/sp_1931_12_18_nr2920001_0001.djvu

			D 


Dzlsla: 10 .tro.... 


P14tek, dnia 18. gnrdnIa 1931. 


- 


... 

 ... 

 . 
.1 
", . 


, ' 
, . 
" . 
. . 
. 
. 


.' 


'. 
. 
. 
.1' '. 
. -lO 
. 
. . . 
. 
. 


l" o 
. . 
'. . . 
' '. t 
, . . I. " " 
. . , , t 
. . ;' . . . 
. , , 

: t . . " , 
. , . 
, . . 
.; "" . .. . '. . , 
. 
. o 
. o 
Dodatki: Dom Rodzinny Siła i Zdrowie 


. 
. 


, 
. 
, 
. 
,.. 


, 
.' 
, 


. 


, ,. 


Dziennik Toruń!'ki 


Mestwfn. 


ABonAMEnT 
. ell:.pedJcJI t . .JeacJl mleJlcoweJ 3.00 d. . 'eencJlcb poz,mleJ'c. 8.26 zł, prl.. 
pocztę Jut . od_o.l. 1,31 sł, pn.. roanoltdeU mieJsc.. 8.30 Ił, po..mleJsc.. l.łO ał, 
pod op.sk, . Police 6,
 al. .'er..lc, 6.50 ał. w Od,Asku 2 1 20 £'da. . dostarczeniem 

.:;O e4. W .elle wypadU. 'powod. III, wy t.., p.I...Ud . IIklad.le, ItnJUw 
I L P. wJd..ntctwo Ble oc1powted. .1 nlr.doSlarCzł'ole pisma, abonenci ale mlJ.. 
prlw' dom_e at .Ię ałedo.t.rclonJcb numerów, 0411'odo.86 łub zwrotu Ibon.menlu 

onto czekowe, P. K. O. Poznań, nr. 200695. 
Od dz. Ul Clr.dzh,dz,,: Mickiewicza 22. Tel. 207, 


WydanIe A, 


Cena 20 groszy. 
, - 


: l> 
'. , 
" . 
. . '" 
; . 
" . 
. +
. 
. . " 
. 
. 
t 


. 
" 


," 


# 

.. 


, 
. . 


Gazeta Toruńc;ka 


OOt,OSZE"IA 
wleru. mU. oa str. 7-lam. 2.) er. retl. .a tekstem red.te. n. str. 4-łam. 60 £f. reklam. 
w tetłcle al2 I a .tronle 1«1 er. dals.e Itro.., 85 pr. nI t IIlr. 150 E'f. Z. Oełon:rDla 
stompllt. I . I.,trzet. III,leJlca 20 proc. Dld.W,łkt. Drobne: wiers! napt.. 30 pr. ta2:dr 
nast.. słowo 15 £'f. Dł. pOI.lut. prac,. t nekrotprl 20 proc. .nltkl. KOił1unltaly 50 er. 
pnJ ,,,dĆw. 'cl..l_ nately1.. lab pr.y tonturuch rab. upad.. O£,ło5zenle ...do.e 35 

. .a WJfl1 I''''"ykłym drukiem. Z. tenn. drut ł prn
pll mieJ. O(tosz. nie odpOW'llId.. 
Konto b.nkowł!' Bank Związku Sp. Zarob. w Toru,,;u. 
Oddz. w ChełmEY: ul. Tor..f1ska 38, Telel. 54. 


o Hitlerze w Szwajcarji. 
Bem, 16. 12. PAT. - Dzienniki SE\\aJ- 
carskie, jak "Journal de Geneve", ..:Satio- 
nal Ztg:. i "Gazette de Lauvanne
, oma- 
wiając motliwość dojścia do władzy Hitle- 
ra, przewiduj", it stanie się to niebawem. 
DEienniki wyrażaj" przYPusEczenie, te e- 
wentualne objęcie rządów prEez Hitlera 
b)-łoby mot e korzystniejsze, nit obr,cna nie 
w)'raźna s)-tuacja polit)"czna, panująca w 

iemczech. 
Co do ustosunkowania sIę SEwaJcarjl do 
,vJ!:miankowanej 1'\\ entualnoścl, to. jak 
twierdzą tu powszechnie. Ealeteć będzie 0- 
no od stanowi
ka, jak!e zajmie Francjs. 
D2kret Kongrega-cji Sakra- 
mentów. 
Rzym, 16. 12. PAT. - ,.Acta' Aposto- 
licae Sedis" ogłasEają dfkret Kongregacji 
Sakramentów w spra\\ie Z'lsnd. jl!.kie pn:e- 
strzpgać nalety \V proce
3ch o unie\\alnle- 
nie malteństw. Dekret Z3W;erR sz('
n'lście 
rozdEialów, obejmujących 72 artykuly. 
Trzesienie ziemi we "':
oszech. 
I RżYm, 16. 1Z. PAT. - powwrzajqce si
 
od kilku dni w krótkich sto!'unkowo od- 
sh;pach czasu wstrząsy podzi('!nne w To- 
skanji i Romanji żywo niepokoją ludność. 
Wczoraj znowu odczuto tl'7.ĘEienie ziemI 
trzecIego stopnia, w odległości 100 klm od 
Bolonji. Ofiar nie zanotowanI). :Sie mniej, 
w wielu miejscowoścIach ludno;ć opuśdła 
siedziby, biwakując pomimo deszczu i śnie- 
gu w okolicach podgórskich pod gołem 
niebcm. PrzYPuszcEalnie opicentrum znaj- 
duje się w mIejscowości Pa1R7.7010 di Ro- 
magna, gdzie najbardziej odczuto wstrzqsy, 
które spowodowały zarysowanie Bi«: śniQ06ta.1 u.kcmstytuowam.y. Usta ga- 
Niemczech. Tam rzą.d obejmuje swoJI) bl.netu. pOOa.na. w pon1edrialeok wiec7{)- 
dz.iał.a.l'DOŚcil) wszystkie driedziny życia rem przez agencję Hav3f;3, zmieniła siQ 
go.spoda.rczego i spolocmego, stwarza- o tyle, te m.hn.istrern spraw z.agranil'Z- 
jęc dla niw równe prawa. A u n)"(;b ZQ6ta.ł ZU:lue1a, a. nie LeIToux, 
nas T zaA ml'Irlst-elt" komunikacyj nic został 
Szkoda, że p. Matl.tsrewsld tej stro- liotychcUIS wyznacwny. Prezydent Za- 
ny za.ga.dinlt'lIlla nie poruszrł gł
biej i % mora uaprooowa! skład gabinetu, któ- 
porÓ'\\ nawaeml 6U
DJ.L 
 ry 't'i
 czwari.ek st.wnie prred Korteza.mi. 
, . 


Rok II. 


- 
Centrala: Toruń, ul. św. Katarzyny 4. Telefony: 57, 300, 888. 


Sypią sie nowe 
Dodatki. 
Czy to Jest prorrram "doraź- 
nyU? 

iedaW'IlO b. m.lm.isier skarou, p. Ma- 
tuszewski, pocbwalił bohaterskie (,,he- 
rojozne") '\\"}'siłki kanclerza. dr. Brtinin- 
ga, k.tóry ()SIta.1Jljem IWJpOI'Zą,dzeniem 
doraim-em (..Not.verordJJ.ung") udowod- 
nił, że sWa. się zna.leźć skutecZllle 
6rodkl, celem naprn.wy gospodarczego 
i polltyC1JMgO poloże'n.ia. Niemiec. 
Wprawdzie wtajemniczeni mó\\ię., że 
dr. BrUn1ng pragnął wytrQCić broń 
z rQ-k ,,hitl9.rl()wców" i dlatego przejął 
wiele z i<:h partyjlIlego programu. Tern 
należy sobJ.e tłómaczyć pewne s o c j a- 
I i s t Y c z n e na.1eciaJ-olK:i w jego Za.TZę.- 
dzelJllacl1. 
Z drugiej strony chodzHo t
 dr. 
BrtinilngQwi o to, ażeby nie zra.zić s0- 
bie socjalnej demokr8ICj.i ObIiczooia 
kanclerza. rue zasw.łodły. Zabezpieczył 
fOlę zarÓ'\V'1l0 od ,jna.rodowych socjali- 
stów" (tj. hitlerowców). jak 1 od mię- 
dzynarodó\\1k1. 
Temu celowi służl) za.aozę.c1zenla 
w d
oozJmie .obniż.k.i pil"ocentów przy 
pożyczkacb nie tylko pe.ń.st
YCh, ale 
iakże samorzQdowych i prywatnych. 
..EtetYLII1', uja.wn.i.a.jQCY się w z.arządze- 
ni8lCb dr. Bruninga, ma \\1ięc pod'łoże 
taktYClID() - polityczne. Trzeba było ja- 
kiejś "oe.łody" dla iru1:rch gorz.kicl1 pi- 
gułek. 
A trzeba. pnyznać, że dr. Briining 
uderzyl mocno w dot}'chczasowe ust.a- 
wodawstwo 
połecme. Obniża. zarobki, 
obniża ś\\iadczenia na ubezpieczania. 
Ale oprócz tego obniża także podatki, 
taryfy kolejow£', opłaty pocztowe i te- 
lefon1cwe, komorne itd. Podnosi na- 
tomiast poda.teK OOm"oto'.\ Y z 0,85 na 2 
}JroCent. 
Motna krytycznie oceniać nowe za. 
ł'lłdzenia d'l'. BrlinLnga, ale należy 
st.\\'ierdoz.1ć, że rzęd nierrrie-oki sam tak- 
te pragnie świecić przykładem, gdY Gdańsk. 17. 12. - Operujęc frazesa- l nE>mi i g-QE:podarczemi postulatami hit. 
.chodzi o zn1żkę CeiD. mi deDl2.gogicznemi hitlerow-cy w Gdail lerow'ców, a tylko ich 
wiat{)
IQ.dem. 
!'ku nie coJn!i:1i się na.wet przed wmie- 
I Inaczej przoosta\\ia się ta rz
a szarue-m oooby ks. biskupa dr. O'Rour- 
.
 n::
 ł;;


b

:
en
y

:Ł
 kego do swej sZQwinistycz.neJ propa- 
!llych; uatomiast przedsiębiorstwa pa(l- gam.dy. Neus'
 Na.cb' 
stwowe (POC zta, koleje, monopole itd.j I tak według "Dzg. ..., 
r:chten", uważanej za oficjalny Organ 
I\\prowadzajl) raczej z w y ż k ę c e n; hitler()l\\1Ców, poseł hit:1erowski ForsteT 
ołmlzki SI) W nich nad7Jw}'cz.aj rzad.k.ie. na jednem z zebrail hitle:rowsk:ch o- 
Roenl) też W Polsce p o d a t k i. świadczyl mniej więcej: 
Wlęks
ć sanacyjna. w Sejmie prncuje 
teraz jak automat. Stęka, jęczy, na- - "Ty pil'acujemy \\"spól.nie z bl- 
rzeka, lecz posłu:,;mie uchwala jeden skuFem. aby pilnować ludzi, kt6rz}' 
poda.tek za drugim. Od wiosny do chwi- K miljQnÓ'W nowycb podatków. Rze- Nt!. to oczywiście za.panowało wśród 
:kome ulgi dad:zl) ł5 nJ.i.ljonów; gdyby centroWców, którym h.iUprowcy już Warszawa, 16. 12. PAT. - Liczba bez- 

e IlaM'et rzeczywiście wprowadzonO, to stanClU kościl) w gard-Ie, wielkie po!'!l- robotnych w dniu 11 grudnia 1931 roku na 
obciąien.ie ogólne 7J\\UCO ksz y się o 180 mi- S'Z
nW 1 wwurzenie. którego wynikiem całym terenie państwa polskIego wynosiła 
.1JonÓ'W. było, że .organ centrowy "Dzg. La.ndes- 268.137, co stanowi wzro!lt w stosunku do 
Mamy więc .,refgli ..zwIe- 
zUJnl) uwagQ. , ,,' t l 1._
 l. D- 
Nie tylko bowiem podjęte zostaJ.o kać', lecz IIUIOO 
 ,,2;\v 
Asiedze 8dym odrzucono wszystkie poprawki tego 
nie Sejmowej Komisji Oświatowej. Na klubu. . . 
posiedze.niu komisji rozpatrywa.no wnl Pos. ChadEynskl twi.er
z!, te budte.t 
s ,. . o Pre!-ydenta RzeczypospohteJ Jest za wysokI. 
.ek 5 
lubó\\. Narodoweg.o, . Ch. D., Pos. CEapiński Ewraca uwagę na zbyt 
Stronmdwa Lu.]owego, :SPR. l PPS. w wys<>kie wydatki reprezentacyjne. W toku 

prawłe bicia dzieci za nh:kupowan1e swoich wy....odów mówca U6iłował wciąg- 
pocztówek ..imieninowych", nąć do dyskusji osobę Prezydenta Rzeczy- 
Sprawę referowal poseł KornecJd pospolitej, zaco został przywołany do po- 
(KI. Narodowy). rządku prEeE przewodnicEl\cego pos. Byr- 
Po dysk.usji ku. 
Order polski dla, p. Wrłsonowej. 
Waszyngton, 16. 12. PAT. - Wczoraj 
odbyło się tu śniadanie, w czasiE: którego 
ambasador Filipo\\icE. w obecności wielu 
wybit.nych przyjaciół b. preEydenta St.a- 
nów Zjednoczonych \Vilsona, udekoro....a1 
panią \\'i!son wielką wstęgą orderu ,.pO- 
lonia Restit'uta".
		

/sp_1931_12_18_nr2920002_0001.djvu

			!Kr. . 


ł-UJWO rOtfJO
 -- ....ł... 4111. sa. gralIDla IISf 1'.. 


"ł'.
 
_._- 
 


Proces wieini6w bneskich. 
39 dzień ro,LJ1ł awy . - Przemów lenta prokurator6w Rauzep 
I QTabowskJeco.. 
Warszawa 1'i'. 1t. ta "" - W dniu pnrw>lk, 
 te . GrecJi -'11'1& 
R8lUSe pne- DO p"'.........1 nJecnanemu bogU. u.pewIle 
W'c
orajS:Z;)"1D wiropro
. P noz 
 U mate on byt poLęmIej 
mawiał do połudn:a w dalszym 
&gU. Po- 
oz.ą.tek 6""JgO pn:emowlani& 
Wlęca .
a- szy od ma.nycb. Prokure.tIor &wie.rdz1. te 
I1lkten-Hce roli, Jak'ł poJ<'!&> rewolucjJ od pe\\1I1ie J: &aj 8IIiDlej obawy stawia ei, pam- 
. _ł.; ... KW .n.iki nier,na.nemu SQłnlarzo wL 
gr)"\\.. element w; "jtiki. [)o\Io
 . . - end V"'-- 
.:;;ze !&k. j
t, te cll/opi n:e rob
 rewolucJi. Ten
.,p eweeo pn:eID1Ó
i a 
;? 
lecz przr/l\CZa,,\ .J
 do I"'wollKJ:!- P. GrabO\\".k.si ałowe.ml: 
SSlJtf,;'pllie 00 ka.rt).cii'l Z!l.po\",
&t. 
f: "jetruI T1Jflmy IIt.awl
 poQmIki, to nte 
AcIe do " 7. Q <'",,J.nienia OI')..T!l.T1i;z;ownla milicji 8liawiajmy mer.nanym 
ra.ton)'1)1"', po- 
',," k 
ł- a:6IJ1 uz;a.;adni.a. U toczlłC)' si, proces Dle 
i przeds"...swia milicj
 PPS.. jako ......." 
 lSItO 
woluC}"jn!'ł. 
koJ()Ilą i !.b.roJQną do w&lk.i K mote pretl'Odo wnt do na%WY h ryc:z.nego. 
n:ą.Jt"m dyktatury. . Prokurator w roD OłłkM'Żonego. 
Da.Jej pn:oc.'1odzi m",wca do WYWlt!.du Po Po d/utszej przeJ"\\1e prok. GrabOwskI 
P:I
ucLskjego o bojówkach part)'jn)"ch na \\-ywodzo:i, te proces brzf'ski jest procesmn 
tvenie Sl'jrou i prz
"tfi("U
': 1Ids.n!e, te 8Pro historycznym tylko dlatego, te ulada ale 
wadz.anjo j
 tam dla obl"lmy lI)II.I"8%8J!ka nań szereg fen<>menów I rzeczy nie sJloty- 
Sejmu, ze,prt:Ije: 
 ka.nych w Innych procesach. \V8Zystko w 
_ _OJ k:ed
. to dla man:zs1ka. 
ejmu tym proce!'il' j
t niuwykłe: I I
WA 
ar- 
8tr
,t m
la/kow6ka nie 9o"

..e.rc:a!
 - tonych i la.va obrońCÓw t wkoJlcU śWlad- 
Głosy obr1lóCÓW: 00 t
;!:9 roku' kawie, któn:y przyC'bodz:t\ do sądu, jak na 
Prokurat..>r oo,,"od1.i it pr7F.(>t o \\'s;fJia sad. ostat('
'U1r z pianą nAmi-:moścl Niema 
oprzNi li \\
n.ia n!ł rewolucyjnych: .,w J\rako- ciele z dotywotnim oskartycłelem z Trybu- 
w;
 8130111 na rumaka siły, II. tI'C'I Ich 
. gII.- nału Stanu na C'ze)p; rola prokuratora 
topie ponjó.>1 do Bn:eśclA-. zmi£'nila sI
 w tym procesIe - on nie o- 
(JBk&rt\'ciE'1 koncNltruj" fIi
 ntl. decie tł ,;karla. on jeo;>karlonych rzekomo dlA taniej 
f'Owiatow
"'Gh miały sle ,,,,łbyt' z:.groma.d!!'- zlo"liw;
ci i dokuczania, jakgdyby dokucz- 
nia a potem marsze do :!2 o{"
 p. Rybarskiego -wiele wytrzymałem. ale 
....J 
 kiedy zaczął mówić o drotdtach i rytu. we 
Od tef, j8k& &u zazwyCZAJ panuje. moglem słuchać. Ja nie będę z nim pole- 
N8BtępDł'3 proku1'8bJr 
wfe flię mJzował, bo jut dostał "fachową odpra.- 
lJIId ełowa.mi św. Struga o 
ciemnycb n&- '(A'ę-, ale niech mi ktoś wyt1umAczy, cm 
rodowych DoOC:!Id1- i zt!ł)ytuje: "ja. nie bon<> p. Rybarski Jll'7ekroczył w tef Ali 
wiem, czy nie było lepiej w okresie sej
 granicę wszelkiej krytyki, na któl1\ mógł 
władztwa. czy teł teraz, gdy COlA knLj ten 90bie pozwolić tylko jakiś komumł&? Oto 
rozdaI10,M poproetu prof. RrhaNki chciał wykon:y- 
Naetępnle prokurator 

i, I' gdy ztat tę trybunt: i \\ ylać całą swoją niena- 
me Aiedz;i Da teJi sądowej, odczuwa się wiść. Ja go we ch
 atakować, ja go &ły- 
fIItraszne neczy; Miodowa u1ka wIaorem szałem po raz piero'oszy i mote po raz 0- 
j. 8\n8mIL, a kdda grupa. łudzi Dl!. ulicy atat.nI. Rozumiem, te mote COś zataić pro- 
wygI. o tef porze, ja.k grupa rewolucjo- sty c:z.łowIek, ale flłu.d ten ferwor u paD6w 
nistów. Stro69kich i Rybarskich, którzy nte tak 
Ale trzeba ełę z tego 
 dawno obrywali od eocjaliatów' To jeet 
Przawond
 zarz;ądz& wyd&l3Ofe osk. poprostu fragment tych narodowJ'ch nocy, 
M3.stk.& z 88.11 ZA j&1di okrzyk, niedosly8Z& o których mówił Strug. 
ny 
 Da ławie dzlEOnfka.mklej_ PrzyBZ1I wreszcie znawey JroMtyttJejt . 
..-L 
 ł --Z."U Juńąteczką w kie6zonce I z argumentami 
Pr.Lptalłcft "...n:pvu.....
 _C. w głÓwce. Rozumiem, te pa.nowIe Tn.mP- 
....tunL ludzka wymaga 8I.ybktclł !'OZ- czyński j Stroński IDOgI\ wyst
1t jako 
1!Itnygn:
 Chciałoby eię wied%l
 o co w trubadurzy kOnMytucjI, bo ją ułotyU z 
 
POI9Ce id7Jie walka. Czy pp. d&mok1'ad A- myślI\. by nie dat cieniA wladzy PHeud- 
siadający w l1oł.cI 11 ławę OIike.rtoDydh, to- .klemu, ale pooo w takiej roli występuj. 
ezą, bój pn;edwko J'eIIUJi, pneelwko f8,. p. r-iiedzlał1tows.k1 
RZyzmowi! Z kim 
ch. kto wam zdo- Pn:Y8l.1i wreccie prawnicy - SeJ'da I 
bycze fIOCjaJne wydziera, kto dyble Da wol MogilnickI. Trudno m! o ntch mówić, ho 
9QŚć, kto to jest! wszak Ich eEa.nujemy. Ale nie moł.na m6- 
- Pil8udsk.l Józef'. wić o szacunku, gdy ci ludzie zerwali ai, 
Prokure.tnr dQwodzf. tt p. Pfl8n<:1!J'ki był z wędzidła i przylzli tu do "ądu z gorycz_ 
cym czł<>wiekiem. który opuŚ(:fł .,ezpreB6", I nienawiścią, i wyetąplIt jako zdeptane 
wioz.ą.cy fIOCjallst6w do międJ::Y'lIar0d6wkd IiIje sądownictwa. P. 8eyda mote mniej 
na 8kr.co1", a kr61ow" a.
 
 Arcł-ewMt8lO 1 Bt.ruge, nazwa! pro- 
r.: Holllywood! kwvtor ,,iodywidlUali8tam1-, którZJ' ..-defe 
Pomnik N 
 znane O' o .__ł---_ wnle'U do eprILWJ'. Na zako6cunie tym wy 
.... _ 4V1D-ł-.uIo wod6w o zem.a.ulacb .wiadklrw wyraził al. 
D1aczegot tu ,D8jlepsl" 
 oskartem, a p1"Okura.tor, te w oczad1 ks. Penuia doJ. 
nia eęd%iowie? CzJ' me D&jlepel eą. c:i, lUb- rzał tJ1e n' enaw16cl. te za,łącr.) łby jeao oeo 
rydJ piersi zdobIą od.z1JtIQ:ema w W8lbcb be ór' s1.t, J&ko dowód nflCZOWJ'. 
zdobyte, a ciało zdciJWł noJ' t kalectwa' , K--,)e obrony. BIaIogr6ł. - Na poale4zealu ltłubu pll&" 
JeM to jeden. który DlÓ8ł brf trm oaj. . -.._
 1ameol&rnero J'Ozpa:tryweoo .prewe utwo- 
1fJopC)"ID. ale on odznaczenia odrzueU \ wW 
86
pnie ]Irok.urator pr.łe c łlodz1 40 nMl1a aewej pWtjJ polityormeJ, która be- 

 ewok:b e:zyaów pr'U'l; to pn:eltnI6l1ł. poleanUd z tezami oIJronY W1'sun1tf,eltnj tWe ."lla ..wC 1'&d1ka.lDo-demoJaMyOl- 
Pr.A.....ło. m6wf ....ł..,pnl" 4) ....wiaalu przez 
)'cb. P. L1l.'1berman m6- nel 'ł*"f' flbło;pekJeJ Juao-lawJI. 
 


r 


II 
I 
I 
5 

 
:;: 

 
li 
fi 
I 

 


- 
 

 
:: 
:: 

 
:: 
:: 
i 

 
::: 
Si 

 
::: 

 
::: 
:: 
:: 

 

 
S 


Kryzys, zloto i banki 
Clieka." popalarny artykuł o aktaalDych aa,adnienlach ,ospodarki .wiatO....ej 
Czerwony sztandar w Gdyni 
koreapondec)a o pierwlzym statku sowlecldm w porcie gdy6skim 
Cerkiew wysadzona w powietrze 
pierwsze. autentycane fotolłrafje a wysadzenia w powietrze Cerkwi Zhawlcl la 
w Moskwie w DaJnowuym 64 num.ae Jlustrllc:ji Polskie). e 


(N.Jwiększe i najtaAuII plsmG ilu.kowane dla .zeroklch 1161 publlcznoAcl Po' 
dyńczy elłzen'plarll tylko '" ,ru.zy. Nabył moina u kolporterów ulicz
ych le- 
kioskach dworcowych .Ruchu . ksielłarniQch oru alZenturach nll8z)'ch. Mie.ięc
nw 
aboDament 1.50 al, kwart.lny 4,- zl (bez kosztów pnesylki). Ellzemplarzy ok y 
.owych b.. p I a t n i. naleiy tiłdat wprolt od admlnlatracji: POZD8
- 
d.2J65 św. Mercma 70). , 


wj, ie W) toc1'..crno mu proces przez zem- 
stę za TIJ'bunał Stanu, że mścl ii.lC na 
nim p. Pi:ł5udski. To jest zwykła me- 
gaJomanj& P. Liehel"l1lall jest. wy t 
w.a1)'m dla POOoki, by wielcy mogli się 
na nilu n):)cić. Była. 1lJOwa o zelD6ta.ch 
inl1)'('.h ooób. to sę. taJUe same bl"eÓnie, 
jak elowa p. Ueberma.na. WY6'U1lięto 
,irttg" k()(flC'f'lpcję: p. Kiernika.. &dwokar 
ta z Bochni. Mówilon. że jesli clJcl&- 
li.6my obalić 
1, to ID()81Uśmy 1.0 zr0- 
bić w Sejmie, a jebli mieliśmY zamla.r 
walCZ)'ć z dyktaturę.. ła.m.1IłCł prWWI(), 
to jakie będUe mógł prokuratoc bronić 
d)'ktatury, która legalnie nie mate u 


--------== 
nas istnieć. Przytoczono dowooy: a.rt-. 
kuły ,,!"JoweJ Kadrowej", artykuły S 
CałA 1 opowieści p. Motza. To SQ. roj
 
nia 1 ploł.e.cz;ki, a nie dowody. . 
Dalej p. Gl'lIJ.)OW6k.1 dowod1i o
ze:r. 
nie, że w Polsooo niema dy'ktaLurv 
przyczem niejednokrotnie w
u,j
 
się djalogi z obron.ę.. 

Iowę zakończ)ł odcz)i.8.nłm:n 
tę- 
p6w brości. % gło- Znajd\ljoc się W zupełnym upadku gl'>- 
36W. rerolucję h.itler'Ol\V
Ó'W. wzywajlJ- spod.arczym i w fltaJ1le depresji moraJ- 
cę. pre-z}"denta Hi.ndenburga do ust.lj.pie- ooj, Z\\Taca się rolnictwo Prus wschoo 
nja. nich do prezydenta. Hil1denburga z proI'- 
_ ,.Plenarnł' 7..gromadrmJ!e - glos1 \ b lło 
eby, za.równo sam jak i obecny 
rerolu(:ja - uprosilo p1"&'UI6& Izby Bmn 
 jak najrychlej uzńę.?ill miejs:a 
ę 
desa., aby 
Z.)--ł prerL)-dentowi rom, którzy, zaspol6l1J. wa.J.4 l WIł.. 
H
LY co następuje: rę.. jed)-nl n:IiJgł dz.lś ocalić za.rÓWM 
..Stan rolniczy w Pru.."8.Ch 'W8Obo.1- rolnictwo jak i cały naród niemiecki'. 


Wobec pojedynku. 
,,Kurj. Poz.n:' pisze w num. 578: 
_ ..Prasa dOl}()6j o pojOOynku, jaki 

ię odbył miedzy po6łem Klubu I'aro- 
dowego StypułkQwskim a posłem Be- 
BEl MIedz.ińsk1m. z którego obie strony 
W)-szly bez 8'7JWaDku. 
Acz.kol'\\iek po6eł Stypułkowfik1 1 C&- 
ły Klub Narodowy root.aJ bezprzykład- 
nie bruuuJK>m, ooelżywem przemówi&- 
niem pposób naJbardziej j86krawy, 
przrwajemy t;ołusznatić tym pLsmoon, 
które takle Ullatwienle sprawy 08tl'eJ 
poddajQ kr
.ty("e, i jak dotąd tak 1 na- 
dal, be-z'\"7gl
le potwJamy meWdy 
pojed)-n.kowe z zasad.n.iczeso st.anow.l- 
ska ka.tołlcik.iego, nie m6wiQC jut o tIl- 
nych wZf{lęd&cb rorz.umawycl1... - 


Kronika telegraflunae 


.GIk... - 
 Leningradzie zakoilczył 
się proces przeciwko ł8 urzędnIkom I kup- 
com, którym akt 08karteniA za
cał u- 
prawianie hAndlu bonam! towa.rolicmL 
Dwóch lłównych oakarton)'ch UM,d%ono 
na 10 lat ciętlliego wieeIenia, łO innych na 
niwe kary, 6-clu unIewinniono. 
Ilol11.... - Jak dQD08Zą dzienntkl, Ja- 
poilcr:ycy zaprowad&lli .tał
 komunikacJ' 
IotnlC%_ pomiędzy Mukdenem a Charbl- 
nem. Przyszła IInja powietrzna ma być 
przedłulona do Ciefkaru. Narazle z komu- 
6tkacjt lotniczej korzystają "Ył-cznie Ja- 
poJ'iskie sfery wofskowe. 
Prasa eowJecka pne.vlduje, te w DaJ- 
blłt.azJm czuie uty,'Orzone będzie ..nJeu. 
letne paAetwo mandtunkle", pod bezpo- 
.rednlm wpływem laponJI. Kweatfa ooweJ 
formy 
d6w w Mandturjt ma być wkrót- 
ce omawiana Da apecjAlnie . tym celu 
&Wolanej konferencji ksIąt"t mOJJBOlaklch. 
Jeden z dziennlkóN .owIeckich zamacza, 
te chodzi rzekomo o to, abJ' z Ma.ndturjl 
Sl'Obl
 kolon" Japoil«1I:ą. 
JllałegrH. - Trybuna! eł.aIDu 
 na 
karę 6miem Zanarin Jana.klewicr.a, osku- 
t.oDego o połotelnle 1l1UZ)'D)' piekielnej na 
azyr.ad1 koleloWYcb w dniu 19 ltpca rb. Ja 
nakiewlcz wra& ze tlwem1 tow8rZYlr.eml 
etoczył & polieje. bójkę, W czule 
j J.. 
den & ła.ndaróm zosł.a.} amlerteln!o l'8IDiOClJ. 
OIlw':.oay pr&yznaj alQ do \\-my. 


głóM18 wytyczne programu now,j partji. 
Program ten opiera eię lD6!daj pań8twa 
juecełowia.ń8kiego w 88D8ie korurtytucji z 
3 wrz
nla rtI. 
BerUa. - Na 6teeji MaJdeuted w Pru 
sach Wechodnich parowóz pooią,,"U oow8.r(l' 
wago naj
 na pociąg oeobowy, rwljl" 
d1ający z OI8zt)"D&. Oba parowozy i d\\lI 
WII4fODY wyskoczyły z szyn. m!lSllyniBt& l 
jeden pa&a!er odniebli oiQtkle rEWY. d'ł,1Lj 
inni paM.tero...,.ie ltej6ze. 


Burza na Bałtyku. 
GdJ'll'" 16. 12. PAT, - Na Bałtyku pa- 
nuje ailna burza. Sila wiatru w Gdyni do- 
chodzi do lO, a nAwet do 11 stopni w porv. 
wach. Mniejsze atatki 8cluuniły 
 w 
 
tach. 1 
Plaga tok na Bałtyku. 
PIła 16. 12. PAT. - Jak donosi prali&. 
niemieckIemu rybołóWBtwu na JD()nU 
 
tyokiem CJgroąme 82.kody wynądr:& p
8
 
fok, .która ror;ryW&M aieai I wyj6daJą z 
mcil ryby. Zalsuc:an.!e 1IIec:i w tych 
 
kadi zupełnIe efe nie oplM&. 
Pod kołami koleJId. 
Wllbn.e 17. 12. - W dniu 15 bm, do, 
8tII.l Alę pod koła pow. kol elektrfOZIleJ 
wekutek włeBnej aJ
 8-mio let 
Dl chłopiec Siemia.t.koWllki. Koła trtwnM-ju 
ucięły nieBrA:Z
lIwemu obICI DOgi, .Iewt\. do 
koloD6, praw" zał pawyłej ko61.kl. Ofl8.M! 
wł-8oej nleost
 prEewię7.iODO do 

7.płtala mieJaoowego. 
FerIe szkolne. 
Wanzaw.. 17. 12. tel. wL - Z "::: 
dzeoi& m!lnieter8twa 06wIaty ferje o b(- 
z J'8ICji łwJąt BoU8O Naradzania t;rw:: 
d4 od dlDl& 2S gnJdnJA rb. do dnia 7 P 
nia roku PrzU.zleso, 
P. poseł Be-Be a teatr. 
L.6., 17. 12. tel. wł. - MagiIrt.1'M 
 
ekd poWInOwlł wycJg.lerta wlć D& =i" I 
wn:eADl& 1932-80 roku tea.try " 
,.Rozmal
et" poełowi 
Be 8011,4,- 
R6WOOCZeAme maptr84 przyr.nel c:. :. 
llłowi eubwencjo DA p
e ty 
tr6w w kwode 16.000 zł. 


- 
- 
-.--. . 12.' Zawl- 
Bła wody w WWe II dn. 17. 85 . Płock 
Ch08t + 2.40, Warszawa + l. 'FoJ'l16D 
+ UB (1.88), Tonm + 1.90 (UI8
 + !.tO. 
+ Uł, ChełmnO + 1.81, GrudzIą TtP'f 
Konenłewo + 2.38, Pleklo + 
.NJ, enbOl""- 
+ 2.20, Einl&le + 3.20, Sc e" 
+ UD. ., 
I' 
V.a... UezbJ 'tV _włuaeh 
"ł-I K dD1& poprze4tUeIrO 


-
		

/sp_1931_12_18_nr2920003_0001.djvu

			.,..r,
 
==-- 


.,BLOWo POJIIOBSKni'" - plotek, t1D1a tl" gnu!n1a 1931 r. 


.., 
" 


-:...... 
'""
,:

.......,.- 


:,",
'.', 
..... 
(.l'? 
-« 
 
:.
' -:.':'"". 
,-. 


v_ 
 Jt 
 . 

"Y)'

 


" 
>II. .'..' 
, . 
,:' 
 -' : . ł. 
'. ". t"c, 
:_

 
- .- 
-
' '- .. 


Z,dzi W 
olsce i Z,dzl 
W Niemczech. 
Tu tworzą państwo w państwie 
tam pragnę być NiemCMn
 
tyi1si w PoJeoe tworzą. ..na.r6d" dla. sI
 
bi&, to J
 "
ą zn&ną, S)' jonizm j.a.ko 
ru
 nac)OlDa.Ustycmy nnj"iększe' sukcesy 
od.DiÓl!ll w6ród tydioetwa pol8kiego. Zyózi 
VI Polsce w swej olbrtymiej więk8z.Jści 
nie czuj" si4j POI

, C7JUja, się Zydami, 
ChClł b
Ć tyd'luIlI IIIle z ruji swej religjd, 
a.
" w 
ę odręb
o6ci narodowej. Broll.U\ 
8Ię zacIęcIe 
ec1wko wazelkiej 8S)'1IIlila- 
cjL POOkreśle.J
 
e ws.zystkiem swoją od- 

noM, m
W1ą, 1l1iIIym ję-zyJUem. i.na.czej 
sloę ub,ieraJą, Inne zaohowuja, obyczaje. 
NiemawHliU!r Polaków prEedaw6'Z)'8tkiem z 
pobudek IWU'odowydh. Zwla57.Cl.a. obszB.- 
:rowI w trój.kącie między Krakowem, Lwo- 
wem i Wa.nnawą syjonizm usil.uje ne.dat 
własne tydowskle pi.;:tno. Te.m lI1asi1enie 
tydowek.1e jest najwięks
, tam tat nacjo- 
:na.lizm tydowski odniósł i odnoe.i najwięk- 
6W sukcesy. Tam ndcbezpieczeństwo t y- 
dowekie je6t najwięks'!:8, a obrona - na.j- 
słs.bsZ8. 
Inaouj C8iłkiem prz3dst&" i.a. sIę kwe- 
st}a. tydowske. w Xiem{),!&cb. W 09tatn.iah 

ooh 
j.awiło si
 na półkach księga.r- 
sklch zbIorowe dzieło politYomJ.o-kulw.- 
rs.lne p. l "Krisie, ein politieobes Mani- 
fem", w którem uunieśoUi swe prMe naj- 
wybitM3jsi niemieccy politycy i uczeni M- 
in. ksią.tka zawiera programowe oświad- 
menie niemi
klego Zyda "Ka.mmerg
 
riottsrał.e." Leo Wolffa, który W6Zoobstron- 
nie omawia kweetj
 tydowską w 
iem- 
cnch. WolU wyka.zuje. te licroa zwolen- 
ników Her7Ja (twórcy syjoDiz;mu je.ko ru- 
cbu religijno - narodowego) jest w Niem- 
azPOh ,nikła. Wolff m. in. pisze: 
"Olbrzymia \\.if:kBz.ość Zydów niemloo- 
kich Elprzooiwia s.ię ostro sy jonizmowi 
ZydzI niemieccy E wyjątkiem religji ni- 
(':Zim! nie chcą, r6tnić s
 od reszty narodu. 
1.ydri memie-ocy nie chcą tworzyć odręb- 
Jlej Ilła.rodow06ci, pNlgn,ą oni być Niemca- 
mi. 
k wsz)"scy in'lli. Chcą, oni u
ywae te- 
J!O samego języka, wychowywać się i 
){flz1ałcić w duchu niemieckim 0ratE tyl! 
tą samą kułturą Ch
 7Al
hować ewoje 
\l"łaściwo
 religijne, 
e poza tern nlcum 
flię nie r6tnlć od reszty mief!Ekańc6w, ani 
twOTZ)"Ć. nawet gdyby to było motliiwe, 
(ldr
bnej narodowości.. 1.ydzi niemieocy są. 
przcde\\'t\zrstki-2lffi !'iemcami". 
Oto ritnioa mi
y :2:yde.mi poł81dml 
fi niemlpckimi. W Pol5ce Zydzl są prze- 
dpWK
.etJdem Z)'dumD., vi NiemC£eeh są 
?ydT;i przcdew"z
"Btklem Niemcami. I mi- 
mo to liczni KI
 81\ niez.adowoJeJ1li ze 
8woi-cb Zydów. lojalnych wobec narodu 
niemieckiego do e.zpiku k
, A c6tby 
(łopil"1'O NieImY ZJI'Obili z :2:
"da.m1, gdyby ci 
tak 
howywtlli się. jak Zy
i w Poł6Cet 
I pomy
teć. te ;;ą jl't'LCZe w Polsce 88I1l8.- 
t.orz)., którzy (patrz ..słowo Pots
ie") 
twlerd14. t3 w 
iemczeoh antysemityzm 
jl'6t 
iO!l'lY (ml.Ioo stuprocentowej 
loje.lnoścl!) IIle w Pol!!oCe nOe! Gd'z:im u 
tych 1ud2ń instynkt samoza.ohoWlWo"(J'l;y? W 
1>o18("e WI!IE8Ik toczy się ca.tklem jawna 
walk o to. ozy pe.tlBtwo pol8
 ma być 
państwem na.rod.u polskiego, Cf1:y teIt pań- 
ptwam po1eko-tydowRkiem! I to nIe wy- 
ł-t.arcEy 88n9Jto
! I t&q ohcą prowadzić 
pa:llstwo ku - mOCBlJ"Stwowej prEyszlo- 
k:i! ('), 


ł' ... ,,;: 
 
" 
 
, 
, 
I. ł, 
i : 
.11 


.J' 


, 
1 "': 
t 


lłlt. 


. , 


, 
.... ł
. 'II 
.. 
,I ar 
A'ł""\, . 
l ! 
 . ' 
 
r f 't't-- 
 
t: -
 
n 
 ,
/ ' 1 ; ł ,. 
li < II! < ,
 
:.N ł -. '-
 
,. _ ..._ .F...,. _
 


ł 
.; 
eir \
 
.
 
.' ; -to M ,.-4J;
 "
 . 
.
:.. I (:łr.f. 
 

 '1
 .
-1 

 t.
 .. 
_... 
. 
f 
. !; !_
 . 
 
 


i 
. . fj "' J. : it . 
-= f 
il ...>- "ł. 
," "";łł.ł'- 
>rJ.. "t, ,'
 ,;t: 
.'t,.;/ ',;: :': 
'- i' 'i
 
 
...<.", . 
f t ł. ...- ' --::-
 
.'-_. 
. ł')- i1'. 
. 
 .. r
 ____t r -"6 , "' 
'T" 
, 

 :.-.I,...... ł. ..i.... 

 ...,.....:. - .......
 I 


Dotkliwy ska tek kryZysu w Angljl 
"Błęk
1:na wstęga Ck:ea.:nu" - na.gT'Oda Wskutek 
"Z)'Su największe a:ngJ.el- 
7-8 ł:aJ
y
ze prze.bycle prnez Atlantyk skie WlVa.rzystwo okrętowe, musiało j
 

Jd
Je SIę 
bocnie w rękacl1 Niem- d'Il.ak przerwać budowę statku, Pras.a 
cow. Zdobył J
 statek niemiecki ..Bre- w:}dała, aby rzą.d udzielił krOO)"tów . 
men"; sarni 
iemq' uważaJi jedJna.k ..prestiżu" na. morzu, Rzą.d od'lI1Ó\"ii 
roobycz tę tylko za tymCUSOWIj. bo W by nie narażać 11a s7Jwa71k angie],;kiego 
dokach angielskich powstaJwCLł juŻ I1(; jednak. 
wyolbrzym, stateok o pojeID1l()ŚcJ 73,000 Illli--tracja przrostawia s.tatE'lk. w 
tOru1, ktÓ!ry pobić miał także rekleteń.skie prEechodzi przez niebez- 
pieczny kr)'zys. \VEajemna pomoc, wzajem- 
na usłutność, wzajemny szacunek i zau- 
fanie, naratone są na cora.z większe próby 
wytrzymałości. Fa.za ta zaczyna aię upo- 
dabniać do tycia islot walczących ze sobą 
o k
s potywienia, zaczrna się upodabniać 
do walkI rozbitków, o szalup
. czy lódi- ra- 
tunkową, ginącego w odmętacb nurtów 
morskich - okrętu. 
Ludzie, którym powierzono neiblenle 
dusz i cha.rakterów przy&Zł)-ch ob)" .\'atelI, 
ludzie pracujący ze sobą w jednej miej- 
IIWwości, w jednej nieraz; szkole, ludzie 
zdątający do jednego. jakby powinno być, 
celu, Eaczynają się ze sobą grytć. wy- 
szczerEać na sipbie E
by, a co gorsze, lu- 
dzie ci Eaczynają si
 wzajemnie śledzić, 
podkopywać powagę i zaufanie u osób 
trzecicb mniej czy wl
cej . w stosunkach 
nasEych zainteresowanycb. Ten stan rze- 
ozy prowadzi do Ilzu6słwa, lokalstwa, do- 
nosicIelstwe, do łamania d11llZ I charakte- 
rów. Koledzy C:Zę!lto z ławy szkolnej, kote- 
dzy w katdym raz.ie z zawodu, zaczynają 


Dzisiejsza poiska rzeczywistość. 
o... Donosicielstwo"... 
się siebie obawiać- nleuawldzleć. Pociąg"'. 
to za soblj zasklepianie się se!'c, sl{rytość, 
zgryźliwość, niewiarę. podejrzliwość 
Czy mamy rację? 1\laterjaly gromadZĄ- 
ce się u nll8 z dnia na dzień niemal - 
przeratają. Prz)-kład: 
W odeEwie, którą mamy, chodzi o pod- 
pisanie deklaracji przynaletnośri do stron- 
nictwa politycz.nego - kto nie podpwe tej 
odez-vy - wróg... Wyrzuci si
 go. zniszczy. 
a ja,_ pierwszy obywaleI Polski! Zaszczyt, 
dobry orgarnzat<>r, praoownik - posad"ę 
takiemu trzeba dać. Tell spOi'ób nowości 
próbuje 8i
 gnieździć nad naszem morzllM. 
Ze względów przyzwoitości ztl\\')dQweJ 
nie.motemy tu po imien;u nazw"!.ć sposobu 
rugowania kolegów i koletanek z zajmo- 
wan)"ch posad, Wszyscy ,\iemy, co pocią.ga 
za sobą takie "wywatanie" - wałczyliśmy 
i walczymy prteciwko takiej nle'łpl"1lwfe- 
dliwości, lecz nie mamy dość słów Jl<'t
pie- 
nia dla tycb ..kolegów", którzy przrkłada- 
ją rękę do tej niecnej roboty, CEł' to ustne- 
mi fałszywemi donosami. czy nawet piś- 
miennie, wpro.\'adzając na\\ et władEe 
szkolne w błąd". 
Słowa powytsze odnoszą si
 t)'tko 00 
środowiska nauczycielskiego. A czr t 
gdzie indziej, w urz
dacb I instytucjach 
jest inaczej? Zbyteczna o tern mówić, 
W8ZY8CY dobrze to znają i o tern wiedz!\ 


Z DrZem6wień sejmew,ch. 
Nowe ciela" Dodatkowe walą sie 
na społeczeństwo. 
Przys19g a włoskich profeso- Wywody krytyczne posła Klub u Narodowego Zdzisława Stah- 
rów. la na wtorkowem posiedzeniu Sejmu. 
Głos Narodu" przytacza z .,Osser- Na wtol1kowem (w dniu 15 bm.) posie- 1j- 
woduje utratę katedry. ków. nów, więc jateLi nawet nie uW7.g1
.nić 
Tre
ć roty jest następu}Q-C&.:. Mamy ó1.i,ś wa.!ny dzień. jmeli cbodzJi dalszej toodencji zn.UJ]{owej. która tak 
---:- "Przysięgam Wi?rDle słuzyć o poWykę fiII1e.nsową patIBt\\-e... gdy t mamy wFa
n1.3 się zs:z.naczy!6, o!IrzymatibyAmy 
królowi, Jego królewskiemu następ- uOOwaJić szereg nowych przedł-oteń pod&t- U2 milj. za oaly !'Ok, a z dodatkJlflI11 25 
cy i faszystowskiemu usłroJow
. sta- kowyoh. Pragn
 potraktować te przcdło- miJj, z wY\kupu śwladoctw przemysłowych. 
tut i inne prawa państwa." lo]. v.-y- t911Ólczeenyw w roku bietl\cym. Je-teIl 
ki " e akad n ml ' C'kl " e obo winzkl g or 1- nowI e wzros....y -- vu. "y' 
,_.., . ć II ed soz
 t więc w pr'lewidp\"6J:lli'll na rok prEyszły 
." I ' e wykonywa " , wy cho . "'1."wać . pra- Na.lety prZ)'POffiIIlle 80 ie prz ew ;s - k 
n {; J Ź I f kilem Ue w t)'ID roku jut uchwalono no- uwz!!I
:n
my te-ndencj
 zmlt ową, pe.nują- 
oowitych, uczciwrch, a O]czy me 1 :' wy>oh obciążeń podatkowych. Do jeRieni cą od kilku la,t we wpływMJh te-go pod'llbku 
szyzmowl oddaDych . ob.y'."ate.l' S3jm uchwalił podwyt;kę podatku od za- to. powinniśmy prełiminowet mniej wi
j 
Przysięgam, że nie nalezę 1. ze me p83ek, fundUBL drogowy, 10 procento\\-y 
łO mlinjonów bez tadnej u
i w podatlm 
będę nalpżał do 7adnp
o Z
Ul.zkU i dod&tek do podatk
 doohodo
ego Od 
 przpmysłowym, Wobl'e tego zapytuj
 jak 
d o Z ' adne] ' P art ] 'i , 'którpj dZla . łaln . o
ć sa!eń, \podwyt.szeme stawki 
eryt.aJneJ n,alety rozumieć tę poz
-c
 
.w mllj. w 
k ke.rt. now ob prelimi!l18.nU na rok prz)"f;,1;ty, gdr t albo 
nie jest w z
odzie z oboWIQZ lem pod.a1ek od . 00 razem c:zyna , e 
 trzabab y P rz'- p uszczać. te kwota ta jest 
II clłt!8Dle 16 I pół mllJona zł. W Jeslem ' 
me
 urzędu . - d " po 117-ąd przyszedł oz nowemi przed
otenla.mi czy.tą Iłteratorl! b4!"Z rl"8ln!'go znecEenla. 
Wśród katolików bu zą SIę - wemi któr& p. minister Jan Pił- albo tet nie są łr.-ame na serio zapowlada- 
\\"aŻne w'łtpliwości, czy składać 
- 
 ooonli na 129 miljonów, a ",1
 ne ulgi w podatku obrotow}"m, CZ}tb
'ŚInY 
wYŻSZ'ł przysięgę. Juz na
"
t n
e- mam, w r. b. 225 mlllODóW nOWYch pod
l- rodeU ocze.kIwać, te wpro.\
;>dzlle sta'\\"ki bę- 
którzy profesorowie odmóW11t zIoze- k6w" Od tego na.lety odje,ć te ł5 mIIjC
 dą zmiron:!. ale za ro podwytezy sl4j podaŁ- 
nia jej, a to: b. prem;E'r OTlando, de n6w ulg w podatku obrotowym. które dizlA niJrom obrót? 
Santis, Clcotti, de Vitp, de 
faTco i memy uchwalić. PoJoetaloby więc nowe Wartość pienladza. 
Tu1Tb
ki Ruffin. obaiąt3nfe około ut mUlODw. Ot6t w myśl tego, :JO na wstępie po- 
_ _ 
 _ = Czy naprawd. ulga? wiedrle.l'?;lo o połow
, Dla rolnika 
pieniqdz w porównaniu z r, 19Zi I'rzl'd- 
Btav.i.a w&rtolŚć dwa ra.zy więk8z;ą, Wskaź- 
nik cen artykułów prz:.omrsłowych wrnooi 
;6, a mtP>J11 z punktu "",dYAJnin produkcji 
wa.rI.Ość pien!ądz.a. v,zroeła o jedną trzecią. 
Jeteli podejdziemy do tego zagadnienia 
z drugiej strony. to widzimy, te koszt\' 
utrzymania ni.a spaodły proporejooolruie d
 
zmniej8'!:f}n.ia uposaaeń. ZJI1II1ie}szenle upo- 
sate(. w Y,'arsuwie dochodzi do tJ"lvdZiie- 
stu kijku procent. wskaźnik nB
iafJt 
kosztów utrzymania wylliJ8i 87.2. spadek 
=tem drożymy nie dochodzi /"ÓWtrlocz('ś- 

3 
.a wet do 13 proc. ZII1!1Jie jEI'T-4l to oczy- 
wiAcio roalną Wdni: podrot
nia soli. 71V 
p/IJek. spIrytusu iti!, 
Efekt podwyżek. 
Gdy mowa o oiętarach podelko"'y{"ł), 
pamlł:tać nalE'ty o dwóch rnoml'll1<13ch: 
Jak nddział)-wują one .na t)'cie 
(II'- 
CLI' j 
'ki jest Ich efekt r;!'3.lny dta 
karbu. 
Na p
la\Vi
 81alystykJi, doś\\;c(}czenia. 
i obserwacyj, twIerdzić nalNY t: orIh 
ta- 
nowcwścią. te pO!\wyzszan!e obciąłeil I 
cen l8It modUwe dla życia gospodel'CUpo 
a nie podwyższa wpływów skarbOWych. 
Najlepszym tego dowodem joot cho<'-br 
- 
dek \\-P!rwów z monopolów. 
aJet)" \\;
c 
za.sad'llliczo przechn>ta.wdć 81
 jakimkohdpk 
podwytkom podatIkowym. niecelowym z 
puuktu widzerua fiskatn
!!'O i 
odliw
'm. 
Za!l8dnk:ze sllanow\sko Klubu Narodo-'
 


Zasadnicze stanowisko Klubu 
Narodowego. 
1) PoUtyka cen. uprawiana prze"l rząd, 
Jest n1ekon5llkwentna I przy ogólnym 
spadku cen dąży do utrzymania cen do. 
tyCbCZ8!1OWfch tlUD, gdrle rZlld posiada 
wpływ bezpośredni łub pośredni, 
2) W.zelkle nowe obciążenia pcdl'tkowe 
przy dzlslelszym stanie gO!lpodi\rshn spo- 
łecznego, pogłębla'ą kryzys a nie dają re- 
elnego efektu dla skarbu 
3) Przewidująca polityka !:Ospod"rc.7a 
zdawać sob:e musi sprawę re )'Jr-Ien, Jp 1 <łe 
zachodzą w sile nabywc..el rlenlad..a. 
Wzrost tej slły jest !ednym z wafnYf'h 
czynnIków. kt'mpli1mlących życie gcspO- 
darcze. Rząd z tego procesu musi 1Jmlel! 
wyclagnąć kon
ekwencle, 
dJ ż w nT'le_ 
clwnym razie wzrost siły 
I!bvwrzoj pie- 
niądza sła'e się czYJlniklem des'ruk!::...'- 
nym I powł.ększaJl!cym przesllf:nie. WI- 
dzimy, :l:e rząd obecny nie wyc!ąg" z t!'rCl 
!rI:anu rrer.7y Od"ow'Hnłch ko!\
ckwpnr...j. 
te nie staJe się ł:r:ylU!ikfem ła'1 r dzp,f 1 'm 
przesilenie, łecz wprost p.-zerJwl1le 
Tr
_ 
silenie to pogłebla ,-,ner swa potlty'te ren 
I obclał.eó podełkowych :01;la!'ki n
1 !(t- 
wach I\lubu Xarodow
\, 


Elektryfikacja Pomorza. 

a ('aJe-ID Pomorzu, we \W'.7
',,
"i"'h f8- 
brykaeh, młyonad\. cukrO'\\':niach, >:lk -;1r- 
ni80b. gorzetniach iq->. zapro\\-ndz'l
" ,..." 
obecnie urządzenia ('1Ni.tr)"cz;ne tak. " 
wkrót
e dor6vma Pomorze po.1 t
'm \\"zglf:- 
dero za.gral'dc
'. 
Zniesienie Izb Handlowych 
w Prusach. 
Izby H811dlowe \'," Tylzr, OIs.z
pue. 1'1' 
sterburgu i Ełbląf<'] Z()
!aly roiesione. Od. 
t.'1,d rRte Prus
' W
bodn;" hęd
 p<*illil ał 1 
tylko jedną 17!
 Iłandlo\\"
 \\" h\'olowcu,
		

/sp_1931_12_18_nr2920004_0001.djvu

			!ItP. . 
Z Teatru TonIńsklego. 
"Płowce" 
lbvDDa dramatyczna _ , aktllOla 
Zdz1aIawa AreDlowlcza. 
Po p!'!!ybY'Ciu do tee.tru W
 W'torJK 11
 

 grudnia.) nie mogliśmy si
 oprzeł ucsu- 
eiu gkbokie@Q dD1utku. Na premJeru' ..PłC>- 
wiec" co lIla}'JDD.iej poło_ krzel!nł świeca la 
pl6tką- 
Prz
ihIDie gospodarcze! Pra"da. Olu"" 
prz
"{L;lwątecz.ny' Ta.k. Połowa mleoJ1ąc8, w 
któreJ kaMy bada 
krupuI8w:e o1noo wi e 
strOny tłW8@O ,.budtt"tu doaw w 9.l!O'" 
Z,godL 
Ale d:Ia.ozego. 1V takim 
e. pif'ln''tłJIL I 
brzegu lekka komooja ma \II t) m 8&lIlym 
okresie i na :opektak!u E\\ 
'czajnym hJl@zą 
irekwencj
 od premjery 
Plowiec-. liz:tukI 
pięknej. podnioołe>j, 118W..kroś patrJOtycz- 
nej, budzą.ceJ \II piersi Polaka uaucie 
dumy f 
Ba, czemu Isd8... ..lil \\ ;t:kowiec M o 
treSci \\'Oduj,;
eJ. leci . .
}"iJw:.
 rotrekla- 
mow611Y ściąga tłum)' kt.6l")'ch 
IR kino- 
wa pomierScić n;e motet 
D
ena:ki tOJ"uńrlkie, je>śli chod1.ilo o sa- 
pO',,;jedzj .Płowi 
". "pełlliły ,,
-()je l:8.da- 
rue 
Publj<:moŚĆ J:8.\\ioo.ła 
e bf;.>d:.Jem,. 

uć prz)-kJj-oh r czy2 nie mogą 
oni załam at rąk w zniechęceniu, podszy- 
tEIID rozta.IE'niem'lM - 
Odpowiedzią na to pytanIe. by
 YrY- 
mowne m:lczen;e. równie bolMl1), j6.k tam- 
ta 
ka na wil1o
'Di... 
O sz
e 6&Inej pjg&J
y jut "'. ubieg- 
łym tygodniu (patrz 1U't. p. l .,Widma 
wielkIej p


 w ll'UIJ1. 287 ,.si. Pom. M 
. d. 12 bm.) Pov."fIgi oankowe (prof. Ko- 
łe.caoweld, prof. Sil8d1) wyratalr 8ię o 
IIbj . uznaniem. Po o
jrzeniu "Płowiet: M 
w inscenizacji P. Bendy um baroz:iej za... 
znattyć m()temy, ił u:r::ne.nl
 to było 8łun- 
Ile, a.or;kolwiElk oałoU ybrałillm,. w 8'Iebte
 
lUf" zimnem "e:r.klełkiem i oki!lm
, lecz 
sercem. 
Brała k 
 podobn::le I !"M!Jta wi- 
dzów, bo po trzecim akeie wiele 
 
- 
liłQ się łuunl IllECZerego 1ó\-mJ8Z
i, 
Sidobrov,oInYd1 (z winy j
 
MJ l!'tI"ony) i wre8zch !'i.
 sePlIJ'8qj Ul, 
tein ogółem rozwią,zano 100J() ID8łtei!8t.... 
Uczciwość ludzka w taksów. 
kach. 

fe łiowan;.r
1 ru- lej Ust. y tycia prz)"Wi/łULl1Y. I Jdedy cbcQ.C roe 
_ O, tak - mówiła. - A ten?; Da]- ra
 OOJlJ.a.dnje opori\"ie W81ystJro o Ja-. chcl)C sPft6dawać mus1ala-m ml\dll' 
lepiej znów znikDę. pal} chyba potem nie. Pneclei nie powod:illo mu sit B
 
 doilI! 
y. Była tam mo- 
ć n.uzeso Ul"Zl)dzen.1a, za,uw8Żyłam. 
też 00 nas pnyjdz.ie! chyba. bardzo kiepsko w ostatnich CZ8.- wa o Jakiejś 1!IIknyI1.i l o n1ew1eikJej pre że w ten spoeób można nletle za.robić, 
_ Bardzo włtpi,... sacb f teosjt pfen1oż:Dej. CulvfIra ogarnęła jeśli tylko cz.lowiek zna. się na te11l nJe- 
_ J edna.k proszę, pt"OS'Zę pa'l1a bar- - StdZł, Ze Ide. nagle zł0\4ć. Obuna.ło go. te tA ko- co. 
dz<>. BIll znów zapr08iła. st.r88Ulie - Zap)-ł.a.łam o to z pclWod'll jego li. b
.:a 
 g
 :: J na.1W'D
 bln

 Zrobiło mu sł
 żal tej kobiet)". :'oli- 
nudne towarzystwo. Ona bardzo do- stu. mówiła z8 współczudem - u
:
 tak blah an na ozu er maWoli UtowaJ 81t nad jej dol
 
brze ma. slO na starych meblach, ale a88zt4 niech go pen najlepiej -łD p . y. _ Za.c lam '\\taadwie jako dyl&' 
niestety lubi gromadzić dookoła siebie przeczyta; wiem. te niezego przed pa. - WIOC 110 bYło 1V'ft7Stkof - powie-- taDtk 
 Londynie 8przOOAwalaJD 
jeszcze starszych ludzi.. Więc niech nem taić nie potrzebujQ. ddal oboj
ym tooem. oddajoc jej 
 w groroe p"yjaclół. Nie 
pan przyjdzie koniecznie. Podała mu 
fecloq, pn;8Lroe-zy - u.t. I =, jed
 8toliCY. Pan taJde' Tu:" 
_ Przecl
 wcale mnie nte prono- IItł prawie l cleniutkł kartko. Culver PAID1 Coke BPOJrza.ła na roego po- ta' będz.i jedtna.k zupełnie inaCzeJ. 
no, - i a Ig.?S przypływ 
ji ....&- ł>ucbowyd1 Aker. 
b&ł gię pomjpy 3XI.OOO a :w:!O_tXX> 1'OOZIl1e. Rooma produltej& ....,.t..6:.Di ma WJ'IIO- 
o.netni'& 1U'I1I.1i7.& etAtyetycma v.yku:uje. te sić 00 ty'IIJęey -łuk. SIQfJ@'ÓIIU\ ztLIctJ\ ID&- 
mi
(!7
' 1 I!'tycxniL a 00 ozet"WC& br 011- tiki 
t IUp
e Jej do8
an.ie do kluna 
plyw emigrantów prnwy--ł id1 przy- tu szwechk.lega. 
pływ o 9.Ma. 
Ruch W portach niemieckich Serce Nunniego.. 
słabnie. Nurmi jest fenomenem Dietylko w bie- 
gach i aiągł!lm uetanawia.niu rekordów, 
Przev,-fu p8Mterów przez porty niemie- lecz ta.k.te I pod w.gI
ł!II1 awej niebywa- 

 cmaJai procentowo w większym Bło- lej budowr I ukl&.du Il.-woWfIIIIQ, Zwłuzcza 
dUD.ku nit rud1 towwOwy. W pneciągu t serce jego, jak wrkualr oeta.łlUe ł-da.nla 
miesięcy biet. roku 
1I\ieziooo 17\1919 dr. Gottbelmera w B3Irlicłe, jest oIezwykłe 
oeób. a "'. tymte okrE81e 1930 .r. - 245.171 i prllwdopodobnie u tadnego innego azio 

 «:z)"h o 30,3 
roe.. m:ueJ. Przewozy wieka nll!l8pOtybne. Oto pule Nurmił"SO 
8IImgrwtów macm18 "-1.ę<:eJ ZIIlJI1a.ły, «dył 
 biegiem DA 5 k1m. wynClwle 
sle II!lJleJSZY s
adek. gdył 510,586 08Ób do i6 udenetl. (u norma.1nego ca:lowil'lka ław- 
8';'5.390 osób. l J. o 26,5 
 ponad 100) 
Nagradzanie rodzin o Hemem - S 3I"0Il Nu

 je8ł Jlll'&Wle trzy J'UY 
potomstwie. większe nłt u IDOI'1D&1nłl@O er.łowleka a,)e 
\Vtadze miejskie fuymu ustanowi!'1 mimo tak dllliwnyda rozm;a.r6w, nie Jest 
d&i'6i
 premij, które w ci¥! najbUł-ycb bynajomiej cbore tyłko prILCIUje IUpelnle 
p
u łe..i majl\ być 
wlLlle rodtM1om prawidłowo, 8 ne.w'fIł W
8IZUJe 
 n.tt 
o najwt
k.6zem potom8tv..-łe. Premje etan.)- zwrlde pJ'IICI2 
m,.m komórok. Po 

 mJ
kan1.. skla.dajl\oe 814: 00 najmniej róWllTWtIDO jedDOczMnle MIl'Ca Innyda bie 
a czt.ere.c:h pokojów I ku<:hni. odda
-a.ne na ga«y dłu@'od
 ł ok....ło stę, le 

łMnoAć rodziny premjowanej pod waran u tadnego 8fJI'Ce nie jeM D&wet zhlJtooe do 
ki
m nie0d8tt:po
a łJcb- mil!'3zk'ł.i1 
ko eeroa N
. 
mu Innemu za opłatą bądt obcią1&nia ich Niewiadlomo 
 ty!to, 
y Nunnł 
hlr,oUaoie. O premje ubiegać się mllg" urodził 8k tul z tak wielkiem Ml"Cem,. 
r 
rodziny, li(&ą,Ce 00 najmniej troje lyJ¥ycb fet s ch
 
 trenklgśw MII"C8 
dr.ieci. - zaC2lęło .,., powtę
 


-- - - 
- 
 . - 
", ;. , , tł.. . .. 


. 

 ;' 


,y 
rod przygotowań świątecznych 
łatwo zapomnieł molna o 
q
l
Jl
J!/!!lłt_,Pl!'/
 D 'a 
r 
..SŁOWA POMORSKIEGO" 
na I. kwartał 1932 r. lub styczeJ1. 
Prosimy zatem pamiętaf. te listowi 
przyjmują do 24 bm 
zam6wlenl. · 


I 
III 


II 


'f'-
		

/sp_1931_12_18_nr2920005_0001.djvu

			.BLOWO POII01łSKIZ'" - pł.tek, dD1a la, gl'1l4DJa 1831 r. 
"Dzwon Poległych.. w Rovereto 
coctdennłe o zmłe
chu rozbrzmiewa on na cześć . ołnl. 
ktorzy padli w wielkiej wojnie. z erzy, 
pdkofu. U góry dominuj, obUcze Chrystu- wielkiej fVojny poprzOOz. I
 inD ł 
sa Pana. ,.DZ\\"Oll Poległych.' dzwoni 00- oko.licz.nokiow rze .1 
 Y ero 
dZie+Ul ie o zmler
hu na cześć poległych polowego W()j6
 
ł-8,00 Gazeta Poranna n. 
P. 17,0;>-17,20 Kwau..'a.Ds satyry i rozm
l- 
tości - (wygłosi int. Tadeusz Krau'>S\. 
11,20-17,35 Feljeton egzot)'czny ..Pcru' 
(wYB' osi p. Jerzy Tomaszewski). 18,20- 
18,50 Arje opel'owe I pieśni w wyk. Ale- 
ksandra Klichowskiego art. op. (lenOr)_ 
18
19,25 Recital wokalny śpiewaczkI 
estradowej z Wiednia p. Cha.rlolty Jaeckel 
(me!:Z08opr). 
Wanzawa-RaBzyD. 11.40 Przegll\d prnsy 
!.\'ajowej PAT. 1I,
 S}'gnal czasu z \Val
 
Obs. Astr., hejnał z Krako\\a. 12.
:> Pro- 
gram na lIzień bietący. 1:!.1O Poranek sZKol 
ny ze Lwowa. 1:!.45 Gramofon. 13,10 UI"'
- 
dowy komunikat Pal'lStw. Inst. Meteor. 
13,15 Komunikat go",podarczy_ 13,Z"r-13,.W 
Przerwa. 13.40 Pogad!lnka rolnicza. 13,55 
}luzyke ludo\\a. a,oo Pogodanka rolnicza. 
Ił,15 Muzyka ludowa. a,
iJ Pogada.nka roł- 
nicza. 14,35-Jł,50 ITzerwa. Jł;'-o Gramc- 
fon. 15,lS Wiadom. wojskowe dla wszyst- 
kicb - oraz giełda pienlętna. 15,25 
e- 
gląd wydawnictw perjod)cznych. 15,45 Ko- 
munikat Centr. Biura Hydrograf. 1;;,;;0 Gra 
mown. 16,20 Radjokronika - dr. MOJ-jan 
Stę-powski. 16,40 Gramofon. 17,10 Odczyt 
ze Lwowa. 17,35 I{ącik młodych talen1ów 
mu;&ycznych. 18,05 Pl'ogram dla dzieci st'i.I' 
szych: słuchowisko pl "Jedon dzień z dzie- 
ciństwa h'. Chopina" - Janusza Stępow- 
!'kiego. 18,30 Pieśni dla dEieci w wyk. Bro- 
nisławy Harwldówny (sopr.) i Lucji CEe- 
chowlczówny (msopr.) akomp. prof. Cr- 
stein. 18,50 ROEmaiwści. 19,15 Sh\'zyn!ia 
pocztowa rolnicza.. 19,25 Progl'om na dzień 
następny. 19,00 Gramofon. 19,45 Praso\\Y 
Dziennik Radjowy. 20,00 Na widnokręgu. 
20,1:>--21,56 Muzyka lekka. 21,55 Feljeton 
pt. Rewja parySJka \Vy
łosi p. Janina Wa1l"- 
necka. 22,10 Utwory Chopina w wyk. Jó- 
zefa (;midowicza. 1 Nokturn F.dur,2 polo- 
nez c-moll, 3. :.! elludy: Es-dur op. 10 i Des- 
dur op. 25. 4. 5 prcludjów: G-dUJ", e-mdl, 
dyt poZO<;lI3wienie 
tego 
adni61lla włafmemu rozwojowi 
prowadzn do kompletnej ru:ny warslitatów 
1'Olnych również do olbn:ymich strat wie- 
rzycieli, w pierwszym rzędziil banków pań- 
stwowych i samolo:ządow).oh. 
Z t
 wynika., te kwestie regulac:1 tycb 
zobow
ąza:6 stała s.:ę obeCDle zagadnieniem 
państwowem. 
ROEwią.za.nia tego nie naJeży ob
e 
jut l!Zukać w oblliteniu oprocentowanie, 
roz
ot;!niu i odroclenlu terminów platno- 
śoi lecz nalety lU: dalel 1 stworzy/! zasady 
I Dormy postępowania Dgodowego, celem 
zapobletanla npadłościom. !l:alety wił:c 
deć pewioo okres OL&3U d'ut.nlkowi.rol- 
nikowi dla porozumien:a sil: Ee sw)'ml 
wiorEycielami- dla obnltenia procentów, 
rozłotenia na dlutozy okres ść przeprowadzenia 
odnośnej ustawy o zapobieganiu upad
()- 
ściowem w rolnictwie oraz wybrało ko. 
m
!!j
, która ma uBtalić wytyczne projektu 
tej ustawy w U7.godn:eniu Ee Z\\1ąEkiem 
Organizacyj ROlni<%)'ch w Warszawie, jak 
r6wniet ujodnósteja1i
nie prrepi6ÓW 
ze- 
kucyjnycb oraz przł'pl'OwadzE'll.ie komecz- 
nych zmian w tych przepisach. Zmiany te 
m'ełyby na celu wlStl'zymanie od ruiny 
warsEtatów rolnych z powodu BprzE'daty 
częstokroć za bpzcen ruchomości rolników 
z tytułu zobOwiązań publiczno- I cywólno- 
prawnych. 
Starania OI"ga-nizacyj rolniczych Idą 0- 
be<:n13 w kierunku unormowa.n;a powyt- 
szyr.h zagaUlwy o etacJdaryzacj! wyw
to. 
'1ych Z8«ł'lIl1lcę wytworów produkcji ro- 

lInnej i Z'A lersl:cej oraz Ich przetwor
w, 
jakotet zm!8lIY obowią.zuj
 przy eks- 
parcle mula przepie6w. Po zqajeolu kon- 
ferencji i powita.niu przee Dyrektora Iz- 
by E. Wclslo licmle zebranych reprezeo- 
ttlł1It1'V ta.k pl')'waUJego. J&k i &p6Idzit.lae- 
I!'O ml
twa I ek8p01'tu mula, reforomt 
l1.łJy Mgr. SzPIWa poinformował OOocnych 
o z.uad,acb przYl!Zbj ramowej u&I8Wf stan 
dary
acyłnej. Po otywlonf'j 
yskUBJ
 po- 
\\-'zll:ta zoet&ła rerro1uc)a, wypowllld
;qoo 
się za powlerz!mIem nadzoru nad tita.nd4- 
r 
 z&,Gją eksportu wylącznIc Miopuc..\ł 
przemyelu illandlu. pnyczem nadzÓl" nad 

nda.ryzacją, produkcji wlnI4!In nal..'""" "" 
l\UWst.ra. 1ło1nlctwa.. 


Poza tern roEpBtrywan3 bYły projekto- 
wa.ne unian)' prtl'plbOw o wywozie mMIe. 
Z88ra.nl
 które polegają na wprowadze- 
WU obowiązkO\\ej rejestracji mleczarni 
produkująq'cb manIo na ek8por!., ja kOlet i 
;tksportów mMIa.. określen.iu mimW1um 
wagi trs,nsportu masła na 1.000 kg. i pn:e- 
prowa.dzeniu sebkcji I'kdpc.rter6w masła 
w tym k.£Irunku_ to t)'lko firmy, posiada- 
jące świadoctwa [>I"z('m}6łowe I i 11 kale- 
gorjd ha.ndlo \\-ej i firm)', posiadające świa- 
dectwo. przeomys}owe I do \'l kategorji prze 
mysłowej Oraz sp6ldziełtUe, mają być do 
eksportu do.pusz.czone. W wy tUku przepro- 
we.dzonej w tych kW('6tjacn otywion3j i 
rEeczowej dyskusji IIznano wprowadzenie 
ograniOleń przy wywozie mafia., grotąqch 
wyelimi.nowan;em drobn)'c.b mleczami od 
bcz
rcdniego 3ksportu masla. ZIlI:!adnicro 
la niepot&dane. W razie jednak, gd)'by i6t 
niejący 
rojekt w prrodmiocie koncentra- 
cji eksportu muła mial wejŚć w tyoi", to 
za.interesowani £'Ikts'portel"zy sprzeciwiają 
Bię wprowadEeniu jakich koh\ iek w t} m 
wzgłęd1ie dla pewnej tylko kategorji eks- 
porterów m
a ulatwień. Zffir-a.ni zasad- 
niczo nie splozociwili sil: wprowadEeniu t. 
zw. pela1ej 6t&nda.ryza.cji II:1.a8Ia ze wzgll:- 
du jedne.k na ietniejące trudne w11nmki 
pracy uznali obcony okres za nlcodpowied 
IIi do ZJ"aa!:zo\\anla istniejącego projektu. 
Podwytk! cele we Węgrzech 
BIuro Izby Przemysłowo-Handłowej ko- 
mu.nikuje, it posIada dan3- dotYCZl\ce pod 
wItek C€'ln).ch wprowadzonych w 06tat- 
nim CZ8&ie przez Włocby. Z uwagi na to, 
t zmiany powywe dotyczą SZ3l"egtJ wat- 
nych pozycyj wywoEowych dla tutej8EE'gO 
okr
 i są bardzo licroe, Upl'86Z8 się z.a- 
interesowane firmy o 
!6.6zanie sil: w 
biurze Izby celem uEyskania odpo\\ ied- 
nlc.h i.nformac)'j. (dyre-ktor 
PTR. p. ZdrojewISki 1: Torunia wygłosił 
referat na t.emat walki z kryzysem w rol- 
nictwie na \\I8zystklch odcinkaoh tego kry- 
ZYBU. o sta.ra.n.lach organi7.a.cyj rolniczych 
w tym kieru,nku ora.z o oetatn.ich zarole- 
rzenl11ch w spro.wle IIkwida.cji robowlą 1 ań 
rolniczych, ora,z nowelizacji ustaw upadło- 
śclowych I przepi6Ów agzekucy jcych. 
Obszerna i długa dyskusja.. która sil: 
wywiązeJa po refemcle powyt.s1:ym oraz 
po udzlelonlu dodatkowych wyja.śnled od- 
no&nle do rotnyob potrzeb I bolą.c!Bk rol- 
ników w powia.taob kUlIIlbskicb. usunęła 
ora'! wyjun116 niektóre n1eporozum1311,ie._ 
Na zakończenie na obydwóch zebra- 
nIach uchwalono jednogł la.- 
granicy pol8klem plerz£'lm 1 PUchMl1: kli- 

kie orga.ni'ltaOJe lrolniOJle maj(\, ]Ja. 
miar eksportowania w przrs71ł
"TIl roku 
pierza z I'88Owycb gęsi znanych na Po- 
morzu pod na.zwą "gee1 k.a8zubskich" 


Giełda warszawska. 
Waruaw., 16. KIL 1931. 
Waluty. Gotówk a 
Dolar St. li. tr.: 8.91 .p. 8.93' kup. 8,89 
fJ:-\\ tZY 
tran. 
) Gdań.k 174.00 
Londyn 3u
 
Nowy Jork czeki 8.917 
, S.o, Jw......; .",. 
Parvt 33.03 
Praga 26.42 
Sz"ajcllrjll 173.9" 
Berlin 211,70 
Tendencja niejednolIt&. 
Giełda zbożowa. 
'eznai, dnia 16, XU. 1931. 
War a n ki: Handel borto..,. parr'" Po- 
znali. ładuDk.I wagonowo, doatewa blei:lIC& 
za 101 kg.: 
S t a n d a l' d Y w obliczeniu ćwierćlitl"O- 
wilgo gęstościomierza: 1) tyta poznańskie- 
go 71,3 kg. <121 f. w. h.); 2) tyta pomor- 
skiego 6!I,1ł5 kg. (119,1 f, w. h.); 31 p8EeniCY 
poEnańskiej 74,8 kg. (121 f. w. b.); 4, psze- 
nicy pomorskiej 74,35 kg. Cl
6.ł f. \\-. h-l; 
5) jl:czmienia pozn. i pom. a) 54 do 66 kg., 
b) 68 kg.; 6) owsa poz.n. i pom. 43,55 kg. 
(74,1 f. w. h,). 
..Ceny tranzakcyjne
 
2yto 810 tOM par Poznllń . . . . 
U"VU5Qbleme spokoJne. 
Ceny orientacyJne 
Jęczmień II} 64-66 kg. .". 20,50- 21.5G 
Jc:czn.ieil b) 68 kg_ . . 22.25- 23,25 
UBposobienie słabe. 
J ęczlUu:n bru\\ aru" Y 
Usposobienie slabe. 
OWIes . . . . . . . . , 
U;;posobieuie spokojne. 
!o1'1kli t}.tUla &1% \\ l \\ork. 38,50- 39.50 
Lspa""lIJt'Dle spokojne. 
Mą"li pSZŁ'n. 1i5"/" "I work 36.75- 38,75 
U;;po5-:>blenle 5pokoJne. 
OlrętJy t)"lnls . 16.2.5 16,75 
lJlr
IJY p"zł'nne .. 14.50. 1:1,,0 
Utrę b)' vszenne tgrube). 15.50- 16,50 
Rz..pak . . .. 32.00- 33.110 
Gorcz} ca . 34.00- 41.00 
Grocb \ Iclorla . 24.1i0 - 28.05 
Groch folgera. . . . 29,00- 3200 
Ził'mniawi fabr. Ea kilo proc. 0,00- tI.
O 
SIolTlI Iuźnll . . . , . ., 3,40- 3.65 
::;łoma prl'sowana 5.00- .s.2.5 
Siano lutnI' nadnoteckie 7,80- 830 
SJano praso\\ ane. . . 9.00- 9,50 
Ul:óllle u..pu.;obipnie spokojne. 
Tranzakcje na odmiennych warunkach: 
o
 3U tonn. 


.przed. 
174.43 
30.98 
8,937 
8,944 
35.12 
25.48 
174,33 


kup. 
173.57 
30.82 
8.897 
8.904 
34.94 
26,36 
173.47 


27.25 


25.50- 27,00 


24.25- 24,50 


Kącik harcerski. 


Harcerka poIska w Lidze Narodów. 
Druhna Olga 
1alko\\lSka jec!lJ6. z najetar- 
szych ha.rcerek w pols<:e, zostaJa wybrllt1ą 
jako czlonkim J'. ram.f£'lDia skautingu 00 
tlekcji opieki nad młodziet8, w LidEe !'a- 
rodów. Jest to niewątpliwie bardTAI wblkO. 
sukces 06ią.gni
y pn:ez he.roonkę poI6k'\ 
na międzynarodowym terenie skautow}.m. 
Z Okazll Darodowel wysta'" skautowej 
w RumunII rząd rumuńs.ki wydał 
rj<: 
zna<%ków pooztow}'ch dla upa.miętn!lil'Ilia 
tej W).6tawy, która odbyła siQ w roku bi
- 
tącym w Bukareszcie. Znacz.ki JI'l'"Wdstn.- 
wiają 8COOy z tycia 6kaUtów, między In- 
nemi jeden znaczek ł tej serji ma portrl'l 
króla Ka.rola w mundurze &kautowym. 
Pierwszą mszę ś.. Da Moat BlaDe od. 
prawił ksiądz-uanU KB. Foli3ct - wika- 
r}UBz z AWleny pn:ybyly do Szwajcarji 11(\ 
CIele wycieczki skautowej w okolicy ecbro. 
niska tI& wY60ko6ci 3.819 ID. w 
ci 
20 8kautów-aJpiniBtów cełebrowal msz
 
św. }Iaje&tat. gór, 6J>O
ow8ł urok bWit:tf!j 
ofiary. 
SkaDI ucze1DJ' śwlata - BIr RObert 
Bad8D-PoweU ol GUlwel na tn:ecl1 "t.ro- 
na.ch _Scoutera." - oficj6.lnego pitima 6kllU- 
tiI!&u e.nglel6kiego, zajmuje 8i
 Z8.£adnie- 
n1em kryzysu &ngIelsklego i rolą, jaką po. 
w1nni \V zwi¥ku z nim odegrać Fkauci. 
ne.w()1u
 aby wykazali całą urolcjf;'tn.-'!ć 

 zapa.rcia lSię siebb i pośwlęcelJio. - 
Specjalnie podkreśla koniecznl"n:<;d- 
no6c:i, kupowa.n.ia w)'ląCl:Illc W)-ł'Ob6w ; 
produktów a.ngIel8kich ora": w)"rzl'('1..nil1 
si
 'M!IZ&1kich wyjawów za
nio:. 
Dwutlzl8tłtoIecłe prasy hllrcenltiel. 0- 
etatnlo numE
r)" WH}-st,kich pism barn'r 
kich 
 poAwlęoone \\"
il\cLl1ic d\nldzie	
			

/sp_1931_12_18_nr2920006_0001.djvu

			-.:- 


.,SLOWO PuJIIORBJITf:"ł - JI14łek, 4n1a 18. grac1D.1a t83t 1'. 


.,Ludzi!' rodzą =,i
 wolni i r0,,-ni 
wobec pra" a", . . 
Taka j!'>,t kardynalna za:"ada \\
.: ;> , 
rażDna ,,"(' fm ncu
kicj ,Jh'I;:I
racJI -, . 
praw CL'lowi('ka i obp\atcla". Za
a- ,J < 
(la jCllna k z pośrÓd" ie
u, li; lO.ra 1.. 
miala ugruntować ",)lm),.'!' n(m?: '. 
l'Z(':,;n
. \\"OIIlD
Ć od panstwa, cz
 h 
irlLlywidualną. 
 \ 
:r\"mc7a';('!l1 jak "'n:.:Ię-Ja rzeczy- - " ot 
"iscif' I..1wa wolność P(1laków, .
by. 
wateli niemicckich na Warm
l-=- 
mDLt'my si\, przf'kona
 z uwag. Jakle 
otrZ\'mal Dd tamtejszych sfer 1'1..11- 
8kicil ..l\.urjl'r Pozn:' lnr. 5.2). 
\Yia,łDmo w:"zy:"tkim. że dyplD- 
maci nit'mi('ccy \\- Genewie. a pro- 
pa,zan,la niem.it'cka !la rÓŻnyc
 t.e- 
l'cnach zagramc:}., tWłcrJzę-..dDłJltme, 
tc mniejszo
Ć pDlska w 
lemczech 
ciesZ\- si
 s"'Dbo,1ą zupełnę- w zakła- 
daniU. i rozwoju sWDich szkół pry- ( WIAD OMOS - CI Z8LI5KI ' I ZDILEKI 
watn\Th. -;\a udDwodnienie takiej 
tezy, 'wysuwają -;\iemcy ordynacj\, . 
pruskiej rajy ministrów .z 31 g-rud- ł'o",,,-,,nL:, pod ToruDiem. lił"'\l.wcy. W d.ro\1ze Ola \\ypoczynku za. 
nia 1928, i rDzpDrządzeme wycho- PrZeds.aw_enle amatorskie Da Dnłldze- tn:ymał sIę w Szczuce po 7 ostaw;ając rower 
\\ a wcze min_ oświaty z 21 lute
o Dia gwiazdki ubc.yim. W ul? niedl.iel
 !ld- prz:ed oberll\ p. Górneso, sk"d .EOoStał mu 
1£'29 , które inter p retowało ordy na- b)' c SJ
 5.łU'dm
1D JA'zc\\lele
. k8. pr"b. .:>kradz;ony. :\tUB.8.ł 
JV-- udać tiię \\ dalszą 
lJonlach;)\\":;I>Je
o prL
d..la\\ICnle awalor- j I 
CJę "kil' na rzecz urz:ąJzt:nia g" iclzdki ub,)
im rogę p et!:ZO. 
. \v artykułach tej ord
"Ilarji znaj- 
 podgorla i Piu<>kCw. 810\\0 \\:>I
pne \\)'- MSZAND. pow. brollDlckt 
dujemy m!ędzy innemi postanowie- glosi. 11.:;. P IOb_ Uuwacł..o\\ski, ktur) \\ ser- Zebranie llioctrch OWP. Dnia 8 bm. 
nia. że żadna władza, a więc ani 5ta- deczll)-ch SłO\\ach po\\ łł.al bardzo liczule cXib)'ł.o Się zebrtł.l1Ie :\I.od)'cb Obozu Wi
l- 
zebrane ob) "atel:;I\\" z Podgorz.a i ok"l1cy. 
rosta,. ani wójt, sołtys.. żandał:m, . u- 
ast
pnie cz:ł....nko\\ ie S. M. P. odegrali z kiej Poldki w M
&oie. Zebra.l1le Z8łfa.i1 
rzędmcr. czy nauczycIele nłeI?lec- "er\\ą ...'1:a.Jliat P. t. "WJ1lka o hre.sy". u.. ,ierownik plac6\\ki p. 1'0wackl Nastepnie 
cy. nie będą mieli prawa W)'wlera( g61nie po
oba y sie r) LWiczne ć" iczenil
 .ekrełan WydzIb-Iu Powleto'\'eg' Mlodyct. 
nrr. rodziców wysyłającnh dzieci do 
[!odz:ieLf meskiej. UI'ul1ny Werneruwua I OWP. p. Olsz:ono\\icz wygłosił tz-eAciwy 
szkół polskich, Jakiego
olwlek wpłyl 


l"


::at;;z
i:ni
y p


I

y


)' b: 
d:y

:i:y 
 
"::=:
e '

:ł:
 
wu - Co ZDaczy represji lub szyka-, tereso\\ nie orkietilra pułkU maD. pod oso- wia.U: orga.niza.tor placó\\ ki UWP. p. S. I 
I1Y. Jest zastrzeżona zupelDa swo-! bistem ki
ro...
ict\\Cm .p. kapelm. l'ikla. klero\\niok mie)&OClwej placówki p. N. na 
boda decyzji kałdemu obywatelowi 
a. z:ako.uczeme O:UŚl'le\\łillO .
-spulnle temat znacz:e0i6 Sz:czerboa. 
państwa. bez względu na jego przy- I ,,\\,.z)-slkle nasze dl.1enne SVnJ\\Y . . Po tych pn:em6\\ien'IKb na8UWilo ud:t- 
. .. . I . .. l b Kradzle1e się mnd" W ub. tygodmu k 
Daleznośc ]ęzyko"Q., re IgIJn:J. U nie\\)kr)ci z OULieJe dokouu.li k1"ao.lzlez)" koro\\a.nie 
 
'onkó\\ mieczy lem 
rasowQ-. I w restauracji p. KI uszy iJsk iego zab:eraj'łc 
hrobrego pn:ez kterownika Wyd.Eialu Po 
Ponieważ rada ministrów wyda- kilka htrÓY, cz)stej i inne tuwary ogólueJ w.la.tO\\ego OWP. pana SOP&UI.. pocz:em 
J d - . . ś . wartości '00 :r.ł \\ygl08iJ kilka OOUIoełych elów tak do de- 
ąc. tę or 
nacJę. .
own?cz
 me O- I 
iezna
i zlOdzieje od\\iedzill równie! korowa.nyeb jak I do r3l!lZty zebranycb, 
śWładc
ył
 gotowosc złozema do .d)"- skład kolonjalny p, I:)entera zabierając ro- wskazując im dro8ę prowadzącą do lep- 
SPOZYC]I zródeł dochodów pubhcz- !ne arl)'kuł) og"lnej wartości 1800 zł. 8zegO jutra. _ Na zakollaeole odśpiewano 
Dych. dla szkolnich
'a polskiego - PAPOWO TORU
SIUJ:. I hymn !tUodych i wm08"-Ono okrzykI na 
uznała tem samem. ze prawa zastrze WI mI all -'- Z ", t ("leść pn:yeelego rządu narodowego i 
ń ec:zo ca par....... 1D1Cja )"\\ y 
:l:one Są PO
. opieką pa st
O
Q. . za.rzą..ru parafJ. AkCji h81 0 lickiej odbyła Wie-Iklej Polski oraz DDH>\\sklego i gen. 
Gdyby :"lemcy trz)'mah SIę ŚCI- się w niedziele po nleszporacb \\spaniała Ha.llera. 

le przepisów C() dopiero wyłuszczo- wieczornica w spra\\'le .E
roton
o projek- 
Dych. nie b)-łoby żadnego powodu tem komi5ji lrod)fi.k8c)jne
 ma.lted&lwa 
do skargL _' katolickiego. r.'0 odsplewamu 
leśnI "s:r- 
Ale niestety rzeczYWIstość Jest decz.na ,)łatko . prez:o.'tJ AkcJI Kat. p. Jó 3f 
. . . kułó Kocho\\ICZ w Jędro)ch sJ.o\\ach w..kuaJ 
Wlelklem pogwałceDlem art y w. A AI.. .n a ....eole cbwili oraz na ko- 
''''' d . . k d . t na \\a£no.." I -.. ..... 
n l ac Ja . . tr
 no Jes prawo wpro- nieczno
ć r;aJ
ia energicz:nego etano\\ iska 
wadzl
 w. zYCIe! . " . przeciw proj?ktowi ma.łteilbkiemu. Nastep- 

Ioze SIę przyjrzymy bhze] dowo- nie zabrał głos p. Walcz)ński, który w 
'dom naruszeil. serdecznycb slowacb oś\\ ;etllł stanowisko 
Oto w grudniu r. 1930. gdy zało. Kośc!ola katolio
iego. w tej epra\\ie. 
żono w Purdzie katolicką szkołę pol DaJeJ prz
ta\\d 

godny 
. prob. :\11- 
... . tręga projekt komJBJI W) kaz:uJąC sprzeoc- 
skIJ. - JUZ w pIerwszym dn
u - za- noŚć pn:i!pisow komisji z: prawem Boaklem 
szed1 nad wyraz przykry Incydent. I kościelnem_ roia zakończenie odcz) ta.ł b. 
Niemiecki nauczyciel p. 801m nie proboelcz prote&t. po którego uch\\alenlu 
raczyl poda6 ręki polskiemu l1au- odśpiewano "Bote coś POlskę". 
czycIelowI, .który 
cl.ągnął d
 nie- KARBOWO, pow. brodDlck! 
go dłoil nł-ł' pr.zywltaDle. Zrobił a- Kradzieże. Od dłutbZ:3go C.E&au cJokony- 
front pubhczDle w szkole, wobec wano na sz.kod
 p. Gończa k1'8dziety we- 
dzieci, - oświadczajlJ.c, że nie ma gla i inn)'ch rzeczy znajdujących sit w 
zamiaru się poznawać, bo jest "wyi- podwórzu i zagrodzie g08pOOarsklej. 
szym" I do nwyłszych celów stwo- Sprawcy uchodziH bezkarnie. - Dop;ero 
rzODym". dma 12 bal. udało elę urzęd
ikom kołejo- 
Ale to njeodosobniony wypadek # ym prz) pad..kowo przychWYC1
 sprawcłł w . 
_ trochę inny miał miejsce również ANIELEWO, pow. bro4DJckl 
w szkole. 2:ona "kierownika rozda- NiemlLl1i .pr.wcy włamaU aI4 w noq 
wa,ła jabłka "błIJ.dzącym owiec z- na 11 bm. za.pomocą wyt.locunia 8Zyby '0 
kom" - chcąc je na\Hócić ze złej mies"ania Franciaz:ka Kopailakiego i &kra- 
drogi, a rodziców podmawiała, aby dla na j
o 
Zkodę. 1 worek 
ąkJ p8ronnej 
odebrali dzieci z polskiej szkoły. i worek mąkI tytnlej wartośCI 60 złotym. 
Za,kOliczyła podobne praktyki. POLSKIE-BRZOZIE, pow. brollD1ok1. 
gdy dowiedziała 
ię, że jej kuzyn do- Kradzlei rowerD. Dnia 10 bm. p. Alek- 
stał posadę w Polsce przy szkole eander Karcze\\skj uda! ele roW3I1"em do 
nipmiec:kiej! j - _
_ 
Zapfta
 naletf, czy tak samo po- 
stępuje się u nas? Gdyby tak było 
- na, ppwno mnicj!lzość niemiecka 
krzyczałaby donośnym głogem na 
cały ś\\;at o zn
canil1 się Polakó-;t:! 


.
" .. , ." 

 
. i.
 '. 
 '.!! 
,........ . 
,- .:oq., 
t \ O/' 
':.. " 


 " 


Str. a. 
- 


- .. 


.. 


I 


. .

 

- . 


Ucisk polskości na 
Warmii. 
I. 


.'; <: 


..., t:; }".. 
¥ 


ł 
. 


". 


.. 


.... 
."_, . \ 
 .. 
- ,-'.f.- 
...4o:- :'. 


.) 


"'!O- 
..... 


....- - 


. \ - 


,". 
! 


..... 


:
  


'- 


" 


f. .. C 


.., 


:

" . 


I : ł, 
. .", 
"f: "." ;.
 
'" 
o .t. '.... ,. 


. .... 


. " 

,\ ,) 


..' 


't i -.  .
 
-------- ---..;;::: ... 
IIĄTAWY, pow. IwleckI. = 
ZDOWD kradzIeł zbo:La. W 
czasie e.lychać w nasz:ej okolicy c::ta.t Ili 1J\ 
Aciej o kradzictacb zbotn. PnCd IJUt az c:z
 
mi włamano sic: do z:amknIetej !tod ł U dnia 
Aciclelki Emmy Rathenauowej i sk o y 
ła. 
5 ctr. pszcnlcy i 5 ctr. j
czmienla, radzll)Do 
RUDKI. POW. Iwlecki 
KnUJe! z włamaDlem. Do tnies 
wlei;oioclela p. Fran.ci&zka Ra.nisz lkanJa 
dokona.no śmiałego włama.nia i Sk e \\6 kn '@0 
poś '_' ! 1'EIdzion 
CI.,. oraz p Grze ogólnej wartości Q 
500 ""otyoh. okolQ , H
"
" " ----.'-. - "'--u- 
-ł"I''''''''''' 
 


{.'
 


. . 


.-\ 


C r 


Synowie Mussoliniego 
uczlI sit: lalat. 
Dwaj najatarsi synowie 
Mussoliniego (od lewej) 
zamlerzaj'ł po
więcić się 
lotnictwu. Widzimy ich 
podczas pewnej manilia- 
tacji lotniczej w towarzy- 
stwie asów lotnictwa w'o- 
skie
o Nuvolarl'ego i Su- 
stera.  


OSIE, pow świecki 
Pneclwko Dowemo prawu 
ałt'6 
mo. W n4edz:lelę 13 bm. odbYło się akt.. 
p. Smeji wlelkic z:ebra.nie ma.n.ifeg:: 
 
pn:y n!ezwyklo licznym udZ:la]e 
]tJe 
które zaga.ił czcigodny ks. prOb 2 Jar\, 
Po odpowlad-niem uUlB8.dnieni
 :
y, 
d "'nł kB 'k Pf8\\'Y 
° j l cz 3 -t t'. W1. ary Bystroń treść rezolu. 
C I pro 
 k u to Jąc:eJ Jak najenergi
lej Pl"Le. 
c w proJe Wl nowego prawa małteilski 
go. Przedłotona rezolucja ZOsle.la j
 e. 
Idośn!e przYJęta. - no- 
PrymIcie We wtorek 22 bm. odprawi 
nowowyśwl
y k81'ła.n, ks, Romanowski 
syn tute
zego funkcJon a rju8Za POCZto. 
wego, w mleJeOOwym kościele p6.rafJalnYIII 
swą plerW81:ą oflare msz:y ,h.,. 
Z łJcIa parafil Niezwyklą ofiarnaścil\ 
I ogromnym wyeBki3m finanso\\ YIII udało 
eię naszej para.!ii wykonać wielkie dz.ie- 
!o - ro.Ebudowac mie,J6COwy kośc.61. ktory 
w swych dot,)'chc::z.a60wycb rozmiarach 
nie był w 6ta.nle pomieścić wszystkich pa. 
rafja.n. Praco roZbudowy zostały jut na 
ten rok la.koiIczone i nadbudowa.ny gmach 
odpy.' - jt!6zcze bar- 
kUDuj tylko towar kraJowy! I. cl'ZO d&JekAl 


. 


..... , 
'J 

 - . 
----' 

........ł... 


'-. 


"...
 


-..:t .  
'
 


-

-- 
 . - 

 
.... 
 ( 
'. 
.t _ 
tł. 
;..,- "--- 


;:-' 


'- 
--- 

TJ 
W
 


J )\. 
.... 
, 
. I'!S-'
		

/sp_1931_12_18_nr2920007_0001.djvu

			!fr. .. 

- 
pLEWO. POW. -łarosfardzId. I : 
lfadzIeI. U 
 ,p. W888MIrI
 0& któn pnybyll 
jaJnIe p&rafjelnle 
. napadli 
 niego 
eznanl dotycbczu 
Zble "';4 
u-..... W tY A h ........_.. oraz przed8ta
iciele wsr:ystlklch orglWli
 sprawcy zadA..... m u kilka .... 
" __ ....... 
 UUI-..u ()yj kM.oI.ickidł I 8pOłooz.n Y A" ." y !l t.aoow - 'r'fV Ci.... 8Uyleł.e:D 
...._.......... 
A_ --ł".. ...... au W plecy, pn)'czem Dal'U6aOne .
-' y plu - 
_.n.;r& ......;......., ....... 'ł 
_wiOlDlO prz.ez czo Z&proteetow&ć P -.M w "- """u. k ......... CL P to . -- '-- ł """'161 
wu-- łiDc8. Strat .-.vo ..... '-
r- _. . 
 .Wle _lO o rannego do 8IZpitala, 
p-.c tJ& y wy
 QIoolo 100 zł. ,nQw!!@,o prawe. ma.łteilBkiego. gd
l
 stWIerdzol1o, te lIt&n je@'!> jest bema- 
. SKÓBCZ. Zebnmie 
ił prez&s AUji K8Ito1idkiej dzielny. (It) 
\Vsp..w.ł. abr&Dle lIłodych OwP. w p. J. KIW"CUW6ki, poczem n8Sł4pi.ły dwe. Podatek od elelttJycuaw, maj 
Sk6rcn. W lIiedziel
 dini& 18 bID. oboho- 
ehra,ty w których przedsiawiono grorJę wejść w tycie od 1. S'tYcm.ia nie będz.io ::- 

;I. tut. placówka. Młodym OWP. swo j e I 
. fłlrutki dla M.rodu polsk
 st080 w a.ny w Gdyni. KomiA&rt l"1Ąd"u o- 

 gdyby P ro j ekt 
 . ..-1_ trzymał od władz c:ent:ra.lnych odnn WI ......-i- 
-i(llo", gdy t; w dizl.iu tym mIeli Z08ta.ć 
weJ .........wy prawa mał- zarządzenie. Ck) r v .........., 
..... 00 -"- ani mi 1.--.' teń8kjego otrzYID6ł aproba.ł4 od 
)!łod,ai -.vI'OW 3CZy............ Z w- wiednIe CJZ)"IIIIllki. ... pnez p<)- GOLUB. 
.ja.tywy OWP. 
ra\vił k& Gruet&mach
 Z Z --ł......Dł I 
TJ9,ę !iw. (sumę) ofl&row&ll4 :1& duszę Ap wiel
em .8kup!aniem wysłuaha.no -- !" B!Uły M1e1&kł.,. W fil)- 
.xad emika W8ClaW8ki
, członka. OWP.. :t r
::;X
w. kt.6 
_L
itt bo 
 odczy- 
 12 
. WI3<"ZOr6lIl Odbylo sJc neg!e 
,e.tnordowenego przM tydów w Wilnie. Pod.nó CJe,. rt!, .Jednogł06me przyjęto. pO
!Ied1:e

e Rady Mioj6kiej, zw'Ota.ne 
em 
O g. 3 po pol w piOkiDe udekorowamej . 08łe to zebnuliJe zakoilcrzoo-o odbpie- I)wówierua sprawy rezygnacji p. TOlIUIS!1L 
.aJi godłem OWP. 1 portretami Dmow- w&D13ID zwrobkl: "Kto Rię w opiekę" _ Joroa.ne..& 
u burmi&trrz..a 1", z. (którą. 
kl3f!O, paderewskiego 
 gł!ll. Iltł.llera. od- P d 
 e ')b l ' n w e Z 
.eb lpl ra; kł) n , !
 e. od.bYłY Bię w Bys
\\"a.ł- to spM.wę -. jak '\;a.domo - odroczono 
,VI na J>OI!ledwmu w dniu 5 bm.} i ew. w'-oo.-u 
Jr Io Bię uroc:zyęte zebrUlie z udziaJem now....... za.st b . . 
. 1 _..... n...... W y &. WO J 'ew. Jrol. r ed. Cl .a- GDYNIA. ""'
. UrlDl!!tl'Z8, Ob:'Onycb na Zł>- 

 .-
 
 bnlolliu było 11 I'8dnvch. 
ieJ,;lkil!f!O, kol mt. Ko
jskiego, płe.. Pro'ek,! bu
WJ' e1ewatore l'botowego. . R8dJn>: p. W'"'ł'X'h- ..tawia W1Ii08l"1t, b y 
ilwki \łłodych 
 Zbleowa oraz około UO W epJ'ti.W1e prOJ('.ktQwe.ne J . budo\\ ' y el -'
 - tIIIe nr> J . _A 
DW
 ...
y m
wa.' .". w:fldo
,cj ret:)1;nl\,('j: 
l6Ób eł.iaa'SZ38'O i młodszego 8'pOJOC!:eń6twa. tora dIoWwego prowadzone lIąr obOOllie zaet. b
'IDlf\trza ze wzgl
11 na. trudne 
)bJ'&dy zega.i.ł i prz.ewoonlozył kierownik p3rtrakt&cje z finansistami u.gra.niozuymi JlOloleł;!Jc go6J?OO,J1'cu ml
. Wn,i08ek 
J)aCÓwk.! kol. Belcze'\
 wi'Lając w ser- EI
 ma miet pojemność 10.00) ton.n. len vd
.ksZOt><-ią zł.r",
\\" odn:urono, a IJ. 
Il"CZTlYcb slowa.oh przybYłyoh i powołując i będ1J1e mógl byt. łMwo po\\ięJu.wxty do chwaJono w myśl W1/iosku l'8dnych Beh- 
lo rrMydjum ki8'lQwni4 pla.06wki .&blew- pojemJ!lOŚcl 15.000 tonn. linga i WilińBkieg.-. rezy!"nac;.: I'rzyją.'. 
lIItej kol. W&rozake. i koI.. Frydrycha., po- Ulęcle 
odzfela cukru. Od .kllku m.ieei4: . W<>b3C t.aki",go ..Ota.mJ J'7.OC"ł:y przyst.l\,- 
um ref. 0II"g6l1. kol Bi.nerowe.k:i zd.a.ł re.- cy popeJrnano BY8
ema.tycz.[lJe kradziete I P'1)Jl{) do wyboru z.a.;tępoy burmi;;t.r'Za.. 
.ort Jtl3rownAowi WOjewódrzk.iEClU. Na.- CIJokru w \\.
zyeh ilOŚCiach z}n
azynó\\" Padają trzy k!lJ1dyoatury: radn
o p. r.o- 

ie kol. red.. CIeslel8kł wygł(J8ił pr7.8- portowych flJ"Il1Y HCukroport. 
pl"awca IU6Q FM1IC:.szka. P r R M 
mo godzinny referat. szamowny mówce. który w taj
niC!Y f!POsób otwierai drzwi 8k.ielW Stpf' - zew. ..., p-. Oaranl)w. 
magaz. był meuchwytny. Obecnie policja J

 O - \ " _ an:;. I cxł<1Ilka ml\4!'i8h'alilr !'. 
dobitnych słow8lOb wskazał na cele ł po d,;\U8zej obtlus .w
kawł na pe",:ne merody, 
'kupil"l1.iu I przaryw8aIO je hucznem.i okla- sobie drzwi, zab
 5 w.orkbw cukJ"'lI. nało- kt.6r
 wcalp me przyczyndaja, I"ię dn ulpp- 
kami. X8
le k.r6t.k.ie a.1e 
iw3 tył n!1 taksówkę I zamJerzał p-zewieźć lup 9ZJIIl'18 nastlt-J go"poda.rkt mipj,.,I;jl'j, a w()- 
JJ"tl'IDówieoie wygJ08ił kol. Wa.reu.k :te do kiosku Jana Durczaka w porcie, przr- bec bra.k
 k{)nlr-ka.n.iyd1J.
 OOrnłl.\\ia kan- \ 
rbI
a, eJtłllda.jąc: płae6wce t;
eoi& po.. czem został przy
)
any. Do<:hodzerna dydoW81ll&. W)"Wił.ZU;e się dyskusj&, w 
ny6\nego roewoju. S81'(bo7OOle przmlówił W)"kau.ły! te w
ml
rn?DY, bę
ąc swego której udzi8! biorą pp. Woroob., WUiMki, 
'O
 nleetru.dmn y drt.I.ałac.& nnrodo wy 
u za
ęty w 'mnie Jako gomec, zrobi I Mied,danowskl, Janowski K 'ńa\rl. 
8Obll
 odcisk klucza, który p6tlliej m6gł !.'O- . . ,8lIU - 
[Ol. Fryurceaka pJ"'l.ekazano władzom są- I wzywa od J'Oz\\
ą.z:ama tej sprawy pl""lE"Z I 
ki. jaildemi d8n.on<) czcigodn!!@'o móW'Ol), dowym. (k) wybór .
I

y bu.rmietna. Większość 
'.rły skromnem pod.ziękowa.niem E6 jego Napad. W nocy na Ił bm. dokonany zo Rady 
heJskicJ ucllwala !Ja wni06eok rod- 
jchl\, mró

 i ceJOWł\ pracę społeczną. 8ta.! w Oblutu śmiały napad na robotnika nego WiIiiWdgeo flPrawę tę poru.myć wo- 
Wkońou pn:3lIDówlł A. Wyozrfu;lki z Józefa Malinows-kiego, który po pracy 
ra- jewód'Ztwu i zost."łwić mu wolną 
kę w 
1!"01'ZedZCZyna., który Wftk
 u w OWP. cal do domu. W drod1Je wstąpil po drobne "J"oorze komi.'!IIaJ'czn8g'O bu1lJ)'ljjetrz& w 
'yrabiają sIę ludzie z mocnym d1
te- zakupy do sklepu i gdy ze sklepu wycho- z. (!!). 
-em. którzy mimo r€!Pl"esyj I szykan nie 
'pocz.IU\ e.t zwycięty w rMlUej Ojczytnde 
!le& katolicka i ne.rodow&. Wko6cu swego 
IOdnlO8lego prz:'IIDÓwleni& W74lióeł omyk 
"' f!I.
 Najjalmll'
 R:lecEY')JOSP01i
l 
I zebrani 8f,ojąe :& 8I1tw:jMmem po 
- 

 powtÓl"Zylł. Po przy
u 15 nowym 
rendydiłJt.ów zMople'\V'M!(J Ulubiony hymn 
lłodych. poczem zamk
 
 
" miłl' z
bl"llllle basłPID ..M
ochl 
j- 
,'.
. Z peW11Ych powodów dekoracja pIa.- 
ń" Jod bitI tDOI7.M 
 od.byf I dl
o odJo- 
.-.nn'.
 M. -_ pótnlejszy. LiOLba MłO- 
'."'ł"
 ",,)noót('.p 
 pod
 .4_ W. 
SKĄRSZEWY, pow. kościerski 
W obroDłe rodziny katoUcltłel. Dnia 
3 grodtrl8. odbylo 8i
 wielkie zebranie 
rotostacy jne w Strzeb!licy. Zeb
 M- 
ail miejo>cQWy k8. wlk&'ry Burdyn. .,Lut- 
ia.' od
p;e
ała kil.k" utworów, poczem 
labmł głos pe.n dr. 
ew08kl adwokat, 
tóry wyświetlił w referacie swoim noW1 
'"Ojl'kt pm.WB małtteń8ld3f!U. Wdersz pod 
rtułem ..Wiara" wygłosiła córkI!. p8I1IIL 
PorlJlltnpw&kiegw>. WieJk.je to ,f;ebrani
 

oołane z i!nicjatywy tutej8rej Ak>cji K6- 
IoIlokiej na ('Ile!3 której stoi p. nIdc& d:r. 
remJlSk
 zamieniło Bfę w pootętną, mani'e- 

 ka,'tollcltą. 
lTchw&lono rero'tuek. pod którą w:nle- 
I!lf'llJ!J.o 
Jl'Uj
 podplfly: Dr. Tempsld, 
"'rt'Ze8 Akcji Ka'toJilckteJ, T. BrzoAkoWtiki. 
lłontit S3jmilro PowIa.towego, Jan S
- 
mach. strat pot8il"l1&, Koemig, prezes Tow. 

l I Wojl8kOw. Boleslaw Brzo8kowsld, 
prer.es 9t. 01. N. Polaków, )gDera Fran- 

 PI'''Zt'6 TCL p.modn. Clclom Me.- 
rJa.n, prezes SMP. emmocin. StefłllD.j& O- 
JnerniokóWllilllo pll"6lJ88ka SM!'. Cz&rnooooin. 
SCowanym;errle MIod2oIety tel1altlej Demlin 
7.13Iifl9k8. Prezes'k8. Stow
e Mło- 
dziety Męskiej Dem1in Chmieliftskd, pre-' ( 
ll"L Kółko Rolnk:ze WlęckoWY, prezes 
Teo'D Prlłl w imieniu Stowan;yBIł!II.ł& 

i1"lvu 
Lutn'I8" AlbIII Burczy1r. pnr.es, 
\\ iml9nlu Bractwa Kurlwwego KM01 
r
l'k0W8kL w łmlmlu Tow. Ludowego 
Karol C'ZaTkowskl. w imieniu Kola Śpie- 

k
 Wlcckowy 8.T7.08kowekl, prert88, 
... imIeniu Rtraty poa.mej WIIf:Okowy 
BI'ZO&kowek'L komendanł. w I.ml:nlu SMP 
Więckowy Brzoekowekl., petron, w imieniu 

MPt. Junltrowy Wa
erj& F1islkOM!ka, 
T'l'eZMka, w Imieniu SMP. Jun.}m)wy FlieI- 
1;Q
ki, pr6Ze&, Zw11\zek Rob. Rzemleślni- 
f:LY F.r. Śliwa, pJ"8ZlM, lIS Zwd
 Rob. 
RQJ,nydJ i LelmydJ ZZP. fltje. SkanlZewy 
r:IocIowe.kL prezes, Kółko RoInlcze Skar- 
!'zewy preze8 Śwlecz.kowskL Obó.& WIelkiej 
Polfł'kl Ska.rszewy kler. SwiaczkowBkd, To- 
'lV8.1'!
two Polek pre7'e&ka Llgmanowska. 
,.
. Gimn. ..Sokó\"' S1c'&I'8'Zewy A. Koi- 
>n1ń8kl. pr'3Ze8, SMP. MęeJcle Sk&t"8ZeWf 
I.", DUl"dyn, p8Von i prezes. SMP. 2eńBkle 
"k
ewy Plorkówna, pr'8II88ka, SMP. 
\!'ęąkle Kemlerowo Sawldcd pTeze& SMP. 
teilllkia Kam.lerowo Lewłoka, prezMk&. 
KAZANIC!:, pow. lubawU! 
Pani.. KMa"lice - BJ8ZWaId . oblO- 
lJe Iw. Sakl'amał1l maJie6atw.. Stara- 
elll prz3W.Ie1ebDfI8O k8- radcy MtljkI od- 

.
_ aJ..! w J{

 WiIe1Ide 
 


.,Bł.owo POIIORRDr - ..ł.tek, 4DIa 11. gra4Dla tiU L 


Str. 7 


Dłu8'I' dysokU8ję wywoł8l1 wnioe3k rad- 
De@'O P. Wor0ch6 w sprawi
 bem-obod60 
Jrlór:r w im4enfu komitetu ber.roboci.a 6.t&- 
wia llo!I«ły wni0gek o podniesieme da;ler- 
łAwy l.i.czrŃków o 100 proc.. CEIIly 'wia.tla. 
o 25 proc. itd. celem u1:
k&ni.& P:twnycb 
tuDdudzów iJl& waLkę Z bcz;robociem. W 
eprawie 
j niejednokrotnie zameraJi głOll 
W. radni La&kowskl. Wilił-ł.,ki. D8.re.n0..... 
tiki, Miedz.i8l1Ow9ki. W 06trej d)-ókuRji po. 
l"I.I&OI'10 :róWIJ'ielt palącą tlpmwę rozmai- 
tych dodatków na bezroboci'3- pobiera..- 
nych pnez pe.Mtwo; gdzi.e one idą. ti'1wm 
nIe pn:yznaje e:ę tadnych za..-.iłków i 00- 
mawia Bi
 węgla' Spra,,
 tę Odroczono 
do n88tępnego posiedz.enia za tydzień. (a). 
WLOCLAWEK 
.lE. ka. błsknp Badońaki pole.oH ksrię- 

 fll
!.z.cw.m w III nicd1:ielę adwaą.tu 
tJ. 13 IlrudBia ()(],czytać liBt aJlQ6iolski ""'. 
dany pnez Ojoca św. Pi1J88. Xł w dniu 2 
I>atdziernika rb. oniez" rk.le cię1.kiem 
prze.oi\(OlJ.iu g<:JSpoda.rcrom. o oplakanem w 
v.';i'llu kraj:H::h bt>zrob<><::iu d o w2JMIBtających 
zblv.j"niach wojlmIl)'ch i u1:'Jpehtit' gn 
nauką ł) nbnwlą.7'kll mil06il'rd.r.iA chne- 
,;rijań...kJego. 
Zmiany w diecezji. Ką. probo&zez FraD- 
c
:k Xowakowski ,; Cioohoai.n.ka pn8- 
mcslOny _tal do KarnkoW8. r;poWJ'()te'ID.; 
.kJ;. 4/'. 
ik(.dem AI.ot ló Cbocecni.& do Cif'>- 
ch{)CLnk& i kB. Wacław Surzeopańeki z 
KamkowJJ. do ChoceniA.  


Nie było objawienia 
Dod Przechowem. 
Oiwiad.czenie duchowleUtwa. 
. Ś
ecI. n. W. - Z \\ielką rezerw
 R 
Jed
nle z obowiaz.k.u d
:.mni.karsklego po- 
daliśmy przed dwoma miesią.cami wieM l) 
nek
 cudOW'Ilem objawieniu slę Matki 
B...""luej pn-t I'I'zec.'wwem. Obt!CDli3 £'ł06 \\/ 
tl'j spra\\ip zatbioo-a duchowieństwo miej- 
800we ló kil. dziek1l.llCID Kon;lzer
m na czele 
kładąc kres W8Z
'6".kim pomysłom rm.ma1. 
tycb ludzi. Poni.tej zaIllies7
zamv d08!OW- 
DramatYCZna rozprawa o zab6istwD żon , . ne ,,
:t= 
bO::::
.. badaniu 
,p1
.JZ tutej6!zycb .k8
y i)l}lOO pow8lt.ne 
Przeciwko ojcu śwlad c.zą własne jego dzieeł. OEIObL,toki, te :mdło_nie się niMWykłe 
. 

 a'k'r.. w 
 rozpoznawał IIPrll.w
 nagromadzonych dbn i 18.letnia dzieć ohcą i o którydl duto m)'
14. Autory- 
ną w domu przy ulicy Zubardzkiej 7. We- Eltbieta Jagielacy. tl"t w tej <1'liedzwp wil'dty. IlQODy 
 
dług zeznali. sąsiadów, Mtatnlo potycle Ja- Kazimierz Jagielski stw
za, te dnia prof. W8.I!I stwiero.mł ton f'IIDIO w Jk1.ll)oo 
gielskich pozostawiało wiele do tyczenia, krytycmego słyszał jak przy studni matka wypadikadł jak r6wniet. te M.aJI tUi jest 
albowiem prowadził on dość wesoły tryb krzyczała fI{>d a<:irp
"m ojca. ,.Piotne da- w najwytozym stCYJmiu A"T.łkod\Jiwy dlll. 
tycia i utrzrmy,>;ał blit9Ze znajomoŚci z ruj"'o zd.ro\\ia d.1.ieci miflno",'ki.. ,nil. """,t"'IIIlJ 
niejaką Pawłowską, z którą nekomo wi;ił Potwierdza to rowniet Ste'an JBfrielski, nerwów I mór.gu. a może ,>ro\\.adztć do 
za.mia.r Bię otenić, lecz na przeszKodził' eta.. który dodaje, te ojciec jut; kiJk&krotnD! obłędu. 
ła tonL I groził 
atce, t
 j
 zabije. Lety więc w mtm-psip 7XI.rowd& nw11 
Dnia 
Il lipca rb. wynikła mi
dzy .Taglel- 
lfiJleta. JagieIska &łyaza
a r6wniet wo- d,:r;ieci. któlj"'Oh eta.n 7..d.rnwia jut t"»"1lz hu- 
skimi sprzeczka, przyczem Jagielski t
dał łanl
 ,matkI. pona
to za6 wYJ
nla, te mAt- !"ą>i
y. StwiEr- 
browanej, poczem rozległ 8\ę gloŚllY plusk. dziecI, którł' nie pne1yją fał&erstwa dla du.my, te 'poOmiędozy zjawi....k.nni w Prz"" 
Jagielsk! udał się do I komisarjatu pol., zaszkodzenia ojcu. ehowje a oprswdziwęml 1:darz
iarni cudow- 
gdzi
 zame1do.wał, Ił 
a jego. pned Po zbadaniu świad'ków biegli ka.tlgrafo- nami zad1o(b:i 
romj 
wi8l'Y i Innowien:ami". 


GRUDZIĄ D- Z 
Skleił 
do v.-ynaj
cia od l lItyClZ 
n
a 1932 r_ Szydztk. PI 
23 Stycmla 2. Gr. 
 


, , 
JESC TRZEBA 
IlInmnnnlIIlWlIlIIllIIlIlllIIllllllIIllllIlllllllIIllllllIlllIIllllllllIIll1111111 
8 drożyzna wielka. Więc korzystajcie 
z naszych s k I e p 6 w. Mięso z uboju 
eksportowego sprzedajemy po cenach 
bardzo niskich. Prosimy zwracać uwa- 
gę na cennik. 
Koszarowa 11i . 
Szewska 2 . Chełmlflska 40. 


Telefon 208. 
R A D JOlI! 


KUCHARSKI. Grudzłrłc1.. Siara 17/10. 
polec. OItabUe nowołci 
w Radio odbiornikach 
Phlllp. Markoni Telefunken 
Mendel "ora I Horny. 
Wielki ..,b6r dOQoda. warunki. na tyczenie 
demoastraci. u siebie. Gr-230 


6.000 zł. 
wypotyczO na gospodar- 
stwo na I mlejsce. Ofer- 
ty Słowo Pom. Gr. 258 


Maszyny 
do pIsania, liczenia i t. 
P. w najgoł-)'ID stanie 
naprawiam facbowo 
Pneprowad.um grun- 
towne czY8!czenla ma- 
8!yn Ol'BS mieelęezne 
konserwacje. Ostatnio 
były pracownik f-y St. 
Gonluewaki i Block 
Brun. w BYds
zczy. 
K. SGmmerfeId, specJa- 
lista muz. biurowych. 
Grudziądz, ul Groblowa 
S3. - Ceny n1i.kJe. 


Gr. 8 


] 


NaDad, rabunkowe 
w Wielkogolscee 


Poznań. W Ostrowiecku w poblUu Dol- 
lika nlewvśledzeni złoczvńc'" dokonali na- 
padu rab;mkowego na mles
kanie p. Fran- 
cI!I:r:ka Stachurskie
o. Kr6tko po godzinie 
18 do wspomnianego mlps'lkllnla wtargn
ło 
6 bandytów uzbrojonych w broń ptl.l1\Ą i 
grube tółte la.ski trzcinowI!. Steroryzowałi 
domowników grotbą utycia rewolwero..... I 
zabrali 11 tys. zł, w odcinkach l00-złoto- 
wych. N8.I!t
pnle bandyci zbiegU nIepoznR- 
ni, strzelając na odchodnem w kierunku 
mieszkania p. Stachursklego. 
Na szosie pod Slawskiem Wlelkiem 
(po,.. Inowroclawski) zamasko" an}" osob- 
nik uzbrojony w sztylet napadl na robot- 
nIka Jana BarczYl'lskiego ze Słao\ka Wiel- 
kiego i zabrał z kieszenI 57 zł, dwie pac
ki 
kI papiel'08ów,p zaalniezk
 oraz d\\ ie cy- 
garnice wiśniowe. 
Po dokonaniu rabunku napa
tnik ;bip
 
n1epoznany w kierunku Kruszwicy. 
Na t.ereDle Tn6meszna postrzelono prze- 
ebGdu\cego prz
 pola okolo godziny 17 Ja. 
na GłI,8iora z Trzemesmp. ran;ą,c go \\" no- 
gi z fOljl Stnelaj
o o;;Obnika nie zdo- 
ł-- D&rUi. WYmt..
		

/sp_1931_12_18_nr2920008_0001.djvu

			. Gielda gdańska z d. 16 orudnJa. Złoty 
C.5i,31S-o.5i.:1\J; dol8ol' 5, 1;!-5. l;;; 1\1:11"1;." lIic- 
mie<:ka 1.
.5t
1.22; funt 8.1111:":"';'" 1;.tj()- 
1;.80 
:.I. 
. 12 łetnla nc:zenica zsginęła. W d. l?, 
bm. 12 lE'tn!d uczenic'l L"1
u:a Ja.nkU>WI- 
ao\\ na l. 'Yrzosz.cza (ul Kos:,hH'g 3) ,,?'€ola 
lIa o godz, 5 do pc\\-nego d,,'adu w ł: 1 : ltló\
' 
111 ej uie wrocHa w:
Cl'J i 
lad po nJl?J zagl- 
nąl. DziewcJ\'na mJa:a b1tmtl wł(lt'y z d\\ o 
ma \\"arkoc
mi I CZl'I.th>n=\ czapk;: batklj- 
ską. POliC)d kr
'll1in"'I';I uJlr:l<,za o e\\eu- 
walne \\il'śri o n!l'" 
. Wyjaiinienie. p.: p. :\l:1rjana liufła, 
iLnan_'
o chlu.b:J. e II ..-kawnyru ś" ll'tO za spmwt: 
wl'k!s: wi3j
'mo i co \\"oboc tego. ch
t- 
D;l' podajl'my do wiado.mośoi <>solneJ. 
. Zarząd 1IbezpferzenlOWY gospodanhr 
rC'łn)"ch. ALl'by mocno zadlutone gos
e.r 
sIwa I")lnne uchronić od ru;ny prz
 !lcwe 
t'Zll'kucjt' \\'
'd3! se!,at na po&taw;e p
no 
rr;ocnictw roz:porŁi\dze-nia. zaprowaól:aJą.c.e 
tdk ZW:J!ł" zarząd ubt'zpiectenio\\"y odno.s- 
Jlrch gospodarsiw. Zarządcą ma 
tać . DomagaiII się obnUenla komornegO. la zebrała sil) spora bo około roo gId. To 
7\Hk:e w:aśc:cie-l g06poda.nlh\&. o ih do Zw'.\ltJ.. lokatorów \\
ył senato\\i p,::ty- teł niety.łto gQ6ciom, ale 8l.oCZSlgólnie i.n1<:ja 

o sit: nadaje, którr wbo\\iI\Lan)' je9t do ojl:. doma.gają
 sil) wobec d
enia do zni1 1orkom I peninlarza oraz wydatków. mornego starych mieseka.:l1 do normy p1'1"'<1 przedwetQpnego jakotea podcza8 ,,herbat- 

owe larządze-n,ie uZ3-.'8.dnlone jest po- 
OJenLBh sł..&S)\\'8Ilia 25 proc. doplat, cio ki", ll6Iety się szczere podziękowani3. 
trzl'b,\ lab
zp!N;2enia prl.Y8l l ych t..niw. dzi3rlawy lokali, obnitenia komornego w . Zlazd Delegat6w Zwłęzku SJDdJkat6w 
. przyłapani włamywacze. Policja ujt;:la nowych i starym mieM.k6Jlia.cb, a takie D&l8JU1łkanltlch odbył się w nled%. 13 b. 
robotnika F. &biitrego i W. Pettkego, kt6- tych miEKkań i loka.li, które nie pod1e«ajĄ Dl. w Klubie Po18kim pozy Nowym Ogra- 
1'y rzekomo dokonali kilku wiamań do od1ronie. dzie. ZjIWI, który się ro
 O goo2Di gdańskiej I 1900 r. do maja rb. sprzeoiewi..-zyl 7.600 zł 
tłukł d\\a okna w p
wnej ka\\:arm prz) p1"Z)-byli 118 ,.berba.Utę
 -łatali nie tylko ob tam P. red6Jrtor Rubel (I) z Kl"akowa ka.sowych pieniędzy, które. pl'"l.8puśclł w 
Rynku Drzewnym. Wśród so6oi power.ał 'iocie i sma.cmle pn.ygoto-w8IlY bufet.. potra odczytał rewluc;ę ud1waJ ;" 
niem podk..re6llć wielce efektowny i do6ko- nmcja. w gmachu gen. Kamlsa.rjaw, gdzie tylko od w)"SOkoścl kary. W \\ywod
e ajie 
mu Jakieś .....-sparcie. nały lIpiew p. wa.rczaka a !lJliemnhj sympa p. min. Stn18bwoge:r IIr&fnle oIlreAIił tło la.cyjnym prosi o przymanie mu dal!Zej 
G NOżownIcy. Podczas bójki w pewnym tyczny i mi1y śpiew p6I1>Ily K wliatko\\'8ki ej, et.oeunków pol&k0-gdań6kid1, poct.:ml po- okoliC2JDośCi łagodzącej ze wzgl
du na to
 
lokalu przy Burgatr. pokłuty został. not.3m \\'ykona.ny pny a.kompa.njamencie p. WI- zost&H jeszx:ze oo8Dll1i.ka.rze JJOaI8li pnyj4r i dzieci I obnitewe oraz warunk9w
 II, 
ki
owca samochodu Eryk Swblństt, z tolda NowaclUego. Nie mniej zasługuje na ci p
e
 p. minUJtra Strasburgero. w pryw. wle-szenie wykonania kary. 
Wtol!óJ. Jak(. spraw
 prz)"Vesztowano M' 1.J>'14}8Itlie 
klllill1&Cja h
 Z,)1!C1unta a.p6I1.Bmenta.d1. _ Dodat Je8ZCZe WY'Pada. Wyrok zaskartony zostal jako słUs;{ 
. 1. '
7 _ aft .o Alb. Kunkla z Rambau. ....A I zatwierdzony. \V motywach sąd Z8.Zn
. 
m 
 

. Danlehwskiego z Gd.1
. A zatem 11TO'ZlD& te na. wi3CU przem.ówiODioa p. red.. Rubla te OSIk.. powinien był pomyśleć o :-odzUlil 
. przeciw propagandzie plebbcytowel. C3Wa było duto. Poniewd .,gwiazdka" jut Z06ta.ly przyjęte z wielkim IIIPlauzem i na prz.ed popełnieniem występku, kt.órego.
 
p<>soto\\ie policyjne rozproozylo w poru8- blisko, więc szczegółne ot
 ierJ'ie p8I1owa.- wezwaol.e ma.r8Zllika wiecu kB. prob. Ko- puścił BIl: nie z biedy lecz dla ct'16w met- 
działek po pol pochód składający się z lo około tomboli. Kto wygrał. cieslył się,:! IDQrowfllkjego wiek.e owe.cyjnła. Na wiecu tycznych. 
okołQ łO-50 ml0d8zych osób nWsącycb we n8byl w 
b dogodny poderek na gwia- 4d1walono takte rewlucje 
 
 Spnealewłerz&Dle zawiadowcy kontar 
zwanie do \\ pis
'ania się do plebł&cytl1 za &dkl: kogo zaś SZClęŚcle ominęło. 
ył do 8łosunków polelw - gdat\słdoh I weriIo- Dnia Ił bm. ;:iadal 
-.a plebiecyta.ntów znaa;nle \\'7Z0 kupiec Klewe. poniewa.1 na pilne "
.a1J 
1I1a. Dla ekuwcmoś.ci ....."I1ioeku pot.neb& j&- H. - tler odpowl - ada kanclerzowl - . me było got.ów'k.i.. osk. poty
 J11

 
6ZCZe 00 najmnie] 3200. WpiBywa.nia koń- go na. konto Rolnika dalsze ..."" ... dI- 
C:Ią, !iiI: z d. 19 bm. Die zaprzychodowal S!\d Uf)!Ial !)!Ik. na & 
. O kartę rzemleAlDfCEII- W tych dnlacl1. Berlin, 16. 12. PAT. - Odpowiedź cydował sl
 nAlJc.Al7..a
 narodowym eocja- lI1ym eprzeniewlerzen1a i skaza! go 
odbylo sil: w Gdańsku pod przewodnie- Hit,lera na mowę kancle:l"1.8. Bru.eninga, listom. aby wstrzymywali się od no- mletńQeY więzienia. 
 
twem Hallmanntl, prezesa związku nemie wygłoszoną przez r&djo, opubli.kowana szen1a. broni. W zadnym n:z;łe jednak klub 
HniC'lNO. zebranie delegat6 w rzemIosła, na została dziś w n&dzo.vycza.jnem wydamiu kanclerz Bruenmg .nie może żQda.ć, aby W Tonmiu powstaje nowY 
kt6nm omówiono eprawę projektowa.nej organu narodowych socjalistów .,Vol- narodowi soojaUści da.wa!i 61ę. nie br<>- SportOwY.'gII 
karty rzemieślniczej dla kwa.lIfikowanych k.iBcber Boobach'ter". 
arodowl socjar nił..C, żywcem Z8J"Z)"1ll8.Ć. Takiego J"OZ- ZaloiJclelaml... gracze hokeJowi d.wn 
rr,emieślników- poza tem omawiano sprawę Uści sQ w każdej chwili gotowi przyjł-ć k&zu llit1er ni8'dy nie wyda. UB-u. i na pom o , 
rolw'q.za.nia pnedsiębi0ł'8tw komuna1- odpowi
Ć za J"Z.Qdy. W kwestji 'V dalszej swej odpoWiedz;i przywód- ZnaI1y nle tyQo w Toruniu ToruaUkl 
n)ch. Odpowiednie 
ki w
 1 e by/! l eg alności środków waJk.!, olJw1adcza ca narodowych eocja.UBtów wskazuje, 
...a.l
et PO k 
 TK t " l 
' :s.n;ch spor' 
mają sejmowi przez Iz:be neml_ niczą i poU k ft.JUU "'ł"'"' 
wy o.vo 
 .. F&k- 
z\\ :ąz
k J"'T.emieslnic'Zy. daJej Hitler, niema żadnych róink W że wła/m.ie, ze względów na ty ę tIowe6w wych
 przestał łstn.iet. "'" 
pog lftAft...h mi......."' y mm, a cz.ł on.1c.Mnl :zagra.n.iCZ'I1I) Niemiec, rz.ę.d Rzeszy nie I n. IA_
 TKSou nastą.pL'la dl 
. Rozbudowa gł ówael poczty gda6aJdel. 
.yo.u. tyarme. _w..........J- 6lny 
partji narodowo-eocj&1JBt.YC?JIlej. powmIenbY przeds1.a.wi.at pa.rt.ji hiU&- ciągu b. roku. Czlonkowie poszczl!8. o- 
'Oa podv"órzu gma.chu głó\\ nej poc.ety Is1m:iejl) przywódcy DflI"()dowO -90Cja- roWlSikiej, będę.cej dziś jOO)'tU) .aktywną UN8DI zoeta.łi do szuw ua 
fr:lań'3kiej wzniesiono budowle. powiększa- l1styczni, których poglQdy nie pokry_ pozy<:jl) niemieckiej polityki zagra.nkz- = o 
 kluby W7.gL tw° TK r7:
: ': 
j¥l' gmach pocztowy. 1._" . h_
,.; unk: .... -ł dz . -----' dl in wy ...a. ......s..<... . t.aQI. ...d
""'''' klub pil , 
wa.ję. się CIW..v
ucie Z Jego s.............- nej Z p ...... Vf.. eIl1& IJoiIIIvuOW)' - UL< ARUUU'" ł'
--- 
. Mord rab1U1kOWY dokoDIIDJ DA maCOo sJdem W sprawie legamo8cl. ale ani teresów, jako ruebu niełegall1ego. tworlyl1 jut przed 2 laty 
r do GryfU, 
&ze. W środ
 około godz. 7 min. I 
 
 właśnie uł---.;,""-l1 błWtz,e 
 z Na. zarzut. Si po objęciu włazy na,- ka.r8ki TKS 29. płyWU!" 
na TOl"lltlli ki 
zamordowa.ł 26-letni robotnik 
 w 
J 
01 
- tennlfril\ci pnem!&nOW-ł ".ę e Q6tlltni ro- 
IIcnnan Breck swą macochQ, ł9 letnll\ Hul- U1"'.Lędami i urzodowym.l cztorJkam:i nie- rodowi li1OGJa1iścl za,c?;Ilę. rąd-r.łć środ- Klub La.wn-term l8ow y, a.dJOOII.l 'ś klubu 
l
 Brock w NO\\ym Porcie w uL Zgoda m.leck.i.mi, auiżel.l oficjaJ.ny Idełrowlllik k&mi Bielega.lneml, HitlJer odpowiada. tomkowie 
 \I\
Ld

enia nO- 
(Eint.racht8tI',) 1
. Morderca od pół roku partji Hitler w każdej chwYi 
. że po 'iP:Wycięstwie IIIIU'OOowi 9C)Cjaliścl hokzlJd pr:z.yetępl1J'\ OO w .-.nIe tych o. 
wajdowal si
 na morzu. pooiev.at byl nie- jest do9t&rczyć materjalów dowodo- spodziewaję. się U
yskać poparcie spoI&- w8(fO klubu sporłow880. IS"
'- rJIIZ\vi5 ka 
ponmID i jut raz ekaza.ny za włamanie. oj- w)ch Vi tej sprawie. Hitler za.pewonła czeństwa na zmianę konstytucJi. s1II1.tnJd1 TKS
wcóW widJJleIą któ0 11l 
cioc zakazał mu wogól& W9
PU do mil!l8Z- dalej, że z clę:ikiem tylko sercem zde- tlD&DYcł1 czynnych epor\A)w
,sI !III op.J 
ta.n'lI.. Toteł: zbrodniczy syna.l. zje.wi\\-1Uy ongiś TKS u
ęar.aJ wybicie ę kIL' 
AI.Y się oo.glr; w 
\\ym Porcie, wybrał 80- Iyny, do któryCh dUł J"1)IIdko 
\\
 


;
I
d

i:j
ecP;::;' 

::: W sDrawie podatku dochodowego. c;:ł>i
c

e

 
drecy była Bilną kobietĄ. to te2 uwa.ta
_
_:.-s_ 1 d 
 ełnlć lis ty Zębi!k. ])uhoweki. BUł:a Ił::, 
o
kB Bpar- 
te mi
zy ni&. e. mordercą. toczyla się za- WSzyscy lokatorzy I wł.-.n.--.c e omow musZł wyp .. IZWI8k które znała I zna ł- a 
Wli
ta walka. w której zbrodnlal"l poeługl- Toruń. 17. 12. PrzypomIDamy uyteł. pełnić na fannulanu unędowYm JJ6ty, towa. _G_Ć po wody, Itt6Jt 
wal sil: młotki 
m i OOIJą od k.r:z.e8la. Gdy nWwm naszym O roz,porz.ąd'Z. mm. skar- obejmuję.cl) wszystk.k.h czlOllkÓ'W rodzi. NIe młejece tu 1'OZ"'-....- 
n no- 
zjlł
i.la "I!
. przYW?ła.na. prz.ez 
Iadów, 
. -'-I którego wrnYf'1CY zafmuJ.. ny OO'arL wezy\!rt.k.W O801:Iy 7.&mieszku,Ję.ce ekłonlly tych !ZłonkóW do t .;", dOwiedtlet 
pol:cJa, mordorca JUt zbiegł, rod>lw81.y po- wu, "fil m.1- "_ _'
IPft_1 j ___.....I....... y .......... klu bu, o powodaCh .1
 _,
- re- 
przednio kasotkl: z srebrne-ml monetami cy m,
....łA (głowy rod.zlin) w t.enDl w jego UWJCB
u a. mA ę.cy 1:tłIIU.IV........ .._
 . na w......
 
które zrabcwaJ. ZcmorOOwlLD8 let&ła w ta nie do 1. Btycz;n.la zd wlaAclc1ele dOG dochód podług etanu z cm. 15. grudnia. 
og
 
::&l ę

ię waJ D 
luty krwi, która try5kała z porozbijanej m6w (wzgl. 1ch 
) naJpótniej do br. We ct:warł.ek 17 bm. :ma spol ł..elefJ!l.Vo fJ 
w kilku mlej5cal"h głowy. Obydny 1brOd- 15. etycm1a oboWiq.za;n1 SI) doet.arCZyć WWc1c1e1e domów .,,' '. '.i
'
\.':,::::
,

,,:< <'. ...., ., '.. . .' 
:.; :1....;.-'.....:'
.f

 fł '
.
;".
i.\
. ",'L --:-( 
 
. -.;o.-'!

.1...,.... ,
",
_


y,,:\-N
"\: '

.ł....: ," 
 . .. 
.....
: 
. ..
..). ..
.Jtt'-ł,;
'
 "
-
'ł.-łł ,
*!t.. r. 

t
t . ;;. ,
 ' 
. '.,., ,.ł.' .). 
 ..
...,............. 
 '.",'1' .A '.' .,';: 
.. .. 
 , 
 ....,
 :.:
', 
.\'
..." ':J'"
'
' '\. .. . ,. 
ł .. 
 
 '1-\ a
. ".: 
 ," . ..... 
\
.' .. 
 
 .... "-.. 
'..1 '), 
z. - .. '
$ ,<". " ,.<:,. ' -, 
,,' ....,yr \ "'.:" .
' .."\
 "....
.
' ...' 

 :-
.,I/ "";.." --, 
 . .' 
ł 
 . ..... 
 

 .,.. 
..-_
"- _ 
 .. . '4" :;-..
',S. 
. ł. ' . "'\: ,..... 
t. -&. .. . . '
.' ...! 
t 
 ,
 
. 1;\ 
, " ..: _
'-. , *
i ,

' ," 

 
, r;5;i-' "', 

_ 
$""" .
 f:':' 
"":"".
"";
.;{- "'. 
 "'.". - ' .
 

.,"i..", 
 .' 1.. .. .. 
 

 '\. 
-... ; 
'. , 


" C:.1 


.....;,.. '..... " . 
.; .-

'" ,. 

.. '- "'.' . 


.' ." ."ł-o.- 
- ,. 
..- .- 
.. .. 
. 
, 
! 
\" 
 .. 
, ... 


'" 


... 


li 


.'-. 


.'" 


."1. .,,-A.. _.'- :'" ., 
?O.811 widz6w - pomimo mrozu. 
W Lond}-nie spotkały ai
 reprezan
yjne dn1%yny piłk.1 norinej Anglji i Hlsz- 
pa;nj1. Walka zakończyła sili! wyg'1"8.D4 ADglj.1 w sto&unku 7:1. Pom1mo Jm"()- 
zu. gn.e pnypa.trywal o si
 70 tysięcy wddzów. ,
. 


tŚciele 86 09;. 
fJalnym św. Krzy ta w Tczewie' D2ri para- 
Leon 20 gorudnia br., w kośclei c ennjaz 
nym w ChylonJi;. GajkoWBkl Jan,P
ljal, 
dnia br.. w kośCiele pa.raljalnym gru, 
brówce (Staroga.rd); Glock Otton. ; Dl\- 
dnl
 br., w klld'lley &I. eltbietaMk gru. 
ruruu; w To- 

atłek 
a1erjan, 22 grudnia br 
kościele parafJalnym w Zakrzewio ., w 
Zlotowo (Niemcy); Kalinowski Pau

 
gr
dnla ł.."! w kościele parafjaJnym Vi Gro 
d.Li!V-łzu; Kita Józef 20 grudnia br 
clele pa.ra.fjalnym w Cza.rnYm1esi;' w K ko !.- 
kosz Alojzy. 2'l grudnia br., w kośc'iel lin- 
rafjalnym w Goręezynie; Klonowskl Fe lr:
 
21 grudnia br" w kościele paraljalnye \\. 
Kurz
tn
u; Kłonkowski Wojciech, 21 
rUd 
nia br., w koścIele parafjaln)"lIJ w Wejbt- 

\\łe. lin)" dziński F
lsz&k. 22 6N.t. 
m.. lir., w koAc:iel3 pe.ra.J'jalnYlIJ w B"'>iJJi. 
cy n. Drw. 
(C1t\,g da1Bzy Il8St8,pi). 


-"'" 


Prawo I sad.
		

/sp_1931_12_18_nr2920009_0001.djvu

			1"r. Dl 


-- 


wBLOWO POlrORSKn:- 


JIf_ł-I.k.&. d&_I-.
O_. kl..o To_..lol 
SWIATOWID D
11i pr.mjeral P ALACE lI 
Rewelacyln film .. T,lło 4z1. w cnrańek I 
y auolI. po cen.ch znli:onych 
II 
rze2:YCle Jednej nocy
 II.. m. 

 gr l" .... 80 gr loi:. 1.20 zł 
f"cYłłuJ
y dramat sensacyjno _ erotyczray. naJpl
eJszy romaaa 
'" ro1. 
ł Ilrtlna Alllali. lal Sm I Jell Krld:'. ,.SevJlla. miasto miłości" 
z Ramonem l'fovlIPro. 


Czwartek 17 grudnia 
J.uaru 


KRONIKA 


Piłłtek 18 grudnia 1 
tt GracJ&na j 


. -" NOWJ. cel1l1lk pieczywa I mlęse. Ma- 
gl
trat . ustalił nowe ceny piecEYlVa oraz 
ffi1ęga l w)'rob6w mięsnYCh. Cena chleba 
tytniego W)"IKISi obecnie w detalu -li gr za 
kg., b
łka pSEenna wagi 55 - 60 gra
ów 
k
tuJe 5 gr. W cenniku mieea i wyrobów 
ml
sn)'ch wprowadrono nleznacz.ne tylko 
zmIany. 
-. Próba wymuszenł. (PIeniądze łub 
łyclel). U p. Janiny Zakrzewskiej 'Ko- 
ściuszki 8) zjawił sie jakiA O8Obnik, pro- 
sząc o wsparcie. Gdy p. Z. oAwiadczyła, te 
nIc 
ać nie mol", przybyly wydobył długi 
nót l zatądal 1000 zU Pruratona niewia- 
sta nie mogła 1IlU' dać tych pIeniedzy, 
wów
za.s bandyta o
\\'iad!'lł'ł, te przy
ie 
po nIe w I!IObotę a jeśli pieniedzy nie o- 
trzyma - zabije j
 P. Z. o zajściu tern 
zawiadomiła policje. Jak wld.z.imy, zuch- 
walstwo oprysz.ków dosiega niesłycha- 
nyc-łł :oz
ia:Ć>\V - trudno być pewnym 
tycIa l mlewa, nawet gdy wyciąga sie bła- 
galnie ręka po wsparcie. 
-. Podziękowanie. Na dmyv.illil1!e ubo- 
gich dzieci w 8'ZJ[oIe.oh poW8'Z. m. Tonrn1& 
lJNtyły na moja ręoe: DzIeci bZkoły ćwi- 
czeń przy semina:rjum teńskiem w TOnl- 
niu 23,63 zł, uczenice seminarjum teńBkle- 
go 32,łO zł, cech Rzemuoki & okazji (jI)() !e- 
cia jub. «,10 zł, p. Stal!l.lsEewBki, prof. 6em. 
15,- zł, p. Rakowiczow& 10 zł. Pa.Ii8tw. 
Giro. ł-iem. 5 zł. Ofiarodawcom skl&d8ln w 
imieniu biednych cWeai tamilskich serdeoz 
ne "Bóg Ul.płać". 
P. o. Jnsp8k1.o:'a Szkoln
 (-) La8Itie'Wui. 
-" FerJe iwłąt8CZDe Bołego Narodzenia Widowiska świetlne. 
w szkołach rozP3i;zynają sie we wtorek 22. KIno Cono. ..Wi
ej garo" i "ł-oee w 
grudnia br. po lekcjach i t.rwat będą do pustyniach", filmy te rówIIOcze.mle widzi- 
czwartku 7 8tyczni& 1932 r. włącznie. Lek- my na ekranie kina Corso; naletą one do - -- - .. - - 
cje rozpoczyna.j
 lIie do. 8 styQIlja 1932 r. udanych programów. William Haines, Ruch W towarzystwach. 
rllollO. ś"ietny aktor komedjowy, ma tu doskona.- 
ł I d .-. tot .. fił WI j Tow. śpiewu "Halka" Podgórz. 
 o 
_. Zebranie Młodych Polek. _ W'" wto e po e o pop....., e.. m" ęce ga- 

," J 
 t nie pozba h godz. 20. Ickc J a Ś p iewu. O """""" J .. prz y b. 
rek 15 bm. od,było się w szkole wydziałowej .... '
". wiony szcurego urnoru ..'- 
zebranie K8Ito1. Stow. Młodych PoJek, pod i prawdziwego doHcipu. Najbardziej emo- uprasza Z&nqiJlkow 
waru i rewolwerami ZImJSi}j go 00 mlla
 
ni&, ponIewat w pobJitu Euajdował& się OM 
d& ludzka. '" ten apooób et.erory7J:>W:lU).. 
został p. K. obrabowa.ny z 70 złotych gotów 
ki i burki. Po dokona.n)"Dł rałmnku 
y- 
ci zhJegłi do pobliskiego lasu. Bandyt.ów do 
tyC1beu8 niCI uj('to. (a) 


'
is}a
,ygraDych 
loterII na Pomnij[ Wddęcr.ooAcl Jlta)hr. 
Serca P... JMOSa w Por4181lia. Ci..- 
ni.enie 10 grudaia ł93ł P_ . 
rT 7( rn 128 :100 fiS 222 3RS :łS'7 3'79 
ł15
 ł56 ł87 495 J;28 ro6 M4 1503 
 617 
630 6T7 681 691 700 'U.7 'lM 'Tl' m 'Uf1 
832 833 863 SIOł rm. 
1008 102'7 1028 103d łfJł.( Im! 1000 
1165 U'M U87 U88 U89 i215 Im 12-\9 
12M 1289 1292 1358 139ł lł40 IłoM lM6 
1617 169ł 1739 1779 ł.816 iM7 ł8'l1 t878 
1910 1917 19U l00L 
!Oł8 207tS 2093 2łł-8 !tu 2180 2212 
22ł2232723M2362238223982«02446 
m7 25M 2500 2G28 2085 
 2'TJO 27M 
27M 2770 2783 27M 28H 283J 2853 2861 
!883 29M 2958 2966 2980. 
M23 S030 3Oł2 S061 30'7'0 3080 81M 
SI38 3163 3176 SI87 8198 3230 3247 3257 
3267 3315 3317 3332 33M 3365 3ł23 34M 

 3510 3526 3MI 35'M 3636 3718 3730 
3762 3802 3812 
 3942 3953 3997. 
ł029 ł070 1071 ł086 II20 61)3() 6576 6601 86M 6738 
67U 6796 6829 6866 6903 6907 69ł7 6918 
69\0 696IS 8007. 
7023 7038 7071 7085 7lił 712ł 71M 
7!00 7216 7237 7274 1321 7338 73łtS TJ69 
7ł16 7422 7453 7463 7477 71>10 7573 7&\2 
7M7 7670' 7742 7701 'T199 780!\ 7M9 7M2 
ł8 7982 7971. 
IGłO 8101 8116 81S2 815P 8161 8178 
832l ą:u:i 8.'I7D 
 6ł36.. SłMł 


8i68 t!537 8555 fJ592- 8605- 8630' $I3 87 C 
87ł9 8788 8839 88łO i8ł1 8MB 8879 8895 
8903 8908 8997 
9006 9Oł7 9096 9105 9111 9117 91ł5 
91ł6 9150 9161 9162 9166 9173 9178 9224 
9294 9308 {13M 9358 9379 9383 940:} 9.M2 
Pł73 9527 9537 9600 9618 963ł 9641 9663 
9691 9698 9763 9784 9792 9800 9824 98ł8 
9851 986ł 9896 9908 W-lO 9937 9938 9971 
9996. 
l00ł3 10068 10096 10097 1020ł 10216 
10223 10227 10228 10308 10313 10347 
10355 10358 10377 10385 10391 10413 
10ł38 10452 10535 10552 10578 10609 
10052 10m 10776 10786 10791 10796 
lOSU 10852 10862 10906 10911 10938 
10966 10971 10988 10996 11000. 
11029 11041 11063 11124 11163 11185 
11202 11206 11212 11215 11248 11252 
11274 11283 11338 11395 11398 11423 
11426 11453 11472 11589 11
90 11594 
11597 116O"Z 11625 116ł9 11651 116M 
11665 11703 11708 11736 11740 11753 
11757 11813 11858 11865 119M 11981. 
12001 12009 12058 12072 12112 12139 
121ł8 12181 12190 12214 12265 12266 
12271 12276 12200 12813 12M6 12U5 
12463 12466 12510 12615 12675 12686 
12712 12718 12736 12760 12761 12810 
12839 12900 12987 12992 12996. 
l3Oł6 13059 13085 13091 131M 13150 
13173 13181 13187 13217 13223 13269 
13315 13348 13376 13421 ISł56 lSł7113483 
13ł85 13526 13551 13569 13586 13663 
13672 13689 13730 13728 13753 13766 
13853 13867 18887 1896ł 13967 13989 
13990. 
14002 H028 11019 1U63 lUM 14201 
14253 1ł282 1ł297 1ł377 14400 14410 
1łU5 14416 lU18 1«30 1«56 1,"65 
14508 1ł565 14568 11578 lł589 11591 
1ł6ł9 1ł679 1ł69ł 14705 1ł722 tł7&6 
Ił75/! 1ł768 1ł783 1ł.797 1ł829 lł860 
11889 11979 14.992- 
15107 15168 1
209 1
214 1
2łe 1
274 
15317 15321 1
8 15360 15ł12 lSł23 
lM76 15522 156M 15633 15657 15673 

 1.51.11 
118 Th800 1582f1 15838 


f58Iff f5S51" 15857" 15800 159I3 15m 
15925 15965 15981. 
16048 16065 16093 161M 1819t1 162!1 
16266 16295 16343 16348 16352 16393 
16422 16ł67 16ł79 16ł80 16ł83 16507 
16508 16529 1657ł 16588 16595 16614 
16622 16639 166« 166ł7 16661 16695 
16697 16702 16715 16787 167ł2 16741 
16750 16754 16777 16778 16815 16825 
16829 16830 168ł% 16858 16911 1
 
16955 16977. 
17041 17153 17165 17182 1723ł 17290 
1;327 17328 17388 17417 17U9 17453 
17615 17636 17730 17768 11773 17817 
17859 17868 17922 17
 17948 1
7 
17996. 
18008 18030 18080 18102 18111 18113 
18200 182lł 18243 18279 18280 18284 
1833ł 18351 18352 18361 18395 18ł02 
18427 18482 18442 18łł8 18467 18ł72 
18414 18179 18576 18627 18634 18655 
18678 18712 18713 18738 18775 18872 
18910 18955. 
19022 19119 19115 19154 191M 19178 
19183 19197 1920ł 19256 19257 19263 
19319 19327 19331 19360 19377 19378 
19397 19418 19ł21 19480 19472 19478 
lPł89 1951ł 19522 19534 195ł5 1
 
1957319579 1958119585 195P4 19634 196łł 
19681 19'707 19716 19786 19800 19821 
19874 19885 19887 1990ł 19913 18eł8 
19958 19918. ,,
L , . ,_..... ' _I 

OOu
 ;wObij "uii56 "U\J:-i :':011U iWl:s2 
20135 20140 20113 20145 20216 20227 
20229 20258 20289 20353 203611 2Oł3ł 
20463 20ł 76 20507 20535 
05łt! 2(X)55 
20588 20596 20651 2071ł 20801 2
 
20005 20911 20931 20933 20DU 20952. 
21002 21003 21006 210"26 21052 21056 
21090 21091 21165 21166 21194 21233 
21250 21258 21295 21326 21339 21ł23 
21łł2 21468 21ł9ł 21498 t1508 t1510 
21518 21599 2167ł tl682 tl7'l\ 21756 
21763 21781 21815 21821 :!1831 21846 
21871 21885 21892 21921 21!r>...3 21919 
21963 219tSł 21991s. 
22005 22040 22Ml 2201,9 22086 221!3 
22186 2t199 22200 2:l22.7 222S6 22262 


!ł'l3U- 223"52 223'53 
 
 225m 
22518 22557 22565 226lł 22647 22671 
22707 22727 22760 22851 22868 22885 
22905 22937 22981 22D96. 
23000 23006 23010 23053 23067 23106 
28115 23190 23248 23264 23282 23352 
23366 23405 23410 23479 23495 23507 
23577 23616 23631 23710 23727 23736_ 
23742 23776 23836 23839 23859 23868' 
23901 23909 23930 23979 23983. 
24032 24041 24051 24068 24077 2łOBO 
24082 2W92 24099 2U2ł 24135 24142 
24175 24178 24195 24197 24200 21202, 
24232 24235 24281 24299 24314 2ł348 
2M24 24łGO 2U71 24496 24517 24522 
21535 24609 24616 .
-i678 24f\90 24699 
24736 24740 24800 24822 248M 2481'l 
24882 24886 24P09 2-i980. 
25052 25088 25111 25113 25120 25180 
2!>291 2!>297 25357 25365 25.\40 2M5O 

 25593 25622 25630 25659 25671 
25677 25682 25720 25726 25755 25759 
257
 25773 25790 25791 25819 25822 

 25837 25864 25892 25978. 
2fI027 26OC>6 26177 26200 26282 26314 
26339 26378 26384 26ł09 261,38 26472 
26ł75 26531 265M 26570 26680 26700 
26713 26717 26738 26750 26170 26786 
26789 26837 26875 26889 26902 26915 
26004 26981. 
27046 2708ł 27088 27159 27206 27228 
272ł7 27261 27302 27304 27307 27ł12 
2741ł 27ł56 27470 27501 275S4 
7597 
27598 27637 2768
 27697 27783 2760j 
27852 27881 27885 27912 27923 27
3 
27995. 
28001 2
Oł1 28086 28109 28155 281S0 
28181 28228 28275 28293 2
360 2836\ 
2887' 28395 28397 28405 2
łl1 28417 
2.8428 28518 28522 

535 28596 ZSt'O"! 
28610 28617 286ł2 
S686 2SjOl 2
.2S 
28800 28804 288(19 
;;:
50 
8j2 2891"l. 
29051 29117 2Pl:::S 29212 t9220 2{\251 
!9256 29262 2929ł 29351 ;N35ł 29367 
29383 29416 29417 29473 2P53Ó 
9538 
29556 295 77 2963
 2P670 29106 29772 
29822 29829 298ł(\ 2!ł856 298:>8 29900 
29912 2QOO6 .29998
		

/sp_1931_12_18_nr2920010_0001.djvu

			.,BL(JWo POMORSKIB- - pt.'Q, ... .... 1f"I.... tl31 
. 


Nr.29!, 
· 7A1ak oferty op. B586 - 1 -łowo. Dla JIOeI1I. .:;:s 
kU
7cl1 poeady udKlela a1
 ZDltkL 
Droooe ogloszenIa tylko za IrOtówk
. 


Str. 10. 


I- 


q
d
!'

ny

!:!ł
!

!
.. 
W...I1II. -łęK... olllo...nla _lr6d drob..."ch 100-1 e dro
et. 


Jeden wyru tłustym d.rukiem 30 gr. kdd. 
clal9Ze słowo swyk1ym emu. 1S gr. dO ł 
liczb t lilowo L w. z. a.-btde etanOwi 1 III. 


$Iedzle 
tłuste i SIllarzne 7, 8 i 
11 sztuk za 1 
ł. poleca 
Jan GerszewSkl, Prosta. 
112100 


Repertuar 
Teatru 'oruA.lllego 
SeIOR 31'3
 d..r. IL S..d. 
PICI. ,mdslaw. I OdL ZI-llj 
l'Zlt'arte);; 17 gruł.nla 
Koncen 
MIelIala HOiJńlklego 
Pi,te);; 1
 !:'rudnia 
PŁOWCE 
Sobot.!. 1\1 !:'rudnła 
PŁOWCE 
XIH.Zlela. ::0 IP'udnIa 
O godz. 16-tei 
Przedstaw. dla dzieci 
DO cenach nlliniższ
'ch 
(zerwonJ Kapturek 
i talii krOI 
n godz. ro-tej 
PtOWCE 


P9SADY PO$ZUK. 


Na
'li
ta 
konjaki 
rumy 
likiery r6tl}th libr, 
wina I to 
JO° o nIżej mnu labr, 
Fr. Samuiski 
Warazawska 6. 
.klad wódek. d2191 


OgłoazeD1e 
do 15 sl6w w tej rubl'}. 
ce dla poszukuj
cy h 
pracy k08ztuje t y I { 
1 zl o 
Młynarz - 
kawal
 B&lDOdzJehl. 
kilka Ia.
 praktyki, WQf. 
ny z wOJska AWiad&ctwa 
bardzo dobre pl'.Zyjm' 
posa.dę. Kaucji BtaW: e 
500 d. miejscow06ć oho f!J 
jętna. Oferty Głowacki' 
TOI.uń, Sz06a Cbeł1nm
 
eka 70. g62ł6 
B. urz
dnlk . 

y ZWolniony Da 

&8IIf\ 
 1>081;Ui[u. 
Je posady. Ktoy wskate 
Słowo Pom. Toruń. 
d23ł2 


o 


Wielki wybór 
DUYborów toaletowY[b. 


. 


rtajtalisze fródło zakupu I 


.IIIU",lIlIlI1l1mllllllllllllllllllllllll
 

 PraktycznE podarki 
 

 gllllal.dkOIllE 
 

 Szelki 
 

 Paski 
 

 Gel" 
 

 Szale 
 
== ...--._____-5 

 B. WilamowSki; 
1E TORUŃ 1E 

 za. uL lcglarska ts. E 

IIIUJlm11RlOllnlllllllllmllllUllllII. 


SPRZEDAŻ 


. 


Pand z ukończonem 
pro8k.lem semina.rjum 
nauczyclełs.kiem poszu- 
kuje 
kOnwersacji 
angielskiej 
\V TorlD1iu. Ewentualn:e 
wzamian lekcje języka ! . 
niemieckiego. Łaskawe 
oferty do Slowa 1'0Ul. 
pod g5250 


Koni 
mOCl17'Ch roboczych je- 
dną panj kupI Ludwik 
Szymail8ki. Tol'lń te- 
glarska S. 86271 
I ' bZlERnWY } 
Skład 

 ul Zegla.rsk!iej 31 
ob
ie ksi
arnia s cen 
traJnem ogrzewaniem 
od 1 st)'cznia do '" y
 
cia. Zgloszenia: SJewert 
IV ptr. g6255 


Linki 
m1otiy, I!IZCS()t.kI, tnepa. 
cz:ki. ścierki sprzedaje 
ba.rdzo ta.nio. Sw.' Du- 
cha 21. ł;6213 
Pianino 
piErWSlorzl:d.ne nowe 
sprzedam tanio. Kościu- 
sUi 47 part. I. gti259 
Aparat 
projekcyjny objekt).w 
prima, ma.;;z)"Ilę do pisa- 
nia ok
 jnie sprrze- 
dam. Sklep komiso\' Y 
Wysoka. 15 róg Ma.łe G!lr 
ba.ry. g()lł9 
Dom 
w centrom miasta przy 
",-płacie 15.000 kUiJię. o- 
ferty pod g6..'63 do Slo- 
wa Pom. 
Gwia.zdkowe c:eonyl 
Najnowsze 
kapelusze 
damakie polecam :)-S- 
10 IIL Lubomsktt.. Król 
Jadwigi 1%/1
 1!6261 
Okazyjnie 
apnedam me1"1.1chomOŚĆ 
u got.ówk
 
ooo It. by- 
le sara.r.. Dochód mie- 

 680 zLOt do SI. 
Pom. d23t!6 
Jabłka 
orzechy. figi, winogro- 
n&, eyt.ryny gruszki naj- 
ta.niej. owocarnia Stal7 
Rynek 5. g6269 
Pomarańcze 
lIIIodkie od 55 gr. Owo- 
carnia Stary Rynek 5 
obok apteki g6..."'68 
Koil 
na biegunach w6z1k 
dziecinny sprzeda. Dy- 
","in81ta., Piek.a.ry 43. 
g6270 
Mandarynki 
55 gr. Owocarnia Stary 
Rynek 5. g6:.:61 


1.25 zł 


łwieb m&rg8l')"1la do 
duta 1,10 funt smalcU 
poleca _Tani aIlIa.d" Ko- 
pernika 32. g6242 
Choinki 
ładne pełne, poJeca ta- 
lUo. Mickiewicza 93. 

10 
gUIlIIUIIIIUIIUIlIIUIIIIWIUlUlIIIIII
 
} 
 Wszelka i 
. i bielizna i 

 męska 
 

 miękka t pr8!1ow. 
 

 wwleJkl. WJllorle 
 

 B. Włlamowski i 

 TORUŃ 
 

 28. ul. 2eglar.ka 23. 
 
illmunnulDuDllIl1IIIlllIIlllolllnllii 
Kapelusze 
damskie, eleganckie naj 
modmejsze, motna ku- 
pić nledrogo w firmie 
.,LeokadJa
 Torui1, Mo- 
Btowa 26. gl3ł 


- 


RadJo 
apa.raty najnoWSZeJ 
konBtrukcji poleca 
Electra, Chełmiriska , 
dt950 


RÓŻNE 


Udzielam 
porady prnwnej w spra- 
wach karnych, cywii- 
nych, mieslkaniowych. 
rozwodowych a.Iimenta- 
cyjnych itd. Wywiad w 
katdym wypadku. Zala 
twiam reklamacje waz.el 
kle wnioe.kl, uwierania 
kontraktów. Tłumacze 
nla w obcych j
yka.cb. 
AdamskI. doradca. pra- 
wny Toruil. ul. Sukien- 
nicza 4 pny Rynku No- 
womiejskim. 
Plenl
dzyl 
Pienl
dzyl 
alychać UWBząd woła- 
nie. Ale skąd Je wzląAć 
zdobyć je latwo kupuj
 
natychmiast los Loterji 
Państwowej w kolektu- 
rze JÓlef Stankiewicz, 
Kowalewo. Pomone. 
Konto P. K. o. 212011. 
k597 
Długie I nudne wie- 
czory fl!Pędziez mile. 
przy czyta.niu dOł--ych 
ksiątek.. Zapisz się wif>C 
zaraz do największej 
wypoiyczalnl 
ksląiek 
przy ul Cbełml6a!klo!j 
nr. 11 I. Około 0000 po- 
wie6ei. "stale nowości. 
d236
 
lo 
Kalendarz J 
gcienny 
gralIs 
w. Malkowlak 
Szeroka 24. d2252 


POKOJE WOLNE 


BaterJe 
anodowe zawsze twie. 
te .Electra, Cbelmiilska 

 dm:.l 
Akumulatory 
poleca i ładuje Electr& 
Cbełmi6aka'. dl!ł52 
Gramofony 
pły
 gramofonowe, 
wieW wybór. Elertn 
Cbelmif)sk.a 
 dl953 
Lekcyj pisania 
na maszynach udzielam 
kon;y.ł.nie. Toruil, Mic. 
kIewicza 86. II pięt.ro. 
ł3ł 


( 


POLECENIA 


Umcbl. 
pokój 
od 1. L 32 dla młodej 
pa.nienki do wynajecitt.. 
LarJen.na sa II. 800i6 
Pokój 
] umeblowany z oeobnem 
. . . " .. wej6ciem do wynaJęcitt.. 
. EIII"D " La.zienna 10 II. d:t.36O 
Elesancki umeblowa.uy 
pok6J 
froDtowy 'I ba.lltonem z 
oeobnem wejściem dla 
w
ego unednika ItJb 
oficera. Stary Rynek 33 
I pietro. gt,"'Z'J6 
ł'o.auJI.u
 pa.na. Da 
W8pÓlny 
pokój 
Wodna 6. 
Pokój 
umebi. Rynek Nowo- 
miejski 20 II g6282 
Pokój 
na 2 oeoby wolny. Su- 
kIeonicza . mieezk.. 6. 
Przysposabiam do eg. 
60 
zaminów l ndl.;\elLD I I 
szybko i Jfn.Intowme - 
15 zła:ych miesiec%.Il1e MIESZK. W

 
lekcyj, ' 
francuskiego. ang!el. 
ski ego. niemieckiego lub Z-pokojowe 
£TY na fortepianie mieszko WBzelka wygoda 
Adamska. Suklennlc
 wprost od gospodarza 
nr. !. do wynajecfa. Oferty do 
Z I d Sło\\'a Pom. d236ł 
m ana zawo u 
na rotDe technicme, la- I " SIU '. I 
bora"'"j... ............ I. "lESZ II, . I 
Ia.bora.nckle, malarstwa, , 
 , 
1Aobnlctwa, m&8ZY'DIa.t. Pani w Awod,Ue po- 
. biurowych, sekreta.rsJue. . 
KUplę pnemysłOWe, rolne .pół KukuJe 
domek I dzielcze. botelanko - tu- 3 pokojowego 
z piekarnią lub obe
 ry8tyc::zne. Intema.t dla roicslkania z 
azlen.k'" 
Oferty do Słowa Pom. uczących się. Toruil. Ze- Lask. oferty pod nr. 
podd2356 glarska 25. 2363 16257 do Słowa Pom. 


Biura 
adwokackie w 0&1'0101- 
ku 1 ptr. przedziertawię 
ITosta 2. 
 


Mak mielony 
poleca Grelewicz. Wiel- 
kie Ga.rb8l'J'. d2257 
Inmmmllmllllllll""ImnlTmmmmn 
Na łwl
ta 
.k6rka,.mardczewaw 
. 
kr.e 1/. kIT. . . 1.. zł, 
CJltata 1/. kgr. . 1.50 
..tinty 10 snu. o,tO 
.ak kolorowy, 
'l'nf]e .e eHfpf....u1a tor- 
Uw 11. kIT. . . 1,25 
aaraelanI I'. Itgr. o,so 
GWoes w 
ze 
enl.olada .... błoltacl1 i w 
.....zk1l. 
wulJja luka .lIIa 0,. 
elaste tI1ndlewe 
pauka . 1,- 
Figi 
wtuk.,e l pruowaae 
'. ][p. . . . . 1,90 
4U1J1e, 
aalap 11. qr. . 1;6 
Orzechy 
mOIkle 1/.
. . 1,70 
lukowe 
]ukewe łuk..e 1/. kir. 

lO 
kekOMWe, 
aael1bJillkle, 
ft!lłauli paloRe 11. kgr. 
0,70 
" hskue" 0,70 
ł-ztaay, 
..łkl s łJj, 
Pomarańcze 
włoskie 
0,10 
1,80 


1 


Zł. 20,000 
wnx>!YC1Ail pod zasta.w 
k08Ztowności, takte I 
mniejsu suID1". Oferty. 
do Slowa .Pom. gt;2...» 
6-8000 zł 
na l..ą hipotekę nlera- 
chomo&ci Ar6dm.ielloia 
za wysokIem oJrOcen- 
towaniem posEUku
. 
Ol. SI. Pom. d23b7 


. I 
.
 "ZGUBY .. 
 \ 


I . 


Bardzo tanio sprzedam 
wannę 
z piecem gazo'" ym I ma 
szyną do slycia. 'Via- 
domoAt w Słowie Pom. 

 


g«!ffi 
 


p.es 
Cezamy Dobbennann' 
pl'OlllZ
 zwrócić za W). 
nagrodzeołem. Siudow. 
eka, Ra.blań8ka 10. 
 
1 
Zgubiono 
ksl.źeczk, 
meldunkową. Oiszev,-skl 
Ma.łac.howakJego 18. 

 


NAUKA 


Na sprzeda! 
dom 
z piekarnią w TorunJu. 
Wypiek dzienny 3-ł 
worki mąki l..askawe 
oferty do Słowa Pom. 
pod Dr. g6251 
W6dkil 


Wilka 
wabł-cego się Wo!' 
akradrJono. Ostrzega ';IQ 
przed kupnem. 
Tranzyt w T()C"I1niU. 
Przedzamcze :..'O. Tel. 2-12 
kl:J:r. 


likiery. mORop4116wk!, ra. 
mf. arakI. baJaItl, wlJ1a 
kraJo....e i ugru. .ajta. 
alej tylh d2362 
Araczewskl 
Chełmif15ka przy Rynku 
Przyimujt: &SYlnat.,. 
towar .....,.,łam w dom 


UP NA 


.ułupki. 
wł...gToaa II, qr. 
....." 
JUłU, 
cJ
fay, 

.łeb 'wi
toJań
kl, 

hl..' !I1lłtaÓ!!ki. 
wielki wyb6r 
litarek, uekoladewJch 
mar
epanewJdI, 
wafle l'. kgT.. 0,70 
'erbatnlU l'. kgr. 0,80 
biszJr.eptf, 
precełkl 1101. 1'. kg. 0,85 Połecam 
ob"ananki l. kgr. o,8j trumn y 
pierniki, 
pasejansy wanllj I uekołaa. weuIklego rodzaju. Gło. 
krakLele, wackI. Szosa Chełmif1- 
bk
y '.'. kgr.. . Op' ska 70. g62U 
Marcepany '- ł PROSZEK . 

:e:'ji
y, allerki, 1:! ..KOGUTEK 
bombonierki, , 1_, '.- , . 0.-,- 
czekolsdLI. 
 IIWWA-łYIfSI' 
Ozdoby choinkowe ':ł- BÓL GŁOWY 
sok maliao"f łwi'nIowf. U5TMZEZE"IE; 
miod puclelnf, 0Icł.. naby.! pro.sld 
ka....a, berbata, kakao. lluaello wyroIlta 1I&1e- 
p"I,.cam towar po' IIWa- ty pny kupnie ak- 
raDC
JI 'widf. centowa C IwyratnIe 
E. SZYMAńSKI 

k
t
 
&urob 4:!. 'fei. 
l. 
IEM" a
c.o. 
przJ znracaui. Mu6wk.. nanycla od lat trą. 
.ow,dl .a zł, 10 etrzJma. 
..... Zwracaja. 
Je bUy II. i:gr. łault :w.
 I odn\JCalcł. 
bembeDler- clekołaakaal porca,wle p.o'e- 
l "i cane nałladownlcfwll 
przy p acea . 
0!I1f) w podoIłn.", do nuze- 
d-23S4 ąclat lIoa. to opekowani.. 111208 
IU Ulll lllllnlJlUlIIIU, l U WJlłlIIIWllWW 


W Iprawle układ. zapobletawczcgo firmy ..Prz
' 
chowo" Młyny i Tartaki Spólka Akcyjna w Przecho
tI 
wy
naua .it: w porozumieniu s SlIdem Grod d zkl
 
w Swieciu po mdli art. 40 Rozporzlld
 Prezy en & 
Rzeczp. Pol. (D z-Ust. Rzeczp. Pol. nr. 27 eJ: 1928 .pOI. 
244) leden ter,mn do .prawdlenla wierzyteln
'cl 

 
dzle6 28 arudnla 1931 r. w godz1nacli o
 10-
eJ dO ieb 
w lokalu pow.,łszej fIrmy. Sprllwdlona hsla wlerzy
 o 
wyloiona będzie w SekretarIacie S,du 
od,

;g 
w $wieciu pokój 11 w czasie do 4 .tycznla ł /: 
przyczem w terminie siedmiodniowym od daty wy 
i:' 
nla li.ty osoby interesowane bf;d
 
oI!ly po,;
o ze- 
nie nadzorcy sqdowego cO do wclUnlt:C 1a nil t 
' G nie 
.kariyć do .,du kt6ry apór rozstrzylla o. 
 
czeDi
 
Rozstrzygnięcie IIlIdu nIe pozbawia .tron wy o :236 1 
pow6dztwa przed .
d wlaśc!wy. !Ido'" 
Przechowo, dnia 15 arudnla 1931. Xa410rc, . 
Obwleazcaenle. 
Prz., Rynku Starom. nr. 12 odbędzie si, 'II .O
:. 
dnia 19 !!rudnla o J(odz. l1-tel przed połudh6
rz 
przymUIowy. SprZeda".., lostanie 1 aamo c . 
Toruń. dnia 16 Xli. llł31 r. Mall,.traL kl3.1' 
L. dz. X-B 15314/31. - 


Skład drogeryjny 
z kompletnem 1JI'"Z.ądle- 
niem i mie5lkaniem 5 
pokojowem w Toruniu, 
Szeroka 17 zaraz łub p6- 
tniej na dogodnych wa- 
runkach oddam. Franci 
szek Samuiski, TQl"Uf1. 
Warszawska 6. g62J2 


'1
 
(T\ÓrUuQ 
bodu ! 


. 'iiA\WAYw 
 . 


 


,-
 ,.. 
 
=-- 


. 


.
i 
. . 

tif
l


...

f'
 
 

i,
r


'


 
'B *..,.. 
 
H't
 

 
" ,I '1__ 
I 

 .
, 
po. 
O'tOSZtMIUI 


Palno 
ki ienłtlli 


Kilkanaście centnar6W 
GAZET 


I zwolnionych z konf11koty 
Ipnedajemy 
w wlękazej I mnlejlzej llo'c1 " 
Ekspedycja ..Słowa Pomorskiego.