Śpiewnik kościelny : czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane : a dla wygody kościołów parafijalnych

, , . " - 
 1 
; 
.- "I
 I l. .1 l' .:r 
,
 f -ej l 
,.\" '. "'="..-- 
_.
 ł" .t 

 
'i 
-
.
 
, 
..
 
t. .. 
:.
:.
\ 
\ 
,. i 
.' o. 'f 
;.:: . 
 . 
.. . . 
., 8 . '
ł.. 
00 " 
. . " 
'. 
. l' 
"' " 
 
., 
" 


, . 
 


"./ " _..t"-=- . ...... ..,1[.; 

"......----
 
.. .
 .:!
 ' 


\(
.::.:..,. 


..0 1 


. .j 


-,' 


'-i. 


.  ,. 


-

- 


.'. 


" 


C 
l. 
l,. 


."., 


..
.: 


-""!''' 


., 
.'" 


! .., 


- 


. ;s.. 


..... 
.-.. 


".'. '
>>>
m o, 
 ' wm ' m ' 
 . 
" - - : o . ." , 'Ó
D .,.,
 ",".
 " .  
 _
 --" 
'-
 ._-.
 v;\
.'-' -_

 J 
 o
; 
mQ)$@:g

m\? 


CZYLI 


r o 
PIES:Nł NABOZNE  Uł{łi)
UłJJ! 


, , 
W IWSCIELE KATOLICKIM UZYWANE 


A DLA WYGODY 


liOŚCIOLÓW PARAFIJAL
YCIł 


PRZEZ 


x. lU. :tY1. lUlodllsze,,'sklego 


ZGRO
I. XX. MISS. 


Z E B R A N E. 
, 

;;L/'I" 


KRAKÓW, 
\V DRUłiARNł STANłSLAWA GIESZłiOWSI;/EGII. 


l 8 3 8.
>>>
, 
"'y,lnvł'D ksi'l:Hd poJ tyhlłem: 8PIE\,\'NIK KOSCIELNY 
....yli Pieś,:i nabo
'
e .z JJI,,'odyjarJli UJ J;oś
iele katoliek.im IlŻ!/IlIU.re, 
I,ar""o pozyt
czną 1 pIerwszą w I)'m rod"aJu pracę sobIe z"duw.zy, 
z..brał Pieśni duchowne, i:l:lfozytnością poh,\.jcrdzone, nalnaSZC7.e- 
niem pobożności ,,'lmą.,c i ze świętą wim'ą ];atolid'ą 7.1:'odlle, w.tó- 
sowny ł'OI'zą.\ek jc ułozył i melodyje idl powazne i pospolilszem 
uzywaniem ..alccolle "'J'nalazł, aby winni wedłllg pl'Zestroci Du- 
dIn S. noC'u jako Ihólo"i wszystliiej ziemi śpie1Vali mqllrze, a do 
],obozno';ci i cnót świętych wz:o.jemnic się pobu(lzali. Ihiązl,ę \\ięc 
ninie.jszą .iako zalecającą się wyborem Pieśni gl'uulowuie nahozlI)'ch 
i ich melodyjami, godną hyć są(lzę d,'ulin. 
w '''ar.Kawie Ił S. I\rzy:i.a dllia Ił Czerwca UI37 r. 


Xi",1z Adam DliJgoli.ęc/;.z' 
Zgromn,łzcnia XX. Dlissyollarzy 
Cenzor lisiqg (Iuchownych. 


I Dl P R I Dl A T lJ R. 


STANISLACS IOSTl\A 


Arel.iet,iseopus "(u'snyi,-n.i.. 


D:oII. I: Junii 1837 V"rslwia. 
 
! w/ 
-- 


\.  


:tt 

/(, f)
>>>
PRZEMOWA. 


Co mnie skłoniło do zbierania Pieśni nabożnych wraz 
z ich Melodyjami i w jaki to sposób wykonałem, sądZi; 
za rzecz potrzebną w krótkości tu nalłmicnić. 
\,\Tiadomo każdemu wiernemu, że pienia nabożnc, są 
cząstką czci zewnętrznej którą Panu Bogu oddajemy, że są 
tak dawne jak i Religija, że ogłaszaj;
 Tajemnice i do- 
brodziejstwa Boskie, że nakoniec są dowodem czci wc.- 
wnętrznej a skutkiem przepełnicnia scrc naszych miłości:
 
Bożą. Lecz że zazwyczaj przechodząc z ust do ust, pa- 
mięci t.ylko powierzane bywają, łatwo zatem ulegają 
zmienianiu; a w miarę stygnącej pobożności częstokroć 
i zupełnie zapominane bywają. Mamy wprawdzie w Ilie- 
którycll książkach dochowane pieśni dawne, ale z trudm 
natrafiamy ktoby ich prawdziwe i picrwotne znał mclo- 
dyje: a co się stało zmelol1yjami dawncmi, to i z dzisiej- 
szcmi stać się może. Ta więe uwaga, obudziła we mnie 
cJłęĆ wywiadywania się o melodyj ach nic tylko pieśni 
dawnych ale i teraźniejszych, i onych zgromadzania. 
Druga a ta ważniejsza pobudka była, ułatwić XX. 
Plebanom nauczanie ludu prawowiernego śpiewów na- 
bożnych, a młodzieży zostającej po seminaryjach, na- 
stręezyć sposobność wczesncgo obeznania się z niemi. 
Lubo się znajduje wiele Kościołów parafijalnych w któ- 
rych śpicwanie poważne i budujące oddawna jest zap:o- 
wadzone, gdzie lud wszystek b:
dź to w czasie Mszy ś. 
ł-
>>>
4 


hądź podc7.as innydl nalloicllstw wsplilnic i 7.gmlnic śpic- 
wa; alcjcst nicmało i takich, w któl:ych albo nie było 
uiywane albo 7.upcłnie zaniedbane zostalo. Sama nieraz 
troskliwość wielu XX. Plebanów o zaprowadzenie po- 
rządncgo śpiewania ludu, zostaje bez skutkn dla tego, 
że im zbywa i na śpiewach potrzebnych i Cz\'stokroć na 
OI"ganistach należycie usposobionych. A z tą(l pOdłOdzi: 
żc lud staje się oci«;,żałym w UCZ\'szczaniu do Kościołów, 
albo tćż nudzi się, gdy mu przycJłOdzi w czasie nabo- 
ŻCllstw przcstawać na samem tylko odmawianiu pacicrzy. 
Nie usJyszysz go równie i pozostalego w domu w dni 
święte, lub w inne przy liejszej prac)', aby się zabawiał 
picśniami nahoincmi; bo niedosyć że ich nieumie, ale i 
nicwidzi wzorów zaclll;,cających go do tego. "'iclei się 
nam dziś pozostalo pocieszającycII przykladów domowc- 
go naboiellstwa, tak niegdyś upowszechnionego, gdzie- 
by si\' schodzono wspólnie na rannc i wieczorne modli- 
twy, albo w pewnc godzin)' dnia, na odmawianie koron- 
ki lub śpicwanie godzinek? Przeznaczamy osobne miejsea 
do różnych potrzeb i zabaw naszych, mamy pokoje go- 
ścinne, bawialne, ja(lalne i t. p.lccz mmnyż choć mały ja- 
ki k;
cik przeznaczony (lo modlitwy i (lo rozmowy z Pancm 
Dogiem!.. samymże tylko żelJ1"akom zostawimy śpiewa- 
nie picśni i w glos uwielbianie Pana Doga?.. O co za ró- 
żnica od zwyczajów bogolJOjnych przodków naszych! 
'rrzeci powód albo raczej życzenie moje by lo, ażeby 
picnia nabożne, a osobliwic te które nie wsz\,dzie są zna- 
nc, tym sposobem upowszechnione być mogły; a tak, by 
zwolna jednostajność w pieśniach i IlIclodyjach zaprowa- 
dzoną została. Lecz uie jest moją myślą narzucać komu 
taki )nl, inny SlJosób "l'icwania; bo wicm że to do wla(lzy
>>>
;) 


a nawet i obowiązku każlcgo lliskuJla należy Jlrzcwo- 
lniczyć, urz
tdzać i czuwać nal SIJosobami modlenia się 
wiernycb, icb picczy od Doga powierzonych. Przedsta- 
wiam to tylko, co jest pospoliciej uiywane a mnie wia- 
dome. 
Co się dotyczy samcgo zbierania pieśni, nieprzywię- 
z.rwalcm się lo jelncj tylko książki, ale użyłem rozmai- 
tych ilc ich mieć mogłem, w różnycb czasaeb i miejscacb 
wydanych; a gdy ztrlJ(lności
 pn
ychodziło znaleść pieśń 
jaką, któraby we wszystkich zgodnie była wydrukowa- 
ną, natenczas trzymałem się albo dawniejszych w,ydań, 
alho mocniejszego wyrażenia. - Co do wyboru pieśni: 
te tylko umieściłem do którycb melodyje były mi wiado- 
me i kt'lrym przystęp do świ
tYli Pmiskich dozwołony 
być może. Nie pominąlem także i tycb które do prywa- 
tnego śpiewania służą, jako i laciIiskich które młodziei 
szkolna śpicwać zwykła. Lubo wiele jeszcze pieśni do- 
brych znajdować się może którcby tu miejsce mieć po- 
winny, ale gdy mi nie są wiadome, czasowi się to zosta- 
wić musi. - \V śpiewach podczas Mszy ś. używanych 
które zwykle lUszami nazywają, przy pomnażającej się 
coraz icb liczbie, ograniczyłem siC; lo tJcb tylko, któro 
są i -łatwe do śpiewania dla ludu, i po wicIu już Kościo- 
łach zaprowadzone. 
Co do Melodyj: za najstósowniejszą rzecz osądzilem 
umieścić je razem z picśniami w formacie podręcznym; bo 
wielka jest nie(logodno:'!ć w wyszukiwaniu onych gdy S:j, 
Ollłzicłnie, a gorzej że .fatwo zagubicniu podpadają.- 
\:V oldaw3niu przez nuty oh.zucałem wszelkie nicpo- 
trzebnc dodatki, a w tonach IJieśni które w różnycb stro- 
nach mnicj wił.'ccj odmiennic śpicwane bywają, poszc-
>>>
6 


dłem za powszeeJmiejszem używaniem. Nadto, zbliżalem 
się ile można do śpiewu cboralnego; gdyż ten nie tylko 
źe jest najpoważniejszy, ale że i wiele pieśni pierwiast- 
kowo cboralem ułożonycb było. 'Vidzieć się to daje \V 
dawnycb melodyjacb Adwentowycb, \V których prócz 
chorału jeden nawet ton panuje, niejako tęskliwy i wy- 
wołujący, a w 'Vielkanocnycb lubo wesołycb smutek się 
przebija. Pieśni zaś, które własnych melodyj nie mają, 
lub błędnie pod inne podkładane bywają, zupełnie omi- 
nąłem. - \V użyciu klucza czyli znaku tenorowego, na 
to zwróciłem uwagę, że zarówno jest zrozumiały tak 
tym co śpiew muzyczny, jak i tym co tylko sam cboral- 
ny znają.- Przy melodyjacb nie kładłem żadnycb napi- 
sów, które z nieh prędko, które miernie, a które powol- 
nie mają być śpiewane; bo własność śpiewu kościelnego 
jest: że jak najpowolniej i z powagą powinien JJYć wy- 
konywany: a przytern uŹj-wanie łatwo pokaże, gdzieby 
prędzej śpiewać należało. Gdy zaś nie wszyscy z nut 
ślJiewać umieją, dla takieJ. będą exemplarze z samemi 
tylko pieśniami a z opuszczonemi melodyjami. 
'Vylożywszy tedy powody jakie miałem (lo zbiera- 
nia pieśni, równie i sposób w jaki to wykonałem, niepo- 
zostaje mi teraz tylko wezwać wszystkich z prorokiem 
do wielbienia Pana Boga: Pójdi5cie, radujmy się Panu, 
śpiewajmy Bogu J::bawicielowi nasJ::emu: uprJ::cdimy 
oblic.e jego SI wYJtinawaniem, a psalmami śpie'wajmy 
mu. Ps. 94. 


- 0--
>>>
" 
(fJ!6lł;)(fJ 11a 


ZA WillRAJ_\CA 


PIEŚNI NA RÓŻNE CZASY ROKU ROZLOŻONE.
>>>
I
>>>
, 


PIEŚNI 
!\.U) V1lg
(f) VJ]Q 


- .... 


PIEŚŃ I. 


Hejnal Roratny. 

 

}'jJjI i r i
 
Hejnał") wszyscy zaśpiewajmy, Cześć i chwałę  
 

ri
}'jE I 
Bogu dajmy, Na - bożnie knie - mu wołajmy. 
Mocny Boźe z wysokości, 
Ty światłem swej wszechmocności, 
Rozpędź piekielne ciemności. 
Jużci ona noc minęła, 
Co wszystek świat ucisnęła, 
A początek z grzechu wzięła. 


.j Ilcjnallub EYłłal 
yraz dawny, oznaczający Pieśń hll(lz'ICą, 
};lór'l strózowie 1'0 luiallłuch Jano śpiewali.
>>>
10 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


Na to Boży Syn jedyny, 
By ciemności zniosł i winy, 
W żywot wstąpił świętej Panny. 
Temu Bóg dał nas w opiekę, 
By ezartowską zniosł z nas rękr, 
I {Jiekielną odjął mękę. 
Ten łaskawie mis przyjmuje, 

 wiecznych ciemności wyjmuje, 
Swiatlość zbawienną gotuje. 
Tylko nam ta noc zostanie, 
Co jest na odpoczywanie, 
A odnawia pracowanie. 
Lecz i prace i wsze sprawy, 
Da szczęśliwe Bóg łaskawy, 
Byle Bogu był człek prawy. 
Boże {Jrawdziwa światłości, 
Ty oświeć nasze ciemności, 
Wiodąc do twojej jasności. 
D.
 nam szczrśliwe powstanic , 
Twojej łaski przeżegnanie, 
A dobroci wysławianie. 
Boże wieczncj wszecbmocności, 
Broń od złości i {Jrzykrości, 
Nagłej, wiccznej, śmiertelności. 
T
', któryś jest dobrotliwy, 
Udmień swój gniew sprawiedliwy, 
A racz nam być miłości wy. 
Amen, Amen, raczysz to dać, 
Byśmy się tam mogli dostać, 
Na wicki z tobą królować.'
>>>
pmŚl'i1 ,\DWHNTOWH. 


11 


P I E Ś Ń II. 


, 


HeJnal Roratny. 

 

 
 j.#J-
J-L=g=JftJ:=M 


Boże wieczny, Boże ży - wy! Odku - {Ji- cie- 

 
 

 J J 
 

Jjj

 11 
lu prawdziwy, Wysłuchaj nasz głos płaczliwy! 


Któryś jest na wysokości, 
Schyl nieba, uźycz litości: 
Spuść się w nasze głębokości. 
O niebieskie góry srogie, 
Spuśćcie rosę na ubogie, 
Dajcie nam zbawienie drogie. 
Nietrzymajcie przejrzanego, 
Chmury swoim dżdżem naszego 
Przynieście sprawiedliwego. 
Przyjdź co rychlej miłosierny, 
O Boże! człowiek mizerny, 
Ciebie czeka, tobie wierny. 
Obejdź się z nami łaskawie 
Zmiłuj si\, po nagłej sprawie, 
Racz przyjść ku twej wiecznej sławie. 
Odmień Panie twój gniew srogi, 
Odmień, niech człowiek ubogi 
Nawiedzi twe święte progi.
>>>
12 


PIEŚNI .\DWENTOWE. 


Usłysz płacz stworzenia swego, 
Dąj doczekać uciesznego 
Narodzenia Syna twego. 
Amen zakrzykniem wdzięcznemi 
Głosy, by nas Bóg z świętemi 
Złączył pocztyanielskiemi. 


PIEŚŃ III. 
ii)Ci1L
 iTIEJtr I iI) 

ą 
Po u- pad - ku czło wieka grzesznego, U- 
Ł7rr!¥i I i rF-=1
 i 
 
źa-lił się P a n stworzenia swe - go , Ze- 
!;lTir fbi Fj i i r 
jc
 
 ł" 
II 
słał na świat Archa - nioła cnego. 
Idź do Panny Imię jej Maryja, 
Spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna J 
Pan jest z tobą, nie bądźże troskliwa. 
Panna na ten czas Psałterz czytała, 
Gdy pozdrowienie to usłyszała, 
Na słowa się Anielskie zdumiała. 
Archanioł widząc Pannę troskliwą, 
Jął ją cieszyć mową łagodliwą: 
Panno nie lękaj się, Pan jest z tobą. 
Nalazłaś łaskę u Pana swego, 
Ty się masz stać :Matką Syna jego, 
Ta jest wola Boga wszechmocnego.
>>>
, 


PIES;X1 ADWE:STOWE. 


13 


A br;dzie mu dane Imię Jezus, 
Ten b
dzie zbawicielem wszystkich dusz, 
Raczysz miła Panno przyzwolić już. 
Panna aczkolwiek była troskliwa, 
Ale widząc że to wola Boża, 
Rzekła: Pańska służebnicamci ja. 
Aczem ja wielce prag;n",ła tego, 
llym mogła być sługą Matki jego, 
Sta,iże mi się wedlug słowa twego. 
Jak prędko te slowa wymówiła, 
\'1 net Pana w żywocie swym poczęła, 
A tam Bogu cześć i chwałę dała. 
O Panno gdyżeś takowej mocy, 
\Volamy ktobie we dnie i w nocy, 
Raczysz nam być grzesznym na pomocy. 
Byśmy Panno przez twe przyczynienie, 
Mieli tu swych grzechów odpuszczenie, 
A potem wiekuiste zbawicnie. 


P I E Ś Ń IV. 

 
:II1c j j oJ j I r r nf .J J n 
 
Urząd zbawie - nia ludzkiego, Potrzebował 

 
 

 
 
 :tJ
J .J 

-..u J 
 
pilnie tego, By u- padek Bóg naprawił, 

 

'i
J 

 I 
Czlowieka grze - sznego zbawił. 


..
>>>
H 


PIEA
I ..I\DWENTOWE. 


Pan Bóg w Trójcy świętej radził, 
By świat zbawił, grzechy zgładził, 
Przez wcielenie Syna swego, 
Sprawą Ducha naj świętszego. 
Panna od wieku przejrzana, 
Arehaniołem obesłana: 
Żeby na to przyzwoliła, 
Matką najwyższego była. 
Mówiąc: Zdrowaś bądź Maryja, 
Łaskiś pełna żadna inna, 
Pan jest z tobą od stworzenia, 
Nie lękaj się pozdrowienia. 
Oto poczniesz najwyższego, 
Syna Boga wszechmocnego, 
I porodzisz Boską mocą, 
Ducha święł.ego pomocą. 
Panna się z tego zdumiała, 
Czego przedtem niesłyszała , 
Wolą Bożą być baczyła, 
Aniołowi przyzwoliła. 
O czem sprawnie wysłuchawszy, 
Rzekła Posłowi powstawszy: 
Służebnicam Pana mego, 
Stań się według słowa twego. 
Duch święty natychnliast zstąpił, 
Ciało Panieńskie poświęcił; 
Słowo Boże jest wcielone, 
Ludzkie plemię wybawione. 
Przy tej tak wdzięcznej nowinie, 
I{tórąć Anioł prawi ninie, ") 


... 


. ) ";'lic wyraz dawny zuaczy tcm:.
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


1:) 


Pełna łaski Panno prosim , 
Laskę Pańską niech odnosim. 
'V tobie jest obfitość wszelka, 
A w nas jej potrzeha wielka, 
Maryja morzem łask słynąc, 
Dozwól łaskom na nas spłynąć. 


P I E Ś Ń v. 
l) JlFm
 

 
Głos wdzięczny z Nieba wychodzi, Gwiazdę knam no- 


 


wą wy- wodzi, Która rozświe- ca ciemności, 


-rl==p ' j I .--- 
I odkry - wa na - sze zło - ści. 
Z różdżki Jesse kwiat, zakwita, 
Który zbawieniem świat wita, 
Pan Bóg zesłał Syna swego, 
Przed wieki narodzonego. 
Ojcowie tego czekali, 
Tego Prorocy żądali, 
Tego Bóg światu miał zjawić, 
Od śmierci człeka wybawić. 
Którego aby wąż zdradził, 
Z rajskich rozkoszy wysadził, 
Skusił by z drzewa rajskiego 
Skosztował zak.azanego.
>>>
I- 


16 


PIEŚNI ADWE
TOWE. 


Przez co był z Raju wygnany, 
I na wieczną śmierć skazany; 
Lecz Pan użalił się tego, 
l\fyślił o zbawieniu jcgo. 
Wnet Anioł Pannie zwiastował, 
O czem Prorok prorokował: 
Iż miał powstać Syn zacnego 
Plemienia Dawidowego. 
Weselcie się ziemskie strony! 
Puściwszy niebieskie trony 
Bóg idzie na te niskości, 
Z niewymownej swej litości. 
.Weselcie się i Anieli, 
A bądźcie z tego weseli: 
Że się nam Bóg W ciele stawi, 
Ten upadek nasz naprawi. I 
\Veselcie się wszyscy święci, 
I wy ludzie smutkiem zdjęci, 
Idzie na świat Odkupiciel, 
Strapionych wszystkich Zbawiciel. 
Wesel się stary Adamie, 
\Vesel się i Abrahamie, 
Już wstaje twe pokolcnie, 
Wszystkich narodów zbawienie. 
Wesel się i ty Dawidzie, 
Oto Ilról do ciebie idzie, 
Który na tronie twym siędzie, 
Na wieki królować będzie. 
Weselcie się i dziateczki, 
:Matki i cne panieneczki; 
Oto Panna Syna rodzi, 
Niech ta wieść wszystkich zachodzi.
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


17 


Którą Archanioł pozdrowił, 
A te słowa do niej mówił: 
Zdrowa bądź pełnaś światłości, 
Porodzisz Syna W ezystości. 
Panna gdy to usłyszała, 
Pokornie odpowiedziała: 
Otom służka Pana mego. -.( 
Stań się według słowa twego. 
Szczęśliwcż to ukorzenie, 
Które dało nam zbawienie, 
Serce Panny zniewoliło, 
Boga z nieba wywabiło. 
Przez twą {Jokorę żądamy, 
Niech tej łaski doznawamy, 
By nam grzeehy nie szkodziły, 
Od Boga nas nie dzieliły. 
Zjednaj nam u Syna twego. 
Zbawiciela świata tego: 
Czystość, miłość i pokor
, 
Naszę gładzącą niestworę. 
Daj nam pozbyć co jest złego, 
Daj dojść dobra najwyższego; 
Przez pokorę nas takową, 
Wpraw w społeczność Jezusową. 


P I E Ś Ń VI. 11.J"

-r-a 
Archanioł Bo - ży Gabryel, Posłan do Pan- 
2 


TO Te 
 ' 
=j5YTECt(.A I 
roru n \\1
>>>
IX 


I'II':ŚM .\IIWf.:\TIIWE. 
71
 

 
ny :Ma - ryjej , Z l\Ia-je -sta-t u Trójcy świ ętcj, 

C.JWli
 
Tak s prawował pos c lstwo kn iej: Z drowaś 
anno 

C i i IHm

- 
łaskiś pełna, Pan jest z Tobą to rzecz pewna. 
Panna się wielce zdumiala 
Z poselstwa, które słyszała; 
Pokorniuclmo się skloniła, 
Jako Panna sromieżliwa, 
Zasmuciła się z tej mowy, 
Nic nie rzekła Ani"lowi.' 
Ale poseł z wysokości 
Napcłnion Boskiej mądrości, 
Rzekł jej: nie bój się l\Jaryja, 
Najszczęśłiwszaś Panno miła,. 
Nalazlaś laskę u Pana, 
Oto pocznicsz jego Syna. 
Jezus nazwiesz Imię jego, 
Będzie Synem najwyższego, 
\Vielki z strony człowieczeństwa, 
A niezmierny z strony Bóstwa: 
Wieczny Syn Ojca wiecznego, 
Zbawiciel świata wszystkiego. 
!\. jakożby to mogło być, 
Jęła Panna kniemu mówić:
>>>
PIEŚNI ADWEl\"TOWE. 


Ja nie chcę męźa nigdy znać; 
Jął jej Anioł tak powiadać: 
Iż dllch święty z swej miłości, 
Sprawi to w tobie w czystości. 
Temu Panna uwierzyła, 
Przyzwalając tak mó'yiła: 
(J Pośle Boga wiecznego, 
Gdyż to wola Pana mego, 
Toć ja służebnica jego, 
Stań się według słowa tego. 
Rychlej niźby kto mgnął okiem, 
Stał się Syn Boży człowiekiem, 
\V żywocie Panny najczystszej , 
Ze krwie czystego serca jej, 
Sprawą Boga wszechmocnego, 
:Miłośnika człowieczego. 
I toć wielka miłość była, 
Boga Ojea jego Syna; 
Iż dla ezłowieka grzesznego, 
Z majestatu najświętszego , 
Z miłości wiecznej przed wiekiem, 
Stał się Syn Boży człowiekiem. 
O Aniele Gabryelu t 
Najszlachetniejszy z tak .wielu, 
O Pośle najznakomitszy, 
Nie jest równy tobie inszy: 
Z poselstwa któreś sprawował, 
Znać iż cię Bóg umiłował. 
Pośłe Boga wszechmocnego, 
Gdyś tak w wielkiej łasce jego, 
Módl się do Pana za nami, 
_ I do tej najświętszej Panny, 


')' 
- . 


HI
>>>
, 


20 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


Abyśmy z grzechów powstali, 
Po śmierci z nim krÓlowali. 
Dogu Ojcu wszechmocncmu, 
Synowi jego miłemu, 
I Duchowi najświętszemu , 
Bogu w Trójcy jedynemu, 
Dziękujmy dziś w {Jokorności, 
Za ten cud jego miłości. 


, , 
P I E S N VII. 


Pidń ta 
piewana bywa na Roratach. Po kaMej strofie prozy łaciń- 
skiej: Alitlit ad f/irginem, 
piewa się jedna lub dwie strofy 
tej pieśni. bC
 

-

 
Zdrowa" bądź Ma - ryja, Niebieska.Ii - li - ja, ) oJ J .L.L1-{
 J
 
Pa - nu Bo - g\1 mi - la, Matko lito - ściwa; 
-f-J-j-iłL
fIJ J
{
 
Tyś jest naSza ucieczka, Najświęłsza Ma - ryja. 


Mar,.ja wielebna, Ukaż drogę pewną, 
Przykazania twego, Boga wszecbmocnego, 
On ci wsz
'stka nadzieja, Zbawienia naszego.
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


21 


"asldś pełna pańskiej, CZJstości anielskiej, 
Pannaś nad Pannami, Swięta nad świętemi, 
O Najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami. 
Pel'na wszech światłości, Wielkiej pokorności, 
Bez grzechuś poczęła, Wielkąś sławę wzięła, 
Przez twoje narodzenie, 'Vziął świat pocieszenie. 
Pan stworzył Adama, Ludzkiego plemienia 
Ojca, Ewę matkę, Co zgrzeszyli jabłkiem; 
Aleś ty naprawiła, Co Ewa straciła. 
Z 10bą był Duch święty, Syn Boży poczęty 
W twym żywocie czystym, Trójcy świętej miłym, 
I z eiebie się narodził, Obyczajem dziwnym. 
Ul'ogoslawlonaś ty, Nad wszystko stworzenie, 
Pan Bóg wszechmogący, Dał przez cię zbawienie, 
Jezus Syn twój odkupił, Wszystko ludzkie plemię. 
T,-ś jest litościwa, Matka nasza miła, 
Jaśniejsza nad słońce, W najświętszej zasłudze, 
'V twojejci są obrunie, Wszyscy grzeszni ludzie. 
ltIłędz,- nlewlas1alnl, Czystemi Pamwmi, 
Tyś sama najszystsza, Królowa Anielska, 
Nie była Panu Bogu, Żadna nad cię milsza. 
Ul'ogol!lła,,,lou o".oe, i,-,,,o1a 1,,,ojego 

 ezul!I miłościwy, Syn Boga żywego, 
Bądźże jemu cześć, chwała, Z dobrodziejstwa jego. 
Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie, 
Racz dać ludu twemu, Tu dziś zebranemu, 
Przez zasługi Matki twej, Domieść chwały wiecznej. 
Amen wszyscy rzeczmy, 'Vierni chrześcijanie, 
Cośmy się tu zeszli, Ku chwale tej Pannie, 
Zachowaj nas od złego, Twojemi prośbami.
>>>
22 


PIEŚl'i1 ADWE;\TOWfi. 


P I E Ś Ń YIII. 


Z łacińskiego: Mi/lit ad rlrginfJ1n. 


ł{J
 J H
 J
 
" ...... 
Po-sy -ła do Panny. nie lada A - nio - la, 

 

-J-R}-4
 j J I) J J łd-
 


Lecz mocarza swego, 


enego Arcba - nioła, 


" 
 
W- j 

J J d=J7T

 
Miłośnik narodu. Niecbaj śle mo"- cnego 


ł 
 J 
...
) dfJ J J 
d d 
 
Posła w naszej sprawie, A - by przy-ro- dzeniu 

 
 


jJJ

 1 
Q 
J uczynił bez-prawie, Z panieńskicgo {Jłodu. 
Przyrodzcniem władnie zrodzony Król cbwały, 
Króluje, {Jam
e, i wszystkie zakały 
Ze świata precz znosi. 
Pysznycb karki łamie, lmrdych myśli tłoczy, 
Żadcn mocarz mocy jego nieuskoczy, 
\Vszech sily przcnosi.
>>>
pmś"" AVWEi'iTUWE. 


23 


Niechżc precz wyrzuci Xi
łŻę świata tego, 

Jatkę uczestniczką niech czyni wszystkiego 
Państwa 
jcowskic!{o. 
Wychodź Pośle z temi posłany darami, 
Odkryj co staremi tajono pismami, 
Mocą Posła cnego. 
Przyst
puj a zwiastuj, mów: bądź pozdrowiona, 
Mów że łaskiś pełna, że" z Bogiem złączona; 
Mów niech się nic boi. 
Panno przyjmij ten sk:lrb Boży, powierzony, 
W którym czysty zamysł twój będzie -spełniony, _ 
I ślub się ostoi. 
Wysłuchała Panna Posła i przyjęła, 
Uwierzyła słowu i Syna pocz
ła, 
Ale przedziwncgo. 
I Radcę i Rządcę narodu ludzkiego, 
Boga, Wszechmocnego, Ojca wieku wszcgo, 
W słowie hrruntoWIlcgo. 
Ten nam nieeh dać raczy grzcchów odpuszczenie, 
Winy niech z nas zniesic 
 a nicch da zbawicnie 
Na wysokiem niebie. 
n;u
z błagać za namI 
anllo Syna swe.go, 
]\'"iech da do ojczyzny przyjść z wygnania tego, 
Prżez ten owoc z ciebie. 


P I E Ś N IX. 


l 1!1el.J
 

 
f¥1h r 
 


Spuśćcie naIllna ziemskie niwy Zbawcf, z niebios (1- 


I .
>>>
24 


PIESNł ADWENTOWE.  J 
 }' J
 ti ..J 
 
i i 4 
bło - ki! Świa t prze z grzechy nies zc zęśli - wy, . W 0- 
ł:i rr7
 J r}+ł[-:i r i 
 
lał w nocy głę- bo - ki ej; Gdy wśró d prz eklęetwa o d 


 r
J
f1r r r iwr
r
 
Bo - ga, C zart pa - nował, śmierć i trw oga, A 

f r i wrtJ
r1ji
 
ciężkie przewi - nienia. Zam - kły bramy zbawienia. 
Ale się Ojciec zlitował 
Nad nędzną ludzi dolą, 
Syn się chętnie ofiarował, 
By spełnił wieczną wolą: 
Zaraz Gabryel zstępuje, 
J Maryi to zwiastuje, 
I że z Ducha świętego, 
Pocznie Syna Bożego. 
Panna przeczysta w pokorze 
Wyrokom się poddaje, 
lszczą się wyroki Boże, 
Słowo ciałem się staje. 
Ach! ciesz się Adama plemie, 
Zbawiciel zejdzie na ziemię: 
Drżyj piekło! on twe mocy, 
W wiecznej pogrąży nocy. 


..
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


Oto się już głos rozchodzi: 
Wstańcie bracia uspieni! 
Zbawienie nasze nadchodzi, 
Noc się w jasny dzień mieni. 
Precz odtąd dzieła niecnoty! 
Wylęgnione W śród ciemnoty: 
Niech każdy z nas W przyszłości, 
Zbroję wdzieje światłości. 
Niech nas zdobi mierność stała, 
W pokarmie i napoju, 
Niehołdujmy chuciom ciała, 
Źyjmy w zgodzie, w pokoju r 
Naśladować tego mamy, 
Którego przyjścia czekamy: 
Ta jest powinność nasza 
Jak Apostoł ogłasza. 
Zbawco 
wiata! szczerze chcemy 
Pełnić te powinności; 
Złącz się z nami, niecb będziemy 
l Twemi dziećmi w szczIJrości! 
Wlej o! Jezu miłościwy! 
W duszę mą pokój prawdziwy, 
Posiądź, i serce moje 
Wszak jestem dziecię twoje. 


. 


==Q2" 


2a
>>>
.' 


2Cj 


, 
'PIESlVI 
nA' m

:I nAm'l)ID!4!!D!ł
Q 


-- 


P I E Ś Ń I. 

R J 
: j-d I.d j d J 
 jh 


Nużeś -my Chrześcijanie, serdeeznie się radujmy 
Że się raczył narodzić z czystości Panieńskiej Syn kJ J j
J I 
 ' j J=A d ' 
e- . , ,. \ : 
dnia dzisiejsze - go, A ' b . , la ' k 
. - y' sza ns 'ą moc, 
Boga zywe - go:, . 

 J J j J-d . \ J' J J I J-t: 
I . ' k ' ł ' . ' : . 
-r- b ' ł 
Je - go wszyst 'ą z osc WIeczme za - gu l ; !71 J j l-d 
A nas Chrze ścijany, 
łĘ!' 
 
.. 
-..J1J I ' ' 
. sobie {JośluLił. 


Jj
jJdL 
Za swe własne syny
>>>
PIEŚNI NA \lOŻE N.-\RODZE;\IE. 


27 


o temci oni święci, 
Ojcowie i Prorocy, Opowiadali: 
Że niebieskie obłoki, 
Zbawcę na świat szeroki, Wypuścić miały. 
Aarona różdżka, 
Aarona różdżka, Zakwitnąć miała; 
Co Córka Syońska, 
. Co Córka Syońska, Już doczekała. 
Anieli którzy w niebie, 
Bogu w ludzkiej osobie, Chwałę dawali; 
Na powietrzu będący, . 
Społem się radujący, Głosem wołałi: 
Ludzkiemu plemieniu, 
Na tem uniżeniu, Pokój serdeczny; 
Na wysokiem niebie, 
Bądź cześć, chwała tobie, Boże wszechmocny. 
Królowie z Saby, z Tarsu, 
Tegoto prawie czasu, Wnet przyjechali; 
Znakiem gwiazdy niebieskiej, 
Na miejsce z sprawy pańskiej, Drogę wiedzieli; 
Dary jemu dali, 
l przed nim klękali, Z radością wielką; 
Z jego narodzenia, 
Pełni podziwienia, Z {Jociec1lą wszelką. 
Nm'odził się w llet1ecm, 
Miasteczku Dawidowem, 'V ubogim domie; 
\V pilfluszki uwiniony, 
\V jasłeczkach położony, Leźy na słomie. 
Wół i osieł niemy, 
Z posług:uni swe mi , 'V dzięczni mu byli; 
Znając Pana swego, 
Nam Jlar(ldzone
u, Przed nim kl{'kali. 


, ..
>>>
ś 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Pasterze krajów onych, 
Pilnie strzegąc trzód swoich, 'Veseli byli; 
I źe narodzonego, 
Od wojska Anielskiego, Być usłyszeli: 
Do Betleem wszyscy, 
Panu swemu ku czci , Wnet się udali; 
Tam w jasłkach nagiego, 
I rodzice jego, Przy nim naleźli. 
Z tego się my radujmy, 
I ,!dzięcznie przywitajmy, Pana naszego; 
Ze się raczył narodzić, 
Chciejmyż jemu wdzięczni być, Z serca prawego; 
Jemu dziś śpiewajmy, 
Jemu chwałę dajmy, Mówiąc bez miary: 
Tobie chwała Panie, 
Tobie dziękczynienie, Za twoje dary. 


, , 
P I E S N.. II. 


fi ii
 
Anioł paste - rzom mów ił: C hrystus się wam 

1;i
Fi=


rr
 
na - ro - dził W Betleem nie ba rdzo p o- 

-) cLli i r 
 J
d
 
dłem mieście, Na-ro-dził się w ubóstwie, 
i) p i r'l J 
-d=
 
Pan wszego stworzenia.
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Chcąc się tego dowiedzieć 
Poselstwa wesołego, 
Bieżeli do Betleem skwapliwie, 
Znaleźli Dziecię w żłobie, 
Maryją Z Józefem. 
. Jaki -Pan chwały wielkiej! 
Uniżył się z wysokiej, 
Pałacu kosztownego żadnego, 
Niemiał zbudowanego, 
Pan wszego stworzenia. 


o .dziwne narodzenie! 
Nigdy niewysłowione, 
Poczęła Panna Syna w czystości, 
Porodziła w całości, 
Panieństwa swojego. 


Już się ono spełniło, 
Co pod figurą było: 
Aaronowa różdżka, zielona 
Stała się nam, kwitnąca 
I owoc rodząca. 
Słuohajcież Boga Ojca, 
Jako go wam zaleca: 
Tenci jest Syn najmilszy jedyny, 
Wam \V Raju obiecany, . 
Tego wy. słuchajcie. 
Bogu bądź cześć i chwała, 
Rtóraby nieustała ; 
Jak Ojcu, tak i jego Synowi, 
I świętemu Duchowi, 
W Trójcy jedynemu. 


29 


.
>>>
30 


PIEŚM NA nOŻE 
,\RODZENIE. 


, , 
P I E S N III. 
:) 

 J.J' J J

turcJ-h
 d ;
 
W żłobie leży, któż pobieży, I\olendować małemu, 
Je - zu - so - w i Ch rystusow i, Dziś do na s zesłanemu'? 
J1 
 
 
 
 t 

 

 

 
'
'J'J 
 
'.Jj" J
 
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie.przygrywajcie,  
 i r r ł } d ;1 
Jako Panu naszemu. 


M'
::' 

 

,., 

 CTI 
W żłobie leży, któż pobieży kolendować 
Je-zu-so-w i Chrystu sowi, dziś do lias ze- 

'.:
JI;i.
 


 
II 
małemu, P k . b .. J d . . 
ł ? astusz :owle przy ywaJcle, emu w zlęczme 
sanemu. 


1
, 
 C 
-łIl1' ..

 
{Jrzygrywaj - cie, Ja - ko Pa - IlU naszemu. 


o Znak taki połozony przy melo(t)'i, gdy ich jest dwie tub h'z}' do 
jednej pidni, wskazuje któl'a z nieh jest pospoliciej uzywana. 


I I
>>>
31 
)'

:A 

*£1
 
W żlobie leży któż pobieŻY kolendować 
Je - zu'- sowi ,
hrystusowi, dziś donasze- 


PIEŚNI NA nOŻE NAROnZE;\IE. 


. 

 ' ',"",,\, """\ 

wl

m


 
 i
 
małemu, 
sIanemu? 


Pastuszko\vie przybywajcie, Jemu wdzięcznie 


1I;b

 . 
. p
1 


przygrywajcie, Jako 


Panu 


naszemu. 


My zaś sami z piosneczkami, 
Za wami {Jospieszymy" 
A tak tego malelikiego 
Niech wszyscy zobaczymy: 
Jak ubogo narodzony, 
Placze w stajni położony, . ') 
Więc, go' dziś llcieszymy.' 
Naj{Jrzó,l tedy niecJłaj, wszędy, 
Zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jelit dany 
Emmanuel w niskości; 
Jego tedy przywitajmy, 
Z Aniołami zaśpiewajmy: 
Chwała na wysokości! 
Witaj Panie, cóż się stanie, 
Że rozkoszy niebieskie
>>>
. 


32 


PIEŚ
l NA BOŻE NARODZENIE. 


I' 


Opuściłeś, a zstąpiłeś- 
Na te niskości ziemskie? 
Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła, 
Pod nieba Empirejskie. 
Czem W żłobeczku nie w łóżeczku, 
Na siankuś położony? 
Czem z bydlęty nie z Panięty, 
W stajni jesteś złożony? 
By człek sianu przyrownany, 
Grzesznik bydlęciem nazwany, 
Przezemnie był zbawiony. 
Twoje {Jaństwo i poddaństwo, 
Jest świat cały o Boże; 
Tyś polny kwiat, czemuż cię świat 
 
Przyjąć nie chce choć może? 
Bo świat doczesne wolności 
Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości, 
Krz)'żowe ściele łoże. 
W Ramie ") głosy pod niebiosy, 
Wzbijają się Racheli, 
Gdy swe Syny bez przyczyny, 
W krwawej widzi kąpieli! 
Większe mnie dla nich kąpanie, 
\V krwawym czeka oceanie, 
Z kąd niebo będą mieli. 
Trzej Królowie Monarehowie 
Wschodni kraj opuszczają. 
Serc ofiary z trzema dary, 
Tobie Panu oddają; 


") Rauta było miasteczko w ZieDli świętej w pokoleniu Benjamin.
>>>
I 


PIEŚNI NA nOŻE NARODZENIE. 


3:
 


Darami się kontentujesz, 
Bardziej serca ich szacujesz, 
Za co niech niebo mają. 


P I E Ś Ń IV. 
o 0'.. r-:"'. 

JJJ
I=H
 
Dzieciątko się na-ro-dzi-ło, na-ro-dzi-lo, 
0'.. fr /"':"'\ 
jf;} J 
 
 
 
 J J JUJ--.bE=I 
\Vszystek świat uweselilo, wszystek 6wiat uweseliło. 
lia nlorowie 0'.. 
MELODm :/!3J,c J J
J I '-:
 
DRUGA. .
 .. 
---!!- . 
Dzie-ciąt-ko się na - ro - dzi - lo, 
Wszystek świat u - we-se- li -ło. 
Chór """\ 0'.. """\ 0'.. 
)Ph
W

 
Weso - la nowi - na, Powi - ła nam Sy - na 


$pI) O :-- -
-l-n ---
 I 
I i =+=::t:=t= . c 
Ma - ry ja . 
M
E::,:A bvi
-tHz
* 
Dzieciąt-ko się na - rodzi - ło, 
.W szystek świat u - wc - se-li - lo. 
3
>>>
. 


34 


PIEŚXI NA nOŻE NARODZENIE. LU


 C 
 


Hej nam pa - sterze grajcie Panu 


szczerze, ;,1T
.
 


Narodzo 


nemu 


Dzie-ciątecz - ku. 


\V zięło na się człowieczeństwo, 
Co pokryło jego Bóstwo. 
Poznałci to wół i osieł, 
Iż to był niebieski Poseł. 
Trzej Królowie przyjechali, 
Troje mu dary dawali. 
Wchodząc do szopy klękali, 
Bogu cześć, chwałę oddali. 
Przynieśli mu dary, oto: 
Mirę, kadzidło i złoto. 
Na t.o Boże Narodzenie, 
\Veseł się wszystko stworzenie. 
Świętą Trójcę wyznawajmy, 
Bogu cześć i chwałę dajmy. 


, , 
P I E S N V. 


#) 


,"""'- 

 


 
ej J J- , 4 -- 
- 
 
\V eseli 


\V dzień Bożego narodzenia, 


ludzie, 


I' 


\! 


.) Że niektórych Pieśni melodyje nie mają jednostajnego taktu, ale 
go dwrt lub trzy razy zmieniają, jako to: Ogrodzie oliwny, 


I f 
fI 
1,1 


.
>>>
. 


PIEŚ1'ol NA BOŹE NARODZEN"IE. 


"1': 
oJ.) JJJ
 


błogo im będzie; 


Chwałę Bogu wyśpiewują, 


........ 

ii j J J
rił 
\Ve-so - ło wszędzie. . 


Anioł pasterzom zwiastował, 
Źe się narodził, nas uweselił; 
Król Herod się zafrasował, 
Dziatki pobić dał. 
Bili, siekli, mordowali , 
Srodzy katowie , właśni zbójcowie ; 
Krzyczą dziatki, płaczą matki, 
. Bardzo rzewliwie. 
Od piersi ich wydzierali 
I rozcinali: Ryeerze mali 
Z matkami się pożegnali, 
Żal to niemały . 
Tam krwawe łzy wylewały 
Płaczliwe matki, kiedy ich dziatki 
Leżą jakby barankowie , 
Lub w polu snopki. 
Do ciebie Panie, Eoie w dobroci, i t. p. nie zdaje się t.o po- 
chodzić z śpiewania ludu, tylko ie tak początkowo ułozOl'" 
były: gdyi napotykamy w tym sposobie przez dawnych liompo- 
zytorów ulozone niektóre melodyje, jak n. p. w xiązce: Melodi:IJ. 
odarum Horatii, Francoforti 15;)2; - w Rosa Eohemica, Pra
:1' 
1668 pieśń Ś. \Vojciecha: Hospodyne pomiil/y llY; - w Melo- 
dyjach na Psałterz polski lUikołaja Gomółki, w I\rak. 1580, 
psalm 81 i 85, i w wielu innycII. 


3"
>>>
3(; 


I'IEŚNI NA nOŹE X,\ROIJZF.NIE. 


Jl
ce matki załamują, 
Włosy targają, i omdlewają; 
Niebo głosy przebijają, 
Serdecznie łkają. 
Rac11C1 Pani tak rzeczona, 
Pociechy niem:!, prawie umiera; 
Patrz

ąe na swoje syny 
Często omdlewa. 
O! Herodzie okrutniku, 
 
'Vi elka lo wina, że lwrgo syna, 
Między dziatkami zabito, 
Co za przyczyna? 
Chciałeś trafić na Chrystusa 
Syna Bożego; ale go z tego 
Nie wykorzenisz królestwa, 
Boć niebo jego. 


PIEŚŃ VI. pjr3 --* -

 -"
- ł 
\ -4 I i . - -f ' : 
 


Kicdy Król Herod 
l nad ży - dami 


królo - wał, 
pano - wał, 


II 
i i - FFł=

P r 

 


'Vtenczas się 


Chrystus 


naro 


dził , 


:\' 
!i i i r-t=Ł

 
By swoje wybra - nr. zba - wił.
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZE
IE. 


Tego trzej Mędrcy szukali, 
Pilnie się o nim badali, 
l do Jeruzalem {Jrzyszli, 
Żeby go tam wynaleźli. 
Rzekli: gdzie jest narodzony, 
Żydowski Iiról nam zjawiony; 
Widzieliśmy gwiazdę jego, 
Ta nas prowadzi do niego. 
Przyszliśmy mn pokłon oddać, 
Imię jego światu podać, 
Wielki to Pan j nielicłlY, 
Choć jako Baranek, cichy. 
Gdy to Herod wyrozumiał, 
Przelękłszy się tak się zdumiał, 
Że z nim wszystko Jeruzalem, 
Zażywało strachu z żalem. 
Tedy zebrawszy Biskupy, 
Mędrce i starce do kupy; 
Pyta wszystkich chcąc dochodził:, 
Gdzie się Chrystus miał narodzić. 
Wszyscy na to się zgadzają, 
U lletlcem powiadają: 
Źe tam Pańskie narodzenie, 
Ma z Proroków upewnienic. 
Wziąwszy Król Mędrce osobnie, 
Pyta ich znowu nadobnie, 
I żeby mu powiedzieli, 
Co o gwiaździe rozumieli. 
Co skoro Herod obaczył, 
Do Betleem iść naznaczył, 
.Aby Dzieciąlka szukali, 
I jemu znać o nicm dali. 


:"7
>>>
:is 


I. 
ł\ 


........... 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZEI'\IE. 


Idźcież spieszno wzdy Królowie, 
Wysokich rzeczy Mędrcowie, 
A ja tu was nazad czekam, 
I będę rad gdy doczekam. 
Mędrcy Króla pożegnali, 
Za gwiazdą się swą udali, 
Która szła jako poczęła, 
Aż nad Betleem stanęła. 
Kędy gdy do stajni weszli, 
Czego szukali znaleźli, 
Dziecię Jezusa miłego, 
l Maryją Matkę jego. 
Tam na kolana padając, 
Swych dostatków dobywając, 
Twórcy poczty dali oto: 
Mirę, kadzidło i złoto. 
Bóg Mędrce wziąwszy w {Jrzejrzenie, 
Dał im we śnie objawienie, 
Ahy Heroda mijali, 
Inędy się w dom swój brali. 
Herod o tem obwieszczony, 
Gniewając się jak szalony, 
Do Betleem wyprawował, 
Aby dziatki pomordował. 
Tam wielki mord małych dziatek, 
Uczynił płacz wielki matek; 
Płaczą, krzyczą bez poeiechy, 
Zbywszy dziatek swej uciechy. 
Jezu Chryste prosim cicbie, 
Okaż jasność swą na nicbie; 
Oświeć \las z tcmi l\'Ię;]rcami, 
Daj się szukać i z darami.
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NAROVZ.EJ,"IE. 


39 


Byśmy prawą wiarę mając, 
Z miłością w tobie ufając, 
Przyciagnieni tam do ciebie, 
Rrólowali z tobą w niebie. 


, , 
P I E S N VII. 


!1uLf/"' 
-r i J

"i 
Zawi - taj Je - zu z Panny naro - dzony I  p tr
 i=1


 zemuś W żłobeczku u-bo-g o zło - żo - ny? 
ł!rjtłr-r
 r il
 


Czemuś w żłobeczku u - Lo - go zło - żo - nr. 
Cóż za {Jrzyczyna uhóstwa twojego? 
Znać byś z sieroty czynił bogatego. 
Czemuż w tak lichej rodzisz się stajence? 
Ziębisz w pieluszkach ciało twe pauic:ce. 
Płaczesz, a na cóż? znać byśmy weseli, 
'V górnych pałacach wszyscy cif,) widzieli. 
Płacze i Rachel dziatek swych o Boże, 
Krwią sfarbowanych jako śliczne róże. 
A ty czem z niemi wraz się niefarbl
esz? 
Znać że'wej dla nich więcej krwi goLlljc.sz. 
Jadą do cichic wschodni trzej Ihólowie, 
Oddają dary slawni Monarchowie. 


I
>>>
40- 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Ii!óremi ty się1lubo kontentujesz, 
tecz. "];ard
iej serca onychże szacujesz. 
Tyś serca {Jragnął przez Mędrca twojego, 
Jakobyś nad nie nie miał nic milszego. 
Więc z uprzejmością serca oddajemy, 
Za co od ciebie zbawienia pragniemy. 


PI E ŚŃ VIII. 
!Ie:r .. 
 i: i I.. 
 
 .. p 

 

 . t+= 
 H 
Messyjasz przyszedl na świat prawdziwy, 
I Prorok zacny z wielkiemi dziwy, to'-
: 
 :

t 
. V 
Który przez swoj e z naki, Dal w odzi e winne smaki, 

 i 
 : 
 rl p. 
¥-= 
WKanie Ga-li-Iej - skiej. 
Wesele zacne bardzo sprawiono, 
fana Jfjzusa na nie proszono, 
I zwolenników jego, 
By strzegli Pana swego, 
W Kanie Galilejskiej. 
Z wielkim dostatkiem {Jotrawy noszą, 
Pana Jezusa aby jadł proszą: 
Wszystkiego dosyć mają, 
Tylko wina czekają, 
W Kanie Galilejskiej.
>>>
PIEŚNI NA I10ŻE NARODZENIE. 


t 
Matka zaś jego gdy to l
rzała, 
Oblubieńcowi dogodzić chciała: 
Prosiła swego Syna, 
By uczynił z wody wina, 
W Kanie Galilejskiej. 
Pan Jezus chcąc tern uszlachcić gody, 
Kazał nanosić dostatkiem wody: 
Hej gody, gody, gody! 
Wnet będzie wino Z wody, 
W Kanie Galilejskiej. 
Wnet prawdziwego Boga poznali, 
Gdy zamiast wody wino czerpali: 
Hej wino, wino, wino! 
Lepsze niż {Jierwej było 
W Kanie Galilejskiej. 
Przez narodzenie twojego Syna, 
Każ nam nalewać Panienko wina! 
Hej wina, wina, wina! 
U tak dobrogo Pana, 
W Królestwie niebieskiem. 


P I E Ś Ń IX. 


o 

q-J 


 
l\ C f h amy pr b zyj
 - c
el l a, Wieku dzisiej-sze - go: 
rystaz aWI - Cle a, 

 

h J 
 
-4Ff
i r 

 
Słowo mestwo - rzonc , Z . t 
r zywo a czy - stego. 
Z Panny naro - dzone, 


41 


..
>>>
42 


PIEŚNI NA nOŻE NARODZEl'IlE. 


ME:
::." 
.I" t
-J-
J 
 ..
 


Mamy przy ja - ciela,' Chrystazbawi- " 
Słowo nies two- rzon e, Z Pannynar o- 
in
 }' l' R=r..J 
 
-
 
\Vieku dzisiej - szcgo: 
Z żywota czy - stego. 
Przyjaciel to drogi! ten niebieskie progi, 
Opuścił z daleka: 
Aby pobitego, na poły żywego, 
Uzdrowił człowieka. 
Iitóry z Jeruzalem szedł był z wielkim żalem, 
Do Jerycha złości: 
Tam go szatan srodze, zraniwszy na drodze, 
Odarł z niewinności. 
Tcn przyjaciel prawy, krom wszelkiej zabawy, 
Dodał mu ochlody : 
Na dobytek swego, Ciala naj świętszego , 
Wziął go do gospody. 
By wiecznie nie zginął, rany mu zawinął, 
Przyjaciel serdeczny: 
Ilu jego {Jotrzebie skarb co miał przy sobic, 
Dał mu dostateczny. 
Przcto człowick każdy, niech {Jamięta zawzdy, 
Jak się starać o to: 
By tcgo wiecznego, przyjaciela swego, 
Szanował nad złoto. 
Jużżc llOnicc.hajmy, z Jcrycha bicgajmy 
l)rosto do llellcclll: 


ciela, 
dzone ,
>>>
PJEŚM NA nOŻE l'iARODZEl'iIE. 


43 


Betleem dom chleba, który przyszedł z nieba, 
Ten jedząc nie mdlejem. 
Tam przyjacielowi, Odkupicielowi, 
Z Królmi ofiarujmy: 
Serca swe z czystością, a potem z pilnością 
Grzechów się warujmy. 


, , 
P I E S N X. 

 P i Iv
 J ) 
-"'

 
Wiwat dzisiaj Boskiej Istno - ści! 
Gdy zstę - puje z niebios w niskości: 
h-
 

 
-
V ,-* 

 .- 
Już się on o spełniło, Co pod figu - rą był o, 


ir
-
 
 i d 
'Veso - ło na ziemi, Gdy Bo - ga widzimy. 
1Ib P L=:F=r
-
1 
Krzyknij świecie z wielkiej rado - ści! 


I 


o 

IELO,
YJA '
Ft


 
DRUGA. 
. __ 
Wiwat dzi - si aj Boskiej Isł.ności! 
Gdy zstępu - je z niebios w niskości:
>>>
.n 


PIEŚNI ;'(A BOŻE NARODZENIE.  J


 .LJl1JJ-Jw
lJ-tf1
 
Już się ono spełniło, Co po d figu - rą było: 


 


 
 i r 
 
Weso - lo na ziemi, Gdy Bo- ga widzimy, R$T"' r 
1 
Krzyknij świe - cie z wielkiej rado- ści! 
Już Proroków pismo spełnione, 
Gdy widzimy słowo wcielone; 
Symeon się weseli, 
Gdy słyszy źe Anieli 
Bogu wyśpiewują, 
Pokój oznajmują, 
Serce całe radość {Jrzenika. 
Już Ojcowie to uprosili 
Swięci czego sobie życzyli; 
Płacząc, jęcząc wzdychali, 
Rosy z nieba wołali: 
Spuśćcic nam obłoki, 
Wydajcie nam w skoki, 
Żebyśmy tu dłużej nie byli. 
Słodki Jezu jak ci dziękować, 
Gdyżeś zstąpił Ojców ratować: 
Gdy Ojcowie już w niebie, 
Przyjmij dzieci do siebie; 
Przyjmij Ojców syny, 
I Matek dzieciny, 
Niechaj święci i nas ratują.
>>>
PIEŚNI NA nożl3: NARODZENIE. 45 


\Viwat, wiwat I wIelka ocJlOta, 
Gdy Bóg nieba otworzył wrota: 
Nieskończone radości, 
Gdy Bóg Z swojcj miłości, 
Piekło zawojował, 
l ezarł.a przykował , 
O szezęśliwa niehios roboto! 
\Viwat, wiwat! bądźmy weseli, 
Gdy w tarasach owi anieli, 
Których pycJJa zepchnęła, 
Człowieka wywyższyła 
Do Rajskiej wieczności, 
Pokój na niskości, l 
Wiwat, wiwat! bądźmy weseli! 


'PIEŚŃ XI. U

«
 


Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna- 
Ogicń krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskoń- 
m I I I\
 
f, j 
:P: ..) 
--r-
 
i e V- V 
żony, \Vzgardzony, o - kryty chwałą; 
czon y, . 


 

g! 
 
eJ}'''' 
 f\, .eJ
'
 
Ś' 1 rt 'I d' k' A SI C . 
mlerte ny, ro na wIe aml; owo la-
>>>
. , 


46 


PIEŚ
1 NA nOŹE NARODZENIE. 


1\ 

b
 J 
-r.}'}' Ji=:---: J li J 
łem się stało, I mieszkało między nami! 
Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje, 
\1Vszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje: 
Niemało cierpiał, niemało, 
Żeśmy byli winni sami, 
A Słowo Ciałem się sł.ało, 
I mieszkało między nami. 
W nędzncj szopie urodzony, 
Żłób mu za kolebkę dano; 
Cóż jest, czem był otoczony? 
Bydło, {Jasterze i siano. 
Ubodzy! was to spotkało, 
Witać go przed bogaczami, 
A Słowo Ciałcm się stało, 
I mieszkało między nami. 
Potcm i Króle widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: 
Mirę, kadzidło i złoto: 
Bóstwo to razem zmieszało, 
Z wieśniaczemi ofi:uami! 
A Słowo Ciałem się stało, 
I mieszkało mifdzy nami. 
Podnieś rękę Boże Dziecie, 
Blogosław krainę miłą, 
\V dobrych radach, w dobrym bycic, 
Wspieraj iej siłę swą siłą, 


-
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NAnODZE
IE. 


47 


Dom nasz i majętność całą, 
I twoje wioski z miaslami! 
A Słowo Ciałem się słało, 
I mieszkało między nami. 


P I E Ś Ń XII. 


rPh
 J J 
J J J

 


Nicpo - ję - te 
Gdy się wieczne 


dary dla nas 
Słowo Ciałem 


daje, 
staje, 


$, J J
-f-J j jTT-d -

 
Ojciec łaska - wy, 
cudownej spra - wy : 


dzisiaj z nieba 
mocą swojej !Ji
i
iir--

J
 


.. Nędze świata precz odmiata, 
W dzięków głosy pod niebiosy 

 

b J.LJil+J J 
! J.
 d ffi 


A płaczliwe 
I w wesele 


ję-cze - nia, 
za-mie-nia; 


Zkąd dziś wsz
'scy we - se - li; 


:!Iov
 J 
 J E
. J di J J .C

 
Wyśpiewl
ą A-nie-li: Niechaj chwała
>>>
48 


PIEŚNI NA nOŻE NARODZENIE. 1 1!
 
-=- ----- 
 


Bogu będzie 


w niebie, 


A na ziemi  j j j bJ --- 1 
pokój lu-do - WI. 
Patryarchów świętych upragnione 
Spełniło się oczekiwanie, 
Kiedy słowo z Panny narodzone 
Dopełniło wszystkich żądanie: 
. Gwiazda nowa Jakubowa 
'V ypuściła promienie, 
Ciemne błędy gasząc wszędy, 
Światła czyni zjawienie; 
Z kąd dziś każdy z Anioły, 
Wyśpiewuje wesoły: 
.Niechaj chwała Bogu będzie w niebie, 
A na ziemi pokój ludowi. 
Już Prorockich przepowiedzeń skutki, 
Odmieniły świat cały mile: 
Oddalając uprzykrzone smutki, 
Przywróciły wesołe chwile: 
Wszędy echo brzmi z pociechą, 
Źe z daru Zbawiciela, 
Upewnienie o zbawienie, 
Dopełniło wesela: 
Więc z niebieskiemi szyki, 
Wydajmy dziś okrzyki: 
Niechaj chwała Bogu hędzie w niebic, 
A na ziemi pokój ludowi. 


. 


,
>>>
PIEŚNI NA BOŻE :'i"ARODZENIE. iebo dzisiaj z ziemią połączone, 
Wyśpiewuje wdzięczności pienie; 
Dzięki Bogu czyni nieskończone, 
Za zjawione llldziom zbawienie: 
Radość nasza z l\Iessyjasza 
I wszystkiemu stworzeniu, 
Że Pan chwały śmierci slrzały 
Skruszył \V swem narodzeniu. 
Brzmijże świecie wesoło, 
Wydaj odgłos \V około: 
Niecl]aj chwała Bogu będzie w niebie, 
A na ziemi pokój ludowi. 
Aby człowiek Bogiem był nazwany, 
Jl'go postać Bóstwo przybrało; 
By nie brząkał niewoli kajdany, 
Słowo Ojca ciałem się stało. 
Sługa z Pana, ach odmiana! 
Niesłychane przykłady! 
By z wdzięczności dla miłości 
Człowiek w Boga sze
ł ślady: 
\Vięc niech pienia Otlgłosy, 
Idą aż {Jod niebiosy; 
Niechaj dm"ala Bogu będzie \V nicbit\ 
A na ziemi pokój ludowi
 
Uczynione z twej miłości związki, 
Bóstwa t\Vl'go z naszym rodzajem, 
Sprawiły nam ścisłe obowiązki 
Byś miłowan od nas był wzajem. 
Dajże Panie
 me kochanie, 
By ogniste pożar
", 
W sercach trwały na wiek stały, 
Byś byi kochan bez miary. 


4 


. 


Ia
t
>>>
50 


l'mŚNI NA no h: N,ulOVZENIE. 


N uż i teraz z miłości, 
\Vyśpiewujmy z radości: 
Niechaj chwała Bogn b,,'dzie w niebie, 
A na zicmi pllkój ludowi. 


P I E Ś X XIII. '
" -A=-

=# - -
: _
--_. J
 

1i- I-l 
-=-=+=tt7
F!:tf: 
Pan z nieba i z ło-na Ojca przycho-dzi, 
Olo się z Ma - ry-i dziś Jezus ro-dzi; 


ł}, r

T


 
Laski przyn osi, kto o nie pro si, Odpusz cza grzechy, 
!;b i 
 
 
ci i 
ff
 
da - je pociechy: O Panie liasz święty, 
-.J 
---I 
Cud nie-po- ję ty. 
Przystąpmy do Trollu z swemi prośbami, 
Którego oczęta zl'łynęły łzami; 
Niech łaska Boże, twoja wspomoże; 
Zlituj się Panie, oddal karanie 
Od nas grzesznych ludzi, gdy trąba zbudzi. 
})amiętaj na dobroć, co się to stało, 
Żeś przyjął z Maryi nikezemne ciało;
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


:,1 


Panna nosiła, Panna powiła, .. .. 
Grzały pieluszki, czcili pastuszki, 
Monarchy witali, gdy eię poznali. 
A siano i żłobek, i bydląt dwoje, 
Bawiły pieszczone ciałeczko twojc; 
Powieczki łzami, jakby perłami, 
Przy piersiach snęły, gdy zatonęły, 
Sam robaczek w głodzie, a świat w wygodzie. 
O! Panie tyś z Ojca, tyś światło z Boga, 
Ubogiś i twoja Matka uboga: 
Te czynią kroki, Boskie wyroki, 
Aby stworzony ezłowiek, koronr 
. Dosląpił przez ciebie i mieszkał w ni{'bil'. 
Wejrzej o nadziejo! dawco zbawienia, I I 
Na nędznych ubogich, którcmu picllia . I 
Oddają zorze. ziemia i morze, 
Co tylko czuje, kołem się snujc, 
Jan jeszcze w żywocic, znał cię w islol'il'. 
Te same czynimy tobie i twemu 
Ojcn i Duchowi w Bóstwic równemu, , 
Brzmiące okrzyki, przez swc języki, 
Głębokie dzięki, święty na wieki, 
Troisty, jedyny, odpuść nam Wili\". 


I) I E Ś 1\ XIV. 


, 
ProJ::a na Bo
e lVarodJ:fenie. ilU I .J 


hiil¥łtTjf:h-(1
m 


Infi
nit
 


bonila-tis, Et immł'nsa' l\Tajes!alis, 
i"
>>>
52 


pmŚXI NA nO
E NARODZENIE. --;-
 
 lQ


I=
7-irl 
Scenam re-clu-dit pr;c-se-pi-um. nic amor ri-get, 


 
 r 

tri1 


nic ignis friget, 


Hic Deus jacet, Hic verbum lacet,  i 
 
+-4=f
 : r i 
 


IIic immorta - lis 


na-sci-tur mortalis. 


!)ellnis venti qui portatur , - 
Hic a ventis flagellatur , 
Lux vera, nocte obruitur. 
Soles gem elli - Flullnt oc elli , 
Amore plenre .- Diffiuunt genre, 
Artus tenelli - Trepidaut Puelli. 
Qnem nec ampla terr;c eastra, 
Nec erelorum ambiullt. aslra , 
Parvis eontcgitur fasciolis: 
Pro Creli aula - Vilis est eaula, 
lłlustre tectum - Nix tegit lectum , 
Patens rigori - Pervium furori. 
Orbem teITre qui creavit, 
Creli molem qui fundavit, 
Non habet locum III diversorio. 

 Cui crelum sedes - Non habet redes; 
Qui nos am;cnat - Qui nos serenat, 
Flet sub acerbis - Bore;c {Jrocellis. 


I 
i 
II 


-
>>>
PIEŚNI 'tA \lOŻE NARODZENIE. 


5:J 


Egredimini de duris, 
Obslinati cordis mllris, 
Fili:c Sion egredimini! 
Yidet
 bellum - Regem PuellllJl1, 
Cui sella gram en - Cui lhronus stl'amell, 
Cui miscllus - Servus est asellus. 
O mi Jesu! o meorum 
})rima vena gaudiorum: 
O Angelomm l:ctitia! 
O mi amator! - O sospitał.or! 
Tune mis elle - Rex es PucIle ? 
Tune Creator - Creli Imperator? 
O immens:c charitałis, 
Inexhaust:c bonitatis 
Tu:c, mi Jesu! quis est numerus? 
Quis te amor angil? - Quis te ignis tangit? 
O mllndi lumen! - O Creli Numen! 
Salułis author - Patrone et fautor. 
O cunabula! o frenum! 
O pr;esepe Deo plenum! 
O Virgo Parens! o PuelluIc! 
Puelle nate - Deus incarnate, 
Hic ignis crescit - Cor emollescit, 
Pectus Iicjllescit - Amor obstupescit. 


, , 
P I E S N XV. J

!J..
 
- 
In na - ta -li Domini, Gaudent omnes Angeli ,
>>>
5
 


PIEŚNI :'\lA BOŻE NARODZENIE. rr
ri
 
Et calltallt cum ju-bil-o: Glori - a u - ni Deo. 
 i j r itrI7t-r
 


Virgo Deum 


ge-nu-it, Virgo Christum {Jeperit, 


ł 


!1rrULH- - 
 
Virgo mallells ill- ta - eta. 
N unLiavit Angelus 
(;audium l,astoribus, 
Christi nativitatem, 
l\lagllam jucullditatem. 
Virgo Deum etc. 
Tres l\ła
i advenerullt, 
l\łullera oblulerunt, 
Christo nato Domino, 
Salvatori humallo. ' 
Virgo Deum etc. 
Stella creli fulgida , 
Apparuit splendida, 
Qure Magos conducebat, 
Ubi Christus jacebat. 
Virgo Deum etc. 
He Ilatąli Domini, 
LalIdes demus Numilli, 
Cantantes assiduo: 
Gloria ulli Deo. 
Yirgo Deum etc.
>>>
PIEŚ:-'I :-. \ !lOŻE :\.\I10DZE
IE. 


P I E Ś Ń XVI. 


Z laclńskiego: [n natalio - Jlelod!Jin Jak 1/'!lż':i. a Boże narodzenie, 
Aniołów ucieszenie, 
Gdy z wrselem śpiewają.' 
l\ogu cześć, chwałę dają." 
Panna Syna powiła, 
Chrystllsa pQrollziła, 
Panną bfdąc jak była. 
Pasterzom to wesele, 
Przyniósł Anioł, że w ciele 
Bóg się ludziom narodził, 
Z grzechu ich oswobodził. 
Panna Syna i t. d. 
Trzej lirólowie przybyli, 
Darami go uczcili, 
Jako Pana swojego, 
Zbawcę rodu ludzkiego. 
Panna Syna i t. d. 
Gwiazlla się pojawiła, 
Co Krlllów prowadziła, 
Pl'Owadząc im świe('iła, 
(
dzie Panna z Synem była. 
Panna Syna i t. d. 
Z Bożego naródzenia, 
\Vznawiajmy dziękczynienia, 
Nieustannie śpiew:
ąc, 
Bogn cześ.., chwałę dająe, 
Panlla Syna i I. .1. 


;);)
>>>
a(, 


PIEŚNI NA BOŻE NAnODZENIE. 


P I E Ś N XVII. 


1!1u


 r 
iTP
 
v v 
A cze -muż mój Jezus tak u - bo - go leży? 
A - ni po królewsku ni w drogiej o - dzieży? 

 
Znać dla tego by grzesznika, Czartowskiego niewolnika,  'I 
"J rtrr1i=c md= [j . 
Od {Jiekła wy - bawił, Przez ubóstwo zbawił. 
Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina? 
\Vszak świat, niebo, ziemia jego jest dziedzina, 
AI
 w stajcnce ubogiej, 
Na sianeczkn w ten mróz srogi; 
\V kamiennym żlobeczku, 
Zimno Paniąteczku. 
Czemuż nie w bogatej pościeli królewskiej, 
.l\"ie pod pawilonem leży Pau niebieski? 
Pajęczyna pawilonem, 
By każdy człek był zbawionym 
Od nałogu złego, 
B"ogu obmierzłego. 
.\ cóż za dworzany ma małe Dzieciątko, 
Sp. Ojca wiecznego, miłe pacholątko'? 
Osioł z wołem to dworzany, 
Zważ człeku Pana nad Pany,
>>>
PU:ŚNI NA BOŻE NARODZEl''ilE. 


Bydlęta mu służą, 
Jak Bogu posłużą. 
A ty mu jak służysz, żałość mu zadajesz, 
Gdy za jego dobroć, czartu się oddajesz; 
Porzuć twoje złe nałogi, 
Jezusowi łzy na nogi , 
\V ylewaj serdecznie, 
Będziesz z nim żył wiecznie. 


""'"' 0 e= 


57
>>>
58 


, 
PIESI¥I 
1P (t) 
 
 U !IQ 


-- 


. , 
NABOZENST\VO PASSYJNE 


('ZYLl 


ROZP A DU:Ę TY\V ANIE MĘKI PAŚSKlEJ. 


Przestroga wzgl
dem tego Nabożciistwa. 
W każdą Niedzielę wielkiego Postu gdzie się to 
nabożeństwo odprawiać zwyklo, zaraz po skończonym 
nieszporze, wystawia się PrzenoJświętszy Sakrament, 
przy odśpiewaniu O salutaris Hostia. Potem zaczyna sir! 
Pieśń Gorzkie żale, i śpiewa wspólnie od wszystkiego 
ludu. Po przeczytanrj przez Xiędza Intencyi, nastę- 
puJqce Pieśni śpiewaJq się na przemiany, toJest: Jedną 
strqfę mężczyzni a drugą niewiasty. Odśpiewawszy tY1Jl 
sposohem nahożnie trzy części )J;Ięki PańskieJ, następuJc 
Hazanie, po nieTll P/.ocessyja, w cza.vie któ"'ri .
piell'a 
się Pieśil Jezu Cbryste, a}/O Process!li 'Visi na Krzyżu. 
Nakoniec, SClwwa?lie Nąjświęlszego Sakromentu, J1/'
.'f 
od.vJ1iewallitt Salvum f;\C i Fiant Domine.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


POBUDKA 


Do Rozmyślania ftfęki Pnń.
ki(:i. 
ld-JI4=
 
Gorzkie 'ża-le {Jrzyby - wajcie, Serca nasze 


-


 
przeni - kajcie, Serca nasze przeni - kajcie. 


Rozpłyńcie się me źrenice, 
Toczcie smutnych łez krynice. 
Słońce, gwiazdy omdlewają, 
Żałobą się pokrywają. 
Płaczą rzewno Aniołowie, 
A któż żałość ich wypowie! 
Opoki się twarde krają, 
Z grobów umarli powstają. 
Co jest {Jytam? co się dzieje? 
Wszystko stworzenie truchleje. 
Boleść męki Chrystusowej, 
Żal przeplata bez wymowy. 
Uderz Jezu bez odwłoki, 
\V twarde serc naszych opoki. 
Jezu mój, we krwi ran twoich, 
Obmyj duszę z grzechów moich. 
Upał serca mego chłodzę, 
Gdy w przepaść męki twej wchodzę.  


59 


.
>>>
. 


60 


PIEŚNI POSTNE. 


£zęść Pier,vsza. 
INTENCYJ."-. 
Za pomocą łaski Bożej, pobudziwszy się do żalu ser- 
decznego za grzechy nasze, rozmyślanie niniejsze gorzkiej 
:Męki Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego, nabożnym ar- 
fektem ofiarować będziemy Ojcu Niebielikiemu , na cześć 
i chwałę Jego Boskiego :Majestatu, pokoruie dziękując, za 
tak wielką a nigdy niepojętą miłość ku narodowi ludzkie- 
mu, że nam niegodnym zesłać raczył Syna swojego jedno- 
rodzonego, aby był w przyjętej od sicbie ludzkiej naturze, 
na dosyć uczynienie Boskiej sprawiedliwości, tak okrutne 
męki wycierpiał i śmierć podjął krzyżową. Tudzież na 
większe uszanowanie Przenajdroższej Maryi Panny, tegoż 
Syna Bożego Matki Bolesnej. Także na uczczenie Swię- 
tych Pańskich, mianowicie tyeh, którzy gorliwszem pałali 
nabożeństwem ku męce Chrystusowej. A najprzód: 
\V następującej pierwszej części będziemy rozważać: 
co Pan Jezus ucierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do nie- 
słusznego u Sądu oskarżenia; które to zniewagi i zelży- 
. wości temuż Panu, za nas bolejącemu ofiarować będziemy: 
za Kościół Ś. Katolicki i pod"'yższenie jego - za najwyż- 
szego Pasterza z całem Duchowieństwem - na uproszenie 
nawrócenia nieprzyjaciołom Krzyża Chrystusowego i upa- 
miętania wszystkim niewiernym. 


II Y M N. ]Lb J 1 J  
 


Żal duszę 
Gdy słodki 


ściska, 
Jczus 


I 
O 
scrre boleść czuje, 
naśmicrćsięgo - tuje
>>>
.. 


PIEŚNI POST
E. 


61 


1!; 
 i
TIj
 
l\lęcząc W O - grójcu, gdy krwawy pol leje,  J 


 ł 
. I 
O 
Me serce mdleje. 
'Vięźnia miłośl:i powrozmi krępuje 
Żułnierz okrutny, UCZCIł zły całuje; 
\V tem Jezus łzami, gdy się w miłość stapia, 
Jagody skrapia. 
Bije, popycha, żyd nieposkromiony, 
Niclitościwie z tej i z owej strony, 
Za włosy targa; znosi w cierpliwości, 
Król z wysokości. 
Zsiniałe przedtem, krwią zachodzą usta, 
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta, 
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie, 
Serca koc,hanie. 
Oby się serce we łzy rozpływało, 
Że cię mój Jezu, sprośuic obrażało; 
Żal mi ach żal mi t ciężkich moich złości, 
Dla twej miłości. 


LAMENT DUSZY 


Nad cierpiqcYlll Jezusem serdecznie- hol{'Jqc{'J. .
.u


 
JE - ZU ! na zabicie okrutnc, Cichy Baran-
>>>
. 


f .') 
)- 


PIEŚNI POSTNE. 


r  


JJ-J
l

 
ku od żydów szuka - ny, JEZU! mój ko-chany! 
JEZU! za trzydzieści srebrników, 
Ud niewdzięcznego Judasza przedany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU I w ciężkim smutku źałości, 
T
skliwą śmierci bojaźnią stroskany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! na modlit.wie w Ogrójcu, 
We mdłości krwawym potem zalany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! całowaniem zdradliwem, 
Od niewstydliwego ucznia wydany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! powrozami grubemi 
Od swywolnego żołnierstwa związany, 
. JEZU mój kochany! 
JEZU! od posp.ólstwa zelżywie, 
U sądu Annaszowego najgrawany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! przez ulice sromotnie, 
Do Kaifasza za włosy targany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! od Malchusa srogiego, 
Zbrojną r
kawicą poliozkowany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! od falszywych dwu świadków, 
Za zwodziciela niesłusznie udany, 
..... JEZU mój kochany
>>>
. PIEŚNI POSTNE. -d-f r=fŁ1=e-f-S (r 
 


Bądź pozdro - wio - ny! Bądź pochwa- lo - ny! 


mu d 
Jj- 


dla nas zel- żo - ny, [pohań - bio-ny, Bądź uwiel- 

 er j :I-fi
 jd:j d d I 
bio-ny! Bądź wysła-wio-ny! Boże nieskoń -czony. 


SMUTNA ROZMO\VA 


DllS:$Y z żałosną .Matką nad Synem swoim uholewf{jqcq.  cI i 
ę-ilrił 
N. Ach! ja matka tak ża - ło-sna, Boleść mnie ści- \ J j
-j
 
ska nie- zno- śna, Miecz me ser - ce przeni - ka, 
 ,i1.(J.J
 


:Miecz me ser - ce 


prze - ni - kat 


M. Czemuś Matko ukochana, 
Ciężko na sercu stroskana? 
Czemu wszystka truchlejesz? 


. 


6:ł
>>>
64 PIEŚNI POSnE. 


N. Co mię pytasz, wszystkam w mdłości, 
Mówić nie mogę z żałości, 
Krew mi serce zalewa! 
M. Powiedz mi o Panno moja! 
Czemu blednieje twarz twoja? 
Czemu gorzkie łzy lejesz? 
N. \Vidzę me serca kochanie, 
Jezusa w Ogrójcu zlanie 
Potu krwawym polokiem. 
III. O Matko! źródło miłości, 
Niech czuję gwałt twej żałości, 
Dozwól mi z sobą płakać. 


Część Druga. 


W drugiej częśei Rozmyślania Mrki Pańskiej, będziemy 
uważać: co ucierpiał PaD Jezus ot! niesłusznego u Słdu 
oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś 
rany, zniewagi i zelżywości, temuź Jezusowi cierpiącemu 
ofiarować brdziemy: za całe ChrzcścijaIlstwo - na uprosze- 
nie pokoju i zgody między Pany Chrześcijańskiemi - także 
dla uproszenia sobie odpuszczenia grzechów i karania za 
nie, mianowicie powietrza, głodu, ognia i wojny. 


H Y M N. 
.. i I J L.I-.
.
LJ J .:t 

 
 
 
 
 - !. I= 
O 
Przypatrz się duszo, jak cię Bóg mi - łuje! 
Ja - ko dla ciebie sobie nie fol - guje;
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


65 )}
 
Przecież go bardziej niż ży - dowsk
 dręczy J - Ił= 
CI 
Złość twoja męczy. 
Stoi przed Sędzią Pan świata wszystkiego, 
Cichy Baranek, z wzgardzenia wielkiego, 
Przez białą szatę którą jest odziany, 
Głupim nazwany. 
Za moje złości grzbiet srodze biczują, 
Pójdźmyż grzesznicy, oto nam gotują 
Ze krwi Jezusa, dla serca ochlody 
Zdrój żywej wody. 
Pycha światowa niechaj _ co chce wróży, 
Co na swe skronie wije wieniec z róży; 
\V szkarłat na pośmiech cierniem król zralJionr, 
Jest ozdobiony. 
Oby się serce we łzy rozpływało, - 
Że cię mój Jezu sprośnie obrażało, . n[im' 
Żal mi ach żal mi! ciężkich moich złości, 
Dla twej miłości._ 


LAMEN'r DUSZY 


Nad cierpiącym Jezusem. 
rm  i}d t
 
 J

 
JE - ZU! od żydostwa niewinnie, Jako'łotr go- 
5
>>>
ti6 


PIEŚNI POSTNE. 


I p  

 JJJJrJJ)
 
dzien śmierci ob - woła - ny, JEZU mój ko - chany! 
JEZU! od złośliwych morderców, 
Po ślicznej twarzy tak sprośnie zcplwany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! pod przysięgą od Piotra, 
Po trzykroć razy z bojaźni zaprzany, 
JEZU mój koebany! 
JEZU! od okrutnych oprawców, 
Na sąd Piłata jak zbójca szarpany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! od Heroda i dworzan, 
Królu chwały I zelżywie wyśmiany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU I w białą szatę szydersko, 
Na większy pośmiech i hańbę ubrany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU l u kamiennego słupa, 
Niemiłosiernie biczmi usmagany, 
JEZU mSj kochany! 
JEZU! aż do mózgu przez czaszkę, 
Ciernia kolcami ukoronowany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! z najgrawania od żydów, 
Na pośmiewisko purpurą odziany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! w głowę trzciną ubity, 
Królu boleści! klęcząc najgrawany, 
JEZU mój kochany I
>>>
PIEŚNI POSTN£. 


67 -
=d?'-r 
I

 


Bądź pozdro - wio - ny! Bądź pocbwa- lo - ny! -.J d 1jMJ1
¥

 


dla nas zel-żo - ny, 'Vszystekskrwawiony.Bądź uwiel- 


$b=frP/f r t,

-J+I_d-J-1 
IJio - nyr Bądź wysła-wio-ny! Boże nieskoń -czony. 


ROZMOWA DUSZY 


:: li/alką Bolesnq. 
 i f ir i.

 
- 
N. Ach I widzę Sy - na moje - go, Przy słupie ob- ) r i 
7\=J=


-
 


na-żo - ne - go, Róz - ga - mi zsie - czonego I I) J J 
1-J
)" 

 
Rózga- mi zsie- czo - ne - go. 
:\1. Swifta Panno dopuść na mię, 
Niech ran Syna twego znamię, 
Mam na sercu wyryte! 


5"
>>>
'I 


, 


68 pmśNI POSTNE. 


N. \\'idząc ach! jako mizernic 
Ostre głowę rani ciernic , 
Dusza moja ustajc! 

J. O Maryja! Syna twego, 
Ostrem cierniem zranionego, 
Podzielże ze IIIną m{'kę! 

. Obym ja Matka stmpiona, 
Mogła na swoje ramiona, 
Złożyć krzyż twój Synu mój! 
1\[. Proszę o Panno jedyna, 
Bez lIrzesłanku twcgo Syna, 
Niechaj z tobą krzyż noszę!  r' T · 

ZęSC ..ZeCI8. . 


Nakoniec w tej ostatniej części będzicmy uważać: co 
Pan Jezus ucierpiał od ukoronowania swego, aż do cięż- 
kicgo na krzyżu skonania. I te plagi jego, bluźnierstwa, 
zelżywości i zniewagi; wszystkie przytem męki instrnmen- 
ta, Bogu Ojcu Niebieskiemu reprezentować i ofiarować 
bę
ziemy: za Fundatorów i Dobrodziejów - (za wszystkich 
spokm braci i siostry Konfraternii naszej tak żywych jako 
i umarłych) --tudzież za grzeszników zatwardziałych, tych 
osobliwie którzy w złym nieczystości nałogu albo pijaństwie 
zostają, aby ich serca do pokuty i prawdziwej życia po- 
prawy wzbudził męką swoją Zbawiciel nasz - naostalek 
za wsz
stkie dusze w czyszczu zostające, aby im tenże 
najlitościwszy Jezus, krwią swoją przenajdroższą ogień za- 
gasić, a nam wszystkim w godzinę śmicrci żal skruchy 
serdecznej za grzechy, i szczęśliwe w łasce Boskiej do- 
kończ.enie, u Ojca swego najłaskawszego wyjednać raczył.
>>>
ł'IES"ł ł'OST
'E. 


liU 


łI Y M N. 


1tl-Ł
L

 I
 
O 
Duszo o - zi
bła! czemuż nie go - rejesz ! 
Serce me czcmu wszystko nie to - pniejesz ! 


)

W-
 


Toczy twój Jezus 


z ognistej mi - łości, . J
:J
 
Krew w obli - tości. 
Ogień miłości gdy go tak rozpala, 
Szkaradne drzewo na ramiona zwala, 
Zemdlony Je
us, pod krzyżowym klęka 
Ciężarcm, stęka. 
Okrutnym katom {Josłusznym się staje, 
Na krzyz sromotny ochotnie podaje 
Uęce i nogi" ludzkiego '{Jlemienia, 
Sprawca zbawienia. 
O słodkie drzewo! spuśćże nam już ciało, 
Aby IIa tobie dłużej nie wisiało; 
My go uczciwie w grobie położymy, 
Płacz uczynimy. 
Ohy się serce we łzy rozpływało, 
Że cię mój Jezu sprośnie obrażało, 
Żal mi ach żal mi! ciężkich moich złości, 
Dla twej miłości.
>>>
. 


7() 


FIESM POSTNE. 


Niechźeć mój Jezu cześć będzie w wicczuosCl , 
Za twe obelgi, mękę, zelżywości; 
Któreś ochotnic, Syn Boga jedyny, 
Cierpiał bez winy. 


LAMENT DUSZY 


. t Nad cierpiqcY1n Jezusem. 
 )JJ
 
JE-ZUI od pospólstwa niezbożnie , Jako złoczyń- 4-r
 
ca z łotry po- równany, JEZU mój ko-chany! 
JEŻU! od Piłata niesłusznie, 
Na szubieniczną śmierć dekretowany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! srogim krzyża ciężarem, 
Na Kalwaryjską górę zmordowany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! do sromotnego drzewa, 
Przytępionemi gwoźdźmi przykow3ny, 
JEZU mój kochany! 
JEZU l jawnie w pośród dwu łotrów, 
Zelżywie od żydów ukrzyżowany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! od stojąeych około, 
I przechodzących z hańbą urągany, 
JEZU mój kochany!
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


7l 


JEZU! bluźnierstwami od złego 
'Vspółwiszącego łotra nagabany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU I gorzką żółcią i octem, 
'V ołając pragnę, w mdłości napawany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! w r
ce Ojca swojego, 
Ducha oddawszy zamordowany, 
JEZU mój kochany! 
JEZU! od Józefa uczciwie, 
I Nikodema w grobie pocbowany, 
JEZU mój kochany! 1relei
ff 
Bądź pozdro - wio - ny! Bądź pochwa- lo - ny! hJd
IH-
Jdj IjJd 
 
Dla nas zmę-czo-ny, I krwią zbro-czo-ny, Bądź uwicl- 
rFri:rtrr

j)fĘą 
bio - nr! Bądź wysła-wio-ay 1 Boże nieskoń- czony. 


ROZMO\VA DUSZY 


z ]}latką Bolesną. b
 
N. Ach! mnie !\lalce boleści - wej, Pod krzyżem sto- 


...
>>>
j;;Q4Jjdt 
jąc smutli - wej, Serce za - łoś ć przejmuje. 

--.J
J}' J
 


72 


. 


PIEŚNI POSTNE. 


!I. 


Serce ża-łość przt;j - mu - je. 
O :Matko! niechaj prawdziwie, 
Patrząc na krzyż żałośliwie, 
Płaczę z tobą rzewliwie. 
Jużci już moje kochanie, 
Gotuje się na skonanie, 
Toć i ja z nim umieram! 
Pragnę :Matko pod krzyż z tobą, 
Dzielić się z twoją osobą, 
Śmiercią Syna twojego. - 
Zamknął słodką Jezus mowę, 
W tern ku ziemi skłania głowę, 
Już żegna Matkę swoją! 
Maryja niech gorzką noszę 
Śmierć, krzyż, rany jego, proszę, 
Niech serdecznie rozważam. 


N. 


1\1. 


:N. 


:u. 


, 


za nas ra - ny, 


Je -zu 
=t=g i.ri-
pł ? razy. 
Chry - ste zmiłuj się nad nami! 


-0-
>>>
PIEŚNI POSTNE. 73 


, , 
PIESN I. 


Rtóm się śpiewa w czasie Processyi. 
/'7". 

e


9!=

 


JEZU Chryste Panie miły, Ba-ran-ku bar- c frr-I" 
dzo cierpliwy: 'Wzniosłeś, wzniosłeś nakrzyżręeeswoje, 
F p I


 
Za nie za nie - sprawiedliwość mo-ję. 
Płacz go człowiecze mizerny, 
Patrząc jak jest miłosierny: 
Jezus na krzyżu umiera, 
Słońce jasność swą zakrywa. 
Pan wyrzekł ostatnie słowa, 
Zwisła mu z ramienia głowa; 
Matka pod nim frasobliwa, 
Stoi prawie ledwie żywa. 
Zasłona się popadała, 
Ziemia się rwie, ryczy- skała; 
Setnik woła: Syn to Boży! 
Tłuszcza wierząc sobą trwoży. 
Nakoniec mu bok przebito, 
Krew płynie z wo'dą obfito: 
My się dziś zalejmy łzami, 
Jezu zmiłuj się IIad IIami!
>>>
74 


PIEŚNI POSTi'lE. 


P I E Ś Ń II. 


, 


Która się śpiewa po Process!Ji. t
ri
 
Wisi nil krzyżu Pan Stwórca nie - ba, 
Płakać za grzechy, c:z.łowiecze po 
 trze- ba ; 


rliłĄ 
Ach! ach! na krzyżu u . mie - ra, 
Je - zus oczy swe za 
 wie - ra. 
Najświętsze członki i wszystko ciało, "'1 
Okrutnie zbite, na krzyżu wisiało. 
Ach! ach! dla ciebie człowiecze, 
Z boku krew Jezusa ciecze. 
Ostrą koroną skronie zranione, 
Język zapiekły i usta spragnione. 
Ach! ach! dla mojej swywoli, 
Jezus umiera i boli. 
\V oła i kona, łzy z oczu leje, 
Pod krzyżem Matka bolesna truchleje. 
. Ach! ach! sprosne złości moje, 
Sprawiły te niepokoje. 
Więc się poprawię, ty łaski dodaj, 
Życia święlego sposób mi podaj. 
Ach l ach! tu kr
s złości moicb, 
Przy nogach przybitych twoich. 
Tu z Magdalcną będę pokutować, 
l za me grzecby serdecznie żałować.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


75 


Ach! ach! zmiłuj się nademną , 
Uczyń miłosierdzie ze mną. 
Rozbrat obłudny świecie wypowiadam, 
Grzechów się moich szczerze wyspowiadam. 
Ach! ach! serdecznie żałuj
, 
Bo cię Boże mój miłL
ę. 


P I E Ś Ń III. bC )


JJ F


)"jJ 
 
Rozmyślajmy dziś, wier.łi Chrześcijanie, Jako Pan Chrystus 


-J-I-&.t


:u! . 
cierpiał za nas rany; Od poimania nie miał odpocznienia 

 
 
:!!PL J J 

 j J I 
Aż do sko - na - nia. 


Najprzód w O{;rójcu wziął pocałowanie, 
Tam Judasz zdrajca dał był żydom znamię: 
Oto żydowie mego Mistrza macie, 
Tegoż iml\jcic. 
'Vnet się rzucili jako lwi okrutni, 
Apostołowie od niego uciekli: 
Tak z wielkim pędem wicdzion do Annasza, 
Pociecha nasza. 
Pierwszej godziny, {Jrzed Piłatem sf,awioll, 
Niesprawiedliwie od żydów oskarźoll;
>>>
7(j 


pmŚ'-"I POST
E. 


Rozkazał Piłat, aby był biczowan, 
Ten niebieski Pan. 
lil'zyknęli wszyscy o godzini
 trzeciej, 
Nie chcemy dalej krzywdy cierpieć takiej; 
Niechaj na krzyżu swój żywot połoźy, 
Ten to Syn Boży. 
Z ostrego ciernia koronę uwili, 
Naszemu Panu na głowę wtłoczyli; 
Naśmiewając się przed nim poklękali, 
Królem go zwali. 
Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstej godziny, 
Żydowie z niego odzienie złożyli; 
Potem go na krzyż okrutnie {Jrzybili, 
Octem {Joili. 
Polecił Ducba Bogu Ojcu w ręce; 
Wołając, umarł: zaćmiło się słońce, 
Ziemia się trzęsła dziewiątcj godziny, 
Nie bez przyczyny. 
Zstąpił do piekłów mocą swego Bóstwa, 
Tamże wybawił Ojców świętych zjelistwa; 
Ciała umarłych z grobów powstawały, 
Widzieć się dały. 
Nikodem z Józefem prośby uczynili, 
By ciało z krzyża hezpieeznie zdjąć mogli; 
Piłat ich prośbie we wszystkiem przebaczył, 
Bo tak Bóg l'aczył. 
Czasów nieszpornych, był z krzyża zdcjmowan 
Przez swoje sługi, wszego stworzenia Pan; 
l\Iatuchna j ego ciało {Jiastowała, 
Rzewnie płakała. 
Dmgim balsamcm ciało namazali, 
.\ z nabożCllstwem w Syndon uwinęli; 


....
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


77 


W grób je ostatniej godziny włożyli, 
Płacz uczynili. 
Płaczmyż też dzisiaj wierni Chrześcijanie, 
Dziękując Panu za najdroższe rany, 
rż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć, 
Chcąc nas sobie mieć. 


P I E Ś Ń IV. 


;"":""\ 
1rtIr . 
 
 ,- 
 , I I :IpiIc ' 
 
_
 
L .J: 
 
 -,i ;'-'1-; 
 
I II I 
 
O duszo wszel- ka nabożna! Ku miłe - mu 
 .J 
 J
 J .J--.J
 
Bo-gu skłonna; 'Vejrzyj na Sy - na Bo - że - go , 
;"":""\ 
=tłob
 J j J9-J . 

 j JJ- 


Na Zba-wi-cie - la na - sze
go. 


Oglądaj na krzyżu jego, 
Sromotni
 zawieszonego, 
Okrutnie rozciągnionego, 
'V szystkiego zekrwawionego.' 
'Vejrzyj na głowę skłonioną, 
Ostrą koroną zranioną, 
Głogową też i cierniową, 
Gwałtem na głow
 wciśnioną.
>>>
78 


. 


PIEŚNI POSTNE. 


Oczy jego krwią,spłynęły, 
Uszy i usta wyschnęły; 
Wszystkie żyły w nim porwali, 
Krew świętą z niego wylali. 
Ręce, nogi przenajświętsze, 
Gwoźdźmi okrutnie przebite; 
Bok i serce przebodzono, 
Ostatek krwie wypuszczono. 
Wszystko przenajświętsze ciało, 
Jak skorupa się padało; 
\¥szyslkie siły z niego wyszły, 
Na zbawienie wszelkiej duszy. 
O duszo t jakożeś droga, 
Wielkim mytem zapłacona; 
,¥ szystek skarb nieba i ziemie, 
Bóstwo wydało dla ciebie. 
Nie przedawajże się tanie, 
Dla grzechów na potępienie; 
Boć nie jest rzecz tańsza inna, 
Jedno kto w grzechu umiera. 
Tęby rzecz miał człowiek baczyć, 
Że na świecie krótko ma żyć; 
Tysiąc lat {Jrzeciw wieczności, 
Jakoby dzień ku równości. 
Przeto się grzechów warujmy, 
Jezusa się rozmiłujmy; 
Dać tu nam lekkie skonanie, 
Po śmierci duszne zbawienie.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


P I E Ś Ń v. 


o siedmiu BlO'lcacl" Pm'iskiclt. 


Mclodyja Jak: O duszo. 
\V spominajmy Boże słowa, 
Klóre Chrystus nasza głowa, 
Z krzyża w męce swej z lamentem, 
Nam zostawił testamentem. 
Pierwsze słowo było jego, 
Za grzeszne do Ojca swego: 
Ojcze odpuść niewiedzącym , 
Mnie niewinnie krzyżującym. 
Racz i nam Chryste darować, 
Daj nieprzyjaciół miłować, 
A ich wszystkie ku nam złości, 
Obróć w dobre z twej miłości. 
Drugie słowo rzekł łotrowi, 
Niewinności swej świadkowi: 
Dzisiaj zemną będziesz w Raju, 
W niewidzianych rozkosz kraju. 
.My teź grzesznicy, łotrowic, 
W twem zbawienie kładąc słowie, 
Prosim Panie, odpuść grzechy, 
A na Rajskie wwiedź poeiechy. 
Trzecie .Matce rzekł o Janie: 
Otoć ten się Synem stanie; 
Tamże rzekł Pan Janie tobie: 
Weźmij ją za matkę sobie. 
Tobie Chryste raz mldany, 
Nieeh i Świętym będę znany; 
Nie wypuszczaj mnie z opieki, 
Ty mnie i mych rządź na wieki. 


7!}
>>>
80 


, 


PIEŚNI POSTNE. 


Czwartc słowo, to słyszeli 
Gdy Pan wołał: Eli Eli 
Lamma sabachtani, Boże! 
Ty opuszczasz któż wspomoże? 
\V każdym ucisku mym Panie, 
Nicch cię dojdzie me wołanie, 
Scrcem, ust Y krzyczącego, 
Nie opuść uf
ącego. 
Piąte slowo Pan tęskliwe: 
Pragnę mówił, źródło żywe; 
Pragnę mówił co z pragnienia 
Ojców było i zbawienia. 
Chryste naj słodsze pragnienie, 
Daj z przykladem wspomożenie: I 
Byśmy pragnęli swojego /. 
Zbawienia, również bliźniego. 
Szóstem Pan zawołał słowem, 
Gdy już konać był gotowym: 
Boże Ojcze w ręce twoje, 
Polecam ci dnszę moję. 
Bożc święty, Boże wieczny, 
DzieIl skończywszy ostaleczny, 
Niech od ciebie duszę wziętą, 
Tobie oddam miłą, świętą. 
Siódme słowo a ostatnie, 
Wszystko zamknęło dostatnie, 
Gdy Pan rzekł: Już się spełniło, 
Co potrzeba .sllełnić było. 
Więc spełniwszy tajemnice, 
Proroctwa i obietnice, 
ltacz to Chryste spełnić; sprawić, 
Śmicrci.1 twoją grzesznych zb,lwić.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


81 


PIEŚŃ VI. 


!il
--=tE-

 
Ojcze Boże wszecbmogący, I\lóry z miło-  

 
... 
 J 
 -
 

 J l=t 
' I .- 1 j '""i I .. 
., 
I - "-"- ..-- i 
., I . 


ści go-rą-cej, Zesła- łeś na te ni - skości, -
r-
d--:t---ŁT I 
I 
 -v-- =w-- ..- 
ii 
Syna swego z wyso - ko-ści. 


Ku wielkiemu pocieszeniu, 
Twemu ludzkiemu plemieniu, 
\Vydałeś go na slracenie, 
Przez człowiecze odkupienie. 
Miejmyż wszyscy na bacznoś(
i, 
Drogą śmicrć jego miłości, 
I smutek maluclmy jego, 
Który cierpiała dla niego. 
Gdy go we czwartek żegnała, 
Tak mu mówiąc narzekała: 
Weźniij mię w Ogrojec z sobą, 
Pójdę rat1a na śmierć z tobą. 
Pau Jla nią smutnie poglądał, 
Po swej Matce tego żą(lał: 
Miła .Matko racz Dlię puścić, 
Nocci blisko już Dam czas iśr. 


fi
>>>
2 


PIEŚNI POSTNE. 


Smutneć było rozłączenie, 
Z swym Synem tej miłej Pannie; 
:Miała serdeczne bolenie, 
Palrząc na jego lękanie. 
Gdy do Ogrójca przybieżał, 
Padł na ziemię krzyżem leżał. 
Tam swą mękę wszystką widział, 
Którą nazajutrz cierpieć miał. 
Miał w sobie przeciwne siły 
Dwie, a obie wielkie był
'; 
Okrutnie z sobą walczyły. 
!lIalo go nie umorzyły. 
Bo mu lękająca siła, 
Okrutną śmiercią groziła; 
Ale miłość zwyciężyła, 
Bo ta w nim mężniejsza }Iyła. 
Kll,'knął na kolana potem, 
Jął się pocić krwawym potem; 
Mówiąc: Ojcze możeli być, 
Bacz ten kielich precz oddalić. 
Jezu miły nie lękaj się, 
Wsiań, nie klęcz, upamiętaj sil,'; 
.Masz nicdaleko Judasza, 
t:ilgnie z ludcm od Annasza. 
_ \"jedzie na cię lud niemaly, 
Z kij mi, z miecz mi, z pochodniami; 
\Ve zbrojc się ubierali, 
Przełożeni im kazali. 
\Vtem przystąpił Judasz cudnie, 
Pozdrowił Pana obłudnie, 
Potcm go zdradnie calował, 
PalI się scJlylil, twarz mU podał.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


Gdy się miał z żydy potykać, 
Począł z niemi wprzód rozmawiać, 
Pytał ich kogo szukacie, 
Jeśli mnie? oto mię macie. 
Prędko kniemu przyskoczyli, 
O ziemię go udcrzyli; 
Z głowy, z brody włosy rwali, 
Opak mu ręce związali. 
Związawszy go tak okrutnie, 
Wiedli go do miasta cbutnie; 
Pclmęli go w rzekę cedrową, 
Unurzali go i z głową. 
Sami zdrajcy szli po mościc, 
Pana wiedli w rzekę proście. 
Powalił się upadł w wodę, 
Zbił sobie o kamien brodę. 
Annasz go srogo przywitał, 
Gdzie masz licznie? tak go pylał; 
Niemałoś tu złego zbroił, 
Fałszywąś IIauką zwodził. 
Pan pokornic odpowicdział, 
Panie Annaszu byś wiedział, 
Zawsze ja jawnic w kościele, 
Powiadałem prawdę śmiele. 
Wyciągnąwszy żyd prawicę, 
A miał zbrojną rękawicę; 
,V yciął mu srogi policzek, 
Pan nasz zemdlał, upadł wszystek. 
Azaż tak odpowiadają, 
Paniętom gdy cię pytają; 
Czemuż nie masz \V uczciwości, 
Biskupa Jego miłości. . 


fi' 


83
>>>
84 


PIEŚNI POSTNE. 


'Vi
c na przemian wszyscy słudzy, 
Jcdni z tyłu z przodu drudzy, 
Włosy mu z głowy targali, 
Na jego świętą twarz plwali. 
Gdy mu oczy zawiązali, 
Prorokować mu kazali, 
Godząc mu z pięścią do szyje, 
Gadaj Jezu kto cię bije. 
Posiedział Annasz W noc clnyilę, 
A miał czystą krotofilę , 
Patrząc na więźnia swojego, 
Na Zbawiciela naszego. 
Annasz wiedzion do łożnice, 
Pan nasz wepchnion do piwnice; 
Jaki tam był nocleg jego, 
Kościół nie śmie zjawić tego. 
W piątek wywiedzion z piwnice, 
Jakoby łotr z męczennice; 
Prowadzon do Raifasza, 
Od okrutnego Annasza. 
Widział tam Pan miłości
T, 
Iż Biskup niesprawiedliwy, 
Fałszywe nań świadki zwodził, 
Bo go na śmierć wydać godził. 
Gdy Kaifasz z swemi świadki, 
Pletli nań wszystkie niestatki; 
Stała {Jrawda niestrwożona, 
Przed Biskupem spotwarzona. 
Piłatowi go posłali, 
Osądzić mu go kazali, 
Wdziali mu łańcuch na ramię, 
Ten był śmierci jego znamię.
>>>
- 


PI"SNł l'OSTNE. 


Kł 


Wszak wiemy Panie Piłacie, 
Że ten łańcueh dobrze znacie; 
Każdy więzień co go nosi, 
Od śmierci się nic wyprosi. 
Dałej mu cierpieć )lie możclII, 
Bo się czyni Synem Bożym, 
I Królcm się też mianuje, 
Co się nigdzie nie znajduje. 
Stał przed Piłatem związany, 
Zbity, spluty, zekrwawionn 
Nie widział Piłat żadnego, 
Więźnia takicgo nędznego. 
Zaś go posłał Herodowi, 
Galilejskiemu Królowi; 
Oto masz więźnia swojego, 
Wyzwól jako niewinnego. 
Rzekł mu Herod nie wstydliwy, 
Ukaż nam tu jakie dziwy; 
Żydowie mi powiedzieli, .; 
Iż twoje cuda widzieli. 
Widział Pan Króla {Jysznego, 
Nie rzekł mu słowa żadnego; 
Chciał z nim Herod gadać dwornie, 
Ale Pan milczał pokornie. 
Król Herod serca pysznego, 
Wzgardził Jezusa miłego; 
Na jego większe pośmiani c , 
Wdziali nań z pawłok odzienie. 
Pastwili mu się nad głowo!, 
Z ostrą koroną cierniowo!; 
Uczynili mu żydowic, 
Tysiąc ran w najświętszej głowic.
>>>
Xti 


PIEŚNI l'OSTNE. 


Odesłał go I{ról Sfdziemu, 
\Vielce niesprawicdliwemu; 
Coś mi to posłał niemego., 
Przyjmij zasię więźnia swego. 
Widział Piłat iż niewinny, 
Rzekł: jest u mnie więzień inny; 
N"icch stanie się wola wasza, 
Skażę na śmierć Barrabasza. 
Kazał Jezusa miłego., 
Bić u słupa kamiennego; 
Bili go. żydowie sami, 
Biczmi, łańcuchy, miotłami. 
Gdy się nad nim spracowali, 
Ci którzy go katowali; 
Z powrozów go rozwiązali; 
Piłatowi go posłali. 
Wywiódł Piłat ubitego, 
Już na poły umarłego; 
Oto macie więźnia swego, 
\Vypuszczam wam go żywego. 
Niemiłosierni żydowi e , 
Okrutniejsi niż katowie ; 
Na Piłata zawołali, 
Ukrzyżować go kazali. 
Piłat w rozumie pobł:t dził , 
Kwoli żydom go osądził; 
Skazał na śmierć niewinnego, 
Jezusa Syna Bożego. 
O Piłacie niecnolIiwy! 
Czemuś tak niesprawietJli wy; 
lito. Baranck niewinny, 
Idzie na śmicrć bez llrzyczyny. 


, 


, ' 


/I
>>>
pmŚNI POSTNE. 


Żydowie go pochwycili, 
Na górę go wprowadzili, 
Gwoźdźmi go na krzyż przyLili, 
Mięłzy 10tr1' postawili. 
\Visiał na krzyżu zraniony, 
Zbity, skłóly, zekrwawiony, 
Nie mając odpoczywania, 
Od jęcia aż do skonania. 
A byłci tam strach niemały, 
Gdy si
 opoki padały, 
Ziemia nad obyczaj drżała, 
Jakoby się zapaść miała. 
Stało się nad przyrodzenie, 
Po wszym świecie zamierzclmienie; 
Żywioły się zasmuciły, 
Gdy umierał nasz Pan miły. 
O Panie nasz miłościw}'! 
Czemuś tak bardzo cierpliwy, 
Dla zmiłowania naszego, 
Zapomniałeś Bóstwa swego. 
Gdy nas tak bardzo miłlljl'sz, 
Sromot, razów, ran nie czujesz; 
Raczże ntS też tern darować, 
Daj nam siebie zamiłować. 
\Veźmyż to każdy w swą glowr, 
Najdroższą śmicrć Jezusowę ; 
Rozmyślajmy ją serdecznie, 
ll
dziem z nim królować wiecznie. 


87
>>>
88 


pmśNI POSTNE. 


, , 
P I E S N VII. 


13i}'

 i
r 
 i r 

 
 
 
Krzyżu św
ęty nade wszystko ,: Drzewo przenaj- . 
 
 
+S 
 i 
 
.i" 
 J:t 
szlachetniejsze, W żadnym lesie takie nie jest, 


j3iJ
l
1.u1=P .
 
--. C 
 
Jet1no na któ - rem sam Bógjest. Słodkie drzewo, 

J-' )

 
słodkie gwoździe, Rozkoszny o - woc no- si - ło. 


Skłoń gałązki Drzewo święte, 
Ulżyj członkom tak rozpiętym, 
Odmień teraz onę srogość, 
Którąś miało z przyrodzenia, 
Spuść lekkuchno i cichuchno, 
Ciało Króla niebieskiego. 
Tyś samo było dostojne, 
Nosić światowe zbawienie, 
Przez cię przewóz jest naprawion, 
Swiatu który był zagubion; 
Który święta krew polała, 
C9 z Baranka wypłynęła.
>>>
PIEŚNI POSTl'IE. 


89 


W jasłkach leżąc gdy tam płakał, 
Już tam był wszystko oglądał, 
Iż tak haniebnie umrzeć mi...ł, 
Gdy wszystek świat odlmpić miał, 
W on czas między zwierzętami, 
A teraz między łotrami. 
Niesłychanać to jest dobroć, 
Za kogo na krzyżu umrzeć; 
Któż to moźe dziś wykonać, 
Za kogo swoją duszę dać; 
Sam to PaD Jezus wykonał, 
Bo nas wiernie umiłował. 
Nędzneby to serce było, 
Coby dziś nie zapłakało, 
Widząc Stworzyciela swego, 
Na krzyżu zawieszonego, 
Na słońcu upieczonego, 
Baranka Wielkanocnego. 
Maryja Matka patrzała, 
Na członki które powijała, 
A powiwszy całowała, 
Z tego wielką radość miała; 
Teraz je widzi sczerniałe, 
Zyły, stawy w nim porwane. 
Nie był taki ani będzie, 
Żadnemu smutek na świecie, 
Jaki czysta Panna miała, 
W on czas kiedy narzekała: 
Nędzna ja sierota dzisiaj, 
Do kogóż się ja skłonić mam. 
Jednegom synaczka miała, 
Com go z nieba być poznała,
>>>
90 


PIEŚNI POSTNE. 


I tegom już postradała, 
Jednom się sama została; 
Ciężki ból cierpi me serce, 
Od żalu mi się rozsieść chce. 
W radościm go porodziła, 
Smutku żadnegom nie miała; 
A teraz wszystkie boleści, 
Dręczą mię dziś bez litości; 
Obymże ja to mogła mieć, 
Żebym mogła teraz umrzeć. 
Byś mi Synu nizko wisiał, 
W zdybyś ze mnie jaką pomoc miał; 
Głowębym twoją podparła, 
Brew zsiadłą z lica otarła; 
Ale cię nie mogę dosiądz, 
Tobie Synu nic dopomódz. 
Anielskie się słowa mienią, 
Symeolłowe się pełnią; 
On mówił pełnaś miłości, 
A jam dziś pełna gorzkości; 
Symeon mi to powiedział, 
Iż me serce miecz przebóść miał. 
Ni ja ojca, matki, brata, 
Ni żadnego prz}'jaciela, 
Zkądże pocieszenie mam mICC, 
Wolałabym stokroć umrzeć, 
Niż widzieć żołnierza złego, 
Co przebił bok Syna mego. 
Matki co synaczki macie, 
Jako się w nich wy kochacie, 
Kiedy wam z nich jeden umrze, 
Cięźki ból ma wasze serce;
>>>
RIEŚNI POSTN}:;. 


m 


Cóż ja, com miała jednego! 
Już nie będę mieć inszego. 
O niestetyż miły Panie! 
Toć niemałe rozłączenie, 
Przedtem było miłowanie, 
A teraz ciężkie wzdychanie; 
Czemuż Boże Ojcze nie dbasz, 
O Synacz:ku pieczy nie masz. 
Którzy tej Pannie służycie, 
Smutki jej rozmyśliwajcic, 
Jako często omdlewała, 
Często na ziemię padała; 
Przez te smutki któreś miała, 
Uprośże nam wieczną chwałę. 


PIEŚŃ VIII. 
fie-. i 2J1 
q 
Za - w i - taj u - krzyżowa ny! Jezu Chryste 

 
JJ
,j j pl.
j j 
 
prz
z Twe r any, U.rólu na ni
bi e, prosim y Ciebie, 

3ty J J J-ł-! J. 

 J JJ 
Ratuj nas w każ- dej potrzebie. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
Całujcm twe święte rany; 
łJrzebite ręce, nogi w tej męce, 

liejcież nas w swojej opiece.
>>>
!ł2 


, 
PIESNI POSTNE. 


l 


Zawitaj ukrzyżowany! 
Biczmi srodze skatowany; 
Zorane boki, krwawe potoki, 
Wynieścież nas nad obłoki. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
Cierniem ukoronowany; 
W takiej koronie, zbolałe skronie. 
Miejcież nas w swojej obronie. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
\V przód pod krzyżem zmocowany; 
Rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, 
Podźwignij nas ku zbawieniu. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
Na twarzy zbity, zeplwany; 
O święte Lice! łez, krwi krynice, 
Zwróćcież na Das swe źrenice. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
Na sercu włócznią stargany; 
Piersi, wnętrzności, pełne gorzkości, 
Miejcież nas w swojej litości. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
Na duszy srodze stroskany; 
Smutki i żale, w serca upale, 
Wynicścicż nas ku swej chwale. 
Zawitaj ukrzyżowany I 
\V ubóstwie sponiewierany; 
We czci i chwale, zniszczony wcale, 
Zbaw nas na twym trybunale. 
Zawitaj ukrzyżowany! 
Niewinnie zamordowany; 
Bądź konający, na nas pomniący, 
Raj łotrowi darujący.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


!J:
 


Przez twoje gorzkie skonaruc, 
Litościwy bądź nam Panie! 
'V ostatnim zg1nic, miej nas w obronie, 
Na prawcj postaw nas stronie. 
O Jezu miłości moja I 
Do twego wzdycham pokoju, 
Za grzechy płaczę, sercem cię raczę, 
Krzyżem twoim głowę znaczę. 


P I E Ś IV IX. 


Na wielld Piqtek pr}$!I ucalowaniu Rr}$!lża. 
7JtJ ;/ i
rL
 
Zbliżam się kto - bie Je-zu mój ko - chany, 
Ca-ło-wać cięż- kic i nie-znoś-ne ra-ny: (LL
r
d:fU 
 ¥
 
Nie tak jak Ju - dasz który na wy - da-nie, -#4

 d 
J-
 
J-J-
 
Lecz z uźa - Je - nicm Je-zu Chryste Panie. 


Całuję prawą twoją Jczu rękę, 
Byś mnie nic oddał na piekielną mękę: 
Całuję oraz lewą rękę twoją, 
Byś zbawić raczył grzeszną duszę moją. 
Zbliżam się scrcem i do twego boku, 
Nie daj na zgubę mnie z swego wyroku:
>>>
!ł4 


PIEŚNI POSTNE. 


Padam do twojej prawej nogi Chryste , 
Niechże łzy płyną z oczu mych rzęsiste. 
Palla))] i do twej Jezu lewej nogi, 
Którą ci zranił okrutnie gwóźdź srogi: 
Padam pokornie i do krzyża twego, 
Na klórym wisisz dla mnie mizernego, 
O Jezu drogi! Jezu mój kochany! 
Zgładź grzeehy moje przez twe święte rany, 
Przyrzekam że cię więcej nie obrażę, 
Że się wprzód na śmierć niż na grzech odważ\,_ 


, , 
P I E S N X. 


lYa wielki Piątek w czasie Pl'ocessyi do Gl'o/m. 

 -G- 
lt3(t P-F1I l
 
Już Chry-stus ży- cie zakoń -. czyI, Już się w grobie 


Tf-
f
 
z śmiercią złą-czył; Płaczcie nieba mieszkań - cy! 


. 
.f'i 


 
Wzrusz się zie-mio, krusz twe ska-ły, Pokrfj cie-mno-  . 
 

 - -
-ID:
 


ścią świat ca - ły; Płaczcie zwuu wyg-nmi- t:y.
>>>
lo 


PIEŚNI POSTNE. 


!15  
 

14=F=p=fr

1 


Płaczcie Ziemi 


wygnań- cy! 


Grzeszniku zlewaj się łzami, 
Tyś go umorzył grzechami, 
Tyś go tu w grobie złoż)'ł. 
Żałuj teraz należycie, 
Przestań grzeszyć, popraw żrcie, 
Abyś razem z nilU ożył. 
Tu grzeszniku pokalany, 
Skrapiaj łzami jego Rany, 
Tu masz łaskę dla siebie. 
Tu możesz twych grzechów zmazy, 
Zmyć w krwi Baranka bez skazy, 
Który umarł dla ciebie. 
Tu już Jezu {Jrzemicszkiwać, 
Tu pragnę z tobą spoczywać, 
Tu mię Panie złącz z sobą: 
Aż śmierć zwyciężysz waleczny, 
Do dnia trzeciego bezpieczny, 
Niech mam spoczynek z tobą. 
Tu ja płakać będę ciebie, 
Póki cię nie ujrzę w niebie, 
Jezu w dobroci stały: 
Zniszcz już Grobu twego wściekłą 
Straż, już zwycież śmierć i piekło, 
A mnic weź do lwej chwały. 


,
>>>
t6 


PIEŚNI POSTNE. 


, , 
PIESN XI. 
U Grobu Pańskiego. 
o 
 I!I
t 

a- _ 
Płaczcie Anie - li, płaczcie duchy święte, - 
Radość wam dzisiaj i we - sele wzięte: 

 

 d J hr-Jt-J-J-t 
Q 
Płaczcie przy śmier-ci, płaczcie przy {JO- grzebie, 
{4
 
. :Kró-Ia wasze - go i Bo - ga na niebie. 


ME
:
:
A 

 
Płaczcie A - 
Radość wam 


.t .J
rt1- J j d-1- 
nie - li, Płaczcie du- 
dzi - siaj l we - se- 
jmfFpjiri
 
chy św.ięle, Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie, 
Je wZIęte: 


J
JJ1J 
I{róla wa - sze - go, i Bo-ga na niebie.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


Płaczcie wesołe niebieskie pokoje, 
Na dzień dzisiejszy i sieroctwo swoje; 
Płaczcie nad grob
m w którym położony, 
Boga waszego Syn jednorodzony. 
Płacz jasne słońce, płacz koło miesięczne, 
Zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięezne, 
Płaczcie promienie z nieba wywieszone, 
\Vasze przedniejsze światło zagaszone. 
Płaczcie obłoki, płaczcie chmury dżdżyste, 
Łzy miasto rosy wylejcie rzęsiste; 
Płaczcie pioruny, płaczcie błyskawice, 
Nad grobem Króla niebieskiej stolice. 
Płaczcie i wiatry i niebieskie biegi, 
Płaczcie dżdże, grady, płaczcie mrozy, śniegi, 
.Płaczcie ścieląc się pod swemi górami, 
W tym grobie leży, który władał wami. 
Płaczcie zatopy, płaczcie morskie wały, 
Płaczcie i wyspy, płaczcie morskie skały, 
Płaczcie! umarł Pan który was fundował, 
Tu leży, co wam wszystkim rozkazował. 
Płaczcie i ryby i wielorybowie, 
Płaczcie syreny, płaczcie delfilIowie , 
Płaczcie pod wodą niepojęte dziwy, 
Umarł Pan a wasz Stworzyciel prawdziwy. 
Płaczcie potoki, {Jłaczcie niezmierzone . 
Rzeki i źródła płaczcie niezbrodzone, 
Płaczcie, umarł Pan który wasze wody 
Stoczył i brodom naznaczył przechody. 
Płacz ziemio, płaczcie fundamenta ziemne, 
Płaczeie jaskinie, płaczcie lochy ciemne, 
Płaczcie, umarł Pan, budownik wasz miły, 
W któregoście się ręku zawiesiły. 


7 


97
>>>
!łS 


PIEŚ1
1 POSTiSE. 


Płaczcie pagórki; {Jłaczcie góry wielkie, 
Płaczcie 0Foki .i kamienie wszelkie,. 
ł.Jmarł Pan który rękami swojemi, 
\Vas ugruntował. na obszernej ziemi. 
Płacz i ty góro święta uwielbiona,. 
Płacz Chrystusową śmiercią poświęcona,. 
Płacz którą krwawe llOkropiły zdroje, . 
Płacz na klórej Pan stracił życie swoJe. 
Płacz i ty grobie w skale wykowany, 
Płacz, który Pana piastujesz nad Pany: 
Płacz śmierci jego, kamieniu szczęśliwy, 
Pod którym leży Syn Boga prawdziwy. 
Płaczcie pustynie i wy cedry śliczne,. 
I wy też lasy płaczcie okoliczne, 
Płaczcie pod których cieniem leŻY ciało, 
Które Bożego ducba ukrywało. 
Płaczcie ptaszęta, płaczcie bydło polne,. 
Płaczcie i leśne zwierzęta swawolne, 
Płaczcie robactwa, płaczcie i gadziny, 
Stwórca wasz umarł,. Syn Boga jedyny. 
Płacz naostatek. człowiecze, któremu 
To wszystko. gwoli stwon.:ono samemu, 
I owszem jakby stworzenie wszelakie, 
Zawarł Bóg w tobie przez życie trojakie. 
Bo rośniesz z drzewem, czujesz z bestyjami, 
A rozumem się rządzisz z Aniołami; . 
Dopomóż tedy wszelkiemu stworzeniu, 
Płakać Ilad Panem w jego umęczeniu. 
Niech ci już teraz obłudy światowe, 
Ohmierzną, widząc bóle Jezusowe, 
Niech cię swawolne nie rozbestwia cialo, 
Coby cię raczej we łzach nurzać mi\llo:
>>>
... 


PIEŚNI POSTNE. 


Gdy w Chrystusowem członka nic masz cicle, 
I{tóryby za cię nie ucierpiał wiele. 
Nie daj i czartu nad sobą przewodzić, 
Gdyż Odkupiciel chcąc cię wyswobodzić, 
Z niewoli jego, żywot swój połoźył, 
I moc czartowską z którą on się srożył, 
Starł i ukrócił, to wszystko dla ciebie 
Czyniąc, ażebyś z nim wiekował w niebie. 
Bierz przykład z Piolra jak w jaskini ślocha. 
Obacz jak Pana po zap
zenin kocha, 
.Kiech cię wyuczy płakać l\1agdalena, 
Nie tak jak płacze zdradliwa syrena. 
Ale prawdziwy żal tu uczyniwszy, 
ł.zami i skruchą serce napełniwszy, 
\Veź na uwagę: że twa złość wierutna, 
Rozbierz to sobie: że ta śmierć okrutna 
Spotkała Pana, za twoje sprosności, 
Za one \V grzechach brzydkie bezecności. 
Tyś to obnażył Pana niewstydami , 
Biczowałeś go różnemi grzeehami: 
Tyś koronował cierniową koroną, 
Kiedyś zezwalał i cieszył się oną 
Nieczystą myślą; tyś na krzyż przykował , 
Kiedyś przykazy jego przestępował. 
Słuszna rzecz tedy 111akać ci serdecznic 
Człowiecze grzeszny i owszem koniecznic 
Płakać potrzeba, rzewliwemi łzami; 
I gdyby moźna, żeby upustami 
Lały się z oczu twych bystre strumicnie, 
Oczyszczając ci tak brzydkie sumienic. 
A jeślić trudność, serce npoczyste 
Czyni do żalu, i oczy skaliste . 
, 


!ł!J
>>>
I 


100 


pmś:-ll POSTNE. 


Nie chcą pozwolić do łez swej powieki, 
Udaj się radzę, do szczerej opieki. 
Pod krzyżem ciężko Panny bolej:!cej, 
Oraz i Matki, rzewliwie płaczącej, 
By łez obfitych, pozwolić ci chciała. 
A serce żalem na pół rozkrajała; 
Żebyś w tem życiu, {Jłacząc dostatecznie, 
Mó
1 potem w niebie z nią hólować wiecznie. 


, , 
P I E S N XH. 


Po::drowip'l1ie Ran Zbawiciela, przy ol!f;jściu ot! Grobu.  


p-f1j-

J-
 
Dobranoc «) Glówo święta Je-zu-sa mo - jego, 
Któraś by - ła zra-nio-na do mózgu ąa - mego: "." I 
 

 !.;m 
__ 
-... - e _ -- 
Dobranoc kwie - cie ró - ża-ny! Dobranoc Je-  

 
J 
 
--eJ 
 


j1J
 -
1 


zu ko-cha-ny, 


Do-bra - noc! 


Dobranoc 'Vłosy święte mocno potargane, 
Które były najświęlszą krwią zafarbowane: 
Dobranoc kwiecie i t. d. 


.) Dobl'anoc w ZIIUCZNIII1: Daj mi noc dobrą, czyli szczęWwą.
>>>
PIKŚi\l POST
'1E. 


lUl 


Dobrauoł; Szyjo święta w ł3iicuch IIzLrojomł, 
Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona: 
Dobranoc kwiecie- i ł. d. 
Dobranoc Ręce święte na krzyż wyciągnionc, 
Jako strony na lutni gdy są wyslrojoue: 
Dobranoe kwiecie i I. d. 
Dobranoc noku święly z którego plynęła 
Krew najświęlsza, by grzechy człowieka obmy\;t: 
Dobranoc kwiecie i t. da 
Do:brolloc Serce święte włócznią otworzone, 
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. 
Dobranoc kwiecie i t. d. 
Dobranoc NOb" święle na wylol przeszyle, 
I tępemi gwoździami do krzyża. przyhile: 
Do:branoc kwiecie i Ł. d. 
Dobranoc Iirzyżu .święty z którego dożony 
Jezus, i w prześcieradło hiałe uwiniony: 
Dobl
lIoc kwie{;ie i t. d. 
Dobranoc Grobie święly najświęlszego Ciala, 
Który Malka holesna łzami ohlewała: 
. Niech ci będzie cześć w wieczuosci, 
Za lwe męki, zelżywości, 
lIIój Jezu! 


I) I E Ś Ń XIII. 


De 'lOriS pUłJ'sioll;s ]Jom;"i. 
licfFfi


R
 
Fatris sapi - cu - li - a veril;:ts di - vi-I"',
>>>
102 


PJE
NI POSTNE. £9ri
ririfrt
 


Dous hornu 


captus est 


hora ") matu - tina: 


, 


.A nolis discipu]is, cito derelictus, 
A Judreis traditus, vendilus, afl:1ictus. 
łłOl'a primA Dominom ducunt ad Pilatum, 
Et a falsis testibus multum accusatum, 
Colaphis percułiunt, manibus liga tum, 
Vultum Dei conspuunt, lumen creli gratum. 
Crucilige, damitant hora tertiarulD, 
IlIllSllS induitur ycste purpurarum , 
Caput cjus pungitur corona spinarum ., 
Crncem portal "umens ad locum pumarum . 
nora sexta Jcsus est cruci concla vatus, 
l)endens cum latronibus est et deputatus, 
l'rre tormcllLis silieos Celle sałuratu5: 
Agnus crimen dilucos sic ludillcatus. 
lIora nona Domiulls Jesus expiravit, 
Eli clamans, spiritnm Patri commendayit, 
l..alus ejus lancca miles perforavit, 
Terra tune conlrcmuit, et sol obSC
yita 
De cruce deponilur borA vespertina, 
Fortitndo laluit in menie divina, 
Talem mortem subiit vitro mcdicina, 
lIcu 1 corona gIori;:e jacuit supina. 
Hora completorii datur scpulturre, 
Corpus Chrisli nobile, spes \'ilm futur;:e, 
Conditur aromate , complentnr scriplura-, 
Jugis sit memoria morlis snie durre. 


.J J"l'IIIJIfI'." ,w,'t1lrno, quo "toluliilum rel'ilfWi dl'IJet.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


UI:I 


lias horas Canonicas cum devoliolle 
'l1bi Christe recolo piii ratione: 
Ut łIui pro me passus es amoris ardore, 
Sis milIi soIatium mortis in agone. 


P I E Ś Ń XIV. 


Z łacińskiego Pałris sapientia. -lłIvludyja iClll. 71'!J:.uj. 
Jezus mądrość i prawda Ojca przedwiecznego, 
Bóg i człowiek pojmany jest czasu nocnego; 
Od swych uczniów kochanyd. prędko odbieżany, 
Zydom w ręce podany, w Ogrójcu związany. 
\V pierwszą jcst do Piłala godzinę wiedziony, 
I od świadków falszywych w wielu oskarżouy; 
Tam policzkami zbito Pana związanego, 
Na 
warz plwano ślicznego Rróla niebieskiego. 
Ukrzyzuj go o trzeciej godzinie wołano, 
Zbiczowawszy w pawłokę z szyderstwem przybrano; 
Głowę jego cierniową koroną zbodziono, 
A z miasta go prowadząc krzyżem obciqźono. 
Na kr4Yźu o godzinie szóstej rozci
łgnioIlY, 
IIliędzy lotry złu';liwie Jezns policzony: 
Żółć z octem pragnącemu w mękach pot!awauo; 
Ciężko się z Zbawiciela świata natrząsano. 
\V czas dziewiątej na ku;yźu Pan skonał gQłb:;iuy, 
Eli gło.sząc, dał Ojcu dnszQ swą bez willY; 
ŹrjJdło w boku przekłutrm nam się otworzylo, 
Ziemia srodze zadrŻała, sIońce się z,u
miło. 
'V nif'szporllą Pana z krzyża godzinę ZłOŻOl
U, 
Moc Doska uierojet.., byla ntąjoJl.l; 
t.) taką 
miert
 nasz tlrogi żywot .przyprawiono, 
:-\Iiczną KOl'Ollłl chwały tak bartlzu wzgmodz()uo.
>>>
104 


PIEŚNI POSTNE. 


\V czas wieczorny uczciwy pogrzeb mu sprawiono, 
\V ciele świętem nadzieję wskrzeszenia wznowiono; 
Maści wonne przydano, pisma się spełniły, 
Niechże wiecznie wspominam śmierć twą Jezu miły. 
Te modlilwy na1ożne tobie poleeamy 
Jezu Panie, i twoją mękę W nich wznawiamy; 
A ty coś za nas cierpiał niezmierne boleści, 
Domieść nas wiekuistych po śmierci radości. 


P I E Ś Ń XV. 
o 
k
; C 
 
 #
 i i

 
II 
O - gro-dzie O-li-wny widok w tobie dziwny, 
Widzę Paua mcgo na twarz u-pa-dłe-go: 


łi:ł--
 
 I' 
j-H=£=r H= 


Tęskność 
Jlrwawy 


Bmulek 
pot z nie 


strach go ściska, 
- go wy-ci-ska, c-_

 C 
 j-i
T
 
Ach Jezu mdlejący! Prawieś ko-ua-ją-cy. 


o 
"E:R

:.JA 
r i7

 
Ogrodzie Oliwny widok w tobie dziwny, 
\Vidzę Pana mego na twarz upadłego:
>>>
PIUNI POSTXE. 


105 


*' l , 
 : 
. I-K 
smutek strach go ściska, I 
potznie-go wy-ci-ska: 


i 


r  
 


Tęskno
ć 
Krwawy 


Wcj;

;

 
Ach Jezu md[e-ją-cyl Prawieś konający. 


llielich gorzkiej męki, z Ojca twego ręki, 
Ochotoie przyjmujesz, za nas ofiarujesz, 
Anioł ci się z nieba zjawia, 
O męce z tobą rozmawia, 
Ach Jezu strwożony! 
Przed męką zmęczony. 
Uczniowie posnęli, ciebie zapomnieli, 
Jndasz zbrojne roty, stawia przedewrnty, 
I wnet do Ogrójca wpada, 
Z wodzem swym zbójców gromada, 
Ach Jezusa truje! 
Zdrajca gdy całuje. 
A lubo z swym ludem, obalony cudcm, 
Gorzej niż padł wstaje, Jezusa wydajej 
Dopiero się nań rzueają, 
Więzy łańcuchy wkładają, 
Ach Jezu pojmany[ 
Za złoczyńcę miany. 
W domu Aonaszowym, Arcykaplano" ym , 
W twarz pięścią \rącony, upada zemdlony; 
Kairasz go w zdradzie pyta, 
A za bluźniercę poczyta;
>>>
106 


PIEŚNI POSTNE. 


. 


Ad. Jezu zelżony! 
I czci odsądzony. 
\Vnet jak nicgodnego, prawa ojczystcgo, 
))rzcd sąd poganina, stawia Rzymianina; 
Tam nal} potwarze wkładają, 
O stracenie nalegają; 
Ach Jezu zhańbiony! 
Jak lotr obwiniony. 
A sędzia nieprawy; chroniąe się lej .prawy, 
Zwala na drugiego, przeciwnika swcgo; 
Herod się z. niego naśmiewa, 
\V białą szatę przyodziewa'; 
Ach Jezu wzgardzony! 
Na śmicGh wystawiony. 
W nieprzyjaźni byli, przez to się. zgodzili, 
Iiról Herod z Pilatcm, kat z okrutnym katem; 
Zaś na Ratusz prowadzony, 
Pan powtóre osądzony; 
Ach Jezu strudzony! 
Tam i sam włóczony. 
Stróź sprawiedliwości 1 świadkiem niewilluosCł 
Jeznsa się staje Pilat, lecz wydaje 
\Vyrok swój na przywiązanie 
Do słupa i biczowanie; 
Ach Jezu w tej sprawie, 
Ciężkie jest bezprawie. 
\Vnelze kaci wściekli, :z szat go swoich zwielii, 
Nagość mu niż hicie, czyni cięższe życie; 
Zatem sieką na przemiany, 
W rauach głrbsze czynią rauy; 
Ach Jczu zmęczony! 
We krwi swej zbroczony.
>>>
PlEŚNI POS""NII:. 


Nic w tobie zdrowego, nic niezranionego , 
Ta tylko odmiana, siność, krew a rana, 
Widzicć gołe- iebcr kości-, 
"Yidzieć przez nie i wnętrzności; 
Acb Jczu twe cialo 
Co w ten czas cierpiało l 
Za lJie okrucieństwo, mając to m
czelistwo, 

uwe wynajduje, z ciernia wieniec snuje, 
Tcn na głowę świętą wdzicwa, 
ł\rew z niej ranami wylewa; 
Acb mój Jezu drogi I 
Jak to ból twój srogi. 
lircw nosem i ust Y , jakby przcz upusty, 
'..rew przez uszy, oczy, strnmieniem się toczy; 
\V tym się z niego urągają, 
Przy purpurze trzci
ę dają; 
Acb Jczu wszecb fuólów, 
lirólu oraz bólów! 
\V takim go ubiorze, Sędzia z sobą bierzc, 
\Y rynku go ludowi, na ,,'idok stanowi; 
010 czlowiek I taka postać 
Czy moie się w życiu zostać! 
Acb Jezu I nikt ciebie, 
Nie wsparł w - tej potrzebie. 
.. ( Okrz
'k na cię srogi, uczynił gmin mnogi: 
Z..bij, strać, nkrzyżuj, z iywota go wyzuj; 
Rzecze Sędzia: co uczynił? 
\V czem któremu z was zawinił! 
Acb Jezu! nie było, 
Coby cię wiuiło. 
Cóż za wola wasza, macie Barrabasza, 
Kogo z t
.cb dwóch cllceeie, życiem darujel"ie. 


107
>>>
108 PlEŚNI POSTNE. 


J{rzyknęli: BaJTabasz życia 
Godzien jest, a ten zabicia. 
Ach Jezu! twa waga, 
Ciężka jest zniewaga. 
Zalem jakby smulny, Piłat łolr okruluy, 
Ręce wodą myje, krew niewinną pije, 
Dekret nań śmierci wydaje, 
Na wolą żydom podaje; 
. Ach Jezu! na złego, 
Trafiłeś Sędziego. 
Więc nań krzyż wkładają, z miasta wypychają, 
Przy nim ku ochydzie, para łotrów idzie; 
\Vyszedł Baranek niewinny, 
Ofiarowan za lud winny. 
Ach Jczu zmęczony! 
Lecz bardziej wzgardzony. 
Malka idzie w tropy, licząc krwawe slopy, 
Na każdą łzy leje, a od żalu mdleje; 
Na twarz upada w tej drodze, 
Upadłego biją srodze; 
Ach Jezu! ach Panie l 
Ach moje kochauie I 
Ach w tak ciężkiej toni, żaden cię nic broni, 
Co chce dokazuje złość, nik! nie raIuje ; 
Dosłałeś się w srogie ręce, 
Jak lwiej zajadłej paszczęce; 
Ach Jezu żałości 
Nasza, ach miłości! 
Z wielką sił słabością, pod krzyża ciężkości.l 
Na górę wstępuje, a co raz szwankuje; 
O góro straszna śmierciami, 
Straszna tl'upiemi głowami.
>>>
PIEŚNI POSTrm. 


109 


Ach Jezn' przyhycie 
Twe tu skoiiczy życie. 
Z szat go odzierają; na ziemię rzucają, 
1)0 krzyża stosują, ciągną, rwą, mordują; 
Kazdy kat swój gwóźdź przymicrzy, 
1t1łotem weń mocno uderzy; 
Ach Jezn mój Boze ł 
Jak twc twarde łoze. 
Gwoździe gdy przez dłonie, s.zły na obie stronie, 
Żc chrapawe były, wlokły z sobą żyły; 
Tęż mękę nogi cierpialy, 
Gdy je gwoździe przebijały; 
Ach Jezu mój święty! 
Na krzyźu rozpięty. 
Z krzyżem podniesiony, na nim W dół wtrącony, 
Jedoem dziwowiskiem, raczej pośmiewiskiem, 
Stawasz twym nieprzyjaciołom, 
Płaczu przyczyną Aniolom ; 
Ach Jezu I my sami 
Płaczem z Aniołami. 
Mało Z Aniołami płakać ze sługami, 
Większej społec.zności, trzeba w tej żałości., 
Z Matką twą gorzko płaczemy, 
Ciebie Jezn żałujemy; 
Ach Jezn zbołały I 
Krwią zlany, zsiniały. 
Lecz próżno płaczemy, jeśli nie widzimy, 
Że większej tej męki, puwód z naszej ręki; 
Grzechy go nasze zmęczyły, 
I srogą śmiercią zabiły; 
Ach Jezu! ma 'wina, 
Twych bólów przyczyna.
>>>
110 


PIEŚNI POSTNE. 


Oprawcy o szaty, jakby łup bogat!', 
\Vesołemi głosy, rzucają swe losy; 
Igrzysko przed nim sprawują, 
A tern samem go mordują; 
Ach Jezu! twe szaty, 
Grą są między katy. 
Za nieprzyjaciele, prośby Ojcu ścielc, 
Lotr gdy pokutuje,. Raj mu obiecuje, 
Ukochanemu uczniowi, 
!\lotkę poleca Jauowi, 
A"h Jezu, uiech twoja 
1110 tka będzie moja. . 
Ojcn opuszczenie, _ ludziom swe pmgnicllic 
'V bólach oznajmuje, pomocy nic c.zuje, 
I owszem się naśmiewają, 
Ocet Z ŻÓłcią mu podają, 
Ach .Jezu!' pragnienie 
Twe, nasze zba\yj.enie. 
'V sz)'stko się spełniło, co piswo IDIJwiło, 
Glos wielki poduosi. Ojca swego prosi: 
Ojcze! P(f skończonej męce, 
Przrjmij Ducha mego w ręce, 
Ach Jezus umiera! 
Oczy swe zawiera. 
Matko Boga mego, dla mnie zabitego, 
Coś w tenczas cierpiała, gdyś na to patrzała, 
Zwłaszcza gdy mu z bokiem razem, 
Serce przebito żelazem; 
Ach Jezu! krew, woda, 
Z niego, nam oclIłoda. 
Lecz jako twa męka, którąć sroga ręka 
Zadala , nasz fanie, tak i twe skonanie,
>>>
J?IEŚNI POSTNE a 


Spólne z tobą Matce bylo, 
Na sercn ją. umorzyło; 
Ach Jezu zmęczony! 
Z Matką nmorzony. 
Przy odejściu P.ma, wszech rzeczy odmiana, 
''''przód słOlica zarmiellie, toż ziemi trzęsienie; 
Opoki się w poly krają, 
Żal swój nad })ilI"!enl ,vydają; 
Ach Jezn mój! skaly 
Kod tobą plakaly. 
\V koścjele zasłona, Bogu poświęcona, 
Na pół się rozdziera, pustki w nim otwierA, 
Fmarli z grobów powstdją, 
Źe Syn Bnży zmarł znać dają I 
Ach Jezn! ich sila, 
Smierć twoja wzbudziJaa 
Dwaj święci mężowie, w swym ludu wodzowie, 
Józef i Nikodem, z słonecznym zachodem, 
Z k,rzyźa go z żalem" zdejmują, 
Ciało zranione całują; 
Ach Jezn! jak wiele 
Ran jest w twojem cielca 
Nim go jednak swemi, olejki drohriemi 
Na pogrzeb maścili, lIIatce użyczyli, 
Ona go obmywa łzami, 
Droższcmi niż olejkami; 
Ach Jezu! twe skronie, 
SkIodasz na jej lonie. 
Sklada ciało święte, z jej wl1ęlrzności wzięle, 
Na którem źli kaci, nic ludzkiej postaci 
Mordując nie zostawili, 
Tak je srodze poranili; 


tli
>>>
112 


PIEŚNI POSTNE. 


Ach Jezu! co sila 
Zlych w tohie sprawila. 
.łuz też w pogrzebowe prześcieradło nowe, 
Pana uwijają, do grobu wkładają; 
lIlatka się z Synem rozstaje, 
Ostatnie mu słowo dnje, 
Ach Jezu I przy tobie: 
Skladam serce w grobie. 
I my swe skladajmy. Pauu dzięki dajII1,Y, 
Że dla Jlas zmęczony, zmarł i pogrzebiony; 
A przy ostatnicm rozstaniu 
Z nim, mówmy na pożeł,'1laoiu: 
Ar,h Jezu! za mękę 
Twą, miej wieczną dziękę. 


PIEŚK 


XVI. 


:!łirc ". " 
 i
 

 i' 
.-. . 
- 
Będąc przestraszouy 
W Ogrójcu gdy widzę  
 1'1 !l-
 
' '
 
 . 
. - 


tak d7hvnym widokiem, 
na modlitwie o - kleru I, 
 f' 
 
 i 
 
W [ - 
-
 
. II 
Ze się nóg swojej smierci lę - ka ! 
Dla 
lIie mizernego czło - wie - ka : 4 
 
 i 
w-


Irr
 
l\ła utnrzeć Stwórcą,.. ziemi, nieba, Czegóż nam
>>>
I'IEŚ
I POST
E. 


11:1 


:U31  
\I 
spodziewać  

 
 
ir.? 
 
 
-ł 
V 


się trzeba? 


Którzy nie jak Bogu, 
b
:-*-; rr1-l.,
 
Przy swym złym nałogu t Czynim wielkie zniewagi. 


Postępując dalej myślą w tej podróży, 
\Vidząc, że już Boga imają; 
Pragnienie mnie bierze, abym pa.lrzał dłużej t 
Co za przyczynę tego mają: 
Nie widzę, tylko dobroć Pana I 
Ta rana jemu jest zadana, 
KŁórą dla zbawienia, 
Ludzkiego plemienia, 
Poniósł, bym był zbawiouy. 
Stawia się już Pan nasz wysadzonrm sobi.e, 
Którzy go mają dekretować; 
Okazuje im się w najlichszej osobi.e, 
Chcąc całemu światu pokazać: 
Żem ja Bóg, mógłbym czynić siła, 
Ale mnie, miłość zw)"ciężyła, 
Która dla każdego, 
Chociaż najgorszego , 
Przy skrusze dać się rada. 
Mąe za tym torem, którym Boga włócząc, 
Złość żydowska drogę toruje; 
Od zaczętej męki nie mn nie folgując, 
O""iZem więcej męczarń gablje: 


1\
>>>
114 


[,lEŚ"" PO!lTl'i:E. 


A za ("O? za to, że nic złego 
Nic czynił, dla stworzenia swego, 
Idzie obciążony, 
Gdzie go zgromadzony 
Lud, na śmierć dekretuje. 
Rozumiałem że się kto nad nim zmiłuje, 
'Vidząc lak upokorzonego; 
Alić złość żydowska cierniem koroDuje 
J krzyż każe robić dla niego. 
Król chwaly J za świalowe zlOści 
Cbce umrzeć, szczególnie z miłości, 
Ahy lak zapJacil, 
Co człowiek utracił 
W zlościach zapamiętały. 
.luz slonął na górze, pokazując melę, 
Do klórej każdemu iść lrzeba; 
'VrP0wiedział świalu ostalIną walelę, 
Cbcąc być Panem calego oieb:u 
I zaraz święte jego ciało. 
Do krzyża przybile zosIalo, 
Gwoźdźmi okrulnemi 
.Niezaoslrzonemi , 
Klóre ręce zoraly. 
(;dy ,visi na krzyżu Bóg i Stwórca nieha, 
Upałem słonecznym spieczony, 
'Vola: pragnę! że mu napoju polrzeba, 
Aby człowiek mógł być zbawiony. 
Z serc ludzkich, lez żalu wyciąga, 
Lecz się zlość żydowika sprzysięga, 
By mu żólci dala, 
OcIem napawala , 
Doga, zamiast słodyczy.
>>>
PIEŚM POST:-i'E. 


Pije niezmarszczonr żółć z octem zmieszaną ł 
Który nam k.rwawe źródło łor,zy: 
By ż}'dów pragnienie napoił wylaną 
Krwic:}; przed onychże sLawia oezy. 
Dwa źrlldła z boku wytoczone ł 
Gdy serce włoczniq przebodzonc, 
Z miłmki zosLało, 
Dy nam udzielalo 
Swych dobrodziejstw skarbnice. 
Nowe prawo z krzyża Janowi przynosi, 
Aratce swej go za syna dC:tjąc; 
Że się wypełniło pismo, światn głosi 
Z drzewa krzyżowego wołając; 
Umiera, zwisła na dół głowa, 
A przecie ł mówi owe słowa: 
Boźe dobrotliwy, 
Bądź im miłościwy, 
Bo nie wiedzą .co czynią. 
Skały się porwały, gwiazdy się poćmiły, 
. Słońce stwórcy swego źahue; 
Zywioły swą radość w smutek zamieniły, 
Józef ciało z krzyża zdejmuje: 
A człowiek twardszy jest nad skały, 
Kiedy go krwawe nie zmiękczały 
Krople stwórcy swego; 
I pomienionego 
Smutku w nim nie wzbudzają. 
Odbiera Maryja syna umarlrgo, 
Na swojem świętem skłC:łda IOlJie; 
\V białe prześcieradło już uwillionego, 
Zranione, maścią skrapia skronie: 


8" 


11:,
>>>
Hli 


PIi:ŚNI POSTNE. 


Do grobu z żałością. zanosi, 
I łzami syna pogrzeb głosi, 
Byśmy go chwalili, 
I w sercu nosili, 
Jako Boga prawego. 


P I E Ś Ń XVII.  l'.l'


f
rt
 
Ach mój Jezu jak ty klęczysz w Ogrójcu ze- 
Tam cię Anioł W smutku cieszy, zkąd był świat po- +
hc 
 
 
1'

 
krwawionyl Przyjdź mój Jezu, Przyjdź mój Jezn, 
cieszony. .. i }
..
-


 r l
 
Przyjdź mój Jezu , pociesz mnie, Bo cię kocham 
łJT--HJ:1 
serdecznie. 
Ach mój Jezu co za boleść cierpisz w ostrej koronie! 
Twarz najświętsza zekrwawiona,Głowa wszystka w krwi lonie. 
Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
Ach mój Jezu jakieś srodze do slupa przywiązanyl 
Za tak ciężkie grzechy nasze, okrutnie biczowany. 
Przrjdź mój Jezn, i t. d. 


-
>>>
PIł::S
1 I'O.\iTNE. 


111 


Wychodzisz mój dr"b-i Jezo na górę Kalwaryjsk4, 
TrzJ'kroć pod ciężarem krzyża, upadasz bardzo ciężko. 
Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
A gdy mój lIajmilszy Jezu lIa krzyżu jnż IImlerasz, 
Dajesz Ducba Ojcu w ręce, grzesznym niebo otwierasz. 
PrzJjdź mój Jezu, i t. d. 
Aeh mój Jezu gdy czas przyjdzie, że jnż umiera
 trzeba, 
W spomniej na swą gorzką mękę, nie chciej zawierać Ilicb
,. 
Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
Gdyś jest sędzią postawiony nad żyweruf . zmar1cmi, 
Zmiłujże się nad duszami w czyszczu zostającemi; 
Wieczny pokój, wieczny pokdj, 
Wieczny pokój, daj im Panie, 
W niehie odpoczywanie. 


:!I;JJ-:! 
-"--'.... 


r r 
P I E S N XVIII. 
Li- 
 ., 
 
--fj' 

 4 
Ląment serdeczuy 
Ilekroć wspomllę 


w mem sercu zawsze 
na Zha-wi-cie-Ia 


1ł3


 ! '
D 
!\ 


 
 !\
 
· "'. CJ=: ... "'. 
trwa bez odmia - ny, 
mo - je - go"ra - D}': 


Na jego śmierć smuLną, 


:!Ił j J j I 
 


 }'.
 J
 
ach! ach! ach! I mę-kr o-kro-tną, ach! achl arh!
>>>
llS 


lUŚNI fOSTi\K. 


:I1
J 
 
 '
il
J 
 
 
 
 

 -..-#- -- ., 
 
 
 - - 
--- 
Klórą mnie salwując, Z l,iekła odkupując, Poniosl. 
Ach jak tyrańsko Jezus najmilszy był biczowany, 
Potem koroną z ciernia ostrego koronowany: 
Trzcinę" W rękę dano, ach 1 ach! ach I 
l{rólcm przez śmiecn zwano, ach! ach! ach! 
Zbity, zekrwawiony, 
Policzkiem zelżony, Ciężkim. 
On dla zbawienia mego, na krzyżu był rozciągniony, 
Cicby baranek gorszym nad łolry był ogłoszony: 
Ręce przykowano , ach! ac.łl! ach f 
\V bok ranę za(lano, ach! ach! ach! 
Za okupno moje, 
Dawał ciało swoje, ltIęczyć. 
Czem:ie tę dobroć Pana Jezusa ja odwdzięczyłem, 
Czem się w nadgrodzie Bogu m
iemu ja przysłużrłcm: 
.1ego t:nie\vażalem, ach! ach! ach! 
Codzie.i obrażałem, ach! ach! ach! 
Strach wspominać tego, 
Jakom łaską jego Gardzil. 
Jakże niegodna taka niewdzięczność piekła wiecznego? 
Ach, godna, godna, Jezu najmilszy, znam się do tego. 
\Viclki to ł;ud Boże, ach! ach! ach! 
Że mnie ziemia może, ach! ach! ach! 
Takiego grzesznika, 
Oraz niewdzięcznika Nosić. 
A to najcirższa żem tyle raz)', odnowił rany 
Uogu mojemu, ile odemnie był obrażany: 
Jego obrażalem , ach! ach! ach! 
R3UY odnawiałem, ach! ach! ach! 


-
>>>
PIE

1 POST
E. 


II!I 


Nie pamiętaj Panie, 
Odpuść me karanie Ciężkie. 
80 już do ciebie Jezu naj milszy ja się udaję, 
Serce ci moje na wieczną służbę w ręce oddaję: 
O Panie jedyny, ach! ach! ach! 
Odpuść moje winy, ach! ach I ach I 
\V szakźeś miłosierny, 
\V dobroci niezmierny, \Vieczny ! 
Już chcę żałować za grzechy moje, chcę płakać za nie; 
Choćbym miał w oczach ocean cały, łez mi uie słanie; 
Bom nieskończonego, ach I ach" ach! 
Boga Stwórcę swego, ach! ach! ach! 
Obrażał szkaradnie, 
Nie przebłagam snadnie Jrgo. 


, , 
I) J E S 
 XIX. i rI ir1 r i 

-F--j!
 


Stala M alka bo -le - .ci - wa, Pod krzyżem bar- 


 i .ąJ J J
4-J J
 
dzo tro-skli-wa, Na k tórym jej Syn wisiał, 
łl, J J -
 
 f-t1 

 J-ł - 
Na któ-rym jej Syn wisia/. 
Któ....j duszę tak strapioną, 
\\liełkim żałem obciążOllit, 
Miecz boleści łJrzcllikal.
>>>
.. 


o I jak smutna i strapiona, 
:Matka ta błogosławiona, 
Syna jednorodzonego. 
IMra płakała i łkala, 
Z żalu drżała gdy widziała, 
Mękę Syna milego. 
Ittóź jest serca tak twardego, 
By dziś z Matką Pana swego, 
Bardzo rzewno nie płakal. 
Któźby się nie wzrusz)'ł w sobie, J J 
Pornniąc o ciężkiej żałobie, 
Matki z Synem jedynym. 
Dla złości ludu swojego, 
Widziała tak zmęczonego, 
Jezusa S»na swego. 
\Vidziała kochanka swego, 
Od wszystkieh opuszczonego, 
Gdy na krzyżu umierał. 
Cna Matko źródło miłQści, 
Niech czuję gwałt twej żałości, 
Dozwól mi z sobą płakać. 
. Spraw by miłością pałało 
Serce me, dając się cało, 
Bogu swemu w przysługę. 
Święta Matko dopuść na mnie, 
Niech ran Syna twego znamię, 
lIIam w sercu mym wyryte. 
Twego Syna zranionego, 
Tak bardzo dla mnie zbitego, 
Ze mną mękę podzielaj. 


I 


120 PIEŚNI POSTNB. 


-
>>>
F1Eśru FOiTSE. 


121 


l'iiccb z lobą płaczę prawdziwie, 
Patrząc na krzyż żałośliwie, 
Dokąd duch z ciałem żyje. 
Praguę słlć pod krzyżem z tobą, 
Dzielić się z lwoją osobą, 
Tak surowym płaczem twym. 
Ze 'Wszech Panien Panno zacna, 
Bądź lak proszę na mnie baczna, 
Daj się z sobą napłakać. 
Niech gorzką śmierć Paliską noszę, 
Hrzyż j rany jego, proszę 
Niech na sercu uważam. 
Niech mnie zranią rany jego, 
Niech znam moc krzyża święlego, 
Przez miłość Chrystusową. 
Jego zapal niech mam w sobie, 
Poruczerue Panno w łobie, 
Niechaj mam dnia sądnego. 
Niech mnie ten krzyż pański broni, 
Śmierć Chryslusowa ochroni, 
Niech wspiera łaska jego. 
Kiedy ciało pójdzie w ziemię, 
l'(iech dusza niebieskie plemię, 
\Viecznej chwaly nie traci. 
p I E Ś Ń XX. 
Lament bIatki bolesnej. 

/l e 
 J
: ,I ! I i I I 
 ! II J _: t= 
- - . I . . #ClI . ' #_ . - . t= 
.Już cię żegnam najmilszy Synu Chrystu- sie, 
Ser-ca me-go pociecho śliczny Jezu - iiie;
>>>
122 


PIEŚNI POSTNK. 
w jjJ
 
CÓŻ ja pocznę ach strapiooa, Matka two - j;l 

 . ... 
:!11
 J J J l \=+1 j ,I
.J j ...
 
...... 
 If ri
 
 
opuszczona, Straciwszy cic-bie! \Veź mnie raczej 
"'"' "'"' 
:!I1k-J J J
W J ...
i J ) )
 
na śmierć z sobą, \Volę umrzeć razem z lobą, 


:/I1v J J j ;JI d - t 
Z " ł ' b " 
re spo em w me- Je. 


\\lieczerzą świętą z ciała twego gOłujesz, 
Nogi uczniom umywasz, mile całujesz; 
Schylasz się do stóp Judasza, 
Sliczność i ozdoba nasza, 
l...zami polewasz; 
Abyś go odwiódl od zdrady, 
Od oiezbożnych żydów rady, 
\Vzgardę odbierasz. 
Już od żalu umierani na to palrzając, 
!iie wiem co czynić Matka smulna zostając, 
Widząc zjadlych żydów czyny, 
Imają eję bez przyczyny, 
Do
yć ż
,łuści:
>>>
I'Ił:fiiNI POSTNB. 


Na modlitwie klęczącego, 
Krwawym potem plynącego, 
Nie masz litości. 
Wiążą, tłuką i w rzekę z mostu wrzucają, 
Ani przed Biskupami nie przepuszczają! 
Policzki ciężkie zadają, 
Do piwnice cię wtrącają 
Pastwią nad tobą; 
Depcą, oczy zawięzują, 
Prorokować rozkazują, 
Sami przed sobą. 
Niestetyż mnie strapionej! żem doczekała 
IiicszCzfśliwej godziny, gdym oglądala 
Ciebie Syna zranionego, 
Przed Piłatem stawiftnego, 
By cię męczyli: 
Do H eroda cif posłali, 
Aby cię i tam wyśmiali, 
I wyszydzili. 
Srogość więL:
zą u Piłata ci pokazują, 
Gdy u słupa rózgami mocno biczują: 
Lud wielce zakamieniały, 
\V złości swej z3pamięt.ały, 
. Nic nie folguje; 
\v którąkolwiek spojrzę stronę, 
Widzę trudną być obronę, 
Iiikt nie lituje. 
l\Jiecz okrułny przebija moje wnętrzności, 
'Vidząc zawziętą srogość żydowskiej złości, 
Że cię w purpurę obłóczą, 
Ostre ciernie w głowę tłoczą, 
Nic nie folgujitc; 


rzJ
>>>
121 


PIdNI POST.t'U
. 


Na Pilata krzyczy wola, 
By cię na śmierć sądził zgola 
Nic nie litując. 
Lańcuch ciężki na szyję świętą wkładają, 
Trzcinę na pośmiewisko w ręce dawają; 
Już cię na śmierć dekretują, 
I krzyż okrutny gotują, 
O zła godzina! 
N a który masz być włożony, 
Między łotry policzony, 
Straszna nowina! 
Na twe .święte ramiona krzyz już włożono, 
Na śmierć jako baranka poprowadzono; 
Trzykroć pod krzyżem upadasz, 
Zmiłowania nie oglądasz, 
Wszystek zemdlonr; 
Cyreneusz krzyż podpiera, 
\Veronika twarz ociera, 
Takeś zmęczony. 
Na górze Kalwaryi już cię krzyżują, 
Gwoździe, młoty i włócznią na cię gotuj,; 
\Vleką na krzyż przybitego, 
Do miejsca naznaczonego, 
Serce me mdleje; 
Patrząc ua twą mękę srogą, 
I krew przcuajświętszą drogą, 
Która się leje. 
I w tern jeszcze okrutni nie przeslawają, 
Ale więcej boleści muie dodawają, 
Gdy cię widząc zemdlonego, 
I nie życząc mieć żywego, 
Żółć ci pić dają;
>>>
PIEŚNI POSTlIłE. 


Bok ci w'6cznią przebijają, 
Ostatek krwi wypuszczaj 1 , 
l najgrawają. 
Z krzyża Nikodem z J6zefem już cię spuszczają, 
A muic Matce bolesuej ciało oddają, 
Jitóre na łonie piastuję, 
Czloneczki twoje całuję, 
Synu m6j drogi; 
Już cię do grobu skladamy, 
Na kolana upadamy, 
Po śmierci srogiej. 
C6ż ja pocznę na świecie kiedym pozbyla, 
Ciebie synu naj milszy, marniem straciła j 

iecbże umrę z tej przyczyuy, 
Ze mi wzięly ludzkie winy, 
Syna mojego, 
KI6ry po to zSląpi' z nieba, 
Ze okupu było trzeba, 
Ludowi jego. 
A 10 śmierci proszę kto z swojej litości, 
Włożywszy w grób me ciało, zbolałe kości, 
Nieeb napisze takie słowa: 
Że tu l'tlatka Jezusowa, 
Żalem .6ł,fapiona; 
Której śmierci jest przyczyna t 
Ze pozbyła swego Syna, 
Tu położona. 


125 


.
>>>
121i 


PIEŚNI POSTNE. 


P I E Ś Ń :XXI. 

 l-


 J I 
","}'." J 
 
Ty kt6ryś gorzko na krzyżu umierał, ;I) r re i 

 C ; 
r i 
 


Ręceć i iw - gi gwóźdź srogi rozdzierał; 


j;)p-p, 
 i i I 
 
 
 
 
 i
 
\I I 
Daj dobrze sk onać na krzy
n rozpięty, 
Ją-f .II 
 


Ba-ran - kn 


święty. 


Pragnę umierać wraz z tobą i w tobie, 
\V spółncj boleści, w smutku i żałobie; 
\Y cześnie się w twoje zakopuję rany, 
Jezn kocbany . 
A ci którzy już dni swoje skończyli, 
A z długów ci się swycb nic wypłacili, 
Przychyl im krzyża i serca skarbnice, 
Ran krwi krynice. 
Bolesna Matko najwyższego Boga! 
Gdy mnie śmiertelna ()pam
e trwoga, 
Bądź mi w zbolałem sercu litościwem 
Portem szczęśliwym.
>>>
pmŚSł POSTNE a 


121 


Midale śwlęl.y i slróżu Aniele! 
Gdy duszni ścisną mnie nicprzyjaciele , 
Zgromcie icb baslem : Itlóż jak Bóg niezmierny! 
Nam miłosierny w 


: G&-
>>>
lt.'! 


, 
PIESNI 
VlłLłIL
A
ł)(CnJJ
 


...,.. 


PIEŚŃ I.   

'.
 
.- 
 
.ł.'rzez twoje święte } 
5-
 
. - 
Zmartwychpowstanie, 


tfw

nt,.;'
"
5
 


Bo -:zy 8r - nu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie: ;T r r 
 
f-
 
 r f
i C it 
W . . . h I Z " . 
lcrzymy zes zmarlwyc powsta, ywotes nasz f=ł-
 r 
 
" 
, dt 
II 
. na - pr3 - wił; Smierr.i wiecznej D3!i1 zba - wil .
>>>
PIEŚNI WIELKANOCNE. 


129  .l'} ,/' -
 
 r jf 
Swoją świętą moc zjawił. 
lr dzień lrniebowstqpienia Pańskiego ipiewa .r"ę: Przez twoje 

więte \VniehowSL1Pieoie J a na Zielone Świqtki: Przez twoje 
świł.'te Ducha zel!łallie. 


P I E Ś Ń II. , (
r #r-r¥=fTTt=[
 
Chrystus zmartwych-wstaujest, Nam na 


$1,- J.) 
+I j j J J}i-J d
 
przykład dan jest; Iź mamy z mar -twych powstać, 


fi,- J J J 
-ł-+
ed=--J=,.;

 I 
Z Panem Dogiem królować, Al _ le _ lu _ ja. 
Leżał trzy dni W grobie, 
Dał hok przebić sobie; 
Bok, ręce, nodze obie, 
Na zbawienie 
złowiecze tobie, Alleluja. 
Trzy IIIarr.ie poszły, 
Drogie maści niosly, 
Chciały Chrystusa pomazać, 
Jemu cześć i chwałę dać, Alleluja. 
Gdy na drodze były, 
Tak sobie mówiły: 


!I
>>>
130 


PIEŚNI WIELJ\.\;SOCN£. 


.1csl l3ID kamień niemal)'; 
A któż nam go odwali. Alleluja. 
Powiedz nam Maryja. 
Gdzieś Pana widziala ? 
Widziałam go po męce. 
Trzymai chorągiew w ręce. Allelnj". 
Gdy nad grobem staly. 
Rzekł im Aniol bialy: 
Nic bójcie się dziewice;. 
Ujrzycie Boże lice. Allelnja. 
Jezusa szukacie? 
Tu go nic znajdziede; 
\" slałei Z1ll3rtwych lu go nie, 
Tylko jego odzienie. Alleluja. 
Lukasz z Kleorasem, 
Oha jednym czasem. 
Szli do miasleczka Emaus, 
l'olkalci ich Pau Jezus. Alleh
a. 
Bądźmy wszyscy weseli. 
Jako w niebie Anieli; 
Czegośmy pożądali, 
Tegośmy doczekali, Alleluja. 


P I E Ś Ń III. 
ł--"' 
l(e-H

r
Trt 
\VesoIy nam dziś dzień nasla ł , Któ-re-go z nas 

 1-EiI J J J 

-JJ
 
każdy żądał, Tego dnia Chryslus zmartwychwstał.
>>>
rlEŚ
1 WIELr;\
Or
E. 


1:11  
 
$ J J j J 
=
.
 i I 
.\1 - le - lu - ja, Al - le - lu - ja. 


. 


Król niebieski knam zawitał, 
Jako śliczoy b;at zakwital , 
Po śmierci się nam pokaza'. Allel. Allel. 
Piekielne mocy zwojowa', 
l\"ieprzyjaciele podepIał , 
l\"ad nędzDemi się zmilowa\. Alle'. .-\llcl. 
Do trzeciego doia tam mieszkał, 
Ojce święle lam pocieszał, 
Potem im za sobą kaza'. .'Ule\. Allel. 
lilórzy w olchlaniacb mieszkali, 
Płaczliwie lam zawo'ali, 
Gdy Zbawiciela ujrzeli. Anel. Allcl. 
Zawilaj przybywający! 
Boże SYDn wszechmogący, 
Wybaw Das z piekielnej mocy. .00IIel. AlIci. 
Wiellie lam wesele mieli, 
Gdy Zbawiciela ujrzeli, 
Klórego zdawDa żądali. Allcl. Allel. 
Potem swą mo",! zmartwycbwSIa', 
Pieczęci z grohu nie ruszał, 
Na slróże wielki sIrach powsla'. Allel. AlIcł. 
II gdy Cbrystus Pau zmartwj"cbWSIa', 
lIIi'ośnikom się pokaza', 
Anio'y do lIIalki posIa,. Allel. Allc\. 
(I Anieli najmilejsi, 
Idźcicż do PaDny DajświęLszej, 
Uo 
Ialki mej Dajruilcjszej. Allel. Allel. 
!I'
>>>
132 


pmś.'il WIELK,\....:'\:OCNE. 


Udemnic ją pozdrawiajcie, 
I wesoło zaśpiewajcie: 
Królowa Rąjska wesel się. AlIel. Allel. 
Polem z swą wielką 'światłością, 
Do Matki swej przystąpiwszy, 
Pocieszył ją pozdrowiwszy. AlIel. AlIel. 
Napelniona bądź slodkości, 
Matko moja i radości, 
Po onej wielk;cj żalości. AUel. AUel. 
Wilajże Jezn najslodszy, 
Synaczkn mój najmilejszr, 
Pocieszcnie wszelkiej dnszy. Allel. !\Ilel. 
Jestem już bardzo wesoła, 
Gdym cię żywego ujrzała, 
Jakobym się narodzila. Allel. Allel. 
Laskawie z nim rozmawiała, 
Usta jego całowała, 
\V radości się z nim rozstala. AUel. Allel. 
Przcz twe święte zmartwychwstanie, 
Daj nam grzechów odpuszczenie, 
A potem dnszne zbawienie. AUcł. AlIel. 


. 


, , 
P I E S N IV. I'ci J 

=iłmt
J
 


,V stal Pan Chrystus z martwych ninie, Al-le - l u - ja, 
1};I, }' }'J-#:

J
 
Al-le -lu-ja. U-we- se - iii swój lud mi-le.
>>>
PIE.til'il WmLliA.:\OC1'IH. 


1:13 ) i !"-w
.. J 
ł-t ---- 
Al-le-lu - ja, AlIe - lu-ja. 
Który cierpiał dnia trzeciego, Ali. Ali. 
Dla ezłowieka mizernego. Ali. AtI. 
Niewiasty gdy do grobu szły, AlI. Ali. 
Drogie maści z sobą niosły. AU. Ali. 
W bieli Anioła ujrzaly, AlI. Ali. 
Trwożyć sobą poczynaly. Ali. .\11. 
Niewiaśty co się boicie, .Ali. Ali. 
Do Galilei tam idźcie. Ali. Ali.' 
. Powiedźcie to Zwolennikom Alt. Ali. 
Iż pnwst.ł król na wiek wieków. Ali. .\11. 
Tego dnia \Viclkanocllego, Ali. Ali. 
Chwal każdy Syna bożego. AlI. Alt. 
Świętą Trójcę wyznawajmy, Ali. Ali. 
Bogn cześć i chwalę dajmy. Ali. Ali. 


P I E Ś Ń Y. 


;'\ 

. .

 
 
=---!
 
(L .-1 --ł- 
-+ -- 
 l - = 
i _ 
Cbrystus Pan zmar-twychwstał, Zwycięztwo 0- 
........ 

i 
 
f'I
q=
Rf 


trzy - mał; 


Bo zburzył śmierć 


sro-g=ł, 


iEi i i
 p. .=t
 -:--- 
 : - --: 
i - 
 I I 
- . 


Swoją śmiercią 


drogą. 


Al-le - lu -ja,
>>>
134 


PIEŚNI \VIELRAliOr.NE. 


r-"- 

 r
r 
ą- , 
Al-le -lu ja, 
Zwalczyi czarta zlego, 
I slarł glowę jego: 
Człowieka grzesznego, 
Wydarł z mocy jego. Alleluja, Alleluja. 
Śmierć srodze poraził, 
A moc czarta skaził, 
Żywot nasz naprawił, 
To z łaski swej sprawił. Alleluja, AlIeluj:o. 
\I Chrysle nasz Panie! 
lJ rzez twe zmartwychwstanie, 
Daj nam z grzechów powstać, 
Laski lwojej dostać. AJleh
a, Alleluja. 
A po tym kłopocie, 
Daj W wiecznym żywocie, 
\Vidzieć Ojca swego, 
Hoga wszechmocnego. Alleluja, Alleluja. 


PIEŚŃ VI. 


Z łacińskiego: Snlve festn dies. I' C j
'p J J JJ j J j 
 
Witaj dnin świę- ty źą - dany! Na wszystek świat 


r-"- 
 

JJ .;-ł
 J. II łr
rr-:I 
za - wo-Ia-ny; Gdr Pan llickło burząc wstaje,
>>>
. 


PlEŚ.N1 WIELł\"
OCrm. 


135 sJJ
 
Zwyciężca nie - ba do-sta-je. 


Oto gdy się Pan odradza, 
\V szystek się z nim świat odmładza; 
\V szystko z Panem swym stworzenie, 
lila swych darów przywrócenie. 
Gdy Pan bowiem trynmfnje, 
Hażda się rzecz z nim raduje; 
Drzewo liściem, kwieciem trawa, 
Chwały Pańskiej moc wyznawa. 
Gdy piekielne prawo znosi, 
A w niebo sił: Pan podnosi; 
Wszystko Pann chwałę daje, 
Okrąg nieba, ziemskie kraje. 
Bóg co był ukrzyżowany, 
Wszędzie za króla przyznany, 
I wszystko Stwórcy sLworzenie, 
Daje pokłon, modły, pienie. 


P I E Ś Ń VII. 


Z laciiuJ.-ie/JO: '-icrimc.  

 
I
 
.I
 
JłlJ 
 · 
 
 ,, - 
11- fia-ny-my chwał(:w wiel'zc, Przy Wielka'IO-
>>>
136 


PIEŚNI WIELKANoc
E.  
 
 

 
 .J J 
i 


...I J
ł 
cnej n-fie-rzc; Gdy Ba-ra-nek owce zbawił, 
. 
 
 \ 

I) .J J
J

,

 
Chrystns grzesznym pokój sprawił. Al - le - lu -ja. 
Z Bogiem Ojcem naszym Panem, 
Srodze na nas rozgniewanym, 
Pogodził nas śmiercią srogą, 
Za nas lejąc krew swą drogą. Alleluja. 
Śmierć i żywot zbyt przeciwną, 
Bitwę zwiedli bardzo dziwną; 
Żywot choć umarł prawdzi\yic, 
Zabity wszelako żywie. Alleluja. 
Maryja racz powiedzieć nam, 
Coś widziała? czy żyje Pan? 
Widziałam grób już żywego, 
Patrzalam i na twarz jego. Alleluja. 
\Vidziałam Pana mojego, 
\V chwale swej zmartwychwsta1ego; 
\Vidziałam dziwne widzenie: 
Aniołów, potnik, odzienie. Alleluja. 
Powstał Pan kaclmuie moje, 
Ujrzy w Galilei swoje; 
Wierzmyż świętej białogłowie, 
Bardziej niż złycb żydów mowie. Alleluja. 
Jezu Królu wiecznej dlwaly, 
J zwyciężco okazaly; 
\Vierzym żeś wstał z martwych żywy, 
Chryste bądź nam miłościwy. Alleluja.
>>>
PlEŚNI WIELKA:NOC.NB. 


137 


P I E Ś Ń VIII. 


J j J
H
 
"- 
Dziś Chrystu s lir ól wiecz nej chwały, Wiedzie tryumf 

 i:JJ#
JJ

 
o - ka-za-ły: Ał-le-łu-ja, Al-le; - lu - ja.  
 ' I----d--J=,
 I 
w l , 
 " --r- ' ..--.ł- 
 .. .?Jt 
"- 
Ozdobny w śli - eznej koronie, Odbiera cześć 
/7'-, /7'-, 

:=

 J J 
JI 
na Sy - o - nie. Al- le - In - ja, Al - le - lu - ja. 
Gdziez teraz śmierci moc twoja? 
Kędy twa szatanie zbroja? Allel. Allel. 
Naszedł mocniejszy zbrojnego 
lIfocarza, i wziął łup jego. Allel. AlIel. 
O Jezu na wieczne lata, 
Ozdobo całego świata: Allel. Allel. 
Z łaski przypuść nas do swego 
Zwycięztwa nieśmiertelnego. Anel. AlIcJ. 
Niechaj szatan co lilCe broi, 
Z wiernych nikt się go nie boi: Allcl. AlIel. 
Padlo piekło z wojski swem;, 
.\ myśmy dziećmi bożemi. Allel. AUel.
>>>
138 


pmś.N1 WIELłi.Ało.Ot:
ł!:. 


Ztąd na ziemi chwalim ciebie, 
Którego czci flcłuo w niebie. AlIel. Allel. 
Ginie świat, ratuj swych Panie, 
A daj z nim szczęsne rozsL,nie. AUel. AUeL 
(
hwała wiecznemu Królowi, 
'no;;u Ojcu i Synowi; Allel. AlleL 
Chw
,ł.l Duchowi świętemu, 
Jeduemu !Jo;;u naszemu. AlIeL Allel. 


, , 
P I E S N IX. H;-J'

:=tt 
Dziś nam na - stał dzieli ozdobny, Swi
cenia W ra- rr Sg rr+
J J J
 
do - Bci godny, DziśPanChrystustry-um - fu - je, 
r---- 

 j J j 

 i i vr-rl j J j * 
I nie-przy-ja-ciel to czuje. Al -le - lu - ja. 
Stary wąż, grzech, śmierć i pieklo, 
Przed twarzą jego uciekło; 
Biedy, trwogi dziś ustały, 
Pan to sprawił zmartwychwstały. AlleL 
Trzy Maryje się wyhrał? 
Do grohu, by namazały 
Cłll'ystusa pogrzebionego , 
Aż słyszą zmartwychwsL1łe;;n. _\lIcl.
>>>
PIEŚ:NI WIELRANOCISE. 


Czegóż rzekł Anioł szukacie? 
Nie masz go tu, oto macie 
Miejsce gdzie Pana złożono, 
Niech to będzie rozgłoszono. AUet. 
Tą nowiną przerażeni, 
Uczniowie bardzo strwożeni, 
Z serca się uradowali, 
Skoro Pana oglądali. AlIcł. 
Z dwiema w drodze Pan rozmawiał, 
Bardzo im się ludzko stawiał; 
Z radości w sercu pałali, 
Łamiąc cbleb, że OD poznali. Alle!. 
Nasz Samson Chrystus, srogiego 
Pokonał Lwa piekielnego; 
Bramy piekielne polamał, 
I moc diabelską przełamał. Alle!. 
Jonasz trzy dni był połkniony, 
Trzy dni Chrystns pogrzebioDY, 
Dłużej go śmierć nie wstrzymała, 
II10cy po temn nie miała. Allel. 
Dziś źywot śmierci panuje, 
Żądlo zjadle odejmuje, 
Chrystus wszystkie mocy skrócił, 
Żywot stracony przywrócił. Allcl. 
Dziś z Egipskiego więzienia, 
Dostępnjem uwolnienia; 
Dziś pożywamy świętego 
Baranka Wicłkanocnego. Allc!' 
Mija Das Auioł trujący, 
Picr..orodzt..o mordujący; 
I\rwią Chrystusa poznaczone 
Drzwi Ilasze są ochronione. Allel. 


. 


139
>>>
240 


PIEŚNI WIELłiA.."i'OC
E. 


Dziś stary kwas wyrzucamy, 
Slodkie cLleby przybicramy, 
Chodząc w żywota nowości, 
W myśli i serca czystości. Allel. 
\V szystko co się potrwożylo, 
Niebo, ziemia, dziś ożyło; 
Poległ Xią:ie świat.a tego, 
\Vielka radość z zguby jego. Allel. 
\Vszyscy się wspólnie radujmy, 
Allcluja wyśpiewnjmy: 
Miej o Jezu zmartwychwstały, 
Od nas wszystkich wieczue chwaly. Allel. 


P I E Ś Ń X. 


Z lacilukiego: Collaudemus. 
I) C
.. 
 ił.. ... ł--1::::z=E 
m_
 ,= 
 ! :f i i I i E
= 
Wy-sla-wiaj-my Cbrysta Pana, Który starł śmierć 

 


I) i i r fi t" i 
g:fitt-if 
i sza- ta -na. Al-le -lu -ja. Al-le -Iuja. 
Z tym Lolaly slOlice, miesiąc, 
I stworzenia z Twórcą cierpiąc. Ali. AlI. 
Z męki pańskiej i Anieli, 
Płaczu z żalem powód mieli. Ali. Ali. 
Skały trzasły, ziemia drżała, 
Zaslolła się święta rwała. Ali. AlI. 
.
>>>
PIEŚNI WIEKLANOCNE. 


umarli żałowali, 
Na żal z grobów powsIawali. Ali. AU. 
Lzy Maryje nad uim laly, 
A żoluierze przeszydzali. AlI. Ali. 
ApoSlołr i Uczniowie, 
Rozbiegli się po swej glowie. Ali. Ali. 
Wszyslek Kościól byl w żalobie , 
Z męki Pańskiej czul żal w sobie. Ali. Ali. 
Gdy zaś Chryslus zmarlwychwslaje, 
Wszyslkim radość wielką daje. Ali. Ali. 
Słońce, miesiąc, są jaśniejsze, 
Uczcić .więlO cllCąc dzisiejsze. Ali. AU. 
I Anieli dzisiaj w bieli, 
Po żalobie są weseli. Ali. AU. 
Ruszył ten dzień i kamienie, 
Grobu czyniąc odwalenie. Ali. AU. 
ł umarli ucieszeni, 
Gdy w olchlaniach uawiedzeni. Ali. Ali. 
ł Maryje maści noszą, 
A żoInierze lryumf gloszą. Ali. Ali. 
Apostoły i Uczniowie, 
Zbiegają się ku swej glowic. Ali. Ali. 
Wszystek Kościół dziś w radości, 
Wola, śpiewa w pobożności: Ali. AlI. 
O ZwycięZco Chrysle Pauie I 
Daj nam z sobą zmarlwychwslanie. ."11. Ali. 


-= 0 2' 


141
>>>
142 


, 
PIESNI 
UA r6IłWL
n1! 
Vlt4
1!!łQ 


-- 


PIEŚŃ I. 


Hymn o Ducl.u Śtcięlym. 
r- 

jfi 


J'J
il
i t i r 
 
Ve - ni Crea - tor Spi - ri- tus, l\fcnt es tuo- 


r

;
J r rl
 
rum vi - sita, I m - pic super - na gra - tia, 


 i C 
Jr 
d-=i. 
łl' j 
 I 
Qure tu ere - a - oti pe - eto - ra. 
Qui diceris Paraclitus, 
Alfjssimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, charilas, 
Et spiritalis uDclio.
>>>
PIEŚNI N
\ ZIELONE ŚWI
T"'. 


Tu septiformis munere, 
Digilus Paternm dcxterre, 
Tu rile promissum Patris, 
Sermone dilans guttura. 
Acccnde lumen sensibus, 
Infoodc amorem cordibus, 
Inlirma noslri corporis 
Virtute firmaus perpeti. 
Hoslem repellas ]oogius, 
Pacemque dooes pralinus; 
Dudore sic te prrevio, 
Vitemus omne noxium. 
])er te sciamus da Palrem , 
Noscamus at.que .Filium; 
Te ulrinsque Spiritum 
Credamus omoi tempore. 
Deo Palri sit gloria, 
Et Filio, qui a morłuis 
SUlTexit, ac Paraclito , 
]0 sreculorum srecula. A. 


P l E Ś Ń II. 


lIymn 
 łacińskiego: Vcni Crcalor. - I11f'lod!Jjajak w.'/!tj. 


Przybądź DucłJu Stworzycielu, 
Dusz ludzkich Nauczycielu, 
Racz łaską swoją obdarzyć 
Serca, któreś raczył sprawić. 
Tyś pocieszycielem zwany, 
Darem llożym mianowany, 


11:1
>>>
144 


I'IEŚNł NA ZIELOXE ŚWI.\TRI. 
Żywem źródłem j miłością, 
Ogniem i duszną światłością. 
Darów twoich siedm liczymy, 
Palcem Bożym być cię wiemy, 
Obietnicąś jest ojcowską, 
Zdobiąc w nas milość Synowską. 
Racz dać zmysłom dar światłości, 
Pomnażaj \V sercach miłości, 
A krewkość serca naszego, 
Utwierdź mocą Bóstwa swego. 
Odpądź od nas czarta złego, 
Użycz Jlokoju twojego, 
Aby za twoją obroną, 
Złe odeszło inną stroną. 
Racz nam Ojca Niebieskiego 
Dać poznać i Syna jego, 
I ciebie Ducha Świętego, 
Od obn pochodzącego. 
Bogu Ojcn Wszechmocnemn, 
Synowi zmartwychwstałemu, 
I z Dncbem Świętym spólecznie 
Nirch brżmi chwała na wiek wiecznie. 


P I E Ś Ń III. 


Pro:::a o D1lchu Swięt!lm. 
(]
p


 


- 


Veni Sancte 
Et e - miUe 


Spi -ritus! 
cm -litus, 


tu-re 


Lucis
>>>
PIEŚNI NA ZIEI.OXE ŚWI
TKr. 

rr-
ii
 
ra-di - um: Veni Pater pauperum! Veni dator 


1P-FWI
r1tt

 


munerum! Veni lu - men cordi _ um. 
Conso]ator optime! 
Dujcis hospes animre, 
Dulce refrigeriulll: 
In Iabore requies, 
In restn temperies, 
In fieln solatinm. 
O lux "eatissima! 
RepIe cordis intima, 
Tuorum fidelinm. 
Sine tuo numine, 
Nihil est in homilie, 
Nihil est innoJLium. 
Lava quod est sordidum, 
Riga quod est aridum, 
Saoa quod est saucium: 
Fłecte quod est rigidum, 
Fove quod es! frigidum, 
Rcge quod esl devium. 
Da Inis fidelibns, 
In le confidenlibus, 
Sacrum septenarium: 
Da \irlutis meritum, 
Da salutis exitum, 
Da perenne gandium. 
lO 


. 


1-1.:; 


.
>>>
Hł; 


Plmiru NA ZIELOXr. SWJ.
Tla. 


P I E Ś Ń IV. 


pI"oz;a JG laci/ukiego: Veni SRocte. JJ/elodyja jak 1ł'.'j!,f'J. 


Zsląp Duchu PrzenajświęlSZy I 
Spuść nam jak najgoręlszy 
Promień twojej miłości: 
Przyjdź o Ojcze ubogich! 
Przyjdź dawco darów drogich! 
Przyjdź serdeczna świalłości! 
W IIzięczny Pocieszycielu, 
Drogi nasz przyjacielu, 
Slodka nasza ochłodo: 
Tyś w pracach odpocznienie , 
\V upałach ugaszenie, 
Miła w smulku swobodo. 
O Najświęt.;za Świalłości I 
Oświeć serc głębokości, 
Ludu twego wiernego: 
Boć bez lwojej dzielności, 
Nic w ludzkiej nikczemności, 
Nie masz nic porządnego. 
Więc oczyść co szpetnego, 
Skrop, co w nas jest oschłego, 
Uzdrów, co niezdrowego: 
Skrusz, co zatwardziałego, 
Rozgrzej, co oziębłego, 
SprosIuj, co jesl błędnego. 


.
>>>
pmś
1 NA ZIE:LO
E ;;".Ii\Tlor. 


Cżycz nam w Cię wierząerm , 
I w lobie ułającym, 
Siedmiu darów światłości: 
I'omnóż ". cnotach zasługę J 
D,
 zb3wieni3 wysługę, 
Daj zapłatę w wie.
znośł:i.  . 


. 


ur 


I 


H7
>>>
148 


r 
PIESNI 
DA m

rz C9llAał1ca 


.... 


PIEŚŃ I. 


Przy wydawieniu Najśw. Sakrament". 


:mk--+---r"'1 
 i' ," ! I J J ..) J J }\ J !::: 

 
 - - · · , : - 
 - r= 
O Prze-najświętsza' Ho styja! v i i r J,
J J J J J J J ), J I
 
Dla której nam Niebo - - sprzyja: 

j) fI
 r i 
' ,,
 
 J J ,) ) J J 
 
Broń od nieprzyjaciół wszelkicb . - - - 


 ! 
 r,JJJJ..)JJ 
J
 
-:
" , 

 


Do - daj 


mocy i sil - - wielkicb. 


-
>>>
PlF.ŚNI NA IKJŹR CI.\I.O. 


H!I 


Bądź 
hwala Panu naizelllU, 
Z Dziewice narodzonemu, 
Ojcu, Duchowi świętemu, 
Bogu w Trójcy j edYDemu. AmeD. 


P I E Ś Ń II. 


Pr;;y Ickowaniu lYajśw. Sld.TaJneJ,tu.  )..


{I

 


 
Przed lak wielkim SakrameDlem, U-pa - dajmy  J_

 i$
i 
 
 
Da Iwarzy; Niech u-slą-pią z Teslam eDlem 


I 
:"':I

 it
 ) Ją 


. 


Nowym sprawom już s!Ąrzy; 


Wiara hędzie 
, J:. -J 
 
 
 
 \ J. ...
 J 
_
 


suplementem, 


Co się zmyslom nie zdarzy. 


Ojciec z SYDem Diech lo spra" i , 
By mu dzifka zabrzmiała I 
Niech Duch .wif!y blogoslawi, 
By się jego moc stała; 

iech nas nasza wiara stawi, 
Gdzie jest wieczna część
 chwała. Amell. 
I',':.r= OIilom; Bu;rgo Ciula ipiewa .ir podlll
 Me/od!Ji: Sla"- 
jf:z.
ku, .Ir. 161.
>>>
15U 


PU::śJSJ N.\ lIoźe Cl:\ł.O. 


PIEŚŃ III. 


.1 Pf


 
Twoja cześć,. chwa - la,. Dasz wieczny Panie,. 


*'v-r-i1T
f; r i 
 
Na wi
czlle czasy niech nie u stanie. 
Tobie dziś dajem z wojskiem tych łudzi, 
Poklou i pieuie, my twoi słudzy. 
Dzirkując wielce twej wielmozności,. 
, Za ten dar zacny twej wszechmocności. 
Ześ się darował nam nic niegodllym,. 
W tym Sakramencie nam tu przytomnym. 
Raczyleś zostać w takiej osobie, 
Dla Das grzeszników nie folgując sobie,. 
Ciało twe święte co krzyżowali,. 
I krew najświętszą którą przełałi. 
Przyszedłszy ua świat Pan wiecznej chwały, 
Użyłeś wiele nędzy niernałcj. 
Dałeś się potem z wielkiej miłości,. 
Na męki srogie bez twej lilości. 
W stępując potem do chwały wiecznej, 
Zostawiłeś nam,. ten to dar zacny. 
Na co my patrząc w tym Sakramencie, 
Z pociechą wielką,. serce nam roście. 
Tobie my Boże teraz śpiewamy,. 
Przed twą światłością nizko padamy. 

Ż}TCZ lIam łaski wszechmocny Boże,. 
Bez twej pomocy człek nic nie może. 


-
>>>
PIES;\,I NA BOŻE CIAł.O. 


151 


I) I E Ś Ń IV. 

jJ
-

 
...../ 
to - bie 
nie - bo 


Iiłiluiam się 
Iitó - re -go 


{Jrzedwieczny Bo-że, 
ob - jąć nie Olo-że: 


. ł P r Ifh--

 r
 


Ja proch mi - zerny 


przed twą mo - żnością, 
. ? r I


 j J
 J j J J 
 
'- ...../ 
Z wojskiem A - nio - łów klękam z rado - ścią. 
Tu Stwórcę mego w wierze wyznaję, 
liocham serdecznie, pokłon oddaję; 
Cieszę się wiolce z twej Boskiej chwały, 
N'iech ci się kłania z niebem świat cały. 
Dziękuję za to żeś się postawił 
\V tym Sakramencie, abyś nas zbawił; 
Za twoje łaski tu wyświadczone, 
Odbieraj od nas serca skruszone, 
Które przed tronem twoim rzucamy, 
O co pokornie wszyscy wołamy: 
Błogosław Panie twemu stworzeniu, 
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu. 
Przed oczy twoje nfdze stawiamy, 
llilluj, od ciebie niech pomoc mamy. 
Tyś Bogiem naszym piękności wieczna, 
Bądź i obrona zawsze skuteczna.
>>>
152 


PIEŚNI NA DOŻĘ CJ.\LO. 


Zostawaj z Iłami póki żyjemy, 
\V tym Sakramencie niecb cię wielbimy, 
A gdy się żbliży z ciałem rozstanie, 
Twem świętem ciałem zasil nas Panie. 


]) I E Ś Ń V. 


*
=!f F
"
 d d 
 
 rrEt 


Rzućmy się wszyscy społem, 
U - derz -m y w ziemię czołem; 


Da-jąc po/don 


14-

=f1=r i' Ffj=i r 

 
Najwyższemu , \V Sakramencie u - kry-tc-mu, 

 r r p F
 O - 
 I 
Bo-gu nasze - mu. 
Wszak {Jod utratą nieba, 
\Vicrzyć każdemu trzeba: 
Że pod temi przymiotami 
Chleba, wina, jest Bóg z nami, 
Choć utajony. 
A jeśli kto nie wierzy, 
Ma z ostatniej wieczerzy 
Jasny dowód , co się stało: 
Że wino w krew, a cbleb w ciało, 
Bóg swe przemienił. 
I tę moc dał Kapłanom: 
Nie Królom ani Panom; 


II 


'I
>>>
PIEŚNI JSA /lOŻE CIAŁO. 


ALy oni poświęcali, 
I nam grzesznym rozdawali, 
Ciało, krew Pańską. 
O jaka to moc wielka! 
Niech uzna dusza wszelka: 
Że to Kapłan słowem sprawi, 
Iż się Chrystus zaraz stawi, 
Z nieba na ołtarz. 
Oto tu obecnego, 
Mamy Boga naszego, 
Który stanął w tym momencie, 
\V przenajświętszym Sakramencie, 
Na tym ołtarzu. 
Nuż Królowie i Pany, 
I wszystkie ludzi stany, 
Upadajcie na kolana, 
Uznawajeic swego Pana, 
I Zbawiciela. 
Oto tu Aniołowie, 
Z nieba święci duchowic, , 
Panu swemu assystują, 
Jego godność adorują,i 
Choć niewidomi. 
Więc i my się korzymy, 
Dzięki Panu czynimy: 
Niech ci za twą łaskę Pmlie, 
Chwała w niebie nie IIstallie, 
Na wieki wieków. 


153
>>>
154 


l'IEŚl'iJ 1'\1\ \lOŻE t:IALO. 


, 
I 


PIEŚŃ VI. 

3b-i-)-,J' }'.) J F 
u drzwi tw oi eh stoję Panie , U drzwi tw oich 
t1 
 j 
 
 
 
 
 
 
 I 
 
 
 ---r--t- 
=I :f " 
 _ _ _ --r-___ .' i 
 
--. -,..
 
I 
stoję Panie, C zekam na tw e z mi-ło-wa - nie, 
:$!g
 J
 J -01 

 _i\' 
-t1-- 
Czekam na twe zmi-ło-wa-nie. 


l' 
I 


Który {Jod osobą chleba, 
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. 
\V tym najświętszym Sakramencie, 
Z nieba stawa tu w momencie. 
W tej Hostyi jesl Bóg żywy, 
Choć zakryty lecz prawdziwy. 
Jak wielki cud Bóg uczynił, 
Że chleb w ciało swe {Jrzemienił; 
A. nam pożywać zostawił: 
. Chcąc, aby nas przez to zbawił. 
Swięty, mocny, nieśmiertelny, 
'V l\1ajestacie swym niezmierny. 
Aniołowie się lękają, 
Choć na jego twarz patrzają. 
'V szyscy niebiescy Duchowie, 
L('kają się i Królowie. 
.Niebo, ziemia, alli morze, 
ł'oj.tć, co jesl llóg nie może. 


--
>>>
PIEŚNI NA HOŹE C.IA"O. 


155 


Żaden z' wojska anielskiego, 
Nie dostąpi nigdy tego; 
Czego człowiek dostępuje, 
Ciało i krew gdy przyjmuje. 
Jam niegodzien Panie tego, 
Abyś wszedł do serca mego. 
Rzeknij tylko słowo twoje, 
A lem zbawisz duszę moję. 
Kłaniam się tobie samemu, 
Bądź miłościw mnie grzesznemu. 
Nieclląj żyję z tobą Panem, 
Aż na wieki wieków, Amen. 


P I E Ś Ń VII. 
 ,--J-J-

 I U2IŁI
 
e 

 I .
 
I-dzie i-dzie Bógpra-wdziwy, St ' 
I d . . dl ' anmy wszyscy 
- dzie Sę Zła spraWle- l-WY: 


g r 
 
fi 
 r l i r ptFrTh
+dJ
1 


pięknem ko-Iem, I u - derzmy przed nim czołem. 


Idzie idzie Bóg łaskawy, 
Idzie Twórca wszego prawY' 
Staiimy wszyscy i t. d. 
Idzie idzie Król przemożny, 
Idzie wielce Pan wielmożny: 
Stallmy wszyscy i I. d.
>>>
15(; 


PIE
NI NA BOŻE CIALO. 


1 

 


Idzie idzie światłość wieczna, 
Idzie ku nam moc {Jrzedwieczna: 
Stańmy wszyscy i t. d. 
Idziesz idziesz miły Panie, 
A gdzie Majest.lt twój stanie, 
Nicchaj tam stanąwszy kołem, 
Na wiek wieków bijem czołem. 


P I E Ś Ń VIII.  
 -
 : 1 : 
 
! r . 
-:

 
Niebo, ziemia, świat i morze, 
I co tylko w was być może: 


Jak najgłębiej  i 

-i i" j!ąEjJ-
 


II 


u-pa-daj - cie, Pokłon Pa-nu 


z nami dajcie. 


.11 
li 
I 


Z chorów swoich Aniołowie, 
Niebiescy Boga ducllOwie, 
Zstąpcie do tego padołu, 
Śpiewajcie z nami pospołu: 
Święty! święty! niezmierzony, 
\V Sakramencie utajony; 
Honor, chwała, wieczna sława, 
Niech ci Boże nie ustawa. 
Tyś jest pod osobą l
bleba, 
Któryś dla nas zst;!pił z nieba: 
\V tym Najświętszym Sakramencie, 
\V każdym zost.
esz momencie. 


I 
'.,
>>>
PICŚNI NA BOŻE CIAł.O. 


157 


W tej Hostyi jest Bóg żywy, 
Choć zakryty lecz prawdziwy. 
Jak wielki cud Bóg uezynił, 
Że chleb w ciało swe przemienił. 
Teraz na ołtarzu czeka, 
Ahy mógł przyjść do człowieka. 
Ni Anieli, Cheruhiny, 
Nie dostąpią Serafiny, 
Czego człowiek dostąpuje , 
Ciało i krew gdy przyjmuje. 
Więc o Boże utajony, 
Bądź od wszystkich pochwalony. 
Pobłogosław lud twój Panie, 
Niech niłS minie twe karanie; 
Oddal głód, mor, krwawe wojny, 
Daj ludowi wiek spokojny. 
Sprawuj w pokoju te kraje, 
Pohłogosław urodzaje; 
A zaś w ostatniej potrzebie, 
Nie daj nam skonać bez ciebie. 


, , 
P I E S N IX. 


1Pr-r-p-
!J - J4+i Fff 
Chwalmy nie - wy-sła-wio-ny, Który Jezus 
Sa - kra - ment wy-sta-wio-ny, 

r i p P Jf-r--f-fj O  I 
tu zo-sta-wił, Nam dla 0- bro - ny.
>>>
158 


PIEŚNI NA BOŻE C.fAł-.O. 


Ta Jego krew i ciało, 
Dobrem wielkiem się stało; 
Gdy go godnie {Jrzyjmujemy, 
Da łask niemało. 
Niech cię uczci lud wierny, 
Boże pocicch niezmicrny! 
W czasie głodu, moru, wojny, 
Bądź miłosierny. 
Błogosław prosim ciebie, 
Z niebios Najświętszy chlebie; 
Ulecz, broń, ratuj i zasil, 
W każdej {Jotrzebie. 
Wierzymy stale Panie, 
Ześ lu jest; niech wyznanie, 
Które sercem ci składamy, 
Ofiarą stanie. 
Rozum, wolą dajemy, 
Scrca ofiarujemy, 
O Jczu nasz Zbawicielu! 
I{ochać cię chcemy. 


, r 
P I E S N X. 


o 
łbT i rffi1i=r r E;f r p H
 
\Vit.am cię witam, {J:zenajświętsze - ciało! 
Któreś na krzyżu sro-mo-tnie wi - siało, 

-T 
II i}: i 

 
Za nasz c wi - ny, Synu je - dy - ny, 
Ojca wie . - czne - go, Boga pra - we - go,
>>>
PIEŚM 1\"-\ JIOŻE 1;1,\ł.O. 


159 
 r r 
-
+iF I 
Zbawi-cie
lu świata. 


)'ED

:::JA 
b+
eth
b:_l
 
I ,___ I 
\Vitam cię witam, przenajświętsze ciało! 


.  

 I 'I l' I!
'
 at 
 
b 
 I. _ () 1-' ..,.. -#-#-- 1# - 
. 
 I I I 
Któreś na krzyżu-sromotnie wi-sia-ło, Za nasze winy, 
icrrl j j J J


 
Synujedy - ny, Ojca wiecznego, Boga prawe-go, 

 


riJjJI 
Zbawi- cic - lu świata. 


l)ajcmyć pokłon Bogu {Jrawdziwemu, 
\V tym Sakramcncie dziwnie zakrvtemu; 
. Żebrzem litości, od twej 
iłości, 
Byś gniew twój srogi, o Jezu drogi! 
Pohamować raczył. 
Zmiłuj się zmiłuj, nad nami grzesznemi, 
'\"ie raez pogardzać prośbami uilszcmi; 
Zgrom blrdych siły, dlj pokój miłr, 
\y 
'niszcz złe rady, wykorzeń zdrad
', 
Z pośród ludu tw('go.
>>>
160 


PIEŚNI NA nOŻE CIAŁO. 


A kiedy przyjdzie z tym światem rozstanie, 
Ratuj nas ratuj, dobrotliwy Panie! 
Niech z ciała twego {Jrzenajświętszego, 
Posiłek mamy i oglądamy, 
Ciebie łaskawego. 


P I E Ś Ń XI. 


. 


Z łacińskiego: Jesu dulcis. 


łDc..

 
Je - zu - sa słodkie wspomnienie, Da-je duszy 


t 
1 I, J J J W J J.
 hi 
po-cie-sze-nie: \Vszystkie słody-cze przechodzi, 

 
 

JJE

4JJ-.F

 
Kiedy Jezus wśród nas chodzi, wśród nas chodzi. 
Ani wdzięcznych śpiewów pienie, 
Ani miłe uszom brzmienie, 
Świętych myśli nie pomnoży 
Jak ty Jezu Synu Boży! 
Jezu grzeszników nadziejo! 
Gdy w pokucie łzy swe leją: 
Kto cię szuka, kto cię prosi, 
Skarb twej łaski w sobie nosi. 
Jezu! {Jociecho serc czystych: 
Źródło prawd Boskich wieczyst.ych: 


--
>>>
PICŚNI NA nOŻE CIAł,O. 


Hj[ 


\V szelki e pociechy przechodzisz, 
Tysiąc pragnień w sercu rodzisz. 
Żaden język nie opowi: 
Żaden wyraz nie wysłowi I 
Samo uczy doświadczanie, 
· Co jest Jezu! twe kochanie. 
Jezu królu wielkiej chwały! 
Zwyciężeo śmierci wspaniały: 
\V słodyczy niewymówiollY, 
Cały od Ilas IIpragniony. 
Zostań Panie! zostari z nami, 
Oświeć nas twemi łaskami: 
Rozpędź rozumu ciemnoty, 
Daj nam poznać słodycz cnoty. 


, , 
P I E S N XII. 


Z lacińslticgo: Pange liogua. 
JJiIR

 
Sław ję-zy-ku chwalebne - go Ciała i krwie 
ł':' ł':' 


Ci. · k
I
... in--#
--
 
!,
, j 

 ----J 11/ + 
II II . 
świę (ości, Które Ila o - kup ca-łe-go  .;J7


41ł.U .;
 
. Swia-la z wielkiej mi ło-ści , Wydał o - woc 
11
>>>
I 


14)2 


pmŚ
I NA BOŻE CIALO.  iir
i  
Panieńskiego plo-du, Król wiel- mo żności. 


I 
, 
II' 


Nam jest dany, nam się zrodził 
Z czyst.ych Panny wnętrzności, 
I po świecie siejąc chodził 
Ziarno Boskiej mądrości; 
Gdy mu czas zejścia przychodził 
Cud czyni swej miłości. 
Ostatni raz, gdy za stołem 
Siedząc z Aposlołami, 
\Vieczerzając z niemi społem, 
Zakon wprzód z obrządkami 
Wypełniwszy, wszystkim kołem 
Dal się swcmi rękami. 
Słowo co się Ciałem slało, 
Słowem swem chleb prawdziwy 
Przemienia w swe własne ciało, 
Wino w krwi napój żywy; 
Lubby się zmysłom nic zdało, 
Wierz, a bądź nie wątpliwy . 
Przed tak wielkim Sakramentcm 
Upadajmy na twarzy; 
Niech ustąpią z Testamentem 
Nowym sprawom już starzy; 
'Viara będzie suplementcm 
Co się zmysłom nie zdarzr. 
Ojciec z Synem niech to sprawi, 
By mu dzięka zabrzmiała; 
Niech Duch Święty błogosławi 


. 


: ,
>>>
PIEŚ
I NA nOŻE f:IAI.O. 


1(j:' 


By się jeg'o moc staJa; 
l\'iech nas nasza wiara stawi 
Gdzie jest wieczna cześć, chwaJa. 


P I E Ś Ń XIII. 


Pl'oza o Na,jśw. Sal,/'a/JIcncie. CJ 
..
) J
I--jJ
 
Lau-da Si - on Sal-va-to-rem , Lauda ducem 
 ) J .tF Ltil
 J J 
1r 
et pa-sto-rem, In hymnis et can-ti-cis. 


-!!3Jr---
.. , 
 _

 
l! I . 
 il I : - 

 ...:q=: 
Quantum potes, tantum au-de: quia ma-jor 
: 
 
 !-L
 )
J J J"'1I 
o - mIlI laude, Nec laudare suf-ficis. 
Laudis tbema specialis, panis vivus et vilalis hodie pro:" 
ponitur. 
Ql1em in sacrre mensa cren:c, turbre fratrum duodenre 
datum non ambigill1r. 
Sit laus plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora menlis 
juhilatio. ' 
Dies enim solemnis agitur , in Ilua menSie prlIua reco- 
litur hnjus institnl.io. 


ł ł"
>>>
1M 


PIEŚNI ;'\1,\ \lOŻE 1:\.\1.0. 


J 
I 
I 
I 
ł 


In hac mensa novi He gis , novum Pascha novre legis Phase 
vctus terminat. 
\'etustatem 1l0"itas, umbram fugat vcritas, nocłem lux 
eliminat. 
Quod in crena ChrisLus gessit , faciendum hoc expressit, in 
. - 
SUI memonam. 
DocLi sacris instituLis, panem, vinnm in salulis conse- 
cramus hostiam. 
 
Dogma datur cbristianis, quod in camem transit panis, et 
vinum in sanguinem. 
Quod non ca pis, quod non vides, animosa firmat fides 
prreter rerum ordinem. 
Sub diversis speciebus, signis tanLum et non rebus, latent 
res eXlllure. 
Caro cibus, sanguis polus; manet tamen Christus totus 
sub utraque specie. 
A sumcnLe non concisus, non confractus, non divisus, in- 
teger accipitur. 
Sumit unus, sumunt mille; quanium isti, tantum ille: 
nec sumptus consumitur. 
Sumunt boni, sumunt mali; sorte tam en inrequali, vitre vel 
interitus. 
Mors est malis, vita bonis; vide, paris sumptionis 
lluam sit dispar exitus! 
Fracto dcmum Sacramento, ne vacilles; sed memento, tan- 
tum esse sub fragmento, quantum toto tegitur. 
N uUa rei fit scissura: signi tantum fit fractu
a, qua 
nec status, nec statura signat.i minuitur. 
Ecce panis Angelorum! factus cibus viatorum: vere panis 
filiorum , Ilon miuendus canibus. 
In figuris prresignatur, cum lsaac immolatur, Agnus 
Pascha' deputatur, datur Manna patribus. 


--
>>>
PIEŚlI lA IJOŹE Cl.\ł.O. 


u;;, 


Bonc Pastor, pani s vcre, Jesu nos tri misercrc: tu nos l'ilscr, 
nos' tuere; tu nos bona tac vidcrc iu tcrra vi- 
ventium. 
Tu, qui cuncta scis et vales, qui nos pas cis hic 11101"- 
tales: tuos ibi commcnsales, coha
redcs et 80- 
dales fac sanctOI'llIll civium. Amen. 


I) I E Ś Ń XIV. 


Z laci1tlll.:iego: Lauda SiolI. - jJlelod!Jja Juk "'!lŻ'';". 


Chwal Syonic Zbawiciela, 
Pasterza Prowadziciela , 
Rytmami i pieniami: 
lIe zdołasz wielbij śmiały, 
Bo większy nad wsze {Jochwaly, 
Nie wystarczysz chwałami. 
Chwały pochop osobliwy, 
Chleb żywiący i sam żywy, 
Dzisiaj iest do wsławicnia: 
Który {Jrzy świętej wieczerze, 
Za pokarm dwunastu bierzc 
Uczniów, bez POW'lll'icnia. 
Bądź zupełna czci, bądź brzmiąca, 
Bądź rozkoszna, bądź zdobiąca, 
Myśli uweselenic: 
Bo dzisiaj dzieli uroczysty, 
W który bierze tcn stół czysty, 
Pierwszc IIstauowicnie. 
Na ten stół nowy nról stawa, 
Nowa P,lscha, nowc p"lłwa, 
Obrz'1rl dawllY skOliczouy.
>>>
166 


-- 


PIEŚNI NA nOŻE C\.\LO. 


Przed nowością dawność znika, 
Cień się przed prawdą umyka, 
Mrok światłcm rozpędzony. 
Co w wieczerzy Chrystus sprawił, 
To czynić rozkaz zostawił 
Nam dla swojej pamięci. 
Wiedząc święte usławienie, 
Chleb i wino na zbawienie, 
W Hostyi nalll się święci. 
U Chrześcijan ta nauka, 
Iż się w Ciało chleba sztuka, 
\Vino zaś w krew przemienia: 
Coć pojąć, widzieć z trudnością, 
To stwierdzasz Wiary żywością, 
\Vbrew prawolll przyrodzenia. 
Pod róźnemi {Josl,aciami, 
Znaki tylko nie rzeczami, 
Wybór rzeczy tajony: 
Ciało karmi, krew napawa, 
Cały Chrystus w nich zostawa, 
W dwóch postaciach złączony. 
Od biorących nie skrajany, 
Nie zdwojony, nie złamany, 
\V całości pożywany: 
Czy jeden, czy tysiąc bierze, 
Ów i tamd w jednej mierze, 
A rozchód nieprzebrany. 
Biorą dobrzy, ladajacy, 
W szczęściu przecie są dwojac,', 
Żyeia luh potępicaia. .
>>>
pmś
1 N.\ 1I0ŻE ClAł.O. 


Śmiercią jest złym, dobrym życicm, 
Uw aż choć równem zażyciem, 
Jak są różne skOliczenia. 
\Vięc w złamanym Sakramencie, 
Niewątpliwe bierz pojęcie, 
Iż tyle w cząsteczce bywa, 
Ile cały ukrywa. 

ie ma rzecz złamania szlaku, 
Gdyż się tylko dzieje w znaku, 
Przez co w istności postaci, 
Znaczony lIic nie traci. 
Oto chleb Anielski żywy! 
Podróżnych pokarm prawdziwy, 
Chleb Synom lIa pokarm d:my, 
Nie ma być psom miotany. 
\V obrazach dawniej wytknięty, 
Gdy Izaak miał być rZnięty, 
Baranka jeść kazano, 
Mannę Ojcom zsyłano. 
Cny Pasterzu,' Chlebie {Jrawy, 
JEZUSIE bądź nam łaskawy, 
Ty nas paś, ty nas miej w pieczy, 
Ty nas domieść w samej rzeczy, 
Dóbr w królestwic żyjących. 
Kt6ryś jest wszystko mogący, 
Tu nas śmiertelnyc.,-h żywiący, 
Tam nas u twojego stołu, 
Współdziedzicami pospołu, 
Spraw w niebie królujących. 


. . 


lti7
>>>
. 


1(j8 


J'jEŚNI NA BOŻE CIALO. 


}) } E Ś Ń XV. 


o 11Ii.tości Bo.kiej. Na 40sto-godzinne Nabożeństwo. 
o /"':'\ /"':'\ 
!
err
;iliiriif 
Boże kocham cię! Boże kochmn cię! Calem set'cem 


I 


-H 
 
Ii--I - 

 3JI=*=b* i fL O 
T
 -- 
I U 
 -- I {;7 - = 
kocham cię, Calem niebem kocham cię. ) i 

$;" 
-
 
- iI.I \ I I..; ,
 -+- 
Co jest na zie - mi stworzenia, Odmieniam w mi- 11. 
 
 -
 -L-
* 
- 
 
 rr:pJ - 
rfl . 
 ,---.-:pi 
 
. ._
 I -r- 
łości pien ia: Niec h cię chwalą, w y - sła-wia-ją, 
- 


I\i 
--r-
,,-r-
 . 
 ..-:p1 :: 
I _ L-J;;o;i 
A mnie do u - szu wo-ła-ją: Boże kocham cię! 


)IED

:A
JA !
Jrt
 Ir
 Idd ld 

 
Boże kocham cię! Boże kocham cię! 
!LJJ
 
Ca-lclIl se1' - cem koc/wm ci!'.
>>>
PIEŚNI lilA llOŻ
 CIALO. 


um r-i1tF
 


Co jest na zie - mi stwo - rzenia, Odmie-niam w mi- 
ttJ
1 
I I 
-o- 
łości pienia: Niechcię chwalą wysła - wia-ją, , dd

l 
A mnie do u- szu wo- ła -ją: Boże koclul/Il cię! 


Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy, 
nok, godziny, moment każ
y, 
Dzień i noc niechaj cię chwalą, 
Serce miłością zapalą. 
Boże kocham cię! i t. d. 
Co się na ziemi znajduje, 
Co nad ziemię wylatuje, 
Co w rzckach i \V morzu pływ:l, 
Niechaj tę pieśń ze mną śpicwa: 
Boże kocham cir-! i t. d. 
Ile trawek się rachuje, 
Ile liścia się znajduje, 
Tyle pragnę mieć jęz
'J..a, 
Rażdvm z nich sercc wvkrzvka: 
. . . 
Boże koc/will ci!,! i l. tI. 
Uusza, ciało, wszystkic siły, 
Ciebic tylko ulubiły,
>>>
170 


. 


-- 


PIEŚNI N.\ BOŻe CIAł.O. 


I co się we mnie znajduje, 
:Miłością się twą krępuje. 
Boże kocha/Il cię! i t. tle 
Rozum, wolą, zmysły, chęci, 
Sławę, honor i co nęci; 
Z sercać wszystko to daruję, 
Wiecznem prawem zapisuję. 
Boże kocham cię! i t. d. 
\V szystkie tclmienia i stąpienia, 
Znaczą miłości pragnienia: 
Ilekroć m(łj puls uderza, 
Miłością się twą wymierza. 
Boże kocham cię! i t. d. 
ehoć się oczy zamykają, 
Snu z potrzeby zażywają; 
Dusza, serce, chęci czują, 
Ustawicznie wykrzykują: 
]]oże kochalJl cię! i t. d. 
:Myśli, mowy, wszystkie sprawy, 
I roboty, i zabawy, 
GIlziekolwick się ja obrócę, 
Zawsze śpicwam, zawsze nucę: 
Boże kocham cię! i t. d. 
Jeśli mnie chcesz słuchać Panie, 
O to tylko me wolani e : 
'Veźmij co jest światowego, 
A daj mi siebie samego. 
Boże kocham cię! i t. d. 
Weź już świecie co jest twego, 
'Veźmij co jest pieszczonego; 
Nic mnie już nie kontentuje, 
Tylko kiedy wyśpiewuję: 
Boże kocham cię! i t. d.
>>>
rn:Ś:S-I N,\ BOŻE CIAł;O. 


171 


Ani mnie twa marność zwiedzie, 
Ani od Boga ollwiedzie, 
Cale światu już dziękuję, 
Tobie szczerze wyśpiewuję: 
Boże liOcham cię, l t. cl. 
Żaden smutek, doległości , 
Nie odmienią mej miłości, 
Kłopot i {Jrześladowanie, 
Tylko wzmocnią me kochanie. 
Boże kocham ci!!! i t. d. 
Niech się i pieklo natęży, 
l\1iłości mej nie zwy(
ięży, 
Nikomu już nie hołduję, 
Bo w tych słowach tryumfuję: 
Boże kocham cię! i t. d. 
Niech się ze mną co chce stanie, 
Choć mnie i opuścisz Panie, 
Choć wszystko zle na mnie padnic , 
'Volać będę nicust:mnie: 
Boże l.oc/wlll cię! i l. d. 


P I E Ś Ń XVI. 


o Panu JCJ::usie. Na 40sto-go(lzinne Nabożeństwo. i i ifF-! r 
fff#r'if ---f 
 
NieskOliczona, naj śliczniejsza Jezu mi -lo - ści! 
l\'ie -po-ję - tej i prawdziwej źródło słodko- ści! 
!; li i tg=i 
 
m-t=rt 
C I ' ". I " " d " ) N " b k 
.., OJlce, mieSIąc l z gWJaz alln, le o wszysL.o
>>>
172 


PIEŚNI XA BOŻE CIALO. 


W-r iiM=F=KEt\-f 

 


z Anio-ła - mi , 


Pię-kno-ści się twej dzi-wu- ją, 


I 


*;1 i iir'=
 --- I 
Lecz nie poj-mu - ją. 
Tyś lilija, tyś kwiateczek, wdzięczny, różany, 
Nader wonny, nader śliczny, wszystek rumian}'; 
I na ziemi i na niebie, 
Panie Jezu nic nad ciebie 
Nie masz nigdzie piękniejszego, 
l wdzięczniejszego. 
O jedyne serca mego Jezu kochanie, 
'V szechmogący, wszystkiej ziemi i nieba Panie; 
Nad perły i złoto droższy, 
Nad sam kanar i miód słodszy, 
\V dzięczna duszy mej ochłodo, 
I żywa wodo! 
Jakżeś dla mnie był na krzyżu bardzo zraniony, 
1 od głowy aż do sto{JY wszystek skrwawiony, 
Gwoźdźmi srodze przykowany, 
Okrutnie ubiczowany, 
Zeplwany, koronowany, 
Policzkowany. 
Rany twoje przenajświętsze mile całuję, 
A ztąd rozkosz niepojętą na sercu czuję: 
'V nich zanurzam moją duszę, 
Doświadczywszy przyznać muszę: 
Iż są Rajem twoje rany, 
Jezu kochany!
>>>
PIEŚNI N,\ nOŻE c \t.O. 


Z serca twego najświętszcgo źródło wypływa 
Które szpetne dusze ludzkie ślicznie obmywa; 
Kto zupełnej jest nadzieje, 
By był murzyn wybielej c, 
l{rwią najświętszą twą polany, 
Jczu kochany I 
Twoje rany są skarbnicą wszclkiej słodkości, 
Nieskończony, niepojęty, upał miłości; 
J.odowate rozgrzewają, 
I kamienne rozpalają, 
Serca ludzkic, nasycają 
I roztapiają. 
O nadziejo wdzięczna Jezu pokutująeych! 
O wesele niepojęte w smutku będących! 
Tyś pociechą, tyś radością, 
Tyś rozkoszą i słodkością, 
Jezu z serca ulubiony, 
Bądź pochwalony! 
Ciebie {Jragnąć dusza moja już nie przestanie, 
O dobroci nieskończona! aż cię dostanie: 
Nic opuszczaj serca mego, 
Ciebie wielce pragnącego, 
Jezu mile pożądany, 
I ukochany. 
Przeto j:lko z dzikiej kniej c gdy szczwaniem gnana, 
Pędem bieży do strumienia łania stroskana; 
Tak i dusza moja licha, 
Do ciebie spragniona wzdycha, 
O Jezu ukrzyżowany! 
Z serca kocłlany. 
\Vięc cię o to proszę Jezu mocno błagając, 
Do najświętszych Nóg pokornie twych upadając: 


17:i
>>>
174 


PIEŚXI NA nOŹE ł:Hł.O. 


Przy konaniu, ducba mego 
Przy,jm do serca zranionego; 
Łaskawic mi odpuść złości, 
Jezu m;Iości! 
Od łaski twej nic oddalaj sługi twojego, 
Do Królestwa racz przypuścić {Jożądanego; 
Niech oblicze święte twoje, 
Oglądam kochanic moje: 
'Vychwal
ąc Jezu ciebie, 
Na wieki w Niebie. 


, , 
P I E S N XVII. 


o Sercu Pallu JI'
US(t. 

r:- 
Bądź pozdro- wio-ne Ser-ce mego Pana! 
Przed to - bą grzcsznik p a - da na ko - lana: 
fi-;

7 
' J 
_I-j d g 
Przyjmij ten po - kłon lu-bo grzesz-nej du-szy, =J..bff
]
I= 
Niech ją twa do-broć źalem szczerym skruszy. 
Tyści jest Boskiej stolicą dobroci, 
Niechaj ta moją proszę złość ukróci; 
Niech krwi serdecznej ten odniosę skutek, 
Za grzechy moje bolejący smutek. 


.....
>>>
PIEŚNI NA flOŹI! (;/'\ł,O. 


li;. 


'Viem że ci bardziej nad włocznią I
ongilla, 
'V skróś święte Serce rani moja wina: 
Ka moje serce twoją przenieś ranę, 
Tak rany lecząc szczęśliwym zosLanę. 
Z tą raną wszystkie życia mego chwile 
Prowadzić myślę, z tą umierać mile; 
Z Lą święte serce micć, żyć z tohą \V nicbie, 
Czegóż tam więcej mam pragnąć nad Ciebie. 


P I E Ś 1\' XVUf.  


o Sercu Pema Je!łSusa.  i J J ..
d Ji }-:.

 
 
Wi-taj kry- ni - co do-bra wszela-kie-go, 


4=d9-'


-J-J-=I.v 
Naj-mil-sz a ra - no Ser- ca Pa-na me - go; 

P7J 

=d¥
 
Roz-pal 0- zię - błe se r-cc me mi- lo - ścią , 

 J J J_


 
I na - peł- nij je - nie - bie-ską słod- ko - ścią. 


Zdarz to ażebym w tem wygnaniu świala, 
W tobie zoslawał przez me wszyslkie lala: 
Serce Jezusa włocznią oh\'OI'zone! 
1\iechaj {Jrzy śmieJ'ci w łohic mam ohrnll\.. 


.
>>>
-- 


17łi 


pmŚNI NA nOŻE C,IAł.O. 


. 


o rano święta, rano uwielbiona! 
Bąrlźże IJa wieki od nas pochwalona; 
A przez wylaną dla mnie krcw i wodę, 
Daj w utrapicniu pomoc i ochłodę. 
Posilaj tą krwią w silach zemdlonego, 
A wodą obmyj grzechem zmazanego: 
Ażebym nie wpadł kiedy piekielnemu 
"V paszczekę srogą smokowi strasznemu. 
Rano najsłodsza boku Pana mego, 
Źródło miłości i dobra wszelkiego; 
Zalej proszę cię, krwi twojej potokiem 
Męki czyszczowe, niech świętym widokiem 
Twej Boskiej chwały będą uraczeni, 
Przez twe zasługi z czyszcza wybawieni, 
Błogosław wszystkim którzy cię miłują, 
Którzy twe serce wslawiać usiłują: 
A ja przed tobą z tern się protestuję, 
. Że cię chce kochać, i to zapisuję' 
Na sercu mojem, nie chcąc nic inszego 
\V niebie, na ziemi, prócz ciebie samego. 
Odbierz mi wszystko, co mam przyjemnego, 
Karz na tym świecie; dość szczęścia mojego, 
Gdy mi dasz serce; pełnc twej miłości, 
Nadto nie żądam lepszej pomyślności. 
O to cię tylko proszę Boga mego, 
Nic oddalaj mnie od serca twojego; 
Tu me dziedzictwo, tu moje mieszkanie, 
Niech będzie póki wolna nie zostanie 
Dusza od ciała; w którem tęskni sobie, 
Pragnąc być wolną, by spoczęła w tobie. 
Przytul mnie Jezu do serca twojego 
 
Z tem żyć i umrzeć, pragnę z serca mcgo. 

0E
>>>
1.77 


, 
PIESNI 

 nJlJJ
vQ mA1R!Cll JP!lnnlł

 


-- 


PIEŚŃ I. 


Allt!l.folla z laclńskieg'o: Sub tuum. jJ J i-J-J d dd!
J J J J d
 
Pod twoją o-bro-nę u - cie-ka-my się,  J \ I \ d l I ,\: J J-
: \ i :
 
.-#-.-.- -.- Q d \: ' -.--.-e-o=ir 
święta Bo-ża Rodzicielko! naszemi prośbami, 


.
!} d J J d-+-J-
-d


 
nie racz gardzić w po trzebach na sz)'ch ; a-le 
fi J J
 
 d d-P
 J J J - 
od wszelakich przygód racz nas zawsze wy- 
12
>>>
178 PIEŚNI O NAJŚW. JlIARYI P
"I
IE.  d-
d JJ d-J I JJdJ
 
bawiać, Pan-no chwalebna i bło-go-sławio-na. Ł
d J d-+-d J J d ch-- 
O Pa-ni! o Pa- ni! o Pa. ni na-sza! JJJdJdJ,-.Yd

 
O - rę - downiczko na-sza! Pośredniczko nasza! 


. 


łL
Jd I dJ d
 dJ J d-d Id Jd 1- 
Z Synem two - im nas pojednaj, Synowi d J d I J Jh_
 d J4-ł-d_
Ld+- 
twojemIl nas polecaj, Twojemu Synowi 
tŁ
=cJ
 J d 1 
nas oddawaj
 O Pa-ni! 


tt i 
r 
 
o Pa - ni ! k
JJd
J

J-d
 
o Pa - ni nasza! O - rę-do-wniczko nasza! 

--4J d L 
Po-średniczko nasza.
>>>
PIF.Ś:\I o 
,\JŚW. M,\RU PAN
IE. 


17!ł 


P I E Ś Ń II. 


Na Niepokalane Pocłięcie N. fl'Iaryi Panny. rr G 
ti
.
ry 
I I 1- I 
 I _ I 
\V pierwszym momencie bez zmazy poczęta, Panno nie- 
Z pierworodnego grzechu wprzód w}"jęta, 
iźli na 


'=' 
 
. . . I .
. -- 
: 9J . .Jj
_ 
po- ka- la-na; Głowę już czarła przyjście twe łamie, 
ś wiat wy-da-n a: Krus zysz łeb smoka w poczęcia bramie, 

i 

 
)
 
Depcesz na wstę - pie sza - ta - na. s 
 f" 
łlELODYJA - 
 ... I 
 
 
 
...+= 
DRUGA. .I - -
--hJ- \"oJ r- I 
:......L_ I 
\V pierwszym momencie bez zmazy poczęła, 
Z pierworodnego grzechu wprzód wyjęta, 
... 
r 

!r:
'TI 
Panno nie-po-ka - la - na; Głowę już czarLa 
Niźli n a świat wy- da - n a: Kruszysz łeb smoka 

 i 
-viT1tu 
r-9-1 
: 
 tI ' I 
 
I 
P rzv J " ście twe łamie . 
. . "' Depcesz na wslrple sza-ta-na. 
w poczęCia bramie, 
12- 


... 
1J
 ... I 
w l
>>>
180 


I'IEŚNI o NAJŚW. l\IARYI PAN
m. 


Razem z Chrystusem, byłaś przeznaczona 
Przed wieki w swej istocie; 
'V umyśle Boskim wprzót1cś wysławiona 
Niż poczęta w żywocie: 
Bóg cię jak Arkę nosił w {Jowodzi, 
Potop powszechny nic ci nie szkodzi, 
Żeś nieskalana w tern błocie. 
Wszechmocność Boska wprzód cię poświęciła, 
Mocą nadprzyrodzenia ; 
Ażebyś Matką Chrystusową była, 
I początkiem zbawienia: 
\Vszystkie na ciebie łaski wylała, 
Żebyś w poczęciu wolną została, 
Od Adama przewinienia. 
O święta Panno! poczęta bez winy, 
Pierworodna w Syonie; 
Pokaż się Matką, przyjmij nas za syn y, 
W ostatnim życia zgonie: 
\Vszak dla nas grzesznych l\Iatkqś się słała 
Boską, żebyś nam Boga jednała, 
Więc miej twój naród w obronie. 


, , 
P I E S N III. 


Na Narod.enie N. ił/ar!li Pann!l. 


JJlelodyja Jak wyżej. 


Z wyroków nieba Maryja się rodzi, 
Matką Boskiego Syna; 
Przed słońca wejściem ta Jutrzenka wschodzi, 
I już świecić zaczyna;
>>>
PIEŚNI O N..UŚW. MAKU PANNIE. 


Głowę już smoka jej narodzenie 
Rrnszy, i daje światu zbawienie, 
O jak wesoła nowina! 
Z zacnych Rodziców, Anny, Joachima, 
Maryja narodzona; 
Dostojność Malki Chrystusowej trzyma, 
\V pieluszki uwiniona: 
Bo wprzód nim była na świat wydana, 
Bogarodzicą deklarowana, 
\Vraz z Cbrystusem przeznaczona. 
\V maleńkiem ciele przewyższa Niebiosy, 
Choć w pieluszki powita; 
Tu w jej kolebkach zbawienia są losy, 
I łaska znamienita: 
Idźmyż więc wszyscy do tej Dzieciny, 
Ze czcią obchodźmy jej Narodziny, 
Z serca niech każdy ją wiLa. 
Bo ta Dziecina, będąc Zbawiciela 
Matką i Panią w niebie, 
Pełna jest łaski, której nam udziela, 
Zapomaga W potrzebie: 
Cały świat hojnie łask jej doznawa, 
Grzesznych ratuje, przy nich obstawa; 
Przyjmuje wszystkich do siebie. 


, , 
P I E S N IV_ 


Na Ztciculowanie N. Dlaryi Panny_ 
/tlelodyja iak wylf'J. 
.Anioł Gabryel w poselstwie przychodzi, 
Do Nazaret posłany, 


IlU 


.
>>>
182 


PIEŚ.'i1 o NAJŚW. MARYI PANNIG. 


Zwiastując Pannie że Syna porodzi, 
Bez panieństwa odmiany; 
Mówi: że poczniesz w czystym żywocie, 
Boga Człowieka, w dwojej istocie, 
Który będzie świętym zwany. 
Zdziwi się Panna pomieszana zgoła, 
Nowość myśl jcj natęża; 
Jak to być może? rzecze do Anioła, 
Ponieważ nie znam męża. 
\Vierz, boś znalazła łaskę u Pana, 
Syna Boskiego l\Iatkąś obrana, 
Żebyś głowę starła węża. 
Otom ja twoja służebnica Panie, 
Na rozkaz twój gotowa; 
Już wierzę, niech się wola twoja stanie 
Według danego słowa: 
Jeśli mój ż)'wot ciasnyć jest Boże, 
\V sercu więc ci dam przestrzeńsze łoże, 
Miłość cię moja wychowa. 
O wielkie szczęście Maryja dla ciebie! 
Które cię dziś potkało: 
Że słowo Boskie w zbawienia potrzebie, 
W tobie ciałem się stało. 
A więc o :Matko Boska i nasza, 
Racz już urodzić nam :Messyjasza, 
Który z ciebie dziś wziął ciało.
>>>
I'mS
1 o NAJSW. MAR\I I'.-\:\N'£. 


P I E Ś Ń v. 
l\Ta NawiedJ::enie N. RIaryi Panny. 
.'lelodyja lok 1Vyi.CJ. 
Maryja Panna Elżbictę nawiedza, 
Idąc spiesznie na góry; 
ltrólowa slugę z wizytą uprzedza, 
Pierwsze świadczy honory: 
Matką jest Boską, wyższą nad ludzi, 
Przecież do niższej sama się trudzi, 
Dając nam przykład pokory. 
Elżbieta ze czcią w objęcia ją chwyta, 
I do siebie zaprasza, 
Każdy tę Panią z uprzejmością wita, 
\V domu Zacharyjasza: 
Zkądże la łaska o Matko droga, 
Że nam przynosisz w żywocie Boga, 
Stwórcę, oraz MessyjaszOł. 
Jan na Maryi przyjście wyskakuje, 
Choć w wnętrznościach zam
nięty; 
Już drogę Panu przesłaniec toruje, 
Sam niedawno poczęty: 
Brzemię Maryi Boskie przenika, 
Stwórcę IJoznaje, {Jalcem w
.lyka, 
Skacze w żywocie Elżbiety. 
Bywają wzajem wizyty na świccic, 
Ale pełne zgprszenia; 
Więc bierzmy za wzór, oddane Elżbiccic 
MaI'}'i nawiedzenia, 
Klóre nie miały żadnej biesiady, 
Tylko o Bogn i cnotach rady, 
Pożytccznc do zlJólwicnia. 


I8:J
>>>
184 


I'mŚ1\"1 o l'iAJŚW. MARYI PANNIE. 


PIEŚŃ VI. 


Na Oc
ys!t5cJ::enie N. lJ1aryi Panny albo Gromnice. 
lJlelodyjajak w!I!,e.j. 
Czystsza nad słońce oczyszezenia czeka, 
Idąc w poczet z grzesznemi; 
Lubo jest Matką Boga i człowieka, 
Panią nieba i ziemi: 
Z Mojżeszowego wyjęta prawa, 
Przecież na wywód w kościele stawa, 
Wraz z niewiastami innemi. 
Będąc bez grzechu, idzic na ofiarę, 
Z pokorą do wywodu; 
Kładzie na ołtarz Synogarlic parę, 
Na okup swego Płodu: 
Niesie na ręku Matka jedyna, 
Swego i oraz Boskiego Syna, 
Zbawcę ludzkiego narodu. 
Symeon stary Boga błogosławi, 
Widząc go w tej dziecinie; 
Szczęśliwaś Matko, że twój Syn świat zbawi, 
Że masz Boga w rodzinie: 
Więc teraz Panie wypuść mnie z ciała, 
Gdy eię już dusza moja widziała, 
W tej pożądanej godzinie. 
Zwycięża pychę, Maryi pokora, 
Wyniosłość bierze w pęta; 
Gdy oczyszczenie ta przyjmuje, która 
Bez zmazy jest poczęta: 
Dała nam przykład Królowa nieba, 
Jak. się w pokorze ćwiczyć potrzeba; 
Więc zgiń hardości przeklęta!
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. !IAR'iI PANNIE. 


P I E Ś Ń YII. 


Na Wniehow
ifcie N. ftlaryi Panny. 
1Ilelod!Jja ,jak u'!J?e,j. 
\V zięta do nieba Maryja Królowa, 
Już jaśnieje w koronie; 
Odeszła od nas Matka Jezusowa, 
Siedzi z Synem na tronie: 
'V ydilją nieba tryumf wesoły, 
'Wielbią Królowę Święci z Aniok, 
Widząc ją na Boskiem łonie. 
Piękna jak księżyc, jak słońce wybrana, 
Miesiąc pod jej nogami; 
Na niej purpura ze słońca utkana, 
Haftowana gwiazdami: 
Z dworem Aniołów weszła do chwał
7, 
Równych widoków nieba nie miały, 
Z takiemi wspaniałościami. 
Ze dwunastu gwiazd uwita korona, 
Panieńskie wieńczy skronie; 
I nad Anielskie chory wyniesiona, 
Blizko {Jrzy Boskim tronie. 
Dziw wielki w niebie, każdy się pyla: 
Cóż to za Pani, klórą Bóg wita, 
I sadza po prawej stronie. 
Odchodzisz od nas, o l\fatko jedyna, 
Byś nam zjednała Boga; 
Więc racz się wstawiać do swojego Syna 
Zawsze, gdy na nas trwoga: 
Ażeby od nas odwrócił wojny, 
Uśmierzył burze, dał czas spokojny; 
Niech twoja sprawi przyczyna. 


1
5
>>>
. 


186 


pmŚ""I o NAJŚW. IIIARn PANNIE. 


, , 
P I E S N VIII. 

PH£=r
 
Witaj Kró-Io-wa nieba i Mat - ko li- 

łpl

 
to - ści! WiLaj nadziejo nasza, w smutku 
/";' 

1
-Fj£-J-' 
i ża - ło - ści. 
Ktobie wygnańcy Ewy wołamy synowie, 
I\tobie wzdychamy placzilc z padolu więźniowie. 
Orędowniczko nasza, racz swe litościwe 
Oczy, spuścić na nasze serca żałośliwe. 
I owoc błogosławion żywota twojego, 
Racz pokazać po zejściu z świata mizernego. 
O łaskawa! pobożna l o święta l\Iaryja! 
Niechaj wszyscy zbawieni będą grzeszni i ja. 
O Jezu! niech po śmierci ciebie oglądamy, 
O Maryja! uproś nam czego pożądamy. 


P I E Ś Ń IX. 


Z łacift.,kiego: O Glol'iosa Domina. 
 J JJ J! J tli 
 J!-1
4 
O Go-spo-dze .) uwiel-bio-na! Nad niebio - sa 


.) Gospodz" tJ.I!1,'az da",II!j, znaczy: Pani.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PAN
IE. 


187  
 

 J J
-J -,J -*I

r i ąj 
 
wywyż-szo - na ; Stwórcęś swego po-ro - dzi- ła ,  
 '
- I 

v _ 

--..i .L ._ 1 - . - . 
 J 
Mle-kie-meś go swem kar- mi - la. 
Co Ewa smętna straciła, 
Tyś przez Syna naprawiła; 
Okncm się stałaś do nieba, 
Smucić sir nam nie potrzeba. 
Drzwiamiś Króla niebieskiego 
I fórtą Raju świętego; 
'Vszyscy jej ludzie śpiewajcie, 
Bo przez nią zbawienie macie. 
Maryja Matko miłości! 
.Matko wszela kiej litości! 
Broń nas od skonania złego, 
I od czarta przeklętego. 
Maryja Panno nad Panny, 
Niech twój Syn przez cię błagany, 
\V szyslkie winy nam odpuści, 
A do laski swej przypuści. 
Przez Syna Panno twojego, 
Ojca i Ducha świętego, 
Przybądź na nasze skonanic , 
A daj dobre dokonanie. 
Chwała bądź Panu naszemu 
Z Dziewice narodzonemu, 
I Ojcu jcgo 'Wieczncmu, 
Także Duchowi świętemu.
>>>
Ulg 


PIEŚNI O i'Ii AJ S\V . nl,\l:YI PANi'lIE. 


I) I E Ś Ń X. 


TV czasie pomoru i Ch01'uh. i.c
li
FFt 
Gwiazdo morza! któraś Pa-na, Mlekiem swoim 
r-r-I i r r M-i i Jd 
kar-mi-łaj Tyś śmierci szczep który wszczepił 


h--n'"-rrtr-u p ł=mfoj i 
Pierwszy rodzic, skruszy - ła. Tyś śmierci szczep kló- 


Śliczna gwiazdo racz nam teraz 
Uskromić niebo srogie; 
Które trapi cifżkim morem 
Zewsząd ludzie ubogie. 
O lckarko chrześcijańska! 
Racz nas chorób pozbawić; 
Co nie zdoła ludzka siła, 
Racz nam u Syna sprawić. 
Odwróć od nas głód, mor ciężki, 
Zachowaj krwawcj wojny; 
Użycz zdrowia i żyznych lat, 
Racz nam dać wiek spok
jIlY. 
Wysłuchaj nas, gdyż tobie Syn 
Odmówić nic nie może; 
Zbaw nas dla prośby Matki twej, 
O Jezu wieczny Boże! 
.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. "f ARYl PA
XII,. 


1 ł\!) 


A my ciebie z Bogiem Ojcem, 
Z Duchcm świętym społecznie, 
Chwalić i twą !\Iatkę sławić, 
Będziem na wieki wiecznie. 


P I E Ś Ń XI. 


* !I 
 I
'
 
(
J.; i II "*'. 
 -: _ 
. " I I . - 
Witaj Święta i po-czę-ta niepo-ka - la - nie! 
l\fa-ry-ja śli - czna li -li -ja, nasze ko - cha- nie; 'i


rl
.
 


Witaj czysta Panienko, Najjaśniej.sza Jutrzenko,  J.}JJ 
J.;t'4 PFi
 
Witaj święta, w niebo wzięta, Niepoka - la-na. 


Twą l'ięknością, niewinnością, nieba górujesz; 
Dostojeństwa i Panieństwa wszystkie celujesz; 
W pierwszym Panno momencie, 
Święte twoje poczęcie, 
Jaśniejące jako słońce, 
Niepokalanie. 

am Bóg święty z ciebie wzięty dla tej przyczynr, 
Ześ się stała i została zawsze bez winy; 
Tyś przed wieki przejrzana, 
I za Matkę wybrana,
>>>
l
O 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


Jezusowi Chrystusowi, 
Niepokalana. 
Twoje Państwo i poddalistwo świat, nieba Pani! 
Cesarzowie, Monarchowie, twoi poddani; 
Dla twojej niewinności, 
Dał ci Bóg z swej hojności: 
Żeś poczęta zaraz święta, 
Niepokalana. 
Luminarze chociaż w parze, nie tak jaśnieją, 
Bo przy świętem Poczęciu twem, zaraz blednieją; 
Tyś nad słońce jaśniejsza, 
I nad gwiazdy śliczniejsza; 
Jako zorze w swojej porze, 
Niepokalana. 
Sami święci w niebo wzięci nie wyrównają, 
Twej piękności i czystości, którąć przyznają; 
Wszyscy ci się dziwują, 
Niewinność twą szanują: 
Żeś tak święta, z Anny wzięta, 
Niepokalana. 
I świat cały, choć zuchwały, twoje poczęcie 
Niepokalane wysławia, w pierwszym momencie; 
\V szystkie razem stworzenia, 
Wyzm
ą bcz wątpienia: 
Żeś jest droga Matka Boga, 
Niepokalana. 
Więc cię sławiąc, błogosławiąc, PalIIlo prosimy: 
Niech czystemi, niewinnemi, zawsze będziemy, 
Za to życie dajemy, 
I mocno wyznajemy: 
Żeś jest święta i poczęta, 
.Niepokalana.
>>>
l'IEŚ.1H o NAJŚ"'. MARn PAl'iNIE. 


P I E Ś Ń XII. 


o Nujśw. 111aryi P. RÓ
(t'JicOl{'(:j. 
JJl elod!!ja Jak wyżeJ. 
'Vi taj nieba i nad nieba jasna ozrloLo! 
A po Bogu w nieba progu pierwsza osobo; 
:Maryja Różańcowa, 
Nieba, ziemi Królowa, 
Monarchini i Mistrzyni 
Sług twoich, witaj! 
Witaj, życie co sowicie grzesznikom dajesz, 
Ty zasłoną, ty obroną od gniewu stajesz: 
Tyś nadzieja jedyna, 
Z ciebie wszelka przyczyna, 
Że przez ciebie będzie w nicbie 
Sługa twój każdy. 
\Vitaj wdzięczna, nadmiesięczna ImpcratorIw, 
Ojca cnego, przedwiecznego, kochana córko: 
Malko syna Bożego, 
Witaj Ducha świętego 
Ulubiona, ustrojona, 
Oblubienico! 
Ciebie mamy, ciebie znamy Panią, Królową, 
Kiedy chcemy, mieć możemy pociechę nową; 
Z ciebie wszelkie wesele 
Mamy, wołając śmiele, 
Jako dzieci z tych tu śmieci, 
Na Matkę swoją. 
\Vięc koronę za obronę dać ci należy, 
Wykrzykiwać, wyśpiewywać z Dawida wieży: 
Wieńczyć głowę różami, 
Chwalić sercem, ustami, 


BH
>>>
Hł2 PU;ŚXI o NAJŚW. IIIAR\I PAX
IE. 


Jerychońską i Syońską 
Różę, Maryją. 
Dusze wiernych co w niezmiernych mękach zostają, 
Utyskując, opłakując łzy wylewają: 
Niech mają pocieszenie, 
Przez Różańcowe pic nie ; 
,Naostatek jak swych dziatek 
Ratuj, o .Matko! 


}) I E Ś Ń XIII.  F i

+r=J1
 


Cie-bie na wieki 
W twojej o - piece 


wychwalać bę - dziemy, 
niechaj zo-sta - je - my, r
ftrF

I=JJJ-

 


Rrólowa nieba Ma-ry - ja; 
Śliczna bez zmazy li - li - ja; 


\V dzięczna E-slero 


'-j i ifffl=p
-+
 
o Pa - nien-ko święta! Tyś przez A - niołów 


£;!'i i j r 
Ifft-fjr-t¥:
 
jest do nieba wzięta,. Niepo - kalanie - poczę - ta! 
Na każdy moment, na każdą godzinę, 
Twojej pomocy żądamy;
>>>
PIESNI o NAJŚW. MAlłYI P.\NXIE. 


193 


Pani Anielska odproś naszą winę, 
Do ciebie grzeszni wzdychamy: 
O fórło Rajska! ucieczko grzeszników! 
O :Matko Boska! ratuj niewolników, 
Niepokalanie poczęta! 
Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu, 
Maryja Matko miłości; 
Kto służy tobie nie daj go zginieniu, 
Broń nas od czartowskiej złości; 
Pokaż laskę swą l\falko litościwa, 
Najświętsza Panno bądźże szczodrobliwa, 
Niepokalanie poczęta! 
Masz berło w ręce znać żeś Monarchini.!, 
:Masz drugie Syna swojego; 
Zjednaj nam łaskę w oslatnią godzinę, 
\V on dzieli skonania naszego; 
Niech c:ię chwalimy z twym Synem społecznie, 
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie, 
Niepokalanie poczęła! 
Przybądź o Matko w ostatnim terminie, 
Ciebie my grzeszni wzywamy, 
:
a pomoc naszą w śmiertelnej godzinie, 
Niech..j przy tobie skonamy: 
Ubłagaj Syna niechaj siQ zmiłuje, 
A żywot wieczny po śmierci daruje, 
Niepokalanie poczęta! 


I:
>>>
194 


PIEŚNI O NAJŚW. !.fARYI PANNIF.. 


P I E Ś Ń XIV.  
Za - witaj Córko Oj -ca przedwiecznego, 
Prze-dziwna Malko Sło-wa wcido - ne-go; I-Mrł 

n 
O-blu-bie - ni - co O - Llu - bieńca twego, 


*f i r 
-r-I 


Ducha świę - te - go! 
Najświętszej Trójcy przedziwny kościele, 
Który poświęcił Bóg Syn w nasz e m ciele; 
Boskie kochanie, niewinnie poczęta, 
Panienko święta! 
'Vszystkie fortuny, wszystkie łaski w tobie, 
Jak rzeki w morzu w jednej twej osobie; 
Lask wszystkich morze, po Bogu w Syonie, 
Najwyższy Tronie 1 
Jeszcze nie jaśniał Firmament gwiazdami. 
Ani słoneczne koło promieniami; 
A tyś świeciła niewinnie poczęta, 
Panienko święta! 
Jeszcze '" swym szyku nieba nie stanęły, 
Ani w swych brzegach morza zatonęły, 
Gdy Boska mądrość pagórki ważyła, 
Tyś przy niej była.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


\Vewnątrz i z wierzchu ty skrzynia złocista, 
Bez rdzy grzechowej zawdy promienista, 
Bez cienia zmazy niewinnie poczęta, 
Panienko święta I 
Ciebie od wieków Bóg uluhił sobie, 
Zmazy nie widział i na chwilę w tobie, 
Z ust naj wyższego w}'nikłaś w wieczności, 
Światłość z Światłości. 
Nim grzesznik Adam stanął po lewicy, 
\V przejrzeniu boskiem jednaś po prawicy 
Przed wicki była, nicwinnie poczęta, 
Panienko święta! 
Jako Kflllowa W złocistej koronie, 
\V Królewskicj szacie, tyś pierwsza w ochronie, 
U Syna pierwej jesteś odkupiona, 

iźli stworzona. 
Tyś jadowitą węża głowę starła 
Przy twem poczęciu, która nas pożarła; 
Szlachetna Judyt, niewinnie poczęta, 
Panienko święta! 
Zjadł nas i stargał lew grzechu pierwszego, 
Tyś nie słyszała i ryku samego; 
Samson zaś świętszy rozszarpal lwa tego, 
Pierworodnego. 
Przez twe poczęcie Panno prosim ciebie, 
.Na wieki z tobą nicch królujem w Niebic; 
Tam śpiewać będziem, niewinnie poczęła, 
Panienko święta! 


II" 


195
>>>
tUtj 


I'U:ŚNI () NAJŚW. "lAnY! PANNIE. 


P I E Ś Ń XV. 


'Ił Jd:LdJ


 


Perło droga, Mal-ko 
Co po - częla , za - raz 


Bo - ga, od wic- 
świę - ta, zawsze 
y-fl=EOOI
1-
@ 
ków u - kocha - na , 
Słrń ludz- kicmi, A - niel. 
nie - po - ka -la - na; PłFF

' 


skiemi Niegdyś u - sty wiel-bio - na! 
Ciebie sławi, błogosławi, niebo, ziemia i morze; 
Żeś przyjęła i poczęła, w niewymownej pokorze 
Króla chwały, zkąd na cały 
Świat spłynęło zbawienie. 
O jak święci z całej chęci, tej żądali nowiny! 
Słali głosy pod niebiosy, nudne licząc godziny, 
Skutek wzięła, coś zaczęła: 
Oto ja służebnica! 
Tyś się cała spodobała Stwórcy bez porównania, 
Na twe zdanie, serc kochanie Jezus uszu nakłania; 
Ziemia prosi, Anioł głosi 
Ciebie świata Ihólową. 
Najmilejszaś najśliczniejszaś oczu Boskich źrenico, 
Ty się cenisz, jedną mienisz Pańską być służebnicą; 
Tak zdrobniała w oczach mała 
f' Pokornych, zacność twoja! 


j
>>>
I'IES"" I o NAJSW. MAnn 1."........11;. 


t!ł7 


W twej Osobie, pałac sobie Tr
jca święta zakł."Ja, 
\V twym żywocie brylant w złocie hl'ól nad hóhni osiadl; 
Ty tern jawnicj jako dawniej, 
Uniżasz duszę twoją. 
O I\rólowa, Chrystusowa Matko a Pani nasza! 
Niech cię żywo takie dziwo na cały świat rozgłasza: 
Żeś ty sama z Cór Adama 
Skarb łaski odzyskała. 
Przez tc względy jakże wszędy nie ma cię świat. szanować? 
Jak nie kochać, jęczeć, szlochać, II nóg twych pokutować? 
Gdy dla ciebie Pan na niebie, 
Gotów wszysLko szafować. 
Od tej chwili niebo sili skarby, za twą przyczynił, 
ł.aski, cuda, kto się uda do l'iebic, wszędy słyną: 
W tej świątyni dość Bóg czyni 
Wiel'llym na lmie twoje. 
J
ud strapiony, wdowy, żony, młodziany, malżonkowie, 
J Mężatki, dzieci, matki, panny, panie, panowie, 
\Vręcz wyznają, że doznają 
Wif'lkiej opicki twojej. 
Chorzy, cbromi, niewidomi, dwory i wsie z miastami, 
Ręce wznoszą, łaski proszą, cisną się gromadami; 
Nędzni, możni, lu {Jobożni, 
Scrca' swe wyłewają. 
Są tu ślady, są przykłady, jak na samo wejrzcnie, 
Wdzięk twej twarzy miłość żarzy w słodko płynne strumienil'; 
Że przyciężcj patrzyć tężej, 
Bez zalania się łzami. 
Więc o Pani! gdy Kapłani z ludem łączą westchnienia, 
Gdy się sadzą i gromadzą na rozliczne uczczenia ł 
Wszystkich chęci mif'j w pamięci, 
Bądź Matką pocicszcnia.
>>>
198 


I'Ił::ŚNI o NAJŚW. MARYI PANNIE. 


Wróć wiek złoty wiary, cnoty, :Matko twemu ludowi; 
Strzeż obrazy, chroń zarazy, daj pomyślność krajowi: 
\V ęzłem zgody zwiąż narody, 
Miłością sprzymiN'zone. 
Szczęście,zdrowie, w lat osnowie, niech wszyscy dziedziczymy! 
A przy zgonie niech na łonie twoiem w Bogu zaśniemy; 
Uproś Syna, o jedyna 
Pani nasza Maryja! 


I) I E Ś Ń XVI. ł i 
1n=1
"u-m 
Sal-ve Re - gi-na! za-wi-taj Kró - lo-wa, 
Monarchini nieba, ziemi Ce - sa - rzowa; -
I r i W-(r' w
4 
Witaj wiecz- ne - go Ma - tu - clmo Syna, 


;i
-y

 Er 'te 
 I I 
WP I I 
 -1 \ - j 

r=r=
= 
Witaj, za - wi - taj, Sal- vc Rc - gl-na! 
O miłosierna! miłosierdzia żądam, 
Żywota IJragnę, litości wyglądam; 
Słodkości pełna, Matko jedyna, 
Nadziejo nasza, Sa/vc Regina! 
Do ciebie wzdycha serce grzesznikowe , 
\V oła do ciebie plemie Adamowe, 
\V oła syn, woła córka Ewina, 
\Vespół wolając: Sa/vc Regina!
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. BARU PAN
IE. 


Hł!' 


Spraw twą przyczyną aby to wołanie, 
Wyjednało lIam grzechów darowanie: 
Hacz nam {Jrzebłagać twojego Syna, 
Gdy ci śpiewamy: Saloe Regi/la! 
Oto nas ucisk, płacz i narzekania, 
Do żałosnego przywodzą wzdychania: 
Osusz łzy których pełna dolina, 
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina! 
Racz na nas wejrzeć Malko miłosierna, 
Rozbrój gniew Syna, opiekunko wierna; 
NiecII nam to sprawi twoja przyczyna, 
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina! 
U naj łaskawsza ! o naj litościwsza ! 
O Pani słodka! o najmilościwsza! 
Gdy się nam zbliży śmierci godzina, 
Daj w niebie śpiewać: Saloe RegŹ1la! 
A dusze zmarłych które się dostały 
\V męki czyszczo
e, by się wypłacaly, 
Niech je wybawi twoja przyczyna, 
Gdy ci śpiewamy: Salve Regina! 


P I E Ś Ń XVII. 


, r-f/=f=

r1d=it 
MaLko Nie-bie - skie - go Pa - lIa , 
Ślicznaś i nie po - ka la - na; 


łk P p 
-p

f1ff

 
Ja - kic wie-ki, czas da - te - ki, Czas nie - ma-ły
>>>
200 


l'mŚNI o 
AJŚW. 
IARn PANNIE. 


e-I 


gdy świat ca-ły, Nie sly - szał. 
Wszystkie skarby co są w niebie, 
\. Bóg wydał Panno na ciebie; 
Jak bogata z słońca szata, 
Z gwiazt1 korona uplel
iona, 
Na głowie. 
Miesiąc swe ogniste rogi 
Skłonił pod twe święte nogi; 
Gwiazdy wszystkie assystują, 
Bo królowę w niebie czują, 
Nad sobą. 
Przez twą {Joważn:! przyczynę, 
Niech nam Bóg odpuści winę; 
Uproś {Jokój Panno święta, 
Boś bez zmazy jest poczęta, 
l\ftryja! 


P l E 
 Ń X V11I. 


o Najś'więtsJ::ej Maryi Pannie S
kapler
nej. 


lIfe/odyja jak 'wy!'fj. 


Matko Szkaplerza świętego, 
Broń nas od wszystkiego złego; 
\Vszak świat cały, lud niemaly, 
Przez te wieki, twej opieki, 
Doznaje. 
Pomoc dajesz strapionemu, 
Przybądź i nmie dziś grzesznemu;
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


\V szak cię proszę, niech odnoszę, 
\" moim smutku, w samym skutku, 
Pociechę. 
'Vięzr, wszelkie utrapienie, 
Niknie na twoje wspomnienie; 
Chorzy wstają, zdrowie mają, 
Zmarli głoszą i to wnoszą 
Ześ Cudna. 
Czego ty nie dokazujesz, 
Szatą, którą ofiarujesz, 
A czy mało? powiedz ciało, 
\Vszak ta szata, choć i czal"ta 
Odpędza. 
'Więc tej zaśpiewajmy Pannie: 

iechaj jej brzmi nieustannie, 
Honor, sława, bo obstawa 
Za swojemi, by Bóg niemi 
Nie gardził. 


P I E Ś Ń XIX. 


o lYajśmirtsSI$cj 111ltryi Pannic Ró
ańcou:('j. 


JJlclodyja jak wylej. 


Matko Róźallca świętego, 
Broń nas od wszystkiego złego; 
'Vszak świat cały, lud niemały, 
Przez te wieki, lwej opieki 
Doznaje. 
Pomoc dajesz strapionemu, 
Przybądź i mnie dziś grzesznemu, 


201
>>>
202 


PIEŚNI O 
AJŚW. MAlU I PAN
U;:. 


nażdy tego żebrze i ja, 
IHo cię wielbi o Maryja 
Najświętsza! 
\Vięzy, wszelkie utrapienie, 
Niknie lIa twoje wspomnienie, 
Chorzy przez cię zdrowie maj:l, 
Umarli z grobów powstają, 
Szczęśliwie. 
Przez twe najświętsze zasługi, 
Jezus niech:,j grzechów długi 
Nam odpuści; my słatecznic 
Służyć tobie, będziem wiecznie 
1\I,lI'Yja! 


I) I E Ś Ń XX. 


Prze::; Swirtegu Ita::;imierza ulo.
ona. 


ł-łł.


J

 
O - mni di-e, dic Ma - ri-re, mea 
E - jus fe-sta, e - jus gesta, cole 


m r 
!L .: - '
-fPji
 
laudes a - ni - ma: 
devo - tis - si - ma. 


Contem- pla - re et mi- LI
1ł-d
 
Fa - re, e - jus cel-si - tu - di - nem:
>>>
PlEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


203 łWP

J¥
 
Dic fe - licem Ge - ni - tri-cem, dic Be- 11Lr- 
I 
a - tam Vir - gi - nem. 
Ipsam cole, ut de mole te criminum liberet: 
Hanc appella, ne procella vitiorum superet. 
Hrec. persona, nobis dona contulit crelestia: 
Hrec Regina, nos divina illustravit gratia. 
Lingua mea, dic trophrea Virginis puerper;c: 
Qure illflictum maledictum, miro transfert germine. 
Sine fine dic Regillre mundi, laudum canlica: 
Ejus dona semper sona, semper illam prredica. 
Omnes mei sensus ei personate gloriam: 
Frequentate tam beatre Virginis memoriam. 
N ullus cerle tam disertre extat elocluentire: 
Qui condignos promat hymnos, ejus excellentire. 
Omnes laudent, unde gaudent, l\Iatrem Dci Virginem: 
Nullus fingat, quod aUingat ejus celsitudinem. 
Sed necesse «(luod prodesse piis constat menlibus), 
Ut intendam, quod lmpendam me ipsius laudibus. 
Quamvis sciam, quod Mariam nem o digne pr:rdicet: 
Tamen vanus et insanus est, qui iIlam reticet. 
Cujus vita erudita disciplina crelica, 
Argumenta et figmenta destruxit hreretica. 
Hujus mores tanquam flores cxornant Ecclesiam: 
Actiones et sermones, miram IJra'slimt gratiam. 
Evre crimen, nobis limen Paradisi clauserat: 
Hrec dum credit et obedit, Creli cl;mstra reserat.
>>>
204 


PIEŚNI O NAJ ŚW. )IAR\I PAi'lI'iIE. 


Propter Evam, homo sa'vam accepit senLenliam: 
Per Mariam habet viam, qure ducit ad Patriam. 
Ha'c 3manda et lamlanda , cunclis specialilcr: 
Venerari, prredicari, e:lm decet jugitcr. 
Ipsa donet, ut qnod moneL Natus cjus, faciam: 
Ut l'iniLa carnis vita, lretus hanc aspiciam. 


P A R 8 II. 
O cunctarum freminarum, decus atque gloria! 
Quam electam et evectam scimus super omnia. 
Clemens audi, ture Iaudi quos inslanLes cOllspicis: 
:Munda reos, et fac eos donis dignos crelicis. 
Virga Jesse, spes oppressre mcnlis, ct refugium: 
Decus mundi, lux profnndi, Domini sacrarium. 
Vitre forma, morom norma, plenitudo grati:e: 
Dei templum, et exemplmn tołius j'lIstitire. 
'
irgo salvc, per (lllam valv:e cceli patent miseris: 
Quam non flexit, nec aIlexil fmus serpentis veteris. 
GeIlerosa et formosa , David Regis filia: 
Quam elegii Rex, qui regit ct creavit omnia. 
Gemma decens, rosa reccns, castitatis lilium: 
Castllm chorum ad polorom, qure perducis gaudium. 
Actionis et sermonis, facnltatem tribue: 
Ut tuorum meritorum, Iaudes prolUam strenue. 
Opto nimis, nt imprirnis des mihi memoriam: 
Ut decellter et frequeIlter, tuam cantem gloriam. 
Quamvis muLa et polluta mea sciam labia: 
Prresumendum, nec silendum cst de tua gloria. 
Virgo gaude, om ni laude digna et prreconio: 
Qure damn3tis, libertatis facta es occasio. 
Scmper munda et frecunda Virgo tu puerpera: 
Matcr al ma , velut palma florcns ct fructifera.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. J!IARn PA:SNIF.. 


Ejus f10re et odore', recreari cupimlls: 
Cujlls fructu, nos a luctu libcrm'i credimus. 
Pulchra tota, sine nota cujuscunque macIlIre: 
Fac nos nnmdos et jucundos te lalldare sedult
. 
O beata, per quam data nuva mundo gaudia: 
:Et aperla fide cerla' Regna sunL crelestia. 
Per te mundus lretahundus, novo fulget lumine: 
Antiquarum lenebrarum exutus caligine. 
Nunc potentes sunt egentes, sicut olim dixeras: 
Et egeni fiunt pleni, ut tu prophetaveras. 
l'er te morum Jlllnc pravorum, deJilllIuuntur devia: 
Doctrinarum perversarum , pulsa sunt prrestigia. 
ltIundi luxus atque fluxus, docuisti spernere: 
Deum qureri, carnem leri, vitiis resisLere. 
Mentis cursum, tendi sursum {Jietatis studio: 
Corpus angi, motus frangi, pro crelesti prremio. 
Tu portasti, inter casti venlris clal1stra Dominum 
Redemptorem, ad honorem nos reformans pristinum. 
Mater facta, sed intacta genuisti filium: 
Regem Regum, atque rerum Creatorcm omnium. 
Benedicta, per quam victa mortis est versutia: 
Destitutis spe salutis, datur ind ulgentia. 
Bcnedictus Rex invictus, cujus Mater crederis: 
Incrcatus ex te natus, nostri salus generis. 


P A R S III. 


Reparatrix, consolatrix desperantis animre: 
A pressura, qure ventura malis est, nos redime. 
Pro me {Jete, ut {Juicte 'sempiterna IJerfruar: 
Ne tormentis comburentis stagni miser obruar. 
Quod requiro, quo d suspiro, mea sana vulnera: 
Et da mcnti te poscenti, gratiarum mnnera. 


20;; 


....
>>>
206 


PIEŚNI O NAJ ŚW. M,\RYI PANNIE. 


Ut sim castus et modestus, dulcis, blandus, sobrills: 
Pius, rcctus, circumspectus, simultatis nescłUS. 
Eruditus et munitus divinis eloquiis: 
Timoratus et ornatus sacris p.xercitiis. 
Constans, gravis atque suavis, benignus, amabilis: 
Simplex, pllruS et maturus , paticns et humilis. 
Corde prndens, ore studens veritatem dicere: 
l\Ialum nolens, Deum colens pio semper opere. 
Esto tutrix et ad j utrix C hristiani populi : 
Pacem pr:esta, ne molesta nos perturbent s:eculi. 
Salutaris stclla maris, summis digna landibus: 
Qure prrecellis cuncti,s stellis , atque lumillaribus. 
Tua dulci {Jrece fulci supplices et refove: 
Quidquid gravat vel depravat mentes nostras , remove. 
Virgo gaude, quod de fraude dremonulD nos liberas: 
Dum in vera ct sincera Deum carne gClleras. 
llIibata et donata crelesti progellie: 
Gravidata nec privata fIore pudicitire. 
Nam quo d eras, perseveras, dum intacta gcneras: 
llIum tractans, atque lactans, per quem facta fueras. 
Commendare me dignare Cbristo tuo Filio: 
Ut non cadam, sed evadam de mundi naufragio. 
Fac me mitem, pelle litem, compesce lasciviam: 
Contra crimen da munimen, et mentis constantiam. 
Non me liget nec fatiget sreculi cupiditas: 
Qure indnrat et obscurat, mentes sibi subditas. 
N unquam ira, nunquam dira me vincat elatio: 
Qure multorum fit malorum frequenter occasio. 
Ora Deum, ut cor meum suci. servet gratiii : 
Ne antiquus inimicus seminet zizania. 
Da levamcn et juvamen tuum illis jugiter: 
Tua festa, sive gesta qui colunt alacriter.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MAnYI 1'...!\"NIE. 


207 


PIEŚŃ XXI. 


Z laciiukiego: Omni die. 


r." r'- 

C J J J J hr O:t+Jł--

 
Dnia każdego, Boga me - go Matkę, du - szo 
Jej dni święte, sprawy wzięte, z nabożeństwem 
g __ 
 r." , 
--fŁ-
-r;-: ' I I .., 
-J-j= 

 ". i l . ' _'_==+= 


wy-sla - wiaj; Przypatruj się a 
od -pra- wiaj. 


dzi - wuj się, F---r-i4=
j-f-1=J J I
 
jej wy-so-kiej za - cno-ści; Zwij ją wielką 


r." 
 

 i r 
j rI J . 
. 

I 


Ro- dzi-ciel - ką, błogą Pan - ną 


w czystości. 


N'LOOY'A 
-
 
DRUGA. 
 H--]'C+= 
Dnia ka - ide-go, Boga me - go  
!t/atkę, au-sza '1'!Jsla - wiai; Jf{j dni święte,
>>>
208 


PIEŚNI O NAJ ŚW. ft'IARYI PANNIE. 'r r=kL

 
sprawy wzię-te, z nabo - żeństwem odpra - wiaj. 
Przypatruj się a dziwuj się, jeJ u,ysokiej zacności; 
Zwij ją wielką Rodzicielką, Błogą Panną w czystości. 


Czyń uczciwość, by grzech i złość z ciężarem ich znieść 
chciała; 
\Veźmij onę za obronę, by cię z grzechów wyrwała. 
Ta dziewica nam uźycza, z nieba dobra wiecznego; 
Z tą królową wziął świat nową światłość daru Bożego. 
Usta moje szczęsne boje tej Matki, sławcie pieniem; 
Iż przez męztwo z nas przeklęctwo zniosła dziwnem rodzeniem. 
Nie ustajcie, wysławiajcie, wszego świata Królową; 
Jej przymioty. łaski, cnoty, chwalcie myślą i mową. 
\Vszystkie moje zmysły swoje głosy w niebo podajcie; 
Pamięć onej tak wsławionej świętej Panny wznawiajcie. 
Acz prawdziwie nikt nie żywie, tak szczęśliwy wymową; 
By słodkicmi śpicwy swemi, zrównał z tą Białogłową. 
Cześć jej dajmy, wszyscy chwalmy, ze Panna Bogarodzi; 
Zgoła błądzi kto tak sądzi: że w jej sławę ugodzi. 
Jednak co wiem, że to zdrowiem umysłu nabożnego; 
Wielbić pilnie i usilnie chcę Matkę Pana swego. 
Prawda źe tej Panny świętej, godnie nikt nie wysłowi; 
Lecz wszelaki ladajaki , co o jej czci nie mówi. 
Której żywot pełen wszech cnot i niebicskiej nauki; 
Zmyślne wszystkie heretyckie starł wywody i sztuki. 
Postępkami jak kwiatkami wszystek kościół przybrała; 
Co czyniła, co mówiła, nam to za przykład dała. 
Nam Ewina pierwsza wina, Rajskie wrota zawarła; 
Z inszej miary, z lepszej wiary, ta nam nicbo otwarła.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


20lJ 


Z pierwszej Matki, wszystkie dzi
tki wzięliśmy potępienie; 
A z tej drugiej Matki drogiej, hierzemy swe zbawienie. 
Tę miłować i szanować, wszystkimby nam przystało; 
Chwałę dawać nie ustawać, z której B6g nasz wziął ciało. 
Nicch pozwoli, abym woli Syna jej tu pilnował; 
By ztąd zszedłszy w żywot lepszy, na wieki z nim królował. 
c z I't ś Ć II. 
O wielebna i chwalebna! z białychgłów najzacniejsza ; 
Jnż wybrana i wezwana, z stworzenia najprzedniejsza. 
Słysz łaskawie, ku twej sławie co z chęcią przynosimy; 
Zbaw nas wszystkich grzechów brzydkich spraw nas nieba 
godnemi. 
Różdżko Jesse, ty w pociesze myśl postawiasz troskliwą; 
O światłości w tej ciemności! tyś Bożą skrzynią żywą. 
Twoja cnota, wzór żywota pełen świątobliwości; 
Zwać cię moźem, domem bożym, kształtem sprawiedliwości. 
Witaj Panno, której dano klucze raju i nieba; 
Tyś wężowę zdradną głowę starła, jak było trzeba. 
Urodziwa i prawdziwa Córko króla Dawida! 
Tyś od Pana tak wybrana, żeć nikt więcej nie {Jrzyda. 
Tyś kwiat nowy lilijowy, róża i perła droga; 
Ty swe sługi przez zasługi, w radość wiedziesz do Boga. 
Racz sprawami i ustami memi zawsze kierować; 
Bym z ochoty twojej cnoty chwałę mógł odprawować. 
Bardzo proszę, niech odnoszę dar pamięci takowy; 
Bym cię hojnie i przystojnie, sławił sercem i słowy. 
Acz zmazane i związane widzę być usta moje; 
Jednak trzeba aż pod nieba, wynosić chwały twoje. 
Ciesz się Panno, której dano wszelkiej godną być chwały; 
Przez cię one potępione dusze niebo zyskały. 
14 


.
>>>
210 


PIEŚNI o. NAJŚW. MARYI PANNIE. 


Cna dziewico i rodzico, Panno nienaruszona ; 
Matko godna, jako płodna palmaś jest rozkrzewiona. 
Twą ślicznością i wonnością ucieszyć się pragniemy; 
-Że twój wiecznie i koniecznie Owoc zbawia wierzymy. 
\V lwej cudności i zacności nie masz żadnej przysady; 
Niech wstydliwe i uczciwe usta cię chwalą rady. 
() szczęśliwa! z której żywa radość światu wypływa; 
Gdy otwarte, choć zawarte niebo, przez cię nam bywa. 
Tyś sprawiła i zrządziła, światu wesele nowe; 
Zhyło złości i cicmności {Jotomstwo Adamowe. 
Teraz możni są dl,br próżni, jakoś obiecowała; 
A ubóstwo wszego mnóstwo ma, coś prorokowała. 
Przez cię płonne i skażone zleczoJle obyczaje; 
A fałszywych i błędliwych nauk, brzydkość ustaje. 
Świala złości i próżności, tyś nas uczyła wzgardzać; 
Ungu służyć, ciało kruszyć, grzechom się nie poddawać. 
Myśl ku górze wieść po sznurze rozmyślania boskiego; 
Ciało grumić, żądze tłumić, dla królestwa wiecznego. 
Tyś '"Y czyslOści swych wnętrzności, Ch rystusa nam nosiła 
Zbawiciela; byś wcsela i czci nas nabawiła. 
.Malko istna, jednak czysta, zrodził:\ś świętc picmię; 
Króla tcgo co z niczcgo, stworzył niebo i ziemię. 
Tyś od Pana przeżegnana, tyś śmierć zdradną stłumiła; 
A zwątpienin o zbawieniu, nadzicjęś przywróciła. 
\Vięc proś tego Króla cnego, co mu się matką czujesz; 
By dla ciebie i nas w niebie stawił, gdzie z nim królujesz. 


c z 
 Ś Ć III. 
Pocieszenie i zbawienie grzesznych rozpaczających; 
Zbaw ciężkości, nas za złości swe nie pokutujących. 
Módl się proszę, niech odniosę swój odpoczynek wiecznie; 
Bym srogiego piekielnego ognia uszedł bezpiecznie. 


.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


211 


Czego żądam niech oglądam, zlecz me rany Maryja: '[ 
\V mem żądaniu, wmem wołaniu, niech cię głos mój nie mija. 
Bym w czystości i mierności, ludzkość, trzeźwość zachował; 
Bym ostróżnie i pobożnie żył, a szczerość miłował. 
Bym ćwiczony, opatrzony Pańskich słów rozkazami; 
Bogobojnie i przystojnie szedł świętemi ścicszkami. 
Cichy, skromny, w dobroć skłonny, łaskawy, wstrze- 
mięźliwy, 
Prosty, stały, doskonały, pokorny i cierpliwy. 
Bym roztropny i pochopny był prawdę w uściech chować; 
Grzech porzucał, siebie wuczał Boga sercem miłować. 
Miej w obronie i ochronie Panno, lud Boży wierny; 
Życz pokoju, by w tym boju nie wygrał świat mizerny. 
Matko Boska, gwiazdo morska, ML1jestacie jasności; 
Gwiazdy wszelkie, światła wielkie gasną przy twej światłości. 
.Modły twemi gorącemi ciesz i wspieraj proszące; 
Znieś ciężary, z każdej miary duszy naszej szkodzące. 
Bądź wesoła, któraś zgoła z piekła nas wybawiła; 
Gdyś prawdziwie, niewątpliwie Boga w ciele zrodziła. 
Niewzruszona a uczczona niebieskie m pokoleniem: 
\V płodeś zaszła, lecz nie zgasła czystość twe m porodzeniem. 
Bo zrodziwszy Panną bywszy zostałaś czemeś była; 
Twórcę swego wcielonego, swemiś piersi karmiła. 
ClJrystusowi Synaczkowi twemu, załeć mnie pilniej 
Bym nie zg'inął, lecz wypłynął z świata toni usilnie. 
Daj w cichości i czystości pędzić życie spokojne, 
Przeciw złości w stateczności daj mi cnoty przyst
jne. 
Niech nie wiąże świata Xiąże, myśli mej do swej woli; 
Bo w zaćmienie, w zatwardzenie wiedzie, kto mu po woli 
Niech gniewliwie i chełpliwie sobie nie postępuję; 
Gdyż do złego z źródła tego, pochop być upatruję. 
H" 


I 
I
>>>
212 


PIEŚNI O NAJŚW. M.\RYI PANNIE. 


Proś Chrystusa, by ma dusza zakwitła łaską jego; 
By czart stary z jakiej miary, nie wsiał kąkolu swego. 
Życz pomocy, dodaj mocy i ratuj tych szczęśliwie, 
Co dni święte, sprawy wzięte twoje, sławią chętliwie. 


, , 
P I E S N XX II. 
:tk 
 \"-
 " - m _ I 
 
'\ 
 
:tP
-..-
.. -
-f *' I 

V I - -Y I 
-. ..- -
 
O! l'vIa-ry-ja :Matko Boga, 
Przed twym Tronem 
Tyś nadzieja mo-ja droga; 

"'
" 

 

 J 
'J 
I- J'J JtH'J
 
niz-ko pa-dam, Hołd po-win-ny to-bie składam. 
. 
 

r l 
 
 
rt;rrt--fZi
 j
 
O! Maryja błagaj Syna, Grzesznych nadziejojedyna. 
I 


Sług twych wiernych usta głoszą, 
Serca się nasze unoszą, 
Gdy cię Matką być uznają, 
Bo wszystko przez ciebie mają. 
O! Maryja błagaj, i t. d. 
Jam jest grzesznik wielce srogi, 
A w łaskę boską ubogi, 
Twych darów otwórz skarbnicę, 
Niechaj się niemi nasycę. 
O! Maryja i t. d.
>>>
PlEŚNI O NAJ:hv. MAU\I PA
NłE. 


Tyś jest :Matką, więc ci składam: 
Ciało, zmysły i czem władam; 
Przyjmij serce w podarunku, 
A pociesz mnie w mym frasunku. 
O! l\Jaryja i t. d. 
Obłąkany Syn nie zginie, 
Ni szczęścia swojcgo minic, 
Gdy tylko do swego łona, 
Przyjmie go twoja obrona. 
O! Maryja i t. d. 
Choćby :Matka dzieciom miła, 
Z pamięci ich wypuściła, 
Ty wspierasz nasz niedostatek, 
Przewyższasz miłość wszech matek. 
O! :Maryja i t. d. 
Zamień JV radość i mój smutek, 
Daj już prośbie mojej skutek: 
.Bo póki się nie rozkruszę 
\V proch, od nóg twych się nic ruszę. 
O! Maryja i t. d. 
(
dy tcrmin życia nadcjdzie, 
A śmierć się już zbliżać będzic, 
\V tcn czas miej o mnie staranic , 
Odd,II odemnic lękanie. 
O! .Maryja i t. d. 
Gdy na mnie uderzą mdłości, 
Straszne śmiertelne słabości, 
Ratuj mnie w takim momcncie, 
Trwogi ostatniej odmęcic. 
O! Maryja i r. d. 


213 


I 


II
>>>
214 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


Gdy zaś zawrę me powieki, 
Na niepoliczone wieki, 
Otwórz mi niebieskic wrota, 
Do szczęśliwego żywota. 
O I Maryja i t. d. 


, 
P I E S N XXIII. 


ł1u 
- C 


J .f\ J=i-

.
..
)\j$ 
Ty, któ-raś pię-knie dni swo-je skoń-czy-ła, j) i 

rJv
 C C 
+r 

 
I w Pale - sty-nie szczęśli - wie za-snę - ła; 

 
 iJtft 
 
 i ił 
Daj dobrze skonać, bez zmazy po - czę - ta 


 , 
Pa - nien-ko święta I 
A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, 
Uproś nam łaskę u swojego Syna, 
I żal za grzechy, bez zmazy poczęta 
Panienko święta! 
Kiedy nam język śmiertelność skrępuje, 
l myśli nasze rozum rozwięzuje, 
Uproś nam skruchę, bez zmazy poczęta 
Panienko święta! 


..
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI P,\NNIE. 


Twój Syn a Bóg nasz był przy zejściu twojelll, 
Gdy będziem konać, świętem ciałem swojem 
Niech nas posili, bez zmazy poczęta 
PUlicnko świ(
ta! 
Tobic dwunastu Kapłanów służyli, 
Prosimy żeby i ci z tobą byli 
Przy naszej śmierci, bez zmazy {Joczt;la 
Panienko święła! 
Józef Panielistwu twemu poślubiony, 
Ty z jednej a on także z drugicj strony, 
Nicch przy nas będzie, bcz zmazy poczęla 
Panicnko święta! 
Śmicrtelne ciało ziemi zostawimy, 
W godzinę śmierci duszęć oddajemy, 
Do ręku twoich, bez zmazy poczęta 
Panienko święta! 
Ciebie do nieba z tryumfem Duchowie 
Zapl'owadzili święci Aniołowie; 
Nmn też dopomóż bez zJ1Jazy poczęła 
Panienko święta! 
Szczęśliwaś, której IJanieńskiego ciała, 
Śmierć się okrutna dolykać nic śmiała; 
Broń nagłej śmierci, bez zmazy poczęla 
Panicnko święta! 
Przez holeść twoją którąś w on czas miała, 
Gdy Syn twój konał, tyś pod krzyźcm stilłil, 
Uproś dobr.! śmierć, bcz zmazy poczęlil 
Panicnko święta! 
A ŻC {Jrzy tobic dano Ililj Lotrowi, 
Za twą przyczyu'ł i lIIuie gł'zesznikllwi 
Niech niebo dadzą, bez Z\łIilZY l'0czc:la 
PaniClIko święlil ! 


21;' 


I 
I
>>>
,I! 
I 


I 
I 
I
 


216 


PIEŚNI o NAJŚW. MARYI PANXIE. 


Szczęśliwyś Łotrze, że z litości swojej 
Jezus z Maryją, był przy śmierci tw
jej; 
Uproś lekką śmierć, bez zlJlazy poczęta 
Panienko święta! 
A ci którzy już dni swoje skończyli, 
I straszny termin śmierci odprawili, 
Niech mają pokój, pokój pożądany, 
Jezu kochany! 
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu, 
Temu który jest w osobach trojaki, 
W Bóstwie jednaki.
>>>
217 


, 
PIESNI 
(I) 


 JPAit
U1Ił(QIIł
 


..- .. 


PIEŚŃ I. 


o Swiętym Michale Arcltaniele. Ć
JJ
P- 
Xiąże nie - bieskie święty Mi - cha - le , 
Ty sprawy ludzkie kładziesz na sza- le: 


: 
 
. . iL
 
W dzień sądu Bo - ga na Try-bu - na - le, 
1
ri 

r i itf-
 
Bądź mi Pa - tro - nem święty Micha - leo 
Za Protektora bądź i Patrona, 
Niech mnie wspomoże tw
ja obrona;
>>>
218 


PIEŚNI O ŚŚ. PA:\SKICH. 


Uśmierz czartowską zuchwałość srogą, 
B,tdź przewodnikiem, bądź mi i drogą. 
Na sądy hoskie, {Jójdę z mieszkania 
Ziemi, od piekła broń mnie karania, 
I od wiecznego wyzwól więzienia, 
Dla najsłodszego Jezus imienia. 
Niech po ostatnim żywota zgonie, 
Wuijdę za tobą święty Patronie, 
Tam gdzie jest żywot, przy tem splewauiu: 
Chwała, cześć, Bogu Zastępów Panu. 


P I E Ś Ń II. 


o .Świętym Gahryelu Arclwniele. 
trc- d J 
i r i
 
Wesołem ser - celU ku czci najświętsze - mu, 
Krzyknijmy w głosy Imieniu Pań - skie - mu; , P (;jT'C 
IT+iT-pł 
Bo dziś Ga - b ry - el przybył złot o - pió - ry, 


 - t=;d=== 
"- -i i ! II rr 
ł-- 
Z nie-bie-skiej gó ry. 
J mówi z Świętą Dziewosłąb «) Dzicwicą, 
By pozwoliła Bożą być Rodzioą: 


.) Dziewosłąb lcst wyraz dawnr/, oznaczqjq(:y tcgu Móry alb'l 
'ltulZciulwu raił. albu b,,!1 p,'r.cluźun.'/m 'UlCSclll.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PA;\SKICII. 


2H' 


Dziś tryumfują z tej miary Anieli, 
Wszyscy weseli. 
Przeto dziś wszyscy cośmy tu przybyli, 
Słuszna rzecz byśmy to Xiąże wielbili, 
Z siedmiu stojących przed Bogiem jednego, 
Co przedniejszego. 
Jest to pośrednik i poseł noszący 
Wielkie poselstwa, światu zwiastujący 
Od majestatu skryte tajemnice, 
Bożej Stolice. 
Prześwietny Duchu! zwiastuj nam żądamy: 
On pokój wieczny którego czekamy; 
Byśmy za czasem tam byli przyjęci, 
Gdzie żyją święci. 
Zdarz nam tę łaskę Bóstwo w szczęściu wieczne, 
Ojcu wraz z Synem i z Duchem spółeczne, 
.Którego chwałą niech brzmi w wieczne lata, 
Cały krąg świata. 


, , 
PIESN III. 
O Świętym Rafale Arcltaniele. 
1I1elodw"a jak wy!'ej. 
Rafale święty! 'Wielki Archaniele, 
Dom Tobijaszów zyskał przez cię wiele: 
Tyś mu w frasunku na pociechę dany, 
Z nieba posłany. 
Tobijasz młody w drodze jest bezpieczny, 
W twem towarzystwie przewódzco waleczny; 
Ty go ocllraniasz od wszelakiej szkody, 
I złej przygody. 


I 
II
>>>
220 


PIEŚNI O śś. PA:\SII.U:II. 


Zląkł się on ryby co go pożreć chciała, 
Leez lIa twe słowo lekarstwo mu da.i.a, 
Którem z ślepoty Ojca wyprowadził, 
Czarta wykadził. 
Tyś mu odebrał długi od Gabela, 
Tyś uszezęśliwił córkę Raguela, 
Tyś Tobijasza młodego ożenił, 
Złe w dobreś zmienił. 
Odwodzisz nazad Tobijasza syna, 
Zkąd dla rodziców pociecha jedyna, 
Żeś utrapionych jakby zmarłych wskrzesił, 
Dziwnie ucieszył. 
Jak miłe Bogu sprawiedliwych życie, 
Jako przy cnocie trza cierpieć ohficie; 
Dom Tobijasza jaśnie wyuczyłeś, 
Gdy się zjawiłeś. 
Tyś w Betsaidzie co rok zwiedzał chore, 
\V zburzeniem wody uzdrawiał nicktóre : 
Zbawże o Swięty! od wszelkiej choroby, 
Nasze osoby. 
O ty Lekarzu, Stróżu, Przewodniku! 
W różnych {Jotrzebach dziwny pomocniku; 
Święty Uafale opiekuj się nami, 
Twemi sługami. 
Racz hyć Lekarzem, Stróżem , Wodzem naszym, 
Proś Boga za nas, jak za Tobijaszem, 
Byśmy pod rządem twym szczęśliwic żyli, 
Nieba nabyli. 
Racz nam to zdarzyć Ojcze litościwy, 
Z Synem i z Duchem Boże nasz prawdziwy; 
Którego chwałą brzmią po wszyslkie laLa, 
Gr;IJ:icc świata.
>>>
pmśNI o ŚŚ. I'A
SRlCII. 


, , 
P I E S N IV. 


o Świętym Aniele S{ró
u. 


lJlelod!Jja Jak w!JleJ. 


Cześć winną tobie Stróżu mój Aniele 
Z serca oddaję, oraz za tak wiele 
Łask odebranych, dzięki me {Jonawiam, 
Ciebie pozdrawiam. 
Ty mnie na ręku jak matka piastujesz, 
Ty mi do nieba drogę pokazujesz; 
W pośrodku błędnych świata obłudności, 
Świecisz w ciemności. 
We dnie i w nocy, co dzień, co godzina, 
Co moment strzeżesz jako ojciec syna, 
Jak matka córkę, jak źrenicę twego 
Oka własnego. 
Ty w smutku cieszysz, ty duszę wątpiąeą 
Radą swą wspierasz, ty upadającą 
\V ydźwigasz z grzechu, bronisz od tyrańskich 
Sideł szatańskich. 
Więc za to ciebie będzie szanowało, 
Bfdzie wielbiło, będzie cię słuchało 
We wszystkiem, serce me, zawsze i wszędzie, 
Kocbać cię będzie. 
Proszę cię święty Stróżu mój Aniele, 
Przez którego mam dobrodziejstw tak wiele: 
Strzeż, rządź i broń mię, póki mnie {Jrzez siebie 
Nie stawisz w niebie. 


221
>>>
222 


PIEŚNI O śś. PAt\SKICH. 


P I E Ś Ń V. 
o Świętych AniolacIt. 
lIIelod!lja Jak wy
eJ. 
Zawitaj wojsko nieogarnionego 
Króla, ozdobo nicba wspaniałego: 
Wiecznie chwalebni świ
ci Aniołowie, 
Boscy posłowie. 
:Michale święty wielki nasz Patronie, 
Prosim pokornie miej nas w swej obronie, 
Z twem towarzystwem, modląc się za nami, 
Swemi sługami. 
Najhliżsi Boga cni Seralinowie , 
Was pismo święte ognistemi zowie; 
Gdyżeście pełni ognistej światłości, 
Boskiej miłości; 
Raczcie nam szczodrze dodać ognia tego, 
Mile ku Bogu rozpaląjącego; 
Który niech spali w nas iądze odmienne, 
Wznieci zbawienne. 
Cherubinowie nad słońce świecący, 
Których oświecił Pan Bóg wszechmogący; 
Dziwną jasnością jesteście uczczeni, 
Z Bogiem złączeni. 
Dodajcie prosim nam światła swojego, 
Serdeczną ciemność rozganiającego; 
Niech się zjednoczym wzajemną miłością, 
: Z Bogiem z chciwością. 
Prześliczni w swoim porządku Tronowie, 
Świata chytrego straszliwi sędziowie; 
Przez was Bóg wieczny sprawiedliwie sądzi, 
l wszystkiem rządzi. 


,
>>>
pmśNI o ŚŚ. PAŃSKICH. 


Rozliczne {Jlagi od nas oddalajcie, 
Na grzechy nasze nic się nie skwapiajcie; 
Aż ubłagamy Pana swem wzdycbaniem, 
Płaczem, wołaniem. 
Xiążęta zacne, wielcy Przełożeni, 
Nad przeklętemi duchy wystawieni; 
Micjcie na wodzy czarta okrutnego, 
.Nam zawistnego. 
My grzcszni ku wam rę;ce wyciągamy, 
Z płaczem z więzienia serdecznie wołamy, 
O waszą pomoc, byśmy nie zginęli, 
Piekło minęli. 
Do was Mocarze z ufnością wzdycbamy, 
Niecbaj ratunku waszego doznamy, 
'V czynnościacb naszych, by z czcią boską były, 
Dodajcie siły. 
Każdy cud przez was od Boga sprawiony, 
\V wybranych jego bywa potwierdzony; 
l kiedy ludzkie choroby leezyli, 
Wyście w tem byli. 
Prosim usilnie was Arehaniołowie, 
Dworzanie Pańscy i jego posłowie; , 
W czas ostateczny, miejcie nas w ochronic , 
W pilnej obronie. 
Byśmy szczęśliwie wojnę odprawiwszy, 
Nieprzyjacioły potężnie zgromiwszy, 
Mogli dziękować za waszą obronę, 
Wziąwszy koronę. 
\Vy naj czujniejsi nas wszystkich Stróżowic , 
Ciała i duszy cni opiekunowie; 
Brońcie nas, strzeżcie, rozrządzajcie nami, 
Jako sługami. 


22:i
>>>
:1 


224 


pmśNI o ŚŚ. I'A:\SKlCII. 


Prosim nakoniec, Wojsko niezliczone 
Aniołów świętych, w niebie utwierdzone; 
Byś nam zjednało łaskę Boga twego, 
Królestwo jego. 
Na chwałę waszą modlitwy czynione, 
Niech wam Aniołom będą zalecone, 
. Prosząc byście nas w swej łasce chowali, 
W czas ratowali. 
Chciejcie to sprawić z miłosierdzia swego, 
'Vprowadźcie w niebo każdego grzesznego; 
By z wami wiecznych rozkoszy kosztował, 
Z Bogiem królował. 
Nawróć nas prosim Boże z twej litości, 
A przez Anielskie prośby, nasze złości 
Odpuść, któremi ciebie obrażamy, 
Gdy wykraczamy. 
Przez twe Auioły Boże ku pomocy 
Przybądź, byśmy cię czcili we dnie w nocy, 
Współ z Aniołami" którzyć pokłon d
ą, 
Swięty! śpiewają. 
Święty zastępów Ojcze wszechmogący, 
Z Synem i z Duchem świętym królujący; 
Miej chwałę wieczną od Aniołów twoich, 
I nas sług swoich. 


PIEŚŃ VI. 
O 8więlym JÓJ::efie.  J JI 
 
 
 
t.l' W J
 
. -# #..J" · .. 
Szczęśliwy, kto so - bie Pa-tro-na Jó-ze-fa
>>>
I'IEŚ
I o ŚŚ. PA:\SKIClI.  
--[N
 
 
 -*- I I J J j J J  
 
-- --.ł-.-' 
 -łłł--.f--'- -.. 
 
ma z
 O-pie-kuna; Niechaj się ni-czego nie bo-i, 


=It
) I $ 

 
 ,
 i\ 
 II- 

 -.-- - _. _- -
 
- - 61 
Gdy święty Jó-zef przy nim sto-i,  


Nie zginie. 


Idźcie precz marności światowe, 
Boście wy do zguIlY gotowe; 
Już ja mam nad kanar słodszego, 
Józefa Opiekuna mcgo, 


Przy sobie. 


Ustąpcie, szatańskie najazdy, 
Przvzna to zemną człowiek każdy, 
. Że choćby i samo powstało, 
Pickło się na mnie zbuntowało 1 
Nie zginę. 


Gdy mi jest Józef ulubiony, 
Obreńca od każdej złej strony; 
On ci mnie ze swojej opieki 
Nie puści, i zginąć na wieki 
Nie mogr. 
Przeto cię upraszam serdecznie,. 
Józefie święty, bym bezpiecznie 
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie, 
I grzechów moich skasowanie, 
Przy śmierci. 
Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego 
Stawić się, wielce straszliwego; 


15 


, 


225
>>>
226 


rmŚNI o ŚŚ. PA
Sml:n. 


Bądźźe mi Józcfie przy sądzie, 
Riedy mnie Bóg sądzić zasiędzie, 
Patronem. 


Odpc;:dzaj precz nieprzyjacie!3 
Duszy mej, spraw oskarżyciela; 
I{iedy mnie skarżyć, prześladować 
Będzie chciał, chcicjże mnie ratować, 
O Święty! 


Józefie! oddal czarta złego, 
A Boga mnie zagniewanego 
Przejednaj, o co cię scrdcczllie 
Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie 
Krółować. 


P I E Ś Ń VII. 


o "
U";ffym lI'awr%yńcu.  ::" I!ł- 
łtt=i J ' 
 i \ 
!-7tt 
__ - 
 :./ - 1 . 
 
Sławny I - mie - nia Bo-ga mi-ło - śni-ku, 
Mężny za wia - rę świętą Męczcn-ni- ku; J-
i'c!ii
r 
Dla wiecznej za - płaty, Nie zważasz na kraty 
. 
 
fPH--;
I = 
Że-Ia-zne.
>>>
PIEŚl'i1 o śś. P,\:\SKICII. 


Z własną ochotą przymuszasz wyroki 
Walery jana, które bez odwłoki, 
Dla ciebie gotuje, 
Palić rozkazuje. . . . . . . . . . . Żywcgo. 
Smaży się święte na kracie twe ciało, 
Ty przecie wołasz na tyrana śmiało: 
Przewróć, kraj pieczenie, 
Uczyń dopełnienie . . . . . . . . . Zamiaru. 
Niech ci smakuje, przyłóż więcej złości, 
Większe wewnętrzne Bóg ogniem miłości 
Serce me zagrzewa, 
A twoje zalewa. . . . . . . . . . . Plomienie. 
Patronie święty! ofiaro święcona, 
Bogu i niebu na ogniu złożona, 
Niech w każdej potrzebie, 
Doznamy od ciebie. . . . . . . . . POIllOCY. 
Tyś jest od ognia szczególna zasłona, 
Ciebie świat wielbi i ma za Pa[mna: 
Zagaszaj pożary, 
I\to cię z dobrej wiary. . . . . . Zawoła. 
Ratuj Wawrzyńcze nietylko majątku, 
Piastuj i dusze aż do życia szczątku: 
Zagaś w nas płomienie, 
llióre potępienie . . . . . . . . . . Sprawują. 
Zjednaj Patronie grzechów odpuszczenie, 
Źycie cnotliwe i duszy zbawienie; 
Niech dla twej przyczyny, 
Bóg odpuści willY. . . . . . . . . Młodości. 


la. 


99- 
_
_J
>>>
%28 


PIEŚ:SI o ŚŚ. 1''\':;1011:11. 


... 


I) I E Ś 
 VIII. 
O łŚl
irlym lIT alvr
yńcu. -riTl iiP ! i i-ił ! 
 r 

 
Ró-żo z ogro - dll Ita-:jll roz - kosznego, 
Wdzięczny kwiateczku !tróla nie - bies kiego : p r' r
 i i in i iN 
\Vawrzpicze w swojej trzym aj nas 0- bro-nie , 

'f rł te-7r
' 
Święty Pa-tro nie! 
Boga twojego wielki miłośniku, 
Na tak okrułne stosy l\lęczenniku 
Zbyt prędkim byłeś, cząstkę mltn ochoł.y, 
(Jproś do cnoty. 
Jak wonne w ogniu kadzidło, wydałeś 
Dość wdzięczny zapach, piecząc się wołałeś 
Na kracie: przewróć, jedz co się upiekło, 
Złąd tobie piekło. 
\Valeryjanie okrutny tyranie! 
Laur ten w płomieniach twoich nic usIanie; 
Smaż go jako chcesz, obracaj na strony, 
Woła smażony: 
Większy mnie ogień dogrzewa miłości 
\Vewnątrz ku Bogu, przyłóż więcej złości, 
Stosów, katowni, Niebu daję dzięki 
Za takie męki. 


ł
>>>
PIEŚNI O śś. PA;\SIUCn._ 


22!ł 


Ogień IJiekielny, - cz{'sto się rozchodzi 
Po sereach lIaszyt:h, za którym przywodzi 
Czart pickło swoje, a marnego dueha 
Niejeden sluc.ha. 
\Vawrzp:icze święty, spuść nam łask strumienie, 
Na tak szkodliwe piekiclne I!łomienie: 
Nadzicję mamy w twej świętej pomol
y, 
W każdej niemocy. 
Patronie święty, ofiaro święcona, 
Bogu i nicbu na ogniu złożOI:a; 
Uproś cierpliwość, daj dar z nieba wzięty, 
\Vawrzp:icze święty
 
Spraw duszom wszystkim w czyszczu ochłodzcnic, 
Nicch zgasi ogiel:i, krwi twej rozłoczenie; 
D(
 to, okrutnie na krzyżu krwią zlany, 
Jezu kochany! 


PIEŚŃ IX. 


o /Świętym Janie Nepomucenie. 


:JI;D 1 """ 
..:I\;J'II J 
lJ
'" i' i' 
 

J
J I --- 
Wiłaj J anie z Bol e-sława, .Masz się stawić przed Wa- 
!I, J Jyw t-h".J

 
Iż ciebie po- 


Bo Król tak roz-ka -zu - je, 

-.J
 


cława, 


trze-bu-jc.
>>>
230 


PIEŚNI O śś. PA
SRICH. 


Czemuż tak rozkaz surowy? 
Jestem na wszystko gotowy; 
\Viem jaka tam nowina, 
Smierci mojej godzina. 
Pyta się Król Jana śmiele, 
Co mu Królowa w kościele 
Do ucha powiadała, 
Z czego się wyznawała. 
Wolę wszystkie męki znosić, 
Niż jedno słowo ogłosić; 
VViększy rozkaz od Boga, 
Niż twa Królu powaga. 
Zawołajcie prędko katów, 
Zewleezcie do naga z szatów, 
Palcie go pochodniami, 
I smolnemi świecami. 
Złoto ogniem wyczyszczają, 
Mnie zaś ogniem doświadczają, 
Ochoty dodawają, 
Rany twe wyrażają. 
Co dla Boga! skały, mury, 
Kruszą się twarde marmury, 
A ty się 
ąk nie boisz, 
W uporze swoim stoisz? 
Wiedz o Królu! że twe męki, 
Słodsze niż niebieskie rzeki, 
Dla Jezusa mojego, 
l dla świętych ran jego. 
VViedźcież już uporczywego, 
Uwiążcież u karku jego 
Kamień, z mostu Pragskiego 
Zrzućcie, jak niemównego.
>>>
PIEŚNI O śś. PA:\SIiICII. 


231 


I{ról mi mówić rozkazuje, 
Spowiedź usta pieczętI
e, 
I myśleć się nie godzi, 
Co słyszę przy spowicdLi. 
Już dekret nieodwołany, 
Jesteś już na śmierć skazany; 
Upamiętaj się Janie, 
A znajdziesz łaskę u mnic. 
Nie śmiem mówić Królu tego, 
Co przeciw sławie bliźniego; 
Tobie za śmierć dzięklUę, 
Którą mile przyjmuję. 
Płaczcie rłeroty ubogie, 
Już związane ręce drogie, 
Które was ratowały, 
I jilłmużny dawały. 
Już w .Mołdawie ut.opiony, 
Kamieli drogi 'zanurzony, 
Gwiazdami oświecony, 
Do nieba przeniesiony. 
Szkoły Pragskie lamentują, 
O Doktorze się zwiadujq, 
Słysząc że utopiony, 
Żal i(
h nieukojony. 
Dziatki małe narzekają, 
Za nim w niebo poglqdajil, 
Płaczą nauczyciela, 
\V szystkich pocieszycielil. 
O zły króln! kanonika, 
ł święt.ego Jałmużnika, 
Niewinnic ut.opiłeś, 
I Pragę z
'smuciłcś.
>>>
232 


PJEŚ.NI o ŚŚ. PA!\SIiICn. 


Zgasła świeca na Ambonie, 
Slracił się klejnot w koronie; 
Sieroty się pytają, 
Gdzie Ojca swego mają? 
Już w niebie z Bogiem króluje, 
Za nami tam oręduje; 
Jest tam naszym Patronem, 
I sławnym Opiekunem. 
Niech doznamy twej przyczyny, 
Teraz i w śmierci godziny, 
O nasz miły Patronie! 
Nepomucellski Janie! 


. 


P I E Ś Ń x. 


o Świętym .Mikolaju niskupie.  iiWl-Ą
ti 


Nieeh będzie Bóg nasz {Jochwalony w świętym Mikołaju, 
Gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do 
órnego kraju 
 


Otwarta dro-ga, kto się do Bo-ga Uda przez nie-go, j,i:

 


dojdzie wiecznego Portu szczę-śliwości.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. rA
SIUCII. 


233 


Wielkiemi PałryjarcłlO cudy wsławiony na świecie, 
Zdradzieckie widziawszy obludy w niewinności kwiecie; 
"r net czynisz dobrze, gdy rzucasz szczodrze 
Trzy bryły złota, ażeby cnota 
Jaśniala {Jrzed niebem. 
Młodzieńcom odehrane życie, niewinność gdy widzi, 
Mikołaj przywraca sowicil:, tyrana zawstydzi, 
Zrąbanych sztuki, dla swej nauki, 
Prawdziwej wiary, Bogu ofiary, 
Wolny przystęp czyni. 
I{to tylko do jego opieki uda się serdecznie, 
Ten nigdy nie zginie na wieki, żyć może bezpiecznie; 
Przy jego pieczy w każdej mu rzeczy, 
Szkoda się wróci, on zabezpieczy, 
Obroni od złego. 
Do cieljie cnót obrońco wielki, w dobytkach strażniku, 
Z ufnością garnie się człek wszelki, sierot miłośniku, 
Broń nas każdego przypadku złego, 
Iitórzy do ciebie w każdej pOłrzebie, 
Garniem się sieroty. 
Ciebie Bóg obrał za Patrona wszelkiemu ludowi, 
'V zywa eię każda świata strona obcy i domowi, 
Abyś w ich sprawie pomógł łaskawie, 
Stawał w obronic wielki Patronie, 
Święty Mikołaju! 


, , 
P I E S N XI. 
O Ślt"irlgm Janie KantYIn. 


II , 
i ! li 
 +- 


J IP
 JJ
iP
 
 
O-so-bli - wy i prawdziwy, Czysty w swym kandorze,
>>>
234 


PIEŚNI O ŚŚ. PA:\:SILICH. 


#
!} JJJIJj 
\Vieczysty cnót wzorze, Janie Kanty, Janie Kan.ty. 
Ciebie Świ
ty, dały Kęty, 
Gdzie z lat młodych kwiatu, 
Czynisz zapach światu, 
Niewinności. 
Oświecenia i rwiczenia, 
Pragnąc w szkołach młody 
Puszczasz się w zawody, 
Do Krakowa. 
P..ofessorem i Doktorem 
\V naukach się liczysz, 
Swych uczniów w tych ćwiczysz, 
Bogobojnie. 
Trzykroć w Rzymie, cny Piełgrzymie 
Stawasz zbójcom srodze, 
Sprawiasz się na drodze, 
Z kilku złotych. 
Smutnych cieszysz, z cudeł:" spiesz}'sz, 
Dzban z mlekicm stłuczony, 
Czynisz naprawiony, 
Iirzyżem święLym. 
LJhO{,riemu i n
dznemu, 
Płaszcz z siebie darujesz, 
Wtem inszy przyjml
esz, 
Z rąk Maryi. 
.\icjcdzenia, umartwicnia, 
Cicrpisz W życiu wielc, 
Parząc si
 po cielc, 
Pulrawami.
>>>
PIEŚNI O śś. PAXSKlcn. 


235 


Do nóg padasz, mile gadasz, 
Idąc na Mszą z domu 
Prosisz, jeśliś komu 
W czem nie winien. 
Przy ofierze, postać bierze 
Czart ptaka, z wysoka 
Rzucasz go, aż w smoka 
. Przemienia się. 
Po tych cudach, życia trudach, 
Przed dniem narodzenia 
Boga dla zbawienia, 
Z świata schodzisz. 
Przy twym grobie, któż w chorobie 
Zdrowia nie doznaje, 
'Viedzą różne kraje, 
Iźeś lekarz. 
Tu niemowa, mówi słowa, 
Ślepy wzrok odbiera, 
Jeszcze nie umiera 
Konający. 
Racz przy zgonie nasz Patronie, 
Z Bogiem królująey, 
Nam dobrze życzący, 
Być ratunkiem. 


P I E Ś Ń XII. 


, 
O l':!więtym IVinccnłym a Paulo. 
$-1 p d JJ I

-P 
 
 


Ojcze u 
Któryś stra - 


bo - gich 
{Jio - nym 


i sierot Pa - tro-nie, 
dany ku o - bronie;
>>>
236 


PIEŚNI O ŚŚ. PA:\SKlCn. 
 


Wincen - ty 


cie-bie, gdy niebo wy - no - si, 
 FiP=
 
Ziemia z we - se - lcm A-po-sto-łem gło-si. 
Na wzór Chrystusa grzeszników prowadzisz 
Do Boga, gdy im spowiedź szczerą radzisz 
Z całego życia, by za rozgrzeszeniem, 
Dogu służyli prawem już sumieniem. 
Po wsiach, miastcczkach nauczasz prostaka, 
Zarówno z Panem kochasz mizeraka, 
Stajcsz się wszystkim wszystko, bez pragnienia 
Innej korzyści, prócz ludzi zbawienia. 
Jak wielki skutek tw
je prace mają, 
Polska i cudzc kraje to zeznają; 
Gdy na nauki lud i na kazania 
Dieży, szukając z Bogiem pojednania. 
Dziatki rodzicom do nóg upadają, 
One rzewncmi łzami polewają; 
A nicprzyjaciel pop'rzestając złości, 
Daruje krzywdy dla boskiej miłości. 
Ustają gusła i wszetecznc mowy, 
P,'zcklęctwa, 
drady, przysirgi, obmowy; 
o.radzione rzcczy, albo też zgubione, 
Byw

ją wtenczas wiernie powróconc. 
Zbrodni nie słychać, potem każdy Bogu 
Cbwałę oddaje, a ty w złym nałogu 
(;rzcszniku leżysz, nie myślisz o duszy, 
\V błocko gTzcchowe zabrnąwszy {Jo nszy.
>>>
I'II!ŚNl o śś.. I',\XSIiICII. 


237 


Jeśli si
 lękasz karani:1 wicczllt'go, 
\Vzywaj pomocy dzielnej \Vincentego; 
Popraw się z grzechów. pokutuj serdecznie, 
Zbawionym bcdziesz i nie zginiesz wiecznie. 
O świ\,ty ojcze! prosi m wszyscy ciebie, 
Ratuj nas ratuj, każdego w potrzebie, 
Zjednaj nam nędznym grzechów odpuszczenie, 
A potem duszne 1'0 śmierci zbawienie. 


P I E Ś Ń XIII. 


o 
lcirtym Jnnccnfym a Paulo.  F
-r4¥
¥ti i=fr&
 


Wiei-ki o - zdobo zachodniego kraju, Niezwiędły 


-=F p I i i r r I i
f¥ f
 
kwiecie niebieskiego Ra - ju: Przybądź \Vincenty I} 


. 
i 
ku naszej o 


r 
 . .;
 


- Lro - nie, Nowy Pa - tronie. 


Tobie modlitwy pobożne i pienie 
Gdy oddajemy, więc na wspomożenie 
Pospiesz się nasze, niech twą pomoc znamy, 
Której ufamy. 
Miłość, cierpliwość, gruntowną pokorę, 
Twoją łaskawość na ubogie, chore,
>>>
2:n
 


PIEŚNI O śś. PAXSKICH. 


Któż może wsławić jaśnie, doskonale, 
fiu twojej chwale? 
Kto Apostolskie wyliczy starania? 
Ludzi ubogich po wsiach nawracania? 
Których pożytek widzieć się nam daje 
Przez wszystkie kraje. 
Przez cię Duchownych szczególna naprawa, 
W I{ościele Bożym bardzo wdzięczna sława! 
W siostrach pobożnych jesteś ku bliźniemu, 
Ojcem nędznemu. 
Twoja gorliwość o wiarę jak żwawa! 
O honor Boga i o jego prawa! 
Nikt nie opisze, ani nikt opowie 
\V obszp.rnej mowie. 
Dosyć, żeś temi cnoty wszedl do nieba, 
Gdzie nam cię teraz Palronem mieć trzeba; 
Więc niech na duszy nie znamy rujny, 
Z twojej przyczyny. 
A jakoś życie prowadząc na ziemi, 
Do Boga dążył aktami świętemi, 
l innych ciągnął przez pobożne sprawy, 
Do tej zabawy: 
Tak teraz nasze wznoś ku niemu chęci, 
Ucz ziemią gardzić, a wieczność w pamięci 
Mieć, i stateczną myśl utopić w niebie, 
Wzór biorąc z ciebie. 
Niecił nam zbawienia gorliwość ognistą, 
Nizką pokorę, miłość płomienistą 
Da Pan, i twoim rządzić się przykładem, 
Twym chodzić śladem. 
Niech za twą prośbą w Chrystusa Kościele, 
Ludzi żarliwych rozkrzewia się wiele: 


,
>>>
PlEŚNI O śś. I'A:\SKICH. 


2:m 


Niech w Duchowieiistwie pobożność trwa mocna, 
\Vierze pomocna. 
t:hwala bądź Bogu nigdy nieskOllczona, 
Że cię nam posłał nowego Patrona; 
Rt"ry nas niech z swej nie puszcza opieki 
Święlej, na wieki. 


P I E Ś Ń XIV. 


o 
Ś-lViętym JVincenlym Pcrrerym. P!rtftr

 
A 
Śli 


- nioł 'Vin - centy, 
- czność Win - centy! 


Przy niewinIło- 


fi ro 
 Lr ;-I1-! !
ł 


ści kando - rze, Godzien zawsze być w honorze, !rf r -rP 
Wincenty! 
Swiatłość Wincenty, SłOlICC Wincenty! 
:Mową pali serca lodne, 
Przez pokutę czyniąc godne . . 'Vinccnl
'! 
Patron Wincenty, Mocny 'ViIłcenty! 
Kto się do niego udaje, 
Temu {Jomocy dodaje. . . . . . . \Vinccnly!
>>>
I 
I 
I 
, I 
! I 


240 


pmŚNI o ŚŚ. l'A:\SmCn. 


Życie Wincenty, Zdrowie 'Vinccnly! 
Ślepych, głuchych, konających, 
Ratuje umierającyeh. . . . . . . . \Vincenty! 
!łiasto Wincenty, Wieża Wincenly! 
Gdy nieszczęście kogo goni, 
Modlitwami swemi broili. . . . . 'Vincenty! 
Tryumf Wincenly, SZCZfścic 'Vincenty! 
'Vszakże z Bogiem tryumfuje, 
Niechaj nas przed nim ratuje . Wincenty! 


P I E Ś Ń XV. 


o Świętej Barbar;::e Pannie i Jłlęcp.ennicJ::cc. 


. t:" 
:łtitI 

.y;$t=1 I i I I---,
. JMI
- 
_:t--_ar:L
 
* _ fB1 
 
Barba-ro święta! Patronko ko - naIlla, 
Woła-my grzeszni twego zli - to - wania; I 
t:" 

!r=e-e 

:''::
=Le-o=e1=o=-o=-Q:F . 
11 
 
lj 
Użycz nam da - rów z panicIlskiej czystości, 
F
J 
Od-dal spro - sno - ści. 


Cały świat wzywa twojego ratunku, 
Przybądź na pomoc w osłatnim frasunku: 
Między niewiernym urodzonaś ludem, 
Niebaś jest cudem.
>>>
PIEŚNI O śś. P,\XsRlcn. 


J)yoskor Ojciec na chrześcijan srogi, 
.Fałszyweć kazał adorować Bogi; 
Nie chciałaś w świętej zatopiona Trójcy, 
Słuchać zabójcy. 
My mamy światłość, wiarę i kapłanów, 
Grzesząc jesteśmy gorsi od Poganów: 
Oddal miccz Boski, daj żal Panno święta, 
Z rąk Ojca ścięta. 
'Vtrąconej w ciężką łrójokienną wieżą, 
Bóg ci pokarmem, Bóg ci był odzieżą; 
Nie odjęła ci niewierna pokusa, 
Z myśli Chrystusa. 
Rozmyśl grzeszniku jeśli bez racyi, 
Mleko po ścięciu ze krwią płynie z szyi: 
Różowa czystość, Rajska Relikwija, 
Z różą lilija. 
Przez twą Patronko wiarę Chrystusową, 
Iitórąś uciętą potwierdziła głową, 
Schyl serl
a nasze niech się poprawimy, 
Punktu nic wiemy. 
l\Iożeż być większa jak przy śmierci trwoga, 
Najpewnicjsza jest z twych zasług załoga, 
Przed strasznym Sędzią; ho któż nie w obawie, 
Przy tej przeprawie. 
Tu słabość, strach, ból, tn się i wzrok mroczy, 
Tu piekło grzechy wystawia przed oczy: 
Dokąd się dokąd, strapiony człowiecze 
Złość twa uciecze. 
Barbaro święta! padamy przed tobą, 
Masz Boga pod krwi i ciała osobą, 
Daj nam w tę podróż święte posilenie, 
Pewne zbawienie. 
U; 


241
>>>
2
2 


I'IEŚl'U o ŚŚ. l'A"SIUCII. 


Tyś szczodrobliwą {Jodskarbinią nieba, 
Hojnie udzielasz Boskiego nam chleba; 
Bądź karmicielką w ostatnim terminie, 
Żaden nie zginie. 
Świętego I\ostki osłabione siły, 
Chlebem Anielskim przez cię się zmocniły: 
Przybądź z posiłkiem w {Junkt śmiertelnej mdłości, 
Dodaj czerstwości. 
Gdy nam śmierlelnej trudno wstrzymać fali, 
Gdy się zda że świat cały na nas wali; 
Posil mocarzów chlebem, dodaj łodzi, 
\Vyhrniem z powodzi. 
Udzieliłaś nam swoich świętych kości, 
Niech nas zagrzeją do Boskiej miłości; 
Teraz, gdy one z tobą w Bogu czcimy, 
Nieba pragniemy.. 
A gdy masz władzy tyle na Syonie, 
Bądź przy oslatnim prosimy cię zgonie; 
Niech się pokutą z czartowskiej korzyści, 
Każdy oczyści. 


, , 
P I E S N XVI. 


o Świętej BarbarJ::c Pannie i Męc!lfennicJtSce.  


JJlelod!Jja iak w!J
ei. 
Barbaro święta! perło Jezusowa, 
Ścieszko do nieba grzesznikom gotowa, 
Wierna przy śmierci patronko smutnemu, 
Konającemu.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PJ\!\SKICH. 


Źródło czystości, obmyta na wieki, 
Nie wypuszczaj mnie z twej świętej opieki, 
Ty mnie przygotuj na drogę wieczności, 
. W świątobliwości. 
Spraw, by mój Jezus był dozorcą moim, 
W życiu i zgonie, tak jako był twoim; 
Niech duszę moją w niebie z twej pomocy, 
Z sobą zjednoczy. 
Twój i mój Jezus w świętym Sakramencie, 
Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie; 
Ostatnie słowo Jezus i Maryja, 
Niecb mnie nie mija. 
W ranach najsłodszycb, w m
ce jego drogiej, 
Zakryj mnie Panno o szataiiskiej trwogi; 
Abym umierał dobrze z twej obrony, 
Nieustraszony . 
Bym mą od piekła zabezpieczył duszę, 
Najbardziej w ten czas, kiedy konać muszę; 
Barbaro droga, oddajźe ją Bogu, 
'V niebieskim progu. 
Komuż bezpieczniej, duszę swą polecę, 
Jak tobie, a ty Jezusowi w ręce 
Oddaj, o perło drogo zapłacona, 
Krwią odkupiona. 
Szczęście to wielkie przy mej śmierci będzie, 
Gdy Jezus z Matką naj świętszą zasiędzie, 
Przy konającym, ty oeieraj moje 
Śmiertelne znoje. 
A tak wesoło konając zawołaIj), 
I ducha mego w ręce Bogn oddam, 
Gdy przy mnie staniesz wraz z Jezusem twoim, 
A Sędzią moim. 


W' 


243
>>>
141 


pmś
1 o śś. p.\:\smf.Jf. 


1I:II'lIaJ'O świrla \lP"Oś godne życie, 
Rym mógł opłakać złości me sowicie; 
Po dobrej śmierci z święlt'lIłi mieszkanie, 
D:
 Jezu Panie. 


P I E Ś Ń XVII. 


o Swiftej Ro;::alii Pannie. 


_
 ! I . , 
- 
 
4. --..- , e--i 
--*- 
--
 - 1---. --1/- - 
\Vi-laj 
Pomoc 


ró - żo bez o - slrości, 
w moro-wej prty-krości., 


Ro-za-li- =ffi=F1=d
 

=t 


jo Pau - no świę - la, 


Bo - gu mi - ła świa- 


łid-W '. :- 1 
=t2fe . 
tu wzię- ta. 
'Vidząc w zwierciadle Jezusa, 
Światem wzg-ardzila twa dusza, 
Z ojcowskiemi namowami, 
Wszelkich godności względami. 
\V góryś się wielkie udała, 
'V skale mieszkanie obrała; 
Dobre chęci, wzmacniające, 
I do Boga prowadzące. 
Tam Anielskie nawiedzenia, 
Dałyć s)losób nauczenia,
>>>
l'IES
1 o ŚŚ. -PA:\SmCII. 


Jakobr ś Boga kochahl, 
Iiwiat mu r(lż twych oddawala. 
Jaskiniać się niebem sta łOI , 
Gdzieś Jezusa oglądała, 
Z :Matką jego i Anioły, 
,V raz z świętcmi Aposlolr. 
Od Pana złotą koroną, 
Gdyś została zaślu]Jioną, 
Opuści/aś te niskości, 
Pewna nicbicskich radości. 
Twoje zmarłe święte ci.ato, 
'Vielce dziwny pogl'zeb mia/o, 
Spadającc hoplc z skały, 
Mocno go wskróś okowały. 
1'0 wielu lat znalcziona, 
Za Patronkę objawiona, 
Przcciw morowej zarazie, 
Ualuj nas panno w złym razie. 
l:IIl'oŚ dla nas łaskę twego, 
Oblubicllca kochancgo, 
By dał grzcchów odpuszczcnic, 
I {Jowiclrza oddaicnie. 
Bogu czcść niech z chwalą będzie, 
Hozaliją chwalmy wszędzie, 
ny od nas przez jej obronę, 
Złc odeszło prccz na slJ'Ua
'. 


:0 


21;)
>>>
216 


, 
PIESNI 
IP Ut r6 !! '9 (I) ID l;r ))
 


-- 


l) I E Ś Ń I. 


Ealechizmowa. -cj. p I
 r 1.7ł
ff 
Trójca Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty, 


]
F-n i pW i #Jt
1 
W Trójcy Bóg je -den ni- gdy nie - p o - ję-ty. 

 i p
ri i ro rt-r--d 
Bóg Oj ciec przed wiek z siebie Sy-na ro - dzi, 
11 

 
 1 
=IP i P , 7
. i ' fl-
 =I 


Bóg Duch od Oj - ca 


i Sy - na 10 - cho-dzi.
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 247 


Syn Bozy stał się człowiekiem dla ciebic, I 
Wziął duszę, ciało, abyś ty był w niebie;. 
Począł się z Ducha świętego bez męża, 
Zrodziła Panna, slarłszy głowę węża. 
Trzydzieści trzy lat żył na świecie z nami, 
Okrutnie na krzyż przybity gwoździami: 
Umarł, pogrzehion i do piekłów zstąpił, 
\Vstał zmartwych, potem na niebiosa wstąpił; 
A ztamtąd przyjdzie na sąd ostateczny, 
Dobrym da niebo, złym zaś ogień wieczny. 
A że zły człowiek łamie przykólzanie, 
\V chorobie, szkodzie, w czarach ma ufanie: 
A Bóg rozkazał wier3 w Boga jednego, 
Drugie, Imienia nie bierz darmo jego, 
Trzecie pamiętaj byś święcił dni moje, 
Czwarte zaś szanuj ojca, matkę twoję; 
Piąte nie zahijaj, Szóste I!ie cudzołóż, 
Siódme nie kradnij, Osme fałszu nie mnóż; 
Dziewiąte żony nie żądaj bliźniego, 
Dziesiąte ani żadnej rzeczy jego. 
Pięć kościelnego mamy przykazania, 
Dui święte święcić z dawne;;o podania; 
Słuchaj Mszy świętej w dni święte uczciwie, 
Zachowaj posty, jedząc wstrzemięźliwie. 
Czyń spowiedź szezerą, blisko Wielkiejnocy, 
Weź Ciało Paliskie dla duszy pomocy. 
Siedm Sakramentów: Chrzest i Bierzmowanie, 
Ciała Krwi Pańskiej także przyjmowanie: 
Spowiedź, Kapłaństwo i Małżeństwo święte, 
I namaszczenie przed śmiercią przyjęte. 
J lać przyczyna Boskiego karania, 
Że człowiek łamie jego przykazania.
>>>
248 


PIEŚNI I'llZYGODN£. 


Aby się dusza dostała do nieba, 
Zostawać w wierze katolickiej trzeba:. 
Co Kościół Rzymski daje do wierzenia, 
Trzymaj statecznie, a pewnyś zbawienia. 
Jeden Bóg wszędzie, jeden Chrzest {Jrzyjęty, 
l jedna wiara: mówi Paweł święty. 
Piotr z następcami jest głową w Kościele, 
Ta wiara sama, innycIi. chociaż wiele 
\Viar się rachuje, w nich żaden zbawiony 
Człowiek nie będzie, ale potępiony. 
Bóg to objawił swym wiernym dla tego, 
Iż nie omylna prawda święta jego. 
Straszliwa trwoga na świecie {Jowstanie, 
'V ten czas gdy wszystkich ciało zmartwyclm stanie: 
Zaćmi się słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy 
. Na ziemię spadną, aż struchleje każdy. 
Strach niesłychany będzie grzesznych ludzi, 
Gdy ich Anielska trąba z grobów wzbudzi. 
On dzielI. ostatni i niebieskie siły 
Poruszy, oraz odsłoni mogiły. 
Przegniłe eiało i skruszone kości, 
Zarówno przyjdą do swojej całości: 
Wróci się dusza do swojego ciała, 
Aby z spraw swoich rachunek oddała. 
Na Jozafata staniemy dolinie, 
Tam się obaczym , wraz wsz)'scy w godzinie. 
Lecz niezadługo odmiana nastanie, 
Zważ, co świat kochasz! zważcie Chrześcijanie! 
:Matce od córki odłączyć się trzeba, 
Córka do piekła, a matka dl? nieba: 
Albo też córka pójdzie ze świętemi, 
Nieszczęsna matka! wraz z potl:pionemi.
>>>
I'IEŚ.sl I'IIZYGOD
E. 


24
) 


Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie, 
Jedno do nieba, dl"lIgie w piekle stauie: 
I mąz od żony weźmie rozłączenie, 
Jedno na męki, drugie 11a zbawienie. 
Potem Bóg' Sędzia na tronie zasiędzie, 
Ogłosi wyrok, co tam za płacz będzie! 
Gdy tam obaczą wszystkie swoje spr-awy, 
:Myśli, złe mowy i sprosne zabawy. 
llóg sprawiedliwy wsze dzieła poznaje, 
Kto jak zasłuży, tak zapłatę daje. 
llzecze do dobrych: pójdźcie ze świętemi, 
Źli zaś na wieki, idźcie z przeklrtemi! 
Szczęśliwy który w niebo się dostanie, 
Ach! biada tcmu co w piekle zostanie. - 
Żałuj grzeszniku za twe wszystkie złości, 
Poprzestań grzeszyć, będziesz w szczęśli wości. 
f
askawy Pan Bóg, nie gubi człowieka, 
Gorzkich łez jego i spowiedzi czeka: 
.Jeżeli nie chcesz żałować serdecznie. 
Będziesz przeklęty i zaginiesz wiecznie. 


I) 1 E Ś Ń II. 


TV ka,:;dcm uirnpic/l;u. 


k-+f'rtfiFi i

 f

- 
Do cicbie Pa - nie pokor-nie wo- ła - my, I f( ot
 i 
=i l 
Lzy wyle - wa - J'lC scrdc-cznic wzdychamy.
>>>
250 


PIESNI I'RZ\GOD:'IIE. 


Rac" na nas wejrzeć z nieba wysoli ego , 
A racz pocieszyć człowieka gl'zesznego. 
I{tóregoś Panie zbytnie umiłował, 
lIirwie najświętszej przelać nie liLował. 
Acz miecz twój srogi bardzo się rozszerzył, 
By złości nasze swą srogością zburzył. 
J...ecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy, 
Jednakżc Panie ku tobie wołamy: 
Byś złości nasze łaskawie przcbaczył, 
A gniew swój srogi pohamować raczył. 
Użycz łaski twej ku upamiętaniu, 
Daj scrce prawe ku twemu wzywaniu; 
Abyśmy zawsze w pobożności żyli, 
Ciebie z świętemi na wieki chwalili. 


PIEŚŃ III. 


Zflll'icmiq(:a A!.:t SI.:l'uch!f. 


firrrr

 
Boże w do - bro - ci nigdy nie - przebra -ny!' 
Zadnym ję - zy - kicm nicwypo - wiedzia-ny; 
 
Ty je-ste
 go - dzien, Iy jesteś godzien 
Po-sza- no - wa - lila, poszaIl o - wa-IlIa, 
!I -E 
:
 ! I -- 
iP!2 F F--+= 
=
-
=rJ:=i - 
wszela - kie.i mi - ło - ści; 
,
hwały, m:z - CI - Wfl - śl.i.
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


2jl 


Ciebie cbcę, pra
nę, i ważę samego, 
Nad wszystkie dobra tyś u serca mego; 
Najwyższe dobro, tyś w największej cenie, 
Sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie. 
Choćbyś mnie nigdy za grzechy mój Panił:! 
Nie karał, {Jrzecież żałowałbym za nie; 
A żałowałbym dla tego samego, 
Żem cię obraził, Pana tak dobrego. 
\ 
Więc o mój Boże! i teraz żałuję, 
Dla tego że cię nad wszystko miłuję; 
I to u siebie statecznie stanowię, 
Że grzechów moich nigdy nie ponowię. 
Mam mocną wolą spowiadać się szczerze, 
I zawsze trzymać z tobą to {Jrzymierze; 
Co gdy uczynię, spodziewam się ciebie 
Widzieć z radością, i żyć z tobą w niebie. 
O Boże dobry! Boże litościwy! 
Racz być mej duszy nędznej miłościwy; 
Jakoś ją stworzył, pomóż do zbawienia, 
Użycz twej łaski, broil od potępienia. 


P I E Ś Ń IV. 


PokutuJqcego Grzesznika,  - 
 1 - 
h-r-.---!--- ł- I . . 
 
:xd" J ' C 
 
+-I T -:- 
Slra - szli - we - go l\la-je - sta - Lu Pa - nic! 
Za me grzechy pla-kać. łez nic 
ła -nie:
>>>
2;)2 


I'IEŚ....1 PIlZn;OU....E. 


.1T'

 

"rtl 
Jam stwo-rzcnie twe wyrodne, Świętych oczu 

 


twych nie-
o - dne, Twój Ma - je - stat nieskończony, 


1\11 r: 
 
rtc- 
 · 
c' i
+-=tI 

 - . i I 
 


Przed któ-rym klę - ka-ją Trony, 


O-bra-zi-łem ! 


Nie śmiem oczu podnieść z puhlikanem, 
Ale sprawa z bardzo dobrym p;mem; 
Skoro w oczach łzy obaczy, 
\VszysLko mi darować raczy; 
Lccz ztąd w sercu większa rana, 
Żem tak łasl;:awego Pana, 
Śmiał obrazić! 
lito da oczom łez ohlite rzeki! 
Trzeba IlOwiem płakać całe wieki; 
Żem wieczn""o Bo"a mc"o 
"l l l' 
Za moment czegoś maruego, 
Ja grzesznik zapamiętały, 
Pana wiekuistej chwałr, 
Śmiał znjeważ)'ć! 
Nędzny proclm ! na coś się odważrł? 
SLwórcęś swego haniebnie znicważył; 
\Vicszli co jł'st H"zcch przeklęly? 
:-)ludJaj co rzekł Paweł święLy:
>>>
pmśNI PtiZYGODl'IE. 


",- -) 
_.I.J 


. 


I\ażde przestępstwo mamlatu , 
Jest zniewagą Majestatu 
Najwyższego! 
Bym był zepchnion na he2.t1no {Jiekielne, 
l tam gorzał za grzechy śmiertelne, 
Całą wieczność gorząc srodze, 
Już tej krzywdy nie nadgrodzę , 
Chyba że mi sam daruje, 
Na wieki nie powetuje, 
Tej zni
wagi! 
O! nad wieczno
ć i ogietJ piekielny, 
Słraszliwszyś mi jest grzechu śmiertelny! 
Zadość tobie nie uczynię, 
W owej ognistej dolinie, 
Chyba dla krwi Syna swego, 
Odpuści dług grzechu mego, 
Bóg ła3kawy! 
Jakoż ufam, że mój grzech wyznany, 
Przez najświętsze Jezu lwoje rany, 
Zgladzisz z dobroci twej wiecznie, 
Gdy za niego, ach serdecznie! . 
Płakać będę z wielkim wstydem, 
Mówiąc {Jokornie z Dawidem: 
Ach zgrzeszylem ! 


P I E Ś Ń v. 
O Trójcy PrJ::enajślCięlsJ::l'j. 
'-łdd
iFf
 
Je-den w Na- tu-rze w Osobach tro - i - sty, 
Oj....l:ze i Synu z Duchem wie- ku - i - sł.y;
>>>
2;)4 


I'IEŚN'I I'RZ\oGODNIi:.  @e'V

 
Oprócz w 0- so - bach nic nie-roz-ró - żniony, (
 P-=cl(r O I-
 
Bądź po-cbwa- lo - ny. 
Do ciebie Trójco Najświętsza wołamy, 
Na pomoc naszą pokornie wzywamy: 
Dla twej dobroci błogosław JiclJCmu, 
Stworzeniu twemu. 
Pokaż ojcowską Ojcze łaskę twoją, 
Oczyść w krwi twojej Synu duszę moją: 
Przyjdź Duchu święty i pociesz w potrzebie, 
Proszących ciebie. 
Ojeze równego sobie Syna rodzisz, 
Duchu społecznie od obu pochodzisz: 
A my w twej lasce niech się odrodzimy, 
I z cnot słyniemy. 
\Ve trzech Osobach złączonyś jednością 
Bóstwa, sił, zgody i jedną wiecznością: 
Złącz i nas mocno, wiary statecznością 
I serc miłością. 
Oddal niezgody, powietrze, głód, wojny, 
Bądź na nas grzesznych w łaskach swoich hojny: 
Daj dobre życie, grzechów opłakanie, 
W łasce skonanie. 
A kicdy życie doczesne ustanie, 
Przyjm duszę moją w łaskę twoją Panie: 
Niech cię oglądam w Trójcy jedynego, 
Stwórcę swojego.
>>>
l'mŚ:'i1 PfłZYł;ODi'lE. 


255 


DU!lzom które już twej sprawiedliwości, 
Wypłacają się w czyszczowej ostrości: 
Daj Trójco święta odpoczynek wieczny, 
\V niebie bezllieczny. 
Ratuj umal'łych z wiarą Trójcy świętej, 
Przyjmij ich do twej chwały niepojętej: 
.Jako twym słngom odpuść Boże winy, 
W Trójcy jedyny. 


1) I E Ś Ń VI. 


o TI.ójcy PI'
emtjśtvięls%ej. 
-f-

 


Po ca - łym świe - cie. niechaj 
\Vszechmo - gą - ce - mu Oj - CU l 
l!1-e rrid=Ftr n. pPF I D ł 
la bę 
Syno 


chwa- 


- dzie, w Trójcy je-dy - ne 
- wi, Du-cho - wi Swię - te 


I 
I 
I 


- mu, 
- mu. "i
 JJJJE 
We trzech O - sobach je - steś je - den Pa - nie, 
Nie poj-mie te - go człowiecze mniemanie, 
1!J R P I p rł I
 


I ro - zum u - - sta 


- Ole.
>>>
25(i 


PU:ŚNI PRZYGODNE. 


Ro nietylkoć my twego l\Iajcstalu pojąć nic mozemy, 
IHórzy na świccie mizerne stworzenia dobrze nie zyjemr; 
Lecz i tym trudno którzy już są w nicbie, 
Aby {Jojmować godnie mog'li ciebie, 
Niepojęty Panie. 
\Vięc upadamy {Jrzed twym Maj es latem \Vszechmogący 
Boże, 
Daj skutek łaski czego ludzki rozum pojmować nie może, 
A odpuść grzechy stworzeniu swojemu, 
Spraw by był koniec życiu bezboźnernu, 
Pokornie prosimy. 
Nie patrz na nasze obrzydłe występki, bez liczby i miary, 
nie przepuszczaj na nas sprawiedliwie zasłuż.onej kary: 
Bo przyjdzie zginąć Ojcze miłościwy, 
Za wszyslkie grzechy, kiedy będziesz mściwy; 
Niechaj nie giniemy. 
Niechaj nad nami twoje miłosierdzie będzie ;niły Panie, 
Bo to przewyższa straszliwą surowość i słuszne karani c , 
Na którcśmy tak ciężko zasłużyli, 
Gdy ustawicznie tylkośmy grzeszyli: 
Znamy zbrodnie swoje. 
Przecież my twoje lepianki mój Panic, wejrzyj na stwo- 
rzeme , 
Daj pomoc łaski, a nie daj zaginąć, raczej daj zbawienie; 
Bo cóż za prace mieć będziesz w nadgrodę, 
Miaslo pożytku, niesłyehaną szkodę; 
Zmiłuj się nad nami.
>>>
PIEŚNI PRZ\"GODNE. 


25j 


I) I E :ś Ń VII. 


o Opalr;t;ności Boskiej. VC; . p

 
Iuo Się W 0- ple-kę po-da Pa-nu swe _ mu, 

r
t r
 
A ca - łem sercem szczerze u - fa je - mu, TG
I 
szczerze u fa .Je - mu; 
Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, 
Nie przyjdzie na nlllie żadna slraszna trwoga. 
Ciebie on z łowczych obierzy") wyzuje, l.. 
I w zaraźliwem powietrzu ratuje. 
\\-r cieniu swych 'skrzydeł zachowa cię wiecznie, .ł 
Pod jego pióry uleżysz bezpiecznie. 
Stateczność jego, tarcz i puklerz mocny; 
Za którym st.ojąc, na żaden str:wh noeny, 
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, 
Któremi sieje przygoda w dzień biały. 
Ztąd wedle ciebie t.ysiąc głów polęźe, 
Zt.ąd drugi tysiąc, ciebie nie dosir źe 
Miecz nieuchronny, a ty przecie swe mi ; 
Oczyma ujrzysz, pomstę nad grzesznerui. 


/( 
.) Obierz wYl'a
 dawny. znaczy: sieci i Darzfdzia my
liw
l;ie. 
17
>>>
.r 


258 


I'1F.SNI I'RZn:ODl'lI:. 


Jźeś rzekł Panu; tyś nadzieja moja, 
Iż Bóg naj wyższy jest obrona twoja; 
Nie dostąpi cię Żadna zła przygoda, 
Ani się znajdzie-w domu twoim szkoda. 
Aniołom swoim każe cię pilnować, 
Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować 
Na ręku będą, abyś idąe drogą, 
Na oslry kamień nie ugodził nogą. 
Będziesz bezpiecznie po zmijach zjat1liwych, 
I po padalcach deptał niecierpliwych. 
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz, 
I na ogromnym smoku jeździć będziesz. 
Słuchaj co mówi Pan: kto mię miłuje, 
A zemną sobie szczerze postępuje; 
Ja go też takżc w jego każdą trwogę 
Nie zapamiętam, i owszem wspomogę. 
Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony, 
Ja z nim w przygodzie, odemnie obrony 
Niech pewicn będzie, pewien i zacności, 
I lat sędziwych i mej życzliwości. 


P I E Ś Ń VIII. 


o OpatrJlSllości Boskiej. 


\ił--i 
\V szechmocna 
Gdy na mnie 


r- . 
.. 
 ! 
- 


!
 


. 
I : 
-=- . 


mego O - palrzno-ści 
zewsząd na-stę-{Ju-je 


Bo-ga! 
trwoga,
>>>
PIEŚi'il PRZYGODi'\E. 5!.  I f\-I 
;-l


 
". +--"-J==1==1 1 
 
.... .... -rJ- 
\\1 n:ljwiększyclt ludzkich względnościach nie du-fam, 

r -'-1 
 I kd I 
.. ..
 .; v-- 
Bo w Bogu u - fam. 
lito się na Boga doskonale spuści, 
W wszelkicb przygodacb Bóg go nie OpUSCI: 
Twej się polecam Opatrzności Boże, 
Niecb mnic wspomoźe. 
\V głębokiej puszczy okrutne zwierzęta, 
Lwy i tygrysy i małe ptaszęta, 
Ni sieją, orzą, ni brogów składają, 
A żywność mają, 
Z twej Opatrzności miłościwy Boże: 
A któż twą łaskę godnie sławić mQże; 
Z której jesteśmy i z której żyjemy, 
Bez niej nie tchniemy. 
Noe z potopu świata uwolniony, 
Lot z Sodomskiego ognia wywiedziony, 
Mojżesz i Jonasz w morzu nie zginęli. 
Nie potonęli. 
Józef przedany od rodzonych braci, . 
W Egipcie żyje i sławy nie traci; 
Bo caly Ehript, Ojea z bracią żywi, 
Świat mu się dziwi. 
Nie umarł z głodu na puszczy Elijasz, 
· Anioł pilnuje, szczęśliwy Tobijasz, 
Daniel głodnym lwom na pożarcie dany, 
Nic nie tykany. 
17"
>>>
2(iO 


PIEŚXI pnZYGODNE. 


Bo nóg wybranych w nieszczęściu ratuje, 
, Tysiące giną, jednego salwuje; 
Gdyż sprawiedliwy u Boga w estymie, 
Nigdy nie zginie. 
Uważaj każdy najwyższego Pana, 
Iż nam przez niego jest opatrzność dana; 
A kto rozumic że kto inszy rządzi, 
Wiecznie pobłądzi. 
Jako rzemieślnik drzewo do wyboru, 
Na potrzebę swą ścina bez uporu; 
Nie wymówi się, ani żadne zgadnie, 
Gdzie które padnie. 
Jedne na Trony królcwskie wycięte, 
Drugie na Ołlarz, gdzie ofiary święte 
Kapłan odprawia, trzecie ogicń pali, 
Inne wiatr wali. 
Tak Bóg z człowiekiem wyrabia igrzysko, 
Jednego w górę a drugiego nizko 
Stawia na nogi, któż ci się mój Boże 
Sprzeciwić może. 
Ja życia mego losy na twą wolą 
Składam mój Panie, z swą mizerną dolą, 
Ukaż mi szczęście, fortunę i drogę, 
Niech się wspomogę. 
Bom mizerny człek, nędznie trawię łata, 
Będę cię wielbił do skończenia świata, 
Bo mi jest przykre w mem ubóstwie życie, 
Opatrz sowicie. 

rzyrzekłeś Chryste, to wiernym przymierze: 
Ze każdy {Jrosząc, skutek prośby bierze, 
Gdy się do Ojca uda w swym frasunku, 
Dozna ratunku. 


on
>>>
pn,śNI PRZ\GODNE. 


261 


I tak, nadzieję mam 'ja w tobie Panie, 
Że cboć nierychło , wszak i na mnie kanie 
Z skm'bów niebieskich, łaska nieprzebramł, 
Od ciebie Pana. 


n l 


P I E Ś Ń IX. 


o Opalr
n ości Boskiej. 
*
 J 

JJ ,I
t 
 : I 
_ 
4, --=t _'=E= 
 .,,) . !._ 
Ach nicskoń - czony Bo-że w swej szczodrocie, 
Co pe - łen ła-ski jesteś w swej i - sto - cie; 
jj 
_I 
 !
 I
 -O+- 
L.-

_ 

 
t
 
Pamiętasz, pamiętasz, o kaź dem stworzeniu, 
Po-si-Iasz, po-si-Iasz, w głodzie i pragmemu; I J

+

 
'Vzgal"dę nad- gm - dzasz ho - no . rem. 
Podajesz rrkę wdowie i sic rocie , 
Uatujesz wszystkich w smutku i kłopocie; 
. \Vspomagasz, największe ubóstwo, 
\'"yrażasz, w miłosicrdziu Bóstwo, 
Czyniąc \Vszecbmocności wzorem. 
I gdzie nie może ludzka siła dostać, 
Tam Opatrzności twojej kładziesz postać; 

iedl będą, jak biedne kruczęta, 
Zgubione, od matki kurczęta, 
A B('g i o nich pamirla.
>>>
2{;2 


PIEŚNI PRZ'"GOD)iE. 


I owszem niech mnie cały świat odstąpi, 
Ogień, powietrze i woda obstąpi, 
Porzucą, wszyscy przyjaciele, 
Utopią, \V łez gorzkich kąpiele, 
I wszystkie się zwalą troski: 
\V szeehmocny Ojciec ten mnie nie odstąpi, 
Z każdym łagodnie w nieszczęściu postąpi; 
Pogodzi, zajątrzone serce, 
Pocieszy, w każdej {Joniewieree, 
l mnie grzesznego wspomoże. 
On Joba zleczył na szczęściu i zdrowiu, 
Mojżesza nosił po wodach w sitowiu, 
ł.azarza, luho śmierć zawarła, 
Jonasza, choć ryba {Jożarła, 
Wydarł go onej Bóg z gardła. 
Ach serce moje porzuć twe rozpaczy, 
\V szak Bóg wszechmocny to \Vsz
'stko przeznacz}'; 
Zaniechaj, nad twą dolą skargi, 
Zatrzymaj, prędkie do słów wargi, 
l do narzekania usta. 
Najlepiej sobie poradzisz w twym stanie, 
Kiedy się oddasz na Boskie staranie; 
Poczekaj, na wyroki z nieba, 
Bądź pewien, będziesz miał coć trzeba, 
Zaufaj dawcy wszystkiego. 
Więc o mój Boże, już do ciebie wołam, 
Bo tej przrkrości podobno nie zdołam; 
Przyj lJluj ę , z rąk twych dopuszczenie, 
l,ecz żebrzę, o twe przemienienie, 
Smutku w żądane łlociechy. 


-
>>>
') 


pmŚ
I FIIZ1 GODNE. 


263 


Ił I E Ś Ń X. 


o OpalrJ::noici Boskiej. 


]q-h r \T
 it-ri1i I Pi 

 
Boska, 
troska: 


Szczt;'śliwy ko - go Opatrzność 
:Ma w.s wcj o - pic - cc , niech się nie 
=J/i=ri i
I=r
 t" . .-J-p ci 
i I _ 


\V żadnym przy- pad - ku 


ten nie szko - du- je, 11lł iłi
 


!lo-go O - patrz - ność Bo-ska 


pia - stu-je. 


Nie tak miedziany mur jest bczpieczny, 
Ani rlyjament tak długo-wieczny; 
Jak kto przy Bogu łaskawym sloi, 
Żadnych się nieszczt;'ść nicchaj nic Loi. 

iec11aj się na mnie i świat oburzy, 

iechaj me serce w żalach zanurzy; 
Gdy tylko spojrzy niebicskie oko, 
'Vyjdę z tcj toni pewnie wysoko. 
Izraelowi za Spl'awą Doga, 
Sucha wpół morza ściele się dl'oga; 
A Faraona wozy i konic, 
] pysznc wojsko w dnie mOI'skiclII tonie. 
)Iiecz Dawidowi nic Lył potrzehny, 
,,,- królewskiej z!Jroi uic 'ak chwalehny;
>>>
264 


PIEŚNI PIIZ\I;OD;\E. 


Gdy młode jego Bóg szczęści lata) 
Jednym kamykiem zbił Golijata. 
Samson na siebie się zbierające, 
Szczęką nie mieczem płoszy tysiące; 
. Kto w Bogu ufa i przy nim stoi, 
W największych burzach niech się nie boi. 
Ittóż o mizernym pomyślił Jobie, 
Kiedy w ubóstwie leżał jak w grobie; 
Tu go przyjaciel sam odstępuje, 
A nim się w ten czas Bóg opiekuje. 
Boże opatrzny! w tobie nadzieje 
Nasze składamy, niech Dam przyśpieje 
Twa pomoc Boska, w kaźdej potrzebie, 
I Boć nic nie moźna począć bez ciebie. 
Z eiebie łaknący mają Pasterza) 
Żywisz po knicjaeh tak wielc zwierza, 
Ptastwo z twej ręki żywności czeka, 
A większy respekt masz na człowieka. 
Tyś chorującym jest za lekarza, 
Błędnego wiedziesz morzem żeglarza; 
Morzem i ziemią ten nie zabłądzi, 
Iitórym twa Boska Opatrzność rządzi. 
Tobijasz drogę, Józef więzicnie, 
Zuzanna cierpi złc osławienic ; 
Izmael pragnie, Lwy Daniela 
Straszą, nie było tam przyjaciela. 
Ale gdy ciebic Boże wzywają, 
Stawę, ochłodę i wolność mają: 
Ty strażą jesteś i przewodnikiem, 
litóź to wysłowi ludzkim językiem. 
Gdy woda w górę Noego wzbiła, 
nęka go Boska tam lIlIosiła :
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


_2łj;) 


Mojżesz rzueony w koszu na wody, 
I tam najmniejszej nie poniosł szkody. 
A dzieciom onym co w Habilonie, 
I włosek jeden w ogniach nie {Jłonie; 
Z piękniejszą z tamtąd wyszły urodą, 
Bo im Opatrzność była ochłodą. 
Więc nas doczesne więcej staranie 
Niech nie frasuje, bo w tobie Panie, 
'V szystkie starania nasze składamy, 
Opatrzność twoją gdy wyrłlwalamy. 


P I E Ś Ń XI. 


o lJ1ilosierdJ::iu Boskiem. Ps. 29. 


wr


il
 

tu 
Bę-dę cię wieI-bił mój Pa - nie, Boś mię w przygodzie 
Póki mnie na świecie sta- nie: 


!1=
 

 I 
 44- i 6=l-
-# 
 : 1 = 
I ' f--' , -- -ł '--- ! \ - 
o I V- -I---' V i e - 
ra- to - wał, I śmiechów lut1zkich za-cho-wał. 
Panie! wołałem ku tobie, 
A tyś mię wsparł w mej chorobie; 
Dodałeś mi swej pomocy, 
Żem nie ujrzał wiecznej nocy. 
Zborze Pański! śpiewaj swcmu 
Obrońey najpewniejszemu : 
UczYli cześć powinną z chr:l
i. 
jego IliIjświętsZl'j pamięci.
>>>
. 


21.6 


PIES;'; I l'UZn;OVM,. 


Gnicw jego prędkicj odmiany, 
A łaski wiek uieprzetrwany; 
Kogo w wieczór zafrasuje, 
Tego rano pożałuje. 
:Mnie zuchwałe szczęście było 
Tak dalece ułudziło, 
Żem śmiał rzec: W tej klubie stoję, 
Że się odmiany nic boję. 
f.aska twoja Panie! była 
Tak mocno mnie utwierdziła; 
Ale skoroś twarz odwrócił, 
\Vnetcś moją hardość skrócił. 
Cóżcm ja miał {Jocząć sobie? 
Jedno głos podnieść ku tobie: 
Coć za korzyść mocny Boźe, 
Z mego zginienia być może? 
Żalić proch czcść będzie dawał, 
Albo twą dobroć wyznawał? 
Pan usłyszał głos mój lichy, 
\Vsparł mię, zmazał moje grzechy,. 
nyłeś zwykłej litości, 
Ubróciłeś płacz w radości; 
Zdjąłeś ze mnie wór żałobny, 
A włożyłeś płaszcz ozdobny. 
Przeto cię wesoło wszędzie 
Lutnia moja wielbić będzie: 
Chwała twoja wieczny P.mie! 
\V ustach moich uie ustanie.
>>>
PIEŚ
I PRZ1 GODNE. 


2(j7 


, , 
P I E S N XII. 


/17 utrapieniu. 


r.
,;\ ,. 
 
 
 .. F"-b r' 
 b 
 
4 1 \11 : IV


 .. 

 ił 
Któż mnie {Jo - cie- szy w biedzie i fra - sun - ku! 
Kto w u-tra- {Jie- niu do - da mi ra - tun - ku; 
-C
 
iI II 
\Vszakźe twa tylk o miłosierny Boże, Najświętsza d obroć 
*rr 
 
$ri--=p-tJł"-i
 
iI 
mnie ratować może, I do-dać po-mo-cy. 


Za nic światowe ukontentowania, 
Które częstokroć czynią narzekania; 
Za nic rozkoszy i ucicchy świata, 
:N"a klórych ludzie lrawią dni i Jata, 
A t.c są ich zgub.f. 
Ludzka się {Jrzyjaźń częst.okroć rozdziela, 
\V nieszczęściu lrudno znajeść przyjaciela; 
\V szczęściu się każdy przyjacielem staje, 
\V nieszczęściu żaden pomocy nie d:'jc, 
Jeszcze się naśmicwa. 
\Vięc ja mój Jezu do nóg twych upadam, 
W tobie nadzieję jedyną pokładam; 
Chciej mnie pocieszyć w utrapieniu mojem, 
Albowiem ufam w miłosicrdziu t.wojcm, 
Litościwy Jezu. 


I 
I.
>>>
2fi8 


PIEŚNI I'RZ\l;ODi'iE. 


o Matko Boska ty najwięcej możesz 
Po Bogu, komn zechcesz dopomożesz; 
Dopomóż i mnie nim zawrę powie'ki, 

ie d,'j zaginąć, duszy mej na wieki: 
Raluj mnie Maryja! 


P J. E Ś * XIlI. 


() odpuszczellie gl.::;echuw. J J' 
 .
 Fł 
Je - zu związa - ny, roz-kuj kaj-da . IIY, 


=fp 
,,
 i 
 11' i 
-=I
-=


 

 \,I-\l-- v- :) Ił \II ... 
'v które mnie złość po- da - ła : Zrzuć ze limie pę -la,  
 . 
 I 
W---
 --- 
I -. -
 - 
 ... !
-:r'-- 

 ¥ -V--
 . 
 
 -
--1- =
--
- 
w które po-nę - ta Swia-Io-wa \I - wi - kla- ł,l. 


Wielki Kapłanie! widzisz wzdychanie, 
J)aj z grzechów rozgl'ZI'szcnie: 
Bym z twej przyczyny, wolny od WIII
', 
Mógł otrzymać zbawienie. 
Pl'a wda że krwawą męki, Iwą, lIra\\"o 
J)ane do nieba miałcm: 
Lec,z przez śmierlelny gl'zcrh: jak pi"kidny 
"iewolnil poslra1lalrm.
>>>
I!IF.Ś
I I'RZ\ GODNE. 


.Jednak W łaskawcy i życia dawcy, 
Nadżiei nie straciłem: 
Ii.tóż mnie wspomoźe, chyba Iy Boże, 
Klórego obraziłem. 
W s7.akże Piotrowi, wszak i Łotrowi, 
Grzechy ich odpuściłeś: 
ł Magdalenie w drogiej łez cenic, 
Skarb łaski przywróciłeś. 
Byłeś za życia, tego uźycia, 
Źeś z grzesznemi obcował: 
Marnotrawników , Jawnogrzeszników, 
Miłosierdziem darował. 
Miejże i w chwale, wzgląd na me żale, 
Bądź miłościw grzesznemu: 
W Iliersi się biję, niech łza grzech zmrje, 
Daj łaskę niegodllemu. 
\V tak ciężkim razie, przy twym Obrazic, 
Stoję z sercem skruszonem: 
Nie pójdę z kroku, póki do boku, 
Nie będę przypuszczonym. 
Wiem o mój Panie, twoje żądanie, 
Wiem że {Jragniesz mej duszy: 
Przyjmij do siebie, pozwól być w niebie, 
Broń od piekła katuszy. 
Niechaj twe rany, Jezu kochany, 
Ukryją mnie bezpiecznie: 
Abym swobody, świętych nadgrody, 
Zażywał w niebie wiecznie. 


. " 


I 


OZłm 


Ił
>>>
;!iU 


PIEŚ
1 PI\Z H:ODNF:. 


P I E Ś Ń XIV. 

} i fi .-

. 


-
 : 
 
-:-ł- 

-
 
 1-v=-lI--
 

 
 = 
Niech Je - zus Chrystus hę-dzie po-chwalo - ny, 
Żem ła-ską je - go świętą u - zdrowiony: 
=!Ił J 
J J
 }',
,J 
 ::::1: 
- - "'" 
 - ,I === CF 


Po-rzucam świata 


ob-je - kta , Kierując w niebo  
 
 


 J' _
 
a - fe - kta. 


Teraz mój Panie o to ciebie proszę, 
Niech w swych zamysłach szkody nie ponoszę: 
Duszę i serce w twe rany, 
Oddajęć Jezu kochany. 
JeŻeli {Jrzez grzech jestem oddalony, 
Wracam się Jezu do ciebie skruszony: 
Weź z serca mego ofiarę, 
Że cię chcę kochać Ilad miarę. 
Już nie chcę więcej światowego licha, 
Do ciebie Jezu serce moje wzdycha: 
Oczy od ciernia twe krwawe, 
Niech będą na mnie łask.awe. 
Na wieczne czasy i przez milijony, 
Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony; 
Że nas przyjmuje do siebie, 
Chwalmyż go wszędzie i w niebie.
>>>
PIEŚNI PRZYGOIINE. 


271 


, . 
P I E S N XV. 


Poranna. -+ĄJ-
 


Kie-rly ra nne wsta - je z orze, To-bi e 


i

tr-i
1
 
ziemia to - bic morze, To-bie śpiewa ży - wiol r-
J J JJJ

I 


wszelki, Bądź po - ch walon Bo - że 


wielki! 


A człowiek który bez miary 
Obsypany twcmi dary, 
Coś go stworzył i ocalił, 
A czemużby cię nie chwalił? 
Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 
Wnet do mego Pana wołam, 
Do mego Boga na niebie, 
I szukam go koło siebie! 
Wielu snem śmierci upadli, 
Co się wczora spać pokładli; 
My się jeszcze obudzili, 
Byśmy cię Boże chwalili.
>>>
2i2 


PIEŚNI PRZ\ GOD:SE. 


P I E Ś Ń XVI. 


Ifl iec::'o1'lla. 
JJlcloduja Jak 1/J!J
ej. 


\Vszystkie nasze dziennc sprawy, 
Przyjm litośnie Boże prawy; 
A gdy będziem zasypiali, 
Kiech cię nawet sen nasz chwali. 
Twoje oczy obrócone, 
Dzień i noc patrzą w tę stronę, 
Gdzie nicdołężność człowicka, 
Twojego ratunku czeka. 
Odwracaj nocne przygody, 
Od wszelakiej broń nas szkody, 
Miej nas wiecznie w twojej pieczy, 
Stróźu i Sędzio człowieczy. 


PIEŚŃ 


XVII. 


Pod czas P1"ac!l w poili. 
JJlelody,ja ,jak 'wy!oe,j. 


Boże z twoich rąk żyjemy, 
Choć naszemi pracnjemy; 
Z ciebie plenność miewa rola, 
My zbieramy z twego pola. 
Wszystko cię mój Boźe chwali: 
Aleśmy i to poznali, 
Że naj milszą ci się zdała, 
Pracującej ręki chwała. 
Co rządzisz ziemią i niebem, 
Opatrz dzieci twoje chlebem;
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


273 


Ty nam daj urodzaj złoty, 
:My ci dajem trud i poty. 
Kiedyś przyjdziem na godzinę 
 
Gdy kończąc ziemską gościnę, 
Z Łazarzem po naszym zgonie, 
Odpoczniemy na twem łonie. 


, , 
P I E S N XVIII. 


o 'Wielkości Boga a nikcJ::emności cJ::lowieka.  F
 P P Itr-
m 
Po-tę-żny Bo-że na zie - mi i nie - bie! . 

.I"
".
 
I i - I i FI = 
Gdy spojrzę na dzieł twoich wi- do - wi - sko , 


!i P i l" f=FT1
 
A po - tern o - czy o - bró-cę na sie- bie , 


!i pi _ 
Jak mnie twa wielktść u - po - ka - rża niz-ko ! 


Przecież chociażem istotą tak małą, 
Pójdę do ciebie, twa dobroć mi znana! 
I wlać mi chciałeś jakąś duszę śmiałą, 
Co się chce przedrzeć do samego Pana. 
18 


I 
I:
>>>
274 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


Ale odarty jak przed tobą stanę? 
Cechę wierności z piersi moich starłem, 
I niewinności sukienkę mi daną, 
Ocierając się między ludźmi, zdarłem I 
Zgubiwszy pismo przechodu wolnego, 
Jak się tamtędy przebierać odważę, 
Gdzie hufiec pułku milijonowego , 
\V przysionku Pańskim odprawuje straże? 
Przecież ja pójdę cokolwiek mię czeka, 
Pójdę do ciebie, bo mi powiadano: 
Że byleś ty się obejrzał na człeka, 
Zaraz go w stanie szczęśliwym widziano. 
Tak jak dziś jestem niedołężnym płazem, 
Zbitem naczynicm o które nie stoją, 
Pokorę tylko wziąwszy z sobą razem, 
Poniosęć głupstwa i nikczemność moją. 
Mnie się rozstąpią wybranych twych rzesze, 
Mnie nic nie będzie po drodze ustraszać; 
Jeszcze ich mojem przybyciem pocieszę" 
Bo powiem: że ja idę cię przepraszać. 
Gdzie będą twoi Aniołowie stali, 
Pójdę, i jak im przypomnę z daleka 
Ich towarzyszów, co {Joupadali! 
Nad ułomnością zlitują się człeka. 
Potem {Jrzed tronem twym padnę i powiem: 
Z dalekich krajów przyszedłem w te strony, 
Za moim skarbem, weselem i zdrowiem, 
Ubogi, smutny, na siłach zniszczony! 
Jużbym ja nie chciał mieć Pana inszego, 
Ani twej woli w czem kiedy być sprzeczny; 
Ale gdy moją znasz skłonność do złego, 
Trzymaj mnie ty sam, bo ja niestateczny. 


I
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


275 


P I E Ś Ń XIX. 


Ojcze nasz, cJ::YU Modlitwa Pańska wiersJ::em; która 
'tV cJ::asie MSJ::Y ś. cJ::ytanej, mo%e być kilka raJ::Y 
odśpiewana. 


*c
I-J.},F.r.'Pl

 
O! który je-steś wnie-bie,Boże Oj-cze Pa- O


I)J)'r .
 


nie; Niech świat twe I - mie 


świę-ci, zna twe  tJ):!I
l

 
'-- 
pa - no - wa- nie. Niech SIę twa wo -la f d' \
! 
 

 
-Qf 
dzie - je, wnie- bie i na ziemi, 0- 


:
 J }')., ;JJ I 
J d C C I 

 
patrz nas dzi- siaj chlebem i da - ra - mi twe-  
 
J 
 )-; J1
 
 r} 
 
mi, Któ - re po-wsze - dni z rąk twych hojnie 
nr
>>>
276 


PIEŚNI PRZYGODNE. JJJI*:JJ
 
'-- 


od - bic - ra - my, A 


ja - ko wi - no-  
PO
 

I
J
 


wajcom na -szym prze - ba - czamy, Tak 


Yu JJ 
I=JJ d 
 ,l'
w-
 m 


II 
I 


też racz nam win naszych przeba - cze - nie spra- 


1\3 pr
 .J
 


I 
:1 
I 


wić, U - strzedz wszelkiej po - ku -sy, i od Ci t:
F
-\ 


złe - go zba - wić. 


P 1 E Ś Ń XX. 


OjcJ::e nąs,q;. 


!ivCJ


;


 
Ojcze! modlim się do cic - bie, Który panu- 


I 
r
>>>
PIEŚNI PRZYGOD:'iE. 


277  t:r i I
 r 
r 
vqk 


jesz na nie - bie, A o - pie-ką 


twą na ziemi, 
lv

 
Twoje się dzie - ci Cle - szy - my. 
Święć się Imie twoje Panie! 
Niech twa wola nie ustanie: 
Niech oddajem twej wielkości, 
Hołd na ziemi i w wieczności. 
Niech twe Królestwo przychodzi, 
Gdzie się prawda z cnotą rodzi; 
Które syn twój wybudował, 
Aby nam niebo zgotował. 
Niechaj twoja wola będzie, 
Na niebie, ziemi i wszędzie; 
Byśmy cię czcili jedynie, 
Jak Święci w górnej krainie. 
Daj nam. - nie chcem kupy złota, 
Przy którem szwankuje cnota; 
Ach! gdy ciśnie nas potrzeba, 
Daj spokojności i chleba. 
Jeśli kiedy zgrzeszym Panie! 
Przepuść nasze obłąkanie; 
I my ku tobie z miłości, 
Odpuszczamy innym złości. 
Niech nas do złego nie zmusi 
Zwodnicza zbrodnia, gdy kusi;
>>>
278 


- 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


A przez wieczności nadzieję,. 
Niech moc jej sideł słabieje. 
\Vybaw nas Ojcze od złego, 
Co prawość serca naszego 
Razi, co smutkiem nas truje, 
I wieczną rozpacz gotuje. 


Zdrowaś Maryja. 


Wielbmy także w pobożności, 
Pannę którą dla wierności, 
Wybrał Pan Bóg z pośród wiela, 
Za Matkę dla Zbawiciela. 
Bądź Maryja pozdrowiona! 
W śród niewiast błogosławiona, 
Laski pełna: Pan jest z tobą, 
Tyś była ziemi ozdobą. 
Owoc żywota twojego 
Jezus, Syn Boga żywego, 
Twemi piersi wykarmiony, 
Nicchaj będzie pochwalony. 
Matko Boża! racz w potrzebie 
Ratować nas prosim ciebie, 
Teraz i w śmierci godzinie, 
Niechaj z nas nikt nie zaginie. ,
>>>
PIEŚ1'11 PRZn;Omn:. 


27
 


P I E Ś Ń XXI. 


Na d
iękcJ::Ylliellie Panu B09u. 
z lacińskicgu: Te Deum laudamus. 
:Ih;ł '=' 
 
 
 '=': 1 
4
 
 -
I 
irr 
 
 
C . b . B . I l . . h . 
 . l b . 
Ch",. 1. le le oze C Iwa- l-my, cle le u-wie - la - my, 
CM,. /l. Ciebie Panem nad Pany, z serca wyzna - wa - my. 
CMd. Ciebie Ojcze przedwieczny, wielbi ziemia ca - ła, 
CM,. II. To bie c ześć, pokłon, dzięki, tobie wieczna chw a- la. 

)\Jł
Jd
1 
CM,. I. Ciebie wszystkie A-nio-ły Panem swym byc znają, 
CMT 1/. Tobie niebo z wszystkiemi J\łocarstwy cześć da-ją. 
CM,. I. Cheru-bin, Sera - fi - ny, chwałę czy-nią to -bie, 
CM,' J1.Bezu-stan-ne-mi . głosy 
 
 
 

 
wykrzykując so - bie : 
Święty Bóg! Święty! Święty! w niebie krÓlujący, 
Pan zastępów wojskami Duchów władający. 
Wspaniałości twej chwały, pełne całe nieba, 
\Vszystek świat nie ogamie jej tak jako trzeba. 
Wielbi cię Apostolski Chór twych służebników, 
\VielLi mnóstwo Proroków, wojska Męczenników: 
\Vyznawcy, Panny, \Vdowy, wszyscy Święci społem, 
Chwałę twą wyśpiewują" swym głosem wesołym. 
Tobie Kościół powszechny nieśmiertelny Panie, 
\" całym okręgu świata głosi twe wyznanie: 
Żeś Ojcem Majestatu swcgo niezmiernego, 
Wielbiąc i Syna twego jednorodzoncgo;
>>>
280 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


Oddając czcść i chwałę Pocicszyciclowi, 
Co mówił przez Proroki, świętemu Duchowi. 
Jezu Chryste tyś Królem chwały niepojętej, 
Tyś się Ojcu urodził w przedwieczności świętej. 
Tyś jest wieczny Syn Ojca, jcdyny, prawdziwy, 
Ciebie niechaj uwielbia kto tylko jest żywy; 
Bo gdyś nas chciał odkupić krwią swoją nie złotem, 
Nie W'zgardziłeś o Stwórco I Panieńskim żywotem. 
Tyś sam starł żądło śmierci, tyś nam nieba bramy 
Otwarł, i wskazał drogę którą tam iść mamy. 
Ty w chwale Boga Ojca siedzisz po prawicy, 
Od ciebie my będziemy sądzeni grzesznicy. 
Przeto wcześnit:: prosimy ratuj nas twe sługi, 
Którcś krwią swą odkupił; daruj nasze długi. 
Spraw byśmy w liczbie świętych byli zapisani, 
Na wieczną śmierć od ciebie nie byli skazani. 
Racz zbawić Ind twój Panie, racz naDl błogosławić, 
Racz nas twoje dziedzictwo w chwale wiecznej stawić. 
Ty sam zarządzaj nami, podług woli twojej, 
Spraw byśmy ci służyli tak jako przystoi. 
Niech ci Boże każdego dnia błogosławimy, 
Niech zawsze i na wieki Imie twe chwalimy. 
Racz nas Panie od grzechu zachować dnia tego, 
ł nie odwracaj od nas miłosierdzia swego. 
Zmiłujże się nad nami zmiłuj dobry Panie, 
Pokaż nam twoją łaskę, twoje zlitowanie: 
Wszak tylko w tobie samym ufność pokładamy, 
Niech tedy miłosierdzia twojego doznamy. 
W tobie mamy nadzieję, tak się spodziewamy: 
Że nas wiecznie nie zhańbisz, bo w tobie ufamy.
>>>
PIEŚNI pnZYGOD
E. 


Pieśń za :Króla. 


(Nadcsł. bcz Melod!fi). 
Zachowaj Boźe nam Ojca ludu, 
Dopomagaj mu wśród jego trudu: 
Niech nami włada, naszemi losy, 
Wznośm)' zań modły w same niebiosy. 
Niech berłem włada z wschodu do zachodu, 
Dla chwały Tronu, szczęścia Narodu: 
Bo Go kocIlamy jak Ojca Syny, 
Pan Nieba, Jega niech kieruje czyny. 


=G'$" 


281
>>>
282 


, 
PIESNI 
!&A W1UAmaa !C
IIl
 


-- 


PIEŚŃ I. 


Do Pana JeJ::usa. "'-
1T I 
 
- / -
 ., · i i .f--!-T- _ 
Je-zu w Ogrój- cu mdlc-ją-cy, Knvawy pot wy-  
g 


 


le - wa - ją -cy : Dusze w czyszczu o-mdle-wa-ją, 


ł":' ł":' 


. g 
 

'1--d
 
Twej o - cliło-d Y wy- glą-da - ją, O Je - zu! 


Przez twój llot o Jezu drogi! 
Wyzwól dusze z m
ki srogirj: . 


--
>>>
PIEŚNI ZA mIARł.1'CII. 


2tm 


Potu krwawego strumienie, 
Niechaj zaleją płomienie, O Jezu! 
Przez twe Jezu dyscypliny, 
Któreś cierpiał dla dusz winy; 
Niech z rózg krwią twoją zbroczonych, 
Spłyną krople na strapionych, O Jezu! 
Królu w cierniowej koronie, 
Przez ukłóte twoje skronie, 
VVyrwij z czyszcza do korony, 
Którzy żebrzą twej obrony, O Jczu! 
Krzyż okrutny dzwigający, 
Po trzykroć upadający; 
Przez ten ciężar krzyża twego, 
Wyzwól z ognia czyszczowego, O Jezu! 
Jezu z sukien obnażony, 
I na krzyżu rozciągniony; 
Dusze z czyszcza wyglądają, 
Ręce ku tobie ściągają, O Jezu! . 
Jezu z krzyżem podniesiony, 
Między łotry policzony, 
Policz d.usze między święte, 
Przez twe bole niepojęte, O Jezu! 
Niechaj z boku przcbitego, 
Z serca twego zranionego, 
Spłyną do czyszcza strumienie, 
Na dnsz wiernych ochłodzcnic, O Jezu! 
Jezu do grobu złożony, 
Maścią drogą namaszczony, 
Wypuść tc dusze. z więzienia, 
Nicchaj dosląpią zbawienia, O Jezu! 
Przez twą Chryste srogą mękę, 
Pod,
 duszom w czyszczu rękę,
>>>
2H4 


PIEŚNI ZA UMARł.YCII. 


Wyciągnij je do swobody, 
Policz między świętych trzody, O Jezu! 
Wprowadź do rajskiej wieczności, 
Do niebieskiej szczęśliwości, 
Gdzie Święci, Święty! śpiewają, 
Trójcę świętą wychwalają, O Jezu! 


P I E Ś Ń II. 


Do Najświęł8J/Sej Maryi Panny. c J.J
 .JJ
IJ.J

 
Przez czy-szczo-we u-pa-Ie-nia, Którzy zno-szą 


 ..o-
 .J .J'; J } 
 
przewi-nienia, Łzy le - jąc bez po-cie - szenia, 
1
 J J

 tI'"J.J j 
 
Żebrzą twe-go u - ża-le-nia, O Ma-ry-ja! 
Z przydawaniem po pierwszych dwóch wierszach, 
Maryja! 
o 
 

C J
JJ#
 J.J.J
 I 
Przez czyszczowe u. pa -le - oia, Któr
y zoo - szą
>>>
PIEŚNI ZA UMARŁYClI. 


, 


285 


'=' 
 '=' 
I
 
J

J
 JJJJ _ 
 
przewinienia, Maryja! Łzy lejąc bez pocie-szenia,  
 ł':' 

 J-J 
 j J 
I J .
 j j! 
. # 
 
Zebrzą twe - go u - ża - le-nia, O Ma - ry- ja! 
Tyś źródło grzechy czyszczące, 
Wszystkim zdrowie przynoszące, 
Posilaj umierające, 
Ratuj męki ponoszące, O Maryja! 
Ktobie umarli wzdychają, 
W tobie ufność pokładają, 
Niech twarz macierzyńską znają, 
Niech przez cię nieba dostają, O Maryja! 
Kluczu do nieba zrządzony, 
Więzień w czyszczu utrapiony, 
Pragnie przez cię być puszczony 
Z więzienia w niebieskie strony, O Maryja' 
Sprawiedliwych oświecenie, 
Nadziei grzesznych zmocnienie, 
Niech przez twoje przyczynienie, 
Gasną czyszczowe płomienie, O Maryja! 
Twe zasługi, twe przyczyny, 
Popłaciwszy grzechów winy, 
Niech wprowadzą ludzkie syny, 
Z mąk do niebieskiej krainy. O Maryja!
>>>
2ł'1ti 


PIEŚ,"I ZA I'lUARI.YCH. 


, 


, , 
P I E S N III. 


Psalm pokutllY z łacińskiego: De pl'ofundis. 

 
 
.CddldJJW
jPr
 
Z głębi mo-je - go ser - ca głos wy- da - ny, 

 Prreludium. 
$W .J j
+
*F-JAd
1= ==== 


Woła o li -tość do 


Pana Jlad .Pa - ny. 


Natęż słuch Panie! nachyl do mnie ucha 
Na głos mój, który wydaje ma skrucha. 
Jeśli uważać będziesz nieprawośei: 
Któż to wytrzyma Panie? któż bez złości? 
Ja widząc, że Bóg Pan nasz jest łaskawy, 
Chcę z serca, jego zachować ustawy. 
Pańskiemu słowu ufa moja dusza, 
Że grzech odpuści, gdy się serce skrusza. 
Nadzieję w dobrym Panu mam: że raczy 
Grzech mój odpuścić, gdy łzy me obaczy. 
Izrael ufa od świtu do zmierzchu, 
Źe mu Pan litość ześle z Niebios wierzchu; 
Bo miłosierdziem słynie nasz Pan luby, 
A nigdy nie chce Bóg grzesznika zguby. 
Ma Bóg niczmieruy skarb na okUI)ienie, 
Byle nas skruszył żal za przewinienie; 
Ze z grzechów wszystkich, choć wielkich i wielu, 
Bóg cię odkupi, ufaj Izraelu. 
 


II
>>>
I'IE:SNI ZA l'M.\RLn:H. 


;!S7 


PROCESSYJA 


Na d:;ień ZadusJ::ny. 
Po .
kończonycll Nieszporach lałobllyeh ,/I dzień TFszystkiclt ŚŚ. 
i llaza}utrz po JJlszy lał01me}, idqc z Hościoła lla Cmcnta,'z 
śpiewa się: Dzień on. A jelcli Cmelltarz jest odległy, to 
jedna z powylszych pieśni, albo Litall(ja do N. lIf. P. za 
umarlych. 


By.un. 
/"';' . 
fic 
J

j
-2.01 
Dzień on dzień gnie-wu Pańskir.go, Świat w proch zetrze,  J-JI I J J JlJ J -4E 
.... 
świadkiem te - go ,Dawid z Sybil - lą wszystkiego. =J+
 J


j 

 J 
ł 


o jak wielki tam strach będzie! Gdy sam Bóg na 


!iL}}

 J JI..L.
 


Sąd za-się-dzie, I roztrząsać wszystko będzie. 
Trąba dziwny głos puszczając, 
Groby ziemskie przenikając, 
Wszystkich wzbudzi pozywając.
>>>
288 


PIEŚNI ZA UMARł..YCII.  J J j=1=
m 


Do-bry Je - zu! a nasz Pa - nie, Daj im wieczne 
/";' 

j. .
 


spo-czy-wa-nie. 


Stacyj a J. 


(Celebrans poklęknąw8zy :G Ludem, śpiewa:) 


j. Kyrie elcjson. 
. Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Ojcze nasz, i t. d. 
..,. I nie wwódź nas na pokuszcnie, 
lj!. Ale nas zbaw odezłego. 
;. Od wrót piekielnych, 
lj!. Wybaw ich dusze Panie. 
t. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
lj!. A światłość wiekuista niechaj im świeci. 
..,. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, 
J}!. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 
(Powstawszy:) Módlmy się. 
Boże, któryś między Apostolskiemi Kapłanami, wier- 
nych zmarłych sług twoich Biskupią czyli Kapłańską go- 
dnością ozdobić raczył: sprawże jeszcze prosimy cię po- 
kornie; ażeby do wiecznego ich towarzystwa przyłączeni 
zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1Jt. Amen. 


!' I
>>>
"IF.Ś
I ZA UlIATlI.H". 


28
) 


'j 


H Y III II. 
Zł-Iumieje się {Jrzyroł-lzenie 
I śmierć, gdy wstanie stworzenie, 
Na ostatnie rozsądzenie. 
lisięgi spisane wystawią, 
Iitóre każdą rzecz wyjawią, 
Z czego na świat dekret sprawią. 
Sędzia tedy gdy zasiędzie, 
Wszelka skryto
ć jawną będzie, 
Iiary żaden grzech nie zbędzie. 
Cóż tam pocznę czlek mizerny! 
Rto mi patron będzie wierny, 
Gdzie i świętym strach niezmierny. 
Dobry Jezu! i t. d. 


I I 


Stacyj a II. 
y. Iiyric elejson. 
. Chryste elejsoIl, Ryrie elejson. 
Ojcze nasz, i t. d. (jalc 71'Y!.ł:j). 
Módlmy się. 
Boźe, któryś nam Ojca i .l\'lalkę czcić przykazał: zmiłuj 
się łaskawie nad duszami Rodzieów naszych, i grzechy ich 
racz odpuścić, a nam też w radości wiecznego świath 
daj ich oglądać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

. Amen. 


RYIIIO. 
Królu Tronu straszliwego, 
Co z łaski zbawiasz każdego, 
Z miłosierdzia zbaw mnie swego. 
Wspomnij ó mój Jezu drogi! 
Źem przyczyną twojej drogi, 
Nic trać mnie w dzień on tak srogi. 
19
>>>
200 


PIEŚNI ZA mIARł.YCn. 


Szukałeś mnie spracowany, 
Odkupiłeś krzyżowany, 
Niech nic giną twoje ran
'. 
Sędzio pomsty sprawiedliwy, 
Uczyń wyrok miłościwy, 
l\'iż nastąpi Sąd straszliwy. 
Dobry Jezu! i t. d. 


Stacyj a III. 


't. Kyrie clejson. I}:. Chryste elejson, nyric elejson. 
Ojcze nasz, i t. 11. (jak ll'Y?Pj). 
Módlmy się. 
Boże, dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zba- 
wienia: {Jrosimy twojej łaskawości; abyś naszych braci, 
siostry, pokrewnych i dobrodziejów, klórzy z tego świata 
zeszli, za przyc,zyną Błogosławionej zawsze l\faryi Panny 
ze wszystkiemi Swiętemi, do uczestnictwa zbawienia wie- 
cznego przypuścić raczył. Przez Pana naszego Jezusa 
C.hrystusa. 
. Amcn. 


H 'Y Dl n. 
\V zdycllam jako obwiniony, 
\Vstyd mnie za grzech {Jopełniony, 
Odpuść Boże nieskończony. 
Tyś :Magdalenie odpuścił, 
Łotraś do łaski przypuścił, 
Mnieś nadzieję z nieba spuścił. 
Znam się w prośbach niegodnego , 
Otóż cię proszę dobrego, 
Zhaw mnie od ogcia wiecznego. 
Dobry Jezu! i t. d. 


L
>>>
PIEŚNI ZA UMARł..YCH. 


291 


Stac,:i a IV. 
'fi. Kyrie elejson. l}!. Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Ojcze _ nasz, i t. d. (lak wyżej). 
Módlmy się. 
Boże, Z którego miłosierdzia dusze wiernych odpoczy- 
nek mają: slugom i służebnicom lwoim, i wszystkim tu 
i gdziekolwiek w Chrystusie spoczywającym, dąi litościwie 
odpuszczenie grzechów; aby od wszelkiego przewinienia 
uwolnieni, z tobą się bez kOlica cieszyli. Przez tegoź 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
. Amcn. 


H "Y D1. II. 
Daj mi miejsce z owieczkami, 
Nie odłączaj mnie z kozłami, 
Na prawicy staw z sługami. 
Pohańbiwszy potępionych, 
W ogień wicczny osądzonyeh, 
\Veź mnie do błogosławionych. 
Proszę duchem uniźonym, 
Sercem jak popiół skruszonem, 
Bądź mi do końca Patronem. 
Opłakanyż to dzień będzie, 
Kiedy się z prochu dobędzie, 
Na sąd straszny człek mizern
', 
Bądź mu Boże miłosierny. 
Dobry Jezu! i ł. d. 


Stacyj a v. 
t. Kyrie elejson. 
. Chryste elejson, Kyrie elejsoJl. 
Ojcze nasz, i l. d. (Jak wyżeJ). 


19
>>>
2!ł2 


pmśNI ZA nUIU.H:łI. 


Módlmy sil,'. 
Boźe Stwórco i Odkupicielu wszystkich lUl)zi, racz (l\l
 
szom wiernych sług i służebnic twoich, odpuścić wszyslkie 
ich grzechy; ażeby za pokornemi prośbami nasze mi , zmi- 
łowania twojego dostąpiły, którego zawsze pożądały: Iilóry 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. JJl. Amen. 
-;. 'Vieczny odpoczynek racz im dać Panie, 

. A świalłość wiekuista niechaj im świeci. 
-;. Niech odpoczywają w pokoju, 
. Amen. 
Witaj Królowa nieba . . str. l
fj. 
"łbu 1'" Staeyi r. śpiewa .yię: Libera me Dominu. 


-
-
>>>
Q1!AIi
(Q IIII Q 


ZAWIERAJĄCA 


MSZE, NIESZPORY, SUPLUUCYJE, LI1'ANIJE, 
I{ORONKĘ I GODZINKI.
>>>
I . 


.. 


. 


(
>>>
29;; 


M S 


z 


E. 


---.-- 


1m I 
.& It
 
MISSYJNA Z\rVANA 


K'!'Ól\EJ NAUCZAJĄ LUDU W CZASIE l\I1SSU, GDZI& U:» 
NIE ZWYKŁ ŚPIEWAĆ. 


lWa Int..oit. 

rri P'i i i P

-r1 
Zacz nij - cie u-sla nasze chwalić Pana swe - go, 


plri
PF
 
Za cznij - cie i wychwalajcie Św ięte l-mi e jego. 
!£ . 
 =---{ - I 
pi- i p I i i 
fl-
i r f 1
1= 
Chwała Ojl,;u i Synowi i Ducho - wi ŚwifLemłl,
>>>
2
16 I S Z E.  rr-
c-p I 
p i. 
Jak by - la na początku 


iiHiP+- 


i teraz i za wsze -p1E 
i Jla wieki wicków A-mełł. 


JlIELODYJA 
D1\UGA. -I 
- 


I e - - ., 
-, III 


Ol- 
I 


Za-cznijcie u - sta na - sze "' "' 

} i r 
rf-F
JJPiiiiP"
 


chwalić Pa - na swe - go, Zacznijcie i wychwalajcie 


:ł5
-e=tcJ::;;;!:::
t=tl -+ -J-e...-.--.-..- e+- 
+P 
 e -ł
F
-- \ \ \ \ i r-- 
święte I - wie je-go. Chwała Ojcu i Sy-no-wi 


. t F-1
f{ri P'
' 
i Duchowi święte - 'mu, Jak była na początk u 

iTiP I iii
d dJ1 


te-raz i za-wsze 


łła wieki wie-ków A-men.
>>>
)1 S Z E. 


297 


Na Ii."rle. 

+--i JE i m-r-i
 
KY - R 1- E Oj - cze łaskawy! Po - bło-go - sław v-+
 j-J _1 1i r i Li i r r 
 
na-sze sprawy, Gdynacześćtwe- go I - mie-nia, I} r I- ,- L/--LJ-J-J=I 
Wdzięczne wznosim z serc swych pie-nia. 


r;-. 

I E L o D y J A łIi- . O-O
 -f) 
e=t=P 9-1= 
IIR1:GA. tr I i =1 I 
 I I 
KY-RI - E Oj - cze ła - ska-wy! 
'O 
 


 


 
Poblo - gosław nasze sprawy, Gdyna cześć twe-  

 -& 
 
11-fl:  


go I - mienia, \V dzięczne wznosi m z serc swych pienia. 


CHlWSTE Jezu! dobry Panie, 
\Vysłl1chaj nasze wołanie; 
Odpuść winy, daruj kary, 
))I'ZCZ moc tt'j świrtej oliary. 


II 

 
I
>>>
2U8 


M S Z E. 


KYRIE Duchu najświętszy ! 
Spuść dar łaski najgorętszy , 
Oświecaj rozum światłością, 
Rozpalaj serca miłością. 
TRÓJCO święta jeden Boże! 
Spraw, co moc twej łaski może, 
Aby cię wszyscy poznali, 
Z nami wspólnie wychwalali. 


lWa Glol.ła. 


lJ[eludyJa jak na Kyrie. 


Chwała Bogu na niebiosach, 
.Niech zabrzmi w wdzięcznych odgłosach; 
A ludziom co są dobrcmi, 
Pokój niech będzie na ziemi. 
. 
Królu panujący w niebie! 
Hoże Ojcze wielbim ciebie; 
Dzięki wznosim dla twej chwały, 
Którą napełniasz świat cały. 
Synu u Ojca jedyny! 
Baranku! co gładzisz winy; 
Przyjmij pokorne błaganie, 
Pokaż twoje zlitowanie. 
Boś ty sam Święty, sam Bogicm, 
Z Duchem świętym w szczęściu błogicm, 
ł w chwale Ojca panujesz, 
Po wszysł.kie wieki królujesz.
>>>
}I S Z 1:. 


2!tH 


Na Grotluftl" przelI 
uaJlgeliją. 'aii

 
Przybądź ku nam Pa-nie, na na - sze wo - ła - nie; 
'Vesprzyj la -ską twoją, nas wszystkich wzdychanie: r
r-i
 
J - I 
 
 :32 
A - by - śmy lJO .:. bożnie prawdy twej słu - chali, W
J'
- ' 
l o - nę wy - ko - ny - wa - li. 


Na '£redo. 


Melodyja lak lla lip'ie. 
Wierzę mocno w jedynego 
Boga, Ojca wszechmocnego, 
lilól"y z niczego świat cały, 
Słowem stworzył dla swej chwały. 
Wierzę i w Syna Boźego, 
.Jezusa Pana naszego; 
Który dla ludzi zbawienia, 
ma nas grzesznych odkupienia, 
Z Ducha świętego wcielony, ! ,; 
Z Maryi PanDy zrodzony; :; 
.. 
Będąc Ojcu równy w Bóstwic, ;t 
Wiódł żywot w nędzy, w ubóstwie. 


I 
j 
I 
j 
I 
I 


I 
l!
>>>
300 


)1 S Z E. 


Potem męczolI , ukrzyźowan, 
Umarł i w grobie pochowan; 
Zmartwychwstał, wsłąpił do chwały, 
Zkąd przyjdzie sądzić świat cały. 
\Vierzę i w Ducha świętego, 
Z Ojca z Syna idącego, 
Równej chwały, równej mocy, 
Z niego mówili Prorocy. 
\Vierzę Kościół, w nim zbawienie, 
\Vierzę grzechów odpuszczenie, 
Czek;lm umarłych wskrzeszenia, 
Chwały wiecznej dostąpienia. 


IW a Ołfertol."hIDł. 
1Ilclodyjo. jal. na Gradual. 
l)rzyjmij od nas Boże tę świętą Ofiarę, 
Przyjmij ją za grzechy a daruj nam karę; 
\" szak lo jest krew, ciało, naj milszego Syna, 
W przymiotach chleba i wina. 
Niech będzie przed tobą naj milszym zapachem, 
Niech będzie dla piekła przeraźliwym strachem, 
.Nicch będzie dla ludzi łask źródłem skulecznych, 
Do zbawicnia poźytecznych. 
Niech mają i dusze czyszczowe, ochłodę; 
Niech spływa ztąd chwała i na świętych trzodę: 
My ofiarujący przez ręce Kapłallskie, 
Niech mamy oblicze Pańskie. 


Na SaDctus. 

 I'rreh,,1inn,. 
 
!J-riT
i11 P - 

wię ty! Świł.,\ ty! 


. ". -- 
! r---- 


Swit:l.y
>>>
"I S Z E. 


301 ir rre

J
d,
- 
Pan Bóg za- słę - pów! 


i 


Pełne są Niebiosa 

 


 
I I I 1 -+-"" 
 
! ::j I I I I i' I -+-- 
J __.. a-- -. ...-.. fi--ł--- - 
. .. 
- 
ziemia chwały je - go. 


Bło"'o-slawio-nv 
I:) . , 


któ- 


ł£llJ J ) J 
-cbW-a+
-J-J-
-d- 1 
-d I 
ry w lmie P.lllskie i - dzie. Ho-sanna na wysokości. 
C"'AG.\. Po Podniesieniu śpiewa się Jcdna lllb dwie strofy Pidni 
o NnJśw. Sakramencie t 71. p. Rzućmy się.... \Vitam cię 
witam.... lub inllcJ. 


. ......, ---
- 
0-'/ 
 
--II+- 
I ,I=- , 
Swię - ty! Sw ię - ty! Swięty 

i r i {e--tJ J J J J d "-: 
Pan Bóg za-stę - pów! Pel-ne są Nie-bio-sa, 

 J J 
 Jd 


)1 F. 1.0 D Y,L\ $b 
 
 
DI:n:A. ,'I 


J,.iii7iJ--
 


Pełne są Niebiosa, i ziemiachwalyje-go. 
U\VAGA. Jeł.eli BlogosławiołlY, po Poclnicsicnill ma być śpiewnnc, 
to tu przydać naleł.y: Hosanna na wysoko
ci. 

--J-J J Jd-,W Jd-'ił t- 
Błogo-sławiony, błogo-sławiony któ - ry 


:1 
j 
!' 
I 
j
>>>
I 


30.2 


M S Z E. i1 r rrriid-=fS
Jjjd I 


w Imie Pałi-skie idzie. 


Hosanna na wyso-kości. 


Na 

gnus. 


JJlelocl!JJa Jak na lip.je. 


Baranku Boży! co winy 
Ludzkie znosisz, tyś jedyny 
Pośrednik za grzesznikami, 
Pokaż twą litość nad nami. 
Baranku Boży! Ilasz Panie, 
Co znosisz grzechów karanie, 
l wyplacasz zasługami, 
Pokaż twą litość nad nami. 
Baranku Boży! nim ciebie 
Godni będziem widzieć w niebie, 
Zasilaj tu ciałem swojem, 
I (]bdarz świętym pokojem. 


Na zakończenie Nabozeństwa. 11 .
 ), )-ł-,J 
 1'- J
)\ Jt 


A - nioł Pański zwiasto - ,,'ał Pan-nie Ma-ry - i, "ł."J"J l - 
 J 
 J I J -} -)) J 
. , 
- 


po-czę-ła z Ducha święte - go. ZdrowaśMa1"Jjjait.d.
>>>
III S Z E. 


:
():
 


Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie wedłng słowa 
t.wego. Zdrowaś Maryja i t. d. 
A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami. 
Zdrowaś jJfa1'!Jja i t. d. 
U\V AGA. Od Trielkanocy al do k TróJcy, zamiast: Anioł Pański, 
śpif'll.a sir slojqc llastrplu"qca AlltyJolla, z łacińskiego: 
Regina Cmli. 

-
$trr?iLrt-
 
Wesel się Kró - lo - wa mi-la! Bo tell które- 
"=""=" 


J
IJ
JJ-PJJ
 
goś zro-dzi-ła, Zmartwychwstał Pan lIad Pa-na-mi, JJ--

JJl
 
Módl się do nie- go za na-mi, Al - le-lu-ja. 
t. Ciesz się i raduj Panno Maryja Alleluja, 
JJl. Bo zmartwychwstał Pan {Jrawitziwie Alleluja. 
:Módlmy się. 
Boźe, . któryś przez zmart.wycbwstanie Syna twojego 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat lIweselić raczył: 
spraw to prosimy cicbie; abyśmy przez jego Rodzicielkę 
Pannę Maryją, wiecznego żywota wesele otrzymać mogli. 
Przez tegoż Chrystnsa Pana naszego. 1Jl. Amen. 


!ł i 

 r
 


G-= 
/ioI V V 
\Vieczny odpoczynek racz im dać Pa-nie, a światłość
>>>
:mi 


)1 S Z 1':. 


$1v7"}' f' , " '-r---
'-fi-,.-i I :J razy. 

 
 V---V--\f-
 V I 
: . p 
wiekll-i-sła niechaj im świeci na wie-ki. 


łlJ 
L

 i l 
-- --
-I- 
I 
Niech b ęd zie pochwalony Pr ze najświętszy Sakr ament, 
110., 110. I I ' J 
ni i ' I' I '. . 
____. .'. _
 .J razy. 
, . 
- 
i terazi zawsze i na wieki wieków A men.  J 
 
l _ 
-  I 
 f\- 
J 
 _ 


= 


IT '\-l\-
 ' 
1:'1 X Y
 !J P'\ I "-
...M-__ I" -- -. -- _ł- 
+ł-' _L -.- ..
-r:--'r-ł-- . I I -fE- __ 
 
 
TON. - ł--I--J--r If-t-y- I r- - '1 - 1 
 
- -¥- II I I 
Niechaj będzie pochwalony Przenajśw. Sakra ment, 

l R !J-A

,j
 
 
 


i teraz i zawsze i na wie-ki wieków A-men. 


U\V AGA. lY 1/l"ckturyclł Rościoloch po Anioł Pański, lla zokońc::.c- 
nie l't'abożeństwa, śp;t'wają nastrpujqcq picśń. podług 
1I1clodUi: Ty, któraś I'io:knie. 
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, SYlJowi, Duchowi świętemu, 
Temu, który jest w Osobach trojaki, 
W Bóstwie jednaki. 
I Matce syna bez zmazy poczętej, 
Panience świętej.
>>>
ni s Z E. 


:
Oj 


A kiedy przyjdzie ostatnia godzina i 
Uproś nam łaskę u swojego Syna, 
I żal za grzechy, bez zmazy poczęla 
Panicnko święta I 
A ci którzy już dni swoje skończyli, 
l ów straszliwy termin odprawili, 
Niech mają pokój, pokój pożądany, 
Jezu kochany! 
Niech będzie pochwalony, i t. d. 


UWAGA. Powy!.sz1J sposób śpiewallia 11a I1f.
zy ś. słu!.y od Ś. Trój- 
cy az do Adwentu, i od Oktawy trzech Króli az do Nie- 
dzieli I. Postu. Podług pierwsze.;" JJ-lelodyi śpiewa. się 
w Niedziele, a podług drugiąj w Święta uroczyste: albo; 
śpiewajqc podług pierwszęj całq Msz q , podlug dru[p":i 
mol.lla śpiewać Credo. 
W czasie Adwentowym, cała II/sza śpiewa się jak: 
Głos wdzięczny.-Na Roratach zaśiak: Urząd zbawienia. 
Od Bozego Narodzenia az do Oktawy trzech I{rulów, 
podług I1felod}fi niJęi poło!.ollej. 
Na wielki Post, Kyrie lak: Jezu Chryste, - Credo Jak: 
Ojcze BozI', - Agnus lak: O duszo wszelka. 
Przez czas Wielkanocny, cała Ms:r,a. Jak: \V esoły nam. 
Przez Oktawę Bozego Ciała, Jak: Jezusa słodkie wspo- 
mnienic, be:& powta1':.allia osfatlll'ch Błów. 
. Śpiewallie :.aś to odbywa Bię w ten sposób: 1.1' lednfJ 
strofę śpiewajq JJ-lę!cX,yz1li a dru[;4 Niewiasty. TP wielu 
MŚ Rościolach zacllOwlU'qcy się od dawna p01':r.qdek, ił, 
Mę/'czy:mi A cornu El'istolre, a Niewiasty li cornu Evan- 
gelii zajml{jq "dej/me, llicmało się P1'sycz1/llia do p01'%q- 
dnego śpiewallia. 


20 


I 
l!
>>>
l
 

\ .1J1elodyja 


l\f S Z u. 


ocl Bo/'cgo KarodJ::cnia do Oklau'y 
Ir;:;eclt j(rliliJ/r. ' iirTt(T
i4i ] 
KY-lU-E Oj - cze ła -ska-wy! Po-bło-go-sław 
ł\ib=i J J J 

 
nasze spra wy, Gdy na cześć t we- go I - mienia, 


-I- I 
! 
 - 
., f--r fi fi 1 ,. i 
I I I I i I 


W dzięGznc wznosim z serc swych pienit\. 


-
-
>>>
iti S Z ". :J07 


JW 
 
.& I:
e 


Na Introit. 


J.
I'-itiL
 
I 'I -r-+- .,,; I 1- 
Z po- ko- rą u - pa - da- my, przed to-bą o Ho- 
£1, ?J 
 ifr.¥

 

 
 - _f--t-- 
 I I 
że; lXiech na s gdy ci sple - wa - my, twa 

l) i c.r---'
e
+

J
 . 
 t 
j 
 :!::=I=::e::==
 I 
ła - ska ws pomo - że: Przyj- mij od nas ła- 


 -p 4 
ska - wie, pod c za s lej 0- lia - ry, Zło- 

 
 I I -" I l uL_
 I 
' I' . ..+-.!fL- fJ -# 
 I -Ifl- 
 ---i-d-- 
 
... · 
 I U I i..J ii f- !fL-#--łC- 71--ł-
 
I .. :..i I v--- 
żo-ne ku twej sławIC, wraz Z uiil w pieniach da-ry. 
. 


MELOOW 
C,.tJ
 I 
Jp
 
VIUJGA. -..-..-. - 
Z po - ko - rą u - pa - da - my, przed 
Niech nas gdy ci 
picwa- my, lwa 
20'
>>>
I. 


;JU
 I S Z E.  . 
 I 
 ;;I" _ 

 
J 
Ł. - J j .'
 
"to-bą o Bo-źe. P . .. d ł k 
' rZVJ -liliJ o nas as "a- 
ła-ska WSpOIllO- źe : . 
,;::-.Lt=

 
wie, ('od czas lej o - fia - ry, Zło- 

I, .J


J
 
żo-ne ku twej sla - wie, wraz z nią w pieniach da- ry. 


o 

IELODYJA fpbT?tE " r-#t-it= 
 
TRZECIA. - I...-----ł-- ' j :p' 
Z po- ko- rą u - pa -da-my, przed 
Niech nas gdy ci śpie-wa-my, twa I
fbt
 r- 
 
 
to - bą o Bo - że; 
la - ska wspomo - że : 


Przyj- ruij od nas ła- 
'"""\ 

b-r-i-
T-ł=i i r" f1 i i 
 
ska wie, pod czas tej o - - fia - ry, Zło- 

I' irr


rm 
żone ku twej slawie, wraz z nią w pieniach dary. 


I
>>>
I S Z E. 


3()1J 


Dniem przed swą śmiercią srogą, Syn Boga jedyny 
Chrystus, chcąc zgładzić drogą swą krwią ludzkic winy; 
W \Vieczerniku się stawił z uczniami pospołu; 
Chleb, wino Llogosławił, mówiąc im u stołu: 
Bierzcie i poźyw
cie to jest Ciało moje; 
To krew moja, tą dajcie karmić dusze .swojc : 
To ciało za lud będzie okrutnic zmęczone; 
Tą krwią wylaną, wszędzie dusze odkupione. 
O Panie! tę ofiarę świętą, przyjmij mile; 
Oddal za grzechy karę, daj swobodnc chwile: 
\Vszak ci już uie zwierzęta ofiarujem Boże; 
Lecz Jezusa co pęta niewoli znieść może. 


Na Glo..la. 
Chwała Bugu, cześć, dzięki, od wszego stwOl'zenia; 
Moc Boskiej jego ręki, d
e znak zbawienia: 
Pokój głosi ten w skutku, byśmy trwale micli; 
J tobic bez h'wóg, smutku, służyli weseli. 
Baranku Boży P.lllie, który ludzkie złości 
Gładzisz, oddal karanie, skłOli się do litości. 
Miłości niepojęla Duchu święty Boże! 
\'rosim, twa łaska święta, niech nam dopomoże. 
P."zetł E'''81l@ieliją. 
EW3ngelija cała z ust boskich pochodzi; 
Ta ludziom światło dała, ta nas Bogu rodzi: 
Bóg sam naukę daje który nie omyla, 
łż się szczęśliwym staje kto do niej przychyla. 
Tc słowa ukazują nam drogę do nieba, 
Te i ścieszki proslują klóremi iść trzeba. 
Panie spraw! niech je mamy w sercu w paIlllęCl, 
Abyśmy w nieba bramy zostali przyjęr.i.
>>>
;HO 


!I S Z E. 


l. 


Na £redo. 


\Vierzę w Boga jednego Stwórcę nieba, ziemi, 
Ojca wszechmogącego, co rządzi wszystkie mi : 
\V Jezusa Syna jego, który dla zbawienia 
Ludu, z Ducha świętego nad bieg przyrodzenia; 
Począł się i narodził z Maryi Dziewice, ł * 
Nauczając obchodził miast i wsiów ulice. 
 
 
Za nas ukrzyżowany, umarł jako znamy; 
I w grobie pochowany, zstąpił w piekłów bramy. 
Zmartwychwstał dnia trzeciego, w Niebie na prawicy 
Siadł w chwale Ojr,a swego, potem z tej stolicy, 
Przyjdzie zmarłych i żywych, sądzić ostatecznie, 
Nadgrodzi sług prawdziwych, złych ukarze wiecznie. 
Wierzę w Ducha świętego; jeden kościół święty, 
I{tóry od Najwyższego Pasterza jest wzięty: 
I świętyeh obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
Ciał ludzkich zmartwychwstanie, życia wieczne mienie. 


Na Offcrto..huu. 
Przyjmij Panie łaskawy Ofiary złożone, 
To wino i chleb {Jrawy od ciebie stworzone; 
Aby w twe święte Ciało i krew przemienione, 
Żywym, zmarłym, zjel1nało na wieki obronę. 
1\1 rśl, wolą, serca tobie i dusze dajemy; 
Uządź niemi w każdej dobie, dopóki żyjemy: 
Abyśmy naleŻycie twe prawa pełnili, 
Bez grzechu wiodąc życie, Nieba dostąpili. 
\Vszystko co tylko mamy i co mieć moźemy; 
Od ciebie to być znamy, tobie oddajemy. 
Spuszczaj rosę na ziemię, z twojej opatrzności; 
Błogosław ludzkie {Jlemię, udziel mu żyzności. 


.....
>>>
M S Z lO. 


311 


Na Soncttls. 


Do Boga nasze głosy niechaj się podnoszą; 
I trzykroć {Jod Niebiosy z Aniołami głoszą: 
O święty , święty, święty! Zastępów nasz Boźe! 
l.ud do wiary przyjęły, niech cię czcić pomoże. 
Byśmy potem społecznie, cześć i chwałę dali; 
Z miłości tobie wieczuie, Hosanna śpiewali: 
A kt.o w twe Imie l)anie, do ciebie się spieszy; 
Niech szczęśliwym zostanie, i z tobą się cieszy. 


Po PodnIesieniu. 


Dajemy w tym momencie, Bogu prawdziwemu 
Pokłony, w Sakramencie dziwnie zakrytemu: 
'V zrok, smak i dotykanie, w tobie się omyla; 
Słów tylko twych słuchanie w wierze nas posila. . 
Na krzyżuś Bóstwo twoje ukrył, tu i ciało 
Taisz przed nami swoje, które tam wisiało: 
Ten cud kt.óryś z miłości uczynił dla ludzi, 
Kiech do dzięk i wdzięczności, serca nasze wzbudzi. 
O Jezu dobry Panie! dla ludu grzesznego, 
Niech Krew twa łaźnią slanic, zmyje grzech każdego: 
Tu zakrytego ciebie, {Jokornie blagamy; 
Vaj, niech cię jawnie w niebił.' , wszyscy oglądamy. 


lWa 
"'gllus. 
Cud się wielki przed nami chrz('
cijanie staje, 
Pod chleba przymiotami, Pan nam siebie daje: 
Tu Ciało ubóstwione, KI"CW Jezusa żywa, 
Na Ołtarzu złożone t.ai i IIlrywa. 
Jezu Baranku Boży! klóryś ludzkie willY 
Zgładził; niech w nas pomnoży ten pokarm jedyny, 


I j 
:J
>>>
312 


III S .z E. 


Laski twe, byśmy jego godnie używali, 
I ciebie Pana swego, tem więcej kochali. 
\Vszakże nas wiara uczy, że ten pokarm święty, 
Ciało i duszę tuczy, nabożnie przyjęty; 
Utwierdza nas w cnot woni, błogosławi sprawy, 
Od śmierci wiecznej broni, sąd jedna łaskawy. 
Dla czego nicch ci będzic Jezu dobry Panie' 
Czcść, chwała, od nas wS1;ędzie, żeś nam wnędznymstanie, 
Dał krew twoją i ciało, dziwnie tu zakryte; 
Aby naJi} życie dało, w radości obfite. 
\Vzbudź w lias mocne pragnicnie tego Sakramentu, 
Gdy z ciałem rozłączenie nastąpi, momentu 
Pozwól, by uwolnieni od wszelakiej winy, 

ostali}przeniesielJi, w niebieskie krain
'. 


Na przezegoaoie. 
Gdyśmy już wysłuchali, Mszy świętej o Boże! 
Niech lud który cię chwali, twa laska wspomoże: 
Błogo!iław nam łaskawie, przyjmij tę ofiarę, 
Ku twej wi
kszej czci, sławie, oddal od nas karę. 
Niech nie znamy dnia tego, nieprzyjaciół mocy 
Szkodliwej, broń od złego i dodiłj pomocy; 
Odpuść nam nasz!' winy, gdy staniem pr:t;ed tobą, 
Boże w Trójcy jedyny' daj nam mieszkać z sobą. 
-
>>>
M S Z E. 313 


mIl 
 &. 1111J1
 


Na Iut...olt. 

b-C 


#t
ttrJ 
Boże Stwórco nasz Pa-nie! przed to - bii pa- 


łJ i p 
da-my;  L.-Ej r p r r= 
U -słyszna-s ze wo - ła-nie, po- 
S er r
J'1 
fr
 
 
kor-nie żą - da - my: O - fia - rę za-czy- 


łLr p 
-cr r r r.
 r p fi 
na- my, no - we - go za - ko-nu, .Nio
 
' .,. 
 F==E I 

 I 
 ł L
fL - 
ir 
 
sącjąprzezRa - pła - nu, do two-jc-go Tro- 1111. 


Którą jak każdy wierny, mocno temu wierzy, 
Chrystus Pan ustanowił, przy onej wieczerzy; 
Gdy wziąwszy chleb i wino, przemienił oboje, 
Boskii swą mocą i dał, między ucznic swoje.
>>>
:U4 


J\I S Z 13:. 


Mówiąc im: pożywajcie, to jest moje Cialo, 
Które za naród ludzki będzie umicrało; 
\V kielidm jest krew moja, którą ja z miłości 
\Vyleję, za całego świata nieprawości. 
Tegoż Jezusa, jego zasługi i rany, 
Ofiarujemy tobie Ojcze nasz kochany! 
Racz się dla nich zmiłować nad nami grzesznemi, 
Zgładź nasze winy, obdarz nas darami twemi. 


Na Gloria. 
Chwała na wysokości Bogu wszeclllllOcncnlU, 
Pokój na tej niskości ludowi wiernemu: 
Pokoju tego Panie udzielaj nam z nieba, 
Abyśmy ciebie chwalić mogli jak {Jotrzeba. 
Chryste Baranku cichy, tobie się kłaniamy, 
Źeś zgładził nilszC grzechy, dzięki ci dawamy. 
I ciebie wyslawiamy Duchu święty Boże, 
Nicchaj nam łaska twoja do cnoty pomoże. 


P..zed Eu"allgeliją. 
Ewangel
j:J święta jest fundament wiary, 
Bo z ust Boskich pochodzi, tak jak zakon stary: 
Wszyscy się ku niej mamy wierni Chrześcijanie, 
I wiarę zakładamy na twej prawdzie Panie. 
Ona nam oznajmuje nasze powinności, 
I drogę ukazuje do wiecznej radości: 
Nie tylko mocno wierzmy co Bóg oznajmuje, 
Ale też wiernic czyńmy co nam rozkazuje. 


Na 
redo. 
W trzech Osobach jednego Boga wyznaw3my, 
Stworzyciela wszystkiego Ojcem nazywamy:
>>>
M S Z E. 


:u;; 


Tcn zrodził Syna sobie równego przcd wiekiem, 
Który się dla nas grzesznych, racz)"ł stać człowiekiem. 
Ten się bez męża z Panny l\Jaryi narodził, 
 
 
Ażeby nas z niewoli piekła wyswobodził: 
 
 
\V mękach srogich na krzyżu umarł zamęczony, 
Trzeciego dnia zmartwychwstał chwałą uwielbiony. 
\Vstąpił do nieba, siedzi w chwale Ojca swego, 
Zkąd przyjdzie z Majestatem w dzień sądu strasznego; 
Dohrym odda nadgrodę i niebem zapłaci, 
A bezbożnych za grzechy, na wieki zatraci. 
Także Dncha świętego Bogiem w}'znawamy, 
Z Ojcem i Synem pokłon boski mu dawamy. 
Po zmartwychwstaniu ciała, w dzień sądu owego, 
Spodziewamy się chwały żywota wiecznego. 
Na Oflertoriuw. 
Przyjmij Panie ofiarę świętą twego Syna, 
Iltórą tobie na chwałę Kapłan twój zaczyna: 
Przyjm chleb i wino które za Boskiem twe m słowem, 
Przemienione staje się ciałem Chr}'stusowem. 
Zdrowie, życie i wszystko, co z twej mamy ręki, 
Ojcze! dajemy lobie, na powinne dzi...ki: 
\Vejrzyj okiem łaskawem, na nasze ofiary, 
Pokaż się miłościwym, przyjmij nasze dary. 
Dla męki Syna twego, miłosierny Panie! 
Odwróć od nas doczesne i wieczne karanie: 
Daj nam w czasie potrzebnym, deszcze i pogodę, 
Niech ziemia z twej dobroci, wydaje urodę. 


Na Sauctus. 
Z Aniołami śpiewajmy: Święty, Święty, Święty! 
Bóg nasz jest w :Majestacie swoim niepojęt.}':
>>>
316 


M S Z E. 


Niech go wszelkie stworzenie, w niebie i na ziemi, 
Nieustannie u\vielbia, z wszystkiemi świętr.mi. 
Daj Boże! by cię wszelkie narody poznały, 
A święte Imie twoje, godnie wychwalały: 
Niechaj wszyscy społecznie, tu wielbimy ciebie, 
Potem na wieki z tobą króh
emy w niebie. 


Po POłłnlesienill. 
Przed tobą w tej świętości skryty Boże! padam, 
Twej Boskiej wielmożności, winny ukłon składam: 
Zapieram się na twoje słowo mej źrenicy, 
Ciebie Boże wyznaję, tu w tej Tajemnicy. 
Na krzyżu samo tylko Bóstwo skryte było, 
Tu zaś i Człowieczeństwo nam się utaiło: 
Ta świętość pokazuje wielką miłość Boską, 
Gdy na pamięć przywodzi, śmierć Jezusa gorzką. 
Oczyść nas we krwi twojej z naszych nieprawości, 
A zapal serca nasze, ogniem twej miłości: 
Niechaj w niebie na twoje oblicze patrzymy, 
I\tórzy cię w tej świętości, obecnego czcimy. 


Na Agnus. 


\Vesel się duszo wierna, gdyż Chrystus swe ciało, 
Na pokarm daje, które za ciebie cierpiało: 
Masz pod osobą chleba Chrystusa żywego, 
Bez kir licha pożywasz Ciała i krwi jego. 
Jezu! ja grzesznik twojej niegodzien miło
ci, 
Byś wszedł do serca mego, bo jest {Jełne złośÓ: 
Alc zgładź grzechy moje, wszak to możesz sprawić, 
I jcdllcm słowem lwojem, duszę moją zbawić.
>>>
M S Z E. 


Boże zbawicielu mój, żywy z nieba chlebie, 
Daj, byśmy czystem sercem {Jożywali ciebie: 
A w ostatnim momencie, w śmiertelnej ciężkości, 
Bądźże naszym posiłkiem, na drogę wieczności. 


Na pl.zezc
llallłe. 
Kończąc ofiarę świętą, {Jrosimy cię Panie: 
Niechaj się miłą w twojej obliczności stanie; 
Przez krzyż Syna twojego i jego zasługi, 
Zmiłuj się Panie! odpuść nam grzechowe długi. 
Odt1al od nas łaskawie dla tej to ofiary; 
Powietrze, głód i wojnę, ogniowe pożary: 
Nie wypuszczaj nas z twojej wszechmocnej opieki, 
Bądź naszym Ojcem teraz i potem na wieki. 


- -----

k:-_ 


317.
>>>
.:H
 


)1 li 7. E. 


Mt


 IVe 


IłYMNUS LITURGICUS, 
J/$ którego pr
ekł{(d polski: Z pokorą lIpa(lam)T, 
i drugi: Boże Stwórco. 


A.II Int."oituDł. -e-==kr J J-!
j;
JJJ J 
JJ
 
-t- I I 4-' 
Pro - sternimm' cre - den - tcs co -ram te Tri - - 


fl
 J J i .:2f4k4 
ni - Las, E - xau-di con- ci - nen - tes o 
r- 
"" 
h*

 
 
 ' -e ¥"!-
 ,. 

 .


 
., 
 \ =cL 
 =o:=:t+= ! 1;- 
 
., I I __ I 
U - na De - i - tas! En Ho-sti-am li- +ł
-

m 
ta-mus, quam le - ge jlls- se- ras; Nos 
r- 

i'J..
r.

J 
si-mul im-mo - la - mus, qui- hus te de-de -ras. 


""-
>>>
III S Z E. 


Ascendat ut inccnsum isthrec oblatio; 
Piat munus im pensum tui placaLio: 
Non vitulos donamus, ut Aaron fecerat; 
In ara Christum damus, qui se sacraverat. 
Servator ante crenam, llure fuit ultima, 
Vadens in morlis prenam, amoris Vidima; 
Panem, vi num accepit, dedit discipulis, 
Hoc facerent , prrecepit, sacris in epulis. 
Vos, ait manducate hoc carnis cpulum, 
Et calicem Iibate salutis poculum: 
Hoc mortis monumentum, ne mentc abeat, 
Amoris documcntum in vobis Jllaneat. 


,&(1 Glo..ia. 
O Deus; Majestalis! libi laus, gloria; 
Sit bonre voluntatis cunctis lretitia: 
Ne bella, fac clementer , fideles opprim:mt, 
Altari confidenter qui tuo proximant. 
Rex creli, Pater magnus, glorificamus te. 
O Fili! Dei Agnus! proni laudamus te. 
Spirilui Divino compar sit gloria, 
Honor sit Uni Trino, secla per omllia. 


'&tl Evangelhuu. 
Est Dei Testamentum in Evangelio; 
Hoc habet fundamentum vera Religio: 
Hoc Lumen orbi dedit, qui nunquam fallitur; 
Felix, qui firmus credit, et promplus sequitur. 
Hoc verbum Veritatis commoQ,strat semit3m, 
SancLre beatitatis justis pollicitam. 
Da Deus cllstodire, qure per te credimus: 
Ad vitam sic venire, ad (IU:lm contendimus. 


:mt 


--
>>>
:320 


?II S Z E. 


A,I (j."edo. 


Te Palrem confitemur, factorem omnium; 
Et Filium fatemur salutis pretium. 
Ad nos venit de crelo natus de Virginc, 
Confracto morlis telo, passus pro homine. 
Cf\lcis morti addixit illum gens impia; 
Post dies tres revixit virLute propria: 
Ascendens crelos sedet in Patris gloria; 
VenLurus Judex reddet prenas et pr
mia. 
Paraclitum fatemur, quo d in Ecclesia 
Communio, docemur, sit Sanctis socia: 
Peccatum relaxatur; earnis surrectio, 
Perpetureque datur vitoe fruilio. 


Acl OffertorinDl. 

ternus Deus unus oblatum suscipe, 
Panis et vini munus placatus accipe; 
Nam panis Corpus verum, pro cunctis Hostia, 
Et sanguis Christi merum flet propilia. 
Sacra mus voluntatem, COl', corpus, omnia; 
Juva fragilitatem suprema gralia: 
Da leges custodire, quas jubes exsequi, 
l\1alo non consentire, salutem adsequi. 
Qure das terrena bona, tihi offerimus: 
Vitam, et cuncta dona litantes credimus. 
Nunc pluviam faventem, nunc solem cedito, 
Nunc rore immadentem tellurem pascito. 


Acl SaDcttlS. 
l\1entem et cor levemus, ad Creli atria; 
Ter Sanctus insonemus Deo in gloria. 


-
>>>
III i Z E. 


o r cujus Majestate plena sunt omnia, 
Da gentes crecitate leventur noxia. 
Ut sic unito corde mens Hosanna pium, 
Procul a quavis sorde applaudat omnium. 
Benedictus qui venit in Dei nomine, 
Qui probra nostra Ienit mundans nos crimine. 


A.d Elevationem. 
Adoro te devotc, velata Deitas! 
Quis capit vel remotc modum, quo Ialitas? 
Hic sola fides regnat j nam est mysterium, 
Fidelis ut quis credat tantum prodigium. 
In cruce fuit tecta sola Divinitas; 
Sed istbic et contecta manet humanitas. 
Divinum Manna' datur, panis crelestium; 
Mors Chrisli memoratur, salutis pretium. 
O Jesu! nos immundos in tuo sanguine 
Munda, et fac frecundos cruoris germine: 
h:ternam, quam speramus, vitam in Palria, 
Da, ut obtineamus in creli curia. 


A.d (jolłunulłłonem. 
Gaudete pire mentes, ecce :Mysterium! 
EsIe corde prresentes ad hoc convivium: 
Sub velo panis latet Corpus indubic, 
Et Sanguis Christi Jatet sub vini specie. 
Agnus Dei, qui deles mundi piacula, 
Sacramento fideles pascens per srecula: 
O Jesu! miserere, contritos resl'ice j 
111 pace nos tuere, nec abs te rejice. 


21 21
>>>
322 


al: S Z E. 


Indigni quidem sumus, ad quos tu venias; 
:Mox tamen sani sumus, si nos respicias. 
O! dic, hoc Sacramentum mllndet DOS erimine, 
Sit nobis firmamentum in vit:£ limine. 


Ad Ite IłIissa est. 


o Deus Gratiarum tibi litavimus, 
Solemnia :Missarum tibi dicavimus: 
Obsequium coUatum demellter suscipe, 
Da nobis te placatum, nunquam nos despice. 
O Deus Sancte, Fortis! tui dilectio 
Sit in IIIomento mortis nostra protectio, 
Immunes {Jeccatorum coram te Judice, 
Ut Civium Sanctorum signemur indice. 


UWAGA. Powyzsze IIlelod!/Jc IIlsz!! lI, lU i Ir mogq do l,aMei 
z nicl, b!/ć ,d!lte. 


----.,
ł- 


Ił
>>>
M 8 Z E. :
23 


mli
£ VI) 


Na Inn.ołt. 


JJlclod. K. KURPIŃSGIEGO. 
1ł1 
 I Ij 
 
 
 I _ 
 
C 
 -.-.- 
.. . 


 
Nie-o-gar- nio - ny ca-łym świalem Bo - że! 


I=i' r." 


 P r i i -;=P
"I F 

 
Wtr m tu przy-byt - ku prz)'jmij od nas da-ry: 


1!J d J 
Ud-W-': .i)

 


Lecz cóż ci nędz - ne stworzenie dać mo - że? 


. r." 

-p r 
bJ¥=
I=W-ĘI 
Przyjm Sy
na twe - go podczas tej o - fia-ry. 
\Vszak przez nią cześć ci najwyższą składamy, 
Za dobrodziejstwa wzięte czynim dzięki, 
Za grzeehy nasze gniew twój rozbrajamy, 
I nowe dary bierzein z twojej ręki. 


Na Glorio,. 
Chwała ci Boże na wysokie m niebie! 
A pokój ludziom cnolliwym na ziemi: 


2ł"
>>>
:tH 


1\1 S Z K. 


tiebie ".ielbimy, Lłogosławim ciebie, 
Tobie cześć niesiem głosy złączonemi. 
Polężny Boże dla twej wielkiej chwały, 
Ojcze I którego niepojt;'tll. wladza, 
Ogarnia razem niebo i świat cały, 
I grzechy ludzkie dobrocią zagładza. 
_ Tyś co posadzon na Ojea prawicy! 
Do ciebie wznoszą pokorne wołanie, 
Piętnem przestępstwa okryci grzesznicy, 
Okaż nad niemi twoją litość Panic. 
Okaż ją ludziom w ich nieszczęściu srogiem, 
Boś ty sam Święty, ty sam jesteś Panem, 
'ryś sam najwyższy z Duchem świętym Bogiem 
\V chwale Ojcowskiej, w szczęściu nieprzebranem. 


Przed E''I'RJlgeIJją. 


Powstańcie ludzie na głos niebios Pana, 
Niech ziemia cała milczenie zachowa; 
010 Bóg żywy przez usta Iiapłana, 
Odwiccznej {Jrawdy głosić będzie słowa. 
O ty! klórego dzieła niepojęte, 
Uwielbia wszelkie żyjące stworzenie; 
Oczyść me serce by twe prawdy święte, 
Znalazły godne dla siebie schronienie. 


Na £redo. 


,V jednego wierzę Boga przedwiecznego: 
Ojca, co wywiódł z niczeJ{o stworzenia, 
I w Syna jemu we wszystkiem równego, 
Co zstąpił z nieba dla ludzi zbawienia.
>>>
ni s z 10:. 


(;ud niesłychany! zegllijmy kolana, ) 
Bóg się człowiekiem, Słowo ciałem stało, (:;. 
Panna zrodziła swego Stwórcę, Pana, (
 
Mocą to Ducha świętego się działo. J 
Umarł na krzyżu, złoźon w grób ze ska1y, 
Potem zmartwychwstał jako jest w prorokach, 
.Wstąpił do nicba i zasiadł tron chwały, 
A ztamtąd sądzić spuści się w oMokach. 
\Vierzę i w Ducha świętego od obu 
Pochodzącego: Wierzę Kościół święty, 
\Vin odpuszczenie, Ciał powstanie z grobn, 
Żywot bez kOlica w chwale niepojęty; 


Na Offcrto..łllm. 
Ojcze przedwieczny! przyjmij tu złożone 
Święte ofiary chleba oraz wina, 
I{tóre zostaną w krótce przemienione, 
Na prawe ciało i krew twego Syna.- 
Przyjmij za Kościół i jego Kapłanów, 
Za najwyższego Rządcę prawowiernych, 
Za pokój, zgodę Chrześcijańskieh Panów, 
Za wszystkich żywych i umarłych wiernych. 


Na Sallctlls. 
Bogu zastępów co włada wojskami, 
Którego chwałą cały świat objęty, 
ł...ączmv swe głosy i z Serafinami 
Wyśpi
wujmy mu: Święty! Święty! Święty! 
Po POł)nłesieniu. 
Oto Bóg z nieba usły Kapłańskiemi 
Sprowadzon do nas, niech zabrzmi hymn iłOWY! 


:t!5
>>>
326 


M iii Z E. 


Mówmy z dziatkami Jerozolimskiemi: 
Hosanna tobie Synu Dawidowy! 
lWa A.gnus. 
Na krzyżu srodze dla nas zamęczony, 
Co się pod chleba, "ina postaciami, 
Na pokarm duszny dajesz utajony, 
Baranku Boży zlituj się nad nami! 
Tyś jest Bóg prawy, Syn Boga jedyny, 
Przed tobą grzechy wyznajem ze łzami: 
Ty
 za całego świata cierpiał winy, 
Baranku Boży zlituj się nad nami! 
Na domiar twojej bez granic miłości, 
Karmisz niegodnych świętem ciałem twojem; 
Uczyń godnemi, odpuść nasze złości 
Baranku Boży, i obdarz pokojem. 
Na przezel;'nanłe. 
Pobłogosław nas Ojcze dobrotliwy! 
Wszak my twe dzieci udzielaj nam chleba, 
Obdarzaj zdrowiem, daj żywot cnotliwy, 
Po śmierci przyjmij z świętemi do nieba. 


---..
-
>>>
łł S Z E. :t!7 


mI 
 
 
 Vl(
 


lWa Illtl.Olt. tfrffl-iddd 
p!r;
 
Co nam na - ka-zu-je na-szawJa-1'3, rłldd
 
Jest mię - dzy in-sze-mi i ta 0- fia - ra: Flol
IJFfi
ff
 
litórą Bóg Syn, Dla naszych win, Na krzy- żu 


-, d d-J-\


I==--= 
sprawo-wał aż do trzecb go - dzin. 
Tę dziś odnawiamy z tym Kapłanem, 
Przed łobą o Boże! naj wyższym Panem. 
Kyrie elejson, - Cbrystc elejson, 
Z serc naszych wstępuje przed twój święty Tl'on. 
Przed tym twoim Tronem upadamy, 
I dzięki uprzejme tobie składamy: 
Za stworzenie, - Odlupienie, 
I przez laskę twoją nas Iloświęcenie.
>>>
328 


ltI S Z E. 


Na Gloria. 


Już na wysokości Dogu chwała, 
Z narodzin Chrystusa Pana się stała: 
A nam dany - Pożądany 
Pokój na ziemi, niech trwa nieprzerwany. 
Baranku niewinny, który znosisz 
Grzechy świata, i za nas Ojca prosisz: 
Ach zmiłuj się, - Prosimy cię; 
Z Ojcem i z Duchem twym, wychwalamy cię. 


Przed Ewallgeliją. 


Oświeć nas o Panie! słowem twojem, 
Któreś nam zostawił w kościele swoim; 
Tak pisanem , -Jak pol1anem, 
Od zborów kościelnych za prawe znanem. 
Przez Proroków najprzód Dam mówiłeś, 
Przez różnych sług twoich nas oświeciłeś: 
'Vreszcie nową, - Syn twój mową 
Ogłosił i dał nam, Ewangeliją. 


Na 
redo. 


Wierzymy o Panie! coś objawił, 
Żeś niebo i ziemię z niczego sprawił: 
Żeś twojego-Jedynego 
Syna, dla zbawienia posłał naszego. 
Wierzymy, że twój Syn z Panny czystej, I 
 
Przyjął człowieczeństwo dla nas ludzi: z tej g 
Narodzony, - Umęczony '.:: 
Pod Piłatem na krzyż był zawicszony.
>>>
111 II Z E. 


Że z grobu zmarlwychwstał dnia trzeciego, 
I z nieba nam zesłał Ducha świętego: 
Ducha tego, - Prawdziwego, 
Co z nim i z Ojcem jest Bóstwa jednego. 
Wierzymy i Kościół jeden, święty; 
Który jest po całym świecic {Jrzyjęty: 
Win zgładzenic, -- Ciał wskrzeszenie, 
Żywota wiecznego odziedziczenie. 


Na O.łfertorłum. 
Przyjmij od nas Panie, te ofiary 
Chleba i wina, jak twe własne dary; 
Z których prawa-Duszy strawa, 
Bo Ciało i Krew twa, dla nas się stawa. 
Nikt już o tem wątpić ani może, 
Boś nas nieomylny upewnił Boże, 
Tak cudami, - Jak łaskami. 
J{tórych w Sakramencie tym doznawamy. 


Na Sanctus. 
Pozwólcie o święci Aniołowie, 
J{tórzy też jesteście nasi stróżowie; 
Niech wraz z wami, - Zaśpiewamy: 
Swięty, święty, święty, Pan z zastępami. 
Zastępami twemi otoczony, 
O Boże Sabaoth! bądź pochwalony: 
Niech cię znają, - Niech kochają, 
Niech wszelkie stworzenia pokłon odd;
:ł. 
Zmiłuj się też Panie IIad owemi, 
Co nam są przeciwni błędami swemi: 
Do uznania, - Przyjmowania 
Prawdy IIakłoń, i do błędów składania. 


....... 


329 


-
>>>
330 


M S Z E. 


Po Podniesieni... 
" 


Ten co był na krzyżu za1Vieszony, 
Ten sam jest W Hostyi tej utajony: 
Bóg wcielony, - Uwielbiony, 
I mnóstwem Aniołów swych otoczony. 
Na krzyżu Bóstwo twe utajone, 
Tu i człowieczeństwo jest zasłonione: 
To oboje, - Lubo dwoje,' 
Jednym Panem jest przez złączenie swoje. 
Niech 1Vięc ustępuje z¥on stary, 
Daleko przedniejsze są te ofiary, 
Które nowy, - Chrystusowy 
Kościół Bogu daje, według swej 1Viary. 


lWa A.gnn!!!. 
Ten co się na krzyźu ofiarował, 
W podobieństwie chleba nam się darował: 
By, ogoistem - Sercem czystem 
Przyjęty, obdarzył życiem 1Vieczystem. 
Tego gdy już kapłan sam pożywa, 
Od nas też duchownie pożywan bywa: 
Według miary, - Naszej wiary, 
Hojnie nas zbogaca swojemi dary. 
Już więc serca nasze otwierajmy, 
Na przyjęcie Pana usposobiajmy; 
Żeby sobie, - W nich jak w żłobie, 
Albo jak po śmierci spoczywał w grobie. 
Tym niebieskim chlebem posileni, 
Tym napojem Pań.skim już pokrzepieni; 
Nie wątpimy, - Ze zwałl1zymy, 
Ciało, świat, z pokusami czartowskiemi.
>>>
JI( s Z E. 


Na przezegoanIe. 
Kończy się ofiara ta bezkrwawa, 
Którąśmy oddali już według prawa: 
Więc klękajmy, - Odbierajmy 
Zegnanie, i Panu się polecajmy. 
Niech Ojciec, Syn, i Duch, Bóg jedyny, 
Darowawszy już nam wszelakie winy; 
Błogosławi, - I to sprawi, 
Byśmy czynili, co nas wiecznie zbawi. 


-
- 


331
>>>
332 


ltl S Z E. 


mll 
 £ VIIte 


ZA UMARLYCH. 


Na Introit. 


1Iic_ 
Bo-źe Sędzio sprawie - dliwy! ł.Jsł}'sz na-sze 
_1m 
wo - la - nie, Ach Oj - cze nasz do - bm - tli-wy, 

t#i
'fffp9:6
V
1 


pokaż twe zm i- ło - wa - nie, Nad du- sza - mi 

rrł+r;¥IPr
 
zmarłych wier-nych , któ - re za swo -je grz e-chy, 

 ppr
.
 
 
 
I j i l! J 
Zosta - jąc w mę - kach nie - zmiernyc, pra - gną I 

F rł-W
 
od nas po-cie - chy.
>>>
)I s Z E. 


3:
:J 


Na Graduał. 


Wszyscy którzy spoczywają w grohach, Syna Bożcgo 
Głos usłyszą i powstaną, w dzień ów sądu strasznego: 
Sprawiedliwi za swe sprawy, chwałę wieczną osiędą; 
A źli za "ływot nieprawy, w pickło wtrąceni będą. 
'V spomóżże nas Jezu drogi, Zbawicielu nasz Panie! 
Daj chwalebne na ów błogi żywot, zmarlwychpowstanie: 
Użycz nam teraz skutecznej łaski twej, do poprawy; 
Byśmy won dzień trwogi wiecznej, mieli wyrok łaskawy. 


. :Na Offertorłulłł. 


, 
Swięta jest myśl i zbawienna, modlić się za zmarłemi; 
A tobie Boże przyjemna, przeto nie gardź naszemi 
Pokornemi modli lwami , ale z wielkiej . litości , 
Zmiłuj się nad dłużnikami twojej sprawiedliwości. 
Długi naszych siostr i braci tobie Ojcze kochany, 
Niech Jezus Syn twój zapłaci, przez swoje święte rany: 
Bądź im miłościw dla niego, dla krzyżowej ofiary; 
l dla gorzkiej męki jego, uwolnij ich od kary. 


:Na Sauetus. 


Swięty, święty, nad świętcmi! prośby naszej miłości, 
Przyjmij za twemi wiernemi, odpuść ich ułomności; 
Klórych jak Pan sprawiedliwy skazałeś do więzienia, 
Lecz jak Ojciec miłościwy pragniesz ich wybawienia. 
Boże wszelakiej pociechy, w tobic nat1zieję mamy; 
Odpuść zmarłej braci grzechy, których my polecamy, 
Twojej Ojcowskicj miłości, dla zasług Syna twego, 
Użycz im z twojej litości, odpoczynku wiecznego. 


-
>>>
33 1. 
-I 


M S Z E. 


Po Podniesieniu. 
Spojrzyj na Syna twojego, na boleści i rany, 
Na tak gorzką mękę jego, Boże Ojcze kochany! 
A zmiłuj się nad duszami, za które dał swe życie; 
By w chwale twej z Aniołami, żywot miały obficie. 
Wspomnij na twoje stworzenie, usłysz nasze wzdychanie; 
Daj im wieczne odpocznienie, Stwórco wszechmocny Panie: 
Światłość wieczna niech im świeci, niech odziedziczą ciebie; 
Wszakże to są twoje dzieci, niech z tobą żyją w niebie. 


Na 
"gnłls. 
O Baranku któryś zg-ładził grzechy świata całego, 
Abyś nas wszystkich wprowadził do żywota wiecznego: 
Niechże dusze zmarłych wiernych, doznają twej litości, 
Będące w mękach niezmiernych za swoje ułomności. 
Uśmierz sprawiedliwość srogą, przebłagaj Ojca swego, 
Męką i krwią twoją drogą; a z miłosierdzia twego, 
Ugaś czyszczowe upały, odpuść im nieprawości, 
Wprowadź ich do wiecznej chwały, do niebieskiej radości. 


Po Bequiescant. 
Zmiłuj się nad niemi Panie! a z miłosierdzia twego, 
Racz im darować karanie, więzienia czyszczowego: 
Przez Jezusowe zasługi, któreć ofiarujemy; 
Odpuść im grzechowe długi, pokornie cię prosimy. 
Nas żyjących wspomóż Panie, byśmy się nie dostali 
Na tak surowe karanie: gdy będziemy konali, 
Spojrzyj okiem miłosieroem, o Panie Jezu Chryste! 
A po tem życiu mizernem , daj życie wiekuiste. 


-
>>>
III S Z E. 


:
35 


UWAGA. Z poło!'onyclt tu kilku 1I1szy czyli sposobUw śpiewa7lia na 
Jllszy ś. dosyć bfdzie dla ludu po Paro.fijaclt, zwłaszcza 
nicwnil'Jąceę;o czytać, gdy się nauczy jednej 11. p. pier- 
wsz"j: Kyrie Ojcze łaskawy, kl,n'u w 7nclodyjach do ,'ó- 
żllych czasów Tolw jest zastósowona, także i drugiej: 
którą by niekiedy dla odmiallY lub lla Trotywach śpiCUJał: 
illlle zaś, 7nogą służyć bądź Jt"lerykom po Seminaryjach, 
bądź młodzieŻY szMlnej do codziennego śpiewania, albo 
gdy sam OTgani
ta śpiewa. Na Jlfszaclt czytallych mo!.na 
śpiewać i pieśni stósowne do czasu, n. p. w Adwencie, 
Adwentowe i t. p. lub lla cześć świętego, którego tego dnia 
Jt"ościół pamiątkę obclwdzi, albo td zastósowane do dni 
w f]jgodniu, jako to: w POlliedzialek, Pieśń o Trójry ś. 
Po całym świecie; we TYtorek, o śś. Aniołacll: Zawitaj woj- 
sko; we Środę, o ś. Patronie Hośeiola, lub Ojcze nasz; 
we Czwartek, o Najśw. Sakram. Lauda Sion; w Pil/tek, 
o lIfęce Pańskiej: Patris Sapientia; w Sobotę, o Najśw. 
111. P. Omni die; co zaldyć będzie od mifjscowB8'O Rzqd::.- 
cli Kościoła. 


--

--
>>>
:136 


NIESZPORY. 


-- 


W Roścz"olach Parafialnych wlejskich, Nleszpo7'!f 
pospolicie odprawujq się po lacinie tak jak w Cltór;;e. 
Po ;;aczęciu przez celebrujqcego Dcus in adjutorium, 
Organista przy organie śpiewając Ant!/fony, PsalmJl 
i t. d. chin zastrpuje. W niektórych zaś w 7niejscepsal- 
mów, lud śpiewa Lita1l1J"q o Imieniu Jezus, a gdzienie- 
gdzie"nawet, lud śpiewa Psalmy, Hymn i t. d. po pol- 
sku; Celebrans ;;aś Dcus in adjutorium, Capitulnm etc. 
po łacinie: I.tóry to sposób tlt się ;;alqcza. Psalmy mo- 
gą być śpiewane podlug jednej luh drugiej JJlelodyi. 


PSALDI 109. 


Dixit Domillus Domino meo. 


!9-J ? 
-- 
Rzekł Pan . 


J 
 J d Q-J-d=
 
Pa-IlU mc-mu: · } J J 
 J J-J
=@I
-
-
L 
. . siedź po {Jca-wi-cymo - jej. - Aż po-ło-źę
>>>
i'( I li: li Z P O n Y. 


337 


Aź położę nicprzyjacioły twoje, Ol podnóżkicm nóg twoich. 
Laskę mocy twojcj wypuści Pan z Syonu: Ol panuj w po- 
śród nieprzyjaciół twoich. 
Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojej, w ja- 
snościach świątości : Ol z żywota przed jutrzenką zro- 
dziłem cię. 
PrłYsiągł Pan a nie będzie mu żal: II ty jesteś kapłanem 
na wieki, według porządku Melcbisedechowego. 
Pan po {Jrawicy twojej, .. poraził w dzień gnicwu swego 
króle. 
Będzie sądził narody, napełni upaści:" potłucze głowy 
wielu na ziemi. 
Z strumienia na drodze pić będzie: .. dla tego wywyższy 
głowę. 
Chwała Ojcu i Synowi, Ol i Duchowi świętemu. 
Jak była na początku i teraz i zawsze, .. i na wieki wIe- 
ków, Amen. 


PSALM 110. 


Confitebor tibi Dorńine. ;-jJPi  


r- 
iP
 
l-r 


Będęć wyznawał Panie wszystkiem scrcem mo - jem: .. 


:I
 i 
 j p r;=fLe-r;- I 
=£- 
. I I ł- 
w radzie. sprawiedliwych i w zgromadzeniu. \Vielkie 
Wiclkie sprawy Pańskie, II doświadczone we wszystkiem 
upodobaniu jego. 


22 


-
>>>
33t; 


NIESZI'OIlY. 


\Vyznanie i wiclmcŻność dzieło jego: .. a sprawiedliwość 
jego lrwa na wieki wieków. 
rczynił pamiąlkę dziwów swoieh, miłosierny a litościwy 
Pan: .. dał pokarm lym klórzy się go boją. 
ł)amięlać będzie wiecznie na leslamcnt swój: .. moc uczyn- 
ków swoich oznajmi ludowi swemu. 
Ahy im dal dziedzieLwo poganów: .. uczynki rąk jego IV'a- 
wda i sąd. 
Pewne są wszyslkie przykazania jego: ulwierdzone na 
wieki wieeznc: .. uezynione w prawdzie i w prawości. 
Posłał odkupienie ludowi swemu: .. postanowił na wieki 
, teslament sw
j. 

więte i slnłszne lmie jego: .. początek mądroś
i bojaź'l 
Pańska. 
\Vyrozumicnie dobre wszystkim klórzy je czynią: .. chwala 
jego trwa na wiek wieku. 
Chwała Ojcu i t. d. 


PSALM 111. 


Bealus 'l'Źl'. 


lHogosławiony mąż który się boi Pana: .. w llrzykazaniu 
jego będzie się koclłiłł wicl
e. 
Możne na ziemi będzic nasienie 
go: .. naród prawych bę- 
dzie błogoslawiony. 
Sława i bogactwa w domll jego: .. a sprawiedliwość jego 
trwa na wiek wieków. 
\Veszła w ciemnościach światłość prawym: Ol miłościwy, 
miłosierny i sprawiedliwy. 
Rl)zkoszny człowiek który się zlituje i J1oźycza, będzie 
miarkował mowy swe z rozsądkiem: .. bo na wirki 
nic będzie {Joruszon.
>>>
N I E S Z P O R Y. 


3:19 


W wiecznej pamiątce będzie sprawiedliwy: - nie będzie 
się bał posłuchu złego. 
Gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu, umocnione jest 
serce jego: .. nieporuszy się aż wzgardzi nieprzyja- 
cioły swemi. 
Rozproszył, dał ubogim: sprawiedliwość jego trwa na wiek 
wieku: .. róg jego wywyższy się w chwale. 
Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał, będzie zgrzytał zę- 
bowa swe mi a będzie schnął; .. żądza niezbożnych 
zaginie. 
Chwała Ojcu i t. d. 


PSALM 112. 


Laudate pllP.ri Domźnulll. 


Chwalcie dzieci Pana: - chwalcie Imie Pańskie. 
Niechaj będzie Imie pańskie błogosławione, .. odtąd i aż na 
wieki. 
Od wschodu słońca aż do zachodu, " chwalebne Imie Pałiskir. 
Wysoki nad wszystkie narody Pan, " a nad niebiosa chwała 
jego. 
Któż jako Pan Bóg nasz, który Dli
szka na wysokości, " 
a na nizkie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi? 
Podnoszący z ziemie nędznego: .. a z gnoju wywyższając 
ubogiego: 
Aby go posadził z książęty, " z książęty Indu swego. 
Który czyni iż niepłodna mieszka w domu, " matka SYIIIIW 
wesoła. 
Chwała Ojcu i t. d. 


22
 


,
>>>
:HO 


1'i I It S Z I' o fi Y. 


PSALM 116. 


Lnlldnlc Domim/1/1 olllnes gClllrs. 
Chwalcie l)ana wszyscy pogalli: .. chwalcie go wszyscy 
narodowie. 
Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego: .. a prawda 
Paiiska trwa na wieki. 
Chwała Ojcu i t. d. 


11 Y M N. 


o Tl'uj('!f Święttj. 
lpFlTI+ 


Już słoń - ce schodzi o - glliste, Ty Jedność świa-  1 
PiF
- 
-
 --I --I- I j 
llo wie- czyste, \V sercach naszych Trójco święla! :'Hif=Yi('-
 


Rozlej mi -łość, Ole-po - ję - ta. 
Ciebie my zrana wielbin'IY, 
Ciebic wieczorem prosimy; 
Racz to sprawić byśmy ciebie, 
Z świętemi chwalili w niebie.
>>>
NIESZI'OIIL 


:Hl 


Ojcu razem i Synowi. 
Swiętemu także HudlOWi, 
.Tak Lyłtt tak niechaj wszl,'dzie, 
\Vieczna chwała zawsze będzie. 


H.ltlgłlillcat. 


Pieśń Najświętszej j}lm'!Ji PlllWY. Luc. 1. 


!PI 


I ) O ----# 
 --"7.) 
_!'_
 -#-..-,
;;:;. 
__ t= I =+= ! 1 :t==I=+=+=+= -r:---r--r-- - 
I 
\Vielbi dusza mo-ja Pa-na: .. i rozrado- wał się 
iiijifF1
 
dnch mój wBogu zbąwi-de-Iu mo-im, 


- 


Iż wejrzał na pokorę służebnice swoJcJ: .. oto bowicm 
odląd błogosławioną mię zwać będą wszystkic narodr . 
Albowicm uczynił mi wielkie rzeczy który możny jest, .. 
i święte lmie jego. 
A miłosierdzie jego od nal'odu do narodów: Ol bojącym się 
jego. 
Pokazał moc w ramieniu swojcm: .. rozprQszył pyszne my- 
ślą serca ich. 
Złożył mocarze z stolicy: .. a podwyższył pokorm'. 
Laknące napełnił dobrami; .. a bogacze próżne odpmwił. 
Przyjął Izraela sługę swcgo: .. wspomniawszy na miłosicl'- 
dzic swoje. 
Jako mówił do Ojców naszych: lO Abrahama i {Jotomkó\y 
jego na wieki. 
Chwała Ojcu i t. d.
>>>
342 


N I fi S Z P O n Y. 


8alve Begina_ -
 r i 
4;
 
Witaj Kró- lo - wa! :Ma - tko li - to- ści, 
Nasza na - dzie-jo, ży - cia słod- ko-ści:  i J
J=FbŁ

M 


Wi-łaj Ma - ry - ja! Ma-tko je - dy - na! 


113
 i 
-rftft" r 
\
 


Matko nas lu - dzi ! Sal 


ve Re - gi-na! 


Nędzne my dzici:;i Ewy wołamy, 
Do ciebie .Matko, z płaczem wzdychamy; 
Niech nas wspomaga twoja przrczyna, 
Na tym {Jadole. Salve Regina! 
O Puśrcdniczko! rzuć twe wejrzenie 
Łaskawe na nas; {Jrzrjmij westchnienie: 
Pokaż nam Matko twojego Syna 
W górnej krainie. Sall,c Regina! 


-,,
-
>>>
:
1:i 


SUPLI&.A.CY JE. 


--a

 


Cd!! SlIplikac!J.ie 
'tJ /({t!mz{lJłc, odpJ'{{l{)ttjfJ si!' IJJ'::'y 
wystawieniu Nnjśw. Sakramentu 111 Pus::;ce. IV Iiościo- 
lacll Parajijalnycll wiejsIdcli 111 Niedziele i Śfcirla, gdy 
lud jest zgl'0111mlz01IY lut llabo.żeitstu'o, Z(l/'a::; po skoit- 
CZOIll'j Jllszy pamjijalll/,;j; w.lIliasttlell za,
 i w dlli po- 
wszednie, w czasie IIIs::,y ś. CZ!!t{(Ju;j; llll kl!l1'l'j do PfU/- 
Iliesiellia śpir.wa się Litanijl o Panu Jezusie, a}lo pod- 
niesif'/łill Przed oczy twoje i t. d. - Przy u'ys/awiellill 
Najśw. Sakl'll1lll'ntu śpit
lva się: O salularis łloslia, In'z!! 
schowa/liu zaś Fianl Domine. 


, . 
PIESl\ 


11/ kaźdelll ulI'apiclliu: ut! Ojea S. rl'bmlCf rUI. 
Paj1ida Z/OŻOlUl.  


I J 
 T 
= [\-S"-+--b= 
=!==
 
- 
, - . . -..-...--.-+-..-#--..-.,- . 
 
. 


Przeli o - czy lwoje Pa-nie, 


wi-ny Ill- sze skła-
>>>
344 


Iii łJ P L l li A C Y J E. 


,1'7"\ 


 
11 
'- 
--=t-
 
da L my;" a ka-ranie  
- 


F1  
71 --7-1- 


które za me odnosim, 


-.. 1'7"\ 
 ""_
 
---1' -j 
 I I I - 
 - f-!- P== 
61 . __I' 
---- ------------- 
przyró-wny-wa-my. Je - że -li. 
Jeźeli uważamy złości, - klóreśmy popełnili, " mniej da- 
leko cierpimy, - niżeliśmy zasłużyli. 
Cięższe to jest, do czego się znamy być winnemi; " a lżej- 
sze to co ponosimy. 
I\arę za grzechy dobrze czujemy, " a {Jrzecic grzeszyć 
{Joprzcslać nie chcemy. 
\\1" pośród {Jlag twoich, - niedołężność nasza wielce tru- 
chleje, " wszakże w nieprawości, - żadna się odmia- 
na nie dzieje. 
Umysł utrapieniem srodze ściśniony, .. a upor w złem trwa 
mc me poruszony. 

ycie w uciskach {Jrawie uSlaje, " złych jednak nałogów 
swoich nie poprzestaje. 
Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, - my się nie popra- 
wujemy; " jeżeli się sprawiedliwie mścisz, - wytrwać 
nie możemy. 
\Vyznawamy z płaczem w karaniu, - czegośmy się do- 
puszczali, " a {Jo nawiedzeniu zapominamy, - czego- 
śmy dopiero płakali. 
Gdy miecz twój na nas pot1niesiony trzymasz, - siłać obie- 
cujemy, .. a skoro go spuścisz, - obietnic wykonać nie 
chcemy.. 
I}
>>>
5 U P L I KAł: y J E. 


345 


liiedy nas k:lrzesz, - prosimy abyś si
 zmiłował, · a glly 
{Jrzeslani(Jsz, - pobudzamy cię znowu, - abyś nam 
nie folgował. 
Oto nas masz korząeyrh się lobic, - wszechmogący lloże; · 
wiemy iż jeŻeli miłosierdzie nic odpuści, - spl'a- 
wicdliwość słusznic nas zagubić może. 
Racz nam tedy dać o co żebrzemy, - lubośmy nic zaslu- 
żyli. · któryś nas z niczego stworzył, - abyśmy 
cię prosili. 


, 
PIESN 
O urodzaj, deszcz lub pogodę. 
Z łaciiukiego: Domine Rex.  
k- ._ 

 
 I 

 ii=Ri-t-- 
..jfZIL--C-

 -- ' ----
--! --.---- 
 _y 
 
I I I 
Iirólu nic - ba wyso-kie - go, Bo - że A - bra- 
----- "'=' 
:H
I_ .1 
-I. ' I I l I I
 
 
lP\J - ...


 = -#-------- i=£... 
 
. IIII 
 
lm- ma cne - go, Racz wcjrzeć na ludzkie plemir, Hf-.J ;
)::;;i-- 
{u - ro - dZ:1j } 
A daj l ży - zny deszcz, na zic - mię. 
t po - go - dę J 
Aby znał lud tWłJj prawdziwy, 
Żeś ty jest Bóg litośriwy; 
A my cię za ten dar wielki, 
Będziem wielbić na czas wszelki.
>>>
:H6 


s u P L I li A C \ J E. 


Złilujże się nad sh'al)ionym, 
Drogą krwią twą odkupionym; 
Zlituj że się, zlituj Panie! 
Nicch się łaska lwoja slanic. 


PIEŚŃ 
O pokój. 
Z laciitsldt!lJo: Da pacem. - IIlelod!]ja jak 1I'!/;fiJ". 
Daj Dam miły pokój Panie, 
Oddal wojennc karanie; 
Bo któż nas obronić moźe, 
Jedno ty wszecbmocny Boże. 


P.' O Ś II Y. 
jj
 ! 

rT=fP P I P i 
-rltyrn 
Święty Bożc! Święty m ocny! Święty nieśmiertelny! 

 ! r p iTP-r-f 3 razy. 
Zmiłuj się nad na-mi. 


1
 
t-fłiir-HiPt=i 
Od po - wietrza , gł o- du, o - gnia wOJ-ny, 
oH)_ ---e- I 
:fj
 I C łr-n-9- 3 razy. 
I - rr+::=1== 
Wybaw nas Pa-nie. 
Od nagłej i niespodzianej śmierci, Zachowaj \las Panie. 
My grzeszni ciebic Boga prosimy, Wysłuchaj lias Panie. 


- --'= G :::.:
>>>
31i 


LITANIJE. - ITA.lWIJA.. 


Do Pana JeJ::usa. 
Fr


 
Kyri- e e -lej-son, Chry-sle e-Iejson, Kyri-e e -lejson. 


JEZU usłysz nas, JEZU wysłuchaj 
Ojcze z nieba Boże, 
Synu Odkupicielu świala Boże, 
Duchu Swięty Boże, 
Święta Trójco jedyny Boże, 
JEZU Synu Boga żywego, 
JEZU jasności Ojcowska, 
JEZU śliczności światła wiecznego, 
JEZU Królu chwały, 
JEZU słońce sprawiedliwości, 
JEZU Synu Maryi Palili)', 
.JEZU Przedziwny, 
JEZU Boże mocny, 
JEZU Ujcze przyszłego wieku, 
JEZU wielkiej rady Aniełe, 


nas. 
Zmiłuj si\J nad nami. 


N . 


fi) 


ort 
::s 

 
c.. 


- 
"" 
-
>>>
JEZU najll\{'źniejszy, 
JEZU lIajcierpliwszy, 
JEZU naj posłuszniejszy, 
JEZU cichy i {Jokornego serca, 
JEZU miłośniku czystości, 
.JEZU miłości nasza, 
JEZU Boże pokoju, 
JEZU dawco żywota, 
.JEZU przykładzie cnot, 
.JEZU dusz żarliwości, 
JEZU Boże nasz, 
.JEZU ucieczko nasza, 
JEZU Ojcze ubogich, 
JEZU skarbie wiernych, 
JEZU dobry {Jasterzu, 
.JEZU światłości prawdziwa, 
JEZU mądrości wieczna, 
JEZU dobroci nieskOIiczona, 
JEZU żywocie i drogo nasza, 
JEZU wesele Aniołów, 
JEZU mistrzu Apostołów, 
.JEZU Doktorze Ewangelistów, . 
JEZU męztwo Męczenników, 
JEZU światłości \Vyznawców, 
JEZU czystości Panieiiską, 
JEZU korono wszystkich Świętych, 
J
ądź Dam miłościw, 
Bądź nam miłościw, 
Od grzechu każdego, 
Od gniewu twego, 
Od śidcł szataIlskich, 
Od ducha nieczystego , 


:H8 


I. I T A i\ I J E.  

. . 
O'(t)  
"'" . 


N 
E. 
- 
..::. . 
"
 


c 
I" 
"'" 
c 

. 


OdllUŚĆ lIam .JEZe. 
Wysłuchaj nas JEZU. 
Wybaw nas JEZU. 
Wyhaw nas JEZU. 
Wybaw nas JEZU. 
. Wybaw nas JEZU.
>>>
L I T A N I J 1::. 


349 


Od śmierci wiecznej, 
Od zlDicdbania n3lcllllicnia twego, 
Przez tajemnicę świętego wcielenia twego, 
Przez narodzenie twoje, 
Przez dzic('ilistwo twoje, 
Przez najświętsze życie twoje, 
Przez prace twoje, 
Przez mękę i krwawy pot twój, 
Przez krzyż i opuszczenic twoje, 
Przez mdłości twoje, 
Prz
z śmierć i pogrzeb fwój, 
Przez zmartwychwstanie twoje, 
Przez wniebowstąpienie twoje, 
Przez radości twoje, 
Przez chwałę twoją, 
Baranku Boży który gładzisż grzechy świa(a, Przepuść 
nam JEZU. . 
Barallku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj 
nas JEZU. 
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj SIę 
nad nami. 
.JEZU usłysz nas, JEZU wysłucbaj nas. 
Kyrie elejson, Chr)'ste elejson, li)'rie elejson.  
... 
C- 
I' 

 


::s 
:: 
CI 


..... 
M 
N 

 


I..ITA.NI.YA. 
Do Najśtcięls
ej .D/aryi Panny. 


1I1cltJdgJa Jak w!Jl,eJ. 


Kyrie elcjson, Chryste elejson, li yrie ell'json. 
Cllryste usłysz lias, Chrystc wysluchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, Zmih
 się nad nami. 


I 
, I 
I
>>>
350 


L I T A N I J E. 


Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże, 
Święta Trójco jedyny Boże, 
Święta Maryja, 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad Pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko łaski Bożej, 
Matko naj czystsza , 
Matko naj śliczniejsza , 
Matko niepokalana, 
Matko nienaruszona , 
Matko naj milsza , 
Matko przedziwna, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Odkupiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czci godna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Naczynie duchowne, 
Naczynie poważne, 
Naczynie osobliwszego nabożeństwa, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa , 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domic złoty, 


Zmiłuj się nad nami. 
Zmiłuj się nad nami. 
Zmiłuj się nad nami. 
Módl się za nami. 


!;;' 
..... 
o. 
i:- 


'"  


N 

 


= 

 
!3  
.... 
o. 

 


'"  


N 

 


= 

 
8
>>>
L I T A :'I I J E. 


351 


Arko przymierza, 
Bramo niehieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucicczko grzesznych, 
Pocieszycielko utrapionych, 
\V spomożenie wicrnych, 
Królowa Anielska, 
Królowa Patryjarchów , 
Królowa Proroków, 
Królowa Apostołów, 
Królowa Męczenników, 
Królowa \Vyznawców, 
Królowa Panieńska, 
Królowa wszystkich Świętych, 
Baranku Doży który gładzisz grzechy świata, Przepuść 
nam Panie. 
Baranku Doży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj 
nas Panie. 
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmih
 się 
nad nami. 
Chryste usłysz nas, Chrysle wysłuchaj nas. 
I{yrie elejson, Chryste elejson, liyrie elejson. 


!;;ol 
....., 


o. 


c... 


rn 


""D 


N  


::I  


!3 


I..IT A.l'WIJ_'" 
Do JVSJ::yslkiclt l
więlyclt. e J

4Jł-

 


K yri 
 e c - lej - son, Chryste 
Ii yri-c 


e - lej - son, 
e -lej - son.
>>>
Chryste usłysz nas, Chrysle wyslllchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, Zmiluj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmilnj się nad nami. 
Duchu Święty Boże, Zmiluj się nad nami. 
Święta Trójco jedyny Boże, Zmih
 się nad nami. 
$więta l\1aryja, 
 
Swięta Boża Rodzicielko, e: 
Święta Panno nad Pannami, 
. 
Święty Michale, 
 

więty Gabryelu, g 
Swięty Rafale, 
. 
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, l\1ódlcie się za n. 

Vszyscy święci niebicscy Duchowie, Módlcie się za nami. 
Swięty Janie Chrzcicielu, Módl się za nami. 
Święty Józefie, Módl się za nami. 
Wszyscy ŚŚ. PatryjarclJOwie i Prorocy, Módlcie się za nami. 
Święty Pietrze, 
$więły Pawle, 
Swięty Andrzeju, 
Swięl.v Jakóbie, 
Święty Janie, 
Święty Tomaszu, 
Święty Jakóbie, 
Święty Filipie, 
Swięty Bartłomieju, 
Święty Mateuszu, 
Święty Szymonie, 
Święty Tadeuszu, 
Święty Macieju, 
Święty Barnabo, 
Swięty Łukaszu, 
Swięty Marku, 


, 


352 


L I T A N I J E. 


i:= 


o, 
c.. 


'"  


N 

 


1:1 

 


E3
>>>
Wszyscy ss. Apostołowie i Ewangelistowie, Módlcie się zan. 
Wszyscy ŚŚ. Uczniowie Pańscy, Módlcie się za nami. 
Wszysey ŚŚ. niewinni Młodziankowie, Módlcie się zanami. 
Święty Szczepanie, 1:5:: 
$więty Wawrzyńcze, e; 
Swięty Wincenty, ." 
Święty Wojciechu, 
. 
Święty Stanisławie, 
 
Święty Wacławie, 
 
Święty FJoryjanie, . 
. " 
Święci Fabijanie i Sebasty.janie, Módlcie się za nami. 
Święci Janie i Pawle, Módlcie się za nami. 
Święci Kosma i Damijanie. Módlcie się za nami. 
Święci Ge

azy i Protazy, Módlcie się za nami. 

szyscy ss. Męczencicy, Módlcie się za nami. 
Swięty Sylwestrze, 
Święty Grzegorzu, 
Swięty Ambroży, 
Święty Augustynie, 
Swięty Hieronimie. 
Swiętv Marcinie, 
Święty Mikołaju. 
Święty Haz!mierzu, 
Wszyscy SS. Biskupi i \Vyznawcy, 
Wszyscy ŚŚ. Doktorowie, 
Święty Antoni, 
Święty Benedykcie, 
Święty Bernardzie, 
Święty Dominiku, 
Święty Franciszku, 
Święty Jacku, 
Wszyscy ŚS. Kapłani iLewitowie , 


L I T A N I .1 H. 


353 


a:: 
o. 
f::: 


." 
";. 
N 

 
::I 

 
E!. 


Módlcie się za nami. 
Módlcie się za nami. 

 
o. 
e: 


." 
.o. 
N 

 
=" 

 

. 


Módlcie się za nllmi. 
23 


, 


1 
I 
I 
I 
I' 


r 


I 
I
>>>
\Vszyscy sś. Zakonnil
y i P\ls'elllic
', l\lódlcil
 si
 za nami. 
Święta Anno, Módl sir za lI:mll. 
Święta 
laryja Magdl1lcllo, ;::: 
Święta Agato, 
 
Święta Łucyjo, 
Święta Agnicszko, II 
Święla Cecylijo, 
 
Święta Katarzyno, : 
Święta Anastazyjo, ::I 
Święta Jadwigo, 
 
Święta Elżbieto, :3 
Wszystkie Świętc Panny i 'Vdowy, Módlcie się za nami. . 
\Vszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nami. 
Bądź Ilam miłościw, Odpuść nam Panie. 
Bądź Ilam miłościw, \Vysluchaj nas Panie. 
Od wszego złego, \V ybaw nas Panie. 
Od grzechu każdego, 
Od gniewu twego, 
Od powietrza, głodu, ogllla I wojny, 
Od nagłej i niespodzianej śmierci,. 
Od sideł szatańskich, 
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, 
Od ducha nieczystego , 
Od piorunów i gwałtownej niepogody, 
Oli potępienia wiekuistego, 
Przez tajemnicę świętego wcielenia t.wego, 
Przez przyjście twoje, 
Przez narodzenic twoje, 
Przez chrzest i święty post twój, 
Przez krzyż i mękę twoją, 
Przez śmierć i pogrzeb twój, 
Przez święte zmartwychwstanie twoje, 


",- I. 
,..I-I 


l. I T A "\ I J E. 


:;: 


'''-: 


C'"   


1:1  


II  
II' 
::I
>>>
I 


L I T A X I J E. 


355 


Przez cudowne wniebowstąpienie twoje, 
Przez Ducha Ś. pocieszyciela zesłanie, 
W dzień sądu twego, 
:My grzeszni ciebie prosimy, 
Abyś l1am grzechy odpuścić raczył, 
Abyś karanie od nas oddalić raczył, 
Abyś l1as do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył, 
Abyś Kościół twój święty rządzić i zachować raczył, 
Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i wszyst- 
 
kie duchowne stany w .świętej pobożności zacho- *" 
, ł ' 
wac raczy , g" 
Abyś nieprzyjaciele kościoła świętego poniżyć raczył, 
. 
Abyś Królom i Panom chrześcijańskim pokój i zgodę : 
prawdziwą dać raczył, "t! 
Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i je- e. 
d U d ' ł 
 
nosc arowac raczy , . 
Abyś też nas samych w służbie twej świętej utwier- 
dzić i zachować raczył, 
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu po- 
dnieść raczył, 
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym, wiekuistą zapłatą 
 
uczynność ich nadgrodzić raczył, Z. 
Abyś dusze nasze, braci, powinllych i dobrodziejów na- 
 
szych, od wiekuistego zatracenia wyswobodzić ra- 
. 
a
, 
 
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył, 
 
Abyś wszystkie wierne zmarłe wiecznego odpocznienia 
. 
domieścić raczył, 
Abyś prośby nasze łaskawie przyjąć raczył, 
Synu Boży ciebie prosimy, 
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść 
nam Panie. 


Wybaw nasPanie. 
Wybaw nas Panie. 
Wybaw nasPanie. 
Wysłuchaj nasPanie. 


l 


23" 


" 
" 
I 
I
>>>
35G 


L I T A re I J F.. 


Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj 
nas Panie. 
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się 
nad nami. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
I\
Tie clejson, Chrpte elejson, Ryrie elejson. 


oM'i) .
GoC 


Melod7Je "0 LltoldJ. 


M"'t.OD. J. (10 Litanii o Imiclliu Jczus, podlug kt.lrej dzieci w Szpi- 
talu Iraruawskim Dzieciqtka Jezus śpiewają. dl(J8 JjJ

 
Kyri-e e -lej - - SOli, Chry-ste e- lej -son. 


MnOD. II. do Litanii o N. ]II. P. za umarłych, :Ii sfósownem odpo- 
. wiadal,;em: Zmiłuj się nad niemi, lub Módl się za niemi. 
" ł':" -9 

F r 
-iTI T -Ii=fFFI 
Rpi. - e e - lej - son, Chryste e - lejson. 


nInOD. III. 

JJJ
1fFH 
Ky-ri-e e - lej-soli, Chry - sle e - lejsoD. 


iii e Iiii"
>>>
3;)7 


KORONKA. 


o TRÓJUT "'BZElW
"'JS'''I-'TSZEd" 


K '1'ÓUA SIę ZWYKLA ŚPIEWAĆ 1'0 I' ARAFIJACII 
\V KAŻDĄ NlliDZIELĘ. 


--- 


a.
I
-

 


 
E '.) 'ŁL '- '

 
_ 
 . J. . 
- ----J 
t w lmie Oj-ca i Sy-ua i Du-cha świętego, A-men. 


H)"nan. 
łlr- c 
 J .in\
j
_I-

 
Bogu Oj - cu i Syno - wi, l ró-wne-mu 
1"":'\ 
ł/1L-l
J 
4łĄi= q 
im Ducho - wi, Trzem osobom niechaj będzie,  J .inth
 
Je - dnako - wa chwała wszc:- rJzie .
>>>
3
IS 


IWRONK,\ o TnÓ.ICY Ś. 


\V miłosierdziu niepojęta, 
Przyjdź na pomoc Trójco święta, 
I wysłuchaj prośbę moją, 
A nam {Jokaż łaskę twoją. 
Niech cię chwalę Boga mego, 
\V Trójcy świętej jedynego; 
Chwała twoja wieczny Panie, 
Niech w sercu mem nie ustanie. 


j(
 "'" 
 
W J' 
 


If/s::yscy. 
f
 _

-J-.I'-"'L


 J 
-'r- 
Cie - bic Bo - ga Oj - ca nie - ro- dzo - ne - go - ciebie 
Syna jednorodzonego - ciebie Ducha świętego pochodzące- 
go - świętą i nierozdzielną Trójcę - całem sercem i ust Y 
wyznawamy, chwalimy i błogosławimy - tobic cześć, to- 
bic chwała, tobie dzi ękczynienie - teraz i przez nieskoń - 


 

 ,")'!
 
a I L I 
- . . 
 ----- 
czo-ne wic-ki wieków, A -men. 

 }, J' - 6) J : i 

 _ - ej 
-;. Błogosławmy Boga Ojca i Syna z Duchem świętym, 

. Chwalmy i wysławiajmy go na wieki. 
y. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, 

. Panie pokwap się ku ratunkowi memu. 
j!. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, 

. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wie- 
ków, Amen. 


AN'I'Ył'ONA.
>>>
liUltO
li,\ II TUÓJCY Ś. 


:S;)
I 


CZĘŚĆ PIER \VSZA. 


lYll cltwlllę Bogll OJca, piel'wI;z,rj Osob!J Tl'Uic!J 
111';$ ell(fJświ{
tsz rJ. 


II Y lU Ił. &- =s 

J

I--

 
._--- I I 
Bo - że Oj - l.ze wszecbmogąey, Twc sLworzcnie 


1P
-f-) J
=1
7 

 J Jł 
ko - cba-ją - cy , \Yyslu-chaj nas l ud pro- szq-cy, 
W1'
S6-

 
W do - broci twej II - fa-ją - cy. 


Dałeś na śmierć Syna twcgo, 
Dla miłości z nas każdego, 
Niel
hże droga męka jego, 
L'blaga cię Boga mego. 
Marnotrawnc kochasz syny, 
I odpuszczasz onym winy, 
Nas do dobrej przyjm krainy, 
W dziel! śmierd Ojcze jedyuy. 


o.or l. 

 
j J')'JJ

Jf:J" J' 
--. - 


J- J- T
 
-
 


Ojcze nasz któryśjcst w nicbic1icch, śwj
ć się 1- mie twoje -
>>>
360 


JWROł"KA o TRÓJCY Ś. 


ChlJr II. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako 
w niebie tak i na ziemi - Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jlko i my od- 
puszczamy naszym winowajcom-ł nie wwódź nas lIa poku- 
szenie, ale nas zbaw odezlego, Amen. 
ZdrQwaś Maryja łaskiś pełna, Pan z tobą - Błogosla- 
wiollaś ty między niewiastami, i błogosławion owoc ży- 
wota twego Jezus - Święta l\Iaryja matko Boża, módl się 
za nami grzesznemi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. 


Potem śpiewa się dziesięć razy: 
ChlJr I. 
 
:N 3 L ,
I\ 
 J 
. 
 .. ti- ł ! 
-fi 
 i - . _ _ 
 I 
 __ 
_
 
 
.  
Swięty! święty! świrty! Pan Bóg za - slę - pów, 


jj ;
= - 

---:;;
-
 
 _ I 
=Ił ' -.)7i
-;
 I 
 J 

 fr _ 
 : 
Pel - no. są nie-bio-sa i zie-mia chwaly je-go. 


Po '!Im. dziesiątku dodaJc się raz: 
CM", I. 
,,!'I 
./t
" i'
 _

 _ 
I 

 
Jl-. I Q 
 
 J I - - C C C
 

 
Chwała Ojcu i Sy - nowi i Du-cho-wi święte
mu, 
CAór II .',.",.." "'
 _ _ 
 
 "'- *--::;j-+-_ 
ii
--p=::::;o- , I--'--t-'---,- =:t==: I I' J , _---1--- 


f!!.
-.ł-_.
-#+T__łtI_iJł--.--.L#---1- 


I 


Jak by - la lIa po-czą - tku 


le-rlz 


za - wsze
>>>
ltORONKA o 'rnÓJC1" li. 


361 


. 
V 
na wie-ki wie-ków, A - men. 


AN'l'YFONA. 


!tfelodyja jak: Ciebie Boga Ojca. 


Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa - Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia - 
któremu (tu sz"ę trzeba pokłonić) niech będzie pokłon, cześć 
i chwała od wszystkiego st,,;orzenia - teraz i na wieki 
wieków, Amen. 
jr. Panie wysłuclmj modlitwy nasze, 
J}!. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 


JJlodlitwa. 
E
 I 
 dalej 

1IIi:::3!. '" I jak Antyfona 
Módlmy się. 


:zakończellie.  
j- 
 I J 
 
 
_ ... f--'-

-,=:£ 
, . 
j =
 
"- --,- 
śmierci na - szej.J}!. Amen. 


Łaskawy i miłosierny wszeclimogący Boże Ojcze - po- 
kornie ciebie prosimy przez miłość i ojcowskie Imie twoje- 
{Jokaż nam grzesznym miłosierdzie twoje - teraz i w go- 
dzinę śmicrci naszej. J}!. Amen.
>>>
3f;2 


ł;OIlIl
ł;.\ II TIIIIJn" s. 


CZĘ8Ć DRUGA. 


lYa chwat!! Boga S!I"a, J,.lJgi(:j Osub!l 1'l'iic!l 
pl':S C/l ajś li' i{'ls=- 'J 0 . 


H ,.. 111 II. 
I11elodyja Jak: Boze Ojcze. 
Synu Boży narodzony, 
\V Sakramcncie ulajony, 
A na krzyżu umęczon
T, 
Bądź za wszystko pochwalony. 
\V scrca twego miłej ranic, 
l\"iech olrzyma lIbłag;mie, 
Nasze do cicbic wołanic , 
Synu Boży Jezu Panie. 
l\Iocą krzyża krwią zlancgo, 
Od wszelkiego zasłOli złego, 
Każdego człeka grzesznego, 
lirwią twoją odknpionego. 


Polem Ojcze nasz, i t. (1. - Zdrowa
 Milryja ił. d. 
I znmvll 10 ruzy: 
ŚwiQty! święty! święty! Pan Bóg zastfpóW, 
Pełne są nicbiosa i ziemia thwaly jego. 
t:hwała Ojcu i Synowi i Duchowi świQtemu, 
Jak byla na początku i teraz i zawsze i na wieki wicków, 
Amcn. 


II 


Ax'rn'OXA. 


Błogosławiony Bóg Syn Ojca niebicskicgo - 8wiallu 
z świallości, Bóg prawdziwy z Boga pmwdziwego - Pan 
i odkulJiciel Dasz Jezus Chrystus - klóremu (fIL si{' }'oktullić)
>>>
liIllW"'IO.\ o TIlÓJC\ :Ii. 


:łii;ł 


niech b...l1zie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stwo- 
rzcnia - teraz i na wieki wieków, Amen. 
t. P
lIIie wysłuchaj modlitwy nasze, 
IJl. A wołanie nasze niech do ciebie {Jrzyjdzie. 
Módlmy się. 
Jednorodzony Synu Ojca niebieskiego - prawdziwy 
w naturze ludzkiej Boże - pokornie ciebie prosimy {Jrzez 
miłość twoją która cię z nieba sprowadziła - i przez 
wszystkie trudy, prace i boleści całego życia twojego -- 
przyjmij w przenajświętszą łaskę twoją grzeszne dusze na- 
sze - teraz i w godzinę śmierci naszej. 
. Amcn. 


CZĘŚĆ TRZECL-ł.. 
Na chwalę Boga Ducha Ś. trzeciej Osoh!J TróJc,!! 
przenajświętszej. 


II ." 111 n. 
1I1elodyja jak: Boze Ojcze. 
Duchu święty daj natchnicnie, 
I nam grzesznym opalrzenie, 
Przez łask twoicII udzieleni
, 
A potem wieczne zbawienie. 
Zapal ogiell w nas miłości, 
Udziel daru roztropności, 
W przr.ciwnościach cierpliwości, 
I należytej czystości. 
Bądź pociechą zasmuconym, 
Bądź ratunkicm utrapionym,
>>>
364 


IIOIIOXIIA o TROJC' 5. 


Przewodnikiem bądź błądzącym, 
I pl'eytomnym ciebie czczącym. 
Potcm Oj, ,ze nasz, i t. d. - Zdro\Va
 lila ryja i t. d. 
J r,1l0WU JO razy: 
Święty! święt,y! święty! ,Pan Bóg zastępów, 
Pełne są niebiosa i ziemia chwały jego. 
Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, 
Jak była na początku i tel'az i zawsze i na wieki wieków, 
Amen. 


ANTY.'O
A. 
Błogosławiony Bóg Dnch święty od Ojca i Syna pocho- 
dzący - Bóg prawdy i miłości, poświęciciel dusz naszych- 
pocieszyciel wszystkich utrapionych i osierociałych - któ- 
remu (tu się poklonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała 
od wszystkiego stwol'zenia - teraz i na wieki wieków, 
Amen. 
t. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, 
IJ!. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 
Módlmy się. 
Duchu przenajświętszy, oświecicielu grzesznych i po- 
cieszycielu wszystkich utrapionych - przez nieskOliczone 
miłosierdzie i miłość twoją pokornie ciebie prosimy - racz 
oświecić łaską twoją zmysły i serca nasze - i w potrze- 
bach naszych racz nam być wspomożycielem - teraz i w go- 
dzinę śmierci naszej. IJ!. Amen. 
1I1elodyja iak: Ojcze nasz. 
\Vierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela 
IIieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa Syna jego jedynego 
Pana naszego; który się począł z Ducha świętego, naro- 
dził się z Maryi Pilimy. (jmęczon (lUd Pontskim Piłatem,
>>>
UORONKA o TRÓJCY Ś. 


365 


ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekłów, 
trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, sie- 
dzi na pr
wicy Boga Ojca wszechmogącego; ztamtąd {Jrzyj- 
dzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha świę- 
tego, święty Kościół p{jwszechny, Świętych ob cowanie; 
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot 
wieczny, Amen. 
Niech będzie błogosławiona Święta i nierozdziel1l3 Trój- 
ca, teraz i zawsze i na wieki wieków, AmclI. 


LITANIJA 


I 
! 


Do Trójcy prJ::enajśLCięts
ej. Pr


 
Kyri-e e -lej-son, Chry-stee-IejsoD,'Kyri-e e -lejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze wszechmogący Stworzycielu świata Boże, 
Synu przedwieczny Odkupicielu świata Boże, 
Duchu najświętszy Oświecicielu świata Boże, 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże we trzech osobach, niepojęty g 
i niewysłowiony, UJ 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże, przez którego i w którym jest ';. 
wszystko, _ 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogar- 
 
DąĆ nie mogą, :::r 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże, który jako Ojciec opatrzno- 
. 
ścią wszystko rządzisz, 


N 
B 


-
>>>
:Jfi6 


JtoRoNla o TnÓJc.T ś. 


ś. TRÓJCO jedyny Boże, kt"ry czynisz cuda na ziemi, 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże, obrońco nasz i zapłato nasza 
wielka N 
S. TRÓJCo' jedyny Boże, litościwy, cierpliwy l wiel- ; 
kiego miłosierdzia, .:. 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże, Jirólu nad królmi i Panie nad CI 
wszystkiemi panującemi, ;;; 
Ś. TRÓJ CO jedyny Boże, który nie chcesz zguby grze- 
 
sznego człowieka, 
 
S. TRÓJCO jedyny Boże, który pokutujących do łaski ;; 
swojej przyjmujesz, 8 
Ś. TRÓJCO jedyny Boże, którego własność jest poka- :-' 
zywać zawsze miłosierdzie, 
Bądź nam miłościw, Przepuść nam Panie. 
Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas Panie. 
Od wszego złego, 
 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, '- 
Od nagłej i niespodzianej śmierci, ;- 
Przez wszechmocność twoją Boga Ojca i Stworzyciela 
 
naszego , 
 
Przez W cielenie, mękę i śmierć Syna Zbawiciela '" 
'":I 
naszego, 
 
Przez oświecenie twoje Ducha świętego Pocicszyciela =' 

 
naszego, 
Przez przyczynę Przenajświętszej Panny Maryi i wszyst- 
kich świętych twoich, 
Prosimy niegodne stworzenia twoje, \Vysłuchaj nas Panie. 
Abyśmy ciebie Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze 
'Wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych, kochali 
i miłowali , Wysłuchaj nas Panie. 
Abyśmy przykazania i nauki twoje wicrnic zachowywali, 
Wysłuchaj nas Panie.
>>>
liORO;SIiA o TRÓJCY Ś. 


3G7 


A!lyś zgodę i pokój między Pan y i ludem chrześcijań- 
 
skim sprawić i pomnażać raczył, .
 
Abyś królestwo nasze i to miasto, obywatelów jego i oko- 
 
liczne kraje, od wszelakich plag surowej sprawie- 2. 
dliwości twojej zachować raezył, 
 
Abyś nam grzechy nasze odpuścić, i do c11wały króle- 'i:I 
stwa twojego przyjąć nas raczył, 
. 
-:: 


Zamiast Barallkll Bo!y. 
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Odpuść 
nam Panie. 
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Wysłu- 
chaj nas Panie. 
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj 
się nad nami. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
liyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 


Prośba. F=

 - r-i 
Ił \11  ----,c:::: . 
\ V- - vJ 
- 
Cie-bie wzy-wa-my, Cie-bic bła-ga- my, 


}\

'" J JcJ 
O Bło-go-sła-wio - na Trójco! 


Ratuj stworzenie, Daj opatrzenie, 
O Błogosławiona Trójco! 
\Vlej Ducha twego, Do serca mego, 
O Błogosławiona Trójco!
>>>
368 


IWRO
KA o TRÓ.ICY ś. 


\\r spomóż w potrzcbie, Prosząeych ciebic, 
O Błogosławiona Trójeo! 
Odpuść nam złości, Dla twej litości, 
O Błogosławiona Trójco! 
Znieś głód, mor, wojny, Daj czas spokojny, 
. O Błogosławiona Trójco! 
Daj. dar miłości, l pobożności, \ 
O Błogosławiona Trójco! 
Szczęść Państwu temu, Jako swojemu, 
O Błogosławiona Trójco! 
Strzeż w niem żyjących, Broń konającycli , 
O Błogosławiona Trójco! 
Daj nam być w niebie, Prosimy cicbie, 
O Błogosławiona Trójco 1 
t. Błogosławiony jesteś Panie na firmamencie nicbieskim, 
1}:!. Chwąlebny i nicskończonej chwały godny na wicki. 
t. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, 
JJl. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 


Módlmy się. 
\V szechmogący a wieczny Boże, któryś dał sługom two- 
im w wyznaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę Trójcy 
wiekuistej, i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa: 
pokornie prosimy; abyśmy tej wiary mocą zawsze byli od 
wszelkich niebezpieczeństw obronieni. 
Miłosierny w Trójcy świętej jedyny Boże Ojcze, Synu 
i Duchu święty, który nad żywe mi i umarłemi panujesz, 
i lIad wszystkiemi miłosierdzie'woje pokazujesz: pokornie 
cię prosimy; {Jokaż miłosierdzie twoje zgroma1zcniu na- 
szemu, i wszystkim stanom duchownym i świeckim, do- 
brodziejom naszym, daj wieczne dobro, i duszom zmar-
>>>
KORONKA O TRÓJCY Ś. 


3(i
t 


łych wieczny odpoczynck. Który żyjesz i królujesz w Trój- 
cy świętcj Bóg jedyny na wicki wieków. 11. Amen. 


II Y M N. 


Za Dusze zmarlych. 
1I1elod!Jia iak: lloze Ojcze. 
Dla miłości ludu twego, 
Trójco święta z czyszczowego 
Wyzwól ognia, twoje sługi, 
Przez wszystkich świętych zasługi. 
Wspomnij Jezu na twe rany, 
Dla dusz t.ych ukrzyżowany, 
l dźwignij jc zranionemi, 
Z czyszcza rękami swojemi. 
O Maryja dobrotliwa, 
Matko wszystkim litościwa, 
Módl się do Boga za niemi, 
Srogie męki cierpiącemi. 
t. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie; 
IJl. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. 
t. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, 
IJl. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie
 
Módlmy się. 
Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, racz du- 
szom wiernych sług i służebnic twoich odpuścić wszystkie 
ich grzeehy, ażeby za pokornemi prośbami naszemi, zmi- 
łowania twojego dostąpiły, którego zawsze pożądały. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 1J!. Amen. 


24.
>>>
370 


I\OflO
"" o Tnli.ln' Ś. nny sposób ipieu:u1łia 'Ul J(oronce: Ojcze nasz, - 
Hwif;'ty! -- i Ciebie wzywamy; kfin-!/ łlw
:e 1i!lr 
łl
yfy 'Ul NiedJ::iele uroc!:iysls
e. 


ffik I 


!j 

i f\! 
 
 III:_ I 
-I-J' IJ -#-.----____ --II 
 "1 " 
t1I
_.,..---.-. -.tf. 
- ---------d-- 
Ojcze nasz któryś jest w lIiebi{'siecb, święć sil;' Imip 'w
ie, 
Zdrowaś .Maryja łaskiś pf'lna, . i t. d. 
Wierzę w Doga Ojca. . . . . . . . i L d. 


SIl'it:'!/ ! 

 l._ - i 

h--- 
 --" ' _____ "'-*' - .. 
-W4L- 
 
 I I r "-ł- -r--!
 

-" -- 

 - - I' 'T1T'--I 1 - 
, . 
 
 
Swię - ty! świę - trI święty! PanHógza-slę - {JÓW, 
Ch ór li. 
 
 '" "" "" "" 
 " 
k 
 i' p==''' -r ' ,,-,--:- 
-r=
 I I ! J 


- 
3-"-.-.-.-.-.--'--il-'--.
- 
Pel-nc są nie-Lio -sa i zie-lIlia c11\yaly j C-- go. 
Chór l. . 
ł3 !I=
..-..-..-
..-..-
_______-
-
 .. I; 
- 
-
-lI--',ł--Fl--v-
 : i 
 --iI- f-r:---r= 
CI ł O . . S .. D I ...
 
lwa a 
-CII l y-no-WI l u-c lO-W! sWlęle-mn. 


Cllór li. "" __
" _ "" "" 
 ,,__ 
:tipI 
 f'I -'---p=j'J=r
 "-I
 I
-j
''''' ,"-- 

- - 
 
-------------------------#-- 


Jak by -la na po - .'zą - tku i te -- raz 


 l--.L
-kI 
i na wie-ki wieków. A --: JIIen. 


za wsze 


-
>>>
łlORO
/i.\ o TIIÓ.lr.\ 
. 


371 


Prośba. I, J  
 
 I 
.. .. . ,. 


 
. - 


Cie-bie wzy-wa-my, 


Cie-bic bła-.ga- my, 


:im 
 r\ 
 l 

 j =1:=C 
 
:JP I' 
 _'=* ___ --. i '
 
 
. , 
- 
O Blo-go-sła-wio-na Tr
j - co! 


30
 


24"
>>>
'}-.) 
oJJ._ 


GODZINKI 


o NIEPOIi.A.LA.ln
::tI POCZ
CnJ x. ]1. P. 


-- 


NA JUTRZNIA. 
--C i 
 


\ 
 
 c.r

 
Zacznijcie wargi nasze ehwalić Pannę świętą,  
 
 
 

i I
 
 
 
 

" . .
.i. 
. . -..- 
Za-cznijcie 0- {Jo-wia-dać cześć jej nie-po-ję-tą. 
Przybądź nam miłościwa Pani ku {Jomocy, 
A wyrwij uas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy. 
Chwała Ojcu i Synowi je
o przedwiecznemu, 
I równemu im w Bóstwie DudlOWi świętemu: 
Jak była na {Joczątku i zawsze i ninie, 
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. 


117.011.  )b"..
;.
.:
1t
GI-ąr r t 
Za-wi-taj Pa-ni świa-ta, niebieska kró -lo - wa, 


l
>>>
GODZIMil o MEPOI,AL. POl:Zł,CIU 1\. 
I. I'. :ł7:ł L
 
h 
 - 1 }" -;,;f\-ob
 J 
 ł== 
-
 
 

EFF --
 -- =ł:: 
\I 
Witaj Panno lIadPanny, gwiazdo po
ran-ko.wa. 
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości, 
Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości. 
Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu, 
Za matkę obrał Slowu jednorodzoncllm: 
Przez które ziemi okrąg i nicba ognistc, 
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste. 
Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie, 
Bo przestępstwo Adama nie ma {Jrawa w tobie. 
r. Przejrzał ją Bóg i wybrał ją sobie, 

. I wziął ją na mieszkanic do prz
'bytkll swego. 
y. Pani wysłuchaj mo(]litwy nasze, 
JJ.!. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 
Módlmy się. 
Swięta Maryja królowa niebieska, l\Iatko Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz 
i nikim nie gal'dzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawcm 
okicm miłosierdzia twego, a uproś nam li Syna twego mi- 
łego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, 
którzy teraz święte twoje i niepokalanc poczęcie nabożnem 
sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławiClistwa za... 

)łatę w niebie otrzymać mogli: co nicchaj da ten któregoś 
Iy Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, 
kł(lry z Ojcem i z Duchem świętym żyje i kniluje, W Trójcy 
.i('d
'ny Bóg na wieki wieków. IJ!. Amcn. 
v-. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 
:7. .A wołanie nasze niech do ciebic przrjdzie. 


-
>>>
374 GODZINKI O NIEPOl\AL. l'OCZ.lfCIU N. nI. P. 


y. Błogosławmy Panu, 

. Bogu chwała. 
t. A dusze wicrnych zmarłych przez miłosierdzie .Boże 
niech odpoczywają w pokoju. IJl. Amen. 


NA PRYMĘ. 


Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, 
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy. 
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwieczncmu, 
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu: 
Jak była na początku i zawsze i ninie, 
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. 


BYIIlU. 


Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły, 
Który złoty stół i sicdm kolumn ozdobiły. 
OtI wszelakiej zarazy świata ochroniona, 
Pierwej święła w żywocie matki, niż zrodzona. 
Tyś matką wszech żyjących, tyś jest świętych drzwiami, 
.Nowa gwiazdo z Jakóba, tyś nad Aniołami. 
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, 
Bądź chrześcijan ucieczką, i port nieomylny. 
y. Sam ją stworzył w Duchu świętym, 
IJl. I wylał ją na wszystkie dzieła rąk swoich. 
y. Pani wy
łuchaj modlitwy IIasze, 
IJl. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 
Módbn!l się. Święta Maryja i t. d.
>>>
ł-UIJZ1;\lil U Nll.:l'Uli,\L. I'UCZJ;f:11I N. M. P. 375 


NA TERCY J.\. 


PJ'zybąllź nam miłościwa i t. d. jak 7Ul Pl'ymic. 
JI "Y JlI1 n. 
\Vitaj arko przymierza, tronie Salomona, 
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych tiu'b zlożona_ 
Tyś hzak J\Iojżeszów Boskim ogniem gorejąca, 
Różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. 
Hramo rajska zamknion3, I'lIno Cedcona, 
Tyś niczwyciężonego piastr miodli Samson
1. 
Przystało, aby cię Syn tak zacny, od willY 
Pierworodnej zachował, i zmazy Ewillej. 
Który ciebie za matkę obierajitc scbic, 
Chciał by przywara grzechu, nie postala w toLie. 
y. Ja mieszkam na wysokościach, 

. I tron m
j w słnpic obłoku. 
y. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

. A wołanie nasze niech do ciebie {Jrzyjdzie. 
1I1MllllY się. Święta Maryja, i t. d. 


NA SEXTĘ. 
Przybądź lIam miłościwa i l. d. jak Ull PI'!Jllli,:. 
H )' JlI1 11. 
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego, 
Tyś r:lj Aniołów, {Jałac wstydu panieJiskiego. 
Pociecho utrapionych, obrodzie wdzięczności, 
O Palmo cierpliwości, () cedrze czystości! 
Zicmia jesteś kapłańska i błogosławiona, 
Święla i pierworodną zmazą niedolkniona. 

liil:lo I'a'lskie i bI"am3 na wschód wystawiona. 
"'szclk.lś łaską jcd
 lIil Panno nalJełniona.
>>>
376 


GODZINKI O i'iIEPOKAL. POCZJ,CIU N. 1\1. P. 


1 


t.' Jak lilija między cieruiem, 

. Tak przyjaciółka moja mi
dzy córkami Adamowemi. 
y. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 
Módlmy slf!. Święla Maryja i t. d. 


NA NONĘ. 
Przybądź Dam miłościwa i t. d. Jak na Pr!Jmie. 


II -y Dl u. 
\Vitaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona 
Dawidowa , baszLami i bronią zmocniona. 
Tyś {Jrzy poczęciu ogniem miłości pałała, 
Przez cię władza piekielnych mocarzów stajała. 
O mężna białogłowo, Judyt wojująca, 
ł Abizag prawego Dawida grzejąca. 
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, 
Nam Zbawiciela świata l\Iaryja powiła. 
y. Wszystka piękna jesteś przyjaciólko moja, 

. A zmaza pierworodna nigdy w tobie nie była. 
y. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

. A wołanie nasze niech ąo ciebie przyjdzie. 
lIfódbny się. Święta Maryja i t. d. 


NA NIESZPOR. 


Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na Pr!Jmie. 


H-YDIU. 
Witaj zegarze w którym nazad jest cofnione 
Słońce dziesięcią linij, gdy Słowo wcielone.
>>>
(;ODZINKI ONIEPOKAL. POCZFtCIU N. III. P. 377 


Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, 
Niezmierny od Aniołów jest coś umniejszony. c-ol 
Słońca tego promieńmi Maryja jaśniejc, 
\V poczęciu swem jak złota zorza ś"iatłem sieje. 
Między cierniem lilija kruszy łeh smokowi, 
Piękna jak w {Jełni xiężyc, świeci człowiekowi. 
y. Jam sprawiła na niebie alły wschodziła światłość nie- 
ustająca, 
1Jl. I jako mgła okryłam wszystką ziemię. 
y. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 
1Jl. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 
J.łlódllllY się. Święta l\Iaryja i t. d. 


NA KOMPLETĘ. 
Niech nas Pani twą prośbą do siebie nawróci, 
Jezus Syn twój, a swój gniew niech od nas odwróci. 
Przybądź nam miłościwa- i t. d. jak na Prymie. 
II " n. n. 
Witaj matko szlachetna w {Janieńskiej czystości, 
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. 
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, 
Po prawej ręce króh stoisz w złotogłowie. 
O rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, 
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonącycII. 
Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twej obronie, 
Niech Boga oglądamy na górnym Syonie. 
"t. Olej wylany o l\Iaryja Imie twoje, 
1Jl. Słudzy twoi zakochali się bardzo \V tobie. 
y. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,- 
IJ!. A wołanie nasz
 niech do ciel,ie przyjdzie. 
JJlótlllJł!/ si(!. Swięta Maryja i t. d. 


, I.
>>>
37t\ ,"OIJZIMU o 
IEł'OI.A.L. 1'0Ll:ł;CIU 
. 
I. P. 


Poleeenłc ł-
odzłnek. 


Z pokłonem Panno święta ofiaruję tobic, 
Te godzinki ku większej czci twej i ozdobic: 
Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła, 
A przy śmierci nam słodką .Maryją prz)'hrła. 


A
TYFOSA. 


Tać jest różdżka, w khirej ani sęk pierworodny, alU 
skaza uczynkowej winy nie postala. 
y. \V poczęciu twojem Panno lIiezmazanaś byla, 

. .Módl się za lIami do Ojća, któregoś Syna porodziła. 
Módlmy się. 
Hożc któryś przez niepokalane Panny Maryi poczęcie, 

odne Synowi twojemu mieszkanie zgotowal: prosimy cię; 
aby jakoś ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wsze- 
lakiej zlJlazy zachował, takeś lIam tcż za jej przyczyną 
nicpokaJancmi przyjść do siebie dopuścić raczył. Przcz 
tegoż Jezusa Chrystnsa, hl)!'}' z tobą żyje i króluje lIa 
wieki wieków. 
 . Amen. 


I 
,;\ 
.1 
ij 


--

- 


i I 
1 


Za po:;wulf!uiel/l t:ell.:,m:'1 Jlztjdm,',y".
>>>
SPIS, PIESNł. 


CZĘ8Ć I. 


PIEŚNI 


l Hejnał wszyscy 

 BozI' wie('zny. 
3 Po upadku. 
4 Urząd zbawienia. 
5 Glos wdzięczny 
6 Archanioł Bozy . 
7 Zdrowaś bądź 
8 Posyła do Panny 
9 Spuśćcie nam. . 


ADWENTOWE. 
SIr. 

I 
.H 
. 12 
13 
. 1;) 
. t7 
.:W 


.22 
.23 


I'IEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


1 Nuzcśmy Chrzcścijanie 

 Anioł Pasterzom . 
3 W Złobie leiy 
4 Dzieciątko się 
5 W dzień Bożego . 
6 Kiedy Król Herod 
7 Zawitaj Jezu. . 
8 l\iIe
syjasz przyszedł 
9 !\lamy przyjaciela 
10 Wiwat dzisiaj 
11 Bńg się rodzi . 
12 Niepojęte dary 
13 Pan z nieba . 
14 Infinitre bonitatis 
15 In natali Domini. 
16 Na Boże narodzenie 
17 A czemuz mój Jezus 


l'IEŚJ.liI I'OS'l'NE. 


l ł
orzkie iale . . 
2 Zal du
zę ściska 
3 Jezu na zabicie 
4 Ach ja Matka 
5 Pl'zypalrz się duszo 
6 Jezu od zp]ostwa 
7 Ach widzę Syna. . 
8 Dm,zo ozil;bła 
\I Jc
u olI pospólstwa . 
10 Acll omie Matce. 


.2fi 
.28 
. 30 
.33 
.34 
.3li 
. 39 
.40 
. 41 
. 43 
.45 
. 47 
. ;)0 
. ;)1 
. ;)3 
. ;);) 
. 56 


1 Jezu Clu'yste . 
2 Wisi na krzyzu 
3 Rozmyślajmy dziś 
4 O duszo wszelka 
5 Wspominajmy. 
fi Ojcze BozI' 
7 Iirzyżu święty 
8 Zawitaj ukrzyzowany 
\I ZbliŻam się ktohie . 
10 Już Chrystus życie . 
11 Płaczcie Anieli 
12 Dobranoc glowo ś. 
13 Patris Sapientia . 
14 Jezus mądrość 
15 Ogrodzie oliwny. 
t (; Będ:IC IJl'zestraszony 
17 Acb mój Jezu. . . 


SI". 
. ,,\I 
. liU 
.IH 
. (;:
 
6 ' 
. l 
6 
 
a 
" 67 
. 6\1 
. 70 
.71 


II 


. 73 
U 


75 


77 
. 79 
. 81 
.88 
.91 
.93 
. 94 
.96 
100 
lOt 
103 
10 i 
112 
IIi
>>>
18 Lament scrdoczn}' . 
19 Stała Matka. 
20 Już cię żcgnam . 
21 Ty któryś gorzko 


I'IEŚNI 'VIELI{ANOCKE. 


:I Przez twoje święte 
:l Chrystus zmartwych. . 
3We;ełynam. .". . 
4 \V stał Pan Chrystus . 
5 Cllrystus Pan zmartw. 
fi Witaj dnin świ
ty. 
7 Ofiarujmy clllVllłę . 
8 Dziś Chrystus Iil'ól 
9 llziś nmn" nastnł 
:lO Wyslawiajmy Chrysta 


f;lr. 
117 
lI!I 
121 
. . 126 


I'IEŚNI NA ZIELON. ŚWIĄTKI. 


l Vcni Creator 
2 Przybądź lluchu 
3 Veni sancte Spiritus 
.t Zstąp Dudm. . . 


.112 
.113 
. . lH 
. . HG 


I'IEŚXI NA BOŻE CIAŁO. 
t O Przenajśw. IIost
:ia 1 t8 
2 PrzcII lak wielkim.. 1 t9 
S TWl\ja czeU, clllmIa. 1;;0 
4 IiIaniam się tobie. 1:11 
5 Rzu{.my się wszyscy. 1;;2 
6 U drzwi twoil'b. 154 
7 Idzie, idzie nóg 155 
R NielJO ziemia 1:16 
9 Chw
IImy niewysł. . 157 
"10 'Yitam (.ię \\itam 158 
11 Jezusa sledlie . 16U 


- 


128 
129 
130 
132 
133 
t:ł4 
135 
137 
. 138 
. 140 


12 Slaw jęZ) kn. 
13 Lauda Sion . 
14 Clnval Syenie 
l;; Beże kocham cię 
16 Nieskończena 
17 Bądź pozdrowione . 
18 Witaj krynico . . . 


PIEśNI O NAJśW. 111. P. 


1 Ped twoją ol,ronę . 
2 \V pierwszym mom. 
3 Z wyroków nieba . 
4 Anieł Gab
 cI . . 
5 I\laryja Pannn . . 
G CZ}'stsza nad slońce 
7 \Yzi
ta de nieba . 
8 '''"itaj Królewa nieba 
9 O Gospedze uwieI. . 
10 Gwiazdo morza . 
11 Witaj śwj
ta i (loczę. 
12 Witaj nieba i na,1 
13 Ciebie na wieki . 
H Zawitaj Córko . 
15 Perłe droga. . 
Iii Salve Regina! zawito 
17 I\latko niebieskiegl'. 
lS Matko Szkaplej'za ś. 
19 I\latke Rózańca Ś. 
20 Omni die. . . 
:.1 1 Dnia kazdego 
22 O lIIaryja Jllalko 
:.13 Ty któraś pięknie 


JfE
l\'"I O śś. 1'.\XSruclT. 


SIr. 
161 
lli3 
. 165 
lli8 
IiI 
174 
. 17;; 


1i7 
179 
1813 
181 
183 
ISi- 
183 
181; 
181i 
18S 
18\1 
Ul[ 
In 
191- 
19ti 
198 
19!' 
. 2011 
. 2i11 
.202 
. :!1ł7 
.212 
. :!Ił 


l o ,
. JJliclwle-Xiąze nich. 217 
2 V ś. Galn'!Jclu - WesoJem 211'1
>>>
&
 &
 
3 Oś. Rafalc-Rarale 
. . . 2H) 6 Po całym świecie. . . 2aa 
4 O ś. Aniele st/..-Czcść win. 221 7 lito się w opiekę. . . 2a7 
5 Ośś.Aniol.-Zawitaj woj. 222 8 \Vszeclnnocna mego . .258 
6 Oś. Jó:.ejie- Szczf;'śliwy .224 '9 Ach niesko{lCzony . . . 2ul 
7 Oś. TFawrz.-Slawny Im. 22u 10 SZCZfeśliwy kogo.. . . 2u3 
8 O ś. Trawrz. -Rózo z ogr. 228 11 Bf;'dę cię wielhił . . . 2G5 
\I O ś. Janie N. - Witaj Janie 229 12 Któz mnie pocieszy . . 2u7 
10 Oś. .Mikolaju-Niech będzie 232 13 Jezu związany . . . . 2G8 
11 Oś. J allie Kan. - Osobliwy 233 14 Niech Jezus Chl1'stu8. . 270 
12 O ś.Trinc. a P. - Ojcze ubo. 235 15 Kiecly ranne. . . . . 271 
13 Oś.T17n('.aP.-Wiel.ozd. 237 tG Wszystkie nasze . . .272 
14 Oś.Trinc.Fcl"/'.-AniołW.239 17 Boże z twoich rąk. . .272 
15 Oś. Barbarze-Barharo ś. 240 18 Potęzny Boże . 273 
lG Oś. Barbal'ze-Bari.aro ś. 242 19 O który jestd. . . . 27:i 
17 O ś. Rozalii - Witaj I'ÓZO . . 244 20 Ojcze mOlllim się. . 276 
PIEŚNI PRZYGODNE. 21 Ciebie Boze chwalimy. . 279 
t TI'ójca Bóg Ojciec. . 24G PIEŚ
1 ZA UMARŁYCH. 
2 Do ciebie Pan
e . .. 249 1 Jczu w ogl'ójcu.. . 282 
3 Boze w dobroci . . 250 2 Przez czyszczowe. . . 284 
4 Straszliwego.. . 251 l , 3 Z głęhi mojego. . . . 286 
5 Jeden w naturze . 2;)3 4 l'rocessyja na dzień zadus. 287 
, , 
C Z Ę 8 C n. 
: ;
d 
. 313 
. 318 
. 323 
.3;!7 
. 332 


111 S Z E. 
1 Zacznijcie usta. . 
2 Z pokorą upadamy . 
3 Boże Stwórco 
4 Prosternimur 
5 Niepgarniony . 
G Co nam nakazuje 
7 Boże Sędzio. . . 


NIESZPORY. 
Psalmy 
Hymn. 
l\Iagnilicat 
Salve Regioo 


SUPLlKACYJE. 
t Przed oeży twoje . 
2 Królu nieba. . 
3 J)aj nam miły . 
4 Swięty .lioze. . 


. .343 
. 345 
.346 
.346 


LITANIJE. 
1 Lit. do P. Jezusa. . 
2 Lit. do N. M. Pannr. 
3 Lit. do Wszyslkich sś. 
4 I\Iclodyje do Litanij . 
KORO
KA 
O Trójcy Przenajśw. . . 357 


. 3i7 
. 349 
. 351 
.356 


. . 33G 
. . 340 
. 341 GODZI
KI 
. 3 i2 O Niep. Po:z,ciu N.l\l. P. 372 
-

-
>>>
(JenR ExenłplRrza ZIp. &.
>>>
.. 


ł
>>>
I\' ! ; 
 
 '?1 \) ! * ! o 

!,i»

 ...o-
-o
f
o

-o...

g -(X 
1 y 6 O A- -ó y y 
 

. Dodatek ,. 
+ DD + 
..,... ŚPIE\VNIKł KOŚCIELNEGO. ..+. 

 !. Q A ; 
o Q A ; A Q 


-o...
...o-
g 


-o"'0"'o-


-o 
Ó y Ó y AÓ Y o y o 
Uzupełniając Ś1Jiell
llik Bościel#.y dalszemi 
Pieśniami któryclt melodyje doszly mej wiadomości, wnie- 
ścilem Je lo tym Dodatku tak, iżby ze Śpiewnikiem je- 
lIną calość stanowi/y. Dla czego, i stronnice dalszym 
hiegną porządkiem, i spis ogólny przy końcu położony, 
obejmuje zarazem wykaz lOszy,ytkich pieśni. 
Lubo dotąd nie moglem się dowiedzieć o melodyjach 
do wszystkich pieśni katolickich obrządku greckiego, 
znajdujących się lo dziele X. SzczU1'owskiego l1Hssyi 
Bialskiej; zamieściłem Jednak lOszystlde lo tem przeko- 
naniu, że mają swoje wlasne melodyJe, 
 oraz i lo na- 
dziei że lttóś bliższy tamtych miejsc, albo odft'ryje już 
pisane, albo ze śpiewania wynotowawszy :;echce nade- 
slać llla dopelnienia Śpiewnika. 
Gdl) niektórym znak Tenorowy ezyni nieiakąś tru- 
dność, winienem o:mnjmić, że Zalosze na czwm.tej linii 
Idy nuta C która odpowiada choralnej Ut, a 01'ganiści 
któr':iY zGradualu luh Antyfonarza śpiewać "miejq, i 
pod/ug tego lduc:;a .
pielOać potrafiq, gdyż to jest tyl- 
ko śpiew Choraluy mim'owy. Jeżeli zaś Pan Bóg po- 
zwoli, to się wyda i Gralnik bościelny, czyli melodyje 
Śpiewnika na Organ. 


25
>>>
.. 


Dodatek do Śpi ewn łka Ko 6 ci e In ego jako zgodny z naukli 
wiary i obyczajów Iiościola Katolickiego, godnym druku uznaję. 
W Warszawie dnia 9 Listopada 1841 r. 
x. JAN DEKERT 
Archidyakon Metrop. \Varszawski 
Cenzor Xiąg Duchownych. 


IMPRIMA TUR. 
THOMAS Cmlll!LI!WsRt EPPU9 
Ądministrator Archidioecesis Varsaviensil.
>>>
y 
PI£S1\1I · 
!\ U) V II ił 
 CI) VJ!
 


-- 


P I E Ś Ń I. 

 d j
-r-r-' r r i r 1
f2-t 
Tobie nad pomysł, dowcip ł wy - mowę, 
£1
+fFfjfr
j
 
Wznawiamy Panno rzecz Gabrye - lo - wę: 


i1
 P i 
-¥1 J 
 

ł-4 
Któraś od niego w te słowa uc z czo - na, 

, d 
 
\ 

#=J 
Bądź pozdro -. wio na. 
D ciebie jednej niebieskie są dary, 
Któremi cię Bóg obdarzył bez miary: 
Tyś napełniona łaską pożądaną, 
Od Boga daną. 
.Pan z tobą, ciebie przed czasy wszystkiemi , 
Przeznacz)'ł sobie przybytkiem na ziemi: . 
Zkąd cię do nieba przeniósł nad obłoki, 
Na tron wysoki. 


25"
>>>
388 


PIEŚNI ADWENTOWIi:. 


Nad inne {Janny, które zachowały 
Swe Bogu śluby, masz przywilej całp 
Z białychgłów żadna bez wady wszelakiej, 
Czci nic ma takiej. 
Dla tego słusznie ciebie wychwalamy, 
I twej u Syna pomocy ż'łdamy, 
By nam odpuścił z twej świętej zasługi, 
Bóg nasze długi. 


, , 
P I E S N II. 
Siedm Antyfon Adwentowych.  
O Sapientia! 
:Mądrości! któ- ra z ust Bożych wypły - wasz, 
\Vszystko urządzasz, zewsząd cel dob}" - wasz:  JJd-
¥J ) 
Kr pi 
Przybądź i na - ucz nas d róg roztr o pno - ści, 
· 1& d J 
 .J:!
_ d -I 
Wieczna mą - dro ści. 
O Adonai! 
O Adonai! \V odzu Izraela, 
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela: 
Przybądź upadłym pod ciężkiem brzemieniem, 
Z silnem ramieniem. 
O Radlx! 
Korzeniu Jesse! tyś chorągwią ludów, 
Zamilkną króle na widok twych cudów: 
Przybądź i pospiesz, użal się złej doli, 
Wybaw z niewoli.
>>>
PIEŚI'U ADWENTOWE. 


389 


OClavis ! 
Rluczu Dawidów! Izraela Boże! 
Co ty otworzysz, nikt zamknąć nie może: 
Przybądź a wywiedź mocą twej prawicy, 
Więźniów z ciemnicy. 
O Oriens! 
O wschodzie ranny! światło wiekuiste" 
Sprawiedliwości słońce promieniste: 
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące, 
Nędznych tysiące. 


. 


O Rex.! 
Rrólu narodów! tyś ich upragnieniem, 
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem: 
Przybądź, niech człowiek przez ciebie stworzony" 
Będzie zbawiony. 


O Emmanuel! 
Emmanuelu! Królu! Prawodawco! 
Oczekiwanie narodów i zbawco: 
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, 
Boże! nasz Panie. 
W czterotysiącznej utęsc1mienia nocy, 
Patryarchowie, Króle i Prorocy, 
I naród wszystek takie głosy wznosił, 
O zbawcę {Jrosił. 
Też głosy wznosim dziś w kościele nowym, 
W czteroniedzielnym czasie Adwentowym: 
Pamiętni skutków upadku ciężkiego 
Adamowego. 
Ty coś z szatańskiej wykupił nas ręki, 
O Chryste! przyjmij cześć naszą i dzięki: 
Daj twój obchodzić w czystości sumienia" 
Dzień narodzenia.
>>>
390 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


P I E Ś N III. 


Pielń ta czyli Proza Adwentowa, Ipiewa ,iq na Roratach przed 
Ewallgol(ją; a po ka!.dciiej Ifrojio, ludw8zY8tekśpiewajednq 
Itrofę Pieśni: Zdrowaś bądź Mar
ja. 
3 


I J-J-ł-.L
 
 J J J j h 
.I 
- 
Miuit ad Virgincm non quemvis An - gelum: 
Fortem cx - pediat pro nobis nun - tiuDl: 


ł.. 
'ł. 

-I. i r )
 I )J j-J-
\..-.J J 1- 
sed forti - tu - dincm 
naturre fa - ciat 


su - um Archall- gelum, 
ut prre-judi - ci-um, b JJ
JJffJ
 
h 
 . . 
a - Dla tor o mlD/S, 
in par - tu Vir ginis. 


J-:) 
 


aJ JJJ 
___ - = - I,;;: 


łk-rf i 
3. Naturam su - pereł natus Rex glo-ri-re: 
4. Superbi - en - lium terat fasti - gi - a: 

v--ri 
.:!'
 I J J .i Jj j__b: 
reg-net et im - peret, et zy-ma-sco - rire 
col-la subli - mium calec t vi pro - pria , 


JJJfł 
tollat de me '-:- - di - o. 
potens in prre li - o.
>>>
PlEŚNI ADWENTOWE. 


391 


!;J, .J J J
...i J J: J J .JJ J J .J '_ 

 F . i . d .'-..-. 
u. oras ej - - CI - at mun anum prm - clpem : 
G. E-xi qui mit-te - ris brec do - na di - cere: 


:t13łr! \ 
-J I J 
.- ---. 
Matremque fa - ci-at 
re -ve -la ve -te -ris 


1-
1 
· CI' J, j 1- 
.... 


secum parli - cipem, 
ve -la - men li - terre , , J J 
-iJ-.! .J
d 
Patris im - pe ri - i. 
virtu - te nun - - li - i.  i i r 
r r i r r 
 
'J. Ac - cede nun - tia, dic a - '.C cominus: 
8. Virgo su - sd - pias De - i de-posilum:  31) 


,, 

 
 
-, j r . .
-.-IL r 
I l r----!T1 
dic plena gra - tia, dic tecum Do 
in quo perfi - cia s castum propo 


J J ,- 


minus 
situm ) i i i-=
-J

 
et dic ne ti - - meas. 
et vo- tum te neas. 


;il
>>>
392 


PIEŚNI ADWEl'lTOWE. 
-=3-
 

 J I 
 J j I ! J j J 
 
. _..
 I 
9. Audit et su - scipit {Ju-el-la I1un - - - tium": 
:10. Con-si-li - a - rium IlU - ma-ni ge - - - neris: 


$b i iil f' i ,J-.W
 
Jr: 
creGit et eon - cipit et pa - rit fi -li - um, 
et Deum for - tium et patrem po - ste - ris, :f
=..-t=tj

J 
A 
sed ad-mi - ra - - bi-lem. 
In fi - de sla - - bi-Iem. 
Jp
JIJ)J
 
.. Q " b " " b . '-- " 
. Ul no - lS tn - uat pec - ea -li ve - - mam: i I J1J
 m J J ,.. 
re - a-tus de-le-at et donet pa - - tri - am 
!1h iJ i J 
 J J J J J I J J J J J- 
\-.. 
in ar-ce si - - derum. A - - - - 

 J J 
 
 
 J J J J

 


_ _ _ _ _ _ _ _ - - men. 


. I
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


3
3 


P I E Ś Ń IV. 


o po
ytkaclt Ró
ańcowego Wianka. 
lIIelodyja prócz Adwentu lak w Rółańcu. =H-
 
 J w--rffl 
c J 
. 
Z pomocą Bo - ga mi-łe - go, WTrójcy świętej  r trFb=r-r-j J \-ł-
 j .
 
, je - dy-ne-go, Każdy z serca na.Lo-żne-go, 
 J 
 

-
 J j
 
Chwal Boga wszech-.mo-gą-ce-go. 
Chwal też matkę Syna jego, 
Będzie bardzo wdzięczna tego: 
Każdy wedle swej możności, 
Czyń posługę jej godności. 
Wielkie pomocy miewają, 
Ci co wianek jej mawiają: 
Bo wianek u jej miłości, 
Jest nicwymównej ważności. 
Ci co nabożnie mawiają, 
Częstokroć gniew Boży koją: 
Bo Panna Syna ubłaga, 
Gdzie się miał mścić to wspomaga. 
Jest to wianek znamienity, 
Z męki Jezusa uwity, 
Kto go nabożnie wspomina t 
Ubłaga gniew Boga Syna. 


-
>>>
394 


PI
ł"i1 ADWENTOWE. 


- 


Ten co go nabożnie mawia, 
Z grzechów go Pan Bóg wybawia, 
Smutek od niego ot1dala, 
Z trudnych razów go wyzwala. 
Wiemy bracia, wiemy siostry, 
Ze cierniowy wianek ostry: 
Nosił go Pan na swej głowie, 
Wtłoczyli mu go żydowie. 
Ale nasz wianek różany, 
W dzięczuy jest u uaszej Panny; 
Bo w woni niepospolity, 
Z lilii rajskiej uwity. 
Trzykroć piędziesiąt mawiajcie, 
Pozdrowienie jej dawajcie: l 
Zdrowaś bądź Panno Maryja, 
Jezusowa matko miła. 
Przed każdym dziesiątkiem pacierz I 
Rażdy brat i" siostra takźeż: 
Bo bez zapłaty nie będzie, 
Z jej Synem królować będzie. 
Żywe i zmarłe wpisuj ą, 
Insi za nie ofiarują: 
Bracia, siostry za nie proszą, 
Z grzechów i z mąk je wynoszą. 
Miłościwe lato dano, 
I tf:Ż odpusty przydano, 
Aby tej PaDnie służono, 
I jej pomocy {Jroszono. 
Kto tej Pannie wiernie służy, 
Temu czart najmniej nie {Jluży, 
Bo go Panna w swojej mocy, 
Broni we dnie także w nocy.
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


395 


Bracia wIanka r6źanego, 
Nauczaj jeden drugiego; 
Bo kto go więcej nauczy, 
Ten zbawiennej drogi uczy. 
Ci co mówią wianek Pannie, 
Bardzo Chrystus łaskaw na nie; 
Bo w tym wianku miłej Panny, 
Są Pana Jezusa rany. 
Wszystka męka od początku, 
Jest W tym wianku aż do szczątku: 
Od jęcia aż do skonania, 
Nie miał Pan odpoczywania. 
Weźmij to każdy w Swą głowę, 
Najdroższą śmierć Jezusowę , 
Rozmyślając ją serdecznie, 
Będziesz z nim królować wiecznie. 
Rozmiłujmyż się Maryi, 
Pozdrawiając ją wiankiem jej: 
Przez to święte pozdrowienie, 
Odbierzem wieczne zbawienie. 


P I E Ś Ń V. 


o Tajemnicac1& RórJańca S. 


$C J i r 
rrr=r-P:t1 
Chwalmy Boga wszechmocnego, Że Dam dał Sy-
>>>
396 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


łi=r i r 
i i j l J J
-fłF 


na swoje - go: 


Najmilsze na - sze kochanie I 


1p 
 i i J 1 J J-J-ł-ł 
Grzesznym na po - ra - towanie. 


Jegoż matkę czcić nam trzeba, 
Zdrowaś Panno, Pani nieba, 
Szczęśłiwszaś płodem nad inne, 
Twoja cześć po świecie słynie. 
Onać miła wieść nastała, 
Gdyś Anioła wysłuchała: 
Za maLkę Rogu zmówiona, 
O godność niewysławiona ! 
Toż Elżbiecie Bóg objawił, 
Przcto mówi: któż mi sprawił, 
Że ty mnie Bogarodzica 
Nawiedzasz, jam służebnica. 
O przesławny święty żłobie, 
Utaiłeś Boga w soLi e : 
Panaś Panno tam powiła, 
A panieństwaś nie straciła. 
Poniosłaś go do kościoła, 
Prawo Boże pcłniąc zgoła l 

fiarę Ojcu wiecznemu, 
Swiatło ludowi nędznemu. 
W lat dwanaście straconego, 
Nalazłaś Syna miłego:
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


Choć przeszedł mądre doktory, 
Wszakżeć się dał w moc z pokory. 
Ciernie Panno twych żałości 
Nastąpiło, gdy ze mdłości 
Syn twój krwią spłynął W ogrójcu, 
Upadając Bogu Ojcu. 
Wedle słupa przywiązany, 
Był sromotnie katowany: 
'V ycierpiał za nas karanie, 
Przez niezmierne zmiłowanie. 
Jeszcze nad nim kat zbytkował, 
Gdy go cierniem koronował: 
Bił trzciną głowę zbitemu, 
Dał policzek uplwanemu. 
Potem na śmierć srogą dany, 
\Vyszedł z łotry poczytany: 
\Vziął krzyż na ramię zemdlone, 
Szło na dziw miasto szalone. 
Widząc Panno zabitego, 
Dotkniesz z boku serca swego, 
Mówiąc: ach Synu mój miły, 
Toć ustały we mnie siły. 
Gdy zaś powstał dnia trzeciego, 
Straż poczuła możność jego: 
Twój smutck zmicnił W wesele, 
Nadgrodził w prześlicznem ciele. 
Pożegnał się potem z tobą, 
Czystą duszę biorąc z sobą:. 
Wstąpił do nieba w obłoku, 
Siadł po prawym Ojca boku. 


397
>>>
398 


PIESNI ADWENTOWB. 


Złamtąd ucznie swe tęskliwe 
Stwierdził. i serca lękliwe, 
Przez Ducha swego świętego, 
Swym najmilszym zesłanego. r
 
Twą tęskliwość też nagrodził, 
Gdy cię matkę zaprowadził 
Z ciałem nad chory Anielskie, 
Nad wszystkie duchy niebieskie. 
Tam przy Boskim tronie jego 
Siedząc, ratujesz nędznego: 
 
Nieba i ziemi hólową 
Słynąc nad pychę czartową. 
O Maryja! o królewno I 
Z tobą nikt nie stanie równo, 
Przy tronie Boskim z {Jrośbami, 
Ty się zawsze módl za nami. 
Miła Panno żeś tak można, 
Niech na sobie tego dozna, 
Każdy w lo bractwo wpisany. 
Aby nie był wymazany. 
Aby dobroć Syna twego 
Rozważając i trud jego, 
Po tej tak miłej robocie, 
Świętował w wiecznej Sobocie. 


D0G1.
>>>
300 


y 
PU:S1\TI 
BA m
2!ł »Am
I!)rA))U1!J). 


-- 


PIEŚN I. 
bDj 

.!I

.:Frp
 
Któż o tej dobie pła - czc we żłobie! 
r:-- 

 irF\-H.

 
A gdzie, gdzie? Wstajni u - bogiej, lubo mróz 


jJ
J
-!
b 
 I 
 I 

--Q =I 

 d 
sro-gi, Niebieskie pa - chole. 
Ubogo leży, W podłej odzieży, A kto, kto! 
Pan wszego świata, którego lata 
Ogarnąć nie mogą. 
Cud niesłychany, gość niewidziany, A kto, kto! 
Bóg utajony, dziś narodzony, 
Ludziom się pokazał. 
Przed nim padają, cześć oddawają, A kto, kto? 
Dwojc zwierzęta, nicme bydlęta, 
Wół z osłem klękają. 
Wolno wnijść lichym, pasz tuszkom cichym, Do kogo? 
Do Pana tego; co niebo jego, 
W żłobie leżącego.
>>>
J 
 


400 


PIEŚNI NA nOZE NARODZEroIlE. 


Królowie jadą, korony kładą, A zkąd, zkąd.? 
Od wschodu słońca, szukają końcą, 
Zbawienia swojego. 
Skarb otwierają, dary dawają, A komu? 
Wielcy Panowie, możni królowie, 
Dzieciątku małemu. 
Bóg się dziś rodzi, na świat przyehodzi, A po co? 
Przyszedł na ziemię, by ludzkie plemię 
Od piekła wybawił. 
Tegoż witajmy, i temu dajmy, A co, co? 
Serca skruszone, a oczyszczone, 
W miłości gorącej. 
Boć nas miłuje, i Dam daruje, A co, co? 
Czego pragniemy i znaleść chcemy, 
Po śmierci zbawienie. 


.. 
P I E S N II.  J il-\-) }furli
 
\Vi-tajmy Je-zu-sa Dam naro - dzo-ne-go, 
W ubogiej sta-jen-ce w żłobie zło- żo-ne-go: \


 d Fr-lf 
Któ - ry le - ży bez o - dzie-ży, O - sioł hJd
J I
 
z wołem je - go społg, Parą grze - ją. 


I I 
l I 
I
>>>
, . 
PIESl'i1 NA nOZE NARODZENIE. 


-101 


Któź ci jest przyczyną mój Jezu kochany, 
Od kogoś na ten świat w tę nędzę przysłany? 
Tyś Pan nieba, czegoć trzeba 
Tu na ziemi, między temi 
Bydlętami. 
Za co twój majestat tak jest poniżony? 
Przed którym najwyższe zwykły padać Trony 
N a kolana, wielbiąc Pana, 
Stwórcę swego i wiecznego 
Szczęścia dawcę. 
O Ojcze przedwieczny I cóż to za przyczyna? 
Iż Dam z górnych niebios zsyłasz swego Syna 
Tu na ziemif? aby plemię 
Śmiercią srogą i krwią drogą 
Ludzkie zbawił. 
Niewinny haranku, Boże stwórco świata, 
Idziesz z nieba do nas, hoś nasza zapłata: 
Witaj Panie i kochanie! 
Ludu twego mizernego 
Zbawicielu. 
Boże bądź pochwalon od wszego stworzenia, 
Żeś nam dał pociechę z Syna narodzenia: 
On świat zbawi i to sprawi, 
Że strasznego i wiecznego 
Ujdziem piekła. 
Pobłogosław Jezu nas lud twój ubogi, 
Ciesz, wspomagaj, ratuj, oddal gniew twój srogi: 
A my ciebie tu i w niebie 
Niech wielbimy i chwalimy, 
Na wiek wieków. 


26
>>>
402 


PIEŚNI NA nOŻE NARODZENIE. 


P I E Ś N III. r
 
Roz. kwitnę - ła się li - li - ja, 
A ta jest Pan - na Ma - ry - ja: 
4


F-t=-

$ 
Zrodziła nam Sy - na, we - 80 - ła dla wszystkich 


t
p 

 
 _\I 


no - WI - na. 


Porodziła go w radości, 
\V panieństwa swego całości: 
Wydała kwiat z siebie, 
Którego początek jest w niebie. 
Troskliwie z nieba pełne mi, 
Karmiła piersiami swemi: 
Od zimna chroniła, 
W pieluszki dziecięce powiła. 
Złożyła go na sianeczku, 
W lichej stajence w żłobeczku: 
Pokłon mu oddała, 
Jak Boga swojego witała. 
O święta Bogarodzico! 
O przenajczystsza dziewico! 
Tyś różdżka z Jessego, 
Dałaś kwiąt zapachu wdzięcznego. 


..
>>>
PIEŚ
I NA BOŻE NARODZENIE. 403 


Nie zmazanaś grzechu plamą, 
Stałaś się niebieską bramą, 
Przez którą Bóg wchodzi, 
Gdy się nam na ten świat dziś rodzi. II 
Krzak Mojżeszów wśród płomienia, f 
\V olnym będąc od spalenia '1 / 
Twego był obrazem 
Panieństwa z macierzyństwem razem. 
Ciebie Bóg obrał świątynią, 
Przymierza nowego skrzynią: 
Gdy żywot twój czysty, 
Zamieszkał Pan nieba wieczysty. 
Pozwól o Panno prosimy, 
Niech prośby nasze złożymy: 
Bo twoja przyczyna, 
Jest mocy przeważnej u Syna. 
Spraw to niech Syn twój jedyny, 
Odpuściwszy nasze winy, 
Gdy na świat przychodzi, 
Przez łaskę w sercach się narodzi. 
Niechaj wzbudzi w nas ochotę, 
Abyśmy szli z cnoty w cnotę: 
Niech wolą zapali, 
Byśmy go statecznie kochali. 
Niech i w doczesnym pobycie, 
Opatruje nasze życie: 
Strzeże od przygody, 
Uprząta w słuźbie swej przeszkody. 


26"
>>>
04 


PIEŚNI l'IA nOŻE NARODZENIE. 


, , 
P I E S N IV. 

) eJ"}' ,JF\ J 
 

 
 
 i J ;
 
Raduj się ziemio! gość z nieba przychodzi, 
Co Bo - ga Z ludem, lud z Bogiem pogodzi: 
'-j 
 
 j 
 

C'=ri 
 
 
Synów A - da - ma z cz a rtowskiej niewoli, 

#--
 
 W I-- 
 l 
I-" \I --- 

 . 
Wyr - wie, wy - zwob. 
Raduj się ziemio! śpiewaj z Aniołami, 
Wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami: 
Już nie podnóżkiem jesteś najwyższego, 
Lecz tronem jego. 
Raduj się ziemio! masz pokój żądany, 
Bóg ci przebaczył, dotąd zagniewany: 
Połącz się z niebem boś już dzisiaj święia, 
Niegdyś przeklęta. 
Raduj się ziemio! oto światło wschodzi, 
(\tóre każdego co na świat przychodzi, 
Blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy, 
Ciemność i błędy. 
Raduj siQ ziemio! Prorok wielki idzie, 
Co będzie gromił żyjących w bezwstydzie: 
On wskaże drogę pewną do zbawienia, 
Zniszczy zgorszenia. 
Raduj się ziemio! idzie prawodawca, 
Nowego prawa i zakonu dawca:
>>>
PIEŚNI NA HOŹE riAIlODZENIE. 


405, 


Dawne ustawy na zawsze poznosi, 
Nowe ogłosi. 
Raduj siQ ziemio z wielkiego kapłana! 
Na odpuszczanie grzechów moc mu dana: 
Ten skoro nową ofiarę odprawi, 
Cały świat zbawi. 
Raduj się ziemio! masz króla u siebie, 
Pana co włada na zicmi i niebie: 
Królestwo jego końca mieć nie będzie, 
Gdy tron posiędzie. 
Raduj się ziemio! bo to Bóg tym Panem, 
Bóg Prawodawcą, Prorokiem, Kapłanem: 
On to w naturze człowieka się rodzi, 
Na świat przychodzi. 
Raduj się ziemio I witaj tego Pana, 
I ludy wszystkie zegnijcie kolana: 
On wam przynosi przez swe Narodzenie 
Wieczne zbawienie. 


P I E Ś Ń v. 


w
 i 
 JtJ J j J-J=I
ffl 


Cieszmy siQ i pod niebiosy Wznośmy ra-zem 
Bo weso - la dziś nowina, Czysta Pan - na trj-J--J
=tl l -J- j )j #Ę-rLii 
- . -ł- -'.-I I 
mi - le gło-sy: Bij-cie w ko-tły, w trł-by gr
j -cie , 
ro
dzi Sy - na.
>>>
406 


PIEŚNI NA nOŻE NARODZENIE.  
4dN C J
 I _ 
AJe-zu -sa przywitaj -cie, Nowo-na-ro-dzo- 
$$!} j J
 


ne-go. 
Złożyła go na sianeczku, 
Między bydlęty w żłobeczku: 
Aniołowie go witają, 
Chwałę z wysoka śpiewają. 
Bijcie w kotły, i t. d. 
Pasztuszkowie na znak dany, 
Znalazłszy Pana ilad {Jany, 
Z pociecbą serca witają, 
Bogiem go swoim wyznają. 
Bijcie w kotły, i t. d. 
Trzej Królowie ode wschodu, 
Z darami swego narodu, 
Do Belleem pospieszają, 
Pokłon i dary mu dają. 
Bijcie w kotły, i t. d. 
I my go też przywitajmy, 
I wesoło zaśl)iewajmy: 
Witaj śliczne niewinniątko, 
Zesłane z nieba dzieciątko. 
Bijcie w kotły, i t. d. 
Tyś jest Synem najwyższego, 
Tyś Panem świata całego: 
Przez twe święte nal'Odzenie, 
Odpuść grzechy, daj zbawienie. 
Bijcie w kotły, i t. d. 


, I 


-
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENu.:. 


407 


PIEŚŃ VI. 
" 
" ,. I f\ I f\ 11 -- 
fic r 
 
 j.W
"- J JJ

 
 
Be-tle-em święte! miastcczko wsławione, 
Tyś przez Proroków z dawna o -gło - szo - nc : 
M 
 

 "
I 
_ 
 
 

C V V lJ 

 
\Vedług proro - ctwa Miche - a-szo-we - go, 

 
 
 

 
:ti3
 ej. -J
 - - = 
Z ciebie miał wynijść Wódz lu - du Bo - że - go. 
To się już dzisiaj spełniło na tobie, 
Posiadasz Boga w maluczkiej osobie: 
O jakże wdzięcznie brzmią Anielskie pienia, 
Wyśpiewująee hymny uwielbienia. 
Tych więc Aniołów i my naśladujmy, 
Uczcijmy z niemi, z niemi się radujmy, 
'Vołając: witaj o Panie nad Pan y, 
Przez lwych proroków zdawna obiecany. 
Jzaijaszu I wesel się wraz z nami, 
Coś przejrzał duchem, my widzim oczami: 
Oto Panienka porodziła Syna 
Nie znając męża, jak wdzięczna nowina. 
l Baruch wiernych przyszłym cieszył cudem, 
Że Bóg na ziemi z swrm zamieszka ludem: 
Pełniąc nadziej ę, którą tęsclmość słodził, 
Oziś nam w Betleem Chrystus się narodził. 
Izaijaszu! coś za ludem prosił, 
I głos do Pana zastępów podnosił, 


,
>>>
I 
I 
I 
I 
I' 


40
 


PIEŚNI NA BO ZE NARODZENIE. 


I 
I;, 
I 


By dał Baranka nam panującego, 
Pójdź do Betleem, tam masz złożonego. 
Co Patryarchom poprzysiągłeś Panie, 
Że ze krwi onych l\łessyjasz powstanie: 
Toś dzisiaj zjścił, gdyś Dawida plemię, 
Uczcił synostwem Zbawiciela ziemię. 
Pójdź pokolenie Judy witaj Pana, 
Złóż mu twe berło, padnij na kolana: 
Bo oto woła Bóg Jakóba mową, 
Że wszystkich ludów Chrystus będzie głową. 
Już się proroctwo 'Dawida spełniło, 
Gdy ode wschodu trzech Królów przybyło, 
Z wielkie mi dary, nizkiemi pokłony, 
U nóg dzieciątka składają korony. 
Dziś więc do Pana przybliżmy się społem, 
Cześć mu oddajmy i uderzmy czołem, 
Wołając: Panie zmiłuj się nad nami, 
A nie racz gardzić naszemi prośbami. 


li 
" 


\1 
II 


, , 
P I E S N VII. 

 )-J' r

 
 
 U U ł 
Ach witaj że po-żą - da - na 
Gd y ca-ły świat u-pra-gnio - ny 

 U u-==I 
 Jł"
 l n
 
perło dro - ga z nieba, W ciele ludzkiem 
aniel - skie - go chleba: 
J!;h _H (' I . 
 I 
 i 

7-b" i t: li C 
 I
 
 Jr v 
Bóg jest skryty, Na pokarm lu -dziom obfity;
>>>
PIEŚNI NA Bob: NARODZENIE. 


4()1J b; ; i r F})
 .J'-I
 
Ciałem karmi, krwią na- po - i# By człowieka 

 
 , 

E "j";; J 

}\ l' J' o/
1 
W chwale swojej Między wybra- nemi po -liczył. 


Niedośćże to Boskie dzieciQ żeś na świecie z nami? 
Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami: 
Malusieńki Jezu w żłobie, 
Co za wielka miłość W tobie ł 
Czyliż nie są wielkie dziwy, 
\V ludzkiem ciele Bóg praw.dziwy 
Przyszedł na zbawienie człowieka. 
O miłości niepojęta jakżeś wielka była! 
lżeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła, 
A to do pustej szopiny, 
O niesłychane nowiny! 
. Ach pokorny baraneczku, 
Twój odpoczynek w żłobeczku, 
Z dalekiej podróży niebieskiej. 
Panna czysta gdy powiła, całuje członeczki, 
Nakarmiwszy go piersiami, {Jrzywiera powieczki; 
Józef go siankiem okrywa, 
Maryja kołysąc śpiewa: 
Lulaj o moje kochanie, 
Synu mój, Stwórco i Panie, 
Lulajcie pieszczoty serdeczne. 
Ula czegóż tak ostre życie Zbawiciel zaczyna? 
Złości nasze zawiniły, cóż winna dziecina?
>>>
410 


PIEŚ1'l! 
A \lOŻE lI/Ał\ODZENIE. 


Uwaź {Jrzeto każdy wierny, 
Jak wielce Bóg miłosierny ! 
Odżałował Syna swego, 
By krew przelał dla grzesznego 
Człowieka, by wiecznie nie zginął. 
Niech ci Jezu będą dzięki za twe narodzenie, 
Bo {Jrzez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie: 
Miłość która to sprawiła, 
Iż cię do nas sprowadziła, 
Niech swą iskrą nas zapali, 
Abyśmy cię miłowali, 
Teraz i bez kOlica w wieczności. 


P I E Ś Ń VIII. 1 J 
.. r r:.r1+-f:1=-
 r 
Witaj -że Dzie-ciąt- ko z Panny na- 
W jasełkach na mro- z ie na - go p o- 


 
 I I 

 
I 
 
 
"I " I I 


ro - dzone ! 
ło - żone: 


Witaj Iiró - lu 


nie-ba, 


. 
.. 


m 
Królu lIieskoń - czo - ny, Witaj l  i 
1JJ-..
 m 
J\Ional'-cho nicprzczwy - cię - żo-ny.
>>>
PlEŚNI NA BOŹE NARODZENIE. 


4Jl 


Chwalcie go dziś wszyscy niebiescy duchowie, 
Sławcic pod niebiosa cni Serafinowie : 
Bo Jezus maleńki, Jezus ukochany, 
Z nieba na świat ludziom zstąpił pożądany. 
Chwalcie go dziś wszyscy {Jowietrzni ptaszkowic, 
Chwalcie czołgający ziemni robaczkowie, 
Chwalcie dzieeiąteczko Jezusa małego, 
Dziś z przeczystej Panny nam narodzonego. 
Chwalcie go wraz wszystkie po lasach zwierzęta, 
Chwalcie i domowe pracowne bydlęta: 
Bo Król i I\-fonarcba, Pan nieba i ziemię, 
Tak bardzo ukochał nędzne ludzkie plemię. 
Ten który wysoko siedział na swym tronie, 
I który na Boga Ojca bawił łonie, 
Któremu się wszyscy Anieli kłaniali, 
Któremu cześ
, cllwałę w każdy czas dawali: 
Teraz o 1 jak w podłym Jezus leźy żłobie, 
W stajni między bydłem w tak lichej osobie; 
Pójdźźe tedy dWjzu do ukochanego, 
Jak stworzenie jego do stwórcy swojego. 
A gdzież go mam. szukać'? nędzna, utrapiona! 
I kędyż go znajdę'? zewsząd opuszczona! 
Pójdę do Betleem, przebiegnę miasteczko, 
Azaż tam Jezusa znajdę dzieciąteczko. 
Powiedzźe ktokolwiek wiesz o moim Bogu? 
Oło leży w stajni na trosze barłogu. 
Ach mój Jezu wdzięczny, serdeczne kochanie! 
Ochłodo niebicska, duszy mej wzdychanie ! 
A cóż to ja widzę! .. widzę Pana mego, 
Na trogze barłogu w stajni złożonego: 
Od zimna srogiego podsiniały oczy, 
Lza łzę {Jopycbając hojny strumień toczy.
>>>
412 


PIEŚNI NA BOt.. NARODZENIE. 


A :óż ci to {Jo tem Jezu najśliczniejszy, 
Źe tak wiele cierpisz Jezu najwdzięczniejszy? 
Dla mnie to wiem pewnie, dla mej grzesznej duszy, 
A przecie me serce na to się nie wzruszy. 
Pójdę tedy prędko, pójdę bez odwłoki 
Do ciebie mój Jezu, uczyń z tej opoki 
Serce o:.oje miękkie, niech się w oceanie 
Lez twoich zanurzy, najłaskawszy Panie. 


P I E Ś Ń IX.  i il#i'J £li ul 


Na - rodze -nie 
Pa - tryarchów, 


Chry - stu - sowe, 
któ - rych OWC,  
 
 
 " 1 '= 
" r
. ' · 9
1;; 


Do - pel - ni - ło 
By - ly - częste 


żą-da-nia 
wo - la - nia : 


1!3  

 


... . 
J-d i 4 1 r.:-

 
- 


Spuśćcie nie - ba 


Zbawi - cie - la, 


... . 

}J
lt 
i
 


Dla prośb czę - stych 


I - zra - e - la ,
>>>
PlEŚNI NA nOŻE NARODZIINIB. 


413 


1!r-r t:t .J . 
 J:) 
i 
 


Ześlij cie spra - wie - dli - wego , 


!
 - C
-- J.

-il J
 


u - rodź 


ziemio 


Zbawcę swe - go. 


Przyszedł poczęty w żywocie 
_ Panny niepokalanej, 
W ubogiej ciała prostocie 
Od świata nieuznanej , 
Ani w własności przyjęty, 
Chociaż Bóg nad świętych święty: 
Któż się nie zdziwi ze łzami, 
Widząc Boga z bydlętami. 
Pająki snują obicie, 
Ze słomy dywan drogi, 
Z chust podłych zimne okrycie, 
Zamiast {Juchów barłogi, 
Miasto wonnego kadzidła, 
Duszące wyziewy bydła; 
Takie wygody gościowi, 
Czyni świąt Stworzycielowi. 
Oślica do Balaama 
Przemówiła cudownie, 
Dawida i Abrahama 
Plemię się rodzi równie; 
Nie dziw tedy że wół osioł, 
Stwórcę za sobą uprosił,
>>>
14 


.PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Aby mu w stajni służyli, 
:Kiedy ludzie odmówili. 
Królewski ród zubożały 
Pałacu nie znajduje, 
W stajni kąt i żłobek mały 
Za pokoje szanuje: 
Znać Bóg dumą świata gardzi, 
Kiedy {Jodłość obrał bardziej, 
\V której służą pastuszkowie, 
Nucą Panu Aniołowie: 
Chwała bądź na wysokości 
Bogu, ludziom na ziemi 
Pokój żyjącym w skromności, 
Których czyni świętemi 
Chrystusowe narodzenie, 
Przynoszące im zbawienie, 
Podług żądania Proroków, 
Gdy Bóg spuszczony z obłoków. 
.Niebieskie muzyki brzmijcie 
Bogu wraz człowiekowi, 
Wszyscy go mile przyjmijcie, 
Dajcie pokłon Królowi: 
Anielskie chóry śpiewajcie, 
Pastuszkowie się zbiegajcie, 
Uznajcie Majestat w Bóstwie, 
Chociaż dziecina w ubóstwie. 
Słodkie Aniołów śpiewania 
Weselcie kwilącego, 
Pasterze znoście odziania 
Aby zagrzać drżącego: 
Wpatrując się myślą w dziecię, 
Nieco inszego powiecie, 


.
>>>
PIEŚNI NA nOŻE NARODZENIE. 


Tylko godzien użalenia, 
\V przykrościach rozweselenia. 
Ten Pan choć w maleńkiem ciele, 
Serca myśli przenika; 
Kto mu czyni mało wiele, 
\V swej pamięci zamyka: 
Nie zaniedba dać nadgrody, 
Czyniącym co dla wygody 
:Miłosierdzia żądająeych, 
W nędzy tak ,jak Pan płaczących. 
Jego słowa wezmą skutck: 
Najmniejszym co czynicie, 
Jeść, pić dając, ciesząc smutek, 
Nagim niosąc okrycie, 
To jakbyście mnie samemIl 
Dali, dając ubogiemu; 
Za co weźmiecie po zgonie, 
Micjsce w Abrahama łonie. 
Przeto miejmy przcdsicwzięcie 
Od Pana narodzenia, 
Żywot nasz prowadzić święcie 
Przez dohrych spraw czynienia: 
By była radość dzieciny, 
Z uczynków naszych przyczyny, 
J{tóry z nieba zstąpił na to, 
By nam był wieczną zapłatą. 
Na wick wieków niechaj będzie 
Chwała Bogu naszemu, 
I teraz nip.cb słynie wszędzie 
Nowo narodzonemu, 
Który się nam w ciele zjawił, 
Ażeby nas wszystkicb zbawił: 


415 


.,
>>>
t6 


PIEŚNI NA B
E NARODZENIE. 


Niech mil oraz bę
ą dzięki, 
Przez radosne głosów dzwięki. 


, , 
PI E SN X. --p FVr r-]FrILr p 
 


Al - le - lu - ja, Chwalmy Bo - ga:  dl j .J=lLr r r
l: 


Który się na- ro- dził, By nas wy - swobodzi ł I) d 
 d - 
r 


Z niewo - li. 


Alleb
a, Chwalmy Boga: 
Którego Anieli - 
Śpiewając weseli Chwalili. 
Allel. i t. d. Którego Pasterze 
W prostocie swej szczerze Chwalili. 
Allel. Którego Pt:\szęta 
I nieme bydlęta . Chwaliły. 
AlleI. Którego Królowie, 
Od wschodu Mędrcowie . Chwalili. 
Allel. Którego mniemany 
Ojciec, Józef zwany,. . Wychwalał. 
Allel. Którr.go Maryja, 
Dziś w żłobie powija. . W pieluszki. 
Allel. W tem życiu na ziemi, 
A potem z świętemi. . Na wieki. 


-
>>>
PIEŚNI JSA BOŻB JSARODZE 


""skv 
tĄl 
417 


P I E Ś Ń XI.  d d 

r-f: 


Obło - go-sła- wiony żłobie f Jak wieI- dJ;lłiI.J) -ij I 
 


ki skarb mieścisz w sobie: Ro - zum 


ludzki ldJ
 
l świat ca... ły, By go po- jął jest za mały. 


Co jest najdroższego w niebie, 
Posial1asz to wpośród siebie: 
Więcej Da(l to, bo cud wielki, 
Przechodzący rozum wszelki. 
Dwie natury nieskończenie, 
Różne w bycie, różne w cenie, 
W jednej złączone osobie, 
Dziś są umieszczone w tobie. 
\V.strzymaj rozumie twe zdanie, 
Boś kropelką w oceanie: 
\Viara tu tylko prawdziwa, 
Sama uczy, przekonywa. 
Ten co w nędznym żłobie leży, 
Bez posłania, bez odzieży, 
On o wszystkiem pieczą miewa, 
On świat cały przyodziewa. 


27
>>>
t8 


- 


PIEŚNI NA BO
G NARODZENIF.. 


7. głodu w naturze człowieka, 
Laknie panieiiskiego mleka: 
Lecz on co tylko ma życie, 
Z darów swych żywi obficie. 
O jak dziwne, nicpojęte l 
O jak wielkie, o jak święte ! 
Dzieła twoje mocny Boźe, 
Któż je godnie pojąć może. 
Zstąpcie do nas Aniołowie, 
I wszyscy nicbios duchowie, 
Pospieszcie na powitanie, 
Boga waszego w tym stanie. 
Połączcie się ,z ziemianami, 
Bo tu Bóg jest między nami: 
Połączcie przymierzem stałem, 
Bo siQ słowo stało ciałem. 
Już się ta ściana zwaliła, 
Która nas od was dzieliła: 
Bóg się z ludem swoim złączył, 
Aby nas z wami połączył. 
Jezu drogi! Boźe z nami I 
\Vitamy cię z Aniołami, 
Który w lDaleńkiem dzieciątku, 
Bogiem jesteś bez początku. 
Niech ci za to będzie chwała, 
W Dieskończone wieki trwała, 
Który przez swe narodzenie, 
Przynosisz wszystkim zbawienie.
>>>
PIEŚNI NA BOŻe NARODZENIE. 


419 


, , 
PIESN XII.  ir1f]"J

 


Pójdźmy wszyscy do sta-jen-ki, 
Do Je - zu - sa - i Panien -Id: 


Po-wi - taj-my ) II- 
 
 Dł 
I CC 
: = 


ma -leń - kie - go , l Panienkę 


Matkę je -go. 


Witaj Jezu ukochany, 
Od Patryarchów czekany, 
Od Proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony. 
Witaj dziecineczko w żłobie; 
Wyznajemy Boga w tobie, 
Coś się narodził tej nocy, 
Byś nas wyrwał z czarta mocy. 
Wilaj Jezu nam zjawiony, 
\Vitaj dwakroć narodzony, 
Raz z Ojca przed wieków wickiem, 
A teraz z matki człowiekiem: 
Któźto słyszał takie dziwy, 
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, 
Ty' łączysz w boskiej osobie, 
Dwie natury różne sobie. 
Tyś świat stworzył, a świat ciebie 
Nie poznał, mając wśród siebie: 
Idziesz dla jego zbawienia, 
On ci odmawia scbronienia. 


27
>>>
20 


- 


PIES.'III l'IA Bob: :NARODZmim. 


Za 1.0 u świata ubogich, 
Ale w oczach twoich drogich, 
Pastuszków którzy czuwali 
Wzywasz by cię przywitali. 
n szczęśliwi pastuszkowie! 
Któż radość waszą wypowie: 
Czego Ojcowie żądali, 
Wyście pierwsi oglądali. 
Obietnica w raju dana, 
Dziś została wykonana: 
Boże! jakżeś miłosierny, 
W darach hojny, w słowach wierny. 
Takeś świat ten umiłował, 
Iżeś Syna nie żałował: 
Zesłałeś go na cierpienia, 
Od samego narodzenia. 
O Jezu nasze kochanic, 
Czemu nad niebios mieszkanie, 
Przekładasz nędzę, nbóstwo , 
I wyniszczasz swoje Bóstwo. 
Miłości to twojej dzieło, 
Z miłości początek wzięło: 
Byś nas zrównał z Aniołami, 
Poniżasz się między nami. 
Spraw to Jezu Boskie dziecię, 
Niech (:ię kochamy nad życie: 
Niech miłością odwdzięczamy 
Miłość której doznawamy. 
Święta Panno twa przyczyna, 
Niech nam wyjedna U Syna; 
By to jego narodzenie, 
Zapewniło nam zbawienie.
>>>
PIEŚNI ł",\ BOŹE NARODZENIE. 


421 


P I E Ś Ń XIII.  
i _ J J l j
 rbbJ- 
 I - 
Bóg się ro - dzi, gwiazda wscho - dzi, 
Tu z da - ra - mi, o - £a - ra - mi, 


I
I
 II er' w
\

=I- 
Trzej Rrólo-wie od wschodu, Do Be _ tle _ cm 
Rażdy swe-go Da - ro - du , 

3F
=+ = I 
i : I -rr- fl--- I 
-,£ -J;r l = 
----..-..- . -...--H- --.,. 1 
-.r---- 
gdzie zło - :1:0 - ny, ZPan-ny [Chry- stllS 
II 
 l -- ' 
 l ----l-j- I =t=t l - II - 
:łj3h ł- 
-:'-

-41- 3E!E -"3Ł 
= 
na - ro - dzony, Jadą z Iicznr.- mi dwory. 
Murzynowie, Arabowie, 
Z Tarsu to są królowie; 
Nauczeni, oświeceni, 
Ci święci trzej Magowie 
Przez Proroka Balaama, 
Co potwierdza gwiazda sama, 
Prowadząca do szopy. 
Nie leniwi lecz skwapliwi, 
Swoje kraje rzucają, 
A w te strony swe korony, 
W szopie Panu składają; 
Jeruzalem nawiedzając, 
I Heroda się pytając, 
Gdzie Król Chrystus narodzono 


. 


.i
>>>
422 


l" 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Herod wita, Królów pyta, 
Co to za Król na świecie, 
Obiecany i przysłany, 
\V którym Judzkim powiecie: 
Na.co rzekną, że Prorocy 
O niebieskiej jego mocy, 
Piszą z Ducha świętego. 
Pozdrowiwszy, nawiedziwszy 
Jeruzalem żegnają, 
A bez zwłoki spieszne kroki 
Do Betleem wraz dają: 
l\Ielchiori z Baltazarem, 
Gaspar z znacznym złota darem, 
\V szopie raczą Chrystusa. 
Lubo w żłobie jednak sobie 
Dziecię Boga szacują; 
Otworzywszy skarb złożywszy, 
\V onność, mirę darują: 
A w naj czystsze Panny ręce 
:Matki Bożej swe panience, 
Wdzięczne dary złożyli. 
Złoto Pana, :a kapłana 
Kadzidło oznaczało, 
:Mira znakiem mękę smakiem 
W 
ych darach wyrażało: 
Co Królowie gdy oddali, 
pana w żłobie pożegnali, 
Z matką jego Maryją. 
Więc. W krainę, w swą dziedzinę 
Swięci spieszą Panowie, 
A w spocznieniu i zaśnieniu 
r.. nieba stają posłowie:
>>>
PIJ.:ŚNI NA Bob NARODZENIE. 


423 


Świętych KI'ólów {Jrosle dl'Ogi, 
llozkazują w domu {Jrogi 
Inszym wracać gościucem. 
lak święci w łaskę wzięci, 
Od Pana wcielonego, 
Przy radości, wesołości, 
Dla nas narodzonego, 
'Vierni będąc wyznawali, 
Że Bóg zrodzon ogłaszali. 
Aby zbawił narody. 
J my dary, z serc ofiary 
Dajmy Panu z Królami, 
Miłość w złocie, zapach w cnocie, 
Mirę gorzką i z nami: 
Prosząc Pana poznanego, 
Boga w żłobie złożonego, 
By nas niebem darował. 


P I E Ś Ń XIV. 


:ł5i:- / . I . 
ml
l - 
w
 #

T" · = 

 
 ..
 
 tI= -}S
- = 
Boże i Królu ja - kież twoje trony! Szop- 
Jakież 0- zdoby, ja- kie i masz ko- rony? 
!;i' J .n r4ł-
b 
ka i żłobek i nikczemne sia-no, \Vsz ysl- 
:l13
-ł-
r:I-= I " .I
 I I 
 I kJ
 I F . 
· :.J!. · " 
III ., iI" -d-----. 
kie do - stalki któ - re ci -tu da - no. "' 


I 
I
>>>
424 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Gdzie
 się zostały szaty purpurowe, 
Gdzie są s!karłat)', gdzie tkania perłowe? 
Mizerne siano r o jak ostra trawa! 
Czemu się miększą pośćiołką nie sława. 
Schowaj pod ziemię skarby swoje świecie, 
Schowaj włodarzu rozkoszne twe kwieł:ie: 
Milszy jest Bogu żłobek siankiem słany, 
Niźli szpalerów złota pełne ściany. 
Wyjdźcie xiąźęta z ozdobnych pokoi, 
Pałrzcie czy Bogu tak leżyć przystoi: 
Żadnych się bogactw od waS nie d{)prasza, 
Niech go okryje siankiem ręka wasza. 
.Wynijdźcie wszyscy co wygód pragniecie, 
Patrzcie jak w nędzy lezy Boskie dziecię, 
Jako pogardza świata dostatkami, 
Jako naucza gardidć rozkoszami. 
Boże! coś zstąpił :a niebios wysokości, 
Nie pragniem bogactw, trzymaj nas w mierności: 
Wolimy cnoty nad bogate mienie, 
Przy którem trudno otrzymać zbawienie. 
Twoja to łaska i upodobanie, 
7:a skarb na świecie naj większy nam stanie: 
O nią prosimy i onej pragniemy, 
Bo z nią szczęśliwość wieczną osiqgniemy. 


, , 
P I E S N XV. i i i 
 ,) 
 ktr..r i ... ;ł- 
Bóg wTrójcy świętej sprawił to wmc-bie, 
A - by grzeszni - ka przyjął do sie - bie:
>>>
PlEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


425 


jkk--: 
 -- "' ___ 1 .. · I 
-- I - 

_ 
 I I I -fl-
-fL- 

.----.J'---;w 
I.;t- _
 ,IW-j 
 =
 
L = 
Który go prze z g rzech po-rzu cił , Chce by się do 
:lti

 }, J S=
 i .r !
 -
i ll == 
niego wró- :i , Dziwnym sposo - bem. 
Bóg Ojciec Syna z łona swojego, 
Zsyła na okop człeka grzesznego: 
Tak Bóg Syn, JezIlS najmiłszy, 
Idzie na świat, nie klo inszy, 
Zbawić człowieka. 
Zstępuje Poseł z nieba górnego, 
Jako pociecha łudu swojego: 
Bóg Ojciec swą wszechmocnością, 
I Duch święty swą mądrością, 
Wszystko to sprawił. 
Panna poczęła i porodziła 1 
Gdy przez miesięcy dziewięć nosiła: 
Złożyła go na sianeczku, 
Dała pokłon dzieciąteczku, 
Z wielkiem weselem. 
Pasterze którzy straż trzody mieli. 
Światłość na niebie wielką ujrzeli: 
Anioł się im ukazuje, 
Do Betleem rozkazuje, 
Powitać Pana. 
Gdy przybieżeli, dziecię we żłobie 
Ubogo leży w ludzkiej osobie: 
Padłi przed niem na kolana, 
Powitali swego Pana 
Narodzonego.
>>>
.. 


426 


PIEŚNI NA Bob: NARODZENIE. 


Panna się cieszy, dziecię całuje, 
Niewczasu jego sercem żałuje, 
Mówiąc: synu mój kochany, 
Zdawna na świat pożądany, 
Bądź pochwalony. 
Królowie daryoddają'- swoje, 
Przyjmijże Dziecię wszystko to twoje: 
Pierwszy mu oddaje złoto, 
Mówiąc że już nie dbam o to, 
Bo cię miłuje. 
Drugi kadzidło stawia przed Pana, 
Znaj Stwórcę twego duszo kochana: 
.Trzeci mirę ofiarował, 
Każdy co miał to darował 
Panu swojemu. 
A my grzesznicy w grzechach ospali, 
Trzeba żebyśmy pokłon oddali: 
Boć on nam odpuści grzechy, 
Da z sobą zażyć {Jociechy, 
Na wieki wieczne. 


P I E Ś Ń XVI. 


Z łacińskiego Infinitae-Jtlclodyja ta!. 8a1l1U. 


Wspaniałości niezmierzonej, 
I dobroci nieskończonej 
 
Żłób nam widowisko otwiera. 
Tli miłość mdleje - Ogień ziębnieje, 
Tu Bóg w spoczllieniu - słowo w milczeniu, 
Tli nieśmiertelny - Rodzi się śmiertelny. 


l-
>>>
'Ił 


PIE
l'U NA Bob NARODZENIE. 


427 


Skrzydlaste co go wznaszają 
Wiatry, tu go przerażają, 
Światłość prawdziwą noc pokrywa. 
By dwa słoneczka - Płaczą oczeczka, 
Lice kochane - Lzami oblanc, 
Drżą nicmowlątka - Członeczki dzieciątka. 
_ Którego objąć nie może 
Ziemia, niebo, w swym przestworze, 
Szczupłe przyodziewa powicie. 
Za dwór niebieski - Ma zły chlew wiej3ki, 
Co za pokrycie - Snicg mży na dziecię, 
Mróz srogi ściska - Wiatr się zewsząd wciska. 
Ten co ziemi okrąg stworzył, 
I ogrom nieba założył, 
Nie znalazł skłonienia na świecic. 
Nieba mieszkaniec - Tu jest wygnaniec; 
Co rozwesela - Pociech udziela, 
Zlewa się łzami - Pod wiatrów burzami. 
Uporczywych serc i hardych, 
Wychodźcic już z murów twardych, 
Wychodźcie córeczki Syońskie. 
Patrzcie na czyny - Króla dzieciny, 
Tron tego Pana - Z słomy i siana, 
Słudzy: osiołek - I mizerny wołek. 
O Boże! tyś źródło czystc 
Mej pociechy i wieczyste, 
O uweselenie Anielskie! 
O kochający! - O zbawiający! 
Tyżeś dzieciątko 
 Król niemowlątko , 
Tyżeś jest stwórca - Tyżeś nieba rządzca! 
O miłości niezmierzona! 
O dobroci nieskończona! 


! I 
I 


:1 1 
l 
"j 
I 
I
>>>
428 


PIEŚNI NA JlOŹIt NARODZENIE. 


Jezu! któż cię określić może l 
Jakaż cię męczy - Miłość i dręczy? 
O światło świata! - W niebie odpłata, 
Zbawienia sprawco - Obrońco i dawco. 
Kolebeczko! o sianeczko! 
Pełna Boga stajeneczko! 
P:mno rodzicielko! o dziecię! 
Dziecię zrodzone! - Słowo wcielone! 
Tu ogień wzrasta - Serca przyrasta, 
Tu pierś topnieje - Tu miłość drętwieje. 


P I E Ś Ń XVII. 21 

 
 r i I 
 C P1 
 
 r i t 


Słyszę z nieba 
Sła - wią Boga 
ł-!r
 O : I ł : 
 
I I . IT-4I' 


muzykę i Anielskie 
że się nam do stajenki 
..'" J J \ ), IN .LJ: 


pie - śni, Nie h 
roie _ ści : c ce rozum pOjąc tego, 


 i r
q
 
 iJ
 
Chyba okiem dojrzy czego, Czy się mu to nie śni. 
Słyszę z nieba muzykę, jużci to na jawie, 
Wyśpiewują o takiej dziwnej Boskiej sprawie: 
Że Bóg przyjął stan człowieka. 
Panieńskiego łaknie mleka, 
Ku ludzkiej naprawie.
>>>
PIEŚM li'A BOŻE NARODZENIE. 


429  
l 
II 


Skoczmyz raźno kto pierwej do szopy przyskoczy, 
Jużci widzę co nigdy nie widziały oczy: 
Wespół bydło z Aniołami, 
Bije w zicmię kolanami, 
I w żłobek się tłoczy. 
A kto moje bydlęta naliczył mądrości, 
Kto im podał do serca naukę miłości: 
Iż do dzieciny maleilkiej, 
l do jego matuleńki, 
Padły w uprzejmości. 
Nierozumny osiołku! znasz ty w ciele Boga? 
O wołeczku I Bógże to, co czci twoja Doga? 
Toż to Bogu niebo ciasne, 
Słońce mu się ściele jasne, 
Na garstce barłogu. 
Przecież moje bydlęta klękają w tej dobie, 
Cóż się dziwię, Bóg stanął w dziecięcej osobie: 
O piękności w ludzkiem ciele I 
O ciałeczko! jako wiele 
:Magnesu jest w tobie. 
Pozwólże mi mateńko szczęśliwa i święta, 
Wziąść na ręce Syn8czka, aby te rączęta 
Duszę moją zapaliły, 
I z więzieDia uwolniły, 
Zdjąwszy z onej pęta. 
Cóści cóś do mnie dziecię śliczne przemówiło, 
I z oczu swych pochodnie do serca rznciło: 
Nikt nie zgadnie, jak mnie kradnie, 
Duch nie władnie, węglem padnie, 
A zgorzeć mu miło. 


l 


I 


l', 
ł
>>>
30 


PIEŚl'U NA nOŻE NARODZENIE. 


P I E Ś N XVIII.  l' i r=jC 
 p I 
 
 r r F 


Zgińcie z oczu 
Ser-ce się was 


bogactwa, za nic złote 
nie chwyta, 0- błu- dne po-  p ;11
 C .J. -}' I iJ"

 r rF 


gó 
 ry, 
zo - ry: 

r.s
 1 

 

i 1bE
jJ
 
. Be - tle - e m ską. wo-Ię słomę, i ką - cik 0- 

 !c 

 1 1 
o-.-
 I 
bo - ry. 


Nie je-ste-ście 


Bli la - kome, 


Tam szczęśliwe ubóstwo, tam nędza bogata, 
Niebo z skarbów obdziera i z Bogiem się brata: 
Ile Bóg jest w sobie drogi, 
Tyle mają te barłogi, 
Ta bydlęca chata. 
Słyszę miłe śpiewanie, Anielskie kapele, 
Komuż niebo wygrywa tak radosne trele '? 
Być to musi że wesoło, 
Przy ubóstwie stawia czoło, 
Bóg mój w ludzkie m ciele. 
Cóżeś znalazł jedyny Boski Synu w żłobie? 
Czem cię ziemia daruje ulubionem tobie?
>>>
PIEŚNI NA BOŻE lUnOULErm::. 


431 


Czego niebo nie szafuje, 
Znalazł czem się kontentuje, 
W najuboższej dobie. 
Z nieba zstąpił skwapliwie dla ludzkiej zdobyczy, 
Niedostatek z niedolą w zysku swoim liczy: 
A na zastaw stawia B6slwo, 
Aby w skarbie miał ubóstwo, 
\V niem samem dziedziczy. 
Na cóż ludzie niebaczni utarczki jak w boju, 
O doczęslle bogactwa toczycie do znoju? 
Uczy dziecię z nieba dane, 
Że ubóstwo szacowane, 
W lepszym stawią stroju. 


PIEŚŃ XIX. 
.  
 I :: 
4. .. II" it-- .. --1;1-- - 
Pa-ste-rze bie-że -li gdy głos u- słysze -li,: 
Zna -le - źli w żł obeczku w Belle-em miastec zku, 

LC 
 i J \ ł
r!n 
śpiewania A - niel-skie- go, 
Je - zu-sa ma - leń - k ic - go: 
 
 C 
 
i i i !f-
 
 
z wołem u-słu -gu-ją, Rlę- ka-ją, znając a- 

cc
Cir
 
do - ru -ją, Stworz.yciela swo-je-go. 


o -sioł mu
>>>
, 


432 


PIEŚNI nA BOŻE NARODZENIE. 


, 


Widząc to pasterze iż bydlęta szczerze 
Nieme, ukłon oddi.łją; 
Padli na kolana, tak wielkiego Pana 
Zaśpiewawszy witają: 
Zawitaj Boże utajony, 
Z Panienki czystej nar
dzony; 
Na twarze upadają. 
Gdy się pokłonili, do trzody spieszyli 
Weseli pastuszkowie; 
Bo gwiazdę ujrzeli, że dzień r.ozumieli, 
Alić to trzej królowie 
Od wschodu z darami jechali, 
By pokłon Panu królów dali 
Poddani Monarchowie. 
Będąc blizko szopy, że poszyta w snopy, 
Bardzo się zadziwili; 
Idą na pokoje, widząc bydląt dwoje, 
Myślą że pobłądzili: 
Majestat gdzie jest upatrują, 
Żłobek im z Panną poka2iują, 
Dopiero się cieszyli. 
Z najgłębszym ukłonem, przed takowym tronem, 
Na oblicze padali; 
Z serdecznej ofiary swe trojakie dary, 
Jezusowi oddali: 
Te mile zbawiciel prz}jmuje, 
Lecz bardziej serca ich szacuje, 
Że go Bogiem uznali. 
Wszechmogący Boźe f któż wymówić może, 
Co czynisz dla stworzenia; 
Riedy swoje Bóstwo zsyłasz na uhóstwo, 
I na srogie męczenia:
>>>
pmśNł NA 80tD NARODZENIE. 


433 


Niechźe ci w Trójcy' jedynemu, 
Cześć, chwała, Bogu przedwiecznemu 
. Będzie, bez zakończenia. 


P I E Ś Ń XX. 

 J 


 )-1


 l lr 
Z na-ro-dze-nia Pa-na dzień dziś weso -ły, 
Wy-śpi ewu-ją chwa łę Bogu żywio-ły: 

) i 

rr-
 
RatIość ludzi wszędzie słynie, Anioł budzi !}
Cj


 J

 
przy do -li - nie Pa - stu - rzów co pa - śli 

!) 
'.
71 d 
 
 II 
pod borem wo - ły. 
Wypada wśród nocy ogień z obłoku, 
Dumają pasterze w takim widoku: 
Każdy pyta co się dzieje? 
Czy nie świta? czy nie dnieje? 
Zkąd ta łona bije tak miła oku? 
Ale gdy Anielskie głosy słyszeli, 
Zaraz do Betleem prosto bieżeli: 
Tam witali w żłobie Pana, 
Poklękali na kolana, 
I oddali dary co z Bobą wzięli. 
28 


:1
>>>
434 


PiEŚNI NA BOŹG NARODZENIE. 


Potem wykrzyknęli wgłos na przemiany, 
Żyj Jezu maleńki na świat wydany: 
Niech ci Panie od nas chwała, 
Nie ustanie wiecznie trwała; 
Żyj, żyj Zbawicielu z nieba zesłany. 
Odchodzą z Betleem pełni wesela, 
Że już Bóg wysłuchał {Jrośb Izraela: 
Gdy tej nocy to widziełi, 
Co prorocy widzieć' chcieli, 
\V ciele ludzkiem Boga i Zbawiciela. 
I my z pastuszkami dziś się radujmy, 
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy: 
Bo ten Jezus z nieba dany, 
\Veźmie nas między niebiany, 
Tylko go z całego serca miłujmy. 


/. . 


PIEŚŃ XXI. 
.1
r 


.:,
.J i mM 
Jezu śliczny kwi e - cie, zjawiony na 

-J-

 I 
)=I
 
 .;.;=
 
świecie: A czemuż się w zimie ro- dzisz, 
-tł -- --t- I 
_ I _ 
fr1r
 ! 
 

-= ! 
 
r .ł J - 
.
 .. IV
 
Ciężki mróz na s ię przywo- dzisz, Nie na ci epłem 
11il, J
.;,;
 r .J
 
le - cie , nie na cie - płem lecie?
>>>
1'lEŚNI NA IIO!S NARODZENIE
 435 


Jezu niepojęty, czemu nIe zlp:mięty, 
Nie w pałacuś jest złożony, 
W lichej szopie narodzony, 
I między bydlęty. 2. 
Niewinny Baranku, drźysz na gołem sianku: 
Czem nie w złotej kolebeczce, 
Niewinny Baranku. 2. 
Śliczna jak lilija, panienka Maryja, 
Cała piękna jako róźa, I 
Nie szuka pańskiego łeża, 
W żłobeczku powija. 2. 
Osiołek i z wołem stoją przed nim społem, 
Zagrzewają swego Pana, 
Upadają na kolana, 
Nizko biją czołem. 2. 
Anioł z nieba budzi, najprzód prostych ludzi: 
Pastuszkowie prędzej wstajcie, 
W szopic Pana przywitajcie, 
Co się dla was trudzi. 2. 
Pastuszkowie mali, prędko się zebrali, 
To z muzyką, to z pieśniami, I 
 
To z różnemi ofiarami, I 
Panu cześć dawali. 2. 
Gwiazda assystujc i w drodze przodku je , 
Dokąd wschpdu Monarchowie, 
Jechać mają trzej Królowie, 
S
opę pakazuje. 2. 
Wielcy luminarze, xiężyc z słońcem w parze, 
Światłem swojem przyświecają, 
Usługi Bogu oddają, 
Swiatłości szafarze. 


28"
>>>
436 


PIEŚm NA 8D
B NARODZEftl£. 


Zacny opiekunie, Józefie piastunie, 
Nie mogłeś znaleść gospody, 
Jezusowi dla wygody, 
I najświętszej Pannie. 2. 
O szczęśliwa szopka J ubogiego chłopka, 
W której Boga mego ciało 
Narodzone spoczywało, 
Jest pokory próbka. 2. 
Wtem najświętszem ciele, jest tajemnic wiele, 
Tajemnic Boskich nicmiara , 
Których uczy święta wiara, 
W powszechnym kościele. 2. 
O dobroci morze, niepojęty Boże I 
Któż ci godnie za te dary, 
Co sypiesz na nas bez miary, 
Wydziękować moźe. 2. 
O Jezu kochany nam z nieba zesłany, 
Przez twe święte narodzenie, 
Daj szczęśliwe powodzenie J 
Źywot pożądany. z. 


1111 0 _ 


,  ,
>>>
437 


pmśl\Tl 
1P II 
 'Ił R I1
 


-- 


II 


PIEŚNI 
PRZY OBCHODACH DROGI KRZYŻA Ś. 
ZE STACYJAMI. 


I 


. 
PIEŚŃ 


PrJ:Sed J:SacA!ęciem drogi krA!y!Sowej. 
M elod!Jja Jak: Rozmyślajmy dziś. lub następująoa. b
J-\-
p-\
j ,
1 
Bo-ska do- bro - ci! u-derz w serce 
La -ską sku - tecz. ną, by o b - fite 

1l-
I' t;r 1" 
 I r p 

 
mo - je 
zdr o _ je Lez wytry . snęły, nad Panem cier- 

 płi CJ-
 I I__ 
pią - cym, Krzyż dźwi -, ga - ją - cym. 


I' 
I 


II" 


II'
>>>
- 


1 
I 
I 
II 
I 


438 


PIEŚNI POSTNE. 


Niech te strumienie, które grzech głęboko 
Zamulił w sercu, spławią nasze oko; 
Bo inszych Jezus zmęczony tak srodze, 
Nie chce w swej drodze. 
+ 
Ple'ń) Idąc do Stacyl I. 
Jezus na Imierć krzyżowq skazany_ 
Po wielu krzywdach i obelgach Pana, 
Zawziętość ludzka stawia przed tyrana; 
Aby nań wyrok ogłosił wołają, 
Zbawcy nie znają. 
Obwinia Piłat niewinność istotną, 
Na śmierć skazuje u wszystkich sromotną, 
Źeby na krzyżu Bóg zawisł z łotrami, 
I złoczyńcami. 
+ 
ple'6 Idąc do Stacyl II. 
Jezus bierze krZlJż na ramiona .woje 
Blerzo Zbawiciel krzyżową machinę 
Na swe ramiona, która grzechów winę 
Naszych znaczyła, chcąc przez tę ofiarę, 
- Znieść z ludzi karę. 
SpieszYiz ciężarem przy wielkiej ochocie, 
By jak najprędzej na górze Golgocie. 
Stanął i umarł, za wszystkich grzeszników, 
l njewdzięczników
 
'fi .... 
pieśń Idąc do Stacyi III. 
Jezus pierwszy raz pod krz!JlBm upada. 
Ach duszo moja! cóżeś uczyniła ? 

eś krzyż tak ciężki na Pana zwaliła, 
Pod którym znagła na ziemię upada, 
Sobą nie włada.
>>>
I 
. 
 


PIEŚNI POSTNE. 


439 


I !:I 


Zeby wstał prędko kaci nalegają, 
Naśmiewając się, nogą popychają: 
Źaden w upadku Zbawcy nie ratuje, 
Ani folguje. 
+ 
Pleśń Idąc do Stacyl IV. ' 
Jezus potyka się z bolesną Matką swOifJ. 
Powstawszy z ziemi, gdy na Kalwaryją 
Zwróci się Jezus, postrzeże Maryją 
Matkę kochaną, ta ku niemu drżąca 
Idzie płacząca. 
Wejrzą na siebie, nie mówią i słowa, 
Dla żalów ciężkich ustała wymowa: 
Same w nich słychać głębokie wzdychania, 
Jęki i łkania. 
':fi 
Pleśń Idąc do Stacyl V. 
Szymon Cyreneusr. Jezusowi krzyż nieść pomaga. 
Boleść z żałością, że się wraz złączyły, 
Jezusa w siłach ciężko osłabiły: 
Tak, że już krzyża dalej nieść nie moie, 
Któż mu pomoże? 
Pomóż człowiecze dźwigać krzyża Panu, 
Wszak to dla twego szczęśliwości stanu: 
Przyłącz się chętnie do Cyrenejczyka, 
Za pomocnika. 
+ 
Pieśń Idąc do Stacyl VI. 
Jezusowi Twarz oeiera Ś. lYeronika. 
Nie tak rzęsisty sok z groDa wyciska 
Prassa, jako krzyż, gdy PaDa przyciska: 
Twarz świętą broczy krwią z potem zmieszaną, 
Od złych r;eplwaną. 


I 
! 
I ' 
I 


II 


I 
I' 


:1: 


I 
II 
I 


I 
II
>>>
I 
I 
: I 
I I 
I 


440 


PIEŚNI POSTNE. 


Na co żałosna patrząo Weronika, 
Ocicra Pańską twarz wziąwszy ręcznika: 
Tę wyrażoną w nadgrodę uczynku, 
Ma w upominku. 
tli 
Pieśń idą.c do Stacyi VII. 
Jezus drugi Ta;; pod krzyżem upada. 
Postąpi dalej, niosąc krzyża brzemię 
Jezus kochany, w tern padnie na ziemię: 
W bramie sądowej drzewem obalony, 
Leży zemdlony. 
Leje się źródłem krcw z najświętszej głowy, 
Gdy krzyż uderzył o wieniec cierniowy: 
Ztąd nowa boleść Jezusowi memu, 
Na pół żywemu. 
tli 
Pleśń Idąc do Stacyl VIII. 
JezU$ napomina niewiasty nad sobq płaczqce. 
Zacne Matrony na ten widok nowy 
Zapatrując się, a nie mogąc slowy 
Żalu wyrazić, łzy obficie leją, 
Wszystkie truchleją. 
Cieszy je Jezus, nad własną osobą 

ie każąc płakać, chybaby nad sobą, 
I nad synami, za których swawole, 
Cierpi te bóle. 

 
Pleśń Idą.c do Stacyl IX. 
Jezus trr.eci Taz pod krzyiem upada. 
Gdy dalej krzyża nieść w mdłości nie zdoła. 
Jezus zraniony, a hałasłra woła: 
PostęPłv prędzej na miejsce karania, 
Bez omieszkania.
>>>
1'lEŚNJ POSTN6. 


Upadłszy cięiko, ju
 to po raz trzeci, 
Niby Cedr wielki gdy z Libanu leci, 
Stęknie na ziemi, krew się z ran dobywa, 
Hojnie wypływa. 
+ 
Pieśń Idąo do Stacy! X. 
Jezu8 
 ,zat obnażollY, octem z mirq i iJółciq 1l11pojony. 
Już stanął Jezus na górze Golgocie, 
Gdzie go złość katów ku większej sromocie 
Z szat obnażyła, zkąd się Jezus wslydzi, 
Lud z niego szydzi. 
Podaje ocet żółcią zaprawiony 
Ustom Jezusa, by wypił spragniony, 
Częstuje rzesza, nagli do spełnienia, 
Dawcę zbawienia. 
lit 
Pieśń Idąc do Stacy. XI. 
Jezus okrutnie do krzyża przybity. 
Obnażonego o krzyż uderzają, 
Złośliwi kaci, litości nie mają: 
Ciągną za nogi, ręce, bez ochrony, 
Jak w lutni slrony. 
Dziurawią dłonie i nogi gwozdziami, 
Bijąc w nie silnie ciężkiemi młotami: 
Krew się obficie leje z każdej rany, 
Jako z fon tany. 
lit 
Pleśń Idąo do Stacyl XII. 
Jezus na krzyźu wlJWyźszony umiera. 
Podnosi z krzyżem Jezusowe ciało, 
Klóre się zewsząd krwią najświętszą zlało, 
Stawia je wpośród dwóch łotrów, w dół skały1 
Lud zbyt zuchwały. 


\ '11 - 


441
>>>
442 


PIEŚNI POSTNE. 


Patrzy na wszystko Matka Boska z Janem, 
Ta nad swym Synem, ten {Jłacze nad Panem, 
Że tak okrutnie na krzyżu rozpięty, 
Kochanek święty. 

 
Ple'ń Idąc do Stacyl XIII. 
Jezus 15 krzy!.a "dięty, na łonie Matki 8wojfU zIoło,,'!!. 
Już dług wypłacił śmiercią Pan na drzewie, 
Za grzech nieszczęsny w Adamie i Ewie: 
Zdejmują ciało, nie bez łez wylania, 
Do pochowania. 
Matka bolesna mając Da swem łonie 
Syna zmarłego, niemal we łzach tonie: 
Płacze, narzeka, ręce załamuje, 
Rany całuje. 

 
Ple'ń Idąc do Stacyl XIV. 
Jezus do grobu wlo!'ony. 
Obmywszy ciało Jezusowe łzami, 
Matka stroskana. z świętemi uczniami 
Niesie do grobu, i w nim ze czcią składa, 
Mdlejąc upada. 
Cna Magdalena, że jej na łzach mało, 
Skrapia olejkiem woniejącym ciało: 
Jęczy jak gołąb, że nadspodziewanie 
Traci kochanie. 

 
Pleśń idąc do Na,jświętszego Sakramentu. 
Płacz i. ty duszo, wszak ta śmierć dla ciebie, 
Źebyś wiecznością żyła z Bogiem w niebie; 
Żałuj za grzechy, proś o zmiłowanie: 
Odpuść mi Panie. 
-0'-'-
>>>
PIEŚNI POSTN&. "43 


PIEŚŃ I. 


IIfelody,iajak: o duszo. 


. 


o jak srodze jest rozpIęty! 
Na krzyżu mój Jezus święty, 
Dla mizernego grzesznika, 
Włócznia bok jego przenika. 
Już niechaj serce kamienne, 
Slaje się teraz odmienne: 
Niechaj z swej twardej opoki, 
Puści .źródło, łez potoki. 
Gdy Jezus Ducha świętego, 
Wypuszcza z ciała swojego; 
Z grzesznikiem czyni przymierze, 
Do raju go z sobą bierze. . 


iii 
I 


" 


P I E Ś Ń II. 


Starodawna. 


 
 
 I 
 I 
 I -'tI! 
 
.' ' · . --łIJł--łł- - 
 _ · 
. . 

---- 


Daj nam Chryste wspomo-żenie, Daj bo-Ie-ści 


$
lJI)
 ;S
*"
}'
-
 


wysła-wienie, Panny Ma - ry - i Matki twej. 


l 
I 
i 
III
>>>
444 


PIEŚNI P08TNB. 


Która w OD czas holeść miała, 
Kiedy na cię poglądała, 
Na krzyżu zawieszonego. 
Stała Matka boleściwa, 
Pod krzyżem bardzo smutliwa, 
Na którym był jej Syn wisiał. 
Stojąc, kniemu wzniosła oczy, 
tądając z nieba pomocy, 
Boga Ojca niebieskiego. 
Mówiąc: mój Synu naj milszy, 
Me smntne serce pocieszy, 
Przemów słowo łagodIiwe. 
Słyszę iże z łotrem gadasz, 
A na mnie ni. niepamiętasz , 
.Któram ciebie porodziła. 
Wejrzyj na moje ubóstwo, 
Udręczenie i sieroctwo
 
.Które mnie zewsząd nachodz1. 
Potem do Syna wołała, 
Narzekający wzdychała, 
Żądający pocieszenia. 
Przemów, przemów słowo ku mnie, 
Aza mnie boleść ominie, 
Której jestem napełniona. 
Pan Jezus na krzyźu wisząc, 
Na boleść swej matki patrząc, 
A sam teź nie mniejszą cierpiąc; 
Nie rzekł do niej ani Panno, 
Bo temu czasn nie było 
Lagodnego rozmówienia: 
Ale jej rzekł jako srogo, 
Nadewszystko przykre słowo: 
Niewiasto, oto Syn tobie,
>>>
PJEŚl'lJ POSTNB. 


44{) 


Potem rzekł do zwolennik;., 
Do swojego miłośnika: 
Janie, oto matka twoja. 
Na poły wszystka umarła, 
Zemdlawszy na ziemię padła, 
Od smutku bardzo wielkiego. 
Przez twe Chryste umęczenie, 
Daj nam grzechów odpuszczenie, 
A potem duszne zbawienie. 
Z tobą wieczne królowanie.  
I 


I, 


.. .. 
P I E S N III. 


Z lacińskiego Audi benigne. 


I 
I" 
 Jp.LJ-J-d J 
 
 
Wysluehaj Stwórco la - ska -wy, Prośbnaszych .JI
 


ze łza - mi spra - wy, W poście tym czterdzi esto dnio ..  
wym, Wzruszonych u - czuciem nowcm. 
Ty przenikasz serc skrytości, 
I znasz sił naszych słabości: 
Wracającym do zbawienia, 
Udziel łaskę odpuszczenia. 


I 
II
>>>
446 


P\.F.SNł POSTNE. 


Do wielu się' grzecb6w znamy, 
Odpuść gdy je wyzDawamy: 
Dla chwały twego Imienia, 
Ulecz nasze osłabiełwł. VI 
Spraw aby to grzeszne ciało, 
Tak się postem umartwiało, 
Iżby i dusza od winy, 
lVolną była z tej {Jrzyczyny. 
Daj Trójco błogosławiona, 
Jedności nierozdzielona , 
Aby się posty twym wiernym, 
Stać mogły skarbem niezmiernym. 
I. 


P I E Ś N IV. 


IJT czasie calowania krz?/ża. Urągania. 
Z łacińskiego: Popule meus.-l/lelod!O"a jak: Zhliiam się. 


Ludu mój ludu, cóżem ci u(',zynił'l 
W czemem zasmucił, albo w czem zawinił"? 
Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, _ 
A tyś przyrządził krzyż na me ramiona. 

I 
 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam cię wprowadził w kraj miodem ;płynący, 
Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. 
Ludu mój "ludu, i t. d. 
Jam ciebie szczepił winnico wybrana, 
A tyś mnie octem poił swego Pana. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, 
A tyś mnie wydał na ubiczowanie.
>>>
, 
l 


PIBŚJSI POSTNB. 


447 


. 


Ludu rnój ludu, i t. d. 
Jam Faraona dał W odmęt bałwanów, 
A tyś mnie wydał :x.iązętom kapłanów. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, 
A tyś mi włócznią bok otworzył srogą. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, 
Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam ciebie karmił manny rozkoszami, 
Tyś mnie odpłacił policzkowaniami. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, 
A tyś mnie poił goryczą żółciową. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam dał że zbici Ch3n33n królowie, 
A ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam ci dał berło Judzie powierzone, 
A tyś mnie wtłoczył cierniową koronę. 
Ludu mój ludu, i t. d. 
Jam ciS1 wywyższył między narodami, 
Tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. 


'I 


{ 


, 
., 


P I E Ś Ń v. 
)dld d
l
 


Płacz płacz kto żyw, patrząc na dziw, Na żal
>>>
448 


PIEŚl'n POSTNE. d dhd = 
 I I=#d1
 
tak nie - sły - cha - ny : Źe ży - w ego Boga 

=dł

 I[ 
Syn, Na śmierć jest ska - za - ny. 


Straszny to sąd, z łotrami w rząd 
Jezusa policzono: 
I tak, że człek zawinił, 
Boga zawieszono. 
Słońce len dzień, ukrywszy w cień, 
Nocą się zasłaniało: 
Żeby swem na taką śmierć 
Okiem nie patrzało. 
Źałosny wzór niemównych gór. 
A zadumiane skały, 
Krwaw}'ch łez nie mogąc lać ł 
Z żalu się pękały. 
Ziemia na gwałt, widząc ten kształt, 
Proch boską krwią skropiony, 
Aż się trzęsła, tak ją zdjął 
Żal nieutulo"ny. 
Słychać niemal na niebie żal, 
Jak tam Anielskie trony, 
Lamentują że tak jest 
Boski Syn zhańbiony. 
Wisi ten Bóg, wszystek do nóg 
Krwią swą na krzyżu zlany: 
Wszystko płacze a zły człek 
Nie dba o te rauy.
>>>
... 


PIEŚNI POSTNE. 


44
) 


I' 


o Jezu Dasz! takąż to masz 
Za twoją śmierć nadgrodę: 
My cię krzyżujemy znów, 
Pijąc grzech jak wodę. 
Lecz widząc ztąd, nasz wielki błąd, 
To przed tobą stanowim: 
Że już dla miłości twej, 
Grzechów nie ponowim. 
'V ostatku tak; na zgody znak, 
O Jezu między Jlami: 
Podpiszem się tobie dziś 
Ty krwią ą my łzami. 


P I E Ś Ń VI. 


!i "\ 
 I
 i '"""' ii 

Or j . ' J-+-'.. e J4-0£ 
Płacz-że dzisiaj du - szo wszelka, Łzy wy- 
Roz-my - ślajże mę-kę wielką Pa-na 
łE d d \=d - 
F\'-
 hlli-

 
II-Q-j--o-o ----I- 
le - waj ob - fi - cie, 
swe - go ser - decz-nie : 
:tlE I
 - 
 _ 1 1 - 
..J-j!.!\l--,.; G--0 e-,I- ,.;-=::t+- 
-u I U ---f-U- e-.- - 
(') I I -1---- - 
krzywdy, Za nas cier - piał tak o - krutnie, 


Jezus 


mi - ły, wszysLkie 


Wejrzyj na krzyż okiem swojem, 
Na Jezusa krwawego; 
Źałuj sercem bardzo gorzkie m , 


2
)
>>>
450 


PIEŚNI I'OSTNB. 


Stworzyciela swojego: 
O Jezu mój ja człowiek twój, 
Wejrzyjże na mnie grzesznego. 
Cierpiał Jezus razy wielkie, 
Słowa przykre, niesłusznie; 
Wylanie krwi bardzo wielkie, 
Gdy biczowan okrutnie: 
I koronę gdy wciśniono 
Na głowę nielitościwie. 
Nie jest taka ani będzie 
I Z . d b l " ,.. 
a na o esc na SWleCJe j 
Wierzą to nabożni ludzie, 
Bogu cześć, chwała idzie: 
Jezus słodki w mękach gorzkich, 
Dał biczować swoje ciało. 
Członki wszystkie Jezusowe, 
Okrutnie są zranionc; 
Ręce, nogi ku krzyżowi, 
Gdy okrulnie przybili: 
Krew wylali, lice splwali, 
I z}"ły w nim potargali. 
Nie byłać tam żadna litość 
Nad Jezusem cierpiącym; 
Ani też żadna uczciwość, 
Przed Bogiem wszechmogącym: 
Wielka boleść, ciężka żałość, 
Przyjaciołom to widzącym. 
Maryja rzewno płakała, 
Syna swego żałując; 
Silnie, rzewno narzekała, 
Na rany jego {Jatrząc : 
O Jezu! synaczkl1 miły, 
Jakożeś żyw tak cierpiący.
>>>
PIEŚNI POSTl'IE. 


451 


o drzewo krzyża świętego, 
Czem trzymasz Syna mego; 
Drzewo śliczne, poświęcone, 
Baranka krwią skropione
 
Podaj mi synaczka mego, 
Baranka wielkanocnego. 
Przez twe rany miły Panie, 
Któreś cierpiał okrutnie; 
O lekarzu duszy wszelkiej 
l stworzenia wszelkiego: 
O Jezu mój! ja człowiek twój, 
Wejrzyjże na mnie grzesznego. 
O serce me I czemuś twarde, 
Bardzo nielitościwe ; 
Nie rozmyślasz męki wielkiej, 
Pana swego serdecznie: 
Miły Panie wspomnij na mnie, 
Daj mi zapłakać nabożnie. 
O Panie mój najmilcjszy, 
Jezu Chryste łaskawy; 
Tyś Bóg jest i król najwyższy, 
Dzisiaj w mękach rzewliwy: 
Prosim cię odpuść nam złości, 
A do mieść wiccznej radości. 


P I E Ś Ń VII. 


!te J 
 t i i i C Y 
 
'" r 
 I r 
U -waż po-bo-żny człowiecze. u sie - bie, 
Co Pan w piwnicy u-cierpiał dli.ł. cie - bie: 
29
>>>
452 


PIEŚNI POSTNI.. ccru..
 
I choćby twoje se rce było ska - łą. 
ł-iU

 
Pła-kać - by mia - ło. 
Najprzód z ogrójca był wyprowadzony, 
I przed Annasza pierwej postawiony: 
Tam odniósł ciężki na twarzy policzek, 
Aź upadł wszystek. 
W domu biskupim fałszywi świadkowie, 
Na Jezusowe nastąpili zdrowie: 
Kaifasz zdrajca bez żadnej przyczyny, 
Szukał w nim winy. 
A gdy się nad nim dość naurągali, 
Sami spać poszli, Jezusa oddali 
Między hałastrę żydowskiej czeladzi, 
O jak mu radzi. 
Przykazując im, aby pilnowali, 
Żeby mu w nocy spoczywać nie dali: 
Tam go hultajstwo okrutnie trapiło, 
Srodze dręczyło. 
Kiedy mu jedni z brody włosy rwali, 
Drudzy za głowę okrutnie targali: 
Inni go w świętą twarz policzkowali, 
I na nią plwali. 
Potem do zimnej wwiedli go piwnicy, 
I do smrodliwej, szkaradnej ciemnicy: 
Jeszcze mu oczy szmatą zawiązali, 
Lżyli, szturchali. 


... 


l
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


453 


I tak do słupa moeno kamiennego 
Przykrę{Jowawszy, jak łotra jakiego; 
Zewsząd pięściami między oczy bili, 
Srodze bluźnili"! 
Odwiązawszy go po ziemi włóczyli, 
Niemiłosiernie koronę tłoczyli, 
Depcąc po ciele najświętszem, łajali 
I przeklinali. 
Mówiąc: czynisz się nad doktory mędrszym, 
I nad biskup Y IJasze rozumniejszym; 
A na cóż przyszła twoja teraz mądrość, 
I umiejętność. 
Potem nań gnojem smrodliwym rzucali, 
I {Jrzed piwnicą IJtojąc, naśmiewali; 
Mówiąc: oto masz ludzki zwodzicielu, 
Nauczycielu. 
Poczekaj jeno, jak ci prawo każe, 
I jak nam twoje postępki pokaże; 
Wnet cię wywyższym, tam gdzie są grzesznicy, 
Na szubienicy. 
Już więc zstępujcie święci Aniołowie, 
Trony niebieskie i Serafinowie , 
Którzy pałacie miłością ku niemu, 
Panu swojemu. 
Monarsze swemu tu się zadziwlljcie, 
Iż jest zelżony, wszyscy go żałujcie: 
Płaczcie tu rzewnie, iże Bóg wcielony, 
Jest poniżony. 
Opowiedźcie to wszemu narodowi: 
Źe to Syn Boży,. co z Faraonowej 
Nicwoli wywiódł lud, morze czerwone, 
Rozdzielił one. 


I 


, '
>>>
454 


PIEŚNI POSTNE. 


PowIedźcie: ie to ten Pan co na puszczy, 
Przez lat czterdzieści dawał mannę tłuszczy; 
Gdzie się odzienie nigdy nie kaziło, . 
Jak nowe było. 
Ty niebo, słońce, miesiącu z gwiazdamI, 

ałujcie Pana z swojemi siłami: 
Płaczcie go chmury, płaczcie i wiatrowie , 
Wszystkich wodzowie. 
Ziemio wyświadczaj i w}' twarde skały, 
Ze to Syn Boski jest z nieba zesłany: 
Niech się źli ludzie już upamiętają, 
Niech go poznają. 
Żałujcie Pana powietrzni ptaszkowic, 
l ryby morskie, ziemscy robaczkowie: 
Płaczcie, bo wzgardy cierpi u biskupa, 
Mękę u słupa. 
Załujcie Pana wszystkie elemcnta, 
Wszyscy duchowic, drzewa i zwierzęta: 
Płaczcie go rzewnie, płaczcie z Aniołami, 
Nad boleściami. 
Dajcie ZDać Pannie :Matce {Jrzenajświętszej, 
Niechaj co rychlej do niego pospieszy: 
Niech póki jeszcze zastanie żywego, 
Pocieszy jego. 
Aleć o Matko! gdybyś go ujrzała, 
Z wielkiego żalu pewniebyś omdlała: 
Bo tam jest trudno dostąpić do niego, 
Dla ludu złego. 
Gdzieżeś się podział Piotrze wierny sługo,. 
Broniłeś PaDa, aleś się niedługo 
Po trzykroć razy zaparł u sędziego. 
Mistrza swojego.
>>>
PIESNl POSTNE. 


455 


Stoi związany w smrodliwej piwnicy, 
Nawiedź, usłuż mu, pociesz go w ciemnicy: 
Zapłacz go gorzko, zalewaj się łzami, 
Nad boleściami. 
O Magdaleno z wonnemi maściami, 
Z drogim balsamem, z ślicznemi włosami; 
Tyś Pana nogi łzami oblewała 
l ocierała. 
Pójdź, obacz mistrza jak jest skatowany, 
Pod nogi jego glaz kamienny dany, 
Do biczowania powrozy drutowe, 
Stryczki surowe. 
Pójdź i ty grzeszna duszo do swojego 
Pana i Stwórcy, Jezusa moj ego: 
Oto przy słupic od boleści mdleje, 
"Tszystek krew leje. 
Pójdźźe, nawróć się do Jezusa swego, 
Obacz w piwnicy niewczas, nocleg jego: 
Uwaź jak termin odprawił straszliwy, 
Bóg sprawiedliwy. 
Skrusz się tu serce z opoczystej skały, 
By twoje oczy hojne łzy wylały: 
Żałuj serdecznie jego zelżywości, 
Z szczerej miłości. 


P I E Ś Ń VIII. 


De Oltrisło p ałiente. 
-H p 

 - / I 
- I - 

 i I 'l -F i j= I-
- 
Con-fu-sus bre-re-o, 
Te a - go - nizantem, 
Dum Jesu vi - de-o
>>>
456 


PIEŚNI POSTiliE. 
!} F-F 

 J-4J -=I
 
u-na ex - spirantem, Pro me mis e - ro. 
1n
 I 
 d
 J J Ją;
-LJ
 I : 
Tremor mc in-va-dit et 
Qui rur - sum pecca-ta Ilon 
!

 r j l-i i -ff
 F-r j i 
 I
 
Quando pa - ti - entem, Vi - de - o pendentem, 

! i 
 i 9 
i FTfir+ffi1- 
Sanguine'in fun - deI'ltem te, Pudet et pre-ni-tet 

 
 F-
 
o/fen - sum te. 


pa-ve-o, 
ca-ve-o : 


Sum qui te vendidi, Judreis tradidi. 
Toties peccando et desiderando 
Lege vetita: 
Ego te Barrabre postposui, 
Tibi creaturas prreposui; 
CruciBge dixi, 
Dum perverse vixi, 
Cbristianum finxi me, 
O! utinam posscm placare te. 
Corona spinea, ,mnt mea crimina: 
Ego te ligavi, ego flagellavi 
Sceleribus. 
Sum causa sudoris sanguinci, 
Efi'usi cruoris purpurei:
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


Fele te pot
avi, 
Cor transverberavi, 
In crucem adegi te, 
Amando vitia, trans6xi tc, 
Sum reus omnium dolorum , vulnerum; 
Vita scelerata, crux est fabricata, 
C on6teor. 
Qu:ecunque patravi, non amplius; 
Vitain emendabo in melius; 
Plaogam, gemam, flebo, 
Dum vivus manebo, 
OJfensum dolebo te, 
O Deus! o amor! exaudi me. 
Paticnlissime, Jesu charissime, 
Quid, me redemisli, sanguinem fudisti, 
N e peream. 
Quid {Jro hoc amore retribuam? 
Quid agam, ut digne respondeam! 
Posthac ilon peccabo, 
Crimina vitabo 
Et solum amabo te, 
Tuo servitio sacrabo me. 
O Dcus I trado me. o amor I amo te, 
Amo et amabo, quam diu spirabo, 
Toto animo. 
Extra te nil qu:eram quod diligam, 
Tibi me dicare non negligam: 
Si hoc prrescivissem, 
Teque cognovissem, 
Unicc amassem tc, 
Solum ct unicum amabo te. 


-- 


457
>>>
458 


PIEŚNI 
VaJ!
lłAD(ł)
nJ!
 .... 


P I E Ś Ń I. 

J$!rr
 [
 
Zwyciężca śmier - ci, piekła i sza - ta -na. - 
Wychodzi z gro - bu dnia t rzeciego zrana: 
H i r ]

It-i r i Jfff 
I I l I 
Na ród nie - wierny trwo ży.się, prze-strasza, 
ł--f i i 
i:
 P - J 
Na cud Jo - na - sza, Al - le -lu - - ja. 


L 


Ziemia się trzęsie.... straż się grobu miesza.... 
Anioł zstępuje.... niewiasty pociesza: 
Patrzcie mówi im, grób się próżny został, 
Pan .zmartwychpowstał - AUel. 
Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, 
Gdy Pau Zbawiciel tryumfuje w chwale: 
Ojcu swojemu uczynił już zadość, 
Nam niesie radość -Allel. 
Cieszy swych uczniów co mu wierni byli, 
Utwierdza w wierze aby nie wątpili: 
Obcuje z niemi, daje nauk wiele, 
O swym Kościele-Allel.
>>>
li 


PIEŚNI WIELKANOCNE. 


459 


Jui nie spółkuj o z narodem niewiernym, 
Samym się tylko ukazuje wiernym: 
Nieśmiertelności przedstawia znamiona, 
Wśród uczniów grona-AUel. 
Boleści , rany, wzgardy wyrządzone, 
l śmierć haniebna, są już nadgrodzone : 
Za poniżenia został wywyższony, 
Nad wszystkie trony-Allet 
Ciesz się Syonie Chrystusów kościele t 
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; 
Śpiewaj z weselemI: Pan króluje z drzewa, 
Jak Dawid śpiewa - Allel. 
Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, 
Wina pierwszego Rodzica zgładzona, 
Niebios zamkniętych otwarta jest brama, 
Synom Adama-Allel. 
Stargawszy pęta nałogów grzechowe , 
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, 
Zdala mijając nieszczęść naszych groby, 
Miejsca, osoby - Allel. 
Przez twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie, 
Daj w łasce twojej stateczne wytrwanie, 
J niech tak w chwale, jakoś ty równie my 
Zmartwychwstaniemy - Allcl. 


, , 
P I E S N II. ! )).rJ t:.;-I
 W 
Złóżcie tro - ski ża - łu - ją - cy 
O - trzyjcie już łzy płaczą - er
>>>
460 


PIEŚNI WIELKANOCNE.  
 r 
-""

"J"J if 


Chrystu-sa U 
Pana zmartwych - 


mar- łe -go, 
wsta-łe-go: 


Tysiącznych po- 


'-
C K-
ł--.t' J J 
r C 
 vi 


ciech przyczyna, 


Ogło - szo-na jest no-wi-na, 


iJ;p 
 
 i 
 F'-c r r FC-
 r 
 
Al-Ie-Iu-ja, AI..le-lu-ja, Al-le..!lu-ja, 


fiC C r r 1
 EtjJ J h l 
Al - le -lu - ja, Niechaj brzmi Al - Ie - lu - ja. 


Niewiasty które {Jrzy grobie 
Były, to powiedziały: 
Źe Chrystus w chwały ozdobie, 
Żyje już zmartwychwstały. 
Ztąd pociechy, ztąd radości, 
Na stronę pójdźcie żałości, 
Alleluja i t. d. 
Chrystusowe zmartwychwstanie 
I miłość wielka Pana, 
Zapaliły pożądanie 
Piotra a bardziej Jana: 
Że jak W życiu był najszczerszy, 
Tak do grobu przyszedł pierwszy, 
Alleluja i t. ile
>>>
PIEŚNI WIELKANOCNE. 461 


Piotr i Jan już przeświadczeni 
Gdy od grobu bieżeli, 
Doświadczeniem upewnieni 
Innym opowiedzieli: 
Jako grób znaleźli pusty, 
A w nim pogrzebowe chusty, 
Alleluja i t. d. II 
Aniołowie co świadkami 
Tego tryumfu byli, 
Głosząc go przed niewiastami, 
W grób im wnijdźcie mówili: 
Patrzcie wszak tu był złoźony, 
Tu kamieniem przywalony, 
Alleluja i t. d. 
Magdalena wzwyczajona 
Szukać Pana swojego, 
Raz i drugi w grób schylona 
Patrzy zmartwychwstałego: 
Płakać jednak nie przestaje, 
Dotąd że żyw nie uznaje, 
Alleluja i t. d. 
Zaczem w ogrodnika scenie 
Chryslus się pokazuje, 
Na pociechę :Magdalenie, 
W niej wszystkim oznajmuje: 
Że poległ dla ich zbawienia, 
Zmartwychwstał dla podwyższenia, 
Alleluja i t. d. 
Józefa z Arymatei 
Grób się próżny zostaje, 
Pan zaś uczniom w Galilei 
Widomym się być daje. 


I-
>>>
462 


PIEŚNI WIELItANOC
E. 


Tam aby szli rozkazuje, 
Że poprzedzi obiecuje, 
Alłeluja i t. d. 
Paweł, Lukasz świadectwami 
Przyznają to swojemi, 
Źe Chrystus zlanemu łzami 
Piotrowi, przed innemi, 
Pokazać się raczył W drodze, 
Ciesząc strapionego srodze, 
Alleluja i t. d. 
Uczniom także dwom idącym 
Do Emaus strapionym, 
Przyłączył się gadającym 
O wypadku wiadomym: 
Którym Proroków widzenia, 
Wykładał do zrozumienia, 
Alleluja j t. d. 
Przymuszony na wieczerzą 
Raczył Pan isć łaskawie, 
Lamiącemu chleb, już wierzą 
Że zmartwychwstały w jawie: 
Wątpliwość ich dziw oddala, 
Oziembłe serca zapala, 
Alłeluja i t. d. 
Ucieszeni z oglądania 
Pana najświętszej twarzy, 
Spieszą do opowiadania 
Że nie widmo się marzy, 
Lecz w istocie prawda szczera, 
Zmartwychwstanie to popiera, 
Alleluja i t. d.
>>>
,. 


PIEŚNI WIELIUNOCNB. 


463 


Gdy porządkiem powiadają 
Co widzieli, słyszeli, 
Choć się drzwi nie otwierają, 
Wpośród Pana ujrzeli: 
Ten ukazywał im rany, 
Cieszył wszystkich, żyw uznany, 
Alleluja i t. d. 
W dzień zmartwychwstania te dzieła 
Są wiernym oznajmione, 
Łaska Chrystusa sprawiła 
Że serca pocieszone, 
Które się z męki smuciły, 
Tryumf wyśpiewują miły, 
Alleluja i t. d. 


P I E Ś Ń III. 


 2 d J-d J-d d J=d-F
-F : 
We-so-ły nam dzień nastał , Gdy Pan Chrystus 


, , 
I 
I  d£J r
 \:=d--d d 
 d r
 
 


zwycię - żył, Tr:ł;ecie - go dnia zmartwychwstał. 


l1i=-J=J= J J J 
-r; -f)-- 
G 
 I 
 
-- - 


II 


Te - go dnia we - so - łe - go , Prośmy Króla 
iP
 :J;Jdd
 
nie - bie - skie - go, By lias u - cho 
 wał
>>>
464 


PIEŚNI WIELKANOCNE. 


d d 
 d :}-=a+p F 
.. 
pie - kła go - rą - ce -go: A- by nas do- 
p d d () 
d d d d d

 
mie-ścił ra - do - ści Kró-Ie- stwa nie- bie-skiego. 

p d-J-rJ d d-
=¥d-FF 
By-śmy z grzechów po - wsta- li, Pa - na Je - zu 
łtr-r-r-
-
 
d F p t=: 
Chrysła na- śla- do - wa- li, A po śmierci 

_J d :1a=d--J-#d-n-I- - 
na wie - ki Wieczne z nim królo-wa-li. 


-rP- ' 
- 
 
Od 

 
irF 


P I E Ś Ń IV. 


nas sam. 


r." 
fL-. 1 


{
I 
I 
-C 
I 
J ła=e 


- 


I. ... 
l! 
I 
I Je-zus 


I 
ży- je, I 
t;'\ 


I 
I _ . , __ 
I Je- zu.ży- ju, I 

k- b 
.H¥ 
., . - . . 
t-Al-le -lu -ja! Juź go dłużej 


-- 


-
>>>
.... 


PIEŚl'U WIELKANOCNE. 


465 


Wszyscy. 
ł':'. r.--. 
(!
 . 
 i 4
 
 r . 
 I £
 11 
I grób nie kryje, Iw klórym ""y dni .p.ozywał. I 
) Q 
:IW- I i' -+--+ 1 ,. . ,. -j-
 I 
w= I' J I ?-t-I-:-....:.-... 1_ I' - I 1" . 
==łfi. 
 ., 
 
V- T V -.. ., -ł · 
grób nie kryje, Iw którym trzy dnł spoczywał. 
1fp 1:-, !
 ) . 
f\- I I

 
: I 


- - -. 
W którym trzy dni spoczywał. 
2 - Alleluja! Przezwyciężył 
Jezus czarta, co uas więził 
W tej haniebnej niewoli. 2. 
3 -Alleluja! Tryumfuje 
Prawda, a fałsz ustępuje 
Z ziemi oswobodzonej. 2. 
-4 - Alleluja! Złość zgromiona, 
A niewinność wyniesiona, 
Odzyskała swe prawa. 2. 
5-Alleluja! Zmartwychwstały, 
Jest zastawem wiecznej chwały, 
Którą krwawo wyjejdnał. 2. 
6-Alleluja! I my wiemy, 
Iż z swych grobów powstaniemy, 
Jak nasz powstał Zbawiciel. 2. 
7 - Wdzięcznem sercem Alleluja, . 
Zaśpiewajmy Alleluja, 
Zbawcy zmartwychwstałemu. 2. 
..4!) 0 Gr" 30
>>>
466 


. 
PlES1\TI 
DAl mł
lł 
1ł&la.

 


-- 


. , 
PI-ES N I. 

be-d J J
l=d=
!th
 


Zróbcie mu miejsce Pau idzie nieba, 
1!\lcp i d=r r

 
Pod przymio - ta u Oli u - kryty chleba. 
Zagrody nasze widzić przychodzi, 
I jak się dzieciom jego powodzi. 
Otocz go wkoło rzeszo wybrana, 
Przed twoim Bogiem zginaj kolana. 
Pieśń chwały jego śpiewaj z weselem, 
On twoim Ojcem, on przyjacielem. 
Nie dosyć było to dla człowieka, 
Źe na ołtarzu codzień go czeka: 
Sam ludu swego odwiedza ściany, 
Bo nawykł bawić między ziemiany. 
Uściełajcie mu kwiatami drogi, 
Klórędy Pańskie iść będą nogi. 
Okrzyknijcie to na wszystkie strony: 
W środku nas idzie błogosławiony. 
Straż przy nim czynią Anieli mozni, 
Nie przystępujcie blizko bezbożni.
>>>
. 


PIEŚNI NA BOŻE CIAŁO. 


467 


Obyście kiedyś i wy poznali, 
Jakiegośmy to Pana dostali. 
On winy nasze darować lubi, 
Jego się wsparciem ten naród chlubi. 
W domu i w {Jolu daje nam dary, 
Serc tylko naszych żąda ofiary. 
Niesiemy ci je Boźe, niesiemy: 
Dawaj nam łaski, sercać dajemy. 
ł tej zamiany między stronami, 
Niebo i ziemia hędą świadkami. 
My nie słyszymy, jak nam niehiosy 
Odpowiadają swemi odgłosy!... 


P I E Ś Ń II. j r riLr ..
 i i li} 


Witaj Boże u - ta- jo - ny Zbawicie - lu 
Tobie pokł o n od - d a - je - my zgromadzeni 


I-i-r1\'


r-JJ
 


nasz. drogi.' Chryste Jezu pod tym cie - niem, 
w twe progi: i i irt
 i 
..t-Jt

I
 


Źehrzemy cię naszem pie - niem, Z ser ca woła - 

=!=..-rŁrL
-
_
 = !
 

 I . - _ _.----i-f--::i::=t==I=E=I--I-- 
_______o 
 I I -- 
jąc d o cie - hie, 
a-tuj-źe nas w potrzebie. 
30"
>>>
468 


PIEŚNI NA BOŻE CIAł.O. 


Tyś pod przymiotami chleba ukrył siebie całego, 
Byś tym świętym Sakramentem mógł nasycić każdego: 
Na ołtarzu {Jrzemieszkujesz, 
Swe nam ciało ofiarujesz, 
Wzywasz: pójdźcie obciążeni, 
Będziecie posileni. 
Nie widzą cię oczy nasze, ale serce pojmuje, 
Że tu jest Bóg utajony który nas zachowuje: 
Tu jest Baranek niewinny, 
Iltóry gładzi nasze winy, 
Tu jest Jezus ukochany, 
I Pan nad wszystkie Pany. 
Mógłżeś więcej co uczynić dla nas niegodnych Panic, 
Podjąwszy śmierć dałeś się nam jeszcze na pożywanie: 
Miłość twoja choć wszechmocna, 
Więcej dać nic była mocna; 
Co być mogło to się stało, 
Dałeś z Bóstwem swc ciało. 
Ciebie tedy uwielbiamy w n:!jświętszym Sakramencic, 
Którym w życiu nas posilasz i w ostatnim momencie: 
Dajemy ci pokłon, pienia, 
Nadgradzając te zelżenia, 
Itłóre niegodni spraw.ują, 
Gdy cię w grzechu przyjmują. 
Niech ci będzie w nieskończone wieki chwała o Boże, 
Za taki dar nad który nic większego być nic może: 
Pozwól, gdy cię w znaku chleba 
Czcimy, dostać się do nieba, 
Byśmy na twarz twą patrzyli, 
ł wiecznie cię chwalili. 


-0- 


.I.
>>>
PIEŚNI NA BOŻE ClAł.O. 


469 


, , 
P I E S N III. 


Podc:sas Processyi J:: Naj św. Sakramentem. 
:tJr!Ic--r

 
 1 
:=t =1= 
-
 I = 
W!I -
--j--
-- - i __- -1-'-{- - 
--- .!.-..--1 .---- 

--I= -__
- -_..___-__-- 
-- 
---.J- 
--- 
Je - su dul - cis me - mo - ri - a, 
:t'& -U-=--
 I 
 
-
- I I - -1 I I 
 = I - 


=

JG

 

=---.-.-

 
Dans vera cor-dis gaudia: Sed supe r mei 

 
 1 I -I""!,--I-!""I / 
-J p J . '" 1\ 

 - -J--J--t 
. - 
 
 I

 = 
I I 1 I -- -ł -J.___-. ____ _____- _ 
--_ .-- --- '
 - 
'- . E . dl . . 
et o - mm a, - JUs U CIS prre - s e n - - tla. 

--Lj-;q \ 
 I


 I I = 
- 1 ---, - 
'-" 
dulcis pr:.csen t ja. 
Nil canitur suavius, 
Nil auditur jucundius, - 
Nil cogitatur dulcius, 
Quam Jcsus Dei Filius. 
Jesu spes prenitentibus, 
Quam pius es pelenlibus, 
Quam bonus te (lurerenliblls: 
Sed quid invenicntibus? 
Jesu dulcedo- cordium, 
Fons vivus, lumen mentium, 
Excedells omne gaudium, 
Et omne desiderium. 
Nec !inglla valet dicere, 
Nec littera exprimere, 
Experlus potest credere, 
Quid sit Jesum diligere. 


i 
I: 
:1,
>>>
470 


PIEŚNI NA BOŻE CIA.tO. 


Jesu Rex admirabilis, 
Et triumphator nobilis, 
Dulcedo ineffabilis, 
Totus desiderabilis. 
Mane nobiscum Domine, 
Et nos illnstra lumine, 
Pulsa mentis caligine, 
Mundum repie dulcedinc. 


P I E Ś Ń IV. 


PodcJ::as blogos:la'wieństwa Najśw. Sakramentem. 


j1
 -t


 --- I =t=t=1=#': I ; 
. - e.ł-,--, ! T.F = 
W Sakramcncie u - -ta - jo - ny Zbawicielu 
Z Panny czy s tej na-ro - dzo-ny, Duszy naszej 
jj 
 I I . 
 
 .(fIL 1 _ I 
:j:/ '!) · 
-łtl4"'ł
 
 r-flL-. 
f-- --f/l-!-t#_---ł"-'r-- _ 
. 
f-o-H_WI-- -+--


--- 
. .!--\ł----i.,.I-- +--11--'..--- 
nasz Panie I 
ko - chanie: 


Bądźże od nas 


pochwalo:' ny,  I 
 
 t#_ 
 -J -+--- j ll 
:rp } i I l_t - -.Je-i i 
Przez na - boźne śpiewanie. 


W Majestacie swym niezmierny, 
Tobie my się kłaniamy; 
Pobłogosła w lud twój wierny, 
Pokornie cię błagamy; 
Zbaw nas Jezu miłosierny, 
Jako w tobie ufamy. 


L
>>>
PIEŚNI NA BO
m CIAł.O. 


Chwała tobie w tej świętości, 
Którąś dla nas jedynie, 
Posłano wił z twej miłości, 
Niech na wieki nie ginie; 
A po śmierci z twej dobroci, 
Niech nas niebo nie minie. 


P I E Ś Ń v. 


o Sercu Pana Je
usa. 
JJlclodyja lak.. Chwalmy. 


Każda żyjąca dusza, 
Niech się miłością wzrusza, 
Uwielbiając, wychwalając 
Serce Jezusa. 
Bo niebo ani ziemia, 
Nic tak słodkiego nie ma, 
Jako serce Jezusowe 
Pełne zbawienia. 
Dla nas otwarte stoi, 
Niech się grzesznik nie boi, 
Niech ż
łuje, pokutuje, 
Tu rany zgoi. 
Tu źrodło żywej wody 
Pełne dla dnsz ochłody: 
Przybywajcie a czerpajcle 
Słodycz, tu gody. 
\V najświętszym Sakramencie, 
To serce uwielbiajcie, 
Za te dary, serc ofiary 
Chętnie oddajcie. 


471 


I 
I 
I 
II 


] 
I 
I 
I 
II 
!
>>>
472 


PIEŚNI NA BOŻE CIAŁO. 


Niech Jezusa mieszkanie, 
W sercach naszych zostanie: 
Niechaj dusza, ma Jezusa 
Za posilanie. 
Posilaj Jezu drogi! 
Rzucam się pod twe nogi: 
Serce kruszę, dajęć duszę, 
Człowiek ubogi. 
Gdy się zbliży konanie, 
A serce me ustanie; 
Z twej opieki, mnie Ha wieki 
Nie wypuść Panie. 


.IQI ClI
>>>
473 


!' 


'r 
PIES1\T1 
(I) DAa
VQ l\UAlll!tIl JP&ll1nIł))
 


..&.- 


P I E Ś N I. 
:i5
 
 -Jr-.,. . r' I h i ' o I i
 ,. .. I I 
 
WIU!. i. r----v- __ I V I I ,- 
..-e-- 
-4-4Ii I -
V-- -L.iJ-+--- 
Zawitaj Kró - lo - wa! Bądź zawsze goto-wa 
-łL. 

. 
 I 
 l U'=
 l -b::-
'-- I 
--= I I - 
-jF:; 
 V-
 I 
 tfi2- = 
Mieć nas w opat rzno - ści, \Ve wszelkiej tru dno-ści : 


 l -w' p tel
 -j 

 
Bądź w nieszczęścia to-ni e, Tarczą ku o - bro - nie, 
!l1h 
 C I' r j er r*-

n 
Zastaw nas od woj -ny, Daj nam wiekspokoj-ny, 
fi'- · ;f! f;!- .fi- fi'- ... .... r; 

b 
 V i r
r:J I 1
 
 4l.J 
 I I 
Zaslawnasod woj - ny, Dajnamwiekspokoj - ny 
Ciebie Panno miła, Szczodra dłoń zdobiła, 
Gdy w złolej koronie, Twe widzimy skrouie: I
>>>
474 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


Twarz twoja łaskawa Niechaj się nam stawa 
Racz przebłagać Syna, Pociecho jedyna. 2. 
Skarbie nieprzebrany, W tym obrazie dany, 
Miej wzgląd na ubogich, Użycz łask twych drogich: 
Ubogać sieroty, W doskonałe cnoty, 
Chorych słabe siły, Daj by się wzmocniły. ,. 
Ucieczko grzeszników! Uwoló niewolników, 
Nabaw ich cnót wszelkich o Matko miłości I 
Otwórz twoje oko, Na ludzi szeroko, 
By człowiek zgubiony, Doznał twej obrony. 2. 
Ciebie wszyscy nową, Znamy być RróJową, 
Nie wypuść na wieki, z twej świętej opieki, 
A ztąd wieczna chwała, Będzie zostawała, 
Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi. 2. 


P I E Ś Ń II. 


!112fD=ą

=E\Ir--
\
T-t=I; 
Do - pókąd na świe - cie ciemności grzechowe 
Rząd gniewu i pie-kła swą chodz ił ko - le-ją, 

i 
Ii r-JP J 
 
f(r i F 
Pa-no-wa- ły wszędzie, plemię A- da - mo - we 
Za-Ie-dwo się czło wiek mógł ciesz yć na-dzie - ją," 
kL4+j:

 c...
 JI I r i j! 


Trzymając w swej nie - wo - li; 
W swojej mizy-nej - do - li: 


Alić się
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. nlARYI PANNIE. "75 


% "-- 
 
 
 i 
I 
 
 J- \ - 

- v 

 
 
 r r 
 
 c -
 
jasność {Joka- zu - je, Której się i n iebo dz i- wuje; 

i

rig 
. Bo wschodzi gwiazda Ja - ku - bo- wa, Z niej światu 

 
T:

I 
 f' 
 
 
l£ 
I i II: I I . .. I
 - 
'Iv \IV I 
 --I- 
jest 0- zdo -ba no - wa: RLó- raż to jest prze-bóg! 
! 
"''''''

 " 
l.. I' I I' I.J I 
!\--I\--- 
 I = 
v-..-..-..__-
 
 I 
 I ..-- 
__----4-..-- - 
. -.- 
- co świat 0- świe - ci - ła, Co w3zystkie na- ro - dy 


-J¥t+-¥
- 


wraz u szczę-śli-wi-ła? Od wieków zna - na, 

:!:
. I 
 
WJl- i 
-/i'""- "-1 
 
" 1\--1- 1 - 
I I '
 -
l

 
 1
 ., - 
Niepoka - la - na. Wszyscy się radujmy,  


I
J
 I - 
. V 
 
 I .
- 
Tryumf wykrzykujmy: W iwat Ma - ryja I 


 
 
 
 . 
 I

 
 . 
 
 
_ 
 _ 
 . 
 ił I II' li li 
 

 
\Viwat nie - zma-za - na i nie - po - ka - la - na
>>>
476 


PIEŚNI O NAJŚW. 
IARn PANNIE. 


. 


J

-I' 
 c
a 
F¥= VVI 
Ma ry - ja, I nie - po- ka- la- na, 

! i (r W jF- 11 
.Wiwat, Wi - wat. 
Maryja najświętsza cnót wszelkich zwierciadło, 
Żeś niepokalana, wnet zaraz opadło 
Pychy, duchowi złości: 
Teraz ludzki naród jest wyswobodzony, 
Przez Maryją Pannę już wyprowadzony, 
Na drogę szczęśliwości. 
Widząc się człowiek w Boskiej mocy, 
Z przyczyny Maryi pomocy, 
Lilija z pod ciernia wychodzi, 
Z tej się więc Bóg i człowiek rodzi. 
Któraż to jest przebóg! co ten owoc wyda, 
Co z parlołu płaczu chwały niebu przyda? 
Od wieków znana, Niepokalana. 
Wszyscy się radujmy i t. d. !) ..J
 
. 


PIEŚŃ III. 


Tajemnice Ró;;.imica N. l1L P. ohejmująca. 


JJlelodyja jak: Którego 
wiat, lub stosowna do czasu. 


, 


CZĘŚĆ I. WESOŁA. 
Zwiastowanie. 
Maryja bądź pozdrowiona, 
Przez Anioła zaślubiona:
>>>
PIEŚNI O ISAJŚW. MARYI PANISIE. 477 


I I 
I ! 
: il 
I 
I 
II 
II eś matką Boską została, 
Pokora ci to zjednała. 
Nawiedzenie. 
W dom Elżbiety gdy przybyłaś, 
Radość wszystkim uczyniłaś: 
Jan się w żywocie raduje, 
Matka z Ojcem prorokuje. 
Narodzenie. 
Betleemski zacny żłobie, 
Król niebieski leży w tobie: 
Za nic ntebieskie pokoje, 
Milsze mu niewczasy twoje. 
Ofiarowanie. 
Panna wierna zakonowi, 
W kościół się z Synem stanowi: 
Gołąbki zań ofiaruje, 
Tanio go biskup szacuje. 
. Znalezienie. 
Zgubili rodzice Syna, 
Żałośna matce nowina: 
Lecz nic smuć się Panno wiele, 
Jest on wśród mędrców w kościele. 
Zakończenie. 
O Panno błogosławiona! 
Łaską Bożą napełniona; 
Niech którzy cię pozdrawiamy, 
Przez cię Boską łaskę mamy. 
Spojrzyj ml nas siedząc w niebie, 
Którzy wiernie codzień ciebie 
Różaną zdobim koroną: 
Bądź nam przed Bogiem obroną. 


] 
I'
>>>
478 


l' 
I 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


Niechaj w braetwo twe wpisani, 
Nie będzicmy wymazani 
Z ksiąg żywota, lecz z świętemi 
Niebo wiecznie osiągniemy. 


cz:ęśó II. ŻAŁOSNA. 


lJlodlilwa w Ogrójcu. 
Wspomnij sobie duszo moja, 
Jak Pan Chrystus miłość twoja, 
Cały krwią spłynął w ogrójclI, 
Modły czyniąc Bogu Ojcu. 
Bżczowanie. 
Do słupa był przywiązany, 
I okrutnie biczowany: 
Wylał tam krew swą obficie, 
Na grzechów ludzkich omycie. 
ROI'OnOWallie. 
Żołnierze słudzy tyrana, 
Cierniem koronują Pana: 
Trzcinę zamiast berła dali, 
W szyderską szatę przybrali. 
Dźwigulde krzyża. 
Potem go na śmierć skazano, 
Równo z łotry poczytano: 
Idzie krzyżem obciąźony, 
I pada pod nim zemdlony. 
Ukrzyżowanie. 
Wreszcie do krzyźa przybity, 
Leje krwi potok obfity: 
Bok mu przebił oszczep srogi, 
A gwoździe ręce i nogi.
>>>
PIBŚl'll o l'łAJŚW. MARrI PANi'fIIi:. 


ZakolwJ$enz.e. 
o Panno! coś ocierała, 
Krew zsiadłą Synowi z ciała: 
Spraw by on dla twej przyczyny, 
Zgładził grzechów naszych winy. 
Spojrzyj na nas, i t. d. iak w 1 części. 


CZIiŚĆ III. RADOSNA. 


Zmartwychwstanie. 
Smutek się zmienił w wesele, 
PaD po śmierci żyje w ciele: 
Czarta i piekło zwojował, 
Więźniów wolnością darował. 
Wniebowstąpienie. 
Niebo się otwiera całe, 
Na przyjęcie okazałe, 
Pana i Króla swojego, 
Z wojskiem świętych wchodzącego. 
Duclła Ś. zesłanie. 
Uczniowie Pańscy kochani, 
N owym darem obesłani, 
Przyjmują Ducha świętego, 
\V ogniu z nieba zesłanego. 
Jrniebowz
.ęcie N. jJ1. P. 
Chciał Pan mieć matkę u siebie, 
Wzięta już spoczywa w niebie: 
Od Aniołów zaniesiona, 
Nad ich chóry wywyższona. 
Koronowanie N.lJl. P. 
Posadził ją Syn na tronie, 
Koroną ozdobił skronie: 


479 


I 
I 
I 


II 
I 
I 
I 
I I 


III 


'I 
I 
I
>>>
I 


480 


PIEŚNI O NAJŚW. 1\IARYI PANNIE. 


Zaczem niebięską królową, 
Wszystkie ją narody zową. 
Zakończenie. 
O Panno błogosła wiona! 
Chwałą niebieską uczczona: 
Niech którzy cię pozdrawiamy, 
Przez cię Boską łaskę mamy. 
Spojrzyj lIa. nas i t. d. lak w 1 części. 


, , 
P I E S N IV. 


o Najśtv. JJlaryi P. Ró
ańcO'l.vej. 
lr
JIJ4 
S
 ięta Panno tyś Iład wszystkie czystsza dziewice;-- 
Której darem Ró - ż ań - co - we są ta-je- mni - ce : 
!1q.-r- ,"* _
i kk!J J!f J )4 
- 
 - 
tJ I ' 
Wszak z samego znać I-mic-nia, Że chcesz łaski 

IL
II 
do zbawienia dać kto ci służy. 
Uciekam się do twej łaski i ja niegodny, 
Użycz proszę z darów twoich mej duszy głodnej: 
Niechaj w grzechu nie umiera, 
Wszakże skarb się tu otwiera, 
Całemu światu. 
Żywisz wszystkich boś Królowa i Pani miła 
 
Wszak Monarchę niebieskiego tyś wykarmiła;
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. 1IIARYI P4l'\'NUC. 


481 


A cóż stworzenie mizerne, 
Gdy obróci8z milosierne 
Ku niemu oczy. 
Lubo wiem że gorzej jeszcze niźli lob' żyłem, 
Gdy na świecie ciężkich grzeclHlw dość popełniłem: 
Ciałom tylko miał w wygodzie, 
A dusza była o głodzic, 
Ach! nieszcz
śliwa. 
Jednak ufam iż mnie przyjmiesz, jest tyle cudu, 
Przez Różaniec ratowałaś tak wiele ludu, 
CllOć nie z zasług to z afektu, 
Kto się udał do respektu 
Twego a szczerze. 
Pokaż litość, lego żebrze mdlejąca dusza, 
Yt.L,órą znana dobroć twoja ku tobie wzrusza: 
Hej! zmiłuj się, ratuj onę, 
, Przcz Różańcową koronę, 
Nie daj jej zginąć. 
Proś Syna wszystko uczyni, dla twej miłości, 
Niech drogim ran swych balsamem orzeźwi mdłości: 
Niech tym cblehem, w którym święta 
Krew jest z ciałem wraz zamknięta, 
Wiecznie nasyci. 
Oddaję się twej opiece Pani łaskawa, 
Abym słuchał Syna twego świętcgo prawa: 
Dodaj siłr, a me życie 
Niech ci. służy należycie, 
Przez całe wieki. 
Któż mi znajdzie tak dobrego na świecie Pana? 
Jak Maryja Różańcowa niepokalana: 
Niech jej każdy chwałę śpiewa, 
Bo nas karmi i odziewa, 

ieba I\rólowa. 


I' 


II 


.. 


,( 
.1 
I 


3l 


II 
I 
I 
,
>>>
1\ 


482 


PIEŚNI O NAJŚW. 
I,\TIYI PANiSIE. 


Karmisz w życiu dobrodziejstwem, dajźe i w śmierci 
Mieć cię w sercu z twoim Synem wraz i w pamięci: 
Niech w skonaniu, każdy i ja 
Grzesznik ma imie Maryja, 
Jezus i Józef. 


, . 
P I E S N V. 


o Koronce Najśw. Maryi Panny. 

 k :j j --j -1
 I 
 ! 
1 I
 - t 
:

 m 
 
WIl e- . .;. . .. i.'; 
 l __ '-i 
 
 
 
 ".1- 
I I - -I 
Kto chce Pannie Maryi służyć, A jej osobliwszym J
 '
J' . I-
-I
 i' 
 \ 11 
 
 
.. =- d 
 -TT-
-- J
 
miłośnikiem być: .Ma ją nabożnie po - zdra - wiać, 
ł1b-.)


 )') 
I ,)') 

 J.H 
A ko-ron-kę zawsze UCZCIWIe mawiać. 
Którą Panna słudze swojemu, 
Zjawiła pustelnikowi jednemu: 
Mówiąc, klo mnie tak pozdrawia, 
Łaskę sobie Syna mojego zjedna. 
O tern słysząc Bernardyn święty, 
Miłością gorącą ktej Pannie zdjęty, 
Przed obraz jej zawsze chadzał, 
Jeszcze żaczkiem będąc, koronkę mawiał. 
Tak pałały jego wnętrzności, 
I ogniem gorzały ku jej miłości: 
Iż ciotuchnie swojej mawiał, 
A z Panny naj świętszej lak się przechwalał:
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


483 


Znam ja jedną Pannę nadobną: 
Nad wyrozumienie ludzkie ozdobną: 
Nie mógłbym jeść ani też pić, 
Któregobym jej dnia nie miał nawiedzić. 
\V tej koronce ustawca pierwszy, 
Położył modlitew sześćdziesiąt i trzy: 
Bo tyle lat Panna miała, 
Póki na tym świccie z ludźmi micszkała. 
Przez te smulki i te radości, 
Racz uprosić sługom twoim z miłości, 
Grzechów wszystkicll odpuszczenie, 
A potem Boźej łaski otrzymanie.' 
Pierwsza boleść serca Maryi, 
Gdy Jan święty przyszedł do Bethanii: 
Mówiąc, o Ciotuchno moja! 
Żałosna dziś będzie duszyczka twoja... 
Juź jęt Jezus li Synaczek twój, 
Najmilszy braciszek, także też mistrz mój: 
Widziałem go związanego, 
A w pośrodku ludu niełaskawego. 
Szedłem za nim na biskupi dwór. 
Gdziem słyszał policzek jak największy grom, 
Gdy Jezusa uderzono, 
Podobno go Panno i umorzono. 
Pójdźmyż rychło a nie mieszkajmy, 
Aza jeszcze Jezusa oglądamy, 
I żywego zastaniemy, 
A w czem będziem mogli, w tem posłużymy. 
Wtórą boleść Maryja miała, 
Gdy w piątek zzarana Syna ujrzała, 
Jako łotra związanego, 
Łańcuch wielki na szyi noszącego. 
31" 


I 
I.
>>>
484 


PlEŚNI O NAJŚW. MARYI PAl'mm. 


Chciała kniemu blizko przystąpić, 
Ale też od smutku nie mogła chodzić: 
Tylko głosem zawołała, 
Czegomże ja smutna dziś doczekała. 
A
h mój Synu 
 moja radości! 
Napełniłeś serce moje gorzkości, 
Gdy cię widzę związancgo, 
Od niezbożnych sędziów prowadzonego. 
Trzecią boleść Pannie zadano, 
Gdy Jezusa srodze ubiczowano, 
I cierniem koronowano, 
Znędznionego Pannie ukazowano. 
Czwarty smutek Panna cierpiała, 
Gdy się z swym Synem przed mia"tem potkała: 
Chciała krzyża pomódz nosić, 
Ale też od smutku nie mogła chodzić. 
Piąta boleść PaniCliska była, 
Gdy złość ludzka na krzyż Jezusa wbiła: 
Widząc Synaczka nagiego, 
Zakryła rąbeczkiem tę nagość jego. 
Szóstą boleść duch panieński miał, 
, 
Gdy Jezus na krzyżu z płaczem umierał: 
Słońce się jasne zaćmiło, 
A przez trzy godziny nic nie świeciło; 
Płacząc stworzyciela swojego, 
Powściągnęło promień świecenia IJwego: 
Ziemia też tak bardzo drżała, 
Obyczajem swoim Pana płakała. 
Siódmy smutek Maryja miała, 
Ciało z krzyża zdjęte gdy piastowała: 
Nicutulnie narzekając, 
Maśeiami i łzami je oblewając.
>>>
PIEŚNI O N.\JŚW. !\łARYI PANJ\"IE; 


485 


Te tu sledm pacierzy mawiajmy, 
Siedmioro wylanie krw
 rozm)'ślajmy, 
Jezusa Pana naszego, 
:Miłośnika ludu chrześcijańskiego. 
Wylewał krew gdy b)'ł obrzezan, 
Gdy się Ojcu modlił, gdy był biczowan, 
Koronowan i najgrawan, 
Przybity na krzyżu, włocznią przebodzion. 
Te radości Panieńskie były: . 
Gdy był Anioł do niej z nieba posłany, 
Gdy Elżbieta lIawiedzała, 
A Syna Bożego porodzić miała. 
Czwartą radość Maryja miała, 
Gdy trzech królów chwaląc Syna, widziała: 
W niebo była wprowadzona, 
Tam od Syna swego koronowana. 
Rto tę koronkę mawiać będzie, 
Laski sobie wiecznej Bożej nabędzie: 
Co pożąda to otrzyma, 
Przez prośbę Panieńską, Bóg mu wsz)'stko da. 
Nuż my bracia i miłe siostry, 
Nie leńmy się służyć Maryi każdy; 
Bo ta Panna jest poczesna, 
A lIam grzesznym bardzo jest pożyteczna. 
Już cię miła Panno prosimy, 
Tę koronkę lIa twą głowę kładziemy, 
Twej się łasce polecamy, 
Racz pamięlać na nas kiedy pomrzemy. 


l, 
II
>>>
486 


PIEŚNI O NAJ ŚW. MARYI PANNIE. 


PIEŚŃ VI. 


o Sercu Najśw . Ma ryi Panny. 

U
r tJC4 
Ser - deczna Matko! 0- pie - kun - ko 
Niec h cię płacz sierot do li - to - ści 


-j::łj@
f
JJf-
 
lu-dzi, 
wzbudzi: 
tt)

J!9 
łamy, Zmi -łuj się zmiłuj, niech się nie tu - łamy. 


Wygnańcy E- wy 


do ciebie 


wo- 


Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki, 
Tylko do c
ebie ukochanej matki: 
U której serce otwarte każdemu, 
A osobliwie nędzą strapionemu. 
Zasłużyliśmy to prawda przez złości, 
By nas Bóg karał rózgą surowości: 
Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, 
Szczęśliwy kto się do matki uciecze. 
Ty ,masz po sobie i Ojca i Syna, 
Snadnie go twoja przejedna przyczyna: 
Pokazawszy mu {Jiersi i wnętrzIlości , 
Łatwo go skłonisz Matko łaskawości. 
Dla twego serca wszystko Bóg uczyni, 
Daruje plagi choć człowiek zawini: 
Jak cię cna Matko nie kochać serdecznie, 
Gdy się skryć możem pod twój płaszcz bezpiecznie.
>>>
l 


PIEŚNI O NAJŚW. lU.\RYI PAN:Nm. 


487 


Ratuj nas ratuj Matko ukocbana, 
Zagniewanego gdy obaczysz Pana: 
Mieczcm przebite pokazuj mu serce, 
Gdyć Syna na hzyż wbijali morderce. 
Dla tych holeści któreś wycicrpiała 
 
Riedyś {Jod krzyżcm Syna twego stała: 
Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli, 
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli. 
A gdy ujdzicmy tak gniewu jak clłosty, 
Pokaż lIam Matko lor do nieba prosty: 
Niechaj to serce, z którego opieki 
Dotąd żyjemy, kochamy na wieki. 


III 


II 
I 


P I E Ś Ń VII. 


W cJ::asie moru lub innyel" klęsk. ke=
: 
 " 


 J I 
 , " U
...; 
Ił 
 ł."' 
 i 
 
.,. I.;.I :1 
O pel- na li - to - ści! Matko ła - skawo - ści 1 

 

 W. 
 

 " 
 
 .f!:
- - - 

LL-k- 
==t:= 
 
 
 
. 
 I 
Syn twój ka - rze nas, Przyjdź na pomoc wczas, 

 - ,i#=d=Ł-L
 

 

 
ił-
 \,1/ Ił 
 - ,- 
Wzrusz twe wnę - trzności: Po -każ mi-ło-sier-dzie 

 tI= 
 * "- 
--rlJ
 
"r"
 
i I I 
 I I 
V II- 
 I 
 V 
 II 5 I 
two - je nad na - mi , Wszakżeśmy twe dzieci, 


"
>>>
4ł..18 


PIEŚNI O NAJŚW. MAR\I PANNIE. U' 
 i-L 
 i r.J' iJ 
-v--v--iI- =F- I . 
nic gardź proś- ba-mi, Rze knij tyl . ko slo - wo : 


 
ja po - cie - szę was. 


Ty w każdej potrzebie - Gdy błagano ciebie, 
Wysłuchałaś głos - Wstrzymywałaś cios, 
Broniłaś w niebie: 
Ktokolwiek się udał pod twą obronę, 
Znalazł pewną p
moc, wsparcie, ochronę J 
Tyś zawsze słodziła przykry ludzi los. 
Z
znać mogą wieki - Skutki twej opieki, 
Zezna ludzki ród - Od jak wielu szkód 
Stał siQ daleki. 
W ęźa piekielnego tyś głowę s(arła, 
Wszystkich ludzi z mocy jego wydarła, 
Tyś świat ocaliła przez lwój święty płód. 
 
Przez twoje wstawienie - Grzeszni odpuszczeni- 
Otrzymują win - Które daje Syn, 
Potem zbawienie. 
Przez ciebie otwarta do nicba brama, 
Którą nam zamknęła wina Adama, 
A to sprawił jeden twej pokory czyn. 
fI) O Matko kochana! - Od Boga nam dana, 
Rzuć i na nas wzrok-Na tych nieszczęść tłok, 
Przebłagaj Pana. 


;1) Ta strofa ipiewa się tylko w c.sasie moru, a w czasie innnycll 
ł..lęsk opu,,,c.sa.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. I\fARYI PANNIE. 


'
9 


I 
li 


Patr
 jak się nad nami śmiertelność srofy, 
Jako nas zabija mor ten bicz Boży, 
Jdk wiele codziennie zagrzebują zwłok. 
Ai nadto widzimy-Jak słusznie cierpimy, 
Gdy nas karze Bóg-Bo my jego dróg 
- Odstępujemy. 
Lekce sobie ważym jego rozkazy, 
Pełno między nami Boskiej obrazy, 
Błagajmyż go z płaczem, upadłszy do nóg. 
Ach bądź litościwy! -Jezu dobrotliwy! 
Ty sam serca skrusz - Do pokuty wzrusz, 
Daj żal prawdziwy: 
Nie {Jomnij na nasze tak ciężkie winy, 
Przebacz nam dla Matki twojej przyczyny, 
I na jej wstawienie nie zamykaj nsz. 
O Matko! za nami - Miękcz Syna prośbami, 
Gdy ma karać broń - I przed gniewem chrOl'i, 
Zastaw piersiami. 
Stań się nam Maryja jako wał zbrojny, 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, 
Gdy Syna ujrzysz. gniew, rozbrój jego dłoń. 


P I E Ś Ń VIII. 
$p

 J )
r itr J 
ff 
Wzmocnij usta two - je wdzięczności pieniem, 
I - mie to Ma - ry - ja głoś z uwiel- bieniem, 


m 1 1 11 j " 

 =o J . I I 
+- -fjd=--:- =(j
---- 
Na-ro - dzie świętej 
I skła - daj serc o - 


wla - ry; 
fia - ry:. 


Bo ta wśród 


\
>>>
490 


PIEŚNI O NAJ ŚW. MARYI PANNIE. 


$P-
-r-d
-rt=
r4£=r
 
zie - mi, między wszyst- kie - mi, Je - dy - na, 


ł
 r j 
 
 ¥4= 1 1 
"' I 
przeza - cna, nie - po - ka - la - na. 


Zanim świat był jeszcze widzialny oku, 
Ona wtenczas wsławiona 
\V Boskim oczywiście była wyroku, 
Bez zmazy przeznaczona: 
I przeto sama, plemię Adama 
Przechodzi, wybrana, niepokalana. 
Spieszą na jej Imie i jej wspomnienie, 
Z hołdem czci, nieba całe; 
Piekło w sobie cZIUe dziwne wstrząśnienie: 
Xięż)'c, słOJice wspaniałe 
I świetne gwiazdy, służą jej zawzdy;. 
Bo od nich uznana niepokalana. 
I co tylko w niebie jest ku ozdobie, 
Co ma świat w swym przestworze; 
-N"iczem to jest wszystko przeciwko tobie, 
Cieniem na twoje zorze: 
Przewyższasz trony, berła, korony, 
Tyś Panią nazwana, niepokalana. 
A więc cna Maryja i cudo Boga, 
Krusząca głowę węża; 
Prosim cię niech jego zajadłość sroga, 
Na nas się nie natęża: 
Ratuj nas Pani, wszak my poddani, 
Tyś Panią. nazwana, niepokalana.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. l\IARYI PANNIE. 


491 


P I E Ś Ń IX. 


ii 


Od Ś. lVojcieclta ulo
ona, 
,"turą xx. 1Vikaryusze Kościola IJll.tropolitalnego Gnie- 
:snim/skiego, w każdą Niedzielę i Święta 'Ilroczyste przy 
grobie Jego śpiewają, podług stm'odawneJ melod!!; w na- 
stępująC!! sposób: 


I' 
I 


:t/&I} I 
I l 
 
 
. 
 
 ..--+...l.--1' 
-#-.. .../ ..ł 


J .J 
-d,- 
. 
;;Jł -- 


Bo-ga Ro 

....-....-
 
! -I- I 


dzi-ca 


Dzicwi 


ca, 


J
=e'-F 
 .J J j 

 -- 


Bogiem wsławio - na 
jJ
l} J t'\ 
:t-=1; 
W ..__. 
-----:;I- 
u twc-go Sy 


Ma - ry 


I .. 
6--t- 
ja, 


J
 
 i P J
 J-ł-= 
I '_ 
na lIospody .. - na a) !r-rl
 \
 
__ '----.4J =- ..]Jt '- -. ,, -I- 
Mat-ko zwolo - na b) :Ma-ry - ja, 

b- 
;,.. I. ....-
-()..
 -
 " I
r\-, I 
-=-J 
---e-l i== 
-4-=tL"- 
":-j---r+- 
J l' 
....;;:;. 
zjści nam spust c) wi-nom, Kyri - e elej - SOli. lc=
LJ

 !. I d j

l J 
 
. .. '-e I --.- - 1 - 
Twego Sy-na clJrzciciela zbożny ił) ;czas,
>>>
492 PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PAN:SIE.  J .Ii]]';; J 
}
" Jl " "I\- 
-.. -----j--l . .) _ 
J . . -1_ 
usłysz gło - sy, na - pel - nij my-śli człowiecze, --H 
5i;J d I J } 
 J d t: 
"- 
słysz mo - dli twę, jenże e) cię prosi - my.  I
 I
 


 1:1 
il -G- J .11 I I I J ..----e-+- 
'"....... ....,/ ...-... ...;l 


To dać ra - czy jegoż pro-si - - my, 


łk-c C r"- r j i J j J

 d l
i=P
-- 
daj I1a świe - cie zboźuy po - byt, po ży - wo - cie 


fP
H 
r-; J-i-J J=f; l 
- . - 
Raj-ski prze - byt f) Ily-ri - e e - lejson. 

.i") J l)J 
¥ I J Jl _ 
.Na-ro-dzil się dla nas Syn Boży, wto wierzy 


1J;J, } lJ i'}' I ! l' li? 
 J .J-
 
- ....... 
człowiecze zbożny, iż przez trud G) Bóg swój lud 
łl£F i J -;p tJ
 J l' l J .
 
odjął djabłu z strażą. P/.'zydał nam zdrowia wiecznego,
>>>
PIEŚ:Sl o NAJ
W. MARYl PANNIE. 


493 


'I, 
 
 
 
 '" -J
 
 
 p 
 
 
 
J '-.-- - 
 - - 
,J I J.- - 
Sta-ro - stę lt) skował piekielne - go, śmierć podjął, 


:!fiL- j 
I 
 
 I pll!!! r-f""": 
wv 
 ; - . J J I ,

r- J 
-
J J \ 
." -- '- I - NO' 
wspo - mio - nął człowie - ka pier-we-go. 


 
 '" 
 
 l 1\ 
 

 
 
, 
 l l --'--J _ I I -4---, 

 · - - 
 - -- - fi. J J - - .. - 
Jeszcze trudy cierpiał bezmierne, jeszcze był nie 
łJ3J 
 

 
 
 

l 
 
 1 - 
, 
'J' 
' .J' I i r -! 
- 
 J J _ 
przyspiał za wierne, a-że sam Bóg zmartwychwstał. 

 
 I
 I 1----1--C' f\-
 
 I
 E 
--I .. _ _ 
 -- .. --. I I · _ 
- - 
A-da-mie ty Boży kmieciu l}, ty siedzisz u 


I 
I 

 
 ,-!-- 
 
 l 

-1 -;- 
i1 --+-,--.J---I-'--1-*-=J -.,-.-- -.- -1 - - 
_-...1.__.. --. ___+_:_.. II II 1 - 
. ---+------- " 
I . -ł' "- 
Bo - ga w w iecu k), dornieść nas swe dzie - ci, 
:\1 
 I
rr::=J


 · I ,.f!:-
.i-1 
.jłlll--#-
 --
 ----...I I 
 ... 

-j
 - .. d - .- 
gdzie kró-Iują już święci. Tam radość, tam miłość, 


+i I' 
 
}, 


 
 j 
 
11 3 [, I I ; ; I ....J' 
.... 
 .. - I - II _ _ 
tam widzenie Twórca Anielskie bez koń-ca, 


'.
>>>
494 PIEŚNI O NAJŚW. MARYJ PANNIE. 


:lfiL- r 
 )....}' 
- +- 
 
 
}' I I E 
==
I= . .._ --e: 
lu się nam zja-wi-ło djable po - tę-pienie. 
jj
 !. 
 . ,.
 
 
 fi. fi. 
" 
_ iJ
1! 
=t I 
 r I P-i' J J 
-ioo/ .- - - - 
 .. - - - - I ,.
 
.Ni srebrem IIi złotem nas dja-błu od - ku-pił, 

JI
CI
 
010 - cą swą za - stą - pił, dla cie - bie czło - wie - cze b LL
 
 1---1 I l' 
 
-

 I "" 
. . _ · ---.-ł---_. . _. -Tt- 


dał Bóg przekłuć sobie 

 l' 
 
 I 
---
- ! - 
 
-1-:--- 1 
-V--V- 
krew święta szła z boku 


bok, ręce, nodze obie,  r.... 
 
 
 
I I i _ 
 
. . .; 


I '
 


na zba - wie nie to - bie. 


jj
L-- if
 ----
 
 

 
 E 
łJ
 -__
 ' ....' I J 
 J'I\ ' 
-\t--I;ł 
 
Wierzże w to człowiecze iż Jezus B6g prawy, 


:5i 
 
 
 LII #---I
 --1
 -L 
W V .J' l',)' ," 
 
 I 
 
 I --- _ 
. J 
.---.. 
v__:_ ' .; 
cierpiał' za nas rany, swą świętą krew przelał 


 
 
 1\ 
 o. Er 
---I ' 
 l 
 J-J-r-
 
- j . j-l- 
. I ,. 
. . . 
za nas chrześci-jany. O du - szy o grzesznej .
>>>
PIEŚNI O 
AJŚW. MARYI PANNIE. 495 

I
JII 
' -. P- . __ 
-- 
sam Bóg pieczą Ima,  


L 
-+--- -- ... --- 

 


djabłu ją 0- dejma, 

I} --"
-- 
 I 
 l' ,)
 
 
 I m - 
fi. r. I ---r
--I I 1 f'I "I ' -, 
i,l-V- · .ł 
 · ------ 
 
gdzie to sam kró.lu-je, tam ją ksohie przyjmuje. 
$ph -

--- E 
 
-'t"'!!ł-- +. -"-
f- ,-. f'I 
 f'I 1 I I 
I .ł' I -
 ' I 1---'-1--'-1--'-..1- 
.. I *'. , -- ..__-+-- 


Już nam czas, go -dzi -na grzechówsiękajaci, 
lJ 
I
!\.- "'. "'-- [\ I j ___
 
 --1 
4}l1l-iI-iI- r--I'.ł 
 I . 
 
 .=+= 
.. .. -.- __ 
 
 1--- ..- 
Do - gu chwałę daci, zc wszemi si - la - mi 
1i3b 
 
 /1\ t--Ł- I i ,ł.!, ..';' " ---G
 

 
" .ł 
 .ł 
__-+-.. 
 
 
__ 
. 
Boga mi-ło-wa-ci. Ma -ry-ja Dzie-wi - ca 
:!al) 
 
 
 [\ \ -t [\ f' [\ [\ 1, I -+-
 
. __ --. ... . .. ł-- . 
 .. ,. ... 


pro-si Sy-na swego,  k-- __ 
 

 
- i
Il - ' - 
1 . _ . 

 'J 
\II 
a - by nas u-cho-wał 

 '" 
 E 
J' !' " , J 
. - " . I 
. 
Wszyscy święci prościc, 


Kró -la nie - bic -skie -go, 
'" 
I .
 -łL

 J ' -J- J t: 
o - de wszego złego. 


i'
".)"'J
J-..L 
 
nas grzesznych wspomożcie, 


..
>>>
496 


PIEŚNI O NAJ ŚW. M.mn PANNIE. 


.
 f'--
 rłI 
 
I' II 
l I . ., . ł I
 '" ., :' I I 

 11 - 
---1--_____--j_ 
. 
przebyli, Je-zu Chrysta chwalili. 


-H 
:rp!}. 
 
I I 
vii 
byśmy z wami 3
 :

: lr i I1-J
 I
 J
 .J JI- 
. 
T e - goż nas do -mie. ści Je-zu Chryste miły, 
!i\J 
 
 
 
 j j I. · J" J
 

 
 J 
 - - 
_'-I ... 
byśmy z to - bą - by -li, gdzie się nam ra - du -ją 


£;v 

}' 
 J
 J J
Tj- 
.' .. 
 
 . -f1-I-..... 


już nie-bie-skie si-ły. 


Amen l) amen a-men, 


· -i' 

 
 
 

 r' , 
 
v-'I- 
amen amen amen, amen la - ko Bóg d aj, 

 rłlI' 
"'
 J piI!!!,- 
:!!Ł I' I

 J 
'
' J r' r i-;;-

 
.
 · I It---v- J 
byśmy wszyscy poszli w Raj, gdzie królu - ją } 


) J I j

 


A nie - li. 


Znaczenie wyrazów dawnyell : 
a) Pana-b) z woli Bozcj-c) odpuszczcnic
d) pobozny-e) któ- 
rzy -f) przebywanie, mieszkanie - g) ml;)kę -IL) władcę - i) 1'01- 
nikn-h) w l"allzic, w wieczności -I) niceh sil;) tak sLanie.
>>>
497 


, 
,I 


PIEŚNI 

 
(I) 


 JP!\U;lł!ł(!łnłQ 


,I 


-- 


, , 
P I E S N I. 


o Ś. Janie Cltr
cicielu. 


Z lacillSltiego: Ut queant. 
,-J 

 
A - by nasz ję - zyk i głos w dzień dzisiejszy, 

 J *ĄJ,J dl:; 
Do chwały dziwnych spraw twych byłwolniej-szy: 

e-J-.!-¥d
J=Qft 
Oczyść ust naszych szkaradne zma - zame, ddl 
O święty Janie. 
Anioł zesłany z dworu niebieskiego /I 
Oznajmił Ojcu, narodzenia twego 
Zacność/I iwie twe 
 wszego życia sprawy, 
Jak prorok prawy. 
32
>>>
498 


PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSIlICH. 


Wątpiąc O Boskiem obiecanem słowie 
Ojciec, od razu szkodował na mowie: 
Aleć zleczyło jego oniemienie, 
Twe narodzenie. 
Jeszcześ nie wyszedł z żywota ciemnego, 
Poczułeś króla w łożnicy skrytego: 
Matki proroctwa nowe zaczynały, 
Z was siłę brały. 
Bqdi Bogu O;cu wespół i Synowi 
Chwała, i tobie świętemu Duchowi, 
Htóry w jedności ::s obiema spolecznie, 
Hróluiesz wiecznie. 


- Antra deserti - 


W młodych twych leciech od zgiełku miejskiego, 
Zbiegłeś w pustynią miejsca bezludnego; 
Aby cię zmaza nie doszła grzechowa , 
I próżna mowa. 
Odzież twa byla z sierści wielbłądowej , 
A pas rzemienny z skóry barankowej: 
Pokarm szarańcza oraz dzikie miody, 
A napój z wody. 
Inni o przyszłej światłości prorocy, 
Opowiadali ciemno jakby w nocy: 
Tyś palcem wskazał Jezusa naszego, 
Już zjawionego. 
Nie był nad Jana żaden człowiek większy 
Na tym okręgu ziemskim, ani świętszy: 
Który był godzie
 chrzcić zbawcę całego 
Swiata grzesznego. 
Bąd/5 Bogu Ojcu i t. d.
>>>
, " , 
PIESNI o ss. P.UiSRICII. 


499 


- O nimi! - 
Wielce szczęśliwy i zacnej godności, 
I{tóryś nie doznał zmazy twej czystości: 
Zacny Proroku, mężny Męczenniku 
I Pustelniku. 
Inni trzydzieste owoce wydają, 
Inni w dwójnasób więcej urodzają: 
Przechodzisz Janie stokroć owocami, 
I koronami. 
Raczźe przez twoją zasługę obfitą, 
Zmiękczyć serc Daszych twardość nieużytą: 
Wyrównaj drogi, sprostuj krzywe sprawy, 
W gościniec {Jrawy. 
By oczyszczonem sercem i sumieniem, 
Nie gardził nami Pan swojem stworzeniem: 
Lecz raczej mieszkać przy nas w każdej dobie, 
Ulubił sobie. 
Niechaj cię Boże chwalą Swięlych gminy, 
We trzech Osobach, w istocie jedyny: 
Pokornie {Jrosim, odpuść uniżonym, 
Krwią twą kupionym. 


, , 
P I E S N II. 
O Świętym Jó;:sefie. 


Z łaciJlskiego: Te Joseph. 
!i i iiJPi:f 
Niech cię cnót twoich po-dzi-wie-niem zdięci, 
32
>>>
j 
t 


500 


PlEśNI O ŚŚ. PAŃSKICH. 


$p
li
w-J


 II
 
Jó-ze - fie chwalą A-nio-ło-wie święci:  . 
 
I t 
=

 ii= -

 
Niech chrześci - jańskie lu - dy swemi gło - sy, 

 ----r r- il:-Jff=fri 
 r =/££=:ł 
\Vynoszą cnoty twoje pod nie - biosy. 
Tyś czystej Panny mąż panicństwem luby, 
Godnym był święte z nią poprzysiądz śluby: 
Tyś z nią panieńskim ozdobiony wieńcem, 
Żył wraz młodzianem i wraz oblubieńcem. 
Nie wiedząc jeszcze o niebieskiej cięży, 
Gdy Paimy brzemię myśl twoją ciemięży, 
Anioł cię uczy, że się {Jodobało, 
Dogu wziąść z czystej Panny ludzkie ciało. 
Tyś na swych rękach nosił Boga człeka, 
Gdy do Egiptu z Maryją ucieka: 
Tyś go w Solimie szukając ze łzami, 
Z radością znalazł między doktorami. 
Inni się z Bogicm cieszą, gdy powieki 
Zamkną, a w niebie żyć zaczną na wieki; 
Tyś jeden tylko między śmiertelnemi, 
W twym domu z Bogicm wraz mieszk
 na ziemi. 
W Trójcy jedyny Boże, przez zasługi 
Józefa, odpuść grzechów naszych długi: . 
By dusze nasze z bru du grzechów czyste,. 
Wstąpiły w niebo cnotom otworzyste.
>>>
I 


PIEŚM o ŚŚ. I'A
SRl(;iI. 


501 


P I E Ś Ń III. 
o Ślf'iętym JÓJ::efie. 
z łacińskiego: Isle quem-JJlclod!J1"ajak wyżeJ. 
Tcn co go wierni dziś chwalą w kościele, 
Co grono ludu do nóg mu się ściele, 
Józef panieńskim wieńcem ozdobiony, 
Dziś się w niebieskie z ziemi przeniósł strony. 
O zbyt szczęśliwy! którego śmierć droga, 
Przytomnych miala Maryją i Boga, 
Co go przy śmierci i na wyjściu ducha, 
Bóg sam rozgrzesza i spowiedzi słucha. 
Świata i piekła zwyciężca walecznr, 
Przeniósł się miłym snem na żywot wieczny: 
A tam swe święte uwieńczając skronie, 
Zajaśniał światu w niebieskiej koronie. 
Racz zdó1rzyć Panie by Piastuna prośby, 
Twe przebłagały i gniewy i groźby: 
OdlJUŚĆ nam zbrodnie i daruj nam winy, 
Po śmierci weź nas między Świętych gminy. 


1'1 
l. 


P I E Ś Ń IV. 
O Ś. Piotl'J::e Apostole. 
z lacli'iskiego: Si ,ois Palronum. 
Dla pomllolellia w wicrnych tlaboże1I.
twa ku Xiq!'ęclu Aposlo- 
lów Piotrowi Ś. Pius rl. dnia 19 Stycznia 1782 pozwoli/; wieczne. 
mi czasy 100 dni Odpustu tym wszystkim, którzyby naboznie od. 
mawiali każdego dnia następuJqce Responsorium czyli Hymn, na 
cześć rzeczonego Ś. Apostoła; a Odpust zlJpełny w Święto Rated,'y 
w Rzymie tegoż świętego dnia 18 Stycznia, o,'az w Święto Oków 
Ś. Piotra l Sierpnia, aby tylko w tych dlliach prawdziwie skrus:ł;B- 
ni, Spowiadali się, Rommun,ią Ś. przyjęli, odwiedzaJqc którykol- 
wiek Rościółlub Oltal'z te{3'o Świętego, modlili się podlug IntencJIi 
nqjll'yżs!l;ego Buhupa. 


..
>>>
502 


PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSKICH. b
C J J 
l h


l J 
1 
.J I I 
Je - śli chcesz szu - -łać Patro - na, 
 
Idź śmiało proś A - pos t o ła, , 

 r i w
" J 
 
 I 
-: 
W którym po-tę - żna o - bro - na ; 
Masz Piotra gło _ wę ko-ścio-ła. 
. O święty nie- 
$ I I ----rł.. " I I 1 - 
, --+ " , I "'" 

 
 
 ,.--'P'-I , , ,
 
 _ . ..
 - 
-

II IIIW-"- = 
bios odźwierny! Módlźe się módl za lud wiern y: 


F-u.II-#----"

 
I V V! I-- =I=t=-t:J
 I 
Spraw nie ch w olny przys tę p mamy, \Votwarte nic- 
-H
 t... -1". i""i I :pI -- I ' 
W\l
 ---.-.I --t- - .. 
. I 
bicskic bramy. 
Jakoś ty sam pokutncmi, 
Oblał grzech łzami rzcwnemi; 
Tak niech w moc twojej przyczyny 
Nasze opłaczemy winy. 
O święty niebios i t. d. 
Jak na głos Anielskiej mowy, 
Opadły z ciebie okowy; 
Tak nas ty rozwiąż znękanych, 
W tylu zbrodniach uwikłanych. 
O święty niebios i t. d. 


-
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PA
SKlCII. 


503 


Opoko Kościoła gromna! 
Podporo nigdy niezłomna! 
Dodaj w wierze sił i męztwa, 
Aby błąd nie brał zwycięztwa. 
O święty niebios i t. d. 
Rzym krwią twoją poświęcony, 
Miej go z oka niespuszczony : 
A lull w tobie zaufany, 
Niech uwieńczy los z niebiany. 
O święty niebios i t. d. 
Ty strzeż narody gorliwie, 
Które cię wielbią prawdziwie; 
By ich jad błędu nie raził J 
Ani duch niezgody kaził. 
O święty niebios i t. d. 
Zniszcz zasadzki które dawny 
Zdrajca na nas zrządził sławny: 
Zetrzyj dumne jego rogi, 
By nam z klęską nie był srogi. 
O święty niebios i t. d. 
Gdy wściekłość wywierać pocznie 
Przy zgonie, ratuj widocznie: 
Byśmy w ostatniem potkaniu, 
Pewni byli o wygraniu. 
O święty niebios i t. d. 
Chwała Ojcu i Synowi, 
Oraz Świętemu Duchowi: 
Jak przedtem, zawsze i ninie, 
Niechaj na wiek wieków słynie. 
O święty niebios i t. d. 
mYł'ONA. Ty jesteś Pasterzem owiec, Xiązęciem Aposto- 
łów t tobie dane są klucze Królestwa niebieskiego. 


" ' 
I
>>>
504 


PIEŚNI O śś. PA"SRlCII. 


y. Ty jesteś Opoką. 
J}!. I na tej Opoce zbuduję Kościół mój. 
111 Mimy się. 
Apostolską nas {Jrosimy cię Panie, błogosławionego Pio- 
tra Apostoła twego racz wspierać opir.ką: abyśmy, im ułom- 
niejszemi jesteśmy. tcrn połężniejszemi siłami za przyczyną 
jego utrzymywani byli; a nieprzestannie Apostolską ubez- 
pieczeni będąc obroną, nie podpadali występkom ani siQ 
dali pokonać nieszczęściom. Przez Chrystusa Pana nasze- 
go. IJ!. Amen. 


, , 
P I E S N V.. 
O Ś. Pawle Apostole. 
Zlacińskiego: Pressi malorum-1Jlelodyja jak wy?ej. 
Pius FIl. dnia 23 Slyczllia 1806 dła pomnolellia w wiernych 
nabo.leństwa ku Apostołowi Ś. Pawłowi Nauczycielowi narodów. 
pozwolił wiecznemi czasy 100 dni Odpustu tym, którzyby naboJnie 
kazdego dnia odmawiali następuJące Responsorium czyli Hymn, na 
cześć rzeczonego Świętego; a Odpust zupełny dflia 25 Stycznia 
w Święto jego Nawrócenia, lako td dnia 30 Czerwca w Święto, 
jego TFspomnienia: byleby w tych dniach]Jrawdziwie skrusze/li Spo- 
wiedź uczynili, Kommunijq Ś. przyjęli, nawiedzili Kościół lub Oł- 
tarz temu Apostołowi poświęcony, i tam modlili się podłuB" pobo- 
żnych intencyj Najwyższego Biskupa. 
Wśród trosków, nieszczęść kolei, 
Idźcie do Pawła w nadziei, 
Zrządzi on losy odmienne, 
Da z niebios dary zbawienne. 

. O wdzięczna niebu ofiaro! 
Co oświecasz ludy wiarą: 
O Pawle! którego czcimy, 
Bądź llam obrońcą prosimy.
>>>
,PIEŚNI O śś. PAŃSKICU, 


Cudem do Boga zwrócony, 
Swiętąś miłością znaglony, 
Którycheś wprzód przcśladował, 
Tycheś teraz umiłował. 
O wdzięczna i t. d. 
Ani cię burze, więzienia, 
Ni katowni zagrożenia, 
Ni złość ludzka, ni śmierć sroga, 
Rozłączyła od sług Boga. 
O wdzięczna i t. d. 
Miłość 
iech cię dawna nęci, 
Byś nas zawsze miał w pamięci: 
Niech duch cnoty osłabiony, 
Będzie łaską w nas zmocniony. 
O wdzięczna i t. d. 
Niech za twą ważną przyczyną, 
Zamachy piekła zaginą: 
A nasze święte kościoły, 
Niech hrzmią Bogu śpiew wesoły. 
O wdzięczna i t. d. 
Za twojem świętem wstawieniem, 
Miłość niech gore płomieniem: 
Niech jej nie tłumią złe względy, 
Ani swary, ani błędy. 
O wdzięczna i t. d. 
By bez różnicy świat cały, 
W jedności wiary był stały, 
Takiej nauczy się sztuki, 
Z twojej przesłodkiej nauki. 
O wdzięczna i t. d. 
!Niech prawa Boskie kocham)', 
Oneź wiernic zachowamy: 


505 


.. 


I 
I 
I 
J 
! 
l'  


IIII
>>>
- 


506 


PIEŚNI o ŚŚ. PAńsKICH. 


, 


Dalecy od grzechów złości, 
Unikniem piekła ciemności. 
O wdzięczna i t. d. 
Chwała- Ojcu i Synowi i t. d. 
O wdzięczna i t. d. 
ANTYFONA. Ten mi jest naczyniem wybrania, aby lmie 
moje nosił przed Narody i króle i synów Izraela. 
y. Módl się za nami Ś. Pawle Apostole. 
J}r. Abyśmy się stali godncmi obietnic. Chrystusowych. 
JJIódlm!l się. 
Wszechmogący wieczny Boźe, któryś błogosławioneq-o 
Apostoła twego Pawła, coby miał czynić aby Duchem S. 
był napełniony, z Boskiego miłosierdzia nauczył: spraw 
przez jego oświecające nauki i wspierające zasługi, abyś- 
my tobie z bojaźnią i ze drżeniem służąc, niebieskich da- 
rów pociechą napełnieni byli. Przez Chrystusa Pana na- 
szego. 
. Amen. 


PI E ŚN VI. 
O Ś. JędrJ::cju Apostole. 
J/lelodyjaiak wyźfjJ: 


, 


Ten co lIajprzód z uczniów Jana, 
Wezwany został od Pana, 
Do grona Apostolskiego, 
Chwalmy Jędrzeja świętego. 

 . O przezacny Apostole! 
W Chrystusa naucz on szkole, 
Jak znosić krzyże, cierpienia, 
Uproś łaskę do znoszenia. 


,
>>>
PIEŚNI O śś. PA
SKICH. 


Porzucasz sieci wraz z bratem, 
Dla Chrystusa gardzisz światcm: 
Bo w wyższej u ciebie cenie, 
Własne i bliźnich zbawienie. 
O przezacny i t. d. 
Greckich krajów liczne ludy, 
Uczysz słowy, stwierdzasz cudy: 
Gdy Scytom Chrystusa głosisz, 
PrzoiJkom naszym wiarę wnosisz. 
O przezacny i t. d. 
Aź w Patras Achai mieście, 
Widzisz kres prac twych nareszcie: 
Gdzie przez złość Egeaszową, 
Skazanyś IIa śmierć krzyżową. 
O przezacny i t. d. 
Spostrzegłszy śmierci narzędzie, 
Z radością w świętym zapędzie 
. Wołasz: o krzyżu żądany! 
Oddaj mnie Panu nad Pany. 
O przezacny i t. d. 
:Nie chcesz być z niego złoźony, 
Raz zostawszy zawieszony: 
Pragniesz tylko aby ciebie, 
Jak wziął oddał Panu w niebie. 
O przezacny i t. d. 
Wisząc dwa dni z hzyżaś uczył, 
I dwa tysiąceś nawrócił: 
Tak wielkim przed samym zgonem, 
Cieszysz się z pogaństwa plonem. 
O przezacny i t. d. 
Jędrzeju błogosławiony, 
Śmiercią krzyża uwieńczony, 


507 


l,
>>>
508 


[,lEŚNI O ŚŚ. PA
SłllCll. 


Spraw niecbaj radość czujemy, 
Gdy dla Chrystusa cierpiemy. 
O przezacny i t. d. 
Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 
O przezacny i t. d. 


P I E Ś Ń VII. 


o Ś. Jakóbie Apostole. 
blelod!Jja lak w!Jtt;j: 


Pochwalmy Boga naszego, 
Który Jakóba świętego, 
W pierwiastkach swego kościoła, 
Powołał na Apostoła. 
J)!. O co już z Bogiem króhuesz! 
I owoców prac kosztuj esz, 
Jakóbie święty, za nami, 
\Vstawiaj się swemi prośbami. 
Ty byłeś jednym z trzech owych, 
Ulubieńców Chrystusowych, 
Którym się na górze święte'j, 
Zjawił w chwale niepojętej. 
O co już i t. d. 
Za tobą matka I Janem, 
Gdy się wstawiała przed Panem, 
Śmiałoś zeznał żeś gotowy, 
Spełnić kielich Chrystusowy. 
O co już i t. d. 
Tyś z Piotrem, Janem na stronie, 
\Vidział jak Jezusa skronie,
>>>
PIEŚNI O śś. PA
SIHCH. 


Krwawy pot oblał w ogrójcu, 
Gdy się modlił swemu Ojcu. 
O co już i t. d. 
'V Ewangelicznym zawodzie, 
Najprzód uczysz w swym narodzie: 
Lecz Ducbem świętym natchniony, 
Puszczasz się w Hiszpańskie strony. 
O co już i t. d. 
Nie tam prac twych jest nadgroda, 
Czeka 
ię śmierć od Heroda: 
Gdyś wrócił do ziemi świętej, 
Pierwszyś z Apostołów ścięty. 
O co już i t. d. 
Po śmierci twe święte ciało, 
Kompostelli się dostało: 
Gilzie grób twój z cudów swych znany, 
Licznie bywa odwiedzany. 
O co już i t. d. 
Kiedy przy twym świętym grobie, 
:Nie możem czci oddać tobie: 
Niech gdziekolwiek cię wzywamy, 
Pomocy twej doznawamy. 
O co już i t. d. 
Chwała Ojcu i Synowi i t. d. 
. O co już i t. d. 


P I E Ś Ń VIII. 


, 
O S. Bart lomieju Aposlole. 
Jllelodyjaiak wyl,ej. 
Apostolskie prace, trudy, 
Głoście chrześcijańskie ludy, 


509
>>>
,
 


l, 
" 
I 


I 
L 


" , 
l, 


I 
. 


I 
'I 
, 
I 
.1 


510 


PIEŚNI O ŚŚ. P"ŃSKlCII. 


W dzień Bartłomieja świętego, 
Skarbiąc sobic pomoc jego. 
))l. O Apostole wybrany! 
Od Chrystusa powołany, 
Uproś nam w tej wierzc męztwo, 
Za którąś poniósł męczeństwo. 
Duchem świętym napełniony, 
Puszczasz się w pogańskie strony: 
Iqlie Chrystusa zanosisz, 
Wiarę szczepisz, błędy znosisz. 
O Apostole i t. d. 
Indyje świadkiem twych bojów, 
Prac i Apostolskich znojów: 
Coś tam cierpiał i coś sprawił, 
Bóg to swej wiedzy zostawił. 
O Apostole i t. d. 
Spieszysz się w Armeńskie kraje, 
Męczeństwa ci nie dostaje: 
Tu tyran bój z tobą wszczyna, 
Skórę zdziera, głowę ścina. 
O Apostole i t. d. 
Tak uwieńczony w Syonie, 
Siedzisz w Apostołów gronie: 
Pomnij by kościół na ziemi, 
Wzrost brał między niewiernemi. 
O Apostole i t. d. 
Wejrzyj z nieba na te kraje, 
W których ci lud cześć oddaje: 
Strzeż niech błąd góry nie bierze, 
Wzmocnij w cnocie, utwierdź w wierze. 
O Apostole i t. d.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSRlCn. 


511 


Za{Jal w nas gorliwość świętą, 
Z ducha miłości powziętą, 
By każdy za jej natchnieniem, 
Czuwał nad bliźnich zbawieniem. 
O Apostole i t. d. 
Przykład twój kładąc przed oczy, 
Gdy nas brzemię nieszczęść tłoczy, 
Lub cierpim niesprawiedliwie, 
Daj niech to znosim cierpliwie. 
O Apostole i t. d. 
Cłlwała Ojcu i Synowi i t. d. 
O Apostole i t. d. 


, , 
P J. E S N IX. 


o Ś. Flory janie JJfęcltSenniku. 
:łj -LJ I!
 I ' I I , I 
-H 3 Y J J .. 
 
 1 -0" 
 -d .i i i r- - 
Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie, Miłościąjego  = \\
i1=\
i
 
serca rozpalcie: Wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia, 

i r i i 
 j
bH ll 
Oddajcie Bo - gu nizkie skłonienia. 
Uznajcie wielką w tem dobroć Pana, 
Że nam obrońcę dał Flory jana : 
Którego pewni będąc przyczyny, 
Głośmy przed światem cne jego czyny. 


I 
III
>>>
512 


il. 


'II 
! 
I 


PIEŚNI O śś. PA1\SI\1Cn. 


W Tecy
 mieście na świat wytIany, 
W trudach wojennych zahartowany: 
. Gdy krew męczeńska wszędzie się leje, 
Umrzeć dla wiary powziął nadzieję. 
Skoro posłyszał, Flory jan święty, 
Że w Laureaku tyran zawzięty, 
Męezy czterdziestu jego żołnierzy, 
Jako ich hetman w pomoc im bieży. 
Nie rycerską to cnotą być sądzi, 
Gdy żołnierz w mecie ą wódz ich błądzi: 
\\-Tnet z wyznawcami Da placu staje, 
I za Chrystusa życie swe daje. 
Już Flory jana rózgami chłosta, 
Żelazem szarpie srogi starosta: 
Gdy to męczennik cierpliwie znosi, 
Akwilin śmierci nań wyrok głosi. 
\\T Anazie rzece przez kata swego, 
Z mostu utopić każe świętego: 
Kat czyniąc zadość swemu staroście, 
Nie dał modlitwy skończyć na moście. 
Za co Bóg karze kata ślepotą, 
Woda przyjmuje ciało z ochotą, 
Które na skałę wnosi tak składnie, 
By spostrzeżone mogło być snadnie. 
Nikt się nie znalazł by się zlitował, 
I ciało święte w ziemi pochował: 
Lecz Bóg co strzeże swych świętych kości, 
Zlecił straż orłu dziwnej wielkości. 
Sam zaś Flory jan we śnie się zjawia., 
I Waleryi miejsce objawia, 
Na któremby je pochować miała, 
Pobożna Pani to wykonała.
>>>
PIEŚNI o ŚŚ. PAŃSKICH. 


513 


A gdy bydlęta ze świętem ciałem, 
\V drodze ustają spiekłe upałem: 
I tu Bóg łaskaw w pomoc przybywa, 
Nowe na drodze źródło dobywa. 
Obok Wawrzyńea oraz Szczepana, 
Złoźono w Rzymie i Flory jana : 
A dla zniszczenia pogańskiej trwogi, 
W kraj nasz się dostał skarb ten lak drogi. 
Lecz któż wyrazi radość doznaną, 
Gdy święte kości do nas przysłano: 
Naród się cały z króleti1 zgromadził, 
I przez mil siedem ze tźd,. prowadził. 
Zkąd zaufani w twojej obronie, 
Prosimy ciebie święty Patronie: 
Strzeż nas w pokoju, umacniaj w wierze, 
l kto cię wzywa niech pomoc bierze. 
Ty kiedy Kraków pożarem płonął, 
By całkiem ogień go nie pochłonął, 
Pokazałeś się gasząc widocznie, 
Czego pamiątka bywa rok rocznie. 
Gdy zaraźliwe powietrze trwało, 
Za twą przyczyną wkrótce ustało: 
A lud do ciebie gdy prośby wznosił, 
Pociecl1ę miewał, skutek odnosił. 
Sprawże i teraz gdy cię błagamy, 
Skutku prośb naszych niech doznawamy; 
Raluj od ognia, strzeż nas w zaraza cli , 
Bądź nam Patronem w wszelkich złych razaeh. 
Lecz nadewszyslko chroń od zarazy 
Złych obyczajów, Boga obrazy: 
A niech zakwitnie starym zwyczajem, 
Pobożność ojców z miłością wzajem. 
33 


I
>>>
514 


PIEŚNI O ŚŚ. 1'.\:\smclI. 


P I E Ś Ń X. 


o Swiętym Janie Ncpomuccnie. c=CF 
 i J-.; i it7-i-

 
Święt y Janie Ne -po-mu-ck i, Tyś je st Pałron 
*

t=t=i r=1 1 =F--r :r_

J 

 uJ 


sławy lndzkicj: Pomóż po - m óź w (ej n ie - doli, 
. 
 I 
! 1 
f'7 r 
 
I I
 . ... 


Boć mnie ser-ce 


bar - dzo 


bo-li. 


Święty Praski męczenniku, 
Boga wierny miłośniku; 
Podaj rękę ku pomocy, 
Bom strapiony we dnie w nocy, 
Ciebie gwiazdy rozsławiły, 
Gdy mołdawie zaświeciły; 
Jaśnie ciebie pokazały, 
Boś był godzien takiej chwały. 
Tyś obrońca wiary święlej, 
\V cudach Bożych niepojętej: 
Broń żywota, broń i sławy, 
Bądź pomocą świętej sprawy. 
Trś poświęcił spowiedl(Jice, 
Gdyś zamilczał taj cm nice : 
Uproś i nanI zamilczcnic, 
Kędy sława ludzka gillie.
>>>
PlE!ba o śś. p.\Ńslac.lI. 515 


Swiątobliwy kanoniku, 
Bogu wierny spowicdniku; 
Rozgrzesz grzeszne serce moje, 
Niech wysławiam cbwnłę twoję. 
Twoja sława z grobu słynie, 
Kto cię uczci ten nie zginie; 
Ja do ciebie ręce wznoszę. 
Bym nie zginął o to proszę. 
Już ty w niebiesiech panujesz, 
Z Jezusem w chwale królujesz; 
Usłysz prośby i skutecznie 
Broń od hańby, tu i wiecznie. 
Amen! Janie Nepomucki, 
Tyś jest Patron sławy ludzkiej, I 
Nic daj ,nic daj nam zaginąć, 
Racz nas swym .płaszczem obwinąć. 


P I E Ś Ń XI. 


o Ś'Więtym Janie Nepomucenie. 

i-i iTl 
i 
I
 
Szczęśliwe Czechy, co wy-da-ły Ja-na 
Nc - pomu - ce -na, świętego ka - płana: 

!} _ 
$f'- 
 
- 
 
-- 
 _ _iii 
-h-J I 
 -- 
II ił I /I V--
-+- 
Bo on przed naj -świętszym tronem, Doświadczonym  


jest Pa - tro-nem; 


!itó-rc - go
 o - pic - ki, 
33"
>>>
516 


PIEŚNI O 
ś. PA
SIHCU.  I I I 
 
 
 
I, 
 
 i i F-I
 
i i \ J J J-I E 
W długie życia wie-ki, 'V prośbach swoich doznają. 
l\Iatkito Boskiej modlitwy sprawiły, 
Źe go niepłodni rodzice zrodzili; 
Światłość niebieska spuszczona, 
Nad dziecięciem rozjaśniona, 
Pewne znaki dały, 
Że świ
te być miały 
Zycie jego i cnoty. 
Do lat. doszedłszy bierze poświęcenie, 
Zapala serce w ogniste płomienie, 
Kędy ziemia Czeska cała, 
Gorliwością boską pała, 
Gdy z ust kaznodzieje, 
Odbiera nadzieje 
Laski boskiej i nieba. 
Dla zacnej chwały na królowej dworze, 
Był spowiednikiem, przy życia dozorze: 
Ojcem go I\rólowa zwała, 
Sekretu mu {Jowierzała; 
Lecz tylko wiedziały, 
Ronfesyonały, 
Co Jan mówił z Królową. 
Niezbożny Wacław, chcąc wiedzieć c:iekawie 
Grzechy I\rólowej, najpierwej łaskawie 
Z świętym Janem postępuje, 
Lecz wyrok śmierci gotuje, 
Jeśli nie wyjawi, 
Źycia się pozbawi, 
Dla sekretu Spowiedzi.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PA
SRICH. 


517 


Dotrzymał stale Jan święty sekretów, 
Nie lękając się Rrólew.-;kich dekretów; 
A tak za sekrcl tajony, 
W Mołdawie jest utopiony: 
Lecz gwiazdy wydały, 
Gdzie wody zalały 
Świętego Męczennika. 
Ciało męczeńskie w wodzie znaleziono, 
Z wielką radością w Katedrze złożono: 
W tym kościele wielkie dary, 
Bóg ludziom daje bez miary; 
Tam skrzywdzona sława, 
Patrona doznawa 
Jana N epomucena , 
ŚwIęty Patronie gdy ci cześć dajemy, 
Niechaj przyczyny twojej doznajemy: 
l pókiśmy na tej ziemi, 
Broń nas prośbami swojemi, 
A z twojej opieki, 
Wj długie życia wieki 
Nie wypuszczaj o Świętf. 


P I E Ś Ń XII. 
O Świętym Janie Nepomllccnie. 

L
 '" "" "" "" "J "" f\ " 
 I" "" r 
-r
 
 4 -J" 
 1 


 1 

 J 1 
 J'" ,. .I
 
Bę-dąc o - sławiony przez ludzkie ję-zy-ki, 
Gdy mnie z każdej strony za-wzi
-tych kry-t y-ki, 

 !IIoc""""" 
 """" 
 _ 
W t-I-
" 
'J1 
 

I

 
. - ===:- - 
 - : 
- 
A nic ma-jąc znikąd po - mo-ey, 
Do - ku - cza - ją we dnie i w no-ey:
>>>
I 18 


1'IEŚ
I o ŚŚ. l'A
SliICII. } · . 
 

I 
 J..... fL- 
 ___ I 
 
I 
II--V--
 I 
 

 = 
Ser-ec siQ lę - ka, du - sza s\ro-ska - na, 

 IJ 
 .-

-.- I -g"'" ,. c. I- 
ii- 
 V-
 . 
V-V 
 
Chr-ba po- rę- ka świę - tc - go Ja - na, 
jj
!
-' '\-::!
 I J' -i
 I
 II = 
WIl--'1---'--iIJ-4I'-"-
- - 
--j -P!.-- 
... ----- 
 -. - 
Z za - sla-wio-n)'ch si - deł wy - IJa - wio 
Już nie miłe życic w takowych obrotach 
 
Inszej folgi nie masz na serce; 
T)'lko płakać skrycie w codzienn)'ch kłopotach, 
I modlić się za swc oszczerce: 
Gdy łez nie stanie a serce mdleje, 
\V cudownym Janie składam nadzieję, 
Że podarty honor naprawi. 
\Viem źe łzy wylane przy czyslem sumieniu, 
Pociecllą się z nieba nadgrodzą : 
Potwarze rzucanc ku bliźnich czernieniu, 
Samemu potwarcy zaszkodzą; 
Bo Chrystus mówi, każdy to wierzy, 
Źe jaką miarą kto komu mierzy, 
Taka się też jemu dosłanie. 
Niecb tedy pamięta, kto cudzym honorcm 
Trząsa bez żadnego respektu, 
Że gęba zawzięta i z swoim aktorem, 
Doczekać się może despektu: 
Gdyż plama sławie ludzkiej zadana, 
\V samym oszczercy bywa karana; 
Bo Bóg karze cbociaż nicrychło.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. P'\
SKIĆII. 


51!) 


Przecież ja o Panie Lłagam twej dobroci, 
Za przyczyną mego Patrona; 
Daj upamiętanie, nicch się zły nawróci 
Co cnotliwych szarpał imiona: 
I niech się jemu nigdy nie zjści, 
Co on bliźniemu dla nienawiści, 
Rozpożyczył na złe oddanie. 
Smiało stanę teraz przy mym Protektorze, 
Z łez otarłszy gorzkich powieki; 
Bo gdym płakał nieraz skrzywdzony w honorze, 
Zawszem doznał jego opieki: 
I znów po {:hmurach ujrzę pogodę, 
Po imposturach sławy nadgrodę, 
A złe wszystko pójdzie na stronę. 


P I E Ś Ń XIII. 


o ss. Kryspinie iKryspinijanie 111111. 
.ihl

 
 =zj 
 
 I I - 
-J¥
 
 :rH --.1 
  
 ., O I fi' 
 I I f--7-- fi-
 I = 


 -ł - I I---I---"--t-

- 
'Vi-taj złą - czo-na sercem pa - ro świę-ta, 
Jak u - ro - dzcnicm tak cno-lą xią-żę- ta: 

 j, r r . 

 
 r
r-.
 
Święci Iiry-spi - nie i Kry-spi -ni - ja .. nie, 


-j
r . ll
 
Bo-skiego ser -ca u-kon-ten-to - wa - me, 


 
 
 i rj--J e=1
 
U - kOIł-łcn-to - wanie.
>>>
520 


PIEŚNI O śś. PAr;-SKICH. 


Wy W towarzystwie Kwintyna świętego, 
Gardząc honorem szlacllCctwa świeckiego, 
Porozdawawszy ubogim intraty, 
Szukacie wiecznej od Boga zapłaty, 
Od Boga zapłaty. 
Chodząc po świecie w zimna i upały, 
Boskiej jedynie pragnęliście chwały: 
I na to wasza wychodziła droga, 
Aby świat cały sprowadzić do Boga, 
Sprowadzić do Boga. 
Od xląźęcego w Państwie Rzymskiem krzesla, 
Na warsztatowe {Joszłiście rzemiosła: 
Pracą rąk swoich jak kawałka chleba, 
Tak się wiecznego dorabiając nieba, 
Dorabiając nieba. 
Zazdrości tego piekielna poczwara, 
Sroży się na was przez Rykcyowara: 
Ten was probuje, rzuca w ogień, wody, 
Aleście żadnej nie odnieśli szkody, 
Nie odnieśli szkody. 
Co tylko w niebo podniesiecie ręce, 
Nic nie czujecie bóln w waszej męce: 
Owszem się sami mordują katowie , 
Którzy na wasze następują zdrowie, 
Następują zdrowie. 
Widząc to tyran 
e wskórać nie może, 
A JJi" chcąc uznać że to .:uda Boże: 
W ściekłością coraz większą unoszony, 
Sam w ogień skoczył dla was naniecony t 
Dla was naniecony. 
Wy naostatek przez PrIaxymijana 
Ścięci t idziecie z tryumfem do Pana:
>>>
PIEŚNI O 6Ś. PA!\SKICH. 


521 


Tu zwycięfywszy jak mlecze łak wody, 
Razem poszliście na wieczne ochłody, 
Na wieczne ochłody. 
Mozecie teraz będąc z Panem w nicbie, 
Każdego w wszelkiej ratować potrzebie: 
Podajcież tedy rękę choć zdaleka , 
:Niech zlamtąd wasza wspiera nas opieka, 
\V spicra nas opieka. 
Wszak za Patronów was dwóch obieramy, 
Sprawcież to dla nas czego pożądamy: 
Abyśmy waszym modełuszem żyli, 
A potem z wami w niebie się cieszyli, 
W niebie się cieszyli. 


II 


II 


, , 
P I E S N XIV. 


o Świętgm Dlareinie Biskupie.  JJr\E
i!

m= 
l \ I V I . IE: 
Dziękujmy Bo . gu za o-{Jatrzność je - go, 
Nie za-po - mi . na lu-tIu mu wierne - go: 
rfc-
 
Da - je naJl1 /iWQ - ich świętych za pa-tro -ny, 

_!lt-C J.
 
Za przykład źy - - cia za o - pie - ku-ny.
>>>
522 


PIEŚNI O ŚŚ. 1',\ŃSIiICII. 


Od niego mamy Marcina świętego, 
Na cny Biskupi świecznik stawionego: 
Rtóry jak niegdyś ludowi swojemn, 
Tak nam ku życiu świeci pobożnemu. 
\V stanie żołnierskim jeszcze nieochrzczony , 
\Vidząc żcbraka iż był obnażony, 
Litością zdjęty, gdy nie miał iunego, 
Kawałkiem płaszcza przyodział nagiego. 
Nocy następnej Chrystus mu się zjawia, 
I wdarowanej szacie się przedstawia: 
Uczynną miłość pochwala Marcina, 
Cieszy, przyjmuje za swojego syna. 
ZosLawszy potem Biskupem Turonu, 
Nauczał pilnie Bożego zakonu: 
Zacłlęcał słowy, świecił przykładami, 
Lud chodził swego pasterza śladami. 
Trzech zmarłych wzbudził, co śmiercią zasnęli; 
Lecz takich coby na wieki zginęli, 
Niezmierne mnóstwo od {Jiekła wybawił, 
Gdy przez pokutę życie ich poprawił. 
\V chorobie pragnąc rozłączyć się z ciałem, 
Uczniów swych smutkiem napełnia niemałym : 
Nie opcszczaj nas Ojcze, z płaczem proszą, 
\Vilcy drapieżni trzodę twą rozproszą. 
Marcin gotowy czekać swej nadgrody , 
By owce jego nie doznały szkody: 
Jeślim potrzebny mówi chcę pracować, 
A lud twój Panie, tobie przygotować. 
Gdy już umierał, staje czart przeklęty, 
Nie zląkłszy się go, mówi l\Iarcin święty: 
Nic tu nie znajdziesz pickielna poczwaro, 
Gniewu Bożego nieszczęsną ofiaro.
>>>
PIEŚNI O śś. PA;;SKICII. 


523 


:Marcin pokorny ubogo umiera, 
A niebo mu się szeroko otwiera: 
Na wyjściu jego Anieli śpiewają. 
A święci, piekła zwyciężcę witają, 
Luboś opuścił owieczki Marcinie, 
Gdy cię Bóg przeniósł w niebieskie świątynie, 
Lecz i tam swoją opiekuj się trzodą, 
Boś miłość ku niej umocnił nadgrodą. 
Przed najwyższego gdy już stoisz tronem, 
Racz być i dla nas łaskawym patronem: 
Płaszczem nagiemu danym nas odziewaj, 
Przed gniewem boskim nas grzesznych zakrywaj. 
Spraw żeby owce które pobłądziły, 
Do owczarni się prawej powróciły: 
Bo kto w riotrowym korabiu nie płynie, 
Pewno zatonie i na wieki zginie. 
Odpędzaj od nas czarta pokuszenia, 
Uproś niech żyjem w czystości sumienia: 
A gdy nas wesprze twa dzielna przyczyna, 
Nie będzie straszna śmiertelna godzina. 


P I E Ś Ń XV. 


o S'Więtym Janie Kanłym. d-hJ-#
 i 
 r i j (r p 
 I 
 


ln-clytum re - gni co-lu-men po - lo - Dl, 
Magnc Do - cto - rum Pa-ter alme Cnn - ti; 


"
>>>
524 


:PJdNI o 
ś. P
SKłCH.  p iil
\rłiJ 
Lechi- cos in - ter ra - dians Pa - tro - nos, 

 r-r 
 


l' 


Po-sce to - nantem. 
Solis ut claros rotat orbis ignes, 
Sic micat nostro tua lux in Orbe: 
Noctis ut Princeps superat minores, 
Cynthia flammas. 
Grande virtulum tcneris ab annis 
Te jubar cinxit, niveique dotes 
Pectoris, devotaque mens profundo 
Numine mersa. 
Reglre magni Jagelonis aulre, 
Diva quam Pallas, Cracidos beatis 
Incolit tectis, lapis angularis, 
Alque columna es. 
Te Sopbum mitroo, viridesque laurus , 
Quas ture fronti nive consecrasti, 
Prredicant unum: tibi de tuoque 
l\'Iunere vivunt. 
Terna te laurus triplici coronans 
Fronde, mortali positum sub umbra, 
Jam perennantis beat ut sitisti, 
Pignore laudis. 
Arte crelesli, probitatis in te 
Norma formata cst, voluitque {Jingi 
ID tuo primulD speculo. togatoo 
Regula vitre.
>>>
PIdNI o ŚŚ. PA
SItICft. 


Asperl carnem domuhe cultus, 
Cor tibi flam mis amor ussit iDgens: 
Divitis prredre data vestis instar 
Cessit et esca. 
Srepius vestes tuliŁ indigenlum. 
Nuditas, qure cor tibi lancinabat J 
Quo tegis nudum, tibi Christus ipse 
Reddit amictum. 
Virginum Virgo, tibi desliDatum 
Contulit vitre decus innocentis; 
Dum tibi casla posuit yirentem 
Fronte coronam. 
Addidit pennas tibi vis amoris, 
Ad viam Sacri properans Sepulchri; 
lEstuans, longe positas salulis 
Curris ad undas. 
Dulcis est visus tibi sudor omnis, 
Arctius qui te sliperis ligabat i 
Viluit mundi comiŁala multo 
Felle voluptas. 
Noclium sacras vigilesque curas, 
Flammeus cordis superabat ardor: 
Tanta de crelo tibi gratiarum. 
Copia fluxit. 
Hinc tibi sensus humiles, placcntque 
Ima contemptus, tumidusque srecli 
Vincitur faslus, pede mortis alra 
Colla premente. 
Bethleem dum sol oritur tenellus, 
Occidis sydus Lechire coruscum: 
Fasciis carum tenuit Joannem 
Te Deus iofans. 


525
>>>
2(j 


. 


PIEŚ
I o ŚŚ. I'AŃSIiICH. 


Sic vetus transit rigor in bcalre 
Gaudium vitre, grave sed -relictis 
V ulnus hresisset, nisi sacra nobis 
Busta dedisses. 
Mira quCis grati data vis odoris, 
Et solum latc reficit Polumque, 
Ad tuos dum tot cineres stupenda 
Computat acta. 
Vota quot plebis pia tot fatentur, 
Luxque cis Sacrum tumulum perennis, 
Quam preces semper venias petentum 
Pronus ad omnes. 
Ergo Lecbei diadema Regni 
Protege, et summos Pater almc fasces : 
Regia nam te, posuit Patronum 
Numen in urbc. 
Vindices iras solii łremcndi 
Tolle placando: dabit hoc petenti 
Summa majestas, redeatquc crelo 
Pax bona per te. 
Cracii Musis faveas Lycrei, 
Magnus in Regno Lecbi:e Patronus; 
In tno Datos gremio, parcutum 
Optime serva. 
Mentium lumen, sapientireque 
Impetra nobis jubar, ut beato 
Lucis :etern:e potiamur omnes 
Te duce Regno.
>>>
I'IEŚNI o ŚŚ. I' A1\8I.łclI. 


, , 
P I E S N XVI. 
o 

'Więłym Janie I(ctnłym. 
z łachiskil'go: Judytnm -life lody a jak 'wy!qj. 
Przezacna perło w niebieskiej koronie, 
Błogosławiony nasz Ranty Patronie, 
Mi
dzy drugiemi sławny Patronami, 
Módl się za Rami. 
Jako W swym słońce świetne jest obrocie, 
Tak ty jaśniejesz kosztowny klejnocie: 
l jako xi
życ b
yska między swemi, 
Swiatły mniejszemi. 
Nie tajne światu od pierwszej młodości 
Twe jasne cnoty, a przy niewinności, 
W Bogu swym serce z myślą utopione, 
I zanurzone. 
l\fitry doktorskie i laury uczone, 
Od czystych skroni twoich poświęcone, 
Tobą się szczycą, tobie to przyznają, 
Źe dotąd trwają. 
Trzykroć laurowym wieńcem ozdobiony, 
Jeszcze w śmiertelnem ciele położony; 
Nicśmiertelności do której zmierzałeś, 
Zadatek miałeś. 
Ciebie na przykład uczonym wydała 
Ręka niebieska, gdy odmalowała 
Najpierwszy w tobie wzór doskonałego, 
Życia naszego. 
Ciało w surowej trzymałeś ostrości, 
Wszystek na sercu gorzałeś z miłości: 
Miałeś to sobie, dać pokarm i zaty, 
. Za zysk bogaty. .. 


527
>>>
528 


PlEŚNI O ŚŚ. PAl\SRICn. 


j 
I 


Cudzać tak serce Dagość przerażała'- 
Że cię z szat twoich jawnie obnażała: 
Szatą okryłeś żebraka w potrzebie, 
A Bóg zaś ciebie. 
Przeczysta Panna twej świątobliwości, 
Dała świadectwo, gdy dla twej czystości, 
'Vieńcem zielonym skronie twe okryła, 
Przyozdobiła. 
Miłość gwałtownym pędem ognia swego, 
Dodałać skrzydeł ,do grobu Pańskiego: 
Do zbawiennego zdroju w cudze strony, 
Biegłeś spragniony. 
Słodki trud wszelki, słodkać praca była, 
Która cię z Bogiem twym ściśle łączyła: 
A co świat słodzi miałeś w pogardzeniu, 
I w obrzydzeniu. 
Nocy strawione na bogomyślności, 
Nie były żądzom twoim do sytości; 
Tak hojnie łaski, gdyć się uchylało 
Niebo, dawało. 
A zląd głęboką pokorą, samcgo 
Siebie wzgardziwszy, świata wyniosłego 
Zdeptałeś dumę,. mając pod nogami 
Smierć z chorobami. 
Słońce mistycznc gdy w jasłeczkach wschodzi, 
Gwiazdo Sarmacka twe światło zachodzi: 
Zwabił w pieluszkach Jezus kochanego, 
Jana swojego. 
Tak ostry żywot w rozkoszny zmieniłeś, 
A nas tęskliwych synów zostawiłeś, 
Drogi depozyt dając nam w złożenie, 
Na utulenie.
>>>
... 


PIEŚNI O śś. PA"SI\ICH. 


529 


Którego wonność już wszystek świat czuje, 
Niebo się krajów Sarmackich raduje, 
Gdy na twe cuda patrzy znamienite, 
Swiatu odkryte. 
Świadczą (o wota i nieugaszone 
Lampy, nad grobem twoim zawieszone; 
Jako dodawasz pomocy każdemu 
PrzychodząceDlu. 
Przyjmijże tedy już naszą koronę, 
Błogosławiony Kanty pod obronę: 
Gdyż przy koronie jesteś położony, 
Dla jej obrony. 
Błagaj OIajestat Boski zagniewany, 
Będzie prLyczyną twoją ubłagany: 
Przywróć nam pokój słodki z obfitemi 
Dary Boskiemi. 
Przybądź na pomoc cnej Akademii, 
Której Patronem jp.steś w Sarmacyi: 
Racz wziąć pod twoją obronę swe syny, 
Ojcze jedyny. 
Uproś nam światło prawdziwej mądrości, 
Abyśmy torem twej doskonałości, 
Tam gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie, 
Zaszli bezpiecznie. 


P I E Ś Ń XVII. 
O Świętym JÓJ::efie Kalasantym. 

i 
I'
il' I 
)I J 
JJ
slJ! 


Nieogar - - - 010 - ny w darach twoich Boże '" 
34
>>>
530 


pn;Ś:., o śś. p..\
smclI. 
łŁŁJl
 


Co gardzisz 


du - mą a sprzyjasz po - ko-rze: 


:tj3- I 
 =+=t= ==t:=I-+-
=tJ - 
-==1=:j -4' 4' =
==1=1
-
4'--r;-1= 
-4'--#1-=1 -J-+-łf1-.ł.--'t-----JI-J-ł- 
Twej ła - ski dzic - ło, JÓ2ief świata cu - dem, 


-tj-----ł - 1 -1 
 1 =1=t.=1
 --- 1 - 11 - 
+i -
---__-- -+. ; 
 - - _ 
+i:d.--.-
!fl--__- --..1- -___----#1-,,-1-+ --t-ł- - 
-1---'---'---1-1--- -::.... 

 _
_łiII'___ -4' . - -&Q= = 


Iitórcgo 


w to - bic dziś wielbimy z ludem. 


\V yrzuć z serc naszych tę to niemoc lichą, 
Co się w pokorę zmienia będąc pychą: 
Niech nas nic miesza ta burzliwa fala, 
Co serce psuje a rozum obala. 
Dałeś nam przykład, jak być mądrym trzeba, 
Jak ciebie prosić o twe łaski z nieba: 
Jak słuchać {Jilnie wnętrznego wołania, 
By się twc przez nas działy przykazania. 
Józef potrafił świat pogodzić z niebem, 
Solą mądrości, już dzieląc się chlebem: 
Przez nie nienawiść i błędy poznosił, 
Miłość praw twoich i naukę głosił. 
Pomocą z nieba kościołowi dany, 
Nauki, męztwa cudem był nazwany. 
Pożytku bliźnich szczególny przykładzie, 
Umiejętności i zdrowych rad składzic: 
Niech twą opieką z ciemnoty ruszeni, 
\V sercu się naszem miłość rozkorzeni,
>>>
PIEŚ
I o ŚŚ. PA:\SKIClr. 


531 


A umysł w piękne odziany ozdoby, 
Poważa cnotę, a kocha osoby. 
Na temeś prawie, Kościół rozprzestrzenił, 
Gdyś rozkaz pański nad twe zdrowie cenił: 
Niech za twą sprawą serca i rozumy, 
To trwa bez złości, a tamte bez dumy. 


P I E Ś Ń XVIII. 


o '
lVięł!lm Antonim. 


II 

 . 
.... +- 


r- n 
j: - u=r--.- 
=F


 
Tryumfuj nie - bo z gościa tak za-cn e - go, 
:t13
 -e-g; 
 
! 

:łi3= =t:= 
11 1 11 =- 
I _

u
 ____
_ e-e-..- 
I 
---- 
 
Że w pocz et świę - tych liczys z An-to - niego: 
$pI} I 
 

=cłf
=iJ=


-F
- 
-O - ---;- ---i I 'I- 
Po wsz ystkim świecie niech słynie no - wi - na 
 
$P
J-J .,'-H
i 
 = 
Iż grzesznym da - na pocie - cha je - dyna. 
Piastunie wdzięczny Jezusa miłego, 
Śliczny kwiateczku ogrodu rajskiego; 
Po wszystkie wieki i w najdalsze strony, 
Antoni święty! bądź błogosławiony. 
Ozdobą swoją, Hiszpańskie narody, 
Patronem grzeszni ludzie bez nadgrody . 
31"
>>>
I 
I 


532 PIEŚNI O śś. PAt\SKICH. 


Uznają ciebie, i w każdej potrzebie, 
Za cudotwórcę poczytują w niebi
. 
Żaden ni e bywa w potrzebie wzgardzonym, 
Kto tylko kładzie nadzieję w Antonim: 
Niemocny , ślepy, niemy, trędowaty, 
Z weselem biorą zdrowie bez zapłały. 
Utrapione muś pocieszyciel słały, 
I tonącemu port jest poufały, 
Poganin śmiało jak do sprawcy swego, 
Idzie, żądając łaski Antoniego. 
Choroby ciężkie przez cię ustępują, 
Niesnaski koniec w jedności znajdują, 
Padwa niech zezna z obywalelami , 
Sławna bez końca takiemi cudami. 
W okowach więźnie, i co desperują, 
Starzy i młodzi wszyscy pomoc czują; 
Rzeczy stracone ty ludziom zDajdujesz , 
Osobą żadną nigdy flie brakujesz. 
Umarli wstają na glos Antoniego, 
Bogacz łakomy z ognia piekielnego 
Odpowiedź daje, o jak wielkie cudo! 
ł\ajże się i wstydź, światowa obłudo. 
Włoskie krainy i przyległe xięztwa, 
Mają przez ciebie pokój i zwycięztwa: 
l naSZ kraj o to ciebie suplikuje, 
Gdy cię gotowym Patronem znajduje. 
Gdyżeś takową łaską obdarzony, 
Stawaj i za nas w prośbie o Antoni! 
Zjednaj przy śmi
rci Jezusa miłego, 
Dawcę czystości klejnotu drogiego.
>>>
PIEŚNI O śś. PAr\Sł\ICH. 


533 


P I E Ś X XIX. 


, 
o JS. IJ::ydor%e Rolniku i cudac1& jego. JJ

riri
 
O - raczu sławny Święty I - zy - do-rze, -P7=r1fH+-
r i 
=d! 


Prac Bo - gu mi-łych przykładzie i 


wzorze:  =Hi g m ..
 lf- . 

-fL -
 p.' 
 
 F 
 
 t p 
 
\Vielkiemi cu-dy na ziemi wsła - wio - ny, f=r?

 


Bądź po - zdro-wio-ny. 


Ciehie nie droga purpura wsławiła 
 
Ani bogata matka urodziła; 
Lecz wzrosłeś między' ziemi rolnikami, 
Pługiem, wołami. 
Robiłeś Panom, a przy swej robocie 
Piękny postępek uczyniłeś w cnocie; 
Kochając zawsze Boga Stwórcę swego, 
Z serca całego. 
Tyś Bogu modły czyste ofiarował, 
A Anioł za cię rolę uprawował; 
I bydła twego by mu wilk nie szkodził, 
Slrz
ł, za niem chodził.
>>>
5:.ł4  


PIEŚNI O śś. PA"SliICH. 


Wydatna była twa szczodrota święta, 
Gdyś w zimie karmił zgłodniałe ptaszę la 
 
Za co zyskałeś od Boskiej prawicy, 
Sporzej pszenicy. 
Z cząstki ubogiej obiadu małego, 
Karmiłeś mnóstwo ludu zgłodniałego, 
A Bóg przysparzał w garnuszku potrawr, 
Na cię łaskawy. 
Ty pragnącemu Panu na wygodę, 
Dobyłeś z sucbej ziemi żywą wodę; 
IHóra i teraz płynie z twego cudu, 
Na zdrowie ludu.. 
Przez lat czterrsta i piędziesiąt, cały 
Leżałcś w ziemi, a robak zdumiały 
Żaden cię nie tknął, ani zgniłość zjądła, 
Na cię przypadła. 
Ręką Anicbką kołysane dzwony, 
Czciły cię dźwiękiem gdyś był podniesiony: 
A nieskażone piękną wonność ciało, 
Z siebie wydało. 
Z grobu twojego sam proch wzięty leczył, 
Jeśli się kto w czcm na zdrowiu skaleczył: 
I skuteczniejsza była twa opieka, 
Niźli Apteka. 
Cudowne sprawy Boga wszechmocnego, 
Nad chorobami ludu pobożnego, 
Wielkie i częste, jakoś Bogu miły, 
Głośno sławiły. 
Deszcz na twą prośbę w suchy rok spuszczony; 
Niewidomy wzrok odzyskał stracony, 
Który gdy znagła zdrowym się być zoczył, 
Wesoł wyskoczył. 


ł
>>>
1'lEhl o ŚŚ. P'\J\SIHCII. 


53' 


Patronie święty! od Boga nam dany, 
Przybądź w każdy czas n3 pomoc wezwany: 
Ratuj znużonych różnemi pracami, 
Swemi modłami. 
Niech Boga chwalim, a {Jrzy czoła poci c . 
Niech się kochamy w nicśmiertelnej cnocie: 
Byśmy na wieki Boga oglądali, 
l wychwalali. 


, . 
P I E S N XX. 


o Ś. l;:sydorJ::e Rolniku. 
JJlcludyja jak: Zawitaj lirUlowa o 1.... III. 1'. sil'. .03. 
Izydorze święty! Z roli w niebo wzięty, 
Miłośniku Boga, Spraw by nas zła trwoga, 
Za grzechy nie Liła, \V dobrem nie szkodziła, 
Zwróć na nas łaskawie, Oczy w każdej sprawie.:l. 
Daj upamiętanie, W cnotach zakochanie; 
A twoja przyczyna, Do Boskiego Syna, 
Niech nas zawsze broni, Skutecznie zasłoni 
Od guiewu Boskiego, I ki.lrania jej;o. 2. 
Niech nam mor nie szkodzi, .BrOli głodu, powodzi, 
Broń ognia i wojny, Ziednaj czas spokojny: 
Wyproś pocieszenie, Grzesznym nawrócenie, 
Byśmy bogobojnie Żyli i spokojnie. :l. 
Boga niech kochamy, Niech go wysławiamy, 
Spraw prosimy ciebie, Co się cieszysz w niebie: 
Przyjmij nas pod swoją Opiekę, a twoją 
Pomoc niech poznamy, O to cię bła
amy. :l. 
Bądź patron cm swego Ludu ubogiego, 
Święty Izydorze, Przedziwnych cnót ,norzc,
>>>
Od Boga uczczony, Chwałą ozdobiony, 
I módl się za nami, Twojemi sługami. 2. 
A po tym kłopocie I nędznym żywocie, 
\V prowadź nas do chwały, w niebic wiecznie trwałej, 
Byśmy taUl dobrego Boga Stwórcę swego, 
Na wieki chwalili. I z nim się cieszyli. 2. 


I 


536 PIEŚNI o śś. PAŃSI\lCH. 


P I E Ś Ń XXI. 
O Ś. Annie Matce N. Dl. P. 
4- 
113-1

'-
 j J IJ-.l' i! \ 
 
 i r li )
-
 I
- 


'Vi-taj Pani, !\laLko l\Iatki Je- zu-sa Pa -na, 
An-no Święta, tyś od Bo-ga sierotom dana,  
 
" ! I
 
 · ,,:1= I _ =1: 
oH P-H1
 ' j I TC-r'Pl'" 
Za patronkę wpolrzebie, By się zawsze do ciebic 
4- 
II 


 I I II. "'" I i 
 
 
T " I 

---. J ! .f" I ! 11 :; I I ) i 
: 
U - da - wa-li, pomoc brali, O Anno świę-ta ł 
Wszak są jawne po kościołach twe święte czyny, 
Niech zaświadczą co doznali twojl'j IJrzyczyny: 
Bo kto cię wzywa szczerze, 
Pewnie skutek odbierze, 
'V swem żądaniu, łask doznaniu, 
O Anno święta I 
Anno święta, wszak u Boga ty możesz wiele, 
Wyjednaj nam zgromadzonym w tym tu kościele,
>>>
PIRŚIXI o ŚŚ. P.\1\SKICII. 


5:J7 


LI wnuczka naj świętszego , 
Dar miłosierdzia jego: 
A Maryja niech nam sprzyja, 
O Anno święta! 
Ty w przygodach i nieszczęściu i w różnej trwodze, 
Dajesz pomoc i pociechy w zbawiennej drodze: 
I rodzące matrony. 
Doznają twej ochrony, 
Łaskawości i litości, 
O Anno święta! 
Do twej o Matko opieki i my slroskani, 
We wszystkiem si{' udajemy jak do swej Pani: 
Serce, myśli i słowa, 
\Veź Babko Jezusowa, 
A rządź nami jak sługami, 
O Anno święta! 
A gdy przyjdzie ów straszliwy moment przy zgome, 
Miej o matko dusze nasze w swojej obronie: 
Wstawiaj sie do S
dziego, 
Wespół i z Matką jego, 
Za wszystkicmi ci wiernemi 
O Anno święta! 
Uproś grzechów darowanie oraz zbawienie, 
A dUizom w czyszczu cierpiącym zjednaj ulżenie; 
Dla Jezusa dzieciny. 
I l\1aryi przyczynY.t 
Niech przez ciebie będziem w niebie, 
O Anno święta! 
A potem cię z twoją córką, z jej miłym synem 
Jezusem Panem, a wnukiem twoim jedynym, 
Niech chwalimy na wieki, 
Za skutek twej ollieki,
>>>
\ 


53
 


I'mŚ!\1 o śś. p,\
SlaCII. 


Ze wszystkiemi wybranemi 
O Anno święta! 


P I E Ś Ń XXII. 
O Ś. Annie .Dlatce N. Dl. P. 
fp
---4
-A-,,
 I I

-


 
-......--..J-+-!----1 
 L____.----__ _____ -..J.- -..J--j- 
--4-- 
 ___---
 · = 
 .,., 
- 
Czył-imyświęlej An-nie dzięki nie - u - stannie , 
K tó - re nam ro-zda - ła , morz e łask wy - la - ła 


=p
 I I =i: 
-- . .-+-
--___--- -t- 
za wszystkie jej da - ry; Anna w każdym czasie, 
na lu - dzi bez mia-ry: 3-


 6. 
 - -L-- I = 
Y V 
 V V = 
 - I I C I
 J-tf JL-1
 - 
za nami wstawia się, l Bo - ga nam bła - ga: 
-ł1 1\---1
 
 
 I I'!\ 
 f\- --:::-ł- 
-ł1;;-- 
:J I , I ,I . 
 I 
---i- 

 ., V- 'd. 
-

J!
cł="-..:t: 
Człowieka ra - tu-je, nim się o -pie - ku-je,  U-ł-Lrr9 
U - bo -gich w
po - ma - ga. 


Na pomoc przybywa, z rąk śmierci wyrywa, 
Przy ostatnim zgonie, 
Nikt przy niej nie zginie, choć w ciężkim LCJ'lIIinic; 
Kogo ma w obronie; 


-
>>>
pmśrn o śś. l'.dslaclI. 


5:

t 


Bo przed życia schyłkiem, przybywa z posiłkicm 
Auielskiego chleba, 
lito w drodze ustaje, rękę mu podajc, 
Prowadzi do nieba. 
Auna siostry, braci, skarbami bogaci, 
Trwałemi na wieki; 
\V jej bractwie doznają, którzy jej wzywają, 
Przemożnej opieki: 
Anna litościwa, z więzienia dobywa 
Na wolność grzesznika; 
Sama o nim radzi, do nicba prowadzi, 
I piekło zamyka. 
I..ilośne jej serce, nie chce w {Joniewicrce 
Mieć życzliwycb sobie; 
Spieszy do pomocy, dźwiga icb z niemocy, 
\Vspomaga w chorobie: 
Lekarką się zowie, chorym daje zdrowie, 
Głuchym słuch i uszy; 
Od śmierci wybawia, każdego uzdrawia. 
Na ciele i duszy. 
Jest Patronką naszą, gdy nas zewsząd straszą, 
Za nami obstaje; 
Od zawistnych broni, w złym razie, w złej toni, 
Pomocy dodaje: 
Anna w ogniu , wodzie, i w każdej przygodzie 
Na ratunek spieszy; 
Nagim przyodzicnie, głodnym posilenie 
Daje, smutnych cieszy. 
I przy śmierci stawa, Patronka łaskawa, 
Ratuje przy zgonie: 
O jak ten szczęsliwy, umarły lub żywy, 
Kogo ma w obronie; 


.
>>>
540 


PIEŚNI O śś. PA"SRICH. 


Alinie czyńmy dzięki, 
e z jej świętej ręki, 
Łaski odbieramy; 
Które nam obficie, daje całe iycie, 
Przez nią wszystko mamy. 


P J E Ś Ń XXIII. 
O l
. JJIaryi JJIagdalenie. 
ł-\ Starodawna. 

 E J J
-J I 0, J ł-:J j 
 j p I- I 
=-a- I I :.: 
-i '- 1=. I I , 
Ma - ry-ja Ma - gda - le-na w świecie się ko-cha-ła, 
ł-\ 
łffl,
 J J J
Q

 J ¥J
I:d:d] 


Grzesznicą, wszetecz - ni - cą, przez długi czas trwa-ia. 
Źyła wtenczas na świecie, gdy się już narodził 
Jezus Chrystus Syn Boży, w Judzkiej ziemi chodził. 
Z trafunku szła w bóżnicę słuchać słowa jego, 
A Pan uczył pokory, przystała do niego. 
I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje, 
Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje: 
Chrysta naśladowała widząc cuda jego, 
We wszystkiem usługując, cierpiąc wiele złego. 
Gdy był zamordowany, pod krzyżem leżała, 
Płacząc krzycząc ustawnie, rzewno darzekała. 
Aż ją też noc nadeszła, w grób Pana włożono; 
I tak przez caluchną noc z bacznością strzeżono. 
l\'azajutrz bardzo rano drogie maści wziąwszy, 
Biegła skokiem do grobu, stanęła westchnąwszy. 
Chciała ciało pomazać, nie masz Pana w grobie; 
Wzięto Pana, nie masz go, lamentuje sobie.
>>>
PIEŚNI O śś. PAŃSIiICII. 


54ł 


Szu
a wszędzie i pyta, po ogrodzie chodzi, 
Ujrzy człeka zdaleka, prędko kniemu godzi. 
Mówiąc, słysz ogrodniku, tyś' wziął Pana mego, 
Powiedz gdzieś mi go podział? on nie rzekł niczego. 
Znowu woła i prosi, wIem się ozwał do niej, 
Poznała go po głosie, prędko zniknął od niej. 
l szła do zwolenników, wszyslkim ogłaszając: 
Że z Panem rozmawiała, rzewliwie wołając. 
Poszła potem na puszczą, tam pokulowała, 
Grzechy swoje do śmierci w lesie 0f,łakała. 
Bierzcie przykład grzesznicy i jawnogrzesznice, 
Z Maryi Magdaleny świętej pokutnice. 
Która w niebie przebywa od Aniołów wzięta, 
Racz się modlić za nami Magdaleno święta. 
Racz nam zjetJnać 11 Boga grzechów odpmJzczenie, 
Abyśmy też mieć mogli niebieskie zbawienie. 


P I E Ś Ń XXIV. 


o Ś. KalarJ::ynie Pannie i fflęclUenn-icJllce.  rtt-qt:tiUJ-Jt: 
C ześć od - d a - waj - my Święlej Ka - la - rzyn ie, 
I 
 i r fFr r=Jł17)ldJ" I I
- 


Której po ca - łym świecie i - mie słynie:  

 

 J J-
rf 


Czy-ni ją sła - wną o-krut - ne mę - czeńslwo,
>>>
542 


PIEŚNI O śś. PA1\SmCII. 


" 

 .. $ 
 I t=t=t=
 - r-r -Q=?J
 I 


Sła-wy do - da - je 


na- u - ka, pa - nicllslwo. 


Rogóż nie zdziwi jak Boga wielbiła, 
Gdy Wsz)'stek żywot jemu poświęciła: 
A Bóg w nadgrodę za odważne czyny, 
Wsławił po świecie imie Katarzyny. 
W Alexandryi Panienka przebywa; 
Przed okiem męzkiem pilnie się ukrywa: 
Z samym Je
usem pieści się w skr.) tości, 
I strzeże jemu ślubioncj czystości. 
Lecz gdy Maxymin kościół prześladuje, 
I Chrześcijany dla wiary morduje: 
\Vtem Katarzyna już jawnie wychodzi, 
Cześć ją Jezusa z skrytości wywodzi. 
Przed Maxyminem sama śmiało staje, 
I chrześcijańskiej prawdy wywód daje: 
Której gdy mądrość Cesarza zdziwiła, 
Piędziesiąt mędrców na dysputę zsyła, 
Szczęśliwie Panna mędrców zwyciężyła, 
I do Jezusa wiary nawróciła I 
Za niemi wielu do wiary przystają, 
A bałwochwalstwo ślepe porzncają. 
Nad jej mądrością Cesarz zadziwiony, 
Na sercu będąc urodą zraniony, 
Pannę pieszczotą, godnością p\'Oł!l
e, 
MałżCllslwo nawet z sobą ofiaruje. 
Lecz przy Jezusie stoi Kalarzyna, 
Godnością, łożem gardzi Maxymina : 


.
>>>
PIEŚNI O śś. PA:\SIOlCII. 


543 


Mówiąc, mój tylko Jezus oblubieniec, 
Jcmum ślubiła mój panieński wieniec. 
Lecz Katarzyno, miłość Jezusową, 
Będziesz musiała płacić śmiercią nową: 
Gotllją koła, baki miecze ,noże, 
l co wymyślić dzikość ludzka może. 
Tak Katarzynę biczują żyłami, 
W koło wbitemi targają hakami: 
Gdy się na ciele dosyć na pastwili , 
Głowę od ciała mieczem oddzielili. 
Teraz o Panno już w niebie godujcsz, 
Z twym oblubieńcem wiecznie się radujesz: 
Przez krótki żywot wiaryś dotrzymała, 
A za to wiecznych rozkoszy dostałil. 
Wabią do siebie nas niebieskie gody, 
Lecz nie należą do tej czystej trzody, 
Tylko te dusze co się nie kalały, 
Lub przez pokutę grzechy swe zmazały. 
O Katarzyno! sprawże niech kochamy 
Tę wielką cnotę, i niech poważamy; 
Czy nam nie dosyć Jezusa miłować, 
Gdy tego mamy, cóż może brakować? 


, 
P I E S N XXV. 


o Ś. Filo men-ie Pannie i ftlęcRS enn icJ::ce. 

 
 
 
 I hl\ _ IL I = 
:n - 

 I 
 -
 l.ł . 1Il-t-- 
4 
 
 -


-t' I +- -- 
Mę-czen-ni-czko iDzie -wi -co! Wia-ry świętej
>>>
544 


PIEŚNI o śś. PA
SKICH. 


H li g l 

ic 
 - 
 
__- . . 
--- 
 -- 
 
Lli---I-=t= . 
 -+- 

 I -w= 
zaszczyt, sła-wa: Fi -lo - me - no łask skarbni-co. i

 
Proś-by na-sze przyjmła-ska-wa. Fi -lo - me-no 


 i 
;,i"i r 

 
łask skarbnico, Prośbyna-sze przyjm ła-ska-wa. 


Niebieskiej córko świalłości, 
Rodziców wiary Iladgrodo: 
Oddal od nas dusz ciemności, 
Co do zguby wiecznej wiodą. 
Dobrześ w rannej życia porze, 
Torem cnoty iść wybrała: 
Nie daj błądzić nam w wyborze, 
Dóbr prawdziwych duszy, ciała. 
Próżno rodzice skargami, 
Chęć twą świętą zmienić chcieli: 
Twym przykładem, niech względami 
Na złych ludzi, gardzim śmieli. 
Próżno cię poganin swemi 
Nęcił skarby, koronami: 
Ucz nas, jako dobra ziemi, 
Są dla człeka próżnościami. 
Strzałą, pęly i więzieniem, 
Nie odoiósł z ciebie zwycięztwa: 
Filomeno , twem cierpieniem, 
Dar nam jednaj twego męztwa. 


.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSKICH_ 


545 


Tyś Męczennic palmę złolą 
Z liliją Panien złączyła: 
Spraw, aby z miłości cnotą', 
Czystość duszy nas zdobiła. 
Tyś Maryi córko luba, 
Szczęsnaś była w jej obronie: 
To niech nasze szczęście, chluba, 
Będzie w życiu i przy zgonie. 
Jaśniejąc w niebie koroną, 
\Vidzeniem Boga szczęśliwa: 
Naszą zawsze bądź obroną, 
Niebo jednaj nam życzliwa. 
Śpiewać będzicm razem wiecznie: 
Chwała Ojcu i Synowi, 
\V niebie, na ziemi, społecznie 
Chwała świętemu Duchowi. 


P I E Ś Ń XXVI. 
O Śtvirf ej Ro% alii Pannie. 

lli¥djł-

 I I
=
[: 


Przeza - cna Xię - żna dzie - wi - ca , 
Ro -za - li - ja pu - stel-ni - ca, 


Ze krwi Ra- 


fi=
-r1

. ! i i r1

 


ro - la wielkie - go, 


Ce-sa - rza chrześci- a
 J JJ 
f ll 
--- 
 -e 
 
jań-skie - go: 


35
>>>
I 
I 
Ił 


54(j 


, 


PIEŚNI O śś. P\XSlilCII. 


Pogardziła dostatkami, 
Dworem, PaIistwem, pieszczotami; 
Na pustynią się udała, 
Mieszkaniem jej była skała. 
Tam jej z Chrystusem zabawa, 
Krynica, ziółka potrawa: 
Towarzystwo z Aniołami, 
Niebieskiemi dworzanami. 
Tamże w Cllrystusie zasnęła, 
Tam jej pogrzeb, tam mogiła, 
Snać rękami aoielskiemi, 
Gdyż nie mogła być ludJ.kiemi. 
Zatajona przez czas długi, 
Trafunkiem Boskiego sługi, 
Gdy się nabożnie przechodził, 
Wnet na to miejsee nagodził. 
Oznajmij się Pauno święta, 
Której dusza w niebo wzięta: 
..Tu moje ciało złożone, 
..Ro2.alii tak rzeczone. 
Przeniesione święte ciało 
Uczciwie, jak należało, 
Do kościoła stołecznego 
Panormu miasla zacnego. 
Tam odnieśli swe pociechy, 
Gdy Pan Bóg karał za grzechy, 
Plagą srogą śmicrtelności, 
Wediug swej sprawiedliwości. 
Jest w Krakowie cząstka znaczna, 
Ilości tej świętej przezacna, 
W kościele świętej Barbary, 
U jak to są wielkie dary! 


.
>>>
PIEŚNI O śś. PA"SIIICII. 


Piętnaście lat już minęło, 
Gdy się już było zaczfło 
Powietrze, lecz prędko zgasło, 
Gdy tam ludzi z prośbil lI:1szło. 
Rozalij o pustelnico, 
Chrystusa oblubienico I 
Do ciebie się uciekamy, 
Ratunku twego żądamy. 
Ratowałaś Sycyliją, 
Ra[uj także Polonijąl 
Od powietrza morowego, 
I przypadku gwałtownego. 
Oto powietrze morduje, 
Nie jeden w zdrowiu szwankuje 1 
Pożera śmierć nieużyta; 
l słowa się nie dopyta. 
Miasteczka, wsie okopują, 
Drzewem i strażą warują: 
Nie przystępuj, wara tobie, 
Niebezpieczno o tej dobie. 
Palą chalupy , strzela jil , 
Zarażonych wyłączają: 
\" łJOlu, w budach ich zabawa, 
Niewczas, zimno, szczupła slrawa, 
J eden się drugiego chroni, 
Daleko od niego stroni : 
Nawe[ kochany przyjaciel, 
W takim razie nieprzyjaciel. 
Chodząc po zapłociu krzyczą I 
A prawie co gardła ryczą: 
Wynieś, podaj sztuczkę chleba; 
.Będziesz miał zapłatę z nieba. 
35" 


547
>>>
I 
I 


M8 


PIEŚNI O śś. PAŃSKIClI. 


Strachem wielkim zatrwożeni, 
Głodem i nędzą ściśnieni, 
Jako bydio umierają, 
W polach, w bsach się tułają. 
Snać i pogrzebu nie mają, 
Ciała zwierze pożerają: 
Alboli też osękami 
Ciągną w dół, także żerdziami. 
Jakie serce przyjacieli, 
Pobożnych obywateli, 
Patrząc na takie szarpanie 
Ciała, członków rozrywanie. 
A choć ciało na to przyjdzie, 
O duszę strach wieczny idzie, 
Bo bez świętych Sakramentów, 
Schodzi wiciu tych momentów. 
Spowiedzi, napominania, 
Ktoby czynił rozważania, 
Na onę drogę daleką, 
Nie IDI\SZ ktoby żegnał ręką. 
Ani świece, ni passyi, 
Ani żadnej aspersyi: 
Chryste Jezu racz być z niemi, 
By nic byli {Jotępieni. 
I)rzyczyna Panny Maryi, 
Także świętej Rozalii, 
Niech nas od powietrza broni, 
Od gniewu twego zasłoni. 
Amen z płaczem rzeczmy wszyscy, 
Pomarli sąsiedzi Mizey; 
Aby się w niebo dostali, 
Z Bogiem wiecznie krółowali. 


.
>>>
",. l'U:ŚNI o ŚŚ. l'A
SIiICH. 


54t1 


P I E Ś Ń XXVII. 
O .'Świętej ROJ::alii Pannic. 
/llelod!lja w mzejsce tej, któ7'a-Jest w Śpiewniku. 

b e 
 . I
 J J-1=

łi l l 
-rr-"=

 
---..---+- -/;I=!=-t=-J- 
'Vi-taj ró-żo bez o-slro-śd, 
Ro-za -li - jo 
Pomoc w moro - wej przykrości: 
:tj
 L 
:=1j= 
-- -

 
 =t::=+=
 11 
-tP

 r 
 ! 
 r 
- -"7: ; 
_ Pan-IlO świę-ta, Bo-gu mi-ła, świa-tu wzięta. 
Widząc w zwierciadle i t. d. jak na 
tJ'. 244. 


P I E Ś Ń XXVIII. 
O 1VsJ::yslkifJk 
'Ś'Więlyclt. 
Z laciń.fkiego: Ptacare. 

&
;
- 
--- -I 
 l-
 
- 


Racz być Chrystc {Jrzebła 


g:mym , Itu nam 


:th- -
 -
 
 I I - 
 
 
W ILf -1 I  , -
 
 f 
grzesznym swym pod - danym: Za któ -re-mi 


 


 I )-- I V - 
Oj-ca bła-ga, SwiętejtwcjMa-tki po-wa-ga.
>>>
550 


PIEŚNI O ŚŚ. PA
SKICH. 


w y też niebiescy Duchowie, 
W szyslkicb chorów Aniołowie, 
Przeszłe grzcchy i przytomne 
Znieście i przyszłe ułomne. 
Apostołowie, Prorocy, 
Bądźcie przed sędzią \V {Jomocy: 
Szczerze czyni m z serc weslcbnienie, 
Niecbaj mamy odpuszczenie. 
Wy męczeństwa {Jurpuraci, 
Wy niebiescy kandydaci 
Wyznawcy, ziemscy wygnalJcy, 
Zróbcież nas swe mi mieszkańcy. 
Wy cbory czysle dziewicze, 
I gromady pustelnicze, 
Was Bóg niebieską ozdobą 
Uczcił, weźcież i nas z sobą. 
Znieście niewierne flarody 
W naszych krajach, niechaj lrzody 
Kościelnej Pasterz jedyny, 
Będzie Jla wszystkie krainy. 
Cbwała Ojcu przedwiecznemu, 
I Synowi jedyucmu, 
Wraz z Duchem świetylU społecznie, 
łJądź teraz, zawsze i wiecznie. 


-0-
>>>
551 


PIEŚNI 
IPmr6
t8
IDll
Q 


-- 


P I E Ś Ń l. 


o Opal1.J::ności Boskiej. 
....... 

 - I --I f/L,---j- 

1' 7i -' ". 
=-
-=-
 ,
 _
_L-"-j_ 

 
 
1 
 
 i I 
C I r W 1 !r- 
 -
J= 
Pełna mądr ości 0- patrzność Boska, O dobro ludzkie 
-H
 ! 
I -.---I-P\- !\--I'"'!!,--ł I I 
11- aJ i : C rri
C!!J
 
zawsze się troska: Czy nas pieszczon ym kocha s posobem, 
.H
 
 
 --!\ 1 \ł 

tq
C i - -- 
 .ł .ł .H 
ił 
Czy w u - tra-l}ieniu doświadcza z Jobem. 
Jedna to ręka co rózgą bije, 
I perły dziecku kładzie na szyję; 
Godna wdzięcznego uszanowania, 
Ho mil szkodliwych rzeczy zabrania. 
Wszak ludziom kazał wołać do siebie 
Bóg sam, Ojcze nasz któryś jest w niebie: 
Do tego Ojca niech się syn spieszy 
Choć marnotrawny, on go pocieszy.
>>>
552 


PIEŚNI PRZ\GODNE. 


.Nie gardŹŻe synu Ojca rozkazem, 
Pomniąc że jesteś boskim obrazem: 
Krwawemi łzami niechaj ten śłocha, 
Kto Boga jako Ojca nie kocha. 
Skrusz Ojcze serca twardego skałę, 
'Wzbudź większą twego imienia chwałę: 
O Boże święty! w Trójcy jedyny, 
Pragnę cię kochać i żyć bez winy. 


. 


l) J E Ś Ń II. 


o Opatr%ności Boskiej. 


i

 


Co się za - my-ślasz sie-ro-to slro-ska - na, 4 41=r C" i fH
? i g 
\Vz nieś wgó- rę o - czy o ro-moc do Pa - na: 
ł% .L- E
;1
£ 
rt i 
 I C 
Jta: 
 I 
4-t: 
O - to Bóg w nie - bie, pa - trzy na cie - bie, 
" 
::E::t-------'"' - I 1- ---1\ =J J I I 

+=1 --jr:: ';. 
 -!l-
 - 
I - -J 
==I==:::=+= e j 
Ztamtąd spo - glą - da, kto cze-go żą-da. 
Opatrzność jego, ni wszelkie stworzenie 
Oka swojego ma pilne baczenie: 
A ręka święta, same zwierzęta, 
Mnoży i żywi, któż się nie zdziwi? 


.
>>>
PIEŚ
I PRZYGODNE. 


55;
 


I{ażde stworzenie świadkiem jego pieczy, 
Żadną nie gardzi które stworzył rzeczy: 
fi. wie cia na polacb, zboża na rol:wh, 
Zkądże to mają, że tak wzrastaj:l? 
W polnej lilii zkąd ta barwa szumna, 
Plastwo kto żywi choć nie mają gumna, 
Któż to te dziwy czyni, że niwy 
Okrywa trawa, czyjaż lo sprawa? 
Któż to rybami pozasadzał wody, 
Deszcze kto daje, rosę, mróz, pogody; 
Słowem kto wszeII\ich, sprawcą tak wielkich 
Odmian na świecie, w zimie i w lecie? 
A gdy na wszelkie rzeczy jest wzgląd Boski, 
Czemuż brnie człowiek w ciężkie o się troski: 
Bóg wszystkiem władnie, i włos nie spadnic 
Z głowy żadncgo, bez woli jego. 
Przeto postrzeż się troskami strapiony, 
'Vszakżeś na obraz Boski jest stworzony: 
Bóg niech ci będzic zawsze i wszędzie, 
Celem ufności w każdej przykrości. 
Cóż cię odraża od ufania temu, 
Który jest i chce być Ojcem każdemu: 
Wszystkich on zgoła wspiera, kto woła 
By się zmiłował, w nędzy ratował. 
!\łasz błagające ołtarza ofiary, 
Nad które Bogu nic są milsze dary: 
Ofiaruj siebie, \V każdej potrzebie, 
A o zbawienie miej wprzód baczenie. 
Jeśli cię mnóstwo grzechó-w twoich trwoży, 
Oto masz takich którzy ci gniew Boży 
Ubłagać mogą, prośbą swą drogą 
,V każdej potrzebie, masz takich w niebie.
>>>
554 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


jl 
II 


Masz tam Maryją :Malkę Jezusową, 
Znajdziesz w potrzebach pomoc jej gutową: 
Gdyż tej dziewi(:y, Bogarodzicy, 
Ważna przyczYIla u Boga Syna. 
\V sidłach czartowskich Michał cię obroni, 
\V szkodzie dóbr ziemskich pocieszy Antoni: 
W błędach Winccnty, w bólach Walenly, 
Józef w złej dobie przybędzie tobie. 
Franciszka prośba uskramia powodzi, 
Flory jan w pomoc od ognia przychodzi: 
Przez Izydora mocna podpora, 
\V polnej robocie przy jego cnocie. 
Idzi bydełką gospodarzom strzeże, 
Iwo sieroty sprawę na się bierze: 
Panienck w cnocie, Mikołaj w złocic 
Posag wystawia, za mąż wyprawia. 
Z N epomucena w niesła wie obrona, 
W powietrznym morze Rocha masz Patrona: 
Nawet na mary, pomoc Barbary 
Świętym cię włoży, i cóż cię trwoży? 
Jan Kanty patron nauk jest wyborem, 
Kazimierz królewicz czystej drogi torem. 
Gdy tyle w niebie widzisz dla siebie 
Wsparcia, ratunku, przesłalI frasunku. 


II 


P I E Ś Ń III. 


o Opatr%ności Boslriej. 

 .J J 
 tk=f- J J. )'J J 
 II
 
Ach uie-skOli-czony li - to - ści-wy Boźe ! 
(itóż mnie w nicszczęściu mojem zapo - moźe? 


-
>>>
PIEŚISl PRZYGODNE. 


:);}5 d 
 
 
 
=J-d_=-I: 


o - patrzność Bo - gil 


mo - je - go, ;=j;
#J J 
Tyl - ko się u - dam do nie - go. 


- 


1 1- 


Ktokolwiek w ludziach nadzieję pokłada, 
Lub kro w doslatkach szczęście swe zakłada, 
Jak jedno, drugie zawiedzie, 
Pozna w nieszczęściu lub biedzie. 
Ale kto ufa Boskiej opatrzności, 
Bóg wszystkiem władny dla swej łaskawości, 
Prędko pocieszy w kłopocie, 
I poda rękę sierocie. 
Każdy i 2"3wsze w Bogu ufność miewaj, 
Litości jego na swą pomoc wzywaj: 
Choćby w największym frasunku, 
Doda ci swego ratunku. 
1\Iam tę nadzieję w miłosierdziu Boga, 
Że choć nastąpi na Illnie jaka trwoga, 
Opatrzność Boska to sprawi, 
Że mnie z nieszczęścia wybawi. 
Tobie się ledy polecam o Boże, 
Twoja mnie łaska zawsze wspomódz może: 
Nie wypuszczaj mnie na wieki, 
Z twojej Ilajświętszej opieki.
>>>
556 


PIEŚNI PRZ\ (;011"'£. 


P I E Ś Ń IV. 


o ufności tv Panu }Jogu. 


 __-
 r': . 
 I II , I I J i. 

- I I j;,,/ i i r ,. .,t

-+ 
\Vszystka mo-ja na - dzie-ja u Bo-ga mo- 
Nie bo - j ę się me - szczęścia i smutku ża- 
l\; P1Ł!łi r r 
- 


je - go, 
dne -go : 

.

J
 /'!"\1-LII.,ii _ II 
-ł1j-1 I 

,. 4iL
--1-fŁ-: 
I . I- 
Bo jest Pa-nem wszelkiej rzeczy, Także i mo -im. 


Bóg za-smn-ci , Bóg po - cie - szy, 


I 
I 


Bóg ma o muie staranie i wie co mi trzeba, 
Bóg się mną opiekuje z wysokicgo nieba: 
Ufam w miłosierdziu jego, 
Że mnie pocieszy grzesznego, 
Mam w nim nadzieję. 
Ucierpiał za nas rany Zbawiciel kochany, 
Na krzyżu był rozpięty, ach mój Jezus święty: 
Przez niewinną mękę twoję, 
Odpuść Jezu grzechy moje, 
Pokornie proszę. 
.Tam stworzenie wyrodne, mój najświętszy Panie, 
Niech twoje miłosierdzie dziś się ze mną stanie: 
Odpuść Jezu moją winę, 
Dodaj ła3ki niech nie ginę, 
Grzesznik, niegodny. 


-
>>>
PIEŚNI PI1ZYGODNE. 


557 


, , 
P I E S N V. 


o 0lJalr.
ności Boskiej. 

------ I ==t:

 I =:t::t.=t=:I::t 
:tae I ,. "
fIL 1f
 ,. -# J I 

-ł!l' -j 
 
-IU ---= 
 I 
Sie-ro-ta ja mocny Bo - że bez twojej 0- 

'-F
JU i - I
 I I 
 
pi e-ki , Je-śli mnie fa uie wspo _. mo-że, 
!i -.=ł'= 

 i
łJ 
r-: I
 
I I '--t----=- - - -_ 
--
- J .-- 
sie-ro-tam na wieki. 
W twojej ręce wszechmogącej szczęścia mego losy, 
Który spuszczasz dla pragnącej ziemi deszcz i rosy. 


MELODYJA f13
ił=:: 
 . -=I=S 
 
na 
R
f

sze. -H 4 _ 
 II i I 1-- C r F1= 
Sie-ro - ta ja mocny Bo-ze 
Je - śli mnie la nic wspomoże, 

3
 f1L -.)
 I.J 1 \ 
 : I I -
 

-n 
f-;- 
 
.. 
. ,. --+- 
II I --I- 
bez two-jej o - pi e-ki , . . 
sie - ro -tam na wieki. W twoJeJ rę-ce 


1!Ł
 J J
I
 
 i i7fG
- r r 
wszechmo - gą - cej szczęścia me-go lo - sy, 
.
 

C C 
 d
JJ!rn l 
Któ- ry spuszczasz dla pra-gną-cej ziemi deszcz i rosy. 


I 
l
>>>
:)58 


PIEŚNI I'I\Z\ GODNE. 


Dajesz na dzień jasność słońca i jego promienie J 
I oświecasz przez miesiąca świetność, nocne cienie. 
Ty sam poskramiasz żywioły przeciwne na świecie, 
Niebieskiemi rządzisz koły i w zimie i w lecie. 
Choć przysypiesz ziemię śniegiem i zamrozisz wody, 
Pomkniesz słońca szypkim biegiem, zginie śnieg i lody. 
Ciepłej wiosny wracasz przyjście odmianą widoczną, 
Polom trawę, drzewom liście, sprawiasz barwę roczną. 
Wydajesz korzyść niezmierną w życiu człąwiekowi, 
Z kwiatów owoc, z kłosów ziarno, plenność oraczowi. 
Płynie łato mlekiem, miodem, jesień w obfitości, 
O !jak jawnym są dowodem twojej Opatrzności. 
Szczodrobliwą ty otwierasz rękę dla stworzenia, 
l nigdy jej nie zawierasz nam dla pocieszenia. 
Sypiesz manny, mnożysz chleby, dajesz wody w suszy, 
Opatrujesz nam potrzeby dla ciała i duszy. 
Choć poglądasz z tak daleka z wysokiego nieba, 
Przecie patrząc na człowieka, wiesz czego mu trzeba. 
Karmisz, poisz, przyodziewasz i sam jesteś wszędzic, 
Czego człeku nie dostaje, od ciebie nabędzie. 
Twoje dary są w tym skulku które myśl pozą da, 
Człowiek pociechy w swym smutku od ciebie wygląda. 
Ty po wojnie pokój złoty kiedy chcesz przywmcasz, 
Ty uśmierzasz przykre słoty, w pogody obracasz. 
'V odne ryby, leśne zwierze i powietrzne ptastwo, 
Z twojej ręki żer swój bierze twoją żyje pastwą. 
Cokolwiek się tylko rusza i co w ziemi kryje, 
'V czemkolwiek jest żywa dusza, twoją łaską żyje. 
Boże! który wszystkie rzeczy rządzisz i sprawujesz, 
Co mizerny stan człowieczy żywisz, opatrujesz: 
lo mnie tcż o mój Panie! wiedz z twojej litości, 
Miej opatrzność i staranie w życiu i w wieczności. 


l 


....
>>>
PIEŚNI PRZYGODNF.. 


559 


P I E Ś Ń VI. 


o J::gad::saniu się J:: wolą BO
{I. 


J'J Jl i J


 r ci- r- " .
 
4 .. 
 V-I l! 
,.- I 
Nicch się ze mną co chce sta - nic, 'V sz}'stko chętnie 
Co chcesz tr czy ń ze mną Pa - nie, Na wsz}'stko się 

 
 II 
.- " 
 =t:!:= 
Wt! r 
 r . : : b=


 £E 
-V-
- .. "L-f- IV
I 
ja przyjm u - ję, l\Iam to z wiary żem twe dziecie, 
0- fia - ru- ję. Co chcesz rozkaż n a tym świecie, 
i6
 - 
 . -=I J : 11 
71, 1 5-1C
 J.------ 
--v- '"I . - 
 li . 
Tyśmój Oj - ciec u - ko-cha-ny, 
Chcę na rozkaz być pod-da-ny. 
Niech mnie krzyż, strapienie truje, 
Niech mnie ścisną wsze przygody, 
Ja twą rękę ucałuję, 
I\tóra nie chce mojej szkody: 
Owszem pożytku, którego 
POłrzehuje dusza moja, 
l ja skłaniam się do tego, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Niech mnie ścisną bole, m"ki, 
Wszak to zsyła dobroć święta 
Twoja? której składam dzięki 
Za to, że o mnie pamięta. 
Choćby największe boleści, 
Miała znosić siła moja; 
Milc będą w tej powicści: 
B"dź o Boże! wola twoja.
>>>
51;0 


PIEŚ
I PRZYGODNE. 


Z hurzy deszcze niech spadają, 
Grzmoty, grady i błyskanie, 
Niech mi ludzie urągają, 
Tylko ty błogosław Panie. 
I lubo się tem koniecznie 
Brzydzi zła natura moja, 
Rzeknę westchnąwszy serdecznie: 
_ Bądź o Boże! wola twoja. 
Niech mnie obmowisk niedola 
Spotka, ja o to nie stoję: 
Kiedy taka twoja wola, 
Gotów jestem, ni się boję. 
Gorzki to napój lecz zdrowy, 
Wypije go dusza moja; 
Osłodziwszy temi słowy: 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Sprobuj nędzą, doświadcz głodem, 
I z tego się nie wymawiam; 
\V szystko mi się staje miodem, 
Dohroć twą i w tern wysławiam: 
Tylko stań przy moim boku, 
Który jesteś żywność moja, 
Nie ustąpię ani kroku. 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Niech źli ludzie moją sławę 
Czernią, i szydzą z stąpienia: 
T wojej woli zdam tę sprawę, 
Dosyć dla mnie pocieszenia: 
Byleś ty był przyjacielem, 
Który jesteś ufność moja; 
"Vestchnę z płaczem i weselem, 
Bądź o Boże! wola twoja.
>>>
PIEŚNI PRZYGODNIJ:. 


Chcesz abym był zapomniony. 
Póki żyję w nikczemności. 
Bylebym mógł być zbawiony, 
Dosyć dla mnie szczęśliwości: 
\Viem że zasłużyły na lo, 
Grzechy i nikczemność moja, 
Westchnę, dziękując ci za to, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Choć n:lpełnisz serce smutkiem, 
Bojaźnią, strachem, goryczą; 
Twojej to jest woli skutkiem, 
Gorycz staje się słodyczą. 
Sprawisz w sumieniu trwożenie! 
Kwiląca się tkliwość moja, 
Przyjmie to za napomnienie, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Niech mi krewni umierają, 
Rodzice i przyjaciele, 
Dobrodzieje opuszczają, 
Ja i o to nie dbam wiele: 
Tyś sam Ojcem, siostrą, bratem, 
Ty pociecha jesteś moja; 
Ty chcesz tak, więc dosyć na tern, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Czy mnie dotkniesz rózgą gniewu, 
W ostatniej życia godzinie; 
Siecz choćby do krwi wylewu, 
Niech mnie tylko piekło minie. 
Aż do grobowej mogiły, 
Nie ustanie dusza moja 
Wolać, wzdychać z wszystkiej siły, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
36 


561 


I 
II
>>>
562 


. 


PIEŚNI pnZYGOD
E. 


Wiara mi cierpliwość daje, 
W obietnicy twojej Boże: 
Ta mi zaręczeniem staje, 
Ta mnic omylić nie może. 
\V szystko razem niech zniszczeje, 
Nie ustanie ufność moja; 
Co chcesz niech się ze mną dzieje, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
I{rzyża mierzyć wiem nie trzeba, 
Tylko jaki ześlesz przyjąć; 
Krzyz twój kluczem jest do nieba, 
Którego ja nic chcę minąć. 
Sił pod krzyżem gdy zbrakuje, 
Medfcyna będzie moja; 
Spojrzę w niebo, krzyż całuję, 
Bądź o Bożc l wola twoja. 
Bym się poddał twojej woli, 
Wszystkobym sobie osłodził; 
Ciesząc się rzekłbym w niedoli: 
Szczęśliwym żem się narodził. 
Rzucę ziarno cnót co żywo, 
Które zbierze dusza moja, 
P
zez obfite w niebie żniwo, 
Bądź o Boże! wola twoja. 
Jużem gotów, więe o Panic! 
Mojej woli dodaj mocy; 
Chcę na twoje rozkazanie, 
Cierpicć krzyże we dnie w nocy. 
Ty wprzód idziesz z krzyżem twoim, 
Zapatrując się lIa ciebie, 
Wślad za tobą pójdę z moim, 
Odpoczniemy razem w niebie. 


I 
I
>>>
PIEŚNI PR7.YCODNE. 


5')3 


P I E Ś Ń VII. 


o J:S9ad
aniu się J:S 'ł volą Boską. 
-HE _
" n ""'- -1" 
 
 I i Ii\--
 
 
! II 
 
+r:] !1 e r ' I
. r"( .__-.. _:.; .;-.-
-.
-
 - 
----- i I 
I . = 
O bez-den- na mi-ło-ści, Je-zu mójko-chanyt 
Pod-ją-łeś śmierć zelży-wą i o - krn-ln e r a - ny, 

L.- -______.-
___:.r- 
 .- 
----=-- I - 
iPV I I , J 
 

 
 
 I ..-
.-,.- 
--iI-¥-
 V ił I- -I-+ !i--

 I I .... 
\Visząc za grzechy na- sze na tym krzyżu sro-gim, 

 
 

h

 J rr-: -.
 
}, -.6;- 1 1 ::: 
------. I V.; - E 
U - bła - ga - łeś nam O j-ca, o - ku -pem swym drogim. 
Stałp.ś mn się posłusznym do śmierci krzyżowej, 
W nadgrodę nieposłuszncj woli Adamowej: 
l\"ie mam ci czem odwdzięczyć tak wiełkiej miłości, 
Darujęć wolę moją teraz i w wieczności. 
Chcę tobie być we wszyslkiem posłuszne stworzenie t 
Odrzucam moje własne chcenie i niechcenie: 
\Vola twoja najświęlsza niech we mnie panuje, 
\V miłych, w przeciwnych rzeczach zawsze kontentuje. 
Chcesz ażebym chorował, albo też był zdrowy f 
Ja z miłości ku tobie na wszyslko gotowy: 
Chcesz "'rzodami obsypać jak Joba drugiego, 
Proszę cię o cierpliwość jaka była jego. 
Dopuścisz wnętrzny ucisk, Da serce oschłości, 
Gtrapienia, pokusy, zewsząd przeciwności; 
A w tem nic dasz pociechy, ni z ziemi ni z nieba 1 
Wyznam: żem nie jest godzien Ojcowskiego chleba. 
3łł-
>>>
564 


J'IEŚI'(1 PRZ)'CODI'IR. 


\Vsadzlsz na stół albo też wrzucisz mnie pod ławę, 
W oczach ludzkich poniżysz i odbierzesz sławę; 
Chwała tobie za wszystko wiekuisty Panie, 
I co jeszcze więcej chcesz, niech się ze mną stanie. 
\V szak ty jeśli zasmucisz, to też i pocieszysz, 
Ty każdemu w nieszczęściu na ratunek spieszysz: 
Ty dajesz, ty odbierasz, wolno ci jak Panu, 
Ty znasz co komu trzeba podług jego stanu. 
Nic mnie złego nie potka, ani spotkać może, 
Z woli twojej najświętszej dobrotliwy Boże: 
RZllcajże IIIną jako chcesz, ja jak strzała lecę, 
Oddając się /13 wieki twej świętej opiece. 
Kiedy każesz umierać, śmierci się nie boję, 

' bok twój dla mnie otwarty, skryję duszę moję: 
Podzicjże ją kędy chcesz o Boska mądrości ł 
Bylem cię zawsze kochał, teraz i \V wieczności. 


P I E Ś Ń VIII. 


o marności śł"iata. 1H 
., 


.
piewana bywa powrac-ając z Cmentarz a. 

 
 

 
 -
 f'-= 
 
. . 
 
 

-.-
 

- -------
 J_ 


Postrzeż się z ro-zu - mu o - bra - ny, 
Tem - pe-ruj za - to -l'io - ny u - mysł, 
-HŁ 
 E -
-- 
 -
--
 I
 
=t}L

-/\--/\- =L= - ł-;- 
 J I 
-+;oo; 
----ł--'--i---+-'---j-- Ił I........ . - 
---łłł--łI-..-. -+-- 
 - 
Coć się twe-mu o-ku po - do - ba? 
Boć ta pręd-ko zniknie o - zdo - ba: 


.....
-
>>>
PldNI PRZYC;;ODNIi:. 


565 

C-U-G=
- 
 
- = =1 
Dziś je-dnych dekret Bo-ski grzebie, 
-H 
 
 -IL---...-
______---ł
 
$ - / -. . 

--i -I 
 --
- i 
. 
r-- 

--il--
 
-e:::=- 1 ----::--- V--
 
A j u - tro wy-pa - dnie na ci e - bie , 
.... 
.jj 
- --- 
 -

--1- 
.J- f' i U- -' 
' 
 --1 I
 -' 
l 1 -V--
 1I 
 .-;===r-: 
V---V----
 
Nie - chybnie, strzeż się z tej przy-czy
ny, 
:t1 3:- ----- -j
ą . 
 -. 
 == 


-
-
-
-
-
- l} I - 
I -,----1---1 
 - 
--..-...-"-" 
 - 
Bo nie wiesz dnia a - ni go-dzi - nr. 


., 
 
 ;;=1 

 
 
 - 
iI---I- 


Dziś twój dzień i szczęśliwe żniwo, 
Pracuj przy zbawiennej p.ogodzie; 
Niepewne jutrz.ejsze zbawienie, 
Cóż ci żal pomoże {JO szkodzie? 
l\lasz jutro piekło zalać łzami, 
Lepiej dziś kilką kropelkami, 
Które są w tej u Boga cenie, 
Żeć mogą przywrócić zbawienie. 
Posłuchaj innych narzekania, 
Którzy tutaj rozwięźle żyli; 
Wiek długi obiecując sobie, 
Tej nadziei co i ty byli: 
Bezpieczność w tej mierze zawodna, 
Wielkiego użalenia godna; 
Bo znagla la przypadła trwoga, 
Że nie przyszło wspomlliećna BoglI.. 


l'
>>>
5nfi 


PrEŚXI PRZYGODNE. 


Ej! gdyby jeden z twych kompanów 
Który z łaski Boskiej wyzuty, 
Mógł jeszcze powrócić do życia, 
Jakiejby nie czynił pokuty! 
Pewnieby zaszedłszy w pustynie, 
Dni jego w krwawej dyscyplinie, 
I postach były przepędzone, 
Nadgradzając czasy stracone. 
Niechże te piekielne pożary, 
Które ci w wieczności dogrzeją, 
Strumienie serdecznego żalu 
Łez gorzkich z oczu twych wyleją: 
Niechaj krew sędziego i Pana, 
Na krzyżu za ciebie wylana, 
Przy zgonie szacunku dodaje, 
Czego ci z twych zasług nie slaje. 
Nie trwóż się, ani też desperuj, 
Źe w grzecbowej jesteś malignie I 
Oddaj się w opiekę Maryi, 
Ona cię z tej toni wydźwignie. 
Wiesz dobrze że jej nie nowina, 
Za nami błagać swego Syna; 
Najwięksi grzesznicy doznali, 
I\tórzy jej na pomoc wzywali. 


P I E Ś Ń IX. 


o JViec
mości. 
+1-- I 
 I \\---- -1--- 11 - 


=:e:r
 
 ! if-
 - 
Brzmi w ser -cu trwoga, my-ślę itru - chleję, 
Gdy wieczne la - ta u-ważamdrę -twie-ję:
>>>
PIEŚNI PJtZl'GODSE.  


-+i----.- fk f- I 

D=j..-
i 
 ' =f=!= 
 
 ,.." I 
-- _H
 =+11 V I 
I 
O Bo -ż e wieczny! wspomóż mnie ła - skawie , 
i6
=
 r 
 Fi-e-+ II 
---41 -lI-- - 1=-:-=. 
\V tak ważnej sprawie. 
Gdziekolwick rZUC3m ciekawością oka, 
W piekło czy w niebo, acb! wieczność szeroka 
Zewsząd mnie trwoży, zbliża się i goni, 
Któż mnie obroni. 
Dni ulatują, z życiem czas upływa, 
Dzień po dniu bieży, momentów ubywa: 
Codzień już bliżcj, straszna wieczność czeka, 

ędznego człeka. 
\Viem że źle żyłem, nie wiem jak śmierć padnie, 
Po tak złem życiu zginąć mogę snadnie: 
A gdy raz zginę, już nie odżałuję, 
Nie powetuję. 
I cóż się bawię w grzechach i marności, 
Już już dochodząc {Jrzed bramę wieczności: 
Ach źle! zbłądziłem, poprawię koniecznie, 
Bo zginę wiecznie. 
Dziś albo jutro przenosić się trzcba, 
Nie wiem czy w piekło, czyli też do nieba: 
A cóż po wszystkie m jeśli nieba minę 
I wiecznie zginę 
Cóż mi świat cały Boże mój bez ciebie, 
Jeśli nie będę oglądał cię w niebie, 
I jeśli zgubie, c9Ż po dobrach świata, 

a wieczne lata. 


r -J+- 
" r'H-- 
1.oł1 - 


l. 
I 


I 
I; ! 
J
>>>
:)68 


PIEŚNI PRZ1 GODISE. 


Na cói mi wyjdą I"Ozkoszy, urody, 
:Na co przyjaźIIi i wszystkie wygody: 
Wiecznem jęczeniem nie uadgrodzę tego, 
Co czynię, złego. 
Przyjdzie mi płakać za marne swawole, 
Krwawemi łzami, w piekielnym padole; 
Źem wiecznie stracił Boga lak dobrego, 
Dla grzeclll1 mego. 
\Vięc teraz, teraz, we łzy płyńcie oczy, 
Póki was z śmiercią wieczność nie zaskoczy: 
Tam już nie rychło serce krajać w żale, 
\V wiecznym upale. 
Ach! podaj rękę Boże miłosierny, 
\V twe miłosierdzie rzucam się mizerny: 
\V yrwij mnie z piekła a niech kocham ciebie, 
Na wicki w niebie. 


P I E Ś Ń X. 


llymnus S. lIiiarii Piclav. 


i\
I
 
-I- I--J= 
' 
 
 

e .'---. E. 
 
£:
 q J ' 
I 
Lu cis tar - gi t
r 


J

 
I 
can - di - de, C u- 
ri r i .-7) j 
-J 

 
"- 
jus se - re - no lu mine, Post 

 J 
 .

T j J
-=F 


lap - sa no - ctis 


tem-po-ra, Di-
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


$pb-


 n 


es re  - l =:d 
i -,-'- -ii 
pan - dilur. 


fu - sus 


Tu verus mundi Lucifer, 
Non is, qui parvi sidel'is 
Venłurre lucis nuntius, 
Anguslo fulget lumille. 
Sed 1010 crelo clarior, 
Lux ipse lolus et dies, 
Interna Dostri pectoris 
IlIuminans prrecordia. 
Adesto rerum Conditor, 
Palernre lucis gloria, 
Cujus admola gralia, 
Nosłra pałescUlIt pcctol"a. 
Tuoque plena spiritu 
Secum Deum gestantia, 
Ne rapieutis perfidi 
Diris patescanI fraudibus. 
Ut inłer actus seculi 
Vitre quod usus exigat, 
Omni carentes crimine, 
Tuis vivamus legibus. 
Probrosas menlis castitas 
Carnis vincat libidines, 
Sallctumque puri corporis 
Delubrum servet spiritus. 
Hrec spes precantis animre, 
Hrec SUllt votiva munera, 

 Ut ma'tutiua nobis sit 
Lux in noc lis custodiam. 


56!) 


II 
,II 
[ 
:1
>>>
570 


PIdNI PRZ1"GODNIJ:. 


P I E Ś Ń XI. 


Aclu8 Virłułum Tlteologicm'um. 
 
Cre-do in te, spe-ro in te, O mi 


$C J - 
 
 -ł 
 -1 
 -e
 
."';. 
 I; 
O 
 -t=-- -r'j I f-J- 
 
=-j_r
_#Q O I I J j; I I 
De-usr a - 1110 te. Au-cto - ra - tus 

fc(Le=1=:I1-=-d'
=e=6 = e=ł= 
-1--F--1-
I--i- 1:="1 I I I I ł- 
I I I -i-f- I I it- I I I--f--i- 
e - go Christo, Credo to - tUIl1 et ad- Ld rJl

4kd.--d ,

-
 
I I -i--6-i--#-T-::j-l- 
........ 
 
mit- to, Quidl!uid pro-po - nit crc - den - dum, 


$i J-JtJ - 4-7-;H-J I 

=£E 
I 6 I #-..I---+-J-6-v---j- 
........0- 
Ve-ra fi - des ad te - nen - dum. In bac 


l'  

J- d=t=e
+ d::d==r= r.J 
 -=e
 
fi - de, ist-h ac in spe Et a - mo -re, 
$p


 II 
-0""#0-1-6- 
tir - ma me. 


. 


.... 


l,
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


Credo in te, sp ero in te, 
O mi Deus! amo te. 
Unum Deum Trini ta te , 
Trinitatem unitat{l 
Comprehensam, sanct
 colo, 
In boc cultu mori volo. 
In bac fide etc. 
Credo in te, spero in te , 
O mi Deus! amo te. 
JEquus vindex es malorum, 
Remunerator bonorum , 
Omnipotens, omnisciU!J, 
Cuncta librans , vere pius. 
In hac fide etc. 
Credo in te, spero in te, 
O mi Deus! amo te. 
Humi natum, incarnatum, 
Credo pro me morii datum, 
Ut me infirmum sanares, 
Dire vinctum liberares. 
In hac fide etc. 
Credo in te, spero in te, 
O mi Deus! amo te 
Ope tua confirmatum, 
Spero me fore beatum: 
Potes enim et vis vere 
Quid!IUid promiuis implere. 
In bac fide etc. 
Credo in te, spero in te, 
O mi Deus I amo te. 
Amo te ut sUlBmnm bonum, 
Amo super omne donu m : 


571 


:1  
:/ 
I
>>>
:»72 


PIEŚ
I PRZY
ODNE. 


o si possem sat effari, 
Quod te amem, sat testari. 
In hac fide etc. 
Credo in te, spero in te, 
O mi Deus! amo te. 
Doleo ob te offensum; 
Ell cODtrili cordis sensum : 
Malo mori quam peccare, 
Aut te poslhac irritare. 
In hac fide etc. 


P I E Ś Ń XII. 


Ojc!::e 'lWS!::. 


II 
 
 
 -+- 

 ___ -e- r; 0 -1- 
-=-
 I I. j-F-F--F-= -i =+=
= 


'Vszystko co 


o - ko człowie-ka pod słońcem, 


:ta k--A- 
e
 ..--=\=- j-1 - II = 
v f - I I j-r=j-śi=Q= - 


Dzisiaj czy ju -tro, czy przed lat ty - siącem, 


II 
 -
 I m 
 - 
:tj3ic:r;t 
" D 
=-"-;-...--ł!" -e:: 
I T-in- I -j- 


I-stną-cem 


wi- dzi, wszysłkojest od cie-bie, 
iFi
 


Oi-c:$e nasz Bo-że któ-r!l fe -sleś w niebie. 


......
>>>
- 


PIEŚNI PRZT
ODJ.'(B. 


573 


:S/J-
 ,. .
==ELJ j. 

p-()=t 
I I I
 
 =i=-
 
I-stlJące m wi - dzi, wszystko jest od cie-bie, 
k--r-
 r i=l-d-4 
Oj-cze nas.
 Bo-że któ-l'Y Jesteś fl) niebie. 
Człowiek śmiertelny twej potęgi Panie, 
Ni piórem skreślić, ni wymówić w stauie; 
Czemże nadgrodzi nieudolność swoję? 
Oto wołając: Święć się lmie twoJe. 
Widzisz o Panie, jak przez żywot cały 
Dążę do ciebie, tęschllię do twej chwały, 
I codzień stwierdzam to pragnienie moje, 
Owemi słowy: Przyjdź królestwo twoJe. 
Choć mię dotyka twa prawica w życiu, 
Na zdrowiu, sławie, fortunie i byciu; 
Słodko mi wyrzec ze sprawiedliwemi: 
Bqdź wola twoJa w niebie i na ziemi. 
Hojną twą rękę uznajemy Panie, 
Z której gdy sypiesz, wszystkim się dostanie; 
Z ufnością tylko wołać nam potrzeba: 
Dajże nam dzisiaj powszedniego chleba. 
Ciężarem grzechów jęczym przywaleni, 
Nie prędzej wszakże będziem uwolnieni, 
Aż wejrzyć raczysz Panie na twe syuy, 
Odpuścić Jak my odpuszczamy winy. 
Świat, czart i ciało, swojemi ponęty, 
Wtrącić nas pragną w piekielne odmęty: 
Miej litość Boże na twoje stworzenie, 
A odwiedź od nas złego pokuszenie.
>>>
-. 


574 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


Służyć ci wiernie pragniem dobry Panie, 
Lecz ciało słabe, duszy sił nie stanie: 
Wskaż więc nam drogę przykazania twego, 
\Vzmacniaj W lias cnolę, a zbaw odezlego. 
Zdrowaś .Dlaryja. 
Malko wszechwładcy i J1i
bian Królowa, 
Kiedy twój obraz myśli się nawija, 
Z słodkiem uczuciem powtarzamy slowa, 
Posłańca niebios: Zdrowaś bądź ftIm'!Jja. 
Do ciebie Pani udawać się mamy, 
W tobie pociecłJa i ufność zupełna, 
Słusznie Królową i l\Ialką cię znamy, 
Bo wszystko możesz będąc laski pełna. 
Ojciec cię zowie Córą ukochaną, 
Syn Boski matką i {Janien ozdobą, 
Oblubienicą Dnch niepokalaną, 
Słowem, ty z Dogicm, a Fan Bóg jest z tobq. 
Drogiemiś Pani dary zbogacona, 
Podobnej nie ma między ziemianami, 
I nad Cheruby jesteś wywyższona, 
Blogosławionaś między niewiastami. 
Źródło łask wszelkich, Panno uwielbiona! 
Wydałaś światu, bo Syna Boskiego; 

więtą też jesteś od narodów czczona, 
SwiętYT/l jest owoc żywota twojego. 
Gdy mnic nędznego tułacza tej ziemi, 
Dręczy frasunek, albo miesza trwoga; 
Wspieraj mnie silnie modłami twojemi, 
Święta Maryja ftlatko mego Boga. 
Potomki słabej natury Adama, 
Ubodzy w cnoty, w złość obfitujemy,
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


Ty z synów gniewu wyłączona S3m3, 
Módl się za nami o Pani! grzesznemi. 
Módl się za nami w życiu Pani święta. 
Byśmy w niem strzegli Chrystusa zakonu, 
Ale najbardziej litością przejęta, 
JJlócll się w godzinę ostatniego zgonu. 


ID a. 


575 


J
>>>
570 


" 
PIESNI 

jl TJm
JRaa

rn
 


-- 


P I E Ś Ń. 


Psalm pokutny " łacii/.S lcic{Jo: 
Iiserere. 
:!j ) i 
 
 -ki 
 -ł-
 
 ' 

 e
 =o+e---
+9-
-1L -J.+=
(IL 
r; .... 
- - -;.. -=1:t=::t= I=1-L- I I \-W-1W - = 
Zmi - łuj się Bo - że na - demną grzesznik iem! 

b J J 
 dJ
=*..-
 
Co W swej dobroci me pogardzasz ni - kiem. 
\V tobie mam samym tylko zaufanie, 
Według twojego miłosierdzia Panie. 
l według mnóstwa twych Boskich litości, 
Zmiłuj się i zgładź moje nieprawości. 
O więeej żebrzę, okaż łaskę twoją, 
Oczyść mnie z grzechów, obmyj zbrodnię moją. 
Już serce moje smutkiem napełnione, 
CZI
e błąd i zna zbrodnie popełnione. 
Zbrodnie okropne co mnie pokrywają, 
\Vszędzie są ze mną, wszędzie mnie ścigają. 
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem, 
I ciebie Boga mego obraziłem. 
W wyrokach twoich lub oś sprawiedliwy, 
Karząc mnic jednak zawsześ litościwy.
>>>
PlEŚNI ZA UMARŁYCH. 


577 


Wiem o tern dobrze że już pierwej bylem 
\V grzechach zmazany, nim się narodziłem. 
Żem był poczęty w grzechach, i zrodziła 
\V grzechach mnie matka, i w grzechach powiła. 
Ale ty Boże, co tylko w cnotliwych 
Sercach chcesz mieszkać, zawsze sprawiedliwych; 
Tyś mnie nauczył z dobroci twej świętej, 
Jak mam mądrości szukać niepojętej. 
Skrop mnie hyzopem Panie dobroczynny, 
I obmyj duszę abym był niewinny. 
Abym Auiołom zrówuał w niewinności, 
I białość śniegu przewyższył w czystości. 
Jeśli twa dobroć wysłucha mnie Panie, 
Mieć będę serca ukontentowanie. 
Skruszone długim smutkiem kości moje, 
Wnet odzyskają pierwszą żywość swoję. 
Nie chciej już na me występki spoglądać, 
Które nie mogą tyłko gniewu żądać. 
Nie patrz ua zbrodnie które popełniłem, 
Zapomnij o lem czem cię obraziłem. 
Ducha czystego racz we mnie ulworzyć, 
I W sercu mojem gorliwość założyć. 
Niech muie ożywi Duch twój i uzdrowi, 
Niech miłość we muie ku tobie odnowi. 
Od twarzy twojej uie rzucaj mnie Boże, 
:taska twa owszem uiech mi dopomoże 
Powstać z występków, niech z błędów ocala, 
Duch twój odemuie niech się uic oddala. 
Pociecha twoja o którą cię proszę. 
Niechaj osłodzi smutek który znoszę. 
\V mem utrapieniu niechaj słabość moją, 
Duch twój umacnia Boską mocą swoją. 
37 


,I
>>>
578 


PIEŚNI ZA UftIARLYCH. 


Na drogi twoje wprowadź mnic łaskawie, 
A mym przykładem to w niezbożnych sprawię: 
Iii się poddawać będą sami siebie, 
I dobrowolnie powracać do ciebie. 
Przeciwko tobie Boże mój powstałem, 
O zcmstę woła krew którą przelałem. 
Jeśli otrzymam winy darowanie, 
Język mój wielbić ciebie nie przestanie. 
Otwórz już Panie usta me zamknięte, 
Klóre bojaźnią twą były przejęte; 
A pienia moje rozniosą twą wszędzie 
Chwałę, gdy język ogłaszać cię będzie. 
Cało paloną złożyłbym ofiarę, 
Gdybyś jej żądał za winę i karę: 
Ale krwi zwierząt twa świętość nie bierze, 
Już ci nie może dana być \V ofierze. 
Ofiara miła tobie uczyniona, 
Jest skrucha duszy z pokorą złączona. 
Serca w pokucie skruszone przyjmujesz, 
To jest o Boże! co tylko szacujesz. 
Już mi więc Panie daruj grzesznikowi, 
Okaż i twemu łaskę Syonowi. 
Miasto twe wierne, twą chwałą nadęte, 
Wynieś w swych murach Jeruzalem święte. 
Wtenczas twój Ołtarz będzie napełniony 
Wielością zwierząt, i krwią ich skropiony. 
Wtenczas ci złoży lud twój sprawiedliwą 
Tobie przyjemną ofiOlrę i żywą.
>>>
57U 


r 
PIESNI 


\V CRRliWIACII DYECEZVI CHEł.lUSKmJ 


OBnZĄDKU GRECKO -IUTOLlCKIEGO 


" 
U Z Y W A N E. 


--- 


Płł-ślłl O Tajelłulieaelł Pa,óski..,.. 


, , 
PIESN I. 


o 1vSJ::ystkiclt Tajemnicaclt lViary. 
:r-!d=--
 r\ .... 
 f\ ! /\ -LI\- 'A-

 .
 
- 4. 

 
 .
-Ł .
 
.-----łtI-- 
 
- I- -{- 
filo pragnie żyć wi ecznie , ma wierzyć ko - nie czllie :  -- 

 ifL
 -
f' l ,. ,. IŁ__.._
-
-I_ 
--I-:---;l--V-- iiiiJ-I!--jł-----j-f-7--ł---:--t--;-- iiiiJ-V--1--:---J-- 
---.:,;- .- . V-V--V------jl--;-- 
Że Bóg wszędzie żyw y, Sędzia sprawie - dli.wy, 
II 
 _ _--!
____I\--+- 
+i
k--- _ __-
 
 I 
 I 
-tf-V-__-__ -

 ----f"E---- , __--.-ł --,.' _ l i - 
I --t-- f-7---4'- _
_ 
--
ił-f=-V--
 . I 
Jest w Trójcy je - dr - ny; Bóg Syn czy-ści WI- ny, 

 
 
Stawszy się czło - wiekiem. 


I 
I 
I 


37"
>>>
, 


580 


fIEŚ,x1 CEII.KIEWNF.. 


,. 


Ojciec, Syn, Duch święty, Bóg '! TrójtP,y zamknięty; 
Ten Bóg: Duch z istoly, z wszyslkiemi prz)'mioty, 
Ojcicc miłosierny, Pan oddawca wierny, 
Jeden w trzech osobach. 
Bóg w którym żyjemy, choć go nie widzimy, 
Obraz swój wyraża, w duszy, którą stwarza, 
A w niej trzy sposoby, by tak trzy osoby, 
W jednym Bogu ezciła. 
Rozum Słowo rodzi, jak z słońca dzień wschodzi, 
Rozumu i Słowa, Duch wola gotowa, 
Choć się z nich nie rodzi, lecz z obu pochodzi, 
Jak ciepło dnia, z słońca. 
Słońce Ojca zr.aczy, dzień Syna tłómac.zy, 
Ciepło pozoslałe, znaczy Ducha chwałę; 
Choć jedno są razem, a Trójcy obrazem 
Znamionują dU3zę. 
Chrystus mądrość sama, znał chęć Abrahama; 
Dzień mój widzieć żądał Abraham, oglądał: 
W tym zrodzenie Słowa, z Ojca światłość nowa, 
A Duch tchnie z obojga. 
Niehiosa Jeho,,"a, stwarzał mocą Słowa, 
A Duchem ust jego, siła ich z niczego, 
Świadczy Dawid święty, że Bóg niepojęty 
Jeden w trzech osobach. 
Bóg niczmierna siła, chcąc by ziemi bryła, 
Z duszą ż)'ła społem, człowiek był kościołem, 
Ciałem go obleka, za syna człowieka 
Przez łaskę przyjmuje. 
Słowo Syn zrodzony, człowiek syn stworzony, 
Słowo Syn z iSloly, człowiek syn z roboty, 
Oba są obrazem, lecz z Ojca nierazem , 
Człek syn marnolrawny.
>>>
PIEŚ
I CERKIEWNI:. 581 


ehciwość panowania, z raju nas wygania, 
Wąż jabłkiem w grzech truje, śmierć piekło gotuje, 
Ta zguby przyczyna., stworzonego syna: 
Że odstąpił Boga. 
Bóg Syn się uźalił, żeby nas ocalił, 
Sam stał się człowiekiem, z Panny karmion mlekiem, 
Dwic natury mieści, żył z ludźmi trzydzieści 
I trzy lat jak człowiek. 
Uczył wiary z cudem, modlił się za ludem, 
Uzdrawiał choroby, poożywiał groby, 
Wysłał Apostoly, abyświat z Anioły 
Chwalił Boga w Trójcy. 
Lecz by niebo kupił, z czego nas grzech złupił, 
Sam za lias umiera, krzyżem raj otwiera, 
\V trzech dniach zmartwychwstaje, w Sakramentacb daje 
Łaskę poświęcenia. 
W Piotrze kościół stawi, w którym wiernych zbawi, 
Z nieba daje ducha, kto kościoła słucha; 
Kto się zaś nie garnie, do Piotra owczarnie, 
Koniecznie zaginie. 
Kto chcesz być bezpieczny, że masz żywot wieczny 
\V ziąść z Boga kochania, chowaj przykazania, 
Wierz w Boga jednego, szanuj lmie jego, 
W dni święte służ Bogu. 
Czyń dzięki. ofiary, prośby, pokłon z wiary, 
Przed ludźmi wyznawaj, wc wszystkiem się zdawaj 
Sam na wolą Bożą, ehoć się biedy mnożą, 
Nie znaj cudzycb Bogów. 
Lecz trudno być w niebie, kto bliźnich jak siebie 
Szczerze nie miłuje, starszych nic szanuje, 
Nie wspomaga życia, prędki do zabicia: 
Gl\ie\T"
m, dowem, dZłełem.
>>>
582 


PIEŚNI CERIUEWNE. 


Klo też cudzołoży, gwałcąc kościół Boży, 
Ileretyków czyta, co cudzego chwyta, 
M)'śli pożądliwie, lub świadczy fałszywie, 
Krzywdzi cudzą sławę: 
Lub kto prawdę tłumi, grzech za śmiech rozumi, 
O wiarę nie stoi, piekła się nie boi, 
Po śmierci nic więcej, jak koniec bydlęcy, 
Za nic waży duszę: 
Bo tylko jadł żyje, nie by żył jje, pije, 
Postu, Mszy nie lubi, z majątków się chlubi, 
Nic spowiedź dla duszy, a od sądu uszy 
Sobie pozatrk..ł: 
Ten się każdy zmyli, w czas śmiertelnej chwili, 
Gdy duch zrzuci szatę, nagi po zapłatę, 
Pójdzie przed sąd Boga, gdzie go przejmie trwoga, 
Za bezbożne życie. 
I{to jak żył na świecie, dłuźllik czyli dziecię, 
'Vzgardziciel uparty, co miał zmowę z czarty, 
Śmierć w księgach ukaże, tych wpisze, tych zmaż" 
Na sąd oslateczny. 
Kła Boga jak dziecię kochał, żyjąc w świecie; 
Bóg przyjmie na łono, z niebieską koroną, 
Da mu raj wesoły, mieszkani c z Anioły, 
Z nim radość bez kOlica. 
Kto się być grzesznikiem znał Boskim dłużnikiem, 
Choć grzechem był struty, lecz czynił pokuty, 
Spowiedź, post, jałmużny; a wreszcie wczem dłużny, 
To w czyszczu wypłaca. 
Ta zaś dusza biedna, co się nie pojedna 
Przy skonaniu z Bogiem, zginie z złym nałogiem I 
Bo za wszystkie wzgardy, nieprzyjaciel hardy, 
Porwie ją jak swoją.
>>>
PIEŚNI CI!RKIEWNE. 


Gdy dobrych rachuba, złych się spełni zguba, 
Z nieba zagrzmi trwoga, sąd żywego Boga, 
Przez trąbę Anioła, umarłych zawoła: 
W stańcie na sąd Boży; 
Wteiy wszystkie kości, do swojej całości, 
Zniosą mocne duchy, a grzesznych w łańcuchy 
Czart przeklęty zwiąże, jak ciemności Xiąże 
Postawi przed sądem. 
Swiętych z nieba lice, jako gołębice, 
Do swych kostek gniazda, pospieszy się każda, 
Rzecze: przyjacielu! wstali, żyjmy w weselu, 
Przed Ojcem światłości. 
Niebo o Ilas pyta, wieczność nieprzcżyta, 
Chce nam cnoty płacić, a grzechy zatraeić; 
Już z sądnej doliny, w niebieskie krainy, 
Chrystus nas wprowadzi. 
Gdy sędzia z obłoku, wyda głos wyroku: 
Rozłączcie Anieli, tych co tylko mieli 
Imie chrześcijańskie, a życie pogć.'l'iskie: 
Rzućcie w ogień wieczny. 
Jaki tam płacz będzie, i rozłąka wszędzie, 
Skryjcie nas pagórki, rzekną syny, córki, 
Niech nie widzim matki, z tej piekielnej klatki, 
Która nas przeklęła. 
Ojeiec zbrzydzi syna, mąż żonę przeklina, 
Sąsiad klnie sąsiada, wszystkim wieczna biada: 
Pan skarży na sługi, że przez nich wpadł w długi 
Ubogich zdzierając. 
Tam się widzieć zdarzy, u każdego z twarzy, 
Co się w sercu kryje, gdy tu łza nie zmyje, 
Tajemne zabawki, godne wstydu. sprawki 
Z wieczną zgubą sławy. 83
>>>
584 


PIEŚNI CEIIKIGW!(E. 


Słolice się zawstydzi. i ziemia się zbrz
.dzi. 
Wyrzuci z mogiły, gnaty które gniły, 
By złośliwe dusze, wlokły je w kalusze, . 
Za krótkie rozkoszy. 
Ach dokąd się uda, ta zginiona trzoda, 
Dokąd się powlecze? gdy się jej Bóg zrzecze: 
Rzuci piorun z ręki, odda ich na męki, 
Idźcie w ogiCli wieczny. 
Dziś nie zna lud ciemny, że Bóg stróż tajemny, 
Wszystkie kr.oki mierzy; lecz wtenczas uwierzy, 
Gdy w przepaści wpadnie, i oprze się Da dnie, 
'\V piekielnycII tarasach. 
O duszo wątpliwa, wieczność nieszczęśliwa, 
Oczy ci otworzy, wtenczas gdy Syn Boży, 
Grzechy twe wyliczy, a trup twój zaryczy: 
Zginąłem Da wieki. 


P I E Ś Ń II. 


o Trojcy Pr
enaji'lCięł8J:ej. 


jj;;: L... 
 I-
 ' 
-"
 I -,..,-e l :: - -::..-t=!=-
 =t
 I = 
:jpv "
-1-ł-- EE ...-___..(IL--..
-----.,..i--- 
- f--c-+--I--jo.-'r- -t- i -t-l-- _ ' -'-f-- -!..._....._! 
 
'I ""'" - ;-- 
 - I J - - 


Z na-mi dziś nie - bios a Stwórcę wysła - wiaj .. cie, 
Zna-liliA -nio - łowicpo-kłonTrójcL daj - cie; 


1PtI
d:
=td
 j J J t-d 
 
I I Ę
 
Z nami Zle-mla, mo-rze, ptastwo, zwierze, drzewa, 


,
>>>
PIE
l'iI CERlHEWi'jE. ł)5 


4-I---'--+iL.- '""' ____
 -"'\-- - 

L__
- --
 
- 

 f-
-#
 m 
:j:J::I V t=
 -ł--+ TTi
""e--rl - :: 
-j --j 
. . 
I co tylko ży - je, niechaj tę picśń śpi e - wa: 


4-1-- 1 ----,,-::::.- / I -.t 
 I --I--. I - 
--- -.=,---__ - ---- --__- -1- --1--- ..... 
=!j3h- e -__-.- ----- -- 
 =0.-.--__ -.-"'- 
----łtI. ..- -,-j--; -- 
-J-.:-+-l- , -"'-- I I I +-,- -- _v__. - 
- l --..----:::;;01- --- 


Bło-go-sławio - ny 
Bło-go - sła wio - ny 


Bóg Ojciec n2SZ Stwo-rzy - ciel! 
Syn świata od - ku - pi - ciel! 


11 l 
- l -"- l -rr- l -"=-':- I - l - 
:t}3bf ------ --- - .- =---- -!.....--= -fJ'- f/E--- 
--- -e- = 
_ +=t= 'I l"'--f 
- I I ..- _, ! C = t== = 


Bło-go-sławio - ny Duch święty po - cieszy -ciel! 


4-I=------1-- 
 I I I 
 
4-I.1:k---1 
 -,, -9--',----__---1--1--1- - 
4-I 
Il - Q I == r I : ------ 
 r----t-ł!l...- r;; 
 
, - I I 
 I J I 
\"'ctrz echO-s obach, Bógnaszjestje - dy - ny, 

1
-J;l
£0fi-=------

.J4
 

 - I \ - l 
-- -!--:::;;ł - =:::::=J= 


Ojciecwszyslkich żywi, a Syn gła - dzi wi - ny, 


$p
l..7
-;jD¥ 1 
- L...I-
 - I 
Ducbser - ca u - czy. 
Do nas święci z nieba na ten głos pospieszeie, 
Z nami dusze w czyszczu tą się pieśnią cieszcie: 
Narody nicwierne , głos Trójcy słuchajcie, 
\Vierni o tem słysząc na twarz upadajcie. 
Błogosławiony Bóg i t. d.
>>>
86 


pmś£olI CERKIEWNE. 


Bóg co sam przepaści napełnia głębiny, 
Ten ma trzy osoby, W naturze jedyny, 
Trójcą świętą nazwan z swego objawienia, 
. 
Rtoby go tak nie znał, niepewny zbawienia. 
Błogosławiony B9g i t. d. 
Z nami wyznawajcie Apostolskie głosy, 
Ojca, Syna, Ducha, Boga nad niebiosy: 
W Imie tego Boga my od was ochrzczeni, 
W Iwie tejże Trójcy niech będziem zbawieni. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Ojciec wszystko stworzył słowem a nas ręką, 
Syn stał się człowiekiem zba wia nas swą męką, 
Bóg Duch w Sakramentach na kapłańskiej dłoni, ._ 
Rodzi, wzmacnia, karmi, leczy, mnoży, broni. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Obraz swój na duszy łudzkiej Bóg wyraża, 
Człowiek duszę traci gdy Boga obraźa: 
Bo choć dusza droższa nad słońce i gwiazdy, 
Jednak ją za grzechem daje czartu każdy. 
Błogosławion
 
óg i t. d. 
Grzech jest złość gwałcąca Boskie {Jrzykazanie, 
Bogu cześć wydziera i bliźnim kochanie: 
Kto grzech czyni albo grzechem się nie brzydzi, 
Tego Bóg jak czarta wiecznie znienawidzi. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Hardość, chciwość, niewstyd, gniewliwi, pijani, 
Gnuśni, nieocłJrzczcni, są czartu poddani: 
Myśl, słowo, uczynek ,albo zaniedbanie, 
Ciągną pomstę Bożą, gwałcąc przykazanie. 
Błogosławiony Bóg i t. Ił, 
Kto zgorszy, obmówi, łub zmyśli, posądzi, 
Źle poradzi, skrzywdzi, pobłaży, pobłądzi,
>>>
PIEŚNI CIRKIEWNE. 


Jeszcze jemu ta złość w lem życiu zaszkodzi, 
Jeżeli on z chęcią krzywdy nie nadgrodzi. 
Błogosławiony Bóg i L. d. 
lito klnie lub niec2.ysty, gardzi rzeczy święle, 
Cudze rzeczy tai, ma życie przeklęte, 
Kościoła nie słucl1a, ufa w zabobony, 
Ten z wiary i łaski Bożej wyrzucony. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Iltórzy Boga nie chcą poznać ani siebie, 
\\T grzechach swoich pomrą i nie będą w niebie; 
Bo ich pomsta Boża i w życiu nie minie, 
I Da Jozafata straszliwej dolinie. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
\V życiu tracą łaskę, po śmierci zbawienie, 
Od świętych odchodzą na wieczne płomicnie : 
Lecz Bóg miłosierny do sądu nie spieszy, 
Gdy się sam kto sądzi ten się z niebem cieszy. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Łaskawie odpuszcza gdy z kapłanem siedzi, 
\Vidząc żal, poprawę grzesznych po spowiedzi: 
Ale nieszczęśliwy kto się tak spowiada, 
Że swe grzechy tai, albo znów w nie wpada. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Którzy w {Jostach, modłach grzechy opłakują, 
Itarmią, odziewają, ubogich ratują, 
Chorym służą, więźniom na okup składają, 
Z nich umarłych dusze w czyszczu pomoc mają. 
Dłog-osławiony Bóg i t. d. 
Domy Boskie zdobią, ołtarze. obrazy, 
liości świętych wielbią bez wiary urazy, 
Jednej są posłuszni cnej kościoła głowie, 
Odpust biorąc nad swe przekładają zdrowie. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 


587 


.
>>>
58S 


PIEŚNI CERlimWNE. 


Takich gdr chce karać Ojcieo zagniewany, 
Bóg Syn na ołtarzu stawi krew swą, rany: 
Ciało, krew swą Jezus wraz z kapłanem święci, 
Samym sobą karmi, by nam był w pamięci. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Teraz post, jałmużna, modlitwy i {Jraca, 
Sprawiediiwą karę przez odpust odwraca: 
Tu kazania, spowiedź, są do nieba drogą, 
Po śmierci łzy krwawe nic już nie pomogą. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Teraz świętych Boskich wezwana przyczyna, 
Z Matką miłosierdzia, zjedna Boga Syna: 
Ale komu w grzechu śmierć odbiera siły, 
Ten z potępionemi zawyje z mogiły. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 
Nuźeż z płaczem w niebo oczy swe podnośmy, 
Trójcy przenajświętszej odpuszczenia prośmy: 
Przedwieczny nasz Boże, daj nam gniew swój minilć, 
l nie daj nam dziełom rąk swoich zaginąć. 
Błogosławiony Bóg i t. d. 


P I E S Ń III. 


o Narod;:seniu Chrystuso'Wem. 
JI[elodyja jeszcze niewiadoma. 


Góry Syońskie, domie wiecznej chwały, 
Gminy Aniołów, czyliście widziały: 
Jak nowa gwiazda biegła gdzie Baranek, 
Z którego słońce bierze swój zaranek, 
Wymknął się z Tronu z Panienką do szopki, 
I;dzie mu świat cały iciele się pod slopki.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 
I 


:)89 


Sześcio - skrzydlaści nucą Serafiny: 
Panie tyś widok kochania jedyny! 
\V sześciu dniach świata, szcść skrzydeł rodzina, 
Prócz ciebie Słowa, nie zna z Panny syna. 
Cóż"'cię uniosło miłości upałem, 
Żeś swój majestat ukrył ludzkie m ciałem. 
Czemuś się stęschnił niebianów kochanie! 
Że już z bydlęty obierasz mieszkanie: 
'V krainie śmierci Pasterz nędznej łrzodki, 
Chcesz mieć za bracią niewdzięczne wyrodki, 
Którzy o Bogu żywym zapomnieli, 
Tak, że ich wzbudzić nie moSli Anieli. 
1\Iówiłeś Panie: rozkoszy jedyne 
Z syny ludzkiemi pomieszkać zgodzinę, 
'Vlać im to życie, klórem w niebie zYją, 
Niech z mej słodkości grzesznicy też piją; 
Podobno człowiek jak skosztuje powie: 
Jest z nami Bóg nasz, życie nasze, zdrowie. 
Tyś był \I Ojca wprzód niż świat {Joczęty, 
Tyś '." każdej rzecży jest lecz niczamknięty, 
Swiat cię nie widział będąc w twojej ręce, 
Dziś cię powija w pieluszki dziecięce; 
Bo będąc Boskim Synem, dziś człowicka 
Bierzesz za matkę, z Panny prosisz mleka. 
Cherubinowie wielooczni, cudem 
Tym uslraszeni, krzyczą: z ziemskim ludem 
Bóg się spokrcwnił, w ubóstwie się grzebie 
Maluchne dziecię. Ten w rządzie i w niebie 
Troiste czyni Bóg - słowo rodziny: 
Z Ojca Bóg, z Panny człowiek, z ludzi Syny. 
Trony zastępów W gwiazdolitem kole, 
Cóż dziś widzicie na ziemskim padole? 


l, 
I 


" 


II
>>>
!I() 


PIEŚNI CERlI.\F.WNF.. 


Źe wprz()d [)astuszków, a gwiazdarzów potem 
Z mirą, z kadzidłem, ciągniecie ze złotem 
TalU do jaskini, za powodem gwiazdy, 
Tu do ołtarza spieszy naród każdy. 
Xięslwa, Mocarstwa, PalJstwa oraz Siły, 
Wyświadczcie jak dziś naród ludzki miły; 
Gdy Król Aniołów zostaje człowiekiem, 
Gdy się jak dziecię z Panny karmi mlekiem: 
Przemieszkał w Pannie przez dziewięć miesięcy, 
Ten sam dziś bywa w sercach sta Iysięcy. 
Archaniołowie i Anielskie duchy, 
Co się cieszycie z lud
i grzesznych skruchy; 
\Vy w niebie chwałę ogłaszacie godnie, 
Na ziemi pokój. zapalcież pochodnie 
.Miłości w sercach oziębłego ludu, 
Niech dozna grzesznik miłosierdzia cudu. 


. 
P I E Ś Ń IV. 


o Nał'od;:seniu ChryslusO'I.vem. 
1I1clodyja leszcze niewiadoma. 


Słodka nowina, dziś Bóg dla Syna sp!"awuje gody; 
Z niebios Anieli, budzą wese[i pasterzów z trzody: 
Spieszcie się, cieszcic się, już w Betleemie, 
Bóg z ręki Panienki zstąpił na ziemię. 
Jakaż to córa ludzka natura dla tego Pąna? 
Od łez krynice w oblubienicę, dusza przybrana: 
Tej żąda, wygląda, Bóg dziecię z Panny, 
Król święty, przyjęly, za łzy da manny. 
Abraham sługę w podróże długie po to wysyła, 
By dla dziedzica, zasług dziewica wybrana była:
>>>
# 


PIEŚNI CERIHEWNE. 


591 


Niech czeka Rebeka sług Abrahama, 
Nas zwiedza, uprzedza, Bóg miłość sama. 
Nie Izaaka, lecz Jedynaka swego Bóg daje, 
Wysyła z ślubem, aby z Jakubem szedł w nasze kraje; 
Za trony, dwie strony Liją, Rachelę, 
\Vysłuży w podróży dusz owiec wiele. 
Rachel jest świetna, ale bezdzietna, ta niebo znaczy; 
Lija niemodna , lecz w dziatki plodna , ziemię tłomaczy: 
Racheli Anieli z nieba drabiny 
\V zór dają, że mają wnijść ludzkie syny. 
Lija gromadna, z du'izy nieskładna . ma dziatek wiele; 
J
ecz zaprzedane, z brdłem zmieszane, zbestwione w ciele:' 
Tej czarci uparci bez krwi wylania, 
Nie puszczą z jej tłuszczą, w niebios mieszkania. 
Lecz czas przychodzi kiedy się rodzi dusz oblubieniec, 
Ten swą krew leje, okup, nadzieje, że wezmą wieniec 
Te duchy w łańcuchy związanej Lii, 
Co wściekło brnąć w piekło chciały do szyi. 
Józef przedany, bierze w zamiany z cór Faraona. 
Za czystość cnoty, Króla pieszczoty, gdy Egipt kona, 
Gdy snopki do szopki przez sen znoszone, 
\V raz woły z stodoły spasłe, schudzone. 
Jezus dziś w szopie przy pszennym snopie bawi się z wołem, 
Sam chce być chlebem dusz ludzkich niebcm łącząc się społem, 
Spokrewnia, uvewnia jak swoich braci, 
Że szczerze przymierze sprawi, opłaci. 


t 
I 


P I E Ś Ń V. 


o NarodJ::eniu Chrystusowem. 
JJlelodw"a leszc
e lIie-wiadoma. 
Źródło Istności, zwierciadło przeczyste, 
Mistrzu Proroków, serc dozorco Chryste:
>>>
592 


PIEŚNI CERKIEWNE:. 


\V twych dłoniach wieki i czasów wymiary, 
Mojżesz wyczytał i Tobijasz stary. 
:Mojżesz znalezion w koszyku na wodzie, 
Miał okup sprawić w żydowskim narodzie: 
Gdy go z Egiptu wywodzi przez morze, 
Od ciebie bierze przykazałlia Boźe. 
:Mannę od ciebie ludziom ściąga z nieba, 
By człowiek żądał Anielskiego cbleba: 

lieszkanie Boga z ludźmi im przyrzeka, 
lVlessyjasz {Jrzyjdzie którego świat czeka. 
Ciebie samego dziś Emmanuela, 
Nie już Mojżesza świat pełen wesela 
Wita w Jasełkach, bo ty do swobody 
Z niewoli piekła, uwalniasz narolly: 
A zamiast manny, dasz jeść z swego ciała, 
Do. końca świata, z nami twoja (
hwała 
Przebywać będzie, jak niegdyś z Proroki, 
Podniesiesz serca nasze nad obłoki. 
Tobijasz stary gdy cierpiał ślepotę, 
Anielską przyjął w usługach ochotę: 
Za to że więźniom i umarłym służy, 
Dany mu Rafał dla Syna w podróży. 
Ten Tobijasza od ryby oszczędza, 
\V ątrobą czarty od Sary odpędza: 
Żółcią otwiera syn ślepemu oczy, 
Ojciec przejrzawszy wydał głos proroczy: 
'Vszystkie narody porzucą swe Bogi, 
lil"ólowie złożą korony pod nogi, 
Gdy ujrzą Króla z gwiazdą w Izraelu, 
Szczęśliwy kto ma być {Jrzy tern weselu. 
Dziś dla starego Bóg spełnia Kościoła, 
Posyła Syna swego nie Anioła:
>>>
PIESNI CEfiliIEWXIJ:. 


. 


Ten się prawdziwym bratem naszym rodzi, 
Z młodszym Kościołem w pokrewieństwo wchotJzi 
Ten zamiast rybki wziął z Ptnny wątroby, 
Uzdrawia Sarę a ożywia groby: 
Sara od czartów Raguela córa 
Wolna, wyraża że ludzka natura 
Już uwolniona od mocy szatana, 
Dziś w ludzkiem ciele wita Stwórcę, Pana. 
Ślepemu światu wtenczas głos proroczy, 
Żółcią od krzyża pootwiera oczy; 
Kiedy cyrograf wypłaci Gabela, 
Adam się wróci 
 dziećmi do wesela. 
Dziś już narody zdeptały swe boźki, 
Dziś Balaama osioł gromi wróżki: 
Dziś Izaijasz wita Syna z Panny, 
Jeremijasza ucichł pł:tcz poranny; 
Dziś Dallijela góra przewidziana, 
Małym kamykiem skruszyła bałwana. 
Już bałwochwalstwo w całym świecie ginie, 
Gdy Syn Panieński {Jrawym Bogiem słynic: 
Ten chcąc ralować świat jako Niniwe, 
Nowy tu Jonasz przyszło słowo żywe. 
Za miastem czeka pod szopką popsutą, 
Rychłoli świat się obudzi pokutą: 
Lecz próżno Panie, ocknie się on chyba, 
Gdy ty jak Jonasz z brzucha wieloryba 
Wyjdziesz; lecz z jego wprzód polężesz ręki, 
Po trzech dniach z grobu wyjdziesz jak z paszczęki; 
Wprzód też Elijasz nowy z wodą Janek 
Chrzciciel ogłosi: żeś Boski kochanek; 
Źe grzechy świata swoją śmiercią zgładzisz, 
Że od bram piekła w niebo nas wprowadzisz. 
38 


atJ3 


l: 


I 
.1 


.. 


j' 


I 
II 


,. 
l.
>>>
594 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Pokutujących on zmywał w Jordanie, 
Ty świat obmywasz krwią swą i chrztem Panie. 
Próżno Prorocy mówili do duszy: 
Nawróć się, gdyż się sam kamień nie ruszy; 
Śmiertelne usta nie wzbudzą niczyje, 
Sam Chryste przemów, a grzesznik oż
'je. 


PIEŚŃ VI. 


o Ohr!$eJ::aniu Clu'ystuso'Wem. 
JJlelodyja leszczc lliewiadoma. 


Z głębiny wieków pierwszy January, 
Ze krwi Panieńskiej czyni dwie ofiary: 
Gdy panieństwo i męczeństwo, 
Znoszą palmy, nucą psalmy, 
Oddając Stwórcy miłości wymiary. 
Abel niewinny z niemowląt gromadą, 
Krew za fundament męczennikom kładą: 
Gdy Baranek swój zaranek 
Krwią rumieni, Chrystus ceni 
Przy obrzezaniu krew z przedwieczną radą. 
Panieńską białość, wonny kwiat lilij a , 
Z różą męczeństwa, czci gwiazda Maryja: 
Dziś lilije trują żmije, 
Róże krwawe, dziatek sławę 
Do Raju wnoszą, gdy im Chrystus sprzyja. 
Rozumne kwiatki młodzieńce, panienki, 
Dają, co mają życie z Boskiej ręki: 
Ta danina Boga Syna 
Tak pobudzi, że dla ludzi, 
Chcąc ich ratować, ścierpi wszystkie męki.
>>>
PIEŚNI CERlItEWl'IE. 


5\)5 


Dziś nowe lato ale żniwo krwawe t 
Ziemię poświęca Bóg słowo łaskawe; 
Zkąd panienki jak jutrzenki t 
Wieńcem chwały zajaśniały, 
Z któremi Chrystus ma słodką zabawę. 
Dziś przy Maryi kwitnie wiek młodzieńczy, 
CzystOŚG, małżonki, wdowy, panny wieńczy: 
Już te drzewa, które Ewa 
Piekłu rodzi, starzy, młodzi 
Rajem się staną, Chrystus za nich ręczy. 


, 
p [ E S N VII. 


o CltrJ:$cie Chrystusowym. 
IIlelod!J,ja Jeszcze niewiadoma. 
Światłości miła Anielskiemu oku, 
Jezn w dwuuastym lud uczący roku: 
Dziś dzień twój wieczny, nasz dom serdeczny 
Oświecać poczyna; 
Już mądrość sama, uczy Adama, 
Przez Maryi Syna. 
W rozkwitłym raju znali Aniołowie, 
Ze wlana była mądrość ludzkiej głowie: 
Lecz przez grzech zgasła, gdy człowiek ja
ła 
Jak bydle obiera; 
Za radą węza już zacność męża, 
Głupstwem Ewa ściera. 
Sercem zbłąkani już od Boskiej twarzy, 
\V ślepocie duszy i młodzi i starzy: 
Egipskie cienie ślepią sumienie, 
Już człowiek jak zwierze, 


38" 


l,
>>>
596 


PIEŚNI CElUIIEWNE. 


Rozkoszą syty, czci apetyty, 
Brzuch za Boga bierze. 
Giną bez liczby, a dwa razy giną, 
Ducb czartu łupem, ciało niknie z śliną: 
Próżno Ałlioły czynią im szkoły, 
Pracnją Prorocy; 
Gdyż ludzie Bogi z ciała podżogi 
Czynią, chodząc w nocy. 
Lecz mądrość wieczna dziś w młodzieńskim wieku, 
Widząc ciemności zamknięte w człowieku, 
Przynosi kluczr, pyta i uczy, 
Nowe wzbudza szkoły; 
\V trzydziestym roku, głos był z obłoku, 
Zbiera Apostoły. 
Gdy Syn w Jordanie chrzczony był od Jana, 
Ducha zaś postać w gołębiu widziana; 
Głos z Ojca siły, len mój Syn miły, 
Tego wy słuchajcie; 
Chrztem się obmyjcie, tak jak on żyjcie, 
\V niebo powracajcie. 
Dwunasto -liczne Apostolskie grona, 
Jak morzonośne woły Salomona, 
Usłużcie Panu, z rzeki Jordanu 
Roznoście chrztu wody; 
Kto się obmyje, niebu ożyje, 
Uczcie tak narody. 
Piotrze, któremu Ojciec z nieba zjawił, 
Że twój mistrz Bóg jest, by przez cię świat zbawił: 
Tyś świata głową, wiary osnową, 
Kościoła opoką; 
Masz nieba klucze, zmyj gniazdo krucze, 
Jude
 szeroką.
>>>
PIEŚNI CERI,IEW;-.E. 


Ruś i Tatary czekają Jędrzeja, 
Ormiańska ziemia żąda Bartłomieja: 
li'ilipa Scyty, ciebie obfity 
Egipt chce Szymonie; 
Macieja Czechy, Węgry i Lechy, 
Przyjmą z chrztem na łonie. 
l\iezopotami pragną Tadeusza, 
Murzyn Tomasza, l)awła wszelka dusza: 
Ten świata kOlice, obiegł jak 
łońce, 
By Jezusa lmie 
\Vszędzie poznano, wszelkie kolano 
.Miało go w estymie. 
Ocuć się ziemio, milicie sieci morze, 
Dziś już Rybitwy, jaśnieją jak zorze: 
Światłość roznoszą, Jezusa głoszą, 
Zrodzonego z Panny; 
Z tego imienia już dzień zbawienia, 
Zaświtał poranny. 
Apostołowie odrodzonych dzieci, 
:Nie zapomnijcie rybek z waszych sieci: 
Niech chrztu rodziny, córy i syny. 
Przed Chrystusa sławią; 
Niech świat otruty, w Jordan pokuty, 
lVIodły wasze pławią. 


, 
P I E S N VIII. 


o OfiarO'lvaniu C1
rysłuso'Wem. 
IIIelodyjaieszczc nl"ewl"adoma. 


Niebo się dziś odzywa: kąpiel światu zrobię, 
Oczyszczenie .Maryi przypomnę gromniczne, 


5U7
>>>
59B 


PIEŚNI CERI,mW:XE. 


Czas jest w Lutym to sprawić, bo pewnie w tej dobie 
l ziemia z kajdan wolna, z serc wody kryniczne. 
Dziś słusznie palmorodne ludzkich dziatek gminy, 
Z matkami chcąc się czyścić, szukają k'lPieli; 
Lecz sumienia czarniejsze nad same murzyny, 
Nikt lepiej prócz Maryi w świecie nie wybieli. 
Garniec smolny jest grzesznik, jak go Prorok widzi, 
Niedość wody na zmycie, trzeba mu gromnicę; 
Jeśli się nim Maryja do końca nie zbrzydzi, 
Wypali ogniem plamę, przetrze mu źrenice. 
Lecz wprzód niech Luty w błoto zepchnie pyszne głowy, 
Śmierć Fehruar jak febrą strachem kości wzruszy; 
By się poznał być chorym kto był choro - zdrowy, 
Potem niech go płacz zmyje, gromnica osuszy. 
Matki które w przeklęctwie Adamowem rodzą, 
Póki się dni nie spełnią, olJietnic nie zyszczą; 
Znając plamę z dwojg'a ciał, w dom Boski nie wchodzą, 
Aż gołąbków dwóch ogniem zamiast dwóch dusz zniszczą. 
Insze na rzeź baranka przynoszą 
e
 zmazy, 
By jego krew bezwinna obmyła Rodzice; 
Insze widząc że trzeba umierać dwa razy, 
Znoszą na rzeź za swój grzech dwie synogarlice. 
Tak to rozkosz cielesna śmiercią się odzywa, 
Gdy przez nią każda dusza przeklęctwem 
wiązana; 
A nad każdem dziecięciem śmierć prawa nabywa, 
Chcąc wygładzić z żyjących przypłodek szatana. 
Słusznie dziś oczyszczenia spełniać muszą matki, 
Wiedząc że pożądliwość ciała ich zbestwiła; 
Bo inaczej od grzesznych nie rodzą się dziatki, 
Ażby świętą niewinność zmaza wprzód zabiła. 
Atoli gdy świat przyszedł do takiej rozpusty, 
Ii: już świętą wstydliwość stawi sprosnym łupem; 


I
>>>
PIEŚNt CERKIEWNE. 


59Y 


\V tym to Lutym błotnistym w żarłoczne zapusty, 
Oczyszczenie Maryi, stawia się z okupem. 
Ta Panna nie ZDa męża, Z Boga rodzi Syna, 
Słońcem Bóstwa odziana z wieczności głębiny, 
Z Ducha świętego bierze moc, Słwórcę poczyna, 
Rodzi dziecię, a Panny nie psują rodziny. 
\V ogniu ten krzak .Mojżeszów rosa bóstwa chłodzi, 
\V szecbmocną ręką Boską ta zamknięta brama, 
Przez nią dziecię jak slońce przez kryształ przechodzi, 
Nie zna żądzy cielesnej, rodzi Panna sama. 
Lecz że jej Syn panieński, dlce mieć z ludzi braci, 
\Vięc Panna stać się musi matką wieJu dziatek, 
Polwrą swą za wszystkie działki dziś poplaci, 
Sprawi też oczyszczenie z grzechu wielu ma
ek. 
Kąpiel łeż i dla ciebie dziś .Maryja czyni, 
Ktokolwiek tejże Panny żądasz być dziecięciem; 
Tak Symeon jak Anna świadczy prorokini, 
Gdy swe myśli odkryjesz z serca przedsiewzięciem. 
Oto ten na powstanie, na upadek wielu 
Położony, którego .Maryja przynosi; 
Powstaną, którzy spowiedi czynią w Izraelu, 
Upadną, których grzechy straszny sąd ogłosi. 
.Miecz boleści i teraz Maryją przenika, 
\Vedług mowy onego starca Symeona, 
Gdy posłyszy że piekło pożera grzesznika, 
Za którego na krzyżu Jezus Syn jej kona. 
Przeto jak Rachel mówi do Benijarnina , 
Do każdego grzesznika: synu mych boleści 
Czemu giniesz? ja ciebie od chrztu mam za syna, 
Czemu czas oczyszczenia w tobie się nie mieści? 
\Viele brudów zgromadzasz na wieczne płomienie, 
Chociaż ci życia przeciąg nie pewny w ten Luty; 


.
>>>
wo 


PIEŚ
I CERKIEW
E. 


Dopełniasz miarki grzechów zawodząc sumienie, 
Ach widzę że chcesz zginąć nie czyniąc pokuty. 
Jam cię od pomsty kryła, broniąc od plag wicIa, 
Czekając twej spowiedzi, poprawy zaczęcia: 
Lecz że nie chcesz, ja teź jak Agar Izmaela, 
I nie spojrzę na zgubę tak złego dziecięcia. 
Jam ręcę zagniewane Boskie utrzymała, 
Jam cię od nagłych śmierci tylekroć broniła, 
Ilekroć grzech śmiertelny przeszył cię jak strzała, 
Dawnoby twoja pościel była ci mogiła. 
Ach I dziecię mych boleści każda grzeszna duszo, 
Dni twego oczyszczenia już prędko przeminą: 
Łzy mojeż, krew Jezusa potępić cię muszą, 
Że gardzisz niemi jak ci, którzy wiecznie zginą. 
Niżeli oczy zgasną proszę weź gromnicę, 
Post, jałmużny i spowiedź, poprzedzaj skonanie; 
A ujrzysz z Symeenem mnie Bogarodzicę, 
Rzeczesz: dziś mnie wypuszczasz sługę twego Panie. 


P I E S Ń IX. 


o Pustyni Gllryslusowej. 
lIJelod!fJa jeszcze niewiadoma. 


Swięła Pustyni! cichości odludna! 
Złych ludzi w dobrych tyś odmiana cudna: 
Tyś ziemskim rajem dusz świętych nazwana, 
Od chrztu z Jordanu znasz An:ołów Palla. 
Tam klucz do raju post dla wiernych dany, 
By Adam z dziećmi powrócił wygnany: 
Tam zwyciężona trojako pokusa, 
!)osłcm, ubóstwem, modlitwą Chrysluia. 


.
>>>
I'U:ŚNI CERKIEWNE. 


{jOl 


Gdy czart z kamieni radził czynić chlehy, 
Chrystus zalecał hardziej post z potrzehy : 
.Nie samym chlehem człowiek każdy żyje, 
Gdyż dusza ludzka słowem Boskiem tyje. 
Gdy czart bogactwa chciał dawać do troDu, 
Napierając się Boskiego pokłonu: 
Chrystus ubóstwo szczęśliwsze zaleci, 
Samemu Bogu kłaniają się dzieci. 
Gdy czart nakoDiec, rzuć się na dól radzi, 
Bo straż Anielska ztamtąd wyprowadzi; 
Chrystus modlić się a nie kusić Boga 
Każe, gdyż ludziom nie skrzydła lecz noga. 
Gdy już dni postu skOllczyły się długie, 
Przyszli Anieli czyniąc mu usługę: 
Post gdy pokorny, nie zna co jest chluba, 
Widzi z Anioły drabin", Jakóba. 
Troje pacholąt post w ogniu ośmiela, 
Post między lwami strzeże Danijela: 
Post Mojżeszowi mówić z Bogiem daje, 
Post Elijasza wiezie w górne kraje. 
Post i modlitwa zlych duchów wypędza, 
Post czyści grzecllY a cnoty oszczędza: 
Post rozmaitym dowcipem obdarza, 
Post wszystkie dohra w domostwie pomnaża. 
Post źródło zdrowia, post życia przedłuży, 
Przez post zwierz dziki człowiekowi służy: 
Boskie karanie post z miasta oddala, 
Post w wielorybie Jonasza ocala. 
Slrzedz się sytości nie szukając smaku, 
Bać się pijaństwa czartowskiego znaku, 
Jeść tylko w swój czas ahy się posilić, 
Ust swych pilnować by się nie pomylić, 


I.
>>>
fiU2 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Cicho rozważać czym kto jest, czym będzie; 
Kto tak zwykł pościć ten w raju osiędzie. 


P I E Ś Ń x. 


o Jlęce Pańskiej. 


IIlelod!fja ieszc
e niewiadoma. 


Któż z ziemnorodnych , przez wieki odbyte 
Przyjął to w uszy, lub komu odkryte 
Ramię jest Pmlskie z wieczności głębiny, 
By nagie widzieć mogły ludzkie syny, 
Ramię wszechmocne, co niebo w obłoki, 
Ziemię w kwiat żywy, ocean w opoki 
Stroi przedzi wnie, na dłoniach swych mieści, 
Co tylko żyje w swej dobroci pieści. 
Ach! ach! o święty Syonie ! 
Dziś, dziś, król twój we łzach tonie: 
Pot krwawy w ogrójcu, ofiaruje Ojcu, 
Za naród zginiony, chce być obwiniony 
Na śmierć przed Piłatem, dziś się żegna z światem. 
TrzydziestoleLnie skończywszy prac drogi, 
Krwią ścicszki broczy, uczniom zmywszy nogi, 
Za upominek serce swe w pszenicy, 
Krew dał za wino, pot olej w tęsknicy: 
Pada na ziemię za świat czyniąc dzięki, 
Ojcu ścieląc się goLowy na meki, 
\Vidząc że grzesznik samochcąc w złem ginie, 
Prosi: niech Ojcze Len mnie kielich minie. 
Ach! ach! Ach Ojcze łaskawy! 
PaLr./:, patrz l na ten pot mój krwawy.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


Ludzkich grzechów brzemię, tłoczy mnie na ziemię, 
Lecz widzę Anioła, ten z kielichem woła: 
Gdy Syn nie wypije, już świat nie ożyje. 
'V stań, wstań nadziejo wszcdl dziatek Adama, 
Wypij ten kielich, w którymci śmierć sama; 
Jeśli nic przyjmiesz za grzeszników śmierci, 
Owce twe wilcy rozszarpią na ćwierci: 
Bo któż ich wyrwie w skonaniu od zwierza, 
Gdy opuszczone zbłądzą od Pasterza. 
Pasterzu dobry I co kładziesz swą duszę 
Za grzesznych ludzi, wyrwij ich z katusze. 
Ach I ach! jeśli być nie może, 
Już, już, bądź wola twa Boże. 
Ja Adama sługi sam popłacę długi, 
Krwi mojej monetą, lecz niewdzięczni przeto 
Na sądzie zawyją, gdy grzechów nie zmyją. 
Xiąze ciemności co świat pojmał łupem, 
Widząc że Jezus grzesznych jest okupem, 
Herszta swych złości łakomstwem Judasza, 
By Pana przedał z obłudą zaprasza: 
Z pocałowaniem zbliżyć się nie wstyda, 
Aż krew niewilJną w r
ce katom wyda, 
Którzy zazdrością na jego śmierć dyszą, 
Że za nim cały świat pójdzie, gdy słyszą. 
Ten, ten, jak Józef przedany, 
Samson, w powrozy związany: 
Idzie już na męki, gdzie z lIiebożnej ręki, 
\V najpierwszej ofierze, policzek odbierze: 
Patrz Stwórco coś zlepił, jak to grzech oślepił. 
Jak tylko poznał świata gospodarza, 
Że Jezus z grobu ożywia Łazarza, 
\V raz zły duch wzruszył wszystko swe naczynie, 


603 


I;
>>>
fiOł 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Hardych, łakomych, nieczystych przy winie, 
Fałszywe świadki, zazdrosne, morderce, 
Chcąc tak odrazić Jezusowe seree, 
By nic ehciał cierpieć dla swego stworzenia, 
.By na świat wydał dekret potępienia. 
Aeh! ach! dobroć niepojęta, 
Krzywd, krzywd, swoich nie pamięta: 
Znosi już cierpliwie, chociaż go zelżywie 
Annasz z Malchem wita, gdzie są ucznie pyła: 
Kaifasz rad w ćwierci rwać, że godzien śmierci. 
Lecz co czynicie ulepki znikome, 
Gdy życia dawcę, słowo niewidome, 
Na śmierć sądzicie, bł. ten z waszej ręki, 
Co was uzdrawia śmierć podjął i męki. 
Podjął się mówią nasze płacić winy, 
Umrze jak człowiek Syn Boży jedyny. 
Lecz niesłychana ta niewdzięczność serca, 
By wykupiony, pierwszy był morderca. 
Ach! ach! co się dzieje z światem, 
On dziś, Stwórcy swemu katem. 
Zważ jak serce boli, tych wyrwać z niewoli, 
Co z Bogiem nieszczerze , a z djabłem przymierze, 
Czynią przez swe grzechy złym duchom pociechy. 
lózef do studui od braci wrzucony, 
Jezus król chwały W ciemnicy zamkniony, 
Cierpi tam nocleg w smrodliwej katuszy, 
By tych wprzód wyrwał co w grzechach po uszy 
'V skrytości leżą, zawaleni w studnie, 
Za czystych ludzi mając się obłudnie: 
Widząc to bydło tuczone do targu, 
Jezus w ciemnicy budzi ich z letargu.
>>>
I'lEŚ:iI ClmIUCWNG. 


Ach! ach! porzućcie lo łoże, 
Już, już, czarci ostrzą noże, 
By z was lłuste ćwierci, na potrawę śmierci 
Czynili z igrzyskiem, dla piekła pastwiskiem; 
\Vzywa was z ciemnicy Jezus Syn Dziewicy. 
Już tcż zaświtał ów krwawy zaranek, 
Gdy od Mojżesza znaczony baranek, 
Zabit za przejście przez czerwone morze, 
Krwią swą lud bronił o północncj porze. 
Dziś już Jezusa, przed Piłata wleką, 
Jako baranka, nie slrzygą lecz sieką: 
Już Herod wyśmiał, potem wieńczą w ciernie, 
Zbiwszy ukrzyżuj wołają, sądź wiernie. 
Ach! ach! Sędzio sprawiedliwy, 
Któż, klÓż, widział takie dziwy: 
By niewinność święta na krzyżu rozpięta, 
Zgasła światłość nasza, a złość Barabbasza 
Sama w świecie żyła, niewinnych gubiła. 
Dwie slrony krzyczą jak na Salomona 
W sądzie Piłata, jedna własna żona, 
Niech Jezus żyje, uje sądź go dla Boga, 
Druga ukrzyżuj wrzeszczy Synagoga: 
Krew jego na nas i na nasze syny, 
Gdy go wypuścisz, uie będziesz bez winy. 
Zmyłem był mówi ręce gdy lo słyszę, 
Przez wzgląd cesarski wam dekrei podpiszę. 
Ach! ach! niewinność umiera, 
Krzyż, krzyż, za łóżko obiera: 
Jezus na nim spocznie, po pracach widocznie, 
Raj odda Łolrowi, a Matkę Janowi, 
Ojcu W ręce ducha, wszystkim skłoni ucha. 


(j05 


I 
I
>>>
606 


PIEŚNI CERKIEWNE.' 


Już skłonił głowę, oczy z krwią zamruzył, 
Ten co trzydzieści lat nam wiernie służył. 
Tak to po pracach, Boga i człowieka. 
Skonać za miastem złość ludzka wywleka. 
.Niech pozna niebo, kto śmierci przyczyna, 
Niech widzi Ojciec zabitego syna: 
Syn za grzeszników prosi gdy przewinią : 
Odpuść im Ojcze, nie wiedzą co czynią. 
Ach! ach! wy słońce, obłoki, 
Skryjcie. w rozpadłe opoki 
Krew moją i ranY7 by tycb zagniewany 
Ojciec nie uderzył, kto we mnie uwierzył, 
Ja im z mego boku, wydam światłość oku. 


P I E Ś Ń XI. 


o 7AnartwycTtwstanilt Chrystusowem. 


II I '=1 
 \ I \ 
:tj3
(!;-I-
-i-.. !..
 \ \. . . f# --1,'- 

-"-"--- f= - --. i \ I \ \ \ 
Te są cu-da któ-re by-ły Zmartwychwstanie 


1
1} i i r-rlE1=Fili!-r
 


po-przedzi-ły, Za mo-dli-twą E -li - ja- sza, .J 

 J n=j=7
 


Młodzian umar - ły się wznasza: Toć E -li - jasz
>>>
PIEŚNI CERlHEWNE. 


607 


łap I .r
F-

 
 J J J I J J JJ- I 
 
---. V- I I I
 
cud u - czy - nił, Kiedy śmierć w życie zamienił. 


ł/3
. 
Hp. 

 J J1: 


Al-Ie-Iu-ja, AI-Ie-Iu-ja, AI-Ie-Iu-ja, L-7) I J+
. .t'-J7J
 ;- L-
 
., ., ł ., I 
Al-Ie-Iu-ja, Al-le-Iu-ja, AI-Ie-lu-ja, 


ł/3lr1:J ) ) 
"1-
 
ł I 
Al -le - lu -ja, Al-le - lu -ja, Niech zawsze brzmi 


£
 
 1==J-=1-=1= i l l= 
----.-.-----;- 1- 
Al - le - lu - ja. 


Elizeuszowe kości, 
Tak cudownej mocy były, 
Dla samej z trupem slyczności 
Do życia go przywróciły, 
Dając dowód zmartwychwslania, 
W szyslkim wiernym do poznania. 
Alleluja i t. d. 
Sam Pan był ten cud czyniący, 
Z snu śmierlelności budzący 
Córkę xięcia Jairego, 
Łazarza także, klórego 


II 
I 


I 
I 
I 


II :
>>>
608 


pmŚM CERKIEWNI. 


Wskrzesił Pan był, zmartwychwsLanie 
Ludziom dał w poszanowanie. 
Alleluja i t. d. 
Wszechmocnych to rąk igrzysko, 
Stawia wysoko i nizko ; 
Śmierci, żywi, tak jak czyni 
Kiedy drzew żywioły mieni: 
Co rok życie i strój daje. 
:Natura zmartwychpowstaje. 
Alleluja i t. d. 
\Vielkanoc przedtem czekana, 
Dniem odpustu była miana; 
Gdy tysiące owiec bili, 
Z kLórych ofiary czynili: 

y przy Baranka ofierze, 

iejmy nadzieję przy wierze. 
Alleluja i t. d. 
Że przez Chrystusa zasługi, 
Bóg daruje grzechów długi, 
Które pierwsi zaciągnęli 
Rodzice, my przyczynili: 
To wszystko Baranek znosi, 
W tryumfie gdy się wynosi. 
Alleluja i t. d. 
Joa8 gdy Amazrasza 
Króla Judy wojsko znasza , 
Rzuca mur Jerozolimy, 
Tak z Ojcami będziem i my: 
Wnijścia w niebo Pan pozwala, 
Szatańskie mury rozwala. 
Alleluja i t. d. 
Jak Jozyasz Paschę sprawił, 
By Izraela Bóg zbawił;
>>>
PIEŚl'i1 CERKIEWNB. 


(;O!f 


Obrzydliwości odrzucił: 
Bałwauy z wysoka zrzucił: 
Tak my grzechy chrześcijanie, 
Odrzucajmy w świętym stanie. 
Alleluja i t. d. 
Przez twe Chryste zmartwychwstanie, 
Zbawicielu świata Panie; 
Niechaj i my powstaniemy, 
\Vlctargu grzechu nie śpiemy, 
Tak jak uczniowie powstali, 
Kiedy w niedowiarstwie spali. 
Alleluja i t. d. 


P I E Ś Ń XII. 
O IVniebowstąpieniu Ohrystusowem. 
.f JJlelodyja Jeszcze niewiadoma. 
Dziś bogowidnc wzlatujcie orlęta, 
Juz otworzona w niebie brama święta: 
Król poprzedza i wyśledza 
Orla drogi, Bóg nad Bogi. 
Za nim, za nim spiesz się Adamowe plemię. 
Droga wężowa przytrudna na skale, 
Dziś ułatwiona w Jczu&owej chwale: 
Ciało zdziera a otwiera 
Widok śliczny, zbiór dziedziczny, 
Dom wiecznej radości, dla swych ziemskich gości. 
Okręt szczęśliwie ocean przemija, 
Z mnóstwem dusz świętych do lądu zawija: 
Dróg nie zetrze, ni powietrze, 
Ni nurt wody, bo narody 
Dojdą za tym }{rólem, ziemi obiecanej. 
39
>>>
610 


PIEŚNI CERIHEWNE. 


Coś niepodobnem sądził Salomonie, 
To ziemskie ciało w niebieskim Syonie 
Chrystus mieści, miłość pieści, 
Niebo czeka na człowieka, 
Rychło z tej niziny, przyjdą córy, syny. 
Otwórzcie bramy xiążęta Syonu, 
WIJijdzie Król chwały w POSp.ssyją tronu: 
Któż król taki? cóż te znaki 
'V nogach, w rękach? gdzieś na mękach 
Zbolały niezmiernie, uwieńczony w ciernie. 
Te lo są rany, któremim zraniony 
W domu Adama; lud mój ulubiony 
Tak mnie zranił, żem grzech zganił, 
Krwią mnie zbroczył, prasęm tłoczył: 
Te czerwone szaty, znak mojej zapłaty. 
Atoli wszystko cierpieć było trzeba, 
Bym grzesznych ludzi domieścił do nieba: 
By sąd ścisły wszystkie zmysły 
Ich oczyścił, dekret zjścił; 
Ja zaś przez śmierć moją mial potomstwo wieczne. 
Dana mi władza na niebie, na ziemi, 
Idę do Ojca z dziatkami mojemi; 
Niosę blizny do ojczyzny, 
Żem śmierć złupił, świat okupił: 
To jest wiernym prawo na wieczne dziedzictwo. 
Ziemski padole, twych rozkoszy bydło 
Niechaj używa, co niebianom zbrzydło: 
Niech świat ślepy, za czerepy, 
Nici, barwy, strojne larwy, 
Niedowiarków dusze, pasie na katusze. 
Dobra doczesne I{tóre zmysłQm służą, 
Nie są ojczyzną świętym, lecz podróżą;
>>>
PIEŚNI CERRlEW
E. 


(j11 


Gdy się dziatki wiecznej matki, 
Dzielą chlebem, cieszą niebem, 
Za jałmużny z ręki, czynią z dusz jutrzenki. 
Ziemskich rozkoszy, swym nieprzyjaciołom 
Gdy Bóg użycza, cóż dziatkom? Aniołom? 
Co da miłym? jeśli zgniłym 
Grzesznym daje słodkie kraje, 
Mówiąc: wspomnij synu, żeś wziął w życiu dobra. 
Śliczność niezmierna, dobroć niepojęla, . 
Jak uczci świętych dusz czysle orlęla; 
Żadne oko tak wysoko, 
Nie zajrzało, jak tam ciało 
Rażde sprawiedliwe, w słonce się oblecze. 


I) I E Ś Ń XIIT. 


o Duclw PrSl$enaj.
więls
ym. 


:U 11 I \ Ili 
 
-H31I (t -J \ -L ..,j-\-- e -! ! 
 -41'- ..,j-j I [- - 
- ' .. -:z--4I'- =:t=--f..--..j = .t! L1--- -J=-4I'
.--:- 
O -ży-wia-ją - cy Duchu święly, nie-po-jf.) -ty 
Z dwóch pochodzący, z Ojca lchnięty, z Syna wzięty, 

L..____
 --L- _ 
 .1 ,.. "-;oa-- 
--!-
 - 
-H 
--
-
-"'---+I---1 --:i 
 i I 
+"--łł-e,
 
---i
-..,----I-I---I .' -' . -+- -+----O-j- 
-.., #-,+e--=+-4' -+- I --"- 
mi - lo - ści Bo-że: 
do - hro - ci mo-rze. 
-H

-+-- s=ł -""- 
 
 ---1- 
-H
L..-..-i-I--1:::::; -1\--1- 
 
 -----I --1- 
+t

--"",-4'... --ł-...-+ l
 -I- --ł--- 
--I- - 
---...1-..----..,- 
=e -.. I- Q =!.+- 
-a;w 
B()stwo, Bóstwo z Oj-ca i Syna; Niezmierne kochanie 


Jedna tchnienia przyczyna, 


:m.
>>>
()12 


PIEŚNI CERIUEWNR. 


rJJI

-

.p
 I, 


I 
...... 
W Boskim oce - n - nie, Oj - ciec, Syn je - dno: 

3


-
[
F-j-IJJ-=t 
-0- ...... 
Z nich się Du ch nic rodzi, lecz z o-bu po - chodzi, 

3lc 

.= 1J#
 
--=-..
 #.-+--6 


bo je - dno źró - dło. 
ł-iL f\-


h J 
"'L
 
:
- -'I 
 -:-1-..------.+0 1;; 
Swię - ty ! ś wi
ty I świę - ty! Duc h nad obło - ki, 


=t
-#md =ł 
Co świat slw al'za, żywi, uczy Proro - ki. 
-H ==:j=-- ' 
 
 ' I 
t3tL=j==-
 r= 
-
' j J J -
 
. ..fI! __+ 
 .--.---j I , _ 1 _ 
-.0- T ' 
Ten roz - &y pał na-ród, na znak ci ężkiej kary, 
!i
T
 J
1 ! r-.J--rp- 
 - L 
-.0- ...... 
Dziś w różnych ję - zyk:\Ch zgro madził do _ W13- ry, 

;
 
Przez swych A - 110 - sto-łów.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNC. 


613 


2. Słowem Jehowa są niebiosa, ziemia, rosa, 
i światłość miła 
\Vraz poczynione, a Duchem świętym ust jego, 
wszystka ich siła. 
Tenże Duch nad błębiną
; 
Wszystkich 2. nasion przyczyną. 
Duch ziemi nietkniętej, Duch Panience świętej, 
dtrował płodność: 
Duch rządzi Mojżesza, cuda różnc wskrzesza, 
w Dawidzie godność: 
Święty! święty! ś" ięty! Duch Pan nad pany! 
Namaszcza Prorok i , króle, kapłany : 
Elizeusz z roli na Proroka wzięty, 
Dawid zaś od trzody posadzon z xiąźęty, 
Król 1\Ielchisedech kapłan. 
3. Duch obiecany przez Joela, Samuela 
w dziecilistwie budzi: 
Samsona siła w siedmiu włosach, Józef w kłosach 
z snu żywi ludzi. 
Duch przez Izaijasza 
Z Janem 2. zna l\Iessyjasza, 
Gołąbkiem w Jordanie i przez łez wylanie 
i ogniem z nieba: 
Gołąb miłość znaczy, łza prośbę tłomaczy, 
z ognia słów trzeba. 
Święty! święty! święty! Duch Pocieszyciel! 
Którego nam posłał Jezus zbawiciel: 
W bogomfślnych darach ogniste języki, ... 
Gdy lIa Boskie słowa łez płyną strumyki! 
Saul Pawłem zostaje. 


I  
.!
>>>
614 


PIEŚNI CERlilEWJ'lE. 


P I E Ś Ń XIV. 


Na Bo
e Ciało. 


--u - 
B 

if£:
=ti 
 
- i 


Głos, głos, głos dziś we- so - ły, 


Nie - bo, 


41='k- ---=:
 ¥ - -1--I- - 
- -I- 

 - 
 ł = 

-
-
-
- 
-
-

 
-.-
-
w 
--i-r-- v r== ---4II' 1-0 --4II'--
1 = 
zie - ruia, nie - bo zie - mia brzmią z Anio - ły; 


:Ij

==t=t:,.,- 


 ' 

 


-""1-"'- __-I=fJ- -e- 
-- -
- - _ 
_- v _ 
=
 I I . 


Oj - cu świa -tło - ści 


od - da - jąc dzię - ki, 


£a
-d=

rl=
.L
-q=I=o=
 
_- v ====S== 
-IT - ! I I 
Za wszyslkie da - ry od je - go rę - ki, 5
 F-
-i=EfF
-,- l= 

= 

 
= ]1 
--- ---==-1- - - 1==1= != G-= 
łi.ló-rą o - lwie - ra wszyslkimży- ją - cym. 


Slół, slół, stół, z nieba sława, 
Bóg karmiciel, 2. Bóg potrawa: 
Sam Jezus wszystkie wyrabia smaki, 
\V ziarkach, kropelkach dobroli znaki, 
Z swojej miłości wszystkim użycza. 
Chleb, chleb, chleb dał dwojaki, 
.łłydłu, ludziom W różne smaki:
>>>
PIEŚNI CErtfiIEW.'IlE. 


fila 


Niech nobie bydle co widzi bierze, 
Ja to przyjmuję co sercem wierzę: 
Im Bóg karmiciel, a mnie zbawiciel. 
Zmysł, 2.mysł, zmysł nasz cielesny, 
Z ziarka pokarm 2. zna doczesny: 
Lecz gdy przystąpi słowo przedwieczne, 
Ziarko się zmieni w smaki serdeczne, 
Zna kto całuje list przyjaciela. 
Znak, znak, znak Boskiej siły, 
Gdzie krew, ciało 2. z Bóstwem skryły; 
Alfa, Omega cień chleba kryśli, 
Boga skosztuje kto się domyśli, 
Jak miłość karmi swe niemowlęta. 
Bóg, Bóg, Bóg chleb przemienia 
W ciało i krew 2. dla zbawienia: 
Tym którzy wierzą w wszechmocne słowa, 
Chrystus obietnic wiernie dochowa; 
On rzekł, to czyricie na mą pan-1iątkę. 
Cud, cud, cud był od wieku, 
Bóg w Maryi 2. żył człowieku: 
Teraz Anielski kto chleb p.żywa, 
Już jest w Chrystusie, Chrystus w nim bywa. 
Ach! cóż jest w niebie czego żądamy. 
Duch, duch, duch w tych społeczny, 
Którym miły 
. ten chleb wieczny: 
W nich jednomyślność chodzących w domu, 
Gdyż nie są dłużni zgoła nikomu; 
Anielskie życie wiodą na ziemi. 
Słuch, słuch, słuch w tych nie ziemny, 
Których uczy 2. chleb tajemny: 
Co kapłan żąda w łamaniu cbl
ba, 
To czyste dusze wraz czują z nieba. 
O ludu święty! czegóż wam trzeba. 


ił 


I; 


I 
'II
>>>
616 


PU:ŚJXI CERl.IEWNE. 


Gdzie, gdzie, gdzie dwóch się zgodzą, 
Mówi Chrystus 2. ze mną cho
zą: 
Jeśli nademIlie nic nie miłują, 
Serce pokorne mieć usilują, 
Ci w tym Anielskim chlebie smakują. 


P I E Ś Ń XV. 


Na Boi5e Ciało. 


 

-
 l
j 
 . 
1

= Ir
 1 1 
-
"-..I--j 
 -J -j-ł-ł- .. - . - 
· 
"#.
T T --H-f-----.!. 
 
Wszystkie na - ro - dyprzyjdźcie na go - dy, 
Któ - re Bóg czy - ni w tcjt o świą -ty - ni, 
-łi

£ =-t f'--
 - 

\=fL

 I --t-r\ 
-
 I = 
:+1\111- f-'--r--!-'-r .. ___----1-ooJ_4'- 
I--'--!-'- _ 
., . 
 "-"-i -- 
 -- ---łtI--łtI-..,------ 
 
Oddając sie-bie w po-ż y-wie - nie, Bogi em by ży - ło 

h.J-.J
 _ I 


=+=f l 
-- I- .. \ · ., -- 
swe stwo-rze .nie. O ży - wy ! pra w-dzi - wy t 2. 

-J-..
 
 

J
 
o - ży - wy ! IJrawdzi - wy Bóg z nie-ba 

3
 J G

H

- J 
 ł 
pod ch le - ba Zna-k i za - sia - da, 
łł3IJ J j
F1 
tron swój za - kła - da. 


4
>>>
PIEŚNI CERMEW
E. 


617 


Ten chleb Anieli, widzieć nie śmieli, 
Bo trudno oku W tymto obłoku, 
Oglądać światłość niepojętą, 
Pożywać Boga, mannę świętą. 
O płomień! o promień I 3 razy. 
Miłości, światłości: 
W małej iskierce, rozpalasz serce. 
Tym ogniem dyszą, gdy miłość słyszą 
'V sercach kapłani, bo ich to rani 
Pragnienie wielkie Boskiej chwały, 
Że na ich dłoniach jest Bóg cały. 
O pieniądz! chleb mieniąc 3. 
Nam płacisz, grzech tracisz 
'V jednym momencie, w tym Sakramencie. 
Ogień był pasza dla Elijasza, 
Gdy miłość święta przez ogień wzięta, 
Płomieniem jawnie go karmiła, 
Tu w Sakramencie się ukryła: 
Gdzie życie, obficie, 3. 
Bóg słowo, swą mową 
Dał w chlebnym znaku, wiecznego smaku. 
To jest toż ciało które wisiało, 
Z Maryi wzięte na krzyż rozpięte, 
W przemienionym ołtarza chlebie: 
Jest z nami, jest l1a tronie wniebie. 
O .Boże I któż może 3. 
Nie wierzyć lub zmierzyć 
'V szechmocność twoją, ze zgubą swoją. 
Ach któż poznaje, jak się to staje, 
Że całość drzewa w ziarko się zlewa: 
Źe ogień biorąc nie rozbierze, 
Cały się daje, cały w mierze:
>>>
618 


PIEŚNI CEllliIEW;SE. 


Znać trudniej, bo cudniej 3. 
Tu żywa przebywa 
Istota ciała i Bóstwa chwała. 
Bóg W słowach wierny, w darach niezmiemy, 
Skrył się w dziecięciu, cud lo w pojęciu: 
W żywocie ludzkim, był robakiem, 
Być nie przykrzy pod chleba znakicm, 
Chce tylc, żyć mile 3. 
\V pamięciach i w chęciach, 
Biorących ciało jego, cnót chwałą. 


-- 


Pieśni o Najśw. I1Iar)Ti Panllic. 


, , 
PIESN I. 


ONiepokalanem PocRSęciu N. .Maryi Panny_ 
lIIelodyja leszcze niewiadoma. 


Dziś ludu Maryjański Stwórcy obietnicę 
\Vspomnij, klóra cieszyła najpierwsze Rodzice: 
Źe wpośród wszystkich wieków jednej Panny oko, 
Z głębin swojej pokory, spojrzy tak wysoko; 
Iż Stwórcę swego miłem przywabi wejrzeniem, 
Tak, że się Bóg niezmierny złączy z swem stworzeniem. 
O szczęśliwyś Adamie! że z twych piersi góra 
Wyższa wyjdzie, niż orle mogą dopiąć piora. 
Czy z twego serca proszek Bóg zachował sobie, 
Czy z głowy złoty kruszec w łez pokutnych probie, 
Czy oko twe zrodziło perłorodne morze, 
Kiedyś się za grzech płacząc zatapiał w pokorze? 


.
>>>
PIEŚNI CIUU,IEWNE. 


619 


Czy uszy twe gliniane tej perły macice, 
Któremiś Stwórcy swego słyszał obietnice? 
Wiem że zmysły szlachetne oko i słuch ucha; 
Wszystkie inne bydlęce, lIie poznają ducha. 
Lecz wszystkich Ojców Ojcze, i sił naszych ramię 
 
Maryja czy twa córka? czy matka Adamie? 
Ciebie Słowo stworzyło, ta Słowo zrodziła, 
Zdaje się pierwsza ta jest święta ziemi bryła. 
Niezmierne wieki jedną są u Boga chwilą, 
U nas są miary czasów u Boga dziś tylo: 
Ożywiająca dobroć J pierwej na swem łonie 
Maryją formowała, Iliźli ją w Syonie 
Z obfitością swych darów, zamknęła w kropelce 
Krwi naszej, jak przystało Boskiej Rodzicielce. 
Długo zaś ziemia nasza miała być orana, 
Ażby ta Bogonośna była manna wsiana. 
Siedemkroć srebro ogniem serc ojczystych lane, 
Niż wyszło na świat oko to niepokalane: 
Kąpał się Adam we łzach, myła w płaczu Ewa,- 
Z tej plamy którą na nidl, wąż był wylał z drzewa. 
Lecz to mało, choćby się myć gorzkim hyzopem, 
Trzeba było czterdzieści dni świat myć potopem: 
Po tej wodzie i ognia siarczystego mało, 
Którym się winno było czyścić wszelkie ciało. 
Jeszcze i to nicdosyć przepalić się razem, 
Abrahamowem trzeba rznąć ciało żelazem. 
Nie tu koniec omycia krew się z bydląt toczy, 
Którą Mojżesz, Aaron stawili przed oczy. 
Mało tej krwi bydlęcej i ludzkiej krwi mało, 
Bo nie mogło oczyścić grzech nieczyst
 ciało: 
Naj czystszej trzeba było poszukać kropelki, 
JHórąby się mógł omyć grzech świata tak wielki.
>>>
620 


PIEŚNI CIi:RflIEWrm. 


Ta kropelka ze wszystkich cnót ma być spojona, 
I od wszystkich narodów serc błogosławiona. 
Abraham wiarę, Izaak krwi swojej ofiary, 
Jakób miłość a czystość Józef, Noe dary: 
Dawid świętość; moc
, mądrość Samson z Salomonem; 
Job trwałość, M
jżesz cichość, wraz z Prorockiem gronem 
Składają w jedno serce, które miłość żarzy, 
Rozliczne wdzięki czyniąc w Maryjańskiej twarzy. 
O! szczęśliwaś kropelko, gdy w tobie te dary 
Jaśnieją, owszem sam Bóg napełnia bez miary: 
Lecz cóż to Patryarcbów, co Proroków chwała, 
Apostołów gorliwość, gdyś się .l\Iatką stała 
Tego Boga, co wszystko słowem swojem stwarza, 
Matką jesteś i Panną, chlebem Gospodarza. 
Z twoich rąk będzie prosić ten Bóg pożywienia, 
Do którego o pokarm wołają stworzenia. 
Ten którego wszechmocność wszystko nosi wszędzie, 
Na twojcm się Panieńskiem łonie mieścić będzie. 
O! Matko Adamowych synów i Adama, 
Matką jesteś i Panną, córka matki sama. 
Winszująć wszystkie nieba i Ewine plemię, 
Żeś Boga z ludźmi, z niebem spokrewniła ziemię: 
O stolico mądrości! Cherubinów oczy 
Dusza twa mając, wszystek świat wdrogi twe tłoczy. 
Ożyjcie serca ludzkie, kości zakwitnijcie, 
Oto dla was w Maryi Bosko - ludzkie życie: 
Wydajcie głos mogiły Archanielskie słowa, 
Bez zmazy dziś poczętej: Bądź Maryja zdrowa.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


6.21 


P I E Ś Ń II. 


o NarodJ:5cniu N. DIaryi Panny. 
lIIelody,ja leszcze niewiadoma. 


Z gór wiekuistych, z Patryarchów łona, 
Świta jutrzenka Maryja zrodzona ł 
Wynika źródło co ożywia ziemię, 
Leczy od chorób z grzechu ludzkie plemię: 
Ta w piersiach Ewy, znana Boskiem okiem 
Matką żyjących, walczyć będzie z smokiem. 
Myśli Prorockie, co Ducha głębiny 
Widząc, znaliście tej Panny rodziny; 
Cieszcie się teraz, wasze obietnice 
Spełniło niebo, przez Bogarodzicę. 
Już swoją Panią świat z Anną powija, 
Gdy świata końce dziedziczy Maryja. 
Dziś żywe niebo, dom Emmanucla, 
Przybytek Stwórcy, wzywa do wesela 
Tych którzy z raju z Adamem wygnani, 
\V zywa sług swoich rodząca się Pani: 
Przyjdźcie narody, co mnie błogosławić 
Będziecie, czas wam zbawienie objawić. 
Ten co mnie stworzył, w domku moim spocznie, 
Przezemnie do was zbliży się widocznie: 
Wszystkie me zmysły, kostki, krwi kropelki, 
Przedwieczna dobroć zmieni w kościół wielki. 
Serce me odtąd będzie xięga ona, 
Gdzie się zapiszą narodów imiona. 
Dziś manna ziemię okrywa jak rosa, 
Do której łakną wraz z ludźmi niebiosa: 
Ta dziś kosztuje piersi Anny sama, 
Taż manna Bogu, ludziom rajska brama. 


L
>>>
622 


PIEŚNI CERI
IF.W:'lE. 


Patrzcież narody na to małe dzieci
, 
Stańcie się dziećmi, do raju wnijdziecie. 
Odgłos szczęśliwy, cóż to jest za dziecię? 
Widok Aniołów, cud największy w świecie. 
Ojciec światłości pogląda na Córę, 
Bóg Syn z niej ludzką chce przyjąć nal:Jrę' 
Bóg Duch tę Pannę zna oblubienicą, 
:Niebo i ziemia czci Bogarodzicą. 
Zaczynaj życie, serc świętych kochanie, 
Matko i dziecię i Boskie mieszkanie: 
Dzień twycb narodzin, dla nas odrodziny 
Sprawi, bo nasze lata, dni, godziny, 
Przez cię do morza wieczności popłyną, 
My ożyjemy za twoją przyczyną. 


P I E Ś Ń III. 


o Ofiarowaniu N.IJlaryi -Plenny. 
-H .... _+__
1IiO.... 
 
 , 
 

I
 -----=--,..------1,,- I "I'"" f'.ł -j .l- 
_ 
-H'ł
n___r-,..-

-..--P'+-j -l.---..-- -.- -I-P'
 - 
-
- 
 Il-
-
--r- .---. = 
Oblecz się ziemio w złoto - li - te sza - ty, 
Oł-larz bła - galny s pieszy do o - bla - ty : 
-H--
-"'-- 
 , - 
-H
I
I--f--
"'!-_' -- _ -"'- -,..---11------1- 
-i¥1L-1--\ł--ł--:---t----c
- -',..-I--+=
---,..,-,..-'.- 
----V-..::==+==1 =jI= -V- :s-
, 11 = 
Je-dna zcórJudz - kich Ma-ry -ja pa - nien-ka , 
:l:kl
- 
-
- 
 -"'. -=I 
 -"--"'--- I = 
-j+l1l-1==iJ..-+---ł-
-'" -,..- f----:--;--
,.. ,-, -,..-- 
__-L-
-...:::- r-l ---
-ł------ - I - 
t--1 V- -. "'" 
W trzecilllswym rocz-ku do 0- fia-ry klę - ka;
>>>
PIEŚNI CERIUEWNE. 


623 


:!h-r-,
 - 
 -
--'L__ ---1
 
 -
 
 
 

 . l.i' 
- -I--;---.--. 

 
 

 J- 
Od - da - na Bo - gu s ta- je wtym pro-gu, 
-H-

-

 


 rł\- 
 ' 
-H
I..----1-N--N---I -"- ---1--N--N- I _ 
-H
 
 -"-"---'--;tI
 I -. --,./-'--#---111- 
, -
--- 
 --r- 
Gdziejej przy-b y - cie, ca - łe swe ży-cie 
::Bh-"-
-- 
-
 
 . 
 - #,..-__ - 
 

 I f-----V- --c jP' - 
I-I/.
 
T--' ==== 
Po-świe-ca Stwór - cy wo - fJe-rze. 
Izrael niegdyś, przez dekret Aswera 
Gdy mial zaginąć, wybrana Estera 
Mówi rIo króla: daruj mi mą duszę, 
Gdyż ja z narodem moim ginąć muszę. 
Król dekre zmienia, w los wybawienia, 
Ester ośmie!a lud Izraela, 
Ze gniew królewski zmieniła. 
Straszliwszej pomsty wszystkie świata strony 
Czekały, gdy świat caly obwiniony, 
Pana zastępów rozgniewał na wieki, 
:Nie dbał na polop, czekał z piekła rzeki: 
Żadne ofiary wiszącej kary, 
Nie mogły zmienić, ni krzywd ocenić 
I{rwią wszysłkich bydląl i ludzi. 
Dziś jest odmiana najwyższej prawicy, 
Gdy niebo widzi serce lej dziewicy, 
Co niesie dzięki, prośby i daniny 
Za prze winione córki, ludzkie syny: 
W rałunku świala, wszyslkie swe lala 
Święci w ofierze, aby przymierze 
Bóg zagniewany miał z ludem. 


1\ 
!
>>>
624 


PIEŚNI CEruUEWNE. 


Wślad za swą Panią grzesznik ośmielony; 
Ciśnie się w kościół iż pewny obrony: 
Z rąk twoich Pani mówi wziąłem życie, 
Dzięki, ofiary, prośby niosę skrycie: 
Jeszcze za progiem. zjednaj mnie z Bogiem, 
Gdyż W twoje ślady, panien gromady, 
Dni swoje święcą, ja resztę. 


P I E Ś Ń IV. 


o Zaślubieniu N. .Dlaryi Pdllny. 


ltlelodyja jeszcze niewiadoma. 


Ogromny piorun z iskierką w obłoku, 
Miły z bojaźnią śmiertelnemu oku: 
Wzór to jest ślubu Józefa z Maryją, 
Gdzie miłość z trwogą, zmysł z wiecznością żyją. 
Wieczność gdy w oczy zajrzy zmysł rozdziera, 
Oko lubieżne przy Arce umiera: 
Gdzie duch władnący życiem, śmiercią razem, 
Tąm noc małżeńska śmierci jest obrazem. 
Farao Sary by się nie dotykał, 
Sam Bóg wnętrzności wszystkie pozamykał: 
Śmiercią zagroził, bo matka Proroka, 
Czystą być miała od szpetnego oka. 
Straż śmierci dana Tobijasza Sarze, 
Taż siedmiu mężów nagłą śmiercią karze; 
By j ej czystości żaden nie obnażył, 
Rto tylko żądzą bydlęcą się smażył. 
Ruben że wstąpił na Ojcowskie łoże, 
Na wieki w szczęściu podrastać nie może:
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


625 


Aeh! z jakąż myślą Józef Pannę bierze 
Z kościoła
 która ma z Bogiem przymierze. 
Na której Bóstwa spoczęły promienie
 
Pomyśl jakowe z starcem zaślubienie: 
Stróżem on tylko obrany Panieństwa, 
Dueh święty przy nim czci węzeł małżeństwa. 
Panieństwa perła w tych małżonkach skryta, 
Gdy Józef Stwórcę swego w Pannie wita: 
Przyjmuje AI'kę cudotworną z Bogiem 
 
Ządze natury strach zgasił za progiem. 
Straszne to miejsce mówi on z Jakóbem. 
Gdzie Bóg tron obrał ja się łączę ślubem: 
Anioł mnie o to we śnie upomina, 
Przyjmij Maryją Matkę Boga Syna. 
Anioł wypędza. precz żądza bydlęca, 
Raj jest Maryja, gdyż ją Bóg poświęca: 
Pełna jest Boga jako krzak Moj
esza, 
Strzedz jej jest źycie
 dotknąć śmierć przyspiesza. 
Żmijowe plemię, których żądza draźni, 
Sądzą że Józef małżeńskiej przyjaźni, 
Zażywał z Panną gdy Boga powiła, 
Lecz herctycka złość ich w tern zaćmiła. 
Bo kto tej prawdy dziś nie może wiedzieć, 
Iż chce być djabłem kto chce z Bogiem siedzieć 
Na tymże tronie, mieć toż łoże same, 
Cisnąć się gdzie Bóg sam przeszedł swą bramę. 
My twe naj czystsza Panno zaślubiny 
Z Józefem czcimy, wielbiąc cię bez winy: 
Józef był stróżem twej niewinnej sławy, 
Ty z nim wyjednaj dla nas sąd łaskawy. 


40
>>>
62f) 


PIEŚNI CEllIUEWNE. 


P I E Ś Ń v. 


o Zwiastowaniu N. Dla ryi Panny. 
:lJ ;tL.- . . 

 ..- 
--L-! -.!. I - 

e::t=L:.J r 
I-4'-
=
- 
Ar-cha - niel - ski głos o - śmie-la, 
By,.śmy sło - wy Ga - bry - e - la, 

1T-h

J i

 h-

 fL-r:-r-rł4- 
. I ił -lif---!- 
Pozdrawia - li Pan- n ę świę tą, 
-H-
-1\:-- -
I
 " I 
:tj3 
-

- J r ł-
 
 
 r r

 
-i-Iif- v--
- 
A w niej mi - łość nie - po - ję - - łą , 


W- 
 !Y 
C-I"
 


 E:! 
 

 
Któ-raStwór-cę tak skło-ni - ła,Że najwyź- 

---- 
 I\ 
 
 I 
m h- .-..-..- 1\ 
 
 I 
--1--
 
Ir li er li li 
 'I- 

' "'
1
 
sza je -go si - ła, Czyni w niej Ducha upałem, 
jj
 L.- 


,1' rł'--
 
 
 .

 I
 I 
 II 
W
 
 
'. ., J ., p-r
----"
f-'-
-P'- 
Źe się słowo sta - ło cia - łem, słało ciałem. 


Cud nad cuda w tern się zdarza, 
Bóg na nowo świat przetwarza: 
To Panience Anioł wieści, 
Że którego świat nie zmieści,
>>>
PIEŚNI CERIHEWNE. 


Ten w panieńskie krwi kropelki, 
Zamyka się dziś Bóg wielki: 
Zkąd się niebo z ziemią toczy 
Z swym początkiem nam przed oczy. 
Rozważ duszo, weź na szale, 
Góry, rzeki, morskie fale: 
Policz krople w oceanie 
Pierwej niż swe zaczniesz zdanie 
O Maryi głosić w pieniu, 
IHóra malką jest stworzeniu, 
Panią świata, żywem niebem, 
Manną ludziom, Bogu chlebem. 
Rozmierz pola beznasienne, 
Spytaj jak zostały plenne; 
Jak niesiane ani zryte, 
Zrodziły żniwo obfite. 
Ziemia wszystka panną była, 
Gdy jej Stwórcy moc zaćmiła, 
Gdy się Duch Boski nad wodą 
Unosił i wiał pogodą. 
Związek natur dziś zwycięża 
Panna, która nie zna męża; 
Bo wieczności w niej głębina, 
Ludzkiem cia.łem Boga Syna 
Sprawą Ducba przyobleka, 
Poczyna Boga - człowieka: 
Którego się widzieć lęka, 
By nie umarł świat uklęka. 
Poznaj jaką jest głębiną, 
Z której natur źródła płyną; 
\V dwóch naturach wraz powija, 
Boga Syna, cud Maryja. 


-10- 


627 


I,
>>>
628 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Więc chcąc głosić cześć tej PanllY
 
Pierwszy nieba dzień poranny! 
Trzeba Aniołów uprzedzić, . 
Wszystkich natur moc wyśledzić. 
Trzeba wzlecić w górne kraje, 
Gilzie w zwierzyńcu słońce staje, 
Niebo dzieląc w różne pasy, 
Pędem płanet mierząc czasy. 
Trzeba pytać zkąd osnowę 
Panna bierze, gdy swą głowę 
Boga rodzi. Bóg świat stwarza, 
Domek nosi gospodarza.: 
PrzyzDa niebo że jest małe, 
Objąć Bóstwa wieczną chwałę: 
Przyzna ziemia że jest wązka, 
Z której zrosła ta gałązka, 
Co z swych piersi słodkie grono, 
Stawi Stwórcy, za tron łono. 
'Więc ztąd poznać że świat cały, 
Dla Maryi stworzon chwały: 
Gdyż w umyśle Boskim była, 
Gdy na dzieła rąk patrzyła, 
Gdy krąg świata Syn jej snował, 
W miesiąc... w którym jej zwiastował 
Anioł świata przetworzenie, 
Widząc Stwórcy w ni
j wcielenie: 
:Marzec matka czy Maryja, 
Powiedz świecie kto ci sprzyja? 
Nam zląll szczęście, źe z Anioły, 
Póki w śmiertelne popioły, 
.Nie rozsypią się języki, 
Pozdrawiać będziem w okrzyki:
>>>
PIEŚNI CEnKIEWNE. 


62!ł 


Zdrowaś Maryja! Póln z tobą, 
Łaskiś pełna, dusz ozdobo. 
Niech w całem życiu to pienie 
Brzmi, a w śmierci da zbawienie. 


PIEŚŃ VI. 
O Nawied
eniu N. JJlaryi Panny. 
IIfelod!f,ja Jeszcze niewiadoma. 


Ocuć się ziemio! Nieba Gospodyni 
Przyjąwszy Stwórcę, Processyją czyni: 
Spieszy odwiedzić Elżbietę, w niej Jana, 
Poświęcić dziecię przez Aniołów Pana. 
Patrzcie wy obloki , policzcie te kroki, 
\V takowej podróży, gdzie dziw Pani służy, 
Pana zastępów niosąc w żywocie. 
Cieszcie się pola, srebro-rośne niwy, 
Arki przymierza widząc obraz zywy: 
Ta sama spieszy w dom Obededoma, 
Jana ucieszy przez to słowo co ma; 
Elżbieta też powie, witaj moje zdrowie, 
Tam Jan dla tych gości, wyskoczy z radości, . 
Głos powitania słysząc w żywocie. 
Składa swe szaty jak święte Szkaplerze, 
Powijać Jana a z nim chrzczonych w wierze: 
By chrześcijańskie tak odziane dziatki, 
Do Chrystusowej należały Matki; 
Gdyż Paweł nam radzi, ten szkaplerz czeladzi: 
Wy którzy ochrzczeni, bądźcie obleczeni, 
Od Matki Panny wszyscy w Chr)'stusa. 
\Vyda swe pienie mądrości stolica, 
Zjawia, co sprawi wszechmocna prawica: 


II
>>>
630 


PIEŚNI CERI,IEWlIIE. 


Uwielbiaj dzisiaj duszo moja Pana, 
Któremu jestem za matkę obrana, 
Niech się duch raduje w Bogu gdy go czuje, 
W niepłodnej Elżbiecie Jan cudowne dziecię, 
Za przyjściem mojem dziś poświęcony. 
Jak tylko wejrzał z najwyższej stolice, 
Pan na pokorę swojej służebnice, 
. Tak odtąd wiecznie przyobiecał sprawić, 
Że mnie narody będą błogosławić: 
Te dla mnie on sprawił, w miłosierdziu zjawił 
Rzeczy niepojęte; Imie jego święte 
Bądź od narodu, aż do narodu. 
\Vzbudził potęgę w najwyższem ramieniu, 
Rozproszył pysznych myślą w ich sumieniu, 
\Vyniósł pokorne, mocne z tronu złożył, 
Nędznych zbogacił, bogaczów zubożył. 
Przyjął Izraela dziecię z między wiela, 
Wspomniał obietnicę, co micli rodzice 
Abraham wierny w swojem nasieniu. 
Skończyła pienie Maryja w gościnie, 
Powraca w dom swój, a głos onej słynie 
. \V tysiączne lata pomiędzy narodr. 
Gościnność tedy bierze te nadgrody : 
Że gdy kto z miłości, rad przyjmuje goscł, 
Tam los Abrahama; gość Maryja sama 
Szczęście zagnieździć przyobiecuje. 


P I E Ś Ń VII. 
O Boleściacl
 N. Maryi Panny. 

dJJJ
PJ
JJ !d
l
 
SpłYllcie dziś spłyń - cic wszech matek ża - Je, 
Uśmierz - cie świa - ta burzli - we fa - le:
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


631 
p rl"
f
-l

i J
J J ij j J 14 
I , - J . I _'_____+_ 
Niestc - - ty! 2. W mo - rzu smutków tonie  - I '----- I ---' I --pII!!!r___ -+- - I ----J- 
L- ..,.- --- --1"""'-1-1 -+- _ --1----;- 
-Ił- 

 

I:: -e
-i- ., ..-_......--I-+- --+--+-_j- 
- 
 T ..-- 

 -;- ---}---j- 
- -=-+---- - - - -.--1..... 
:Mary - - ja, 2. co ra - dość w Sy - o-nie 
:h3/y

1\- 
-ł--j--!-r:; J
 .łi
 


 
-
---

 - rr
 


Za - czę -ła, rodząc Em - ma - nu - e - la, 
}J'.o

 


Tej dziś śmierć czyni ko - niec we - se - la, 


" I 
 - *
 

 J 
=J J ' J 
 


Gdy Sy - na 


grze - bie. 


Ach r gdzież ta radość? co Anioł wieścił, 
Gdyś się mój Stwórco w mem sercu mieścił. 
Niestety! 2. lo panieńskie ciało, 
Na krzyżu 2. oko me widziało, 
Klórem ty byłeś ze mnie odziany, 
Dziś któż cię oblekł w lak gęste rany? 
Miłość grzesznika. 
Dziś siedmioliczny miecz rani duszę, 
Gdy cię w tym grobie już złożyć muszę: 


II  II
>>>
632 


I'lEŚNI CERKIEWI'IE. 


Spełniłeś 2. twoje obietnice, 
Strzegłeś mnie 2. jak oka źrenicę: 
Dziś cóż się stanic z owcami twemi? 
Gdy sam polężesz w tern sercu ziemi, 
Pasterzu dobry. 
Żałosne nieba, płaczą Anieli, 
Gdy cię w ostatniej łez mych kąpieli 
Omywam, 2. na śmiertelne łoże, 
:Mój Synu 2. i przedwieczny Boże! 
Jakże mnie smutną Matk
 zostawisz? 
Kiedyż mi koniec życia objawisz? 
Moja nadziejo. 
Miła światłości, Synu I Maryja 
Mówi do ciebie, gdy w grób powij a : 
Pamiętaj 2. na tę boleść Matki, 
Sam ratuj 2' te coś mi dał dziatki: 
Bo kiedyż kiedyż już cię oglądam? 
Ach moje życie! z dziatkami żądam 
Matka troskliwa. 
Lecz miłe słońce po trzech dniach chyba, 
Wyjdziesz jak Jonasz z ust wieloryba: 
Pozwól mi 2. z sobą iść do piekła, 
Niech widzę 2. czy też tam złość wściekła, 
Oszczędzać będzie Ernmanuela, 
Jak w jamie niegdyś lwy Danijela: 
\Veź; weź mnie z sobą. 
Jużem odpoczął mówisz w sobotę, 
Skończywszy krwawą kupna robotę: 
Nie płacz mnie 2. już pofolguj sobie, 
O Matko! 2. widząc mnie w tym grobie; 
Gdyż ja powstanę, będę wsławiony, 
Twoim za współpłacz chwalcom korony 
Wieczne zgotuję. 


. 


\-
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


633 


P I E Ś N VIII. 


, o 1Vn-iebowRiięciu N. Dlaryi Panny.  +--=--1-
__--.----1 I lE 
-I-I
I..
-"'-"'-ł-"'- -
,,. -ł-- ---"'--ł--H- 
 I -li - 
-I-I'-I1-
--ł----t-"'-r-
 +fII-...-.-...-ł-....- 
 +., :.- 
--4-1-+-4-1.oo'---1ooit--I+t-Ioooo'---1---+-'--..,--+-..-. - 

--ł-
--.t--=--j--V-----I 
\Vesel-cic się nie - ba 1 pię-kno - ści morza, 
Gdzie Matka świa -tio - ści wschodzi jak zo-rza : 

 

- 
 
 
 --
-
 

 - 
 -
 * 
-I-i.t 
 -ł ..l ---j ---.;-.. ---j--! ---
 I - 
-ifI-1l-..-..-.. --łJ1 -
-
 ---ł-'-
-" 

 I .!I"- 1-" - --1- 


Wy-cho-dzi zpu-sty-ni świata go - spo-dy-oi, 

 " 
" ""
 $ 
-ł 
 -1\- 
 
1..--1--1 ---j-.,-..,..I ---+-!--I
 -!\--f-'- .- 
11- _._.-.. --

.,--=.. J ..=7L-: " 
W zaslu - gi ob - fi - ta, gdy ją A -- oiol wi - ta :  1 - I i - !
 i - 
-1-1:; 1.. 
 
 ' ...
- ---1---"'---1-+'-'--- 
 --ł-1 - 

 ' V \ I ,. I ,. -ł-
...-.-...+..
-łL II 
 -1- 
- _._...'-......'---1-I-+-....-+-=_tlLI-:- d l . - 
I I 
 ---'=--j fi 
Spiesz się 1\'Ia - tko kró -la przyjąć ko - ro-ny. 


Ile słońce liczy lat, koron tyle, 
Sześ
dziesiąt trzy zdrowaś na każdą ch wiIę, 
Spiewać ci z Anioły, wraz będą kościoły, 
W koronl'k osnowie, boś ty świata zdrowie: 
Odtąd błogosławić będą narody. 
Już Ojciec światłości wita swą córę, 
Syn Matkę z której wziął ludzką naturę, 
Duch oblubienicę; Bóg Bogarodzicę 
Mieści na swem łonie, w troistej koronie, 
StOlicom przyodzianą swoją świątynię.
>>>
fi

4 


PIEŚNI CERKlEWl'IE. 


Dziś dwór Empirejski, Aniołów gminy, 
Przyjmują w obłokach Panią z niziny: 
Bramy otwierają, do stóp upadają, 
Mądrości stolicę, Trójcy służebnicę 
Nad wszyslkie niebiosa wyżej wynoszą. 
Za nią zatęsknione wzlecą orlęta, 
Dusze bogowidne, gdzie matka wzięta: 
Gdyż póki t.a z niemi, mieszkała na ziemi, 
Ciesząc się z jej chwały, o niebo nie dbały, 
Widząc w niej mieszkanie Syna Bożego. 
W gniazdeczku kościoła, w ziemskim padole, 
Zostawując dziatki w tej Boskiej szkole, 
Z nieba się odzywa: bądź matko troskliwa, 
Wyuczaj te dziatki, tęsknić do mnie matki.. 
Gdyż ja ich zapomnieć nigdy nie mogę. 
Gdy już w oceanie światłości slaję, 
Niezmroczonem okiem patrzę w te kraje, 
Gdzie do mnie narody, odrodzone z wody, 
1tliłosne odgłosy, czynią pod niebiosy, 
Ja też zabezpieczam onych zbawienie. 


, . 
PIESN IX. 


o Najś1V. ffIaryi Pannie. 
-{ 
Ty coś nic-ba jest o - zdo-bą, 
Twąślicz - no-sclą i o - so - bą; 

.JJiWrp
 
Pię - knym ser - ca twe-go skła - dem,
>>>
PIEŚNI CERKIEWJ'lE. 


63;' 


r 
-H---I-,e:: I E
 "'" 
 
t1 b--
.
i 

fi ' - 

 - 
#I 
I I II I I I-..... f--ł---I- 
J I I I ł-- I I I "-:--+- 
Tyś ś wią ty - niom jest przy - kła ilem, 
:ł1 
k----=P=r-p
 - 11 
-H- Il --.-f-- 
 
I I I I I 
Jest przykła - dem. 


Tobie wieczna myśl w figurze, 
Najwspanialszej króla córze, 
Źródło cuilów, wszystkie wdzięki 
Daje na twarz i w moe ręki, 
I w moc ręki. 
Usta koral, zorze lice, 
Bogo-widne twe źrenice, 
Głos twój słodki kościół chowa, 
Tyś nam zdrowie, sama zdrowa, 
Sama zdrowa. 
Niech cię z ca.łej mej istoty, 
Wiecznych fortun wieńcu złoty, 
Wielbię nucąc z niebem słowa: 
:Żyj Maryja wiecznie zdrowa, 
'Wiecznie zdrowa. 
Zyj Maryja me kochanie! 
Wołam tonąc w oceanie 
Grzechów moich, perło chlubna, 
Krwią Synowi twemu ślubna, 
Twemu ślubna.  
II 


U 
II 
II
>>>
636 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


P I E Ś N X. 


o Najśm. 111aryi Pannie Pieśń Bracka. 
r 
ji 
-


 
. ! J -- JI = 

O=-- rl 
 --:=()= ct:: 
r (- 


Słu-dzy Ma - ry 


wam pewne zba - wienie, 

=fł#=

d:

 


Wasze są nie-ba i Bo - ga wi - dze-lIie: 

-ii
 
Je - śli ją wiei-bić bę-dzie-cie praw - dzi - wie, 
r- 
ŁcJ=

r P-Iii 1 I]
¥=t 
Źy- jąc po - bo - żnie, trzeźwo, sprawie - dli-wie. 
""" 
.... - 

E:J :E=E-ł


o -  \_
 - 
I. -=----=:] 
 I =8=-j--o-iI= 


Pozdra - wiaj - cie, wy-sła - wiaj - ci e: 2. 


LF-
r1friM 


o Pa - ni! O Pa - ni! wejrzyj na lud twój 


*=1 r iy9 
któ-ry cię wzy - WiI.
>>>
PIEŚXI CERKIEWNE. 


637 


Ziemi fortuna a niebiosom chwała, 
Wszystkim żyjącym tyś się malką stała: 
Znak jest zbawienia, cześć twego imienia 
W życiu piastować, jest to co królować. 
Nakłoń ucha, niech wysłucha 2. 
Sług twoich 2. Panno Maryja serce twe święte. 
\V morzu wieczności, mądrości głębinie, 
Tyś to przejrzała w Bogu twoim Synie: 
Że błogosławić będą cię narody, 
Które się z ducha odrodzą i z wody. 
\V lat tysiące, świala kOlicc 2. 
Wołają 2. sercem i ust Y : Zdrowaś Maryja. 
Ty żywe niebo w boskim oceanie, 
\V tobie nasz Stwórca ma swoje mieszkanie: 
Ztąd się do ciebie garnie ludzkie plemię, 
Żeś zjednoczyła z niebem naszą ziemię, 
Ztąd korony, król..)w trony, 2. 
Ordery 2. xiążęta, ścielą pod twoje stopy. 
Słońcem odziana na niebieskim dworze, 
Aniołom dziwna w głębokiej pokorze, 
Między gwiazdami zbawienia jutrzenko, 
Świlasz w Poczęciu bez zmazy Panienko. 
Serafini, Cherubini, 2. 
Wołają: 
. już źródło zdrowia wynika światu. 
Świat zdrowie bierze z twych obrazów cienia, 
Cuda rozliczne, dla malki Imienia 
Bóg Syn twój czvlli, w którym wszyslko widzisz, 
Świętych i grzes
nych prośbą się nie brzydzisz. 
Świętych cieszysz, grzesznym spieszysz 2. 
Na pomoc, 2. gdy na ralunek ciebie wzywają. 
Bądź, już już srogi dekret Bóg wydaje, 
Kiedy się dusza z ciąłem swem rozstaje, 


II
>>>
G38 


PIEŚNI CEnmEWNE. 


Już do ciemności piekielnych jej droga, 
Że się źle żyło nie kochając Boga: 
Czarci krzyczą, zguby życzą, 2-. 
Oddawaj 2-. każdemu Boże według spraw jego. 
Jednak kto w życiu był Maryi sługą, 
A pokutował szczerze choć niedługo, 
Krzywdy nadgradzał, odpuszczał urazy, 
Modlił się, pościł, spowiadał się z zmazy: 
Ten na wieki, z jej opieki 2. 
Nie wypadł, 2. w xięgach żywota jest iwie jego. 
Szczęśliwe dusze, czyste niemowlęta, 
O którycll .Matka światłości pamięta; 
Szczęśliwsza młodzież której życie całe, 
Codzień pomnaża Matki Boskiej chwałę: 
Najszczęśliwszy, kto źyczliłvszy 2-. 
Do kOlica 2. przy dobrem życiu ma w niej nadzieję. 
Lud Maryjański trzeźwy i pohożny, 
Czysty, pokorny, a w zmysłach ostrożny, 
Zyjąc w miłości i w przyjaźni świętej, 
Dla swojej Pani bez zmazy poczętej: 
Ci codziennie, nie odmiennie 2. 
Z Anioły 2. obraz jej w domach swoich witają. 
\Vesel się Pani czystych serc kochanie, 
Ze cię narody chwalą w każdym stanie: 
Spojrzyj na miasta tak wielkie jak małe, 
W których xiążęta z ludem dająć chwałę. 
Do mogiły, nasze siły 2. 
Niech tobie 2. służą z wnukami prawnuki wnuków. 


ID II1II
>>>
I, 


I: 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


639 


, I , 
Płeslll O S,,'łętył!h Pallskił!ll. 
p I E Ś Ń I. 
o Św;ętyclt A.niolaclt. 
1I1clody,ja jeszcze niewiadoma. 


Zbiór Serafinów przeczyste źrenice, 
\Vam wieczną radość czyni Boskie lice: 
\Vy przy słodkiem pieniu, żyjecie w slrumieniu 
Niezmiernej Istoty, mając pokój złoly; 
'Vy nas święte zorze, rządźcie w każdej porze, 
Niech z Serafiny Adama syny, 
Śpiewają wiecznie, służą serdecznie 
Stwórcy swojemu. 
O jaśniejące mądrością Cheruby! 
Nas, wielooczni stróże brońcie zguby: 
Rozum lIasz oświećcie, bojaźli Boski! wzmeccJe, 
Niech przcdBoskiem okiem,czystym cłJodzim krokiem, 
Z was pomoc łaskawa, Boskie pełnić prawa; 
Przez oświecenia, nas do zbawienia 
Prostujcie, radźcie', zawsze prowadźcie, 
O Cherubini. 
Trony, na których sędzia sprawiedliwy, 
Zasiada palić grzechów ludzkich winy; 
Wy xięgi piszecie myśląc o dekrecie, 
Jaki los wypadnie, żaden z nas nie zgadnie. 
Wy święci :Mocarze pofolgujcie w karze, 
Niech nasze grzechy, piekłu pociechy 
Z nas nie sprawują, tym co gotują 
Gniew wiekuisty. 
Xiążęla, Państwa i niebieskie siły, 
Ratujcie naród lndzki wam dość miły,
>>>
640 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Od straszliwej kary, za nasze przywary, 
Niech nie mówią śmiele dusz nieprzyjaciele, 
Bóg już was odsląpił, litości uskąpił, 
Boście wzgardzili, przy każdej chwili, 
Boskie wyroki, smucąc obłoki 
. Źyciem sromotnem. 
Archaniołowie i święci Anieli, 
Coście w opiekę nas od piersi wzięli; 
Wam słodkie pieszczoty, w nas formować cnoty, 
Prowadzić do stanu, ofiarować Panu 
Dobre nasze sprawy, modlitw.y, zabawy: 
Wy w życiu brońcie, od strzał zasłońcie, 
Niech przy skonaniu w waszem kochaniu, 
Śmiele zaśniemy. 


P I E Ś Ń II. 


o Swiętym B a
ylim JJTielkim. 


. 
 
r-r
=1= 
L!! ===1 =I== 
 
"-""-=-'
-----j
 
I -.-'- 
 
Z dro-gich pe - rel wielice to - bie 
Nie - bo, zie -rnia , kościół wszy - slek 

 
 I . 
 -__ ===
 jl ---__- 
 

 "" '"' 
-f.jIL -.,--r---- ,n-r-:p-'-. -f'Ł I I - 
- ., --r-- -1..#-1---- --'--
 ' - 
- . I 
Ba-zy-li u - wi - ły, 
i A -niel-skie si - ły: 
. .... .. .... ;II- . 
-I1-__-r-,--..-__ I _ 
 r-c- 
---- I - 
:t1a=I==
t= 


 
-C=f--- =\t:!;;
ft-;; 
...'----+= -==-- ....!::== _ ...'- = 
pięknymsłu- pem, Ro -ściółczciAr- cy - bi-sku-pem, 
-11 ----- cI=-l9 -J---- 11 
r-,--r-i- L ,
= 
A - nie - li A - nio-łem. 


Nie - bo zdo- bi c-= -- 
I
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


641 


Słup w obłoku, Mojżesz drugi. Bazyli wódz ludu, 
Mądrość jego i gorliwość Efrem wyznal z cudu: 
Jak Elijasz gromi śmiele, 
Paweł w słowach, Chrystus w dziele. 
Dawid w modłach drugi. 
Mojżesz zakon przez kamienne wziął z nieba tablice, .. 
Bazyli wziął z rąk Maryi mądrości stolicę, 
Dla wszystkich zakonów księgę, 
I na tr
y śluby przysięgę, 
Chór i wzór ofiary. 
Na wschód słońca kościół niebem sam Bazyli czyni, 
Gdy Anielski sposób życia sprowadza z pustyni: 
Pospiesz się ludu wybrany, 
Chwal z Anioły na przemiany, 
Wraz Ojca światłości. 
Dni czterdzieści Chrystus w postach na pustyni bawił, 
Lat trzydzieści służył, a trzy na uczeniu strawił: 
Więc którzy go miłujecie, 
Uczcie, czyńcie, cierpcie w świecie, 
Odrodzeni w duchu. 
Apostolskie wzbudzcIe trudy o missyonarze! 
Wzywa was z pustyń Bazyli, gdy WaIensów karze: 
Wszystkich nauk wzbudza szkoły, 
Głosem otwiera kościoły, 
Kyrie elejson. 
Grono panien Chrystusowi zaślubia w kościele. 
Grzesznych czartom z rąk wydziera zapisanych śmiele: 
Dla chorych szpitale zdarza, 
Śmierć odkłada, chrzci lekarza, 
Z trumny grzech odpuszcza. 
O Bazyli w postach, modłach, w jałmużnach cnót wzorze! 
Pustelników, Apostołów i Panicn splendorze: 
41 


!I 
I 
!
>>>
l 


642 


PIEŚNI CEmtIEWNE. 


Nie zapomnij nas swych dziatek, 
Synów, córek i ich matek, 
\Ve wszelkim narodzie. 


P I E Ś Ń III. 


o Świętym Janie Damascenie. 


IIlelodyja ies;cze niewiadoma. 


\V ynijdź serc rozumnych święty obłoku, 
Daj się dziś oglądać naszemu oku: 
Ciesz źrenicę spuść prawicę z krwawym pierścieniem, 
Zlecz krainy naszej winy, z nieba wejrzeniem. 
Tyś nam w żywe niebo ,. zmienił świątnice , 
Gdy w obrazach wielbim dusz świętych lice; 
Gdy ich cnoty i wiek złoty czytamy z twarzy, 
Bierze zdrowie kto przyzowie tych świętych straży. 
Tyś xięga mądrości, posil rozumy, 
Tyś obrazobórców pogromił tłumy: 
Niech się wstydzą którzy szydzą święte obrazy, 
Nam w zaszczycie święte życie uproś bez skazy. 
Tyś w Syońskie pieśni, zdobił kościoły, 
Z filozofów czynił ziemskie Anioły: 
Ludzkie syny w Cherubiny zmieniasz w modlitwie, 
Czcią jaśnieją gdy umieją trwać w tej gonitwie. 
Mężu pełen chwały, złączony z niebem, 
Posilaj malutkich Anielskim chlebem: 
Przez twe cnoty pokój złoty Ind ma za prace', 
Niech mozoły z Iwojej szkoły wiodą w pałace. 


{
>>>
PIEbl CERH1EWNE. 


643 


P I E Ś Ń IV. 
, 
o Swiętym Onufrym. 
IJfelod!fja ieSłcze niewiadoma. 
Witaj wodzu pustelników, pełen świątobliwości, 
Społeczniku zakonników, kolumno stateczności. 
Ojcze Patryarchów dawnych, sprawiedliwości wzorze, 
Chwało proroków przeslawnych, prawej pokory torze. 
O I Ewangelistów jota, ohraz Chrystusa żywy, 
Chorągwi męczeńska złota, Onufry Job cierpliwy. 
Kwiatku panienek wstvdliwycll niewinności przykładzie, 
Źródło wyznawców' wód żywych bądź nam grł:esznym 
w zakładzie. 


P I E Ś Ń v. 
O Świętym JVincentym a Paulo. 
IJlelodyja leszcze niewiadoma. 


Ożyjcie upłynione wieki, 
Wspomnijcie dla sierot opieki, 
Które kapłan święty, a Paulo Wincenty, 
Rozsiał w świata końce, ratując tysiące 
Na duszy, na ciele, w nauce i w dziele. 
O święta miłości! gdzieżeś teraz, 
Świat cię już nie widząc, jęczy nieraz. 
Rok tysiąc pięćset siedmdziesiąt szósty, 
Otworzył jałmużny upusty, 
Bertrandzie Gwillomu, gdy w ich nędznym domu, 
\Vincenty się rodzi jałmużnik, i w8chodzi 
Miłościwe lato z stokrotną zapłatą. 
Otwórzcie się dłonie na jałmużny
 
Uwolni się grzesznik piekłu dlużny. 
41 .
>>>
61.4 


PIEŚNI CERRIEWNE.' 


O! perło przedziwnej natury, 
I{tórą nam Pirenejskie góry 
Z podcieniu wydały, umiesz kruszyć skały, 
Miękczysz dyjamenty, twym głosem Wincenty, 
Wzbudzasz wszystkie stany, króle i kapłanr; 
Francy ja się cieszy z twego gniazda, 
Tyś Polski nie minął świata gwiazda. 
\V powietrzu za dni Kazimierza, 
Lud polski z niebem chciał przymierza, 
\Vczem mu dopomaga Ludwika Gonzaga, 
Na to Lambert wzięty, idźcie rzekł Wincenty 
O Missyonarze, niech już Bóg nie karze, 
Pojednajcie z Bogiem w te momenta, 
Uczcie Bogowidne swe orlęta. 
Bóg miłość mieszka w ludzkiem ciele, 
Jej służyć Panny mogą śmiele; 
Gdy chorych boleści, Chrystus w sercach mICSCJ, 
Choć piękność urody zgniłe czyści wrzody, 
Chorych flegmy, poty, nie skalają cnoty: 
Weselcie się serca w tern panience, 
Że Chrystus poświęca wasze ręce. 
\V lat tysiąc na zachodzie echo, 
Odbiera wschód słońca z pociechą; 
Gdy Wincenty w chwale, zagęszczasz szpitale, 
Dla chorych usługi, jak Bazyli drugi, 
Oświecasz przykładnie z kapłany gromadnie: 
Niechże świat oświeca twa nauka, 
Z którą miłosierdzie bliźnich szuka. 
Umilkły Tebaidzkie knieje, 
Gdy miłość wioski, miasta grzeje: 
Słońca jasność złota, nie wzdryga się błota, 
Czystość miłosierna, Chrystusowi wierna, 
\V pannach chorym służy, bez skazy w podróży.
>>>
PIEŚNI CERI,mWNE. 


(ił;) 


Zawstydźcie się fórty, sLraż i kraty, 
Jeśli w was godowej uie ma sZilLy. 
Wincenty, już wioski ubogie 
Wołają, ratuj dusze drogie: 
Nie mając promienia, przez ciemnosc sumlCDla, 
Grzesznych trzoda błądzi, gdzie rozpusLa rządzi, 
Klucz umienia bierze, dusz uie wzmacnia w wierze. 
O xięgo Chrystusa 1 wydaj swój głos, 
Obudź stróżów spiących, zwróć śmierci cios. 
Wstydźcie się nadęLe nauki, 
Uczcie się \Vinceotego sztuki: 
Ten świeci i grzeje, dary słOllcem sIeJe, 
Jak słońce i gwiazdy, tak dom jego każdy 
Nauk nie przedaje , a ożywia kraje. 
Ocućcie się pyszne już rozumy, 
Wołają was na sąd ludu tłumy. 
Ten kapłan obraz Boga Syna, 
Wincenty, pokory głębina, 
Wprzód jak Dawid trzody, potem pasł narody, 
Jak Józef przedany, nawracał swe pany, 
Z nim jak z Jobem rosło, litości rzemiosło: 
Miłosierne dzieła nad wymowy, 
Rozsiał ten Apostół w świecie nowy. 
Powróćcież darów Boskich rzeki, 
Czekają nędzarze, kaleki: 
.Niech wznijdzie w obłoku, wraz stanie przy boku 
Każdemu Wincenty, nędznym lekarz święty, 
Anioł w ziemskiem ciele, dusz smutnych wesele. 
O serce litości 1 czas teraz, czas, 
Giną nędzne dusze, wspomnij na nas. 
Żyjący w Boskim oceanie, 
Winccnty, usłysz to wołanie:
>>>
64 ' ) 


PlEŚNI CERI\IEWl'iE. 


Niech ożywia ziemię, twe duchowne plemię, 
A w niem Bóg łaskawy, miłosierdzia sprawy 
Rozszerzy na wieki, dla nędznych opieki. 
O! miła jUlrzenko miłosiernych, 
Nie chciej zapominać dziatek wiernych. 


P I E Ś Ń VI. 


o ł
więlej Dlakrynie. I ' 
 

----'--I '
- l 1_ 
1\1a- kry- no świę-la! per - lo -ro - dne morze, 
Ra - ju cnót ŚWięlych, cnych panien splcn - dorze: 


:il
1 '

..!_
 = / - 

 "'
I 
--.-t==
 II f - 
"Ve-sel się 8y - o-nie, gdyhvewiellczą skronie 


iiI=-'7 
-r?-- 8 -
 
 =t:1=
 =+1 
--
---'-=t= 
 I-_

_()_.._ 
I 
Zewsząd gwiazdy liczne, dusz zbiory dzie - dziczne. 
Koncha ubóslwa z twą codzienną pracą. 
Gdy ci pierścieniem Boskim czystość płacą; 
Lez twoich potoki, gołąb nad obłoki 
Chce zanieść l\'Iakryno, dl:t Aniołów wino. 
Ogród rozkwitły lecz zewsząd zamknięty 
Zakon twój, w którym ma Baranek święty 
Pasze lilij owe, gdzie slrnmyki zdrowe 
Modlitwy i cnoty, czynią potok złoty.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


647 


Tyś Bazylemu wieczność nieprzeżytą , 
\V serce wraziła, zkąd reguły ryto, 
Aby jak Anieli ludzie żyć poc:t:ęli, 
Tyś swoją przyczyną sprawiła Makryno. 
Przed nie dostępnym Boga majestatem, 
Stań z jaśniejącą kolumną swym Bratem: 
Niech z Syońskiej góry spojrzy na twe córy, 
Bazyli na syny wspomni dla Makryny.. 
Tysiąc czterysta lat, jak słońce wita 
Córy twe, W które pustynia obfita: 
O święte dziewice! Makryny źrenice, 
Rozświećcie nam cienie, na Boga widzenie. 


--- 


Pleśni Przygo.lne. 


PIEŚŃI. 


o lJli.łości Boskiej. pTcL

 
Bo - że 1 u - - słysz mnie, pragnę ja, IJragnę ja 


,.. , ---- -- ....+-=....1- 
1};pf r i rl - 9 !r-f4!r r 
lf
:; 


chwa - lić 


cię, z Anio - ła - mi śpiewać ci, 


-II 
 ,.. 


 
fP
 -r - r r i . - 


izŚwię - te - mi 


słu-żyć 


CI.
>>>
648 


PIEh, CERInEW
E. 


41=- I '


#d=-L- JI ::: 
t3tI - Q -. - - e-+- 
-- \ I I. = 


Bo - że ty 
Z niebem i 


ser-ca 


najczystsze ko - cha-nie. 
łą - czę me wo - ła. nie: 


z iemią 
-- m 
 'S 
 
-ti
 · "-. r' p:-
--=
-h 
-tł":; 
-H' -r---r-=- I I I II 1[- 
Ty mo - ja 


ra - dość. 


życie, me zbą. wienie, 


II 
 mm 


rrłlir - 
 
r# 


Niemamfor-tu - ny, 


nie mam for - tu - ny b 
 r-1=a:
 ---- 
ir -
 


nad two -je WJ - dzenie.. 


Boże! usłysz mnie i t. d. 
\V szechmocność, mądrość, dobroć twoja Boże. 
Jak cię mam kochać niechaj mnie wspomoże: 
Dziękować będę za twe święte dary, 
Z całego serca 2. oddając ofiary. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Tł'ś o mnie myślił przez czasy niezmierne, 
I dziś mnie strzegą oczy miłosierne: 
Ach co za dobroć nad lichem stworzeniem! 
Jakże cię kochać 2. jakiem chwalić pieniem. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Gdybyś mnie Boże stworzył był szczcnięciem. 
I toby dla mnie było wielkiem szczęściem: 
Lecz gdyś mnie uczcił obrazem twej chwały, 
Syncm światłości 2. wieki mnie nazwały. 


I:
>>>
Plt:ŚNI CERKIEWNE. 


Boże! usłysz mnie i t. d. 
Chciałeś me serce wynieść tak wysoko, 
Jak żadne dojrzyć nie potrafi oko: 
I w temby szczęściu dusza moja była, 
Gdyby o tobie 2. codziennie myśliła. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Lecz w bólu serca, wyznaję z Dawidem 
Żem cię nie kochał, z hańbą i ze wstydem; 
Alem to czynił czego nienawidzisz, 
Bo się ty grzechem 2. i grzesznikiem brzydzisz. 
Boże! usłysz mnie i t. d. ' 
Cóż jest mój Panie, że mnie nie karałeś, 
Po tylu grzechach pokuty czekałeś: 
Wszak Ananijasz nie tak prawo złamał, 
A nagle umarł 2. skoro tylko skłamał. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Cóżem lepszego jest nad Abirona, 
Że go pożarła ziemia otworzona: 
Jedno zuchwalstwo on zgubą przypłacił, 
A mnieś za większe 2. grzechy nie zatracił. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Poznaję teraz o Boże łaskawy, 
Źe miłosierdzie twe nad wszystkie sprawy: 
Kogo chcesz tylko bronisz od zginienia, 
Tak mnie żałujesz 2. lichego stworzenia. 
Boże! usłysz mnie j t. d. 
Czemuż mnie cierpisz Boże trzykroć święty, 
Abym nie zginął grzesznik tak zawzięty: 
Sam we krwi Syna swegb z którym żyjesz, 
Wszystkie me grzechy 2. dostatecznie myjesz. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Prawa, by piekło do mnie już nie miało, 
Dajesz mi twoje w Sakramcncie ciało: 


64
 


I 
l 
I
>>>
650 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Aniołom każesz pilnować cierpliwie, 
Chociem znieważył 2. onych niewstydliwie. 
Boże f usłyszJmnie i t. d. 
Któż dobrodziejstwa twoje już określi, 
Co w rzeczach, słowach dajesz i przez myśli: 
Wszystko od ciebie, wszystko twoje Panie, 
Com miał, co dajesz 2. co się ze mną stanie. 
Boże f usłysz mnie i t. d. 
Co to za szczęście być u Boga synem f 
Co przez twą łaskę być chrześcijaninem! 
Toś mi wyświadczył z tysiąca jednemu, 
Lecz tysiąc razy 2. biada niewdzięcznemu. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Niebo i ziemia w tern mnie upomina, 
Ej kochaj Boga, Bóg cię ma za syna: 
Dziękuj, ofiaruj, a czcij święte sądy, 
W szczęściu, nieszczęściu, 2. przyjmuj BoskIe rządy. 
Boże! usłysz mnie i t. d. 
Płyńcież już płyńcie z oczu łzy serdeczne, 
Abym przebłagał ztąd na wieki wieczne 
Ojca światłości, za me wszystkie zbrodnie, 
Abym już odtąd 2. służył jemu godnie. 


P I E Ś Ń II. 


o .Dlilo ści Bos kiej. 

 i
4ry J. 
!;; 
bie 


Roz-mi - łu - ję się w to 
Nad sa -mo ży - cie słod 


sza
>>>
PIEŚM CEnI;-JEW;SE. 


(tal 
 J-; II ----,"-"-
-" =iif: t: 
--.- . I- 1-- 1--
-+-- I-----1- 
-+---- - - 
f--J"""-i- 
Bo - że moc mo-ja, B . b . . 
. . ł u . o cle - le nu- 
Jest ml- osc two-Ja: 
h 
 r-d 

 
d 
1111t;;
 
 
łować, przyka - za - nia chować, Jest for-t u - na 
ł;
 t" i r r ltr-

 j J i uM 
droga, no-sić wser - cu Bo-ga, Je-mu być go- 

 

rrrl

 
to - - wa, dzie-ła, my - śli, sło - wa, 
I :/iPb-f-ftffl 
 r L 
 .r;;
 
11 _ I 
I Duszo mo - ja zja - wiać, z chęcią przed nim 

=E=

d' ---, 
stawiać. 


Innego Boga nie znam, ciebie wyznaję, 
Tobie samemu służę, pokłon oddaję: 
Tobie dzięk śpiewanie, życia mego Panie, 
Wszystko daję społem? co od ciebie wziąłem, 
Ty bądź do ostatka, sam mi Ojciec, Matka, 
Wprzód niż cię zapomnę, weź życie ułomne. 
Imie twe Panie sławić będę z ochotą, 
Modły pokornie wznosić, chociażem błoto: 
W dzień święty zabawy, do życia poprawy, 
W duszy ci i w ciele, poświęcę w kościele;
>>>
( .-.) 
)J_ 


PIEŚNI CEnKIEW;\,F:. 


Z prac moich usłużny, ubogim jałmużny 
Chc
 ci ofiarować, gościa w dom przyjmować. 
Ciebie za pokarm biorę ja ziemskie plemię, 
Wnijdź w serce moje Chryste jak ziarno w ziemię: 
Ciało i krew twoja, to szczęśliwość moja, 
O! słodyczy chleba, któryś zstąpił z nieba, 
Karmicielu świata, tyś moja zapłata, 
Racz we mnie królować, a daj się miłować. 
Przykrych i miłych bliźnich, kochać jak siebie, 
Uodzicom, Panom, służyć żądam w potrzebie: 
Od cudzego łoża, strzeż mnie bojazń Doża, 
A z cudzyeh majątków, nie przyswoję wziąlków, 
Świallczyć też fałszywie, myślić pożądliwie, 
Ani się odważę, nigdy się nie skażę. 
Twą pełni wolą Boże, kto cię miłuje, 
Twe przykazania chowa, za grzech żałuje: 
Klo przeciwnie robi, grzech sobie sposobi, 
Ma w piekle karanie; lecz kto z grzechów wSlanie, 
Z świętemi społeczny, weźmie żywot wieczny, 
\V nierozdzielnym stanie, ma z Bogiem kochanie. 


P I E S Ń III. 


o Nad1l5iei. 


IIlelodyja ieszcze niewiadoma. 
Od piersi matki mam w tobie nadzieję, 
O Synu Boży! choć serce truchleje, 
Gdy mi złe życie na pamięć przychodzi, 
Od czasu gdy mnie matka w grzechu rodzi. 
Ty znałeś moją niemoc od żywota, 
Jak we mnie cnoly nic m;tsz t
'lko psota:
>>>
PIEŚNI CERRIEWi'm. 


653 


Ciało mo robak, osądzona dusza, 
Na którą czeka piekielna katusza. 
Zkąd nie śmiem oczu mych podnieść do nieba, 
Bo całe wieki za grzecjl płakać trzeba: 
Żadnych dzieł dobrych ni bliźoim ni sobie, 
Nie zaskarbiłem w życia mego dobie. 
Niebo prześliczne, dusz świętych orszaki, 
\V estclmą gdy ujrzą na moie zguby znaki: 
Skoroby dusza z ciałem rozwód wzięła, 
Wraz ze mną pójdą myśli, słowa, dzieła. 
Stanę przed sądem widzącego Boga, 
Gdzie mnie za każdy dzień przerazi trwoga: 
Zaświadczać będą niebo, ziemia razem, 
Komu podobne życie me obrazem. 
Gdy się duch zbliża do wieczności progu, 
Słyszy głos: boską rzecz oddajcie Bogu; 
Rto zaś podobne czartu życie nosił, 
Weźmie czart swoje, choć nie będzie prosił. 
Ach mnie nędznemu I jaki tam płacz będzie, 
Gdy mnostwo grzechów duszę mą osiędzie: 
Dziś mogę jeszcze z pokuty się cieszyć 
Za dawne grzechy, a więcej nie grzeszyć. 
Gdybym do postu, modlitwy, jałmużny, 
Przez spowiedź wrócił, i com komu dłużoy; 
Zapewne Chrystus zmieni dekret srogi, 
Widząc łzy moje, powrót od złej drogi. 
Że się odrywam od złego zwyczaju, 
Rzecze: nie zginiesz, będziesz ze mną w raju; 
Krew moja głos tak, jak na krzyżu wznowi" 
Ojcze odpuść grzech błędnemu synowi. 
Ten sercem jęczy opłakując stratę, 
Oblecz go proszę już w zbawienia szalę:
>>>
łj54 


PIEŚNI CERIiIEWNE. 


Sam wejrzyj na łzy, daj mu o co prosi, 
Gdyż za nim ręce Matka moja wznosi. 


P I E Ś Ń IV. 


o rJtiectlSacl
 ostatectlSnyc/
. 
lhJ_-?
-fII- 
 " 
 .""'
. 
 

I """' 1--- ł--
-J__ _ 
4
 I J 
Pój - dzie - my, pój - dzie - my, 

 
,
 F 


ztąd w nie-w i - do - me 


kra - i - ny, 3
 


!fi'. · ,. · · 
J l. .L ' J 

 -,. 
 
-- -- 


CI ==r C 
 
 
-- 


Zte - goświa - ta 


grze - szne Sy - ny, 
 Um 


A - da ma. 


Znajdziemy :l. tam zginione nasze lata, 
Gdzie wszystkich czeka zapłata, - za sprawy. 
Drzyrniemy, 2. płynąc w nieprzeżyte wieki, 
Z babilońskiej pijąc rzeki, - obłudę. 
Staniemy 2. przed straszliwym Boga sądem, 
Obsypani grzechów trądem,-na jawie. 
Weźmiemy 2. Raj czyli piekło ze wstydem, 
Z Judaszem czyli z Dawidem, - nie wierny.
>>>
PIr.ŚNI CERIIIEWNE. 


(j55 


P I E Ś Ń V. 


o Śmierci.  

p 
. 
9- 
j J -j 
Jt 
' I
II I 


Cza - - s, cza - - s, 
\V sta - - ń, wsta - - ń , 


już nio-są trum- 
od - bierz for- tu- 


-!ak _ II 
 tE 
r -i
 
iW J
 r"i 

I  II- C - " 

 
 
nę, Gdyż ita tyl -ko za - pła- ta, 
nę: 
" 
 
r "'"- ! 

3b -i
,-J 
 L
n I r - 
 
 - J 

 
Za twe tru - dy u świa - ta: 


J1;Lr
""'J 
'l J .r:;ł 


o czło-wie-eze 


snem zmo - rzo -ny, 


$tz-I.


:=J=L  

 -E 
J V--f-- I .. -ł- 
W któreż te - raz pój - dziesz stro - ny 

 ,
 I I II 
# U= Jt-
-JJd J - 
 I 
Skończywszy służ bę. 
Spisz. spisz, w głuchym letargu, 
Duch, duch twój już na targu, 
Stoi smutny u sądu, 
Że nic t.rafił do lądu: 


II, 


I' _
>>>
656 


PIEŚNI CEmiIEW
E. 


Ju
 rzucają czarci losy, 
Zewsząd słychać sprzeczno głosy, 
Czyj wiecznie będzie. 
Gdzie, gdzie, dziś twa uroda? 
Ach! ach! gdzie strojów moda? 
Trup straszliwy na twarzy, 
Ropa w uściech się smaży: 
Za perfumy smród niezDośny, 
Za kapele dzwon żałosny, 
Za pałac jama. 
Patrz, patrz, gdzie twe zamysły? 
Zdaj, zdaj, rachunek ścisły: 
'Już zerwana osnowa, 
Którą snuła twa głowa, 
Opuszczają wszyscy ciebie, 
A może też i Bóg w niebie 
Cię nie pomieści. 
Twarz, twarz, wszak to jest brata, 
Tak, tak, ja pójdę z świata: 
Ach nadziejo obludna! 
Jeżeli śmierć tak trudna, 
:Ni€: mam już innej nadzieje, 
Tylko padam i truchleję, 
Przed tobą Bo
e. 


P I E Ś Ń VI. 


o SądfISie. 

 d d 
J.' J J-J
--+II: 
Słu-chaj zie-mio! słyszcie mo - gi - ły I 
Trąb A - uielskich niebie - skiej si - ły:
>>>
PlEŚNI CERIHEWNE. 


657 


+f J I -1---1-- :-1 :J$ 
t-i/!--ł -l- - i ! I 7-;J I i I I i I ,.,. 
--- +
3!l -...=:lIl----!- --"'-7/l-i--+-...-- I , 
--41 I 
 
__ -+- 
Czas już len nad-clio - - - dzi, kie-d y Bógnad- 
łJ;;I
==.j = ='_-;= =1= 
 - 
 
I i 1=1= =1 =- i 
-ti- łl-:---- 7/l --'--,J- ..-+--
- .,.-;-..-¥'" 
...-_ _ _-Ł-_ VI _ 
---
----j , 1 - 
gro - - dzi Sam za wszyslkie sprawy; 

 3/! -i-=1-=1=
- 
 
-::j
+=--t-=P
 
--
 -,J -.

-----

 
 -"'


 
--., -J-'2' ,=, ---+-'" -j- 
Ży-cie do-go - ry - - wa, a grzecllówprzy- 


+f---j-::::j- 3J
 - ------ 
 =::::j- 
 - 
:j:ja/!=
 _.. - I -ii-= 

 .. - " -es' -
 
 
==---
 --=---'-I=
 -I-r= --i -v--=- = 
by - - wa, Sza-le -ją za - ba-wy. 

3/!=I 
 ="
;=e
=- *
=e1-..=--=
id:-1---r

 1 
----i :r-+=-tl-r +-
--ł---i-ł--t=ł--r-+-r:J=1P -- '-i- .!.!: 
--j--- ----!--!l--t--ł-I---I--I--+------ - 
Poro - sra! Pom - sla! już do-bm-li ml:!ry, 
Nie masz, Nie masz wSlydu a - ni wiary: 


+I-=1= =t= -'- m - ł ::::j --::::j
-=t1=-+- 
:tj3/!_...I_..-
='" = 0-& - ..= .- ...=
O -e
 
--
-- +-1==1= -- =tt= 
 
Zy - ją bez bo - ja - źni , każ-d Y Bo- ga draźni, 
-H----=l= +=t:t= =1=j 
 -LL I 
::13/!= . 1= 
-__-" =+..n="-I-....=I="'=rl:j==:J= 
= 1 
T =-=!==I= 

 -=1 =r- e -...--= 
\Vo -la - ją slwo - rze - nia: nie lraćcic zba - wienia. 


Sąd dla duszy wraz przy zaśnieniu, 
Bóg przylomny sprawi w sumieniu, 
Zkąd źyt;ie wyczyla, gdy' Aniolów spyla, 
Czyj obraz, zwyczaje? 


42
>>>
r 


ti56 


PIEŚNI CERł;IEWNE. 


Co Boskiego Bogu, co złego nałogu, 
To czarlu oddaje. - Pomsta i t. d. 
Dusza weźmie swych dzieł postaci, 
Podobicństwo do Bog
 straci: 
Bo jej myśli muchy, słowa zaś ropucby, 
Z zjadliwością smoczą; 
Za obłudę lisy, a za hardość bisy, 
Za gniew psy obskoczą. - Pomsta i. t. d. 
Co dziś człowiek wraz zapomina, 
To przypomni śmierci godzina: 
Bo się wtcnczas zbierze, złych chciwości zwierze, 
\Vieprz, wąż; dusza dumna 
Wypędzona z ciała, w którem rozkosz miała, 
'Vyje bezrozumna. - Pomsta i l. d. 
Boleść śmierci gdy starga siły, 
Duszę wydrze, trup do mogiły 
Cztery deszczki wlecze, przyjaciel uciecze, 
Z ciała brzydkie pustki; 
Mól już tylko w ciele, robactwo w popiele, 
I przegniłe chustki. - Pomsta i t. d. 
Między sto'Jem przegniłych trupów, 
Poznaj Królów, poznaj Biskupów: 
Niech pozna rodziua, córkę albo syna, 
Poznaj żono męża; 
Rusz z trumny powieka, nie znajdziesz człowieka, 
Tylko żaby, węża. -Pomsta i t. d. 
Wieczna Famięć I mówią w kościele, 
Kiedy trupa grzebią w popicie: 
Lecz któż ją pamięta, gdy dusza przeklęta 
Nie ma żadnej cnoty; 
Nie znał ją ubogi, ni kościelne progi, 
Szpital, ni sieroty. - Pomsta i t. d.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


659 


Chrystus z hzyza uszy zatyka, 
(;dy głDs dzwDnów niebo. przenika: 
MiłDsierdzie wielkie! spuść jedną krDpelkę 
Dla tych mąk pozbycia, 
'V Dłają kapłani; krzyczą tez szatani, 
Miał rDzkosz za zycia. - PDmsta i ł. d. 
PDstaw duszo. w myśli zwierciadło., ... 
Gdzie twe ciało. wycięte padło.: 
Gdzie zabawne chwile, tuzy i panfile, 
Obrilzki fDrtuny; 
Jak twarzy DzdDby, i szpetne chDrobr. 
Zagarniesz do. trumny. - PDmsta i t. d. 
GrDmadź chciwy człecze intraty, 
Bądź wielmDżny, bądź tez bDgaty: 
To. tWDje łakDmstwD, rDzprDszy pDtomstwD, 
Wnuk pójdzie w żebraki; 
Twój zbiór biednych złupił, tDbie piekło kupił, 
Grób, mDle, rDbaki.-PDmsta i t. d. 
Jest gDspodarz między zwierzę t y, 
Nad rybami i nad ptaszęły, 
Że sDbie nie szkodzą, chDć się głDdne schodzą, 
Czują że Bóg rządzi; 
Człowiek gdy to. psuje, CD sam Bóg buduje, 
Nie zna kto. go. sądzi. -Pamsta i t. d. 
Bydle psując lęka się kary, 
ChDć rDzumu nie ma ni wiary: 
GłDS go ludzki trWDZY, ty sobie gniew Bozy 
Za bajki poczytasz; 
Choć wiesz ześ ta pSDwał, CD sam Bóg budował, 
Sumienia nie pytasz. - Pomsta i t. d. 
Ach! czy będzie grzesznik bez kary, 
Nie przypDmniż Bóg praw i wiary: 


42"
>>>
66(t 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Że co się przewlecze, podobno uciecze, 
Myśli złość z.\wzięta; 
Wszak Bóg włosy zliczył, dni, godzin użyczył, 
Czyż on nie pamięta. - Pomsta i t. d. 
I\to dał rozum, czyż nie rozumie? 
Grzechy cudze lud karać umie: 
Sądzą się narody i karzą za szkody, 
Psują oczy, uszy; 
Ciało rąbiąc w sztuki, uie psują )Jauki, 
Nie rozetną duszy. - Pomsta i t. d. 
Rto dał oczy, czyż sam nie widzi? 
Skrył wstyd bydłu, sam sięż nie brzydzi 
Cielesną sromotą, bez wsr.ydną pieszczotą, 
Haniebną od wieku? 
Ta ślepotę mnoży, dla której Duch Boży, 
Nie zmieszka w człowieku. - Pomsta i ł. d. 
Grzesznik gdy już zabrnie głęboko, 
Gardzi czego nie widzi oko: 
Że piekła nie widzi, grzechem się nie brzydzi, 
O duszę nie stoi; 
O zgubo czło",ieka! czemuż go Bóg czeka, 
Dopókądże broi. - Pomsta i t. d. 
Wnijdziesz duszo w piekielne straży, 
Odrzucona od Boskiej twarzy: 
Trup twój w smrodach leży nagi bez odzieży, 
Na sąd ostateczny; 
Przeklęctwem niec.h dyszy, póki nie usłyszy: 
Idźcie w ogiCli wieczny. - Pomsta i t. d. 


,
>>>
l'Ił.:ŚNł CEJU\lEWNE. 


661 


P I E Ś Ń VII. 


o Piekle. 


1I1elodw'a Jeszcze niewiadoma. 


Wszystko widzący Boże sprawiedliwy, 
Daj po
nać dokąd grzesznik nieszczęśliwy, 
Sam, sam rwie się 2. od twojego oka, 
By go wieczność 2. pożarła głęboka; 
Tam gdzie ogień pomsty co nigdy nie gaśnie, 
Gdzie robak gryzący na wieki nie zaśnie: 
Już zginęła nadzieja. 
Studnio przepaści! piekielna głfbino, 
Z wieczną rozłąką ciemności kraino; 
Ej niestety! 2. jak dusz milijony 
Ty pożerasz 2. z każdej świala slrony: 
Idą, ryczą, wyją, gołe trzody w jamy, 
Rozbrat z niebem czynią, a w piekielne bramy 
Niosą grzechów tłomoki. 
Ziemia, gdzie nigdy nie zabłyśnie słOlIce, 
Zląd grzech roznosi smok na świata końce: 
Ach nieslety! 2. kogo się Bóg zrzecze, 
Dokądże ten 2. grzesznik się powlecze? 
Gdy okrzykną czarci, już twój czas przeminął, 
Już się nie oglądaj na niebo, boś zginął: 
Śpiewaj już wieczne biada. 
l\Iawiałeś, nieżal dla tej to urody, 
Po smacznym kąsku cierpieć wieczne głody: 
Nużeż teraz 2. zapłać te uciechy, 
Wszakże słodkie 2. były twoje grzechy. 
Patrz jak cię DaWa tu w żądzach wypieści, 
\Yyda Filistynom na wieczne boleści, 
Oczy ci wyłupiwszy.
>>>
662 


PIEŚNI CERIiIEWNB. 


Tu twe biesiady, zbytki i napoje, 
Pyszne znamiona i strojne pokoje,' 
Zamienią się 2. w ogniste jezioro, 
Bo tu wszyscy 2. złoczyńcy się zbiorą; 
H.aim bratobójca, i Ezaw obźerca, 
Farao zawzięty, Antyjoch bluźnierca, 
Z niemi Giczy, Judasz. 
Płaczcież bogacze, na te nędze wasze, 
Co przyjdą na was, za rozkoszne pasze: 
Już się wam z rąk 2. dostatki wyślizły, 
Gdy rdza złoto, 2. szaty mole zgryzły; 
A wy sobie za to, pomsty Ilaskarbili, 
Gdyście za rozkoszy wieczny gniew kupili 
 
Tak woła Jakób święty. 


P I E S Ń VIII. 


o Niebie. 


1I1clodyja jeszcze niewiadoma. 


Raj nam jest ten Syon wesoły, 
W którym życie 2. z Bogiem, z Anioły; 
Ziemia żyjących, świateł kraina, 
Serc jednomyślnych miłość jedyna, 
Ogród rozkwitły, wszystkich cnót pole. 
Raj czystych dusz, radość bez końca, 
Cdzie dzień nie zna 2. zachodu słOlica; 
Wiosna kwitnąca młodość odnawia, 
Z morza mądrości śliczność objawia, 
Do słodkich piersi Bóg dziaŁki tuli. 
Raj bezpieczność w O jcowskiem łonie 
 
Pokój 
łodki :!. zdrowie w Syonic
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


663 


Rozkosz niewinna jak plasząt loty, 
Pienia przesłodkie, święte pieszczoty, 
Pomniąc na przeszłe, przyszłe, przytomne. 
Raj obfitość dóbr pożądanycb, 
Umiejętność 2. cnót nieumianych : 
Dobro najwyższe dobremi czyni, 
Gałązki które z świata pustyni 
Odcięte zbiera, a szczepi w naju. 
naj tym dziatkom pewna szczęśliwość, 
W których trzeźwość 2. i sprawiedliwość: 
Którzy do świata nie kleją chęci, 
Chrystusa zawsze mają w pamięci, 
On też im powie: dziś będziesz w Raju. 
Krzyżu święty! tyś klucz do Raju, 
Cierpieć z Dyzmą 2. mając w zwyczaju: 
Spraw niech cielesne żądze w nas zgasną, 
Stań się pochodnią do Raju jasną, 
Przyjmij nas Chryste do swoich dziatek. 


P I E Ś Ń IX. 


Wclwdnia c
 yli PrJlt edmissyjna. 
:Ih-- -=f)=h , 
 
::=ł-
-
f- 
:rp 
 i 
 
r9- 
 ti J 
 + 
Wejrzyj cie dziś nie - bio- 
Poszczę ś ć - cie na - szą po- 
41 __c I I 
 
'==i-
 t-:-.:- ==- I 
 

 b----ł}'i l- .-.- -----r-!=+=
- : "..,. 
-. I 1 - 
-
 - 


sa, 
dróż, 


w nasze pra - gnie 
dla dusz zba - wie 


nia, 
ma:
>>>
664 PIEŚNI Umlm:WNF.. 
-H---I---I- 
 
.- '
 ti 
 .- S
 
--1----1-- -..--I----ł- ---+---1-- 
+1311:-..-__- 7Ji-- ,-..-.....- -,,-4f- ...- 
I --- 
 I 1==---..:-=1= 
o - (o w przy - je mną go - dzi-nę, 
:j:j 
J
==!=D 
-L_:9_-=t
 
 -+-_ł
= 
-ł-i'
Il-..-#=I- _.; -
-..-.- -j _..=-__- !-

 
I - --: .. 1- = "1 


Niesiem zba - wien 


ną no 


wi-nę, 3 
-- -
 "f
. 
j-,,"-" -- i 
-Il-.
 ..- - _I--:- _L--j --f-_ 
 
-- 1== f--j- -

------- 
 - 
-- --'-- --J -t- 


Od Oj - ca świę 


te - go rzą - du , -=1-i ,O-
. s
=* (" i 
---J-= I--:--i- I-+--I-I--
-_j-'----...... 
- ¥--i-'----J---....., 
Wszystkim bę dzie trą - bą są - du, 
-H---- 
 - ,. 

 
-H
jT-....!.-.. -
- ł____-f__ 
-H-I"- r-- - 
 -..... ,- 
- - V- --1 1-- 
--I __ 
Ha - sło po ku ty. 


Poświadczcie słońce, miesiąc i wy niebianie, 
Jak przyjmą głos Chryslusów ci chrześcijanie: 
Jak oddadzą Bogu dzięki, 
Przez ofiarę z swojej ręki; 
Jak sumienia oswobodzą, 
Jako się z ł:.Iiźllim pogodzą 
I ujdą kary. 
Głos Boski miłosierdzie pierwej nam radzi, 
Niż na sąd ostaLeczny wszystkich zgromadzi: 
Coście ubogim czynili, 
Kiedyście głodnych karmili,
>>>
PJF:Ś
I CERI\lEW.'iE. 


fjłja 


I 
[ 


Gdyście nagich odziewali, 
Chorym też usługiwali, 
Mnieście to dali. 
Bylem gość rzecze Chrystus, wyście przyjęli, 
\Vj
źniem leż, wy na okup dali co mieli: 
U was przycbodnie, sieroty, 
Nie tułały się pod płoty, 
\\' y jak swe dziatki kocha li, 
Ojcem, matką im się stali, 
Dla mnie Chrystusa. 
l\Ialutkich, moje członki, wyście uczyli 
Mej wi8ry i prac ręcznych, by dobrze żyli: 
Chcąc z pod szatańskiej potęgi 
Wyrwać żebraki, włóczęgi; 
Wy kalekom żywność dawszy, 
Próżniaków do prac wezwawszy, 
W dom obsadzili. 
\Vasz chleb był z pracy ręcznej, a trzeźwe stoły, 
IJost, modły, w głos śpiewania cieszą Anioły: 
\Vasze domy są świątnice , 
Gdzie w obrazach świętych lice; 
Wasze skarby święte księgi, 
Nie masz kłamstwa ni przysięgi 
W biesiadach waszych. 
Szczęśliwa wasza młodzież, niewinność lubi, 
Nie z stroj u, nie z urody lecz z cnót się chlubi: 
Do pokornych usług spieszy, 
Z obietnic się boskich cieszy; 
Grzesznych od grzechu odwodzi, 
Niewiadomych uczą młodzi, 
Jak żyć pobożnie.
>>>
666 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Wesel się j uź Syonie na te wit3oki, 
Przyjmij lud chrześcijański w jasne obłoki: 
Pójdźcie, pójdźcie do mych sieni, 
Od wieku błogosławieni, 
Osiągnijcie swe zbawienie, 
Miłe z Bogiem zjednoczenie, 
W wiecznej radości. 


P J E Ś Ń x. 


llo
cltOdnia CJ1Syli Pomissyjna. 


jj;------
 . 

 
=I=
- 

ł*= -Gr \..
 C 

.. \- .,
: 
Ciesz się nie - ho, słucbaj zie - mio! 


jj:;1-- .. 
 _.. 
 ==L 
:j:J\J1l-- .. ,. I ..,. --łŁ ' ==l
 

 _hJ-
 - -ł -'rI-- t-;--j- 
- __ -L...______ ___ iI -Jr--i- 
Ja - kieśmy lu la - ski wzię-li, -a-

==G 

 
-ł-' __ ___ 
Ob - my-ci wświę - tej ką- pie -li, !} 
 I 


Szczerej 


po-ku - ty. 


I ' 


Jak Naaman z swego trądu; 
Zmył się siedemkroć w Jordanie:
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


My byliśmy w gorszym stanie, 
Dziś uzdrowieni. 
On był wdzięcznym za swe zdrowie, 
Brał ziemię z pod nóg prorokn: 
My prosimy by z wysoka, 
Sam Bóg nadgrodził. 
Lecz z dziesięciu trędowatych 
Gdy ich Syn Boży uzdrowił, 
Idźcie do kapłanów mówił, 
Jeden był wdzięczny. 
Jak sadzawka Syloańska, 
Gdzie Anioł wodę łez wzrnsza, 
.ły z missyi każda dnsza, 
Zdrowie swe brała, 
Niewdzięcznika zmyć nie może: 
Mówi że nie ma człowieka, 
Którego sumienie czeka, 
W czas do poprawy. 
Otóż Chrystus sam się zbliżył, 
Podając wszystkim sposoby, 
Aby powstali z choroby, 
Od złości swoich. 
Aniołowie nas wzbudzili, 
Idźcie, idźcie każdy z domu, 
By nie przyszło zginąć komu, 
Gdy ten czas minie. 
Ja odchodzę, rzecze Chrystus, 
Wy w grzechach swoich pomrzecie, 
Gdy pokutować nie chcecie, 
Za swe złe życie. 
Gnij do końca w sprosnem życiu, 
Choćbyś sto lat co dzień grzeszył, 


n 


6tł7 


f 
I 
'I 
,
>>>
łilj8 


PIEŚNI CEIUiIEW
E. 


Pomsty sobie nie przyspieszył, 
Dłuższa jest wieczność. 
Lecz te łaski, które teraz 
KOli czy zbawienna godzina, 
\V spomni śmiertelna nowina 
Czemuś je słracił. 
.My dziękujmy wznosząc ręce, 
Gdyż znamy światłość prawdziwą, 
Znaleźliśmy wi;;rę żywą, 
A w niej zbawienie. 
Już się wróćmy do swych domów, 
Niosąc gałązki oliwne, 
Sławiąc miłosierdzie dziwne 
Boskie nad nąmi. 


P I E Ś Ń XI. 
O OpalrJlSności Bo.r;kicj. 
lI/elod!Jja jeszcze nicwiadoma. 


Bóg 2. bytność, opatrzność, godność Stwórcy świata 
Niezmierna mierzy 3. c
as, godziny, ląta, 
:Myślną pamięcią, jak najwyższą mocą, 
Rozdając czasy wszem rzeczom dniem, nocą. 
Ta bytność Bóg jest, gdy z nicze
o stwarza, 
Dając początki, Ojca nam wyraża: 
Bóg bytność wieczna, miłość serdeczna. 
Święty, S. Ś. Bóg niepojęty w bytności. 
Bóg 2. opatrzność, zdarza wszem rzeczom potrzeby, 
Żywność, obronę 3. żyjącym pod nieby, 
.l\Iiłością wieczną, która Boskie słowo 
Rodzi w istocie, przed świata osnową. 
To słowo Chrystus Jezus jest Syn Boży,
>>>
:1 


PIEŚNI CERlilEWNE. 


Cm!. 


Ten razem z Ojcem mądrością świat tworzy, 
Bóg człowiek prawy, Pan nasz łaskawy. 
Święty, Ś. Ś. Bóg niepojęty w mądrości. 
Bóg 2. godność najwyższa, duchów słowo-dzielnych, 
Aniołów radość 3. i dusz nieśmiertelnych: 
Miłością świętą dobroć w serca wlewa, 
Jak z źródła rzeki kto swój napój miewa. 
Ta miłość Duch jest, z Ojca, z Syna płynie, 
Ta świętość życia sprawuje w godzinie: 
Duch wlewa CIIO!y, łaski szczodroty. 
Święty, Ś. Ś. Bóg niepojęty w miłości. 


P I E Ś Ń XII. 


ROJl$7n01.va A.niolótv % ludi,mi. 
II . =1 
 
 
- 
+6 rI " =1 G G 
t--__- -I--.!. I 
 

-=
=h-I==
,=:=-
i- -I r f 
Chwała na wy-so - ko - - - - ści 2. 
-1-1- -G 
 - -I#- -.... m -- 
 
 

--
-ł-- -D-I--
 -f)---- ;--r\---
 
-ł-J"!--I--I-- -1--1--1- -F--
 -!,J:_
_I- 
-I 1 I 1--1 I: I I I I 
--I I I I 1-- 1 I 
gdzie dusz mi - li 0- ny, Przed Bogiem 
:tj----=::I- 
- 
=1=

et=r:r f2=j - 
td==
=
==r::=
 -+==
--=r-+==-
 r:= 1 -11 = 
--I-- 
 1 _ I I I :1 I I 
w duchu ście - - - - lą 2. ser - de- 
-.... -.... 
-I-I --"' --- =S - 
 - 
=t=
- . 
 


-:,J:-ł---
 -f) 
r- -f--+-- 
-ł-1
-I--1- ...,..-\"'-- -1--1-- f--- 
---t-- -f--i -I--I--- --1---1---1- 
----i---ł---- -----I ---t- 
czne u kło -ny ; Wszechmocność, mą - drość,
>>>
670 


PIEŚNI CEfilUEW:'iE. 


........ 
ffi 
_

-:Ue 
 
 \ gt!= 
 
+r- --f-- I l I ! I t--I- 
-----+--- ---ł---+--I- 
I ł---J -I----+- 
do-broć Bo-ską spo - łem \Vysławia człowiek, 


E!

ITf 
śpi e - wa -jąc z A - nio - łem: Swięty! Święty!  J\!.
-lf-
i r }


=
 


Swię ty I Bóg nasz nie - po - ję ty: 
..-.... 

I-! r i t=
 
Święt}"! Swięty! Świę - ty! Bóg nasz nie -po- 
.-.... 
:ta O-=ii--
 I 
 _
__I .J.. J I 
 - 
I 4- ill 

-:=Q
 
Ję - ty, WTrój - cy je - dy - ny, o-fi-


-

 
w Trój - cy je - dy - - ny. 


Aniołowie pokoju 2. wy zaws.ze widzicie, 
W oceanie światłości, 2. nasze nędzne życie: 
Nasz ślepy rozum, z którym się rodziemy, 
Boga nie pozna chociaż w nim żyjemy. 
Święty! Święty! Święty! Bóg naS3 niepojęty 2. 
W Trójcy jedyny. 2.
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


671 


Luboś potrawa śmierci 2. o miły człowiecze, 
Mając czas miłosierdzia 2. póki nie uciecze, 
Możesz przez wiarę, W Trójcy poznać Boga, 
Jeśli znać nie chcesz, zginie dusza droga. 
S '. ' S '. ,. d 
wlęty. Wlęty. l t. . 
Poznać Boga jak dzieci 2. poznają z kochaniem 
Ojca, lub słudzy Pana 2. rozkazów słuchaniem, 
Trudno nam, gdyśmy cielesne bydlęta, 
My nie pomnimy, Bóg o nas pamięta. 
Święty I Święty! i t. d. 
Nie trudno temu wierzyć 2. kto ma żywą wiarę, 
Pokornie słucha prawdy, 2. z spraw czyni ofiarę: 
Kto zna swą duszę w ciele nieśmiertelną , 
Z niej pozna Boga Trójcę nierozdzielną. 
Swięły I Święty! i t. d. 
Duszy swej nie widzimy 2. lecz rozumne słowa, 
Ukazują jak dusza 2. nieśmiertelność chowa: 
W obciętem cialku rozum z wolą cały, 
Duch nic nie traci, choć dom spustoszały. 
Święty I Swięty! i t. d. 
Tak jest, duch siła jedna 2. w każdym członku ciała, 
Że członki tracąc przecież 2. nie traci co miała: 
Bez oczu we śnie widzi, zna osoby; 
Rozum, pamięć, c
ęć, w d,uszy trzy sposob
'. 
Swięty! Swięty! i t. d. 
Jeden duch: rozum, pamięć, 2. wola, nie trzy dusze, 
Więc że dusza jest obraz 2. Trójcy, wyznać muszę. 
Rozum jak syna, rodzi z siebie słowo, 
Wzajem się lubiąc, natchną chęć gotową. 
Swięty I Święty! i t. d.
>>>
672 


PIEŚNI CERlUBWNE. 


Któż tę duszę człowiecze 2. w twoje ciało wraził, 
Wszakże Bóg Trójca którąś 2. grzechami obraził; 
Ten Duch najwyższy, nóg siła niezmierna, 
Bytność, opatrzność, godność miłosierna. 
Święty! Święty! i t. d. 
Ten nóg we wszystkich rzeczach 2. ale niczamknięly, 
Jest też około wszystkich 2. ale niewypchnięty : 
Znamy że ten Bóg, Bóg niezmierna siła, 
\Vktórym trwa cała świata tego bryła. 
Święty! Święty! i t. d. 
Moc Ojca, mądrość Syna, 2. Ducha miłość święta, 
Jeden Bóg, jedna Istność, 2. nigdy niepojęta: 
Rozum Pan, słowem Synem wS2.ystkQ stwarza, 
Duchem ust miarę, liczbę, wagę wraża. 
Święty! Święty! i t. d. 
Jeden duch a w nim razem 2. inszy sposób bycia, 
Inszy Ojciec, inszy Syn, 2. inszy duch współ.źycia: 
Nie co inszego jednak te sposoby, 
Bo jedno Bóstwo mają trzy osoby. 
". ' S '.. ,. d 
",wlęty. w,,;ty. l Ł. . 
Ojciec będąc początkiem 2. rodzi obraz Syna, 
Sam się Ojciec nie rodzi 2. nizkąd nie poczyna: 
Ten Syn zrodzony jest przedwieczne słowo, 
\V Ojcu przebywa przed świata osnową. 
Święty! Swięty I i ł. d. 
Przedwieczny rozum Ojciec 2. gdy Syn jego słowo, 
Więc rozum Syn jest Ojca 2. przez moc jednakową: 
Rozum bez matki, rodzi a nie stwarza, 
Ma w sobie słowo, choć go innym wraża. 
Świętyl Święty! i t. d.
>>>
PIEŚNI CETII.IEWNE. 


67:ł  


Gdzie jest Ojciec tam i Syn 2. bo jest jedna siła, 
ChOfby co w nowy sposób 2. na ziemi czyniła. 
Syn Ojca obraz z natury zrodzony, 
Chciał ludzki rozu
 mieć o
raz stworzony.. 
Swięty! Swięły! i t. d. 
Toż i my ziemiolepki 2. synami Bożemi, 
Gdyż mamy obraz Boski 2. duszę w sercu ziemi: 
Lecz nie Bogami, bo ten obraz wtóry, 
Bóg z łaski stwarza, nie I'odzi z natury. 
Święty! Święty! i t. d. 
Prawda źe człowiek święty 2. ten obraz pomnoży, 
Przeto go tak ukochał 2. od wieku Syn Boży; 
Iż gdyby zginął człowiek za swe długi, 
Gotów Syn Bozy wziąć był postać sługi. 
s , . ' S '. ,. d 
Włęty . Wl\M. I t. . 
f)o!,rOl;, w kochaniu miłość 2. jest w Bogu niezmierna, 
Ujeu, Synowi równa 2. Duch chęć miłosierna, 
Trzecia osoba Trójcy ta pochodzi 
Z Ojca i Syna Duch, lecz się nie rodzi. 
Święty! Święty! i t. d. 
Człowieka, Bóg Duch święty 2. kochając bez miary, 
Przez myśli święłe wlewa 2. w ludzkie serca dary: 
Lecz człowiek wolny, choć go Bóg Duch żywi; 
Jeśli mieć nie chce łaskom się sprzeciwi. 
Święty! Swięty! i t. d. 
Zkądże ta nasza zguba 2. od czego zaczęta, 
Że w nas mieszkać nie może 2, godnie Trójca święła? 
Podobno żeśmy usłuchać nie chcieli 
Boga, a zwyczaj bestyjalski wzięli. 
Święty! Swięty! i t. d.. :
>>>
674 


PIEŚNI CEIIIUEWNE. 


Człowiecze gdyś znieważył ;l. Stwórcę SWl'go Pana, 
Stałeś siQ w cielsku bydle, 2. duch więzieJl tyrana: 
\Vygnanyś z raju na głupstwa skaranie, 
Żeś jedząc zgwałcił Boskie przykazanie. 
S ',. ' S '" ,. d 
WJęty. wlęty. I to . 
Ciało nas wtenczas zwiodło 2. przez podejście węża, 
Ewa się struła jabłkiem 2. i Adama męża: 
My strute ciało, rodząc się bierzemy, 
Znamy grzech wszyscy, nie wszyscy wierzemy. 
, , 
Swięty! Swięty! i t. d. 
Wszyscy ludzie otruci 2. w rodzicach jak w głowie, 
Jcdna zdrowa niteczka, 2. skryła w tej osnowie: 
Cały kłęb ciała Adam zaprzepaścił, 
Lecz Bóg Marvją wprzód zdrowiem namaścił. 
. S ',. ,
. ,. .:I 
wlęty. -"WJęty . ł t. 'j. 
Ewa nas na śmierć rodzi 2. pożądliwym brzuchem, 
J
ecz Maryja odrodzi 2. chrztem świętym i Duchem: 
Bóg ją za matkę wziął Anielską mową, 
Z niej w nasze ciało oblókł się Bóg słowo. 
S ',. I S '. ,. d 
WJęty. Włęty. ł t. . 
Dług człowieka tak ciężki 2. którego wypłacić 
Nie można, choćby przyszło 2. wszystkich ludzi stracić; 
Bo nikt czci równej Bogu dać nic może, 
Jedyne tylko w ciele słowo Boże. 
Święty! Święty! i t. d. 
Otóż nasz dług wypłacił 2. wschód słońca zaranny, 
Gdy Syn Boży zrodził się 2. człowiekiem już z .Panny: 
Ukrył majestat, przyjął postać sługi, 
Po pracach podjął śmierć za nasze długi. 
Święty! Święty! i t. d.
>>>
PIEŚNI CERlaEWNE. 


Trzydzieści lat ten Pasterz 2. i trzy z wami bawił, 
W Piotrze kościół, w kościele 2. serce swe zoslawił: 
Siedm źródeł łaski znakami przeplata, 
Przyrzekł, ja z wami do skończenia świata. 
S '.. ' S '.. I' d 
Włęty . Wł{Jty. l t. . 
[jłomność nasza grzechy, 2. natura otruta, 
CIJlJĆ dla niej jest lekarstwem 2. prawdziwa pokula: 
Atoli ciężko psu odwyknąć jatek, 
Mając już w smaku grzechowy zadatek. 
Święty! Swięty! i t. d. 
Waszą ciężkość sam Jezus 2. łaską swą zwycięża, 
Macie w kn.yźu, w ołtarzu, 2. w postach trzy orr ża : 
Bo w cierpliwości jest wasze zbawienie, 
Bez posłuszeństwa pewne potępienie. 
Święty! Święty! i t. d. 
Boskie prawo jest wieczne 2. jego przeznaczenie, 
By go ludzie pilnując 2. mogli mieć zbawienie: 
\V pełnieniu prawa by tego uie psować, 
Co w duszach, w ciałach, Bóg raczył zbudować. 
Swięty! Swięty I i t. d. 
Jak słońce wszystkie rzeczy 
. ściga promieniami, 
Tak Chrystus w Sakramencie 2. rządzi serc myślami: 
Niepsując słOllce szkła rzecz w ogień zmienia, 
Silniejsze słowo Boskie z chlebów cienia. 
Święty! Święty I i t. d. 
nIa tegoż my wierzymy 2. że Bóg nas przemieni, 
Laską swą zatajoną 2. w Sakramentów cieni: 
Bydło co widzi wraz z człowiekiem bierze, 
Im Bóg karmiciel, nam zbawiciel w wierze. 
Święty! ŚwięIy! i t. d. 


1:1' 


6i5
>>>
676 


PłEŚNł CERIHEWNE. 


Alfa początek czworgran 2. koniec krąg Omega,; 
Od wschodu do zachodu 2. chleb Anielski biega: 
Słowo tam zmienia ziarno nie robotę, 
Chrystus na pokarm daje swą istotę. 
S 
. ' S . ,. d . 
Włęty . Włęty. l t. . 
Alfa, Omega Chrystus 2. rzekł człowiek Bóg słowo, 
Jam jest początek, koniec, 2. z ziarka czytaj głowo: 
Kończy Omega Paschę na opłatku, 
Wszczyna królestwo swe w kwasu zadatku. 
Święty I Święty f i t. d. 
Jedno serce Cllrystusa 2. dziatkom piersi daje, 
AUą wschodnim, zachodnim :l. Omegą się staje: 
Piotr jedna głowa, dwóch oczu używa, 
Lud dwu obrządków, do Chrystusa wzywa. 
S 
. ' S ','. ,. d 
Włęty. Włęty. l t. . 
Święta jedności w Trójcy :l. Boskim oceanie, 
\V jedną owczarnią zgromadź :l. t wycI) owiec zebranie: 
Niech jeden Pasterz wszystkim światem włada, 
\Vszelka mu trzoda Amen odpowiada. 
Święty f Święty f i t. d. 


,I  


-- 


--... 
Pieśni .za Ulłł31°łyc)l. 


I 


, P I E Ś N I. 
t'tJ ' 
 ' RO%mO'l L'a % 'łlmarlemi. 


 
.. f' ,. .. 
--- - f--J- V-- f-j - !-- II I I J 
- 
 
 II---if- 
 
J:f Za - trzymaj -ci e się! roz - py - taj - cie się,. 

  
I
>>>
PIEŚNI CERKIEWNE. 


ł;77 


:tj
ł-_.. 
 
rłł, 
 
 
-tJ
-----f--;-fl--r' er' "' 

 
 
 -
 -- --;I- -- I 
Czyjeż ję-c zą prochy? O Sy-ny, cór-ki! 
.r
)1'J4 
co te pa - gór- ki, Co szep- cą te lo - chy? 

 
 
 l:..J--f r !:
 c-
 
Po - mi - nę - li nas, za - pomnie - li wczas, 
II 
. 
 ... 
..j.j;t ,. . -1'--t#- __
+
fl-----..__
-1= 
-i¥ -'-1-:-- -I--
-r-I-:-""-I-:--
-"-
- 
------L
_
-t==\--....-\l-- 
 
-
 
Rtó - rych kocha - li jak - by nic zna - li, 
-H"
 
 =r1d 


 
 

I
 
 
 
 
-

B 
l nie rzekli nam: wieczny po-kój wam. 


Czyjeż to groby, jakie osoby 
W tych jamach dziedziczą? 
OgryzIe głowy, gnatów połowy 
Skarb robactwa liczą? 
Czyż nas nie znacie, siostro i bracie, 
Spimy głęboko, już nasze oko 
Nie ogląda was, chyba W sądny czas. 
Odezwijcie się, upomnijcie się, 
Smutne z kostek jatki! 
Nie zna was cudzy, krewni ni słudzy, 
Nie znają też dziatki. 


.
>>>
I 
 


I 


678 


PIEŚNI CERKIEWNE. 


Zgasło Dam słońce, nic masz obruilcę, 
Zginęła sława, my śmierci strawa, 
Dopiero znamy wieczności bramy. 
Gdzież budowniczy, co kostki liczy, 
Wzrost mierzył, ducb ważył? 
Gdzież jest ta siła, która w was była? 
Któż ciało obnażył? 
Ulepki z błota, co za ślepota! 
W Dogu żyjecie, czyż wy nie wiecie, 
Że w dzwonu dźwięku, zrzuci was z ręku. 


-a:te»
>>>
fi7
 


lm 
 
 & 1(" 


li a (;oufiteolo. 
r:.. 
 . 
-fi =El __ ---+11- 
 I ----
 .,. ----+- 
t
 C 
=j r:-F-i I lIT 
 I 

j
 
\V twej świątyni zgromadzeni Bo - że, Stwórco, Pa- 
Ii \ ! .. I _____ r,:. 
 +II_
.-----I- 
-tB O r' J \ 11--"-11- \ \ I -I'---f/l- \ \-!--l..r -II-:::
t
 

 -I \ r \ - -t-I- I t=I=- I= -;- 
-I ' I -l- 
nie! Mnóstwem grzechów obciążeni, czynim ich wyzna- 
ł-":'- 
-fi--- 
==I I I 11= -----


= 

 r' 
-..-..--
 1I-ł= ...
-1
 
-ł --- I .-....-..----=1= 
nie: Z po - koj- rą na twarz pa- da -my, Two- 
jj:t=J 
 
=---II--II- ..... 
 

_..: - I -=
+"' 
II--i"t;.-
 
_' _' _ -..=:Jl =l=l==iI------
_==I= 
jej li - to - ści bla - ga-my, l jak marno - tra- 
... .......... 
:t}£ -r--fIl-- 
 I
 - ----II--II--t---+-ł--
-
--++- 
-ł-_ t-- II_!-II_-.--f----i-I---ł-I-- I= - I= --H- 
ł-- ___ -c---r--f--......-1-- - -11.-1- 
=-- -\b'- 
 iI"-''''- -+== =
 =--=1= 
wuesy-ny, Pro-sim: Ojcze od - puścwiny, od- 
-H=--- 
 fIl-

. II----

 
I
 P D P l-f . 
 --J 

-
 
puść wi - uy, . Oj - cze odpuść wi - ny.
>>>
l 


680 


III S Z E. 


II 


Niech w moc tej świętej ofiary która się zaczyna, 
Gdzie ci niesiem dar nad dary naj milszego Syna, 
Otrzymamy przebłaganie, 
Grzechów naszych darQwanie, 
Byśmy cię czystem sumieniem, 
Mogli - wielbić - świętem pieniem. 
Na ł;;lo."ia. 
Chwałę ci Boże śpiewamy wespół z Aniołami, 
Dobroć twoją uwielbiamy, z jaką rządzisz nami: 
Ty nam dajesz wyżywienie, 
Zdrowie, łaski i zbawienie, 
\Vszystko mamy z twojej ręki, 
Niech ci-wicczne-będą dzięki. 
Z Ojca przed wieki zrodzony przed wschodcm jutrzcnki. 
Coś świat zbawił zatracony mocą swojej męki, 
Jezu Chryste dobrotliwy, 
Okaż się nam litościwy; 
Bo ty z Ojcem z Duchem świętym, 
łesteś - Bogiem - niepojętym. 
P."zed E,,'angelij ą. 
Nakłoń Panie nasze uszy na głos twego słowa, 
Niech nas do c:('.:ynienia wzruszy twoja święta mpwa: 
Bo nie ten co woła: Panie! 
W królestwie niebieskiem stanie, 
Lccz kto pełni z serca swego, 
Wolą - Ojca - niebieskiego. 


Na (j."edo. 


Wierzę mocno w jedynego Boga w Trójcy świętej, 
Ojca stwórcę świata tego, mocy niepojętej: 


.
>>>
M S Z E. 


ł.i
H 


Wierzę i w Syna Bożego 
 
Ojcu we wszystkiem równego, 
Co chcąc zbawic ludzkie plemię, 
Zstąpił - z nieba - na tę ziemię. 
Z Ducha świętego wcielony bez bóstwa odmiany, ł 
 
Z Maryi Panny zrodzony, Jezusem nazwany: S 
 
Przelał za nas krew swą drogą, 
Odkupił nas śmiercią srogą; 
Zmartwychwstał, zasiadł tron wieczny, 
Przyjdzie - w dzień on - ostateczny. 
Wierzę i w Ducha .świętego, co z Ujca pochodzi 
Równie jak i z Syna jego, co na
 we chrzcie rodzi: 
Wierzę kościół Chrystusowy
 
Pod rządem widzialnej głowy, 
Wierzę ciała zmartwychwstanie 
 
Świętych - w niebie - królowanie. 


\, 


Na OffeJ,"tol."i1ułl. 


Nie dość ze na lud swe dary sypiesz szczodrze Boż,e ł 
Lecz pozwoliłeś ofiary którą cię czcić może: 
Wejrzyj na nią gdyż ją wznosi 
Twój kapłan, i ciebie prosi, 
By się przebłaganiem stała, 
I nas-ztohą-pojednała. 
Wszak to jest ofiara twego najmilszego Syna, 
t.:o nam drogą mękę jego i śmierć przypomina, 
Niegdyś na krzyżn spełniona, 
Dziś bezkrwawie odnowiona, 
Której niech święte zasługi 
 
SVłacą - grzechów - naszych długi
>>>
iII 
j 


()82 


lU S Z 1£. 


Na Sanctus. 


Tobie Boże z serc wzniesieniem na wzór z nieba wzięly, 
Śpiewamy Anieiskiem pieniem: Święty I Święty I Święty! 
Gdyż niebo i z ziemią całą, 
Przepełnione jest twą chwałą, 
A majestat nieskończony, 
Żadną - myślą - niezgłębiony. 


Po Podniesieniu.  


Zstąpcie tu z Ilieba chorami, święci Aniołowie, 
I oddajcie pokłun z nami niebiescy duchowie: 
Witajcie Boskiego Syna, 
Pod znakami chleba, wina; 
Śpiewajcie: Błogosławiony, 
Rtóryś - przyszedł - w ziemskie strony. 


Na A.gnus. 


II 


Baranku niepokalany, tyś za ludzkie syny 
Na krzyżu oliarowany, byś ich zgładził winy: 
My głos do ciebie wznosimy, 
I o to tylko prosimy: 
Odpuść winy, daruj kary, 
Bo twa-dobroć-jest bez miary. 
Ty nam nadto dajesz siebie, któż to pojąć zdoła? 
Kto z setnikiem zanim ciebie przyjmie, nie zawoła: 
Ach nie jestem godzien Panie, 
Byś wstąpił w moje mieszkanie, 
Rzeknij raczej słowo twoje, 
A tem - zbawisz - duszę moję.
>>>
M li Z E. 


fjt)3 


NR IllozezeguRule. 
Oto kapłan ręce wznosi do zaslępów Pana, 
O błogosławieństwo prosi, zegnijmy kolana: 
Niechaj krzyżem świętej wiary, 
Zleje na nas niebios dary, 
I cokolwiek w modłach życzy, 
Tego - nie(:h nam - Bóg użyczy. 


-- 


mI I Zi 
 III.. 


Na ł:ouf1teor.  ! d d dl=cJ-01 d d--61 d 
)i 


U pod-nóż - ka twych ol - ta - rzy Pa - nie, 3D -J - n+a - 
F-6--n=)!- 
Że-brze-wy z ża-Iem o prze-Ma - ga -nie:  tI =p-
fLt=F 

 ] d eJ dl-d - 0:1 


\V yzna-jąc grze-city Ila-sze w po - ko - rze , 

p - d - d

P 
e=il
 


Wo - ta - my, b,tdź l1am mi - ło - ściw Bo- że. 


.:..- oJ 


.
>>>
li81 


. 


\\I S Z E. 


Doga Rodzico! świl;M Michale, 
Janie chrzcicielu, Pioł,rze i Pawle, 
I wszyscy święci, za nasze winy, 
Prosim do Boga waszej przyczyny. 
Na Glol.°ia. 


Chwała ci Boże niech będzie W nicbie, 
A pokój ludziom, co chwalą ciebie: 
Niechaj go trwale z łaski twej mają, 
Którzy swą wolą z twoją zgadzają. 
Wielbimy ciebie, błogosławimy, 
Pokłon oddajem , dzięki czynimy, 
Dla wielkiej chwały którą masz z siebie, 
Ojcze wszechmocny, Królu na niebie! 
Jezu nasz Chryste, Synu jedyny, 
Baranku Boży, co gładzisl: winy: 
Pokaź nad nami twe zlitowanie, 
Przyjmij pokorne nasze błaganie. 
Boś ty sam Panem, sam z siebie Swięty, 
Z Ojcem i z Duchem Bóg niepojęty: 
Ty w chwale Ojca wiecznie królujesz, 
Na ziemi, niebie ty rozkazujesz. 


Na JJIun.la 
or. 


Oczyść me serce wszechmocny Panie, 
Na twych prawd świętych godne słuchanie: 
Usposób ono do pojmowania, 
Udziel pomocy do wykonania. 
Na 
redo. 


Wierzę w jednego Boga prawego, 
Ojca co świat ten stworzył z niczego,
>>>
M S Z l!. 


ł wszystko co sił.: na nim znajduje, 
Rządzi opatrznie i zachowuje. 
Wierzę w Jezusa Syna Bożego, 
Przed wieki z Ojca narodzonego, 
Który by ludzkich zniósł grzechów brzemię, 
Z chwały Ojcowskiej zstąpił na ziemię. 
Z 
ucha świ.ętego został wcielony, ' I ' 
Z MarYI Panny Jest narodzony: 
T.lk Boską z ludzką natury obie, 
Połączył w jednej Boskiej osobie. 
Umarł na krzyżu, w grobie złożony, 
A dnia trzeciego wstał uwielbiony: 
Wstąpił do nieba z3siadł tron chwały, 
I ztamtąd przyjdzie sądzić świat cały. 
\Vierzę zarówno w Ducha świętego, 
Od Ojca, Syna pochodzącego: 
Kościół powszechny, w nim win gładzenie, 
Ciał zmartwychwstanie, wieczne zbawienie. 


Na Offe..torhllu. 


Za najwyższego znając cię Pana, 
Przez ręce twego wznosim kapłalta 
Ofiarę świętą, przyjmij ją Boże, 
Ta tylko godnie uczcić cię może. 
Wszystkie co niegdyś miał zakon stary, 
Figurą były naszej ofiary: 
Tl ci cześć daje, nam gładzi winy, 
Bo w niej ofiarą Syn twój jedyny. 
Na Sanetus. 
O Swięty! Święty! Święty na niebie! 
Pieniem Anieiskiem wielbimy ciebie 


68;'  
..... 
' 
ł.. 
.;::, 
? 


I I
>>>
(j8U 


l! 


M S Z E. 


Boze zastępów! którego chw:.ły, 
Pełne są nieba, pełen świat cały. 


Po Po.lnłesłeniłl. 


Coś utajony w tym Sakramencie, 
Nad wszelki rozum i nad pojęcie, 
Boże nasz Jezu! bądź uwielbiony, 
Tobie padając dajem pokłony. 


Na A.Mjnłls. 


Na krzyżu za nas ofiarowany, 
Za grzechy nasze zamordowany, 
Ojca wiecznego Synu jedyny! 
Bal"anlm Boży! odpuść nam winy. 
Zasłużyliśmy ciężkie karanie, 
I.ecz wypłacić się nie będąc w stanie, 
Błagamy ciebie przez tę ofiarę, 
Baranku Bo:£y! daruj nam karę. 
Co się nam dajesz w postaci chleba, 
Jako zadatek pewny do nieba: 
Daj zawsze godnie przyjmować ciebie 
Baranku Boży! i widzieć wniebie. 


Na Przezegnanłe. 


Ojcze i Synu i Duchu święty, 
Boże w osobach trzech niepojęty: 
Pobłogosław nas, a z twej opieki 
Nie racz wypuszczać tu i na wieki.
>>>
687 


lm 
 
 
 1t1t1J:
 


Na Introit. 


J\;j,c J J J )IJ 
 JI #)'JI7d
 
Nuź wszyscy prawowierni Bo-ga wychwalajmy, 
Mszy świętej z nabożeństwem wielkiem posłuchajmy:  J J J J
 J 
 d

4J+1j4 


A-by się la 0- fia-ra Bo -gu po-do - ba - la, b J 
 J J \ .J 


--f J¥

 


Jak nas na - u - cza wiara, niech mu będzie chwa - ła. 


i 
Ky -ri - e e-Icj - son. 
Któź pojmie twoją miłość naj słodszy Jezusie, 
Którąś nas umiłował najmilszy Chrystusie, 
Gdyś Sakrament przed śmiercią swoją postanowił. 
Któryś po tyle razy przy Mszy świętej wznowił. 
Kyrie e1ejson. 
Niechźe ci za tę łaskę dzięki nieskończone 
Przez całą wieczność śpiewa, co tylko stworzone:
>>>
(if{K lU S Z F.. 


My krwią twą odkupieni, dzięki oddajemy, 
II I śpiewać bez przestanku chwałę twą pragniemy. 
I Kyrie elejson. 
Na GloI-ia. 


Chwała na wysokości DogU wszechmocnemu, 
A pok,'j tu na ziemi niech będzie każdemu 
Co ty'lko dobrej woli, prawdziwie miłuje, 
Zawsze wi
cej miłować Doga usiłuje. 
Kyrie elejson. 
lWa (jredo.  
II 


.Jednego w trzech osobach Doga wyznawajmy, 
Ojca, Syna i Ducha wiarę wychwalajmy: 
Z których druga osoba człowiekiem się stała, 
I za' nas grzesznych ludzi na krzyżu wisiała. 
Kyrie elejson. 


Na OCfeI-toIoiulłł. 


III 


Prz)'jmij za nasze grzechy Boże te ofiary, 
Które przez ręce swoje, według świętej wiary 
Twój kapłan ofiaruje, Boże nasz łaskawy! 
Riert
 we!ług twej świętej woli nasze sprawy. 
Ryrie elejson. 
Niech ci się tą ofiarą wszyscy podobamy, 
Wszak w męce twej nadzieję naszą pokładamy: 
W przyczynie też najświętszej Matki twej ufamy, 
Niech jej i świętych twoich przyczyny doznamy. 
Ryrie elejson. 
Trzymaj nas Boże w twojej świętej opatrzności, 
Daj co nam tu potrzeba do naszej żyzności: 
Udzielaj nam pogody, a spuszczaj deszcz z nicb,.
>>>
)1 S Z E. 


68-9 


Ile razy rodzajolll ziemskim go potrzeba. 
Kyrie elejsoll. 


Na Sa,nctlls. 


Trzy razy Swięty, Swięty, Święty zaśpiewajmy, 
Palla Bog-a zastęp'JW wespół wychwalajmy: 
Niech mu wszystko stworzenie bez uSlanku śpiewa, 
Co tylko czy na niebie czy na ziemi ziewa. 
Kyrie elejson. 


Po Podniesieniu. 


Od wielkiej się radości dusze rozpływajcie, 
Łaskę co was spotkała teraz, uważajcie: 
Otośmy tu widzieli Boga prawdziwego, 
Pod poslació\mi cbleba lu utajonego. 
Kyrie elejson. 


Na Agnus. 


Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, 
Zmiłujże się nad nami: gdy się nasze lata 
Kończyć a śmierć przybliżać będzie, daj nam siebie 
Na ostatni posiłek, w tym Anielskim chlebie. 
Kyrie elcjson. 
Nie jestemci ja godzien twej łaski mój Panie, 
Abyś ty wszedł pod serca mojego mieszkanie: 
Ale ty z niegodnego uczyń godnym ciebie, 
Abym mieszkal'icem Boga mógł mieć dziś u siebie. 
Kyrie elejson. 


I'G GilI' 
 


44
>>>
... 


690 


MSZE. 


, 'I 


Ml 
 
 bA !tV 
 


ZA UMARŁYCII. 


Na Introit. 

-(£-d- m - =j 
 -g k - 
 r." == ==:1 ;; 
-H"-- -()-() r;-() '
 , e () p=J 
- 1- - 'J - -ł . 1= '-=11 
To - bie Bo-że wznosim pie - nia, co miesz- 
Odpuść zmarłym prze -wi - nie-nia, u - mieść 

 -F F1-r;;-e=1::n :"11 r;; f?=-=1 ()
=I 
 
1 I i 1 : 11=+====1 1= =1==1= 
kasz na 8y - o - nie; Niech po do _ cze- 
ich w świętych gro - nie: 
o=1 -e rr1=iJ ,
 
 =+d 1-n=ł
 
==== 
 =+=W 1t 
 o---r- =1= 
snym bo - ju, Spoczną w wiecznym po-to - ju, 

 e=e=1-r;; = 
=
o=L
 
== =r==r=t' ==i I i I 
 
Spoczną w wiecznym po - ko - ju. 
Boże tyś pełen litości, użal się nad więźniami, 
Rtórzy twej sprawiedliwości, płacą długi mękami: 
'Vszak to twe dzieci Panie, 
Okaż im zlitowauie. :l.
>>>
M S Z E. 


'6!H 


lWa GI'a.IU81. 


Dobry Jezu! kto \V cię wierzy, ten nie umrze na wirki, 
Choć biegu życia domierzy, chociaż zawrze powieki: 
Boś ty żywot, wskrzeszenie, 
A śmierć tylko zaśnienie. 2. 
Kiedy won dzieli ostateczny jako sędzia surowy, 
Poślesz złych na ogicli wieczny, nas pociesz temi slo wy: 
Pójdźcie blogosła wieui, 
Do chwały przeznaczeni. 2. 


Na O:f.fertorium. 


Zmiękcz się Boźe tą ofiarą, którą ci tu zło!ono, 
Przyjmij dusze zeszłe z wiarą, na Abrahama louo: 
Niech w skutek tej oliary, 
\V olne będą od kary. 2. 
Nam zaś nim moment rozstania przyjdzie Jezu łaskawy! 
Użycz łaski do powstania z grzechów i do poprawy: 
Daj abyśmy czuwali, 
I na śmierć pamiętali. 2. 
Na S8n
tus. 
Boże któremu tysiące duchów świętych cześć dają, 
Wyzwól zmąk dusze cierpiące niech wraz z niemi śpiewają: 
Święty, święty, o święty I 
Boże nasz niepoj
ty. 2. 
Po Po.lniesicniue 
Zbawicielu utajony w znakach chleba i wina, 
Tyś był za nas umęczony, w tobie ufność jedyna: 
Przyjmij od nas cześć, dzięki, 
A wyzwól dusze z męki. 2. 


44-
>>>
692 


Jd I Z E. 


Na A.gnus. 


Co
 na okup świata dany, Baranku Boży, Panie 
 
Pomnij na twą mękę, rany, daruj zmarłym karanie: 
Ugaś czyszcza upały, 
Wprowadź ich do swej chwały. :l. 
Wszak podług twej żyli wiary, pełniąc onej uslawy. 
Daruj im ostatek kary, nadgrodź ich dobre sprawy: 
Niech przez cię odkupieni, 
Przez cię będą zbawieni. 2. 
Tyś icb swojem karmił ciałem by żywot wieczny mieli, 
I aby cię w szczęściu trwałem po swej śmierci widzieli: 
Umieśćże już ich w niebie, 
Niech wiecznie widzą ciebie. :!. 


Po Bequłescant. 


PieJ", Witaj Królowa nieba, str. 186. 


..-- 


, I 
I 
I 


, I
>>>
II l Z E. 6
3 


]JJt I 
 
 Ve 


ZA U
URL YOłl. 


:Na Introit. 
· 
LJ-


J4

J 
 t-: 
--=:;I- 
 ""-:-- 
Wie - czn y od - po - - - - czynck 
f8 L- -1 -=!==I r _ I I -1 - 1--1 I 
+t- v. -
-
- "-"' -1
- :JIII -.
--'-7II- 1- 
'..... =-==1== ;-"" 
ra cz im dać 
:t13!1 -1 - J
-


 )' 
 I 
-
-
-J-
 
--
 -.---
 I 
-;;7 
--""=: I 
Pa - nic: A światł ość 

-J
-.JJ
r J ;-: 
\;;:--- " I 
wie-ku - i - sta niechaj im 
II 
-1 ==J== -1 , I
 f\ 
 
 , - 
:i;5
=.--. 
=J=
-
=C.
 " J
- 
---=7 oJ' '" - 


świe 


ci. 


-H=----=i:=t 
IIr\-I


 
:tj5

 I tttt_
 --'-
-'-f-
-
-'-
:"J.-_"fIl-

 _ 
-::;7-""=:-- J -::;I-i- 
Ps. To - bie przy - slo - i pieśll Boże w 8y-o - nie:
>>>
694 M S Z E. 
fI;-- "1 
f\ 

===I
--1 
 - 
:jł

 -.! -.J .-__

--.-t-"
=:''' J --- _ ..... 

 I - 
i lo - Lie od - da -dzą ślub w Je-m - z a -lem. 
:tJ J
 \-1 ==1 
-j
 J ==!==j - , 3 - --i" -j1\. --i
 == 

 ' -.----.-.------ -.J -
 -.----
--- 
---11- - #I 
----::7 -j 
W Y - siu - cbaj mo-dli - lwę moją: do cie - bie 
:j:j.1j
 __iU ___l ----l---
 ==:;-j 1 
-ł-i'-"Il-__-4J--j- -.J ---
=+1 
-- 
 
wszelkie cia - Jo przyjdzie. 


Na K)Tlc.  I I ;l 
 --ł---i- ' I -j !\ -I- 
 - 
%
 --j
--+---I-.--1--i--1-- 

--I -----.J---- -.---
---------ł1I--.J- ' 
 

- 

 
Ky - - - ri - e c lej SOli. 

 -;-=1 = =I= = t=J -1

-=!

==\==\ = _ 
.--------..--
-----Ł.. 
_::J,=.. --.J-"-- 
-
--J 
Chryste e - - - - lejson. Ky - - 
jj.1
 
=--1
 ::j==\=::j
=::j=ł
=!= =+=1___-
-j=:;:;: 

 ------.-.--- -"-
--.J 

 
 
=-== 
""-::--t- 
_ ri - e e - - - lejson. Ky - ri - e  
" "
 .  


 I -r. I I 
i-F
+----.J #I 


c 


- - - - lejson.
>>>
M ii ZE. 


(j(J ił 


Na GI.adut\ł I Offel.torhIUł. 
Śpiewa się Proza: Dzień on, sl/'. 287. 
NR Sanctu s. 
+ł---I--I I I ' I --ł---ł--+--+- g 
+Bh-
--I I i , --ł--t--t--+- 
-H-:-e-CJ- I= e- d=
 -"--s-,,----..----.- - 
.. ::::;,.1--1- 
Swięty, Święry, Święty Pan Bóg za-stępów. 
+ł I I I I I -I I I --ł :' . 
-H31
---ł----j---ł------j--I--I l I -I-"- 
 - 
 
-H' '1---ł
-'''-''__-'''-!-''-łI-..--'' 
 
-.. - 
, 
Pel-ne są nie-bio - sa i ziemia c bwały je - go. 

 I-1---I I I I ' 
 ---I--I l I --ł--I--- 
tJ----j
 I : --1 ---;----,--,--+--1--+--1- 
1L-"--4J-7/i-+--f/I-..-... - 7/i-e
 
-71I--f/I-"----!-"----- 
Hosanna na wyso - kości. mogo3ławiollY który 
$P ---I---;--I--I I I : I I I 
 ' I 
L---j I., I -I : I -;--I--+----ł l I l -=+- 
'1--__-,,--_8-..- I I i l ",--,-I--#l-..-7/i-.....-e- 
--- ---+--1-'" - 
-- 
I -#I-
 
\V imie Pańskie idzie. Hosan - na na wy-so -ko-ści. 
:Po Po.lniesieniu. 
+ł=----l -
- !\-- I\-I\-- !\--JI'rl--I\--""--+-
- 

h
-
-
-
--
=-
=

=
_ 

----.- 
Zgłębo-klJ -śc i wo-łałem ku to-lIie Pa - nie! 
$P


l
 .)

-ti


 

 
JI-- 
Pa-nie wy-słu-rlr.j głos mój. 
Niech będą, uszy twoje nakłonione: 
 na głos modlitwy 
mojej. 
Jeśli będziesz uważał nieprawości Panie; 
 Panie któź 
wytrzyma?
>>>
&.ł6 


M li Z E. 


Albowiem u ciebie jest ubłaganie:'.1= i dla zakonu twego 
czekałem cię Panie. 
Czekała dusza moja na słowo jego: 
 nadzieję miała dusza 
moja w Panu. 
Od slraży porannej aż do nocy: \\' niechaj nadzieję ma 
Izrael w Panu. 
Bo u Pana miłosierdzie: o i obfile u niego odkupienie. 
A 011 odkupi Izraela: fł ze wszyslkicb nieprawości jego. 
\Vieczny odpoczynek racz im dać Panie: (t a śł\'ialłość 
wiekuisla niechaj im świec;. 


Na AgulIs. 
-ł-ł-- -I- --1--I--I-' --I---ł--I -t- I -1--1- 
+i:;f2--+--I--I---ł--'-
--I--I- i I I ---1-- 
* 
. 
-.-.-
.-.---.-. 
 -
-.
 


Ba- ran/w Bo -ży, kló - ry gładzisz gl,zechy świala, 
-ł-ł=------1---ł---ł---ł--I- ł ----ł--l--I--I--I---ł- 
--I--I----i--l'---j--l ---1----j--i--I--I--I--J- 

b:-.-.-.-..-...__"I - = .=-
.-.-.+.-.-- 
daj im od- po -czy nek. Ba -ran -ku Bo-ży, kló-ry 

 ---I--I--I---i I I I I I I
 - 
--j-----ł---j---j--I----ł-,---j---ł---ł---ł - 

-.


--.1-.
----..-.--.1- -- 
gładzisz grzec:IY świala, daj im od - po 
ezynek. 
-ł-ł--=:j _+ =:j _=:j =:j _:j =
 ==I ==:j==I _ I I 


.-.-.-.-.

-.-.-.-.-
-_.1-.1- 


Ba-ran - ku Bo-ży, kló-ry gładzisz grzechy świala, 
jj;- -=1 == L=I - -I I I I I I-I
--.J 
=== 

;U-.-.-.-. -_.1-
-

-.- _.1-- --- 
, -.--- 

 --- 
daj im 0,1 - po - czynek wie-ku - i slr.
>>>
M S Z E. 


697 


:Na K omuniją. 
.!J:1 k- 
 l I =I:=:j-
--__if--
--1
 =t= 
.y'- v -"--.J-: 
 -'-"-71i+--r=- -t t=t=
-..-.."-- 
:"'::--:::;1---1=- =!= 
Światłość wie - czna niecbaj im świeci Panie, 

- __-w---
 -
 ---! =1==1 = =1 
=-L=t=: 
+i""1l-
--+-

-I-"- 
 -"_.._" "-7il- 
-- r- --+----'+-- f----= . -+-- -ł... 
" -t--- -!- _ I 
z święte - rui twe -m i na wie ki: 
:t1
l.-1\- 11\ I :
 I 
 --jlrłt., 
-
-
-
-
... 
.j.jY!Il-l
 -.. .. -..-..., =:J/i-"- ,--f--- f-- r-.,- I 
--=:::."Ii -"- ;------ -. -- -t-- jf-V--t;L 
- 
boś ła-ska - wy jest. -W. Wieczny od - po-czynek racz 
'""" 
i:j
L-k-= ..
 __

 __ 
_______
_..;;;;; 
+J'-!Il-"}- 
 : --I- t--=l=-J-
=+==f---)-'--f---I-:-:-f--=I=- 
- 11- 11- -II- --:-11 II--v--V--jl--II- - 
im dać Pa - nie:
.A światłość wieku - i -sta Ilie- 

 
b:-if-łl'- 
=t:=! ----:4---- ., -1=t= 
--=-
=+=-..-..
=!=- -r-r-
 
 -.: :1Ł
 


fr;!J i r 


chaj im świeci, z święte - mi tw emi na w ie - - 
I I 
 f\J I
 I J-f - 
.__ --ł
- _____ 
I .;. J -- ::::: 

 ki: boś la - ska - wy jest. 


t:
 


ID cm..
>>>
698 


K.ORONKA. 


I 
DO NAJS'I'IĘTSZEJ 
lUABII P...
NlWY 


SZKAPLERZ"" ŚWIĘTEGO. 


-- 


PIEŚŃ 


PrllSed llSacllSęc iem Kor onki. -

.


W 
O Malko u - kocha - na! Dziewico 
I} 


sj --ł- 
 - 
 
f!. 
 - --+- --1 -_ 
 - 
I _ i --fl--#l--#I -#I'-=iJ
 -#I 
 
wy - bra - na , Od wieków przej - rza - na , 

 . 

 r-. _ 1 - 

 : I '-. --#l--#l
 ::j 
 .

 ==t
 = 
I
 ---1 - -.,,-...- -#I:
 = 
MA-RY-JA! Módl się dziś za na - mi. 


Ciebie nad Sarafiny 
 
Bez zmazy Ewiny, 
Chciał mieć Bóg jedyny
 
MARYJA! módl się dziś za nami.
>>>
KORONKA iZKAPLERZNA. 


699 


Ciebie przy niewinności, 
Panną przy płodności, 
Obrał Bóg w wieczności , 
MARYJA I módl się dziś za nami. 
Grzesznych Orędowniczko, 
Niebieska dziedziczko, 
Lask Boskich skarbniczko, 
:MARYJA! módl się dziś za nami. 
Stwórcęś swego nosiła, 
Bez bólu zrodziła, 
Nas smutnych zbawiła, 
l\fARYJA! módl siQ dziś za nami. 
Uproś z grzechów powstanie, 
Laski pozyskauie, 
W niebiesiech mieszkanie, 
MARYJA! módl się dziś za nami. 
Po prześpiewanill powy
s:u:i pieśni, X. Pr01JlOlol' 
tz!/ta wglos Intencyją jak następlg'e: 
Na większą cześć i chwałę P. Boga wszechmogącego, 
w Trójcy świętej jedynego, na wysławienie przenajdostoj- 
niejszej Maryi Panny. odprawiać będziemy z uwagą i na- 
bożnie tę Koronkę, ofiarując ją: - za llodwyższenie Ko- 
ścioła świętego katolickiego-za najwyższego PaslerzaN.N. 
ze wszyslkiem ducIlOwielistwem - za pokój i zgodę Panów 
chrześcijańskich - za wykorzenienie błędów i nawrócenie 
niewiernych - za grzeszników zatwardziałych i pokntować 
niechcących - nareszcie, za wszystkich wiernych żywych 
i umarłych. .. W szczególności zaś (tu wymienić intencyj£} 
szczególną). Zacznijmy tedy od znaku krzyża ś. 
Intel/cyje szczególne, z których sięjetlna codzieit wY1lllenla' 
l. Za przyjaciół, dobrodziejów i fuudatorów tak żyjących 
jako i umarłych.
>>>
700 ORONKA iZKAPL!RZ
A. 


2. Za braci i siosłt,y Szkaplerza li. tak żyjących j:lko i um. 
3. Za Rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako i um. 
4. Za nieprzyjaciół i prześladowców. 
5. Za więźniów i w utrapieniu będącyclJ. 
6. Za chorych i konających. 
7. Za dusze wiernych zmarłych. 
Albo tO potrzebach nadzwyczajnych. 
O uproszenie pokojll- deszczu - pogody - urodzajów. 
O odwrócenie chorób - pomoru - głodu I i t. p. lub za 
szczególnego umarłego. 
UWAGA. Antyfona, Ojcze nasz, Zdrowaś IUal'):ja, i t. .ł. tak 6i, 
Ipiewa jak w h'ol'once o Trójcy i. 


"'Gl fa 


t W lmie Ojca Syna i Dudla JiwięLego, Amell. 
Antyfona. 


Raez przYJsc Duchu święty a serca wiernych twoich 
racz napełnić, i w nich ogień miłości twojej racz zapalić, 
któryś różnością języków zgromadził narody wszystkie do 
jedności wiary. 1Jl. Amen. 


l Ojcze nasz -na pamiqtkę wylania kl'wi P. Jezllsa 
przy obrzezaniu jego. 


HYIIłU. 

=
=:rE 
. .-- . -I- 
Je Zl1 świa - ta Zba - wi- sic -lu, 


l
>>>
II 


I I 


HORO
KA SZKAPLERZ
A. 


701 j
-
 - -1 _ ---j
'''L
 =::j 
 -+- =-J- + -ł---ł+- 
-H'-"
 -"'-"'-.- .- -..-..,-.-
 -..,-...-.--++- 

 - - .., - -
- ----
 
Dusz naszych Od - ku - pi-cie -lu: Przez lwe święte 
r-o. 
oH I I 
 I: .g 
:łj3b pJ I 
#---.J-jJ -łJ
--łt
 
__- 
- ----łlfł-i-...., -t- 
Obrze - :Łanie, Od - dal od nas zle kocha - nic. 


Módlmy się. 
O Panie Jezu Chryste, przez twoją boleść klórąś miał 
przy obrzezaniu, odelnij w nas zle kochanie i pożądliwe 
namięlności. IJ!. Amen. 
10 Zdr
waś Maryja - na pami'ltl.ę 1'ado.
ci ]'t,'. lU. P. 
przy zwiastowaniu Jrciclcnill Syna Bożego. 


H)'nla. 


oH=- 
::t=I=-
--
 
 \1 

 -1 
-j____

'I:: i\-
 I
 -- _ 

 __-___:'::ż ___ =l _..___--__ -
 
---- 
--- 
Naj-świł.lsza Ma-tko w niezmiernych radościach, 


:!:J;tl... 
- - 
 '-
---
-.-
-' I=ł 

iI "-,, '1-
 -t- - r---'1--
-f-c--t---'1--
.- 
-1---+ -'- +;- -1-- 1- -il---ł--7--ił--tl- -+- - - 
I--V- 
 I- ---ii- -+- 
Gdyś Bo - ga w czyslych po - czę - la wnęlrzności ach: 
-I-tt:;------ 
 
I\-
 
 I =* 
.j.j;t !J-'- -J..-
--'" I I 
 
. 
#l--,- - .I! =S=
 I -....----- -----ł/1-- T 
D aj w Bo -gu liczyć szcz ę.. śli - we go - dzi - nr, 

.J 
rł.. J
 
-iI== 
Z twojej przy-czy.. nr.
>>>
702 


1I0nONliA SZIl.\PLI!RZ!'l \. 


Módlmy się. 
O Panno najcz)'Stsza i Matko Doga najświętsza Maryja, 
prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś 
miała gdyś Syna Bożego poczęła: przyczyń się za nami, 
aby Pan nasz Jezus Chrystus przez swoje bolesne i nie- 
winne Obrzezanie, raczył nas oczyścić od grzechu pychy 
a przyozdobić cnotą pokory, i umocnić darem Ducha świę- 
tego bojaźni Pańskiej. 1Jl. Amen. 


1 Ojćze nasz - 7ła jJllmiqtl,ę krwawego }lotu Pana 
.Jezusa flJ ogrójcu. 


U"uln. 
Jezu źródło wszech słodkości, 
Jedyna naszli. miłości; 
Przez twoje krwawe pocenie. 
Daj nam grzechów odpuszczenie. 


l\Iódlmy się. 
O Panie Jezu Chryste, prosimy cię przez twój ,kr,,'awy 
pot w ogrójcu wylany, daj nam aby to rozpamiętywanie 
męki twojej, było źródłem obfitych łez wylania.lJl. Amen. 
10 Zdrowaś Maryja - na pamiątkę 7.adości N. M. P. 
gdy świętą Elżbietę nawiedza/a. 


H7mn. 
Gdyś nawiedzała Elżbiety cne progi, 
Niosłaś w żywocie świata okup drogi: 
W wnętrznościach matki Jan się rozkosznje, 
Skacze, raduje.
>>>
KORONKA SZKAPLEnZ
A. 


703 


Módlmy się. 
1) Panno ze wszech lIajpokorniejsza i Matko Doza naj- 
godniejsza, prosimy cię przez oną niewymowną radość 
twoją, którąś miała gdyś Elżbietę świętą nawiedzała; przy- 
rzyń się za nami grzcsznemi do Syna swego lIajmilszego, 
aby przez krwawy poL wogrójcu wylany, raczył nas oczy- 
ści
 od grzechu łakomsLwa a przyozdobić cnoLą święLego 
IIbósLwa, i umocnić (Jarem Ducha święte.go pobożności. 1Jl. 
Amen. 


1 Ojcze lIasz - Na pamiątkę Ubiczowania P. Jezusa. 
n,'JłUł. 
Jezu lIad słoilCe jaśniejszy, 
Nad pełny miesiąc piękniejszy; 
Przez Iwe srogie biczowanie, 
Odpuść lIam wiune karanie. 


l\Iódlmy się. 
O Panie Jezu Chryste Synu Doga żywego, przez okru- 
tne a srogie ciała twego najświęlszego IJiczowanie, daj 
nam W niniejszym żywocie za grzechy nasze ojcowskie 
twoje karanie, i poprawę źywota naszego. IJ'. Amen. 
10 Zdrowaś Maryja - lla pamiątkę ,'adości N. lJI. P. 
Pl'Z!! lwrodzeniu Syna Bożego. 
II )'II1B. 
Dla pociech Matko z narodzenia Syna, 
Prosim , niech twoja sprawi to przyczyna: 
By się rodziło synów dobrych wiele, 
W świętym kościele.
>>>
04 


1\080:-(1'-\ SZllAI'I.Er.Z;\A. 


Módlmy się. 
O Panno naj czystsza i Matko Boza najgodniejsza , pl'O- 
simy cię przez oną nie wymowną radość twoją, którąś 
miała gdyś Syna Bożego porodziła; przyczyń się za nam i 
grzesznemi, aby jego okruIne lJiczowatlie raczyło nas oczy- 
ścić od grzecIlU nieczystości, i przyozdobić cnolą świętej 
czystości, a umocnić darem Ducha świ
tego wstrzemięźli- 
wości. 1Jl. Amen
 


l Ojcze Dasz - na pamiątkę cierniem ulWl'OnOlCan;a P. 
Jezusa. 


I1,.nnl. 
.Jezu królu Panie miły, 
Świata, piekła, ciała siły, 
Tyś starł przez twe cierniowa nie , 
Daj nam z tobą królowanie. 


Módlmy się, 
O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, prosimy cię 
przez okrutne na Głowę twoją korony wciśnienie , wpój 
w serca nasze ustawicznc męki twojej rozmrślanie. 1Jl. 
Amen. 
10 Zdrowaś Maryja - na pamiątkę radości N. JJl. P. 
gcly trze;' Królowie dary P. Jezusowi ofiarowali. 


87 n . n . 


Gdyś złoto, mirę, kadzidło widzia.a, 
Dary trzech mędrców, z tegoś radość roiała: 
:Niech twa opieka włada nad królami, 
Chrześcijanami.
>>>
KORO
KA SZKAPLERZNA. 


705 


I 
I 


Módlmy się. 
O Panno naj czystsza i Matko Boga przenajświętsza, 
prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś 
miała gdy się trzej królowie Synowi twemu kłaniali i dary 
mu ofiarowali; przyczyń się za nami grzesznemi, aby bo- 
lesne jego koronowanie raczyło nas oczyścić od grzechu 
zazdrości, a obdarzyć cnotą łaskawości, i umocnić darem 
Ducha świętego umiejętności. IY. Amen. 


l Ojcze nasz - na pamiątkę zwleczenia s
at ::; Zba- 
wiciela naszego. 


HY1110. 
Jezu prawdziwa światłości, 
Żywe źródło, dusz jasności: 
Przez sromotne obnażenie, 
Daj nam świata pogardzenie. 


I] 


Módlmy się. 
O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, przez ono 
sromotne i bolesne z szat obnażenie, gdyś do krzyża miał 
być okrutnie przybity; daj nam grzesznym złe namiętnośCi 
wyzuć i szatę miłości rzeczy ziemskich złożyć, ażebyśmy 
się swej własnej woli zaprzeli. ]y. Amen. 
10 Zdrowaś Maryja-na pamiątkę radości N. 1J/. P. 
gdy SYlW swego w kościele znalazła. 
Hymn. 
Z znalezionego jaka radość Syna 
Tobie o Matko! twoja też przyczyna 
Niech kościołowi wróci zdrożne syny, 
Z niemi cnót czyny. 
45
>>>
700 onoXKA SZ
ArLEnZ
A. 


?tI ó,d I m y s i ę. 
O Panno naj łaskawsza , Matko Boga najczystsza wy- 
brana, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, 
którąś miała znalazłszy Syna twego w kościele między do- 
ktorami; przyczyń się aby przez sromolne z szat swoich 
obnażenie, raczył nas oczyścić od grzechu obżarslwa a 
przyozdobić cnotą wSlrzemięźli'Yości, "l"um'o'cnić darem Du- 
cha świętego prawdy. B,'. Amen. 


1 ()jcz
 nasz - na pamiątkę przybicia ao krz!lża 
P. Jezu6a. 


II 


U,.ma. 
Krzyż krew ostatnią wytoczył, 
Rtórą Zbawiciel świat zbroczył: 
\V pięciu ranach me zbawienie, 
Przez twe Jezu odkupienie. 
Módlmy się. 
O Panie Jezu Chryste Synu Boga zywego i odkupi- 
cielu świala, przez srogie ciała twego przybicie do krzyża, 
przebij miłością serca nasze, abyśmy one pospołu z duszą 
naszą w miłości chowali. R. Amen. 
10 Zdrowaś Maryja - na pallliątl.'ę radości N. M. P. 
:s Zrnm.tw!lckwstania Pańslaego. . 


r l 


H,.mll. 


II 


Przez lę pociechę którąś w Zmartwychwstanie 
Boga człowieka miała, o zjednanie 
Prosim cię matko, byśmy w Bogu żyli, 
Tobie służyli.
>>>
Nono
K
 SZKAPLERZNA. 


707 


Módlmy się. 
O Panno naj łaskawsza i Matko Boga najszlachetniejsza, 
prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś 
miała gdyś Syna twego zmartwychwstałego widziała; przy- 
czyii się za nami grzeszIlemi, aby przez jego okruł,ne krzy- 
żowanie, byliśmy oczyszczeni z gniewu a przyodziani darem 
Ducha świc.;tego stateczności. }y. Amen. 


t Ojcze nas? - na pamiątkę' otworzenia ho"'u 
P. Je;;usa. 


n"n.n. 


Serce t zką1 krew, woda płynie., 
Ratuj mnie w śmierci godzinie: 
Niech w tym sercu zatopiony 
Życia wiek będzie skończony. 


Módlm y się. 
O Panie Jezu Chryste Synu Boga zywego, przez prze- 
bicie boku i serca twego przenajświętszego, daj sercom 
naszym ustawiczne i gorące ciebie miłowanie. R. Amen. 
10 Zdrowaś Maryja -na pamiątkę radości N. ,M. P. 
pr:S!l $wojelll JJ7nicbowzięciu. 


H)'IUu. 


Królowa świata! gdyś juz z Bogiem Wlliebie, 
\Veź nas prosimy sług twoich do siebie: 
Niech z tobą l)ani staniem po prawicy, 
My ,służebnicy. 
45"
>>>
708 


KORONKA. SZIIAPLERZNA: 


A my cię za to Panno nad Pannami, 
Wychwalać będzie m , sercem i ustami: 
Gdzie Ojciec z Syncm i Duchem społecznic, 
lirólują wiecznie. 
Módlmy się. 
O Panno najświętsza i Matko najpokorniejsza , prosimy 
cię przez oną radość twoją, którąś miała gdyś do nieba 
z cillłem i z duszą 
zięta była; przyczyń się za nami 
grzesznemi do Syna twego, aby przez bolesne i okrutne 
boku swego świętego otworzenie, raczył nas oczyścić od 
grzechu lenistwa a dać cnotę nabożeństwa, i umocnić da- 
rem Ducha świętego mądrości. 1Y. Amen. 
1 Wierzę w Boga i t. d. potem 
3 razy: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie: a 
światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. 


I, 


Polecenie Koronki. 


Racz przyjąć od nas niegodnych Panie Boże \V szecb- 
mogący w Trójcy ś. jedyny tę koronkę, którąć niegodni 
ofiarujemy na cześć i chwałę Imienia twego świętego, i 
na pamiątkę okrutnej męki i siedmiorakiego wylania krwi 
najmilszego Syna twego: także na pamiątkę siedmiu rado- 
ści Panny Przenajświętszej; na cześć ś. .l\Iichała Archanioła 
i Aniołów Stróżów naszych; ku czci ś. Eliasza i Elizeusza, 
ś. Szymona Stokcyusza, ś. \V ojciecha, ś. Anioła męczen- 
nika, ś. Eufrozyny i ś. .l\Iaryi Magdaleny, i na cześć wszyst- 
kich świętych twoich. Raczże też przyjąć i za niezliczone 
złości i nieprawości nasze, za kościół ś. katolicki i wszyst- 
kie stany jego, za rodziców, braci i siostry, za dobrodzie- 
jów żywych i umarłych, także za wszystkie przyjacioły,
>>>
KORONKA SZKAPLERZNA. 


7t)tJ 


za chore i w smutkach będące, za wszystkie wierne zmarłe, 
aby im ta koronka była pożyteczna ku otrzymaniu łaski 
twojej świętej, ku dostąpieniu żywota wiecznego, którego 
nas racz domieścić Boże w Trójcy świętej jedyny. B-, Amen. 


:LITANIJ A 


Do NajświęlsRScj Maryi Panny. 


:tak J 
 - 1'- 
=; 
 I
\
 :
 
. 4---łI 4
 ------.. . I- 
Ryri - c e - lej-son, Chryste e - lej-soD, 
Chry- ste u-słysz nas, Chryste wy-slu-c haj nas, 

b 
 
 

I'\- 
 /'I . f- 
-+fl 
.)..ł.ł 4-+-
 

---J.' i ' !\-

 
- \ · 
 tJ . 
 
Oj-cze znicba Bo - że, Zmiłuj się nadna-mi, 
Synu Odkupicielu i t. d. Jak na Sil'. 350, dodawszy 
j11'
ed Baranku Boży: Orędowniczko Szkaplerza S. 
PoLifanii Antyfona. Pod twoj'l obronę S[l', 177. 


-a G a...
>>>
110 


RÓŻ41\TIEC 


o N
"JŚWIĘ1'SZEJ MARYI PANNm. 


-- 


PlEŚŃ 


II 


p,.
ed JlSacJ:ęcwm RÓ
a1ica to Nied
icle i Swięta. 


"  L 7i- _ 
c----1
 =* 
 -- -.L-L J l = 
-H"'1l
 
1 ' __--.- --
___
-- 
1-7tI ---
------ __ __
---- - 
. - I I 
Za - wi - łaj ran - na julr zenko! 

I
 l I 

=i1 I 
 I
 I -ił I I =.
::r 
:j:pll_._.- .. ___-=-+-___. - I c----. -.I --+'
__---1w 
-- I __ --4- - ---=-----i- 
I 
 I 
I grzechów na-szych le-kar-ko : Tyś Pa-nią 


dd-c---hLL

 


I 
I 
,I 
I 
I 


świ ata jesle ś i 

F=J-,
i
 

. ---
 
 
steś kró - lo.. wą. 


xiężną, 


A-uiel-ską je-
>>>
nÓŻANlEC o 
.),I.P. 


711 


T}'ś Panią sama nazwana, 
Naprzeciw strzałom szatana: 
Obroń nas r
ką niczwycifżoną, 
Prosi m , stań się nam ochroną. 
ZJstaw nas tarczą zbawienia, 
bIocą twojego Imienia: 
Cszykujże nas w miejscach bezpiecznych, 
Pogrom nieprzyjaciół wiecznych. 
Zowiesz się nieba królo wą , 
Bą.dź nam obroną gotową: 
\VynisLcz z serc naszych grzechowe wady, 
Natchnij w nie pobożne rady. 
Dodaj nam łaski i mocr, 
Przeciw czartowskiej przemocy: 
\V eź nas pod swoją świętą obronę, 
Oddal Boski gniew na stronę. 
U ulubiona od Boga ł 
Ty nam racz być prosta droga 
Dotąd, gdzie żywot jest doskonały; 
Wprowadź nas do wiecznej chwały. 
U światłości Apostołów, 
Męczenników i wyznawców; 
\V godzinę śmierci wstaw się za nami, 
Do ciebie się uciekamy. 
U Panienko nad Pannami! 
Ty się racz modlić za nami , 
Do Syna twego najmilejszego, 
Jezusa Pana naszego. 


, I 


va
>>>
,I 


. 


712 


nÓŻANIEC o l'I. M. P. 


Zamiast PQWYŹ6Zl'j pieśni, w clni powszednie śpiClva się: I --1- !
 
I _ ' 
 II . 
-
 ., 
 J J I 
rł'r;ti-

 J ej I i I I I i- 
O Ma-ry - ja czysta' Dziewica! Po-ro-dziłaś 


- -@ @ 

cr-i-
 -;;

 J" J

 · .
 
kró -le - wi - ca, Nie - bie-skie-go dzie-dzi-ca. 


1r


J q

 J Ji J 
 J JF 


Po - ro - dzi- łaś go bez bo -le-ści, Zbaw nas smu lku 


ł':' 
J
-h
 J 
I 

)' 


;i' ..J
 
i ża - lo - ści, Zdrowaś PaDllo Ma-ry-ja. 


Antyfona. 


Bądź pozdrowiona hrólowa. Malko miłosierdzia, ży- 
wocie, słodkości i nadziejo nasza bądź pozdrowiona. Do 
ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do ciebie wzdy- 
chamy jęcząc i płacząc, na lym padole łez. Nuż tedy 
Orędowniczko nasza, one twoje miłosierne oczy obróć do 
nas; a Jezusa, błogosławiony owoc żywola lwego, po lem 
wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawa I o lilościwa! o słod. 
ka Panno Maryja. 
To skończywszy, X. Promotor czyta wglos lnten- 
c!lją jak llastrpuje: 
Na większą cześć i chwałę P. Boga wszechmogącego, 
\V Trójcy święlej jedynego, na wysławienie przenajdosloj-
>>>
RÓŻANIEC O 1'1. M. P. 


713 


niejszej Maryi Panny, odprawiać będziemy z uwagą ina- 
bożnic Pierwszą (alho drugą, lub trzecią) cząstkę Różań- 
ca o Najświętszej Maryi Pannie, ofiarując ją: - za pod- 
wyższenie Kościoła świętego katolickiego - za naj wyższego 
Pasterza N. N. ze wszysLkiem duchowieństwem- za pokój 
i zgodę Panów chrześcijaliskich - za wykorzenienie błQ- 
dów i nawrócenie niewiernych - za grzeszników zatwar- 
działych i pokutować niechcących - nareszcie, za wszyst- 
kich wiernych żywych i umarłych. W szczególności zaś 
(tu wymienić intencyją s:sczególnq). Zacznijmy tedy od 
znaku krzyża ś. 
Intencyie szczególne, z któr?/ch sięiedna codzl'eń wymz.enia. 
1. Za przyjaciół, dobrodziejów i fundatorów tak żyjących 
jako i umarłych. 
2. Za braci i siostry RÓŹ3Jica ś. tak Ż)jących jako i um. 
3. Za Rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako i um. 
4. Za nieprzyjaciół i prześladowców. 
5. Za więźniów i w utrapieniu będących. 
6. Za chorych i konających. 
7. Za dusze wiernych zmarłych. 
Albo w potrzebach nad:sw?/czajn!lch. 
O uproszenie pokoju - deszczu - pogody - urodzajów. 
O odwrócenie chorób - pomoru - głodu, i t. p. lub zą 
szczególnego umarłego. 


-- 


SI.osób śpiewania Ró
ańea. 
Trzeba najprzód wiedzieć ze dwa są R6zańce, jeden o Najśw. 
I\laryi Panuie, drugi o Imieniu Jezus. KaŻdy obejmuje 15 Tajemnic 
odkupienia naszego, i podzielony jest na trzy części, z którycb pie
w- 
sza iz zawiera Tajemnice wesole, nazwana jest \Vesola, druga Z.- 
losua, trzecia Chwalebna. 


I'
>>>
714 


RÓŻANIEC O 1"1. M. P. 


Róioniec 
l'icwauy bywa albo dlva I'az)' codziennie, co juz 
rzecz rzadka - albo I'az, co pospolitsza - nlbo t
llo w Niedziele 
i 
więta uroczyste, jak z\V
'kle po wielu paralijath. 
I. \v Iio
ciołach w któl'ych go dwa I'azy codzieil 
piewają, 
ipiewa iŻ/} rallo o N. .lI. l'. a po polud/l;/I o lmiClliu Je7./ls częić 
jedna, która !(i porzqdku llastęp"Je, Jako to: w Poniedziałek C7.ęść l. 
we Irtol'ek /l. we Srod{, lU. we Czwarte', znów l. i t. d. a wNie- 
dzielI' Ul. TJ7yłttcza sit) od tl'go Adwent, Post Iriellii i czas IJ7iel- 
kU/LOCIl!f, gdzitJ 'iQ
dudziClmie ta!. sama si/} c;:;ęść powta1':.a, stuso- 
W/la do czasu. 
II. \V Kościołach za
 w których raz tJIko codziennie 
pie\Vany 
bywa, ta'ci się zachowuJe porządek: 
1. Od Soboty przed Nied;:;ielq /. .'fdwentu począwszy, a!. do .Y. 
111. P. G,'u,/lIlic::mt'i wlączni8, śpiewa sir cudzienllie Część lwua 
tylko, to Je
t: w' Poniedzialek o lm. Jczus, we If/torek 
u ..V. M. P. we Srodę u lm. Jt.zus, we Czwartek o N. 111. 1'. 
i t. d. na przemian; a w Niedzielę: z ,'ana o N. .11. 1'. pu 
poludlliu o lm. Jezu&. 
2. Od Niedzieli zapustneJ wlqczllic a!. do JJ7ielkanocy, C;:;ęść 1/. 
porządkiem Jak w!f!.ej. 
3. Od JJ7iel'canocy aż do S. TróJcy, C:;,ęśó /1/. na przemian jak 
wy!.cJ. ' 
ł. Ud S. Trójcy ::;aś a!. du Soboty pr:.ed lWedzielą l. Adwcntu, 
i po N. 111. P. G,-011lnic;,neJ aJ. du :-ied;,ieli zapustncj, ipicwa 
się pl':;'CZ l:Jdzicll., cal!f lJi:'all;ee tak o Im. Jezus Jak i o -,V. 
III. P. tym por:£ądkiem: 
w Ponied:.. Cz. I. o Im. Jezus - we Jl'tore'. Cz;. /. oN. 11[.1'. 
we Srodę Cz. lII. o Im. Jezus - we C"wart. Cz. II. oN. III.l'. 
w Piątek C1#. U. o Im. JC1#US - w Sobotę Cz. lU. o K. 11/. 1'. 
w Nicd:" rano Cr.. 11/. o N. /II. P. -110 polud. ('
.IIl. o Im. JezU&. 
Od powy!.szcgo porządku następuJqce są v.'!fjqtki: 
1. Przez UMawy"Vawied:.enia i Narodz..Y. JI. P. i;piewa sirł-ylfw 
Cz. I. cotkiennie napr1#cllliU/l, tak o Im. Je:JIus jak i o .V. 111.1'. 
2. Prze:; O',taw/) Wniebowzifeia N. 11[.1'. śpiewa siO; t:ilko ;]IIJ. JJ/. 
codziennie na przemian, tak u b,l. Je.us jak i u N. III. P. 
3. gr dzień Zwiastowania N. M. 1'. eZ!f w poicie clIJY po /nel- 
kanoey przypadnie, śpiewa się Cz. I. rano o N. M. P. po 
poludniu o 1m. Jer,flS.
>>>
nÓŻANIEC o 
.!II. P. 


7la '.W
£h
W

 
botę przypadlo, śpiewa 6i/} Cz. l. 
5. Przez Oktaw/} N. 11[. P. RMańeowej śpiewa 6ię I;odzjennie 
:r.rana o N. 11[. P. po polud/liu o lm. Jezus CZf!Ść jedna, która 

 porządku następuje. 
III. \V Ko
eiołach nareszcie, w którycII nie codzie{1 lecz tylko 
\" Niedziele i Świfta UJ'oczyste śpiewany bywa, śpiewa liiI,} t!f1lt po- 
1,zqdkjem, i lo tyl/w o N. 11/. P. 
I. Od pierwszej Niedzieli Adwentu a
 do 1\'. 11[. P. Grom/l. Cz. l. 
:!. Przez Post TFjelki, Część II. 
S. Od IFielkanoey a!' do Ś. Tl'óje.1J, Część III. 
4. Od S. Tl'ÓJC!l zaś a!' do Adwenta i po N. Dl. P. Gromnie:mej 
al. do Postu, śpiewqjq się wszystkie Części pOl'zqdkiel/l, 
o 
Niedziela Część rima. 


Melod,..je Ró
ańeo"'e. 


Począwszy od S. 1'rój':!f a!' do Adwentu i od N. M. P. (}j'o- 
mniezll(:j al. do 'Pic/kiego Postu, Tajemni/Je w trzecll częściach Iló- 
!.alłea tak o N. III. P. J'lk o lm. Jezus, śpiewaJą się podlug pospo- 
litej i zwyczajneJ ka!.rjcmu z nich melod!f;; w inllo zaś czas!f zmiu- 
ldojq, l tak: 
1. Część /. o N. III. P. w Adwencie śpicwa się jak: Tobie nad 
pomysł. - a od Bo!'ego Narodzenia jak: Raduj się ziemio. 
Część l. o bn. Jezus w Adwencie jak: Głos wdzięczuy, lub 
Urz..1d zbawienia, - a od Bożego N arodz. jak: Pójdźmy ""SZpi- 
cy. lub O błogosławiony. 

. Część II. o N. 11/. P. w Poście jak: Rozmy
lajlOY dzi
, lub 
Boska dobroci. Część 1/. o lm. Jezus w Poście jak: O duszo 
wszelka. 
J. Część III. oN. 1J[. P. wczasie Trielkan. jak: Zwyciftca śmicrci. 
Część lII. o lm. Jezus w t!flll!'e czasie jak: \Vcsoły n81O. 
lIymny czyli Pieśni na poczqtku IwżdeJ Części RÓ:'Ulłea po- 
lo!,ollc, śpiewujE[ się podlug wlasneJ icll melod!fi. TY Adweneic zaś, 
w Poście i na TJ7iel/wlloc, stosoWIlic do czasu. 
\Viersze, Antyfony, Ojeze Dasz, i t. d. jak w lloronce o Swię- 
teJ 1'1'ÓjC!J. 


-- 


I'
>>>
716 


RÓŻANIEC O N. M. P. 


CD S1))

 1Plł!!m V
r6ł\. 
WESOI.A.. 


-- 


t W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen. 
¥I. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj. 

. Panie ku ratunkowi memu pospiesz. 
y. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. 
IJl. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wie- 
ków, Amen. 


UWAGA. Jel.eli Rólaniec odprawia się za umarlych, to ws"ędzie 
zamiast "'t. Chwała Ojcu, śpiewa się: 
¥I. Wi£:czny odpoczynek racz im d.łć Panie. 
IJl. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. 


11)'llnl.. 
c J J 

fU

 J 
:J
 


Które-go świat, ziemia, mo-rze, Go - dnie wy - sła- 


jj,,-_Lf'I .t, l1 I I
 '=' t: 

- 
L. --'--'--' ==1 ąi!f 
wić nie mo - że, Rządcę machi - nr tro -i-stej, 


$g
 J 
j
7-T

-ił 


No - si ży - wot Palł-ny czy - stej. 


II 


II
>>>
RÓŻANIEC O N. H. 1'. 


717 


Któremu xiężyc i gwiazdy, 
I słoóce posłuszne zawzdy, 
Tego z niebios łaskawości, 
Noszą Panieńskie wnętrzności. 
Szczęśliwa matka u której, 
Rzemieślnik z niebieskiej góry, 
Co ma świat w dłoni zamkniollY, 
\V żywocie jest zatajony. 
Godna posła niebieskiego, 
Płodna przez Ducha świętego; 
Od narodów pożądany, 
Przez jej żywot jest wydany. 
Maryja matko miłości, 
Matko przedziwnej litości! 
Broń nas od czarta srogiego, 
Przyjmij w dzień zejścia naszego. 
Bądź chwała Panu naszemu, 
Z Dziewicy narodzonemu, 
Ojcu, Duchowi świętemu, 
Wiekuistej czci godnemu. 


TAJEMNICA PIER\VSZA. 


Zwiastowanie Wcielenia Syna Bo';ego. 

'(
 Li 

 J
" 
7 J iE 
Na-wie-dza znie-ba G a-bry- el Ma- ry -j ą, 

C ąC r


 
Zwiastu - jąc Sy-na tej co Dad li - li - ją 


'I
>>>
718 


nóż.-\
mc. o 
.)I.P. 


11 ===f----:" 1\-
!\-
=t::t= 
:tjO!z
=:I2
_

 _-.; = 
 =::L
..--
 
--
---v- 
-+ -ł- 
Śliczniejsz a, któ-ra gdy jest po - zdro-wio-na , 
:tJ-- :t= 
 
 I =:=I 

-.-=-
-=
 
 
Sta - je strwo-żo -na. 


Potc7n "'f Jpie1L'Ol 


1 Ojcze nasz. 10 Zllrowaś Mal'y:ia i 1 y. Chwała 
Ojcu i t. d. - jdcli -:;nś ::a 117nm"!J('h to -p. Wieczny od- 
poczynek i t. d. 


Anl!lf mUł. 
Posłany jest Anioł Gabryel od Boga do miasta Galilej- 
skiego którenIII imie Nazaret, do Parmy poślubionej mę- 
żowi któremu imie było Józef z domu Dawidowego , a imie 
Panny, Maryja. 
't. Anioł pariski zwiastowal Pannie l\Iar)'i. 

. I poczęła z Ducha świętego. 
y. Panie wysłuchaj mpdlihvi nasze. 

. A wołanie nasze niech do ciebje przyjdzie. 
Módlmy się. I 
 
Boże, któryś chcial aby Słowo twoje z błogosławionej 
Maryi Panny żywola , za Anieiskiem zwiastowaniem ciało 
przyjęło: daj nam pokorn
'm sługom twoim 
 abyśmy którzy 
ją Bożą Rodzicielką być wierzymy, u ciebie jej przyczy- 
nami byli wspomożeni. Przez tegoż Pana naszeg.o Jezusa 
Chrystusa Syna twojego: Który z tobą żyje i króh
e w je- 
dności Ducha świętego Bóg na wieki wieków. IJ'. Amen. 
UWAGA. Tym Ipolobcm i inne kończą sir modlitu'!f.
>>>
" 
nOZANIli:C o N. M. P. 


719 


T AJEMNIC.l DRUGA. 


Nn'Wicd;:s. Eli,bicfy ś. pr;:se::s Najśw. Dlar!;ją Pannf. 
Bogiem żywot swój mając obciążony, 
Puszcza się PanDa sama w górne slrony: 
.Niepłodn3 Syna w żywocie swym c:mje, 
Gdy wyskak l
e. 
1 Ojcze nasz. to Zdrow. Maryja. t. Chwała Ojcu i l. d. 
Antyfona. 
Powstawszy tedy l\faryja w dni onc, poszła w górną 
krainę z skwapliwości:! do miasla Judzkiego l i weszła 
w dom Zacharyaszów i pozdrowiła Elżbietę. 
t. Błogosławionaś ty między niewiaslami. 

. I błogosławioll owoc żywola twojego. 
;. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Wszechmogący wieczny Boże, Majeslatu twego po. 
kornie prosimy: aby jakoś jednorodzonego Syna twego przez 
nawiedzenie i pozdrowiel
ie Rodzicielki jego, dziecięciu 
w żywocie zamknionemu objawić raczył; t3k też przez za- 
sługi i prośby tejże Rodzicielki, racz go nam dać poznać, 
jawnie widzieć i na wieki nań patrzyć. Klóry z lobą żyje 
i króluje i t. d. 


TAJElUNICA TRZECIA. 


Narod
enie P. JeJt5usa w st((jni Bclleemskic.i. 
Szczęśliwy żywOl Panieński, z którego 
Syn się narodził Boga przedwiecznego: 
Aniol pasterzom tę nowinę głosi, 
Pokój przynosi. 


II 


"
>>>
720 


RÓŻANIEC O N. U. P. 


I. 


t Ojcze nasz. 10 Zdr. Maryja. -y. Chwała Ojcu i l. d. 
Antyfona. 
Nie znając Matka I Panna męża, porodziła bez bole- 
ści Zbawiciela wszystkich wieków: i tegoż króla Anielskie- 
go sama Panna karmiła piersiami swemi pełnemi z nieba. 
Y. A słowo stało się ciałem. 
11. I mieszkało między nami. 
y. Panie wysłuchaj i l. d. 
Módlmy się. 
Boże, któryś zbawienia wiecznego dobro. za płodno- 
ścią Panieństwa błogosławionej Maryi ludzkiemu rodzajowi 
darował: spraw prosimy cię, abyśmy jej za sobą przyczyn\: 
uczuli, przez którą zasłużyliśmy sprawc::ę żywota przyjąć 
Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna twego: Który z tobą 
żyje i t. d. 


'fAJEMNICA CZWARTA. 


Ofiarowanie P. Je.usa w Kościele JeroJlSolimsl,im. 
Dni się spełniły, dziecię do Kościoła 
Niosą; Symeon od radości woła, 
\Vesół iż Boga oglądał na ziemi, 
Oczyma swemi. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdr. Maryja. 't. Chwała Ojcu i t. d. 


I' ' 
I 


Antyfona. 
Gdy wprowadzili dziecię Pana Jezusa Rodzice jego do 
kościoła; wziął go Symeon na ręce swoje i błogosławił 
Pana Bogi!: mówiąc: Teraz wypuść sługę twego Panie 
w pokoju. 


,j 
II 


Ił 
I
>>>
RóiANIEC o N. M. P. 


721 


y. Po porodzeniu Pannąś nie naruszoną została. 

 . Święta Boża Rodzicielko módl się za nami. 
Y. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Racz sprawić w nas prosimy miły Panie doskonałą ła- 
skę twoją, którąś oczekiwaniem Symeona sprawiedliwego 
wypełnić raczył: abyśmy jako on nie oglądał śmierci aż 
pierwej Chrystusa Pana oglądać zasłużył, także i nam racz 
dać abyśmy żpvot wieczny otrzymali. Przez tcgoż Pana 
naszego i t. d. 


TAJEIUNICA PIĄ TA. 


Znalezienie P. Jezusa w Kościele Jerozolimskim. 
Kochanej Matki Syn w drodze zgubiony, 
Między Doktory od niej znaleziony: 
Lud się zdumiewa, że w młodej dziecinie 
Nauka słynie. 
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu: 
Temu, który jest w osobach trojaki, 
W Bóstwie jednaki. 
I matce Syna bez zmazy poczętej, 
Panience świętej. 
l Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. Y. Chwała Ojcu i t. d. 
Anty! ona. 
Panna Maryja i Józef po trzech dniach znaleźli Pana 
Jezusa w kościele, siedzącego między Doktorami, słucha- 
jącego ich i pytającego: zdumiewali się tedy wszyscy roz- 
tropności i odpowiedziom jego, a widząc to dziwowali się. 
46
>>>
722 


nóż \:0\ lEC o N. 
I. P. 


II. 


11". Synu! czemuś nam lo nczynił 'l 

 . AI!'oście nie wiedzieli, że w tych rzeczach kLóre są 
Oj,'a mego potrzeba i mnie być! 
Y-. Panie wysluchaj i t. d. 
1\1 ódlm y si ę. 
naj nam pokornym słngom twoim I-'rosimy cię miły 
Panie, zdrowie duszy i ciała: a racz nam pozwolić, aby 
j:,ko Najświc:Lsza l\1alTja Panna Syna swego Pana naszego 
znałazła w kościele między Doklorami , Lak Leż i my te- 
goż Pana Jezusa ucieczkę naszą, ubłaganego i łaskawego 
zualeść mogli. KLóry z Lobą żyje i t. d. 
AlIfy{ona na 
ak01iclIenie C
!,ści .hCBiticj. 
Najzaclliejsza Odkupicieła :Malko, kLóra jesteś przecllO- 
doią bramą niebieską i gwiazdą morską: racz podźwignąć 
lud upadający kLóry usih
;e powstać. Ty, któraś porodziła 
dziwnym sposobem z IJodziwieniem wszystkiego stworzenia, 
twego świętego llodziciela, Pauno przedtem i poLem. Ty 
klóraś przez lIsLa Aniołii Gabrycla przyjęła ono [Jozdro\Vie
 
nie, racz się zmiłować nad grzesznikami. 
y. A słowo sLalo się ciałem. 
1}!. I micszkdło między nami. 


Módlmy się. 
f.askę Lwoją prosimy Panie racz wlać w serca nasze: 
aby kLórzyśmy za zwiastowaniem AnieIskiem Chrystusa Syna 
twego ,nicIenie poznali, przez mękę jego i krzyż do 
chwaly zmarLwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż 
Pana naszego i t. d. 
Potem Wierzę w nog
 - J.ilanija i ł.. d. palt';:'}ln Ul. rz. 


---.aD eat
>>>
nó;h
IEC o :S-. )1. P. 


723 2J!

 I!)1RlY
A 


., 
ZAI.OSNA.. 


-- 


t W (mic Ojca i Syna i Ducha święlego, Amen. 
t. lllJze ku wspomożeniu i l. d. jak w 1. Części. 
H"...... be-..=
£--J=
=

 
 i i 
!=

 
I . ...
I II .' - +-i- 
Sła-ła Malka bo-le - ści-wa, Pod krzy-żem bar- 
-H . I -H"=: 
 
=L
--d-t= 
=:;3!I 


 :££;:-

-==-
 
dzo lro - skli - wa, Na klór ym jej Syn wi-siał, 

u-J-J

 
Na którym Jej Syn wi - siał. 


Klórej duszę tak slrapioną, 
Wielkim żalem obciążoną, 
l\Iiecz boleści przcnikał. 2. 
O! jak smulna i slrapiona, I l 
Malka la błogosławiona, 
Dla męki Syna swego. 2. 
Klóra płakała i łkała, 
Z żalu drżała, gdy widziała 
Mękę Syna miłego. :l. 


46 Ił
>>>
724  


I: 


I' 
I 


nÓŹANIEC 'o N.III. P. 


Któż jest serca tak twardego, 
By dziś z Matką Pana swego, 
Bardzo rzewno nie płakał? :l. 
Któżby się nic wzruszył w sobie, 
Pomniąc o ciężkiej żałobie, 
Matki z Synem jedynym? :l. 
Dla złości Indu swojego, 
\Vidziała tak zmęczonego, 
Jezusa Syna swego. 2. 
\Vidziała kochanka swego, 
Od wszystkich opuszczonego, 
Gdy na krzyżu umierał. 2. 
Cna Matko źródło miłości I 
Niech czuję gwałt twej żałości, 
Dozwól mi z sobą płakać. 2. 
Spraw by miłością pałało 
Serce me, dając się cało 
Bogu swemu w przysługę. :l. 
Druga Część Pieśni. 
Swięta Malko dopuść na mnie, 
Niech ran Syna twego znamię, 
Mam w sercu mym wyryte. :l. 
Twego Syna zranionego, 
Tak bardzo dla mnie zbitego, 
Ze mną mękę podzielaj. :l. 
Niech z tobą płaczę rzewliwie, 
Patrząc na krzyż żałośliwie, 
Dokąd duch z ciałem żyje. :l. 
Pragnę słać pod krzyżem z tobą, 
Dzielić się z twoją osobą, 
Tak surowym płaczem twym. 2.
>>>
RÓŻANIEC O N. M. P. 


725 


Ze wszech panien panno zacna, 
Bądź tak proszę na mnie baczna: 
Daj się z sobą napłakać. 2. 
Niech gorzką śmierć Pańską noszę, 
Krzyż i ran}' jego, proszę 
Niech na sercu uważam. 2. 
Niech mnie zranią rany jego, 
Niech znam moc krzyża świętego, 
Przez miłość Chrystusową. 2. 
Jego zapał niech mam w sobie, 
Poruczenie Panno w tobie, 
Niechaj mam dnia sądnego. 2. 
Niech mnie ten krzyż pański broni, 
Śmierć Chrystusowa ochroni: 

iech wspiera łaska jl'go. 2. 
Kiedy ciało pójdzie w ziemię, 
Niech dusza niebieskie plemię, 
Wiecznej chwały nie traci. 2. 
T 
\JE)1NICA PIER \VSZA. 
Pojmanie P. Je
usa w Og,.ójcu. 
Klęczy w Ogrójcu Piln krwią zrumieniony, 
Pot z ciała jego gwałtem wyciśniOllY; 
Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje, 
Że następuje. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś :Maryja. .,. Chwała Ojcu i t. d. 
Antyfona. 
Pan Jezus będąc w ciężkości dłużej się modlił: i stał 
się pot jego jak krople krwi zbiegającej na ziemię. 
V. Na miejsce tego coby mnie miłowali, czci mi uwłaczali. 
JJl. A jam się wtedy modlił. I 
V. Panie wysłuchaj i t. d.
>>>
726 


nÓŹANIEC o N. 
1. P. i Ó d 1111 Y S i ę. 
Racz nam dać najłaskawszy Ojl:ZC, przez modlilwę 
i pot krwawy jednorodzoncgo Syna Iwrgo Pana naszcgo 
Jezusa Cln'yslusa: abyśmy zawsze obfitowali w dobrc uczyn- 
ki, i bez żadnej przf'szkody do ('jebie klóry jl
steś pm- 
wdziwą drogą, lll'awdą j żywotem przyjść lIlogli. Pl'Zez 
tegoż Pana naszego i t. d. 


T
4.JEM
IC.-\. DRL'R-\. 


BicJ;iOlCallie P. Jl';:,usa lt slupa. 


I 


Ten co okrywa świal, z sZ:łl o]Jllażony: 
L; słupa srodze Ili,'zmi jf'st sieczony, 
Źe nie znać ciał.. od okl'lllnej rany, 
Tak skatowan
'. 
l Ojcze nasz. 10 Zr.ll'Owaś .l\]aJ'!'ja. p. Chwała Ojcu i l. d. 


.1nfy{ona. 


Mężowie którzy lrzymali P:ma Jeznsa, najg,'awali się 
z niego bijąc, i zakl'yli lwarL jego i oblicze jrgo, a slu-, 
dzy go bic:ww:lli. 
V. Byłelll biczo\H\II!' rrzrz nlły dzilll. 
J3t. A karanie moje czasu jllll'zcIJllego. 
V. Panie wyslucllilj i I. d. 
1\I ó d Im y s i ę. 
Wszechmogąry wieczny Hożc, r:u:z nam dać nicgo- 
t1nym slugom twoim, :1!Jyśmy pl'zez to ]Iiczowanie, najgt'a- 
wanie; policzkowanie j pośtl,iewisla Spl:! lwego zbawiciela 
naszego tak ż
'li, żebyśmy ]JI
Z żadnej prLeszkody do wie- 
cznego wesela prz
'jść mogli. Przez (egoż Pana naszego i ł. d.
>>>
nóż.\
lEc o 
. )1, l'. 


i?7 


'r AJElnNIC
\ 'ł'RZECU. 


KOl'O/Wlccmie P. Je
llsa ciCl'lIio'lCtf kuroJlq. 
\V ciel'niową P,lIIa koron
 I'l'zyIJl'.lIIo, 
A zami..sl bel'la, tl'zcinC w rł.'kę dano: 
Zawililj lil'lllu! lak wszysI'Y wolaj:!, 
Na tWaI'Z spluwaj.,. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś l\13ryj.., t. Clnnlła Ojcu i t. d, 
_lnlyfoua, 
Tedy żołnierze slal'osty wziąwszy Pana Jeznsa do I'a- 
lusza, zebrali do Iliego wszyslką I'olę; a zwlokłszy go 
włożyli lIali płasz,
z szka..łalny, i ul'lulł1'zy kOl'onę z cier- 
nia włużyli n
 głllwę jego, i h'zl
i!łę w l"'awicę jego, a 
kłaniając siC prad nim najgrawali się mówiąc: Bądź 1 10 - 
zdrowiony królu żydowski l 
y. \\'ynijdźciecórl,i SYOIjskie, a,ogłądajÓe król" Salomona, 
H'. W koronie ktill'ą go ukoronowała malka jego, 
\'. Panie wysłuchaj i ł. d. 
Módlmy jiię. 
Hal'z prostować Panie Boże sllraw)' nasze w urodo- 
Laniu lwojem: abyśmy pl'zez pamiąlkę ciel'llill\nj korony, 
klól'" Pan lIaSL Jezus Chrystus dla nas wzi:,l lIii świ\,lą 
gł'lwę swoją, mogli zasłużyć żebyśmy lej głowic naszej 
zawsze byli llodubni, iI nigdy sir od świł.'lcj wuli jego 
i miluści nic odd:ll.llj, Pn;ez tegoż Pana naszego i t. d. 


'J'_\JEJlt\1CA CZW AR'ł'A. 
.:Y;cs;cll;e IU'
!I;;,:a 11a gÓI'ę Kalwa,.!!;. 
Jd.l.ic nil 
Ól'ę kt'zyżclIJ oIH:ii!żony, 
Hurmcm ud wszystkich z luiasla wyl'....dzully,
>>>
728 


nÓZ'\NIRC o N. N. P. 


Upada na twarz będąc spracowany, 
Bóg zawołany. 
l Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. Y. Chwała Ojcu ił. d. 
Antyfona. 
Złośliwi żydowie wzirli Pana Jezusa i wywiedli go: 
a niosąc krzyż sobie wyszedł na ono miejsce, klóre zwano 
Kalwaryją albo trupią głową a po żydowsku Golgota. 
V. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy. 
1J!. Przedłużyli nieprawości swoje. 
V. Panie wfliłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Racz wysłuchać miły Panie prośby nasze a racz: nam 
dać: aby przez ten krzyż który Pan nasz Jezus Chrystus 
dla miłości i p,'zykładu naszego nosić raczył na ramionach 
swoich, mogliśmy tenże krzyż na sercu i ciele naszem no- 
sić, i abyśmy za jego pomocą wolni byli od niebezpieczeń- 
stwa Da duszy i na ciele. Przez tegoż Pana naszego i t. d. 


TAJEMNICA Pt\TA. 


Ukr;:sydóowanie P. Jc;:susa. 
Za złości świata jelit ukrzyżowany, 
Chrystus do krzyża srodze przykowany
 
Nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu, 
Synowi swemu. 
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu: 
Temu, który jest w osobach trojaki, 
W Bóstwie jednaki. 
l matce Syna bez zmazy poczętej, 
Panience świętej. 
l Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. ;. Chwała Ojcu i t. d.
>>>
I 


RÓŻANIBC o N. M. P. 


729 


Antyfona. 
Bądź pozdrowiony królu Dasz, któryś dla nas grze- 
sznych ludzi i dla naszego zbawienia, pod Pontskim Piłatem 
cierpiał i pogrzebiony jesteś: zmiłuj się nad nami grze- 
sznemi. 
V. Własnemu Synowi 'swemu Bóg nie przepuścił. 
Jy. Ale go wydał dla nas wszystkich grzesznych. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Racz posłać prosimy cię miły Panie, wspomo!enie 
ludowi twemu ze świątnicy twojej. a racz nam dać Da 
przykład męki Pańskiej. śmierci i pogrzebu jego, zasto- 
sować żywot i sprawy nasze: abyśmy samemu tobie żyć 
i podobać się mogli. Przez tegoż Pana naszego i t. d. 
Antyfona na 
akońc
enie C
ęści 2giej. 
O przenajświętsza i naj chwalebniejsza , za grzechy 
nasze okrutnie z Synem twoim na gÓI'ze Kalwaryjskiej 
cierpiąca, i mękę Syna swego opłakująca nieba i ziemi 
Królowa! wesel się i raduj, albowiem wesele od Aniołą 
przyjęłaś i ono światu wszystkiemu porodziłaś: wesel się 
i raduj o przeczysta Panno Maryja! albowiem Matką Bożą 
i Panną jesteś: wesel się o Matko miłosierdzia! albowiem 
wszystko cię stworzenie na niebie i na ziemi wywyższa i wy- 
chwala. 
y. Módl się za nami święta Boża rodzicielko ł 

. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych. 
Módlmy się. 
Niech się za nami przyczyni prosimy cię Panie Jezu 
Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, do łaskawości
>>>
730 


IłciŻANIEC o x. :\1. P. 


twojej błogosławiona Pilnna l\Iaryja matka twoja, ktcil'ej 
łlrzenajświt;tszą duszę w godzinQ męki twojej miecz bo- 
leści przeniknął. Przez ciebie Panie Jezu Chrysle, który 
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedlIości Ducha świQ- 
tego na wieki wieków. 
. Amen. 
}JatclIt Wierzę w Boga - Litanija i t. d. pat1'z po 111. Cz. 


IIDCD 


carAllJ

 
m2!1'lłaA 
OHWALEBNA. 


t W Imie Ojca i Syna i Ducha świflego, Amen. 
f1. Boże ku wspomożeniu i t. d. luk w 1. Cz('.\ct'i. 
II,'IIIO. 
JUclodyja iak: Klól'ego świat, 
U Pani czcią ozdobiona! 
Nad niebiosa wywyższona: 
Stwórca twój z przejrzenia swego, 
Sam żyje z pokarmu twego. 
Co Ewa smulna slraciła, 
Tyś nam swym płodem wrócIła: 
Dla człowieka slraconego, 
Tyś oknem domu wiecznego. 
Tyś fórlą króla zacnego, 
Tyś bramą światła jasnego: 
Niechaj narody śpiewają, 
Iż lIrzez Pannę żywot maj.,.
>>>
UÓŻANIEC o N. al. P. 


131 


Maryja malko miłości! 
Matko przedziwnej litości! 
BrOli nas od czarła srogiego, 
Przyjmij w dzieli zejścia naszego. 
. Bądź Chwała Panu r.aszemu, 
Z dziewicy narodzonemu, 
Ojcu, Duchowi świętemu, 
Wiekuistej Gzei godnemu. 


TAJEMNICA PIER \-VSZ.A. 


Zmarl'lcycltlcslanie Pana JeJlSusa. 
Powstaje już Pan z grobu duia trzeciego, 
Jako zwyciężca czarla przeklętego: 
Więźnie wyzwolił, ołchłaii już złupiona, 
Śmierć pohalibi(lna. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. -p. Chwala Ojcu i t. d. 
Anfyfona. 
Królowa niebieska wesel się, Alleluja. Albowiem któ- 
regoś zasłużyła nosić, Alleluja. Już Zmartwychwstał jako 
Ilowiedział, Alleluja. l\lóIll się za nami do Boga, Alleluja. 
V. Wesel się i raduj Panno Maryja, Alleluja. 

. Iż zmartwychwstał Pan prawdziwie,. Alleluja. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
l\Iódlmy się. 
lIoże, któryś przez zmarłwychwstanie Syna twego 
Pilna uaszego Jezllsa Chryslllsa, czeladkę twoją uweselić 
raczył: racz natll lo dać prosimy cif, ab) śmy przez jego 
Rodzicielkę Pannę l\Iaryją mogli otrzymać wesele żywota 
wiecznego. Przez tcg'oż Pana naszego i t.. d.
>>>
732 


RÓŹANIEC o N. M. P. 


TAJEMNICA DRUGA. 
Wniebowstąpienie Pana JeJłóU8a. 
Czterdziestego dnia Pan w niebo wstępuje, 
Chór mu anielski drogę zastępuje: 
Obłok się spuszcza, bierze stwórcę swego, 
Dziw ludu wszego. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. y. Chwała Ojcu I t. d. 
Antyfona. 
A Pan Jezus potem jako mówił do nich, wzięty jest 
do nieba i siedzi na prawicy Bożej. (Alleluja) 
V. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. (Alleluja) 
1Jl. Boga mego i Boga waszego. (Alleluja) 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Racz nam to dać wszechmogący Boże, abyśmy kttSrzy 
wierzymy, że jednorodzony Syn twój Odkupiciel nasz do 
nieba wstąpił, z nim także sercem naszem mieszkać mo- 
gli w niebie. Przez legoż Pana naszego i l. d. 


TAJElUNICA TRZECL-\. 


Zeslanie Ducha świętego na Apostołów. 
Duch Ś. w ogniu zszedł na ucznie jego, 
Dając im język narodu wszelkiego: 
Którego z wielkiem weselem przyjęli, 
Naukę wzięli. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. ;. Chwała Ojcu i t. d. 
Antyfona. 
Racz przyjść Duchu święty, a serca wiernych twoich 
racz napełnić, i w nich ogień miłości twojej racz zapalić. 
(Alleluja)
>>>
RÓŻANIEC O N. M. P. 


733 


V. Spuść Ducha twego a będą stworzone. (Alleluja) 
IJ'. A odnowisz oblicze ziemi. (Alleluja) 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
M ódlmy się. 
Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niego- 
dnym sługom twoim łaskę onę Ducha twego przenajświęt- 
szego, którąś uczniom twoim w dzień on świąteczny daro- 
wać raczył. Przez Pana naszego i t. d. 


TAJEMNIC."- CZWARTA. 


IYniebowzięcie Naiśw. JJIaryi Panny. 
Już jesteś Panno w niebie posadzona, 
Nad wszystkie chóry sama wyniesiona: 
Nadgrodził ci Syn prace twoje wielkie, 
I trudy wszelkie. 
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja. 't. Chwala Ojcu i t. d. 
Antyfona. 


Wywyższona jesteś święta Boża Rodzicielko, nad 
wszystkie chóry Anielskie do królestwa niebieskiego. (AUel.) 
v. Wybrał ją Bóg i nad inne obrał. (Allel.) 
1Jl. I dał jej mieszkanie w przybytku swoim. (Allel.) 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Boże któryś wybrał sobie pałac zacny z błogosławio- 
nej Panny Maryi, w którym raczyłeś mieszkać: raczże 
Dam dać prosimy cię, abyśmy obroną twoją opatrzeni, z we- 
selem mogli świętą jej pamiątkę odprawować. Który źy- 
jesz i królujesz z Bogiem Ojcem i t. d.
>>>
l 


731 


IIÓŻ.\NmC o N. 'J, ł'. 


TAJEMNICA Pl\.'r.:\. 


HOl'OllOllJanie Najśw. l1Ial'yi Panny w ?Ii,'''''''. 
Koronowana jnż jest PalIIla w niebie, 
Odziana słońcem, siedzi wedle ciebie 
Jezu, tyś rzucił pod jej święte nogi, 
Iisię:i.rc dwurogi. 
Chwała b:tdź Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu: 
Temu, ktÓl'Y jest w osobach trojaki, 
\V Bóstwie jednaki. 
I Matce Syna bez zmazy poczętej, 
Panience świętej. 
1 Ojcze nasz. tO Zdrowaś Maryja. y: Chwala Ojcu i t. d. 


Antyfona. 
Pójdźżc Oblubienico moja! pójdź z Libanu: będziesz 
koronowana. Znak wielki ukazał się na niebie: Białogło- 
wa odziana słońcem a księżyc {lod nogami jej, a na gło- 
'Wie jej korona ze dwunastu gwiazd. (Allel.) 
V. Korona złota na głowie jej. (Allel.) 

. Wyrażona znakiem świątobliwości. (Allel.) 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy SIę. 
Boże któryś błogosławioną Pannę l\laryją Syna twego 
Rodzicielkę,' wiecznem i szczęśliwem weselem w niebie 
słusznie ukoronowaną uweselić raczył: racz nam to dać 
miłościwy Panie; abyśmy do onego niewymównego wesela 
do którego ona jest wzięła, za prośbami i zasługami jej 
przyjść sobie zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego i t. d.
>>>
nóbxlI;:c o N. :\1,1'. 


735 


_in/y/ona nu 
akońc
cnio C
!,ści 3ciej. 
Bądź pm.drowiona królowa niebieska: bądź pozdrowio- 
na o Pani Anielska. Zawitaj matko górnej świalłości, kl!'- 
ra oświecasz świata ciemności. \Vcsel się PanDo naj_ 
chwalebniejsza, nad wszyslkie panny naj ozdobniejsza. O 
najśliczniejsza nad Aniołami, do Syna swego módl się za nami. 
'-. Racz nam dać Ś. Palmo abyśmy cię godnie chwalili. 

. Daj Dam ruoc przeciw nieprzyjaciolom twoim. 
Módlmy się. 
Racz dać miłosierny Boże ratunek nieudolności naszej: 
abyśmy którzy świętej Bożej Rodzicielki w (ajcmnicach Ró- 
żallca świętego pamiął.kę czynimy, za pomol'ą wstawienia 
fiię jej za IJ:lmi, od naszych nieprawości powstali, a w po- 
trzebach nafizych pociechę odnieśli. Przez tegoż Pana na- 
szego i t. d. 
\Vierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi. -I w Jezusa Chrystusa Syna jrgo jedynego, 
Pana naszego. - Illóry się począł z Ducha świClrgo, na- 
rodzil się z l\Iar
'i Panny. - Umęczon pod Ponlskim Piła- 
tem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. - Zstąpił do pic- 
kłów, trzeciego dnia zmartwychwstał. -. \Vsląl,ił na niebio_ 
sa, siedzi na prawicy Boga Ojca wsze!:hmogącego. - ZŁamlą!1 
pl'zyjdzie, sądzić żywych i umarłych. - \Vierzę ,w J)UI:!Ja 
świftego 
 ś,,'i\,ty kościół powszechny. - Świę:rch obcowa- 
nie, grzechów odpuszczenie. - Ciała zmartwychwstanie, 
żywot ,,,ieczny, Amen. 
Litanija o Najśw. Maryi Pannic, jak Ila sIr. 34
', 
dodawszy lJ1'zed Baranku Boży: Orędowniczko Róźallca 
świętego. Pedel1/.: 
. tu/UrOiła. 
Pod twoją obronę uciekamy się święta Boża rodzicirl- 


I 
" 


/: 
I: 


I 
.1
>>>
736 


nÓŻANIEC o N.M.P. 


ko, naszemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach na- 
szych, ale od wszelakich przygód racz nas zawsze wyba- 
wiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza! Orędo- 
wniczko nasza I Pośredniczko nasza! z Synem twoim nas 
pojednaj, Synowi twojemu nas polecaj, twojemu Synowi 
Das oddawaj. 
V. Bądź pozdrowiona Maryja Małko pobożności. 
IJl. I Trójcy przenajświętszej szlachetny przybytku. 
Módlmy się. 
Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnej Mat- 
ki Panny Maryi ciało i duszę aby była godnym przybyt- 
kiem Syna twego, za sprawą Ducha świętego przygotował: 
racz dać, abyśmy którzy przyjście jego na ten świat, śmierć 
i chwalebne zmartwychwstanie w tajemnicach Różańca świę- 
tego z wesdem sobie przypominamy, za przyczyną tejże 
błogosławionej Matki i Panny, od wszelkiego niebezpieczeń- 
stwa na duszy i na ciele byli wolnemi. Przez tegoż Pa- 
Da naszego i t. d. 
Polecenie siebie Najśw. Maryi Pannie. 
O Pani moja święta Maryja I ja twej łasce i osobliwszej 
straży i wnętrznościom miłosierd:tia twego, dzisiaj i kaź- 
dego dnia i w godzinę zejścia mego, duszę moją i ciało 
moje polecam: wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszyst- 
kie uciski i dolegliwości moje, żywot i koniec żywota me- 
go tobie poruczam: aby przez twoją naj dostojniejszą przy- 
czynę i I,rzez zasługi święte twoje, wszystkie uczynki 
moje były sprawowane i rządzone, według przenajświęt- 
szej twojej i Syna twego woli, Amen. 


"IID Dl
>>>
737 


1,1 


BOŻ4l\TIEC 


, 
O NAJ8WIĘTSZEM IMIENIU JEZUS. 


-- 


PIEŚŃ I 
I 
I 


PrJlSed JlSacJlSęciem Ró%ańca.  IL
r-r-
 \
d \ 
 i r i F 

-t-. ., . ------=--i I I 
Je-zu słod - ki nas z Zba-wi-cie - lu, świata w szego 
:!1
 
 I 

 t;\ =:: 
:fP! J . 
 .-.;- -
 
 
 
 -'---I _ 
\ I-
.I
J ' .
 --= 
Od - ku - pi - cie -lu, Przez Mat -ki twej przyczy - nę , 
1a
 P' }' J .--1 \ \ j l J
 j 
 I
 
-- Ł-.I - --- -_ --. .
 
Daj nam co I - ruie Jezns znamy, Niechje w ustach, 
"'='- 

p j 


ES=--j

 = 
- 
-.-
-.-.-.--
- 
'W sercu ma-my, Dziś i w śmierci go - dzi -",:. 


/1 


Antyfona. 
Bądź pozdrowiony Panie Jezu Cbryste, królu nieba 
i ziemi, Synu Boga żywego, samo miłosierdzie Boga Ojca 
47
>>>
738 


nM.AliIBG o JJlill!NIU JEZUS. 


przedwiecznrgo, żpvocie, slodkości i nadziejo nasza, bądź 
pozdrowiony! Da l'icbie wolamy wygnane Adama potomstwo, 
do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc lIa tym padole łez. 
Nuż tedy opiekunie nasz I one twoje miłosierne oczy obróć 
do nas; a zaslugi męki twej przenajdroższej, które są 
IJlogosławionym owocem życia twego na świecie, po tern 
wygnauhl racz uam pokazać: o łaskawy! o litościwy! o słod- 
ki Panie Jezu Chryste Synu .l\Iaryi, zmiłuj się nall nami. 
1'1l 
npowiada s;-ę Intencyja, jak w Różańcu o N. 
Jłl. p.. 'lU sir. 712. 


---  l6Uł

 1PJ!t!m "
Za. 
WESOI.A.. 


-- 


\V 'mie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen. 


t 
r. 

. 
y. 
Jy. 


Boże ku wspomożeniu memu wejt"zyj. 
llauie ku ratunkowi memu I'0spięsz. 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. 
Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki 
wieków, Amen. - Za llmal'l!lch :mś muwi się: 
V. "Vieczny odpoczynck i t. d. 


JI,'JUD 
. BernaJ'da. 
-H
 h 
 


 g 
m I"'i- I
 I
 
 ...-ł 
-łf- 


 =r- :=-+

- 
 
_"l!C J 
----
-

----"I!.!-.'__.--i I 
Je - Zll - sa slod - kie wspomnienie,
>>>
fu[- 
 ! I
f--J+' 'J I l ! t -I t I 
W!2-.-.- .. -.-
-.-. --. --. tt--::.t--+- 
I --.- - - H:-J----!w 
--I ' . I 
Da-je ser - cu po-rie-sze-nie: Lecznadmi. ód i 
-H-----+-- --+ -"I I - 
 
+t
L 
-,__ ---I
r I . I : -,--1-..-1- 
+tiJ
--r--. '-t-W ,-.---. I .. ...-.-----" 
--..--... ----1-1......-.......-1-' ,--- - 
----.--.+....------+ 
wszystko słodsza, Je - go o-becność najsłod - sza. 
Nio się śpiewać wdzięczniejszrgo j 
Nic słyszeć może milszego, 
Nic w myśl nie wchodzi lepszrgo ł 
Jak Jezus Syn Boga mego. 
Nadziejo pokutujących! 
Jezu ucieczko proszących t 
Jakoś clobry szui.ającym, 
A cóż ciebie znajdującym? 
Jezu serdeczna słodkości! 
Źródło żywe, dusz jasności! 
Przewyższasz wszelkie radośei ł 
Wszelkie żądze i lubości. 
Ani język to wymówić, 
Ni pismo może wysłowić:' 
Ten p., wie, co mógl sprobować, 
£:0 jest Jezusa miłować. 
Jezu królu dziwnej chwały, 
I zwyciężco okazały! 
Słodkości nie wymówiona , 
Miłości nienasycona. 
Zostań Jezu! mieszkaj z nami, 
Świeć lIam twemi promieniami 
 
Oddaliwszy dusz ciemności, 
Nie oddalaj swej słodkości. 


nÓŻ.\i'iIEC o J1\nr.
1U JEZ1:S. 


47
 


73U
>>>
74(1 


RÓŻANIEC O UIII!NIU JI!ZUS. 


TAJEMNICA PIER\VSZA. 
IV cielenie Syna Bo%ego. 


Mclodyja jak wyżeJ. 
Jezus przedwieczna mądrości, 
Pannie przedziwnej czystości, 
Przez Gabryela zjawiony, 
Dla lias stał się nóg wcielony. 
l Ojcze n asz. 1 Zdrowaś l\1aryj a, a pole m 10 razy: 
rw-= I jrł\- I
f\., ,f'\, I
--L -"
 


Lh ll 
#1tl- .--.-. -."311.


_
 T
-"
 
Je -zu - sie Sy-nu Da-wi-dów! zmiłuj się lJad na - mi. 
V. Chwała Ojcu i t. d., - a itdeli za uma1'l!lch lo 
V. Wieczny odpoczynek i t. d. 
Ali tyfon a. 
Józefie Synu Dawidów, nie bój się wziąść sobie 1\Ia- 
ryją za małżonkę, bo co się w niej poczęło, z Ducha świę- 
tego jest: porodzi bowiem Syna i nazwiesz Imie jego Jezus. 
V. Niech będzie Imie Pańskie błogosławione. 
J}!. Teraz i na wieki wieków. 
V. Panie wysłuchaj i 1. d. 
Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste Zbawicielu nasz, któryś nie z po- 
trzeby twojej, ale z użalenia człowieka straconego w l ży- 
wot panieński wstąpiwszy, naturę ludzką do niewypowie- 
dzianej jedności wiecznie przyjął: prosimy cię wstąp w nie- 
godne serca nasze, a złącz je tak mocno z tobą, żeby 
się od ciebie nigdy nie odłączały: Który żyjesz i królujesz 
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego Bóg na wieki 
wieków. 1Jl. Amen.
>>>
RÓŻA:oiIEC o IMIENIU lEZUS. 


7
J 


TAJEM
ICL\ DRUGA. 
, 
Nawiedfl$enie El
biety Swiętej. 
Jezus dobro nieskOliczone, 
Z Panną czystą w górną stronę, 
W dom Elżbiety gdy się spieszy, 
Jana przyjściem swojem cieszy. 
1 Ojczenasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Synu Dawidów. 
V. Chwała Ojcu i t. d. 
Antyfona. 
Błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie narody: 
albowiem uczynił mi Pan wielkie rzeczy, ten który możny 
jest i święte lmie jego. 
V. Niech będzie lmie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Dobrotliwy Panie Jezu Chryste, któryś jeszcze w ży- 
wocie Matki swojej zamkniony, mocą Bóstwa twego zaczął 
sprawować zbawienie nasze: wejrzyj na nas w ciemno- 
ściach grzechów zamknionych, a przez nieograniczoną moc 
swoją, jako drugiego Jana nawiedź nas, oświeć i wzbudź; 
abyśmy cię znali i radowali się na przyjście twoje: Który 
żyjesz i królujesz i t. d. 


T AJEltINICA TRZECIA. 


NarodJlSenie Syna Bo!!.ego. 
Jezus słodki Bóg wcielony, 
Z czystej Panny narodzony, 
Zaczyna krwawe ofiary, 
Trzech królów przyjmuje dary.
>>>
7-12 


I\ÓŹAMEC o IlIlIENI\. n,:Zl;S. 


l Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryja. lOJezusie Synu Dawidów. 
V. Chwała Ojcu i L. d. 
AnlglO1ła. 
Gdy się spełuilo dni ośm po narodzeniu, aby obrze- 
uno Dzieciątko, nazwane jest Jmie jrgo Jezus. 
V. Niech będzie Jmie Paliskie i t. d. 
V. Panie wysJuchaj i t. d. 
Módłmy się. 
Najsłodszy Panie Jezu Chryste, ktÓlTś dla nas grze- 
sznych w podlej stajni między byd!'tlami narodzony, ósmego 
dnia przy obrzezaniu k!'ew swoją w
'Jać ral'z)"ł: "rosimy 
cię obmyj scu.a nasze lą krwią przcnaj,lroższą i oczyś
 
()d wszelkich grzechów, abyśmy mogli lobie czyslem ser- 
cem służyć, i przenajświętsze Jmie twoje wielbić, łllory 
iyjesz i królujesz i t. d. 


'fl\JEMNICA CZ\1'_4.RT_\. 


Oflarov:anic P. Jc
usa tV Koiciele. 
Jezus czysl
'cll serc wesele, 
Stał się ofiarą w kościełe: 
:Make o lIim prorokuje 
Symeou, gdy go piasluje. 
1 Ojcze nasz. :1 Zdrowaśl\Iaryja.lOJezusieSpw Dawidów. 
V. Chwała Ojcu i L. d. 
AuII/funa. 
A gdy Rodzice wnosili Dzieci'llko Pana Jezusa do ko- 
ścioła, aby za nie uczynili wedle zwyczaju zakonnego: 
Symeon leż wziął je na ręl
e S\\ oje i błogosławił Pana. 
\'. Niech będzie Jmie PaJiskie i t. d. 
V. Panie wysluclHlj i t. d.
>>>
UÓf,\NlIi:C o HIIE:o\Il! JlcZI S. 


713 


Módlmy roię. 
Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, kt(irrś dla nas śmier- 
ci wiecznej godnych, chciał być I30gu Ojcu za wdzięczną 
i żywą ofiarę stawiony: racz też serca nasze tak oczyścić 
i przygotować, aby tobie Pann i !Jogu naszcmu ofiarą l\Ii
 
łą i przyjemną być mogły. Który żyjesz i hólujesz i l. d. 


'r.AJEMNICA Plyr.\. 


Znale
ienie P. Je
u8a 'ID [(oicielc. 
Jezus między Doktorami, 
Słodkiemi gdy ich ostami 
Uczy: przez trzy dni zgubiony", 
Z radością jest zIl:Jlrziony. 
1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Syuu Dawidów. 
y. Chwała Ojcu i t. d. 
.41l1yfona. 
, Poszedł Pan Jezus z Panną Maryj., i z Józefem do 1\'a- 
zaret i był im posłuszny, i pomuaiał się mądrości." wzro- 
stem. łaską II Boga i u ludzi. 
;. Niech będzie Imie Pańskie i t. d. 
'P. Pacie wysłuchaj i t. d. 
Módlm y się. 
Najmędrszy Panie Jezu Chl')'sLe, ktÓl'YŚ \V Jeruzalem 
pozostaws
y, dopuścił aby cię Matka hvoJa najmilsza pl'zez 
trzy dni tęskliwie szukała, i z wielką radością w kuściele 
między Doktorami uczącego znalazła: prosimy puko\'lłie, 
niech my ciebie przez gl'zechy Ilasze lIie utracamy; a je- 
żelibyśmy kiedy utracili, daj lIam si
 prł:dko przez skru- 
chę i pl'awdziwą pokutę znaleść. Który i
'jesz i królujesz i t. d. 


,I 
.I
>>>
. 


744 


RÓŻANIEC O IMIENIU JEZUS. 


Antyfona na RSakońcASenie CRSęści 1 wBRSej. 
Chwalcie Imie jego bo jest wdzięczny Pan: na wieki 
miłosierdzie jego, a od rodzaju do rodzaju prawda jego. 
V. Niech ufają w tobie którzy znają lmie twoje. 
{y. Albowiem nie opuszczasz szukających ciebie Panie. 
Módlmy się. 
Świętego Imienia twego Panie Jezu Chryste bojaźń 
vospołu i miłość niech mamy wiekuistą: ponieważ twojem 
rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieod- 
miennem umiłowaniu twoje m postanawiasz. Który żyjesz 
i królujesz i t. d. 
Potem Wierzę w Boga-Litanija i t. d. patrz po lll. Cz.' 


....
 rA


 mm1Y
!\. 


., 
ZAł..O SNA.. 


-- 


t W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen. 
.,. Boże ku wspomożeniu i t. d. Jak w l. Części. 
II)'''łu ś. Ber
łarda. 
I11elod!J.ia Jak w I. Części. 
Jezusowa miłość słodka, 
Wdzięczna, trwała a nie krótka: 
Jest wdzięczniejsza tysiąc razy, 
Niźli język czyj wyrazi. 


11
>>>
aÓŻAl'iIRC o IMIENIU JEZUS. 


!\łęka jego pokazuje, 
Toż wylana krew probuje: 
Przez co nam jest odkupienie, 
l Bóg daje swe zbawienie. 
Jezusa wszyscy poznajmy, 
Miłości jego żądajmy: 
Jezusa chciwie szukajmy, 
Szukając nie ustawajmy. 
MiłująceJ{o miłujmy, 
Miłość miłością wetujmy: 
Za tą miłością biegajmy, 
A chęć chęcią oddawajmy. 
Jezu sprawco łaskawości, 
Nadziejo wszelkiej radości: 
Źródło łaski i pociechy, 
Prawdziwe serca uciechy. 
Jezu dobry niech uczuję, 
Jak twa miłość obfituje: 
Daj mi kiedy w obecności, 
Zażyć chwały twej w radości. 
Zostań Jezu! mieszkaj z nami, 
Swieć nam lwemi promieniami: 
Oddaliwszy dusz ciemności, 
,Nie oddalaj swej słodkości. 


TAJEMNICA PIERWSZ.4. 


Pojmanie P. JeRSusa te Ogrójcu. 
Jezus krwawym potem zlany, 
Od zdrajcy na śmierć wydany: 
Bóg związany od stworzenia, 
Srogie cierpi obelżenia. 


745 


I, 


L 
I 
I  


r 
I 


r 


I
>>>
746 


nM:AMEC o IMIENIU JEZUS. 


1 pjcze nasz. 1 Zdrow:lś Maryja, a ]Jolcm 10 1"UZ!J: 
Jezusie Nazareński królu Żydowski! zmiluj się nad nami. 
y. Chwała OjclI i l. d. - a leżeli Zll uma1'l!Jc!1 to 
y. Wieczny odpoczynek i t. d. 
Antyfolla. 
Zdl"ajca Judasz dał żydom ten znak mówiąc: kogo ja 
pocałuję, tcn jesl, imajcie go. 
V. Niech będzie Imie Pańskic bł
gosławionc. 

. Teraz i lIa wieki wieków. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
.Módlmy się. 
O uajłaskawszy Panie Jezu Chrysle, któryś przez po- 
całowanie Judasza zdradliwie na śmierć b}'ł wydany, i od 
naj milszych uczniów swoich opuszczony: nie opuszczaj lias 
Jiłodki Panie, i w ręce tych którzy czuw:lją na zgubę du- 
szy naszej, nie podawaj. Który żyjesz j królujesz i t. d. 


TAJEMNICA DRl'GA. 


Bic
owanic P. Je
usa 'U sl'ulJa. 
Jezus z szat swych obnażony, 
Gdy był u słupa sieczony; 
Ciało szarpią, rwą szlukami, 
Krew się leje strumieniami. 
l Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Nazareński. 
V. Chwała Ojcu i t. d. 
Antyfona. 
Gdy tłuszcza żydows'
 a następowała na Piłata, tedy 
Piłat wziął Pana Jezusa i ubiczował go. 
V. Niech będzie Imie Pańskie i t. d. 
V
 Panie wysłuchaj i t. d.
>>>
RÓZANIEC o IMIENIU JEZIiS. 


747 


Módlmy iię. 
Jezu naj cierpliwszy, któryś dla zbawienia naszego odsy- 
nów zatracenia jako niewinny baranek był związany, naśmie- 
wany, obelzony, upoliczkowany, a naostalek u słupa sromotnie 
i uiemiłosiernie ubiczowany i skatow;my: racz nam odpuścić 
gTzechy i zmiłować si
 nad nami. Który żyjesz i królujesz i t.d. 


TAJEMNICA TRZECIA. 


Koronowanie P. JeJ:usa cierniowf!- koroną. 
Jezus zelżywej korony 
Cierniem okrutnie zraniony; 
ErSl nad królmi jest wyśmiany, 
\V podłą purpurę przybrany. 
1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Nazareński. 
V. Chwała .Ojcu i t. d. 


Antyfona. 
Wyszedł tedy Pan Jezus od Piłata, niosąc na głowie 
swojej cierniową koronę a szarłalną szatę na sobie. 
V. Niech będzie Imie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 


Módlmy się. 
Jezu naj pokorniejszy, !{rólu wszystkich królów, kló- 
ryś na większą wzgardę zamiast szaty i laski królewskiej, 
w suknią szarłatną obleczony w ręku trzcinę trzymał, a 
zamiast drogiej korony ostrą cierniową na głowie nosił: 
odpuść nam grzechy a zmiłuj się nad nami. Który żyjesz 
i króll
esz i t. d.
>>>
748 


RÓŻANIEC O nll&
1U .JEZUS. 


T,AJEMNICA CZWARTA. 


Niesienie kr
Y$a na górę Kalwaryi. 
Jezus baranek prawdziwy, 
Przez dekret niesprawiedliwy, 
Idzie na śmierć osądzony, 
Niosąc krzyż pada zemdlony. 
l Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Nazareński. 
V. Chwała Ojcu i t. d. 
Antyfona. 
Wydał tedy Piłat Pana Jezusa aby był ukrzyżowany, 
i wzięli go i wyprowadzili z krzyżem nagórę Kalwaryją. 
V. Niech będzie lmie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś za gorszego 
niż łotr Barabbasz był rozumiany i niesprawiedliwym de. 
kretem na śmierć osądzony, a srogiemi mękami. ranami 
i boleściami zemdlony, upadłeś pod ciężarem wielkim krzyż 
sobie na śmierć niosąc: odpuść nam grzechy i zmiłuj się 
nad nami. Który żyjesz i t. d. 


TAJEMNICA PI.\TA. 
Vkr
y$awanie P. Je
usa. 
Jezus na krzyżu rozpięty, 
Podjąwszy ból niepojęty, 
Gdy umiera śmiercią srogą, 
Dla nas kładzie duszę drogą. 
l Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Nazareński. 
V. Chwała Ojcu i t. d.
>>>
RÓŻANIEC O IMIENIU .JEZUS. 


74Y 


Antyfona. 
A gdy przyszli z Panem Jezusem na miejsce które 
zwano Kalwaryją tam go ukrzyżowali, i łotrów dwóch 
jednego po prawej a drugiego po lewej stronic. 
V. Niech będzie lmie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Jezu naj miłosierniejszy, któryś jako złoczyńca obna- 
żony między dwoma łotrami wisiał, a smrody, urągania, 
naśmiewiska i boleści nieznośne cierpiąc, octem i żółcią 
był pojony, i wielkim głosem zawoławszy za nas na krzy- 
żu umarł: r3CZ się zmiłować nad nami grzesznemi. Który 
żyjesz i t. d. 
Anty/ona na RSakońcRSenie CJlSfści 2giej. 
Upokorzył samego siebie Pan Jezus, stawszy się po- 
słusznym aż do śmierci a śmierci krzyżowej: przeto też 
go Bóg wywyższył i darował mu Imie, które jest nad 
wszystkie imiona. 
V. Kłaniamyć się Chryste i błogosławimy tobie. 
R. Albowiem przez święty krzyż twój odkupiłeś świat. 
Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, połóż mękę, 
krzyż i śmierć twoją mifdzy sądem twoim a duszami naszemi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej: a racz nam darować 
łaskę i miłosierdzie. żywym i umarłym grzechów odpu- 
szczenie, kościołowi twojemu pokój i zgodę, a nam grze- 
sznym żywot i chwałę wieczną. Który żyjesz i t. d. 
Potem Wierzę w Boga - Litanija i t. d. pab'z po III. Cz. 


, 
I 
I 


I 
II 
I 


I 
II .. 


II
>>>
jat) 


nóż.\NIEG o nm:N1u JEZ\'S. 


'lł!6J!

 lt1R2r!\CIlA 
CHWALEBNA. 


t w Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen. 
'* . Boże ku wspomożeniu i t. d. jak w 1. Części. 


IIY""I Ś. BernRrllR. 
llIclod!fja Jak: w l, C::;rŚCł. 
JezlI nad slO/ice jaśniejszy, 
I nad balsam Ilrzyjemnicjszy, 
Slodszy nad wszystkie słodkości 
 
Milszy nad wszystkie mi/ości. 
Tyś mej duszy jest kochanic, 
Tyś miłości wykonanie, 
Tyś ma chwała, tyś me mienie, 
O Jezu! światło, zbawienie. 
Z tobą chcę byt gdzie ty będziesz, 
Nigdy Jezu mnie nie zbędziesz; 
Kiedyś już wziął serce moje, 
Weź i mnie ostatki twoje. 
Jezu Królu cnót i chwały, 
Królu zwycięztwem wSilania/y, 
Jezu wszech odpustów sprawco, 
ł niebieskiej chwały dawco. 
Tyś źródło wszelkiej litości, 
Tyś jasność wiecznej jasności, 
Odpędź obłoki ciemności, 
Daj chwałę duszy w jasności.
>>>
" 


nÓŻAl'iIEC o IMIEl'i1U JEZ\'!I. 


751 


Jezus \V pokoju króluje, 
fi1órr nad wszyslko ceh
e; 
Tego dusza moja żąda, 
Jego pokoju wygląda. 
Jezus do Ojca wrócony, 
Niebieskiej Panem korony; 
Mnie teŻ serce odbieżało. 
Za Jezusem się udało. 
Idźmy za nim wszyscy z chwałą, 
I z modlitwą doskonal'l, 
Prosząc by nas wziął do siebie, 
I dał nam źy
 z sobą w niebie. 


T.AJEMNICA PIER\VSZA. 


Zmal"l-wychtc1ftanie Pana JeJl$ltltl. 
Jezus 011 zmarłych powstawszy, 
Śmierć i piekło zwojowawszy, 
Pokazał się pożądanym, 
Malce i uczniom kochanym. 
I Ojcze nasz. l Zdrowaś Maryja, a polem 10 mzy: 
Jezusie Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. 
V. Chwała Ojcu i t. d. - a Jeżeli za umu"'/jC:h to 
V. Wieczny odpoczynek i t. d. 
Antyfona. 
Anioł Pański pokazał się Maryjom mowląc: Jezusa 
ukrzyżowanego szukacie, już zmartwychwstał jako powie
 
dział. ( AlIeluj a) 
V. Niech będzie Imie Pańskie błogosławione. (Alleluja) 
JJl. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja) 
V. Panie wysluchaj i ł. d. 


I 
I:
>>>
752 


RÓZANIEC o lł1IENI1J JEZUS. 


Módlmy się. 
Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, żeś mocą Bó- 
stwa swego więźnie z otchłani wywiódł i śmierć zwycię- 
żywszy trzeciego dnia od umarłych powstał: racz też wzbu- 
dzić od śmierci i wyprowadzić z więzienia grzechowego 
dusze nasze, abyśmy w prawej wolności żyjąc tobie sa- 
memu służyli. Który żyjesz i t. d. 


TAJEMNICA DRUGA. 


Wniebowstąpienie P. JeSlEusa. 


,I 


Jezus w niebo gdy wstępuje, 
Łaskę swoją obiecuje: 
Przy Boskiej siadłszy prawicy, 
Tron wiecznej chwały dziedziczy. 
ł Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Synu Boga. 
V. Chwała Ojcu i t. d. 
Antyfona. 
A Pau Jezus potem jako mówił do nich, wzięty jest 
do nieba, i siedzi na prawicy Bożej. (Alleluja) 
V. Niech będzie Imie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Bądź pochwalony Panie Jezu Chryste, któryś w nie- 
śmiertelność i chwałę przybrany wielką mocą do nieba 
wstąpił, i usiadł na prawicy Ojcowskiej jako król prawdzi- 
wy nieba i ziemi: prosimy, pociągnij nas tą mocą twoją, 
aby się około omylnych rozkoszy świata tego nie błąkało 
serce nasze, ale za tobą ustawicznie tęskniąc, przy tobie 
się gorącem rozmyślaniem W niebie zawsze bawiło. .Który 
żyjesz i t. d. 


...
>>>
nÓŻA:'oIlEC o IMIENIU JEZUS. 


753 


T AJEl\'1NICA 'rRZł
CI_\. 


Zes.lanic Duclła lŚłrirfego '1/(1 Apostołów. 
Jezus uczniów serca czysle. 
Przez łaski z nieba ogniste, 
Darami Ducha świętcgo 
Napełnił, za przyjściem jego. 
1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezuśie Synu Boga. 
V. Chwała Ojcu i l. d. 
A.,nf!lfmut. 
Napełnicni byli wszyscy Dm'hem świętym, i poczęli 
mówić różnemi językami wielmożne sprawy Boskie. (Alleluja) 
". l'iiech będzie Imie Pańskie i t. d. 
Y. Panie wysłuchaj i t. d. 


l! 
I 


I; 


Módlmy się. 
Bądź poz(lrowiony Panie Jezu Chryste, żeś z Maje- 
stalu chwały twojej Ducha świętego Apostołom zesłał, który 
i onych i kościół twój udarował, wie1kiemi z nieprzebranej 
skarbnicy Trójcy przenajświętszej upominkami: spuść wozię- 
błe i ciemne serca nasze ten ogrzewający i oświecający 
ogień Ducha świętego, aby nas grzcsznych oświecił i tak 
rozpalił, żebyśmy z tobą jednym w nierozerwanej miłości 
duchem zawsze byli. litóry żyjesz i l. d. 


TAJElUNICA CZ\VARTA. 


WniebowJlSi{lcic NajlŚw. ft/aryi Punn?!. 
Jezus Malkę swą kocbaną , 
W ozdobę chwały przybraną, 
41)
>>>
754 


nÓŻANIM; o ImF.NI\J JEZUS. 


Wziętą w niebo przez Anioły, 
Przeniósł lIa tryumf wesoły. 
t Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Synu Boga. 
V. Chwała Ojcu I t. d. 
Antyfona. 
Wzięta jest Panna Maryja do lIieb&, weselą się Anieli 
i wychwalając błogosławią Pana. (Alleluja) 
V. Niech będzie Imie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d. 
Módlmy się. 
Bądź pochwalony Panie Jezu Chryste, żeś najświętszą 
Matkę twoją ku chwale zmartwychwstania wzbudził, i do 
królestwa twego przeniósł: daj lIam się i tu i w niebie 
z chwały jej weselić. Który żyjesz i f. d. 


TAJElUNICA PIĄTA. 
Koronowanie Najśw. Dlaryi Panny w Niebie. 
Jezus w niebieskim Syonie 
I na wiecznej chwały tronie, 
Matkę swoją koronuje, 
Gdzie z nim na wieki króluje. 
1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Maryja. 10 Jezusie Synu Doga. 
V. Chwała Ojcu i ł. d. 
Antyfona. 
Umiłował ją król więcej nad wszystkie niewiasty, 
i włożył na głowę jej koronę królestwa swojego. (.\lleluja) 
V. Niech będzie Imie Pańskie i t. d. 
V. Panie wysłuchaj i t. d.
>>>
nÓŻAi'lIEr. o I:IflEi'l:1U JEZUS. 


755 


Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste królu wiecznej chwały, któryś za- 
sługi najświętszej Matki twojej koroną królestwa wiecznego 
nadgrodził: racz nas też uczestnikami tcj korony uczynić, 
którzyśmy się tobie i matce twojej na służbę wieczną od- 
dali: z którą niech ci będzie czrść i chwała teraz i na 
wieki wieków. 1*. Amen. 
Antyfona na 
akońcRScnic (,
ęści 3ciej. 
Na Imie Pana Jezusa niech klęka wszelkie kolano, 
niebieskie, ziemskie i piekielnc: i wszelki język niech wy- 
znawa, iż Pan Jezus Cbrystusjest w chwale Boga Ojca. (Allel.) 
V. Wszystkie narody któreśkolwiek stworzył, przyjdą 
i będą się przed tobą kłaniały. 
1Jt. I będą wielbiły lmie twoje. 
Módlmy się. 
Boże, któryś najchwalebniejsze Imie Jczusa Chrystusa 
Syna twego Pana naszego, sprawił wiernym twoim chucią 
najświętszej przytomności ukochanc, a duchom złośliwym 
bardzo slraszliwe: daj nam to z łaski twojej, aby wszyscy 
którzy je czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia 
słodkości w wieku ninitjszym, a w przyszłym wesela i nie- 
ograniczonego błogosławielistwa dostąpić mogli. Przez tegoż 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i t. d. 
Wierzę w Boga i t. d. - Litanija o Imieniu Jezus, 
jak na str. 347 potem: 
Antyfona. 
Wszelki któryby wzywał Imienia Pańskiego zbawi on 
będzie. 
V. Niech będzie lmie Pańskie i t. d. 


I 
I 


48-
>>>
756 


UÓLAml!G o mmNIU JEZUS. 


Módlmy się. 
\Vszechmogący Boże, któryś chwalebncm i przcdzi- 
wnem Imieniem Jezus, najmilszego jedynego Syna twego 
Odkupiciela naszrgo mianować raczył: iJajże nam miłości- 
wie, abyśmy trgoż błogosławionego Zbawiciela naszcgo 
chwalcbnie wielbiąc na ziemi, mogli z nim w niebie szczę- 
śliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Iitóry z lobą 
żyje i króluje i t. d. 


Polcccnic siebie samyclt PiWU Jc
uso'Wi. 
O Panie Jezu Chryste! polecamy się twojej najświęt- 
szej opiece, poka? twą litość nad nami. O naj łaskawszy, 
o najHliłosierniejszy Odkupicielu na!Jz, o nadziejo nasza 
i zbawienie nasze jedync, o n3jdobrotliwszy Jezu, kochanku 
nasz naj milszy, o wszystka miłości nasza, słodkości serca 
naszego, żywocie d!lszy naszej, o najjaśn;ejsza światłości 
nasza, najwi
ksze wcsele nasze, pokoju nasz naj wdzięcz- 
niejszy, o bogactwo nasze II aj wyższe, dobroci nasza, 
doskonałości nasza, o raju wszelkirj ro
koszy Panie Boże 
nasz, przybądź nam na pomoc: prosimy odpuszczcnia wszyst- 
kich grzechów naszych, prosimy ducha dobrego, prosimy 
łaski; napraw, uzdrów, poświęć nas, wspomóż, broń i zbaw 
nas: dajże nam najsłodszy Jezu, abyśmy cię ze wszyst- 
kiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił na- 
szych miłowali: niech ci będzie cześć i chwala nasz drogi 
Odkupicielu, teraz i na wieki wieków Amen. 


""'UGII
>>>
7";)7 


ltIclodJ'J C .lodatko,,,c. 


Melodyja I do Pieśni: Wstał P. Chryslus, '/la Gir. 132. 


Starodawna. 
j1 ;- . -- I
=p-re -- 


n =j= 
=H :=f2 --+-e - -I
-() -(fL-j-e -14I-i_ 
_ -
 -1-- I I- -ł--t--j- 
---0- --+- --+--j- 
\V slal Pan Chryslus zmarlw)'ch ni - nie, Al-Ie- 


łłd ==! 
 ==! =::j i =1---ł- 1 
 9- I 
t3-e-Q =0 -e : 0 -
 == =i=-o -e 
-- -- -- =1= Q -- (j-. 
lu - ja. Pochwalmy Bo - sa, Al - le - lu - ja. 


Melodyja .. do Picśni: Ciebic na wieki J lla sil.. 192. 
łł 
 I\-----J
-I\--..
-..-... 
 -+- 
-H
-Ti--j ---t-'--!\--
-"-i
--i--I---,ł,--ł- I 
-H'--I\"7-"lt.----"---I-----. 
 =1=
-,,., -'l---
 --t- ł---i.... 
--- --, --8-" - - - 
_ 
Cie - bie na wie - ki wychwalać b
dziemy, 
\V iwo - jej o-pic - ce uiedlajzo-sla-jc-my, 
*=--------r\------ł-.---- \E --;-

------I- 
-H
__1-I___\-
-
-,.+
----e
 __1-
-.-,.-_+_ 

-,,----,,-,-'-1-..---r-i+--
-r-. -71-II--r-;- -r-
 
 
__ --. --I-+,t--I--+--. -v,'-I-'-'- 
----1-1---- ---
 -+- 

ró - lowa nie - ba l\Ia-ry-ja; W dzi
cznaEslero 
Sli - ezna bez zma - zy li - li - ja: ' 
łł-
-

- ';-i I 9 
-"'
 
I\- I\-- - 
-H ----1--+-'--+---
' IL ---1-1-----,.- ---,-- 
:i!r1-,,-,,-v-- 
 -..-:t'- 
=t== -.--,1 == 
I . -r- 
o Pa - nien-ko święla, T yś od A-niol ów jesl do 
łł-
- m - I\- SE - 
 
-H:\-I-:--
 - --,- H 
- 
I 
 -e 
-H"--V--rl-
-I-"-----,l.

=' 1_ 
=r= 
uie-Lawzięla, Nie - poka-Ia - uie po-czę-ta.  


" 


ł 
I 


II
>>>
758 


MELODYJ E DODATKOWE. 


, 


Melod. II do Pieśni o oŚ,TYbw. Wielki ozdobo, nas/r. 237. 
=dd=-j - -GJ
j I:cf-k 
-O ' -v- I G-O--1- 
=s: 
Wiel- ki o - zdo-bo za-cho-dnie-go kraju, -

j
rtf¥l- 
Niezwiędły kwic - cic niebieskie - go Ra -ju: -Ę
=Eh_cd

=T=

d-E 
II 
 AII 
 I J 
Przybądź Win-ccn- ty, ku naszej o - bro - nie, 


" =:h--=t1==FJ1 
:t}
U=PIO f

 lI 
No-wy Pa-tra - 'Iic. 


Melodyja do Pipśni o S. Ła:;w'zu. 

 


Co się sta - lo 


przed la - ty! Czlowiek 


$i=
=o
 fł
9 1 =łJ=lf=+d
 

. f- J , I 
 
je-den . bo- ga - ty, Zzło-ta, zsre-bra 


jj 
I.-(j
 I '--L
 -r1 d-L-
 
łJ L V -r-
-F()=aTj
==r-=CJ=fi -=j=e=J 
miał sza - ty, Zzło-ta, zsrebJ'il miałsza - ty.
>>>
JlIELOD\JE DODATKOWE, 


759 


l' 


MelodyJa do Msz!!: Z pokorą upadamy, tV 'lnipfsce 
JJJelod!Ji drugif[J' 'tli Spiewniku, na str. 307. 
::-"\ 

clbt-.f=e
ft

*

 J -J-t 
--H- -1 I I 
Z po -ko -rą u- pa - damy, przed tobą o Bo- 
Niech nas gdy ci śpiewamy, lwa łaska wspomo-  b J 
:I J LJ-J-
=a-
 
 
 j
 
- -, I I =+= -- 


że; 
że: 


Przyj - mij od nas ła - ska wie , pod- 


I 
I, 


:""'\ 


-J-
tr-i-

r 
I -il- +\=: I 
 -ł- 
czas tej o fia-ry, Zło - ŻO - DC ku l wej 


d 
l } r i-P

-4ł
 ; 
sła-wie, wraz z nią w pi e '- Iliach da - ry, 


II 
I 


Melodyj a do 
]jJsz!J: Z pokorą upadamy, na Stl', 307, 
II 
-I\- 
 - 
 __ 

- 
t3 -,:t.J-
-:.! :. 
 
 
 
 
 

 --j -I ii- I I 
Z poko -rą u - pa- da - my, przed lobą o Bo-że; 

 J' 

-I==I
I\- fJ-1-
-
 :: f;ft+1
I... 
- --
3 I Ii/ii- f- = 
Niech nas gdy ci śpie -w a -my, twa ła-ska wspo-może : 
-łJ
 
 =:;;: 
 -,,=!-__-
- 
 _J- 


 -łL--- -fJ=I=
= 
 
 
--!l-f--H--:-- 
 V- - 
iI--t-il----I 
Przyjmij odllas la -ska-wic, Ilodczas lej o - flary, 


II 
I 


I'
>>>
760 !\lELOD\'JE DODATI;.OWE. 
:fj:;-
=f\- -L- i 1 == 
:=jr-,,- 
1-
 =t!:=
 ---.- -ł-.:---e ' l ' 
.,;'-"---1-""---1 --i-71I- I f -1"- -+- - 
=j:+=r-- 
· 
-...
 
--J \==1

 
Zło-żo- ne ku lwej sła-wie, wraz z nią w pieniach dary. 


Me
od. do Litanii o N1JIP. ktćn'q lud mzem śpiewa. 
-H_____ 
7' .._. """' --j 

h --
 :=
=
 -:=_ 
- 
r==1=

=
= 
=== ---
-V---V- I 
 - 
 - 
Ilyri - c c - lej - son, Ch ry-sl e e - 
Chrysle Ił - słysz nas, CIUT-stc wy- 
Ojcze z nieba Bo żc, Zmiłuj się lIad 
"""' ł':' 
%11 
.-__- 
-=I_
-D- (" ,-=t-i 
 -- 
oH ' - --L- I--:-=t==1 -+- ' "4-..,.- -1-1 
- V-
_L -V_ 
_",,-:
-1 == 
Jej - son, Ily-ri - e e - lej - son. 
słu- chaj nas, Chryste w}'sJuehaj lias. 
Ila mI, Zmiluj się nad liii IIlI, 


i l. d. i l. d. l\\ódl się za 


na 


1\11. 


, 


- .= 0 .... 


Za p6z1t'oll'1tit,/// C/',/zm'!! J(zqdol/l,:i.
>>>
r 
SPIS PIES:Nł OGOL:NY. 


CZĘŚ Ć I. 


PIEŚXI ADWENTOWE. SlI'. 


1 Hejnał wszyscy 
2 Boze wieczny . 
:I Po upadku . 
4 L"rząd zbawienia 
5 Tobie nad pomysł . 
II l\Ią,lrości! która 
7 Głos wdzio;czny 
8 Archanioł Boży 
9 l\Iittit ad Virginem 
10 Z,lro" aś hądź . 
11 Pos)'ła do Panuy 
12 Z pomocą Boga 
13 Chwalmy Boga. 
H Spuśćcie nam 


Gir. 
g 
11 
12 
13 
.387 
.388 
. 15 
. 11 
390 
. :W 
. . 22 
.393 
. 395 
. 23 


I'IEŚl'\1 NA DOŻE NARODZESIE. 


t Nuześmy Chrzdcijanie 
2 Anioł Pasterzom 
3 W Żłobie lezy . 
.( Dzieciątko się . 
5 "li,z o tej dobie 
(\ W dzień Bozego 
7 liie,ly l'iri.l Ilerod . 
H Zuwilaj Jezu 
!J 
Ip&syjasz przyszedł 
10 iUaiuy pl'zyjaciela . 


:w 
:t8 
30 
33 
399 
3i 
36 
. 39 
40 
U 


11 Wiwat dzisiaj . 43 
12 Bóg się rodzi . 45 
13 Niepojęte dary . .. 47 
li Pao z. nieba.. . 50 
15 Wilajmy Jezusa .. .100 
16 Rozkwilno;ło się .. 402 
11 Roduj się ziemio . 40i 
18 Cieszmy się i pod .. 405 
1!1 Bcllecm święte ... 401 
20 Ach wilajze. . . . . 408 
21 Witajze dzieciątlo . . 410 
22 Narodzenie Chr)'St. . 412 
23 Alleluja! ChwdImy . . Uli 
2i O błognsławiouy . 417 
2;) Pójdźmy wsz)'Scy. . . 419 
26 nóg sio; rodzi, t;wiaz. . 421 
27 fioze i królu . . 423 
28 Bóg w 1'I'ójcy 
. . 42i 
29 Infiaitre boailatis . 51 
30 Wspaniałości . 426 
31 In oatali Domini . 53 
32 Na Boze narodzeaie . 55 
33 Slyszę z nieba . . 428 
31. Zgińtie z oczu.. . 430 
35 Pasterze biczeli ., 431 
36 Z narOłlzeuia Pana . 433 
31 A czemuz m{,j Jezus . 56 
3S Jezu śliczny lwiecie. . 4Ji 


,I 
I 
I 
I 
'I
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


t Gorzkie tale 
2 Żal duszę ściska 
S Jezu na zabicie 
4 Ach ja Matka . 
5 Przypatrz się duszo . 
6 Jezu od tydostwa . 
7 Ach widzę Syna . . 
8 Duszo ozi,:bła . . 
D Jezu oc!. pospólstwa 
10 Ach mnie J\latee 


Naboleństwo Passyjne. 
Sir. 
59 
. 60 
. 61 
63 
64 
65 
61 
. 69 
. 70 
.71 


Obchody Drogi lii'6!Jlowe;: 
16 Boska dobroci . . 437 


I 
 


l Jezu Cbryste 
2 Wisi na krzy tu 
S Rozmyślajmy dzi
. . 
.( O duszo wszelka 
5 Wspomiaajmy . 
6 O jak srodze 
7 Daj nam Chryste . 
8 Wysłuchaj Stwórco 
9 Ojcze Boze . . . 
to Krzy tu święty. . 
11 Zawitaj ukrzytowony 
12 Zblizam się ktobie 
13 Ludu mój ludu 
14 Juz Chrystus tycie 
15 Płaczcie Aaieli 
16 Dohranoc głowo ś. 
17 Płacz, płacz kto zyw 
18 Płaczze dzisiaj . 
19 Uwal. pobozny . 
20 Potris sapientia 

l Jczus mądrość 


I" 


L 


73 
.14 
. 75 
71 
711 
. 443 
. 443 
. ł45 
81 
88 
91 
93 
. 446 
..114 
. 96 
. . 100 
.447 
. 449 
. 451 
. 101 
. 103 


22 Confusus hrereo 
23 Ogrodzie oliwny 
24 Będąc przestraszony 
25 Ach mój Jezu . . 
26 Lament serdeczny. 
27 Stała Matka. . . 
28 Juz cię tegnam 
29 Ty któryś gorzko . 


Sir. 
. 455 
. 101 
. 112 
. 116 
. 117 
. 119 
. 121 
. 126 


PIEŚNI WIELKANOCNE. 
l Przez twoje święto . U8 
2 Chrystus Zmartwychw. . 1
9 
3 Wesoły nam dziś. . . 130 
4 Wstał Pan Chrystus . 13
 
5 Chrystus Pan zmartw. . 133 
6 Zwycięzco śmierci . 458 
7 Złózcie troski .. . 459 
8 Wesoły nam dzie6 . 463 
9 Witaj dniu święty . 134 
10 Ofiarujmy chwałę . . 135 
11 Dziś Chrystus Król . . 137 
12 Dziś nam nastał. . 138 
13 Wysławiajmy Chrysta . 1łO 
14 Alleluja I Jezus. . . . 464 
PIEŚNI NA ZIEL. ŚWIĄTKI. 
l Veni Creator . U2 
2 Przybądź Duchu. . U3 
3 Veni sancte Spiritus . . lU 
.{ Zstąp Duchu . 146 
PIEŚNI NA BOŻE CIAŁO. 


l OPrzenajśw. Hostyja 
2 Przed tak wielkim 
3 Twoja cześć, chwała . 
4 Zróbcie mu miejsce . 
5 Iiłanialll się tobie. . 
6 Rzućmy się wszyscy . 


148 
. 149 
. 150 
. 466 
. 151 
. 112
>>>
SIr. 
7 V drzwi twoich .: 154 
8 Idzie, idzie Bóg . 155 
9 Niebo, ziemia. . 156 
10 Chwalmy niewysł.. . 157 
11 Witam cię witam . . 158 
12 Witaj Boze utajony . . 467 
13 Jesu dulcis . . 469 
14 Jezusa słodkie . . 160 
15 Sław języku . . 161 
16 W Sakramencie . 470 
17 Lauda Sion. . 163 
18 Chwal Syoaie . . 165 
19 Boże kocham cię . 168 

O Nicskończona . 171 

1 Bądź pozdrowione. . . 174 
2
 Wilaj krynico.. . 1711 
»3 Kazda zyjąca .. . 471 
PIEŚNI O NAJŚ\V. M. P. 
l Pod twoją obronę. . 177 
2 W pierwszym mom. . 179 
S Z W,'rQ\óW nieba. . . 180 
4. Anioł Gabryel .. . 181 
Ii Maryja Panna .'. . 183 
6 Cz)'staza nad słońce . 184- 
7 Wzięta do nieba . 185 
8 Witaj Królowa nieba. ,186 
\) O Gospodze uwiel.. 186 
10 Gwiazdo morza 188 
11 Witaj święta i pocz. 189 
12 Witaj nieba i nad 191 
13 Ciebie na wieki 19
 
14 Zawitaj Córko. " 194 
15 Pel'ło droga. .. . 196 
16 Salve Regina! zawit.. . 198 
17 Zawitaj KrMowa . . . 473 
1& Dopókąd na świecie . 474 
t \I l'tJatko niebieskiego. . . 1!1!! 


SIr. 

O Matko Szkaplerza '- . . 200 
21 Matko Rózańca ś.. . . 201 
22 Maryja bądź . .176 
23 Swięta Panno .. . 480 
24 Kto chce Pau nie lU. . 482 
25 Serdeczna Matko . 486 
26 O pełna lito
ci .. . 487 
27 Wzmocnij usta . .189 
28 Om ni die . . 202 
29 Dnia kaŻdego . . 
01 
30 O Maryja Matko . 212 
31 Ty która
 piębię .. . 2U 
32 Boga Rodzica . .fili 
PIEŚNI O śś. P AXSKICH. 
l Oś. "lieh.-Xiąze niebo . 217 
2 Oś. Gabr.- Wesołem . . :118 
3 Oś. Rafale-Rafale 
. . 
19 
4 O ś. Anielestr.-Cześ
win.221 
5 O śś. Anioł. - Zawitaj woj. 222 
6 O ś. Ja. Chrz.-Aby nasz 497 
7 Oś. Józefie- Szczęśliwy. 224 
8 O ś. Józefie-Niech cię . . 499 
9 O ś. Józefie-Ten co go . 501 
10 O ś. Piotrze -Jeśli chcr.sz 502 
11 O ś. Pawle - W śród trosk 504- 
12 Oś. Jędr::;.-Ten co n"j. 506 
13 Oś. Jakóbie-Pochwal . 508 
14 Oś. Bart/. - Apostoł.. . 509 
15 Oś. Jrawrz.-Sławny Im. 226 
16 Oś. lł'awrz.-Rózo z ogr. 228 
11 O ś. Flory ja. - Pobozni . 511 
18 O ś. Ja. Nep.-WitajJanie 229 
19 O .f. Ja. Nep.-Swięty Ja. 514 
20 O Ś. Ja. Nep.-Szczęśliwe 515 
21 O ś. Ja. Nep.-Będąc osła. 517 
22 O śś. Rrysp.-Witaj złącz. 519 
23 O $.lIlarcinie-Dziękujmy 521 


'I 
II 
'I 


II
>>>
Str. 
24 O i. !lUkf)laJII-Niech b'.'(h:. 232 
25 08. J'l. [;(/1/. - Osobliwy 2:1:1 
26 O i. Ja. lian. -Inclytum 523 
27 O i. Ja. Hall. - I'rzezacna 527 
28 O 8. lYi". a P.-Ojcze ubo. 2:15 
29 Oś. 1/'in. a P.-Wiel. oz,!. 2:17 
30 O i. Jó",. lt'al.-Nieogam. 529 
31 O ś. Win, Fer.-Anioł W. 239 
32 Oś. Antu1!. - Tryuml'uj . 531 
33 O Ś. /;;'l/dor. - O."aczu. . 533 
3,1 Oś. J7.!fdur. - Iz)'(lol'ze . . 535 
35 08. A/lllltJ- Wi/llj Pani . 536 
36 Oś. AlIllie- Czyńmy . . 538 
37 O Ś. /II. Magd.-lIIaryja III. SiO 
38 O i. [;atarz.-Cześć od,law. 541 
39 Oś. Barb.-llarbaro św. . 2iO 
40 O ś. Ba1'b.-Barbal'o św. . 242 
,U O 1. Filom.-lIlęczenuicz. 54a 
42 Oś. Ilózali;-PI"zezacna . 545 
43 O ś. nó::;o16i. Witaj rózo 549 
44 O Irnyst. i.i. - Racz być 549 
PIEŚl'iI PRZYGODNE. 
l Trójca Bóg Ojciec . . 246 
2 Do ciebie Panie . 2,i9 
3 Boze \V (lobroci . 2:;0 
-4 Straszliwego. . 251 
5 Jeden \V naturze . . 253 
(j Po cnlym świecie . 255 
7 Kto si.., w opiekę . 2:7 
8 'Vszeellmocna mego . 258 
9 Ach nieskończony no
e . 261 
10 Szczęśliwy kogo . 263 
11 Pełna. mądrości. . 551 
12 Co się zamyślasz . 5:2 
13 Ach nieskoń. litościwy . 55i 
l I. Wszystka moja . 556 
15 Sierota ja . 5:7 


16 Niech Iii.; ze mną . 
17 O bezdenna miłości 
18 8;,1,' ciQ wielbił . 
19 Iitóz liwie podeszy 
20 Postne z sit: z I'OZUIIIII 
21 };['zl1Ii w sercu. . . 
22 Jezu z,\"iązany. . . 
22 Nicch Jezus Chrystu3 . 
24 liiedy ranne 
25 \\
szyslkic n;BZC . 
26 I1oze, z twoieJt r/\k 
27 I,nci!! 13['11';101' 
28 C['cdo in te. . 
29 I'"t...in)' IJozc . 
30 O który jesteŚ . 
31 O.lcze JIIodlim się . 
32 \\'szystko co cko . 
33 Ciebie noże chwalimy 


Str 
55\1 
563 


. 265 
.267 
. 56\ 
. 561i 
.268 
.2in 
. 271 
. 2i2 
.272 
. 561\ 
. 570 
. 27:1 
. 27;'- 
.276 
. 572 
. 279 


VIEŚNI ZA nU.\RLYCH. 
l Jczu w Ogr{'jcn . . . 28.2 
2 !'rzez czyszczowe . 281. 
3 Zmiłuj się Bozc . 576 
4 Z głębi lIIojego . 281\ 
5 Process
'ja na dzień za.I. 287 


PIEŚNI CERKIEWNE., 
Pieśni na urocz. TaJem. Pa/ts. 
t Owszyst. TaJe.-Kto prago 579 
2 O TruJe!fś.-Znami . . 581. 
3 O Nar. Ckl'. - Góry Syou. 5Sg 
4. O Nar. Chr. - Słodka no\V. 590 
5 O Nar. Chr. - Żr.ódło . . 591 
6 O Obr::;. CIII'. - Z głębiuy . 594 
7 O Ch,'nie Ckr.-Swialłości 595 
1\ O Ofial'. ChI'. - Niebo si" 597 
9 O ]'u,t. Chz'.-Swi:la I,usl. 60l
>>>
Sw, 
10 O M,!NJ .PtlIl.-I\It.7. Z Z;"III. liII'! 
l I () Zmul'lll'. - Te są cuda . liOG 
12 () Jr7liebuw. - ))ziś Logo. li09 
13 O Dl/dm ś. - Ożpvl:r.if\ . . tltl 
14 1ra Bo
e Ciało-Glos, glos li H 
1!i NaBo?e Ciało-Wszystkie Gl6 
Pieśni o Xajśw. 111. P. 
l () 
Virp. Poez.-Dziś lUłhl (,11' 
2 () Xar.1VJIP.-Z gi.r 621 
3 () Ofim'. IV ,II P. - OLIecz 622 
4 O Zaśl.l\' :Ii P. - Ogromny 6'l i 
5 O Zwia. XJI P. - Ar"han. li26 
li () Xaw. X,I/P. - Ocuć sil,) 62!1 
7 () Boi. X ,111'. - Sl,lyńcie . 630 
8 () Ir/liebdV.11 P. -Wesele. (.33 

I O _Yaji;w. M. P. - Ty coś li3i 
10 Bracka - Słudzy. 636 
Pieśni o iś. Pmiskivh. 
l O ..,.. Aniol. - Zbiór S(
. 639 
2 O i. 11or.ylim - Z ,lrogich li40 


Sir. 
3 (H.Jn.Dalll,-W:mijdż .6-12 
4 () ś. On1Qi-J1II-\\'itaj wo. la3 
!'i O ś. ,nil. a P. - Ożyjcie . 6i3 
li () ś. /II ak,'yn. - J\lakryno . Ii Ui 
Pi"ini Pr:Y;5odne. 
I O "HllIści B. - Boze usł. 647 
2 O Jmokci B. - Rozmiłuję 1i:;0 
3 () ,"lIdziei - Od piersi . 
4 O ,'::;e. oslat. - Pójdziemy 
5 () ,
/IIi,.;'ci - Czas, czas 
6 (j "'I//I:.io- Słuchaj . 
7 U Pie/..le- "'szplko 
8 U .Webie- n:rj lIam 
II Irclwdnia- Wejrzyjcie 
10 /lu:wehodnia - Ciesz 
ię 
l' () Opalr.. 11. - Ri'g . 
12 R{)7.lIlOlt'lla - Chwała . 


Pieśń za Umarłyc". 
1 Zatrzymajcio się . 676 


CZĘŚĆ IL 


MSZE. 


I Zacznijrie usta . 
2 Z pokorą upadamy 
3 Boze Stwórco 
4 Prostefnimur 
5 Nieogarniony 
li Co nam nakazuje 
7 W twej świąlyni 
8 U podnózka twych . 


295 
307 
313 
318 
323 
327 
li79 
liH3 


!I Nu
 wszyscy . 
10 Boże Sędzio 
11 Tobic Bożo . 
1
 Wieczny odpoczynck 


NIESZI'Ony. 


1 Psalmy 
2 I1ymu . 
3 IIlagnili,'al 
4 1';ah'e Regina 


6:;2 


654 
655 
. !Xiii 
. 661 
61\2 
6li3 
liliI; 
. li68 
. 6li9 


. 687 
. 332 
. 690 
. 693 


.3:11i 
. :140 
.3H 
.312
>>>
SITPI.IKACYJE. 


I Przed oczy twojlJ 
2 Królu nieba. . 
3 Daj nam miły . 
4 Swięty Boze 


SIr. 
.343 
. 34!1 
. 3411 
. . g411 


LlTANJJE. 
I Lit. do Pana Jezusa. . 347 
2 Lit. do N. M. Ponny . . 349 
3 Lit. do Wszyst. śt . . 3!11 
4 Mclodyje do Litanij. . 351\  . 
i 


KORONKI. 


Sir. 
I O Tr{
cy Przenajśw. . . 357 
2 O Najśw. 1\1. P. SzkapI. . 698 
RóiA
CE. 
I O Najś\v. 1\laryi Pannie 710 
2 O Najśw. Imieniu Jezus . 737 
GODZINKi. 
1 O Niepok. Pocz. N. 1\1. P. 372 
Melodyje dodatkowe . . 757 


DGIł 


I' 


OMYŁKI DBUKU. 


Str. 


422 wiersz 
435 
456 
457 
469 
5
2 
698 


12 zamiast: Melchiori czytaJ: Melchior i 
7 opuszczony: Nie na miękkiej poduszeczce. 
10 zamiast: Barrabre czytaj: Barabbre 
15 Qui,[ Qui 
ostat. - Jusum Jesum 
\I Bo By 
4 od dołu Sarafiny Serafiny 


UD" 


W DRURARNI STANISLAWA GIESZI\OWSRIEGO 18
2 r.
>>>
l
>>>
,
>>>
9 
()-9&ąj\ 
o o 


o o o o 
 


()-

J@)-
-() 
o °Do

te
 ; 'F@ t 
+ 

 


'i' 

+ ŚPIHVNIKA 
OŚCn:Ll'\ł:GO. 

 
 :ąg .o. 
()-""oJCJ 
 
o
 0 6 ° 
/ 
Już /dl/m lat tnnu jak zebralem hyl niniejsze Pie- 
Sili z 711 clodyjam i ; alc natmji'ojqc ciqglc na rozmaite 
pr
eszkody w u'lldanill {/Jtych, dopiero teraz Rodaję taf.-owc 
do publicznego użytku, iako dalszy ciqg SpiellJltika Ho- 
ścielnrgo. 
Być l/LOże, iż nielffól'e z pi,'śni dall'nych nie U'pjtlq 
u'cale 10 u:
ycie, a to albo dla swych Jn'zeslm'za
1fch IlY- 
l'aZ'JIl' alho dla sll'gch melodyi; jrdna/. dla zachou'Unia 
ich pamiqtki, i 
 ulI'agi że to nie jrst wybOl' ale hf11,tlziej 
zbi(J1' pieśni kościelnych i domowych, 11111irścilem je Il'raz 
z ill11C1Ili. Nowe zaś, sq pOlcięk5zej części dopelnienil'ln 
t,'go czego /lie dostawalo w Śpiewniku lub czrgo żqdono: 
jn/demi są pieśni pod czas l1J.szy ś. na różnc czasy i 
liro czystości , także U' podróży do miejsc .
wiftych i illlIP. 
A że ll11ju.ircej uskarżano się 110 hrak pipśni o śś. 
PatrOlU/ch, do których i IlId ma s::'c
ególne nahożeństwo 
i /l'iele ŚlI'iqtYII wystau'ionych ,jest Bogu pod ich wezwo- 
nin/t: przpto zf11'JJtlzajqc i lemu niedostfltko/l'i, zebrolcm 
takO/N! i umieszczę je u' Dotlal/m trzecim. 
Pir.
ni ::mś lUl Boże narodzenie I I.-tóre zamir.
cilf'111 
hyl u' Pastorall.'ach i H
lędllch, nie spodziplN1.iQc się w ów 
czas ll'Vdoll'Q(; dalej Spiell'llit.:a kościelnrgo, fi /.:tóre i 
u' kościele śpiewane hy,; mogą, kladq się teraz lta swo- 
jrm lll;,jsCII. 


49
>>>
Imprimatur. 
Cracoviae die 31. Oclobris 1849. 


MATTHAEUS GŁAD1"SZEWICZ 
V. J, Dr. Can. Call/. Vicarius 
iD Spp. et Olflis GDlis Cracovien. mpo 


Zur Drock Bewilligung. 


HLAWACZEK 
GeneraI Major.
>>>
, 
PIES NI 


UA ill(f)!1:z n&llliCJ)J)
l:!iIU
Q 


PJEŚ
 J. fq=== ;-' 
 --'-'---. =fL i -.--.-- 
 ł ==
 I' =::; 
+flll-*-.-.---I"' -/-:-t-;--;""--I-:- -t-:--ł--
-
 .-¥"'
 __ 
---q-t-:-ł-c-'--ł-c -joI-v--i..J-.JJ- -v-.y--+--ł-c 1----;- -- 
--11-11-\;1-11 _I---L_ --II-II 1---- -- 
Narodziłsię Jezus Chrystus bądźm)' wese-li, 
Chwałę mu na wyso-ko-ści nu. cą A-nie-li : 


I 
I 
l 
. , 


:th:L--.
_ fg 
. ;;O l --" 
 -.- 
 =::; 
+f'Z.Il-I-_-. +-.--"" r'. f'. -.-+ -I--. -- 
ł--ł-c-r. 1---11-1-- - -t-:--y -1---+- - 
--v-ii -II -
-il-v-- --+- -- 
Glori - a, glo-ri - a in ex-cel-si s De-o, 


!PiL -r- · .J :t R:f
--
 
 ł 
 ==1= :t l = 
=== 

 \I=I ==--II :] =\I--
-1;
 --= i -: 
Glori - a, glo-ri - a in excel-sis De-o. 
Na kolana wół i osioł przed nim klękają. 
A swoim go Stworzycielem i Pancm znają. 
Gloria, gloria In excelsis Deo. 
Pastuszkowie przybiegają na znak im dany, 
Cześć oddają i wilają Pana lIad pany. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 
Trzy Królowie z podarunki gdy przyjechali, 
Mirę, kadzidło i złoto jemu dawali. 
G lor i a, g lor i a i n e x c e ls i s D e o.
>>>
772 


PIEŚNI N,\ BOŻE NARODZE;SIE. 


I my także chwałę dajmy dzieciątku temu, 
Jako Panu nieba, ziemi, zbawcy naszemu. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 


, , 
PIESN II.  3Ir.;t- 

 
 S-"- -
= t= 
1 = t=

-==
:. -

=ł_ 
--4 - jI--= 
==== 
- I=-----=I =--"'-= 
===:ł= 
Gdy się Chrystus ro - dzi i na świat przy- 
Ciemna noc w ja - snościach promie-ni - sł
'ch 
+i3'T 
 --ł-. ł' .-I-
'-.--
 ł ----"-..!._ 
 --1-
-;w 

-:- .--1 ::=
 
 -.
-l-- 
 
-; 
 
--1 -+,--., -
'\, -1 == 
-- '---.--; ".i - '-.
 =-= ;; -.--V-- 
 --- == 
cho-dzi, Anio-ło -wie się ra-du ,. ją, pod nie- 
bro-dzi ; 
lli:J: 
 -
 t -= l'ł\ -
-..!.-= ł -.--"--" : 
.- l -"--"--'._"- = t := 

f- .!._- = -. = 
 
 
: :II=
=I== =
=
+= -= 
-jl-- - 
- ---- --- -- 
bio-sy wy-krzyku-ją: Glori-a, glo-ri-a 

 3!r 
 -"-

 t =t =S
 
 "J =
 - 
= t===-1 'P!---=-
 lł 
=====---==1 - v-
 
 =! -"= -= E .----==- -=:;: 
glori - a in ex-celsis De - o 
Mówią do pasterzy którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betleem czemprędzej pobiegli; 
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. 
O niebieskie duchy i posłowie nieba! 
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba: 
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od slrachu żyjemy. 
Gloria, gloria, gloria in excelsis ()eo.
>>>
PIEŚNI NA BOŻE N.\ROIJZEME. 


773 


Idźcieź do Betlcem gdzie dziecię zrodzone, 
\V pieluszki powite, w żłobie położone: 
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski. 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. 
A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 
Zaraz do Betleem spieszno pobieżeli: 
I tak zupełnie zastali, jak im Anieli zeznali. 
Gloria, gloria, gloria in excełsis Dco, 
Stanąwszy na miejscu pełni zadumienia, 
Iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia: 
Padli przed nim na kolana, i uczcili swego Pana, 
Gloria, gloria, 
łoria in excelsis Deo. 
Xareszcie gdy pokłon Panu już oddali, 
Z wielką wesołością do swych trzód wracali, 
Że się stali być godnemi, Boga widzieć na tej ziemi. 
G lor i a, g lor i a, g lor i a i n e x c e l s i s I) e o. 


PIEŚX III. 


::-"I 

.t!'--:l---. " 
 
 -'.-.- t ::'.
--;;;Jf. -:!..=I.=" 
 -"-.- : JI 
 :- 
..j..joJ!l-;'f--ł-c- -.-r"" -1--1-- -f---V-
 -1--1-- -,- 
---4--V---+-'-ł-c-ł-c -1--1-- -V-It.--
- -1--1-- !._- 
---v-
-
 - ---
-- -- L_ 
Ach II -bo-gi żło-bie! cóż ja widzę w tobie: 
+i'--
-- 
 --- ] 
-
 I -i--- II 
+i.1ł..-__-;--
'.-..-.-.
--.-. -.-.-"---'. -
 '--ł-
 
-I1-.Ł-
-..--, -""'-I- -
-.-ł---ł-c -ł-c--,''''-.-- - -.---ł-
 
--ł-c- E--ł-c-........ł- - V-
-it- V -V-,....,.:...--.- --.--;- 
--V--V-
 --
-- -----ł--- --- 
Droższy widok niż ma niebo w malerikiej o - so-bie. 
Zbawicielu drogi, takżeś to uhogi, 
Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. 
Czyżeś nie mógł sobie w największej ozdubie, 
Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżyć żłobie.
>>>
774 


PU;Ś;SI NA BOŻE NARODZENIE. 


Gdy na świal przybywasz, grzechy z niego zmywasz, 
A na zmycie lej sprosności, gorzkie łzy wylewasz. 
Któż lu nie slI"Uchleje, wszyslek nic strętwieje, 
Któż cię widząc płaczącego, łzami się nie zleje. 
Przed tobą padamy, czołem uderzamy,; 
Witając cię w tej stajence między bydlętami. 
Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami, 
I przyjmij serca skruszone, klóre ci składamy. 


, , 
PIESX IV. 3
=-t :::;
 

-=
-

 -. - i t 1 
 . - 3 --_ 
=== -4-. ,,--.- - ==
==
=!-=t=I==
== 
Pa - ste - rze drzy-ma - li w do -li - nie, 
Jh.h--'-' - --ł
-
 .- - t ---.-.-- ---ł
 I = 
-f.j

--
.-. ." I-c-f-c-
- -.-r--r'-"-.-,,- - 
===
=
_ V-V-- 
= =łI -V-V--= 
=
=-= 
 
Pa-szą-ey by-deł-ko, o-wee l ba -ra - ny, 
jj
ł-.-- 

 
 -I
- 
= ł -.- -- 
 === 


----ł--

-,,--.--"- -

_.---.- 
- 
--.-- .,, -.- --1----1-:- -
-- 
---r - 

--V- 
 - 
A - lić o pół - no - enej go - dzi - nie, 
-H:2:I
-----I--"---.
--
 I -

--ł--- !I --- 


----.-- 

I-c--+: 
 =;-
--I-:P!-
 -- 
====
= 
_--=
--iI -,,- --.-.
 : == 
A - niol świa-tlo - śeią o - dzia - ny 
:t1ob=
 
 
=tC 

_. = t/l .=-$-=
=
 
l,,
 
=====--=-=! =---= =t==f
=
 
--t--iI 
 l= 
". przyjemnym roz - gło-sie .!\Iil-szą nowi-nf nad
>>>
PIEŚ;S1 l'I.'\ BOŻE ;JoARODZENIE. 


775 


-H--- 
 "-"-- E "-.
-- l - 

L ' --ł--.- -f--r--. - 
-i-iAil--"-.-.-¥", - -1---\= 
-
--r-,-I-:- " --.'-:w 
====
:.j:== ==--=-= === V 
 

= = 
ży - cie O-znaj-mił, że dziś zro-dzi - lo się 

h t'i"" =
 

 
 t 
 
 ¥"'
:t l = 
====-=== 
 -II-=
-. =I '-.----= =1-==== 
Bo-ski e w Belle - e - mie dzie - cię. 
Pasterze się ze snu porwali, 
Chcąc iść razem w drogę, by się nic nie bawić: 
A bydełko jakże zostawić, 
Myślą co tu czynić dałej. 
A wtem jasność sroga, 
Iiażdcgo uderzy w oczy; 
A to co! krzykną ach dla Boga! 
Ze tak widno o północy. 
A więc wszyscy razem co żywo, 
Pasterze lękliwi do szopy bieżeli, 
Aby zobaczyli to dziwo, 
(ilóre głosili Anieli. 
Przychodzą. \V oborze: 
Panna, staruszek i dziecię; 
Takież to, krzykną wielki Boże! 
Ubogie twoje powicie. 
Lecz ich nie zraziły bydlęta 
\V ół i osioł, liche pieluszeczki w żłobie: 
Swoje oddawali pl'ezenta 
Poklękawszy, Boże tobie! 
I my dziś klękamy 
Przed twym Bożym majestatem, 
liornemi naszemi modłami, 
\Vielbimy cię z cał
'm światem.
>>>
776 


PIEŚM NA BOŻE NARODZEl'iIE. 


I 
I 
II 


, , 
PIES-V V. 
!1
:-$=
=t=
ł

t 
 i. 
 
= I =
 E
lI

- 
Obehodząt: Je-zu-sa dziś na - ro - dze-nie, 
Cieszy się nawzajem wszystko stworze - nie, 


:j:j
h-. === - I ==:::I==1= t === 
 I -.-e- l 
 


= -- .= =" --. -łŁ- = .- . 
 -r;= +=
= == 
---
-
- -
-- -I=-
-il- -- -- 
Nie-bie-skie i ziem-skie dziś się we - se - li, 
-H---- 
 --:::I--
- t ----
 ł -=1---. }1 
::tj3U=
 .-. 
-. ==,i :..-,, 
j= =.==
= =--: 
-
-ł--t- -t----- -t-- -t- -- --9--. 
---I--r -ł---- -1----+-- ----- 


I . 
I 


Na zie - mi lud wszystek, w niebie A - nie - li, 
Choeiaż go nie widzim jako pasterze, 
\V lletleem przy żłobie grając na lirze; 

ednak go wyznajem wiarą stateczną, 
Ze on jest pociechą naszą sel'deczną. 
Oddajmyż mu serca nasze za dary, 
Ho on tej jedynie pragnie ofiary: 
\V nich on chce odpocząć jako we żłobie, 
I w nich chce zamieszkać w swojej osobie. 
Przydźże już nasz Jezu, oto gotowe, 
Masz serce zupełnie, a nie połowę: 
Które ci oddajem z wielką ochotą, 
Bo ciebie ważymy nad wszelkie złoto. 
O Jezu! najmilsze nasze kochanie, 
Tobie się niech dusza nasza dostanie: 
Życzymy, prosimy serdecznie ciebie, 
Byś z nami był w życiu, my z tobą w niebie. 


I I 


,j,
>>>
PIEŚM NA BOŻE i'iARODZENIE. 


777 


, , 
PIESX VI. 


:tJ
h--3--
-
-
"":"' = 
 -II'__-II'---=:t: -II'-II'-.- g _ 
-tP-1L-, ---..-;--+-.' 11'-- -t--f--t------ t -f--t--t----. - 
---4-.-.
.--
'- -t;'-II----= 
= -V-II-s:: 
 _ 
Witaj Je - zu nasz kocha- ny, nasz kocha-ny, 


-f1---=---:;o,-- 
 -
-
-- t --'---- g - 
... I _.
_rłr:_II'__ --ł--I--'- -- _",,-_(11_11' ___ 
-i-r
!l-f-
rI.-
--__ -.-11'- (11-11'- +-
-r-
-II'- --;w 
=== V-
-
 I= =-1= -1= = -II-
-
 =
 -= 
Zbawi-cie-Iu po-żą-da - ny, Zba-wi-cie - lu 

-
-
-- JI --
-
---""""- ł --- l - 
+1 I --ł-..,-- .!..--f-_J_--,--!_ _ __._ _ 
+1 311 -.-.- (11__- ;.-",,-.-,,-.-(11- -II'--II'--.-A-t--- --;w 
---f--f-- -;--.- -- --f-- -f---I---r---'-+- -- 
--++- ---f-- -
--
-'------ - 
po-żąda-ny: 'Vi-taj je - dy - na po-cie- cho, 
+I-

-"""- 
 -'------ 
 - ----I- --I g --- 11 
-tI --ł--i--t--ł --- II' -(11---1---1 - --- 
+r3
-.-.-.-.-::;I -.-.--.-lEf- -f---P-.-" -
_.p_-;- 
- - - --+ -1--1-- \---f--f- -11-1--- -9---, 
----f- -11-1;1--..........- --V-- _..!. 
Tobie pie-ni naszych e - cho, Dziś puświęca-my. 


\V szechmogący wielki Boże! 
Któż twą dobroć pojąć może, 
Którą stworzeniu wyłuszczasz, 
Gdy dla nas niebo opuszczasz, 
Na świat zstępujesz. 
Będąc Panem, będąc Bogiem, 
Ziemskim nie gardzisz barłogiem: 
Na bogactwa nic nie godzisz, 
\V podłej stajence się rodzisz, 
Jezu kochany. 
Rrólem będąc nad wiekami, 
Tu otoczon bydlęlami :
>>>
778 


PlEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Zło żon na sianku zostajesz, 
Smierci dla nas się poddajesz, 
Boże prawdziwy. 
Radością się cieszmy stałą, 
Albowiem nas to spotkało, 
Przywitać go przed Panami, 
Radość jego jest być z nami 
Tu ubogiemi. 
Z łona Ojca nam zesłany, 
Zbawiciel nasz Pan nad pany, 
Porzuca dziedzictwo swoje, 
Dzieli prace, trudy, znoje, 
Z tobą shvorzenie. 


, , 
PIES N VII. 


+i--- 
 -e. 
 -"'-.
- ! - fl -- 
+i 
 -3- ---.-
 -t-- -"-f---I""-.- ----;- -- 
+i' , '-.-I""--r- -1-- -I--,-V-+--r---- s-- -- 
--.ł-o-,-I--,-+-- -- -V
--I--
 --1-"- - 
---v-v-- -- __--='!"L +- -- 
Pa-ste-rze mi - li! coście widzie - li? 
+i---.łi--- 
 

-- 
 -- 
--.---1""--.- -- ---{---I - - -_- 
$--ł--c--- ;;;r ,, -.- - # . . 
- -::1--- 
-V--+-- .....-r- - -+-- . - -- 
--11--.........- --I- -- 
Widzie - li - śmy ma -leli - kie - go, 
+i 
 
 --
--" 
 - 
+13-.--"--' - --1--1- -- - -- 
+i--I--:-1-'-:r --. - -.lł.,,-.-_III-::1 - 
V f--"""'I-- 
- 
 --- I- li -- 
---v --I- - - 
Je - zu -sa na - ro-dzo-ne - go, 
:tj:t-
 

. ij - 
 I ===----- 

iI-v r f- - - -0.= ===--___==__---=== 
----
- 4-- ---- 
Sy-na Bo - że go.
>>>
PIEŚNI ;SA BOŻE NARODZE:SIE. 


779 


Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? 
Szopa bydłu przyzwoita, i to jeszcze źle pokryta, 
Pałacem była. 
Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko? 
Marmur twardy, żłób kamienny, na tern depozyt zbawienny, 
Spoczywał łożu. 
Co za obicie miało to dziecię? 
\Visząc z pod strzech pajęczyna, Boga i :l\Iaryi Syna, 
Obiciem była. 
W jakiej odzieży, Pau nieba leży'! 
Za purpurę, perły drogie, ustroiła go w ubogie 
Pieluszki nędza. 
Czyli w wygodach, czy spał w swobodach? 
Na barłogu, ostrem sianie, delikatne spało Panie, 
A nie w łabędziach. 
Co za bankiety, co miał za wety? 
Piersi niewinnej Matel)ki, nad kanar slodszych maleńki 
Kosztował Panie. 
Kto asystował, kto go pilnował? 
\V ół i osioł przyklękali, parą go swą zagrzewali, 
Dworzanie jego. 
Jakie kapele nuciły trele? 
Aniołowie mu śpiewali, my na dudkach przygrywali, 
Skoczno, wesoło. 
Kto więcej spieszył, by dziecię cieszył? 
Józef stary z Panieneczką, za melodyjną piosneczką, 
Dziecię cieszyli. 
Jakieście dary, dali ofiary? 
Sercaśmy własne oddali, a odchodząc poklękali, 
Czołem mu bili.
>>>
780 


PIEŚNI NA BOŻE :NARODZENIE. 


) 


, , 
PIESN VIII. 


1'1 3-=-
.__
__ '.-x
t. 
 ,. .-


t=
=tł ! l ---- 
---4-t--v- 
=
:j!_tl= II 
-v 
f:: - - f = 
Nowy rok bie-ży, wja-seł-kach le-ży, A kto, kto? 

&- 
 S 
 
 
 
 =
 
 
 
 i£ t = 
-H;=:= 
I 
----V-II -I--II-tl-f-,- --ff-- 
---- ----tl- - 0 
Dziecią,tko ma-le, daj-cie mu chwałę, Na zie-mi. 
Leży dzieciątko jako jagniąlko, A gdzie, gdzie? 
W Betleem mieście. tam się pospieszcie, Znajdziecie. 
Jak go poznamy, gdy go nie znamy, Jezusa? 
Podło uwity, nie wax3mil,y, Ubogo. 
Wół, osioł ziewa, parą zagrzewa, A jakoz? 
Klęcząc, padając, chwałę oddając, Przy żłobie. 
Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, A co, co? 
Niech chwał.. będzie, zawsze i wszędzie Dzieciątku. 
I
rólowie jadą z wielką gromadą, A zkąd, zkąd? 
Od wschodu słońca, szukają koiica Zbawienia. 
Skarb otwierają, dary dawają, A komu? 
Wielcy Królowie, mozni Panowie, Dzieciątku. 
Pójdźcie Kapłani do tej to stajni, . A proście:. 
Niech w rękach waszych a ustach naszych, Bóg roście. 
Pójdź miła młodzi, Jezus się rodzi \V stajence, 
Daryć przynosi, rączki podnosi, Dziecięce, 
Pójdźcie panienki do tej stajenki, . Klęknijcie, 
Wasz oblubieniec da rajski wieniec, Dzi
kujcie.
>>>
PIEŚrd NA BOŻE NARODZENIE. 


781 


, , 
PIESN IX. 


:tJ 
:1-
 .--.:. 
 --. 
 -._- 
 =
 -- 
 ==
 
 =:t=;;; 
 := 
-H'

-ł---. -.-r- -1--""-.-. -.-
 ----. -. -"'- -
 
---4-I---r- -r--I-- _--=L-_I-
 - -- -r-- --+ -- 
-I-- -1--- -
-....- --- -1--- -+ - 
Bóg się z Panny na - ro - dził, D!" 111-dzi 0-  3:L 
-=.-
l
--P1-= ll 
=..__._:
J=!____.....:l.w 
-
 t=-== l"--= = V- 
= :
_
 =! -V 
+=
== 
swo - bo - dził : 1'1'- go dnia we - so-łe-go, 

)I 
 .. 

 

 t =
__. 
t=
 f!, f!, : :1-- 
=== =
 
_-= f=--
=
=_ł- If-
-If. 
== 
Na-ro-dze-nia Bo-że- go, "-e-sel-my się, 

 3i_ 
 
- 
- 
= l =
 
 l ::J .; ::t== łl 
=== -1;1 V-V- =!
=
==
=== ..
 ==== 
fa-duj-my się, Do-gil cześć daj-my. 
Rozkwitła się lilija, 
Nieskażona Maryja. 
Tego dnia wesołego i I. d. 
Porodziła nam S\'na, 
O wesoła nowin
 ! 
Tego dnia wesołego i t. d. 
Aniołowie śpiewają, 
Dogu chwałę oddają. 
Tego dnia wesołego i t. d. 
Pasterze w nocnej dobie, 
Witają go we żłobie. 
Tego dnia wesołego i t. d.
>>>
782 


PIEŚ
I NA BOŻE NARODZENIE. 


W ół i osioł klt:k:lją, 
Stwórcą go swym uznają. 
Tego dnia wesołego i t. d. 
Trzej Królowie z darami 
Spieszą i z pokłonami. 
Tego dnia wesołego i t. d. 
O ludu chrześcijaliski ! 
Śpiewaj chwałę w dzieli Paliski. 
Tego dnia wesołego i t. d. 


PIEŚ
 x. 
:fj,1I..- e= --I- =l=
 ---I 
 -.- ilt -...-=.-- 
 l 
 ;.-..:L---.---- 


L ---i--.-.-.--t -+--r--f-
__- --'!,-t--:-t--:-- 
===- --.

-. +- I-- 
-
 -;-

 -II- 
Wi-taj Je - zu u - ko- cha- ny, 
 Witaj 
Na zha - wie -nie lu-dziom da-ny: 


:t1t1.._
 . 
 -- . - 
 -- _
 
 
-H'-"-Il--t-- 
 -" " iIt .--"- -.-.-.-(Il-.- _ 
--+-- -1----1--..... --r-;---.--t-- 
 - - 
--- -II-
-I---- V-
-r-- -- 
mi - łe dzie-ci ą - te - czko, Wi -taj śli - czne 
"., -- 
 
-H--
..,-
- " . --- 
-H ---ł--
-- -.- , . ----- 
=t}jI_-_--ł-_-+ ! - I-- "- -tIl-.---;- f ---- 
____.__+ -\--1--1- , -- ,___ 
---,,- --V-
 
 ---- 
pa-nią - te-czko, Wi-taj Je - zu. 
Witaj zdawna pożądany, 
Od Proroków obiecany: 
Witaj świata zbawicielu, 
Witaj nasz odkupicielu. 
Witaj Jezu. 
Witaj dziecino malelika, 
Którego się piekło lęka:
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZEME. 


783 


lVitaj ubogi sieroto, 
Z którego rąk płynie złoto, 
Witaj Jezu. 
Witaj różdżko Aaronowa, 
Wilaj lasko lUojżeszowa, 
Izraela przewodniku, 
Witaj grzesznych pośredniku, 
Witaj Jezu. 
Witaj tarczo Gedeona, 
l\'ilaj skarbie Salomona, 
Witaj mocy Samsonowa, 
Tyś korona Dawidowa, 
Witaj .Jezu. 
Witaj o rajski kwiateczku. 
Cnego panieństwa wianeczku: 
Witaj prześliczna lilija, 
Tyś pachnąca konwalija, 
Witaj Jezu. 
Witaj o baranku cichy, 
Który gładzisz świata grzechy: 
Witaj Jezu winne 
rOIlO, 
ntóre dziś w żłobie złożono, 
\Vil:łj Jezu. 
Leżysz w żłobie położony, 
W pieluszeczki uwiniony, 
)Ialka cię k;trmi piersiami, 
A ty zalewtsz się łzami, 
Dobry Jezu. 
Anieli chwałę śpiewają, 
Wschodni Królowie cześć dają,
>>>
784 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Gdy jedui dary składają, 
Drudzy cię na śmierć sznkają, 
Dobrv Jezu. 
O miłości niesłychaua! 
n dobroci niewidziana! 
Jako kwiat dziś się otwierasz, 
Alić zaraz obumierasz, 
Dobry Jezu. 
P41jdźcie Indzie przywitajcie, 
Boga w ciele nglildajcie, 
l\I4)wcie: loLie pokłon wszelki, 
Należy się Boże wielki, 
Dobry Jezu. 


PIEŚ.v XI. 
+J---- 
 -- l -- 
 -- fl --.-- l - 
+,:;k--;t--- --A -.
-.- -.-+- -

-- --.-- - ,--- 
+J-iL- -...-
 -ł-- -- -+--
 -r-.- --.-.-t-c---J--,-- 
- ---4-1--, + -I-- v - -+-- -+-1-- --t-c 1;'--1 -- 
--++ -- -- --1;'- -t
 --- - 
Na-ro-dził się lłO-żą- da- IIY, Przez Proroków 

----
-
 f ----i ! -- l -- I - 
+I --.----1--1- ----I .
-- - -.-"-- ---- 
-H
h--I--,--Ił--.-.- -"---al -r-.- -.-.-ł-c+- - 
--i;f-+--- -1--,--' -t--ł-c- -t-c-t-c-
-I;' - 
----V---- +-- --i;f- -v-i;f--+- 
wszystkim ludziom 0- Lie- ca - ny. Przez Proroków 


$Ph- 
 -. .. 
 
L.
 =t=; 
 J I - 
--I;'- 
====I=
=-=! - '-. ==
 ====---== 
wszystkim lu-dziom o - 'Lie - ca - uy: 
Dla zbawieuia ludu swego, 
Opuściwszy łono Ojca przcdwiecznrgo. 
I uiebieskie górne kraje, 
Razem Bogiem i człowiekiem ua świat staje.
>>>
PIEŚl'il NA BOŻE NARODZEl'iIE. 


z czystej Panny narodzony, 
I Jezusem przez Anioła przerzeczony. 
\V stajni pustej w sianku leży, 
Dwoje bydląt nierozumnych kniemu bieży. 
Osioł z wołem uklękają, 
Stwórcę swego w ludzkiem ciele wyznawają. 
l Anieli z nieba spieszą, 
Chwałę Bogu wyśpiewując, ludzi cieszą. 
Gdy to pasterze słyszeli, 
Trzody swoje które paśli, odbieźeli : 
A przyszedłszy do slajenki, 
I\ędy Jezus odpoczywał, Pan maleńki, 
Oddali mu cześć i chwałę, 
Przytem serca złożyli mu na ofiarę. 
Otoczywszy żłobek wkolo, 
Zaśpiewali dzieciąteczku pieślI wesołą. 
\Vilaj Jezu, wieczny Boże! 
. Jakże ciebie ten żłobeczek objąć może. 
\Vilaj Jezu Królu świala, 
l\Iessyjaszu pożądany długie lala. 
\Vitaj Jezu lilościwy, 
Ty masz zbawić rodzaj łudzki nieszczęśliwy. 
Opuściłeś skarby drogie, 
Zszedłeś abyś za nas cierpiał męki srogie. 
Błogosław nam Jezu drogi, 
Byśmy kiedy nie zbłądzili z lwojej drogi. 
\V spomnij na nas gdy nie w chacie 
Ujrzymy cię, ale w górn
 m majeslacie. 
Niech ci Jezu tu i wszędzie, 
Józefowi i )laryi chwała będzie. 
l\"iech ci wieczna chwała Panie, 
Jako w niebie lak na ziemi nie uSlanie. 


50 


785
>>>
786 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZE!SIE. 


, , 
PIESN XII. 
-H-----;----- ł -- ł -
-
--I-+ ł - 
-H - - 
- -- - --P--1--I-+ - 
+!'1U -3= --i
 --i=
 += =
=
- . "= -. . .. 
=:::;: 
_iŁ...-IL--.- -
-,=t:-r=- ---- - 
Kie-dy sły-szę na obło-kach A-niel-skie śpie- 
Zdumiewam się i pyłam się , co to jest mój 

 --I--- II r\ ł -
--- t -- 
1..----1---1-.;. --"--1--1-- --I--
--I-- --- 
Ll.-...J--I-- ---i-.--I--I- -
- 
 --- 
--'!!'- C -f -.-.-+ --.-lI --- 
--- -- ---.- -- .--- 
wa- nie, Aż mi mi-łość od - po - \Via-da 
Pa-nie?  -
-- ł --I- ł --- ł - 
.---i--- --I - ------- - 
*= _I-: -.-.- 
 - -. -J= -.-.-.--
- -:w 
-- V -I--- ..... ---e;- -1-:-1- , --r--
 
1-- - -- -V-V -1--- 
twa zby-te - czna Bo - że, I - że Syn twój 


! I 
I 


-H--
-
--ł--I- ł ----ł- ! -- łl - 
..J-j
I..-----i----i--I--!- -
--
---!- --1-- - 
-it'Ll.- -. -. --.-.- ---i- 
 -I-.- --1---1- - 
_ _ - -.- --1-- -.--::-J- - 
---- .-- --e;-- - 
Bóg wcie - lo - ny, w staj - ni ma swe ło - że. 
Kędy członki święte sianem ostrem przyodziewa, 
A mróz i wiatr bardzo przykry zewsząd go przewiewa: 
Idę bliżej ku stajence, widzę iże sobie, 
Dosyć w lichym bo bydlęcym tron założył żłobie. 
W ół i osioł parą swoją, coś go niby grzeją, 
A z dzieciny łez strumienie obfite się leją: 
Józef z matką nbolewa, widząc nowe dziwv, 
, . 
Ze z bydlęty wespół leży Pan i Bóg prawdziwy. 

igdy nie była słychana ludziom ta nowina, 
Ze niezmierny stał się dla nich teraz Bóg dziecina. 
Cóż cię Panie sprowadziło do tak lichej doli? 
Twoja miłość, byśmy wyszli z czartowskiej niewoli. 


I I 


I I 


I 
I
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


787 


Inaczej to hyć uie mogło, tylko przez pokorę 
Twą pre.wdziwą, ho nad nami pycha wzięła górę: 
Za co niech cię wsze stworzenia wielbią o mój Panie! 
Co ma niebo, ziemia, morze, dopókąd ich stanie. 


, , 
PIES
 XIII. 


.' 


Slarodawna. 


-tJ
L--3--.-e j -- - 
- +
 1' ---"' 
 -.
--- 11 --' 
; 
'I=+
 -"ft 
 =- -. .-.-
 ;: -.- =; 
--4-- - -= +_ .- ;-.. -=
=
=t=!= =-=

=I== = 
Paste - rze pa - śli trzo-dy na przy-ło - gu; 

1i1= fl 
 -
=
 i -.-

=
: 
 l l -. · "-=

 f 
;-

 
 --- 
- --1--1-- -.-- -I--
-I----. -.- - - 
- 
- --
 -il-V-I--- J - 
A -Ii A - nie -Ii wy-śpie-wu- ją Bo - gu, 3
= . -
 -,,- :S= ł J =
 1 1 = - - 
====
==
 -I= _ -:-.- t -e--. = ====-
 
wy - śl,ie-wu - ją Bo - gil: . 
Chwała bądź Bogu na wysokiem niebie, 
A pokój ludziom na nizkim padole. 
Oznajmujemy niezmierne wesele, 
Że się narodził Bóg w człowieczem ciele. 
Idźcie, kwapcie się do lletleem miasta, 
Znajdziecie dziecię położone w jaslkach. 
Potem Anieli wnet od nich zniknęli, 
Pasterze także do lletleem biegli. 
I tak znaleźli jak Anioł powiedział, 
Iż osioł z wołem nad nim klęcząc: puchał. 
A Józef stary kołysał dzieciątko, 
Nynajże nynaj, miłe pacholątko.
>>>
788 


PIEŚ:
/I NA IIOŻE NARODZEI'iIE. 


, , 
PIESX XIV. 


-H- =d -- 
 ---I-
-- 
 -"-"
 
 ---O-. fl -
 

1-.---3-- -II ---I-;--
----I -1- -1--1- -I_-+-. -- 
#"--- - - I ----.---1- -1--1--1- +-+- -- 
=== 4 - =- --"c:: --- = -- __.;. == 
Zja-wi-ło się nam dziś cóś no - we-go, 
Po-kój na ten świat przy-no-szą - ce-go : 
-H -"--II 
 -"

- 
 --;OO 
 -
- ł - . 
-H
I
--I--II-.- t -I_-
-" II -11.-11.-.. __
-
 --- 
-H;'}łl--I_-I--I-- -1_-"""""-1_ -1_-1--1_ -1--'" --11- - 
I_-
- --"-of--_+_ -I--f--I_ -1_--+:-1_- - 
----------
-I--- 
Iitó - ry gło - si - - li i roz -no - si - li, 


-tl-- m -=1-- t -
-=1- f -- 
 I - 
=IJ3t!= 
 II \= - _II. -.-" 
 -s-. - =
= 
 -- = 
--1_- 1 - --1-- - - -e---- - 
-- -
- -- ------ - 


A-nie-li, A-nie -Ii, A - nie - li 
Chwała bądź Bogu na wysokości, 
A ludziom pokój na tl'j nizkości : 
Dziwna nowina, zrodziła Syna, i\laryja. 
Lecz to dziwniejsza iże dziewica, 
Zrodziła Syna a bez rodzica: 
Jego powiwszy, w żłobek włożywszy, Całuje. 
Takie radości są ogłoszone. 
Ażeby światu były wiadome: 
Co gdy słyszeli, wnet pobieżeli . Pasterze. 
A bieżąc w drogę pilno spieszyli, 
Aż do Betleem miasta przybyli: 
Tam wraz witali, dary składali . Dzieciątku. 
Oto przynosim dary dla ciebie, 
Nie gardź lecz przyjmij wszystkich do siebie: 
Odpuść nam winy, Synu jedyny. 
Iaryi.
>>>
,. 


PIEŚ
I NA BOŻE NARODZE
IE. 


789 


Bogiem cię prawym być wyzna warny, 
Maryją Pannę za Matkę mamy; 
Za ojca twego domniemanego. . Józefa. 
Teraz padamy do nóżek twoich, 
Nie racz opuszczać pastuszków swoich: 
Oddajem siebie gdy już od ciebie Idziemy. 


, , 
PIESN XV. 
:tj 
tr:"- -.-,,-.= ł -.-. =-= -=l-=1- :!: I, == 
°H- - €=I= I=-I=-
- =
=
=
= 
-. . =i = --- 
---- ---V-ił--
 - 
Try-um - f Y I\ró -la nie - bie - ski e-go, 
Zstą-pi - ły z nie-ba wy - so - ki e-go : 
-j-J
k_--.-.--- f --.--II-"'-- 
 
;
 .-f--.-.-r.-.-.- -.--.....,-fII-.-.....,- "' -. = 
==== 
-II- 
= 
-it- p=l== =
 --
=
_
-i;I 
 =I== 
Pobudzi-ły pasterzów, Do - by-tku swe-go stró-żów, 


:jj 3k-.- 
==;I= ł = =I-=1--
 -== 11 ===--==--=== 
-H -iL--I--.-S- -.-.--04-- ---- 
===
---== ===. -e--= = ======--=== 
Śpie-wa - jąc, sple-wa - jąc : 
Chwała bądź Bogu w wysokości, 
A ludziom pokój na nizkości: 
Narodził się Zbawicid, 
Dusz ludzkich Odkupiciel, 
Na ziemi, na ziemi. 
Zrodziła :\Jar-yja dziewica, 
Wiecznego Boga bez rodzica: 
By nas piekła pozhawił, 
A w niebieskich postawił 
Pałacach, pałacach.
>>>
790 


PIEŚM ;SA BOŻE N....RODZE:\IE. 


Pasterze w podziwieniu stają, 
Tryumfu przyczynę badają: 
Co się nowego dzieje, 
Ze tak światłość jaśnieje, 
Nie wiedząc, nie wiedząc. 
, 
Ze to Bóg, gdy się dowiedzieli, 
Swej trzody w polu odbieżeli, 
Spiesząc na powitanie, 
Do Betleemskiej stajnie 
Dzieciąlka, dzieciątka. 
Niebieskiem światłem oświeceni, 
Pokornie przed nim uniżeni, 
Bogiem go być prawdziwym, 
Sercem a afeklem żywym 
Wyznają, wyznają. 
I które mieli z sobą dary, 
Dzieciątku dają za ofiary: 
Przyjmij o narodzony! 
Nas i dar przyniesiony, 
Z ochotą, z ochotą. 
A polem l\'Iaryi cześć dają, 
Za matkę Boską ją przyznają, 
I z ojcem domniemanym, 
Józefem mianowanym, 
Serdecznie, serdecznie. 


: j 
i 


, , 
P lESN XVI. 
:jg
-==.-
 
 -.---.- 
 :!: fl :!::;;;: 
-H- =e . -t-c " r -ł-- -+---
-f-,-
-.-.-;- ;.- 
- -f-,-
-f- -ł-- -V-+:-
-ł---ł--f----; ;-- 
--
-f--- 
-
-+-f--- -- 
\Vi-tam cię wi-tam Je-zu me ko- cha - nie, 
Iiló - ry się dzi-siaj rodzisz w nędznym stanie,
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZE)/IE. 


791 


+r.::---.-. I .--.-. 
 
-II- 
 - 
-H
_..2--.-jII-
-1- -f--:- jII-I--
 -1""-.---1- 
 
-H
-f--f-;-I--I- -V-I--I--I- -f-c-f--
-I-- - 
--4
-V--=== - I;ł ==== -V-V=I= == = 
Dla zba-wie-nia niewdzięcznego Człowie-ka 


ij
--
-.-'--- =::: 11 :======--==----==--== 
'I-ł--f-c-f-c-r"--.-- ------ 
== II V-= I= -I= =
 :=============== 
słu - gi swe-go. 


\Vitam cię witam o Boże wcielony, 
Z Panny przeczystej cudo,,:nre zrodzony, 
Który mieszkasz z aniołami, 
A tu między bydlęlami. 
Witam cię witam o Panie nad pany, 
Królu nad królmi, z nieba dziś zesłany: 
Tam ci trony usługnją, 
Tu cię ludzie nie przyjml
ą. 
Witam cię witam co królestwa dajesz, 
Sam teraz w stajni bydlęcej zostajesz: 
Ptastwo piórami odziewasz, 
A sam od zimna omdlewasz. 
\Vitam cię witam o Stwórco wszechmocny, 
Tyś Pan zastępów, tyś jest lletman mocny: 
Mając zwalczyć czarta złego, 
Przybrałeś postać słabego. 
Witam cię witam Panie szczodrobliwy, 
Który bogacisz ten świat złota chÓwy : 
A sam leżysz tak ubogi, 
Na sianeczku Jezu drogi. 
Witam cię witam o pl'zedwieczne słowo, 
Który obdarzasz niemowlęta mową: 
Sam zaś nie mówisz sło
ami, 
Tylko pł:1Czem, tylko łZ:lmi.
>>>
792 


PIEŚNI NA BOŻE "A80DZEl\IE. 


Witam cię witam przedwieczna mądrości, 
Któraś z zbytecznej ku ludziom miłości, 
l\'lądrość swoją zataila, 
I rozum Boski zakryła. 
Witam cię witam Panie nieba, ziemi, 
Któryś się zjawił pomiędzy swojemi, 
A swoi cię nie poznali, 
Owszem od siebie wygnali. 
Błagam o Jezu! twego przebaczenia, 
I chcę nadgrodzić tak ciężkie zelżenia: 
Bogiem cię swoim nznaję, 
l na służbęć się oddaję. 


, , 
P IESN XVJI. 


-I1------::--.-. 
 -O- 
 
-+-+ f --- f' -- 
I -' --.-r"'- - -. -""----
-+ . --- 
:jj3
=-t 
=t=-
 =1= t= =
 s-.--= =-
-¥"-P'-i 
Figu-ro - wa - na różdżka zielo - na, 
nLóra wyni - kła z la - ski Aaro - na:  
i-t = -.-1oI.. .1'=- 
= f -.--.-- =1 
+ ł -.-k- == 
'ł1

--!--ł'l
-!-.\l/l!-('J- ,,!---}---;--.--
- -}---;--Io!
-- 
=== -V- 
 -
 = jI -fł----.- -V =
== 
Juź się sla - ła n3m kwi - tną - ca, I 0- 


jj;;j
 = .1'
 =+ t -.-. ==1 ='- ł -.--"-r. 
 = f? . = t - 
=H-Il-
-Ilr"'-.- -}---;-r-:-jJJ--i- +-1--1- -1--1-- - 
== --
 -= -V-V--.- =:.':.=!::== 
 = 
woc dla nas ro - dzą-ea, Dzięka ci Bo -7e  _. - --- ----- 
--- += =1- -- --- ----- 
-b=-I-:-
-.-.- ł -
--P'- tl ----- 
---V-I-: - 
 -9--- ---- 
---V-- ---- ---- 
za to bez koń - ca. 


I 
, i
>>>
. 


PIEŚ:olI i\"A BOŻE 'iARODZE:.\IE. 


793 


Zesłałeś Syna nam jedynego, 
Z ciebie przed wieki narodzonego: 
Ten się dla naszej miłości, 
Z świętej panieński«.;i zacności 
Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności. 
Z czego się niebo uradowało, 
Co pierw ku płaczu jakby się miało: 
A gdy został narodzony, 
I na ten świat objawiony, 
Najprzód pastuszkom był ogłoszony. 
I my się cieszmy w te nasze wieki, 
Póki nie zawl'ze śmierć nam powieki: 

iech ta radość z narodzenia, 
I swoboda z odkupienia, 
O.tworzy bramy nam do zbawienia. 
'Vięc chrześcijanie Hogu dziękujmy, 
Rozkazów 80skich wiel'llie pilnujmy: 
On nam da zapłatę stałą, 
I na zawsze w niebie trwałą, 
I nieskończoną i doskonałą. 


, , 
PIES
 XYIIf. 
-H------ 
 --- 
 -- E -- łl -- 
+i ---S-tli-tli -"---S - -- --
 
--- 
-H
!LLL!-r-I_+ +-
-F- -"-"-tlI-tlI _ 0 --- ;--- 
--
-
-I_-I_ -1-,-1--1-- -1_-1_-1_-1_ - --;- --- 
____ ___ _1_-1_-1--1_ -- L_ 
Szczęśliwa ko -Iebko, szczęśliwy żło - bie, 
Ten nóg co świat stworzył, poło żon w to-bie : 
-H---- 
 -tll-tlI-- j -- 
 -- E= ... 11 
-H I -tli-tli - -"-tli - -,- -tlI- - ... 
+i.111== 
1- + -I=+-I_-t- _O_,,_tII +-r-.-.- --;- 
--1--1--1- -1--1-- -1--1--1_ -1--
-I--tlI---;- 
____ -- -ł---I--I- --
-- 
Niebem nie -ogarniony, \Vtobie wszystek zamkniony.
>>>
I 
794 


PlEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Kolebko niebieska, żłobku ubogi, 
W tobie jest zawarty ten klejnot drogi, 
Z nieba światu spuszczony, 
Złotem nieoceniony. 
Gdy twoją uważam piękną ozdobę, 
Ceniąc która leży w żłobie osobę: 
Nikną wszystkie urody, 
l\Iiękkie świata wygody. 
Za nic złotogłowy, za nic szkarłaly, 
Kiedy palrzę na te ubogie płaly, 
Klóremi cię związała 
:Matka, innych nie miała. 
Zasypiaj szczęśliwie w tej kolebeczce, 
Przyśpiewuj malllniu tcj dziecineczce: 
Niechaj zasypia wdzięcznie, 
Jezus mój i bezpiecznie. 


, , 
PIESN XIX. 

h = 
 -
 

= 
 t. -.-
-
 
 ---1
 -

=-- 
 , _ 
-4--.-
---H-- 
 - r+' + -.
-,,__-- 1-- - 
-- ---I L- ,I- ----_.__- 
\V Belle - em mie - - ście Je - zus się na- 
Tę - skli - we ser - - ca zż a-Iu o-swo- 

h-d=i
 t l -.-
-
 j 
 = 
 =
=
 l.-
-.=

 t:: 
== - -. :=:d =
=
 =--. f --- =--=
t:=;..--t=--=
f= 
ro-dził, 
\Ve-so - ło te - - d . v, J 'e-że - li 
bo-dził : 


-J1---I---- 
 ---I---,ooI""I- ł --I- łl -- 
3' --1-- --.- --1--1---1- --1- - -- 
:tI.t! . 
_ 1-= 
 

 " - ,,:=-- =0 
 - = 
kie - - dr, Dziś być po - trze - ba.
>>>
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE. 


795 


Pasterze jemu wesoło śpiewali, 
\V ół z osłem parą w zimnie zagrzewali: 
My z wesołością, z szczerą miłością, 
Czołem mu bij my. 
I\rólowie wschodni za gwiazdy powodem 
Zjechali z dary, poddaństwa dowodem: 
My mu za złoto, z wielką ochotą 
Serca oddajmy. 
,Maryja karmi, a Józef piastuje, 
lUałej dziecinie pilnie usłngu je: 
\Vięc ich przykładem, wierności śladem, 
Służmy dziecinie. 
Spraw to dziecino Jezu nasz kochany, 
Niech w twojej łasce nie znamy odmiany: 
Niech w doczesności, polem w wieczności, 
Zawsze ci służym. 


, , 
PIES N XX. 


Z łacińskiego - Collaudemus. 

 ---
-łI--;-
- f ,,-
-
-e..-I 
 --;- łl -- 
k--
-_1-_ł --I--1-
 -_ł--i-_ł--i.J-I --1--;--1- -- 
_
-J-_.-.-.-.,,_-1- ,,-,,-.,,-.-. -.--1--1- - 
---4-_
-. = ----.- --.-,,- 
- 

az pochwalmy, wraz pochwalmy I\róla te-go, 
-H-- i .--y-III,-
--I- I --=--. ll --- 
- --
----n--I--,--I- --1-"""'1- -- --- 

!l- 
--ł--ł-,,- .. .- 3--I-=1-=1-
 --- 
====.!.. " .- _ _ -.-lI . =
 =
 
\V Detle - em na - ro - dzo - ne - go. 
I Maryją matkę jego, 
Panią dworu niebicskiego. 
Jego chwali słońce, miesiąc, 
We dnie w nocy nie przestając,
>>>
" 


796 


PIEŚNI NA BOŻE NARODZEl'\lE. 


Apostoli, Męczennicy, 
Cwalą .Boga społem wszyscy. 
I my także chwalmy jego, 
Tego Króla niebieskiego. 


, , 
PI ESN XXI. 


Jlelod!fja jak w!fżej. 
CoIlalldemus Christum Regem, Qui natlls est in Bethleem. 
Jlariamque Genitricem, Orphanorum adjutricem. 
Quem laudat sol atque luna, Creaturre omnes una. 
Aposloli et iUartyres, Universi poli cives. 
Et nos quoque cum jubilo, Benedicamus Domino. 


, , 
PIES.v XXII. 


-H--- 
 --
-ł---- 
 --- fl - 
-ti3k-!)..-.-.-.- -.........- __--+-' __tI. -.__ __ 
-H-iL-"""--t--,-f--t--,-. ,...-"-"-- - ""-.--.-f-. -1--.- - 
----4-it- 
-j;'- 
 +-f--t--,-£ t +-r-:--t--ił -1--1-- - 
--- 
 -j;'-
-j;'-- -V-j;'--II- -1-- - 
Przyjmij od nas Jezu dzię-ki za twe narod zenie, 
-H
-- ł ---
 ł 
 t --I-- łl 
-+1
 -.-.-.-- -- --t-' - ---+-' --1- ' 
-H

-f--I--,-I--.- -"-.
-
- -.-.-,,-.- -.-
 
-
-i;'-II-I--,- -I--t--,-t--,-OL.. -f--t--,-I--,- --.-- 
----j;'- -j;'-j;' j;'-- -1I-i;'-iI- --- 
Któ-ryś ra-czył z nieba z stąpić dla nas na zbawienie. 
I Maryi matce twojrj niech będzie cześć, chwała, 
Która cię z czystych wnętrzności na ten świat wydała. 
Józefa takie świętego wespół uwielbiamy, 
Bo go ojcem twym mniemanym i stróżem być znamy.
>>>
, 
PIESNI 


IP CD 
 U li} JEQ 


, , 
PJESN J. 


o upadku P. Jezusa pOlł k,'zyżem. 


-H---- t --I-- 
 --- -- 
 --ł-- łl -- 
--3----- --ł- - - -fł-,_ -_ł-
 ,- 

-- --r------ -łtl-
-
 1=-1--1-- -fi ---,.--;- --::;:;7 
-i!- I- =t:::-I= = --.- 
 ==!::=
 +=I===
 == 
1- dąc w pr'zy-krą górę krzyżem przy-walo-ny, 
Grzebiesz się po ziemi zmęczo-ny, zelżony: 
-H ---1-- 1 ----- - [ -I------- ł /li---- -- 
 -- 
-H
---I-_-.- -I--.-I--
- -I--I-
I-- -
-I----- -- 
-H --"'-1--1-- -
-I_-I_- . 1- - 1-- -I--
,-I-- -- 
--
-+-I_- -
--I_- -- -ł---f-- -- 
---- --- --- - 
O Jezu, mój Jczu! tak. bardzo spo-dlo-ny, 


-H------ I ---I- I --I-- I ---.---- II 
-H
-- ----_- ----i- --1-.-.- - -1""-_-- 
-H --1=-1=-1=- --łł-_-,,- '-II I=-t=- -I=-t=-I=-- 
=====--=--= =t==I=== ,=--=-=-= ==-=-= 
Bądź od wszystkich lu - dzi godnie u - wiel-bio-ny. 
Jnż to po raz trzeci pod krzyżem upadasz, 
Zraniony, strudzony, nic sobą nie władasz: 
O Jezu cudowny w troistym upadku, 
Podźwignij nas z grzechów , a bl'oń w złym przypadku. 
Któż cię to mój Jezu tak często oLala, 
Moich grzechów nałóg, ten cię to z nóg zWilla : 
O Jezu w potrójnym upadku łaskawy, 
"1 grzechach znałożonym daj łaskę poprawy.
>>>
798 


PIEŚ:-iI POSTNE. aszeć to 'sprosności tak cię obciążyły, 
Ze aż tyle razy z krzyżem obaliły: 
O .Jezu mój Jezu, bądźże dobrotliwym, 
Pokaż moc twej łaski do grzechu skwapliwym. 
O jak wiele darów z twej szczodrobliwości, 
Sypiesz na nas hojnie dla twej łaskawości: 
O Jezu cudowny w lym świętym obrazie, 
Ratujże nas raIuj, w każdym ciężkim razie. 
Tyś nasza zasługa, tyś za nas dość czynił, 
Zniosłeś to swą męką, coś sam nie przewinił : 
O Jezu mój Jezu, dobrolliwy Panie, 
Odpuść że nam winy, daruj ukaranie. 
Pod krzyżem upadły, najłaskawszy Boże, 
Daj niech nas twa łaska w cnoty zapomoże : 
O Jezu mój Jezu, Boże ulajony, 
Niechaj przez cię każdy zoslanie zbawiony. 
Tobie się kłaniamy, lobie się oddajem, 
Ciebie my za Pana i Boga uznajem : 
ftatujże nas raluj w wszelakiej potrzebie, 
Spraw byśmy cię wiecznie wychwalali w niebie. 
Raczże nas wysłuchać Jezu dobrotliwy, 
Przepuść nam, zmiłuj się, Panie miłościwy; 
O Jezu mój Jezu, Boże lilościwy, 
Nie racz być za grzechy nasze wiecznie mściwy. 
Pobłogosław Jezu nas lud twój ubogi, 
Ciesz, wspomagaj, raluj, oddal gniew twój srogi: 
O Jezu mój Jezu, w potrójnym upadku, 
Pociesz nas, wspomóż nas, w każdym złym przypadku. 
Broń nas od pożal'ów, oddal głód, mor, wojny, 
Slrzeż od wszego złego, daj nam czas spokojny: 
Przenajświętszy Jezu w pOlrójnym upadku, 
Raluj nas najbardziej przy życia ostatku.
>>>
PlEŚNI POSTNE. 


799 


, , 
PIES
 H. 


Poztl,'ow;en;e Ran P. Jez'łSlt. 


-tł-----ł- ! ---ł.....-- ! --ł--ł---ł- 
 - 
-H -- - -- --1- - --1--1_- --4--ł- --1- - 
$b:--e-+-ł-
-.- -.-fll--.--.-.- -.-.-
-.- --- 
--- -.-+-.- ,- -I- 1 - -j-- - --.-- - 
---.- -I- --1-- -- - 
lVitaj ręko £:hrysla pra - wa, Od srogiej ra- 


jj :3j
--
 =
 --ł----ł- j I .- = .-. 
 -"--=; =====1= I == 
::j.1'-v--.- G --1--j- -.-,...--t::-
 -r"-.-fll--.-.- -;w 
==
=
 --= ' =!==I==-=- = t::-t::= 

== == 
ny dziura - wa, Na pra-wi-cy racz nas sta - wić, 


E -ł--ł-- I --ł--ł--ł.....-- ll -- 
-H ---j--j-- --I--j--j--j- -- ---- 
-lI--.-.-fll--fll-- -. . -.-.-=1-- -- 
----1--1-- --.-- --- 
---\---i--- ---- -- 
Których przez krzyż chciałeś zba - wić. 
Witaj ręko Pańska lewa, 
Srodze przybila do drzewa, 
Wyrwij nas od wszego złego, 
Z drzewa Ewy idącego. 
\Vilaj rano prawej nogi, 
Nie daj nam zboczyć z lej drogi, 
Która wiedzie do zbawienia, 
Przez przykrości i cierpienia. 
\Vitaj rano lewej nogi, 
£:0 sprawiasz sercn ból srogi, 
Dodaj męztwa i ochoty, 
Byśmy szli ścieszkami cnoty. 
\Vitaj boku przebodzony, 
Zkąd zdrój zdrowy wytoczony, 
Niech len nasze dusze pławi, 
Aż na żywot wieczny stawi.
>>>
800 


Pu:hI POSTNE. 


, , 
PIES N III. 


Starodawna. 


-H-----ł---ł 
 ---ł-- 
 ---ł- 
 - --ł- -; 
 ---ł 1 - 
-ł-i:; ---:::-1--1 -:+--
 --1- -
-i - --I - 
-H,_lr_m-e- o ' -$-"-. ---
 -
-- -
- o --- 
__\.1:'___ --1--1- --'-e -....._-ł -s- -1- 
--- --
-ł-- -- -- ----ł- 
Płaczmy wszyscy naj-mi - lej - si ze-hra- 
Chrysta Pana nam i - ma-ją prze-o- 


1. .11...- ._ 
 -;::f ==I 
 ==:;: fl -=t 
 I =
==l ł --- I = 
:+J-IL-S-ł- -S- --- ---- S- ł--e- 
== -1==1:: = - 
 -e--;- ::--'-- __O I= _
 = .::. 


ni ko - (:hanko - wie, 
krutni ka - to - wie: 


o Je - zu-sie nasz mi- 


-H:- I -
-=l-+-
-
- l -- 
 -- 
 - 
 - 
=tj3iJ - O - - o - o =+ -S-- = =0-6 _ 0 - e =d 
 
===--= =--=----=:t - --- + -
 = =-- -1= = = 
ły, o kwia - teczku wspania - ły, Coś u- 


II 


] 
11 

 
=t=e-O l
=
 
=t-e-6=ł=F 
t- 
== --",,==--e- t=
=I::= l-
--S =I= 
 1:: =3 ='=
 =I= 
czy - nil, coś za - wi - nil, O ha - ran - ku 


=Ii
l
- o -- f -- I - - - o - l -e'-+ t = 
-=l 
 === fl 
-H-.ll- --e _ 0 - -e - -r'---c-1- -9- 0 -- 
===1= 
 = =---= + 
 = -I--e- ==-_ -s- : 
niewin - ny, cier-pisz za na - sze WI - ny. 
Poglądałeś na swe ucznie, Piołrowiś serce skruszył, 
Do placzuś go za swe grzechy wrjrzeniem swem poruszył: 
Na noclegrś wiedziony, do piwnicyś wtrącony, 
Tam cię plwali, IIlśmiewali. 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy.
>>>
PlEŚNI POSTNE. 


801 


Na drugi dzień bardzo rano z I"iwnicyś wywiedziony, 
Przed Piłata postawiony, niewinnieś oskarżony: 
Piłat ręce omywał, do Heroda cię posłał, 
Ten cię zelżył, z szat obnażył. 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
Do słupa cię przywiązali okrutnie zranionego, 
Biczmi, łańcuchy, mioLłami, bili zekrwawionego: 
O Jezusie nasz miły, o kwiateczku wspauiały, 
Coś uczynił, coś zawinił, 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
Coś im Jezusie uczynił, iże cię tak katują, 
Coś im Jezusie zawinił, iże cię koronnją: 
O Jezusie nasz miły, o kwialeczku wspaniały, 
Coś uczynił, coś zawinił, 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
Sędzia niecny Barabasza na prośbę żydom wydał, 
Jezusa Nazareńskiego na krzyżu przybić kazał: 
O Piłacie okrulny, o morderco obłudny. 
Coś u'
zynił, coś zawinił, 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
Jeszcze na lem nie jest dosyć że cię tak srodze zbili, 
Jeszcze na twoje ramiona lak ciężki krzyż włożyli: 
Jeszcześ od nich pośmiech miał, gdyś na kalwaryją szedł, 
Częsloś padał, częstoś stawał. 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
Gdy jnż Jezus dla człowieka na krzyżu srogim wisiał, 
Piłat Iytnł sprawiedliwy nad głową mu napisał: 
Na krzyżu lym zraniony, wisi Jezus zelżony, 
Nazareliski, Król żydowski. 
Cierpisz na krzyżu za nas, i jeszcze cierpieć żądasz, 
Bok twój włócznią Longin przebił, hew się z niego wylała, 
O jak wielką matka lwoja na len czas boleść miała: 
51
>>>
802 


PIEŚM POSTNE. 


Słońce tak się zaćmiło, więcej świecić nie mogło. 
Gdy umierasz k Ojcu wzdychasz, 
Cierpisz na krzyżu za uas, i jeszcze cierpieć żądasz. 
Ciało święte z krzyża zdjęte 
ikodem obsługował, 
Czystą ruchą *) uwinąwszy, serdecznie je całował: 
Trzy lUaryje przybiegły, drogie maści przyniosły, 
Namazały, opłakały. 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
Potem w grób ciało włożono, jako jest napisano, 
Ramieniem go pl'zyłożolJo, jako prorokowano: 
O Jezusie nasz miły, o kwiateczku wspaniały, 
Coś uczynił, coś zawinił, 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 
A kiedy lIam ciężko będzie na twe rany poglądać, 
Gdy na sądny dzień pójdziemy, będziesz je ukazować: 
Wtenczasbyśmy płakałi, rany twe całowali, 
Gdy osądzisz, w piekło wtrącisz, 
Już nie skoro grzeszniku, na wieki niewolniku. 
Uważ duszo chrześcijałlska, co Jezus za cię cierpiał, 
Jakie męki przeokrutne na krzyżu podejmował: 
W dzięczny mu się pokazuj, za tę miłość mu dziękuj, 
\V pobożności, w niewinności. 
O baranku niewinny, cierpisz za nasze winy. 


, , 
PIES
 IV. 
-H--- 
 -----ł--- f 
 --'- 1 -- 
-ti3-- -.- ---
-.- - --+ --= 
-H --e-ł--- -
-.-,jł.-I-- 
-j.jo.--P'łr.- -.-
--;w 
===-=
 =t= =t::=!1'-==
 =t:: -if-- łf - =1==1=== 
Niech wszystkil'h wiel'llych o - czy dziś gorzkie 
Niech ser - ca tu przy - to-mnych od ża - lu 


*) Rucho W!f/'aZ dawn!f, ::'1I0('::;!f/ szatę dlu,:ą wlekącą sj
, ogon u 
szały,
>>>
PIEŚM POSTNE. 


803 


-H----t---ł 
 --- f - i --- 
 -- 
 
+13----1---1 --_.!., -- -.- - -" -.- -- - 
 
-H -- # "-.,, -8-

 -,,- +-'-++ r--"-¥'i-"-- 
- -- -t-=---.' -r-- -1---1----1-- -I---ł--,-r-- - 
--- -1------ -1-- --
-- --1----1--- - 
łzy le - ją, 
topnie -ją! 


Ach! jak bole-sny widok przed - 
 
--r
 
 =t =O=_p___= t =
 
 " 
=
--- 
==

1=t:====
=1
=
=
 == 
o - czy się sla - wia N a gó - rze li...l-wa- 


-H---- f 
-- I --- l' -- 
++ --.- -- - -.- -.- ----- 
:J:J3--r----.:p'-"- +-r--ł---
 -8--1""- -- 
---I---r---I-- -I---I---r--I-- -1-"--- -- 
--1---1-- ---1-- + --- 


ry - I 


nas smutku na - ba - wia. 


\Visi na krzyżu Jezus z szat swych obnażony, 
Dwa łotry koło niego, z tej i z owej strony: 
l\latka jego pod krzyżem z Janem uczniem trwają, 
Od smutku i żałości serca się ich krają. 
Nadchodzi ostateczny moment życia jego, 
Bogu Ojcu poleca w ręce ducha swego: 
Już jt'mu głowa zwisła, już oczy zawiera, 
Ach! płilczmy jego dziatki nasz ojciec umiera. 
Umiera sllrawiedliwy za niesprawie!\liwych, 
Pan święty, Pan niewinny, za winnych złośliwych: 
Myśmy to zawinili, nas więc kal'ać miano, 
Za lias na śmierć krzyżową Jezusa skazano. 
(:mi się słOllce i księżyc, skały się pad;'ją, 
DI'ŻY ziemia;, ze swych grobów umarli wstawają: 
\Vszystko stworzenie ciężkim smutkiem napełnione, 
Iż widzą serce Pana włócznią przebodzone. 
O Jezu konający! złutrem prosi m cicbie. 
Pamiętaj na nas grzesznych, gdy usiędziesz w niebie.
>>>
804 


PIEŚNI POSTNE. 


Niech pl'ZY skonaniu naszem głos twój usłyszymy, 
A z dobrym łotrem wieczny raj odziedziczymy. 


, , 
PIESN V. 


I 
I 


Rozmowa lJIatki Boskiej bolesnej 1JOd krzyżem. 
. ............... 
Głos' jj- % =--=
 I 
+ ł = -. -3= 
 = 
 = 
:J13b=-_=1==i- - -1 ,..:. -.-I--
-. _ O - 
do Maryi. ---£t-". "= -.
 
 =- r- 

 
 ::...,_ .:: 
Coć Ma - tko żeć o - - kiem, 
Jak-by bl'zmiące lu - tnie, 
----....... 
:tj 
I. = 
 =
= ł =
=
= i = 
Ił-= £== t ==:! J I 
===== 
-H".j.1-
 "-,, -,,-.- -f/l--I-+._f1L e--;. '--- 
====-=== =--===:t= 
 
 -..!.. -===== 
łzy pły - ną po - to - 
tak pła - czesz o - km - 


kiem? 
tnie. 


:fj
'T=-:t--.= 

=-t +t-f1I- ;iij =-8t::: 
Maryja. W IL -:z{+ .-" -
=-"- t -e-F
 Er 
 = t 
Al-boć to nie wie - cie, 
NajmiJ sze - go Sy - na, 
-H------f1I--.--- I - ------ t -
--
- I --- ll -- 
-i-U:'T-
 .-I_:
 I---!llł- -.-!llł-.-- -
-
-- -
-
 - - 
-h""IL-
h-il-It-I-:-- --1---1--1----- -. .,, - --

 ,- 
==== 
-il- -...........
--= = _= -e- 
 
= 
że mi za -mę - czo - no me dzie - cię: 
a ma-łaż to ża - lu przyczy - na. 
Głos do Maryi. 
Płakać ci nie trzeba, ponieważ ten z nieba 
Viyrok był przed wieki, więc otr'zyj powieki. 
l\'Iaryj a. 
Ach cóż to za sprawy! Ojciec na Syna niełaskawy, 
Syn jego kochany, został katom w ręce wydany.
>>>
PIEŚNI POSTNE. 


805 


Głos do Maryi. 
Anieli płakali, a jednak przestali, 
Widząc że ta strata, jest naprawą świata. 
Maryj a. 
Widząc Ojca w niebie, już mają pociechę dla siebie, 
Jam Syna pozbyła, w któregom w twarz Ojca patrzyła. 
Głos do Maryi. 
Nie tak Rachel łkała, chociaż żałość miała, 
Riedy jej krew lali, synaczkowie mali. 
Maryja. 
Większa moja szkoda, niż krew wylana przez Heroda, 
Rto zna jej szacunek, lekce waży wszelki frasunek. 
Głos do Maryi. 
I Apostołowie, Mistrza kochankowie, 
Jak się łez napili, serca ukoili. 
Maryja. 
Ci mąk nie widzieli, bo się z strachu wnet rozbieżeli, 
Jam szła w Syna ślady, patrzyłam na żydów złych jady. 
Głos do Maryi. 
I ty Panno miła, wiem wszędzicś nie była, 
Gdzie skryte ciemnice, lochy i piwnice. 
M a ryj a. 
Byłam gdy go wlekli, jakby jakie zwierze psy wściekli, 
Jako go męczyli, jak nad robaczkiem się pastwili. 
Głos do Maryi. 
Słońce, miesiąc, skały, godzinę płakały, 
JaŚlliejszaś od słońca, ćmić się masz do końca. 
Maryja. 
Te płaczą bez oka, alboć Matka twardsza opoka? 
Jak nie płakać tego, z pierwszym straciłam ostatniego.'
>>>
806 


PIEŚNI POSTNE. 


Głos do Maryi. 
Uspokój się proszę, niech ja źal twój noszę, 
Przy smutnym pogrzebie, miej litość na siebie. 
1\'1 aryj a. 
Nie będzie nic z tego, żal mi Synaczka serdecznego, 
Cóżbym za sen miała, bacząc by mi kto nie wziął ciała. 
Głos do Maryi. 
I oczów nie stanie, na takie płakanie, 
Noc - radzę Maryi, pójdźmy z kalwaryi. 
Maryja. 
Nie pójdę, będę łkać, choćby lei pod krzyżem przez noc stać: 
Nie pójdę od grobn, niech tu będzie oraz śmierć obu. 
Głos do Maryi. 
Masz Jana matuchno, prosi cię niziuchno, 
Za syna ci służy, odejdź, nie płacz dłużej. 
Ma ryj a. 
Bym była z metalu, serce musi )Jęknąć od żalu. 
Mam Jana za dziecię, łecz mi smutku nie odradzicie. 
Głos do l\Iaryi. 
Uspokój twe łkanie, Syn twój zmartwychwstanie, 
Piłat się zawstydzi, przelękną się żydzi. 
Maryj a. 
Ja wierzę twej mowie, i nie omylisz się w twem słowie: 
A zanim to będzie, serce się od żalu rozsiędzie. 
Głos do Maryi. 
Uśmierz żale Pani, radość jest w otchłami, 
Anny, Abrahama, Jakóba, Adama. 
lU aryj a. 
A Cóż mnie tam z tego, gdy Syna nie widzę żywego: 
Ale jak sierota, patrzę na nagiego, sromota!
>>>
PIEŚ;\I POSTNE. 


807 


Głos do ,Maryi. 
.Moja to przyczyna, wydarła ci Syna, 
Jam to winien temu płaczowi srogiemu. 
.Maryja. 
Oj, ty, ty! nie przeczę, l
zcm ze mną nie płaczesz cłnwiecze, 
Zkądbym ułgę miała, bym płaczącYl
h grzesznych widziała. 
Głos do Maryi. 
l:dziel łez Maryja, będę płakać i ja, 
l\"iech wyka pną oczy, łza z llogiem jednoczy. 
"'!aryj a. 
Pięknać to ochota, gdyby dlugo Irwała ta cnota, 
Ale żal u ciebie, dlugi jak błysnienie na niebie. 
Głos do l\Ia ryi. 
Przy tobie zasiędę, wiecznie płakać będę, 
Przepadnij wesele, Bóg mój umarł w ciele. 
l\1aryja.' 
Ach mój skory sługo, pokaźesz odmianę niedługo, 
Nie doLrwasz oslalka, ja płaczliwa zostanę matka. 
Głos do Maryi. 
Zasłona w kościele, pada się w sztuk wiele, 
Tyś nasza zasłona, padasz się jak ona. 
łlaryja. 

le serce miecz płata, gdy umiera llóg Syn Pan świata, 
Zalość łamie kości, boleść targa wszystkie wnętrzności. 
Głos do Maryi. 
Próżno usiłuję, nie wyperswaduję, 
Któż uśmierzy troski, chyba wyrok lloski. 
Maryja. 
Uśmierzyć żal może, kto mi z Synem w grobie da łoże, 
Gdy to będzie w skutku, już na ów czas będzie po smutku.
>>>
808 


PIEŚNI FOST:'iIE. 


, , 
PIESN VI. 

 
 --I--
- 
 --i--
tII 
 - 
--6-- -tII--
 --1--j- - --i--t-'---tII-ł-c 
 
]3!r-- --tII-
-r---j- -II-.-j-!l -.- .-r.- i;I - 
--B--r--I-,-I--tII- --11-+ ---+---- 
---I--if- -- --- - 
Mentes pi - re plan - gi - te, Planetu Jesum 

 ----- 
 - I -----ł-o..-- t -t/l
- E 
t/I_ --tII- -t/l- ---ł--+-
 -' -r"--tII- - 
D- _
 =4S=t==7 =: t=-

=

 -
 

7'- 
co - li - te: En pro vo - bis pa - ti - tur, 


::I:J 
I..-====--II--
 ł -I--
 -+- 
 - I ======= 
:tJ'-LL----II-I--+ -11-- .) --1- - 

: t= -
 
 II- === -11- __ : ---- 
Veslri eau-sa mo - ri -tur. 
Capul eingnnt horridi 
Spillarum aeulei, 
Faeies eonspuilur, 
El eolaphis eredilur. 
Vesle Jesnm spoliant, 
Plagris nudum laniant, 
Płuunl rivi sanguinis, 
Cadit semianimis. 
Crueem solus bajulal, 
Te ut juves provocal, 
Hoc gravalus onere, 
Pergil mori jam pro te. 
Pes et manus utraque, 
Terebranlur vulnere, 
Sic cruci affigitur, 
Sic affixus moriiur. 


#
>>>
PlEŚNI POSTNE. 


Flebo ergo leneris 
Jesum meum lacrymis, 
l\Iea namque crimina, 
H;ec fecerunt vulllera. 


809 


.
>>>
, 
PIESNI 


D rJ.łl.J
\JY 
 mAlliuJ lPAl1:r.ra:]:.. 


, , 
PIES"" J. 


.. 


G(Zy R()J//I'(lI/{ja wycllO(l:i (lo CZfstocllOwy. 
UWAGA. Po odprawionej spowiedzi ś. oby jJOdl'ÓŻ była zosl11{5 11 jl[eq 
na ::;bou'ienie, i po 7JJ!fsłTlcllOl1ilt Trolyw!f w Iwśrit'le Pa1'ajijalllym lub 
w inn!fm, Hompallija wyrlwdzlle z kościoła, kfó"f{ 7.w!fkli wyprowa- 
dzać urocz!fście ::; e1wrlf{!;wiami a nawet i::; 11l/lz,ykf{, zaczyna Pieśń 
nasf!,pujf{eq, któl'ej l.-ażdą strof!, muz!fka jJl'zegr!fwa. 


.:tI
.y--zt!---ł--ł- =t 
 ==t==t -=l ==t 
 - -8 C
 = 
-H'-oL--'I-- -=t--J--J-.- -.-.-,,-. :+-- --- 

-=. -.-.-
 =========' --,- = 
Pomnij-my że z 1:.1 - ski 130 - ga ku Czę- 
1- dzie-my, do Pa - ni co się l\Ia - lką 


:tJ 3.y ==I -=1 = ::t: l - 1 
 ---e- = 
 -.-. ===== 
 - C - .::J 
 =- 
=H "---.-.- 0 ---;-' ';--I-"-e +-I---
-. - _ 0 - 
--- --;- -.--+-1-" -1---1---1--1- -1--- - 
---- --1-- --1--""'- -ł--- - 


slo - chowie 


lilÓ - rą wychwala - my mi - Je 


nam zowIe: 


:tI
iy == --- ==1 -=1 = 1 -1- =
 - 
 -.--=- -=
 11 === 
#"---
-""-.-.- --ł-S- -1----6--. --- 
I 1--- - -61-- -I--I---r'--- --- 
-r--.....-- --- --
-t_--..!... --- 
pozdra-wia-my, Zdro-waś .l\Ia - ry - ja. 
Tej się wszyscy polecajmy w drogę zebrani, 
Wyznająt żeśmy jej słudzy ora
 poddani. 
nlórą wychwalamy i l. d.
>>>
PIEŚ:SI o NAJŚW. lUARH PANNIE. 


Boże Ojcze wspomóż chęci, gdy się wznosimy 
Sercem ku twej świętej córze, strzeż nas prosimy. 
Klórą wychwalamy i t. d. 
Prowadźże nas Synu Boży do twojej matki, 
Jako w drodze obląkane jej nędzne dzialki. 
Klórą wychwalamy i t. d, 
ł'i.ieruj Duchu święty Boże, serca skruszone, 
Ku czci twej oblubienicy przysposobione. 
Klórą wychwalamy i t. d. 
Domów naszych strzeż od szkody ręki zawziętej, 
Oblubieńcze matki Boga, Józefie święty. 
H.lórą wychwalamy i t. d. 
Ratuj prosim nasz dobytek w nieszczęścia toni, 
Sługo Syna Boskiej maIki święty Antoni. 
Klórą wychwalamy i t. d. 
Aniołowie święci którym straż nasza dana, 
Usuńcie nam ku lej w drodze zdrady szatana, 
Iilórą wychwalamy i t. d. 
Jdźmyż przeto podI'óżnicy w drogę szczęśliwie, 
'V jak największej spokojności ku tej skwapliwie, 
Którą wychwalamy i t. d. 
A gdy jej przybytek święty zdala ujl'zymy, 
\V największej ducha pokorze na Iwal'z padniemy. 
Którą wychwalamy i l. d. 
Tymczasem jej obraz święty w myśli stawiajmy, 
] jak pełen cudnych wdzięków dobrze zważajmy. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Oto z pięknych farb złożona postać jej święta, 
Wszechmocnej mocy prawicą twarz jej wylknięta. 
Którą wychwalamy i t. d. 


8U
>>>
812 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANlSIE. 


j 


Patrzmy w duchu na jej lice, ach jak ozdobne! 
Blask księżyca przewyższają, słońcu podobne. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Głowę świętą ma skłonioną, by nas grzeszników 
lUogła słuchać, chociaż wielkich jej niewdzięczników. 
Którą wychwalamy i t. d. 
\V ejrzyjmy na piersi święte, któremi karmi 
Stwórcę świata, szczęście nasze, cieszmy się marni. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Ręką świętą, co unosi dziedzica nieba, 
Czyliż nie da nam ta Pani, czego potrzeba. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Oto na znak że uprosi Pana naszego, 
Palce święte przyłożyła do serca swego. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Oczy święte pełne pociech tej dobrej matki, 
Nie zginiemy, bo je zwraca na swoje dziatki. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Owo zgoła większych pociech jak w jej obrazie, 
Nie dozna człek w swych przykrościach i w smulnym razie. 
Którą wychwalamy i t. d. 
I jakże jej nie dziękować za wszyslkie dary, 
Które na nas Pani świata sypie bez miary. 
Etórą wychwalamy i t. d. 
O Panienko Częstochowska błagaj nam Syna, 
Niech nas w prośbach zawsze dojdzie słodka nowina. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Twa przyczyna wielowładna, któż wątpić może, 
, 
Ze tak w życiu jak przy śmierci wielce pomoże. 
Którą wychwalamy i t. d.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


813 


Nie masz jak na Jasnej Górze u twego tronu, 
Gdziebyśmy życzyli sobie być aż do zgonu. 
Którę wychwalamy i t. d. 
Woda owa co jest w słudni świętej Barbary, 
Nie wskazujeż twoich cudów i łask bez miary. 
Którą wychw1llamy i t. d. 
I?rawda Pani iż pogłoska takowa słynie, 
Ze twa łaska tak jak dawniej więcej nie płynie. 
Którą wychwalamy i t. d. 
Lecz to mówi głów przewrotnych język swawolny, 
A ty masz łask tak jak dawniej szafunek wolny. 
, KLórą wychwalamy i t. d. 
Zaden pewnie z bezbożników nie chce znać lego, 
IiLóry ma chęć znów krzyżować Syna twojego. 
KLórą wychwalamy i t. d. 
Niech zły' bogacz z nas się śmieje, tyś lIam fortuna, 
Ty nas Pani przyjm ubogich do twego łona. 
IiLórą wychwalamy i t. d. 
OLo wszysLko opuściwszy irlziem do ciebie, 
Niosąc serca i co mamy, IlI'zyjm Lo dla siebie. 
Etórą wychwalamy i t. d. 
\V tej to myśli wspólnie idziem, abyśmy Lohie 
Choć raz w życiu hołd oddali, niż legniem w grobie. 
IiLórą wychwalamy i t. d. 
UWAGA. Skoń('zywsZ!f tę pieśń, Ji"mpaniJa śpiewa potem inne pieśni 
o N.J1P. czyniqc przestanki ""-rdz!f pieś"ią a pieśnią, albo międz!f 
str"fą a strufą, naltj śpiewa G"dzi"ki, Ró!'aniec lub [{"ronkę o N,JJP. 
NaJ'eszcie i inne pieśNi, t(/k d(/Ieee, że ('alą p"dróż przepędza częścią 
na śpiewaniu, ezęśr-ią na rozmyślaJ/ia 'l1obo!'nem. - Gdy zaś pow/"Oca, 
wychodzą pr7.eciwko nieJ z cllOrągwiami, tak JakJq w!fprowudzuli.
>>>
814 


PIEŚNI O N\JŚW. I\IAR\I PA;\:\IE. 


, , 
P IES
 II. 


Gtly Rom/I. wyc/wtl:;,i tlo Częstochowy 'ltb na Rtllwtl,.. 
=11
_.2... 

---I- + t -ł
 --Ą- :::I= t 
--:
 -
 j = 

,L_-,!__
_-j_-I_._ -.---1-_- --.,-.-pI!-- ....... 
--fł--!-.-.-- --.-'-1- ---1---1- - 
---.,-- --- --1--1- - 
N . . 1 ' " l . l . . Cz
-stocho-wska 
aJ-s IczllleJsza I - I - Ja. L" l . k 
n a owa-rYJ - s - a 

 &U- 

 

 
 11 
=-
 
=i=4= t =-pI!-"-pI!- 

 -- 
===-=== l= -
- 
=-=-=f=
=
=I==-
= 
l\'Ia -ry-ja: Do cie-bie się u-da -je-my, 

11= 

 =;" =f ._
 =


- -?

 
 J t- 
 
Niech nam la - ska twa sl'rzy-ja. 
Dom, krewnych opuszczamy, 
Tobie się polecamy, 
Vfni w twej świ..-trj opiece, 
Ze szkody nie doznamy. 
Prowadźże nas szczęśliwie, 
Gdy do ciebie skwapliwie 
"Jdajem 'się, pewni bfdąc 
Ze nas przyjmiesz troskliwie. 
A gdy tak wszyscy razem, 
Staniem przed twym obrazem, 
Złożymy ci cześć, pokłony, 
Z nwielbienia wyrazem. 
Samaś nam przykład dała, 
Podróżeś odbywała, 
:Miło nam jest o nich wspomnieć, 
Boś w nich wiele cierpiała.
>>>
PIEŚI'll o l'iAJSW. 1\1.-\8\1 P\Nl'iIE. 


815 


Najprzód w górne krainy, 
Pubiegłaś w odwiedziny, 
Tam E1żbieleś uświęciła, 
I Jana narodziny. 
Potem Okławiusza 
Rozkaz iść cię przymusza, 
\V plozykrą porę do BeUeem, 
Gdzieś powiła Jezusa. 
\Vkrół,ce ci Herod srogi, 
Wydrzeć chce klejnot drogi, 
Uciekasz z nim do Egiptu, 
Cudze pocierasz progi. 
Rok w rok zaś wedlug prawa, 
Jak chce Boska uslawa, 
Cczęszczasz do Jeruzalem, 
Tam ci święta zabawa. 
Raz Boskie dopuszczenie, 
Zsyła na cię zmartwienie, 
Gdy guhisz Syna miłego, 
Zkąd masz wielkie strapienie. 
Lecz gorszej processyi, 
Smułniejszej kompanii 

ie miałaś, jak za swym Synem 
Idąc ku Kalwaryi. 
litóż pojmie coś cierpiała, 
I\iedyś pod krzyżem słala, 
I gdy Syn twój w mękach konał, 
W spólnieś z nim nmierała. 
Przez twe Panno cierpienia, 
\V podróżach ułrudzenia, 
Uproś nam łaskę u Boga, 
Do przykrości znoszenia.
>>>
816 


PIEŚNI O l'!AJŚW. MARYI PANNIE. 


Spraw niech póki żyjemy, 
'V cnotach postępujemy, 
Idąc drogami praw Boskich, 
Aż do nieba zajdziemy. 


, , 
P IESN III. 


Gdy I:ompanija 'lvclwdzi do I:'ościola. 


-H'---O I - O ' - 
 -- -- r ---- 11 - 
-H
\...- 110-1--.-.- - -8 ---.--:::.-"--.- O --
 -.w- 
-H --Il- 
-ł---ł---ł-- -i- -r= - -r"'-.-I--:-I-- -8';'- 
==-r:==
 
= =t=I==!==
 I= 
-. = 
O ., to przy - chodzim przed twój obraz Pa-ni, 
Z u-ni - żo - no-ścią niesiem ser-ca w da-ni: 
,......., - -. 
:ffiL.=--e-jlt=
 = 
 =
-=;:-' 
 =
=
 -I=-
 = t =o -e 
 - 


==I==2= 
= 
===2= + _1= = = 
--- -- --- --- 
Przy-mij je od nas weźmij Da wie-ki, 
-H-= =' .-.=1 = &. -
 l -. ===.::j=.::j=t -.::j =-=ł l 
:tjliI 1= =t--l=r
==tFI=
 · 
-FO-
 ł 
A nie wy - pu - szczaj nas z swojej o - pie - ki. 
Jakąż radością serca nasze zdjęte! 
Gdy możem widzieć twe oblicze święte, 
Gdy się znajdujem w miejscu sławnem cudy, 
Gdzie ci cześć dają różnych krajów ludy. 
Tu się do ciebie króle i nędzarze 
Cisną pospołu, kalecy, łazarze: 
Tu się ucieka sierota strapiona, 
Ty wszyslkich tulisz do swojego łona. 
Przyjmijże i nas o l\Iatko jedyna, 
Poleć nas łasce najmilszego Syna: 
Proś go za nami by odpuścił grzechy, 
A ty nam w troskach bądź Matką pociechy.
>>>
" 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


817 


, , 
PIESN IV. 


Gdy R01łłp anija wC/łOdzi (lo Rościola. 
:t13tI=
 -
--1f\- =1 -
 - 
 

-1
 J 

J
j
 
 łl =--- 
--4--1-.-.-- -'-.-1-- _--'!...._--. -- 
---.--'---
 - -- 
Gdyśmy przyszli do Ro-śćio-ła, Kró -lo - wa ! 
Każ-dy z n as do cie bie wo-l3: Kró -lo - wa ! 
4j3;
-.-. f -----::I= ' 

 . == 
 
 =f'I -1= 11 == 
*",j.-I--+-
 , .-.- -1'"'-,..-.-...1- +.-I--
- .-...I-;::ł- -- 
===
 't += =/:::
==_ .-- 
i== - 
 e- == 
.Mary - ja! Mary - ja! o Ma-ry-ja Królo-wa. 
O najdroższa Matko Boska! Rrólowa! 
O 1\1aryja Częstochowska! . . Królowa! 

l. lU. o 1\1. Królowa. 
Tyś wszechwładna świata Pani, . .Królowa! 
Tobie niesiem hold poddani, Królowa! 
M. 1\1. o 1\1. Rrólowa. 
Kiedy tak grzeszników wiele, . Królowa! 
Lask doznało w tym kościele,. . Królowa! 
1\1. 1\1. o lU. Królowa. 
l\Iy się do ciebie zbliżamy, . Rrólowa! 
I prośby nasze składamy, firólowa ! 
M. 1\1. o 1\1. Królow3. 
Spraw to niech Syn twój jedyny,. Królowa! 
Odpuści nam wszystkie winy,. . Królowa! 
M. 1\1. o M. K,.ólowa. 
Niech go więcej nie gniewamy, Królowa I 
Niech prawa jego chowamy, . Królowa! 
M. 1\1. o 1\1. Królowa. 
Lecz nad wszystko pragnie m tego, Królowa! 
By nas kochał, a my jego, Królowa! 
.M. M. o M. Królowa. 
52
>>>
818 


PIEŚl'il o l'iAJŚW. MARH PAN
IE. 


, , 
PIESN V. 


Gtly ROIłłJwnija otlclwdzi %. Rościol{{. 


:fj;r,--3---k--.-- I k,

-:t:-+ 
 
 

 
 
 

--Il- I -.-ł't
-I--.- Il/f-.-.-ł- ,,-,, -.- ,,- - 
---4-1-:-1-,-1--1-- -1-;--.- - - ,-. ;w 
--jl-If-
 -If 
Ach! jak smuLne jesL roz-stanie od-chodząc z miej- 
O Iiró -Io-wa nieba, ziemi, od 0- bra - zu 


I 
I I  11 --
- 
 -
--I--I 
 - 
3L--
-
-
- --
-ł---ł-- -
-I--I--I ;w 
--Il---l--I--+-P'- ---1-.--1----1- -1-,,-.-. - 
_ ." .- -1-';-' '-.,, -. -1- -.---- - 
- -.- -- ." ---- 
sca te - go, 
two- je-go: 

--- -ł--ł - ł 
-- I ---- 
 - 
-HO -- ---1--1- -,.,- -- ---
 - - 

jr==,._._,,_._ -1-*=1== 
--I -
 -+ - 
_1-:-1-:- -- -..I--J-.--I- ---1--'-.,,-.---1- -- 
-V-jl-- --.- --1- -.--.- - 
.,,- 
Kie-dy cię szczerze ko-cha-my, o Pa-nien-k o 
-H
-
-+-- 
 --+--ł- ł - JI - 
m --
-ł-+'-="-="", --1--1 
-
-- - 
-H b:--1-.,,-.--P' -. . --.-.- --T'----'-'--ł--P!- - 
_.--- -1-:-1-:- -- -.-.-+-- - 
---- -jl-jl-- --.--- - 
je - dy -na! l\la-Lko Bo-skie - go Sy - na. 


Jak - że cię o - pu-ścić ma-my, 


; 


Pókiśmy na cię patrzyli, to nam serce pałało, 
Od miłości i radości weseląc się gorzało: 
Teraz gdy odejść musiemy, 
Rzewnemi łzami płaczemy, 
O l\Jaryja, .l\Iaryja! 
Żal nam serce przebija. 
Pozwólźe nam jeszcze spojrzyć na twe oblicze święte, 
Niechaj się oczy nasycą, twą miłością przejl;.te : 
Nie odrzucaj z nas żadnego, 
Od obrazu cudownego,
>>>
PIEŚNI O l\I.-\Jśw. 
IAR\I PA
ME. 


819 


Chcemyć służyć statecznie, 
Tu w tern życiu i wiecznie. 
O jakbyśmy radzi zostać przy twym świętym obrazie, 
A widokiem twarzy twojej cieszyć się w każdym razie: 
Lecz jesteśmy pątnikami, "') 
Z dalekich stron przychodniami, 
Przeto wracać musimy, 
Skąd się bardzo smucimy. 
O jedną rzecz ulll'aszamy niźli ztąd odejdziemy, 
Raczże nam pobłogosławić niech szczęśliwie idziemy: 
A we wszystkich naszych sprawach, 
\V codziennych naszych zabawach, 
O ,Mal"yja bądź przy nas, 
A w przypadkach ratuj nas. 
A my cię nie zapomnimy, wychwalając śpiewaniem, 
Póki tylko życia sIanie, anieiskiem pozdrawianiem: 
Czy przyjdzie smutek, choroba, 
Czy wesołość, czy żałoba, 
Będziem pomnieć na ciebie, 
Bo ratujesz w potrzebie. 
Teraz ci na znak miłości serca ołiarujemy, 
Składaj'lc je u stóp twoich na zawsze oddajemy: 
\V yraź na nich imię twoje, 
J zapisz nas w księgi swoje, 
Bo w twej łasce chcemy żyć, 
J w miłości twej umrzeć. 
XadLo dzięki ci składamy z serdecznej uprzejmości, 
Błogosław nam z Synem twoim, poleć jego miłości: 
J nie wypuszczaj z opieki, 
Tu docześnie i na wieki, 


o) Pątnik w!fraz daw/ly, z/lac::;y pielgrzym naboŻnY, 
52.
>>>
820 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


:I 


Szczególniej w naszym zgonie, 
Miej nas w swojej obronie. 
A ty miła Jasna góro, o wspaniały kościele! 
Niech cię jeszcze oglądamy, póki dusza jest w ciele: 
Dałby to Bóg przynajmniej raz, 
Abyśmy ten święty obraz, 
l\!ieli szczęście oglądać, 
ł nań wspólnie poglądać. 
Lecz jeźliby Syn twój miły nie dozwolil nam tego, 
A kazał nam wynijść z świata i z życia doczesnego, 
Niechże Pauno widzi m ciebie 
Przy swej śmi£rci, potem w niebie, 
I tak z Syncm społecznie, 
Niech oglądamy wiecznie. 
Nie odchodzi ztąd od ciebie bez pociechy nikt prawie, 
Co kto prosi należycie, to mu dajesz łaskawie: 
Ślepi, chromi i niemowy, 
nażdy wraca w dom swój zdrowy, 
ł my ciebie prosimy, 
Niech zdrowo powrócimy. 
Podziękujmyż Jezusowi, Panu, zbawcy naszemu, 
Że swą matkę na pociechę dał ludowi grzesznemu: 
Co nasza słabość nie może, 
To Maryja dopomoże, 
Dobrze wszystkim poradzi, 
Do nieba zaprowadzi. 
ł któżby cię Matko Boska serdecznie nie miłował, 
I\toby za twe dobrodziejstwa wiecznie ci nie dziękował: 
Otl)Ż wszyscy dziękujemy, 
ł tobie się oddajemy, 
Ty nas ze swej opieki, 
Nie wypuszczaj na wieki. 


II
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MAKU PANNIE. 


821 


, , 
PIESN VI. 
o Najśw. AL. P. Cz.ęstoc/łO'wskiej. 
-H --
-
 
 -.--":'
(I - @ --.--:;;;;- m 
-H
!..- -2--
 --+-,-.- -I--V- I--
 -1'"'-(1-8 
 
..jł.l-IL--'!--J-.-I-- - -V-I-- - -ł-;--I--r'- - 
-4-.-== 
 ===----==- 
 -!l=- _ 
1\la-tko Bo-ska Czę-stochowska, 1\fa - ry - ja, 

Iy ci pie- nia. u-wie-łbie-nia, 1\la - ry - ja, 
-H-----a--- 
 ---I- 
 -- II -- 
-H --I'"'-I'"'-S- ---_1-. _.!.. __ 
-H 3 U--I-:-1- 1 _ -"--.-,,-1-- -
. : -....... 
- -i,oI II - -1---1--+- -e--. -- 
- - -jl--V-- --- -- 
l\-Ia - ry - ja , tyś na - sza Pa - ni, 
Jla - ry - j a , nie - sie - my w da - ni, 
-H --ł-- t -- 
 -+-- 
 
--.
 --.- - .-_I-=- - 
iatl--. -1- -..i- iL -'-1--0- -. l .. ,,___ 
--I-
--""-I-- -I- II 1- - -I--:-V- -I-- - 
--V---I-- -V 1-- -V--I-- 
I pro-śby prze - kla - da - my, Z u-fno-ścią ja- 
.. -jf- 
-H ł -"--I'"'- l -.-f-:-
- - ¥ 
-i-i1k--.- O - -
--;-.-I-- -I-: V 1-- " -
 
-J.P-
--.-I-- - --1-.-1- -1-- -V 1--1-- 
11-1-- -.-t--:--- I- 
--
-I-- __ 
ką ma-my \V twej li - to - ści, la-ska - wo-ści, 
ł!

-"-" E = ł Jł-,,-e- ł = - @ ---t- 11 
..jł.l-IL--i-;-I-- - -1--1--1-"- -fII-.- _ _ _=+;- 
V v - - -!l-V-I-- -1--1- - 
, 
-- - ---- .it-v-- -- 
Ma-ry-ja, Ma-ry-ja, Ze o-trzyma-my. 
Jakeś dobra i jak szczodra, 1\'1. 1\'1. świadczą to cuda, 
lito do ciebie w swej polrzebie, 1\1. 1\1. tyłko się uda, 
Wnet ma skutek żądany, 
A za dar otrzymany 
Z twojej ręki, niesie dzięki, lU. M. 
Uradowany. 
W twym Rościele, o jak wiele 1\'1. lU. widzimy śładów, 
Lask doznanych, pociech branych, 
I.l\'ł. jawnych przykladów : 
Ołtarz caly darami, 
I obraz pamiątkami:
>>>
822 


PIEŚNI O ;'IAJŚW. lIIARYl p,\"ó:'l/m. 


Ozdobiony, przeciążony, ]U. 1\1. 
Są dowodami. 
Przeto i my nie wątpimy, lU. lU. że nas pocieszysz. 
A proszącym, wołającym, M. 1\1. w pomoc pospieszysz: 
llo ty jesteś jedyna, 
Pośredniczka do Syna, 
On to sprawi, co przedstawi lU. M. 
Twoja przyczyna. 
Proś więc jego tak dobrego, .M. 
I. matko pociechy, 
By każdemu z nas grzesznemu, .:U. 
I. odpuścił grzechy: 
Byśmy je opłakali, 
Do nich sił: nie wracałi, 
A twym torem i cnot wzorem M. lU. 
Postępowali. 
Niech zawady, czarta zdrady, 1\1. 1\1. w drodze zbawienia, 
Precz oddali, nas ocali, M. lU. wśród skał zgorszenia: 
Niech wszystkich miłujemy, 
Cudzego nie pragniemy, 
A obmowy i złej mowy, 1\1. 
I. 
Niech się strzeżemy. 
Niech i chleba co potrzeba, .M. M. zawsze udzieli, 
Byśmy z troski, w służbie lloskiej lU .1\1. przf;szkód nie mieli: 
Niech nas od ognia broni, 
Od powietrza zasłoni, 
Nieprzejrzanej, niespodzianej, lU. lU. 
Śmierci uchroni. 
l\latko droga, racz do Boga lU. M. zanieść te prośby, 
By wzruszony i zmiękczony, lU. lU. wstrzymał swe groźby: 
A nas przez wzgląd na ciebie, 
Raczył przyjąć do siebie, 
I z świętemi sługi swemi, 1\1. M. 
Umieścił w niebie.
>>>
PIEŚ:.\"1 o NAJŚW. 1\IAR\I PA:.\":.\"IE. 


823 


, , 
PIES X YII. 


U l'
lIj8W. AI. 1'. częsloclwwskiej. 
1I1h-
4 
1,.. f
l' 
 
 ;f ll - 
---4-
:- 
3 -ł- 
 = __
=
 
---;- _ = 
O ! wicl-ka lUa-tko, od Bo - ga 0- bra-na, 
Dla wszystkich lu,dzi, l\Ia-ry- ja ko- c ha-na: 
jj
1..- - --.
 
 -- 
 --1f\-3 
_ --J
 c. ł ---. - 
 
:tJ1 IL -_- t -r---lI- -.-.--fł- -.-.-.-. -- -ł- -
 - 
I - -ł--:- -f---oI--f---/f --I-c- +-+-_ _ 
-

--
-
---
- - 
ntó-rej do - stoj -ność wy-so -ką być zna-my, 

ab /f-.-


= t 
= 
 
l
 
-
t t 
 =1 =1 1 = 
--
 
 -II- ! 
- =- 3-
 =
=-t- 
 ! = 
Cie-bie na - bo - żnie grzeszni - cy wzy - wa - my. 
Ojciec nicbieski córką cię mianuje, 
Syn Jezns Chrystus matką cię szanuje, 
Duchaś świętego jest oblubienicą, 
Na Jasnej górze łask Boskich skarbnicą. 
Trójca najświętsza nic ci nie odmówi, 
Oj,:iec, Syn i Duch dać wszystko gotowi: 
Gdy Syn twój królem a tyś jest królową, 
O jakżeś sławna godnością takową. 
O matko Boska! Iyś obroną naszą, 
Ratuj nas ratuj, bo nas zewsząd straszą 
Okrutni jak lwi dusz nieprzyjaciele, 
Racz przy nas stanąć w domu i w kościelc. 
Twojej pomocy świat cały z;\sięga, 
Żadna się tobie nie op'"ze potęga: 
l\'Iocnaś na ziemi, JIlocnaś jest i w niebie, 
Uciekamy się z pokorą do ciebie.
>>>
l 


824 PIEŚNI O NAJŚW. lIIARYl PANl'\IE. 


Ucieczka grzesznych }Iaryja, tyś .Malka, 
Nie daj zaginąć grzesznym do oslatka; 
Ale proś Syna za nami lwojego, 
By nas zachował od wszyslkiego złego. 
Wsz:lk twej obrony zawsze lud doznawa, 
Lask lwych i do nas rozchodzi się sława: 
eudownaś w tym tu obecnym obrazie, 
Daj nam ratunek we wszelkim złym razie. 
Pocieszycielko utrapionych ludzi, 
Ciebie prosimy niech cię płacz nasz wzbudzi: 
Przybądź na pomoc przy ostatnim s(
hyłku, 
"łatko wraz z Synem w potrzebnym posiłku. 
A tak i mocną i mężną uznana, 
Będziesz od wszystkich 1\Jaryja kochana, 
Gdy nas obronisz na ziemi od złego, 
Oraz domieścisz żywola wiecznego. 
Raczże nam to dać docześnie i wiecznie 
O co Pl'osimy, otrzymać bezpiecznie. 
Boże łaskawy, a tak z )latką święlą, 
Uędziem wychwalać moc twą niepojętą. 


, , 
PIESN VIII. 


o lYfljśw. DI. P. RóżU/teowej. 


I 


-H------- 
+=g 
 1!i. 1=t- -- il - 
. ,.- . . I ,., . 
-ł1 --ł- -- - - 
---'---r- - - - 
 
fP

j-.- 
= .- .--- -4,-.- ". .- -,.- +-P -;- - 

.--
/-;- ---ł_ li ..t ---.---- 
---i;'- -- - -- --
 - 
Za-wi - taj l\Iatko Ró-żań-ca, świę - te - go, 
Przy-by - tku Bo-ga w Trójcy je - dy - ne - go : 
_ fI- 
 .-"- 
 ---=.---.Ii-- 3 - 
____ ____.-1-:-. -1'
-I-.-i--łłl -.-r"--.
 - 
-r -
-t---V+ - - f-; -i;"-I;f+ -I-.-I-.-f--/I -- 
V-
--V 1;1 i;' -i;'-
-f---f- - 
- --
- 
U-cie-czko nasza, n-cie-czko nasza w życia do - cze-
>>>
PIESNI o l'iAJŚW. MARYI PANNIE. 


$p:c
=
 i 

t


 


 I = - 
---f 
 l---
 __ 
sno-ści, o ce-drze czy - sto-ści. 


Najozdobniejsza' różo ogrodowa, 
Najprzyjemniejsza różdżko AarotIowa, 
WonIla balsamo 2. balsam przel'hodząca, 
Matko kochająca. 
Za nic są w oczach naszych ziemskie rzeczy, 
Gdyż nic z nich duszy naszej nie uleczy: 
Lecz życie łaski 2. daje nam królowa, 
Jlatka HóżaIlcowa. 
O jak są miłe i słodkie wyrazy, 
Które śpiewamy sto piędziesiąt razy: 
W tych tajemnicach 2. róża sit; rozwija, 
Jezus ilUaryja. 
Wiedzieć potrzeba że Różaniec święty, 
Nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty, 
Lecz go natchnęła 2. dobroć niepojęta, 
Sama Trójca świt;ta. 
Jitóry za prezent Panna odebrała, 
Dominikowi z rąk swoich oddała, 
Przy licznych świadkach, 2. przy niebieskiej tłuszczy, 
W ł\arkasOllskiej puszczy. 
Dominik święty nam zaś zafundował, 
Z wielkiemi łaski, uprzywilejował 
Tym którzy wiernie 2. niewinnie poczętej, 
Służą Pannie świętej. 
Prześliczna różo anielskiej czystości, 
Chciej nas zachęcić do świątobliwości, 
Byśmy tu stale 2. ciebie wychwalali, 
Pilnie pozdrawiali. 


825
>>>
826 


I'IEŚNI o NAJŚW. MAR H PANNIE. 


Nas braci, siostry Różallca świętego, 
Racz przyjąć pod płaszcz miłosierdzia twego: 
Gdy Syn twój miły 2. będzie dekretować, 
Raczże nas ratować. 
A ci którzy się z światem pożegnali,. 
A twoje Imię żyjąc wychwalali, 
l\'iechże im świeci 2. światłość wiekuist.l, 
O PallDo przeczysta. 


I)IEŚŃ IX. 


I 
I 


o lYcifśw. lJf. 1'. S::./.-aplel"'::.nej. 

 1!I = 
_"""
-

 
 t =
 
 ,. __ t 
 . . ,.3= 
---4-. l -II - 1I=t=l= =
 
 -
=t =

 
Pod twój płaszcz się u - cie - ka- my .Ma-tko Bo-ska 
Bo gdy cię w smutku wzywamy, wnet nasz smutek 
-ll -g 1 1 =
 · 
 ;=t

 ._E 
EH --V-lI- S -\t-
 =t: =+ =
= 
1\Ia - ry - ja, 
Racz-że nam na po-moc spieszyć, 
prze-mi - ja : 
-H--- ----ł- g .....--::: ł -
-- 
 
-H
k-. ,1- - -r----.-.-- -
--I-.-.- - 
-H'-.L--+-:---.-.- - -1--[--1""-. -I--=t r -- 
I
 ===-- 
-II-
 
 = .- .- - = 
I w nie szczęściu nas po-cie-szyć, A my cię sła- 

 - -.--::- g --- ł -

- fl - 
t.. --.---.- - -. --1--'--/- :1 - 
li I I -,,:....:.__ _.__.-,ł- ,,-.-- 
 
-il-v- t:: _
 = -
 -il=I= =+= =--==-: -8-= := 
wić bę-dzie-my, I po-prze-sta-niem grzeszyć. 


Bóg Ojciec za matkę ciebie obrał dla Syna swego, 
A Syn Boży, Bóg na niebie, wziął ciało z ciała twego:
>>>
PIEŚM o l\AJŚW. J\IARH P,\
;SIE. 


827 


Duch świ
ty swcmi darami, 
Obsypał cię i łaskami, 
Za lirólowę i za Panią 
Prze
naczył cię nad nami. 
Aniołowie się radują, żeś matką Jezusową, 
Słodkie pienia wyśpiewują, wiedząc żeś ich Iirólową: 
I my także ci śpiewamy, 
Królową naszą być znamy, 

Iiej nas zawsze w swej opiece, 
Pokornie cię błagamy. 
Ta łi.rólowa wszystkich broni, nikogo nic opuszcza, 
Chociaż kto w ostatniej toni, jeźli się na nią spuszcza: 
Ona każdego ratuje, 
I od zgnby zachowuje, 
lito tę Pannę szczerze kocha, 
Niech jej cnot naśladnje. 
Już do szczęścia najwyższego została wywyższona, 
I blizko tronu lloskiego w chwale jest posadzona: 
Ażeby Syna błagała, 
I za nami się wstawiała, 
W nędzy i nieszczęściu naszem, 
lomocy udzielała. 
Kto tej Pannie wiernie słnży, zapewnia swe zbawicnie, 
Choć się w tern życiu zadłuży, ma i w czyszczu ulżenie: 
fito w opiecc jej zostaje, 
Temu pomocy dodaje, 
I nie da mu wiecznie zginąć, 
\V obronie jego staje. 
Racz nas o Pani łaskawie t.rzymać w swojej obronie, 
W całem życiu, w każdej sprawie, a szczególniej przy zgonie : 
Byśmy wiecznie nie zginęłi, 
Lecz w Bogu mile zasnęli,
>>>
828 


PIEŚM o :SAJSW. :\lAR\1 PA:\i\lE. 


A po skończonem tem życiu, 
Zbawienie osiągneli. 
Przez gorzką śmierć Syna twego prosim cię o przyczynę, 
\Vstaw się za nami do niego w'śmierci naszej godzinę, 
Byśmy szczęśliwie skonali, 
Syna i ciebie kochali, 
Święty, Święty Pan zastępów, 
\Vierznie w ni
bie śpiewali. 


PIEŚX X. 


I  4 
 
--t-- 1 
-
-£::; 
 - 
-tI . 
-- :.j=
- -1---1---=-: --1---1--.- -. - 
-tfi
-i=.
 ,,
=
 " ==. .-=
 fi · =
=
 - 
'Wielbij ca - ły świecie, '}Ia - ry - i po- 

 ---- II ---- l -. 
 -
-
- 
- - - - -.-.- -1'"--.--- -;---j-- 
jL 
_._
 _ -. !'- I--I-- -f-:---r-.-!'-.-"- " .- 
 
==
=
== =f--c 
 =
 --Y-
- 
=
= _= 
częcie, 
ysle i nie - po-ka-la - ne, Grzechem 

--- ----
- - 
-tI
L----'-'- I -.----=r---ł- E 
- 
 I l +:t::;= 
 

'-.\l--l"'-ilf- -f-c-ro--.-.,,-. -j-
' -." ..J. -.-.".-:P 
 
-
-ł-- -
-f-c--I- -.---1-. -- - 
-
-I-- --
-I- --.,,-- -- 
Ewy nie-zmaza - ne: Sławna w trm o - hrazie, 

- '
 -
----- 
 -- I 
"!!!oo",----ł- ł =+ - JI 

 I tII-._ -- - - --1- - 
-tI;) !L
tII- 
 _ 
 -!'-tII- 
 _£: 
-
 -.- -,,- 
-
 - 
- -I- - -1--1-- -.,,-- -.-- 
--- -- -1--1-- - '--::::;;;- --- 
Ratuj nas w złym razie, O 1\Ia - ry-ja. 


Ciebie pozdrawiamy, ciebie wychwalamy, 
Bo z tobą miła zabawa, 
Gdyć się winną cześć oddawa. 
Sławna w tym obrazie i t. d.
>>>
PIEŚM o l'IAJŚW. MARYI l'Al'iNIE. 


Nad słońce jaśniejsza, nad ksit;ż)'c świetniejsza: 
Całaś pit;kna jest lUaryja, 
Całaś śliczna jak lilija. 
Slawna w tym obrazie i t. d. 
l\faryja łaskawa, opiekunko prawa: 
Tyś chwałą Jerozolimy, 
Izrael ci ufa i my. 
Sławna w tym obrazie i t. d. 
Panno przewyborna, cicha i pokorna: 
Tyś zaszczyt ludu wiernego, 
Obrona człeka grzesznego. 
Sławna w tym obrazie i t. d. 
Ozdobo piękności, stolico mądrości: 
O Maryja! o l\Iaryja! 
Niechaj nas wzgląd twój nie mija. 
Sławna w tym obrazie i t. d. 
Sierot opiekunko, sług twoich patr'onko : 
, O panienko najcnotliwsza, 
O matko najlitościwsza. 
Sławna w tvm obrazie i t. d. 
Do ciebie wzdychamy, litości blagamy: 
Proś za nami Syna twego, 
Aby nas zbawił każdego. 
Sławna w tym obrazie i t. d. 
Przy twojej przyczynie, grzesznik nie zaginie: 
Czart z swą złością nie przemoże, 
Gdy Jlaryja dopomoże. 
Sławna w tym obrazie i t. d. 
Ratuj nas Maryja, niech nas złe omija: 
Racz mieć nas w swojej obronie, 
Pokaż się matką przy zgonie. 
Sławna w tym obrazie i t. d. 


829
>>>
830 PIEŚNI O NAJŚW. 
IAR\I PAl'iNIE. 


PIEŚ
 XI. 


-H--...----
- 
 -""-- 
 - -- 
 
- -
 -+-'1- -,-1- - -
--- - 
:tj5h=t--r--I-=1=II-.- 
-
+:P! .----1--i-
- 
---4---1-11-11-- - .--11- -.--1-1--- 
--,,,---- --- --.-1-- - 
Sli - czna jak księ - żye, po - ró-wna-na 
Pa - ni na nie - bie, Po-czątkicm i 


-H---i 
 Jf l ---- 
 
;;3 --1- --"- ----11- ,- - - - 
+i- tr - II 1Ii-.:p! --"- --II- II 7\= - -"-II- 
 ,p- 
===- __
 ===1==1=-1-- = =
=I====. - 
z słOIlcem . 
koń-ccm: 


Syn się jej 


zo - WIe, 


f-I 
 ł --I-+--- 
 -- ł -- 
 
- --t-L -
--- --1-.....- ---II ,- - 
:t}i
-.--1--i-"- -II-.- -¥"" -II-.--. 
 
-II-
 ¥'" -;w 
--.--1-1-- -- -r'-+--}--- 1:-1--1--- 
----. - 1-- -- -1--+-- - """'1--1-- 
światłość ze świa - tłości , Co to za ma - łka, b J" -I
 
 -- t = 
 i-¥"'ł"----..


-"-
 
 
--.--1-1-- - - -I--'I-- t -1--1--1--1- - 
---.l-t- -- +-1---- -1--...........-1-- 
wie-dzą mądrzy, pro-śei: l\Ia-ry - ja jej I - mię, 
Mu= I =1= =1= t =-II-lIh,--. = t.-- =1 

 
-H _I' _iii -=1- 1= 

= 
= 
==II _ 
w głę-bo-kiej e - sty - mie, A - niol 

oh= 
 
_. =;: 1:-
-1I==t:p!3
 . "-II = tj
 
====
=
= 
 ==!=
 I=-II- 3
= 
, ;;;;I===:]=: 
gdy po-zdra-wia, kto jest nie-wy-ma-wia, 


-H---

- ł -""--t- 
 -- 
I -- 
+i --11--- --+--i-.-' - --ł--t- - -- -- 
+i

--ł--.-+II-"'- -+.-__- -;1-p-- -- 
====
 -II- == -.
- 
 -9-== _ -- 
Zdro - waś la - ski peł - na. 


-
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


831 


Ta z Joachima i Anny zrodzona, 
A córką Boga Ojca ogłoszona, 
l\Iatką dla Syna Boskiego się staje, 
ł....ask oblubieniec Duch święty dodaje: 
Bóg w Trójcy jedyny, z szczególnej przyczyny, 
Za matkę obiera, przez Syna zawiera 
Jedność z ludźmi w ciele. 
Bóg stworzył człeka na wyobrażenie 
Podolme sobie, ludzkie pokolenie 
Traci ozdobę picrwszego stworzenia 
Przez grzech, dobrego nie godzien imicnia: 
Więc radę Bóg składa, }Iaryi wypada 
Imię z Bóstwa skrzyni, cóż B(lg dalej czyni, 
Rodzi się z Maryi. 
Staje się l\Iatką, rodzi Boga w ciele, 
lUówim w pacierzu Bogu, Ojcze, śmiele; 
Maryja matką Boga jest i ludzi, 
\V czyjemże sercu miłość się nie wzbudzi: 
Ach! płakać i szlochać, ho nie tak jest kochać, 
)Iatkt,: zasmucamy, gdy Spla gniewamy, 
Gwałcąc przykazania. 
Bóg jest człowiekiem z Maryi zrOtlzony, 
Zkąd człowiek godzien niebieskiej korony; 
Dał nam Syn Boski moc, Boga synami 
Byśmy się stali, nieba dziedzicami. 
l\Iaryja jak morze, w łask pełni, w cnot porze, 
Gdy jest matką Boga, już nam nie jest trwoga,. 
Dostać się do nicba. 
Syon niebieski dla niebian mieszkanie, 
l\raryja Syon piękne pomieszkanie; 
Na wysokości l\Iaryja panuje, 
Ze matką Boga, wszech w niebie celuje:
>>>
832 


PIEŚ]';1 o N'AJŚW. MARYI PA
NIE. 


My ludzie na ziemi, póki lu żyjemr, 
Wznośmy serca w górę do Boga, na klóre 
Wejrzyj matko z nieba. 
Ponieważ malką Boga jesleś w ciele, 
:l\Iaryja Panno, więc każdyć się ściele 
Pod nogi grzesznik: oddal utrapienia, 
Bądź dla nas grzesznych matką pocieszenia: 
W spomagaj ubogich, z łask skarbów twych drogich, 
\V ostatniej godzinie, stawaj na terminie, 
Przybądź nam Maryja. 


, , 
PI E SX XII. 


, 
Pieślt Zeglm'sl.-a o lVlljś'W. .nI, l).  I t ---=----li 
-.- I - 
-
-j--.-.- -.-
 r--.- --- 
--_

-
-j:::-I=- -...,-f----.,-r==t:- 
 
===- -=--V-
- - --= -jI II 
 ======-= = 
O! któ-rej ber-la ląd i mo-rze sIu - cha, 
:1h: --=--._" 
 -i- 
 -ilL 
 
-
 · - 
 " = It :- 
-tP---t--f--It-
-
- - -V-ł-;--r-+-- -;--;;;- 
===.r -V __V- === -\f--==!::: =- 
= 
Je-dy-na mo-ja po Bo-gn o -tu-cha: 
1=
==t= ł 

 

,i' J' -F 
I--- 
O gwiazdo mor - ska! o świę-ta dzie - wi - co! 


I 
;1 

 


-I1-j-.- -.- · - tl -- 
---.---ł-.-
- =1=-1-:- -łe=il-
 ,-- 

-- r 
 -.-.-f-c-V- ł --V-Ił-+ r -;- -- 
- f-c-I-:--\f-- ----+--r --- 
-
-V-- --V--
 -- 
Na-dzie -i mo-ich nie - bie-ska ko-twi-co.
>>>
PIFŚNI o NAJŚW. M\IIY1 PANNIE. 


833 


Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa, 
Spojrzyj po jakiem strasznem morzu pływa: 
Jedni rozbici na dnie morskiem giną, 
Drudzy do ciebie po rahmck płyną. 
Szczęśliwi którzy ominęli skały, 
A przepłynąwszy pełne zdrady wały, 
N a brzeg bezpiecznie zdrowie swe unoszą, 
I padłszy na twarz dzifki ci zanoszą. 
Noc mnie obeszła, bija zewsząd lrwogi, 
Już nie wiem jakiej mam się trzymać drogi: 
Lecz gdy twe spuścisz na mą łódź promienie, 
Swiecić mi będą same nocne cienie. 
O jaka ufność w mem się serclI rodzi, 
Ze cię zwać Matką, zwać synem się godzi: 
Na srogich gniewach fal morskich popłynę, 
Pewien twej łaski, wśród zguby nie zginę. 


, , 
PIES
 XIII. 
j)idł-t ŻolltieJ'sl.-lI o l\lljŚW. jJI. P. 


- e .--II-- 
===I= t ===
 -=ł
- =l= + ł 
 
-H' 
- -t=-/-c-
-II-
II- -.-V-.ł.-II-+ - 
==-- --

_
 =

-====iII-=. = 
lUarsz, marsz me sel. - ce, po - bud - kę bi - ją, 
=lj l- .-II--= ==I==+ 
 -
 ===ł
==1==t::
 lf 
 
'H-- t _
 ==
 -II # _= =
 --I #_ 11-11- : 
= 
---v-- -1------ -- 
Strze-Iaj mo-dli - twy, a chwal Ma-ry-ją: 
+ł----II-- 
 -"-.---- I - 
-H
--II-.-"-t--II- -t---t-c--ilf--II--- - 
-f.!'----+----I--I-- t- - -
-
--I---I-
--ł""'- ___ 
==---=I- -It-=
_
 
 --
--
 
 
 = 
Bo u lUa-ry - i je-steś wko-men-dzie, 
5:ł
>>>
834 


PIEŚl'iI o NAJŚW. MAR\'J PANNIE. 


jj
 
 
 -.--. -
-- -' 11 
w-.- . · 
 = -. = -V ==
-.Mo 
 -/l-.--P-
 
-t-----j-,-I--:--
 --I - --łf-I--:-t------ 
-
-V-
- - ----
-
----
 
Nad nią mo-cniej-szej świat mieć nie bę-dzie. 
Feldgradron biją stawaj do tropu, 
Żadnemu Pani nie da urlopu: 
.l\Iasz urlop życia nie wiesz jak długo, 
Bądźże tej Pannie na wieki sługą. 
Siań do parolu, odbierz go śmiało, 
Aby na wieki w twem sercu trwało: 
Parol jest Jezus, hasło Maryja, 
Niech im twe serce na wieki sprzyja. 
'Vierz artykuły mocno w swej wierze, 
Byś powinności pilnował szczerze: 
Jak zdradzisz Panią b..-;dziesz w areszcie, 
\V spomnij o życia swojego reszcie. 
Dezerterować od niej nie mogę, 
Bo mi uczyni w mem sercu trwogę: 
.ł!amiętaj na to żeś w regimencie, 
Ze musisz stanąć w każdym momencie. 
Już (:zapslrzyk biją, zamkną FOI,tecę, 
Idź do kwatery wojska człowiecze: 
Tam ci należy, tam idź gdzie każą, 
Bo jak nie pójdziesz z rangi wymażą. 
A przy ostatnim życia momencie, 
Wybrańcem Panny bądź w regimencie: 
I żebyś poszedł z abszejlem swoim, 
Z błogosławiellstwem Maryi twojem.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


835 


, , 
PIES
 XIV. 


Z łacińskiego: Salve Regina. 
jj
--3- =
 -.- = 
 
 =. 
 -. +ę 
 -e- ł -
-" 
 
W--',--.-t--" -t--t--+ -t--I-- -I-"-¥"" - t -I-- 
---4 
=-
 
=--= -=!=:= -=!=:= _-=---2. = 
Wi-taj nie - bios Ilróło - wa Pa - ni, Godnaś wszel- . 
\V szak w lito-ści twej za - II - fa - ni, Ciśniem się 


-I-I-e-- I -- 
 ---i--- ll --.-::::"'-.- t - 
-- 
 - 

--I-"--.- _ 0 --- ---i--7- '-r--.-t-- -II.-_flL --- 
:tja_-I--t-- - --.- O --P-. -I--t--I-- -1--"-1-- - 
---1-- -,I---ł-- ---. -+-- -1--+--1-- - 
-I---ł--- -- - -ł--- - 


kie - go po - klo - nu, 
do twe - go tro - nu: 
---...... -.- 
4-1---' _ 1 -- 3 - -
-- 
 -.-t::-.- l -

 - 
 
.:(:j ;)-- =
 -.- 
= =
 _.-.-,,-
 :.t:.=-=t=-= =
="=I--= .w 
==2:=t::=
 -
 ;;;.t::=== ====== ==
== -- 
naj-lep-sza z ma - tek, 0- bro-no grze-szni- 

l==o__.J

 =t= ; 
 .J=
 
_
=t=
 

j -- 
==t==t=E -==l==
=
=f2=!:::=
f2=::
= 
Rto się do cię w ż)'-cia 0- sta- 


'Vi - taj 


coś jest 


ków szcze-ra, 3__

  
 
= ł =r =
= ł 
r-;

 f =r
= H 
- 
tek Schroni, szczęśli - wie u - mie - ra. 
Tyś jest życił'm, nadzieją naszą, 
Twe milosierdzie bez granic, 
Niech nas grze(:hy Jak dlCą lak straszą, 
Przy twej obronie lo za nic: 
1.)0 ('ię syny Ewy wołają, 
Płacząc. wzdychając wygna/tey, 
Co wśród nędzy tyłko zostają, 
Smutni tej ziemi mieszkańcy.
>>>
836 


PIEŚNI O l'i:AJŚW. MARYI PA
i'iIE. 


Nie zważając żeśmy skalani, 
Krnąbrne, ułomne stworzenia, 
Z miłosierdzia na nas o Pani! 
Rzuć twe łaskawe spojrzenia: 
Czysty owoc czystego łona, 
Co winy grzeszników maże, 
Daj po śmierci niech go zasłona 
Nie kryje, niech się pokaże. 
Jezus Pan ten co gładzi winy, 
Kiedy skończymy wygnanie, 
W szczęśliwości owej jedyny, 
Niech się Ram zbawieniem stanie: 
Zdarz .Maryja dobra bez miary, 
W szak tobie cześć niosąc w dani, 
Składać będziem dzięki, ofiary, 
O święta! o słodka Pani! 


, , 
PIESN XV. 


Do Ą'ujśw. lJluryi J'lmny Las1.'uwej 
w c'Lasie clw/ery Iltb POlłWrI.t. 


$P J -----.-. 
 --- 
 --- 
 - 
--3-- -.- -f-c-I-: -"--.-- -.-.--. - 
_ h- 4=
 --! + =t-
 =
 +=+==-
=
 ++=
:
 ::: 
--
-1I -- --
-tt ---100;' - 
O Ma-ry - ja dobro-tiiwa, Docie-biegłospodno- 
Po - każ nam się li -to - ściwa, Wysłuchaj o co pro- 


-H ---I-
- ł -
 - 
 --I-
-

 f --- j -- 
 - 
-
-+-
 --1---1- -I-
---ł---ł- -. - -- -- 
:jj3
 
 
 =-"-" :" 1I--.
 " -.
 ,=t;;;;,.
=-,, -
----: = 
-- ---tt-If - 
SI - my, 
SI - my, 


Boś ty nam wo-sobie Ja - na, \V ów czas
>>>
PIEŚNI O l'oAJŚW. MARYI PU/ME. 


837 


:FP ------ 
 -+--I-- 
 -- "---- $ 
-.-.-"-__
- --1-_1- -.- -" 
 

 I- - 
 -=z= =

 = .-,,--
 =
 :t: -
-II-
 = 
'--
 ---V-
 --- - 
gdyś pod krzyżem sta-ła 3 Od Sy-na za Ma-tkę 
-= -
- 
 ---"- 
 --ł- fl --- 
-"--.-- -.----ł- -_1- --- 

-I--I---.-. +-.- " II -. ==1= --- 
-1__-1--1---1- -I--+--f-, -_._ ___ 
---il-
 --I--
- -- 
da - na, A - że - byś nas ra - to - wa - ła. 
Wejrzyj więc matko pociechy, 
Na len padół z wysokości, 
A zobacz jak nas za grzechy 
Syn twój karze w surowości. 
P t . k ( niszczy cholera, ) 
a rz Ja nas "', 
tu smlerc pozera, 
'V pracy ustają gróbarze, 
Tak wiele ludzi umiera, 
Nie obejmą ciał cmentarze. 
Tyś tylko nasza ochrona, 
lUy acz niegodne twe dziatki, 
Tulim się do twego łona, 
Jak do ukochanej matki. 
Zasłoń nas przed gniewem Syna, 
I daj u siebie schronienie, 
Aż twa przeważna przyczyna, 
Wyjedna nam przebaczenie. 
Prawda żeśmy zasłużyli, 
Na większe jeszcze karania, 
Bośmy zuchwale gwałcili, 
Święte jego przykazania, 
Lecz odląd przy łasce jego, 
Gdy grzechy łzami zmyjemy, 
W drodze żywota nowego, 
'Viernie mu służyć będziemy.
>>>
838 


PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


, , 
PIESN XVI. 

 ---
-ł--I- ł -- 
I --"-- ł -- 
 - 
-' -

-I--ł- -- -.- '-.-r---.- - -- - 
-b:-
__'
..,__.- -.-4/1+ -1--1--1-- -"--.-0 
 
--4--. JJL..- -1--1-+- -1--1-+- -f-,-r,-I-- - 
---- +-1--' -- -il-jt-I-- - 
Ma-ri-a! Ma-'ri-a Tu lu-na pul-chri-or, 


:tJ
h--
.'-- 
 ::;
 -ir\; -
 = t ==1 -1- =1- 1 .-. 
 = 
..j.f-!il-r-'-I=-I""-- .-,,-9- Jł ---1-.- -.--I""
 --- 
===
 - -1= = ===== -. =.:.::.. + 
 =- = 
Tu stel-lis pu-n - or, Tu so -le cIa - ri-or h -
 -; =1= 
 I--. 
-
= ł -"-. =D = ! =-"- 
 ; 
 --- 
---.- +--l--\-- -f-,-I-: r- -I--f-,- I- - 
--- --- -ii-I;' - -I- I- - 
Ma - ri - a: Te so - nent o-mni - a Laudum prre- 
-H---
-
-;t ł -=1-=1- I --- 
 -=1- += /":", - 11 

u -. 
-e- =,,= =1 ,Ł -.-" 
 =. -,,- =1= 
=====-===, --.- - =+ I =
 
-. = 
co - nI - a, Hym-ni et can - ti - ca, 1\la - ri - a. 
Maria! Maria! Tu creli gloria, De stirpe regia, 
Tu Patris filia, Maria: 
Te omne canticum, Collaudat crelicum, 
IUelos angelicum, Maria. 
Maria! Maria! O castum lilium, On cOIJ\'allium, 
Pro nobis Filium, Maria: 
Sint pura mentibus, Corda clienlibus, 
Te invocantibus, Maria. 
Maria! Maria! Imple formidine, Cor prenitudine, 
Amaritudine, 1\laria: 
Cordis contritio, Hrec est perfeclio, 
Atque refectio, Maria.
>>>
PIEŚNI O NAJŚW. MARYI PANNIE. 


839 


Maria! l\faria! Hic in exilio, Adsis auxilio, 
Cum tuo Filio, Maria: 
Inter pericula, Et mortis spieula, 
Sonet hrec vocula, Maria, 
Malia! Maria! 1\Iater altifsimi, Sponsa sanctifsimi, 
Thronus ce'sifsimi, Maria: 
Post tot perienla, Fraeta navicula, 
Sis nobis portu'a, Maria. 
MariI! .Maria! Lingua cum 'angueat, Ut loqui nequeat, 
Cor verLu suppleat, Maria: 
In morte optimum, Ad Le sit ultimum, 
\'ilre suspirium, Maria. 


, , 
PIES
 XYII. 


Z łaciń..kiego - iJlelod!ljajak w!f!.eJ. 
Maryja! lI! Nad księżyc piękniejsza, Nad gwiazdy czy- 
ściejsza, 
Nad słOllce jaśniejsza, Maryja: 
Niech brzmią dla uczczenia, Twojego Imienia, 
Hrmny, słodkie pienia, l\hryja. 
Maryja! 1\1! Tyś różdżką Jessego, Z rodu królewskiego, 
Córkąś najwyższego, Maryja: 
19bie niebo całe, 'V głosach swych wspaniałe, 
W yśpiewuje chwałę, Maryja. 
l\faryja! lU! ,V czystości jedyna, Radości przyczyna, 
Spraw nam Lo u Syna, Maryja: 
Nieebaj go kochamy, Czyste serca mamy, 
I
tórzy cię wzywamy, Maryja. 
Maryja! 1\1! Przenź nam bojaźnią, Dns,ze z wyohraź,nią, 
.Nad grzechową kaźnią, 1\Iaryja: 
A serca skruszone, I upokorzone, 
Pl"lyjm pod twą obronę, lUaryja. 


I 
I j
>>>
840 


PIEŚNI O NAJ ŚW. 
L-\Rn PANNIE. 


Maryja! M! Na tern tu wygnaniu, Bądź pilną w wspiermiu, 
Ratunku dawaniu, Maryja: 
Między przypadkami, Niebezpieczeństwami, 
Przebywaj tu z nami, Maryja. 
Maryja! 1\'I! .Matko najwyższego, Domie naj świętszego, 
Tronie najmędrszego, 1\'Iaryja: 
Gdy blizka rozbicia, Będzie łódka życia, 
Bądź portem przybycia, Maryja. 
Maryja! IVI! Gdy przyjdzie konanie, A język ustanie, 
Spraw w sercu wołanie, Maryja: 
W ostatniej godzinie, Niechaj z serca pł:nie, 
Jezus i twe Imię, lV'Iaryja. 


Inna 1'Ielodyja tlo tejże Pieśni. 


-H--;--- 
 --- i ---- 
 -"-
+. l' - 
- -.-.- --.- --- -4-'-4-+- -- 

!!-4-t--1--
 -.
-
+- -.-
-.- .-"- 0 --;- --- 
---q-I--I--I- -I--I--I---I--ł--ł-- - - --;- - 
---I- +'-11-- -I--I--ł-- ---- - 
Ma - ri - a, Ma-ri-a, a - ve a - mab-lis, 
Ma - ri - a, lV'la - ri- a, de - co - ra, noli-lis, 


t3 ---ł--I--I- t ---- I --ł--ł- 
 -- II -- 
--1--1--1- - ,--- -. --1--1- - .!..- 

-.-,,-.- -".!..-.-,,- -r-
-.-.- 
. - -;'M' 
-- -- -I--f---+- --...--
- -8-- -;-- 
--- -1--11-1-- ----.,.-- --:- 
Et in - er - fa - bi - lis Ma - ri - - a. . 


-H
--I--ł--I- ł ł --ł--I--ł- 
 -- ł - 
m -+--1--1- -- --ł--ł--ł- - 
 
+r-
 l!i . .- =
. 
 _
= = ..-,,-. =-_.=t,=
 = 
--- -1=-1;'-1=- ---..=t-II-I=- - 
Tu lu - na pul-chrior, Tu stel-lis pu - ri - or,  --- t -- 
 -
 0 --I- j - I -- JI -- 
-.-.-- - -. -,----1- - - f-- 
-b-I--I--
- -.
-
+- -II-
---łl- -
 -;- -- 
-1--1---+- -1--1--1-- --
-,,=, - -8--. -- 
---I-- -1--11- --f/-- -- - 
Tu so - le cIa - ri-or, Ma - ri - - a.
>>>
PIEŚ;S1 o NAJŚW. I\rARYI PANNIE. laria, 
laria, ave etc. 
Te sonent omnia, Laudum prreconia, 
Hymni et cantica, Maria. 
l\'Iaria, Maria, a\'e etc. 
Tu ccełi gloria, De stirpe regia, 
Tu Patris filia, Maria. 
l\laria, l\laria, ave etc. 
Te omne canticum, ColIaudat crelicum, 
lVlełos angełicum, Maria. 
etc. etc. etc. 


Ta:' sama l'ieślt 110 polsku. 
1I1elod!fja jak wy;"pJ. 
Maryja, l\'laryja, witaj ukocbana, 
:\hryja, 1Iaryja, od Boga wybrana, 
Niewypowiedziana Maryja. 
Nad księżyc piękniejsza, Nad gwiazdy czyściejsza, 
Nad słońce jaśniejsza 
Iaryja. 
l\Iaryja, :l\Iaryja, witaj i t. d. 
Niech brzmią dla uczczenia, Twojego Imienia, 
Hymny, słodkie Ilienia, 
1aryja. 
:\Iaryja, l\Iaryja, witaj i t. d. 
Tyś różdżką Jcssego, Z rodu królewskiego, 
Córkąś najwyższego, 
laryja. 
:Maryja, lUaryja, witaj i t. d. 
Tobie niebo całe, \V głosacb swych wspaniałe, 
'V yśpiewuje cbwałę, .Maryja. 
i t. d. i t. d. i t. d. 


841
>>>
, 
PIESNI 


f f f 
CD 


 1PJlł!

a
IIlQ 


, , 
PIES N I. 


o SwiętYIłl D/llłlilłi/m. 
z Godzinek.  3-zl:i=e= =1 -+ I -e- 
 
 =
 -II- -II I O-S-
 il ." 
-ti--

-.-.- +-1- +-
-
=t: -+ 
 --; - 
-- - -- 
 ==- =+: - -;- = 
No-wy A - po-stoł przedświalemwslawiony, 
Do- mi - nik świę - ty niech będzie chwało-ny: 


-ti-- O -
- t "
-ł-- ł -.-- ł -e- o
 - 
-ti - -
 -
- - -11-.-11- -1.::_ ___ 
:rr; t ,I - 
=I=- 
 -
 
 t= t== 
 
= 
Któ - ry rzecz sa - mą z swem i-mie-niem złą-czył, 


-ti----- 
 -
 O- t -.- --- ł - O -- 
I 
-1-11:-8---- --1- , --t-- II - -
- - -6- 

 -
 =-
=.= -0_ 2: -t =/I =+ = =
 -
 = 
---
=+- --- ---
-- ---ł 
Kie - dy dusz wie - le do wia - ry przy - łą - czyI. 
Ten kwiat czystości zachował bcz zmazv, 
Zadnej na duszy swej nie znając skazy:' 
Ten jak pochodnia gorejąc miłością, 
Szukał zbawienia grzeszników z litością. 
Wzgardziwszy świata tego honorami, 
\Vszystkiemi na nim pracował siłami,
>>>
PlEŚNI O śś. PA
SIHCłl. 


By grzesznik nie był wiecznie potępiony, 
Lecz za pomocą Różalica zbawiony. 
Same;ni tylko powstaje słowami, 
.Które gdy Bóg w nim potwierdza cudami, 
Tysiące ludzi nawraca do wiary, 
Drży piekło, niebo cieszy się bez miary. 
Syn Boski na 'wiat będąc zagniewany, 
TI'zema strzałami chciał by był karany: 
Lecz l\Iatka noska Syna ubłagała, 
Dominika nam za patrona dała. 
Przykazując mu żeby opowiadał 
Różaniec święty, i wszystkim przekładał, 
Ze przezeń Boga przeprosić możemy, 
Ani po śmierci wiecznie uie zginiemy. 
Hymny radości nowej zaśpiewajmy, 
Dominikowi godną chwałę dajmy, 
łltóry bez liczby gromił heretyków, 
I zatwardziałych nawracał grzeszników. 
Gorliwość jego na tern nie stanęła, 
Chcąc aby wiara prawdziwa kwitnęła, 
Założył zakon w tem postanowieniu, 
Aby był zawsze ludziom ku zbawieniu. 
Gdy wiarę świętą Dominik rozsiewa, 
l\laleńkie źródło w rzeki się rozlewa: 
Cud to u świata że takowa woda, 
Dla wielu bywa w niebiesiech ochłoda. 
Gdy Albigensów sekta się szerzyła, 
I wielu wiernych swym jadem raziła, 
Dominik święty Róż3l1cem wojował, 
I z nieprzyjaciół wiary h'yumrował. 
Wesel się matko Chrystusów kościele, 
W przypominaniu cno t i zasług wiele, 


843
>>>
844 


PIEŚl'll o śś. PAŃSKICH. 


Od wszystkich wiernych wielbionego męża, 
l\lóry swą pracą starł chytrego węża. 
Nowy twój rodzaj niebo ze czcią bierze, 
Dla utwierdzenia ziemian w świętej wierze: 
Bóg uwieńczywszy chwałą jego skronie, 
Daje mu miejsce w świętych swoich gronie. 
\V ódz kaznodziejów tak wielce uczczony, 
Godzien jest zawsze być od nas wielbiony: 
Za jego prośbą grzechów odpuszczenie 
Da nam Bóg dobl'y, i wieczne zbawienie. 
Bądź pochwalony Dominiku święty, 
Do nieba z chwałą od Jezusa wzięty: 
Jak miłym byłeś Bogu, to dowodzi 
Przecudna wonia, co z grobu wychodzi. 
Pokaż się dla nas przemożnym patronem, 
Gdy przyjdzie stanąć przed Sędziego tronem: 
Prosimy ciebie przyczyri się za nami, 
Do łaski jego twojemi prośbami. 
Pobożny Ojcze! troskliwy patronie, 
Twoich czcicielów mirj w swojej obronie: 
A my cię póki nie zawrzem powieki. 
Wychwalać będziem i wzywać opieki. 


, , 
PIESN II. 
(I Ś. Franciszku Serctfickim. 


-I 
I 
I 


-H--
--
----
 f 
 - 
, --3--,...,-I\--i---
--+-, --- -- -- 
:tf):!--, '--I;--
 -1-,,-- -1--,, - _.LtI__.-(l-._tI - 
--4-tl-
-fl-- ---fi - _I--il.-I--.-:-I-:--I--:;- 
--,,---- -II-V-I;'-il-il-
-ł- 
Bo - że nie-po - ję - ty! dziś Franci-szek święty, 
Lud tu zgroma-dzo -ny, grze-cha-mi ści-śnio-ny, 


T.
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSKICH. 


845 


iiĘ=----==- -iI'-.-. 
 =+==I ==:!: II =-==--.=- - 
 = 
WJ-I--I--I--t--""-. -.-lI .p-,: --f---.-l---iI'-. 
 
- 'I iI- ..........--":---t- - --. -f---ł---
-I--I-:- 
- -.......... '
--Y-iI - 
Sza-fa - rzem ko - ścio-Ia, W I h .. 
"-S uc a j ze nas 
O la - skę twą wo-Ia: J 
- --
--
 łE -- 
 -
--
 
 - 
-----j---I- -.---. - ---ł--' --t--' - 
-U-
-.-__._._ -f---.+
-. 
_. _
_._. _ _ 
-f----I--t-:--- -I--I----Y-I--I- +---I--!-- - _, 
-I---
-It- II---
-
 +---y-I;I-- - 
Ojcze je-dy-ny, Daj odpuszczenie od ka-ry,winy, 


-H
-- i --t-- f -i- ł -- ll - 
m -- - -::+--- - -.- ---ł- - -- - 
-H'--U--d-+ -8-=1- -t----.-...I- --
_.p-_ __ 
-8--1- -.- -I---!-:-f-- - 
 -s-- - 
----.- -- --
-
-- ---- - 
Bo - że! Bo - że! Bo - że je - dy - ny. 
Sześćset lat już łnija, jak nam łaska sprzyja, 
Świętego Frauciszka, 
Niech się każdy cieszy, jak najprędzej spieszy, 
Gdy go g/'zeeh u('iska: 
Spojrzyjże na nas Ojcze jedyny! 
Daj odpuszczenie i t. d. 
W Assyżu Umbrri, w kościele lUaryi,' 
Wiernym się ogłasza, 
Ze za przcwinicnie, ludziom odpuszczenie, 
Franciszek uprasza: 
Zwróć na nas Ol'zy Ojcze jedrn
'! 
Daj odpuszczenic i I. d. 
Dziś w zbawiennej drodze, nie myśląc o trwodze, 
Poradź się Franciszka, 
On ci pewnie wskaże, jak się grzech twój zmaże, 
Gdzie do nieba ścieszka : 
Wejrzyj laskawie Ojcze jedyny! 
Daj odpuszczenie i t. d. 
Jezu twemi rallY, Franciszek kochany, 
Znaczoo po swem ciele, 


II 


"
>>>
846 


PIEŚNI O śś. PAŃSKICH. 


Spraw
 niech odpust mamy, gdy się spowiadamy, 
Dzisiaj w tym Kościele: 
Wysłuchajże nas Ojcze jedyny! 
Daj odpuszczenie i t. d. 


, , 
PIESN III. 
O Ś. Antonim Plldewskim. 


i1 3l.- --==:::; --
==:j
-= 
= --i 
 ==== -fl-= :::::' 
.:tJ-i.l. =e= ---ł---ł-., --.-,,---1.- -.----,,-
-- 
=== - -.-.- -==:::- -. = =
 
 = -
-
 == 
"\-Vi - taj o świę - ty pa - tro - nie An- 
Pod któ - re - go straż kto się tyl- ko 

3b.==
 _/f-.-i J 1 :1: 
 -. -
 -" -

 
 
=== -
 =t==il 
';' =-V-- 
==---=
=== -
 3"'= 
to - ni, Sta _ ry al - bo mło - dy, 
schro - ni, 
:tj
, ---1-- 
--.---ł--
- 
 -.--- łl - 
-h "-L=;


-
-- : 

--i = +--"--e- 
, = 
__.__
_--.-_--ł- -
--
-,--- - 
-------.- -
-
- - 
Król czy pa - sterz trzo - dy, Bez - pie - czny. 
Gdy kto na łożu choroby spoczywa, 
Palrona tego niech na pomoc wzywa: 
Zaraz przystępuje, chorobę ruguje, 
Antoni. 
Z blędów wyrywa i otwiera oczy. 
I\to z drogi prawdy na stronę wyboczy: 
Na pomoc przybywa i prawdę odkrywa, 
. Anioni. 
Smutek w wesele on przemieni każdy, 
SzalaJlskie w ludziach pogromi najilzdy, 
Skoro jest wezwany, patron zawołany, 
Antoni.
>>>
PIEŚ
I o śś. PAŃSłUCH. 


Na dnszy oraz ciele trędowaty, 
Jego pomocy dozna bez zapłaty: 
Lekarz to-:jest wielki, uśmierza ból wszelki, 
Antoni. 
Choroby wszelkie a nie tylko trędy, 
Nie tylko w Padwie, ale prawie wszędy, 
Oddala i zdrowi, nędzarzom, królowi, 
Antoni. 
Burzliwe morza uspokaja wały, 
Gdy tylko żeglarz, w wierze tej jest stały 
Przy świętej pokorze, iż uskromi morze, 
Antoni. 
Gdy kto w więzieniu będąc suplikuje, 
Z oków uwalnia, pęta przełamuje: 
Dla skażonej sławy, opiekun łaskawy, 
Antoni. 
Kaleka w członku lub niemoc cierpiący, 
Gdy się do niego udaje żebrzący, 
\Vnet go wykuruje, nic nic pretenduje, 
Antoni. 
Zgubionc rzeczy, gdy mu polecają 
\V łaskawą pamięć, wnct się przywracają: 
W tem ma wiele chluby, iż przywraca zguby, 
Antoni. 
\V niebezpieczellstwie zostaje bezpiecznym, 
Tak świata tego, jako też i w wiccznym: 
Nie pójdzie na mękę, kOlllu poda rękę, 
Anloni. 
Na niczem ternu nigdy nie brakuje, 
Iiogo on łaską swoją opalmje: 
Nie tylko jednemn, udziela każdemu 
Antoni. 


847 


:' 


,I
>>>
848 


PIEŚNI O śś. PAŃSInCH. 


Kiedyś tak w łaskę Boską uzbrojony, 
Pokłon ci dajem wszyscy uniżony: 
Oddal od nas wojny, uproś czas spokojn" 
Antoni. 
'Vspieraj rządzących mądremi radami, 
Bądź opiekunem przed Bogiem za nami, 
Patronie nasz święty, w cudach niepojęty, 
Antoni. 
Kiedy powietrze po świecie grasuje, 
I gdy już w kraj nasz po kęsu wstępuje: 
Proś za lJami Boga, perło śliczna, droga, 
Antoni. 
Niechaj nie znamy tej kary nad nami, 
Niech nas zasłoni ten Jezus ranami, 
li.tórego dziecinę, pociechy przyczynę, 
Piastujesz. 


, , 
PIESN IV. 
O Ś. Antonim Pallewskilłt. 


I' , 


-H ---;---
-- ł ----
-
---!'IIoo-!I,--- 
 
 

 --j-- --
---1;::""'1-
-- --
--ł-+--,1IIooi---ł--'-
 - 

-
--
'-
--ł-

-
--
 -
--.-.--.--ł-.---ł- - 
---4---.--.-.-.---1- .-.-- -.---.- - 
-'-----,,- ----- - 
\Vielceś po - win - na Bo-ska o-patrz - no - ści, 
=tj
i'=--
-. ===
 
 ł = -
--
 =:t= --ł---
-- 
I = 
-tI 
 - 
-I--!llł-.-.---;- ---I--I-.-
-
--+--'--'" ...- 
- 1--i..J -I-:- --.- -,,-.- - .-.-....-.-
- - 
-
--
--- - ---.---.- - 
Być pochwa -lo - na z tej o - ko - licz - no - ści : 

 ----- 
 -- 
 -""""""- 
 -!I,-
--t- ł - 
-.-. -- --ł-
- - - -1--1--1- - 

U-.-!llł-I- I -"-,,-!llł:pi -,,-.-,,-,,- .-,,-.:r- - 
-1--1--1- -I-:-ł--;-
- --1--1-- --.-- .,...... 
--....,.-- -V-il-
 -1-+- --- -- 
I - żeś o - pa - trzy-ła, świa-tu spro-wadzi..ła,
>>>
PIEŚ:'ł1 o ŚŚ. PAŃSIlICH. 


849 


:t

 -
-

-
--f' 
 I -
 
-
-.-.--ł-:: 
 = 
..t;"-
---1--.--.
;;
-.-I- ---i-f--I-:-f--
-
 ___ 
-== -.
 -.- -.- -.-II-If- 
=
-=
 = 
Z la - ski s wo-jej świ ętej, Ni - gdy nie - po - ję - tej, 

 
 r
n _ 
O - broń - cę. 
Dałaś nam Ojca onego Anioniego, 
Nie stanie nam się na świecie nic złego: 
Bo on od niemocy, broni we dnie, w nocy, 
UWllnia z więzienia, 
I dobrego mienia 


Przydaje. 
Ciesz się narodzie z takiego patrona, 
Z J..tórego pewna dla ciebie obrona: 
Gllyż święty Antoni zawsze się obroni, 
Uprosi zbawienie, 
Grzechów odpuszczenie 
Przy śmierci. 
\V górnym Syonie jaśnieje łaskami, 
Do Pana Boga 
stawia się za nami: 
Jawne jego cuda, mnóstwo leczy luda, 
Ślepym wzrok przywraca, 
Znajdzie kto utraca 
Swą zguhę. 
Serce żlłością za grzechy skruszone, 
Podnieś swe myśli ku niebu zwrócone: 
Proś tego patrona, by była broniona 
Tutejsza krain;ł, 
Odpuszczona wina 
Nam wszystkim. 
54
>>>
850 


PIKŚNI o śś. PAŃSKICH. 


o Ś. Antonim Padewskim. 
Z Responsorium Święt
go Bonawen(ur!f. 


I 
'j 


PREFEKT CHÓRU - Si qureris miracula. 


il 
l' 
,I 
'! 
( 
I:, 
i: 


- ł -'-.-"- --- 11 - 
-__
- -!lł-f-:-I-:-!lł___-"---
, -- 
h=£d __ 
 -r.- -r.
-II-+-ł--.-: - 
-- -I-:- -if- -\lf--jt-ł--
 - 
----jt- -- ----
 - 
CHÓR - Je-że - li szu-kasz cu-dów An-to-nie-go t 
Spojrzyj na ca - ły o - krąg świata te - go : 


II 
L  --ł- 
 ---
--- ! - 
-. --...---1- -----1-- - - 
Ir-t--.-+:--!lł--.- -!lł--.,,--"--"-"'- - 
-1---1--: V 1 - -I----!-:-r--ł-- --- 
---ii -I---il-+--t- - 
Do- znasz jak sły - nie, w ka-żdej kra - i - nie 


t ,,-.-.-- 
 ---/!Ir-+-- fl -- 
' 
l l -.-f--- -r--.- --.-1-+-+ -- 
- .-f-:- - _.-.-!lł- -.,,--ł- -- 
--.- 1 II 
 :t- -f--:-f-:-f-:-
- --.- -- 
---jt -- -il-V-V - 
I cie-bie je - - go ra-tu-nek nie mi-nie. 


-+i--

- ł f'\ 
 - 

 :,-"j .-,,__.!..-- -
--I-.-!lł___.!.._- - 
-
.-r.-I-:-ł--.- --j-.-I---f-:-ł--. - 
V-V-ł--f--:- -.-lif-if-I--- --- 
v- -- i;I - 
LUD - O świę.ty An-to - ni! o świę-ty An-to - ni!  =I= --- 
 -----" 
 - 
. · .- -!Ił-/-:- . . - 

--.--r. -Tj - I= -I-:-
- II=-h-ł- -__ --- 
-.--ił l;I -Y---V-I---- 
fi - 
Niech nas przed Bogiem two - ja proś-ba bro - ni, h . 
_ 


 . J 

 V
 
two - ja proś.ba bro - ni. 


ł l ---- 
---- 
---- 
---- 
----
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSKICH. 


Mors, 
Jeżeli śmierci lękasz się bez miary, 
Zuikną z przed oczu okropne poczwary: 
Tylko pomocy, we dnie i w nocy, 
Prosić nie przestań tego cudotwórcy. 
O święty Antoni! i t. d. 
Error, 
Jeźli kto w kniei daleko zabłądzi, 
Święty Antoni w tym razie nim rządzi: 
Tak o nim radzi, iż go nie zdradzi, 
Łatwo na drogę prostą wyprowadzi. 
O święty Antoni! i t. d. 
Calami tas, 
Jeżeli na cię gwałtem nacierają, 
lHopot i nędza Irapić nie przestają: 
Wszak z każdej strony" jest doświadczony, 
Ten pocieszyciel, Antoni wsławiony. 
O świety Antoni! i t. d. 
Dremon, 
Jeżeli czarci na twą zgubę godzą, 
Nęcąc do grzechu, od cnoty odwodzą: 
Pierzchnie tyrański, najazd szatański, 
Gdy im Antoni ukaźe krzyź pański. 
O święty Antoni! i t. d. 
Lepra fugiunt, 
Jeżeli ci twarz trąd oszpecił wcale, 
Do Antoniego wołaj poufale: 
A to się ziści, iż cię oczyści, 
Świadkowie tego będziem oczywiści. 
O święty Antoni! i t. d. 


851 


.
>>>
, 


. 


852 


PIEioNI o ŚŚ. PA
SIi\l:II. 


Agri surgunt sani. 
Jeżcliś znagła śmiertelnie zachorzał, 
Byleś miłością Antoniego gorzał. 
\V staniesz tak zdrowy, jakobyś głowy 
Bolenia nie znał, wszak to cud nie nowy. 
O święty Antoni! i t. d. 
Cedunt mare. 
Jeżeli na cię wodne biją fale, 
Poleć twe żagle Antoniemu wcale: 
Liczne okręty, w morskie odmęty 
Już pogrążone, ratował ten Święty. 
O święty Antoni! i t. d. 
Vincula; 
Jeźliś się dostał po między pogany, 
Jęczysz okuty w dyby i kajdany? 
Wszak Antoniego, doświadezonego 
'Vybawiciela, masz naj pewniejszego. 
O święty Antoni! i t. d. 
Membra, resque (lerditas petunt et acci(liunt 
j uvenes et cani. 
Jeżeliś Boga, skarb lub przyjaciela 
Utracił? wszakźe, Antoni tak wiela 
Zgub wynajduje, iż nie szkoduje, 
Kto się mu z młodszych, z starszych ofiaruje. 
O święty Antoni! i t.. d. 
Pereunt pericula, 
Niebezpieczeństwem jeźliś zagroźony? 
Proś Antoniege do twojej obrony: 
Zasadzek wiele, zawstydzisz śmiele, 
A on rozproszy twe nieprzyjaciele. 
O święty Antoni! i t. d.
>>>
PIEŚ:'oiI o śś. PAr\SKIf:H. 


853 


Cessat et necel'sitas: 
Jeźli cię ściska ostatnia potrzeba, 
Głód cierpiącego niedostatek chleba: 
On i w tej chwili, ciebie zasili, 
\V Bogu pl'zez niego ul'ność nie omyli. 
O święty Antoni! i t. d. 
Narrent hi qui sentiunt, 
Z prawowiernego niech kto wyzna ludu, 
Czy z tych którego nie doświadczył cudu? 
llażdy to głosi, i że odnosi 
Skutek łask jego, gdy ufnością prosi. 
O święty Antoni! i l. d. 
Dicant Paduani. 

iech naostatek tak młodzi jak starzy 
Swiadczą Padwanie, ile im się zdarzy, 
Gdy przed grób stają, cudów doznają, 
Boskie w Antonim sprawy wysławiają. 
O święty Antoni! i t. d. 
Amen. 
GJy więc Antoni z Bogiem żyjesz w niehie, 
\V spólnemi głosy wołamy do ciebie: 
Stawaj w obronie, w życiu i w zgonie, 
Nie daj nam zginąć o święty Patronie. 
O święty Antoni! i t. d. 
Gloria Pa tri et Filio et Spiritui Sancto, etc. 

iech chwała Bogu w Trójcy jedynemu, 
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu, 
Zawsze i ninie, na wieki słynie, 
Jako w niebieskiej tak w ziemskiej krainie. 
O święty Antoni! i t. d.
>>>
, 


854 


PIEŚ:-ll o śś. PANSKICH. 


, , 
PIESN VI. 


u Ś. Antonim l"lItletVskim. 


I: 
, 
r

t l
 
 =S
 -t 
-- I 
 ll - 
-4---'---+-
 +---1-"- --V-'---I--
 rt=-. - 
- 
 +-4-- --
 
+-- - 
Wszechmocność Bo-ga w Trójcy je - dy - ne - go, 
Dzię-ki czy - ni-my, żeś da - ła świę - te - go 
:51:------- 1 -ł-- - 
 - 
 --- 
 - 
W!2 ___ -I--ł__r'"'-
- ;rłł.. 
-Ł.-. 
 _I-_ I""_
 _ 
_ 
-y "-!--ł-= - 
-
+ 
-=
=t::: = 
An - to - nie - go cu - do-twór- cę, Ma-j ą-tków na- 
$Pp 
 --"--.-- l--ł
. 
- 
 
:J
 =-O ;= 1 --- 
-
f-:-ł-- t 
- -.--
 -1-- - 
j;I-.... -+- ---- -
- - 
szych do - zor - c ę, I w do - mu i wszę - dzie, 
-m U-. · .- 
 
-e 
 
----,,-----b l
 - I 
=tP -I-; 
 +---t= _
_I-+.JI_._ -r'"'--Ę=J 
===iI - \f - .---- ' - +-
- - bf =,==
== =t:::=
= 
Tam szkody nie bę-dzie, GdzieAntllni przy-będzie. 


Iii 


I ! 
II 
I I 


Witaj Antoni nasz miły Patroni/', 
Polecamy się twej świętej obronie: 
I?ewni będąc z doświadczenia, 
Ze się po dziśdzień nie zmienia 
Twa dobroć cudowna, 
Mówić niepodobna, 
Jak uczczenia jest godna. 
Z rycerza ojca Marcina spłodzony, 
Z pobożnej maIki Maryi zrodzony, 
Ten kwiat śliczny lilijowy, 
Klejnot drogi bez wymowy, 


I 
I
>>>
PIEŚ:s1 o ŚŚ. PAŃSKICH. 


855 


W Portugalskiem łonie, 
I w mieście Lizbonie, 
Na zacbodowej stronie. 
Rosła lalorośl w zbawienne owoce, 
W I,okorę, cicbość, nauki głęboce, 
Aż do stopnia zakonnego, 
Ojca Franciszka świętego: 
Tam strzegł swe mandata, 
Nie dbając na fata, 
Rtóremi świat przeplata. 
Potem na puszczę ukrył się głęboką, 
Tam rozprzestrzenił skarbnicę szeroJ..o, 
Pełen będąc nabożeństwa, 
W p.ostach czynił okrucieństwa, 
Ze się potaczywał, 
Gdy nall wiatr powiewał, 
I tern czarta zwojował. 
A za rozkazem z pustyni wyszedłszy, 
\" dzikie narody z kazaniem pobiegłszy, 
Gromił błędy bez respektu, 
Wyniszczając grzech defektu, 
Ze go historyki 
Zowią i kroniki, 
l\Jłotem na beret
'ki, 
Tak ważne były Antoniego mowy, 
Ze ryby z morza wystawiały głowy, 
Słuchając słowa Bożego, 
Przezeń dziwnie mówiącego, 
Nawet i zwierzęta, 
Powietrzne płaszęta, 
Słucbały elem ClI ta .
>>>
I 
: i I 
, 


I' 
I 


856 


PIEŚNI O śś. PA
SKICH. 


Pewna niewiasta chciała słyszeć jego, 
Lecz mąż uporny nie dał iść do niego: 
W oknie stojąc białogłowa, 
Jego każde słyszy słowa, 
Choć dwie mile było, 
W sercu jej utkwiło, 
Co na kazaniu było. 
Nie uczcił Boga heretyk zawzięły, 
Kiedy Antoni niósł Sakrament święty: 
Osiołek chociaż zgłodniały, 
Oddał Bogu pokłon chwały, 
Nie chciawszy jeść siana, 
Klęknął na kolana, 
I tak prawda uznana. 

ieleby trzeba dowcipu do tego, 
Zeby opisać cuda Antoniego, 
Które czynił lIad choremi, 
I z umarłych wskrzeszonemi: 
Na rozkaz świętego, 
I z piekła samego, 
l\Iusieli wyjść do niego. 
Gdy się przybliżył zgon życia świftego, 
Zaczął się lament ludu Padewskiego, 
Ze tak starzy jak i mali, . 
Prawie"Ila Boga szemrali, 
Na cóż nam świętego, 
Ojca tak dobrego, 
Zabierasz z świata tego. 
Umarł Antoni, lecz cóż się łam stało, 
Kiedy Aniołów mnóstwo się zebrało, 
Z rozlicznemi insIrumenty, 
Świadczą życia dokumenty:
>>>
PIEŚ;S1 o śś. P'\;\SKtCH. 


857 


Niebo otworzono, 
Duszę wprowadzono, 
I lak życie skończono. 
Lecz my na świecie co jeszcze żyjemy 
W grzechach, nałogach, twej łaski żebrzemy: 
A co nie możemy sami, 
Racz się przyczynić za nami, 
Byśmy się cieszyli, 
Z tobą wiecznie żyli, 
Boga wespół chwalili. 


PIEŚŃ YlI. 


o S. Janie z Dukli. 


-h---- 
 ---- f -.--- ł - 
-B - -.- ,- -.---.- - -.-fł--__ --- 
--h"'
- e -.- 

= t-- .-.-
+- I-- t-- ++-+-+ - 
--I--I-=ł==
- I-+-c--,I--I--f-- --1--+-+ - 
1--1--- --ł--
 -- ' - 
Zbawco coś Ił - czył w mą-dro-ści, Dl'ogi do do- 


.' 


1
1.._._ - 
= 
-+ I l . 
=
=-== I ==-= "'-illł-. =+ '- 
WIL-t--IIt-.- . -.----1- 
- .-... .-..... .-.-
- I= r-- t - 
-- 
I - 
- -;-- -1--+, 1--1--; ,-1--- -
- - 
-
---- --+-+- """-1---""""'-- - 
sko - Da - ło - ści, I sam jej się sta - łeś wzorem, 


I' 


+;1
-
-___
-
-- 
 ....- -
-
-+- :!: fl ===== 
-h'!"--I-- ł- , -+- -I--"-.-.
--J-
 --- 
===
-=!== =
t==--= -. :=
 -===== 
Świę-ci i - dą two - im lo - rem. 


'I 


Opuszczają ziemskie mienia, 
Bo im nie dość do zbawienia, 
Pełnić przykazania !lanc, 
Pełnią i rady wskazane
>>>
858 


\: 


! 


II 
" 


:1 


PIEŚNI O śś. PAŃSKICH. 


Między temi jest Jan święty, 
Miłością twoją przejęty. 
Co opuścił świat dla ciebie, 
Aby cię posiadał w niebie. 
Oddał się na zywot ścisły, 
Trapiąc ciało, martwiąc zmysły, 
Według reguły świętego, 
Franciszka Serafickiego. 
Nam co wśród świata żyjemy, 
I rad twoich nie pełniemy, 
Daj przynajmniej przykazania, 
Wiernie pełnić .do skonania. 
W zbudzaj w nas do cnot ochotę, 
Potrzebę zamień nam w cnotę. 
Hyśmy zdarzone przykrości, 
Ponosili w cierpliwości. 


, , 
PIESN V. 
O Ś. Sz.ymonie z Lipnicy. 
Melud!Jjajak u,!/!.ej. 


Błogosławiony Szymonie, 
Który już w górnym Syonie, 
Radujesz się z Aniołami, 
Módl się za nas, módl się z nami. 
Stań przed tronem najwyższego, 
Błagaj miłosierdzia jego: 
Byśmy w łasce jego trwali, 
O zbawienie się starali. 
Spędziłeś żywot w ostrości, 
I w zakonnej surowości,
>>>
PIEŚNI O śś. PAŃSKICH. 


Wpośród braci mniejszych zwanych, 
Z ścisłej swej reguły znanych. 
Za posty, za niewygody, 
Wszedłeś na niebieskie gody: 
Za habit gruby wełniany, 
Całyś światłością odziany. 
Tak Bóg nadgradza swe sługi, 
Za doczesne ich wysługi, 
Którzy krzyż swój z nim dźwigają, 
I tym światem pogardzają. 
Osłodź nam Boże cierpienia, 
Udziel łaski do znoszenia, 
Bo nikt nie może być w niebie, 
Kto tu nie cierpi dla ciebie, 


, , 
PIESN XI. 


o Ś. 1"J7ladyslawie z Giel1timva. 
Melodyja jak wy!.ej. 
COŚ u Boga w wiecznej sławie, 
Patronie nasz Władysławie, 
Gdy cnoty twoje wielbimy, 
Z twojej się chwały cieszymy. 
Bóg cię wezwał do zakonu, 
Tyś w nim przetrwał aż do zgonu, 
Wiernie chowając ustawy, 
Jako syn Franciszka prawy. 
W ciągłem żyłeś umartwieniu, 
W grubem chodziłeś odzieniu, 
Ciało trzymałeś w niewoli, 
Zaparłszy się własnej woli. 


t:s59
>>>
860 


PIEŚM o ss. PAŃSKICH. 


I 
I 


Słowo Boże z kazalnicy. 
Częs!oś prawił wśród Stolicy, 
Raz gdy mękę pańską głosisz, 
Cudownie się wgórę wznosisz. 
Uproś nam naśladowanie 
Cnot twoich i w nich przetrwanie, 
Abyśmy tu martwiąc ciało, 
l\Iogli na sąd stanąć śmiało. 
Niech nam pomocy udziela, 
lUęka Pana Zbawiciela, 
Niech ją częslo rozmyślamy, 
I skutku onej doznamy. 


: li 


P IEŚ
 x. 


o S. _4unie, o jej CÓJ'ce, o JF1t1LCZklt, 
o Ś. JOClc!limie i JiJZł:fie. 
, 


Slarodawo3. 


jjr-:---- ł -:t-=+: 
 +=; 
 
 =+ 
 -==t t - 
wl!:3--= 
j =
= - O =
= .--9- 0 - .. - =I=
-.. ,::; 
-4--- . -.- - -.- _=== __ .-. -:=:..= = 
Sa - mo pią - ta *) An-no świę-ta, Z cie-bie bez 
Najświętsza Pan - na l\Ia-ry - ja, Niechnasswą 


I ' 


-t1--I m -ł--ł- 
 --- łl 

 - E 
-t! -:-1- -1---1- - 
 -- - - 
-+,3u-e-=t .-' 0 - -d:" -;- --.-..-.. - p
 -.-e -;w 
=== --.- 
 e- 
 =+=t=t: - 1= =+ =

= = 


zma - zy po-czę - la, 
proś-bą nie mi - ja 


Do Sy-na, a ty do Wnę- 


-t1---I- ł -- 
 - 
 -;---ł- 
 -- ł -- J - 
-H --1- -- -8- ---1--1- - --- '...- 

lL O -; .--.-. -1-"-iIf -'- C - - 
. -.-_--- 
-- - -1--+--1-' -1--1- - - s- -I---r--f- - 
-- -1--+-1- --I- -- -- -ł--+ -I- - 


ka, A - by je - go świę-ta mę - ka Krewko-ści 


0) S3mopiąl3 w!fraz dawny, znaczy jedu3 z grona pięciu.
>>>
PIEŚNI O śś. PA
SKICH. 


861 


-
Y--e
 t==t=+j====---= :ł-A---,. j==1==1 t--1-t = 

1==I I
=
I 

 3= !

 3 +
r.O lę
! - 
nasze zgładziła, W dzień śmierci zaszczyt sprawiła, =::t::
=t: 
 -
 -=1 -= t -=1==1 ł :;t= =1 
 === 
 == 
 

 ,,_. ,,- e ,,- =. -0 - e-.- =

 ==1= - 
--- -- - -- -- -s- O" - 
Czasu u - tarcz-ki z ra - tun-kiem przy - by - la, 


:ts!r
 @E
 j =.=t=
 j =O-. 

 2-"- =E
 i l = 
----2=3-lt:-l
--
-
--=f---ł -- 
Nieprzy-ja - cio - Iy od nas od - pę - dzi - la, 
I twe święty Joachimie, 
Niechaj przez świat słynie imi\" 
Nienaruszony w panieństwie, 
Najdoskonalszy w maIżelistwie : 
Zepsowane napraw stany, 
A spraw zgodę między Pany, 
Byśmy w pokoju tu żyli, 
'V jedności Boga chwalili. 
I ty przedziwny w dzieł Boskich pojfciu, 
Poświęcony w twem od noga poczęciu, 
Z Jakóba Józefie święty, 
Za Ojca od Boga wzięty: 
Blagajże nam wcielo.ego, 
Za nas ukrzyżowanego, 
Byśmy go nie obrażali, 
Za grzechy pokutowali, 
'V czystem go sercu piastując, 
.Miłosierdzie wyśpiewując, 
Tu i na wieki społecznie z świętemi, 
\V niebie bez końca z nim królującemi.
>>>
862 


PIEŚM o ŚŚ. PAŃSKICH. 


, , 
PIESN XI. 
o Świętej Annie. 


Starodawna. J4:-F=t-=l: t 
f '-
 
 --i-+ t -+-£I-' .Jl 
 - 
4 · .-, .,,-+ -1--1- ,-+- , - 
--.,,- - -.,,- 0-"'- -.-0- -." - 
Ja so-bie wybrałem za o - bronę, Ba-bkę Chry- 
Ja o-nej od-da-ję du-szę cia-ło, O-nę chcę 


I ' 
_t= o -=9= E 
 1 4E I - 
- -.Je --E
l -o-E......-.- ł---+- - 
sta Pana świę - tą An- I1 ę, 
Niech się jak chce ze mną 
mi-łować jak przysta-ło: 

-+== I - -- t=l= -
1-
! -1 1 1 - 
-t1

-a ;= =;_ 
.j = .. -
="= E 
 .=I-"'-
i 
dzie - je, W tobie świę-ta An-no mam na - dzie-ję. 
Ja się jej polecam dnia każdego, 
Aby mnie broniła ode dego: 
Ja onej swe nędze opowiadam, 
I moje potrzeby jej przekładam. 
Niech się jak chce i t. d. 
Ty matko żadnego nie opuścisz, 
I mnie też grzesznego, wiem przypuścisz: 
Boś ty jest pociechą zasmł-;onych, 
Ty jesteś :ratunkiem utrapionych. 
Niech się jak chce i t. d. 
K-tobie się sieroty uciekają, 
Wdowy uciśnione pomoc mają: 
Boś ty Anno święta wszystkim matka, 
Wspomagasz każdego do ostatka. 
Niech się jak chce i l. d.
>>>
PIEŚNJ o ŚŚ. PAŃSIlICH. 


863 


Gdy już czas przyjdzie że umrzeć muszę, 
Anno z córką twoja strzeż mej dusze: 
Uproście mi grzechów odpu!izczenie, 
U Pana Jezusa i zbawienie. 
Niech się jak chce i t. d. 


, , 
PIESN XII. 


.Antyfona o S. Annie któ"q po koronce śpiewają. 
Starodawna. 


jj-5 te= -t - + -ł-o..-- * ===
-I: ł - --I'---ł = 
::;p - .-.-_I---'j-+ -
-
-""1--J-::-ł- ---I--+---r- __ 
- --fl-..--+.- -J-
-+-.-e- -1--1--+--+ - 
, . .-.-.- - -ł- - 
Swięta An - no sa - mo-trze - cia .) Racz wysluchać ---'
-- 
 =f-
- ri ---- 
t3 /I-_
-i 
.=+ .=:'- -J -- j - 
 
 
 
 
_
 --= 
---r-ł-- -.- -...-- - -I---f----t-'---j--J--J-- 
--+-1--- _.- ._._._._._,,__ 
do ciebie wo - la-ją - ce-go Każde - go grzesznego 
::tir- -/:", 11 --
- 
 - -I- $4 - 
+P -
- - - ---,- --1- - 
- 
-I
 
-
- =
 =--=t- --"- .= 
,, :-. =._ - 
--.- - -y-v-+-- --.- - 
czlowie-ka. Abyś nam grzechów od-pu-szcze-nie 


:ta -J -I-- I --ł---+-- ł 
- --1- - --I
--I_ -___ 
IL",-.-=1_-+- -.--;--1-.-+ _
_

_
 
--.---!- --,,-.-- --I- ---j--1--I-'--ł- 
---fi- - .- -.-.-._,,____ 
u - pro - si - la , Cza-su śmierc i przy nas grzesznych 

 :G I 
 
 1' --- 
- =--j- -
 
 !\--

-
= =il--j= ===== 
- -lI . - --J--ł
---ł-'--I-'-,-=i--- 
-. - -.-.-.-,,-.--- -- 
by - la, za na - mi się mo- dli - la. 


") Samotrzecia wyraz dawny, 7.nacr.y jedna ze trzecb.
>>>
864 


PIEŚ.'llI o śś. PA
SIiICB. 


, , 
PIESX XIH. 


o S. Cecylii Pannie i JJIrcz,eJlnicz,ce. 
JJfelodyia lak () Ś, Fi/omenie. 


I 
'I 


I 
I' I 
I: I 


i5bi!r-.
-If=
 
= ł -.
 
 .- ł 

-t,. r l - 
--q:--/-;-
-+--- -/-;
 r I- - --I- - 
--V-
-- -V-
- - --1-- - 
Ce - cy-li - j o męczen-m - co, Zaszcz yt panie n, 
N ' gl ----If- I - l - 
wU: 
 -,,-.-. = =-
-,. =
=I== -.
-,.
=-. _ 
===-it-
 r 1=_ 
 -
- -- =
=
- -I= = 
chlubo wia - ry, Nie -na-m-szo - na dzie-wi - co, 

 
-j1
--
-
-
 
 _.-.-" 
 -"
-- ::t: 
 

b=
 
=s - 
 
 r =1== =
 .-!'--,, -- 
=======-1=--= -It--=== =-== =1= == = 
Czynisz z siebie dwie o - lia - ry, Nie-na-ru - szo- 


 ._
=i = .=t=

.ł,\, ,,
= t =
-S 
 
= t l 
= 
=== 
 
-=t:::-=t=-===I=--==t -it--==== l 
= 
lIa dziewi - co, Czynisz z siebie dwie o - fia - ry. 
Zmuszają cię iść w małżeństwo, 
Serce ci przejmuje trwoga, 
Lecz poślubiwszy panieństwo, 
Ufasz slale w pomoc Boga. 
Już wesele - brzmią organy, 
Już zaczęto pieśń godową, 
A ty jesteś bez odmiany, 
Nucisz w sercu pieśń lakową: 
Polecam ci serce, ciało, 
Boże, tyś moja obrona, 
Strzeż je by się nie skalało, 
Bym nie była pohalibioDa.
>>>
PIEŚNI O śś. PA
SI\IC". 


Wiem ci Anioł na straż dany, 
Groźny dla Waleryjana, 
ny od niego był widziany, 
Ślesz go po chrzest do Urbana, 
Zyskujesz Bogn dwóch braci, 
Ocalasz swoje panieństwo, 
Bóg im hojnie wiarę płaci, 
Oba idą na męczellstwo. 
.Mnóstwo pogan z twej namowy, 
Nabiera sił, mocy, męztwa, 
Takiemi przemawiasz słowy, 
Gdy ich wiedziesz do zwycięztwa : 
Nnż rycerze Chrystusowi, 
Porzul-cie świata ciemności, 
Przelać krew bądźcie gotowi, 
Przywdziejcie zbroję światłości. 
\V reszcie i ciebie Bóg wzywa, 
Idziesz pod topor katowski, 
Triykroć cięta, trzy dniś żywa, 
Dom swój zmieniasz na dOili Boski. 
Uprośże na'.Il łask obficie, 
Stałości i męztwa dary, 
Niech racz{'j polożym życie, 
Niżeli odstąpim wiary. 
A gdy muzyki światowe 
Slyszyć będziem, myśl do góry 
Niech się wznosi, pomniąc owe, 
Jakiemi brzmią świętych chóry. 
Tam nuci głos Cecylii 
Piosnkę, którą biegnąc drogą 
Za Barankiem wśród lilii, 
Palmy tylko śpiewać mogą. 


55 


S#)5
>>>
866 


PI EŚro. I o śś. PA;\SIiICH. 


, , 
PIESN XIV. 
oś. lJIalgorzacie Pannie i l1Ięc:.e1Utic%'ce. 


l' 


-tI !\ + ft ---- ł -
- ł --- 
--' -J--
 -,+ .----.- -.-"'--fl-- 

:3--.--ł-
-.- +-fl--I--I-- 
-- -+-ł- - 
-4--.-.- - -jl-t-,-I--ł-- -1-: -hJ-+- -ł-- - 
___ _ __
__ _
-Ł-.:__ _ 
l\'lał-go - rza - ta cna dzie-wi - co, Cbrystu - sa 0- 
-tI--.
--- lł ---4-4-- E 
-
-- 
 - 
+1.2:-1-:-1"'---.-- 
-.--4--I- --+-'--i--I- - 
-tj'.!!-iJ--I--ł--.--' -;-t-.-"-.--.- .-.--1- -:w- 

 -hJ-+- --+-- --
---- --.-. -- 
_--L-___, ..!._'__
-- ____ - 
blu-bie-ni- co: 'ryś wpierwszymkwieciemłodo-ści, 
-tI-
-
-- . 
 ----'----. łl ----'--- 
--+_:_--j-.- -1"'- fI--.-- --- 
W--łtI- . - r =+ -1-:- iI=l- -l-
 --- 
-"./_1--\--1--- --- 
--- -
'-_-..!. --- 
Wzgardziła świa - ta próżno - ści. 
Ciebie Olibryusz srogi, 
Chcąc byś czciła jego Hogi, 
Na ciężkie męki skazuje, 
Wiarę wydrzeć usiłuje. 
Abyś cnoty dochowała, 
W wierze Jezusa dotrwała, 
Życia swego nie żałujesz, 
Na męki się ofiarujesz, 
Ty znakiem krzyża świętego, 
\Valczysz smoka piekielnego, 
A za wiarę Chrystusowę, 
Dajesz pod miecz swnj'ł głowę. 
Przez twe chwalebne męczciistwo, 
Zjednaj nam Panno zwycięztwo, 
Nad czartem, światem i ciałem, 
I uzbrój nas męztwem stałem. 


l,' I
>>>
PIEŚNI O ŚŚ. PAŃSKICH. 


867 


Uproś OblubieIlca swego, 
Ażebyśmy w chwale jego, 
\V spólnie się z tobą cieszyli, 
Jego na wieki chwalili. 


, , 
PIESN XV. 
O Ś. Ilelenie CeSllł"'z,o'Wej. 


1
:r-
-i 
 
 :i M =
 - 
 
 + 1 - 11 II=
=: 1 - 
- -1-11- " II ----11- -I-- , -+-+-- 
--.,,- ---,-1-- -- 
... Za - słu - gi świę - tej He -le - ny, Są u Bo-ga 
!3
 . . II- ;= 't 
 =
--
 · .-= t

 
 
 
t __ 
===r= -r= =r==-=:;:
 =I= =r==i2:=!:::2=r=i= 
wielkiej ce-ny: Prośmyż więc by zjej przyczyny, 


+----- 1 --1--1--1-- 11 ----- 
-H ---11-- --1--1--1- -. ---- 
-tl31I-II-.-r--.- -11-.-.,,-=1-. ---- 
-I--I--I---t-- - - -11--;- ,--- 
--ł---ł---ł--- ----- ---- 


Bóg od - pu - ścil na - sze wi- ny. 
Zdarzył Bóg tej Pani świętej, 
Szukaniem krzyża zajęlej, 
Naszła krzyż, wieniec cierniowy, 
Gwóźdź, włóczni"" napis krzyżowy. 
Tego skłtrbu by nabyła, 
Zydom śmiercią zagroziła: 
Odpoczynku im nie dała, 
Póki krzyża nie ujrzała. 
Wykrzykujmyż Panu pienie, 
Wielbiąc krzyża znalezienie, 
Przez który nas wszystkich zbawił 
Zbawiciel, i sam się wsławił. 


I' 


i 
'I
>>>
81)8 


PIEŚNI O śś. PA
SłiICH. 


o Heleno świątobliwa! 
Coś była wielce gorliwa, 
W przymnożeniu czci krzyżowi, 
Módl się za nas Chrystusowi. 
O krzyżu błogosławiony! 
Od Heleny znaleziony: 
Przez cię łaskę niech tu znamy, 
I chwałę nieba zyskamy. 
O krzyżu bądź uwielbiony! 
Mocą krwi którąś skropiony: 
Przysporz dobrym pobożnoś«;i, 
A nam grzesznym odpuść złości. 
Ciebie Chryste Jezu prosim, 
Niech krzyże cierpliwie znosim: 
Przez twoich świętych zasługi, 
Daruj nas chwałą swe sługi. 
Ciebie Trójco Boże wielki, 
Niechaj wysławia duch wszelki: 
Rządź nas na wieki łaskawie, 
Zbawionych w krzyżowej sprawie.
>>>
, 
PIESNI 


rP m II 1I & CD ID U ImQ 


, , 
PJESN J. 


[(ląc do Rościo/a.  +-+--I- 
 --I-- ł -F"-- 
 -F--- tl - 
t:jIT- 7r.r.-
 --4--4- --4--1- -.-ł------., --..;-.-
 '...... 
-H-IL-
-.-.- -ł-=ł- -+--ł--
-" -""-ł--S;- - 
-,---- 
-e- -+--+--ł- -+--ł---t='--; - 
---- -- ---ł-- -
-+- - 
Pójdźmy do Pa - na z win-nym u - kło . nem, 
A złóżmy ser-ca przed je-go tro - nem:  f-=e 
!fFleJie F "= 
 
e:sJ
 
---=ł=- +- -!--t=Eł=-- 
 !- 
Dobroć nam je - go, wszechmocność zna - na,  --- 
 -
-- I --I- 
 --ł- ll -- 
,--, -,,-.-£- -8---1- ---ł-- -- 
;!-S-.-" +-
-I-"- -r-.-a- - O - 
 - 
-F- r 
 +-+-ł-- -ł---- - -8- ,- 
-ł- -ł-- --- -- --- -- 
Pójdź-my do Pa - na, pójdz - my do Pa - na. 


Pan święty, mocny i nieśmiertelny, 
Jeden w osobach trzech nierozdzielny : 
Moc, mądrość, miłość w nim niezrównana, 
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana. 
Bóg stwórcą naszym, Ojcem i Panem, 
W szelkim łaskawie urządza stanem: 
Jego opatrzność wszędzie widziana, 
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana. 


II
>>>
870 


PIEŚNI PRZ)'GOD:JoE. 


nogo zasmuci bieda czy trwoga, 
Niechaj się uda z serca do Boga: 
Skoro Bóg wejrzy, wnet zniknie rana, 
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana. 
Boże ty jesteś nasz Ojciec wieczny, 
Racz że wysłuchać nasz głos serdeczny: 
Wejrzyj na kłopot, któż nas wspomoże, 
Tylko ty Boże, tylko ty Boże. 


P1EŚ
 H. 


lYieclt będzie PO('/tWlllo1ty Jezus ClwlJstlts. 

 
-1

 
 3S 
 -- 
 -j


 
 
""-.
 

 

 t 
--4-"""t"""'".-.-.- -,,-.-'-.- ...-- 
 
--11-- - ---- ---- - 
Sko-ro tyl-ko wsta-ję Zl'a-na, Natychmiastwo- 
:ah:

 

 
ł ' = rł
" . =.= 1::-.. .=
.. 
 l -- 
===-=== 
-= =l --
 -=
 -
 =
:ł= 
- 
-= = 
łam (lo Pa - na : Niechaj bę- dzie po-chwało - ny, 
=t
D: -.-.-::

 :=;
 l.

=rs:_ l l 
 - 
===
=
 -tt-.- 3=== - -.--= 1 -=======- 
J e-zus Chrystus Bóg w cielo - ny. 
Kiedy suknie biorę na się, 
Głos od serca dobywa się: 
Niechaj będzie i t. d. 
Iiiedy wchodzę do kościoła, 
Serce od radości wola: 
Niechaj będzie i t. d.
>>>
PIt:Ś'" PRZ} GODNE. 


Tu wiele łask odbieramy, 
Za co mu wdzięcznie śpiewamy: 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdy do domów cudzych wchodzę, 
Pierwsze witanie tern słodzę: 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdzie tylko spotkam bliźniego, 
To najprzód mówię do niego: 
Niechaj będzie i t. d. 
Kiedy z upadku powstaję, 
Lasce to je
o przyznaję. 
Niechaj będzie i t. d. 
Przez kapłana rozgrzeszenie, 
Daje nam win odpuszczenie. 
Niechaj będzie i t. d. 
Nie tylko winy daruje, 
Jeszcze z nami bankietuje. 
Niechaj będzie i ł. d. 
W przenajświętszym Sakramencie, 
Chwalmy go w każdym momencie: 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdy będziemy w cnocie stali, 
To go najlepil'j pochwali. 
Niechaj będzie i t. d. 

V troskach, prac
' czy zabawie, 
Swięle Imię jego sławię: 
Niechaj będzie i t. d. 
A gdy naj ciężej pracuję, 

Iile sobie wyśpiewuję: 
Niechaj będzie i t. d. 


871 


r 


I 
I, 


I,
>>>
, I 
I 
I 72 


i: 


,I 


PIEŚM PRZYGODNE. 


Czy się robota udała, 
Czyli też nie, Panu chwała: 
Niechaj będzie i t. d. 
A roboty zakOliczenie, 
Koronuje wdzięczne pienie: 
Niechaj będzie i t. d. 
Czyli w zdrowiu czy w chorobie, 
Zawsze wyśpiewuję sobie: 
Niechaj będzie i t. d. 
\Vszystko pójdzie lekko, miło, 
Byle się szczerze mówiło: 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdy ,mnie obdarza dohrami, 
Ja mu śpiewam z Aniołami: 
Niechaj będzie i t. d. 
A chociaż mi je odbierze, 
I wtenczas mu śpiewam szczerze: 
Niechaj będzie i t. d. 
Bo on to wszystko naprawi, 
Gdy go człowiek szczerze sławi: 
Niechaj będzie i t. d. 
Czy po
oda czy się słoci, 
W szystko znak jego dobroci. 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdy mi pokarmy smakują, 
Usta moje wykrzykują: 
Niechaj będzie i t. d. 
A chociaż w nich nie smakuję, 
I za to Bogu dziękuję: 
Niechaj będzie i t. d.
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


Kiedy napoju zażywam, 
I wlenczas nabożnie śpiewam: 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdy pijąc wspomnę na niego, 
Nie zrobię zbytku żadnego. 
Niechaj będzie i t. d. 
W chorobach i poniżeniu, 
Spieszę ku jego wielbieniu. 
Niechaj będzie i t. d. 
Gdy mnie ludzie obmawiają, 
Do poprawy pobudzają 
Niechaj będzie i t. d. 
Ich obmowa znać mi dała, 
Ze mnie wzgarda, jemu chwała. 
Niechaj będzie i t. d. 
Kiedy bezbożnych slrofuję, 
Wlenczas Jezusa miłuję. 
Niechaj będzie i l. d. 
Gdy wszystko cierpliwie znoszę, 
Najlepiej cześć jego głoszę. 
Niechaj będzie i t. d. 
We śnie każde odecknieuie, 
Powoła lo słodkie pienie: 
Niechaj będzie i t. d. 
W szyslko co mam lo od niego; 
Nie przestanę wielbić jego. 
Niechaj będzie i t. d. 
Nawet zawarłszy powieki, 
Chcę śpiewać po wszystkie wieki: 
Niechaj będzie i t. d. 


873 


. 
 


"
>>>
874 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


, , 
PIES
 III. 


Jieim 'W potlJ'Óży. 
Pr7.eklad Psalmu 120 Levavi oculos lIIeos. 


t 

=3= = S 
 
 f =t . 
 =-
--1 i 
-f t 

 -1
-
s t _- 
--B- === -i;l- v =+=t -
 3-=-=E .-.-=.- != 
Podniosłem o - czy na gó - ry, Zkąd mi tu 
Pomoc jest mo - ja Pan, któ - ry Stworzył i 
k
 
i=


 
:} 
wsparcia po-trze-ba, 
zie-mię i nie- ba : 
tab-.-
t

 

 
 
i= 
=-.l
___ 
l.-7j=S $- 
t--- 
==
--.i:t======!==
::f + -
 
+=-
 ==--
 I= 
ży, Niech ten bez-sen - ny stróż czu-je, Nigdyć on 

U:
_.f=
 
 3 i-!J j =:
=

:&=
=
 t 
=

t=
= 1 1 = 
- 1- - 
3:i =-1;' 3=-:!:::f -.--.-=.= E-=-E==! -. :i:ł = 
o-ka nie zmmzy, Co I - na - e -la pil-nu - je. 


Byś się nie potknął w podró- 


On ci straz, on cię obrania, 
Ufaj w bezpiecznej pomocy, 
Pan cię swą ręką zasłania, 
Czy we dnie idzisz, czy w nocy. 
Pan ciebie chroniąc od złego, 
Niech z swej nie puszcza opieki, 
\Vejścia i wyjścia twojego, 
Niech strzeze odtąd na wieki. 


_I
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


875 


, , 
PIES1\" IV. 
o dobroci Boskiej. 
EL..').. 
-__ł
 .-
 t -łii---ł
 .-- = l === - ---. 
 
 
:+;a-!l
-.-I_c-.- --I-.-I_c-.- -.
___._I-: _ 
--4:-.-----:-V- 
= -.-v- 
= =
=
=V=
 = 
Zważ człowiecze, zważ człowiecze, a - by-śmy Bo- 
:tJ o!l . --.-" = 1 - 11 "
- 
= ł -.
-==-=II- 
 = 
-+1- II-
_
_
 = =
=
= 
-v- =
=c=
=
 
. 
---v- - ------ ---
-v-- - 
ga ko-cha-li, Pa-na swe-go mi-ło- wa-li, 
=th:t:= 
__ł
 -I
 == ł -
-
--=-"" l - f'r

"".-= = 
 
 
WIl -." .-- ,,-,,- -
.--f!o\-;
---ł- -,,--.,-.,,-III!- - 
===--==-:=
= -.--. .-
 = ===-: - 
 ::::: 
U - wa - ża- j"c wielkie da - ry, Co dla nas cier- 

 :)I..-
-
-- =
 t ---.-. 
 -.-
= 
 
"'-. 
 3 - 0 - = tI 
-tr-Il----I-;'--!Itt\-
---ł- _II-I-c_:_ +'-1-- I---I-:--I_c-I-c - - 
.-- .--.,,-
- .- + -v
 ='=== v--V-t 
 =1=== 
piał bez mia-ry; A to z swej własnej ku lIam miło - śri. 
A Eważając 2. osobliwszą łaskę Pana, 
Która ci od niego dana, 
Ciebie człowieka stworzywszy, 
Duszę z piekła wybawiwszy, 
A czemże? tylko męką krzyżową. 
Bóg opatrzny 2. Bóg nas wszystkich opatruje, 
W szczęściu, zdrowiu zadłOwuje; 
Wszystko stworzył, wszak nikomu, 
Czy to w drodze, czy to w domu, - 

ie odmawia łask swojej dobrol
i. 
Przytem jeszcze 2. nieho nam P,II\ obiecuje, 
Krwią swą własną podpisuje, 


I: 
1 


II 
I 


f
>>>
876 


PlESM PRZYGODNE. 


Prawem ojcowskiej miłości, 
Gładzi nasze wszystkie złości; 
O jak to wielkie dary twe Boże! 


, , 
P IESN V. 


..'Ylł uroc:.ystość Poświrceuia '.uściolll. 
Z 10ci1iskiego: Codeslis Vrbs. 


!Sf; --O l --,...., I - I --\- - 
 l ---. 
 - 
J -S- - S-t-' 19-- --\-- -8 s---- 
-ue-1-"4- ::....;-- r-S O -e -1-"-1= I-" 
-+- - - 
- --
-- -
- 1--1-"- ---+= -
-- 1--1- - 
--- - -1--- ---ł-- - - 


}Iia- sto Kró -la uie-bie- skie-go, Miejsce po" ko- 


 ł -=l- ll --
 l o-e ł o-e l 
 -O 

 h
 e o -e- ==.-19-+= i--=
= 
 -
 
=
= --- 
-- 
 - 
 -+= =
-= 
 === - = 
ju bło-gie-go, Je- ro.. zo-li - mo wy-bm-na,  ---""" ! -- t --j- 
 --\- i --0 1
 S .- 
-e-t-' e- -+ --1-- S- - 1'-'- - - 
-
-I-"-I-- +-- 0 -e- o - O -e F-f= - I--
- - 
--
-
- -1--1-- -1-"- - -I=- 1--- 
. - 
--- --1--- 1--- --I--- - - - 
Z żywych cio-sów zbu - do - wa - na, Cie-bie ja - ko 3
B
 l f- 
 =te- el e-o=te_ =lt= =I-e- ll = 
___ 
 -- 
 
-I-- I 
 r -=I
 -O I CLr- : = 
ślubną wieńczy, A-nio-łów ty-siąc ty - się-cy. 
Jak szczęśliwieś zaślubiona! 
Czcią Ojca uposażona, 
I Oblubieńca darami, 
I\rólewuo nad królewnami: 
Chrystus pojął wiecznie ciebie, 
l\'Iiaslo świecące na iliebie, 
Tu się lśnią pereł doborem 
Bramy stojące otworem, 


II .
>>>
PIEŚ:SI PRZYGODNE. 


877 


I tu będą wprowadzeni, 
Ci co męzlwem uzbrojeni, 
Dla Chryslusowej miłości, 
Znieśli męki i przykrości, 
Dlutem zbawiennem ciosane, 
l\lłolem licznie uderzane, 
namienie się przyrządzają, 
Co len wielki gmach składają: 
A gdy zdalne do spojności, 
madą się na wysokości. 
Chwała Ojcu przedwiecznemu, 
I Synowi mu równemu, 
Niech będzie wraz z Duchem ś. 
Hogu co jesl niepojęlpn: 
Którego moc, panowanie, 
Na wiek wieków nie ustanie. 


1,\ 
I' 
I 
I 
! 


P łJ
 Ś X '-I. 


o u/ilOści W BO!}II. 


+--
--;- ł --
---+ t ---"'-
 1 - 
;; -' -
-:'1- -+ --ł--
--!- -"'--1--1 --- 
:tf
b-
--
--ł-=1-.- -,..--ł- O - ----1-.-.
-,,- - 
---4---1-.-.-- -
-.- - - -.- , -- 
--..-- -- --- -- 
Ach mój Ho - że! mój Uo - że! Iitóż mnie te - raz 


lli:
-.-"-- tl ----.-.-.-- ł =-== - 
 = 

-
-
-
- -= V-
 I- =
= =
 
 =
=.- - 
---V - -----1--- -1;'-1;'-1----- 
wspomo-że: Je-że -li nie two-ja ła -ska, 


=fj,tj._
--=;
----= =1 - 
 -.--
- 
 --!- łl = ====== 
#-Il---i-'-.----.- -I-c- -..--!- u__ 
----= :t==== -I;'-.
.- =--====== 
To za-wzię-tość ludz-ka fra-szka. 


11
>>>
878 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


I 
!r Iam nadzieję w mym Panie, 
Ze ma o mnie stal'allie: 
Ufam w Bogu że zaradzi, 
Z nieszczęścia mnie wyprowadzi. 
Wyprowadziłeś Joba, 
Bo z f)anijelem oba, 
Byli w bardzo ciężkiej porze, 
Tvś im hl ratunkiem Boże. 
. . 
Dodaj i mnie ratunku 
\V moim wielkim I'rasunku: 
A ja cię tu wielLić będę, 
Pliki życia nie pozbędę. 
Jak mi życia nie stanic, , 
Weź mnie do siebie Panie: 
\Veźmij P:mie duszę moję, 
Oddaję ją w ręce twoje. 


Il 


, , 
PIESN rIl. 


1 r utr"pieniu. 


"----
- i -.-.----- l' -'" 

-" -. r""-.--- -+--r-c-I'-.---
 - 
--r.'-'*-r- . f--I_-I-- -It-if-r-c- re ---... - 
-'=ł-I----f-:-
-It-It- --j,l-V-I--:-I- --;- -
 
---v--- ----V-
-- - 
W u - ci- sku mo-im do cie - bie mój Pa -nie, 
'V zdychając wznoszę płaczli - we wo - la -nie: 
-h--.-"'--.-- 
 -- ---- I --- 
""'1
-- --r-c-+-o--"'-.- --.--,,-.- -- - 
-j-j'- --
- V -Y--f--I-- -"--1_--1- -, re - 1'-.- - 
---- --il-,-V- -f-:-.y--V-il-f-:-!-:- - 
------ -V-----
-II- - 
Racz skło-nić pro-szę ku mnie u -szy swo-je, 
-'-'--.,--.-.-.-- 
 --" 
 
 - fl - 

 -- - ---i--,-I---:--r""-.- -.-fll-. --- 
--r.;)--
--V-if-I---I-- -1'-1_-1_-1_ .. .--- 
---fl-
- -f--il-IiI-
-I--:-I-- - 
---- -
---- -'-if-If- -- 
Po - każ na - de-mną mi - ło-sier-dzie two - je. 


II
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 879 


I 
I 
" 
, I 
III 


Spojrzyj łaskawie na swoje stworzenie, 
Spuść mi potrzebne z nieba wspomożenie, 
Pociesz mnie w smutku, pozbaw utrapienia, 
Jeźli z twą wolą zgodne S.1 me chcenia. 
W tobie ja Panie nadzieję pokładam, 
W twej łasce ufność bezpiecznie zakładam: 
'Viem że mnie nigd)' opuścić nie raczysz, 
I w każdej trwodze o mnie nie zabaczysz. 
Dziękujęć Panie, za twe ukaranie, 
Podług twej woli niech się wszystko stanie: 
narzącą rękę z pokorą całuję, 
Co na mnie spuszczasz chętnie to przyjmuję. 
Tu mnie siecz, tn karz, nie przepuszczaj Panie, 
Byleś przepuścił wieczne ukaranie: 
Bo tu choć skarzesz, to jak Ojciec dzieci, 
Zaś jako Sędzia ukarzesz po śmierci. 
O jak szczęśliwy taki człowiek będzie, 
Co go w opiece masz zawsze i wszędzie: 
Gdy w czem przewini, jak Ojciec łaskawy 
Zaraz go skarzesz za niesłuszne sprawy. 
A kogo Panie dla złości odrzucisz, 
I swą opiekę z niego wcale zrzucisz: 
To mu dopuścisz wolno iść w złł'j drodze, 
I błędnie puszczać sprosn)'m żądzom wodze. 
Przeto cię Ojcze najłaskawszy proszę, 
Do miłosierdzia Iwego serce wznoszę: 
Ił.arz mnie mieć zawsze pod opieką swoją, 
Poskramiaj krnąbrną uporczywość moją, 
Spraw bym szedł zawsze drogami twojemi, 
Nie skłaniając się za żądzami złemi: 
Ddj w przeciwnnściach wylrwanie stateczne, 
A zaś po śmierci królesiwo twe wieczne. 


I, 


l' 


II 
II 


I 
, 


III 
I I '
>>>
8
O 


PIES NI PRZYGODNE. 


, , 
PIESN VIII. 


1'1" Ilb'opif'Il;ll. e-. "- -
 

--= 
 o1ł_t. " 
_

t___ 
===-==
 -I==-E =f - -+- - 
 I- I=
 \" 
 f= 
U-fam w Bogu w nieszczęściu mem że mnie on 1'0- 
A w tak wielkim ża -lu mo - im las - ka-wie roz- 
2- 
p
- =;t==;=t : 1 1 
 =----.-.-. 
 = 
-fI--.-- I = 
-H "-- -9- S _-;- -;-=t=
 \" =
_ 

 -+ -"-= := 
--0-- ----- --
- - 
11 
cie - szy, 
śmie-szy: 


0- bró - ci mój 


placz w wese- le 


h----- - J -e-e- 
 - - ---- 1 -- 
-H --- --.--,,- -- - -fl--"--"--"-- -- 

--.--"-- -I---f- - -
 
 - -f- -ł- -f--ł-- - 
-f---f---I--I--- --- -f--ł--f--f-- -- 
-
--ł----- --- --- - 


przy - da-wszy roz - ko - szy, Nie-po - lęż -lIa 


I I 


-+j
---=

.-- 
 - -.-= ::t= 
 --: ::\==;=t==
 t t ' = 
-;-i'J-- ł- I 
 =.= =. -. =t:::=
 .- -e-
-. -= 
----1=- -I=-
-- ----.!. -, 
zła ta chwi-Ia, la - Lwo ją roz - pro - szy. 
Sam ja nie wiem zkąd wiatr wsLanie ku wdzięcznej ochłodzie, 
Już upadam ze wszysLkich sLron łJł
dąc na swohodzie: 
Nadzieja mi sama ufa, myśl mi naprawuje, 
I ukazuje do PItIla co wszysLkiem szafuje. 
Choćbym się też pod ziemię skrył i lam Ly mnie znajdziesz, 
Choćbym się Leż w skale zawarł i Lam mnie w
'najdziesz: 
Ale ja stojąc z daleka przykładem grzesznika. 
I mówię: Boże czemuś mię opuś,:ił nfdznika. 
Już przyszedł czas polepszenia żywota mojego, 
Com z młodych lat lIa Lym świecie czynił wicie złego:
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


881 


Zmiłujże się już nademną O mój wieczny Panie, 
A do uszu twoich świętych przypuść me wołanie. 
Jedno abym był cierpliwym w tymto krzyżu moim, 
Rządź mnie ty ku chwale swojej Duchem świętym twoim: 
Jeźli też mnie chcesz doświadczyć i to wolno tobie, 
Doświadczajże póki raczysz a próbuj mnie sobie. 
Cały dzień, całą noc wołam Boże mój do ciebie, 
A ty nie chcesz prośbie mojej dać miejsca u siebie; 
Zażyj miłosierdzia twego, uskroIII wielkie męki, 
Jużem prawie upadł wszystek przez gniew twojej ręki. 


II 


,I 
r ,
 


II 


, , 
PIESN IX. 


o l'lilosier(lziu Boskiem.  
i 
l" 


jj--;---- I -

..,- 
 -- ł - 
=t11i rt-
-
- =l -+ ---i--+ -=
=i- -
 

_.,_ 
--4.----+-:--1-.-.- -,,- .--__J -,+ -/-'---1-1--1- - 
--,,-,,-- --,,- .-.-f--I- - 
Bo-że! two-je zli - to - wa - nie Dobrze pa - dło 
On w swoim nik-czemnym sta - nie, Mi... ło-sierdzia 
-tI--
---\--. ł[ --- ł ---\ I - 
--j-
--\- - -.,-.-----1 - 

---J___ł--..J 1-.;. -., --1--1- - -"--II-"-.,-__J ;w 
--łr._.,,_--._. -
-f--+--ł--- --f-;--t-;---+--t-- _ 
---- --11-11-- \I-V--'"'-o-----:- 
na człowie-ka, c , b , ł ' ł 
lk k zemzem to so - Je za-s u - zy , 
t y- o cze- 'a: 
$ --
-
- 
 
-
---ł---- j --- [ - 
--ł---'---J ---.--1--1--1- - - _ _ 
h-.____ " ,..... - ., . .,_..- + 

-=I_=l_ _ 
-- I- I - .- --1--1 -.-.- ;w 
--f- - -.,,-.-_ _ 
Ześ mię twej na - u... czył wia - ry? Do swegoś mię  -
- ł --- @ -!I'\-
 -;- 
 E 
" 
 --+""Oo- - - -- --/--",-1- - 
Q. --I---I-'-.---t-+ .
-,,-,,-.,- -,,
-.,,- , _ 
--,,-._--.-....J,- --/--/--'-!--r . -.- - 
.- -.-.-f--t-- --- 
bo - ku u - żył, Dusznemi po - świę-cił da - ry. 
56 


')
>>>
882 


PIEŚNI PRZ\'GODNE. 


I", ! 


Do stołu twrgo z drugiemi, 
Idę godowllik szczęśliwy: 
Nie z3Zdroszczę bogach\' ziemi, 
Skarbem moim Bóg prawdziwy. 
Karzą śmiercią bUli t Y czyje, 
Gdym się lIa Boga podllosił, 
011 to widział, i ja żyję! 
Chce tylko bym go przeprosił. 
A czasem choć lias zasmuci, 
Że potrzebę kary czuje: 
Wllet rózgę lIa ogień wrzuci, 
Jak ojciec, ZIlOWU żałuje. 
Ten szczęśliwej sprawca doli, 
Sam nas do CIIOt przyprowadza: 
Daje łaski z swojrj woli, 
Potem je niebem nadgradza, 
Sprawiedliwość gdy na szali 
Z miłosierdziem jego stanie: 
Zawsześmy to poznawali, 
Że przeważa zlitowanie. 
Ale w ostatnią godzinę, 
Największej litości trzeba: 
Ufam Boże że nie zginę, 
Tyś dla grzesznych zstąpił z nieba. 


, , 
PIESN X. 
Na uroczystość Ś. l,','zyża. 
Z łacińskiego: Vexilla regis.  --- l --ł--+--+--- ł -- t - 
-
--ł--+-+- --.-. - 
3!l 

 -.-.-.,-::1= -.-. -I- -r 
 
_'-L ::::j =i= 
=-= -- -.- -1--1--+--+ - 
. - -1--1-- - 
Cho-rą-giew się Kró-Ia zbli- ża, Sly-nie ta-je-
>>>
PIEŚNI PRZ1'GODNE. 


883 


-H-----;- It o--- j -.---..-- I - 
, - ---.+ ------- -,,-
- 
i 3 ;I- ,,= _- _= _- -;.-t= = t=-'" _ - = =ł= -t= =
 --- 
--1=-1=-1=-- -!.--I=-I=- ----t, - 


mni-ca krzy-ża, (;dzie życic przez śmierć zniszczało, 


-H 1 _-;- -;--; -- 1' " --- 
--_-- --I-+--f- -.!. '--- 


-_-._r-.--_-_-.-=1--;. 
-1--1--1--1-- ---_--. ---- 
-
-
-ł__- ----- ---- 
I z śmierci ży - cie po-wsta-ło. 


litóre tyrańsko szarpane, 
\Vłóczni ostrzem dokonane, 
Aby nas z grzechów obmyło, 
Iirwią się i wodą skropiło. 
Stało się, co swojem pieniem, 
Uawid powiedział z życzeniem 
Narodom: że jest wiszący 
Bóg na drzewie królujący. 
Drzewo świetnc i nadobne, 
Purpurą Króla ozdobne: 
Z najgodnił'jszego pnia ścięte, 
Co dotyka członki święte. 
Na tobie krzyżu szcz\,śliwy, 
Zawisł świata okup żywy: 
Tyś łup wyrwał piekłu śmiało, 
Gdyś ważył najświętsze ciało. 
Krzyżu nadziejo zbawienia, - 
\Vitaj wśród czci, uwielbienia: 
Pomnóż łaskę sprawiedliwym, 
Bądź dla grzesznych litościwym. 
Ty Trójco źródło zbawienia, 
Niech ci wszystko wznosi pienia: 
Daj ua
 twe błogosławieństwo, 
Gdy dajesz z krzyża zwycięztwo. 


I 
II 
III 
: I 
I 


II 


l' 
"
>>>
884 


PIEŚ
1 PRZYGODNE. 


, , 
PIESN XI. 


:' I 


l'
n 11"n;ebo1Vsląp;eu;e Pml.
kie. Ps. 46. Omnes gentes. 
tp ---- f 
-.. 
 --- l -n--- łl - 
-I'ti-S---. -++-...- -.--.--.-;:-- -"-.-E* ...... 
- -
-I=-"-+ .++-
 =r:=t-I""-.-" t-
-

: - 
==--=-=t::- =t::==- -=-=I= 
 
--:::!: = 
":szystkie na-ro - - dy klaskajcie rę - ka - mI, 
Spie-waj-cie Pa - - nu ra - do-ści gło - sa - mI, 


jj 
-O =-== ł -+= 
= 
 
==1 
 -e-e 
 =o= - I = 
=+1- , 
- ..- _ 0 - 0 - ._-._._11 -F-f"'- -1--"-. 
.. 
- 1=7 - - - - - t -
 -1--1-- -1--1--1- - 
-ł-- --- - -ł--- -- --ł--ł-- - 


Po-nieważ to Pan wielki i stra-szli-wy, Król całej 

 
:i'h--+-+ t -=l--1-- 
 - 
 -- 
 
-.=fI- ł - 
W-O=O= =.
 _ ._ iI =
-
 =r . =
 . tt= 
 --- 
--- --
 =I= -- --
- 
- - 
zie-mi, władzca jej prawdzi-wy, Podbił nam lu- - dy, 

 -, 

F _

 " ._
 3
 
+e
t+e _.
_
l.ti
t 
--I- --ł- - 
 
 =I

=I 
-t =!=3= 
-- l-f= 
na - ba-wił ich trwo - gi, Liczne na - ro - - dy 
::th-

---
- 
 -O--- łl ----- 
W
t===I===-,, -= 
 P = 

 -- ------ 
rzu - cił nam pod no - gl. 


"Vybrał Jakclba plemię ulubione, 
Dał JIIU w dziedzictwo kraje przyrzeczone, 
A potem wstąpił wśród radości pienia, 
Wpośród okrzyków i głosów trąbienia: 
Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, 
Królowi, Panu cześć winną oddajcie. 
-r0nieważ Bóg jest królem całej ziemi, 
Spiewajcie jemu głosy dobranemi:
>>>
PIESNI PRZYGODNE. 


885 


Będzie królował Bóg nad narodami, 
Zasiadł najwyższy tron swój nad tronami, 
Książęta ludów z nim się połączyli, 
Bo Bogi ziemskie zbyt się wywyższyli. 


PIEŚ
 XII. 


o ,IObJ'o d:.iejst-wac/J Boskic/t. 
:s --
-
"-" t -I 
 t --
--i-- ll -- 
-3----I--i:....'--t-
__+_ - ---+ -
- -1- 
 
 
-u- --.-.-___-.-.- 
-.-'I'-.- 
_ 
 ...- :::t
 
_ 
--4---- ,---1----- .--
-.
 -;-- 
---- -
--II-- ____o -- 
Czego cbcesz po nas Panie za twe boj-ne da-ry, 
Czego za dobrodziejstwa których nie masz miary: b=F= 
=
= 
 
l=-II' . = II' .l::-"=
t 
 t --- 
iI-II-
-- 
I t::= 
=
=vi= 
-
 -=-- 1= 
nościół cię nie o - garnie, wszędy pełno cie-bie, 
jj
k-. .--łJ
"-.= t __
 t 
 
-;- 1-'-1 1 
-i;
Ll-
-r-f--I-:-f-- -!I'-.-II'-.-:t -ł li ' : 
===1- V-II=V-
= + =+ =
=-:=:J:-- --.
 
I wotchłaniach i w morzu, na zie-mi i w niebie. 
Wiem iż złota nie pragniesz, bo to wszystko twoje, 
Cokolwiek na tym świecie mieni człowiek swoje: 
\V dzięcznem cię tedy sercem Panie wyznawamy, 
Bo nad cię przystojniejszej ofiary nie marny. 
Tyś Pan wszystkiego świata, tyś niebo zbudował, 
I złotemi gwiazdami ślicznie uhawtował: 
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi, 
Ty przykryłeś jej nagość zioły rozlicznŁ'mi. 
Za twojem rozkazaniem w brzegach morze stoi, 
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi: 
Rzeki wód. nieprzebranych swe granice mają, 
Biały dzień i noc ciemna, swoje czasy znają. 


II
>>>
886 


PIEŚNI PRHGOD:SE. 


Z twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, 
A zagorzałe zboża, deszcz ożywia snadnie: 
Z twojej woli rozliczne kwiaty wiosna rodzi, 
Z twojej woli w kłosianym wielicu lato chodzi. 
Jesień wino i owoc l"Ozmaity dawa. 
Potem do gotowego gnuśna zima stawa: 
Z twoich rąk wszelkie zwierze wygląda żywności, 
Ty każdego nasycasz z swej szczodrobliwości. 
Bądź na wieki pochwalon nieśmiertelny Panie, 
Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie: 
Chowaj nas póki raczysz na tej nizkiej ziemi, 
Tylko niech będziem zawsze pod skrzydłami twemi. 


, , 
P I E S N XIII. 


(I Przemienieniu PO/iskiem. 


fu.-=--3-=1-.-.- ł 
-.-O I8 . ,.-
 @
 -:- I I ':::: 

 -.-1- -1- - - '-r--ł--- -t-c-.,..,---ł-- - - 
--4 ==2::='=: =
-:-
 
-il==== =-=--_
 = 
Najsłodszy Je - zu! gdy do Przemienienia 
Two- je - go wzno-sim głę - bo-kic westchnienia, 


i5
 =i F=t=,.
?-::t=


=E::t-
 e=t 
--- I -
=t:-= I -
-v ====I +-
- I "" 
J ta - je - mni - cę świę-tą ro-zmy - śła - my, 
13--= 
 -.-.-t::.-.- O=1 
-

!lf- t 
e- ! I == 
-I; ---=1= I== ! 
=I= t -I;' 
 I I==Ft: 
 I == 
Spraw to ła - ska-wie o co cię Lla - ga-my. 
Przemień nasz umysł i serce likażone, 
Niech odtąd będzie z tobą połączone, 
A niechaj wzgardzi tern co cię obraża, 
J co twe prawa naj świętsze znieważa. 


I I
>>>
PIEŚi'lł PRZYGOD:'IiE. 


887 


Przemień grzesznika w pokutującego, 
Skamieniałego przemień w zmiękczonego, 
Oziębłą duszę zagrzej ogniem twoim, 
By nie leżała w złym nałogu swoim. 
PI'zemiell nienawiść bliźniego w prawdziwą 
Miłość, niech dusza już nic będzie lIIśeiwą: 
Pokorne serce niechaj pyszni mają, 
I niech cię Jezu Panem swoim znają. 
Przemieli nieszczęścia w pomyślności stałc, 
Słabość, kaleetwo w siły zdrowia trwałe: 
Pociesz slral'ionych, daj smutnym wesele, 
Niech będą wolni od przygód na ciele. 
Przemień ubóstwo i potrzeby człeka, 
\V majątck mierny, niech się nic ucieka 
Do złych sposobów, ale pożywienie 
Mając, niech na swe pracuje zbawienie. 
PrzemiC\i w rodzajne ziemie nieużyte, 
Daj z opalrzności twej ludziom obfite 
Plony z prac zbierar, zachowaj upadku 
\V bydlątkach, nie daj jęczyć w niedostatku. 
P\'zemień o Jezu! w miłosierdzie święte 
Gniew twój, a kłęski pohamuj zawzięte, 
Niech grad, mór, wojna nalll nie znana będzie, 
Niech doznaw3my twcj litości wszędzie. 
1\1y co twe święte Przemienienie czcimy, 
\V tYIII tu kościele, pokornie prosimy, 
Za dobrodziejów i powszechność całą, 
Niech łaskę twoją mają wiecznie trwałą. 
Przez twoje święte Przemienienie Panie, 
Prosim , abyśmy żyjąc w naszym sianie, 
Z całego serca miłowali ciebie, 
I zasłużyli żyr. na wieki w niebie. 


I 
'! 


I 
!I 


.1 
'I 
I 


11 
l,
>>>
888 


PIEŚNI PRZ1'GODNE. 


, , 
PIESN XIV. 


o P. Jezusie ukm'Ullmvltllym, 
Laskami słynącylJt w Jridkiej Jroli.  ----- - 1i-l-- 
 
 =I 
 - 11 - 
-%---
- -1-- _
--I .2... - -
 
 --:- - 
- --.-*""--ł .--1- -.__ I , -+;- -- 
-Ą-t---I-..- ----1- _-.,-+;- -- 
--t--.--- --.- - .- - 
Pa-nie! któ - re-mu za swo-bo-dę świa-ta, 
Nie-win - ną gło-wę cierń o-stry 0- pIa - ta: 


=a£
 '
 + ł 

l- ł 
 
 - 


 ł .-. 
.-____.- ._--Ł .-.- -ł-:!- - 
-- -- .-
- 
Wy-słu-chaj, wy-słu-chaj pi e-nie te - go lu-du, 
Co twe-go, co twe-go pragnie do-znać cu-du, 


lL
--Ą- 
 = 
 -.
-- 
 - - 
 ł'"'- , 

 
I '. --- - 
 -.---j--I- I -- - 
. 
 - - . - +-#- -.--- 
U - fno - ści pe - kn i wia - ry. 


Oto przed tobą w pośród tej świątyni, 
Nizko padając, swe bł.'gania czyni, 
Ze łzami 2. i wewnętrzną skruchą, 
A z pełną 2. twej łaski otuchą, 
Niesie ci swoje oliary. 

ie dosyć było, iźeś ten świat stworzył, 
Ześ się dla niego i sam upokorzył, 

ie dosyć 2. że człekiem zostałeś, 
Ze tyle 2. za niego cierpiałeś, 
I że umarłeś za niego. 
Pamiętasz jeszcze o swojem stworzeniu, 
Dając mu wsparcie w jego utrapieniu:
>>>
PlEŚM PRZ\GOV"'E. 


A lubo 2. człowiek cię znieważa, 
Twój święty 2. majestat obraża, 
Ty dźwigasz chociaż grzesznego. 
Oto tu przed twym łaskawym obrazem, 
Upadłszy wszyscy na kolana razem, 
W pokorze 2. i ducha prostocie, 
Łasce się 2. i twojej szczodrocie, 
Z pełną nadzieją oddajem. 
Dając ci chwałę i we dnie i w nocy, 
Hołdując twemu rządzeniu i mocy, 
A co twa 2. opatrzność o Boże, 
Czyniła 2. i czynić tu może, 
Wiernie z ufnością wyznajem. 
Ktokolwiek wiarę mocy twej poświęci, 
A na tem miejscu oświadcza swe chęci, 
Chol'Oba 2. mdłe ciało porzuca, 
Duch martwe 2. wnętrzności ocuca, 
Rozum powraca stmcony. 
Puchlina niknie, niemy język gada, 
Wzrok wraca, wielka choroba odpada, 
Kogo już 2. ludzka pomoc rzuci, 
)'Ioc twoja 2. życie mu powróci, 
PI'zez ciebie jest uzdrowiony. 
Jak ciała słabość. tak niknie i duszy, 
Umysł w pokorze i serce się kruszy, 
Ty człeka 2. uzdrawiasz najlepiej, 
Moc go twa 2. ulecza i krzepi, 
Gdy twojej szuka opieki. 
Racz sprawić Panie litość twą nad nami. 
O którą pl'Osim ze skruchą, ze łzami, 
Uzdrów nam 2. i dusze i ciała, 
Niech słynie 2. cześć twoja i chwała, 
Teraz i zawsze na wieki. 


889 


I 
I 
II
>>>
890 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


, , 
PIESN XV. 


117 (':'{Isie 'WojIlY. 


% "--+-- I --i--1-- ł 
 
 
 

 -P---I--+- -+-
- -tl-....ł.2- 
-tt-"'U=e -- ..t- -I 2-.-- .- -=t: 
, .--1-+ -.,.j-------
 
-..-. .- 
 - L--ł- ' 
 
 
0- 
Już źródło nieszczęść od - kry - te, .Tuż mie-eze 
Już drży ziemia, z ar - mat hi - ją , Wojna, śmierć 


II @ - -ł--;oo...-- 11 
 + 1 - 

!2- --1- -ł-+-I-
 !.-.-.- + - 
-i
 .- ..-.-.-=-
 i-=
=
 =
 -" 
O- --- 
z pochew do - by - te: 
nad na - szą szy - ją. 
jh;k =:t=:r-
 r-+ ł :::t=-r-' ał --C 
 --: łl === 
-11'""'11--.- __. -::-I- -..J -..J--I - - -=1=.= tli O. - 
e-
- · - 
-;- ,-- 
--0- -- 
Pro -si - my ze łza - mi, Zmi - Inj SIę. 


o Je - zu! nad na- mi, 


Już nadchodzi zamieszanie, 
I slraszliwe krwi pl'zelanie : 
Ludzi. kraju spustosz('nie, 
Choroby, nędza, zniszczenie. 
O Jew! nad nami, 
Prosimy ze łzami, 
Zmiłuj się. 
Ręka Patiska nas dotyka, 
Kara za grzechy potyka: 
Bóg wyciąga swój miecz gol
', 
Na lias swe nieprzyjaeioly. 
O Jezu! nad nami, 
Prosimy ze łzami, 
Zmiłuj się.
>>>
PIEŚNI PRZ).GOD
E. 


891 


Płaczmy, do Pana się wróćmy, 
\V pokucie grzechy porzućmy: 
Może Bóg gniew swój ułoży, 
lUiecz dobyty w pochwę włoży. 
O Jezu! nad nami, 
Prosimy ze łzami, 
Zmiłuj się. 
Przepuść nam Boże litości, 
" Nie pamiętaj Ilaszych złości: 
Pokaż lIam twe zlitowanie, 
Oddal od lias twe kar,lIIie. 
O Jezu! lIad nami, 
Prosimy ze łzami, 
Zmiłuj się. 
Iisiąże pokoju Jezusie! 
Ciebie błagamy, zmiłuj się: 
D'lj zgodę najwyższym panom, 
Pokój miły chrześcijanom. 
O Jezu! lIad nami, j t. d. 


II 


, , 
PIESN XVI. 


o potlleyloś(.i Jl::.ątlom. 


t
h- =e= . . - 
 -
 
 - 
--; i =:: 
:+; ,11.-- =t- III --. -. -,, 
 _ ."3Ii_ =
=+_ + _
 
 

-I- =t =\::--.v=ł=- -
=t:-- -- 
Chwalcie Bo - ga wszystkie sta-ny, Z jego wszystko 


bIJ 
 -
 - 'I 

 I 
= } ---- I -'::: 
---łł --I--P- -;--.- .- -- ,,- -.- --+---. = 
- -- -;-,- - =
-I- r - 
jest wo-li: Czy kto sie-dzi mię-dzy Pa-ny,
>>>
892 


PłŁSNł PRZ\ GODNE.  i
 =t-= 
-Ił-. =t= 
 
 

:p!_ *t l =-- 
- - - ,
=E==-- 
-
 f -= ===== 
Czy pra- cu - je na ro - li. 


I: 


Cóż się o miejsce kłócimy, 
Na ziemskiej stojąc śmieci, 
Wspólnie go Ojcem zowiemy, 
\V spólnie słucha swych dzieci. 
Czyliżto z paliskiego gmachu 
Bliższa droga do nieba? 
Niż z pod ubogiego dachu 
O nędznym kęsie chleba? 
Posłuszny memu stanowi 
Jak się obudzę rano, 
Drogą mą ku zachodowi 
Idę jak iść kazano. 
W tej podróży postępując, 
Chociaż mnie co nciśnie, 
Wnoszę że mnie B')g probując, 
Ten cieni rzucił umyślnie. 
Przykładem posłusznych dzieci, 
Wszystkom pełnić gotowy, 
Co mi moja zwierzchność zleci, 
Co rząd każe krajowy. 
Nie mruczmy na swe zwierzchniki, 
Bo jak niebo usłyszy, 
Za Boskie się namiestniki 
Ujmie, i nas uciszy. 
Nad wszyslko nam lepiej -Panie, 
Pod I'ozkazy twojemi, 
Niech się wola twoja stanie, 
Jak w niebie tak ua ziemi. 


I'
>>>
PlEŚNI JRZYGODNE. 


893 


I 
IIj 
, 
I 
I 


, , 
PIES
 XY II. 


o Opatrzności Boskiej. l. _.
 -PJ J: 

p

 
- I I ---J- -+-f-=I=_ - ::I ,---.-.--;- ff-= 
0- pa-trzny Bo - że na nie - bie i zie - mi, 
Znać to że ś Oj-ciec, my dziećmi two - j e - mi: 

===-:= -#- ł 
 
 -- ł = = ł O 1 =-= 
*"II___ 
 , - +- _L__ - ..J _.....- _._ -+='_._ _ _ 
- -+--,+. - +-ł-c+- -
-
- -I--t-- --- 

 -11-+- ---1--+- -1-- - 
Codzień ci ja - kieś po-win-ni-śmy dzię - ki, 
jk-1..--

 
 
C- f -

 ł =::t=+ lm - 

p- 
 


= =
:=-J ._.. :: 0 
 = 

- 
 - 
- .-,,- -.-
-,--- 
Za dar wi-do-my, znie-wi-do-mej rę- ki. 
SłO/lce i księżyc za Pana cię znają, 
J zawsze ci się najlepiej sprawiają, 
Dzienną i nocną odbywając stróżą, 
Ma im być dobrze, ho tak dawno służą. 
Ty opatrznością twoją nieodwłoczną, 
Ubogiej ziemi dajesz barwę roczną: 
Ziarno wśród mrozn grzejesz parą tajną, 
I siłę jego umacniasz rodzajną. 
Do ciebie czy głód, czy cierpi pragnienie, 
Oczy podnosi wszelakie stworzenie: 
Twoim nakładem, z twej jedzą komory, 
\V szystkie powietrzne, ziemne, wodne twory. 
Podróżny twoją ręką prowadzony, 
Na dobrą drogę wyjdzie obłądzony: 
Twojem staraniem zguba nam się wróci, 
.Bo żal (:i gdy się twój człowiek zasmuci.
>>>
8
t4 


PIEŚM PRZ1GODNE. 


, 
" 


Dajesz pogodę i deszcz w swojej porze, 
Bydllitaś nasze zrachował w oborze: 
A gdyokażdem pamiętasz stworzeniu, 
I dzieci nasze znasz po ich imieniu. 
Opatrzny Boże na ziemi i niebie, 
Nie odstępuj nas w wszelakiej potrzebiII : 
Bo gdy co zrobi m naszą tylko siłą, 
Zaraz to poznać, że ciebie nie było. 


I' 


, , 
PIESN XYIII. 


j, 
" I 


Pie.
lt pokutującego grzesznika. 
-+!&-- ---- 
 -iI,
 
-" 
 - ll -- 
$
 -t--.-- ___.
 
 
 --+- I Ir\. 

 :-- 
. -
 
 =-- 
 
 
_ J 
 _ . 
 ....... 
Je - zu zra-nio - ny na me du-szne ra - ny, 
Tak wie -le ra - zy ten Lekarz do- zlla- ny: 
:at; - 
r\.-=f\ I
 _
"'-


l

" ,
AL
 f """ 
-.- .- -. -.- q 
. -. ,:, -,,-= 
-.= = 
Szczegó-lny w tej mierze, że sam nic me bie-rze, 


:mh--=====-===-- 
 - -ł--:::1 --
 łl : 
-ft1J.l--.-.-
-. - . -P'
. --- 
-1-,,--/---+-+- - - 
-- . --_ 
--v---v-+--+- - . -- -- 
Jeszcze nie-bem pła-ci. 
Ach! ja bez muzgu i prawie szalony, 
Tak ciężko będąc lIa duszy zraniony, 
Przecież się do tego Lekarza święlego, 
Nigdy nie pospieszę. 
Bardziej mi grzechy i piekło smakuje, 
Niżeli Jezus choć niebem cukruje: 
Ale cóż poradzisz, kiedy nie odradzisz, 
Tak przewrotnej głowie.
>>>
PlEŚNI PRZYGODNE. 


Wtenczas to poznam gdy w piekle po uszy, 
Lub przy skonaniu czart będzie strzegł duszy: 
Tam rozum przybędzie, ale nie wczas będzie, 
Bo zapadnie klamka. 
Już się domyślam kto te sztllki robi, 
lito omamieniem swoje rzeczy zdobi: 
Znać to czart przeklęty, sidła i ponęty, 
Jak na ptaszka stawia. 
Złe pomyślenia, mrugania, żarciki, 
Brzydkie rozmowy, szpetne kOllcepciki, 
Tysiąc ran zadają, na śmierć zabijają 
Jezusa mojego. 
Odtąd mój Jezu, z dusznemi ranami, 
Choć czartowskiemi brzękam kajdanami, 
Pójdę ja do ciebie, przyjmij mnie dOtsiebie, 
lUilusieńki Jezu. 
Gdy czas ku temu, tak się sądźmy z sobą, 
Zem ja okrutnym tyranem lIad lobą, 
Drugi rilz krzyżuję, biję, policzkuję, 
Gdy się na grzech ważę. 
Wiem że to wszystko zjawi się na sądzie, 
Gdy złości moje Bóg sądzić zasiądzie: 
Jaki tam wstyd b
dzie, kiedy moje wszędzie 
Swiat grzechy rozniesie. 
Lecz wiem że wszystko Hóg darować raczy, 
Gdy w skruszoncgo oczach łzy zobaczy: 
Już nakłaniam szyję, i w piersi się biję, 
I stawam pod krzyżem. 
Twoja krew święta obmyje szkarady, 
Czartowskie na jaw wykryją się zdrady: 
Nic nie desperuję,_ tak sobie rokuję, 
Ze pójdę do nieba. 


89a 


I 
I 
I
>>>
896 


PIEŚM PRZYGODNE. 


, , 
PIESN XIX. 


Z łacińskiego: Te Deum laudamus. 
Melod. z niemieckiego.  -- I - 
 ---
 
 - I -- t - 
-' -
 
 --""""1-1- - -- - 
' =-3 
 --1- _ 
 _+ -,,---1-. -_-
- -.--.- ___ 
- 8 --=.- -.-.....:: . - - 
 - ...::. =t==i:= =R= = 
Cie - bie Bo - że chwa - li - my, Cie-Lie 
Ze wszy-stkich sił wiel- bi - my, Da-wco 
:5T::-- f -- I -

 -. ll - a -
 l - 
::JP h-.-.- 
= 
 -".-.- ,,
= 
 -: 
=,}-1l- ,,-.-;:, --- 
- -t--t--V- -
-I-c +-- ' - 
- '-- f--" - - 
- 
 
-iI -_.!.. - -V- --.-- - 
Stwórcę wszechmocne-go, 
wszy-stkie - go do - bre-go: 


W do-bro - ci 


nie- l! 
 =t 1=7-t 5:
=1 =
-_-t3:.__

 t =
-i =t ' 
= 
==-+ -
 !---=--=E 
 
3 =
t= vlt;;;t:- -= r -.- - I = 
skończo - ny, Bądź na wie - ki chwa-Io - ny. 
Tobie Anieli w niebie 
Nuc,p Świ
ty, Święty, Świl,'ty, 
I bez ustania ciebie 
Wielbią Boże niepojęLy. 
Chwała twa wieczny Panie, 
Na wieki nie ustanie. 
Ojcze! któryś z niczego 
Wszystko stworzył, utrzymujrsz, 
Tyś początkiem wszyslkiego, 
W szysLkiem rz"dzisz, zawiadujesz: 
I my wielbimy ciebie, 
Wzorem Aniołów w niebie. 
Chrystusa Syna twego 
\Vespół z tobą uwielhiam
.,
>>>
PIEŚNI PRZYGODNE. 


Także Ducha świętego 
Bogiem naszym wyznawamy: 
Tyś w osobach trojaki, 
Ale w Bóstwie jednaki. 
Ojcze! Syn twój jedyny, 
Przyszedł z nieba wysokiego, 
Dla grzechów naszych winy, 
\V yniszczył siebie samego: 
Zmilości niepojęlej, 
Rodził się z Panny święlej. 
Rodząc się nie naruszył 
Swej Rodzicielki panielislwa 
By żądlo śmierci skruszył, 
Nie wzdrygnął się człowicrzellstwa : 
\Vziął na się posiać sługi, 
By zgladził nasze długi. , 
O Jezu miłosierny! 
Zbaw nas wołamy rzewliwie, 
Zbaw nas lud tobie wierny, 
Pobłogosław miłościwie 
Nam diedzictwn twojemu, 
Dl'ogą krwią 
upionemu. 
Póki życia naszego, 
Będziemy cię wielbić Panie 
Ty z miłosierdzia twego, 
\V ysłuchaj nasze ",ołanie, 
A zmiłuj się nad nami, 
N ędznemi grzesznikami. 
BrOIł nas od wszego złego, 
Prosimy przez twe zasługi, 
Gdy przyjdziesz dnia sądnego, 
Policz nas między swe sługi: 


57 


897
>>>
898 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


Niechaj chwalimy ciebie, 
Na wieki wieków w niebie. 


, , 
- PIES N XX. 


Pożeynanie się %oe świntem. 


jj
 -
-='
 
- g ---
-
-- ll -- 
w tr-ł .J 
-e= -,,--.-
 -I
- 
 -I
-';- 
= 
=-- 
 -=== -v=II=-= :..----=--
 .;. :.
 
Żegn'am cię mój świe-cie we-so-ły, 
Juź i dę wśmierleł- De po-pio-ły; 
:tj
k=--

- 
 

 
 l -
--

 
 I = 
#1L
-I.2-.J--'
--1- -
-I--i.J--1 " 1 ---- 
----ł-.- " . - -li --1-.-....--. .- - 
--.- --- -.-
-- - - 
Rwie się ży - cia PI'Zł:dza, czas mnie wgrób za-pę-dza, 

iI
tJ 


ł-Jj l 
Bi - j e pierwsza go - dzi - na. 


. 
Zegnam was rodzice kochani, 
Znajomi, krewni i poddani: 
Za łaskę dziękuję, z opieki kwituję, 
Bije druga godzina. 
Żegnam was mili przyjaciele, 
Mnie pod głaz czas grobowy ściele: 
Już śmlerlelne oczy, sen wieczny zamroczy, 
Bije trzecia godzina. 
Żegnam was królowie, książęla, 
Cieszcie się w swem szczęściu panięta : 
J lIŹ służyć nie mogę, wybieram się w drogę, 
Bije czwarla godzina.
>>>
PIEŚNI PRZ\GODNE. 


Żegnam was mitry i korony, 
Czekajcie swoich rządców trony: 
Ja w progi grobowe, zniżać muszę glowę, 
. Bije piąla godzina. 
Zegnam was pozostali sludzy, 
Tak moi, jako też i drudzy: 
Idę w śmierci ślady, bez waszej parady, 
Bije szósta godzina. 
Zegnam was przepyszne pokoje, 
.Już w wasze nie wnijdę podwoje: 
Już czas mej żałobie, dal gabinet w grobie, 
Bije siódma godzina. 
, 
Zegnam was pozostałe slroje, 
Już o was bynajmniej nie stoję: 
Mól będzie posianie, robak koldrą stanie, 
Bije ósma godzina. 
*egnam was wszystkie elementa, 
Zywioły, powietrzne plaszęta: 
Już was nie obaczę, w dól grobowy skaczę, 
Bije dziewiąta godzina. 
Żegnam was niebieskie planety, 
Do swojej dążyć muszę mety: 
Innym przyświecajcie, mnie dokonać dajcie, 
Bije dziesiąta godzina. 
, 
Zegnam was najmilsze zabawy, 
Wewnętrzne, powierzchowne sprawy: 
Już nie wolno będzie, jeść, pić na urzędzie, 
Bije jedenasta godzina. 
Żegnam was godziny minione, 
Momenta i dni upłynione : 
Już zegar wychodzi, index nie zawodzi, 
Do wiecznego spania, śmierć duszę wygania, 
Bije dwunasta godzina. 


899
>>>
900 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


, , 
PIESX XXI. 


o ŚmieJ"ci. 


-H---
--I--
 l --;- 
 

- ¥ -T łl -- 
. --{--ł-=---l- --ł- - -n-:;;,I
...!. --. 

 
i6l2 .J_- 
 -,,-F- . - -.-:;:1- -1-.-
_. -f/l-S-. -;-- 
--4-. ---8- .-
-I--: - 1"'--;- .- 
--- -- ---
 -
--- 
O ! jak jest nędzny ten ży-wot człowieka, 
Le - dwo się ro-dzi, a jnż go grób czeka: 


-H 
 - 
 --- 
 -ł--+- 
 - 
-.- f/l -..
- - -- --- ---1---1- - 

b-,-
- t 
- -
 
 - _._
-f/l
-.- _ 0 -- 
--.........- 1--:- -
-t-=- -ł--:-I--:-
-I--:- -- ---- 
---'
- -I----+-- -
-
-
-V- -- - 
Smierć nie ma względu, wszystkich z tego świa - ta, 11 -=I 
.!. II'- 
 11'- 
 
 ' 11 
= 
===
 
 3=1===t===:i' :.:==-=--==---=== 
Za - rów - no zmia - ta. 


Nad grobem tedy od dnia narodzenia, 
Stoję i czekam wyroku spełnienia, 
Któren Bóg wydał, iż się w proch obrócę, 
Uo ziemi wrócę. 
O śmierci jako pamięć twoja sroga! 
Która pozywasz wszystkich przed sąd Boga: 
A w jakim kogo tu zaslajesz stanie, 
Wiecznie zostanie. 

ak straszną myśl ta we mnie budzi trwogę, 
Ze w jednej chwili wiecznie zginąć mogę, 
Zwłaszcza gdy zejdę w grzechu popełnionym, 
Nieodpuszczonym. 
Od śmierci tedy uczyć mi się trzeba, 
Jak żyć na świecie by nie chybić nieba: 
Bo przy jej świecy wszystko jest widome, 
Co jest znikome. 


I 
I 
I !
>>>
PIEŚM PRZYGOD;),E. 


Rtokolwiek pragniesz prawdziwej mądrości, 
W przód niźli staniesz na progu wieczności, 
Przypatrz się śmierci tak sprawiedliwego, 
Jak bezbożnego. 
Umiera grzesznik rozpaczą miotany, 
Spojrzy ku niebu, tam Bóg zagniewany, 
Tu widzi piekło co paszczę rozwarło. 
By go pożarło. 

 sprawiedliwy pełen zaufania, 
Ze wiernie pełnił Boskie przykazania, 
Wygląda śmierci bez strachu i drżenia, 
Pewien zbawienia. 
Mam to za prawdę niewątpliwą wszędzie, 
Że jaki żywot taka i śmierć będzie: 
Więc mi się grzechu nie śmierci bać trzeba, 
Bym wszedł do nieba. 
O Jezu dobry! Jezu mój kochany, 
Przez gorzką śmierć twą i najświętsze rany, 
Spraw to niech umrę śmiercią sprawiedliwych, 
Sług twych prawdziwych. 


, , 
PIESN XXII. 
O Sqllzie. - 1I1elod!f,ja Jak w!fleJ. 
W dzień ostateczny, w dzieJlon pomsty Boga, 
Ogarnie ten świat niesłychana trwoga: 
Nieba się wzruszą, wielki ucisk będzie, 
Na ludzi wszędzie. 
Wtenczasto trąba strasznym głosem ryknie, 
I na wskróś groby umarłych przeniknie: 
A to co wierzym, spełnionem zostanie, 
Ciał zmartwychwstanie. 


901
>>>
902 


PIEŚi'il PRZ\"GODNE. 


Każda się dusza powróci do ciała, 
Ażeby z swoich spraw rachunek zdała: 
Stanie przed tronem Syna człowieczego, 
Boga, Sędziego. 
O jaka wtedy przejmie grzesznych trwoga! 
Gdy ujrzą mściwym Sędzią tego Boga. 
Którego całe życie obrażali, 
Nic nati nie dbali. 
Natenczas wyjdą na jaw wszystkie złości, 
I te co były spełnione w skrytości: 
Nie będą nawet lajne złe pragnienia, 
I pomyślenia. 
Przystąpi wreszcie Sędzia do wyroku, 
Stawiwszy dobrych po prawym swym boku, 
Złych po lewicy, i tak ostateczny, 
Da wyrok wieczny. 
Najprzód do dobrych co będą zbawieni 
Ozwie się: Pójdźcie wy błogosławieni, 
Weźcie królestwo wam przygotowane, 
J obiecane. 
Źli zaś usłyszą głos gromu strasznego; 
Idźcie przeklęci do ognia wiecznego, 
Który od wieków czartu zgotowany, 
Wam teraz dany. 
I któż nie zadrży przed twym gniewem Panie! 
Widcąc tak ciężkie grzesznych ukaranie: 
Przetoż stanowię zawsze być gotowy, 
Na sąd surowy. 
Już nie opuszczę odtąd dnia żadnego, 
Bym nie roztrząsnął sumienia własnego: 
A skoro się w niem jaki grzech ukaże, 
Przez spowiedź zmażę.
>>>
I 


PIEŚNI PRZYGODNE. 


903 


, , 
PIES N XXIII. 


.."a zukońc::,enie f'oku. 


Melodyja przyhrana. 
!!i:a l' 
¥E f-_ 
 sr
 
Nie tak by - stro pły - nie rze - ka, Jak nam 
$-E E=1.!. 
 

l 


- ! = t -" . 
_,,=
_.=1= 
==-=- -==-v 3 ---=--V-=
- !+ =I=-
,, !=: 
prę,dko czas u - cicka: Dzień za dniem a rok za 
-
 
Th:_j ==1 ==-
..,
 
 ' -. -+=I= ==
 ' ,, - .-.-= 
-tJ-Ł. -.-:P - ...-
- 
- .- _hJ - -/--,-/--,-t-
 
===__
 -1-- _.L - 
-V-tl- = 
ro-kiem, Prze-mi - ja nie-zwro-tnym tokiem, przemi- -" _ 
=
==

 
 - 
 :p -: t l - 
= 
 
 = -tl- = tI- 3=-=-===:1 ======= 
ja nie-zwro-tnym to - kiem. 
Tak prędko rok przeszły minął, 
Ze właśnie w momencie zginął, 
J spłynął z tej doczesności, 
\V bezdenne morze wiecznośd. 
Szczęśliwy kto go wspomina, 
, . 
Ze każdy dzień i godzina, 
Była Bogu poświęcona, 
J zbawiennie przepędzona. 
Boże bądź i w roku nowym, 
Nam na ralunek gotowym: 
Ułogosław Boże łaskawy, 
Nasze prace i zabawy.
>>>
904 


PIEŚ
I PRZYGODNE. 


Do cnoty udzielaj chęci, 
Wyrysuj nam to w pamięci: 
Że czas niezwrotuie ucieka, 
A śmierć goni i sąd czeka. 
Przyjmijże więc nasze dzifki, 
Za wszystko, cośmy z twej ręki 
Odebrali przez rok cały, 
Racz przyjąć ofiarę chwały. 
Bo i momentu jednego, 
Nie było roku przeszłego, 
Tak we dnie jako i w nocy, 
Bez twej o Boże! pomocy. 
Skończą się nasze dni, lala, 
My pójdziemy z tego świata: 
Któż wie na kim kolej stoi, 
Przetoż niech się każdy boi. 
Tenć nowy rok poświęcamy, 
W tobie ufność pokładamy, 
Bądź naszym Ojcem i Panem, 
Teraz i na wieki - Amen.
>>>
, 
PIES NI 


U
 WUUlllilll L{ct!IL 


, , 
PIESX I. 


Wolno 
-H
- 
 - I 
 
 - 
 +-" l 
 t - 
m' , - -.- -..,-. - -- -1-1- ---
 --- 
-ł1 11.'3::::.-111 +-. '-f-: -III- 
-j - .-.- -III-f-: - 
-
-ł- -+-f-: - -if -1-- - - -t--if - 
---=...!..+-v -v - -it-if- - -+-,- 
W łaska-wo-ści nie-po-ję-I.y, Oj-cze Sy-nu, 
 
 
.=-=1-- ll 
 =
 
l
 IIIl
 iII 
 -iII-.-jt
 
-=-i;ł=

=

= :!: - it 3=-=1I3=- 
 3
=
:....
 
Duchu święty . Przyjmij do kró -le-stwa swego, 
:jj- -1-1' * 
 = ł -.- - ł 
==
 ll ====== 
-ł1
- . -.- -"-1-- -
-
 -III-.-!l-; --- 
===-- =t: - V - =-=tI= =
 --v =!:=
 
===== 
W ięźniów 0- gnia czyszczo - we - go. 
Jezu przez mąk twych gorzkości, 
\Vybaw z czyszczowycb ostrości, 
Du\Sze krwią twą odkllpionl', 
Ogniem czyszczowym zmęcwne. 
l\laryja która żadnego 
Nie opuszczasz strapionego, 
Ratuj dusze zmarlych wiernych, 
Więźniów czyszczowych mizernych.
>>>
906 


PIE
NI ZA UM,\RM CH. 


Bogu mili Aniołowie, 
Dusz wiernych pilni slróżowie, 
Pocieszcie teraz cierpiących, 
Rlórych slrzegliście żyjących. 
Zmarłych święci Palronowie, 
Iilórych czczą w czyszczu więźnio\\ ie, 
Błagajcie Boga za niemi, 
:.\Ięki czyszczlł cierl'iącemi. 
Przycz)'Ilcie się wszyscy święci, 
Do chwały Bożej przyjęci, 
Aby z wami Boga swego, 
Czcili zmarli sludzy jego. 
Duszom zmarłych dobry Panie, 
Racz ,dać wieczne spOl
zywanie : 
Swiatłość niech im świeci wiecznie, 
Prosi m cię Boże serdecznie. 


, , 
p rESX IJ. 


l'l'%.'!I s/ms:,czm,;u ('iata do 9,.ob". 


-H -'--l!ir-

.- ł ----- l -

 --I- .- t " 
3---4----+-'----4- - ---.-.-- - ---ł--;--+- - - 
$-'--.-
.-.-r:- 'I--I--I--It- -__.lł.-.-t=- - 
--4--::- ojf --== -
-
- 
=
= ---f!'-==- --= = 
Pogl'zeLmyż to (,ia - ło w grobie, Niechaj tu spo- 


fr£ 
--- Ił --.---'-- t ---'--. I - 
,_
_._.__ -:--
I-_IIIt_._ 
-_-""-I- 
 
-ł--L---r- It - --
-
- - - -
 -1-- 
I;' -V-r-I-- 
-----t =t: - +-I;I =t: -- - 
---1-- ----- -v--- - 
czy-wa so - bie : Al-bowiem z zie - mi stworzo- ne, 


=t! p= ____ = g lllt _. -=-= =-o łl ======== 
-t1--ł--
""__- -f-,-
It-_-
 ---- 
--
-V=+-
 = -I;'- 

 =+-: ===----===---== 
W ziemię bę-dzie o - bró-co - De.
>>>
PIEŚNI ZA \!I\IARŁYCH. 


A lubo się w proch obróci, 
Znowu mu nóg życie wróci: 
Ciało nasze skazitelne, 
Zmartwych wstanie nieśmiertelne. 
\V niem staniemy IJrzed Sędziego, 
Usłyszym dekret z ust jego: 
Z niem pójdziemy na zbawienie, 
Lnb na wieczne potępienie. 
Co teraz tu zasiejemy, 
To tam żniwować będziemy: 
Szczęśliwy kto kocha Boga, 
Nie potka go żadna trwoga. 
lito żyje w Boskiej bojaźni, 
Z ludźmi w braterskiej przyjaźni, 
Ten w łasce Boskiej umiera, 
A śmierć mn niebo otwiera. 
Lecz co o Boga nie dbając, 
Ani bliźnich nie kochając, 
Gwałcą Boskie przykazanie, 
Tych czeka ciężkie skonanie. 
Bo się sumienie ich sroży, 
Sądem i wiecznością trwoży 
A kończąc życie doczesne, 
Idą ztąd na męki wieczne. 
.My stojący przy tym grobie, 
Uważmyż to dobrze sobie: 
Że każdy legnie na mary, 
Tak młody jako i stal'y, 
Możny i ubogi równy, 
Nikt od śmierci niewymówny: 
Rtóż wie na kim kolej stoi, 
Przetoż niech się każdy boi. 


907
>>>
908 


PIEŚM ZA UIIIARLYCH. 


Każdy trup to głośno mówi: 
"I wy też bądźcie gotowi, 
" Bo ani się spodziejecie, 
" Riedy do grobu wpadniecie. 
. Byłem tern czem my na świeci£', 
. Jestem czem i wy będziecie 
. Śmierć o nie pewnej godzinie, 
. Około was się zawinie. 
"Z tych ogryzków i z tych kości, 
" Uznajcie świala marności: 
. Nie znać tu kto miał wygody, 
. Lub kto był cudnej urody. 
Nie topmyż serca w marności, 
Lecz ćwiczmy sił: w pobożnuści : 
Bo do wiecznego żywota, 
. 
Tylko nas prowadzi cnota. 
Tę więc II:Iukę dla siebie, 
Zabierzmy przy tym pogrzebie: 
Ze ten przy śmierci szczęśliwy, 
Kto wiedzie żywot cnotliwy. 
Gdy już do domu wracamy, 
Z tobą się bracie (siostro) żegnamy: 
Niech twa dusza tam osiędzie, 
Gdzie śmierci więcej nie będzie. 


, , 
PIESN III. 


P,'oza z łacińskiego: Vies irm, 


jj
 
 . ' -.-- 
 - - -1 - f8 . 
-.-- =
 ł - 

- -j--
-j--. -
-h--.-. -I--I--
-I'"'-.-. - 
-!--j--j--I- -j--ff"-;--j- -I--I---
--- - 
---ł--t- -I---+-ł- -
--- 
. Dzień on dzieli gniewu Paliskiego, Świat w proch zetrze,
>>>
PIEŚNI ZA UMARL\CH. 


909 


-H---- t ----\---t-+ I --- fl --- 
.--. - ---\---\---1- -.---- 

 t_-
-.- -+=.,-.-.- 
-t_-.-.- - 
- -t_ -ł---ł--j-- -.,--- -t_-ł--ł--
 -- 
--+--ł--ł-- ---- -I---
-I-- -- 
świadkiem te - go Dawid Z Sy- bil - lą wszystkiego. 
"\ 
-Ii 
 -"-- f --
!Le- 
 .--'---- f - 
-i-i
- -"'-.- - -.-.-
--F- -t_-""-.-
 -- 

 -ł-- t--
- -I-c-I-c-j---+-- -+--ł--t_-"" - 
--j--ł--t-- -\f-\f-I---- ł--I---ł- - 
---+- ----.--ł--- 
O jak wiel-k
 tam strach bę - dzi! Gdy sam Bóg na 
-H-- '-,",- e 
 -.- -- 1 ---- 11 - 

-.-.-.--r- -t-.-II-.-- -II
-.
- -- 
-h..Ł._t-;-I-c-ł---I--- - I-- -ł- -t_ -
- -ł--t--, -.- -- 
V-\f- 
 --
 =====I== -+- -11 =1==1== 
= 
Sąd za - się - dzie, I roz-t.rzą-sać wszystko bę-rlzie. 
Trąba dziwny glos puszczając, 
Groby ziemskie przenikając, 
Wszystkieh wzbudzi pozywając. 
Zdumieje się przyrodzenie 
I śmierć, gdy wstanie stworzenie, 
Na ostatnie rozsądzenie. 
Rsięgi spisane wystawią, 
łi.tóre każdą rzecz wyjawią, 
Z czego na świat dekret sprawią. 
Sędzia tedy gdy zasiędzie, 
\V szelka skrytość jawną będzie, 
Kary żaden grzech nie zbędzie. 
Cóż tam pocznę człek mizerny! 
fito mi patron będzie wierny, 
Gdzie i świętym strach niezmierny. 
Królu tronu straszliwego, 
Co z łaski zbawiasz każdego, 
Z miłosierdzia zbaw mnie swego. 

Vspomnij o mój Jezu drogi! 
Zem przyczyną twojej drogi, 
Nie trać mnie w dzień on tak srogi.
>>>
910 


PIEŚNI ZA U1IIARŁ1CH. 


Szukałeś mnie spracowany, 
Odkupiłeś krzyżowany, 
Niech nie giną twoje rany. 
Sędzio pomsty sprawiedliwy, 
Uczyń wyrok miłościwy, 
Nim nastąpi sąd straszliwy. 
Wzdycham j:łko obwiniony, 
\V styd mnie za grzech popełniony, 
Odpuść Boże nieskoiiczony. 
Tyś 
Iagdalenie odpuścił, 
ł:..otraś do łaski przypuścił, 
l\Inieś nadzieję z nieba sllUścił. 
Znam się w prośbach niegodnego, 
Otóż cię proszę dobn
go, 
Zbaw mnie od ognia wiecznego. 
Daj mi miejsce z owieczkami, 
Nie odłączaj mnie z kozłami, 
Na prawicy staw z sługami. 
Pohańbiwszy potę(,ionych, 
W ogień wieczny osądzonych, 
W rź mnie do hłogosławionych. 
Proszę duchem uniżonym, 
Sercem jak popioł skruszonem, 
Bądź mi do kOllca Patronem. 
Ol'łakanyż to dzień będzie, 
Kiedy się z prochu dobędzie, 
Na sąd stl'aszny człek mizerny, 
Bądź mu Boże miłosierny. ' 
Dobry Jezu! a nasz Panie, 
Daj im wieczne spoczywanie,
>>>
MSZE. 


m
g4\ 


Adwentowa Roratna. 


NR Int..ołt. 


+1- _, ;===I t =
+ 
 e=- F =+ 
 ==I==l t =
=I ! = 
tiCVI- 0 
-O =: 
=
 -9- 0= 0=0: e =O 
 
--0-- -- --1=- -- - - - 
W czasie smutoym Ad-wen-to-wym, Czas przed przyjściem 


:f11:- -I--ł= E ===:: ł l -=I= j l =
 -=ł f '-"'- = t 
 
 l 
 
...fi'L--,,-ł--I- - - - 
-,,-ł r-'-S e- - 

e =O::: 
J O-
 
 e .::.t:=
= --o = 


Chrystu - sQ-wem, Z żalem ser - ca roz-wa- żaj-my, 


+I--- ł -+-+ ł --I +- ł --- łl - 
-ł1
-e- - ---=-1--1- --1- -- ---- 
+t 
= O- -
 0 = -.
£_
 =
 =:::1==1=:: === 
--1=-_. -- ---c:- -S-O-- - 


Z Patry - ar- cha - mi 


\\'0 


łaj-my: 


" Spuśćcie nam Zbawcę niebiosa, 
"Ziemię niech użyźni rosa; 
"Niwa gruntu Panieńskiego, 
..Niech wyda Sprawiedliwego.
>>>
m2 


M S Z E. 


Gdy ten głos brzmiał nieustannie, 
Razał Bóg- zwiasLować Pannie, 
U.Lóra w skutek przyzwolenia, 
Już jest blizką porodzenia. 
Gdy nadchodzi ten czas błogi. 
Przygotujmy Panu drogi: 
Oczyśćmy z grzechów sumienia, 
Na dzień jego narodzenia. 


Na Gloria. 
Chwała Bogu i t. d. ze .M,rzy łiyrie Ojcze, patrz na 
.str. 298. - iUelod!JiaJak tu na Introit. 


Na Gr8łluał. 
.
piell'a się Prozo lacińslm: l\Iiuit ad Virginem, jak 
110 str. 390, a po Iwidii str'!fit!, II/d wszystek śpiell'a je- 
dnq strofę pieśni: Zdl'Owaś bądź Maryja, Jak na str. 20. 


Xa £re.lo. 


Wierzę mocno i t. d. ze 11lszy Ryrie Ojcze, str. 299- 
.iUrlod.'1JaJak tu na Introit. 


Na OWertol.hll... 
Śpiewa się dalszy ciqg Proz!!: lUiuit ad Virginem, 
.z Pieśniq Jak na Graduał. 


Na Sanetus. 


Aniałowie święci w niebie, 
My na ziemi wielbim ciebie, 
Boże w Trójcy niepojęty, 
Śpiewając ci: Święty, Święty.
>>>
!II S Z E. 


Pełne są nieba twej chwały, 
Pełna ziemia i świat cały: 
Wszystko jest dziełem twej ręki, 
Wszystko ci niesie cześć, dzifki. 


Po Podniesieni... 
Bądź o Jezu! pochwalony, 
'V Sakramencie utajony: 
Na twarz przed tobą padamy, 
Tobie Hosanna śpiewamy. 
Tyś dla naszego zbawienia, 
'''ielkie dzieło odkupienia, 
Spełnił raz na krzyżu krwawie, 
Toż nam dziś wznawiasz bezkrwawie. 


Na A.gllłlS. 
Baranku Boży i I. d. 
e 
U,fZY Ryrie Ojcze, str. 302. 


58 


913 


.
>>>
914  s Z E. 


''t\ 


m
rA!\ 


Na Boże Narodzenie Pasterska. 


lWR Introit. 


=ti£ ---.-----ł- ł -.-.
-.--- ll -- 

 -.-P'"'-.--ł- -t_c-t_c-l--III-I-- --f :-...... 
-1--f-,-iI'-I--li- -v- 
 V t_c-I--P'-. ;- 
-I--
-I--I-- - - - 
---.-;-- 
---V-- ----- '-- 
W śród nocnej ci - szy głos się roz-cho-dzi : 
W stańcie Pa- ste - rze, Bóg się wam ro-dzi; 


-tI . . III---- 
 --.-.- - 
..j.j
-.--r-___-
-t-c-iI'____.--1- -.-t-c-.-h-- 
-H'-'--+--c-V-+-V-i;l-t-c- -.,,- -'--V -/-'-/;11"-- 
--j;/--
---i;l-f-:- - -V-V-- 
V- ---- 
Czemprę-dzej się wy - bie - raj - cie, Do Be - tle - em ..---iIf--..- - 
 - -..--.iIi ijl -- 
-t_c-P'"'- -1- -.-.--
-.-. ,-- 
i5=-it-+-, 
 .,,- -,,-
-t_c-
 t -P'--;- -- 
--j;/ -IJ - - -V-V-j;/ --;- ---- 
l;; ------ --- 
po-spie-szaj-cie, Przy-w i - tać Pa - na. 


Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, 
Z wszyslkiemi znaki danemi sobie: 
Jako Bogu cześć mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości: 
Ach witaj Zbawco zdawna żądany! 
CZlery tysiące lat wyglądany: 
Na ciebie Króle, Prorocy 
Czekali, a tyś lej nocy, 
Nam się objawił.
>>>
s Z E. 


!H5 


1 my czekamy na ciebie Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed tobą, 
Wierząc żeś jest pod osobą 
Chleba i wina. 


Na Gloria. 

ienia Aniołów brzmią pod niebiosy, 
Spiewajmy z niemi wspólnemi głosy: 
Chwała Bogu w wysokości, 
A ludziom na tej nizkości, 
Niech pokój będzie. 
Ojcze przedwieczny, Królu na niebie! 
Coś nam dał Syna, wielbimy ciebie: 
Chwała Bogu i t. d. 
O Synu Boży! przyjm dziękczynienie, 
Za twoje dla lias dziś narodzenie. 
Chwała Bogu i t. d. . 
Ty w chwale Ojca sam jesteś Swięty, 
Wraz z Duchem święlym Bóg niepojęty. 
Chwała Bogu i t. d. 


Na Gra.lllal. 
Spieu!fl sir jedna lub dwie Sll'Qf.'1 Pieśni: Gdy się Chri- 
stus rodzi, jak no str. 772, 


Na 
re.lo. 


Wierzę w jednego BOKa na niebie, 
Ojca, co ten świal stworzył dla siebie: 
I w Jezusa Syna jego, 
We wszyslkiem Ojcu równego, 
Pana naszego.
>>>
916 


M S Z E. 


Który chcąc zbawić nas ludzkie plemię, 
Z górnych niebiosów zstąpił na ziemię: 
Z Ducha świętego poczęty, ! 
 
Rodzi się między bydlęty, t. 
Z Maryi Panny. ;:;: 
Umarł, a potem gdy powstał żywy, 
\Vznillsł się do nieha, Bóg, człek prawdziwy: 
Zkąd, gdy trąba na sąd wzbudzi, 
Przyjdzie sądzić wszystkich ludzi, 
\V dzieli ostateczny. 
Zarówno wierzę w Ducha świętego, 
Od Ojca, Syna, pochodzącego: 
\Vierzę Kościół, w nim zbawienie, 
Wierzę grzechów otlpuszczenie, 
I żywot wieczny. 


Na Offc.otoriluu. 
Śpiewa się dalszy ciqg Pieśni: Gdy się Chrystus rodzi. 


N Ił Sanctus. 


Spiewajcie wespół głosami swemi, 
Aniełi w niebie, a my na ziemi: 
Święty, Święty, zawsze Święty, 
Bóg zastępów, niepojęty 
\V swym :l\Iajestacie. 
Pełne są nieba Boże twej chwały, 
Pełna jest ziemia, pełen świat cały: 
Niechaj wszystko się zdumiewa, 
Niechaj wszystko Święty śpiewa 
Bogu naszemu.
>>>
" s Z E. 


Po Podniesieniu. 


Zawitaj Jezu dziś narodzony, 
A w Sakramencie tym ntajony: 
Padamy na twarz przed tobą, 
Wierząc żeś jest pod osobą 
Chłeba i wina. 
Błogosławiony! coś dla nas przyszedł, 
Z czystych wnętrzności panieliskich wyszedł: 
Tobie śpiewamy Hosanna, 
Którego zrodziła Palma 
Nienaruszona. 


X ł' ...

lłus. 
Baranku Boży! co ludzkie winy 
Przyszedłeś gładzić, Boże jedyny! 
I zaraz od n:łrodzeni:ł, 
Rozpoczyn:łsz swe cierpienia, 
Przepuść nalll Panie. 
Baranku Hoży! co świata długi, 
Przyjąłeś na się w postaci sługi, 
I wypłaeasz nadoblicie, 
Poświęcając za nas życie, 
Przepuść nam Panie. 
Baranku Boży! niepokal
IIlY, 
Coś za nas poniósł na krzyżu rany: 
Do ciebie grzeszni wołamy, 
Twojej łitości błagamy, 
Przepuść nam Panie. 


917
>>>
918 


M S Z E. 


m
2&l 


Na Boże l\"arodzenie zwyczajna. 


Na Introit. 


j:'a;L.=c;g--t -t-= =1=
=t=
=
 --+ t -.-.

 t:;::: 

 ., 
 
 " 
=r. " 
= f 
=t=
=I= ! 
Bo - gu dziękcz}'n-ne gło - sy, \V znośmy dziś pod 

3b" :=

--
= = I l 
_
 
 -f=t=
 
 - hll! 11=1--- 
===-=
=== I:!:::=:!::=:
l +- f- -- 
=
=+= 
nie-bio -sYt Że nam dał na świat Sy-na 


:tł
L_
 =
===1 - 
 =-.--.- 
- 
 = t=1 ===1 
 ::; 
- ,.pu-.-.- O - -t--f---r""---- -.-.-0- - 
=======--= 

-= I==+ = ====--- = 
swo-je - go, WBóstwie je-mu ró-wne-go, 


+I---- t -=1-=1---. 11 
---- 

h= f----II -=- = .-. == 
 
 -============ 
- f-- I= --S--;-'t ----- 
---1--- - -----t 


Bo - ga pra-wdzi-we-go. 


I 
I 


Choć równy Ojcu w Bóstwie, 
Rodzi się dziś w ubóstwie, 
Pałac ma, kącik lichej stajenki, 
Za tron ręce Panienki, 
A słudzy wół, osioł. 
O Tajemnico święta! 
Rozumem niepojęta, 
Żeby Bóg tak nie pomniał o sobie,
>>>
!II S Z E. 


919 


Dał się położyć w żłobie, 
Na garści barłogu. 
Lecz wiemy dobrze z wiary, 
Twoje Boże zamiary: 
Przyjąłeś za nas grzesznych karanie, 
Przyjm i podziękowanie, 
Od ludu twojego. 


Na Gloria. 


Z Aniołami śpiewajmy, 
Bez końca powtarzajmy: 
Chwała bądź Bogu na wysokości, 
A ludziom na nizkości 
Pokój pożądany. 
Ojcze przedwiecznej chwały! 
Niech ci śpiewa świat cały: 
. Chwała bądź i t. d. 
Ześ Dam dziś jedynego 
Zł'słał Syna twojego. 
Chwała bądź i t. d. 
Tyś Bogiem niepojętym, 
Z Synem i z Duchem świętym. 
Chwała bądź i t. d. 


Na Graduał. 
Śpiewa się jedfla stl'qfa Pieśni: Niepojęte dary, sir. 47. 


Na ()redo. 


Wierzę w Boga jednego, 
Ojca wszechmogącego, 
Który dał wszystkim rzeczom istnienie,
>>>
920  s Z E. 


Przez słowa wymówienie: 
Stall się, i stało się. 
Wierzę i w Syna jego, 
Jemu współistotnego : 
Ten z Ducha najświęlszego wcielony, 1 
 
Dla nas jest narodzony, (
 
Z i\laryi Dziewicy. J
 
Po śmierci zmartwych powstał, 
"V niebie tron chwały dostał: 
Ztamtąd zaś przyjdzie w dzieó ostateczny, 
Złych pośle w ogieli wieczny, 
A dobrym da niebo. 
Wierzę w Ducha świętego, 
Od obu idącego: 
Wyznawam łlościól tylko jedyny, 
W którym się gładzą winy, 
I żywot bez kOlica. 


Na OO'ertorhllll. 
Śpiewa się dalej Picśit zaczęta na Gradual. 


Xa SRIł
tIlS. 


Bezustallllemi głosy, 

yśpiewujmy' w niebi?sy: 
Swięty Bóg, Swięty, Swięty w Istności, 
W dziełach swej wszechmocności, 
Pan zastępów, mocy. 
Pełne są jego chwały, 
Niebo, ziemia, świat cały: 
Majestat niczem nieogarniony, 
Rozumem niezgłębiony, 
.Myślą niepojęty.
>>>
)I s Z E. 


Po Podniesieniu. 
Cześć ci Boską dajemy 
O Jezu! i wierzemy: 
Ześ tu jest w chleba, wina osobie, 
Ten sam coś leżał w żłobie, 
Dla Ilas narodzony. 
A pamiątkę twej męki, 
Niosąc za okup dzięki, 
Obchodzim w tej najświętszej ofierze, 
H.tóra waźność swą biel'ze, 
Z ofiary krzyżowej. R A
n..s. 
O Baranku bez winy! 
Synu Boga jedyny, 
Co gładzisz grzechy świata wszystkiego, 
Wzruszony nędzą jego, 
Zlituj się nad nami. 
O Baranku Dasz Panie! 
Co poniosłeś karanie: 
Grzechy cię nasze na krzyż przybiły, 
lil'ew świl,'lą wytoczyły, 
Zlituj się nad nami. 
Baranku Boże żywy! 
Pokarmie dusz prawdziwy 
Co się Dam n3 pożywanie dajesz, 
l posiłkiem się stajesz, 
Daj nam żywot \\ ieczny. 


921
>>>
922 


M S Z.E. 


m
t6A 
w czasie 
\'ielkiego Poslu. 


:Na Iub.oit. 

 
:j:j1;k = -
 = =I= +=
'::: i =+=:t:=== i ===- -.

 ! :;::: 
#
-e-. -.-"- i! - -;6-....- -,,-.- -.-"-+-.- - 
- - --- - - -t--
- -
-+-
-- - 
--- - --.-ł--- -I---
-- - 
Już się za - czy - na o-lia-ra, ntó-ra jak lias 
fu.
 --+
 1[g I --- 
 ---- ł - 
=H» 
. ,,
 ==-:= :=- 0-6 -"-::..-:
 -"-
=E =" :;::: 
===-=
==== -- -
= =-=-= =ł==r: -
 = 
u-czy WIara, Raz się, raz się od-pra-wi - ła 


-H---ł- 1 - 
 -"""'-- 
 j --ł-+ l, - 
-:-1--1-1 -- ----6 --F-- -:-1-+ - 
4i5
- o - O-e +-F- -tl-"-r-" -s--- - 
-- 1--1"'- -1--1-- -I--I--
-f-: --"-'- _ 
-- 1--1-- -I--
-V --- - 
krwawie, Te-raz, te - raz wznawia się bez-krwawie. 


Na ten widok mfki Pana, 
Co jest we mszy przedstawiana, 
Niech się serca naszc kruszą, 
Niech się do żalu poruszą. 
Bo kogóż nie przejmie trwoga, 
Na wspomnicnie śmierci Boga, 
Iiiedy konał wśród cierpienia, 
Na krzyż wbity od stworzenia. 
Płaczem dziś Jezu nad lobą, 
Zapłaczmy raczej nad sobą: 
'" szak to nasze grzechy były, 
Iilóre cię tak zamęczyły.
>>>
M S Z E. 


923 


A i leraz gdy grzeszemy, 
Na nowo cię krzyżujemy: 
Co lo za njewdzięczno
ć sroga, 
Wznawiać krwawe rany Boga. 
O Jezu! przez lwe zasługi, 
Zgładź nam grzechów naszych długi, 

 my lobie slanowimy, 
Ze cię już nie obrazimy. 


J 
I 


Na Graduał. 
Śpiewa się trzy,'azy: RLóryś cierpiał i l. d. na str. 72. 


Na {;redo. 
Wierzę mocno, ze Mszy Iiyrie Ojcze, patrz na str. 299.- 

lelodyfa jak: Ojcze Boże. 


Na OWertol-hIlU. 
Śpiewa się fedna lllh dwie strof.y fa/def Pieśni o .Afęce 
Pańskief, np. Ogrodzie oliwny, lub Będąc przeslraszony. 


Na Sanctus i po Podniesicniu. 
Aniołowie i l. d. ze JJlszy AdwPntowef nn str. 912. 
Melodyfajak tu na Inlroil. - lub Święly! ze ltlszy Ryrie. 


Na ....
Ilus. 
Baranku Boży, ze lJlszy Ryrie Ojcze, str. 302. - Me- 
lody/a jak: O duszo wszelka. 


I I 


. 


UWAGA. MSZA II na wielki Post: Nuż wszyscy, slr.687.
>>>
924 


)1 S Z E. 


m;}rAA 


W czasie 'Wielkanocnym. 


Sa Introit.  


:::n.-
--. 
--. ł 
- :l:.::j:: t =:I=== =-.-"' I = 

"4-=
=I=:
=t :!="t=--
 ___--.l- -' =
=
="'" ,
 
----
- 
- --.......--
 -- 
Wśród ra - do - ści i we - se-Ia, Z zmartwychwstania 
ł--"'. 
 
:$==I -:l--ł l ----+t -B
 - 
. , · .. 
 l i 
 ; - 
 
- .-= I 

-=
f ,,
 
Zba-wi-cie -la, Bo-gil cześć i chwa-łę daj-my, 

 
 
$
-=H-=:j-:l = 
:I 
 -1=p=P
-
-!. 
:.:1 1 
 - 
-II-II .-£ 
 .-.===- 
: 
-
 
 r - f == 
Wspólne - mi gło - sy śpiewaj-my: Al - le - lu-ja. 
Chrystus Pan zmartwychwstał iywy, 
Dowiódł że jest Bóg prawdziwy, 
Pohalibił swe przeciwuiki, 
Uradował zwolenuiki . . AlleI. 
Nas z mocy piekła wykupił, 
Śmierć zwyciężył, otchłań złupil, 
Wydarł jeńce i samego 
Pojmał księcia piekielnego. AUel. 
Tej radości i Anieli, 
Co byli przy grobie w bieli, 
Uczestnikami się słali, 
I niewiasty pocieszali . . AlleI.
>>>
M S Z E. 


925 


Cieszmy się więc chrześcijanie, 
Ho gdy przyjdzie zmartwychwstanie, 
Jeźli z Chryslusem cierpiemy, 
Tak jak on zmartwychwstaniemy. Allel. 
A jak Chrystus grób porzncił, 
Więcej do niego nie wrócił, 
Tak my z grzechów powslawajmy, 
\Vięcej do ni£h nie wracajmy . " Allel. 


Na Gloria. 
Chwała Bogu, ze iU.\'z!f łiyrie Ojcze, 1m .1'11'.298. - lUe- 
lody ja jak lit na Introit. 


Prze.1 E"'an
cIiją. 
Spieu.a się: Przez twoje święte i t. d. polrz IW sil'. 128. 


Na (j."cłlo. 
\Vierzę mocno, ::,e .JIszy Kyrie Ojcze. lW sir. 299. - 
JIl'lorlyja jak lit na Introit. 


Na OjrcI.torhllll. 
Śpiewa się Pieśń: Chrystus Pan, i t. d. na Sil'. 133. II/b 
ill II a . a Sallctlls i lłO Podniesicniu. 
Aniołowie i t. d. ze JU.\'zy Adweulowl'j. patrz 110.1'/7'.912, 
jJlelorl!!iajak lit na Introit. 


Xa 

;;nus. 
Uaranku Boży, ze Msz!! Kyrie Ojcze, 1/a sir. 302.
>>>
926 


" s Z E. 


m

A 


Na Zielone Świątki. 


Na Introit. 


!tlelod!fja Ilostęplljąca lub Irź"lkanocna J; dodalliern Alleluja. 


tj
 e -.- 
==1 1j= +=---I----I--+- ł =
- 
 --.- . 
 
#- =t= . . -. .,--1--1--+ -+-t:--
=I= - 
====--=== - ,-.-. .
 ==--==
-- = 
Pa-mią-tkę dnia Świąte-czne-go, Ze-sła-nia Du- 


:th'_.
 j -
 
I = -. --- 

-"- t -----a- 
=
= ł - 
-tP--ł--
-.-. --
-
-+-
- -+------.- - 
=====t::==== = - 
 - 
 - 
 - 2:=t::===-= = 
cha świę-te - go, Z kościo-łem dziś ob-ch o - dzi-my, 

 
:t 
-. =
 .
 = 
_. .. .- . = ' 1 --======= 
+f --
 " != -
 - 3 ==1==t:-t::=t: i 
=== 
I da wcę da - rów wiei-hi - my. 


W tym dniu gdy się wraz modlili 
Apostołowie, w tej chwili 
Szum powstaje - płomieniste 
Widzą języki ogniste. 
Boskim ogniem zapaleni, 
Duchem świętym napełnieni, 
Śmiało wśród tłumu wielkiego, 
Głoszą ukrzyżowanego. 
Piotr święty jednem kazaniem, 
Ducha świętego działaniem,
>>>
M S Z E. 


921 


Tak wpływa na słuchające, 
Iż nawraca trzy tysiące. 
A gdy mają rozkaz dany, 
Rozejść się między pogany, 
Tam mocą słowa i cudów, 
Nawracają mnóstwo ludów. 
Twoje to są dziwne spmwy, 
Duchu święty Boże prawy, 
Spuść i na nas lwe promienie, 
A wneł znikną błędów cienie. 


I 


Na Gloria. 
Chwała Bogu, ze Mszy KyrieOjcze, na stl'. 298. - .Me- 
lodyja jak tu na Introit. 


Przed :En'ongeliją. 
Śpiewa się Jedna strofa P"OZY: ZSląp Duchu przenajśw. 
str. 146. 
Na 
redo. 
Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 299. - 
.Afelodyjajak tu na Introit. 


Na OO'ertorhllu. 
Śpiewa się dolszy ciqg Prozy: Zstąp Duchu przenajśw. 


Na SOllCtu8 i po Podniesienhl. 
Aniołowie i l. d. ze Mszy Adwentowej, patrz na .
tr. 912. 
- 1
Ielodyja jak tu na Introil. 


Na A@illus. 
Baranku Boży, ze Mszyl
yrie Ojcze, na str, 302. 


I' 


, I 


-,
>>>
928 


M S Z E. 


m;}
!l 


Na Boże Ciało 
i pod czas 40 510 godzinnego nabożellstwa. 


Na Inta.oit. 


-H---- f -1--
--- 11 --- 0 -- 
 
-I-13--;}--S- -S --j--i - -
 
- -.- --ł....... 
-tł 
-r=-O-r- -.
-. 
 -
--;- 
-
-r 1 -1--- 
--;'l--+---+--I---I--e---;- ;--I--\- -1-- 
---+---
---
-- --1--- -- 
Przyjmij od Jlas po-kło-m", \ X Y .,. 
O . J . ., h'm naJswJęlszym 
e - zu u - ta - JO - ny, . 


-+1--- S - S - ł --- --- 
 --- tl - 
-tł3-.-.-r-r=- -I--
-e-,-..- -e--
 ,- 
-fi -
 =I= -I--I-- -+-=t =t= --- -----;- -- 
-- -- ==.:.. _
 = ======:.: == 


Sa-kramen-cie, 
am wy-sta-wio - ny. 


Jak najmocniej wierzymy, 
Żeś tu jesl nie wątpimy, 
Z duszą, z ciałem, z Bóstwem swojeIII, 
Choć nie widzimy. 
Ty wszystek skarb mądrości, 
Całą moc wszechmocności, 
\Vyczerpnąłeś na len pokarm, 
Dla nas z miłości. 
Niech ci brzmi wdzięczne pienie, 
Za to ustanowienie, 
N iljświętszego Sakmmentu, 
Nam na zbawienie.
>>>
M S Z E. 


929 


Na Gloria. 
Chwala ci Boże w nicbie! 
My lud twój wielbim ciebie: 
\V spierajże nas laską swoją 
W każdej potrzebie. 
Dzięki tobie skladamy, 
Chwalę twą ogłaszamy, 
Ojcze Boże! bo cię I\rólem 
Nieba być znamy. 
O Jezu dobrotliwy, 
Synu noga prawdziwy, 
Który gladzisz grzechy świata, 
Bądź litościwy. 
Bo ty sam jesteś święty, 
Wiecznością lIieobjęty, 
Wespół z Ojcem, z Duchem świętym. 
Bóg niepojęty. 


Na Gra.luRI. 
Śpiewa sir jedna strąfa Pi"ś,ti: Chwal Syonie, podług 
sw"j melodyi, jak 1/a str. lo5. lub inna. 


lWa (;re.lo. 
Wierzę w Boga prawego, 
W trze(
h osob;\('h jednego, 
\V Ojca klóry niebo, ziemię 
Stworzył z niczego. 
I w Słowo niestworzone, 
Ale z Ojca zroJzone, 
\\' Jezusa Pana naszego, 
\Vespół z nim czczone. 


, I 
\ 


59
>>>
930 


\I. S Z E. 


Ten nędzą ludzką tknięty, 
Duchem świętym pOCZęty, 
Narodził się z czystej Panny, 
Między bydlęty. 
W mękach umarł zbolały, 
Zmartwychwstał pełen chwały, 
Wstąpił w niebo, ztamtąd przyjdzie 
Sądzić świat cały. 
Wierzę w Ducha świętego, 
Jako w Boga prawego: 
Oczeklyę ciał powsiania, 
, 
Zycia wiecznego. 


tl 
J 
 a Ołfertorhnu. 
Śp;e/M się dalszy ciqg Pidni na Gradllał zaczęte. 


Na SOllctllS. 
Święty Bóg, Święty, Święty, 

iech każdy czcią przejęty, 
Spiewa z nami, Pan zastępów, 
Bóg niepojęty. 
Na odblask jego chwały, 
Zdumiewa się świat cały: 
Przed ogromem lUajestatu 
. Pada struchlały. 


Po Po.lnieslcnlu. 
Oto już wykonana, 
Niepojęta przemiana, 
Chleba w ciało, a wina w krew 
Jezusa Pana.
>>>
M S Z E. 


931 


Więc, jako przykaz mamy, 
Śmierć twoją wspominamy, 
A upadłszy nizko na twarz, 
Dzięki składamy. 
Na AłfiDUS. 
Któryś za lodzkie syn y, 
joniósł śmierć z ich przyczyny, 
Baranku niepokalany, 
Odpuść nam winy. 
Tyś Ojcowskie kochanie, 
Tyś nasze przebłaganie, 
Baranku niepokalany, 
Daruj karanie. 
liarmisz lias ciałem twojem, 
Napawasz kl'wi swej zdrojem, 
Baranku niepokalany, 
OIJdarz pokojem. 
Aby w dzieli ostateczny, 
I\ażdy z nas był bezpieczny, 
Daj się nam godnie pożywać 
Na żywot \\ieczny. 
Sa Przeżeł;nanie. 
Niech bfdzie pochwałony, 
Sakrament wystawiony, 
Teraz, zawsze i po wszystek 
Czas nieskOliczony. 


UWAGA. M.
za II na Boże Cialo: U podnóżka, .
tl'. 683.
>>>
932 


M S Z E. 


m
rAA 


Na Uroczystości N. M. P. 


UWAGA. W pierwszym wierszu na Introit stosawnie do Święta, 
kladzie się jeden::; następvjąrych w!frazów: Narodzenia - Zaślubie- 
nia - Zwiastowania - Nawiedzenia - Oczyszczenia - \Voiebowzię- 
cia - Poczęcia twojego - Szkaplerza świętego - Rózańca ś. - lub 
ogólnie: Dzisiaj święla twego - Dziś wsp orunienia twego. 


I 


Na Introit. 
jj
-- I ------"- I ' fIl-.-.----- 
w h=e
-,.- =
= -4
 4
 .
 
=
= =
=
 -:p = 
===..-::= 
- 
= = .
-.-. 
-V = ___ 
Przy ob - cho - dzie * * * * twe -go. 
Ko ściół w po - śród pienia we - so - łe - go, 
" -..:.. fil 
:tkL,--
 = t =t:::=I--:=
= =fIl--.- 
 =====
 E -..-. 
 '"' 
=!P..L-j;l-I;ł- --
-if-I--:--I--f/l[lll-.-
-
 _:+-r - 
=====:t:=---==- _-V--1ooIit: =I==t===
 -.y--if = 
O 1\la - ry- ja czy-sła Dzie - wico! 
Czci twą pa-mięć Bo -ga - ro - dzico: 
:H
--
=MI-- 
 ---.--- ł "-::t ':" fIl---- 
wh=t: 
= . --j
 =
 -
 -
_.- :p;!=
=
= =-= 
- 
=== 
.--
 t. -
 =
====== ===== 
fia - rę do Bo - ga za - no - si, Pomny za-sług 
-tł -.--'--- tt -fIl- 
 --'f/l-. 
 --"-f/l- 
 - 
-tł3''-+:-- ...-.-- -1-- 
-I_-r iIł_'ł-"-_ ł-c-I--fIl 
 
-ł1 
 I,I--ł--,---+-C - f/l- -.-I--:P 
-it 'If
-I=-I--:-if-
 - 
==== _ if-if
 = =t::=== :.:=-== =--=-= 
-- = 
o wstawie-nie pro-si, A prze-jęty wielką ra- 


I 0- 


II 


1: 1
>>>
s Z E. 933 

111=r 
-
-

-
 J 1 
 
=
łC
-
H I
 
do-śeią, Po-kłon da - je z ucz . ci - wo-ścią. 


Dzisaj w niebie Aniołowie święci, 
Uwielbiają swoją Królowę, 
Tajemnicy podziwieniem zdjęci, 
Wyśpiewują pieśni jej nowe: 
Witaj Panno bez grzechu poczęta, 
\Vitaj przy swem narodzeniu święta, 
Witaj pełna łaski i chwały, 
Przybytku Boga wspaniały. 


. 


Na Gloria. 


Chwała Bogu na wysokiem !liebie, 
A na ziemi pokój ludowi, 
Wielbimy cię, błogosławi m ciebie, 
Ku czci twojej zawsze gotowi 
Boże Ojcze, Kl"ólu wiecznej chwały, 
Któryś stworzył z niczego świat cały, 
Dzięki winne tobie składamy, 
Bo z rąk twoich wszystko mamy. 
Który siedzisz na Ojca prawicy, 
Synu Boży jednol'Odzony, 
Do ciebie głos podnosi m grzesznicy, 
Przyjmij pokłon nasz uniżony: 
Boś ty sam jest wespół z DucllCm świętym, 
W chwale Ojca Bogiem niepojętym, 
A istność twa zawsze będąca, 
Nie zna początku ni końca.
>>>
934 


M S Z E. 


Przed E'''alł
eliją. 
Bądź po wszystkie wieki pozdrowiona, 
Przenajświętsza Panno Maryja, 
Iż pI'zez Syna twego przyniesiona 
Światu, Boska Ewangelija : 
:Której zawsze nabożnie słuchajmy, 
A co uczy, wiernie wypełniajmy, 
Bo ten tylko nieba dostanie, 
lito jej pełni rozkazanie. 


:Na łJredo. 


Wierzę mocną, niezachwianą wiarą, 
W Boga w Trójcy świętej jednego; 
Ojca, który pod wagą i miara 
\-V szystko mądrze stworzył z niczego: 
r w Jezusa Syna IIIU równego, 
Światło z światła, Boga prawdziwego, 
:Któl'y zstąpił z nieba na ziemię, 
Oswobodzić ludzkie plemię. 
Sprawą Ducha świętego poczęty, } '" 
"'" 
Narodził się z Panny Maryi, [ 
Cierpiał za lias na krzyżu rozpięty, 
 
I tak umarł na lialwaryi: 
PogrzebiollY, potem zmartwych powstał, 
Wstąpił w niebo i tron chwały dostał, 
W dzień ostatni lIa sąd się zjawi, 
Złych potępi. dobrych zbawi. 
Również wierzę i w Ducha świętego, 
Z którego łask płyną potoki, 
Z Ojca, z Syna wraz pochodzącego, 
:Który przez swe mówił proroki.
>>>
1\1 S Z E. 


Wierzę jeden Kościół na zbawienie, 
I w nim tylko grzeehów odpuszczenie, 
Wierzę ciała zmal'twych powstanie, 
Chwały wiecznej otI,zymanie. 


Na Ofl'erto."hllu. 
Przyjmij Ojcze ten dar chleba, wina, 
Z rąk kapłana w Kościele nowym, 
Jakoś przyjqł z rąk l\laryi Syna, 
Niegdyś w starym Salomonowym: 
'V szakże ten sam ofiarę sprawuje, 
Ten się za nas tobie ofiaruje, 
Ten