Kurjer Bydgoski 1937.06.20 R.16 nr 139

Numer 10 gr. 


Niedziela, dnia 20 czerwca 1937 r. 


Numer 139 


Przedpłat. 
w nuze] administraCji 
w agenturach miejsco- 
wyoh i zamlejscowyoh 
Grzędac:tl pocztowyob 
przez ltatonoezy I 
miesięcznie , . 1,95 zt 
W razie wypadk6wepo. 
wodow8DYob aUli wyżnI\, pneezk6d w lUladzte, Itrajk6..., lub t. '" wy. 
dawnlotwo nie odpowiada Ea dostarczeni. plama, a abonenci nie majll prawa 
ło odn
odowanfa. Rtkopisó1l redakcja nie 11I'1'8ca. Redaktor naczelny 
l'JTSY]muJ. od l'odsb1J U cło 1& - - - - - TelefoD redakcji nr. 10«. 


Ogłoszenia 
t mIm mił'jsca wsze. 
rokości 65 mim na I.ej 
Itronie 100 groszy; 
1 mIm miejscr w ..ze. 
rok08cł65 mIm na stro. 
nie 3-ie) 60 gr; na strO. 
tO-ła B
b) nie 5-ej I dalszych nie- 
parzyetych 10 gr; l mIm miejsca w s'Zerokoecl 65 mIm DR etronie 2, 4, 6,ej 
I dalszych parzyetych 20 gr; Drobne ogłoszenia za wyru 10 gr. Ogłoszenia 
na ten ... chień pnyjmuje li, tylko do godziny 10 przed południem. - 
Telefon admiDiatraojł nr. S352. - Konto P. K. o. PomaD numer ;?DO J82. 


Rok Szuna.stq 
i 


WydawCll; Uruk&nua t'awlO...MID8io, właAc1c1e! Edward Pa...IO...111d, 8y
0IIZCD0 ulica łIanzałka Facha nr. 1& 


.
 


(haos W Sowieta[ha 


"To, 00 się dzieje w Moskwie, to 
więcej, niż błą.d, wi
ej, niż zbN- 
dnia - to kompromit8.Cja ItOCja.- 
lizmu na całym świetle'. - powie- 
dzift.ł wybitny marksista wiedeński, 
Otto Bauer. I rzeczywiście, rozkłe.d 
partii komunistycznej w Ro
ji, to 
kompromitacja doktryny MarkM. 
Paryski "Le Temps" w związku 
z ostatnimi egzekucjami w Ro I!Ij I 
pisze: "Co wart taki soju5:znik, jak 
Sowie1y, w których najwyż
ze czyn- 
niki państwowe 
 przeżarte zdra- 
dę.... 
..La RepubUquf''' dodaje: "J£'żeU 
Tuch8.'zewskl -i 7 
e11l£'Tałów byU 
szpiegami, ta jedno z dwobra, '!'ba 
jest to prawda, a wówczas Smietv 
okazuję. filę krajfm zupf'łnie prz
- 
fO)lłym, albo je-st to kłamstwo - zaś 
wówC'Za!l rpżim SOWJN'ki je
t osta- 
tecznie skarn promitowan y". 
Pa.ry!Ooka "L'Aube" podkreśla: 
"Najwi
kszy wTÓg rhrysłłanizmu 
poŻeni. sarn si£'bif'... Słowa papieża 
z 9rlcykliki ..Divini Redemptoris" 
zaciąfyły klątwl;l nad bezbożn
'll1 
kom1Jnizm£'Tl1. Będziemy wkrótce 

wladkami t.ej cię
le po'w1airZlajęcej 
!'Ilę prawdy, że wszplkft. ludzkft. po- 
te
, udp'l"Z'ajęt'a w Opok(' PWtro" 0-. 
kru!l
 się samft. w 8Obie". 
Cały śwłat obse-T\'.'Ufe tę kO$z- 
mam, tra,glkomedlę, Jakę. juź od 
dłUldep-o CZ88U T'Oz
a się WŚł-ńd 
komunigtów w Rosji. Cóż zo!'lt.8ła 
z doktrvnv L£"l1iTla? Jak wła
rlwie 
nazwaĆ- ten zl£'ppk nacjon08.Iłnnu 
rosyj 5:k i£'cro. pomieszany z kapłta- 
linnpm dawnp/Z"O typU l wsrhooTlię. 
tvrania Sta1in? Nawet małQ inte- 
1iI!'PTltni marksiśrł zRrzynaJI;l rozu- 
mieł. że to, C9 się dzieje w Rasjl. 
'I1lr nif' ma w!'lpólnf'
o z reaIizowa- 
Tlipm doktll"YT1Y socjali!'\tycznf'j. 
Z dawnej awan
ardy rewolucyj- 
nej twórt'ów komunizmu rosy

kie- 

 zof;tały s.trzępy. Cil;l
le plwajęc 
tla swych towalJ"zyszy, którzy do 
niMRwna repr£'zentowali pań
wo 
F-owie("kle, !!fImi bolszewicy wyda fę. 
nĄ si£'hie sęd. wykazu j ę.c, że cały 
irh reżim oparty Jest nR. -bl/lTl ie . 
"Te wzajf"mnym smounlces.twianiu 
7atra,ailJ już nawet poczucie śmif'- 
!'7nOści: .}:miEm'lząre męty tro("kl- 
!Iłów - pisze mOf::kleW'!\ka ..Praw- 
(fa" - I zinowlewców, całp t.o śri£'r- 
"'0 (!) usiłuj£' podkopał się pod 
!EriRny naszp
 państwa". 
r.zym właściwie je-st drlslPjszy 
!'talinizm! Tnldno o-kr£'
Uł. Jf'dnl 
mńwla. że Stalin, to rpa1i!"UI, płymJ- 
rv z naisilnif'js7yrn p
dem. Inni 
wykazuię.. że jpst om ta.ktyklf'm, 
a nip ideoolop-ipm, I że dla zasadnl- 
r"pi rloktryny M aTk!':a żywi 
łl;'boklJ 
ukryłę pOR'ardę. Inni WTNlzdp ",,1- 
dZę w taktyce krwawpJro dykt!ttora 
n-oprogtu ZNZY'fO)ofIwanfe z ambicji 
rp
hlcfi 
fa]npł I przy
t.o!:owa- 
nif' !lit;! do konkrełnych warunków 

rodł'm1!:ka. 
'" katrlvm. razie ost
tnłf' TO r.- 
prJlwy I f'izPkurje w
T6d ",.odr.ów 
hO]
7e\\1zml1 wywoływać zll(''lyna-'
 
u kamuni
ów I poza. lUanlcĄml 
:Rosji 
łl;"hokip rozrza'l"OwaTllp I jak 
hy w!'ltyd. Z8rzynJl-'a sil;' hudzlł 
fumipnfa U tych. u ktńTyrh chołhy 
f,kif'TkR. !lzrzerd idPOwo
rf. pt)zo- 

tała, którzy Wtf'IM'YU w 
ł
bszy 
!'PII111 d-:lktryny Mark!la. 
PowRŁaje dz1
 WŚród t. zw. ,.ideo- 
WYCh" kOll1unl
w tra
ikomlcznp 


itra
lliwa 2

Jlllia na 
rijlIWniku. 


18 zablb'ch I przeszla 100 rannrch na hlszpaAsklm okrede wojennrm. 
Nad stojącym w porcie pAJicernl- 
kiem ukazał się olbrzymi słup dy- 
mu, po czym ca.ły okręt staną.ł 
w płomieniach. 
\\"alka z ogn.iem trwała około 
dwóch godzin. Pożar został opano- 
wany. 
W zrujnowanej przez wybuch 
części rufowej pance-rnika znalezio- 
na t8 trupów. Ponad 100 os6b jest 
ciężko rannych. 
ŚledztwQ u50taliło, że wybuch na. 
stąJ;ił w składnicy artyleryjskiej. 
Co spowodo\\ ało wybuch dotąd nie 
ustalono. 

i£'zwłocznie po otrzymaniu mel- 
dunku o wybuchu na ..Jaime l" 
udał się do Cartal'eny minist£'r 
obrony narodowej, Prieto, który do- 
konał insr pkcji akrętu i polecił usta- 
lić listę strat. Następnie ministf'r 
udał się da szpitala, 
dzie odwiedzi.ł 
ofiary wybuchu. Zwłoki ofiar eks- 
plozji zoStały przewiezione do kost- 
nicy. B
dą one porhoWBJ1
 z za- 
chowaniem cfr£'moniału wOJsko\\'e- 
go., jako "ofiary wojny". 
Pożar, jaki wY.1:mchł w następ- 
st\\1e pksplozji, został całko,", idp 
ujZ'aszony dopiero rano. ". Ca,.la- 
p-enj(' rozpoczęła prarę specjalna ko- 
misja ",1£'1j, cza powołana przez mi- 
nist£'rs.t\\ a abrony narodow£'j. 
r.£'nm'll1 materiałem dla komisji 
h
dzi£' film, który został nakrl;"cony 
w rhwili katastrofy z pokładu nf'U- 
tralnego okrętu. znajduięcpl'O się 
w porcie w pobliżu ,.Jaime l". 


:':;
 
I   
):. 


1;,':, 


,
 


C
_r
Ł 
; ..,
. 
-?:

.f;'
''- 


'. ;..... 


ioł:--
- . 


t. -..

; 


»:.Or«., 
 ; 


-.: . 


1; . 
. 


'
f);r. 

.t 


.:: 
 


. -
 - .;;". 


:"t-r'
 


'. 


. L'; 


'
 , 

 ." 
 


i 
'" 
::. 
 ..j, ;J 


 


..(.- 


, -j-: 


.... 


'" 


'!':: 
.. '. " 
, " 

, .....:.. M . 
: .. ,:
.t 1: 
, , 


..... 
.:. 


I '. '
'''', A ': 
 '" 
,} '" "\ '- 

;\. .... 


.
:
. 


. . 
 . 


....,p... 


.
: 


" , 


.
-._' 
1. . 
 C-"' 
''''1,',''''.'. 
, ił, ' 
" 


,. 


,
' 


. " 


" ,:z;-. '!_ 


.' 


. ::"( 


!-.. 
. 
.-: 


, 


"'edJe ostalnicb doniesi!!ń BVbao fest calkowide zamknlęle pler
clf'ntem 
wojsk narodowych. Generał Franco chClłC zaoszcz,
 wylewu krwi, pra. 
gnie przy pomocy pertra1dacyf zmusić miasto do poddania się, Na zd

iu 
wzg6rze deI Galo, allnle ufortyłikowa ne, zdobyte przez oddziały narodcwe. 
Pary!, 19. 6. (tel. wł.). I cernik 
u wa.lenckiego ..JaLme l'.. 
Straszliwa eksplozja zniszczyła Oko1o godz. 16 miastem i portem 
w czwartek w porcie Cartagena pan- wsłrzłsnłł huk potęfneao wybuchu. 


Skandal z pawilonem pOlskim w Paryżu. 


ParyJ. 19. 6. (
I. wł.) ł mitełu w
tawowe8'o zaproszeń 3a 
. Wczoraj O godz. 13,30 w obec
oś
i cf'remonię inau

"acyjt;Q.. Ki
 z
,;tali 
mJn. przemysłu i ha""\dlu Bastlde'a 
ni nawe1 o nIe) zaw
adom.em. 
81mb Luka....iffiVicz dokanał otwarda Pawilon polski jl'
t ponoć tak 
rft.wilonu polski£,go na wYf'tawie mię- ohydny. że wstrdzona się prosić pra
ę. 
dZYllarorlowej w Paryżu. Nie obyło się a wiadomo, że o(irjalny P. A T. nit' 
natUl'al-nie- bez skandalu. :2:aden z zga.ni. "'łtpić Cla'ety czy ,':spomni, Ż
 
przE'hp\'ających w Paryżu reprezer,- pl'!'erl trgodniem za1amał się ja 'h 
fantów prą.sy pol,.kiej (z wyjQ.t.kiel:l nad pawilonem turrst
'kj i sztuki 111- 
prz£'d,tawiciels. oficjalnej agencji P dowej 
A. T), n
 otrzymali od pol
kieg(} ko- 


Skon Doumergueaa. 


"'"""'..:
' "
-'. 


Paryż 19, 6, (tel. wł.) 
W rnll'j

O\\ości Aignos Yi\'e5 w 
d£'partamende Gard we Fra'Jcjli zmarł 
b. prezydent republiki Gaston Dou- 
O1ergue. polityk z francu!'ki£'go OOO'lU 
rad,'kalnego Doumergu£' urod,ił się 
w iignes Yives w 1
63 r, rKońcl
'\\"S7y 
Sorbo:1
 zo-sfał adwokatem, \" 1893 r. 
wszedł do parlamentu. Od tego czasu 
zaczęła się jego kariera polityczna.. 
Rvł wie'okr
nie ministrem kolonii. 
handlu. oświaty W przededn
u woj,;'1y 
I zo;lał premierem, a przez okr£'s wojny 

wiatowej był ministrem kolonii \V 
1924 r, Ohrft.'ly prezyrlente-r.1 Francji, 
pi8Stował hu urząd do 1931 r. 


.
 -:- . .'.... 
ń
' . 
: 
  ';:....". ... :;.,
. ...:


 ::,,
{ 


..:'
 , t . : ,,  " 

. , ' . " ',,, , ' . 

. o'" ł!!1 '-'':' .....::: 
I 7' "'i
 
,.
. 
;: . -:".
.u 
:.: : -' 


t'i t 


..; 


,
..' 

::i: 
 '.=- ..::.
.;.
 
.". ";_:.


}',  


',': ,": 


,).... .. \. 


,
 


r.ł
" "


ii!'lci 
urzed
ie na wst 
Londyn. 19. 6. (tel wł.). 
\\' RiIbao zo-stała utworzcnft. 
..junta obrony narodowej", w skład 
której wchodzę. baskijski minist£'r 
woj£'nny Lai
ad£'l. min, przemy!'łu 
.\sta. oraz minister pracy komunl- 
sta Astimarlip. 
Prez
-d£'nt A
irr£' i inni człon- 
ko\\ip rzę.du prz£'ni£'śli si
 do jedne' 
z pehliskich wiosek, gdzie w necy 
odbyli posiedzenie r.elem zbadania 
całokształtu sytuacJI. 
"'oj;:;ka f'Q\\'5:t3i1rze znajdują się 
w posiadaniu rałe
o oP;;' z.aru, pnło- 
żone!?'o na północ od BiIbaa. wzdłul 
rz£'ki ;\pr\'il'n, Zarówno W£'\\ nptrz- 
ny port mo.rski. jak i pOli lotnirzy 
\\' Rilbao zn
ji!l1ip się \\" rękach 
\\"oj!Ook powsta1"lczych, 
B1!sldj5:kie ośr()oki aporu pomi{'- 
dzy De5:i£'rto a półnornrm 5:kra i.pm 
Bilbao zos.tah- zIik\\'ido\\"ane. T
-'ko 
kilka aśro{}1ów broni 
i{' jeszcze na 
Cil\ll del'z\' nR 
lrnn1e 2 1l.1'1 


pytanie: Jaki wła.ści"ie komunizm czę. o władzę. Przed tą obłudą pro- , l.::krywaję odT2żające i nieludzkif' 
propagować. czy Lfnina, czy Troc- pa
torów komunizmu prze-strzpgał okruciel'ls1wo zasad i mptod boIsze- 
kipgo, czy Stalina'... Kto wśród Ojciec św.: ,,!'ie wielu tylko pozna- \\ickie
o kamunizmu. "" taki 5:po- 
samyt'h przywódców bol!!ze" izmu ło - mó\\i Papipż wEncyklic£' sób uwoozi 5:ię wrbitniejsze jednost- 
jest \\ołaści"ie "zdrajce prolf'taria- ,.Divini Roo.emptoris" - prawdziwe ki do te
 st.opnia. że stają się one 
tu'" zamiary i cele komunizmu; więk- apoS'tołami pośród młodej inteli- 
Powstał chaos. Wychodzi na jaw szoM zaś z łatwościę. ulł"gła poku5:if' /lpncii. ni£' umiejęcej j£'szcze do- 
obłuda sprytnych a
Hator6w, któ- przyst{'puję.cej do nich w postaci strz£'c błędów, 
łęboko tk"iących 
rym nip chod'zi bynajmniej o dobro I n.ajponęt.ni£'jszych obietnic. Propa- w tvm syst€tmie". 
"mas po,krzywdwnych", alf' którzy llatOTzy komunizmu bowiem hder- Stalin \\'
zcUlł bardzo tlle
z- 
poprostu z całym cynizmpm na dze obłudnie, że dęże tylko do po- pieczn
 1{l'ę, która \\iale kosztować 
ruinad, da\"\-'TIef carskiej RO!ljl wal- pra\\ienia doli wa
tw pracujących, jeszcze może Rosję.
>>>
Str. 
 


,,KURIER Bypr;05:KT'" nif'dziela, dnia ro curwca 1937 1'. 


Nr, 139 


(OU d&lIq !II atroay l_ej). 

'z
órzach w pobliżu starej dzielni- 
er miasta. 
Na głównych ulicach Bflbao 
wznoszone l' barykady. 
\V śródmieściu Bilba. zna.jdują.- 
cym. się w rękft.ch czerwonych, pa- 
nuje zupełny chaos. T. zw. "Dziel- 
nicR. will" stoi całR. w płomienia.ch. 
Miasto Jest opanowane przez ży- 
wiołY skrajne. które. zdaJ,c sobie 
sprawę. ił upadek miasta Jest ue- 
czę najbłiższej przyszłości, ładuJ, 
na samochody clęłarowe wszystkie 
eennleJsze przedmioty I WYBYlaJ, Je 
do Santander. ! 
Xocy ubie
łe.i samoloty powstań- 
rzł'. bombardujl;lc Bilbao, zatliły 
f poraniły paręset osób z pośród 
ludności cY"ilnej w czasie ewa- 
kuowania ki do Santander. 
Londyn, 190 60 (tel wł.) 
Gen, FranC'() skie-rowal 
ę rlo rz4- 
'1u angif'l
kif'go o u
MTń.f'l ,go Zft. stro. 
nę 
'alc7.ęc
 ..Time!''' potia.ie tę 
da- 
dom()
ć ra7PIn z wy
iad
mo jaki 
('trzymał kore"pondent leg') pi!'l!la od 
ęe:1 Franco 
Gen Franco o
"iarl.:Z\-ł. fe- hol
ze- 
wkcy przrwMcy sę. odpo
1edzi&lnd Zft. 
tyosiłl"e zbrod-łi w!'zelkit'g'O ro'Izaju, za 
lrlóre pow:łnni ponieśl' karę. Z !eo(!'I' 
pow('(!u. jejynem motliwem zakońn&- 
ni('ołTl 
'ojny jest zwycięstwo woj
k 


CD.cJtV
 
cat cndwi.'
e działuda 
Amolu 
rt Stllłaellmpf.ł-;e_ 

 DWllł do6kunał1lm 
.A.J. irodkiem 


..- 
./- .A.. O ' 
, . r- 
--L. ł i 
DO NAIYClA w APTErAOłi DIIOG£RIA"CtI 


narodoW}'rh, które kaMł próbę kom- 
promisu uwaiaj1J za zdradę Hiszpanii. 
Na pytft.nie. czy nie byłoby możlf- 
\\'em przełudowanie systemu rz4dów 
nowej Iliszpanfl, który opiera się nA 
. 


jednej tylko parUł poJttyczne"j, tiy pl- I dy na osoby. ale ocena faktów. Do- 
zyskal' w5półpr&CQ wszy
tkicb !"Ioj4- 4wiadczenłe uczy, że cywilizacji bisJ;- 
cyrh dzisiaj je
zCU' na uboczu sil, od- pańskiE'j może bronił! tylko system ta- 
powiedział Franco. że w to me wipny. ki. jaki proklamuje i przeprowadla 
Na jego program wpływaj, nie wzglę. narodowa Hiszpaaia. 


Okrutny n:orderca zrabowal180 000 zl. 


WstrzłlsailJ£e szaeg61y zbrodni 18 letniego chłopaka. 
Poznał, 19, 6. (Tel, wł.) 
Jak jut 
j dGnotmiśmy. pn:ed. 
wczoraj aresztowano sprawcę zamordowa. 
nIa dwóch kobIet w POZO aniu - 18-1etnł. 
go Floriana Figlarza. ZbrodniarZł'm jest 
nieślubny syn zamordowanej EYo-Y Fi, 
glan:. Chłopak całkO'\\';c:ie pn:)'znal sic: 


do popełn.i(mego mymi. Ojcem JełPG był 
jeniec fnneo.:Jskl, kt6
 Ewa Figlarz po. 
znała w Wielkopolsce i który w 1918 r. 
wróciJ do 8l;\-ej ojczyz.ny. Ew... Figlan: 
utrzymywała s"wf'go s)'11a i lulZtalcWa go 
na I
nlka Obe-cnie pratl(tykOM'a.! w Biel_ 
&ku Dubowskim kolo BrześcIa nad Bugiem 


w o.ł.atnkh mi
b FJorIan Fig!art. 
dość OZę8to bywql.ł w Pmna.niu. Znał 
 
rov.'11id P. Curnikau. 
MOrderoa drobiaqowo pn:YglYbOwał aJę 
do zbrodni. W tym celu epeejalnie przy- 
był do poz.nania. Przyjechawszy z Brze_ 
śc:a nad Bugiem. zja,,;ł siC w mieszkaniu 
P. Cl.8I"n.J,kau i przekonawszy się, 2e jP!ot 
nieobecDY, ponł.ew.aż wy
had do (J,echo- 
a10wacji Da ku.racjQ, po8I&nowił tej DOCY 
dokoDU U'JIlanowa.nego straaenego czynu. 
Ma.tka udzieliła mU' Doclegu w swoim po- 
koiku. sama nś przeonjOsła się do pokoju 
gośMnnego. gd:doe tet znalexiono po m.')]'_ 
dustwie jtj zowłoki \W'a,z z podu8lJką któ- 
ra na Dlej IEltała. Kołdra była pol'71uoona 
na ziem}. O uiłllllłydl&11ej 
ji 
okrutnego zbrodnian& łwia.dczy ne.jlepiej 
ła.kt. te w BneAala ad Bugiem zakaplł 
toporek, lakiego aormalnle uływa .. do 
qbanla mewa I z tym toporkIem. .klT' 
tym w wa1Jzce pnyfeehal do PoznanIa. 
Figlan w swoim pokoiku rozebrał się 
do naga, toporek ukrył pod podu.6zk" 
j c
ka.ł. Około godz. 2 w nocy W\IIZedoI do 
eY'Pialni P. OerteI. Spała 8pOkojDie. Zbro. 
dDlarz -łał tel .uay oJos w tłcrw..ale ale 
łmJartelny. bo ortua zerwała .14 z poda. 
ala z krzykiem. NaSilłPDe cJoay, lakIe -łaa. 
dły Da nlelzczęiUwlI kobiet, zeab.ł, 
lej usta Da wlekl. 
l\astępnie przez gabinet pneezedł do 
pokoiku IDIAki. ZDOWU kilu cło.6w to.. 
po!'kiem I alaIo matki Cl81U1.ło si, be- 
wladale z WllUłeI kaDapkj Da podiOM. 
Teru dopiero pot:worny mamkob6j-c& 
.zapalił świaUo I przyatą.pil do przetnąM- 
nia kl'edensu, w k1óryon Jak wjed1.iał. 

JdO'W&ła Iti, cenna k8MJtka. W-ł'ÓC;ił do 
(Ci... d6lazy na etronie 
.J). 


:Ru,micie tIJlAo U swoicA! 


\. 
Szcz
śli
e 


LOS Y 
DI/!IIIIIIIIIII""IIII UIIIIIJIIII IJIIJ IIIIIllIIJ.mIllllJ I!IifJ1lJllll llIIlIJlliI 
W ch rz e ś cij a ń s k i ej i obywatelskiej Kolekturze 


nsbywaJcie 
wszyscy 


K 


I 


lurkiewicza 


I 


PLAC TEATRALNY. 


"Vszystkie posiadane dotąd serie los6
1 


i 


-....y:r 
:/ord lqnlln 1ttIin . . 
 - 
,
 
..,
 -.. . 
. - \. 
 
 
 
. 
. {?l-(i1(:l
- -'-ń'1'i
'
; 
IjJ_ 
 ....
... ł 
 
r?/il 'j ' J '{Cl?11 -": t Jt , -ł' . 
L ....
, - ' a. - ./ ' 
- 
 -'-'" . .
 I 
-. 
Y 
 . 


_.
 


A 
 '''., 
.t'
\. " ,.'" 

-..
 

--- .
 - 
 
 

. - 
.-
 

 . 
-; 
;.. 
. 
 
" , 
:... 

 --!
/ - ,K.  


1-:- 


... 'łS 


.-- 
.
I 


Ciłg dalszy 


Trwało to nocy kilka, królewna 
pieśniami m1łosnemi coraz więcej 
ujęta, gwałtownie zapra&1ęła wiedzieć, 

 je nucił, Pl'1ywoła::lo stróżów z jej 
rotkazu, dopytując koniecznie, a. ci od. 
powiedzieli. że nie wIedz
 i me znajQ 
łpi
aka.. który z zakrytą. twarz
 przy- 
bywał i odchodził. C.d}' ne.legania, aby 
go 
'ydałi, pr67,ne były, królewna do 
wiezienia. stróżów k8Z3.ła. wt
t I za. 

iłft. im, iż na gardle bęj
 ukarani, 
jeośli nazwiska. cxło\\oieka. te-go 016 wy- 
dadzł. Ci ulęk.ł!zy się wyzna.li, iż Wa.l- 
,-ierz śpif'wakiem był. 
Uradowała się tem wielce He!igun- 
da, której !lerce rozdwojone było, bo 
Walgierza. już milowała wprzódy, a. 
p'ieś:1iami jQ. uję.1 tamten... Więc po.. 
dwójn
 miłoł!cił przystaJft. ku niemu. 
A. gdy sił zhl!Żyli ku sobie ł porozu- 
mieli, kr6Iew
ft. pota.jermme za.częłft. go 
tło siebia wzywac': na rozmowę. 00 w 

jgu POCz
f4 już miłość je8zCEe witr 
eej wmnornllo POf!taDOW'11.t tedy f um6- 
wili sił r:lapewr,o do ucieczki, gdyż ze- 
I"
'oleria królewskiego 118. m&1teńsłwo 
8})Odzi..wa
 ai
 nie mogll 
Arir &Id zaś odepchnięty przez pan. 
r.t, inaczej po81łśt Jej nie !DOgGC, gdy 
wyśJe5rlł I podpatrzył scbadzkI f Umo. 
W}', poI'Isłuchał, że się uciekać "poso- 
wli; jako cz10wiek "b
'try i przeWl'Ot- 
DY'p !dAl zdradzaj,c ich przed kr61em 


,--n 


.... 
.:!.. 


DzĄj!)imoch 
ef.z
 ,sl;
 
lI
h iHł--_
mit.. f!m1' 
ny{h ptZ(! 

ol
lI-a; 
'Pam,if
 
lstor'ycżn
? .9
o1V. 

ołt$łalVU .ch.
br 


,
  ;' - I 
lU;: 
. _: ., 
'0 
. 


(] . . 


(90 


oj,.eom, wolał korzystać z tego na. i:u1y 
"posób, 
Ponieważ droga uchodzą.cym nie'- 
odmiennie przez kraJ jego prowadzić 
musiala, któredy rzeka znaczna pł}'- 
nęła. i prze WÓL na niej był do niego 
należę.cy. ArL1ald pożegnawszy króla, 
jechał do domu. zasadzkę aa uChodzQ.- 
c)"ch urzyn
ł! posta.now1wszy. 
Rozka
 tedy Eurowy dany był prze- 
woźnikom, ażeby gdy ujrq z Frar.J.cji 
przybywaRcego rycerza z p8.'IlnlJ., któ- 

mu zapewne 
pieszno będzie 0:1 po- 
groni. ilJnarze,J 80 nie przeprawi-li prze?; 
rzekę, jak żądaj
c za 10 grzywne zło- 
la. Pe",ie-n był, 1t Walgierz po!Jly- 
!'oZ8.wszy cenę, w spór się mial wdać 
i kłótnię z ludtmi u przeWUZl1, ft. tYlu- 
czasem da.noby znać ArIr.1aldow1. który 
nadbi£'głszy. przypartemu do rzeki 
WalKierzowi pa.nnę miał wydrzet. 
Stało się tak jft.k przewidział, 
wszakże nie po Dly
Ii jego. . 
W istocie w kilka dni pot.em spie- 
!2.I)Je uchodzQ.c przypadł Walgierz do 
rzeki owej Re:1U, 7:da1a głosem pań- 
ł'kim i rozkazUJłcym o przewóz 00 
rycblej Wołft.j4C. Przewodnicy, ludzie 
pro4M, ulłkł9ZY si
 rycerza groźnde 
występUiłcego, zapomnde1ł o rozk8Zi
 
1 nlezwloczn.ie pruwietH go na brzeg 
drogi. Zatłd&li grzYWilY złota, lecz 
Wft.lgfepz slO 
e Wft.:1z,c, nucił J
 W. 
aby .1aleJ pośpIesz
. 
Orlbiegl był już od brzegów dosyt, 
gdy ArinaldOwi znft.ł! dano, grzyW'1ę 
"dn()!Ozłc. iż rycerz z pann
 już prze. 
jerhft.ł. Wpadł 
:iedy w gllliew nie- 
zmierny NIemiec i. zebrawszy lud2!i 
n:emprędzej, w ('zwał kmi. puścił, 
aby dognać uchorlz'l"vch. którzy Już 
illft. cdęł.aru jaki 
 !IOhę wietli, już zfl 
zmęczenift. zbytn4ego pofolgowali nieo 


ł tylko co się hyli w miejsru pe'W!lenl, 
.łezpiecz:1em, c.a spoczynek ukłft.dli, 
f!dy Arinald nadhiegł z. s\Vojem i . 
Walgierz. jako b)-ł rycerz ostrożny, 
cboć się już bezpiecznym qjzil, 
e 
dm1}'ślaj
c nepaś"i iali:!ej, dla wypo- 
czynku wybrał wz(!'órek, z którego d
 
leko ",idal: b}'ło do koła, aby z nienac- 
kft. go nie zaskorzono Nie zrzucał też 
z siebiE pance17a. ft.ni odpa.sywal mie- 
cza, a jeśli zasypiał na tarczy swej 
ległszy, He-ligardft. czuwała, tak na 
przemiany o.tprawia.li w8J'ty oboje,.. 
Gdy więc Ar i 11ałda ujrzał zdlllleklJ. 
Walg1E'
 W!1oet go poznał po bełmb, 
domyślajł'-' się, co mu tu gotuje, 1 He- 
Hgardę wraz z koilmi za !!Obę. posta- 
wiwszy. sam spokorlie przvbycift. j
 
.'Czeki ",u.,. Chociaż eam był Jeden 
przec'rwko kilkuna.stu N'!emoom, nie 

tracił sercft. bynajmniej 
Na.dbiE'gł Arfnald ze swojeni po- 
wołufęc zdala: 
- MaTl' dę zdrajC{)I Córkę kró- 
lewskę. ukrajłeś, a przez złemi-e moje 
jedziesz i przewozUś nie zapłacił, gło- 
wę IDi za to dasz I 
- :1:le-4 rzek) - odparł Walgier
 
królewn
 me ukradłem, &nim ją 
!'iłł por.vał. gd)ż dobrowolnie 7.e mnę. 
ujecbała, Zft. przewóz zapłaciłem, ft. 
głowy Ci nie dam. póki lej nie wet- 
mie..
. 
Słyszę.c to I widz,r sJlbego i męt- 
n
o ry,.erzft.. ludzie Arm'e.ldowl od- 
"adzacC poczęli. aby raczej okup wzJię.ł 
I dał im Jechał!. nie 8t&wfłC życia na. 
JO"ę n i ebezpie r 7. n 4. 
Leo,.z Nfem:l&
 słucheł ich ni" 
rbcłał, trhórza.ml :Ich obmlerzłf'ot1 
be!1"7.f'SZC
łl". Występił tedy plerw.ty 
pJ7;e"!wko Walgierrowi z or..zalm 
"rlnft.lda Ga.me
, f tarczQ (lk6Mł 
troi!lltł "krvŁ. 1'18. ręk
 wz!4WIIZY, wł
- 
.-młę nud}o W rzas siO opaltrzywny 
WsI!ńPrz uCbyllł si
 tak, że na r..lemio 
T'adłft. hp
!IIi!na, on Id 1191014, w cbwl'H 
e-dy Ga'mf'1o miet'zft. mia.ł dobywIł, 
rękę mu przebn f do konia przygwoi- 
:1l'lł o. Chc
c wyrwał! poI'f!"ko ramlo:1Y 
hrcr
 ri
nfJł i Jt!'wfrę chwyclł rań. gdy 
WałjZiprz palił na nif'gt) f mi
'
8FI 
przebił. tak ip, on i koł.. razem 1"U1101f. 


Grly się to działo, stojłCY najbliiej 
siostrzan GaDlela, Gimo, z boleści naj 
losem zabitego. obGrQ.cz dzidł na lł..-a}. 

t'rza rzucił, który stftJ nieustra.szony 
ł nietkni
ty. 
Oba pociski nic mu a.J.e lli:zy,nily, 
chybił Jeden, z droglego I'i
 otrz
nęł 
\\ &lgierz, gdy Gimo z mieczem nań 
Dalłarł - lf'cZ ciłł na próżno, bo żelazo 
siO oparło, a włócznia Wa.lgierza. pod 
brodt wbiwszy si
 napastnikowi, z 
siodła go wysadziła.... UmierajGCemu 
Walgien: wnet głowę ucięł, która si
 
na 
f.e,mi
 potoczyła. 
Arinaldow1 ludzie aotali trwog
 
zdjęci, lecz on tem IrllOCCliej slO wście- 
ka.ł, a gwaH,o.WIJiej Z('D1sty domagał. 
WysŁQ.pił tedy Werinhar;l z łuklem 
I strzałami, któN od twardej tarczy, 
ledwie j4 dracmQ.wszy, odpadały. 
- tT miesz siO zakrywać ()fj &trzał 
- zawołał - nie ujdzAiesz miecza mo- 
jego. 
- Czekam właśme abyś go dobył 
-- rzekł Walgierz. I zarazem konia 
jego w piersi uderzył. Spi.ę.ł 6i
 koń. 
WerinharJa. ołlaJił na ziemię, lJiorGC 
)jOd siebie. Tuż po:;koczył rycerz, hełm 
mu zdarł, za jasne włosy pocbwycił. 
gło\\
 podniósł i od karku 
bal. 
Trzy trupy pObitych, gniewem 
okrutnym zapaJ.riły Arinalda., który 
wołał poc
ę.ł i za.kooa.c': swoich, aby 
ukam!ii zuchwalca.... Wyszedł te:ly po 
im'nych Eckefrfed, sas, który moinego 
panft. w swym kraju 7.a.m
rdowawszy, 
IcbJ".nien4a u Arlnalda szukał i na. 
dworze jf'go przebywft.ł. Pocz
ł się su 
odgrażft.t' I ła.Jft.ł., nft. co mu w t,ż Wal- 
glf!rz odpłacił, wyz}'wajłl" go. aby Ie- 
pif'j mi,p.czem niż j
yki
m poczynał. 
Erkefried, którY dlJid
 mial ca.1
 
żelazem oIrutQ., ctsn
ł nd, nft. Wft.!gfe- 
rza. łecz od tarczy się odbi\\"zy, ZR- 
wisła mu nft. ramieniu. a włócznia 
WallńeJ'20wft. skruszywszy tarq.
 ; ego, 
rozla.ma.nł na dwoJe, w pieni mu !'i
 
wbi'la 
Pft.dł 5&1 za.lft.ny krwił. a konia. 
joe,o rrcerz u'ł-WJzy odwiódł zaraz na 
stron
, 


(au d&I.,. DUtIIPf).
>>>
Nr. 139 
- - 


Okrutny morder[a 
'Zł bowal18DDDD zl.' 
i (lJokończenIe ze strony 2). 
I pokoLku ubrał się. W)"Pił azkła,W(e wody z 
kranu l & l.Ulllllką w &ecsDe "'74oet&1 ai, 
na ulicO Słowackiego. Udal sie natych_ 
mi&$!. ba d
 głÓwny. O gM
. 5 rano 
UIA
ował Ellę w poo!l!,i'Il, zdą.1Jającym & 
W:a.rsnwy. . 
W \:,Zasie drogi tn.&Ul
b6jca utnyl ł'eCe. 
I Pr:zybyw8'l:Y 00 Wa.'l"8Za-wy udał si, f1«larz 
, d-o jaki
A 'lUBlIna, któremu polec1ł 
'I'It1I'MZYć kasetkę. Na uUcy. pl'2ekónał 5ię 
I 'o jej zawertości. Wsi&dl do ta.kcówki i po- 
jechal d" Banku PoI
. gdzi
 umie- 
a:1 Da banknoty pol8k.ie ł.nacmą Ił
 40- 
Jarow lIDer.. funtów ang
 marek niem. 
i rubli ro.., wszystko w złocie. Uzyskał 
pnet;:r,Io 17,Il1O zł. kl6re 2 kolei złożył aa 
waaaae Iłazwłsko _ klląieczce wP. K. O. 
Cf'1lWł U!ł\toozIk, Mpa8iował do y,-al
! 
wrac z kMetkll. żawierającą jeBzc2'.e zbl.ct- 
ny z&ilM pa.pierów waJWśCiQ\\ yCh Z 
W'&.riZ4l.wy !&kIlÓWką od.jechaa 00 BrzeŚoci&, 
. U1oII"Oł:ąC l: tobą krwaw)' skarb. Z&trzytnd 
się w hotelu. Stąd zatelefonował do ma. 
jątku. w którym praco\o\al. pytająt s:ę ,00 
słychał" 
- .. pan lel..ram 1 50 d. ktł;re na. 
deSzły leIegrałicznłe. 
Popl'05łł. aby 
I"o mu leksl de. 


. . 
,.matka ciężko chOra. PI1Jlz, lIatreh- 
.1*I1al;l przYlechat"', 

ie podejrzewaJ. te v..pads w z!'tcżtl!e 
zastaw:one sidla pl'zei poliocje ktOrtL jut 
wiedzi
la o J
o nieobe{'(j()Ac.i v,' Ihajątku. 
"II samll laks6wkll wt'6t:U 110 WA!'StaWf. 
aa dworcu zOIitawll w pneoho..lłlni eeDnll 
waDzę 1 pOcląaJem Odlechał iIO Pozaanła. 
Vrz)-bywszy na dworzec pmnańt.ki w 
8wym Inundurte leśf1rka wmll.dl 00 t.a.ks6- 

.ki. dojechal nią dO ul. łąJ:Jrowiłki€frd róg 
3I;tk.leWJ
2:a. Wysladłm:y wolnym kroki
1D 
ruszył na miejsce niedawnej !:brod:li. By- 
ła god2:. 2,
. F1fJ11L1'J RMknąl si, M pa- 
trol polieyjny, kt6l'y tor1en&ow_!Ilt eię. 
1\. ma prud &obą. urtądtLił pułapkI! 
i et...,.. -łłłoł.alałza, ał-zIalllc Dł, Fi- 
głsn n;e s4&\\--ł łut otJOnl I wl.lł-chmia..t 
poddał sie. 
Zbrodniana od_mono na komenóIł 
fl(}litJl. 
Dowody poU
ji, kJt6ra działa niezwykle 
sz)bko i precyzyjnie wY8t"'
zrly do przy- 
znani1l. Si4l! ca.ł1lroWiiegó. IIfte okazał zby- 
IDJ.I skruchy. OdebriWlo mu kwit bagato- 
W)'. WlililZ.ka JellłcN 'tIcoWr&J przewiezKJ... 
IJ& _t&ła do Potnltfila, p. Clltmi,kau po- 
wrócił t ni.ookoilozonej pędróły do Ole- 


KURIER BYDGOSKI niedziela, dnia 20 czerwca 1937 r. 


ebolloow8cjł. i: pe"M1JUl 
ym 

łdem mu-ł aIochat 8IIZD&fI zbro- 
dnJefta. który 
 ohoi6&sył: 1rIa. 
1- 2II!Iłfer zablt WDySftfell: Cla1'lł1kaa. 
o.... Imalq". 
p. Cmrnika.u. który nie ł-dro mógł 
.t, " pi
 clnft
 eorieDto'Wa
 « mu 


zn.bowaDO, eiMly iii, I 
h JT'e- 
niędQ'. ale je8ZC'Ze wipj I Ul'&towllłMgO 
łycia. 
1't'a.M1ziwą senBAeją byto wczoraj u9ta- 
lenie. Ił dwukl'OtDy morderca przy ulicy 
II:łcIdewtll!a 29 zrabewał - 2 8Zego sam 
ate ...,.1 Mble eprawy - at 1... II.  plmt miasta !BlIdąoS
'!Z'I 
PrasO drukarskI) Drukarni Pawio- p. prezPf!a Edwatlta Pawro-wskiego _ 
wskj
g( CWydawNctwo .,Kuriera. Byd- p. Edward l{wiatkowlJkl bardzo Ma.- 
R'OSkiego") opujcjł nowy pla.n miasta ramie 1 pomysłowo. 
By:Jgoaury Wykonano go 
bem Główny plfl.n wykona.ny w 
kalł 
«kIt,d '" PoI
"
 hiem&'tlytn. Wywiera 1:5800 je-st biU'dzo przejrzysty. Saj- 
on niezwykłe wrai&:1J.. Otyrinałny te:1. wa.t1l'fejs?e urzędy, i1Iltrt)'tucje i gma.- 
pla.n wydrukowano w trzech kolorach ('h v bydgoskie zaznaczone sę. piękny- 
na ta.belarycz'1Ym. 
rzev..nym pBr mi rvsunkami. Plan ogÓlllY, wykoraa- 
pierze. B . ędz:ie on n1£'za.wod/lie prak- I ']f w skali i '64.000. jaje każd9mu 
tytmt Mł1obt, W kaidym ciomu, blu- możnoś
, i1deki ApecJalT1ej nultll'ra.cji 
rt6 [ pl'tedsiłbi"M'ttW'.ie, ulic, uyhkiego :zor;!eMhwe..nie.. sle. 
Rysunek wykon al według projektu 


Nauka komunizmu w szkołach tydowski(h 


Bnnot Aires, 10 6. (tel. 'M.) 
Wła.dze fl.r
e'lItyńskl& za.mkn
y 11 
"zkół, utrzym} w&nY('h przez iydów, 
których .tzied tydowskie od lat , do 
i6 
czono systematycznie w ducbu 
komunlslycznym t przygotOWywano d.) 
propagaady praclw Ar,entynie I Jej 
'fiłiUlzom. 


Organiz8lorem ł1zk6ł mark&igtow- 
!lkti-ch był niejaki Abraha.m lerooolim- 
'iki. któr, jui zO!rtał wygnamy 2. Ar- 
A'ł'nt¥ny. Drugim kierownikiem był 
Josł'l Schloss vel C.oldenberg, którego 
po,;z\1kuJe poli"ja. W 11 szkołach u.1f1.- 
l
no c1uło matprlału kol11uni:tycz- 
n
go_ 


... a teraz prosimy wypróbował! 
nowe gatunki wybornych 


MAGGI ego ZU p 


Cebulowa . Szparagowa . Owsianka 
Grochówka z szynką . Ryżowa z iarzynkq 


Kraków. 19. 6. (te1. wł.). I w Dobrzycach. Świadek stwierdza, 
Na wczorajszej rozprawie prze- że ludnoś
 w powiecie !\fyśle-nickim 
ciwko inż. Dobó6zyń9kiemu zezna- jest bardro biednA. i tepał1tIjąca 
MU najpler" pO
09H\U świl1dkowle tam depre6ja moralna i Elłód były 
oskarżenia, którzy nie wnieśli nic powodem CZ9Stych konfliktów z wła- 
Ist()tfileJ

. dzami. Trzeba było nieraz wiele 
Prz,chylajQ.c się do wniosku wyaiłku, aby u!!p()tkoić wzburzone 
adw. stypułkowskieKo s
d odczytał tłumy. Awiado£'k w c
sie wyprawy 
Jeden Ił IlItów de Dohoszyń.klego. myślenIcklej służył w wojsku I wy- 
" nasłłpnle nrtykul Ifti. Dob
!łtJJ\- macrony był do oddtiału, ściKaj/l- 
!sklego, fatnlł!sl!c:Eony flhe:E tn'IIS, cetro cdooków wyprawy. 
narodowQ. W artykule tym 06kat- Iw. "Walenty KÓ1talskł przed!lta- 
Zony przedstaWia. jak w Dobrzyca.ch Wia, w j&.kłch o-kq!icznościach pta- 
wa.1czono E narodowcami, jak tów- _ ,...._ 
Docześnie ł8Ifodnie postępowano 
wobec iydów, 
Po odczyt8J1lu te
 artykułu Do- 
boszyóskieKo (którego ze zroz
mla- 
łych w
lęd6w nIe zamil'!"tczaI1lY). 
81).d przySItępił do słuchania śwlad.. 
ków obton1. 
Aw. .Jacek DdewoJ\skl - student 

. wlerdEa, łg w pracy rta.rodo
J 
l1
pootyklłł nA 1\'i@lkfe ttudookf. Nie 
1odel'8.ły dOi\ aJxm9W8:M .het)' 
M
, ł-Wi8dpk wy81.twA hA- 
I wnJe po.'MI.iIne Ml"lIUty 1)00 Ii
rt- 
łn Jtomfmd&nU 'polfcJi Duhlka 


z 


. 
I 


,."....r_lIt
Jt.-AVW.._...y,.,..,ft.6fJJf.,
 


IIke będzie pogoda? 
I'ra&lłi4/".n, _ PGIJOdy 11& Jt*o: 
.... wIattJ ....1IłłO\IM - 
.... 
łlchmllł-llle ....... . tIIł ".......:I
... 
ł ra.lobayml ....1IIIłł,. 
._ y ....... 
I raperatary. .t"JtL-_-J.tUr...1l
-_
-_-
.JV 


, VIi dk'w 


I 


AJ 


w procesie ini. Dobosz,fislciego. 


cowa.lo Stronnictwo Xarodowp. NfI.- 
rżeka przyt£'m na kom. Darłaka 
z DODTzrc. os,kal2ajQc $(O () 
zyk"ny 
wobee si£'bie i wob(lc członków 
Stronnictwa 
arodow£'
, 
Aw. Józef Aclbor, b£'zrobotny 
z Dobczyc. z ord£'rami na pi£'rsiach, 
podnl£'conym 
łosem opowiada 
o krzywdach, jakie 
o spotykaj') 
z teg-o powodu, że j£'S't c7:łonkłem 
SłrO'Ilnłchnl. Narodow£'
o I kol por- 
tPT£'m pism narodowych. Za pracę 
«" stronDłctwi£' z"'oInioDo go t po- 


. . 
Zolnierze pGdziela,. radoić radzinv'. rólewsldeL . 


:.,. r
" t
 ' 

 
',,:' 
',.' 'f 
JJ" . 
 .'
 \. 'łI .
  ' 


. . 


..
_.;a;... 
 


- 


;.,,
.' 


'" 


\.. 


, ) . 


i' 
ł \. 


\ ,  ' 


h .
  
. 


Wtlilltć o naorodozl,nach kł'ÓI8W6"le
 n""tep(f t.ronu na d\o\X\rz& bulg'al'''kirn przyjęta 
mlltMa I wielkI!. I18dością rÓ
"Ili4!t prz;6Z armil:. Oto tołnierze. \1i'znoszący' n& dzi4!d
iń_ 
.. ....,.........,... radioee CIiII:rB)ti v.dI8c bóła lb7-.. 


\ 


. 


SIr. J 


1..e!lJl .t:elUfUlltJdHcie, 
lscAiasie, 
podagrze można o
 
all6 dobre "}11tkf lee. 
nieze, kllpi4e Idę bespo- 
Arednlo w oryginalDJ'1D 
niespreparowaaym eJar- 
czanym prazdroJu, Ten 
kierunek leczniczy no- 
woczesnej balneologii 
spełnia się w ZDROJU 
TRENCZVŃSKIE CIEPLla £ 
/.,: 


Inform«je i ,,=r y : Cze-cłłosłoweckl. Biuro ..tor 
It. i'
I.f
::ł:

I: WI\RSlI\WI\. Naj. J
 


. 
.ady stróża magistrackiego. Św
 
dek skarży się na Dulaka, mówi.Q.C: 
KIedy na ja.nn8rku w Jo.bczy- 
cach pokazałem sIę z orderem Armil 
Błękitnej, Darła.k zerwał mi go 1 po- 
depta.ł. Przysięgałem Białemu Orło- 
wi. a on zerwa! znak, na który' sk1&- 
dałem przysięgę. 
Św. Teodor ""bw. zema.je 
o przejawiKh propagandy komum.. 
zmu w okol1cy MyAlenic. 8wiaA:Mk 
mówił: 
- Pu)'chodzlll do mnie lu.d.li1e. 
opowiadajl).c o panujQ.cych ab08uD- 
karb Zalewali się łza.mL 
Ptellvratwl P8I1 działał u8PQk.. 
jając£i ? 
św.: TaJ(. Trzeba byJo u.poka.JU 
umysły. . 
Jako 06ta.tnJ świadek 
 
pra.. grodzki 8łrODDletwa Ifanło. 
wego W Krakowt. IIw. radna WoIw 
kow.kL O wypt'MI1e 1nt. Dobo- 
AzyńsklełO dowiedzl81 8f, 
 

o dnia. 
Proll,l Czy lDZ. Doboezyil8ld 
drlalalllez porotumłen1a słł n Itr. 
Narodowym? 
św.: Tak. bez pjoro!:umłelnJa. 
Prok.: CEy paJ1 dóktlJ!' uważa. że 


yn iDi Dobos1JYńskie«o był ko- 
rzystny dla idei narodowej, czy nie t 
Obrooa wnoei o ucbyleD1e tego 
pytalllia, motywując swój wniosek 
tym, że nie jest to pytanie dla. 
śwIadkfl.. lecz dla rzeczoma1Vcr. 
.rzewodnlnęcf: Uelaylaa to pr- 
tanie, dlatego, żeśmy nie badaU 
k wpst.ii ideowej Stronnictwa N aro- 
dow.."o i wobec iego nie uważam, 
aby badA
 śwIadka w tej formie. 
nt. w ołkowski Da pyt8llłe obroD- 
c6w odpo".iada DutęPllie o rozwię.- 
zaniu z
ornadzenia stronxrlct
 
l"a-.rooowego w Borku Ffl.łęckim 
z okazji poświęcenia lokalu tamtej. 
s:zej placówkI. Zgromadzenie to po 
przemó"ieniu ks. p!'O
zcza roz- 
,\'iązano. nie pOdalte mbtyw6w lej 
decyzjL D()pieTO po pewnym CZIL- 
!'ie po\\iPdziano in2. Doboszyf1skie- 
mu w staro!'l'twie, że górne okna by- 
ł1" otwarte I 
 uUcy mona bylo ały- 
5Ze6, eo się mówi w saU, To .tslo 
!'oię powodem rozwl,zanla zebrali la. 


' - 


Przeciw trwonfeniu 

;eniedz, Ul SOllotatll. 
Gdyftla, 19, II. (Tpl. ""'J 
Na u.1ioCaeh Gdyni ł'O!:lepiono plakaty, 
k.tóryrh 1'N'
ć w 8'pOIJób 09try potępia o
- 
watpJ; f'OI91,;kh uczę!rZC!:3jących de 'k.as
 
rf'ry w Sofołarb I WZY"'l
 do !:
p
i& 
rnaM1f,ra
'ipnia pieni
2Y w !!!)Jlocldi!'j ja- 
sk iT1 i hall',srdu. 
PIRkaty tl' !III ztro'll-ytn odruoCoom 8pO- 
łprzn
'm : nio,,"R.Il'li
;e 7:-8f1(1f'Zl\ot1tllj" 9T.e!'_ 
IIUI ",,,,.jl:. mająrll na rplu pm1I--strzyma:nł.! 
Il'kkOID) 
Inyrh Pol8Jkó\o\ od '\\'Y'VOłenia 
i Jlrzp,,","
'\Van'.łI w Soyot4loCh m1liOD01'o'1"C1i 
,,'um IIIIIt po ł l"1:phn).rh w 1I;ra.jll. 
Plłlkllty !łhI-'prlirllj". U .. 
 
n.. w 
"J'Ołllrh pi4n;I\(!EP DWlłna.by do- 
Ihrnił' lIrmil:. rłudmnł !'!koły t 2!lnnił-j- 
"".,. MrrnłWlnif'. W trf
, majdu,* 
 
ró
'.n;e' ",...n'anie 
 władl, ..by prud... 
martłlłTlł
'('()m mipnia poltokllf'to ft.łIto{6(\.. 
\\'11 h' rPJ'
J'. 
111;J'na('zy
 fNllpty. M w O8łllln'm MI8lIie 
jPllt to jut dru!l/ł MmOl'!utna akcja spo1l'- 
c!:ł'ń9tw8 w ("...dyni, W p
ym wypeod. 
leu r'1oodztło o paRt(WM !: Orłowa. KuSkef!'(), 
o r7Y'fT1 Jli!!ll
'
my jut. J('8I 
" @'odnł. 
ur.nnnia. te 
6atv.-o Da 
 
AATTI'1'Culn'p rplltf1J
 na 
""i6", 
--ł 
ro(I7l1iu H,ok",lni!'twlI pułliM:lI"11'f1 I "IM-K1I.- 
zllje w ,,'&ke ".,nimi t1'
 .łrDc
. 


I
>>>
, 


"KURIER BYDGOSKI'", nłe
ztfe-1a-, 
nła 20 e:zerwc.a. 1931 1'. 


- 


Nr. 139. 


Str. ł 


KURJER GOSPODARCZY. 


Wywóz za granice środków płatniczy ch 
walor6w i ksiaieczek oszaednołdowych. 


Komisja Dewioowa u9taI:iłl& normy 0d- 
rębne dla 06Ób w)ietdżających z Poolski 
Da. obs1;ar w. m. Gdańska. a mia.nowwie: 
POO.róImi II Poolski do Gd&il8ka, legity- 
muj¥Y aię do-wOOem ceobi6tym, UPl
IIWlnia- 
jN:ym do przekroczenia gI"aDJcy polsko- 
gdailek.iej, mają pra"WI"U "\\-ywietć kaMora- 

 
 bez specjalnego zezwolenia - kra- 
jowe lIrodId płia.t.IDoze do wyaoko8oi kwoty 
liOO zł. lub roW'll()'W&rtość tej sumy w gdań- 
ekicl1 środlksch płatniczych, ł&CZnie jad- 
DI£ w ciągu miesią,ca. kalendan.owego 
 
wjęcej, jeJt 500 zł. lub ich r6wnowarto8t. 
Qeoby zamieszka.łe w kraju, "\\-yjeMta- 

 za granicę prmz; Gdańsk i Iegttymu- 

 ai, wa.mym pe..szportem za.granicrr 
lIym, mają pra'WO przy "WI")ietdzie przez 
CIibGar w. m. Gdańska. "\\")-wOOtć w gran L 
. eech kwoty 500 zł, oznIIoC1JOnej w punkcie 


kap los - a zaaldziesz! 
z Kolektury 
T. K. O. 
ul. Hermana Frankego nr 1. 


poprzednim, ID8Iksyma.lIrle rówoowa.rtość 
sumy 200 eł w zagra.ni-cuJyc.h środkach 
płatnic:z;ych, opie\\ających na. inną walu- 
t
, nit gdoańSka; pozostałą zaś rótnkę 
między k"\\"UUI, 500 zł fi. sumą "WI'Y'\\"Utoną. w 
zagTaI1icznych środkach pł8tnicz
h mogą 
zabru wyląc:znie w uotych lub gulden
h 
gd8.ń5kkh I to ty1!ko do Gdańska. 
Bez specjalnego ZJE!tlIVX)Je.nia, cudzoziem- 
cy mogą wywIietć środki platJ1icrMl i kBi.... 


ieoU.l ()6ZOZ
iowe przywieróone II IJ&- 
granicy. 
Wywfn. 
i.erów procentowych I dywl- 
dendoW'Y1Ch, kuponów od taikich pa.piel'Qw 
oraz k.siątecrwk. oezozędnościOWYCh, zaró- 
wno pN.eZ osoby za.m\eS7Jkałe w kraju, jeJk 
I pl'1JeZ cud7JOo7Jiemc6w, z wyjątkiem 'pmy- 
padJku powrotnego wywoa;u 
ki 
oszczędnościowej. dopUSlCZ&lny jest tylko 
za 
Ienlem Komisji D&w.iaJoweJ. .- 


SpraWI karno-skarbowe w Pollce- 


Główny Urząd Statystyczny opmco
"6ł 
zestAwienie dotyczące spraw ka.rJ1O-8ka.r- 
bo\I.ych wszczętych na terenie Polski na 
prozeshv.eni lat 19:..
1936. Jak wynika z 
tego zestawienia. naj\\.ięcej spraw karno- 
skarbowych ws.zcz
 w 1932 r 
 miano\Vi- 
Óe 122.232, najmniej zeA w 1931 r. t- 89.1)05. 
Od 1934 r. ilo6ć wS:!JCZętych !lpl"aw karno- 
skarbowych jeet coraz mniejsza. W roku 
ubiegłym WStZczęto na. terenie całego kra- 
ju ogółem 156,487 spraw .karno-sk8lrbowych 


wobec 173,362 spraw w roku poprzednim 
i 200,150 w roku 19M r. 
Z ogólnej ilości Bpr&1W k.amo-Skaroo- 
'\\"'Ych w 1936 r.. najwięk!rtą. iIQŚć BpI1iW, 
gdyt 99,484. wszczęto z ty:tułu naruszenia 
pr7!l'Ipis6w monopoLowych (w tym 41.934 
monopolu spi
g.o i 39,095 :moncpo- 
lu t)1Jonioweg.o). Z tytułu naruszenia 
przepisów celnych werozęto 33,291 
, 
akcy'ZO\\'Y'Ch 10,773 oraz innych pr-r.epi8ów 
- lil,939 spraw karno..skarbo
h 


miln. 'rJ, druga o 1,2 miIn. do 211,0 miln. 
dotych. 
Natychmiast płatne zobowiązania wzro- 
sły o 7,1 miln. do 274,8 miln. zł. Obieg 
biletów bankowych - w wyniku wytł'j 
omówionych zmian - obnitył !ię o 12,5 
miln. do 962,8 miIn. zł. P"krycie złotem 
wyn081 3M3".- 


_ WYW6z og6rk6w do Ameryki. 
w 1935 r. wy'WieiIiśmy z Polm ogór- 
ków w pUB'1Jkach za 136.000 zt w 1936 r. 
wywÓ'/. \V'BI'Ó8ł przeezło czterokrotnie, po. 
niewat v.-ywietIiśmy za 619,000 zł. Ogórki 
nasze 111\ jut doWze za.proWQdwne na TyD- 
k
' - Stan
w- Zjedn. Ameryki Północnej, 
t,&.k w handlu hurtowym jlllk I det.a.Iicznym. 


""'f 


Wzrost rezerw krusz(zowo-dewizowy(h. 


W pierwszej dekadzie czerwca zapas 
złota w Banku Polskim powiększył się 
o 2.0 milu. do ł1ł.5 miln. zł, a 6ta.n pie- 
niędzy zagranicz.nych i dewu wzrósł o 0,9 
miln. do 4,1,4 miln. zł. 
Shn wykorzystanych kredytów zmniej- 
szył się o 106.2 miln, do 565.3 miJn. u, przy 
czym portfel wekslowy obnitył się o 20,5 
miln. zł 00 500,3 miIn. d, a stan potyczek 
zabe:ł;pieczonydb zasta.wa.mi spadł o 4,9 


miln. do 28,3' miln. zł natomiast portJel 
z::łyskontoW8Jl1ych biletów skarbowych 
wzrósł o 11,2 miln. do 36,7 miln. zł. 
Zapas po16kich monet srebrnych i bi- 
lonu obnitył się o 1.8 miln. zł d() 46,9 
miIn. zł. 
Pozycjo:!. "in.ne akt}"wa" I "Inne pasy- 
v.a
 uległy zwi
kszeniu, pieT"l\'5Z8 o 8,g 
mi!n. do 235,D miln. zł, druga' zaj o 1;¥ 


Maski Z gaQ'przy dojeniu krowY 
w AD8liJ roopowszechnia się zwyczaj, 
ped'ylk:wwany W1lględa:mi higi-enimnymi, 
zwpe.t.rywaIni.&. ooj-&rLy w maski' II gazy. 
Pool"M pi
y utyto je podoz,as epidemii 

a.ri
y_
l _vi.. .północnych hra.lJ8tW8.:h. 
Na.9
nie wprovoT8diooo je obowią.zk.ówo 
w hr&b9tv.Qe Sussex, mopa:trując w nie 
be!z.płe..tn;e v.1SZystkich dojarzy. Higieni- 
ści tv."idozą" t.e dają 01M! bardzo dobry 
reeuItat. 


Nowe plac6wki polskie 
na Kresach. 
tyd0W6ki miesięcznik wiileDakJi "Di 
Idis;r,e Ekonomik" zamies:reza. arty1Jwł Ja. 
kuba Les.zozyńsk.iego o ha.nllu tydoW'8kim 
na Kresach Wecbod!D1ch. 
W łO kresowych :rIDastecrz,k.ah o- po- 
I da
 autor art.)'1kułu - zli!k.wido\Wl,no w 
ci
i1 ósotaJtnich 6 miesięcy 3& składy t 1'_ 
oov.'&kie, powsta.ło ZlIŚ około 700 sk.łMów 
polskitch. 
Udział tydów w handlu zmniejmył się 
na Kreea.ch o 8,7 proc. 


= 


KURJER FILMOWY 
. 
"Pierwsza pani Trzeciei Rzesz,.. 
Leni Riefenstahl popadIa w nielaske. 


Słynna w Niemczech aktorkn, dYkta- I by}() "\\1iele OSÓb, to tet &etl8acyjna wi8do- 
tm'ka bramy filmowej. "pierwsn pani mość I'OOf'S2;la s
 błyskawic.zn:e po Ber- 
T
ł-j łu;e!lZy" - jak ją na.zywa.!.I.) - linie. 
Ler;: Ride.nsta.hI, popadła. w nic:askę - D
? Czy to motli.we? W jalki 
W'adllDOŚć tę doniósł berlińsoki korespon- sposób? PytaLi ludzie, przyzwyczajeni do 
d
nt P8lYskiego 
nnika ,,ParJs.Sotr". tego, te Lend Riefenstahl była dotyehczas 
Leni Rlefen!ltahl m!emala mniej wi
- potentatką. 
eej od roku we W!!opaniałym ap'trtame.nc;e Do niespodmioew&nY'Ch wy:padJk6w nie 
'W najbJo!t9zym 8ą.&iedzt"\\":ie reieszkan:a r:oogło się prLy'Ctl:ynif pochodzenie Leni Rie- 
kAnclerza Hitlera. l!watano ją nJejako feDSt&hl, bo mówiono o nim jut od roku. 
_ 1Iym1b(.1 nowych Niemiec, a loB jej za- Od dłut.&zeJ8lO oza.eu :lntende,Dt teatrów 


any z mam! nowych rządów. Rzeszy, Gu8tam Gr1ind-ge-n!l, Inf1ry
ał 
W ea.IOD&ch mit!. apraw wewnętrznyc.h prrreci'W aktorce I stara. Idę, by odebrano 
Ik. W\1belm& Fricka, odbywało się 09tat- lej monopol prowadzenia W)'łw6nll filmu. 
lIio wielkie przyj
cie wiecQJtlrne. Panowie WJch, &Je zdawało słę. te starania Jego ni. 
we fl'&.k8Ch, panie 'W baJov.-ych eulkn:laoch. gdy nIe zustlllUl uwJe6czone powodienlem. 
Zebrana.była śmieta.nka kół oficjaktych III Tymczasem... 

. Leni Ri!fensta.hI prrzeb)"Wa w IIWym ho_ 
Nagle w chwili. gdy w salonach pano- t-elu, jak zapowietrzona. Jej dot)"C
AiBO' 
wała ciazIIL. 
 się dQnOŚ11Y głos mi- "\\e najlepwze pNyjelCiółkJ, Winifred Wag- 
IIlBtra propegandy, dr Goebbelsa: ner i pani von llirkson. nie odwiedzioły jej 
_ Opaszezam to zebraniel Wśr6d nllS ani I'fI.7,u. Podobno składAją vm;yty Innej 
.... nIearylkal gwie1.dzie fil1IlOWej, która 'Z8ipłonęł.a. 06t.aA- 
Na Mli zapanowała. k.onsf,ernacja. ni na firmalIDencie betłiil6Jdm. 
Wmy8l1kie spojrzenia sJkierow&ły się ku 
ni RiefenBte.hl pragnie wyjecbat do 
min;etrow1 propagandy. 
Ten m6wU dalej n:e WJieszany. jeeroze 
&nośniej81zym głoeem: 
_ Mam przy sobie dokumenty. dDWO- 
d.ząu, t.e pani Lent RlefenstahI mIała Ile. 
mJckfeh t1zładk6w. 
Powiedziawszy to dr Goebbels \\TÓCiIt 
się do swych eą!li.adów, D81Wią.zując przerwa 
ną MtZJYOOWę. M=yka za.częła grać na 
DOvr-u. Do bla.dej. jak p1ótDO 
ni Riefen- 
stahł podszedł dr FricJk i JIOIPI'Of'ił ją. b) 
o.rościła zebranie. 
Gdy aktorka. &łani.ając 8ip., wyszła, Cle 
kało ją jemcze g
 przejście. Oto. pr.z£'Q 
dnJ'l\".ami 9Weg"J apartamentu zastała win I 
naładowa.ny jpj meblami. a dwu ag.nt.ów 

 !YlTIajmi'lo Jej: 
_ Nie ma pani prawa W!!f.,pu 00 mw- ' 
azkania, PM!;my pójśł 7a n:! m i" :lo h1ltełll, 
W hotelu WJZDaczono lei pok61 I PO- I 
1_110 oczeklwet dal'l7Vch (o7J!oF7Qdzeń 
Ś...:afikami ,,-., "':!rJ 'FI:. .j (;,.phhrl, 


Hollywood, ale dr Goebbels nie wyJ'8Q)ił 
jeM:c.ze na ten projefkt !JW8j zgody. 
Rewelaclom ..Parls SOIr" zapn.eczoDO 
offclalnle w BerlinIe. 


.
.... 


"l 


 

 


Nowy film polskI. 
Perypetie "trójki hultajskieoj" są treścią 
najnQ\\"'S1.ego filmu pollJkjegQ produkcji 
.,Femika-Film'" pt. ,.Tr6joka. hulJtJajsk.&". 
1'rój.k
 tę stanowi trójka najlepszych ko.- 
mików p01slkich: Siela6ski. Woliń8kl 
i Kondrat. w: porro.9Łalych rol
h C7J0ł
e 
g\\ia.zdY !'Ceny i filmu polskiego: Orwid, 
CwikJiń5ka, w'is.miewsk.&, Ina Benilt.a, 
Grabowski, Ordyńska i Za.rembina. 


Dramatyczne sceny 
w czasie pOiaru atelier. 


, 
W mieście Culver w K8.lifornitl '\\ybuchł 
w a191;er Eddie Foy Film potar. Ogień w 
błyska.wicznym t.emlie og8ll'l1ą,ł prz.ew8t- 
nie dJ'ewniane zabudowania. W C7J8l1ie 
potaru doszł: do drama.tyca;n
h BC«I. W 
końcu dutej dre-v."Dianej ha.1i ćwiozył w 
090bnej 
ke balet. Ogień odcitą.l drogę 
ucieczki. Okna umie6'WZOD8 były bardw 
wydo. a wi
 wydostanie Iri.ę przez nie 
na zewllą.tm było n.iernJI'Jliwe. Za.wdo:ię- 
c.zajl\(: przytbomnoki baletmi6tna, mi_o 
częta wybily ścianę prz;y pomocy drągów 
00 ćwiczeń bale-t.ow
h i Ul, drogą, uciekły 
w chwi,li, gdy ogień wtalJ"gn
 jut do MIi 
baJeto'v;10j. 


\ 


.
 

 h 


... 


- 


LaIza Rafner, 
lako O_laD w filmie ..Ziemia Blogo8ła. 
wJna". 


= 


Typowo amerykafiska reklama. 


Jeden z najwJr:
ręh t.eatrów świetl. 
nych przy nowojorSkiej Broe.dway w ten 
epo&ób rełklamlJje film, w którym w głó. 
wn
h rolach wyetępujl\: Greta. Ga'l'bo 
i Robert T08.}"Wr: "G«'eloB. kocha TayloMl.' co- 
Miennie o godz. 12 min. 55, . 16-tej, 19-tej 
min. 25 i 22 min. lO, a w nioedizlele i .fIwi
h 
o godrz. 13 miJn. 38, 16 min. 58, 20 min 03 
i 23". Nie ba.rdro to 81D8CDIle, ale podobno 
lIkutecame.  


Szkoła reżyserów i artystów filmowych we Włoszech. 


-"., 
 '. . " 


'J / 


.'t; - 
 '." '
,. :.. 


9
 
_ 


.: 


...t
 .....
. _:.
 
 


l. .).N,' 
-
...,. / 


J....( 


.
 


'
.1L. '\'.. 


_
.". i iF" . 


",' 


-- 


. .-.... 


'. J . 


I 
.j 


.,. .. 

. }"?- 


X" ou.zarze 611O,OUO m" pnw8ta
e p.xJ lI
ymern "if'lI..i u;'rodek mInfmY. Na ztJjęriu d,7.imy .p:ł60w'I1y gm!ll("h, w któr)n1 In
Śfił 
BIli! błdZ'le M"rła rlla arf) stów ł retY!erów f.iłmfYWYch.
>>>
Nr. 139 


KURJER BYDGOSKI niedziela. dnia 20 czerwca 1937 r. 


Str. 5  ARTRmZM. REUMATYZM 
 
Choroby kobiece, dziecI, górnych dróg oddechowych, nerwowe .eCKY 
INOWROCŁAW -Z DR OJ 
Wodolecznictwo Emanatorium Radowe 
... nt071'i Prol!Pekty wysyła Zarząd. 


"Przestańcie strzelać, bo jestem ranny" I 


WarS:Eawa. 19. 6. (tel. wł.). 
Echa ucieczki z więzienia niebez- 
pieczneKQ przestępcy Kazimierza 
Stanika i walki jego z pościgiem po- 
licyjnym. były przedmiotem rozpra- 
wy w warszawskim Sądzie Apela- 
cyjnym, 
Stanik przez podkop uciekł z wię- 
zlpnia w Wiśniczu i wkrótce w nie- 
wiłldomy sposób zdobył bro
. Skie- 


rował się do rodzinnego miasta 
Często.chowy. Gdy w tym cmsie 
w zagadkowy sposób zamo.rdowa.no 
posterunkowego Krzyżanowskiego, 
policja urządziła obławę. Wiedzia- 
no, że zbieg ukrywa się na łąkach 
pod Częstochową. W pościgu poli- 
cyjnym brał udział pies tresowany, 
prowadzony przez przodownika 
Juświtę. Pies wytropił ślady Stani- 


....4 


ka. i naprowadził na nief.rO policję 
Przestępca zaczął ostrzeliwać się 
z dwu rewolwerów, Jedna. z kul za- 
biła psa policyjnef.rO. a inne prze- 
szyły ubranie przodownika Juś"ity. 
Stanik wyrofał się z łąk i zbiegł 
do pobliskieJrO ogrodu. Dostawszy 
się na drzewo, w dalszym ciągu 
strzelał do policji. Wówczas i po- 
licja użyła broni. W pewnej chwili 
Stailik zaczął wołać: 
-.: Przestailcle słrzelatS, bo je- 
stem ranny 
Zszedł z drzewa i oddał się w rę- 
ce policji 
Sę,d w Częstochowie skazał Sta- 
nika za usiłowane zabójstwo po- 
licjanta oraz zuchwałą ucieczkę 
z więzienia. łI
.cznie na 15 lat wię- 
zienia.. Sąd Apelacyjny wyrok ten 
złagodził do 10 lat, biorąc pod uwa- 
gę stan PSychiczny uciekajace,ro, 
któn' strz{'lał w silnym podniece- 
niu. 


List z WarszawY. 


Gdy student otrzymuje doktorat. 


.. 


Uroczysta promocja w auli uniwersyteckiej. - Co dalej panie inteligencie! 
o Poznańczyku TePDerze. 


Warszawa. w czerwcu. 
W szkołaeh odbyło się rowanie 
świadectw. W wyższych uczelniach 
dobiegają końca egzaminy i żmu- 
dne kolokwia. Miłym ukoronowa- 
niem studiów jest uzyskanie dyplo- 
mu lub też tytułu doktorskiegu, 
inżynierskiego. magisterskiego. 
Prosty. lecz jakże uroczysty 
i wZMlszający jest akt promocji 
doktorski£'j. Dla nielicznych aka- 
demików. których żądza wiedzy 
porwał na najwyższy stopień, sta- 
nowi akt ten. ostatnie pożegnanie 
z "Almae Mater". Dla zebranych 
w auli uniwersyteckfej przedstawi- 
cieli nauki i znajomych doktoranta 
ma on znaczenie głębsze, gdyż wrzy- 
na się swą piękną ceremonią 
w umysł i serce. zachęcając do 
wkroczenia na drogę prawdziwej, 
czystej wiedzy. 
Na podium auli zasiedli repre- 
zentanci wysokiego Senatu Akade- 
mickie
o. Pned nimi obok b£'rła 
rektorskiego, trzymanego przez naj- 
!!Itarszef.rO pedla, stanął z niezwykłą 
tremą młody doktór praw. 
Promotorem uroczystości bywa 
zazwyczaj profesor. który roztaczał 
troskliwą opiekę nad naukowcem 
podczas jego mozolnych badań, 
Odczytuje po łacinie te-kst dyplo- 
mu. poc.z£'m wygłasza przemówie- 
nie. To nie żadna mDwa oficjalna. 
lub przygotow8J1a. to biegnący wol- 
no potok słów, w których akcento- 
wane są zgłoski: ko-lega, dok-tór, 
świat na-u-kl... 
Tak często po tym przem6wieniu 
następuje oprócz symboliczne
 
uścisku dłoni, szczery. 
rący po- 
całunek nauczyciela z wychowan- 
kiem. 
Ubrany W' bogate gronostaje 
rnaJmłficencja !!Ikłada gratulo.('je 
w formil:' szczerej. bpzpoŚTN'lni£'j. 
Dziekan fa.kultetu przyłącza Rię do 
nich z uśmiechem zadowol£"Jlla 
i prRwdziwej radości. 
S£"Jlat opuścił aulę I w tym mo- 
1D£'nrie dokoła doktora praw ZJn"U- 
powała się cała brać akademirka, 
winszując i ciesząc się ze szczęścia. 
Krasne studentki przyniosły czer- 
wone róże I bukiety 
ździków. 
[J1'O("zvstośł zamyka bif'1Slada 
w ..Bratniaku" lub też w skromnej. 
!!Izarei maJll!8.1"dzie. \V niej przecież 
1"o7.T)O('zvnaJo się poprzez bJf'{ię 
i kłopoty pof.rOń za nauką. dociera- 
fę.e do sz('zę
liweJ przystani obywo- 
tela z wyższą edukację.. Dziś Iiie- 
;(I(lnokrotnle promowany doktór 
wraca do małej. bezsłQlJ1ecznej 
...rjebkl. 
yż niemft.... vacatu. 


------------ 


Przeżywaliśmy sumę podrnlo- 
- łych uczuć ne. promocji dr. pnl.W 


Wiktora. Kornatowskiegoo Tytuł 
doktorski uzyskał w rezultacie 
7-letnich studiów. zdobywając klucz 
do nowych dróg i perspektyw. 
Jednocześnie z jego promocją 
ukazała się w druku rozprawa 
n. t. "Kryzys bankowy w Polsce 
1793 roku". i'ie zajmowaliby
my 
się tą pracę.. gdyby poważnie nie 
zainte'resował nas mieszka1'1ców za- 
chodnich połaci Polski. 
\"nikliwy autoT' na podstawie 
źródłówych poszukiwań naświetlił 
sylwetkę POZIla.1'1czyka Piotra Tar- 
gussona Teppera, cZOłow£'go finan- 
sisty za panowania Stanisława 
Augusta. Tepper - syn Wielko- 
polski - roz\\inął w \Varszawi£' 
ożywionę działalność ba:nkierską 
i haJldlową. :\fa-jątek swój zawdzię- 
czał nie zwykłej pracowitości i ko- 


niunktnrze. 
Iag-azyn Teppera 
ro7Jrósł się do wielkiego domu tc\\a- 
rowl:'
. w którym można było zna- 
leźć wsz
'stko. od po,,-ozń\\' [111g-iel- 
s.kich do szpilek. Do szkatuły kró- 
lewskiej. przewa7nie deficytowej, 
wpłynl;'ły krociowe sumy pożyczek 
od ..N'ajwiększ£'1ro bankiera pół- 
nocy". 
l'ic dzhnlPgo, że przy ogrom- 
nych obrot8.ch Tepp£'r mógł g-ar
ria- 
mi rozrzucać złote dukaty oraz po- 
syłać bieliznę do prania do Paryża. 
Wraz z klęskę. pólitycznę. i rzą- 
dami Targowi
y przysz£'dł uparlek 
ekonomiczny. stan-ow:ię.c jednr, 
z 
iw owego długieg-o łańcucha 
ni£'szczł:'M. jakie d(11knęły Pol!':kę 
w końcu XVIII stul£'cia. Kauko,,"e 
ujęcie dziaJ::łlności Tepp£'r::ł. Szulca. 
Potocki£'1ro i innych dokona.ne zosta- 
ło sumiNmie z "iełkim nakładem 
pracy. Poprz£'z matM"iałv a.rchi- 
walne, prg::łminy i książki buchal- 
te'Tyjne świeżo promowa,ny doktór 
przedarł sil;' s7częśłiwi{'. Pi£'T\n:zy 
f't::łp .nie
poŻy1ej służ
y dla nauki BerU.D, 18. 6. ,Tel 
.) 

akonczy! cenn

 dZl£'ł£'?1. 
zuca- Statyctyka t).oowskkh urodzin lega.1- 
JI}.C)"'1Tl wI£'I£' !nopow ś,,-aItła l pra- nych w Prusach w 1004 r w stosunku do 
wdr na postać S
-łl::ł \Yielkopolski .- , 1933 r. 
radla o jooną h
ec'ą. (z 2.100 do 
Piotra Teppera. UOO1. W 1935 r. liczba ich 
-zroeła do 
. B. E. Nusz:kowskL 1.700. 


Sł6w kilka 


" 


m.4 0./;, 


. ...... 


, s
 - 


 
4 
 Id. 
. ,
 CJrYM%tJ 


-- 


Skazanie 16 komunistów. 


Lwów. 19. 6. (tel. wł.). 
Przed sądem w Przemyślu toczy- 
ła się rozprawa przeciwko 16 komu- 
nistom. działającym na terenie 
miasta. 
Po kilku tygodniach trwania 
rozprawy sę.d wydał wyrok, skazu- 
jący Bera Baucha oraz Iwana Ro- 
maniuka na kary po 15 lat \\-ięzie- 
nia, \łanem Mira na 13 la.t. Szymę 
Bergera na 13 lat, Cha!l1ę Lichtbach 
i lekarza dr. Maksa Rosenblatta na 
karę po 12 lat więzienia. Innych 
oskarżoll1ych skazano na. kary od 
2 do 8 lat więzienia. 


Samobójstwo 
na sali sildowej. 


Warszawa, 19. II, (Tel. wł.) 
Ki.ecodzienny 
ypadek u;machu 5&- 
mo-bojcz!'gIJ na sali sądowej 
-yd3d'lZył 8:
 
pod
zas rozprawy w Sądzie Grodzkim. Sa 
Ia.wie oskarWnych za.;:adł Włodzimien 
Izys.lYuo-w, pod za.rzutem kradzieły kole-- 
j::wej. W pewnej chwili 08kartny, ko- 
rzystając z nieuwagi obecnych na sali są- 
l!cwej. skoczył przez otwarte okno 2 dru- 
giego piętra na bruk. W stanie bezna.- 
d71e-jnym pne\\ imion gQ do &LpitaJa 


Królewski ród hiszpański 
wymiera. 


Hawanna, 18. 8. (Tel. wf.) 
Z k61 JI'karsk 'ch. opiekujących sie sy- 
nem b. króla h:sz;pańsk E@'O Alfonsa XIII. 
nadchodzą alarmujące wieści o pogorsze.- 
niu \V sumie jego rorO'\\ia. Zachodzi ko- 
nieczn[ść nowej tNlnsfuzji krwi. 


ZYdzi w Niemczełh. 


Młodzież wioska 


i ' 


',. 


'. 


l-o' 
-J . 


w 


.. , 


'. 


. . 


. '*.... 
... 


.,! :., 
'J' 


-;...
", 


Berlinie. 


'..  " . .... 
 


- -" ....
 
.. . X" ,"""" " 
.-" -- 
-.
 ,. I' 

:. ł l 0,1 ł 
,:'1 .1 o '.,f .' ,. o, 
'1Y - .' "l
: (' 
( ',' 

 
' 
. t\ 
,( 
..... 


o' 


"" -., 


\ 


, 
, , 


. i" 
I:., 
Ir..
.J 
" 


, 
» .. 
ł , . 
. "- 
.\  . 
 ... 
. '.\ 
L;,\ . 


. o:. 
  
'). 


.. 


.. 
 .....::. 
, ....c 
," 
.. . 
.. 

 :; ,I I '. 
 ". " . 
 ;,' . 

,,; -: , (. '\ ł' 

 l ' i" 
':' ( .: 
,; . , ' " ' 
" I "
o 
_J#. . 
- 
,

 .' ";'.1'. 
. ;:
_ł-
 -... ) ;'-' 


. 


\\ Berl
nle bawi obecnie w)4°.eC1;ka mI()d,l.It
ty \\Iosklej, :-'a lewo WIdziUl}' &La.ndar włoski w detiladzie, przed poIEQDi1ciem 
Niesnanego tofn;eN&, a na pini\\"o Ul:brojony odMiłli wł.o,s1;i 


, ' 
, ! 
I 
I 
I 
1\ 


I
 
I" 
o lo' . 
. I' 
I L: 
I 
, 


, 
..' 


; -' 


.. . 


I
>>>
tr.8. 


"KUR1ER BYDGOSKI", n1ł!dzd.ela, d:1ifl. 20 CUl"WC& 1987 r. 


Nr, 189, 


L 


Co Polak z Niemiec widział w Polsce 1 


Wzruszający list czytelnika do redakrii ..Gazel, Olszt,l\sklej". 
w PoIs
 oo\"\iła o
tatnio wy- pomnika Serca Jezusowego, poczem I braliśmy 1}dzi&ł w'p rooosji i zn6w 
cipaka Polaków z 
iemiec. \\ s.zę- zwiedziliśmy miasto. \V niedzIelę przedstaWIa! nam SIę piękny widok, 
dzie przyjmowano ich oczywiśc!e 
serdocrnic. wszędzie serca polslue 
były dla nich 01\\"aI1e na.oścież. 
Po powrocie do i'Oiemiec jeden 
z uczestników wycie-czki pod świe- 
żym \\Tażf'!nif'm napisallist do swo- 
je
w pis.ma. do .,Gazety Olsztyń- 
skiej". Prze.czytajcie sobie. kochani 
czytelnicy. ten list. a zrozumiecIe, 
co się dzif'je w duszach ludzi, 
mie-szkaję.crch za 
anicami kraju, 
fi. mo
ących swą kochaną Ojczyznę 
odwiedzić tvlko raz na wiele lat. 
Oto dosłowna treść listu: 
..:\'adszedł nareszcie dzień, 
w któr}'"D1 my Polacy z I\iemif'c, 
z powiatu olsztyńskiego i Ziemi 

faJboTSkiej wyruszyliśmy do Pol- 
ski. Radość była wielka wśród nas, 
I!'dyż przez krótki choć czas będzie- 
my m{)
li swobodnie rozmawiać 
z rodakami na.s zvmi , 
Na dworcu w \Varszawie witano 
na.s dźwi
kami orkiestry. Serdecz- 
np słowa po...'itania wygłosił dele
at 

\"\iatowf'go Z,,'ięzku Polakó\\ 
Z muzyką na czele ruszyliśmy do 
miasta na śniadanie. Do łez \\"zru- 
EZ£'11i :DOStaliśmy przemówif'nif'm 
przedsta\"\irielki Świat.()wf'
o Z\\'iąz- 
ku Polaków, która pielgrzymkę na- 
8
 otoczyła troskliwą opieką. Z\"\ie- 

111gr

i;

:ło
!
 M
r
l. 
rJ
tlr 
!mln
tr
[JI . n . l! I 
zew5ząd nadchodzę procesje i idą 
na Plac Zamko'\\"V. 'fvśm\" także 
przybyli na miejSce dl
 nis prze- 
l:I1aczone, gdzieśmy mogli jak naj- 
wifcej zobaczyć. OpisatS tego Dle 
moge, cośmy wI
zlell I ccśmy Da \V "Wieczorze Warszawskim" 
ł..D widok odczulI, to każdy sam czytamy: 
przetytS I odczuć musI. TeD las cho- ,,"Croczyste doroczne zebranie 
ręgwl I sztaDdarow ,fIgur, te d:ugie Polskiej 
kademii "Cmiejętności 
rzędy małych dziewczl1t w malow- stało się niespodziewanie widownię. 
nJcZY4:h strofach. kt6re kroczyły incydentu. który wywołał liczne 
prz:ed Najśwłętszym Sakramentem, echa w środowisku paiI"lamental'- 
to wolsko wszystkich rodzaj6w bro- nym i w sferach naukowych i lite- 
uJ, ci tołnlerz:e od geDerała po- r
kich całego kraju. Podczas po- 
cząwszy do zwykłego tołnierza., 
człoDkowIe rządu, oDI wszyscy sz:ll 
ulicami miasta, chwalą.c Boga. A te 
domy, pięknie przystrojoDe. a przy 
drogach zleleiJ.. Szliśmy jakby przez 
las. Wielkie, przecudDe wrażeDie 
wywarło to wszystko Da Das. . \ cze- 
kało nas jeszcze inne "'Taże-nie 
w Cz
Sltochowie, 
Z biją.cym sercem udali!!-my się 
na Jasną Górę, by przed obrazem 
Matki Boskiej. Królowej Korony 
Polskiej. oddać Jej synowski hołd. 
oddać si
 pod Jej opiekę i uprosić 
łask do wytrwania w ciężkich ch wi- 
lach. które przeżywać musimy. 
Przed klasztorem przy,-,itał nas 
jeden zOO. Paulin6w. IU6t opisze 
jedDak wzruszenie Dasze, gdy klę- 
kaliimy przed CudowDym Obrazem. 
Usłyszelim szelest niby grzmot 
i 
a.nie. złota zasłona się unosi, 
dreszcz wzruszenia nas przeszedł, 
oczy łzami zaszły, ujrzeliśmy twarz 
Matki Boskif'j Częstochowskiej, 
z bliZllAmi. Otóż hyliśmy tak bli- 
ziutko niej. O MatkoJ - szeptalU- 
my - OredownlczkoJ PośredDlczko 
Dasza, 
Każdy z nas wypowiadał swe 
troski. swe żale i nowa otucha, no- 
wa wiara OIJ"Zetwiła serca nasze. 
Byliśmy Jl3 mszy. którę. odpra'Wił 
WieI. Ks. Prezes Osiński, protektor 
naszej pielgrzymkI. przed Cudow- 
nym Obrazem. 
Bardzo mIłego i serdecznego 
pnyjęcia doma1łśmy u si6str. 
u których zamienkaliśmy. 
Wra.żenia z Częstochowy pozo- 
staną w ser('ach naszych niezatarte. 
W drodze do Pomania oglę.daliś- 
my piękne. żyzne okolice. 
\V Poznaniu wita.no na'" mów 
z wjp]ke !'PTf!przn/)",dl.l prZ\" rJ7wię- 
kuh oTkie
try, 
K5, Prezes Osiń
ki złożył w imip-. 
r.i'l nas wszystkich \\ienioc u sŁóJ: 


Już 


a kilka dni 


ciągnienie l-ej klasy I 


Kto zatym nie posiada jeszcze losu, winien go 
natychmiast nabyt w szczfłłliwe) kolekturze 


K 


FTALA 


, 


Bydgoszcz. Jagiellońska 2 


Gdynia, 10 Lutego 5 


Listowne zamówienia załatwia sił: odwrotnie. 


Konto P. K. O. 304.761. 


Kaflal lo synonim szcześcia. 


n-ICI5!I 


Polskiej Akademii Umlejelnolci. 


siedzenia obszerne sprawozdaJDie 
z działaInośic Akademii odczytywał 

kretarz ge-neralny, rektor Kutrze.. 
ba. jeden z naj wybitniejszych przed- 
s.tawicieli polSkiej nauki, Oficjalne 
sprawozdanie Akademii omawia 
m. in. sprawę "Sło"WTlika Biogra- 
!icznego", wielkiego pomnikowego 
wydawnictwa, ukazując.ego sIę ze- 


Niepokój wśród żydów brzeskich 


Brześć .... B.. 19. 6, (Tel. 'WIJ I w 
l.05unku do tydów brzeskich. 
\\" nie5pe!na. dwie god
iny po ogł(')lSlZe- WlI'6d tyOOw"Skiej części mi
ców 
n;u wyroku śm:erci na Welwela Szoz&r- Brzpśc'4I. nastąpi. kOnstern.acj.a i silne 
bow.skiego rpordercy śp, K
z;iory, przy zdl'nerwowanie. OkaM.
o mę jedn8ik. te 
zb'egtI ulic Jagiel1oIisk.iej I Kobryt\Bkiej jest lO na.jzwyk

 potalr i W9Zelkie po-I 
w Bru!iCiu wybuch' potar w młyn;e Zaj_ głLSki o nowych ant)tydowskkh roz.ru- 
dengorna. chach są. niepra:wkrwe. 
Xa ulicach miasta widtLiMo się jeszcze Młyn "'płon
1 d09Z0Zętnle, Joonaat pot8Jr 
liczne grupy mies1Jkańców. komentuj
- udalo się przybyłym 9bratakom zlokal-izo_ 
cych niedawno ogłoazony wyrok śmierci wać. Straty wYOOSZl\ kiJUtamaście tysięcy 
n'l. SZCZł'rbowskjego. K
 puścił falszyv.ą 2lIotych. Przyuyny po!:anJ na rade nie 
wersję, te potar tE'Il to akt te
tyczny ustaJooo. 


Zajścia 30tyiydowskie w Nasieisku. 


wan:raw.. 19. f t (Tel. wiJ 
Ja.k doIlOSZlł z Nasiel6k&, doezło tam 
do zajśt antytydowiikich w ozeeie jarme.r- 
ku. Pobito 
nego 
 tyda. OI'U po.- 
Taniono wdowę Kuperste.iDO'l'o'ą i jej syl1& 
kołod-zieja któremu zni&zczono zakJ&d ko- 
łod.zlej9ld. Poza tym pobito 17-letnlego 
chłopca, jedynego w N88leleku fotografa. 

a rogaUe w Z8k1adzie kO'W1lJ8ildm, Dale- 
tącym do tyda. był rolnik c:hne6cl
nm. 


któremu kawal podku-ł konie. Tłum 
pobił tego roln1lta. ze. to. te kOrLywtal z 
usług t;yda. 

 tym wybl
 loZyby W skIIeple )'!le- 
tn:okim locbok& Kror1eoberga oraz w HJe_ 
pi. Q; artykułami koJorrl4l.ln)"D1i Ni&11uela 
Mlleberga. 
InterweolOw.ł.. polfIeja. która 8IJ'e87)!O- 
wala 7 demo118tnlot6w. 


Afera maturalna we Lwowie 


wkr6ł£e przed scadem. 


Lw6w. 19. 6. (tel. wł.). I wizyta.tora Polanskiego zabrał z ko- 
Już wrecwno akt O&karlenia. r 8za na odpadki kalkę z której 00- 
mgr. Kazimierzowi Ra.czkowi. urzę- czytał temat matural
y a z biurka 
dnlkom Kura.tori
m Lwowskiego naczelnika Jussa, po ot
'arciu szu- 
oraz dwom braclo-m Mehrerom, fIady, zabral r6wnież 'ematy. 
mgr. Szymonowi i studentowi J6ze- Bracia Mehrerowie odpowiadają 
towI, głośnym z afery maturalnej. za współudział w tym nadużYi:iu 
R
z
k pozostaje pod zar
utf'm nad- władzy urzędowej, Rozprawa roz- 
UZYCla wład 

zę do"f'J z art. 286 pisana będzie w cięJl" 1iIku tYll'n- 
k. k.. a. w g6loości, że ia.ko dni. 
urzęd
 KI
ał..rium w gabinecie 


świadczę.cyo wierze Polak6w. Czło- 
wieku. gdy spojrzysz dzisiaj D8 teD 
świat i widzisz. Jak wszQdzle bez- 
mała bQdzle wiara Chrystusowa 
przeiladowana. a przyjedziesz do 
Polski, to serce twe rO:Eplera siQ ra. 
dośclo. gdy widzisz to otwarte, to 
szczere I głębokie wyznawaDle wia- 
ry. 
Kt6żbY m6gł zostać oboj
tny na 
ten widok. Cieszmy siQ z tego, te 
Polacy Boga w sercu majo. a Dle 
gon.lI) :Ea pr6łnyml DowlnkamL 
I my wierni sVDowle Narodu Pol- 
skiego, my kt6rzyśmy Już DleJedD' 
gorzk, chwU, pr:Eeszll. my pamię- 
taJmy. te Dad Daml kroIuje, Dad 
Dami czuwa B6g. 
Wróciwszy do dom6w swych, 
dziękujemy z szczerego, wdzięcz- 
nościę. napełnionego serca organiza- 
t.orom wycieczki, dziękujemy roda- 
kom naszym w Polsce za. tak wielką 

ościnność i opiekę. za doznanę., 
prawdziwie chrześcijańskę. miłość, 
której nam w warunkaiCh naszych 
tak bardzo brak. 


A. M. II 
Czytaję.c ten list. czy nie wstyd 
pa li nasze lica na myśl o tym, jak 
lekceważę co my odnosimy się do 
Polski? Czy nie powinniśmy brać 
przykładu z autora powyższego li- 
stu, uczyć się pra'\\rdziweErO patrio- 
tyzmu od owego Polaka. II Niemier, 
który napewno wiele-krot w Pols:e 
si
 popłakał zł' 9
ęścia i wzruszp- 
I 'J1ia i caJawał tę świętę. ziMJlił: pol- 
S'ką? 


JU!l[li l!
rani! 


szytami. sprzedawaJlymi w pream- 
meracie. "Słovmik Biograficzny" mfl. 
stosunkowo budzo nielicznych pre- 
numeratorów i nie wywołał takiego 
zaintere50wa.nia, jakby należało 
oczł'kiwać. Tak np., pod aj "'C dane 
sł.a.tystyczne z poszcz
ólnFh zawo- 
dów, wspomniał rektor Kutrzeba, te 
nie preDumerufe ..SłowDlka" nikt 
z pośr6d posl6w I seDatorow. 
W tym momeDcle obecDY Da po- 
sledzeDlu marszałek SeJtatu Prystor 
podnlósl slQ z miejsca I demonstra- 
cyJnIe opuścU salQ. 
Po zakończeniu sprawozdam.ia, 
prezes Akademii prof. S1. Wróblew- 
ski usiłował incydent zała
od.zić, 
proszę.c o interwencję min. Swięto- 
sławskiego. reprezentują.ceJ.rQ na po- 
siedzeniu Prezydenta. Rzoczypospo- 
litej, Marsz. Prystor dał jedDak od- 
powledł kategoryczno. że jedYD' sa- 
łyslakcj, za obrazQ człoDk6w parla- 
meDtu, Jak, bylo sprawozdaDle 
rektora Kutrzeby. mote by tS dymbfa 
sekretarza geDeralDego AkademU. 
Prezes prof. Wróblew8ki w odpo- 
wiedzi na to oświadczył, że powyż- 
sze żądanie dymisji sWsuje do sie- 
bie. ponieważ. R'dyby wog61e ktokol- 
wiek miał ustępować, ustąpiłby on, 
jako odpowiedzialny za wszystko, 
00 dzieje się w Akademii Umiejęt- 
n{)Ś'i. Po tef odpowiedzi pre:Eel8 
Wr6blewsklego marsz. Prystor opu- 
ieU Krlłk6w. Dle zfawlaJ,c slQ wltcej 
Da sesji AkademiL 
Oficjalne sprawozdanie polskiej 
Akademii Umiejętności niewę.tpli- 
wie zasługuje na. wiarę i trudno 
przv'l'JUszczać, aby popełniono omył- 
kę. informuję.c zebranych, że nikt 
z posłów i sena.t0r6w nie zapren u - 
meroweł "Słown.ikA Biogra.ficzne- 
go". Gdyby taka omyłka istotnie 
miala. miejece, w6wczu senatorowie 
i 
łowie mo,rIiby się czuł dotknIę- 
ci odpowiednim ustępem 
pr8WO- 
zdania i należałoby się im ZP strony 
Akad
ii 8p1'OStowanie i przepro- 
szenie. Najeży więc wyświeotlił 
"prawę. po czym, po dokładnym 
zbadall1iu B!anu fa.ktynnp
o, alM 
A ka.df'omiR, prTeprosi ('złO'l'l1ów par- 
lamentu, albo okde flię :-r shl
TT1P 
jeet 8ł.IIN iJD..) s.ł-YWie: Prawda 
w oczy kole".
>>>
Nr. 13' 


KURIER BYDGOSKI iildzllll. dali 20 uerwcl 1137 r. 


Str. 7 


Kradł żloto I monel 
I dorobił sie 120 ODO zl. 
WUlza".. 19. 8. (teJ. wł.). ł -, bopQm eeło.ł-ł-n, nabył 
Wydział śledczy w Równem w R6wnem szereg pl
6w Ol'U 
s.re9Ztowa.ł Mikołaja Dymitryjew- w letnisku Nost&w pod IUewanem 
I sJdego. który w latach 1930-1936 kupił dwie wille. bymitryjews1d 
sY'Stema.tYcz.nJe zmniejsza! uporno. aJmowal 110 równIeł wypoiycza- 
cą specJalnYi:h .preparatów, wagf; niem pieniędzy na proc.eID1t. 
7:łotych 5 I IO
blówek rosyjskich, Na poJecenie wWiz 8fdowych 
następnie zaA monety te puazcuJ (\sadlOl1O go w wiQdenlu rówń- 
w obieg W9dług nomina1n
 kunm. £klm. W związku z tą aferą zaiłrzy- 
Doił zebranego " teD Ip0l6b złota mano w R6wnem kUka osób, podeJ- 
wniosła 28 kil. O "artołcl 128 oon d. rll8J1Yi:h o współudział z DymitTy- 
DymttryJews.1d dzlQkJ temu stał jewsklm. 


PrzemJtnidWo na G6rn,m Ślasku 


W Pawłowie. pow. kaWWlcktego. l cu Pensza I zagroziwszy użyciem 
doszło na granicy do wielkiej awan- bron.i. I'Ozp
dzlli zebranych. 
tury. Po dłuższym pościgu i ostrze- Pen.BIlIzesta.ł 
kazany do dy. 
liwa.niu patrol Straży Granicznej spozycji Urzędu Celnego w Pawło- 
przytrzymał zawOOowego przemyt- wie. Samej !!8.charyny krystalicznej 
nika, Wilhelma PEm!!za z Bielsrowlc, 550-krotnej, 
łada1 00 20 półkilo- 
kt6ry przekradł się z Niemiec wych pac
k, ą. poza tym tytoń, cy- 
z większym tramponem 8uha.ryny, gara i zapalniczki. Tego samego 
cYll'aJ', tytoniu i zapalniczek. dnia wie.czorem przytrzyma,no na 
\Vezwania do zatrzymanie i nA- tym samym odcinku grR.!nicy \nl- 
etępnie strzały wywabiły na. ulict helma. Prohąskę z Pawłowa z trans- 
r:nuzniejszę. Jkzbę osób, rekrutują- portem 2,1) kg droi:dty. 
r)"('h się. pn:.&mytników, którzy po. . W Końozy
a
h zaś aresztowaJf 
rr:di się awanturować i sypać wy. wywia.dowcy Straży Granicznej 

wiskamł ))Od &.dresem strażników. mles2Jkańca tej miejscowości ETne- 
Sytuarję chciał wy1c.on;ystać zatrzy- 
ta Sokoła, kt6ry wl6zł na. rowene 
mamy Pensz ł począł się szamotać, dla jednego z kupc6w żydowskich 
próbując się wyrwać z rą.k strażni- 15 kg pnemycooego pieprzu, Wresz- 
kń\\'_ Stramicy obezwładnili w koń. cie na zielonej granicy w KotJc
y- 


&. NAJBARDZIEJ ROZPO. 
l,
tłeJ WSZECHNIONE 
!. · ':::::: ) W P O L S C E ! 

..... ...... 
....... ......... 
................ 
................ 
I............... 
... '...... 
..... .. 
,...... 
....... 
.. ... , 


"  
, 


'. 


Dojwiodczenie dzie. 
siątk6w lot. noiszlocheto 
niejlze wrowce. ROi- 
większa słoftJn."1O ŚĆ w 
produłtcii, a przy tym 
nłezmieano doskono- 
łoU gol¥nk" - to 
wszystko uCEyńiło Myd. 
ło Jeleń Sc:hłeht tolc 
znanym i cenionym 
w (alei Polsce. 


. 
WYROB KRAJOWY 


-: " 


cuh ujęto Jana Wieczorka z Koń- 
r.zyc, który niósł ukryte pod ubra- 
niem 17 dużych paczek tytoniu nie- 
mieckieg() i 5 kg drożdży. 


Irll
 na
 IUlilm Jllaii[ia[
 antJiJ
ow
ki[
 


InteresuJłlce relacie korespondenta pisma warszawskiego. 
,,\V8I'suwski D%iennik Narodo- 
wy" za.mieszcza barozo in'teTesujłcl) 
korespondencję (podpis8J1ę. "StM") 
li Br
eśl"ia nad Bugiem, w której 
('syta.my: 
..Wczesnym rankiem prJyjeżdża- 
lny do Brześcia, Jest to miasto wy- 
ję.tkowo rozległe, z szerokiI;ni, może 
najszerszYlni w Polsce, ulil'ami, 
przyjemnie i gęsto zadrzewio
ymł. 
Z dworca do centrum P1i
a, 
a zwłaszcZA do sądu, trudno się do- 
stać bez pojawu. St.oję. trzy d
- 
roiki. Zapy1ufemy, czy właściciele 
ich są Polakami. Krótkie spojrzenia 
J podełba i mrukliwa odpowiedź 
przez zaCiśnięte zęby są Odpowie- 
dzią na na.sze pytania. Informuję. 
nas jednak. że tl:'n trzeci dorofkarz, 
to Polak. 
Chcemy się jednak upewnić, za- 
prtujęc: 
- Polak' 
- Obywat,l polski - pada od- 
powiedt z chwra.kterystycznym 
. akcent{'m, właściwym tamtl:'jszemu 
iydostwu, 
- Obejdziemy się bez takiego 
obywatela polskiego! Szukamy Po- 


laka! 
 zabójcy jej m
ża, W czerni 
Spieszy się nam piekielnie do żałoby odbija sie bla.da, znękana 
sę.du, jednak trudno, idziemy pie- strallmT.ymi, a. niespodzian}"111i przej- 
chotą. Po drod'ze napotykilmy ściami twarz. Przebywa biedna 
jeszcze jedną dQJ'Otkę. Na zapyta- wdowa. w sąitalu \\
jskow
'JIl, opi..- 
nie nasze, l"ZY PtlI8.'k, odpowiada. kujęc się swym 7-letnim synkiem, 
nam tylko błysk ciemnych oczu Zhil"'iiewem, który cierpi na prze- 
i e'l1eTll'icme podcięcie ko.nia. Z kło- puklin,. Dowiadujemy się w roz- 
potu wybawia. nas n.a.potkana mowie '1. p. Kędziocową, iż jest z za- 
taksówki, naturalnie polska, jak wodu nauczycielkę. pr
edszkola. Bę- 
wszysłkie niemal taksówki w Bł"Ze- dziB zmuszona wr6dt z po\\'fotem 
ściu, do swej praey zawo
ow9.i. bo nawet 
Jedziemy do położonej o kilka. z eme,rytury, któr;,) jej władze nie- 
kilometrów od miasta słynnej t\\ier- wątpliwie niedłuJro przyznaję, tru- 
dzy brzes
iej, by zobaczyć si,;, z wdo- dno utrzymać siebie i w
-chować 
wą po ś. p. I{ędziorze. p. Bronisław
 i'
-na. Opowiada nam, że jej śp. ID1 Ż 
I{ędzjoI'Ową. był uczynnym członkiem swej ro- 
P. I{ędziorowa, miła. inteJiJrent- dziny, opiekował się swym bratem, 
na kobieta, si"Tawia bardzo dooałonil:' który przrbywa obecnie w Brześciu, 
wrażenie. Na jej drobnej twar?y oa-az niósł pewną pomoc swym ro- 
IJUllujE' się b61 i widoczne zwłaszcza dzicom. rolnikom II pow. często- 
dziś głębokie w-,:ruszffiie w dniu chowskiego. Podczas całodniowego 
- poby1u na rozTlra\\ie sądowej. pani 
Bronisława KędzioI'Owa spotkała 
f:ię z oznakami najg-łęb
ej sympatii 
i współczucia zebranych przedsta- 
wicieli sp0łeezeńst.wa polskiego na. 
SH1i S1;ldowej. Objaw fRu pozwala 
sadzić. H traJriczne ofiary walk pol- 
sko-;.ydo\\rskich znajdą \V razie po- 
tTZeby realną pDmoc itroskliwę. 
opipkę w społ('czeńsfwie p(}l SIk im. 
Ale ws.pomnieli
my o twierdzy 
hrz{'skiej. Właki" i{l Rrz{'ść żyj{' 
pod makiem tej cytadeli. znanej 
ZN"sztę. całemu społe-c!eństwu z pa- 
miętnego w niei pobytu 
I'On3. po- 
słów, w okresie kampanii wybo'I"Czej 
do Sejmu 1930 r. CytaMIa. bruska. 
zajmuje olbrzymi{' łeryto.rium, któ- 
r_ nie tylko l'zedri si
 splrjałnymi 
prz.pisarnł, tak, iż nie wolnf) be. 
prz;t'J)ue1.ki mal£'źć si
 na obuan. 
twierdr:y, al_ też wywiua dKydujł- 
cy wpływ na tyde mluta. 
Częsty warkot samolot6w woJ- 
skowych, latajarych od wczesne!l(} 
ranka przez ('a,ły dzień nad Brze- 
śeiem, potę/iruje wrałenie, ie majdu. 
jemy się -w miE'ścil:' wyjątkowym. 
w mipśrip. 'kt(1.re!lQ nazwa IIl1mo\\"'oli 
prz
 zł p1'V'd GeZY ob'l'u iwier- I 
dzy łneaJd.j. 
DWiBBo też słuBr:l'W 
 
--- -- ..-- .- - - --- - 


Przy utmle I zapalenia oskrzeU odgry- 
wa doniosłą rolę prawiodłowoa dziłl.łainość 
przewodu pok8a"IOOW9go, którą daje się 
uzyskać przez stosowanie natur&IneJ wody 
(((!l'IZklej Franc1SUa..T.nefa, Jedna szklan- 
ka rM10 na czcw. Zalec.})I'IZeZ Ie-ka.rzy. 


Boia W mieisce latarnI morskiei 


Londyński "Daily Mail" pn:ynO- 1 śnie samo wł,cr.aję.ca. się iarówka. 
si rewelacyjny opis Z8!!tosowania Podcaaa JWCY, Jiiedy salega IJU'Qk, 
boi w miejsce latarń morskich. Po- na.sttPuJe roZSleraen1e płyt

 tl- 
pularny w kołach IiwerpooJskith jem1'1ica:eso useta.]u t ppaJ.. lit sił- 
student politechniki. 2ł-Ietnl Ed- nym, 
eł!}ym bl8.8ld
D1 tarówka 
wa.rd B8II'ock, v.'yna.la.zł po wielu umil C p.a. .ł6wl"e pływa.JłceJ 
mozoluJ\:h eksperymentach pływa- boi. 
jęą boję, która. na pełnym Oceanie Młody aqiel$i W)"U.laRa. per. 
m&korolcie zastępuje lata.rn1t mor- tre.ktuje ob&cple . kierowniet.wem 
ską, stanowiąc jednocze
nie ,,",ska- technicJlJ'lym jed.n.eło IlaboFLtoriów 
inik dla. kabli transoceanicznych. fabrycznych, które prawdopodobnie 
Konstrukcja nowej idealnej boi nabędzie patent na produkt"ję tego 
jest ba.rdm pro&ta, gdyż składa się typu boi morekich. 
tylko z kilku bateryjek I kilkunastu Zdamem powainych kół nauko- 
płytek specyflczneJro metalu. do wych ŚJnlała I leuomen.a.Jna myśl 
któryeb WlQ.cza eię poprzez ze- B8JI"O{'ka ma. duże SZiUlse przyjęda 
\\"l1
rJJM efJklane otwory światło i szybkiego 
wa.n18 w MJibie 
dziOIml. Pod wpływem 6w1litła dnia na morskioh .be7Jkre8aeh. 

.Mt1dł
 
 " 


stwo polskie prowadzi obecnie kam- 
panię propagandowQ.. d(}m
ję.c si, 
zabronienia żydom odbudo'\\-'Y ich 
po
ycji w Brześciu, który jest waj;. 
nym punktem wojsko\\ym i pań- 
stwowym. 
J ak można było stwierd1;ić z n.... 
Slt1'Ojów zarówno na sali sądowej 
podczas obecneg-o ..procesu brze- 
skiego", jak i na..;trojów, panujących 
w mieście. Brześć iest miastem 
o zdecydo\\.an
'TIl charakterze pQI- 
skim, mimo dużego, bo ponad 50% 
wynoszącego, ods-etka żydO'WSkiego. 
Mam oczywiście 1Ia. myśli żywioł 
polski, którego postH.",.a przeciw- 
żydowska OJ"az gorę.C'e, na.turalne 
uczucie narodowe wyratnie się 
ujawniło w czasie pamiętnej re-akcji 
po zabójst\,ie ś. p. Kedziary, a po- 
głębiło i rozwinęło od tego czasu, 
Polscy powodowie cy\\'Uni, wy- 
stępujęcy jako pełnomocnicy wdo.- 
wy po ś. p. Kędziorze, oraz dzienni- 
karu polscy. którzy przyjechali na 
p1"Oc
, doznali wiele uprzejmości 
i ucz}-łU1ości od społ
zeńM'\\'a pol- 
skiego \\' Brześciu. 
Na ulicadr brzE"skich widzi Ńę 
duio w witq,-nach sklepowych ta.. 
bliczek z napisem: ..Sklep chrzeieł- 
jańskl". Są to więc znaki osta'u. 
Jrawcze i o'l"ientujice ludnoś
 polak, 
w !ląszczu sklepów żydowskicb. 
Kobiety br:Eeskl_. jak przekopakna 
iii, z licznych rozm6w. iwlfCle PłH- 
stnegaj, bojkotu tyd6w. IDteUg_1ł- 
cja bl'Zeska pod tym wzllttłem świe- 
ci przykładem dla intellgeDcJl la- 
Dyc:h miast. 
Po hUl
ganie, jaki prze s zl:'dł 
w pamiętnym dniu 13 maja, \\ido- 
my('h znaków tych ch\\il pra'wi£', 
że się wcale już nie wiMi, poza może 
wilIę przywórl-ry żydów. ad w, Rap- 
pap('rła,. która poniosła pew!{'n 
uszczerbek. Cz)' to w Przytyku, 
czy w 'fińsku 'Iazowieckim. czy 
obe-cnie w Brześciu n. Bugiem, łydzl 
za wszelk, ceD, che, odbudewatS 
,woje po,r:r;ednle ,tanow1sko. Mimo 

illkich środkńw pieni
i'nych, jakiE' 
płY'ł)'ł od międJY'ł3uodowt'jrO żydo- 
M
'" 1\8 tM1 reł, mł.jmy na.dzieję, Żfł 
. tych ..r. ,ze.. puuktach ,rze- 
...a łyd..l..a zOItara 1'8. ua :E8W- 
IQ Jut a.JUuo.a." . 
- 
- 


-. 


e 


. ' .  


. fPla, 
I ., brzyr.wti 
· , "OlI:DO"
>>>
Str 8 


"KURJER BYDGOSKI", 


nłedżl.ela, dnia 20 czerwca 1951 r. 


Nr. 130. 


Gdynia. nasze .
okno. na światli 
Wali sie aleropietroWJ Urzild SkarboWI, za lo iJarł rojnie i DDleillieje... 
(Specjalna korespooden cja .;KurlBr& Bydgoski
"'J. 


Z Gdynią Jest jak z dzieckiem. 

dy się takieg malca nie widzi 
przez cały rok, podziw bierze, jak 
wyrósł. Ile wtedy jest "ykrzyk- 
nik ów, ile zachwytów, ile radości 
I entuzjazmu! A to przecież takie 
naturalne dla tych, w otoczeniu 
których dziecko wyrosło! 
Tak samo z Gdynią. Przyjeżdża- 
jąc do morskiej stolicy Polski, po 
rocznej w polskim "oknie na ś\\-iat" 
nieobecności, również nie możemy 
wYjśt z pod ziW1l , jak ta Gdynia 
wyrosła, jak wyładniała, wypięknia- 
ła, jak w górę wystrzeliły nowe 
gmachy, nowe "niebotyki". I ra- 
duje się wtedy i rośnie razem z Gdy- 
nią. każde serce polskie, zwłaszcza 
gdy przywołamy sobie na myśl, że 
w chwili przejmowania wybrzeża 
przez błękitne szeregi gen. Hallera 
liczyła Gdynia, skromniuteńka 
wiosczyna rybacka, niespełna 300 
mieszkańców. W tej chwili zaś, -jak 
mnie informowano w Komisariacie 
Rzę..du, Gdynia jest miastem 
o 105 000 mieszkańców, a obszarem 
już przewyższa terytorium miasta 
Bydgoszczy, zajmując 68 km. kw., 
gdy Byd
zcz, od Miedzynia i Jach- 
cic po BrdYUJścłe i kępy 7:awiślane, 
zajmuje 66,4 km. kw. Dzisiejsza 
Wielka Gdynia, to bowiem nie ty.lko 
dawna Gdynia z Kamienną Górą, 
ale I Oksywie. Obłuże. Chylonia, 
\"itomino, Redłowo, !olały Kack, 
Kolibkl i reprezęntacyjne kąpielisko 
morskie Orłowo. 


'endelne budown'rtwo. 


Cały ten rozmach, cała potęga 
Gdyni ma niestety jedno "ale". !\'a- 
my na myśli przede wszystkim bu- 
do\\ 
ictwo. w \\ielu wypadka.ch 
bardzo tan'letne. 'V'żywej pamięci 
mamy jeszczf' wielką katas-trofę 
budowla.n::t. którf'j ofiarą parlł 
llIDaeh, wzniesiony ze składek ube7:- 
pieczonych. Zarysowało się szereg I 
innych #!'ffiachów, a ostatnio zawala 
sip powoli. ale kom'rkwentnie gdvń- 
pki U
d Skarbowy, "na oko" 
wspaniały gmach czteropiętrowy, 
a w rzeczywistości kompletny 
,.trup'" lada chwili mogęcy się zwa- 
lić na je7..dnię, którą już dla tych 

elów przy
towano, L"lica Sta.ro- 
"iejska. jedna z głów=nych ulic mia- 

ła, ważna arteria komunikacyjna, 
już jest zamknięta dla ruchu koło- 
wego. Znaki o!!trz
ll'8.\\'cze mó\\ią. 
nam o niebezpieczeńst\\ie zbyt bli- 
-skiego stykania się z murami IZ"ma- 

hu, wzniesienie ktorvch kosztowa- 
ło ładny majątek. ''''olę jednak na 
ten temat orldat głos .,Torpedzie". 
Pamiętam. te iako gościowi nie wy- 
pada mi zbytnio odsłaniać słabych 
stron miasta naszej rtumy narodo- 
wej. 
..
ajpi
1"IV - pisze "Torpeda" - za. 
J'YBOw'łły się ściany, p6tniej uwidocmiło 
!!IiI' wielkie wybrzuszenie muru i lek\i 
&zelest sypiących się za tapetami tynk6w 
1Irozm3ic!ił codzienne urzędowa.nie na- 
Mych u
dników skarbowych. 
:taden nie był peVl'!ly ani dnia, ani  


\ :) 
.. 
,' . 
.. 7 h 
j ,ł- 
 \.ł'i 
" .. 
.lfI 
. 


.... 
 


» 


':iM . 


' J 

:
 
.1 


, l 


:

 


.'
 ..., .. 


.- 
,"f'
.,. - 
':J
r,,?:
 

 Al . , 


.:.
. 


. .-- -.
 


.. 


, .. 


'"": 


. 
," 
, . 
;'---, 


....-. ----:: 
- .... 


.... 


. 


ł 


-..r 


. ....0.£" 
 
  . 
".'.
 
" :,tI:... 
tłtułt 
aUtr'r,'.  
.,
. 
,:; 1NPiI'J:;; 't' 
l 
łt.
t:, '. 


ł 


." 


. ';1;. 


Dawniejszy 
lłd gmbmy -: I blsleJszY gdyUkI Komisariat R44a, w kt61'J1D ftlłd, IUIII GcI
 &prawul_ mgr. Sok6ł. 


godziny i z trwogą przysłuchiwał się I _lące się i 
 mury,. te w DO- wietrzem, mi e.
:nin ą wszystkich 
niebezpiecweIDU wa1e-niu eię ścian. wym 
adlU . pod
jście do ludzi będzie zapachów świata. 
Nie roogło być radości tyda w takim ba.r:1:z.le) . serd
e l J!OI!3ył.ek w 

- 'Vyruszamy Z nowluteńkif'€O 
urLę:nie. Nie mogło być tadnyd1 ra- rze J»Izle 
e:- 
YDlat1le, jak WladO- mola Plłud.niowego. Jest ano dziś 
dosnycb myśli, to tet obyW'1tele Gdyni mo, są, optymł6 &mI. i bazą operacyjną dla okręto-wego ru- 
z r8dością d
iedzieIi się, te Urząd Złośliwe są j-ruk widzimy. pióra chu przybrzeżnego. :Doąd przybijać 
Skarbowy lada dzień się zawali i, te red
f.?rów 
iszewskiego i D?
- będą także statki największej firmy 
urzędnicy oPl1BZoza.ją porrury lokal, za- sta.ńskIego - ale trudno: gdy IdZIe żeglugi Śl'6dłąd.owej Vistuli" 

a.tający ieb beZlj)ieczeństwu. o UT
ą
 Skarbowy, nie łaJtwo. o inne utrzymującej' komunikaci'ę wodną 
Początkowo puezczono pogłoskę. te podejŚCIe do tematu.... . N
e
e1.r, I na trasie Ktraków - Gdynia. Molo 
w Z1Wią.zku z zawaleniem się domu Urząd g . mac . h przy ul. StaroWleJskieJ me to stanowi nrzerlłużenie t edne J ' 
Skarbowy przeet'1onie urzędo-ć at do est ed Gd i k d d t 
. 
czasu wybudowania nowego gmacbu. J j ynYI? 
 . yn 
 y a, em z arteryj komunikacyjnych - mla- 
Ale Urząd Skarbowy znalazł sobie lokal 
a 
zpa.dnięc.Ie S1
 w 
llOOŚ
. Ni
 sta - ulicy 10 Lutego, w:iodąooj 
w pustycb sa1ach szklMlego pałacu jest .zadną ta.jemru-cą, ze w GdY;ll przez Skwer I{ościus.zki. w mOlł"Ze. 
Z. u. s'u, w którym mieści się d'1.ocing W 
'le!u W}'Pad.k!ic!J. budowano. me- Zbudowano je w ten sposób, że słu- 
.,Bałtyk". Podatnicy mają nadzieję, te solIdme, rueu

IWI
. Cegłę ZWIąza- ży
 może również celom reprezenta- 
wesole sąsiedztwo, tudziet eolidna bu- no 
 kle
sklID materiale.m. cyjnym. Tu, na 'Imńcu mola. w nie- 
dowa nowego gmachu Da..drajać 
ą I Jak tu \\IeTzyć przysłoWIU: dalekiej przyszłości stanie IO-metro- 
urzędnik6w lepiej i weselej, nit da'WIle "Głow
 muru nie przebijesz"? weJ wysokości pomnik Zjednocz.ala 
PolskL 
Mijamy awanport f 2

kilome- 
trowy falochron. A dalej wielkie 
statki marskie, 'dltzych' roilrniar6tv 
tram!POftO'\'iice, wwed7:kie;-" ilOrwe- 
skie, duń.skie, polskie, amgielSlkie, 
łO'teWSllde; niemiookle, włoskie I in- 
ne. Rozpoznajemy je po flagaclI, 
po\\ iewających na masztach i po 
nazwie portu macierzystego. O1l'6- 
łem t
 dnia w poil"cie 
yńs-kim 
minęliśmy 57 statków. W jednym 
dniu' W pil"l"Wszych latnłch Istnie- 
nia Gdyni jako portu nie zawitała 
tu taka ilość okrętów nawet przez 
cały rok' 
Jedziemy z basenu do basenu, 
mijamy nabrzeża i wszędzie podr;i- 
wiaroy l'OZID'ach, o jaki w Polsce 
J1'QZ6. portem Il'dyńskim trud!l1o. 
Na
z przewodnik portowy, p. Sta- 
nisław Rembielak, znakomity "spec" 
\V tej dziedzinif', znajęcy port jak 
swoją własną kieszeń, obja.
nia nam 
wszystkie osohliwości Wrtowe, 
zwraca uwa
ę na ciekaw!'ze objek- 
ty. zwłaszcza na nOW()('7f1o!o'll1e wY- 
wrotnice wę
lowp, rtzi
ki którym 
usprawniono przeladunek wę
la.. 
Najlrpszy z nirh jest wynalazkif'm 
inż. 'Vilimka z Bvd
sz('Zy. 
Aż oto przed oczyma naszymi 
wyłania się potężny kadłub wiel- 
kiego okretu transoceanlcmego, 
lukausowego ftPUsudsklego". Wła
- 
nie powrócił z Nowego Jorku. aby 
już następnej nocy wY'ł'uszyć w no- 
wą podróż zamorską. Chluba pol- 
skiej ma:rynarkl handlowej, moto- 
rowiec ..Piłsudski" liczy 160 ri1 
długości I 21 m. SlZeTokoścł. Ma 
7 pokładów czyli pięter' I obsłu- 
giwany jest [llJ'zez windy. To, cO 
widzimy n-ad wodą, jest OCzywiście 
tylko częścią. Kilka pokładów kryje 
się pod woda,nirwido-cznych dla 
nasze
o oka. TaJ\ich okrętów trans- 
ocea.nicznych pos1a.da.my obrcnie 
dwa. Drugim jest "BatOlry". Do 
nich przybędą w przyszły{'h lata
h 
cztery dalsze: ..Plaat", "Chrobry", 
..Jagiełło" i "Wladyslaw IV". 


... ."F- - 
 I 
.i; 


ł 


ą 


, 
'\ 


.:_
- 


,. 
',' 


"." .,.- 


'Ił'''   "1- 


'\ . 


-, 


.: 


J
IIJ
rlłlłl 
 J 
J 


t $
dU 

!'ill:! ." ! 


- 
, 


_._
"" 


,II 
." 


. 


- 


7 
-- 


Dworzec MorskI, sklłd bezpośrednio pasazerowie przechodził na polskie staW tra.... 
atlantyckie 
" i 
Port rośnie jak na droidiach. 


Solidną robotę za to wykonano I rnodiwego. Gdynia, krocząc na- 
w porcie. Wszystko tu -zadziwia, przód z wiarą i patrząc w przy- 
za.chwyca, imponuje. Jaki rozmach, szłoM przez różo
e okulary, poko- 
jakie tempo, jaka potęga! 'A to do- nuje wszystkie przeszkody, do je- 
piero dwie trzecie portu Il'dyńskie- dnego wielkiego dążąc celu: za- 
go - jedna trzecia prac czeka pewnie-nia Polsce jak na.jszerszeg 
jeszcze swoich wykonawców. Cóż i jak najgłębszego oddechu... 
to będzie za cacko, gdy port gdyński Nasz uprzejmy gospoda.rz, refe- 
zapięty będzie na ostatni guzik! ren.t pras.owy Komisariatu Rzę.du 
Prace, jak stwi£"1"dzamy na miejscu, I prezes Gdyńskiego Koła Dzienni- 
posuwają się raźno naprzód. Wszę- karzy red. Wacław Górnicki lokuje 
dzie kopią, przewożą piasek; wzno- nas na pokładzie "Jasła", wygodnym 
szą jakieś tamy, mola, nabrzeża, mooorowcu ruchliwej "teglugl PoJ. 
gdzieś w lę.d "wpuszcza" się morze, sklej". RObimy t 8-kilometrową 
gdzieindziej morze "przerabia" 
ię przejażdżkę po porcie: Oddychamy 
na lę.d. Nie ma tu nic nle- mniej mors.kim, ile portowym po- 
 
T"," 
. t. 
t:,- 
I 


t 
 łli
- 
mr - 
IU:, 
mr 
Iłl!' II. IQ f I 


-ł 


-- 


ł 


, 
 IIJ 1'nr
 
I .... 
__ - t- 


IRI' , 

 
 I 
. . 


-.. 
ł: .-'   JIf Ił!- 


lo 


., 


- 
 


\ 
I 


--- 


.. 
..ł. 


.... 


Cltata, tV kl6ret dawniej mleścił, 5i4 poczla ł Ukora -I dzWepzy Urqd Poeztowo-'le...raJlczny, obecnie ..ajdal¥Y ... w 
..ad.lam rozbadoWJ' w g6
 


t 


Dawniej olbrQm - 
leraz liIipul... ' 
Chłodnia Portowa w Gdyni, po- 
wlrtała z funduszów Państwowego 
(Dok06-łe Da 5tJ:. 8-tej).
>>>
Nr. ,139 


KURIER BYDGOSKI nIedzIela, dnIa 20 czerwca 1937 r. 


Sir, g 


(Doko6czeafe _ str. "'1. 
Banku Rolnego, to w tej chwili naJ- 
więksm w całej Europie. Posiada 
tZ kom6r chlodnlczych, mog,cych 
pOllllełcl6 t 200 wagon6w towaru. 
Izolacja korkowa pozwaJa obniżyć 
temperaturę wewnęł.rmą do 15 stJ- _ .. ... 
pni mrozu. Dzięki tej chłodni umo- ..:
' 
żliwiono eksporterom Jaj, masła, - 

 ":'_"_=':'.:::.'- u-=

 _"':'_' ,__o 
mięsa I innych łatwo psujący-ch · Gdy w 1935 r. do Gdyni przyłą- 
5ię .-wyrobów magazynowanie ich c-rono kąpielisko Orłowo, władze 
w chłodni I wysyłanie na rynki za- miejskie zabrały się energicznif' do 
grani-czne w. najdogodniejszej dla LlUlzczanda ryta _ dawalei olbrzym, ł- ..uupat". przeistoczenia tej miejscowośrł 
eksportu Cl;1wIU. w reprezentacyjne kąpielisko pol- 
Właśnie przed oczyma naszymi I rDot\l\ I k łu ł . ł T .. . skiego wybrzeża. Prace posunęły 
WYłania się słynna gdyńska Lus:!- 

 s ę .ana p
zemys owego I temat am s owa... a]emmca WO]- się naprzód bardzo znacznie i jus 
la R ł1i O.ś 'b d. J I nowego, Jeszcze meoznacwnego I;;(!kowa' w przyszłę. niedzielę odbędzir sl
 
f:ł
ując
 
achngł:ort

,ajJ::e nazwą basenu wewn
trznego. Na - \yr
amy. do I!rzystani. .Po dr?- uroezyste otwarcie 100-kabinowej 
d,m niknie, maleje, poprostu ..lłIł- o90bną uwa
, zasługuje port d
ze
- I d.ze lDfo
u]e nas p. RembIelak, z.e żelbetonowej budowli z wodą bieżą- 
pudeje". Dawniejsza duma Gdy- ny ..:
)agedu, s
ą,d WYWOZI Się han.gałry I magazyny 
?we za].- cą. urządzeniami higienicznymi, 
nian.' dziś ukryta wśród pot.ężniej- w: śWiat olbrzymie masy drzewa, mu]ą 200000 m. kw. poWIerzchni, wannami i natry!.'kami z ciepłą wo- 
zy h bud' wI" przestała być atr
- mestety po bardzo niskich cenach. że z Gdynią utrzymuje komunikację dą. W przyszłym roku po druJ1;iej 

ją c Nie o miczy ro a.by zmaJ-a.ło Stra!y .stąd powstałe pokrywać 67 stałych, regularnych linij okrę- stronie orłowskiego mola stanąć 
Jej ."zna.ł.zen.ie J 
aJ --gdyńska. musI, mes
ety. nabywca krajowy. towych, że same nabrzeia portowe mają rozbieralnie na 1000 osób. 
L 
 
. R'.u ra.nł.e ełnę. pa.- T? samo Jest z cukrem, z \del- i faJochrooy ciągną się na prze- Wogóle Orłowo Morskie ma przed 
r a
SZC łusz zM"IlJ. cZ al'aY znl ' e P 80 000 ] ton p n ?V z ' u 
Iego m
azynu gdyńskiego wywo-' strzeni 14 km., że dzienny przeładu- 9O-ba . P rz ys złość. Jest to ] .ede n Z naJ - 
'Y" y
 .
 OJ , zoneJ!'o w olbrz . h .1 Ś' h k . gd . sk. .. 
gprowadzanE'f\"O z a:zjatyckich kolo- . .ymlC 1.0 Clac, ne w porcie yn.' Im wyraz a Się piękniejszych zakątków na wybrze- 
niJ &Il$ielskich. Połm\l"R, czyli około 
Ja
Ję.
ł;0 Się 
p- 
unczy
o.m c
yfrą 30 000 
n, ze w 1924 r. 
y- żu polskim. Zasłonięte od zimnych 
łO 000 tomt pozostaje w kraju _ ,kanmę. mm śWillle. hśmy ostatmm portem bałtyckim, północnych wiatrów wzniesieniamI. 
drugą. POł
ę \Vy-'WQZimy zagranicę A polskie dzleckd' zna polski cukier a teraz jesteśmy bezapelacyjnie porośniętymi gęstym iglasto-liścia- 
nie ..t y lko do P aństw eurrvne ] .skich tylko z nazwy I z hasel propagan- pierwszym. Jest więc z czego być stym lasem dochodzącym aż do 
'. 

 dowych w rodzaju: Cukier krzepli" dumnym' .' . . 
z AnglIą włą.cmie (w Polsce tańsza Na,s,tępnv t." t. . * brzeJ!'ow mOlrza, posiada kllIDat 
!"Oboclzna!). ale I do państw azja- I nasze poisk:e a
kr 
or wCJen';i. K. d' d' G I _ . bł' łagodny. Po
-stają. tu dziś, jak 
tyc:kich. Długą drogę przebywa . . ę y marynar Je ys, 1{.)
 ( } ma y a Jeszcze grzyby po deszczu pensjona.ty, wille 
ryz, aby w pol8klej Gdyni pozos.ta- wojenne). Lecz cicho sza! - na ten małym porcIkiem. bar dzo poPular- / i domki. Tworzy się coś w rodzaju 
wić swą "skórę'" swą łuskę! ił .' ' I za.d!'lzne
 miasta-Jgrodu. 
Zaintereaow8JJ1ie nasze wywołuje ...... \Y Orłov.ie przyjmuje nas preze!!l 
nowoczesny elewator zboiowy o Pn- Stow. 
hłośmków Orłowa p. No- 
jenmo
cI 10000 toml (700 wagonów wackL Nad wybrzeżem zastajemy 
15-tonnowyrh, czyli 20 pociągów po 'f. , " Ol. . ".
. I inżynierów i urbanistów przy omat- 
35 wagon6w), przez wy'90ki parkan J 

 .._.... ", nich pracach nad upił:kszaniem 
druciany z
lę.damy do portu wol- I terenu nadbrzeżnego. 
nocłowego, mijamyniezlicwną iloŚĆ 
 ._ \ ł Nad wybrzeżem polskim wszę- 
m
azY'rI6w różnych znanych firm 
. _" :.. ...
 . .....__,... .... I ,t]. dzie 'He 
ęCZkOWR praca. Xie 
polskich, przesuwamy się obok '!II 
" .. . -\'" 
,,".lJ'I
.' -'" wielki to coprawda skrawek włas- 
5-masztowego szkunera nElemka". .' 
 ' ;. 'J":=' 
 '
'.';; . 1'\ nego. polski{'g-o mOT'Za, to też wyko- 
podziwiamy żaglowiec Polskiej 
-. t rzystujemy go w każdym calu. 
a 
Szkoły Mar'llGdej ..Dar Pomorza". ciasnej przestrzeni kilkudzie-sil;'1'iu 
który w dniu 2 CzerwCA powrócił .,: 
 mil musimy ulokować tyle, ile inne 
ze. tnrojej. trwającej 9 miesięcy, ( narody mor!.'kie na tysięcach kilo- 
10 OOO-kilomef1rowej podróży dooko- metrów. I 
Ja 
ata, widzimy lM"ysy buduję.- Dłwlgl-olbrzymy w porcie węglowym. Kazlmlen Małycha. I 


na. była 8Q.siadująca z Kan1iennę. 
Górą plaża.. \V miarę jednak roz- 
budowy portu przesuwano i plażę, 
aż w końcu przestała być atrakcją. 
PortU I kąpieliska nie dało się 
zresztę. ze sobą pogodzić. 


Orlowo Morskie. 


... 


Złociste pałace i strzeliste pagody. 


,Jr;j" 


, 


". 


. Szanghaj jest perłą Wschodu, 
Pekin jest czemś więcej. Wśród 
wieWth centrów świata, których 
twiedzenie należy do dobrego tonu 
wytwornego - i oczywiście zamoż- 
!legO - globtrottera, dawna stolica. 
c
8JTZY chińskich, zajmuje stano- 
,,'isko wyję'tJko-we ze względu na 
egwtyczne piękno, w którym odbija 
eię t
iQ.detni' historia Chin. 
, Położony na skrzyżowaniu dróg, 
wiodę.cych z pustyni Gobi i daJe- 
kich stepów mongolskich, zaludnio- 
nych przez koczownicze plemiona, 
do żyznych nizin Żółtej i Niebieskiej 
rZf'lki, z jej od Wieków 06iadłą, rol- 
ni
zą, na. wysokim poziomie kultu- 
ra.lnym, stojącą ludn
cią, był Pekin 
centrum krzyżowania się wpływów 
rywilizacyjnych dzikiej północy 
i kulturaln&A'O południa. Wpływy 
te Odbijają się w ropografii miasta. 
Na. północy rozciQ.K'8. się tak zwane 
miasto tatM"Skle, o
:}d.zielOlIl.e murem 
od właśdwelro Pekinu. Tędy z po- 
hld.nia na. północ' ",iedzie główna. 
droga. którą dziś jeszcze, jak przed 
tys.ląca.ml lat, przeciągają karawa- 
ny hat1dlowe. Tu zna.jduje się głów- 
M brft.ma miejska Chien-Men, z mia... 
sLa. tatarskiego prow8ldząca do cen- 
trum chińskiego. I wysta1"Czy pobyć 
klIka ROdzin w pobliżu bramy, aby 
przeżyć, naocznie sobie uzmysłowić 
na.ibarozlej istotny może obrft:Z 
\\'8półczesnej Azji. Tu jeszcze dziś, 
.iak w odl
łych, ba:rdoo odle
łych 
wiekach, krzyŻUją się najróżno- 
rodnleJsze typy, ruchliwi Chińczycy 
»()}udnia f wol,nf, barczyścI. o 
nia- 
'łych 
era.ch, przedsta\\-i('iele 1\Ion- 
-"liii. NajdawnieJImI. pTzeszłość 
l najbardziej dzisiejsza. współczes- 


Pekin - miaslo cesarskie. 


ność tu podają sobie ręce. Obok !'karby złote ulokowali w saresach 
małych, przez osły ciągnionych, chińskich, amerykańskich, czy euro- 
wózków, na których chłopi chińscy pejskich banków. 
od prawieków przenosili swój doby- Tędy przez bramę Chien-\fen 
tek, zwinny luksusowy samochód przesuwają się codziennie ciekawe 
amerykańSlkieg-o turysty. dla roz- wrażeń Amerykanki, uśmiechnięci 
rywki błąd
ego po dalekich szIa- zawsze Japończycy, którym nie 
kach \V-schodu, wielbłędzie ka1'awa- zaw!.'ze zależy na \\Tażeniach tury- 
ny. które w dwudziestu dniach prze- stycznych, poważni. skupieni z ra- 
bywają drog-ę od pustyni Gobi do naJtycmynl bł
'skiem w oczach ka- 
Pekinu, i wspaniały nowoczesny płani t
-betańscy, buddyjscy i t. p., 
ft.utobus, który. gdyby istniały dobre jednym słowem - mieszanina ras 
'drogi, mógłby w kilku gniach prze- i wligii. róŻnoj
zyczna, \\-ielobarw- 
być tę przestrzeń, a dla ich braku na, różnorodna. wiecznie gdzieś 
zadawalnia się przewożeniem cieka- , o-twartym tym szlakiem podążająca, 
wych turystów do odległ
 od Pe- żyjąca. jakby poza czasem i prze- 
kinu o kilka godzin drogi konnej, strZ('!Jlią. . 
słOllocznego pałacu. w cię.gu nie ca- Takim rojowiskiem ludzkim był 
łej pół godziny. Tu stykają 8i
 I Pekin za Dżi
ishana. któreg-o hor- 
biedni. do ostatnich granic wyzyski- dy niS7JCzyły na
madrone tu wie- 
walili kulisi I ame-rykailscy I chińscy kowę pracę. bOJ!'a.twa, takim pozo- 
milionerzy szanghajscy, którzy swe. stał za czasów ce!'larE'twa., taki jest 


Jak sie w Polsce marnuie pieni
dzeu. 


\V "I. K. c." znajdujemy nastę- rośnie gromadnie w lesie, w cieniu, 
pujęcy list czytelnika: a nie samotny przy drodze. 25000 
..Miałem sposobność zrobi
 parę drzewek, 25000 s.łupków i zakopań, 
tur autem po powiecie bocheńskim 00 koszto-wało 10000 zł, p
zło na. 
i poprostu z bólem serca zauważy- marn{'. Przecież ktoś tu za\\-in.ił, 
łem eeł,ki drzewek, sadzonych przy kt.o
 mus.i hy
 za to odpowiedzial- 
drogach powia.towych te
o powiatu ny?" 
u.9('hnił:tyrh, do teg-o I'It.opnłR, że O t.o właśni£' rhodzl. aby odpo- 
jedzie się kilomekami. a ani jedno wirozi-a.Ine.g-o za popełniooie tego 
w d
łownem tego słowa zna.czeniu lZ'łups-twa nie tylko ustalić, albo 
nie przyjęło 
i
: wF:zy.stkie uSl"hnię- i przykła.dnie ukara
. Przecież kie- 
te. dyś musimy skończyć z niefa-cho- 
Gdy !'ię dowiadywałem, 00 j{'
 ""ością i ma.m.otrawstwem... Po- 
teg-o prz
'ćzynę. dosta.l{'m od po- datnicy pieniędzy na ulicy nie znaj- 
wiedź. ż{' Mdzono bUl'zki. a buk do I duia. łe"z muszą ciężko je zapraco- 
tych celów sie nie nadaje, bo buk wać... 


Pekin republikański. Chińczycy po- 
kazują w głównej pagoozie na ołta- 
rzu niebios kamień. na ktorym 
w \\ielkie uroczystości siadal cesarz. 
Tu jest śrooek świata. mawiają 
z dumę.. ,Kie wiem, czy właśnie tu 
znajduje centrum globu, zdaje się 
jednak, że na nazwę tę zasługuje 
raczej brama Chien-:\fel). gdzie da- 
leka prze!.'złość styka się codzi{'nnie, 
co godzinę niemal z współczes- 
nościę.. 
Nie wiem także, czy słusznym 
jest pogląd, wFaża.ny z dumą przez 
lokaln
pa;triotyczną ludność Peki- 
nu, że miasto to jest ośrodkiem 
świat.3.. Napewno jednak je
t to 
najlepiej rozplanowane miasto na 
ziemi. J ego ulice wiooą prost.o 
w czt..rf'Ch głównych ki{'runkach, 
ze w
hoou na zachód i z południa 
na północ. 
Kuli!.', cię.g-nę.cy lekką, Z\\ inną 
rykszę. rodzaj lektyki 11a koła.ch, 
którl1, roraz rza.rlziej wprawdził', 
paraduie europejs'ki turyst.a, hołdu- 
jący snobizmo\\-i ubieg-łych lat, za- 
pytany o ki{'runek, oświadcza: .,Te- 
raz musimy jechać na południe, 
a następnie 
krę-cimy nR wschód". 
Zabłądzić w P{'kinie, mimo olhrzy- 
miej ilości ulic w tym mieście. pl-a- 
wie niepodobn
, mimo, 7{, jest to 
pod wzg-lędem obszaru j£'dno z naj- 
większych miast "wiata.. 
Rozplanowanie miast je.st nie- 
zwykle PflOSt{'. Na północ cię.
nie 
się dzi{'lnka tatarska. na południe 
dzielnica chińska. !\fił:dzy jedną 
I druJro cię
ie si
 zakazane miasto 
pustych dziś pałaców c£'sąrskich 
z ich pozłacanymi dachami i f;trze- 
listych pa..l!'ód. 
O tym przedziwnym, tajemnicze- 
g-o uroku pełnym, mieście'w kore- 
spondencji następnej. 


Zostań czlonklem Zwł,zku Polsklego- 
Poznai1, Pocztowa 27, m 1.
>>>
Str. 10 


. ,.KURJER BYDGOSKI", nłedJela, dnia 20 CZfl'WT& 1937 r. 


Nr. 139. 


-. 


.:- 
- . 


.. _.
 -
 
:-ł..''''
' o -
''''ł? 
 
 
 
. 
 , 
. - '. '

"rł"'6'-Iob'''' ---. - .' ",-"" -
 - 
'

 '
i -;': ...,
 
.t.:' 
 : 
 - , \: 

\ ::: 
 f. 
 . J 

 .,. ",i1
 r -' 
 ?
 
 
 . . 

('-' 'ź 'f. et - r,1,_ 
 04' i L',,+:;,,_ 
'. - 
., 

' _ l . h
i .,t 
 
6f; . _
 
 Ił 
 U I 

 " .. -J l..e. ....... 


1;
"' : 


Wielkie dni Nakla jUi sie rOZDoae". 
5000 młodzieży szkolnej i 2000 wrkonawc6w iui przYiechalo na igrzyska. Jutra przyjeżdżaja 
min. $wietoslawski i wojewodowi2 Maruszewski i Raczkiewia. 


NakłO. Dzisiaj o godz. 13 po od. 

pie\Va::iiu h}'mnu narodo\\
o i WCilł- 
gnięciu flagi na maszt odbędzie się 
otwarcie igrzysk kulturalno-artystycz- 
nych w Nakle Uroczystego otwarcia 
tej ogromnej imprezy krajrrlackiej 
dokooa przewooniczlłcy komite(u wy. 
kooawczego igrzysk p. mec. Jan 
Knach. Pierwszy dzień igrzysk kończy 
£lłę około godz 22 
W niedzielę rano o godz 10 m8Z& 

w., a. o godz. 12 przemówienie p. sta- 
rosty !\fuzyczki i przewodniu,!cego 
komitetu mec Ja.n& Knacha. 
W Nakle już wszystko gotowe. 
Wszy
tko prz)gotowa.no z najw1iększę. 

rannooctl). 
Ze qfer otfcjalnych zapowiedzillJ:!Y 
JefIt pnyjazd; mimsłra Świętosław- 
Bkiego, wojewody poznańskiegc Ma- 
ruszewskiego, wojewody Pomorskiego 
Ra.czkiewkza, kuratora Okręgu Szk. 
Pmnańskiego jr. lakóbca. ge
ra.licji. 
eta
łów okoJi-cznych po
iatów, pre. 
zydentów miast i ca.łego 8zengu !n- 
cyrh osób. 
Polonię zagranic
nQ. 
prezentowa
 
btdzfe ł(\ osób, oprócz tego przybędzie 
chór z Z1(.3ii Złoto"'-skiej i wycieczk& 
cauczycieli polskich z zagranicy. 
83 nfigro..1y wartości 2000 zł ofiaro- 
wali: m1'1łl'to Bydgoszcz - S, pow. 
82Ubiński -- S. powiat chojnicki - 2, 
pow by
g(};ki - l, gmina. Samok1ę. 
5ki !\fale - 1. Oraz Komitet Igrzysk 
- 23. . 
Nakło spodziewa się przybycia kił- 
kunasł1J tysięcy gośCi. PrzygO'towQ?,,-() 
więc nd
ednie zapasy iy
o'cl, 
kwat4'ry, miejsca. dla postoju poj,"- 
dów wSlelkiego rod7aju itd. 
W..tęp na fm-zyska k05ztO\\aĆ 
- 
-'zie 01 10 gr do 1.50 zł. 
r'ogodne przejazdy zapew.l!,! J.:o' e:e 
pań"twowe, kOleje powiatowe i auto- 
ł-1J"
" a mianowicie: kolejki powiato- 
we pow. bydgoskiego I wyrzysklego 
puewiozły bezpłatnie ponad SOłO mło- 
'zleży szkolnej. kl6ra r6wnJei bez- 
płatnie uczestniczy w Igrzyskach. W 


Budowa ogromnego 
kabla telefonicznego. 
Prot\ arlBOlla }pst obeerrie na odcin:1ru 
pomorskim budowa kab1& łt"lefu.ni
. 
który poląozy be:I:pośrednfo Bt01lcę 1mI.ju 
r: wybr2Jet.xl. 
Przy robryt
łi tycli zna1azło pl'!I{'!J 
woIełu bezrołlotny('b z ośrod'1I:6w, 
e te 
p!"&ee. podlesraJące na 'kopan'fu I'ChVll f 11. 
1d8danl'l1 rur cementowych j kabla. są ."".- 
mt)"'WaD8. 
Obeenie pracuje 8Ię w cał.ej :pełni pMy 
ltudowie tef Hnili na terem. m ŚWiecia. 


Oszustwo na wiek sza sIlale. 
PoJkja zatJr7.yme.ła w Tcrewłe zPoMryna 

hCfW'l&ka Pie{'hQWt.ak ot:wi-i
 ka- 
wiarni" PI"EJ' ul. !'!łOW!l{'1ti
 w T
f', 
dopllśoił sIę 09Z'U1Jbw na !!'l'kooę miej8l»- 
"'Yeti kuf)f'.6w. od kf6
h Tlabyweł fowa.. 
rv I mebJe nie płacąc za. nie ani 
. 
Nad.to OMbn:k ten pobral 25 zł kaucji 00 
P. ("
Jf!v Rip1iń!ll'kiej i p G1'7
.a 
Szw;ndrowtkiep-o. o})iecują
 firn pr
 w 


jeJ 'kawiarni. Do prary- kh Jf!i!na'k nie 
Pl'!'YJął ł k&1Jo1'ji n\.e "",,6cit. S
wą u_ 
I!t!'IJ!tłI\l\"II z".fm;e 8i
 pI'OkuPatun. 


roiedzielę pojadę. poclę.gf popularne z 
H}-dgoszczy o godz 7.22, z Torunia 
o godz. 6,45. Powrót nast'łPi kaidego 
J.nia. o godz. 23. Bilet z Bydgoszczy w 
obie stror.y Iroszłowat będzie 1,M zł 
Dzkiaj kolejki p!JW'iatowe pow. 
t.ydgO!łkiego i wyrz}"skiego przywiiOz}y 


ł.ezpła.tnie 110 Nakła. przeszło 5000 mł
 
drl
ży s:r:kolatl]. która. uczestniczy w 
igrzyskach. Ulice spokojnego miasta 
zaroiły sie uczniami szkół powszech- 
oych i średaich. Przyjechali jui rów- 
rJież wszyscy wykonawcy w liczbie 
okoW 2 tysięcy osób 


I 


.,.. - 


Pojutrze! 


. 


rozpoczyna się l.sze bogate ci/łgnienie 39-ej Loterii I 
każdy posiadacz losu stanie do walki o lepsze jutro, 
o spokojną przyszłość l 
zawita szczęście do tych, którzy po nie sięgnęli I 
królowa fortuny podzieli skarby między uczestnikami 
gry I 
powstan/ł rzesze nowych bogaczy, którzy przekonają 
niechętnych, iż Jedyn" niezawodną drog/ł do boga- 
ctwa i dobrobytu jest Polska Loteria Państwowa I 
zatem w kaźdym domu. w kaźdym mieszkaniu 
i u każdego. kto tylko dba o dobro swoje powinien 
znajdować się los zakupiony w znanej ze szczęścia 
kolekturze 


POJUTRZE 
POJUTRZE 
POJUTRZE 
P:)JUT
 
 
POJUTRZE 


POJUTRZĘ 


"Uśmiech Fortuny" 
BJdfOUCS, ul. Pomorska 1. To....., ul. Żeglarska 31. 


Ćwiartka Josu kusztuJe 10.- ał. poł6wka 20,- zl, aly las 40,- zl 


I! 
 
: 
....- . - 


f.K dUn '  


_ Dziej cborYch. POd.nIOl;III. u.roczYI(
f. 
ka.tollck\ prZ6tyw'11i w środę chOn:y pa- 
rafii 
UJbin. Śladem innych miut Pel- 
ski i z okazji przypadająeej w dniu 18. II. 
200-letniej rocznicy k8lll.ODIMcji ",o Win- 

enteBo a Paulo Stowar
yszenie Pail fIw. 
Wincentego zorganizoW'1ło dzień choryd1. 
Dzięki I()ręAystej pracy 
 . pr
e- 
ską p, Nowakową na czele oraz pomoc.y 
Pań StowanY8'lienia - Ks. Prob. Gałec- 
kiego i 
oleczeństwa, około 00 chorych 
oblotnie, znalazło w dniu tym opiekę du- 
chową. O godz. 6 rano ZW(ńono chory
h, 
u!ymonymi przeoz obYWłl.teli mł..sta i 0- 
koliey funna.nkami I samochodami do 
koAoioła w którym odbyła eię 
t dla 
chorych: Uroczystą Mszę św. II wysLwwi.- 
niem Najśw. Sa.kra.m9l1Jtu i blOff08ławień- 
stwem odpr&IWił miejaoowy Ks. ProbC8ZCZ, 
który równiet wygłlJi;ił pNepiękne okoll- 
czn
iowe prz8lIl6wlenle. Po n'1botet\- 
stwie odbyło się wspólne śniadanie w 0- 
,;rodzie parafialnym. Chorych obsługiwłl- 
ły Panie Stowanysenia. ZUl18oC&yt wy. 
pada, te lek. pow.: p. Dr St.!l.Siewski sao- 
fia.row3.ł swoją pomoc pl':ez pełnienie dy- 
tUT'U w czasie uroczystości. Dyrektor Za. 
kładu p. Dr Kurpisz udzielił dru.iyny ...- 
tawniczej P. C. K. Pani ZałU6k& z PiI1- 
ska oaobiśce przywiozła ze swego JJ1"1,jąl!.ku 
13 chorych. Uroczys40ść tak podniosła 
i wuUS!ająca na dlugo p
tanie .... pa- 
mi
ci cborym, na ktorycłl twarzach wi- 
dat było lI
wolenie ale i 
iQkewanie 
:lIa oNanizatorek tej ucz;ty. 
- Wiełkie al'OUJ'ltoicl karkowe odbt- 
dą eiQ w Szubinie w d'niaeb ZI i 211 bm. 
;tjednocz&11ie Kurkowych Bra.etw Strzelec- 
kioh Okręgu bydgoskiego 
 w Szu- 
binie okręgowe strzel8lPie o godnośt króla 
kurkowego i rycerzy na strzelnicy kurko- 
wej w Szubinie. Uroczystość ła, kt6rl1 
pl'OjO'&m podamy w n!ijblltezych dniach, 
proIygotowana jm P
 @OSPOdarzy. mlej_ 
;;oo....e Kurko\\oe BI'BcłJWo StrZeleckie z OB- 
lyUl zapalem. Spodziewa f ei., nalety na- 
pływu Vo'3elu go8c-i a Okręgu NlIdnoteckieco 
i Bydgoszczy. 


Surowe ukaranie mlodocianej szanta. y
tki 


Mogilu. Przed Sądem Okręgowym na. I nieleł.nia Zoti.a. Doo:1agałówna /I Mogilna. 
SMji wyjazdowej w Mogilnie oopowiadała Ustalono, te OBkarWi1a była jut 2 re.zy 


Brat zaslrzelil brata 
wskutek nieostroinego obchodzenia sle z bronia. 
lIogfIu (fAlI. 111.) WQIIOI'&j półnym wIe- 
aorem w BwlerJtÓW'al1 pod 
 zda- 
rzył się łmł-łeb1y WJPadek 
 
W tzMie wy
 fuzji JIftIN Cze- 
Bława J.f:i.eazkawllkieso padł lIIiI'58I. który 
agodzłł atoJ.-.o opodal ..I
 kata 
1ł-letnIIgo BtuJslawa 1If8czk--ł.o, 
kt6ly pacU trapem aa mSe)&n. Dor.nd on 


J'(JIIdareia caIeJ pl'8lWej piereI. Na m,ej8Ce 
tftIgI«*I8l!1O 
 
 dr. Le. 
w&ndowBJtlego :& M08idD&, który lItwierdziił 
juj tyłko *011. )till\DwOlne@o Z8bó]c, 
br_ ew* Cz. Mieez
S!O U'eerJOO. 
'Want i OIa4zoQO 'W &1"IMIeCie 'Iedr&ym w 
MogiJnie. 


Sensac,Jaa S 


rawa. 


'l'uoIaoI& W pleJ'IWKYcb dniach czerwca I no między zaiDtereBOWBDych obywateli. 
br. gł06n4 była 8PI"'W& prąwileJu, nada- W ub. !'oku wy1oeowaDo Bumę 30 000 zł, 
nes o miellUańeom w&i Sliwice pnea kT'Ó- ,którą, ulokOW'8QO 'W Banku LtJdowym w 
la Augusta MocnegO. MOCI\ tego pJ'Z
I- śnwiQCh. I wł'1Anie tę eumę MJeła KKO. 
leju wolno było 'liwic:1Janom pll8&Ć bydło w Tucholi na pokrycie długu gm. ŚJiwi- 
w 1888d1 kl'óleWBkid1, korzyM&4! & drzewa ee w kwocie 2 SOO zł. 
c,pałowego i budulca i ryboł6wBtw.'1o. Z bi&- Przeciwko zaj
iu w ImienitJ pokrzyw- 
giem CZa8U D88t4piło skapitalizow&:1ie te- dzonych ooyw.a.teli adw. Kofu:zal w Tu- 
go prlJ"'Vileju i IlMfA:plle 11& podstIiwte oboli WJlió;;ł fnterwencje do 8I\du okręgo- 
umów ml
 Po1sk\ a Niemeamf - fllJła- wegtO w Cbotnlcech. Obecnie aąd. uchylił 
t!! drogą COJ'OC'lllYOO loeowa6 ooti3'acyJ at Zijęde orzekając, te owe 30 000 zł ni... eta- 
10 roku 1960. nowIłł włMności gminy ani gromady, leQ 
W roku 1985 wylł-JMLDQ ł1bllguM na pJ'Y'Vo"WIe dobro OOyw'wlL 
wmQ 14000 d, 
 aetydunł-ł rmJda. 
-' 


Mo\Vy burmJstrz m. łeD6lna. 
W kancelarii lltaroflły POW. w. StPólni. 
p. J. t)rIw;&a na!!tą,p1ło 
ste zapTY;Y- 
9:e
enie n
 burmistrza P. StanfMMV4 
MlłTcln:tl}wgJ{i
sro b. nam:eln. aęp61eńl!lrle- 

 UrT
ll 8kaJ1!f)wf"ll''' w oOOcnoAcf C?Jłon- .W dnm. 'IImZOł"&)s&,-m 'IIV 
 eo- 
ków rady I zarządu miej8ld('f!lO, po ezyrn cklDach Vr'leCZOl"Dych po iRT,oozi

h 
P. Mareinkow'lkl przejął 8!!'endy 00 wice- DłII'adach bezrobotJnyeh z Zll;1'Tlą4em mJeJ- 
burrni9trze. p, ('..ołąbiews'k
. Wreororem akJm podpisano nową umowę z beerobot- 

 sit: w rttuerm. w pięknIe Udeo1ooro- 1 nymi., woIec caego -łra'k zalkońaaooo. Oko- 
wanei !!a1i. uror-zv!lff' prvrita'llie oraz Wf)To- lo godJz. 2 w nocy wlltZy8CY ł-robotnl opIJ- 
_d7
nj
 w 'JT7:" ",,""
" hllrm'-łf"73. 1=;łfł. kiłi okupowani m
J«e pnl.cy, PMJ9I"Y'W&- 
roełę mstępo\\'fłł wke!'lffłrosta p. S('he1n
r ją(' glOOóWlkę f powraoeają.e d'! domu. BelL- 
!J1IIIII1. r ootni OZ)'IIkaJf pI!'W!1ą poprawę _run- 


Zakoń[zenle straJku w 6rudziądzue 


ków pracy. przy ufm berzrobotDł mający 
więk.azą, rod7l\.Jlt: zatrudnieni zostaną przec 
ty
1.e6 pracy tj. ł6 godzin. Nowe warun- 
ki obo
t będą po upł)"Wle 10 dnI. 
Częśt berJrobotnych, ktÓl"Zy czuli stę na !,I. 
łacb, pmmXlM do pracy w dniu dzl&i+' 
1IIly1n. reerzł8. po wypoczynku l'O'LpOCl.ni' 
prace w poniedzl&ł-. 


kaMna. Obecnie odłJowiad!!ła za sz.a,nta- 
t.owwe stratnika wi
iennego p, l\Iacio- 

 cha z Mogilna. :2:ądała od niego 400 zł n 
rzekome pOOudr.enie ją do macierzyństwa, 
oru o usiłowanie nakłonienia Piotora Bla- 
dego or!!:/; Michała do fałszywych zeznłln. 
Są.d biorąc pod UW
Q ¥.a.rałn06f oraz 
wyra.finowany .sposób w jaki szantatu 
cbciała się dopuścił skaz!!ł jl\ na łącz!!" 
kal'ę 2 laW. więzienia, ora.z utratę praw 
obywatelskich na prze:iq 5 Id. Ooma- 
gałównę £ miejsca aresztowano I odsta. 
wiono do więzienia w Gnietnie. 


.- --t:F 


fidgIUa 


I- Iaaagaracja teglagt przybłebel, 

ęto jut norml\Jlną teglU
 mlętUy 
Gdvnią, a innymi miejeoowor.ciaml W}- 
b_a. ł statki -pnybrz6t.n0 .,teglu
 Pol- 
skiej" utrzymują obecnIe stale kiomrun1lk
 
cj
 z Helem (5 ruy d.ziennie). .J'
]ą 
(5 rMY daie.nnie) 10Jiowern (10 J'8IZY dozl4!lłl- 
BUl. 
_ Dzieli 
ł-ła gd.yiłsJdego. Oh' a
- 
cle ..Ta,.(I'ów r.dyńsk'!orh" połą
 b!:,M.}e 
. Dniem J'ZIImiOllba. gdyńak;e@'O". Pro- 
I!'J'
 "Dnia" pn:.ewiduje - po v.yełucha.- 
niu naboteńsłiwa - pocbód p1&tform, na. 
który('h urządzone, bąd" tr\\oe obraa;y. Du- 
.trujące prace rzemto&ła I d,z'ia.łalnWć e
- 
chów. Wieczorem odbędzie IIIQ zebranie 
pubI1
nf' na kt6J'Y'TD wYgłoszony 7)OeIł.8n11 
:refer8Jł pt: ..R
IĄ I oo'ą
,,'k1 r1:l'm! ala rh-ń.- 
*1(""" 

 WylowłeB1e lopłelea, przy N
 
tu R}-balklm 
owit()JIO zwłoki SOJ.łnlf!- 
go mętnl'Y'Zny, ubra
S'O tylko w 1I:ł-ł!um 
k-łPfelowy. Zraiokl leł.&ly w 'wo(bł. 1'11( 1 1) 
I m4oe!lięry. mierł dziecka. 


W S'J('h08lJ!'Zy
b pot! Taewłm ?oIp8- 
,na pod pmojł"tdtają.l'y dro«ą WÓl d
- 
IOWY '-letn.l", Hałllf1ł1. steLnke. OzlP.o01rO od- 
nlMłn hk powat.nll ohratenle' we-wnę1Jr?;T1I', 
ł te po pl'Z
\'\.edenilJ do N:pltaia zmuif' te-I 
. go Nm
go d11;
 '" iOOZOll'OOl.
>>>
- 


Hr. 139 


KURIER BYDGOSKI niedziela. dnia 20 tzerwta 1937 r. 


Str. 11 


,II III 


'-ROfWIK - 
BJdgosztz, sobota 19 tzerwta 
Sobota: Gerw.azy ł Pl"Oł.uy. 
NłedzlelD: SylwerlUSZ&. 
Sr06ca: WllChód 8.S3 
zaehód 20,29 
Długość d.nJe. 16 
. 56 1trl1J1. 
KIiIętyca: wschód 15,M 
zaehód 0,ilO 


Dpur nocnJ lilek 
Od. tł. 6. - 20. 6. 1937 r. 
A.
a po4 Nl
 nI. NIecUmIe- 
d.zia 11, :eIefon 3000. 
Apteb po4 X-OBlI. ul. Dworcowa ur. iB, 
ł81efon 3301. 


J)yłu lekarza IrDleJowelO. 
W noiedziel
, dnia 20 czerwca um r. dy- 
turuje leka-nz kolejowy dr. waUckl, ZOO- 
thwy Rynek ł. telełon 18_1 7. 
Pogotowie BataDkowe. Pomonk& Dr. 16, 
telefon 2615 I 2616. 
Strat Pot.ma. Pomorsk
 16. tet. 06. 
Muzeum IlleJlkle. PośmIertna "Y5ta. 
wa caieł Leona Wycz6łkowskiego, ofiaro- 
wanych miastu Bydgosuzy. 


- Dla. wyJeitiaJIICJoh _ wak_Je 
K"ięga.rn16 Gierryna, BydgOl2JC/l., Pl
 Te- 
&l!J'8.1ny poleca w ,,'ielkim wyborze wiecz- 
ne pi6ra ŚWJIII,tOWych marek, ora:/: tanie 
wko1ne. Cen, fabryone' nl088 


Poznański Kontern 
Towarzystw Ubezpietzeń. 


Odbyly si
 w Poznaniu Walne Zgrom&- 
clzeDJa TO\1\uzy8tw naleu.cych do PozDań- 
ski'go Koncernu Towarzy8t.w Ulezpieozeil, 
na JtIIórych zat.wlerdzooo zamkni
 
obrachunków _ ro-k 1936. a mi8iDOWicie 
"Vea.fy" T070'8.rzyatwa Wzajemnych UbeZ- 
p:eueó od Ognia i Gradobicia oraz Po- 
znańsko - Wa.rszaWllk1egO Towarzystw-a 
t'be-zpieczeó Ski Akc. w dniu 28 maja 
t9.'ł7. zaś "V8&ty" Banku Wza
mnych 
t:b&z;pi
ó w dniu 29 maja 1937 r. Z8m- 
knitcia bilam!owo wykazuj,,: Zbi6r slda- 
dek u
z;:pi-eczeniowych brutto w Koncer_ 
nit' pod'\'Ilytsz;ył 8i
 w roku spra"\WZdaw- 
cz;ym i w)-n08l łąeznf.e sum
 18.391.428.88 
sI. Aktywa Koncernu na dzień 31 grudnia 
1936 wynoszą powatną sumę 31,310,uo,21 
zł fundus.ze gwa.rancyjne i retlA!rwy wr.ro- 
s!; i wynoszą łącznie ttmlę 2l601.535.85 
zł. Osiągni
ty zySk uczynił 456.3ffi,33 zł. 
PodMWY finansowe .skoncernowan.ych To- 
warzystw są. silnie umocnione. W roku 
spre.wozdawczym wzroIIIły lo'katy w nieru- 
chomościaeh, których 8kon'«'DOW&ne To- 
1I.-arzySl1l.'8. ł
ie obecnie pos1ad-ają 34, 
domów czynszowyCh: w poznaniu, w War- 
r.zawie w Ka.towicach. we Lwow:e, 0I"8Q; 
innYCh' większych miastach Pol8ki oraz w 
Gdaósku na ogólną wa,rt06Ć bilansową zł. 
8.066.55'-'66, Towal'ZY8
 posiadajl\ etale 
dosta
oozną płynność fund'u&z6w. co nie- 
:r:miernie ułat\\-d.a, natychmiastową regu- 
lację odszk;dowatl.. GotÓ" k.a. w kasie 
1 :D9l.ytucj'ich kredytowych na d1:ieó :n 
It'ru-dnia 1936 wynosiła wy'9dką sumę zł. 
3.639.738.88. Wszystkie trzy skoncernow-a- 
lI(I Towarzyst\\o'8 są oparte wyłącznie o ka- 
pitaly polskie, to tet roZipOO"zą&anie lrrod- 
kami płynnymi w wysokich sumach zn&- 
mionuje celową I C71Ujną gospodarkę za- 
n:ądów. nl082 
- W ostatnIch dDIach obtokł-a Się w 
nową I4'&te n&jpowatniejsza n88Za chrze.- 
tIc1Jra
9ka Kolekture Kaptur'kiem!ala przy 
Placu Teatra.Inym, na co 21'1\T8.C8JDy uwa- 
gę naszym czytelnikom I 87JC2:ególnie ją 
polecamy przy saJrople losów do b
j 
Lot.ł.J'H. nl081 
- Otoblste. Dotychcusowy prefekt 
Państwowego Gimnazjum im. MIII'9Z. Jó- 
zefa Pił9tld
klego w Byd
y ks. profe- 
SOr Klemens Sred
ń8k.i został mi8.tlOM1oy 
przez J. Em. b. kardynała Prym,a.sa dr. 
Hlonda stalym delegBll.em prymuIOWSk;im 
do "praw wychodttwa. Ks. prof. Sred
ó- 
Ski t.egna,ny I ulem przez 9p()łeczei1stwo 
bydpkle jut z dniem l lipca br. 1"07Jp(I- 

Yna _ czynnośe'l, polega.ją
 na w1rEy- 
tClWl3lliu o
rodków polskich We WS?;y8t- 
kich cz;ęklach k_ta. 
_ PrawolłeWDe naWelittwo. Z oka.zjl 
iwiąt Sw Tr6łCY w Brackiej cerlkwi przy 
Ul. M. Focha 
. w 9Ibote, 19 hm. I w nie- 
duelę. 20 bm. o god'%. 18 odbQd-zie 8i
 Wsie- 
DOlZoOZna.ja. a w niecnielt, 20 bm. o godz. 
10 rano Lt
urgi.a., W ponied2J!a.lek, 21 bm. 

. Ozit'ń Ze!ll.anla Sw. Ducha w cerkwi 
1;301'n.izonow&j przy ut. 3 Ma,ja o godz. 9 
l8.no 
 


oni rene ja prasowa O. Z. N. w T orun · u. 


Wzieli w niej udzial przedsławidele pism prorzildowJth i OPozJcJinJch. 
ba JaklegDkolwlak palta, aa drodza'" 1I.-pływać piel'\\sze ekładki człl)nko\\"sJ.:le. 
galDeJ. Na pytanie. j9.ki jest stosunek Pułk. Koc jest człowiekiem \," jąl',' \\ o 
O. Z. N. do gen. Hallera i Hallerczyków, skrupulatnym. i Ulanym ze S" pj u.:£ci- 
olJwia4cza. it nle przemłość i dawne za- 

cl. Były najro'l.roaiotsze propozycJI! za- 
sługi, lecz ten.fnie
 decyduje o usto- sile-nia finan;;mwgo O. Z.:\. WSl\'S'1 kie 
8IJDkowaniu l!.ę O. Z. N. do ludzL Czy te propozYCje jedna.k pułk Koc odrzll!'lł, 
O. Z. N. będz.Ie popierało regionalizm po- Sytuacja finansowa O. Z. 
. je31 " tł'j 
lJIDJ"5kl'l OWSZ8I'D - o ile to nie będde chwili bardzo &kromna, 
wyknczało po sa ramy interesów pail- Pytenie: O. Z. N. na Pomorzu rZoJclł 
etwowyoh. hasło: "Pomorze dl'1 Pomrzan!" Dla lego 
Wyczerpa1l.-.;zy kwestie, poruszone przez huła przymknęło do O. Z. X. \ldł'lu lu,lzi 
dziennikarzy jut prze:! konferencją, red. w rachubie, te bQdą posady. Jak O. Z :-. 
Ostoja przem.ed.ł do ombw'Jenia spr&w orga.. odnosi się do sp'rawy pnpiera.nia rPii,.na- 
nłlza.c)'jtlych O. Z. N. Stawia ... aam - Iizmu pOIDlrskiego? 
mówi referent - PlSDty, li tempo IłUZYch Odpowiedi: Przychylnie. O. Z. N będzie 
prac Jest bardzo powolDe. Istotnie tak Jest, {.opieral ka.tlego. kto sobie na poparcie 
Zamierzając jedna.k pod sztandarem z'l3łuty i kto okate się poparcia goon
 m. 
O. Z. N. zorg
 całą 
o1akę, musimy I Pytanie: JMIi O. Z. N. nie jest parti". 
pr&OlJlWU solidnie t 
Unie. W
 rze- wi4;!C czym je81.'! Jeśli nie chce romijać 
czą je!ft dobór ludzL 
pl"1wa ta wymaga Innych ugrupowe.ń, wlęc jakie zajmie "'0- 
najwięk.&zej osł.rorJ;oości. Dla.t&go wład:!:e bec nich al.a.nO'wl8.ko'! 
O. Z. N. 81\ tylko tymczB6Owe. W progra. Odpow1edź: O. Z. N. jest organizacjI\., 
mfe mam, pol.-ł. u1ttorlnr mJeJsJdego do
oeowan
. do rzeczywistości polskiej. 
I włeJsJdego ... Je4q -ł-ł-J.. BędIIe W pańsłJWach totalnyoh oOOwią,wją na.k,. 
OIUI kierowali. pIR& aIała IEGI.glalD.. . ate zy. jest mocny i silny retim. Tą drogą 
jedDoatk1. Pnktyka bowiem 'W}'kuar.. O. Z. N. nie p6jdzie. Nie będzie kroczył 
li ciał. kolegialDe g6n1J. nad t,.temem drogą gwałtu i ograniczania IWObód oby- 
.t.......ł. argeaIzacjl pnq ledDostk1. ",.teIskich. Jeeteśmy ludtmi "ia.ry, jak 
MotliwOŚci, leiąCe przed O. Z. N. - WBZY8CY zr
 Polacy. i wier£ymy, te 
mówił dalej 
 Ostoja - BIł n.a.ogół dute. rychlej r::r;y później. bez przymuifU. wszyscy 
O. Z. N. nie IMadzle alplo po władzę wet4pill. do O. Z. N. 
droga rewolucjL Będ%Iamy krOc:ZyĆ naprz64 PytltDle: Czym r6t.ni aię WYIlU
 
I zJedDywa6 .oble ludzi, jU to powiedział pnez O. Z. N, nowa :Jemokra.cja od staTej'! 
pulko Koe, Itea agftaejł f mam1ea1a obIetDI. OdpowfecU: DelOOkncja. O. Z. N.. to rów- 
cami. Wołamy do slabie, do O. Z. N.. ludzi T.ośt i 
y obyw-llJtelskie przy pew'l'lym 
czystych f Dlelkaz1teInychl Chcemy w Pol- kierowaniu zg6ry. Doś1l.iadCZ6D.ia z;agra- 
sce wyplenić protekcJoD1zm I nprzywileJOo nieme d
ły nam w tym względzie duto 
w-łe, . pd.de wa:raWm dyskontowanIe materiału. . 
zasług, połatanych w plZellZłoicL Nawa. . 
PoIska, j'i.ka nam pr.cyhieca, nie btdzi,e P
t
le: J
 
. Z. N. 
iy
r

 
ble 
ani faszystowska, ani hitlerowska. Będde przejęcie 
 SJebJe 
Il\iśCi za. 
to nowa demokracja. Tylko entuzjazm losy P.Jlskl? Czy w przrazłych. wyborach 
i id
 amurzą tę nową Polsk4, demokratycznych. 
odzl
 s
ę zdoby
 
zwł
Z8 wieś polska, która wypiecze w
k"zość I na. te
 podataW1e obJ"ć rządy. 
t."'1k' bocl1enek chleba, te wszyscy będĄ .Od:powtedf: WIerzymy: t
 w po1s
e 11:':- 

 dejdZle mamem:t calkOWlteJ konsolidacJI. 
ay .. te JMY\\"Stanie je&oo. szczerze patriotycZJ1e 
W koócu red. O&toJ& a.pe1uJe do wm;y&t- stronnictwo. To musi być nuzym ideał
m. 
kich o W!lp6łp
 I krytykę. Przez kry. . . d 
tykę rzeczy nledokllldDe mołD. poprawić Pyt
le: Jaki J
 5tosunek O. Z. N. o 
I budowK nowe. Krytyka l_t bowiem ordynacJI \Ą,-yborcze j '!. T' 
aI)'DDik1l1J11 tw6roaJIIL Apeluje ....łaszcz. Od
edt: ObecnIe 
. Z. N. zajęty Jł'st 
do P mOden DUJQb Jako Indzl twar. orgamzacJą We\\
.n4 I te
nO'wą. Spra- 
. o , wa t'1 w odpOWled.nllD czasIe poruszana 
dych I uczciwych. 
ie w interpretacji deklarujj pułk, 
Koca. 
Pytanie: O. Z. N. gł08i hasło, te 
o- 
.wzem Potski mate być tylko 
ar6d pol- 
ski i te O. Z. N. nie z;mi.erza do rewolucji. 
Jaką drog
 zamierza O. Z. N. DlDienić 
obecną KODoStytucię. która przeciet nie 
w:n'1je Narodu Poltkiego, lecz tylko oby- 
wa.teIi. a wi\:c i tydów. Ukraińc6w. :\i..m- 
c6w itd.. jako w
a.rzy Poleki? 
OdpOwiedj: O. Z. N. ustosunkowało sil) 
do nO'wej Konstytucji lojalnie. Nie ma. 
jednak na hiecie ruczy trwałych. Je- 
steśmy przygotowa.ni i na to. te kiedyś 
7.tl1iemit tr..eb& będzie KoostytuGję, Gdy 
zajdzie konieamoAć tego, nie 
emy 
i
 
praw1opodOOnie _hali prud jej EIJliana- 
mi ChwilO\\'o jest to p
ne. 
Pytanie: Jaki jest stosunek O. Z. N. do 
mIodziety? 
Odpowiedź: O. Z. N. zamierza. wsp6ł- 
pra.cować z m1odzieżą, by wśród ni&j 06ią.- 
gnąć pe
 ilość wpływów. Wierz
 te 
młodziet majdzie do 1188 drog
, jak my 
ZQ,ajdziemy do niej. Trudno zresztą zr0- 
zumieć. Q co w Polsce lu:izie się kł6c&- 
Pytanie: Warunkiem 
okojenia Pol- 
ski jest Iik\
id'1-Cja emigracji politycznej. 
Gdy idzie o wieś, rozwiązać trzeba sprawę 
Witosa. Jaki jest sWsunek O. Z. N. do 
____ tej sprawy'! 
OcIpowlecJj: Ktokolwiek szczerze 8lę do 
DU zgłosi, tego przyjmiemy. Nie odsuwa. 
my nikogo. Wymaga to jedna.k eDlLI1cjacji 
z tamtej etraDy. 
Red. Ostoja, odpowhdając na pytania, 
&Utrugł si
 k.iJbikrotni.e, te nie mówi 
s 1JPO'"
tnien.ia pułk. Koca, lecz wygł
z;a. 
to, 00 j!!St ,,"-Y czuciem O. Z. N.... C1ła. 
konferencja trwała łO mmll't. Konferencję 
zamknąl sen. Serotyński. "'1pelując do ;era- 
sy o wsp6łpr
 i oświadczając, tA! O. Z. N. 
niema 10tąd tadne5'o ocga.nu. 
W konfere'DCji pra.oweJ brai udzia ł 
rowniet filar rozwil\MDego B. B. W. R., 
JI. notuium Schab, 'VY8U,,
ją.c się na !ali 
na czolowe miejsce i długo konferując 
s IE'n. SerotyJ\sldan. W świetle oś'\\iadczeil 
red. Ost.oi, te O. Z. N. nie ma nic "'Spol- 
nego z byłym B. B. W. a., to 1I.-ysu'\\'anie 
się p. ootariusxa Schaba na konferencji 
praeoweJ jest dla M8 niezrozu.mi'1łe I W}'- 
maga wyjaśnienia. O. Z. N. na Pomol'ZlU 
motna WlrÓtyĆ ty1Jro wtedy ])(nI"OOH-nie. 
jt'łłi nie obaroZ)' się go pamiecią i ludmni 
skampl'omtoW'&nt'go B. B. W. R. W tym 
£en!lit' komenł..",vano wY8uw
le się p. no- 
t.uiU5L& S. na konferencji, zWClła.nej pru- 
ciel W)")
e dla 
 


Wczoraj wieozarem w sali ksil\ŹęCej 
"Dworu Artuss" w TOl'Wliu o:lbyła się 
konferencja prasowa. zwołaaa przez Szefa 
Biura Propagand, O. Z. N.. a na którą 
zaproszono całą prasę pomOl'Bką łącznie 
z bydgo«kl\. bez vw.g1ęd,u na kierunek poli- 
tycz.ny. Tak przy wsp61nym stole konfe- 
rencyjnym maletll się ludzie wszyst.lrloh 
pnekooail politycznych, od prorządoWICÓw 
do opozycjonistów z pod znaku "Słowa 
Pomorskiego" i "Obrony Ludu" whomie. 
Redakcję ,,Kuriera Bydgoskiego" Da kan. 
ferencJi toruAskleJ reprezentował redaktor 
Xazlm1ea Małycha. 
Przybyłych u WllZyetkich etron Pomo- 
rza. dziennikarzy w liczbie około 20 po- 
witał AD. Seroiy6skL Zabrał głos red. 
OstoI. z CeDłralD.go Biura Propagaally 
O. Z. N. Nie wygłosił właAciwie tadn&;o 
refe-ratu. lecz z miejsca. starał się rozwia.ć 
w8Z1l1tkie wątpliwości, wySUWUle przez 
dziennikarzy pomorskich jut prud kon- 
ferencją. 
Przede wazy8l.kim red. Ostoja odpowie- 
dzi'1ł na pytanie, jaka jest r6tnica pomi
- 
dzy B. B. W. R. a O. Z. N. R6tniCĄ jest 
ta, te B. B. W. R. opierał 5ię na Jednej 
tylko warstwie, zaA O. Z. N. pragnie oga.r- 
Lą,Ć wuystkie W&Ntwy DII4'Odu. B. B. W. R. 
pracowało nad up'1ilstwowieniem Polski, 
EI!Ś O. Z. N. IDI1lerza do unarod-łeDia 
PolskL Ludzie z innych oboLÓw lIł 
w O. Z. N. mile wi:Jz;iani. Stosunek 
O. Z. N. do rZĄdu jest bardzo lojalny, 
jl'ldnakte w pracach rządu O. Z. N. udZIału 
nie bierze. Nie mate wobec tego za rząd 
teJa pmJmowu tadneJ odpowledzjalDOśc:i. 
Na pyta.nie. a&y O. Z. N. ooejmie rządy 
w Polsce, red. 06toja odpowiada., te nie 
wCZł'śniej. Bot O. Z. N. 1IQ:Jzie miało po za 
&Obli. okres pra.c organiz;.a.cyjnych I przy- 
gotow9.wczych. A etosunek do innych 
stronnictw plityc:mych? Nikogo O. Z. )l. 
ani zwalczać. lUli rozbijAĆ Dla mJŚll. 
Wszyecy dobrowolnie znaletć si
 powiDni 
pod. jednym sztandarem. Włałc10łelem 
f odpowiedzialnym u losy Państwe I.t 
tylko Nar6d Poliki. O. Z. N., który wł'16ci- 
wie nie jest partią polityczną, będzie stało 
na stra:ty słusznych praw Polaków w Pol- 
sce i poza j
j granioa.mL W gpn.wie t y- 
dO\1\skiej miał red. Ostoja do ollwladczenig. 
jJ O. Z. N. dąły do spoIszCEen.l. calago 
tyci. kaItaralnego f gospocłarczego Poliki 


Pytania 


. 
I 


Roz;pOC7.J:ł'1 się. dY8kUAja, a raCZł'j refe- 
rentowi stawiano pytania, na. które kolejno 
udzielał odpo"ied:zl. Oto INIjwatniejsze 
Z nich: 
PytaDle: Dute "ratenie w kraju wy. 
wołały 06tatnie uchwały "Z'1rze\\ia", gru- 
py wpływowej, posiadającej w rządzie kil- 
ku reprezentantów (wicepremier K\\oiat- 
Ioowski. min. mrych I inni). Ja.ki jest st0- 
sunek O. Z. N. do "Zarzewiaków" i ich 
uchwal'! 
Odpowiedź: Z ..Zarzewiem" nic O. Z, N. 
nie łl\oCZy, a mane uchw'łły powzięli ..Za- 
rzewiacy" bez porozumien.ia. się z O. Z. N. 
Pyt_le: Kto ponosi odpowiedzialność 
za U-letni okres nądów pomajorwych 0:1 
1926 do 1937 r. Wyszła łKYwiem hroszura 
p. 1. "Zjednoc.z:enie mieszczaństwa polskie- 
go", w której brak całkowicie tego okreau. 
"'1 dzi8iej9Zą rzeczywistość polskc\ ostro 
w niej skrytykowano. Jaki jest 8\o6unek 
O. Z. N. do tego okresu 'l 


odpowiedzi. 


Odpowiedź: O. Z. N. Wonieje od 21 !u- 
tego 1931 r. j.ako DO'\V&, na olbrzymią met
 
obliczona koncepcja. Tylko od tego czasu 
mote O. Z. N. przyjąć D& siebie odpowie- 
óz\alność. a właściwie dopiero z ch""it", 
kiedy ,,'e-tmit' na 9W"e barki rządy po1.;tkił'. 
Za to, co si
 d.ziUo w PoII1C8 w ci
u 
11 lat poonajowych, O. Z. N. odpoVoiedzisl- 
ności pOOO8ić nie mote. 
PJtan.le: Akcję O. Z. N. rozpoc
ł() 
z wielkim rozmacl1em. Wydrukowano 
ł miliooy pla.katów i oblepiono nimi całą 
Polskę. To koemowało. Skąd O. Z. N. 
bierze na to pieniądze'! 
Odpowiedź: O. Z. N. nie posiada ta- 
dnych fundunów. Biuzw, centralne w War_ 
sZ8\de pracują w zakresie bardzo nikłym. 
Jest tam tytko kil:Jtanaście oeób, i 110 pra.- 
cujących pratWie zupełnie bezin
ie. 
WiększycftI wydatków dotąd nie było. 
Kilkanaście tysięc'1 dotyclI na dnik p1&k.a- 
łów &kredytowano do cz.aso, at zacmą, 


Bydgoscy restauratorzy w Brdyujś[iu. 


Zgodnie s t.rad
j, czel'WOO\\-" sebre;nje 
Tow.ar.ł:y&Cwa Rest&ure.torów po}ł.DZOne by_ 
ło I wyciecl:lką. Przy diwi
kach orkieatry 
azłonkowie. ich rodziny Illnni guście ł'ne- 
jecha.li pe.rost.UJkIem "Lloydu BJd809kie- 
go" do Brdyujlloia, skąd przem
 
wspólnie I muzYk, na czele do 
 

 A.&bacha. Po kawie odbyło się w ...11 
P. Asbfl,cha. zebra;nie mlo&llięcme, które Z&- 
81JC1
ił d8IWDY prezes Okr
 Nadnotec- 
ki
 Tow. Rłstau.ratorów - dyn'. Pa}&- 
jow5ki s Łod.m. W czui& IIł6brauia przy- 
jQto trzech DOW)
h człook6w: P. St.an
 
wa. Goe&, p. M&4i
 Wojc*bo_lt4 I p. Ta- 
deusza Martyf1skiego (pNed8t. Browa.ru 
Związkowego). W komuniik&tach za.rządu 
podano do wie.dom6cl wnioBk.i na walny 
zj&uI delega.tów do Pomania, gbie Byd- 
gosz;cz domagać się bedzie: od!kupY'\\'ania 
pNe1: Monopol SpirytlJ801l.y pU8t)
h buła- 
leJk, skasowania maleńkich butełoozek ozy_ 
&tej, co powoduje rozPiJa.Dioe UIIOtblety, 


zniesienia opla od go6cl. prrIJ&bywa.jących 
w ldlt8lu po godz. 21, Akazy.v;ama NbIIw 
w
It..d.. 
W wolnych gł--.ch pnsm8JW'Ieł P. dYl'. 
PaJ.ej&wsk.i, wttany b. l18rdecnie. 
NoutOPDe zełnln\e 1'Ó\\"Diet z wydeaz- 
1(1\ uchw8llono u
ć w G6mej Smoka- 
I., w UI'OOIO polotonej reetaur&'ji p Ziół- 
k
. 
Rentę pobytu w Drdyujściu wy.pełn.ia 
da.ncing, pl1Z&Ul&rSZ do reste.uracjt p. K&. 
drn'8, poozem lnów przy dtwfękach ar- 
kiestry wy1'Uszono do By
. 
PIęknym momentem było W!QÓloe od- 
tlpiew8nle na 8ItatJru pieśni 
ej: 
.,W8zy5tttle oallZe dzienne IIpJ'&wy". 
- 
n'Uzuja 
i 
yWll a To' rok8ch 
811«.ądu. SzctJegÓlnłe ozynnl byli przy tym 
pp.: pl"6Z68 - T. Kourka. wloepl'e(lleS I- 
dyr. Śm-i
iel!'ki (doItart'C)"i bez
refI01I.ule 
oł'k
c:tTę) i f;'karbni'k - A Deja.
>>>
Str, 12 


"KURIER BYDGOSKI", niedzd'e-la, dnia 20 cze-J'\.ca 1937 r 


Wielkie miedzYDnrodowe reouły w BydOOSZEZY. 
Rekordowa ilołt zgłoszeń: 32 klub, I 424 wiołlam. 


Do tegNOCrn
h wielkkh regat mię- 
dzyna.rodowych w Bydgosrczy. które od- 
będą j;ie Ol' niE'dziele. dnia 27 
erv.'Ca na 
Enanym torze regatow}"ID w Legnowie. 
zgłosiła się m6w rekordowa Ilość klubOw, 
osad i wi-OŚlarzy. 
W czwartek 17 bm. odbyło !;ię posil" 
dzeDle Komisji Regatowej. pod prze\\od- 
n;octwem preze.."8 Byd
iego Komj,telJu 
Tcwarz}"stw Wioślarsk ch P. dr Siemiąt- 
kow
kiego. która. ro
p.aotl")"Wała zglcszenia 
do regat i ustaliła, te do 22 biegów "pły_ 
n
o 90 zg!oszeń z 32 to,,-anystw. Do je:!- 
nep;o tylko biegu zglosi/-Q się jE'dn-a osada., 
tak te program nie ulegnie tadnej zmia- 
nie Ogólna liczba Si-artują'ych \\ ioślarzy - 
"'ynosi 
ł. 
W regatach reprezł'ntowane będą wszy- 
Itkie ośrodki Pobki: WIIJ"i;Za.W8. Kraków, 
\\'dno Poznail. Ka.Iisz, "'locła.\\4
k, Toruń.. 
Grudziadz.. Płock. Skartysko i natura.lnie 
bardzo l:crn;e B)"d
zcz Liczne zgłosze- 
nia n9de...:łały tet niem. gdańskie kluby 
wi()ślar&kie. · 
Po8zczegól
 biegi zapowiadają.c sie z 
po".ooll wyrównanej klasy nadzwyczaj cie_ 
kawie: do niektórych biegów zg)olzono po.. 
lIad I lllied, tak, tł' na nie-dzielę. 27 bm. 
P
ZM poludnKm przewidz'e.ne są przE'd- 
bielli. Pocieszającym jest fakt. te do naj- 
ważniejszych biegów. fi. do elimiD&cji na 
meoz Polska - Wegry w Budapeszcie 
z
oszenia !-ą ba.rdzo liczne. - Tak ""Y- 
ozuje b:eg czwórek ze sfN'ni.kiem 8 zglo- 
sreń. bel 
.emika .I. je-d)'ne.k ł, a główny 
b.eg Ó6i'mek 5 
łJ52'.('ń. - Spotkają się w 
tym najważniejszym biegu dnie 06adv A 
Z S. Poznań. B. T. W. B
dgO&z(:z. A. Z: 
s. Warsu,wa. DaDziger' R. V. Gdańsk 
i Kolejo""Y KPW. Bydf!'OSzcz. 
Komisja Regatowa, która składa. się z: 


nAJW
PAnIAl
ZY 
TOR RI6ATOWV. POlSU 


Traiii sw6j 
. 


_ A to H!!':rlek "'"-padł - opowia- 
rlał przy lampce ,,'jna w gronie zna. 
jOffivch p Franciszek. - lak wiecie, 
m!n&Jffiuje OlJ pOk6j, jako sublokator, 
od p Matyldy, i od wielu miesięcy nie 
płaci komornego. To 8ię przytrafia 
",ielu rnłlokatorom, ale nie WSZY5'
y 
Fł sublokatorami p :\fa,tyldy. Nie 

 i'3ffi. C'zy jQ. znacie. Kobieta już gru- 
bo po crterdzłe!tce, ale 
zcz,e jara 
i chętnde by ,;ię ma.rh'lęła drugi raz 
za młź i to ,,'łaśnie za Heńka, Oczy- 
"'" iście Heńkov.. i to nie było w głowie, 
ale- tYla się w,rlęła bard1Jo sprytnie Ih 
rzeczy. 
Z poczQ.tku, gdy zalegał z komor- 

em. nie upominała się wcale. je-6zcle 
chłopaka pocieszała, by się n
 mar- 
twił, bo kiedyś przecież zapłaci. Po 
kilku miesi'ł('8.('h zaczęła się upomi- 
nat, ale barjzo słodko i jeszcze sł!- 
dzjej dawaf do zrozumien1&, że 
 
,.61. nie potrzebowałby płacić komor- 
neso, gdyby lit z nf.1) otenił. Gdy to 
ole pomO«1o, a zalE'groscl r081y, za.- 
__ !lit upom+::tał energicmiei, a 

Z
 zqTMUa ek8mi
j.. Wtedy 
"
ni. .łał jej t'wiartkę 
1l lotelij 
p&ń
weJ. który mu!!li wvgrat, bo 


członków Bydgosk
 Towarzystwa Wio- I cja regat 8!&ła. mów na WY80k
 8We@O 
ś1s,",kiego, czyni starania. s.by org6niu.- zad8«11a. 


Jest francuskie przyslowie: kto nie ryzykuje, ten nic nie ma. Me- 
drzy Francuzi wymyślili to przysłowie nie bez ra.cji. Oznacza ono 
innymi słowy: kto chce uzyskać pewne rezultaty, musi zrobił pe- 
wił'n wktad i może ten wkład stracić, gdy rzeez się nie uda. 
Gdy chce.gz zatem wygrał na loterii państwowej duże pitmią.dze, 
musisz Qzykować drobny wkład, jakim jest nabycie losu. I pamiętaj: 
nie wygrasz raz, wygrasz drugi raz. Tyle tysię-cy ludzi już wygralo, 
dla.czego właśnie ty miałbyś nie wy
ać? 
Cią.l'mienie pierwsz
j klasy już pojutrze. 


Straszny wypadek dziecka 


Wczoraj w połud1rle przy ulicy 
Gdańskiej 52 strasznemu wypadko- 
wi ule
ł 16-1etni uczeń 
inmazjalny 
:\Iarian Konie-czny. Koczystajec 
z wakacji, chłopiec, mający zamiło- 
wanie do chemii, przeprowadzał 
w domu doświadczenia z fosfOTł'm. 


Zabrał si
 do tego tak nieost:roŻDie, 
i użył tak dużej dawki fosforu, że 
nastą.pił wybuch. 
Chłopie-c doznał oparzeń twa.rzy 
i spalenia włosów. Zachodzi po.- 
ważna obawa, że nie uda się urato- 
wać wzroku. 


I Już 


najwyższy 


czas 


zaopatrzyć si,= w szcz,=śliwy 
Z cbrześclJańskleJ kolektary 
KONSTANTY RZANNY 


n. 1086 


Bydgoszcz, ul. Gdaftska 25, Tel. 33-32. 


,
' 


, 
Piękny czyn miodziei,. 


Pod kierownictwem P. prol. MODm'iOa 
młod,ziet mi-ejsk.iegoo gimn. im. Koperniu 
w BydgQszczy pmeprowadz.a od dłu
 
czasu orygi.nalną akcję zbiórkową na Fun- 
dusz Obrony MorSkiej. Dzieci JiJien.ją 
stare zeszy1y, ksiąbki. pa;piery - słowem 
ma.kul8.tnrę i Bpl'7Jeda.ją to do pNJeTÓbki 
w papierni. Za ()I/.ł'r£ym&ne pi
 za- 
kupywan. są 
i F. O. N.. k.b6re II&- 
kleja. sie nast
nie na afieze propagando.. 
we F. O. N. Ze.klepone afiMe, na k!tóre 
zmieści 8ię za 100 7l m8e7Jków, przech0- 
WYWalW! będą W gimna.zjum na pamiąJtkę, 
0!'811: j.!I.ko zachęta dla młJOdych 1XJZIliów, 
aby po9Zli śladami 
b ofl8nl
h po- 
pNednik6w. którzy r6wnocIr.eśnie epeołni!i 
dw4I. dobre cele: zasilili F. O. N. i 
 


biegli ł-otyteomemu niBZczenlu t!llk dr- 
gi-e@1O prodU1ktu., ja:k papier. 


1
 


w kinach bydgoskich. 
K1łIS
AL: ,,KRÓLOWA. 
A1ICA... 
ł.od;£ie pod"\\odne widzieliśmy dot
h- 
CZaJI przewatnie w iJ'Ołnych sytuacj8.Ch. 
Tym razem \\'lProvo1idlz& nu eoen.ariU81 
tiliDu "Królowa Ta.tIca" do łodzi podwo- 
dnej l'OZŚpiewanej, rozJU)c
j, tęekniącel 
Zadoga, po kiJku1etDicl1 podrótAlcll mor. 
skich WIl'a.oa do portu, sd. czeka. na ni4 
duto uc.e-ch, c:zek&
 d.zi
ta, t.onY, 
dzieci. Jedeo z cdon.k6w Ałoii. dotych- 
czas zMw&!"dzi&łY 
 lIpOtyb oro- 
azą" 1'aIJtańczoną lDjewazynę. Zarwiązuje 
się w
k milOllllY, lctJry rv.em t: pioeen- 
k.ą. muzyk. 1 t.ańoem przEll)Wa a, j< 
złota nit pl'llJBlZ e&ły tiilm. 
Film jest doskooall\ rozrywq 2IW'la8z.- 
zapewniła go o tym wróżka, kt6r'ł oz:a dla miłośnI'k6w muzyki, ta6oa. I 6pie- 
stale p. 
fatylda odwiedza. Oczywiście wu, W nadprogramie: c1ekaswy l'epOI"łd, 
u tej wróżki Heniek nigdy 
e był, a1e objaśniaj
 ja.k f
U1e a], 10-'Złotówki 
baba uwierzyła. j 
wiartkę wzięła. I i tygQdWk UtuaJnokl. 
Było to przed cil)gnięciem I klasy. 
Baba odnawiała martkę do klas 1\8.- Porady P 
stfpnych, ale wygrana nie przycho- rawne 

ziła. babie sprzykrzyło dę '
Ii
ać (Bez 04
 red&keytJeJ. Z za.. 
I znowu zagroziła. ek!UIltsJ.. HenIek PJ'1iUIWDi zwn.cać nalety si, do Reda.kc;1 
zdobył się wtedyoa nowy kawal. Na-- 
pisał sam :lo siebie list, rzekomo z ko- J[. Cz. 
'elrlury, że:ta 
wlart.k
 na jego ne.- Pyt..ł.. W lut,ym 1936 r. wy8I!am I&- 
zwisko nabył.. a jak m6wio wam, bę- 
t. 
 Alubem 
 odebral 
g 
,łę.c'ł w posiadaniu p. Matyldy, padła. ! pmy św:iadk8oC
 
sał zoOOwJ40lU1łe, 
w 
nej IV klasie- wielka wygra11&. Ił 
 po j}ub
 eap1&_ 
tJWO 
. DlJlJe I 1MtIDIl
. Wobec teliPO, i4 te.. 
Był t
 kawał, by zyskać kilka dni 1'0 nie unynił i __ jaJt si, wyr8lllLł - ni4 
!=pokoJu od baby. Wczoraj p.. MatyldJI. -pczyni, za.PY'tuJ" czy moma fIO zmus.it do 

zla do 
olektury sprawdzIć wiado- ZoIIpi6anla &ego 
bML, 
1. ot Y 
moł.ć - I wyobraźcie !lObie włdnie mam pra.wo do tądania lIWI'Otu moicb piew 
wczoraj na jej fv..iartkę naprawdt pa- nipy, procentu za D'ie I &apł.aIty 11& mo
 
.!la wielka wy
a, Hemek z rnzpIV pracę od luteglO 1936 do chwili obecnej. 
l'zy O!twiadczył st
 p, MlI;tyldzie. P?D ad1o zapytuję, 
 mą! mój IID& 
Chóralny 'miech był Odpowd-edrllj. 
et prawo do t
1& ewego ma.
ąt. 
-:Ja to opow1adan.e. Ale towarzystwo ku, który był mu 
y przy twied- 
bk ł' . kach, ponadto za 'MrZeIlkie wyóaCki, któ- 
!\zy o zaczę o alę rozchodzić. Każdy rMmY zapłacili I za r8per8lCje 
śpieszył 10 kolektury, by Z&Opa.trzy
 Od
ł: X. Cz. Czy 
e 
...ię w 101 przed 
gm.enJtm1 I-ej klMY, Wcia n:JOtna 1.JWUat za przedw
ną u- 
które się ro7.pt)Czya już POJutrze. M...... mowę z art, 6t kod. !IIOOOw.. to r.alety od 
że i jeg
 C" 'łłrtkH wysra! jegw:! treści, I od tego zalety, tley JDOtD,a 


Da 


swego... 


Nr. 131:1 


IIk.&nzYć o ZlllWM'cie kontraJk.tu :lJdania 80- 
epoda.rsotV,18, uy te! motna tą48Ć jedynie 
IPJwrotu pieniędzy. Zaplaty za Pf 8C e !ądat 
nie będ.Eie .motna. Syn nie ma prawa do 
wyprawy. Jedn8ikt,e przyneoz
mi-e wypo&a_ 
tlenie. jeet wyslta.rta.Ine wed.łu
 I 16U 
i 16.65 ni&ID. kod. cyw., i syn 'mme Od ojCa 
. 
ać, by mu fl:ll"Unt zdał. . 
ł. G. BydgOlilQZ _. 
Pytanie: Dnie. 29 pa.Mt1Ji-erni.k.& 19'24 r 
. przy ugodzie spaddoowej prud Sądem PO: 
Wl8.towym, zobowią-ł się br
 mój.' wy- 
płacić mi tyotulem 
adku 5.25O..-.W tej 
samej ugodr&ie 
no, te SWII& ta DI& 
być oproceDtoWlaDa. w WYsolrollCi 12" 1"00&- 
nie. a płatna ma. byt za 
ym wy. 
powiedzeniem. Pomimo kilkaJkrotn
 wy_ 
powi-edzenl.a. bra.t mój nigdy tej 8pl'1I1WJ ni. 
załatwił i pienięd'LY n
 wypładł. pomimo 
te s&mQl'tlIlLtnie 
em Si,_ na obnit1u; 
do ł.500 zl
 Natomiast breIt mój PO""
&ł 
się na prrwpia 811"t. 53 1'07JII, z.dRia. 24. '11. 
193{ o konwenji i uporzą.diIrowani
 długów 
rolIlli:zych i wnió&ł do ułmędu Ił
- 
8'0 o obnit&nie sumy 
j. ' . 
Prosiłbym o wytłumaozenie; 
a) esy jest talki prupia. w/
 k
 
motna mi mój. &padek 
 obn.i!tyćT 
b) jB' brzmi. wyhj 
n,.m-any &l'!:Y- 
.kuU 
c). jak mOlrJlbym najlepieJ ł.. Iprarwę z
- 
laltwit i t:II.Y ł- !Mj zpiy U
 
0tZ'J.eal- 
czy mota 006 Z8JWY1I'Ok()l\ł,1QĆ ",brew InOiim 
intere80mT ,'. 
 
Ołpcnrl8di: ł. G. JIyQoum ,a,; _ Ą:ctJ- 
kuł 53 brmrl: "Unąd RoojelJ!!CZy 
... 
obnityć długi t: tytułu. działów _ 
O- 
.-ych. dokonllJ1Ych w od.nie8ieniu' Jo' go.. 
epoda.rsł.w wiei*lcb, j-erteli 
ć 
1Ipła.t ustaJOłUło S08t8la lCId 28. ł. .192ł do ę- 
C& 1932..." U
 RozJ. lIIIOIJe o
łyć Mwet 
pod 
 nieo
 l Co po Wysłu- 
eb6niu znawcy, jeśli w8d"f.ot\ć. 
Dtu. ai, 
zmniajszyła w 8I.o8unku do pie 
 
lI£8IC!IH1ku a 1921 1'. - 
.. 
Czytelnik z al" iwirkt ł WIguq.' -=: 
Pytanie: lestem najstarazym I- Obecnie 
lat 60 - z 6..cio OI'IOboowej roduiny. mój 
ojciec (87 lat) tyje z IIJIIoO!'CQą od Ia.t -10 
i ma z ni4ł je8ZOZe S dzieci, pr60z _ 6-ciu. 
Z powodu nierą!'Odnej mooocby opuścili_ 
śmy 6-ciu dom rodzinny Ł.z. mają.łJku. 
Mój' 'najSWLr8zY br'8It Edmund. wyeJIl,igro- 
wał za chlebem JmLed bliBko. 30 laty 
o 
Fra.Jl(:ji. :taden z DIIIJ. mianowicie zaś fkn 
Edmund Jł'ie 
0W'IIl E ł"Qdać;em, 
bo ten pija.ilstwem .wym-utMciJ 
 ma.. 
JII!tek. & O"Daa 
 .II
 JU6- 
B. 
Ma.1Ika moja anada..8Z8ŚoDie ze 
i6.. 
nia. Edmund poIZID8ta.ł ka;wMeJ!IIDl i cqs.to 
pl6ał do mnie. Zmarł przed 2 m
,m 
w Pa.rytu I 
 MokI 
.OOO fr. 
spadku. którym INlopiekov.-&ł się Polski 
Gen. Kons11lalt., 
Zapytuję: . 
1) kto ma Błuamie pr8tIm!lj.e do. 
 
l!Ip8d
u i w Ja1óej 
? 
2) w J81ki spoe6b na.1efJ1 
ę po8!.8.ra.ć 
o ud1Di8l w epadJku i jaki. dov.-.ody I\8J1ety 
d08f.U'CIZyt i komu? , 
S) jełeli ojciec ma talk:t.e Wlpl'/llWtle. PN- 
t.ens)e do spadku, ar;y nie ,motna triu tych 
.P"" zaprzeczyć tym, te ..epa.dkodMi.1:ę 
fJkJnywd'Łił. zrle troBzau,c -ę. o..nie8'O, ,za 
młodu I nie oddając mu lliWego .. CU8u 
cząstki majątku, 
 wynuca,jąc 1'0 po.. 
pros1nJ D&g'O 11& łaSkę losu' 
ł) jeśli ta.k, 10 ja:k4 drogą.i na DJOCy Ja- 
kicb netaw W!Zgl
ni. prall'l'idełT 
OllpowiecU: Po bnlcie d
iczy ojciec 
połowę. Dr\lg
 .połowe matka., a poni
 
wał ona nIe tlyJe, pnzeto dMJ
 połowI! 
dzieli -ł, 11& pIIIOStde po 'litej 
J
oro 
dzieci. .: 
St\d I!I&dkowy J- w mie,j8CU O8taItnie
 
zamieezkainia w Neoe. Zebrał' dokumen- 
ty urodrz;enia 6 dalied, dokument ślubu ro- 
d11:JćÓW I dokua:nent śmTerei, i leć t: tym ..do 
notl!riusza, cełem 8p01V.ąd".enie. wj!'okU 
spadkowego. Sąd apedkowy W)"dia po- 
świalnt'nle 4med.ziozenia. Da podsta:wie 
kt6reso 1ron8U1eIt pr7JI!IiIe trieniądrlle do sądu 
epsdkoweg
. Ojcu moglibyście jedynie po- 
trącit, gdyby ojciec mi,&! spadek po wa- 
8Z
j matce 40 rozliczenia. ' 
ł. O. Byd....... 
Pytanie: Proszę o odpowiedf w 8J'N'WIe 
n
jł-08j: 
tJchwa.ł
 Sądu II 1n8t lI08ł.ała 1Xby1o. 
Da. ucłrwala I in8t. wraz z poprz:edD14cY1D 
ł-łUOW-1em. 
1) WedJ!olg j&k.iewo artyfttuhl prooedU1'Y 
niem. ucb-ła II in8t. ma. epekucy}ną 
moc 00 u:hwały I tnsta.ncji. 
2) Ory ..u
bW&ły" w p1'OC8durze nie, 
mieckieJ f)O dl() mocy I'ÓWtla.Ją 81, 
Jto. 
woj i ]eteli talk. _kaa.6 łIlI"tykuł 
S) C7:y w postępowaniu wedlu« proce- 
d-ary nlem
!ej wyjałnIono jak -oaIety 
rozumieć ..M'8IJ t: ponedlJllij
ym 
 
_niem. 
Odpowłedf: ł. O. Byłgoacs, WM
I!I: 
niem. procedury uchylono wy:J'Qk I in"t. 
wyrokiem, a nie 1Xh-ł". WidOC'&nie pd- 
8tepmrl8no według polflkiej JIII'OCM1J'I:', 
i IqJI'III'i'Va 1I.inna aię t«.zyć w , inat. od 
DOn. 


i-
>>>
Nr. 139 


KURIER 8YDGOS
 nied.zlela. dnia 20 czerwca 1937 r. 


Str. 13 


- jredDJa Bzbra Zawoc1cnra Wilka 
., Bydgoucq, ul. KonankiE@O 5, t&l. 15-90 
przyjmuje za.pi8y uczenie na l-roczny kure 
k.rawiecko.blelitnl&rSkl oraz 1-roozny kurs 
gospodarstwa domomlgo codzlen
e od 
soM. 11-18 oraz w środy l piątki od godz. 
17-18 tylko do 20 
 br. nS63 


Zimne Wody buduja kołd6ł. 
w ooN 29 bm. o godz. 12 odbęcme si, 
w III'Ikole poW
hn8j przy ul. Toru6skleJ 
Dr. 272 (Zimne Wody) zebranie organh&.. 
cyjne Komitetu Bud
 Rokfora na pmed 
JX1i,eI6ciu Zimne Wody. 


Z kaida loteria 
rośnie llQba zadowolonycb klientów ko- 
lektury X. RZlUłDy w Bydg08zoq, GcIIm. 
pa 25. Symp6lbia ..ro1cieh kół graczy na 
J.oterii do kole1Dtury p. R'Z&DnE@O m&Jd'llje 
całkowi... uzasadaienie w.ie1ką J,i.czbą wy- 
Iranycb, szybko. i 8pl'&wnl.e wypła,ca.iI.ycb. 
Kolektura p. Rzann880 mot..e si, po- 
.
yoilĆ tym, 
 wIoelk:& ilość 1086w 'WY\- 
grywa w 
j lQrii po kilika' razy je.k 
DP. ostatnkl nr. SOUl wygrał tJiozy rUf pod 
rząd i to 1'&11 100 zł, drugi l'M 50 zł I w kla.- 
p 
a.rteJ po l'8IZ tIriZeCi 200 zł. Nawet 
te lDDiejeze wygoraoe w sumie dają pewien 
plus. W loterii popmedniej nr. 8Oł17 wy- 
VAt w kJuie I-8Zej 5000 zł, .. n
pnioe 
w k1uie II - 50 IIłotycb. 
Spieszcie zs.tym lVo'8Zyecy po 1011 do 
1baDD.... nt086 


WISława szkolna. 
w prJ'W. . kJ.. ... powft" k-ł. pod 
wenr. tw. Kazimierza, CleaaowsIdego .. 
I P. czynna Jest wyeta_ TY8Unk6w poro.. 
IIt.ająCĄ pod arlystyomym kierownl.o11wem 
P. Urbanyoi-WieclcieJ, _ -jęć pre.kt. 

n)"Ch prze& P. Gerandtę, od godz. 
100:-13 I od 17- 19. n1065 
I 
Uiecle grofnego włamrwacza. 
1D000000aw. Seria włamaf1 I krad:lie- 
ty w OI!IItałmlm ozuie w I
wrocła.wiu 
i okolky _tala wyjaAniooa przez policję. 
.4
1 zo8tali w tych dnia.cb za wy- 
czyny &łodziejekie t b&ndyckie Feliks 
Tw&r6tek z Broniewfe I p
i Wła- 
dysław z łnowl'Oclawia. 
TWII.r6t.eIl:, -mMJ1 d_iej, poezuki
y 
był przez władze he!IPieol!Jeflstwa zs doko- 
Dade rodIo)u Da terenie powtBitu 
- 
skiego. 


; Prosi mI WJpr6bowaC nowolC. 

 jelit MAGGE@O aoe do pieczeni w kG- 
&tka.cb. KaMa Pani domu :mot.e teraz w 
civu 5 minut przygotowe.ć 
rny 8011 
do na.jIrozma.MBzycb potraJw. Z j
 Iko- 
8ł.k1, łW6rą po I'JIIIkrummlu 'WyIJt8t1'cIzY 
. k.r6t
o 
 __ wOOzie, otnymuje Bi, 
"'\\"
.i na t/ł litra 80lIl1. PrrMa &to/!OW&- 
: ole odpowiednicb dod8lł1k6w motn-s 8pO- 
;; 
dmt- r6łne rodRje 8OI'IÓW, wprowadtlA- 
"J..e' tym 88.lDym do posiłków potąd1me 
urozma
en
. nt173 


b'1bI IIydgolCy ubrali f.2II d. Nie po.- 
trzeba. chyba. wyjaśniaf obszernie skąd po. 
chodzą te pieniądze. Są to zyski Lewi. 
D6w, BoblDBOhn6w, Bromberg6w i in- 
nycb tydów, kJtórym ni"Ue się musi po- 
W'OOr&ić w BydgQszozy. skoro daf mogl i at 
1.200 1:1, gdy tymoza,sem straszliwie zaty_ 
W międzyczasie przybyło pogotowie drone mia8ta. Kongres6wki dały tylko: R6- 
ratunkowe. Niestety sanitariusze WDe;- 1000 7l, Lowiocz - 500 zl Siedlcp - 
nie mogli dostać się do mieszkania, 150 zł, Suwałki - 800 zł, Woł()min - t.SS 
gdyż ml)ż zmaltretowanej kObiety zł, KaJisz; - 700 zł. JasIo - 500 zł. Często- 
usunął'wszystkich i zamknął drzwi chowa - t,200 zł. 
od wewnątrz. Pogotowie odjochało .,Nasz Przegląd.' VI"Yrata pl'Z
'pu
Z('7e_ 
. . . nfI'. te Gd
'1liA, która. zebrała 1000 zł D e 
l dopl
 W nocy zaw
z'Yano Je po da Si, W)prred,z;if Bydgoszczy. 
r
 dTUgI, g?y st
 obl
eJ pogorszył KaMy Polak, który choc-ia
 za gI
'sz 
Się. Jak SIę dowIaduJemy. POWO- I kupił coś w tydowskim s'kła.dzle, niech 
dem gors
cej awantury był alko- si, zawstydzi, te to przy jego współ_ 
hoI. ud,ziAłe odbudowuje się dzie tydow"'ki 
Brześf. z którego wY5'Zedl mo.rdł'rca pol- 
skiego policjanta. lfJll[a awantura na ul. PI
lórnHi. 


Ulice. Podgórna. była wczoraj 
miejscem gorszącego zajścia. Przed 
jednym z domów rozległy się prze- 
raźliwe krzyki kobiety i w pewnej 
chwili, na oczach licznie zgroma- 
dzonych przachodniów wybiegła na 
ulicę kobieta, ścigBJIla i bita przez 
mężczyznę. Brutal, mda.ws'Zy ko- 
biecie kilka ciosów w głowę. wrócił 
do domu. Zmaltreoowwną kobietą 
zajęli się przechodnie i domownicy, 
ZaIllosząc ją do jej mieszkania. 
..... 


Katarzyna Szpinak. 


Nieco dlJirwnie brm1i to nazwisko. Nosi 
Je uczoj
a "pra.cownic.a domowa..., zatru- 
6n:ona w domu mI:DOłnych państwa. Mi- 
mo, te Kasła nazywa si, poprostu Sl;JIin,ak, 
jest genialna. Zna języlki zagraniczne, 
umie prow.adtLić samochód, zna wytworne 
maniery. Jak na słutącą - to jedn.ak tro- 
ch, za:duto. AIoe t.et Katarzyna Szpinak 
nie Je&! zwyklą 8łutącą. Za jej nazwi- 


skiem i ca.lą jej osobą kryje si, glęboka. 
tajemnica zawied'Zionej miłości. 
Ta.jemnic, tę wyjaśni czytelnikom na. 
sza Dowa powieść pt. ,,Katarzyna szpI- 
Dak" - której. druk zacmiemy w przy- 
szłym miesil\cu. 
Radzimy na czas odnO'V\;if prenume.rat,ę 
pi.sma. a.by.n1e st:ra.oić ani jednego oddn- 
ka tel sensacyjnej i cieka.wej powieści. 


Otwarcie pawilonu egipskiego na wIsta wie parIskiej. 


... 


.. \ 
. 


.,..

 


. v

 ::(;;:}:'
'.\: 
."'- '

'" - ,., 


..
_.. 
; 


... 
ry 
" 
. 
. 


"'" . 


-
 
 


'". t....... '., , :.-
 
 . : J. 


 .
,( ..... Q' '., 
'.'T"'.! 1 . · 
- 
;r 


, 

" 

 


" , 

- 
. 
A"'.:"."...., 
J;M1:
 ..fl-
. , 
c'.. :
.
 .:
..,..-.- . 
... - 


. 


.', 


" 


'r. 


. 


, , 


, 
 


. 


. ' 
'"' 


J 


',' 


". 


4 


Otwarcłli: pawiJonu eg:łp;;kiego na wy stawii.' świato.vej w hryiu dokonał 
osobiście król egipskJi Farouk. w towa rzystwie prezydenta Fram.cii LE'bru'L 


PlelgrzJmka NaucZJclelstwa 
na Jasna G6re. 


. Oltatał kom1lDlkat komltetD. 
Poci
 plelrrzymlkowy wyjefJdu z B,d- 
ł-ą 23 bm. o goMz. 1931. zatrzyma si, 
. IaowrooIawła o go
. 20.25 I w GDlełnłe 
(I god-z. 21. 
'. Bilety wyd&wał eI, bQbJ1oe za okaza- 
niem t)'D1CoZ88O
 pokwłWwłlni.. w 
Gimn. Im. Kopernika w eobot, i ponJe,.. 
lizialek. 19 I 2t bm. od gOOz. li!-2C. 
. Za.miejaoowl otrzymają bilety pooztą. 


Ze sportu 


- K. B. CIuIWIk.I - R. K. B. Amator. 
'Tlt
 bQdz!emy świadkami ill ł-uje,C8g0 
'l)f'C1;U 
kankJOe8'O pomI
zy po
,illslzym l 
Je9pOłam1, Jr.otóry od'bpi-e 8ię na JooiB1ro 
&witały o g. U popoł. Drutyna Ama1Jora 
po o8ł.atnlcb 8lIkcełl8Cb będm)e za.pewne 
1'Ó\\"D01'Zędnym pJ"I2It!Chvnilkiem. 
- IJGEYlDy auceB6w1 Na mecz II 1.0- 
dz!" o puhłllr Prezydenta R. p. l'epł-nta- 
cj& Poroorza wyjłJdrzie w zmienionym nie- 
00 &klad
le. ni! pOOarwaHśmy popmednio. 

ny "k.ł4ld jest nll8tępuJący: Wy- 
ł-Y1'1skl (Gry t-Toruń), MaJilllzewRki (łofni- 

 - Gr.) ł Wi_bowłik.i (Gry t - Toruó). 
W(l1h'18k1 (T. K. S. 29), Stock (Polonia) 
i Lubawy (Polonia), Witmzd)()wskl (Gryf), 
Kimmel (PoJaonIa), PiJtee (CłszewlIki). Ba.. 
chleja I (Cł--fik.f) I Kowalski (T. K. S. 
29). lilko rerrerwowy po
e IIli1cz;yńflkl 
fT. K, S. 2111. Repn!'Zentacyjnt'j jf!dena8f,cfl 
tyczymy jak na.j'Wjęk8Z)"Ch Bukces6w dla 
. ""'1"1'" Pomo-.. 


J 
CWICZeDia glmDastYCZDe 
przed Giełda Paryska. 
Giełda paryska .będąca tak :zu- I twiczeń i 
 chwilę na p
a-:u ufor- 
łym baxometrem fman'8()\\ym Jest mowała SIę kolumna C\ncz
bna. 
świadkiem osobliwych posunięć, Ćwiczenia, na pT'01!'ram ktorych 
nie dQkonywanych bynajmniej za składają się gry i zabawy w
az. z 
pomocą tenn.inatki maklerskiej. Oto gimnagtyką szwedzką. :dbywają Się 
w każdy niedzielny poranek przed przy dź\\iękach muzyki, co wpro- 

chem giełdy groma.dzą się człon ",adm uczestników w radosny 0- 
kowie znaneg'O klubu g;pooi.Qwego choczy nastrój. 
Herkules". W oficynie budynku Władzf' miE'jskiE' Pa.ryża zFtodziły 
giełdowego członkowie klubu pow- się na odbp\ aniE' t
"Ch ćwiczeń je- 
stawiajl) swe zwierzchnie ubrania, dyniE' dla tE'
, 
dyz w !Okład ..
Er- 
poczym w 
podf"l1ka.('h wybi
ają kulesa" wchodzą czołowe O5Oblsł.o- 
na plac przed giE'łdą. śd z Il'I'Ona przełownych Ftiełdy 
Rozlega się gwizdek kierownika płE'11it;'żnej. 


Na Wegrzech rozpocz
IJ 
sie jui iniwa. 


Budapeazt, 18. 6. (Tel. VI I.) 
W olrolicaeb Keckmetu na. Węp:liZeCh 
rozpoczęły si, jut tnirwa. Od naj-d8W11ieJ- 
s.zy:h' CZ8I!ÓW nie pamiętaJ1\- t8k 'M.'U- 
snycb tniw. Na gruntach 'Pia&rezy8Łych 
'W innych IItronMb Pr.ty8tllpiono równieit 
Jut do tęcia. 


Pierwsza linia kolejowa 
od czasu wielkiei WOinl. 
Buda...... 19. 6. (Tel. '\\'U 
Minl6ter komunn&Cji l"ZI\d'll wfSi"r- 
&kiego poda.ł do Wliadomości publ'icznej, 
te rmpoozęto budowę nowej lmi1 kolejo- 
mlj Sarbogard - Solt. Od O7.IISU '\\-H!Jlkiej 
wojny do tej pory nt.e budO\\'!/łno VI"'Cele 
nowycb łinij kOlejowy,b. 
d: 


Zjazd okregu pomorskiego 
organizacji Wiejskie; O. Z. N. 
W dniu 19 bm. odbt:deie lilię w Toron.11I 
zjud dkrtgU pomorskiego Or
nj,M('j. 
W:kłjfOikiej O. Z. N. Na zjetcbie tym prze- 


, 
J 


mów'ien'ko programowe 1I."YFłosi pl'le'wodnL 
czą.cy pnzydium llł6wnpgo ()ljZ'łlnioza.cji 
Wiejskiej Obnu ZjroI1Ol'Zł"IIia Na,rodow&- 
go se-D. gen. Andrzej Gałka. 
Przeb
g zjewu transmitowany bt:dll:ie 
przez rorr.g!ośnioe Po1
kit'
 Radia, w 9000- 
tę. 19 bm. od god,z. t
15.ł5. 


Rekord w usiłowaniu 
pozbawienia sie llcia. 


Budapeszt. t8. 6. (Tel. '\\i.) 
Jedna t: W
gi«'ek w uili
 Uj- 
pesti pod Budapeezteom popełniła. do rej 
pory 102 8ILtI'I:Obój8l:wa. Lioo1;y ()'[la wed'Wie 
30 Illit. za. ka.tdym ra.zem została ora.ło- 
wana, roitm(l. te pl'Ó
'3la wszystkich 
motliwych eposobów po7ba:wieni& si, ty- 
cia.. Ostatni ra& 1!Mył6 we-ronału. Pmzy_ 
1I.ieziOllla do 8zpifa.I
, ro.o-t.a-M JIOl'II,z 103_ci 
uratowana. 


Żydzi Bydgoscy a BrześC. 


Z tydowskiego .,Ns&ego Pmt'gl'łdu", 
który j-IIJk jut pOO&włLlitomy. l'
łldYi 
l\I'if"ję zbi6r1kO\\ą na rreoz hl(\no
ri t)"'Ikw- 
u;ei w Brześdu, dO\\1iadujemy 9i,. te 


- Osobiste. D
''l'ektor Okręgu Pocd 
i Telegrafów p. int. Włodzim;erz Kozubek 
powrócił z urlopu w)1)OCzynkowego i z 
dniem t5 czerwca br. objął urzędowanie. 


i 


, . 
..SwieIO pieśni H w Smuklle. 
W uroczej Górnej Smul!;ate odl1)"1a si, 
()negdaj piękna uroczystość. Do8tojną ci- 
sz, !I08Ilowych I:&sów zapełniJ: tywy azcz&- 
biot dziecięcy a ponad konary drzew obok 
pieśni pta.sząt popłynęła pieśń dzi&twy 
szkolnej rtjonu szkolnego gminy Wtełno. 
Na. doroczne "święto pieśni" przybyły 
do Smuk.a.ły dzi.eo:i z Tryszczyna, Opł-s'W_ 
("a. GoścDeradrz.a, WJtoldowa., NOVI'aO!Ikowa 
i Wi&r1JChucinlka pod kierownictwem swyoch 
"-'''Ychowa'Wc6w pp.: I!Iure1y, Kleybol'8., 
Szymczaka, Mei
. Szy1moza.k.owej i Le. 
wandowskiegwJ. 
Przybył równiet gorUwy opiekun dali&- 
twy p. wójt Graet'T.ell' z małtonką z Try!lz- 
"}'1la i pltrewodni'zący R.a.dy Szkolnej P. 
Fr. Lukiffl\ski. 
Pod batutą P. Bureoty dzieci wykona.ły 
ładnie kilka pieśni, a nasfępnie bawiły si, 
w le.sie (laik dłu
. at pod wiecz6r nie 
plo_ 
azył ich d
. W !.tlili resta.
acji p. Ziół- 
kowskiej znalarnly dlJied gokinne przyję- 
cie i poc.zę..ł.unl'k OtrM słodyCtU ofia.ro1l."'8Di! 
przez Radę SZlkolną i Zahąd gminy 
Tryszoz)"'ll. 


Kreglarze jadę do Fordonu. 
W jutrzejŚZą niedzielę Pomorski Z" ;ą- 
zek KręglaJ'lZY UiI'Zl\,dz:a wyoiec7Jk
 do For_ 
donu na =mknięcie zawodów kręglar- 
skich o mistrzostwo mia5t& Fordonu. 
Wspólny wyjarr,d autobusem o godz. 10 - 
ewtl. p6tniejszymi autobusami za bileta_ 
mi znia.ko1l.ymi. 
Mistrzem miasta FOrdODu _tal P. 16- 
zef Bauchrowlcz z Kłubu Sportowego K. 
p. W. (Kolejarzy) - 713 pIet., I 1I.icemiL. 
et.rzl'm P. JaD Chudy z klubu "Zloty Rzm" 
- 70) pkt.. II wkeomini
m P. Staa.lslaw 
Kucharski - 703 pkt. (
orocz;ny mjp,f,n: 
miaAla Fordonu), 
W Fordonie pmewidzia.ne AI\ urozmai- 
cł'nia. z dancingiem towarzyskim. 


Policja konna 
w Sztokholmie. 


Od pnłowy ourw
 Uł.wO:nzoDO pr:zy 
komE'n!.7Je połk}i w Siztoklwlmit' (SliW'&- 
cja) spoojalnyoddzi8.ll konny. W aklad ika- 
Y,1111f"1'ii policyjnej W'hodzą S
. któ- 
rych . w:m-osl wynosi minimum 190 em. 
Poza. tYm ""l oni stanu woln
o i 
ajl\ 
wyksrtakenie w zak1re.8ie gimnar-jum. 
Pomdmo tych Mmm ostryCh '\\.&runkÓ'W 
komend",ie policji udało się ekompletoWBt 
ł5Isobowr pluton. PojMv.ie.nie &i, jEogo na 
ulicach miasta. we w
niB.łych mundu- 
ł"Bch VlYVlootałQ tywy entuzj8.ml i p&łne 
zadowolt'nie. 


- 


GIEłDA 


KURSY WALUT BANKU POLSKIEGO. 
z dnia 19 cztJ"\\Ta lP:ł7 r. 
l dolar a.merł-.kańslU 5,:.!6.5 zł. 
l dolar kanadyjski 5,26.5 zł. 
1 runt angielski ;!&02 zł. 
100 fra.nk6w 8ZW'ajc
i'h 120,70 zl. 
100 f..flnków francUf;kich 23 ł6 zł 
100 oolgów OOJgijskicb 89'('6 zł: 
100 I rów "loskich 
.2.6(1 z.. 
100 guldenów holenderskich 2
P,85 z.l. 
lUlI guldenów gdańskich 99.8U zł. 
100 koron czeskich 17,80 zł. 
100 SIlyling6w austriackich 98,00 zl 
100 marek niemiecki-ch 130.50 zł. 


Redaktor odf1{'\dt'ibia lny: 
StlłDlalaw Kapkowlki .. Bydgo
r. 


.
>>>
!l;tr Ił 


..KURJItR BYDGOSKi". Diedade.la, dnia 20 czerwca. 1937 r. 


NT. 139 


. . 


. . . . 


11-1085 


Twój sklep 
odwiedzą jutro I 


4_ r- ł 
. 
 o L- , ! Ubezpiecz się. 
I . Jeszcze dzisiaj 
. ... ... -.1'411111.. od kradzieły Z lamaniem. 


lfiI8
K
-WnU
W
KI( nWARlUIWD UBU PIU lU, 

ół
a 1
[Jina W POloaoiu 


ODDZIALY 
w Poznali III Katowicach CrIl4l.I
d.u Wars.awle 
u!. Kantaka 2-!I 3-go 
fa;a 13 3.go MIi
a 22 Cnckiego 2 
.eL 21.79, 24.16. tel. 
03.17 tel. U!.56 tel. 241-40, 250.8"2, 
8.1.22. 33-23 502.82 
Reprezentacja w Gdyni, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, tel. t 1.65. 


WIlIIle 
Mickiewicza 7 
tel. 
5 


Lwewl. 
Akademieka ł 
$e ł. 2O!}'ł2 


Krakowie 
Floriańska.51 
teI. 133-43 


I.ocłzl 
Piotrkowska 85 
tel. 106-48. 106-68 
127.80 
Reprezentacje i agentury we wszystkich większych miastach Polski. 


SPRZEDAŻ 


NI4Ir&01aollłOł6 II r8l!rtaluT'acj" wielk.je pod- 
wllne, ogród o_o - wa.nywny, 3 pla- 
ce budowlane, całość około 6000 mtr.2 
sprlJedsm. Kurier BydgwJskl' pod ;,Nieru- 
cbomoAf". d.l694 


.,.., ................ 


KURS PRZYSPOSOBIENIA MOTOROWEGO 


czyli 

ur5 kierowców samo(hodowy[h j moto(yklowy(h 


prowadzi 
MOTOCYKLOWY KLUB I" S" W BYDGOSZCZY 
Zapisy przyjmuje codziennie od g, 19-20.tej Sekretariat Klubl I 
przy ul, I"taraz. Facha 39, MOTOCYKLOWY KLUB 
n 3616 Z. S. W BYDGOSZCZY 
...1 ................. 


SJlrzedam kilka cł"IItnarow gKet. Oferty 
cena KurIer pod ,,36'22". d-3OC'2 


OIJru1 oryginał1 Wo&.i.noWlJ1d
, Filip- 

 i
C7A, Remera oadeały. Tanio &ptf,{.- 
da Be-De. Te II pięWo. d-3625 


Parcelę bu.dowł8lJoił z domkiem sprzedam. 
ltw. lerz.e«o , (lary). d.3601 


Nledzłela. dala 21 ozenroa 1937 r 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKL . 
8,08 Aud. por. 1,13 Dzien. por. 8,111 
Aud. dla ws;. !I,OI W 18-14 rooznicę powro- 
tu dO krnju IV Dywizji Strzelców 
n Ze- 
llgowsIriego TratJsńt, nabotł'ństwa z' ko_ 
ścioła św. AntonIego w W8.T9Z8.Wie. 18"" 
T
ansm. z pola M{)kotowsk;egu Kon
su 
Zw;qzku Młodej Wsi. l1 J 57 Czas i rn;jnal, 
12.83 .,Tatry" - kOI1rert w wyk.' Ork. pod 
dyr. M!erLejewskiego. 13,08 Przegl. kult. 
U,I' Koncert rozJ')"WkOWy. 1I,ł8 Aud dla 
dz ecl. III," Aud. dla 1I.-si. 18,Iio Melodie 
i tafJ.ce IDaz\lr9kie z okolic Sienn'cy i Kol- 
h
1I ,pow M:ńc;k 
fat.J, 11.30 ,.lIffi
y 
Pederewski gra" 'płyty). 17,18 Teatt 
Wyobr.: ,.Cytryny syq lij9kie". 17,30 Re- 
pnrtat z tycia. 18,1t Kawa przy mikrofo_ 
nie 20,01 Muz)'ka lekka i piosenlC (płytYi. 
21,35 Pro«ram. 28,.1' PrV'j!J. poJif. ze 51 
DZ'en. wiec!. 21.1' ,Konkul'9 nA Gałapa.- 
'os" - Kukułka WUemka. 21,11 WIad. 
sport 22,00 K"noort solistów. 22,50 Osta- 
tO.e w;a". d7ien. wiec:z. 
ROZGLOtNIA TORUBSKA 
(Poza programem ogćlDoJlOlskimJ. 
8-35 -\IJ'.I dia wsi. 
5 ProIn"am. 13,01 

B lam sewnu teatralnego w Bydf!'08ZCzy" 
- pogad. ze studia. w Bydg'OMlCzy, Ił," 
"M',krofon .-;I!l WSlZY8
kich" - aud. 5I:
no_ 
m'JoZyctlna 18.30 .,Dzieó'nn.e na8f.roje" - 
ut","'ry rortep. w wyk. BR,rba.ry Lasińskiei. 
28." "Pogodne piOl!ł'nki" w ",yk. Oli Oba.r- 
sk;('j i Jerze
o La\\ iny 'ze 'itwia w Byd- 
g08zCZY). 28.35 Wiad. sport. z P()IID()I'Z8, 
21,. Wiad sport. ze \\szy8bkich rozgłośni 
PoJsk",eIl"O R:.d 'a, 23,8fJ .,Na zakoń
nie 
niedz.lpli" (płyty) 
IłOZGLOŚlnA POZNAIQ'SKA. Cd.IIiska 27 ..:.. telefon 81-20. 
(Poza progrlUJlem og6IDo)!Ol!Iklm). I 
1,35 Konrprl "la w,.; U'" W IOZk"'e KIJ. do po!II!t!.)rów poleca Wojciedl0(J0w8k.i, 
Fa.codaIwców (reportót z wyciprzki do bandel dmEnva. PomoI'8ka 36, D871 


r:icm'
;. II," Aud. dIa daioci. 21,11 Przy- 
jemny wif'oC,zór przy mikrorunie (płyty'. 
20,15 .,ChusLka do nosa" - skecz. 20,35 
W'.ad 
port. 23,81 Muzyka kLneczna. 
Poniedziałek, dnia 21 czerwca 1931 r. 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI. 
1.111 ",ud. por 1,11 Gimnastyka,. ',31 
!\I'lzyka płyty). 7,00 Dzien. por. 1 J 18 Mu- 
z
'k., r,
.ty) 7,1S Aud dła poborowych, 
7,35 \luzyka (ply1(.)'). 11,57 uas i hejnał. 
12,83 Dz ien. poło 12,15 .,Przyrz!\dza.dly wa- 
rzp\a I ja«OOY" - poga(! 12,2$ Popul8l'- 
nI' melod'e (płyty), 12,68 Od 
u do 
, wa.rez:tatu - audycja pośv.ięoona pl'8oow- 
I n:oi1l 1I!!'tMIIDł"nlów muzycznych. 
15,ł5 Wiad. 8Q!IP. 1.... Aud. dla (}zleCi. 
11,15 \Jęski chór uk.ra;ffiki im. Lyrsenkj 
pod d)r. Sokhuba. 18,65 Zagadkowi lu- 
dz'e o- reliem. 17,. KIJIIC6I1 lIOłiet6w. 
17,51 .Co '-lię d?;ieje w nll8Zym ógr6d:ku" - 
pogad. 11,. Sknynaa techn. 11,1' Pro. 
gram. 18,15 M:4:hale Flota lIp
W3 (pl) t,). 
18,51 p.fpomt z Ta.rg6w Gdyńskich. UM 
_",ud. f:ołn;
ka. 1',. Po8a.d. Iport. I'... 
W'ad. 8P'JI1. 2ł,II KalejOOskop - audy- 


c
a muzyczna. .JD Dden. wiece. .,ss 
Po,gad. !¥kt. 21M "Cz;tery 
 w PoI6ce 
Blyną" - audf'Cja IDW:. 21;ł5 Początek X! 
k6ięgi .,Pana. Tadeuez,a", 21,.5& Konrert 
w:rez. w 1\')"k. Ork. pod d)'r. Mierz.ejew- 
skiew.. 22,50 Osta.tńie W)M. d2:ien. wiooz. 
ROZGLOŚNIA TOIłUNSKA. 
(Poza programem og6lnDJtelsklm). 
12,15 Pogad. 12,25 Populartle melodie 
(płyty). 13.... Jak kto woli (płyty). 15,. W 
pierwszy di!eó I. 
 aud. BlOW1}{MD'\1IZ. 
15," Wiad, z PmIOJ'IZB. 18,00 fugad. a.kt. 
18,18 Dawna muzyka wloaka 'płyty). 18,.10 
Program. Ig,ł!I W!8d. SptIt't ZS,lO Dakoła 
m'łości (płyty). 


- 

 


EATR, REWJE 
I KINA 


lWIA BYDGOSIUE ORAJĄ.,. 
. ApoIto: ..Królestwo za pocałune\:". 
Ba!tl'k: .,Bohater'. 
Krlstal: "Królowa tańca". 
:llarysie6ka: ,.Kłupoty spońo1\ca" I "Boun- 
wY'. 


RU(H 
OWARZ:
T 
. . - 


J{oło Instruktor6_ fi kłasy p. C. !t. 
Dn'a 20 bm. o god,z. 5,30 rano zbiórka 
wez
"Stkich u
n'Jków wydeC2Jki do To- 
rUIJ;a w świetl4:Y p. C. K przy ul. Cł-- 
kow"k'ego 11. a nie jak I'rzootem podano 
pny d'\\'Oreu a.utobuscm")m. -- 
1'_. Pazezelany Da Jiydgo&zcz. Ze- 
branie 20 bm. o god"z. J5 w pas-'e-ce nauko- 
WPj w InS!, Roln. przy placu Wł'ys-sen- 
łJ.1f 1; wpjś
'e z ul O!''OIifu:kkh Ił 
Tow. ObyWateli' ł MiłośnIków Mledzy_ 
liła. 1Rbranie plenarne J!J bm. o godz. 20 
w sar: P. Buchhol-za. 6-14 śhM.a 
Sok6ł V. Dnia 
 bm. w)'
ieezka. do 
Opławca. Zbi{)rka i w)m
z z orki
rą 
o godz. 8 t dworca maTej koleIki. Człon- 
1to\\'ie chcący kON) stać z pl'Zł'jazdu kO- 
Jejlrą wyjadą o 
z. 12.2(1. 
Związek Szofer6w. Zebranie 19 bm. 
o godz. 20.30 w lokalu zwiąa;kowyńt przy 
ul. J.agielloń&kiei. 


R. · O 


OGł:.OIZENIA 


DROBN.E 


POLECENIA 


"Inne". pranie, pcUOW&BM lIoln:erzyklrlł 
tyUlo w pI'&ItIi ,Ireea". Gda6s... ł'l. Far_ 
na .. . DI658 


Fotografie paszportowe 
wykonuje na poczekaniu. ..tllk 1,75 
tylko 
CDTBALA FOTOGBAFICZ.A 


1I0TOC1"KL z przyczepką "Indian" korzy- 
sinie sprzedam. WUl.doroc.ść UL. BOCIA- 
NOWO 13, Układ Fr'yIIjerski. dUm Jadalałe elefant'laie WIoOio, W&ły Jagielloń- 
skie 17. d363ł 
Domek no\\y punkt na skład sprzedam. 
Ujejskiego 34. d-3617 Bw,ozU, _m, sIMIo. PUf/lert lIlPEyny, lo- 
dówki, dywauy. ..Ok_ja" uł, Połnonlk& 7. 
3633 


Sprzełam skłep papierowy lub odótąpi
 
połowę na tabUbllY. Oferty Kurier Byd
. 
pod ,,8619", d-36I!) Dem, dochód lUro wpłaot& 40.000, Gdaf1- 
skA 60-3. d3635 
Pl.. budawl"ny. Dąbrowski6!!o 19. ,d3620 
PlaUorma, &łupy do płotu, beton, donłCZ- 
0kaIJ1Dłe spl'Zł'dam długie but1, pierw ki do kM&tów. L
wicza 3. rdryka 
BIIOT1Iędn1 wyJrÓb, nienonone. Oferty Ku- mebli. d17l2 
tier pod ..3623". d.3623 


Spn.'8llllm domek oe,n1liowany, trygodD1, 
ładne połotenie, ziemia ogn)dó..,a. 82() m. 
kw., elektrycznŚt, p
 budowlan1, plan 
zatwierdzony 5.200. Al!,reI!I wskale Kurier. 
113628 


:l:agl6wk8, LMigiewlC7AL 3. 


d3637 


Slolarskle ool'7ęd.zia, ł
wkł, kozły d6 riJr- 
niel'CJ\\anła. tym, kł8S'lJC'Z6. Lang;
ł'!a 
3, fabry'ka mebli. d3@6 
Majątek 50ó mórg z nallkomjlJmyn1 ID- 
wt'ntarzem. t6t1a 130.00, wpłaty 90,000 zl 
BtaJlłłek 300 ttJótg t nadkompletnym ib- 
\\entarzem, cl'na 110,000. wpłMy 60,000 zł. 
Reszl6wka 225 mórg z nadkompletnym m- 
\Venuwzem, cena 55,000 Ił. 9npOdad'wO 
hJO mórg z nad.kompletnym inwł'nfarzCłli. 
wpłaty f2,OOO Ił. QoIJp&darSłwa Pł mórg 
z IIl1odkotnPletnym in"enłarżem cena 111,OttO 
d. Kril,et, Bydgoszel:. ui. Piatrll Skargi 
nr. 10. dl548 


Auta oeo,"we ,Rena.ult", 6-c,lindrowe. w 
dobrym 8f.anle do sprzedan'a. Oferty do 
Kuriera B)dgoskie
 pód 0[,72. . 
SlIft.am w dobrej dzielnky sliła\'! mle- 

arsko-spoźywczy, bardzo dobr:ile prospe- 
rujący. Oferly Karier B)dg pod 5559. 


'" 


KUP 


. ) 
. 
 


SZIJKAII klJ'n
 
tlłŁ'lItJ kupna iDot
.) 1"11 
I przyor:epką, Spi89me oferty 11 podaniem 
cen, do Kuriua Bydgo!illiiew pOO ,,Ii, d,". 
dl687 


JlIłDł dobry i korzystnie do gpned&nia Kupi. utywaną magiel kołową. Oferty do 
samochód, blit.ezych danych udżielł !Okład Kurit'ra Bydgoskiego pod 5599. 
Sllł6ka 28. d-169t1 


Sprzedam samochM nowoczesny uttwa. 
ny w dobrym .tanle. Bliłszyd1 szczegó' 
łów udzieli skł3d Słąska 28. d-1005 


13 motgi, 8 łąki, 2a.budoW1m1a mUil"OWfl1Je, 
I nowe z iBwentanlamł. mll.ł, deput84.; cena 
5000, wPlata 8.500. maICzek na odp01\"le1:iz. 
I SzUbm, Nekielsk6 11 J Wróblewski, d1700 
Domek, JgI'Ód, plac budowłał1y, ładne dla 

i:ka za 6 ty.. eprv.edaan, Majewska 
Nakło, Dłup 17. d1701i 


-- 


8kla" ko1oniłlny II I'tIk!oIttk6rt-M!fTI ob8zer. 
nym. piwnloami, dohN.e zaprowadzony 
.prsedBm. Pow6d objtcle poeacty. Byd- 

, PoimaÓ8k. o. d170
 
OBBRJłf z __ 0@I"0deIm 
iecalłowYIII, 
&kładem kolohialnym. 10 mórg roli sprze_ 
dam lub I18mienię n8 dom dochodO'Wy. 
Adamlki9Wioz, Arąd, przj lłydJb!lroZJ'. 
dOO27 
ladalDJ. pi_
ną .sprzedam. }{d- 
łci,u_1 ł m, 8. 113631 
-..,.. do l!IZyeł. jeII nową sprzedam ko. 
l'S)stnie. \\;iaOOmość ul, Ryeel'lll!ła 6 m. Ii ł 
dIl700 


Lokomobil. kUpię w najJepsz
'IT1 stanie, 
o sile łO K. M., względnie wytn!enię za 
s1ab!!zą t dopłftł/f' 1
lfł IW lltirł8ra 
Bydgoskiego pod 5548. 
Motocykl FN 000, na de-Nro, kupi,. Zgło- 
Swni6 do Kurleł. Bydf!oBki
 pod fJ571. 
Kupi, dynamo na prąd sta.ły 110 volt od 
170 do 200, amperów, 19109Z{'niQ do Ku- 
riera BydgOBkieso pod 5645. 
. 
POIzuklwaDa praila d() ewOCów. Zgłose- 
nis .do Kuriera B)'"d
k
 pod 562g. 
Kupimy maszynę dó pi8B.litoa ndwy tnódel, 
dlulli walek w dobryni Ataiii
. Ore.rt). do 
Kuriera. B)'dgoskiE'go pód 563ł, 


....- 


KUplfj \fIlię-pensjonat DkOło 12-pokojOWą 
do 20000, " ł1zdroWi
kU Oferty t Opi!ll!ID 
ceną do Kurk.nl Bydgoskiego pod 561!!. 

 


Kina ..m
.I.'. IItlely 
. konłrQ)UJllce ...ę 
. I publICZlI"
' .. 
Ot.aulI! P..I".... ..e 
w RvdllORlra. 
.. ....... . --...."
>>>
Nr. m, 


-n- .,1roR1BR BYDGOSKI'", 


mM." ł!ni& 20 ererwt"& 19S7 r. 


Str. 1&. 


- 


Głosy uznania na posiedzeniu 
Senatu w dniu 28. V. 1937 
świadczą, że w słufbie potrzeb gospodarczych 
województw poznańskiego i pomorskiego 


n.1081 


opiekę ubezpieczeniową 
dobrze, rzeczowo, sp.rawnie 
sprawują: 


. 
I 


ku zadowoleniu społeczeństwa 


Zakład Ubez r ie zeń Wzaie 
i 
Zakład Ubezpieczeń 
w Poznaniu 


na 


nych 
Zycie 


Działy ubezpieczeń: od ognia, gradobicia, kradziety. odpowiedzialności prawnej i na tycie. 
Oddziały: Poznań, Bydgoszcz, Ostrów, Toruń, Gdynia, Katowice. 


MEBLE WYTWÓRNIA 
TAPICERSKA 
Jan Dawldzl"sld 
poleca 
wykwintne meble najnow8z)'ch modeli 
tapczeny. fotele,'leiankl Itp. 
Bydgoszcz. Długa 28 
fIrma chrze
cliańsk!. 


Karabinki 
sportowe 
plstole
, a 
broA my'lIwsklł _ 
włatrówkl. naboi e 0- 
m naprawa broni nal- 
kOl"Z'J8tniej w 8peojal- 
nym magazynie broni _.....
 

 
- 


,- ;:'\ 


I
 


,.RUDE R T U S" 
.1. Grodzka 8 (r6g Mostowej), tel. 3852 
ZakUł' i sprzedaz uiywanej broni. 


ROWIE
V 
r6żnyoh tabrykat6w, częjcl za"aao- 
we do rowerów i maszyn rlo szyoia 
poleoa tanio 
FLORIAN BORK 
::

:

z 


Wieczne pióra 


reparacja wszelkich systemów złote i zwykłe 
ltalki - nowe ozęścl po DaJDliu
c:h UDach. 
MontowoiiI WieczoYth PiOr 6dilOskn 59.1 Dlr. 


MEBLE 
- 


z własnych warsztatów 
solidne i gwarantowane 
k u P I s z naJ korzystniej 
w firmie: n.563 


Ign. Ds GRAJNERT 
Bydgoszcz. Dworcowa 21. 


W Tucholi 


wycllocSzl 3 razy w tygodnJu 


,.6105 TU[hOISki" 


N!jlepszy Informator powiatu tuchol- 
skiego I Borów Tucholski4:h. CZ) 
any 
przez wszystkie sfery, dla tego majlł 
ogłoszenia skutek zapewniony. 


MEBLE 


FAJANS - POBCELAN
 
EMALI
 -- SZKIoO 
KOTł.Y I WANNY DO PRANIA 
poleca po niskich cenach 


pojedyilcu i 1\rykwintne or8J: stylowe w 
IIOlidnym 1I."ykonaniu równie! według wła- 
snY4:h 
 poleca. 
M. RETZLHFF 
malDYD mebli, 
Byduosze., Długa 78, 
prz)' prn-atanku autobuSÓW. ng&; 


B. K A C Z M A REK 
TeleL 2371 BYDGOSZCZ Podwale 12 


Kt6i inn» potrafi odgadnał Twa prz»nloSłY 
łł\ .' tylko n!jsłynnlejszy Jasnowidz _ (irerolog WOMOUTH 
,.,;.... .;; Mistrz Międzynarodowego Instytutu Wiedzy Tajemnej. / 
uznany lako wszechświatowy feromen dysponujlłcy moclł 
sugestjl i magnetyzmu oraz iasnowidzenla na odległość. 
Przy pomocy słynnego i ledyn
go na kun zlemsldel Me- . .L 
dium ..T1\Mł\HRY". które posl!da nedprzyrodzo!'lY dar pro- .,=" 
mienlowanla i wysylania fluidu astralnego. W transie las- -I ... 
nowldzi bez r6tnicy odjfalenla. za pomoc" kontaktu pisma -,' .. 
I kilka włosów. danej osoby. Odkrywa wszelkIe tajemnice 
życiowe katdego. od gadule pl7eszlość: teratnlelszość I przvszlość, opracowuje horoskopy 
i analizy grafo!ogic:me. Daje motnośc zdobycia miłości pożądanaj osoby, r!dy i wskazówki. 
odzwyczaja od wszelkIch nalogów. Odnajduje zagInione osoby. Medium" TI'\Mł\HRA" jest 
nieomylne. Zestawia w transie szczc:śliwe I pewne wic:kszej wygranej. Nra los6w, wskaże 
gdzie takowe motna nabyto Napisz natychmiast do mnie, podaj pylania. slan. datę uro- 
dzenia. załącz klika włosów I 1,- zł znaczki poczt. na koszty przesylkl. a otrzymalz w prze- 
ciągu 4-ch dni odemnie dokładne przepowiednie - horoskop. który wprawi Clę w podziw 
I zachwyt. Medium "Tf\Mł\HR1\" wybierze dla Ciebie w transie szczęśliwy Nr. losu, który 
pod gw!rancją bc:d;;;ie wygrany. Otrzymasz odemnie prawdziwy klucz nowego życia. kt6ry 
przyczyni się do poprawy Twego bytu materialnego I zadowolenia duchowego. Wiele wiel- 
kich wygranych, to owoc: mej pracy. dlatego też kllżdy zwrac!lący sic: do mnie dzlc:kuJe. 
Pisz jeszcze dziś do mnie na IIdres: Jasnowidz WOMOUTH. Kraków, Lublcz 23. m. 2. 
Bezpłatnych horoskopów nie wys»fam. 


-...:.. 


"' . 
" . 
:., 
.. t
 .,,' 
., -,
 


.. 


-'$ 


ułnlCle od 
190'i rok u 


Fa U T R A 


I' , 
, 


-
 

 ,

;
 


karakułowe ze.leca. sję oddawać do PI'lllel'Ó- 
bek w lecie. Praca k8l'8kułów pochłania 
bai"dzo ",-1ele 'e118U oraz wymaga dobrego 
d1Jiennego światla. 


STANISŁAW RUDAK 


Wzorowe kuiDlerstwo 

O EDO.. Bydgoszcz, u1.. Dworcowa 78, '1'el" l.... 
.:OWERY "1
DO'łClC;MIO"[j JAKO"CI I Rozpowszechniajcie 
..KU RJER BYDGOSKI".  
ll}
 
l, 


ULGA DLA CIERPIĄCYCHI 
Przy reumaty:bnle, artrety'mle. nerwob61ach 
iachla. I t. p. - skutecznie dzieła nacieranie 
"E M B ETA-STAWO LIT" :
 
Mgr. W. PR:tDZIERSKLE(iO 
Sprzedl1 . Ipluacb I Skllden .JIUDY
 FIbr. QIa. "P
nUuII." - BydDwu. 


"" 


fil 


Kupuj, kałd'ł Uol6 atango 


MEBLE 


olowiu 


zawBze kupiBZ najtaniej tylko II 
Bernarda "owaka 
Bydgoszcz, Długa 10. 
Uwaga na adres: ulica Długa nr. 10, (D.U7 


Drukarnia pawiowatego w BydgoszcZ)' 
ul. M&r8ZIIlka Focb& lS. 


WY

Rl(
nl 


(l
"
WA 


w.zeUdch arł,kul6w letalch 
po OeD80h SDUODJoh 
poleca 


JAN WOJT'fNOWSKI 
M1\G1\ZYN BŁf\W1\TOW i JEDWf\BI 
. 
Kletiwielbia ł i 8Dladeckicll 5t. 
Przyjmuje IIsygnllty Sp6Jdz. Kredyt.. 


tJ 


.." 
J' 


Składaki 
namioty !Iłl' 
; 
.# '

 . 


_-.'o..:.::.c
 


BydamllFabryka PIISdII ftrt. Sport. Sp. li.'. 
Bydgoszcz. H.lma
ska !O. - T.lefon nr 1700. 


.,""',.,"',._""'
 


Kupie 
okw;yjn:e motor DIesla, o mocy 10 koD! L- 
typ DOWOOZeeny. mało utywany. do na* 
d'll dynama. Oferty WJ'8IZ z ceną - Karol 
Zalu9ki, CzarDotyły. n900  """"' 
- 


D YICTY 


moJuooklejoD. orli z aDuoldeloDe: 
....""_ l_ODO." ...ł.....Io.o. ......... lino- 
&ewa ł alno... .. ..ąatIUIII. .............. 
I graIt_ .. S do 10 _ 
PI7b stolanJde U.tewkow.. pl,b' 
:!Ulotektowe. 
ranUery kralow. I zagnałc_e 
Blele skórne, kostne i zimne. 
Najtańsle tródlo zl!'kupu - sklad dykt 
i fornlerów firmy 
Piotr Baral Bydvon::-
u--łs

 


Slatkt a kompl. ogrodzenia . druty: 
kolcza8łj, ocynkowany, żelazny i t. d. 
poleca tanio 
F-a JA" PAPRZYCKI 
Zbo:towy Ri/nek 4. n-StO .
>>>
. Str H!. 


'i  


., 


T.:ł' 
- 
 

 


- 


..KlmjER BYDGOSKI", niedz:łela. d:1ia 20 (,z«
'ra. 1937 t". 


- 
E_' 


= 


J r 
.:J 


1 


---- 


- 


w X Międzynarodowym Raidzie R.P. 
seryjne wozy Chevrolet ..Master 
Sedan", montowane przez Zakłady 
Lilpop, Rau i Loewenstein S. R. 
w Warszawie wykazały swe ide- 
alne przystosowanie do polskich 
warunków drogowych. 


,ta ..- 


. 


I .
 
,- '\ ,tf-. ,# /IJ 

 
. . .-. wJita ,' -.... i 
.., M . "' 
/3'- "'. .
. Oc",' ..' 


. 


.
 
..J.. 
101; 


C H E V R O L E T "Master Sedan" na t;udneJ trasie 2700 km, w kat, dużych wozów 
Z AJ Ą Ł I i III M I E J S C E 
UHa !li 1600.- 


Sprzedaż rejonowa: 
BUTOWSKI 


ul. Gdańska 


. 
I 
24 


S-ka, BYDGOSZCZ 
Telefon 15-59 i 29-48 


MATRYMON.JALNE. 


;DROBNE 


MIESZKANIA 
I POKOJE. 


Pokól umeN. "dna im
 Pa.:!"re-\\skiello 
tir. 10 - 5. Tel. 131:J1. d-M18 


Dwa pok')j(' kurhnia z wBreztah'm SZf"\',' 
6kim - kilka lat istni
jący wyna.jmie go. 
!-PO:la.T7. r.13.ń!'oka m. d-3fi.I) 
Komlertowe czterv pokole kuchnia. G:Ian. 
AKa 61. v.'}najmie go-p')rlarz. 11-362ł 
I pokol owe !;,f}ffifortowe I p., obszerny bal- 
krm na rl!'rorJy \\"yM Imę. 
łą",ka 11 - ł. 
fi ?WY.I 


Dwa prótnlJ tJvntl)wł pokoje na I piętne 
na-da.jąre się na b'UM lut prakh-kę wy- 
najmę. :\falł'lki 8/3. d170SJ 


ł-5 pokot 
;o!n):h. Dhlg'l. 32. llfIA KIRIU
KI 


Najpoczytniejaze pismo 
na KASZUBACH 
Stały dodatek regionalny 
"KASZUBY" 
Skuteczny organ ogłoszeniowy. 


I Pokolu z kuchnią poszukuje mlode mał- 
teńS.LWO. Dobry platnik. Oferty dl) Kuriera 
Bydgosk;"go pod "W. R.... d1w 
I Poszukulę 11--2 pokoi z: k1J(:hnią. czynsz r0- 
I czny. Zgloszł'ni.a :lo Kuri-era Brdgooskiego 
, pod ..l'rz
nik" d1ł12 
I 
; 


SZUKA PRACY 


Str6żDl5twa lub innej pracy poszukuje su. 
mienn... oSlJba. miej6rowość obojętna.. za 
Ekrnmnrm wynallrodzeniem. Laskawe 
zgłQ9Zenia fi') Kuriera Bv:lao(O.kiego pod 
tor. ..1693". d-l6\!3 


Poszukulę admimstra.tor6!;wa domu, jestem 
:IobJ'ze obeznany z ","",zelkimi sprawILIIIi, 
mam oł..szern!\ majOlDOŚć. Oferty pod 
..!)....v. do KuriE'1'3 Bydgoskiego. 1.1686 


Panna lo.L -l! przy»tuJu'
, in 1 ł'ligentl1a, ''lO 
f-podyni, bez p05a
, pozna pana, celote. 
nek. Of..rty Kurier ,.Wysoka". d-36I:' 


Wdowa, Ia.t 43. posiadająca dom. 3 morgi 
roh sza"-a męża na 8t8lej posa.dz,;e od łO- 
55. Roz\\'odnik. niewyklucwny. Ofeny 
pod "Wdowa", d36:29 
Młoda. zgrabna blondyna posiadająca 
sklad Jwlonioalny poszUlkuje męt a do lat 
351---45 fll.Ch
'ego kupc.9. o bairdz.o Prez&)- 
tUjącym wyglądZ1e. Oferty Kurier pod 
,,1710". dl710 


Kawaler, lat 29 
ku znajomości 
celem otenk1J. 
pod 
Szofer'.. 


posiadający 1,000 z,ł. z bra.. 
szuka ŁowaiI'IZys.zki tycia 
Oferty Kurl.er Bydgoski 
d3630 


OSOBA eta.rsza poszukuje portiersty,a lub 
jako gosposia do samotnej osoby. Oferty Kupi.. lat 26, posiada. wlMny interes, za 
KIJrier ..Samotna'". d-3621 pozna się z przyst()jną szatynką do lat 23. 
Oferty pod nr. .,1690". dl690 


111713 


Poszukulę a.dmi'll!'6tTator!Jt\18 domu. Je- 
8tł'm dobrze- obeznany z W'suUrI!D:i 8pra- 

ami, mam o\'l9zerną znajomość. Oferty 
pod .jj55" do Klllriera 8)"'dg. dl686 
pomocnIk handlowy przyjmie pracę, miej- 
scow()ŚĆ obojętna. 
 być w Kótku RoI- 
n'cz)m na wsi, lub prLyjmie dnbre za.- 
,stęp9tWO, Zgłf)l!(Zerna do Kurif'ra Bydgo- 
: skip.g pod 5M2. 


Wdowiec 1M 67 pos:ad6jący wł8&IlY dom 
ten; 8ię z wdową lub starezą. panną, po- 
siadaj
ą 
1oo1wiek gotówki. Oferty do 
Kuriera. Bydgoskiego pOd ..ł7". d162 


pomam kulturalnego tO\\ arzysza tyda, ceł 
m&trymon:alny. Zgłoezenia do Kuri.e.1'8 
Bydgoe!dego pod 5631. 


Nr. 139. 


ROZMAITE 
. ł ," .., 
 ' 


Jasnowidz Władzio znany z LI'alnych pl'Zp- 
pQwi
ni w Polseł' i zag.."nką przyjlUUjł' 
Pomorska. 66- I. . d:
:,

 
KlUllel6wkl damskie, m",kie. dziecl;C3, 
w8ulkie pr.u:e trykotarskie v.ykonuję t.
. 
nio, .etarannie Bokowa.. Chrobrł',go ;!I' 3 
.- d-1832 
 . 


Warsztaty, magaa;yny fabry1ci większ.e 
mniejsze do wynajęcia.. D
'Qroowa 9, d3578 


Gbr"czk1 !\.Iubne, wszelką bi:tute.rię, na- 
prawy. rytowanie, plakiety. medale. od- 
znaki I'mll.liowane wykonuję szybko i ta- 
nie. Br. Kochańscy i Kiinzl, Gdańska 58. 
d-I ';'Ol 


Skrzypce wlo!'kie. instrument mistrZ()\\- 

ki z ro;;'u 17:..76 zamienię na rower :'lamski 
w dobrym st:mił'. Off'rty do Kuriera Byr1- 
gooskitigo pod ..1700". . d17f)(1 


Intelłgentna panienka. p
nie spędził 
wa.k.acje wza.mian z:a frlmcuski (pisanie 
na mury nie) za ekronmym wynagrorlzp- 
niem. Oferty Kurier Bydg06ki 13M 
.Renata". d1699 


2 pr6żne POkOjE" pamr, piętro, śrórlmip. 
ście. w okolicy Gdańskiej, Śniade'kich. 
JagiE'lIoIiskiej. :\Iarszałka Focha wynajm,: 
z.ara
 Da biuro. Zgloszenia. Kuripr pnrt 
"Biuro": d.l&Ji  


Koronowo lokolical Wa-rsz;tat rE'p dla mil- 
szyn ro]niczy
h. prze.mysłOW)Th. s.amochl
_ 
dów. rowerów, spaja.ni-e, oooz-e.nie, fa('how." 
t ank. -A. Pujanek. mistrz ślusarski. d171'i 
lIIuałe ogólne, częścioQwf'. ?.8.bieg; kOlm1e. 
tyczne, ręcr.ne. wi:bra("yjne oraz st&\\lan;e 
ban:ek. Tarn"\\'Nt8., Emila Warmińskie- 
go 5 m. 7. dJ71ł3 


Prace mu.raTskie I ciesielskie wykonuje S()- 
IidDle i fa
howo'po cenach konkurenc)'j. 
nych Fr. SobiesińF'ki. budQwniczy, fl;iziny 
5, telefon 3(1f/
. SpecjaJnośł: tynki szl
_ 
chetne. d170'2 


ROWERZYŚCII Kto kupi ro"-er lub repe. 
ruje nie ta.luje " składz.ie rowerów Ja- 
g :en()ń
ka nr. 28, J07Rf SuwaJ&ki d1i11 
:Rzełnlk-w
Jjll'liarz znający język nlem;e. 
cki. z: kartą rzemiesIni
. lat 30. obezna. 
ny z wyrąbem mięsa, poszukuje pracy lub 
IlpóJn;,ka (czki). Zgło!OZ.enia do Kuriera 
Bydgoskiego pod 5535. 


Platery do sre-brzenia. niklo1l.-ania waze!- 
Idch przedmiotów przyjmują Za kI ady Gal. 
waniczne. Gdańska 73 d3i77 


OLN. 


IEJICA: ukierJ1ik młodsz}. zdoJn) \\- ,,\\ }'m za. 
wodz,
 mou &ię zgłosić od z.aru K. Z:e. 
liński. Szubin. 3 'Iaja 6, J.1691! 


Sprzedawc, jarmarc.zni, odpustowi, na ru. 
chli'\\ )'ch ulicach. plac.ach w ca.lej PO!!'CP 
po8Zukiwan:. Rewe!ac)'jna nowość ma!'{). 
wego zbytu 
 kaMej mie
ow()ŚCi. Zaro. 
beok najmniej 30 zł. da::e.nnle gwoaranto wa - 
ny. Zgłoszenia: KrakÓ\\. Wiślna ł/9 [)om 
Naw06::i. n10g.! 
Przychodnia czysta lat 16-20 na przed. 
poludnie potrzebna: Zglos.zeo:.. 1-3 
a. 
kielsk& 58 m. 1. d36;j2 


.. 
...; 


t 


.. \ ..

. 
, 
l. . 

 ''¥ - 
 
- :
 
. 


\ . CI " 
(:.) .: 


.. , 


=-:-..,.

 . 


..
 


Ił 


f 


I Nauczycielka, la.t średnIch sympatyczna. 
Rządca energiczny, 8umienny, znają.cy pozna pana w celu matrymonloalnym. Zgło. 
I perfect ogrodnictwo handlowe, szkoła, szenia do Km-i«a Bydgoskiege pod 5636 
. pra.ktyka zagra.nk.zna.. medale rolnicze, lat I 
1 60. Zagwarantuje zyski. Laskav.e oferty Zamołuy przystojny. lat :rI, pozna ładn,! : 
de Kuriera Bydg08kiego pod 5620. wYlIOką wykaztałcną. Cel małteńetwo ! 
Otarty do Kuri(tra. Bydgoekiego pod 5641 


Leśnik lat 26, ka.1I.'1I.]e-r 8 lat praktyki, zna- 
jący kulturY leśne. ochronę zwierz:yny 
łownej. bodowl
 batll.nt6w. d08koDa.ły tł- 
p't:ił'1 kłu
-nijk6w, posiada dobre refe. 
rencje. sroka 
Y. Oferty do Kuriera 
, FI)" 
r)!IIki"Ąr" pod 5616. 


InteUgeatny fachowiec. lat 33. samodziel- 
ny, poelubi wy&o1ul, przylltojną pannę. 
P:. ada urządrone mieS21kanie, P:tl\:!.,ane 
około 4,000 d. Powatne zgłoezen
a 00 Ku- 
ri&ra Bydg08k!ego pod 5602..' J 


ł 
i 
J 
t 


.. 


K ,"'f.'-.
 


, 
Karkolomny akok. 
n" ulubLony'h poptsów lotników aro 
rykaJlskich na.leiy IJkok ze !lamol o ' 
11& jadłcy 
amochód.
>>>