/Magazyn_051_12_001_0001.djvu

			. 


/ 
WILENSKIE 
TOW ARZYSTWO 
/ 
ARTYSTOW 
/ 
PLASTYKOW 


.. 


. 


1.9 20 - 19 30
		

/Magazyn_051_12_002_0001.djvu

			O,lbito w Pol5ki"j Drukar..i. 
N..U"dow"j "Lux" Ludwika 
Chomiń5kiego- Wil..o, Por- 
tow" 7. Druk wykonał Ber- 
nard U.eli5. Kliue wyko- 
nano w zakładzie cynkogra- 
ficznym Fr. Zani"w5ki"go 
w 'vil..i", ul. Wi"lka 3, 


9), 


Lt 
 q lt.:J- 

 


er, 
C 1 

 1- 


I'..9 llr -r:;; '- . , 
\olt"'}' , i 
I't .;
  

 


. 


. 


I
		

/Magazyn_051_12_003_0001.djvu

			A . 


& . 


. 


., .. 


. .
		

/Magazyn_051_12_005_0001.djvu

			Z ałożone w Wilnie 28 maja H)20 rolw Wileńslie To- 
warzystwo Artyst6w Plast y l6w jest jedynem tego rodzaju 
uzeszeniem na całą. Ziemię Wileńsll}, Założycielami jego 
są.: pro£. Ludomir Sleńdzińsli. Wacław Czechowicz. Piotr 
Hermanowicz. Bronisław Jamontt. Michał Rouba i Stanisław 
Woźnicli, Towarzystwo grupuje artyst6w-malarzy i rzeźbiarzy 
o rozmait y cl1 lierunlach artystycznych. w łonie jednal jego 
wytworzyła się pewna grupa odrębna. posiadajllca olreślony 
lierunel i cel artystyczny. grupa. przez lrytykę fachowI} 
nazwana Szkołl} WileńskI}, 
W bieżl}cym rolu jubileuszowym W. T, A, P. liczy 
25 członk6w rzecz:rwistych, 8 11 nimi: Kazimiera Adamsla- 
Rouba. Halina Dl}browsla. Stefan Daulsza. Wacław Da- 
widowsli. Piotr Hermanowicz. Jerzy Hoppen. Rafał Jachi- 
mowicz. Bronisław Jamontt. Edward Karniej. Eugenjusz Ka- 
zimierowsli. Marjan Kulesza. Kazimierz Kwiatlowski. Adam 
Mied:z:ybłocli. T ymon Niesiołowski. Gustaw Pilecli. Michał 
Rouba. Juljan Skangiel. Ludomir Sleńdzińsli. Leona Szcze- 
panowiczowa. Helena Teodorowicz - Karpowsla. Czesław 
Wierusz-Kowalsli. Marja W oźnicl.a i architekci: Teodor 
Bursze. Stefan N arębsl.i i J 6zef Rouba. 
Siedziba Towarzystwa mieści się w Wilnie pny ulicy 
Św. Anny :13, 


$
		

/Magazyn_051_12_006_0001.djvu

			J 


J 


DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTW A 


P omijając szereg wieczor6w dyskusyjnych i towanyskich, 
unądzanych pnez Towar:;;ystwo celem raczej propagandy 
artystycznej i nawiązania bliiszego kontaktu ze społeczeńst- 
wem, działalność Towanystwa, opr6cz jego najbliiszych ar- 
tystycznych i tw6rczych zadań, szła pnedewszystkiem w kie- 
runku wydawniczym i pedagogicznym, 
W roku 1q21 powstaje w Wilnie z inicjatywy Towa- 
ny
twa a na wz6r Warsuwy Międzyzwiązkowa Komisja 
Kulturalno-Artystyczna, kt6rej zadaniem było szenenie kul- 
tury artystycznej wśr6d jak najszerszych mas społec:z:eństwa. 
Dzięki tej Komisji zostaje otwarta w r. 1921 na pneciąg 
tr:;; e cl1 tygodni pierwsza od czas6w pnedwojennych wystawa 
obraz6w artyst6w warsuwskich i lrakowslich. Działalności 
tejie Komisji zawdzięczać należy załoienie w Wilnie pierw- 
szej Szkoły Dramatycznej. W związku z powyiszem artyści 
zgrupowani w T owanystwie pracują intensywnie nad pod- 
niesieniem poziomu kulturalnego teatr6w wileńslich jako lie- 
rownicy artystyczni idekoratony (Jeny Hoppen, Waclaw 
CzecllOwicz. Edward Karniej, Eugenjusz KazimierowsL.i i Ka- 
zimien Kwiatkowski). 
W tymże roL.u pnystępuje W, T. A, P. do wyda- 
wania miesięcznika (p6źniej kwartalniL.a) p. t, "Południe", 
poświęconego sztuce i krytyce artystycznej, Pismo to wycho- 
dzi napn6d w Wilnie, następnie w Warszawie; redaktorem 
jego przez cały czas (do r, 1924) jest Stanisław Woźnicki, 
architekt i krytyk artystyczny. obecny redaktor czasopisma 
"Architektura i Budownictwo", 


.o{
		

/Magazyn_051_12_007_0001.djvu

			Wiele wysiłL-u i energji wL-łada Towarzystwo w pro- 
wadzenie początkowo S::z:loł y Rysunlowej, obecnie zaś Szloł y 
Rzemiosł ArtystycznycI., uważając, że jednem z najpilniej- 
szych jego zadań społec::z:nycl. jest oddziaływanie kulturalno- 
artyst yczne. 
Ze Szloł y Rysunkowej W. T, A, p, (w latacl. 19!łO-U) 
wyszli dwaj obecni jego członlowie: Edward Karniej i J uljan 
Slangi el. 
W pnieniona S::z:L-oła, ulegając pewnym pr::z:eobra:teniom, 
zmlema z biegiem 
zasu sw6j L-ieruneL- i cele, istniejąc od 
r. 19!ł8 jaL-o Szloła Rzemiosł Artystycznych,  


I)
		

/Magazyn_051_12_008_0001.djvu

			11 Y lC
t. I 


) J 11 


). .fJłt+Pk- ,/1 


\
. 
""1 IV 


... 


ł
 ..r 


v 


- 


V'
( 


WYSTAWY 


, t 


O d roJ..u 19 22 poczynając. organizuje Towarzystwo stałe 
doroczne Wystawy obraz6w i rzeźb w Wilnie i w War- 
SUWIe, W J..raju W, T. A. p, urządziło nastHujące wystawy: 


... 


RoJ.. 19 22 
I. Wilno "'I! 
II, Warszawa - ŁazienJ..i Kr6lewsJ..ic 
RoIł. 19 23 
III, Wilno 
RoIł. 19 2 4 
IV. Warszawa - Łuienli Kr6lewslie 
V. Wilno 
RoIł. 19 25 
VI, Warszawa - Zacllęta T. S, P. 
Rol 19 26 
VII. Warszawa - Zachęta T, S, P. 
VIII, Wilno 
Rol 19 2 7 
IX, Warszawa - Zacllęta T. S. p, 
X. Wilno 
Rol 19 28 
XI. Warszawa - Zacllęta T. S, p, 
XII. Wilno 
G 


VI
		

/Magazyn_051_12_009_0001.djvu

			- 


Rok 1929 
XIII. Warszawa - Zachęta T, S, p, 
XIV. Wilno 
XV. Poznań - P. W, K. 
Rok 1930 
XVI, W ars:zawa (Wystawa Jubileuszowa) 
XVII, Wilno 


r . /(l, 
l 


\j\\ 
.... 


a, J )rf. V;, 
.... 


Poza wymienionemi stałemi wystawami poszczególni 
członkowie W. T. A, p, - L. Sleńd:::iński, J. Hoppen, 
B, Jamontt, E, Karniej, K. Kwia tkowski, T. NiesiołowsLi 
i M, Rouba - biorą niejednokrotnie udział w wystawach 
zagranicą, a więc: w New-Yorku, w Paryżu, Rzymie, Wie- 
dniu. Budapeszcie, Brukseli, Hadze, Amsterdamie i t, d, 


ZARZĄD TOWARZYSTWA W R, 1930 


Prezes: Ludomir SIeńdziński 
Wiceprezes: Jerzy Hoppen 
Członkowie Zarządu: Bronisław Jamontt, Piotr Her- 


manowlcz 
Sekretad;: Michał Rouba 


7
		

/Magazyn_051_12_010_0001.djvu

			ZYCIORYSY POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW 
TOWARZYSTWA 


ADAMSKA
ROUBA KAZIMIERA, urodzona w r, 1896 na Ukrai
 
nie, studja artystyczne odbywała w Szkole rysunkowej i Ukra
 
ińskiej Akademji Państwowej w Kijowie, uzupełniając je dwu
 
letniemi studjami w Paryżu, Wystawia od r. 1915 w Kijowie, 
od r, 1920 w Warszawie w Zacllęcie. Bierze udział w wy
 
stawach w Ameryce i w Paryżu. , 


BORZOBOHATA
WOŹNICKA MARJA, ur, w Szyrwintach 
pod Wilnem, Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w 1913 r, 
rozpoczęła naukę rysunku i malarstwa w Petersburgu, w pra
 
cowni prof, J, Goldblata, gdzie przebywa 3 lata. W r, 1922 
studjuje malarstwo pod dorywczem I.ierownictwem prof, Ludo- 
mira Sleńdzińskiego w Wilnie, Brała udział w wystawach Wił. 
T
wa Art, PIast. w Wilnie i w Warszawie oraz na P. W, K, 


w Poznaniu. 


DĄBROW SKA HALINA, ur, w r, 1898, studja malarskie rozpo
 
uęła w Petersburgu, w r, 1915 w szkole Zachęty Sztuk Pięk
 
nych, kontynuując je w Petersburskiej Akademji S:;;t, P, w pra
 
cowni prof, Kardowskiego, w latach zaś 1924
1925 w Szkole 
S:>:tuk Pięknych w Warszawie. Z obrazów jej olejne "Studjum 
Głowy" zakupione :>:ostało do :;;bior6w W ojew6dztwa Śląskiego, 
a olejny "Mnich z Fiesole" do zbiorów p, Ch. Dewey. 


4 


DAUKSZA STEFAN, ur, w r, 1895, Gimnazjum ukończył w Wil- 
nie, poczem wstąpił na wydział matematyczny uniwersytetu 
Kijowskiego, Po wojnie wstępuje na wydział Architektury Po
 
litechniki Warsnwskiej. Po trzech latach przechodzi do Szkoły 
S:>:t. Pięknych w Warszawie, do pracowni prof, Pruszkowskiego. 


8
		

/Magazyn_051_12_011_0001.djvu

			Od r. 1925 jest kierownikiem działu inwentaryzacji malarskiej 
w Zakładzie Architektury Polskiej pod kier, prof, O. Sosnow
 
skiego, Brał udział w wystawach Wil. T -wa Art, Pl. w Za- 
chęcie w Warszawi
 w 1928 i 1929 r,. oraz na P, W, K. 
w Poznaniu, 


DA WIDOWSKI WACŁAW, ur, w Ziemi Grodzieńskiej. studja 
artystyczne odbył w Szkole prof, Kielina w Moskwie, I 


HERMANOWICZ PIOTR, ur, r, 1881 w Wilnie. studjuje w Pe
 
tersburskiej Akademji Sztuk Pięknych u profesorów: Beklemi
 
sz
wa. Ciąglińskiego. B
nua i Prochora. W r, 1912 otrzymuje 
stypendjum zagraniczne i przebywa przeszło dwa lata w Pa
 
ryżu, pracując pod kierunkiem A. BourdelIe' a, W r, 1924 
na Wystawie Rzemiosł i Sztuki otrzymuje złoty medal za ue
 
źb y . Należy do Cechu Murarzy. Malarzy. Sztukatorów. Ka
 
mieniarzy i Cie
lów w Wilnie. jako starszy cechu. 


HOPPEN JERZY. ur, w Kownie 1891 r" po ukończeniu giJlllla
 
zjum rozpoczyna studja malarskie w Krakowskiej Akademji 
Sztuk Pięknych w 1913 r. Od 1914 r, pozostaje w Peters
 
burgu. studjując malarstwo w Szkole Zachęty Sztuk Pięknych. 
W r. 1921 wraca do kraju i osiedla się w Wilnie, Pracuje 
w grafice. ilustrując wydawnictwa wileńskie (.,Bajarz Polski". 
K. GJińskiego), W r, 1923 na dorocznym Salonie w Zachęcie 
Szt, Pięknych w Warszawie otrzymuje nagrodę za portret ko
 
biecy, W 1924 r, wydaje pierwszą tekę akwafort "Starego 
Wilna". zakupioną do British Museum, Bibliotheque Nationale, 
Kupferstich-Kabinett w Berlinie oraz do Gabinetu Rycin Bi- 
bljoteki Uniw. w Warszawie, Dalszy cykl akwa£ort w latach 
1925
1927 zostaje odznaczony na r
prez
ntacyjnej Wystawie 
Grafiki Polski
j w Salonie Artystów Pol,kich w r, 1928 w W ar
 
szawi
, Rok 1925 spędza na studjach artystycznych w Paryżu, 
W r, 1928 rozpoczyna monumentalną pracę odnowienia malo
 
wideł Fr, Smuglewicza w Bibljotece Uniwersyteckiej w Wilnie. 
Bierze udział we wszystkich wystawach W, T. A. P, Zagranicą 
wystawia swe prace w Rzymie. Hadze. Kopenhadze. Brukseli, 
Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu otrzymuje 
odznaczenie za prace graficzne, W r, 1929 zostaje kierownikiem 


9
		

/Magazyn_051_12_012_0001.djvu

			Szkoły Rzemiosł Artystycznych W, T. A, p, oraz członkielll
 
korespondentem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, po- 
rządkując dział malarstwa w muzeum tegoż T -wa. 


JACHIMOWICZ RAFAŁ, Ul', W 1', 1895 w Wilnie, pobiera po- 
czątkowe wykształcenie artystyczne w wileńskiej Szkole Ry
 
sunkowej Trutniewa, od 1', 1919 na Wydziale U, S, B. w Wil
 
nie; czas pewien studjuje u profesora Laszczki w Krakowie. 
W 1', 1926 otrzymuje drugą nagrodę za konkursowy projekt 
pomnika Ad. Mickiewicza dla Wilna, 


JAMONTT BRONISŁAW, Ul', 1', 1886 w Ziemi Wileńskiej, odby
 
wa studja artystyczne w Wilnie, Petersburgu i Krakowie, uzu- 
pełniając je podróżami zagranicznemi do Francji i do Italji, 
Wystawia swe prace od 1', 1915. Od r. 1919 wystawia w Za- 
chęcie w Warsżawie, skąd dwa jego obrazy zakupują zbiory 
państwowe, W 1', 1928 na Salonie dorocznym Zachęty otrzy- 
muje "zaszczytne wyr6żnienie" za obraz "Szum Sosny", w Wil
 
nie zd w 1', 1924 za .,Pejzaż z kaskadą" - wielki medal złoty, 
Oprócz stałego udziału w wystawach W, T. A, P, i w dorocz- 
nych Salonach Zachęty, bierze udział r6wniet w licznych wy- 
stawach zagranicą. Szereg jego obrazów znajduje się w zbiorach 
prywatnych, 
KARNIEJ EDWARD. ur. w Wilnie 1', 1891, ukończył Szkołę 
Rysunlwwą W, T, A,
. Jest uczniem prof, L, Sleńdzińskiego, 


KULESZA MARJAN studja malarskie odbywa w Warszawie 
u Wojciecha Gersona, następnie w Krakowie, kończąc je 
w Akademji Sztuk Pięknych w Petersburgu, W 1', 1924 na 
W ystawie Sztuki i Rzemiosł w Wilnie otrzymuje wielki me- 
dal srebrny. W 1', 1929 na dorocznym Salonie Tow, Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie za obraz " Wnętrze ko
cioła" 
w Z aL. opanem otrzymuje "zaszczytne wyr6żnienie". 


KWIATKOWSKI KAZIMIERZ, Wilnianin, ur. 1', 1993, po 
ukończeniu Gimnazjum, kształci się w Instytucie Inżynier6w 
Cywilnych i w SzL.ole Sztuk Pięknych w Petersburgu, Praca 
artystyczna i pedagogiczna w Wilnie zapełnia jego lata po- 
wojenne, Rok 1924 spędza na studjach artystycznych w Italji, 
Bierze udział we wszystL.ich wystawach W. T, A, P, i w licznych 


10
		

/Magazyn_051_12_013_0001.djvu

			wystawach ;o;agramcą. W r, 1929 restauruje plafon je;o;uicki 
w jednej ;o; sal Bibljoteki U, S, B. w Wilnie. Opróc;o; malar
 
stwa figuralnego uprawia malarstwo religijne (obra;o;y w Ko
 

ciołach Wi;o;ytek w Wilnie i w Kalwarji pod Wilnem). 


MIEDZYBŁOCKI ADAM, ur, r, 1890 w Ziemi Wileńskiej, od
 
bywa studja artystyc;o;ne pod kierownictwem prof, Axentowic;o;a 
i Pankiewicu w Akademji Krakowsl..iej. Końuy ją w r. 1913 
;o;e uebrnym medalem, Dłu:ts;o;y pobyt na Kauka;o;ie w;o;bogaca 
jego do
wiadc;o;enie artystyc;o;ne, Powraca do kraju w r. 1919, 
pracując odtąd stale w Wilnie. 


NAR:ł;:BSKI STEFAN, ur. 1890 r, w Wilnie, tam td ulońuył 
nkoł ę realną i odbywał pouątkowe studja malarskie, W y:tne 
studja ukońuył w Petersburgu w Instytucie Ill:tynierów Cy
 
wilnych, Po wojnie w r, 1920-1921 pracował pny restauracji 
gmachn Pre;o;yd jum Rady Minish-ów pod kierunkiem prof, La
 
lewic;o;a, ora;o; samod;o;ielnie na terenie wars;o;awskim. Od r, 1923 
do 1928 piastuje nnąd architekta miejskiego we Włocławku, 
gd;o;ie tet po;o;ostawia ;o;a sobą cały s;o;ereg prac budowlanych. 
Powołany na stanowisl..o architekta miejsl..iego w Wilnie, po
 
;o;ostaje na niem (lo dnia d;o;isiejs;o;ego, 


. 


NIESIOŁOW SKI TYMON, urod;o;ony we Lwowie r, 1882. stu
 
djnje w Krakowskiej Al..ademji S;o;tul.. Pięknych, u::upełniając 
swą wied;o;ę artystyuną podrótami do Niemiec, do Italji i do 
Pary ta, Obecnie jest profesorem w S;o;kole R::emiosł Artystyu
 
nych W, T, A, p, i stars;o;ym asystentem Wyd;o;iałn S;o;tuki 
U, S. B, Jest jednym ;o;e współtwórców ;o;nenenia fornlistów 
polskich w Krakowie, N aldy równid do grupy "Rytmu". 


PILECKI GUSTAW. rodem ;o; Wileńnc;o;y;o;ny, studja artystyune 
odbywał w Petersburgu, w pracowni "Nowaja Chudotestwien
 
naja Mastiersl..aja im, Kniatny Gagarinoj" pod kierunkiem 
artystów malauy: Jakowlewa. Dobutyńskiego, Kustodjewa 
i Lanserego, Po długiej puerwie w pracy, spowodowanej woj
 
ną, końuy S;o;l..oł ę S;o;tnl.. Pięknych w Warsuwie w r, 1927' 
Prowad;o;il studja nad konserwacją obra;o;ów. pracując obecnie 
w Zaklad;o;ie Architektury Polsl..iej. pod kierunkiem prof, So- 
snowskiego. Wykonał s;o;ereg kopij malowideł 
ciennych, W r, 


11
		

/Magazyn_051_12_014_0001.djvu

			. 


1925, zwiedził Włochy w celu pogłębienia studjów malarskich 
i konserwatorskieJl, Bierze udział w wystawach W, T. A, p, 
W 1927 r. otrzymuje nagrodę za "Autoportret" w Polskim 
Klubie Artystycznym w Warszawie, oraz w 1928 r, nagrodę za 
"Portret pana M." w Związku Zawodowym Artystów Plasty
 
ków w Warszawie, 


ROUBA MICHAŁ, urodzony w Wilnie w r, 1893, kształcił się 
w Krakowskiej Akademji Sztuk Pięknych. W latach 1920
21 
uczęszcza na Wydział Sztuk Pięknych w Wilnie, Jako jeden 
z uło:tycieli Wileńskiego T
wa Artystów Plastyków i długo- 
letni członek Zarządu bierze czynny udział w :tyciu T -wa 
oraz we wszystkich wystawach T-wa w Wilnie i Warszawie 
od r. 1921, Rok 1924 spędza na studjach w Pary:tu, W roku 
1927 zaproszony przez T
wo Szerzenia Sztuki Polskiej bierze 
udział w reprezentacyjnych wystawach polskich w Amsterdamie, 
Wiedniu, Budapeszcie, Hadze, Brukseli i w tym:te roku w Sa- 
lonie Jesiennym w Pary:tu, W r. 1929 na wystawie w Pozna
 
mu otrzymuje mały srebrny medal, a obraz jego "Młyn" 
zostaje zakupiony przez Muzeum Wielkopolslie, Województwo 
Śląskie zakupuje w r. 1927 jego obraz p. t, "Woda na Pole
 
siu", Szereg prac znajduje Się w zbiorach prywatnych. 


SKANGIEL JULJAN, ur, w 1898 r, na Inflantach, kształcił się 
w gimnazjum w Dyneburgu, Ukończył szkołę rysunkową w Wil- 
nie pod kierunkieln proC, L. Sleńdzińskiego w r, 1923, W roku 
1924 otrzymał medal br, za autoportret na Wystawie Sztuki 
i Rzemiosł w Wilnie. W r. 1925 w Zachęcie otrzymał ,.Za
 
szczytne wyró:tnienie za "Akt" (Salon 1925 r,), Bierze udział 
we wszystkich wystawach dorocznych Wił. T-wa Artystów 
Plastyków w Warszawie i Wilnie oraz na P. W, K, w Poznaniu, 


. 


SLEŃDZIŃSKI LUDOMIR urodzony w Wilnie w 1889 r, Po 
ukończeniu l-go Gimnazjum Klasycznego w roku 1909 udaje się 
do Petersburga 'i tam wstępuje do Aka(lemji Sztuk Pięknych, 
którą kończy w rolu 1916 jako uczeń proC, Kardowskiego. 
Pracę konkursową zakupuje Muzeum Akademji do swych zbio- 
rów. Do roku 1919 przebywa na południu Rosji, po
więcając 
się pracy artystycznej i pedagogicznej, poczem wraca do kraju, 


12
		

/Magazyn_051_12_015_0001.djvu

			I 


Od jesieni 1920 r, puebywa w Wilnie, biorąc czynny udział 
w :tyciu artystycznem, W 1922 r, wystawia cały szereg prac 
w Wilnie, a następnie w Warszawie, gdzie zostaje zaJ..upione 
do zbiorów państwowych panneau dekoracyjne "Rybacy«. 
W tym:te czasie zostaje powołany do wyJ..onania plafonu w Pa
 
łacu Rady Ministrów. Na zamówienie Departamentu Sztuki 
wyJ..onywa 5 portrety historyczne do Muzeum PolsJ..iego w San 
Francisco, Od roku 1925 jest członJ..iem Tow, "Rytm" i bie
 
ue udział we wszystJ..ich wystawach organizowanych przez to 
Tow, W roku 1923 wyje::d::a na studja do Włoch gdzie pue
 
bywa z J..rótkiemi przerwami do jesieni 1925 r, W Rzymie na 
wiosnę 1925 r, organizuje dział malarstwa polsJ..iego na między
 
narodowej wystawie III Biennale i bierze w niej udział jako 
wystawca. W końcu 1925 r, zostaje powołany puez Wydział 
Sztuk PięJ..nych Uniwersytetu S, B. na J..atedrę malarstwa mo- 
numentalnego, W roJ..u 1926 na zaproszenie "Sztuki« Kra
 
kowskiej bierze u	
			

/Magazyn_051_12_016_0001.djvu

			towicach, Na wiosn
 19"9 r, zostaje zaproszony do konkursu 

cisłego na panneau dekoracyjne do sali sejmowej i otrzymuje 
I nagrod
, W końcu 19"9 r, wyjeżdża na studja do Hiszpanji. 


TEODOWICZ KARPOW SKA HELENA, ur. w r. 1897 na W o
 
łyniu, studja 
rednie ukończyła w Warszawie, maJarskie zd 
w Akademji Sztuk Pi
knych w Petersburgu (klasa proC, Kar
 
dowskiego). Wystawiała w Rosji; od roku 1921 w Warszawie, 
Wilnie, Łodzi; zagramcą we Włoszech, Niemczech, Łotwie. 


W:t:DZIAGOLSKI PAWEŁ (*1886 t19"9) po ukończeniu gimna- 
zjum studja wyższe matematyczne odbył w Petersburgu, poczem 
wstąpił na Wydział Architektury przy petersburskiej Akademji 
Sztuk Pi
knych, który ukończył w roku 1916, Po powrocie 
do kraju w roku 1919 pracował zawodowo na gruncie warszaw
 
skim, gdzie też po
wi
cił si
 pracy pedagogicznej w Politeclmice 
na Wydziale Architektury. Projektuje: wiadukt na Wiśle, roz
 
budow
 pJacu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, oraz wy
 
konywa wieje innych prac tak prywatnych, jak i państwowycII, 
szczególnie w Ministerstwie Spraw Wojskowych, W r, 19 2 9 
ginie 
miercią tragiczną, zaj
ty przy pracy nad budową własne; 
wiJli w stylu Palladjańskim w maj, Jaworowie, 


1
 


'U C?\ 
 
,
		

/Magazyn_051_12_017_0001.djvu

			ILUSTRACJE
		

/Magazyn_051_12_018_0001.djvu

			I
		

/Magazyn_051_12_019_0001.djvu

			, ' 


, 


Ka::illlien\ A<.lalllska...RouLa 


n P &\ n i Z 111 a s k ą " (o 1. ) 


. 


/"
		

/Magazyn_051_12_020_0001.djvu

			... 


.
		

/Magazyn_051_12_021_0001.djvu

			. 


ł 


Ka::im
cra Adalllsh.a...Roul)a 


-- 


. . 


, , p o I' t re t " (() I. )
		

/Magazyn_051_12_022_0001.djvu

			. 


"
		

/Magazyn_051_12_023_0001.djvu

			I 
l 


I 


Wacław Dawidowski 


'- 


....... 


nKrużgallek w zatuku a (ol.)
		

/Magazyn_051_12_024_0001.djvu

			. 


'. I 


.
		

/Magazyn_051_12_025_0001.djvu

			. 


. 


.  


Jer::}' Hoppen 


\ 


-, 


I 


- ,. 


. '\ 


Portret 1>' w. S. (ol.) 


\
		

/Magazyn_051_12_026_0001.djvu

			.& 


, 


. 


, 


. 


. 


.
		

/Magazyn_051_12_027_0001.djvu

			. 


... 


...  


'\. 


" 


. 


1  t" 
\ 


'f 


.;. 


,,-... 
co: 

 

 
,... 
- 
... 
... 
... 

 
- 
'-'" 


.... 
'"  
...o 
ł .. 

 
QJ 
...-1 

 


. 


QJ 

 
C'3 
- 
u:) 


" 
" 


- 
- 
,.. 
... 
O 
== 
- 

 

 
d 

 
.,. 
.- 
... 
... 

 
:c
		

/Magazyn_051_12_028_0001.djvu

			.. 


I 


\ 


- 


\
		

/Magazyn_051_12_029_0001.djvu

			. ' 


'-. 


'II, 


Bron;sła w Jaluontt 


.- 
... 

 
41 
, 
\ 
, 

 
.. 
i 
. 
.. 
"' 
" 
# .. 
ł .. 


, . 


" 


S t 1 · J . LL 
,
 ' a ra l- z le Ił Ica 


(telupera)
		

/Magazyn_051_12_030_0001.djvu

			. 


"
		

/Magazyn_051_12_031_0001.djvu

			ł. 


B. J alDontt 


., 


\  


nZaułel w Wilnie" (tenlp,) 


, 


,
		

/Magazyn_051_12_032_0001.djvu

			. . 


. 


, 


\
		

/Magazyn_051_12_033_0001.djvu

			) , 


';J 


. 


E. Karniej 


nChlopal
n (01.)
		

/Magazyn_051_12_034_0001.djvu

			. 


.
		

/Magazyn_051_12_035_0001.djvu

			, 
t. 


1 
" 


Edward Karniej 


"Studj 11111 KOlll})OZYC y jlle" (ol.)
		

/Magazyn_051_12_036_0001.djvu

			I 


.. 


"
		

/Magazyn_051_12_037_0001.djvu

			'1 


'-=' 
--ł 
o 
'-" 


"j, 

 "', 


" 
"
 
.
 
... 

 
o 
- 
o 

 
" 


..... ........, 


... - 
" 


- 
... 
..ł 
:: 
C1J 
$ 
:: 
o 

 


.. 
...- 

 
!;'.I 


ł 


, 


C1J 
U 
;. 
..ł 
Q)w 
... 
... 

 


'1(0- 


-. 


. 


" 


, 


... 


" 


"- 
" 


" 


r/ c-: 

ct 
c.
 ... U 
"tA Ol: 
..., - QJ 

... ...- 
= 
Le 
 
:: 
co: 
ł . --. 
;. 
c-: 

 


. 
I 


'-
		

/Magazyn_051_12_038_0001.djvu

			4 


, 


.. 


\ 


.
		

/Magazyn_051_12_039_0001.djvu

			, 


\ 


Kaz;nl;el'Z Kw;atlowski 


Portret 1>al1; W. K. (ol.) 


, 


I 
\
		

/Magazyn_051_12_040_0001.djvu

			. 


. 


, 


, 


,
		

/Magazyn_051_12_041_0001.djvu

			... I 


.i 


. 


KaziJuierz K v.' iatkow ski 


Portret pani 'V. K. (ol.) 


" 


, 


...
		

/Magazyn_051_12_042_0001.djvu

			.. 


II.
		

/Magazyn_051_12_043_0001.djvu

			---- 
- 
o 
'-' 
\ ;. 

 łt 
U 
o 

 

 
z 
o 

 
.... 
'oJ 
.. 
Ił 
QJ 

 
" 
" 


'. 


.. 
....;:: 
c... 
O 

 
- 

 
ł-ł 

 
aJ 
.. 


I  


:: 
.- 
'.. 
- 
'oJ 


<
		

/Magazyn_051_12_044_0001.djvu

			, 


. 


" 


" 


, 


,
		

/Magazyn_051_12_045_0001.djvu

			- 

 

 
o 
'-" 
" 
" 
N 

 
;. 
....c 
O 
. --. 
to: 
;. 

 
" 
... 


.. 


\- 


. 


"' , 
j 


, 


,..:ś:. 
fi:) 
$ 
O 

 
O 
.. 
fi:) 
aJ 
.. 


z 


:: 
O 
.... 
- 
...
		

/Magazyn_051_12_046_0001.djvu

			I 


. 


.
		

/Magazyn_051_12_047_0001.djvu

			l 


\ 


K. Kwiatkowski 


nP ortret zbiorowy" (ol.) 


\
		

/Magazyn_051_12_048_0001.djvu

			" 


\
		

/Magazyn_051_12_049_0001.djvu

			\ 


.. .: . 


T)'JllOn Niesiołowsl\.i 


nPół al\.t U (01.)
		

/Magazyn_051_12_050_0001.djvu

			. 


\ 


\.
		

/Magazyn_051_12_051_0001.djvu

			Gustaw Pileck; 


l,  


Portn
t Pani Cz. (ul.)
		

/Magazyn_051_12_053_0001.djvu

			l  


. . 


.. 


.- 


-" 


. 


M i(,hał ROlIlJa 


"C:erwone (loJllki H (ol.)
		

/Magazyn_051_12_055_0001.djvu

			Michał RouLa 


1 , 


" 


t o. 


l 

 


nŻółty dOlll']! (01.)
		

/Magazyn_051_12_056_0001.djvu

			.
		

/Magazyn_051_12_057_0001.djvu

			c 
'-" 


" 
" 
s 


= 


. --. 

 


- 
-  
.... 


. 


, 


.., 


t 


-... 

 
- 
- 
o 

 

 
co: 
-C 
u 
..
		

/Magazyn_051_12_058_0001.djvu

			, 


.
		

/Magazyn_051_12_059_0001.djvu

			J uljan Skangiel 


uP ortret .u (ol.)
		

/Magazyn_051_12_060_0001.djvu

			.... 


. 


I 
l
		

/Magazyn_051_12_061_0001.djvu

			ą 


....-... 
......: 
o 
'-" 


, 


t  
o. 
.
 
'o 

 
'""'O 
o 

 


ł 
l 


- 


." 


..ł 

 
- 
... 
O 
o.. 


"'!. 


, 


\ 


.... 


J: 
" 


'- 
- 
, 


. 


lit 


..." 


...;! 
7" 
,;:: 
.- 
t Ił 
t - 
, ..; 
,
 
.... 
:J 
- 
\ VJ 

 
.... 
== 
O 
- 
..;
		

/Magazyn_051_12_062_0001.djvu

			... 


.
		

/Magazyn_051_12_063_0001.djvu

			I . 


" 


t. 


.... 


LIHIOJui.. SIeńdziński 


.. 


'...,  
« ''\ 


'. > 


. . 


nSa fo a (r::e::ha W d r=l.W ie polic: h I'.) 


.
		

/Magazyn_051_12_064_0001.djvu

			,
		

/Magazyn_051_12_065_0001.djvu

			l) - .'. 
I -,c"" w 
ł. 
.- J 
.' 
.J1 


"'-' 


". 


,. 


" 
I 


.> 


ł- 


.... 


r 


" 


" 


, I 


., 


\ .  


Ludomir SJeńd=il1.
I
i 


Stlldjllll1 gor}" z pod Tolt..do (sangwina)
		

/Magazyn_051_12_066_0001.djvu

			
		

/Magazyn_051_12_067_0001.djvu

			I 
i.
 


\ 


"'- 


" 


d 


, 


."'" 


-- 


-ł-".. 

 

 
;. 
'-' 


'" 
'" 
o 

 
QJ 
- 
o 

 


" 
'"  
-' 

 

 
o 
O-t 
;. 
d 

 


U 
tJ 
..  
O 
;. 
O 

 
O 
QJ 

   
= 
QJ 
- 
QJ
		

/Magazyn_051_12_068_0001.djvu

			, 


...........
		

/Magazyn_051_12_069_0001.djvu

			L_ 


-- 


..... 


. , 


", 
\..
 


" 


. 


, . 


,-.. 
. 

 

 
;. 
'-" 


... 
... 
o 

 
QJ 
- 
o 

 


... 
...  

 
'I' 

 
o 

 
;. 

 

 


ł-ł 
U 
.. 


$ 
o 

 
o 

 
o 
QJ 

 


co: 
:: 
QJ 
- 
QJ 
.- 
 
.,Io.oj
		

/Magazyn_051_12_071_0001.djvu

			.. 


Piotr Jlerluallowic= 


., ł 


" 


uPoeta" (gips)
		

/Magazyn_051_12_072_0001.djvu

			r 


..
		

/Magazyn_051_12_073_0001.djvu

			}). II e nua 1l0W icz 


... .. 


. 


!lo 


to 


. 


,- 


- 
1 


Liten\t Wileński L. U. (gips)
		

/Magazyn_051_12_074_0001.djvu

			. 


I 
1
		

/Magazyn_051_12_075_0001.djvu

			. 
 


Rafał JacIlilllowicz 


nGłówka p. l. D." (gips) 


"
		

/Magazyn_051_12_076_0001.djvu

			. 


l 
1
		

/Magazyn_051_12_077_0001.djvu

			Leona. S::c::c!>anow il'::owa 


H
1.IIl'haH (gips)
		

/Magazyn_051_12_078_0001.djvu

			\
		

/Magazyn_051_12_079_0001.djvu

			, 


Leona Szczepanowiczowa 


... 


uAdaJll a (drzewo)
		

/Magazyn_051_12_080_0001.djvu

			
		

/Magazyn_051_12_081_0001.djvu

			\ 


'" 


I 
r 


, \ 


ł 


- - 'I 


.......,. 


. 


" 


. \ . 
- * .. ,lo ,.. 


......" 


! I" . 
 
,. 
.ł.". ,. L 
'=t 

., 

"\ 
t 


.\ 


.l  


li 


l 
ł'1' 


... r . 


.1 .a, 


, 
'. " 
',i 
'\ io. 


, II, 


\ , 
) I-- . 
. . '
ł 
, ,  \ 


.. 
 
f 
.... .
. 


. ,.' 


. 
 :.. .. 
":: 


I 
tJ I 
l 
I..
'. 
l
. 


" 
\.. 


-, 
,I " 
" 


.  
= 
N 
tJ 
.. 


= 
O 
..ł 

 
QJ 
..ł 
.... 
... 
- 
U 
;. 
co: 


." 


..ł 

 
QJ 
. --. 
O 

 

 '..... 


t 


'f -
 
--,..,., ,:
 


.. 
I  
. ........... . 

..J . 


- .. .J- 


f' 4 


t
" 


"'y 


I t.;  
" . 


.. 

 
;r. 
"'" 
- 
Q)w 
ł-! 
co: 
Z 


c: 

 
QJ 
..ł 

 


... 


-. 


.
		

/Magazyn_051_12_082_0001.djvu

			. 


. 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300042261099 


.
		

/Magazyn_051_12_083_0001.djvu

			ZDJ.Ę:CIA REPRODUKCYJNE WYKONAŁ 
ALEKSANDER DYKIJ 
s'rUD. ART. U. S. B.
		

/Magazyn_051_12_084_0001.djvu

			Biblioteka 
Główna 
UMK Toruń 


ZBIORY GRAFICZNE 
II. 61 34 7 


Główna 


ZBIORY GRAFICZNE 
NIE KSEROWAC 


Biblioteka 


UMK Toruń 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300042261099 


fi, 
\y/
-::- ) 
r '
 

IA 
WI
NO