/Czasopisma_057_01_00329_0001.djvu

			Nr. 83. 


Toruń, środa 13 kwietnia 1887. 


Rok XXI. 


" 


. ,. 


Gazeta T oruńs a. 


. 


GAZETA TORUŃSKA OGŁOSZENIA 
wychedzi codzienn
e .z 
yjątkiem poniedzialk
w i dni poświętnych. - Przedpłata we wszys
ch językach przyjmuje się. za. opłll;tą 15 fen. od w
e
sza petytowego. _ 
w miejscu z przyweslewem do domu kwartalwe 2 mrk. 50 fen. - Przedpłata. kwar- Tłómaczewa na Język polski bez:tlłatwe. - LIsty do RedakcYI I Ekspedycyi winny 
talna na pocztach pruskich 3 mrk. - Egz@mplar
e pojedyńcze sprzedajlł się w Eks- być fran.k?wane. - Za .pgprzedwem przesłaniem 
arki pocztowej o
biera się od 
pedycyi (drukarnia J. Bus'>Jczyńskiege, Toruń, ullca Zeglarska 105) po 10 fenIgów. RedakcYI I Eksp. odpowIedz frankowanlł- - RękopISów nadesłanych nIe zwraca li,. 
..... 
Agentury do przyjmowania ogłosze
: 
w Berlinie: Rudolf M08se. - W Berlinie, Hambnrgu, Bazylei, Frankfurcie n. M. i Królewcu: Haasenstein et Vogler. - W Lipsku, Bernie i 8tntgardzie: Sachse & COD.p. 
- W Hamburgu i Medjolanie: Adolf 8teiner. - W Warszawie: Ro.jchman i Frendler, ulica Senatorska Nr. 18. - W Frankfurcie n. M.: G. L. Daube & Comp. - W Paryżu: 
TowarzlRtwo Hans Laffite & Comp., place de la Bour8e Nr. 8. 


:ł 

 
5 
:; 
B 
2 ;- 
B 
[) 
[) 
O - 
O 
5 
O 
O 
& 
O 
O 
O 
.o 
15 


- 


I 


mieszkałe; rozmaite przypu:;zczenia robi pn- którem Kraszewski pracował jut od lat kilkunastu. 
bliczność w swych uwagach nad tern pró
lIem Dzieło. to ni
 jest skończone, chocia
 dut? Kra- 
. k . I szewski n:Jplsał poszczególnych rozdzIałów I ustt;)- 
mlesz amem. Ó któ . ł b Ć d . k . I 
P w, re mla y y oplero rt;) ą mistrza z ane 
Krą,ży także po Petersburgu pogłoska, że I I w jedną całość. 
30 młodzieńców, między nimi głównie studen- "Historya teatru w Polsce," także dute dzieło, 
tów, nagle znikn
ło z mieszkań i nikt nie wie, ma być równidt zupełnie skończonem, jak mnie 
dokąd si
 udali. I - zapewnił p. Schneidt'r, który miał je w rt;)ku, Jest 
Bliższe szczegóły wykate śledztwo prze- o
o . zapakowane w jednym z konwolutów r
ko- 
. b ., d ,. plśmll'nnych. 
clwko tym, któryc . UWI.ęzlOno .za po ejrzeDle Równi
t pozostało nadzwyczaj ciekawe dzieło, 
o zamach. Może SIę me dowIemy nawet co I napisime w j
zyku francuskim p. t. "Lettres !:ur 
si
 stało z badanymi. W każdym ruie zaj- ,I'Ałłemagne." Nakładcy francuscy dobijali sit;) bar- 
ście to uważać należy za prawdziwe pisma,! dzo natarc.zY'Y ie o 
vyd.anie tego dzieła, ale. ś. p. 
chociażby urzędowe znów miały zaprzectać ! KraszewskI 
Ie chciał I
h wydu
, be
pośredmo po 
. swym proceSIe, ażeby Ole dra:t.mc NIemców, gdy t 
wszystkIego. dzieło zawiera dość ostrl} krytrkt;) stosunków pań- 
stwowych i społecznych Niemiec. 
SI} takte zupełnie przygotowane do druku 
SPU ł o ra OWle, o y 
" 1
3 o
es. worzema ego o on
no w ce u! przedwczoraj posiedzenie. Przedmiotem rozpraw 
Toruń. dnia 10 kwietnia. wydubycIa z pozostałych papIerów k":ltu depozr- i był pro"ram pogrzebu przygotowany przez wyzna- 
Nowy zamach na cara. t

ego na testafent, d zł?żony w, s!ł dzle 
;zd
n=! czony d"'o tego podko
itet, zostający pod przewo- 
. , . . s Im, oraz w ceu wy 
ma rzecz
 I spr
t;). . 
 I dnictwem p. Muczkowskiego. Według programu, 
. Takles
ny JUż nawykli do sensacyjnych dących wł
sn?śclą, rodzmy .SCh?el
er-HelDltz, kto-I I który szczegółowo podany będzie do publicznej 
wIadomoścI z Rosyi a głównie ze stolicy ro. ra P K rzel
osl sl
 d na stałe mle t S
kame do D t rezna k " wiadomości, pogrzeb odb
dzie si
 dnia 18 
. k .. . b d . . . omlsyt;) są ową, uczes mczącą w ym a cle: k . t . d - . 9 d ł d . 
sYJs lej ze o aj SIę który z czytelOlków za'j kł d r N I . B I t . 8 d . k'u WIe nla o go zlnle prze po U niem. 
ilziwi, 'gdy mu doniesiemy, te: we wielkQ I 
 n
t:r


' ao:
::ep
. 
r

::

kict 
:al

ł ;i
 
..gogzini\
1/2 z 
ana d 
 kjPfiO K kościoł
.OO. 
.środ
 o godzinie 3% po południu ponowił tet architekt p. ,?skar Schneid.er 
 dz!ennikarz 
. i R


 ;ia:t
e
ze
o peb
wy. ł;
z


i
:Y

 
sip z 8 m a c h n a ca r a' szcz"ściem dlań kró- Grzegorz SmólskJ. Ten ost3tm ZWiedZił dokładme I. . ł d k . Ś . ł Ó . Ak 
"¥' '1: ł . 11 d t ł d Ś . I ' t k .. mu cIa a prze o CIO cm, przem WI prezes a- 
tko cz y li racz
 J ' tuż P rzed zamachem udało ca 
 WI t;), ?raz o 
r ospu Clzny I er.ac lej po d .. -. t oś' Zt d 'k b _ 
. ... zmarłym pIsarzu, Informacye zaś swoJe w tym emil umlej
 n . CI. ą or:SZ3 P?grze owy wy 
Sl
 POIICYI przeszkodzIć wykonawcom. przedmiocie przesyła "Kuryerowi Warsz." w na- r

zy do koścIOła N.. P
n
y. MarY.J. .W ors
aku 
Przebieg był następujący: Car przybył z stępującym liście: pOjdą c
c
y z chor
gwlaml I IDsy.g
l
ml. dalo) sto- 
.Gatczvn y Z carową do Petersburga aby w Ktokolwiekby chociaż pobieżnie rzucił okiem warzy
z
Dla,. 
elegacye, duch?wltmstwo. Za t
m 
.J . ' ".' ł ść ' h szeregiem OIeSlone będą zwłoki J. I. Kraszewskle- 
P liłacu zimow y m dać P osłucbame P ewnemu na bezład Ole rozrzuconą pozosta o w parterowyc .. h . k . ł Ó t . ' b d b 
. . . .. . . _ k h w'lIi Mirafiores" na te stos ksi i go na marac, once ca un w rZJmac ę ą oso y, 
kSIęcIU Japonsklemu ; tego samego dOla mleh ?mnatac .
 h" któ' h ' . . y t ąg przez komitet pogrzebowy wyznaczone. Za marami 
carostwo wrócić do Gatczyny. Na schodach fIl:: :

c j
 r

i. n:Yt
 m

:
wi
a


 pójdzie 
odzin.a,. dele
acJa Wydziału krajoweg?, 
krytych przy ulicy Morskaja, wiodących do lub porysowanych kartek, na czt;)ści r
kopisów AkademIa Umlejt;)tnoścl, B:ada m. 
r8
0
8, koml- 
kamienicy nr. .14, stał mł
dz.ieniec z pozoru 
cżących na 
iurku i wszystkie te zabytk.i szt
k! tetd

g
;.y. 


tfg:I
:
aoJ::I:
a zo
t:
my::.
 
student w zaOledbanem odzienIU, noszący dłu - I starotytnośc
 rozproszone po 
ątach. musI przYJ_śc p
erw do kościoła N. P. 
arYi, gdzie naboże
lstJo 
gie w nieładzie włosy, o rysach harzy nie- do prze:olla
la, k 
e w ł ty
 k ClC.hi:ł . ndadmorsk
m 
ałobne odprawi ks. prof. Chotkowski. W kościele 
przyjemnych i ostrych,. obok niego 
tała dzie- 
:z
z
e
 uw::

:' 
wó

z
r:yo
::ź

J i 
:

o
;iej śpiewać będzie towarzystwo 
uzy.czne pod dyre- 
wczyna również w zaDledbanym nblOrze no. y J, ] kcyą, p. Burabasza. Po nabetellstwle ruszy orszak 
szaca włosy krótko uci
te. Oboje zdaw
1i ei
 pra

it;)gi rodziły księgi pod ożywczym, słone- R Sk yn ł kiem, U d liCIł G r r b o u dZk z ą a ' sł S u t
 o a n d y om h sklJi. S K k ra ł kowsk T ą, 
..,.. . b d ", ., d h . b ź' t a eezną o g o Lo C na łl ce. u 
poró\\no z innymI 
rzec o 
lam
 .oc
eklwać cznym. pron


Dlem uc a I wyo ra Dl au ora po odbytym obrz
dzie kościelnym przemówi pre- 
carostw8; pohcya mezawodDle pll me Jch ob- "Sta p re j b l aś d D1 . b . tał h . Ó t . zvdent miasta. W czasie pochodu ulice zamkni
te 
ł d . d . . h k rzeg ą po letny pozos yc papier w s wlcr-. dl h . ' d k Ś 
serwowa a, g Y t wkrótce WI zlano .IC w rę u dza jut napewno, 
e literacka spuścizna po ś. p. zostaną a .ruc u powozow, porzl! e za utrzy- 
policyi. Mówią, że u obojga znalezIOno bomby Kraszewskim jel'it bardzo znaczną. mywać b
dzle st raż obywatelska. 
"W) buchające. Wykończonych zupełnie powieści widziałem 
W kilka minut po uwi
zieniu podejrza- cztery, a. mia
owicie: "Przygody Stacha" w je- ZIEMIE POLSKIE. 
:nycb osób nadjechali car08two z pałacu zimo- dnym tomie, 
Isana w 
agdeburgu w roku 1884, 
. . h li t I .' K . d d "Nera", powIeść z życia współczesnego w dwóch - W roku zeszłym na zgromadzeniach gmin- 

ego .ł wJec a na 
 sam'ł u ICę. le y na - tomach z r. 1885, "Wysokie progi", spory tom z nych zapadły dwie charakterystyczne uchwały. W 
Jechah wprost domu nr. 14, kazał car zatrzy- r. 1883go i czwarta powh'ść bez tytułu w dwóch gminic Złotniki, w pow. j'ddrzejowskim, zapadła 
. lIiać si
 woźnicy, albowiem jakoś osoba pod- tomach, treści historycznej, pisana również w protokularna ugoda, aby nałotyć kary na żydów 
.: : ,nosiła prośbę piśmienn/ł w górę. Car zawołał Magdeb.uq
u.. .. ., sklepikarzy za sprzedawanie małoletnim tytuniu i 
. _ policyanta i kazał sobie prośbę podać skłonił 
uaJ.duj
cy, SI.t;) 
az
m z teml powle
claml r
- papierosów i aby wszystkich 
ydów z gminy 
. . . b l" ś . d . k '. '.. . kopls pIątej CZ
ŚCI me Jest zupełny, pomewat bra- wydalić. W gminie Kroczyce, w pow. olkuskim, 
. .81
 potem pu Iczno .CI z

 uJąc za powItame, knie około 60-ciu stronnic początkowych. zt'branie gminne zabroniło oddawania w najem 
poczem carostwo odJechah. Wszystko to są, tylko utwory kilku lat ostat- mieszkań 2ydom, sprzedawania domów, placów i 
Car widocznie jest bardzo znękany jak to nich. Mi
dzy opieczt;)towanemi pakietami r
ko- ziemi pod karą 25 rs. w każdym poszczególnym wy- 
ślady na twarzy jego wskazują. piśl!lie
ne
i, których jest .przeszło dwadzieścia, padku. Pierwszą, z tych uchwał, jak donosi "Gaz. 
O aresztowaniu zamachowiczów car wte- znajdują SIt;) p
awdopodobDle. takte utwory wcze- Ki
l.", prezrdy
m gubernialne do spraw. ,,:łości.ań- 
. .... . śuiejszej doby Jego twórczoścI. sklch oddnhło I slmsowało, co do drug:cJ, pler- 
d
 
eszcze n.le wIedzIał, kIedy oddalał Sl
 z Osobny ogromny konwolut tworzą materynły i wSZIł część, wzbraniającą, wynajmu i sprzedaty do- 
miejsca wyżej wskazanego przy domu nr. 14. notaty odnoszące si
 do "Historyi oświaty w Pol- ,mów 
ydom, zatwierdziło, uchylając natomiast dru- 
Pierwsze pi
tro domu tego nie było za.. sce," 'dzieło obliczQne na wielkie wymiarY1 nad g
 jej cz
ść o karach. 


Telegrafowany kurs giełdy berlińskiej. 
(Bill'" Tel. W"lIfLI 
r.plerJ': Tendencya pomyślna. 12 kwietno 9 kwietnia 
Rosyjskie banknoty . . . . . . . .. 1;9 60 178.70 
Weksle na Warszaw'.). . . . . . .. 17945 178.65 
Res. 5% potyczka z r. 1577 ... 9890 9880 
Pol. I,isty zast. 5% . . . . . . . . . 5690 56.70 
Pol. Listy likw. ........... 52.60 52.40 
Zach. Prns. dl< 3%% . . . . . . . . 97.00 97.00 
Nowe 4% 1'ov.nańskie. . . . . . .. 101.80 101.80 
Austryackie banknoty. . . . . . .. 160.05 160.0& 
I'Hzelllca ł.ółta na kwiecień-maJ.. 170.00 1 172.00 
na maj-czerwiec . . . . . . . . . .. 170.00. I 172.00 
New-York............... 92_00 94.00 
&J'to: w miejscu. . . . .. ..... 123.00 I j22,01l 
na kwiecień-maj .......... 124.00 12390 
na maj.czerwiec .......... 124.25 123.50 
na sierpień-październik. . . . . .. 128.00 127.75 
-Olej rzepiowJ': na kwiecień-maj. 43.50 43.60 
na sierpień. październik . . . . . . . 44.30 44.20 
-OkOWItR: W miejscu. . . . . . . . . 40.30 39.80 
na kwiecień.maj . . . . . . . . . . . , 40.50 40.00 
na czerwiec,lipil!c . . . . . . . . . . 41.50 4100 
na lipiec-sierpień .. . . . . . . . . 42.90 I 42.50 
Dyskonto od wek81i 4 a/o, lembard 4 1 / 2 , re8p. 5 u ,u. 


I 


. 


ni, 
go 
'e- 


l 


-
		

/Czasopisma_057_01_00330_0001.djvu

			NIEMCY. 
- W Altonie sąd ławniczy skazał 48 mularzy 
za udział w zakazanem stowarzyszpniu fachowem 
no. kar«; pieni«;
ną. Oprócz tpgo zostanie jeszcze 
48 mularzy w pomipnionej sprawie sądzonych. 
- W Kassel aresztowano kilku socyalistów, 
przy czem okazało si«;. że jeden z nicb, z rzemio- 
sła szewc, sprowad'lał z Szwajcaryi pisma socya- 
listyczne razem z obuwiem sprowadzanem z za 
granicy. 
-:W Bochum i w okolicy odbyła policya liczne 
poszukiwania w domach za pismami t\ocyalistycz- 
nemi, które ostatniemi czasami. w wielkiej Jirzbie 
porozrzucano mi«;dzy tamtejszą ludność robotniczą. 


2 


si«; z krzywdą prawosłaY.'ia mi
dzy w«;
ierskimi 
St'rbami i Rumunami, tudzież w Bośnii, Hercego- 
winie, W
grzech i Dalmacyi, zwłaszcza zaś pomi«;- 
dzy unitami ruskimi w Galicyi propaga a kato- 
licka coraz śmielej podnosi głow«;". 
, Jakie wrażenie w obecnej zwłaszcza chwili wy- 
wrze w Rosyi publikowanie tego urz«;dowego aktu 
w najwyższym urz«;dowym organie rosyjskim- 
ła
wo 8i
 domyśleć. Co powiedzą na to we Wie- 
dniu i Peszcip, nie mo
cmy przepowiedzieć. ale 
to jest pewncm. że rząd niemiecki nie puściłby 
tego płazem - zwłaEzcza, gdy wszystkie twier- 
dzenia p. Pobiedonoscewa jedno za drugiem są 
skłamane, i rzecz ma si
 w istocie wr
cz prze- 
ciwnie. .. 
Dalej donosi wspomniany telegram, 
e car na 
osobnem posłuchaniu przyjmował sekretarza sło- 
wiańskiego Towarzystwa dobroczynności Aristowa, 
który niedawllo temu obchodził dziesi
cioletni ju- 
bileusz swego sekretarstwa. Car wysłowił si
 o 
czynności Towarzystwa i jego sekretarza z zupeł- 
nem uznaniem, i nadał Aristowowi order św. Wło- 
dzimierza. 
Jaką czynność owe "słowiańskie" Towarzystwo 
"dobroczynności" rozwija zwłaszcza w Galicyi, oa 
Bukowinie i we W
grzech. to aż nazbyt wiadomo, 
i ciekawą iIlustracyą do niPj był wiadomy adre$ 
moskalofilów lwowskich do Aristowa właśnie z po- 
wodu owego jubileuszu. 
Nale
y przytem zwa
yć, że osobne posłuchanie 
jest to najwyższy zaszczyt, który si
 dostaje tylko 
ksią
ttom krwi i wogóle dostojnikom najwyższego 
rzęd u. 
Fakta te na kaMy sposób dowodzą przynaj- 
mniej, że rozgłaszana niedawno temu pogłoska o 
zawiązywaniu się ściślejszych stosunków mi
dzy 
Austryą a Rosyą, żadnej niema podstawy. 


ROSYA. 
- W Kronftadzie odkryła policya' w domu 
kupca Żebowa nihilistyczne laboratoryum, w którem 
znaleziono bomby dynamitowe i tajnI} drulmrni«;, 
gdzie drukowano rewolucyjne proklamacye do ofi- 
cerów i 
ołnierzy. Jeden z obecnych w tej praco- 
wni studentów szkoły politechnicznej odebrał so- 
bie 
ycie. 
- Liczba aresztowanych oficerów rosyjskich 
zwi
kszyła si
 do 412. Są, to oficerowie. którzy 
mieli mieć udział w wykrytym niedawno sp2sku 
w Petersburgu. Władze rosyjskie ilpraw
 tę tu- 
szują. I głoszą, 
e oficerów tych uwi
ziono, jedy- 
nie za to, 
e wygłaszali niezadowolenie swe i na- 
ganę dla rzą.du z powodu jego post
powania wobec 
Bułgaryi. . . 
Oficerów tych ma rząd wysłać na wyspę Sa- 
chalin. Nic to nie pomoże, usposobienia wolno- 
myślnego takie wygnanie w oficerach nietylko nie 
zagłuszy, ale nadto Sachalin stanie si
 tern czem 
dziś jest Syberya, w której nasi wygnańcy poli- 
tyczni zakorzenili zasiew taki dla rządu abso- 
lutnego, jakiem obecnie jest rosyjski, a który nie HISZPANIA. 
m02e mu być na r
kt. - Z Madrytu dapiero teraz nadchodzą pierw- 
- Lesseps wyda jeszcze w ciągu bieżącego sze szczegóły o wykryciu republikańskiego spisku 
miesiąca pamiętniki swe, jednocześnie w języku i o dokonanyeh aresztowaniach. Rząd od dawniej- 
francuskim i angielskim. szego czasu miał wiadomości, że zawach się przy- 
Łatwo pojąć, iż niezmiernie zajmującej tej gotowuje i że wśród republikanów panuje ruch 
publikacyi z 
ycia "wielkiego Francuza" oczekują niezwykły. Policya otrzymała polecenie, aby oso- 
we wszystkich krajach z niezmiernem zajtciem. bistości podejrzane bacznie śledzić w danej chwili 
- Rosyjscy generałowie Dragomirow i Gebe- przyaresztowilĆ. NieZ8le
nie od tego wojsko trzy- 
szew (?) ogłosili broszurę, w której wykazują, że maue hyło w pogotowiu, tak, że gdyby nawet uie 
zaprowadzenie lcarabinów magazynowych przez zdołano zamachowi zapobiedz, zawsze porządek 
pań!!twa europejski€f jest tylko bezcelowem naśla- publibzny mógł być skutecznie broniony. Jako
 
dowaniem Niemiec i Francyi, które prześcigają istotnie ta energiczna postawa rządu' odniosła 
się tak samo w wyrobie melinitu. roburytu i. t. d. skutek. Kiedy już władze posiadały w rliJku 
Według autorów broszury. karabiny magazynowe wszystkie nici spisku. przesłano gubernatorom 
nie przedstawiają żadnych szczególnych korzyści, Barcelony, Sewilli, Walencyi, Kadyksu, Valladolidu, 
a wiele niedogodności. Oświadczają się oni za 7.a- i innych miast rozkaz aresztowania rzeczonych 0- 
t:zymaniem dla armii rosyjskiej karabinów dotych- sobistości, a rozkaz ten wypełniono jednocześniQ 
czasowych, żądają tylko mniejszego kalibru, pra- także i w stolicy. Tym sposobem udało si
 wła- 
sownDl'go prochu i kul stalowych szpiczastych. dzom wykonawczym od jednego zamachu uchwy- 
- Urz
dowy "Prawit. Wiestnik" ogłasza rela- 
ić za gł


 republikański spisek. Do dz!ś dnia 
cy
, przedłu
onlł carowi przez naczelnego proku- Jeszc
e buzsze szczegóły rząd. trzyma w śCisłej ta- 
tora św. synodu, Pobieóonoscewa o połoteniu ko- Jemmcy, aby tym sposobem me przeszkadzać pro- 
ścioła prawosławnego w Austryi. mianowicie, że wa
zą
em':l się. śledztw? Mi
dzy .aresztowanymi 
kościół ten jest w Austryi zaledwo tolerowany, że 
naJduJe .Stę wiele 
y.bltnych osobistości. Dotąd 
I)rzechodzeniu na wiar
 prawosławną stawiane by- J
dn8k, J
k zapewmaJą z k.o
petentnego źródła, 
wają najci

sze przeszkody, że katolicyzm szerzy Ole znalezIOno Jeszcze wa
DleJszych dokumentów. 


t 


Istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że ostatnia 
ruchy rewolucyjne w wojsku st<1ły w związku z 
obecnym nieudanym zamachem. "Temps" paryski 
donosi, że z wojskowych nie aresztowano nikogo. 
co świadczy zatem. że wojsko nie dało si«; wcią- 
gnąć do spółki. Aresztowanych wogóle, pisze w 
końcu organ paryski, sprawozdawcy z Madrytu 
nadali całej sprawie wi
ksze znaczenie, ni
 isto
 
tnie miała. Rząd ma nadziej
, te tym razem udało. 
mu si
 przekonać I'!tronictwo republikańsku
, 
e 
prócz hańby nie bliJdzie ono zbierało 
adnycb owo- 
eów za swoje przewrotowe działania. 
Lesseps musi posiadać rzeczywiście niebywałl} 
dotąd władz
 nad sercami i umysłem swych ro- 
dal,ów, je
eli nawet obecnie otwarte wypowiedze- 
nie jego germanofilskich poglądów, nie potrafiło 
zaszkodzić mu w Pary
u. 
Dowodem tego zachwyt i uniesienie, z jakiemi 
wszystkie prawie dzienniki paryskie opisują świe- 
tną uroczystość wydaną przez hrabin
 Ferdynan- 
dowI} de Lesseps, na. cześć powrotu swego mnł- 

onka, przeplatając sprawozdanie swe sympaty- 
cznemi. pełnemi gorącego uwielbienia wzmiankami. 
na cześć "wielkiego Francuza". 
Mi
dzy innemi "Figaro" opisując pobyt Les- 
sepsa w Berlinie, odzywa si
 bardzo życzliwie o 
niemieckiej cesarzowej i następczyni tronu, chwa- 
ląc wysoko za Idy uwysłu i serca obu dostojnych 
kobiet, i kładąc nacisk na otwarcie wypowiedzian, 
ich miłość pokoju i sympatye dla :Francyi. 
WŁOCHY. 
- O nienaturalnym i napr
żonym stanie sto- 
sunków włoskich pisze urz
dowy organ "POI)olo 
romano": 
"Aby w Izbie włoskiej dojść do dwóch wyra- 
źnie rM:nych od siebie partyj, któreby na tenden- 
cyę rządu istotny posiadały wpływ, potrzeba wiel-_ 
kiej l,westyi, rozdzielającej wybranych przez po 
słów na dwa obozy, jedocm słowem: potrzeba par- 
tyi konserwatywnej. W dniu, w którym z urny 
wyborczej wyjdzie zastęp męŻÓw, mających silne 
postlloowieme doprowadzić do skutku porozumie- 
nie z Watykanem, w tym zakresie, jaki pogodzić 
si
 da z honorem nat'odu i ideą, jedności, w tym 
dniu będziemy rzeczywiście mieli dwie party.,. za- 
chowawczą, i liberalną, l,tóre zahartują działalność 
parlamentu i I)czy
zczą go z dzisiejszego chaosu 
frakcyjnego. Mniemamy, że dzień ten tem pewniej 
nadejdzie, jeżeli, jak tego szczerze pragniemy, dzi- 
siejszemu Papieżowi zachowaną, bliJdzie owa siła 
ducha, którą, w ostatnich czasach rozwinął na dy- 
plomatycznej niwie." 
Zaznaczyć wypada, że po raz pierwszy potrze- 
ba zgody z Watylmnem urzędowo pruz Włochy 
uznaną została. W istocie, z okazyi ostatniego. 
przesilenia mieliśmy sposobność wykazać, jak da- 
lece wszelkie rządy sił dzisiaj we Włoszech na 
dłu
szy czas niemo
liwe, jak każdy gabinet prę- 
dzej czy później prze
yć si
 musi i strawić swoje 
siły w walce z ambicyami poszczególnych frakcyi. 
których obecny parlament liczy na dziesiątki. Przez 
usuwanie się gorliwych od wyborów, partya za- 
chowawcza faktycznie nie istnieje, braknie jej bo- 
wiem tego głownego fundamentu, jaki mialJO'Vicie 


\. \'W 
Uzi 
CZI 
1I1( 
pil 
tej 
wi 
bIi 
lac 
011 
w 
tel 
ne 


ła' 
by 
uc 
b( 
ru 


,ki 
ne 
"I 
dl 
Wt 
rz 
to 
m 


pc 
m 
k( 
o( 
G 
Dl 
pl 
ce 
za 
lu 


sł 
pc 
z
 
at 
w 
. b, 
Is 
b
 
si. 
. 51, 
pl' 
\tó 
n:1 
da 
śc 
.. kl' 


 go 
pc 
ch 
że 
ni, 
kc 
\VI 
isl 
d
 
tel 
dz 

e 
br 


4) 


tego zapewne nie nauczyłem się nigdy dobrze po dział, że go sprzedać zamyśla, a uZY13kane pienią,- 
niemiecku. dze wło
yć w majątek nasz ojczysty. 
Przy staroście siedział generał jakiś, za nim Na drugi rok widzieliśmy już skut
i tego po- 
rotmistrz od dragonów i jeszcze kilku oficerów. stanowienia. Domu rodzinnego nie poznaliśmy 
Z drugiej strony siedzieli komisarze rządowi i wcale. Strzecby słomianej nie było, a natomiast 
inni urz
dnicy powiatu. Byli _ to sami Ni
mcy błyszczała widy czka blach!} pokryta. Oficyna z 
z Czech, Merawii i SZ)lłska, którzy w braku kra- kuchnią znikn
ła, a natomiast wdzi
czył si
 z po. 
jowego j
zyka posługiwali się innem słowiańskiem za drzew elegancki pawilonik z pokojami dla go._ 
narzeczem w sprawach z mieszkańcami. W domu ścl. Stary sad zniknął do szcz
tu, a tylko niskie- 
naszym mówili wszyscy po niemiecku, bo ojciec i jakieś krzewy zagraniczne, symetrycznie poroz- 
matka ju
 nieco władali tym j
zykiem. Byliśmy rzucane, wskazywały jego miejsce. 
więc, jak to mówią. na niemieckiem kazaniu. Z Znowu zjeżdżali si
 goście ci sami, lub rangI} 
sąsiadów, którzy ojca cz
sto nawiedzali, mało kto urz
dowl& im I)odobni,co pierwszego roku, jedli 
prz)'jecbał. i pili, dopóki tylko na nogach utrzymać si
 mogli. 
Takie zebrania cz
sto się powtarzały. Żaden Wszyscy rozmawiali po niemiecku. 
urz
dnik cesarski, wysłany na jakąś sprawę, nie Trzeciego roku do powy
szych gości przyłączy- 
minął naszego dworu. Ojczym już w progu witał ło si@ jeszcze kilku Prusaków, których ojciec. 
go po niemiecku, sadzał do. stołu i stawiał przed b
dlłC w Berlinie, w gościn
 do siebie zaprosił. 
nim butelki z winem. Niemiec jadł i pił za trzech, Dwóch było oarunów, którzy w wojsku pruskiem 
a cz
sto nawet wygrywał w karty. słu
yli, a trzeci b}'ł Meklemburczyk, który miał 
Opiekun nasz, który coraz rzadziej przyjeżd
ał, zamek starożytny. Dla takich gości pieczono i 
wyrzucał nieraz matce. 
e taka konfraternia z smażono nieustannie, a wino 18łosi
 jak woda. 
niemieckimi przybyszami ubliża szlacheckiemu dwo- Wychwalali oni gościnność polską
 a zacnemu 
rowi, który nie powinien zapominać, w jakich gospodanowi obiecywali u dworów swoich wy je- 
warunkach dzisiaj się znajduje. Matka przyzna- dnać tytuły i ordery. Tymczasem anticipando na- 
wała słuszność o.piekunowi, ale ojczyma tem tłó- zywali go "grafem". Imci pan Albert kraśniał na 
maczyła, 2e stosunki takie potrzebne są dla spraw twarzy na takie delicya. 
ró1;nych i wypływają ze stanowiska zaj
tego przez Przy jednej z tych uczt wesołych zauważył 
pana Alberta. I któryś z gości, dla czego. tutejsza kaplica nosi 
Ojczym nasz miał swój własny mająteczek, nazwę pod wezwaniem Przemienicnia Pański'ego 1. 
który był w dzier
awie; jak utrzymywał. Zdaje Jdeli mieszkańcom dworu tak dobrze si
 powodzi.. 
się jednak, !e siedział na nim wierzyciel za długi. je
eli radość i wesele gości ustawicznie na ich 
Nigdy tam nie pojechał, a nawet w końcu powie- twarzach, dla czegoż prosić Boga, aby sif,j to.. 


F undacya mojej babki. 
OPOWIADANIE 
z papierów Cam.lIijnyeh wyjęte 
przez 
Jana Zacharyaslewlcza. 


(Cilłg dalszy.) 
Przy obiedzie na pierwszem mieJscu zasiadł 
gość najznakomitszy. Był to. człowiek niskiego 
wzrostu z brzuchem skończastym. Twarz miał bez 
wąsów, tylko po bokach miał krótkie bokobródki. 
Na małym nosie siedziały złote okulary, które 
ustawicznie poprawiał. Ubrany był we frak cie- 
mnego koloru z kołnierzem złotem baftowanym. 
Był to tak zwany c. k. kreishauptmann; a po pol- 
sku nazywano go "starost/}. " 
Gdy mi o tem powiedziano spojrzałem cieka- 
wie na t
 figurę. Nie była ona bynajmniej po- 
dobnI} do przodków moich. wiszących na ścianie, 
z których trzech - było tak
e starostami.... 
Spostrzegł to zadziwienie moje imci pan sta- 
rosta, kiwnął Da mnie i coś po niemiecku prze- 
mówił.. Nie umiałem jeszcze tego j
zyka. Wyr\:- 
czył mnie w odpowiedzi mój ojczym. Poczem 
(Jzwał 8i
 starosta po czesku. mówilłc, abym się 
pr
dko nauczył po niemiecku, a on mnie zrobi 
konceptsprakty kantem. 
Nie bardzo podobała mi sit) ta obiecanka, dla 


.... 


- 


pl' 
Wc 
WI 
go. 
fu 
ki 
w( 

 żn 
pn 
1;e 
si
 
uz 
on 
C do 
Pc 


ślIJ 
by 
i I 
2w 
bu 
tal 
litł 
po 
św 
dn 
st
 


..... 


('.
		

/Czasopisma_057_01_00331_0001.djvu

			'\w kraju katolickim stanowi wiara i kościół. W 
dzisiejlizych warunkach nietylko, 
e sprawy publi- 
Czne ustawicznej ulegają, stagnacyi, ale nadto, idea 
monarchiczna nara
oną, jest na powa
ne niebez- 
pieczeństwo. Nie mo
na bowiem zaprzeczyć, 
e w 
tej, czy w owej formie radykalizm. a z nim i 
y- I 
wioły repubHkań
kie biorą, górt). Grunt dla repu-' - Kwestya afgańsb staje znowu na porządku 
bliki przygotowuje sit) powoli, ale wytrwale i przy dziennym. Podczas ostatnich miesi
cy, kiedy była 
lada sposobności mogą, Włochy znaleźć sit) wobec powszechna w Europie wrzawa i strach przed 
olbrzymiego katakli
mu wewnt)trzner,o. Ze więc wojną" kiedy wszł.)dzie w Europie przygotowywano 
w interesie dobra Włoch, a w szczególności w in- się do wojennych zapasów bądź za Rtmem, bą,dź 
teresie monarchii, leży pojednanie się z Watyka- nad Duuajem, bądź nad Wisłą, a mo;.e i na wszy- 
nem, to zdaje się być widocznem. stkich trzech polach równocześnie, wówczas za' 
Są,dząc z powy
szych uwag urzędowego organu, pomniano na razie o sporze między Ros}'ą a An- 
łatwo się domyślić, 
e sferom rządowym chodziło- glią w środri:owej Azyi. Mocarstwa te bezwątpie- 
by o formalne ze strony Papie
a przyzwolenie na nia !lie zapomniały o tern. 
e prł.)dzej-później przyj- 
udział wszystkich prawowiernych Imtolików w wy- dzie im zawieść śmiertelną, walką, o panowanie-w 
borach. Zdaje się wszakżt', 
e w dzisiejszych wa- Azyi środkowej, ale tymczasem starała się Anglia 
runkach. tak nieznośnych dla Stolicy Apostolskiej, zaprzątnąć Rosyę w Enropie. Równoc
eśnie Rosya 
;kiedy Kościół i jego naczelna głowa Eą wystawio- posuwała trwale swoje prz)"gotowania w Azyi i 
De na ciągłe zniewagi, mowy o tem być nie mo
e. doprowadziła do tego że nietylko wykończyła drogi 
"Popolo Romano" apeluje te
 widocznie do poje- strategiczne, ale potrafiła 7.fl;)cznemi intrygami do- 
dnawczego usposobienia Ojca św. Tej to pojedna- lIrowadzić do tego, iż w samym Afganistanie prze- 
wczej misyi Papiestwa przypisuje nawet organ u- ciw emirowi, żyjącemu w przyjłIŹ II i z rządem in- 
rzędowy wielkie zllaczeni
, omawiając bowiem go- dyjskim, powstało plemi
, rozsiadłe w górach 
towość do pokojowego pośrednictwa Leona XIII między Indyami a nuwemi posiadłościami Rosyi. 
między Niemcami a Francyą, taki o niej wydaje sąd. I dawniej od czasów niepamiętnych w Azyi 
"Nie zdaje się nam wprawdzie, aby wielkie środlwwej lada jakie nieporozumienie ;stawało sil;) 
pokojowe zamiary Papieża w tEj chwili 2iścić sil;) powodem zbrojnego ruchu - a kończyło się albo 
mogły. Niezale
nie od tego samo pragnienie po- zawzil;)tą walką, albo kompromisem, -. nie .wy- 
koju jest uczuciem godnem lIajwy
szt'j czci, a wierając 
adnego dalszego wpływu na kraje oścIen- 
odpowiadającym zupełnie wielkiej duszy Papieża. nt'. - Teraz zmieniły się stosunl\i o t)'le, 
e 
Gdyby Leonowi XIII udało się uskutecznić zgodę kaMy ruch zbrojny \Y Afganistanie oddziaływać 
między dwoma wiekowymi współzawodnilmmi, to musi bardzo potęznie na Indye wschodnie z je- 
przez to samo stałby się on, dziś ju
 powszechnie dnej, a na RosYIi) z drngiej strony, zwłaszcza od 
ceniony, olbrzymio wielką, postacią, którą słusznie czasu, kiedy H.osya wykoilCzyła kolt'j zakaspijsl.ą 
zaliczyćby wypadllło do największych dobroczyilców poza rzek
 Oxus a
 w środek Bokhary, zorgani- 
ludzkości". zowała flotyle na tej rzece, a tern samem na całą 
Są to bardzo piękne słowa, ale niestety t}'lI\O północną cz
ść Afganistanu rozszerzyła swój wpływ 
słowa. Z pewnością wszystkie uczucia Leona XIII przewazny. 
pchają go do zgody z Włochami, gdyby tylko ta - "Mosk. Wied." podają, specyalne sprllwo- 
zgoda była możliwą, a raczej, gdyby rz,!d włoski zdanie z Azyi, według którt'go w całym Afgani- 
stan
ł na tym gruncie, który pozwolił b)' spodzie- stanie i Indyach głoszoną jest świł.)ta wojna prze- 
wać się zgody. Historya ostatnich lat szesnastu ciw Rosyi. N. Wr. i Swiet równie
 mówią, o zbro- 
była naj wymowniejszym dowodem, jak wobec jeniach angieiskich i wz)'wają Rosyę, aby nie cze- 
lstnit'jących warunków niezależność Głowy kościoła kała na ukończt'nie skierowanych przeciw niej u- 
byłaby iluzoryczną. W chwilach ciężkich, jak dzi- zbrojeń, lecz aby natychmiast wkroczyła do Af- 
siejsza, uieomieszlmnoby zapewnie uciekać się pod ganistallu, a przedewszystkiam osadziła Herat. 
sl.rzydła Stolicy Apostolskiej, co wszakże nie' , 
przeszkadzałoby nastł.)pnie po wybrnięciu z klopo-! AMER' KA. 
\tów nowo wyrządzać jej zniewagi. Zgoda jeżeli! Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
n"stąpi, musi być trwałą, niezależną od widzimisitJ nocnej wydał rozporzą,dzenie, niedozwalająctJ wpu- 
danego rzą,du, opartą wreszcie na prawach Ko- szczać do kraju robotników, jadą,cych z Europy 
ściołu, inna osiągoąć si\1 nie da, choćby ją, w sto- celem szukania zarobku, chocia
by byli i opatrzeni 
kroć słodszych, łli
 powy
sze aspiracye urzędowe- w kontrakty z fabrykami ameryl.uńskieml zawarte 
go organu, proponowallCil słowach. Stolica św. ad- przez prlnomocnych agentów. I{apitanowie okrę. 
powie zawsze tylko "non possumus". Dowody du- tów, pr:lewożący robotników, z
iewaleni będ,ą 
d- 
cha pojednawcugp złożył Leon XIII tak liczne, wozić lub odsyłać tych robotnt!{ów europejskich 

e nawet najz8\Vzil;)tsi jego wrogowie, zar:ł'ucić mu na własny koszt. Rozporządzeme to wydano dla 
nic nie mogą, lecz jako stró
 praw i swobód tego, 
e ogromne tłumy robotników europejskich 
kościflnych Ojciec św. doprowadził ją, i dopro. błądzI} po kraju amerykańskim bez znalezienia 
wadzić ją m6gł do skutku tyll\O wtenczas, kiedy spo
obu zarobku i tem pomnażają ogromną n
dzę. 
istniejący porządek rzeczy dał sil;) z niemi pl)go-I Rząd niemiecki już w roku zeszłym w poro- 
dzić. B)'ć może, 
c chwila dziś jest bliższą, ku zumiellia. z rządem amerykańskim nie da zwalał na 
temu, ni
 kiedykolwiek, dziś bowiem Włochy wi- przejazd z Królestwa Polskiego i z Galicyi przez 
d"ą wyraźnie, 
e dalej w ten sposób bez nara- kraje niemirckie do portów niemieckich takich 

el1ia na wielkie niebezpieczeństwo spokoju i do-: robotników, którzy w)"kazać nie mogli, 
e nietylko 
bra kraju, rZlłdzić nie ma
na. To też samo wy- ; majl} dostateczne pieniądze na podró
, ale da 
- -- ---- ..- --- 
przemieniło?... Dla czego
 zamiast byc5 Bogu I przeko
lI.ć, ile razy tego potrzeba było. Wyznał 
 -
-V.- - - - 
wdzięcznym za ta, co dał, prosić go, aby oapo- z uśmiechem, ze takie godło świątyni bardzo mu Pewnego dnia otrzymał rZlldca od matki roz- 
wrót adebrał? Jest to niepotrzebna tentacya Bo-I sili) podoba, gdy
 okazuje pewną oględność dyplo- kaz aby wszystko zbo
e sprzedać i pieniądze do 
ga, który mógłby za to srogo ukarać... I matyczną służenia wszystkim, a nie jednemu. Wie'llnia przysłać. Do tego listu dołllczony był dla 
Matka odpowiedziała na to, 
e kaplica jest I Tym sposobem zmieniono nazwę poczlltkową. mnie biJecik abym na wesele moich sió:!tr przy je- 
f
lIdowana przez 
atj(ę nieboszczyka. mł.)
a 
 ta- I fU!ldacyi n
szej b
bki. .Stary proboszcz, który k
- chał. Pieniądze na podróż miałem wziąć od aren- 
klm tytułem koścIelnym. Na to odpowiedział Jakiś phcę paśwlęcał, JU
 me 
ył, a nowy pleban me darza. 
wesoły c. k. komisarz, 
e tytuły te zmienić mo- I przywiązywał wielkiej wagi do zmian)'. Wkrótce Ucieszyło mnie to i za dziesięć dni byłem ju
 

na, byle tylko do rzą,du podanie zrobić. Dowci- znikł stary napis na froncie kościoła, a natomiast w Wiedniu. 
pny komisarz otrzymał od towarzysza odpowiedź, umieszczono nowy: Wszystkim Swili)tym. Otoczenie w jakiem matkę tutaj zastałem, spra- 

e właściciel ma prawo oazwac5 kaplicę, jaK mu Lud wiejski nie zwrócił na to uwagi, ale są.- wiło na mnie przykre wrażenie. Były to jakieś 
sit; podaba. Ojczym nasz był także tego zdania i siedzi, którzy przy pogrzebie nieboszczyka ojca niemieckie "grafiny, hofdamy, hofratowe" i inne 
uznał kościelny tytuł kaplicy za niewłaściwy. Był byli, tworz)'li z tego powadu różne 
arty i do- dworskie dziwolągi. Niemcy \V perulmch, zasuszeni 
on tego zdania, 
e gdy we dworze wszystkim wcipy na naszego ojczyma... jal, mumie, podrygiwali suchemi nogami w poń- 
dobrze sit; dzit'je, nie trzeba modlić się do I zdawało si
, 
e Wszyscy Świ
ci sumiennie czochach, a
 mi się śmiać chciało. Mówiono po 
Przemienienia... . czuwali Dad dworem, czy racz
j "pałacem," jak niemiecku lub po francuzku. Ojczym z jak/łś 
I tak przy kieliszku węgrzyna zacz
to wy my- teraz Daz>,wano Dasz dom rodzmny,. bo zawsze wstą
eczką. na klapie fraka. kłaniał si
 wszystkim 
ślae coraz nowe tytuły dla świfłtyni Bożej. Jedni I było w mm gwarno i wesoło. RodzIce na kaMą i tańcował koło nich. A
 się rumienił z wielki
go 
byli za nazwą św. Michała, bo c. k. starosta zim
 wyjetd
8li za granicI;) i tak znakomite za- szcz
ścia, 
e im daje jeść i pic5 za polskie pie- 
i radzca dworu tak się nazywał, inni chcieli we- wiązali tam stosunki, 
e wszyscy sIlsiedzi wobec nilłdze. 
2wania św. Józefa na cześć cesarza, a Meklem- nich zupełnie zginli)li. Matka wśród tego towarzystwa wyglą.dała zm
- 
burczyk był za patronem króla Fryderyka, który Tymczasem dorosły moje siostry i mnie tak
e czona, i znacznie si
 postarzała. Znikł z jej twa- 
t
k wielkie dobrodziejstwo wyrzą.dził Rzeczypospo- zaczął się wąs P?d nosem sypać. ., ny 
w anielski uśmi
cb, -z jakim dawniej za 
y- 
htej Polskiej. zająwszy cz
ść jej ziemi łaskawie w Matka btała Je teraz z so

 oa. ró!ne wycieczki Cia nieboszczyka ojca na nas patrzała.' Niewymowny 
posiadanie. w kraju i za granicę, czyli, l jak mówi,!, w świat jakiś smutek ściskał moje ierce. 
Długo toczyła si
 wesoła "przeczka o nazw
 wprowadzała. Ojczy
 mówił nieraz o tern. 
e wy- (CiIłC dalllzy nast,pi). 
świątyni, aż wreszcie stant;ło na tem, aby 
a- Dajdzie dla nich śWietne partye.- 
dnewu świ
temu nie ubli
yć i świlltyni
 "Wszy- Ja tymczasem zacząłem uczyć si
 na. wsi go- 
stkim Swiętym" poświ
cić. spodarować, 
.... - Matka oponowała temu, ale ojczym umiał ją 


3 


znanie trgo przekonania jest dla nas objawem po- 
cieszającym, mniemamy bowiem, 
c doprowadzi 
ODO do opamiętania tych, którzy na oślep rzucali 
si
 w nieszczl;):m/ł waIKtJ z Kościołem. 


AZYA. 


f- 


tego nie mieli jeszcze wystarczają,cych pienit;dzy, 
aby chociażby przez czas niejaki utrzymać się tam 
z własn}"cb funduszów, gdyby zaraz roboty nie 
mieli. Widocznie stusunki robocze od przeszłego 
roku jeszcze wit.;cej si
 pogorszyły. 


Kronika i Ro
maitości. 


I 


- Na '''I śle, pod Toruniem w święto stało na kotwicy 
nad brzegiem przeszło 50 berlinek pełnych ładunku, który 
teraz po świętach wyładowuM. 
- W l!Iobot
 przed świętami odbyła policya tutejsza 
rewizy'l dOl'ótek i znalazła je dobrze i silnie zbudowane, 
odpowiadaj'lce 1I'szell(im wymaganiom. 
- Za przekroezeoie przepisu o święaeniu nie- 
dzipli nkarała 1I0licyo. wielu kupców dla tPgo, te sprzpda.-. 
waii a przyn.jmniej nie zamknęli składów w Wielki Piątek. 
- POt) Złotor7ą na Wiśle pierwsze 6 tratew tego- 
rocznych zatrzymało się z powodu, te woda zbyt wysoka 
i oczekiwać tam będlł tak długo II! woda nie opadnie. Z 
Królestwa Polskiego nade.zła wiadomość. te at do początku 
maja. r. b. wielkie traBsporty drzewa tratwami będlł usku. 
tecznione. Drzewo tO pochodzi głównie z Bugu. 
- Mie8Zkall(!J' KwiłlzJ'o7 do :łroteslu zauiesio- 
nł'go przeciwko podzi;łołowi powiatu dodali jeszcze to uza. 
satlnienie, te głównie niekorzystnie nu ten podział powiatu 
wpłynęłaby kwestya pienit;żna. Dla pozostałej części po. 
wiatu koszta arlministracyi wynosiłyby nieledwie tyle, ile 
dotlłd, a ponieważ koszta te rozdzielićby się musIało Da 
mnipjszl} liczbę właścicieli, przeto byliby znacznie obci'ł- 
żeni; nie lepit'j wyszlaby na tym podziale powiatu częś
 
jego lewa; i t3 część miałaby do poniesiema znacznie wyt. 

ze kosztu, ponieważ roieszkllńcy tej czt;ści byliby zniewo- 
leni przeją\! czt;ŚĆ dłue;ów całego dotychczasowpgo powiatu j 
Tu część powiatu po lewej etronie Wisły, o tyle mu przy- 
czynę vrotestowania przeci1Yko zamierzonemu pod1.iałowi 
powiatu, że obecny stan opłakany rolnictwa nie pozwala 
mieszkańcom na dobrowolne llonoszenie nowych ciężarów 
i zobowilłzań. 
- Pod T(!zewclD na Wiśle dnia 7 b. m. zdeuyły 
się 2 statki, jeden z nich poszedł na dno rzeki. Ludzie 
mieli czas uratowo.\! się od zatonięcia. 
- Most ou. Warcie na trakcie z Koła przez Kutno 
do Kalisza spalił SIę niedawno, w czasie kiedy gęsta kra 
płynęła rzekI}, ztąd te! trudno hyło 
o uratować. Komuni. 
kacyu. znów przywrócona, gdyż zbudowano most nowy. 
, - X. Ii(!. Bloerowsldego wikaryusza farnł'go z 
Grabowa przeniesiono do Dziliłdowa. - X. Krzesze..- 
skiego wikary sza farnego z Kazanic przeniesiono do Zwi- 
oiarza. - X, Kanieckiego wikaryusza. z ł'ieni'łtkowa, 
X_ ŻyUę wikaryusza. z Blendowa przeniesiono do Skurszew. 
- ,,, P
(!zewie pod Starogardem urzlidzono stacył. 
pocztoWI:, i telefonicznI! od zeszłej niedzieli. 
- Pod Wielkicmi Ml\twolDi W' Danie w prze. 
szłym tygodniu spaliła się stajnia właściciela p. Schulza z 
całym inwento.rzem. Spaliło sit; 18 koni, 12 krów, oprócz 
tego młodociane bydło, świnie i drób. 
- Legat-. Czcigodny obywatel miasta Poznania, radzca 
miejski a. p. Leon Chlebowski testamentem zapisał miastu 
6 tysi
cy marck z waruukiem, aby procent od tejże eumy 
obracany był corocznie Da zakupno koł3czy (struclij i roz- 
danie takowych we wigilią Bo!ego .Narodzenia pomiędzy 
dzieci najbiedniejszych trzy,tll rodzin miasta Poznania. 
Oprocz tegl!! szlachetny dobroczyńca przeznaczył 300 
marek na rozdanie w dniu swoich imienin (11 kwietnia) 
pomiędzy ubogich, co jednakże dopiero na przyszły rok 
stać sit; może. Egzekutornmi testamentu są pp. dr. Ziele- 
wicz i adwokat J ażdżewski. 
- 'We '''orszawi('l zarzucono przed kilkoma laty 
projekt budowy głównego dworca kolei 
warszawsko _wiedeński.ej .znowu. zost»,ł poruszony i podobno 
tym razem z lepszeml widokami urzeczywistnienia. Wedłng 
nowrgo proiektu, dworzec ma b}'ć podzielony na dwie czt;. 
ści, jedn'J dla pociągów prz}'chodz'łcych, drug'ł dla odcho- 
dZl}cych. Obie części zostanę połqczon'ł tuneleCJ podziem- 
nym i przykryte dachem szklannym, który da schronienie 
całym poci.gom. Olbrzymie sale osobowe, ubieralnie, bufety 
itd., naturalnie urządzone będlł według dzisiejszych wyma. 


.1.
		

/Czasopisma_057_01_00332_0001.djvu

			- 


I 


gall. Wreszcie, jak siW dowiaduje "Kur. Warsz.", dla uła- 
twiellia komnnikacyi ma być otwarta, w przedłuzeniu ul. 
Widok, nowa uliczka do swobodnego przed dworzec pod- 
jazdu 
- Kradzież 100,000 rubli zamierzoną i na pół wy- 
konanlł została na kolei warszawsko-petersburskil'j. Na sta- 
cyi Korsuwka kondukror spostrzegł, że skrzJnia żelazna, 
1ł' której składano tygodniowy dochód z kas stacyjnyrh dla 
prz
słania do kasy głównej, z wagonu bagażowego zniknt;la. 
Zrav.u mniemano, że złodzieje WYdOb 
 ' ją, przerznąw
zy 
ściallę wagonu - nil) znaleziono atol śladu uszkodzenia. 
Zwrócono więc uwagę na bRgał.e po żnych - mianowi- 
cie na dnż" pakę, adresowan" do Ostr wa, której oddaw
a 
żyd spokojnie w 3 klasie drzemał. Okazało się, że w tej 
pace byli zamknięci dwaj jego wspólnicy z potrzebnemi do 
operacyi przyrządami, gdy zdołali odpiłować kaSt; i wło!yc 
j" " pakę - wymknt;1i się zręcznie z wagonu. Żyd, od- 
dawca paki, wypiera się wszelkiego spólnictwa z nieuda'lIlł 
entrepryzlł. 
- NaJuowsze karty pocztowe mają tę .?łą odmianę 
przed najnitszlł kreskIł wydrukowano oznaczeni" liniami i 
zo
tawiono miejsce do szczegółowego zapisania mieszkania, 
ulicy i numeru kamienicy adresata a pocztowa ..-ładza, 
szczególniej pań uwagę zwraca, aby się do tcgo przepisu 
odtlłd ściślej stósował
, gdyż to ułatwia poczcie odszukunie 
tego adresata. 
- OŃwietlcule elekfryczue. W Bretanii, małe 
miasto Chatauiin, liczące zaledwie 2000 mieszl(ailców zapro. 
wadziło oświetlenie elektrycznością nie tylko phLCilw i ulic, 
ale gmachów rządowych, w
zystkich sklepów, restauracyi, 
kawiarni, kościoła i prywatnych mieszkań. Maszyna dyna, 
mo-elektryczna o 60 akumulatorach, poruszana siłą wody, 
odległa jest o 2 kilometry, transmisye Z&.8 prewfidzone są 
na !!łupacb. Wyłożony kapitał na urządzenie wynosił 8 n ,000 
fr. Wszyscy mie
zkańcy s'ł .abonentami i rozporządzaj" 400 
lampami, za które płacą po 3 fr. 60 cen. mielięcznie, czy- 
li 42 fr. na rok. Każda lampa posiada siłę Rwiatła \O świec. 
Lampy uf7Jldzone są wedłng systemu Woodhouse'a i Raw- 
son'a: 
Wydatki wynoszą: amortyzaeya kapitału 4000 fr., pen. 
sye obsługi fr. 1000, razem 7000 fr. na rok. Spodziewany 
dochód w pierwszym roku, wraz z Opłat'ł za oświetlcoie 
gmachów publicznych, obliczony został na IG-!5.000 fr.; 
towarzy
two jest więc w stanie pokryć nietytko wszystkie 
rozchody ale otrzymuje nawet pewien dochód od wyłożonego 
kapitału. 
Pierwsze to miasto ośwtlone w zupełn(Jści tylko świa. 
tłem elektrycznem. 
- lłIarsJ'IJRuka. Generał BoulRl1ger wydał rozpo. 
rządzenie, ażeby sławna Manługi rządów. - Jęl:Jki SI} naj- 
r6fniejsze. Fraszki: Sposób robienia przy Bwil'tle lampy figur 
!la ścianie za pomoc
 palców, (z ryci m!) Nieporozumicuie 
- Sam się zdradził - Nil ulicy. - Pewil'n generał. - 
Ktoś się uczył grać na arfic. - Czy rzeźnik ma t:ielęce 
nogi? - W strachu. - Ze są.lu. - Pewność. - Wszko. 
11' - Cierpliwa śmierć, - W zapale. - Tania muzyka. 
- 
Iusarczyk. - Przegalopował się. - Mlldre syny. - 
Nierozsądne pytanie. - Na targu. - Dobre rozumil'lIie o 
sohie. Zagadka. - Rozwi"zaniu zagadki ze zeszytu III. 
(Cena zeszytu 40 fen. - 25 cent.) 


Gospodarstwo, przemysł i handel. 


Toruń. 12 kwietnia 1887, (Bask Kredytowy Donimir- 
ski, I{alkstein Łyskowski i Sp) 
Płaceno za 1000 kilogramów: 
Pszl'nica transito ..... 120-133 funt. p. M 
Pszenica kraj. pstra . . . . 12 '-128 flint. 
Pszenica . . . . .. 26-131 funt. 
Pszenica kraj. jasna ... 120-126 funt. 
Pszenica wyborowa . . . . 128-133 tnnt. 
Zyto trans:to . . . . . 120-125 funt. hol. 
Zyto krajowe . . . . . 115- 124 tnnt. hol. 
Zyto krajowe. . . . . 126-i28 fnnt. h61. 
Jęczmień transito ............. . 
Jęczmien I(rajowy . . . . . . . . . . . . . . 
Owies ros)'jski . . . . . . . . . . . . . . . . 
Owies krajowy . . . . . . . . . . . . . . . . 
Groch na pasz" . . . . . . . . . . 
Groch wrzący ........... 
Groch Victoria . . . . . . . . . . . 


125-135 
140-145 
144-146 
14t-14;; 
146-14
 
86-- 92 
106-108 
108-1!0 
75-110 
90-130 

O- 9n 
90-105 
HiO-IIO 
115-140 
140-165 


',. , 


Q 


----" 


Rzepak transito ............... 
Rl!epaJc grubo-ziarn. . . . . . . . . . . . . . 
Rzepik . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
Łubinu niebiesko . . . . . . . . . . . . . . . 
l:.ubinn ŻÓłto ...... . . . . . . . . . . . 
Gdań.k. 9 kwi
tnia 1887. 
Powietrze: piękne przy ciepłcj tcmperaturze i lago 
dnym wietrze północnym. 
Plzenica. Zagraniczna przy umiarkowanym popyci 
utrzymała sie w cenie, za to krajowa przy znaczniejszym 
dowozie trudna do sprzedazy. 
P
acono za krajową jasno-pstrą 127/8 dl! 131 funt. 15 
mrk., Jarlł 131 funt. 154 mrk. za tonę. 
Za po1sklł transitow'ł pstr'ł obsadną 128 funt. 143mrk. 
pstr'ł 125 funt. 143 mrk., 12 funt. 144 mrk., jasno-pst , 
126 fnnt. 145% mrk., 127 i 128 fnnt. 146 mrk., 130 funt. 
148 mrk. za tone. 
Terminy kwiecień-maj 145 mrk. żąd., 14
1/3 mrk. ofiar., 
maj-czerwiec 145 mrk. t,d., 144 1 / 3 IUrk. ofiar., czerwiec- 
lipiec 1451/2 mrk. żłd., 145 mrk. ofiar., wrzesień-październik, 
HGI/3 mrk. !ąd., 146 mrk. ofiar. Cena regulacyjua 1ł5 mrk 
Z y to krajowe przy małPj podaży bez zmiany w cenie, . 
z zagranicznego ofiarowano kilka ładunków polskipgo, al I 
mało kupowano. Ceny nieco niśszp. 
Płacono za krajowe 127 funt. 106, 107 mrk., polskie 
transitowe 122-124 funt. 88 mrk., rosyjskie transitoVle 119 
do 1:l1/2 fnnt.84 mrk., wszystko pr. 120 funt. za tonI;. 
Termiuy kwiecień-maj krajowe 107 1 / 3 mr1
. ofiar., tran- 
sitowe 88 mrk. płac., maj-czl\rwlec krajowe 109 mrlc. płac., 
transitowe 88% mrk. płac.. czer,wiec-lipiec transitowe 90 1 /2 
mrk. żąd., 90 mrk. ofiar., wrzesień-paździer,nik transito"e 
93% mrk. płac. Cena J'egulacyjna krajowe 107 mrk., dol- 
no-polskie 89 mrk., transitowe 87 mrk. 
JęczmIeń tylko krajowy mały 110, 111 funt. 91 mrk 
za tonę hand!. 
O w i e s licbo i niż
j, krajowy 92, 83 mrk. za tonę handl 
W y k a krajowa 100 mrk., obsadna 93 mrk. za tono 
handlowano. 
B o b i k krajowy 111 mrk. za ton!: płac. 
Siemię lniane rosyjskie bardzo ordynarne po 108 
mrk. tonę handtowano. 
Koniczyna biała 30 :rąrk. za 50 kilo płac. 
Otrę b y pszenne średnie' 8,50, :\,65 mrk., miałkie 3. 
3,20 mrk. za 50 kilo. płac. 
Okowita" miejscu 3i,50 mrk. ofiar. 
Kr6lewlec.7 kwietnia. 
Oko'll'ita za 10000 litr. prct. bez beczki w miejscu 
38 1 /. mrk. płac. 
Magdeburg. 7 kwietnia. 
Cukier. Ziarnisty excl. 96% 21,00 mrk. Ziarnisty 
excl. 88 a Rendem. 20,00 mrk. Pośledni I'xcl. 7ó O Rendem. 
17,:
O mrk. bez zmiany. Miałka Rafin. z beczk, 25,
5 mrk., 
Melis l. z beczką 24,25 mrk. Bardzo stale. 


p. M. 160-17 
185-20' 
. 175--190 
72- 80 
85-1O
 


_. 


f 
wyleczenie!' 


Redaktor odpowiedzialny: 
Autoui I'!Ita!lliorowlllkł (w zastępstwie). 


Skład trulnien 
4. C.Scbultza 
Toruń, Nowemiasto Nr. 13 
poleca trumny metalowe i drewniane w wieJ- 
kim wyborze po cenach nizkich. 48 
W nowo odrestaurowanym w środku ru- 
chu i miasta położonym przy ulicy Długiej 
w Warszawie 


. .0>-7-<.. -'_ . . 
I:"
i-:
. 

"\'
 
1 to' 
'.. 
!
 
 ł-II
 ",,'_.:... 

--=-
 
- 
- 
Dzisiaj o godzinie 1/ 2 do 12tej przed południem zasnęła 
w Bogu po długiej i ciężkiej chorobie opatrzona kilkakrotnie 
Sakramentami śś. najukflchańsza !ona moja i matka nasza 


,I 
II
 


Hotela Polskim 


składającym się z 120 z komfortem i wy- 
godlł umeblowanych Numerów, w którym 
znajdnje się ogródek kwiatowy i spacerowy 
dla gości włącznie z restauracyą, biblioteka 
bezpłatna i wiele innych czasowi odpowie- 
dnich dogodności, dla któr}'ch powodów 
Hotel szczyci się liczn" klientelą, jest do 
wydzierżawienia pod bardzo korzystnemi 
warunkami, za małym czynszem dzierżawnym 
"Restauracya Hotelowa". 
Specyalista tego fachu, uUliejqcy zado- 
wolnić gości, mieć będzie pierwszeństwo i 
możliwie dogodne warunki. 
Zgłosić się do Alhnluł8trae7ł Ho- 
telu ..olsklego. Warszawa Ulica 
DIuKa. 123 


B m ilia Bab 
ur. Klemp 


w 48 roku życia. 1(:9 
Donosimy o tern, polecając dusz
 zmarłą pobożnym modłom. 
W smutku po
rlł
eni 
J. Ratz i Dzieci. 
11 kwietnia 1887. 
się w czwartek dnia 14tgo b. m. 
w Borzyszkowach. 


Osu8znic8, dnia 
Pogrzeb odbędzie 
w kościele parafialnym 


Rejestra gospodarcze 
I ksląieczki kontraktowe 
dla czeladzi wiejskiej 
Itliena przez Ko.ll,. SeJttlllcu GOlpodarcze,. 
ma zawsze w zapasie 
DRUKARNIA 
J. Buszczyńskiep:owTornnin. 


LECZENIE GŁUCHOTY 150 
SZTUCZNE BEBENKI dyplomowa..., NICHOLSONA lecz.. albo PI'Z1'- 
oP'ł Wllę w GLUCHOCIE z Z&kleJby przyczyny nie pochodził&. Dtllękl 
" tym przyrz..dom otrzymano najbardziej zadziwiaJ..ce prz>:kl,:dywyzdrowie- 
nt.. Posylaj,!" 25 pfenlg6w w markach pocztowych otrzymule 8lę franoolllus- 
trowan.. brolzurkę zloton..z oliemdziellęeiu Itronnic i zawieraj..c.. clekawo 
opllyprób rohionych w celu leczenia GLUCHOTY, atakieUltyrekomenda- 
cyine Doktorów Adwokatów Wydawców I drugich olób godnych zaufania 
które zOltaly wyieczone przypornc>cy tych BFiBENKOW ,I g/o,;no;efalac
j'to 
Adr_....a