Ilustrowany Kurjer Pałucki 1936.10.13 nr 123

\ .
 .l/ /r/.......... 
... 
I I I I 
ł 
I PA't.UCNI 
"oro 15 g ret..., (,,Pl łDalDłn ,? 
MlnłCClnle Numer 10 arom 


.,dlodzl z bezpłatnemi dodatkamh "Rodzlna-, "Ilustrowany Kur Jer Kob."" I "&ospodarz- 
... .a
d.. _
orell.. cz"ar
ell. I "'edz'elę ikeJ. I AdministracJa: - '2!!łrr, ,
. 
nlad
 kich S. 'Tel. 32. 
. ' 


!\Vydawea: Alfred lCIrctt. Zathd7! 
........ - 'bmI 


DZI
 8 STROS 


ROK IX. NR. 173. . 


:tNIS, WTOREK, 1;) PUDZIERSUU 11131 


aO[I!fl i[: 8U: : nilll Jkt
t
r!rn Aunrii 


Koniec kariery politycznej ks. Starhemberga 


aJ1gielskim nie ustają 
Jerozolima. (PA1'). Xa.czelny klo'n::lct ::a:sz) 'I) ci\5U trwa;ą ut3rczki mięJz.\' lego jesL beznadiziejny. 
tIIr-aL-ski Ul po
edU'Ili'll w L ccrorny.11 \\ oc:dzia'::J. ni \\"O;iSka ; roJi.cji br.rtyj.k,nj W pobliżu BeUeem patrol w.o
sk.owy 
sobotę 'posta'IJiOwił oj 'P')oa:ol::i,ałim: ,z.;".l- oraz; grupa'11i p-:w3tańców arab..kich. ostrzeliwaJIlY był pnf'L ..\:rabów. Od:po- 
na przerwać strajk w Palestynie. Wc"!'oraj wi.eczorem na POWTiC3j.ąCY dlo \\iali:J1jąc na strzały ŻQbl.:J
rLe zabili: 2 
. Wy
a do Arabów palesl.
'ńJkkh o. Hebroou oddziaJ \\

:sk b!,
'l
t
k.:ch na.- nar-aiSl11ików. 
de.zwa na.cz.ell1
 Ikomił.etu 
tra"ka\\l
- P3J::;(a. grU!p] u
brJ;._;nych Arabów. W JoerO"rołlln.a. ,PAT;. Xacz.elny ;kQmHet 
go pr.z
rpomilna, .z.e strajk b),t wy,,,'oł.llny w.."ttiku 5t:"Lełaam
'pa.d':o 2 Arabów. I arobski zatĄ-d:a.ł, 3Jb)- równocześniezod- 
pr7JC'Z niebezp;.ecreńslwo grożące pla- a ,1 ż.o:Diuz;y :1..'1g;b!skich OOinLosł.;} r3.:IY. I wol2m.ieJU 6lra;ku rząd wypuścił WS.ly
t- 
'łmm .;-oli1\"cliD.ym Arabów na skut:k J.crozoIiil
a. 'p_\T
 
Lno, że slrajk kich UI\\i{'zio'Uych. dzioalaczy . arabsk:.ch, 
oł.r.-il) .polityki bQ-Łyjr3kiej w PalejlJ- ;:
lStal prz
z lla.;z:lu
' ;k0'l1ilct arab
k: klÓQTh i:sadJził w oboz::oe ktonCC11lracyj. 
rł ; I, _'łfIitll przerywa sbrajk, Ii
1e '13 ciw:)I
'llY. rr!,{.'
a saL-Laiowa lrW.lJl:J::al. nym w Sarafailld. 
inlo 'P't. ncję i poparcie paa:t.U(i-ąc.rch Pi:l"\\oS'.Y żyi.. 1klóry G:.-aGcli,1 "iLe Ui3Ć Bil
'S ofiar J'OZII"l.J::'hów w Palcstm:c 
. J'dl,:,tW arabskich. Xa z3ikJJIic-2i-
i.e Q' U;}O S't.a.n'
v uia L l W .rer'Jl'O:il11i,
 i zbli- w okroCSie oj 19 'kw::oeLn.ia do 9 p.arj.dzLer- I 
de "'\01 pO'llllOSi 'zlIlaczenie i warLość Ara!" żył !'i
 L!J ś.::.ltl\ r,J, a:.:Z'u .v;;lał c,:,,żko ni:ka W\"'IlO'Si 29 zabi'!\"ch .\!n31i.ków i 1 ł::! 
" 7.ł:wJO'Uyd
 .przez A!.abó": w walec.. I'. )waiom' e:.j",:;,.!!i 
!
l\'łe.tu. H:d .Ia, .bk r

)ln)Th, żYGÓW zabit
'eh i ran:t.yeh po- 
Jl'1101-pbma.. (P.\ I l. \\ Palcstyme w SlQ 6kaza!o, nauczycIel .z.
'doW'skł. Stan g:ta:
 2(X) oraz CDlI.a'?J1J1H'.i 200 AI'abów za. 
bitych i poII100 800 ran.ny
h.. Dokladn.1 
ilość ofiar w
ród' .\rabów I"u":.:),:) jr
t 
ustalić, albowioelJI unos.iji oni przeważ- 
nit' z.
 s:bą xw;oki 'z.abitydL 


Lond:y1l1. (pAT;,. Reu:t-er dDlID)sl z Wie- 
dnia: Kan.ckrz Schiu'9Cłm.
 stal sic: w 
ciągli. nocy jed;\1I1yrn d
"!k.tali)re.m Auslr
i. 
()błł\ł 0111 władz.Q ni("nal m-cogra'l1iczo
lą, 
w dIrodw dwóch nadzwyczaj flmics.!.\'1Cli 
zarządlzeń: 1) ro.2Jwiątza,nia n['i.:nw'C
', 
2) zaprzJsię-La1.:a \\"Sz;)"'sLki.ch (z.c
lkó'\Y 
gabim.elru, w t::j liiczbie :byłych czlJ,Jtków 
Ueimwehry, którzy zobowiązali 'iię cło 
loj.alilości wobec osoby k.ancler-la. 
P
"Ż. (PAT). W v.
"'l1i:k'l1: cak,q}()m
so 
p:J6'ied'zCllria rady m.hl
sLrów p.1Sta:I1:JW:';ł- 
no rozwiązać W
l.'''5t:kiC organLzlc;.e pa- 
ramilit.a.me, a wi
 _,IId;_n\\'
łL.-ę' i 
"SlfUnn:schal1l'.1Il '. Cslawa o mi:kji ma 
ulce rewizj:. W s:-'Iad'zie gab1u.e:'u nie 
zaszły żaC:ll1e zmiany. W oel1wa, ob('{'ill
j 

wj,e związani są jI."'J
\-nie przy- 
r/ec1Xmcrn s"ua
owym i p:
z.'..ięgą.;prz.e. 
\\id:zian:!. przez Ik,o.nst
'Lucje:. 
Ks. Ster..emberg 
\\"1odJeń. (PAT). Po po
:ID.iu ukazała 
się ()(tezwa naczelnego komel1dalnLa 
lłeimwe!tr.r ks. SlarhemberB'l dl; CZ}.O'll- 
ków Heimw-chry, w które.j z.aw
ad.:Jm;a I 


J,ll o :f1OzwiązmtU Hcirnwchry. Zf1.lJlaCz.a- I 
jąc jedUl
c1Cśnic. ż() Hea jej żyje lI1adal. 
JeCuxz(śnie wz\"\\"a w G.!11' rolLU dobra 
o
cż.)"zU\' i w J.tni,r,niou: poleglJcb .k,olegó.w 
i:;}o zachowa:nla roz.są.dJku i zimncj 'k .\\ j 
Ostrzega przN1! sLawian:cm (.p ':.U '\. J 


:': !".:
:;
5
 
. (,A' .. 
 _
 

; 


,-: "t
: 


(: 

1 
(.: 
 
ę; ; 


;:t 
,..1 ,. 
;. f "-' 


. 'i." ,., 
:'
 :
 
.
 


, , 
'"ł 
 
.'1: , 


i.
. 


I'
' 
.f? 
-(_

 


._
 
 
j:':

0W":' '
 


.... 


7
 


... 
,..
 ... 
K5 St'rhemberg 


imll
Ył
ł
ni 
tr
iku 


walki z żydami i wojskiem 


7 4 


-- 
... 

 


.' 


.. . . Ir"? 
,,' .. 


";f 


., 


,
 


'"' \ 
. .
 
Ir 
. t." 


\ 
':'
f
" 
':', g). 


:\; 


'" "' 


...,.,....... 
. 
j  

,,
 
-" ..' 


-"';., 
F 


.
 


. 
'" ...... 


. '-;
 .1".:
 
:I 

 :--... "t.. 
..,., 
':ł\ . 0" #, 
J ..'
 . o.. , 
"......... . 
( 1 
 \. _" ..'" 
 ... 
..:f'-
 .
:J. ,r
' 
'. 

 
". 
.. _.' .. Ą 
'. .ii1/!,..... ł,. 
.!-"'ł-+' '"-;jI-.... 
 r 

 .... j,- 
ł' 


'\ .. :'
....
., 


ł 
,- 


..:. ..
 


.r'
¥ 
. .. 


- :

-,' ;, 
"' r !- t", : 


'ł' 


.
c: . '
'..' 


.. J. 
" 


". ":.;,
:' ; 


.. .... 
. '. ł 

. 


'", 


ł. 


-'-"' 


. I
 


., 


.. 


:\  


I
.. 


'.. 


.,-.11 


L 


------- 
.,
 . 


. ' 
. 


:....
--ł._ .' 
 
. .. ---- I 
...""'..... --....:".

 
.--...
 ,.: 

.,.
..,
 
...... 
 


.:.t', 


," 


e. , '" 


.
 
.k;.1'
"'" ..:""
":.-..._
 ..: _ ,-
 
 
prcml
;-- GlImbasa po przybycIu na dworzec Buc1apeszteń
ki została 
Dubliczny. Na zdjęciu w ci
.klej J.ałobie stojolce przy trumnic' matka. 
;łona oraL dzieci zmarłego. 


1 rumoa Z£. zwłokami 
wysta\'l'lona na widok 


IT '
:
 
I
;" 
. ft 
C' 
". 
t;
f. 


,j 

i 


. a
 
"", 
. 

.... ..J' 
-:}. 


}"J .:. 
-'.-: 


'. 


ł 


. "'h- 
: .-;", ';,..0;. 


'.\
 v. 
.?
:0' 
Io. 


.,
 ij ' 
" 
't:,,)' ". 

, 
I'¥ 
.' 


'¥",,:;; 
:;j;' 
. -
 :'%:. sf:

 . 

. . - 


I(ancltrz Schuschnigg 
hec organów pańsŁw
w'ych. 7..a.rząda.e- 
nia te wydaje w poca1ciu swej rOl!;powe- 
d:zia1n.o
, a nic q,
 6L'raehu lub 'jlabo. 
ści. Jedinocześ.nt.c zaw',ad.amia. te D3 
łcg(JI prośbę cUo.nf"k Heimwehry m:n. 
Draxler ZI06ta.;: noo'31 ". :sJJ8itLzie rządu, 


lal!
tyni!  ..:;."(   


. 
,;; 


.00.... 


.., 


c-:--' 


..,

' .  .;t: 


"% / i" 


. . 


.. "' 
.\1ajor Pey. 
jak równie! ::.tUll 1o"'3rl'y'Sx
 tZ:l
h')wają 
s:aJIlG\\iskao rual:.czne. 
M-jor Fe, 
Wiedui. PAT'. B. w'ceka'1
'c1"' n'r. 
Fc)' wvdał \
. związku z .ostatnią 'Uchwa- 
ł
 rad)- min.:..lr6w. oje:
wę =.J I ,\' ch 
zwo
ików. kJt&ra j(,
-IlI:ł.
i rl.
 .:!:'"51-1:a 
o;:.u
ii.k
)wlma w p .
s
:.', \Y oO
\\ 

 .
ej 
m)r. Fey poru!krc;ś:a. it.F)w.tIJ
 osŁa'nllo 
krc'ki jut ru
 iIHgl.r ,przywróeić H::i n- 
weh.rze te
 z:na::::zenia. jakl
 ,rni:lh --ł1la 
przedlem. Zdanic
 Feya. jcdnY'D ;r. o- 
s:.aLocZl1y
h pawć)d'ów. któl"j' wp'ynął na 
rec)"'Zję rady mm:.strów. był.o prze-mó- 
\\'klli
 Starbember2j:J. z d."L. 5 bm. 
)Ijr. Fey \\""Z
"wa. swych .t:V.';)Id!mików 
do z.a-coowattlla spo1oo}u;, dJ'Sc

pE:ny I 
J:r.::s''UIS-eń:łwa \\1obfC rz=\":-u, ;tOl.lJJlacza- 

-c.. Ż
 polki-nic t"J1ergk
 w.r.oickl. ce- 
lem prze-.kslo\a:!ceni.a He:1l1Wchr,. na OT- 
g:mi2:ocję () charakterzc społe
zn.o kul. 
tura:ny:m. Kark'!I'a polil\-CZ113. St
"h"m- 
b6rga jest. zd3Iliem Fen, 
'k-JJIC"z.)o)l'i. 


NaJnieSIClt:śllwsl 
na b@lfobotn. ch 
Warszawa. .P.-\T\ W :orolJU:,ni-T:udo-- 
nics

'ch zad'ali akcji ni 
si.ni3. }-l),n xy 
.i.otkniętym k'ęską bezrobocia. zarzą1 
gł6\\'tIl,- Z\\ią
kl)l Oc:oe'.nniaJy.ch 
e- 
rlY R. P. zadekla.rowal SUlllę zl 3}J 'lO 
d
.SpO
T i p. 'n
ni;;l-a op'eki 
poJł:cni?j.. 
wyrażając jox'UxZfśnic g.:tO\\'DŚĆ dal- 
szego CZ)'JIDegć) r-::Jp2xia. akcji f'0,nx
: 
zimowej dla. bCl!I';)bo:n.".::h. 


OlbrzymI I'UJO lotniny kobiety 
LC'11d:'l1. ,P.-\T'. J '-:l1iclka 11,)W
Z.('- 
ł2uldz:ka Jean I:alllJl. U&n p'ZybyJa d,1 
Port Darwin. p.zoeb
:a pt.-l:s1,,:li 'U11;- 
.in- .\nglią i .\wtralią '\\".J dpi 
l gx::z:n 
i 3 1TI

1U'!Y. bi
ąc o :!ł god in\' i II. :n
- 
uut poprz-ru:ai J"okc'l'd .\u"l:-aHjcz
 ka 
Broa(I-brut.a. 


m

ae na
fawienie lwrołlli[y 

DW

ONał
 

ł
Itml
 
oleiowa 


GotJlk7, 12_ 10. (b) \\. niedzidę "czcnrn; I. )fv przeds!awi
 potwOlI-j' ił ,,,.q
inJn
 sz..... 
rankiem ruzcszła 3ic,; 10tfT.I błyska"in po mieś- I n}'. pow
 n".
n\ podkład d
l'O, \- t 'ru i zn-h'l 
de u-j1(lOnCŚĆ. illt
rprctująCJ u' dość ,ira ITta t.-cz. nas\'p. \v\pJdek na
tąp:1 7aled" i' ;)0 prA1Jy- 
IILi fonnic katastr"f
 kolcjową. Po z:!3;.;gni
ciu ciu 200 m. od 
bci! _kokjo\\"l:j. 
 i l1ii
i'c 
v- 

",:"gólt'" }-ch informac\-j nJ mJej,;c!1 kat,islroh-. 
dki1 rr..vbd.- ml('I
C'.)\\-e .wlltlz' n3dlorclc. 
kt6re mimo u"Czcsni'j por\" ZJlegJI\' już tł:tmr pk r6wnitż poll
j3_ !elefunicmit. ro iad,''11.ony 
publiclności, przcbit'g k,lbstrofV przcd,;IJu iat urz:jc rI!Chl! kol: 7. G!l:'JnJ _'tvddc!jDw'ł .ro- 
,ic,; U.J3tc,;plljąCO: Pociąg (5.'1,,,,,-)" nL .1'/11. ",dą' c:ą
 r.lt ,uruc:"\" , si)CCl. blll!
!_.. .'--tO:.I. l1i
!J 
lJi3(\' l B\-d"0.-ZU'. do P0'n 1111.\ , dn:E!! z SIc,; oczy,zczenl'
1I" loru. celem umozlł 'Ier; J prz.. 
OOf,'lkT}' do Chodz;eży odclli"dL1 j)''' cil\\ il .\\"\'m ja;.o:dn_ m!l\"l11 1-".x:I:i
om os ,b '" rm P 'c'ą,: 
- 
ros t ojll n.1 . ot.tcji mnj
j""i
cej { ieJnJb\\Tm g:.O\"ICC
1 po1 Ch:"'llou}1II (1. -t IJI! I ,,,;(
eplt- 
('
,,;c. PI!r'l't"3Z" o f:()dz. 6.30. dru!:i n; "g':Jdz. I:m .d\\.",h O
I.1lnl
h \\3f;.)D('\t" rUl\-t "hl"l. 
a- 
6,-12. Dla 1I,)r"5£cz
l]ia ruchu odb\'ua .j. prlr.- t"I1
lasl pa5JŻer:'l't"IC poCI
gll ch:JdLl s.. -h.l- 
hCl.;Jni" "'agonó\t' 10\\ aro« vcl!. zał-i 'r.ln ch rJn- un\ byli nol prlI"nIU;;Q\\.\' pob,.t w LI -l
'. 
nr m pcc::jgiei!1 \X'skuł!!. bl.;oneE!.' n.1.;:J,-den
a gd\.1: uSlkodz0!l\ tar n,e p"z
 II .11 !I. , .v- 
Z\1rotnicy przez I}dnią

o łnżb
 I)rll' '''''folul- }J"..... ,1 1,:urSUI¥e _
'\-kle 
. ":ne dJ!' t.;::od
h 
c.,cl; - W inctnlcg: .\lich lL'kkgv paro\\'ól po- 3!!bbus\' na te) h nI_I u nlcdzl 
Ię nl
 I.lr'"I1. 
ciągI: oobou-eg) "" kierunku Ch:łdli!ży u'jechał \X \'bl:t.
łc. t",'arze śWIJd
1 o sUm'm_ n
ru.ouy,:, 
1\:1 nic\daśdwy tor. prZl'C7
m lp1dt z szyn.' wstr7'15Ic, nIe byle _':łkll"',1 uzn:
TCnlem. ]'dnJi( 
:zarył się po koła "'. ziemI. \X' hm 5.1ml'm Cz.1Sle rado

 'l't". nlc
 P.r2lebIIJ. z
 u,zlr ldr-\n z fik 
r6\tnokgłc n3 s.1siednim I"rze ,l.ląt-łł )'oci:tl! czyhJj:lcq 
m!crcł- 
nr. 1731 do \X'ągrowca. Przewr6con)' n I bok 
parou6.: nrzytłlXY)"ł d",';] o3la'nie uagcny p"cią- 
gu wągro\'! ieckies:o i poważnic .ie zdemolował. 
Obai _maszyniści.. personel 
ol
jo.
'f i p:lSażera. Czy taJ . cI - e 
\Ide cudcm uszli cało z Z}"CICffi. Obraz kata- 


.' 


"I. KI! P.UI
>>>
I. K. P Wtorek, t3 p!tzdliernHÓi 193B 
I 
Ur lynoi[i frao[ulko - iU
OlłoWiańl
!. 


.L...S4r- 2 


. 


. I 


lar i 


OdJlonięcie po.....i. czcI króla P otra 
. .... 
j króla }I'ek.
 ra \ 
. #. .a:.. ... 
Po przem6wirniach prezesa Iwmi1e- 
pQmnik, o5tnły ...\"ci;lHu\
It' QtłoOOk 
.stojące' 111asżty. pr7c\vodll.iciąc'y rady 
lI11iejłEieJ ParYta Femand J.au
rnt, o- 
bejmując w posiadanic pomnik w 
imieniu miasta Paryża wyrailł podi1ł:- 
J.;.ow
 komilełowi budowy. 


Par\'1_ lP.\T Xa ptncn ,\!t'ks:mdr3. ('nonkowie rządu, mars7
'łlkawic Fran- 
t-go (dawny pince. dc la :\lu£'ltc) od- cbet. d'Esperey. i Petain, goncrałowie 
bJfo 'k odsłonięcic pomnika króla GOll'rfl'l1d, H
nrys, Charp
' I r.'£'o
e.., 
S\!rb;ki
 Piotra, i Akksandra t-go którzy brnłi:' udzjal "" ołlN"
jath. 
7jedDOczy
da_ ł'omnik. wyohra7ają- armii serbskiej i podc7as wojny świa- 
C). ,!!rup
 ko.wl
 jest dzidem r.lcibi-:U7.3' t.owej, kOrpU8 dypłomat
-czny i liczne 

Iak
'ma ReaL drl Sart£', :\':1 .:;:ran.i- deI.en
je. Rząd j'llJlosłowimiski na u- 
towym cokole pomnika widni£'jc na- , roczystości tej reprez£'ntował specjal- 
pis: "Królowi serbskiemu PIotrowi ny delegat gen. 
Iari£'z, jugoslowiań- 
t-mu, oswobodzicielowi i .\leksandro- ski minister wojny i marynarki ....
 ,
 ... 
... , ł ]-:: 
. 
'.. "\;. " . I , I ł . . 
.. 
... ,-
 
... 
" 
....t. .. .. . .. . 
.. # . 1j;.- . 
II 1 
. 
 
... 
\... 
, £ .. 
. 
. __-------::;;
 ----
7T"  .  

T--
--" 


;-,
,r .. 
J .
. , 
"r'f 
. ..
 
t... ....,.".' 
c$#"t 
.-..".... - 
- 
.. 
_ 1"'\ 


..- 
, 


'ł 


oL , 


..,,
 

.... 
 "'" 
.... 

 


.. ,"::. 1 
, ..:.
- 


'. 


- 
 /1 
C
. ::;:
 :
 . owj; oo,'ool
 _o;" 
moro


'
 
J:,,, 
:: 
wlii króla jugo5ło
'iańskiego Aleksandra 1-J!'o. 


. wi jugosłowiańskiemu. zjelnocZ\'deIo- 
wio .. . 
Przed przybyciem pr£'zydenla LcbMl- 
113, u stóp pomnika 71-!romarlzili 'i:
 


tu budowy pomnika Edward,t Souli£' 
i honorow
o prezesa :narszałka 
Franchet d'Esperey
 ')złandary jugo- 
słowiański i francuski. zasłaniające 


. 


Min. )t:łricz pr

pomnial dawne Ira- 
dycyjnc stosunki przyjatni lączącc 
Frallcj
 i Jugoslawj
. 
Iówc:l podkre- 
ślił wysiłki króla _\Iehandra. 
ic- 
r7ającc do organizaeji i zapcwnienia 
pokoju. Działalność jego w tt'j dzi£'dzi- 
nic prz
'wiodla go do Frflncji, b,lzjc 
tragiczni c zginął. 
XnsL
pnic przemawiał IJr£'zydcnŁ Lc- 
brun, który oświadczyl, że Francja 
pnylącza sit;: do knUu zaprz)'jaźnio- 
nł'go narodu w slo'i'Uł1ku tło wi£'lkich 
hurlowniezyell jego jednoŚCi namd.o- 
wej, króla Serbii Piotra t-go i króla 
JII,goslawii Alek..andra t-go. 1'0 m;)- 
wie pr£'z
'denta odbyla sit;: defilada 
wo;ska. w któr£'j ,,"ziela .komptmia jll- 

oslo\\'i:uiskicJ gwardii królewo;kiej, 
szkoła wojskowa w Saint Cyr i od- 
tl7i
I
' 
ami70nu paryskif1(o. 
-0- 


KrtJt .\Ieksander - jak wiadomo - 
zoslał zabity razem z ministr£'m han- 
MISki m Ludwikiem Barthou w 
ar- 
syłii przez terarys.11,: chorwackiego w 
t931 roku. Podczas wojny stał król .\- 
kksand£'r jako naslępca troDU na, cze- 
le annii serbski£'j, sprzymierzonej z 
koalicjl\ zachodnią, PI'7.y jego boku 
sprawował na froncie południowy:n 
dowództwo wojskowe maNzalek £ran- 
MISki FraD("h['t d'Fsperey. Rrd. 


Mili[ja Ill
owa 
llntuj! 
i
 w okoJa[
 
Pod Madrytem i Owiedo toczą się zacięte walki 


Burg(,j. PAT \\"ed:ng '"}:I'z
':n

ly
h 
tu wiad:r.nJŚei, \\" o1:Lial'.l
h wr)
.;;
 .!"7
- 
.Aow
'łCh pauul
 wielkic n;eza-dowolfn
 
z (:3wo£i,u zal£ga,ni,! z Z3.pi
 
Lą .ż.ołou. 
Zo!nie.rz£' w
'"law
aA -w "}k.);;.l
11 plak 1- 
ty z napi'Ctn: ..Z
olo h' .ilP3ńf.:.k.i? Jlil' r n - 
winno :ść do R:Js
,i, Xależy I,n. do er;)- 
botniJi.ów łiszpań
'k;:.-h t ,niędzy nk'h 
.winno -b\'ć lI"ozd'
lone. 
Madryt 1myigilujc milicjanLów. którzy 
-są pod wrażeni£'m zwycit:sLw gen. 
Franco. :\'astroje wśród nich budzą 0- 
'bawę rebelii i przejścia na strODę 
narodowców. W Barcelonic tp;bunał 
lodowy wydał 48 wyroków na woj- 
skowych oskarżonych 
 sprzyjanie 
.rZ¥Iowi narodow£'mll. 


Rząd madryol m6111i 
O sukcesalb swoich wojsk 

ła(Jl"
' t. P.\ T We:HuA :)lrzy.na'll
' 
 
lu \\iao.;mości \\ rejClJllie Xa\'dr Pt"rat 
pociąg pancerny .dparł aL.1.ki 'k'_):l1.I:rrmy 
'powstańczej. z!oż{1l1£'j z Icgiul).j;t6w . 

Iarok.ał1czyków. którzy 'IHzamawili UJ 
polu biLwy 19iJrą :-JO-du zab.tych. Od 
piąLku \\-;.eczO!"f.'m w okoli
ach San 
Llr- 
tin '-le Yalde IgleS'1a. Loczą 
ię ni.eprz£'- 
IrWan.e w.alki. \V sohott;: .r mo ,,",:DO' ty 


\.. 


,wdług doniesieil pr:!sowych w AHemte miał 
lIVpaŚĆ 
 rcre milicji ludowt] 
}" b: dyktatora 
HIszpanII. obcen y prz)'wódca faszystowskIe) 
II F .jtlangi" .\ntonio Primo de Rh-era (n3!1le 
zdjecie)'. 


J"zqdv\\"c bl.-ł:l1ba.rd'J\\
)' poz,ycje {Y:- I w4.'lyr
'wi \\"
-glo'ilła 1'0 a1".lb
1l prZl'lllÓ- 
\\"
lańcze. Uko
'
 g,}::!'z_ U-ej J::w.,tań:-\' ",ienil". LWl'óc.J'lle do 
lariJ'I.illiez.' kił\\'. 
mU5ieli tpu6c i e cz-ęść 'ZB.:ętych tPO
rzed- Komitet mledłJllrodołlJ 
nio pozycyj, o g.:Jz_ tS-ej łą-czn':':-
' 01'1- b a da sl "' rgl 
działów zmotor
"z()\\'2
ych zJJ:rwn
al .... 
kr.['('sr,mdcnta Ha\..t-3. :żc w ljśk3_ r!.ą- LOMyn. 'PA Tj Reuter donosi: Ko:ni- 
oawe odebrały ,p')ws
"Yn miacł', S:m let międzynarodowy (to spraw nie- 

Iarlin de Yaldr IgI£'.::H. Interwł'11cji w Hiszpanii zebral sit;: w 
Kł I ł I ,. I m. s. z. Repr£'zentowanych j£''it 27 
O es Ul I
( .ie DaRem państw, fi w trj liczbie Portugalia. O' 
O.'edo? becny Jest przedstawiciel Z. S. R. R. 
:\Iad!r.vt. ;'pAT _ DOIhJ'Slą z. O\i,'dl). ż" - charge d'affaires KagQ11. 

ómicy zajęH plac A
nrr\ kclńsk:. Kł-b. Londyn. (pAT; R£'uter donosi, że ko- 
'I"ządo'\\"e U'Wala;ą, że ;PJwslańcy bed1 mileł do spraw .n.ieint£'rwrDcji w H:c;z- 
Nlł.JrSZfni okopać się w cZl(Śo
: miast:ł, panii debatował wyłącznic nad p:crw. 

dzil" znajd'l!:j.e 
i
 ka
r.t, kJ'Z
-.r Pc- szym punkl£'m porządku dzi£'nnego ł. j. 
lay.o i fabryka broni S.am-ollt
- rzą,Low:, nad skargą min. s.praw zag'!"_ Hiszpanii wódca obrony, [lik. Moseardo, ostatnio m.iJI.- 
bombardawa.ły 
UPY posilK:owe. zł.;)- dei \'a)'o. Komitet poł7iełił, jak @
 nowany za. swe zasługi generałem. 
ŻIoo.e z oddziałów l£tt.on
t6w i 
Iano- 7.daje, opiniI,: br.Yt
'jską, it twierdzenia w: pierwszycb dniach obleżenia ..czerwo- 
kańcz\-ków. które w\;1;sze d JW ó;:I'ztW:-I ministra hiszpa
!ikiego s
 dostaLcczlLie ne" włndze Toleda wezwały pIk. Moscarda 
r-owslańców nsi.łow:lło przc.Lran.sr )rlo- poważne, aby zarządzić dochod7enie do telefonu i oświadczyły mu, że 
yn je.st 
wać z C atic; i rlh \\"1ZmOC'l1'ieni.:J 7:rl
i. zj;(odnie Ż ri:stalon
 procedurą. Oczy- w ich rtkach i że za. chwile bedzie roz- 
w O\'ie-do. wiście naldy oczekiwać, żc le rzarmty mawiać z nim przez telefon. Jeżeli Alkazar 
sie nie podda, młody Moseardo berlzie roz- 
\\' walkach w (h.;ieJ,,) "}:lgQ'W3.ją de- będą przeslanc do rząd. ów Włoeh, :\ic. strzelany. 
1'.\ _ują{'ą roll: aula pall
::rne obsad
DD
 micc i Portugalii cHa lIzysk3nia ',,-y- Rzel'z)'wiście w chwile późni.-j pułkownik 
r':,zez Aćmi.ków. Za .iD n-xh:tlam.i )la
-c- jll-ni£'u, zanim komilrt r01poc7..nic uo- u"b
zał 11'ło;; 8} na. który bk .zat'zął roz- 
i. 3
 .ni I.mał"r:1a_ni na;
\'n )\\.J'ni r-' chodzenie. UIO\Vł:': ..Ojcze. to ja. Co każesz mi?" 
strwają ;k g6rnicy, lIl.hr3j
;1; W h. 
:I- Dl d b Ojciec zbladł l;mierh'lnie. nlo głosem .ta. 
h
: i nab'l;! tA"na'lrH ,Wl'. w:n;
J'.łją: a o ra sprawy nowczym odpowicd:ział: ..Uozknzuję d. na 
"ranata.ni rpc
I1\-:ni . ł-Zu::.:.n\ ni I"
hl,l' J I .. I Ił Boga, by
 znwolał: njcch żyje Chrystus-Kr61. 
.... O e ee pO;aW et syna b}'ś umarł. jak boh1tfr. Twój ojciec niBdy 
!,a.ni li} na IlH3WY ni row-st.Jric{,w '1łkry- Pary;;. I'rfl.sllo (,!,.łaje różnc J;zl'zegoly .10' lIi
 nic podda." 
h:-h w I s 'c-
("Óbl _ \-,h J,::,nac! . l. b h k .. b . Ik .... O I I d . . 
" t1 cz :!.l'e ;) 3ł...rs lej (I ronv 

 'aznru. .,a I 
i..mna9t.o einil'go m o zlenoa czerwoni 
nablł
. PAT". RcI.ui l;tdej1. w s.'wm: jedną 2: nlljwi
ks7yrh ofiar zltob\'ł aic Ito, D:ltY'l'hmia.9t roz
trzclali. 
;i


:'
;'l:
\";j
U


l


. ;
i

c (
ir
;: U
ron ' [o . W AI

l 
 rU [
[ . ,anD WJtrU[ ' J . a
 
l[lllry 
uim,) L:
£'hl
'_i . 
leW;IIt; l])rZ"ci\\lł
ka U 
i w',?lkieh ,tru:Jn: ;.:-i t:rclu\\\Th. \\" .\n- 
I mÓrzji ,..d(tzia:y f')\\,..łclń:-z;, .
» Z'łj
,,:l\' Sl
 . aClslU DOd _ steD. as kl6rego zrealizowanie nie b,to luł czasu 
"i1Ia ,'jci..Jł:a r J...lm
ly .Ję d.łlej, Laj:nu- 
jąc SZł"r£"g inn
'ch ,njejr..c;JI\\'(J!,-C' i hkrrl\(" l'ar'
, Gen. I:.nnco l'rz;uloX)'1 dzieuni' 
18j"e Ri6tori proponuje ministrowi: aby 
I do niew
li: liczn"ch . jeńców. kanom za rauirzllyni or,"inalny rIokumpnt. w)..lnł Ind Alkazar s:unolot ze znakami 
J pochodgący z ua"ó\v oblężenia Alazlu'll. B W

dk I"'rodowyclU i by samolot ten zrzucił 
S\\i1La. P.\T'. Prz
'l13\\i'3jąc prl:.''' ł.wiatlczlIl'Y u uielUlllkich melodnch walkil'lto obl
żobwm.żywność... zatrU
 Konll6rwy mię 
radio, g'tlll'rał Qtrelp
 de lIa.ILo \Oznajm:!. lIowa'ł)'d\ I,rzez l'zerwonych. Sile. I'hleb. czckolada i mleko skondensowaJle 
:te do ckwatery jego przYb
 ł z 'wiz).tl\ ()Okument tH'. J.rz
i
zjony &O.tał prll:e& miały być z.1prawione truciznl\ na szczury. 
wielki \,ez
'r )Iaroka. (;4.,nocał s.lwi;('t'
 tolwka madryckle"o. !dory zostal. \vYliłany :fruoizD3 wi
c ID;lnla li
 OII
tecznie ro
ra 
d!Ził, że na odcinku O\':l'łlo wojska ł'zą- Irz('?rz:j,.L
o.U:lI
lon), ekorz)'s
l. lednnkze WIC. z boha

amI.. !lkoro. me mogły łch '1. 
dIOIwC' pic '\\'£',zl\' (h mia..t.a j. -oh{'C'ni(' 'po ( 
 h obn d o
c
 I zb l .,rJrI d
 POW' } ,
tllnc.ow d ' . L 7.D1;r l pr7.ewaza
llee 811y wOJdk I'zerwon)'l'b: 
z.aj.nu!ją lam tylka gór
 :\Iclranco. . . o Zl II. o I
t UlOJP!n ,luŁon alutall..... . lin fen, nie zosfał wykonany. bowle
 
. . . I mll1Jl!lra. WOjny I lu'emlrra (':lballcr o . 2B- 1 zanIm ukonrzono przy{':Ołow3nia. do truCI- 
Po. prz
.n6\\lennl! geJK.'1"a.1a .JC
;l :l wierajllcl J1lnn zdobycia. AlkJlZ'aru b
 wię- eielskiej eupedycji. Toleuo zil9Łało xaje te 
łJS()blStośCl 'towarz
"'J2ąC)'ch wlelkJ't'"l1U kszełto trudu i bez wi
ksz) I'h strat. przez wojlika po'Wstań
., 


$f1' .JJj-ł 


.t  


.' 


.,' 
II ...' 


'. 


. . 
-.. 


j. 


1'jS... 
...
 


9, 


;" 


.1 
! 


£ 


.A 


................ 


. .'. . 


",. 


" 


Ró\t1liei: w połndnio\tvch "'iemczech ucierpiały: 
bard70 j3skółki \l-skuł::k pczcdwcztsnych mro- 
zów. Biedne ptazki pozbier,mu lIa drogach, 
powkładano do k:!rtonów i samolotami .pr.ae- 

ieztono 7 Mon:łchium na południe (nasze 
· :zdjęcie)'. 


JaskOłkl 
dle[lałJ... samnlotJm 
do ciepłych kraJ6w 
Wie.deil. \P_-\ TI. W)'dI:IDO atą,i :-;aroo13- 
łei!rI I Iroteją do Wenecji kilka tygi..ncy ja- 
skólek. które dJtkli",ie ucierpialy od przed- 
we&eSnych {mrozów w Austrii. W WenCcji 
nakarmiono je i ogrz.'lnO, poezym \v)'VUi!Z- 
czan;! 'j(' i l!taki fldlf't'ial,' dJ ul"}Jlych krojów. 


P01Dańi
i [bór k:t2
rahY 
we Frankfurcie 
Berlin- Do Frankfurtu n, 
[ prz) był l'r
" 
mM I' vlski b. kardynał Hlond. który bie- 
rze .udział w 6-tym mie:ł'zynar.Jdowym. kon. 
gr;sie muzyki kościelnej. 
W '-.oboŁę ks. pr)mad Poł..k.i celebrowal 
w katedrze frankfurckiej msze JlJnt
'fika.lną. 
vodezas której pienia reli.p.jnc wykonał poz' 
nański 
hór kate-draln}', pod kier. ks. yie. 
buro\\"skiego 
W ,.am.a('h kongresu odbędzie f;i
 -spednl- 
ny koncert starej religijnej muzyki pDlskiei 


Połcia za bandytami 
Ilkoftclony Imlerd. II fołnleny 
Bogota. ...PAT\. Przed .ki::tu: óll:.am 
DJz.brojOlla band,l napadla 1101 \"io:4.
 
Quoehr.al.aoegra, gdzie zamord{)\vano i 
obrabow3ID0 szer
 nit."zkuńcĆ'w. DI
 
pościgu za b:mdylam-: wyslan:) tr311 Ip3'rL 
WQlskow.v. W. .t,r.aaI"\f()l'Cic t\-:n prz

 
wjorżdź.aJliu pml gór
 d\\-.a oo;larn;'C W:ł- 
gony .dif'rwały sit;: i z r."}
n:
-c1ł sz
'hk:)- 
ścią zjechaly 11ft dół. 
J. ostry,n 2a- 
kr
ci('. w.agony w
 c,'kocL\1Iy z sZ)'n i wy- 
wróciły zię, frz
' CZY'll 3:) tołn:erz)" PJ- 
nioslo śm;orl"(' na :nirj..ell'. a lU z
tał(} 
rannych. 


-o 


U0801a, ską.i pOChOOli powyższa wda- 
d'UlllDŚĆ, jesl 
t')licą Kolumbio f.\mer
-ka 
Pał. - Red. 


f
>>>
Il e ml1 n1C .1 1 1 ::¥

i !

 

JU J .I

nk
 4-1 (I:II. 
Po/nań. ,PAT). \\ zawodach n tniSlU(),I\VO JU 
Z B b d . lnań!kiei_li
i okrf.gowej Cegi.e
ki 7w\-ci(łył KP\\ 
Komitetu imowe J o Pomoc y ezro otn y m z u zlałem 1'01.311 w .l',:unlu -5:3 (l:l. . 
, P..-znań. PA f'. \iK7 II
cl\" \o \\ arIa \\-i..ld 
P d t R P . S . t1 ł tłn R d "'n:r
la \\";lrld 2:1 'LO). 
rezy en a o . I gen. mll!5 e f5 ",- y za Kr.l-ów. 1'-\("' "'eT lill:""
. mi("1,y ';"r""'oI 
..1 ŁKS 13koih.-1\"I ",1(: ni(-.,.podzlł::'\\o.ma. }.JOf.łika .
.. 
kowskiego idóry ? kolei zaprosił do 
laksnlliliana 
Ialillow'iki£'go i gen. barni w .",.unku 1.:0 '.0:0. 
d . ' b '. k kard Kak k . I l..,."""h.",... 1'.-\ 1)_ 
lccz fI""lo,"", 
pre.zy nuo ze rallla 'S.' . . O'\\"- Z£'li
ows )('go. Po wyg osz£'nill prze- "::; wll'ran. (I ..n..-.ln l'r"cow:
 Ot 
ski ego, marszałka Prysłora, marszał- mówienia p. minisler .\1. Zyndram - l..OI,,-zyl ,i,: ,,,,.r;',"'l"."';: (",.nI"" " 
k C E . 1 B b . k . K A_' Ik k . ł b (10 
a ara, seon. mI a o l"O'\\S lego, 0,.\:1..'1 'O\\'S I laprOpOnowa ze ra- \\"..."aw3. W W.hla...ie '" n'cezu '.' mi..rzO'!l.... 
b. ministra inż. Klamera. prezesa Kn.- nym n3sł:pu iąC'ą orl£'7.wę do 'poh'('leń- lig; W......uunk L 1'"knn3. ,;!.k, lJ4h I.U .0:0). 
J 'cłana Dzier:tykraj _ 
Jora"..ski
o sen. SłW3: ""!
,,io.. . (,.-\T' \\ W"lkich, na.duKa,h R',c11 
..... . .. !'Ctl'
romll l t"K°ł" 
toh..f'.m;1 b.1 0-0 
O d 
 ł\:

I.Iy,i.c(_ IP.
T'_ \V COOUOWIt. roz(
r:I:JY Z4r.( 
ez ..'.ł. mec£ (. finalnv.-
' wei ln ( rlo 'igi pomi('dz\' _\KS. 
....... . a Snugłym :\KS. ,adł-IDOlblro",al ':'\f'ieotn.1 for:-n_. 
lt:iorow}m wysilkiem rlądu i Społeczt:Dstwa re. or61"Of.(I'
ki Ob,r."3IelaStł Komłtet Zimowej Pomo[, \H:;,,,,,,'ai:tl ldr-, ,do\!,..n'.... f1:1 J n 
bra'l" srodkt na walk
 7 bezrobociem pozwołLl
 D3 Bezrobotnym, 
zatrudnienie w bjefąc
"IIl roku ki!kujer t}.9iCCY bez.. ob( jiT'..:Jj.:Jf}O pn:edsla\\lddi lak r071egl
ch WanL1\'" spo- 
roboln)"ch. leo 11) Cli, jak rozlegle są. it'go potrzeby I cele. 
\\' cIągu.. wiosn}'J Jata i jesieni uwaly roboty pu- 
a1
'ainiei!5z,.-m nas.z)'!Jl zadaniem hedzit" skupie."l1e 
b
jczne. prz)sparzają.ce 5polccz.':1lStwU non'e .arto
i I kfK1!'d.'nacja. ofiarnego \\,)t.ilku całego Spolł"CI
ń.5t1l'i' Po nl

ndm,ch 

O$podarcze, Powsl:aJy }Jrue kolejow
. setki kilo- ł zapewnienie w ten sposób najbardziej celowego po. \ol" h,h,..l\ na
t.lplh,.' 
metrów szos 1 ulic. meliorowano bagna, re
uI
w3no dzialu darów. Chcemy obudzić ofiarn:t my(l zbioro. 
:-zekl. W3.. która 'r
Tazl sił: w po\\s7f'chnym c7}-nie, 
ZatrudnIeni przy robolach. zarabiając r.a iycie. ...:t.c(:rn\. ":s.lcząć ruch, który stanie sie po";m'iryIP 
priIC4ł swą po"lęksl) li bogactwa Rzecz
 pospoli;ej. rus7{'l)
em przy pomQC
' społeczeństwa_ 
Nad
hodząca zill13 i \fr
crpanie 
rQdkńw pie- Ob\'\L'a,elc. nakaz chwili brzm:; 
r:.i(ln}"ch nie poz..a.!ają jednak. Da dalsze prOM11.dzenie d l a 
rob6t w [\'ch roztlllarach i selki t
.sięcy ż)'wirie!i Wozyscy bl.rzmy udział w pomacy 
rodZI" pozosIanie bez pr-ac)" i cbJeba. bezrobotnycb bra:i. 
Kw się od niej odgrodli sohkowstwem. opiesza.lDŚ- 
JIIU5lmy im p,zyiłł z pamoCII. cią. ClV niecbęcią, nosić b
ie w sw)"m sumien;u 
Sam!ł2amachowczy ins.tynkl Xarodu 
-zy...aMszY5,Jci.:h poczucie niespelnionego obo\\iązku. 
ob) ",-ate:ł gorą.cego serca, aby na pomoc 
.uo- Dorp:hClasD",e doświadczenia w ał.cii zbiorow
go 
botnym _11o!)!
 cześć swego dochodu lub mienia, v..

iłka u'(wi
rdzają naszą wiare w gotowość spa- 
nie - o1crepny grosz litości. lecz dlug społeczoy. łeczeństwa do ofJ.ar na rz
cz dobra po\\'5zechn""go. 
Z u,.-l'ucia i zrozumienia port;Żnego glos
 jakim l t
 Dl razem nie mole być inaczej. 
bvr 'n. 'nkl --olecznJ woł3. po1\"sral Warsza-..a. Zamek KróJeW!ki, dnia. I) paidzkrn. J6 r. 
-- 


SIr. S - 


lK.P. Wtorek, 1S paZdliernih 1
l3O_ 


6łl
OY[
 oakarmit 

liB tUB! 


Obrady 


Warszawa. (PAT)_ r-;a Zamku w o- 
becności pana Prezydenta R. P. i ge. 
neralnego inspektora sił zbrojnych gen. 
śmigłego . Rydza orlbyło się inaugu- 
racyjne zebranie ogóLnopolskiego oby- 
wałelskiego Komitehl Zimowcj Pomocy 
,Bezrobołnym. W posierlzeniu tym 
wzięli udział: p. .premi£'r gcn. Sławoj- 
Składkowski. ks. karh'1lał Al. Kako\\"- 
liki, marszałek Senatu 'Prysror, lI1arsza- 
1ek Sejmu Car, członkowie Rządu, 
prezes N. I. K. dr. Jakób Krz£''llieński. 
pierwszy prezes Sądu r-;ajwyższe.go Su- 
piński, prezes Prokurałol"ii Gt'oc.ral- 
nej Bukowiecki, wicemarszatkowic Se- 
natu i Sejmu, podsekretarze. slal1U, 
st'-nałorowie i posłowie, grncralicja 
i wyżsi wojskowi. duchowieńsIwo 
wszysłkich wyznań z arcybiskupem 
Roppem. bisklllpeIn Szlagow'!'kim. bis- 
kupem GawHną, m£,LrOL)()litl\ k05ciała 
prawosławnego Dyouizym i superin- 
tendentem generalnym kościola ewan- 

elicki£'go ks. Burschem na czele. pr£'- 
zesi banków państwowych, władze 
Funduszu Pracy, wyżsi urzędnicy pali- 
stwowi.' przedstawiciele nauki. lil£'ra- 
tury i prasy, świała ogspodarC'zeg:-.. 
świała pracy, organizae
'j przemyslo- 
wych, handlowych i rolniczych. kul- 
łuralno - oświałowych, sąrlownict\\'"3, 
:tdwokałury oraz insLyłucyj i orga- 
nizae
'j społecznych. 

a zcbraniu, które zgromadziło po- 
Ilad 3X1 osób. obecna byla również pa- 
tli Aleksandra Piłsudc;ka i pani 
Iaria 

[ościcka. 
Gdy na salę assemblową wszedl pan 
Prezydent Rzpliłej w towarzystwie ge- 
neralnego il1lSpektora sił zbrojnych &£'n. 
Smigłego . Rydza, \vtzyscy obecni 
pow:sLaJi z miejsc. Powitani przez p. 
premiera, pan Prezydent R. P_ i gen. 
Smigły Rydz zajęli miejsca na specjal- 
nie przygotowan
'ch fot£'laC'h. 
Po przem6wił"niu 'P. prcmi('r gen. 
Sławoj . Skłarlkowski 1aprosił do 
stołu prezydialnego p. ministra opie- 
ki spolecm.ej \1. Zydram - Kościał- 


Sąsiedzka 


I.prlyjaźń ll 


Ryga (PA'l1). Położenie liteW!!kit:h szkól 
'powuechnych w Lotwie. jak pisze "Lidu¥os 
Zinioa" jest nie do pozazdroszczenia. Lo- 
tY8ze otwarcie. wskazują., że dopóty nie bl:- 
dzie żadD\'ch zmian w traktowaniu szkół 
litewskich. w Lotwie. dopóki potrzeby szkół 
łotewskich w Litwie nie bedą. uwzglednione. 


30.000 lirów gOJwnJ 
I. nłedbalstwo 
Asman: (PAT.). Gubernator ErJkei gen. 
Guzzoni w. rzasie inspekcji fabryk nałożył 
80.000 lirów grzywny na firm(l "Cibi" za 
J)jedbalstwo przy dostawie żywności dla ro. 
botcilt6w i PrlY przeprowadpniu zarzłłtł%eń 
,.mtarnych. 


Broń za 100.000 zł. 
naby' dla wojsk. pow. wyrzfskl 
WarlZ&wa (PAT). Generalny inapektoL' sil 
zbrojnych ge.JI. dyw. Bmigly-Rydz przyjąl 
delegację pow. wyrzyskiego \V osobach 
pp. .Tuzego DzwonkowBkiego, Emilii Chła. 
powakiej, ks. }'eliksa Krzl'pill:.Jkiego, Piotra 
Sza.frana. .Ta na ,Muślewskiego. Jana Sta- 
win.skiego. Wacława. .Malichy, Józefa Mrety 
i Kazimierza. Skwierczyńskiego. Deleg:icja 
zameldowala p. 
eneTalnem1i in-pek
r8wi sił 
zbrojnych o dokonanej zbióroe i zakup,ie 
broni na sumę około stu tysil:cy zlotych 
oraz zaprosiło. 11O na. .lIroczygtość wr.,-zpnia 
tej broni wojsku. 


i ..
_ 


___ .- 't .... ... 4
 
. 
..... ,"!'-.
 ,IC.. 
..r ł 
,. ',' ....... I 
.." ,. .......t.. : 
.'  -:
 -}' ..)',':" - .... . I 
...... '. ,.,.. . ...: . . 1;. 
 i 
- . 'w;:. 
 9 t::..
 I 
"I- ,. ",..-1: 1"...... 
. I 
#.. .'Y7't"'.7 ..... 
, , tA 
-',r ..' !l 
'. .J:'f .. 
. 
. I 
..' .' 
" ).-. \, 


... 
, 


.. ' 
. .  


1
 
:\; 


... 


.
'
 
-ł. 
. ., 


--.. 


_,O. 
.t...... . 


...... 
. } . 


, 


,. 


.. 


t 
;, 


,.  


.t': 
.:.-. 4K#!- 


,ł 
...1-..--:h 
 
- . ... 
 
1IłI
 
\'II okolicach ,\\onachłum (Bawaria) spadł obfit, śnieg_ Kolumm' robotnik61l' pracują piłn!e md 
1I"l!ni,
ciem L auto;lrad hiałej pOIl.łoki, utrudniającej normJln\ ruch samochooo'l r. ?:ir.Ja 
;ak Il-idać - 'est już w Ba\tarii \t- c:lłe' "dni. Cr iednak m długo?.. 


_.'.- -.. '-"'F 


Su. . 


o ;,\ej-'cie. tk. 
Rr\"gadą 211. 
...:oOl;U"7ku .l-LI 


Ruch prowadzi w dalszym ciągu 
w tabeli ligowej 


Ruch 
l.;a:IJa.'Cnl.ł 
;., arS/3\v1ank.. 
1'000oń 
W:sJ
 
I.KS_ 
Warta 
SI.;s.5
.. 
Dąb 
It:j(l. 


f"XZl{rywkat:h (l J1iliilrzo
.o Ij
 
Ił--d,. n
(" drobił(: pr lt:'Sunioł:'da. 
gier_ IJkl. ..t. br. 
15 :!!-8 ł),:?7 
I
 19:11 .!7:17 
15 19:11 :5:10 
I'" 17;13 n:24 
J3, ItI;). II), l" 
15 15:15 30:21 
15 1"':1'" .w.3d 
I
 11010 12:31 
l' 10:20 12,3i 
t 5 O:2ł 19.1' 


ł 


Warta biJe gdaftskl ABC 
Gdańsk. (PA ł-). \X'czor.1j )Zleczorern odb}'f 
się w Gdań5kll mecz bokserski pomi(dzy, poz- 
nańską Wart:! a gdańskim klube'1l ,Be. f",,\- 
,'io
ż\"ła Warta 9:7. 
Sensacje mledzyn aro&fowych 
zawod6w leklulatletyczn,ch " 
w Warsz.wle 
 
\\ nietl7ielę zailońc7Vh' si(: v; W3rz:nl'" 
międZ) narodouc 73u-od
' .lekkoatldvU1' '- !u- 
dzialem t'inm Is, - Hall J: i Sn'eda :-J;-. Xaf 
II iekszą ..enSJcją drugie,g:o dnia była por3LU 
fawon ta 150. Holo z Noji II biegu na 5000 m. 
Ocir.Jzu od starlu pro\l'a,!7ił Fin pr.!t'd Pala- 
kiCI\]_ Kolejność ta ni.- uległa 7FJianie prle! 
-ł km_ 
a pocZ.ltku 5 km. Noji zaatakował 
Finna ; u \ !;unął sit,: na czoło_ Na ,1.;tatnłc41 
-WC. mtr. bo - Hollo fi n iszo\l-a ł, ale Noji pn
- 
spiesz
'ł hoku i pienszy przen;:lł hśm; o 
lU mtr. przed Finnem_ Czas Noji II \'no.tł f4: 
')0, cza£ ho - Hollo J:02 sek. 'l} Wasilewski 
(Sokó! Brz.e
ć) 15:51. -l) lankuQIo.ki (7.agiewt 
: =:55_ 
Z"YCłęst'l'U Polaka nad 1,;0 - Hollo uwabi' 
mld)" z:I mjol iększv sukces 'II' 'jego kaneue 
żrciou'ej. 
:\!:; 1500 mtL Kucharski Dakccn(Quał po- 
nownie ,,'Oją pra:\t-agę nad S...-edem 
,', bi- 
jąc go zdecydowanie i proll :id.z:Jc od sWlu 
prauie do mety. J"dynie na pierwszym okrą. 
7rniu N... znajdou-ał się na cld". Kuchar;ki łat- 
u.o go minął i skończył bl
 nie zal!To
n. 
Ll:pelnit o ')0 mtr. przed SL:\tedem. Wyniki: 
piensz)" Kucharski 4:00 sek. 2) NI" SC..ecjat 
-ł .05,6_ 1) .'\tulak (Skr.J Warsz..) 4:18,2. 41 
Skov;roński (War;zallianka)_ 
Trzecią sensację przyniósł bieg n.1 300 m 
.\\iano\\\icie Gąso\\\'ski (AZS_ - (Qmań) po 
bił- na Ipn d}stansie rekord polski, uzy
kuw. 
CZ1
 I :0'), 5_ Dru
 z kolei 
1aszn;ski osiągn
ł 
II mik J :05.8. któr... jt'5t rÓIl-nież lepszy od 
tlotychczasoll-ego rekordu. 3) f';hef1er (War- 
sLlllianka) 1:07,4 .;ek. 
100 m. 1l1'grał Zasłona I)rzed J"rojanow.Jdm 
IX' jednako\tym czasie J J.2 ;ek. 1\ Łopuu\i1
ki 
(polonia) I I ,5 Sćk_ 
.::'IIa 1000 m. dlJ kła;;\" b j c l\Hci
fł 
Opara (Polonia) w czasie 2:47,5 przed Kurem 
2: 18,3 i .\1ielnickim 2 :50,8. 
W skoku 11;' rv;yi: w\"
r.Jł Huffman (Warta 
Poznań) 180 przed Chn1leJem CKatollice) .180 
i Prusakiem (Zagie.-). 
W sz.t.Jfecie .. x 100 mlr_ pierw.ze _.miejiOt' 
zajęła sztafeta kombioollan.1 w .kładzie H sek. 
pr Led Legią 45,7 sek. i Orkanem 48,4 -ek. 


.. 


KomuniScl podnoszą głowI: w Anglii 
Manilestacje i starcia z laszystaml 
Londyn_ YA T_ Parłia komun:-styern.l w
.bił{} szyb.y w 1: .!I1:łg:1Zynac.h żyd IW- 
rorg2ui/;Jwala przy lf:tzi,aje kUw Iv- 
kich. 211aj-clI1ją9.d1 się przy .ul:cy )lil" 
sit;..cy (Jsóh 
o("hó(t przez ubmsze .u]:-c£' Eoo RoacJ. Sprawcy 7.ajoŚ.ria zdołali się- 
Lou-dynu_ - w odpo"iooi'i na man:re- ukyć przed on.arlejściel}} poI.bcj;'. 
sLacj
 faszysLoW'ską w llbiq
łą ni«lz:£'łt: Londyn. (PAT. W Shdfit'1d -odbyla s:t; 
Pocl1oolOwi łowarzysZ,)iło 2000 polk-jan' ogólnonarodowa ,konrl'rfllC'ja p:wlii kJo- 
łów. W okolic.y Yid.oria Park d:Slło !o :mmistycznej. Wszyscy móy.
' krył
'ko- 
SIl'i"'I,rtl starć mi
zy m:1nifestanla'lll::J wali oc;lro rCz:łlucje. uC'hwaLull' lU ł)rt:.. 
fa;zylmni. Policja :oJ1łc.rwmiowała, d..)- b
'łej ,\\' Ed
.nburgu .konI£'renrji Lam})!r 
k'Otllując sz('n'
lI a.rt"i.ZLow3.ń. W sl3lr. Parly. Cch\\,alono rezolucjI;. wZ.\"'\\ .ljąc.ą 
C'ioch )dlkalla'ŚCi.p .osób o-dniojl:{) It'kkie robotników do przeciwstawienin "i
lpm- 
rany. . wad'ZOQ1£'j 'VTZl'Z AngliI; polityce zbroj
l'I ewangl'lic-ki .R.1ffa
.. porloosząc wipikic za- 
Lon
-u. J PA T\ POOClaj gdy !I13Dif£'- (Jfraz domagającą 
ię od rządu po.rZUCt'- "rugi zmarleg.:J_ W,iroo !;rob'Jwej 
stacja. .1IłL
.fa
zyst(,A\-6'ka. kOliczyla się wc nia .polHyki nieilltt'!!'wenc) w sto
u,n'k,u ci
z
' zabiŁ u wieku irllmn
. p.} czym 
..\"l\'tlęd1l1
'if11 spok,oju. okoł.o 100 mlody
h I (io Sipr.aw hiszpa-ńS'kich. jak rówu'('żroz- od'I'iewanil'lII \.,jp':ni 
a:obnp,i zakoiu'zoo] l'p. 
h11dli tkorzy
lając z te-go, IŻe p.olIcj.a;z.J.- wiąz;.}uja sl'ro'l\nid\\'.ł 'iir Uswallh '100- remon.iał kościelo". 
j
fa była pilnowaniem manifestantów, \{'
-a r.a;;zyslrY\Yski£'
1 - nf!-. ..I. K. P:.... P" przi'mowicniu l'rt'IUiem Daran.,j.ego \\- 
S d I k ł P I Ó formował "'ie: pochód. Flagi żaloboo' i nar
- 
ą [zeSk S aza O ak W dOWł'. iookQtr kIrem, 
wi('t:ą.'" sil
 latarnil" 
uJ;i,ZIłC i 10:.1 t}sio:czn} tłum publiczności. 
.. h kl6 te h I w
k"zyw.al
- idrjgo:- kou,lukb"i 1Dlrz"bowt\. 
11 SZereg rze.omlc I III rar,slYcznJc 1Il1t_ rzL)lo 1'ocbouu stanowiloddział PO' 
l\Ior. Ostrawa (PAT). Przed trybunalem micsitcy wi4;zienin. obostrznncgo postrm i licii kDnnej. 110 czym po.ste:powab' dwa szwa- 
!lądu okre.?:owl'go w Mor. Ostrawie odbył utratę praw obywatelskich. dri.lny I;awalerii. b..talion pipchoT}'. ork.i
tr-
 
i;ie dA!szy c
ąg. głośnego p
oce.su .przeciwko . AIfr
(l. 
emza 
kn;za
y Z06t.:U na 11 mie' l \\ tlj"k._Xa
t,:pui
 ,zP:tł ł
ln.iprz n.iosący krzyż, 
.Tan
wl..Boc1.?Wl, 
lfonsow.1 GemZle, A1fre.. SlecY clf
zklego WleZIenia. obostrzonego 1'0' ".708 111m Iti tu .włDl.l"r
} JH.}s!!cyth orlznac
" 
MWI KlSzy I Sta.n..ławoWI LatO!!ze, o3kar- slem i utrata. praw ob\'wntrlskicb_ 1W. zm"rlegtl. Z" mml .1Iu1I:I ,:zerrg" wozu'\\" 
żonym o udział w akcji wybijania szyb w . . - n' I z ,,-ieuf'.:łmi_ Ulllpj ,zla rlple
:łcjSt wies- 
czeskich szkołach na Sląsku Cieszyńskim. . AIfre
 
I
za.. skazany zostal na ,) lille' lIiaków, nlusąCłt ziemio: zrudzinnej ws.i 
..... Prok. Trojanek w przemóWieniu swj"In Slące WleZlema} l -l(K) koron grz
-wny. G{)('mb
sa. 
 za nią duehowipu"h\t, :I\\,mge- 
opf&ał czyny oskarżonych, jako zdecydow:l- "reszcic Stanislaw l.ato..1la skazany zo- lickie. Za rluchowiptist\\ W('lU jechat kUllw.tn 
D)ch wrogow państwa .czechosłowackiego, stał nR. 6 t)'godni wiezienia z zawi('
zeniem 7. zwluknmi Oopmbo
s", otoczony "zpa]er"" 
którzy dok
nali w cbwili niezwykle po- kary na, 2 lata. żoluit'rz
- o'od dowództwl"m "li.'e;,:.. IJ.) z
'u, 
waimej, zbrodni uszkodzenia maj
tku pań. Wszystkim ogkarżon
-m zaliczouo arc;:z1 w I)ł'wnym ,.dda1I"niu - re
ent, HMth}. Zł 
stwowcgo. Prokurator stawił wni(!
ek ""uro- śLedrzy od 21 stycznia 1936 r. r'!rt.utem 
zli rzlflllku\\i" rZ'łd.l. 1(:lrp;arjt 
wego ukarania winn)'ch. Skazani Kisza. i Latocha zwolnicni zo;:tali z.łgl",lIIiczut" \:
.w ill\e i wojsko,n', !dlf,,'!ł!iZ:.- 
Po. nuradzie trrbuna.ł wydał wyrok. mo
 natychmillAt z więzienia wobec t('II:O, ŻC od- ,j:ł \Io;;tojni('y _ ,.."\"ilni i 
?Iki tł, ! r 
'j_ fI,- 
którego .Tan Bocek skazany został nB. 10 cierpieli już kare. Vo""3rzy.sh" illstytu('yj i or!l"nniza., I)()h'i'z- 
Ił
-('b. P,Il'bod zam}'kal h.1tnliou arl\",.'rii po- 
'Iow
j""i oddzinl I'olicji. W, chwili Tuszeni" 
kouLlukh,. .tj_ o ,rolłz 11.30. '\I W07.\.,I- 
kich 1,."Lr
.kadł ;;tano:ła ua lU lIIiUUl 1,r;
C;I. 
ZalQarł rowni3ż k-uch k.,lpjo" y i tramwll.iow
 
Xieskońrzenie 
łu.ll.'i kondukt 11Op;rzeb...w}' "., 
godz. l-('j ).rzybył 113 pl'l,'nł1rz. !,dzip o,j 
był tiię O;itatni "ki .i;"lobIlI'J nrotz'.,los. ł.. 
Pu !Oddaniu salwy honoru\\ ('j przy . ,
wj,.. 
knch"'h
nu IIBrodowf'lI"o zlożono trulnn p ił) 
grobu. . 


Pociąg osobowy 
wykoleił siC _', - 
Kraków (PAT). Onl"gtlaj \1', A'odzillaah 
ra.lIDych wykoleił lIię pomiedzy stacjami :Wa- 
dowice-Klecza. Góra poci
 ogobowy, ja- 
l.łłCy z Wadowic do Krakowa. Z pasażerów 
jak równil'ż z obsługi poci
gu nikt nie 
doznał obr&ż..ń. Powody . katastrof y bada 
, specjalna komisja; z ramienia okr,go\\'ej dy. 
rekcji kolei pańatwowych w. Krałrowie. Skuł.. 
= 

r:: 

zĆ:

!
.inii Od-, Ostatnia droga premiera W-:gler 
Jg Ukraió[ól przed sa
em 10 -IIIIUlow. CiSZ' łegnalil siolICI zmarlego 
Budapt'szt. (PAT). W sooot
 odbyły sie gmachu.parlamentu. W ",ali kjpulo\\"I'j woki,l 
w "Budspt'6zdł' uro(\zystoścl pogrzebu "pre trUJlUlY l\J(}(mooeoJa złożono selki "irilców. 
mi'!rl\. GooboeM. Z cał
go '\:raju zjechał)' Po- i.bu stronach katafalku trz}mah straż 
Iil;.do "tolic
' licZJIe - grupy hllmości wiejski
j gwardia parJamentarna. 
.b
' dożyć llOłd prochom' szefa rządu. Po pdbpiewauiu choralu .lalobne.ll.'o przrz 
Olbrzymie fili,o!'lUłwie jalobne widnial)' na chór Opel)" Kró]ew;;kiej przemówil bisknp 


TamO r l. (PAT). Prad ",dom okr. w Brzeianacb 
ro
 aie JTOCCI I;'fzeciwko III UkraiÓCOlD z po- 
wl6w rohary6slDep 1.taniolaW0tr5ldego z M.tWiJdla 
;I'u!k, na czele. Akt osbrtenia rarzuca pods,dnytD 
nalełałla do tajnej orpnizacjl O U:oJ. i lIUIe pna- 
attpIt... popeloiooe .. z
ku z r, prwyu1etnołci'i. 
Botpnn l!Otf1ra 21 .w.
>>>
ł 


o 


Odrl-...", 
6 tv 


Z [JozonIym uczuciem wdzi
czności u
ciskała 
awanturnica męża. cie
ząc się wewnątrz, że ko. 
D1f'dia doskonałe si
 udala. 
Zamieniła przytem z d
Tektorern znaczące spoj- 
rzenia, które wzywały go, by sprzeci,,;ł sił.: jej 
słowom. i prRgnął. by jeszcze w zakładzie pozo- 
staJa_ 
Widziała ona Milana i dlate
o nie czuła 1Si( 
jeszcze calkiem bezpieczną. 
W razie jakiegoś nowQSo niebezpieczeństwa Ia- , ' 
twif'j mogla stąd umknąc.', niż z palacu kr6lew- 
skit:go w n('l
adzic. 
dzie selki oczu na nią pa- 
Inal\". . " 

Iilan tymczasem b
-t zdumiony, 
dy zobaczył 
Dragę. tu gdzie si
 najmIej ją spodZIewał ujrzeć. I 
ColYŻ kobieta ta powietrzem fu dostala si
'1 I 
- mruczał. - ColYŻ DraRa jest w porozumieniu 
z szatanem'1 ;Xie, nie, to musiano si
 calkiem 
nalurałllic sIać. IraRa z pewnością byla w Bu- 
dapeszcic i f)n',ybyła tylko przed nami do Serbii: 
przybyła tylJ..o przed nami do Serbii, do zakładu. 
do 
akladu. 
Przypomni a I sobie teraz Milan, że IX drodze 
minął ich jakg pocią
. I 
Czy Draga nim sił.: posłużyła? Tej o h:rdnej 
kobiecie nie mógł \\ierzyć. I 
l)
T«:
tnr czuł się już jednak znowu panem 
sytuaC]l. . 
- Widzi "-3S73 królewska mość że mi krz.ywd..: 
\\"
Tl.ąJzila - zwrócił s.ię do Uilana - Królowa 
Iligdzie nic opuszczala mego zakładu. 
Pelen Etniewu spojrzał exkról na swego syna, 
który zatopiony w' szcz
.ściu leżał w ra.m1onach 
Dragi i oczy i uszy miał tyłko dla swojej uko- 
('hlnej żony. 
Wiedział 
łilan. że daremny byłby; to lylko 
trud usiłował mu wyjaśnić, że Draga podeszła 
wsz
'słkich, gdyż 7..aślepiony król nie dałby wiary 
j
o słowoIll, a moźeb:r nawet gniewem prze- 
ciw' niemu zapłonął- 
-. W:;zystkQ oszustwo, dostarcz
 na to dowody 
- mruknął, opuszczając pokój. - Musz
 całą 
rzecz gruntownie zbadać i temu f(łupcc)\\l, memu 
sJllO\Yi oczy otworzyć. 
1,yreklor nie slyszał tych cicho w)Tzuconych 
słów. Pospieszył ku królewskiej parze, 
- Wasza królewska mość, - zawołał. 
Alcksander zerwał s.ie. 

 Zrobiłem panu krzywd
, - rzekł król, nieco 
zawstydzony. - Cieszę si
, że źona moja już 
wyzdrowiała, i że może opuścić zakład. 
- r\a miłość Boga I - zawołał t1yreklor po- 
zornie wzruszOl
Y. - Zimne, noce powietrze może 
zaszkodzić dostojnej rekonwalescentce. Jej kró- 
lewska wysokość jest Jeszcze tak słaba, że wszel- 
kie środki ostrożnoścI są tu wskazane. Zostaw 
ją wasza królewska mość tu jeszcze kilka dni. 
D()stojna chora jest bardzo zdenerwowana, nie 
zniesie głośnego życia dworskiego. 
.\leksander zwrócił sił.: do swojej małżonki, kt6 
J"a zamieniła z dyrektorcm spojrzenia. 
- Powiedz,. "o
b.ana, czy nie chcesz zaraz je- 
chąć .ze .mną "/ 
Draaa z westchnieniem polrząsł:! głową. 
- Ach. jak ch
tnie poszłabym z tobą, lecz 
('zuj
 się za słabą, członki ciążą mi, jakby obcią- 
70ne ołowiem. Sądzę, że jeszczenym sił.: nie zdo- 
łała podnieść. 
- Słyszy więQ wasza królewska mość, zauwa- 
7ył d)Tektor. --Słabość ta jednak wkrótce już 
zniknie o. najpóźniej za par
 dni królowa bez 
szkody dla swego zdrowia będzie mOJ(ła po'\\Tócić 
do Belgradu. 
Z smutkiem w sercu poddal Sił; młody krół 
woli d)Tektora. Zapewne, najclIf
lniej zabralby ją 
ze sobą. gdyż czuł, że .jego ż)'cic nie motliwcm 
.jcst bcz tej kobiety. 
\\" szelka j.c
o nieufność już znikła, zrozumiał 
Icraz. ie owa dama, którą \\idział przed paru 
dniami \V llU(lape
zcie, we moRla być w żaden 
sposob Dragą, 1..'"lko pewne łłOdobieństwo z jc- 

o żoną. 
:\łiło$ć uwierzyIa łalwo. 
Po s('rdec.7n:},n, pra,,'dzh, ie rozczulając\"IJ1 po- 
1t:gnauiu odszedł wr
!.zcie od swej małfunJd i 
upuścił dom. \" którYlIl lak niesłycłt:mego czynu 
bił.: dopuszczono. 
l;d.\- w
-slt.'(H z podwórt.a. W
'T1utzyła sil,: .ja- 
I,a
 posta' ol ckulI1Ości. !\1ck
allder cofnął sit:. 

pojr7aw
zy w jej blad;.. wzburzoną, twarz. Uył 
lu jegu {'.kit.c'. . 
(,łupccm jt'slc.
, - olawołał do syna - bel- 
myślnym głupcem, zno\\ u dałe.
 się zuchwałej 
:łwCłnhł-ruiI'Y \,'.,'wici.ć w pole. Powiadam ci, że 
I )rag:) była w 13qr/apeszcie i złamała laprlysi
. 
7,011ą ('i WifTIIOŚĆ Ulał.leilską. l 
. Ja);: 'iJlIjt:S1. tak fJ('zerniać króJow
! -: krz,)"k- 
I1at .\ł...ksalld
'I' z najwi
ksolem oburzeniem.'- 
}\.dŻf,; ci
 pochwycić i uwj
Lić. 


OJ! J 
pOlIIlC$C .s
I2SQA;'JiaG, 


t. K. Y Wtorek, 13 paMziernik'a tr06 


( 


l 


- 


.
, 


'ł' 


- Tak, mÓ.i s)'nu, możesz to uczynić, - rzekI 
Mil all , - jeżeli ci przed upływem ośmiu dni nie 
przyniosl,: dowodów, potwierdzających me sło- 
wa. Draga., la niegodziwa kobieta; gra komedie:. 
Podczas, 
dy ta wszełecznica wałęsala 
ię po 
BudapeszCIe, ty sądziłeś, że ona chora tu prze- 
bywa. 
- 1\iewdzięczny, co mówisz? - zawolał krół. 
robiąc ruch. jakby si
 chciał rzucić na Milana. 
- Harnu.i swój gniew, synu, i nie zapominaj. że 
stoisz tu przed t)'111, któremu zawdzi
czasz swe 
życie - rzekł 
liIan z wielkim spokojem. - Do- 
brze, nie chcę ci ",ięcej stat na przeszkodzie. 
Dopiero, gdy uzyskam dowody na stwierdzenie 
mych sl6w 00 do Dragi. przyjd
 znów do ciebie, 
by ci oczy otworzyć. 
Po tych słowach znikł Milan w ciemnościach 
nocy. Podczas gdy Alcl{sandra nowa wątpliwość 
opanowała. Dręczony nią, jechał sam w swym 
powozie do Bełgradu. 
Dwojc łudzi odełclUlęło w całej pelni, gdy się 
brama zakładu zamkn
la. 
Byla to Draga i dyrektor zakładu. 
.Jakby cenlnar ci
żal'u spadł z piersi Dragi. gdy 
uslyszała od zbliżającego si
 doktora Kurelaca, 
ŻC krój Ale)"s1U1der i ojciec jego Milan zakła{L 
opuścili. 
- Tnk, niebezpiel'ze(lstwo minęlo - rzekł dy- 
rektor. - 
I.ąż waszej krĆ'!ewskiej mości .jest 
świ
cie przekonany, te królowa nie opuściła 
mi 
razu zakładu. Alilan jednak... 
- 0, jak ja niena"idzę tego czlowieka - prze- 
rwała Dr
a. - Ten bezwstydnik jest lu winą, 
wszysłkiego. Teraz mi jest ło cakiem jasno. r.dy 
nuIie zobacz
'ł w Budapeszcie, pojec.hał do mego 
męża i zdradził mu, że niema mnie tu w zakla- 
dzie. O włos tylko 1łnikn
łam strasznego odkry- 
cia. (rtIyby na chwilę tylko opuściła mnie przy- 
tomnoŚĆ umysłu, zoslałabym zdemaskowana_ Ale 
i jeszcze jestem w klopocie. 
- Jest jeszcze pow6d do wiełkiej troski - od- 
parł d\Tckłor. - 
Iilan bowiem przysiągł s\yemu 
syno\\"1, że dostarczy dowodów na to, że wasza 
królewska wysokość była rzeczywiście w Buda- 
peszcie. Słyszałem to na własne uszy, jak ex-król 
Milan zapewniał kr6la, że nie sIXcznie, dopóki 
wszystkiego nie odkryje. 
Draga zgrzytnęła z
b3.mi. Szalona nienawiść 
zawładnęla mą, W cząrnej jej duszy zaroiło się 
różnych planów zemsfy; zas
piły one jej czoło. 
Za tym musi b)'t usuni
Lym Milan, lcn zacil,:ty 
mój wróg. Ten człowiek byłyby w stanic odsunąt 
mi
 od m
ża i strącić z tronu. 
- Tak wnosiłem to z jego słów, - rzek t dyrek- 
lor, starając si
 po"i
ksz:rć jeszcze jej żądz
 
zemsł\". 
- !\ie pozostaje \\ ięc nic innego - zawolała 
Drał;;a, zapominając o wszystkicm, - t:}'łko Milan 
musI wstać usuniętym. Musi umrzet. zanim przy- 
prowadzi do skulku swój straszny zamiar, musi 
mnrz
 straszną śmiercią, zanim odważy się filrą- 
cić mnie z tronu. Tak, Milanie, oboje nie pozo- 
łilanil"J11Y na ś..
riecie, ty, nlbo ja: 


nOZDzrAL xxxrv. 


Upro" adzlelele 


W godzinę później, wszystko jakby odumarło 
w zakładzie, pOOczas gdy dotąd caly gmach był 
strz
żony przez policję belgradzką. 
{J ważny czytelnik przypomni sobie, że król Ale- 
ksander, zanim wyjechał do Uudapesztu, wydał 
rozka,: czujnego strzeżenia 7akładu. 
Od tej chwili policjanci usla\\iczwe obchodzili 
mury z'1.kładlL Od 18-miu godzjn nie mógl żaden 
l"zło\\iek W}'jść z zakladu, ani wejść do środka. 
tak bowiem brzmiał surowy rozkaz króła 
Jak było jednak lllożliwem. by przy talich 
środkacli ostrożności Draga doslala się niespo- 
slrzeżenie do zakładu i w tCll sposób oszukala 
swcgo m
ża? I 
Pra\\ie w tej ch"ili, gdy powóz, w którym 
znajdował 
i
 Aleksander ze swym ojccm, znalazł 

ię przed bI:amą zakładu, zbłiżyla 
ję Draga rów- 
nież do zakładu. 
łAJ blrachCIll spostrzegła, jak (},,-aj m
żczyzni 
w tfJwarzyslwie urzedników policyjnych weszli 
do. środk:). =":1 szcz
ś-.;ie weszli urz4:lnicy aż na 
pod wórzc. 
Xim brama zamkn
ła si-:, wślizllt:ła się Draga. 
:'lWowa. przypadkowo stojąca pr/Y bramie, po- 
7I1ała królow
. Xatychmiast przyskoczyła do J1lej, 
,,"prowadziła do łxkoju, gdzie ją ułożyła do ł6ż),,:!. 
SZt'zl,:śliwemu pr/.)l)adkowi zawdzięczała śmiala 
a wanłurnic.a, że niespos1rzeżona, równocześnie 
jt m
żem dostała się do zakładu. 
Teraz wypoczywała Draga ))0. l
'Ju WLrusolC- 
niach dziennych. 


. . . .. y... 
t:'rzędniq' PQlicyjlli opuścili równocześnie 
z krółeni zakład. Kłóry znów pogrąi.ył się \V spo- 
kój] J}icstrzeżony przeL nikogol 
l' ie był on. jędnak nie słucżony, jak sł
 zda- 


- 
 ., 
, 


. 


'} 


, 


,
 


.1.' ". 


waJo. Oto przybliżyły si
 do niego jakieś D1ł:skie 
postacie - a nie byli lo urzędmcy policyjni,'
 
nie, byli to śmiali i odważni chłopcy, kt()rzy prze-- 
biegli .tuż koło muru z zapartem oddechem, by 
najmniejszego poruszenia nie wywołać. 
Między tymi postaciami męskiemi była też ko- 
bieta, cicho szepcąca z m
żczyznami i zdająca 
się wskazywać im drog
. ! . -, 
- WidzIcie tam to okno? - szepn
, a z głosu 
m6wiącej można było poznać znaną nam już 
Kor
 - Tam jest moja nieszczęśliwa przyjaclół- 
ka, biedna Unita. 
Kora wdrapała 8i
 z kilku cyganami_no. drzewo. 
by m6c spojrzeć we wn
trze podwórza. 
Cn
anic_ dobrze si
 przypatrzywszy, zręcznie 
zeszh z drzewa i z kocią zwilmością wdrapali 
si
 na wysoki mur_ . . J 
Z bijącffl) sercem opuściła Kora swe nłebez 
pieczne miejsce ł przyłączyła si
 do dw60h po- 
staci, klóre pod murem straZ trzymały. 
Kora nie zapomniala o swej nieszczęśliwej. 
przyjaciółce w zakładzie. Dniami i nocami ła- 
mała sobie glow
 n,ad tym, jakby wyrwat bi
- 
daczkł.: ze szpon dyrektora, aż wreszcie namówiła 
kilku cyganów, iż powzięli ten zamiar, by dostać 
si
 do zakładu i Unitę uwolnić.' 
Przeczuwala ona, co biedne dziewcz
 musiało 
przecierpieć w lym sITaszn)"IJ1 domu, sama Prz('- 
cił'Ż przepędziła hun rok cały w naj,,;
frSZYCh 
cierpieniach. . . 
Wiedziala zaś Kora zbyt dobrze, że siłą nie 
zdoła W)TWaĆ swej przyjaciółki z rąk prześladow- 
ców, .uciekla się wi
e do podslf;pu. W)'błagała 
u rt.....óeh cyganów. iżby nocą wdarli 6i
 do po- 
koju jej przyjaciółki i ją poł-\\"aIi.. 
 
: 
Z)'czenie to łat\\iej bylo jednak wypowiedzi
 
niż wykonać, gd:yż okno, .klórc im wskazam 
Kora, bylo opatrzone kratą. Nie odslraszyło to 
jednak obu cygan6w od niesienia rotunku _n1e- 
szczęśliwemu dziewczęciu. . I 
Po ci
żkiej. ale niesłyszalnej prn\\ie pracy pru- 
piłowali obaj cyganie zardze\\iałą krat
. Cho- 
dziło teraz o to, by okno bez najmniejszego sze- 
[estu otworzyć i tą drogą dostać się do śpiącego 
dziewczęcia. .. J 
Mimo, ze ostroinie brali sił.: do dzieła, nie moglI 
uniknąć tego, by wyłamywana szyba nagłe głośno 
nie brz
kła. - .., 
Jak najzręczniejsi włamywacze wkroczyli te- 
raz do 'pokoj\!. Tu. usłyszeli wyminie regu1arny. 
oddech śpiącej. 
- 1';aprzód, ranek JUz szarzeje, a nim !Słońce 
wLejdzie, musimy być ze wszystkiem gotowi, ...:... 
rzekł jedeb. rozglądając się ostrożnie po POl\oju. 
1'; astępnie czołgając si
 po podłodze, zbiłzył 
się do ł6żka, z którego docbodził głośny odde«;h 
gł
boko uśpionej. . 
- Spi. Tern lepiej, - szepnął zbliiająey sit do. 
łóżka do s\Veg towarzys7...a. . " 
- Trzeba ją obudzić.- rzekł tenże - i ,,1ajcm- 
niczyć w nasz plan. 
- .Nie, raczcj nie, - szepnął drugi, - d7.ieW'cz
 
zobacz)'wszy nas,. mOJ;łoby sk przestraszyć i za- 
wołat o pomoc, zanun byśmy Jej powiedzieli, 
o co nam chodzi. upiej, niech przyjłzie do sie- 
bie, gdy będzie już na wolnoścI. 
Obaj poch.ylili si
 nad śpłącą. Mimo słabego 
l\Iś\\iatła Iisiężycowe60 mogli zau.....ażyć uden:a- 
jącą piękność śpią.ccJ. 
Jej rozpuszczone... bujne włosy staczał
' 
i
 fa- 
listo z łoża; pił;:knc, blade oblicz c, 5pokojnle pt)- 
chylone na bok, spoczywalo na bialych podusz- 
kach, purpurowe usw, jakby zapraszające do 
pocaiuiiku, pełne ramiona, przedziwnie piękna 
szyja i piersi, osłoni de różowe ciało, wsz
.stJw . 
to robiło nadzwyczaj pi
kny obraz. . 
ukka, biała zasłona przylegała tnk do lego 
p1eknego ciała kobiecego. że przepi
kne kształty, . 
rozkosznie się pod nią rysowa1y. 
Były to kształty: lak pi
kne, takie rozkosic 
obiecujące, że obaj cy
anie w zdumieniu stan
li, 
a krew ieb żywic) w zylach się t)oruszyła i grp- 
ziłn wybuchem meznancj namil,:tności. 
Szczf
ści{', że nie jedcn, leCL dwóch chlopców 
o gorącej krwi znalazło si
 tu przy łóżku pięknef 
kobieh., lak iż obydwaj czuwah Ilad tern, by; 
śpiącej 
i
 nic nie stało. . 
Ch
opcy nie mogli sił.: na!ycic tym przepi
kD\'m 
wido)"le.lll, uważali. to pra"ic za nadziemskit'l 
zjawisko. . - . t 
Kora nie za wiele nam powiedziała, opowindp- 
jąc, że t:'l1ita jest pi
kJlą, tak piękną nie przedst)\- 
wiałem sobic jej - rzckł pierwszy. .' , 
Drugi nic słuchal lych słó,,', wh.Ioctnie 
i pód 
Colarem widoku lej pic:lmośd. . - 1 
I ciągle stali jeszcze onienti:.\Ii. .jakby pod praw- 
paawdziwym czarcm, gdy nagłe wyn,'ał Ich z te
o 
oszołomif'uia gwizd. Poznali tcn zn3k. lo towa- 
rzysze ich odezwali. się, ostrzegajqc ich. :'\ 3jwyi- 
szy wit,:c już był czas, by zc śpiącq wracać do 
lowar.r......sL
.. 


Ciy dalszX QastlU'.t. :....
>>>
Z Sgd90.ZCZ 
-' . 
_ (Refleksje.)" Kici. . B1411gos1CZf. AGria: ..Rose Marie". ApoLo: I pa£diemika rolpoczną 6ię kurw spadochrono...e. Z 
Noc: W()dz
 oayma za jedną smugił ,,:\owe J'I"",gody Tarzana". Baltyk: ..Zew Q:ki.:h" p'sy na czlonk6w 
kcji Spadochronowei przyjm
 
'Swllitta. CO zbł
k3.ło sl
 Z ulIcy do nIe _ Kr;.,t:.l: _ ..KIO .
ta1ni caluje". . .
ary.idlka: ..:'.Ia'y "'helaia
 Koła 
yOOw.-.).,,-ego, .1!)
gt)'ICZ ul. .'Ia
. 
J b ' k I t . t . m _ q:mtoW1l1"".. Re.,.a:_ ,,2yd SUe5S. - ....łka tod.a 2IJ m. 4. codzlenme w I(oozm.'c 
._. m smu no Je!. ogrom me...... Teatr l\\iejskL .;C".arc.,,-icz."'. . od 18-20 opr6ci riicdziel i Św:ąl. Pózatrm .ekre.at' 
N C . '.. I 
2!'ie MIOnU · MlIle..., _ M;eI6ldm. ;'1;,; .iM
t:U' P"Z)'jmuie zgl""zt"nia na 
ws n
'b"wco".y I'r.
:yclll" 
oi!..... zemu 'IV chorobie Jest 
na tak długa? raCJO ..mowega sezonu w).ta....oWO'go. :\h'"C'lm !f.e; . . ktory SIę ",'\'OCZąI" dru: .9 bm. lO tordoru. 
Słaba)estcm. .-lec Spal: pr6zl1O SI( przymu
. .kIe przygotowuje wysta....ę zbiorawa Stefana Filip- Z.koń:zenle budo.y bu 
.r6.. P_om ę,lzy m".,e. 
.... NIech tak przykro nIe dźwięCzy, głu\Z3.... kiewiez.a. W.leulU eboraby znakOłnilego arl}'Sty inau. Teatralnym a B
rn..rdyflsk'm wylo:o"ca. 6_ę ,ob,;"n 
. . &ufac
 . la' op6tnłla. się. o i:d en . I}-dz:i
,. ",k. ie łr
do""l;. pltola 300. m. . n
ch umocnlen JU
 Ul' 
Noc.. NIechby ł!ukała 'IV szyby szaruga 9t"'arC1e wystawy .....,ąjT. .... ruedZ1eJę. dn.. 18 pat. nad Br
 POf'I:udnJO JUZ W) konane w....I.. ,ak", · 
Nlechb c:/Jo{:. J k dł'. dPemika br. Slelall Flnplciewirl jest nleOOcY B).d moc"'en... .I'OIro
zy mOSI
m Teatralnym 
 ś,uan 
y p us estczu przerw:a nocną gt)s"""V; ....).stawil tutai .we «Weta wraz zi: ..Sztuka pr:y mlyroe. Wszy.lk.e pr
 razem WYKonane 

 - krakoW.;k:i" w Im i I'JJI raku_ Wyslawa. obecn.1 ....łasnych Wodk6w z.anądu truel'k
ego oraz Frzy r 
_'. Zbyt '&1ele głosów 'IV duszy słyszę.... obejm.e prac" I cslalniegQ okre.u jega rW6r:WŚd mocy Funduszu Pracv, a dale. _prace ",'k.'nar 
bóra ma za sobą prze5z1o
 trzydziutopiciol pr,(e% _Skarb Pańs-,W3 kos
lO"alv okolo_ 420.000 zI: 
klni.1- Stdan. FiłipkiewicI k"'aleił. 6ię ." AJtadem\o Oleaue 
 Brdy ....e"ną
n m'a61a .ą -,u. 
krakaw.kiej pod luerwnkiem Mehoffera, StanisI
wskie- f1"a....e zupclme up';"'

ane l nadają śródm.e 
ga i W
.rzólkawslo:ielło. Zdob}ł sobie:wybill\e nat'Wj
ko ClU n"Prawd
 eurapejSki W)gląd. 
ju.o przede w,z
-slkun malarz krajobraz!.. Spodzie..-ał Wypadek. Na dworcu przeładunkawym ... łlydl):" 
Danuta. Wt'T' bkowska. sł: 11a1
iy, ie la no...a wystawa obudzi i)'We zaUt!e- czy naj
 zosIata przel wóz 33-le
n a FranClszk 
, , re",w
'e "'ŚT6d spolccleflstwa bydgoskiego_ j:Dke zaaueszkala przy ul. Szczeanskiej 6_ IX 
MotorykI naJ..,hał na ,,'h, \V Brdgo.iczy na Ul. 
Ia ona ,,'ewnętrznych i zewnf.rzn)Th ba
o po- 

nia()ccli.ch oneg9j zderzyl .il; 
toeykJ !",j.ł.::aW)' ....alnych obraicń.. Ofiar!; 'lf)l'"łku puew:ezwno d 
2030 a ,"ozem d
onn
-m _ rolroka Bagroewskiego lec.rocy św. Flonana- 
JIIZ13 z:arnit.siItal.,gó w 
ie:=" po'" .b}-dgoskiego R,ka robotnicy . ....Iacb. W państwo..ej fab"c... 
Obydwa IconIe_ wslaly .swu" okaleaoDe, lecz wy. płyt Iclejon)'ch. O."a na Karukislcach w czas; 
pr.odku w ';a.c\riacb - me bylo. I'riloCY _przez nirostrainość doznała zmiałdą-nia ,\.1. 
Kandyd.:I n. sk..ezkO. 6p.'ochrono"1'. III'. al: I . I pron 'ł3lc
 ma..
ny 33-re.n'a rabornic
 Wik,a"'a 
s'ę. Fu.. Kolt:. Szybowco,,'}-rn w Bvdgnszczv u
- I S
lecl!"- P"i:OIO";c ,alulllco"c prre,nazlo IIł do »pi. 
dwu;a się sekcję 6.,adochronow
. \V dr
giej polo""" .ala po",,,,,O\Vego. 


odbflzic się." nablii;szych dniach w 
mt kle{;o, 
Z"mkRi
1e ofr6g pub'lc...ydI. Z powDdu ,,-ykoQy..... 
nia robót ziemnych ptLU .Pow. lM-z. DrogaWy na- 
"łPBjąte drogi pu1;l
zne .zostały umknięte dta ni. 
e"'" kolo
: 1. drag: powiat. Paw;dz - Gi!ici:. 
:'-5 km "od Powid.a prztt Przydrodżin do Oddz. 67 
L"u-.. I'ańs''''
wvch. 2. droga (pub,iCQ1a) pow'at""'. 
Cze.-n;.,jewa - Pobiedrlska, od C
cmie;..wa do. Glo- 
tyny. 3. droga gminna OrcOO\\"o - Deba..-'ice. od 
ktfIca SWS)I .da granq powiatu. 
Ile prz)'1llosła zbl6rka W Tnodnlu MlłOlJenltla. 
ilOw_ 'w. Wincentegl' zebrał)" w poszczegtlłnu 

afiach nasttpu}lłce k'tOly: pa.r, fama 176:6' zł. 
ru- FranC'iszlrańska 117.90 :ol. par_ św _ Midoa'a 

.s9 - zl. pM. 'w. \Vawrzy6-:t. N.M d_ Poz.\ t}-ł11 
C0"Sty Z}.
 Z ur
zonej wieq;omiq' - 32.25 1'_ 
ubrano 477.60 d_ 
Pomy61o.y cygan. Podczas _atł1itga' j;mnatka na 
k0'3'e, ",ilowal ",gaR. Piotr Lak
.us.da. cr;zuW 
p...y. sprred.iy kOl1ia kupuią;rga ...Iaśdu,;n
, za co 

laI z. 
a aresZlo..any. 
Konfen.."p na
c:eH Nk6ł powsaecbny,. odbyła 
się ..... rrch_ d.tUach _ w au1i Gimnazjum. Kupieckiego 
pód p.-zcwodnctwM p. inspekl\r
 lanka,,"o;kiega z 
\\ rzdnr. Brali .... niej udzial nauc
e:e mi..j.(;oW1. 
!:Ir"z % całego ro,,'atu. gnieir\ieńskieła: POza nauczy. 
r'.1cl.."em brai udział " kanferencji jaka dCJegal 
kUI,..or.um szlc.oInega. p. Zawidzlci % Pozwia ora 
in.lI u!etaf OŚ"';'aI}' pozas:lrlllncj p_ ,,- ojnarO\...ki z 
\\" rzc
. 
W.lne . .ranle II1Jc,;uny.. Osratn'o odbyło sie ,. 
s.Ji hote,;u Europej!l;jega "alne .ebraDi
 alonk...... 
ljeh. Zaw. MI!,,L Jla POI.k
 Zachodui
 z.u"a- 
czyl. t.uba. ie brali udt.ial tylka ]Olscy ułonIrowio 
ca1ego ob....odu g'nietriiei1.skie.grl_ W "'YbM-ach zarz,,- 
do.l ,.1.b....00. p_ ltafiitskiega z T nCJl1eszI1\. 
odni. 
CląCUl1; . a p. 'L aboGa I Gnie&n
 .ekr
eIft .,. 
obwód gnietnie6ski. . 
Z W).sla1l')' o(rodnl=1- \'i ostanii!:h .uu.dJ ""';e 1zil 
,",,'Sla...t; tutejs/"- "'Ojew6dzJti inspektor ż:!rowia p. dr 
Balf.a" I; Pomania. 
. Pr..mio.
nłe "''''''1 f Zlpnct6w.' Jaka jedna t licz- 
nrr.h.atrakcyj ."....}-slawy pod l\U\\ł...Dn
 kQnia
 od. Zmian)" pen;malne w u..(dzle J'karbo..)..... Sy,,

-' 
bylo SIl; »lattrio pr-miowanie klaczy i 
prt.,g6w stu Majcberkic".ic., k"'icr urzędu skarbowego rv 
J:IA h.pp:.dromie.' 
agro1y hyły P;"';t.w. ul)-sk.ah 1I.lelnlm pobycie ". lnin;e roz..nies"oo" za".I1 n
 
j
 tr!ka ln:daroln;. W 

nkar:sie kJi\czy . nagr Jd). równol'/ędne 6t.:1tlcwisko da . bodzie. \".- 
otrl
t1)ah: 1_ Glawz: z U)azdu. 2 Iłenke z lan- _ z. 
kD,,-a !?,'r.ego,. J_ J. P,u
 -r WoiWl. -I. - T PIu... Futtb z J:nod d..-.. 
"'łC)' '.L EI...pl'!yc.a rr,'hi 
I V.'Cm'Ic, S. B:gdalke z Pldcc-. 6. Gerh¥dt z J
- ł Slorycr.na UN'.U.}te!u powai1.skit-go. ulo:ońcn-Ia re 
, kalv':' .l?'f1'gb, T. !"obor z Olt'lc.v:-
 8. W 
""" gorocrne !,,!,ce ",kapalis
o".., przr o53.lzie b
:'''n.i 
z SlrlYl""a Ao..-Ie)!"'ga, 9. Slriblnsb z Swuuaz w B1:'kVp1D.e- W oslatn,ch dniach w}.lcopano 1;ur 
HL )'Iulrke z 1IT"qniTc. Ił- W. Lapka. z Slrt.-:e\\a dr
\\"manł funk
 ucho....n" dYkon.:e wraz l 'ai
 
Kt!i'.. t
.. O..ciaru1r z SU.I)k1i-a KW.. t3. Miz",' S"" J;:ollSlrukcj'ł. 
In I A l' 1n1.1e'J1 a W kOlll(u...:e laprzą:ów ...Ioki...; II . 
.k'rh, 1. Górecki l Lubowa, 2. G!adaoir: z .....kCl\a N. ubllJ'!" Itobł..r:u. Os atOlo I";'blogosl.3wonr zo- 
J. GregeT Z MieJell}-n.1, 4. Fr
 z lUecka, S. Ki stal!' ka
'le "",afia;n',
 ... 2nrn'e ZW'1ązc.Ie. mai 
-teł z Lubolv... 6. Z. BQ;;rk z !\iecb;o.now.. 7. ł-euma.. te'ńskl ponnędzy. p- Po...
a..sk" a _ J?: lar,,-kin, " 
. .Cr\ez...... 9
 FrankOO\-ski z KI.-cka. 10. Borosa z Po_malU:'. ?Ilodej Pa"e ,.SzcztŚt. Baz' 7"6'.la red.
 
Wi,Ico\r3. 11. Rabaszkie...ic.z z 1'\jcchano.... 1:2. Do Io:Cja IKP_ 
.g..:1.I % Clcrni
je"a, 13_ Tabaka z :-';;..cł-ano..a I
 _ Zb'6rb na ..bI
dnyelI; \\"czorais
, j niMz e:i o-1b..I. 
Kraka,,-sk:' z W"Io:.).... IS. Pu.c z Powkl...... Po...."" SIę prled ko
::olem ZblÓrL. ".. bledni.ch 11:'- parofi 
"-sl
ę otrh-mal' BrzeiWoa. F. 2 KI"Iko..... Opr:;'" Slub. W Ic,
cie;e p",a:ialn,m w GurtC odb.: .i. 
tl!go .odiyly się konk1:1SY hippiczne 11 P.aI'
 i a- 
b p. 19n. S.:aJkl)\\'SJ..-icg.
 I \\"ół::nn z p. \I,,:i.ml'1.- 
rr
o\V taborowych, lea bez nagród p'cnlęłn)-cI. 
hchal.ską . lanu.lko".. Xa nowj drodze hci,_ 
Publlczno.ci zebra'o się bardzo du.lo. ..S.....zę;l Bok'" z.3s}la redaJ..cja IKI'_ 
Zu-b......c lłdaie)lka. FOck.as mol,rcoof:. ..tał-:J Demor
"lzaeJa młodzldy. Ost.uuo rozp&"Y"a"".. Zebranie orf.ulu')ln. Kólk \\"1 - - k' G
 
Cld"i miestkania p. Władyslawawei FlScht!rowoj Dą I t,:,l. 5:id- okrl;"go"'

 srraw
 będąc
 .mutnym zna ",w
 odbt"lzie .ię w lI1i..dzielę ;" .u;;
dn:... 18 ,,,,i 
brl$!et J. zabral ..śród jednego dr1ia nie W)łlel.
}. lcicm et,,"U. ""aoo,":r:le prICO":!,O 17.lell1. .W)-rostkoW' dJernika na 
ke u P . Ko..,,'ikowo j '_ I 
dOOł'ł osobnik tbrehko darmką wraz I zejtarkiom Jó'zdaWl 'Stacho...skiemu I Wuko..'a, klary "'fTDu, . 

'" karaJ. kolczylo:6w I dwpa Ś)ubn
-rni. obr'ł""kan\' sal od dzieci sd:?!n)ch :'
obre kwaly pieniężne. bij;;r PIerwszy IDle,. Dl1ś pr.ęrd poIudn;cnr pa la
 in 'I'. 
Z113rZollyru1 W. f. 28. S. 1912 og 6Lne t wanok pA
- orom
ch lub graLtc pob'Ctem. Praktyko".r tak prlU ..."..a"-.]I1C b....dzo .drobcv. IccI b)1 "'POWledZ!" ,b,l' 
.'11 - 400 zł. Paza I)
n IV icdn", z osralnich noc) trzy lat. S;łd sk.ual St. Da. l1nIie5z:zenie ... .a1;ladlie f,,:
«j się zimy. 
lakt.dl .ię zlad:.j
j
 do trI1e...k:ania p_ 1. ri«ud16 poprawuym z watunkoVo'Clll uwic.sl.wem n:!. łr: .
:..t hi8t
w na- i.'"ób 
p. JI
linf l
"i,s1.:'
: 
z ul. Trz.....e..eń.k.eJ 100 .kąd 131rall d...... rlaszze lata. - . . zlol)." \V n...U"] .edaJccfi na cc-e S'o.". .w. \\11' 
damoluc, oukRlo -dam."" i rowez odam!lkf IpóI-ba1n . Relli.IsI..... Po1cla 
e:zki J 
ralo".ł 6\q "IBr:
 c""tegą a Paui rp. W:!.
d,)waw'e 5 .1 . tir. .ar 
L'niC'D nr. 43U z tablicą rai. Gnizlna 1170) nr", P.t'łrauko....' z StOl'l(OCJna tobolruk SI_ l'1etr.....tIc IL-\sCY 5 zI. 
kożuch m
ki 0&6In,,; 'tv:rrto
 pr..,.do 719.zł. W da;- t?Wn\c
 2 Skorzęcina, u(h:rzy'_ i
 $ielcieri_ !'a 8ZCZf
 . ..Mł04llzleł': bilo - ..Sok6ł" Nakło S:Z (Z;t). \\ 
szym. 
gu "Iamana '511; da s!,,:cjalnię 'z:tmko!otego Je: Pleirasialiowa_ 2
la 
.O _ r"kto ta". ie cłoi nl
"'
k. urna. II bm. ZOSIai)' .!uzcg
ane n
. Sla 110m 
kunJUa p. -Fr_ Blacha I l1J.. R6za 1 ubrano stedem tr..£.I w rtkl; r;.ro!l
 .H dotkJuv:e - a zue w (;10. nuol'kun '" .:-';ak.lc ",...ody 'plkot"kle o n"s.nos'W' 
kW'. ."la teł z uiorasi na dluh!e' Wieczor
 ą-Jeil. ..ę.. w . kt6r4 m:erIY! ZQl::lly 'Z'"Ag1Crek.. Spr
.... 
omar
a. kl. ,X. _""m.i
y w
iej ..y".'ienionynu (:,,: 

r6ci6 bacz
 uw
e Da. -swc. ml'CIzklWJia 1 n.e NS a op.)l".a $:ę o sąd. 1 b
ła rolp
try\\a
. OStaw?, 
 .tut. 7)!,..am.1, ktorc :rak':Qu('z,-ly Się Z\\
C1
UH'm ..).l
U' 
wiał: łliKdy bez dazaru. .

"e oIc

o"',:m. Po ;;r
Jeł:dzern" te Pletr
zak dzidy - 
:2 (2:1). Gr: 

-Ia rrow
,lzona .. .Iybk:m 
. d
3l."tł. '!' Y"e)L.l
 .podns
lmlU! powodowanr ust.&- tt'C1p.e l obfitowała w WIele ('mononując' ch :nomO!n. 
Wkczory d)"lkulyjrie ar;;an;zule nl1e''':I
:y ......".. "'jCc:.
mt. ,!,csn
Io::m'1 

,!yt1\I, .td ,
 !to r..s t6w podbramkawych. Jct6,,, 7.akau'-"yl)' .;\: "ramk
 
CL . niez",k!e t'lynn}"Z11 pn:lnem lu. t!z;"k:,1I." 51e
 m:ł'SIęcy ""ez,enJa l koszl}' "'do...... . ..zgl. ,?brOl1
 Dr.unkatl\'. ,.:'II.Jz ,," I'" o. aln.cII 
!,block'm na czeje_ .\\"eczozy t
 l\Jaj
 na CClU u:al"ir NIe ....100 pM:f1I'or'C pros,,1 n. larg. Z powodu p) '("'Ikan
ch v.-..""rala da'5Zą popra""ę, prz
dc....,
s'- 
e _p6lncj "'YtniaD1 lt1) Ś1i, mial10.noe IM'" dopo I1'IQrII iz.vaz) 'w nie. .."lnQ '" razie prlYWozić kłem "lale, klóry ""..-niei m
.) .."dal ra I,romkl: 
-Czyte)nik011I . drit!ll101loalll" .ie tY nowołciacł ł P"15''It na larg;. tule
e. Za"'az len obowi;\JI
je o"""nie muala icłń.o naprz6cl, dz.ę.ki rzem
 ...)clw 
lleTadid1, .....tdowi". Ii! det. 'potnat. la'nrCI'1:5" 
I'- do od
an.a. 'Tecmiki zas ". miejsc;owości 
- dl" z, 
3%ys'.kkh .s)'O'k..ń '''1"C ę,ko. Druży,a j(V 
anIa wzg/. ..ymagaDl" 'I&I1
 Q)lerl1,jlca. To lej gro""'
ycb, la poptzedn'cm zbadanlt'm przez "",,-w.
 s;odaiv jeSt fn)'cznl. b. 611n., lDo\ilSc dobrogo bramk... 
""'aool. podobnych ...;.,czorÓw 'POlka eil; .nie"1lrli 'weu:rynara. Z miejscowości ....!DrÓ od larazy tu- na (obroflc6w. IW końcu gry wid.z"c, te zawoov 
:Je _iem miejec. apG/ec
6sIWa. Pieł"ViZ)' lak.. eznłki i bekoo}' l\1Oua dOItawiat baz ogrolDiacd. pn'
ł r o.
i gre bruta'n", na r(} ,rhi
 tCago. fJ'. .. . 
r łt 
r 
I DMA 


... -- 
.........- 


NOC 


Noc._ ...od
 oczyma za jedrną smuR\ 
SwiBUa. co zbłąkało sie do mnie - 
I tak £c bojc, czego! ()gromnle...
 


KRONIKA 
KALENDARZYK RZYMSKO. KAT. 


PaiU1en 
13 


WtOI'('),; 


I.K.P. 111rŁvu;e: 
We wtorek Edwardowi 
W środ( Kalikstowi 


z 


GnIezna 


J. Elts. ks. blłltUP ba ljldrie Zw. Wloł(hn
łt. 
Pod. p...ew!dnictwem patranki Zw_ Włołoaneł. na 

.'dkopobkę p. Niegale..-sJriei z r-;
goIC1l'a. vdbyr 
s
 osl
ni
 yr sali pryma.......liiei powialO"')' zjazd 
Zw. Wiłcianelr na. klOl}-m aklualny relerat ,,-yglosrta 
,,",lronlea p. ł-icgolewska na temat: ..1I.....lura wsi 
poi.ł.'
I". Drugi rclCT;lt p._ ..""losicrdrie 
"S.

I1c;ch 
dla .....O'!ltIcich.. "1 &10'; 'a p. ""ow
. Zia..ł u","ernil 
."1
 .....zybyciem 1. Eks. b. biskup - w to"'an
:wie 
ks. Infułata Krzcszkiewiaa. tJOo.t"}' 61","OSI. gnietnie6. 
61o:i ... Kaspr...ł.: ru. p. 1. Su.\ki I maIżon"", 
obectlie starosIa b:,-dgoslci. W da).l}-m ci'ł&u zebra.. 
nia prezelka żarz. pow, p. Sieminka .... imieniu 
,,'Iok""".k podzięko"'3ła pp. Suskim za tyczliw,* 
oIl"''''''n
 _Za
' 
om. iyaąc ... lIowJ1n 
m;ejsr1A d
zej pom}ś;noki;.oraz \nf"z.śHc." art)"i- 
mt;'Q1 wykonane laurlu. Na. ukońc.zdU.e pn.,omowil 
.. sJo....ach glebokich J. E....... b. bi.kup. apcluw: 
1'13 wlClŚci.;tnek, aby pilnie !5Irqły mlOhlet "...js
 
pro cd zaru,. komunizmu alr
ia,
cymu ...... naszej. 
aby unikl)
t kI"",\. .jakich obcen;e daznaje H:
%pa"1;". 
P: przemó..ieniu ks. b:.kupa p. 

gotew.ł.a S01\\"O- 
1f3ła ljazd.. . 
F,,'.lna uiapo4J':an"". D..-óch gniclnieńslc:c:b IU11a- 
lorÓW' etidl)-ch wlaf!i - 5,_.. ?\;'kała i w: Pręd- 
ko....ki -. udali się rowerefo na. po:e r61nil"1 
l04nk"ga 'z łoI""n.1t i nabraWk)' katdy pelen ....arek 
hnoflt u'iła:i 1Się zado1l'O,eni w drogę "",hatn". 
Tu ich spolkala ieduak pt",,-kta ni..podti:uva w 
J!SI
 .posterunko
.ego Io:tóry ieJi .a'Tl)
t1a' i z d"",-a 
Od.bral. . 


Ra...er
 
n.. M...et .amknięte. Z zan'l'micteJ ubi- 
kacji &abraT nkzau..aiOny eobnik rower męski, .a . 
la
 pr.reszło 100 zł .... szkodo p. Rezula1u. z u:. 
Warsu..'Skieł- Drugą Jcra.dziet r......,nI r6wlliei Pr')" ul. 
Wars.zawsk
J popełniono na szkodo p_ St.. Bara
- 
.kicj, kt6ra obl
za strate na 100 d_ POl.a tym z fa\ 
bryIci mebli p. BogajewW..,;a przy Ul. Tumskiej r..e. 
Z\I:W 'prawcy skradli gwił1tOWtl1ę, mloICk. pi,nik I 
dwa Irluc:zz, do masz)TI_. :-i-ie .d"",-
 na 1}1I, ..-Śr6tl 
ias
lo. dnia oJu-adziono z .amłcni
t
a polcoiu 1. 
("
lew\cz żant: przy Ul. Wnesili.kiel 20. z.:gareJr 
dal1)Ski ; b.anlOJelleę wartk:i .okolo 40 zł. Po spr..w. 
,,,,,!, . dotąd nie ma. "adu. 


Uznanie dla P. ,lam"n)" Suskiel. \V ;,ą,emu wszy. 

Ikłch W)'!Itawc6w "T
czyla delgacja ",Ii pi
kn7 
dyp'lom ,,')'kaI1ilnY -a:I)'!Itycl1)
 przez p. lren
 SI01' 
oł.6wrio -z Gniezn.. . p.. 61&1"oŚ:i1jie Suskiej, i;tlco r;lów. 
woj inicjaIorco i przewodniczącej. Iroatitetu, W)'S.awo. 
"'1;a.. .... do....
 UZnan. a je; pt"ilcy i zab;c:;-ów b1.olo 
Ul qdzenia I "1'!1Ia" Y ocroldniczcj. 


SporL Stoczona Ołlatnio razgT)-"1II ka hnalowa '" 
luml
ju kosl}kówki. po.rueJ.zy. Ster ą, a Sakp'em 
lUońcZ\'
a się 6Uke.sezn SreIJi Trmsam}'m f"'Cbaz 
prnchodni p. prezesa Kasprowicza p"fzrpadl na rolo: 
1936-31 Stehi. Poprzednio adob)la go d"uk",.nle 
rlruł)'na gimnazja]tł.1. 


R..pertuar kin. Słońce: , Bengalr" z Gotn' Cooper. 
Tone ł-Cram"'!'łICDI ... roi. 'gl.. ś
łmvlod: ..Dt:i. 
W1CC.
 u mme" . wesol3 komedII Wleleń.ka. Po- 
lonia: ..
Iilo&ć. w inuw" me:od)'jna aperel1ca ".;
. 
d
liska. 


,. K, P. 
torekJ 13 p
zrernJka t
M 


Str 8 
. 


Jt 


I 
, 


-!Ii 


o 


c 


-!Ii  


Klo moie i lIGwinien był 
członkiem Tow.rZVltw. Popl.r.n" 
Budowy Publicznych S.EkOł Powln,h"YdI 
C;dónkjeDl TowarzYłtwR może b
c kaŻ1iy 
hywat
1 Jlo!shi. niclt'Hlako"Wany ro ł wz:g

- 
tleli, ubY" :L1
ł"kim. 
('złoIJki
lli 'mOŻł- 1,.-., ut mI każda o....oba 
nicp"'szlako",aua VO.1 
 zldctielll obywaleltk.im 
od 1t\ roku Ż)"cia POCZą"6Z'- lub osoba .praw- 
na., a '" iec każda in
t
 lucj,t lub sto"Warz)'oze 
lIi" 
I{,g'l zatem dl) T,Jwarzy..t',a ,,,;t
po\'l1ac 
jako 'członkowie; rad)' szkolne P'Jwiatow" 
i ''miejf:oowe spółdzielnie, kółka rolnicze, i
- 
warz
'!ltwa "bmw przemyslowych, uem.ieslni 
pzych.ludow
-eh i'lolninskich. miej8..-owe od. 
dził
' i ogniska organizacja. i Ł-p- Tak 53mo 
dQ 
o"'arz
stwa mog'!, należeć jak'} członko 
wie ,ltromad)- wiejskie. gminy ...-iejsk.i.. i 
In.if'jskie, :",)działy j!:łmato\\"{\ i t_ p- 
Towarzystwa. pdróżn.ia dwa. rodzajo czlon. 
ków. rpla'ając
'ch skladkę; zwyczajllYch i 
dożywotniph_ Członek zwyczajny opłat'& to- 
czną lóJ.ładkę w W
MJk06ci 2. - zł.. klóq 
lJ}).i:c ",płac.
 kwartab,ie p-J at) gl'_ lub wie- 
sil:czn.ie po 20 gl' 
W pacu t s\\"oich członków dożywotnidl 
zarząd koIO.itetu okr
"c
 wpisuje oaob!. 
które na cele Towarz)-stwa Popierania Bu- 
. _.. dowy Puhliczn
'ch Szkół Powsu.chnyeh wpła. 
. ZlodlleIe .....tęlt olę ."!' p'!'.e. C::
ęsto ł'.I'aI!Śtn
 I ich, 1:U:fP;Ó" " s

 pracy ": B,'dg05ZCZ)'_ Insry: C:to 'kwotę nie mniejszą niż 100, - zł. (jedDo- 
IUi. o W)padlcach kradzezy ",ena. ł"ied1ybrue )Cdm IUCJa 5'Idow pracy ""t no," I IV obecne, c"WlIi I ' b t) Skła.dk ł ka d : 
1 ci, sarni spra"-cy dokona:i U1OTo" Icra:hiei.y 2 fi:
 WP'?J'.
a. 
 jlł " i
-";"._ C..' "1
rz)'ma r.ę pro!!ę ,razo
o 'I 
 n..'l ra y - . f;'i C: Z OD.. . 

y- 
rz:-n "Ta. z pow'ec:zeniami 1'3 szkodę Erdmann"wci i)cow" nIewiadomo. Zloz",ne rrzyrzeczen'a prz'. w'otD.Iego .Towarz
'stW8 przypnuJe ro....nlu W 
ł'auliny w Procynie pod Gębicami. . ławnikó-,oo i ich ......ępcó" !",st;wilo na, ręce 'pre- fi 'prce. Poż
'('Zki X arodowej. OdOby poDij;
j 
Kretfn, lui. ....et .rola oC! ,ło1l61. . Ted
j I o- łesa ."du okregowego p. !,odrleIJ O Leona Piejewsk,eg., 13!t 1/1 m')gą bvć przyjmowane w chl!.rakte- 
.tamieh noq RieWMU Kanło.i " SzydlóWcit .kra. D .....łó... prar.y po1O'OIaru zostaną w B}'dgJłle,,' !lcz. . " K ' . T D . 

no 4 bra/11Y ad stodoły .....rt. '200 zł. 'lawiadc1mio
 ni ob..-.ntele tak z grupy praoocIa..cÓ'w jak i r:
"'" r
 "1J.cz
tmkow oł ;)'n""arzyatW'a. O JJ1M 
na (\ um policja idąc a śladem _ujt;la opra...oo.r nik6w iało I.wnic-J i ich zastępcy. (k) zalicza 'Si.
 w pict"WSZ)"JD rzęrhie 
że mlo- 
W" Trębach pow_ koniriskiego i ta w osoba-:h BIel- o.obIote. .Stai-osła po"'-
'a""y po urlopie ""YJ'OCt:)'T dzi!'z f'zkoTną- 
w.... R
 i Kowal.kiega "adeusza. kowym .pędmnym '" Tno.slr.aW'Clli I drlmt S !:m. 1'0.. 
rocr,,1 unędo....anie. Zgj08Z -nia prz
.jml1jfł. Inspe.k.toraty -
z.l..ołD" 
S,d Pr

y . Bydgoszczy. W :;machu .ądu o- Jzotat_y I.rt.. 

 cblopc6w. s.kolny:h. 
bhl"") i 'Zarz ą dy Kól. ('Z'-nnc I 'uż P rz y niem"-l 
kręgawega w Bydg05=ry odbylo &lO złożenie .....r- 
zloołn' Lu.sa Broro.51:.. z Lud....6m. . lchoclcl frdr. _" -r: 
r!eC"Zen:a pnel nowo zamIa.zrowao}c:h IawnitJ.ów I 'i
aeIt. i \l1igowski Alojz'f z loUJk"".. pod Pakak" wsZ':'stklCh 
zkołach. O
 Zarząd
 KOł\l1- 
izclalorh' przy slupach telegT.łflCZl1ych l117'ł.wli,.. iRtów Obwodowych ...- siedzibie Insptkw. 
bie tarczę. do której strzelali k.uni
ni.ami. l'ajw:ęc' ratów SzkolnTch_ Informacje w tH'raw;VA 
p\"bkl6w U!)
aI Ll1553. a na,mn'
j ten "''-'1111. T t . d . . _\. . K . . 
Pa nagrodo; sunęła trójIra w sądzie grodzk;m w . )\\"arz-",: w-a \J. zlela.Ją c.u
t.Iie lCl"OWnlc1wa 
aUli g:nuw;;um Mog;łzo.. 9Irl)
ujół" ją .... postóC\ upomrue.niL l D
 rekcje szkol. Inspektoraty Szkolne. 01'31: 
JANIKOWO. Kampa
". l'fl'jr.:o"". i, robatriltów biuro 
arządu Komitetu Okrl,\S'Owego . w 
na kampanII; .rol
oIo 6ię dnia 6. '0- br. Pier. ł'Ozt.afllU lUt Towarowa 23- 
......
l"... mają et, Irr6rzy juJ .... mnych lataCh .... C\. 
kro"ni pracowali. 
GORY. Groiny .potu. Osla,n;o W)'buehl gram:' 
po.... w zabudo,,-ar1.Iacl1 ToIt1ilca. Oskara lopa w Górach 
pod K....;cciszewem. P.astw
 .ro..zalakgo i)

ołu ra. 
dli dw1e napełnione zbokm. 61OOolr. szopa. or:a.r 
n"'
'" . rolnicze_ Straty sif&'aj
 okolo Iii łyS. 
zlot)" h. P.rzya}'I1 połaru dotąd I1Stalil nic Idolano 


z _09' .... 


z HcU.' 
Z !karty błobnej. W poniedziałek dill& 
5 pażdziernika br. zmarła w Szpitalu Po- 
"'iato
-ymlw SzuMnie, opatczona I!3kramenta 
JJ).i ł.W. śp. Kazimiera Pictl')kowska. z K
y. 
Z IJllc'. - ni. ('.)rh zacnego obywatela. Pobrzeb odbył 
ItTlpTeza 4oc/wd(1"AlQ. .W n'edzłde ubl
glą 01- się;9' pzwarl.t'k dnia '8 października. br. 
było się czwarte I 03t.11nie st
anie do trzech = 'C1lwnł.arz parafialny. Konduk
 ta.łoooy 
tarczy z 
tró
k o nagTody. urządzon!' przy prowadził 'O. Efrem, (z Bel!fii - a obocnie 
poroocy Związku POTSbńc6'\t" I Wojak6w przez przcb)\\"ający tw Gniei.-nie, przy pnłca:"b 
Rod(;nc Rezen;i't6
' 1}3 pod'it6rzu ..Hotl'lu" rz"źb 'kntcdry gnieźnieIiskiej) w u}'Scie Jo. 
p_..,\t.!zurki
i
\l'ej. \'(I'jcczorem na 
Ii p- Ma- pori. e.....dz:itiskicgo z B
-d,got;uz
'. ks_ prOb. 
Z\!rkieTirzo",'ei odbyła 51\: zabav.a taneczna or- ł'
kadciego i ks. Koczorowskiego. W f'Q- 
g:aniZOTln3 przez d\1'3 \1:ytei """mienione Jowa- 
rz}"sm na kt6rej rozdano nagrod\"_ 
a Z;I- grzebie .....zi
.ł
. udział liczne miejsco"-e or- 
bav.ie przygr}"Wała orldeotra S:JJroła_ Bafd przy- ganizacje_ 'Pienia żałobne Dad grobem. 
-,.ko- 
gotowały panie z Rodzim' Rezent1
t6w. kI6r,' nal łJnil'jscowy chór kościelny. Zwarłl!. 
p. 
dzitki sll'ej hniości zo
tał r01sprzedanv, prn. K:lzimi
ra Pidr
kowska byla siostrzeDi"", 
nosząc t) m ;.1m}m pov.-ażn}' dochód. Dochód "lJnn
p-'o J\a calej kuli zi6IIlSkicj. arłyity - 
;re 
tr:relania i zabawy przeznaczono na doż\'- rze.r.biarza. O. EfreIDa.- 
wianie biednej .d7.iat\lY szkolnej i na podJrki 
g'IO iazdk
e dl1 bezrobotnych. Srebrni: gJG.r małieri5kie. \Y ezw3r
k 
'- Pogrzeb. Dnia 3 bm. O. J(odzjnie 1').30 odbyi dnia ó 
zdzieTnika br. obchodzili 1I:Iałżon)"o 
sit pogrttb śp. Witkowskiego Stanisłan na wie Xowa.ko"i
 z Kc
 ni 6rrorno gad}' mat- 
cmentarz pa1'af
lny. KonduI."t pogrzebo\1oY pro- że1l8kic. ,.\. tym tci dni" o 
dz. 8-m a j w 
';radził ks. \t.jkary Vioła. Sp_ W=t:.ov. 
ki przeżrł k.-.Sc.iele pokl:u;ztorn
m, została. odpramona 
68 lat. I msza. 
,,". \\" int
n('Ji jubilató...-- 


- 


"al, "-,Tzucaiąc dwóch graczy ..So"ol
" I bo.tlca. 
ł..'r"m b.amko.....-m pod,;,,!;.i ,iI;: ("hrlar
 S1efan 
3_ '1"mo",..J..i r Chrz..no...ki Edm. po I. _ 
Zebnnle parZłdu Chóru Ko-ćdneg ... toinie C"ł. 
będDe ..ę dn.:!. 13 pafdt\1'.rnika IQ36 .. (we "",,"k) 
o gOOi_ 8-mei na sa:.::. I"'af....'nei. Komp'et CJ'łor.l:
.. 
z"'z;d
 pol'lądan.-. urząd. 
CI
ł: P'e!ni Koł,łlnej! rcz'pom.narm'. ił- dl9 ai 
... ponledZlakk a ",',klc, godzlnle odlędz
 se ....1:. 
 
"''''..,,. Z.. .,,-zg!«I" n.. \I .'Stęp nas.d dn1i)-ny śpi... 
\\.1.
:t'J. ob
-n

 "'"'S
-s.tklch n'onko..' C1'vnD
(h 
 
t.1d.1.na t
,kic. 5, mpał}"c"" i no"'", clłonko"ne m.1e 
y.:c1I
a.ni. l\astt'pna lekł:j3. w piątł"'k b\CI. l'\-gO'in:..,. 
K'ERZKOWO. Na ..ieezny .poc.r
-nH:. W os';o',,-cb 
rullar..h Otlproa"adzono n3. "'1.t'Clny 
p--xzvnt"k. na. I mm. 
r=uz pa.;ah.aln:-- w K.icuko,\ic 7"roki 
p_ 
, E.-k rio. 
wcj. inny emerylo"""ego t"r..f(In.ka K P. 
BIAL02EWIN. Kradliel rour6.. W dn:u 6 
bm. .. ł \mali :S'ę: jan Ś a.maroll)" fi)'a-crów f:!o 78,- 
g....)dv ł-r.J.nc;"n..a ScmpołowlCLa w Biało
-ni(' i 
skrarl°l 'l' lamknic-tej 
Zl)rV d\\a ro\\('rv \'t,ł.cłołci 200 
pl \\- toku poszulv"ań zna]CZJono .. 10i.c BakzeVr-o 
jrdnlł raml;_ 
Z hr1y talobnel. W .h.. 5 bo.. nnarla łp 5,al);. 

b,:& \VI
niC'\\
3 t: nlałożc....'ir...3._ Sp_ os:eroc":a J..i!. 
koro chobnvch dZ1ea i Iicz\ la 42 tata. PO
-' h 
odb\."l 5:(' 7 um \V ko-k1clc r.u
f " Gl'U: 


Z ..,..«:,... 


O$(1mstt'. \\" dniu 7 bm. nl nabożeńsl

 
ró.iańco\l'Fn pobłogosła\t ił .h. prob_ RO\
ie1" 
Z\\'i:jzek małźtński pomi«Jzy p. Kazimit.r-ł fert- 
schó"'II:j i p_ .Jakubem Prze
ła\t'Skim. 
Zł'brQni
. \'i/ dniu 8 bm. obradował pod 
przcuodnict\1ocrn kier_ szkoły p. Branieckiego l 
udziaiem ks_ probo!Zcza Iomitet dla budo
\! 
slk6ł pow
hnych_ Uch"«"Jlono w rrl\-szłą n:c- 
dziclł: urLlozić na tcn Ct'1 zbiórkę rubIiCJl'lą.. 
n.:l
t:pnie kwestow:ić po dOITI:lch. bl" w ten Sf'')- 
s6b zcbn.: pe\ti
n fnndu
z lVC7ern\' k."'niteto-.;-j 
w to. m !'zlachetn}m przedsi
t('Zi
(l! 
,,;:)d..
 
nia
>>>
p Sir. 6 
 


Z Czarakowa 


1: K.-:P 


'Yf
.Ir,e\i, 


Konferencja rejono","a nauclyc:e!slwa. Kunfł:n"l1l o " 
rej. n:1:UCZ. dla rrjonll I odbyla 
h: w ('7.",,';łrh"J 
£ hm. w 5lkolc pow
7f'("hnej w CZ:1rnko\\'ie. '
('kcjf 
'" 4 klasie przepro"adzil ,'. Mrówka. R
forar wy. 
Rlo'iił r. 1.h.rc7\"n..ki pf1cwoitninąn f{'jonu. 
Kalohkie Slowarzyuenle Koblel odbyb 6 !m. mi. 
lłie
/nf' u'hranie, na ktCJT\.m "YR)oc;7ono copr,\",o7dJ'dt 
, piclgrz}-mki na Ja'n
 G6rr. 
Przedukale Zw"lku Pra.y Oby.... KobIel zn.rak 

lWBTtc z' dni«n 7 bm. Znajduje sił; w Inkalu ['In) 
"it. 1IM'l. Pilsudskirgno 26. Laj("na 'OZpoc7
 lt.1j. 
tril;" o 
 ,dz. 9. 
Z .ronlk. i!łobne). R0l.5t3ł cJc; l h"m 
\Vial('m " 
,dwu 5 bm. ';p. J..n Jrsske, dlugolf'tni .eninn\' fI".k 
Aor Danku Ludow('go \\' CI.arnk"owic. Zmarh' h, i tu. 
łaj po",.u
cltnie c
nion\" rlla co,\\If'j pr:\(o}" i ;a(f'l (ha 
'raklLr
l. To tel l h6km pogrij.i.one; "'. m
nhlc Tflcbin' 
Jącz)r sie w,. \V.;.pc.UCZU("1U cale lul. :opnlrcZ('Jlsi.wo. 
.Po«Tleb odbyl si( w czwarrrk 8 bm. 
Komunikal. SUbskry","nci J proc. Pn''''. Po,. In. 
we£:I)'cyjoei w KomunAlnej Ka..ie OS.1C"l{"1nmki puw 
.zarnko\\"Skiejito, -klórzr zalJlacih w cal
"=i kwot( 
J;uł:.!:kryhowan:t. mOR:J ode brat nbJi
aci(" Z"1. ł:wrOrerr. 
fymel!:
OYf}"("h łwiadcclw. 
Wlerzernlo. ku czd k.. Piotr. Skargi. \....ieczornlca 
ku. ClCł ki.. Iliolra Skargi wlt'lki('go jałmu;icw.ka 1 
obywa't'la. a taki:e ku czci lO-I("cia rządów l'r
 ma'ii 
Polski., I':.. k.. k.ord\'11ala ĄUI:U51.. I hond.1 ",I 
by la S'l: w nU!rlLielr II bm,. n !;od,. 5,30 na ",Ii p. 
Gro{J7ki c gn Słowo \\"\Irpne w}głosil k
. k.mflnik SWJ 
nar.ki. Referal o Skardze wielkim o"'walel' 
""rr- Iosil . k,_ - "r
f. W!erlclak. Poza'em na .prol:ram 
",ec."""",y 110'j'ly ..
 
p1twy -, tI
kIMnaC)e. 
O dollrł I wł.'lw, Wlp6lpr.c
 rodzl.6w I: szkoł, 
Kola QP'cki rodzicielskiej liny szko
a('h poy.o;.lcch. 
ny(:h nIp rnog':}. b}ł IC5lcze iednym dodatkif"m niuro- 
krat
T.tnu do pracy naucz
'cicJd. :lre ż)'wntn
 m C7.\ n. 
nlki
m w .spr.lwach, krore W) chodLiJ poza 7..at;I'
 
ohcj.,lnci int("liRcncji wychowawcy slkolncg'o. \Vv- 
-ni{"oil: lu nalelY przede,,'t;7.)"Slkie-m 7biorową. orR..... 
ni7a
.j(' JXnf1O'y mat('naJnej istotnie ubogiej dz.i
 
tMc Iwlaslc7.3 w 7akr('
ie pomncy szkoln)'ch lPod- 
rcc-zmJu, Ye5zytr}. or.IT pomoc wychowawcz.:t. w za. 
kr...'" cboćb,' m...;.m..lnyh wymagań higien'czn).ct. 
d.;,-.:b, hudzqc
go do ..kul}- (waJka , brudem 
,,,'sz3wi, - zapewnienia dziecku C'Z3Cio1U (Ua w)'- 
pelnien;.o zatla,. domowych). Wyższym szcle!lem 
,ej (loorte poi(łej wspolpracv b
ie uzgadnianie 
środk6w JN.)(.howawcL\"ch dontu j !Ozkoly. co jednali 
\\)-maga jui. p"wnego puygolOwani.l l'edagol:i7n
.:. 
2e 
!Iony rooziców. dbałych o istn1ne dobro 
w}"d 
dlieci. Nic w}'Slarrzy w,\"' pn)'jść na zebranit 
()rgan i z8£Y/oC, pnyjąć, atslO dla formy, po..czrgó.- 
ł\ych godności -- ale rrzeha i
lolni

 i r7ete1nh. 
'W}
Jni
 swóJ i'howl'łzek rodzi
irl,ki i obyw,,!ets
l: 
:raki Je..t twardy nakal dz1!i.I-eiSLC) rzecn'\\"1111jUhCJ 

&kolnej :":ie Zd.Syp,,,..anic wjadz '5zko
n}'cb nie'ud.. 
:.adnion
 mi preten..o;jami pod adresem nauczycieli -- al. 
7amiast trgo dobra. i wła
dwa wsp6łpra....a z nimi 
)Iam:ętajcie o rym s;czegóJn
 rodz C'C $zkól powia:u 
.czarnkowskicR'O. któr.ty \V1.az 1. l'au.zycieJ'nwem pełni 
cie tut.3:; mic;jt' ksztahowania łnbl.("go ob}"wa;clć:. 
- Polaka m w)/'iuniętym ('Ostf'ruoku R7eclypO..po(il P j 
Nlldlwyr,alne zebr. nie ZW'
lku Nau.z. Polsk;cg= 
..0l:lIl1ko" Cz.rnk6.... I I

fdziemika I;r. od'J\ lo s:\ 
Jlaw\'t)czajne 7.["hranie czlonków ZXJI. ..OgniSK.\" 
("za.rr.It6w. Z powodu ustqpienia dOlycłr7.a
O\\le.Rn pre
 
1Iea01, wybrano prezesom p. Joufa Skrz) pcuka, ra- 
u
z
cieJa szkob.' powiZ'e("hnej w C7.arnkiJwie, znaC"7n:l 


Z It'lt....... 


Ą.If:
.."...(..;1 J!lrhlJ\\ 7('hr.my( h. '-u."'ł)wyln3n\ pr
z,:s 
\"
7.\\i.lł 7ebr.\n\"ch dno w\ r('ioneJ prac}' 
rganl7\. 
vjne. (II... duhra s7kol)' 1')()I,k1ei na ))ogl..m
..:7,u. \V 

.1I
7\m t-1ąs;:u tJmaWł8no rÓżne CioIpraW)' organllaC).lne. 
\1i(d.1r inn\mi "iprd."'.f.' Jikwidacil ka...v S.lmOpn"Tllln' 

ol"i('ńttlif'j. ,,"Oocc JJO""r.lnia Cf"nlramf'j 
pMd'ielni 
\:r('(h tOWf'j 7 w ią.1ku w \VaI"92awif', da (aC'f"j moim1":: 
ll:y..1c:anla lanif'g-o kr('d}'lu 'iW}nt czllJukom. I'rl)jcki: 
IU-=1dzt:nia "ic.'o:orku kol(';ej1ski g-o odlnllJno do 11a,. 
t('p:l

O zebrania. I)m:arcm 2
brani pow7łe!i rp70n,1l' j . 
\"!waiąC'
 7arzą
 gMwny ('U po\\'7.i('"l:1. krokl\\' ''f' c('h
 
,Imi;iki Iol,j,oon:nnrnlu radio",'eg-tl tlla 1I:1.11C'/"Ch"l'Ił,,-a 
r..nll"ł"("Ro na wo;;i.  ....d.. 
W"';f/
"it'1lit.. W nr. I 21 I. I(. P. 7. cL\t.J
t.ktl 
hli,l 8 pahl/iernik.1 mylnie pOd.I!IO 1I)':mov;'Ir:e' 
"g"'.llin n
 mi,tr/a \'I 7.twod,IC ..Iodlarsklm. 
nic stol:tr.kim .fll:1t p. Idkow'i3k I .1ł:łrcin'l 
Fclm lcbrf/ti. \Xi ('/\t.arlek, ,Inia i3 bm. od- 
.
.Io si
 \'(' oJ,:ni.,kn plen.lrtu' zebr:mie l(. S. ,\1. 
\ I Ze
r:mi(' 11 CY .!iI pn'7"o; Walc/,lk. Po OdCLI'- 
a
iu. prnlokółll
 wygłosił dh. ROj(ow3ki P. re- 
-erat pod Id. ..I
clig-ia katolick
 w dawnirjsLych 
viekaeh a d7i'''_ \v d:lls7\'1H Ciągli ohrad om3- 
vi.!no szercg .,praw organi73cyjnych mi
dzy in. 
lma\'( i100 sprawI;' Ś\'( i
la m lod7ieL
, klóre .sil,' 
Jdb
'd7ic w niedzielI,', dni.! J:; hStOpd[I.1 hr. 
'01Mdlo 'lq'brJno amato'!",,'" do sztllczki tea- 
ralncj, kh';r
 \'(vsl
wi 310w.lrLyslenie w dniu 
\'(.i
 I I młod/ie.i:\;. Haslcm ,,(joI6w" i pieśnią 
.Ht'j do apt'llI" $01" IIj(' prCIt', zehr
nie. 
Zł'brnnir ł(. S. ,ł1. 2. W dnlll lem v;' 
ulce 
-arafi.llnej odbylo si'; lI1ie,łl;c7ne 
ebj-:lnil; K 
,- ,\1. ż. pod pr7('\\'O(inictwem v;'ke-prereski 
\Vinieckiej. Omav;.iano spra\'\.v ('7,';;to or
aniZ"a- 
:yjne. Pieśnią "PiciiI chołdu M.!rii śpift
 .1" 7C- 
lranie lakOliczono. 
Oglflszł',,;,-. /_lr7
1d miej...ki podaje do wia- 
.lomo
ci, 7e t.!hliclki rowera,,!' mo.na odehr3ć 
,
. hiur/c 7.1r7ą(l" miejskkg-o 
;armarku. \'(, ostatni 'jarmark, który .,il,' 
odbył \'I' cr'nrtek, dni.1 8 bm. mOLna b
 lo zali. 
\t'a;;v':' zmnicjszonv nich w porówn.mill do po_ 
przednirh, prawdopodobnie \l płvndv n 1 to wv- 
bierki lic:rmiakó\'l'. 
7 tyciu clt6ru ImścirllU'f!o. W ubiegi y \'(torek 
odb\ ło sil,' \'( ;;alce posiedLel'l zehr,lI1ie chÓru I 
św. Cecylti. Rt'ferat pod tyt. histori1 muzyki i 
śpiewu wygłosił p. KQzło\'(3ki W.,.\'V. por7ądku 
obrad omatl.iano sprawI," IIrząd7enia \'(iecLorniC) 
kn czci patronki. chóru -św. Cecylii_ .Zehranie 
I1koilCzono odśpif'wanlem ..\'('sz
;;lkie naS7t' 
d/lennl' spr.l"'j'. 


1!ł . p
1dliernTktr 
C 


HlaG 


."1£1 


\\"iadoanold ILkolnc. U\r.kcla S7.kol) l{ł)'!'IICttj " 
r:Ix 1 lleoJ:)' zawiadami.J., H:: rok .zko1ny rorpo("9yna 
- iO 
 rlmrm; 2 ]jaloparla br. 
Z 1Y.la Nar. Ch.. Zlodo. RzemJoal. .. .Chod.lei)'. 
j)J1la 
 hm. w HOlrJu Cen(ra(n
 m 1J{t.by
n b": :ch
am'- 
'01' (Jdo\"o'o-Chr/l'
ci i.\(lskicgo LI( dnoczenL'l !{zl,,"m1o&il.ł, 
któn taJ{a.ił pr
7{,,
 p. Gón
ny. IlrotokIJr 7 o
1. 7('h
-.ł.
 
nl3 PllcTylal ..ckrelarz p. J('lIcralc,yk. Ilrrzt:s ró
 IUC 
lel:.ł OU"lC'JlU' spl'a\\ozdanu" 7 wltlnf"J(o .eobr""I8. I 


. 
Łr. 6- 


19 


1
.I.f.II" .I ru
n.1n..I. bil hf....al:ft ",.a,l.i./II.I I ,',Hak},," ..h: 
\\.lięl. IUb,aJ w IJI"'all'.
lI k\n.G",' m'

l1.o\\"k.Jl.b. _ J'n 
kru(kif.j leSl.£ze dysku;)I. 1'(('7...f: p'., (,,.nn\' Lsn1kn.,t. 
7.ebran1f' hadem ..Ib.emln
 'u {zI,lI.. . 
. Zabawa To... Ghnn. ..Sok6ł". I Ini,. Ii -go I'afl'" r 
n.kA w 5obor
 na sali JłraClwa K
rk
wt"a:o odŁ..?J.III'. 
"I
 2.a
3.wa jf'sienna. 7 o
i1- Ułn:łkn1(''1a '.ł"70nU WI()I". 
I.tr!ókl(.gr,. I)rzygrywał hł:d7Ie. orklt'II
.\ ,
oJ!ko\\",]. ł)o. 
.'16d I iml'rf'7" prZf"7.nacla "'f na f (\... 


Zajntrrl'_'rII'f/lli l' l1e.pirrzoln
 -"po/rc' nr; 11' 
o.;zf/1/Iut"I"r!,. Spov;.odu zni,'
lenla .". W
JI.:ru\'(CII 
przy ul. Kościns7ki odd7ialu li. S. 
 S/.unotu. 
t:rcll, uwi:!oomla 
il,' ,t 31\...tklch lalnlerc:;o"'a- 


Z lI'ą9rOlMrCa 
nl'Ch hl , '&'S7rlkiemi 
prawami 
acall .I
 

 pro
t d: S.nmotuł. Slałl' legitymaCJe tlpra3%:t 
się odehr,1ć o.;oblśc!e, WZRll,"dnl1' za pobr.1nje:n 
poczto\tYI1l po n3de
ła!liu do Ubezpieczalni 50 
I{roszy " 71łae/kach na porto. rqonln. _ 
CZI' mif/5to ofrzl'tR.7 .,," iat/o I'tł'kfrł'Cll/l"? Od 
!)t \'I'nego C71SU _k
ąią tula j wersje, .;e _ ml:t
to 
U3
".c ma otrzyma c 
ie(' cltktrvc/ną. ° Ile wta- 
domości te 5:1 pr,lwd7hW, dolvchcz:l
 jCSlt'7£ 
nic wiadomo. Ost'ltnjo odbyło 
il,' w .tej C;pra- 
wie na &111 p. Binl.ls7kiewkl.l lehrank infor- 
macyjne, l)(}dC/.ls klórev:o dni.) 9h
watuli \l'y- 
I"'(Jwjed7hło sil," 71 7ał07t'nlem !:leSI elektrycz- 
nej 1dyby jednak \'Iykon
no FW71
te 
amlary 
mi,lsto ,traciło br dochody z ga7.0\'(n, 011"1- 
klcj, któr:! jako njetzVlun ohil'kt lulei.1łoby 
rozebra(, i sprlt'J.Jć. Koszt\. pol
c.'oue z do- 
rrowad7.:nicm pr/e\);'odov; cle
lrY\'/lnch do m 
lI!e mo
,: 
y
. /b
 t wi
lkie,. 
(h'jo obeC1li
 ró.
'- 
nlei w gllllllle M,lr
onm ," les I.\klada SIl,' 
lt'Ć 
t'lektn'c
"'-I, 7aś prLe\l'odv hlegną 'Ini ohok m. 
731em- prąd t'lektryc/ny je
t zupełnie bll;ki. 
Uwaga Iv/nfcirielr nirrtlchon/oJri. CZI;tokł"Jt- 
lIie dochod"_1 do \);Iadolllości tut. 71rl.\ldu mil'i- 
,kkgo donit'
ieni.I, it' nil' \l'szy
e
 \'( la
dc.iele 
i d,ierLawcy nierudtomo
ci v: k-Iuie ieh LiI- 
wiadowcy pt zetrzeRają przrpisow sanitarllo - po- 
17ądko" 'ch, w}danych dla tut. mi.Iia. Odnośne 
prz'pi3y Lostdły ws7}'stkim wł,lśdrielom w7/:,1 
"'Iwiadowcom nll'ruchomośri dor
zone. Winni 
nieprzrestr7eganla tych przepisÓ
' porią,Rnil,'ri be- 
dą do odpo\l'iedzialno
i 
rno - .1dmllllstmcvjnej 
Końroll'e fJToce burlow17nt'. Prace budo\l'I:tnl' 
przy osadach powstalvch 7 parcelacji obszar/Iw 
ordynacji Próehnow
kiej pod MarJ(unlnem, do- 
bieg.t.i11 końca. Drewniane domy tmkowane hf- 
tą - w prLyszłvm. roku z nastanirm \lłosnr. Na 
kaldej działce 70stani!' 7a łoionv sad 7. około 
nO dr'-e"\,' 


Z Inowroc'aw'a 


Srcbmr gody m.Ue"skle. W lnio I) bm ..he
odLili 
"I"rhrnc Kt)d}' m..Ueń.:.kie pp. l)
orr i f\.larianna. , 
domu H(
g-aCl)il
ka Za
C"('r, r.3nt. \V InowrucJa\Y1C 
I r!:y \11. Pr{'z. J';..lruro",;cza. 
Z s.li sądo..el. 6 'yj(odni aresztu W) mi',"ył 
'.'łd grod,k, G6rc
kiernu Stanislawowl. .a kradli,; 
1,)rtfł'IIJ "'.ral: 7 got6wk.:t. w kwucie JO ;.:ł 11..1 

kCJd
. rolJ. Turnowskiego z Jhowroclawia. mi \\!iPO]'- 
mkowl ;pg-o, m:lloletllirmu .Zie'ińsk
mu łełikWlwi 
\ło\m1(n\l !oąd karf u\-oruntenia. 7a pa.scntwo ska. 
;-al s,;'\d Krł)dzki l
rze'lIi'i.kicgo Andrzeja .z Dziennl..- 
n"ł l m;e!;. a.rC'Sl(U. 
U ,,'gB pIng-pongII.!. Treningi sekcji' pinR'p()
OWf i 
J\.S. ..(Joł!l..t.m"," odb
 wa.j..}, 
i
 w wtorkI.. C/wa.rtJroi 
sohol
' I l11rd..lelc od goj7.. 1fJ-tej 'd.. 22-giej W Iqk
łv 
klllbń
')"n o .p. :'tlul'h). PrlY larl;ow'sku. fam." "rtyJ. 
lnu Się 'l:ltJl
... n:\ l1owyC"b czlonrc6w. ..... 
Walne leb-.n'e T"warz).ł..a ,Rur")" 2lemi "-ujaw. 
,kleJ' odL
dzie się w piqlek, dni:, 16 pafd.zicrnikn 
11)]0 I.. o t:ódz t7.-Iej ." \okaot\ lIu,..y' (UJ M. 
I'Jhlld!'klrg
 12) l) zym wszY-"ll;ich ":dank6w ...."'i.. 
dQm;amy. POrtą...... obn"': I. odcylanlC't prO!nkól1C 

 Os.l, ,.....lnt1gtl. zrbran... 2.' sprawozdanie "'.,.
: a' 
kiLmwr.;k., i sekrelarza, h) ,karbnika.. ) gospoda,.,a, 
3. "'ł
r:1\"{I,lCtanlc komisU. rewizvjnt'j. 4. w)'bllf calrgo 
w
 d..1:iłu (
łU\\". uorno,,'eRo ti
tułU Bursy). f. woł:tc 
Al"",. . t,. prasza . iI.' członl"'w u lic2ny .."d;ial . w 
ICbra"iu; w 
:u,le' aUedosrale:,.n,j liczby zl,,,,k6w, 
,,'",III1
 par. 24 sralLIlu ł!"..) oti.
Lie .ie po. 
I
. 
wic 1"11 gnrlliny nowe .ebranic b.. "zgl
... na 'lOit 
(.zJonków obcelIvch. 
.3 mies. aresltu za kradzJd ow"", Prr'Cd sądem (;rodz 
klm w ln(!wrocła.\\:'i.u Eldpowiadał Walif1ski Jłłn lam. 
w LH,.1k.'"'Iwle p. Inowrocław. IJSkarLonr. o kradzici 
o..." na s,ko"'ę . Pł.
rzaka. VI! wynIku rozpraW)' 
li Id w)"mlrrZ2}lI \V dllńsk1etn\l 3 mlt's. aresztu z za...ie. 
'u('ntt.:n wykonania bry na tnv La.ta.. 
Z dli:tlalno'.1 Koła Rodll'elaklero przy szkole pow- 
szechnej nr, B w Inowroławlu. Dowiaduiemy "r , 
zlobJlI\ ch 
pr3woldań Koła Rodzicielskiegu przy 
szkole po"",zechncj nr. 8 im. lIIa",zalka I'ilsod,k,rgu 
w Inowrocławiu prze. p
'a p. _ /.i1l1Owskie!/O, s.kre- 
tarza p. FJlO"hnwiaka i skarbniczk
 p. KlIbankaw'ł, 
l
 Kol(j Rodlicielskie \\')'dawalu coJ;t.icnme 
n:ada- 
nia I ol,j
dy dla 6U l1
j
boiszvch dzieci, ora7 zaopa.. 
IrJow.1!o )1 \\' podl.
C'LI'Ilkl 7kolne. 7..are(erowany staD 
kasowy w\'nosi w dochodzie 830,66 zł, w rozchodzie 
830..1') zl, zalT1} kaj'ley ie ,aldem doJalnim w kwo- 

b 0,17 lI. 
owo
\branv zarzqd zOMał \\'ybr.a.ny 
,ak nasr(puie; pp. lirno....k,'- pre.es, Lemańclyk _ 
"łce- r.rC'Zf"
, 'hurlzi.tk "i
krerarz. Prt:korska 


Z tycia Sol/ola. W niedzid: \'( sali p. Sobil'- 
r.!jskil'J,:c'lJ dbylo ,i" zehranie rO\);. Ciimn. 50- 
kÓI \'(' O"bicdch. Ohradom pr7ewolnicl}'ł pre- 
.Ies p. Miecl
-.;l:ł
' / lJ,:ie\'(ski. Tre
ciwv rd\'rat 
pod IYI. ..Zycie I cqny l(arola Ma.rcinkow- 
skicgo "I"glo,il p. St. Mdrdnkiewic7_ W ob- 
szernej dvskusji postano\'( iono utwOr7I'Ć pr7)' 
To"arnslwie hiblil)leko:. Hibrolck tr7
m wyhra- 
no p- J. Każmierowskiego. Po omÓv;'ienin ;ze- 
r
J,:1I watn}'ch spr JW organi7.1cyjnych przeY/od- 
I1Ic7.1 c y sohtOwał obr,ld\.. Ita,lem ..C70łem". 
W;f'czt.r,1/ WltJśri7nrl/. \X" duiu onev;dajszłiJ:1 
l(olko Włościanek W O:biC1Ch ur7.ąd7iło w ;;.Ili 
p. Oałl,'zcu'sl;;iego wierzor
k tlne('7m', ki
n' cie- 

7,'ł ie dniem Jh')'I[.odz
niem. 


- ... - 70S'OH"a 


Z iarmarka. Wbrkou,' i3nnark 'oJ,:ul'l
 wv- 
'kazał shbe ożywienie handlowe z powodu uir- 
sprLyjaj
cej pogody. Handel koni i bydłJ za- 
znaczył si
 nikłą frekwencją .
przeda\l,{,Ó\'(', to 
tel. ceny były \'('ysokie. 
Tydził'ń Milosirrrlzia. Shranielll Stou'. Pail 
Miłosierdzia 
w. WinCffiteJ,:o a Paulo odbyła '3i" 
w ,mieście i okolicznych 'Wsiach h'e3fa na bied- 
nych, którzy ",'obec zblil:a.jąeej ;;io: zimy. 3toj
 
bezradnie_ 
. Swiellica dla bezrobotnycI,. .Ia
 sil,' dowiadu- 
JCITIY Powiato,,)' 1(0mitet Funduszu Pracy \
 
myrzysku zamierza 
. bie7ącvm .j
szcze .roku 
ZQrganizou'af w ł ob7enicv świetlic
 dla be7ro- 
botnych. 
Radio IV 
wietlil'Y K. S. M. M. D3talnio LJ.- 
kupiono dla !;1IIietlicy tuł. oddz. I(. S. M. mę- 
skiei radio. Druhowie wobec tej inowacji mllei 
'\[1I,'d7ą długie zimowe wieczer\, . 
Z posiedzenia ra
y miejskiej. W piątek, 
dnia :3 bm. odbyło sił: w sali rntu
za po- 
siedzenie r",Ly miejskiej pod lJrzewodniehHm 
burmistrza p. Gaworzewskiego. Na po
io- 
dzeniu rnda miejska zmienila powzif;.t* u- 
chwał" odnośnie sprzedaży J!:r\mtów miej- 
skioh pny miejskiej hali srilnna
tycznej. Po. 
wził;:t.. now'l. lich wałe, według której trzeci'l 
działkę rozdzielono, na dwie cześ ci, t.'tk, Żl' 
jedną. przyznnno 1'. Wawrzynowi 
fajehtza' 
xowi. zn'; drugą ezę,jć p. WinN'ntemu .Ja- I 
worHki('mu. nal
7.e dwip ilzinłki w drodze 
IJfe
t otrzj mali II. Hta.llislaw Lub
r
ki z 
Krołollz)'na i p. Francinek Chnlicl z Wit- 
kowno Dalej, rada miejeka llOw7.iela u('hwłłle 
o istnieniu w Witkowir etarii opieki 11:1(1 
Matką i ])zipckil'JU. Nad Spr:iwą t
i w.\'w:ą- Z GębIe 
zała si
 ożywi01H\ dyskU3ja. t'trzymanie tn'p;o 
oil'odka.. kosztuj
; miaslo ulie3il,'eznil' cł 90 zł 
z:ł.; ubezpieezaln.i
\ spJleczną 160 zł. Mia 
to 
d06tareza i;wiatło. opal. lekarza i o
ob
 u- 
trzymują.cą porządek. zaś ubezlli
cznlnin I!]1O- 
łeeznt1. - higieni.
tke. Zarząd miej
ki :lIL- 
mierza. w nujbliższej )Jrz)'sz1o';ci 
mlielłić do 
t.ychczMowy etan. a mianowici
. że higie- 
niRtkl) dostarczy zarząd m.iejski z po
r6rl 
sió.itr z miejscowej ochronki, J(dzie kozly 
utrzymania t
j higicni.qtki wyniJ31\ dIn mia- 
sta do óO zl llajwyż,\i z Il'm, że W. tcj kWJl'ie 
mieo$ei sir: kwota. 2U zł. którl\ min.Jto ju'l. 
płaci n:t nrhr:mk
. Zn
 8wiatl:J, opał. lr. 
karzn i t. (1. nm d)!Harezj'" ubez(lic'ez.lluin 
społprzna. ll
dzie to ZnaeZlI1' redukownll.ie 
wydatków ta.k tlIlt mia8h j'lk .i dl:l IIb,z- 
piecząln.i sllU!erzuej. POlt:i.dto uda miejJkJ \\ 1!\:i\:OOORA. rV/'I.' brzttszn,', W tntejs,ei 
uchwali la lubiera.\ na rok 193(;-3. nlst
I"I' \t io'.r
 p,mui.: oheeni
 tyfu, br/us7nv. DIIlv 0- 
jąetJ dollatld komnualnf' od podalków : 0,1 sih pr/,\t.ic7ioIlO do 1cC7nlcl' w 
rod/ie. .1..1_ 
r7.ąd70no środki ostrolno
ri. h.,' rhoroh.1 .ie 
pIIństwoy. '/lO podn.tku oj nieruchonlO .,'i 2:, nil' ro/po
 '7echnhh. I 
pl'ocent; OLI )I...lalku J(1'un!:"',"pgo liO prol'. 
Od pa.D."hmwcJ(i1 podatku przeDly:;!o\VrJl:'" I vdził'li Mi/o.J.'rrllia. Rnchlite tJ\t Ir7,'.lWO 
. (obrollI) :!:, Iu'or. Od Hwiadl'ctw PI'zonu!!I..- śu. Win"enlCRo a Paulo IIr7ą(I,ro w Ivm l.'g£':I- 
niu 1
'cl7i (I miłosil'rdziJ_ Pr II' lei ,p(Jsobno
ci 
wyeh. karl rrjeslrllc.vjllyeh :\11 111'0". Od I"" Ii. IIpr.IS/1 ..i" gor
('Q obv\'('atelstwo 6 Iwjn:! .)fiar. 
st,,"O\\-C
O plldntkłt do"hndowcJfo .11 21 ty/!. ność dla t
j nłj,,'i
cej poir,cbującej" warst
'I' 
zł dochodl( !to,:;, od 
.ł.()(RI zl do 
H.OOO zl ubogiej .ludności mszego grodu. 
dochodu ,1 proc. Od pat d lltów 3k"yzow
'ch llśmirch /ort,my. W ublej;!lei l kI. loterII 

 'pr
t.: I
nlsze obl'ady orl1ło
nie 
Icktr
":"i panstv;.o\lcj p.ldl.1 wygram w \ty.;o
i 5 tys: 
'IIUeJl!kll'J 1 pcrsonalne orlbyJy 
I
 tajllI". 7łot)'ch lIa los p. 1IIi.,lr71 ue7nlrkleRo Michała 
,W)pada nadmieni.... :!;p za. obni7.Pl1iem sto)JY I IIvdło\tsklego z .'\\iłooławi,1. 
proocntowej (J(r podatku 011 nier.U('homn.

i.i I Zgon. Odbył si
 pogr7eb " nb. niedzielI,' 
cI?ehodnwego w

t
l1()wa.1i l'a.W1t ,IIj): \\ 0.'- .lony znanego na tuiejszym grunci
 handlar73 

ech' Kowa1ewakij.l Józef PołezYIIIIkL trzOdy. chlewnej ,p. .Walentego Domlcz-1. 


.. ł-...
, _. h:ubn.nko,,
 'karbnin" Hednl- 
rt.k_ r.,
edJOw.I, Xo\\icka, kier. I\/koły 

azllr. I na- 
LLC7\C1(ib..a. Sanowska ławnit"}.. ])u kł
mi'l nWlz
'II1-J 
wrsdi 1'.1'.: Marnniak, Markow.l i Wlód...ka. Skl"d 
ka mi
l('1"'"ln
 wvno
ić: b-:-dzie 0.20 :d. 
Do odebrania przedmioty. I'ta,vnwici ",I,.k:c.,:e mQ_ 

I) odebrał w kom."arjat.ie PP. na 11\. Inowrocl:u. 
nhMtr"lł'łC
 puedmlot}. pocbudząc.J prawdopodoiłnie 
l kr..
d.7.Lci:\'.. ubrd.nie !!ozare, hez k.Lmuclkl. cukierl\l{"Z. 
kc; 51k101m, w kno;;.z)ko
j mClalow
j oprawcf'. IJ.lerl)-k 
niklo,,'\, 1.ICe mał'ł mkl')Wił, czajruk nlklo1YV do 
Iw. b"lV, ".banek niklowy 1. ka".}., dzbanrk nik:owv 
do mlt.k:1.. .maJą po.u'SlaW( nik:ow,," y.:t111..ke C"zacl1.:ł. I'
_ 
kaw.ic.ki damskie, bransolcckę'. 1.,lIcu 7.'k do "'!;1rka 
\.:u:
)'.i

o, lrgarck d4mski n",. r,k
 j w1eołc .lnn:'ch 
J1.1l(;C,..T"')IO[(IY... 


- (t.'o.'a a 
P..uin/flwr mistrzostwf/ /t.'nnlsowf'. Roze
ra 
nI' mistr70sIwa I!'nnisow" na kortach nJ1l'j
co- 
wego klllbll teniso\t'eRQ ""yłonih' na3t
puią. 
cych mi
trzó\'(' po\'(lalo\'('yrh: .w grze OOled
ń- 
c,ej p3nó\'(, p. 1(01105, pojedyiJ('7ei pań, p. lu: 
dejc7
1nka, podwójnej panO\l", pp. Z\"
manowskl 
i.. Dawczyński, podwójnej pań, panIe 7 
gm.- 
nou'ska i }l,1Jrchl
ska, mieszanej pp. Zyg-ma- 
no\'(ska i 7vp;mańskl. Nagrod\' \'('rfCLył LWy. 
cil;'lCOiJI bnrmistrz m. Nakl:ł p. rr,'bllll. 
Przt'if/zd Pf/na PFł'zvdl'ntn R. P. W IIbiegłv 
wtorek pr.rej"żdi.ał pr7.el Nakło Pan Pre7ydent 
I{. P. \t raz z małionką oraz to\'(ar7Y
ząC'l mtl 

witą. Liczni 7r:romadz'ni oh\"V;'.ltcle or37 włoś- 
cianie nr 7Vbyll na targ mieli możno
ć ujrzeć 
Pana Pre;ydenta, ponlł:\ta7. !amodlod,' wolno 
jechały. Pan Prezydent R. P. udał sie do Ru. 
no\'3 I(raiilskiel!'O na kilkodnio
 pdo\lanle. 
A/arm Straty Pot"r"r;. W ub. poniedziałek 
7.11 la rmo\1['a na zost1ła m1
i"co\'('a stra;i JlOi.:lrną 
którą wzyW".!1 y Sadki. P"liła 
ie tam 
todoła p. 
Abrahama pełna lba,;.1. Za\l eZ1X :m'l' 'h3stąplło 
7..!p6.lnO, poniewa.; uakie1scv ;;lra7.1CY ustali na 
miejscu poLaru już tvlko drmiące 7gli,;zczl. 
Z urzed'l 5if/n;1 rYlI'ilnrfo. Urząd 3t1nu C",'- 

iliIeRo na mi1sto Naklo podaj
 7.:1 trzeci kw.lr- 
tał br. l1astęPlljącc 7.J11ian
 w ruch" ludn
cl. 
Urodzeit 0RÓłl'm 68 111 tenr rzym. kit. 52, C\l. 
8, nieślubnvch 8, zg'OI1ÓW ogółem 1 I wtem 
r7ymsko kat. 25. ewang. 3, nicślubnvch dzleri 
1. ślllbÓw ogółem 21 " tern r7ymsk. kat. ł 7, 
e\l'ang. 1. mojics70\t.. 1. Przvro;:t I11lnr3lm' 7a 
'\ !lwarl.1 ł \t yno5l. Latem :\7 osóh. 
Strze/lmił' o godl/ofr' J.-r6h tniwnt'go. .1 e
.:;- 
roc7l1e slrol
lanie HrJclv;.a Kurkowego o godność 
króla iniu'neJ!(1 
 yłoniło nast
pu.j
cych LIX y_ 
riI;'7cĆ!\I_ I(rĆ!lem 7o
ht wl1
dciel restauracji 
"o astronomia", .P Wla'h',ław 7iellilski, I r\" 
cerLCI11 p. \'Vład\'sł.I\t- \'Vrithlewicz, 2 n'C
r'.cm 
p- I'docllsL 1(0sl1lowski. Medale honorowe uf1l1l- 
dDwan
 pr7e7 król3 i rycerzy zielono - 4wlą- 
leCZI1(, Ldob\ li pp. I ł-Jdellsł: 1(0smov:'ski, 2 
\'V 1.1l,'ł.I\l' lieliński, 3 Franc'szck Mrotek i 4 
Paweł. Trvbull. W str7t'ldniu o punki y l\X"yc1
. 
i)'li pp. Sl'lek. rejent I(l1ach, Semr3u i 1,ltkow- 
&ki. a "re,n 1(, w str7eł-Jnt l z \l'olnej r
ki P r. . 
PiątkO\\lski i SI' tek. Po ukończ,}11\ m 3'rz
lan II 
odbyld $1t;; ..krom n:! kol:ll'ja 11 I). Palie\tl 7..1, pod 
cr.a
 której .p. burmi.tr l' Tr)'bull o!:łiłsił Zdm- 
kni
ri
 
lonll tl'goroc7nego. 71bliczenie IIro- 
('zysto
ci b, ło pr7vjl,'c1l' u król:l inl\l n
o p. 
ZIelińskiego. 
OsobislL'. Dłll
olelni urL
dnlk miejscowej ,f-v 
L fl.ler\t'ald p- .róLef Clvnke opuścił Przed kil- 
ku dnlalni zajnww.lI1e st.mo\'(isko i "vjechał lIa 
s11le lo. Odvnl. T
tn objoit pO;;.1dl,' kore
pon- 
denia zagranir7nellO, \t. "jełkiej finnie hł1Rortu 
herbaty I kall v. W riągu swej 10 letniej pracy 
w _młynie p. B.1I'rwdlda,. p, Czvnke zaskarbił 
sobie pełne zaufnnil' ,;wl'go s7efa oraz powa- 
janie u kolegów. 
UWf/ga 'ower3Y
ci. 7arząd miejski podaj
 00 
publlcJ'IlPj wladomo
c1. te. z dniem J listopa- 
da traq ",ażność dolyrhcLa!oO\'('
 labliczki oral 
karty rowero\t'!' 7. roku. 11,135 1 36 NO\l'e la- 
bliczki ro\t'erowe nabył: moina codz!eimle w 
godzinach ur.z
ciowych mł"d/\' SPd
,1. 8 a 13 . 
terminl
 do llistopeda br, 


Z Trze....!!J.Z... 
zc sportu. W ub. niedzfel
 zo.;tał roltgr.tn,' 
meCL piłki noinej .pomh:dzv l(. S. ..Cuuwta" 
Inowroeła
' 2 drużyną Sokoła z ,Trzemesz-na. 
Mł"/. z.:JkOlkzył sil,: z
')'d".,twem Ir/emeszeń.,kl
 
1-: 0 Sokoła w stool1nku 3:2 (3:0)'. Jest to duż,: 
,ukces drllLym' trzemeszeńskiej. 
1).tlZil'ń I.. O. P. P. \'(I, ub. nW7iek 7 okazjI 
/akoi1Czenia "Tłgodnu L. O. P. P:' 1Idbyła sIę 
w -I r 7.L"lT1(.';znir 
est.1 uliczna na rzecz obronv. 
l}Owietr7IJc.l a nast:pnk ulkamI mi;Bl3 pruszedł 
f)Oehóo propagalldowy'.  
Kronika ko
cielna. Prace nad odnowienIem 
katedry lueme37eń.,kiej .posuwają !;h: naprzód. 
O,tatnio pr7V31ąpiono do zainstalowanl.t ';wlatł, 
e1l'ktrvc/tll"R o , m pr7yczyni tlI;" znaC'7nle {" 11- 
ril,:ksł!1'I'11 ..llro.ytncj _świątyni. 
, II U/ł 
Z Lab'szqn.. 


ZakmkzCRił' strz lania. MIt'j..c01\"}- Z\I'. I{e. 
nr7-ądził flrZe/ I)r 7er!ą::, dw6ch t vjZoduł ...Irzrela- 
nie w parku l11i
jsklm L małokalibr{l'W3qi o cen- 
ne n.IJ
rody. W ubieJ!:łą nied7l('11,' 70stalo .,trze- 
lanie ul:ońcTone a .nagrody 7dobyli pp. ;ier9ol- 
S7.1 Florj.1ł1 Adam3ki, '"druJ1:ą l(ubskl Michał, 
Irzecią ;lastawny Wawrzyniec w.,ZYSC}1 z ł ablsl.\', 
na. /.lintere
(I"anlc .,tr71'Ianlem było wtelkk, 
które 71;roll1dtl7ilo "idu Lwolennikó
' strzel.mb, 
Naj:rody \lTt;Cl) ł p. burmi
trz l:1auptmann, dLI
- 
kllJ:Jr wszystkim /:1 liczny ud1iał. 
K mrlzieir !Je mno"'. W nocy z nledz1eb n. 
poniedziałek b. lygodniJ skradEtono z pola na 
szkodę I c
'3ndo\l ;;kiego .lana z ŁabJszYll3 oko- 
ło 25 
tr. kartofli z Jcopt:a, .lest to tern 
Id. 
niejs
, Le poszkodowany sam jest biednym r0- 
botnikiem, któr\'lIIn Labrano prawie w3Lystkif' 
kartofle praznaczonl' na 7im
. .I.lk 
Iadv. wska. 
LUją zlodLiei był W07em. Dochodzenia orze- 
prowadza policja 7. Szubina i ł ablszvna. 
Z sqd". Wyrokiem tuteislel{o sądu 5kauni 
7.Ostdli: Psuty Władysław z ł(rotoszyna pod 
Rarcinem, ie jako robotnik !J'"ZY oprzątaniu 
';\'(ili " lI1aj
lno
ci I(rotoS7yn zabrał lua pro. 
siaki na 3Lkod: p. Hrzeski

o, do _winy CJłko' 
1\'ick' sio: przyznał 7aco zO.,tał z;\5;łdzony lIa 1 
nu.esi:.1c \l.ię/ienia z wamnko\t}m zawie
zeniem 
1\ ykonania kar. na prLeCL111: _3 lat. 
Luba\
'V Shnisław. z SadłQJ::osZC1}", Imw. Szu. 
bin oraz TomaSZl'
'
ki Wincent-.. z Pdkoścl 'ZJ 
kradzież na szkodę mlnika I(lingbeila z i)adło. 
goszezy z st.Jjni 2 półczorkóv;' L:lsądzcnl 2.Osbli 
na .karr; dwóch mle
il:cy wi:zienia L .za- 
wit'szenil'nt na 3 lata, natomiast l"omaSLCW5kł, 
ktÓry bl"ł jUt trzy krotnie k..tranv za kradzieże 
na .trzv miesiące \l'i:Llenia bez za", I
szenia i po_ 
noszenia ko
zto\l' i optat sądowych. 
ZlIchwała kradzid rowerII. W dniu on eJ:"daj- 
1S7vm z pr7ed zarządu miejskleJ:"o w ł.abiJlVI1k- 
skradziony został rano o Jtod/jnie 7,30 ro
 
własność strÓl.1 rniejskieJ!:O jóma Kachelskle- 

o. RO\t'cr ten był niedawno kupiony za cen
 
75 zł. Osobnik, który tako
'eRo skradł b,.t 
ubrany \l' ku
tkę zielonkawą, żółte s.podnie ,roj- 
,;kowe, trzrewlkl - lat około 26 -- wy.;okł 
około 1,70 cm. Dochodzenia trwai
, lerz i!otveh- 
czas bez 3kutku. 


- 


Z «"uSZH'leg  


Z ,lI!rZ
LU Stanu Cywilnego. .St.atystyka 
flłt!nrz:dl1 Stanu ('ywilneA'o wybruje na 
nr. .kwartał rb. urodzeu 38. zgonów 16, 
rilubów Cl:lI.wl.Irłł 6. Zatem przywroat natuml- 
ny w t)m okresie wynosi 2'2 OBobj'. 
Z.:brani;! K. S. Ma Ma odbyło 8i
 
,..x 
pier\\'szy 11\ nowo "poświ
oonf'j saleo. .,Domu 
-\1wji Knto\iekiej". Zebraniu przewodniczy) 
wioepreze.l dh. N. BjJIert. Ołę.boki rofer
' 
,kh:lJbr.I1ł)'ch dl'11h6w WJ'/lłoaił nowy opiekUJ!. 
k... laSystl'nt Lój. l'ieimią z\\'ilj,Zko
 ukoń 
czono \zebranic. . 
Kronika ttalobna. \\ ub. tirod'ia odprowa. 
dzono zwloki Hp. Marii \\' YGtrucllo\H\j JUt 
miejHce ,wiot'ZI1eJ(o BpoCZ) Mu. Kondu1tt ża- 
łobny prowadził ks. wik. Lój. 
iech od'po 
eZY\Va Iw f)lolcoju. 
r} 
7 ttugll. Ostatlli targ w naszem mieścIe b'ył 
sł
bo oly"ion\'. Natomiast nleziono \tlellr
 i. 
IQI;t: k.1pust
, 73 którą płaOOl1o fi: 70-80 gr. 
mendel oraz cebuli po 7 I;r funt. 
Z karty tn/obnr;. Po kilkuldni
j chorobit 
7l1łarł" dnia 7 bm. jednd z najstarszych oby. 
\l'atel
k tut. mlast.l śp. ,\brianna Sobkow)kJ. 
\'(, ",eku 86 lat_ Niech odpoczyu'a .. .pokoju. 
Za lnlt'l1'ąff pulkii I mi£siqe ar
sztlj. Przed 
tut. sądrm Rrodzklm odpowiadała ,Mał
orzat.! 
I(rrych L Sr.amod':'3, oS.karlon:ł o 2n!
'agl," po,t 
po! IC'J I p:1
lshvoweJ \I' SzamOCInie 3łoW'!lmi ..Po- 
II
J5 .to )S 111 .tvłku noszę'. .S.1d 

mkrzvl 
oS,k:lrLOI,1ej : J mtl'31ąc aresztu a \lubce dotvch. 
C7.:1soweJ llIekamlnoścl ZJ\llc,;lł .wvkonanie ItRr 
lIa przeciąg :) Id!. . 

ozpOC:7tcie kunp8nil. C'nltrowni:t tll1 ,.j"zn. 
k.ttl
a. ,pod . 
zgl:deIn ]'rzotwórczości zn.1ic.z
. 
&lQ do naJw1c:k!lzy..ł1 na kontyn
eif1 l'IIIUla. 
w 
z
artek łlnia 15 bm. o godz. 12 tej. Na 
b balre
BtwO "':J«rocznej kalnpauii odprl\wionl' 
QdzlO :w dD1u rozpoc.z
rilL W' ,kQśeiółku tiw. 
Te1'ellY 
 godz. II. rs.no. Robotnicy bl.'llt 
IIrnc
\\'nl1l11L 4. zmilUlY pq' 6 tygodni. U.ta 
przYJCtych pracowników do ruchu Wt'Wnł 
łrznearo WYWle.zona bCtlzl prE)' part.ienti. 
Na Tokolo 6 tygodni znajd%ioi mtrutlDieuio n 
kolo lIiDO 1'Obotu.ikó
 


..
>>>
Wil'?wa..tA nudoszLa oZ l'oznJ\IIi'ł .10 1.ninl1 
IIlłluh)1\ lWiadom
iw. () .:.mi,'rci ó. p_ Halin., 
.J.1C?YIII
kll.j, ...iJ;itr
. Ił,.. ."l£'IlO1lu",.1 .Tąe?yń- 
"ki('
... z 1.uina. 
N.icl1blaJ(anR
8mier.' zahrn!n zlilz
rcp:u wiei. 
k.ieh hul"i Z C'IIBÓ\\ z,lb.JI11 JI"Ilłki"J(o cb:ill. 
laczl,
,'kt.óra Swą III'ac", sp
ł
czuą lui.. prz:" 
cz}niłu :si
 dla "]lrnW)' lInrąIO
\'03j. 
N"ul;
 
:;w:! "JzpoczdGL W \\TYŻflzrj Szkol.. 
d"
 .dziewcząt panny U:mYlz w P.lznaniu, 
IIlllt
"uio lu;zll\lciln "k na pCII.-l.ii 
ióslr Ur. 
gzullluck .w KarlJwic',\ch 1'0.1 Wrol'ła\\i
m. 
Po powrueic d:) d01l1U zlIhraln sir.:. ('nerJ(icznir 
.10 ]lrIICY sJlJleczIlcj. 
Z 'Iwrnzcuif'tu życia i wolno
ci oorohi"tl'j 
"..;mował:. 
i
 w czasie 7.obor'l IIl'u
ldeg" 
lIauczllllicmQnhJdzie:i:y i
zyk1J. i 
it.l'r,8tUl')' }101 
"kirj. Il'r:łwudziln z rnmiellia 8t..)\\. Pnń św. 
\\"illccllteg
:\ I':n"o ogródki dla dzieci, 
uC'zljr 
i,' Ilir;.ni 11.lli'kiej, .wzhU(Lzuj,tC \\ Iliell 
tym
1l1lł1 ni IgJr.\rą miloś,' ojc'zyzu:!,. 
I'u 
lh:Y8kalliu nipJlOdleJ(ło
ei uaszej watł.:- 
puje tdJ szkohlictwa, l'C'ZY jl:ZVIC30 polokicjI;" 
i 
r,l\Iculkl
IP \\ \\"Y7I!ze.i 
A(Ulc 
1icj"kif.j 
w .1.nini.'_ 1'.lInaga mlodzipy.y cIJ przejscjo. rlu 
Hl'Iuin:nilun .; inn) "II zakladów nankowYI'h. 
('aly Z.ł.
t
p wysokJ dzi
 p:)stllwionych łu 
.b.i, nnul.'zycieli i n:lu"zycicleł. znwdzi
czr
 
.Jej Gwojc I!tllno\\i.Jko.' 
Prnrownła '\\ zurzą.L'u.h 
l.lwal'zysz
1I '1'. 
C.1,., P.C.K.. ('zylrlui III.. I

bil'l i 
tow. 
P.LI" Miłosicrdzia tJw. \\"iucelltcJl:'o a Paulo 
w ktol'ym byb illicjn.torką rozmnliyoll impr
z 
;:11; !l.'p. .,DziecI dla ,lzicM.", I z

to \\" 

ninie 'dwukrot.ni" 1'0wt:ł.l'znny"ll. W"półprll- 
o;.wała. w org.L1l1zJwanin w ?:uini' Ha,'c-"I" 
"t.wa. .Polskiego, je;t jcg.J w
lólza.lożyc-ielką. 
Przeli 12 laty wstąpiła na., "ydzinł lrkn.rski 
(J.P_ ZIi:Jb)'wsz) dyplom I.kan:l wszech- 
nauk. I}Inoslala. w Poznaniu. Nicsiety, byl.L 
.Ilamżona In:!. liwa d
U..liw,} I1ieszrz
"liweo w)- 
Jr.ł..lki 
 z tych 12-tu I.ł.t. .b.iLkn straciła 
w kłzl.ilalu. TI,) ItVciągn
b llOw:J.y.ua rhoro' 
bQ serca. 03
'[lIi rok "rawie raI}' prze' 
rrrzelneszno. (tek.} Jak już doOOJllijmy, " jątek ojcowski, nlJjąc)' b)
 w krótkim cza3ie Leżała" szpitalu Przemicnicnia Pa liS kiego. 
Dusznie po
 Trzem
.une.m spłoDd
 titodoła na I prlepl

y !la ąrugą :ton\: Maciochy i jej drob- Dtii. 11. ialuJI żegn.a .J,!: ('Ulo fjIKJłe('Zcństwo 
sz
odc 1I,\acl?chy Andl'2leJ3, a w ITlIeI I ram ...ła- ne dZIecI. Sc.dzła śle
czy. przy sądzie grodzkim lak I!tarsztl jak i mbd.3ze :ol: pdn)'1l1 wdzif;- 
f 
tCkl ptlnuJ.1lc)' w przeddzień UlI)łÓCOD

 zoo. w Tr
mesz
le po sp!samu protokó!ów 
resltan- czuo
ei JJcrcem. . . . 
7.3. Po:i..ar ten przedstawiał siC ta,emnl.-zo, prze. tów I
dn
kze zwolnił. r ,. db '. . d ' - łz . I k 
I mawiając za tern, loi: wzniecoDo JtO dla Z:llar- I ognc' o Y1 t;1
 701'" \\ p:Jnll" Ut p 
cia śladów po
łnlonego na Maclosze zabój. Policla natomiast mając jeszcze slereg Innych na ,cmentarzu imrafialnym w Zninil'. 
stwa. Podejrlent
 poparło wsttpn
 śledztwo pro- obcią.i.1jących dov;'odów a micdzy Innymi f'.?, };:ie,,!J .ud,KJ,'z)'wa w SlłOkoj.l,! 
v;ladzone pruz komendanta p. p. .Iakółkow;kie- :.!:e s)'n spalone
o jUl: raz się zasadził w Fo- 
go z Trzerneszna, w związku z czem podoljemy fuszu pod Trzemesznem Ila przejeżd:tającego 
gar
 Intl'l'Csującyeh ozczeJtÓłów. Spalone zwło- tam swojego ojca ..Iderov;.'ując do nieJ!O broi, 
lei Maciochy .zauważono na klepisku w,'pro;;to- palną, która siC jednak zach:ta. a ojckc z ml- 
wane na usł:1OIIl, co .3przeci",'ia siC rzeczywlś- łoścl dla s yua z.amachowca nic donió.;ł wła- 
lości faktycmlc tra
icznej śml
rcl rolnika. Za dz.om przyczyniła siC do ponownc
o areszto- 
tym przemad;łj i to, :.!:e o metr od zwłok spo- wania. sprawców I osadzen'a ich w wic:zienhl 
strzeLono kału:ł:t; krwi I według badań pocho- w GnieźnIe. Na 7.3r7
dzenl
 prokuratora od- 
dzącej od Maci()clIV
 a , 'tyln
 drn'i od 6todoł)' była sic w Dusznie ekshumacja I sekcja zwłok 
były sleroko otwarte. l'e trzy okolicznoścl wy_ Maclochy, z których 
wne cz
ści v,'ysłano do 
kluczają mo
liwość spalenIa ...i; Maciochy iyw- badania w Warsza1li'ie. 
cem - był on zalem poprzednio zamordowany. Dzle1\ zapowladającCJ(o siC cltJ;atide procesu 
Dalei 
 dokonaniem zobójst
a przemawiaj:& zapodamy. na czasic_ 
i inne momenty. Mlanow,cie Maciochowa tbu. 
uzona ujadaniem psów ustywła w kierunkU 
stodoły cieżki jc:k człowieka, tednalde nie prze. 
czuwając nic zlCJ(O s''Idzl1a, je wałt;;ający sit: 
na. uhcy wyrostki w3zczcli 8przeakc, kt6ra zro- Ir W I IU I b6Jkl robotnlk6 1U 
dZlła si
 w bójke:. Pilnujący owego zboia są- - - . - 
siad Maclochy ujrzał r6wnlcl osobC ośwl:cająC& Wrześniu. (PA'!'). P9mi
dzy robotnikiem 
elektryczną lalark4 tylDe wtjkie do stodoły. Henrykiem Polil.owirzem a Leonem 8zymko- 
a zdążająca do pol:aru pewna dziewczyna n.ł- wiakiem z Pasa.r Polskich w pow. wr7.e!łiit- 
tknęła na lIci
kającep;o przez pola II1YMJkle/lo . ak im dOBZło do krwawej bójki, w wyniku 
mcżczyznc:, w którYłl1 rotpoznała Delekte, ziC' które J ' .
z ym kowiaka. , :e P r z ebit y m 110. W yl ". 
cia Maclochv. l 
Jako. podeirz.'łn\'ch O pod1li'6jlł.\ :zbrodnie art. ramieniem odwieziono do szpitala we Wrze- 
sztow:mo Ddektc ł ionalf/lO syna MacIochy lnu. Polil.owicz u!ył IIztyletu w obronie 
czynających juj od dłu:tszego 'WIU na ma1 włunej. 
It 
(!


I

. .
r
I!!i

: 

 
 got6wk, subkolekturze 
W. MNltlłowSKIEGO, 
20in, ul. 
nlac.1eckk b 9 
tel. 183, ". 
I Gb,,,, dO n;cb n.'...., m _- 
Kup 101 Paftstw. LoterII. # 
I 55&i 'I 

glDueDiB 
rD
D! '11 PEWNY DOCHOD 
K:d;de słowo kołztllJe Jylk u o U l uli PUNKTUALNOSC ZWROT U l.!! 
wyrazy napl'iOwe 2Ó 
. _ m I I 
 ' I 
sI.. 7.a poprz
dn
 nadeSłaniem p I TAJEMN C Ć 
tówkl (moł
 by
.w znaczkach po
t
 I I A WKŁAD W 
wych). Na o C er!y. dołpyf 2 5 
. I 
 . NAJWYtsZB OPROCENTOW ANI B II 
I POdIIIniemy I : 
do odpowiedzilIlno'cl rozsze Z8- ! I OD 4' 1. DO 6 1 / 1 , 
qeyeh obelgę, kłórq r I u c ił! ... -oto.... .......... kt6remJ kieruje Sł4: 
Fr. Krap:tlskl z zemsty i w stanie II 
I II 

t.le nletrzdwym na córkę na- B 
 N &L' LIJDOII' 1LI' 
8Z_ Annę. ?uchOWl!cJ, Ołłtawa- I I' " I . ,.. .. · I I I 
Nowe I . aN'N'E . 
PoszukuJe 
I pracuje Jał . 70Nł:ł.aJ:
br:_dl::O

Dle depotlentów l , I 

)')mocnika malarsk[elto. Zglo- .... ClI. 1,000:000.-" uplteł6w wbsnych. 
 I 
:::ł
ie do Działu Ogło9len J. K. _ -::-
 _ _
..----=--=-
 

.łiI 
70 mOr. PokOI umeblowany I . . 
s pr z e d a m łub \Vvdzfertaw'ę. z calk .witem utrzymaniem lub R bon n J[le . la P 
Wa", rzynki, pow. 2010 - Ko. bez poszuku ę od z raz. zet I H K.. · 
""alews.1. do Działu Oiłoszetl I. K. Pal. .' . 


Str. ., 


Giełda zbożowa 
1'-2&0080 &1otyoh &ol 100 kg 


Bv"goSlcz I Poznał! 
12 'O. '2. '3 
Zyto 19,011-19,26 \1\..-:0-1 11 
s 
PszenIca 25.60-26,:'525,75-2600 

 czm!e
 j
dnolity 23. .0-24.25 2J.50-7:!.25 
curntcn zbior. :l3 00 -2.1.00 20 00-2il,
5 
Wies 16,75-17.7517,00-1750 
\1ąka żył. I O-50 
o 28,15-2!I,50 28.80-28,25 
" "l 0-65 .. 27,75-2R.5G 26,50 -'l7 75 
Mąka psz. In 55 .. 30.50-30.7:' 38,50-38,75 
. " IC fi(} " 39,50-30,2537,2,S-8I!.00 
.. .. ID 65 " 38,00-3R,25 37,W --31,50 
OtrCby. żytnie 12,00-12.2512,53--1300 
psz
nne 12,50-13,2512,50 13,75 
" pszenne j:!rub
 11,25-11,;5 1
,50-14 00 
.. Jcczm. 13,00-1-1.0013,75-1 l 50 
RZcl)ak zimowy 37,00-39,00 .10.00-4100 
Rzepik zimowy. 36,00--:11,00 37,00-38,00 
Mak nIebieski 60,00-65,00 56,00-62,00 
Gorczyca 31,00-3f;,oo 32,00-34.00 
Slemle lniane 3(;,00-38,00 39,00-42,00 
Pe1uszk.1 :/1.00-22.00 25,50-27 50 
W}'ka 17,00-18,00 25,00-27,00 
Grodl polny 18.00-19.00 
Grocli Viktoria 20.00-23,00 20,OO-2.:
,OO 
Groch l'olj:!er.l 21,00-24,00 21,OO-2.:
,OO 
Lubili ni
bieski 12.50-13,00 '2.75-l'ł'2.5 
Łubin żółty 1'I,50-1f,50 1:;,75-162.5 
Kon!clYII3 bia la 
KODiczyna czerv;.'. 
Konlt'Zyna szw. 
Płatki 7:emnlaC1:me 
ZIWlniaki jad31nc 
Makuch lniany 
Makuch rzepak. 
M
kuc11 słoneczlI_ 
Srut Soja 
Słoma iylnia 
Słoma pszenna 
Słoma jcczrl1- 
Słoma owsiana 
Siano 7wykłe 
Słano nadnolccł..ie 


ZIem'oplo 1} 


114
IU!; 
:i.OO- 3.50 
,łll- 280 
1\1.00-1900 'lo 00-20 25 
15.50-16,75 15,00-W,OO 
lR 50-1\1,50 1:'I,75-16,
 
21,00-2'2,0022,00-23,00 

,50- 3,00 1,50 1.75 
1,40- '.65 
1,40- 1,65 
1,75- 2,00 
4,40- 4,R{, 
3,5:1- 4,50 5.15- 5,65 


OLr?lr . .l\)clgOOLC7.:' L
'lo 'Od:, I'sun;ca IW. 
k-.r:!r..ell br. lo;.. ;tcLmicil 308, owie,IO:!, m.1k
 
tYł- 
 I. m"ka l",zelUla (3. olr
bJ L) lonie \1. or\hy 
'pzen_nc .SU. .ol
:by jęczmienne 10. ziemruaki jadal- 
'..1Ie 2:, Zl.CITImo1ki fabryc-LI\C n. 
Ob",.}" - P07na{o: h.t.. 7
3, pslcnica 23() kc.- 
mieli 242, o..ies Q5. . 


RADIO 


WIort", dll'. U patd.lerolka "36 r. 
b.30 Audycja por.nlla 11_30 Audycja dlll .zk6ł 
'2.03 Koocert w wyk. zespołu Pawła Ryn... U.I! 
f"
Oty . op. Puccini'ego (plylY) '600 Slolica 
l leI apraw r. t6.3O Konc. w wyk. Kwartetu S&lono. 
..ego Rozg. Krak. '700 ,.Pomocnica domowa" - 
:!dCZVI 17.15 Muzyka lekka I7.50 Reforma go6cionokl 
- monolog 19.00 Dyskutuimy: ..Pracownik m.uyna, 
'.:Z'/ współpracownik czlowiek" - odt:IYl 10.20 Re- 
:ita1 'piewaclY AU!l0 Anrti 2000 Rounow. mu.yu 
.e sh'cJaczem radia 20.15 Konan malei orkie.try 
PR.. udziałem ,.C.w6rkl radio..ej" 21.30 Recital 
lrfieWilczy Igo. We1SSenbelia Zl.OO Muzyka (plyty) 
n 30 Recytacje poezyj 22_4;' Koncert .. wyk. kapeli 
;rl3:.a DLicuanowoltiego. 


.rada, I". 14 pald.leralb 1936 r. 
6.30 Audycja poranna 11.30 Audrcja dla uk6ł 
,Mój l.uyjaJeI Puk" 12.03 Koncert orko 'rad. Sere. 
1}'1I&kirgo 12.40 Piece i oba p..cd zim" - pog. 

.13 ł-.oncerl ork. .,Almar i O'leo" 16.10 Zagadh 
"'Iorycma - aud.. dla dzieci "&rozycb 16.30 Kon. 
ett zspotu W. Tfcbowlkiego i Jerzego ROlneJ 
7.00 W wałce ze szpIegostwem - odczyt 17.15 Kon. 
erl .ołisI6.. 17,50 W.pomnienie pkf'WIrego 
klo" 
Vll'(bl\l
y' Wilel'ulrlej t8.
0 ..Spadek" - f"lielOn 
"."'no . .poleemy 19.00 "Nadem konkurencja - 
.ierwszy \ol balonem 19.20 Utwo'l Maurycego Ranla 
plvly) 21.00 ..Opowidt o Cbo{lnie" - wieczór I. 
tI,30 Koncert w wyk. chóru UD. StanIaława Mo- 
J\IIIzł.i 22.30 Koncert rozrywko..y a WllnL 


1. K. P. " Wtbtłl'k , lS: p :l1d.llernikn tll"JG. 
[O dało powiatowi wągrowieckiemu 
Tow. Pop. Bud. Publ. SzkOł powszechnych 
'l'oWl\l'z)'lIlIvo !ł'Jl'iemllin BlIllowy 1ublil':e- Włł
: je w ni
zbł;:(łne urzą lzeni:1; i lorooce na 
I'Yl'h ;;zlcOl l'owlIZechnych, które na t&cnic ukowe. W tej \VIIl'oln()j «Ikeji zb.uIJwanu lub 
Wic1kopol!.!ki. Ii 1'.'ln\}Tza z(\rz-:!o 0.1 l1'lIgit'.i wż blldujr ł'il:. Iluzi..łająe J(lOinJIII c!lUIJO- 
polo\\y 19:13 roku. lpotkl\.ło f!i
 od płerwv.ęj terminowydl. fuczproceDl.ownb Ioźyezek, - 
,'Iu.
ili 'it;lllii'uil\. z tak qzcroką. lKJ.IIloe!J. 23 giro :J. }tdzi,' tl'KO I'zec?ywi"la. kouie..zno;'" w.v. 
ItY Itych wKzYltkic'h, którzy zdają liobis.spra- tllllgnł.L - tfikto bezzwrotn\""h z:J.Hilków', m. 
w
 III; c1oniC/!lości jc
 cclów' i ldórzy ro- in. pow. wllKl'Owieekiemu: . 
lIlntiej'l ,,"trZ!by owilltowe dziłi";Gzcj Pal- W. l31i!yełłcb nR rozbmlow,' Bzkoh' 
 5(k\ 

ki. 'żc jui; w królkin
 ezuil' mOKlo rozpo- I zł .1}ożyezki i 3000 zł :eMilk'". W 'Wupniil 
cz'l'
 i.1zial:l)uoHC w ,znl;r
.qie budm\nil'twni ;;'.kl. szkoł(J lOO)() zł pożyczki. W. ł
RZi,,- 
(1Uhlicznych ".dcól l':Jws7.?dmy
h i zRopnlr
' Imcli
llł rozbl\do\V
.BZkQI
' 7(1()() 1.1 ]1ożyczł.i. 


Znów zabójstwo na zabawie 


I
 I'onił.i ."i"lIl pl'zynOliZ'-1r .u:un nil'lłIn I eo- 
dzirllni. \\,jlldom(\
"" (ł .krwnwyd. I'0mrhnn- 
ic.."h omi
dzy na;czo,:....'jej luł.}dy:mi osobnika- 
!I\,i, 'którzy p:mlOhuu"i t.J 
...ł;\twinj;jo 11"'. :za_o 
baw:Lch :Ilrllltdz luxch 1\ różnych OkRzyj. Oto 
i.ll(JW.l.\tuki \\YCZ..)"ll Jllllmy d).. zahotowani" 
kt.,il'y.\JDial tłIi
it1c.o..ł lun. na. ?.łł.lJa\\"it! rekru- 
ckiej \\. , (}
hkach, IIVW. .('Ztł.rnl$ow"kj('
ó). 21 
kitli .\Varnkc La-)n: i!: Ul,\biq matnI pr.hJU4;:ły 
notel" IW iłZyję prze7- 21-I('tnie
o Adum.ł. 
"')111:'\ z lhtki. \\' .klll!k upływu krwi IWI.Ur1 


,:io,:żk'}'ranny iłU 
 godzjn:lirh. Znbójcl: :lrCBZ- 
t(Jwall
. 'CZ}'ż b uie JCBI. 0(łrnżnj1lc.(? .1cłłL 
I)ałąc:
 ,koni
('Zno;;"il\. by IKJdnic
i: obyczuj - 
Jroi;ć ,"
lod"iC;Ż)". .Tci!t t.o w I,icrwsz
'm rZI:- 
Ilzio .obo\\ iązkif'm rodzi"ó\\, zhyt. poblaż 
liw)dlua wybryki tiw)c'h dzieci. .hkY.o cze:- 
tiLo.llrRk ailnej knrż'I('cj r
ki ojco\\skie;, .b.tiu'a 
h,y;lab)" tl\Qjłep;;z),n lekar..;hvcJn dla mzln'y- 
I;anyrh Irnłokollow. nil' umirjącyr!t :lIIi og- 
dziwir 
k zabawi;', :mi URZ:łlIOWlli, G.;.l,..?v
h. 


Za zeznaniE na i1le
orzYśf oSkarżonego 
. DrzeDlaCil tlcłem . 


',X,.It'ly _ jl'llen , c,lo"ki",. u'i roJdz:n,' l3em'. 
oJ)'kt W. ZJprJl!n
1 zemstf. W tlln c
ln n3mówit 
!oObic koIC
t;. niej. \X:alente
o Nav;la I w,pólnic 
",hrojcm w. d,Lkie s
k.lte kijc 1I,lp.ldli na pr7
- 
c!tod'.lcej:{o Kr\siak:', .lii'lc go do \Cf(.} .;topnia, 
:ic bled.lk m drllq'1 rlli
ń 1\ 
od7ini.. 
 duch.. 
w\.'zlon;jl. 


W\'sob, pO'l. Wyu\'sk. \'( ub. .CLW..It:k /1'... 
s..:'(1! 
 W) "okiej wstrl'I.3j;t
\. "It \.'p ld
k, klór". 
g(l podlole było nast
puj:i
'C. 
Hodlina W,l;stak6w \t lIiezup:inll! ,1rlvkłntl- 
n
j z
(ldzic żfla l swym j:!1\;;podarv:cm. Ch,'. 
cil.!ło } krad7ież{' jJkic. popdni;lć l[1iJła \Iwa nlo 
dLlna. DO1ło \'I i'
c do lego. że 
 la
cicid .IO:tIlI 
zapngu:Ił pllbfC 
it;; ni,'mll \,('h lokaton)\'('. .la- 
ko p
.\d)(1 
 ypov;;
d1cni I mieszkania )Y.Jc1,lł O\t-t: 

r.l
zir/.e. prz)'c1em lU' ś'I'iadka powo!.lł ni..- 
JakleJ!O
 Kn'.I'lka. któn' też 1
7J1ał IIJ lIiekorzv
c 
W.lj
hkÓ"It.. . 
[[
a 
D
WÓiD2i l
rD
ni DD
 Irzeme
lDem 
rolnik zoslal ZIID'rdoWIDY I SDalon, 


Sprauco\,V napadli a",.c;.to
an I i o.l..;la\\bno 
do dY'POl\'Cji władL IX- W)rLY.;ku. gdzi
 odpo- 
wiadać bt;dą La sv;.ói ni:cn; Y;'\'CL\'II. 


ir 


I SłZ' ., 


, t 
$0 p. Halina Jączyl\ska 
I:karz 


f, 


Wielkie zanotrzebowanie na liły robo ue 
w m81lłtkach powiatu Inowrodawsklego 
.lak się wykazuje pow. inowrocła\1t'
ki nfI' 
jest w bieżącym roku w .tanle pokry
 swego 
zapotrzeoov; ania sil 1"oboczvch, zwłaszeza na 0- 
kres wykopko"lt', których cz\:ściov;o sprawadza 
się na\t'd z b. kOhgres6wki. L dniem .12 bm. 
potrzebujll do pracy pr7Y wykopkach j
zezc 
n1stcpujące maj
tki: Kościelec, Kruszliv;icc, Bł:- 
dzitowo, Lalkowo i kilka innych. Praca akor- 
towa. Wobec tego mo
ą U'S7YSCy pozJIlIli .ber 
robotni T
łosić się do tych lnail\lków, którzy 
zJ1ale.lli 7.atrudnienla na cza:; rozĘlOclct\.'ch już 
k.amp.1nii w cukrowniach. .", 


Pruzorny 
Przed oJ]tracją pan Hufna£el IJ!,vjml1J
 porl- 
fel. aby z.1placić honorarinm. - ,.Droblazg! 
niech się Pan ni
 spieszy; zapłaci P.m mi - 
jak Pan wyzdrowieje" - mówi lekarz. 
- "Ale przeci
L p. doktór ma mnie uś
ić" 
- odpowiada Hufna
el, ",iec muszc 'll'i
dzleć. 
ile mam przy BObie". 
I 'B1Jlił!3IUiłIM 'Z£ 1 ił l;)ł '£1 01ł 
-ił!IISpnsł!d 'oon30w '...O.la&DOI .
 łłił1zpn !fJIWJOJ"! qdzGJ!l8 
',z Og'tłot'. : l! 
I O Y\AM. BUił;) 'oul 
oW '&0 I ;)!M.0J
zor M. [ali 
-orolod '1Z.llłU
""ul ziłq WiłJJ)J W!1Joq:łlii z UJI"ł ! IW
lz r
IUpiłJ
 
Iq OL'f:6'f
 'ZIJO q 'AzuBpo:1so8 \11M. '}\.inqlZ 'O
iłUIBiZliiłIW nwop z 
!S 
Ja)l'Ir.p1łJf'; '!3
ow3qJnJ;}!u ił!U(l2IJW A\ WPIZPOIO ..,zpłłS lA IM.Ool 
-n wAnd JlpalJd. 
!S ół!Zp)łPO '1 'q E'I!UU I'Pil d 6(, I,oa 


r- 


v 


'::"
=== 
==-:- 


=---==.. 
 

 "' 


 


...J:..... 


Oszczędnościom 
I 


aapewnia 
bezpłecznłł lokatę 
I bezwzględmł tajemnicę 


II 
I 


aUOlzall!UZ )tl!r 
I 


, 


KOMUNALNA 


'11111 
I 


RAU 
n[l{BHIUI 


11111 
I'I
 


POWIATU 2NIŃSKIEGO 
W ŻNINIE 


IIIII 


ul. Bronisława Pleracklego 12. 


III 
IIII 


Obecna suma wkład6w 
OIZ CZł: dn o ścio wy ch 
p r z e k r CI c z CI ".000.000.- 


z#. 


---- 
-- 
;- _::- 
 :r 


-- 
--
-- 
==== ;::--- 
-==:. -;: 
----- 


- = 


.'tła Po", ".., 
K."D PolaU .AI ;' 
N1ach eacc:.cdu poue 
. . bopcawie 1IIa
 


.
>>>
1Qr.. " t. R. P. Wtorek, ..1!..p aldrlernłka 19
. 
If. P. """ód 'nł.'olrh C1/[utp'"'
ó", 


- III. . 
- 


Miasto 


pograniczne - Czarnkó. 


Ż',t..ie 'Io
podn..czc I 
"'Clfl 
po'e£zno."l'łt'...al..e 


rruk Cz..rnku'''_ "Z'llaga I :go ,,'iara!,:: " I11i
k_ ;J\.

J mi:u.t.o pow:atow.c po»i.ada ce- 
I'On-iakm p
o m;a,t;t I-oOgi'anieznegu. Trlldl;{} I h
- J;U"I00d'lrl'z" podobne J} inn
ch m.illAt 
rn\"hnz "H o
" oi" 
i
 z m
'"lą. Ż,' tli/ Wi,'ik '{o!"ki o tr.i i o c; w l
zkltńców. 1'0- 
Z3 lkJ..i
1I t \\.l;

 
ut
..i. 1'1:1I.ll" u 61"P i;.a
lIa !i"zba l'zemie-LlIi
.",-, o 
"
razncj uut 
mja
hl - j. 
t ju. obcl' l.au"I\\". :\i..mł'.' koSo;! i ini"jat
.wie w .radzpnia Fobie w uip 
-- "dł(JC'.hl t) Ll !o.;Llll"l .t.i::lnt l. t.
 ; IIW" 1";"1 '.at\\"\j ,:,
 tuac.ij 
l:6putl:LI"'Z('.i. ZI'?
'iZt.tli \'-ł' 
7.adnot ck i.'. 1'_' "iJskach t..'1I ,,'1111 1..,1 I 'L ,i., ".I::'I"j fJrl"alli7.:l"j. I'ra"uj,! W' .L,tui" Ila.:! 
n
.. t.e ł--.'1lUt""' ('idlC k')\.rilJlki - .a w (lllil",td..J VClIlUoż,nj,'m .it\j- dla ","kUł"'{'ZU{'
J If"zcl'i\
- 

("l ki
kuna.....tu kikull"t.t 1)\\ hi..::I.Jr"I
:l.u
 
ta\\l,.tli:1 :,i..
. ,;iłncj tlnall,..'W) ,,,k.,p.1U...ii JJie- 
Trzrialll.a, daJ,.j Pila. mi .j", m.,,,lzill -wirl. mio
lU
j__ :\ la ('ksra"
." .-7, .zł.,:,:,lni,. 
(lił.l 
kif'
l' v"triot.», SI:u;ziea i l .L - Zhruj- w lutt.!


 Iw!,;c",,, , I ..!.
k.il'. J. to'p w wal,'" 
n)"ulU p chodowi Lo:ni....."kirl!o ramif'ui" p,):- k,.nkllrN,,'!jllci "i" ll_t'l.i
". !'J.I. h;;:a PO',) 

luo'bO Gll.YIąl w POPI'Z.,]. t:-,lld1.L wCl'-;al.ki każd.'.lIł "'7.!(I,..J)1I 
wój 
ziolll dJ 110'''-0 
krz,ywdz:'\'Cy i na I}DI odÓnb.u Rzeczl'ó"l'vlit'l cz"!-n
.(.h ,,)maga,i baullla...y"h, wykazując 
odcinający ri"mic rdzrnnic pol"kie ol 
Ia 1'''7.
 t.1U znacm.'" ha.-t i wyrobi,'uie ob
-wa' 
cjijrzy. If'l
ki.'_ \"i'll/:da. ;::i...III
'
 m.. w h-Ul "zgl-:- 
Pas granirzy - ::(I'alll",1. s..-mpal.»-,'znso 1'..-1. dzi r (.Ia-
c"
j',,,
J.i. 
t-J" arz
 
zt'ni" Kupców, 
,,"..tki 'l'c1nlUd, stralnikow - oż"wionv rw'h z 7a,llI/ ,'11_' II" 
w
 III J"C"Zl"'('oU! l'. ra,lq Sta- 
Da mo
("i(1 .o:ran.i"zn
n1_ dWUj
2
'

.J)Y r.
z
w:'1I ui.:ił
\\"ł Dl (;..Upil , ....kin1 ua t_'Zf'I
, 
:na hrgach i j,u=ukach, - l'
i"J. i. 1. 
.łk'al!.". 
'rz m""lowych w)"IIIieni.' rrzc 
pj
'rcz.'. łr\Jchliwc ['",,!.acie npogralliczn
ch Iti .h.wsz
.
tkirll1 n3Jp1.
- 1;I..l;lk l). K!c
)". z wl."t- 
dl'i" halldJu. Tzmi.sla, int.clreu. - skuJl:,)I\c "u'!. dcU...,wni'l- z .tro,J"iają"-y znaczn:), ]icz- 
p%la.-jp J13,'owlJikow Państwa. l"ll,ki""" z 1,1: r(lbotników. g:IZ,"IU-: mi 'jk:j, i niemiec- 
pio,tn-.m ..zczcp:ulncj mi.'\.ii l)ra"
-. OL"l\\łIZkn ki br,.,':,,,' Ko
p;',r;:.l. ('z-:-
;' robotników znaj- 
n... rubH'ż.»- RZCCZ:"'P'lSpolitc.i, - ni"L\\'ykla duj" z:llruainicnic " p:ui
t"owej żwirowni 
7.
"",,-o
" i ,,,,-..olo_c dzjcri im' uJZIt:Ż
.. rhy w Walk'lwiPaI'l,f i Jlrz
' praca rh dTOKOW
'ch. 
I.a. jak W
T',lZ ni
obci:jŻol..
go o,łCZUW.,LLI V"- :\ok
 dosl-3rc
 r
'b, a pl"Z
'logłi! łąki ce' 
t
j-n('
", "olncg., khni"nia wirlkir.i Oil''':_. ZIl
' I "ionc "i:wo nadlloteckir. Zwróri
 jeszcze wy. 
"t... bJ-lah
. u' 113j,.góllJi"j"I.»-m przckl''Ji'l ,.ha. pada IIwa,r;:
 na oż
wionc tarA'i i jarmarki 
'nktpr,'Sil:ka attn,'sfcr
- z ,('h::d"j.;"(".1 krł!il'
 kOlł..kic. z klorem! wiljże swój byt pcwna 
l' ł
-k.i 1'0; t
m mir':ci..- bezba h:lndlarz.»' bydlem ikonmi. 


'":'" . - , ......... ----r-- - -............... 
. 
 .

 - -. . 
.,;. 
 
- , 
.-, 
" 
'!f .
, 
... -' . - 
.
 ... .. 
I 
.... 
..' 

 JJ 
...
 
. 
I 
. " 
..;. 
t.. ..... 

 ,. 


Cz.arnkó
 
Uodacb)' należalo jcszcze 
dno: to czuj- 
n1 {'a1rjotyzm ludno.;ci polski";. reng-ując} 
fji{,DDi{'nli
 z
"Voo ZUÓ\rDO w dniach wescla 
,,,k i Rlutku OJrz)-zny. każdej chwili d'J 
oriary w...nial. i I..n\i dla obrony Jej Xirpo- 
dległki. - Odczuwa I\i
 tu ci
zar 
luu- 
kowy Polski (jeoleli si.
 tak wYI-:lzi.: !.I ail- 
ni"';, :iAiieli bardziej w ';rodku kraju. 


II idok ogól nr 
:2;)Tie społe('ZJl(' w ramach pokaznej li"zb
 
organizacyj za"-odow)'"h. ob)"WatcI8ko-'
Ycho 
wawcz.»'ch i kulturaln.»-ch - puJsuj
 ŻY"-YUI 
tęlne.m. 
tnz wiecej celowcj i umiej
tuc: 
prac
', z.o1.i
rzającej oStalnb dużemi krokami 
do narmonizowania wysiłków nad WZIIHC- 
ni:lfl.i')Jn pLł.encjaJu paiist...-owo
d rol.ski..j n, 
pop-ranirzu Sila.'.kg: 
n,'ia1u oraz jtJg 


muro"alIY. 1'\a t}"IIIL.e ,,"ybudowan,. z!)
t.ał 

r .lo\'i 'c - kap1iczko':t"y d a J"}jz'n
' run- 
dat.,rów I'P Mif'Chów. 
[)
won.y .v..o
tał'y jU? wmontowanij m wieży 
ku
cielnej - Ogó
om 
'8t ich 3_ 
1'01ll';'':c''nic uwuch . dz\\onów odbylo łoi; 
,,- .'of;tatnich tYl"odniach przez k'ł.. pł-Ub. 

t.r"-h1'a z -0,.,"'1.1"01\':1 n. (;op.......m.. " obccno
ci 
fWlIbbrow i lJczDi
 zgł"".{llaJzJDyc11 wicr- 
;ny..h 'Z ('3ł
j okolic
', T.7A:
 dzwo.n 'O bar. 
dz.) obo;s,&
j przC'!;z!
';ci Zawisł iu?: na trze- 
riPj "ieży k)scic
j pochodzi z; -roku 16:''2_ 
Takow.»' Zadebiuto,
ał na wieży kościelnej 
w Rzcczycy. LTak krunika glQ8i w czasie na- 
bożezw;twa..w T_ lBU udcrzył w kościól 
piconuJ. któQ' sploną} a t:.'m samym dzwon 
w)-dobyly ilpol gruzów, pow
drowRł do pa 
ra fii Ostrowo na,l (;Qpłem_ Pv przeszlo "-le- 
kow.-j ',Iużbic w t
"D1 k09cip1ł
 bf,,'dzic Z[)O-.'-U 
chwał".nożą glosił na teren bylej parafii l..cz 
j'IŻ 1I.i" w Rzcczycy a tylko w nC7.f'
f-iU. 
Tr:tr ,hik chciał. ż" dzwon stanął obecnie w 
JX'lcwie ,Irogi mi .dz" b)'lemi parafiami, 
\\.sr.&DJ,
I:! śWi'I'YDi,. po ukońezeuiu bę- 
dz)" 'W}l"vzrJD b'-,Idu i "dzi
c7.IJ'Jt\ci wid. 
ki.'!;' jalmużnika i 
wu.dczy
 b
-zid "obc ł 
przpzly"h Ip ,I..el..il o gorą'y h U!.zucia"li k. 
t./li,.l..j,.)1 '-''' 
.(.h funllat ,i";\\:_ 
Dzi"li 1o
wif:JeDia ko
,.iola 1;a.P-'''łdd" fi, 
':':'.l.wielki,.. !"'; .
o na mlud-zcj ,,', &rchidic- 
t., zji ;!I,i,.?.,i 'Iiskie; I'"r.łfii bl'z!'..kicj_ 
l;::i..d"ll'rzf):
 "-.l' h .Jzi '01y nTo("z"...t.o';f
 kon 
,;..1 r J..ji - trud", lIa razi" I"'''''lIie "kreśli; 
.- 'W ka;.J '.UI ruj' D".t II'; t. J i'z'z' W oaj- 
l"i
.Fz.ph,ł .i.lrh. lr)r 


Kt'U6%'Wica- \\
 Brz
;
u P'Jd Kruslwi,-ą, 
wznoł.i si.:. j..dną z baj'\,i;k.,z
-eh. 
wiąL
.li 
w
j kuj.w rki,:h. 
Luc.jat
lami i 

Io"u)mi fundator3IJli 
\..v-5clola 
-l ":a
ciri.'h: majo;tJl();..i Brz
ś'; i 
Po 
)uwo PI'- 
I i,:chou-ic. ogolIlic ZDani z (.fi
ł'- 
r.rJ t C"ł
y I a ri t -,'zncj. i' "pote:zn
J. 

,,\\ o . p'c.b.
dO"-:ill,'. 
";it t
 nia Pa n-ka poj- 
ł"żona j at na. tła'.u majr:t'lo;ci fundato- 
,0:\- Inad ..z: II \ prowadz 
c:1o z PiOlrkJwa Ku- 
i,,,..sl.) g, Ido Kr(l5Z\\-;C
 nnjblii-.6zpgo mia,t,.- 
'7h W- j ....,oJzhra ł'o=a.illkiog". . 
 
1:1.:,1""3 I,..:.c.i"ł:l r
zJX,:z
.ia zo"t.ah. na 
"-i.ltl..
 !rb_ J..-łóreg" '\\"":;-k.,o
ttq jC6
 bud'Jw- 
uicz\' p_ 
[iill r z lhgilnp. a Jł"Jj"kloda\\'q 
\"'wirn al'l;hi1dt z ('"znalU:!. D.ci
 z przy 
j.lnl'ICJ'O-ci. oltlądać mozna OWOOC icj pra"y 
j 
 1]soko z-aa\\"an.'ow1I.n:), bullo",.;: 1-.o
cioŁa.. 
o
c W) k"ńrza si
 WDttrze ;.wi'tt:;-ni. 
Ko;ciol j.dL
nawo'vy w rzucic p0zio- 
mym J rz..dbfa"ia !';,; jak) l.ra ..tok)I, JIO- 
siala 'Od 11trany zarh?dnicj dwa. wej':'ci3 - 
.ł.-.dno I';lo"nc. Ol'ał= w 1Ul"-ę- polął'zone j..d- 
n
cz"
wo
 z _w..jśeicm lJa ('hór i "ido:. OJ 
t j ...aurj stnny fa3ad
 świąt
-ni zdobi sly- 
li"t
-czha \,oj
.a, kt':'l'!:g.J "zrz
'1 zdoLi z:o- 
.:
t.- kr7.';_ 
I;(łbud
.....tJla 'wi"ż,. d')lIkoIH.k z-st,:aJa si" 
7. IIt
.l lU kJfcioła.. któn- ot. .z"mal pokry"i', 
7. . z C',"oncj dachówki. '''uko'o I, J" i" .J 
- 7.lJi si"ny o
dzi,. I......kan 'tlun'.-au.' 
T., !.obok ko .ciala 
tani.: pi :kn'1- i .,
 "z r 
r:.. J,I
btl.l1ia. poląc-7.:ona z ._D"''Tl''1lI ,",'"i; 
foi at ,!id'I"J' JJObndo" ana calk:!,-. i. j.. 7 (. 

,,- 'C L)cul.J'\Vcj hbr\"kJwanAj OO
YW;t"'IC I" 
ruJ..jscu Luduw;- :ora
 budyniu g ;p"lą.-' z 
Hó"-uin,: n:! "laSIlJS
 par.ąfii.oJl,n.' 7_ 
lał I tud, n!'\.. ,l, miIliaJno . mjć.,zl;
.IJ - T"'
 d a 
!o-
u.i.h'\- kl';'(;Il.JJł
;J. 
H;jni 1und"t 1J rz!- npweJ' J,łtr-,Liii- IIILZ 'SO 
Die 
1-'larrJl

ii_ w
-p("Jzając -m;Z)'"tr-o pl" -Wl"7r.',:
, (P.\T' :;11 Qla
.;i kolÓoo;tej no 
r'z",wt'-Z
. od Haj"i':k"zy,,
. łlkończ.r"'1iz
' 
trz:dkowi.' ,,_:. bJJr;r !li1 poei
 towarl)?;
 
na 
laid!"obni.,jł'Z'cI, urz'ldf;eniach.. 'fr. 1(19 kl.or" u;,jt:chat IJa ':'Iop:), -zaporo:, 
tĘ '1It
rz r"'l"
fi;;:n" "" ob'Szarzc 6 rui.rg f uill
oząc. j;, ":ul'/,,uil'. Oii:u' w lut!1.iach ni
 
wg..ł. znaj(]uj::tj.. ..i
 

k k'o:cil,la .1'" d nl- '0)-10. P-łl
od.,1U IL.tI
tr'./f-ł- 11,.1'" btal'
 ha' 
riej 
tron
 ho.'- otrzyma również 'I'nrk3.n muk... tare naIDul(@. DOwodem katallrofy 


!'"L!)
/.l ,J.... \\j
r
J;. ai.ilP.
r""'ł' 1 .. _ '. I 
: ł - I:r.. ... \ I 
tfl a' HV v ',.. 
 : \t 1eJ,dt': r12 ;.,...j 
.n
l; 
. IV' n .I-.,r.::"n . r.)', 'C'} 40 ;;;:'-, n;:;

 ni\;,Z/.: ! C:J pr c; n' Lr'l
i O' ł"lcl1\a er b",' , . 
10 ,f;.!r.1.'f 7. ,
 r, Dl.. .}-)nl:lbjjC,cil "r . 50 . r ł . .' P 
U
I(;.Z
ItI:t nr" Imq" 
,,, d d - 
 '''
 P, c
n 'r:,£..1 
z', pI)'7."!Ar';tnlu raI,:!!. 
__; i n
 IWf1 ,r, I '
 ,mv ' . 'J t:;, l;nr 9-tcl_ r,no_.. :ł:
.f"'Ó
iOlf C'! r
/..OI":
óOJr ! to: 

1':'..:lY 
Z. ,,-,ł _
:J.a 
!JoD: "lIo.jt
..4c. reda;.cj,ł J! 
 (od1't
kdl 


atral.c)jn,)
.: kulturalna. ma tutaj chyba duie 
i 'z,'z"gólnc znaczellie. Wielką prz)'sługę 
l.'j H'l'awie oddaią czarnkow_;kie liculnie. 
lt1Isl.i': paJ;sh\,owr !l\IILina
'hml n:!urz-'ciel- 

I.i.'. h,:"l:t"l' obcclu::. Ilicstet)., \\" likwid:ł"ji, 
l'aJiatwowC i I r)"atnc łliUlnazjum, ł'zko'y 
I'()\\.
z..,.hne. szkola l!o'JJOd'U'('7a. o,,\\i"tl.1 roI 
njcza. szkola duk,;zt.1leająr-a i kurs)' J'z
- 
mio...lnil.zr. Oliarna praca nancz.»'cic!stwa I}'cll 
z"kladuw i i n"t)". I Ul'Y.i za.,lu,,";
 nR FZCZ,., 
Kulnirjszp podk.-eślenic- 
()
ohua wzmianka n'L:eŻ)' sil} TO\\"arz}'stwu 
Spi,.wu ..Harmonia", jak" krze\\'ieielco pie' 
śni polsliPj. DOł'OCZflij koncerty ..lIarmonii" 
są dr,.btuim rgzaminom jej poczynań art).- 
st
TzlI
-ch. Także praca Dad regiona.1izmem 
miasta i powiatu ostatnio oz)"wia ai'). Sztu- 
ka, 
Iowo, tcatr - w rnmach amatorskich 
wytiłków poazczrgóJnyel1 organizacyj uic mo. 
żo oez}-wiscie wykwitać wY30ko, ehopiaż i 
tu trafi:łj:), si
. por}'Wy godniejszc lI\'I'agi. 
Wyższych cmocji sztuki slowa dOiltarczają 
raz pom1ł teatry poznańskie. PrzydaJ"by Bi
 
raz pordZ wędrowne wYFtawy IIztuki pla- 
st
 eznej. Wiele dobrego dla krzewieuia sztu- 
ki polski!'j właśnie tutaj mogloby zdziałac 
eho(jaiby luźno zrzC8zenie kompc
ntnydl łu- 
dzi dobre; woli. jako o
ni"ko pom}-slu. dy- 
kmlji i wla
"iwego kontaktu realizacyjD('g.. 
z kol:łmi artys1.»-czneml wi
.kszyph miast pul 
.kich. W związku z tak 
ostawion- plob!e- 
Ulem ujawnia. się znaczcnie I'i
ma teJl:'O l.ypl' 
IX! ..nu
ti'owan)" Kurj"r Palu.:ki", ktory po- 
"I.:biając swój kJntaH z cz)"tclnikami dro!lą 
I"'porta:iy wlasn}'ch z ich .n,do";lIk, 
ą- 
dując w l-en sposób potrzeby kulturalne 


t.ychże. staje' l;i
 P-Z' z to źród'Pm nil'ieilofl; 
",
żki.j ini"iatyw.' l..uJt:ua'nrj. O..y t.ak p' 
j,.t:1, pit
ua nlil!
'" m\t7. '/Z' pi;!1I1 ,,:',,!a. ,1ioa 
PI zy!'z:-ną j.'#I;o I-oczytuo,;,,; ,.. 
I' .1I ", i.,ku 
czamkowski111_ 
(Uokończenie na
t
pi) 
SKRZYł'l"Z.\K JOZI:I". 


- 


WJP

ek Z bronIa na pululalin 
Go
a:iez. Pan 
owakOW8'.i z O.tr)wa. u- 
legł;W ub. tygoduiu nie!'z.'}; .
1iwymu \'. y- 
padk9wi, który spo"odowal .;b
 t I'iluy la- 
dunek l'rochu \V naboju 1II'."liw.,kil.j b. oni 
palnej t_ zw. dube1tó"ki Dui.
 1....)"ly, Z!I'.gO 
urządzał p. Nowakowski na s.vycb d'.Dl"8,cl, 
polowani" ;. podczas odpaleni., u :w
la Bi..: 
lufa fuzji myśJiwskbj, ur.»"WlLj'lc Ilb;.lczesli- 
wymu :palec lewej Tęki. Ponjeva7. b CD 1;1' 
la 'POprzednio nieuszkodzon
 w mi jSl'U p
 
kniecia lulI f w dosć dobrym stenie utrzymy- 
wana. rprzeto W)padek 
leŻ8.ł od Pl'zvpad- 
kowego zbyt silnego naboju. Natychmiait po 
wwadku lp. Nowakowski udał slfł w ,-.pi .k., 
lekarską \p. dr_ Kowalika z Oołal;czy_ 


R8l
ąnie oauród I 
yplomól 
wystu,com II wystaw, ogrodn- 
Gniezno. .w ub. sobotl} W' godz. po poło 
odbylo 6i
 uroczys
 wręczanie dyplomów' i 
nagród -wystawc{)m w obeCllosci członków 
k'Jmitetu wystawowego z p. starościną. SusI.." 
jako przewodniczącą na czele. Ogólem. otrzy 
mal'o 'l1all:rody wzgl. dyplomy 14-1 wystawców 
W 'lIirdziclr; odbylo si
 zamkni,,'ie wystawy- 
którl' poprzedził}' wystlC'JlY wlo':cianrk. Pu- 
b!icZIlOś..by!o tak w &ol.otę jak i w niedzielQ 
bardzo wiele. W oblężeniu "l)!,l)
t b).l bu- 
fct \\'Jo
ci3nek. To też o.l!'óln
 fl'ekwencjł= 
w cza..in wvstawy obJiczaj=ło na kilk:uIa4

 
t:-.8ir;f'Y ; 


., an 
relJ
eDI Rle[lJIO
DDlitei W Kunowie Kr. 


Jak n
a'....no podav;aliwr Pan Pr
')'de!'lł R!p 
prof. Ig-n.vy :llokicki !,rzyb) l wreszcie dn.. fi b. m. 
jo R...r.nowa Kr_ 
L.a.sr :\1oo\\"5kle. kn'J:J,Ce mn..;!t\\lo z",enyny l p:ac- 
'..a oraz Crubszego ",,':ena. tW.)ną jcd:n Z pio:
nieł- 
",-ch !:kąlków POI.ki. k.ór}" upodobaJ onhie - 
jaJco rn.cjsrc wypoczynku - Pan Prczydrnt Rzec.7
" 
PO'rOJi'
'- Po]ski"j. Do pięl.n) ch l)'f"h 136.... proc. 
rana PrcZ).der!a przvb)'waj:J, róini wieiC)' ..Jl"'gnirarze. 
klltr Zv \\." dniu 8 bm_ wziCli udzial w polo..,. aniu na. 
;'IC,!)I
. daniele. rogaue i dzikI_ 
P..rnięrny. j
i=ny .u;el; - roku J9J6 dl... Kr.tjm. 
Pierło'u'\ raz. oficjalnie Jlunow'O j poW'lt ""j:rz'.s.kl 
"ilają -osobienie Jl.Jaje"atu X8Jia
nie..,q Pan;. 
Pr"'I.kn.a Rzp. 


?'.
:

i r
 . . . , . 
 ' ,. -;;


 
..... .. 
 
'...I' ,a "14... 
:' 
'!.r- 


t--- 
8U
OWB 
iUnegD kBl[iOIB na KDiawa[
 t... 
. Bllełdu Dod KrusIwica. SZ'lchetBe dzieło fllDdetorOw 
wlaśclclell D. D. Miech6w 


1
_ 


rri! 
"" t 
'.
 


..,."ot 


..... r'! 
:i i: _ łfll 

 
. , 


: 


r 


,. I' . 
11 
I
 


tf:"' 
. " 
":1: 
i.W 


'I 


- , 
. 


-
- 


I: 


.. 


-. 
-- 


Na stopniaclJ pałacu strat z16ą,gn
li żołnierze. 


Jest g'flz.ina obiad?,,
. legi.}m3'ja l',a'OW3 ... 
hitlera m; hram
 ..10 lamku rQ,,'ś1iW"lki
o - l')am:j: 

u jui o;

-wionr fu.h I Do niedawna ckbo tu b) l,i 
i spokojnie. jedynie kilkulrg-ł-Iniowe Pll}'';OIO" al b. 
na pJl}'jald rmlojn
 ch g"
ci ztnienil)' nO'!)111n}' 
ttvb życia lasu. D";!;aj jut i _ ......a ,ac',!,;:,,!a 
strat pr
C'd raL\qkiCC11 krrą'a sie wielu ludzi' ł sluł. 
br, 00 chw'la wpada Jakid aulO. przp"04c mi,'j, 
KOM.e 05obislOści, Zaulo\aiyłera jui prz}"jald 5t31'"r
 
5.6,., ""wia.ow)"ch pp. Orna,,, .. Sę)JÓłna i "JUl}C$1 
z W}ł1!'oica. p. wójta Scbr;pJ.eu z Lnbtencv O1a- 
.-iel
 innych  


, , 

 
.., 


.t ł ajnlr;h]iY:
Z}m chrha punktem J
t brama ,.-ejkJ.o-1 
,,"3 od slron\- \\1'iecbor
. Przez tą bramę ł"'z.' 
 
musQ pl ",ci", "5Z: ser. przychodzący do pd.lacyku. 
Ruch . g"'" panui
 łUtaj, oraz nicderpoi"ość . 
bC'Jrą..:zk.a oczekiwania, PrZ) bywaJ4 .proszeni \ł' O:;..a 
niclol1rj liczbie u
estDicy uroC-Z}"'5lfgo powitLU;,i1. .-\ 
¥ ,"o ,adni gminni 1!'In. l-obtenJca. ....u grOlnAdd'Jf 
!;.unow,,- i sen}si. S7pa
er od bramy do palaC}b 
t\\"C)r"
 mlouiei wiejska w ba.rwn
.ch stTOjat"h \\:
I. 
knpo'.k..-h. lw;",ek Relerwu.6.... lw,,,,,,k S'rnł.:crl. 
dllCri szk{)
ne oraz l
śrUcy. 
Bieyną minu,y i kwadranse. .!mOIlera pełna 
 
motanja 
rc wzrasta. mimo. te niebo jest naW1.lłe od 
chmur. Wreszcie warko, mororu oznaimia prz)byo. 
Pa"" Prezydenta 
pJitej. U ..,.61 .urosła "".... 
.owy p MuZ\"C.Zka me:duje sio Pnnu Prezydenłwi. 
7a Panem PrCl}-dentcm widwlIY jego rnaltonko . 
adiulanta. Pan Pr
zydent z ko:ei ..ta llię z obce, 
n'"flli i pieszo wJTIlSla do zamku. Za bramą ładD)"ID 
,,;crslykiem. k.ózy naibardzitoj podobal SIę Panu 
Pre7}.drn.nwi. wita dnewayno arko:na: 
WSLę!zie bnmi radosna mowa. 
Pan Prezyd=. - jedz;e do Run"""". 
Wi.a "Iice Cię - Ojczyzny naszei Głowo.. 
l calego serca - K,aiftalrie Runo_. 
S
łdecmy poc31unek j.... "'Yraz
m wuusz.enia i f0- 
t;, ,'1:.O\I"ania Pana Prezydenta.. . zarazem rl.;) końca 
; l i';i'niąrką i d
 dla dziewczęcia. 
".
I'"'c imieni
m mlodzidy ,.iej5
1
j 
bs 
I' .n. I'" l' d"ntol dorodna para w stroju wiell!opo/, 
" im ,. k.i ei wil" Pana PrazrdeDta. ..ój. gmin., 
, . 1'. Scbrordrer. 510_ mu ':ę pala - 
I u_I.IOI (lut"cle.i. powiedQeć ar paru lucb)ch sJowacb 
....,.hl. .. l rh'cbem i SO'ą. wreczanym na taeJ' 
-k; ; o' mu ,,,rra w d:ułi. te .taĆ bcdziemy da'eJ 
..1 ...1 '. li }I.:-.: OC&y patrz;'ł 5"2"deczn
.__ i na.ra.t 
II L aJ,uu n.I:" ":ł:\\a 
(' p. wójtowi OkflY
 J?Od.. 
cllY.
4. '1' prlll lci'r.u1yc:b .,Pan Prczydent 
ch 
i)j. '. 
"-\sok-ł I dO'S:.j)jca 
ta
 Pa--:a Prc.":rdcn'. obnua 
("1,tM. kwiałam;, niknie na zaJuecie. Slra.! prered... 
luje:: IjrOli. w progu paJacyka wi.:a jcs!Cl:e Pana Pfe- 

,.Jcn':J. nad!. p. Sm?!in"ki i juf pokoj.. i ap.....a. 
me.Ąu zabral) i 50ho"...ly przed ok'en zebranych u- 
ko.-l'.ac" p051at. (frJ). 
.. 


Tennin Drlyjal
u fieo, RY'l-
miDłeD8 
do W)'rzyska oznaclony \ 
Wrrz)"sk. 12_ lO. Jak 
;t do
1,duj:my '" dn. 
8 bm, 2IO!ot1ła przyjęta :,r
z penrralncgo In- 
spektora Sił. Zbrojnych Grncrała .Rvdu Smt- 
blego delegacja obyll3tdstwa .pow-;atu W)"r,!y: 
sldego w ..kbd7ie.!?p. Emllh Chłapo\\'5ldeJ, 
d} r Skicrawskiego J łn. 
Oelt'!::acja prosiła N

lnego WO
l:I o lIizl(:" 
de udzi
łu \1;' IITeczenlU daru powiatu l1a 
 
zbrojellir afmil. Oen6C:lł R}'dz $mlgłv zaprosze- 
nie prqjął, prz)"czem lost.ł ustd1any termin 
Jego prL)'jazdu do W)'rzys):
 a...dzi:n 18 hm. 


fil 


!' .\ ?: 
'. 
. , 
. 
- ., 
j
 


I 
t 
f.. 


Pr
l) drnt lI;t1 sic 7 rJdq Smoliń
kim Obok Pani Prrzydentowa I starodta no
hll)'It.
 
f. J L. Muzyczk.1. I ł 
P R Z E D P I. .\ T Ił.: W a(ł"lir.I,lrllc;i ... .1 gencj..cl1 i r.a j)(:oCł"
 \'.tl :t oihlJ'
n'

 
dl} 
O.IW l' hi,c
l1Ie 9! ;:r ,
. \, 1;7 an.l '1' 2 S5 
ł bj;[rank'1 mi'=Si,c/nl
 3,- ił. \V .razle 
"'ypadk
'. sJlO',j'odowar...ei1 ..i ł 'It \".S ą, :,rz 71. ód .. z '!.ładzle. 
tmjkn lrob ł. p., "'r dltWol ,.:I1!'v 
roI: od
J....:a"a n:l do!:l.'c
me !]Isma. :J rr numcoratorl,! ul:- mai'\ [,rawa do oolZkodo'l..anlł. 
!łcd:drl:Jr odpo',1 d {,1,1V: L dł/l;/ł J(.fmil!rsl/l 


(
cłr.
>>>