Słowo Pomorskie 1932.10.12 R.12 nr 235

Mlesl
znle 2.50 zI, egzemplarz 20 gr.. 


,
 


... 


, 


Rok 12 - Ifi 235 A. B. 


. 


I  


Tord, 1ItkIa two KatanyD1' .. leIefoD S'l - redakeJa 300 


Sroda, 12 pafdziemlka 19S2 


. 


E 


CDzIeIIIltk Toruils1d - Gazeta Toruf1!k
 


,,,, 


Prasa narodowa 
na Pomorzu. 


Wyj,tkowe stosunkL - Echa na 
terenie mitdzynarodowym. 
Narodowa prasa polska znajdowala 
life na Pomonu zawsze w wyj.tkowych 
warunkach. Nie 
z1emy sie nad tem 
zastanawl'8.li, dl&czf!A'O tak jest. Pra- 
gniemy j
a.k. zwr6cit uw&ge naszych 
P. T. Czytelnik6w nato, ie panujtcemf 
u nas IltosunklldDi prasoweml zainter&- 
sowaty s1e nawet czynniki miedzynaro- 
dowe. 
W pittek, dnia 7. bm., odbywala me 
w Lidze Narod6w w Genewie (w komisji 
tzw. "rozbrojenia moralnego") otywio- 
na dyskusja DAd znaczeniem pra,sy dla 
pokoju. 0 przebiegu tych obrad doni6sl 
genewski korespondent "Kurjera War- 
szawskiego", eo nastwuje (or. 278, wyd. 
por.) = 
&en""- 7. 7. 
- "Dzls ezwarta komlsja zajmo- 
wela sie rol. p r a II y w organizowaniu 
pokoju oraz sposobami zapobieganfa 
szerzeniu falszywyeh pogloeek. Dele- 
gat Franeji, de T e s II au. bardzo 
8zczeg610wo rozpatrzyl te drug, kwe- 
stjt:, wykarojtc, ja.k.t tnIdnojC przed- 
stawia czesto dla dziennikarzy upora- 
nie sit: i zorjentowanie w falllzywych 
wiadomOikiach, wobee tego, te naJ- 
CZfsclef wlaADIe rzody I pruowe aJen- 
cje oflcjalne rozpowszechnlaj. t. fal- 
szywe poglosll 
W dyskusji tej ze strony Polski 
przelDawial dyrektor 8 z u m I a. k 0 w- 
B k -i, m6wite 0 koniecznOlki szukania 
srodk6w zaradczyeh za pomoct orga- 
nizae)"j dziennikarskieh, kt6rym sie 
winno przekazat to zagadnienie, jako 
lez
re w interesie dziennikarzy, ze 
sOOny r:qd6w zas wJ.nno by6 wsp61 
dzialanle w zakresle u I a t w I e n I a 
organlzacfom dziennikarsklm tego 
badanla prawdzlwoicl poglosek. 
Del e gat Pol ski zl
rzyl to za- 
gadnienie z wnoszonem przez Polske 
(na konferencje rozbrojeniowt) roz- 
brojeniem moralnem i z odpowiednie- 
mi wnioskami polskiemi. 
Bylo to bardzo tralne ujecle, a 
przemowlenie delegata Polski, wska- 
zuj,cego konieczno{;6 pozostawlenla 
sprawy orgaDizacjom dziennikarsklm 
z zachowaniem pewnej II w 0 bod y, 
IIzcz,sliwle zatarlo kllka mnlej udat- 
nych wyst,ple6 pol ski c h w czasle 
konlerencjl rozbrojenlowef, kt6re wy- 
wolaly wraienle I zarzuty w kolach 
ml(!dzynarodowcyh dziennikarsklch, 
ie Pol s k a chce zwalczd wladomo- 
lIei fals7ywe zakazaml. restrykcjaml. 
karamJ. 
Wratenie bylo nlesluszne, ale roz- 
powszechnllo sl, szybko. Obecnie 
wyjasDioDo dodatnfo IItanowisko Pol- 
skL (L. Cb.)". - 


Widzimy, i:e Zagl"8.nict wytworzyly 
lIiQ niczbrt pochlebne pogl
dy na stosu- 
nek ezynnikow odpowiedzialnych do 
prasy polskiej. Trzeba bylo dopiero 
W)'jn
nien dyr. Szumlakowskiego, aze- 
lIy oslabit te nieprzychylne dla nas wra- 
zenia i wnioski. f'rosiroy kaidego (bez 
wzglt;!du n8.1o, czy jest zwolennikiero, 
czy tel przeriwnikiem sanarji), aieby 
oIobie dokladnie przeezytal powyzszy 
telegJ'8,ffi z Genewy. 
Pol:l.ie orgam7arje dziennikarskie 
(synd)-katy) nalei.t do mi{'dzynarodowe- 

o zwi
zku (Federation Internationa.le 
des Journali8tes), gdzie 'ilnedstawiriel 


Napad na po(i
g we-I low 


. 


PIotrk6.... U. Ie. - 
Plotrk6w - Baby wlelka 
iona Z okolo 120 zlodziel, 


3.000 kilogramow w9g1a lupem bandy rabusiow. 
II. alak1I l wt9lowy pocIog towarowy, zatrzymala rabusl. zabraH okolo 300t kIlogram6. 
banda. do- go I zacz,la rabowa
 w,gleL w,gla. poczem zblegU wraz Z lupem. 
napaella na Mlmo IIllnego oporu obalugl poci,gu Zarz,dzony poicig nie ... num. 
wynik6w. 


'
n
wna 
Dnn
kata "n
wa '
rn
n
i
g
U 


o 
Zaj9clu ulegly dwa kolejne wydania: sobotnie i poniedzialkowe 
naszego pi sma. 
Na zanQ.d,zenie prokuratora Stdu 8tronnictwa Narodowego w Toruniu. 
okrt;!gowego w Toruniu wydanie ponie- Tak tedy zostaly skonfiskowane dwa 
dzialkowe (or. 234 z dnia 11 paidzier- kolejne numery naszego pisma: sobot- 
nUta r. b.) ,,810wa Pomorskiego" uleglo ni (z da
 niedzielnt) i poniedzialkowy 
konfiskacie za rezolucje zebrania (z da
 wtorkowt). 


Proc
s polityczny. 
Wojewoda j
 GraZyoski przeciwko WI. Studniddemu. 
W_.... 11. 1.. - WC3DnI' SlId grodz. sl6w: Regera I Rogu&zICZM" pGIIIa _.....
 
k1 odAIzial XU 
 2), J:OZp&trywIIl Jdego Ulitza. 
IIJ'I'&""r wsp6IprllCO'\ln1lka koa88nratywDe. hOkurator S Ie._a.ak! opoaowal pne. 
DO .,Blowa" wiJeiIakJego P. WI. StudDlck.ie- dwko wzywBDiu w chara..1 aJ'l:e hriadk6w 
go, kl617 -.laI oskllrioDy przez WOJewoq pp. KOI'flUltego, StroDsidego .. ....... 
il..... dr. GraiyDaldego o
. C7AI,. 
W czasIe zebnuda kOmIsarzy splaowych Po kr6tk1ej Daradzie INtd postaaowU do- 
w m.lnbtentwle spraw W81irDQbzDych P. pujclC twtadk6w obzODJ DB przeprowadze- 
Btudnlold wyrazfI ai4I 0 WOJewodzie Gre. DJe dowodu prawdJ, za WJ1lifk1em pp. 
iy1Lsk1m: Stroi1sk!ego I Mackiewiar.ao DZDafllCo:lle 
..To, co wofewoda GniJ'iald zrobiJ Da ich zeznaula Die ¥Jt m1aIJ ZlUlczeDia dla 
$11tBku fest prowokacfli I fa uwalam DO'" sprawY. 
DBfwi4kszego 1Zk0dDlka POIskI-. S
 sp
 OIIIOCZJI,. 
Dowtedziawary ai4I 0 tem, woflnl'Oda Gra. 
:l:yiIsk1 wystOSOW81 skarJft do -.lu. kt6ra 
feduak letara w pIOk1l1"&t1lrz'e _
 mJe. 
sI4eJ ZIUIlm wYtoczODO P. Sfv "nfr.,)[iem u 
procee z Oskarienla pubUcmego. , 
RCIIEJ'l'IhnI wczoralszli ptOwadzll IIItIlzia 
Dtetrfcb. Oskarial prokuratOr Sl.et'08:ll8W_ 
altl. Oskar:l:ouego brou.l4 adw. 
arosz I adw. 
RudzlAski. Stl'ODJ sglOsllJ BII! DB rozpra. 
... 
Po referac1e zabra! 81011 Po Slutlnickl, 
kl6ry, zwracalqc sl4 do wofawedJ Gra!yJ\... 
skiego, "wIadczyl: .,Uwaiam za Dafwi
 
s..-ojli zaslulMt :l:e Dazwalem p. Gmp. 
sIdego Dajw"kszym SEkodn1kfem Da $14- 
sku". 
C81em przeprowadzeala dowodu praw- 
dJ adwokat RudzlAskJ zgl0511 DastQPUf.... 
cych iwlaclk6w: senatore KOrfanfetlO. b. 
marszalka selmu IIllp1kiego WolDego, po. 


nO,sz zajmuje godnost wieeprezesa. Ot6i: 
trzeba dzis stwierdzit, ze my, dzienni- 
karze polscy, bylismy nieraz w wielkim 
klopocie, gdy nasi koledzy zagraniczni 
zapytywali nas 0 warunki praer. JeieIi 
bowiem cbodzilo 0 por6wnanie tej s w 0- 
bod y dziennikarskiej, jaka panuje w 
Anglji, we Francji i w Niemezech - 
to nasza "swoboda" (w por6wnaniu z 
tamttt) przedstawia sie t8k, ze lepiej 
o niej nie m6wit. Ale i bez naszyeh 
oswietleb miedzynarodowy swiat poli- 
tyczno - dziennikarskf wyrobiJ sobie 
pewne pojecia 0 naszyrh stosunkach 
prasowych. 
Nie chodzi tu - oczywisrle - 0 pra- 
se przyjaznt rZQdo\\oi, poniewat to. cie- 
szy sie wielkiemi przywilejami. Cbodzi 
wlasnie 0 prase opozycyjnQ= jak sit;! do 
niej odnoszQ czynniki urzedowe? Czy 
jej "ulatwiajt" praee'l Czr dajt jej 
"swobode" dzialania'l Czy w Polsce nie- 
ma z8dnyeh utrudnieil, zakaz6w. re- 


Niesrnaczne osztzerstwo. 


W ..Glosie Stalicy" (DUmeI" 20) ukaza.la 
s
 Dapastli'\\ a IIlOtatk.a, j&koby prOOo67A.""Z 
parafji 6W. Knyta IWal wzi¥ 8500 zlot).ch 
za 
 pogrzOOu Sp. twrce i Wi. 
gurLe; IlO'tatke pow1
 ekwapliwie pne- 
drukowaly m3kt6re pism& antyklerykaJne 
w stdIicy i IJ& 
ji Ot62 u. pI'Obo8zCZ 
Sw. Kr;;yta Ian Urek stwierdz&. M posrz.eb 
by! 
y zupelln.ie bezplMnie; ko6ci6! 
zaofi8rowano dobrowdnie a p6l'8lja dolo- 
tyla wez,edkidh stanLi1 i Die 
ila 
kosztOw, by ostatnia po08l'Uga ma.komitym 

 wypad1.a. jIILk ua.jv.6pamaJej. (Kap). 


Zuchwaly napad b8l1dycki. 
L6di. lL 10. - Na w!aAcieielke hurtow. 
n1 tytoniowej Kooopskl\, za.mjeszkalli W cell 
trwD mlasta (PJotrkowaka 119) nape.db ban 
dyci. Po et8rory%OwaDiu i pobiciu Kooop- 
skiej zagrabili s:m d w got6wce, pocz.eI]I 
zbiegli 
Zwyci9stwo PoiakOw. 
IIorawska Ostrawa, 10. 10. - W jednej 
z gmin 'DIll. tere.nie powiatu 
o..eb.yi1_ 
8k-i
 w W
 odbyly siIe w niedrz;jellt 
wyboiry gminne, kt6re 
 pelne 
:rJWy
two PQ1ak6w. Na 
DI\ 
 ro 
m8lldatOw zdobyly stronnictwa pol8kie 19, 

 komuni.Sci - 6, a 
 alS- 
sk!ie 5 
. 


Pod komend
 hiUerow(ow. 


Manifestacja przeciw traktatom pokojowym w Wiedniu. 


Wlede6, 10. 10. - Wczoraj odbyla 
sie w Wiedniu doroczna manifestacja 
stowarzyszeiJ. naejonalistyeznych prze- 
ciwko traktatom pokojowym w 81. Ger- 
main i Wersalu. Przewodzili tej ma- 
nifestaeji narodowi soejali
ei, dzieki 
ezemu na zgromadzeniu, odbytem na 
placu bohater6w, wystepowano gl6wuie 
przeciwko Francji, Czechoslowacji i 
Polsce. 
Nie
miale uwagi 0 poludniowym 
fyrolu zagluszyli zebrani okrzykami 


strykcyj, kar! 
Na ten temat otrzymufemy cztSto 
zapylania z zagranicy. Kaidy ullwlado- 
mIony Polak, a szczeg6lnie kaidy miesz. 
kaniec Pomona zrozumie trudDoA6 na. 
IIzego poloienla, gdy chodzi 0 dostar. 
czenie odpowiedzi (:qodneJ z prawd,l) 
na ow. zapytania. 
W tym osobliwym splocie trudno
ci 
pracy dziennikarskiej P 0 m 0 r z e cie- 
szy sie szezeg61nem "wyr6znieniem". 
lezeli zwracamy dzisiaj nato uwage 0- 
pinji publicznej, to czynimy to Die we 
wlasnym interesie, leez ze wzgledu na 
nasz prestii zagra.nict. Trzeba pneciez 
pamietat 0 tem, ze i:yjemy w Europie 
i ze Polska pragnie zaliezat sie do 
pailstw, posiadaj
cyeh kulture za- 
ehodnit. 
A naszych Czytelnik6w proslmy 
o wyrozumialoA6. niechaf paml,taf., 
te Pomone pneiywa teraz wviatkowy 
okres W IIwolcb didejach. 


"Heil Hitler". Na zgromadzeniu pne- 
mawial r6wniez posel wschodnio - pru 
ski Koch. Po zgromadzenfu odbyl :;.ie 
poch6d przez Ringstrasse. Spok6j nie 
zostal zakl6eony. 


Ladny "adwoka
'. 
L6df, 11. 10. - Areerd.owano tu adwoka- 
ta Frucbtgartena pod zarLUtem bran\a "Ia.. 
p6weok" i popelnienia malwersacyj. 


... 


.. .;,: 
- 


'" 


'-.. 
 


- 
....a.
 '. -+ 


': 
.:: 


I"' ., 1 
... I': : I ' 

 
.' 


I 


"'\ 
" .
, .'
  


- '.. 
,
'1. . .' :..,
 '\
,,;'
 
'
" 
 


" 


S' 
.:-':-;.\- 
M, 
,.,,, 
"(':".
 


.T! 
..... 


.t". ".. 

'\

, 
,. 


.1 ., 
.,,..

 
.:...4' '- 


..,. 
_'.
 


 l
rf'{, , 


Pomnik Kemala-baszy. 

 Smyrnie wzniesiono wspanialy porn- 
nUt Mustafy Kemala - baszy, wielkiego 
nIocmalila 1 tWOra" ..nowai" Turd!
>>>
.,SLOWO POMORSJUE" _ Areda, dDla 12 patdzlerDlka 1932 r 


f'; r. :.'S
. 


Sir a 


WOOIl gorzka "FraDclazk. J6ze'." - po 
t
guje zdollloAf do pracy I myAlcnia. k :)8"
 
J 


o. \JV. P. a 


I 


. 
I. 


yd 


,.Lud wybran)'u cieszy slf1. te dziafalno5C tej organlzac;i zostata na Pomorzu zawleszona. 


B. ChfliDowlez uzasadnia w ..Me- 
meneie ll :Ii 3 bm., dlaczego *ydzl cie- 
sz, sit :Ii powedu zawieszeDia dzlalal. 
DoAc1 0. W. P. Da Pomonu: 
- "Illy cheemy w tym wypadkn Iyl- 
ko zap)'tae: czy :t:)'dzi me s, upraw. 
Bieni do zadowelema ll . - 
OrgaDizacja prowadzlla akcj, prze- 
clw :t:)'dem: 
- ..0. W. P. stal sit dla atroju w 
krafu nlebezpiecm" dobrze zorgamo. 
waD, organizacj'i "obwiepelacy'" mai, 
Da swojem lIumleniu dziesi,tkl Dapa. 
d6w Da iydowskich student6w, na iI'- 
dowskich handlarzyi maio na sumie- 
I.Iln duesi,tki raUDych i pebit)'ch Z)'. 
d6w i Dawet za smierc tragiczD, Wac- 
lawskiego ponosz, eni win" bo wywo- 
laU zaburzenle. Wieley endecy prowadd- 
U peUlyk" pedniecali "ebwiepolakow ll I 
d przeszU od politykl do chaUgani- 
:nnu.. - 
Zychi maf, prawo i,d86 od rztdn 
pOlskiego zamknltcla takle) orgaDlza- 
cjl: 
- ..My mamv prawo tego t,dac od 
rqdu. to Dawet leZy w og6lnych IDte- 
....ach pdstwa.. - 
Rztd nie zamkntl organlzacll z po- 
wodu broszury Markusa 'l'urkowa: 
..Kilka lat temu rozwl,zaDo 
Iwowski O. W. P., pomimo, ie w6wczas 
M. 'l'urkow jeszcze nle i,d81 tego. Z 
taklch, czy InDych powod6w to Dast,- 
pDo. leiv w Interesle panstwa, ab)' 
wladza w keBcu przeszkodzila podbn- 
rzaj,cef organizacjl prowadzi6 IIwoj, 
han{ebn, prac, swebednie I legaInie". 
'l'ak wyfa&nia wymlenioD)' publicy- 
ilia iVdowskL 
Autor zarznea napad)' Da .iVdow- 
skich studeDt6.... 
A eo glosDa odezwa ..ZwlQ-Zku z)'- 
de'Vllldeh orgamzae)'f akademlckich w 
Polsce., podana w depeszy z.. a. I. z 
'Wa"'Szawy z du. U. 11. 1931 r.? 


_ "PoDad IN IItudeDt6w - Zyd6w 
Z05talo pobilych I rantoD)'ch po r6i- 
D)'eh miastach untwersytecklch. W tel 
Uczble eitiko rannych f-t 10 Z)'d6w. 
Liczba poszkodowaD)'ch z band "Obwle 
polu. ro
nla :Ii dnia Da d.zf.eA li . - 
Wltc kto kogo Dapadal? 
A 
mleri Ii. p. Wadawskiego? 
Z)'dd "broDiU st,., a Polacv "Da- 
padaU"? 
Posluchalmy 8amych *yd6w. CO 
m6w1, 0 roU poUlycznef IIwolch haD- 
dlarzy I rzemleilnik6w: 
K.ledy w BerUnle, w 'l'owarzystwle 
Przyjaei61 Nowef Rosjl w Nlemczech, 
dr. Paul Natan w 1927 r. wllkazywal. 
Ie chellc opeDowa6 Rosl" trze- 
ba pnesledlae stopnlowo do POIIZcze- 
g61Dych punkt6w tego krafu po 18-ro 
os6b, handlarzy I rzemle
lnUt6w, po- 
wiedzlal OD: "to nie fest iadDa ntopfa. 
w teD spoll6b wszak wyrosla ludDese 
iydowska w Amaryc." ("Das Jldisze 
Wort., Krak6w. Dr. 5 (1927 r.). 
W teD spos6b czynDUd ivdowskie 


wpakowaly do SI. Zfetln. A. P. z g6rll 
5 milfoD6w :t:yd6w I, lak wladomo, u- 
z)'lIkaly w tym krafa decyduf.cy 
wplv w . 
0. W. P. broDD pobkleh warszta. 
t6w praty od opaDowania Ich przez Zy- 
d6w. Dlatego cleszy 51, z rozwlpanla 

. W. P. P. ChiUnowlcz. 


Za kulisami. 
Wanunr., 10. 10. - Na ter&n1e na.ndlu 
WQglcm1 W WM'8IZ&owle kwitn" roMe nad_ 
W).cia, godzl\-Ce w intereey epotywcOw. - 
K
je. me¨en.nych prze6s1
b:or:6w 
v.
.ah "Pier&. .:t: przcwa.tn
 na tern, 
t.e klieat oilrZymuje mnIejsz.l\ p6rtj4: W4:- 
gla, Dlt .. za kt.6rl\ ptac!. 
Qet8tnio - j&.k doDosi ;0000 z p:em 
;poporod.D.iowycl1 _ doeta'W8IDl w
la zail\l 
si4: "Smebc", ktOry 8peO}&lD1e ub:ege. alt: 
o do8tawy 1'Zl\OO- Z& ku1.Js8mi t.ego przedl 
silQ\\02IiQOia wog!owego kryt ei4: ma nJej&ki 
pa.11'toteIm.a.oher. 


Nowe partje "sanaryjne". 


Nle trwat..o z tych zlepk6w nie powstafo. 
Wanzawa, 11. II. _ NPR.lewioa pJ'Ho StroDJIIotwe Pr
. Partla .a eplera a.. · 
malowala sw61 ssyd. Po dlug1ch debatach dwa oirodkl: poznu. I L6di. W PocuaA- 
pos'anowUi 51., DUW
 "Narodowyml Socia sJdem. zagarDQII re.zW t. zw. .mlodopola- 
1III.amt". Z..oIaIi os.atmo poded.zlnle redJ 11.6..., z II.tOrJch mMIIDa cqU pneuia de 
.......eJ. W ID¥ZJcuale menerzy partyl_ grupy 
... a IDDI bezpOtredAlo to 
D.I postaaowm zm1eaU D_" De ..Narodo.. BB. W Lodd opeItI'" 0 I.-d'. JrpR. .. 
.-Ie __I partll 
 ... 

. 
Lodd .... w ot*..d 01*1 
W lob .,..... pot-lalJ ... .... 
,.., II.rrtJCZII8 w --.n .. BB. Zarn- 

 
 
em .. Ie za m"O 
dba 0 ADt_J 
 I pracowD1cn. Sa_ 
mo4zlelDOU pon.
 ....e. .... dal_, Ie 
qr_ ... ...
 ..mo.1I. e wyool_e 
.-yell 
 . I1:IaIN I 1*'111 SS. DIe 
..-k'.... .....1 -+- .... IIIdDaII. OIIaIh8o 
t_ wnIoMII. do zuqda. !fie wtedomo, osJ 
to aI4 oplad I ., JIll to pili.. Bla..1I. ponroJl. 
w t_ IIpOII6tI ...-.cf" zwakzal.c au. 

 partylDOlci, ......cnraIo powItaIe DL 
&lVulltCfcla aowyeh
: "FnII.cta 
B......ucyJlUI. p. .J .
 1dego, "Narodo- 
.. StroDDIctwG PnIcJ" P. Clszab I FIcb. 
DJ, "Nerodowa Partla AgrulllUY" Michal- 
kWwi_ I :K1I1IaIewtou. ale m6-"to fal 0 
graple "Pr'nlomll", e ,ruple .oracnwsll..le- 
go, no. I . - BBWR. J" neczll "nn 
ZAa
 Ie satellcI "uneeyfDl"' 11Inlll 

 .. atywWlI w aazwach lIIowa "Xarode. 
we". 
W Krakowla aaradzaU ai4I buIJ. IMCeIlo- 
DUd, mianew1cJ. ladcnrcowt. ZlechaU ... 
._ II1ch
 :K
 Fid...... de 
br"l 1_ ......... mIDIstra BanDt liD. 
DJcIa 
 6w z pod Plant I lItwony- 
I1l1.omlt.. org8DIzacJIDJ ..NarodOwel Partll 
AgrarJuszy.. 


" 


rus a-acy hold. 
Czesi w dalszym cilJPl manifestuj, ialob, po zgonie 
s. p. %wirki i Wipry. 
Morawsll.a Os'rawa, II. II. - W eze.. I aJdego I polski., stanle w pObUiu mfelsca 
skim CieuyDie odbJlo ai4I zebrllDle poro. ka.astrofJ, IUI wzg6rzu ko6cielewskiem. 0- 
zumlewawcze 
 polskfm 1I.0mi'e.em boll. IIZ08J wi0d4c:ej Z cte.J1UI do o..rawy. 
budowy pOmD.III.a lip. 10'D1II.6W iwlrki I Sam.o mJel8Ce btutrOfJ --'-.... -- 
WlgaI'J a delegataml czesll.oslOw8cklegO sf.Die Da park, w 1I.t6rym WT'I''''''''IUI -- 
1I.0mltetu z Bma. PostaDOWiono, Ie pomnlll. 5'au1e lI.apUca. POs taDo...1o..o dClloty6 atII- 
W2a1eslony zOStanie prz8Z oIIa 1I.OmJtety, rd" abJ odslODl
 pomDIII.a moglo DIIIII.... 
1I..6ra w .ym celu wyl0ai4 .-p6IDJ wycblal. pit w ....I'W'IIZII 
 katMtrOly. 
PomDlk. 1I.t61'J ma bJe z ledDel IIIroDJ hOl.. S.araDiem IIIdDoicI po1aklel prlny 
dem cUe trag1cznie zmarlJch bOha'er6w, Clerllcka COmego I DolDego, odbJIa ... w 
a z dru!Pe1 WJnuam zbIiienla Darodu eze. uiedzielQ w C1erlicll.u DoIDJm 1UOCZ'Js.a 
ekademla lalObaa lI.u ozd 1ratI1czD.1e ZIIIBr. 
!Jch 10tn1k6w polsldch - iwirIU I Wfau...,.. 
PrOgram WJPIIb1lIJ produkcle ch6ru ..To- 
WBrZJs.wa NauCZJcJeU P018Idch" w CZecho- 
slOW8CIt, przem6wienJe orez dNI--Ie 

'6w .. ca66 bOba.er6... Luda066 
m1elsoowa I przybyta z .
h FIb 
wypeInUa .... po brzegl.. 


.,' 


Urz
dnik kradl... 
Zdefraudowaf 15.000 ztotych. aby pokryc dlugi karcia1e. 
Warszawa, 11. 10. - Przed dwoma kowal, ie wierzyciele nalozyIi na na- 
tygodniami aresztowano w Grodzi!'ku lezno
ci areszt. Formalnie wszystko 
naczelnika urzl;du skarbowego, Stani- bylo w porzQdku i naczelnik Fedor 
slawa Fedora. Jak z przeprowadzone- mial pokrycie na !'przenie\\oierzone pie- 
go 
Iedztwa wynika - Fedor ukradl ni
dze w postaci pokwitowa6 inspek- 
z g{)rl) 15.000 zlotych. 
Ialwersacje do- tora szkolnego. 
k?nywane byly przez 2 lata i tylko dzil; Zdefraudowane kwoty przegral Fe- 
kl zagmatwan)-m przepisom biurokra- dor w karty do miejscow)'Ch obywate- 
t)-cznym \\oydaly sil; tak p6ino. Ii. Ofiarl) sprzeniewierzenia padIi Iicz- 
. Mianowlcie, \\0 ladze skarbowe pobie- ni nauczyciele. 
raJI) dodatek do podatku komunalne- 
go. Dodatek ten przeznaczony jest do 
wyplat nauczycielom szk61 powszech- 
nycb. Prze
azywa
y jest w6jtowi gmi- 
nr, kt6ry )ednakze nie kwituje z od- 
bloryI
 natomiast kwituje inspektor 
sZkolny: Korzystajl)c z tycb niezwykle 
skomphko
anycb I?anipulacyj, pan 
Fedor odbleral pokwltowania od inspek 
tora szkolnego, a w6jtowi kt6ry mlal 
otrzymat pienlQdze do wyplat komuni- 
". 
 


Podroi: "Zeppelina u . 11n, 10. 10. - Sterowiec "Hrabia Zep- 
pelin v.Y6tartowal w niedzie1e \\-Ieczorem 
do. 6v.e
 6sml'j podro2y do Ameryki Polu- 
dmoweJ. zabieraj
 na pokladzie dwunastu 
J:asa2

w, In. in. dyre'ktora ministerjalne_ 
go rnIDI:'Iterstv.a komumkacji Brandenbur_ 
ga, dyrektora generaJnego kolel Rzewzy 
Dortmuellera i kootradmlrala Zander'!.. Z 
Pern:,mbuCQ et.erowiec ndaje si4: do Rio d 
Janeiro. e 


Tr
giczna 5mierc 4-ch PoiakOw 
w Nowy ",orlt, 10. 10. - Z zagl4:bia wl:glo- 
eg() Ii Scranton w stanie Pelltiylwanja do- 

Zl\. 2e zglD4: J O tam ezterech po l,kich g 6r_ 
nlkew w ka'ft°t f . k 
. . ..... ro Ie opalnianej, a miano- 
\\11'11'. J6zef Derowicz, FrancWnek Maksy- 
mO\\ ICZ. Alekeander Benie\\icz I Ludwlk 
Kh;koWl!kL 


l{osciOl ratuje. gdzie panstwo 
- zawoc:lzl_ 
.Ze wzg1
ow (62):a:l
alowych zam- 
kHl
to nleda\\no w m.eAc'e Ca.&eel (de 
tament :-;ord) we Fra.m:ji koaegjum rz: 
we. R
pt)I'Z
dzMlla PO"YtslJe wywol.alo 
og61ne n.ezadO\\olen.e i wkrotc:e potem rad1l. 
miejok
 
 nailzwycz.a)nem zebraniu po. 
8IanOWlia Jed110myiilnle poczyni
 sta.ran 
 
u wladz kot\chlnyCh c&lam elwl}l"Zl'.ffla 
l'ltoLickiej Slikol:J z.uni88t zamkD:et.eqo 
kol
JUm. (Kap). 


. ,.'. 


Depesze do Papieta_ 
CIlia del VaticaDo. 11. 10. - Ojciec 
w. 
Pius XI otrzymal ze St&I16w Zjed.nocao- 
D)"ch, z Kanady 1 z panstw poludnioNO- 
amerykail.skich caly ezereg depeez, protMtu 
jl\cych pn:eclw 5tanowlsku, zajetenru przc 
rzl\d meks)kaMki w etosunku do Stolicy 
Apoetol6ldej I wyra.taj
ych 
uc:la CIICi i 
przywil\Z&Dia do OBOby P8pleta. 


Titulescu - ministrem. 


PogodziJ si, z 
dem 1 wyjechaf z Londynu do Sukaresztu. 
. Bull.areezt, 10. 10. - Prezee nldy mI- niet.ra 5praW ZJI8!'8O
ych RUlDUIlji W7- 
IlJ6lr6w Va4de. Voevod, w oIwiadczmiu woJiIIl:& w Loodynk! W'I.&llde 2J1z.iwleUe. - 
z
one
 wczoraj \\"ie
orem w prasie po.. Titu'll!6CU drlA wyjeohal z LonodynJ wproet 
t
lerdzjJ, it po
owil kIi1kakrotnia )ut czy_ do Buk&
tu, Boby obj
 ew6J nowy po.. 
wane wobec: Tltu1eecu propozycje obj
 l!Iterunell.. 
te.ki mi.nisl.ra epraw 
cmyoh. Pre- 
m;ar pnypomnial, 2e w apra.mie rokowafl 
nnnu
o _ sowieckich istniaJa r6t:ni;:a 
zdaJi mi
y Titu128CU a l'ZI¥Iem, _ pny_ 
pwlzcza premjer, rOm:C& t& Die byla !:byt. 
powa2na. 
Tituleecu ze 8'WeJ StrollJ DldI!Bla! od- 
pI\\ :edt. wyrataj
 
od4: n.a obj
e teki 
min!8tra 9praw zagra.nicznych w ga.bine.. 
o::h VaidJ-Voevoda.. 
LoDdJD, 10. 10. _ Wia
 0 
 
bni.u po8Ia T;wleecu Jl'8. st.a.nowWko ml- 


Biskup - lotniklem. 
ClUa del VaUclIDa, 10. 10. - Don09Z11r z 
:\1
acl",1Si1etts, 2e nowy biekup sufrag811 
BostomJ mgr. Francis Spellman POSiada od 
dnia 10 maja 19.'32 ro'ku dyplom pUota, 0- 
trzymany we WI08CI:ech, gdzie przez dtuf:9ZY 
okree czaeu przebywal w charakterze funk_ 
cjonarju
a Sekretarjatu Stanu StollcJ A- 
..ostolsklej. Biskup Spellm811 jest pierw- 
szym i jedyn)'m bi&kupem-Iotnikiem. 
"Miasto Gorkija U . 
Moskwa. 10. 10. - Prezydjum 
n.t.raJ- 
n;J
 komitetu w)"konaw;:zego ZSnR z.god_ 
me z p
 orga.nizacyj mi.a.sta Nitm:ego 
Xowgorodu posta.nowi&o w zwil\Zku z 10- 
le;:1Gm pra.ey Jiterllok:ej i spolooznej Makdl_ 
rIl8 Gorklija IlfI.ZIW8
 mlfl6to N;f:niJ Nowgo- 
rod miagtern Goi'klja a okr*:i - okr!;g1em 
GQrkija. 


Temperamenty gl'8A-- 
Wlede6, to. to. - W miejscowekl 
Melk nad Dunajem doszlo wczoraj do 
starf mtedz)' narodowymt lIocjalistaml 
a socjal - demokrataml. Narodowi so- 
cjaU6ei nuctli 1110 na swych przeciw- 
Dik6w z nozamt I pn;tamt stalowemi. 
Wywil)zala slO og61na walka na noil'. 
przyczem przeciwnlc)' rzucaU 1110 na 
lIieble naoAlep. leden narodowy lIocJa- 
Usta I jed.en czlonek Scbutzbundu od- 
nle
1i ci(!zkie rany, t3-tu lekkie. Krwa- 
wej b6jce polotyla kres iandarmer)a. 
Opu'cll .1. na morze. 
Manilla, 10. 10. - OU-Zymaoo tIU eygrmiy 
a.]&J"[DOWO od lotllllka Dimreck
 we Oro- 
I18.U odbyw9.
 IIoC neoIrol'o ihri.ata. - 
LotmIt clonal!. it IlDU8ZOnJ byl 
owat 
D& 0ce&i1lie 1Dd)"jek.jom ria p6tnoCOG-f:a.c11Od 
od port Swet.teD.hlllD. 


Z kraju i ze swiata. 


Jaczejki hitlerowskie na 
Pomorzu. 
Jedno z pi&em ,.aanacJjnycb" poda.je 
wiadomoAc! 0 wykryclu w miejeco\\
cI 
PI06n1ca w pow'lecle ck.IaldoW1lkim jamej- 
kl hitIt!II'OWBkiej. 
Z ok.az.jI uukanla kontrabandJ 11 optaD- 
14 niem.ieckiego FlortJolll znaledono m. lID.. 
10 komplet.nJch mundurOw hitlerowsklch 
oru mUindur pollcji niemiecklej. 
przyp)mlnamy, 2e jut przed !':)kiem 0 
podobnym wypadku donoeUiAmy z poWlatu 
brorlnlcltiego. 
Przed likwidacj, straJku. 
Wanz.wa, 11. 10. tel. wi. - Roko- 
wania z pracownikami gazowni dopro- 
wadzUy wczoraj do porozumienia. Zgo- 
dzili sil; oni na arbitraz min. pracy, w 
kt6rem dzi ma sil; odbyt 0 godz. 12-eJ 
konferencja. 
Pracownicy gazownl postanowili 
przerwac strajk. Od dzi bodzie ona 
uruchomiona. 
Samob61.two. 
Wlino, 10. 10. _ D,,'11 pop
1l _1D()_ 
h6....twv wvst.rzai8lll. nwolweI'U IQI)eHa 


POII!k.J68'O CrJea"wOOE@'O Krzyia. w Wilni. 
LuctMik Uni
 
Surza Jesienna. 
WUJao, 11. 10. - W nocy na ponle(lzia. 
lek przeezla. na.d mlaetem ailna. burza gra. 
doWa. Na pnedmieAclu l!e1'\\'ala ona 2 ds,. 
dlJ. 
Herrtot w Londynle7 
pal'Jl, 10. 10. - Wielkie zaintel"e6()wa 
l11e wywolala w parytu wiadomoA
 2e pre. 
mier fralncuui wyjeclulJ do Londynu. Kola 
olJcJalne na.ra.de zadlowuJlIr jeezcze w tej 
Bprawle calkowite milaenie, a najblitsre 
otoczeme HerrIoCia ani me potwlerdza t)'ch 
pogJ06ek, ani W nie zaprzecv.a Ich pra\\ dzl. 
wo6cl. 
5trauliwy wypadek. 
Lend,., 10. 10. _ Jlllk stwiemzono. W!'ku 
tek ka.ta&trofJ zerwania 61f) wi,ndy w kopnl- 
ni w Leigh, na og6ln" Uczz.be 20-u g6rlll- 
kOw, jadl\cyob wind!\, lnnierf pmioslo 19-u. 
5tracenle zamachowca. 
'1'011.10, 10. 10. - W wiot:zieni;u w Icz;gl1ja 
Z08tad d2JiIi Bbwcon)" Korearkzyk, kt6r)' 
rI'Okonaol ZI\IlDeIJbu bombo\\'¥o na cesa.l"lH 
w dIin 8-wa 8Q'
 


...
>>>
Nr. 235. 


7SO-lecle Ist nlellia opactwa. 
'Ve wrzesniu rb. znane opactwo w 
Zircz na Wl;grzech obchodzUo 750-leeie 
!'WPgo istnlenia. Opactwo to powstalo 
w XII wieku za panowania kr61a Beli 
III. W roku 1810 Zakon Cysters6w 
wraz z Innemi zakonami zmuszony byl 
do opuszczenia kraju, jednakie w 
cztery lata p6iniej powr6cil i do dzis 
dnia pozostaje w Zirczu. (Kap.) 


.,BLOWO POMORS][IZ" - 'roda, dnla 12 pafdzlernlka 1932 r. 


1 ,- 


. 
 
. ""f. 


, 


Hitlerowcy gdanscy 
zllJCZYli s.. z komunlstaml ceiem obalenia Senatu. 
lakkolwiek po hitIerowca.ch spodzle- przy pomocy glos6w hltlerowskfch. - 
wat siQ bylo moina wszystkiego, to je- Jakl bQdzie dalszy pnebieg sprawy Die 
dnakze ich popis na jednem z ostatn1ch wiadomo, w kaidym razie poruszenie 
posledzeil sejmu gdailskiego (d. 6 bm.) wsr6d spolecze6stwa gdailsklego jest z 
wprowadzit w zdumienie nawet ich naj powodu ostatnfch wype.dk6w ogromn e . 
gorszych przeciwnlk6w. Uzyskawszy .. 
znaczn
 ilost glos6w przy ostatnich wy- 
bora.ch hitlerowcy wysU)pili kategorycz 
nie za obccnym senatem, a szczeg61nie 
prezydentem senatu dr. Ziehmem 
(wskutek czego tez odejst musial dr. 
Sahm). I uchwala11 teZ wszelkie pro- 
jekty, proponowane pnez senal, ktOry 
ze swej strony wraz z innemi wladzami 
czynU rozbrykanej i cZl;sto ba.ndyckiej 
hordzie hitlerowskiej najdalsze ustl;P- 
stwa. Napil;cie polsko - gdailskie w cza 
sil; ostatnim to gl6wnie dzielo hitIerow- 
c6w, prowokuj
cych PolskI; na kai:- 
dym kroku. 
Ai oto nagle hitlerowcom strzelila 
jakaS nowa mysl do glowy i postanowi- 
11 rozwi
zat obecny sejm i zwalit senat 
dr. Zlehma. Dla upamil;tnienia tego 
uziela sprowadzili sobie nawet hohen- 
zollernowicza Auwi (Aug. Wilhelm) na 
"rummel", na kt6rym zapowiedzieli 
rozwi
zanie "volkstagu". Przez 10 dni 
wprawdzie IIzukali brakuj
cych im dwu 
podpis6w pod sw6j wniosek i szantaZo- 
wali partje obywatelskie, &by one po- 
pelnily samob6jstwo i udzielily podpi- 
s6w. 
Kiedy te odm6wUy, hitIerowcy zlQ.- 
czyli sil; z komunistami i z Dimi re,Zem 
przedlozyli wniosek 0 rozwi
zanie 
., volkstagu". 
Wniosek odnotny pnyjdzie pod obra 
dy w przyszly pll!tek. Narazie hitle- 
I.owcy ns ostatniem posiedzeniu "volks- 
tagu" w ostatni czwartek wysluchat 
musieU bardzo eierpkich f dosednio 
ironicznych uwag nie tylko stronnictwa 
!'ocjalistycznego, ale takze stronnictw 
nacjonalistyczno - obywatelskich, ktOre 
nareszcie poznaly, czem sl) hitlerowcy 
lIaprawd
. 2a,dna partja ani w sejmie, 
ani w prasle tak eierpkich uwag, takich 
dosadnich a zasluzonych kpln chyba je- 
szcze nie uslyszala, Jakie wypowiedzia 
no w aejmie gdailskim i na lamach pra- 
sy 0 hitlerowcach. 
Dodat tez jeszcze warto, it! hiUe- 
rowcy r6wnomiernie z komunistami 
stawiIi takze wniosek 0 cofnif;cie pelno- 
DIocnictw, uchwalonych swego czasu 


..... 

. 
" 
: 


.., 


- ; ,l); 


:
' 


. ,'U 
 ._ c 
, 


,," , 
.. 

 ":. 
I ' 
I ' 


- 
--.,I.. ! 


Howe silnikl niemieckie. 
W Augsburgu wykoilczono na zamo.. 
wienie zaklad6w Zeppelina silniki 
Diesl'a nowego systemu, popl;dzane ro- 
Plio. Zeppelin, zaopatrzony w nowe sil- 
niki, odb
dzie w najbUiszych dniach 
loty pr6bne. SUnik ten, wykonany z 
eJuminjum i duraluminjum roa wyklu- 
cza£ rooiliwost eksplozjL Rokuj
 mu 
w1elk
 pnyszlott. 


,.,. 
lZ -
 
- 
" .' '" 1 
\ 
, 
. 


I '.' I 
. 
(,) .. . 
. 
, 
»- 
'. 
- I 


etr 3 


Oszczerstwa na OWP. 
Prawda zawsze wyjdzie najaw. 
W ..Goilcu Pomorskim" (or. 231) czy- 
tamy. p. 1. "Potworne wymysly pism sa- 
nacYJnych": 
- "Dzieil Pomorski", organ p. woje- 
wody pomorskiego, a za nim i inne pis- 
ma san:,-c
jne, doptiScily si
 ohydy, kto- 
ra mUSI SI
 spotkat z pot
pieniem calej 
uczclwej opinji publicznej. 
. W dniu 28 b. m. "Depek" toruilski na- 
plSU.I artykul. ..Ponury rejestr prze- 
stepstw krymmalnych bojowkarzy ob- 
wiepolskich na Pomorzu"; w artykule 
tym podano caly szereg naZ\1I.isk, rzeko- 
mo czlonk6w O. W. P., ukaranych - jak 
pisz
 - za pnest
pstwa kryminalne. Po 
d8,ll0 np., ze z Pelplina ukarani zostali 
G6rski Jan i Gwizdalski Wilhelm 7a 
opilstwo na 100 zl. grzywny. lest to bez- 
czelne klamstwo. Obydwaj bowiem wy. 
mlenlenl mlell rozprawQ s
dow, I wyro- 
Idem prawomocnym zos(ali awolnienl 
od kary, nalcionej poprzednio w drodze 
admlnistracyjnej. Whom rzekomvm re- 
jestrze podanych jest kilka os6b
 ktore 
dopiero majl! byt w stanie oskartenia 
za uraz cielesny. Znowu zdolalismy 
stwierdzic, ie wymienlenl dot,d iadnych 
skarg Die otrzymali I Die otrzymaj.. bo 
z nlkim iadnef awantury, czy fakiejs 
sprzeczld Die mlell. I oskarianle loh za 
faldes arazy clelesne, fest wymyslem 
choref, a zlosliwej wyobrainlllanacyfnef. 
Stwierdzamy dalej, ie wielu z wymie- 
nionych pociQ.gnie do odpowiedziaJno- 
ki sl)dowej pisma sanacyjne za podawa- 
nie falszywych i oszczercz)'ch informa- 
cyj. Ocenienie tego Postl;powania zosta- 
wiamy opinji publicznej." - 
Pelpliilskl "Pielgrzym" w num. z d. 
7 b_ m. donosi ze Zblewa (pow. staro- 
gardzki): 
- toW ostatnim czasie wszystkie 
szmaty sanacyjne podaly spis neko- 
mych przestl;pstw popelnionych przez 
czlonk6w O. W. P. Na spisie figuruje na 
zwisko p. Alojzego Bielickiego ze Zble- 
wa skazanego rzekomo na 3 tygod. wit;- 
zienia. Wymlenlony przybyl do allm. 
,.Dziennlka Starogardzklego. I ohriad- 
czyl. ie nigdy jeszcze w tycIa karany 
nie byL- - 


Traktat pnyjainl man diursko . japoiiskieJ. 
Na obrazku widzimy chwil
 uroczyste go aktu podpisywania traktatu przy- 
jazni mi{'dLY laponj
 a powolanem przez ni
 do zycia nowem pailstwem 
M8,Ildzurj
 Z lewej siedd pelnomoc nik laponji gen. Muto, z prawej prezes 
rady ministrOw Man dzurji Cheng-Hsiao-hsll. 


j-, '" (
,& 


t 1 .._ ..- 
- ,t. """. ,- 
.
'\. .No; , ¥;;,'JiJ1- .... 


" 


Pieniedz" pieniedz,... 


Zlote pensje 


Ciekawa korespondencja dwo ch urzQdnikow Kasy Chorych. 
Przez kilka lat prezydentem So- przez wyplacenie ml arlcpowego (jak 
snowca b) I dr. Mar c z y il ski; na to fa niefedDema robilem). 
tern stanowisku gospodarowal tak, ze Nie chcialbym, azeby sprawa 0- 
wkoilcu "opuscU" Sosnowiec, zostawia- parla sil; ai: 0 Ministerjum, wil;C pro- 
jQc go komisarzowi. C6Z sil; z dr. Mar- szl;, by Pan to zalatwil we wlasnym 
czyilskim stalo? Nie zgin
l; lecz jego zakresie. 
calkowit
 dzialaInosei
 nie b{'dziemy Na dow6d stosunk6w mieszkanio- 
si{' zajmowac. 'Vezmiemy pod uwagl; wych w Radomiu zall!czam artykul 
jeden z nowszych szczeg6l6w. . gazety w Radomiu. 
"R 0 bot n i k" (or. 3«) oglosil nie- Dr. Marczy6skf. 
dawno .ko..:espondencjt;, z kt6rej y.'yni: List powyzszy p. C horn b a k 0 w 
ka, w Jakl spos6b dr. Mar c z y n SkI przeslal jednak wladzom nadzorczym: 
staral sil; zdobyt pienil!dze. Oto do- 
slowny przedruk z wymienionego Do Okqgcwego UrzQda Ubezpleczen 
dziennika: we L wow I e. 
- "Komisarz lwowskiej Kasy Cho- \V zall!czeniu przedkladam pismo 
rych, dr. Mar c z y il ski, zostal prze- dr. Marczyilskiego, bylego komisa- 
niesiony na stanowisko naczelnego Ie- rza Kasy Chorych we Lwowie, obec- 
kana Kasy w Radomiu, skQ.d wyslal nie naczelnego lekarza Kasy w Ra- 
do dyrektora Kasy lwowskiej, p. domiu z prosbl! 0 przedloienie Mi- 
C horn b a k 0 w a, nastl;pujl!CY list: nisterjum. 
Wlelmoiny Paniel Zamaczam, Ie p. dr. Marczyi1skl 
. ... wykorzystal arlop zdrowotny w 
P?m
waz Rado
 Jest prawdopo- marca 1932 r. przez mlesl.c oraz 6- 
dob!11e Jedy
em 
lIastem w Polsc
, tygodnlowy arlcp wypoczynkcw w 
gdzle za mleszkame trzeba placlt llpca t932 r. y 
o
t
pne, a w ob
cnych 
arunkach Bronlslaw Chombakow, 
me jestem w sta
le 

Iaclt 5000 zlo- dyrektor. 
tych, lub pnynajmmej 3000 dotych 
i rekonstrukcjl;, udajl; sil; do Pana z Z korespondencji tej wynika, ie p. 
prosb
 0 zalatwienie tej sprawy Mar c z y il ski cheial naciQ.gn
c lwow 
.' sk
 Kasl; Chorych na kilka tysil;CY do- 
tych w postaci urlopowego, kt6re mu 
sil; nie nalezy ("jak On to robit nie- 
jednemu"(!). P. Marczyilskl prosi, &by 
ten "drobiazg" zalatwiono dyskretnie, 
bez zawiadomienia ministerjum. Ale 
Jego pnyjaciel Chombakow byl pne- 
ciwny . wyswiadczeniu p. Marczyilskie- 
mu teJ "koleze6skiej", kosztem Kasy, 
przyslug!, ale wolal nie odm6wit mu 
wprost, tylko przy okazji pochwalit sil; 
te
 przed 
w
 wladz
 nadzorc
 aby 
o Jego gorhwosc1 dowiedzialo sil; mi- 
nisterjum!" - 
Zabawnl 8. cI SBnacyfDi komlsane 
kt6rzy kai, soble dodatkcwo placl6 
(podw6jnie albo I wt,cef) za narlopy" 
chocla! fa! na arlople byll t'nez... to 
tygodnil Dla kogo II' fandasze Kasy 
Chcrych' 


i czelnosc "sanatorow" z gazownl warszawskiej. 


Pned kilku dniami pracownicy ga- 
zowni warszawskiej, rekrutujl!cy sil; z 
posr6d B. B. S.-owc6w (socjalist6w sa- 
nacyjnych) zastrajkowal1 na tern tie, 
7.e dyrckcja gazowni cheiala obniz)"c 
im place. 
Jak "skl'omne" to byly place, zwla- 
S7cza przy uwzgll;dnieniu w&I'ullk6w i 
!'tosunk6w dzislejszych, niechaj poslu- 
y.:J. za dow6d dane: 
"Najnizsz
 PPII!'jl) w gazowni 
lI1aj
 niew
.kwalifikowani chlopcy po- 
lIiiej 18 lat, kf,orzy otrzymuj
 .Iziennie 
;; zl. 37 gr., czyli okolo 160 zl. mie- 
si\)cznie. Chlopcy powyzej lat 18 otrzy- 
muj
 dziennie 6 zl. 79 gr., czyIi okolo 
200 d. miesil;cznie. Jest to pensja, fa. 
k, poblera naaczyclel szk61 powszech- 
nychl 
T. zw. kopacze i placowi, otrz)'mu- 
.i
 od 11 d. 63 gr. do 15 d. 10 gr. dzien- 
nie, czyli od 340 zl. micai
czme do ,150 
z!otych miesl('cznie. Jest to placa, in- 
k, pobler. arz,dnIk panstwowy I-ef 
kategorjl (radca). 
\\ oini pobieraj
 pensjc w wvsoko- 
fcf 236 zl. za dwa tygodnie, cz,:1i 510 
701. miesil;cznie (czter}' tygodnic i jedna 
trzecia tygodnia). Jest to pensfa, fak, 
roblera w wojskn kapitan. 


\V I;glarze pr:zy ladunku wl;gla i 
koksu pobierajl! po 19 zl. 50 gr. dzien- 
nie, czyli okolo 560 zl. miesil;cznie. Jest 
to pensfa, fak, pOblera w wofska ma- 
Jor. 
Monterzy rur pobieraj
 od 20 zl. 23 
gr. dziennie do 23 zl. 15 gr. dziennie, 
czyli od 600 do 690 zl. miesil;cznie. Jest 
to pensfa, fak, poblera arz,dnlk pail- 
stwcwy 50ef kategorfl (naczelDlk wy- 
ddala). 
Rzemie
llIicy r6znych kategoryj po- 
bieraj
 od 20 zl. do 24 zl. 39 gr. dzien- 
nie, czyli od 600 do 720 d. miesil;cznie. 
Jest to pensja, fak, poblera w wofska 
podpalkownlk. 
Podmajstrzy i slusarze otrzymuj
 
380 zl. za dwa tygodnie, czyli okafo 
O 
zl. miesi
czni('. Jest to pensja, fak, 
poblera dyrektor departamentn w mi. 
nisterstwle. 
Ogrodnik pobicra pensjl; 556 :1:1. 08 
gr. za dwa trgodnie, czyli okolo 1180 
zl. miesll;oznie. Jellt to pensfa, fak, 
pcbiera minister". - 
Gdy panom socjalistom "sallacyj- 
nym" chciano slusznie obci
c te nad- 
zwyczajne zarobki, mieIi czelnosc obu- 
rzye ail; i 7astrajkowac... 
lakze mogl?" byt 
n.ac7ej? Przecicz 
Ii
 "sanatoraml , czclclelaml zlobu! 


Ku czci bohater6w. 
w miejsco\\'
i Cernay w departa.men 
CIC Haut Rhin (Francja) odbylo si!: uroczy_ 
Bte odBloni-:cie pomnika ku czci tolnierzy 
cze;;kotllowackich poleglych w czasie wiel- 
kiej wojny na fronde alzacltim. Uroczy- 
stmc oobyla si
 w obecoo8Cl prezydenta 
repubIiki Lebruna, premjfra Herriot'a i 
Beonesza. 


Polakom na W.grzecb. 

 miej&cowooci Romhany (W-:gry) 00- 
slon
l:to uroczy
cie W obecn06ci premjera 
obelisk ku czci poleglych w walkadl z Tor 
kami 'W roku l'iiO wlnierzy wegiere.lnch 1 
polskich. Na jednej stronie obelitku wid- 
nieJe hprb Po16ki z napiBem: "Ku pamiQcl 
1 ch\\nle pOlcglych Polak6w". 


Niemcy oO.W.P. 


lHosy poszczeg6lDych dzieDDlk6w. 
Cytowalmmy jilt gf-oe "Ber'liner Tage_ 
;Mattu", lIkierow8llly pneciwko O
i 
Willlilaiej POIeki Ce.Jy e&ereg 
at niemi
 
kich W)'s
je przooiwko Obozowi Wiel- 
kiej Polski w dlumzych artykulach. 
. "Koenjgsbergar HartungBch3 Zei-tung" 
pl!!z&, te CJb60l Wie.lkiej Polski jl'St organi_ 
zacj
 
'\ do hitlerorwskic.h SturmaD- 
teilUJ1geD ('). PiBmo stwierdl:la, !3 00 Obolzu 
n8IpIywa.j
 ustawiczDlie ba.rdr.o lia:ne rZeEt;e 
mlOOziezy, podczas, gdy orga.niza,;:je bloku 
rz&,dow680 wlaimie wSrOd ml'dr1.zhty uie 
mCJg!\ zOOIbyc tadnycb wpI'ywOw. "Koeoi@8- 
berger Hartungsche Zeiwng" wyrda II&.. 
dzie
 te w niedl'ugim cza.sie D8BtIap! row-- 
mat rozwifl,zanie Obozu Wiel.k!ie,i Po1eki w 
\0\'0 je-v. 6dztwie P"""'" :ft.od[ iem. 
W tyro samym mniej wi
j duchu pi.. 
sze ..KoeIligsbergar Allgemeine Zeitung", 
kt6ra podk.re8la, t.e 0b6:£ Wielkiej Polski 
zoe.ta.nie rozwil\Z8oIly w dw6ch dzie1nicaob. 
posiada.
il D&jwi
 !iCZl1Jlj mniejBro. 

ci narodowych, a mianowicie w '\falopol_ 
SC3 wechodniej i D& Pomorzu. 
"Hamb'Ulrger Fremdenbl8itlt" zazna.cz
 
te 0b6z WieUdej Polski! zosta! powolany do 
tycia przez przyw6dcQ Stronnictwa Demo.. 
kJroatycZJ1O-Narodowego Romana Dm0W8kie 
go i 19 zdob)'l wielkie wplywy wllr6d mlo", 
&Iety polskiej. 
WychodZ&C& w Bremie "Weser_Ze
tung" 
zaznacza, te ob6z ,,9&Ila.cyjny" w PuIIsoe 
wystepuje przeciwko tzw. kUI'13owi zachoo_ 
niemu obo2IU narodowego. 
W podobnym duchu zreda,goWWll"J I3Il u_ 
wagi "KoeJn.sche Zeitung" i "Bert,mer 
Boerse:n-KUt11I"ier" 
R6wniet prasa. niemiedka w PQ1.s;:
 r:aj-:_ 
la s:t: 00s7.emie Obozem Wielkiej Polski. 
"Poeener TageblBttt" zami
 na ten te.. 
mat dwa dl'ug;e artykuly. W pierwszym z 
nich zacytm al w oal
 uwagi "Kurje-ra 
POZIlallskiego", 1Io8
a.ne 
redn:{' po 
ZSl'Z&d 7 oniu \\'()j"\\"Ody Kirtiklisa, zoope.1l"u_ 
j
c wywody te zjadliwemi U\\BganlI. W 
drugim ze swych arlyku!6w "P053Der Ta.. 
ge.b1att" powta.rza. wS1:ystkie ataki, kt6re 
na tl'!lTIat Oboeu Z8lIl'e,s{'!H gl6wny organ 
,I58J1f1cji" ,.Ga Z 3ta Polska". Czyni to rOw_ 
niet bydgOBka "Deuts;me Run df;cha u", ")_ 
czel:ny organ Nie
6'\V w Polsce. ktOrI'l u_ 
mi
cza wieaki actykUl pt. "A us der Ge- 
8ch1cl?-te d3e Olmiepol" pelen nienawi
ci do 
poIskle@O oibozu na.rodow680. 


z.w6d. 
- Co robi tw6j ojcied 
- Robi lustra. 
- A ma.t.ka' 
- Oua 
 'N nich ogl
>>>
.
 


,.8LOWO PO.ORSJU!:" - Aroda, dnaa 12 pdlldernlka 1933 r. 


Nr. 23:», 


Przebieg procesu w
brzeskiel o. 


Rozprav.-a roE}OCZ
la silj wywol&nle-m 
O&kartonych. S"iadkowie b).Ii po\\olani w 
3 tca.ru;zach na rozmaite godziny, pl&r\\-.ua 
trIW&a v.6!twa.nia na JX'Z&tek rozprav.y 
nie _tala pNY 
pocz
iu rozprawy WOo 
g61e o\"}\'Olana. 
Pan przewodniCZllcy 8&du st\\ierdzil n
j 
przod per:wnalja oskarton) ro. Okazalo 
e, 
te 06kartony Pia6ec.ki Die aia.nl\l i te \\ YJe- 
chal do prac)' do JIO\\ iatu Awieckiego. 

a v.nkJ6ek p. prokuratora - przy ..prze 
ciwie obrony _ SlId post&nOwil w)"ll\cz
.t 
rarpatrzenie sprawy przeciwko Piaseckie- 
mu. postanowil j
 ar
towMie z tE'm. tE' 
po z.lotefilu 500 z.l kaucji pozo6tanie na .\"01_ 
noki. 


N......zenie jawnosci rozprawy? 
Przed odcz) taniem aktu 08karlE'nia zglo 
eil si: do gl08U obroiic:a adw. dr, Ossowwk1 
i !S\\iadczyl: 
- ,.DouIo do w1811omotol obl'ODJ, t. na 

 
dow. wpa.I.Iczoao . pubUCZlloic1 tyl. 
lED lakia osobJ, kl6n za bilel wslltpu zapla. 
en, po 1 d, aiekl6n po 1,51 aL To .przecL 
w1a .s. uy.om ,a-.-tat nzprawy ..do- 
...1 - lewao6C .-pnnr ...laIa w t_ lpo.. 
rib ogrIIailllOD" Ikon aa u1I IUIdowel po- 
zosle'e ,eszcze sporo wolBJch mlejsc dla 
publiczDoki. 
Proa4 ..18m 0 odpowledD.1e lIbaclllDie 
Bp1"8WJ, w kaidym nzIe W110SZC 0 pnywr6- 
ceaie Dles
powaael I _pabael 'awuokl 
rozpraw." - 
Pili!. .._wu l1 1'rn : Zaodnego z:&rz
 
ma w tym kierunk.u. &by pubIicznoAf na 
wlj wpuszaano tylko Z8 oplacaneml. bile- 
tami Die wydawalem, ta.ki fakt Die jest mi 
weale z.nany, stwierba.m, Ie doetljp do sa- 
Il 8I\dowej d1a publ1ez.no6ci jest wolnJ. 
Adw. dr. 08I0WSId: Obecnie, po TOZpOtte- 
ciu rozprawy jest rroIDy, lea nie byl wolnJ. 
gdy publiCZll
4! cbciala 'wchodz;lt, byl 00- 
puszez&lny tylko za platDeml biletami, ci co 
pienieMJ na to Die mien lub placit Die 
ehcieli odeM1i - w tej ehwih znajduj& ei
 
wsr6d sluchaczy tylko O9Ohy, ktOre ZllfJIa- 
cily bUety wejkia. 
Prokar. dr. -.nJd: W_e 0 lIieU'wzg!
 
nienie ",,"DJ08ku obrony, skoro p. pJ'Zewod- 
ni
cy oSwiadczyl. Se weteP jest W()lnJ. 
I:res
 kpk Die daje motno5ci fltwierdzania 
takich fakt6w. mlanowiCle przeshIchr.vania 
publicmoki. 
Adw. OUowsld: P
taj: przy ewym 
"ni06ku - fakt wydawania biletOw wstwu 
r:a opl&f.I\ motna M\\ ierdzif przeC'Jet latwo 
i1IllI\ 
 an1teIi przesl1rehlwaDiem pu- 
blicznEci; podn08
 te w tej cbwili jeszcze 
zawE\Ze ja
 jest ogramczona, gdyt 0- 
becnie zna.jduj
 sie na eali tyIko OI!Oby za 
oplab\, a podcza rozpraw publicznoki na 
flallj wdlodsit nie wolDo, jak zreszf.l\ slusz.- 
nie zarzl\dzil p. przewodnia
cy. 
S
d postanowil DIe u",,-zgl:dni
 "'71i08ku 
9bronJ. 


Akt oskarienia. 


(04 
 apn"'I1...,
 


Zwrot plenltdzy... 

ast
pila kr6tka przerwa. Pan przewod- 
n1.:z:,\cy Ul"Z&dza.j&c prurwe oAwiadcz) I, 11 
oskariODJID DIe wolao op1lucru6 ul1 ..do. 
we'. Oskarleni. odpowiadaU z wolnej 6to- 
p)". 
Po pe'" nym c.zasie oAwladczono 08karto- 
n)"JD, Se mogl\ opuki
 &a.lQ w czaale prze- 

 y, Ie tylko Die majl\ aiQ wyda1at I 1m&.. 
chu 
wego, zgodnie z art. SOB It. p. k. 
P'OdCIZM przerwy zauwatono, jak p08lcze 

(Olne osoby a poArOd pubIicznoki, kt6ra by. 
la dot"d Da (ali II sekret.a.rjacie Sllrdowym, 
pok6j 18, oclblerllly zpowrotem pIe&¥-. 
zaplacone z.a \\'f!t
 na sale Sf\dowe. 
\Vykazalo 8ie, Ie odnolloe z
dzenie 
oplaty za wetQp byl wydal naczelnlk 
u 
grodUiego w WI\brrdnie, p. Smuls1d i Ie 
pienil\Me uzyskane za bilety mlaly byf u- 
zyte na reparature dachu na gmacbu 8&do- 
wym. 


Dzlwne... ares ztowan le. 
przy rozpocz:ciu rozprawy zglo.sil ei: do 
gloom obronca p. adw. dr. Burek i oiwiad- 
csyl: 
DouJo do wiadomoocr obrony, It ja-wnoAf 
rozprawy sftdo"..e, zostala nawet cia tego 
9topnia ograniczouf\, It pewlen eluchacz, 
kt6ry bez biletu platnego usilowal wejAt na 
saIIj prlez.n.a.ozonl\ dla publiczno6cl. za to 
swe ueilowanie zOIIlal lIn!SZIowaDJ I odpro- 
wadzonv do aresztu. 
Obro
 za1em ponawia ew6j wniosek 0 
zbadanie tej spra",y i 0 przywr6cenie zupel 
nej jawnoki ror;praw. 
Pan pnewodnlcz
ey oowladczyl, te Obec 
nie jest :rupelme W()ln)' dos
p na saIl: roz.- 
praw. 
Adw. dr. Burek: Stwierdzilem, te are8Z- 
tOWBIDie nast.l\pilo, byf mote, te ow
 OI!Ob-: 
w mi
zyczasie wypuezczone na wol

 
Sftd postanO'Wil r6wnie2 ten wm08ek 
obrony oddalif jako Dleur:a.sadnionJ. 


PasteDowanie 
dowadawe. 
O'wiadczenia oskarionydl. 

ast4pi1y oS"iadczenla poszeug61nych 
oskartonych. 
06k. red. AIItoDl Czenrb1skl 05'wialkza. 
Ie aob8olutnie do tadnej winy Sllj Die pa- 
nuw&. W kr)'tJcrn)m dniu 3 maja nil' 
bra! udzialu w tlumie. Wypadkami intere- 
SOVo-a1 ei: jedyme z obowil\!:ku dzlennikar- 
skiego. 
06kartony pytany pnez pr"Zewodniozl\ce- 
go oS\\ iadc7.a, fe w tadn)'m w)-padku czlan 
k6w OWP Die podburzal, ani nie dawai im 
inBtrukcYj, j&k si: zacbro\ ywa
 majl\ na 
.fl)"padek pojawiema 6ie "Stnelca" w po- 
chodzie. Na zebraniu OWP, odbytem kllka 
dni przed 3-eim maja nil' poruszano spea- 
wy obchodu. 
08k. Czamola.BO'arakJ oowiadcza, !e 
byl naczelnikiem pochcdu. Na mlej8Cl1 
zbi6rki epotkal s
 z Z8l"LUtami, te zgodzil 
si
 na. uMiat, Str-zelea". Z tego bowiem po- 
",odu a w ezczeg61noAcl z U\\&gl na to, te 
w sz:eregach "Stnelea", k
rego 6cI
it;to 
z pobliskich Jara.ntowic I C
blebia, 
znlljdo\\ali eio: d\\aj osobnjcy, karam za za- 
b6jsh\o. Kiedy uczE!i8tniey pochodu maletli 
si, w k08ciele, 06kartony, dowiedzia oVez)' 
silj 0 grotnej postawle ludlloicl, udal sle do 
hotelu "Pod orIE'm", gdzie znajdowal 8i
 p. 
etaro!Lta Suchecki. Osk. Bojarski r:wracal p. 
8taro
ele uwag: na to, te mote dojAf do e- 
wentualnych zajM i wob'.lc tego uwa2a, te 
lepiej bedde jefiladt;, przewidr;Janl\ pro- 
gramE'ID, odqolaf. Na zapytanie adwokata 
Burka, 08'.. Bojarski 06wiadcza, te ;ut 
przt'j diliem 3 maja oV kolaeh ,,sanacyJ- 
nych" mawia.no. te to jego oetatme dni na 
woln'lAc;. 
OBk. red. Plszcz o!lwiadcza, ze jest mle- 
ezka1'1cem m. Toruflla, w 7.ajllciaeh tadnego 
uchialu nie bral i dzi\\ i sie, te zoetal wpII\- 
taDy w ten proCE!i8. 
W dalszym CI&gU 08k. 2urawski i Za- 
lew3ki 08\\ i8dczaj
 te znajdowali ei
 w 
Uumle, z kt6rego podn08zono okrzykt nle- 
zMowolenia przeci oVko "Strzelcowi". Saml 
jednakte tadnych okrzyk6w me podn08ili. ast:pnie odez)tano akt 08kartenia, k
 
ry zanuc:a oekartonym: Piszczowi Edwar- 
dowi, Zleli6skiemu, Piaseeklemu, 2uraw- 
flklemu, Zale.vskiemu, Smaciarzo\\1 I Bro- 
dzifJekiemu, 
te w dniu 3 maja 1931 w WI\brzetnie, u_ 
c7.estniczyIi w skupieniu sit: public:znem, 
przy kt6rem etarano si: grotb!\ aynnego 
napadu zule",olif funkcjonarjuez6w poIiejl 
palist\\owej do zanieehlWlia czynnoki UI"'Z:- 
dowej, w 6zczeg6lDo6ci doprowadzenla przy 
trzymanego Lampal"8kiego do posterunku, 
przyczpm oskarteni Piasecki, Zieliii6kl, 2u_ 
rawski, Zaleweki, OI!IObiAcie usilowali ZUle_ 
'woli
 do zwolnienia aresztant6w _ a nadto 
turaweki, Zalewski I Pi
cz nawolywaniem 
podburzali Hum do 81lJ"psywnych v.)-el4pie1'1 
przeciw poliejl, te czyn ten 0 iIe dot. Sma- 
cial7.a i Brodz;iJekl
o 
tanowi w)stl;:pek z 
II 115 usl k. k., eo 00 pozostal)'ch oekarto- 
nych 7.brodnit; z \Iii IH, 115 uet. I I II k. k., 
dal"i. te oskarteni Boja"ki i Cz.erwlmkl 
OSObnym e7.ynem 68m?istnym podbunalI 
thun rlo rozrueh6w, w na
tt:petwie C'Zego 
doplI;zczono si
 "'ytej opi
anpj zbrodni, za_ 
tern JRko pr7yw6dcy qtali 8i-: wlnnymi zbro- 
.Ini z 

 IH, 115 ust. II k. k", nareF!ZCle. te 
oqkartl.'ni: \fafl
ki, Swlecbowia, Grabow. Sluchani pod przysl,g,. 
qkl i Piotro\o\s.ki. znajduj
 !!I: w zgroma- RewelacJlnem alale alii oAwtadczen1o o. 
dzenlu na drod7.e public.znej mimo kilka.- skarloDJch :l:urawaklego I Smaclana, kt6. 
klOl.ne
o "ezwa'1l
 pr7ez funkcjonarjuszy I'Jch w leJ aprawle panlucblwaaG pod 
J.o1., a ZRu,rn wla
cl"ych urz
nlk6w do we pnyallllM. Nadlo Smaclan: oiwllldcza ie 
z"'''Tlla (\0 o'11alenia 6i
, teIlo 
ie UCZYTIIli' I komendaDI BlalRi w iletlzlwle pnY
ekl 
\\ \-"I
oE'k Z !i 116 k. k. Plerwotme bylo 25 o. mu, ie wJstara sl4 mu 0 pond, leili zgo.. 
.\!Rrwn)ch - co do 11 krotko przed !'oz- dz1 st, bJe konlldealem. Za doalarczaDle 
Jl' a\"..\ umorzono post
powanle. za nalete_ \ wiadomoAcl komendaul BIBiRi chcial Sma. 
nie do OWP - wy
J.. z II 128 - tak z:w. clanowi dat osobao tryDaUl'Odzenle. 
pa.ragraf gimnazjastON polflkich. W len 
po Wszyscy l.nnl o«kartcnl !twierdzaJ
 
t;6b hf'Z Piaseckiegl) zasladala na lawie 0_ mniej wl:cej to s&mo. B
 Ii ,,, ladkami 0- 
IIkarton)eh 13-&11:a ja.k w GdynL kn.,ykOw: .Ot O! 01'., ,.pre
 ze SLrzetI'ADIoI'. 


i okrIyJr.6w Uumu: "odbtt ro''', ..... cbwili, 
kiMY do po9terunku policji pJ'Owadzono 
przytrz)'manegu Lamparsklego, kt6r)' rze- 
komo mlal ailj dopuk1
 za.k.16cenia spokoju, 
0eJr.&ri0D.1 z.z...ut I plotrowtJd ohiacI.- 
cael... i. .. pNterwaka poUcji groiOllo 1m 
bleiem. Drugi . Dich aIIlal w ee11 arelZtu 
pollCYlnlllO ad.nODJ pna kom. BlalIlldL 


Badanle iwla6aw. 
Przywolano na sallj pierwel:I\ "tr&nsZ:Q" 
iwi&dk6w. Po stereotypowem fch pouczenju 
1 zaprzyslQteniu w myAl no- 
\\ eIi do It. p. k. nastQpuje przeeluchiwa.nie. 
Swiadek por. KatlPlnnki prosi, &by byl 
przeeluchany jako pierwszy, gdyt rzekomo 
nie ma czasu. $wiadek & ..vielk& peWDokll\ 
8ieble twierd%I, te zajtala wywolal OWP. 
P08iadal wi&domoki, te OZynl allj stannla, 
aby nie dopuscif "StnE'lea" do udzialu. 
Twlerdzenia ewoje swi&dek opiera na rela- 
cjach, Jakie jemu dawah jego podwlad
i 
podofieerowie. Kapral Klause w drIiu 3 roa- 
ja spotkal flilj rano z 08karlonym Czerwiil- 
skim, pny gmachu starotlt oVa. Kiedy kpr. 
Klau5e oewiadczyl Czerwiii6kiemu, te 
,,8truJee" udnaJ brat b
a;ie, &eo&e m1&1 
odpowledz.let: ,,zobaczymy". 
Wszystkie flwoje twierdr:enia \en Awia.- 
dek, k
ry niewzywany, sam 6tanl\1 d
 dy_ 
SopOzycji prokuratora, opiera na rela.cJach, 
ktOre otrzymal od os6b tnecicb. Oskartony 
ItC'Z
c si: Z za
clamt, wydal prowsdzI\cym 
oddzial "Str-.telea" rozkaz, &by w razie po- 
trzeby ut)"1i broni w my
1 Pl'zepi86w -.voj- 
skowyeh. 

wiadek Cbwla&OWIkI SllIIliIbw pne- 
biegu zajs
 soble nie pn:) pomjna j nie 0 
nich nie wie. Dov. iedzial sl: 0 nich dop.Jf!'J"o 
po ich &l1kwidowaDiu. przed 3-clm- majoa 
byl u niegu oek. Bojareki I pyta] sie, ClZJ 
,.Braetv.o Strzeleckie", ktOngo swiadek jeet 
prezesem, wetmie udzial w pochodz.ie wraz 
ze "Stnelcem". 06k. BojaI'slu jednak 6wiad 
ka w tadnym kil!t"llnku nle uspoeabiaL 

wiadek S_ znajdowal eie w Uumle 0- 
kolo kilka metrOw od areeztowanel!'O Lam_ 
parskiego, W tlumie widzlal Smaclnrza, 
ZieIiilakiego, Piaaecku
go i Zalew8k.iego, 


"Natarcie" twarzami. 
Xastl:PDl Awi&dkov.ie knpral Klauso I 
siertant Nowacki nIe poto\'ierdzaj
 tego, co 
na podstawie ich relacyj zeznawal por. 
KuIiezeW5ki. KlaU8e 6twierdza, te l'OI:Dla- 
v.iaJ z CZeTwinsklm rano pny fltal'08twie, 
kt6ry dowiedziav.szy sllj 0 tem, te "Strze. 
lee" b-:dzle bral udzial w pochcdzie, powJe.. 
dzial AW18d.kolli: ..dobne" czy ..richUg". 
To jednaJde AwIadka obrazilo I wooec 
tE'go powiedzial 0 powJt8z:em por. Kul1szew 
ski emu. 
wiadek stwierdza, te z Uum6w 
podD06ZOOO pod adresem "Stnelca" okrzy- 
kl: "bandyci", ..zlodeleje", ..preez E waml"! 
TIum nacieral na 08tatnie czwlrrki StnE'l- 
ea. W tym momencie ohrona przedklada fo 
tografj
 kt6ra 2JM11anlom 
\Viadka zapne. 
ez.a. 
Kaplla1Dem s'a,. aIIIt zen....e twtadka 
Nowack1ego, k16
 Da z.PJlaDIe adwokala 
Burke. JaJdego rotlzaJa bJlo aalarde llama. 
olwlll..... te bJIG to aa1..ae twanamt. 
gdJi ludzie Z tluma pnybraU Bieprzy'emDJ 
wyra 1wlU'ZJ, SkazaDJch za zab6'shro 
alnelc6w ZwollmkIcb two lUause mal, Jed. 
Dalde poeszlote tcb ,ego Die IDlera.owala. 
Maloletni Prurdeckt (I at 12) nie aobie nie 
przypomina. wobec czego 
 mJmo !llprze- 
ciwu obrony odczytuje jego zezuania, zloW- 
ne w Aledawle. 


Dobr. 'wladectwo I 2 zl. 
za zeznanle... 
Drugl melol.tal Caader AIIulaJ (lal U) 
zezaa'e, te naaczJclel Waclawskl Damawtal 
go dG skIadaub Z8ZDa6 obcl.ia'
cych Da 
Czel'whuldegv. WaoIawski za leJWi ZUDa. 
Dla przynekel dae dobre iwladc. 
Iwa. Waclawsld Caadrowl I ID. 
DJm w pokG'u naaczJcielaklm _awlal, i. 
mal
 pOwiedzlee, Ie nekomo Czerwiiaald 
chwam sl4 w tlum1e Da RJDku, Ie .aJicia 
powslalJ na ,ego rozkn. 

w. Lacb01lt1cl: :z.eznaje, te SI)'87.&1 ad ko- 
got, ze zaj
ia pow_aly 7: namowy 08k. Bo- 
jar&kiego. 
P01'U8zenie na aall wywolalo pojawienie 
si: 6Wiadka Waclawaklego, aWladek ten, 
kt6ry 8praw
 tak bardzo si: w ewoim CZft- 
flie interesO\\al, ofto\'iadeza, te nic me pa- 
mi:la. Protii on 0 odaytanle S\o\ e
o zeznama. 
Xaclskany pytaniami oupowlada m:lnie wy 
mijaj
co. Przypommnl BOble jednak, te wi. 
dzial C7.erwJfI
klpllo na J1ynku w 
OCZM'lI' 
kilku ludzi, kt6rzy rzekomo zdradzllli, Jako 
by flit; do czel!"o{, prz)gotowy\\all. 
Swiadek Wr6blewakl, b. kapeLmletrz "So 
kola" 7.eznal jed)'nie, te przed koAclOlem 0- 
skartony Bojar8ki zakomunikowal je-mu, te 
k.e. orobosz\2. aoble Die tvczv VV tlfted kO- 


Aclolem orkteetr8 grala. Bylo tic w cbwUl, 
w kt6rej mlit.a.1 flilj oddzlal "Stnelca". 
Maloletni Slgarsld AUrec1 nie soble nle 
pftlypomlina. SI\d odczytal jego zezna.nla, 
zlotone w sledoztwJ8. Pami-:ta. te w _kole 
mOwiono. II nauC'Zyciel Waclawskl za Ie- 
znania obci&taj&ce pn)'n:ckal placlf po 2 
dote. 
"VOX poppun". 
Swiadek b. starosta \\
rzeski p. An- 
drzej Sucheck.1 dokladnie zaj'
 bOb
e rue 
pnypomina. Pami:ta, te OtOk. BoJ
rskl z\\"1'& 
eel jemu U\\&glj na to. Ie tI
 JaM 
zbu- 
rzooy i jego zdaniem naJetaloby defll
 
odwolaf. $wladek pow1&da. ie ,,¥OS poppa. 
U" m6w11a, ie _elJLle _aDlu
 WJwolale 
OWP, JeliDek dowod6w Da. 10 DigdJ DIe b,. 
10, "Vox poppuU" pochodzila cd ludzl obo. 
zu pronfl,do\\ ego, kt6rzy 
 tu \'II wl
k3Z0- 
set ( I). Na zapyt&nle adwokata p. Burtta, 
ozJ "vox poppuU" Die m6wila 0 "Stnelcu", 
Se GlAjdujl\ 8i
 w Dim Judde 
 zaaza.rga.. 
nej przeed
ci, Aw1adek odpowlada, te 
 
t)"m duchu plsywllll10 artykuly w "Ga.zecle 
W
esklej". PIsmo to rzekomo Sy1ltema. 
tycsnie, Irt&ralo aiQ zohydzat ..Strzek:a". 


swiadek... dochodzeii? 
Osoblh\ ).m 
wiadkiem byl dr. Ostrowski 
(adwokat). Krzytowe pytama obrony odsla- 
nlajl\ ciekawl\ tajemnlce. Swladek byl o. 
beCllJ w pokotu prokuratora w CSMle prze 
eluchiwania 08kartonycb. Do eprawy samej 
sv.iadek zeulaje w spos6b b&rdwo m
y. 
UI)'wa alb\\": "mam wra4enle
 - "opowi&.. 
dano
 - "prl.ypu_CZ&DO" -:: 
ziew.... 
00 sie" - ..mam przekonanie - np. 
Po przMluchaniu hladk6N Mroczka, Ra- 
tyny I Chojnicklego, ktorzy WC oowego do 
spra:wy nIe wnIe6lt, 8I\d rozprawe pne- 
rwa.l do dnla nMfepnego (eoboty) godnty 
9,15 rano. 
W eOOo
 zacz-:to cd pneslueillwania 
Aw. FilGka (1M 1
), ktbry Jut nie nIl' peml
- 
ta. t)'lko fltwierdza it slyw.al c tam, Ie Da- 
uayciel W&CIaWSokI cbclal dawaf za do- 
bre... Zezllanle 2 zL Sprawa dw60h Uoiycb 
z.ostaje przygwotdt.oca pnez 61ria.d11:a K.. 
_I
"'I... . $wiadeit ten Z¥11aje, Ie 0 spra- 
wle tej w mieAcle 
 rOOwi(lO(). Do topra 
wy samej swiadek z.eznaje, te 0911;. BoJ&1'. 
ski zawsze bJl bli8k.o _e-reg6w "Sokota". 
ktOJ'880 jaM p1'eIlesem. 
Podarte spodnie... 
h.oroDII)'m 6wiadkieID 08karlenia byl .t. 
przodo\\nik polieji SJDcwadzld. Swiadek w 
dnJu 3 maja urzQdowaJ po eywlInemu. 
Twierd"li, !e policJa mlala wywtad, wiedzla. 
no, te coA ma byt. Na miejf!ou zbi6rki, skl\d 
mial wyruszyt pochOd, podnoezono oknykl 
przeciw "Stneloowl". Z polIr6d O!Ikartonyoh 
6wiadok nJkogo nie l"Oq)()Cmaje. Jllltarais U. 
mll bJlo lek .una... Ie hrladkGwl pOdarlJ 
IIIIt Dawel spodDle. LampankIego kuel a. 
nafowee, abJ zapoblec okrzykom pnectw 
"stneJ.ocnrI" (I). W c:bwHl odprowadzania 
Lampa.t"8kiego, nacierajl\oCy Hum /iwiadek 
W7:ywal do rozej-kla 81
. zaA kom(!ndMit Bi- 
niILA cilW!'D
1 !E&bIQ. Obrona etawla iwlad. 
kowl C&ljeto pytania. Odpowiedzl nie at\ 6e1- 
&Ie, liwiadek odwoluje 81e do 086b tnecteh. 

wiadek ml'lCh:tnie odpo" iada na pytania 
ooronJ, Z\\laezUB a.d'\\. Burka. 
aci6kany 
p)'tanlama. ze7naje, te Uum przyllieral grot 
nl\ p06taw
 dopiero w ul. Wo}
d w chwi- 
II odprowadzaDla LamparSklegu na poste: 
rune],.. W tlumiE', k
ry jiwladek I kom. BI 
nld z wycil\S"Ilh:.t
 9Z8bl
 wzywali do rozeJ- 
leia s
, zauwatJI tyIko Smaclarte. (r: po- 
Ar6d OI'Ikartonyeh). 08karlony D:eroV!f!
kl 
tnterwenjowal na posteronku w RprAW!e 
przytrzymaDJa Lamparsklcgo. Zrlanif'm 
lJwiadka byla to Interwencja 7alntl"resowa- 
nego przytrzymaniem. W tlumie 8wiadE'k 
wid7:11111 bermoobotnyeh, kobil)ty I dzlocl: fll}"- 
Mal okrz)'kl "odbi
 11'0..... 0... 0,.. 0..., ..pl'OCZ 
. polkj"'.... Adw. dr. 0980wskl pyta. C'lV 
'"iade.k mial prawo urz
dowaf po c)'wiln!'- 
m1J i arMztowanie I amparskiego bylo ma. 
sadnloneT Co b)'lo beilpoArPrlnil\ pnyczyn,\ 
arM'ZtowaniaT Swladek zMIR-nia fI!: In fem- 
niCl\ urz
OWI\.. Na too lE'rnnt i o,lnn
nie do 
form)', w JakieJ *"iadek wzpo:al tlum (loJ 
roeejAcia ele, nap;tl\;pila pewna w
 rninnn 
waf! mierlz)' obron/\, a sl\d
m. SI\d lIeh).hl 
szereg pytafl ol:J.rony. 

wiadck pooViada, te dochodzenia \\ 
 kn. 
zaly, It krzyki w Uumie pcdnosiIi czlonko- 
v. ie OWP. 
wiad9k mini wratl'm.., tp tlum 
byl zorganizowanj ProkurattJr ,tn" In 
lIwladkowl pytanie, czy on uwata, tc natAr. 
eie Uumu bylo niebez.piceznc, czy tpt. ntf'. 
Na Sokutek eprzeclwu obrony e
'" pylanie lI. 
ehyla, gd)t w tym \ugl:l.Izie mot.c ,.i
 i'ly. 
po\dedzief jedynie blegly. 
przesluehiwMlJ b& okoIlcZlloAI'. fe 0"". 
Bojarski w trosce 0 spok6j IntE'f\\.cIIJ?\\{J 
ICt4a del8u .. ab'oele 5-lel.)
>>>
Nr. 235. 


11 IJtarOflty Suchecki
 A'Wladek PolikaJ1! 
Dderzgowlkl, potwierdzU to. To samo ze... 
;mal 8wiarleok Ja.n NadclDJ. Ten oeLatni nad 
to 
wiadczyl, te gdyby roe bYIo areszto- 
wa,nia Lampllloskil'go nil' doezloby 00 za

, 
loore 'N ul. Wolnoscl zapowiadaly sil: bar- 
Izo groinie. 
POfiterunkowy StlLflielaw J[arbowsltl, ze.. 
ual, te przy orl'Prowadzaniu l..a.mpa!'9kil'go, 
t.auwat)'1 OIok. Piolrowllkiego, kt6ry mu griJ 
zil wybicicm zc:bow, 0 ite 110 Die pukl. 
IIlialo silj to w chwili, kicdy po arC6ztowa- 
niu Lamparskil'go, rozpedzano zgromadzo_ 
ny tlum przy pOltenmku. 

"ladek PllitkoWlIrJ I GUdemeliter do 
!opra.vy nie nowego nie wnieAli Natomiast 
p08t&runkowy Warlik zeznal, te tlum &gre- 
sywnie domagal sie wypuszczenia Lamps.r- 
..kiego. 08kllll"tonl'go (4erwiileki
 8wla- 
.Iek wilkial raoo na miejecu zbi6rir.i. Cur_ 
w1l'l81i reS meplal na ucoo prowadz&cym 
I)()t,zczegolne to'\varzyetwa. 
Dalsi swiadkowie: Za.lew8ki Aleksander, 
J
rzejeweki, Gnywiileki, Zalewski Jmef i 
Czer"iil.ski Franci6uk nic nowego do apt'a_ 
....y nie wnie6Ii. Jedynie ZaleW'9ki Alek8811- 
der zNnal, te oek. BOjarski, jako prMe6 
.,Sokola" byl zawsze DleIDal z Dim ra.zem 


.-,owo JOO.OUIUB"" - 'rod&, dDJa 12 patllz1el'Dlka 1932 r. 


I 25-13 Loter]a Panstwowa 
(Nle u I'Z4:OOW8 ). 
W oeIernoaetym dmiu cil\)!nleJiia S-lej 
l!:laay. wygra.ne padly na numery nas\.epu. 
... Po 250 zl na nr. nr.: "977 170 8" 296 
5 
.... 55 418 2-6 99 51
 615 18 69 7-63 57 65 82 98 
81S1'23 fll 918 M 1005 66 201 
,3 83 361 74 "13 
513 660 383 47 83 923 206Q 318 51 65 -642 517 
22 6-67 61 83' M 95 910 8:; 3('
 '2 U2 52 99 
Z36 -621 600 
, 65 7-68 80 87 971 81 '07389 123 
26J 369 +40 ...2(J 610 76-6 932 :,
 5210 11 7' :JI:i2 
66 89 W; 82 I(, 89 96 557 619 « 713 3' 8
j 91 
N 1030 g6 3!F.. 
8 571 81 607 53 6!1 708 31 SOl 
. 14 Tl 9« 98 7067 198 321 462 ::.Jh 30 6'3 7:;1 
11I3 916 52 8!J61 111 
 503 11 671 Tl 7"5 77 
r46 Tl 810 95 !W) g(J17 170 210 
8 402 15 . q 
167 869 99 946 87 10 f J50 GIJ 211 :;50 611 4 9 oJ 45 
51 923 11027 M 167 228 63 69 3::;;; "10 525- "'n 
r.39 1209:; 100 73 230 64 304 60 '08 9 51fJ 
i 

 704 83 809 'l:l 912 42 89 93 131M' 204 3:15 
!II! 754 866 943 16097 103 (01 5S1 669 70 87 Q9!) 
m 3' 15013 ff'l 281 334 76 471 517 6-60 715-95 

 9 93 11178 263 83 85 :R. «2 601 32 !)f' 
m 809 66 7" 17013 35 147 59 2-62 :us 'IQ 90 
30 52 512 623 83 981 8" 91 18036 89 383 8
 !(i 
122 ff'l0 7(0 19002 II "7 76 96 121 29 278 3D.! 
 

 517 86 616 921 20001 83 'J7 115 18 79 

 

 561 88 621 22 764 800 33 38 "1 79 93i '5 
U 21000 21 39 53 73 89 96 1
 85 rog 09 no 501 
390 71() 53 836 941 55 59 22fJ78 115 200 14 31 
D 89 172 581 006 7fU 832 91 Z3000 57 261 .no 
6Tl 733 71 879 999 24095 116 206 30 63 81 '7C 
599 &!1 $ 883 9"9 25069 103 289 310 71 71 
!16 88 503 60 78 957 63 71 26005 31 36 258 3
 
75 tOl 89 576 612 66 732 816 23 979 27120 
 
6i 68 291 312 89 400 71 7
 34, 833 ZSO'2 54 
128 206 34,9 51 Sll .407 16 IU 528 66 759 8' 
Z!l125 200 25 Tl 3U 168 555 73 687 723 41 -68 
82.'160 31016 224 95 304 82570 639 75 Tl2 852 
80 31020 2!9 75 158 frl 247 57 60 Tl 84 376 
 
'l7 80 93 571 ff'l1 149 59 832 35 32(f,28 29 116 212 

 92 m 466 596 9S 
 Tl 918 7
 81 33002 33 

 121 75 298 351 82 93 -666 ffi() 87 851 U011 
100 29 239 55 385 00 411 17 633 56 62 7M 890 
930 35023 t2 51 201 356 91 
 54. 662 
 708 
11 52 70 848 915 61 38026 186 2n4 25 55 310 94 
630 530 643 738 50 822 905 37056 2U 323 fJ7 
S8 517 88 603 732 805 17 !5 78 939. 
38m 255 68 316 29 i2 518 27 83 67
 7'50 6.'1 
B37 31040 79 92 98 165 66 25& 
15 rm 81S 51 
918 D019 31 89 15' 214 38 112 363 -657 59 611 
511 Z1 66 711 39 Tl 00'i 18 U030 
7 71 U3 48 
62 333 m «; 87 54.1 58 708 23 74 932 62010 75 
so 125 239 "29 39 51
 "2 620 30 758 60 8
 
13202 382 502 96 642 96 '/'Ill 866 67 935 &.1011 
50 134 50 204 20 92 98 383 M 471 5M ff'l 733 
!IS l'Zl 47 945 -68 65O:J) 37 18j !M 346 54 55 -6Ii2 
515 "2 623 29 35 742 826 87 90 'J7 905 27 UO'J5 
66 125 34.3 582 890 52i 56 62 "7033 50 128 51 
272 91 S28 97 403 29 57 82 593 638 74 89 668 
9i7 .t8029 30 381 89 499 501 29 625 63 81 706 
30 52 80 SiO 72 940 "1046 89 109 265 318 ';"5 
401 21 541 M M! 65 67 88 87 735 M 845 fl9 
911 51 76 58151 79 2100 725 80 806 28 66 909 
17 60 11015 121 31 36 218 3M 92 -689 6i3 80 
799 925 !6 5JOOi 46 
7 153 531 8()j 61 899 905 
53055 259 650 719 Pm 10953 MOM 86 112 222 
U 56 61 355 80 88 90 421 25 785 609 26 'J71 80 
repreunlOwa.nych do

 lianie w klubie pro 55006 1'3 297 
 '35 520 7"5 56 92 813 48 
I"Zl\dow)'1:Il. -'4 J 51061 206 58 362 564 606 20 58 729 30 99 887 
9a 92 57138 72 207 8SI 313 45 81 4U 150 65 549 
-. 150 62 «; 721 52 79 986 58029 107 220 Mil 69 71 
620 753 59014 189 m :us 168 & 708 54 64 9Q 
!U M03ti -68 124 9% 256 338 38 49 439 50 518 
703 29 819 81 910 .1000 2M 87 339 40 
75 80 

_ 9!' _ M8 926 31 48 65 75 a; 121m 70 114 28 
233 6" 318 54 59 637 50S 6U 
 I!I 716 38 U 
87 823 63066 107 M 281 333 5e9 93 98 816 
7 
9!!0 81 82 66160 87 
73 87 580 m 85" 70 969 
65003 10 12 50 55 66 223 382 M6 503 637 
 
Ei 75 
 789 16042 218 !M 96 300 434 721 35 55 
93417003 60 97 137 53 218 457 63 520 1-6 67 
75 781 I!2j 936 118005 123 76 81 221 62 316 
81 85 422 85 532 52 661 83 98 7
7 65 8"1 63 90 
69397 98 417 32 
 617 8" 712 36 75 802 37 
'1e063 199 2-62 533 35 601 59 &2 933 71035 ffi 
;1M 89 220 22 28 70 Tl 356 86 -653 001 7
 63 
116 51 615 U 726 
 8M 50 965 94 73()8j 2"12 
91 81731 1-690831 80 72060 61 73 156 368 403 
j38 62 369 4-97 5M 665 712 13.60 81 932 7«009 10 
'8" UO 397 536 82 602 &19 905 75C08 116 2S4 
rn 356 541 88 89 603 48 726 883. 
78027 UIII 73 98 210 52 90 -659 514 M 67. 
712 51 87S n 87 008 23 45 56 83 77070 157 91 
303 9 39 1-6 72 95 1-67 66 520 59 98 609 34 701 
71 M7 78021 52 110 232 331 512 99 645 70 840 
61 it 79006 112 25 259 88 «0 584 625 34 n2 26 
885 906 80 80008 " 68 95 236 m 28 516 24 
74 622 64 97 713 95 824 81094 115 31 9!J 2:.4 
343 89 422 .8 598 632 783 82055 99 124 66 ?to 
395 427 37 523 84 6i-6 733 84 952 79 83007 '2 
70 8j 171 94 S14 59 60 507 -68 92 791 8?..ZI !J9..5 
I U110 56 76 84 261 81 378 400 2 54 89 510 47 
803 26 85091 ro 112 30 32 ';'6 307 61 533 36 88 
824 28 902 9 17 39 85 8&169 282 461 M9 67 i89 
870 79 913 81145 55 64 2'7 86 96 376 
.9 518 
:':ti 59 610 712 820 2-6 53 88036 45 58 179 200 4 
10 40 75 300 37 46 93 406 18 511 57 636 69 
73 
97 961 89015 40 109 31 33 316 31 62 86 92 i95 
569 683 733 66 932 79 82 90001 88 226 423 74 
15.40 563 99 627 74 803 2-6 915 30 77 98 91000 249 71 
307 '6 69 4..'0 89 92073 U 7 9S f'() 56 83 607 58 
';'66 93022 72 284 374 406 13 551 M 641 93 700 
15,00- 15,30 50 817 23 81 908 85 NfI86 153 314 83 4ff'l 8-1 52.1 
95 679 92 96 749 840 64 87 914 22 29 33 151-'4 
23,00- 24,00 272 601 9 31 7j2 859 73 94 933 11012 78 164 
201 96 302 78 426 35 532 58 93 66-6 705 30 K,S 
14,50- 15.00 170 973 .7033 54 li4 26-i 94 382 412 502 16 !'-I 
15.00- 15,75 r.'21 33 U 849 .8 973 98157 213 18 496 557 95 
914 29 92 1&2040 100 21 263 ?6 817 30 40 U1 
17.75- 19.25 531 42 'Ql 79 892 921 U30U 35-i 153 84 53t 
76 607 19 47 7(0 
 '-'i 948 UI02G 212 416 
;.: 
14.00- 14,50 n
 
 89 816 U5()3;, 102 89 511 733 99 
SI 
965 74 79 UtIOI0 100 3i 73 93 98 310 100 6:1 116 
23,00- 24.00 74 78 519 22 823 72 89 966 SI 9-6 U7007 99 
141 63 2\,16 10 373 &2 90 5:J) 168016 96 108 "4 
Je.50- 38.50 58 M 273 586 642 72 96 719 95 sa 'l:l 36 51 
0C!6 59 81 90 U9032 150 211 55 314 'OCI 23 50S 
626 « m 004. 
150008 1-1186 200 340 172 500 23 56 906 M 
151\"164 1
 237 11 470 001 m 152093 172 7
 
2i4 308 62 428 565 00 90 628 66 81 700 86-3 
919 3S 153127 80 42Q are 64 00 '120 61 832 81 
912 -iO 66 151m 34 70 so 311 82 402 503 
 
64 81 681 779 8" 815 27 37 910 20 Tl 'j9 1550(
 
Tl 1
 207 22 68 388 91 570 91 787 895 !)76 
156\123 Ui 48 
21 61-4 49 80 ns Sl 810 15700"'? 
19 102 31 67 ;wi 59 503 07 60"
 746 63 !)S 9r;3 
13 
 158005 166 271 89 -622 59 540 652 it5 31 
811 2'-2 951 n, 1590W .\9 83 tOO 1:; f\J 
2 :;)j 
46771 573 6:0 110 
 9:1 83i 8S 906 74. 


t&ko na.czelniJdem. Juo O8I.atniego przestu- 
cbawa.oo Lampa.rskiego (bez przysiWi). 

wladek nie nalet.al do OWP. ZMnal te na 
posterunku 
taoo jemu ZWObtienie, 
jeteh poowle, kto w tlumie krzyar;al. 
Na zgodny w
 stron zre7.Ygnowa.no 
so 8wladectwa n&uczyciela Waltera, ktOry 
IMQ 111e elawil. Na wniosek proturatora od- 
czytaoo r.em.anie nieobecnego komendanta 
BiDI..1&. Zetldla.nle to bylo jedynie relacjl\ 
meldunko.... 
6lnych poeterunko- 
wycb i uet.a.leil z prowadzenia dochodzen. 
Po odczytawu karty ka.rnej umknl\1 po- 
et
po" a.nie dowodowe pftewodnklzl\Cy 
- 
dzia Lubkowski. 
(Cif:\g dalszy nast"pL) 


Import baweIDJ paez GdJD.!" Import 
bay;elny przez Gdynllj et&le wZl'uta. Jut. 
obecnie ponad 50 proc. calego importu do 
Pole)"i idzie przez Gdynil;:. W sierpmu br. 
przoszlo nawet okolo 70 pl'OC. Od 1 styoz.. 
nla 1933 r. wchodzi w tycie rOZlpOJ"74dzeDie 
o clach preferoocyjnych dla bawelny. Z f4 
chwlI& prawdopodobnie cale 100 proc. 
importu bawelny do Polski p6jdzie przez 
Gdynie. 


Epilog, jakiego naleialo sit 
spodziewac. 
GIo8Da w 8WOim or.asie IIp"Bwa bojkottt 
flnDY Schich't-Lever S. A., a r:wla8Zcza ZIl- 
rzutbw, atawianych tej firmie, p
owa- 
n)'c,h przez Zwil\zek Zawodowy Pra.oowni- 
JWw Handlowych, Przemyslowych j Biuro- 
wych Rzeczypospolitej Po1skiej, Oddzial 
WarszawSoki, miala sw6j epilog w 
dzie 
Grodzkim I. Okn:gu w Warszawie, w 1nfu 
23 wrzeluUa r. b. Na ten d&ieil wyznaczonJ 
bJI termin rozpraw Sllrdowych lia sku-tek. 
wni.etionych skarg pl"ZeZ firmlj Schicht i 
osobiScie przez p. Schich't.a. Oskarteni do- 
t)'Ii do protok61u el\dowego deklaracje, 'W 
kt6rej zaznaczyli, 2e wprowadzcni z('stalt 
w bI1\d przBZ OfIoby trzede, cofa.h wszelkie 
slawiane zarzuty co do fL"lIlY Schicht L&- 
ver S. A., jak i p. Schichta i wyratajl\ ubo- 
lewanie " powodu wyniklego nieporozumie 
nia,. 
Byl1!my zawsze zdania, te zarzuty sla- 
WlalIe firmie Schicht-Levl!ll' 
. A. nie Silo u- 
z.a.sadnione i kn:ywdz
 firmlj, kt6ra je6t 
lJajpowatniej6E
 placOwk
 przemyslu prze 
tw6rczo-tluszczowego w Polsce. Akcja boj- 
kotoWa Die ZJ1alula oddfwie,ku w pra- 
sie polekiej, kt6ra, pamimo EabiegOw' orga- 
nizaior6w bojko'tu, nie dala posluchu 
krz:ywdz
cym firml;: zarzutom. k560 


DIDAI GOSPODARCIY 


Garqczka 
kampensacyjna. 
'l'raaea1u:je kompeasac,1ne Dalei}' poddat 
kODtlOl1. 
GorIt'*a kOm,pen.sn.cyJD6., ja.kl& 00ec.. 
aie ogarn
1& .;:aly 
i.a,t, wyd.&je 
 byt 
jednym z ostat.nioh, najbairdzi..,j krailco.. 
... yell. t/j6wOw J'OLS7III1alego proti!kcjoniz- 
mu. Po ogMII!1iczen.i.u kiauzuH najwi4}k&ze- 
IJ(J uprzywil$wa.nia, po Vo'pl'Owa.dlzeniu do 
mil;:d'Z)"Il8I!'Odow. 8tioe'I.lDk6w fI'08poda.rCz.yoh 
usad preferi!n;::ji 
.. Jbecnia kolej 
l1a tra.nBlll.lkcje ko
nne, eprowa.dza- 
jl\C9 siQ w i8tQ0M! swej do zwyklej wymia_ 
ny to\\l9.lrOW'eoj. 
Iadem inDych pailstw i 
Pobka z&czyna. roraz szerzaj stoso""B
 
kompensacyjne t.r&n6a.kc}e. NaW1"6t do tej 
pr)llnity\\ nej farmy wymill.Ily towaJ'Ollvej 
zwiftl7A'llY jaSt jeodne.k z 8Z8I'Cgiem mi!bez. 
pieczene't w, kt.6re Zlwl&!lr.cza w PQIsce przy 
obeonym ukJa.dzie et.osunk6w poIit)"CZJ1Y';:.)} 

j" ez01JegXlniej jaB1moawo. 
Obroty kompeonsa.cyjne 80080wane bylJ 
jl!l9lcloa pn.ed rozszerzeniem siQ gOl"l\czki 
kompeDBllcyj.nej na oa.14 Eu
 pn:i!£ 
pailtltw& posisdiajt\A:e mooopQ) ba.ndlu Z1II.- 
f!'I'aniocJJn&go, a wi
;: w pil!ll'\\llU:ym 
2Ji.e 
przez Hosje i PersN. Kompeneacyjn)' tY'P 
IJb1"O'tu to\o\a.!'owego j28t z ietoty BWej odpo- 
\o\iedni d:La te.kich wlMme organizmOw go- 
spodarczych. Pnejec
 obrot6w kompen- 
8&cyjnych przez pa.nslwa, nie poeiadajl\C6 
ruo:nopo1lu handlu 
iCilJDego, po.::il\g3 
dIe. nld1 k(Jllieczn

 zwiljkszenia inga!"en.- 
cj.i pa.iJ!cotwowej w stoeu,nkj gospoda.roze. 
TUllo 7JWi
km..aj
 .w: f8llt.l etatyzmu 
ob8en.uj
y OOeCIJiLs w Polsce. Gabi,nety 
i kuluary miniBlerstv.a prDeIIlyslu i handlu 
elaJy Sl;: oboonie t.ereln8IIl 
Iy';:h t.a.1-g6W 
noe t.y}kQ z pnOO.st.a.wicielami ps.ii8t.w ZIII.- 
gl'ani
znych aDe let z r6tm.
o rodlZa;'u a- 
gMt6mi i po8redMkami mi
zy1l1lR"OdClWy- 
mi. Objaw tElll budzit muBi Mc
lne ZII.- 
niepokojenlie, ]&k uay bowiem dotychcza.- 
aowe tklSwiadozenle, przy ine-eren;:ji Oob
- 
nego 
 w dmedz
 ohrot.u towa.ro- 
\\ ego z r.agra.11iiC4 
 CZA18oto w grI: 
r6tne w
IQdY uboczDe. PnykladOow pftY- 
toCZ) Cby motn&. bacdzo wiele, &13 wyet8.rczy 
\\8pOO)Ili.et radziwillow9k-ie ge&i, sZIIlAty 
Sbrze](18 czy wreezcie hietorjQ syndyka'i.u 
J').w-..'ego. 
Jak doty
czas, tra.nl9Bikqje kompen9B- 
cyjne wyjl;:te byly oa.lkowid3 z pod koo_ 
t.rdli publlicz.nej: jeBl.i pnLktyka nowopo. 
wstaj&-CA!JIIO t.owan
a band}u wym;l'n.. 
nego p6jd%.M! r6W'n
 po Qrodze konspilra- 
eji, dnal&l
 tego towa.rzyBtwa. n8.8un

 
mum pow&tne obawy. 
DJoughm nielezpieczer'ist1wem, ,,-youa.. 
j,,;,am z wcj
:a przez P0J8klj na droglj 
k-ompeDf!IILt, jest priIIwdopodobieDstwo n:e... 
kor7.)6tmych prze8lJlnilj/: w naszym bilansie 
handlowym. Kompmsa.ty inicjo\V8lIle 8l\ z 
regu
)' pl"Zl6Z p.awtwa, z kt6remi pooia.da- 
my wyeoce a.ktywII;Y bil181I18 ha.ndlo"y. Wy_ 
i!IU\Io"a
 zasad«: kom'pea18IJ.ty, d
 one dQ 
osil\,g,nfir:cia 1"6\\ now&gli obrotOw lIowaro- 
\, 
.ch z Polsk". \V)'soce wl\lpliwem ji!8t 
u.atomi
, Cz)' rloll,d n&8Z zdob«:d-zie s.il;: na 
energjl;:. koni3Cz,n& dla v.yzyek&nia goorl\oz... 
ki kompenf!a;:yjnej W wy.r6",1D.8Il1ia W7.g11;:d.- 
ni4! popr.1wy b'lol186w handlowych z pe1"L- 
etw'a.mi, z U6rerni nasz obrOt handlowy 
ksztal1uje ..ic;: bi3l"llk Sla.boS
 :n8.Szej poli- 
Iyki kont)'ng
ntow3j, d:cil:ki kt6rej pono.. 
e'm)' detklic slraty no rynkaoh m:
zy- 
IJo.'l'lood'O\\) ch, ni{!' da.jc byna.;mlli
j 8'\\"a- 
I.ancji, it potrafilluy z.doby/: silj DB poll.. 
t)'k
 Dlocnej l',:"ki przy zawierHniu trans.. 
ILk.:)' j komIJ
I\08I1(') )JI)'ch. Jut ooo::.ni3 za- 
\o\'arto trauc;.ak;:jc budzi/: mut!-14 powul1.n3 
,astl-zelcn'e.. jnk Ilip. przyz.n8ll1ic Bulgarji 
wacwe
o ,lodalko\\0g0 k()!JIt)ngl'nlu na 
\\ :lIl)
,J'I.olln. lacho.lzi "i
c l
ba WH, it na.:ri 
kontrahoo-ci za.gora.n.ia.ni 
 u. 00- 


Kartele broni q Sitt o 
"Sfery ROSpodarcze" B. B. przeciw zniieniu cen kartelowych. 


,,Kurjer Polski", organ k61 g()8podar- 
czych, podaje w doslowJ1em brzmieniu prze 
m6wienie prezesa Izby Przemyslowo-Han- 
dlowej w \Varszawie, p. CZe6Ia-oVa Klarnera. 
wygloszone na plenarnem posiedzeniu wj 
Izby w dDiu 6-ym bro. Z\Haca uwage eta- 
DOwczem sformulowaDiem uetep, poSWII;:CO_ 
ny om6wioolu t.ak nie:r:.vykle dziA aktual- 
nych spraw. jak administraC)'jne regulowa- 
Die cen i obnitenie cen przem)'slu skartelI- 
zowan6gQ. 
_ ..Dz
 wysil.ki nasze winny by/: ..kon- 
centrowane na odbudowie rentowno
c
 0- 
brow gc6podarczego, pnyczem wszelka 
r;wyt;ka coo, odbudowlj rentowno
i tej przy 
ApleBzajf\C8., winna by/: uznana za poil\da- 
ne.. gdy natomia!!t znitka cen, powoduj
ca 
deficytowo

 przedsil;:biQl'Stw, nie moie by/: 
w niczyim intere6ie. 1':a tem miej6cu prag- 
nl\lbym podkre5h
, it nie solidaryzujemy 
sil;: z ogloszomm ostatnio rooz.pomdzeDiem 
min. spraw wewnl;:trz.n)'ch 0 administracyj- 


nem regulo"aniu can. -Salety =aczyf, it 
rozpo
renie to ZOI&alo wydane bez, a 
'oViec wilrew opinh cal6gQ eamOl"U\du go- 
epoda.rc:zego. 
WyraiamJ I'OWDiei Dbawl! Ii wypowie. 
dzlaae w p8waych odlamach prasJ I spole. 
czenstwa pogl
dJ odnoWe can arlJknl6w 
skarteUzowaDJch, mafat, nlestety, charakter 
demagogiczny, nle Sli DaleiJde przemJila.. 
... pozostalli III' sprzeCZDMci z tendenclli re- 
deflacll w 
wiec1e. Reallzacla pogllid6w tJch 
w droche lakichkolwiek zarzlidzeii tub Da.. 
c1sku, bylabJ nlewlitpUwie ledaJm z tych 
boleanJch eksperyment6w, lalrJe Polan 
przeZJla flli niejednokrotnle z knywdli dJa 
J'MWoln lei gospodarstwa Darodowego." - 
Tak wi
c zainicjowana przM prezy- 
djum klubu B. B. akcja, majl\C8. na celu 
obnitke ceo przemr.;lu kartelowego, natra- 
fia na sta.rJo.vczy op6r k61 gospoda.rcz)"ch. 


EgzeKucja si\doW'a. 


bi6.r z Polski nrtyokul6w piPir\\_
j potrzeby 
zmus7a.t nag b4;dl\ 00 od'b'onJ R.rlrkul6w 
calkmdcb 7bl:dn)ch. 

nJl'iY ,d
C domll.gnc sie, bY tra.n98kC'je 
koml)('ni!'n
rjne podda.ne b). I)' kont.roli P\I- 
bHcznej. a I)rzynajmniej od,powicdJlI:ch 
cz)n.nik{m fnchQwych. p()dQbni
 t IIIk i 
Ilzia.lallnof;
 nowol)Q\\,'1SlaJ
c€lgO pokko- 
l.)d-o"ski

u to\,nrt.y
twa 116'1ldlu wywien- 
D3I:!Q 


Gielda warszawska. 


Warazawa, 10. 10. 1932. 
Walat.,. Got 6 w k a. 
!)p w f7.Y 
Irans. 


Holandja 
I..ondyn 
Nowy Jork kabel 
Paryi 
Szwajc:arja 
Berlin 
Tendencja 


aprzed. 
360.35 
3tI,93 
8,936 
35,15 
173,06 


Zapowiedi wprowadzenia zmian. 
W najbtiofE.lym ar:asie za.j

 maj& 7.Ulia_ j st;e, doty
ce kQlIlOl"J!'lk6w 
dll. laJaL 
IIY zar6wno w I!&OOwej ord).n8l:.ji !gZpku- wione przez mmiet9rStwl() spra"iedIi
ci 
cyjnej jGk i w unorJn()lW'aJ1iu c7.ynnoSci w dJrodza ro1J1Ol"14dzen:lI. 
komorn;;kow Bl\oowlcb orae w oplatach 
U8140\\io'e ma ule: obnliteniu t8.kf& dla 
eg'L0kucJ;nych. Jromonlnk6w. 
JOOno z pism zwr6cHo sil;: w t3j eprawie 
00 p. v.ut:eministra Sieczko\\skiego, prze... 
wod.n

Z¥go komisji ffi-1niBterjalnaj, kt6.nl. 
pracuje nt\.d nOW1\ ugtaw
 egzekucyjDQ- 
sl\-d ow!\-. 
P. wiceminieter Si'2czkowski oAwiad
zyl 
miedrLy imIemIi: 
_ ,.Chci!my ueunq
 iatniejl\ce obecnie 
W po6WpoWQII-Uu egz0kucyj.nem luki i u- 
cZ)'11it j.a bardziej elast)"JWemi. 
Nowe prawo egz.ekucyjne bl:d7ie sie 
znac:r.nii! r6tnilo od obowi
zujl\Cego 00ee- 
nie, kt6r(', jnk wykruz.aJo iyc'c, nic b)'lo 
Z81\\.sza dIoskonaie. \Vekaie chociazby na 
obowi&zek, ci
t
cy na komorniku przy e- 
gzekU';:ji z 'kIIa'll1JU1Ii zapo\\ iadania. dluzni- 
kowi, te po lI'"lec.h dniach dokona zaj«:c!a. 
'V praktyce 8Ip1"0wadllilo sie to do t.!g"o, te 
dlut.nilk ukrywal fteczy, mnj
cc ulec za.. 
jeciu. Spral\vl: t.I: 
Iuj., 8.1.t).kul -'70 kO- 
deksu posl
wania c:ywilnego, w mysl 
kt.6rego pfty egzl!'kucji z we-kslu 1ub '
3kJu 
Z8
cie roo. by/: rob:one jednoczeSn: 3 z do- iyto 
n: c z el1l 'em nak&:llU egzekuc) jne.go. Powy£.. 
ezy prz.epia. D:Wsi mIa1let
 odpowiedni'k i 
w pra.wi
 egzekucyjnem". - 
"NlI!\om:a.st - jRk oo\\1adc7.)"1 wiceminD.- 
stp,r Sieczk()\J\'ek.i w w)"",.;ad.7..ie na lama 
 
;:Z8BOpi!;ma "Egzekucja. Sl\dQ\\a." - kwc- 
J 
Wyw6z W4KJla pnez Gddsk I GdJ11
. 
\".1' \\rzl';niu rb, prz£'lad(Jwano na et8.tlki w 
Gdymi 381\.200 tODl'l "'c:gla, w GdQli.sku 
36\.381 torm, 
Ii n\zem 7:;0.581 tonn 
w
1l16. Pneladunek we \\T'Ze..l;,Jliu w)-ka
uje 
;miC:kOlzl'nia w sw.-unku do si3rpn'a rb. 
(.06.100 t.on.n) 0 41001 tonn. 00 stam.OW! 6.2 
IWoc. 


kup. 
358.55 
30.63 
11.1196 
34,97 
172,20 


359,40 
30,74 
8,916 
35.06 
172,60 
211.95 


mocniej6za. 


Gietda zbozowa 
'oznail, dnia 10. 10. 1932 
War aD k I: Handel hnrtowJ, parytet Po. 
znaii, ladankl wagonowo, dosla",e bleZlica 
za tll kll.: 
Ceny transakc:yjne\ 
JOtonn per. Poznait. . . 
Ceny orjentacYine 
tyto nowe. zdrowe suche 
Uspo
obienie spokojne. 
Pszenica nowa zdrowa su(.ha 
Uspoaobienie spokojne. 
Jeczmien 64-=-66 k".. . 
Jec:zmied 68-69 k
.. . 
Uepo.wbienje el&oo. 
JeczmleI'I bro,,&.rowy 
Uspobienie spokojne. 
Owies _ . 
USQ.posomenie spokejne. 
M
ka iytlll8 6:''70 "t "ork. 
Usposcbienie spokojne. 
M
ka (lszen. ti5;n wI. \\0.-1... 
l!ep06obienle spokojne. 
Otn:by tytnie . 8,75- 9,00 
Otrr:by pszenne .. 9,00- 10.00 
Otn:by pszcnne (grube) . 10,00- 11.00 
Rzepak . . 35.00- 36.00 
Rzepik zimowy . 34.00- 39.00 
Gorc:zyc:a .. 38,00- 44,00 
Groch Victoria 'lO.OJ- 23.00 
Groc:h Foigera 31.00- 34.00 
Konic:zyna biala . . . , . . 120.00-160,00 
Ziemiakl jadalne, , . , 11.20- i.SO 
Zicmniaki fabr. za kilo %. 0,00-0,12 1 '1 
Mak niebieski ;. . . . . . 85,00- 95.00 
O86lnQ usposobienill 
JU" 


8tl'. 5
>>>
a-.& 


.SLOWO PO
ORSIUE" -. Arolla, dnla 12 pa d7.lernlka 1932 r. 


Clemenceau i cenzor. 


RADJO. 


RecIlal Sla.. NiecWelsk.tego. We .....torek 
11 bm. 0 godz. :?1._ \\ysUWi w radjo z wlas- 
n)"m recita.lem pianistA polski Stanislaw 

iedrielskl, ciesz&cy eie powodzeniem w 
parytu i Londynie. Artysta bral ud1:ial w 
oetatnim koDkursie chopinowskim 1 wy- 
etepuje cz
to w rozgl06niach zagraniez- 
u)ch, cenlOn) 6Zczeg6lnie jako cbopinista. 
Czwartek, 13 paidziemika. 
Warsza...a. 12,$ Poranek 
olny z FiI- 
barm. \\ ar»z.. :r. udz. M. Poliiiskiej-Lewic- 
kiej i Zofji Raocewiczowej. 16,00 ..Naj- 
wlasciw5:r.e zaba\\ki dziecitce... 16,15 Lek- 
cja jr:z. fr8.DC. 1
 Plyt,y gramof. 16,!O 
..Idea jagielloDska w historji polskiej i 
po\\'E;eechnej'" - prof. Zakrze\\ski. 17,00 
Plyty gl'amof. 17,iO Odcz)'t aktualny. 18,00 
Muzyka lekka i tanI!C.Zna. 19,20 Komun. 
rolD. min. roln. 19.
 ..\v po8tukiwaniu 
6karbow" Jana \\a.Sniewskiego. 19,45 Pras. 
dziennik radjowy. 20,00 }tuz)"ka, lekka pod 
d)r. Stanislawa 
awrota. 21.00 Recital 
spiewaczy 
adioy Komi!a.rs. 21,
 Slucho- 

 isko p. L "Jutro" pig. honrada w radjo- 
fOIl. p. }lichala Melioy. 22,15 Muzyka ta- 
necz.na. 
Lw6.... 18,00 Koncert kamera.Iny. 
Kralt6.... :''0.00 Kancert eh6ru. 
Poman. :..'0.00 Koncen solistOw. 
KrakO.... :?1,05 Recit.al fortep. Melanji 
l'\elJ
er-Sace""iczowej. . 
Boo. 19
 "Kostana', 01'. Konjo"" icz.a. 
Yr. z Teatru Xarod. 
Kr61ewiec. 20.05 "Carmen', 01'. Bizet&. 
Tr. z Opel') l.Lejsk. 
WiedeiL. ::O,Oj '\iiecz6r BeethoveDa. 
Jledjolan. :!.O,iO "Mignon", opera Tho- 
masa. 
Rzym. 
J.46 honcert symfoniczny. 


Build polityczne w Niemczech. 
W czasie zgromadzenia pr:r.ed\\"}borcze- 
go niemiedo-narodo;vych w DuesseldOrfie 
dQ.,zlo UIO\\U do krwawych etarf z narodo 
Vo ) mi soejalistami. Zebranie Z06talo J'07:bl- 
te. W czasie b6jki padly strzaly. Jeden n&.. 
rodo\\y eocjalista zostal ei
ko ranny. Po- 
licja dokonala 20 are6zto
ai1.. 
W Berlinie czlonek na.rodo\o\o
cjali- 
IIt)"CZDegO oddz:alu szturmov, ego zostal 
cio;.ko ranny przez nieznancgo "prawce- 


Geor
e Andre-Cuel. 


EI Gelmunao 


(Z upcwainienia aotora przetlomaczyl 
Zygu.ont d'Erceville). 
(Ci
g daiszy). 
PragnQlem t} Iko jednego: pod memi 
J;lalcami spotkac SZ)je \\roga, - zdusic 
J
. na 
mierc, l1a zatracenie... 
Czy poj
l \\ sciekloSc, jaka mnie 
pchala ku niemu?.. czy slowo "ucie- 
k
j"' POdszeplI
la mu intuicja?... 
ie 

 
em, - dose, ze zerwal !'i
 ze swego 
rnlejSCa, odepchnQI krzeslo i odskoczyl 
wbok... 
" .\ ja \\ ci
z POsuwalem sie przed sie- 
b..
.... 
Orjento\\ alem si
 w ciemnosciach 
in
uic)'jnie c.zu!cm, ze przestrzen 
 
ml
dzy Jlalm !oIl;) zmniejsza... Okrezajec 
nap
h kane m!'hle, \\iedzialem. ii 7a 
C
\\ 11; 
otane go w swoje reee. ze do- 
\\Jem "Ie, nakoniec, kim jest... 
. . .\ on uc
ekal... z\\innemi, jak domy- 

Il\\ alem !Ie. ru£'hami przerzucal sie w 
Jedn
. to zn6w druge stron
 pokoju... 
_ Ogarnela. ml
ie pe
'n
sc, iz Zwycie- 
st\\O na(l mm Je!'t bhskle: juz "Iys
- 
lem Jego swiszczeev oddech. iw owle- 
wal mi on twarz.. 


r 
. 

 ,. 
*'.- 


'"'" 


---  ...... -. ":':'- 

 - 
-
:.,- -, " 


.
 .... 


, -. 
- 
- 


"'-,1
.. . 


,t-. 


... 


A - 
\ . - "I 
,- , 
 ---- 
.. 
--, -.- 1 
. - 
-', f 
.r 

,' 
-'- 
, - 
- 


- . , 


}.Ir. 
 


Scyzory}{ zdemaskowal szpiegae 
Z kart nledawnel przeszto6cl.- Echa slynne} afery pulkownlka 
Redia. 


Xlt'liw}"kle wra.t9nle \11 ywntaJII. w roku 
/913 s(IJlfl&('y}na afpra szpi
'I\"'ka Jl'lItkow 
nika woisk &ufltrjacki('h "lfrfOlta I1f01t1a. 
.-\Ifred Rodel b
.1 s.zefem wywiadu I\U- 
strja.ckiAgO i w pierw'!!'ZyC'h - law.h ....H.j 
driatalnoki 8zp.i
o"\\'"klej dzlPlmie slutyl. 
SWf'j ojc:ytnie.  


- 
. 
-.", , 
. i. 
\ - 
., 
.. 
'f --- 
l 


Szczeg6t z iyeta "Starego Tygrysa". 
GWm- Ckomoorp&u tell ktory j&ko dy- Spotka/Am go p6tnil'j. jako J'J'Mydl'lnt 
pl(jMllfa ntok rna.ro""'!. Focha doprowadzil Rarlv :\otiniBlrow I ministl'r wojny; mo- 
FranC'J
 11(1 _-
"C'i
.a \\ CZ8I!rie \\"ojny glE
!:O po;;llIt na front. b). silj C'legc
 ko- 

wlatcw('J mia/ jllK(1 r'Malr1or wyda-'\lIne- nil'£' koJk6\\ Daac:rzyl: ale opowiadanoby. 
jro przE'Z f'iflbi!' rii'JDII. w pierwszych la- 11' om: m:"?n:
 za tarnUi rozmow
; wi
c ka- 
ta.ch wojny duio kk1ptow z ceDZUl'l\ pa.- zalEm 
o 1
lac do taborow... Tam byl nil- 
rn..k\. l'dal ,.i
 wi
c do pIIIIla coozora i o,Ywoil'm mlejc!'C'u. ten. Ictory IIwcze1nie 
mia/ ! nim muDO\o\(. kwMtr zamie
il w ..konlrolo\\ IIr. mlj patrjoty-z;m..... - 

\\('m pi
mle. \Cytujem
 za \\ arsz. "Robot.. 
nikiEro..}: 
_ ..... Prz
'J
1 mnie mlooy 
iek '\\" 
mundune ka.pitana. bard'z'" ll'PI"Z('jmy i u- 
klarlny. r:z
() nie lubi
. 
_ 
nndy czlo\\;p.J.-u "PytalEm go, - 
na rzpm \\-Iasch, ic pol£'ga "'l\Eola polrh"'ka 
pra60wa? 
:\ot/orl\' c:a:kwiek zm
-zcz
-I )0\\ 
zow£' 
brwi: ,.i:homme libre'., panie prt'zydMcie 
_ odpowiedzial z namao:zczeni!'m - rlriala 
na szk
 mteresow Francji. 
_ }Uody czlO'wieku - z\\ r6ciJern mu 

kojnie u.\'8.ge - jEf;t pan zbyt mlodym 
na to, by mOgI pan osl\dzat co szkodzi in- 
ter
 Francji; nie \\ )'starcz). miet rang
 
'I!pitana. Ir
ba jet'Zcze cof.nieooS amlet. 
mod
 czlm iek ooraell 6i
._ 


-
 
J. 
_... 
"'. --. 
.,,

. 
- -' -- 

' 
.. 


...,...- -" . ... 
t.- _ -.: 
"", '" 
:, . ,. ......, 
. " " 
,-,-- -\ 
 

,, - I 

_ .-'J 


"Kapuiciane tby" na ekSport. 
Widzimy tu wielkie ilotici ka.pust), przygotowy\\anej 
z Holandji zagranfc4:. 


do 


wywozu 


o spadek pO ksi
ciu, 
niemaly, bo wynosqcy 500,000 szylinguw. 
Dnia 2 pa.idziernika r. z. zmarl w Pary- ksiecia ksiQtna Berta de Bouroon M_ino 
iu Don Ja"1me de Bourl)(m. syn Don Carlo_ i arcyksi!;:iDa Blanca aUBtrjacka 
 UJZy- 
6a, glowa karlistbw hi6zpaDskich I preten. nione glOwnemi epaddoobierczyniami z.ma.r 
dent do tronu hiezpailskiego, znany dOOr:r.e lego ksll
cia. Przedmiot spadku spornego 
i w Wa
wie z kilkoletniego tutaj pobytu obliczon.o Da pOI miljona szylingOw. 
przed wojn" w c.hanllkterze oficera gro- Zmarly szef oomu linji karlietbw hJez- 
d%ieJi8kl
o puHm huza.r6w J'08yjskich. pailskicl1 byl wlaScieielem znanego zamku 
Obec:D1e k6i

ta Jeny, Fulco i Philip- FrohBdorf pod WiMer Neustadt, w kt6rym 
par burooDecy, wa:r.yscy zamieszJ.-ujl\Cy w prZechowywane 
 drogocenne relikwje, a 
Par)"tu, .wystl\.piIi ze 9kaa-g& pl"Zez jednego mil;)dxy innemi slynny n
jDik brylanto.. 
z wybitnych ad
okatbw wiedeilskich dO' wy kr6lowej Marji Aartoniny, eerea LudWi 
S&du okn:gowego Wiener Neustadt. 2&daj
 ka XVI i wiele innych pami&tek rodu Bour 
oni U'LIlania za niewai'ny i skasowa-nia f.e- bonOw. Przed8tawlciel oskartonych ksi
 
6ta.mentu k81!;:eia Jaime de BO'Urnon, spisa z
dal terminu odpowiedzi do 22 b. m. 
nego 26 ma.ja lrel r-, w kt6rym siostry kwrego e
 mu ud%ie1il. 


MIN 


! 


ffandlarz ryb 


spadkobierq by'ego eesarza Meksyku? 
RO!!zczenie do tytulu epadkobiercy b. ce etalo specjalne to
arzystv.o. ktbre podej- 
6ana Meksyku BrCyIksitcia Maksymiljana muje prace nad wyd08ta.niem tTch skar- 
Habsburga 'l\Y6uniete pr;:ez londyilskiego bOw. TO\o\arz)'stwo to \\y&lalo niedawno 
handla.rza ryil Brightwela ma zw
ek z na lrlandzki statek "Salvor" db pruprowa- 
sttPuj
cem 
ydarLenie-m: dzedia niez
dnych robOt na. miejecu za- 
Skachy !tIaksymiljana, kt6re zabraJ on tonitcia "Meridy". 
ze 9Ob
 do Meksyku zoetaly po 
ekucji Brightwel pny pomocy adwoka.ta wy- 
C(i!arza skonfll!kowane przez re\loolucyjny suwU 0 zabez;pieczenie 
owne e-wentual- 
rzl\d meksykaDski 1 Diazem na c:r.ele. W r. nyeh RkarM
, jakie ,Salvor" wylowi z 
1911 8O-cioletni prezydent Diaz. zmuszooy oceanu. N"otyfikacja adwokata gl08i. te 
do us
ienia pne-z; prze
r6t we'wnetrzny, Francisrek Rudolf 
aks}miHan Brigth- 
zabral skonfiskowane ekarby i wyelal jc do wet jest synem i spadkobierc& b. cessna 
Europy Da 8otalJ.-u "Merida", kt6ry zaton
1 Meksyku i U 0 ile zajdlzie potrzeba gotow 
\o\poblitu \\ybrzet)' amerykanskich nreda- jest udowodni
 ew6j tytul. 
leko pl"Zyll\dka Henrydta w etanie Virgi- ..Sunday Di6patch", ktOt'y ob8zernic opi- 
nia. Skarby letl\ od tego cza.su na glebo- SUje fa.ntastyozn
 opowle5f 0 Brightwelu, 
koSci 200 st6p na dnie oceanu we v,Taku oblicza skarby zatopione na dnie OCeMlU 
zatopionego statku. Obeonie utworrone zo- na 1.200.(1(V) funtOw. Gazeta zamie92JCZa to- 


65 


Jeszeze chwila, jeszeze sekunda... 
Muskuly moje naprl;iyly si
 do 
ch\\ytu, zeby zacisnely. gd), nagle, 
sv.iatlo zalalo caly pok6j i, w keciku, 
poza otomanv., dojrzalem !;kulone po- 
stae tego, ktOrego zamierzalem udu- 
sic... 
Ramiona. mnje opadly bezwladnie. 
- PremeIles! krzykn
lem. a seree 
skurczylo sie od bo!u. 
I staIismy tak, jeden naprzeciw 
drugiego, z oez} ma palajQeemi gor
z- 
kl} i nienawiscie. 
XVII. 
Zaledwie mialem CZKS poznae w 
tym. kt6ry 
 I mym tov.ar£)szem \\ie- 
zienia. mego towarzysza broni, gdy 
drzwi otwarly sie nie",podziewanie i 
stan
1 w nieh Jegor z rozkazem uda- 
nia si
 do pana Warnieskina. 
Premelles pierwlZzy zerwal si4: ze 
swego miejsca i pOdQ.iyl we wskaza- 
nym kierunku. 
W chwili, gdy prze
t
powal prog, 
odzy!-.kalem wladz
 w mych ezlonkach, 
dotY
heza!! jakby !oparalizowanyeh, i 
podbleglem do niego. 
- Premelle!il, 'zawolaIem glucho za 
minute mozemy hyt rozl
czeni... ;hC
 
\\iedziec dia.czego przyszedl pan do te- 
go domu'1 
Spojrzal na mote z pogaru". 


- Czy tylko pan jeden ma prawo na 
bywanie w tym domu? 
Seh\\ ycilem go za ramie. 
- Takl ale. pan by m6c tu wejtit, 
podsz) I sie pod moje nazwisko... dlu.te- 
go. ja iedam od pana wyjawienia po- 
wodu panskiej wizyty. 
- Prosze sie uspokoit, i, zamiast 
trz".st mne, nieeh pan mi podzil;kuJc. 
- Ja mam panu dziekowat? Zaco, 
chcialbym wiedziet... 
Rzudl okiem na Jegora, kt6ry stal 
opodaJ oczekujl)C, i naehylajee sie ku 
mok!, 8zepnl}l: 
- Czy nie natknel sie pan, przy- 
padkiem, na tmp8.? 
- Tak, natknelem sif; na trupa. 
- A wi
e. wiedz pan, iz czlowiek 
ten czyhal na pailske zgub
... 
- I to pan go zabil?.. ezy bye mo- 
ze'l... 
- Tak, to Ja go za.bilcm. Wic17i, 
wiee, pan, ze wbrew panskim )1fJ1)ejrze- 
niom, wyswiac1czylem jednak. kole- 
zenske przyslug
. 
M6wiQ.c to, Premelles dygotal na 
calem dele. 
W6wc7as dopiero, zauwazylem, ie 
wyraz twarzy jf'go nie byl zwykly: usta. 
konwulsyjnie wYkrzywione, a w oczach 
ognik 6zalenl'twa. 
- Dzi
kuje, t.zCPDlilem ledwfe do- 


\\'I'kutpk raf"i
teJ dzialalnollci patrjotycz 
nej t,,!to wif'lkiego tW:pi
a 8uetrjackiegl1 
najbardzil'j 
1C'lerpiala Rosja. Wywiad ro- 
syjski poHta\\ it sohie za punkt honoru zdo_ 
hyf Alfrerla I1crlla rlla I'wej sprawy. WkoI\ 
CII powiodlo Inll bi
 to rlrol!'& wykarzysta_ 
nia joon£'j z w)'
t
lDych jp
o ulomnMci. 
Zael
la si
 t£'raz wielka, podw6jna KJ'II.. 
Redel zaczl\l prarowllf na rlw6ch fl'Ontach. 
AueLrjakom dawal rlokumenty reo.yjakie a 
Rosjanom matcrJaly aUl'ltrjaokic. 
"\V roku 1003 wywlad rosyjeki zatl\dal 
od. niego, ahy \\yrlal mil najwuniej8ZY do. 
kument austrjackif'!to srtabu gcneralnego. 
p!an man;zu wO.l"k auf'frjackich na W)'1I8. 
dek \\'O}n)' Z Rosj
. 
Redpl bell: namyslu wykonal ten rozkaz:. 
A gdy Austrjacy c10wiedzipli Rie, te Rosja 
nie roobyli tak watne rlO'kllm£'onty, w au- 
strjackim ou-tabie g£'neralnyrn zapanowalo 
W1£'lkie pI7.YJm
bienie. 
Redt'1. abv zatrzef na}mniejszE wllrtpli- 
\\'O$ci co do j£'gO patrjotycznej d'ZialalnoAcI 
dla A uBtrji. wyblagal u l'2
du rosyjskieg') 
IN'!t!;: oficel'OW am;trjackich dZialajl\cych 
r6wmc-t na l"Zecz. ROBjl. Oficerowie ci bYIi 
mniej watnymi sllpiegami i Red!'1 postano 
\\'il z nich zrobif otiary celcm zabezpieczp_ 
nia swojej osoby. 
Redel wm6wil rz
do\\ I anetrjackiemu, 
te dokumeot)' te oddali Rno.janom trzej ofi 
cC1'Qwie aU6ujaecy Hekalio, Wiec-kowski i 
o\ehi. 
\V mi_kaniach icl1 pr:r.eprowadwno 
rewtzje 1 rz.ecz jasna, jako u szpieog6w, zna 
Ie-z;iono materjal)' kompromitujl\ce Tr:r.ej 
()9karteni oficerowie pn.yznali sir: do tego, 
te b}'11 ezpiegami, ale te planu mal'SlMlty 
nie wydalL Nic uwienoco im i skazano 
ic.h na 12 lat 'o\;e-zienia katdego. 
Altred Redel urastal tymczll6em w za- 
szezyty i godno!lci i r; rangi majora doro- 
bil sit pulko\o\ nilla. 
Wladze a.ustrjackle nie mogly \\pal!
 na 
troop zdrajcy manmruty. Katdy list jaki 
nadchodzil na poar;te byl kontrolowan}'. 
Razu pewnego Redel podj&1 na ..T'06te 
restante" na poczcie w Wiednru h6t., w 
kt6rym letalo 11 tysi
y koron. Pienil\dz8 
te byly nadeslane z R08ji. 
Wy\\iadowcy, kt6ny czyhah przed 
O'kienkiem. kto podejrnie te sumt:, nie zd
_ 
iyli przyjrzet eie wyaokiemu panu, kt6ry 
l!IZybko opu9ci1 gmach poozty. Ale Redel, w 
JoOISpiechu zostawil w doroctee notyk w &ko 
rzanym fu-terale i to go zgubllo. Wywia- 
dowcy, gdy nab-aIiIi na Alad Redia poslall 
don do hotelu porljera, kt6ry zapytal Rro- 
dla, czy to jeet jego nmyk. Redel ucieszyl 
lllit:, te maJazla si
 jego zguba, ale po 
chwiH Vom.ystko Zl"OIlUmial. 
Twarz jego pokryla trupia bladost. W 
tyro sam) m momencie flrzybyh do jt'
o po 
koju oficcrowip, ktOl'zY wrt:czyli Rerllo\o\ i 
broil. 
Po ch\\ ili rozl
1 eie w sl\-;icdnim ro 
koju 9/nal. Redel padl bez tycia. 


Zbiorowa dymisja. 
16-m merow (bUrnll6trz6w francuskich 
z okolic Chartl'c!. poda.lo eie do dymisji 
tra.ktuj
c to wyst
ienic jako protest przfl 
ciwko abnuce cen 7lota. 


tograf
 IX)...letniego Brightwela wraz z po 
dOOiznfi FrancisZoka JOzefa. Podobieil6t\\ 0 
Brightwela do b. cC6arza Austrji I wog61A 
do lIaheburgtt
 jest ratl\Ce. 


!'Iyszalnym glosem, nierad, it zawdzi4:- 
ezam mu zycie. 
Dumnym ruchem wyprostowal sie 
nagle. Palce moje uwolnily go z ueci- 
sku. PodQ.iylismy za Jegorem. 
Szlismy: Jcgor przed na.mi. a m
, 
wpatrzeni w jego ,,",ysoke postac, z nie- 
wyrainem przeczuciem w sercu... 
Minelismy tak kilka korytarz)", zna. 
n} eh mi juz z uprzedniej wizyty; kro- 
ki nasze odbijaly si
 echem, niby w 
gluchem pustkowiu - w palacu z nie- 
prawdziwego zdarzenia... 
DokQ.d szlismy'1... 
Jski eel mial przcd sohe nasz prze. 
wodnik, ktorego olbrzymie bary byJy 
na wysokotici mej glowy'... 
Przed Jakim trybunalem mielismy 
za chwilQ stanet?... 
Zapewne, przed panem i wladce 
tf'go 7amku: \Varnieskinem, kt6ry 
skaie nas na smlCfc, ale przedtem 
b4:dzic nas dreezyl w !pos6b wciwy i 
perfidny... 
Znaleili
mv sic: w pokoju, kt6rego 
c.ale uml"b!owRllie stallowily ja!'krawe 
poduszki i z\\"ierz
ee I'kfllj. 
Jegor na pal each )11'7\ hliiyl ...i
 do 
wielkiej kotary i, roz
ulloJws'r je. zlek- 
ka, pocz
1 si
 czemus )lrz}"palrJ \\ af. 
na cos czekac... 
(Ciwt daitlz\" nastaOI.)
>>>
l'Ir. z:!O. 


CHEtMta. 


Z Ur
a StBDU CywfIDego .. OheImtJ. 
n'Oozenia zgl08iU: Franciszek MaJewall.i 
c); Klemen.e JMtak (s); .A.l:J.e.8tuy Lewan- 
flowski (c); Wladyslaw c.:hylareoki let; 
J'ronislaw Kwiatkowsk..l (II); StanislAw A- 
damiec (s); Francli8zek Pi
hal81i (c); 180 

idi (s); Zygmunt JonatoW8ki (e); Lu- 
wik D4browaki (s); Czeslaw KorplewBki 
(c); Jauf Lewandowski (II); FraociMek 
'fh0m&8 (e); Ma.ksymiljan Sk.on.Ieat.i (e); 
Antoni Budzikowslti (e); Jt4ef Pawlowski 
\"); Antoni Grqtawskl (s); Bronislaw Wan 
tnwski (c); Jan GOrny (e); Jan Lewa.ndow- 

 d (s); Bl'onislaw Si'tkowski (c); Staaislaw 
awlikowski (e); Anastnzy Sliwinski (c); 
an l\08icki (c); Antoni Polltowski (c); 
Murjan Suski (c); Kazimierz Plochackl (c); 
- lik,; Sloniecki (s); Wlncl)'slaw Waw.rzy- 
I ak (s); Leon PiotJ"OWtiki IS); J6zef MaJ- 
I u-zak (c); 3 nietilubne dzieci plcl telWkieJ. 
Zmarli: Sta.nislawa MajewBka 3 dni. 
Jan Kwiatkowski 1 dzlen; Wladyslaw Po
 
orskl 71 lat; Aleksandra Jeziorska 10 mle 
If:cy; Rena.ta Barhal'a Pomiel'8ka 6 Dlles.' 
j "fe'la 1-10.; 3 mies.; I\rystyna Marja Plo= 
lacka Z4 godz.; Marjanna Majchrzak 
,'ipri: godxi:ny; Honorata MuszaIska 2 mie 
Ice. 
Siub Ul.warli: Alojzy Lewiflski z Malgo- 
, tl\ Stock
; Alojzy Ratkowski z Prakse- 
\ hierzkowskllo; Bronl8law Jablonski z Ste 
anjl\ Stopjokowskllo; Edmlllld Heide.r z Mar 
1\ }-\faszkicwicz; Alfons MajewSki z Ludwi 
'I Wiederstein; Aifons Kruszezytiaki z 
J\.&I"f\ ?Sm
alowskllo; Klemens Sylweeter 
NlmpolnuJu z Mclanj& Marjal1D4 Wojnow- 
.klt; Bernard ZdroJeW8kl z StanislaWl\ Po- 
11I'18
1\; Bernard Kilkiewicz z Amelj& Szy- 
11I1I!ISk\; J6zef Witkowski z Stan.sla\\1Ir 
MaJewskllo. 
S'1'ARZYN, powiat m
k1. 
KrachLlit.. W no::y D& 00 u1Jm wiam8Jd 
,'.
 nleznani 8pra
 cy zapocmOCl\, wyla.mu- 
'Ia mUM) do skladu bla.watOw p. Ja.szkow- 
; fej Marji w Stan;ynie ,pow. moraki, skl\rd 
krwdll w.i
ks
 'loS6 romtaitY';t), towarow 
,nfekcyjnych, pl6oiennyoh, pewt14 noS6 
,I u \Via i Inne rz
: 
zn3j MI4"to&ci o. 
. 10 1560 zlot ych. 
. '".U Sari w radjo, W p
tek 7 bro. 0 go.. 
,'Dole 20.16 w kODCecc;e tJr8lJ8llIl.ltowanym 
filha.rmonji wlll"Szawskdej wetmh udztat 
r l1;:omita polska £ipieww;:Zka kolorattu'v- 
w Ada Sari. Artye.tka odBpiitwa arje z 0- 
pe y Buffo ..Don Pasquale" Doniz3WegO, 
1)[ -t
pnie arj
 Rozyny I ..Cyrulika" ROI38I- 
n:.!lRo weejacje Mozart.&, a w drugjej c
- 

('\ koncertu arj4j OIim,pji z pierwszego ak- 
tu "Opowl.i Hohna.na" , utwory poPiaowe. 


'I£':- 


\Y olne Miaslo 
Gdal\sk. 
· Wlbraulali sill! eksmltowat bezrobot. 
np!;o. Prz)' SvulBt.:1'8dt3 w Sopocie zami.e.. 
I' al egzekU'lnr ekemitowat pewnego bez- 
l'.h ,tnegQ, kt6ry od kiJ.ku mietri
y Z8Ilegal 
z ovlti,\ komorn
. Ale robotnicy 8p
)'_ 
c)"pi I\wu przedB;
ioretw spedycyjlllyOO. 
\' 7b!-aniaJi S;4j pod
f prae eksmJsyjlllych. 
* Na wad, SJlUSZCZ0110 IlOWy parowy bo- 
ownik l1ISylski "Burewestn:k", pl'zezna.. 
.1. ny dill. sw1by na IDOnJU Ba.:reDtekUui. 
I,. 'owmk ten, zJmd{)'\1.'fl.nY w 9tocmi SOOl_ 
I::'au
, Zftnurza si
 tylJro na S 
 (DB... 
\.('t naladowua:ty). 
. Demonstracle neclOlUd1atycne w 
j;ulsku nIe tylko nie zmniejSZ1&.ii!\ &ie, lecz 
I. zcdwnie ml1Ot.4. I tak w niedz1el4j 9 11m. 
!byly s;e at trzy: ])O:JhOd hitlerowc6w 
'P Z3Z m
lIBto do 14k ObywatE/L!lkieh, dII:iefI 
portowy ,.Stahllholmu" II 
6drwnle a- 
t- 'Iacyjne DO'We j organiallcti bojoweoj t8Ik 
\\ a.nego nacjonalietyCllOOBO ,,kIllIDpf'rin8'u". 
Z oJ..azjli po:i1odu hWlerowcaw pl"Zyar;1o t.ei 
Idi:-
,krotIl!l'3 do 
 a dut.! gapi6w, 
'[urzy nB pI.aou DonrlIlika.fJskim przysIQ.. 
h: \\ a 10 si
 przem6w:loo.iu hiltlerowca Hobn... 
fcldla oberw&Jo p6tn6&j pe.IkB, gumow" 
I""U::jaDt6w, kt6fty 
i bI81UD8- 
flzonq tam i 
 biderowoom puiblicz.. 
n
. 'ftI,ku i pom tem pnyB'lfo na kilku 
nliej
 do 
 1dGerow:»w z komu_ 

i8tami. PoliejB 
wam IU ZW'OlIllOOoi.. 
k6w .iednej, I'M cirugiej pea'tP. Na zgroma... 
Dzen'u ..kMnpffin@q" I ,,8t8h1helmu" at&.. 
kOWRno za kI 
. 
. DopIero ..... HIUet"OWCJ zapewne bar. 
dzo gonko taluit\ swI!f!Io ruerozwatnego wy 
RlIlPienia p.rzeciw senatowi. Tak im bylo 
dobt7e, tak: BWobodnie 8IQ rorJ"Ij&1i i rozbi- 
jali JO uhcach i po wi08kaoh gdail8kich - 
pC\\"I11 bMk&l'DlO6cl. 1 ojoowskiej opiekJ na.- 
cjonal16tOw. A teru' - wszystko siQ zmie- 
nia. Inaozej patru} na bandyiOw hitlerow- 
bklCh, ktOrozy dot.I\,d nBipadali zaweze tylko 
w ..obronie \\ l88Dej", inaozej pamy na nieb 

f'nat, ktOry tern.z dopiero widzl, !e urz
 
nk
' \V urzedzle uprgfl1ajllr polityke paJ'tyj. 
nit i \\ obec tcgo powzillol postanowtenia __ 
braniajlloce tego rodzlllju czynDJki. Le- 
piPj p6tno, Dit nigdy, m6wi przyelowie, ale 
rdnjc sie, te w tym wypadku to jut zby. 
tecz-IIY trud, poniewat hitlerowcy w Gde.f1- 

ku narazle I tak pn;egrali. 

 Llc:zba bezrobotoJch ZDOW'II Wftasta. 
.tuz 30 eoe 
botnyeh. Zaledwie sie skon- 
tzyly tniwa., a jut liczba bezrobotlllych na 
olJezarze Wolnego Millo6ta wzrssta. W koil- 
CII w!'zetmia wynoella bowiem 30489. w tern 
2
, ,'10 metczy;m a U68 niewlll8t. W 8oler- 
puiu lWllbe. beeiJ.'4DJ. da wJDOSiIa 28Q8Q. 


.,IILOWO POJIIIOIIBJD!:'I _ lrOc1a, dDIa II patCiderDlka 113Z 1'. 


a wad, Chr,stusa Krola. 
Rezolue)e powzl-tte w Dntu Kato'iddm w Chehnnle. 
Pa.ra.tja.Die cbllkDiiMley powzi
 w Lym klik papIoeBItkb; 
 kladziem,. OIL- 
Dniu K6Itoli.ckim w Chemn.me dDie. 25 wne.. eiBk iD& &praWl13dliwy podz.ial dwr JDB4.&- 
/'mJo l!02 po wy&!oob8Oiu la!llldDt3ZY':i1 rjoal.nJ'Cho D& 8Pra:wi.edU
)JI"&CIY i pi&- 
""'
 0 
klllCb kMolika w 00- cy, CEIl II od8etek, DIll. tyczliwy 
 
b6e obecDej, 
u
 rezdl.ue)e: 
zy pracodIaw
 a pn.cobior
; 
a_olacla 
 I 
 5) pl"LY1JIOmin.aQ&lI:. w8zy8ltkiIID MIow& IC.. 
. Pi\'yma8& Poltlk1: ..Nle wd1no ne.m tak 
, 
C
y dz:I8
 -: to .
y 
zelomo
e, jakby Die bylo bezrobotnydJ, glodDycb i 
b
enne v: pn;8Slleane 1 l'O'Ll!,trzygn
: bazdomnycb tula.ozy" - wzyv.-.amy do la.k 
e.al LU
k036. w
 z r;JW'IIO"W8g1 najwydatniej8zej pomocy braoiom IleZrobot- 
prz
z woJne Bwl8.toMlo, trap:ona '::1Qtk
 eho.. n}'ID i ubogim. 
oro])& spotecznl\" DOwegO 82'IlIka porz!\.d'ku 6) Sam:i D8juroczy
ej pnyneluwny, ie 
rzeczy.. Jut pru.c
k 8
IyJ by tycie publicz.ne wezelkicb dIolotymy sta.ran, by pog1f;:!blf ty_ 
zupelnlC wy,zwohf z pod paoowawa Z88Bd cie JJo8I!!IZe religljne, J'Oi2IUJI\iEljlW), tit naJ*u- 
Chrystlll!OWych. t.eCZDi6)!1zym Arodkiem ku temu II" reko1ek.. 
. W
 mo
o, te tyfio 100811 )e8t ka.- cje zemkn1
ti!. 
IDlan w
ioLn.y, D8 kt6rym budowat s;4j 
mote prawdziwie 8zcz4jAJ:w)' pon!\.dek AWL Rezoluela mloclzIe!y. 
tn, toe nie ma:sz diu. ludzk090i uzdrowieme. My, ml'odziet m
ka i teii.ska p8I'8ljf 
j.a.k w Chr)'stusie I legQ nau-:e, cheJ:miitskiej zebra.na w Dniu Ka,loJjckim 
1) dioma,gamy ei4j, bY Chryetus KrM i w Chelmnie, Mvi&domi &Obie 
c abo- 
Jego zasady nJlepodzieIrn3 panowaty w ty_ wi4zk6w wobec Koe:nola i paf1stwa. UJ"OCZY- 
cilu ludzk
cl, by przykazaniA Bote etaly 

a przyrzek8my: 
ei4j praw:idlem postQpY\\'ooia d.Ia. kaMego 1) pod 7JIl8.kiem kRyta niewzruiizJnie 
t.&.k w tyciu pr)"\\"6Jtnem jak I publicznem; etat IIA okopacb w;a.ry Awiet.ej, Zl'Zeszaj
 
2) protesbujmy jak .najooerg;czn1.e1 prn_ 8;1: \\- .szeregach Akeji Katdlickiej; 
clw wszellcim pr6lbom podwU.e.nia 
wi4jl.o_ 2) wt.asnym do.brym przykladem przy- 
Ad i nierozerwaln06r.i rodziny clt.I'Ze5cija.il- A; .ecac 1n..)m w drodza ku szczytom idee_ 
skiej; lOw c1ne&:i1a.f1skich; 
3) doms.gamy s:
, by wychowan:e ta.k 5) 6wi..:::zy6 e.i
 w pilnem i sumiennem 
w rodzinie, joa.k w szkdle j poza. szkoll\, ura_ w jkcnywaniu 8Wyeh obowfl\.Zk6w i wyra.- 
lJi,alo mlode pokol3nie nasze lie prawdzL. II1a6 w IIOlJ;e hart. v.-oli a kaUl& wolm, 
wie 
i&Uych i gor))wych czlonk6w Ko- chwiJe wykorzysta.c! D& wia"!ne udoekoDa- 
6cio1a 8{)tego i dIr;;eLnycb obywateli OJ- leroe i bzta.ken.ie &Ie; 
czyzny; .) unl.kaJ4e tyda nad etan, pnM czyn- 
j) IWzwiI\7
'l.nle kwe6'ljl epolec:znej \\-tn- I,
 miJ,o&C biitnhgo, nieM JIOmoc mo-lIIIn
 
no p6jsf po li'l\ji 
\datlych wskazafl enc.f- .!la1erjaln
 sW)m braciom. 


Z Teatnl Po'sklego. 
"Tak si
 ZdOb)T" 8 kobiet) 
komedJa w '-ch aktach 
Ludwika Verneuli'a. 
Widzieli
mr przed niedawn
m eza- 
sem w dobrej, (rancuskiej inscenizacji 
filmo\\ ej tl; sztuk
, niepozba wion
 w 
swoim humorze dozy zlo
liwo
ci, jesli 
ehodd 0 eharakterrstykl; kobiety (no- 
tabene rzecz do przeprowadzenia arc}'- 
trudn,): zdolny i wzil;ty literat musi 
si
 przeksztalci
 na pewien okres cza- 
su w apasza, aby zwr6cic oa siebie u- 
OJ - cl - ec S " W. J - est zdro " w. wagl; ukochanej i pozyskac jej serce; 
gdyby brl tego llie ucz)-nil - uezucie 
jego pozostaloby nieodwzajemnionem. 
. t P .. 
 . adc I.a--.I.a , dob Komedjoplsarz w dl)zeniu do na- 
n ensywna praca apleza .Wl zy n.,..........-: 0 rem dania swemu bohaterowi Durand'owi 
samopoczuciu. (pomysl don czerpal pewnie z 
Iaurr- 
W lZWillo7ku z wiadomosciami prasy za- urlziela audjencyj publiCt;nych, pn;yjmu- eego Leblanc'a) wi
kszej "moc)' przy- 
granicznej 0 d)'m etanie zd.rowia Ojca 
w., jlloo grupy pielgrzym6w, lI
ce IlIoc
nie nie ei:;!gania.' namagnesowal go rreersko- 
efery watykanskie zwracaj" uwage na bez jednokrotnie_ kllkaset oe6b. IAcil) i dworno
cil) obej
cia i zaopatrzr l 
p'Jdstawno'f tyoh poglooek, powolujlloc ei
 Ostatnio do tej kategorji przyl
yly 8'l4j go \V caly arsenal eech dodatnfch. 
Jlrzytem na kronik4j dnia. Istotme Pius XI I Beztrosko, z frywolnrm usmiechem 
d d . J. . I h . .. J t Pt1.l'Y no\\ozeilc6w v..loskich I zagranicz- prow ' adz) . w) . dza poprzez czter 'L- akty do 
Sp4j za Zleu Illes )'c aIlle praCO\VlCle. U J 
o lIodzlnie 8.30 Papiet zaczyna pn;yjmowaf n)'ch, ktorych dziennie pn;ybywa kiIkadzie seeny koncowej, w kt6rej mQz "jej" 
ewych najbIits.zych wsp6
racownik6w z Si&L Do godzmy 6 pp. Piue Xl poroetaje W (Ewelinki Dumontier) nie tylko nie 
edrretarjatu stanu 1 kongregacyj, potem bibljotece, poczem znowu przyjmuje na au_ ma nie przeciwko temu, by wyszla za- 
kardynal6w, arcyblsokup6w I biskup6w oraz djencjach prywatnych O8Oby duchowne m
z za literata, ale osobi
cie prosi go... 
dyplomatOw na audjem:jacb prywatnych, pr)'watne. Ten tryb tycia Awiadczy wy- 0 r
kt; dla niej. &00 .... 
ktMe trwaj& do godziny 1 po pol. Wreezcie mownle 0 etanie zdrowia Piuaa XI. Art)-
ci zrobiJi, eo mogli. aby spek- 
takl wypadl jak najkorzystniej. Mile 
zaprezentowala sil; p. Suchank6wna, 
stwarzaj
e takl) wlaSnie Ewelinl;, jak!) 
chcial pokazat \' erneuill. Sekundo\\ aU 
jej dzielnie p. p. Lenezewski (kostycz- 
ny m
z), Ilcewiez (przezabawny i pelen 
swady Amadeusz), Ma7an!k (mimo 
braku wa1"unk6w 'Ze\\"D
trznych, traf- 
nie uj
1 rozkochanego Durand'a). Sla- 
biej ad nich, lecz nie bez zdolno
ci po- 
traktowala Hortensjl; p. Luezycka. 
P. Karniej dal dekoracje, jakich od- 
dawoa scenie naszej bylo brak: jasne 
i wytworne "wn
trza". 


CEKCYN, pOw. tucholBkL 
Plega zloddel daje si
 bardzo dotkllwie 
odcr&U6 tuL goepodarwm. 06tatnio skradzio 
no kilku gospodarzom w Suminach i Cek- 
cynie wl
ksz& il09f gt:Si. W jednym wy_ 
padku echwytano zlodzleja. 
Plony jeslenne tego roku Die dopisaly. 
Ziemniaki wyszly bardzo elaOO, tak samo 
bura.ki i marchew. 


P,.CZEWO, pow. starogardzU 
Kracblei. W nocy na , bm. nieznani 
eprawcy wlamah si4j zapmlOCIIr wyj
ia szy 
by z okna do mieezkania Glodnej Wandy 
w PlIoczewie, pow. starogardzkiego, sk"d 
skndli gardeT0b4: meskllo i damskllo i bieliz- 
n
 w
i 680 d. 


KR,.G, pOw. starogarclzld. 
UsUowaoe wIamaII1e do steell kolejowej. 
W DOCy nil. 5 bm. niez.nani sprll.wcy usilo- 
wali dokona.f wlamanla do biura stacji kO- 
lejowej w Kl"I\gu, pow. starogardzkiego, 
przez wycif.:cie otworu w dn;wiac:h. Ponie- 
wat dnNl We\\ nllrtrz byly obitt' blachllr. 
epr8;wcy Die mogli sie doetaf do 
netrza. 


SUBKOWY, pow. tczewskL - 
)'[atka patrzyla oa {;mien c6r1d pod kc_ 
leml wozu. Ostatnio przed domcm doja- 
n;a 'frzebiatowskiego w Subkowach bawi. 
10 f!i
 dwoje jego dzied: Gertruda i Kazl_ 
mierz. Chlopak zauwatywszy pn;ejetdta.- 
jllocy wOz z ziemniaka.mi, do kt6rego pn;y- 
ozepiony byl drogi w6z rowniet obladowa- 
ny podbiegi i za'",ie6il SIQ na dyszlu drugie- 
go wozu. 
Za bratem pobiegla i siastra. ktOra pr6bu_ 
j&C zawiesif si4j na d)"szlu spadla tak nie- 
szczt:sliwie, te dostala si
 pod kola wozu, 
kt6re zmiaZdtyly jej klatke piel'fliow&. Spie- 
sZlloca na ratunek matka wydobyla z pod 
k61 jut tylko dogorywaj&ce dziecko, kt6n! 
po kilku minutach na jej n:ku zmarlo. 
ZlodzIele kradn/i prl}' pomocy samOCho- 
d6w. 06tatnio kowal we .wsi naszej p. Ru- 
bach nabyl za kwo
 1200 zl. mas7YD4j 
wlert;piczllo wagi trzech centnarow. Oneg- 
dajszej noey nieznani ep.rawc:y, ktOn;y 
przed kutnie zajechali s&rnochodem, eUnie 
prz)'moco\\anllo do muru kuini wiertarkQ 
oderwaJi i zaladowali na samoehOd. Po 
zlodziejach 'wszelki Alad zaginllol. 


GRUDZOADZ 


Osiedlflem si
 jako 


Odstilp1t: 
tanio dziertawQ piekar- 
ni w dutej fabr)"cwe, 
wsi, kolo Grudzillod7.a . 
powodu objQcia gospe- 
darstwa po rodzicach. 
Zglosz. Jasiil,.ki, pJ('kar. 
nia Mniszek. Gr. 738 


LeKan-Dent)'sta 
Konrad OUa 


Plac 23 St,.cznia 18 
r6g al. Mar... Pllsndalliege 


Or7!4 


Szofer 
z kilkuletni& prak.tykllr 1 
dobremi Av.iadectwami 
szu,ka po6&dy. Oferty 
Stowo Pom. Gr. 746 


, , 
JESC IRZESA 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllll lll 
a droiyzna wielka. Wi
c korzystajcie 
z naszych ski e p 6 w. Mi
so z uboju 
eksporto


o sprzedajemy po cenach 
bardzo msluch. Proslmy zwracat uwa 
g
 na cennik. 
Wyblcklego 4&. Gr e04 
Toruflska 3 - Chelml"ska 40. 


2 mleszkanla 
3 1 j pokojowe, lazienJtl., 
garat wolnf', pny par- 
ku. Dferty SloW'O Pom. 
Grodzillods. Gl' 743 


Ksliltkowa 
ro1ynowana s kilJtule- 
tni" prakt)'kllo sluka po. 
II&dv Of. do 
Iowa Pom. 
Gr. W 


ftr. 7.  


  
... 


.. 


t 


.:. 
, 
I- '-,i. A.. 
- . 
I 
, .,.
:" ,"S,''} 
. - -

 ' . 

 / 
"'" ;;'" - 

 ... ., 


..\" , 
':\:" ok 

". i'.t'_ y 
WO. . 


LS
 
KOL 
_lKIr: 


, 
f ,. 


....... -- WIEIZIQ!a, 


- 


W.M.  


Prawo i S(\de 
Echa napadow bandy. 
'rorul1, 9. 10, SI\ 1 apelacyjny rozpozna. 
wal dnia 7. bro. spraw4j Aleksandra Ka. 
szynsldego, oska.r!onego 0 udzial w zbroj- 
nym napadEie rabunkowym pollloCzonym 
z rozlewem krwi, oraz 0 dokonanie kilku 
kradziety z wlamaniem. 
Jak juz awego csasu pisa1i
m)', w je- 
sieni 19:JJ r. grasowala w powiecle gru- 
dZi"dzklm szajka bandyckn, dokonujlle 
szeregu napad6w rnbunkowych pnyczem 
podcma nBjpadu gos. Serockiego w Szem- 
brutku zastrzelono parobka Czerwonke, zas 
jprzy napa.dzie u Meyera w LoplI.tka.ch zgla- 
dzono bawilloCl!go tam w go{;cinie go
p. 
Heymanna z Golebiewa. 
Sprawcy tych napad6\\: poza Romal1elI 
Zawachk:im, kt6ry po napadzie 11& pleball 
je w Samoki
ach znikl bez (;Iadu, skazll 
ni _tali w lutym r. b. przez SI\rd okrego. 
wy w Grudzillodzu i to: Edmund Dcmbek i 
SL Bugowski za napady w Szembn:ku i 
Lopatkach na dotywotne cietkie wiel!:ienie 
w katdym w)'Jadku. Ka9Z) ftSoki za udvial 
w napadzie w Szembruku tak sarno na 1\0- 
t)"WcYtne cietkie wlf:zienle. Poza t
m 7a 
rone napady i kradziete wymierzOllo im 
kary czasowe w szczeg61nosci Kaszynskie- 
mu 20 mies. wi4jzienia za dokonanie 2 krn. 
dzlety z wlamaniem. 
S
 apelacyjny, 
t6ry spraw4j te w in- 
stancJI odwolawcze) przed 2 miesil\cnmi 
ro
atryw
I, z
agodzil kar
 \\) mierzonl' 
Dembkowl na la lat a Bugowskipmu lIa It 
lat ciliitkiego wiezienia. Spra\\a PI.zcdw 
Ka.szyml,jpmu zostala wtoo:zas wyll\cl!:onlIo. 
Po prupro\\-adzeniu I'Ozprawy w dni'J 
7 bm. "I\d zat\\icrozil wyrok p:er\\6zej in- 
eta.ncji s'kazujllocy K8.8ZYI
skieft"o Ea hr..- 
dzlete dokonane u obert)'5ly Be,rga w Bru- 
dze.\'acb i u \\'110\\ y Sohieehowej nil Il\cnl,\ 
kan: :?() miesleey wiezienia. !'o;atomia
t od 

utu . udzi
u w napadzie na dom Sel'Oc- 
kj
o Kaszynski lostal uwolnionv. albo- 
WIe!ll dowody jego winy nip byly. \\)'star. 
C218Jl\ce 
y na nich moina b
 10 oplZec 
w)'WQk M81WiMifw'.
>>>
Inr. 11 


..SLOWO POMORSKIl:- - iroda, dnla 12 patdzlernlka 1932 r. 


"PALACE" 


K RO.N OK A 
\ftort'k 11 pa:tdzll'rnfka - Plac:ydy 
Sroda 12 paidzlern. - Maksymillana 


})zi Prl'D1jIJra I 
Retord. prOK,"1II1 
I. ..ZBRUKANA LILJA" 
w roli tytulowej: Corinbtl Griflth 
11. ..NOCE MII.OSNE" 
w rol, al6wnych: A I fr e d A II e l. 


Torun, 11 paidziemika 1932 1 
SI_ pogody Cieplota powietrza w CI&- 
..}Jars" do \Varszawy, "Mazur" do Tczewa 
i "Wltet" do Gdail8ka, wuyatk.ie z pll6ate_ 
rami 1 W\\.ar€'m. 


- . P
I wlli oil sparatu. W pOIIiedzia.. 
lek 10 bm. ok.oIo god.z..ny 13.SO mit'szkan- 
CO" srodmi-e
oia zeailarmo\\"'a 6ilna deto- 
n&c;a. Okawo 
, t& praoownikY\\ i za.. 
khidu mechanicznego P. Wimiarskiego (ul. 
Krzyta;::ka), zatrudnkmemu na uUcy 9Zwej_ 
8O\\a.niem, pQkl \\
 ooprowadzaP\CY ace- 
tylen do 81par&
 Wek.ut.ek wybuchu Mkla 
duta 6Z)b& wystaW0W6 w ekl.ad14e rzetnk.. 
k.im P. Lu.bomski
. W)o;pe.OOk., kt6ry na- 
robil \\i
j huku ni.t ,,stracbu.' spo\\odo. 
wal w:elkie zbiegowisko. 
-* 511I zJ zgubill P. leny 
Iaski z Or- 
lo\\'a doni6o1 w policji, te w dniu 7 bro., z 
podjetych w Ba.Dku rolskim 20000 d. na 
wyplatl;j robotn :kom zgubil 
 peczkl:, 
zawuel"8.j
c& 100 ba.nk.notow po 5(1 7.1, CZ)1)i 
5000 FA. Pian:¥lle te zgin
y z teczki i!'k6rl.a 
nej \\, dr0dz6 z Torunia do W&brzetna. Pan 

. zguby 6wej dot4d nie odz).skal. 
oznaczajl\ t{ I N 0 .L U X" 
I R.w.l.cj. dl. Toruol.. Pot
*"7 prot.at 
ludzkoAcl prz..cl_ _ojDl.. Vi.dIUK 
· po,"ldci oi.imi.rt.lo.K.o Plerr. B...olt. 
':iewldalane dotychnas arcydaleto dlwl
ko..e 
ttA X E L A" 
romans rozkwitty .. drutami niemieckleeo oboau 
!.,;cow. Film dl. ....ysttlch. kt6ry 10IU w 
1 Chel- 
 row.ch strz.l.cklcb Wroll glo;,o.J .o.komity 
u. __ WAI\.
 R I!AX.ER 


gu Job)' Oti lJodz. 7 raDO do. 10. 10. do godz. 
7 ra.no 11. 10. naJw)-tsza. + 15 (12), najnit- 
sza + 8 (10'. 
Stan w liniu 11. 10.: cieplota oo,\ielI"la 
o godz.. 11 ranD: + 10. CiAnienie pon il'lrLa 
751 (7.m. Wiatr SE. Stan pogody: pcchmur- 
DO. 


,,5WI A TOWID" 


Dllt i ndl:raI'l! 


SwiatoweJ stawJ .rcslUm p r.. pow. o. lrblanCI 
Imnim LnJ I DIeD elmen-WlamYir'au 
\\' tol. et. Jobn Ban]'more i Uonel B.lrr
-m("lre 
UW AGA.. CeoJ .nacsaJe :laUopt': 


Stan wodJ w WWe Ii dDla 11. 10.: Zawi- 
l'h08t + 0.76, Warsz:awa + 0.65. Plock + 
0,33 (0.31), Tomil + 0.12 (0.13). Fordon + 
O,U (O.UI, Chelmno + 0.03 O.O:?', Grudzi
dz 
+ 0,08 (0,07), Korzooiewo + 0,35 (O,M), 
Pieklo - 0.13 .O.4.:?), Tczew - 0,60 (0,59), 
Einlage + 2.32, Schiewenhol"6t + 2,50- 
Cieplola \\OOy w Wi
e + 8, 
UwegL LioWY w naiil'oiasa.ch 
f'tan z dnia poprzedniego. 


Komunlk aty. 


Apteki dyiurne: 
W u6dmlelic1u: ..Centralna M , 
min;;ka 6. 
Ne BJdgosklem: Aw. Anny.. Mickiewi- 
c:za 98. 
lie IIokrem: ..Pod l
dziemM. KO- 
iiciu6Zki 15. 


M a rs"IIUII
UllullllullmununnnmmnmIlUl' 
Spiewak nleznany 
 
III. "a'izaa Ilia Emocioollj,cJ film di"'I
II:. rdys. 
 
s...y........:t.u ll.a.u.ansklero tw. fUm6w Moducblnow- == 
slucb or.... e pokowe&o fUma. ,.Wotca.. Wot&a.. U == 
W rotachct6w.DyCb wybUDJteDorLucj.C: )far.tore == 
z...nJ ..5fowlklem Paryt... oras SlmoDe Cerdaa = 
= I Jim O.r.ld == 
____ NADTO DOSKOXALY '\;ADPROGR"'
. - 
.IUOIllIllIllIllIIllIlIllIllIllIlIllIlIllIllIlIlOlIllIllIllIIllIllIlIlIllI1 
. * 
eatr Polski. - DziS we W'tmek 11 
bIn.. 0 godzinie 20 meom..'Olalnie po 
 
()Btatui prze61-:.czna komedja w 3 a.ktach 
B. Katelrwy p. t. "UI'Wia"', w kt6rej oThrzy- 
mh pQle 1\0 poJJ'.sQ ma. 
 pubikz_ 
mo8ct toru

j p. I. 
 
c.T;ajlliCa 
f4t roI
 do naJl8JIEEYch ze ewoidl krncyj. 
Partnerem jej bljdzie ilriat,o pOIZyskany 
b. artysta Teatru S"oweso w Po
niu la- 
_ M
3k. Humor W'Dk:1sI\ Da iBCEIDl;j 
ulubieni komiq" pp. leworslri i J1ceWlicz. 
Doskonalej obsady 00peI;nis.
 PP. ItErsbL. 
ZarembiDa, MaIkoweka, CornolM, l'MytIer 
tIZtuk I. 
W 
 12 bm. 0 gOOziDie 20 0IrtMDia 

 
n etoIec:mych, prr..etiwietna Iro_ 
m!ldja w , a.ktadl L. V8I'IleuiJ.l'a pt. ..
ek 
... zdobywa kOblety". S2Jtuk& fa przyjf:1a 
tJOBta.a& na premjen.e z niebywalym apla.u- 
rzem dz:
 zmlikomitej grze calego zespolu, 
tdcynu
j tr
ci, wartkiej akcji, rekor_ 
d:nro azy'bkiej zmianii! prl..eM'cznej deko_ 
rac:ii. 


Wiadomosc; potoczne. 


-. Z Juou1Jd ialobueJ. W poniedzialek 
10 bm. zmarl w Podg6:rzu w wieku L 51 
Adam laxa.ChroooW9ki, dyrektor "Browa- 
ro Pomorskiego". 
p. A. Chronowski. od 
srreregu lat kieruj
 browarem w Podg6- 
NU, 
wi
 tJil;j ze.razem gorliwie pracy 
na niwie epolecznej; byl czlonkiem magl_ 
8tratu m. Podg6rza, prezeeem Bract,va Kur 
kowego, kt6rego byl wsp6Jzalotycielem, 
prezesem "Sokola" itd. Y. POdg6rz ponosi 
wskutek zgonu 
. A. Chronow&kiego 00- 
tkliw
 8tra.
. 
Pogrzeb OObedzie 611;j W pi
tek 14 bm. 
R.I. p.! 


CORSO Se
.'cYinJ podw6ioJ prorr.ml 
L Plr.c1 8"'1,... 1I.1'r]I' BIII_ 
8 .kt6w 
1\10. dfwi.
. n.D.i.....,... .17. S. A. ....,. o..r_ 
IQ 01rt6... 


-:-' 
 Komitelu PopIeraaia '1'ealru.. W 

01lledzlalek 10 bm. odbylo &if: poaiedzenle 
Korm
et.u P

era.nia teatru toruilskiego 
(prez
 dJum "CiIIlegoi pod przewadnictwem 
prez('Sa dr. Krysitiskiego. Po OOc!ytaniu 
P
o!u :II po!\iedzenia poprzedniego i 
przy]
1U go do zatwierdzajl\(:ej wiadomo- 
{;
 zapoz.
ano eif: 6zczeg6Jowo na pod6t11.- 
WIe r
lac]1 p. ret. Cornobisa z budtetem te_ 
atru ..1 .zastanawiano e
 nad sposobami 
prz)'Jscsa z pomOC& !!oCenie torul1ekiej w 
przyezlosci najb1i26:zej. 
W 
ysku!!h zabierali glos pp.: Boltowa, 
Mue
mc
?","a, Seydlltzo....a, Steinbomowa, 
dr I\r)'stnr;;kl I plk. Matzenauer. 
-' Rach a
 WUla. W dniu 10 bm. pI'ZY_ 
byly do Toruma pal"08tatki "Vigtuli": Hal_ 
ka", ..\Vllet.., ,Baj.ka" i "MIlIZUY" z W:rsza- 
\\ y, ,,
Iickie\\ icz" z Tczewa i "Mal'l!" i St.a. 
ni
fa\
 . . z ,
daf1!!k
 ?d
I),

y; ..Fra

ja", 

Sta.lIsl'lw, "MickieWICZ. ..Baju" t 


(ie Stowarz. Mfodziezy M
5kiej R


lll
a!

a
 
parafji Chrystusa Kro'a na Mokrem. 
Torun. 10. 10. - W niedziel
 9 bm. okolicznoticiowe wyglosil ks. Gl6wczew- 
Stow. Katolickiej Mlodziezy m
skiej na ski 

Iokrem obchodzilo uroczyticie 5-ciolecie Po nabozenstwie odbyla siQ defUada 
swego istnienia. 5 l8.t to nie wieki a a na.st
pnie uroczyste zebranie w sa.Ii 
jednak,w zyciu mlodej organizacji jest "Ogniska" pod przewodnictwem ks. 
to szmat . kt6 d. prob. Golomskiego, kt6ry wyglosil 
cz
u, w C
l)gu. 
go. uzo pi
kne przem6wienie, m6wllJoC 0 zada- 
zdziaJaf mozna bylo I duzo t
z 
d.Zlala- niach mlodziezy, zorganizowanej pod 
no. Zacz

 od 
lego a dziS JUz Sto- znakiem SMP. Nas
pnie ks. prob. Go- 
warzyszeme ogarma spory zast
p mlo- lomski wr
ezyl przyznane przez wladz 
dziezy i zaprawia jl) w imi
 Boze w Zw. Stow. Mlodz. Katol. odznaczenia za 
sluzbie Koticiolowi i Ojezyznie. gorliwl) i owocnl) prac
: zloty krzyz 
Skromny obeh6d jubileuszu rozpo- zwil)Zkowy otrzymali ks. GI6wczewski i 
ez
to w sobot
, 8 bm. capstrzykiem; Na- p. Diwikowski, patron Stow., srebrne 
zajutrz r
no ezlonkowie Stow. i delega- krzyze zaslugi pp. Kielbasitiski I Mu- 
eje bratmch organizaeyj zgromadzily siQ rawski. Wygloszono nast
pnie szereg 
w "Ognisku" przy ul. Bazyeskieh, gdzie przem6wieti. Program zebrania dopel- 
protektor Stow. ks. prob. Golomski do- nily deklama.cje i produkcje orkiestry. DrulL 
konal przeglQ.du szereg6w organizacji. Zebranie zakonezono odtipiewani.em 
Udano siQ nas
pnie do ko
ciola Chryst. pie
ni ,,Boze e06 Polsk
". 
Kr61a, gdzie uroczys
 mszQ 6w. odpra- Wieczorem odbyla siQ w "Ognlsku" 
wit ks. prob. Golomskt, pi
kne kazanie zabawa towarzyska. 


Dnta 8 bm. 
 go
z. 1
-tej. 
arl w Bogu opatnony Sakramenfami 'w. 
po 
luQfch, lea £1

kICh clerplenlach. m6j najdro:tllzy m
, nosz troskliwy 
I M)ukochCl1\szy O)CleC, brat. IIzwagler I te't 'po 
J'6zef ': a da 
admlnlatrator d6br Blakup. l'towl'dw6r I D
blna. 
W ct
fklm IImutku pogr4ioJla 
rodzlnae 
POlrzeb odbedzie aio: w 'rod.. dnla 12 bm. d 9 . d 
atwo ialobne 0 iod:&:. 10-te. , w k o 'c iel e pa f . I 0 io z. .te, Z oma talobne,o: a.boietl- 
ra ,. nym w Klon6wc:e. d1644 
Osobnych zawladomieii Die wysyla sle. 


\\'ielk
 frek'\'E'ncje i zaintere60wa.nie apor- 
\.owe. Przyczynklem dutej wagi do nada- 
ni& odpowiodniego rozmachu I zdrowego 
J'OJ:oII"Oju towarz).stwu jest fakt, toe przY6tail 
majdowaf si-: bl;jdzie na terenie, na ktb- 
rym w pn:Y6'Jlym sezonie Wojew6dzki KO- 
muet P. \\. i W. F. stv.orzy wielkl 
rO- 
dek eporl6,.. wodnych dla mlodziety. 
Przypominam)', te kOllBlytucyjne zebra- 
nie towarzystwa odb
zie sie w 
rodQ 12. b. 
m. 0 godz. 20. we Dworze Artusa. 


Konfiskata 
..Slowa POIl1orskiego". 
Postanowlenle. 
Sl)d Grodzki w Toruniu dnia 10. 10. 
32 r. postanawia: Po mysli art. 152: 
155 kpk. or. 
 20 i nast. ust. prasoweJ 
z dnia 7. 5. 1874 r. zarzedzic zaj
cie i 
odebranie wszystkich egzemplarzy cza- 
sopisma pod tytulem "Slowo Pomor- 
skJe" Nr. 234 A. B. z dnia 11. 10. 193'l r., 
znajdujQcych si
 w Drukarni i ekspe- 
dyeji oraz u pubIieznych sprzeda
- 
cow a takze egzemplarzy wystawlo- 
nyeh na widok publiczny 
albowiem 
I. Us
p artykulu "Stoliea Pomorza 
manifestuje" zatytulowany ,,rezolucja h 
zawiera znamiona "yst
pku art. 127 
kk. w szezegolnosci twierdzenia. ze 
"czynniki rZl)dowe nie znalazly drogi 
v. yjscia z przesilenia i nie sl) do tego 
Przed zaloieniem zdolne oraz, ze niezdolnose t
 powo- 
duje brak programu, podkop).wanie 
nowego towarzystwa prawa i stan eieglej walki ze spole- 
wioslarskiego. ezeestwem" stano\\' il) zniewag
 wla- 
My
 zalotenia tlOwarzystwa wioAla.rskie dzy mianowicie Sl)du a wi
c prze- 
go z 61edz.ib" po prawej stronie Wi6ly zna.- st
pstwo z art. 127 kk. 
lazla t.ywy OOdtwil:k nie tylko w gronie II. Odmawia wnioskowi prokurato- 
O\'ioSlarzy, aJe w og61noSci \\W6d amato- ra S. O. z dnia 10. 10. 1932 0 zarzl)dze- 
row i 6).mpatyk6w sport6w wOOnych. Ja.k nie zaj
cia za artykuly p. t. 1) "Za- 
mieIiSmY mo
 stwierdzit sportowcy Mach na niedziel
" od sl6w "sanacja 
tywo dyskutuJI\ nad widokami i motliwo- ehwycUa si
" do koeca artykulu. 

ciaml rmwoju nowotworz
cego 81e towa- 2} "Stolica Pomorza manifestuje" od 
rzyst;va wioSlarBkiego. Opinja J:gQdna je8t sl6w ..0 sprawaeh otiwiatowych" do 
00 do tego, ie zalotyciele rozpoczynaj& pra konea ust
pu 3) ..\Vlelka manifestacja 
CII;j orga.nizac:yPu\ w n:ezwykIe tnsdnych narodowa w Starogardzie" od s16w 
warunkacb, jednak okoliczno!i
 te przy- ..czcigodny pan senator". 
titan 7.Ilajdowaf &ie 
e po prawej Btro- Zdaniem Sl)du slowo ..sanacja" nie 
nie Wisly, w bardzo dogodnym }nmkcie ko oznacza rzedu, lecz pewien odlam spo- 
munikacyjnym, zapewni towarzY6twU 00_ leczenstwa z okreslonym programem 
pD\\iedni4 sile w Irezebno6ci cdonk6w oraz politycznym, popierajl)cy rzl)d obecny. 


5-le 


,,"'t- "1  


foj r. 
 


\V kaid)"m wypadku jes! slowo "Bana. 
cja" poj
ciem jeszcze dztsiaj nie skon. 
kret) zowanem w 
wiadomotici spole. 
czeu
twa, podczas gdy poj
cfe rzQdU 
Je
t ustalone prawem publicznern. 
I:.6wlllez nie m6g1 dopatrzet st
 SQd 
we wzmiankowanym artykule znamfOD 
wyst. J: art. 170 kk. albowlem brak zna. 
mion wyezerpujl)cych istotQ tego wy. 
"Otepku, skoro nawet Prokuratura nil 
twierdzi, ze wiadomosci podane w art 
sl) falsz) we. W)"zej okre
lony ust
p 
artykulu ..Stoliea P
morza m8;nitestu. 
je" nie zawiera zdamem S
du za
nych 
znamion wyst. z art. 156 kk. gdyz zda. 
nie kt6rej zadne dekrety nie odstr" 
sze 
d rzetelnej pracy dla. Wielkiej .Pol. 
ski" nie jest nawolywantl'm do mepo- 
sluszenstwa a raczej stwierdzeniem 
osobistego zdania prelegenta. 
W koecu artykul "Wielka manite. 
stacja narodowa w Starogardzle" w 
okretilonym ust
pie nie wYCJ:erpuje 
istoty wyst
pk\l z art. 170 kk., lawie- 
raje c Ii tylko dozwolonl) krytykQ za. 
rZlj.dzeb rZl}du. 
Sed Grodzki 
(-) Krakowski. 
Za zgodnoac 
Sekretarz SQdu (podpis nleczytelny). 
Od wydawnlctwa. 
W poniedrlalek 10 bm. na wn10sel 
prokaratora s(!da okruoweg o zOllal1o 
zaf,te wydanle "SL Pom.... OrzeczenJ. 
s,dowe (przytaczamy f. na fnnem 
mlefsca) otrzymaliimy ok. goh II, 
doplero wtedy mogliAmy przyst,pi
 do 
wydrakowanla 2-go naklada. Cdy lell 
dragl naklad pofawll sl, DB mieAcie. 
pollcia przyst,plla do zai,eia (konfi. 
skaty) r6wnlei I tego naklada. Po na. 
szei Interwencfl zaf,te n.ry 2-10 na. 
klada zwr6cono w godzlnaeh wleezor. 
nyeh. 
J[to te powt6rue zaflele (konlbka. 
tl) zarz,dz1J z fakleh powod6w, tego, 
mimo wysUk6w, nle mogliAmy .twler- 
dz16 do ch"ill obeenef. 
Wskatek powyiszych okoUemoici 
nie mogla nast,pl6 wysylka 2-go aa, 
klada dla ezytelnlk6w z pro"lnefL 


Sztorm na wybrzei:u. 
Gdynia. - W Doey Z eoboty na nledzd
l. 
8ULl6l tu g'W81ItoW'I1Y porodnlowo-wecbOOni 
8Ztorm. Olbn;ymie fBJe pnewallal) . pn3E 
faJ();)hron. W parcie wojennym nrwa.l 

 
z cum sWek "L6di", prz.ezn.aczo.ny na blltze 
dJa zal6g lodzl podwodm.ych I tylko z \\ie1. 
kim llrudem powt6nJie pn;ymoc:owlloDO /r? 
do n.a.brz!!t8.. 


00 wiadomo
cI -.vszystkim ozionkom, kt6n)' 
brali czynny ud%.ial w powstaniu nlepodle- 
gl
ciowem W lata.ch 1917/19 oraz praoowah 
spolec'Znie w polskich orga.niza.cjach pne4 
\\'zgI. w czll6ie wojny twiatowej, by zglOlli- 
Ii eif: w dniu 11 bm. 'W godz. od 17 do 19 w 
lo.kaJu Zwi
zku przy ul. Mostowej fI, celtm 
w)-pelniema fonnu]a.rzy do odrnaczenll 
Krzytem wzgl. Medalem Niepodleg
cL 
Wobec tego I18.le!y przynieAt wiarogodn e 
pohtiadczen1a, D& pod8ta.wie kt6rych Itw!er 
drlt 
dzle motna odpO'wiednie zeena.nra. 
dl6W. 
Cech damsko-krawlecJd. 12 bm 0 godL 
19,30 w Goepodzie Cech6w OObt(1zie sle u. 
branie kwartalne. dl681 ZarzQd. 


- 


Dzlsiaj 10 stron. 


Konlee dzJalu reda.kcYJnejlo 
I nakladem Drukarnl Torun!!kiej s.. 
Torw1. uL tw. Ks
rzynY &. 
Zs redaltcjl;j odpowledzlalny 
Leon Kum, Toruil, MOI!-toWs 2t 
Za reklamY 1 ogl08zenia odpowiada 
6Ilecz,yaJaw Solleeki. TO....1
 Jeczmlennn S. 

 


MI6d 
tegoroczny prawdziwy 
PBczelny podolsk. deel'- 
rowo-kura.cyjn)' 3 kg. 
6-, 5 kg. 8,:Ji 10 118. 
U,lrIi 20 Iq(. 29-i 60 kg. 
78- zlotych z bleszankl\ 
j oplatl\ pocztow
 - ko- 
lejow
: Maze!'! Pickhol z . 
Grzymal6w (MaIOpol!!ka) 
k531 


r 


Okazja! Zimowy 
....taszcz 
m
ki, czapki fut.rza,lle, 
st61 kuchenny. Micklp- 
wicza 50, m. 8. 00 1-4. 

j730 
Sprzedam 
J6tko dzjeclI
ce, 16!ko 
wi
k8zo, szafa do gurde- 
roby, lustro dlugie, le- 
t.a.nka st61. mcble ko!!zy 
kowe. 2 ctr. soIl byillf:cpj 
uJ. Szcroka 21, Ill. gi874
>>>
..IILOWo POIIOBIIUB" - ....... II1DIa UI pddzIenalka 11II L 


Sfr U 


Nr. 2S). 

 .
 
,. 


, ..:

... 


. 
. '" ' 
. "'f
 


- ,
 


..... 
 
i. 
..... 


Dnin 10 p
ikn t9M r. 0 gods. !&-tej zmarl opetnony Se mmentamf ... .. 
A. I am .Jaza Gbrono-skl rektor Browaru Pomonklego, W S1 role. t:
d.. 
W zmarlym kuzynie stracllem szczerego przyjaclela i dlugoletnieao, oddaneeo wep61pracownille, kt6ry sumiennlt i pelnli po- 
m4;cenia pracq zaakarbll aobie moje pelne zaufanie i wdzj
czno
t. 


J6ze' Chronowski. 
wlaKIclel Browaru Pomorsklego 
LIberti Slate B_II. H.ntr.nck Mich. U. 8. A. 

 zwloJr do lIofc1of. perafJalnego . Podg6rzu z domu taloby 
zle 
 w dnlu 14 bm. 0 .rodz. 8-mej rano, 
poczem nabozefletwo ialobne za spok6j duszy Zmarlego i odprowadzenle zwtok no cmentarz parafialny.  


. ""', 


,-. ''''... 
... \., 
, ".. 1. t---o 
:.It
,. I 


- 
 
., ". 


Dnin to. pn
dziemikn 1932 r. 0 godz.16-tej zmnrl opntrzony Snkramentami 
w. nasz najdro?5zy kuzyn, wuj, 
atryj szwagier ,. p. 


('I am 


.Jaxa. G.. r 


Dowski 


drrektor Browaru Pomorskiego w POdg6rzu 
przezywszy Int 51, 0 czem zawindamin krewnych i znnjomych w cif;zkim smutku pogr
zona 


RODZINA. 


EbportacJa zwlok do kokfola parafjalnego. Podg6rzu z domu taloby odb
dzie si
 14. bm. 0 g. 8-eJ rano, poczem nAbo- 
zefistwo ialobne za spok6j duezy Zmarlego I odprowadzenfe zwlok na cmentan parafjalny. 


d'658  
... 


,..  . 


ft"" 


:. 


. ........ 


Dnle 70 petdzlemlka 1932 r. 0 godz. 16 zmarl opatrzony Saleram. !w. !p. 


W poniedsialek daia '0. b. IL saanlll w Boga optItnotly Sakra- 
melltami tw. 'p. 


Adam Jala (bronl"ski 


Adam Jaxa [hronowski 


nasz umllowany dyrektor Browaru Pomorskiego, doradca i przyjaciel. 
Pami
 0 Nim niady w'r6d naa me zaga
nte! 


diM 


Urzedni[y i pril[owni[y 
Browaru Pomorsklego. 


dl/rektor Brow.r. Pomorsklego, 
dragol. preze. II. rycerz Bractw. K.rkow. w Podg6rzu. 
W Zmarlym .tradlo Brac:two najgorliwszefo c:zlonka i d%ialac:sa. 
Niech zi.mia poleka ktlSr.. lIad.zwyc:nj pokocilallekk.. M1I bedziel 
(zeit .lego pamieci! 
d 1651 aradwo Kurkowe w PocIg6rzu. 
Upraua sle c:aloDkow 0 fremiaJny adzial w pogrubie. 


..
 
 


-, 


-
! 


W dn. 10 pdcklernlka 1932 r. 0 godz. 11 zmarl opatnony Sakra- 
mentami 6w. " p. 
Adam Jala (hronowski 


,,:, .- 
.. 


cI ,. 


lIeU .181IO pemltICI l 
BDnnlstn. lauistrat I. Podgftna, Rada lieis'a m, PodgGrza, 


W ponledztalek, dnia 10 bm. zmarl nagle. opatrzony .. 
Sakramentami 'We 'po 
Adam laxa (branawski 
dl/r. Browar. POlllor8ItJego preze. sokola w Podg6rzll 
W Zmarlyl'A .adlo ,lIiasdo c:zlmlka oddlUlego catll duaz", sprawie 
sokolal. ...,.Jefo ACbo_:J w wiec:mel pamiec:il dl657 
Tow. 6lmn. Sok61 w Podg6rzu.  &at Ii, dyreldor Br-.. Pomor.ld-.o, oUqoJetni cdoMk MaiJUtratu miuta 
" Zmarlyaa *ac:ilo mi...o uatUoaellO ohywatela, a Magiairat gorll_go wap6l- 
pnICOWDilla, kt6ry _. red" wtedq I oliarno6c:i4 zukarbil ai. peJlle %aufanie, szaamek 
I wcb6t..o6' mI.. L-'Io6 w ..... P
 


'.. 


Druki zalobne 
wykOIllB JUhU iuatlm Drukataia iellDSkd S1 


I. ... ;"1 
METALEI 
Blaahy, prety, nuy. cInt:J l'Aied&iane. IDOsi,.. , !I 
_ tembakowe, ....infowe. olowiane i ..... - g 
8lachy bWe angiebkie. == 
= 
Ol6w - eyne . Inne aurowee. 
 
Sr:merglowe wyroby "A X 0 S - U " I 0 "I 3 
farcES, plinild, pepier" pl6tDo. prosski. OMllli. 
 
"POLTBAP" ; 
polskie Tow. Tec:buiCl:De dla Handlu i Przemyslu S 
Sp. % oQ!'. odpow. k574 
 

 Warsz.wa, MI. Palliall. 83. dom ..Iasny. 
 

 TelefoDy' 33O-I!S 695-77 i 209-27. 
 
'-llllIIlllln'llmIIIlIllIUIIIIIIII"IIIRIIII""IHmmnnlllUllm!Hftllllmn
  

 -', 

 .
.:.:. 


, . 


! Kom. ..a.... pRy- 

 J.. C 
 .-,Ji0,.6-_ Me 
=:;::.
 
 ::. proun ad g 
...,.._
:
':iI=- ;,0 BOLD GtaWy 
dla dor
yoh 51 

 L"KO G UTE Kill 
.MlGRENO - NERWOSUi/" mob tUo", JIRYi_ac! Ei 
w TABLETKACH. kt6n r6WDid .zlrbllO ...waJ" 
 
IIporcZl/we b6le g'owl/ (..m.... , 
 atywa 
 
sic 2 tabletld). koSl99 is 
... Z.dat w aptebch z mark" ..KOGUTEKII 
 1 === - 
A. GASECKI i S-wle, fl.r. UII. flrl. I WlrlZlwle 


W clnlu 10 b. m, za.n1i1 w Bogu D goelz. 16-tej 'po 
Adam Jaxa Chronowski 
dyrektol' Brow.. Pomorski01lOo dlUiOI.tni C:dODek i wic:epr.ezes Tow. 
$pl....u .,Ha1ka" ... P
6rn. 
W Zmadym straeili6m:J ofiarn.go i oddane,o .prawle 
piewactwa 
polakMIJO ...nb, kt6nmu zachowamy wiec:zn.. pamio:c. d1656 
Tow. $plew. H.III. Podg6rz. 


." 


'o
ierai[ie PflemY
1 kraiowy 111 
. .... - '....t".... . ... 
 


I ..' 


.. 


,
>>>
!!tr. 10. 


. 


..sz.owo PO 
Zi"" - Iro«a. IIDIa It paNdendb tt3J 
. 


Nr. 235. 
-:::: 


DROBNE OGI.05ZENIA. ZD&k oten np. R".8:i I slown Na wy. 
Jeden wyru Uustym dMJkiem 
 sr. ka&de lIIaDle otert poblera siQ 60 groszy. 
dal9ls 
owo zwykJym drat. 10 gr. do I Do 1& ..6. 1.00 OIl. Drobne ogloszenla tylko za 
ot6\o\ ke: 
lic.zb 1 slowo L w. L kude stanOwl aIowO Dt. poa1Ibj
 pncy do 10 s'6w &0 gr. plstoe pned samleszezealem. 
. 


Teatr Polski 
Sezon 193233. 
. nuit JDlff [8R
D8IS. 
IIU. m
t),.... I g.20-1'! 
'Horek II pazdzi,-rn. 

ieodwol"lnie oslalni 
r"z 
..Ur.is" 
ceny mie;sc do pol;)wy 
zniione 
Sroda 1
 paidzi..ro. 
..Tat Sf Idab11a bbillJ" 
ceny miejac do polo..y 
znizone 
("nrilrteI;.13patdziern. 
Tat sie Ide
y'a tlbillf 
Ceny miejsc n"jnitsze 
od 0,30 do 1.70 
Pidet It paiddernlka 
przedstaw. dIll W?js
.11 
"TI
 sit z
DbJn hblllJ 
a:Jonamenty i p"sse- 
Pllrtout rUewatne. 


B. Wilamowski 
forlli. rot zaL 1878, 
24. ul ieilarska 24. 
Wsze1ka ielilna 


damak.. 
 
chiec:icca 
I dla niemowh,l 


l 


POLECENIA 


NajtWn 
kape'aue 
filc:owe, aksamitDe orn prse 
r6bki prywatDie Str6tewaka 
l.azienn. 11 s maDI, pio:tro 
(paach IIrzo:dowy}. d 1427 


Kapustt: blatll 
I ziemn'ak' Jadalne 
wagooowo 1 w JODiej- 
IIQ"dl ilokiach po bar- 
dzo przy5t/:pnej cenle, 
franco piwnica dostal"cza 
to TraDsJ'&" Pnedzamcze 
20. k527 


TAPET' 


ceny -We znitoa,. 
farby. Lakiery. 
POkosty itp. 
poIec:a 
Jan Kapczytiski. 
III. Szeroka r
 Moatowej 
I Szc:zytnll 15. dl450 


{ 


SPRZEDAZ 


Futrol 


Motocytd 
,m
 Zundapp 2" II. 
I P. w dobrym st
e. 
spn.edam ta.n.io. Jan Ko- 
zlo",ski, liowale\o\o. To- 
ruilska 2. d 16::8 
Kawlarnl-: 
jadlod8.jn
 do
M\. 3 10- 
koje z kuchnL\, radJo, 
wyjetdtaj4C sprzedam 
UOO d. Wiadomo$t _ w 
Slowie Porn. g4580 
Kapelusze 
damskie. e!.,anc:ki e , DBf. 
modniejsze. najt"niej w IiI'- 
mie LeoklldiL T O'I'u1'1. Mo- 
stow. 3J. g4759 


Wlertarkt: 
(Bormaschine) stolo", 
silneJ budow)' spn.edam 
taDio. Jan Kozlowski. 
Kowale"'o, TcNAska 2- 
dl629 


StOIOWy 
pok6; 
ma.holrlowy z zegarem 
bial
 BypiaIke. 16tko je- 
doo serokie ts.nio sprze 
dam. Wiadom
t Siowo 
Pom. g
 


. 
Maszyny 
do szycia Singera jedna 
za 00 rJ., druga za 120 zl 
okazyjnie tanio l1a sprze 
dat. L. Szymailski, To- 
run. teglarska 3. JW80 
Sprzedam . 
2 domy 
sklad, ogrOd, w ""ielkiej 
wsi. stacja wszystko w 
miejscu, wpl 8000. Gry 
growski. WlIl"lubie, 
wie 
cie. dl652 


, 


, 


IlL. . 
 


..... 


, 


, 


OcEr
INTNEJKJxNNI 


Poezu,kujQ oeiem k
 
gospodarstwo 
I'Oliie '00 
70 morgOw 
dobrej Iam1. Oteny s 
podaDiem warunkOw i 
ceoy. Antoni Prydryeb, 
DobrIIe
 pow. Lip- 
no. gj8U 
Samoch6d 
p6ld
kQ kr'ySl\ bar 
dzo dobry BUll. spl"%e.. 
dam t.anio. WiadomoAt 
ChelmiDBka 10, U pi
t.ro 
8800 1 


Letankl 
od 38 u. ka.na.py od 70 
zl. spnedaje. Reparaeja 
takowych tacbovo(o i ta- 
nia. Grudz
 56- 
g
 


r 
-- 


KUPNA 


NAUKA 


Ab 0 na men t w ekapedYc:1i lilienc:j"cb mlejscowycb 2,50 d, w ailncjacb zamiejac. 
2.80 d, PUIZ poc:zto: io1 Z odnoszeniem 2.89 d, przez roznos.i- 
c:ieli miejsc:. 2.80 d. umiejsc:. 1.90 d. pod opaaln, w Polsce 5.50 d, zagr"nic:" 6.00 d. 
w GdatsJu 2 gd.. z do.tarczeniem 2.30 gd. W rllzie wypadk6w apowod. .ilil wY!sZIl, 
przelZk6d w zllk'"dzle, strajk6w itp. wydawnictwo nie odpowi"d. sa nledostll1'czenle 
puma, obonnd nie mafl, pr"w. domaia
 m, nieclolt.rczonych numer6w. ochzkodowaA 
lub ZWl'ot.. aboaamentu. = Konto czekowe P. K. O. Pozn"tI. Dr. 200695. 
Oddzl.' W CirMdzh,dzM; Mickiewicz. 22. Tel. 207. 


Dzieriawil plebilnld 
w Rad.zynie w caloAcj 
lub parcelaeh. Warunki 
wysyla kancelarja para- 
fjalna za 2 zl. Oferty po- 
winny 
YD&f do kOD- 
ca pa.!dz.iernika. dl643 
Samoch6d 
lim
 w bardzo do- 
brym stanie wydzierza- 
wi
 lub sprzedam na do- 
godoych warunkaeh. 0- 
fer'l.Y do Slowa Pom. 
g4866 


cc 
.... 

 


..!II 


ESZK. SlUKA 


8-4 pokojow
 
mieszkania 
z lazienk" i "" ygodaml, 
za wytszem komornem 
lub C:&)'IlSUm zg6ry po- 
8zukuj
. Oferly do Slo- 
wa Pom. g48o'J 
Mieszkania 
3-pokojowego 
z luie
 wygodam1 _ 
wyt.sze komome lub 
CZ}-nsz 'r86ry, poezWtu
 
Oferty Slowo POOl. gj85() 
Mleszkania 

 pokojowego pOllZll.- 
kU)8 
ik pailstwo- 
wy. OtertJ do SlowL 
g
7 


ROZNE 


Detektyw 
no - wywiado"" cze bf
 
ftlksmada", Toru
 Su. 
kiennicza '- II ptr. p- 
latwia _Ikis sprawy 
taUe tamilijne dyskre- 
mie. 


Tern najlepszy [l!S 
aa praerobleaie podhue- 
ale I rep. futer 1U6re .y- 
knDale taDI" I 'ad,,,.,, 
Pr.cownl. F.ter 

zc.yta. 7, dli02l 


G.binet kosmetyc:zny 
..Mlmoza"" 
(dypl. ..Uniwersitt5 de be. 
.Ule" cedib) Odml.d:lll, 
usuwa wanlkie wady c:ery 
i w1056w. Przyc:iemni. brwi 
i r%4;sy. Cm, mit0M: To- 
run Szeroka 37. fL pietro. 
d864 
Wsp61nika 
z odpowiednim ka.pit&- 
lem poszukuje zaprowa- 
dzona od 30 lat tirma sa. 
mocho16w, motocylLJi 1 
ma."Z)"D na Pomnnu. L& 
skawe zgloeun!a do Sio 
wa Pom. pod nr. dl034 
Jasnowidz 
odgaduje ImiQ Twoje, 0- 
bob bliskich, pnyszlollt, 
kOO ci
 kocha, loterja. 
Hotel. Mazowiecki 10-7. 
g66i'1  MATRYMONJALNE 
I 
Wdowiec 
lat 56 wlaAc:lcfel 20 mor- 
gow. gospodlll"!ltwa Cd 
szereg\l lat Jako pned- 
siebiorca rolny na wie- 
kazym maj&tk.u. post&U- 
kuje celem o!enku bez- 
dz'itrtnej wdowy lub pan 
ny lat 
 r; maJ&t,.. 
k1em 3-4000 do zutycla. 
na powi
k8zenie gospo- 
darstwa. Ofertv przyj- 
muje fi]ja Slowa Pom. 
ChelMia.. lt577 


( Rynek pracy ] 
Lekarz dentysta 
IpOS
DV :VlOL-HE poszukuje prakt)'ki u !!to 
maOOloga, Ickarza d
lI_ 
tysty. Wymagania nie. 
wielkie. Lukawe logic. 
szenia MI
d%ylesie It 
poczta D&browa K. Da: 
masla wka. dl
 


Sfuz,u 
uczciwa, czy
ta um!o!jl\- 
ca eamodr.ie-lni" gotow
 
i prasowat z dobreml 
Awiadectwaml potrzeLna 
sa.ra.z na stal" P038. d t:. 
Zgl. ul. Aw. Katarzyl1)' 4 
m. 3. d1635 


Dzlewczyna 
barlzo CZY5ta, umiej&ca. 
dobrze goOOwat. z dobre.. 
mi poleceniami, zaraz. po 
tnebna. Mokre, Staszyca 
5. WlaAciciel. g4.W' 


---- 
Ucznla 
netn
kiego tylko r; d?- 
brej rodzi.ny p08zukuJ
 
ZaraE. WiadomoAf w 
Siowie Pom. g
7 
I 


Freblanka 


konsresowia.nka, muzy- 
kalna, potrzebna od 15 
paidziermka do pit:cio- 
ielniego cblopcz)'ka. 
Zglaszaf si
: majetnost 
Przl';l;no, poczta Lubian- 
ka. g4
 


Fotograf 
do prac llIborMOryJDYch 
zaraz pot.rzebny. Oferty 
do Slow a Porn. 
j'3g 
Uczen 
syn uczciwych, intelJgen 
tn.ych rodzicOw mote s
 
zaraz sglosit. L. Lewan- 
dowski, Chebnta IIklad 
koloojalny i delikateB6w 
k578 


Gospodynl 
s goOOwa.niem potrzebD&. 
Oferty z odpl86ID Awia- 
dectw. Adres: ZanM 
maj. Pruski, p. llowo 
Dz.ialdowskie. gU13 


Uczen 
piekarski potn.ebny .- 
raz. Ja.n Pyswra, Wl4- 
zowa nr. 3/5. g
7 
Potneooa 
dzlewczyne 
do poeIug domowych. 
Mickiewicza 61. m. 1. 
gjS.6tJ 


Buchalterka- 
bilanslstka 
s dlugole
 praktYk
 
na ma
tkach pos:r.uku. 
je stalej i zaufa.nej posa 
dy od 1. XI. 32 r. Laska. 
we oferty uprasza pod 
adr.: ROta SiooziIisk." 
Papowo Biskupie POCZL 
Dubielno, k. Chelmty. 
dl650 
Mlodsz)' czela.d.nik 
kominlarski 
po8zukuje posadY. To. 
run, ul. hopernika 8. 
Kalwasinski. gl83t 
Panlenka 
uczcfwa poezukuje IOsa 
dy do lek.kich prac do. 
mowych cd 15. X. lub I. 
XI. Ofe.r;y do Slowa 1'011I 
S
 
Nauczyclelka 
z pozwoleniem n&dowem. 
IJoZUka poeady. Prsyjnm 
&et jako panna do :lzje. 
ci, :I11a k8
OwoAt, oler_ 
ty Slowo Poro. g-i81\3 
StanIsy 
pomocnft( 
fmJ&nm pnyjm1e sta. 
Ie wypomOtki na aoboty 
ZIIl"&Z lub pOmiej. l.u- 
kawe oferty do Slow. 
I-{m. pod Sil!68 
Syn rolnlka 
. lIko6czonem gimJ1&. 
r;jum poez.ukuje posady 
elew. g
arczego. La 
ek&we ofwty do Slo",. 
Pom. d l66i 
Stars&a 
ClZlewczyn8 
r; gotawa.niem po&zuku. 
je posady do wszystklt- 
go. Oferty Siowo Pam. 
g
17 


ZGUBV, 


," 


Skle.. 
spotywczy. spnedat VfY- 
robOw tyt.Oniowych, Cell.- 
trum miasta, . nowem u 
Mi6d rqdtep';e m Slpl"%edam 
tegorocsn7, para.ntowa.- 600 u. Adree Slo\o\lO Po- 
ny, prawdz.iwy pizczel- morsk. g
 
ny 3 kg. 8-, r. kg. 8,50, Na sprzeda2: 
10 kg. 1.5-, 20 kg. :!O--, 
60 kg. 
 zlotych, r; w mimcie powlatowem 
bl as7"-nkl!, i oplat& p
. duty gmach przy rrnku 
to
 - kolejow&: Mozes w najlepszem poloteniu, 
Epstein, Pod""oloczyska, miesz(:74cy od dlugich 
lMalopo1.ska). k56i lat sklep blawat6w i 
kontekcji z kompletnem 
Aparat urz&dzeniem zaraz ko- 
rzystnie do nabycia. Re- 
promieni uitrafioleto- flektancj z,chc& zgI03Ze- 
wych, jak no,,")', 
it:ks
 nia nadeslae do ek6pedy 
1I.alizkowy dla fryzJe- cji Ziemi MichaIo\\skiej 
row, ma.sat;yst6w, starze- w Brodnicy n. Dr. dltiQ3 
j
ych sj
, zamienit: na 
aparat d'J masatu lub Sktadnica w-:gla 
apnedam za 100 zl. OIer 
ty pod dl598 do Slowa. do sprz;edania z calem 
urz&dzeniem. Wiado- 
! I ' Samoch6d moAt M:ckiewicza 69. 
! osobowy po remonde ta g48i6 
nio do sprzedania uL MaJ,tek 
Pny Rzefni:.5. g
 500 morg. w tem 140 je- 
Salon ziora na spnedat. Wpla. 
lukswlowy, artYstycznle :i40R
y F
:i; 
wykonany, sk:'J.da5&
Y 

 z 15 c

c;. :J'{.'1zyn: e Planlno 
sprzedam. Francmka6- prawie DOwe u 1300 
ska 20 m. 2 ptr. g4!\45 sprzed. Male Garbary 22 
m. 6. g
 


Rzefnicka 
masz) na do krajanla 
SZ)-n]d, 2 wagi mosi
tn.e 
Futrol oka.z.yjnie tanio na sprze 
dat. L. SZ) maiiski, To- 

owy sklep chrze
ijati_ run._ teglar"ka 3. k57
 
aki Nowa praco\\ ma. . la 
Male Garbary 12-14. - 

 Kr6L JadwiRi. :S'l.j- 
taniej! Najmodniej! !'i'aj 
wytwornlej! kl522 
Kamlenlc-: 
doc:bodow" sprzed. z. 
35 000. ZIImienie DB goapo- 
darstwo lub n. oberte. 
Lubiewaki, Torun. $w. Ja- okiennJle w taflac:h 
k6b.16. d1594 -Iub Ua%yniac:h- 
Sprzedam natychmiast kaidlj wielko5ciO'l'u 
kOl"Z)'stnie azldo wpektowe I 
aamochodowe po I 
maliltek nlld%W:JC:zaj kony- 
. . ___ . == Itnej cellie DOlec:a 
 
7aemslu ,'i) morg. dobl'ej 1 == ze skl"du d1470 == 
ziemi nad sZOS4, 5 klm. == == 
od kolei i mia.sta. przyj \ 
 Fr. Ba'cerskH
 
muje 
rednictwo. A- 
 Ha.411 irian '
bnefll 
 
d.res v.gkaJ;e eupedYCjL == . == 
S!owa Pom. dl649 


Lene Uloroby pnestarzale sklteUiIe 
pod'.g plerwszeJ _dyc... L J. zlol..... 
201,,dkowe 
.... ftta t. .. pad.czk
 ream.tymJ, r.ny, 
b61e glOW:J, weneryczne. of61na sI
 pleraiowe t. .. 
auc:boty, paralii. obl,d. r6wo1d kohleee I wiele lna,di 
chor6b. Prllkt,kuJ. l.t!O we Franc:jl, Chlnac:h.RCMji SyberJi 
i Niemczec:h. Praktykale st. Ie ad I.t 12-tu w BYD- 
GOSZCZY MarciDkowakieio 11 II p. m. &. Pr:lyjmow.t 

d, z powodu tyc:zeni. c:horych w Toruniu katdywtOl'ek. 
Ilopenit. () part.er .. 1 d.wnl_1 .L ..... Ouc:h. 21 04 
pb. 18 - 12 i ... . -I. R6wNd przyjmule ... \00- 
wrocl....iu kaid, . pl"tek uL Kasztel.nska 7. Rent, 
d nl pnyjmuje ... BydQoszc: sy. Alltonl Bo..ckl. 
I I Mleszkanle 
w wlll1 5 pokoJ. zaraz 
wynajmQ. Adrea w SIo- 
wie POlD. pod dl
_ 
Szkota tatic6w 
 ies zkanle 
profeeorki Werny w1U- 2 pok
je . z kuclmi" W 
cza szybko ta.Dc.zyt, no- ArOdmie8ciu zara.z wy- 
wy okura 14 pa.t1z.iernika najm
. Adr68 Siowo Po. 
Proeta 22. g4i3 1 morsk. g 
 
I W)'
 skromnie u- 
( POKOJE WOLKE meb
:n;zkanie 
. . pok6j s kuchenk.:\, 080- 
2 k J bne wej
de. Jak6bakie. 
po 0 e 
cietka Szkolll& L 
z wygodami meumeblo- 
wa.ne. Wiadom08t w Sio [ 
V.l
 g iM I 
3 pokoj
 . 
; knob';' "'
 ""'
Ia) : 
wSrOdmieSciu na II 
- 
trze do w)dzienawieniL 
Ofenr pod g4840 do Slo- 
wa. Porn. 
Z pokoje 
umeblowane i pok6j. J
- 
czmienna Ii, I ptr. 
g
 
2 pokoje 
umebl. fronOOwe z 060
 
\\ejsciem W)naJDI
. M1C- 
kiewic:za 50, m. 8. od 1- 

 g4St2 
Pokoik 
umeblowany z O8Obnem 
wej6ciem za 15 u. 1 duty 
pok6j 
z meblami lub lies, tat z 
080bnem wejlM:iem do 
wrna
ia. Grudzill.dzk. 
61, g ospodarz. g
 
- Skromn.ie umeblowa.- 
nego 
pokoiku 
1 poezukuje urzQdDik. l.a.a 
kawe ofeny do Siowa 
. POaL gi851 
Kon' - - Pok6j - 
umeblo""any wynajm
. 
s1lnyeb, 
bocsy.dl PIll"I;' 
ukiennicza 8, II. gl853 
z szoraml kUPl L. SZY- - r.- 
malis.ki, 2:eglarska 3. PokoJ 
k5W umeblowany lepazy, for- 
tepian. lazi
nka. na BYd- 
Fretkt: goskiem przedm. Adrea 
mlod!. dobrzc tresowan" w Siowie. g 
 
kupie. Gracjan Dl\brow- Z pokoje 
ski, Szeroka 2.j. k
' i kuchnia zaraz do wy- 
I naj(:cia. CzyDEZ za rok 
( 1 zgory. Mokre, uI. Podgor 
DZlEBZAWY na 63. g
 
,. - -2 pokoje 
Poszukuje zlIraz dzjectawy eleg. 
ebl. e
 z 11- 
P iekarni trz) manlem, lazlenka w 
. . domu zaraz do wynaJI;- 
dobrze z"prow.dzone, n.,- cia. KopeI'Dika 5 1m.2 
c:bo:tniej we wsi koic:iel- ' 
m 
Dei. Of my z podaniem w.- P k r j 
runk6w do StOWL g4803 0 0 
r; kUchni" do wynajecia 
uJ. Bydgoska 98, VllaSci- 
cielka. g-t.."62 
Pok6j 
z kuchni
 wynaj
 te- 
mu, kOO kupi meble. !.lie 
k iewicza 111, m. 5. g4.877 
I POKoJu JIU; l 
Poszukujt 
pokoju pr6tnego Inb 
mniej umeblowanego. O- 
J ferty do Siowa Pom. 
g4S5t 
PIE"
DZ I 
3000 ' IMIESIIL nUll: J 
poszuku)e, za to tanlo 
trzypokojowe komforto-, Mieszk3nie 
We mfeszk. Oferty Slo- 3 pokojowe do wyIlajQ- 
wo Porn. pod g
709 ciL Ofeny do Siowa Po 
POZyczkl morsk. g
769 
1-5000 poszukuje na I Mieszkanie 
hipoteke. 
arto
i 80,000. 6..pokojowe z wygodami 
Oferty Siowo Pom. pod 00 wynajf:cia. Konopnic- 
g'710 kiej 13. !tU72 


Potrzebny 
czeladnlk 
szewski. Bydgoska 62. 
g
 


Mtynarz 
lI8.lI1(1!.ny, potrzebny, po- 
dat wlll"Unki listowni... 
Mlyn MoOOrowy, Dz.ialdo 
WOo Czech. dl663 
Uczen'ce 
w nauk
 prasowania mo 
toe si.e zglosif. Pralnla 
Warsza"""ka, Mickiev.i- 
cza 94. g4861 
Pierw8zon
y 
pomocnik 
DB. damsk& pract: pOlne. 
bny ZJU'a%. ZakJa.d. kra- 
wieoki, Miekiewicza 1000, 
L. Szwa.nkowski. g
j3 


Krawca 
poszukujQ. Nowy Rynek 
1, 111. g.s6i' 
SprzedawCOw 
na w.ygtkie parafje po- 
SZUk11 emy, nowost de- 
wocjonalna, dutp zY6ki. 
Katmierczak, Poznait, 
Mosoowa :M. k583 eGooo 
ODrllCzkc: 
AJub
 o1ebrat. MCjliu. 
szJd 29, m. 16. g
 
Unlewa:inlamy 
zaginiooe weksle wys1&- 
ne poczt4 z Bydg08&CZY 
do Lwowa wyal.awlon e 
przez tlJ"lIl
 Herman 
Thomas w Toruniu: 1 
weksel platny dnia 16. 
10. 32 na zI. 200; 1 
e' 
ksel platny dnia 13. 11. 
32 na zl. 200; 1 weksel 
platny dnia Z'I, 11 32 na 
J'l. 
67. HUM Lw6w. 
, ........ k585 


DRUKI 


HANDLOWE 


- 


w wykon 8niu 
zwycnjnym de 
aa\wykwinlniel. 
sn'o polec. 


F DY POSZUK. \ Drukarnia 
, Slowa Pomorskleqo 
Dzlewczyna TOR U N 
ze W8I 
 oobreml..Awi&- ul sw. Katarzyny 4, 
dectwaml poezukuJe po- . _ 
sad)'. Oferty do Siowa 
Pom. giB75 


O rt" . wlersz miUm. n. .tronle 7.lamowej 25 /11', a. 1V0nie tekltowel 
e;tOSZenla 4-'amowej 60 iI'. a. :I f :5 alronle 100 III'. 1181 .tr. 150 ir. Drobn.. 
wiera% n.plaowy 30 ir. kaide n.stepne lIowo 10 ir. Do 15 sMw 1.CO zI 01. poszuku. 
j'lcych ))I'acy do 10 al6w 50 iI'. Komunik.ty 50 IIr wiern tekatowy. przy slidowem 
6ch
lIanlu n"ldyt06c:1 lub I'rzy konilurs.cb r.b"t odp.da. Oiloszeni. s"dowe 35 IIr za 
wyr.z zwyklym drukiem. Z. termin. druk I przepis, mfejac:a oilosa. Die odpowiad.my. 
Konto bankowe: Bank Zwii1zku Sp. Zarobkowych w Toruniu. 
Oddzl" w Chelm:lj/ I ul. Torufiska "IS. Telefon lI4.
>>>