/os_1934_09_08_nr7100001_0001.djvu

			flj)
 


ł 


I  


. 


- 327 - 
 
 , 
, r '.J.
 . ,. 
 , . i ot 
.. 
" . , 11 . " 
. 
. " 

 ;:,. 
l' h ',f 
. '''-t. ;r. ;". 'ł> 
r
 
, .. , .: ;{
,
,. 
, : ," , . 


...... ił 
. . . -I- ;'''. 
. to,.\.. 


\' J '" ',\' . 
....' . 


J 
. 
 ..1 
. .J.... t łJ 


_...ł ".r -.. .... i:"" .\ 
, 


;.. '" 
,>.11' 


. \ 


9' 


, 
- 't."" - _ l . T" 
." i .  


1 


... "'I 
. 


Ogbszenia przyjmuje Się za opłatą 7 gr od wiersza 
milimetrowego na stronie 4 łamowej. Administracja: 
Szubin, ul. P&derewskip.go N2 7. Telefon.N'
 25. 
I Rok U I 


Treść: Poz. 300 Cennik Powiatowej Szkółki Drzew w Szubinie 301 Lice!1:ja o
ieró\V. 302 Zmiana w ob"lodach urzędowego 
badania zwierząt. 


Poz. 300 
POWIATOWE SZKÓŁKI DRZEW i KRZEWÓW OWOCOWYCH 
vł/ SZUBlNIE woj. Poznańskie. 
(Powiatowe Przedsiębiorstwo Komunalne). 


CENNIK 


Jesień 1934 Wiosna 1935 
. Hodowla Drzew OV"focowych i Alejowych, Krzewów Ovvocowych 
Ozdobnych, Dziczków i Róż. . 
UW AGA: Drzewl'\;J wychodowane są na 
Iebie glin&sto-piaszczystej, i diatego mają silne i zdrowe ukorze_ 
nienie, które dajf1 zupełną gwarancję przyjęcia się i dobrego rośnięcia drzewa na każdej ziemi. 
Poznał\ dnia 
6 sierpnia 1933 r. 2. Sprzedaż uskuteczniamy tylko za gotówkę, przy- 
STACJA OCHRaNY ROŚLIX czem przy zamówieniu należy wpłacić połowę należ- 
WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLXICZEJ ności do Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Szu- 
W POZNANIU bińskiego w Szubinie (P.K.O. nr. 200616) z zaznacze- 
Konto czekowe P.K O Powań 20e 786 niem "dla Powiatowej Szkółki Drzew II , a resztę pobie- 
Nr. 13,'33 St.O R ramy przez zaliczeni
 koiejowc wzgl. pocztowe. 
4. Przy zamówieniu prosimy o wyraźne podanie 
adresu zamawiającego i stacji kolejCJwej wlgl. poczty. 
5. \Vysyłkę uskuteczniamy na koszt i ryzYKo za- 
mawiającego. Za uszkodzenie lub zagitlięcie przesyłki 
w drodze nie odpowiadamy. \Vszelkie inne uzasad- 
nione reklamacje uwzględniamy do trzech dni po od- 
biorze towaru, 
6, Dla uniknięcia opóznienia w el:spedycji proSJ- 
my o możJiwe wczesne nadsyłanie zamówień. ponie- 
waż uskuteczniamy je z kolei ich nadejścia. 
7. Ceny za 10 sztuk stosuje się przy odbiorze 
conajmnitj 5 sztuk. 
za 100 sztuk przy udbiorze conajmniej 25 sztuk 
za 1000 sztuk przy odbiorze conajmniej 250 sztuk 
z jednej odmiany. 
S. \Vybierający osobiście drzewka \V szkółkach 
płaci 10"1 Q drożej. .. 
9. \Vszelkit
 sp3ry obowiązuje się Wydział Powia- 
towy oraz zamawiający oddawać do Sądu Grodzkiego 
w Swbmie. 
10. Wszelkich informacyj dotyczących SadZef11a i 
pielęgnowania drzew Or	
			

/os_1934_09_08_nr7100002_0001.djvu

			/' 


- 328 - 


Rodzaj drzew i krzewów 


Cena za sztukę przy 
Qdbiorze 
1 szt. 'to szt ' I ' 100 11000 
. sztuk sztuk 


I 
Jabłonie wysokopienne na drogi I 
200 cm. wysokie 2,25 2 - 1175 l 50 
Jabłonie pienne 160-180 c. w. 2,- 1175 j Ibo 1 25 
" półpienne 140-160 c, w. 1,75 1 i
O I!25 1 i- 
" karłowe krzaczaste Z, t ;75 i :-5() J 125 
Grusze pienne 160 180 c. w. :! ,
:) 
 i= 1:75 _ I 
" półpienne 140-160 c. w, 2,- ł i/ 5 I 50 
" karłowe (krzaczaste) ?',25 21-- ł 75 I 
Czereśnie \\ skp, na dr,)gl 2uO- I I 
220 c. Vi, 2,25 2 -= 
 
 
 50 
pienne 160.180 c. w 2,- 1 75 1:50 1 25 
: półp, J40-160 c. w. 1,75 li5
 1;
5 11- 
"karłowe 
,- 1!7u liDO 1125 
Wisnie wp. na drL.gl 20tl-2:20 c. w.i 
.25 2 1 _ l 
5 l 50 
" pienne lEO-l BO c, w. 2, - 117D 1:DO 125 
" półp. 150-160 c. w. 1.75 1150 1 :25 1- 
" karłowe krzaczaste 2,- 1 75 1 i50 1,25 


--- 

,25 :21-- 1 1 75 -- 
2, J :7b ł 150 

.2ń21- J 75 
I 
2.5!' 2 1 25 
;= I 
2,25 2'- 1175 
I I 
I 
I 
080 
j 
I 
0'25 
0'2- 
,D 
0'10 


$liwy pienne 160-1 SO c. w. 
. półp. 140-160 c w. 
" karłowe krzaczaste 
BrzGskwinie krzacz. 2-letnie 
1\\orele krzacz. 2.!etnie 
Orzechy włoskie bez koron 140 
160 c, w. 
,:25 
I- 
Agresty pienne 100- ]20 c. w. 2,50 2;25 
" H 80.100 c. w. 2,25 2:- 
" krzaczaste 2-letnie l _ I 0180 
Porzeczki czerw. lub białe 3,letn, I 
krzaKi 0:45 0135 
" czarne 3-letnie krzaki 0.35 01 30 
Maliny l-roczne krzewy ?,l
 0,11 
\Vinogrady 2 letnie krzew y 2,2b 2,- 
" l-roczne krzewy 1,30 1:15 
Morwa biała wskp. na drogi 200, I 
250 c. w. 1,80 1.60 l j 40 
Morwa krzaczasta l-roczna 0.08 007 0 1 06 
Topole wp. na drogi 200-250 c. w. 1,75 I 60 11 40 
Topole piramidalne l75-2UO c,w. 1,10 l - 0 1 80 
Akacja biała wp. 200-250 C.w. 1,35 1 10 l - 
Crataegusy czerw wp. 200-250 cw. 225 2 
 1'75 
Akacje kuliste oraz różowo kwitn. 2:70 2 50 I 2120 
Jarzębina wp. na drogi 200,250 c. 2,- I 75 1 1 '50 
Jesiony wp. na drogi 200 250 C.w. 1,75 l 60 I 40 
Klony " " " 200-250 c. w_ 2. - I f 5 1'60 
Olcby " 200- 250 c. w. 1,35 l 20 1- 
Brzozy" 200-250 c. w. 1,35 I 20 1- 
Grabina na szpalery krzewy 100-1 I 
150 c. w. 0,90 0:80 0'60 
Krzewy ozdobne 2-3 letnie 0,"i0 0'60 040 
Liguster na obwódki 2 letni 0,18 °116 O 12 
" " " I roczny 0,08 007 006 
Róże pitnne 100-120 c. w. 2,50 2- 175 
. ,,80-100 c. w. 2,- l 75 I 50 
" pnące 100-150 c. w. 1,- °180 070 
" krzaczaste 0,70 0 1 60 0150 
Wino dzikie 0,65 055 0,4;> I 
Bluszcz samopnący 0,90 080 0'60 


120 
005 


090 


030 
° 10 
005 


Cena za sztukę przy 
odbiorze 
Rodzaj drzcw i krzewów I SZt.11O szt.11 00 \ 1000 
sztuk sztuk 

wjerki srebrne 4-letnie przesadz. 250 2L! 50 
Swierki pospolite 4 let. 1- 8- 70 - 500- 
Swierki pospolite 3.letnie O 80 6 - 50 - 300 - 
Żywotnik (Tuja) 4-łet. przesadzan 2 17 50 J50 
Jodły 4-let przesadz. \ 
 -- 17 50 150 - 
Mudrlewie przesadz. I fjO 12 50 
Sosny 2.let przesadzane O 50 3 - 20 - 
Machenie 2-let prz
sadz. O 20 I 50 10 - 
Machonie I roczne O 10 I - 8 - 
u ksz an 4-letme ] ') - 
... 


B 


50 I 50 100 
i sadzonki drzew 
hodowli. 
1 szt. 10 szt. 100 1000 
szt. szt. 


p v 
Dziczki owocowe 
do dalszej 


!. 


grubo 
DzicZKi jabłoni I -fOCZo w mm. 
[pikowane 6.8 
Dziczki jabłoni l. rocz. pikowo 4-6 
.. "l r niepikow. 6.8 
" grusz l r pikow 6.8 
" "l r, pikowo 4.6 
" ,,1 r. pikowo 3-4 
" ,,1 r siewki 6 8 
II ,,1 r siewki 4-6 
" Róż 1 r" 5-7 
.. " l r" 3.5 
" Czereśni l r siewki 6 8 
" " 1 r 7! 4.6 
Śliw 1 r siewki 6.8 
" 
" " l r" 4-6 
Akacja biała 2-let siew. 100-160 cw 
Klony 2.letnie pilwwane 
Kasztany" " 
Lipa " .. 
Jesiony" " 
Wiśnie 
Sadzonki 


6 - 50- 
4 - 30- 
4- 30- 
S - 70- 
5 - 40- 
4 - 30- 
4 - 30- 
3 -- 20- 
7 - 50- 
5 - 35- 
9 - 80- 
7 - 60- 
9 - 80_ 
8 - 70_ 
8 - 60_ 
7 - 60_ 
8 - 70_ 
10,- &0- 
7 - 50_ 
10 - 100_ 
1- 8 
5- 40 


" " 
wikliny nieukorzenione 
Ica 40 cm. długie 
Karpy szparagów 2 letnie 
Zrazy do szczepienia wiosennego 
czereśnie, śliwy, jabłonIe, grusze 
i wiśnie. O 06 


050 


4- 30 


Odmiany drzew i krzewów 
owocowych 
- 
(Formy drzew) W. p. oznacza 
p. " 
p,p. " 
k. " 
wp. 200-220 cm., p. 160-180 cm. t 
k. - k. 


drzewa wysokopienne 
" pienne 
" półpienne 
" ka rłowe 
pp. 150-160 cm., 


... 


Jabłonie. 
ASTRACHAŃSKIE.CZERWONE. Owoc dość du
y, 
płasko-okrągły, pokryty prawie cały czerwonym ru- 
mieńcem z odcieniem fioletowym, delikatny w smaku, 
słodki. Dojrzewa w sierpniu. Drzewo rośnie dobrze, 
tworzy koronę rozłożystą i rodzi bardzo obficie.
		

/os_1934_09_08_nr7100003_0001.djvu

			APORT A (ALEKSANDER) Owoc bardzo duży, płasko- 
okrągły z silnym prążkowanym rumieńcem. Smaku 
winno-kwaskowego. Dojrzewa w wrześniu i wytrzymuje 
do końc
 październ4ka. Drzewo rośnie bardzo silnie i 
rodzi ubficie. pp k. 
BOIKENA. Owoc średniej wielkości, zielony po doj. 
rzeniu cytrynowo-żMty, stołowy. Dojrzewa w grudniu 
i wytrzymuje do końca kwietnia, Drzewo wytrzymałe 
na mrozy, kwitnie póżno i rodzi obficie. Nadaje się 
do obsadzania dróg wp pp p k. 
BOROWINKA (CHARLAMOWSKY) Owoc letni śred- 
niej wielkości, płako-okrągły, zielony z czerwonem i 
prążkami; winno. kwaskowego smaku. Dojrzewa w sier- 
pniu i wytrzymuje do końca września, Drzewo rośnil" 
średnio tworzy koronę rozłorzystą i rodzi obficie. Na- 
daje się do sadów handlowych p pp k. 
BOSKOP.::iKIE (BELLE DE BOSKOOP) Owoc duży o- 
walny z silnym rumieńct' m. SkoJi:! cilńka ordzawiona. 
Drzewo rośnie silnie rodzi obfIcie i jest na glebę nie- 
wybredne. Bardzo poJec:ma udmiana do sadów handlo- 
wych. wp p pp k, 
CELlNI. owoc średniej wielkości, Clerwono prążkowa- 
ny wyborny \V smaku i aromatyczny. Dojrzewa w wrze- 
śniu i wytrzymuje do gl udnia. Drzewo rodli obficie i 
rośnie dobrze wp p pp. 
-- 
EWINKA MANKS CODLl;\1, Owoc średnif'j wielkości, 
podłużny, żółty z lekkim rumieńcem. wyborny w sma- 
ku słodki. Dojrzewa we wrześniu i wytrzymuje do sty- 
cznia. Dr
ewo lośnie bujnie i zdrowo, rodzi wcześnie 
i obficie kaźdeQo ro'm" na mróz wytrzymałe. 
GRA WSZTYNE!.:. tiWOC duzy; nieregularny, żółty z 
zer- 
wonem zab;Hwieniem, \\'vłw;neg" 
mQku. aromatyczny. 
Dvjrzf'wa w k011Cll wrześn;a i wytrzymuje' CO końca 
grudnid. Drzewo rodlić zaczyna pÓź 1D, wynwga dobrej 
gleb
' ppp, 
GROCHÓNKA WIELKA, owoc śreuniej wielkości, 
czerwono zabarwiony, kuchenny i f}.J przeroby. Drzewo 
tworzy korony stóżkowa
e, wytrzYI}'1C!łe na nuolY, bar- 
dzo do
re do ob53dzania dró;
, r<(ldzi obf:cie co wku. 
wp P pp. 
KARDYNALSKIE PŁO,\1IE
ISTE. owoc duży, jasno- 
żóJty z Clcrw\.;n'.
m nicregulanem rum:ellcem soczysty 
o sma;.;u winno-kwasi\o\\'ym. Dojrzewa \V list':'Ipadlie i 
wytrzymuje du kOI1cd luteg ó ). Drzewo rodzi PÓŹIlO, leLz 
rodzi l
bflcie i jest w}trlymałc na mrozy wp p pp. 
KRÓLOWA 

ENET. O\\-"0C śr
dfiiej widkcści, złoto- 
żółty l Id;kitlTl rum:eńcem, stożkowaty, wyborny \\' 
smaku i dlateg,) bacd70 poslukiwany \V handlu. Drze- 
wo tworzy Iwrony stożkO',r;ate. wymaga lepszej gleby. 
w ostrym klimacie ci
rpl cd nH(
Ló'N, redzi dotHze, 
. wp p Pp. 
KSIĄZĘCE. th\'OC l
UŻY p0dłużny, t:blU-lOłty z czer- 
wont:ml prążk2m! \.\'y
omego sm::lku Dojrzewd \\' li- 
stopadzie i wytrzymuje do stycznia, DrLcwo rośnie 
śrćdnio rodzi opficle j tworzy w późniejszych latach 
korony zwisające, wp ppp, 
MALINOWE OBERLANDZKIE: owoc średniej wid- 
kości, czerwony z fioletowym nalotem, stołowy. Doj 
rzewa w październiku i. wytrzymuje do kOllC£! stycznia. 

' Drzewo wymaga dobrej gleby I słonecznej WysttJwy. 
Rośnie średnio, tworzy kOro.1Y dobre i rodzi dobrze. 
wp p PP 
PEASGODA niezrównana: owoc bardzo duży, płasko- 
okrągły. jasnożółty z czerwom>mi prąźkami. Dojrzewa 
w pa
dzlerniku i wytrzymuje do stycznia. Odmiana 
amatorska. Drzewo rośnie bujnie i rodzi obficie. 
wp p pp 


329 -- 


PAPIERÓ\VKA BIAŁA (oliwka): owoc średniej wielko- 
ści, biało. żółty ,przeźroczysty, smaku winnego. Doj- 
rzewa ...: kcń.:-u lipca. Drzewo rośnie dobrze l rodzi 
już w trzecim ((.ku po zaszczepieniu. Polecane do u- 
prawy ma
owej i na drogi wp p pp k 
PEPIN A. RIBSTONA: owoc średniej wielkości, złoto- 
żółty z rumieńcem, podobny do Koksa pomarańczowej. 
W smaku wyborny, deserowy. Dojrzewa w grudniu i 
wytrzymuje do wio.:;ny. Drzewo rośnie bujnie, tworzy 
korony rozłoźyste i rodzi bardzo dobrze. wp p pp 
RENETA BAUMAXA: owoc duży lub średni, płasko- 
okrągły z szerokiemi czerwonemi pasami, dObrego sma- 
ku, stołowy i na przetwory. Drzewo rośnie bujilie, 
tworzy koronę regularną i rodzi obficie. Nadaje się 
do obsadzania dróg i sadóv: handlowych. wp p pp k 
RENETA KASELSKA.: owoc średniej wielkości. szary. 
dobry w smaku, gospodarczy i na przetwory. Dojrze- 
wa \V styczniu i wytrzymuje do końca maja. Drzewo 
rośme dobrze na każdej ziemi. jest bardzo odporne na 
mróz i rodzi dOI:H1L p pp k 
RENETA KOKSA pomarańczowa: owoc średniej wiel- 
kości, kształlu renetowego, pomarańcz')wo-źółty z ru- 
mieńcem, desero
'y poszukiwany na rynku. Drzewo 
rośnie słabo, wymaga dobrego gruntu i zacisznego po- 
łożenia. OwocuJe wcześnie i stale. p pp k 
RE:'JET A L.\
DSBERSKA: owoc duży, płasko-okrągły, 
żMty z słabym rumitńcem, winno-kwaskowy, soczysty. 
Odmi,ma ta nadaje się przedewszystkiem do sadów 
handlow} ch i obsadzania dróg. Drzewo rośnie bardzo 
doLrze, na mróz wytrzymałe ! rod7.1 obficie. Dojrzewa 
w patdzierniku i wytrzymuje 	
			

/os_1934_09_08_nr7100004_0001.djvu

			DOBRA LUDWIKA: owoc dość duży, podłuiny 
kształtu gruszkowego z ślicznym czerwonym rumien. 
cem, soczysty, słodkawo-winnego smaku. Dojrzewa 
w wrześniu i wytrzymuje do października. Drzewo ro- 
śnie dobrze cierpi jednakowói od grzybka, rodzi do- 
brze. p pp k 
CHARNEZA: owoc średniej wielkości, żółty, szaro- 
nakrapiany, smaku wybomego, deserowy, poszukiwany 
na rynku. Drzewo rośnie dobrze i rodzi obficie. Dój- 
rzewa w wrześniu i wytrzymuje do pażdziernika 
o p pp k 
KONGRESOWKA: owoc duży, podłuźny. złoto. żółty, 
z delikatnym rumieńcem prążkowany, wyborny w sma- 
ku, soczysty stołowy. Drzewo rośme bujnie, tworzy 
koronę regularną. rodzi dobrze, na mróz wytrzymałe, 
na glebę niewybredne p pp k 
MASŁÓ\VKA DIELA: owoc duźy, jasno-żółty, soczy- 
sty, winno- kwaskowaty, dojrzewa \\' listopadzie i wy- 
trzymuje do stycznia. Drzewo rośnie- sIlnie, wymaga 
dobrej przepuszczalnej gleby i osłoniętego stanowiska 
p pp k 
PLEBANKA: o\Voc wielki podłużny. zielonawo żółty, 
czasem z słabym rumiet'1cem, soczysty, słodki, aroma- 
tyczny. Drzewo rośnie \uzywo i dlatego wymaga po- 
dwójnego szczepienia. Tworzy kocony rozłożyste, rO- 
dzi obficie i nadaje się specjalnie na ziemie lekkie. 
Dojrzewa w listopadzie i wytrzymuje przez glUdzień. 
SALlSBURY: owoc średniej wielkośd, podłużny, żółty 
z szaremi plamkami, soczysty i bardzo Stn2Czny. Doj- 
rzewa w pazdzierniku. Drzewo rośnie i rozwija się 
bujnie. Niewybredne j wytrzymałe na wpływy atmos- 
feryczne. p pp k 
Czereśnie. 
Materjał wyborowy, specjalnie do obsadzania dróg 
i zakładania sadów handlowych. 
200-300 cm wys. wp - 170-180 cm wys. p 
150-160 cm wys pp - karłowate k. 
CHRZĄSTKA CZARNA BOTTNERA - owoc bardzo 
duży czarny. MięsIwo soczyste, twarde i bardzo smacz- 
ne. Dojrzewa w końcu lipca. Drzewo rośnie silnie, 
jest wytrzymałe j płodne, 
CZARNA ODESKA (najlepsza) - owoc duży czarny, 
o wybornym smaku. Dojrzewa w początku lipca. 
Drzewo wytrzymałe i bardzo płodne. Odmiana ama- 
torska. 
FROMA CZARNA - owoc duży, brunatno-czerwony 
po dojrzeniu prawie czarny. Miąższ jędwy czerwony 
smaczny. Dojrzewa w końcu czerwca. Drzewo rośnie 
bujnie i rodzi obficie. wp p pp k - 
HISZPANKA CZARNA (wczesna) - owoc duży kształtu' 
sercowatego, krwisto-czerwony. po dojrzeniu brunatno- 
czarny, twardy, nadający się do transportu. Dojrzewa 
w początku lipca. Odmiana handlowa. wp p pp k 
MIODÓWKA - owoc średniej wielkości, okrągło-ser- 
cowaty, czerwony. Miąższ miękki, soczysty. Dojrze- 
wa w końcu czerwca. DiZewo wytrzymałe i płodne. 
Odmiana amatorska. wp p pp k 
MARMURKOWA - owoc tępo-sercowaty, jasno-różo- 
wy z wyraźnym marmurkowym uplamieniem. Dojrze- 
wa w połowie czerwca. Drzewo rośnie i rodzi dobrze. 
Odmiana handlowa. wp pp p 
OLBRZYMKA NAPOLEONA - owoc duży, żółty z 
.czerwonym rumieńcem, Mięsiwo jędrne i bardzo smacz- 
ne. Dojrzewa w początku lipca. Drzewo w dobrych 
warunkach rod;(i obficie i rośnie dobrze. wp p pp 


330 - 


, 


OLBRZYMKA HEOELFIŃSKA -- owoc bardzo duży, 
tępo. owalny, ciemno-brązowy, prawie czarny z czerwo- 
nemi kropeczkami. Mięsiwo ścisłe. ciemno-czerwone, 
soczyste i bardzo sm2czne. Wyborna odmiana handlo- 
wa. Dojrzewa w kOlku lipca. Drzewo silnie rosnące 
i bardzo płodne. udaje się w każdej dobrej ziemi. 
o . wp p pp 
ROZO\V A WIELKA.. - owoc duży, tępo-sercowaty. 
żółty. od strony słonecznej marmurkowany. Wyborna 
odmiana handlowa. Dojrzewa w połowie czerwca. 
Orzewo rośnie bardzo silnie, jest odporne i płodne. 
wp p pp 
WCZESNA MARCHIJSKA - owoc sr
dniej wielkości 
czerwony, mięsiwo jędrne i delikatne. Dobra octmia- 
na handlowa. Dojrzewa w połowie czerwca. Drzewo 
rośnie średnio, wytrzymałe i płodne. wp p pp 
WERDERA WCZESNA - owoc ciemno-czerwony, so- 
czysty. bardzo smaczny. Dojrzewa w końcu czerwca. 
Dobra oc1miąna handlowa. Drzewo rośnie dobrze, jest 
niewybredne na glebę i płodne. wp p pp 
Wiśnie. 


GORYCZKA KRÓLEWSKA - owoc duży, brunatny, 
mlę
i\Vo soczyste, kwaskowate. Wyborna odmiana na 
konfitury_ Dojrzewa w sierpniu. Drzewo rośnie bar- 
dzo dobrze i rodzi obficie. wp p op k 
KRÓLOWA HORTENSIA - owoc bardzo duży, okrą- 
gły, koloru czerwonego. w smaku wyborny. Pierwszo- 
rzędna odmiana stołowa i na kompoty. Dojrzewa w 
połowie lipca. Drzewo rośnie silnie l szczepione na 
czereśni rodzi mniej, na wiśni obficiej. wp p pp k 
ŁUTÓWKA - owoc duży ciemno-czerwony, soczysty, 
kwaskowaty. Pierwszorzędna odmiana na przerohy. 
Do;rzewa w początku sierpnia. Drźewo rośnie silnie 
i jest bardzo płodne. wp p pp k 
OSTHAJMSKA - owoc średniej wielkości, czerwono- 
czarny'. miękki soczysty. Bardzo dobra odmiana do 
masowej hodowli Dojrzewa w połowie lipca, Drzewo 
rośnie średnio, lecz rodzi bardzo obficie. wp p pp k 
SZKLANKA PODWÓJNA - owoc duży, ciemno.czer- 
wony, wybornego smaku, soczysty. Drzewo rośnie 
średnio j rodzi obficie. Dojrzewa w początku lipca. 
wp p pp k 


Śliwy. 


PIĘKNA Z LOV AIN owoc wielki, czarny, owalny, 
wybornego smaku. Dobra odmiana handlowa. Doj- 
rzewa w drugiej połowie sierpnia. Drzewo rośnie sil- 
nie, prosto, tworzy korony zwarte i jest bardzo płod- 
ne. p pp k 
MIRABELKA Z METZU - owoc okrągły. źółty z lek- 
kim rumień
em i nakrapiany, bardzo słodki i soczysty, 
dobry na konserwy. Dojrzewa w sierpniu. Drzewo 
rośnie srednio, rodzi obficie. p pp k 
RENKLODA AL THANA - owoc dość duly, brunatno- 
clerwony Mięsiwo żółte soczyste, odstające od pestki. 
Doskonała odmiana handlowa. Dojrzewa w początku 
września. Drzewo rośnie silnie. wytrzymałe na mrozy 
i rodzi obficie. p pp k 
RENKLODA ULENA - owoc duży, żółty, pokryty si- 
nawym nalotem. Mięsiwo żółte z białemi żyłkami, so- 
czy
te, winno. słodkie. Wyborna odmiana handlowa. 
Dojrzewa w sierpniu. Drzewo rośnie silnie i wcześnie 
zaczyna rodzić. p pp k
		

/os_1934_09_08_nr7100005_0001.djvu

			- 331 


" 


RENKLODA ZIELONA - owoc 
redniej wielkości, 
zielony, mięsiwo 
ółte, soczyste I ba
dzo smaczn
. 
Nieoceniona odmiana na przetwory. DOjrzewa w kon- 
cu sierpnia.. Drzewo rośnie średnio, rodzI obficie 
p pp k 
THE CZAR - owoc ciemno fioletowy. bardżo smacz. 
ny, miątsz żółty, odstający o
 pes!ki. Dobra odf!1i
- 
na amatorska. Dojrzewa \\t Sierpniu. Drzewo roSnl
 
nadzwyczaj silnie i presto, tworzy ładne korony, rodzI 
rychło i obficie. p pp k 
WIKTURJA - owoc duiy, kształtu jajkowego, różo- 
wo-czerwony z białemi kropeczkami, smaczny i. ar
- 
matyczny. Dobra odm.ian
 do r:nasowej upra-wy.. DOJ- 
rzewa w drugiej połowIe SI erpOla. Drzewo roŚnIe do- 
brze i rodzi corocznie 
ficie. p pp k 
WĘGIERKA WŁOSKA - owoc dU7Y, ciemno-ni.ebies- 
ł	
			

/os_1934_09_08_nr7100006_0001.djvu

			- 332 - 
0# 


Ulice wysadzane topolami wyglądają majest. t.ycznie i 
budzą powszechnie zachwyt. --..... :;r---- 
Robinia hispida (Akacja różowc1) Drzewo oC1dają- 
ce się do parku i ogrodu ozdohnego on:łl ł)hsad7.ania 
ulic. Kwitnie ślicznie różowo. Efe
towne to drzewo 
zdobyło sobie powszechne uznanie. 
Sorbus-aucuparia (Jarzębina), Powszechnie znane 
i lubiane drzewu parkowe i alejowe. \V jesieni pokry- 
wa się ślicznemi czerwonemi jagodami
 Rośnie na każ- 
dej ziemi 
Tilia parvifolia (Lipa drobnolistna) Znane drze- 
wo alejowe. parkowe i leśne, Lubi ziemię gliniasto- 
piaszczystą. Kwiaty lipowe dają bartnikom najlepsze 
miody. , 
Morus alba (l\lorwa biała). Sliczne drzewo parko- 
we i alejowe. rodzi smaczne owoc
 podłużne, podobne 
do je2yn. bardzo słodkie. zdatne na konfitury. Liście 
służą jako pokarm dla jedwabników i paszę dla bydła 
Krzewy morwowe nadają się specjalnie na lywopłoty 
ponieważ znoszą dobrze przycinanie i są odporne na 
wszelkie szkodniki i choroby. 
Informacje o hodowli jedwabnika udziela SIę za 
inreresowanym na miejscu bezpłatnie. 
Rośliny pnące . 
Ampelopsis quinque.olia (\Vino dzikie). Powsze- 
chnie znany krzew pnący o ślicznie zabarwiooych w 
jesieni liściach. 
Hedera-hel!x (Bluszcz) Krzew samopnący, nada- 
jący się do okrywJnia murów i altan, Rośnie dohrze 
w cieni. Liśc ie zimą zielone. 
Krzewy ozdobne 3-4 letnie. 
BeJberis aquifolillm (Machoń)_ lnany trwały krzew 
o zawsze zielonych błyszczących liściach i żółtych 
kwiatach w obfItych kiściach. Ozdoba każdego ogrodu 
a szczególnie tv zimie .. 
Budleja variabilis (Omżyn). Kwitnie od lipca nie- 
biesko w olbrzymich kiściach i odznacza się silnym 
zapachem. Na zimę ginie. wiosną odraste na nowO 
Wysokcść 130-150 cm. 
Buxus tBukszpany). Bardzo ładne i cenione krze- 
wy, latem i zimą zielone. Pora sadzenia od początku 
do końca maja. 
C,Hagana arborescens (Grochownik; Kwitnie 
żółto w maju. Roślina bardzo miododajna. Nadaje się 
tak2e na żywopłoty. 
Citisus laburnum (Złotokap). Bardzo ładny krzew 
parkowy z kwiatem podobnym do akacji, koloru żół- 
tego, rośnie bardzo silnie. 
Colutea arborescens. Ładny krzew parkowy. 
Kwiaty motylkowate koloru pomarańczowego, ukazują 
się od maja do września. Owoc strączkowy w kształ- 
cie pęcherzyków. 
CAR?INUS BETULUS - GraD pospolity. Krzew na- 
dający się na 2ywopłoty i szpalery. Znosi dobrze cię- 
cie 120-150 cm wyso
ie. 
CORNUS ALB..\. - Swidwa. Młode pędy ciemno- 
cz
rwone. Kwiaty i owoce białe. Krzew nadaje się 
na miejsca cieniste. Wyrasta do 3D0 cm. 
COTENEASTER HORISONTALIS - Irga. Krzew za- 
wsze zielony o du>bnych listkach, rozkładający gałąz- 
ki poziomo. Nadaje się zwłaszcza do obsadzania skal- 
nych skarp. Kwitnie róźowo, ewoc koralowo-czerwony. 
CRATAEGUS OXYACANTHA - Głóg zajęczy. Nada- 
je się du obsadzania jako źywopłot. Kwitnie biało, 
owoc czerwony. ... 
CYDONIA JAPONICA - Piiwa japE>ńska. Bardzo ła- 
dny krzew ozdobny, czerwono kwitnący z owocem 
podobnym do jabłek, 


,. 


DEUTZIA CRE
A T A - Zylistek. Bardzo ładny krzew 
wyrast
jąC\' do 200 cm. Kwitnie bardzo wdzięcznie, 
czysto. biał;) w glof1kach od kwi
tnia do lijJca. nl
n. 
DEUTZIA GRACILlS
 Jak. poprzedni, lecz wyrasta 
tylko da 50 cm wysoko. Nadaje się także do pędzenia. 
DIERWILEA (Weigelia amabilis) Śliczny krzew parko- 
wy odznaczający się wspaniałym i obfitym kwiatosta- 
nem w kształcie dzwonków, koloru blado-czerwonegą. 
FORSYTIA VIRIDISIMA, ł Krzew średniej wielkości 
wyrastający do 200 cm wysoko. Kwitnie bardzo wcze- 
śnie wiosną, jeszcze przed ukazal'liem się liści, ig!to 
w kształcie dzwoneczków. .... Ń 
GENISTA TIXCTORIA (Żarnówiec). Krzew zimą zie- 
lony, rośnie skupiorlY, nadaje się na remizy. kwitnie 
żółto. · 
o 
KERIA JAPONICA (Złotolin). Odmładza się rok rocz- 
nie z korzenia. Kwiaty wielkie żółte, gałązki śliczne 
ciemno-zielone. .... [ 
LIGUSTRUM VULGARE (Liguster). Znany krzew na 
żywGpłoty. Znosi dobrze cięcie, udaje się nawet w 
Clemu. . '. '1 fi 
Lonicera alba (suchodrzew). Dobry krzew do ogrodu 
i parku. Znosi dobrze cień i rośnie na każdej ziemi. 
Kwitnie biało, Jagody ma czerwone, wyrasta do 400 
cm wys()ko. 
J' 
PHILADELPHUS CORONARIUS (Jaśmin). Znany 
krzew parkowy. odznacza się bardzo silnym wzrostem 
obfitym białym kwiatem i nadzwyczaj silnym zapachem. 
Philadelphus Lemoiney (Jaśmin) pełnokwiatowy. Jak 
poprzedni, lecz kwiaty ma pełne. a wzro
t śred!!i. 
Rośnie na ka2dej ziemi. - 
Prunus Mahaleb (Antypka) - bardzo ładny i poży- 
teczny krzew parkowy, wyrastający w wielkie drzewo, 
kwitnie biało i silnie pachnie. Również służy jako 
podkładka do szczepienia wiśni karłowych. 
Prunus pissardi (śliwa czerwono-listna) - kwitnie 
wczesną wiosną, jeszcze przed ukazaniem się liści 
biało. Liście kwisto-czerwone. 
Prunus triloba - Jeden z naj piękniejszych kf7ewów 
ozdobnych Kwitnie przed ukazaniem się liści r610- 
WO, p,>dobnie . jak róże drobnokwiatowe. Nadaje się 
rówmeż do pędzenia w szklarni. 
Ribe" auceum (Pożeczka złota) - kwitnie tółto. owoc 
czarny, wielkości wiśni, podobny do porzeczki czarnej. 
Służy również jako podkładka do szczepienia agrestów 
i porzeczek plennych. { ł- 
Ribes-aJpinum (porzeczkd alpejska) - podobna do po- 
przedniej, liść i gałązki ma drobniejsze. Rośnie dob- 
rze także w cieniu. ł l 
Ribes sanguineum (porzeczka krwista) - Śliczny krzew 
parkowy. Kwitnie w wIelkich gronach kwiato\\ych 
czerwono Na ziemię nie wybredny. 
Rosa rubrifolia (Róża czerwonolistna). - Ró2a z liściem 
ciemno-czerwonem i różowem kwiatem. ..-i 
. 
Rosa rugosa - róża dzika z gęsto osadzonemi drob- 
nemi kolcami. Kwiaty pojedyńcze różowe wielkie. 
Owoc czerwony bafdzo duży, płasko-okrągły. dobry 
do smarzenia. ) 
Salix r6smarinifolia (wierzba) - niski pełzający krzew 
z liściem podobnym do rozmarynu, koloru srebrnego. 
Bardzo polądany jako soliter na trawniki. ,
 
Spirea bilardi (Tawuła) - kwitnie na wierzchołkach 
młodych pędów czerwono w kształcie baziów. 
Spirea opl1lifolia (Tawuła kalinolistna) - kwiaty białe 
podobne do kaliny, po okwitnięciu czerwono zabarwio- 
ne. Rośnie nadzwyczaj silnie na kat.dej ziemi. 


....... 


"
		

/os_1934_09_08_nr7100007_0001.djvu

			-- 333 


Spirea sorbifolia (Tawuła jarzębino listna) kwitnie biało 
w olbrzymich kiściach. Liść ma podobny do jarzębiny. 
Spirea van Houttei (Tawuła biała). Jedna z najpięk- 
niejszych tawuł o liściach drobnych i białych kwiatach 
w czerwcu w kształcie baldaszków. Nadaje się równie2 
do pędzenia w szklarni. . 
Symphoricarpus racemosus (śnieguliczka).- powszech- 
nie znany i lubiany krzew z białemi kwiatami w je- 
sieni. Kwiaty drobne rótowe przez całe lato. Nadaje 
się równiet na obwódki 
Syringa vulgaris (Bez pachnący) - powszechnie zna- 
ne Krzaki bzów z kwiatem fioletowym lub białym w 
maJu. 
Tamarix tetrandra (Tamaryszek) - bardzo ładny krzew 
ozdobny, z delikatnem ulistnieniem, podobnem do 
asparagusu. Kwitnie w maju różowo. 
Viburnum lantana (Kalina) - Krzew śledniej wi
lko. 
ści z kwiatami białemi w kształcie baldaszków i kora 
lowo-czerwonemi jagodami. Znosi dobrze cień. 
Róże. 


Róże pienne krzaczaste i pnące. 
Szczegółowych informacyj dotyczących sadzeoia i pie- 
lęgnowania róż udzielamy każdemu zainteresowanemu 
bezpłatnie, 
UWAGA: Skróty za nazwą oznaczają botaniczną klaSę cM. 
R - remontant y - powtarzające. . 
T. H. - Thea hybrida - mieszańce herbatnie. 
Per. - Pernetiana - Ró1e Perneta. 
Po] - Polyantha - RMe bukietowe_ 
Mult - Multiflora - wielokWIatowe - pnące. 
Freiburg II. T. H, brzoskwiniowo ró20wa, wewnątrz 
jaśniejsza. 
Fischer et Holmes R. Błyszcząco szkarłatna, 
Golden-Ophelia T. H. Złoto żółta. 
Glorie d'HoJande T. H. Ciemno-aksamitno-czerwona 
silnie pachnąca. 
Gruba an Teplitr T. H. Czerwona z aksamitnem od- 
cieniem nadająca się na rabaty. 
Hadleyrose T. H. Ciemno kr
isto czerwona, pełna 
kształtnej budowy. 
Hugh-Dickson R, Szkarłatno-karminowa, 
Independence Day Per. Złoto-miedziana z różowym 
nalotem. 
Juliet Per. Złoto-2ółta z krwisto-czerwonym odcieniem 
dwubarwna silnie pachnąca. 
Lady Hillingdon T H Kwiat podłużny pomarańczo- 
wo. żółty. 
La Tosca T H Jasno-rożowa, wielka pełna. 


Los Angeles Per Lśniąco. różowo z złoto-2ółtym od- 
cieniem. 
Mad. Karl Druschki Rem Wielka biała. 
Mad. Carolina Testout T H Róźowa z połyskiem 
obficie kwitnąca. 
Mad. Edouard Heriot Per. Koralowo-czerwona z żół- 
tym odcieniem, 
Mad. Melanie Soupert T H l\wrelowo-źółta. 
Mrs. John Laing Rem. Srebrzysto-róź0wa. 
Sachsengruhs Rem. Cielisto-rÓ20wa, wielka, kształtnej 
budowy 
Ulrich Brunner-fils Rem. Wiśniowo-Clerwona. 


. 
R6
e bukietowe. (Polyantha). 


Jesaie Pol. Wiśniowo- czerwona. 
Katharine Zeimet Pol Czysto-biała. 
Mrs Cutbusch Pol Lśniąco różowa. 
Rodhatte Pol. Wiśniowo-czerwona. duża. 


R6
e pnące. 
Dorothy P erkins Mult. Łososiowo-rótowa. 
Gruhs an Zabern Mult. Bi
ła. 
"Tauaendschon Mult. Lekko rÓŹOW3. 
Rubin Mult. Błyszcząco.czerwona. 
Veilchenblau Rótowo-fioletowa. 


Wierzby koszykarskie. 


Salix vimmalis L. (Konopianka) nadaje się 
na grunta średnio wilgotne i lekknie odsypy rzeczne 
Dosbrcza grubych prętów i bywa najwięcej u2ywaną 
na koszyki surowe. 
Salix caspica (Wierzba kaspijska) c.
 udaje się Da 
gruntach SUChYCh i lotnych piaskach i stąd jej wyso- 
ka wartość. Dostarcza prętów długIch i prostych. ko- 
loru fioletowo-czerwonego. "- 
Salix rubra (Wierzba piaskówka) - udaje się na 
gruntach suchych i żwirowatych. Dostarcza pierwszo- 
I rzędnego towaru koszykarskiego. Pręty jej są bardzo 
długie, cienkie, prawie bez rdzenia, dlalego nadają się 
do delikatnych robót koszykarskich. Na gruntach mo- 
krych nie udaje się wcale. 


UWAG A! Sadzonki wierzb dostarczamy od grudnia do mftja. 
Sadzonki otrzymane W czasie mrozów należy rozpakować. 
nakryć całkowicie śniegiem i pozostawić do wiosny lub za- 
dołować W piasku na wolnem powietrzu. 


Poz. 301 


Licencja ogierów. 
Mająca się odbyć dnia 12. 9. 1934 r. o godz. 
11.30 licencja ogierów nie odhędzie się. 
Termm licencji ogierów zostanie zainteresowanym 
podany w póżniejszym termmie. 
Nr. Wojsk. 15/45/34. 
Sznbin, dnia 3. września 1934 (. 
Kierownik Starostwa Powiatowego 
( -) Dąbrow
ki 


.\ 


Poz. 302 
Zmiana w obwodach urzędowego badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa. 
Uchwałą z dnia 14. czerwca 1934 r. postanowił 
Wydział Powiatowy na zasadzie 
 l rozporządzenia 
Pana Ministra l	
			

/os_1934_09_08_nr7100008_0001.djvu

			-334- 


Dział nieurzędowy. 


Tydzień Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 
Nie wiemy nigdy, co nas, lub najbliższych jutro 
spotkać może, co przyniesie nam dzień następny - 
pokój, czy wojnę zdrowie i siły - czy choroby łub 
nieszczęścia. Przysłość należy do przezornych. 
"Rozwój Czerwonego Krzyża - to poczucie zwięk- 
szonego hezpieczeństwa w chwIlach katastrofy" - DO- 
wiedział Pan Prezydent Rzplitej Prof. Ignacy Mościcki 
Dostojny Protektor P. C.;K. 
Polski Czerwony Krzyż tworzy i szkoli drużyny 
ratownicze kobiet i mężczyzn w niesieniu pierwszej 
pomocy zarównlJ w czasie straszliwych ataków gazo- 
wych w razie wojny, jak i wszelkich klęsk żywiołowych 
i epidemij, jakie nam zagrażają w czasie pokojowym. 
Corocznie dzięki pracy P. C. K. setki tysięcy 
złotych. zebranych wśród społeczeI1sh
;a, zamienia się 
w kolumny samochodów sanitarnych P.C.K. w namiot y- . 
punkty odżywcze, nosze, apteczki przeciwgazowe i dro- 
gowe; w szpitale. lecznice i s:1natorja. rozsiane w liczbie 
ponad 160 w całem kraju - w kolumny dezynfekcyj 
ne do walkI l brudt.m l chorobami zdkaźnem:, \\ ty- 
siączne :,adry sanitarjuszek, pieh;gniarek. \\' clbrzymie 
zapasy środków, potrzebnych dla podjęcia [:ziałaiJ ra- 
towniczych. 
Niech więc w szeregach Polskie
o Czer\Vonego 
Krzyża spotkają się wszyscy, którym spokojna chwila 
dzisiejsza nie przesłoniła. troski o niezn...ne, a jakże 
często groźne i straslliwe d13 nieprzygotowanych jutro. 
Drobna skłaoka członKowska - 3 złok ro
znie - 
zwróci się każdemu st :krotnie w chwili kata:o;trofy 


. 
------------ 


Akcja Ratownicza W. T. K. R. i Komitetu do 
Spraw finansowo-rolnych dla rolników 
dotkniętych klęską żywiołową. 
\V śwdę, dnia 5 września b:-. odbył.) się w SlU- 
binie o godz. 12 t:::J \\' salce S,:jmlku Pow. Lebran:e 
Rady Powiat.. Prezesów k6łek, \Y ójtów i kilku wybit- 
nych rolllikó\v pow. Szubińsk. w sprawie zł:.i£ganizo\Va- 
nia akeji w kierunku pumo'.:y rolnil{om dotkl11ętym klę- 
ską żywiołową. 
Zebraniu przewodniczył PrezeS Pow. WTKR Szu- 
bin p. M. SluIczewski l Ch J.'aliszewa. Zebranie zaszC7Y- 
cił swą obecnością pan Sta.osta Powiatowy Dąbrowski. 
Naczelnik Urzędu ,:, kor bo v. ego p. OnyszKIewicz i inni. 
Po odczytaniu prLez p. Prezesa okólnika Pan	
			

/os_1934_09_08_nr7100009_0001.djvu

			. 


Sprawozdanie z walnego Zebrania Koła Związku 
Re'Zerwiatów w Kcyni. 
Dnia 25 sierpnia b, r. o godz. 17-tej odbyło się w Kcyni 
Walne zebranie tamtejszego zreorganizowanego Koła Związku Re- 
zerwistów, które, jak n.. miejscowe stosunki, było wprost impo- 
nujące. Szczelnie wypełniona sala świadczyła o tern, 1e nasi r
- 
zerwiści w całf'j pełni rozumieją cel i zadanie Związku Rezerwi- 
stów i konieczność garnięcia się pod jego 'ztanclar. Zebranie za- 
gaił dotychczasowy prezes p, Klapa, witając na wstępie p. Staro- 
-stę Powlat('wcgo Dąbrowskiego ja\\o przedstawiciela władzy po- 
wiatowej i gorl:wego opiekuna organizacyj wojskowych, burm. m. 
Kcyni p. Sołtana, przedstawicióli miejscowej palestry oraz dele- 
gatów zarządu Powiatowego Związku Rezerwistów z prezesem p. 
Dr. Kurpiszem na czele, Po zagajeniu odczytał p prezes ni1ej 
podany porządek obrad na który zebr
ni się zgodzili: l. Zagaje- 
nie. 2. Stwierdr:enie obecnych. 3 OdcŁytanie protokółu z zebra- 
nia organizacyjnego. 4. Zapisanie się nowych członków. 5. Wy- 
bór prezydjum walnego zebrania 6. Sprawozdanie z dC\tychcz-ł- 
sowej działalności zarzqdu i kola. 7. Udzieleni
 absolutorjum, 
8, Wybór nowego zarządu. 9. Wnioski i wolne głosy. 10 Zam- 
knięcie. Obrady toczyły się ściśle według wyżej po.lanego po- 
rządku. Po wyczerpaniu punktu 4-go wybrano na przewodni.:zą- 
cego Walnego zebrania prezes.1 powiat Zw. Pez, p. Dr. Kurpisza 
który w mocnych słowach przedstawił cel i zadanie Zw. Rezerw. 
oraz przebieg dotychcza80wej pracy zarządu pow. i organilację 
Zw. Pez, na terenie powiatu, Po przemówieniu przewo(bicz
cego 
obrady toczyły się dalej wedłu
 ustalonego porząd:m dobiegając 
<10 p-ktu B-go - do wyboru nowego zarzJdu, w skład którego 
weszli w głosowaniu przez aklamację: pp. Klapa Fr - prezes 
Paszkiewicz L - wicepr. Tuliszkiewicz Fr - sekretarz. Olszak St' 
skarbnik, Sypniewski J - zasL sekr., Semrau S - komendant, Tanaś 
ref. woj
kow, Bosacki I - ref. wych. obyw.. Jaszczak ,V i Ko- 
nieczny K - ławnicy. Komisja rewizyjna: p. p. Tani
lew,cz Fr, 
Jagodziński W, I iegler St. zast. Fortowski i Wieczoro\Vski. Po 
ukonstytuo aniu się nowego zarzCj(lu zajął 
łos p. St8rosta Dą- 
browski wskazując na olhrzymi wprost rozwój tej or
<łnizacji i 
zachecił zebrc!nych do kontynuowania ruzpoczętej pracy w myśl 
regulaminu Zw. Rez p zysporzyć pai 1 stwu nie tylko dzielnych o- 
brońców całości granic naszych ale 'i ofiarnych i czynny..:h spo- 
łecznie obywateli. W podnio
łym nastroju od
piewano .Pierwsz:t 
Brygadę- poczem przewodniczący zeJranie s.)lwował. 


--- 


Polski Czerwony Krzyż 
Koło Szubin 


urząd a w niedzielę, Y. września br. uroczystv 
obchód piętnastolecia 
połączony z zakończeniem tygo,
nia propagandowego 
P. C. K. ;;( następującym programem; l) godz. 9,00 zbior- 
ka wszystkich towarzystw miejsc. z standarami przed 
Domem P.olskim 
. godz. 9,15 wymarsz na uroczyste 
nabożeństwo du kościoła 3) Po nabozeństwie pochód 
przez miasto i następnie rozwiązanie pochodu przed 
Domem Polskim, Wieczorem o godz. 20 tej w Domu 
Polskim, wieczorek połączony z taJkaml na ktorem przy 
grywać będzie doborowa orkiestra. Dochód uzyskany z 
imprezy przeznaczony jest na rzecz ofiar powodzi w 
Małopol:,ce. Ze względu lia doniosły cel całej uroczysto- 
ści uprasza o wzięcie udziału w niej wszystkich obywa- 
teli miasta I okolicy Komitet. 
. 


Jarmark. 
w środę dnia 19 wrzesma 1934 r. odbędzIe się 
w Szubinie jarmark ogólny. Spęd bydła i lwierząt ra- 
cicowych za zezwoleniem władz przełożonych dozwo- 
lony. 


Ii.ronil,a IJolleYJlla. 
W dniu 15. VIII. 34 r. Rybacka Franciszka, robot- 
nica, stanu wolnego zam. w Ludwik()wie. pow. szu- 
biński
go porodziła dziecko, które udusila zaraz po 
porodzIe I zakopała w ogrodzIe, Gdy dowiedziała się, 

e policja przeprowadza dochodzenia w sprawie tej, 


". 


, 


335 


wykopała trupa wło2yła go do worka obciążyła ka- 
mieniem i wrzuciła do jazu obok śluzy na Noteci w 
Gtomadnie, po\\-o szubińskiego. 
Pozukiwania trupa za pomocą haków i współu- 
dziale 4 ryb
ków nie dały wyniku. 
Dochodzenie w powyższej sprawie wraz z ujętą 
Rybacką Franciszką przekazane zostały do Sądu Grodz- 
kiego w Kcyni. 
W dniu 31. 8. 34 r. na trasie Szubin - Smolni- 
ki, pomiędzy słupami Nr. 52 - 53, skradziono 65 mtr. 
drutu telefonicznego grubości 1,5 mIm wartości 6 złjl 
który zerwał się wskutek działań atmosferycznych. 
W sprawie p02aru w dniu 21 8, 34. na szkodę 
Lipca Władysława z Siedliska, prz;;: prowadzono dalsze 
dochodzenia w toku których ustalono, że pożar pow- 
stał od iskier wydobywających się z pieca od piecze- 
nia chleba znajdującego się w sieni domu mieszkalne- 
go. Iskry padły na dach kryty słomą, który zapalił się. 
W dniu l. 9. 34 r. o godz. 20, 15 w Malicach na 
szkodę rolnika Kamińskiego Leona spalił się budynek 
w którym mieścił się śrutownik z zĆ!pędem motoro- 
wym i 50 kwintali zboża, ubezpieczone w Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajewnych w Poznaniu na sumę 20800 
zł. Pogorzelec oblicza straty powstałe wskutek pożaru 
na 19000 zł. Przyczyny powstania pożaru dotychczas 
nie ustalono. 
\V sprawie pożaru \V dniu 7, 8. 3-1 f. na s"lkodę 
Zv. !
rzykowskiego Wojciecha przeprowadzono dalsze 
dochodzenia, w toku których faktycznej przyczyny 
powstania pożaru nie ustalono. Jest podejrzenie, że po- 
żar spowodował syn pogorzelca Z..\'lerzykowski Jan 
kawaler, lam. w Dobieszewie, z niedbalstwa, gdyż w 
dniu tern około 10 minut przed pożarem był w podwó- 
rzu i odpasał konie. Ponieważ nie miał latarki przy- 
puszczalnie przyświecał sobie zapałkami i rzucił nie- 
dopałek w suchą koniczynę, która zapaliła się jednak 
brak konkretnych d)wodów. t 
W sprawie pożaru w dniu Ut 8 34 r. na szkodę 
Srzykcego Feliksa 1. Arnoldowa. przeprowadzono dalsze 
dochodzenia w toku których ustalono, że pożar pow- 
stał od iskier wydobywających się z komina domu 
mieszkalnego w czasie pieczenia chleba. 
\V dniu :23. 8, 34 r. o god. 12 w Wymysłowie, 
na szkodę rolnika Sródki Teodora, spaliła się wozow- 
nia drewniana kryta papą (otwarta) i 3 wozy robocze, 
ubezp:eczone na sumę 1250 zł. Pog0rz
lec oblicza 
straty powstdłe wskutek pożaru !la 675 zł W toku 
przeprowadzotl. dochodzeń ustalono, 'Że pojar spowo- 
dowały małoletnie dzieci, które bawiły się zapałkami 
na wozie na którym była słoma. 


Ogłoszenie 
Zarząd Gminy Pturek w Pturku 
wydzierzawi w drodze pUDliclnego przetargu w sobotę 
dnia 15 września br. o godz. 15 w sołectwie 
prawo ryboł6stwa 
na rzece Noteci 
w obrębie gminy Ptnrek na przeciąg 3 lat z tern, że 
zastrzega sobie dowolny wybór dzierżawcy 2. trzech 
najwięcej dających. Warunki można przejrzyć w so- 
łectwie każdego dnia od godz. 14-ej do 15-ej 1 będą 
ogłoszone przed licytacją. 
pturek. dnia 28 sierpnia 1934 r. 
Laube Teofil 
sołtys kom. 


l
		

/os_1934_09_08_nr7100010_0001.djvu

			. 


L!': 


.".., 
'.e'
 


-1, \ ..... "."\_ 


. -'r. 


335 - 


'., 


w'J ho 


Składaj oszczędności Twe i kapitały 
czasowo niepotrzebne w gospodarstwie w 


KO · - UNAl EJ KASIE SZCZEONOŚCI 
, 
l) o 'v I a t l' S Z l' II i 'ł S k I e g o - "T S Z l. II i Ił i e. 
Za wkłady te odpowiada powiat całym swym majątkiem. 


a' ..;. 


.. 


'"... ,
 


I 
>. 
- ".j 
.-1 
I 


Składając w Kasie Oszczędności własnego powiatu, naJ))',vasz 
prR'" do pożyczek w potrzebach własnych, służysz .obywatelstwu 
własnego powiatu, przyczyniasz się do zdrowego obrotu pieniądza 
w własnym powiecie a temsamem i Państwie. 


.... 
-. 


.. 


Wpłacać można w każdym urzędzie pocztowym na konto Kasy w P. K. O. 
Poznań Nr. 200 616. 


.. 


't  
, 


I 


.'.... 


: 


&'!- 


, .. 
1';.. ,""/ 


, 
'1. . ':'" \
-
,.A_ 


." .
 
, -. 


'. 


. 
 
..:--jo-
.
,,,,,
, .......--  " . - ., :t

 .. " .;i":>!. '
:;fł-;" 
,
I"' 

 . .

 1!1
","-Ji" w' 


. 


Ogłoszenie 
Prawomocnemi uchwałami Walnych Zebrań 
z dnia 15 i 29 marca 1933 r. postanowiono 
zgodnie z 
 43 statutu Spółdzielni oraz art. 
75' Ustawy o Spółdzielniach 
likwidację Spółdzielni 
Dom Polski VI Szubinie 
Spółdzielni z ograniczoną odpowiedlialnością. 
Na likwidatorów wybrano b. członków Za.. 
rządu: Hieronima Dypczyńskiego oraz Feli.. 
ksa Synorackiego z 
zubina. 
Na podstawie powyższych uchwał wzy.. 
wa się po myśli art. 76 Usta\vy o Spółdziel.. 
niach wszystkich wierzycieli do zgłoszenia 
swych roszczeń na ręce likwidatorów. 
Szubin, dni
 5. września 1934 r. 
Dom Polski w Szubinie 
Spółdzielnia z ogr. odpowiedz. 
w likwidacji. 
( ) Feliks Synoracki 
(-) Hieronim Dypczyński.  


A t r a m e n t oraz k r e d ę 
szkolną 


NAJTANIEJ 


POLECA 


Drukarnia Oręd. w Szubinle 


- 


Domek z ogródkiem 
i zabudowaniem korzystnie na sprzedaż. Gdzie? wska- 
źe p. Walkowska, ul. Paderewskiego nr .10. 


- 


Wróciłem 
z ćwiczeń wojskowych 
. ntoni Malak 
lekarz weter. 
KCYNIA Rzeźnia Miejska. 


. -"- G lełd a rSydg -os.k a 


. . 
--......... ......... -- 


z dni3 6. wrzcśnia ) 934 r. 
. 


Źyto 
Pszenica . . 
Jęczmień browarowy 
Jęczmień zimowy . 
Jęc7mień prztmiałowy 
Owies . 
Mąka żytnia 65 0 /41 
Mąka pszenna 65°/0 
Otręby żytnie . 
Otręby pszenne grube 
Rzepik zimowy 
RzeaJak zimowy . 
Mak niebieski 
GOfCzyca 


. 17)50-17,75 (Ol' 
18,75-19,5010) 
. 21,50--2:!,00(0) 
. 14.50-1;;,25(0) 
19,00-19,50 
oJ 
16,75-17.2!1 (O) 
23,7b-24.i.5 (o) 
'27,75-28.50 (o) 
12,00-12,75 (o) 
. 12,25-12.75(0) 
. 39,00 -40.00 (o) 
, 41,00-4:.'.00 (o) 
. 46.00-49,00 tO) 
. 47,00-50,00 (o) 


".
ł .' 


---- 
.J-...
-
o- 
.. 
. 
.; 


. ...... 


SKLADAJCIE OFIARY 
NA POWODZIA.N I 


Za uział urzędowy odpowiada S tarostwo. Za dollał meurzędowy J. Kapsa, 
zubm. 


\ 


.... 


,