Katarzyny 4 . . . . . 57 
Drzewiecki Wiktor, wyr. miç- 
sne, Szeroka 26-. . . . .". 93 
Dulski Ludwik, skl3Jd kolonj.! 
J..uhicka 31. . . . . . . . 5 34 
Durmowicz Bronislaw, lekarz 
dentysta, Stal"Y Rynek 15. . 266. 
"Dw6r Artusa", dzierzawca Ra- 
czko
ski Le?n, 
Stary: Ry- 
nek o. . . . . . . . .. 71 
Dyrelœja Dr6g W odnych 1. Okr., 
BY11g-otS'ka 22 . . . . . . . 2 14 
Dyrekcja Dr6g W odnych; dyre- 
k,tor, pl. Sw. Kata.rz)"'ny i . 563 
Dzialowski Alfred, Dr. rned", 
ok11Jista" przyjrn. 9-12, 3-5, 
Stary Rynek 14. . . . . . 3 53 
Dzierzgowski W ojcie-ch, n3Jdko- 
mi
arz i komf:'ndant policji po- 
w:iatu tOl'lUlskiego, rnieszkanie 
pryyo!
 ul. Bydgoska 58. . 
 955 
E. 
Ekspedycja Towarowa, Dworzco 
Mokre . . . . . . . . . 1 61 
Ekspedycja Towarow'a, N ad- 
brzezie . . . . . 6 72 
Eksped
rcja Towarowa, Dworz9o 
G16wmy.. . . . .. 667, t 99 


'1 
1 


B 229 1 


1 
JI 
t 

 
1 
1, 
,. 
1 

 
r. 
1 
"ô 


ALEKSANDER BOROWSKI 
SKlAD TA PET J I 
TORUN 
WIELKIE GAJ{BARY 25 
TEL. 311 'J'EL 311 


-- 


STEFAN CI CHOC KI,. TORUN 
relefon 374 Sadlarska 20 Telefon 374 
Speclalny sklad narz,dzi 1 maszyn dia handlu i przemyslu. 
Kompletne okucia do mebli i na budowle. Stal narz
dziowa - sprz
ty domo- 
we i gospodarcze - towary zelazne i m05i
zne. B 22 
 
! 
,J 
:1'11 
'J 


-- 


E. DrewilZ, 
T. z o. p. 
Torun B95 


Fabryka Maszyn Rolniczych 
i Odlewnia zelaza. 
Wyrabia znane ze swej dobroci 
sieczBarlii, mlocarlli, lIieraty 
- i wszelKie odlewy ze1iwne. - 


.
		

/20178_226_0001.djvu

			'"" 


Torun 


2f4, 


. 


Ekspozytura POlicJi Politycznej, 1 
StaIX),st,wo . . . . . . 9 29 
EIŒpozytura Policji Politycznej, 
\Vojewodztwo. . . . . . . 930 1 
Ekspoz
yttlra sledczej Policji 
Paiistwowej, Stary Rynek 10. 1 57 ! 
"Elel{tomotor", wlasc-. J. Sobo- 
c.ki, warszt. 1.10' nruprawy mot. 
elektr., z,alozenie i ' napra wa, 
swiatla elektr., Frzedzarrnc.ze 4 1479 1 ' 
,,,Eleldron", T. z o. p., wlasc. 
KrtzCiki Lucjan, Podmurna 1 . 920 
Elektrownia i Gazownia, (biuro, 
remiza, maBz.), Koeprnika 45. "
H1 
3], 90' 
Eronim H., wla,sc. K. Siedrung, 
sklad ikol'Ûnj.
 N. Rynek 20 . 1054 
F. 
Fabiszewska Wienczyslmva, ury- 
watne mieszk., uliea Slowa{
- 
kiego 31a . . . . . . 
Fabryka celuloid polski, ui. Z61- 
kie,yskiego 14 . . . . . . 
Fabryka gi
tyclt mebli "Wanda", 
K. Czempiilski i Ska, ut lIyd- 
goska 102 . . . . . . 
Fabryka konstrulicji zelaza, Wi- 
niarski "VI., Krzyzacka 2 . . 
Falarski i Radajke, skI. nac'l'y Îl 
kuchennych. Stary Hynek 
ü . 


Feilc11enfeld i Dr. Sk
pski, ad- , 
wokaci, Szeroka 16. . . . 

5 13 '.' 
FeIski. sklad szklaI'ski i obra- 
zow, s-zlifiernia i fabr. luster, 
NO"\vy Rynek 14 . . . . . 10 62 
- 
Figitisld Jôzef, Bydgoska 1'6-18. 5 28 
Freinil1g A., bbryka wod mine- 
ral11ych, Podmurna 52 3 34 
Frendl Agenor, Dr., Vicepreze,s 
Sq,du Ape1a,cyjnego, ui. Byd,- 
goska 60 . . . . . . . . 53!),' , 
Frisch F., kupie>o, Przedzameze 
10 . . . . . . . . . 525,' 
" G. . 
Gaede Artur, rektyfikacja ,g,piry- 
tusu) fab!'. likierôw i wodek, 
Stary Rynek.5 . . . . . . 
Gaede Artur, b. gazownia i wo- 
doeiq,gi na l\iokrem, D
bowa 
(fora. . . . . . . . . . 
GaldyrÏsld Adam, dmgerja, uliCia 
Szeroka 9 . . . . . . . . 


I, 


1 12: 


474, 


281 


87
 


429 


"GAZOMIERZ", Fabryka gazo- 
mierzy i aparatow, Sp_ Akc_ Byd- 
345 goska 106_ TeI_ 304_ 
-{ 
60 1 Gazownia i Elektrownia, uI. Ko... -; 
1 pe nlika 45. . . . . '* 11, 33, 90 ' 
5 61 1 Gazownia i wodoci
gi, Podgorz 3 90- 
__w:

-,..... 

 L. DALKOWSKI & S-KA I€ 
i Fabryka wôdek i likierôw -,.- Miodosytnia 
Torun (Pomorze) B 224 
ul. Strumy kowa 5/7 

 opatrzona zlotym medalem na Mif;:dzynarodowej Wystawie w Paryzu. 
poleca swoje wyroby w6dczane E 1 des rodzaj konjaku trancuskiego oraz 
Samarytan, Detroit i Gin i t.-d. J€" 
5t prywatnie 
 

 Ludwik Dalkowski, Nowy Rynek 26. Telefon 35
 ", 

AA


 
'I


 
1 Pornorska Fabryka 
! Samochodôw, Motorow i Maszyn 
i BRACIA CIERPIAl:KOWSCY 
I 
 Tel. 14-71 Torun, 'Chelmiiiska Szosa 33 Tel. 14-71 
Pol e c'a: Samochody osobowe i df;:zarowe. Wyli}czne przedstawicielstwo 
na Pomorze motocykli "INDIAN". 
1 Najwiçksze na Pomorzu warsztaty reparacyjne. OdJewnia. modelarnia, 
1 autogeniczne spajanie wszelkich metali. garaze, gumy, benzyna, akcesorja. 
1 Szkola SZt. ferska. B 113 

OB'B

ft€
5ti€
O
		

/20178_227_0001.djvu

			:205 


Torun 


------ - 
---------'"-- -----
----------_._---
- -------_.-_._--_._--
- - -
_._-,
------ .--- -- -- 
--"--
----- 


:..... "..."....... . ..w............ e. .... ........".. ...... .............. .............................. 
t.....II. ............ ........ ..."" ".."....... 
-: 
.. . 
! Ceraty wyrobu Sp. Akc. "Cerata" w Warszawie 
! Obrusy odpasowane rôinych wymiarôw, 

! linoleum podtogowe, dywany, chodniki. 
j Wylqczne za5t
pstwo na Pomorze i Poznanskie: 
i DOM TECHNICZNO - HANDLOWY "OETEZBT" 
= [ Gadomski, Zot
dowski i Ska 
S Torun, Stary Rynek 16 Poznan, Pl. Sapiezyftski 4 
i Telefon 405 Telelon 3218 B 41 
...IiIIIiiIIl..... .........,............................ ..........15. ..'*QI.
!II;..III'...!I.. c.a:l).I1I1......... 'Ia....-a.._. 


Gerszewski Jan, sklep kolonjalny, 
Pros.ta 8-10 . . . . . . . 
"Getezet", wlasc. l'v. Gadomski, 
F. Zol
dowiSki i SIm, dom te- 
chnic1zno-handl., St. Rynek 16 
G
barski Piotr, restauracja, 1vlo- 
kre, ul. Jana Olbrachta 3. . 
Gimnazjum m
skie, W ysoka 13 , 
Gimnazjum zeliskie, VV. Gal'ba-' 
ry 2 . . . . . . . . . . 
Gliszczyn8ki J6zef, rzeinictwo, 
M01ue, Kosduszki '77, . . . 
Glowiliski Ignacy, iSadad kolonj.. 
ul. l\iickiewicza 61. . . . . 
Gluchowski Franciszek, dom kO'. 
misoWlo-hand.1owy, ul. Szczy- 
tna 12 . . . . . . . . . 
Gniewosz, maj:};tek, Rubinkowo . 
Goldenstern Th., kOitilarnia, bu- 
dowa pomp i studni i inst.ala- 
cja, Chelminska SzÛ'sa 8-10 . 
Goldstein i Slta, Dom Handlowy 
"Przem.y,sl", Szeroka 44 . 359, 
Golitiski Ludwil{, Teista;uracja
 
Poc1g-orz, Piaski 1 . . . . . 
Golaszewski Bron.isl, garncarz, 
Püc1.gorz, nI: Parlmwa 97. . . 
Golaszewski W., preze,s ZW1q,zka 
Prac. Gastr., Sz,czytna 18 . . 
Golawski, Dr. med. Sadiarska 1 
GOl1czarzewicz, SéJ,dlarska 11 


! 
684 ! 


405 
868 1 
9311 
207\ 
1 
428 ! 
1 
485 1 

l 
285 
509 


825 
362 
5121 
800 1 
476 1 
9. 
3961 


G6rnosl,!skie Tow. W
glowe, T. 
z 'Ü. p., KO!Jernika 7 . . 1 13, 1 28 
sldaÜnÎC3J det., Kopernika 7. 1 13 
128 
pryw. miesvk. dyrektor a , ulic-a, 
KOlliopnickiej 11 . . . . . . 1 13 
Goslif1s1d Al1drzej, reprez. finny 
Hartwig Kalltorowic.z N. T. A., 
Poznan, t:.zeroka 18 i 29. . . *5 
GrcbocÏJiskie Cegielnie w Gr
bo- 
ci nie, Chrzanowski J ozaf, inz., 
l''redry 8 . . . . . . . . *6 98 
Groblewsld \V., "l\hmdus", biuro 
k{)misowo-hal1Cllowe
 ulica Byd- 
goska-._1û . . . . . . . . :) 24 
Grosser Juljusz, sklafl bieliz,ny, 
.s3idlal'sk3, 18 . . . . 5 21 
Gruszczynski Bernard, handel 
sikÙr, Star y Ryneik 18 564 
Griitzmacher, pl:YW. mieszkanie. 
Warszawska 8 III.. . . . ' 5 fM) 
Grzeskowiak, dom ekspedycyjno- 
'nandlowy, Sta,ry Rynek 32. . 860 
Gude E. nast. Kulwicki A., ek
- 
pedycja przewozowa, 1.11. l61 
kiewskiego 32-34 .. . . . '3 69 
Gnttmal1n Emil, Ider. tornnskle- 
go Bal1ku Zwiq.zku Spolek 
Zarobkowyeh, Bydgoska 33. . 6 16 


: 1 -; AP ETY, Zl,OTp LISTWY, POKOST, FARBY 
: 
r.z Fii: e përü zlïê K Pt: T CO
lt\r
YCh' 
1 ut. Wysoka 9 B 173 Telefon 546 


. 


.....0 
. . 
: . : 
. . 
...... 
...... 
. . 
: . : 
. . 
...... 
...... 
. . 
: . : 
.. . 
...... 


- 
Il T ÎiËZY(j ÊrN
Fi ÊfriA Nil 1 
 . 
 . 
 . :
 . . . I 
Bydgoszcz _ MostOWB3. - Torun - St.Rynek 
. Tele/on 760. na". Ziilgltn'skiej. B 39 :....:
		

/20178_228_0001.djvu

			Torun 


'! 


206,' 


FIRMA ZAlOlONA W ROKU 1885 


. . . 
 . - . - . . . . - . - - . . - . - - - - - . - - .. - - .. - . - . . - - - - - . - - - - - - . - . . . . - - . . . - . . - . . . . 


B. HOZAKOWSK 1 
W TORUNIU 
SKlAD 1 HODOWLA NASION 


, 
 


ZAKlADY OGRODNICZE 
TEL E F 0 N Y N R. 42 - 45 
AD RES lElEGRAf-ICZNY: 
HOZAKOWSKI - TORU
 


POlECA WSZElKIE 


NASIONA 
GOSPODARCZE - LESNE 
WARZ'WNE - KWIATOWE 
CEBUlKI KWIATOWE 
ORAl W\ZElKIEGO ROOZAJU 
NARZ£;DZIA OGRODN 
ROSLINY DEKORACYJ NE 
ORANlER. 1 POKOJOWE 


l, .
: 


-".; 
 ... '" 
,., .. 
· ....U,.. 


.....................................----.---------.........- 


l, 
-----..------.. - ---- 1 

 


CENNIKI NA Z4DANIE 
845
		

/20178_229_0001.djvu

			Torun, 


207 


= 


H. ! Hirschfeld G., (lestyIacja i 11an- 
"Hadega", hurtowI1Î.a pûnlorska, \ deI win, Chelminska 6 . . . 1 50, 
"M.ûstowa 2-4 . . . . . . . 
.
4 80 \ ' Hoffmann Alfons, inzynie-r, ul. 
. pyw. mieszk., Olejnic,zak }'L ' Miekiewicza 56 . . . . . . 850 
i.eglarska 22 ...... (480) Hoffmann Franciszek, majq.tetk, 
H.;lgedQf11 Jozef, Chrobrego 27. :J 18 \ ' Katarzynki........ 478. 
Hamerski C. iF., dawn. Gutfeld, Hoffmann Mieczyslaw, dawn. S. 
eklad blawatÔw, ,konfe'kcji 1 Baœ.Qin, Szewska 20. . . . . 2 30. 
tlJW. lokciowych, St. Rynek 28 305 Hoffmann Z
Tgm\.1nt, zai&t
pca, 
Hansel Karol, W. Garbary 12. 29 1 Pozn
 Banku Ube:Zip., T. 1\., 
Hartung Wilhelm, p-ryw. miel
zk." \ Po-znaÙ, Lazienna 30 l. . . . 378.. 
bzernika 4 . . . . . . . . 1401 Hotel Dworcowy, wlasc. L. Pen- 
Hausnerowa Stanislawa
 Wielkie \ kala, Pias.towska 9 . . . . 

 71 
Ga'r1Jarv 13-15 . . .. 669 Hotel "pod Orlem':, ulica Mo- 
Hausl1er .' Ryszard, generaJ:, Mic- \ stowa 19 . . . . .. 207 
kiewicza 30 . . . . . . . 9 15 \ Hotel "pod Trzema Koronami", 
Hauser T., n"1Î.strz rzeinicki, Mo- \ dzierz. Gogol'lll Fryd., Sta.ry 
kre, Kosciusz-ki 51. . . . . 479 Rvnek 19 . . . . . . .. 24 
Hayde Artur
 kwiaciarnia, r6g ul. Hotèl Polonja, wlasc. Z. 'Wojdak 
Szerokiej i Kr61. JadiWigi . . 411 \ ' Ohelminska 30 . . . . "'
 55, 
Held Henry\{, kupiec, ulica Sw. H
.tel Wiktorj
, Maikis Krüger,. 
Duciha 19 . . . . . . . . 3 07 1 Zeglarska 10 . . . . . .. 71 
Hellebrandt . i Deg6rski, Pomol'
 \ Hozakowski Br., radca miejski i 
Bl
i
 ,biur.o hal!'cU. i przeds.ta- \ ajent konsul. Rzplitej Francu- 
WJ:Clie-.:. fabr. wodek hl'. Potüc- '5kiej, Mostowa 28 . . . .. 45 
kiego w l...8!Ïlcucîe, Müstowa 17 144 \ pryw. mi
sZlk., Künopnickiej 13 {45} 
Hentschel G., ogrodnictw.ob 1Y1o.. \ Hozakowski : Br., sklad nasion i 
kre, Leiewela 3 . . . . . . 8 77 nerba.ty
 ul. :MoiStmva 28. . 42, 
5. 
"Herzegowina", fabL wyrob. ty- HozaliOw8
i Zygmunt, ulica :Mo- 
t1ûnimvych i gilz, Sotrumyko- stowa 8 . . . . . . : .. 61 
wa 1 . . . . . . . . . . 927, Huellell A. Dr., specj. chor6b 
Herwich Kazimierz, skI. mydla, \ ,chirurgilCzn., Chi-TUl'g. w NOiWym 
Lruzienna 3'2 . . . . . . . 375 Sz:pitaht Djakonîs.ek, (10-121, 
HetIol St., 8klad .w
dlin i rzezni- 3 4), Stary Rynf,(k 5 . . . . " O
 
ctwo, podg6rz, Gl6wna 12. . 8 13 H Il E D 
\ ue en ., r. med., lekal'z 
HEYER GUSTAV _ Szeroka 6. naÛ'z. szpitala N. Dja:konisek
' 
Bandel szkla, porcelany, w6zk6w , przyjm. (10-.-12, 3-5)) w nie- 
dzieciçc y ch i zabawek. Teleion dÛele (10--11 przed pot), ul. 
Chelmins-ka 22 . . . . . . 9 26 
517 _ Hl1rtownia Sk6r, hurt. i detal. 
Heymanl1 'H., sklad garde-roby, hafi''1.e
 wSiZelkich gart,. sk61' mi
- 
Szeroka 2'6 ....... 634 \ kich i twardych, wszelkie àJrt. 
Hintz August, maj
tek, WrzO!sy 317 szewskie, ul. zeglareka 25. . :) 39, 
rG;;ij.'. ... ... '-
:;:::;e
'. ........ ':
;::j
' \ l 
, . ddmska damskie mqska f t 
Najkorzystniej ubiera sil? kaidy 


'. 


we jil'mie 


. 


Dom KonflJkcyjny 
Te/eto n Nr.1 32 Torun .uUea Szeroka 33 t 
1 Blawatv 0; Artv ku1y 1 t - 
t Jedwabie !I: m<1"kie 

 
_......:......_........._..............
 .
		

/20178_230_0001.djvu

			,
. 
J 


T oruh 


Hurtownia Tort1ttska. Kapczyil- 
.ski Jan, Czerwona Droga 1 . 


, 
208 


1. 
."Inrormator", Pomorska Centre 1 
Dedektyw'ow, Szeroka 46 . . 3 23 1 
Inspeke.ta Pr
cy i Rolnietwa, uI. , 1 
POdmurna 10. . . . . . 2 57, 2 51 
lwieki Miecz., :leka.m dentys.t
, 
Zeglarska 31 . . . . . . . 3 21 
Izba Pl'zemyslowo-Handlowa, uI. 
ieg-Iarska 1 . . . . . . . 619 
Izba "Rolnieza, Sienkiewic
:t 40 36, 4 70 
.Jzha Rolnicza, mie.szk. dyrektora, 
,Monhlizki 3 . . . . . . . 4 69 


280 


Jankowsld Jan, obywatel ziem- 
ski, B
Tdgœka 96 . . . 
Jankowski J., wiceprez. m. To. 
runia, Chelmiilska 16 . 
Jaszkowski, inzynier, ul. Slowa- 
ckiego 15 II. . . . . . 
Jaugscl1 Bernarlf, handlarz by- 
dIa, Piaski 13 . . . . 
Jaugsch Stanislaw, halldlarz by- 
dIa, Bydgoska 40 . . . 
Jaworowiez, Dr. med., Iekarz 
pra.kt., chirurg i akuszer, przyj. 
9-11 i 3- -5, w niedz. 10-11, 
Btrumvkowa. 
4 . .'. . . . 6 54 
Jaworski Franciszek, Szeroka 19 2 25 
Jeske Stefan, dyr. IJOm.lzby RoI- 
niczej. :r.foniuszki 3 . . . . 4 69 
Jezuitkowski i SzuIc, uUea. Byd- 
goska 32 . . . . . . . . 1 29 
Jonatowski Leon, skIad opalo!wy, 
.Mokre. Kosciuszki 55. . . . 3 29 " 
Jordan Jozef, skIad kolô'llj i de- 
likates6w, Sa	
			

/20178_231_0001.djvu

			O!) 


Torun 


" 
:
;
  

 
1: I l 
ul. sZerO
a21
4

I,efOn 196 1 
Kantorowlcz Hartwig, N. 1. A., 1 
repr.elz Anrlrz. Gosliliski, uI. , 
Szer-oka 18 i 29. . . . k. *5 r 
KapczYIlSki Jan, tOl'unski sklad 
 1 
farb, Lazi
nmt 28 . . . . . 3 71/ 
Karaszewski Kazimierz, jubiler, , 1 
Franciszkaliska 20, II.. . . . 3 12 1 
"Kal"paty", Sp. Z , o. odp., sprze- 1 
dai prod. na.ft., skladnica, :r'Ü
 
ruil pod Dçbowq Gorq 19. . 1 40 1 
Kasa Skarbowa, St. Rynek 7. . 568 1 
Kasyno Obywatelskie, Stary Ry- . 1 
nek, "Dwor Artusa" . . . . 5 50 1 
Ka
y
? O!icerslde 63 p. p., Ko
 , 1 
.szal J HaUera. . . . . . . 4 30 
Katafias W., paiJ..'8tw. mianowan. 1 
rzeczoz., naj.starszy za,klad na l , 
PÛmol'Zu samochod., ma.szyn 
do pisania i szycia., wir6wek do 
mlekl\\, rowerow' i repar. tych- , 
ze, Nowv Rvnek 24 . . 4 '17 i 
Katarzynskl Pàwel, handel by 
 1 
dia, Lubicka 17. . . . . . 541 , ' 
Katarzyiiski Teodor, mistrz rze- 
inicki, nI. ..T E2czmienna 11 5 93 1 
Kawecld Jan, magaz. tow. krot- 1 
kich, NeHzny, konfckcji i ka- 
peluiszy d.amskich, 8zeroka. 22 699 / ' 
Kawiarnia "Automat", wl. Rez- 
mei: Wlad., Szeroka 6 1 97 j 
Kazimierczak Wlad., intercs zbo- i 
io'wy, Kosüian, fHja Torun, 1 
Warszaw81m 10-12 . . . . . 9 HI! 
Klammer O., hmt rower6w i eZf;;
 1 
sei s'klacl, centryfugi, maszyny 1 
do szycda i pl'sania, u!. Bydgo
 t 
iska 84 . . . . . . . . . 2 16 ! 
Klasztor Redemptorystt.w Sta- 1 
wki. . .......'. 6 82 ! 
Klecbowicz H., mifltrz dekarski, 1 
Grudzi
dzka 125 . . . . . 10 72 i 


Klempert Jan, restauracja, Lil. 
WaŒzaw'3ka 6. . . . . 596 
l\:lewe-Hozakowski, hurt,. opalu 
i ziem
oplodow, St. Rynek. 25 86'3 
KIimaszewsld Henryh:, prywatne 
mieSrzk.. 
Iickiewicza 5 . . . 211 
Klimaszka Feliks, sklad futer, 
Stary Rynek 11. . . . . . t 42 
Klopocki Franc., Srklwd ko!lo:nj. i 
palarnia ka",'Y, ieglarska 25. t 55 
Klossowski Zygmunt, ulica Byd- 
goska 60 . . . . . . . . :) 09 
Kohnert Edward, kupiec, uI. Rô-, 
zanna, 5. . . . . . , . . 238 
Kolakowski Boleslaw, uI. Konorpoo 
nickiej 14 . . . . . . . . 9 OS 
Kofek, szef '\vydz. bezpieczeIi- 
stwa, l\fickiewicza 83. . . . 6 18 
Komel1da Okr
g. Pol. Panstw., 
iusp. Wizimirski, Mickiewi- 
c,za 5 . . . . . . . 6 33 
607 
Kamenda PolicJi Panstwowej, 
Dzierzgowski, BydgO'ska 58 . 9 :'5 
Komenda Pow. PoIicji Panstw., 
Bydgoska 43 . . . . . . . 6 95 
Komendzbisld, 'dyrektor banku} 
Zeglal"ska, 22 . . . . . . . 2 20 
Komisarjat III. Policji Panstw., 
M o,kre . . . . . . . . . 119 
KOllieczny Jakob, sklad -obllV\1a, 
Szeroka 15. . . . . . . . 5 77 
Konkolewski, mistrz IStolarski, ui. 
Zeglarska 11 . . . . . . . 14 O
 
Konserwatorjum Porno Towarzy- 
stwa Muzycznego, al. Chel
 
miil,S'ka 16 . . . . . . . . 651 
Konsulat Niemiecki
 uJic
 Byd- 
goska 34 . . . . . . . . 8 44 
KopUuski, "Strzelnica", t'rzed- 
za.mcze 9 . . . . . . . . 3 60 
Korzeuski Jan. restauracja) Gl. 
dworzec. . . . . . . . . 1 09 
Kowalewski K., magazyn mebli, 
Nowy Rynek 17 . . . . . 332 
Kozièlecki Jozef, m1strz mal ar- 
sld, Lazienna 20. . . . 3 68 
KozlowsJd Kaz.,' Dr. med., we- 
i1e-mlog, l\Hckiewioza 62. . . 697 


I
 
Il 
1 
i 
1 
1 
 

 
,- 
1 
1 
:,':ij 
t 
, i" 
: ,I
 


;i 


POlec J rny l n 
 Slel Skf 
 dnlcy . Zni
iarki 01 Kosiarki" Tl'akta
ory.. Loko- 
U [1 U . mobIle 01 Mlocarnie parowe 1 mbtorowe 
jak i wielki zapas w cz
sciach zapasowych 
,FabrY'ï8 Ad If K use .
 CO T. z 
Maszyn Rolniczycb 0 'ra - ., o. Pli 
Tel. 646. TORa;' · MOKRE Tel. 646. B 92 


1 
 , 
 __ , _ 1Jrzqdzenlft 1elelOnlf:zoe dlft rOZID9W Z m!üs1em 1 we 
 
'J WDclrzDgdl ". Sprzedo! lob dzlertoWft 1 
\ 
 
 
- RID"ONY AIJIOn4n'tzNf Sp. Z 0.0., NINA..., lei.: SM'':! 
0101"0 I051illat:uJne DUd!!osza . WelnioDU BUDek 2 . TeBelon 822 


\ 


14
		

/20178_232_0001.djvu

			Torun 


210 


Konig Ludwig, fabr. oukierkôw, 
maroepan6w, pralinek i kawy 
slodowej, ,
Nina", Mokre, ulica 
rrargowa 3. . . . . . . . 
Kraszucki Wlad., interes prze- 
wozowv:-ChelmiIis.ka SZOI3:t 58 
Krallze Adolf, fabr. maszyn, T. 
. z o. p., Grudziq,dzka 55. . . 
Kriehn Robert, kupiec, uI. Stnl- 
myko-wa 2 . . . . . . . . 
Kries Kurt, Bydgoska '76 '. . . 
KrUger Ryszard, hurtowI1ia pi- 
wa.,. Mic.kiewicza 7 . . . . . 
Kryszczynski i Zwierzykowski, 
Mosoowa 34 . . . . . . . 
Kryzan Stefan, kupiec, KO:1lopni- 
ckiej ,20. . . . . . . . . 
Krzemi6.ski Ewert, w,icewojewo- 
da" Slowackiego 15 . . . . 
Ksi
znica im. Kopiernika, Zjedn. 
Czyte]nie Ludmye, . T. C. L., 
'yysoka 12. . . . . . . . 
Kuczynski Leon, :;klad art. m
- 
'skioa, Szeroka 37 . . . . . 
I{ujawsld i Zak, fabr. maszyn i 
od1ewnia, Grudziq.dzka 31 . . 
Kulwicki Jôzef, dawn. G. Rieff- 
lin, ekspedycja i tTa
'sport me- 
bli
 Lazienna. 10-14. . . . . 
Kuntze i Kittler, nandel sk6r 
surowych i goto-wych, ut Ze- 
glarsRa 21 . . . . . . . . 


1 
443 1 
373 


646 


173 
325 


949 
554 


25 


KUllZ;, Dr., okulista, plac Sw. 
Katarzyny 6 
Kurz
dowsld A., adwokat i no- 
tarjusz, Szeroka 26 . 
Kuratorjum Okr
gtl Szkolnego, 
Sienkiewioza 44 
Kuratorjum Okr. Szkoln. \Vydz. 
V. i Seminarjum ZelÎskie, ul. 
Sienkiewieza 46 
Kllttner Jan, nast. 1. Kanisze- 
wski, [8klad tow. kolonj., re- 
stauracja i sklad ki'S'z,ek solon., 
MOiue, Grudziq,dzka 95 
Kutzner Feliks, inZynier, dom 
k.omisowo-handl., Rybaki 51 . 
K wiaciarnia "Flora", wlasc. A. 
Puchalski, uI. Szeroka 26 


255 


377 
245 
836 


551 


381 


595 


L. 
Laengner i Illg11er, nawozy ;:';:ltu- 1 
czne i art JJa.stewne, ulica Chel- 
minska 17 . . . . . . 1 11, 1 39 
oi s3,mi, fabryka, Mo-kre, nI. 
Dworcowa 4 . . . . . . . 6 39 
Lange Ludwik. inzynier, 'Hekie- 
wicza lt.S3a. . .'. . . . . 4 20 
Landbund, i;W eichse1g-au", u1iea 
Szeroka 16,. . . . . . . . 4 56 
Lecznica Djialwnisek, u1. D<}:bro- 
wskiego 4 . . . . . . . . 2 73 
Leiser M. S., dom handl., wlasc. 
L. rrotenlwpf i B. Michalko- 
w£ ki. Stary Rynek 34-35. . . 3 16 

 "'r..p". 
:n
III9
:
':p." 
fllllf
rlL'in 
 l@ '. 
p\'-.A.. .
 
::.
\{
... .
 ., 
. 
 
 . ..

 
rGJ "LenwToruniu" : l' 

 Tow. Akc. rr.: · 
. '61 
!..
 
Kupuje. kaidq i10sé slomy Inianej, placi ...
 
}..: 
najwyzsze ceny dzienne lub ,zamienia na ..
 
. 
. pl6tno p
 cenach. fabrycznych. : 
. ' . . 
na p.t6tna. 
. B 177 · 
. 
 A · 


::
!). ...
}\
.::

a;
'4 
iI1..!'..
...::.. ...iII:i
:
...::.W
..... 


206 


940 1 
496, 
{Li 85 1 
1 
1 
1 ? 1 
-1 
1 
1O! 


Pabryka wyprawy Inu
		

/20178_233_0001.djvu

			211 


Toruii 


Lenartowicz, SZYl11anski i Ska, 
samochody, guma i bron, skI. 
j war8,Zt. repar., Chelminska 
Szosa 6 . . . . . . . . . 
Lenkiewicz Antoni, ulica Ryd- 
goska 8 J. . . . . . . . . 
"Leu" w ToruJ1iu, Tow. Akc
, 
. fa.bryka pl'zerobu slomy lniauej, 
Mokre, Z6Ikiewski.{'go 7-9 . . 
Le
niewski Feliks, handel tow. 
kolonj., Szerok:t 41. . . . . 
Lesnicz6wka, Bydgosikfie Przed,- 
:ïniescie . . . . . . . . . 
Lewandowski Feliks, sklad. cy- 
gar, Szeroka 46. . . . . . 
Lewandowski, uI. Ka-zimierza 
Jagielonez)
ka 6. . . . . . 
Lewandowski Stanislaw, Imrtûw. 
soli, Krzyza:cka 3 . . . . . 
Lewandowski Waldemar, kupiec, 
K{)llopnickiej 25 .. 
LewÏ11ski, restauracja i rzeini- 
ctwo, LÜbicka 43 . . . . . 
Lewy 1\1., ut Mostow:a 0-7. . . 
Ligmanowski Feliks, Dom Hal1- 
dlowy, Francis'zkansi1m 6, mie- 
szlmnie pI
r,W., 8t. Rynek 8 . 
Liga Obrony Powietrznej, ulica 
M-ostowa. 36 . . . . . . . 
,J...iniator", pomDrslm wytw. ka- 
jetow i pudelek, wl. Z. No- 
wakowski, Podmurna 10-12 
CXXD:KXXXXJc:xn:xJO:X:OO 


310' 
152 
838 
711 
186 
408 


579 


1459 
253, 
1 


118 


t 47 


562 


2J 
31 


Lindorf Karol, dyr. Banku Pol- 
skieg-Q. pryw. micszk., Kocha- 
l1Û'W1skiego 1 . . . . . . . 
Lipinski Franc., rzeznlctwo, uI. 
, ChelmiIiska 3 ...... 
Lisiecki Stanislaw, sldad tapet, 
ui. Szeroka 43 . . . . . . 
Lisowski, pomol'ski dom hand!., 
ul. J
czmienna 17 . . . . . 
Lisowski M., nadkomisarz policji, 
WarszaWiska 2 . . . . 
Loza zum Bienenkorb, ut La- 
zieooa 18 . . . . . . . . 
Luban, fabr. prze't1v. .ziemniacza- 
nych, Tow. Akc., Oddzial w 
TOl'uniu, Lubicka 114. ... . 
Luedtke J., rzeinia. koni, Chel- 
miI\ska Bzosa 75 . . . : . 
Lfidtke J., sklad m
ki i zboza, 
St.rumytkowa 14 . . ,. . . . 


L. 
Lukanowski Edmund, Dr., Pro- 
kurator S1lodu Apelacyjnego, 
Bydgoska 80 . . . . . . . 9 07 
Lukowicz M., Dr. med., , lekarz 
chol'ob skornyc'n i moczô'w., uI. 
Sw. Katarzyny 10. . . . . 1046 
Lyskowska J., salon m6d, prac. 
wykwint. garderoby damskiej i 
kapelu
zy, (nad kawiarni
 
Dorscha), Sital'Y Rynek 16 361 


DOM HANDLOWY 
M. S. LEISER - TORUN 


Stary Rynek 34/35 - Tel. 316 


266 


Korzystne zrôdto zaKupu towarôw hfawatnych, Konfelicji mtsKiej, 
:-, :
! damslliej, bleli_ny, towar6w galanteryjny.h. ,-, ,-. a 
cxxmcxx:xxxxxxccxxm 

 CX'XXX)cxxrog 


BERNARD,LEISER SYN - TORUN 
ui. Sw. Ducha 16 265 
Szpagaty - W orki - Powrozy - Materjaly 
Sieei rybaekie Towary 8zezotkarskie. 


Pasy zap
dowe 
do wyseielanla 


= 
1 ::m
a

e
 

er:;;

.1


k
 
:: 1 
-- 


14- 


" 11 
339 
502 1 
217 t 
805 
880 
488 I! 1 
1. 11 
t 68 
II 
350 il 
f. 
356 


l, .' 


l, 

 
,
J 
:11 


1 
"1 
. ;1 

 ' 
J 


! 
Il  
! ;/
		

/20178_234_0001.djvu

			1
oru" 


"- 


21
 


1 
wa î o.paliu, 1Vfickie.w:icza 64. . 8 95 ! 
Maékowiak Waclaw, wlasc. fjrmy 1 
Sultan- i Ska, fabr. likier6w, 
Szeroka 24 . . . . . -. 1 51, 1 62 1 
Magistrat, centrala Ratu8za" Sta- 
l'y Hynek . 6 21, 6 22, 6 23 6 24, 6 29 1 
Magistrat, Straz Pozarna, Pro- 
sta 32 . . . . . . . . . 2 44 
Magistrat, N adiesnictwo B:ielany t 72 
Magistrat Podgôrz, 'Hatusz. . . 185 
Makowski Jôzef, kupiec-, Bydgo- 
ska 
 7 . . . . . . . . . 3 66 
Makowsld Ludwik, radca miejski, 
Szeroka 2 . . . . . . . . 6 70 
Materjat BlIdowtany, To-w. Akc. 
w Poznaniu, oddzial w Toru- 
niu, Sad'larska 13-15 . . . -. 6 43 
Matusik J6zef, fahryka cukier- 
k6w, Mokre, uI. Kosciuszki 37 1006 
M
czkowski MaksymiIjan, sklad 
blawat6w, Szeroka 39 ... 
Meyer Gustaw, sklad optYCZl!Y, 
Zeglarska 23 . . . . . . . 
Meyza Bernard, kupiec, N owy 
Hynek 16-17 . . . . . . . 343 
Michalek Stefan, adwokat, Chel- 
mif1ska 9 . . . . . 2 22 
ten sam, prywatne mieszkallie, 
l\1idkiewicza 18 . . . . . . 6 66 


M. 
Maciejewski Teodor, ,sklad (lrze- 


Mielcarzewicz Witold, adwokat 
i ll'()Itarju8z; Zeg
Iarska 31. . . 2 21 
Mielicld i Trllskolaski, spôlka 
handiowa, Lazienna 3. . . . 3 46 
Miejska Kasa Chorych, J:..a,z,ien- 
na 21. . . . . . . . . . 
Misja \V ojskowa Francl1ska, nI. 
'\t'V ola Zamkowa 13. . . . . 9 04 
MizgalsJd Karol, Szopena 24. . 241 
Mleczarnia Centralna, Sp. z. z n. 
o., Chl"obl'ego 9 . . . . . . t 93 
Mleczarnia parowa, wlasc. Cz. 
G6rsId, ChelmiÙska Szo:sa 'i6-7B 2 12 
Mlyn Lubicki, T. z o. p., Koper- 
nika 1.4 . . . . . . . . 96, t 66 
ten sam: L.azienna 6 . . . . (96) 
ten sam: Lubicz. . . . . . (96) 
Modrzejewski,. rmaj
tek, Czernie- 
wice . . . . . . . . . . 4 34 
Moede Otto, fabryka wody mine- 
raIne j, Prosta 5. . . . . . 5 12 


76 


MONNÉ Dit MIECZYSI.AW, 
21 adwokat i ohronca wojskowy 
248 Sadlarska 1. ,,";, Tel. 228. 


Moszynski, Dr., 1ekarz, Lazien- 
na 2, t, II. . . . . . . . . 
Mroczkowski A., sklad zelaza 
. i s,prz
tow, rog Chelmhiskiej 
i Franciszkaliskiej . 
 . . . 


433 


47 


I...........
.......................
.................. ..................r 
Aleksander 
troczkowski 
Torun, ul. Chelminska. .. Telefon 47. B 50 
. 
Sklad towarow zelaznych i artykul6w budowlanych. i' 
. 
Magazyn sprz
t6w domowych i gospodarczych. ! 
..............R................................................................ j 


.
. 
:.::::
--=  .
.

.
 

:;..'"':


'

.,


- 
,-:;, .,.,..,....,.""..,.,.itiJI'.-,..,.""'.iiIJf'.-,. ,.
.,..-'.,.."., -#1'._ .,;;;/i'.'.7-J1'edll'-di1I'-#,.7- -dl'. .J'--' .-.".",.,..4'.,....1 
.ii#'::F.., 
.7'" "''&... 

 M
YN LUBICKI T.=z o. p. 
 
tt
 f . 0 ' f ." 
l" Tele on: 96 1 166 T R UN Tele on 96 1 166 Q) 

 Konto zyrowe w Banku Polskim w Toruniu 
 


 Biuro
'g.r6wne i sklad ,: ul. Kopernika 14. Qi 

 Mlyny'''wodne: Lubicz Porno ' Sta
a
kolej.: Lubicz Porno ! 
m Produkc;a na dobç: 50 ton zyta 1 

 40 ton pszenicy QI 
lD 10 ton j
czmienia \II 

 Poleca: l1Ulk
 pszennl1, zytniq. pçezak j kasz
 jçczm.. 
 
\.EE

S::E
:
 
:::: ::e::
:::z:::.::
:

s::::
e :;:.1
		

/20178_235_0001.djvu

			213 


T oruÎ1 


Mrozowski Bernard, budownicz
. 
i wsp61w. pomorsk. Tûw. Bu- 
dowlanego "Betokol", uI. Ko- 
seiusz-ki 58. .'. . . . . . 5 04 
Muth Kazimierz 1 T01varzystwo 
HMldlowo-Przemyslowe, uI. 2:.01- 
kiewskiego 11. . . . . . . 7 04 


N. 
Nachemstein Hugo, hmto,wnia ze- 
Jaza i metalu, Grudziq,dzka 31. 5 19 
Nadwislaliski Bank Rolniczo-prze- 
myslowy, Tow. Akc., Centrala 
w Toruniu, uI. Szeroka 37. . 74, 78 

 al'tanicl Arnold, handel ryb i 
st.arego zelaza, Mo.kre, "V.i
zo- 
\Va 2.1. . . . . . . . . . 9 65 
Napiorkowsld Feliks, motorowa 
fabr. ôukru pudro-wego, Ponia- 
towskiego 5 . . . . . . . 3 64 
ten ,sam: Pl. Sw. Katarzyny 1 (3 64) 
Nalaskowsld Antolli, automobile, 
Sienkiewicza 11 . . . . .. 69 
ten siun: prywatne mieszkanie. 
Sienkiewicza 11 . . . (69) 
Nalazek Jozef, adwokat, chèl- 
minska 5. . . . . . . . . 4 73 
ten sam, prywwtne mieszkanie, 
Konopnickiej 11 . . . . . . (473) 
Nawrowski, Dr.., inz., arc'nitekt) 
uI. Chrobrego 7 .' .". . . . 9 72 


Netz Henryk, wlasc. P. Netz, 
-skb.>:d kolonjalny, Sw. Ducha- 11 
Neumann, maj
tek. Przysiek. . 
, Niernczyk Jan, obywatel ziemski, 
Nieszaiwlm . . . . . . . . 
Niemieclde Stowarzyszenie (Bera- 
tung!
stelle), ul. l\loniuszki 3 . 
No
a Max, rzeinictwo, Podg6rz, 
GI6wna 6 . . . . . . . . 
Nowal{ Alojzy, pj.ekarnia, Szew- 
ska 24 . . . . . . . . . 
Nowinski Franciszel{, rzezniciwo, 
:M. G arbary 24 . . . . . . 
"Nowosci", kino i }'estauracja, 
nI. Bydgoska 12. . . . . . 
Nozynski Stanislaw, uI. Konop- 
nickiej 12 . . . . . . . . 


289 
,313 


82 
400 


372 


226 
928 
856 


192 


o. 
Oddzial Eksploatacyjny P. K. P., 
PiatStmVlska 1 . . . . . . . 6 42 
Okr
g'owy Urz
d Policji Politycz- 
nej przy W o.iew. Pomorsliim, 
Wa1v . . . . .' . . . . . 832 
Oddziàl' Urz
dzenia Lasow przy 
Dyrekcji Lasow Paiistwowych 
w Tornniu, 'Vola, Zamkowa 16 901 
Olejnicza){ Michal, "Harlega", pry- 
watne mieszk., uI. Zeglarska 22 *4 80 
Ollech Ignacy, Sienkiewicza 2. . 1 45 
Omieczynski Leon, sklad likie- 
rôw, Chelmiiiska 6. . . . . 394  
 
  
 
 
 
 

 I
 
STANlS
AW SCHMlDT - TORUN
 
1 
B UDOWNICZY - ARCHITEKT 

t.OWACKIEaO 19 - TELEFON JO
 


1 
! 1 
:. ,1 


Pl'zedsi
biorstwo robôt budowlanycb B 121' 
pod-naziemnycb i zelbetow... Przygotowanie wszelkich pl'ojekt. i kosztorys. 5@€ 
- . , - 

 


, " 
d 
'1 
l' 
, 'Ii 
i: 1 
- ,1 
, Il 

 ]: 


1 
raç/a !jJ/ç/iert 
l ' T. z o. p. 
To/un- Przedzamcze 7 
1 Telefon': 15. 


_ 1 

-?
 
Fabt yka papy - Desty/ac;a smoly 
JY/aferjaly budow/ane 1 opa/owe 
Filja Chelmiy - Ulica Kolejowa Nr. 19 
Tele/on Nr. 14 B 115 1 


--  i 1 


E d I!!'
a
z! 38 B r UB
3k i. 


:f

: (!:mone)- , I 
Warsztaf reperacyjny dia samochod6w. Benzyna - oliwa i opony na sUadzie f
		

/20178_236_0001.djvu

			F 


Torun 


214 


J
! 


Orchotstd R., dentysta, ul. Sze- 
l'oka 36 . . 
 . . . . . . 
Ossowski, Dr., a.dwokat i notar- 
jusz, Chelminska 4. . . . . 
t.en sam: I)rywat.ne mieszkanie, 
ul.Fredry8...... . 
Otwinowski Stefan, inzynier, ru. 
Kl.onowicza 43 . . . . . . 


P. 
Paciorkiewicz Jan, ut Konopllic- 
kiej 16 a ........ 
Paczoska J., tor:unski mlyn ZHm- 
kow-y, uI. Przedzamcz,e 4. . . 
Palarnia kawy (Mokka), fabryka 
przetWtor. kawowych, uI. Pro- 
sta 2 . . . . . . . . . . 
Palarnia kaw'y, Chehninska Hzo- 
s,a <12. . . . . . . . . . 
Pal1stwowa Rektyfikacja Spirytu- 
su, Jana Olbracht.a 4-8 . . . 
PanstwoWy UrzQd Budownictwa 
Meljoracyjnego, uI. 1\Hckiewi0za 
101 .......... 
Pafistwowy UrzQd Posrednictwa 
Pracy, Waly . . . . . . . 
Panstwowy MagazYI1 Wyrobôw 
Tytunionych, uI. Kopernika 1 
panstwowy Urz
d Budownictwa 
N adziemnego, ul. Rybaki 36 . 
paôstwowy Zaklad Epidemiolo- 
giczny, uI. Walowa. 3 . 
-- 


5201 
i 
530 : 


Parl{ Cegielni, d.zierz. Z. Polfuu!Û'w- 
slu i SIm" Bydgoskie Przed- 
miescie . . . . . . .. . . 
Park Wiktorja, dzierz. Kilicho'w- 
ski Fl'a!11c., ut Grudziq,dzka 1-3 1 43 
5 32 Parzybo!{ Sylwester, Rom. Pûl. 
l'anstw. 111. TOI'un, Bydgoska 8 538 
240 
P ASAI.A M., Bandel win, wodek, 
cygar i papierosow. Tel. 385. 


183 


Penl{alla Leon. wIa.sc. I-Iotelu 
Dwo-rcowego, 'uI. Pia,stowska 9 
:(-6 71 
Pephiski Stan., wlasc. fabryki, ut 
Kosciuszki 61. . . . . . . 5 43 
"Piast", 1'ow. UbezpicciZen, La- 
zienna ,2. . . . . . . . . 4 21 
Pichert Bracia, T. z o. p., fabr. 
papy, destyl. smoly, hUJ't. ma- 
terja16w buc1o,wl. i opalow., 
PTZed:za.mcze '1 . . . . . . 

 15 
Pieper Antoni, kupiec, ul. Byd- 
gbska 14. . . . . . . . . 822 
Pislwrsld Jan, Radca miejski, 
Pl'o:sta 3, I.. . . . . . . . 8 14 
Pluciô.sld Piot.., ut LubiC!.ka 28. 4 84 
Pochhammer, Dr., konsui nle- 
mieekl, Bydgo.ska 36 . ' 841 
Policja Panstwowa, 
ga,binet Komenchnta v.V oje- 
w6dzkie.go,j inspektora \Vozi- 
mh,s:kiego . . . . . 6 33 


49 


601 


98 
99 
38 


599 
960 
457 
846 
358 


1 

M
:R
KI 
Yn
YKAI R
ln:t[l' 
SPÔtKA AKCYJNA 
TOR U A J ulica Szeroka nr. 37. 
Telefony: 435, 436 i 153 
Centra Organ Handlowy Pomorskiego Towarzystwa 
Rolniczogo i SpoldzieJni Rolniozo.. Handlowych 
oraz filje Pomorskiego Stowarzyszenia Rolniczo- 
Handlowego w Nowem Miescie, Brodnicy, WCl- 
brzeznie, Chelmnie, Chojnicach, Wejherowie, 
Tczewie, Pelplinie, Skurczu, Kartuzach; Pucku 1 
i Grudziildzu B 168 ' 
dostarczojê\ po cenach najniiszych i na dogodnych 
warunkach kredytowych wszelkie artykuly w zakres 
rolnictwa wchodz<}ce, jak: 
Nawozy sztuczne ... Maszyny rolnicze ... Mtocarnie parDwe, 
Pi'agi motorowe.. Zhoia.. Nasiona .. Pasze" W,giel.. Cement, 
Zelazo .. Galanterja ielazna.. Cz,sd maszyn i t. p. artyKuJy. 
.., nabywajq PO tenHb najwyiszyth la goto
ke i na warunktEh konl1SDWYth - 
WSZELKIE PtODY ROLNICZE. 


1 


. 


1
		

/20178_237_0001.djvu

			215 


Torun 


e-entrala Komendy W ojewôdz- 'j, 
kiej, ul:' Mickiewlczai 5 . . .' 6"07: 
Okr
gowy Urz
(l PoHcji Poli- 1 
tycznej, gmach P.omorskiego 
Ul.z
du '\Voje;wôdzkiego. 8'32 i 930 
KO'l1Jlsarjat r. Po-licji i Komen- 
da Policji na mias-to Torun, 
St.. Rvne:k 10. . . . .'. . 1 31 
Ekspozytur:J, Urz
du PoJ.icji 
sledczej (kl'yminal11'ej), St. Ry- 
nek 10 _. . . . . . . . . . 1 51 
EksipOizytura Polic.ji Pol1tycznej, 

ma,ch Stams'twa IJowiatowego 9 29 
Komenda PolieJi powiaJtu to- 
runskiego., ut Byd'g'oslka 43 . 6 95 
KOilllsa:rjat III. Policji, Mokre 119 
Komisal'ja.t II. PoHcj-i, Mickie 
wicza . . . . . . . . . . 2 78 1 
PÛlsterunek Policji, .I w'kobskie 
Przedmiescie . . . . . . . 6 27 
Po'sterunek Policji, Dw:arroc 
Gl6wnv . . . . . . . . . 4 04 
Posterimek P.olicji. Podgqrz . 5 51 
Po,steIllnek Policji, Rozga.rty, 
pow. 'fOl1.u'l. . . . . . . . 1016 
Polslm Agencja Telegraficzna, 
9
tdz. 
v Toruniu, Mokl'e, Ko- 
smuszkI 3 a. . . . . . . . 2 63 
P0I!10rska Ag-enc,ta Informacyjna, 
h..a;tarzyny 6' . . . . . . . 3 27 
1 

;'
8
f
 L1!


r


 ;


: 1 
gatornla . Fabryka kartonazy f ksiqg kontowych 


1 
i BaDk ROIDi
L - 6!
7!.' 7!

 1 
1 BAN
d;
S;;

WY. fi 
--
- 
Pomorslde Stowarzyszenie Ubez- 1 
pieczeii od ognia, Zeglarska 26 
22, 1 74, 267 i 


Pontorska Fabryka mebli biuro- 
wycb i wszelkich wyrob. drzew- 
nych, Brac.ia K wiatkowscy i 
Ska, Grudzi:}dzka 37 . . . . 386 
Pomorska Izba Rolnicza, ul. Sien- 
kiewicza 40. . . . . . . 36, 470 
Pomorska Izba Rolnicza, WydziaJ 
If.od(lwli, Pro,sta 18-20 
Pomorska Izba Rolnicza. Drllkar. 
ni::!' Rolnicza, Bydgoska 56 .' 2 02 
Pomorska Izba Rolnicza, mieszk. 
. prywatne dYl'e.ktora., MOlliu8Z- 
ki 3 . . . . . . . . . . 469 
Pomorskie Stowarzyszenie Rohli- 
czo-Hal1dtowe, S"'. A., Torun, 
centre orga:n. handl. pomor. 
tow. roln. i sp61dzie1. roln.- 
hand., uI. 8zero,ka 37 t 53, 4 35 4 39 
436 
455 


468 


. 


tensa.m, u1. Prosta 18-20. .' . 
Pomorsld Urz
d W ojewôdzId, 
gmach g16wny, 'Waly 2. .. S'J 
, 91. 28R 685, 807, 808. 809, 810 
Pomorski Urzad Wojew6dzki, 
Wydz. Robot Public.zn., .uI. 810- 
wackie
'o 15 . . . . . 124, 632 
Pomorskie Zaklady Elektrotechu., 
inzynier K. Pudelewicz
 uJ. Sze- 
l'oka 2 . . . . . . . . . 6 40 
Pomorskie Towarzvstwo Hodow- 
c6w BYdla.. nI. P;osta 18-20. ;.. 64 
Pomorskfe Towarzystwo Opield 
nad dzieémi, uI. Warszawska 14 1470 
Pomorskie Towarzystwo Roltûcze 
Szerolm 80 ....... fi 55 
Pomofzanka, kawiarnia i cukier- 
nia, wlasc. N alas,koWiski, Sze- 
roka 20 . . . . . . '. .,.' .. 66 
Post 'Valter, wsp6hvl. firmy 
I..aeng'Iler i ,Hlgne.r, J 
,czmien- 
na 10. . . . . . . . . . 382 
Posteranek Policji Panstwowej, 
Jakoh. Przer'hn. . . . . . . 621 
Posterunelr Policji Panstwowej, 
GIÔ"w:o.y Dworzec . . . . . 4 04 
Posterunek Polie.ii Paiistwowej, 
ul. Parkowa 87 . . . . . . 5 5'. 
Postenmek Policji Pa{lstwowej, 
Rozgarty .. . . . . . . 10 16 


t 
':! 
,.i 


r 
H 
,\, 
!I " , 'I,':' 
l ,)' 
1: 


i 
J) 
'II' 
1 J 1! 
,1 
Iii 
. I l : 
.1 

III 
'i 1 
1 
,Ii 


Kawial'nia 


,,!J10!/HO!IJ!E.?I!N.!If.?ln Restaul' acja 1 
wlasc. QRACJAN DJjBROWSKl 
TORUN 


ul. St&llroka 20 


Ta/tl/on np. 6D 


Najwspania/szy i najwiqkszy /oka/ w mU2Jscu. 
Kuchnia wal'szawska. Ciasta wlasnego wYl'obu. 
CODZ1ENN1E KONCERT ARTYSTYCZNY! B 114
		

/20178_238_0001.djvu

			Torun 


216 


Powiatowa Kasa Chorych, ui. Putzig, restauracjia, ut SZ>c
W 

. 

g 
1 


--' 


'
 


DOM HANDLOWY 


, 
 


'ç:;' 


, 
M. S. LEISER - TORUN 


Star
 R)'nek 34/35. II!! Telefon 316. o 

U 

U 

g 

O 
\iJp 

 
1 DYW ANY - CHODNIKI - 

U
 


g
 
Ufi
 
uÔ
 
D

 
Ut/J 
D
 
DffJ 
fIRANKI. Df1j 
Db
 


 
. 

f11l1 


Korzystne zr6dto zakupu 
blawat6w, konfekcji m
skiejt dam skie j, dzie- 
ci
cejt wszelkich towar6w 
galanteryjnych i bielizny@ 


B 49 
I
I
 I '
 
GJ'i'
c;J'.
C7<


etr.
! 
I c;/;,
		

/20178_239_0001.djvu

			211 


Torun 


833 


Romek i Czajkowski, uI. Sukien- 
nicza 2 . . ... . . . . . 10 02 
Rolewski Kazimierz, fabr. mebli, 
MORTe, ui. Sobieskiego 25. . 862 
Rosochowicz A., budowniczy i ar- 
chitekt, przec1si
b. 1nzyn.-budo- 
wlane, przygot. wszelk. projek:t. 
i kosztorys., l\fickiewi,cza 94 . 5 76 
Rosochowicz K., hurtownia w
gIa, 
Bydgosika 30 . . . . . . . 5 27 
Rozenau Herman, biuro budowla- 
ne, Lazienna, 1 . . . . 
R6ZansJd Jan, inzYiIlier, m. Mo- 
stowa ':20. . . . . . . 
Roznersld Pawel, handlarz by- 
dia, ui. Lubicka 38. . . 
RUbner Brada, wlasc. d6br, Smol- 
no . . . . . . . . . . . 
Ruchuiewicz Jan, fabr. piernik6w, 
KoscJuszki 36 . . . . . . 
ten sam, pl"ywatne mies'zik.; nI. 
l\Io'stowa 10 . . . . . . . (5 22) 
Rucld, sldad l:zezn:icld, StM'Y '
y- 
nek 8. . . . " . . . . . . 
Rudowicz Wincenty, major, uI. 
Rvbaki 57 . . . . . . . . 
Rutkowski B., Dr. med., ul. K-o- 
sei11Jszld n. . . . . . . . 
Rutkowslil \Vlad., handel 
kôr, 
ut Mostowa 14 . . . . . '. 
Rychter, drogerja pod "Korouq,,", 
nI. Chelminska 12 . . . . . 
Rzeimckie Tow. zUZytkowania 
sk6r, nI. Lubicka 63. . . . 
Rzeinia i targowisko miejskie, 
uI. LubiCika 63 . . . . . -. 
Rzeznicka Sp61ka Gospodarcza, 


d
6r
, :rz: 
l


 

or
 828 SI6DMIAK JAN, piekarnia i cu.. 
Rzymkowskl T., Mokre, K-osciusz- kiernia, ut Mickiewicza 120_ Te- 
ki 45 a . . . . . . . . . 9 23 lefon 419. 
Rzyski Jan, nadlesniezy ffiiJejStki, 
Bydgoska 64 . . , , . . . 5 45 


1413 1 
264 
178/ 
831 
522 1 


t 56 1 
- 537 
i 
9471' 
1 
499 ! 
1 
, j 
1021 
1. 
" 
10401 
26! 


s. 
Sadecki-Lampert, transport me- 
, bH, uJ. 1vlickiewieza 8. . 
Samek Lucjan, ut KonopniokJej 
16 a .......... 


560 


229 


Sild Apelacyjny, uI. Grobla . . 
Sqd Okr
gowy i Powiatowy, ui. 
Piekary 51-52. . . . . . . 
Sijd Powiatowy, ui. Sta.romiejska 
Fosa ,30. . . . . . . . . 
Sadowsld Jan, uI. Chelmiilska 18 
Scharf Bruno, Iekarz dentysta., 
Kro1. Jadwigi 1.2-14. . . . . 
Schendel i Sandelowski, wlasc. 
.J ablof1:ski, garderoiba m
8ka, 
Szernka 29. . . . .'. . . 
Schiller Bracia, mistrz malarskd., 
u], Browarn3J 9 . . . . . . 
Schmidt St., archÏit. budo , w1." Sie ll- 
. kiewioza 16. . . . . . . . 
Schotz Hugo, l)lachar:.;two i inBta- 
lacja, uI. l\!ickiewiCJza 115. . 
Schotz Karol, handlarz bydla, uI. 
Pia.stowska 7 . . . . . . . 
Schulz Jan, fabryka wod mÏJ1e- 
ralnych, M okrc, Kosciuszki 57 
Scbumann Pawel, sklad opalowy, 
uI. Slowackiego . . . . . . 
Schwartz E., Dr. med. wet., pow. 
lek.. weter., Byc1goska 10. . . 
Schwartz Konrad, budowniczy, 
nI. Bydg 1 o.ska 50. . . . . . 
Seidler Franciszek, magazyn op-- 
t:rc1zny. ohok poczty, 
tary 
Hynek 14 . . . . . . . . 
Serôcka Bron., sklad mebli, Sw. 
Ducha 12 . . . . . . . . 
Sicinski Jan, pOiSel na Sejm, K-o- 
nopniokiej 13. . . . . . . 
Sieg Hugo, zegalwistrz i sklad 
biZnterji, ut Sadla:r:s:ka 5 . . 


514 


487 
582 


270 


851 


426 


302 


231 


547 


906 


964 


i 
1: 
.11 
i 
!II 


971 


70 


574 


283 


85 


542 


1 
II
II 
i 


Sila i swiatlo, zakl. elektrotechn., 
ui. K'a'zimie-rza .Jagiellollc:zyka 6 
SkaJski J., artykuly m!2,skie i dam- 
skie, uI. Szeroka 8. . . . . 
SIŒIski L., zaklad. budow. w;o- 
zow i wyrobow drzew'llych" uI. 
Prosta 22 . . ...'. . . . 


86 


295 


1086 


L. SKALSKI 
TORU
 ... Prosta 22. - Telefon 10.86 
Budowa 
KAROSERJI SAMOCHODOWYCH 
1 oraz wszelkiego rodzaju wozow 


WYTWÔRNIA ARTYKU
ÔW " 
DRZEWNYCH 
Sanec7ki sportowe, drabinki skladane, 
Iezaki, siedzenia kl 
et'J ule, taczki itp. , 


ADO L F 


K.RAUSB & Co 


. T. z o. p. 
TORUN · MOKRE, ul. Grudzilldzka Telefon ur. 643 
F A B R Y K A MAS Z y N . R 0 LN 1 C Z y C H 
---'
		

/20178_240_0001.djvu

			j , 


T orufi 


218 


Sklad sera, B. TempHn, ui. Pro- 1 
sta 2 . . . . . '. . . . . 5 88 
Skoniecki J., mag-a,zyn cukr6w, 
czekolac1y i kaka-o, Szeroka 2 . 
Skoniecki J., fab!'. cukier
 i' cze- 
kol3Jc1y, uI. Zeglarska 7. . . 
Slmwronek, interes bud.,owlany, 
'ul. Der(towskieg'o j . . . . 
Sk6ra Stanislaw f Sh.:a, sJdad ma- 
szyn do pisania i urzqdzen 
biurmvych, Kopernika 37 . . 4 62 
Sk
JPski, Dr. i Feilcbenfeld, adwo- 
kacd, ui. Szero,ka 16 . . . . *5 13 
Siowo Pomcrslde. ut Sw. Kata- 
rzyny 4. . .'. . . 57, 3 00, El 88 
Smigielski Czeslaw. fabrvka w6d 
minera[nyc'n, uI. Ch'elminska 
Sz.osa 82 . . . . . . . . 
Sobocld Jan, inzvnier. MiCikie- 
wicza 61 a '. ... .'... . . 4 02 
Sokl1lski Jan, alhvokat, Piekary 
26 . . . . . . . . . . . 3 15 
Sopp
rt G., tarte parowy, fabr. 
obrob. drzewa, fabr. mebU i 
przedsÜ
b. budow. na.(l- i pod- 
ziemnego, Pani{,llska 3 . . . 
Sp6fdzielnia Gospodarcza, Ul
z
dn. 
pans'tw. i komunaJn., uI. Pieka- 
l'y 35. . . . . . . . . . 2 52 
Spôlka Roll1Ïczo-HandIowa, Ho- 
man Ziegenhirt,(! i JVlodzimie-rz 


27 


Precht, handel ziemioplodami, 
S'leroka 43. . . . . . . . 3 22 
SpôllŒ AkcY,ina Rudak, z.aklady 
budowlano-przemyslowe, Rudak 1483 
Sport-Bloch, 31t.- sport. i wojsko- 
we, Ka.tarzYiIlY 5 . . . . . 2 76 
SPJ'chalski Herman, zaklad foto- 
graficr.ny, uI. Szeroka 2. . . 3 98 
Stacja Kolejowa, kancelarja" Glô- 
wnv Dworwc. . . . . . . 6 67 
Stahf Rudolf, kupiec, Sobie,s.kie-: 
go -20. . . . . . . . . . 559 
StanisJawski, Dr. med., Wlad., 
Mos,towa 5-'7 . . . . . .. 4 
Starostwo Krajowe Pomorskie, 
central. billro i decernat elek- . 
fTynkacyjny, gorlz. biurowe od 
8-3, uI. Mostowa 13. . . 5 83, 5 84 
Decernat elektryf., od s.--:7 (po- 
za g1odz. hiur. 8tale) . . . . 583 
Starostwo Krajowe Pomorskie. 
uI. 
:[o8towa 13 . . . . . . 6 12 
Starostwo PowiatO\ve, Plac Tea- 
traliny ... . . . . . 94, 1 80 
Steil1born, Dr. me(l., specj. cho- 
j'ôb skômych i wencr., Laz.ien- 
na 19. . . . . . . . . . 3 57 
Stel'anowicz Edw., t.onul,ski Z3- 
kJad chromoHtogr., uI. Ba.tore- 
go 9 . . . . . . . . . . 2 93 
Stephan OsImr, salon môd i kon- 
fekcji. Szeroka 16 . . . . . 2 36 
 


'T:- 


61 i 
149 1 


6 


40 


'. 


 

 
 

 ' 
 
1 C. A. F ranke - Bydgoszcz .1 

 Rok zalozenia 1827. . '
 
1 Rafinerja okowity, wytlocznia sokôw owocowych 
 
i parowa fahryka najwyhorniejszych likierôw 
 
kilkanascie ra
y premjowane zlotymi medalami. 
 

 SII!Cialnosé : 
 

 "Krople Dr. Eskalony i likier deserowyH, "Karmelicki u ; jak 
 

 i Kujawska esencja zol
dkowa podt auto "P. Hovera'" ( ! Leisti- 
 

 k6w!) marki prawnie zastrzezone. Parowy zaklad ki}pielowy,' 
 

 parowy tartak z najnowszemi maszynami do obrabiania drzewa. 
 
1 Import i eksport drzewa. 
 
Pollca IlIIoie mvrobv DO censcb ! 
bezkonkurencvinvch 1 
 
5@€ Biuro gl6wne: ut. Ad. Czartoryskiego 7.. ," Telefol1 69. ! 

 Nr. telefonu .91 .. Rafinerja spirytusu. , I 
 

 "" 55 .. Parowa fabryka likier6w.' 

 "".. 28 .. Zaklady drzewne. B 82 

 a H 987 .. Zaklady k
pielowe. 
 

 Atb'es telegr.. ,,FR ANKE SPRITOWNIA ;;;d 


:;,.
		

/20178_241_0001.djvu

			219 


\. 


Torun 


Stogowski Jan, szofer wojewôdz- 1 
ki, 11ydgoska 41. . . . . . 8 54 1 
Stowarzyszenie Ziemianek, La-- 
zierma 28 . . . . . . . . 5 01 
St(az Pozarna, uI. Pmsta 32. . 2 44 
Strehlau Fr., instalflejaJ) uI. Ha- 
bianska 4 i Kopernika 3. . . t 88 
Stryczynski Kazimierz, drog'erja, 
u1. SacUarska 12-14 . . . . 3 55 
"Strzell1ica", nI. Przedzame,ze 9. 'J 60 
Strzelec1{Î St., dom delikatesô....v, 
fabr. wôdek, Jikierôw i hurt. 
win. ul. Hzeroka 25 . : . . *50 
Sl1ltaJl i Sh:a, uI. S
eroka 24 
kantory . . . . . . . . . 1 51 
probiernia . . . . . . . . 162 
Sulkowski;! Mar.ta, ksJ.
zna, Bie- 
lawy . . . . . . . . . . 466 
Sulecki Jakob, malarz, Sukienni- 
eza 12 . . . . . . . . . 5 05 
SwiniarsJd, Dr. mod., uI. S!zeroka 
37 . . 
 . . .' . . . . . 461 
"Swit", przemy;sl drzewny, T. z 
o. p., Lubicka 60 . . . . . *2 77 
Swiderew'ski, fabr. ehemico
a 
dwa
d, pryw. mieBzk.; 
MmkwwlCza 
 . . . . . . 3 81 
Szczerbowsld Roman, ut Momu- 
szki 1 . . . . . . . . . 1 41 
Szt'czmanski. Jozef, rzeznietwo, 
P.odgôrz, Gl6wna '1. . . . . 49-2 
Sznajder Edward, Stklacl ziboz()- 
.wy, Kopermita 3 . . . .'. 3 80 
Szneider Franciszeli, przedsi
bior- 
stwo budow1., Grudzi:}dzika 69 6 61 
Szpi1al Diakonisèk (Nowy), Ba- 
tomgo 4 . . . . . . . . 6 80 
Szpital Miejski, ul. Przedzameze 8 44 
SzuJi:alski l\'Iakfi, mistrz rzezrneki, 
Podg6rna 27 a. . . . . . . 3 95 
Szulczewski StanisJaw, drogerja, 
"Sanitas",. Szeroka 17 
Szulz A., roliStrz slu8..'-trski, ui. 
Slowaekiego 41 . . . . . . 
Szuman \V., pre-zes S:}ŒU. Apela- 
cyjnego, Ut. Krasmskiego, . . 


Szumlanski W., polska dostawa 
papiernicza, Sukiennicza 4 . 2 04 
Szymanski Ludwik i Ska, UTZf;]- 
c10wa eksped. koIej., -transport 
mebld, zegluga, ul. Zcglarska 3 
-- . 9 09, 9 14 
ci sami) prywatne mieszk." Ze- 
glarska 3 . . . . ' . . . . (9 09) 
Szyminski E., sklad kolonjalny, 
ui. Rozanna 1 . .. . . . ". 16 
Szwiec J., hurt. sprzed. wyrobow 
tytun., ul. Lazienna 18 . 8 99 
i ul. Szeroka 1!3 . . . . . 9 02 


6'48 
406 1 
636 


T. 
T ARNOWSKI DR_ MED_f lekarz.. 
specjalista w chorobach kobiecych 
i cbirurgji_ Klinika. Mostowa 1 t._ 
Tarrey, wlasr . Walter i - Marohl 
Hesse
 sklad ielaza, Stary Hy- 
nek 21 . . . . . . . . . 1 38 
Tatara Mieczyslaw, pryw. mieszk., 
uI. 
nekiewieza 85 . '. .'. . 710 
Teatr Mlejski, PIae 'l'eatraJ,llY. . 9 00 
Technonaft, Sp. z o. p., Szcz.ytna 
28 . . . . . . . . . . . 399 
Templin Richard, kupiec, palàr- 
nia kawy, Szeroka 32 536 
Tempski, adwokat i llot.m'jusz, 
Szeroka 37 ....... 9 t 1 
t,en sam, prywatne mies1zkanie, 
Bydg
o!ska 38 . . . . . . , 9 21 
Tempski Esden Kazimierz, prezy- 
dent Izby Rolniezej, Bydg.()lsika 
39 . . . . . . . .. 14 29 
Tews Bracia, sklad mebli i wi. 
w3ll"sz-taty, j\Ios-towa 30 . . . 1 84 
Thomas Hermann, fabr. piemi- 
kôw, No'Wy Rynek 4. .- 
 . 1 14 
pryw. micszk. b ui. Mickiewic:za 
24 . . . . . . . . . . . 1 15 
Thomas Richard, wlas,c. Pe'pinski 
Stan., J f2c,zmiem.a 4-13 . .. 72 
Tomaszewsld Lucjan, hodoiWla na- 
sion, ChelmiIi.ska 15 . .. 8 04 
TorUliska Fabryka Cldeba, T. z 
o. p., Grudziq,dzka 100 . . . 703  - , . 
WYTWO RIlIA WYROaoW BLASZANYCH 
· Fr. S t r e h.1 a u 
. Telefon: 188 TOR uA B 166 Robilu1ska 4 
Konta bankowe: 'l'borner Vereinsbank . Torun _!'
. O. 207.056. ' 
1 WYROBY z BLACHY BIAI:.EJ, CZARNEJ,'CYNKOWEJ i, POCYNKOWANEJ 1 
- - ..rat' IIrzqdZenift 'elelonlane 111ft rozméw Z IDliIS.em 1 we. 
'E/ VlcP""'- wDctrznvtb ". SprzedilllUb dllerlowü! 
IfLl:rONY AIJI0f14 TYC:INI SI). l O. O., POZN4N 
IelelOn fi040
		

/20178_242_0001.djvu

			T ol'un 


220.' 


TorunsIΠFabr
dia Maliuronu, r niu, AJlItoni Boj3ill.owSki, ut PJe- 
(Sichtau i SIm), Kosciuszki tH 301 j ' kary 26. . . . . . . . . *349 
Torunslia FabryIia Papieru, Towarzyst. Ziemianek "Agrarja", '- 
\1'eissbanda, Lichtenstein, .M-o- Truskolaska, uI. Bydgoska 78 802 " 
stÛ!wa 6. . . . . . . . . 303 1 1 Trafas Wildor, l\oIokre" Grudzi
dz- 
Toruiiska Sldadl1ica Skôr, Szew- ka 74-76 ........ 297 
ska 20 . . . . . . . . . 5 31 "Transyt" w Toruniu, wl. \Viktor 
Toruiiski Bank Spôtek, ChelmiÎl- Klewe. hmtownia opahI, Szew- 
ska 17. . . . . . 6 92, 6 93, 6 94 ska 26 . . . . . . . . . 2 42 
Tormisld Browar, Browarna 1-5. 164 
TOfmlski Dom Handlowy, hurto- Trembicki German, ha-ndel wikli- 
wny handel win i w6clek, wI. llY, uI. Bydgoska 32 . . : . 848 
.F. Milowski. ul. Mostowa 18. 4 32 TreicheI, rzeznictwo, Mostowa 24 56 
TOfmlski fVIlyn Parowy, Gerson 1 Tschepke i GrUtzmacher, al
tyk. 
i Ska., uI. 'W'ielkie Garbary 12 73 rolnioze pierwsz. potrzeby, 
Towarzystwo Czytelni Ludowej agent. i k0111is, Grudziqd,zka 
im. Kopernika, 'Wysoka 12. . 940 . 47-49.......... 268, 
TOW ARZYSTWO HANDLOWO- TschepIie H., plTwatne mie8
ka- 
PRZEMYSI.OWE, dawn. C. B. , nie, Sadlal"ska 9. . . . . . 614 
Die-trich i 8 y o. z o. l ',. Hur , townia 1 Turek Jan, zboze, zieml1ia 1 ki, na,- 
" sioua, sloma, siano, welna, uI. 
zelaza i wyrob6w zelaznych, fa- Mos,towà 18 . . . . . . . 1410 
bryka fur i kolan blaszanych, ul. Tylman Franc., handel produk- 
_Szeroka 35. Telefo!l Îa
,-, ?05 i 2. ) 
,6;w rolnyeh, Podg6rz, Gl6
na 
1 3f............ 5 80 
Towarzystwo hodowcow owiec, . 1 
Dyr. Starnowski, Mostowa. 11 401j Tylmanowski Leon, Sw. Katarzy- 
T si T h t " .... 1 ny 3 . . . . .. . . . . . 326 
" owar
wo , . " e
 no or,' llUI 10. 
artyk. bwlowl. 1 opalow, Ze- Tyrakowski Jozef, ill. Bydgoska 
glar.s:ka 10 . . . . . . 1 94, 2 23 1 39........... 5 56 
Towarzystwo Ubezpieczen "Sile- 1 Tyrchan Stanislàw, uI. Szeroka 
sja", Sp. Akc., oddz. w Toru- 1 18........... 4 45 
,-----------------"\" '-:-- 
1 Benzyna o. c. g. 710, 725, 740 i 750 - Benzynod 0. c. g. 735 - Nafta -: l " 
Ropa (olej gazowy) - Ole je samochodowe i maszynowe - Smar do wozow, . : 
1 aut i maszyn - Przyrzéldy'przeciw
pozarowe "Brandex" - Swiece kazdego 1 - 
gatunku -:- Sprzedaz wszelkich wyrobow blacharskich firmy "Arkona u Tczew 
Wagi decymalne, wozowe, wagonowe. 
. 1 (Przedstawicielstwo i wyl(tczna sprzedaz na Wojewodztwo Pomorskie, Poznan- _ 1 
skie i cz
sé b. Krolestwa Kongresowego Pierwszej KrolewskoGHuckiej Fabryki 
Wag i wirowek "Alfa Laval" 
1 - Motor-y elektr., spalinowe i ropne. Rowery, motocykle, samochody etc. _ 1 
' CENY KONKURENCYJNEU USLUGA RZETELNA Il 
T E C H N 1 C U M " Spa Techn.-HandI. 
1 " , Inz. A. Tynowski i Sp. 1 
, ' Tel. 354 TORUN, ul. Szczytna 13 TeL 354 B 176 M 7 
'-____IIIIiBII___________ _. 
JAN TU TRitv Adr.telegr.: "TURKO 
 U 
...,LI1 'Telefony: 1050 i 1
0 B45 
'!J , 
TORUN-Szeroka32 Ziem:io'plody.. 
- 


THORNER VEREINSBANK Sp. Z ogr. odp. 
w TORUNIU B 167 
Wykonywanie wszelkich"" Interes6w bankowych 1 
Telefon 692-694 - Konto w P. K. O. nr. 203574. - Telefon 692-694.
		

/20178_243_0001.djvu

			221 


Torun 


U. 
Ulatowsld Kazimierz, lllzynier 
dypI., architekt
 ,:\1iejski Radca 
Budowlany, Podmurna 2. . . 
Urbaniak Kazim., kierown. oddz. 
Torunskiego Browa.ru i Slod., 
Kobylepol,e, IJl ac Katarzyny 1 
Urbaiisld Boleslaw, uI. Bydgos- 
ka 'f2 .......... 
Urz
d Celny, Gl6wny Dworzec . 
UrzQd , Parafjalny, probostwo, 
Podgorz . . . . . . . . . 
UrzQd Slmrbowy monop. Pan- 
stwowego, Stary Rynek 7. . 
UrzQd Skarbowy podatk6w, .oplat 
skarb. i stempl6w, Stary Ry- 
nek 
. . . 


W. 
Wachowiak, Dr., "Vojewoda po- 
lli'Ûrski. uI. Fredry 12. . 
\Vachowiak S., fabryka mebli. 
, ul. Prosta 19-21. . . . . : 
Wall:arecy Karol, hande1 sk6r, 
Podmurna 36 . . . . : . . 
Walentowicz M., o
rodnietwo ul 
Panieilska 10 .
.. . . .'. : 
Warda H., adwo-kat i notarjusz 
nI Franci"z:kailsl'a 9 
 
W a;deiiski Aleksa
der: ;1. . CheI: 
mhiska Szolsa 49. . . . . . 
Warsznwska restauracja, wlasc. 


PawHkowski Jozef, uI. Chel- 
min..ska 11 . . . . . . . . 10 38 
W 
rsza,,:sk!
 l0
v. Transportu i 
Zeglugl, ::5p. :Akc., 'Ûddz. w To- 
nmiu, uI. :à'Ios,towa 9. . .. 75 
Weese Gustaw, fabryka pierni- 
k6w, b1uro gI6wn., sprzeda.z, 
kasa i sklacl, uI. Sa:dlarska 20 1 10 
\Veese Gustaw, kierown. fabryki, 
zakup surowc6w, Mokre, Z61- 
kiewskiego 22 . . . _ . 1 84, 6 62 
Weese Gustaw, pryw. mieszk., 
uI. Danic1cWlskiego 4. . '. . 8 45 
Wegner Otton, . wlasc. Domke, 
tow. sk6rzane, nI. Kr61o.wej 
JaJdwlgi 20 . . . . . .. 17 
Wegner H., rolyn, Ostwszewo . 1 08 
Weigt Stanislaw, zl1eoooipliody, 
uI. Zeglarska 5 . . 
 . . . 1 36 
Wendiscb J. M., sukcesol', Sp. 
Akc., falbr. mydl8J, Sta,ry Ry- 
nek, 33 . . . " . . . . . 1 21 
\Vestphal Franc., sklad papieru, 
SZeI
oka 10 ....... 958 
"Westa", Hbezpieczenia, ulica 
PrOista 2 . . . . . . . . 4 15 
Wiebuscb Fryd., wlase. ceg.ielni 
rarowej, Rudak . . 
 . . . 190 
Wilde Jan, obywatel ziemski, 
BydgOf3ka 28 . . . . . . . 3 37 
Winiarski Przemyslaw, fabryka 
konstmkcji zehtznych, Krzy:-- 
iacka 2 ..... i't60 


658 , 
134 1 
581 
454, 
1 
1 
272 
95 


515 1 


674 1 
1 
861 : 
1 
1 
159 
681 
665 
688 


'"
. 


Ii 
il 
'1 
1 

i 
"11 11 , 
I! 
1 
II 
Ii 
Iii! 
ilj 
I
 
II/ 
, ,/ 
Ii 


.....
 
 
1 Iruli

i Mlyu 
arlWY 
LEOPOLD RYCHTER 
Torun Wielkie Garbary 12. 
Telefony: 73 i 29 B 172 Adres telegr.: "MtvnH 

 
 


----=--!:" _.._
-
- 
-
.2'::::
==-
 -


 
. -- --=='"---- 

 ,. 
-

- 


;;--- 


I
 

 
1 T elelon 


KAZlM1ERZ WlTKOWSKl 
ul. Szel'oka 19 r- -
 TORUN - - ul. .szel'oka 19 

Vykwintne al'tykuly m'lskie 
Kapelusze - Rflkawiczki - Bielizna- Kl'awaty- Laski 
, i Walizki. B 96 
- 


.
 

 


nr. 374 Stefan Cichocki, Torun ul. Sadl
rska 20 00 
Specjalny skiad narz
dzl i maszyn dia handlu i przemyslu. 
 
Kompletne okucia do mebli i Fia budowie. Stal narz
dziowa sprz
ty &:Q 
domowe i gospodarcze, towary zelazne i rnosiçzn
.
		

/20178_244_0001.djvu

			r orun 


\Visniewski Dr., adwokat i no- 
tarjusz, W. Garbary 33-35 
Witt Jan, rzezn
ctwo Prosta 9 . 
\Vizimirski Rudolf, VV ojewôdzk.i 
Komendant P.olicji, ul. Kra.- 
siils.kiego 50 1. 
W ohlfeil Franciszek, sklad pom. 
'nurtu gôrnic.z.o-hutn., ul. Byd- 
go,ska 38 
W odoci
gi miejskie, Rielawy. . 
\Vodoci
lgi.. miejskic, Rybaki 27-29 
W odoci
gi miejskie, : N owe Bie:. 
lallY'. . . . .. ... 
WojciecbowsJd Jan
 obywate-l, ul. 
Slowacldego 37 . . . . . . 
\V ojciechowski Czeslaw, dom ko- 
misowy, posr. sprzedazy ma- 
jq.tkôw, Sw. Katarzyny 12. . 
Wojda Dr., ad'Woka:t., Stary Ry- 
nek 12 . . . . . . . . . 
ten sa.m, pryw. mieszk. Sien- 
kiewicza 15 
Wojczyûski Waclaw, dyr. pom. 
hurtu roln., ulica Poniatow- 
skieg!) 1 
W ojew6dzka Lecznica "Dobrego 
Pasterza", Mokre, 'Valdowska 
\\T 0Jew6dztwo, patrz Pomorski 
Urz
d W ojew6dzki. 
WoUf Jan, mistrz brukal'1Ski i 
bndowni-ctwo, ul. Malachow- 
skie go 2 . 


279 1 
1 
465 : 
1 
631 ! 
1 
8721 
160 ! 
2101 
171 


281 


260 
414 
418 


438 


460 1 
2391 


W olskl Antoni, ewoca.rnia, ulica 
Lazienna 28 . 
W olpe, Dr. med.,' ul. Sz.eroka 27 
Wremhel, Dr. med., speej. w cho- 
robach gardla. nosa i U8ZUj. 
(goclz. kons. où 9-12, 3-5), 
u1. Szeroka 2-4 . . . . . 
Wybicld Dr., Sta-rosta Krajowy, 
JIL MoniugZlki 3 
W ydziat Przemystu i Handlu 
Pomor. Wojew6dztwa, Stary 
Rynek 16 . . 
Wykrzykowski A., fabryka siodel 
i uprzçiy, ul. Prost a 11 . 
Wykrzykowskl. .Jul., budowniczy, 
Warszawska 2 
Wykrzykowski, mteres budowI., 
Podg6rz, Koscius.zki 81 . . . 
Wykrzykowski, Dr. med., ui. Byd- 
g'oska 14 


, Z. 
Zaklad Elektromechaniczny, Gu- 
mowsld, ChelmiiLska 4 
Zahrer Franc., sklad zela,za i w
- 
gli, uI. Sw. Ducha 3. . . . 
Zaldad Elektromèchaniczny i blu- 
ro instalacY.il1e "El.ektra", wl. 
A. GUffiowski, ut Sw. DucJ1a 8 
Zapalow sid B., Dr. med., ulica 
Szeroka 21 . 


222-': 


416 
630 


1045 " 


8 ;, 


91 ;-', 


4"71 


893 


493, 
130 '; 


526, 


1 


526, 


417 


-----------_._---
-------

 
1 SPEDYCJA - TRANSPORT - ZEGLUGA "" l '
: 
! LUDWIK SZYMANSKI ! 
1 URZ
DOWA EKSPEDYCJA KOLEJOWA 1: 
", Zeglarska 3 Torun Tel. 909 i 914 1 
1 Ekspedycja towaru-Transport mebli I l 
1 kolejll i wodll przeprowadzki 1 
"l" agazynOWaUI - e Magazyny na QI'. Dworcu i przy 
1 lU. a - nadbrzeziu z bocznicami kolejo.. 1 
1 weml. Wyladowanle wprost z wag. z zaoszcz
dzeniem zwlokl. 1 
. Zw6zki calowagonowych przesylek. wypozyczanie konf. . 
1 wozow, wog61e wszelkll spedycj
 uskutecznia 1 
sl
 jaKnajtaniej. 
1 . Pr . OSz A Z 
 n dac ' O -P ert ' Wielka ilo,sé koni, dut Y I l 
'1:: -z: 11 - tabor wozow, zdrowe, su.. 
. che magazyny, fachowy persona', wyszkolony i uczciwy 1 
1 r
botnik, daje moznosé wszelkim wymaganiom sprostaé. . 
Ze g lu g a Wlasne parostatki do holowania tratew 
,ri . ... i berlinek. . .B 44 .
" 
1 Pa
ostatkt wycleczkowe dia towarzystw w kazdeJ chwlit. 1 

-----------_._-----------, 


-.
		

/20178_245_0001.djvu

			223 


T oru/a - Trzebczyk 


Zarz
d Ogrodôw Miejskich, ul. 
Bydgoska 21 . . . . . ... 
Zawislewsld E., sklad kolŒ1J., 
Chelminska 28 . . . . . . 
Zawislewski Karol, fabr. octu 
i cukierk6w, S't. Hynek 12. . 
Zegarski Dr., naczelnik wydzialu 
szk61 pow8zechn., ulica Mic- 
kiewicza 28 . . . . . . . 
Ziegert, wojew6dzki inspektor 
weterynarji, Bydgoi;ka 24 . . 
7ielinskj Frune., zaklad umund. 
i w%zelkich przybo-r6w wojsko- 
wych, fabr. czapek w,szelk. 1'0- 
dzaju, Stary Rynek, r6g ul. 
$W. Ducha 18 . . . . . . 
Zielinski Jan, sklad obuWiia, u1. 

zerok.a 31 ....... 
. ten 83JID, pryw. mielszk, uLic-a 
K-onopnickiej 15 ..... 
Zielinski Jan, Klonowioza 37. . 
Z.jcd n 9czenie Zawodowe Pol skie, 
odd1ial robotnik6w i rzemiesl- 
nikôw, ul. Piekary 14 
ZttZytliowanie skôr ziem zacl1o- 
dnich, ul. Lazienna 28 
Zwi
zek Robotnik6w Rolnych i 
Lesrt)"ch Zjedn. Zaw. Polsk. 
ria Pomorzu, ui. Piekary 14 . 
7uchowski Seweryn, 1nstrmnen- 
tarz muzycz,ny, ui. Chebnhl- 
skJa 13 . . . . . . . . . 
Zwi
zek Pracownikow Gastrol1O- 
micznyclt, N owy Hynek 5. . 
Zwi
zek autodorôzeli, re,staûra, 
cja Raiu6z-owa . . . . . . 
Zwierzykowski Maksymiljan, 8t. 
Hynek 15 . ..... 
z. 


Zelenstd Henryl" zast
pca .Sta- 
rosty Krajowego, u1. Mickie- 
wioza 30 . . . . . . 
Ztobek Pomorski, ul. B ydgo,ska, 
kol() Cegielni. . . . . 
Z6ltowsld Henryk, mieszk. pry- 
watnE), '\Varszawska 2 
zyczkowsld Stefan, lekarz den- 
tysta, ui. Szeroka 31 . 
TRUSZCZYNY 
pubi. rozm., posr. 81. slt. rat. 
TRYL 
abn. pwtrz N owe 
TRYSZCZYN 
g. sI.: L, publ. l'ozm., 81. .st. rat. 


, 


Ebeling Fryderyk, p:osiedzieiel i 
let Jl.ÏJ8,kQ, Ulszyni£>e. . . . . 
Graetzer Jan, rolnik i soltY:1, 
TrYSZCzvll. . . . . . . 
I.etke l\lièczysl.av, po,;Üedzic.ie1: 
Tryszc.zyn. . . . . . . . 
Luldewski Franciszek, posiedzi- 
deI. J anowo . . . . . . . 
Paiistwowe Lesnictwo, Tryszc:zyn 
570 TRZCIANEK 
abl1. patrz '\V
brzein-o 
.T RZCIANY 
abn. patrz S
p6lno 
TRZC IN 
948 
abn. patrz Mroczno 
1 75 TRZCINIEC 
abn. patrz Bydgoszcz i Strzelewo, 
(1 75) publ. rozm., po sr. sI. 8t. rat. 
314 TRZCIN'SK 
publ. rozm., posr. sI. at. rat 
898 ... RZEBCZ 
abn. patrz Trzebczyk 
1039 TRZEBCZ SZLACH
 
$11Jn. patrz Trzebezyk 
l , TRZEBCZyI{ 
.. 25 g. 61.: L, publ. rozm., 
l. ,8t. rat. 
Bischoff M., z dom.u Winter, wi. 
cl6br rvcerskich, J eleniec .. 20 
3 51 Ekspedyèja towarowa, B
art. 14 
Eiscnberger Gustaw, ()bOliZy
aj, 
Kijewo. . . . . . . . . 
Hoffmann Henryk, wl. ll1aj:};tK.u
 
JJajerze. . . . . . . " . 
Kauffmann Eryk, wlasc. dobr l'y.., 
eernkich, s'zymborno . . . . 
Lewandowsld Jan, wlasc. d6br 
ry-cerskich, Kosûwiz,na 
l\Ueczarnia, Sp. z -o. p., Kijewo . 
Müdtz Berthold, wlaéc dôbr i po- 
sel na Sejm. Fohva,l1k Kijewaki 
Odrowsld Tadeusz, dzieriaw. do- 
meny pa.Iistw
, '.rrzebskiepole . 
Schultz AleIŒ., wlasc. maj:t-tkll, 
Napole . . . . . . . . . 
Slaska Marja, wlasc. dobr rye., 
Trzehe,z 8zlachecki. . . . . 
Stefmiski Juljan, wlasc. majqt..k.u, 
Kijew) . . . . . . . . . 
Szuchmielski, ksi¥lz proboozcz, 
TIzcbcz. . . . . . . . . 
\Vitkowsld Aleks, dzieriaw. do- 
mcny, Zaro-slak . . . . . . 
Zarz
p dobr rycerskich, rrrzebcz 
3zJachecki. . . . . . . . 


1 
597 i 
363 1' 
t 03 
 


4 


3 


i' 
1 


5 


635 


t 
6 


, :1 
j 
j: 
tl 


475 


23 


333 


1 


52 


16 


7 
6 


92 


24 


79 


<1 


294 1 
585" 
1 
1 
1 


5 


8 


17 


21 


3 


11 


KOSCIERSKA GARBARNI 
 I 
Tel. 103 w Koscierzynie.. Pomorze Tel 10 J 
wlalc. E. Kapeluszny B 242 
l ,wyrabia 1 sk6ry b Oksowe. slodlarskle 1 fol.dro
. 1 w ka!dym czasle, wymlenla ZR s
 w..
		

/20178_246_0001.djvu

			Trzebczylc - Tuch(jla 


Zarz
d dôbr Plutowo 
Zarzlld d6br Zygll!d 
Zarzl!d ,
6br B
gart 
TRZEBIEN 
abn. patl'z Kot.omiel Z 
TRZEBON' 
abn. patrz LobieniNi 
TRZEBSKIE POLE 
abn. patrz Trzebczy-k 
TRZECIWIEC 
a-bn. patrz K-ô.tornierz, g. sI. 
publ. rozm., sI. st. rat. 
TRZECIEWNICA 

"!:>D. patrz N a:klo 
TRZEMIRTOWO 
ahn. patrz Sicienko, g. sI. L, pub!. 
l.ozm., sI. Sit. rat. 
TRZESACZ 
abn. patrz' Kotomierz 
TUCHOLA 
g. sI. C, pub!. rozffi, sI. st. rat. 
Apteka pod Orient, wIaéc. Rudolf, 
IIepner, Rynek 33 . . . . . 
Bank dIa Handiu i Przemyslu w 
Warszawie, oddzial w TUc"IlOl
 
SwiÎ.ecka 23 
Bank Ludowy, Sp. z o. odp., ui. 
Swieoka 26 . 
Bartlomiejsld Jan, Siklad k-01o-nj., 
Rynek 2 . 
Bonkowski, rnlyn, Koslinka '. 
CybuUnski Fr., skI. ccntryfug, 
l"O"'erow i ma,s'zyn do szycia, 
Swi€cka 45 
Daczko KaroI, posel na Sejm, 
fabr. "'-yrobôw cemerntow., No- 
wa Tuchola 
D'ibtOwski F., handei zboifl, 
fiija, Tuchola, Zi€1o:.Ik't 2. . 
Dobril1 Aleks, handei bydla- i 
welny, Swiecka 42 . -. : . 
Ekspedycja Towarowa . . . . 
Filipowsld, a.d-wokat, Swie:cka 23 
Gazowl1ia miejska, .uI. Swiecka . 
Glerszewski Jozef, Dr. med., le- 
karz powiatowy, éwiecka 35 . 
Gierszewski Wladyslaw, 18kla(1 
zelaz8J i tow. lwlonjaJnych
 
Uynek 3 
Gollnik W., Dr., Iekar7., Choj- 
nicka 5 
Goralewski Czeslaw, hand, byilla., 
Studzienna 4 
Gôrny Jôzefat, han deI ma.szyr\
 
uI. Chojnicka 
GÔl"ny, inspektor szkoIny, ulica. 
Dworcowa 
Gulgowski J6zef, wlasc. dôbr, 
K


 . 
Gumiiiscy Braeia, s.klad blawat.
 
konfe'k\eji i lokciowye,h tow., 
Rynek 32 


13 1 
19 ! 
22 r 
j- 
1 
1 
1 
1 

I 


Henningsohn i Neuberg, tt.a.rtak, 
Rudzki most 
Hentsehel Fritz, mleczarnia, nI. 
Swiecka _ 
Hotel "du Nord", wlasc. Neu- 
. mann, Rynek 16 . 
Hotel "Kosciuszko", wl. 8w10r- 
czyÙski, 8wiecka 26 . ! 
Hotel "Marjanowsld" wla,sc. Mar- 
janowski, Rynek 
Janeczkowski 8t., sklad koIo-llj., 
ui. Swieoka . . 
Kallas Niepomoejan, kupiec, ul 
Seminaryjna 27 
Kasa 8kal'bow:a . 
Komenda Policji Paiistwowej, 
Omentarna 1 . 
"Kupiec", T. z o. p., sklad bla,- 
watôw, Rynek 51 
Kuropka, pow. Iekarz weteryn., 
Swiec;ka 26 
Lamparski Franciszek, han.dei 
zboia, Chojnicka 
Lamparski Bernard" pryw. mie- 
szkooie" Swie.cika 
Lamparsld Leon, rzez,nictwo, uI. 
Semina1JTjna 31 
Latzld Jan, piekarnia i oukier- 
nia, 8wiecka 
Lehmann i 8ka nandel zbozolsa Bydgoska . 
Polczyiisld-Janta Stanislaw, Dr., 
;wl. dôbr ryc., Mala Komolfza . 
ten sam, Iesl1iooôwka i ml

! 
Nadolnik 
Posterunek Policji Paiistwowej, 
uI. Zie1on:t .... 
Powiatowa Kasa Chorych, pIae' 
Zamkowy 4 
Pozorsld Th., spedytor, Krzywa 
Prais, Dr. med., lekarz, 'l1'Hca 
SWiel'Ka 16-18 . 
Purkert Jozef, ha.ndel bydla. 
Garbary 9 


1 
- 1 
1 
41 
79 i 
411 
211 
54, 


39 


1 
1 
1 
1 
51 
64 , 
19 1 
79 1 
271 
! 
15 ! 
1 
i 
1 
25: . 
i 
99 ! 
1 
57 ; 
2 Î 
1 
50 i 
1 
80 ! 
1 
i 
i 
68 i 


224 


94 


98 


-. j 
, 


9 


62 


32 


65 


22 
82 


3 


66 


15 


13 


(10) 


71 


61  


10 


81 


23 
55 


58 


11 


14 


86 


90 
:18 
43 


(43) 
51 


1 
74 


18 
13
		

/20178_247_0001.djvu

			:225 


. 


Rakowski St., wla.sc. ziemski, 
N owe Zalno 
"Rolnik", Spôldzielnia RolniCizo- 
handlowa z o. p., Swiecka 15 . 
Roesler 'Vilhelm, stajl'Jczy, uI. 
Swiecka 46 . 
Rzeinia miejska, Seminaryjna 
Sass H., tartak, Plaskosz. . 
S
d Powiatowy, Swiecka 28 . 
Schwarz Feliks, pryw. mroszk., 
Sw.iecka 41 . 
:Schwarzkopf, sklad ko1onj. i za- 
jaizd, Swiec-ka 16 . . . . . 
.Spôlka Pedagogiczna, Tow. Akc.
 
filja TuchoIa, ,ksi
garnia, dru- 
karnia, introHgatornia, eksped. 
ort}downika powiatu ,tucho1sk., 
Rvnek ,27-28 . . . . . . . 
Starostwo, pIac Zamkowy. . . 
Swigoiiczyk, mistrz bruka,rski, 
Swiecka 17 . 
Szpittel' Edward, fabr. maszyn, 
ui. Swiec-ka 
.Sz111c Konrad, wlasc. B. S:z.uIco
 
wa, sklad zelaza i tow. ko1on., 
Chojnicka 16 . . . . '. . . 
7hiel 8., hurt. tow. kolonj., ha11- 
deI zelaza, Rynek 10 . . . 34, 40 
'Thiel Jan, dzierzaw.ca dôbr ryc., 
Bialowierz . 
'Thiel Jozef, ,sklad zelaoza" sprz
- , 
tôw domowo..,kuchennyeh, s:z-kla 
i porce
any, Rynek4. . . . 
Thiel J6zef, ba,zar, sklad zelaza, 
sprz
tôw domÛ',v'O-k
CiheI1lIlY
) 
8zkla i poreelany, Swiecka . 
Tow. Rolniczo-Handlowe, T. z o. 
p. w Gdansku, filja w Theboli, 
Rvnek 7 . . . . . . . . 
>Tucholslde to\'V. bankowe, Ryneik. 
'Tyd-a 1\1., handei bydla, ulica 
Za,rojkowa 5 
/ Urbanowski K., sklad zeI3.lza i 
tow. kolonj., Rynek 
Urz
d Skarbowy pod. i oplat 
skarbo"'ych, Swdecka 42 . 
Wawrzynowicz Stanislaw, dro- 
gerja pod Aniolem, uI. C'hoj- 
nicka 9 
'Weyna Walerjan, rzeznik, Choj- 
nieka 27 
Wienokowski Anastazy; fabryka 
wôdek, likie,rôw i hur.townia: 
,tow. koIonj., Chojnicka 39. . 
Wilant Jan, dom handI., Rynek 6 
'Wilkowskie siostry, 6klad dam- 
skiel1 k3.lp.eluszy, Rynek . 


Il' 


Tuchola - Turzno 


IIi "1 


W ozniewski St' 9 rzeznictw:o, uI. 
ZIelona 3a . . . . 
Wüstenberg, wlase. -dôbr, Kielpin 
Wüstenberg Otton, Cmentarna 1 . 
Zaklad Si6str Elibietanek, uUea 
45 Seminaryjna 
37 Zakrys Wlad., wlasc. dobr, BIa- 
52 dowo 
76 TUCHOLKA 
(10) abn. patrz Tuchola 
TUCZKI 
72 abn. patrz Graiewo 
TUPADLY 
pub!. rozm., posr. sI. st. rat. 
TURZA WIELKA 
60 1 aon. patr.z Gralewo 
1, 93 TURZNICE 
abn. patrz Vriewiôrki 
TURZ-NO 
g. sI.: L, pub!. ro:z.m., sI. Sit. rat. 
Adamczyk Wladyslaw, polSiÏied'zi- 
ciel, Rogôw:ko 
83 Broese Eryk, posiedz., Rog6wko 
Brzuszkiewicz Jan, d'Zierzawca 
domeny, Kamionki Male. . . 
Brzuszkiewicz Jôzef, wI. ziemski, 
Grouôwko . 
Cywiiiski Stanislaw, oberzysta, 
Güstkowo 
Czarnowski Jan, 'wlas.c. maj
tJku, 
Jedwabno 
Ekspedycja Towarowa, Papowo 
torunskie A 
Ekspedycja Towarowa, Turzno 
Feldkeller t w!asc. dôbr, Koni- 
ezyn:k.a. . . . 
Gajewski Wladyslaw, wI. d6br 
l'yeerskich, Turzno.. . 
Haszke Dr., lekarz, Gr
bo-cin. 
Hulewicz WaJclaw, d.zœirZ. diO	
			

/20178_248_0001.djvu

			lurzno - Walichnowy 


.. 


226 


Weinschenk Gustaw, dzieri. do- 
meny
 Bl'zezinko .. 
 
Wessling Albert, pooiedzic., Ro- 
gowo . . . . 
WoUf Ernest, ordynat, Gronowo 
Zander Oskar, posied:mmei, Ka- 
mionka ' . 
 . 
Zander Teodo
 posiedzicie
 Ka- 
mionka 
Zarz
d Dominialny, Br.zezno . 
Zarz
d Domil1ialny, Turzno . . 
Zarzild Dominialny, Wielka L:)ka 
TUSZE\VO 
abn. patrz Grudz,iq.dz 
TUSZEWO 
abn. patrz Montowo 
TUSZKOWO 
g. sI.: L, 'publ. rozm., sI. st. rat. 
TWARDAGORA 
abn. patrz Nowe, g. sI.: L, publ. 
rozm., sI. st. rat. 
TYLICE usé 
abn. patrz N owemial5to nad Drw
c:}., abn. patrz Chelmno 
g. sI.: L. publ. ro'lm., sI. .81;. rat. UZDOWO 
TYLICE - 
"' b at Ost " 1 - g. sI.: L, publ. ro'lm., ;81. Mi. rat
_ 
... n. pr'l ,asztn"o 
TYLICZKI 1 W ABCZ - 
abn. 'patr'l Nowemiasto nad Drw
c
 1 _ abn. patrz Korn3ltowo 
TYTOWO ' \rV ACMIERZ 
abn. patJ'z Domat6wko abn. patrz Swarozyn 
î'YMA W A 1 W ALICHNOWY 
abn. patr'l Gniew g. sI.: L, publ. ro'lm., 51. M. ra.t-. 
TYTLE\VO, ' Bonus' Kurt, wlasc. dobr, Nowy 
abn. p3!tr'l Komato'Wo Mi
'lyl
z. 
Brück Ryszard, wlasc. dobr, Male 
Wal!ichnowy . 
Dirksen Erich, WlaBC. dobr, Male 
Walicllllowv . . . . . . . 
Dirksen Ferdynand, wl::œo. 	
			

/20178_249_0001.djvu

			227 


Walichnowy - W iibrzeino 


1'1 
.' ' 
; '1 
'1, 


Wiens Emil, wlaSc. clôbr, Wielkie 
Walichnowy . . . . . . . 
. Zlehm Ryszard, wlaBc. dôbr, Ku- 
chnia .......... 
\V ALDOWO 
abn. patrz Przepalkowo, g. sI:.: L, 
pubI. rozrn., sI. 8t. rat. 
, \VALDOWO SZLACH. 
g. £l.: L, publ. rozm., sI. SIt. raJt. 
WALYSZ 
abn. patrz W
brzeZno, pub!. rozm., 
- · .s1. Mi. rat. 
W APNO 
abn. patrz Brodnica nad Drw
c
 
WARD
GOWO 
3Jbn. patrz Ostrowite k. J3Jblonowa 
W ARLUBIE 
g. 	
			

/20178_250_0001.djvu

			." .. 


W t}brzeino 


228 


Klimek Stefan, sklad towaro.w: 
kolol1jalnych, delikate:soW1 i win, 
Rynek 12 . . . . . . . . 
Ko1
ck.i, . fabryka mals'z
Tn, Mie- 
k::.eWlcza........ . 
Komenda Policji Paiistwowej, 
W olnosci 51 . . . . . . . 1 21 
Kopczyiiski, f
bryka pOWÎo'zow, 
Przemylowa 7. . . . . . . 1 45 
Kownacld J., mi.strz stolaJ1ski, fa- 
G6rski , Dr. , l
ka1'Z' , Wolnoscl 10 18 bry'ka mebli i trumien, Kolejo- 
wa 12 
Grabowsld B., mistrz slUJSalil:;ki, . . . . . . . . . 
Kosciuszki 2 . . . . . . . t 15 Kretti, powiatowa przetwornia 
Hostmaun Gustaw, pOIs1edzieiel, padlin, Czystoehleb . . . . 1 31 
Cymbark. . . . . . . . . 1 47 Kurldewicz Wladysl., s!klad ko- 
Hotel ,,'Viktorja", Kolejowa 65. 71 lonja[ny, PoIlli.atowskieg-o 8.. 54 D;;;;;;;; 
b ;;e
Ski;;

AC
B

S;;;;;k
*

 l 
1 W qbrzeino .. Pomorze - ulica Mickiewicza 11 
Wykonuje dl'uki wszelkieg
 l'odzaju dia ul'zqd6w .. handlu - pl'zemyslu 
i potl'zeb pl'ywatnych po najtaÎlszycb cenach! Upl'asza siq zqdaé ofel'tl 
Posiada fOl'mu!al'ze dIa wszelkicb ul'zqd6w. Pl'oszq zqdaé cennik6w. 6122 
*

««M«
««
«

«


«

«««««««««««M 


. 


Chwialkowski Stanislaw, "Ba;zar", 
Rvnek 1. . . . . . . . . 
Chylarecki Jozef, wl. d6br l'ye., 
:Makswald . . . . . . . . 
Cyrldaf Marcin, handlaTz, \Vol- 
nos ci 48. . . . . . . . . 
Dilmbski Alel{,s., majf2tnosé \Va- 
ly;cz .......... 
Dahmer Conrad, fabryka powo- 
z6w, ole jar nia i sklad zbo'zowy, 
KoIejo-wa 1"1 . . . . . . . 
Der
gowski, halldel zbo-za, KoIe- 
jowa 69 .... . . . .' . · . 


DOM ROLNOCZO-HANDLOWY 
"PLON", Chwastek & Grzeszew.. 
ski. Telefon 133
 


,Drogerja pod Aniolem, Hilary 
Sell, art. drog. i lmsmet., J{..ole- 
iowa. 70. . . . . . . . . 
Drogerja pod Lwem, L. Donalt 
Nast., wlaBc. K. Korna:sze,wski, 
Rvnek 2. . . . . . . . . 
Eisènack J. i B., sklad zelaza, 
Hallera 8. . . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa, gl6wny 
dworzee . . . . . . . . . 
Ekspedycja Towarowa kolej., ul. 
KoJejowa 14 . . . ; . . . 
Elektrownia Miejska Nr. 2, ul. 
D
browskiego. . . . . . . 
Elektrownia Miejska, Kolejowa 53 
Fritz Fr., dzierzawca -d6br rye., 
Trzeianek . . . . . . . . 
Gaebel, -poBiedzieieI, SOIsn6wka p. 
Rvils	
			

/20178_251_0001.djvu

			229 


W i}brzezno, 


LANDWIRTSCHAFTL. GROSS.. 
HANDELSGESELLSCHAFT, Tow. 
Z ogr. por. Oddzial Grudziildz. 
Skladnica W çbrzezno. Tel. 43, 1 
Lesnietwo Czystoehleb . . . . 1 64 
Leszkowski, Dr., lekal:z powia- 
towy, Kopernika 2. . . . . 1 11 
Lewandowski Wincenty, sklaid '00- 
wa:ro.:w kolonj. i delikat., re- 
stauracja, Kolejowa 76 . . . t 48 
Lubo-mski Boleslaw, rzeznictJwo 
i handel bydla, Kolejow a 4. . 
Lukiewsld Franeiszek, fabryka 
wodek, Rynek 12 . . . ., . 9 
Magistrat, \IV olnosc,i 62 . '. .. 34 i 93 
Makowsld Celestyn, restauracJa, 
Koscius'zki 4 . . . . . . .- 1 27 
Malinowski Andrzej, Dom handlo- 
wo-opa!owy, Kol,ejowa 52 . . 
Markuszewski Wojciech, t{)iWary 
kolonjalne, Rynek 16. . . . 1 ,29 
Matthes, wlasc. dobr 'ryo., Nie- 
lub p. "N 
brzein{) . . . . . 
Mederski, tartak parÛlWY, Dwor- 
cowa . . . . . . . . . . 
Mieezkowsld Waelaw, wI. d6br 
ryc., Niediw1Ï.edi p. W 
brzeznQ 
Mlyn parowy w W
brzeinie, T. z 
.(). p." Kolejowa 56. . . . . 
Mlyn pod bialym Orlem, B{)le- 
,glaw Brzozowski. . . . .. 22 
Nadolny Jan, kupiec, Kolejowa 6 61 
N aftyiiski, posiedziciel, J aranto- 1 
wice . . . . . . . . .. 87 
N al
cz Antoni, dyrekto:r Banku 
Pow. i Pow. Kalsy OSZiCiZfidno- 1 
sci, RyneJ{ 30. . . . . . . *32 1 
Obst, P-rzemysl drzewny, tartaik 1 
parowy i handel -drzewa . t 63 
Ostrowski, Dl'., adWlOikwt, K-o- 1 
sciuszki 3 . . . . . . . . 1 10 1 
Paiistwowa Ispekeja budowlana, 
W olnosci 9. . . . . . . . 
Paszota Boleslaw, handel byd18l j 
Mickiew,icza 12 . . . . . . 1 43 
Paszotta Zygmunt, rzeznicrtwo, 
ut Rwllera 6 ., . . . . . . 1.30 
Pi?t
ows
i, ( Dr., . apteka, Ko- 
sClUszkl 9 . . . . . . . . 
Piotrowski Franc., sklad zboia . 
Piotrowsld Pawel, hurtownia ko- 
lonjalna, de1irka-wsow i win, Ko- 
l
jowa 61-62 . . . . . . . 
Piszez Stefan, obronca '1 zwst
p- 
ca procesOiWY, 'W olnÛ'sei .55, 1. 


26 


"Plon", Dom rolniczo-naudlowy, 
Chw:astek i Grze.Sizewski, Ohel- 
min.ska 10 . . . . . . . . 
Podlaszewski, Dr., Edmund, le- 
karz. Jadwigi 2. . . . . . 
Pomorska fabryka grobôwcôw, 
Julj. Baranowski, Kolejowa 9 
Pomorska fabryka garbarska, 
,,Zgoda", wlasc. 
illke i WeisiS, 
Dolna 8.. . . .--. . . . 
Pomorskie Stowarzyszenie rolni- 
czo-handlowe, Sp. z ogre odp., 
Oddzial w W 
brzezni€i, Gru- 
dzi:tdzka 20 . . . . . . . 
Posterunek Polieji Patist-wowej, 
Ma;tejki 5 .'. . . . . . . 
Powiatowa Kasa Choryeh, Wol- 
nosci 9 . . . . . . . . . 
Powiatowa Kasa Komunalna. .. 


173 
16 


133 
14 
75 


88 


35 
*32 
96 POWIATOWA KASA OSZCZF;- 
DNOsCI w Wçbrzeznie. Telefon, 
32. P. K. O. Poznaii 203.204, 
1 . 
23 1 Ro-hrieh Wilhel
" porsiedziciel, 
40 Prusy p. W:t bl zezno, . . .. . 
33 1 ROLNIK POMORSKI. Telef. W
., 
brzezno 45. 


42: 


16 


Rzeznia Miejska, Koiejowa 16 . 
Sand, Dr., wlasc. mlyna i cegielni,- 
Pom1o-rska . . . . . . .. 24 
S,!d Powiatowy, W olnosci 9 .' .' 81 
Seheffler Szczepan, misltrz kra- 
wiecki, Mest.wina 1).. . . . . 
Schonfeld' Robert, adminÎls:trator 
maj
tku;, W ronie . . . . . 
Schroter A. i SIm, Btudciarstwo, 
Pomorrska 15 . . . . . . .. 
Schwarz Leon, burmistrz, K-ole- 
jowa 68 . . . .. . . . . 
Skrzypezak, inter. zbozowy, Mic- 
kiewicza 26 . . . . . . . 
Sowiiiski Juljan, fabryka- IrulJSzyn 
i odlewnia ze
aza, Ko
ejo-wa 49 10 
Starostwo, W olnosci 54 . . . 2t, 66- 
Szkola powszeçhna m
ska, Wol- 
nosci5.......o 1501 
Szkola powszeehna zeiiska do., 
l{Sztaleaj
ea, W olnÛ'sci 58 
Szkola wydzialowa zeiiska, J a-, 
dwigi 4 . . . . . . . 
Szpital JolIanitow, '\tVolnosci 14 . 
Szymaiiski Franc., "Rotel pod 
Bi'alym Orlem'.', Rynelk. 13. ._ 


68 


52 


4- 


28 


91 


46 


65 


20 
38 


48 


60 


153 
84 


741 


5 


DOM R.OLNICZO". HANDLOWY "PLON" 
W il h r z e zn 0 (Pomone) Chwastek & Grzeszewski 
Handel ziemioplodami z 8zczegôlnem uwzglçdnieniem roslin 
strllC:I kOW)7ch. - Wlasne spic.hrze przy ulicy ChelmÎJ1skiej. 
Telefon 133 Ii 9S w dni swil\tec::znel Adres telegr.: "PIo nio. B 101 
-
		

/20178_252_0001.djvu

			W ilbrzezno - Wejherowo 


230 


53 


6 


Donünium, W:twelno . . . . . 
Kottke Erich, skIad kolonj., W:t- 
weI no . . . . . . . . . . 
19 WDA 
. g. sI.: 1" pub!. rozm., sI. s't. rat. 
t 79 WDECKI ML YN 
abn. patn Lubiohowo 
79 WDZYDZE 
,pub!. ro,zm., po sr.., sI. st. rat. 
59 WEJHEROWO 
g. sI.: C, pub!. IX>'zm., ,sI. st. rat. 
Albrecht G., sklad kolonj., 80- 
bieskiego 6. . . . . . . . 
AlelI:sandronicz W., -s:klad obu- 
wia, Sobieskiego 9. . . . . 
Aleksandro\\'icz W., mies7Jkanie 
pr
'Watne . _ . . . . . . (16) 
Apteka "pod Orlem", wl. Rehe- 
feld G., Pl. Wejhera 21. . . *21 
Apteka "Zielona", wi. Niklenie- 
wie-z, Sobieskie,go 73. . . . *44 
Bank Dyskontowy, PIao Wejhera 
17 . . . . . . . . . . . 
Bank Kaszubski, Pla-c Wej'nera 
16 . . . . . . . . . . -. 229 
Bank Polski, Oddzial Wejherow-o, 
Gdanska 68, (skrM' telegr. 
"Bankpolski") . . .'. . . . 2 06 
Baranowski Jôzef,sklad kolonj., 
Gdailska 50 . . . . . . . 2 28 
Bartsch 0., mistrz sioolarski, 
Pucka 4. . . . . . . . . 
Bethe, Dnva, Sobiookie
o 71. . 
Bialk AI., sklad kol-onJalny, Sw. 
J a(')ka 5 . . . . . . . . . 2 17 
Block Jôzef, s'klad blawat6w, 
Plac Wejher& 11. . . . . . 218 
Borchheim i Rosenberg, handel 
prod. rol11., Dworcowa 1. . . 
Borcbheim i Rosenberg, mieszk. 
prywatne ..... 
70 1 Borchheim i Rosenberg, s.pich- 
lerz .......... 
Borschke M., wl. cegielni "Zam- 
kowa-G6ra", Sobiœkiego 54, 
(kanror) . . . . . . . . . 
Borschke 1\1., cegiell1lia "Zamko- 
77 wa-G6ra"....... ' . *2 46 
57 1 - Borski Jôzef, sklad kolonj., Pla,c 
Wejhera 12. . . . . . . . 2 04 
Brandt C., cegieinia "Goscicino" *8 
1 Brauel O. i Syn, fabr. mebli, 80- 
bieskiego 5. . . . . . . . 2 50 
2 ' Br
w l ar' t filja, _ centrala Gdaflsk, 18 
.I.'\... asz orna ., . . -. . . . . 
1 ChOj:!!N
!o m
r
 O
o
e
!' 2221 
Stolarnia rnebll, budowli i trumien. Mtbl e wyk8nujQ od zwyczajnych ai do najpiQkniejszych . 
. 


Taczanowski, Zaskocz p. KsU},z- 
ki ........... 
Tarrach Izydor, Porno hurtlownia 
sera, Kolejowa 14 . . . . . 
Thom Friedrich, Tow. ubezpie- 
czeil. od ognia, MysHwiec p. 
W:t-brzezno . . . . . . . . 
Tobolski, H urtownia wôdek, J({)- 
lejowa Il . . . . . . . . 
Towarzystwo rolniez3-handlowe, 
Gdansk, filja 'W 
brzezno, Ko- 
lejowa 19 . . . . . . . . 
Twardowski St., mIeüzarnia 'pa- 
rowa i wytwornia sera, Chel- 
minska 22 . .'. . . . .. 64 
Urz
d parafjalny, Niediwied... . 137 
Urz
d paraijalny katolicki,' Ko- 
Bcielna 8. .'. . . . . . . 
Urz
 parafjalny, ks. Zakrys, 
KOScielna 8 . . . . . . . 
Urz
d skarbowy, Mic:kiewroza 5 
V orschuss- Verein W é!brzezno, Sp. 
z. z n. od.p., Hallera 10. . . 
Weber M., sklad kolonjalny i re- 
8tauracja, Kolejowa 78 
 . . 
Werth Franc., sklad cyga-r, Ko- 
lejowa 73 . . . . . . . . 
Wilanowski, powia-to'W'Y lekarz 
wet., Wolnosci 6. . . . . . 120 
Wisniewski Alojzy, hand1aTZ1, Po- 
niat,owskiego 10. . . . . . 
\Visniewski Felilis, huit. h
ndei 
w6In}
, skor i drobiu, Kosciusz- 
ki 6 . . . . . . . . . . 1 38 
W odoci
gi llÜejskie, DWlOrcowa. 72 
W ojtecki Roman, Ksi
garnia i - 
handei materjal6w pismien- 
nych, Hynek 8 . . . . . . 
Zadaiiski Jôzef, sklad kolonjalny 
i restauracja, Chehninska 4 . - 1 25 
Zaporowicz Roman, sklacl ,sukna, 
pra.cownia garderoby miarowej, 
Kolejowa 10 . . . . . . . 
Zdzieblo Jal{ôb, -oberzys.ta, gl. 
dworzec . : .'. . . . . . 1 68 
Zi
tak K. i W., blawaty i kOll- 
fekcja, Rynek 19, . . . . . 1 32 
2uraiski Stanislaw, sklad blawa- 
t6w i koo.fekcja, Kolejowa 2 . 
turawsld Alojzy, Dom komisowy 
dla handlu i przemY1Shl; Ko- 
8ciuszki 7 . . . . . . . . 
W
\VELNO 
g. sI.: L, publ. rozm., sI. .slt. rat. 
Boelter Oton, ha,I1!del zboza, Mie- 
rucin . . . . . . . . . . 


4 


5 


76 


94 


92 
6 


55 


30 


38 


89 


37 


70 
62 


39 


2 


(2) 
(2) 


9 


-- 


--
		

/20178_253_0001.djvu

			'231 


Wejherowo 


Brzeski AL, sldad kolonj., Kla- 
8ztorna 1.. . . . . . .. 67 
BurntÏstrz: miasta, Kruczyll£ki 
"VI,. magistrat . . . . . . *28 


Centrala Rolnicza 
T. z o. p. 
WeJherowo. Sobieskiego 77. Tel. 65 
Sztuczne nawozy - w,giel. 118 


Cegielnia "Goscicino", wlasc. C. 
Brandt . . . . . . . .. *8 
Cegielnia "Zamkowa-Gôra", wl. 
M. Borsehke . . . . . . . *2 46 
Ceynowa W., drogerja, Sobie- 
skiego 15 . . . . . . . . 2 23 
Ceynowa W., mie,szk. pry:watne, . 1 
'Sobieskiego 77 . . . . . . (2 23) 
'Chrzan M., wl. "Ka.&ZlUbska Centr
 
Sk6r", Klasztoma 24. . . . 214 
Cyrklaff WI., sklad zelaza, szkla 
i porce1., Sobieskiego 74. . . 208 
,'Czarnecki, Dr., adwokat i notar- 
jusz, Sobieskiego 18 . . .. 60 
nrogerja "Centralna", wl. Cey- 
nowa W., Sobieskiego 1.7. . *223 
Drowanowski W., weterynarz po- 
wiatowy, Sobieskiego 77. .. 46 
Eichler AI., fatryka maszyn, Pl. 
Wejnera 17. . . . . . . . 2 43 
Eichler AI., mie.szkanie prywatne (2 43) 
Ekspedycja To\Varowa . 7 
Ekspedycja Towarowa, s-tacja 
dworcowa . . . . . (7) 
Ekspedycja TowarDw'a, s.ta.cja' 
dworoowa Wejherowo 94 
Ellwart Fr., mi6trz piekarski, 
KI;:Lsztorna 2 . . . . . . . 2 11 
Engbrecht A., S1klad kolonjalny, 
Pucka 10 . . . .'. . .. 3 
Engling c., mistrz rz..eznic1ci, S(}- 
biesltiego 7. . . . . . . . 278, 
Etap Urz
du EDÛgracyjnego (Kra- 
jowy Zaklad Opieki Spot).. 26 
Fabryka Cemel1tu . . . . . . *32 
Fabryka Krzesel "Goscicino", 
(skr6t telegr. "Stugos"). .. 6 1 
Filiiiski B., wl. firmy "Handlo- 
pol", WMowa 12. . . . . . *2 21 : 
Fischer Alb
, dentysta Sobieskie- 1 
go ,21. . . . . . . . 300 
Frankenstein P., spedytor, 80- .1 
bies,kiego 38 . . . . . 33 i 


Gajda Z., dom blawatôw" Sobie- 
skiego 76 
 . . . . . .. 19 
Gaiiski Am., tow. koionj., Gdan- 
ska 54 . . . . . . . . . 205 
Gaiiski Robert, piekarstwo, uI. 
Gdanska 3. . . . . . .. 43 
"Ga-zeta Kaszubska", Plac Wej- 
hera 11 . . . . . . . .. 52 
Gazownia, elektrownia i wodo- 
ciqgi miejskie. . . . . .. 42 
Geiger C., budowrn.c:zy, Strzelec- 
ka 17. . . . . . . . .. 53 
Geiger Th., prywatne mieszkanie, 
I. Thiel, Ha
lera 8. . . . . (53) 
GimnazjulD, Sobie,skiego 25 .. 40 
Glahn A., dzieri. d6blb Ustar- 
bowo . . . . . . . . ... *2 27 
Goerendt Bracia, :sklad kolonj. i . 
zelaza., Sobieskiego 66. . .. 4 
Goerigk Ant., mstaurac
lli, Sien- 
kieWiicza 6 . . . . . . . . 2 64 
Gogulski Bracia, sldad konfekcji, 
Gdanska 1. . . . . . . . 2 88 
Groenwald Jan, sklad kolonj., 
Sobiesldego 77 . . . . .. 79 
Gimnazjum Patistwowe, dyrektor, 
Sobieskiego 25 . . . . .. 40 
Hochschulz Nast., Rosentbal, ku- 
pie-c, Sobieskiego
7 4-75 . .. 13 
Hotel "Centralny", Gdanska 4. 11 
Hotel "Metropol", Sobieskiego 34 58 
Dotel "Wodtke", wI. L. PrusiIi- 
	
			

/20178_254_0001.djvu

			Wejherowo 


232' 


... 
 : 


OHL JAN, piekarnia, sklad àü
- 
270 ki, OSpY, piernik6w i" drozdzy, ut_ 
Sobieskiego 12.., Tèlefon 285.. 
*18 


-- 


Keyserlingk Henryk, majora.t P
t- 
kowice '. " " . 
. . . . .*222 
Kiehl E., dziel'z. d6bl', 8opieszyno *2 53 
Kistowski A., ,rSkJad kor
mj., Pl. 
Wejnera 22 . . . . . . . 2 35 
Kitowski Teodor, ce,chmistrz pie- 
kamki, Miokiewioza 4. . . . 219 
Kleppien J., rzeinik, KlasztO'J:- 
na 16. . . . . . . . . . 2 95 
Klink ar., ogrodnictwo, Sw. J ac- 
ka 17. . . . . . . ' . .. 36 
Klink Br., fjIja, 8obie,
k
o '70. (36) 
Klotz Kazim., handel dl'zewa, 
DWOl"co'Wa 4 . . . . . . . 
Komenda Policji Panstw., Plalc 
Wejheira 1 . . . . . . . . *77 
Konwikt JJiskupski, ,3 Maja 6.. 59 
Kott W., rzeinik, Pl. Wejhera 10 249 
Krajowe Zakaldy Opieki Spolecz- 
nej . . . . . . . . . . . 
Kralewski B., sklad.nica browaru 
.tczew.skiego, KlaSiztorna 10. . 
Kreft A.t, sklad rower6w i ma- 
.szyn do szycla, 8obie'skieg
 2 2 24 
Kruczynski , WI., 
 bummstrz, ma,- 
gistrat . . . . . . . . . *28 
Kubatzki T., 0.u,kiernia, 3. Maja 1 48 
Kwiatkowski Jan, kupiee, 80- 
bie,skiego 44 . . . . . . . 
Kwidzynski Jan, ruch autobuso- 
wy, PIac Wejhera 22. . . . 231 
Landowski 
J6zef, fabryka w6d 
mineralnych, Plae W,ejhera 9 . 
Lehmann Alfons, mistrz kominiar- 
ski, uI. 3 Maja 24. . . . . 2 01 
Lehmann Ant., fabr. obruwia, Pl. 
Wejhera 5 . . . . . . . . 
Lekarz powiatowy, Dl.. med. Pa- 
nek, radca zdrowia, 3 Maja 1 
Lemli.e G., handell bydla" Kl
sz- 
tOl'11a 25. . . . . . . . . 2 33 
Lemke P., handel bydla, '\Vybic- 
kiego 3 . , . . " . . . . 2 93 
Lemke i Syn, handel .sikor, PLae 
\Vejhera 21 . . : . . . . 
Lipowski Antoni, hune i detal. 
cyga,r i papierû , s6w, Sohie'skie- 
go. 11. . . . . . . . . . 
Lidzbarski J., handel dnewa, 
Wybickiego 5. . . . . . . 
Loewenau J., rzeinik, Mickiewi.. 
tCrza 2-3 . . . . . . . . . 2 39 1 
Loewel1stein C. i Syn, kupiec, 
Plae Wejhera 7. . . . . . 242 


16 


Magistrat, Plac \Vejnera 8. . 41 i 63 
bim'l() hqrmistrza. . . . . (41 i 63) 
biuro' polieyjne . . : . . (41 i 63) 
-sekretal:z mia,sta'. . . . . (41 i 63) 
kasa mlejska. . . . . . (41 i 63)- 
odwaeh policji" paIis-twowej . fU i 63) 
pryw. mieSiZik. burmistrza . (41 i 63) 
rzeinia miejska. . . . *(41 i 63) 
Magnus J. P., kupiec, 8trzelec- 
ka 8 . . . .. . . . . . . 261 
Maj
teli. K
pino, N apierala . . *49 
Maj
tek Nanice, Kauffmann . . *279, 
Maj	
			

/20178_255_0001.djvu

			233 


,; 


Wejherowo 


W
gorzyn 


Pom. Stow. roln.-band!., Sp. z 
ogre odp., oddzial Wejhero'Wo; 
Sienkierwicza 6 (s.krôt t.elegr. 
",Pomor,skarola") . . . . '.. 75 
Pom. Stow. mln.-hand!., fi1ja, 80- 
bieskiegü 73 . . . . . . . (75) 
Posrednictwo pracy, p. Staro- 
stwo . . . . . . . . . . *(30) 
Posterune'k Policji Paiistwowej, 
Plaic Wejhera 1. . . . .. 77 
Powiatowa Rasa Chorycb, So- 
bie,skiego '72 . . . . . . . *25 
Powiatowa Komenda 'Policji Paii- 
stwowej, Plac Wejhera ,1 
\ 77 
Raascb E., dZ!ierzawca (lôhr, 
Smieehowo . . . . . . . . *280 
Ratbnau Jerzy, mi-strz n-eiIrieki, 
plac \Vejhera . . . . . . 232 
Rehefeld G., Eisenhammer, mie- 
szkanie prywa,tne . . . . . 
21 
Rosinke J., rzeznik, Gdanska 10 2 73 
Roszczynialski Edm., ks. pro- 
boszcz. plcbanja 
 . . . .. 55 
Rzezalnia mie.iska, (przez Magi- - 
,st.rat.) . . . . . . . . . . *(63) 
S
d Powiatowy, SûbieiS!kie'go 26 37 
Schallies Aug., garba,r:z, GdaI1- 
iska 21 . . . . . . . . . 2 96 
Scbeiba Jozef, budowniCiZY, tar- 
tak i handel drzewa, SieIrkie- 
w;eza 12. . . . . . . . . 263 
Scbepanski Ed., hotel i skl:ul ko- 
l'Oujalny, Pucka 5 . . . . . *262 
Schleimer J., kupi90, Plac Wej- 
hem 1 . . . . . . . . . 2 13 
Schleimer S.t hande} koni, Plac 
"Vejhera 23. . . . . . . . 2 99 
SchGrnak O., saion m6d dam- 
Iskich. GdaIiska 60. . . . . 210 
Schramm M., wlasc. fabryJki ce- 
mentu ......... *32 
Schramm M., rnieSizkarue pryw. *(32) 
Schulz Fr., inspektor pracy, ul. 
Gdanska 60 . . . . . . . *56 
Schulz i Scheel, tart.ak ul. Sobie- 
s'kieg'o 55 . . . . . . . . 2 16 
Scbweitowski B., kierownik bu- 
dowy telegf
 Robieskiego 36. 14 
Seminarjum Zeiiskie, uI. Srtrzele- 
rRa 12 . . . . . . . . . *283 
Sendowski i Wysinski, hand. by- 
dIa, Dworcüwa 10. . . .. 31 
Simon Jerzy, biufO info'I'1Ilacyjne, 
i3obieskiego 13 . . . t. .. 27 
Spors, Dr. med., Iekarz, :uI. Hal- 
lera 8 . . . . . . . . . 230 
Stapelmann H., kupiec, artyk'lily 
dainskie, m
skie, tow. lokcio- 
we, plaie Wejhera 2'6. . . . 2 72 
Sta
k W., fabryka meibH, uJ
 Sw. 
.1acl\:Ja 27 . . .. ., '. . . . 276 
Star08t
o, 3 :Uajll. . . . . . 30 i 50 
biUl.O inf-ormacyjne . . .'. (30 i 50) 
biuro p-osredn. pracy. . . *(30 i 50) 


Muro starosty . . . . . . (30 i 50) 
ekspOizytura poHcji po'li:tyczn. (30 i 50) 
naezelny sekret. Staro:s1tJwa . (30 i 50) 
lla{)
elny sekretarz W' ydzialu 
Pow.iatowego. . . . . . (30 i 50) 
Wydzial Püwiatowy. . . . (30 i 50) 
ka,sa zyrowa . . . . . . (30 i 50) 
powiatowa kasa oszcz
dnolsei (30 i 50) 
powiatowy nrz::}d budowlany (30! 50) 
pryrw. mies,z:k. Staro,sty. . . (30 1 50) 
Steinke Alfred, handel (lrzewa, 
Sobieskiego 33 .... 277 
Strzelnica . . . . . . .. 24 
Szkola Miejska, 00. Reforma- 
torow 16 . . . . . . . . 203 
Szpital N. Panny Marji, piel
gno- 
wanie chorych, Sw. Jacka 24 . 1 
Szymanski, inspektor szkolny, 
HaMera 1 . 
 . . . . . . *291 
Taper St.t Dr. med., Iekarz, nI. 
8obieskiego 56 . . . . .. 51 
Tempski J., ,S'klad zeiaza i po'l."- 
celany, Kosciuszki 1 . . . . 292 
Tolkemit G., fabryka maszyn, 
Sienkie.wicza 1 . . . . . . 2 41 
Uniwersytet Ludowy, Bo1s,zewo. 61 
Urz
d Akcyz i Monopolow, ut 
Gdanska 58 . . . . . . . 2 02 
Urz
d Budowlany, 3 Maja 4. . *225 
Urz
d Celny, Strzebielino . . . 2 12 
Urz
d Emigracyjny, (skrôt teleg. 
"Jur" . . . . . . . .. 26. 
Urz
d Marynarki Handlowej na 
Wybrzeze Pomorskie, Dworco- 
wa, 4. (skr6t telegr. "Umh3JIl") 34 
Urz"ld Posrednictwa Pracy przy 
Starostwie. . . . . . . . *(30) 
Urz
d Rybacki, Sobie,skieg,o '12. .. 15. 
Urz
d Ziemski, StarostM'lO .. . . .

20' 
Wasielke St., wlasiC. samoc'fiod., 
Walowa 8 . . . . . . . . 2 20 
\Veigle E., wla
sc. FI':lit:zki, sklad 
zbo'za i m4ki, Gdan-s:ka 5.. 64 
Welz Aug., sklad kolonj. i' a,.e- 
8t.aura0ja
 plac' "Vejhera 16.. 12 
Wirth E., handel pl'OdiWkt. 1'Oln., 
Gdaf1ska 54-55 . . . . .. 22' 
Zamiejscowa Central
.,/ysieci ele- 
. ktrycznej miasta wejherowa, 
Bolszewo ..... 69. 
Zieliiiski L.t sklad ko]onj'-, uL 
H'enki
wlC"a 1 . . . . 2 98 
Zjednoczenie prQducentow rolu., 
KosciuiS,zki 1 . . . . . . . 2 59 
WELPIN 
abn. patrz Bysla w 
WERBLINO 
pub!. rozm., po sr. sI: iSit
 rat., 
WESOLOWO 
abn. patrz Gralewo 
WijGORZYN 
abn. patrz DZiw5.er.z1l0 poml()lI'Skie", 
pub!. rozm., posr. sI. st. rat.
		

/20178_256_0001.djvu

			W
TFIC WIEKI KLINCZ 
abn. patrz Lniano abn. patrz Nowy Barkocin, g. sI. L, 
W
TKOWY pubL rOZID.> sI. st. rat. 
abn. aptrz Swarozy;n "-fELKI KOMORSK 
WIJ\G abn. patl'z Warlubie, g. sI. L, pub!. 
a.	
			

/20178_257_0001.djvu

			./ 


:1iZ35 


Wierzchucin Krôlewski 


Wif;cbork 


'- 


LackO'wska Marta, wl. ziemlSka, 
Wierzcnucin Kr6Iewski . . . 
Mahlke Juljusz, pOfsiedz. ziemski: 
Wiskitno . . . . . . . . 
Malzahn Reinhold, pO's:iedz
 ziem- 
ski, Wierz,chucin Kr6Iew.ski . 
,MO'drze.iewski Jan. pO'siedz. ziem- 
ski, Wierzchucin Kr6!. 
Nehring M., wlasc. ziemski Ste- 
fanowo . . . . . . . . . 
NO'wacki Michal, wlasc. 
iemski 
i sO'ltys, Wierz-ohuc
n Kr6l. . 
PaluchO'wski BO'leslaw, ks. pro- 
boszcz" Wierzchucin Kr6!. . . 
Pankanin LeO'n, wlasc. ziemiSlki i , 
soltJ£, Wiskitno. . . . . . 
.Poiasik Juljan, handeI surowych 
sk6r" weIny, starego zeIaSitwa 
i 8'zmat, Wierzehucin Kr6I... . 
Rybicki J. W., kapitan rezerwy, 
dzierzawca probostwa, Wierz..--- 
chucin Kr6I. . ' 
Scl1melœl Karol, wlasc., d6br, 
Wis.kitno . . 
Spoldzielnia zap. z o. 0'., (Spar- 
und Darlehnska.sse), dyr. A. 
8cilmekeI, Wiskitno 
Szrajda Antonina, gOlsCiiniec 
Zywert Piotr, wlaâc. ziemskil." 
'Wi6rzcbucin Kr61e.wski . . . 
\VIERZCHUCIN KRAINSKI 
abn. patrz GO'goline:k 
WIERZCCHI.JCIN SZLACHECKI 
abn. patrz GO'gO'Iinek 
WIERZC;ZYé 
abn. pa,trz TuchoIa 
WIESZKI 
abn. patrz N aklO' 
WIE\VIORKI 
g. sI. L: pubI. rozm.
 sI. Slt. rat. 
BIO'chowiak Jozef, wlasc. d6br 
rycerskich, GO'ryn . . . . .- 
BuszczylÎski Stefan, wlasc. d6br 
rycerskicIl, MgO'w-o . . . . . 
Czarske AdO'If, przed'siQb. budo- 
wlane, DaszkO'wO'. . . . . 
D
browski Gracjan, wlasc. ziem- 
sld, Wiewi6rki . . . . . . 
Donimirski BO'Ieslaw, wl. d6br 
ryce, l1s,kicb Demhiniec . . . 
Glasberg, w!asc. ziemski, Skar- 
6zewy . . . . . . ... . 
Lepek Augustyn, wlasc:. ziemsilct) 
Wieldz
àz . . . . . . . . 
Maj
tnosé Urz
du Ziemskiego 
Turznica, dzierz. Ryskiewicz . 
PankO'wski ,Marjan, obywatel" 
Dembiniee. . . . . . . .. 
Parpart Adolf, -oberzysta, Wie- 
wi6rki . . . . . . 
Stümer Artur, wlasc. ziemsiki, 
Wiewi6rki . . . . . 
\VIEZYCA 
pubt rozm., pOST., sI. st. rat. 


1 WlijCBORK 
21 g. sI. C, publ. roz,m., 81. fit. rat. 
Apteka, Rynek 5 
Bank Ludowy, Hallera 4 
Bernstein Maks., handel '
boza, 
Rynek 9. . . 
Bigalke, wlascieietl, RunO'wo . 
Buika Sz., kupiec, Hanera 3 . 
Bracka J., kupiec, Rynek 12. . 
Centrala Handlowa, Sp. 'Z o. û., 
ziemioplO'dy i art. rO'lnicze, uI. . 
ZlotO'W1ska 14. . . . 
DobrO'wolski Fr., tm'Utk iÏ handel 
drzewa" stary dwO'rzec 
Cyganski i Wleldy, mlyn mO'tO'- 
r-owy, 8zosa do SUchoT
czek . 
Ekspedycja Towarowa, dwo-rzec 
Erdmann G., sklad bla wat6w, uI. 
Hallera 30 ' 
Ewangielicld Dom Piel
niarek, 
KObcielna 14 
Ewangielicki Urz
d Parafjalny, 
Mickiewicza 8 . . . 
Fabryka, scielek torfowych, N 0'- 
wydw6r. . . . . . .- . . 
Fojüt, zaklad gi
cia drzew-a, uI. 
Wyzw-olenia 
. . . . . . . 


7 


6, 
1 
131 
101 
1 
15 1 
91 


17 


20 


12, 
1 
l' 
1 
(1) 
18 


tt Wytwôrnia Win,OwocoWYCh 


FRANK 


1 R UNOWO, pOW. wyrZYSk:
' 1 
! Telefon 21. Telefon 21. 
1 
1 
l' 


3 
13 
4 
2 
7 
6 
11 
12 
9 


Goede O., wlasc. P. Goede i A. 
GO'ede, zaklad budO'wy masz,yn, 
'warsztat repar. i pilnikarnia., 
Stara Dw-orcO'wa 3 . 
Gruber B., drO'gerja i skI. farh, 
Hallera 22 
Gumiô.scy Bracia, sklad blawat., 
HaUera 40 . . 
Gumpert;, leka.rz weterynaryjny, 
uI. Dworcowa, . 
Hahlweg H., fabryka mebIi, uL 
Wyzwolenia 12 ... . 
HahllfeIdt G., mis-trz Tzeznicki, 
Koscielna 18 
Holz Hans, N ast. Ernst Holz i 
Ryszard Mielke, tartak budüw., 
ZlOitowska 15. . . . 
Kasa dominjalna, RU1J!owO'. . . 
Klimaszewski, hanct.larz bydla, 
HaHera 9 .' . 
Kowalski Fr., wlasc. d6br, Smi- 
lowO' . 
Krebs, Dr. med., lekarz prakt.
 
,Rvnek 1 . . . .. ' 
Krüger R., sklad trumieÙ i me- 
hIi, Zlo-towska 13 . . . . . 


14/ 


38 
36 
26 
7J 
32 
5 


35 


23 


22 
3 
45 
17 
56 
14 
88 


8 


47 


33 


34 


t 
49 


25 
4 
6 


81 


,28 
59
		

/20178_258_0001.djvu

			\ 


'Wiçcbork - Wudzynek 


i' 


,# 


Knich K., przedsif2hiol'oStwo de- 
ka,l'slde, GdaiLska 10 0 . . . 
Kunkel, wlasc. dobr, Sucihorf2- 
czek 0 . 0 ' 0 0 . . . 
Lede'rman No, h
JldeI sko1', u\l>. 
IIalle1'a 11 . . . . . . 
Magistrat, Rynek 11 . . . . . 
Meyersohn Jo, handeI zboia, uI. 
Mickiew.Ïeza 1 . . . 0 . . 
Pôhlzen Ho, kupiec, Runowo. . 
Posterunek Policji Patistwowej, 
Hunowo ....... 
.Posterunek Policji Panstwowej, 
Wi
cbol'k . . . . . . . . 
Powiatowa Kasa Oszcz
dnosci, 
filja Wi
cbork, KoscieIna 17 . 
Przybylski 'Ko, wlasc. maj
tku i 
paro'wej cegietni, Zboze . 0 . 
"Rolnik", Tow. zrukupu i &p1'ze- 
dazy, Sp. z o. p., uI. Miekie.- 
",icza 16 . . . . . . . . 
Rux Eo,. wlaB!e. dob1', Nowydwor 
Séld Powiatowy, Koseielna 1- . 
Schmidt Ho, mlyn, Zboze . . . 
Schlllz J6zef, spedytor&two,,' uI. 
HaHe1'a 31 . . . 0 . .,. . 
Schw
itzer Bo, wlasc. dobr, Wi- 
tun'la 0 . . . . . . . . . 
Sp6!ka kredyt. i oszcz
dno zie- 
nuan, Sp. ,z n. p., ZtoltoW1Ska 18 
Spôlka pozyczkowa, Sp. z n. p., 
Hallera 28 . . . . 0 . . . 
Sp6lka zakupu plodôw rolnvch, 
RunÛ/wo. 0 . . . . ."'. . 
Szalski Po, bud. mmszyn i WaliS:Zlt. 
repa,r. dIa rolnietwa i przemy- 
slu, Koseielna 10 . . . . . 
Szkopek To, handeI tow. koIonj., 
hoteI, Rynek 5 . . . . . . 
Szpital Powiatowy ..,... 
Turz Andrzej, faib1'yka obmvi3!, 
Ha'Hera 2 
Wecke Wilheim,° .pa
t
.,. ul
e
, 
Gdanska 11 . . . . . . . 
Witoslawscy Bracia, Dom towar. 
modnych, HalIera 31 . . . . 
Zarzéld d6br, Runowo . . . . 
Z
rzéld Dominialny, Runowo . . 
Zmrkowscy, restauraej	
			

/20178_259_0001.djvu

			237 


WYBCZ 
3Jbn. pat,rz Lubiooka 
WYBCZYK 
abn. pat.rz Lubiauka 
WYCZYCHOWO 
&>n. pat-rz Hopowo 
WYDRZNO 

. sI. L, pul)l. rozm., 'SI. st. rat. 
Blumberg Adolf, wlasc. majqtku, 
Szembruk 8 
Dargel i Ska, mlecza,mia pal.o- 
wa, Wydrzno 13 
Heese BolesJaw, ks. probo
z-cz, 
Szembruk 7 
Jaeunski Antoni, domena, GOil.- 
donoi'wo 4 
Kurzynski Piotr, ,wlasc. dôbr, 
Bulmwiiec p. Rogôzno Zamek. 10 
Mierzynski Jan, dobra., Wydrzno 2 
Panstwowy Zarz
d Dôbr, S:zem- 
bruczek 6 
Posterunek Polie.ii Panstwowej, 
Szembruk 12 
Seltmidt Jan, ob
rza, Nogat.. 1 
W oelk Antoni, oberza, SZYiIl- 
wald pom. 11 
WYGANOWO 
abn. pab.z Lasin 
WYGODA 
abn. patrz Mieohucino 
WYMOKLE 
abn. patl'z Malki 
WYMYSLO\VO 
abn. patrz Bialo-sliwie 
WYMYSLOWO 
abn. pairz N alklo 
WYMYSLO\VO 
abn. patrz Rad-zyD. 
WYRWA 
abn. patrz '1 erespol pomorski 
WYRZYSK 
g. sI.' L, publ. rozm., sI. st. rat. 
Baehr Maks., redak-cja ,
Wyrzy- 
sker Zeitung", N akielna 31 20 
Bank Ludow'y 58 ! 
Berg Reinhold, piekarnia, Ry- 
nek .t2 . . 50 
Berndt Franeiszel<, mleczarnia, _ ' 
uI. Osiecka 61 62 
Betowski Stanislaw, dzie:riawlCa 
probostwa., GlesnÛ' 37 
Beyer Karol, wlasc. ziemski, 
M
otkôW1ko. . 54 
Bninsld Konstanty, wlasc. dôibli, 
D:tbki, 'Stacja Osiek . 55 
Burettowa Marja, wlasc. mlyna, 
Rynek 10 . . . . . . 68 
Bü
tne
 Ernst, wlasc. dôbr, Je- 
,zlorki.. ....... 18 
Cegielnia parowa,. Langowsld 
Leon, Osiek . . . .. 72 


VVybcz --' VVyrzysk 


Centrala elektryezna, .stacja W y- 
rzysk . 
Centrala elektryczna, Dyrekcja., 
Nie.zychowo. . . . 
Chlapuwski Mieezyslaw, wlasc. 
dôbr ryoerskich, Gle'Sno 
ten sam, Ba
dad 
ten sam, Nowe Biei!3.illY. . . 
ten Isam;. kasa domin[a
1na, Ru- 
daMlyn.. .... 
Deutsche V olliSbank, Rynek 22 . 
Dura Antoni, Osiek 
Ekspedyeja Towarow a , Osiek . 
Erdmann Fryd., illLstrz ,stolarski, 
Osiecka 58 . 
Ewangielieki Urz
d Parafjalny, 
N akiels"ka 
F
s Jan, wlasc. z.iemski, Stefa- 
nowo 
Geszke Jan, wl. ziemsKii, Anusin 
G6rzynski Miehal, re8tauracj
 
dWIOrcolWa
 Osiek 
HoteJ, "Vereinshaus", ul. Nakiel- 
ska 118-119 
Inspektorat Szkolny 
Jaeekel Willy, dzierza:wca dôbr, 
Marynka 
Jaeekèl 'Willy, mieszk. pryw. 
Janicki Henryk, drogerja, Ry- 
nek '13 . . . . . .. . 
Jasinski Florjan, OsietCJm 29. . 
Jenner, kierownilk "Deut:sche 
V ereinigung", LobzeiIlÏ'c.ka 85 . 
Komisarjat Obwodowy, uli:ca Po- 
cztowa 91 . . . .. . 
Koscierski Kazimierz, hÛ'tel "Dom 
PoLski"" Rynek . . . 
Kostrzewski Jan, Osiek . . 
Koilikowski Antoni, tartak i 
przedsi
b. budmvl., Osiecka. 42 
Kujatb Ernst, wlasc. dôbr ryc., 
Dobrzyniewo, . 
Kunz Gustaw, browar, uI. Na- 
kiel'Ska 174. . . . .. . 
Kunz Gustaw, pO!siedzd.ciel :ziem- 
ski, Polanowa . 
Land wirtsebattt i che HauptgeseU- 
sehaft, T. z o. p., Osiek . 
Leezniea Powiatowa, Osiec.ka 47 
Lesnietwo Zielona G6ra. c 
Luedtke, wlasc. ziem-ski, Mlot- 
ko,wko .. . 
Magistrat 
Mlyn, Kosüierzyna p. W ytzysk . 
Moske Stanislaw, sklad k-olonj., 
zelaza i restaura.cja), uI. Po- 
o
toiWa 10 
OrUnski J., nast. W. Wawrzy- 
niak, sklad ko1o'llj. . 
 
,,,Polonia", Dom Tow1trowy, wl. 
rreodor W
sik, uI. Osiecka 67 . 
Postenmek Poliej! Panstwowej, 
Osiek . 
Posterunek Polieji Panstwowej, 
WyrzYfI>k 


27 
(51) 
9 
6 
44 
5 
31 
41 
2 
36 
71 
59 
57 


39 


.. 


12 
3 
19 
(19) 
42 
35 
61 
43 
4 
25 
1 
14 
21 


23 
32 
49 
(54) 
13 
7 


69 
60 


40 


22 


34
		

/20178_260_0001.djvu

			.... 


. 
VVyrzysk -- VVysoka 


. 


Powiatowa Kasa Chorych, Ry- 
nek 13 . . . . . . . . 
Powiatowa Kasa Koniunalna . 
Ramm Hans, wtasc. d6br rye., 
Falmierowo .. 
Ramm Hans, mie&zl\:. pryw. i 
kancelarja pryw. 
"Rolnik" w Lobzenicy, filja, 
Sp6ldz. roln.-handI. z o. o
) za- 
kup i sprzedai, Osiek. . . . 
Rewolhiski Jozef, sklad kolonj. 
i reBtauracja, Lobienicka 93 . 
Sé!d Powiatowy, Nakiels
a 125 
Samberger, Apteka, Rynek 14 
Schaedler Oskar, nauc,zyèiel, kan- 
.tor i agent ubezpieezenia, Na- 
kielska 116 . 
Seelert Teodor, siklad blawat6w 
i konfekcji. . .. .. 
SieltiZycki Eugenjusz, leikarz. po- 
wiwtowy, Osiecka 42. . . . 
SiudziIisld Leon, mistrzrzeznicki, 
Osiec'ka '72. . . . . . . . 
"Slorna", Tow. AkiC., daWlIl. J. 
Priwin, Poznan, oddzial, Osiek 
n. N oteci
 . . . . . . .. 26 
Starostwo, Nakiolska. . . 10, 17, 41 , 1 
Starostwo, Wydzial Porwiatowy. (11) 
Starosta . . . . . . . . . (41) 
Stephan 'Juljusz, sJùad zelaza, 
Osieüka 62 . 
Szydlowski Stan., le;karz prakt., 
,Lobienicka. . 
Tepper Sylwester, IIl.Lstrz rzezni- 
cki, Rynek 11 . . . . . . 
Teske Maksymiljan, wlasc. ziem- 
ski, Polanowo . . . . . . 
Urzé!d Sliarbowy podatkow bez- 
posrednich.. . 
Wegner Walter, kupiec, uI. Na- 
kielska . .... 
Winke, wlasc. d6hr, Kosztowo 
Wnuk Leon, dzierzawca d6br, 
Gleszezonelk.. ..... 
Zaklady przemysiowe, Dyrekcja 
Centra-li elektr, NiezycholW1O . 
ten sam. (Bialosliwie 7). . . 
Zarzé!d W ojskowego Gospodar- 
stwa Rolnego, ,,1iVyrzysk Skar- 
bowy. . . . . . . . . . 
Zielinski K
emens,' proooszcz:, 
Kûs:ztowo. . . . . 
\VYSIN 
_
bn. patrz Liniewo, g. ,sI. L, pub!. 
rozm.
 sI. st. l.at. 
GOU;BIEWSKI AUG.., Dom Han- 
dIowy, Wysi
, pow.. Koscierzyna" 
Tel.. Liniewo 8" 
WYSOKA 
p;. sI. L" publ. rozm., sI. st. rait. 
. Apteka, Jan J asionowski . . . 
Bahr Mal{s., rzefnik. . . . . 
Baiiczyk Franciszek, 8klad tow. 
blawatn
ch . 


45 1 
56 
161 
(16) 
 
73 


11 
8 
24 


Bublitz Hugo, we.terynarz 
Buettner Agn., wlrusc. d6br, Mlot- 
kowo . . . .1 .. . 
Buettner Ernst, wlas-c. d6br ryc., 
J ezi-o'rki 
Buettner Walter, wl. d6br ryc., 
\YY1S0ka :Mala 
Depta Wojciech, rolniik, WYSQ- 
ka Wielka 
EIŒpedycja Wyr..zyskich Kolejel{ 
Powiatowych, Wysoka 
Ewangielicki Urz
d Parafjalny.. 
GelIrke Oskar, wlasc. mlyna 
Gmurowski \V ojciech, wl. d6br 
rycerskich. Gmurowo 
t.en sam, Podg6rzc .' 
Goltz Albert, wlasc. d6br ryo., 
Ozajcze . 
Gorzelnia, s.pOlka, Rudna 
Hertz Frieda, wlasc. d6br, Mlot- 
kowo 
Jasionowski Jan, apteka, mieszk. 
pl'ywatne . 
Kraszewski A., Dr. me
., 1&.- 
karz pral\t. . 
Krüger Karol, wlas.c. dobr, N 0- 
wa Rudmt .... 
Krzwoszynsld Kazimierz, han.. 
deI 'zboza 
Kuss Gustaw, :rzeznik 
Kuss Otto, rzeznik 
Kuss Pawel, rzeznik . 
Lange W. .. . .. 
Likowsld. i Lorek, wl. Waclaw 
LÏJkiow;
ki, sklad blruwat6w . 
Likowski Zygmunt, skJ:ad bla- 
watOw i konfekcji , 
Langowski L., dzierzawca d'Omo 
pan,stwQlwej, Bq,d.
ctZ 
Magistrat . 
Matczyiiski M. i W., handel wel- 
nq" 'sk6rami i kollmi . . . . 
Merettig Antoni, dekarz . 
Ochronka kalek, Kijaszkowo . 
Orland Kurt, wlasc. d6br ryo., 
Stare . 
Popiel Waclaw, rolnd14 RJo- 
s-trzvnek . 
Popie} W aclaw, rqJin.iIk, Mo-: 
scisko 
Posterunek Poliçji Pafi
twowej, 
B
decz 
Posterunek Policji Paiistwowej, 
\Vysoka 
Richter Henryk, wlasc. d6br, 
'S
dzinriec. . . . . . . . 
"Rolnik", Spôlka zakupu i !SIprze- 
dazy. . . . . . . . . . 
Schoening Pawel, mleczarnia, ut 
Dworcowa . 
Schwantes Wilhell11J Dr, med., 
lekarz prakt. .... 
Ser6wka Andrzej, kupie.c . . . 
Solectwo, 'Wysoka WieJ.ik.a, Wy- 
soka Mala i. R1KlllaJ . ... 


651 
, 
48 ! 
1 
64 1 


33 


63 


52, 
61 1 
1 
38 1 
701 
1 
53! 
15 


28 


51 


66 


30 


7 
15 


33 


238;, 


2S£ ' 
40, ,- 


48 
:5, 
, , 


52- 
28 
38' 
3(i' 
t 
3, 


2 
, 1G
 
27 
a, 
9, 
3' 
:JI 
18 
49 
5e 
3D 
29' 
30, 
21 
24 
46- 
34- 
22 
26, 
11 
12 
41 
5l 
8 
16, 
35 
6. 
14- 
..
		

/20178_261_0001.djvu

			239 


!t 
;Î, 


.Wysoka - Zblewo- 


Szweda Jozef, rolnik, Czajcze .. 
Tadycb Franciszek, sklad ko1on., 
restaur8iCja. . . . . . . . 
Wallner Karol, wlaSc. dobr, 
Mlo.tkowo . . .'. . . . . . 
Werdin Maks., intere.s. budowl., 
tartak, materjaly budowlane . 
Wolfram Maks, hoteI, restaura- 
cja i sklad koIoojalny . . 
Wraase J., fabryka maszyn . . 
WYSOKA 
abn. patrz Chwaszozyno 
WYSZECINO 
abn. pa.trz takie Luzino-, 
pub!. rozm., si. 8t. rat. 
Unrub Edmund, wlasc. dobr, 
T 
pcz . . . . . . 
WYTR
BOWICE 
abn. patrz Ostaszewo 
ZABARTOWO 

. fil. L. publ. rozm., sI. 5t. rat. 
Bigalke, wlasc., Roscimm.. . . 
Bottcher, wlasc. Roscimin. . . 
Folwark proboszczowski, Zabar- 
towo. . . . . . . . . . 
Hahlweg, wlasc., Runowo . . 
Kreklau, wlasc., Katarzyniec. . 
Schauer, wlasc., Zabartowo . . 
Schultz G., wlasc., ROBCimin 
Schultz R., wlasc
, Roécimin. . 
Sucharski 8'., wlaSc. Zabartowo . 
Urz
d parafjalny, Zabartorwo 
ZAOORZE POMORSKIE 
abn. patrz Reda, g. al. L, publ. 
ro.zID., 151. ,5t. rat. 
ZAJ1\CZKO\VO 
g. sI. L, pub!. rozm., il 8
. rat. 
ZAJ1\CZKOWO 
abn. patrz Grudzi
z 
ZAJ1\CZKOWO 
abn. patrz Tcrow 
ZAKRZEWKO 
abn. patrz Ostaszewo 
ZAKRZEWO 
abn. patrz Chelmno 
ZAKRZEWO 
abn. patrz Melno 
ZALESIE ' " 
abn. pa;trz DroÏ-rl,iè.ica 
ZALESIE ' 
abn. patrz Kotomierz: 
ZAMARTE 
abn. patrz OgorZ'eliny
 
ZAMCZYSKO 
abn. patrz Bydgoszez 
ZAMEK BIERZGLOWSKI 
abn. patrz Lubianka 
ZAMEK KISZEWSKI 
abn. patrz Stara Kiizewa 


20 ZAMOSTNE 
g. sI. L, puN. rozm., sl 5t. rat. 
13 Nadelsnictwo Panstwa, Gora.. a, 
Ostrow"Ska, maj'!tek, Zamostne. " 
39 Posterunek Polïcji Panstwowej, 
Zamo
tne. . . . . . . . 
11 Zylicz Ignacy, dziertawca dom. 
pailstw., G6ra. . . . . . . 
4 ZAPCEN' 
19 g. sI. L, pub1. rozm., sI. st. rat. 
ZAPENDOWO 
pub!. ro.zm., pos.r., sI. 8t. rat. 
ZAPLUSKOW
SY 
g. sI. 
, abn. patrz KowaJlewo 
ZAPOWIEDNIK 
1 abn. patrz Skarszewy 
ZAROSLE - 
abn. patrz Trzebczyik 
ZASKOCZ 
a bn. patrz W 
brzezno 
ZA W AD A ... 
3 abn. patrz Dzwderino pomo-rslde 
10 ZAWADA 
11 abn. . patrz Lipnica k. Kowalewa 
9 ZAWADA 
7 abn. patn Pruszcz k. Bydgo
 
t ZAWADA 
fi abn. patrz Lasin 
8 ZAWADA 

 abn. patrz N owe 
ZBENINY 
. abri. patTz Ch-ojnice 
ZBICZNO 
g. sI. L, pub!. rOZill., sI. 5t. ra.t. 
ZBLEWO 
g. sI. L, puN, rozm., ,sI. 8t. rat. 
"Bazar", K. CzapiewlSki, boczna 
stacja, mieszk. pryw. 
Dobrowolski. Franc. nast. B. Wei- 
znerowski, kupiec, . _. . . . 
Cisewski Pawel, handei bydla i 
6wiil, u!. Koscielna 20. . . . 
Dzi
ciol Marjan, Dr. med., le- 
karz prakt, Glowna 28 . . . 
Ekspedycja Towarowa; Piesienica 
Gajewski Jan, handei bydlem . 
Grams Henryk, folwark, Biala- 
chowko " . . . . . . . . 
Grams Augustyn, wl. d6br ryc., 
Rad'zejeWi(). . . . . . . . 
Günther Ernest, kupiec, ul. G16- 
wna' 13' . . . . . . 
Uillar Franc., dobra panstw., 
Pi-sienica . . . . 
Jasitiski Jan, kupie.c, u!. G16- 
wna29.. .... 
Kasa Lesna . . . . . 
Klaman Pawel, tartak., Bytonia, 
rz
dca BrzoskoiWSki'. . . . 
Kuczynski Wilhelm, restauracja 
dw()roowa
 Zblewo . . . . . 


5 


8 


19' 


2 


33 


5 
15 
13 


Ci 


11 


4 


17 


24 
18, 


22 


10
		

/20178_262_0001.djvu

			t 

, 


L 


'), 


2blewo - Zukowo 


240 


-/' 


Kuczytiski Wilhelm, skladn. piwa 
Müller K
rol, wlasc. dôbr ryc., 
, 'Miradowo. . . . . . . . 
Münchau Fritz, tartalk . . . . 
Ombek Henryk, kupiec- i 8t. Ho
 
jan. . . . . . . . ,. . 
 
Posterunek Policji Panstwowej 
P
,
U
s Franciszek, MIe CiZarm3J 
:spolkowa. . . . . .' . . 
Rekowski Marjan, skI. tow. kol., 
zelaza i art. budowl. . . . . 
.RosenlO"anz Pawel, dzied. Kinka 
Bole.slaw, kupiee . . . . . 
Rosenkranz Max, tarta.k, ZbIew-o 
Schultz-G6ra, wlase. dôbr rye., 
Gôra. . . . . .. . . 
sliwa i SzczepaIi
ki, tlmpey . . 
Steiniger Gustaw, kupie'C, Bo- 
l"Zeehowù '. . . . . . . . 
Tuchel Georg, Mlyn Pisieniea 
Urz
d gminny, Zblewo . . 
WoUf Fritz jr., Mlyn. . 
\VoUf Franc. . . _. . . 
'ZBOZE 
abn. patrz Wif2cbork 
2BRACHLIN 
abn. patrz Pruszcz k. Bydgos!zczy 
- g. sI. L, publ. rozm., sI. st. rat. 
.ZDRADA 
abn. patrz Puck 
ZDUNY 
abn. pat.rz Swaro,zyn 
,'ZELGNIEWO 
g. sI. L, publ.ro'l-1l1';J fil. 43't. rat. 
ZELGOSZCZ 
g. sI. L, pub!. rozm.:, sI. 8t. rat. 
'ZELISTRZEWO 
aibn. ratrz Puck 
'ZEMLIN 
publ. rozID., po sr., sI. st. rat. 
ZIELNOWO 
abn. pat.rz Radzyil 
ZIELENIN 
abp. patrz N owy Barko,c-in 
ZIELEN k. Kowalewa 
g. si. L, pubL ro'zm.., sI. 6t. r
t. 
Chodzytiski Franciszel{, posiedzi- 
dei, Zieleil . . . . . . . 
Ekspedycja towarowa . . . . 
-G6rski Wladysla.w, posiedzJciel . 
Keller Franciszek, posiedz1ciel . 
L
gowsld Waclaw, posiedzieiel . 
Mleczarnia parowa. . . . . . 
Rauls Gustaw, posiedzieiel, Male 
. Radow1ska. . . . . . . . . 
R6zycki, .ros. proboszcz . . . . 
Trawitiski, ŒZiierzawca dôbr ry.c., 
Pi
tkowo pow. W 
brzéino. . 
Wilamowski Lucjan, dzieri. do- 
meny, Male Radowiska . . . 
ZIELKOWO' 
publ. rozm., pasr., 
l. 6t. rat.. 


31 1 ZIEL


 
Hpm
 sI. 8t. rat. 

 ZIELONA GORA 
alm. patrz Lubicihowo 
32 ZIELONA GORA 
21 aon. patrz 
ad'zyÙ 
ZIELONKA 
abn. patrz Sosno ' 
ZIMNE WODY 
27 abn. patrz Bydgoszcz, publ. rozm., 
"7 posr., sI. 8t. rat. 

 ZLA WIES ' 
28 abn. patrz Czarnowo 
14 ZLOTORJA n. Wisl
 
9 g. sI. L, pub1. ro'Zm
, sI. st. rat. 
ZLOTOWO 
81 abJ?-. patl'z Luba wa., publ. rozm., 
30 1 posr., sI. 301. rat. 
34 Z\VINIARZ 
20 abn. patrz Montowo 
(20) ZYCHCE 
pubt rozm., pos'r., 51. 8t. l'at. 
ZABINY '. 
abn. patr.z Gralewo, publ. rozm., 
posr., sI. Bt. rat. 
ZABNO 
abn. patrz Ernsy 
ZABNO 
aibn. patrz Starogard, publ. ro:zm., 
posr., sI. st. rat. 
tALNO ' 
pubL rozm., po.sr., 181. 5t. rat. 
ZALSI
BOZE 
publ. rozm., posr., 181. B.t. rat. 
ZARNO\VIEC na Pomorzu 
abn. patrz, K1"OkoW101, gl sI. L, publ. 
rozm., sI. -st. (fat. 
ZEI,AZNO 
abn. 'patrz -Sam'Ûlstrz.el ' 
ZMIJE\VO 
abn. patrz Brodnica n. Drw
c
 
ZOL WIN WIELKI " 
abn. pat.,rz Solee k. Torunia 
ZOL
DOWO 
abn. patrz MakiSyn1œIjano-wo 
ZUKO\VO 
g. sI. L, publ. rozm.'J' sI. gt. rat. 
Boelke Ernst, d'Ûbra ryeerskie, 
Ma1kowo . . . . . . . . 
Bukowski Stefan, wlase. zie.mskt, 
Banin ......... 
Byczkowski Jan, oheria, Zu
 
kowo. . . . . . . . . . 
Block Alojzy, obena, ZukowtO . 
Czech Otto, mlyn, Mlynek. . . 
9 Drewek Robert, wl. dôbr ryc., 
Przyjazil . . '. . . . . . 
2 1 Drews Robert, oberZa
 Borkowo . 
Elektrownia pow. kartuskiego, 
Rutk.i ,0 0 . . . . . .. . . 


23 


..,i 


''';-' 


- -
; 


!"": 


6 
1 
7 
8 
4 
(4) 
31 
5 


4 


9 


17 
28 
11 


8 
18 


t
		

/20178_263_0001.djvu

			'241 


Zukowo - iyg1iid 


Ekspedycja towarowa, Zukowo .. 
Gleinert Edward, oberZ3I) Zu- 
kowo 
Golunski Leon, . wlasc. z,Ïemski, 
B-orkowo 
Garbarnia Pomorska, Zukowo 
Hasse Jan, maj
tek ziemski, My- 
szewo ". 
Hinz Maks, handfarz, Zukowo 
Hoene Konrad, dobra rycerskie, 
Leino 
Hoene Otto, dobra ryc., P
p0W10 
Kreffta Karol, d-omena) Otomin . 
Kreft Jan, maj
t. 'ziemski, Bor- 
kowo. . . . 
Lippke Emil, wl. z,Ïemski, Banin 
Lesnictwo rewirowe, Babid61 . 
Labbude Eugeniusz, maj::tJt. ziem- 
ski, Zukowo . . . . . . . 
Lindeman Herman, sklad kolonj. 
i blawat6w . 
Lau Pawel, pastor, PrzyjaiIi 
Laffont Franciszek, ks'. dziekan . 
Lniska, maj
tek ziemski 


Poéwiardowski Florjan, wl. ziem- 
ski, Elibietowo 
ptach Stefàn, mà,j
tek zieIffiJSki, 
Borowo 
Posterunek Policji Panstwowej 
Schauffler ErWin, mlyn i tartak. . 
Sychowska Emma, d-obra rycer- 
skie, Skrzeszewo . 
Schmidt Alfred, mlyn i fabryka 
chleba 
Scbmidt Jan, kupiec . 
Szadkowski Pawel, rzeini:k 
Zielke Otomar, doinena, Nowy- 
Glincz 
19 Zabinski Wincenty, wlasc. ma- 
14 j
tku, Zukowo . 
20 ZULA WY 
abn. patrz Swiekatowo 


3 


30 


38 
21, 


39 
48 

I 
12 


24 ZUR 
abn. patrz Osie 
31 iURA\VA MLYN 
33 abn. patrz Gruczno 
34 ZYGL1\D 
35 abn. patrz 'Trzebczyk 


23 


32 
37 
2 
10 
15 
26 
40 
13 
42 


I.............
 
1 AUSTRO DAIMLER 1 
Il s. A. Il 
i Towal'zystwo budowy motol'ow i 
11 _ . ODDZIAt w POZNANIU _ II 
. t;w. Marcin 48 Telefon 1558 . 
111111111111111111 .11 
'lItllllllllllllllllllllllllll 
1 ZIARNO POMORSKIE GRUDZII\DZ 
Dom Rolniczo-Handlowy T. z o. p. èO 
Specjalnosé: nasiona. CO 
Panska 1. (Duzy Rynek) Tel. 394. 2. Spichrz, Dworcowa 5. Tel. 294. 


" HOT E L V 0 R- BAC H " 
Pierwszorz
dny w Starogardzie .. Centr. ogrzewanie .. Elektr. swfatfo 
Winia-rnia .. Kawiarnia B 155 !! Codziennie koncert f ! 


.- 
L. SOSNOWSKI - Bydgoszcz 
Warsztat blacharsKi-lnstalacja wodociit- 
g6w, Kanalizacji i gazu - Biuro techniczne 
ul. Sniadeckich 43 Rok zaloz. 1892 


B 178 
Telefon: 17..07 1 


16
		

/20178_264_0001.djvu

			Or- 42 !

I
j$
I
 
l' "R

d
I
I
:
ni!fHa!!

?


Y '1. 
- dawniej Central a Rolnikôw Tow. Akc. , 
 
1 Filja w Bydgoszczy I 
 
i Tel. 336, 1336, 1337. Adres telegr. "Rolnik". 1. 
1 
 Zakup i sprzedai l 
 

 Zboza Nawoz6w sztuczn. 1 

 Paszy W
gla 

 Ziemniak6w Wetny 1_. 
1 W l Ek

o h rt. , . k lm
ort d . , I I 
asny SpIC rz 1 cZ
SCIOWY za up 1 sprze az 
 
'ul. Hermana Frankego nr, 10, Telefon nr. 336. I I I
.; 

I B 12 
 
I_
I


I

 
.--, 
, 
 ,. 


1 
1 
1 
" 


Landwirlschaflliche 
Grasshandelslesellschafl 
m. b. H. w Gdaiisku 
Oddzial UI PUCRU 
Telefon nr. 8. Adr. telegr. "Reiffeisen Puck". 


Ml'yn Pal'owy 
Zboza, nasiona, pasza, przetwory mlynarski
, 
sztuczne nawozy, w
gleJ tektura na dachy, 
smola, cement. 


1. 
1 


B 235 


Maszyny rolnicze, ole je i smary. 


-
		

/20178_265_0001.djvu

			Spis Abonentôw 
wedlug branz i zawod6w 
Sieci T elefonicznej Okr
gu 
Dyrekcji Poczt i T elegrafow 
w Bydgoszczy. 


1 Adwokaci l , 
BA W A: 
Avocats - RechtsanwiiIte. 
CHELMNO: Adwokaj i Nojarjusl 
ALEKSA

!
tRi l

!
 N SKI W. PETRI 
CBELMNO 149 
Rynek 15. Telefon 36. Warszawska 16. . Lubawa Telefon: 1. 


. 
SKICINSKI DR. LEONHARD--= 
Adwokat i notarjusz, u1- 22. Sty- ST AROGARD: 
cznia 34. Telefon 160. Jacobson, adwokat i notarjusz. 
i Tel. 94. 
CZERSK: LEYDE DR. 1 BRIKEN, adwokaci. 
DRWIF;GA DR., M., adwokat i no- Tel. 98. 
_ tarjusz, Czersk (Pomorze). Tele- POPIEL DR., adwokat i notarjusz. 
fon 37. Tel. 219. 
GNIEW. REISKE, adwokat. Tel. 292 i 295. 
JAKUBiCZKA DR., EPMUND, 

ANKIEWICZ, adwokat. Tel. 
adwokat. Gniew, Rynek 35. , .. 
TORUN: 
GOLUB: NOMMÉ DR., MIECZYSf..A W, 
POLTOWICZ FRANCISZEK, Go- ad
okat i obron
a.wojskow7, To... 
lub, Rynek 2. Tel. 2. run, Kr61.. Jadwigi 1. Tel.. 228. 
1 Akumulatory 1 
K;;;:;:SZLACHCIK;WSK
 POZNAN: 


:::


: 
A D W 0 KAT 193 ZAKLADY ELEKTROTECHNI- 
K t ( p ) CZNE Ini. J. I..ysinskiego, Wy- 
ar uzy omo ut Parkowa 8 spianskiego 4. Telefon 62-31. 
16 · 


.. 


, " 
- -
- - 


. 1
		

/20178_266_0001.djvu

			Poznan, ul. Cieszkowskiego 9. 117 
1 Telefon 19-50. Adr. telegr. "ANHAlt. 
PUCK: 
FA. DOM ROLNICZO-HANDLO- 
WY, A. L. Budzynski. Tel. 39. 
Apteki 
Pharmacies - Apotheken. ARTYKUl,Y M
SKIE 
BYDGOSZCZ: BYDGOSZCZ MOSTOW A 3. 
APTEKA PIASTOWSKA, S. Cier- 
niak, 'Bydgoszcz, sniadeckich 25. 
Tel- 682. 
APTEKA "POD.. NIEDzWIE- 
. DZIEM" (çlawn. pod "Czarnym 
Orlem"), 19nacy Rochon, Niedi-" 
wiedzia 6. 
GRUDZI.I\DZ: 
APTEKA POD L WEM, LABO RA- CHELMtA
halte - Asphalt. 
TO
JUM FARM!,-C.EUTYC
NE, PICHERT B-cia, T. z 0 p. Fabry- 
wl
sc. A. Szczerblcki, GrudZli!dz, ka P a py dach. asfaltu. Tel. 14. 
Panska 22. Telefon 40. ' 
NAKLO: POZNAN: 
APTEKA A. Jurkowskiego, ulica 1 zenon Bembnmus b- I Przodsi.Qbiorstwo 
Bydgoska 31. Telefon 2. n dIa robot asfalto'f. 
POZNA " Poznan, ul. Gwarna 18 Tel. 5581 
, N: Asfaltowanie jezdni ulicznych 
JAKoB WOLLHEIM, ul. Roma- piwnic, sal fabr., balkonow etc. 
na Szymaîiskiego 5. Telef. 36-23. FabryKa as.falt
 lanego ,,
astiKs" 1 
'Vykonawca Jezdm asfalt. dIa Maglstrat6w 
Architekci ' miast stol. Poznania i Warszawy. 
, . Architectes - Architekten. 
GDYNIA: 
MIt{ULSKI JAN, architekt. Przed- 
siçbiorstwo budowlane i sklady 
materjal6w budowlanych. Gdy- 
nia. Tel. 29. . 
TORUN: 
NA WROWSKI DR., INz., archi- 
tekt. i inzynier dypt, Chrobrego 
7. Tel. 972. 


Agentury, repl'ezentacje - Asfalt 


:.1 


Agentury, reprezenta
je 
i domy 
handlowo - przemysl'owe 
Agences et maisons de commerce 
et d'industrie. 
- Handels- und Industrie-Agenturen., 1 
und Finnen. . . 
POZNAN: 1 

 rma AntoniBarciszewski 1 


Repl'ezentacja 
fil'm kl'aJowych i zagranicznych 


.... 
.
 


:t;, 


244 


SCHMIDT STANISLAW, Budow- 
niczy - Architekt, Torun, Siowac- 
kiego 19. Tel. 302. 
Armatury 
Armatures - Armaturen. 
POLSKO - HOLENDERSKA F ABRYKA 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "P HI LI P S" 
SpôlKa AKc:yjna w Warszawie 
ODDZIAl.- w POZNANIU 160 
Tel.37-22 ul. MasztalarsKa 7a Tel. 37-22 
Armatury do lamp 1/2 watowyc:h. 


Artykuly m
skie 
Articles pour hommes. 
Herrenartikel. 
BYDGOSZCZ: 
1 Stefan Fechner 
i L. Nowacki 
wtasé. STEFAN FECHNER 


RomAn LEWAnOOWSKI 
j wlase. Roman Lewandowskl. Edmund Rarniseh 
'Specjalny Magazyn pierwszorz
dnych 
J artykul6w m
skich i damskich. , 
ul. Gdanska 8 164 Telefon 164). 


Asfalt 


Mechaniczna fabryKa przetworôw 
asfaltowych i betonowych 
Fr. G 0 Z D Z · PoznaÎl 
Pôlnocna 4/5. Tel. 17-68 i 50.14. 
Pierwsze polskie przedsi
biorstwo bu- 
dowy ulic asfaltem ubijanym - lanym, 
brukiem drzewnym oraz wszelkie prace 
brukarskie i betonowe. Mechaniczny 
wyrob proszku asfaltowego Mastyksu, 1 
plyt asfaltowych, kitu 8sfaltowego i t. p.
		

/20178_267_0001.djvu

			245 '- 


Asfaltowe wyroby - Benki 


1 Asfaltowe wyroby 
. Aspbalte - AsphaIt-Fabrikate. . , 
POZNAN: 
zenon BembnOWS "- 1 PrzedsiQbiorstwo 1 
n dIa roMt asfaltow. 
Poznaii, ul. ûwarna 18 Tel. 5581 
Asfaltowanie jezdni ulicznych" 
piwnic, sal fabr., balkonôw etc. 
, Fabrylla asfaltu lanego "Mastills" 
1 Wykonawca jezdni asfalt. (Ua Magistrat6w 
miast stol. Poznania i \Varszawy. 


Mechaniczna fabryKa przetwor6w 1 
asfaltowych i betonowych 
Fr. G 0 Z D Z · Poznan 
P61nocna 4/5. Tel. 17.68 i 60-14. 
Pierwsze polskie przedsi
biorstwo bu- 
dowy ulic asfaltem ubijanym - Ianym, 
brukiem drzewnym oraz wszelkie prace 
brukarskie i betonowe. Mechaniczny 
1 wyrôb proszku asfaltowego Mastyksu, 
- plyt asf altowyc h. kitu asfaltowego i t. p. 


1 


Bandaze 1 
Bandage - Verbandzeug. 
.. Q).. 1 
c-:I r... 
o .
;;;... 
< 
 E.
 
, ".- 10 "'C 
.... .JI:: s:: s:: 

 ; ci .-] 
.... 0 t-o (!) 
...... ., .JI:: 
 c:: t 
IL....... .5 if) 
 N 
Qoc:;>,(!) 
"" . 
.E 13 15 
...... 
 CI) c.. r... 
.... 
 G> 0 0- 

:ct
 t:
 
......... 0 
 

 -
- C:'
 .

 

 N ::d.L.. 
- O["-oo...c::l 
Q.
O 


1 
1 Banki 
. Banqnes -' Banlieu. 
CHELMNO: 
BANK POWIA TOWY 
pow. chelrniiiskiego 135 
CHE l.. MN 0 - (Pomorze) 
Dworcowa 49. Telefon 50 


BYDGOSZCZ: 


Bank für Handel und 
Gewerbe-Poznati 
Poznaiiski Bank dia 
1 Handlu i Przemyslu 
Tow. Akc. 
Oddzial w Bydgoszczy. 1 
Telefon 464, 465,445 - Jagiell0J1ska 69 1 
Bank Dewizowy. 161 
- 


CHOJNICE: 
BANKVEREIN CHOJNICE, Sp. z 
ogr. odp. 
KOsCIERZYNA: 
BANK LUDOWY 


Spôldzielnia zap. z odp. nieogr. 
w KOSCIERZYNIE 
Rynek 16. Telefon: 74. 


BANK POWJA TOWY w KoscÏe- 
rzynie. Teleion 76. 
POWIA TOW A KASA OSZCZF;- 
DNOsCI w Koscierzynie. Tel. 76. 
KSI1\zKI: 
HOHENKIRCHER SP AR- UND 
DARLEHNSKASSEN - VEREIN, 
Sp. zap. z nieogr. odpow. Tel. 9. 
ST AROGARD: 
BANK LUDOWY 


Sp. zap. z nieogr. odpow. 
STAROGARD 186 
Rynek 8. Telefon 49. 


BANK PO LSKI 
Oddzial 
STAROGARD 
uI. Hallera 30. Telefon: 81,104. 


Deu1sche V olksbank 


Centrala Bydgoszcz 146 
Filja: CHE
MNO - Tel. 75. 


1 


l!

!e!!!

:
C!!!

;a
:in1
		

/20178_268_0001.djvu

			Banki - Blacharstwo 


246 


BYDGOSZCZ: 
NIEFELDT OTTO, Blacharstwo 
budowlane i Zaklad instalacyjny. 
1 
: Bydgoszcz, Garbary 31. Tel. 1701. 
1 
Mechaniczna fabryKa przetworôw l , NIJAKOWSKI W. mistrz blachar- 
asfaltowych i betonowych 1 k . .. t ) t , Gd " k 36 T 1 
Fr. G 0 Z D Z . Pozna.... 1 s 1 1 lOS a a orf ans a . e · 
P61nocna 4.'5. Tel. 17-68 i 80.14. i nr. 629. 
Pierwsze polskie przedsit:biorstwo bu- 1 .. . . 
dowy ulic asfaltem ubijanym -lanym, 1 SPORNY JoZEF, mlstrz blachr. 
brukiem 
rz.ewnym oraz wszelkie I?race 1 instal. - Blacharskie prace bu- 
brukarskle 1 betonowe. Mechamczny 1 . 
1 wyrôb proszku as!altowego Mast
ksu, 1 dowlane wykonuJe fachowo. Mo- 
plyt asfaltowych, kItu asfalt owego 1 t. p. 1 niuszki 1 a. Telefon 1114. 


1 
1 
1 
t 


sWIECIE n/W.: Il 
BANK POWIATOWY, Zast
pstwo 
Banku Polskiego w Swieciu, ulica 1 
Klasztorna. T elefon 35. 
POWIA TOW A KASA OSZCZf;- 
DNOsCI, Klasztorna 20. 
TCZEW: 
BANK LUDOWY. Sp. z o. p. 
T c z e w :-: -- Telefon 369. 
Odpowiedzialnosé ca 1 miljon zlotych. 
Zallitwili inkas8, przyjmuje depozyta. 
Rachunki biezilce. 79 


1 Benzyna 1 
Benzine - Benzin. 
1 BENZOL Ü Ô RNOSLl\SKI I 
Smola dest., Karbolineum 
, stale na skladzie 181 / 182 1 
..Habil" Il T. z o. p. pozna 
 n 
Wyspianskiego 6. T elef. 69-57. 
Skladnica: Délbrowskiego 81 Tel. 68-7 4 


1 Betonowe i zelbetowe 1 
robot y . 
Betonage et travaux en ciment. r 
Beton- u. Zementarbeiten. 
POZNAN:. i 
ZENON BEMBNOWSKI 1. 
Przedsieblorstwo dia 
ob6t Asfaltowych 135 
Gwarna 11. ,OZNAN T elefon 5581. 
Robot y betonowe i zierime. Dostawa 
plyt cement. Wykonawca jezdni beto- 
nowo-asfaltowych dIa Magistratôw 
Miast Stol. Poznania i Warszawy. 


Biura techniczne 
, Bureaux techniques. 
Technische Biiros. 


ODDZIAl. POZNANSKI 
Tow. Akc. Fabryk Budowy.Transmlsjl, 
Maszyn 1 Odlewni Zelaza 
"J. JOHN" w Lodzi 
PoznaR. ul. Cleszkowsklego oN?! 8. 
Telefon 2426. B 49-65 


Biurowe przybory 1 
Articles de bureaux. 
Büroartikel. 
BYDGOSZCZ: 
OKLITZ W., Bydgoszcz, ut Ja- 
giellonska 13. Zal. 1886 r. Tele- 
fon 207. \ 


Nowoczesne meble biurowe 
Maszyny do pisania, rachowania 
i kopjowarlia - Przybory biurowe 
Stanislaw Sk6ra a Ska 
poznan, Aleje lIlarcinkowskiego 23. Telefon: 1847 
Bydgoszcz, ut Gdanska 164. Tel. 1175: 
- 


Blacharstwo 1 
Ferblantiers - Klempnerei. . 


Kazimierz Piwniclli 
C z ers k - (Pomorze) 
Telefon: 39 B 212 Telefon: 39 
Spedytor Kolei Paiistwowych
		

/20178_269_0001.djvu

			247 


Blawaty - Budowlane pl'zedsiçbiorstwa 


Blawaty 
Frubrvki. 
Fabriques de manufactures. 
Schnittwaren-Fabriken. 
POZNAJ\I: 
1 Ryszard Krieger 
Reprezentaci e · 
branzy wl6kienniczej wyrob6w 
krajowych i zagranicznych. 
POZNAN, ul. Pocztowa 5. 
29-24 Telefony 11-72 
Sklady fabryczne: 
Karol Elsert. sp. AkC. w t.odzi 
Karol Kroning 1 S-ka. sp. Akc. w t.odzl 
Leonhard. Woelker i Glrbardt T. A. w t.odzl 
Krusche 1 Ender. Tow. AkC. w t.odzi 
JulJusz MUller w t.odzi 1 
Jul
USZ Lange 
 t.odzl 199 


1 


l 'Blawaty 
Hurtowoie i sklady. 
Manufactures en gros et detail. 
Schnittwaren-Grosshandlungen 
und Geschafte. 
BYDGOSZCZ: 
- 
6' 1 
HURTOWNIA TOWAROW 
WI:ÔKNISTYCH 
R. STOBIECKI' 
BYDGOSZCZ 
Starv Rynek 29. 150 Telefon 49. 
L 


GRUDZIADZ: 1 
BIELINSKI LEONARD, Ski ad i 
hurtownia blawatow, ul, 3, Maja 
,1, Teleion 311, 


Bron 1 przybory 
mysltwskte 
Armes e't articles de chasses. 
\VaUen- und Jagdartikel. 
BYDGOSZCZ: 
ROELLE ALFONS, Nast- Richard 
Tobbicke, Dworcowa 96, Tel, 108, 


1 


1 Browary 
Brasseries. - Brauereiel1. 
CHEI..MNO: 
BROWARY CHEI.MINSKIE, Tow, 
Akc" Biskupia 7/8, Teleion 9. 


1 Bruk,arskte 
przedsl
blorstwa 
Pavés. 
Stra
senpnaster-Unternehmungen. 
POZNAJ\I: 
1 ZEnOn BEtlBIIOWSKl 1 
1 PrzedsiQblorstwo dia Rob6t Asfaltowycb 136 
Owarna18 PO Z N A N Tel. 5581 
Robot y 
iemne i brukarskie. Wyko- 
nawca jezdni asfaltowych dIa Magistrat. 1 
miast stolecznych Poznania i Warszawy 


Mechaniczna fabryKa przetworow 1 
asfaltowych i betonowych 
Fr. GOZDZ. Poznan 
P61nocna 4/5. Tel. 17-68 i 60-14. 
Pierwsze poIskie przedsi
biorstwo bu- 
dowy ulic asfaltem ubijanym -lanym, 
brukiem drzewnym oraz wszelkie prace 
brukarskie i betonowe. Mechaniczny 
1 wyrob proszku asfaltowego Mastyksu, 
plyt asfaltowych, kitu asfaltowego i t. p. 


1 


Budowlane materJaly 
Materiaux de construction. 
Bauartikel. 


1 


TORUN: 
"MATERJAL BUDOWLANY" - 
Tow, Akc. w Poznaniu - Oddzial 
w Toruniu - Kr61, Jadwigi, Te- 
lefon 643, 


Budowlane 
przedst
btorstwa 
Entreprises de construction. 
Bauunternehmungen. 
GDYNIA: 


1 


Il 


ffT Ri ft 198 
Towarzystwo.., Robot InzyniersKich 
Tow. AKc. 
ODDZIAf. BUDOWLANY w ODYNI 
Telefon N!! 4. 
Budownictwo na- i podziemne. Ustroje 1 
zelbetowe. Budownictwo wodne. 


1 SKARSZEWY: 
. LIGMANOWSKI M" BudownÎczy, 
Biuro budowlane i tartak - Skla- 
dnica materj. budowlanych, Te.. 
leion 76,
		

/20178_270_0001.djvu

			r 


Bydlo - Chirurgiczne i ortopedyczne narzc;dzia 


248 


1 Cementowe wyrobv 1 
Produits en ciment. 
 
Zementartikel. 
WJ\BRZEiNO: 
POMORSKA F ABRYKA GRO- -- 
BOWC6W i PLYT, J_ Baranow- K DONAT POZNAN 
ski, SzIiiiernia granitu, marrnuru i.. - .. 
szkla_ Wydrnuchalnia glosek na Plac Wolnosci 17. ' Telef. 37..35. 
szkle i matowanie szkla_ Plyty na Emulsja, "Scotta" 
urnywalki sztuczne i z marmuru_ Haematogen "Dr. Hommla" 
Wyroby cementowe. Tel. 75 i 150. 1 ..T ogal" tabletiri' - ..Herba" 1 
I L mydlo - "I\mol" 169 
1 Ceramiczne wyroby 
Articles ceramiques. :' Chirurgiczne i ortope- 
Keramische Artikel. 1 
 dyczne narz
dzia i wyroby 
TORUN: 1 Instruments et articles 
MATERJAL BUDOWLANYu _ chirur
iques et ortopéd
ques. 
" _'. Chemlsche und ortopedlsche 
Tow_ Akc. w Poznanlu - Oddzlal Instrumente und Artikel. 
w Toruniu - Kr6J_ Jadwigi- Te.. SKLAD CHIRURGICZNY, FR. 
Jefon 643_ WILKE, Bydgoszcz, Gdaiiska 159. 


1: 


Bydlo 
Bande!. 
l\larchands de cochons. 
Viehhandler. 


TORUN: 
SCHOLZ KAROL, Hurt. handel 
bydla, Piernikarska 1_ 
1 Cegielnie 1 
Briqueteries. - Ziegeleien. 1 
KARTUZY: 
CEGIELNIA, Lapalice (Porn.), A_ 
Roszkowski_ Telefon 79_ 
1 Cegla, dachowka, 
lupek t t. p. 
Briques, tuilles en brique. 
Ziegel, Dachziegel, Schiefer usw. 
TORUN: 
"MATERJAL BUDOWLANY" - 
Tow_ Akc. w Poznaniu - Oddziall 
w Toruniu - Krol_ Jadwigi. Te- 
lefon 643_ 


1 Cement 
Ciment. - Zemcnt. i 
TORUN: . 1 
"MATERJAL BUDOWLANY" - 
Tow. Akc. w Poznaniu - Oddzial, 
w Toruniu - Kr61_ Jadwigi. Te- 
Jefon 643_ 


Chemiczne fabrykl 
Usines chimiques. 
Chemische Fabriken. 
BYDGOSZCZ: 
Fabryka Chemiczna .. 29 
J U 1 j a n Kr 0 1 - Bydgoszcz 
Wyrabia: Kr61a proszek - szare mydla, 


Chemiczna fabryka 
"S A NAT 0 RU 
Poznanska 18. Telefon 923. 
Odtywka "Sanator" - Srodki weterynaryjne 
Apretura do sk6r. 8 


POZNAN: 
"HAFEZA" Tf:: 
Hurtownia i Fabryka 
Zjednoczonych Aptekarzy 
POZNAN, ul. Szkolna 17 
po]eca wyroby: 
Emulsja tranowa 
Haematogen "Bock" 
Kakao zol
dziowe 
Proszek od kataru 
Proszek przecÏ\v astmie 
Ziola przeciw astmie 
i inne. 3 


Chemiczno-drogeryjne 
artykuly 
Articles de chimie. · 
Chemische u. DrQgenartikel.
		

/20178_271_0001.djvu

			249 


Cukiernicze wyroby - Druciane plot Y i lin y, 


1 
PO ZNAN: 

 CZES
AW KOSTANSKI 1 
Spec:j:tlnolé c:ukier pudrowy 
'Sklad artyk. i prz)'bor6w cukiern.-piekarsklch 
Poznan, PI. Sapiezynski 2. Telefon 38-61. 


Cuklel'oicze wyroby 
Articles en sucre. 
Zuckerwaren. 


Cukiernte 1 ka wiarote 
Confiseries et cafés. 
Conditoreien und Cafés. 
PUCK: 
Kawiarn)8 Warsz9wska 
Franciszek Szymanski 
Tel. 77 Ryne)( Tel. 77 
Restauracja - Winiarnia - Cukiernia 
Pokoje goscinne. 86 


Cukry 1 czekolada 
F3jbryki i hurtownie. 
Bonbons et chocolats, fabriques 
et en gros. 
Bonbons u. Schokolade-Fabriken. 
u. Grosshandlungen. 
POZNAN: 


Firrna Antonj Barciszewski 
Reprezentacja 
firm krajowych i zagranicznych 
Poznan, ulica Cieszkowskiego 9. 
Tel. 18-50. Adr. telegr. "Anba". 
Gen. Repr. Fabryki Cukr6w 
i Czekolady 
nFRANBOLI", T. z o. o. ,Warszawa 
oraz 
Fabryki Biszkopt6w i Piernik6w 
K. MYSTKOWSKI, Kalisz. 119 


STAROGARD: 
BrunoR KaSIUbowski 
Fabryka Cukierkow 
Paderewskiego 13 - Starogard-Tel.86. 
Zaloz. 1896 r. 184 


WEJHEROWO: 
"MAGNA", Pierwsza Kaszubska 
Parowa F abryka Cukierkow, Cze- 
kolady i Waili, \wlasc, Jozei, p, 
Magnus, ul, 3, Maja 2, Tel, 261, 


1 


1 Dach6wkl 
Tuiles. - Dachziegeln. 
TORUN: 
"MATERJAL BUDOWLANY" -- 
Tow, Akc. w Poznaniu - Oddzial 
w Toruniu - Kr61. Jadwigi, Te- 
lefon 643, 


Dach6w pokrywanle 1 
Couvertures de bâtiments. 
Deckerei. 


GRUCZNO: 
KOPKOWSKI J/fN, mistrz dekar- 
ski, Gruczno. Tel, 6. 
.. 


1 Deot) sel 
Dentistes. - Dentisten. 
TORUN: 
BERGEROW A KAROLA (l, voto 
Dreyiuss), Gabinet dentystyczny, 
Torun, Szeroka 33, 


DrogerJe 
Drogues. - Drogerien. 
BYDGOSZCZ: 
DROGERJA MONOPOL, Franci- 
szek Bogacz, Bydgoszcz, Dwor
o- 
wa 94, Tel, 1287, 


1 


CHELMzA: . 
KOSMOWSKI NORBERT, Dro- 
gerja, Toruiiska 37, - Telefon 63, 
Prywatnie 63, 


KOsCIERZYNA: 
HUBERT KONSTANTY, Central- 
na drogerja f Rynek 16, Telef- 17, 


1 Drueiaue plot Y i liny 1 
Articles en fil de fere- 
Drahtzaune und Drahtseile. 
POZNAN: 
R. MA l'USZEWSKI i Ska 
Fabryka siatek i plot6w druciaoych 
Cieplarnie z ogrzew. centralnem 
Fabryka : PoznaJ1 - Rataje - Biuro: 
Poznan, Mostowa141. p. - Telef. 24-01.
		

/20178_272_0001.djvu

			"1 
Il ' 


Drukarnie - Elektrotechniczne i instalacyjne zaklady 


2
0 


OST JÔZEF 
TCZEW: Eksport drzewa 
"HELIOS", Sp_ Z 0_ p_ Tel. 36_ Ekspedycja, zeglngn,hnrt.w-:gla gornoSi. 
Druki wszelk_ rodzaju. l\18
"zynow8niewwiejk.masyw.8pichrzn 
1 polo!. zupelnie nad Brdij W sr6dmiesciu 
Drnkarskil przybOl'Y .,
 1 przy ulicy Grodzklej 39. 1 
Articles d'imprimérie. 1 CHOJNICE . . - 
Druckerei-Artikel. 
POZNAN: NOWACKI ROMAN, Spedytor 
kolejowy _ Spedytorstwo i tran- 
sport mebli, Dworcowa 26_ Tel. 
11_ 
KOsCIERZYNA: 
Drzewo budulcowe DOM EKSPEDYCY JNO - HAN- 
i uzytkowe DLOWY, J_ Wilczewski_ Tel. 34_ 
Bois de construction et de , 

'* 
cbarpente. 
 f, . 'Elektrotechniczne 
Bau- und N utzbolz. 
'Il instalacyjne zaklady 
BYDGOSZCZ: Ateliers electro-tecbnJ.ques 
HURTOWNIA DRZEW A "WI- et electro-mécaniques. 
SLA", ( 

w_ A k kc_, Tartakt Byd- E1eldrOt}

cs


;te
nstalla- 


s:c:23_ rzyn a poczt.. 10)_ Tel_ - BYDGOSZCZ: ;fr
J:'OLKk DRZEWNA, 1 Kabel Polski 
::.. 


,1 ' 
l, 
j, 


Drukat'uie 
Impriméries. - Druckereien. 
. BYDGOSZCZ; 
- 


r 
?


O
 1 Z
Z
!;p
Ii
J
LA C H 
I

 
:' I 
Adr. telegr.: ..Joza-Poznan U 
TEKTURA - FARBY - PAPIER 


., 


Dzwonow le jar nie 
Fonderies de cloches. 
GJockengiessereien. 
POZNAfJ: 
ODDZIAI:. POZNANSKI 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. TransmisJI. 
Maszyn i Odlewni Z
laza 
=,J. JOHN" w Lodzi 
Poznaii, ul. Cieszkowskiego NP. 8. 
Telefon 2426. B 49-65 


Ekspedycyjno-transpor- 
towe przedsl
biorstwa 
Maisons d'expédition et de 
transport. 
Expedition u. Transportunterneh- 
mungen. 
BYDGOSZCZ: 


" ! 
.\ 


Fabryka przewodnik6w i kabli elektr. 
dIa wszelkich napi
6, w olowiu i pan- 1 
cerzu jakote! kabli telefonicznych 
i specjalnych. 
1 ZarZéld i Biuro sprzedazy: 
BYDGOSZCZ 32 
i ul. Gdanska 153 _ Tel. 1007 i 1150 


BnKERhBeER BKTIEn
€Se:hhSeHBrT 
Telefon: 6879/6880 Gdansk Telefon: 6879/6880 CO 
Spedycja i skladowanie ma!OWDch transport6m wszetkiego rodzaju. 
 
Wlasne skladnice 0 pojemn. 25.000 ton w Gdat\sku i Neufahrwalser. -.J 1
		

/20178_273_0001.djvu

			"\, 
251 Elektrotechniczne i instalacyjne zaktady - Fotograf. zaklady 

 . 
wane, aluminiowe itd_ (Reprez. 
S 1 E M E N S " iabryk), ul_ Cieszkowskiego 20. 
" Tel. 1625_ 
. Sp. z ogr. odp. 165 BYDGOSZCZ: 
Bluro techniczne HURTOWNIA EMALJI, St. Sta- 
1 BYDGOSZCZ Il wiiiski, uI. 
osciuszki 13_ ' Tel- 
Il nr_ 893_ 
ut. Dworcowa 61. -Telefon 571. 
I l Farbiarnie i pralnle 1 
POZNAN: chemiczne 
. Teintureries et Lavage chemique. 
TUDOR" Ak za
l
dY Farbëreie'11 und Chernische 
" Sp. z o. o. Warszawa. w
;:6in
 °6;we Waschanstalten. . 
Zast6Dca na Poznail i Pomone Inz. Henryk Fllnke BYDGOSZCZ: 
Poznaft. ut. Pocztowa 22. Telefon 5007. 


GRUDZl
DZ: 
GEDE G.I SKA, Farbiarnia i prat- 
nia chemiczna w Grudzi"dzu, Tu- 
szewska Grobla 54_ Tel_ 316. 
1 Fortepiany . 
Pianos. - Klavier. . 
SOMMERFELD B_, fabryka, Byd.. 
F b k A t k "" El kt 1 goszcz, Sniadeckich 56_ Tel_ 883_ 
a ry a r y u
ow e r. 1 i 918_ 
Inz. ST. CISZEWSIU i S-ka Il Fotogl:aficzne aparaty 1 
Sp. z o. p. . 1 przybo
y 
BYDGOSZCZ 1 S b o k o Appared
 et a
cesOlres photo- 
. U.. 0 les leUD. graphiques. 
1 Telefon 11-64 179 Photographische. 
pparate und 
. U tensllien. 
POZNAN: - POZNAN: 
POLSKO - HOLENDERSKA FABRYKA 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "P HILIPS" 
Sp61'Ka AKcyjna w Warszawie 
ODDZIAl.. w POZNANIU 161 
Tel. 37-22 ul. Masztalarslla 7a Tel. 37-22 
Zar6wKi do .demni i do zdjçi:. 


--. 


ZAKLADY ELEKTROTECHN
 
CZNE Ini. -J_' :Lysinskiego, Wy- 
spi,aiiskiego 4. Telefon 62-31- 


1 Elektryczne materjaly 
Materiaux életriques. 
Elektrische .Materialien. 
POZNAN: , 
CERBST Z., T. sLIWCZYNSKI 1 
SKA
 Baterje do latarek elektr_ 
i radjotelefonow, ogniwa wszel- 
kie -. latarki elektr _ itd_ reprez_ 
fabr _ "Tytan", Cieszkowskîego 20. 
Tel. 1625_ - 


POLSKO - BOLENDERSKA F ABRYKA 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "PH 1 L l' S" 
SpotKa AKcyjna w Warszawie 
ODDZIAf.. w POZNANIU 159 
Tel. 37-22 ul. MasztalarsKa 7a Tel. 37-22 
ZarowKi eleKtryc:zne wszelKic:h typow. 


WILHELM KOPP 
Farbiarnia i pralnia chemlczna 
Fabryka i glôwny interes Bydgoszcz 
sw. Tr6jcy 33. - filje: Gdanska 8, 
Gdanska 37, Mostowa 6, Welniany Ry- 
nek 9. Dalsze filje: Gniezno, Gru- 
dziqdz, lnowroclaw, Torun. . 1 
1 _ 


....".. 


. 


· 1 Fotograficzne zaklady ' 1 
Emaljowane wyroby 1 Ateliers photographiques. 
Articles emaillés. :... Photographische Ateliers. 
Emaillewaren. BYDGOSZCZ: 
POZNAN: HA YNN EMIL, Zaklad fotograb- 
CERBST Z_, T_ sLIWCZYNSKI 1 czny, Bydgoszcz, Gdanska 162_ 
SKA_ Emalja - naczynia cynko- Tel, 64_
		

/20178_274_0001.djvu

			POZNAN: 
GOLLNOW A., inz., ul. Pocztowa 
10. - Reprezentant fabr. wyr. gu- 
mowych "W olbrom' S. A. 
Gwozdzie 1 
Clous. - Nagel. 
Garaie "MATERJAL BUDOWLANY s , -- 
Garages. - Garagen. Tow.. Akc. w Poznaniu - Oddzial 
GARAi; W HOTELU PRIEBE, J. w Toruniu - Kr61.. Jadwigi.. Te- 
Kaletta.. Chojnice, Rynek 23.. Tel.. Ieion 643. 
191.. (Stacja benzyny vis à vis). 1 Hafty 1 
.. Broderies. - Stickereien. 
1 Gazety 1 czasoplsma 1 MACHER GUSTAW, Poznao, uI.. 
, Journaux.. Wyspianskiego 6.. Tel.. 6833.. Adr. 
Zeitungen und Wochenschrlften. telegr..: Gmacher-PoznalÎ.. ' 
BYDGOSZCZ: 1 Herbaty 
Bruno Hollzendorff . Thé. - Thee. 
, POZNAN: 
Handel ksiél zek , gazet i czasopism \ CHINSKI DOM HERBATY, Fa.. 
Bydgoszcz 2 1 Stefan Bilski, Stary Rynek 82.. 
Gdanska 23. TeJefon J4-15. \ Tel.. 6122. 


1.' 


f otograficzne zaklady - Herbaty 
. 


1 
! 
1 
! 
1 
1. 


Tytus Piechocki 1 
Fotograf 70 
ul. Gdanska 143 Telefon 12-85. 
GDYNIA: 
FOTOGRAF MORA WSKI RO- 
MAN, Gdynia, Szosa Gdanska.. 
T-eI.. 41. 
1 Futra 1 kusnlerskie' prace 
Fourrures et ateliers de pelletiers. ' 
Pelze u. Pelzarbeiten. 


-- 
1 FUTRA! FUTRA! 
F.Jaworski iK.Riteeki 
BYDGOSZCZ 
Dworcowa 19 TeJefon; 13-41 1 i 
1 PlERWSZORZçDNY SKf...AD FUTER Il 
i PRACOWNIA KU5NlERSKA 5R 
- . Galanterja 1 
Galanteries. - Galanteriewaren.  alanterje Kuchenne i toKarstw O 
dIa stolarzy 180 
Waclaw Kowalski - Bydgoszcz 
Dworcowa 45 i Unji Lubelskiej 2. 


252 


CHELMzA: 
"GAZETA CHE
MiYNSKAu 
dobr7e rozpowizec:hnione pismo W Chetmty 
(12.000 mieszkanc6w) oraz w cabm po- 
wiecie, zatem bardzo skuteczny organ 
ogtoszen Hazdego rodzaju. 120 
Adr.: Gazeta Chetmiynska, Chetmza (Pom ) 


TCZEW: 
"POMMERELLER T AGEBLA TT". 
Najpoczytniejsze niemieckie pi- 
smo codzienne na Pomor
u.. Tel. 
nr.. 36. 
Gazowe i wodocill
owe 
instalaeje 


-. 


Fabry ka Gazomierzy i Iparalow 
"Gazomierz" Sp. Akc. 
TORUN, Bydgoska 106. TeIef. 304. 


Fabrykacja i reparacja wodomierzy, 
Gazomierzy i ich cz
sci. 116 


Gumowe wyroby 
Articles en cautcheuc. 
Gummiartikel. 


1 


1 


I l F!

c


we 
bes


r!t
1 i 1 
 
1 
 Bopfengasse 27 GDANSK Telefon: 45 i 46 
 1
		

/20178_275_0001.djvu

			H
tele -- KamÎentarsko-rzezbiarskie zaklady 


KOsCIERZYNA: 
"HOTEL DWORCOWY" wlasc, 
Fr. Radtke, Dworcowa 8. Tel. 26, 
TCZEW: 
GRAND-HOTEL, wlasc. W. Sam- dia cieplo i zimnochronu 
borski, Centralne ogrzewanie' - dostarczajq L 174/5 
Pierwszorzçdna kuchnia, Tel, 7
 Wi_elkop. Zaklady Izolacyjne 
1 Hotet Centralny " 1 Poznaii, Pisc Wolnosci 17. 
" -, Skrôt telegr. "Alra". Telef on 23-12. 
Telef. 16 Tczew Rynek 2 1 
wlasc. 5t. Klarowski 1 J ubilerstwo i zlotnietwo 1 
. . 1 Bijouterie et orfèvrerie. 
Wyborowa kuchnla - Sta
e wlna 1 Juweliere u. Goldschmied,e. 
Centralne ogrzewanle 13J SZULC W B d 
 Gd ' 
_ " y éOSZCZ, an- 
TORUN: ska 4. Teleion 844. 
HOTEL 
_ MAZOWIECKI 
- ul. SW. Katarzyny 6. 


25
 


1 Botele 
Hôtels. - Motels. 
BYDGOSZCZ: 


Hotel Boston 


wlasc. J. Gawron 162 
uI. Dworcowa 7a. Telefon 340. 
1 Pokoje czysto utrzymane. 
! ! Wykwintna kuchnia ! ! 
CHOJNICE: 
"HOTEL PRIEBE", wl, J. pO- 1 
letta, Odnowiony. - Centralne 
ogrzewania. Garai: dia samocho- 
d6w. Rynek 23. Tel. 191. 
GDYNIA: 
HOTEL KASZUBIA, wlasc. Fe- 
liks Sieracki. T elefon 40. 
KARTUZY: 
ROrEL CEnTRALny 
wlasc. Franciszek Kreft 
Telefon 19 
KomuniKacja Autob..sowa 
Kartuzy. Gowidlino. GdansK i z powrotem. 


"POLO NIA", wlasc. Zygmunt Woj- 
dak, Pierwszorzçdny hotel, restau- 
racja, kawiarnia, ul. Cheimiiiska- 
30, T elefon 55. 


1 


Instalaeyjne zaklady 
Ateliers d'installation. 
Installationswerkstatten. 


1 


BYDGOSZCZ: 
SPORNY J., mistrz blach.-instal. 
Kanalizacje,. wodociiJgi i lazienki 
wykonuje fachowo i-,konkurencyj- 
nie, Moniuszki 1 a. Telef. 11-14. 
POZNAN: 
DRZEWIECKI & JEZIORANSKI, 
T. A" Waly Zygm. Augusta 2. 
Tel, 1551. 


Iniynierskie biul.a 
Bureaux d'ingénieurs. 
Ingenieur-Büros. 


1 


POZNAN: 


ODDZIAI:. POZNANSKI 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. TransmlsJI. 
]\,Iaszyn i Odlewni Zelaza 
"J. JOHN" w Lodzi 
Poznan, ul. Cleszkowskiego JI& 8. 
Telefon 2426. B 49-65 


99 


1 Izolaeje 1 
. Isolement. - Isolierungen. 
- 
Mat
TiaiY ilDla[Yin
 


1 Kamieniarsko- 1 
rzeiblarskie zaklady 1:: 
Ateliers de tailleurs de pierres. - 
Steinmetz. und Bildl1auer-Ateliers. 


6. WODSACK = BYD60SlCZ 
Dworcowa 79 . Telefon 651 
NAGROBKI, GRANIT, MARMUR 
52
		

/20178_276_0001.djvu

			Kanalizacja - Kolonjalne i SPÔZYWC2e towary 


254 


Kolonjalne i spozywcze 
towary 
Hurt-ownie. 
-""--
 Coloniales et denrées (en gros). 
Kolonialwaren u. Nahrungsmittel- 
Grosshandl. 
BYDGOSZCZ: 
1 B. KENTZER i Ska 
Hurfownia Towarôw Kolor.jalnych t Palarnia Kawy 
_ BYOGOSZ CZ 13 
Fabryka i Hurtownia Kapeluszy 1 ul. Gdanska 149. Telef. 1315 i 341. 
damsKich i m
sllich 
UDZIJ\DZ: I:a

 1 
:
:


 
;
c 
1 K t 1 POZNAN': 
ar ony 
Cartons. - Karton. I l JAN KAJB
SKI 
HOPP
 E., F abryka kartonow, uI. 27. Grudni

ZN 

l. 5566 i 2545. 
Grudzl
dzka 2. Bydgoszcz. Tel. Dom Handlowy i Reprezentacje firm 
1040. krajowych i zagranicznych. 
IR Kinematograficzne aparaty III ST AROGARD: 
POLsko - HOLINDERSKA FABRYHA Il Hurtownia towar6w kolonjalnych 1 
LAMPEK!'ELEKT
YCZN. "PHI
IPS" , Krzyman ' S lz l - 1 - H " c 'loT a 
Spôlka AKcYJna w War
awle Il 
 Il 
ODDZIAI:. w POZNANIU 162 S T A R 0 G A R 0 185 
l el.37-22 ul. Ma8ztalarska 7a Tel. 37-22 Rynek 10. Telefon nr. 9. 
ar6wki projekc. i spec. do kinoaparat6w. 

 Kolonjalne i spozywcze 1 
I Koleje i kolejkl (bUdowa) 1 
?: towary 
Chemin rle fer construction. z Sklady. 
Eisenbabn und Kleinbahn (Bau). 
 " 
 COIOIl!ales et denrées dépôts. 
_ "i-'-,;, Kolomalwarel1_ und Nabrungs
 
Towarzystwo dIa Prze
nfu HoIBjOWBgO 'RODNIC:;ttetgeSChafte. 
SMOSCUEWER 1 S=ka, T. z o. p. DEJA' F., Brodnica
 Sklad towa.. 
Oddzial w Bydgoszczy 41 row kolonjalnych, delikatesow f 
Dworcowa 31 b. Telef. 431 i 430. win, cygar, restauracja. 

..

.


 
1 GDANSKIE TOWARZYSTWO DLA SPRZEDAZY WYROBOW T. A. =" 
1 TelefonÇ

N
l
!
eug
en

Ptr'

hnen" l 
 
= Szyny, kompletne kolejki lesne i polowe, oraz, przemyslowe, 
. parowozy, lokomotywy motorowe i wozki wszelkiego rodzaju. 
. Parowe zorawie zestawcze, pogl
biarki kubelkowe i lyzkowe. 
1 Kola, zloienia kolowe, lozyska, oraz wszelkie cz
sci 
 
. zapasowe z dostawi}.natychmiastowit. P 100.167 
 
1 ST. BULINSKI _ppe
s


j)tUL. POCZTOWA 16. i 
."-

u
a

 


1 Kanalizacja . : 
Canalisation. - Kanalisation. 
POZNAN": 
DRZEWIECKI & JEZIORANSKI, 
T. A., Waly Zygm. Augusta 2. 
_ Tel. 1551. 
1 Kapelusze damskie 
Chapeaux pour dames. 
Damenhüte. '
		

/20178_277_0001.djvu

			.255 


l' 


. Kolonjalne i spozywcze towelry -' Kotlarnie 


Konfekcja damska 1 
Sklady. 
Confection pour dames 
(magazins). TORUN: 
Damenkonfektion-Geschâfte. GOLDENSTERN TH.. Kotlamia. 
STEPHAN OSKAR. Toruo. ul. Budowa pomp i studni. Instalaeje. 
Szeroka 16. Tel! 236. , Chelmii'iska 'Szosa 8/10. Tet 825, 


BRUSY: ' 1 
WYSINSKI. NAST. T. Koli6ski. l " 
Towary kolonjalne - Poreelana 
- Zelazo. Dworcowa 8/10. Te- _ 1 
lefon 12, 
CHELMzA: 
KIERZKOWSKI M.. Towary koI., 1 
destylaeja. ul. Cheln1iîiska 29. Te-I 
leion 59. 
WIsNIEWSKI B., Towary ko- 
lonjalne. delikatesy, wina. Chel- 
mi:6ska 27. Tel. 58. 
CHOJNICE: 
GRAEBER M., Nast. M. Urban. 
Sklad kolonjalny i zelaza, Plae Je- 
rzego 4. T elefon 293. 
KARTUZY: 1 
LNISKI EMIL, ul. Gdaiiska 31. - 
Te
çfon 3. 


SKLAD KOLONJALNY !I RE- 
STAURACJA. wlase. Jan Zarem- 
bat pl. sw. Brunona 6. Tel. 69. 
KOSCIERZYNA: 
HEYDEBRECK OTON. Sklad ko- 
lonjalny. Rynek 19. Telefon 31. 1 
STYPA ST.. Sklad tow. kolonjal- .' 
nyeh i restauraeja. Rynek 6, 
PUCK: 
BRANDT TOMASZ PAWEL, To- 
wary kolonjalne, Rynek 5. Tele- 
fon 67. 
Wl\BRZEzNO: 
NADOLNY JAN. Bandel towa- 
r6w kolon. i destylaeja. 
1 Kola z
bate' 1 
Roues dentées. - Zahnrader. 
ODDZIAf. PO ZN ANS K J . - 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. TransmisJi. 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
"J. J 0 H ,..,
 w Lodzi 
Poznan. ul. Ciesz1cowskiego Nil 8. 
Telefon 2426. B 49-65 


1 


Konserwy mi
sne. 
Conserves. 
Fleischkonserven. 


FABRYKA 
KOnSER\V 
"IESnYCH TOW. AKC. 
BYDGOSZCZ 


Centralne biuro: Promenada 1. 
Fabryka: Jagiellonska 60. 
T elefon: 343 i 420. 


105 
Konstrukcje zelazne 1 
Constructions de fer. 
Eisenkoustruktionen. 


R. MATUSZEWSKI iSka 
Fabryka siatek i plot6w drucianych 
Cieplarnie z ogrzew. centralnem 
Fabryka: Poznan - Rataje - Biuro: 
Poznan, Mostowa 141. p. -- Telef. 24-01. 


Korki 
Fabryki. 
Fabriques de bouchons. 
Korkenfabriken. 


1 


POZNAN: 
WOLLHEIM JAKoB, Romana 
Szyma:6skiego 5. ' Telefon 3623. 
Kosmetyczne wyroby 
1 perfumy 
Fabryki. 
Fabriques d'articles cosmétiques 
et parfumérie. 
Kosmetische Artike) und Pa1'fü.. 
meriefabriken. 


I FALKIEW"IC J 
Fabryka perfum 1 kosmetyk6w 
POZNAN, ul. RzeczypospoUtej 3. 
Telefon 23-25. Cenniki na zéldanie 1 
- 


Kotlarnle 
Chaudronneries. 
Kessel
chmieden. 


1
		

/20178_278_0001.djvu

			Kot1'y - Lekarze specjalisci 5ô 


Kotly 1 Lampy 
Chaudiéres. - Kessel. Lampes. - Lampen. 
POZNAN: POZNAN: 
. POLSKO - HOLENOERSKA F ABRYKA 
DRZEWIECKI_ & JEZIORANSKI, LAHPEK ELEKTRYCZN. "PH ILIPS" 
T. A., Waly Zygm. Augusta 2' 1 Sp6tka AKcyjna w Warszawie 
Tel. 1551. OOOZIAI:. w POZNANIU 163 
Tel. 37-22 ul. 1'Iasztalarska 7a Tel. 37-22 
1 Krotlde, modoiarskie l , Zar6wki eleKtr. i armatury. 
i galanteryjoe towary Il L . _ 
Mercéries. eeZOlee_ 
Kurz-, Mode- u. Galanteriewaren. 'BYDGOSZCZ: 
PRYW. KLINIKA CHIRURG.- 
1 GINEKOLOGICZNA z oddzialem 
1 polozniczym Dra. J. Glinskiego, 
ul. 20. Stycznia 34. Tel. 882. 


GOsCICINO: 
fA
R'KA KRI(
(t 1 
1 Lekarze 
Médecins. - Aerzte. 
BYDGOSZCZ: 
IDASZEWSKI DR. MED.; A12- 
KSANDER, leltarz - specjalista 
choréb wewn
trznych. 


1 


BYDGOSZCZ: 


GALINSKI S. i S-ka 
Hurtownia Towarow Krotkich, 
ni ci, ponczoch, welny i trykotazy 
Niediwiedzia 8. Bydgoszcz Tel. 816 


1 


Krzesla 
Fabryki. 
Fabriques de chaises. 
Stuhlfabriken. 


Goscicino Sp. Akc. 
w Goscicinie (Pomorze) 


1 


GRUDZIJ\DZ: 
SZYMANSKI DR., W., Specj. chor. 
1 sk6rne, weneryczne, moczoplcio- 
we, zaklad Roentgen'a i Diatermji, 
Grudzi
dz, Rynek - Dluga 24. 
1 Tel. 298. '1 


TORUN: 
KLINIKA DLA CHOR6B KOBIE- 
CYCH i chirurgji, Dr. Tarnowskj, 
Torun, Mostowa Il. Tel. 467. 


1 


Telefon Wejherowo nr. 6. 
Krzesla 
zytkowe, krzesla wypla- 
tane, Krzesla kryte sk6ri}, Fotele. 
1 Lekarze-speeJalisei 1 
Il K h kt Il choroby wewnçtrzne 
ne en gazowe i dziecinne. 
JUNKER & RUH, A. G. Karls- ' - / 
ruhe ijB., Przedstawicielstwo Ge- BYDGOSZCZ: 
neralne na 'Rzeczposp. Polsk
: WI.I OBNISKI DR. MARJAN, Byd- 
BiIIewicz, MÏckiewicza 33. Tele- I goszcz,' KolI
taja nr. 5. Telefon 
Ion 114. 12-20. 
1 A
 atul")' do J(otlôw parowyc:h or.zz
lad reparac:. manometrôw 
firmy Schliffer & Budenberg, Magdeburg 
Generalne zastçpstwo i skladnica: - P ,100-170 
FISCHER &, NICKEL -- GDANSK 
1 Hopfengasse 27. , Telefon: 45 i 46. 
. -
		

/20178_279_0001.djvu

			251 


Likîery - Maszyny do plsania 


BYDGOSZCZ: 
I,Z A P" ---, 
ZAKt.ADY PRZEMYSt.OWE ! 
BYDGOSZCZ 
ul. Chrobrego 20. Telefon: 66.187. 
I L 1. dzial makaron6w 
Il. Il konserw kawowych 
1 Fabryka naj wytworniejszych 1 III. Il obr6bki drzewa 
wôdek i likierow. ' 
1 . . 1 Malarskie zaklady 
Wlasnv zaklad rek
yflkacVJny. Peintures. 
Telefony 22-07 1 30-77. 1 Malergeschafte. 
_ GDYNIA: 
1 F. Frydrychowicz 1 
i W. Ruszkiewicz 
Zaklad Ar
ystyczno - Malarski 
, wykonuje wszelkie prace 
wchodzé'lce w zakres rnalarstwa 
Gdynia (Pomorze). 


1 LiqUe

 kie r
kore. 
POZNAN: 


Hartwil KanlofDWi[1 
Nast. Poznan Tow. Akc. 
Za1.1823 r. Za1.1823 r. 


1 


1 


Makaron 
Macaroni. -:- N udeln. 


1 


1 Linolelun 
Linoleum. - Linoleum. 
BYDGOSZCZ: 
Otto Klann - 8YdgOSlC 
 1 
Tapety (Linoleum) Ceraty 1 
Hurtownie 67 Detalicznie 
..!.elef.828 DWORCOWA 6a Telef.828 


1 Lustra i szklo 
Miroirs et verres. 
Spiegel und Glas. 
BYDGOSZCZ: 


Hurtownia szkla taflowego, szli- 
fiernia szkla i fabryka luster 
Eugen Krüger T.zo.p. 
Bydgoszcz, ut. Podolska 4. 
Telefon 228. 114 


1 
ozyska kulkowe 
Boules courche. 
Kugellager. 
POZNAN: 


OODlIAt. POZNANSKl 
Tow. Akc. fabryk Budowy. Transmisjl, 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
"J. JOHN" w Lodzi 
Poznan. ul. Cleszkowsklego M 8. 
Telefon 2426. B 49-65 


1 Adrois
 .uPe 
chiefer. 1 
TORUN:: 
"MATERJAL BUDOWLANY" 
Tow_ Akc. w Poznaniu - Oddzial 
w Toruniu - Kr61_ ,Jadwigi_ Te: 
Jefon 643.. 


Maszyny do pisania 1 
1 Machines à écrire et accessoires. 
Schreibmaschinen und Zubehor. 
BYDGOSZCZ: 
OKLITZ W., Warsztat reperacyj- 
ny, ul. Jagiellonska 13_ Zaloz. 
1886 r_ Tel. 207_ 


Skfad nowoczesflych uflQdzeli biurowych 
Slanislaw Skâra i S-ka 
Ma$zyny blurow. Fachowa naprawa 
Bydgoszcz, Grnach hot. "Pod Ol"lern" 
. Telefon 11.75. 122 


GRUDZIJ\DZ: 


. 


Mechanik 


A. lbOralSMI, 
Grudzlqdz 
Szewska 11. Tel. 398 
pol e c-a 
Maszyny do pisania, do szycia 
i czçsci zapasowe. 124 
Reperacje przy wszelkich rnaszynach 
precyzyjnych wykonuje solidnie! 


17
		

/20178_280_0001.djvu

			Maszyny do pisania - Maszyny i narz
d.zia rolniczo-przem. 258 


POZNAN
 


Przygodzki & Uampel 
Sew. Mielzynskiego 21. 
Telefon 21..24. 
Maszyny do pisania, maszyny do licze- 
nia, maszyny drukarskie. Wszelkie apa- 
rat y i dodatki biurowe, meble biurowe. 
Wlasny warsztat reperacyjny. 76 


1 Nowoczesne meble biurowe 
Maszyny do pisania, rachowania 
i kopjowania - Przybory biurowe 
Stanislaw Sk6ra a Ska 
poznafi, Aleje Marcinkowskie!);o 23. Tel. 1847 
Byd!);OSZCZ, nI. Gdanska 164. Tel. 1175. 


TORUN: 
SK6RA STANISLAW i S-KA, 
Sklad maszyn i urzé!d
- biurowych.. 
Wlasne warsztaty reperacyjne 
Kopernika 37.. Teleion 462.. 


1 


Maszyny do szycia 
Machines à coudre. 
Nahmaschinen. 


BYDGOSZCZ: 
JAHR WILLI, Hurtownia maszyn 
do szycia, Dworcowa 18 b. Tel.. 
15-25.. 
l A. Wasielewslii, Bydgoszcz 
ul. Dworcowa 18 - Telefon 10-47 
Maszyny do szycia na dogodnych wa- 
runkach. - Wszelkie reperacje usku- 
tecznia si
 szyhko i fachowo. 54 
- 


CHOJNICE: 
GIERSCH J..; Specjalny sklad to- 
werow, maszyn do szycia i cen- 
tryfug.. - Warsztat reparacyjny i 
skladn.. czçsci zap
sowych.. Plac 
Jerzego 7.. o'i._';,.. ,'- 


POZNAN: 


Prz1Jgodzki & Hampel 
Sew. Mielzynslliego 21 - Tel. 2124 
Fabryczny sklad maszyn do szyCia 
swiatowej marki "Pfaff". 77 


STAROGARD: 
1 S

!O


 p


z
 
oO!z

!1 
Tel. 225 JOZEF MLlCZEK Tel. 225 
mistl'z slusarski 
Starogard, Hallera 4. 98 


Maszyny i narzçdzia 
rolniczo.prze
yslo
e 
Fabriques de machines et instru- 
ments aratoires pour l'industrie 
et agronomie. 
Landwirtschaftliche u. Industrie- 
maschinen und Werkzeuge 
CHELMNO: 


"UNIA" 
ZjednoCZone Fabryki Maszyn 
Tow. Akc. 


18 


ODDLIAf.. CHEf..MNO. 


Mtocarnie, sieczkarnie, maneze, 
siekacze do burak6w, opelacze 
do zboza i burak6w. 
1 Specjalnosé: Wialnie i mlynki do 1 
czyszczenia zboza, siewniki do ko- 
1 niczyny iule "Dadanta - Blatta ' ::" 
CHOJNICE: 
LEWANDOWSKI LEON, fabryka 
i sklad maszyn.. Tel.. 86.. 
SCHULZ C..,' wlasc.. Wilhelm 
Schulz, F abryka Ïnaszyn.. Odlewnia 
zelaza.. Teleion 65.. 
POZNAN: 
ODDZIAf. POZNANSKI 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. Transmis)l, 
Maszyn i Odtewni Zetaza 
"J. JOHN" w Lodzi 
. Poznan, ut. Cleszkowskiego M 8. 
Tetefon 2426. B 49.65 


W ARSZA W A: 


Dom Handlo
y 
"STAL" 
1 Warszawa, ut. Zielna 48.
		

/20178_281_0001.djvu

			259 


Maszyny - Meble biurowé 


Specjalna fubrykacja 
Ceg i e 1 ski 1 materacôw wyscielanych 
Il K. Walkow
ki 
ulica Strzelecka 32. 
Telefony: 2651, 3386. 48 


Zwiilzkowa 
Centrala 
Maszyn 


Towarzystwo Akcyjne 
POZNAN 


ulica Wjazdowa nr. 9. 
Telefon - 2280 i 2289. 
T elegram: Cemata. 


Maszyny i narzçdzia 
rolnicze 


oraz 
wszelkie cz
sci 
zapaso.we. 


Wyl
czna sprzedaz 
wyrob6w fabryki 


H. 


Towarzystwo Akcyjne. 


Oryg. amerykanskie maszyny 
iniwne i motory naftowe 
Masse, · Harris. 


-=- 
 


Oryg. szwedzkie centryfugi do 
mleka 
Ballie. 


Aparaty 
do odgoryczania lubinu. 


Tryery. 


l' Materjaly budowlane Il 
1 BYDGOSZCZ: 
. IMPREGNACJA, wszelkie mater- 
jaly budowlane, Jagiellonska 17 
(Plac Teatralny). Tel. 1214, 1215. 
POZNAN: 
ORLOWSKI & CIEsLICKI, Hurt.. 
mat. opalowych, budowl. i sztuczn. 
nawozow, Al. Marcinkowskiego 
3 b. Teleion 2495 i 5561. 


Materjaly izolacYJne 
Materiaux d'isolement. 
Isolati9ns-Materialien. 


MaterialY il
la[Jine 


dIa cieplo- i zimnochronu 
dostarczaj'l 174/5 
Wielkop. Zakfady Izolacyine 
Poznan, Plac WolnoscÏ 11. 
S kr6t teIegr. "Alra", Telefon 23-12. 1 


Maternee wyseielane 
POZNAN: 


Il 


1 


Meble biurowe 
Meubles de bureaus. 
Büromobel. ' 
1 Nowoczesn-;;;;ble biurowe 
Maszyny do pisania, rachowania 
i kopjowania - Przybory biurowe 
Stanislaw Sk6ra & Ska 
Poznau, Ale je Marcinkowskiego 23. Tel. 1847. 
Bydgoszcz, ut. Gd
nska 164. Tel. 1175. 
17*
		

/20178_282_0001.djvu

			Mebie - Mlyny 


260 


Metalowe wyroby 1 
Articles en métal. 
Metallwaren. 
ODDZIAf. POZNANSKI 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. Transmls,l. 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
uJ. JON." w Lodzi 
Poznaft, ul. Cieszl.owskiego .Mt 8. 
Telef"n 2426. B 40-155 


CHOJNICE: 1 Mlyny 
- Moulins. - Mfihlen. 
1 FABRYKA i SKLAD MEBLI KORONOWO: 
1 Specj.: rozci(!gane d
bowe 
to.ty. ML YNY WODNE 1 T ART AK, W_ 
W 1 W J 0 R R A Wisniewski, Koronowo_ Tel_ 5_ 
LIDZBARK: 
CHOJNICE _ (Porn.) I l KURZINSKI A_, Mlyn zboz
wy. 
T 1 f 192 110 Teleion 13_ 
_ e e on " LASIN: 
\ MLYN PAROWY LASIN, unea 
BYDGOSZCZ: Mlyîiska 4_ Tel" 52" Kierownik: 
Nowoczesne meble biurowe 1 B" Sturm, ut Ogrodowa 1" Telef" 
Maszyny do pisania, rachowania nr" 52" 
i kopjowania - Przybory biurowe PELPLIN: 
S tanisla w Sk6ra & Ska 
Pozna
, Aleie Marcinkowskiego 23. Tel. 1847. 
Bydgoszcz, ut Gdanska 164. Tel. 1175. 

 
Mechanicy 1 mechaniczne 1 . 
warsztaty PRUSZCZ: 
Mécaniciens et ateliers mécanique. "MI.. YN P AROWY", Pruszez, pow. 
Mechaniker und mechanische swiecie_ Tel" Il. 
Werkstatten. W.i\BRZEzNO: 
BYDGOSZCZ: MLYN PAROWY, T" z 0" POl Te- 
OKLITZ W", Reperaeje maszyn lefon 16" 
wszelkieh system6w, ul" Jagielloîi- . ML YN pod BIAL YM ORLEM - 
ska 13" Zal" 1886 rOI Tel" 207" Boleslaw Brzoskowski - Tel" 22" 


Przygodzki 
 Hampel 
POZNAN 
Sew. Mieltynskiego 21. Telef.2124. 
Meble biurowe, maszyny do pisania, ma- 
szyny do liczenia, maszyny drukarskie, 
wszelkie aparaty i dodatki biurowe. 
Wlasny warsztat reperacyjny. 74/75 


Meble 
Meubles. Mobel. 


BYDGOSZCZ: 
F ABRYKA SKRZYN 1 MEBLI 
WYsCIELANYCH . "BOCIANO- 
WO", wt F. Matz, ul" Bocianowo 
4" Tel" 313 i 731" 


KURT WINKLER - Bydgoszcz 
ul. Sw. Tr6jcy 14 a Telefon 10-38 
Fabryka artystycznych mebli. 
Specjalnosé: Pokoje m
skie i jadalki 
w pierwszorz
dnem wykonaniu. 100 


1 


Mlyiiskle maszyny, 1 
kamienie 1 przybory 
Machines. à moudre, pierres et 
accessoires. 
Müllereimaschinen, -Steine und 
Zubehor. 
POZNAN: . 
1 
:d
I

o

 
"Ml'ynotwornia", T. A. w Poznaniu 
Waly Zygm. Augusta 1 Telefon 37-37. 
Adres telegr, "Mlynotw6rnia" 1 
Kompletne urziidzenia mlynow 1 
i poszczegolne maszyny. 62 


1 


f,Ml\KA" #II T. z o. p. 
- Mlyn wodny - 
Pelplln - Pomorze 23 
Telefon 98. Adr. telegr. "Mëtka".
		

/20178_283_0001.djvu

			261 


.---/ 


Musztarda - Odlewnie zelaza i metali 


1 Musztarda 
Moutarde. - Mostrich. 
Y DGOSZCZ: 

 w 

.D
bl

 Ü J. ;:;;

;f

:'E 
,,0 C E TU - POZNANSKA 18. ul. Lêl kowa 10 POZNAN Telefon 24-09. 
Telefon 923. 1 0 Wykonu jemy wszelkie obuwie 
portowe. 
1 Nafta i przetwory 1 Ocet 
naftowe ' 1 
Pétrole et produits de pètrole. Fabryki. 
Petrol u. Petrolerzeugnisse. Fabriques de vinaigre. 
TOW. "OLEUM" - Lwow. Sprze- Essigtabriken. 
daz nafty, benzyny, oleji itd. Oddz. BYDGOSZCZ: 
Grudzi,!dz, Wybickiego 29. Tel., 
221. . ,,0 C E T.
 9 
1 Narz
dzta rZ , emieslntcze Poznanska 18. - Telefon 923. 
i precyzyJne Ocet w flaszkach i beczkach. 
Fabrique d'ou!!ls pour métiers. _ Dostawa do domu. 
W erkzeu 
 e fur Handwerker. 


CHEl.MzA: 
LEMMLEIN' RYSZARD, Fabryka 
octu, limonady i wody selterskiej; 
Rynek 5 a. - Tel. 55. - Zaloz. 
1894. 
Nasiona 1 CHOJNICE: 
Sémences. - Sarnen. WINKELHAUSEN H. A., Fabry- 
St. Szuka.lski ka octu, ul. Dworcowa 52. 
Sklad i hodowllt nasion, handel zboza GRUDZI.J\DZ: 
Dworcowa 95BaYdgOS;'
L 839 i 11-

 1\iAZUR JoZEF, dawniej: Otto 
Mieszk. pryw. Tel. 839. Kyser, Fabryka octu, uI. PaÎiska 
__ 1 24. Teleion 177. 
Nawozy sztuczne 
Engrais artificiels. 1 Odlewnle 
KUllstdünge r: zelaza i metaU 
_ 1 Fonderies de fer et de mètaux. 
Il S UR 0 FOS FA T" - S p .Akc. Eiseu- 11. Metallgiessereien. 
Zaklady wYl'obu ol'gar.icz,!o
fosfol'owego nawozu 1 BYDGOSZCZ: 
pomoczmczego 
Centl'ala ONlEZNO, ni. Mieczyslawa 32. Tel. 122. 
F: b k . Oddzial 1, Biedl'usko, 
a l'V 1: .. 11. Winiary p. Oniezno 
WYl'abi a: Surcfosfat 0 zawal'tosci 12-140/0 fo- 
I sforu, 3.4 % azotu, 30-40)/0 wapl1a, n;ecos potasu, 
l'eszta masa organiczna. Pudl'etto - nawoz lq
 
1 kowy i pod wal'zywa zastçpujqcy w zupelnosci 
tomas6wkf 0 zawartosci 6-8 J c fosfol'u. 1-2 J /o azo- 
tu, 40 9 / 0 wapna i reszta mC/sa ol'gan;czna. 27 
1 Obrabiarki 1 
Machines à façonner. 
,. Bearbeitungsmaschinen. 
POZNAN: POZNAN: 


. 


5,ISKROPOL" Ska Akc. 
Fabryka wyrob6w metalowych 
Poznan, Dolna Wilda 35. - Tel. 5500. 
Speejalnosé' wyrôb zapalnikôw do II1otorôw spa- 
= ., linowyeb, samolot6w i samoehod6w. 


1 


,'" 


ODDZIAf.. POZNANSKt 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. Transmlsji, 
Maszyn 1 OdIewni ZeIaza 
"J. JOHN" w_Lodzi 
Poznan, uI. Cieszkowskiego M 8. 1 / 
TeIefon 2426. B 49-65 


;;, 


Obuwie sportowe 
Chaussures de sport. 
Sportschuhe. 


ODLEWNIA METALI 1 ZELAZA 


Fabryka maszyn 


c. Reschke :i::
. 
H. Pozorski zal.1868. 
nI. Snia deekieh 35/36. Bydgoszcz 
1 


Tel. u
 


. ,ODDZIAf. POZNANSKl 
t Tow. Akc. Fabryk Budowy. Transmisji, 
Maszyn 1 OdIewni ZeIaza 
"J. JO H N" w Lodzi 
Poznaft, uI. Cieszkewskiego NI! 8. 
Tetefon 2426. B 49-65
		

/20178_284_0001.djvu

			Ogrodzenia -- Opony i w
ze 


262 


1 
1 


Ogrzew8nla 
centralne, wodoclllgi l, in- 
stalacje 
1 Calorifètes centraux et conduits 
d'e'au. 
Zentralheizungs- und Wasserlei- 
tungs-Installationen. Opal 
POZNAN: (w
giel, koks, torf" bry'kiiety, 
DRZEWIECKI & JEZIORANSKI, drzewo). 
T.. A.., Waly Zygm.. Augusta 2. Chauffage. - BrennmateriaL 
Tel. 1551. .... 1 
'YDGO
:ëz:a do mebli 11I1 
 ![
Iôak 1 
obrowlki 
 
ECKES EDWARD 1 W ACLA W Sp61ka z ogramczonél por
k<} 
MILLNER, Fabryki okué meblo- B y D G 0 S Z C Z 
wych, Gda6ska 36. Tel.. 1428. ut. Bernardynska 5+ Tel. 830 i 150 
"ISKRA", Fabryka Okué Meblo-I \V
giel, Koks, brykiety, drzewo, 
wych, ul. Zduny 15. 1 Wapno, Cement. 
1 OleJarnle 1 TOW. ROLNICZO-HANDLOWE- 
Huileries. - Oelfabriken. 1 Od dzial w Chojnicach Tel. 58. 
BydgosKa FahryHa OIeiu jadalnego - . 
i PoKostu ALFRED BINC . j C t 1 R 1 · 
KO


U:j:k
t
leB


:
ZiC:ie;:::

7a
6

5 1 en fa a 0 nlcza 
Zamienia na makuchy. 99 ! T. z o. p. 
1 TeL 65. Wejherowo Tel. 65 
1 _ Wçgiel koks hurtownie 
Opony i w
ze 
Bâches et boyaux eH cautchouc. 
Gummireifen u. SchIauche. 
POZNAN: 
OPONY'- WF;zE - "Rubber- 
Trade", T.. Kozmi6ski i S-ka, Sew. 
Mielzv6skiego 4.. - Tel. 3294. - 
Wy1i!czna sprzedaz rowerowych 
opon ,i wçzy, Sp_ Akc. "Pneuma- 
tyk".. . 


1 
R. MATUSZEWSKI i Ska 
F abryka siatek i plot6w drucianych 
Cieplarnie z ogrzew. centralnem 
Fabrykft; Poznan - Rataje - Biuro: 
Poznan, Mosfowa 14 J. p. - Telef. 24.01, 


Ogrodzenia 
Clôtures. - Umzaunungen. 


I OliW Y , smary, nafta, ben- 
zyna itp.. 0 
Huiles minerales, graisses, pétrole , 
' 
et benzine etc. 
 
Oel, Schmieren, Petroleum, Ben- 
zin usw. 
BYDGOSZCZ: 
SCHMIDT ERNST, Fabryka pa- 
sow transmisyjnych, Dworcowa 93. 
Telefon 288, 1616.. 
HEINKE 1 MAJEWSKI, Sklady 
komisowe, Sp.. Akc.., F anto, Droga 
I..Qkowa Il.. Tel.. 847.. Adr. telegr. 
"Benzohurt" .. 


6alicyjskie Tow. Nuftowe 1 
"GALl CJA" 
Ska Akc. 126 
Biuro sprzedazy w Grudziéldzu: 
1 Tuszewska GrobJa 66-68. 
I l ' Arir. telegr. "Galicja'c. Telefon 406, 
Nafta, benzyna, olej gazowy, oleje 
maszynowe, cylindrowe, parafina, 
, .- swiece, smary, beczkowo ze skladu 
w Grudziéldzu, cysternowo z wlas- 
nej rafinerji w Drohobyczu. 


1 c 


. 


la. 


F
e
we 
bes


r
t
1 il. 
Hopfengasse 27 GDANSK Telefon: 45 i 46'" ml
		

/20178_285_0001.djvu

			\\ 


263 


Optyczne przyrziidy i optycy - Pensjonaty 


o.ptye:n:,!:;e;!"rZqd
 ' 1 
Z
Z


lit
 
 LAC HT
.:: 


 1 
Articles d'optIque. - OptIk. Adres' telegraficzny: nJoza-PoznafiU 
CENTRALA OPTYCZNA, wlasc_ TEKTURA - FARBY - PAPIER 
St_ Zakaszewski - optyk-mech_, 
Bydgoszcz, ut Gdanska 7_ Tel_ 
1099_ 
1. 


1 Owoce 
, Fruits. - Obst. 
BYDGOSZCZ: 
WOJCIECHOWSKI JoZEF, Han- 
dei owoc6w, Grodztwo 9_ Tele.. 
1011 30_ 
Il Paleniska poddmucbowe Pasy transmlsyjne 
BYDGOSZCZ: 1 Fabl:iques de. c
urreies 
a tranSi1tl8,
Uon. 
NOW AK T_, Fabr_ Maszyn, Pale.. 1 Transmissionriemen. 
niska poddmuchowe dIa materj_ BYDGOSZCZ: 
opal. malowartosc., ut Gamma 6. SCHMIDT ERNST, Dworcowa 93_ 
Tel- 881_ Tel- 288, 1616. Fabryka olej6w i 
Papa izoIaeyjna 1 thiszczy technicznycb. 
Carton d'isolement. 
Isolationspappe. 
"MATERJAI, BUD
WLANY" ;-- 1 Pensjonaty 
Tow_ Akc. w PoznanlU - Oddzlal Pensions - Pensionate 
w Toruniu - Kr61_ Jadwigt, Te.. . . 
lelon 643. Papier PENSJONA T II 
Hurt.ownie. " 
Papier en gros. wlasc. W. LEWICKA 
Papier-Grosshandlungen. ' SWIECIE n./W., Klasztorna 18. 
TADEUSZ BARTSCU i SKA.I, Hotel prywatny zwszelkiemiwygo- 
HURTOWNIA P APIERU dami. Pierwszorzçdna jadlodajnia. 
Przybor6w pismiennych, galanteryj- Na-jlepsza polska kuchnia po ce- 
nych, biurowych i szkolnych ! 1 na ch bardzo dostçpnych. 138 
P 0 ZN A N 142 1 Obiady od 12 - 3 popoludniu. 
Dominikanska 5. Telefon 12-71 1 Kolacje od 6 - 11 wieczorem. 


., 


! ' 


Oswietlenie 
Eclairag e. - Beleuchtung. 
POLSKO-HOLENDERSKA FABRYKA 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "PHILIPS" 
Spôl'daAkcyjna w Warszawie 
ODDZIAI:. w POZNANIU 167/68 
Tel.37-22 ul. Masztalarska 7a Tel. 37-22 
iarôwki elektr. do wszelkich celôw. 


Papierowe wyroby 1 
Fabryki. 
Fabriques d'articles de papiers. 
Papierwarenfabriken. 
1 POlska Fabryka Torebek Papierowych 1 
i wszelkich opakowan z papieru 
'wt: Jan Szymanski 
Bydgoszcz, Poznanska 10. 
Telefon 16-30. 158 
i-- 


1 


.1. 


F!e!


!we 
bcs


!I
1 i' . 
Hopfengasse 27 GDANSK Telefon: 45 i 46.... 
 1
		

/20178_286_0001.djvu

			Perfumy - Radjoaparaty i przybory 


264 


Perfumy I l Plot y dl'uciane 1 
Fabry;Ki. 1 Clôtures de fil. - Drahtzaune. 
F.'briques de parfums. 
Parl'iim-Fabrlken. R. MA TUSZEWSKI i Ska 
POZNAN: ........ 1 Fa
r)ika s
atek i ptotow drucianych 
, Cleplarme z ogrzew. centralnem 
F A L K 1 E '" 1 C Z l , Fabryk,a: Poznan - Rataje - Biuro: 
Fabryka perfum 1 kosmetyk6w Poznan, Mostowa 141. p. - Telef. 24-01. 
Poznan, ul. Rzeczypospolitej 3 
Telefon 23-25. Cenniki na zild. "ie. 
STAROGARD Il Pokosl- i terpentyna Il 
: BYDGOSZCZ: 
Ç\ ,, 1 "SFINKS", Polska Fabryka Che
 
".7\nge lus li czna , U

n
 ;:p Z
,::' 312,. 
'arfumerie Varsovie BYDGOSZCZ: 
J) ' t . 11 · 
 t d NOW AK T., Fabr. Maszyn, Pom- 
es 1 Brie "arogar py odsrodkowe i wirowe dIa 
T, z o. p. 26 wszyst. cel6w, Gamma 6. Tel. 881. 
Telefon or. 14. 


1 
1 Pianina 
Pianos. - Flügel. 
SOMMERFELD B., iabryka Byd- 
goszcz, Sniadeckich 56. Teleion 1 Posrednictwo nierucl1o- 1 
883 i 919. DŒosci 
. .. Bureaux d'entremise. 
Pie ce, maszyny 1 nal'z
dzla 1 Grundstückvermittlungs-Büros. 
piekarskle GRUDZIADZ' 
Foures et utensiles de boulangerie. - .. . 
Backijfen. Backereimaschinen TROSZCZYNSKI W., Kupno 1 
und Werkzeuge. _ sprzedaz maj
tk6w, T oruiiska 5, 
Sklad artyk.! przybor6w piekar.-cukierniczych
 I. ptr. 
SpecJalnosé cullier pudrowy 
CZESl,AW KOSTANSKI 
Poznan, PI. Sapieiyiislli 2. Telefon .38-61 


1 


1 Piekarnie, 1 
Boulangeries. - Backereien. 
- 
JAN OHL - Piekarnia 
Sklad rnqki, o
py, piernik6w i drozdzy 
Zaloz. 1893 r. 156 
Sobieskiego 12 WEJHEROWO Teleton 285 


1 Pilniki i raszple 
Limes et râpes. 
Felle und Rasl)eln. 
GEDE G., Fabryka pilnik6w, przyj- 
muje uzywane pilniki do nacinania. 
GrudzÏl,dz, Grobla 9, Tel. 155.. Il 


1 Ponczosznicze wyroby . 
Tricotages. - Trikotagel1. 
MACHER GUSTAW, PoznaÎi, ut. 
Wyspianskiego 6. Tel. 6833. Adr. 
telegr.: Gmacher-Poznan. 


Il Przedstawic. browaru _ 
BYDGOSZCZ: 
SWIJ\ TKOWSKI ANTONI, przed- 
staw. Browaru Myslçcinek (pod 
Bydgoszczll), ul. Jagiellonska 6. 
Tel. 13. 


I R3dj08paraty i prZYbO"Y I 
A ppareils de radjo et accessoires. , 
Radioapparate u. Akcesorien. 
POZNAN: 
Central a Budowy Telefonow 
. Idaszak c& Walczak 24 
Plac 
.to Krzyski 4. - Telefon 14.59. 
BADJO kompl. stacje o.dblorcze. 
szelkie 
czçgci 1 przyhory.
		

/20178_287_0001.djvu

			r 


2ô5 


Radjoaparaty i przybory - Ruszty 


POLSKO - HOLENDERSKA F AB RYHA 
LAKPEK ELEKTRYCZN. "P H 1 L 1 P S" 
Sp61ka Akcyjna w Warszawie 
ODDZIAl. W POZNANIU 16-1 
Tel. 37-22 ul. Masztalarska 7a Tel. 3'1-22 
Radio-Iampki odhiorcze i nadawc:ze. 


1 Restlluracje 1 
Restaurants. - Restauratiollen. 
BYDGOSZCZ: 
LANDSMANN M., Rytualne obia- 
dy i kolacje, Poznanska nr. 5. - 
Teleion 1678. 
GDYNIA: 
HOTEL POD ST ARYM DF;BEM, 
J. Wojewski, Portowa 1. Tel. 6. 
JASTARNIA:' 
BIZEWSKI, Restauracja i w
dzar- 
nia. Teleion 1. 
KOsCIERZYNA: 
SPRADA JULJUSZ, Gospoda pod 
Bialym Orlem. Teleion 73. 
PUCK: 
VOSS PA WEL, Restauracja 
Sale do wynaj
cia, Rynek 53. 
Telefon 87. 


I Roel1t g enOWSkie aparaty 1 
Appareils de Roentgen. 
R oentgenapparate. 
POLSKA - HOLENDERSKA F ABRYKA 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "PHILIPS.. 
Sp61ka Akc:yjna w Warszawie 
ODDZIAI:, w POZNANIU 166 
Tel. 37-22 ul. Màrsztalarskâ 7a Tel. 37-22 
..Metalia" opanc:erzona lampa roentgen. 


1 Rowery 1 
Bicyklettes. - Fahrrader. 
BYDGOSZCZ: 
JAHR WILLI, Hurtownia rowe- I 
row, Dworcowa 18 b. Tel. 15-25. 


A. Wasielewski, Bydgoszcz 
Dworcowa 18 Telefon 10-47 
Rowery i wszelkie przybory pierwszo- 
rz
dnych jakosci stale na skladzie. 
Naprawy. 55 Udogodnione warunki. 
POZNAN: 1 
ROWERY - "Rubber- Trade u , T. 
Kozminski & S-ka, Sew. Mielzyn- 
sldego 4. - Teleion 3294. - Wy- 
Iilczna sprzedaz opon i w
zy ro- 
werowych Sp. Akc. "Pneumatyk u . 
Rower6wki zagraniczne. 


1 


Rewizorzy ksillg 
Reviseurs de comptes. 
Bücher-Revisoren. 


Relizor" 
" 
8iuro Rewizyjno-Powiernicze 
f. STt;PNIEWSKI 
POZNAN 
ulica Fr. Ratajczaka 32. 
Telefon: 29..58, 54..98. 
Zaprzysiçzony rewizor ksiéig 
i rzeczoznawca sildowy. 
Zakladanie ksii}g handl. wszelkich 
system6w, majlitk6w ziemskich, 
przedsiçbiorstw handl., przemy- 
slowych itp. Rejestracje firrn, 
rewizje ksii}g handlowych, prze- 
myslowych, gospodarczych, sp6l- 
dzielni wszystkich typ6w i komu- 
nalnych kas oszczçdnosci i po- 
zyczkowych. Zestawianie bilan- 
s6w, regulowanie ksii}g, dekla- 
racje podatkowe i reklamacje. 
Przepr2wadzanie likwidacji, nad... 
zory si}dowe i prywatne, akkordv, 
rozliczenia pryw. przedsiçb. itp. 
Wszelkie prace wykonuje Sél- 
downie zaprzysiçzony rzeczo- 
znawca. - Honorarjum wedlug 
umowy. - Dyskrecja zapewniona. 


112 


---- 


Ruszty . 
Grillages. - Rosie. 


1 


ODDZIAI:'. POZNANSKi 
Tow. Akc. Fabryk Budcwy. Transmisjl. 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
,,,J. JOHN" w Lodzi 
Poznan, ul. cieszkowskiego J'& 8. 
Telefon 2426 B 49-65
		

/20178_288_0001.djvu

			Ryby 
 Skôry surowe garbowane 


266 


Sil{awkl i narz
dzia 
pozarnicze 
Pompes à feu et ustensiles de 
pompiers. 
\Vasserspritzen und Feuerwebr- 
wer1Œeuge. 
feb!yka Sikawek i ftamdzl PotamiuYth 1 
W. GINTER 
Poznan · Jeiyce 
AGENCJA SAMOCHODOW A ul, Dilbrowskiego 81 Telefon 32-22 
Poznan, ul. Fr. Ratajczaka 28. 
Telef. 24-59. 130 Telef. 24-59. W zakres specjalnosci wchodzél: 
W!pIJ2yczaÎl,ia samochod6w clçlarl!w)ch i osobowych. Sikawki cztero- i dwukolowe, beczko- 
W
zelkie po!'ady prawne, rejestracja i i?rze- wozy, drabiny hakowe i przystawne, 

e}estrowama. 
 Zalatwiamy formalnosci dia bosaki to p orki Ii\czniki Storea U 
zyczilcych soble otrzymal: prawo jazdy kie- 1 · ,..' .. ,
' 
1 rowcy niezawodow . ego. - , Dzien i noc otwarte! zatrzasmkl, karabmkl 1 t. p. 
Pomoc w ,",:ypadkach samoch
d
m. Lekarz. _ Re p arac ) . e i remont samochodOw - 
Dostarczanle benzyny oraz CZ
SCI Pneumatyk. lk . h t 1 13 9 
_ .. _ . wsze le sys 
mow. 
1 POLSKO - HOLENDERSKA Fi1BRYKA l ' 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "PHILIPS" 1 Sk6ry surowe 1 
Spôlka Akcyjna w Warszawie · . 
ODDZIAI. w POZNANIU 165 1 
Q.r1?owane, 
Tel. 37-22 ul. Masztalarska 7a Tel. 37-22 CUIr bruIt et tanne. 
iarâwki elektr. do samochodôw. ,Rohes und gegerbtes Leder. 
BYDGOSZCZ: 


MAX HASENPUSCH 
HaRdel sk6r. 
dawn. Ludwig Buchholz 
BYDGOSZCZ 
Przyrzecze 9. 152 Telefon 117. 
1 
Il Sklad porcelany Il POLSKA HURTOWNIA SK6R, 
IW ANSKI JAN i S-ka, wçgiel, bu- Sp, z, z o. 0" Dluga 31, - Sk6ry 
dowt artykuly, , sklad porcelany, 1 podeszwowe, blankowe przybory 
fajansu, Koscierzyna, Tel, 34, szewskie, 


Ryby 
Poissons. - Fiscbe. 


1 
PUCK: 
BLAzEJEWSKI 1 SZYDAROW- 
SKA, Najwh
ksza polska wçdzar- 
nia ryb, Puck, Tel, 70, 


1 Samuchody,. 
motocykle, opony i w
ze 
Automobiles, motocyklettes. 
tuyans en eautchouc. 
Automobile, Motorfahl'rader, 
9ummireifen und Schtauche. 


F. Butowski 


BYDGOSZCZ 
I l ul. Dworeowa 80 Tel. 734 (d
wn. 1559) 1 
Centrala gum: samoehodowyeh. Przy- 
1 bory samochodowe - Staeja benzyny 
Parowy zaktad wuIkanizaeyjny - .ta do- 
wanie akumuIatorow - Noeny dzwonek 
_ ,. Wjazd z ul. .Podolskiej. 46 1 


TCZEW: 
CENTRALA SAMOCHOD6W 
Brada Chmielewscy, Kosciuszki 
15, Telefon 3, 


PRZEDSIF;BIORSTWO SAMO- 
CHODOWE, inz, Jasiiiski, ul. W 01- 
noscÏ 42, W é!brzezno, Tel, 117, 


1 Sanitarne urt.qdzenia 1 
' Installations sanitaires. , 
Sanitats-Einrichtungen. 
POZNAN: 
DRZEWIECKI & JEZIORANSKI, 
T, A., Waly Zygm. Augusta 2. 
Tel, 1551. 
1 Siatld dru cio n u 
Filets de fil de fer. 
Drahtnetze. 
I R. MATUSZEWSKI i Ska 1 
Fabryka slatek i plot6w drucianych 
Cieplarnie z ogrzew. centralnem 
Fabryka: Poznan - Rataje - Biuro: 
Poznan, Mostowa 141. p. - Te!èf. 24-01. 


.. .. 


..
		

/20178_289_0001.djvu

			267 Slusarnie i warsztaty mechan. - Sruby, mutry, nit y itp. 


GRUDZIl\DZ: 
WACLAWSCY BRACIA, War- 1 
sztat slusarski i mechaniczny, ul_ 
Kwiatowa 9_ Telefon 97_ 
1 Smoly 
Poix. - Teer. 
KOsCIERZYNA: 
WIERZBOWSKI . ,A_, Sklad ko- 
lonjalny i wszelkie przybory bu- 
dowlane_ Teleion 86_ 
POZNAN: 
BENZOL ûÔRNOSLJ.\SKI 
Smol'a dest., Harbolineum 
stale na sUadzie 181{182 
,.Habil", T. Z o. p. Poznan 
Wyspianskiego 6 Telef. 69-57 
Skladnica: Dilbrowskiego 81. TeL 68.74 
TORUN: 
"MATERJAI.. BUDOWLANY" - 
Tow_ Akc. w Poznaniu - Oddzial 
w Toruniu - Kr61_ Jadwigi_ Te- 
Jefon 643_ 
Sm
lowcowe wyroby 
; Toiture de poix. 
'
Dachpappen-Produkte. l ' Sruby, mutry, nit y 1 t. P. I 
"MA TERJAL BUDOWLANY" -' Vis, éeroux, nits etc. 
Tow_ Akc. w Poznaniu - Oddzial - Schrauben, Muttern, Nieten u. s. w. 
w Toruniu - Kr61- Jadwigi_ Te- ISKROPOL" Ska Akc 
lefon 643_ '1;.' 
Sok. Fabryka wyrobow metalowych 
1 owo
owe Poznai1, Dglna Wilda i5. _ Tel. 5
OO. 
. Wytloczme... Svccjalnvsé: wyr6b zapalnlk6w do motor6w spa- 
SIrOpS. - Fruchtsafte. == linowych. samolot6w i samochod6w. 
CHEI..MNO: 


.. .. 


Slusarnie i warsztaty 
mechaniczne 
Ateliers de serruriers. 
Schlossereien und mechaniscbe 
Werkstatten. 
BYDGOSZCZ: 
Kutnia i SIUSarnia Arlystnzno - Budowlanna 
Spajanie autogeniczne 
JOZEF StOMINSKI 
mistrz slusarski 
BYDGOSZCZ 
ul. Dr. Emila Warminskiego 3. a. 
Telefon: 831. Telefon: 831. 


JOII:F KASZTfLAN 


Wytwôrnia soKôw owocowych 
Bandel Kolonjalny - Restauracja 
Tel. 95. CBEl..MNO Tel. 95 


POZNAN: 


H
rtwi
 K
ntomwi[l 
Nast. Poznan Tow. Akc. 
Zal. 1823 r. Zal. 1823 r. 
I lIajwi
kSZa w Poisce 
wytlocznia 151 
u


: OWOC

 


Spawanie autogentczne 
Soudures autogêniques 


BYDGOSZCZ: 
NOWAK T., Fabryka maszyn, 
Gamma 6_ Tel. 881. 
Sportowe artykuly 
Articles de sport. 
Sportartikel. 


POZNAN: 
1 nrt,ko/ysporl1lwe i dowyrJlDWania fizmneuo 1 
1 Dom Sportowy 
1 Poznan .. Sw. Marcin 14 
_ Cennik wysylamy bezplatnie 1 156 


Wytw6rnia Artykul6w Sportowych 
i G.imnastycznych 97 
J. PACZKOWSKI i SYNOWIE 
uI. t.ilkOwa 10 POZNAN Telefon 24-09. 
Urz'ldzamy sale gimnastyczne. 9-6t g .9
t
 uOI"la... 
1/ 
 ollapI SM0 'lZSaI3 .ln '\J1IUZOd 
!ZP0-:l - "N HO r .r" 
uzel3Z !UMaIPO 1 u.(zsuw 
'I{SIWSUV"",. ,(Mopng '1,(oIqvd .3'1V ..OJ. 
.. l>1SNVNZOd "lVIZOOO
		

/20178_290_0001.djvu

			Stemple - Tartaki 


268 


1 .Stemple . l ' l ' Studniarze 1 
Fabnques de 
achets. 1 Puisatiers. - Brunnenmeister. 
Stempelfabrlken. 1 CHEI:.MzA: 
I WITOLO IABAT 
1 Bydgoszcz 
nI. Derm. frankego 2. -le I. 12-38. 
,,
t.MI)( , 
, C, kaucz. 
' 
:L
 I(;D;la) 
B,dgoszcz, ui. Gdanska 37 
Tel. 1006 
'f:i,/, -...- 
,0 
"'-0 0'<;; 
f)lJ/nie od
X 


* 


 
I
 


El Kromczynski 
Fabryka stempli 
metalowyeh i kauezukowycb 
Foznan, Al. Marcinkolskiego fi 
T elefon 5426. 


JABI:.ONSKI A., Zaklad studniar- 
ski, Kolejowa7. Tetefon 151.. 
W J\BRZEzNO: 
SZROETER 1 S-KA, Studniar- 
stwo, ut Pomorska 15.. Tel. 28. 
Il Suszarnie Il 
POZNAN: 
DRZEWIECKI & JEZIORANSKI, 
T.. A., Waly Zygm.. Augusta 2. 
Tel.. 1551. 


.; 


1 Szklo i porcelana 1 
Articles en verre et en porcelaine 
_ ' Glas- und Porzellamvaren 
STAROGARD: 
GI:.6WCZEWSKI A.., Hurt.. na- 
1 czyn kuchennych, szkla, porcela:' 
1 ny i fajansu, Rynek 5. Telef.. 232.. 
'II Stuczne- nawozy Il 
. ORLOWSKI & CIEsLICKI, Po- 
l znan, AI. Marcinkowskiego 3 b.. 
Telefon 2495, 5561.. 
1 Tapety 1 
Tentures. - Tapeten. 
Otto Klann - Bydgoszcz 
Tapety (Linoleum) Ceraty 
Hurtownie Detalicznie 
.1 1 Telet 828 DWORCOwA 68. Telet. Bi 
Tapicerskte przybory 
Ustensiles de tapissiers. 
Tapeziererzubehor. 


BYDGOSZCZ: 
MA TZ FRYDERYK, ul. Piotra 
Skargi 6.. Tel.. 731. 
1 Tartakl 
1 Scieries. - Sagemühlen. 
1 D
BROW A-CHELMINSKA: 
FIESSEL EMIL, Friedrichsmithle, 
Tartak parowy, handel drzewny, 
heblarnia i czopkarnia, Dltbrowa- 
Chelmiîiska, pow. Chelmno. Tel.. 
2.. ,,,,,,":_,.! _;;
::
 
KOsCIERZYNA: 
BEHRENDT HENRYK, Tartak 
1 parowy i handel drzewa uzytko... 
wego. Tetefon 6.. 


1
		

/20178_291_0001.djvu

			269 


Tartaki - Tokarze 


OSIE: 
TARTAK PAROWY JEWELOW- 
SKI- WERKE, T _ A_, Osie, pow_ 
swiecie_ Tel- 7_ 
PUCK: 
GRABOWSKI 'ADOLF, Przeds_ 
budowlane, tartak parowy i han- 
dei drzewa, ul_ Hallera 184 b_ Te. 
lefon 49. 
- - -- 
MARZCION BERNARD, Tartak 
par_ i bandel drzewa. Tel- 12_ 
SOLEC KUJA WSKI: 
SZKOCKA SP61.KA DRZEWNA, TORUN: 
Sp_ z ogr - odp_ Solee Kujawski- "MA TERJAI. BUDOWLANY" _ 
Trzcina sufitowa Tow_ Akc. w Poznaniu - Oddzial 
Roseau pour plafonds. w Toruniu - Kr61_ Jadwigi. Te- 
Zimmerdeckenschilf. lefon 643_ 
"MATERJAI. BUD
WLANY"- .- 1 Tektura a Îerôwa 1 
Tow_ Ake. w Poznamu - Oddzlal p P 
w Toruniu - Kr61_ Jadwigi. Te- . C
rton. - Pappe. 
1 f 643 POZNAN: 
eon _ 
 
1 Techntczne artykuly Il JOZEF ZAI.ACHOWSI{I I 
. Artiques techniques. ,RzeczYPospolitej 4.. Te , .e'on 2
 ,, :13. 
T 1 .' h A t ' k l Adres telegrafl-czny. u Joza - Poznaii 
. ec IDISC e rie. TEK T U RA - FAR B Y - P APl E R 
TORUN: - 
DIURO TECHNICZNE, EUG_ Si- 1 Tel 10 
WIEC, Sprzedaz artyk_ teehniez- h e Dy 
nyeh i elektroteehn_, zeglarska 31_ ' T

ep ones. - Telefon. 
Telefon 495. POZNAN_ 
l ']'echoiczno-handlowe 1 Centrala Budowy Telefonow 
biura Idaszak 
 Walczak 25 
Bureaux techniques. Plac s-to Krzyski 4. - Te}efon 14.59. 
Handels- Technlsche Biiros. Nowoczesne zaklady telefoniczne 
,.., i wszelkie przybory. 
ODDZIAt POZNANSKI 
Tow. Âkc. Fabryk Budowy. TransmlsJi. 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
"J. JOHN" w Lodzi 
Pozna1i. ul. cieszkowskiego N2 8. 
Telefon 2426. B 49-85 


1 Tokarze 
Tourneurs. - Drechsler. 
BY DGOSZCZ: 
1 Tektura na dachy 1 Ignacy fritz, mistrz tokarski 
Carton asphalte. - Dachpappen. Wykonuje rneble, prace spiral ne 
BYDGOSZCZ: i budowlane. 157 
F ABRYKA P APY .t DACHOWEJ ( Bydgoszcz - Grudzii!dzka nr. 4. 
IMPREGNACJA, uI- Jagielloiiska POZNAN. 
17 (Plae Teatralny). Tel_ 1214, . 
1215.. 


1 


J. 'ielsebmann - Bydgoszcz 
FabryKa papy dachowej 
81 
ZaKlad poKrywania dach6w 
Grudzi
dzka 7/11. T elefon 81. 


CHEI.MzA: 
BRACIA PICHERT - T. z o. p. 
Fabryka papy dachowej. destyl. srnoly, 
lepniku, karbolineurn. rnaterjaly 
budowlane. 76 
Kolejowa 19.'
 CHEI.MZA - Telefon 14. 


GRUDZIJ\DZ: 
Fabryka Tektur Dacbowych 
W. Kutowski i Ska 94 
Towarz. z ogr. por. 
w Grudziiidzu 


1 


1 


K ule do krçgli z drzewa ameryk. 
"Pock" oraz krçgle poleca 
DOM SPORTOWY 
Poznan .. Sw. Marcin 14. 158 
Cennik na wszelkie artykul, sporlowe wysytam, bezpl !
		

/20178_292_0001.djvu

			Towary kolonjatne - Welna 


t70 


Il 


U rZlldzenia biurowe 1 
Installations de bureaux. 
Biiroeinrichtungen. 
- 
PI zygodzki & Hampel. Poznan 1 
Sew. Mielzynskiego 21 Tel. 21-24 1 
Nowoczesne urzqdzenie biurowe, ma- 
szyny do pisania, maszyny do liczenia, 
1 maszyny biurowo - drukarskie, wszelkie 
1 aparaty i dodatki biurowe. 75 
Wlasny warsz
 r eperacyjny! 1 
1 No
e sne m'eble biuro
;- 
Maszyny do pisania, rachowania 
i kopjowania - Przybory biurowe 
Stanislaw Sk6ra & 8ka 
POZNAN, AI. Marcinkowsk. 23. Te). 1847 
BYDGOSZCZ, ul. Gdanska 164. Tel. 1175 


\, 


Il \Vapno Il 
uMA TERJAL BUDOWLANY u - 
Tow. Akc. w Poznaniu - Oddzial 
w Toruniu - Kr61. Jadwigi. Te- 
l Tytdniowe wyroby :;;. ,leion 643. 
Sklady. 1 
MORAWSKI ROl\lAN, Gdvnia, I l . \Velna 
ul.. Sienkie
icza 3. '!el. 54. Sprze- BYDG SZ
Le. - Wolle. 
daz wyrobow tytonlowych. 0 

 l "SIt,A PRZEMYSt,OW A" 
Ubezpiecz
nia 
Pralnia welny owczej i farbiarnia, 
Assurances. - Versicherungen. ' Kupno, zamiana i sprzedaz welny. 
GRUDZlI\DZ: Dworcowa 35/J6 - BYDGOSZCZ - Tdefon 113
. 
"PATRIA", Poiskie Tow.. Asek. i CHOJNICE. 
Reasek., Sp. Akc., Grudzl
dz, Pl. · 
23. Stycznia 13. Tel. 361. "SI
A PRZEMYSt,OW AU 
"PRZEZORNOsé", Tow. Ubezp., l\upno i z
miana welny owc
ej, 
Grudzi
dz, Pl. 23. Stycznia 13. Sprzedaz welny prz
dzoneJ. . 
Tel. 361. (161. Jadwigi 3. - CHOJNICE - Te
efl;n 198. 
WARSZAWSKIE TOW. UBEZ- W.t\BRZEzNO: 
PIECZEN, Sp. Akc., Grudzi
dz, KÜHNE FRYDERYK, Wilbrzeino 
PI. 23. Stycznia 13. Tel. 361. (Pomorze), i'rzçdzalnia wetny. 


Il Towary kolonjldne 
WEJHEROWO: 
BORSKI JoZEF, dawn. J. P. Ma- 
gnus, sklad tow. kolonj. Tel. 204. 


1 


Transmisje;>
' [II 
ODDZIAf. POZNANSKt 
Tow. Akc. Fabryk BudoWl. Transmisji, 
Mauyn i Odlewni Zelaza 

,J. JOHN" w Lodzi 
Po.nû. ul. cieszkowskiego M 8. 
Telefon 2426. B 49-M 


1 Transportowe 
urz
dzenia 
BYDGOSZCZ: 
NOW AK T., Fabr. Maszyn, Ele- 
watory, slimaki, przenosniki ta- 
smowe, kolejki Iinowe, windy 
osob. towar., Gamma 6. Tel. 88 . 1. 1 
. Trykotaze 
Tricotages. - Trikotagen. 
MACHER GUSTAW, Poznan, ul. 
Wyspianskiego 6. Tel. 6833. Adr. 
telegr.: Gmacher-Poznan. 


/ 


li ytwôrnia ArtyKutôw Sportowych 
i Gimnastycznych 98 
J. Paczkolski i Synowie J Poznan 
ul. l.ilKowa 10 r - Telefon 2409 
WielKi wybor tryRotow sportowyc:h. 


1 


Walce mlynskie 
utwardzone 
Cylindres de moulins. 
Gehartete Mi\hlenwalzen 
ODDZIAf. POZNANSK[ 
Tow. Akc. Fabryk Budowy. Transmisji. 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
"J. JO H N" w Lodzi 
Poznafl, ul. cieszkowskiego M 8. ., 
Telefon 2426. B 49-fi5 


1
		

/20178_293_0001.djvu

			l 
 


l , 


271 


Wentytatory - 2apalniki do motorôw spalinowych 


. Wentylatory 
Ventilateurs. - Ventilatoren. 
BYDGOSZCZ: 
NOWAK T_, Fabr_ Maszyn, wen- 
tylatory î ekshaustory, Gamma 6_ 
Tel. 88L Telefon 13. 
POZNAN: . WodoClllgi 
DRZEWIECKI & JEZIORANSKI, Conduits d'eau. 
T_ A_, Waly Zygm_ Augusta 2_ Wasserleitungen., 
Tel_ 1551. POZNAN: 
1 Wçgiel 1 DRZEWIECKI & JEZIORANSKi, 
Charbon. - Kohle. T _ A., Waly Zygm_ Augusta 2. 
ORLOWSKI & CIEsLICKI, Hur- Tel_ 1551. 
townia materjal6w 'opalow_, bu- 1 Woda mineralna 1 
dowlanych i sztucznych nawozow, Eaux minél'ales. - Mineralwasser. 
Poznaii, Aleje Marcinkowskiego PUCK: 
3 b. Tel- 2495 i 5561. CZARNECKI CZESLAW, Fabry- 
1 Win3 i spirytual.le ka wod mineralnych - Skiadnica 
Hurtownie i detaldcznie. piwa Browarow Chebninskich_ 
Vins et alcool. Woisko\ve przybory 
, Wei ne und Spiritualien. Equippements militaires. 
A t B . · 1 Militarartikel. 
 
-;;rma n 0 ni arClSZ ewsk l 1 d::-::::'

. d:.:'':'t';'i:
:':.:is::.kS
k.' 1 
REPREZENTACJA i towarzystw wojskowo - wychowawczych- 
FIRM KRAJOWYCH i ZAûRANICZN. 1 DOM Sp pol O eca RTOWy 15'l 1 
BRANZY WIN 1 SPIRYIUALJI. 
Poznan, uI. Cieszkowskiego 9. 118 1 ' 1 
1 Telefon 18-50. Adr. tele
r. "ANBAIC. Poznan .. Sw. Marcin 14. 
! ! ! Tylko dIa handlu hurtowego!!! Cennik wysylamy bezplatnie l , 
_ 1 W oziki dzieciç F] e 

:e


rsi e

e Chariots d'enfants. 
Fabrstühle und Aufzüge. Kinderwagen. ' 
POZNAN: A. Wasielewski, Bydgoszcz 
ZAKLADY ELEKTROTECHNI- ui. Dworcowao 18 - Telefon 10-47 
CZNE Inz_ J_ I..ysinskiego, Wy,... WôziKi dzieci
c:e wszelKic:h systemô
 
S p iaiiskie g o 4_ Telefon 62-31_ , 
 w wielKim wyborze stale na sKtadzle 
NAPRAWYt 53 UdOGODNlONE WARUNKII 
1 Wodki, likiery, kon,jaki 1 Il 
Eau de vie, liquers, cognacs. Wy!dadzarki 
Schnaps-, Liko'r- und Kognak. ODDZIAf. POZNANSKI 1 
BYDGOSZCZ: Tow. Akc. Fabryk Budowy.Transmlsji. 
PIOTROWSKI W _, Dworcowa 89_ Maszyn i Odlewnl Zelaza 
Tel- 1051- Re p rezentac J 'a i skla- "J. J OH N" w Lodzi 
Poznan. ul. Cieszkowskiego NIl 8. 
dnica Zaklad6w Przem_ Winkel... Telefon.. 2426. B 49.6$ 
hausen_ 1 Zap31Dlki 0.0 Illotorow ' 1 
CHOJNICE:). spalinowych 
1 Fabryki. 
l A. Kafmierski i Ska Brulets de moteurs. 
Motorzünder. 
t Fabrykà w6dek i likierow 
"ISKROPOL" Ska. ,AkC. 
Chojnice - Pomorze Fabryka wyrobôw matalowych 
Adres telegr.: Kognac. Tele , f. 9 i 27. Poznan, Dolna Wilda 35. - Tel. 5500. 
P K 0 P I 200 578 1 
 p ecjalDosé' wyr6b zapalnik6w do motor6w spa. 
. . . oznan nr. . 
., 
 Iinowych, samolot6w1 samochod6w. 


WEJHEROWO: 
Fabryka wôdek i Iikierôw 
C. A. Hochschultz Nast. 


T. z o. p. 


Telefon 13. 


1
		

/20178_294_0001.djvu

			1 1 Fabryka Wyr. Zel. 
, Zegarnlistrze i zlotnicy BYDGOSZCZ... Herm. Frank. 3. 
Horloger et orfèvres. 1 
Uhnnacher u. 'Goldschmiede. 1 dostarcza korzystnie i odwrotnie: 1 
BYDGOSZCZ. umywalnie met., 16zka wysciet, zgrzebla 
KASZUBOWSKI HENRYK Dluna do k
niJ szufelki, lapki, haki do l6:iek itd. 
T 1 6 N . '. t 1; Cenmk na iildanie! Cennik na fildaniel 
29. e...3 o. aJstarszy ln eres 
zegarm.-zlotniczy r. zal. 1905. _ II Zegluga 
W szelkie reperacje wykonujç w 1 Nivigation. - Schinabrt. 
r LL 
 Y 
 B:'DGOSKI 


Zarôwki elektryczne - Zegluga 
Zarowki elektryczne 
Ampoules életriques. 
Elektrische Glühbirnen. 


POLSKO - HOLENBERSKA F ABRYKA 
LAMPEK ELEKTRYCZN. "P HI LI P Su 
SpolHa AHcyjna w Warszawie 
ODBZIAl.. w POZNANIU 167/68 
Tel:.37-22 ul. MasztalarsHa 7a Tel. 37-22 
£arôwHi elektl'. do wszelkich celôw. 


Zagary, zegarki i zlotni- 
cie wyroby 
Horloges, montres et objets eQ. or. 
Uhren und Goldwaren. 


J' C H R 0 NOS It 
Centrala Zeg
rkôw 
L. Nalaskowski i Wt Schmidt 
POZNAN, 
pl. 'Wolnosci 17. 153 Telefon 25-28. 


272 


1 moim warsztacÏe tanio i dobrz , e. 
Wielki wyb6r! - Solidne ceny! 
Il Zelaz
e konstrukcje Il 
NOWAK T., Fabr. Maszyn, ut 
Gamma 6. Tel. 881. 
: < Zelazo i zelazne wyroby 1 
Fer et articles en rer. 
Eisen und Eisenerzeugnisse. , 
BYDGOSZCZ: 
CERBST Z., T. sLIWCZYNSKI 1 
SKA. Zelazo handlowe, bednarkç, 
gwozdzie, druty, lancuchy itd., (re- 
prezentacja fabryk), Cieszkow... 
skieg o 20. Tel. 1625. 
ROE LLE ALFONS Nast. Richard 
Tobbicke, Dworcowa 96. Tel. 108
 


SULKIEWIGZ i ROBAKOWSKI, 


dawn. Bromberger Schleppschiffahrt - Tow. Akc. 


GDAASK 
Schaferei Nr. 15. Tel. 3078, 3079, 8275. 


BYQGOSZez 


WARSZAWA 


(irodzka 28/30. Marszalkowska 33. 
Tel. 471;:.- 47
,
 259, '1802. Tel. 177-53. 
ie
ga na Wisle - Spedycja - Skladowanie .. 
Flisactwo oraz spedycja drzewa - Stocznia okr
" 
towa - Zaklad budowy maszyn - Kotlarnia - 
Cynkownia - Sklad drzewa budulcowego - Tartak 
parowy i heblarnia Gorzelnia Cegielnia. 
B 155 


L 


- 


- 


1...... "II:. 


- 


-'
		

/20178_295_0001.djvu

			'
 
 


273 Zelazo odlew. i walc. - Ziemioplody i sztuczne nawozy 


GDYNIA: 
HUNDSDORFF JULJUSZ, Sklad 
.sprzçtow kuchennych, ut Sien- 
,kiewicza. Telefon 51. 
KOsCIERZYNA: 
]WANSKI JAN i S-KA, Wçgiel, 
budowl. attykuly. Sklad porcela- 
ny, fajansu, ul:Gdaiiska 15. Tele- 
:Ion 34. Ziemioplody j sztuczne 
POZNAN: nawozy . 
HURT POLSKI - narzedz-ia, zela- Produits du so let engrais 
zo Poznan Wroclawska 37. Tel. artificiel. · 
:1581' 1 Landwirtschaft1ic.
e Produkte u. 
· , Kunstdunger. 
; 1 ODDZIA
 POZNANStu BYDGOSZCZ: 
. Tow. Akc. Fabryk BUdOW , y . Transmisji. 1 COHN MO RITZ , Hurtownia zie- 
: Maszyn i Odlewni Zelaza 
, s,J. J OH N" w Lodzi mioplodow i welny nieczyszczo- 
Poznail.. ut. Cieszkowskiego M 8. ne j, Cieszkowsldego 19. Tel. 237 
Telefon 2426. B 49.65 i 157. 
'TORUN: CHEI.MNO: 
CICHOCKI STEFAN, Specjalny NADWIsLANSKI HURT ROLNI- 
-sklad narzçdzii maszyn -dI-a Han- CZO-PRZEMYSI.OWY w Chef- 
dlu i Przemyslu, T oruD, Sadlarska mnie. Tel. 2'6, 33. 
nr. 20. SZARAFINSKI L., Ziemioplody _ 
",MA TERJAI. BUDOWLANY" - Nasiona _ Opal, Rynek 10. Tele- 
Tow. Akc. w Poznaniu - Oddzial fon 79. 
w Toruniu - KroI. Jadwîgi. Te- CHEI.MzA: . 
Jeion 643. CEREALIA", Mlyny Grudziildz- 
W ARSZA W A: kie, Sp. Akc., Oddzial w Chelmzv. 
CHOJNICE: 
PoZn.anSki Uallk Ziemian Sp. Akt. 
1 Oddzial Rolniczo-Handlowy, Chojnice 
Telefon 93, adr. telegr. "Ziemia" 
1 Dyr. K Brlesil1skl. ul. Szosa Gd. 1/3. Telel. 93. 
1 Towarmtwo RolnÎuo-Handlowe . 
Gdatisk 
'-. Oddzial Chojnice :-: 
Telefon 58. 


, Dom HandlOUl "STAL" 
,1 Warszawa 1 
;1 - ut Zielna nr. 48. -=- 
WEJHEROWO: 


A. Gd ans ki - Wejhorowo 
. Sklad towar6w kolonjalnych, 
; zelaza j artykul6w budowlanych. 

 Restauracja 1 
< 1 Te)efon 205., Telefon 20 
 
' Zelazo odlewnie 
i walcownie 
Fonderies de, fer. 
Eisengiessereien und Walz- 
anstalten. 


1_ " ,:., ODDZIAt. POZNANSI\I 
Tow. Akc. Fabl'yk Budowy. Transmisji. 
Maszyn i Odlewni Zelaza 
J. JOHN" w 'Lodzi 
SJ Poznati ut. Cieszkowskiego .NQ 8_ 
o Telefon 2426. B 4Q-65 


"ZELAZOHURT" 1 
Organizlieja sprzedazy, wyrob6w Zje- 
dnoczonych Hut Kr6lewskiej i Laury. 
Sp. z ogr. odpow. 
Oddzial .. Poznan 
Tel. 3476. POCZTOWA 31/1. Tel. 3488. 


170 


CZERSK: 
Jozef Koszczynski 1 
. ZIEMIOPl,ODY 
Piaskowa 4. CZERSK Tel 29. 
GOLUB-DOBRZYCA: 
DOBRASZKLANKA SZMUL, In- 
teres zbozowy, ut Skiçpska 43 
Telefon 26. 


18
		

/20178_296_0001.djvu

			2iemioplody i sztuczne nawozy 


27
 


Wladljslaw GI6wka 
Ziemioplody. 
Lipowa 5g GRUDZIJ\PZ Telef. 306. \ 
Fabryka kapusty kiszonef i og6r.. 
KARTUZY: k6w.. - Zakup zboza i przemial 
STOW ARZYSZENIE ROLNICZO na' kaszç jçczmiennq, penczak, per.. 
HANDLOWE, Sp.. z 0.. odp.. Te- 1 lowq, jaglam
. i chreczanq. 95 
lelon 88..  ZNAN: . STAROGARD: 
(
mun
 Ma[ieiewlki 1 
=
::;:::i
 
Zboze w Starogardzie. 
Pasza Slorna Spoldzielnia Rolniezo-Handlowa 
Z odp. ogre 190 
Poznafl ... ul. Jasna 8. Zakup' i sprzedaz 
Telefon 66-05. 124 wszelkiçh ziemioplodow, wetnv, 
Adr
 telegr.: Edmaciejewski. wçgla i sztucznych nawozow. 
Telefon 294. Adr. telegr.: "Rolnik". 


GRUDZI
DZ: 
Sfowarzyszenie ROlni[zo - Handlowe 
Sp. z ogr. odp. 123- 
w Grndzbtdzu 
TeJefon 505. Adr. teJegr. "RoJa" 


MIASTECZKO: 


Wapniarnia Mialte[lko !P. Akt 
Miasfeczke D. Noteciq - pUW. Wyrzyski. 
Telefon: Miasteczko 11. 131 


PUCK:- 
IJC ERES"- Puek 
wl., Br. Brandt 
ZBOZE i W
CiLE 
Telefon 81. 


, 1 
1 


.1 
1 


- -.... 


S T. N 0 W A C K I l SKIE ST
W ARZYSZE., 
Zboza - Nasiona - Pasza NIE ROLNICZO - HANDLOWE, 
146 P o-Z N A JQ' Sp61dzielnia Z ogr_ odp_ w Ton-- 
Fabryczna 1. Telefon 3644. 1 Diu, Oddzial w Tczewie_ TeL,83... 


ZIARNO 
8

.2
!!
 T.z

UDZIl\DZ I 
Specjalnosé: Nasiona 
 
1 Paiiska 1. (Duzy Rv
k) Tel. 394. 2. Spichrz, Dworcowa 5. Tel. 294. 1 


H
 
I
 


Wilhelm, Weiss &, Co., G. m. b. H. 
, Gd a Ji s k B 153 
WSZELKIE' ZBOZA - SZTUCZNE NAWOZY 
Adres telegr.: Webro. SkrZYRka poçztowa 116. TeJefon 707, 7097 


m' I 
X,. 
" 
o 
:;0 
""';1 


, .
		

/20178_297_0001.djvu

			75 


ROLNIK POMORSKI, ul.. Gru- 1 
dzi,dzka 5.. Telefon: W,brzeino 
45.. TORUN: 
TUCHOLA: "MATERJAL BUDOWLANY" _' 
Tow.. Akc. w Poznaniu - Oddzial 
w Toruniu - Kr61.. Jadwigi.. Te- 
lefoD 643.. 


Rolnik Tuehula 


Spôl'dzielnia Rolniczo-Handlowa 
z odpow. ogran. 


Tel. 30. 


Tel. 30 


Zwir 
Gravier. - Kies. 


. 


. 
.. 


Cnkro.w'nie . 
Sucréries - Zuekedabriken. .  
1 f R 1 . H dl 1 BYDGOSzcz. . 
owarm 
O ogr
n
I

 an owe : , ?
 
Z:.h.F::

=pyA
 
. Centrala w GdansKu. rowe i odsrodkowe dia przemyslu 
Oddzlal: Tuchola 1 el. 46 cukrown., Gamma 6.. Tel.. 881.. 


- 
- - 


. 


. 1 


....1 


. 


. 


DaDzi.uer Münler- und K
ro
seriefab.rik II I MARSC


: !.HlLI PP 1 
6dansKa fabryka [bt9dDlC 1 KaroserJl Gdansk. Sammtgasse 6-8, '.tel. 3583 . 
August Nopper _ 
Sammtgasse 6-8. Telefon: 55-78. _ 
NESTLÉ & 4NGLO-SI1ISS 
CaNDB ISBO MIL K Co 
GDANSK 
Dominikswall 6 Telefon 1605 
Adr. telegr.: Nestanglo Gdansk. 


,DaDlige
 


 
eiDkerei 1 
Hohenfriedbergerweg 12 Tel. 41164. 


L. Koc.hanowska 
Hundegasse 113. Il. pi
tro 
Poleca rodaczkom swoji1 pracowni
 
eleg. garderoby dIa pan i panienek. 
Ceny umiarllowanel Usluga sSora i rzetelna! 


-


 


Antonio Wiatrak, Tow. Akc. 
Akt. Ges. GDANSK 
1 Zastepca firmy Theodor WilIe & Co, 
Santos i Theodor Wille & Co. Rio> 
I de Janeiro. Bezposrednie zaladowania 
z Colombo, Calcutty i Batawji 
- 


\ 


1 Specjalna fabryka dIa pt'zenosnych piecy kaflowych, komink6w, prywat- 
nych t hotelOWVjüLjüSenKR.ASêmNSiiÏ ptec:w:::: 
Pfefferstadt 7. GDA NSK Telefon 5519 . 


 
18-
		

/20178_298_0001.djvu

			----- --- 
. - - - - 
- - .. - 
, - ' 


. 


,
- 


W. m. Gdansk 


276 


1 


, --
--------_._----------- , 
'8 - 8' 
.. . 
1 Najstarsze w Polsce zastçpstwo J 
1 Ford Motor Company J 
1 1 
1 
 Samochody osobowe i ci
zarowe . 
1 · · 
! FR ! 
. . 
1 i traktatory rolnicze 1 
1 1 
1" FOR SON! 
! oraz wszeIkie przybory do samochod6w ! 
. 1 
1 · 1 1 
. pole ca . 
1 - Il 1 
. _
 --- 1 
1 
 · 
. :" 1 
1 !II 
 1 
1 S Ak 1 
1 p. c. 1 
1 l' 
Handlowo .- PrzemysJ'owa .- 1:,. J. Borkowski 
: Oddzial w Gdailsku, przy ul. Reitbahn Nr.19/20 1 
1 Telefon 2295 Telefon 6209 1 
. . 
. Wlasne Wal'Sztaty naprawy: · 
. 1 
: Gdailsk, Stadtgebiet nr.12 1 
1 T C7.ew, ul. Ogrodowa nr. 7. 1 
1 I--
 - 
1 . · 1 
- '-------------.------------, 


\ 


( , 


" 


'1 t!
		

/20178_299_0001.djvu

			- ------- 


277 


w. m. Gdansk 


I1WiLLY GARZKE 1 
i 1 Zegarmistrz 1 
1 1 Liczniki nArg o " dia samochod6w stalena sktadzie ! ! 
1 1 Gdansk .. Schidlitz 1 1 
1 1 Karthauserstr. 98 p 100
9S Telefon 7648 1 1 
l
do

)O€&
& 
jgj8rBooI8j€

 
ra

 DrU 
1  Danzige! m. PH
lwerke 


 
- r 

.. Gdansk-Neufahrwasser, Wilhelmstr; 21 
 

 Telefon Neufahrwasser 45 Adres telegr.: "Oelwerke" : . 


 Danzig-Neufahrwasser .
 w. 
..
 Olej lRiany, olej rzepakowy i pokost 

 I l 
1 
 Mkhl - - k .- 

 .. a uc y nlane 1 rzepa owe. 
 B 100
1 08 
... 
. 
.

'@f)J€
)I)lD
IOj€O
l!I€
jf)I


H

,

 


lo
e!1 
 th $l:h
!I uncl'reSIJQS >j n helssem 
\,,'''$.'''« \iUfV JHqe
e"e',!,. dcp'pet
""l[ktnde 
- <..... 'f,1t ,"{"-ttj"'lt 


1 


Gdaiiska fabryka W) kwintnych mydeJ: i swiec 
WILLIAM FACH - GDANSK B 101.21 
Topfergasse 1:3. G. m. b. H. Telefon 6000 


- 
1 Ferdinand HOffmann-GdanSk; 1 
Heilige ûeistgasse 128 ., Telefon 7250. 
 
Hurtownia towarow gumowych. - Artykuty toaletowe. cc 
--- 


I ,D'AVID GROVE A..'G. · GDANSK 
, PFEFFERSTADT 72 b. 
Ogrzewanie centralne B 100-15. Ogrzewanie centralne 
Urz;adzenie do zaopatrywania w cieplij 'woClt:. - Na- i odwadnianie jak r6wnie:i 
urzfldzenia sanitarne dia przemyslu i budowy mieszkaii. 


1 fi:
		

/20178_300_0001.djvu

			Agentury okrt;towe - Blawaty 


278 


SpiS firm wedlug branz i zawod6w. 
Agentury ok".
towe 1 _ Aptekt 1 
Schiffsagenturen. . Apotheken .- Pharmacies. 
rr


:'""Y) 1 Apteka Jurn Danziger wappen:"" 1 
(- Hamburg- .Amergka finie .< Gdaii
Ki;:

e 97 
i (}(apag) .2elefon 1365 Telefon 1365 . 
1 &
 
f G:::S
:
t::

:n;s Banken - Banque& 1 
\. Telefony: 1 BORIS ,SOKOLOWER 1 
,.... 3835, 5942, 6470, 8254. 
 
'! 
.. !.. J 1 Gdansk - Langer-markt 26. 
,-. .... .....................-.......-..................... ...... Zata tw i a 
Pt ffJrll1y pozarnicze 1 wszelkle tranzakcje bankowe 
Feuerwehr-Apparate. ! Adres telegraficzny: Interna 
Appareils pour garde. 1 Telefon Gdansk N2 6530, 6830. 
Fabryka Maszyn " II 
B.. Jahr-Praust Blawaty 
Sikawki motorowe, sik
wki r
czne, D, " zberq R. CO 6dao ' S
 
- armatury do gaszema ogma. - . . 
Wagi wodnel Wagi wodnel Botkhergasse 23/27 Telefon 8191 
Towary teKstylne Welna 
Import i eKsport 1 
Komis Przedstawicielstwa 
1 GhSwne przedstawiclelstwo firmy. 
A. 1 S. HENRY 6 CO.. L T. 
Bradford. Glasgow. Huddersfield. Liverpool 
Manchester, Belfast. Dundee, London. 
- 


Min


e
a
v
!

g- 

TPg

nie 1 
Eduard J. Hamm - Gdaiisk 
Langgarten 21. T elefon 823. 


1 
M. KELBER & Zwielich - Gdansk 
Telefon 1992. Puszkarz Dominikswall 8. 
- Najstarszy speeJ aloy ISklad broni w W olnem Miescie. 
Pjerwszorz
dna bron wszelkiego rodzaju 0 najwyzszej zdolnosci wystrzalowej. 
Reparacje akuratnie i fachowo. (8 100-33.) Montowanie lunet do celowania. 


Dan 

 
Akt... Oes. P 100-17 
Qdanska Fabl'yka Wyrobôw Blaszanycb T. A. 
Wfbol'ki do mal'melady - Bidony ODAN
K Pudelka blaszane do kl'emu na 
do spil'ytusu oliwy i laku. - Bla- obuwie. - Blaszkl do zamykania 
szane puszki z patentowemi pl'ZY- Reitel'gasse IJ[15 butelek. - Puszki do kal'melk6w 
kl'ywkami do wtlaczanla - Puszki Adl'BS telegl'. ..OstblllCb". Owalne i czwol'okqtne puszki do 
blaszane z pl'zykrywkami sal'delek. . Puszki do WZOI'OW 
wierzcbnieml. Tele/on 5J9J i -'890. l'ozmtlitego l'odzaju. 
Pusz.ki do konsel'w jOl'zynowycb, l'ybnyc/J, mi€snycb i owocowycb, 
Drukowanie na blasze. Lakowanie blachy.
		

/20178_301_0001.djvu

			" 


"279 


Blo1d kasowe - Cygara, papleras, 


Blok. kasowe. - Kassenblocks. - Blocs de caise. 
" Bloki kasowe, zwykle i z duplikatem, f 
RoUd czekowe, rolki do zliczania, 1 
Wc;ze powietrzne - Druk biletow 
.2-amawia siç najtaniej i w fachowem wykonaniu 
"DAKARO" 
1 Danziger Kassenblock.. und Kass
nro
len - Gesellschaft m. h. H. 
1 Breitgasse 94. ODAN8K Telefon 3994. 
Bl'awat y . - - Scboittwaren. 
;;;-ufactures. 
- -- 
GDANSK 


1 
.';1 


.  


OTTON. PATZ. 
Milchkannengasse33/34, Tel. nr. 2678 Adres telegr. "Kruschender'". 
Sklad Komisowy 
Towarzystwa Akcyjnego 
Pabjanickich Fabryk Wyrob6w Bawetnianych 
"KRUSCHE 1 ENDER" 
w Pabjanicach. 


1 
1 


1 __ 
Bnrsztynowe artykuly.- - Bernsteiowar'en. - Articles d'ambre. 


EUGEN FRIEDRICH,ZOPPOT 
HURT -- - EKSPORT 
fABRYKA WYROBOW BURSZTYNOWYCH 
MOL TKESTRASSE 2' TELEFON 267 
ClIemiczno-techniczne artykuly. - Chemisch-lec h nische ArtikeL 
Articles chimiques-techniques. 
1 f i 

o
os::
 Lein;:.-m. 


dr
I

::r

 
. '1 Gdansk, Weidengasse 35/38 
I KLEJE ROSLINNE.- KIT 
Chemiczno - techniczn
 artykuly. 
Cukiernie. - Conditoreleo. - Confiseries. 


1 Zal. 1
 
, CY2ara. papif"rosy. - Z'
arren, Iigaretteo. - Ci
ares, clJfarettes. 
: 1 l'!!


LM OT!
i!
rg

:germa

!.3
 
Fî Il a: Pasaz Zeughaus. 
_' CYGARA w pieFWszorz
dnej :jakosci. Importy Hawanskie, Importy brazylijskie, 
: Tytonie angielskie, Fâjeczki angielskie, Papierosy angielskie. 


Cukiemia i fabryka biszkoptow 
A. BRU niE S, wlalt. Hari BrauD, fidansk, Langer Markt Z9 c:utCZY 
Wlasne zaktady do chlodzenia i mrozenia. B 100-16 
SveCJaliOsé: Salzwedler BaumkncJWn. A BRU BiszlŒ»ty i Pieczywo do Berbaty 


Tel. 2042. 


1 
1
		

/20178_302_0001.djvu

			Cukry i czekolada - Drukarnie 


w. m. Gdansk 


280" 


'j 


1 


Cukry i czekolada. 
Bonbons und Schokolade. 


1 Drogeryjne artykuly. 
- Drogerièartikel 
, Articles de drogueries., 
Nestlé & Angl
-Swiss 1 HERBERT BORKOWSKI- 60anSK r 
Conden.sed M
IJi Co. 1 Brabank 4. Wallgasse 25. 1 
OddzlUI w Gdansku Hurtownia drogeryjna 1 
li DominikSWall 6. TeJefon 16-05. 1 1 Przybory farrnaceutyczne, toaletowe, 
C z e k Dia d Y . Gala Peter, Cai!ler 1 gumowe, fotograficzne., opatrunkowe. 
.. Kohler, Nestle, Perfumy. Perfumy. 
- 


1 


Czasopisma. 
Zeitungen - Journaux. 


Dr. Schuster '&.Kaehler A. G. I : 
Fabrylia Chemiczna' 
Hurtownia artykul6w drogeryjnych .
 
Gdansk ; 
Hopfengasse 63-65 Tel. 99, 109, 330. ' 


1 -"UANZlbEH VOLIt
STIMME" , 
GDANSK 
Am Spendhaus 6. Telefon 3290. 


Drukarnle. 
Drukereielt - Impriméries. 
Dywany. 
Tapis - Teppiche. 
S . 1 k ' d d ' b d . b Il Massenauflagen in Masowe naklady w l ' 
petla DY S t a vwanèw WS[ fi DIt . _ki1rzester Frist. najkr6tszym czasie 
@COOOooècoceoo@oeeoeocoeoeoc t " , 
o 
 
«» D A K A ' R 0 ,," c 
0", o
 
2 Da Dziger Kassenblcck- und Kassenrollen-Cesellsebaft m. b. H. 2 
: · Breitgasse 94 Gdansk TeJefon 3'994 :) 
2 Najwic;ksza i najpowazniejsza druk-arnia 
 
u na calym Wschodzie V 
o ...... dIa drukow kontroln)1ch wszelkiego,rodzaju..... O
 
o 0 
@oooceeeecceeeco@eeeececeeooo 


1 Boden ; tein & Miehlke r 
,Danzig f Gda6sk 
 
Gegr. 1872 unter der Firma: [ Zaloi. 1872 r. pod firmil: : 
Gebr. Zeuner 
 Gebr. Zeul1er 
Fernsprecher 1646, 2191 !, l'elefon': 1646, 2191 
8uCh . sre - In . U Ollset ' drUC ll ere l i- nRUKARNIA wydawnicza, Ii- 
, · n,;, tograficzna i ofsetowa 
6raphische ,Kunstanstalt., i- ZAKt:AD SZTUKI GRAfICZNEJ 
' 
Papi
rwarenfabrik . Paplergrosshandel i. fabrgka mgr. papier. . 6urtomnla papiem I
 
-
		

/20178_303_0001.djvu

			.\, 


./ 


281 


w. m. Odansk 


Elektrotechniczne aparaty - Hotel& 


Elekta-otet"hniczne aparaty 
Elektrotechn. Apparate. 

-----------
._-----------
 
1 B
rlmftnna 


n

i
 I
w. (le
trJ[lnD
[i) 
1 Z

 , 
· Poznan. ul. 27. Grudnia 5 . 
, Biuro inzynierskie 1 Biuro sprzedazy , 
" Generatory - Silniki elektryczne 1 Materjal instalac"jny - Liczniki " 
Projektowanie i budowa Przewody kablowe i druty 
, wszelkich zaklad6welektrycznych - Grzejniki elektryczne. -, 

-----------_. _-----------
 
1 Farby .. 
"A
;;S ,;;;; 
::
S: \JI III Y J 1 M M 
Münchengasse 20. Telefon 1513. 1 
Hurtowny handel laku, farb, 
kleju, szelaku i oliw. Zaklady eIektrotechniczne. 
,1 . Fiaki Il Reparacja maszyn do pisania. 
Darme -- Impriménes. Il ' 
Tel. 2318. - GDANSK - Reitbahn 3. 
EUlen "iole. Gdalisk 1 
przybory rzeznicKie 
Büttelgasse 7 Telefon 1412 Il Hotele .. 
1 1 t 1 ' 1 k ' I ! 1'1 Hotels - Hôtels. . ' 
n ru Iga ors le l , 
. BUChb7n':t
;b
:
i
artikel 1 HUTEL CONTINENTAL 
, Articles pour relieurs. Tel. 680-3450 GDAHSK naprzeciw 
C 0 6 L k k it G . k 5832-5833 01. dworca 
. 1 1 U OWS 1- tlans Przeszlo 100 J6zek - telefony na pokojach 
Breitgasse 35 Hotel Polski ' 
Caliko, MoIeskin, P:l:6tno do ksi
g Znakomita kuchnia f f 1 
Papiery kolorowe, Szyrtyng etc. Wieczorem koncert artystyczny 1 f > 
Gorsety 
Korsetts - Corsets. 


1 
1 


D. LEWANDOWSKI NACHFL. 
HEIL.OEISTOASSE 132 GDAf4SK 1 SOPOTY SEESTR.26 TEL. 1888 
Pierwszy i najwit:kszy specjalny magazyn gorsetow 


GtlJutJwe wyroby 
Gummiartikel - Articles en caoutchouc. 


....... 


.1. 


.11 


Fischer 
 -Nickel 


Techniczne gumowe i asbestowe fabrykaty 
GDANSK, Hopfengasse 27 - Telefon: 45i46.
		

/20178_304_0001.djvu

			Jubilerzy i zlotnicy - Kotly parowe 


, 282 


Jubilerzy i zlotnicy 
Juweliere und Goldscbmiede. 
Bijouterie et orfévrerie. 
-------------- 
1 Banziger 1 
1 6old. n.Silberwarengelells[ban 1 
. m. b. H. · 
1 Ziegengas?ed

s\eL 77/50 ' I I L. KOCHANOWSKA I l 
1 artykuly zlote, srebrne, 1 Hundegasse 113. II. pi
tro 
1 1 Poleca rodaczkom swoj
 pracownic: 
' 1 alpakowe i doublé. eleg. garderoby dIa pan i panienek. 
_____________! Cen, um.arkowanel Usfllga skora i rzetelna 1 
Kap
lusze 
Hüte ,- Chapeaux. 
--- 
 
1 8 Jedyna Po/ska Fabryka Kapeluszy Damskich w 6daflsku 1 
. Hundegasse 109 
. Na shladÛe majdu;e Slll zawsze wielhi wybor nasz""h " , abrvhatow POd , 'lUg ostatnrch modeli 
parvs kich , wiederishich i berliflshich. ' 
Specjalne dzia/t, : f.. rm grolinowtch. dodalhow modystyc 7 nych. 
Przvjmujemy rowniez hapelusze do przetasonowania i farbowania na najnowsze modele 
zagraniczne. Wlasna farbrarnia. . 
- 
Kakao 
Kakao - Cacao. 


1 


Konfekcja damska 
Confection pour dames. 
Damenkonfektion 


Pierwszorz
dny magazyn garderohy 
m
sHiej i damskiej ,odl. miary 
Franciszeli Garyantesiewicz 
GdansK, Ketterhagergasse 6, Tel. 5980 
Najnowsze materjaly staie na skladzie. 
Punktualna i rzetelna obsluga. 


j , 


-
 


. Kawiarnie .' ;.

 
. Cafés - Cafés. .. ( -.- 
6esellSChallShaus (Dom Ludowy) il Nesdé'&Angl
Swhs 
Kawiarnia "Splittflage" 1 Condensed Mllk Co. 
wldsc.: Augustyn Splitt Oddziat w Gdansku 
. 1 Te1.16-05 DominiKswali 6 Tel. 16-05 
NOWY PORT, Sasperstr. 57/60. Czeko ' adg . Gala-Peter, C
iUer, 1 
Telefon 6756. · Kohler, Nestle. 
Kolonjalne i spozywcze 1 . BAll ER '&' GEBHARDT 
towary T. z o. p. 
Coloniales et denrées dépôts HurtowJ)ia towarow kolonjalnych 
Kolonialwaren- und Nahrungs- G DAN S K - Langermarkt 20 
. tt 1 Adr. telegr.: Bageda. Tel. 299. 
ml e. 
1 FR. RYTLEWSKI - Impurt delikatesôw i win 1 
Gdansk, Hundegasse 31. ...-. 1 
1 Telefon 3532 i 6490. P 100-179 Adres telegr: Winko ::j 
KoUy parowe 
Dam fkessel - Chaudèires à vapeur. _ 
Armatury do kC)tl'ow parowychorazzaktad reparac. manometrow 
firmy Schiiffer & Budenberg, Magdeburg 
Generalne zast
pstwo i skladnica: r 
FISCHER 
 NICKEL ", GDANSK. 
'1 Hopfengasse 27. Telefon: 45 i 46. 1
		

/20178_305_0001.djvu

			'283 


Linoleum - Obuwie gumowe 


Il 


Linoleum 


Il 


Mleko kondensowane 1 
Kondensierte Milch 
Lait condenSe ' 


"j 


1 Stale kilka tysi
cy kw. mtr. na skladzie 1 
Inlaid - dywany - chodniki 

.
_
.
d
t
;r.

i

d;n
 1 
1 
Lustra i szklo 
Spiegel und Glas. 
Miroirs et verres. 


GDANSKA SZLIFIERNIA 
1 POl>LEWrlIA 
L. GELBFISCH 
Gdansk.VVrzeszcz 
Kastanienweg 4. e. 
Specjalnosé: lustra krysztalowe, p61. 
krysztalowe i 8/4 biale, 
szkla fazowane dIa mebli i innych celo", 


.\ 


Mllczka mleczna 
Kindermehl - Farine lactée. 


nESTLÉ a AnGLO-SWISS 1 
conDEnSED ni L K CO. 
Oddzial w Gdafu
ku 
Dominikswall 6. Telefon 1605. 
Ml\CZKA NESTLÉ. 


..,.-- 


Maszyny i DQ.rzçdzia, 
rolniczo-przemyslowe --' 
Landwirtschaftliche- u. Industrie- 
Maschinell u. Werkzeuge. 
Fabriques de machines et instru- 
ments aratoires pour l'industrie 
et agronomie. 
Fabryka Maszyn 1 
B. Jabr.- Pra.ust 
t.opaty plugowe i odkladnice dIa 
ptugow wszelkiego rodzaju kutych 
- - na sposob westfalski. -- 


,1 Metalo\ve wyroby 
Metallwaren - Articles en métal. . 
Ilng. Sok.al U. <-.0. 

 Techniczne Biuro 
GdansH, Sammtgasse 6-8. Telef. 5578 
Zast
pstwo i skladnica firmy: 1 
Be rndorfer Mefallwarenfabrlk - Artur Krupp. A. G. 1 


NESTLB " ANGLO - SlrlBS 
CONDENSBD MIL K CO. 
GDANSK 
DominikswaU 6 Telefon 1605 
Adr. telegr.: Nestanglo Gdansk. 


--ï 
MOTOCYKLE 
NSU.-ACE EXCELSIOR 
HENDERSON 
JAMES ROYAL-EN FIELD 
Wylilczny zast
pca: 
Walter Friedt - Gda nsk 
Mattenbuden 30 Telefon: 68-71 


Motocykle 
Motorrader. 


Muzyka 
Musik - Musique. 


1 


1 
01'1:0 LU1Z N:
:;

el 
GDANSK - Topfergasse 29/11 
udziela Iekcji gry na lutni do spiewu, 
na I.!itarze. mandolinie, cytrze jak i na 
flecie wedt nowszego i starego systemu 
Hëhm'a i Meyer'a. Lekcje gry na 
skrzypcach i fortepianie. 


1 
M. Arndt & 
o. - tidaDsk 
1 Damm 17 - Telefon 381 
Specialny sklad nasion na 
warzywa i kwiaty. - Zer dia ptakow. 


Nasiona 
Sarnen - Semences. 


Obuwie 2umo
e 
Gummischuhe. 
Chaussttres en cautchouc. 


s. HALPERIN ,T. z o. p. 
Wylilczna reprez. na Wolne Miasto 
Gdansk pierwszej fabryki obuw-ia gu. 
mowego, do gimnastyki i na snieg 
w polskim obr
bie ceinym 
"P E P E G E" 
Tow. Akc. polskiego przemyslu gumow. 
w GI-U:dzilldzu. 
GOA N S K, SandgI'ube Dr. 27 a. 
Tel. 7212 i 7213. Adr. telegr.: Sahalpia.
		

/20178_306_0001.djvu

			Obuwie - Oleje 


w. m. ûdansk 


284. 


1 Obnwle . , i 1 Ponczosznicze wyroby 1. 
°1.u l lt M ubn n - n ( a R ussr [ osu UH . 1 i)o:;:
 zo ;CO;;son 

R R Il U J Il Heil. Geistgas
::
kTel. :!500 i 5253 
6DAN ' SK 1 FILJE: S 0 pot y, Kurhaus. 
Sprzedaz hurtowa: Gr. Wollweber- 
l 2 T el. 1692 gasse 12. J. 
, anggasse , Najpowazniejszy specjaln y magazyn 
tej branzy 1 
Pasti\ do obuwia 
.' Créme
c::c
:
:ssures. _ I I H A H H & r 0. 1 
l E 0 F
rY: ch
ic!:a R K 1 1 11 fab

!:


o
o


h

nYtl1 1 
E 0 s ,, wykwintna p. as ta Il . . Telefon 409 . 1 
" do obUWla. Ka rJ'\lzelkl klùbowe - Ubranka dZle- , 
1 G d a il s k 
'
cie :- Suki;mki dzteci
ce -. Szale 
1 czapkl - Ponczochy spormwe 1 grube 
Vorst. Graben 6. Telefon 82..12. Swetry i t. p. 


.. 
Oleje 
Oele - Huiles. 
1 Hol ;;;;derski olel siemienny - POkosty - Sarow e ole je stemienne l , 
1 od rOk
7e?sl

 

 =da
!!?

 : 

;:
 . 
fabryczny na calyWsch6d: Lothar Hanisch Gdansk, Wrzeszcz - Telef. 42413. 


III ;'


K
 i III 
Obuwnicze przybory 
Schuhmacherartikel - Articles pour cordonniers. 
. 


- 
.. 


Il 
1 
Il 
Il 


Il 
1 


'. 


OSKAR ZIEMENS 
Versandgesrhaft tür Sthnnbednfsartikel Dom wysyl 
Owy artYkulow obnwnitly[h 
Hlg. Geistgasse 93 DANZIG-GDAriSK Telefon 971 
Spezial-Artikel: 1 Artykuly specjalne: 
Gummi-Absatze "GUWADA" 1 Obcasy gumowe "G\JWADA" 
Schnürsenkel bester Qualitat 1 Sznurowadla najlepszej jakosci 
"ERDAL" Schuhcrème. l "ERDAL" pasta do obuwia. 
p 100.134 


, 
,II,
		

/20178_307_0001.djvu

			"285 


w. m. Gdansk 


Pensjonaty - Siodlarskie artykuly 


Pensjonaty 
Pensionate - Pensions. 


- 

 POLSKI PENSJONAT 
Marji Harkowskiej 
Pfefferstadt 75, tylko na III p. 
poleca rodakom swoje pokoje. 
. Reklamy 
RekIamen - Reclame& 


1 
REKLAME - BARUCH : 
Baruch t} Co. C.m.b.B. Gdaiisk 1 
Przodnj3cca gdanska centre propagandy 
Reklamy ruchowe, kolejowe, w auto- 
busach, swietlane, kinowe itp. 
Pfefferstadt 1. Telefon 16-99. 


ReprezentacJe 
Vertretungen - Réprésentaüons. 


r.) 


Antonio Wiatrak, Tow.Akc. 
· Akc. Ges. GdansK 
Zast
pca firmy Theodor Wille & CO., 
Santos i Theodor Wille & Co., Rio 
de Janeiro. Bezposrednie zaladowania 
z Colombo, Calcutty i Batawji. 


Rzeznickle narzçdzia 
i przybol'y 
FIeischerinstrumente. 
Instruments de bouchers. 


EUGEn "166Et Gdansk 1 
przybory rzeznickie 1 
Büttelgasse 7. Telefon 1412. 


-. 1 Samochody 1 
Automobile - Automobit€s. 
sr. BHUSKI 
Rartuzy (Pomorze) Teleton 13 
Stala komunikacja autobusowa 
na linji: 
Gdansk - Kartuzy 
Kartuzy - Gdaiisk 


.. 


Budowa Chlodnikow 
Martin Müller ' 
Gdansk, Sammtgasse 8. Tel. 5852 
i , Odnawianie chtod- 1 Fachowa reperacja 
1 nik6w wsz
lkich 1 chlodnikôw 
1 systemow 1 
1 Wykonanie i ceny bezkonkurencyjn =.. 


Siodlarskie artykuly 
SattIerartikeI. 
Articles pour selliers. 


Walter Schmidt,. ûdaiisk 
III. Damm 2 
Adres telegr. Crin. Telefon 7015 
Artykuly pierwszej potrzeby 
dIa tapicerow i do wyscielania. 
Skôry na meble, materjaly na mebIe, 
materjaly do wyscielania. Spr
zyny. 


· EMIL TOBIEN. COANSK PFEFFERSTADT 1. Tel. 8296 884.1 
Samochody i przyhory do motocylUi 
Frese u. CI . e. Zast
pca firm: 
 . M h . 
uermanla asc Inen 
Leichlingen Kuster u. Marosky Industrie 
Sygnaly i akcesorja Berlin S. W. 68 Halle a/S. 1 
- 


Pasy transmisyjne 
Transmissionsriemen. 
Fabriques de courreies. 


:1 1 

e
a
f

 
 .11
		

/20178_308_0001.djvu

			--=:::::=- 
 
- ----=== 
-=-==--- 


Spedytorzy - T apety linoleum 


286"  ' 1 '.' 
, ' 


. 


Spedytorzy 
Spediteure - Expéditeurs. 


AUG. WOLFF '& Co. 
Spedycja -- Makler okr
towy 
Hurtowny handel w
gla 
Gdansk, An der neuen Kottlau 5. 
Telefon 1j 2, 20, 163. 


I!! .. 


i 
FERDINAND PROWE 


o. p. 
Makler okr
tow, - Frachty okr
towe - Spedycja - Homlsle .. SplChle- 
rz. w Gdal\sku 1 Neufahrwasser - Zbole - Spichlerze z elewatoraml 
i sk'adowanie drz.w2l.. B 100-108 
Telefon Nr. 5, 6, 479,5360, 5664. Adres telegr. Prowe - Gdansk. 
- 
--

.....
.._._.........._- 
, ZJEDNOCZONE WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO , 
t TRANSPORTU i ZEGLUGI POLSKIEJ S. A. t 
t Ekspedycja.. transportowanie tO"Nar6w drogami morskiemi, rzeczneml i I
dowemi. t 
. Regularna komunikacja wlasneml statkaml pasaterskimi i towarowe.nl . 
,.. Wisli}. Narwill. Warti} i Prypecii}. 
 
_ Centrala w Warszawie .. Nowy Swiat 35. 
 
. 0 d d zia t y : Gdansk, Hundegasse 117 Grudziél dz . 
l Tczew, Stary Rynek 1 Katowice 1. 
.. Bydgoszcz Sosnowiec ... 
1 Torun P 101.83 , 
Il Agentury we wszystkich wi
kszych mia
tach nad Wist q . 
.......................... 
1 Szyby.' 1 Tapicerskie orzybory 
Glas und Sche1ben. Tapezierzubehor 
HURTOWNIA SZYB _ 1 Ustensiles de tapissiers. 
F. A. SC H NI88E C. O. G. LUKOWSKI 
GDANSK GDANSK, Breit g asse 35 
Zatoz.1866 f. Hundegasse 18 Tel. 3343 
Dostawa akuratna .. Ceny najni2:sze. Skory na m
ble - Materjaty na meble 
Skora sztuczna - Spr
zyny - Materjaty 
do wyscielania. 
Eksport 


1 1 


1 Sruby 1 
Schrauben - Vis. 
- 
"DASCHRAUFA '1 
die Danziger Scbraubenfabrik 
& Facondreherei 
(Gdanska Fabryka Srub i Tokarnia 
fasonowa) 
TOW. AKC. .. GDANSK 
Mattenbuden 30/21. Telefon 6559. 
Specjalna fabryka srub i cz
sd faso- 
nowych w zelazie, stali, mosiqdzu, , 
1 wedt. p!zestanych wzorow.i .rysun.kow. 1 1 1 
Cz
sci do elektrotechmkl, radJo 
i lzejsze wyroby sztancowane. 
- 
1 Wywladownte 1 
Auskunfteien 
Bureaux d'enq
êtes commerciales. ,. 
Bioro Detekt... Wywiadowcze , 
Gdansk 1 
Pfefferst8dt 18. - - T elefon 7956. 


- 


T. z 


III 
1 1 


Hurt 


- 


Walter Schmidt,. ûdansk 
III. Damm 2 
Adres telegr.: Crin Telefon 7015 
Artykuty pierwszej potrzeby 
dIa siodlarzy, do budowy wozo"- i sa- 
mochodow. Sk6ry wszelkiego rodzaju. 
Sk6ry sztuczne
 


Tapety i linoleum 
Tapeten und Linoleum. 
Tentures et linoleunL 
NajwiçBszy magazyn, duzy wyhôr 
zagranicznych wyrohôw 
Roll rocznie DOwosci Il 
Proszç zazlidaé Bolellcjç wzorôw Il 
S. Fels; Gdansk 
Kohlenmarkt 14/16. Telefon 58-20. 
Adres telegraficzny: Affelisini Gdansk.
		

/20178_309_0001.djvu

			'-: 
l 

 L 


287 


W 
giel - Ziemioplody" 


, 
 

 - IIrzqdlenla telelonlane dia r
zmôw z mlaS1em 1 we- ,', 
. wnCfrzilum JO Sprzedollub dZierlowo! ,; 
· · Tf:lff'ON-fifSflU(UAn DANZI6 O. n. D. D., CiD4NSft ,,
 
- Thornsdler Weil Il CI. Tele.OD .... D. :J4:J0 . 
W«;glel 
Kohle - CharbolL 
Q
B..

.BQQQ

.U
 


GHoru von Giesche's frben
 Hündelsoes. m. b. H. 
Hundegasse nr.' 94. . DANZlfi - 6DANSK Te)efon 7659, 7662. 
6IESCUE-KOULE W
(iIEL kODCernU 61ESCIIE 
Beste Kohle für Haus.. Najlepszy wf;giel przemysl. 
brand und Industrie. i dIa opalu domowego. 
B 100.105 
 *QD


.B
(OI


ljOI

b
(jgl
'
. 
Zegarmistrze 1 Zelazne wyroby . 'u_ . 
Uhnnacher - Horloger. Eisenwaren _ Articles en fer. 
1 E. h
. 
Sk
d
! 
z

 
PT 1 
GDANSK - Hopfengasse 101/2. 
1 Telefon: 5827 i 2534. 1 
l "arzedzia - "aszvn, 1 
Spr.zçty domowe i kuchenne. 
- 
Ziemioplody 
Landwinschaftliche Produ kte - Produits du soL 
. - 
1 ALBERT KUH G.m.b.H. HUGO S.J.ltlOLLER 
CiDANSK, Langermarkt 38 Gdaosk, Elisabeth-Kirchengasse 1 
Adres telegr.: J:: 
" 
o 
::0 
...,
		

/20178_310_0001.djvu

			«w. m. Gdansk 


288 


1 
...
....a...Rm..
N..8mœ....i..........œ..m........... 
1I1I_________-Im__-___________.. 
:1 1: 
:1"'" ......... Il 
il C. Ed. Rü gg ene _ r g Ii 
:1 1: 
:1 1 Remscheid ,. Ams " terdam,. Stettin 1 1: 
:1 GDANSK 1: 
:1 1: 
:1 1: 
il .
 
 lE 
:11 'h 
. Il: 
:1 N
 , 
 1: 
:1 
 
 1 Il 
:1 
 1: 

I 1= 
:1 Adres telegraf.: .,Rüggeberg Gdansk H . 1: 
:1 ... 
 elefon:GdanSk722 1. 
. ... Il 

I 
 1: 
fl.- . P 100-13 . _ 
. . 
..._____!I!I_____.....___________I:B... 
............,
...........ti....B..&PB..D.......m...... 9
 
)!"(:=;;


:,
)!"(:=;;

 
t"
 
'. 
.
..:ii&...:i
:

...i£..:i.
 · 

_
 ....-Uotel Danzi
er Dof... i_
 

 Najwif;kszy hote} w IDleJscu r-: 

 . Telefon pocztowy w kazdym pokoju. 
 
 
. 
 Telefon Nr. 690, 331, 211, 77-51, 77-52, 77-53. J';j. 
.. .. 
.
 OGROO ZIMOWY 
 
:., . JI.: 

 Herbatka z dancingiem 0 godz. 5-tej. 
 

 KA BAR ET 
 
i." \ I,B 0 M BON 1 E R A '1 
.i 
_ _: ... Najwi
kszy mi
dzynarodowy ruch w barze. .++ : 
> 
 P 100-37 
 
;. , 
 , . ... g .. ,;: 
 . 
 
 
 .. g .. .
 . 
.

 111P" 
 .:J:
 r 1r 
'" 
" ..
..... 
...
... . ...

...
.....
.. 


, -,
		

/20178_311_0001.djvu

			8
 


w. M. Odansk 


.. 


--1 


--- 

 1 

7 1 

 -"
I 
:
.I 


1 
1 .. 1 
Otto "einrichsdorf 


FABRYKA FORTEPIANOVV 
Gdansk, Poggenpfubl 76. 
Tel. 3086. Tel. 3086. 
111I11I11111111I11I11I11I11I111111I III 11I11I11I111I11I 11I11I1111I111I11I 
PlANINA 
w najdoskonalszem wykonaniu 
na bardzo dogo dnych warunkach zaplaty. 


---- 


,- . - -.:- _:- 
;" ,,-<
-


:,;g:-"ï + 


---....;;
 
- 


- 
1 


Dan2ig
r Sianohaus 
G. m. b. H. 
10 Jopengasse 10 
..SKRZYD
A i PlANINA 
z pierwszorz
dnych fabryk z Niemiec. 
Ceny umiarkowane! Dogodne warunki! 


1


Q8


B
B

 1 
,1 SKRZYDI'..A 
l '.PIANINA. 
1 HARMONJUMI 
!II! niemieckie i wlB.ne fBbrykaty polecB 1 
1 MAX LIPCZIN$KY FO
 

 r:::::J 
. Jopengasse nr. 7 fi DAN S K Jopengasse ,nr. 7 

 

 
19
		

/20178_312_0001.djvu

			't 


W. M. Gdan$k 


290 


III!@COOOOOOCOOOO@OCOOOCoooooc@@ 
. - - @ 
. 
 S. BILCZYNSKI - GDANSK 
 
Ii Mllchkannengasse 22 ft 
V Telefon 2075 Teleton 6586 V 
o GeneraJne zast
pstwo i sklad fabryczny: 2 
o "DE ERVE H. DE JONG" HOLANDJA 0 
o Proszek kakaowy - Masfo kakaowe - 0 
ft Groszek kakaowy - Proszek 'mleczny - Cukier 
 
v D:EM , 'ItP 
G H.Dt JOKG.'tIl!IÎIIIaIItœ6! IM- 1 EKSPORT TOW. KOLONJALNYCH! !! 0 
@ @ 
@liJaooooooCOO
O@OOOOOOOOOOOO@@  


I
'I AUSKUNFTEI BÜRûEL - Wywiadownia8lirgel 

I 1 przeszlo 300 miejS , C WYW , iadOWCZYCh W kraju i zagranicil. 
W - - Sprawne i sumienne udzielanie informacji. -- 

... Wywiadownia w fi DAN S K V, Pfefferstadt nI'. 38.. 39. 
...
 Telefon 22-68. ERNST Z A 8 EL TeJefon 22-68. 
- 


'r 
l'
 1 


--, 
"OIKOS" Sp. 
 . Gdatisk-Wrzeszcz 
Hauptstrasse 70 - Telefon 419..30 i 415..16 
Posadzki parkietowe, okna, drzwi. 
Wewn
trzne urzildzenia. - Drewniane domy mieszkalne. (pat. syst.) 
-- 


i. 


- t'/Ip.Qj.J1..Q - - 
./'- 1 1 ll lllZOlac
e p
z
wod6; 
-fY 
 
 
 1 Clepta 1 zlmna. 

 . 
 ....of' ""1). 1 
ostawa pl.yt 
orkowvch 
Qr-£ele'-CabtJf}(l" 1 1 ztobk6w, zlemla okrzem- 
kowa i warstwy ziemi 
S 0 pot Y "CORTEH
kï;l
ru
BllSChan 
m. b. H. 1 
Gdansk-Neulahrwasser 1 
Wilhelmstr. 21. 
- 
! Café Ecker 


wlasciciel i dyrektor 
Alojz.y Senk 
Pierwszorz
dne i jedyne polskie 
przedsi
biorstwo W miejscu 


Seestrasse 39-41 
Telefon: 157 i 4!:JÎ. 


1 
1 
. 
1  


w Sopotach 
Tel. 104 Seestr. 60 Tel. 104 
Restauracja - Wlasna cukiernia 
Obiady - Kolacje 
à la carte 
1 !! CODZIENNIE KONCERT!! 1 
1_ Wy.ylka da.t takze w dom. 1 


.'
		

/20178_313_0001.djvu

			d. .' 


L  


.1 
1 


'-4., 


291 


W. M. Gdansk y 

1
 NEYDORFF & KOSCHNICK 
;
 

 
 
:
: Zaklady dia reparacji samochod6w :;: 
x 
 
. Danzigerstr. 79. S 0 POT Y Telefon 867. . 

 
 
... Specjalny oddzial do szlifowania cylindr6w oraz wal6w korbowych. ,... 
. - Wykonywanie czt;sci rezerwowych wszelkiego rodzaju. - . 
j
 Gener. zastçpstwo: Holkamp - Ceirano. jl
 
:;: . . . . ..6:

 

. . 
 .cy
. . . .... 
O
5
 ..p
'. 6. 

I.. . ::: 
. ...,... ................. ............ .... ... .... -:..... ... ...:..:..:. .:..:..
....:.. ...:. .:.. ....... ..:-. ... ... ... ..
.... ...:........ ...... ...:.....:..:..:. 


F 


 

 
1 CENTRAL-HOTEL 1 
1 Tel.: 10..29 GDANSK, Pfefferstadt 79 Te!.: 16-29 1 
.. (1 min. od dworca) d'J 
1 Zupelnie ud nowa urzQdzony. · 
enlralne ogrzewanie. 1 
1 wlasc.: GUSTAW NA GEL. ! 
k

 


f -....B;;ïb
7d...A.;
b..:...ad-;;fi;k...:::iji i 
5'
 Ropergasse 14. Telefon 200. 1 : 
if SPECJAL

ftl
t
c!:fEf
gf:f;g%lCH, PI;YT i 
. ............ .................................................................................
 
r Roman Czarlinski ,. Gdans- k ' 1 
uI. Zdunska 30 (Topfergasse) przy Dworcu. 
Ks io garnl . a sklad nut, obrazôw, papieru i artykulôw biurowych. Artykuty' 
'1 'religijne. Pocztôwki, albumy i pamiiltki z Gdanska i okolicy 
-- .1 


..........................................................Ii................................. ................ 
: . 1 
: Hurtown y skl'ad win : 
: 1 
! W. Langowski i Co - Gdansk 1 
: Bottchergasse 3. Telefon 3141. : 
. . 
. . 
............ ............ .................................................................................. 


I - Warmbad Z 0 P P 0 t Telephon Nr. 1.53. 
_ Das ganze Jahr geëffnet. 
Heilanzeigen: Herz - Ner- KurmitteI: Moor - Kohlensaure - See-Sole- 
yen - Frauen - rheumatische - Dampf - elektr. Licht- u. Wasserblider usw. 
Gicht - Ischias - U8W. Leiden. Hohensonnen- u. Massagebeh. 1 
1 n h a 1 a t 0 r i u" BrunnentrinkhaU.. 


19*
		

/20178_314_0001.djvu

			W. M. ûdansk 


292 
 

 GDANSl\IE TO\VARZYST\VO DLA SPRZEDAZV WYROBOW T.A. = 
1 ORENSTEIN & KOPPEL 1 
1 Telefon 91 i 21)6. GDANSK, N eugarten 11. Adr. tel.lJFeldbahnen" l 
. · Szyny, kompletne kolejki lesne i polowe, oraz przemyslowe, 
! parowozy, lokomotywy motorowe i wozki wszelkiego rodzaju. 
! Parowe zorawie zestawcze, pogl
biarki kubelkowe i Iyzkowe. 
)lie Kola, zlozenia kolowe, lozyska, oraz wszelkie cz
sci 
1 zapasowe z dostawq natychmiastowq. P 100-167 
1 . Przedst.wicie
stwo: 1 
1 ST. BULINSKI - PO ZN AN,. UL. POCZTOWA 16. = 
"" 

 


..., .... 


" 
rl 


J  1 
1 


PH. PHILIPP DANZIG{G.
m.b.îH. 
Gdaiisk, Hundegasse 105 
Adr. telegr,: Perfection Tel. 23 i 5180 
SKt,ADNICE FABRYK SKÔR 
Stale wielki sktad: 
W szelkich gatunk6w sk6r wierzchnich i podeszwowych oraz 
skor siodlarskich. 
Sk6ry techniczne Sk6ry na portfele 
Uprasza siç 0 zwiedzenie skladnicy. 


'." 


UollHndisch- Danziger farbeniabrik 6. M. B. H. 
(Holendersko", Gdanska Fabryka Farb, T. z o. p.) 
Reitbahn 19/20 - ODANSK - Telefon 70-37 
 
o 
..... 
dostarcza wsze'kie farby czarne i kolorowe jak r6wniez pokosty c.. 
do druku litograficznego i ofsetowego. 
Z as t 
 pst w a: Warszawa, Dr. M. Stamirski, Smolna 38. 
Poznaii, Jozef Zalachowski, ulica Rzeczypospolitej 4. 
Katowice, J. J. Keller, ulica Francuska 20. 


1 .MM.MMMUU" 
HOTEL "NORD DEUTSCHER HOF U 1 
_ gegenüber dem Hauptbahnhof naprzeciw gl6wnego dworca 1 
Inhaber: Paul Kleps wlasc.: Paul Kleps 
1 G , rosstes Haus im Freistaat Najwiçkszy dom w w. m. tidaiIsku 
. . . Pierwszorz
dny hotel 
Famlhe!,.Re]se-.tiote
 I. Ranges dIa podrozujqcych i rodzin 
_ Erstklasslges Wem. Blerrestaurant Znakomita restauracja i winiarnia _ 
41 Tiiglich Kiinstler-Konzert! . CodzieDDie lIoncert _"stycon,,1 . , 
.- P 100-186 Zivile Preise. Cen)' umiarllowaDe. ID 
_ . ww-wwwwn'- 


-. ! 


..
		

/20178_315_0001.djvu

			'0 
Skôra 
1 wana J 
., 


.... "i. 


.. ,r 


. , 


t 
J 


	
			

/20178_316_0001.djvu

			" :"\. 


. -- 
-- -;---- 
-'II----
  


w. M. Gdansk 


294 


.,; 


,-1" 


cxx:xxxxxx:xJCXXXX:CXXXX):xxx:x:JCXXXX) CXXXXXXXXX) ocxx:x;)cx:x:xDCXXXXJCX:X:XXXX 1 
1 · 

. f
NCISZEK 

SKI ast. 
1 Tel. 6763 Jubiler Tel. 6763 
 
GdaDsk, Goldschmiedegasse 5. B 
Wielki sklad ze
ark6w kieszonkowych. Srebrna i ztota 
 
bizuterja. Pierscienie wszelk. rodzaju. f.,ancuszki etc. a 
a Specjalnosé: Wielki w
b6r krysztalow. 
 

 CXXXX):XXX:OCXXXX)CXXXX)CXXXX)(XXXXXXXXXXXXXJOcxx:.aJOO'XX)cxxrccxxxx:txXX:X) 
r----1!IIII--------------., 
1 1 Conrad Holzrichter 1 1 
1 1 Handel rnqki i paszy 1 1 
1 i Zakup i 'sprzedaz wszelkich ziemioplod6w. i 1 
1 1 SOPOTY, Pomm
;s cltes trasse 7/9 i 13/15 1 1 
1 1 Telefon 199 1 1 
11.---------.---------.1 


t  \' 


- 
A. RATHK
el
o
:OG
a
s!.
:

. PRAUST 1 
Szkolka drzew, ogrodnictwo, nasiOna.. 
Pow. kultury 75 ha - Zat 1840. 1 
Cennik bezplatnie! 
. 1 Zwiedz
nie naszego zakladu dll;tnie widziane. .1 
- 
r---------------
 
1 Bernh
 Wiehler,Lion &Co.1 
1 Gdaiisk, Brotbankengasse 44 1. 1 
1 Telefon: 3072, 5333 Adr. telegr.: Barbara 1 
Towary kolonjalne ., Surowç:e 
1 Kawa - Herbata - Korzenie 1 
11.---------------.1 


1 r:
. 
 


! \- 
i ' 

 . - ; 
 . 


,. 
1< 
. ., 


r'  
: 


; \
		

/20178_317_0001.djvu

			295 


w. M. Gdansk 


'" 


- ., ...  FABRYKA P1LN1KOW 
Il 
 H. R. SCHAO - aDANSKOffRA J 
Il Il OSTBAHN 3 TEL. 2625 
!UL Zaloi 1883 NA C 1 N A 
 1 EPI L l\ 1 /( 6 W B 100-91  


-. 
BnKERhB
ER BKTI€n
ESe;hhseHBtT 
Telefon: 6879/6880 Gdansk Telefon: 6879/6880 
Spedycja i skladowanie masowych transportôw wszelkiego rodzaiu. 
L..
a sne skladnice 0 pojemn. 25000 ton w Lidansku i Neufahrwasser. 


FISCHER 
KUGELLAGER 


FISCHER' A 
t.OZYSKA KULKOWE 


.,
 


vorritig na skladzie 
CARL SCHLEISSING CARL SCHLEISSING 
1 Han 
 platz 1 Danzig Tel. 2 155. Hansaplatz 1 Gdaftsk Telefon 2155  - 
Danziger Akkumulatoren-Fabrik DAF A' 
Tel. 41976 Wilhelm Drenker sen. " 'Jel. 41976 
Przcszlo 30lctuic d08Wiadczmic DANZIG-LANGFUHR Przcszlo 30letnic doswiadczcnic 
Akumulatory stale i przenosne - Samochodowe baterje 
1 nap
dne - Baterje ogrzewalne dia. radjotelegrafji. __ 


DanZig
r Prioat=.RktUn=6ank 


ZaIoz. 1856 r. 
Bank Glôwny: ûdansk, Langgasse 32/34 
Telegramy: Priva
bank. Telefony: 5454/61, 6391/92, 8235/39 
. Oddzlaly na terenie W olnego Miasta Gdanskli ! w Nlemczech 
Oddzialy W Polsce: (Banki Dewizowe) 
GRUDZIJ\DZ STAROGARD TCZEW 1 

I'uga 11/12 Rynek 32 ul. Halle r
..J 


POZNAN 
Pocztowa 10 


f' 


KRÜGER i GDAnlETZ 
Gdansk, Altstadt. Graben 69/70 
Telefon 59-30 Adres telegraflczny:. Tritex 
Skladnice. komisowe POJlczoch, r
kawiczek, trykotazy, tow8r6w 
welnianych, welny, koronek, haft6w, materjal6w, chusteczek 
do nosa, bielizny m
skiej oraz guzik6w wszelkiego rodzaju.' 
-
		

/20178_318_0001.djvu

			20178 


W.. M. Gdansk 


.
..
 


. 


Tranowa Emulsja Stotta 
t t Cieszy sif; od kilku- 
CO a dziesif;ciu lat nie- 
podzielnem uznaniem 
Œ rn. u 1 £; j a. we wszystk. kultural- 

 Ta. n 011:'0. nych krajach swiata. 
ScoUa Emulsja - sluty do wzmocnienia dzieci i osob doro- 
slych, zawiera norweski tran w najlepszym gatunku i do- 
skonale przyrz(tdzony. Obfituj(tcy w kosciotworcze sole wa- 
pniowe oraz bardzo skuteczne hypophosphity. 
ScoUa Emulsja - jest niezb€;dn(t, jako srodek wzmacniaj(tcy. 
w skrofutach, chorobie angielsk., niedokrwistosd i der- 
pieniach ptucnych, jak rowniez przy uposledz. odzywianiu, 
ScoUa Emulsja - jest srodkiem odzywczym dIa kobiet ciçzarnych i kar... . 
\i mÏélcych, rowniez w lecie bywa stQsowan(t z najlepszym wynikiem. . 
Scotta
Emulsja - jest do nabycia we wszystkich aptekach i drogerjach .- 
lecz nalezy wystrzegaé si
 bezwartosciowych falsyfikatow, ktore s(t 
cz
sto polecane w miejsce prBwdziwych wyrobow. 
...........................................................11..................................... 


... 


TABLEITKI TOGAL 
skutkujqce szybko i pewnie 
przy : 
podagrze grypie 
reumatyzmie postrzale 
ischias b6lach nerw6w 
influencji i gtowy 
GERHARD F
 SCHMID 
ZURYCH 6. 


f :. 
: 
 


,1 
'\ 
, , 


................................................c............IiI.................................. 


Obermeyer'a medycynalne mydlo Herba 
od 20-tu lat stosowane z doskonalem powodzeniem przy pçcherzykach 
sk6rnych, pryszczykach, piegach i wyrzutach na twarzy. 
o skutecznosci OBERMEYER'a Mydle HERBA wypowiedzialo si
' 
bardzo pochlebnie przeszlo 1000 lekarzy. .',' 
MYDf.O HERBA nadaje si
 wskutek w
sokiej zawartosci tluszczu,- 
najwyszukanszych ekstraktow Herba i eterycznych oleji do codziennego 
uzytku jako wykwintne mydlo toaletowe, ktore moze zadowolié najwybre- , 
dniejsze wymagania. . 
................................................ ................................................ ,. 


Generalna reprezentaeja i sprzedaz 
wszystkich powyzszych preparatow : 
SCOTT & BOWNE A.-G. GDANSK'
 


Weidengasse 35/38 - Telefon: 7987. 


20178 Q656  _ 0:11
		

/20178_319_0001.djvu

			297 


W. M. Gdansk 


1 


llltr
 1 


KOLBEN RI Nf3E 


Reprezentac.ta 1 skl'ad P 100-154 
OTTO. LANGE 


Intynier cywilny 
frledenstr. 31 GdaÎlsk,- Wrzeszez TeJefon 411..13 


wwwwwwwwwwwwww

wwww
wwww
 
! Baltischer Baustoffhandel 
 

 Adr. telegr. ,,8altbau H T. z o. p. i Ska. Telefon 974 i 4063 
 

 TOW. KOMANDYTOWE 
 

 ?t , HURTOWNIA KAFLI DO PIECY, FLIS J 
ORAZ ARTYKUt..6w BUDOWLANYCH 
Cidansk, Münchengasse 10/11. 
 

 
1 
;

 JO SEf WURM:,
 
Gdansk, frauengasse 46 
:::::::::::: KAPELUSZE DAMSKIE ::::::::.::: 1 
............ . .....-.... 
Adr. telegr.: "Behliter" 
HURTOWNIJ.\ · p 100
112 EKSPORT 
--
		

/20178_320_0001.djvu

			. 


\v. M. Gdansk g8 


- 
1 


. '. 


Halel 
Vanselaw 


Gdaiisk 
Tel. 487. Heumarkt 3. 
5 minut od dworca 
g16wnego. 


1 

 


J€B

BBBB 
1 FERDYN:ANiD SPECHT 1 

 Hundegasse 11. GD" N 5 K Telefon: 6613 
 
1 Zastt:pstwa WI6klennicze · Sklad konsygnacyJny 
 
Na skladzie wyroby: Tow. Akc. Karoi Benich, Juljusz Kin- 
dermBnn,:f. EisenbrBun, Juljusz Lange, Schütz i Hampel, 1 
d 


L 


B 100-5  


Amerykanski 
smalec A. Weich brodt 


Hollando - Margaryna 


oraz wszelkie inne ttuszcze 
jadalne dIa odsprzedaj4cych 
bardzo tanlo. 


Hurtownia smalcu 
G d il fi 5 k. Bottelgasse 6* 
Telefony: 540. 804. 


1)
		

/20178_321_0001.djvu

			. ." 


c99 


w. M. Odansk 


_ 1 1=- , 1 , -----------1 1 1 1 i l 
Przy skierowywaniu transport6w na dalsz
 
, drogç prosimy postugiwaé siç po
rednictwem 
lii
[UlnKIR'a 
R
Anll"[JI [II 
Il kt6ra w wszystkich miejscow. pogranicznych II I 
. ; i krajowych w Polsce posiada wlasne oddzialy. 1. 
1: W Gdaîisku zastitpiona pnez: 
i 1 
l' 
chenKer CA} Co-GdansK 1 
I I I Adr. telegr.: Heumarllt 4 Telefon:: I l 
: Frachtschenker. . N2:238 i 3363. 
Ii .1 
---------------  £ 


. 
-' 1 


1 . 


. - 


. - 


. c 


. - . . 


. 


Sumienne /a&/ioRJe.16adanie O&ZII p,zez 
dgpfDmORJOnego op/gRa 


1 BERNHARD LlEDTKE Wielki -;Yb6
. 1 
, MAGAZYN WYRO , B6W ARTYSTYCZNYCH w arty
ulach rdo podr6zy ] na , 
Zalozony w 1861 roku podark. - krysztal6w - porce- 
G DAN S K lany -- artykut6w marmurowych 
L

ggasse:.20-
_____ _ Telefon_2
37..--=_,J..>ronzowych oraz bizuterji. . 
J Pensjonat polski p. r. "Pension Internationale" 1 
Tel. 61 ZOPPOT.. Südbadstr. 10/12. Tel. 67 
w najlepszem polozeniu nad samem morzem, przy parku, zaklad kélpielowy 
i kurhaus. Stale otwarty. 


.-.-
		

/20178_322_0001.djvu

			W. M. ûdansk 


300 


Wieler & Hardtmann 
Tow. ABc. Zaloiono 1899 r. 
Kapital akcyjny Gd. G. 2.100.000,-. 
Gdansk Szczecin Hamburg 
1 


Sp o dYCI D wszelkiego rodzaju, specjalnie 
U · (J masowe przesylki - - - - 
S lt f a dow " nl ." w
 wlasnych skladnic.ach, Poo- I 
1\ u U U lozonych nad wod
 1 koleJé}o 
frDc
tnwnnio przez morze i na l
dzie. 
1 


Adres telegraf. wszc:dzie "Warrant". 
Telefony w Gdan.sku 1026, 1027, 1728, 1729. 


1 
1 "POL BAL" G.
b.H. 
1 Gdansk - Elisabethwall N2 91. 
1 Szczecin", Bollwerk 4/5 
Ekspedycja, clenie, skladowanie, asekuracja, frachtow. 
Specjalno
é: przeladunek calostatkowych ladunkôw. 


" 


tè..:-:: :e:;",.,:;::_. -::.",.;,:-:: .,,:;..:.;...:
--=.. !;'!:.;-if;-'5:ii ...:;..:.;.";..... -:;
t;'::
 ,,-;;':.;-":i::-. ,,;.,.;-.. 
..... .... .... ..... e.. .... ..... .... .... ..... ... ..... .... ...... .... .... ..... .... .... ".' .... ..- ..... e.. ...'..... 
.-:... . .-::. 

::: ST. ' s Z U KA LS K 1 :::
 


 

 
A 
 
.... 1... 
. . .... 
. . . . 
. . . . 

 BYDGOSZCZ 
 

7 SKt,AD NASION 1 HANDEL ZBOZA V 

 
 
:::.. Telefon: 839 i 1162. B 81 D w 0 r c 0 W il 95 a. :-::. 
-;:.- 1 ..
... 
t;.
:;
.. 
;
:";.i=-:: I:;":":.
::"... \:
:":.\:;: ...:;..: t:.
:":.
:::: ..-;:...t:.
,.t
.. .:;..t:.u:
".. .:;..:.:.
::: ...;;..:,,":.
 
....... ... _ .... .... .... .... ..... .... ..... 
.... .... .... ......... ...... .... ..- ,-..Ji e.. .... ..... .... .... ..... .... ... .... 


.)
		

/20178_323_0001.djvu

			2 


- 


." .. " 


f abryka work6w 
i wyrobôw jutowych 
PO lAi, DI. Frelln Dr. t 
Telefon 2245 i 2958. Adres;telegr.l: Juta-poman. 


poleca 


markl nome 
, 1 uvwane, 
sleDDlkl. lIIaeb19, 
Ikanlnv 'JUraevla., 
lalDale 
1 ba.elnlane 
araz, przedze. 


" 


. 
1 


i 
i 
Plot n a Iniane i konopne. surowe 1 
- - i impregnowane. - - 1.
		

/20178_324_0001.djvu

			- --

 - ---
- \ 
- 
 
------ 
 ,. 
.. - --i :1 
'", Ksi
znica Kopernikanska - Torun 1 
- nr inw.: Gzw - 20178 ::;J . ' 
" """ '"' " """" " """ 
.. . 1 
- . '. 
,1
' SIRr IIIA/6d 


, j 
1 
J 
1 
- / . 1 


Towarzystwo Akcyjne 


PO ZN AN. ul. Wjazdowa 


pole ca wszelkie 


Ii 
i 


. / 


1 
il 
il 
Il 
!I 
 
!i 
1 
i 
1 
i 
1 
1 
1 
1 


maszyny i narz-:dzia 
rolnieze 


oraz 


. 1 
; 


cZQsci zapasowe 


-.
:-\ 


l", 
\ 


!I 
1 
1 
1 
1 
1 


Oryg. ameryk. maszyny zniwne 
Masse -Harris. 


Oryginàlne szwedzkie 
centryfugi do ml
ka. 
Ballie. 


fi 
Ii 
" 
1 
i 
1 
1 
. ! 
1 


Aparaty do odgoryczania lubinu. 
. ..ryery. Wialnie
 
1 
, 
 . !! Oferty na zf&danie !! 
..I 
..

 I 

 j " 
, .-1 
:, 1 


 j 
IE KSERO
.Aé 


Il 


t 
i 
i 
84 1 


.' 
1 


: 
. 1