/p_1930_01_28_nr100001_0001.djvu

			-,.,Jł ...-r: 


--- 


."...,. ..rJIIII>-... 


.... ......... 


,i'I- 


I wl

t
::
e- 
dnołamowy 10 groszy, 
w tek
cie 113 plerwsz
j 
stronie 50 gr, na nastę- 
pnych 40 gr. Przy po- 
",tarzaniu udziela się ra- 
batu. Ogłoszenia przyj- 
muje się d.J godliny 
9-tej rano w dniu wy- 
dania numeru. I 
ADRES Ri'.DAKCJl 
I ADMINISTRACJI: 
ZNIN. ul. Ś"!adeckich 8 
Telef() n 32. 


" 


,: 


'1 


t 
, 


. .' 


I ;- f", 
 


,r -, 
 


1 


b3 


---- ,. - 


"I''' 


.. 
 


. 
I PRZEDPŁATA 
vr administracJi I agen- 
turach III1esłęcznle- 1,20 
li; na po
E(3\e-

',
 
li, kwart,Jnie ł,19 ,zł, 
ZagranlC4 8,
 d. . W. 
ralie wypadlki5w 
po
 
wodowanych sib! wy&! 
szą, przeszkód w &aII,ła- 
dzie, strajkÓw lub t. 
,.,. 
wydawnictwo nie odo' 
powiada za dostarcze- 
nie pisma, a prenume- 
ratorzy nie majll prawa 
do OdSlkodnwanla. 
WYDAWCA: 
LEON KSYCKI. ZSl"! 


" 


. -( 


(4 '\., . 


. 


WUebodzi l b!ZJla
emi .WDt
UDGniBiemi nD
atkamJ: ,,Budzina Pilnc
a", ,,'alumni" i łł'9SJD
arz P
neD" - Dl _aUa wIure., eUine. i niEłziEI
. 
2NIN. wtorek dnia 28. stycznia 1930 r. 
- 


ROK IV. Nr. 10. 


Dziś 4 strony. Cena 15 gr. 


Bohaterska śmierć kapitana statku 
 
HAMBURG, 27. I. Połudmowo-ame- SIę uratować. Kapitana statku, Dreyerl, 
rykańskie towarzystwo okrętowe otrzy- widziano jeslcze w ostatniej .chwlli, sto- 
mało telegram z Buenos Aires dvnoszą- jącego na mostku kapitańskim. Ponie- 
cy, te w:eiki statek niemiecki Monte wat niema go wśród uratowanych, istnie- 
Cerwantes w piątek późnym wieczorem ją obawy, te zginął wraz ze statkiem, w 
o g. 21 wywrócił się na bok i zatonął I odmętach morza. - Wszyscy podrótni i 
tak nagle, że znaj
ujący się jeszcze na .-:ała załoga prócz kapitana są uratowani. 
pokładzIe ofIcerowie z ledwością zdołali -o- 


Rząd spieszy z ratunkiem rolnictwu 
Znamienne o
wladczenle mln. Janta . Polczyńsklego 
WARSZAWA, 27. I. Mianowany przed Z ratunkiem dorCifnym. . 
kilku dOlami minist!e
 rolnictwa, dr. I AkCja ratunko
a obejmie 
arządzenil 
Leon Janta - Połclynskl przedstawił W' z zakresu pohtykl wywGzoweJ, cdneJ kre- 
sobotę, zaproszonym: przedstawIcielom dytowej, taryfowej i podatkowej. Szcze- 
prasy program swej działalności. gółowy plan jest opracowany w porozu- 
Chwila, w której objąłem urząd mi- mieniu z watniejszemi organizacjami rol- 
nistra - oświadczył dr. Połczyński - niczemi, które od poniedzIałku przedsta- 
jest szczególnie dętka. Ceny zbota wić mają p. ministrowie swoje postujaty. Pierwsz y krok nowe i Rad y Mieiskiei 
spadły do poziomu, nienotowanego od Plan ten będzie z przedstawIcielami " , 
czasu wojen napoleońskich. Kryzys ten organizacyj rolniczych przedyskutowany, W I10gilnle 
jest zjawiskiem ogólnoś\\'iatowem, jed- poczem w dn. 1 lutego bt:dzle przed- MOGILNO, 27. I. (koresp. wł.) Przy dniowo, którzy to wniosek przyięto. 
nakte w Polsce daje się odczuć szcze- stawiony Radzie m,nlstr6w. udziale wszystKich radnych i dość dużej Dla bezrobotnych miasta uchwalił ma- 
Rolnie dotkliwie, zbyl howiem długo, MlD. Jan ta - Połczyński zapowiada iloścI słuchaczy, drugie z rzędu w br. ze- gistrat w tańszym zakupie sprowadzić 400 
zarl)wno w teorji jak I w praktyce po- reformę dotychczasowego systemu premij branie Rady miejskiej zagaIł w ub. pIątek ctr. węgla i pomiędzy nich bezpłatnie 
kutowała u nas doktryna popierania kon- wywozowych, zabIegi o zapewmem.erol- o godz. 7. wiecz. w sake posiedzeń prze- l rozd3ć. 
sumenta kosztem proda.;cenla. Życie da- nictwu zagraoicznego kredytu średmoter- wodmczący p. Fr. Nowak. Po przeczy- Wniosek str6ża nocnego Walentego 
ło nam dotkhwą naukę. wykazując, te minowego oraz zmIanę terminów płatnoś- tani u porządku obrad, który został jedno. Głowickiego w sprawie mieszkania po- 
niema przeciwstawności między interesa- ci podatków, w tym sensie, aby, nie głośnie przYlęty, przystąpiono do wybo- wierzono magistratowi do rozpatrzenia. Z 
mi tych dwu grup. zbiegały się z innenJi płatnościami, oraz ru komisli statutowej, do której weszli dniem I kwietnia uchwalono zwolnić 8 
Skul
i .tej 1?o.liły.ki dajij się dotkliwie by nie o
ciąż
ły. rolnictwa w o
resie je- pp. Paprotny, Sztachciak i Butter. zamiataczy; starzy niezdolni do pracy o- 
we znaki. I WSI I !IlIastu. ... . go organiczneJ. mewypłacalnoścl.. . W punkcie trzecim uchwalono' przy- trzymają z magistratu wsparcie. 
?adan!em mOJt'm. - m6wl
 Imlmst
r Wywody mlD. dr. Janty Połczy
sklego stąpić do planowania gruntu, który ma W ulicy Kasztanowej uchwllono po 
- Jest mt:tylk
 p(JdląĆ zasadmczą akCJę wywarły na .zebranych. przedstawIcIelach i być przeznaczony na boiskO miejskie. Przy obu stronach ulicy pobudować chodniki 
naprawy, ale I pospleszyC rolnictwu prasy dodatnie wrazeme. . pracy zatrudniać będzie magistrat miejsc. I to ze twiru. Praca nad budową ma roz- 
I I bezrobotnych. Postanowiono również po- począć się zaraz. 
budować parkan o długości 32 m. przy W wolnych głosach przemawiali pp.: 
ul. J. Hallera 24. Nowak, Szlachciak, Rosiński, Urbański i 
Dr. Lewandowski przedstawił wniosek inni. Po wyczerpaniu porządku obrad sol- 
bezrobotnych naszego miasta w sprawie wował zebranie o godz.. 9.45 przewodni- 
wydawania biednym dzieciom do 2 lat czący p. Fr. Nowak. Ma-wski. 
ł Itr. mleka dziennie i ł kg. cukru ty go- -0- 


Niesamowita zbrodnia w [otoniu 1
rń

i.) 
ZmasakrolAfane zwłoki młodeJ dziewczyny w studni. - Zbrodniarz 
Jan Grajek uJęty. 
Żyjemy bezsprzecznie w czasach zna- Niesamowita zbrodnia, która naprawdę 
miennych w okresie dziejów szczegól- przechodZI wszelkie ludzkie pojęcie i 
nylT', bo obfitującym w prlerótne set]- wsze:lkie bodaj najśmielsze wymysły kry- 
sacje, niewiarogodne historje i wyrafino- minalnych po\vidciopisarzy, tworzących W kociołku albańskim wre liczbie okrągłej. Połowę jej stanowią prze- 
wane lbrodnie. To biedne tycie nasze nieprawdopodobne historje, przedstawia I Powstani. prz.dw kr610wł logu chodnie, drugll zaś pasaterowie samo- 
tak Jakoś niesamowicie pieni się i buł- się następująco:. I ATENY. 27. I. Dl.iennikl donoslą chodów. Drugą sensacją jest proces IOZ- 
goce, .od .cza
u do CZISU p
łne wuów . Jan Grajek z Cotonla. syn £ospodar- o wybuchu powstania w północnej Alba- wodowy, wytoczony przez niejaką p. Ca- 
zdrad
leck.lch I mętów 7al>agnlonych, !-a- S
I, utrzymywał stosune" mIłosny .z Anną nji, skierowanego przeciwko królowi Zo- nion jej mętowi. 
noszące .sle prz
tcm 
 obłęd
ym tancu 
Ichowlcz?wną, służącą zatrudnioną u I gu. Powstańcy opanowali szereg urzę- Skartąca tądała rozwodu na tej zasl- 
wyu!dama, od d}abelskleg') ś:mechu cho- Jego matkt. Skutek był ten, że Clcho- dów przyczem 20 urzędnik6w zostało za dze, te dziwnie wstrzenriętl!wy mąż po- 

ych spodlonych dusz. 
ego fale nie ma- wicz
w
a zas
ła w ciąlę,. ku wielkiemu bity
h. cał(Jwał ją, własnll małżoDKę, w cillgu 
Jc\ kol?ró
 tęczy. są 
owlem n
ogół b
ud- utrapieniu. Grajka, g
yt ID.lał narz
czoną Emigranci albańscy powrócili z Jugo- ostatnich 7-miu lat tylko - jeden raz. 

e, splemone dZlwme obrzydliwą pianą z k
órą 
Ieba.wem 
liIał Się o
byc śl.ub. sławji do kraju, by wziąść udział w ru- Sąd star.ął po stronie małtonki, uwa- 
I cuchnącym błotem zachwaszczonego dna. GrilJek nie widząc tnnego wYJścIa, ro
- chu powstańczym. POłączenie.z Tiraną :tając, te jeden pocałunek na siedem lat 
. Do tej katego!ji 
 strony tyc!a ludz- n!eż aby' na
zeczona o ,tym ,:"ypadku SIę jest przerwane. jest to istotnie za mało i rozwodu udzielił. 
kl
go .n
le!y rówmet t ostatni
 mesamo- me. dowiedziała zgladzlł dZiewczynę ze Ze srebrne g o ekranu zabrzmi " Br y lantow y Krz y iukll 
wita I Jakte w dodatku z mkczemnem śWiata. Szczegóły dokonanego morder-. , 
wyrachowaniem dokonana zbrodnia, która I stwa nie są nam bliżej znane. Zmasakro- głos Klepury Wczoraj
zej nie4zieli, uczennice Szko- 
rozegrała się w mezwykle tajemniczych wane z\\łOki znaleziono w strumyku w Film dbrlękowy z udziałem polskiego ły Gospodarczej w Żninie wystawiły ni 
okolicznościach, w Cotoniu w powIecle j Cotoniu. WIEDEŃ 
Plewa
a d J scenie .Domu PolskIego. sztukę p. t. 
żnińsklm. Wiemy zaś o niej tyl
 tylko, Jan Grajek został ujęty i osadzony w K'e ura k
Ór o
:

:e I ba

o
z
at: R

 .Brylantowy Krzy
yk
 w 6-ciu. aktach. 
ile zdołaliśm y SIę dowiedZIeć od władz więzIeniu przy Sądzie Grodz:tim w Żmnie. I p " bl '? . " PIerwsze przedstawienie udało Się w ca- 
śl h SI d t t mo na naj lisze miesIące zaangażowa- łe J ' P ełni Pubhczność do p isała Wdzięcz- 
edczyc - e z wo rwa. t ł b d k t h - . 
ny zos a na. ar zo orz.ys nyc war
n- noŚć i pełne uznanie nalety się S. Slu- 
k
ch przez memlecko-
ngJelskle przedslę- tebmczkom za przygotowanie uczennic 
blOrstwo do f11'!1u dŻ\\'lęk
wego. ,. amatorek, klóre wystawiły sztukę udatnie 
. W . marcu Klepura przYletdia. do W le- i nie szczędząc poświęceni1 ze sw
j strony. 
dnIa I do Budapesztu na goścInne wy- 
stępy. !'lotowanie Giełdy lbołowel 
40.000 robotników rolnych Pozn.ń. dnia H. L 1930 roka. 
ledzl. na roboty do Niemiec płacono la 100 kRo w d. 
Do ruoot rolnych w N lemczech ma I Zyto . ......... 22.50-23.00 
W YJ 'echać na wiosnę 40000 PoIdków. PSlemc
 . . . . 3S.5O-36.50 
.. . JeClm.en D'lem.ałowy . . 2175-22.25 
Latem przewidziany lest nowy kon- Jęczmień browarowy . . . . . 21,50-26,50 
tynRenL OWIes. . . . . . . . . . . 16,SO-17.H 
I " I ł I Mljka tytnia wł. worka według u- 
Połar W staJn wy
c gowe rlędowo ustalonego IYpu (700/0> . 3558 
15 .,folblut6w" spaliło się ływcem Milka pSlenna 6:)0 o "L work. . . 55.50---.591iO 
NOWY JORK, 27. I. W staj'1l wyści- Olręby tytme. . . . . . . . 14.00 -1:'-,00 
. O . b h ł t 10t r ęby pSlenne 16.00-17.00 
goweJ w Nowym rleam e wy uc gro - Groch polny . 30,00-3300 
ny pot ar, który 'ak szybko SIę rozsze- Groch Victoria . 34.00-42,00 
rzył, te zdołano uralowat zaled".ie część Groch 
olgera 33,00-38,00 
koni. Stajnie spłonęły doszczętnie, pIZy_llub
!\ nlebldlU . 20.00 22.00 
.. 15 h k .Iluhln MIt, .. 23.'N
25_M 
czem spaliło Się tywc
m ce
nyc OD! Seradei, . . . . 2O,00-24.DO 
pełnt'j kr""!. Kilku staJt'nn.ych t dtokeJów Ol/ólnp DSDosoh'enl,. spokojne. 
odnioslo clętkle poparzenia. 
Jeden pocałunek na 7 lat 
to stanowuo za mało al. 20.500 ofiar 
a.mochod6w to z. duło nawet n. AmerJk, 
Obfitująca w sensacje Ameryka do- 
starczyła w dniach ostatnich aż dwie o 
charakterze zupełnie rotnym. Pierwsza 
jest tragiczna, drugi zaś niepozbawiona 
humoru. Urzlld statystyczny Stanów 
Zjednoczonych oglosil statystykę liczbo. 
wą obywateli Stanów, którzy na ich tere- 
nie ponieśli w roku ubiegłym śmierć 
in. znie- wskutek wypadk6w samochodowych. 
Liub. O
la{ tych wynosi 20,500 VI 


Z walnych zebrań towarzystw żniński
h 
Jesteśmy obecnie w okresie rocznych wlk. Amoł;!, sekretau - p. Cyganek, 
walnych zebrań. I tak wczorajszej nie- zasL - p. Zieliński, skarbnik - p.. Piw- 
dzieli odbyło się walne zebranie Koła kowSki, bibliotekarka - p. Patdzlerna, 
PodofIcerów Rezerwy Z. Z., Czytelni dla ławnicy - pp. Maciejewski Jan, WIŚ- 
kobIet (obecnie Tow. otrzymało nazwę: niewski Ignacv; sąd honorowy - ks. 
Stowarzyszenia Kat. Polek.), i Chóru Koś prob. KinasttJwski, pp. Dulkiewicz Ignacy 
cielnego pod wezwaniem św. Cecylji. Marlewski i MarkIewIcz Antom; chorąty 
Zalząd Koła PodoI. Rezerwy ukonstytu- Męciński Antoni, podchorążymi - pp. 
ował się nast.: pp. Stanis'aw Paluszk:e- ŚWIt Jan i Gawr .ński Franclslł'k. 
wicz - prezes lponownie), Jdn lImmcKi 
- zastępca prelesa, Władysław Jaslme. Doktór" Zalewski aresztowany 
cki - sekretarz, Czesław Malachowski .. . 
_ zastępcą, Włddysław Szmańda - skar- GDYMA, . 27. I. (tel. w
.) T
te!szy 
bnik, Konstanty Pawlicki - komendant, Urząd morski o.lrzymał uWiadomienie z 
Stefan Szpringer - zastępcą, Franciszek Pary ta, t
 pohCJa francuska do
onała 
Murek, Ignacy Żurawski - ławnikami, I aresztowania rzekomeg? doktora I pra- 
Piotr Mnichowski, Antoni Katorski, 5e- wmka Janusza ?alewsklego. . , 
weryn Kegel - komisja rewizYJna, Lu- p.o dokonaniu formalnoścI .Zalewskl 
dwik Andrzejewski, Feliks Musidł, Mar. hędzle wyda
y sądom. polSku? Do 
cin NIedbaIski - sąd koleteński; Kazi- Gdym ..z?stame odstawiony ,?alprawdo- 
mierz Dłoniak - chorą t y, Stamslaw Wi- podobniej drogą .Imorską 
a 
ednym .ze 
derski, Roch Kowalski - 
odchorątymi, statków francus.kICh, kursulących pomlę- 
Ignacy Żurawski, Michał Świtała - za- dzy Le Hdvre t naszym portem. 
stępcami. 
Zarzlld Czytelni dla kobiet: przewod- 
nicząca - p. Wlcherkiewlczówna, zast. 
przewodn. - p. Stark6wna, sekretarka - 
p. Mizgalska, skarbniczka - p. Małecka. 
Komisję rewizyjną tworzą panie: Bukow- 
ska, Joachimowska i Wiśniewska. 
Skład zarządu Ch6ru KośCielnego: pre- 
zeS - ks. prob. Kin.stowskit zastlipcl ks. 


Zniesienie kary śmierci 
zllłwl.rdzlł parl.m.nt duńakl 
KOPENHAGA. W duńskim Folkełinl1:u 
odbyło SIę głosowanie nad nowym kode- 
ksem karnym, ktory przyjęto 190 głosa- 
mi przy 5 białych kartkach. 
Now y kodeks przewiduje m, 
sienie kiry śmierci w Danji. 


. 


Ihnk Polski pł.clł dni. H atycznl. z.: 
dolary amerykańskie 8,87-8.85 
lunty szterlingów 43.23 
Iranki snrajcarskle 17l.1
 
franki Irancuskle 34.18'1. 
marki niemieckie 212,25 
guldeny gdańskie 172.74 
sIytlngl austr)ackle 124.Pł 
liry włoskie 46.94 
RUldenv ...n"\. 2&.27 


Cl
til
e 'IP
UCZHint III
		

/p_1930_01_28_nr100002_0001.djvu

			, 


... 


Ed g ar Wallace Ś cina "wa m i ra " Z Duess eldorfu :
jlk o

fni:s
r
;p


:aj

r::
je
 

 go patologja opiera się na chęci zwrócenia 
Nowy zwrot w sprawie tajemniczych morderstw spowodowała policja francuska na siebie uwagi, co zdaniem pisarza, skło- 
Na liście podejrzanych o ..wampiryzm" znalazł się słynny H. H. Evers ui go jeszcze do dalszych morderstw 
Tajemnicze morderstwa w Duessel- się dać do p iero po swoje j . P odrM y do dom ość, która Ijwnocześnie nadeszła z oraz do przysłania informacyj dzienniko- 
d r ł . . d wi, w następstwie czeeo zostanie ujęty. 
. or le usta y, a sprawa .wampira., który Dusseldorfu, którą zamierza podjąć. Pary ta, jakoby w miejscowoścI Oum ey Wallace określił mordercę na 35 lat. 
je miał popełniać, zaczęła przycichać w Ciekawem jest, te tut przed pojawie- we Francji aresztowano sprawcę mor- . 
tyciu praktycznem. natomiast fantsz j 'a niem si ę Ed g ara Wallace'a na scenit , dów diisseldorfskich. Pode j 'rzenie przeciw MIeszka on nadal w Duesseldorfie i po- 
siada własny samochód. Pochodzenie 
znajazła pole dla swych działań. padło podejrzenie, jako na wampira dOs- ujętemu tam włoczędze wzmacnia to, te niemieckie mordercy jest dla Wlllace'a 
. Mniejsz
 

t o to bowiem,t
 zgłosiła s
ldo
fsk.iego, na innego głośnego po- ma wizowany przez konsula niemieckie- wątpliwe. 
SIę do poliCJI duesseldorfsklej pewna wIeścIopIsarza. Jest mm powszechnie go paszport na nazwisko Amanda Ba. 
panienka z propozycją, it chce słutyć za znany autor niemieckich powieści fanta- litzkiego, urodzonego przed 39 laty .w Zmartwychwstał -z letargu 
przynętę dla "wampira. i podała fanta- stycznych Evers, na którego policji zwró- Szczecinie i to, it w ciągu przesłuchania Zmarł na udar ..ca na widok trumn, 
styczny plan ujęcia go. Miano jej spra- cił uw
g.ę jakiś list anonimo.wy: . odk
to, te jest herma
rodytą ,i mogącym Przed kijku Jn
:
i
bOk toru kole.o- 
wić kolczugę, czyli koszulkę drucianą, . PohCJa, wobec. tego domeslelJla, mu- 
ówn!e dobrze. uchodzIć za !11ętczyz
ę, we o w Bolszewie w owo we'her
- 
którąby mogła nosić pod suki
nką, a sIała g? n.atural?le przł:słuchać, a c
oć ja
 l za koble
ę w przebrant
, .a, jak Ski
 znaleziono in
alidP wo'enn
 o 
el 
stalowy hełm, ukształtowany i pomalo- w. powleśclac
 I nowe
ach Eversa jest wla.domo, w
mplr dusseIdorfskl mIał być ręki 'nazwiskiem Rumpe
 daj
cegog słabe 
wany na wzór modnego kapelusika. W "':t
łe zwyrodmałych typow, które popeł- takIm .wła.ś
le typem... . oznaki t ia. Lekarze orzt'kli te Rum e 
tern przebraniu odwatna panienka ofia- m
ją m
rderstwa, po
o
ne. do dOs
eIdorf- . Balltzkl jednakte tWIerdzI, te d
pl
ro za p adł n
c Ś i C'zk ę a P rzed t;zema dnfa- 
rowała się błąkać po miejscach samotnych SklCh, jednakte domeslema anommowe- med:łwJ1o został wypuszczony z wlęzle- mI . st I . e d P n ą o ' n . 
D e1d f któ d ł .. t . ł .. A . P I I .. f w r zo zgo, 
w uess or ie, re nawie za wampir go nie WZlę o na serjo, a przes uchama ma w IX en rovence, a e po ICJa ra':!- Rum ułoton . tr mn.e o dwu 
i czekać na jego napad, aby raz wreszcie Ever.sa dokonano tylko. dla opinj.i publi- cuska uwata, te nie jest wykluc.z
me, It dniach C

ornej ś
i
ci u odln{ósf się a 
stwierdzić naocznie kim jest ten zbro- cznej, . ateby pc;>te
 me zarzucJł
 wła- dc;>stała. w swe ręce . wam
l£a". I I.ut za- zobaczywszy dokoła ;i
bie usta1Ji
ne 
dniarz. dzom sIed
zym jak!egoś zaDJedba
la_ I WIadomiła o te
 wł
dze memleck.le. . I rom nice i wieko trumn tak SI rze- 
Fantastyczną tę propozycję odrzucono PozornIe natomIast przeczy tWlerdze- Gdyby podejrzeme to sprawdzIło SIę, I 
sził e w kilka ch '1 Yóź " ę p 
naturalnie, ale tego samego nie Dlotna niu Edgara Wallace'a, te morderca dus- podrót Edgara Wallace'a do Dussejdorfu d' t WI p mej zmarł na 
było zrobić z inną propozycją, o której I seldorfski z miejsca się nie ruszał, wia- stałaby się bezcelowa. 11 ar serca. 
się obecnie dowiadujemy, gdy t autorem. Do serc Polak6w - emlgrant6w 
jej jest jeden znajpopularniejszych dzi- M - t Ch - b k t . chce wedrlef .1, czerwona zar.z
 
siaj powieściopisarzy w świecie, miano- las o I (ago an ru Ul e 
OS
WA. 27. 1... Prasl s.owlecka 
wicie angielski autor kryminaln)'ch po- podaje, Jt w Brukseljl odbył SIę starl- 
wieści, Edgar Wallace. Straż ogniowa i policja bez pensji niem ag
ntu
y komuni
tycznej międ
y- 
Bawi on obecnie w BerIinie, a jak NOWY JORK. 27. I. Dzienniki do- mają być olbrzymie. narodówkl zjazd komuDJst,Ycznych aglła- 
sam powiada, odwiedziny jego związane noszą o katastrofalnym stanie finansów Połolenie jest t3k cięlkie, te, o ile toró
, prowadz
cych akCJ.
. wiród wy- 
są ze sp
awą wampira duesseldorfskiego. miasta Chicago, które stoi w przededniu mias!o nie. otrzyma pomocy. fina
sowej, ł cł1odzców. polskICh. w :Selgjl I w. Luksem: 
.Studjuję teraz sprawę duesseldoń- bankructwa... .. . , będ
le musIało zamknąć. szpitale I przy- bur
u. PIS

 sowIeckIe ogłaszają uchwa 
ską - oświadczył Wallace w wywiadzie . Kasy .
Iej
kle me wypłacaj
 up?saten tułkl, wskutek czego t.rsl
ce chorych., k
- ły k_onf
renCJI utrzymane w stylu zwykłych 
d
iennikarskim, - Byłe
 oneg
ai. pra- am P?hCJI, aDl te
 
tr
ty ogm?w
j. N
- ' I
k, głuchych, ślepych I memych znajdzIe ł sO
lecklch odez.w prop
gandowy
h, 
 
wIe 4 godziny w prezydjum pohCJt ber- uczyclel
 s
kół mlejs.ktch od mlesląc
 DJe SIę na bruku. sk
e
owane przecIwko panstwowojcl pol 
Jińskitj i mogłem zaznajomić się dokła- otrzymują jut pensYJ. Pasywa miejskIe -0- sklej. 
dnie z dotychczasowymi wynikami śledz- Ja k b - M . A t -., KARTKI AKTUALN
. _ __o 
twa w "k" t t. d - ł ś' wy terano tSS US iJt:. " " . d . - ,. . 
moje 


y
u
zEzoe:

r k


 :O;i
P:;
r.

 Sędz
owle konkursowi bezrad\'11 wobec grona piękności "a Da IZU IDII ZIIC D przlziłullllll 
łem na tle morderstw duesseldorfskich. WIEDEN, 27. l. .Miss Austrią" W y - , nie za p rzeczone j ' P iękności nowe j . .Miss Praktyczne- wskaz6wkl n. okre. 
karnaw.łow, 
.Mogę nawet powiedzieć, te na pod- bran
 została, Jak to jut doniósł .Pału- Austrji", nie moze ona liczyć na obranie "Przeziębienie" jest jedDlł z najczęsiszych cho- 
stawie studjów i wniosków, wyciągnię- czanID" j8-letma p. [ngeborg von Gran- ją "Miss Europą", czy .Miss Universum" rób 1J okresie zimowym - Nie jest to wpraw- 
tych z nagromadzonych poszlak, utwo- / berger. z tego względ
, że raz Jut tę godność dzie choroba zbyt grotn. I naogół ler.zenie jej 
ł . eł . d b Z oś ód 800 k d d t k b 40 kłA t k b t jest rzeczlł bardzo łatwIł. - Nie mniej jednak 
rzy em jut sobie zup me dokła ny o raz P r an Y a e wy rano ' ł UZYS a a us rjacz a, wo ec czego w ym w}wołać mote przeziębienie bardzo powatne na- 
sprawy. które stanęły przed obliczem sądu kon- I.oku przypadnie ona przedstawicielce ID- stępstwa chorobowe w organiżmle ludzkim, dll- 
Szczególniej list ze szkicem miejsca, ku
sow
go w hot
lu "Imperial", W pięk- aego narodu. tego tet wystrzegać I zapobieiać temu nalety w 
gdzie .znaleziono zwłoki zamordowanego neJ sah hotelowej urządzono dla kandy- - bardztJ t'nergiczny sposób. 
. d t k h b tk d któ tk' Re j estrac j a braci P isz ą ce J " Skutkiem czego powstaje przeziębienie. 
dziecka, jest dla mnie bardzo pouczalący a e er.a ę, po czas rej. wszys le .. Jesli organizm ludzki oziębia się zbyt gwał- 
a psychologicznie daje mi tyle wskazo- wlel()krotme deblowały przed JUry. WARSZAWA. 27. l. Ministerstwo W. townie -scilłgajlłsięnatychmiastnarzlłdykrwlo- 
wek, te mogę określić zatrudnienie, cha- Na czele sądu konkursowego stał am- ':R. i P. zamierza przeprowadzić dokładną no
ne, znajdujlłce się pod skórlł - i krew od- 
rakter i nawyczki, a nawet miejsce za- basador francuski w Wiedniu, hr. Claus
l, _re j 'estrację wszelakiej .braci piszącej". pływa ze skóry i z pod naskurb sluzowe20 (nos 
O . . i gardło) do wnętrZl or
anlzmu, 
mieszkania mordercy. oraz I najwybitmejszych przedstawicieli W związku z tern, w najblitszych Częsci ciała pozbawione dopływu krwi stajlł 
Jestem głęboko przekonany, te mGr- ś\ł'iata malarskie£o, rzeibiarsklego i prasy. (Iniach literaci, dziennikarze i publicyści się oczywiś
ie dostępne dll ka!dego rodzai u za- 
derC'a znajduje się w Duesseldorfit', I Wybory odbywały 
ię w ten sposób, c trzymają specjalny kwestjonarjusz, który rostków i bakteryj - i to tet ułatwil .wszelkle 
nawet twierdzę, te łatwo go znaleźć. te po kazdej .deflladzie. sąd zmniejszył t rzeba wypełnić, dołączając przy tern fo. sta
aj

:f
o:;tnl się pn,ezięblć _ jesli z cle- 
Zwłaszcza litera R w jego piśmie jest liczbę kandydatek, wybierając z coraz t ografję. płej temperatury _ wyjdziemy nl
le na zimne 
niesłychanie cennym dowodem. ściślejszego grona. W pewnym mom
n- E 11 ,
 II . D Id fale powietrza. l dlatego te! nie powinniśmy w 
Edgar Wallace nie mówi naturalnie, cie 
ąd konkursowy nie mogąc SIę zde-ilgar Uli ate a upiorze z ulsse orlu porze zimowej przesiadywać w mieszkaniach, w 
jak jest jego .teza., ani jaki sobie cydować na ostateczny wybór, omal nie Znany autor powieści kryminalnych kawiarniach I kinach w paletach I futrlch. Wy- 
.. . k . d ł ł . d szedłszy, bowiem zagrzani n. ulicę - naratamy 
.obraz c wyrobił, am wreszcIe Im we ug zrzek SIę man atów - wreslcie 
ednak Ellgar Wallace, który przyjechał do Nie- ..ię niechybnie na to, te fale zimna rychło zaatl- 
niego jest morderca. doko;'lano W} boru p. Griinberger. m.le
, zainteresowany tajemnicze mi mor- kujlł rozgrzane ciało I spowodnjlł nagle oziębIe- 
Odpowiedzi na te wszystkie pytania Na konkursie była obecna równiet d
 rstwami w Duesseldorfle, w wywiadzie nie, które wywołać mote bardzo przykre n.stęp- 
angielski powieściopisarz, który dotych- zeszłoroczna Miss Austria, która uzyskała ł d2ier .łDikarSkim oświadczył, :te po zbada- stw
ie nale!y równie! nigdy pić zbyt zimnych 
czas ścigał morderców tylko na papierze, tytuł .Miss Uniwersum". niu całokształtu matujału, doszedł do napojów, _ jesli temperatura naszego ciała jest 
jako widmo własnego mózgu, spodziewa Prasa austrjacka podkreśla.., it mimo przekonania, it mordercą jest rysownik silnie rozgrzana. Ostrz
!enie to watne jest w 

 - 
 ---- --------- 


EMJL RICHEBOURG. 


Piękna koronczarka 
P o w i ej ć (Przekład z 'francuskiego) 
- Złodziej I... złodziej! - powtórzy- takowała jak furja i w. Jc'DńtJl udało jej się 
łl pani P
u
encja.. . _ sch
ycić _papie
y; .wted y Forestier ryknął 
I z dZIkIem krzykIem rzucIła SIę, te- wśclekJe J rzucIł SIę r.a panią PrudenCJę 
by wyrwać papiery z rąk Forestiera. Lecz jak zwierz dziki; złap :lko prawą r 
kę do _ Ale pani wie? co tam było napi- 
obron y, a Leoma mtała zręcznoj{ i swo- sane? - powiedział Forestier. 
bodę ruchów. Odpy,hana, pow,' acała j a- Spojrzała ni oieio, ał ,j, zatr
 


46. 


- Bydle głupie I - odpowiedziała 
mówiąc głosem syczącym - mówię ci, 
te wszystko stracone I 
- Ma pani zawsze młodą dziewczy- 
nę.,. 
- Tak, pójdzie za tego, którego ko- 
cha, ale nie będzie miała bogactw rodzin- 
nych, jakie mogłam jej powrócić. Prze- 
padły moje projekty, kiedy wszystko szło 
tak dobrze i twój majątek, nędzniku, tam 
jest obecnie; szukaj go w popiele I 
- Gdybyś mi pani powiedziała, co 
było w tych papierach, nie byłoby to na- 
stąpiło_ 
Wzruszyła ramionami z pogardą. GOCl:- 
ki usmiech skrzywił jej usta i napowrót 
w złość wpadła: 
- Foresberl - krzyknęła głosem o- 
strym, dyslącym, piorunując go spojrze- 
riiem - jesteś łotrem, przynoszącym hań- 
bę ludzkościl posłuchaj mojej przepowied- 
dni źle skończysz, umrzesz więźniem w 
Nowej Kalendonji. jeteli nie na rusztowa- 
niu. Żałuję, tern cię poznała i przeklinam 
dzień w którym wszedłeś do mego do- 
mul Czego stoisz? Czego jeszcze czekasz? 
N ie ma tu pitniędzy dla ciebie... Dla psa 
mam większą litość nit dla ciebie; choć- 
by" z głodu umierał pod moim progiem, 
nie dałabYn1 ci kawałka chleba. 
Otworzyła drzwi salonu i mówiła grot- 
nie: 
-Wynoś się i nie pokazuj mi się na 
oczy I 
On stał nieruchomy, jak gdyby nie 
słyszał. 
- Preczl - powtórzyła - zejdt mi 
z oczów, łotrze... Czy mam l:awołać po- 
licję1 


Foresher zląkł się i zdecydował się 
wyjść nareszcie, lecz odwrócił się na pro- 
gu i rzucił Leoni zjadliwe spojrzenie. 
Gdy wyszedł ze sklepu, pani Pruden- 
Cjl, która krok w krok szła za nim, rzekli 
do Eltbiety: 
- Ten człowiek nie powinien zostać 
tutaj, wypędziłam go I 
- Co się takiego stało? 
- Chciał mnie okraść I 
- Bote mój - rzekła Eltbietl, Wl:no. 
sZąc ręce. 
- Dosyć o tym bandycie, 
Itbieto, 
odpraw fiakra, nie pojadę na kolej. 
Powróciła do salonu, usiadła ni ka- 
napie i wzburzona do głębi, wyrzekła 
głucho: 
- Stracone, stracone ni Zlwue I 
xvm. 
Wildomości. 
Nazajutrz przyszedł z Igencji BrevlCJ- 
ne bilecIk podpisany puez dyrektorl, za. 
witrający te słowl: 
.Szanowna plni I 
. Racz pani pofatygować się dl:i'. z
' 
raz do mojego biura; mogę plni udzlehć 
tądanych objaśnień. 
.Pozostaję i t. d. II 
Leonia zgniotła papier i w ogień WCl:U' 
dłl. 
- Nie potrzebuję tadnych objaśnień I 
- mruknęła przez zęby - nie myjlę 
tracić czasu na prózno. Szkodl moich pir. 
niędzy, wrzuciłem je jak fi' błoto... Ah! 
ten Forestierl... 
Oparła głowę na rękach i zaczęłl roz- 
WitaĆ. 


Ciq ,IIJ7 P"ł4pi,
		

/p_1930_01_28_nr100003_0001.djvu

			lizcleg61ności w okresie karnawIIlu I wIeczorów 
tanecznych - w czasie których tańczl!cy - po 
"gorącym" tańcu przechodzI! zazwyczaJ do bufe- 
tu ..na zimnI! lemoniadę". - l tu rÓwnie! nagłe 
oziębienie naskórkÓw iluzowych w gardle I prze- 
wodach pokarmowych - spowodować mote nie- 
chybnie &tn chorobliwy. 
.Jakie mog! być następstwa przeziębienia? 
Dochodzą one do bardzo grotnych ostateczno- 
ści, - Przede-.vszystkiem z początkowego kataru 
nosa - wy;wi1zać mote &Ię łatwo w razie sIlne- 
go przezlębiel.la zapalenie płuc. co w nasbilPstwie 
łatwo Sp01\ o';ować mote nawet grutlicę. - A 
z lekkiego Taralenia gardła nastąpić mote w dal- 
szym clII2u re
matyzm stawów, albo tet przykre 
dolf'gliwo
cI n 'rek I serca. - Motllwoicl zatem 
wcale niebezpieczne. 
I dlatego td niepowinniśmy nigdy lekcewa- 
tyć sobie pl ;zlęblenia. Po stwierdzeniu pierw- 
szych obja" ów w postaci kataru, - kłuć - i 
dolegliwościacl: w gardle - nalety natychmiast 
&tosować środki ochronne. Jedynym najwatnjej- 
szym Arodklem jest przedewszystklem rozgrzanie 
całego ciała - tak, aby krew krątyć zaczęła 
normalnie w calym organlźmie I dotarła do tych 
miejsc, w których skulkiem zimna skurczyły się 
narządy krwlono
ne. - D

ływ krwi dostarcza 
bowiem poszczególnym uęsclom korpusu ciałek, 
potrzebnych do zwalczania wszelkich bakteryj 
I zarazków. 
W tym celu nalety przedewszystklem w razie 
przeziębienia napić się 20rącej herbaty - lub 
Innego cIepłego napoju, rozRrzewajl!cego całe 
dało. W clętszych Zliś wypadkach nalety za. 
tyć aspirynę, - która przyspiesza działanie krwi 
I ." ten spo$Ób umotliwla szybszą cyrkulację 
ciałek krwistych w calym organitmie. Na!leplej 
jest oczywiście te zabiegi stosować W ł6tku. 
Jf'śli jednak przeziębienie okazuje się bardzo 
silne - I przyłączają Się doń powatnif'jsze kom- 
plikacje - musi chory pOTcstać przez dłutszy 
czas w łótllu I nie wychodzi': z ciepłego mie. 
szkania tak długo, at stan ChOl oby zupt:łnle zDi- 
Imlf'. - Lekkomyślne nar.at.:nie sio na dalsze 
przeziębienie poprowadzić bowiem mote do ka- 
tastrofalnych powikłań ChOro
 
ych. Dr. B. L. 


Z DNIA 


Zabaw
 
Czar bujneJ nocy mija z p'er;\szym brzaskiem 
[dziennym, 
lecz czasem echa szumil! pr
"brzmiałe piosenki, 
czasem usmiech się zbudzi jasny I promienny, 
a dłoń odczuje ciepło Innej nliLj ręki. 
J chociat dzień jest szary, ubogi I smutny,. 
[hoC rozbłyska powoli, ciągnif' się bez konca, 
echa z nocy wysnutel bajki bałamutnej 
SI! w szarzy tnie dnia tego lłotll plamą słońcII. 


KRONIKA 


Kalendarzyk rzymlko- katolicki. 


WIr:szuJemy I 


Slyu." 


9 w poniedziałek Janowi 
. wtorek Waleremu 


 . Arodę franciszkowi 
91"_ WIP"" e. v.. . 
A''''II lo C .. . 
Vi lorek Itol.'" Wlłcll6ł .. T. 23 
_ , .. III ."
hU.. ... 21 
- Nowe bilety bankowe 10-zło- 
tow:!. Poczlłwszy od 30 bm. Bank Pol- 
ski bęJzie puszczał w obieg b lety ban- 
kowe IO-złotowe, opatrzone podpisem 
pr
z" sa Banku Polskiego dr. 
ładysł3wa 
Wróble"Yskiego oraz datą 20 lipca 1929 r. 
Poza temi szczegółami nowe bilety nie 
rótnią się niczem od znajdujących się 
obecnie w obiegu. 
- Watne dla wszystkich praco- 
wnlkOw umysłowych. Zarząd Związku 
Pracowników Umysłowych Ziem Zach. 
w Poznaniu donosi: Wszystkim praco. 
nikom umysłowym podaje się do wiado- 
mości, te z dniem 15 bm. otworzona 
została poradnia prawna i biuro nas
e 
przy ul. Masztdlarskiej 8a II p. P
rad
la 
udziela wszelkich porad tak ustme, Jak 
i piśmiennie bezpłatnie. Przyjmujemy 
rówl'liet zgłoszenia nowych członków. 
Wpisowe 2 zł, składka miesięczni l zł. 
Poradnia prawna i sekretarJat są czyn. 
ne w poniedziałki, środy i piątki od 9 
do 1 i od 3 d) 7. 
- Kradzlet korelpondencJI po- 
cztoweJ. Na terenie majętności Baby 
w odl 
głości dr:óch kilometrów od Mo- 
Rilna w dniu 2) bm. znaleziono wor
k 
urzędu poczto\\'e
o Poznań 3 numer 773. 
Worek był rozj)ruty, a znajdująca się w 
nim kcrespondencja porozrywana i roz. 
sypana. Ze stempli wynika, te korespon- 
dencja datowan.. była przez poszczegól- 
ne un:ędy w dniu 15 bm. i nadana . 
kierunku Poznania. 
Narazie nie zdołlno ustalić przyczyny 
krldzlety pocztowej, nasuwa się jednak 
przypuszczenie, it chodziło tu o ukradze- 
nie wartościowych przesyłek pocztowych. 
- Watne dla ubezpleczonyrh w 
niemieckich kalach brackich. Ubez. 
pieczalnia Krajowa w POl:nan
u pod
ie 
do wiadomojci b. członków nJemlecklch 
kas brackich. te na podstawie umowy, 
uwartej przez Spółkę Bracką w Tarnow- 
skich Górach z Kasą Bracką Rzeszy 
(Reichsknappschaft) zostało zwolnienie 
od opłaty Ul:I1.ni6wek (Anerkennunisie- 


Pomoc państwowa dla bezrobotnych 
. Wedł
g dotych
zas obowiązujących f) w rodzinie, składającej się l: 2 do 
tns
rukcYJ w sprawie p.omo
y pańs
wo- 3 osób, w której zarobki lub docbody 
weJ dla be
robotnych. jezth w rod ZlJU e, poszczeg,
lnych członków rodziny lub 
prowadzącej wspblne go
poda
stwo do- w
z
stkic
 razem nie przekraczają 90 zł. 
mowe, prawo do z.al?omogl posIadało. klł- mleslęczme, zapomogę w wysokości 30 zł. 
ku bezrobotnych Jej człun
ów. to ZlpO- ?trl
muje tylko jeden członek rodziny, 
mog
 mógł otrzymać tylko leden członek Jeteh zaś przekraczają, to zapomagę ot- 
r<:>dzIDY! przyczem w wyp3d
u, g
y cho. r
ymuje tylko głowa rodziny w wysokoś- 
clatby Jeden z członków tej rodzinY za. CI 20 zł. miesięcznie. 
robkuje lub posiada dochodu w wysokoś- ..'. . . 
ci równej lub przewytszającej odnośne g) w rod.Z1l1Ie, s
ładająceJ Się z 4 0- 
stawki zaprmogowe _ nie mote otrzy- sób w której z1łrobkl lub 
ochody posz- 
mać zapomogi taden z członków tej ro- czególnych c
łonków rod
1D lub wsz)'st- 
dziny. kich razem nie prz
kraczaJą 12? zł m

s., 
Na posiedzeniu Rady Ministrów przy- zapo
ogę ?trzymuJą 2 o
oby, Jedna lako 
jęty został wniosek ministra Pracy i O. gł?wa ro
Ztny, z dodatk
em na 2 osoby 
pieki Społecznej, według którego obo- 
 Jed.na, Jako samotna tj. razem 50 zł., 
wiązujące dotychczas przt'pisy zostały Jeteh .zaś przekraczają, to. zapomol1ę o.t- 
zmienione w sposób następujący. rzymule tylk
 głowa _ ro
zIDY, wz
lędme 
Jeteli w rodzinie prowadlącej ws ól- starslY wlek!em w hczbl
 uprawmonych 
n
 gospodarstwo d
mowe, prawo do Pza- do zapomogi w wysokoścI 3') zł.; 
pomogi przysługiwałoby kilku bezrobot- h) w rodzinie, składającej się z 5 o- 
nym jej człvnkom, to zapomogę przy- sób w której zarobki lub dochody DOSZ- 
znaje się: I czególnych członków rodziny lub wszyst- 
a) w rodzinie, składającej siC z 2 do kich razem nie przekraczają 150 zł. mil's. 
3 osób, z których tadna nie zarobkuje otrzymują zapomogę 2 osoby, jedna, jako 
ani nie posiada dochodów z innych źró-. 
łowa r
zIDY, dodatkiem na 3 osoby 
deł, otrzymuje zapomogę tvlko je,1en bez-I! Jed
a Jako sam?tna tj. razem 50 zł. a 
robotny w wysokoścI 30 zł. miesięcznie; lez
h przekraczają, to zapomogę otrzy- 
b) w takiej sam
j rodzinie, składają- lłI u Je tylko głowa rudziny w wysokOści 45. 
cej się z 4 osób, otrzymują zapomogę 2 i) w r
dzinie, składającej się z 6 0- 
osoby, jedna, jako głowa rodziny, z do- sób, której zarobki lub dochody poszcze- 
datkiem na 2 osoby i jedna, jako samot- gólnych. członków rodziny lub wszystkich 
na t. j. razem 50 zł.; razem me przekraczają ł80 zł, miesięcz- 
c) W takiej samej rodzinie, składają- ?i
, otrzymuję zapomogę 2 osoby, jedna, 
ceJ się z 5 osób, otrzymują zapomogę jako g
o.wa r
dzIDY, z doda!kiem na 4 
dwie osoby, jedna, jako głowa rodziny, oso
y I .Jedna !ako samotna tj. razem 65 
z dodatkiem na 3 osoby i jedna, jako zł., Jete
1 zaś przekraczaJą, 
o 7apomogę 
samotna tj. razem 50 zł.: otrzymuje tylko głowa rodzmy w wyso- 
d) w takiej samej rodzinie, składają- kości 45 zł; 
cej się 
 6 OS?b, otrzymują zapomogę 2 k) w rodzinie, składającej się z 7 i 
osob.y, Jedna, Jako g!
wa ro
zlDy, z do- więcej osób, w której zarobki lub docho- 
datk
em na 4 
suby I jedna, Jako samot- dy dla wszystkich razem nie przekraczają 
na tj. razem 6<> zł.: 180 zł. miesięcznie, otrzymują zapomogę 
e) w takiej sameJ rodzinie, składają- 3 osoby. jedna jako głowa rodziny z do- 
cej się z 7 i więcej osób, otrzymują za- datkiem na 4 osoby i 2 jako samotne 
pomogę 3 osoby jedna, jako głowa ro- tj. rai:em 85 zł., jeteli przekraczają, to 
dziny, l: dodatkiem na 4 osoby i 2 jako zapomogę otrzymuje tylko głowa rodziny 
samotne tj. razem 85 zł.; w wysokości 45 zł. 


Powiał znińs
i 


zielnn
 na 
wa o
r

i I. C. L. 


Podkomitety miejskie w Rogowle I Janowcu oraz wieJskie w Dzlewlerzewle 
Juńcewle. Kołdrąblu. SrebrnogOrze. Sarblnowle I 2ernlkath 
W niedzielę, dnia 12 bm. odbyło się Jaoc.wca, wiceprezesami p. dyr. Lisieckie- 
w gmachu Banku Ludowego zebranie or- go z Rogowa i p. Porankiewicza z Sar- 
gsnizacyjne Komitetu T. C L. na zachod- binowa, sekretarzem p. Sokołowskiego z 
nia część pow. tniilskiego z sIedzibą w Janowca, zast. sekretarza p. Siewkowską 
Janowcu. Wskutek bowiem pewnego za- z Janowca, skarbnikami p. Żab:ńskiego z 
niedbania zachodniej części powiatu przez Janowca i p. Niezgodę z Niedtwiad. 
Powiatowy Komitet w Żninie vraca oświa- Do Komisji Blbljotecznej wybrano: p. 
towa na tym terenie nieco podupadła. Je- Sobolewskiego, p. Jankowską z Janowca, 
dynie KomItet miejscowy w Janowcu pra- p. Stachowiaka z Kołdrąbia, p. Bałę Cze- 
cował intensywme i owocnie, czego do- sława z Brydzyma, p. Wiśmewskiego z 
wodem jest dość liczna biblioteka. Oce- Janowca, p. Poprawską z 2ernik i p. Bar- 
niając to Zarząd GJówny T. C. L. w Po- tuszównę z Janowca. 
znaniu podziehł powiat tmński na dwa Do Koła Prelegentów wybrano: p. Wiś- 
okręgi i polecił Komitetowi mIejscowemu niewskiego z Janowca, Lubika z Rogowa, 
w Janowcu zorgamzowanie drugiego Ko- Jankowskiego z Laskowa, p. Wittulę z 
mitetu Powiat(Jwego, który zająłby się pra- Janowca, p. Kasprzyka ze Srebrnejgóry 
cą oświatową w tej części powiatu. i p. Poprawsk<1 z Żernik. 
Zebranie, na które przybyło bardzo Do KomisJi Rewizyjnej wybrano p. 
liczne grono chętnych do pracy społecz. Szulcównę z Janowca, p. Mieczkowską ze 
nej, zagaił członek Rady GJównej T.CL. I Srebrnogóry i p. dyr. Lisieckiego z Ro- 
p. dyr. Sebel. Na przewodniczącego zebra. gowa. 
nia wybrano czynnego na polu pracy 0- Prócz pow y ts zych osób do Komitetu 
światowej jcszcze od czasów zahorczvch Powiatowego wchodzI ks. Matt'lski ze Sre- 
p. dyr. Lisleckiego z Rogowa. W ciągu brnogóry i p. .Mnichowska z Juńcewa. 
obrad p. Sebel i p. Sobolewski wskazali DelegatamI na Walny Zjazd T. C. L. 
na znaczeme i doniosłość pracy oświato- w Poznaniu są: p. Poprawska i p. Sta- 
wej T. C. L. oraz cel zebrania, przyczem cbowiak. 
p. Sobolewski l:wróclł się z gorącym a- Nale2y siC spodziewać, te teraz pra. 
pelem do obecnych o współpracę. CD oŚ
latowa T. C. L. '!' naszej okolicy 
Działalność Komitetu Powiatowego w zostame "nll nowe pchmęta tory- te pow- 
Janowcu. zorganizowano w ten sposob, ze staną liczne biblioteki, I wybrane Koło 
..chwalono utworzyć Podkomitety mleJ- Prelegentów wywiąte się nale2vcie z za- 
skie w Rogowie i Janowcu, oraz podk,,- dania i wygłosi odpowiednią ilość wy kła- 
mitety wiejSkie w Dtiewierzewie, Juńce- dów, odczytów, pogadanek naukowych, 
Wie, Kołdrąbiu, Srebrnogórze, Sarbinowle historyc
nych i krajoznawczych, zorgani- 
i Żf'rnikach. zuje w kaMą rocznicę obchody i uroczy- 
Do Komitetu Powiatowego wybrano stości narodowe, zorganizuJe wreszcie 
jednogłl śnie cały skłi!d dotychczasowy przedstawienia Imatorskie, które prócz roz- 
Podkomitetu miejski
go w Janowcn oraz rywki mogą nawet przysporzyć funduszów 
szereg innych osób, a ten ukonstytuował na zakup ksiąi.ek. (T.) 
się następujlICo: 
Prezesem wybrano p. dyr. Sebla l 


- Rekrutacja robotnlk6w na wy- 
Jazd do FrancJI. W poniedziałek, dnia 
10 lutego 1930 r. o godło 9.tej odbędzie 
sie w Ekspozyturze Państwcwego Urz. 
Pośrednictwa Pracy w Inowrocławiu przy 
ul. św. Ducha nr. 9 rekrutacja górników 
i robotników do górnictwa ni wy jazd do 
Francji. 
Przyjmowani będą. tylko bel: rodzin 
zawodowi górn loe do lat 48, robotDtcy 
do lat 35. 


bfihr) przez mieszkających ubezpieczonych 
w Polsce przedłutone do K
ńca 1930 r. 
Wysyłanie uznaniówek do nJemieckich 
kas brackich jest zatem zbędne. Umo- 
wa ta dotyczy jednaitte tych ubezpie- 
czonych, którzy posiadali prawa człon- 
kowskie Niemieckich Kas Brackich w dniu 
10. stycznta 1920 lub w dniu idy OpiA- 
uc
ali R.zeszę NiemieckĄ, 


- Dotyczy kontraktu dla słułby 
gburskieJ. Wobec niejasności ujęcii o- 
rzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjem- 
czej z dnia 27 gruddil 1929 r.. czy kon- 
trakt dla słuZby włościańskiej (gburskiej) 
winien bezwzględnie ob
wiązywat takte 
na terenie wojew. Poznańskiego, Komisja 
Pracy przy w. T. K. R. zwróciłl się do 
Ministerstwl Pracy i Opieki Społecl:nej 
z prośbą o wyjaśnienie, na co w dniu 
16. I. br. otrzymała depeszę z Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej trejci na- 
stępuiącej: 
"Postanowienie Nadzwyczajnej Komi- 
sji Rozjemczej o słutbie gburskiej nie 
dotyczy województwa Poznańskiego.. 
Podając powytsze do wiadOlllO.ci za- 
int
resowanym, zaznaczamy, te wobec 
tego kontrakt dla słutby włojcilńskiej 
(gburskiej) ni rok 1930/31 w wojew. Po- 
znańskiem nie obo
iązuje. 
Wydział Pracy przy W. T. K. 
. 
Chętnt na wy/azd do FranCJi zechcłl 
się zgłosić do rekrutacji i zabrać ze sobll 
następujące dokumenty: watny wyku o- 
sobisty z fotograf ją i poświadczeniem 0- 
bywatelstwa polskiego, ksiąteczkę woj- 
skową, papiery prac poprzednich i po- 
świadczenie Urzędu Gminnego o nie n- 
cbodzącej przeszkodzie wyjazdu peten- 
ta do Francji. 
Nadmienia siC te badanie lekarskie 
jest bardzo ścisłe i tylko l:upełnie zdro- 
wi mogą hczyć ni prl:yjęcie. 
- HhitorJa p u ł k 6 w polikich 
1918-1920. Wojskowe: Biuro History- 
czne przystąpiło obecnie do oprlcowlnia 
II serji wydawnictwa "Zarys historji 
wojennej pułków polskich 1918 -19 O., 
Do serji tej zostało zaliczoDe zarysy 
historji oddziałów, które dZlj nie Istniejłl 
są to pułku ochotnicze z numeracjll po- 
wytej 200, pułki rezerwotrre, pułki strzel- 
ców, granicznych, bataljony etapowe i 
wartownicze, Wojskowe Biuro History- 
czne prosi wszystkicb uczestników wy- 
mienionych oddziałów, oficerów i szere- 
gowych - rezerwy oraz pospolitego rusze- 
nia, o jak:najrychlejsze nadsyłanie swoich 
relacyj tak o organizacji i o działaniach 
bujowycb tycb formacyj do W. B. H. 
Warszawa, Al. Ujazdowskie t: 
- Tajemnicze zwłokL Wyłowiono 
zwłoki kobiety w Cotoniu pow. zniński. 
Trup jest zniekształcony bez głowy i nóg. 
Przypuszcza się, te zacbodzi tu zbrodnia 
zabójstwa lub morderstwa. Według nasu- 
wającycb się poszlak trup nieznlnej le- 
tał w wodzie od około 2 ty
odni. 
- Ruch telefoniczny z Niemcami. 
Na podstawie za(lądzema Ministerstwa 
. Poczt. i Telegrafów dopuszczono z dnieM 
I stycznia rb. do polsko-ri mieckiego 
ruchu Telefonicznego m. i. ...Iejscowofci 
Damasławek. Rogowo (pow. miński) i 
Szubin. Opłatę za rozmowy telefoni- 
czne do Niemiec oblicza się według Stl- 
wek taryfowych we fran1cach złotych, 
które przerachowuje się na obiegowo zło- 
te polskie według ekwiwalentu obowiązu- 
jącego w danej chwili (Gbecnie 1 fr. - 
1.80 zł). Blitszycb informacyj udzielajll 
odnośne Urzędy pocztowo - telegraficzne. 
- Poszukiwany. Za oszustwa do- 
konane na terenie m. Bydgoszczy, wła- 
dze sądowe i policyjne poszukujll nieja- 
kiego Jana Gaufa, podającego się za 
inzyniera. Gauf, graso\1l	
			

/p_1930_01_28_nr100004_0001.djvu

			Noak, Korzonek, Siutta, Dereziński, 
os. 
sa, Uberski, nowych członków Adamski, 
Wotniak; dalsi członkowie.będą przez pre- 
zesa kooptowani. (k). 


ctwem p. Koralewskiego z PUldrowca wal- 
ne zebranie spółdzielm mleczarni przy u- 
dziale licznie zebranych udziałowcow. 
Głównym przedmiotem obrad była 
kwest ja budowy nowej polskit'j mleczarni. 
Wiadomo bowiem jest, te polscy rolnicy 
okolicy Janowca zmuszeni są mleko swo- 
je odstawiać do niemieckiej mleczarni, z 
czego zyski przypadają niemcom z po- 
watnych dewidend, a których polakom 
nie wypłacają i na członków ich nie przyj- 
mują. Jakkolwiek budowanie polskiej mIe- 
czami jest konieczne i pilne, to jednak 
z uwagi na obecne trudne warunki nie 
na czasie, tak wyświetla sprawę Ks. Dzie- 


kan Noak czł_ Rady Nadz. i jest zdania 
do czasu polepszenia się warunkbw i kon- 
junktury gospodarczej o ile nie zlikwido- 
wać, z zamiarem budowy wstrzymać się 
temwięcej, te sprawa potyczki na ten 
cel z Państw. B. R. nie jest dotąd pewną. 
Z wywodami Ks. Dziekana zebrani 
się naj zupełniej solidaryzują. \V dalszym 
ciągu Ks. Dziekan Noak zdaje sprawo- 
zdan:e z poczynione
o wywiadu w Pa- 
tronacie Sp. w Poznaniu i stwierdza, te 
dotychczasowa prata zarządu, mającej być 
budowanej mleczarni była robotą nie właś- 
ciwą. Koszta w tej sprawie-poczynione na 
kwotę około 1000 zł. b)ły zbyteczne, a 


wmę za to ponosi p. Sebel dyr. banku i 
członek zarządu mleczarni. 
Następnie p. Sebel prostuje i wyjaśnia 
na zarzuty mL' stawiane lecz nie trafia to 
do przekonama zebranych, poczem głos 
zabierają pp. 
zes Koralewski, Siutta, 
Łuczak i inni. Następstwem dyskusji była 
uchwała wstrzymanie się z budową mle- 
czarni na czas nieograniczony. W toku 
dyskusji p. Sebel opuszcza zebranie. We 
wykonaniu dalszych formalności opornie 
udzielono zarządowi pokwitowania. Następ 
nie tak zarząd jak cała Rada Nadz. ustą- 
piła, a w mit'jsce ustępuJących wvhrano 
ponowni t' pp. Koralewski prezes, Ks. dz. 


BOlr i1no 
- Pa' I Patachon. W środę dnia 
29. bm. w sali .Domu Katolickiego. 
wyświetli Kino Teatr film p. t. Pat i Pa- 
tachon w ohliczu śmierci. j 


BOKOWO 
- Jarmark og61ny odhędzie się w 
Rogowie dnia 5. lut
o 5 lutego br. 


. 
.',. 


., 
  

 

'. 
.- 
...";;

 

3-/ 


.( . 


" 
 


"" 


y 


.......-'" ..:::.  


 


..: 


W niedzielę, dnia 26 stycznia br. o godz. 4.tej rano zasnął w Bogu po krótkich lecz ciętkich cierpieniach opatrzony kilkakrotnie 
Sakramentami Sw. w szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu nasz drogi nigdy niezapomniany szwagier i wuj 
I. p. 


w 45 roku życia. 


....-ł;w.:... 
-,
:"" -: 


kalJer Cukrowni w Nakle 
. 


E 


[ 


Władysławostwo Helińscy 


lnin, w styczniu 1930. 
S;Jrowadzenie zwłok z Poznania do domu tałoby w Nakle nastąpi w srodę. Pogrzeb odbędzie się w ("Zwartek przedpołudniem. 


- , 
, , 


"'\ 


, 


'. 


.' . 


'. 


, . 


.' 


:)..' 


" 


A.... 


1- 


W niedzielę, dnia 26 stycznia 1930 r. o godl. 4-tej rano zmarł w Pozeaniu Op;!- 
trzony Św. Sakramentami vi 45 roku tycia ś. p. 


Zaidle 


ic. 


'adys'a 
kasjer Cukrowni w Nakle. 
Zmarły był długoletnim i wzorowym naszym współpracownikiem. 
Cześć Jego pamięci I 


Urzędnicy Cukrowni w 2ninie. 


ŻniD, dnia 27 stycznia 1930 c. 


-- ----- --- - -- ---- 


,» 
 

-"
 


.,"1 


;. 
-.J. 


." . 


. . 


-- :

 
W niedzielę. dnia 26 stycznia 30 f. zmarł po długich i 
iętkicb clerpieniacb opatrzony Sakramen- 
tami sw. mój najdrotszy mąt I ojciec ś. p. 
:E-ran..ci!!I

ek. D'.I:arosz 
" 
przetywszy lat ¥I. 
Eksportacja zwłok odbędzie się .. CRVartek 30. I. 30. o godz. ID-tei przedpoł. do koscioła paraf. 
w Ryszewku, poczem pogrzeb. 


W ci
tltim smutku pogrątona 
ŻOn., z córką. 


RySleWO, .. styczniu 1930. 


o.! 


, 
-------- 


Stefan Mikotajewski 


Urz,dowo zatwierdzona n Ilstanza komls1. 
przJ T.rgowlcJ w Poznaniu 
pl"ZYlmule 
do komisowej sprzedaży 
opasy, tuczniki i owce. 
Biuro: Rzeinia Miejska 
Telefon 26-56. Tel. pryw. 54-84. Tel. pryw. 69-14. 
Adres dla przesyłek: F-a Stefan Mlkołaj!'wski, Poznań - 
Tatr.a Garbarsu, Rzetnia Miejska. 
Na tyczenie wysyłamy konwojenta do załadowania towaru. 
- 
 
 


Przetarl prZumUSBWij I Mam na spJZedat 
W czwartek, dnia 30 bm. o drzema brzDzoml 
godz. I popoł. sprzedam w Ja- , 
nowcu u p. SzelmeczkI najwię- dynie do manet., I woz6w. 
cej dającemu i za gotówkę. I w..'kl 2 1 12 mtr. 
bufet dębowy IgnŁłCY Król 
kredens dt:bowy. Sullnowo p. Żnin. 
FRANKOWSKI --- 
kom. sądowy. 


Mam 
10 pros..czakow 
8 tygodniowych 
:C:U:'b sprzedaż 


:F»I:E:S5 
wilk (z kagaflcem) 
zagi:ł::Lą:ł. 
Do oddania za wynagrodzeniem 
Mitlewskl- Cukiernia 
2nln. 


Jur-ek. Słębowo 
pow. 2nln 


Deputatnik 
z 2 zaclt:łnlkaml (chłopcy) po- 
trze
;;os::n:
 k;
etn::
linistraCji W. BALSKI 2nln Tel. BO. 11II1i1ll1ll1ll1!lI!llIIlilllllllllllllllllllilllllllllllllllmnunn 
.Pałuczanina-. .... Do.ta..... n.tychml..t. 
 


Osobnych uwiadomień nie wysyła się. 


" 


!lO 
, 


TJ VT .A. G Al 
.
 
tD " 
\\, 
Cz y pamiętasz o"tem, 
te ceny nal: 
k. a "'łQV y 
IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIn:1i1111ll1l111ll1ll11ll1ll11U 
zni2ono ? 
Firma 
A. Schmidt. 2nin 
. Tel. 61. Rok zał. 1877. . 
"" 


t 


r 


. W niedzielę, dni. 76 stycznia br. o god;: 4-tej rano zmarł 
w Poznaniu po krótkich lecz ciętkich cierpieniach, opatrzony 
Sakrament..mi sw. w 45 roku tycia 
Iw. p. 
\' ładysław Zaidlewicz 
k.sler CUkrowni w N.kle. 
Zmarły był pierwszym rendantem Powiatowej Kilsy Ko- 
munalnej w Odrodzonej Pol
c
. 
Cześć Jego pamięci! 


Urzędnicy Powiatowej Kasy Komunalnej 
I Komunalnej Kasy Oszczt:dnold 
w tnlnle. 


Sprowadzenie z\\łok z Poznania do domu tałoby w Nakle 
nastąpi w śr..dę. Pogrzeb odbędzie się u czwartek, przed poł. 


" 


.. . 


.I.....
 ' I I :...- 


II 


Majętność Gorzyce 
poszukuje od 1. 4. 30 r. fla deputat 


sł