/Pomorze_005_07_001_0001.djvu

			"'... 


, .>£ ł i 
 , · 
I ", " 
 '. 
 I I "" 


.
 
, 


1 
',: /,,' .K
ItQA 'wJ,.11
-' 
: !
, ft_J)12I:aOWA I, r 
\ !iW'\.- " AA T Ak ń'T'A .. 
ł .. I. I .I. 
 
. .L
 · · 

 

 

]2

IĄ
,=,._,,, ' 
 
/, ..,. - - \. 


, I 
I 
ł 
J 
'!: 


I OK 


19 


, 
 
.'..: ..,ł' 

 
 , 
r . .: 
'u 
 


2 j 


" . 


-- - 


j
		

/Pomorze_005_07_004_0001.djvu

			II I ł"I'I' U. 1""1'" 
11111 liiI. I 1111 III HIIIIIIIIIIIIIIIII II 1111111111111' II III III II. 
J I 


CL ME!
T 


-WAfNO 


TOWARZYSTWO 
HAN D LO \JQ-P Hl E
lYSŁOWE 


dł\Yfł. u. D. Dietrich i Syn z o. p. 


7ąd i TORUŃ..
10KHE 
11 
Oł.KIEWSKIEGO n 


Telefon, 488 iDei. 105. 


, 
.. .dr, telegr, ŻelaZ6S!Jł' 1oruli-Mokre 


NARl
UZIA ROLNICZE I PRJEMYSlOWf 


.Ił. " ( 
Jjz RY 
ł[ HY 
3 I 


GWOŹD11E 
PODKOW' 
PODKOWCE 

 U K S 'Y' 


. J
A- 
BRYi\.A\., tA 
'"' 
I RUR I KOLAN 
BLASZ. DO 
. 1 PlEt....
W 
U
Ńłl:lJCIIY L.... \.; I F: 

 't: E 
n R U f Y 
 ..A'Jr';l
 
I TOCZ.AKt " 
r
" W L }) ł, Y 
- _ Ł ' OPAT v ...ijn a. . k W,"0311! Ś R " U B Y 
... pięce drz" n}, ł 'Izł... '_ 


' I .... -
,.. --- -.....-----.. 1Io.........__
 
. II . I" I II m 1111 1111 III 1111 
'.d 1111 1IIIIII!IIIIIłlllllllllllldm II 1011 '111111 1111111, 11111 111111 hlhl -I" I II
		

/Pomorze_005_07_005_0001.djvu

			l 


D Z I A Ł I. 


OGÓLNY POGLĄD 
NA MIASTO. 


....
		

/Pomorze_005_07_006_0001.djvu

			Im
 - 
III\III!:. 

 lln e llllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllmllUlIUlIIIIHIHlIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 := 

II W "'=iiII IllItW 
. DAwn. RI[HARD IH
MA
 : 
;,;::;: == 
== 5E 

 = 
= ii:::C 
== = 
= 
 

 = 
= : 
= nAJWUKun. . 

 ABRYKA 'I(R"IK
 : 
= ::= - 
== == 
= 
, ;: 
II:: = 
== == 

 
= 
 
$ = 
=: .... w RĘKf\CH POLSKICH ..... == 
== !!5 
, . = 
= TORUN ... 
TELEFON 72. JĘCZMIENNF\ N2 4'13 ;::;; 

 .. .. . 

 

 tr.= lIliII IIIIIIUllllllllllllllllmlllllllllilllllm!llll!!IIlIIlIIlUUllllllllllllm!llUlmmlmlll!ltlllllUlIIlIIlIIlIIlllIIllII1I 'SiI 1111 
 

ltllllil(?" - . - . . - . '=ilu urr
		

/Pomorze_005_07_009_0001.djvu

			r 


KSIĘGA 
ADRESOW A 


\1 


I 


A 


s 


T 


A 


TORUNIA 
tWRAZ Z PODGÓRZEM 
I POWIATEM TORUŃ-WIEŚ 


R 


o 


K 


1 


9 


2 


3 


- 
-- - 
NAKŁADEM WYDA 'WNICTW A KSIĘGI ADRESOWEJ W TORUNIU 


-
		

/Pomorze_005_07_010_0001.djvu

			",... 
I 


PRZEDRUK CAŁOŚCI JAKOTEŻ POJEDYŃCZYCH CZĘSCl 
PRAWNIE ZASTRZEŻONY 


I 
t 


r 


Ol 


#.o 
\.\.10 fi"... 

EiłSYlt..'1M 
.. lOIIl 


ODBITO W POMORSKIEJ DRUKARNI ROLNICZEJ W TORUNIU 
OKŁADKĘ PROJEKTU STEFANA WOJCIECHOWSKIEGO 
WYKONAŁY ZAKŁADY GRAFICZNE "SZTUKA" W TORUNIU. 


1). (' ( bł
		

/Pomorze_005_07_011_0001.djvu

			, 


TREŚĆ. 


Słowo wstępne 
Historja Torunia 
Handel i przemysł w Toruniu ongiś i dzis 


DZIAł. !. 


o g ó I n y p o g III d D. m i . s t o. 
Spis ulic i placów miasta Torunia 
Ogrody publiczne - Parki - Cmentarze - Tarj!owice . 
Osobliwości godne widzenia w Toruniu 
Koscioly - Kaplice - Gmachy publiczne 
Budynki prywatne 
Muzea - Bibljoteki - Pomniki - Teatry - Kinoteatry - Hotele 
Pensjonaty - Restauracje - Ogrody restauracyjne - Kawiarnie 
Cukiernie - Mleczarnie - Kapieie - Pisma 
Dorożki i taryfa dla dorożek 
Tramwaje elektryczne 
Przewóz przez Wisłę - Stacje kolejowe 
Rozkład jazdy kolejowej 
Spis telefonów 


DZIAł. li. 


S kor o w i d z U r z ę d o w y. 
Alfabetyczny spis urzędów wojskowych i cywilnych państwowych 
samorządowych i komunalnych . 
Spis urzędów parafialnych i gmin wyznaniowych 
Spis szkół i zakładów naukowych 
Prywatne szkoły zawodowe 
Spis rozjemców . 
Spis opiekunów ubogich 
Spis cechów . . 
Spis instytucji publicznych 
Spis notarjuszy i adw.katów 
Spis towarzystw . 


___L 


StroII" 


1-4 
5 
5-6 
6 
7-8 
8 
10 
11 
12-13 
13-14 
14 
15 
16-34 


1-32 
33-35 
35-40 
40 
40-43 
43-47 
47-48 
49 
49 
50-59 


3 


J
		

/Pomorze_005_07_012_0001.djvu

			DZIAL III. 


M i e s z kań c y. 
Spis wałścicieli domów i lokatoróv. w alfabetycznym porzadku 
wedle ulic i numerów domów 
Spis mieszkańców alfabetyczny . 
Dodatkowy spis mieszkańcow. którzy zostali opuszczeni lub zamel- 
dowali się do pobytu w czasie drukowania "Księgi Adres:' 


DZIAL IV. 


T,";::: 


Strona 
1-144 
145-301 


302-314 


S kor O W i d z p r Z e m y s ł o w o - h a D d l o w y. 
Kupcy, Przemysłowcy i Zawodowcy wedle branż. 1-34 
Lista uczestników Obrotu czekowego w Pocztowej Kasie Oszczę- 
dnościowej 35-38 


DZIAł. V. 


podllórz. 


Alfabetyczny spis ulic 
Alfabetyczny spis mieszkal'1ców 
Kupcy. Przemysłowcy i Zawodowcy wedle brani: 
Spis Urzędów i towarzystw 


DZIAL VI. 


powiat Toruń-Wieś. 
Alfabetyczny spis miast i gmin powiatu Toruń-Wieś 
Alfabetyczny spis obszarów dworskich powiatu Toru'- Wieś 
\'V'ykaz sądów rozjemczych powiatu TOrlu'1- Wieś 
Wyka£ gmin kościelnych powiatu Toruń-Wieś 
Wykaz lekarzy powiatu Toruń-Wieś 


DZIAł. VII. 


Oj łosze n a. 


A l ł a b e t y c z n y s p i s r z e 
 z y. 


_11><-- 


.ł 


1 
10-11 
10-11 
11-12 


2-5 
4-7 
8-10 
11 
12
		

/Pomorze_005_07_013_0001.djvu

			_. _ __....._....L....... ____... ..... _ 
.___
 
- .
. 

 :;;e:,.' 
. I' ' \1 ł-I ,-. q,'7r.::r;-;.- 
J .
 

. 4,. 
,

 !Jk

k-J .
j . Ab 
fi Xl 
 ol. .
 I " . f J ij I I ! 1'- 
\ 
""""l.""""h,",
 
"" - d /
\ l' ,. 
.....""...... [Ę'
£TH?
 . ',. ,'J 


t'i' (' "'Ił" 
...; 'I" , J 


SŁOWO WSTĘPNE. 


Po kilku miesiącach mozolnej i nad wszelki wyraz wyczerpującej 
pracy naszej przedsiębranej na mocy zezwolenia ze strony Magistrah' 
i Rady Miejskiej w Toruniu, oddajemy do łaskawego użytku P. T. Publicz- 
ności "Księgę Adresową m. Torunia na r. 1923", pierwsL:ą od czaSt)W 
istnienia Torunia, w polskim języku zredagowaną. 
Dzieło lo postaraliśmy się zaopatrzyć w możliwie najobfitszą i wy- 
czerpującą treść informacyjną; ułożyliśmy je, ulepszyli i przeprowadzili 
tak jego wykonanie, że nasza "Księga Adresowa m. Torunia" stanęła na 
równi z księgami adresowe mi wielkich mias-t Europy. 
Nie szczędziliśmy pracy ni trudu pokonaliśmy cały szereg 
pięlrzących się zewsząd trudności, byle lylko godnie odpowiedzieć zadaniu 
l wziętemu na się obowiązkowi. Wywiązawszy się z niego według najlep- 

zych wzorów, z uwzględnieniem wszelkich życzliwych rad i wskazówek, 
Jakie z wielu stron otrzymaliśmy, poczuwamy się do miłego obowiązku 
serdecznego podziękowania wszystkim lym, którzy użyczy1i nam możnosci 
uzyskania jak najdokładnięjszych informacyj. Dziękujemy więc w pier- 

szym rzędzie Władzom cywilnym i wojskowym, Instytucjom publicznym 
l prywatnym, które na nasz apel użyczyły nam potrzebnych wyjaśnień. 
Zadanie nasze ułatwiły niezmiernie Redakcje pism miejscowych, które 
u
yczyły nam swego wpływowego poparcia przez zamieszczanie komu- 
mkatow. 
To wielkie i pochlebne dla nas zainteresowanie się Społeczeństwt\ 
nasz
m Wydawnictwem było dla nas niemałym bodźcem w pn.eprowa- 

zemu. pracy na skalę, odpowiadającą w tym zakresie potrzebom miasta 
oruma a nawet całej Polski. 
Te
az słów parę o samej organizacji pracy naszej i jej wykonaniu. 
DZIęki życzliwej pomocy pp, Profesora Dr. Łęgowskiego i b. Syndyka 
Izby. przemysłowo-handlowej Dr. Raczyńskiego podajemy za wstępem 
tresclwe opisy miasta Torunia pod względem historycznym i handlowo- 
przemysłowym. 


s 


-
		

/Pomorze_005_07_014_0001.djvu

			,- 


Dział I-szy _ kto dokładnie przeczyta - zapozna się z całem 
miastem. W dziale tym znajdzie przewodnika, który wskaże mu co jest 
godne widzenia w Toruniu, poda mu miejsce ulokowania się, rozrywki, 
pouczy o środkach komunikacyjnych. Spis ulic ułożyliśmy praktycznie 
z podaniem przydziałów do parafji, komisarjatów policyjnych i aparatu 
alarmowego w razie wypadków i pożaru. 
Nie wątpimy, że prawdziwą senzacją będzie dla Torunia - Dział II, 
który obejmuje obszerny i szczegółowy "Skorowidz Władz, urzędów 
instytucji i t. d." 
Wobec niedługiego istnienia tychże i niezaznajomienia się z mm1 
mieszkańców, dział ten odda niejednokrotnie wielkie usługi tak urzędom 
samym jak i stronom prywatnym. 
Spis towarzyslw umieszczony w tym dziale - uważano za bardzo 
potrzebny w razie przeprowadzenia jakiejś akcji ogólno-społecznej i dla- 
tego zwracano się kilkakrotnie drogą prasy o podanie dat potrzebnych. 
O ile w tym spisie są jakie braki - nie nasza wina. 
Zestawienie Działu fIl "Mieszl}ańcy", okazało się bardzo ciężką 
pracą, gdyż pominąwszy to, że bardzo liczne w międzyczasie przybytki 
i ubytki wymagały ciągłej poprawy tekstu - zauważyć musimy, że 
ze sŁrony samych mieszkańców trudno było uzyskać potrzebnych dat 
pomimo kilkakrotnych próśb o to. bądź drogą prasy, bądź to wprost przez 
osoby spisujące je na miejscu. Mimo to, staraliśmy się przy pomocy 
miejskiego biura meldunkowego i innych operatów - dział ten jak najdo- 
kładniej zestawić z uwzględnieniem zmian zaszłych jeszcze w ostatnich 
dniach tuż przed oddaniem dzieła do druku. W spisie mieszkańców 
uwzględniliśmy wszystkich samodzielnych mieszkańców, mających jakie- 
kolwiek stałe zatrudnienie. Właścicieli domów umieszczono w spisic 
wedle ulic i domów na wstępie każdego domu. 
Dział IV. "Skorowidz handlowo-przemysłowy" okazał się równiej: 
bardzo ciężki do zestawienia. Bardzo mało dopomogli do lego intereso- 
wani, uzupełniono go więc na podstawie ewidencyj urzędowych. 
Uwzględniono również listę uczestników obrotu czekowego w Pocz- 
towej Kasie Oszczędności. 
W obec bliskiego sąsiedztwa z miastem podgórz uwzględniliśmy 
w Dziale V "Podgórz", podając spis ulic, spis mieszkańców wedle domów, 
spis przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, spis urzędów i towa- 
rzystw, które to daty zebraliśmy przy pomocy Magistratu w Podgórzu. 
Dział VI obejmuje "Powiat", t. j. spis miejscowości należących do 
powiatu toruńskiego, spis rozjemców, urzędów stanu cywilnego i parafji. 
Dział ten zestawiono przy życzliwej pomocy Starostwa powiatowego. 
Zwracamy uwagę P. T. Publiczności na Dział VII "Ogłoszenia", 
obejmujący kwiat firm handlowych i przemysłowych. które umieściły swe 
oferty w "Księdze Adresowej". 
W dziale tym umieściliśmy również przegląd pism, wychodzących 
w T oruniu, podając podobizny tytułowych stron tych pism. 
Treść całego Wydawnictwa jest bogatą i wyczerpującą. Opraco- 
wanie jej było mozolną pracą, której poświęciliśmy wiele godzin czasu 
wypoczynkowego po zawodowej pracy. Wobec bardzo wysokich kosztów 
nakładu z góry nie liczyliśmy na materjalną korzyść z naszej pracy - 


6
		

/Pomorze_005_07_015_0001.djvu

			lecz wykonaliśmy ją z przeświadczeniem, że wydając pierwszą polską 
"Księgę Adresową m. Torunia" - znajdziemy uznanie za naszą pracę 
ze rstony Władz, Urzędów, wszelkich Instytucyj publicznych, pp. Kupców, 
Przemysłowców i Ogółu mieszkańców miasta. I ta korzyść moralna jest 
dla nas zapłatą za naszą pracę! 


WYDAWNICTWO 
"KSIĘGI ADRESOWEJ" MIAST A TORUNIA: 


Alfred Krzyżanowski - Dyrektor biur Magistratu. 


S e k r e t a r z e m i e j s c y: 
Konrad Bąkowski, Kazimierz Buntkowski, Jan Guziński, Jan Hojecki, 
Władysław Jaskulski, Stanisław Makowiak, Franciszek Pałkowski, 
Maksymiljan Rutkowski, August Szmak, Krystian Woźniak. 


T o ruń, w roku 1923. 


:t. 


 
-- 


7
		

/Pomorze_005_07_016_0001.djvu

			,'. .1:: 
.: 
 
 .: 


.......;, 


;:
 


. 
., 
. r 
. 


, . 
. 


. ..' 
-t..: 
. .,.
 
; 
i
 : 


i' 


.,-s 
:.:;- 1'i 
" 


I...:r '- 
ł, 

.' 


.. ..I' 


HISTORjA TORUNIA. 


Ziemia Chełmińska należała po śmie
c(- Bole sława Krzywoustego 
do książąt mazowieckich, których stolicą był Płock. Otaczali ją pogańscy 
Prusowie. szczep niesłowiański, ale językowo do Słowian bardzo zbli- 
żony i tak częste urządzali na ziemię Chełmińską wyprawy, że pano- 
wanie książąt mazowieckich było tylko pozorne. Z tej przyczyny spro- 
wadził książę Konrad w roku 1230 zakon niemiecki Krzyżaków, dając im 
jako lenno ziemię Chełmińską, aby Prusów na wiarę chrześcijańską nawró- 
cili. Zastępca wielkiego mistrza Hermann Balk obrał w roku 1231 za 
punkt wyjscia dla swych wypraw wojennych miejscowość zwaną później 
Starym Toruniem przy porcie drzewnym a następnie miejsce, gdzie leży 
Toruń dzisiejszy. Kroniki nic o tem nie donoszą, że przed osiedleniem 
się Krzyżaków była na tem miejscu jaka osada, nie jest to też prawdo- 
podobnem, bo dopiero zbudowany przez Krzyżaków zamek, który dziś 
w ruin
ch leży, pozwalał na osiedlenie się kupców i rzemieślników, 
których Krzyżacy z Niemiec sprowadzili, i dawał im obronę przed 
Prusami. Zkąd powstała nazwa miasta Torunia i co oznacza, dziś już 
stwierdzić nie można, wszystkie dotychczasowe tłómaczenia nie mają ani 
językowych, ani rzeczowych podstaw. 
Toruń był najstarszem miastem, założo,nem przez Krzyżaków, miał 
też aż do końca panowania krzyżackiego a później polskiego, pierwszeń- 
stwo przed największe mi miastami ziem pruskich Gdańskiem i Elblągiem. 
Położenie Torunia było i jest bardzo korzystne, mianowicie Wisła uła- 
twiała ruch handlowy. Krzyżacy wspiera1i handel i występowali w obronie 
dróg handlowych, którc prowadziły od Gdańska do Śląska, Krakowa, Rusi 
i Węgier. Najważniejszymi przywilejami, jakimi Krzyżacy obdarzyli Toruń, 
był samorząd podług prawa chełmińskiego, które z magdeburskiego 
powstało, prawo bicia własnej monety a szczególnie prawo składowe. 
Ostatnie polcgało na tern, że wszyscy kupcy, którzy Wisłą lub drogami 
lądowemi towary z ziem pruskich na południe lub odwrotnie z krajów 
i miast powyżej wymienionych do morza sprowadzali, byli zobowiązani 
te towary wystawić na sprzedaż w Toruniu i tam je niejako od nowa. 


a
		

/Pomorze_005_07_017_0001.djvu

			nabywać i dalej wywozić: Torunianie mieli więc Da te towary prawo 
pierwokupu. To prawo dawało miastu ogromne zyski i przyczyniło się 
do jego dobrobytu. 
Pierwotnie składał się Toruń z dwu miast murem przedzielonych, 
ze Starcgo Miasta, które na zachód od zamku krzyżackiego powstało 
i Nowego Miasta, które Krzyżacy jeszcze w 13 stuleciu założyli. Starem 
Miastem rządziła rada, na jej czele stało 4 burmistrzów, ale tylko jeden, 
tak zwany burmistrz rządzący, rządy sprawował. Na czele sądownictwa 
stał sąd ławniczy z przewodniczącym. Do rady wchodzili tylko najza- 
możniejsi kupcy tak zwani patrycjusze. Mniej zamożni kontentowali się 
urzędami ławników, kupcy ubożsi i rzemieślnicy początkowo wcale 
w rządach udziału nie mieH, dopiero później weszli w skład rządu jako 
stan III. 
Do naj starszych budynków miejskich należy ratusz, z pierwotnych 
jego części tylko więża pochodzi z 13 stulecia, inne części powstały przy 
końcu 14. i w początku 15. stulecia. Wieża otrzymała swą obecną postać 
w roku 1385, ale aż do oblężenia przez Szwedów w roku 1703 była ona 
nieco wyższa. Reszta budynków ratusza otrzymała drugie piętro dopiero 
w roku 1603. 
Kościołem parafjalnym Starego Miasta był kościół św. Jana, zało- 
żony około roku 1250, w kościele tym został ochrzcony Mikołaj Kopernik, 
urodzony 19 lutego 1473 r. przy obecnej ulicy Kopernika w domu pod 
numerem 15. Począwszy od króla Władysława Jagiełły prawie wszyscy 
królowie bywali w Toruniu, Łu odbierali hołd od sŁanów pruskich a także 
i od mistrzów krzyżackich względnie ich następców, książąt pruskich. 
Takie akty bywały poprzedzane nabożeńsŁwem w kościele sw. Jana. 
W kaplicy kopernikowskiej pochowane są wnętrzności króla Olbrachta, 
który w Toruniu w pokoju królewskim na ratuszu umarł. 
Kościół Panny Marji należał do klasztoru Franciszkanów, którzy 
już w roku 1239 w Toruniu mieszkali i budowę kościoła wkrótce rozpO- 
częli. W kościele tyn1 chowali się chętnie zamożni kupcy toruńscy, miano- 
wicie gdy on około roku 1530 dostał się w ręce protestantów. Dlatego 
też pochowano w nim Annę szwedzką, siostrę Zygmunta III, która w roku 
1625 w Brodnicy jako protestantka umarła. 
W Nowem Mieście był kościołem parafjalnym kościół św. Jakóba. 
założony głównie staraniem Krzyżaków w roku 1309, należy do najpięk- 
niejszych gotyckich kościołów w Polsce. 
Z domów miejskich, które powstały już w pierwotnych stuleciach 
po założeniu miasta, zasługuje na uwagę Dwór Artusa, w którym SIę 
7
rc..madzali zamożniejsi obywatele miejscy i obchodzili uroczyście wszel- 
kle ważne zdarzenia, w nim podpisał Kazimierz Jagiellończyk II. pokój 
ł.)ruński w roku 1466. Obecny budynek jest jednakże już trzecim na tem 
miejscu, najpiękniejszym był pierwszy, którego podobizna się zachowała. 
. Panowani
 krzyżackie dawało się nietylko polskim mieszkańcom 
ziem pruskich, ale także przeważnie niemieckiemu Toruniowi we znaki, 
!o też poddał on się po bitwie pod Grunwaldem królowi Jagielle, gdy 
Jednakże pierwszy pokój toruński, w roku 1411, zawarty na Kępie 
Bazarowej pod Toruniem, miasto to przyznał Krzyżakom, mieszkańcy 
podda
i się losowi, ale wkrótce razem ze szlachtą pruską coraz otwarciej 
zaczęlt występować przeciw Zakonowi. W roku 1454 Toruń pierwszy 
wypowiedział Krzyżakom posłuszeństwo, zburzył zam
k krzyżacki a bur- 


i 


..........,j
		

/Pomorze_005_07_018_0001.djvu

			- 


mistrz toruński Tilman von Wege wszedł w skład poselstwa do króla 
Kazimierza Jagiellończyka do Krakowa w sprawie przyłączenia ziem 
pruskich do Polski. W wojnie 13-letniej, która stąd wybuchła, Torunianie 
nawet wodne bitwy na Wiśle staczali, broniąc swych statków, płynących 
do Gdańska przed napadami Krzyżaków. 
W drugim pokoju toruńskim król polski potwierdził przywileje 
toruńskie, t. j. samorząd miejski i nawet prawo składowe, ale przeciw 
ostatniemu przywilejowi nawet miasta pruskie zaczęły występować, więc 
w roku 1529 zniósł go sejm Rzeczypospolitej. 
W roku 1523 uzyskał tak zwany stan III, t. j. cechy, udział w zarzą- 
dzie miejskim. 
Od roku 1520 rozpoczął się w Toruniu ruch religijny, przez Lutra 
w Niemczech wywołany, prawie cała ludność niemiecka odpadła od 
kościoła katolickiego, a że ona tworzyła większość mieszkańców, przy- 
właszczyła sobie większą część kościołów. Zwolna jednakże wzrastała 
ludność polska i upominała się o swe kościoły. Najprzód odebrali królowie 
polscy kościół św. Jana, którego byli patronami, i oddali go Jezuitom, 
najdłużej zostawał w rękach protestanckich kościół Panny Marji, ale po 
lak zwanych rozruchach toruńskich w roku 1724 i on został zwrócony 
katolikom. 
Podczas wojen szwedzkich najwięcej ucierpiał Toruń w roku 1703, 
gdy go Szwedzi oblegali. Wtedy ratusz został częściowo zburzony i już 
tylko pobieżnie naprawiony, piękny szczyt wieży nie został odnowiony. 
Przy pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772 ani Toruń, ani 
Gdańsk Prusom się nie dostały, wtedy rozpoczął Fryderyk II ogładzać 
oba miasta cłami i różnego rodzaju szykanami, chcąc je zmusić do dobro- 
wolnego poddania się Prusom, ale bez skutku; dopiero w roku 1793 mogli 
Prusacy zawładnąć miastem. Lecz już w roku 1806 powrócił Toruń pod 
panowanie polskie, przyłączony do Księstwa Warszawskiego; w mieście 
zaprowadzono kodeks Napoleona, burmistrza zastąpił prezydent, ulicę 
Szeroką nazwano ulicą Napoleona, Chełmińską ulicą Augusta, na cześć 
ówczesnego księcia warszawskiego. Na mocy uchwał pokoju wiedeńskiego 
wszedł Toruń w roku 1815 w skład królestwa pruskiego i został siedzibą 
władz powiatowych. Znaczenie Torunia wzrosło nieco, gdy po powstaniu 
listopadowem Prusacy zaczęli budować na wschodzie wielkie warownie 
więc i Toruń zrobiono pierwszorzędną fortecą z licznym garnizonem. 
W roku 1920 dnia 18 stycznia wszedł do Torunia generał Haller 
na czele wojska polskiego 'i odtąd Toruń znowu powrócił na łono matki 
Ojczyzny, powołany na wyższe stanowisko, bo stał się siedzibą władz 
wojewódzkich. 
Z przemysłu toruńskiego najwięcej znane są toruńskie pierniki. 
Zdaje się, że przemysł ten przybył do nas z Norymbergji, ale już bardzo 
wcześnie, bo w roku 1556 stanęła ugoda pomiędzy Toruniem a Norym- 
bergą, że w Toruniu wolno było wypiekać norymberskie, a w Norym- 
berdze toruńskie pierniki. Na uroczystość św. Katarzyny 25 listopada 
wypiekano specjalne formy. zwane katarzynkami. 


P r o f. D r. Ł ę l! o w s k i. 


- ...- 


10
		

/Pomorze_005_07_019_0001.djvu

			HANDEL I PRZEMYSŁ W TORUNIU ONGIŚ I DZIŚ. 


Już za czasów okupacji niemieckiej odgrywał T oruń niezmi
rnic 
ważną rolę w życiu gospodarczem byłego l..aboru pruskiego jako wielki 
ośrodek handlowy, położony tuż przy dawnej rosyjskiej granicy. nad jedną 
z najważniejszych środkowo-europejskich arterji wodnych, oraz w bo- 
gato rozgałęzionym węźle kolejowym. Drzewo, ziemiopłody. a w szcze- 
gólności zboże, nietylko z b. Kongresówki, ale i z głębi Rosji - te naj- 
ważniejsze bodaj artykuły importu niemieckiego nadchodziły z poza 
bliskiej granicy dp Torunia i tu odbywał się rozdział i dalsza ekspedycja 
w głąb Niemiec. I Rząd niemiecki zdawał sobie znakomicie sprawę z do- 
niosłości tej nadgranicznej placówki handlowej, czego wyrazem jest in- 
tensywna rozbudowa urządzeń handlowo-technicznych Torunia. Dosko- 
na.łą sieć kolejową, łączącą Toruń - położony nad główną Iinją War sza- 
wa-Bydgoszcz-Gdańsk - z wszystkiemi znaczniejszemi miastami Po- 
morza oraz z Wielkopolską, uzupełnili Niemcy ze względu na nieko- 
rzystne (prawdopodobnie ze względów strategicznych) położenie dworca 
giównego koleją nadbrzeżną, która łączy prawy brzeg Wisły z portem 
dl zewnym, oraz śpichrze i składy w mieście położone z linją główną. 
Ostatnio przez Niemców wybudowany po prawej stronie Wisły ogromny 
i nowoczesny dworzec Toruń-Mokre, pozostaje jak dotąd bez większego 
znaczenia, wobec tego. że "wysłużony" już most kolejowy na Wiśle, który 
łączy go z linją i dworcem głównym zbyt jest słaby na pokonanie w:r;mo- 
iOIlego ruchu kolejowego. Należyte zużytkowanie tego dworca łączy 
s;
 ściśle z postulatem budowy nowego mostu kolejowego. Jeżeli doda- 
my intensywne prace przedsiębrane rok rocznie około regulacji Wisły 
i rozbudowę portu drzewnego, licznych składnic i obszernych śpichrzów, 
kreowanie w Toruniu w połowie zeszłego stulecia trzeciej na Pomorzu 
Izby handlowej, tudzież wszechstronne popieranie handlu toruńskiego 
przez rząd niemiecki, czego wyrazem jest choćby ogromny, nowoczesny 
gm i Ch szkoły handlowej (zajęty obecnie przez Województwo Pomo . rskie) 
10 twierdzić musimy, że Toruń istotnie przedstawiać musiał w gospo- 
d-ar twie Niemiec pozycję czynną i rentowną. 


11 


.
		

/Pomorze_005_07_020_0001.djvu

			. 


I 


RzuŁ oka na czteroletni blisko okres czasu od powrotu Torunia na 
łono Ojczyzny pozwala nam stwierdzić poważną misję stolicy Pomorza 
w życiu gospodarczem państwa polskiego. Zmienione warunki polityczne 
pociągnęły za sobą daleko idące zmiany w zadaniach i w charakterze 
gospodarczym stolicy Pomorza. Przemysł i handel miejscowy, pozosta- 
jący dotychczas niemal wyłącznie w rękach niemieckich zaczął s'ę szyb- 
ko polonizować. z jednej strony skutkiem emigracji do Niemiec n
pływo- 
wych żywiołów obcych, tak z pośród kupców i przemysłowców, jak i kon- 
sumentów" z drugiej zaś strony skutkiem napływu rdzennic polskiego 
kap;tału, który nie ograniczając się do opanowania niemal wszystkich 
ważniejszych placówek gospodarczych potworzył nowe na wielką skalę 
zakrojoR
 przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. 
Jednostronne za czasów niemieckich posłannictwo Torunia, jako 
rynny, którą wpływało do Niemiec zboże i drzewo ze Wschodu, rozwi- 
nęło się wszechstronnie wobec zaniku przywozu wytworow pCi:emy:;łu 
t'iemieckiego na Pomorze, spowodowanego odłączeniem Pomorza granicą 
celną i pl.lityczną od Niemiec - dotychczasowego jedynegu rzec InGl.na 
dostawcy oraz bojtkotu gospodarczego ze strony dawnych okupantów. 
Że oba Łe czynniki w wielkiej mierze przyczyniły się - n'
mo począt- 
kowych I.rudności i zawikłań do wzrostu polskiego stanu 1- nsiacianii
 na 
Pomorzu oraz do intensywnego rozwoju handlu i przemysłu polskiego - 
nie ulega żadnej wątpliwości. 
W przesileniu tern odegrał Toruń rolę nader doda Łnic1, shjąc się 
w opanowaniu gospodarczem Pomorza punktem wyjścia dla polskiego 
kapHału i polskiego przedsiębiorcy. Pomorze odcięte od Niemiec siłą 
h:b.tu zmuszone zostało do pracy twórczej na polu przemysłow1 m i rlo 
zaopatrywania się w artykuły tutaj nie wytwarzane, przy pomocy rodzi- 
met
(. kupiectwa w innych- częściach Polski, z pominięciem obceł:,o do- 
stawcy. 
W dziale włókienniczym przemysł łódzki opanował wstępnym 
1-wjem rynki pomorskie, przyczem rolę niezbędnego pośrednika objął 
Toruń, w którym powstał szereg hurtowni włókienniczych o niezmmych 
przedtem rozmiarach. Nie ograniczając się do roli pośrednika sŁworz
-ł 
T oruń poważne fabryki wyrobów włókienniczych, jak fabrykę płótna p. f. 
Leon Zemanek. 
Przemysł metalowy posiada w Toruniu, szczególnie w dziale ma- 
szyn rolniczych, kilka poważnych placówek. które od chwili ustąpienia 
Niemców datują swój nader intensywny rozwój. Wymienić tu należy 
'Z pośród większych zakładów - fabryki B,)rn u. Schuetze, DrewiŁL F_- 
obecnie w rękach polskich. Kuhl i Klein (właśc. Bracia Cierpiałkowscy), 
Kui;łwski i Żak (założona w r. 191Q), oraz w dziale drobnych wyrobów 
metalowych, założoną również za ::zasów polskich fabrykę "Union", 
fabrykę zamków inż. Jana Brody, oraz fabrykę gazomierzy i aparatów 
t
chn. p. f. "Gazomierz" T. A. 
Obok handlu drzewem - w którym Toruń pośród miast pomor- 
skich już za czasów niemieckich dominującą grał rolę, spostrzegamy w To- 
runiu szybki intl>nsywny rozwóJ wszelkich gałęzi przeróbki dnewa - 
począwszy od przemysłu tartacznego. który, nie ograniczając się do 7.<10- 
?3.trywania miejscowych fabryk w maŁerjał tarty, urasta do ro!;n
iiłrów 
poważnego przemysłu eksportowego. Przywilcj bezcelnego wwozu de. 


12
		

/Pomorze_005_07_021_0001.djvu

			e1.. z b. zaboru pruskiego do Niemiec, zawarty wart. 268 b. Trc.l..tr.tu 
Wer!:alskiego un.ożliwił intensywną eksploatację bogactw lcśnych Po- 
morza 1 utrzymanie w ruchu, a nawet znaczne rozszerzenie '1d
.7.ych 
lJrz(:.dsiębiorstw tartacznych w okresie dla przemysłu tutejszego nao
ół 
niekorzystnym. 
Nienasycony wprost rynek zbytu na drzewo jakim są Niemcy po- 
chłu.niał w ostatnich latach lwią część naszej produkcji tartacznej, na co 
wsI. azuje ogromn<, cyfra przeszło 9000 m desek, wywiezionych w rr)ku 
1922 z okręgu Izby przen1.-handlowej w Toruniu do Niemiec. 
Wchodząc
ł obecnie w życie umowa handlowa polsko-lr<1ncllsk
 
c.lwiera dla przemysłu tartacznego nowy rynek zbytu tem bardziej pożą- 
dany, że eksport do Niemiec niewątpliwie znacznie osłabnie po wvg'\S- 
nięciu owego pn'ywileju bezcelnego wwozu do Niemiec. któt y t.tracił 
MCC ohowiązującą z dniem 11 stycznia 1923 r. .. 
Mimo ożvwionego eksportu desek stwierdzamy w ostatnich b.hch 
pO'11yślny rozwój loruńskich mebli. które przeszedłszy w przeważnej 
c
ęści w ręce polskie podnoszą poziom swej produkcji ponad przeciętn
 
wy'mlf
ania smaku i estetyki. 
L pośród 1iczn)ch placówek przemysłu drzewnego Torunia wy- 
m:p.nić wypada wielkie przedsiębiorstwo tartaczne p. f. J u l j a n Vi.,. 
k r z y k o w s k 1 (rok zal. 1911), tartak "s w i t", założony przez Polaków 
z Ameryki. w r. 1922. oraz fabryki mebli, jak "W a n d a" - wvl
.)rnia 
mebli giętych (zal. 1921 r.), B r a c i a T e w s (zal. 1918 f.). obecnoie 
.i T affel. 
Na szczególną wzmiankę zasługuje przemysł i handel wikliuy fo- 
runia. Wybrzeża Wisty i liczne kempy wiślane - porosłe gęsto wIkliną, 
dostarczają tego cennego surowca naszemu przemysłowi kosz
.k:\rskie- 
mu, który rozwijając się na prowincji i po wsiach, jako przemysł domowy, 
koncentruje się w miastach w placówkach fabrycznych, pracującyc:1 
w poważnej mierze na eksport. Toruń wyrabia w tym dziale poza me- 
blami i koszami. także obręcze do beczek. poszukiwane przez Niemcy. 
fakże i w stanie surowym stanowi wiklina bardzo poważny przedmiot 
naszego eksportu tem ważniejszy, że ogromne nadwyżki lego surowca, 
jakie z corocznych zbiorów pozostają po zaopatrzeniu przemysłu rodzi- 
mego. spieniężane są doskonale głównie w Niemczech, które przerabiają 
nietylko witki wiklinowe w przemyśle koszykarskim, ale i korę wikli- 
:pową - przy wyrobie garbników. 
Przemysł drukarski Torunia poszczycić się może posiadaniem 
w swoich szeregach pierwszej i najstarszej polskiej placówki przemysJo- 
......ej w naszem mieście - drukarni S. Buszczyńskiego, założonej w r. 1866 
przez ojca obecnego właściciela. Początkowo opierała się działalnu
,: 
te} drukarni na drukowaniu jedynego w Toruniu dziennika polski
go 
"Gazety Toruńskiej". Począwszy od ro.ku 1866 przetrwała drukarni.a 
Buszczyńskiego zwycięsko czasy największych represji niemieckich. 
Prócz "Gazety Toruńskiej" wydawał S. Buszczyński własnym nakładem 
,
aze
ę Codzienną" i ,.,P
zyjacieIa",\ a po przeję
iu powyżs
ych c?,a.so- 
pIsm przez p. Jana Bre)sklego, rozpoczął wydawmctwo polskich kSlązek 
d.") nabożeństwa i elementarzy i w kJ'ótkim czasie zdołał wyprzeć z Księ- 
stwa Poznańskiego, z Pomorza, z WestfaIji. Nadrenji i częściowo Ga1icji 
rozpowszechnione tam wydawnictwa niemieckie. 


13
		

/Pomorze_005_07_022_0001.djvu

			l 


Jntens)'wny rozwój Torunia w osŁatnich latach jako osrodka kul- 
turalnego wymownie ilustruje powstanie, już za czasów polskich. całt:go 
szeregu zakładów drukarskich i graficznych z pośród których wymienić 
wypada "Drukarnię Toruńską" T. A. (drukuje "Słowo Pomorskie' j. Dru- 
karnię Robotniczą Pawlaka i Ski (drukuje "Głos Robotnika") i Pomorską 
Drukarnię Rolniczą T. A., połączoną z zakładem artystyczno-graficznym 
I Sztuka". dalej połączony z drukarnią "Toruński Zakład Chromolitogra- 
ficzny" E. Stefanowicza. oraz Instytut karto-graficzny A. Szpręgi. 
Cały sz
rl:'g gałęzi przemysłowych powstał i rozwinął S"<; w T(.ru- 
niu dopiero po ustąpieniu Niemców wypierając z krajowych rynJ{ów cor:lZ 
s!mteczniej obcą konkurencję. Z pośród nich wybija się na niepoślednie 
raiejsce młody nasz przemysł chemiczny, reprezentowany przez fabryki: 
. "S a l u s"! "A t r a"! - W. Taniewicza i Ski (fabrykę farb graficznych, 
()Jeju lnianego, sadzy i suchych farb. oraz destylację żywicy, założ. 1921 r., 
zatrudnia 150 robotników), "E m b e t a" - Bracia Barałkiewicz, Fabl-yka 
przetworów tłuszczowych spec. mydła, ..S w i t e ź" Barskiego i inne. 
Naczelne jednak miejsce w życiu gospodarczem naszego miasŁa 
zajmuje przemysł spożywczy, mający za sobą wielobtnią tradycję. 
a w niektórych działach ustaloną zdawna sławę, która wychodzi daleko 
poza granice Torunia i Pomorza. 
Wyrób znanych i słynnych w całym świecie pierników toruilskich 
pozostaje ciągle jeszcze bezkonkurencyjną tajemnicą fabryk Gustawa 
Weesego (wyrabia pierniki, cukierki. czekoladę i biszkopty, zatrudnia 
150 robotników), a niedawno wykupionej z rąk niemieckich przez Stani- 
sława Pepińskiego. fabryki pierników, wafli, karmelków i czekolady pod 
fh'mą Ryszard Thomas, oraz fabryki pierników na Mokrem Ruchniewicz 
i Ska, która jako jedyna za czasów niemieckich polska fabryka pierników 
przetrwała czasy ciężkiej konkurencji z fabrykami niemieckiemi. 
Przemysł młynarski Torunia reprezentują olbrzymie, w sposób no- 
woczesny urządzone, młyny parowe (największe - M ł 
 n T o ruń s k i 
i Młyn Lubicki. 
. 
Z innych działów przemysłu spożywczego Torunia zasługują na 

zczególną wzmiankę: Rektyfikacja spirytusu i fabryka wódek Artura 
Gaedego l przemysł browarniczy (browar: Studnia Angielska, wl. Pardon 
i Gerlach), fabrykacja wódek i likierów Trafas Wiktor, W. Sultan i Ska, 
obecnie W. Maćkowiak, przemysł tytuniowy, fabr. papierosów ..Hercego- 
wina" (założona 1921 r.t oraz wyrób wód mineralnych (fabryki: Borowski 
Aleksander. Freining AL, M.oede Otto). 
Na specjalną uwagę zasługuje między innemi, firma B. Hozakow- 
ski. istniejąca od roku 1885. 
Założycielem jej był śp. Boles.aw Hozakowski, który otworzył 
wówczas mały specjalny skład nasion rolniczych. - Wkrótce jednak. 
widząc wielkie zapotrzebowanie w tym kierunku, śp. BoI. Hozakowski 
mógł, dzięki swoim gruntownym wiadomościom fachowym, powiększyć 
swoje przedsiębiorstwo tak, że firma jego stała się poważnym czynni- 
kiem rozwoju handlowego naszego miasta, gdyż stosunki handlowe śp. 
BoI. Hozakowskiego sięgały w głąb Rosji, gdzie sarn bywał i zakład:!.ł 
własne plantacje nasion na Podolu i Wołyniu. 


14
		

/Pomorze_005_07_023_0001.djvu

			...... 


W Toruniu samem założył śp. B. Hozakowski stacje doświadczalne 
i laboratorja. w których hoduje i stwierdza się dobroć nasion nictylko 
rolniczych. ale i także warzywnych i specjalnie nasion kwiatów. 
śp. BoI. Hozakowski nie był działaczem jedynie na niwie handlu- 
wcj, lecz odznaczył się także wybitnie na niwie społecznej, czego dowo- 
dem jest fakt. że za czasów okupacji niemieckiej. piastował urząd jedy- 
nego polskiego radnego miasta Torunia, broniąc jako taki interesów Oby- 
wateli Polaków miasta naszego. 
Po śmierci śp. Bolesława Hozakowskiego przejął cały interes syn 
jego, Bronisław Hozakowski. który odbył studje jako hodowca nasion 
i pracował jako kierownik firm tej branży przez cały szercg lat w Niem- 
czech i Francji. - Dzięki jemu i jego wykształceniu fachowemu. firma 
prosperuje nadal w starym szerokim zakresie i owszem nawct się p0wkk- 
szyła, Łak. że nie tylko na Pomorzu, ale wogó!e w całej Polsce firma B. 
Hozakowski jest znaną i wszędzie posiada odbiorców. - Na wzór Śf). B. 
Hozakowskicgo syn jego Br. Hozakowski nawiązał i utrzymuje stałe 
sŁosunki handlowe z całym światem. i stoi w ścisłym kontakcie z najpo- 
ważniejszymi firmami nasion Francji, Włoszech, Danji, Anglji, Szwecji 
i tym podobnym. 
W roku 1920 po oswobodzeniu Pomorza z pod niewoli pruskiej 
Br. Hozakowski przyjął także gener. przedstawicielstwo czysto polskich 
Towarzystw Wzajemno Ubezpieczeń od ognia "Snop" i od gradobicia 
"Ceres" w Warszawie. 
Działalność społeczna i handlowa obecnego właściciela firmy jak 
i też powaga tejże. znalazły echo wśród obywateli naszego miasta. którzy 
obrali Hozakowskiego radnym miasta a następnie radcą miejskim. - 
Francja również uznając działalność społeczną i handlową Br. Hozakow- 
skiego. powierzyła mu ostatnio honorowe przedstawicielstwo swego 
rządu. mianując go Agentem Konsularnym Rzp. Francuskiej na Pomorze. 
Szybka rozbudowa Przemysłu i Handlu Toruńskiego zwróciła na 
nasze miasto uwagę największych banków polskich, które zakładając 
w Toruniu swe filje. czynią w ten sposób zadość wzmagającym się z dnia 
na dzień potrzebom kredytowym naszego' miasta. 
Obok Oddziału P. K. K. P. - oddającego pod sprężysŁem kiero- 
wnictwem dyrektora Junka naszym sferom gospodarczym doniosłe 
usługi - działają obecnie na terenie Torunia filje Bydgoskiego Banku 
Dyskontowego, Polsldego BanI.u Handlowego w Poznaniu i Banku Han- 
dlowego Wars71'\...."klego, dalej Banku Przemysłowców. Warszawskiego 
Banku Kredytowego, Danku Warszawsko-Gdańskiego, wreszcie Banku 
Rolniczo-handlowego. Banku Młynarzy z Poznania i Banku K wilecki Po- 
Łocki T. A. Jeżeli dodamy istniejącą już za czasów niemieckich filje 
Banku Związku Spółek Zarobkowych, dalej Toruńskie banki - jak 
Bank Handlowy Tow. Komandytowe i Thorner Vcreinsbank T. z o. p., 
to otrzymamy należyte pojęcie o intensywnym rozkwicie toruńskiego 
życia gospodarczego. 
Widoki Torunia na przyszłość na polu ekonomicznem przedsta- 
wiają się nad wyraz P?!11yślnie. Do najważniejszych faktorów, które dal- 
szy inten
ywny rozwoJ naszemu miastu zapewniają - zaliczyć należy 
niezwykl( korzystne położenie geograficzne - jeżeli zważymy, że Toruń 


I. 2 


15 


..
		

/Pomorze_005_07_024_0001.djvu

			leży na slnzyżowaniu lak ważnych dróg handlowych jak ze Śląska G 
nego na Pomorze i 7. byłej Kongresówki na zachód. Spodziewać się 
leży. że z chwilą zawarcia umowy handlowej z Niemcami - miasto na 
stanie się wybitnym punktem tranzytowym dla handlu z tem państweIT 
powróci do swej dawnej roli okna na Zachód coprawda w zmienion' 
i bodaj daleko korzystnicj;;zych okolicznościach. Dla Pomorza i Kuj 
pozostanie Toruń zawsze ogniskiem, w które m skupiać się będzie han 
bo
actwami rolnemi i leśnemi tej połaci kraju. 


D r. R a c z y ń s ki. 
Syndyk Izby Przem.-Handlowej w Toruni
		

/Pomorze_005_07_025_0001.djvu

			Toruń jest podzielony na 7 dzielnic a to: 
Stare Miasto (St. M.) - Nowe Miasto (N. M.) ŚW. Katarzyny 
(Św. Kat.) - Mokre (Mok.) - Chełmińskie Przedmieście (Chełm.) 
Bydgoskie Przedmieście (Bydg.) Jakóbskie Przedmieście (j:lk.) 


Spis ulic . placów nliasta Torunia 
l 
L. Nazwa ulicy Należy d o Aparatu alarmow. 
p. lub placu d . I' I Komlsar j ., Parafji Nr.! miejsce 
zle nicy Pol. Państ. 


1 Bankowa St. M. J Św. Jana 132 1 Żesrlarska l 
2 Bartosza Glowackiego Mok. IiI P. Marji 316 Wodna 29 
315 Wiązowa - Podsrórna 
3 Batorego Ch
łm. III 412 Kościuszki 45 
4 Bawarczyków III 312 1 Chełm. Szosa 36 
5 Bażyńsklch Mok, III 326 Grudziądzka 
. "Złoty Lew" 
fi Bielańska Bydg. II ., 231 Koszary Ułailskie 
7 Browarn!! N.M J Św. Jakóba 125 Now. Rynck, nar. Piernik. 
212 "Tivoli" 
B Bydgoska Bydg. II P. Marji 214 nar. Bydg. i Sienkiewicza 
216 nar. Byd
. i Kochanowsk. 
9 Chełmińska St. M. I Św. Jana 136, Chełmińska 30 
10 Chodkiewicza Mok. III - P. Marji 315i Wiązowa - Podgór. 
11 Chrobrego III '113- Kościuszki-Młyn Gersona 
I Św. Jakóba 4141 auob«go 15 
12 Ciasna St. M. I 126 Szeroka 3 
13 Czarnieckiego Mok. III P, Marji 325 Kośc.-Czarniec. 
326 Grudziądzka 
14/ Bydg. I "Złoty Lew" 
C- erwon8 dwsra II 136 Chełmińska 30 
I " 2361 Mickiewicza-Monius7ki 
l' browskiego Św. Kat.' Św. Jakóba 1431 Wojsk. Piekar, 
ęydg. I II 121 i Koszary Piłsudskiego 
rdowskiego 1.'. Marji 212 Bydg. ,Tivo\i" 
hnyńska Sw. Kat., I Sw. Jakóba 1241 Warszawska 
\Vola zamkow.1 
ninikalisb. N. M I - Straż pożarna 
_ga Treposka Jak. I od l 2 i P. t.;hrji 4341 Droga Treposb l 
I III od 2 
do końca 
)rcowa Mok. I III i Św:' Jana 413 Kościuszki-Młyn Gersoua 
. Staromiejska St. M. 
 I 136 Chełmiliska 30 
IcisLkai,ska St. M. " 1361 Ch
łmiilsk" 30 
Iry Bycig. II I 1;'. Marji 236j Mickiewic'l a-Moniuszki 

hil I N< III I Sw. Jakób.. 435 Lubicka 48 
liczna Mok. P. Marji 314' Podgórna 3 
,lziądzb.a III 3261 Grudz. "ZłoŁy Lew" 
3231 Grudz. vis a vis domul.120 
324 CrudziądLka 165 
'o'valdLlm Chełm II P Marji 313 Szosa Chełmiń;;ka 87 
rf"go Dallidewskil'o.o J}ydg. II Św." Jakóha 213 Ks. Kujota - Rybaki 
elloi!ska 
 Sw. Kat. I 121 Koslary ritsudskicgo 
Olhrachta Mok. III P. Mm'ji 414 Chrobrego 15 
412 Kościuszki 4 " 
l. 2. l 


.
		

/Pomorze_005_07_026_0001.djvu

			. 


L. Nazwa ulicy 
p. lub placu 


31 J
czmienna 

2 Kanałowa 
33 Kaź. JagielloilCzyka 


34 Kilillskiego 
35 Klonowicza 
36 Kochanowskiego 
37 Kołłątaja 
38 Końcowa 
39 Koniuchy 
-40 Konopnickiej 


-41 Kopernika 
42 Kordeckiego 
43 Kościuszki 


4-4c Koszarowa 


) Kozacka 
l) Krasii}skiego 


47 Kraszewskieo'o 
48 Królowej Jadwigi 
49 Krótka 
50 Krzyżacka 
51 Ks. Kujota 
52 Legjonów 
53 Lelewela 
54 Leona Czarlińskiego 
55 Lindego 
56 Lotnicza 
,7 Lubicka 
l Łazarza 
59 Łazienna 
60 Łąkowa 
91 Łukowa 
62 Małachowskiego 
63 Małe Garbary 
64 Matejki 
65 Mickiewicza 


66 Międzymurze 
67 Moniuszki 
fi
 Mostowa 
69 Nadbrzeźna 


7(:) Nadwiślailska 
71 Odrodzenia 
721 Ogrodowa 
731 Panieńska 


2 


I .-N: 
źy 
 
. . I Komisarj. .. 
duelmcy :Pol. Państ I ParafII 


N. M. 
Mok. 
Św. Kat. 


Mok. 
Bydg. 
M::k. 
Ch
łm. 
Bydg. 
St. M. 
Mok. 


Bydg. 
Chełm. 
Bydg. 


Bydg. 
N. M. 
Chełm. 
N. M. 
Bydg. 
Mok. 
Mok. 
Bydg. 
Chełm. 
Jakób. 
N. M. 
St. M. 
Mok. 
Ch
łm. 
N. M. 
Bydg. 


N. M. 
Bydg. 
St. M. 


Jakób. 
Mok. 


I 
III 
I 


III 
II 
II 
III 
III 
III 
II 
I 
III 
III 


II 
III 
II 


" 


Ś..... Jakób. 
1;>. Marji 
Sw. Jakób. 


P. Marji 


Św. Jana 
P. Marji 


II 
I 
III 
I 
II 
III 
III 
III 
II 
II 
I 
I 
I 
IIł 
III 
III 
I 
II 
II 


Sw."Jak. 
1;>. Marji 
Sw. Jak. 
P. Marji 


" 


Sw." Jak. 
Św:' Jana 
P. Marji 


Św."Jak. 
P. Marji 


I 
II 
I 
I 
I 
III 
III 
III 


Sw. Jak. 
l;. Marji 
Sw. Jana 


Św. Jakób 
P. Marji 


Aparatu alarmow. 
Nr.\ m i e i s c e 
-I Straż poź. 
- Dworzec Mokre 
124! Warszawska - Wola 
I Zarr 
123 1 Urz. Ruchu P. K. J 
vis a vis Miejsk. I 
316\ Wodna 29 
214 1 Bydg. Sienkiewicza 
216 1 Bydg. Kochanowski 
314 Podgórna 3 
312 1 Szosa Chełm 36 
324 1 Grudziądzka 165 
213 Ks. Kujot.. - Ryb. 
234 \ Mickiewicza - Lind 
134 Kopernika - Piekar 
315 Podgorna - Wiązo, 
325 , Kościuszki-Czarnie( 
ł12 [ Kościuszki 4S 
4 J 3 Kościuszki - Młyn C 
232 \ Elektrownia 
231 Koszary Ułańskie 
324 \ Grudziądz. 165 
236 Mickiewicza - Mon 
231 Kosz. Ułań. 
212 Bydg. "Tivoli" 
234 Mickiewicza Linde! 
214 Bydg. - Sienkiewi( 
U6 Bydg. - Kraszewsk 
- Straż poż. 
312 Szosa Chełm. 36 
125 Rynek Nowom. 
213 Ks. Kujota - Ryba 
316 Wodna 29 
315 Wiązowa - Podji"óJ 
314 Podgórna 3 
234 Mickiewicza - Lin< 


435 Lubicka 48 
- StraŻ pożarna 
! 26 Szeroka 3 
325 Kościuszki - Czarn' 
416 Dworzec Mokre 
312 Szosa Chełm. 36 
- 
traź poź. 
235 Sw. Jerzego 56 
236 Mickiewicza - Mo 
234 Mickiewicza - Li
 
215 Mickiewicza 1<11 
- Straż pożarna 
236 Mickiewicza - MOI 
126 Szeroka 3 
122 t)rząd Ruchu P I 
132 Zeji"larska 1 


r 


I 
,. 


- Straż pożarna 
316 Wiązowa - PodJl'( 
325 Kościuszki-Czani.
		

/Pomorze_005_07_028_0001.djvu

			r 


L. Na
wa ulicy 
p. lub placu 


74 Panny Marji 
75 Pauliński Most 
76 PiAskowa 
77 Piastowska 
78 Piekary 
79 Piernikarska 
80 Plac 18 stycznia 
81 Plac Teatralny 
82 Plac św. Jana 
83 Plac św. KatarLyny 
84 Pod Dębową Gorą 
85 Podgórna 
86 Pod Krzywą Wieżą 
87 Podmurna 
88 Polna 
89 Poniatowskiego 
90 Prosta 
91 Pułaskiego 
92 Przedzamcze 
93 Przy Kaszowniku 
94 Przy Rzeźni 
95 Przy Bramie Starotoruńsk. 
96 Rabiańska 
97 Reja 
98 Roźanna 
99 Rejtana 
100 Rynek Nowomiejski 
101 Rynek Staromiejski 
102 Rynek Wełniany 
103 B.ybalci 
104 Scieżka Szkolna 
105 Sienkiewicza 


r 


106 Slowackiego 
107 
obieskiego 
108 Srednia 
109 Staszyca 
110 Stawna 
111 Stroma 
112 Strumykowa 
113 Sukiennicza 
114 Studzienna 
115 Sw. Ducha 
116 .. Jakoba 
117 l> Jerzego 
118 ., Katarzyny 
119 Slczytna 
120 Szeroka 
121 Szewska 
122 Szopena 
223 Szosa Chełmińska 


I 
Ił  


Aparatu alarmowego 


Należy do 


d . I . I Komisarj. ! P f .. 
zle mcy Pol. Państ. ara )1 
St. M. I I Św. Jana 


M;k. 
Sw. Kat. 
St. M. 
N. M. 
ŚW. Kat. 
St. M. 


.. 
Sw. Kat. 
Mok. 


St. M. 


M;k. 
Sw. Kat. 
N. M, 
Jakób. 
N. M. 
Mok. 
JakóL. 
St. M. 


B;dg. 
St. M. 
Mok. 
N. M. 
I St. M. 
Mok 
Bydg. 
Jak. 
Bydg. 


Jak. 
Bydg. 
Mok. 
B;dg. 
N. M. 


.. 
Jak. 
St. M. 
N. M. 
Bydg. 
N. M. 
St. M. 


B;d
. 
Chełm. 


I 
III 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
III 
III 
I 
I 
III 
I 
I 
11\ 
I 
III 
I 
I I 
I h 
I 
III 
I 
I 
III 
II 
I 
II 
II 
1\1 
II 
III 
11\ 
II 
I 
I 
III 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
II 
II 


Nr.1 


miejsce 


131 Ratusz vis a vis 
Dworu Artusa 
Św. Jak6ba - Straż pożarna 
P. Marji 314 Podgórna 3. 
Św. Jakóba 123 Urz. Ruch. P. K. P. 
Św. Jana 134 Kopernika-Piek. 
Św. Jakóba 125 Rynek Now.-Piernik. 
Św. Jakóba 126 Urz. Ruch. P. K. P. 
Św. Jana 136 Chełmińska 30. 
Św. Jana 126 Szeroka 3. 
Św. Jak6ba 121 Koszary Piłsudskiego 
P. Marji 324 Grudziądzka 165. 
.. 314 Podgórna 3. 
316 Podgórna-Wiązowa 
Św. Jana 134 Kopernika-Piekary 
Św. Jana 126 Szeroka 3 - Str. pożarna 
P. Marji 324 Grudziądzka 165. 
Św. Jakóba 124 Warszawska - W. Zamk. 
Św. Jak6ba l - Straż pożarna 
Św. Jakóba 435 Lubicka 48. 
Św. Jakóba ! 126 Szeroka 3. 
P. Marli 137 Grudz. - Ryn. Wełniany 
Św. Jakóba 435 Lubicka 48. 
Św. Jana 134, Kopernika - Piek. 
Św. Jana 132 Żeólarska 1. 
I P. Marji 231 Koszary Ułańskie 
Św. Jana 131 Ratusz 
P. Marji 137 Grudz. - Rynek Wełn. 
I Św. Jakóba 125 R-yi1ek t-Iowom. - narożno 
Piernikarskiej 


I Św. Jana 131 Ratusz 
I P. Marji 137 Grudz. - Rynek Wełn. 
l> 213 Ks. Kujota - Rybaki 
Św. Jakóba 435 Lubicka 48. 
P. Marji 214 Bydgoska - Sienkiew. 
232 Elektrownia 
l> 234 Mickiew. - Lindego 
l> 415 Sobieskiego 18. 
.. 214 Bydl!. - Sienkiew. 
" 326 Grudziądzka "Zł. Lew" 
" 1 137 Grudziądz. - Ryn. Wełn. 
l> 213 Ks. Kujota - Rybaki 
.. Straż pożarna 
Sw. Jakóba. - Straż pożarna 
I Św. Jakó ba' 435 Lubicka 46. 
I 1 436 Winnica 18. 
Sw. Jana 131 Ratusz 
Św. Jakóba 125. Nowom. Ryn. - Piern. 
P. Marji '235 ' Św. Jerzego 56. 
321 Św. Jerz. - Czarny Spich. 
Sw. Jakóba - Straż pożarna 
Św. Jana - Straż pożarna 
Sw. Jana 126 Szeroka 3. 
Św. Jana - Straż pożarna 
P. Marji 236 Mickiew. - Moniuszki 
312 Szosa Chełm. 36. 
314 \ Podgórna 3. 
313 Szosa Chełm. 87. 


:\
		

/Pomorze_005_07_029_0001.djvu

			I 
L. I 
p. 


tiaLwa ulicy 
lub placu 


12'1 Szpitalna 
12:; Targowa 


126 Trzeciego Maja 
127 Wałdowska 
123 \YI ały 
129 \Y/arszawska 
130 Wiązowa 
131 Wielkie Garbary 
132 Wielki Rów 
133 Winnica 
134 Wodna 
135 Wola Zamkowa 
136 Wybickie20 
137 Wysoka 
1
 Zamknięta 
139 Zaszpitalna 
140 Zaułek Dworcowy 
141 Zaułek Prosowy 
142 Zy
muntowska 
143 t.eglarska 


144 
:ółkiewskicge 
145 '2wirowa 


Komisarj. 
dzielnicy PoJ. Państ. 1 


Należy do 


Parafji 


N. /11. I 
Jak. III 


Mok. III 
Mok. !II 
St. M. I 
Sw. Kat. I 
Mok. III 
N. M. I 
Mok. III 
Jak. I 
Mok. III 
N. M. I 
Mok. JI[ 


N. M I 
MolL I!I 
N. M. I 
Mok. III 


N. M. I I 
Sw. Kat. I 
St. M. I 


.lak. J 
Mok. JlJ 


Sw. Jak. 
Sw. Jak. 


P. Marji 
P. Marii 
Św. Jana 
Sw. Jak. 
P. Marji 
Sw. Jal{. 
P. Marii 
Sw. Jak. 
P. Marii 
Św. Jak. 
P. Marii 


Sw. Jak. 
P. Marji 
Sw. Jak. 
P. Marii 


Sw. Jak. 


" 
Sw. Jana 


P. Marji 
Sw. Jak. 


Ap Bratu alarmowego 


ł- 


Nr 


miejsce 


1251 Now. Rynek, - Piernik. 
416: Dworzec Toruń-Mokr.: 
435: Lubicka 48. 
-! Straż pożarna 
416; Dworzec Toruń-Molire 
-I Straż pożarna 
124: \Varsz. - \Vola Zamkowa 
3161 rod górna - Wiązowa 
12
1 Szeroka 36. 
-B6 Winnica 20. 
315 1 Wodna 19. 
1241 Warsz. - Wola Zamkowa 
312j Szosa Chelm. 87. 
31ói Podgórna - Wiązowa 
Straż po1.arna 
:H6; ł'od
órna - Wiązowa 
'-1 Straż pożarna 
413: Kościuszki - Młyn 
I Gcrsona 
- Straż pożarna 
123, Urząd Ruch. P. K. P. 
132 Żc
larska l 
1311 Ratusz 
116 1 Dworzec Toruń - Mokre 


Leżące poza obrębem ulic: 


, 


NaLwd ulicy 
lub placu 


Należy do 
d . I' I K omiSarj' l - ; a raf l '; - 
ZIC niCY Pol. Państ. 


Bielany (Zakl. wod.) 
Cegielnia 
Dwor;:
c G]ó" ny 


Mokrc 
S£kolny 
, Pól nocny 
Kępa Wiescgo 
Krowieniec 
Lolni
1to 
Nowe Biclanv 
(Zakl. pom. 
\'odoc.) 
Okraczyn 
port Drzewny 
Zimowy 
S!'lO!nik 
7id€nicc 


-1 


Chelm. 
Byclg. 


Mok. 
Byd!!. 
Chełm. 
Bydg. 


II 
II 
Poster. 
Podgórz I 
III I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
\J 


P. Marii 
" 


, 


Paraf ja 
P..dm.r, 
P. 
'arii
		

/Pomorze_005_07_030_0001.djvu

			.. 


OGRODY PUBLICZNE. 
Ogród botaniczny - przy ul. Bydgoskiej, własność Gimnazjum męskiego 
z tytułu zapisu przez dra med. Szulca zmarłego w r. 1827. którego 
g;obowiec znajduje się w parku. 
Ogród botaniczny miejski - w bieżącym roku założony - przy ul. Ba- 
żyńskich. 


P ARKI. 
Park miejski ciągnący się od ul. Konopnickiej aż do Zieleńca. bogaty 
VI cieniste aleje. Wewnąłr.l znajduje się stawel{, oryginalna grota 
i altana, z której roztacza się prześliczny widok na Wisłę z jednej 
strony. a z drugiej na miasto Podgórz i ruiny zamku Dybowa. Szeroką 
aleją dochodzi się do publicznego ogrodu miejskiego, zwanego "Ce- 
gielnią". Poza nią ciągnie się w dalszym ciągu park miejski aż do 
osady "Zieleniec". Po drodze roztacza się piękna polanka zaopatrzo- 
Jla w ławki dla spacerujących zwana "Placem Moniuszki" (dawn. 
Placem Fr. SzylIera), na którym wznosi się pomnik Stanisława Mo- 
niuszki, wybudowany staraniem Związku Kół śpiewackich na Pomorzu. 
Drll
i Park miejski znajduje się na Bielanach, utrzymany bardzo starannie 
pn;ez miejski Zakład wodociągowy. 


ł 


CMENTARZE. 
Parafji Panny Marji (kaLl - przy ul. Św. Jerzego. 
Parafji Panny Marji nowy (kat.) - przy ul. Wybickiego. 
Parafji Św. Jakóba (kat.) -- przy ul. Przy Rzeźni. 
Parafii Św. Jana (kat.) -- przy nI. Sw. Jerzego. 
Garnizonowy (kat. i cwan£.) - przy ul. Gmdziądzkiej. 
Gminny - przy ul. Grudziądzkiej. 
Centralny - nowo projektowany, na Górach Kozackich. 
Nowomiejskiej Gminy Ewange1ickiej - przy ul. Przy Rzeźni. 
Staroluterańskiej Gminy Sw. .Jerzego - przy uj. Św. Jerzego. 
Staromiejskiej Gminy Ewangelickiej - przy ul. Św. Jerzego. 
Gminy Żydowskiej - przy ul. Przy Rzeźni. 


, 

 


TARGOWICE. 
Mi
jska targowica bydlęca - przy zbiegu ulic L"bicki('j i Przy Rz('źni. 
Targi tygodniowe dla nierogacizny w każdy czwartek. .Jarmarki mie- 
sięczne dla bydła w pierwszy czwartek po pierwszym. 
Plac targowy w Rynku Staromiejskim. Targi zwyczajne w każdy wŁorek 
i piątek. 
Plac targowy w Rynku Staromiejskim. T argi zwyczajne w każdy 
wtorek i piątek, specjalne dla wyrobów mięsnych w każdą środę 
i sobotę 
OSOBLIWOśCI GODNE WIDZENIA W TORUNIU. 
Brama - przy końcu ul. Mostowej. 
Brama Klasztorna - przy końcu ul. Św. Ducha. 
Przedzamcze. 
Dansker, jedyna ocalona część starego Zamku Krzyżackiego - przy ul. 
Dwór Artusa w Rynku Staromiejskim. 


5 


1_
		

/Pomorze_005_07_031_0001.djvu

			Junkerhof, późniejsza część Zamku Krzyżackiego z pięk.ą fasadą gotycką, 
zwróconą ku \X1iśle - przy ul. Podmurnej. 
Krzywa wieża zwana inaczej "pochyłą wieżą" 15 mtr. wysoka - przy koń- 
cu ul. Piekary. 
Mo
t kolejowy przez Wisłę. 
Ruiny Zamku Dybowa na lcwym brzegu Wisly. 
Ruin}" Zamku Krzyżackieao - przy końcu ul. Przedzamcze. 


.,. 


KOśCIOL Y. 
Garnizonowy - na Placu Św. Katarzyny. 
Palmy Marji - pny ul. Panny Marii. 
Sw. Jakóba - u zbicgu ulic Św. Jakóba i Szpitalnej. 
Sw. Jana - przy ul. Żeglarskiej. 
Nowomiejski Zbór Ewangelicki - w Rynku Nowomiejskim. 
Staromiejski Zbór Ewangelicki - w Rynku Staromiejskim tuż Pr.lY Urzę- 
dzie Pocztowym. 
Ewangelicki Św. Jerzego - przy ul. Podgórnej. 
StsIOluterański - przy ul. Strumykowej. 
Ewan2elicki reform. - przy ul. Wały. 


KAPLICE. 
Baptystów - przy ul. Matejki. 
Ewangelistów - przy ul. Leona Czarlińskiego. 


GMACHY PUBLICZNE. 
Ratusz - w Rynku Staromiejskim. ł 
Urząd pocztowy l - w Rynku Staromiejskim. 
Sąd Okrę20wy - przy ul. Piekary. 
Więzienie sądowe - przy ul. Piekary. 
Pomorski Urząd Wojewódzki (dawniejsza Szkoła przemysłowa) - przy ul. 
Fosa Staromiejska 31 33. 
Teatr Miejski - na placu Teatralnym. 
Stamstwo Powiatowe - przy ul. Wały. 
Miejska Straż Pożarna - przy ul. Prostej 32. 
Gimnazjum męskie - przy ul. Zaułek prosowy. 
Polska Szkoła Wydziałowa - na Placu Św. Katarzyny. 
Gimnazjum Żeńskie - przy ul. Wielkie Garbary. 
Lecznica Miejska - przy ul. Przedzamcze. 
Powiatowa Komenda Uzupełnień (dawniej Kolegjum Jezuickie) - przy ul 
Łaziennej. 
Elektrownia i Gazownia - przy ul. Kopernika. 
S"d Powiatowy - przy ul. F osa Staromiejska. 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa - Przy Starotonn'iskiej Bramie. 
Seminarjum męskie - przy ul. Sienkiewicza. 
Seminarjum żeńskie - przy ul. Sienkiewicza. 
Ochronka miejska - przy końcu ul. Bydgoskiej. 
żłóbek Pomorski - przy końcu ul. Bydgoskiej. 
Rzeinia Miejska - przy ul. Targowej. 
Zakłady wodociąaowe - na Bielanach. 


6 


..
		

/Pomorze_005_07_032_0001.djvu

			BUDYNKI PRYWATNE. 
Przy ul. Chełmi6skiej: 
L. 14 i L. 28 - domy z wieku 17-go, zdobne w barokowe sztukaterje. 
Przy ul. Ciasnej: 
Łuki łączące domy jednej strony z domami drugiej strony. 
Przy ul. Kopernika: 
L. 15. - dom urodzenia Mikołaja Kopernika. 
Przy ul. Królowej Jadwi
i: 
L 1. (Apteka pod Lwem) - front gotycki. 
Przy ul. Laziennej: 
L. 3. Front gotycki, szczyt renesansowy. 
L. 16. Wielki Spichrz z wieku 16, czerwoneslo koloru, z piękną bramą 
renesansową. 
L. 22. Front renesansowy. 
Przy al. Małe Garbary: 
L. 4. Front gotycki. 
L. 14 Szczyt renesansowy. 
Przy ul. Mostowej: 
J. 1. Wielki śpichrz. białego koloru z tablicą piaskowcową z herbem 
z roku 1719. 
L. 4 i L. 6. Stare gotyckie śpichrze z oryginaJnemi 
zczytami. 
L. 22 Front gotycki, szczyt renesansowy. 
Puy ul. Piekary: 
J. 4. Spichrz gotycki czerwonego koloru. 
L. 9. Charakterystyczny i średniowieczny dom mieszkalny. front gotycki. 
L. 37. Pasaż - dom barokowy (odnowiony). bogate sztukaterie. 
Przy ul. Rabiańskiej: 
L. 4. F ronŁ renesansowy. 
L. 6. Front gotycki. 
L. 18. Spichrz gotycki. 
L. 19. Szczyt gotycki. 
Przy Rynku Nowomiejskim: 
L. 5. Front renesansowy. 
L. 8. 'Historyczna gospoda "Pod modrym fartuszkiem", budynek z wieku 
17-go (odnowiony). 
L. 15. Gospoda Murarska - szyld cechowy. 
L 22. Szczyt renesansowy. 
Przy ul. Św. Ducha: 
L. 10. Stary dom z kotwicą żelazną, zwisającą z 2. piętra. 
Przy Rynku Staromiejskim: 
L 9. Front gotycki, szeroki na 2 okna. 
L. 29. Szczyt renesansowy. 
L. 33. Dom zdobny w bogate sztukaterie, front barokowy. 


'ł" 


7 


..
		

/Pomorze_005_07_033_0001.djvu

			Przj" u!. Sukiennic:l;cj: 
L 16. Gospoda Cechów Zjednoczonych - ciek[
.we szyldy cechowe, wy- 
sunięte na. ulicę. 
Przy ul. żeglarskiej: 
L. 5. Szczyt barokowy. 
L 8. Muzeum Krajcwc -- były pałac bislmpów kujawskich, piękny 
gmach barokowy. Front zdobny w bogate sztukaterje. 
L. 16. rIebanja Św. Jan3. -- skarpy średniowieczne na lewcj stronie domu. 


.. 


MUZEA. 
M_ l lzcllm miejskie w ratuszu w Rynku Staromiejskim, otwarte w dnie po- 
wszednie, w niedziele i święta od godz. 11-tej do l-szej. 
Muzeum Krajmvc - przy nI. Żeglarskiej 1. 8. 
MuZ'eum Tow. Naulwwego - przy ul. Wysokiej I. 12. 


BIBL.10TEKI. 
Książnica micjsJuJ, im. Kopernika -- przy ul. Wysokiej 1. 12. 
Archiwum pomników w Książnicy im. Kopernika, przy ul. Wysokiej I. 12. 


POMNIKI. 
Pomnik Kopernika - przed ratuszem w Rynku Staromiejskim, postawio- 
ny w r. 1853. 
Pomnik Bawarczyków na ul. Legjonów. postawiony w r. 1813. 
Pomnik Moniuszki --- na placu Moniuszki w Parku Miejskim 
Kamień Botkego - przy ul Mickiewicza. 


TEA TRY. 
Teatr Miejski - n:t Placu TeaŁralnyr 


. 


KINOTEA TRY. 
"Apollo" - przy uj Przedzamcze. 
"Corso" - przy Rynku Nowomiejskim. 
"Odeon" - przy ul. Prostej. 
"Pałace" przy ul. Mickiewicza. 


HOTELE. 
Dworcowy - przy ul. Piastowskiej I. 9. 
Europa - przy Rynku Nowomiejskim I. 2. 
Mazowiecki - przy ul. Sw. Katarzyny I. 6. 
Modry Fartuch - przy Rynku Nowomiejskim I. 8. 
Nowomiejski - przy Rynku Nowomiejskim I. 7. 
Pod Lwem - przy ul. Żeglarskiej 1. 2. 
Pod Orłem - przy ul. Mostowej I. 19. 
Polonia - przy ul. Chełmińskiej l. 30. 
R
ymski - (Grand Hotel de Rome), przy ul. Chełmiliskiej l. 9. 
Trzy Korony - przy Rynku Staromiejskim l. 19. 
Vidorin - przy ul. żeglarskiej 1. 15. 


"
		

/Pomorze_005_07_034_0001.djvu

			.. ' 


"". 


. ." o"' 


t::. . 


-

- "- 


....... -- 


....::.. . 
",r: 


:
. . 


.-; 


f. '.- 
..- 


l". 


NADWIŚLAŃSKI 
l A 
-.- 
ROLNICZO - PRZEMYSŁO\VY 
TOW.AKC. w TO R UNIU TOW.AKC. 


- - 
. 


T E L E F O N Y: N!! N
 7 4, 7 8 i 8 S 


............ 
................-...... 
............... 


TELEF.26 FILJA CHEŁMNO TELEF.26 


-.......+.... 
.............................. 
............. 


ZAŁATWIA WSZELKIE CZYNNOŚCI BANKOWE. 


PRZYJMUJE WKŁADY NA WYSOKI PRO- 
CENT - KUPUJE i SPRZEDAJE ZBOŻA 
ORAZ WSZELKIE ZIEMIOPŁODY 
:::::::::::::::: i I C H P R Z E T W O R Y. :::::::::::::::: 


............ 
............. 


WEŁNA-WĘGIEL 


.ł--. ,: .",':. 
I. .
 .-: 


-., . .-..  . ..: '. 


-
 


. . .
.- -. t. 


.. 


9
		

/Pomorze_005_07_035_0001.djvu

			# 


PENSJONA TY. 
ł resko1V - przy ul. Chełmińskiej 1. 4. 
Witkowskiej - przy ul. Prostej 1. 8/10 
Zofjówka - przy ul. Byd
oskiej l. 36. 


RESTAURACJE 
Automat - przy ul. Szerokiej l. 6. 
Dwór Artusa - w Rynku Staromiejskim. 
Grand-Całe - przy ul. Konopnickiej l. 4. 
Hotel Dworcowy - przy ul. Piastowskiej l. 9 
Hotel Europa - w Rynku Nowomiejskim l. 2. 
Hotel Mazowiecki - przy ul. Św. Katarzyny l. 6. 
Hotel Modry Fartuch - w Rynku Nowomiejskim 1. 7. 
Hotel Polonia - przy ul. Chełmińskiej 1. 30. 
Hotel Pod Orłem -- przy ul. Mostowej 1. 19. 
Hotel Rzymski - przy ul. Chełmińskiej I. 9. 
Hotel Trzy Korony - w Rynku Staromiejskim I. 19. 
Hotel Victoria - przy ul. Żeglarskiej 1. 15. 
Kantorowicz - przy ul. Szerokiej 1. 18. 
Pod Lwem - przy ul. Łaziennej l. 19. 
Pomorzanka (bar) - przy ul. Szerokiej l. 20. 
Ratuszowa - w Ratuszu w Rynku Staromiejskim. 
Strzelnica - przy ul. Przedzamcze l. 9. 
Warszawska - przy ul. Chełmińskiej l. 11. 
"Zacisze" - u!. Chełmińska 22. 


, 


OGRODY REST AURACY JNE. 
Cegielnia - Bydgoskie przedmieście. 
Concordia - Szosa CheJmińska 1. 16. 
Domek Leśny - przy uJ. Klonowicza 1. 1. 
Eldorado - Szosa Chełmińska l. 53. 
Grand-Całe - przy ul. Konopnickiej 1. 4. 
Kępa Wiesego - Bydgoskie przedmieście. 
Park Wiktorji - przy ul. Grudziądzkiej l. 1 3. 
Strzelnica - przy ul. Przedzamcze 1. 9. 
Szwajcarska Dolina - przy ul. R ybaki l. 5. 


ł 
,I 


KA WIARNIE. 
Automat - przy ul. Szerokiej 1. 6. 
Dorsch - w Rynku Staromiejskim l. 16. 
Esplanade - przy ul. Chełmińskiej l. 12. 
Grand-Całe - przy ul. Konopnickiej l. 4. 
Hoffmann - w Rynku Nowomiejskim l. 12. 
Nowak - przy u!. Szerokiej l. 23. 
Polonia - przy ul. Chełmińskiej l. 30. 
Pomorzanka ...:.- przy ul. Szerokiej 1. 20. 
Warszawianka - przy ul. Mickiewicza 1. 92. 


10 


l
		

/Pomorze_005_07_036_0001.djvu

			# 


CUKIERNIE. 
Automat - przy ul. Szerokiej l. 6. 
Dorsch w Rynku Staromiejskim l. 16. 
Esplanade - przy ul. Chełmińskiej L 12. 
Warszawianka - przy ul. Mickiewicza L 92. 


MLECZARNIE. 
Rol1ozińska - przy ul. Bydgoskiej L 45. 


KĄPIELE. 
Lainia parowa (właśc. Kulwicki) - przy uL Łaziennej L 14. 
lazienki letnie Rutkowskiego przy przewozie na lewym brzegu Wisły. 


PISMA. 
"Słowo Pomorskie" - Dziennik - Redakcja i Administracja uL św. Ka- 
tarzyny 1,4. - Tel. Red. 300, Adm. 57. 
"Głos Robotnika" - Organ Narodowej Partji Robotniczej na Pomorze 
i okręg nadnotecki. Wychodzi 3 razy tygodniowo. Redakcja i Ad- 
ministracja: ul. Piekary 14. - Tel. 647. 
"Monitorek" - Tygodnik społeczny. Redakcja i Administracja: uL 
Wielkie Garbary 25. - Tel. 1479. 
..Kłosy" - Tygodnik Urzędowy Pomorskiej Izby Rolniczej. Redakcja 
i Administracja: ul. Bydgoska 56. - Tel. 202. 
..Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego" wraz z dodatkiem - 
"Orędownik Publiczny" - wychodzi tygodniowo. Redakcja w gma- 
II chu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
"Orędownik powiatu Toruń-wieś" - wychodzi 2 razy w tygodniu. Re- 
dakcja w gmachu Starostwa powiatowego. 
"Dziennik Urzędowy Okręgu Szkolnego Pomorskiego" - wychodzi spo- 
radycznie. Redakcja w gmachu Kuratorjum akr. Szkolno Pomorsko 
1,Tygodnik Narodowy". - Redakcja i Administracja: ul. św. Katarzyny 4. 
Tel. 57. 


Polska Agencja Telegraficzna (Pat) - ul. Kościuszki 3 a. - TeL 263. 


11
		

/Pomorze_005_07_037_0001.djvu

			Dorożki 


Doroiki stoją na Rynku Staromitjskim, przy Dworcu Głównym i przy Dworcu Młejlikim 


T .ryfa dla doroiek 


w midcie Toruniu obowiązująca od l marca 1923 r. 


Należytość za 


a z d C; 


Za jazdę w dzień w tamtą stronę lub z po- 
wrotem za: 
1. Jedną zwyczajną jazdę wśród miasta lub w jed- 
nem i tern samem przedmieściu 
2. Z miasta na: 
a) Bydgoskie przedm. aż do ul. Sienkiewicza 
b) Chełmińskie Przedm. aż do ul. Podgórnej lub 
do końca ul. Św. Jerzego. 
c) Mokre aż do ul. Grudziądzkiej. 
d) Jakóbskie Przedm. aż do żydowsko cmenta- 
rza lub do ul. Lubickiej 29. 
e) Z Bydg. Przedm. do Szosy Chełmińskiej. 
3 Z miasta na: 
a) Bydgoskie Przedm. aż do rest. Cegielnia lub 
do koszar ułańskich. 
b) Chełm. Przedm. aż do lakł. Wodnego. 
c) Mokre ul. Grudziądzka aż do Fabryki chle- 
ba lub do ul. Kościuszki aż do ul. Panieńskiej, 
lub do ul. Chrobrego aż do Centr. MlecLar., 
lub do ul. Sobieskiego aż do koszar. 
d) Jakóbslde Przedm. aż do Rzeźni lub do koń- 
ca ul. Winnica. 
ej Główny Dworzec aż do baraku w Rudaku 
lub do Dworca towar. 
4 l miasta na: 
aj Bydg. PrLedmieście aż do T(rowieńca lub na 
Nowe Bielany lub do Portu IVa. 
b) Chełm. Prze dm. aż do szosy kołowej lub do 
Dworca Półn. 
cJ Mokre ul. Sobieskiego lub Chrobrego na 
dworzec lub do ul. Grudziądzkiej aż do do- 
mu chorych. 
J) Jakóbsh. Przedm. aż do Fortu I. lub Buchta 
F ort. 
5. Z miasta do: 
aj Fortu II, 111. ll
, IV luh IV h, 
b) l jednego przedm. na Główuy dworzec. 
c) Z Bydgosk lub ChelmiJ'1sk. przedm. na dwo- 
r
2C Mokre. 
6 Z miasta na: 
Podgórz do Fortu VI., VII., lub do pola ĆwicLeń 
artvlerji. 


12 


1 
 _
_1._ 
 


3000 


4000 


6000 I 
I 
I 
7500 I 
I 


9000 
10000 I 


o s ó b 


3700 


5000 


7000 I 


I 
9000 . 


105UO 


12000 


4 


4-leO 


5100 


£,000 


700G 


f 


8000 ; 
I 
I 


1O_
0(} 


1 
,IOO 


\ 


1 20-00 


13:'00  


14000 


ł(,OOO
		

/Pomorze_005_07_038_0001.djvu

			T 


..... 


, 


Należytość za jazd C; 


2 3 
o s Ó b 
12.:00 !-łOOO ]fjOOO W)I !u 
i 
I 8000 I 
6000 7000 I !'/OllO 


" 


7. Z miasta do Fortu V.. Va, lub do Kluczyka. 
8. Do Portu drzewno podług umowy za czas. Za 
granicę miejską nie jest doro!karz obowiązany 
jechać. 
lL Za jazdy na czas, 
które się jrko takie wyrainie omówi, należy 
płacić aż do 30 minut. 
Na każdy dalszy rOJ:pocLęty kwadrans uwa- 
1:a 
ię na całą god7inę. 


III. Za jazdy nocne. 
Ceny podane podwójne. Czas nocny liczy się od godz. 9 do I!odz. 7 z roma. 


IV. Dodatki. 
Za poczekanie pierwszych 5 mm ut wolne, każde dalsze 5 minut 500 mk., bagai: 
mzeJ 10 kg. wolny, ponad 10-25 kg. 1500 mk., ponad 25-50 kg. 3000 m\.:. Za zaje- 
chanie poprzednio zamówione lub przywołanie uoróżek przypada połowa ceny taryfy 
do płacenia. Za jazdy na lewy brzeg Wisły włącznie Glówny dworzec do taryfy 
obecnej 400 rok. Za jednego psa na siedzeniu dorożkarza 1500 mIL 


UWAGI. 


f
 


Dziecko niżej lat 10 jest wolne od opłaly. Dwoje dzieci niżej Jat 10 liczy się jak 
osobę dorosłą. Dłużej niż jedną god7inę nie jesl do ożkarz obowiązany czekać. N..t 
jazdę z powrotem lub na nową jazdę jest doroż!{arz obowiązany 15 minut bezpłatnie 
czekać. Więcej niż 4 osoby dorożkarz nie jest obowiązany zabrać do dorożki. 


TRAMW AJE ELEKTRYCZNE. 


, 


Toruń po
iada komunikację tramwajową na 3 linjach a mianowicie: 
na linji I. łączącej Dworzec Tonui.-Miasto z Bydgoskiem Przedmieściem, 
" II." Rynek Staromiejski z Mokrem (Stacja końcowa Dwo- 
rzec-Mokre), 
Rynek Staromiejski z Chełmińskie m Przedmieściem 
(Stacja końcowa ulica Grunwaldzka). 
Wszystkie trzy linje łączą się na Rynku Staromiejskim, gdzie pasa- 
żerowie mogą przesiadać. co należy zaznaczyć przy kupnie biletu. 
Główne punkty miasta, które łączy linja I. licząc od Dworca Miejskiego 
kolejno do Bydgoskiego Przedmieścia są: 
Dworzec Miejski, Rynek Nowomiejski. ul. Szeroka, Rynek Staromiej- 
ski. ul. Kopernika, ul. Bydgoska, ul. Sienkiewicza. ul. Mickiewicza, 
ul. Reja. 
Główne punkty miasta, które łączy linja II. są: 
Rynek Staromiejski, ul. Chełmińska, Plac Teatralny, ul. Grudziądz- 
ka, ul. Kościuszki. ul. Batorego, ul. Sobieskiego, ul. Jana Olbrachta, 
Dworzec Mokre. 


" 


,. 


" 


m. 


" 


l 


13 


.-. 


---"
		

/Pomorze_005_07_039_0001.djvu

			Główne punkty miasta. które łączy linja III-. są: 
Rynek Staromiejski, ul. Chełmińska, Plac Teatralny. Szosa Chełmiń- 
ska, ul. Grunwaldzka. . 
Ruch tramwajowy rozpoczyna się o godz. 7 rano i trwa do godz. 11 
wieczorem (na 1inji I odchodzi ostatni wóz z przystanku "Cegielnia" o 10.37 
zaś z Dworca Miejskiego o 11.15 wiecz.) i to na linji I co 15 minut. zaś 
na linjach II i III w przerwach półgodzinnych. 


t 


PRZEWóZ PRZEZ WISŁĘ. 
Z przystani u wylotu ul. Mostowej kursuje codziennie (z wyjątk. pory 
roku. gdy Wisła zamarznie) mniej więcej co 15 minut statek przez Wisłę 
jako środek komunikacyjny do Głównego Dworca. 


STACJE KOLEJOWE. 


T oruń posiada 6 dworców i to: 
Toruń dw. ił. (Stacja I. klasy) przeznaczony dla ruchu osobowego 
jak i towarowego jest stacją węzłową, leżącą na lewym brzegu Wisły, 
z której prowadzą linje kolejowe w kierunku do Warszawy, Poznania, 
.lamielnika (lławy) i Bydgoszczy (Piły i Gdańska). Na tejże stacji znaj- 
dują się: Ekspedycja pospieszna, Ekspedycja towarowa i Ekspedycja 
bagażowa. 
Toruń-Mokre. (Stacja II. klasy) przeznaczony dla ruchu osobo- 
wego jak i towarowego jest stacją węzłową, leżącą na przedmieściu 
Mokre na prawej stronie Wisły i na linji kolejowej Toruń-lława, z której 
odgałęziają linje kolejowe w kierunku do Grudziądza, Lubicza i Unisła- 
wia. Na tejże stacji znajdują się: Ekspedycja towarowa i Ekspedycja 
bai;1ażowa. 
Toruń Miasto (Stacja III. klasy) przeznaczony tylko dla ruchu oso- 
bowego leży w mieście na prawej stronie Wisły między stacjami Torm\ 
Dworzec główny a Toruń-Mokre na linji kolejowej Toruń-lława. 
Toruń Północ (Stacja IV. klasy) przeznaczone dla ruchu osobowego 
jak i towarowego jest stacją węzłową leżącą na Chełmińskiem przedmic- 
ś"ciu na linji kolejowej Toruń-Mokre-Unisław, z której prowadzi linja 
kolejowa do Czarnowa. Na tejże stacji znajduje się Ekspedycja towarowa 
i Ekspedycja bagażowa. 
Toruń Szkolna (Stacja IV. klasy) przeznaczony dla ruchu osobo- 
wego jak i towarowego leży na Bydgoskiem przedmieściu na linji kolejo.. 
wej T01'uń Północ-Czarnowo. Na tejże stacji znajduje się Ekspedycja 
towarowa i Ekspedycja bagażowa. 
Toruń Nadbrzezie leży na prawej stronie Wisły i jest stacją por- 
tową tylko dla ruchu towarowego (całowagonowego). 
Tramwaje prowadzą z miasta na stacje Toruń Miasto. TOrLu\- 
Mokre. Toruń Północ i Toruń Szkolna. 


l 
} 


14
		

/Pomorze_005_07_040_0001.djvu

			ł 
ł 


ł - 
 


.;S 
I 
 
.;- 
- 
o 

 


- 


I I 

I___- 
 


'" 

 

  
 

 pol 
 
II) 
_.9-.9--- 


8 
 
'" et) M 
pol pol U 

O
__
 
'" 
 
 I '" ..1 

. pol ł'I 
 \ 
pol pol pol pol 

 O A_
_  
 
 = 
 
O O O O 
  
. 
- 
Ul 
.9- 'c 

 


'" 
.... 
II)  
II) 


'" 
N 
C 
pol 


'" 

  
et) 


'" 
..,. 
OlS' 


'" 
\'n 


'" 

 


O O 
O 
 


M M 
U ", 
M tU' 
-= Ul ... 
as O M 
J:I 
", 
M I "', 
 
O 
 .. 
D.. I &:Q C) 


O 

 
O 
J:I 

 
M 
fJ 


'-- 


'" 
'" 
ł"'o 
pol 


'" 
N 
et) 
pol 


O 

 
O 
J:I 
O 
- 

 
-ł 


I 
 I II 
_- ; 1 --1 
 

 Ol 
--
-- I 
 O l 
I 
a 
.., 
 

 M 
__
_-I fJ 


N 
'" 
'" 
__:::E __ pol  
"""  
ł"'o 

 
 
-I- 
; ;;_1_\ 
I  
pol 


- _
_:::E 


....:.. 
CI) 

 
o 
... 
o 
.... 
o 
8 
.: II 
et') ::!: __:::E __ 

. 
cr'\ CI) N 
po4 
 
 
. Ul J:I 
IcE : I 
  
.li! 
o 
:>- 
I 
.c: 
::J 

 
o 
E- 
M M O ." 
: 1- 
 
 
ł l ł 11  £ 
 
 
 


 :1:_.9-.9- 


N 
'" 
C  
et) 

  
." 
N 
fU 
...., 
V'H
 
 
 co 
."cu
C


 
I 
 .
 a.  
N o 
I o E- 
,A:: N tU 
." 
 

 = 
=i3' .. 
o 
 


'" 
..,. 

 

 


;7; 
et) 

 


'" 
'" 
pol 
C'I  
C'I 


'" 
'" 
0\ 
pol 


'" 
'" 
pol 
C'I 


co 
'" 
ł"'o 
pol 


..,. 
'" 
0\ 
pol 


.... 
N 
'" 
pol  
pol 


'" 

 
pol  
'" 
pol  
II) 
""  
'" 
pol 


'" 
'" 
OlS' 
pol  
pol 


UJ 

 
pol 


..,. 
II) 
pol 


co 
N 
et) 
pol 


'" 
..,. 
OlS' 
pol 


'" '" 
'" ..,. 
C'I et) 
pol pol 


.... '" 
N N 

 ł-I 
pol pol 


8 
0\ 


'" 
pol 
pol 


'" 
..,. 
t.  


..,. 
II) 


'" 

 


co
 
 
.... 

-cU - 
's (5 łi - 
et).- 
 
.
 E 
0:::- - 
2 N.!- 
0- o::: '!l 
E- C'I 
 CI) 
_0_ 
.g '" E- ..,. 
""C P4 N N 

 -
 - I 
.
 
 :6-:i " 
c.-: cO pol 
, 


I 3 


15
		

/Pomorze_005_07_041_0001.djvu

			Spis telefonów. 


t 


Stacje służbowe. 


. 


Biuro zgłoszeń zepsuć telefonicznych. 
Dyrektor Urzędu Telegraficznego 
Kancelarja Urzędu Telegraficznego. 
Kasa Główna Urzędu Telegraficznego. 
Sala aparatowa Urzędu Telegraficznego 
Nadzór stacji miejskiej . . . . 
Nadzór stacji zamiejskiej . . . . . . 
Przyjęcie i wydawanie telegramów telefoncm 
Biuro budowlane Urzędu Telegraficznego 
Warsztat Urzędu Telegraficznego . . 
Nadawanie telegramów i mównica publiczn	
			

/Pomorze_005_07_042_0001.djvu

			--  
I 


'. 


I 
l' 


1 


B. 


Bahiuch Roman, dom handlowy. ul. Klonowicza 37 
Rdiński Eugenjusz, profesor, Szeroka 2. II. p. . 
A. i F. Banecki, Hurtownia artykułów toaletowych, Toruń, ul. Mo- 
stowa 38 ......... .... . 
Bank .Dyskontowy T. A. - oddział w Toruniu, Szeroka 11 
Bank JJandlowy t. lc, Mostowa 38 
Bank lHllldlowy, uJ. Mostowa 36 . ........ 
Bank handlowy warszawski. oddział toruński, Stary Rynek 29 
Bank handlowy warszawski, dyrekcja Stary Rynek 29. . . 
Bank kredytowy w Warszawie. oddział w Toruniu, .Mostowa 9 
Bank Kwilecki, Potocki i S-ka. Mostowa 32 . 
Bank Kwilecki. Potocki i S-ka, Kościuszki. 
Ba11k Kwilecki, Potocki, Mostowa 32 . 
Bank Młynarzy, ul. Że
larska 27. . . . 
Bank Nadwiślański rolniczo-przemysłowy, tow. ake. 
św. Katarzyny 10/14. . . . . . . 
Bank Nadwiślailski rolniczo-przemysłowy, tow. akc. w 
ul. Żeglarska 22. . .... 
Bank Nadwiślański rolniczo-przemysłowy, Łow. akc. w Toruniu, 
Stary Dworzec . ...... 78 
Bank Przemysłowców, oddział toruński, Mostowa 23. 126, 127. 227, 567 
Banl{ Przemysłowców, Bydgoska 14 . 126 
Bank Warszawsko-Gdaliski. ul. Szeroka 25 651, 652 
Bank Zjednoczenia, Chełmińska 9 3;.,8 
Bank Zjednoczenia, Chełmińska 9. . H57 
Bank Zbożowy, T. z o. p. - Łazienna 21. . . . . . . 200, 220, 22/1 
Bank Związku Spółek Zarobkowych. filja w Toruniu, ul. SzelOka 14 
i Żeglarska 26. . . . " .... 611. 649, 654, 657 
Baranowski Jan, zakład szklarski, Franciszkaliska 8 1023 
Baranowski Jan, zakład szklarski, św. Katarzyny 8. . . 1036 
Baranowski W. i Ska, fabryka grzebieni i guzików, Mokre _ Ko- 
ściuszki 79 569 
Barański Kazimierz, Poniatowsldego l. . . . 590 
Bartkiewicz, fabryka i handel maszyn, Żeglarska 31 . 495, 59 
Bartkiewicz, nast. Kuhl i Klein. fa br. maszyn, Szosa Chełmińs;ka 33. 14'71 
Bauerski, Mickiewicza 72 141? 
Bccker Gertrud, salon m6d, Szeroka 31 510 
Benner Jan, składnica skór. Szczytna 21 338 
Białowąs S., Rynek Stary 8 463 
Biche E. i Ska, Mostowa 5/7 . 14 
Biemacki, Firnn, Grudziądzka 111.. '. . 1051 
8i1ski W.. daw. Spółka Skór na Pomorze, mieszko ul. Szeroka 21 1492 
Biuro handlowe Glamiński i Polak, Szeroka 17 . 137 
Biuro rent wojskowych . 1493 
Biuro Techniczne. Żeglarska 31 495 
I310ck Jan, mistrz ślus:lrsld, św. Ducha 6 254 
Błażewicz, piekarni:!., Stawki 341 
Bocheński J:m, mleczarnia, Kopernika 8 . ...... . 106 
Bojanowski Antoni, biuro ubezpieczeń i ogłoszeń, W. Garbary 33/35 349 
tI'.u.....I:II"1 ' 
ltUWEIWYF 
 
· ł-tHU 


533 
181 


32 
683 
921 
9'M 
650, 660 
142 
912. 913 
633, 1000 
1000 
64 i J 
351, 352 
w Toruniu, 
, 74. 78. 85 
T onmiu, 


71 


I. 3* 


17
		

/Pomorze_005_07_043_0001.djvu

			Bok St.. dyrektor Drukarni Toruńskiej T. A. . 
Bonkowski Wacław, kupiec, Słowackiego 27 . . . . . . . . 
Borkowski Paweł, pierwsza toruńska fabr. mebli, Nowy Rynek 23 
Bom i Schuetze, fabryka maszyn, Grudziądzka 97. . .. ., 
Born i Schuetze, Toruń Mokre . . . . . . . . . . . 
Borowski A., fabr. wód mineraIn., Mokre, Grudziądzka 117 . . . 
Boetcher W. nast. właśc, Antoni Kulwicki, ekspedycja i transporŁ 
mebli. ul. Łazienna 10/14. . . . . . . . . . . .. 13, 12 
Bracia Brzescy, zakład krawiecki. skład sukien i przyborów kra- 
wieckich, ul. Chełmińska 1 . 
Bracia Rubner, właśc. dóbr Smolno . 
Bracia Tews, Czarneckiego 8/10 . 
Braun, furmaństwo. Mostowa 16. . . . . . . . . . . . . 
Brejski. dr specjalista w chorobach kobiecych i położnictwie, klinika 
kobieca i chirurg., ul. św. Katarzyny 4 . .. 
Broda Jan, toruńska fabryka zamków, Koszarowa 11 12 
Brodziński. major, Mickiewicza 89, I piętro. . . . . 
Browar "Studnia Angielska". właśc. Pardon i Gerlach. Czerwona 
Droga 3. . .... . ...,.... 
Brust Walter, instalacja i handel rowerów, ul. Jagiellończyka 6 . 
Buchmann Julius, właśc, Ernst Brock. fabryka czekolady, konfitur 
i marcepanów. Mostowa 34 . 
Bukowski i Ska, Sukiennicza 5 . ... 
Buza Czesław, hurtownia. Wielkie Garbary 3335. . . . 
Buziakiewicz Z., skład papieru i galanterji, Chełmińska 24 . 


r 


57 
17 
54 
3 
182 
311 


535 
83 
84 
573 


637 
1441, 1442 
668 


Casper Kazimierz, Dr. med.. Sienkiewicza 12, I p. . 
Cegielnia, fabryka. Wacław Taniewicz, Mokre. Warszawska 10 12, 
Chrobrego 41 . ., , 134. 258. 158 
Centrala Forteczna. . . . . . 100, 602. 603. 604. 605, 606, 608, 609 
Centrala Importu, Bessert i Sp.. hurtownia towarów kolonjalnych. 
T. z o. p., Chełmińska 20 . . . 
Centralna mleczarnia. Mokre, Chrobrego 9.. . .... 
Centrala rolników, Tow. akc.. filja w Toruniu. Szeroka 18, Ponia- 
towskiego l. Wielkie Garbary 25. . . 613, 689, 856, 615 
Chmielewski, urzędnik wojskowy, Piekary 39 . . . 347 
Chmurzyński T. i Gorczyński. hurtownia win, wódek, cygar i pa- 
pierosów, ul. Prosta 15 17 . 
Chrapowiecki Eustachy. Klonowicza 22 
Chruścicki L., ul. Batorego 3 . 
Chrzanowski Józef. Fredry 8 . 
Chudzińsld Marjan, Szczytna 7 
Cichocki i Becker, Król. Jadwigi 20 ". 
Ciemiński W. hurtownia owocowa. Kościuszki 1. . . .. . 
Clahs H., właśc. Łasicki i Skrzyp czak, handel chemikali drogel yjnej 
i farb. Żeglarska 22 . 
Conrad W.. Mickiewicza 135 . . . . 
Cron Maks. hurtownia i skład żelaza, Mickiewicza 67 . 


c. 


1M 


123 
308 


232 
570 
117 
477 


511 


1084 
193 


125 
237 
156 
698 
203 
371 
905 


208 
597 
37
		

/Pomorze_005_07_044_0001.djvu

			l 


Cron Maks, hurtownia i skład żelaza, Mickiewicza 83 37 
Cukiernia. Ed. Hoffmann, Nowy Rynek 12. . . . . . 618 
Czachowski, Pomorska składnica odpadków, Czerwona Droga 806 
Czempisz Józef. Szczytna 1 . . . . . 442 
Czolbc Fr.. skład mąki i zboża, Piekary 31 440 
Czubek M. i Ska, Rynek Stary 12 401 


D. 


Damann i Kordes, hurtownia win i delikatesów, Rynek Starom. 32 51 
Dalkowski i Ska, Rynek Nowy 26, Strumykowa 5 7 . 35 
Dandelski Dr.. Łazarza 2 . . . . . . . . . . 489 
Dandelski i Babiuch. hurtownia materjal. opałow., Żeglarska 27 159. 451 
Dawitt, lekarz dentysta. Strumykowa 2. . . 539 
Dąbrowski Franciszek. biuro instalac., Bydgoska 68 . 306 
Dąbrowski K., kupiec, skład kolonj. i restaur., Warszawska 6 . 596 
Dembiński, ppułk. 18 p. ul... .......,.", 552 
De Comin. dom komisowo-handlowy, Poniatowskiego 1 3. . 189 
Diemke R.. oberża, Szynwałd . . . 974 
Dietrich Georg, A. Rittweger nast.. skład żelaza, ul. Kr. Jadwigi 7 . 23 
Dittmann, restauracja i poczek. przewozu na Wiśle, Łazienna 2 324 
Doehn G., mistrz ślusarski, Bankowa 6 . 249 
Doerffer, adwokat. Żeglarska 27 . . . " . . 575 
Dom Eksped.-handlowy. W. Grześkowiak, Rynek Nowy 10.. 860 
Dom handlowo-komisowy, inż. F. Kutzner, Rybaki 57. . . 595 
Dom komisowo-handlowy "Ugoda", Mostowa 20. Rynek Nowy 11 62S 
Dom handlowo-przemysłowy Goldstein, Szeroka 44 359 
Domaszewicz. Dr. med.. Chełmińska 12 . 408 
Dombrowski C., księgarnia, św. Katarzyny 1 842 
Dombrowski A. Ignacy, hurtownia, Klonowicza 31 628 
Domke Otto, mistrz siodlarski. Szeroka 2, Bydgoska 92.. . 218 
Dorsch J., właśc. Krueger. cukiernia i kawiarnia. Rynek Stary 15. 179 
Drecki i Kasperski. Stary Rynek 20. . .. . '" 801 
Drewek Jan, kierownik pow. kasy chorych. Mokre. Targowa 3. . 342 
Drewitz E.. T. z o. p.. fabryka maszyn roln.. ul. 3 Maja 1. . . 30, 653 
Dreyfuss Rubin, wl. M. Fehlauer, gabinet dentyst.. Szeroka 33. IIp. . 897 
Drukarnia Robotnicza, Kopernika 28. . 647 
Drukarnia Toruńska T. A.. św. Katarzyny 4 57 
Dulski Ludwik, Lubicka 31. . . . . . . . , , 534 
Durmowicz Bronisław, lekarz dentysta. Rynek Stary 15 . 266 
Duszyński F., skład cygar, Szeroka 43. . 320 
Dyrekcja rzek żegl. I. akr.. Bydgoska 22 . . 214 
Dyrekcja Dróg Wodnych, I Okręg, św. Katarzyny. 563 
Dwór Artusa, dzierżawca Raczkowski, Rynek Stary 6 . 71 
Działowski Dr., Rynek Stary 14 353 
Działowski Leon, Lubicka 28 . 284 


E. 


Ekspedycja towarowa dworzec Mokre . 
Ekspedycja towarowa dworzec Główny 


161 
199 


19
		

/Pomorze_005_07_045_0001.djvu

			r 


Ekspedycja towarowa Nadbrzeżna . . . 
Ekspedycja przewozowa Kowalski Jerzego. " . 
Ekspozytura śledczej Policji Państwowej. Rynek Stary 10 . 
Elektromotor, T. z o. p., dawno inż. Winkler, warsztaty do naprawy 
motorów elektrycznych, Wielkie Garbary 29 . 
Elektron, T. z o. p., Mostowa 17 . 
Elektrownia , Kopernika 45. . . . . 
Engelhardt. kwiaciarnia, św. .Jerzego 3. . 
Engelhardt, kwiaciarnia, Królowej Jadwigi 1 .. ..... 
Eromin H., wła. Karl Siederung, skład kolonjalny, Rynek Nowy 20 . 


6: 
191 
157 


1479 
920 
11, 33, 90 
102 
102 
1054 


F. 
Fabiszewski Wł., Słowackiego 31 a . ... .... 28 
Fabr. chem. "Korona", dawno Kronewerk, Łazienna 6, J. Rogala 896 
Fabryka grzebieni i guzików, ul. Łazienna 6.. ..... 896 
Fabryka konstrukcji żelaza, Przemysł. Winiarski, ul. Krzyżacka 2 . 60 
Fabryka mebli giętych, ul. Panny Marji 11. . . 345 
Fabryka przetworów ziemniaczanych, Lubicka 114. . 168 
Fabryka wody mineralnej Freining Aleks.. Podmurna 52 . 334 
Fabryka wyrobów tytuni owych i gilz "Hercogowina". Toruń, lrJica 
Strnmykowa 1 . .. ......... 67(1. 927 
Falarski i Radaike, skład naczyń kuchennych, Rynek Stary 36 . 561 
Pehlauer M., właśc. Dreyfuss Rubin. gabinet dentyst., Szeroka 33 89'7 
Feilchenfeldt. adwokat, Szczytna 10 . . 513 
Felski, skład szklarski i obrazów, Rynek Nowy 14 . 1062 
Flora, kwiaciarnia, właśc. A. Pucha Iski, Szeroka 26 255 
Freining, fabryka wody mineralnej, Podmurna 52 . 334 
Frisch F., skład delikatesów i win, Przedzamcze 10 525 
Fritsche Bolesław, Chełmiilska 10 . ...... 598 
"Fortuna" Centrala Agentur Handlowych na Zachodzie, Józ. lVlclZlIŚ. 
Szeroka 32 233 


G. 


Gaede Artur, Pod Dębową Górą 
Gaede A., Rynek Stary 5 . 
Gaczyński, ul. Chełmińsk:t 8 . . . 
Gałdyński Adam, drogerja, Szeroka 9. . 
Gazomierz, Spółka Akcyjna. Bydgoska 106 
Gazownia miejska, Kopernika 45. . . . 
Gebr. Rozenbcmm, właśc. Kuźnicki, Mostowa 6 . .... 
GeŁczcŁ, Ska z o. p., dom techniczno-handlowy, Rynek SŁary 16 . 
Gębarski Piotr, restauracja, Jana Olbrach!a.3. : . .: 
Gimkiewicz Dr. med" lekarz praktyczny, Krolowc) .Jadwl11t 1 
Gimnazjum, Zaułek prosowy 13 
Gimnazjum żeiiskie, Małe Garbary 
Glamiński i Polak, biuro handlowe, Szeroka 17 . 
(
Ii
z)'t'iski .Józef. rzeżnictwo. K
:;ciltszki. 77. . : 
C
O\!\ iński Ign.\cy, interes IwJot1)ahlY. MtckIewIcza 61 
(jiuchowski, Rabiańska 3 


20 


474 
112 
494 
875 
304 
11 
303 
405 
868 
246 
931 
207 
137 
428 
185 
285
		

/Pomorze_005_07_046_0001.djvu

			1 


L
o

lJ1in, Mokre, Grudziądzka 83 341 
Gniewosz. majątek Rubinkowo ...... 509 
Georgens A. R., skład drzewa i węgli Pod Grzybem 128 
Georgens A. R.. skład drzewa i węgH. Konopnickiej 11 113 
Goetz M., Mickiewicza 3. . . . . . . 957 
Goldenstern Th., Szosa Chełmińska 8 10.. '" 825 
Goldstein Salomon, dom handlowo-przemysłowy, Szeroka 44.. 362 
Gośliński A., kierown. firmy Hartwig Kantorowicz, ul. Szeroka 29 5 
Grabowski Bolesław, hurtownia. Sienkiewicza 12 587 
Grabowski i Dalski, Piekary 5 . . . " . 448 
Grand Cafe, właśc. Gabrielewicz. Konopnickiej 4 . . 441 
Grand Hotel de Rome, wl. Majchrzycki. Chełmińska 9 22 
Gracz S. Dr., Warszawska 10 12. . . 558 
Groblewski W., Bydgoska 48. . .. ...... 524 
Gross Feliks i Ska. dom komisowo-handlowy, Szeroka 30 . 592 
Grosser Juljusz. skład bielizny, Królowcj Jadwigi 18 . 521 
Grosser .Juljusz, handel budowlany. Słowackiego 15. . 130 
Gruetzmacher. pryw. połączenie, Warszawska 8, II pięt.ro . 500 
Grzanka Józef, Kościuszki 73. . 903 
Gude E" Mokre. Żółkiewskiego 32 . . .. .... . 369 
Gutfeld G. i Co. nast. C. Hamerski, dom handlowy, Rynek Stary 28 305 
Guzicki J., Rynek Nowy 18. . 1431 
Guzicld Franciszek, ul. Wysoka 9 546 


H. 


Hagedol"llf skład węgli i drzewa. Czerwona Droga 1 318 
lIatrun!
 Wilhelm, R. Pr
uss, Łazienna 26 .. 14()1 
Hauser F.. mistrz rzeźnicki. Mokre. Kościuszki 57. . . . 479 
Hayde Artur. kwiaciarnia, Róg Szerokiej- i Królowej Jadwigi 111 
l-łeimann M., skład garderoby, Szeroka 26 . 634 
Heise, biuro handlowe, Plac Teatralny 32 . 331 
Held Heinrich. kupiec, św. Ducha 19. . . . 307 
Hentschel G.. ogrodnictwo, Mokre, Lelewela 3 . 877 
HeIlebrandt J., kupiec, Mokre, ul. Chrobrego 21. . .: . 264 
Hesse i Ska. nast. Leon Arendt, fabr. likier. i octu. Chełmiiiska 7 . 275 
Heureka, fabryka bielizny, Dąbrowski. Łazienna 19 333 
Heyer Gustaw. skład porcelany i szkła. Szeroka 6. . . 517 
Hinkelm:mn Paul, stolarnia z elektr. popędem, Wysoka 2 . 414 
Hinz August, Szynwałd . . . . . . . . . 317 
Hirschfeldt G.. destylacja i handel win, Chełmińska 6 . 150 
Hoecherlbrau, Chełmno, fi1ja Toruń, Tow. Akc.. Chełmiiiska 10 . 101 
Hoernecke G., Szeroka 21. . . 97 
Hoffmann Alfons, Mickiewicza 56 . . 850 
Hoffmann Edward. cukiernia, Rynek Nowy 12 618 
Hoffmann Franciszek, Katarzynka . 478 
HoHmann Mieczysław, Szeroka 20 . 230 
Hoffmann ZygmunŁ, Łazienna 23. . . . 378 
Hotel Dworcowy, wł. Leon Penkalla. Poniatowskiego 9 671 
Hotel Europe. Wojciechowski Czesław. Rynek Nowy 2 260 
Hotel Mazowiecki, Ruszkowski, św. Katarzyny 6 177 


21
		

/Pomorze_005_07_047_0001.djvu

			- 


Hotel "Pod Orłem", wl. Zackiewicz, Mostowa 10.. .. 20 
Hotel pod Trzema Koronami, wl. W. Sadowski, Rynek Stary 19 . 24 
Hotel "Polonja", wl. Woydak. Chełmińska 30 . .. ... 55 
Hozal£owski Bo, skład nasion i herbaty, Mostowa 28 . 42. 43, 45 
Hozakowski Zygmunt, Mostowa 5 '7. . . . . . . 67 
Hryniewicz Piotr, wicedyrektor teatru. Bydgoska 62 86 
Hubert Karol, Mickiewicza 5. . . . . . . . . . . . , , 847 
Huellen v. Dr., specjalista chorób chirurgicznych, chirurg w szpitalu 
N. Djakon, Rynek Stary 5. I piętro. . . . . . 403 
Huellen v. E., lekarz naczelny. szpital N. Djakoń., Chełmiń.ska 22. 926 
Hurtownia drzewa. A. T. Wisła. Port drzewny. . . . . . . . 555 
Hurtownia skór, Żeglarska 25 . . . . . . . . . . . .. 336 
Hurtownia kolonjalna w Chojnicach, oddział w Toruniu. K. Guczal- 
ski, kupiec, Strumykowa 9 . . . . . . . 617 


I. 
Inspekcja pracy rolnictwa, Podmurna ..... 
Instytut Kartograficzny, Augustyn Spręga. Warszawska 8 
Iwicki Dr., lekarz dent., Żeglarska 31 .... 
Izba Handlowa, Żeglarska 1 . . 
Izba Przemysłowo-Handlowa, Żeglarska 1 . 
Izba Rolnicza, Sienkiewicza 40 


251 
323 
· 321 
619 
834 
470, 36, 202 


J. 
.Tacewicz Emil, Plac Katarzyny l . 98 
Jakobson Dr., Sienkiewicza 15, I piętro. .. . 262 
Jakubowski Otto, skład kolonjalny, Mickiewicza 81 687 
Jakubowski. Eldorado, Szosa Chełmińska 53. . 944 
Jammrath E., kupiec. Strumykowa 11. . . . . 941 
Janicki Teodor, restauracja dworcowa, Mokre. . 686 
.Tankowski Dr., lekarz weterynarji, Sienkiewicza 21 841 
Jankowski J., Bydgoska 96. . . . . . . . 1065 
Januszkiewicz, Szeroka 21. . . . . . . . 196 
Jarocki Franciszek, Ignacego Danielewskiego 3 243 
Jaugsch, Bydgoska 10. . . . . . . . 1490 
Jaworski Franciszek, Szeroka 19. . . . 225 
Jentkiewicz. Ratusz Stary Rynek. 286 
Jesiółkowski, Prosta 25 " .......... 213 
Jeske Stefan, Dyrektor Pomorskiej Izby Roln., Moniuszki 3 469 
.Jeszke Stanisław, Poniatowskiego 3. . . . . . . . . 163 
,Jordan Józef, skład kolonjalny i delikatesów, Małe Garbary 12'14. 859 
Jordan T., Sienkiewicza 23. . . . . 962 
Jonatowski Leon, skład opałowy, Kościuszki 55 329 


r 


K. 
Kaczmarek, skład towarów modnych i jedwabi, Szeroka 37 
KaHnowski T., magazyn towarów modnych, Szeroka 36 . 


498 
201 


22
		

/Pomorze_005_07_048_0001.djvu

			Kallas Andree, Różana 5 . 
Kałamajski, Szeroka 21. '" ...... 
Kantorowicz Hartwig, Tow. Akc. w Poznaniu. fabryka likierów. 
oddział toruński, Szeroka 18 i 29 . 
Kapczyński. Królowej Jadwigi 11. . . . . . 
Kapczyński, hurtownia toruńska, Łazienna 28 . 
Karaszewicz i Ska, Prosta 30 . . . . " . .... 
"Karpaty", Sp. z ogr. odp., sprzedaż produktów naftowych. skład- 
nica Toruń Mokre, Pod Dębową Górą 19. 140 
Kasa skarbowa, Rynek Stary 7 . 568 
Kasyno oficerskie, Koszary Hallera. . . . . 430 
Katafias, państwowa inspekcja przemysłu, Rynek Nowy 24 44'7 
Katarzyński, Mokre. Sobieskiego 27 . 659 
Katarzyński, handel bydłem, Lubicka 17 541 
Katarzyński. ul. Jęczmienna 11 593 
Katlewski, Szeroka 20 . . . 24'7 
Kaube, kupiec, Chełmińska 17 . . ......... 550 
Kawecki Jan. magazyn tow. krótkich i bielizny. Szeroka 22 i 25 . 699 
Kawiarnia Automat, wl. Rezmer Władysław, Szeroka 6. . 197 
Kaźmierczak Wład., interes zbożowy, Warszawska 10'12. . 910 
KelIerowa Marja - Przedstawicielstwo firm, Rynek Stary 3 . 271 
KelIerowa Marja. Mickiewicza 5 . 211 
Kiebel Manfred, Królowej Jadwigi 5 . 675 
Kiliński A., Bydgoska 48. . . . . . .. ....... 292 
Klammer O., hurtownia rowerów i części składowych, Bydgoska 84 . 216 
Klechowitz H., mistrz blacharski, Grudziądzka 125 1072 
Klewe, hurtownia, handel drzewa, Chełmińska 2. . . . . . 863. 864 
Klewe, sieczkarnia motor. i handel paszą. Szosa Chełmińska 11 a. 242 
Klimaszewski, fabryka papierosów, Kopernika 9 . 925 
Klimaszewski, "Hercogowina", Strumykowa l . 927 
Klub właścicieli gruntów i domów, Chdmińska 12. . 6 
Kłopocki Franciszek, skład kolonjalny, Żeglarska 25 . 155 
Koerner Th., Rynek Nowy 3. . . . . . . . . . . . . . 812 
Knappe Adolf, eksped. i transport mebli, Mostowa 25. Łazienna 23 
i Nadbrzeżna . . . . . . " . ...... 
Kociurski Roman, farbiarnia i chemiczna pralnia, Mickiewicza 108 
Kohlschmidt, rzeźnia koni, Kopernika 8 . 
Kohnert Edward, kupiec, Różana 6 . 
Kułakowski, Konopnickiej 14 " . . ... 
Komenda Policji Państwowej, Dzierzgowski, Bydgoska 58 . 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej, Bydgoska 43 
Komenda okręgowa Policji Państwowej, Żeglarska 8 . 
Komisarjat III. Policji Państwowej, Mokre . 
Konkolewski, Małe Garbary 16 i Prosta 2 . ....... 
Konserwatorjum muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego 
w Toruniu, Mostowa 6 . ......... . 
Konieczny J, Szeroka 46. . . . 
Konieczny, skład obuwia. Szeroka 15 . 
Konsulat niemiecki, Bydgoska 60. . . 
Kowalski, ekspedycja przewozowa, św. Jerzego. 
Kowalski Felicjan, Podmurna 10;12.. . 


-  


1 


506 
196 


5 
296 
371 
107 


146 
673 
565 
238 
908 
955 
695 
607 
119 
1407 


315 
323 
577 
844 
191 
413 


23
		

/Pomorze_005_07_049_0001.djvu

			r 


Kozielecki Józef. mistrz malarski. Łazienna 20 i 34 
Kozielska, Warszawska 2 . . . 
Kozłowski Dr., Mickiewicza 62 . 
Korzeński Jan, Główny dworzec . .. . . 
Krause Adolf. fabryka maszyn, t. z o. p., Grudziądzka 65 . 
Kremin Alfred, rzeźnictwo. Przy Rzeźni 59 
Kriehn Robert, kupiec, Strumykowa 2 . 
Kries von. Bydgoska 76 . .... " 
Kruczkowski Juljusz, biuro handl.-kom., Kaz. Jagiellończyka 6 
Kruczkowski Paweł, wyszynk, Nadbrzeżna 3 . 
Krueger Ryszard, hurtownia piwa, Kopernika 7. 
Krueger H., Wielka Nieszawka. ..... ... 
Kryszczyilski i Zwierzykowski. Mostowa 34, Poniatowskiego 3. . 
Księgarnia Tow. Wydawn. "Ignis". Sp. Akc. w Toruniu, Szeroka 37 . 
Kuczyński Leon. skład artykułów męskich. Szeroka 32 
Kuczkowicz. Franciszkańska 20. . . . . . . . . . 
Kujawski i Żak. fabryka maszyn i odlewnia, Grudziądzka 31 . 
Kulwicki Antoni, ekspedycja i trans
1crt mebli. Łazienna 10 14 . 
Kulwicki Józ., dawno RicffIin. eksp. i transp. mebli, Łazienna 10 14 
Kuntze i Kittler, handel skór surowo i got., Żeglarska 21 . 
Kunz DL. Plac św. Katarzyny 6 . ....... 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Sienkiewicza 44. . 836, 
Kuratorj. akr. Szk.. Wydz. V i Seminarjum żeńsk., Sienkicwicza 46 . 
Kuratorjum Szkolne, Wydział 11 i Semin. męskie, Sienkiewicza 38 . 
Kurzętkowski A.. adwokat i notarjusz. Szeroka 26 . 
Kuska Teofil. Bydgoska 14 . 
Kuttner Jan. Grudziądzka 95 . . . 
Kwiaciarnia Flora. właśc. A. Puchaiski, Szeroka 26 
Kwiatkowski Antoni, browar, Mokre. Zamknięta 3. 


368, 634 
880 
697 
109 
646 
1019 
173 
325 
821 
645 
25 
878 
949 
589 
496 
505 
1485 
13 
12 
10 
377 
837 
557 
973 
245 
481 
387 
255 
641 


L. 


) .abudziński, wl. A. Held, apŁeka św. Anny, Mickiewicza 92 . 663 
Lączkowski Wilhelm i Ska, dom handlowy rolniczo-przemysłowy, 
Spółka z O. p., oddział w Toruniu, Żeglarska 10 . 223 
Landbund \Y/eichselgau. Plac Teatralny 42. . . . 456 
LandwirtschaH1icher Verband der Kreise Thorn. biuro rolnicze, 
Chełmińska 17 139 
Laengner i IlIgner. Nawozy sztuczne i artykuły pastewne, Mokre, 
Dworcowa 4 i Lipowa 63 . 639 
Laengner i Illgner, Chełmiliska 17 111 
Lange, inżynier, Mickiewicza 118 a . 420 
Lecznica Djakonjsek stara I Dąbrowskiego 4 273 
Lecznica Miejska. Przedzamcze 8. . . . . . .. . 44 
Leiser M. S.. właśc. L. Totenkopf. B. Michałowski, dom handlowy, 
Rynek Stary 34.. .... . 316 
Lenartowicz. Szymański i Ska. samochody, guma i broń, skład 
i warsztat reparacyjny, Szosa Chełmińska 6 . 234 
I enartowicz Edmund. Bydgoska 35 b. .. .... 46 
Len. tow. akc., fabr. przer. lnu i konopi. Żółkiewskiego 11, Mokre. 310 


24
		

/Pomorze_005_07_050_0001.djvu

			1 


Lcntkiewicz Antoni, Bydgoska 8. . . . . . . 31 
Leśniewski, handel delikatesów i wina, Szeroka 41 152 
Lewandowski Feliks, skład cygar, Szeroka 46 . 711 
Lewandowski, kupiec, Konopnickiej 25 ...... 579 
Lewandowski St., agent i pośerdnik miejsc, Rynek Stary 15 52 
Lewandowski F., spedytor, Sienkiewicza 22. . . . . 287 
Lewański, Reldama Pomorska, Rynek Stary 12 . . 818 
Lewiński Fr., restauracja i rzeźnictwo, Lubiclm 43 . 1459 
Lewy M., Mostowa 5 7 . . . . . . . . . . 253 
Licbchen Robert, skład kolonjalny. Rynek Nowy 26 . 666 
Linjator, Toruń, Podmurna 10. . . . . . . . . 562 
Lipski S., komisja zboża i drzewa. asekuracje od ognia i transpor- 
tów, Mostowa 11 i Szopena 22 . " 77 
Lipiński. ul. Chełmińska 3 " . 502 
Lissner E., Łazienna 28 . . . . . . . 702 
Lisiecki SL. Skład tapet, ul. św. Ducha 15.. ..... 217 
Loga i Ska, dom roln.-handlowy. Żeglarska 13 i Kopernika 18 . 135 
Loga Kazimierz, hurt. papierosów. Łazienna 18 i Rynek Stary 8 . 443 
Ligmański T.. Rynek Stary 8. . . . . . . . . . 118 
T.uedtke J.. skład mąki. pory i zboża, Strumykowa 14 . 356 
Luedtke J., rzeźnia koni, Szosa Chełmińska 75. . . . . . 350 
ł
nkanowski E. DL. Prokurator przy Sądzie Apelac.. Bydgoska 80 907 
l.ukowicz M., lekarz chorób skórnych i mocz.. św. I,,<.atarzyny 10 . 1046 
Łyskowska J., salon mód, Rynek Stary 16 .... 361 


M. 


Maciejewski T.. skład drzewa, Mickiewicza 64 . 
Magistrat, centrala, Rynek Stary. . . 
Makowski Józef, Bydgoska 37, II piętro 
Makowski Ludwik, Szeroka 2. . " ....... 
Mania Jan, skład delikatesów i winiarnia, Wielkie Garbary 31 
Materjał budowlany. Królowej Jadwigi, róg Garbary 
Matusiak T. Z.. Mokre, Kościuszki 37 . 
Mączkowski Maksymiljan, Szeroka 39 
Mendel Maks, kupiec, Mickiewicza 127. . . . 
Merkurjusz polski. dom handlowy. Kaz. Jagiellończyka 2 . 
Meyer Gustaw. skład optyczny, żeglarska 23 
Meyze Bernard, kupiec, Wielkie Garbary 25 . 
Michalski Cz., Apteka Radziecka, Szeroka 27. . . . . . 
lVlichałek Stefan, prez. miasta, prywatne mieszko Mickiewicza 
Ivliejska Kasa Chorych, Łazienna l . . . 
Miejski Urząd Rozdzielczy, Szosa Chełmińska 16 . 
Mielcarzewicz. adwokat. Żeglarska 31 
Mielicki. Rybaki 55 a. . . . . . . . . . . . 
Mielicki i Truskolasld, spółka handlowa, Żeglarska 9 
Mielnikowa Olga. eksped. pospiesz., Szewska 1 . . 
Miłowski Fr., toruński dom wysyłkowy. Mostowa 18 
Minor W., ul. Bodgoska 24 . " . 
Misja wojskowa francuska. Dąbrowskiego 3 


895 
621, 622, 623. 624, 629 
366 
670 
676 
643 
1006 
21 
691 
4 
248 
373 
250 
18. 222 
76 
600 
221 
638 
346 
429 
432 
380 
904 


25
		

/Pomorze_005_07_051_0001.djvu

			r 


Mizgalski Karol, Szopena 24. . . . . . . .. . 
Mleczarnia parowa, Weier i Ska, Szosa Chełmińska 7;78. . 
Młyn Lubicki, T. z o. p., Lubicz i Łazienna 6, Kopernika 14 . 
Modrzejewski, Czerniewice . . . . . 
Moebius, agent towarów, Prosta 1820. . . . 
Moede Otto, fabryka wody mineralnej, Prosta 5 
Moenke Fritz, Mickiewicza 66 . . . . . . 
Monitorek, Tygodnik, ul. Wielkie Garbary 25. . . . . 
Moskiewicz Herman, interes komisowo-drzewny, Mostowa 50 . 
Mroczkowski A., skład żelaza i sprzętów kuchennych, róg Chełmiń- 
skiej i Franciszkańskiej. . . . . . . . . . . 
Mrozowski Bernard, interes budowlany, Kościuszki 58 . 
Mueller i Scheibe, ekspedycja Toruń, Chełmińska 12. . . . . 
Murzyński, nast. M. de Cieszyński, hurtownia towarów kolonjalnych, 
ul. Prosta 16 . . . . . . 154, 167 
Muzeum Narodowe, Zeglarska 8 . 823 


241 
212 
96, 166 
434 
529 
512 
186 
1479 
228 


47 
504 
1487 


N. 


Nachemstein Hugo, skład starego żelaza, Grudziądzka 37 519 
Nadlesnictwo Bielany, radca leśnictwa Dębicki ..... 172 
Nadwiślański Bank rolniczo-przemysłowy, Towarz. akc., Centrala 
w Toruniu, św. Katarzyny 10 . . . .. ... 74, 78, 85 
Naftaniel Arnold, handel ryb i starego metalu, żelaza i produktów, 
Mokrc, Wiązowa 24 . . . . . . . . . . . . . . . 965 
Nalaskowski Antoni, automobile, Słowackiego 43, prywatne miesz- 
kanie Sienkiewicza 11 . . . . . . 69 
Napiórkowski F., kupiec, Poniatowskiego 5 364 
Narodowa Part ja Robotnicza, Prosta 3. . . . . . .. .. 701 
Narodowa piekarnia, sp. czeladzi piekarsk., T. z o. p., Przedzamcze 4 620 
Neipert, leśniczówka, Bydgoskie przedr:nieście. . . . . . 838 
Netz Heinrich, wł. P. Netz, skład kolon. i delikat., św. Ducha 11 289 
Neumann, majątek Przysiek . . . . . . . . . 313 
Niemieckie stowarzyszenie "Beratungsstelle", Fredry 12 400 
Nitschmann, pośredniczka miejsc, Piekary 43 382 
Noga M., rzeźnictwo, Podgórz 372 
Nowacki, Mickiewicza 115 .... 391 
Nowak, cukiernia i karwiarnia, Szeroka 23 . 104 
Nowiński, Małe Garbary 24 . . . . 928 
Nowy szpital diakonisek, Mokre, Batorego 4 . 680 


o. 


Olejniczak M., Mostowa 2'4 
OlIech Ignacy, Sienkiewicza 2. . 
Omieczyński, kupiec, Chełmińska 6 
Orcholski K., dentysta, Szeroka 36 
Orczykowski, Piekary 11 
Ossowski Dr., Chełmińska 4 . . 
Ostrowitz, Tow. z o. p., Szeroka 24 . 
Otwinowski Stefan, Klonowicza 43 . 


480 
145 
394 
520 
826 
530 
151 
240 


26
		

/Pomorze_005_07_052_0001.djvu

			Pachul Fr., architekt, Podmurna 8 . . ,. ....... 869 
Paciorkiewicz Jan, zboże, kartofle i wszelkie ziemiopłody, Rynek 
Stary 11 i Konopnickiej . 
Paczoszka P., Przedzamcze 4. . . . . . . . 
Paluszyński, interes budowlany, Derdowskiego 6 . 
Państwowy urząd pośrednictwa pracy, Żeglarska 8. . 
Posterunek Policji Państwowej, Jakóbskie Przedmieście 
Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego, Rybaki 36 
Państwowy Zakład Epidemiologiczny, Wały 3. . . . 
Park Cegielnia, Sp. Akc., Bydgoskie przedmieście. . . . 
Park Wiktorja, dzierżawca Dombrowski Józef, Grudziądzka 1/3 
Park Zieleniec, Bydgoskie przedmieście . 
Pasała M., Łazienna 23. . . . . . . . . . . . . . . . 
Paw ele c W., hurtownia win, cygar, tytoniu, papier., św. Jakóba 13 . 
Pawlikowski, Warszawska restauracja, Chełmińska 11 . 
Pawłowski Wiktor, Mostowa 11, prywatne mieszkanie. . . . . 
"Par" Polska Agencja Reklamy T. A., Poznań, filja w Toruniu, 
Szeroka 46 . . . . . . . . . . . . . . . 
Pernak J., materjały budowlane, ul. Królowej Jadwigi 7 . 
Peter Paul, wł. W. Krasucki, powozy, Prosta 22 . 
Pepiński Stanisław, Kościuszki 61 . . . . . . . . . . . 
"Piast", Sp. Akc. Tow. Ubezpieczeń, dział szybowy, Generalna 
reprezentacja, Wielkie Garbary 33/35 . 
Pichert Bracia, fabryka papy, Przedzamcze 7 
Piekarnia Narodowa, Przedzamcze 4. . . 
Pieper A., dom handlowy, Bydgoska 74 . 
PiIatowski K., Sienkiewicza 10. . . . 
Piotrowicz, firma Ugoda, Rynek Stary 27. . . .. .. 
Pohl A. G., wł. Ziętarski, fabr. sztuczno wód miner., Bankowa 12 
Pol-Ameryka, Bydgoska 33 . . . . . . 
Policja Państwowa, Toruń m., Komisarjat 1, Rynek Stary 10 
Policja Państwowa, Mickiewicza 87. .. ..... 
Policja państwowa śledcza, Mostowa 4 ....... 
Policja Państwowa, wydział statystyczny, Rynek Stary 16 
Polska Agencja Telegraficzna, Kościuszki 3 a.. . . . . 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Przy Bramie Staromiejskiej. . 
Polski Bank Hondlowy, oddział w Toruniu, ul. Król. Jadwigi 13,15 
Polski Bank Handlowy, Królowej Jadwigi. . . . . . . . . 
Polski dom handlowy, Romek i Czajkowski, Czajkowski Szeroka 16, 
Romek Sukiennicza 2 . . . . . . . . . . . . 
Polsko-Amerykański Komitet Pomocy dziec., Rabiańska 10 

omorska hurtownia opału i paszy, św. Jakóba 7. . . . . . 
Pomorska Izba Rolnicza, Sienkiewicza 40 i mieszkanie dyrektora 
Stel. Jeske, Moniuszki 3. . . . 36, 469 
Pomorska Drukarnia Rolnicza. Bydgoska 56 . .., 202 
Pomorska Spółka Handlowa, Piskorski i Lesman, Łazienna 28, 
Bydgoska 10 . .. .., ....... 
Pomorska składno odpadków, Czachowski, Czerwona Droga 
Pomorski dom licytacyjny, wł. Lisowski. Jęczmienna 17 . 


P. 


1 


183 
601 
876 
960 
627 
846 
358 
49 
143 
423 
385 
516 
1038 
1020 


711 
170 
373 
543 


.349 
15 
620 
822 
979 
1436 
626 
34 
131 
278 
375 
930 
263 
319 
39 
339 


1002 
1022 
814 


58 
806 
805 


27
		

/Pomorze_005_07_053_0001.djvu

			r 


Pomorskie Biuro Miernicze, Klonowicza 40 . . . 61 
Pomorskie Województwo: Wojewoda Brejski, Wały.. .... 901 
Pomorski Urząd Wojewódzki: Wydz. Dóbr Państw., Mickiewicza 5 1498 
Pomorski Urząd Wojewódzki, gmach główny.. . 87, 91, 288, 685 
Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Robót Publicznych, ul. Sło- 
wackiego 15. . . . . . . . . . . . . I 64, 124, 632, 674 
Pomorski Urząd Wojewódzki, Wicewojewoda Dr. Woyda, Sien- 
kiewicza 15 ............ .... 
Pomorskie biuro komisowo-handlowe, Mostowa 17. . . . 
Pomorskie laboratorjum chemiczne "Salus", Mickiewicza 130 
Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń od ognia, Koczwara, 
glarska 26 i Łazienna 26. . . . . . . . . . . . 
Pomorskie Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe, Prosta 18120 
Pomorski Hurt Rolny, Łazienna 21 . . . . .. .. 
Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi, Warszawska 13 
Pomorskie Zakłady Elektrotechniczne, Franciszkańska 2 . . 
"Pomorzanka", kawiarnia i cukiernia, wł. Nalaskowski, Szerok" 20 
Poradzewski J., kier. urzędu zbożowego, Rynek Nowy 16/17 
Posterunek Policji Państwowej, Główny dworzec . 
Posterunek Policji Państwowej, Rozgarty . 
Powiatowa Kasa Chorych, Szczytna 10 . .... 
Powiatowa ksaa oszczędności i komunalna kasa, Starostwo pomor- 
skie, Wały . . . . . . . . . . . . . 
Powiatowa Komenda Uzupełnień P. K. U., Łazienna 12 
Powiatowy Urząd Ziemski, Sienkiewicza 29 
Powierski Jan, Rynek Nowy 13. . . . . 
Probostwo Panny Marji, ul. Panny Marji 2. . . 
Prokuratura przy Sądzie Apelacyjn., Fosa Starom. . 
Prokuratura przy Sądzie Okręgow., Piekary 51. . . . . 
Przemysł drzewny "Świt", T. z o. p. Lubicka 60 i Bydgoska 14. . 
Pudelewicz, radca wojewódzki i naczelnik Elektryfik., Bydgoska 86 
Putzig, restauracja, Szczytna 2 . .... . 
Puszycki Adam, Szewska 17 


418 
144 
979, 1033 
Że- 


174, 267 
153, 45
 
435, 436 
79 
640 


6() 
1055 
404 
1016 
866 


88 
824 
116 
192 
827 
867 
491 
2n 
664 
610 
355 


R. 


Radke, dyrektor p. f. Born i Schuetze, fabr. maszyn. Grudziądzka 97 182 
Raczyński Dr., Żeglarska 1. . . . . . . . 834 
Raczyński Fr., prywatne mieszkanie Rynek Nowy 1 . 205 
Radomski, restauracja, Lubicka 54. . . . " ... 412 
Radomski Wł. tow. akc., bank roln.-handl.. Rynek Stary 21.'22 13.3, 165 
Rabski Jan, architekt, Rynek Stary 27. . . '" 427 
Rausch Heinrich, toruńska fabryka stempli, Mostowa 16. .. 1409 
Reich J., księgarnia i kolektura loterji państw., Król. Jadwigi 4 . 458 
Reklama Pomorska, Dyrekcja Rynek Stary 12 i 18 818 
Reklama Pomorska, biuro Rynek Stary 18 . 819 
Redman A., Franciszkańska 20. . . . . 309 
Riess Stanisław, profesor gimn., Mickiewicza 28 . 902 
RiemenschJ1eider, fabryka artystyczna, Mickiewicza 128 409 


2tl
		

/Pomorze_005_07_054_0001.djvu

			Rinow W., interes budowlany, tartak parowy i handel drzewa, 
św. Jerzcgo 61,65. . " .. '" . . . 
Roehr Otto, ślusarnia budowlana i artystyczna, Mostowa 22 
Rogoziński Tadeusz, Batorego l. . . . . 
"Rola", dom rolniczo-handlowy, Żeglarska 11. . 
Rolewski i Jurkiewicz, fabryka mebli, Sobieskiego 25. . . . . 

oman Dr. med., specjalista chorób wewnętrznych, zakład elek- 
troleczniczy, laboratorjum chem.-miskrop., Poniatowskiego 5 

osenau Hennann, biuro budowlane, Łazienna l 

osenbaum Bracia, wł. Kuznitzki, Mostowa 6. . . . . . . 

osochowicz Arnold, budowniczy i architekt, przedsiębiorstwo inży- 
nieryjno-budowlane, Mickiewicza 94 . . 
{osochowicz, Bydgoska 30 . 
tostankowski, Bydgoska 20 

ozTlerski P., Lubicka 38 . . .... 
tuchniewicz, fabryka pierników, Kościuszki 36, Mostowa 10 . 

udowicz kapitan, szef sztabu 4 dyw. piech., Rybaki 57 

utkowski Dr., Kościuszki 13. . . 

utkowski Władysław, Mostowa 14 
,zeźnia miejska, Lubicka 63 . " 

zeźnicka Spółka Gospodarcza, Podgórz, przy Dworcu głównym 
.zymkowski, Mokre, Ko
ciuszki 45 a. . " 
Rolnictwo i Przemysł" T. z o. p. Toruń, u
. Klonowicza 22 


s. 


1443 
410 
407 
41, 82 
862 
80 
1413 
303 
576 
527 
963 
178 
522 
537 
947 
499 
26 
828 
923 
237 


.ąd Apelacyjny, Grobla . 833 
.ąd Okręgowy, Piekary 5152 . 514 

ąd Powiatowy, Fosa Staromiejska 30 . 487 
;adecki L., transport mebli, Mickiewicza 8. . 560 
,Salus" Pomorskie Laborat. Chemiczne, Mick
ewicza 130 979, 1033 
;amek L., Konopnickiej 16 a. . 229 
;ebel Piotr, bankier, Przedzamcze 10. 367 
5charf, lekarz dentysta, Królowej Jadwigi 12,14 270 
Schendel i Sandelowski, wł. Jabłoński, męska garder.. Szeroka 29 851 
5chiller bracia, mistrz malarski, Rynek Nowy 9 . 426 
Schmidt Richard, Bydgoska 52 . . . _ 867 
Scholz Hugo, blacharstwo i instalacja, Mickiewicza 115 231 
Scholz Karol, Piastowa 7 . 547 
Schultz K., Mokre, Chrobrego 49. .. 93 
Schulz Jan, fabryka wód mineralnych, Kościuszki 57 906 
Schuman Adolf, Słowackiego . . . . . . 964 
:itzenh:ms, dzierż. Otto Gretzinger, restanr., Przedzamcze 9 360 
nartz E., powiat. lekarz weterynarji pow. tOruilSk. Rynek St. 5 971 
wartz Konrad, mistrz mularski, Bydgoska 50 . 70 
ller Franc., optyczny magazyn, Rynek Stary 1'1 . 574 
retarjat Zw. Ludow.o-Narodowego, św. Katarzyny 4 890 
kcja, Łabędzki, Szymański i Ska, Ni
szawka . 235 
-kcja, handel nasion, Sp. T. z o. p., Zeglarska 7 507 
linarium Ochroniarskie, Mokre, ul. Bażyńskich 3 327 


29
		

/Pomorze_005_07_055_0001.djvu

			Serocki F., śW. Ducha 12. . . . . . . . . . . . . . . 283 
Sierkuczewski Stanisław, pow. komenda kadry VIII baonu telegra- 
ficznego, Bydgoska 94. . . . . . . . . . . . . . . 299 
Sieczkarnia motorowa i handel paszą, Klewe, Zbrojski i Chudziński, 
Szosa Chełmińska 11 a. . . . . . . . . . . . . 242 
Sieg Hugo, zegarmistrz i skład biżuterji, Królowej Jadwigi 5 . 542 
Sipowski i Majewski, Szczytna 14. . . . . . . 314 
Siodmiak Jan, piekarnia, Mickiewicza 120 419 
Skalski J., artykuły męskie, Szeroka 8. . 295 
Skalski J., dom handlowy, Łazienna 24. . 464 
Skalski L. Z., zakład budowni wozów, Prosta 22 1086 
Skowronek, budowniczy, Derdowskiego 5 . 149 
Skowroński Ska, fabryka obuwia, Kościuszki 16 656 
Skowroński Władysław, Rabiańska 12. . . . . 811 
"Słoma" - oddział toruński i Lorentz J., Szczytna 2 388, 105 
"Słowo Pomorskie", św. Katarzyny 6. . . . . 57, 300, 888 
Śliwiński, Mickiewicza 86 . . . . . . . . . . . . . .. 147 
Smarzewski, r
stauracja i hurtownia szczotek i wyrobów koszykar- 
skich, Żeglarska 6 . . . . .... . . . 
Sm olka Stanisław, Kościuszki 47 . 
Sobocki Jan, Mickiewicza 61 a. . . . . . . . . . . . . . 
Soczkiewicz Wiktor, budowniczy rządowy, biuro architektoniczne, 
Mickiewicza 83 .. . .... 
Sobczak J., zakład krawiecki, Szewska 18 . 
Sokal Jan, Rynek Stary 15. . 
Sokuiski Antoni, Bydgoska 24. . . . . . . . . . . . . . 
"Solonorma", Sp. z ogr. odp., fabryka środków odżywczych i wy- 
tworów chemicznych, Toruń Mokre, Kościuszki 54 . 298 
Sołtysiak Teodozja, Sukiennicza 2 . . . . . . . . . . . . 835 
Soppart G., tartak parowy, fabryka obróbki drzewa, fabryka mebli 
i przedsiębiorstwo budowlane nad- i podziemne, Panieńska 3 
Spaniel Ernst, fabryka mineralna, Grudziądzka 84. . . . 
Spółdzielnia Gospodarcza Urzędników Państwowych, Samorządo- 
wych i Komunalnych, Sp. z. z o. u., Piekary 35 . 
Spółka Akcyjna Gazomierz, Bydgoska 106. . . . . . . . 
Spółka Akcyjna Rudak, zakłady budowlano-przemysłowe Rudak 
Spółka Naftowa, z o. p., Kopernika 30. . . . 
Spychalski Herman,z akład fotograficzny, Szeroka 2 . 
Stacja kolejowa, kancelarja Główny dworzec. 
Stahl Rudolf, kupiec, Sobieskiego 20 ., . 
Starostwo krajowe pomorskie, centralne biuro i 
fikacji, godziny biurowe od 8-3, Mostowa 
Starostwo krajowe pomorskie, Mostowa 13 
Starostwo powiatowe, plac Teatralny 
Stec i Lisowski, Grobla 32. .. ... 
Stefański Stanisław, dyrektor banku, Warszawska 14 
Steinborn Dr. med., Łazienna 19 . . . . . . . . . . 
Stein Dr., radca sprawiedliwości, Rynek Stary 20 i Kopernika 3 . 
Stephan Oskar, Szeroka 16 . , , 
Stefanowicz, Toruński zakład ch;omo-iit
gr;fi
zn
, 'K
ścius
ki 60 
i Batorego 2 


r 


. . . 
decernat Elektry- 
13 583, 


30 


415 
198 
402 


148 
648 
433 
891 


40 
556 


252 
304 
1483 
399 
398 
667 
559 


584 
612 
94, 180 
'1 'ł
		

/Pomorze_005_07_056_0001.djvu

			Stogowski Jan. Bydgoska 41 854 
Straż Pożarna, Prosta 32. . . . . . . . . . . . . . 244 
Strehlau Fr., instalacja, Rabiańska 4 i Kopernika 3. . . . 188 
Stryszyński, drogerja, pryw. mieszkanie, Królowej Jadwigi 12 14 . 335 
Strzelecki Stanisław, Szeroka 25 . . .. . ... 50 
Strzelewicz i Matela, dom rolniczo-handlowy, Warszawska 14 544 
Strzelnica, wł. Gretzinger Otto. restauracja, Przedzamcze 9 360 
Sułkowska Marja, księżna, Bielany ....... .. 466 
Sultan W., wł. H. A. Winkelhausen, fabryka spirytusu, Mokre, 
Jana Olbrachta 4/8 i Batorego 2. . 38 
Sultan, właściciel Maćkowiak, Szeroka 25 . 162 
Świderski, fabryka chemiczna, Kościuszki 44 298 
Swinarski Dr., Szeroka 37 . _. .. ... 461 
Swoboda Edward, prokurent Banku Kredyt.. Poniatowskiego 5, III. 381 
Szczerbowski Roman, inżynier, Moniuszki 1. . . . . 141 
Szelemetko Juljan i Jaworowski .Józef, Park Zieleniec 423 
Szneider, przemysł budowlany, Grudziądzka 69 661 
Szpital miejski, Przedzamcze 8 . 44 
SzlyJer Alfred, Bydgoska 46 . . .. ...... 187 
Szpręga A., instalacja kartograficzna, Warszawska 8 i Prosta 1820 328 
Szulz. mistrz ślusarski, Słowackiego 41 406 
Szuman W., Krasińskiego. ....... 636 
Szumlański W., hurtownia papieru, Sukiennicza 4 204 
Szwiec Józef, Szeroka 18. . . . . . . . . . 899 
Szymański Ludwik, dom eksped.-handlowy, Żeglarska 3 909 
prywatne mieszkanie . 909 
Szymanski L., Żeglarska 3. . . . . . . . . 914 
Szymańiki, mistrz rzeźnicki, Mokre, Grudziądzka 93 450 
Szymiński E., skład kolonjalny i destylacja, Różana 1 16 
Skład fabryki "Hercogowina", T orui} , ul. Szeroka 2 670 


T.  
I 


Taffel, fabryka mebli, Grudziądzka 90 
Taniewicz Wacław, cegielnia, Warszawska 10 12 . 
Tarrey, wł. Walter i Mortini Hesse, Rynek Stary 21. . . 
Tarnowski dr., lekarz specjalista w chorobach kobiecych i chirur- 
gji, Mostowa 14 . . . . . . 
Tatara Mieczysław, Mickiewicza 85 . 
T. C. L. Zjednoczone czytelnie, Wysoka 12 
Teatr Mieiski, Plac Teatralny. . . . 
"Techno tor", dom handlowy, Żeglarska 10 . 
"Technotor", hurtowna sprzedaż węgla, koksu, cementu wapna, 
Żeglarska 10. ... . . . 
Tempski, adwokat, Szeroka 37. . . . ., ..... 
Tempski-Esden Kazimierz Dr., prezes Izby Rolniczej, Bydgoska 39 
Thomas Hermann, fabryka pierników, Rynek Nowomiejski 4 
Thomas Hermann, fabr. piernik., pryw. mieszko Mickiewicza 24 
Thomas Richard, właśc. Stanisław Pepiński, Jęczmienna 3/14, 
prywatne mieszkanie: Jęczmienna 13 . . . . 
T omaszewski Lucjan, hodowla nasion, Chełmińska 15 


81 
158, 258. 134 
138 


467 
710 
940 
900 
194 
223 
911 
1429 
114 
115 


72 
804 


l 4 :n
		

/Pomorze_005_07_057_0001.djvu

			r 


I 
ł 


Toruńska fabryka makaronu, Mokre, Kościuszki 31 301 
T oruńska parowa fabryka chleba, Grudziądzka 106 703 
Toruński Bank Spółek, Chełmińska 17 . 693, 694 
Toruński browar, Browarna 1/5. . . . . . .. .. . 164 
Toruński dom handl. i komis., Ligmanowski Feliks, Rynek Stary 8 . 118 
Toruński dom wysyłkowy, Fr. Miałowski, Mostowa 18 . 432 
Toruńska fabryka obuwia, Strumykowa 4. . . '" 692 
Toruńska fabryka papierosów, Bracia Rosenbaum, Mostowa 6 303 
Toruński młyn parowy, Gerson i S-ka, Wielkie Garbary 12 . 73 
Toruński Młyn Zawodowy, S. Tomaszewski i Ska, Szczytna 13 354 
fow. dla handlu zagranicznego "Tranzit", św. Katarzyny 5. . . 1425 
Towarzystwo handl. "Ordo", Skoniecki i T. Czarnecki, Szeroka 42 27 
Towarzystwo handlowo-przemysłowe, dawniej C. B. Dietrich i Syn, 
z o. p., skład żelaza, sprzętów kuchennych, Szeroka 35.. 2 
Towarzystwo handlowo-przemysłowe, dawniej C. B. Dietrich i Syn, 
hurtownia, skład żelaza imaterjałów budow lanych, fabryka 
rur i kolan blaszanych, Mokre. Lółkicwskiego 11. . 488, 704, 705 
Towarzystwo opieki nad dziećmi katolickie mi, Wysoka 11.. 1470 
T ow. wydawn. "Ignis", Sp. Akc., oddział w Toruniu, Szeroka 37. 589 
Towarzystwo handlowo-przemysłowe "Inwalida", św. Ducha 12. 437 
Towarzystwo Ziemianek "Agraria", Bydgoska 78 802 
rrafas Wiktor, Mokre, Grudziądzka 44/46. . 297 
Trautmann P., magazyn mebli, Rynek Nowy 17 332 
Truskolaski, Bydgoska 78. ...... 862 
Tschepke H. i Griitzmacher, artykuły pierwszej potrzeby rolni- 
ków, agentura i komis, Mostowa 5'7 . . . 268, 120 
Trembicki German, handel wikliny, Bydgoska 32 . 848 
Tschepke H., prywatne połączenie, Król. Jadwigi 9 . 614 
Turek Jan, zboże, ziemniaki, nasiona, słoma, siano i sztuczne 
nawozy, biuro: Szeroka 32, pryw. mieszk.: Mostowa 18 1050, 1430 
Tylmanowski Leon, św. Katarzyny 3 . 326 


u. 
Ulmer Fritz, ekspedycja i handel węgla, Mokre, Kościuszki 43 
Urząd celny, Główny dworzec. . 
Urbański Bolesław, Bydgoska 72 . . . .. . 
Urząd budownictwa meljoracyjneJ!o, Mickiewicza 101 . 
Urząd policyjno-śledczy Komendy Policji Państwowei XII okręgu, 
Mostowa 4 . . . . . . . . 
Urząd Rent Wojskowych, Moniuszki 3 . 
Urząd rozdzielczy powiatu toruńskiego _ . 
Urząd ruchu kolei państwowej, Piastowska 1. . . . 
Urząd Skarbowy monopoli państw.. Rynek Staromiejski 8 . 
Urząd Skarbowy podatków, opłat skarbowych i stemplowych, Że- 
glarska 21, II p. 


w. 


Wachowiak Edmund, dyr. banku zbożow., Rynek Stary 14 . 
WaC'howiak, fabryka mebli, Prosta 1921 . 


32 


ł 


53 
454 
58 
599 
375 
674 
209 
642 
85 
519 " 
I 


220 
861
		

/Pomorze_005_07_058_0001.djvu

			Walentowicz, Mokre, Panieńska 10 . 681 
Walkowski M., Sienkiewicza 16 280 
Walter G., Bydgoska 36 . . . . . . . 421 
Warda, adwokat i notarjusz, Franciszkańska 2 665 
Wardeński Aleksander, Szosa Chełmińska 49. . . . 683 
Warszawski Bank Handlowy, Dyrekcja, Rynek Stary 29 . . 650, 142 
Warszawskie Tow. Ubezpieczeń, S. A., Inspcktorat na Pomorze, 
A. Bojanowski, Wielkie Garbary 33 35. ..... 
Warszawskie Tow. Transportu i Żeglugi S. A., oddział w Toruniu, 
Mostowa 9 . . . . . . . . . .. ..... 
Weese Gustaw, fabryka pierników, (sprzedaż, kasa, skład), Królowej 
Jadwigi 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Weese G., kierownictwo (zakup, kasa chor.), Żółkiewskiego 22 184, 662 
Weese G., Konopnickiej 4 . . . . . .. 845 
Wegncr Paul, kupiec, Rynek Nowy 22 . .,. 122 
\\!egner von H., właściciel ziemski i młyna, Ostaszevvo . 103 
Weigt, ziemiopłody, Żeglarska 5, I. 136, 348 
Wendisch nast., Rynek Stary 33 . . . . . . . . . . . 121 
Werner A, nast Jabłonka Jan, skład kolonjalny, delikatesów i re- 
stauracja, Szosa Chpłmińska 60 . 
Werner, Mostowa 21 ...... 
Wesołowski BoI., restauracja, Rybaki 5 . 
Westphal Fr., Szeroka 10. . . 
Weichert Feliks, Grudziądzka 35 . 
Wiebusch A" Bydgoska 82 . . . . . 
Wiebusch Fr., właściciel cegielni, Rudak. . . . . . . . . . 
Wielkopolski dom handlowy, Igler K. i Mnichowski, Poznań, oddział 
pomorski, Mostowa 21, 1.. . . . . . . . . . 
Wierzbowski i Bagiński, skład bławatów, Rynek Stary 24 . 
WiIde Jan, Bydgoska 28. . . . . .. .... 
Winiarski Przemysław, fabryka konstrukcji żeL, Krzyżacka 2 
Wiśniewski Dr., adwokat, Wielkie Garbary 33 35 
Wit Jan, Prosta 9 . .. .......... 
Wiśniewski, dentysta, przyjm. 9-13, 15-18, Szeroka 25 
Wodociągi miejskie, Rybaki 2729 . 
Wodociągi miejskie, Bielany 
Wodociągi micjskie, Nowe Bielany 
\V ohlfeil, Sienkiewicza 20 
Wohlgemuth, Rybaki 59 . . . . . . . . . 
W ojciechowski Jan, obywatel, Bydgoska 39. III.. ... 
Wojciechowski Cz. pośrednictwo, Rynek N. 2 i św. Katarzyny 12 
Wojczyński Wacław, centrala rolnik6w, Poniatowskiego l . 
Województwo, patrz Pomorski Urząd Wojewódzki 
Wojewódzka lecznicza "Dobrego Pasterza", Mokre, Waldowska . 
W ołczyk Stanisław, dyrektor banku, Bydgoska 20 . . . . . 
W olff Jan, mistrz brukarski, Małachowskiego 
W olpe Dr., Szeroka 27 . 
Wrembel Dr., Szeroka 24. . . . . . . 
Wybicki Dr., starosta krajowy, Moniuszki 3 . .. .... 
Wyczyński Aleksander, centralne przedsiębiorstwo furmańskie, 
Małe Garbary 30 . 


ł 
ł 


f 


.
 


349 


75 


422 
480 
526 
958 
386 
1434 
190 


480 
389 
337 
6a 
279 
465 
169 
210 
160 
171 
872 
1494 
281 
260 
438 


460 
1476 
239 
630 
1045 
R 


I. 4. 33 


206
		

/Pomorze_005_07_059_0001.djvu

			Wykrzykowski A., fabryka siodeł i uprzęży, Prosta 11 . 
W ywiadowcze biuro ekspresów "Fortuna", Szeroka 32 . 


z. 


Zachodni Bank Rolniczy "Agrarja", Łazienna 26 . 
Zaehrer Franc., skład żelaza i węgli, św. Ducha 3 . 
Zagrabski J., Wybickiego 40 
Zakład wodociągowy Bielany . . . . . . 
Zakład wodociągów i kanalizacji, Rybaki 27,29. . 
Zakrys, fabryka wyrobów odżywczych, Chełmińska 14 
Zapałowski Dr., Szeroka 14 
Zawadzki, Mickiewicza 28 . . .. ...... 
Zawiślewski E., -;kład kolonj. i fabryka octu, Chełmińska 28 
Zborził Stefan, inż. i radca mieiski, Królowej Jadwigi 20 
Zemanek Leon, Moniuszki 1. .. . ..... 
Zemanek Leon, restauracja pod "Złotym Orłem", Grudziądzka 166 . 
Zieleniec Park, Szelemetko Juljan, Jaworowski Józef 
Zieliński Fr., mistrz krawiecki, św. Ducha 18 
Zieliński Henryk, Mickiewicza 30 .. 
Zieliński J., hurtownia obuwia, Szeroka 31. .. ..... 
Zjednoczenie niemieck, Deutsche Partei- Vereinigung des deutschen 
Volkstums in Polen, Fredry 12 . . 
Zjednoczenie producentów rolnych, Szeroka 31 
Zjednoczenie rzeźnickie, Przy Rzeźni . 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Prosta 3. . . . 
Zjednoczone Czytelnie w Toruniu T. C. L., Wysoka 12. . . 
Związek Inwalidów H.zplitej Polsk., biuro związku: ul. Wysoka 12 . 
Związek Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego na Pomorze, Piekary 14. . . . . . . .. . 
Zyliński Józ., (Merkurjusz Polski), dom handl., Kaz. JagiellOl'iczyka 2 


t. 


Żelaźniak, handel mas.'yn i surowców, św. Jerzego 14. . 
Żeleński Henryk, zast. starosty krajowego, Mickiewicza 30 . 
2:ołądkowski Karol, Rybaki 25 . 
Żółtowski, ul. Warszawska 24 
Żółtowski i S-ka, Mostowa 6 . 
Żygenda Albin, Piastowska 11 . .. 
Żymiński Hieronim. mistrz malarski, Wodna 29 


34 


471 
233 


1427 
1 
1047 
160 
210 
265 
417 
219 
363 
538 
865 
274 
423 
948 
92 
175 
103 
655 
1040 
898 
940 
616 
425 
4 I 
571 
90 
883 
294 
395 
424 
384
		

/Pomorze_005_07_060_0001.djvu

			D Z I A Ł II. 
SKOROWIDZ URZĘDOWY 


l
		

/Pomorze_005_07_061_0001.djvu

			r  
 
 

II II 
 
S PÓŁDZI ELN lA 
.... ......... ....... .......... ........ ....... ..... ............ .... .... ...... ...... ....... ...... 
GOSPODARCZA 


.... .... .................. ....... ......... .... ... ...... ...... ........ ................. 


URZĘDNIKÓW 
PAŃSTWOWYCH, SAMORZĄ- 
DOWYCH I KOMUNALNYCH 


II 


W TORUNIU 
SĄDOWNIE ZAREJESTR. 


:
 
 . ,
 
: 
. 7,fJ 'l
'. 
. .1 \.. 


SKŁAD: UL. PIEKftRY NR. 35. TEL. 252. -------
 


I
		

/Pomorze_005_07_062_0001.djvu

			Alfabetyczny spis 
władz, urzędów wojskowych i cyw. państwowych, 
samorządowych i komunalnych. 


AGENCJA KONSULARNA RZECZYPOSPOLITEJ FRANCUSKIEJ 
ul. Mostowa 28. - Tel. 42 i 45. 
Ajent konsularny: Bronisław Hozakowski. - Sekretarz: Kornel 
Peszkowski. 
Zastępstwo obywateli francuskich na Pomorzu 
Informacje handlowo-przemysłowe. 


ARMJA. 
Dowództwo Okręgu Korpusu Nr. VIII. Dowódca gen. bryg. de Latour, 
111. Wola Zamkowa l. 13. 
Komenda Obozu Warowego Toruń. Komendant: pułk. Miinnich, 
111. Lazienna l. 11. 
Powiatowa Komenda Uzupełnień Toruń. Komendant: gen. bryg. 
Szemet. ul. ł
azienna l. 11. 
Adresy innych Dowództw i formacyj garnizonu Toruńskie
o mogą 
intcresowani zasięgnąć w Komendzie Obozu War owego Toruń, względnie 
u Oficera inspekcyjnego garnizonu Toruń, ul. Łazienna I. 11, parter. 


DWORCOWY URZĄD CELNY 
Główny Dworzec. - Tel. 454. 
Urząd Celny I klasy mieści się na Głównym Dworcu Toruń. Dzia- 
łalność: rewizja i clenie towarów przychodzących z zagranicy. 
Urząd pocztowo-celny na Dworcu Głównym Toruń. Działalność: 
rewizja i clenie paczek przychodzących z zagranicy. 


DYREKCJA I. OKRĘGU RZEK żEGLOWNYCH W TORUNIU 
ul. Bydgoska 22. - Telefon 214. 
Dyrektor: inż. Artur Born. 
I. Referat personalny i administracji ogólnej: inż. Józef F ogelman. 
II. Oddział administracyjno-techniczny: Kierownik inż. Władysław 
Kornecki. 
Przydzieleni: inż. Wład. Kołodziejski, st. miernik: Antoni Wyrobek, 
technicy: Olgierd Korsak, Włodzimierz Reszecin, Stanisław Wiączek. 
m. Oddział administracyjno-prawny. Kierownik: radca prawny 
Roman SŁiasny. 


1 


t
		

/Pomorze_005_07_063_0001.djvu

			IV. Oddział Inspekcji maszynowej. Kierownik inż. Franciszek Fojut. 
Przydzielony: technik Bolesław Gabrych. 
V. Oddział hydrograficzny. Kierownik: inż. Ignacy Iwanowicz. - 
Przydzieleni technicy: Wład. Gosieniecki, Kurt Tyrocke, Józef Borowski. 
Rachuba: Władysław Błoński, Stefan Piotrowski, Zofja Kosibianka. 


1 
j 


ELEKTROWNIA, GAZOWNIA I KOLEJ ELEKTRYCZNA 
pod Zarządem przymusowym Główn. Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu. 
ul. Kopernika 45. - Tel. 11:- 
Dyrektor: inż. Bolesław Dalbor. 
Biura administracyjnc dla Elektrowni i Gazowni mieszczą się przy 
ul. Kopernika nr. 45. - Telefon nr. 11, 33 i 90. 
Zakład elektryczny i remiza kolei elektr. przy ul. Sienkiewicza 26. 
Dyżur stały od godz. 7 rano do 8 wieczorem. Po godz. S-ej należy 
kicrować wszystkie telefonicznc zgłoszenia w sprawie instalacji światła, 
siły i gazu pod nr. 11. 
Od 1 stycznia r. b. objęło biuro odczytywanie stanów wodomierzy 
i inkaso należytości za wodę. 
I. Oddział administracyjny. Kierownik biura: Klemens Pisarczyk. 
II. Oddział ruchu Elektrowni i kolei elektr. Inżynier ruchu: Hubert 
Karbowski. 
UL Oddzial ruchu Gazowni. Gazmistrz: Marcin Jurkschat. 
IV. Oddzial instalacji elektr. Inżynier instalacyjny: Zygmunt Woj- 
ciechowski. . 
V. Oddział instalacji gazowych: Rurmistrz: Józef Karczewski. 
VI. Oddział liczników elektrycznych. Technik licznikowy: Kazimierz 
Barszczewski. 
VII. Oddział magazynowy. Magazynier: Władysław Rutkowski. 
VIII. Oddział korespondencji. Stenotypistka: Władymira Krom- 
czyiIska. 
Sldep przy ul. Piekary nr. 37. Kierownik: Bronisław Sassowsld. 
Tamżc nd skład..ie świeczniki. szkła, siatki i wszelkie przedmioty 
służące do gotowania, prasowania elektrycznego względnie na gazie. 


EKSPEDYCJA TOWAROWA TORUN NADBRZEZIE. 
Tel. 672. 
Pr zyjmowanic i wysyłanie jak i wydawanie interesentom przesyłek 
calowc\gonowych. - f'. zyjmowanic zamówicń na dostawi
nie wagonów pod 
nalad,mek. 
Kierownik: Jan Górski, ao>istent kolejowy. Zastępca kierownika: 
Franciszek Wilczewski. 
EKSPEDYCJA TOWAROWA - DWORZEC GŁóWNY. 
Tel. 199. 
EKSPEDYCJA TOWAROWA DWORZEC MOKRE. 
Tel. 161. 
Kierownik U;-zędu: St. Naczelnik Józef Maciejewski. 
Kasa stacyjna: Kasjer, pom. kol. Józef Prądziński. 
Kasa towarowa: Kasjer, asystent kol. Edwin Borzestowski. 


2
		

/Pomorze_005_07_064_0001.djvu

			:- 


Oddział nadawczy: Asystent kol. Maks Klawon. 
Oddział odbiorczy: Pom. kol. Jan Sakwiński. 
Biuro ładowniczych: Konduktor ład. Szymon Trzciński. 


FRANCUSKA MISJA WOJSKOWA W POLSCE. 
Kierownictwo kursów i szkół Artylerji w Toruniu. 
Ul. Dąbrowskiego 3. - Tel. 904. 
Pcrsone]: Błot - podpułkownikj Marćchal - ppułk.j Guintraud - 
podpulkownik; majorzy: Langlois, Jacquin, Casot, Ruot. Gouniot, Robo, 
Olivain, Miquel, Marchal, Ricaud. 


IZBA PRZEMYSLOWO-HANDLOW A 
ulica Żeglarska l. - Telefon 619. 
Działalność Izby opiera się na przepisach rozporządzenia Ministra 
b. dzielnicy pruskiej z dnia 25 listopada 1919 r. Izba składa się z 30 człon- 
kÓw, z których 15 otrzymują swe mandaty z wyboru, a 15 mianuje Minister 
Przcmysłu i Handlu. Prezes Izby: Sylwester Buszczyński. 
Biuro Izby prowadzi Syndyk Dr. Tadeusz Raczyński. Izba przem.- 
handlowa w Toruniu jest członkiem Związku Izb przem.-handlowych Polski 
Zachodniej, do którego należą prócz nicj Izby przem.-handlowc: Poznańska. 
Bydgoska i Grudziądzko-Starogardzka. Agendy Związku prowadzi obecnie 
Izba przem.-handlowa w Poznaniu, ul. Marcinkowskiego 3. 


KASA CHORYCH MIASTA TORUNIA, 
ul. Łazienna 1. - T cI. 76. 
Zarząd Kasy Chorych miasta Torunia. 
Przewodniczący zarządu: Antoni Antczakj zast. przewodn.: Fran- 
ciszek Konkolewski. 
Główny Oddział Kasy Chorych miasta Torunia. 
Dyrektor Kasy Chorych: Maksymiljan Gordon; rendant Kasy Chor: 
Alfrcd Raczyńskij kontroler książkowy: Franciszek Hoffmann. - Oddział 
Meldunkowy: asystent Maksymiljan Zieliński. 
S p i s I e kar z y K a s y C h o r y c h. 
a) Lekarze praktyczni: Godziny przyjęć 
l. Dr. Casper, Sienkiewicza 12 . . 8 1 ,.-10 31/2-
1/2 
2. ,. Domaszewicz, Chełmińska 12 . 11-12 3-5 
3. " Dylewski, Podgórz, Parkowa 97. 9-12 3-5 
4. Gimkicwicz, Królowej Jadwigi 1 8-11 3-5 
5. Goławski, Kościuszki 5. . . 9-11 3-5 
6. E. van Huellen, Chełmińska 22. 10-12 3-5 
7. M. Łukowicz, Św. Katarzyny 10 . 10-1 4-6 
8. Rutkowski, Kościuszki 13 9-11 3-5 
9. Swinarski, Szeroka 37 . 10-12 3-5 
10. Wyrzykowski, Kościuszki 9 9-11 3-5 
11. Zapałowski, Szeroka 14 9-1 P/
 3-5 


3
		

/Pomorze_005_07_065_0001.djvu

			b) Lekarze specjaliści: 
1. Dr. Beeli, Małe Garbary 12 (choroby skórne 
i płciowe) . 12-1 
2. " Dandelski, (chirurg) w Lecznicy miejsk. . 10-1 
3. " Działowski, Rynek Starom. 14 (okulista) . 9-12 3-5 
4. " A. van Huellen, Rynek Starom. 5 (chirurg) 10-12 3-4 
5. " Kunz, Plac św. Katarzyny (okulista) . 9-12 3-5 
6. " Steinborn, Łazienna 19 (choroby skórne 
i płciowe) 10-1 3-5 
7. " Wrembel, Szeroka 24 (choroby uszu, nosa 
i gardła) 9-12 3-5 


KASA SKARBOWA W TORUNIU 
Rynek Staromiejski 7, parter. - Tel. 568. 
Pobiera. przechowuje pieniądze i inne walory na rachunek Skarbu 
Państwa, dokonywuje wszelkich wypłat na podstawie właściwych poleceń 
władz asygnujących, przyjmuje i wydatkuje sumy depozytowe, komunalne 
i sumy funduszów specjalnych i prowadzi rachunkowość wpływów i wy- 
daików funduszów państwowych. 
Kierownik Urzędu: Skarbnik Stanisław Urzędowski. Rachmistrz: 
Feliks Pawlikowski, kasjer: Czesław Zdanowicz. 
Prócz powyższych urzędują w kasie: 4 książkowych. 5 asystentów 
l
asowych, 5 praktykantów kasowych i potrzebna ilość sił pomocniczych. 
Kasa Skarbowa w Toruniu czynną jest dla stron z wyjątkiem niedziel 
i swiąt uroczystych codziennie od godziny 8-mej do 13-tej. 
Kwit kasowy jest tylko wtedy ważny, jcżeli na nim są dwa podpisy 
tir .lędników kasowych i okrągła pieczęć urzędowa. 


KOMENDA POLICJI P ArilSTWOWEJ OKRĘGU XII (POMORSKIEGO). 
Ekspozytura Urzędu Śledczego Toruń, Rynek Stary 10 - tel. 157. Vacat. 
Komenda Policji Państwowej XII. Okr-ęgu, ul. Żeglarska 8 - telefon 607. 
Inspektor Wizimirski. 
Komenda Policji Państwowej na miasto Toruń, Star. Rynek 10 - tel. 131. 
Nadkomisarz Parzybok. 
Komisarjat 1., Rynek Stary 10 - tel. 131. Starszy przod. Grajek. 
Komisarjat II., ul. Mickiewicza 87 - tel. 278. Starszy przod. Kurek. 
Komisarjat III., ul. Kościuszki 24 - tel. 119. Starszy -przod. Klupiec. 
Komenda powiatowa Policji Państwowej Toruń, ul. Bydgoska 43 - tel. 695. 
Nadkomisarz Dzierzgowski. 
Okręgowy Urząd Śledczy Kom. P. P. XII. Okręgu, ul. Mostowa 4 - tel. 375. 
Komisarz Gayda. 


4
		

/Pomorze_005_07_066_0001.djvu

			Posterunek Policji Państwowej, Główny Dworzec - tel. 404. Przod. Moys. 
Postenmek Policji Państwowej, Targowa 2, Jakóbskie Przedmieście - 
tel. 627. Przod. Dziewczyński. 
Posterunek Policji Państwowej, Podgórz, Parkowa 87 - tel. 551. Przod. 
Głaszczak Antoni. 
Wydział Statystyczny Kom. P. P. XII. Okręgu, Stary Rynck 10 - tel. 930. 
Komisarz Lissowski. 


KONSULA T NIEMIECKI 
ul. Bydgoska I. 60. - Tel. 844. 
Konsul: Dr. Tjabenj wicekonsul: Mulert; kom. kanc.: Ki.ihne; sekretarz: 
Muth. 


Oddział Emigracyjny. 


Kierownik: Tietz. 
Zakres działania: Zastęostwo obywateli niemieckich, oddział pas.l- 
portowy, informacje handlowo-przemysłowe. 


KURA TORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO POMORSKIEGQ 
ul. Sienkiewicza 44. - Tel. 836. 837. 
Szefem urzędu jest Kurator Dr. Jan R i e In e r, jego zastępcą Wł	
			

/Pomorze_005_07_067_0001.djvu

			Magistrat i Rada Miejska miasta Torunia. 
S kła d M a g i s t r a t u. 


Nr. Data roz- Wybrany I 
I m i ę i nazwisko Charakter Mieszkanie tele- poczęcia 
na czas 
słuibowy prywatne fonu urzę - do 
dowania 
Członkowie płatni: 
Michałek Stefan IPrezydent miasta Mickiewicza 18 222 I 26.4.1922 25.4 1934 
Jankowski józefat Wiceprezydent Kopernika 14 135 23.8.1922 22. 8. 1934 
Dębicki Franciszek I Radca miejski Bielany 172 I 10.4.1920 9. 4 1°32 
Wąsik Józef I .. Rybaki 35 210 10.10.1921 9. 10. 1933 
Zborzil Stefan .. Król. Jadwigi 22 538 1. 4. 1922 31. 3 1934 
Członkowie nie płatni : 
Buszc7.Y'1ski Sylwcstcr I Radca micjski I Mostowa 13 - 28. 6. 1922 27.6 1928 
Hozakowski Bronislaw .. Konopnickiej 13 42 28.6.1922 27.6.1928 
Krupka Franciszek ,. Leona Czarliń- 857 28.6.1922 27.6.1928 
ski ego 11 
I M.kcwdd Ł...dwik .. Szeroka 2 670 28.6.1922 27,6.1928 
Marciniale Tomasz .. Pod Krzywą 898 28 6. 1922 27.6.1928 
Wieżą 
I Rabski jan .. Rynek St. 27 - 28.6.1922 27. 6. 1928 
. Stefanowicz Edward " Jana OlbracMa 9 293 28.6.1922 27.6.1928 
J\gCsoi"owie Ma istratu: 


I Bator Stefan 
Dr. Jampolcr Ludwik 
Janowski Tadeusz 


g 
I Pro
ta 2 

zewska 22 
Sw. Jakóba 


2 I - I. 


S kła d R a d y M i e j s k i ej. 


Okres urzc	
			

/Pomorze_005_07_068_0001.djvu

			l 


l 


Imię i nazwisko 


Kociurski Roman V 
Kujawski Franciszek 
Lubawiński Nikodem. 
Malłon Maksymiljan 
Metkowski Jan v 
Miarka jakób 
Miłowski Feliks 
Michalski Franciszek V 
Nalasko" ski Antoni 
Pawlak Wojciech v 
Popiel Karol v 
Pr)lil;
ki Franciszek 
Przybyszewski Jan 
Raczkowski Leon v 
Rohne Wilhelm 
Radomski Czesław V 
Dr. Roman SŁimisław 
Sobiecki Alfons v 
Sychowski Antoni 
Tempski Stanisław-v 
Trafas \'\liktor .., 
Tnosowski Józef 'v 
Westfal Emil 
W yrwiń
ki Stanislaw 
I Ks. Wy,iński Józef 
Dr. Wolpe Herman 
Dr. Zapałowski Bernard 


Nr. 
Zawód Mieszkanie prywatne tele- 
fonu 
wla5ciciel farbiarni Mickiewicza 108 673 
właściciel fabryki Szeroka 37 1485 
biuralista Kordeckiego 4 - 
kupiec Rynek Staromiejski 23 - 
murarz Mickiewicza 104 - 
robotnik Szosa Chełmińska 68 - 
kupiec Mostowa 18 432 I 
funkcjon..rjusz kolej. Winnica 61 -- 
kupiec Sienkiewicza 11 ó9 
wlaść. drukarni i poscl Mickiewicza 61 - 
redaktor i poseł Mickiewicza 85 - 
telefonista Kopcrnika 45 - 
kołodziej Studzienna 19 - 
restaurator I Dwór Artusa 71 
kupiec Bydgoska 110 - 
restaurator Lubicka 54 412 
lekarz Poniatowskiego 5 80 
aptekarz Kościuszki 15 - 
naczelnik Ocldz. rach. Mickiewicza 54. - 
Sądu Apelacyjnego 
adwokat Szeroka 37 911 
kupiec GrU(I7i
.dLka 74 76 29 
kotlarz Szeroka 22 
kierownik szkuły Konopnickiej 8 - 
cukiernik Prosta 30 - 
proboszcz Panny Marii ., 82'7 I 
lekarz Szeroka 27 630 
.. Szeroka 12 i 417 


SPIS I SKŁAD KOMISYJ I DEPUT ACY J. 
Wydział Administracyjny Rady Miejskiej. 
Radni miejscy: Antczak, Katafias, Lubawińsld, Dr. Steinborn, 
Tempski, Trafas, Dr. Wolpe. 
Wydział Finansowy Rady Miejskiej. 
Radni miejscy: Baliński, Barański, Gordon, Kujawski, MalIon, 
Sobiecki, Sychowski, Dr. Zapałowski. 
Komisja Karna Rady Miejskiej. 
Radni miejscy: Baliński, Dr. Roman, Kociurski. 
Deputacja Bezpieczeństwa. 
Z M.agistratu: Radcowie miejscy Bus?:czyński, Makowski, Slefa- 
nOWI cz. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy MalIon, Nalaskowski, Popiel. 
Z Obywateli: Ob. Kl1czYl'iski, Lipert, Skarbonkiewicz. 
Deputacja Budowlana. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Buszczyński, Krupka, Stefanowicz. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Doehn, Gord(m. Herzberg, Katafias, 
Przybyszewski, Dr. Zapałowski. 
Z Obywateli: Ob. Borni Lipiński, Rosen	
			

/Pomorze_005_07_069_0001.djvu

			D
putacja Domu Starców. 
Z Magistratu: Radcowie mIeJSCY Makewski, Marciniak. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Pryliński, Ks. Wysiński. 
Z Obywateli: Ob. Przeperski, Zagrabski. 
Deputacja Dworu Artusa. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy: Hozakowski, Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Prezes Rady Miejskiej Dr. Dandelski. Radni 
miejscy Gordon, Katafias. 
Deputacja Lecznicy Miejskiej. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Hozakowski, Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy: Dr. Steinborn, Dr. Wolpe. 
Z Obywateli: Ob. Dereziński, Kuczyński. 
Deputacja leśna. 
Z Magistratu: Radcowie mieiscy Hozakowski. Stefanowicz, Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Gordon. Sychowski. Tempski. 
Z Obywateli: Ob. Jeske, Dr. Ossowski, Dr. Szuman, Wykrzykowski. 
Deputacja Nadbrzeża. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Hozakowski, Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Kujawski, MalIon. 
Z Obywateli: Ob. Tad. Dandelski, Hagedorn. 
Deputacja ogrodnicza. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy HO.lakowski, Makowski, Zborzil. 
Z .Rady Miejskiej: Prezes Rady Miejskiej Dr. Dandelski. Radni 
miejscy Gordon, Hentschel, Sobiecki. 
Z Obywateli: Ob. Przeperski, WalIoch. 
Deputacja przemysłowa. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Hozakowski, Stefanowicz. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy: Doehn, Katafias. 
Z Obywateli: Ob. Broda, Pentlikowski, Pepiński. Winiarski. 
Deputacja Rzeźni. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy: Hozakowski, We.sik. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Raczkowski, Radomski, Wyrwiński. 
Z Obywateli: Ob. Jaworski, Wakarecy. 
Deputacja Sierocińców i Ochronek. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Krupka, Makowski. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Michalski, Ks. Wysiński. 
Z Obywateli: Ob. Latoszewski, Gorczyński. 
Deputacja Szpitala św. Jakóba. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Makowski, Marciniak. 
Z Obywateli: Ob. Koźlikowski, Lipiński. 
Deputacja Szpitala św. Jerzego. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Makowski, Marciniak. 
Z Obywateli: Ob. Buza, Łopatka, Skowroński, Stryczyński. 


B
		

/Pomorze_005_07_070_0001.djvu

			. 


Deputacja Szpitala św. Katarzyny. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Krupka, Makowski. 
Z Obywateli: Ob. Ciszewski. Krzymiński, Mania, Pachuiski 
Deputacja Szpitala Obywatelskiego. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Makowski, Marciniak. 
Z Obywateli: Ob. Łyskowski, Warda1iński, Zaleski. 
Deputacja Wodociągów. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Buszczyński, Stefanowicz. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Doehn, Gordon, Katafias, Przy- 
byszewski, Sobiecki. 
Deputacja zapisów i fundacyj dobroczynnych. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Buszczyński, Hozakowski. Ma- 
kowski. Stefanowicz, Wąsik. 
Z Rady Miejskiej: Radny miejski ks. Wysiński. 
Dyrekcja ubogich. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Makowski, Marciniak. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy: Gomulski, ks. Wysiński. 
Komisja aprowizacyjna. 
Z Magistratu: Radca miejski Hozakowski. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Antczak, Barański, Gordon. 
Katafias, Raczkowski. 
Komisja cmentarna. 
Z Magistratu: Wiceprezydent Jankowski. Radcowie miejscy Busz- 
czyński, Dębicki, Wąsik. 
Z Rady Miejskiej: Radny miejski ks. Wysiński. 
Z Obywateli: Ob. Dr. Trzaska. 
Komisia dla robót doraźnych. 
Z Rady Mieiskiej: Radni miejscy Hentschel, Pawlak, Przybyszewski 
Komisja dla zwalczania drożyzny. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Gordon. Katafias, Kociurski, 
Raczkowski, Wyrwiński, Dr. Zapałowski. 
Komisja granic i gruntów. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Dębicki, Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy: Antczak, Barański, MalIon, 
Trafas, Dr. Zapałowski. 
Komisja Odbioru drzewa opałowego dla szkół. 
Z Ma"gistratu: Radcowie miejscy Buszczyński, Dębicki. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Kociurski, Trafas. 
Komisja oświetlenia ulic. 
Z Magistratu: Radca miejski Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Ant.czak, Katafias, Trafas. 
Komisja Straży Pożarnej i Czyszczenia miasta. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy MalIon. Sobiecki, Wyrwiński. 


9
		

/Pomorze_005_07_071_0001.djvu

			Komisja Uposażeń. 
Z Ma!
istratu: Radcowie mIeJScy Buszczyilski, Wąsik, Zborzil. 
Z Rady b1iejskiej: Prezes Rady Miejskiei Dr. Dandch;ki. Radni 
miejscy Baliński, Sychowski. 
Komisja Zdrowia. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Krupka. Marciniak, Stefanowicz, 
Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Dr. Steinborn, Dr. W olpe. 
Z Obywateli: Ob. Ambroszkiewicz. Baranowski, Grześkowiak, 
S.lyper. Dr. Trzaska, Wardaliński. 
Kuratorjum Kasy Kameralnej. Z Magistratu: Radcowie miejscy: Hozakow- 

ki, Wąsik. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Baliński. MaIlon, Sychowski. 
Z Obywateli: Ob. Basiński, Ratajski. 
Kmatorjum Gimnazjum żeńskiego i Liceum. 
Z Magistratu: Radcowic miejscy Dębicki, Stefanowicz, Wąsik. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Baliński, Ks. Wysiński. 
Z Obywateli: Ob. Dr. Swinarski. D-rowa Steinbornowa. 
Kuratorjum Książnicy im. Kopernika. 
Z Rady Miejskiej: Radny miejski Dr. Steinborn. 
Z Obywateli: Ob. Dr. Ryniewicz, ks. Strogulski, Urbańska. 
Kuratorjum Miejskiej Kasy Oszczędności. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy Hozakowski, Wąsile 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy MaIlon, Miłowski. 
Z Obywateli: Ob. Kuczyński. 
Kuratorjum Muzeum. 
Z l\1.agistratu: Radcowie micjscy Buszczyński, Hozakowski, Zborzil. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Baliński. Dr. Stcinborn, ks. Wy- 
siński. 
Dyrel[cyjna Rada Kolejowa w Gdańsku. 
Z Rady Micjskiej: Radny miejski Antczak. 
Z Obywateli: Ob. Szymański. 
Komitet rozbudowy miasta. 
Z Rady Miejsl{iej: Prezes Rady \1.iejskiej Dr. Dandelski. R:Łdny 
miejski Przybyszewski. 
Z Obywateli: Ob. B. K
,czyński, Dr. Nawrowski, A. Rosochowicz, 
Wykrzykowski. 
Komitet Teatralny. 
Prezydent miasta Michałek. 
Starosta Krajowy Dr. Wybicki. 
Radca Wojewódzki Stonawski. 
Radni miejscy Baliński. Tempski. 
Dyrektor Teatru Szpakiewicz. 
Obywatel Mielcarzewicz.  


10
		

/Pomorze_005_07_072_0001.djvu

			Miejska Rada Szkolna. 
Z Magistratu: Radcowie miejscy BusJ"cL:yński, Krupka, Wąsik. 
Delegaci z Rady Miejskiej: Radni miejscy Baliński, Pryliński, Rnt- 
kowski. Ks. Wysiński. 
Z Obywateli: Ob. D-rowa Steinbornowa. 
Zastępcy Delegatów z Rady Miejskiej: Radni miejscy Antczak, Dr. 
Drath, Westfal. 
Z Obywateli: Ob. Jankowska, Dr. Swinarski. 
Rada Nadzorcza szkoły dokształcającej. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy: Katafias. Raczkowski. 
Z Obywateli: Ob. Konkolewski. Meinhardt. 
Urząd Rozjemczy dla spraw najmu. 
Z właścicieli domów: Doehn, Dittmann, Kryn, Kociurski. Skowroński. 
Z Lokatorów: Cierpiałkowski, Derczyński, Heinowicz, Kłosiński, 
Pawlak. 
Wydział Podatku gminnego. 
Z Magistratu: Radca miejski Makowski. 
Z Rady Miejskiej: Radni miejscy Barański, Herzberg, MalIon, Pawlak. 
Z Obywateli: Ob. Kuczyński, Latoszewski, Pentlinowski, Zaleski 


ROZKŁAD BIUR I SKŁAD PERSONELU URZĘDNICZEGO 
MAGISTRA TU M. TORUNIA. 
Prezydjum. 
Siedziba: I. piętro, pokój nr. 25. 
Naczelnik: Prezydent miasta Stefan Michałek. 
Referent: Dyrektor biur Alfred Krzyźanowski. 
Syndyk miejski: Asesor Magistratu Dr. Ludwik Jampoler. 
Asystent: Stefan Wojciechowski. 
Inspektor ratusza: Ignacy Wojciechowski. 
Sprawy Rady Miejskiej. - Sprawy osobowe urzędników Magi- 
stratu. - Sprawy dyscyplinarne. - Sprawy ściśle poufne. - Nadzór nad 
trybem urzędowania Magistrtu. - Sprawy Gospodarcze Magistratu. _ 
E.konomat Magistratu. - Sprawy polityczne. - Tłumaczenia. _ Redak- 
CJa tygodnika miejskiego. 
Biuro informacyjno-podawcze. 
Siedziba: parter. pokój nr. 1. 
W biurze tern naleźy oddawać wszelkie pisma wystosowane do 
Magistratu oraz zasięgnąć można wszelkich informacyj dotyczących zała- 
twiania spraw. 
Asystent: Henryk Przysiecki. 
,. 
Kancelarja i Ekspedyt. 
Siedziba: I. piętro, pokój nr. 28. 
Registratura ogólna. 
Siedziba: I piętro, pokój nr. 17. 


11
		

/Pomorze_005_07_073_0001.djvu

			I. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. 
Siedziba: I. piętro, pokoje nr. 18, 19, 20, 21. 
Bezpieczeństwo publiczne. - Czuwanie nad ogólnym stanem bez- 
pieczeństwa. - Opracowanie sprawozdań sytuacyjnych. - Projektowanie 
środków zaradczych w formie: 
a) wniosków do Województwa, 
b) rozporządzeń, 
c) użycia oddziałów policji, 
d) uzyskania pomocy wojskowej. 
Rekursy na zarządzenia wydane na zasadzie ustawy z 25. 8. 19. - 
Sprawy ruchów antypaństwowych 1. strajków, - rozruchów i zakłóceń po- 
rządku publicznego, - cudzoziemców i ich ewidencja. - emigracji i reemi- 
gracji, - paszportowe. - bandytyzm, żeDradwo i włóczęgostwo. - 
Sprawy związane z sądami doraźnemi. - Sprawy posiadania broni. -- 
Sprawy porządku publicznego - jak: Nadzór policyjny, wyszukiwanie 
zaginionych osób i zagubionych przedmiotów, atesta ubQstwa, transporty 
aresztantów. - Sprawy Stowarzyszeń. 
Sprawy policyjne: Policja ruchu. drogowa, kolejc:>wa, rzeczna, oby- 
czajowa i samochodowa. Nadzór nad widowiskami (kinami i wszelkiego 
rodzaju teatrami) i udzielanie odnośnych pozwoleń. Przestępstwa prawne 
Sprawy Prokuratorji Generalnej (justicarjat). 
Nadzór nad obowiązkowem dostarczaniem druków dla wladz i urzę- 
dów ze strony drukarń. Internowania. Zezwolenia na rozlepianie afi- 
szów i t. d. 
Naczelnik: Prezydent miasta Stefan Michałek. 
Sekretarz: Franciszek Pałkowski. 
Asystenci: Miecz. Komorowski, Jan Piotrowicz, Stan. Szwaba. 
Siedziba biura dla spraw meldunkowych, parter, pokój nr. 3. 
Sekretarz: Konrad Bąkowski. 
II. Wydział Opieki Społecznej. 
Siedziba: parter, pokój nr. 4 i 8. 
Sprawy ubogich. - Opieka nad sierotami, dziećmi, matkami, star- 
cami, kalekami. - Przytułki, zakłady poprawcze. - Szkoły dla dzieci 
(ochronki). - Opieka nad ofiarami wojny i pokrzywdzonymi przez pań- 
stwa zaborcze. - Zapomogi. - Sprawy nadań i zapisów fundacyjnych 
i pokrewne materje. 
Naczelnik: Asesor Magistratu Tadeusz Janowski. 
Sekretarze: Jan Hojecki, Maksymiljan Rutkowski. 
Asystenci: Jan Cyrankowski, Małgorzata Grams, Romuald Przy- 
bojewski. 
III. Wydział Ubezpieczeń. 
Siedziba: I. piętro. pokój nr. 27. 
Sprawy ubezpieczeń. - Kasy chorych. 
Naczelnik: Radca miejski Franciszek Krupka. 
Asystent: Edmund Kaznowski. 


12
		

/Pomorze_005_07_074_0001.djvu

			IV. Wydział Mieszkaniowy. 
Siedziba: II. piętro, pokój nr. 43 i 43 a. 
Sprawy mieszkaniowe. Sąd rozjemczy dla spraw najmu. 
Naczelnik: Radca miejski Edward Stefanowicz. 
Asystenci: Stanisław Cieślak, Aniela Wiśniewska. 
V. Wydział Przemysłowo-Handlowy. 
Siedziba: I piętro, pokój nr. 27. 
Sprawy handlowe, targowe, wyszynkowe. - Święcenie niedziel 
i świąt. - Sądy kupieckie. - Sprawy walutowe. - Statystyka przemy- 
słowo- handlowa. 
Sprawy przemysłowe. - Cechy. - Sądy przemysłowe. - Inspek- 
cja przemysłu. - Konsensy. - Sprawy kominiarskie. - Sprawy wzorco- 
wnicze i materje pokrewne. - Hotele. - Doróżki. Sprawy walki z dro- 
żyzną. 
Naczelnik: Radca miejski Jan Rabski. 
Sekretarz: Władysław Gibai. 
VI. Wydział Statystyczno-Prasowy. 
Siedziba: L piętro, pokój nr. 25. 
Statystyka z działalności poszczególnych wydziałów i całej gospo- 
darki miasta. Nadzór nad prasą. - Prostowanie mylnych informacji 
o działalności Władz. Ewidencja czasopism. Sprawy Teatru Miejskiego. 
Naczelnik: Vacat. 
Administrator Teatru Miejskiego: Stanisław Gąsiorowski. 


VII. Wydział Wojskowy. 
Siedziba: parter, pokój nr. 6. 
Sprawy woiskowe. - Renty wojskowe. - Przegląd koni. - Ewi- 
dencja samochodów, zwierząt pociągowych i kopytkowych. - Prowadze- 
nie schroniska dla inwalidów. 
Naczelnik: Asesor Magistratu Tadeusz Janowski. 
Asystenci: Władysław Hinzmann, Adam Linkowski. 
VIII. Wydział Dóbr Miejskich. 
Siedziba: L piętro, pokój nr. 26. 
Lasy miejskie. - Polowania. - Grunta miejskie. - Parki. - Ogrod- 
nictwo. - Rybołówstwo. 
Naczelnik: Radca miejski Franciszek Dębicki. 
IX. Wydział Rzeźni M.iejskiej. 
Siedziba: ul. Lubicka. 
Sprawy Rzeźni miejskiej. - Sprawy weterynaryjne. - Policja wete- 
ryndryina. - Odszkodowania za bydło. - Nadzór nad targami, handlem, 
hodowlą pod względem zdrowotnym. - Bad:mie mięsa i wyrobów mięi- 
nych i pokrewne materje. - Tępienie szczurów. 
Naczelnik: Radca miejski Ludwik Makowski. 
Dyrektor rzeźni: Fryderyk Kolbe. 
Asystent : Wanda Wałdowika. 


II. 1 13 


-
		

/Pomorze_005_07_075_0001.djvu

			X. Wydział Zdrowia. 
Siedziba: parter, pokój nr. 4. 
Policja sanitarna. - Kontrola szpitali. - Choroby zakatne. 
 
Lekarze miejscy. - Kontrola lekarzy, dentystów, techników dentystycz- 
nych, felczerów, masażystek, pielęgniarek, położnych, aptek. - Konkursy 
na nowe apteki i pokrewne materje. 
Naczelnik: Asesor Magistratu Tadeusz Janowski. 
Lecznica Miejska. 
Siedziba: Przedzamcze l. 14. 
Kierownik Lecznicy: Dr. Zdzisław Dandelski. 
Lekarz ordynator: Dr. E. Swinarski. Lekarz asyst: Dr. J. Gracz. 
Inspektor Lecznicy: Asystent Paweł Bukowski. 
XI. Wydział Budownictwa Miejskiego. 
Siedziba: II. piętro, pokój nr. 52, 53, 54, 55. 
Sprawy ogólne: Policja budowlana, regulacja i zabudowanie miasta, in- 
spekcja pracy, bezrobocie, pośrednictwo pracy, budowlany sąd roz- 
jemczy, sprawy patronackie. 
Budownictwo naziemne: Budowa, utrzymanie zarządu i kontrola archi- 
tektoniczna budynków miejskich. 
Budownictwo podziemne: Budowa i utrzymanie dróg, mostów, chodników, 
kanalizacji i wodociągów, budownictwo wodne i kąpiele na Wiśle. 
Sprawy katastralne: Pomiary gruntów, utrzymanie zgodności między ka- 
tastrem a księgą wieczystą sądów powiatowych. 
Sprawy Gazowni i Elektrowni. 
Naczelnik: Radca miejski inżynier Stefan Zborzil. 
Inżynier: Kazimierz Knauer. 
Budowniczy: Wiktor Radomicki. 
Sekretarze: Władysław Jaskulski, Kalikst Łuzina, Jan Niewiada, 
T eodor W ciórki. 
XII. Wydział Aprowizacyjny 
(w likwidacji). 
Siedziba: ul. Chełmińska l. 16. 
Naczelnik: Radca miejski Tomasz Marciniak. 
XIII. Wydział Rachunkowo-Kasowy. 
Siedziba biura dla spraw rachunkowych: II. piętro, pokój nr. 42. 
Budżet miejski. - Sprawy kasowe i etatowe. - Asygnaty wszel. 
kich rachunków. - Kasa główna, podatkowa i oszczędności. _ Sprawy 
nadbrzeża Wisły. - Egzekucja. 
Naczelnik: Wiceprezydent miasta Józefat Jankowski. 
Sekretarz: Augustyn Szmak. 
Asystenci: Marja Radziejewska, Stefan Świetlik, Hier. Taterra. 
Siedziba Kasy Głównej: I. piętro, pokój nr. 33 i 34. 
Sekretarz (kasjer): Stanisław Makowiak. 
Sekretarz: Paweł Friese. 
Asystenci: Czesław Cołbecki, Aleksander Czarnecki, Bernard 
Jagodziński, Wincenty Lipski, Czesław Rozwadowski. 


14 


L 


--
		

/Pomorze_005_07_076_0001.djvu

			Siedziba Kasy Podatkowej i biura egzekucyjnego: I p., pokój nr. 31. 
Sekretarze: August Ladwig, Franciszek Pawski, Leon Vauk. 
Asystent (kasjer): Stanisław Kince. 
Asystenci: Bernard Kubiak, Stan. Lendzion, Wacław Ossowski. 
Siedziba Miejskiej Kasy Oszczędności: parter. 
Sekretarz (kasjer): Krystjan Woźniak. 
Asystent: Bernard Piątkowski. 
XIV. Wydział Podatkowy. 
Siedziba: II. piętro, pokój nr. 48-51 a. 
Sprawy podatkowe. 
Naczelnik: Radca miejski Józef Wąsik. 
Sekretarze: Kazimierz Buntkowski, Aleksander Krause. 
Asystenci: Stanisł. Bitoński, Jan Dolatowski, Walerjan Kubasik, 
Jan Raczkowski. 


XV. Wydział Szkolny. 
Siedziba: II. piętro, pokój nr. 43. 
Sprawy szkolne. - Bibljoteka miejska. - Muzeum .miejskie. 
Archiwum. 
Naczelnik: Asesor Magistratu Stefan Bator. 
Bibljotekarz: Zygmunt Mocarski. 
XVI. Wydział Straży Pożarnej i Czyszczenia Ulic. 
Siedziba: ul. Prosta l. 34. 
Straż pożarna. - Czyszczenie ulic. - Tabor miejski. 
Naczelnik: Radca miejski Bronisław Hozakowski. 
Dyrektor Straży Pożarnej Teofil Kliński. 
Mistrz pożarny: Franciszek Kalwasiński. 
XVII. Wydział - Urząd Stanu Cywilnel!o. 
Siedziba: parter, pokój nr. 5. 
Sprawy ruchu ludności. 
Naczelnik: Radca miejski Sylwester Buszczyński. 
Sekretarz: Jan Guziński. 


OBWODOWA INSPEKCJA PRACY 
ul. Podmurna 70. - Tel. 251. 
1) Podinspektorat przemysłu i pracy w przemyśle. 
2) Podinspektorat pracy w rolnictwie. 
Kompetencje Obw. Insp. Pracy rozpościerają się na powiaty: Toruń- 
miasto, Toruń-wieś, Wąbrzeźno, Brodnica i Działdowo. 
W zakres działalności Obwod. Insp. Pracy wchodzi: 
Inspekcja i andzór nad technicznem i sanitarno-hygjenicznem urzą- 
dzeniem przedsiębiorstw przemysłowych i rolniczych, 
regulowanie stosunków pracy, płacy oraz zatargów powstałych na 
tle socjalno-ekonomicznym, 
statystyka ruchu przemysłowego i robotniczego w przemyśle, w rol- 
nictwie, oraz statyst. stanu gospodarstw rolnych, 


II. I. 


lS 


- 


......
		

/Pomorze_005_07_077_0001.djvu

			statystyka pracy kobiet i małoletnich w przemyśle i rolnictwie, 
statystyka strajków i lokautów, 
zarządzenie dotyczące urządzeń hygjen.-sanitarnych oraz urządzeń 
ochronnych od nieszczęśliwych wypadków, 
udzielanie zezwoleń na odbudowę i urządzenie zakładów prze- 
mysłowych. 
W skład personelu Obwodowej Inspekcji Prcy wchodzą: 
Inżynier Antoni Tynowski, Obwodowy Inspektor Pracy; Leonard 
Jagodziński, Podinspektor Pracy w przemyśle; Stanisław Wendland, Pod- 
inspektor Pracy w rolnictwiej Franciszck Bł
dzki, sekretarz; Zofja Miko- 
łajczakówna, kancelistka. 


PAŃSTWOWY URZĄD BUDOWNICTWA MELJORACYJNEGO 
ul. Mickiewicza 101. - Tel. 599. 
Kierownik: inspektor bud. mel. Alojzy Gólnik. - Sckretarz bud. 
me!.: Zygmunt Jasiński. 


PAŃSTWOWY URZĄD BUDOWNICTWA NAZIEMNEGO TORUŃ 
ul. Rybaki 36. - Tel. 846. 
. 
Kierownik Urżędu: Inspektor budownictwa Stefan Smolny. 
Sekretarz budownictwa: Władysław Szubryczyński. 
Starszy kancelista: Jan Jędrzejewski. 


PAŃSTWOWY URZĄD POŚREDNICTW A PRACY 
ul. Żeglarska 8. - Tel. 960. 
W zakres urzędowania wyżej wymienionego urzędu wchodzi pośred- 
nictwo wszelkiej kategorji pracowników. 
Kierownik Urzędu: Józef Piwowar; sekretarz: Antoni Latuszewskij 
asystent: Ignacy Baranowski. 


PAŃSTWOWY ZAKŁAD EPIDEMIOLOGICZNY. 
Filja w Toruniu, ul. Wały 3. - T e!. 358. 
Zadaniem Zakładu jest współdziałać z państwowemi i autonomicz- 
nemi władzami sanitamemi, w szczególności pomagać w zwalczaniu chorób 
zakaźnych przez dokonywanie badań bakterjologicznych i przeprowadza- 
nie dochodzeń epidemjologicznych na życzenie tych władz. 
Kierownik: Dr. Stanisław Kaczyński, 
Bakterjolog: Vacat. 
Asystent techniczny: starszy asystent Stanisław Krawczyk. 
Sekretarz: Roman Pawlikowski. 


. PAŃSTWOWY URZĄD KA TASTRALN\' 
przy ul. Bydgoskiej nr. 70, II piętro. 
Godziny urzędowania od 8-mej do t5-tej. 
Opracowanie wszelkich pomiarów przy podziale gruntu, jak par- 
celacja, odnowienie i ustalenie nowych granic z jednoczesnem wygotowa- 
niem wszelkich papierów urzędowych, jak papierów przewłaszczenia, pla- 
nów, wyciągów, kopji z posiadłości itd. 


16
		

/Pomorze_005_07_078_0001.djvu

			Opracowanie operatów dla Urzędów podatkowych, według którvch 
później oblicza się podatki. 
Kierownik Urzędu: Sekr. micrictwa Zygmunt Spychalski. 
Zastępcy: Aystent katastr. Henryk Zarzecki, asystent katastr. Ser- 
wacy Payonk, pom. asyst. katastr. Alfons Zawacki. - Dzień urzędowy 
piątek. 


POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA 
Przy Staromiejskiej Bramie. - Tel. 319. 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa jest jedyną emisyjną instytuCją 
bankową Państwa Polskiego, kasą centralną urzędów państwowych i miej- 
scem przechowywania depozytów znajdujących się pod opieką P.aństwa. 
Główna Instytucja jest w Warszawie, ul. Bielańska nr. 10;12. - Posiadil 
ona 42 Oddziały na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w gł6wniej- 

zych mi
jscowościach, oraz Oddział w Gdańsku pod nazwą ..Polska Kasa 
Rządowa . 
Oddział w Toruniu rozpoczął swą działalność dnia 25-go stycznia 
1920 r. natychmiast po przejęciu Pomorza przez władze polskie. 
Dyrektor Oddziału: Kazimierz Junk. 
Zastępca Dyrektora: Mieczysław Prauziński. 
Urzędnicy: Stanisław C
arnomski (firmant,) Jan Bortnowski, Robert 
Jagielski (firmant), Stanisław Jasiński, Władysław Zaremba, Witold 
Kryszewski, Jan Sokołowski, Jan Dąbrowski, Edmund Dzięgielewski, 
Paweł Sk"k. 
Urzędniczki: Wanda Arkusiewiczówna, Wanda Kwiatkowska, Jadwiga 
Nowakówna, Kazimiera Maćkowska. Elźbipt.a Kowalska, Pela
: 
Nowakówna, Wanda Kałamajska. 
Inkasent: Marceli Hinz. 


POMORSKA IZBA ROLNICZA - TORUN. 
Główne biuro: ul. Sienkiewicza 40. - Tel. 36, 469, 470. 
Prezydent: Dr. Kazimierz Esden-Tempski. 
n
'rektor: Stefan Jeske. 
Zastępca Dyrektora Naczelnik Wydziału Centninego inżynier Michał 
Wyrobisz. 


Wydział centralny: 
Sekretarjat Prezydenta i referat personalny: sekr. Ewa Sikorska. 
Sekretarjat Dyrektora: sekr. Anatol Sielski. 
Registratura i kancelarja: Naczelnik Oton Suwald. 
I. Registrator Tadeusz Grabowski, II. Registrator Tad. Jankiewicz. 
Rachunkowość. Dział rachuby: Kierownik Juljusz Kupke,. l. sekretarz 
Edmund Szulc, II. sekretarz Leonard Maliszewski. 
Książkowość: Kierownik Leonard Pawłowski. 
Książkowi: Bolesław Ciesielski, Józef Palmowski, Józef Bułhak. 
Kasa: Kasjer Stanisław Kuczewski. 
Oddział handlowy: st. referent Franciszek Komorowski, sekretarz Napo- 
le
m Gutowski. sekretarz Zygmunt Jerzycki. 


17 


1-
		

/Pomorze_005_07_079_0001.djvu

			Wydział II prawno-ekonomiczny: 
Naczelnik Wydziału Stanisław Dąbrowski, st. referent Stanisław 
Manthey. 
Wydział III oświaty rolniczej: 
Naczelnik wydz.. Józef Froń, zastępca naczelno vacat, sekretarka 
Jadwiga Swirtun, instruktor Kółek Roln. Jan Kryzan. 
Wydział IV rolny: . 
Kierownik wydziału Józef Buczek, st. referent Tadeusz SkwarczYI'iski, 
sekretarz Franciszek Ziemnicki. 
Wydział V nasiennictwa (biuro przy ul. Szopena 22): 
Kierownik wydz. Ignacy Łańcucki, sekretarka Iza Swirtun. 
Wydział VI ogrodnictwa: 
Kierownik wydz. Wojciech Maciaszek, instruktor Jan Koźlikowski, 
instruktor Bogusław Bagiński. ogrodnik 
Wydział VII leśnictwa: 
Naczelnik wydziału Maksymiljan Tietze, st. referent Stanisław 
zV- 
dłowski, referent Michał Bernakiewicz, miernik Jan Benin, miernik 
Wilhelm Schmolke, sekretarka Maria Rysiewska. 
Wydział VIII weterynarji: 
Kierownik :Władysław Jankowski. 
Wydział IX hodowli inwentarza (biuro Bydgoska 56, tel. 36, 202, 469, 470): 
Naczelnik wydziału Maksymiljan Szczep ski, zast. kierownika i insp. 
hodowli drobnego inwentarza Stanisław Rogoziński. 
Kierownik działu hodowli owiec Leon Starnawski, inspektor hodowli 
bydła Władysław Skrzypek, inspektor hodowli koni pułk. 
meryt. 
Juljan Fischer de Drauenegg, st. sekretarz Stanisław Bączkowski, 
8ekretarka Jadwiga Drzewuska, sekretarka Jadwiga Bonżanka, se- 
kretarka K. Polaczkówna, kance listka Helena Iwańska. 
Do tego Wydziału należy: 
Pomorski Związek Hodowców konia s.
lachetnego półkrwi, 
Pomorskie Stowrzyszenie HodowcÓw 'wnia zimnokrwistego. 
Wydział X Ryb.lctwa: 
Naczelnik Mieczysław Mizerski, sekretarka Zofja Iznoskoff. 
XII Stacja doświadczalna, biuro: Szopena 
2 - Tel. 36, 469, 470. 
Kierownik profesor Karol Huppenthal. 
Redakcja "Kłosów" ul. Bydgoska 56, tel. 202. 
Szkoła Rolnicza Pom. Izby Rolniczej w Toruniu, biuro Sienkiewicza 40. 
Zastępca kierownik nauczyciel Jan KGnior, nauczyciel fachowy Kaz. 
Barącz. 
Zwił\zki Hodowli Bydła i Trzody oraz Związek Kółek Kontroli mlecz- 
ności, biuro Sienkiewicza 40, tel. 36, 469, 470. 
Kierownik Związków: Dr. Bolesław Strusiewicz, pomocnik kierowni- 
ka: Janusz ŚwitaiIiki, sekretarz: Leon Drzewuski, kancelistka: Felicja 
G,.twicka. 


18 


L 


-
		

/Pomorze_005_07_080_0001.djvu

			POMORSKI URZAD WOJEWóDZKI. 
Fosa Staromiejska l. 31/33. - Tel. 87, 91, 288, 685. 
Wojewoda: Jan Brejski. 
Wicewojewoda: Dr. Stanisław Woyda. 
Sekretarjat Wojewody. 
Kierownik: Referent Stanisław Zawacki. 
Zakres działania: sprawy osobiste, polityczne i dyplomatyczne, wy- 
dawnictwa urzędowe, przyjmowanie petentów. 
I. Wydział Prezydjalny. 
Naczelnik: Wicewojewoda Dr. Stanisław Woyda. 
Zakres działania: Sprawy osobiste, wybory, administracja fundu- 
szów i legatów, sprawy Wojewódzkiej Rady Administracyjnej. 
Referaty: I a (osobowy) - referent: Blokus, 
I b (generalia) - referent: Bohdanowicz, 
I c (kanc. główna) - referent: Sroka. 
II. Wydział Administracyjny. 
Naczelnik Jan Stonawski. 
Zakres działania: Nadzór nad starostwami, statystyka ruchu lud- 
ności, likwidacja, sprawy kościelne, wojskowe, kulturalno-oświatowe, rol- 
nicze i weterynaryjne. 
Referaty: II a (starostwa) - referent: Stonawski , 
II b (ludność) - referent: Musiał, 
II c (likwidacja) - referent: 
II d (kościelny) - referent: W. Zawadzki, 
II e (wojskowy) - referent: 
n f (kulturalno-oświatowy) - referent: 
II g (rolniczy) - referent: Ornas, 
II h (weterynaryjny) - referent: Dr. Gracz 
II i (rybołówstwo) - referent: Czypryński, 
II j (aprowizacja) w likwidacji - refcrent: Lendzion. 
III. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. 
Naczelnik: 
Zakres działania: Sprawy policyjne; nadzór nad prasą i stowarzy- 
szeniami, kontrola cudzoziemców i porządku publicznego, policja budo- 
wlana. 
Referaty: III a (policyjny) - referent: Kwiatkowski, 
III b (bezpieczeństwo pub.) - referent: Szymański, 
III c (prasowy) - referent: vacat. 
IV. Wydział Samorządowy. 
Naczelnik: Kazimierz Peszkowski. 
Zakres działania: Sprawy Magistratów, Wydziałów powiatowych, 
w6jtostw i sołectw. Starostwo Krajowe, sprawy mieszkaniowe. 
Referaty: IVa (Komunalny) - referent: Peszkowski, 
IV b (Wydziały Powiatowe) - referent: Lemańczyk. 


19 


.
		

/Pomorze_005_07_081_0001.djvu

			V. Wydział Budżetowo-Gospodarczy. 
Naczelnik Romuald Korner. 
Zakres działania: Budżety, kredyty, pobory służbowe, inwentarz 
Urzędu Wojewódzkiego, Bibljoteka i rcdakcja "Dziennika Urzędowego". 
Referaty: Va (budżetowy) - referent: Korner, 
V b (należytości admin.) - referent: Drumsta 
V c (bibljoteka i Redakcja Dziennika Urzędowego) 
referent: Stefański. 
VI. Wojewódzki Urząd Zdrowia. 
Naczelnik: Dr. Władysław Trzaska. 
Zakres działania: Kontrola lekarzy powiatowych, lecznic, apt
k 
Hp Policja sanitarna. 
VII. Wydział Dóbr Państwowych 
ul. .Mickiewicza 5. 
Kierownik: Karol Pawlica. 
Zakres działania: Zarząd domen. 
Referaty: VII a (pow. toruński) - referent: Pawlica, 
VII b (pow. grudziądzki, lubawski, tucholski) - referent: 
Ceceniowski, 
VII c (pow. starogardzki, kartuski, pucki, chojnicki, wej
 
hcrowski, kościerski, brodnicki, chełmiński, dział- 
dowski) - referent: F rost, 
VII d (pow. gniewski, świecki, wąbrzeski, tczewski, sę- 
polski) - referent: Studnicki. 
VIII. Dyrekcja Lasów Państwowych. 
Dyrektor: Inżvnicr Ludwik Wacławik. 
Zakres działania: Zarząd lasów państwowych. Sprawy personelu 
leśniczego i kas leśnych. 
IX. Wydział Robót Publicznych. 
ul. Słowackiego 15. - T eI. 64, 124, 632, 674. 
Naczelnik: Dr. .Mieczysław Nawrowski. 
Zakres działania: Budowa i kontrola architektoniczna budowli rzą- 
dowych. Nadzór nad -gospodarką budowlaną organów samorządowych. 
Odbudowa kraju. .Meljoracja. 
Referaty: IX a (osobowy) - referent: Dr. Nawrowski, 
IX b (nadziemny) - referent: Nickrasz, 
IX c (odbudowa kraju) - refcrent: Maćkowski, 
IX d (budownictwo wodne) - referent: Matuszewski. 
X. Wydział Mierniczy. 
Naczelnik: Seweryn Bernolak. 
Zakres działania: Sprawy katastralne. kont r')la urzędów kata- 
stralnych. 


XI. Wydział Przemysłu i Handlu. 
Naczelnik: Inżynier Stanisław Celichowski. 
Zakres działania: Sprawy techniczno-przemysłowe. Policja prze- 
mysłowa. Statystyka przemysłowa. 
Referaty: XI a (Rada przemysł.) - referent: Celichowski, 
XI b (techniczno-przemysłowy) - ref.: Sobociński, 


20
		

/Pomorze_005_07_082_0001.djvu

			XI c (Administracyjno-prawniczy) - ref.: Cieśliński, 
XI d (organizacje przemysł.) - ref.: DrozdowsJd. 
XII. Wydział Pracy i Opieki Społecznej. 
Naczelnik Walerjan Zapała. 
Zakres działania: Ochrona i pośrednictwo pracy. Opieka Społeczna. 
Referaty: XII a (ochrona pracy) - re£.: Zapała, 
XII b (pośrednictwo pracy) - re£.: Kozikowski, 
XII c (opieka społeczna) - re£.: Guziński. 
Wyższy Urząd Ubezpieczeń 
ul. .Mickiewicza 5. 
Naczelnik: st. referent .MaksymiIjan Dąbrowski. 
Zakres działania: Sprawy ubezpieczeniowe. 
Wydział Rent Wojskowych 
ul. Moniuszki 3. 
Naczelnik: referent Włodzimierz Szajkiewicz. 
Zakres działania: Regulacja rent wojskowych. 


POWIATOWY URZĄD ZIEMSKI 
ul. Sienkiewicza 29. - Tel. 116. 
P. U. Z. jest ekspozyturą Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Gru- 
dziądzu (1 1 1. Ogrodowa 31). Do zakresu działalności Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego należy wykonywanie prac wszelkich związanych z regulacją 
<;losunków rolnych, a więc wykonywanie realizacji prac związanych usta- 
wą sejmową z 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej, kontrola ob1:'o- 
tu ziemią, nadzór i kontrola nad wszelkimi objektami rolnemi obciążo- 
nemi rentą, wykonywanie prac regulacyjnych jakie dawniej przeprowa- 
dzały t. zw. Komisje Specjalne względnie t. zw. Komisja Generalna. 
Działalnością swoją Powiatowy Urząd Ziemski w Toruniu obej;- 
muje 3 powiaty: Toruński, wąbrzeski i chełmiński. 
Biuro czynne jest dla interesantów we wtorki i piątki od 9-tej rano 
do 3-ciej po południ.u; w inne dnie tygodnia od 9-tej rano do l-szej po 
iwłudniu; w soboty interesantów nie przyjmuje się wcale. 
Wyrzykowski Ludwik - Komisarz Ziemski, naczelnik PUZ. 
Błachowski Leon - sekretarz PUZ. 


POWIATOWA KASA CHORYCH 
ul. Szczytna L lO, I lJ. - Tel. 866. 
Godziny dla publiczności od 9-1. 
Dyrektor: Jan Drewek. Sekretarz: Józef Hamerski. Kontroler: Teodor 
Cołbecki. Inkasent: Jakób Niewiarski. Przcwodniczący Zarządu: 
Tadeusz Kentzer, Lipniczki. 


paWIA TOW A KOMENDA UZUPELNIEN 
Koszary Jezuickie przy ul. Łaziennej 11. - Tel. 824. 
K. U. dzieli się na referaty: poborowy i ewidencyjny oraz kan- 


P. 
celarję. 
Referat pobo!owy I;>r?wadzi porucznik Władysław Lekszycki. 
W zakres dZ1ałalnoscl tego referatu wchodzą wszystkie sprawy 
związane z poborem. 


. 


21  


...J
		

/Pomorze_005_07_083_0001.djvu

			Referat ewidencyjny prowadzi urz. wojsk. XI. Marcin Kowalczyk. 
Zakres działania tego referatu: prowadzenie ewidencji rezerwistów. 
Komendantem P. K. U. jest gen. bryg. Antoni Szemet. 
Do P. K. U. jest przydzielony Referat Inwalidzki, który załatwia 
sprawy inwalidów wojsk. z wojny światowej i polskiej. 
Kierownikiem tego referatu jest urz. cyw. VIII kI. Bogdan Ourmowicz. 


POWIATOWY URZĄD ZDROWIA 
w gmachu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 


PROKURA TURA PRZY SĄDZIE APELACYJNYM 
Staromiejska Fosa I. 30 a. - Tel. 967. 
Nadzór nad Prokuraturami przy Sądach Okręgowych na Pomorzu 
i rozstrzyganie zażaleń od ich decyzyj, administracja więziennictwem na 
Pomorzu i interwencje w sprawach karnych przed Sądem Apelacyjnym. 
Dr. Edmund Łukanowski - prokurator apelacyjny. 
Dr. Zygmunt Lewandowski - zastępca prokuratora apelacyjnego. 
.Michał Bulmerincq - podprokurator apelacyjny. 
.Józef Gajczak - st. sekretarz Prokuratury przy Sądzie apelacyjnym. 
Antoni Walas - sckretarz Pł-Okuratury przy Sądzie apelacyjnym. 
Marja Kladzińska - rejestratorka w Prokuraturze przy Sądzie apelacyjno 
Anna Zębikowa - kancelistka w Prokuraturze przy Sądzie apelacyjnym. 
Kazimiera Grabowska - kancelistka w Prokuraturze przy Sądzie ape- 
lacyjnym. 
Helena Króllówna - kancelistka w Prokuraturze przy Sądzie ape- 
lacyjnym. 
PROKURA TURA PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM 
i PODPROKURA TURA PRZY SĄDZIE POWIATOWYM 
ul. Piekary 1. 51. - Tel. 491. 
Dochodzenia przestępstw karno-sądowych, wnoszenie oskarżeń 
przed Sądem, wykonywanic wyroków sądowych i zarząd więzieniem 
sądowem. 
Janicki Stanisław - prokurator przy Sądzie Okręgowym. 
Piskozub Zygmunt - podprokurator przy Sądzie Okręgowym. 
Sosiński Alfred - podprokurator przy Sądzie Okręgowym. 
frydrychowicz Teodor - podprokurator przy Sądzie Okręgowym. 
Studnicki Jan - asesor sądowy. 
Lewandowski Jan - sekretarz przy Prokuraturze Sądu Okręgowego. 
Szczuciński Józef - sekretarz Prokuratury przy Sądzie Ogręgowym. 
Ewertowski Konrad - sekretarz Prokuratury przy Sądzie Okrę
owym. 
Linke Juljusz - starszy podprokurator przy Sądzie Powiatowym. 
Zdziebłowski Bernard - podprokurator przy Sądzie Powiatowym. 
Smoliński Bolesław - podprokurator przy Sądzie Powiatowym. 
Rakowski Symforjan - podprokurator przy Sądzie Powiatowym. 
Sobczak Ignacy - podsekretarz przy Prokuraturze Sądu Okręgowego. 
Kessler Franciszek - rejestrator przy Prokuraturze Sądu Okręgowego. 
W olny Marcin - kancelista Prokuratury przy Sądzie Okręgowym. 
Machczyński Leon - kancelista Prokuratury przy Sądzie Okręgowym. 


22 


L
		

/Pomorze_005_07_084_0001.djvu

			Firmant y Aleksander - kancelista Prokuratury przy Sądzie Dkręgowym. 
Hojnor Franciszek - kancelista Prokuratury przy Sądzie Okręgowym. 
Zacharkówna Wanda - rejestratorka Prokuratury przy Sądzie Okręg. 
Kancelistki Prokuratury przy Sądzie Okręg. Szubrychówna Leokadja, 
Sobczakówna Stanisława, Krauzówna Bronisława, Kulesza Julja, 
Kiihnsówna Stefanja, Andrzeiewska Marja, Wyrębowa Marja. 
Urzędnicy Więzienia Sądowego. 
Buchner Marjan - starszy Inspektor więzienia sądowego. 
Koc Paweł - asystent więzienia. 


PAROWOZOWNIA TORUŃ DWORZEC GŁóWNY 
P. K. P. - Tel. 15. 
Parowozownia Toruń Dworzec Główny składa się z oddziału trak- 
cyjnego i warsztatowego. 
Naczelnik: Władysław Jakubowski. 
SĄD APELACY.JNY 
Fosa Staromiejska I. 30 a. - T eI. 833. 
Prezydjum: Nadzór służbowy nad Sądami na Pomorzu, sprawy oso- 
bowe i dyscyplinarne. 
Przewodniczący: Prezes Sądu Apelacyjnego Szuman. 
Referent: Sędzia Apelacyjny Arkusiewicz. 
Kierownik Sekretarjatu: Rewizor rachuby Wróblewski. 
Senat cywilny I. Orzecznictwo w sprawach cywilnych na odwołania 
i zażalenia przeciw wyrokom i uchwałom Sądów Okręgowych w To- 
runiu i Chojnicach, tudzież w sprawach fideikomisowych. 
Przewodniczący: Prezes Senatu Ornass. 
Referenci: Sędziowie Apelacyjni: Kruszelnicki, Herdegen i Dr. Wisz- 
niewski. 
Kierownik Sekretarjatu: starszy sekretarz PuppeI. 
Senat cywilny II. Orzecznictwo w sprawach cywilnych na odwoła- 
nia i zażalenia przeciw wyrokom i uchwałom Sądów Okręgowych 
w Grudziądzu i Starogardzie. 
Przewodniczący: Prezes Senatu Dr. FrendI. 
Referenci: Sędziowie Apelacyjni Turyczyn i Dr. Rubczyński. 
Kierownik Sekretarjatu: starszy sekretarz Kwieciński. 
Senat karny: Orzecznictwo w sprawach karnych na rewizję przeciw 
wyrokom Sądów Okręgowych w sprawach o występki i na zażale- 
nia przeciw uchwałom Sądów Okręgowych. 
Skład: Senat jak pod 3). 
Oddział rachunkowy Sądu Apelacyjnego. 
Kierownik: Naczelnik Oddziału Rachunkowego Sychowski. 
Zastępca: Rewizor rachuby Malotki. 
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU 
Sprawy prpzydjalne, administracyjne i osobowe: Prezes S. Okręg. - 
Zastępca Dyrektor S. Okr. Bugajski. 
Izba cywilna: Przewodniczący prezes S. Okr. 
Zastępca przewodn. sędzia S. Okr. Staszewski. 
Członkowie: Sędzia S. Okr. Ferber i sędzia Dr. Dziedzic. 


23 


-
		

/Pomorze_005_07_085_0001.djvu

			Odwołania, zażalenia przeciw wyrokom uchwałom Sądów Po- 
wiatowych i Urzędów Rozjemczych. 
Wydział cywilny I: Dyrektor S. Okr. Stapf. 
Sprawy cywilne pierwszej instancji, w których nazwisko pozwa- 
nego rozpoczyna się od litery A do G. jako też wszystkie sprawy roz- 
wodowe. 
Wydział cywilny II: Sędzia Sądu Okr. Ferber. 
Sprawy cywilne pierwszej instancji, w których nazwisko pozwa- 
nego rozpoczyna się od litery H do N. 
Wydział cywilny III: Sędzia Sądu Okr. Dr. Draht. 
Sprawy cywilne pierwsżej instancji, w których nazwisko pozwa- 
nego rozpoczyna się od litery O do S. 
Wydział cywilny IV: Sędzia Sądu Okr. Staszewski. 
Sprawy cywilne pierwszej instancji, w których nazwisko pozwa- 
nego rozpoczyna się od litery T do Z. 
Izba karna I: Przewodniczący Dyrektor Sądu Okr. Lityński. 
Członek: Sędzia Sądu Pow. Szyjkowski. 
Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestęp- 
stwa służbowe i sprawy karne I i I1-giej instancji o czyny karygodne, po- 
pełnione na terenie m. Torunia. 
Izba karna II: Przewodniczący Dyrektor Sądu Okr. Bugayski. 
Członek: Sędzia Sądu Okr.. Gerstman-Szaprowski. 
Sprawy karne I i II-giej instancji o czyny kary
odne, popełnione 
na terenie Sądów Powiatowych w Chełmnie, Chełmży, Wąbrzeźnie i TQ- 
runiu, z wyłączeniem spraw przekazanych Izbie I. 
Sędzia Śledczy: Sędzia Sądu Pow. Dr. Dziedzic. 
Rzeczoznawcy sądowi: 
dla spraw budowlanych: Józ. Rogala, ul. Łazienna 6i Arn. Rosochowicz, 
ul. Mickiewicza 94; inżynier Stefan Zborzil, radca miejskii 
dla spraw technicznych: inż. Artur Born, Nacz. Dyrekcji Okr. rzek żegl.i 
dla spraw handlowych i przemysłowych: Józefat Jankowski, wiceprezy- 
dent m. Torunia; 
dla spraw chemicznych: Stefan Wojciechowski, radca Wojew. 
U.ewizorzy ksiąg: Antonina Wiśniewska, ul. Kopernika 7, 
Stanisław Tyrchan, ul. Klonowicza 42, 
Karol Mizgalski, ul. Szopena 24, tel. 241. 
Tłumacze: języka angielskiego: Dr. Ludwik Jampoler, asesor Magistratu, 
" francuskiego: Dr. Ludwik Jampoler, ot " 
" rosyjskiego: Władysław Głuchowski, profesor gimn., 
" .. Juljusz Linke, podprokurator Sądu Okr. 


SĄD POWIATOWY 
Fosa Staromiejska 1. 30 a. - Tel. 487. 
Kulczycki Józef, Naczelnik Sądu Powiatowego. 
Dr. Monne Mieczysław, Sędzia Sl\du Powiatowego. 


24 


L
		

/Pomorze_005_07_086_0001.djvu

			Petri Wilhelm, Sędzia Sądu Powiatowego. 
Vacat. 
Dr. Ostrowski Henryk, Asesor sądowy. 
Swołek Ludwik, naczelny sekretarz. 


STAROSTWO KRAJOWE POMORSKIE 
ul. Mostowa 13. - Tel. 583 i 584. (Główna Kasa: teJ. 612). 
Starosta Krajowy Pom. Dr. JÓzef Wybicki. 
Zastępca Starosty Krajowego Pom. Henryk Żeleński. 
Zakres urzędowania poszczególnych Wydziałów i skład ich per- 
sonelu jest nstępujący: 
Wydział I: 
Sprawy organizacyjne, Sejmik, Wydział Krajowy i Komisje; rozli- 
czenie z Niemcami, likwidacja, opinje prawne; fundusz pożyczkowy; spra- 
wy rolnicze i meljoracyjne; ubezpieczenie od ognia; Muzeum krajowe; 
popieranie kultury i sztuki; zarząd gmachu; bibljoteka. 
Kierownik Wydziału I. Zastępca Starosty Krajowego Henryk Żeleński. 
Jan Miąskowski, starszy referent. 
Anna Manuszewska, sekretarka. 
Wydział II: 
Sprawy personalne Starostwa Krajowego i zakładów i instytucyj 
krajowych, emerytów, wdów i sierot, wyszkolenie akuszerek, ubezpie- 
czenie bydła i koni. 
Naczelnik Wydziału II: 


Konstanty Rohloff. 
Franciszek Stempa, referent. 
Władysła w Szczurkowski, sekretarz. 
Wydział III: 
Sprawy ubogich krajowych, korygendów, kalek; wychowanie zapo- 
biegawcze; sprawy zakładu dla ubogich i zakładu poprawczego w Choj- 
nicach. 
Naczelnik 


Wydziału III: Dr. Józef Kolanowski. 
Ignacy Probucki, referent. 
Helena Budzyńska, sekretarka. 
Henryk Mende, sekretarz. 
Konrad Linowski , asystent.-' 
Wydział IV: 
Sprawy umysłowo chorych, epileptycznych, idjotów, głuchoi!ie- 
mych, niewidomych, anemicznych; sprawy zakładów psychjatrycznych 
w Kocborowie, Swieciu, Wejhe.rowie i zakładu dla głuchoniemych w Wej- 
herowie. 
Naczelnik 


Wydziału IV: Edmund Jonas. 
Jan Skwierawski, referent. 
Jan Jackowiak, sekretarz. 
Florjan Mielcalek, sekretarz. 
Alfons Stachewicz, registrator. 
W ydział V: 
Zarząd szos krajowych, nadzór nad inspekcjami drogowemi w Choj- 
nicach i Tczewie i nad subwencjonowanemi szosami państwowemi woje- 


25 


...J
		

/Pomorze_005_07_087_0001.djvu

			wódzkiemi w zarządzie powiatów, sprawy budowlane Starostwa Kraj. 
i zakładów; sprawy kolejek lokalnych; wyszkolcnie drogomistrzów; spra- 
wy samochodów. 
Naczelnik Wydziału V: Inż. Adam Cyfrowicz. 
Leon Kwiatkowski, starszy referent. 
Roman Gawroński. referent. 
Marjan Popa, starszy sekretarz. 
Piotr Mazalon, sekretarz. 
Alfons Dębecki, kancelista. 
Wydział VI: 
Sprawy budżetowe, kontrola rachunkowa Starostwa Krajowego 
i zakladów, rewizje kasowe, sprawy podatku krajowego. 
Nhczelnik Wydziału VI: Bazyli Bilewicz-Stankiewicz. 
T e o fil Wojtaś, referent. 
Władysław Gródziński, starszy sekretarz. 
Główna Kasa (tel. 612): 
Rendant Teodor Stobbe. 
Jan żelazny, kasjer. 
Józef Antkowiak, starszy książkowy. 
Maksymiljan Matowski, sekretarz. 
Franciszek Baranowski, książkowy. 
Kazimiera MoeIIerówna, asystentka. 
Kancelarja: 
Dyrektor Kancelarji: Jan Miąskowski, starszy referent. 
Anna Baranowska, kancelistka. 
Biuro budowy Elektrowni w Gródku: 
Centralne biura w Toruniu, ul. Mostowa 13. - Telefon 583 i 584. 
Kierownik: Inżynier dyplom. Alfons Hoffmann. 
Biura lokalne: w Gródku pow. Swiecie, poczta Drzycim - telefon 
Drzycim 5. 
Stacja kolejowa: Leosia pod Laskowicami - dla przcsyłek wago- 
nowych - bocznica Lubochin. 


STAROSTWO POWIATU TORUN-WlEś 
ul. Wały l. 3. - Tel. 94, 180. - 
Starostwo składa się z 5 poszczególnych oddziałów. 
Szefem urzędu jest starosta Adam Czarliński. 
Zastępcą starszy sekretarz pow. Franciszek Berent. 
Oddział L Rozdział poczty, sprawy personalne, obywatelstwa polskiego, 
policji państwowej, kominiarskie, policyjne ogólne, pozwole- 
nia na broń i wykazy łowieckie. Kierownikiem oddziału jest 
starszy sekretarz pow. Franciszek Berent. 
Oddział II. Sprawy wojskowe, szkolne, likwidacyjne, przemysłowe, sta- 
tystyczne i samochodowe. Kierownik oddziału sekretarz pow. 
Kordasiewicz. 
Oddział III. Sprawy policyjne karne, sanitarne, weterynaryjne, handel do- 
mokrążny i polecenia innych władz. Kierownik oddziału sekr. 
pow. Jadwiga Truszczyńska. 


r 
L 


26 


-
		

/Pomorze_005_07_088_0001.djvu

			Oddział IV. Sprawy paszportowe, wizy i pozwolenia na przyjazd. Kie- 
rownik starszy sekretarz pow. Franciszek Berent. 
Oddział V. Sprawy Ubezpieczalni Krajowej. Kierownik asystent biur. 
Jórkowski. 


URZĄD STACYJNY P. K. P. DWORZEC GłóWNY. 
Zawiadowca stacji: St. Naczelnik Andrzej Baran. 
St. Naczelnik Ignacy Echaust. 
Iustruktor: Asystent kol. Feliks Dastych. 
Zawiadowca inwentarza: Asystent kol. Michał Konieczek. 
Kierownik Kas biletowych: Asystent kol. Józef PIith. 
Kierownik Kontr. wagonów: Asystent kol. Feliks Sarzach. 
Kierownik ruchu: Asystent kol. Franciszek Wiirfel. 
Kierownik ruchu: Asystent kol. Józef Zielke. 
Dyżurny ruchu: Asystent kol. Kazimierz Kiihlke. 
Kierownicy dworca przetok.: Asystent kol. Kowalik i asyst. kol. Konkiel. 


URZĄD MASZYNOWY P. K. P. 
ul. Piastowska l. 1. - Tel. 642. 
Naczelnik: Inżynier Stefan Juszczacki. 
Zakres działania: Naprawa i eksploatacja parowozów, wagonów 
i wszelkich urządzeń mechanicznych i światła okręgu kolejowego toruń- 
skiego. Podlega Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku. 
URZĄD MIAR (dawniej Urząd wzorcowniczy), 
ul. Mickiewicza I. 83. 
Godziny urzędowe od 9-1 po południu. 
Kierownik: Józef Bednarkiewicz, starszy legalizator. 
Stanisław Staniszewski, legalizator. 
URZĄD OBROTU HANDLOWEGO P. K. P. 
Plac 18 Stycznia narożnik ul. Piastowskiej. 
Urząd Obrotu Handlowego załatwia sprawy reklamacyjne przewo- 
zowe i taryfowe. Okręg jego składa się z 70 stacji i ekspedycji towa- 
rowych. 
Fryderyk Dreher, inspektor kolei i naczelnik. 
Włodzimierz Lekki, zastępca naczelnika i starszy kontroler 
Emil Golombek, kontroler kas. 
Piotr Zieliński, kontroler przewozów. 
Mieczysław Danneman, asystent biur. 
Tadeusz Gadomski, asystent kolei. 
Jan Łukaszewski, asystent kolei. 
Franciszek Schulta, asystent kolei. 
Walenty Marciniak, pomocnik kolejowy. 
Antoni Wyrwiński, kandydat na asystenta. 
Augustyn Wittstok, rewizor pociągów. 
Ludwik Rossa, rewizor pociągów. 


27 


-
		

/Pomorze_005_07_089_0001.djvu

			URZĄD POCZTOWY 1 
Rynek Staromiejski l. 13. 
Kierownictwo U. p. Dyrektor Ignacy Koch. 
Dozór ruchu: Zastępca Dyrektora U. p. wicedyrektor Jan OrIikowski. 
Kancelarja: Kierownik - sekretarz Albert Jeziorski. 
Ekonomat: Kierownik - inspektor Kazimierz Cwiejkowski. 
Oddział II. Kasa Główna. Kierownik - inspektor Wacław Świątkiewicz. 
Oddział III. Doręczalnia (listowi). Kierownik - st. sekr. Al. Porzyński. 
Oddział IV. Odprawa i dekartacja. Kierownik - st. sekr. Ant. Guziński. 
Oddział V. Okienka. Kierownik - inspektor Walter Huhse. 
Wydział gazetowy. Kierownik - sekretarz Felicja Jettczanka. 
Oddział VI. Paczkarnia i wydawnictwo wojskowe. Kierownik - stars.lY 
sekretarz Franciszek Dembek. 
Oddział VII. Renty. Kierownik - starszy sekretarz Stanisław Ścisłowski. 


URZĄD POCZTOWO-TELEGRAFICZNY 2 
(Główny Dworzec.) 
Kierownictwo U. p. Dyrektor Baoziński. 
Dozór ruchu. Inspektor Emil Gerhardt. 
Kancelarja. Kierownik Piotr Kaszubowski. 
Kasa Główna. Kierownik - skarbnik Antoni MiilIer. 
Oddział gospodarczy. Kierownik - starszy sekretarz Józef Daniec. 
Odprawa i dekartacja, telegraf ja. Kierownik Jan Budziński 
(Nadawanie telegramów i telefonów tylko dla przejezdnych.) 
Paczkarnia. Kierownik - starszy sekretarz Józef Jankowski. 
Oclenie przesyłek zagranicznych i sortowanie paczek amerykańskich. 
Kierownik - starszy sekretarz Adam Wiśniewski. 
Doręczanie i nadawanie przesyłek poczt. Asyst. poczt. Stan. Szmytowna. 


URZĄD RUCHU P. K. P. GDANSK 
Plac 18 Stycznia narożnik ul. Piastowskiej. - Tel. 642. 
Inż. A. Szlachtowski - Naczelnik Urzędu Ruchu. 
BreitenwaId - zastępca Naczelnika U. R. dla spraw ruchowych. 
Cywiński - inżynier ruchu, zastępca Naczelnika U. R. dla spraw 
drogowych. 
Dział I. personalny: P1Uszak, sekretarz kol. 
Dział II. ruchowy: Dąbek, asystent kol. 
Dział III. techniczny: Grus, technik. 
Dział IV. rachunkowy: Gahl, podasystent. 
Kontrolerzy ruchu: Gołoński i Senft1eben. 


( 


URZĄD SKARBOWY AKCYZ I MONOPOLóW PANSTWOWYCH 
Rynek Staromiejski l. 7. - Tel. 95. 
Józef Ratajski - naczelnik Urzędu. 
Wydział akcyzowo-monopolowy: Piotr Horpeniuk - referent 


r 
L 


]6 


-
		

/Pomorze_005_07_090_0001.djvu

			Registratura: 
Inspekt. kontr. skarb.. 
Kontrola skarbowa: 


Wydział skarb.-karny: Jan Jaremko, sekretarz. 
Stanisław Cieplik, asystent rachunkowy. 
Wydział rachunkowy: Ferdynand Kadlec. st. rachmistrz. 
Protokół pod. i eksp.: Leontyna Gutmanowicz, st. kanc. 
Janina Miklaszewska, kanc. 
Stanisław Cendrowski, kancelista. 
Władysław Szeiwel, insp. kontroli skarbowej. 
Kuśnierzewski Bron., nadkomis. kontr. skarb. 
Siedlecki Kazimierz, kom. koni:roli skarb. 
Schroder Józef, kom. kontr. skarbowej. 
Świctlik Józef, kontr. kontroli skarbowej. 
Teofil Chęciński, kontroler kontroli skarbowej. 
Bernard Szamocki, kontroler. 
Edward Rosiński, kontroler. 
Mieczysław Nowak, mł. kontroler. 
Jan Robakowski, mł. kontroler. 


URZĄD SKARBOWY PODATKóW BEZPOśREDNICH I OPLAT 
SKARBOWYCH 
ul. Żeglarska 21, II. i III. piętro. - Tel. 515. 
Sprawy podatku dochodowego na powiat miejski i wiejski, podat- 
ku przemysłowego, od kapitałów i r'ent, spadkowego, opłat stemplowych, 
podatku gruntowego i budynkowego. 
Naczelnik: starszy radca skal b. EmiIjan Germak. 
Zastępca Naczelnika: referent \Vojciech Rolbiccki. 
Godziny urzędowc dla pllbliczności w dni powszednie od 9 -13. 


f 


URZĄD TELEGRAfiCZNY 
Rynek Staromiejski 13. 
.. Przeprowadzania korespondencji telegl aficznej i telefonicznej lo- 
kalnej, międzymiastowej i tranzytowej jak i związanemi z powyższą czyn- 
Iłcściami kancclaryjnemi i technicznemi. 
Dyrektor: Jakób Schmidt. 
Kierownik ruchu: Andrzej Schwejtzer. 
Kierownik techniczny, telefon, Modest WaruszYI'isld. 
Kierownik warsztatu: Leon Goroilski. 
Kierownik budowy na mi:tsto: Jan Rodnicki. 
Kierownik budowy na okręg: Józef Wilczak. 
URZĄD POCZTOWO-TELEGRAFICZNY - :'ł'10Klm. 
Personel urzędniczy: Czesław Ronowicz, kierownik HrZędLI, 
Maksymiljan Glawer, asystent poczlowy, 
Jan Dmowski, substytut, 
Walerja Gruszczyńska, substytut. 
Oldenko I. czynnc w dnie powszednie od 8. do 12. i od 15. do 18-tej. 
Przyjmowanie wszelkich przesyłek pocztowych jak: listów poleco- 
nych, wartościowych, paczek zwykłych. wartościowych, przekazów zwy- 
kłych, telegraficznych. wkbdck na racł-llmek Pocztowej Kasy Oszczęd- 
ności, zamawianie czasopism, przyjmowanie telegramów, rozmÓw telefo- 
nicznych i sprzedaż znac.lków poczlowych, jako też inwalidowych. 


II. 2 


29 


- 


j
		

/Pomorze_005_07_091_0001.djvu

			Wydawanie wszelkich przesyłek pocztowych oraz wypłata przeka
 
zów pocztowych, telegraficznych i wypłaty na rachunek Pocztowej Kasy 
Oszczędności. 
Okienko II. czynne w dmie powszednie od 12. do 15. i 18. do 19,15. 
Przyjmowanie telegramów, rozmów telefonicznych jako też prze- 
syłek rejestrowanych za taryfową dopłatą przyjęć poza godzinami służbo- 
wemi oraz sprzedaż znaczków pocztowych w mniejszych ilościach. 
W niedziele i święta czynne tylko Okienko II. od godziny 8,30 do 
9,30 i od 12. do 13-tej, dla przyjmowania przesyłek pocztowych wszelkiego 
rodzaju oraz rozmów telefonicznych i telegramów. Ostatnie ponadto od 
godziny 17. do godziny 19,15. 
Wydawanie wszelkich przesyłek pocztowych w wyżej wymienio- 
nych godzinach służbowych do godziny 13-tej włącznie. 
Dział rentowy: Wypłata rent wojskowych jako też cywilnych przy okien- 
ku III. (paczkarni) i to w następnych dniach: 
R e n t y woj s k o w e: dnia 29 i 30-go każdego miesiąca oraz 
nie pobrane w wymienionych dniach wypłaca się dodatkowo 10 i 20-go 
każdego miesiąca. 
R e n t y c Y w i l n e: dnia 1 i 2-go każdego miesiąca, niepobra- 
ne dodatkowo w dniach jak renty wojskowe. 
Odchód poczty na Toruń I. Poczta w wszelkich kierunkach o 11,30 i 19,30. 
Kierunek do Lubicza i Unisławia o godz. 14,10. 
Przychód poczty z wszelkich kierunków: o gOQzinie 7.45 i 12,30, z Uni- 
sławia 7,45 i z Lubicza 18,10. 


WOJEWóDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W TORUNIU 
w gmachu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, II. piętro. 
Prezes - vacat, 
Wiceprezes Bronisław Eckhardt, 
1. sędzia administracyjny Wiktor Łopianowski, 
2." " vacat. 
Kancelarja Sądu: 
Starszy sekretarz Antoni Wąchała, kierownik kancelarji, 
" "Stan. Zaremba, referent dla spr. procederow. 
Sąd orzeka w sprawach administracyjno-spornych i uchwałowych. 
Orzecznictwu jego podlega cały obszar Województwa Pomorskiego. 
Do właściwości tego Sądu należą: 
a) sprawy objęte ustawą o właściwości władz administracyjnych 
i administracyjno-sądowych z dnia 1. 8. 1883, poza tem 
b) sprawy sporne dotyczące podatków wymierzonych przez władze 
samorządowe, powiatowe i miejskie, 
c) rozsądzanie spraw mieszkaniowych z ustawy z 4. 4. 1922. - 
Dz. U. R. P. 33, 
ci) udzielanie patentów do handlu domokrążnego i zajęć przemy- 
słowych bez stałego miejsca pobytu, 
e) zatwierdzanie ordynacji podatkowych władz samorządowych, 
powiatowych i miejskich, statutów powiatowych i miejskich od- 
nośnie do uposażenia samorządowych urzędników powiatowych, 
względnie komunalnych, sŁatutów miejskich odnośnie do składu 
rad miejskich i Magistratu, 


f. 
r 


30  


L
		

/Pomorze_005_07_092_0001.djvu

			f) rozstrzygnie zażalen urzędników samorządowych, krajowych, 
powiatowych i komunalnych, dotyczących uposażenia służbowe- 
go względnie emerytalnego w myśl ustawy o ustanowieniu i upo- 
sażeniu urzędników komunalnych z 30 lipca 1899, 
g) sprawy sporne dotyczące legalności wyborów do Sejmików po- 
wiatowych i do Rad miejskich. 


I. 
I 


WYDZIAL POWIATOWY W TORUNIU. 
Wydział Powiatowy w Toruniu składa się z czterech głównych od- 
działów. 
Przewodniczącym Wydziału Powiatowego jest starosta Adam 
Czarlinski. 
Zastępcą przewodniczącego jest naczelny sekretarz Wydz. Pow. 
Franciszek Podwojski. 
W. P. I. Nadzór nad biurowością Wydz. Pow., sprawy do posiedzeń Wy- 
działu i Sejmiku Pow., sprawy policyjne wymagające zgodności 
Wydziału Powiatowego, sprawy personalne, sprawy koncesyj- 
ne, sprawy dzierżaw polowania gminnego, administracja ma- 
Jątku i domu powiatowego (gmachu Starostwa), ora.z nierucho- 
mości powiatowych nie należących do zakresu budowniczego 
powiatowego, ogólna administracja gmin, sołectw i wójtostw, 
sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy rozjemców, taksato- 
rów bydła, licencjonowanie stadników i hodowla bydła, kal- 
kulacja i re wizie kasy komunalnej i oszczędności, sprawy dzier- 
żaw gminnych i powiatowych, rewizje wójtostw, sołectw, kas 
gminnych i Urzędów Stanu Cywilnego, ubezpieczenia od ognia, 
administracja lecznicy poiatowej w Chełmży. 
Kierownik nacz. sekr. Wydz. Pow. Fr. Podwojski. 
W. P. II. Sprawy rent inwalidzkich, chorych, sierot i pozostałych, ubez- 
pieczenie od wypadków w rolnictwie, sprawy ubogich gminnych 

 krajowych, sprawy sanitarne (umysłowo chorych. epilepty- 
ków, głuchoniemych), umieszczenia w zakładach poprawczych, 
sprawy opieki nad inwalidami wojennymi i wsparcia rodzinne, 
"prawy Powiatowej Rady Opieki Społecznej, sprawy radców 
sierot. 
Kierownik sek. Wydz. Pow. Marcinkowski. 
W. P. III. Podatki powiatowe, podahlk obrotowy od towarów i nabycia 
nieruchomości i gruntu, podatek od przyrostu majątkow
go, 
podatek za psy, sprawy ziemskie i przewłaszczen. 
Kierownik sekr. Wydz. Pow. Barwicki. 
W. P. IV. Sprawy policyjne budowlane, szosy powiatowe i drogi gminne, 
sprawy spółek wodnych, meljoracyjnych i związków drogo- 
wych, sprawy bezrobotnych, sprawy policyjne nad szosami, 
3prawy nieruchomości powiatowych, nienależące do zakresu 
W. P. I. 
Kierownik budowniczy powiatowy - Golski. 
Przy Wydziale Powiatowym w Toruniu znajdują się także Powia- 
towa Kasa Oszczędności Komunalna, oraz Oddział Handlowy. 


.l! 


11. 2 . 


31  
, 


j
		

/Pomorze_005_07_093_0001.djvu

			Zarząd Powiatowej Kasy Oszczędności: 
Prezes Zarządu: Starosta A. Czarlinski. 
Członkowie: Ks. prob. Gulgowski, Kiełbasin. - K. Wegner, 
Ostaszewo. 
Zastępcy członków: T. Kentzner, Lipniczki. - Kwieciński, Chełmża. 
Skład personelu Pow. Kasy Oszczędności: 
Dyrektor - M. Kowalski. Główna książkowa - E. Czarnecka. 
Kasjer - St. Janikowski. Książkowa Rejmanczykowska. Książ- 
kowa - Łukaszewska. Książkowy - M. Błaszak. 
Skład personelu Powiatowej Kasy Komunalnej pow. tor. w Toruniu: 
Rendant - M. Zaleski. Książkowy - E. Tetzlaff. - Ksiąfkowa- 
E. Kowalska. Asystent Wł. Janicki. 
Oddział Handlowy: Sprawy likwidacji b. Pow. Urzędu Gospod. 
Kierownik: Bronisław Zasadowski. 


SPIS URZĘDÓW PARAFJALNYCH I GMIN 
WYZNANIOW'YCH. 


Paraf ja św. Jakóba. 
Urząd parafjalny przy Rynku Nowomieiskim 6. 
Obecna liczba dusz wynosi 9000. 
Kościół św. Jakóba założony w roku 1309, ukonczony w roku 1350, 
przeszedl w czasie reformacji w ręce lutcranów 1558 r. W' roku 1667 zo- 
stał odzyskany dla katolików przez S. S. Benedyktynki jako kościół, nale- 
żący do ich klasztoru, znajdującego się na obecnym placu św. Katarzyny 
a później zburzonego. Świątynia ta zbudowana w stylu nadwiślansko-go- 
tyckim, zawiera mnóstwo zabytków, między innemi ładny ołtarz baroko- 
wy, łuk tęczy misternej roboty snycerskiej i piękne świeczniki gotyckie. 
Na ścianach zauważyć można ślady malowideł ściennych "al fresco". 
Przed kościołem u bramy znajduje się oryginalna figura św. Jakóba. 
Patronem kościoła jest Rząd Polski. 
Proboszcz parafji: Ks. dziekan Stanisław Pełka. Wikarjusz: Ks. 
Klemens Przewoski. 
Nabożenstwa odbywają się w dnie powszednie, w niedziele i święta 
trzy razy. 


Paraf ja św. Jana. 
Urząd parafjalny przy ul. Żeglarskiej 1. 
Obecna liczba dusz wynosi 7000. 
Kościół św. Jan
 powstał prawdopodobnie zaraz po założeniu 
miast Chełmna i Torunia około r. 1233 i był pocqtkowo tylko z drzewa 
pobudowany. Budowę teraźniejszegu kościob z 3 nawami, kaplicami 
i fibrami na",,' bocznych rozpoczęto prawdopodobnie po wielkim pożarz
 
miasta Toruni::. około r. 1260 i ukoncwno w 1361 r. Dnia 30-go maja 
1406 1'. Wież,i nov..-opobudowanego kościoła run-;;ła, jej przebudowa 
1407-17 spowodowała rozmaite zmi:my piCi"Wolnego planu bt1l1ow 
l:ościob a przedewszystkiem przedlużenic nawy głównej.  


32 


r 
L 


"" 
l
		

/Pomorze_005_07_094_0001.djvu

			Patronem kościoła są: Wojewoda Pomorski i Magistrat miasta To- 
runia, którzy na odmiane wybierają każdorazowo proboszcza. Wedle sta- 
tystyki z r. 1922 odbyło się: chrztów 150, zgonów 92, ślubów 70. 
Administrator prafji: Ks. Leon Kozłowski. Wikarjusz: Ks. Fran- 
_iszek Wenda. 
Regularne nabożenstwa odbywają się w dnie powszednie: 1. masza 
f-W. o godz. 7-mej rano, 2-ga ]f:.9-tej rano; w niedziele i święta: l-sza msza 
św. o godz. 7-mej rano, 2-ga 8]{, rano (niemieckie nabożenstwo z niemiec- 
idem kazaniem). Suma o godz. lO-tej z polskie m kazaniem. Nieszpory 
odprawia się w niedziele o godz. 3-ciej. Odpustowem świętem jest święto 
Bożego Ciała. . 
Paraf ja Panny Marji. 
Urząd parafjalny przy ul. Panny Marji I. 2. - Tel. 827. 
Obecna liczba dusz przeszło 25.000, (r. 1840: 1.547 dusz, r. 188'1: 
6.044 dusz, r. 1897: 10.246 dusz, r. 1907: 13.026 dusz, r. 1917: 14.510 dusz, 
r. 1920: 20000 dusz). 
Kościół P. Marji (pofranciszkański). 
Budowa świątyni rozpoczęta około r. 1270, a skończona około r. 
1370. (Pierwsza osada Franciszkanów r. 1239). 
Pierwotny dach był potrójny (nad każdą nawą), przy koniecznej 
reperacji r. 1798 niestety wzniesiono jeden wspólny (obecny) dach, na 
(,zem ucierpIała architektonika zewnętrzna, pierwotnie był (i jest) nad 
presbytcrjum jeden dach, nieco niższy od wieżyczek (n:ld frontem wschod- 
nim), a wyż!>zy od potrójnego dachu (nad głównym kościołem). 
\Y/ roku 1724 kościół (po 150 letnim zajmowaniu przez protcstan- 
10W) wrócił w posiadanie katolików; ucierpiał podczas wojen NapoleOJ'i- 
3kich (szczególnie przcz oblężenie miasta r. 1813). 
Zabytki artystyczne (z dawnych czasów nielicznc): freski na ścia- 
nach (dla braku środków nie przywrócone), tryptyk (przechowany dziś na 
chórze), z wielkiego ongiś ołtarza (późnicjszy i obecny w. ołtarz z r. 1731), 
<1mbona, piękne stalic gotyckic z początku 15 wieku, dzwon z d.awniejsze- 

o kościoła św. Wawrzyńca (zcrwanego r. 1824) z r. 1383 z napisem: "ora 
pro nobis sande Laurenti" - "módl się za nami święty Wawrzyńcze"; 
grobowiec (obok w. ołtarza) ks. Anny Szwedzkicj (z czarncgo marmuru) 
z r. 1636 (postawiony przez króla Władysława IV), siostry Zygmnnta III, 
ongiś Starościny Brodnickiej i Golubskiej. 
Organy pobudowane r. 1609; zabudowanie prześliczne (może je- 
dyne tego rodzaju w Polsce), instrument sam niestety zupełnie zużyty 
i nie czynny. Obecnie buduje się nowy mechanizm organowy (zabudowa- 
nie zostanie nietknięte), na co zwraca się uwagę wszystkim miłośnikom 
sztuki, s.lczególnie gościom zwiedzającym świątynię (losy na loterję, celem 
szybkiej bunowy organów, będącej w toku obecnie, są do nabycia po 
5000 mk. w kancelarji parafjalnej - ul. P. Marji 2). 
Patronem parafji jest biskup diecezjalny (diecezji Chełmińskiej). 
Do parafji P. Marji należą przcdmieścia: Bydgoskie (i Rybaki), 
Chełmińskie i Mokre (Mokre samo stCinowi połowę całej parafji), oraz 
Tlastępujące 
ioski (w powiecie TorUl'iskim): Przysiek, Błota, Czarne 
Rlota, Rozgarty, Górsk, (również wszystkie osady na prawym brzegu Wi- 
sły aż do Górska położone), Stary Torun, Zarośle, Wrzosy, Barbarka, 
Rubinkowo, Katarzynka i EIsnerode. 


33 


... 
-1 


...,.j
		

/Pomorze_005_07_095_0001.djvu

			Wedle statystyki z r. 1922 odbyło się chrztów 1.050, zgonów 486, 
ślubów 197. 
Proboszcz parafji: Ks. Józef Wysiński. Wikarjusze: Ks. Wacław 
Wojciechowski, ks. Henryk Wieczorek, ks. Aleksander Kluck. 
Msze św. odprawiają się: 
a) w niedziele i święta: I-sza o godz. 6-ejJ II-ga o godz. 7-ej, III-cia 
o godz. S-ej, IV-ta (suma) o godz. lO-ej, V-ta o godz. .i'412-tą; 
b) w dnie powszednie: o godz. 6, 7, S i 9-tej. 
Chrzty w niedziele i święta rcgularnie o godz. 3-ciej po południu 
(podczas nieszporów -w zakrystji), i każdego dnia o godz. 1 "S-ej przed po- 
łudniem. Inny czas trzeba uprzednio omówić w kancelarji. 
Odpusty parafji: Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny (8 grudnia) 
i Zwiastowanie (25 marca). 
Kościół Garnizonowy 
pod wezwaniem św. Katarzyny. 
Założony jako niemiecki zbór ewangelicki wojskowy, w roku 1920 
przejęty przez polskie duszpasterstwo wojskowe. 
Proboszcz garnizonowy: Ks. Żołądkowski J Wola Zamkowa 12. 
Nabożeństwa odbywają się codziennie. w niedziele i święta 
trzy razy. 


Paraija Ewangelicka św. Jerzego (un.). 
Urząd parfjalny ul. Podgórna. 
Obecna liczba dusz: 966. 
Kościół św. Jerzego założony około 1280 r. jako kościół przy szpi- 
talu trędowatych, został w XVI wieku kościołem Gminy Ewangelickiej. 
Obecny kościół został poświęcony w r. 1907. 
Patronem parafji jest Magistrat m. Torunia. 
Pastor: Ks. Reinhold Heyer. 
Gminny dozór kościelny: pp. Langner, Hentschel, Guderian. 
Nabożeilstwa odprawiane są w każdą niedzielę. 
Nowomiejska Gmina Ewangelicka (un.). 
Kancelarja Gminy ul. Różana 4. 
Obecna liczba dusz 417. 
Założona w roku 1669. Kościół obecny, wybudowany w roku 1818 
na miejscu ratusza nowomiejskiego. 
Pastor: Vacat. 
Nabożeństwa odprawiane są w każdą nienzielę. 
Staromiejska Gmina Ewangelicka (un.). 
Kancelarja Gminy ul. Różana I. 4. 
liczba dusz wynosi 1365. 
założony w roku 1743. Wieża barokowa wybudowana 


Obecna 
Kościół 
1797 r. 
Pastor: Vacat. 
Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę. 
Ewangelicko-luterańska Gmina. 
Kcmcelarja Gminy ul. Strumykowa S. 
Obecna liczba dusz wynosi 400. 


34 


I 


\ 


i 


..
		

/Pomorze_005_07_096_0001.djvu

			Gmina istnieje od roku 1842. Zbór wybudowany w r. 1868. 
Pastor: Vacat. 
Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę. 
Polska Gmina Ewangelicko-augsburska. 
Obecna liczba dusz wynosi około 200. 
Pastor: Ks. kapelan Mamica - Poznail. 
Nabożeilstwa odbywają się co drugą niedzielę w zborze ewange- 
licko-luterańskim przy ul. Strumykowej 8. 
Gmina Reformowanych (un.). 
Zbór przy ul. Wały. 
Pastor: Vacat. 
W kościele tym odbywają się raz w miesiącu nabożeilstwa dla pra- 
wosławnych wojskowych. 


Gmina Baptystów. 
Kancelaria Gminy ul. Wybickiego 34. 
Obecna liczba dusz 71. 
Gmina powstała w r. 1900. Zbór przy ul. Matejki 15. 
Pastor: Gustaw Thober, ul. Wybickiego 34. 
Nabożeństwa odbywają się w niedziele i to w lecie o godzinie 10 
przed południem, a w zimie o godzinie 3 po południu. 
Gmina - Kahalna. 
Urząd Gminy ul. Szczytna 10. - Tel. 630. 
Obecna liczba dusz wynosi 200. 
Gminę Kahalną założono w roku 1827. 
Naczelnik: Dr. Wolpe. Kantor: Mischkowski. 
Nabożeństwa odbywają się 3 razy tygodniowo. 


SPIS SZKÓŁ I ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 


Gimnazjum klasyczne i humanistyczne państwowe, 
ul. Zaułek Prosowy l. 13. - Tel. 931. 
Dyrektor Teodor Mianowski 
Personel nauczycielski: 
Baliński Eugenjusz Ingarden Roman Dr. 
Baliilska Zofja Isnard Albert 
Baran Jan Janik Stanisław 
Bernolak Seweryn Kwiatkowski Mieczysław 
Bieszk Agata Łangowski Jan 
Ks. Dr. Bieszk Kazimierz Łusznienko Aleksy 
Ciomborowski Jan, Maćkowski Kazimierz 
Dr. Ciosłowski .Józef, lekarz szkolny Ks. Miszewski Leon 
Gałuszka Ludwik Munnich Adam 
Głuchowski Władysław Mydlarczyk Stanisław 
Gross Eugenjusz Niedoiadło Piotr 


35 


i 


.. 


...0IIII
		

/Pomorze_005_07_097_0001.djvu

			r 


Pienią7ek Stefan 
Pięta Bronisław 
Ks. Przewoski Klemcns 
Reszka Szczepan 
Hi€'ss Stanisław 
Sch6nhofer Karol 
Schwalbe Feliks 
Szulc e Adolf 


SL.yc Jan 
Tyncowa Marja 
Tync Stanisław 
W ęglorz Jan 
Ks. Wieczorek Henryk 
Zagórski Józef 
Zalewski Bernard 
Zasowska Marja 
Filja niemiecka przy Gimnazjum, 
ul. Piekary. 
Kiewwnik: Dr. Prowe Franciszck 
Personel nauczycielski: 
Dr. Manotsch Adolf 
Panzram Maksymiljan 
Rcnne Herbert 
Steinwender Otto 
Wilck Marcin 
W ohlgemuth Dorota. 


Brien Paweł 
Fellner Jan 
Fritz Leon 
Griinholz Otto 
Heuer Reinhold 
Hilgendorf Jan 


Miejsli:ie GimJ1	
			

/Pomorze_005_07_098_0001.djvu

			Górski Antoni 
Kalinowski Józcf 
Karsznia Franciszek 
Kncchtlówna .Jadwiga 
Konkolewska Władysława 
Nowakowski Konstanty 
Rckowska Janina 
Rosołowski Stanisław 


Resmer Ksawery 
Narzyński Bronisław 
Kopicka Marta 
Senfleben Czesław 
Szulce Adolf 
Sieracki Bernard 
Szyszyłłowicz Katarzyna 
Ks. Wojciechowski Wacłav' 


Niemiecka Szkoła Wydziałowa, 
ul. Piekary 49. 
Kicrownik: Dyrektor Franc. Prowe. 
Personel nauczycielski: 
Kaske Alma 
Panzram Maksymiljan 
Pawłowska Herta 
Puzigowa E. 


Brzeski R. 
Griinholz Otto 
F riese Katarzyna 
Fritz Leon 
Hoffmann Jan 
Państwowe 


Seminarium nauczycielskie męskie w Toruniu, 
ul. Sienkiewicza 38. 
Dyrektor: Michał Magiera. 
Personel nauczycielski: 
Maierówna Julja 
r-.lentkowski Czesław 
Makowski Bolcsław 
Moc..zyilski Zygmunt 
Przybył Eugenjusz 
Sbniszewski Franciszek 
Witkowski Jan 
Ks. Zarcmba Feliks, Katecheta 
Znrek Franciszek 
Dr. Adam Pławiilski, lekarz szkolny 


Baranowa Kazimiera 
Ednuann Jan 
Janecld Albin 
Kandyba T eoHl 
Kędzior Edward 
Klepaczewska Władysława 
Knechtcl Marjan 
Kochler Karol 
Kuciel Jarosław 
Liebhartówna Otylja 


Seminarium nauczycielskie żc-ńskie imiE.nia Królowej LTadwigi 
w Toruniu, ul. Sienkiewicza 46. 
Dyrektorka: Herm. Liebhartówna. 
Personel nauczycielski: 
Mosiilska Anna 
Piszcz Jan 
Sanojcówna Stanisława 
S3kowiczówna Marja 
Schnitzer Michał 
Stadniczeilkowa Antonina 
Szeferowa Paulina 
Katecheta Sl.ydłowska Jadwiga 
Ziembicka Seweryna 
Dr. Ingardenowa Marja, lekarz szkol. 


Państwowe 


Biedowiczowa Marja, 
Breańska Maria 
Bukiewiczówna Wanda 
Gibasowa Stefania 
Główczyńska Marja 
Jamrosz Michał 
Jamroszowa Helena 
Ks. Karczyilski Aloj/.y, 
Kędziorowa Marja 
Kuczaiska Helena 
Łęgowska Michalina 


- 


37 


.....
		

/Pomorze_005_07_099_0001.djvu

			I 


I. Szkoła powszechna, 
ul. Prosta 4. 
Kierownik: Maksymiljan Starzyński. 
Personel nauczycielski: 
Błędzki Jan Magierzanim Zofja 
Bastjan Jan Maćkowska Helena 
Borkowska Ludwika Przewoska Gizela 
Dobrowolska Janina Piętowa Marja 
Echaustówna Marja Rosówna Irena 
Jakubowski Maksymiljan Stogowski Bolesław 
Jaskulska Stefanja Szmit Aleksander 
Kuchta Seweryn Tadych Piotr 
Lipińska Helena Turek Józef 
Marzysz Jan Zamek-Gliszczyński Franciszek 
II. Szkoła po
szechna (niem. cwang.), 
u. Chełmit'iska (Esplanada). 
Kierownik: Emil Westfal. 
Personel nauczycielski: 
Knack Aleksander 
Ladwig Reinhard 
Wohlgerriuth Joanna 


I 


Bauer Klara 
Gehrke Łucja 
Hauert Konrad 


Dost Jan 


III. Szkoła powszechna (niem. kat.), 
ul. Prosta I. 4. 
Gumowski Paweł 


Aleksandrzak Alojzy 
Bastjan Alfons 
Czaporówna Marja 
Gęstwicki Leon 
Grosówna Jadwiga 
Jaciewiczowa Zofja 
Kucielowa Aniela 
Lewandowska Helena 


IV. Szkoła powszechna, 
ul. Sienkiewicza 6. 
Kierownik: Ludwik Zaleski. 
Personel nauczycielski: 
Pollakówna Helena 
Szałajda Marian 
Siudowski Władysław 
Stańkowska Zofja 
Turyczynówna Wanda 
Vetter Bronisław 
Żuławski Jan 


Beszczyński Jan 
Bylicki Maksymiljan 


V. Szkoła powszechna, 
nt. Łąkowa 7. 
Kierownik: Władysław Gajdus. 
Personel nauczycielski: 
Byszewski Kazimierz 
Czarnecki Franciszek 


38 


r 
L 


"'--
		

/Pomorze_005_07_100_0001.djvu

			Hermanówna Klara 
Krajewski Józef 
Kędzierzawski Franciszek 
Kwiatkiewicz Marja 


\ BreiImajerowa Zofja 
Barałkiewiczówna Irena 
Czarnecka Stefanja 
Grecznerówna Halina 
Jaśkiewicz Helena 
Janikowa Romana 
Kamińska Wanda 
Lamparczyk Juljan 


Bonowicz Juljan 
Jankiewicz Jan 
Jórkowski Józef 
Kwietnicki Jan 
Koźlikowska Izabela 


Brzezińska Maria 
Duszyński Józef 
Galon Paweł 


Lewicki Józef 
Mołodyńska Helena 
Stremel Feliks 
Reimenówna Aniela 


VI. Szkoła powszechna, 
ul. Łąkowa 5. 
Kierownik: Józef Rutkowski. 
Personel nauczycielski: 
Laskowska Zofja 
Ortmann Elidor 
Ossowski Franciszek 
Rutkowska Klara 
Studzińska Marta 
W rońska Halina 
Zagrabska Felicja 
Zagrabska !za 


VII. Szkoła powszechna, 
ul. Lubicka. 
Kierownik: Juljan Koźlikowskl. 
Personel nauczycielski: 
Neumanówna Małgorzata 
Ośrniałowski Wincenty 
Piątkowska Marja 
Wysińska Zofia 
W ojciechowski Roman 


Szkoła pomocnicza 
(przytułek dla dzieci). 
Szosa Chełmińska. 
Kierownik : Franciszek Kuhn. 
Personel nauczycielski: 
Kuciel Michał 
Talaśka Benedykt 


Państwowe Seminarjum Ochroniarskie w Toruniu, 
ul. Bażyńskich 3. 
Dyrektorka: Irena Hamulińska. 
Personel nauczycielski: 
Blauthowa Zofja, ochmistrzyni intcr. 
na tu i nauczycielka 
Sierocińska Kazimiera 
Ks. Henryk Wieczorek, katecheta 


Achtowa Marcela 
Blumenberg Marta 
Budzyńska Dominika 
Mieczkowska Kazimiera 


l 


39 


j
		

/Pomorze_005_07_101_0001.djvu

			J. Szkoła dokształcająca 
ul .Prosta 4. 
Kierownik: Maksymiljan StarzYliski, kier. l. Szkoły powszechnej. 
II. Szkoła dokształcająca 
Plac Św. Katarzyny 68. 
Kierownik: Stanisław Buchholz, kier. Polsk. Szkoły Wydziałowej. 


Szkoła Rolnicza w Toruniu, 
w gmachu Seminarjum nauczyc. męsko ul. Sienkiewicza 38. 


Urzędowa szkoła kucia koni (Rob. Dąbrowski), ul. Prosta 30. 


PRYWATNE SZKOŁY ZAWODOWE. 
Konserwatorjum Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, ulica 
Mostowa I. 6. - Tel. 315. 
Przedmioty wykładane: fortepian, skrzypce, śpiew, wiolonczela, wszyst- 
kie dęte instrumenta, gimnastyka rytmiczna i przedmioty teorytyczne 
(historja muzyki, harmonja, teorja, historja sztuki i t. d.). 
Warunki przyjęcia: Wiek od lat 8-u, dobry słuch i początki gry na jakim- 
kolwiek instrumencie. Egzamin. Opłata za nmikę miesięcznie z góry. 
Rok szkolny od l września do l lutego i II półrocze od l lutego 
do l lipca. 
Kancelarja udziela informacji codziennie od godz. 5-6 wiecz.. 
ul. Mostowa 6. 
Leona Adama Bergera Prywatna szkoła polskiej biurowości, handlowa, 
ekonomiczna, pisania na maszynie. buchalteryjna, języków i t. d., ul. 
Żeglarska 25, II p. 
A. Wiśniewskiej Szkoła handlowa, ul. Kopernika 5. 


SPIS ROZ]EMCOW. 


Bankowa 
Ciasna 
Kopernika nr. 
Łazienna 
Mostowa 
Nadbrzeżna 
Plac św. Jana 


Okręg I. 
Rozjemca: Zygmunt Hofman, ul. Łazienna 30. 
Zastępca I: Paweł Jurkiewicz, ul. Mostowa 26. 
Do tego okręgu nalężą ulice: 
Podmurna 
Piekary nr. 1, 4, 16, 18, 22-24. 
l i parzyste od 2-28 Rabiańska nr. 1-16. 
Różana 
Rynek Staromiejski nr. 1-12. 
Św. Ducha nr. 2, 12-19. 
Szeroka liczby nie parzyste od 7-43. 


40 


r 
L 


. 


-
		

/Pomorze_005_07_102_0001.djvu

			żeglarska 
Dworzec główny 
Dworzec miejski 
Dom przewozowy 
Kasyno ofic. przy Dworcu głównym 
Kępa bazarowa 
Koszary Racławickie 


Łazienki 
Mieszkanie w nowo gazom. 
Przyczółek mostowy 
Rybacy na berlinkach 
Stocznia na kępie bazarowe; 
Wieża bramy mostowej 
Wyszynk L i II. 


Okręg II. 
Rozjemca: J. Łabudziński, właść. apteki, ul. Mickiewicza 92. 
Zastępca: Wojciech Łyskowski, Rynek Staromiejski 16. 


Do tego okręgu należą ulice: 
Słowackiego 
Stroma 
Średnia 
Szopena 
Św. Ducha nr. 1, 3-13, nieparzyste 
Brama św. Ducha 
Bydgoski dom szosowy 
Cegielnia 
Dom Sierot 
Dom Portowy 
Fort Bolesł. Chrobrego i dom mieszko 
Kepa Wiesego 
Koszary 18 p. ułanów 
Koszary Saperów 
Krowieniec 
Leśniczówka 
Ochronka 
Okraczyn 
Port drzewny 
Port zimowy 
Smol nik 
Zieleniec 
Żłóbek Św. Antoniego 
Okręg III. 
Leon Arendt, ul. Chełmińska 7. 
Franciszek Lewandowski, ul. Szczytna 12. 


Bydgoska 
Czerwona Droga 
Fosa Stawmiejska do nr. 31. 
Fredry 
Klonowicza 
Kochanowskiego 
Konopnickiej 
Kopernika 
Koszarowa 
Krasińskiego 
Lindego 
Matejki 
Moniuszki 
Mickiewicza 
P. Marji nr. l, 3-13, nieparzyste 
Piekary 2-13, 15, 17, 19-55. 
Pod Krzywą Wieżą 
Przy Starotonulskiej Bramie 
Rabiańska, 
Reja 
Różana 
Rybaki 
Sienkiewicza 


Rozjemca: 
Zastępca: 


Do tego okręgu należą ulice: 
Chełmhlska Szewska 
F ranciszkańska Szeroka - strona północna, liczby 
PG.nny Marji 2 parzyste 8-46. 
Podmurna - część północna do Szczytna 
ul. Szerokiej Shrostwo 
Rynek Staromiejski Teatr 
Staromiejska F osa 32--42. Więzienie 


41 


j
		

/Pomorze_005_07_103_0001.djvu

			Okręg IV. 


Rozjemca: 
Zastępca: 


Kazimierz Szczepanowski, ul. Strumykowa 13. 
Juljusz Reich, ul. Król. Jadwigi 4. 
Do tego okręgu należą ulice: 
Strumykowa 
Stawna 
Sukiennicza 
Szeroka nr. 2, 4, 6. 
Wysoka 
Kaszownik 
Koszary Bogusławskiego 
Koszary Jasińskiego i doJU familijny 
Strażnica Pożarna 
Szpital wojskowy 


Dąbrowskiego 
Dominikańska 
Grudziądzka od Szosy Chełmińskiej 
do Rejtana 


Jęczmienna 
Królowej Jadwigi 
Łazarza 
Małe Garbary 
Międzymurze 
Prosta 
Rynek Nowomiejski nr. 


Rozjemca: 
Zastępca: 


13-20. 
Okręg V. 
Przemysław Winiarski, ul. Krzyżacka 2. 
Antoni Czehak, Rynek Nowomiejski 1. 
Do tego okręgu należą ulice: 
Warszawska 
Wielkie Garbary 
Winnica 
Zygmuntowska 
Wola Zamkowa 
Brama lubicka i dom dozorcy 
Dom famil. przy forcie Sobieskiego 
Dom podofic. przy pl. św. Jakóba 
Dworzec miejski 
Fort Czarneckiego 
F ort Sobieskiego 
Karczma przy forcie Sobieskiego 
Koszary Chłopickiego 
Koszary Hallera 
Koszary Kilinskiego 
1-12 i 21-26 Koszary Piłsudskiego 
Koszary Sowinskiego 
Lubicki dom szosowy 
Most kolejowy 
Wyszynk III. 
Zabudowania gosp. przy pl. św. Jak. 


Browarna 
Dobrzyńska 
Gołębia 
Jagiellońska 
Kazimierza Jagiellończyka 
Królowej Jadwigi 
Krzyżacka 
Lubicka 
Piastowska 
Piekary 
Plac 18 Stycznia 
Plac św, Katarzyny 
Poniatowskiego 
Przedzamcze 
Przy Rzeźni 
Rynek Nowom. nr. 
Studzienna 
Ścieżka Szkolna 
Św. Jakóba 
Św. Katarzyny 
Szeroka nr. 1, 3, 5. 
Szpitalna 


Rozjemca: 
Zastępca: 


Okręg VI. 
Konstanty Cierpiałkowski, Szosa Chełmińska 32 
Władysław Głowacki, Szosa Chełmińska 53 
Do tego okręgu należą ulice: 
Szosa Chełmińska 
Majątek Bielany 
Stacja wodna 


Bielańska 
Grunwald7ka 
Św. Jerzego 


42 


r 
I 
L 


..ł....
		

/Pomorze_005_07_104_0001.djvu

			Batorego 
Batorego 
Bażyńskich 
Chrobrego 
Droga Treposka 
Kościuszki 
Kowalska 
Łąkowa 
Łukowa 
Panieńska 
Pod Dębową Górą 
Polna 
Pułaskiego 
Sobieskiego 
Staszyca 
Targowa 


Okręg VII. 
Rozjemca: Piotr Gębarski, ul. Chrobrego l. 15. 
Zastępca: Józef Krajewski, ul. Batorego l. 5. 
Do tego okręgu należą ulice: 
Czarnieckiego 
Dworcowa 
Grudziądzka od ul. Rejtana do konca 
Jana Olbrachta 
Kanałowa 
T repowska droga 
Wałdowska 
Wielki Rów na wschód od ul Gru- 
dziądzkiej 
Zaułek Dworcowy 
Żółkiewskiego 
Żwirowa 
F ort Jabłonowskiego 
Koszary przy ul. Sobieskiego 
Wartownice kołejowe nr. 2, 22, 229 
i 231. 


Okręg VIII. 
Rozjemca: Władysław Gajdus, ul. Łąkowa l. 7. 
Zastępca: Józef Rutkowski, ul. Kościuszki l. 13. 
Do tego okręgu nleżą ulice: 
Bartosza Głowackiego Leona Czarlińskiego 
Bawarczyków Małachowskiego 
Chodkiewicza Piaskowa 
Graniczna Podgórna 
Kilinskiego Rejtana. 
Kołłątaja Wiązowa 
Koniuchy Wielki Rów na zachód od ul. Gru- 
Kordeckiego dziądzkiej 
Kozacka Wodna 
Krótka Wybickiego 
Legjonów Zamknięta 
Lelewela j 


SPIS OPIEKUNOW UBOGICH. 


Okręg I Rewir I 
I l 
2 


U I i c a Opiekun Okręgu 


Szeroka nr. 9-11, Mostowa parzyste nr. 2-40. I Vacat (wybór w toku) 
Podmurna, nicparzyste nr. 1-41. 
Mostowa nieparzyste nr. 1-29. Wyszynk II, Sze- 
roka nicparzyste nr. 13-27, Łazicnna parzyste 
nr. 16-30, Koszary Jezuickie II, Plac Św. Ja- 
na nr. 2-8. 


43 


l.. 


j
		

/Pomorze_005_07_105_0001.djvu

			r 


44 


Okręg' Rewir' 


II 


III 


IV 


V 


VI 


VII 


Ul ea 


3 I 
I 


Plac Św. Jana nr. 1-3, Łazienna nr. 1-12, 14, 
19. 21. 23, Szeroka nieparzyste nr. 29-43, Ze- 
glarska parzysie nr. 22-30, Kopernika nr. 2, 
4, 6. 


l 
2 
3 


Zeglarska Nr. 1-10, 14, 16, Rabiańska i Bankowa. 
Zeglarska nieparzysłe nr. 11-31, Rynek Staro- 
miejski nr. 2-12, Wyszynk III. , 
Różana nr. 1, 3, 5. Piekary nr. 14, 16, Id. Ko- 
pe nika nieparzyste nr. 1-19, parzyste 8-28, 
Św. Ducha nieparzyste nr. 13-17, parzyste nr. 
12-18. 


l 


Ul. Św. Ducha parzyste Nr. 2-10, nieparzyste 
nr. 1-11, Kopernika nieparzyste nr. 21-33, 
Piekary parzyste nr. 6-12. 
Piekary nieparzyste nr. 1-17, Kopernika niepa- 
rzyste nr. 35-43. Pod Krzywą Wieżą parzyste 
nr. 6-16, Koszary Raclawickie 
Kopernika n'. 3D, Piekary nieparzyste nr. 19-35, 
Fosa Staromiejska nr. 2-16. 
Piekary nieparzyste nr. 37-51, Rynek Staromiej- 
ski nr. 13, 14, 15, Fosa Staromiejska parzyste 
nr. 18-30, Przy Bramie Starotoruńskiej, Różana 
nr. 4, Panny Marji nieparzyste nr. 1-13. 


2 


3 
4 


1 


Rynek Staromiejski nr. 16-25, Chełmińska nie- 
parzyste nr. 1-9. Ul. Franciszkańska, Panny 
Marji nr. 2. 
Fosa Staromiejska nr. 36, Chełmińska nieparzyste 
nr. 11-17, parzyste nr. 2-30, Szewska parzy- 
ste nr. 16-26. 
Podmurna nieparzyste nr. 73-93, parzyste nr. 46 
do 70, Szewska parzyste nr. 2-14. 


2 


3 


1 
2 
3 


- 


Opiekun Okn:gu 


Vacat (wybór w toku) 


Vacat (wybór w toku) 


I Vacat (wybór w toku) 


Aleksander Frcining 
kupiec, Podmurna 52 


Ul. Podmurna parzyste nr. 26-44, nieparzyste nr. I Vacat (wybór w toku) 
43-71. 
Szewska nieparzyste nr. 1-29, Szczytna n. 
1-20. 
Rynek Staromiejski nr. 26-37, Szeroka parzyste 
nr. 2-46, Podmurna nr. 22-24. 


1 


Ul. Królowej Jadwigi parzyste nr. 16-24, Małe 
Garbary nieparzyste nr. 1-11. Dworzec Głów- 
ny, Kępa Bazarowa, Łazienki. 
Małe Garbary nr. 13, 20, 22, 24, Strumykowa, Do- 
minikańska, \'\Iysoka nieparzyste nr. 7-13 i 
nr. 12. 
Jęczmienna nr. 12, 1'1. 16 i 19, Małe Garbary pa- 
rzyste nr. 2-12, Kró!owej Jadwigi parzyste 
nr. 2-14. 
Pmsta nieparzyste nr. 1-35, Jęczmienna niepa- 
rzyste nr. 13-17. 


2 


3 


4 


l I 
, 


Ul. Prosta parzyste m'. 2-30. Dom familijny, 
Chełmińska Brama, Jęczmienna nieparzyste n-. 
1-15 i parzyste nr. 2-8, Rynek Nowomiejski 
nr. 13-20. 


Władysł. Olkiewicz, 
mistrz szewski, Pro- 
sta 27 


Józef Kuczkowsld _ 
mistrz garncarski, ul. 
Św. Katarzyny 3 


Jo...
		

/Pomorze_005_07_106_0001.djvu

			OkręJJ I Rewir I 
VII I 2 


11) 


l) 


I) 


VIII l 


IX l 
2 


X l 


XI I l 


Ul. Św. Jakóba nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17, Rynek No- 
womiejski nr. 1-7, Browarna, Krzyżacka nr. 1, 
3,5,7. 
Krzyżacka nr. 2, 4, 6, Rynek Nowomiejski nr. 8 
do 12, Królowej Jadwigi parzyste nr. 8-12. 
Królowej Jadwigi nieparzyste 1-15. 
Wielkie Garbary nr. 1-22, Wola Zamkowa do ul. 
Św. Jakóba, Wyszynk I. 
Wielkie Garbary nieparzyste nr. 23-35, Przed- 
zamcze, Szeroka nr. 1, 3, 5, 7, Podmurna pa- 
rzyste nr. 2-20. 
Ul. Bydgoska nieparzyste nr. 1-45, Rybaki, Stro- I Vacat (wybór w toku) 
ma, Domek leśny, Konopnickiej nr. 1-6. 
Bydgoska parzyste nr. 2-42, Droga Czerwona, 
Derdowskiego, Konopnickiej nr. 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, Mickiewicza do 62, Matejki. 
Bydgoska parzyste nr. 44-58, Konopnickiej nie- 
parzyste numera, Krasińskiego nr. 2-15, Mic- 
kiewicza nr. 63-81, Słowackiego nr. 1-40, Klo- 
nowieza parzyste od nr. 22. 


U I i c a 


3 
4 


Sukiennicza nieparzyste nr. 1-11 i 21, parzyste 
nr. 10-26, Wysoka nr. 1-6, 8 i 10, Dąbrow- 
skiego, Jagiellońska, Łazarza, Koszary Piłsud- 
skiego. 
Jęczmienna nr. 7, 9 i 11, Sukiennicza nr. 2, 4, 6. 
8, Św. Katarzyny nr. 1-12, Szpital wojskowy I. 
Rynek Nowomiejski nr. 21-26, Szpitalna nr. 1. 
2, 6, 8, 10, Św. Jakóba parzyste nr. 10-20, Ka- 
zimierza Jagiellończyka, Warszawska, Ponia- 
towskiego, Dobrzyńska, Plac św. Katarzyny, 
Piastowska, Wola Zamkowa od ul. Św. Jakóba, 
Plac 18 Stycznia, Koszary Hallera, Koszary Ki- 
lińskiego. 


2 


3 
4 


3 


Opiekun Okręgu 


Józef Kuczkowski - 
mistrz garncarski, ul. 
Św. Katarzyny 1 - 


józef Kuczkowski - 
mistrz garncarski, ul. 
Św. Katarzyny 3 - 
w zastępstwie, (wy- 
bór w toku) 


Ul. Bydgoska nr. 60-70, Klonowicza nie parzy- Vacat (wybór w toku) 
ste od nr. 19, Krasińskiego nr. 16-22, Mickie- 
wicza nr. 82-91, Słowackiego nr. 41-49, Sien- 
kiewicza parzyste numera. 
Bydgoska nr. 72-98, Krasińskiego nr. 23-44, 46, 
48, Mickiewicza nieparzyste nr. 93-121, Sien- 
kiewicza nieparzyste nr. 1-17, Średnia, Kocha- 
nowskiego parzyste nr, 2-10. 
Mickiewicza parzyste nr. 92-120, Słowackiego 
nr. 50-77, Koszarowa nr. 1-29, Sienkiewicza 
nieparzyste od nr. 19, Kochanowskiego parzy- 
ste nr. 12-20. 
Ul. Bydgoska nr. 100-110, Park Cegielni, Ziele- Vacat (wybór w toku) 
niec, Port Drzewny, Krowieniec, Krasińskiego 
nr. 45, 47, 49, 64, Mickiewicza nie parzyste nr. 
123-139, Kochanowskiego nieparzyste nr. 1 do 
11, Reja parzyste nr. 2-10. 


2 


3 


II. , 


45
		

/Pomorze_005_07_107_0001.djvu

			.. 


Okręg' Rewir' 


U l c e 


Opiekun Okręgu 


XI 2 Mickiewicza parzyste nr. 122-138, Słowackiego Vacat (wybór w toku) 
nr. 78-96, Koszarowa nr. 31-46, Koszary Za- 
mojskiego, Szpital wojskowy II, Kochanow- 
skiego nieparzyste od nr. B. Reja parzyste 
od nr. 12, Koszary Poniatowskiego. 
3 Bielańska. 
XII I 1 Szosa Chełmińska nr. 1-34, Grudziądzka, Wod- Władysław Głowacki, 
na nr. 1-20, Przy Kaszowniku. Koszary Bogu- mistrz stolarski, Szo- 
sławskiego. sa Chełmińska 56 
2 Szosa Chełmińska nr. 35-73, Leona Czarlińskie- 
3 go, Bawarczyków. 
Św. Jerzego nr. 1-79, Moniuszki. I 
4 Szosa Chełmińska nr. 74-92. Grunwaldzka. 
XllI l I Winnica, dom familijny przy Fortecy Sobieskiego. Marja Piątkowska - 
2 Lubicka, Ścieżka Szkolna, Lubieki dom przy nauczycielka, ul. Lu- 
drodze. bieka 25 
XIV 1 Szosa Chełmińska nr. 93-177, Szosa Chełmińska I Vaeal (wybór w toku) 
nr. 2-38. I 
2 Koniuchy nr. 1-17, Graniczna, Krótka. 
3 Końcowa, Małachowskiego, Kołłątaja nr. 1-12. 
XV , 1 , Ul. Piaskowa, Kołłątaja nr. 13-15, Leona Czar- Antoni Mrowiński - 
lińskiego, Lelewela nr. 1-14. kupilo!c, Podgórna 8 
I 2 I Podgórna nr. 1-10, Wybickiego. (w zastępstwie), wy- 
bór w toku 
XVI 1 Ul. KiIińskiego, Legjonów, Podgórna nr. 11-33, Klemens Panzram - 
Ogrodowa. nauczyciel, Wiązo- 
2 Podgórna nr. 34-37, Wodna nr. 21-56, Wiązo- wa 1 
I wa nr. 1-12. 
XVII 1 Ul. Podgórna nr. 38-59, Chodkiewicza, Bartosza I Antoni Mrowiński - 
Głowackiego nr. 1-12. Kordeckiego. Zam- kupiec, Podgórna 8 
knięta. 
2 Grudziądzka nr. 33-50, Rejtana, Bartosza Gło- 
wackiego nr. 13-29. 
3 Wiązowa nr. 13-40, Lelewela nr. 15-36. 
XVIII l Ul. Grudziądzka nr. 75-86. Koniuchy od nr. 18 Vacat (wybór w toku) 
do końca. 
2 Kozacka, Wielki Rów, Polna, Pod Dębową Górą. 
XIX I I Ul. Grudziądzka nr. 1-32, Kosciuszki nr. 1-10, Leon ł\. weIIa mistrz 
Leona Czarlińskiego. kowalski, Kościuszki 
2 Staszyca, Łąkowa, Kościuszki nr. 11-45, Pa- nr. 38. 
I nieńska, Bażyńskich. 
XX 1 Ul. Kościuszki nr. 46-59, Batorego. Jan Szulc, fabrykant 
2 Dworcowa, Zaułek Dworcowy, Jana Olbrachta. wód mineralnych - 
Kościuszki 57, (w za- 
stępstwie - wybór 
w toku) 


46
		

/Pomorze_005_07_108_0001.djvu

			-----.,...-- 


.. 


Okręg I Rewir I 
xxIi l 
2 


U I i c e 


Ul. Chrobrego nr. 1-23, Kanałowa, Sobieskiego 
nr. 1-20. 
Sobieskiego nr. 21-45, Koszary Bema. 


XXII 


Ul. Kościuszki od nr. 60 do końca Chrobrego od 
nr. 29 do końca, Wałdowska nr. 1-17. 
Wałdowska od nr. 18 do końca, ł.ukowa, :2:ół- 
kie" shiego. :2:wirowa. 


l 
2 


XXl1I I 


Ul. Studzienna, ul. Przy Rzeźni, Droga Treposka, 
ul. Targowa, ul. Puławskiego. 


SPIS CECHÓW. 


I Opiekun Okr
gu 
Leon K welIa, mistrz 
kowalski. Kościuszki 
nr. 38 [w zastep- 
stwie), wybór w toku 


Jan Szulc, fabrykant 
wód mineralnych - 
Kościuszki 57 
[w .zastępstwie), wy- 
bór w toku. 


I Jan Górski, restau- 
rato', Przy Rzeźni 50 


Wydział zjednoczonych cechów. 
Przewodniczący: Kaz. Rolewski, mistrz stolarski, ul. Sobieskiego 25. 
Sekretarz: Alojzy Nowak, mistrz piekarski, ul. Szewska 24. 
Skarbnik: Władysław Olkiewicz, mistrz szewski, ul. Prosta 27. 
Bednarzy, kołodziej i i koszykarzy - założony w r. 1884, liczy 24 członklw. 
Cechmistrz: L. Skalski. 
Sekretarz: J. Brzeski, Chełmża. 
Blacharzy - założony w XVIII. wieku, Hczy 14 członków. 
Cechmistrz: Teodor GJiński, ul. Piekary 15. 
Sekretarz: Maks German, ul. Szeroka 1. 
Budowniczy dla przemysłu murarzy i cieśli - założony w r. 1882 , liczy 
12 członków. 
Cechmistrz: Konrad Schwartz , ul. Bydgoska 50. 
Sekretarz: Walter Rinow, ul. Matejki. 16. 
Fotografów - założony w r. 1913 , liczy 47 członków. 
Cechmistrz: Walery Lemański , ul. Łazienna 28. 
Sekretarz: Edward Kaczmarek, ul. Podmurna 75. 
Fryzjerów - 
Cechmistrz: Ksawery Ebert, ul. Jęczmienna 10. 
Garncarzy - założony 4 kwietnia 1885 r" liczy 7 członków. 
Cechmistrz: J. Kuczkowski, ul. Wielkie Garbary 11. 
Sekretarz: Stefan Wyciński. 
Introligatorów - 
Cechmistrz: W. Kuczkowski, ul. św. Katarzyny 3. 
Sekretarz: St. Wyczyński , ul. Szczytna 20. 


II. 3* 47
		

/Pomorze_005_07_109_0001.djvu

			Kominiarzy - założony 1 lipca 1877 r" liczy 43 członków. 
Cechmistrz: Jan Filip, ul. Sobieskiego 27. 
Sekretarz: Anzelm Matykowski. 
Kowali - założony w XIII. wieku, liczy 44 członków. 
Cechmistrz: Michał Osmański, ul. Podmurna 32. 
Sekretarz: Jan Nowak, ul. Lubicka 39. 
Krawców męskich i damskich - założony w r. 1523, liczy 52 członków. 
Cechmistrz: Stanisław Sobczak, ul. Szewska 18. 
Sekretarz: J. Nelkowski, ul. Piastowska 11. 
Malarzy i lakierników - założony w XVI. stuleciu, liczy 11 członków. 
Cechmistrz: Ludwik Zahn, ul. Bydgoska 45. 
Piekarzy - założony przed około 500 laty, liczy S2 członkÓw. 
Cechmistrz: Jan Rysiewski, ul. Kopernika 25. 
Sekretarz: Alojzy Nowak, ul. Szewska 24. 
Rymarzy - 
Cechmistrz: Adolf Stephan, ul. Strumykowa 2. 
Sekretarz: Antoni Wykrzykowski. 
Rzeźników - założony w roku 1405 , liczy obecnie 72 członków. 
Cechmistrz: Juljan Wiśniewski, ul. Żeglarska 25. 
Sekretarz: Józef Czempisz, ul. Szczytna 1. 
Siodlarzy i tapicerów - założony 1 kwietnia 1884 r., liczy 12 członków. 
Cechmistrz: Antoni Wykrzykowski, ul. Prosta 11,13. 
Ślusarzy - 
Cechmistrz: Robert Meinhardt, ul. Rybaki 57. 
Sekretarz: Emil R6hr. 
Stolarzy i tokarzy - założony w r. 1763, liczy 28 członków. 
Cechmistrz: K. Rolewski, ul. Sobieskiego 25. 
Sekretarz: Franciszek Dąbrowski, ul. Przy Rzeźni 41. 
Szewców. - Liczy 102 członków. 
Cechmistrz: Józef Angowski, ul. Małe Garbary 8. 
Sekretarz: Jan Szleir, ul. Rabiańska 5. 
Szklarzy - 
Cechmistrz: Jan Baranowski, ul. Franciszkańska 8. 
Sekretarz: Jan Zieliński. 
Zegarmistrzów - 
Cechmistrz: Hilarjusz Cołbecki, ul. Szewska 24. 


48 


t. 


t
		

/Pomorze_005_07_110_0001.djvu

			SPIS NOTARJUSZY I ADWOKATÓW. 


Ooerffer Marjan, adwokat i notarjllsz, ul. Żeglarska 2/. Tel. 575. 
Kurzętkowski Adam, adwokat i notarjusz, ul. Szeroka 26 (wejście z ulicy 
Szczytnej). Tel. 245. 
Mielcarzewicz Witold, adwokat i notarjusz, ul. Żeglarska 31 (róg Rynku 
Slaromiejskiego). Tel. 221. 
Dr. Ossowski Paweł, adwokat i notarjusz, ul. Chełmińska 4. Tel. 530. 
Dr. Skąpski, adwokat, ul. Szczytna 10. Tel. 513. 
Dr. Stein Nathan, adwokat i notarjusz i Dr. Behr, adwokat, Rynek Staro- 
miejski 20. T e!. 62. 
Tempski Stanisław, adwokat i nolarjusz, nI. Szeroka 37. Tel. 911. 
Warda Hellmuth, adwokat i nolarjusz, ul. Franciszkańska 2. Tel. 665. 
Dr. Wiśniewski Józef, adwokat i notarjusz, ul. Wielkie Garbary 33{35. 
Tel. 279. 


SPIS INSTYTUCYJ PUBLICZNYCH. 


Dom Sw. Józefa - ul. Sienkiewicza 42. 
Dom Starców - ul. Grudziądzka 185. 
Kuchnia Ludowa - w Ratuszu. 
Lecznica Miejska - ul. Przedzamcze 6 8. 
Ochronka Miejska - ul. Bydgoska (przy Cegielni). 
Szpital Obywatelski - ul. Słowackiego 19. 
Szpital Św. Jakóba - ul. Szpitalna 4. 
Szpital Św. Jerzego - ul. Sw. Katarzyny 9 11. 
Szpital Św. Katarzyny - u1. Św. Katarzyny 2. 
Powyższe instytucje są własnością miasta, pod zarządem Wy- 
działu Opieki Społecznej Magistratu m. Toruma. 
Ambulatorjum dla dzieci i bezpłatna pomoc lekarska - ul. Wielkie 
Garbary 17. . 
Kuchnia mleczna dla niemowląt, ul. Wielkie Garbary 17. 
Poradnia bezpłatna dla matek, ut. Wielkie Garbary 17. 
Stacja przejściowa dla dzieci chorych na oczy, ul. Wielkie Garbary 
róg Piekary. . 
żłóbek Wojewódzki Św. Antoniel!o, ul. Bydgoska (koło CeJ!ielni). 
Powyższe instytucje są pod zarządem Pomorskiego Towarzy- 
stwa Opieki nad dziećmi, ul. Warszawska 12. 
Lecznica Wojewódzka Dobrego Pasterza , ut. Wałdowska. 
Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom, ul. Rabiańska 10. 
Telefon 1022. 


49
		

/Pomorze_005_07_111_0001.djvu

			r 


Nazwa 
towarzvstwa 


SPIS TOWARZYSTW. 


Data 


. 
'» 
CN- 
o..", 
N Po"a 
., 
.
 
.t)--- 
-;g 
::c 
--o 
......,.!ot 


Sied,i ba, 
termin posiedze{) 
t. d. 


. 


I 


za- 


ł07enia 


Członkowic 
Zarządu 


Tow. Gimnast. "Sokół" 


Koło Przyjaciół Harcerstwa 


Związek Harcerstwa Polsk. 
Komenda Hufca Toruńsk. 


KomisJa Dostaw Harcersk. 


I. leńska drużyna harcerska 
im. Dąbrówki 


11. leńska drużyna ha'.c. 
im. Dąbrówki 


III. leńska drużyna harc. 
im. Król. Jadwigi 


Gimnastyczne i sportowe: 
8. 12. 91 350 Hotel Mazowiecki, 
ul. Sw. Katarzyny 
we włorki po l-ym. 
192"'.! Gimnazjum męskie, 
Zaułek prosowy 13. 
Co dwa tygodnie. 
.1fiO Zbiórki codziennic 
w godz. popołudnio- 
wych i wieczornych 
w Ognisku przy ul. 
Podmurnej 58/62. 
"Ognisko", ul. Pod- 
murna 58/62. Ołwar- 
ta we wtorki i piąt- 
ki od 6-8 wieczo". 
22 Gimnazjum żeńskie, 
W. Garbary. Zbiór- 
l, a raz na tydzień. 
15 Gimnazjum żeńskie, 
W. Garbary. Zbiór- 
ka drużyny 2 razy 
w miesiącu. Zbiór- 
ka zastępu raz na 
Iydzień. 
25 Gin1fiazium żeńskie. 
W. Garbary. Zbiór- 
ka drużyny 2 razy 
v. miesiącu. Zbiór- 
ka zastępów raz na 
tydzień 
Wys,ynk 1lI 


Tow. Sporlowl! Wędkarzy 1922 
Polskich 
Klub Wioślarski 1920 140 
T oruński Klub Sportowy 8. 2. 22 12') 


50 


Fcliks Bobowsl.i, prez. 
J\\iecz. Sulceki. !'ekr. 


Fel. Przyjemski, prez. 
Hel. Pempkowska, 
sekretarz 


T. luchowski, komend. 
M. Kwiatkiewiczówna. 
komand. 


llclcna Pempkowska, 
kierowniczka. 


hena Ambroszkiewi- 
czówna. drużynowa. 


Janina Krebsówna. 
drużynowd 


Helena S
mitówna, 
drużynowa 


Jan Kocz\\ ara, prezes. 


W lecie na przysta- Stan. Tempski, prez. 
ni nad Wisłą; w zi- Roman Szczerbowski. 
mie ul. leglarska 5. sekretarz 


Ćwiczenia IIa placu 
sport. przy Szosie 
Chełm. - Zebrania 
miesięczne w środy 
po l-ym. Pogadan- 
ki w każdy pi'\tek 
O ts-ej wiecz. w lo- 
kalu "Pod Lwem", 
ul. Łazienna II}. 


Alojzy [\lelerski, prez. 
Br. Szymański, sekr. 
Tel. 85.
		

/Pomorze_005_07_112_0001.djvu

			-.- 


Data  
 
o
= 
t:1 Q..- 
Ol 
 5 
:
-;
 
..£ .0.t:J 
-.,:,: 


Nazwa 
towarzystw 


za- 


łożenia 


Toruński Związek Piłki 
Nożnej 


1. 1. 192
 250 


Klub Atletyczny "Zuch" 
Klub Sportowy "Torunia" 


1. 7. 22 


W ojskowy Klub Sportowy 


Siedziba, 
termin posiedzeń 
i t. d. 


Ul. Klonowicza 27 
w każ. piątek w lo- 
kalu "Pod Lwem", 
ul. Lazienna 19. 


10 W lokalu "Pod mo- 
drym Fa tuszkiem" 
we wtorki po l-ym. 


Tow. Czerwonego Krzyża 


19:::'0 


Humanitarne I 


Lazienna 20. 


Pomorskie Towarzystwo 
Opieki nad Dziećmi 
Pom. Tow. Opieki nad Re- 
emigrantami z Niemiec 
Pom. Tow. Opieki moralnej 
nad dziewczętami i ko- 
bietami 
Tow. Pomocy Sierotom 
Tow. lon Kupców "Dobro- \ 
czynność" 
Tow. Pomocy Naukowej dla I 
młodzieży Ziem Pom. 
Tow. Pomocy Naukowej 


19. 7 22 


25 1. 22 
1. 5. 22 


1848 


Bractwo Bożego Ciała 


1394 


I Ul. 
Ul. 
200 , Ul. 


Wysoka 12. 


Warszawska 2 


Ul. Kopernika 5. 
Ul. Łazienna 20. 


I Ul. Mickiewicza 
Ul. Warszawska 


Kościelne I 
80 Przy kościele 
św. Jana 


Kongregacja Mariańska 
6. 7. 15 570 " 
Bractwo św. Józefa 25. 8. 90 40 " 
Bractwo św. Barbary 25. 8. 9J 15 
Bractwo Matek Chrześć. 1916 300 " 
Apostolstwo Młodlitwy 1921 100 " 
Tow. Pań Miłosierdzia św. 1885 15 .. 
Wincentego a Paulo 
ł Kongregacja SS. Elżbietanek 15 " 
r Sodalicja Marjańska Przy kościele 
św. Jakoba 
Stowarz. Matek Chrześć. " 
Bractwo Dzieciątka Jezus " 
Bractwo św. Trójcy I Przy kościele 
św. Antonieao Panny Marji 
.. " 


. 


Członkowie 
Zarządu 


Stan. Maltze, prezes. 
Stan. Czuczewicz, 
sekretarz 


Lippert, sekretarz. 
Alfons Krajczy, prez. 
Tadeusz Trocha, sekr. 


Pułk. Butler, prezes 


Helena Steinbornowa, 
prezes. 
Ks. Henryk Szuman, 
prezes. 
Walerian Zapała. prez.. 
BoI. Święcicki, sekr. 
Dr. Trzaska, prezes. 
Dobrowolski, sekret. 


A. Wiśniewska, prez. 
St. Hoffmanowa, prez. 


86. Dr. J. Wybicki, prez. 
I Al. Makowski, sekr. 
8. 


51
		

/Pomorze_005_07_113_0001.djvu

			Nazwa 
towarzystwa 


Data 


za- 
łozenia 


c 

 
o to:;- 
- Q.'- 

 
 
 
:
 -;
 
.E -o J:) 
-,..\ol 


Siedziba, 
termin posiedzen 
i t. d. 


Członkowie 
Zarządu 


Bractwo BW. Rodziny 
Matek Chrześć. 
Serca Jezusowego 
" św. Antoniego 
Sodalicja Panień 
Stowarz. Dzieciątka JeLulI 
Tow. św. Wojciecha 
Tow. sw. Wincent. a Paulo 
Tow. MiI;yjne 


Narodowa Part ja Robotn. 
Oddział Polsk. Partji Socja- 
listycznej 


Oddział Związku Ludowo- 
Narodowe\!o 


Związek Kół Spiewackich 
na Pomorzc, Warmję i W. 
M. Gdańsk 


Koło Śpiewackie "Dzwon" 


Tow. Śpiewu "Lutnia" 


1. 'l. 19 


Przy kościele 
Panny Marji 


PolityczneJ 


uo 


W lokalu "Eldora- 
do" przy Szosic 
Chełm., w czwart- 
ki po l-ym. 


Śpiewu i muzyki: 
1912 


24. 4. 21 


1903 


Tow. Śpiewu "Moniuszko" 
Tow. śpiewu "Halka" 
Chór św. Cecylji 
Pom. Tow. Muzycznc 1921 


Sekcja Pomorska Związku 
Sędziów Ziem Zachodn. 
w Poznaniu. SI. zar. 


52 


88 Ul. Kopernika 26. 
Poniedz. po l-ym. 


190 Lekcje chóru micsz. 
we wtorki; męsk.: 
w czwartki We Dwo- 
rze Artusa. 


220 


Ul. Mostowa 6. 


Urzędników i 
lQ20 


nauczycieli I 
Sąd Apelacyjny. 
Pokój nr. 37.  . 


Jan Zieliński, prezes 
Piotr Wojtera, sekr. 


Dr. Ossowski, prezes. 


L. Makowski, prez. 
B. Piątkowski, sekr. 
Bron. Pięta, dyrygent. 
Fr. Kaczyński, prez. 
Wład. Ofiarkiewicz, 
sekretarz. 


Dr. Woyda, prezes. 
Zofja Piskorska, sekr. 


P. ez. Senatu Sądu Ap. 
Dr. Agenor FreudI. 
prezes. 
Sędzia okręg. Zenon 
Staszewski, liekr. 


r 


I 
\
		

/Pomorze_005_07_114_0001.djvu

			Nazwa 
towa.rzystwa 


Koło Sędziów St. zar. 


l. 


Związek Aplikantów Sądo- 
wych na Pomorzu 


Stow. Urzędników Państw. 
Samorządowych i Komu- 
nalnych (org. Związku 
w Poznaniu) 
Tow. Urzędników lVlagisltdc- 
kich 
Stow. Ks. Katechetów 
Koio Tow. Nauczycicli Szk. 
Wyższych 
Stowarz. Chrz. Nar. Nau- 
czycieli Szkół Powszech- 
nych w Polsce - Kolo: 
Toruń 
"Ognisko" Związek Po Isk. 
Nauczycielstwa Szk. Po- 
wszechnych 


Data 


za- 
łożenia 


Styczeń 
1921 


1921 


Wrzesień 
1920 
1918 


1920 


, ' 
c >o 
..s
'";' 

 Q,..- 
ol 


Siedziba, 
termin posiedzeń 
i t. d, 


Sąd Apelacyjny 
Pokój nr. 34. 


350 W lok. "Pod Lwem" 
przy ul. Łaziennej 19. 
w cz\\artki po 1-ym. 


220 Dwór Artusa. 


CLłoRkowie 


Zarządu 


Sędzia apel. Arkusie- 
wicz, prezes 
Sędzia okr. Szyjko- 
wski, sekretarz 


Aplik. sąd. Dr. Wy- 
socld, pre:r.es 
Aplik. sąd. Niklewski. 
sekretarz 
Dr. Zegarski, prezes. 
Pankanin, sekrcłarz. 


Teofil Kliński. prezes. 
Al. Czarniecki, sekr. 


Seminarium męskie. 
Gimnazjum męikie. 
Zaułek Prosowy 
W lok. ..Pod Lwcm" Tadych, prezes. 
przy ul. Ła7iennej 19. A. Szulce, sekretarz. 
W środę po l-ym. 


75 


n 


Szkoła powszechna 
przy ul. Prostej. 


Tow. Czytelni Ludowych 
Towarzystwo Naukowe 
Koło Miejscowe Tow. Mi- 16. 2. 21 80 
I łośników Języka Polsk. 
Koło Tow. Wiedzy WOJsk. 


Wiedzy i Sztuki: 
1918 800 Ul. Wysoka p. 


To
arz. Przyjaciół Sztuk 
Pięknych 
Pomorski Oddział Związku 1920 120 
T eatrów i Chórów Lud. 


Sto,,". Inż.ynierów na Porno 


Stow. Restauratorów, He- 
telistów i właścicieli ka- 
wiarń na Toruń i okolicę 


MdrLeC 
1923 


Marzec 
1920 


Lok'" T. C. L., 
ul. Wysoka 12. 


Ul. 2eglarska 8. 


Dwór Artusa. 


Zawodowe I 
40 I Biuro Dyr. I. okręgu 
rzek żegl., ul. Byd- 
goska. 


80 


Lokal zmieniany. Co 
czwartek po l-ym. 


Józef Milewski, prez. 
F, anc.. Kędzierzawski, 
sekretarz. 


Przyjeroski. sekretarz. 


J. Ratajski, prezes. 


Inż. Born, prezes. 
Inż. St. Bogusz, sekr. 


Leon Pękała, prezes. 
Jan T alikowski, sekr. 


53
		

/Pomorze_005_07_115_0001.djvu

			r 
I 
I  


, 
'» 
Data g
-; Siedziba, Członkowie 
Na z w a - Q..- 
za- 
 
 ii termin posiedzeń 
t o war z y II t we :
-;:.;; Zarządu 
łożenia ,.g '0 J:; i t. d. 
-
 


Stowarzyszenie Ziemianek 


Związek Centralny właści- 
cieli nieruchomości na 
Pomorzu 


Stowarz. Techników na Po- 
morzu 


Związek Drukarzy Polskich 


Tow. Czeladzi Katolickiej 


Tow. Ogrodniczo-Przemy- 
słowe 


Koło f\\ieiscowc Pracowni- 
ków Urzędu Telegraficzn. 
(Zw. Zaw.) 


Korporacja Kupców Polsk. 


Tow. Pracodawców na To- 
ruń i okolicę (sąd. zap.) 


Koło Stowarzyszenia Elek- 
trotechników Polskich 


Polskie Powszechnc Tow. 
Farmaceutyczne - akr. 
Pomorski 


Grupa Związku Młynarzy 
Zach. Ziem Polskich 


Z
iązek Pracowników Ga- 
stronomicznych 
Związek Bankowców 
Bractwo Czeladzi Piekank. 


54 


1911 


1922 


1920 


18. 10. 
1892 


18gS 


1921 


1915 


1920 


1921 


125 I Ochronka przy ulicy Eliza Klug, prez. 
Strumykowe; Irma Kries, sekr. 
2000 Plac Teatralny 34. Rom. Kociurski, prez. 
W każdy piątek o 7. Rom. Przyboiewski - 
sekretarz. 
Rest. "Pod Lwem" Jeszewski, prezes. 
ul. Łazienna nr. 19. W. Radomicki, sekr. 
W każdą sobotę o 7 
i pół wieczorem 
P. Strzelecki, prczes 
Michalski, sekretarz. 
50 W lokalu ..Zgoda", Ks. J6z. Wenda, prez. 
przy ul. Prostej 3. Franc. Dobruchowski. 
Co drugą niedzielę sekretarz. 
po l-ym. 
Ul. Chełmińska 11. Ag. Prze perski, prez. 
BoI. Filarecki, sekr. 


120 


Biuro Urz. Telegr. 
miesięcznie. 


75 


Dwór Artusa 


120 


Rcst. ..Pod Lwem" 
przy ul. Łaziennej 19. 
W miarę potrzcby. 


10 


Modest Waruszyński, 
prezes. 
M. Kaniewska, sckr. 


Bron. Hozakowski. 
prezes. 
Jan Turek, sekretarz. 
Jarocki, prezes. 
J. Chrzanowski, sekr. 


Inż. A. Hoffmann, 
prezes. 
Inż. Męczykowski, 
sekretarz. 
Miesięcznie w T oru- A. Sobiecki, prezcs 
niu i Grudziądzu. 


Rest. ..Pod Lwem" 
przy ul. Łaziennej 19. 


'r
		

/Pomorze_005_07_116_0001.djvu

			Nazwa 
towarzyst 


- I -;;
ta 
za- 
wa 
I łożenia 


l e 

 I 
o .. =' 
- Q.'- 
I .

.
 
tO 
.- 
2 '0 ::c 
-..>( 


Siedziba, 
termin posiedzeń 
t. d. 


Czlonkowie 
Zarządu 


Tow. Pszczclnieze na To- 
ruń i okolicę 
Centr. Tow. Gospodarcze 
na Pomorze i Wiclko- 
polskę 
Tow. Kobiet Pracujących 
..Zgoda" 
Tow. Wolnych Szewców 
Tow. Wzaj. pomocy robot- 
ników i rzemieslników 
pód wezw. św. Wojciecha 
Z. Z. P. - Filja Melalowców 
Kolo Akuszerek 


Tow. właścicieli domów 
gruntów 
To\\'. hodowców drobiu 


1920 


Polski Zwi
zek Muzyków 
Zawodowych 
Tow. Kupców SamodzieIn. 
Związek Handlowców T. z. 
Związek Zaw. Pracowników 
Bankow. i Ubezpiecze- 
niowych RzpIitej Polsk. 
Kolo Toruńskie Stowarzysz. 2. 9. 22 
Radjotechników Polsk. 


1923 


um 


Chrześć. Związek Drużyn 
Konduktorskich 


1921 


Pom. Koło Inwalidów Wo- 
jennych 


. 


POI", Związek Oficer. Re- 
zerwowych O. K. VIII. 
Zjednoczenie Zawod. Pol. 


"Straż" Tow. byłych ż.ł- 
nierzy i wojaków na Po- 
morzu 


1. 7. 21 


t 1 


120 


leglars
a 5. 
U\. Chełmińska 12. 
W każdą środę. 
Wyszynk III. 


Dwór Artusa. 


300 


D
ór Artusa. Co 
środę po l-ym. 


15 


270 


U Lewandowskiego 
na Rudaku. Co po- 
niedziałek po l-ym. 


Inne I 
1000 Park Wiktorii. Co 
piątek po l-szym. 


K. Skowroński. prez. 
Makowski, sekretarz. 


Fr. Dębski, prezes. 
Fr. Pluciński. sekr. 


Wiad., Hadryan. prez. 
G. Rossmann, sekret. 


Major Śmigorów, prez. 
A. Zawadzki. sekr. 
Si. Skotarczak, prez. 
Chojecki, sekretarz. 


Pry liński, prezes. 
A. Lewandowski. 
sekretarz. 


Stefan Jeske, prezes. 
Sielski, sekretarz. 


Tad. Skrzypczak, prez. 
Ludw. Kromczyński, 
sekretarz. 


55
		

/Pomorze_005_07_117_0001.djvu

			..,.,-- 


Nazwa 
owarzystwa 


Związek Polaków Ameryki 
w Polsce 


Data 


za- 


łożenia 


18. 1. 20 


Tow. Uchodźców z War- 
mji, Mazur i G. Śląska 
Związck Powstańców i Wo- 
jaków na Pomorzu 
(IV Okręg) 
Placówka Związku Haller- 1. 11. 22 
czyków 


Braclwo Pomorskie 


7. 1. 21 


Kolo Oficerów Rezerwy 1922 


Towarz. Krajoznawcze 


Stowau. Polaków z Kre- 5. 2. 21 
sów Wschodnich 


Okr. Tow. Załobn. Krzyża 
Tov,. Hodowców Gołębi 
Lotnych 


Stow. M.ł0

ieży Katolick. 
"Promień 
fow. "Rozwój" 
Związek Filomatów Pomor- 
skich 
Związek Obrony Kresów 
Zachodnich 


Towarz. Polek 


T owarz. Miłośników mia- 
sta Torunia 


Bratnia Pomoc Uczniów 
Gimnazjum Pailstw. 


56 


I 
I Kl
2ien 


2. 2'2 


1919 


22. 5. 
1923 


I c >. 
..s!
-;- 
tj c..-c; 
lO 
 
 
.D --._ 
.
 .
::c 
..J
 


Siedziba, 
termin posiedzeń 
i t d. 


105 


Rest. "Zacisze", ul. 
Chełmińska 22. Co 
czwartek po l-ym. 
Ul. Podgórna nr. 22. 


80 


60 


120 


"Pod Lwem" ul. La- 
zienna 19. Co 2-gi 
ponicdział. po l-ym 
Dwór Artusa. 


110 


150 


110 


W lokalu Rlistera. 
przy ul. Grudziądz- 
kiej, latem co 14 dni, 
zimą co wtorek po 
l-ym. 


400 


..Pod Lwem" uJ. Ła- 
zienna 19. Co wto- 
rek po 15-ym. 
W rest. "P. Lwem" 
przy ul. Laziennej 19. 
Co niedzielę po t-ym. 


200 


65 


Ratusz, pok. 25, l. p. 


Gimnazjum męskie, 
Zaułek prosowy. 


Członkowie 
Zarządu 


W. Ośmiałowski, prez. 
Adam Linkowski, 
sekretarz. 


Fr. Lorl.owski, prezes. 
W. Wałdowska, sekr. 
r. SkrzYPczi'k, prez. 
Kromczyński. sekr. 


Adam Barski, prezes. 
Karolczak. sekretarz. 
Dr. Teofil Zegarski" 
prezes. 
Inż. Męczykowski, 
sekretarz. 
Tad. Janowski, prez. 
Ant. Konkolewski, 
sekretarz. 


Leon Pęski, prezes. 
Maria Sawicz, sekr. 


Marian Sydow. prez. 
Hal. Łęgowska, sekr. 


S1. Rako" 
ki. prezes. 


Dr. Zegarski, prezes 
W ąehała. sekretarz. 


D-rowa Tarnowska, 
prez. 
Wanda Wałkowska, 
sekr. 


Stefan Mihcałek, prez. 
Szutkowski, sekr. 
Grzegorz Szamowski, 
prezes. 
R. Granke, lekr,
		

/Pomorze_005_07_118_0001.djvu

			Na;lwa 
fowarzyztwa 


Kasyno Obywatelsl{ie 


Koło Ziemianek 


Starotoruńskie Bractwo 
Strzeleckie 


Związek Filatelistów 


Tow. Młodzieży Pracującej 
"Oświata" 


Narodowa Organizacia Ko- 
biet 


Kasyno Oficerskie D. O. K. 
Nr VIII. 


AItstiidtiseh-evangel. 
chenchor 


Data 


, . 
C P'> 
o"""" 
-.. =' 
N c...- 
c.> 
 c 
!
.
 
.
.
:E 
..J.... 


Siedzib
. 
termin posiedzeń 
i t. d. 


Dwór Artusa. 


Strzelnica, przy ul. 
Przedzamcze. 


W rest. "Zacisze", 
ul. Chełmińska 22. 
W każdy poniedział. 


W rest. "Pod mod- 
. rym Fartuszkiem", 
w Rynku Nowom. 
W każdą środę. 


2. 6. 23 Ekspozyt. Zarządu 
Wojew., Mostowa 11. 


5. 2. 17 


Fredry 12. 


Kir- 


Niemieckie: 
40 Staromiejski kościół 
ewangel. W każdy 
czwartek. 


Coppernicusvuein Wissl'n- 19.2.54 100 
schaft und Kum;t 
Deutscher Biihnenverein 29.7.22 350 Co sobotę po l-ym. 
Deutscher Frauenverein 14.1.99 280 Co wtorek po l-ym. 
E. V. 
Deutsehe GeselIsehaft E. V. 1919 100 


za- 


łozenia 


1355 150 


Styczeń 25 
1923 
16.12.2 1 1 58 


200 


Hotel Victoria. Co 
wtorek po l-yro. 


Delltsehes Heiro 


Verein der Deutsch-Katho- 
lik en 


150 


Członkowie 
Zarzl\du 


Czarlińska, prezes. 


Fr. Dębicki. prezes 
Tad. Janowski, sekr. 


Stan. KrzYLanowski. 
prezes. 
H. KaroiiIsld, sekr. 


Jan Zagierslli, prezes. 
WI. Krupka, sekr. 


Dla miasta: 
D-rowa Kaczyńska. 
Dla powiatu: 
Swiaeka. 


Pułk Dr. KamiiIski, 
prezes. 
Por. Olejarski, Ilospod. 


Ernest NasiIowski, 
prezes. 
Olga Hoffmann, sekr. 


Prof. dr. Prowe, prez. 
Prof. Brien, sekretarz. 


Ernest Laengner, prez. 
Bruno Pyschny, sekr. 


Elźb. Weese, prez. 
Jerzy WohlfeiI, sekr. 


Paweł Borkowski, 
prez. w zast. 
KralIt, sekretarz. 


Griitzmacher, prezes. 
Miiller, sekretarz; 


Bruno Pyschny, prtoz. 
Koezbowski, sekr. 


57
		

/Pomorze_005_07_119_0001.djvu

			Nazwa 
towarzystwa 


Data 


za- 
łożenia  >. 
ON...... 
-... =' 
N 1:1,'- 

 
 5 
"D_.N 


:E 
.--0 
....J-"I 


Siedziba, 
termin posiedzeń 
i t. d. 


Członkowie 


Evang. Frauenhilfe 


Zarządu 


Evang. Volksverein 


Hirsch - Dunke seher Ge- 
werkvcrein 


.lugendverein 


K leinkinderbew ahrverein 
E. V. 


Landesverband deutscher 
I.ehrer und Lehrerinnen 
in Polen (Ortsgruppe) 


1907 


Hm 


Ig1Q 


18. 3. 21 
wzglgru- 
dzień 1884 


bO Co sobotę po 1-ym. Emilja Sichłan, pru. 


15 


20 


Juljusz Klein, prezes. 
Edw. Fein, sekretar,. 


Juliusz KI"!IJ. prezes. 
Edward Fein, sekr. 


10 Przy Gminie Bap- Dorota Weisser, prez. 
tystów. 


Mannergesangver. ..Lieder- 30. 5. n 127 
fn'unde" 


Ruderverein 4. b. 91 


Stenographenverein Stolze- 27. 1. 85 
Schrey 


Thorner Liedertafel 22. 4. 44 120 
T urnverein Thorn E. V. I. 5. 61 56 
Verband Deutseher Hand- 1. 10. 21 56 
we-ker in Polen E. V. 
(Ortsgruppe) 
Verband Deutscher Kauf- 1921 
miinnischer u. Biiroange- 
stellten (Ortsgruppe) 
Verein Jugendsehutz E. V. 29.4.04 150 


Vereinigung des deutschen 23.6 22 2000 
Volkstums in Polen 
(Kreisvereinigung Thom) 


58 


150 


42 


90 Latem w prLyst,mi, 
zimą Vieloria Hotel 
co czwartek 


40 Liceum W. Garbary 
I ćwiczenia dwa razy 
w tygodniu. 
Przy ulicy Piekary 
i Różanej. W każdy 
wtorek. 


Miejska hala gimn. 


Restauracja Putzig. 
W czwartek po 15. 


Gustaw We	
			

/Pomorze_005_07_120_0001.djvu

			l 


I . 
Data c » Siedziba, 
ON..-. 
_... :I Członkowie 
Nazwa N Q.'- 
za- :;: 
 
 termin posiedzeń 
t o warzYBtwa .D ---:!:2 Zarządu 
łożenia 
 
:Cl i t. d. 
:J
 
Wintersportverein 1904 Dr. Pro we, prezes. 
Frauenverein 1875 20 W ezwartki I W ohlgemutowa, prez 
od 4-6 
." 
... 
J ungirauenverein 1910 15 W niedzielę "ON Fryda Pirk, 
...'< prez. 
N 
od 4-6 '	
			

/Pomorze_005_07_121_0001.djvu

			L
		

/Pomorze_005_07_122_0001.djvu

			l 


I 


D Z I A Ł III. 


, 
MIESZKANCY
		

/Pomorze_005_07_123_0001.djvu

			" .. 
 '-0 I....,... 1
 .;..
. .'

' 
- .... .' 1'1' ... f 


.
 


.: 


,-; ( ' ., 
. . 
. '.) .
 
. , , 
,. 


" o,' 


, 
... 


, . 

.. . 


WO SKOWROŃSKI 
IM

RI I
WnR
W K
lOnJnnJ[u 
!e le 
 . ,. 8 1!
 TORUŃ T elef. 8], 1. 
Św. Katarzyny 3. 


. I 


r Adres telegraficzny: S !l SKO-TORUŃ. I 
, SKŁADY PRZY UL. WARSZA WSKlEJ. 


..... 


., "..
: " 
, , '
 " ..... 
 T '\..,'" . \, f . ... .. ....! ",. - 
 j. " . . .. 
 . 


; ,,
'. 


l 


--
		

/Pomorze_005_07_124_0001.djvu

			S pi s 


l 


ścicieli domów 


lokatorów w alfabetycznym porządku wedle 
ulic i nr. domów. 


7.wiska właścicieli domów podane s, przy każdym domu na początku o ile takowi 
'szkają w danym domu - w przeciwnym razie podaay jest adres icb zamieszkania. 


Ul. Bankowa 
ul. Ż e g I a r s k i e j. 
}r. Stanisław Śmietana- 
BaIigr6d 
.órna Zofja, Ilospodyni 
:ueharzewski Walenty, 
st. poster. P. P. 
;amulowski Łucjan, zecer 
drukarz 
;obczak Edward. urzęd- 
dnik wojsk. 
'(! estfal Marja, wdowa 
(/utke Henryk, krawiec 
.ugehor Marjan.. wdowa 
luehner Marjan, ul. Ko- 
nopnickiej 27. 
.6rski Kazimierz, pomoc- 
nik kane. 
J6rska Monika, LJiura- 
listka 
eszkc Helena, biura- 
listka 
eszke Marjanna, wdowa 
eszke Maksymiljan, asy- 
slcnt pocz. 
o!llorowska Zofja, wdowo 
upściówna Anton.. ste- 
notypistka 
:ossonoga Jan, nauczyc. 
gimn. 
1etelski Józef, ppor. 
letzel Jan, sternik 
ałaczówna Władysława, 
książkowa 
oznańska Elfbieta 
krawcowa 
;lala s Antoni, sekr. Są- 
ilu apel. 


6 Doehn Jerzy, właśe. fa- 
bryki wyr. żel., radny 
miejski 
Borowski Stanisław - 
wywiadowca P. P. 
Chojnaeki Stan., urzęd- 
nik poczt. 
Drcnikow Hermann, Iw- 
piec 
Gajewski Alcksander 
brQwarnik 
Greth Marta, służąca 
Hopp Klara, wdowa 
Kamiński ZYllmunt, urz. 
poczt. 
Kasehik -Anna, wdowa 
Lanzendorfer Marja, bez 
zawodu 
Lanzendorfcr Berta, bez 
zawodu 
Nowakowska Ernestyna, 
gospodyni 
Mianowska Wilhelmina, 
wdowa 
J\\ianowska Lina, kraw- 
cowa 
Piątkowska Ant., książko 
Popa Marjan, urz. Woj ew. 
Romanowski Konrad, u- 
rzędnik w.jsk. 
Sieradzki lh:rnard, naucz. 
Sladkowska Anna, wdowa 
Towalski Stanisław, se- 
kretarz pocztowy. 
Tyżak Wal., pom. kanc. 
V oigt Bruno, właśc. ber- 
linki 
Wojtas Teofil, st. sekr. 
St. Kraj. 
Wutkowska Klara, urzęd- 
niczka poczt. 


Ziemna Balwina, wdowa 
10 1\.owalski Rochus, uł. Ra- 
biańska 11 
Gwiazdowski Waclaw - 
ślusarz 
Jackowski Franc., cieśla 
Jackowska Łucja, biural. 
Jankowski Miecz., rob. 
Malak Antoni, post. P. P. 
Malak Lzcsława, biura- 
listka 
Piskorski Euzcbiusz, rob. 
Sehmahl Franciszek, kra- 
wiec 
Sudolski Jan. post. P. P. 


Ul. Bartosza Głowackieio 
od ul. Wodnej. 
Szatkowski Marj., robota. 
Dąb
owska Marta, roboł- 
nica 
Dąbrowska Rozalja, wdo- 
\Va 
Knieezyńska .Bronisława. 
robotnica 
Lewandowski Władysław, 
robotnik 
Rutkowski Antoni, ro- 
botnik 
Rutkowska Rozalja. wdo- 
wa 
Rutkowski Teodor, mon- 
ter 
Switajski J6zef, robotnik 
Szatkowski Jan, pomoen. 
kanc. 
Walczewski Jan, maszy- 
nista wodno 
l a Zieliński Antoni, ma- 
szynista 


III. I 


l
		

/Pomorze_005_07_125_0001.djvu

			Ul. Bartosza Głowackiego 


Bandurski Antoni, ślusarz 
Jakubowski Franciszek, 
woźny 
Nowicka Hclena, wdowa 
Nowicka Kaz., biuralistko 
Nowicka Monika, biural. 
Piasecki Józef, bez za- 
wodu 
2 Dybowska Marjanna 
wdowa 
Jabłoński Aleksander, ro- 
botnik 
Jankowski Tomasz, pie- 
l\.arz 
Kolodziejski Zygmunt, u- 
rzędnik wojskowy 
Kruszkowski Franciszek, 
poster. P. P. 
Kubelski Piotr, bez za- 
wodu 
Owezarezak Marjanna, ro- 
botnica 
Piasecki Józef, bez za- 
wodu 
Puchowski Abdon, ko- 
wal 
Siebrancił Ferdynand, bez 
zawodu 
Stam Paweł. piekarz 
T olińska Walerja, robot- 
nica 
Wiórowski Ant., robotno 
Zawaeka Antonina, wdo- 
wa 
4 Ciesielska Marianna 
wdowa 
Ciesielska Marta, skle- 
powa 
Ciesielski Antoni, kupiec 
Durmowicz Franciszka - 
robotnica 
Kosiński Franciszek, ko- 
wal 
Pniewski Stanisław, ro- 
botnik 
Wojciechowska Francisz- 
ka, robotnica 
Szałueki Marian, robotnik 
5 Bajka Leon, robotnik 
Jakubowska Katarzyna, 
robotnica 


'l 


Ul. Bartosza Głowackiego 
- ---- 


FARTUCHy. ROBÓTKI. ARTYKUt.Y 
ZAIfOPIAŃSKIE. ŻURNALE MÓD. 
Mt 'tBÓR NAJt1/ĘK5Z't. 
C E N,.. NAJN/ŹSZl 


Osińska Franciszka, ro- 
botnica 
Zicliilski Władysław, pod- 
kond. kolej 
6 Malesiński Marcin, Ryńsk 
Anders Ceeylja, wdowa 
"Filipski Józef, konduktor 
kolej. 
Jankowski Józef, robotnik 
Jędrzejewski Walenty - 
biuralista 
Kather Magdal., wdowa 
Lubański Leonard, slusarz 
kolej. 
Marciszewska Helena, u- 
rzędn. poczt. 
Marciszewska Marja, urz. 
poczt. 
Marciszewski Władysław, 
piekarz 
Słaszkiewicz Michał, mu- 
rarz 
Szeibach Józef, koszy- 
karz 
Szenbcrg Edmund. elek- 
Iromonter 
S..enberg Ferdynand, ma- 
szynista 
S,wnberg Irena, szwaczka 
Szenberg Klara, robot- 
Q-ica 
Szenberg Roman, rzeź- 
biarz 
Szpydowski Władysław, 
robotnik 
7 Pawłowski Bronisław, ro- 
botnik 
Bajka Jan, ślusarz 
Gawarkiewicz Marjanna, 
wdowa 
f ewandowski Leon, ro- 
botnik 
Pawłowski Jan, robotnik 
Rydzieński Jan, woźny 
Sionkowski Bolesław, ko- 
wal 
Szałucki Antoni, robotnik 
Zimmermann Kazimierz, 
ro bo tnil, 
8 10 Kraszueki Ignacy, ka- 
pitalista  - 


- -
 


.----..::.


.
 .-.. ..- 
l ST. l
Ał-
MAJ
f([ II 

 TO R U fi 
J SZEROKA 21. ADR. TEL. -E SK A L A 11-, 
.---...r:

--"";

 - .  - 


Armknecht Franciszek, 
robotnik 
Armkneeht Jan, robotnik 
Białas Walenty, robotnik 
Cołbeeki Franciszek, ro- 
botnik 
Dejewski Bronisław, ro- 
botnik 
Jastrzębska tv\arja, robot- 
nica 
Kubiea r aweł, robotnik 
Kłosiński Stanisław, ro- 
botnik 
KochaIski Bolesław, ro- 
botnik 
Kraszueki Paweł, doroż- 
karz 
Lewandowski Wojciech, 
robotnik 
Łowińska Pelagja, st. se- 
kretarka Urz. telegr. 
. Łukaszewski Leon, ro- 
botnik 
Łukaszewski Marcin - 
stróż nocny 
Łukaszewska Leokadja - 
sklepowa 
Łukaszewski Władysław 
pom. kanc. miejsko 
Melkowski Jan, robc 
Michniewski Bronisła 
prakt. urz. tel. 
Olszewski Antoni, ro 
nik 
Osłrowski Antoni, rc 
nik 
Thober Karol, szewc 
Witkowski Bolesław, 
botnik 
Witkowska Marja, ki 
eowa 


od ul. Wiązowe 
12 Dr. Nehring, Warsza 
Błoński Kazimierz, 
szynista 
Łęgowski Maks, m
 
nista kolej. 
Mąka Józef, rewiz. b 
Makowska Anna, Sz\\ 
ka 


-- 


.. _
-  


Ił 
l 


J 


- --
 


-- 


- - 


, .-
		

/Pomorze_005_07_126_0001.djvu

			T 


Ul. Barto sza Głowackiego 
---- 
Niedo;acło Piotr, profe- I 25 
sor gimn. 
Siemianowski Andrzej - 
robotnik 
13 Jabłoński Jan, stolarz 
Afeldt Katarzyna, wdowa 
Afcldt Franciszka, kraw- 
co'\va 
Jabłoński Jan, fryzjer 
Jackowski Teodor, pie- 
karz 
Wankiewiez Bernard, po- 
sterunek P. P. 
15j17 Riemer Ernest, robot- 
nik 
Czajkowska Anna, wdowa 
Czajkowski Franciszek- 
stolarz 
Czajkowska Katanyna - 27 
biuralistka 
Kędzierzawski Francisz., 
nauczyciel 
Kędzierzawski Stanisław, 
emerył 
19 Fagin Alma, bez zawodu 
Fagin Herman, stolarz 
Hering Edward, rzeźnik 
Jędrzejewski Jan, robot- 
nik 
Lelek Piotr, woźnica 
Popielewska Rozalja, ro- 
botnica 
Smigielski Andrzej, ro- 
botnik 
Witkowska Paulina, wdo- 
wa 
Ziołek Anna, robotnica 

i Thimian August, kupiec 
Wagner Gertruda, gospo- 
dyni 
!3 Gawarkiewiez Klara, 
Autrieb Adam, robotnik 
Demski Władysław, ro- 
botnik 
Gawarkiewicz Szymon- 
rybak 
Grubiński Władysław, ro- 
botnik 
Rachiński Antoni, robot- 
nik 
Stoliński Leonard, robot- 
nik 


Krzemkowski Bernard, st. 
maszynista kolej. 
Kaptajn Walenty, kapi- 
talista 
Kiedrowski Józef, elek- 
tromechanik 
Kopruszyński Franciszek, 
palacz koł. 
Kopruszyńska Klara, ro- 
botnica 
Kopruszyńska Weronika, 
wdowa 
Krzemkowski Marian, ślu- 
sarz 
Leszczyńska Rozalja, ro- 
botnica 
Leszczyński T eoHl, ma- 
szynista kol. 
Manikowski Antoni, ster- 
nik 
Grabowska Helena, biu- 
ralistka 
Grabowska Antonina 
wdowa 
Manikowski Leonard 
sternik 
29 Pellowski Józef, st. sekr. 
poczt. 
CelIe Anna, wdowa 
PelIowska Jadwiga, biu- 
ralistka 
:"1) Nitseh Małgorzata, Berlin 
Bieńkowska Weronika, 
wdowa 
Brodowska Stanisława, 
urzędn. wojsk. 
Ciechorska Marta, posłu- 
gaczka 
Czapiewska Hclena, ro- 
botnica 
Czapiewski Leon, robot- 
nik 
Kruszczyńska Bronisława, 
robotnica 
Kruszczyńska Franeh.zka, 
wdowa 
Kruszczyński Kazimierz, 
robotnik 
Kruszczyński Władysław. 
robotnik 
Puzdrowska Aniela, ro- 
botnica 


Ul. Batorego 


Sampławska Teodora, u- 
rzędniczka wojsk. 
Stoeki Hubert, robotnik 
Szymankiewiez Wiktorja, 
robotnica 
Ziółkowski Aleksander, 
robotnik kolej. 
Ziółkowski Bolesław, ro- 
botnik 
Ziółkowski Jan, robotnik 
kolejowy 
:'1. Dybowski Jan, kowal 
33 Zduński Antoni, handlarz 
bydłem 
Baneeki Feliks, konduk. 
tor tramwajowy 
M.aliszewski Józef, zecer 
J\\ondrzejewska Bźbieta, 
wdowa 


Ul. Balore
o 


od 
Rog___ 
Bobrowska l\1aqa, SIU- 
żąea 
IJrzeziński Jan, rolnik 
Dębowska Stanisł., służ. 
Frankowska Melanja, biu- 
I alistka 
l'vligurska Anna, b. zaw. 
Młodzikowska Roz., służ 
:2 Firma Winkelhausen 
Starogard 
Liszewska Berta, wdowa 
Liszewski Bruno, proku- 
rent 
Liszewska Elżbieta, biu- 
ralistka 
3 Prążyński - Ameryka 
Chrościcki Leopold, dyr. 
Banku NadwiśI. 
Matuszewsl	
			

/Pomorze_005_07_127_0001.djvu

			Ul. Batorelfo 


Paw ski Jan, (obołnik 
Po hl Franc., robotnik 
5 Stow. Domów Urzędni- 
czych 
Adamski Leon, lit. liekr. 
Wojew. 
Klamoon Maks, funkcjon. 
kolejowy 
Klupieć Antoni, st. przod. 
Policji Państw. 
Krajewski Józ., nauczyc. 
Majewski Hieronim, przo- 
downik Policji Państw. 
Paluszyński Stefan, urzę- 
dnik kolejowy 
7 Stow. Domów Urzędniez. 
Baranowski Bolesław, st. 
przod. P. P. 
Dzikowski Wacław, biu- 
ralista kolejowy 
Jankowski Jan, biural. 
kolejowy 
Kalkiewiez Jan, ekspe- 
djent kolejowy 
Karliński Władysław, biu- 
lista 
Lendzion Stanisław, asy- 
stent miejski 
Rybowska Marja, bez za- 
wodu 
Sawicki Maksym., ekspe- 
djent kolejowy 
Stielow Bernard, zwrot- 
niczy kolej. 
8 Firma SuItan & Co. 
Zabłocki Władysław, o- 
grodnik 
12 Makselon Jan, robotnik 
Cwikliński Bernard, stróż 
Falkiewicz Zuzanna, ro- 
botnica 
Jagodziński Jan, stróż 
Kosobueki Franciszek, ro- 
botnik 
Niewiarski Antoni, robtn. 
Wawrowski Jan, robotno 
W ojcieehowski Francisz., 
włodarz 
13/15 Nowy Zakład Djakonis. 
Conrad Karolina. djako- 
niska 


= -C zajkowsIU t1 ich ał, palacz 
Falk Emma, djakoniska 
Gumowska Antonja, po- 
kojowa 
Gutzeit Marta, djakoniska 
KościeIska Joanna, po- 
kojowa 
Kotewiez Jadwiga, poko- 
Jowa 
Kowalski Antoni, sanita- 
rjusz 
Lewandowska Helena, po- 
kojowa 
Manruszat Anna. djako- 
niska 
Roeske Marja, krawcowa 
Sond o wsk a Jadwiga, ku- 
charka 
Tiede Frieda, djakoniska 
Wegler Augusta. djnko- 
niska 
Zamorska Jadwiga, dja- 
niska 
Ziclaskowska Marta, słu- 
żąca 
14 Paraf ja Panny Marji 
Glaubert Hubert, robotno 
Sieraeki Michał, robotnik 
Stańezewska Helena, ro- 
botnica 
Stańczewska Leokadja - 
robotnica 
Stańeze\\""ski Walenty, ro- 
botnik 
Szczepańska Anna. kraw- 
cowa 
Szczepańska Zuzanna, ro- 
botnica 
16 Paraf ja Panny Marji 
Prylińska Fri!nciszka 
krawcowa 
Prylińska Apolonja, ro- 
botnica 
Zagrab sld Alojzy, fryzjer 
Zagrab s ki Franciszek, ro- 
botnik 
Zagrabska Wanda, likle- 
powa 
16 a Lewandowski Jan, woz- 
nica 
Buksbaul11 Borys, lekarz 
wet. wojsk. 


Ul. Bawarczyków 


Kiełbasie\\. iez Ludwik - 
stolarz 
N ehse Ma
dalena, wdowa 
Nehse Alojzy, bez zawodu 
ObermiilIer Antoni, pa- 
lacz kol. 
Obermiiller Maciej, bez 
zawodu 
Wojciechowska Weroni. 
ka, wdowa 
Zieliński Jan, woźnica 
18 Lewandowski Antoni, ro- 
botnik 
Kunieki Leon, robotnik 
Lewandowski Józef, ro- 
botnik 
Lewandowska Wanda - 
stenotypistka 
Neumann Zygfryd. ślusarz 
Sadkowska Stanisława - 
urz. wojsk. 
Trokowski Stanisław, ro- 
bołnik 
Wankiewicz Aleksander, 
tokarz 
Wankiewiez Wincenty - 
robotnik 
18 a Bieganowski Józef, ul. 
Kościuszki 42. 
Dmowski Jan, praktyk. 
poczt. 
Dunkel Robert, urz. kol. 
Falkowski Benjamin, fry- 
zjer 
Gerula Stanisław, ognio- 
mistrz sztab. 
Kowalska Marja, robot- 
nica 
Labenz Anna, wdowa 
Labenz Anna, f,yzjerka 
Maćkowski Feliks, ro- 
botnik kolejowy 
Maćkowska Katarzyna- 
wdowa 
Rumiński Szczepan, ro- 
botnik 
Rumińska Marta, biura- 
listka 


I 


Ul. Bawarczyków 
nie zabudowana. 


n T E F iN mAM AJ s KI f- HK
:-

 
  
1 
i T o RUŃ 1f w y BÓR Nł\JWIĘKSIY. i 
A SZEIltOKI'\ 21 I'\DR. TEL.: ItSKRLlU" C E N Y N 1\ J N I Ż S Z E. 
 
.-=-----
..-r--.s.IIIo....- ___ -- 
z..a...-.-
 _. -- - 

______. 


"
		

/Pomorze_005_07_128_0001.djvu

			Ul. Bałyd.kich 


Ul. Blelańska 


Ul. Baiyńsklch 
o d u I. C z a r n e c k i e g o. 
Paraf ja kościoła Panny 
Marji 
Ochronka Miejska 
Jaruszewski Józef, ro- 
botnik 
Jaruszewska Ma"ja, biu- 
ralistka 
3 Magistrat m. Torunia 
Blauthowa Zofja, kier. in- 
ternatu 
HamuIi1\ska Irena, dyrek. 
Sem. i zarz. domu 
Nowak Bronisław, woźny 
Rosołowska Marta, słu- 
żąca 
Tarasińska Monika, 1105- 
podyni 
Państw. Semin. Ochron. 
Barak nr. 1 
Magistrat m. Torunia 
Dudzińska Adela, robot- 
nica 
Duszyński Jan, robotnik 
Silkowski Franciszek, ro- 
botnik 
Szymbonki Antoni. ro- 
botnik 
Zdrojewska Anna, wdowa 
Zempko Józ., robotnik 
Ziółkowski Franciszek 
robotnik kol. 
Barak nr. 8 
Magistrat m. Torunia 
Borkowska Łucja. robotno 
Borkowski Piotr, robotno 
Borkowska Weronika - 
krawcowa 
Matuszewska Anna, ro- 
botnica 
Nowacka Katarzyna. ro- 
botnica 
Rumiński Antoni, robotno 
Barak nr. 9 
Magistrat lU. Torunia 
Błażejewicz Władysław- 
malarz 
Borehard Wiktorja. han- 
dlarka 


Falkowski Paweł, robotno 
kolejowy 
Jaruszewski Wład., ro 
botnik 
Kessler Franciszek, sekr. 
sądowy 
Kessler Elżbieta. wdowa 
Reddig Oskar, rzeźnik 
Barak nr. 10 
Magistrat m. Torunia 
Cwikliński Władysław - 
ogrodnik 
Gburezyk Leon. robotnik 
Marks Józef, piekarz 
Skalski Bernard, robotnik 
Szeferski Tomasz, robotn 
Barak nr. 20 
Trembieki Hermann, ul. 
Bydgoska I. 32 
Dończyk Antoni, bednarz 
Rogowska Anna, bez za- 
wodu 
Barak litera ..W" 
Magistrat m. Torunia 
Albrecht Wilhelm, malarz 
Balcerski Jan, robotnik 
Chyżyński Michał, cieśla 
Krauze Balbina, robotnica 
Kaniewska Marja, robot- 
nica 
Otto Marta, robotnica 
T opoliński Jan, robotnik 


Ul. Biel.ńsk. 
o d u I. R e i a. 
Magistrat m. Torunia 
\'\Iierehanowski Tomasz, 
szewc 
2 Kopińska Maria, bez za- 
wodu 
Chrzanowski Andrzej, ro- 
botnik magistr. 
Chrzanowska Ceeylja, ro- 
botnica 
Chrzanowska .-larta, ro- 
botnica 
Cierpiałkowski Stanisła, 
kowal 
Goetze Adolf, murarz 
Herbacz Stanisław, kra- 
wiec 


Kelma Antoni, robotnik 
Mikłaszewiez Jan, tokarz 
Misynk Julioni, kapitan 
S7arszew
ki jan. robotnik 
UIrich Wilhclmina. wdowa 
\'\Iolski Aleksander, strM 
Wolska Katarzyna, posłu- 

aezka 
Wessenberlt Ewelina - 
krawcowa 
\Vrońska Anna, biurd- 
listka 
5 Grethe Augustyna. właśc. 
ogrodu 
Grethe Alfred, ogrodnik 
MiiIIer Marja, gospodyni 
8 Duracz Rafał, rolnik 
Duracz Michał, robotnik 
Renez Gotfryd, malarz 
Tulibaeka Helena. robot- 
nica 
21 Gardziński Sofronjusz - 
leśniczy pryw. 
Sostrożnik Kazimierz, słu- 
żąCy 
22 I3yrzvkowski Feliks, ma- 
larz 
23 Kiihn Franciszek, robotno 
Izdebski Bronisław, listo- 
nosz 
Pulter Michał, robotnik 
Prokopenko MalIdalena. 
robotnica 
Wiśniewski Franciszek. 
robotnik 
24 Janek Adolf, murarz 
30 Dr. Woyda Stanisław 
ul. Sienkiewicza 15 
Cholewa Wasyl, dozorca 
domu 
34 Zalewski Antoni, weźny 
Magistratu 
Zalewski Bolesław, ślu- 
sarz 
38 Nast Hermann, rolnik 
Antczak Józef, szaek- 
mistrz 
Mahron Ludwik, bez za- 
jęcia 
39 Grelewicz Franciszek, ro- 
botnik 


JAN DE COMIN 


TORUŃ 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIATOWSKIEGO Nr. 1. 
BLISKO MIEJSK. DWORCA 
TEL 189. TEL. 189. 


----'" 


s 


....,.j
		

/Pomorze_005_07_129_0001.djvu

			Ul. Błelańska 


Ul. Browarna 


BiIińska Marianna, wdo- 60 \ViIlmann Augustyn, st Jaworski Franciszelt, ro- 
wa kond. poczt. botnik 
Wiśniewski T.ldeusz, ku- Jabłoński Jakób, majster Jaworski Franciszek (syn) 
charz wojsk. robotnik 
42 \'\IindmiilIer Augustyn _ Tober Gustaw, garncar7 Lewandowski Wł.Idysław, 
robotnik Willmann Maks, monter robotnik 
Bohm Anna, emerytka WiIlman W nndu, biura- Marszałek Józef, pomoen. 
Gąsłowska Juljn, bez za- listka handlowy 
wodu 61 MiilIer Gustaw, robotnik Palmowski Józef, książ- 
Kornacki Alfons, pluło- 70 Templin Augustyn Iwwy P. I. R. 
nowy Niemcy Ristcr Krystyna, wdowa 
r-lańkowski Ignacy, plu- Sieracka Marja, dzierż. Sabin Franciszka, praczka 
tonowy domu Siałkowski Jan, szewc 
1I1ichalewska Matyłda - Witkowska Franciszka, Wysocki Jan, urzędnik 
służąca wdowa Wojew. 
Rcdzióska Juljanna, słu- :l:urawska Marja, wdowa 
żąca :l:urawska Waler;a, robot- 
Sledziejewski Stanisław, Ul. Browarna nica 
chorąży o d N o w o m. R y n k u. 8 Paraf ja św. Jakóba 
Taraska Józef, rolnik Brzózkowska J{07alja, 1: 
Zimny Anna, IllIeharlm l/S Rosenwald, właściciel spodyni 
43 Sukiennik Marja, zarząd. browaru, Niirnberg Filipski Ignacy, palacz 
. domu 2 Kraut Hugo, dekarz Michalski Józef, organisb 
Kiihn Włodzimierz, art y- Przcwoski Klemens 
Lcwandow!>ld Władysław, sta malarz ksiądz wikar y 
rolnik 
4 l\nlczak Józefa, handlar- Przewoski Stefan, apli- 
"15 Zabłocki Ht'Tmann, rolnik ka kant sądowy 
\V.\ńczura Wacł.m, sier- .'.ntczak Czesława, biu- 9 Wojciechowski Ignacy,in- 
7ant t",\listka spektor ratusza 
51 Wylazłowska Helena, b. Anlcz.\11 Janina. biura- Andruszkicwiez Alojzy _ 
zawodu IistJm pom. telegr. 
Gcmbosz J\"hnjan. pluto- Antcł:ak Kornclja, biura- Andruszkiewicz Gcrtru- 
nowy IiSt!H\ da, biuralistka 
Nedbal Józefa, bcz zaw. 7 .Iastrzęski Józef, robolnik Andruszkiewicz Wanda, 
52 Motzner Klara, wdowa Adamski Antoni. robotno krawcowa 
55. Hermanowslli Ignacy Barłosiński Jan, slusarz Byszewski Jan, drukarz 
ul. Grudziądzilu 71 Beszezyńsld Franciszek. Gołcmski Jan, pomocnik 
Uomanowski Bernard, robotnik handlowy 
56 Lcwandowsld Juljan Henedict Berna! d, sZe\\c Kołaczyński Czcslaw _ 
szewc Benedict J.m, robotnil{ zwrotno kol. 
Stankiewicz Stanislaw - Benedict Ludwik, roboln Krucger Waclaw, funkcj 
urzędnik Wojcw. Chętkowsld Władysław, kolejowy 
59 Lemke Gustaw, rolniJ, tokarz Kwiatkowski Ingacy 
Grabowski Józef, murarz Dąbrowska Elżbieta, biu- stróż nocny 
Grzełczak Józefa, robot- ralistka Kwiatkowska Franciszka. 
nica Felsld Jan, urzędnill '\0- kancel. sądowa 
Kilanowska Rozalju, wdo- jcwódzki Ratajski Konstanty, funk.. 
wa Janz Fryderyk. bez zaw. cjonarjusz kol. 
l ewandowski Antoni, ro- .Jastrzemsld Józef, han- Ricchcrt Katarzyna, biu- 
botnik dlarz l alistka 
ROlnanowski Bernard, ro- Jastrzcrnsld Józef. urzę- Rieehert Kat.\rzyna, wdo- 
botnik dni k wa 
: I 
 T E F-I\ N ---Kfi-Ł-"iMRJSK I : , 
RDR. TEL. E8KALAM T O R U N ULlCR SZEROKR 21. 
I PRZYBORY DO KRł1WIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU, \ 
, - WYB ÓR NRJWIĘK5Z Y. C E N Y NRJNIŻ5ZE. . 1 
---- --- .-- -- ------------------------ 


,) 


fi 


r 


.
		

/Pomorze_005_07_130_0001.djvu

			Ul. Browarna 


Szenberg Zygmunt, mon- 
ter 
Schiller Paweł, malarz 
\
 iśniewski Konstanty - 
kupiec podróżujący 
Wf ojciec ho wsk a Gertruda, 
biuralistka 
WOjo':e.:how!>ki Walerjan, 
wotny Maglstr. 
Luchowski Władysław - 
poster. P. P. 
11 Młyn Lubicki, ul. Koper- 
rika 


t 


Ul. Bydgoska 
o d u I. S z o p e n a. 

 rews Ryszard, kupiec 
Boldt Jadwiga, służąca 
Biziel Wiktorja, bez za- 
wodu 
Gajewski Bolesław, ka- 
pitan 
Gross Eugenjusz, profesor 
gimnazjalny 
Hronik Józefa, urzędnicz- 
ka wojsk. 
Kajewska Katarzyna, słu- 
żąc:! 
Kostrzewski Felicjan, ku 
piec 
Krzyszłoporska Michali. 
na, gospodyni 
Kulczyński Wincenty 
sekr. P. P. 
Lenkiewicz Antoni, b. u- 
nędnik państw. 
ł.cbiński Tadeusz. urzędn. 
bankowy 
ł
ebiński Władysław, rol- 
nik 
Milewska Monika, słu 
żąca 
Parzybok Sylwester, nad- 
komisarz P. P., Komen- 
dant na m. Toruń 
Tarasowa Anna. słu.iąca 
lelichowska Władysława. 
wdowa 
10 Groblewski Władysław, 
kupiec 


.) 


Antoszewicz Włodzim. - 
dyr. Tow. ..Techmotor" 
Goga J6zef, maszynista 
teatr. . 
Goga Władysław, robotno 
Goaa Zygmunt, wożny 
Hintz Henryk, major 
Iwański Paweł, robotnik 
Jaugsz Stanisław, kupiec 
Każmierkiewicz Francisz- 
ka, służąca 
Kulczek de Waldorf. Ma- 
rja, wdowa 
Lasecka Rozalja. służąca 
Mayer Bronisława, słu- 
łąca 
MiilIerówna Franciszka, 
kucharka 
Ożegalski Jan, kapitan 
Paczkowska Helena, po- 
kojowa 
Piasecka Maria, służąca 
Politkowski Rozcisław - 
major 
Rosałowska Konstancja, 
kucharlm 
Slderski Leonard, generał 
Skrzctuski Marjan, dyrek- 
to' banku 
T emir-Baj Bekinin, sługa 
\Xlarot Stanisław, kowal 
Zakrzewska Florentyna 
wdowa 
12 Grzeszkowiak Zofia, nie- 
zamieszItała 
14 lołędowski Fcliks, kupiec 
F eldtkeIler Lonny. Im pi- 
talistlm 
Hiibner Anna, wdowa 
Kotkowska Julja, gospo- 
dyni 
Krajski Władysław Dr., 
lek.\rz 
Krasowski Borys, kupiec 
Kuska Teofil, przemysło- 
wiec 
Lewandowski Walenty - 
t obotnik 
Liebcrt WacIaw, inżynier 
Lilwwski Antoni, dyrek- 
łor banku 


Ul. Bydgoska 


Matkowska Idalja, biura- 
listka 
Miotke Augustyna, słu- 
żąca 
Pawlas Karol, inżynier 
Pawlikowska Marta, słu- 
żąca 
Peszyńska Katarzyna, bez 
zawodu 
Rode Józefa, służąca 
Sikorska Ewa, biuralistka 
Skrzyniecka Julja, słu- 
żąe.\ 
Świeżyńsld Bohdan, in- 
żynier 
Talma Maria, wsp6łwłaśe. 
Tow. Len. 
Wiecha Marta, służąca 
16 Lewandowski Feliks, ul. 
Szeroka 25. 
Ewertowski Konrad, sekr. 
Sądu Okr. 
Jeszke Agata, służąca 
Komorowska Marta. wdo- 
'\
a 
Komorowski Mieczysław, 
asystent miejski 
Komorowski Stanisław - 
Iinotypis ta. 
Kmyłło Adam. artysta 
muzyk 
Fcdyl{ M.ichał, wożny 
Redyk Franciszka, posłu- 
gaczka 
16 a Lewandowski Feliks, ul. 
Szeroka 25. 
Baumgarten Hinko, pom. 
łcchn. 
Głuszków Sergjusz, ksiąL- 
kowy 
Makowska, Marta, mo- 
d ystka 
Popow Włodzimierz. to- 
karz 
Zander Marta, wdowa 
o d u I. D e r d o w s k i e g O. 
20 \XI alter Karol, ul. Bydgo- 
ska 36. 
Przybyłowska Stanisława, 
slużąca 
Rostankowski Maksymil- 
jan. kupiec 


JAN DE COMIN 
HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


; 


TORUN 


j I 


ULICA PONIATOWSKIEGO 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


. 


7 


.....
		

/Pomorze_005_07_131_0001.djvu

			Ul. Bydgoska 
22 WaUe
 Karol, ul. Bydgo- 
ska 36 
Dyrekcja Dróg Wodnych, 
Zarząd Rzeki Wisły 
Kopacki Władysław, wo- 
źny 
Stiasny Roman, radca 
prawny 
24 SokuIska Marja, bez za- 
wodu 
Budzińska Klara, służąca 
Kncchtcl Marian, profcsor 
Scrn. 
Salbinowska Stanisława, 
służąca 
"albinowska Weronika- 
służąca 
Snkulski Antoni. przed- 
sie:b. budO\'..ł. 
26 Źnławska Kazimiera, wła- 
ścicielka pensjonatu 
Doroszewski Stanisław- 
poster. P. P. 
.\amicński Stanisław, ka- 
pitan 
Kaniecka Marta, służąca 
Kotynh\ Anna, kucharka 
Lukaszewski .Tóz('f, urze:- 
onik Zw. Prod. Roln. 
"'	
			

/Pomorze_005_07_132_0001.djvu

			.) 


Ul. Bydgoska 
Warda HeIlmuth. adwokat 
i notariusz 
35 a Uebrich Marja, bez za- 
wodu 
Awłosiewicz Tekla, słu- 
Ląca 
Białorecka Walentyna 
biuralistka 
Bona Jan, kupicc 
Karasch Jan, sz.ofer 
Kmiotek Leon, kapitan 
Olcjarski J.m. oficcr 
S
orch Anna, bona 
Tatarka Zygmunt, porucz- 
nik 
Zmudzińska Barbara, u- 
n:ędniezka 
35 b Uebrich Marja, ul. Byd- 
goska 35 a. 
Kurkowski MaksymiIjan, 
stolarz 
Lenartowicz Edmund, ku- 
piec przem. 
Lcnartowicz Teofil, em
- 
ryt. urzędn. 
Orłowska Joanna, służąca 
Skwicrawsld J.m. refer. 
Shlr. Kraj. 
Smok Piotr, sLOfer 
Zupic Milina. służąca 
36 Walter Karol, fabryl.ant 
Bl"ącz.kiewic7 Joanna, słu- 
żąca 
Dondalski Jakób, robotno 
Dondalska Stanisław.I, bcz 
zawodu 
Kelch Adolf, erner. radca 
micjski 
K rucger Małgorzata. słu- 
żaca 
OI;lass Anna, nauc7.ycicl- 
k.l gimn. 
Ornass Jan. prczcs Sena- 
tu Sądu ApcL 
Tilk Joanna, wdowu 
37 Dalcszyński Stanisław, ul. 
Rynek Nowom. 2 
AntosLcwsld Feliks, nad- 
komisarz P. P. 
Dvbski Slamslaw, funkc. 
kolej. 
Fenska Antonina, służąca 


Górecka Franciszka, słu- 
Ląca 
Ja
ielski Robert. skarbnik 
P. K. K. P. 
Lisewski Bolesław, sto- 
larz 
Makowski Józef. kupiec 
Mijal Zenon. porucznik 
Rogalska Lucja, służąca 
Supic Marta. służąca 
38 Plac niczabudowany 
39. Tyrakowski Józef, kicr. 
biura adwok. 
Ciclińska Franciszka, słu- 
żąca 
Laskowska Teresa. słu- 
żąca 
Smigaj Franciszek, star. 
post. P. P. 
Tempski Esden Dr. Ale- 
ksander, b. lekarz 
Tempski Esden Dr. Kazi- 
micrz, Prezes Pom. Izby 
Rolniczej 
Teufcl Marja, kapitalistka 
TuraIska Helena, służąca 
Westphal Karol, właści- 
ciel tartaku 
Wojciechowski Jan, oby- 
watel ziemski 
Wróblewsld Franciszek, 
emcryt 
I 40 Taniewicz Waclaw, prze- 
mysłowiec 
Gehring Ludwika, ku- 
Kowalski Michał, urzędn. 
Wydz. Pow. 
Krysiak Leon. szofer 
Mcntkowski Józef. cmc- 
ryt 
Mentkowski Władysław, 
przemysłowiec 
1\\cntkowska Wanda, nau- 
czycielka 
Zieliński Antoni. robotno 
Zielińska Antonina, biu- 
ralistka 


od ul. Konopnickiej 
'11 Gęsicki T com. bez za- 
wodu 


Ul. Bydgoska 


Dudek Florjannna, słu- 
żąca 
Kobclski Mieczysław, se- 
kretarz P. P. 
Kozłowski Władysław, st. 
przod. śled. P. P. 
Olszewsld Józef, poster. 
śledcz. P. P. 
Pyżewska Kazimiera. biu- 
ralistka 
Stogowski Jan, szofer 
Wilaroowski Bolesław 
kupiec 
43 Laabes Gertruda, ul. Wiel- 
kie Garbary 29 
Pow. Komenda Pol. Pań- 
stwowej 
Góralik Czesław, kapitan 
Góralik Władysław, eme- 
ryt 
Panak Rozalja, służąca 
45 Laabes Gertruda. Wieli.. 
Garbary I. 29 
.Jankowska Stanisława- 
urzędnik poczt. 
Orłowsld Ka -01, robotnik 
Oczerklewicz Zofja. I.u- 
charka 
Rogozińsl[a Marja, właśc. 
mleczarni 
\1{fożniak Marhl. służąca 
\'\Iesołowski Jan. bcz Zol 
wodu 
Zahn Alfrcd, malarz 
Zahn Walter. malarz 
Zahn Berta, wdowa 
46 Mikołajczak Mateusz. ku- 
piec 
Czcsnowski Alojzy. ka- 
pitan 
Chmielecka Leokadja 
służąca 
Dejcwska Klara. bona 
Gimbutiowa Barba a 
wdowa 
Harke Joanna, gospodyni 
ł.ątkowska J\\arja, wdowa 
Mantej Natalja, służąca 
Sawicki Stanisław, ogrod- 
nik 
Olszewska Marjanna. słu- 
żąca 


JF\N DE COMIN 


} 


TORUŃ, 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIf\TOWSKIEGO < \:i 1. 
BUSKO MIEJSKIEGO DWORCf\ 
TEL. 189. TEL. 189. 


Q 


.......
		

/Pomorze_005_07_133_0001.djvu

			Ul. Bydgoska 


Siudowsld Anastazy, ku- 
piec 
Stange Albert, emeryt 
Sztyler Alfred, bez za- 
wodu 
.18 Kilińsld Antoni, bez za- 
wodu 
Błot Paweł, pułkownik. I 
Komendant Misji Franc. 
Bohusz Anna, artystka 
dramat. 
l(inee Stanisław. asystcnl 
miejski 
Sobeeka Marja, pospodynj 
Walżyk Józef, kapitalista 
50 Schwartz Konrad, budo- 
wniczy 
Chylewska Walerja, słu- 
żąca 
.Janz Elza, nauczyc. art. 
Ma.gulewski Jakób. zegar- , 
mistrz 
Wendzioch Józefa, poko- 
jówka 
Wiczelnick Gabricla 
wdowa 
52 Schwartz Konrad, ul. Byd- 
goska I. 50 
Bokalski Michał, poruczn. 
Gorzelana Agnieszka, slu- 
żąca 
Gruchala Antonina, słu- 
żąca 
Guczkowska Mina, pielę- 
gniarka 
Hintzer Teresa, kapita- 
listka 
.orakowa Zofia, służ"ca 
J
natowski Wojciech st. 
ref. W ojew. 
Krampitz Emilja, słutąca 
K wiatkiewiezówna Marja, 
nauczyc. 
Kwiatkiewiczowa Marja, 
nauczyc. gimn. 
Kwiatkiewicz Zygmunt - 
urzędnik wojsk. 
Lukaniewicz Zofja. Ul' 
Niemczyk Jan, kupiec 
Pruszkowski Jan, krawiec 
Rohloff. Konstanty, Na- 
czelnik Wydz. Star. Kr. 


Redmerska Franciszka 
służąca 
Rosenhagen Helena. gos- 
podyni 
Dr. Sokołowski Tadeusz. 
lek. ppłk. 
Sponnagel Marja, bez za- 
wodu 
Scbmidt Ryszard, rewizor' 
I{siąg 
Wegner Waleska, wdowa 
\'\Iiśniewska Antonina - 
gospodyni 
56 Pomorska Druk. Rolni- 
cza, T. A. 
Gralińska Kazimiera, slu- 
tąca 
Gunia Kazimieru. urzędn. 
telegr. 
Gunia Marja, tclegr. 
Gunia Wawrz., ogrodnik 
Pom. Izb. Rolniczej 
Maciaszek Wojciech, na- 
uczycicl ogrodnictwa 
Pomorska Drukarnia Rol- 
nicza i Wydział Hodo- 
wlany P. Izby Roln. 
5B Gcduhn Aleksander, rzc- 
żnik 
Ba
il-łski Wła{lvsław, ku- 
piec 
Dopslaf Pawel, rzeżnik 
Giecewicz Helena, nau- 
czycielka 
Jarowy Mikołaj, sługa 
Jastrzębski Jan, kapitan 
Kramer Emma, nauczyc. 
muzyki 
Kramer Hermann, kupicc 
Kużnichl Leokadja, słu- 
żąca 
Nowak Alojzy, piekarz 
LaskowslHl Antonina, słu- 
i:ąca 
Ostrowski Michał. pułko- 
wnik 
Poschadcl Kurt, rzeźnik 
Rosołowski Bron., rzeźno 
RybicłG\ Rozalja, służąca 


Ul. Bydgoska 


Schroder Antonina, słu- 
żąca 
Schweizer Andrzej, urzę- 
dnik telegr. 
Thommee Edward, emeryt 
Thornmee Wikto-, pułk. 
Urbańsld Czesław, rzeźnik 
Wiese Alfred, piekarz 
:luchowska Klara, służl\ca 


Od ul. Klonowicza. 
60 Piętowsld Steeki i Sachs, 
\X1arszawa 
Bartz Marta, kupcowa 
Buschke Władysław, 
Bławat Jadwiga, służąca 
Cyprysiński Kazimie'z, 
rolnik 
Dopffcl Tcodor. wicekon- 
sul niem. 
Dybicz Andrzej, stangret 
Dybicz Joanna, kucharka 
Frendl Agenor Dr., prezes 
Senatu Sądu Apel. 
Jcleńska Marja, bez zaw. 
Jaroszewski Leon, naucz. 
Nitldewiczówna Marja, 
szwaczka 
Oleksik Władysław, po- 
rucznik 
Senft1eben Czes!aw, nau- 
czyciel 
Olszewska Felicia, biura- 
listka 
Olszewska Józefa, bez za- 
wodu 
Olszewska .Marja, biura- 
listka 
Pawłowski Stanisłdw, po- 
rucznik 
Sadowska Longina. gos- 
podyni 
Stolińsld Mikołaj, dozorca 
domu 
\Vargul Józefa. służąca 
Zabłocki Marjan, podpor. 
Zientarsld Antoni, sekre- 
tarz poczt. 
Znaniewiez Joanna, poko- 
jowa 


.----a:.
-......:.______.:.__.::.--&:----.:
__.....:.
 __ _ _ __ _ ... _. 
. . 
 ST. KAŁAMA T er V II' FARTUCHY. ROBÓTKI, ARTYKUŁY f 
I JUJ\... ZAKOPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. 
. 
b OK
. 21.
.

. 
L
ES

L


. _. _. _. .. _ . J 


10 


WYBÓR NAJW1ĘKS ZY. 
CENY NAJN1ŻSZ£.
		

/Pomorze_005_07_134_0001.djvu

			Ul. Bydgoska 


Ul. Bydgoska 


62 Hryniewicz Piotr, artysto 
dramat. wicedyr. Teatru 
Miejskiego 
Chrzanowska B'on., służ. 
Dąbrowska Marja, artyst. 
dramat. 
Guttner Jan, artysto dram. 
Konopka Witold, artyst. 
dramat. 
KuczaIska Helena, naucz. 
gimnazjalny 
\1alinowski Wdclaw. art. 
dramat. 
Malinowska Wanda, art. 
dramat. 
Mundkowski Józef, refer. 
Kurat. Szk. 
Ryblewska Marjanna, słu- 
żąca 
64 Born i Schiitze 
FiIek Marja, bez L>\\>odu 
Lewandowski Ksawcry, I 
krawicc 
Lewandowska Rozalja, 
wdowa 
Odałowslta Anna. ku- 
charka 
Rzyski Jan, inspektor la- 
'ów państw. 
Stryż Malmry, służ.\cy 
T uryczyn Antoni, Sędzia 
Sądu Apel. 
Went Emilja, służąca 
\XI onneberg Maria, bez za- 
wodu 
Zimmenminn Augusta, c- 
m"ryt nauczyc. 
66 Bom i Schiibe 
Błędzki Franc., urzę(lnik 
Hegenbarłh Mateusz. un. 
Policji Państw. 
Matela Czesław, kupicc 
Nowak Piotr, asyst. poczt. 
Ohl Antoni, robotnill 
slósarski Stanisław, .Isyst. 
poczlowy 
Swsłak Antoni. urz
dnik 
Woj ew. 
Szostal. Kata zyna, wdowo 
Szoslak Wincenty, ślusarz 
Szwaba Antonina. książ- 
l.owa 


Szwaba Jadwiga, kasjerka 
sklepowa 
Szwaba Marta, ksiażkowa 
Szwaba Teofila, wdowa 
Szymański Aleksander, 
referent Sądu Ollr. 
68 OlIech Ignacy, ul. Sienkie- 
wicza I. 2 
Dąbrowska Anna. urzędn. 
Kur. Szh. 
Dąbrowsld RlJlesłav:, l.le- 
ryk 
Dąbrowski Franciszck, in- 
stalator 
Piotrowska Marta, służl',ca 
Dr. Tjaben Hans, konsul 
niem. 
Voigt Elżbieta, wdowa 
70 OlIech Ignacy, ul. Si en- 
hlewicza I. 2 
Cozel Adam, radca Wo- 
jewódzki 
Guhs Anna, służąca 
Jiinnichen Robert, kiero- 
wnik urz. katastr. 
Walczak Włariyslaw, ku- 
piec 
Wardaliński Franciszek, 
robotnik 


od ul. Sienkicwicza. 
72 Jabł01iski Władysław 
Miihle Małgorzata, bez za- 
'HJdu 
Dylc" ska Marja, biura- 
lisłka 
Malicki TomasL, radca 
Wojew. 
Radomski Franciszek, urz. 
Wojew. 
Szydłowska Helena, urz. 
Kur. Szk. 
Szydłowska Jadwiga, nau- 
czycielka 
Szydłowski Stanisław, u- 
rzędnik Izby Roln. 
Trocha Juljan, funllcjon. 
Policji Państw. 
Trocha Tadeusz, komor- 
nik miejski 


UIrich Florentyna, ksiąj;- 
kowa 
Urbański Bołesław, sekr. 

pocztowy 
Urbańska Konstancja, wd. 
Zarudzki Juljusz, książ- 
kowy 
7'1 Gudomski Witold, 
Bułhall . Florow Aleksan- 
der, włśc. majątku 
Czub Lidja, bona 
.Jarzębowska Wildorja, 
służąca 
Kruszewski Mieczysław, 
inż. wojsk. 
Pieper Antoni, kupiec 
Petsch Julja, bez zawodu 
Poradowskn Leok.idjl\, 
służąca 
76 Kries Sob, nadleśniczy 
.Jeziersld Anatol, m.ljor 
Karom Augusta, Służ
lca 
Kitkowska Zuz.mna, J,!os- 
podyni 
Kries Alfred, rolnil( 
I(ries Kurt, llapitalista 
78 Truskolaski Jan, IlUpiec 
Krasniejew Mikołaj. rolnil, 
Młynczak Marj.mna, słu- 
żąca 
Stusińsld Aleks.mder, Im- 
piec 
Trepkowslm Marju. słu. 
żąca 
Witlc Elźbiehl, Iw pita- 
list h 
Witle Zuzanna, lwpita- 
listka 
Ziembiń611i Kazimier.r.. 
pułkownik 
. 80 Rebstein, ul. Mostowa I. 25 
I Bettin Artur, blacharz 
Cybulska Anna. służąca 
Dr. Luk.mowski Edmund, 
prokurator przy Sądzic 
Apelacyjn. 
Strusiewicz Bolesław, in- 
spcldor Pom. bod. bydła 
82 Cicsielscy A i J. Skempe, 
pow. Lipno 
D ost Marta, gospodyni 
Dreger Telesfor, malar:l 


JAN DE COMIN 
HURTOWNY 
HANDEL DRZE\VEM 


TORUŃ 


ULICA PONIATOWSKIEGO 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORC" A 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


11 


.....j
		

/Pomorze_005_07_135_0001.djvu

			Ul. Bydgoska 


Ul. Bydgoska 


Finger Elźbieta, wdowa 
Hoffmann Elźb. bez zaw. 
Garstecka Jadwig.t, urzę- 
dniczlm poczt. 
Jankowslri Władysław, 
Nacz. Wydz. Kur. Szko. 
Jaszkowski Franciszek, 
nl<\jor 
Karolówna Minna, służąc<\ 
Lewandowski Jan, murarz 
Utyńsld Bolesław, dyrekt. 
Sądu 0111'. 
Markowska M.\rja, gospo- 
dyni 
Jolcmbka Juljusz, urzędn. 
kons. niem. 
Kaczmarek Władysław, 
kołodzicj 
P.nvlowsld Kasper, pod- 
pułkownik 
P,ł\
łowska Cezarja, wdo- 
wa 
Pawłowski St.misław, 11- 
n
dnik Kur. Szk. 
SIlIolarek Marcin, robotno 
Sobiesl{a Leolwdja, wdo- 
\V,Ł 
SLafrańska We1"OnilUl 
wdowa 
Tra\\icld Stanisław. 1"0- 
h"lnik 
de '\J allerne Felicja, biu. 
ł"alistka 
de WalIernc Marj.I, bez 
Z	
			

/Pomorze_005_07_136_0001.djvu

			, 


Ul. BydlfoBka 


Ul. Bydgoska 


o d u l. K o c h a n o w- 
s k i c g o. 
100 Żulawslli Jan, m\Uczyc. 
Dąbrowski Józef, ppor. 
Garstecka lIcIcna, urzę- 
dniczka Star. 
Gilrstecki Józef, motoro- 
wy tnl1ll\v. 
Garslccka Marja. u zędn. 
Starostwa 
Wąsiewski Wiktor, kanc. 
Sądu Apel. 
ŻurawsKi Bronisław, sto- 
hlrz 
11M Edel Gustaw, kupiec- 
Mokre 
Schylke Gustaw, urzędn. 
fabryc:m y 
104 Celarjus Leonard, Bia- 
łysłok 
Hula Józef, robołnik 
Czar110mski Łucjan. łech- 
tlili 
Hoffschen IIcrmann, bcz 
lawodu 
Krajnik Jan, szewc 
J\'Jireclii Wiktor, bez 7a- 
wodu 
Przepióra Jan, robotnik 
Sicwcrt Bronisław, kupi- 
taIish\ 
WI aIden de Stanisława, 
uuędn. wojsk. 
106 Spółka "Gazomierz" 
nrzYlllulsku Józefa. wdo- 
\Vi\ 
Fi
urski Bolesław. port jer 
Zcttler F eIiIts, stolarz 
108 Turska Stan. i MiłO\. 
cLowa F.. WnrSLawn 
AtlameLak Katarzyna, 
wdowa 
Beszczyńska Rozalia, iilu- 
ŻąCil 
Cyankicwicz Stanisł'łw, 
podinsp. P. P. 
Farjaszewski Marjan, in- 
	
			

/Pomorze_005_07_137_0001.djvu

			Ul. Bydgoska 


... : 


= 
słu.iąca I 
służącu I 
pielę- 


Bartoszak Józeh\, 
Chmiel Antonina, 
Goliliska Murja, 
gniarlC<1 
Krawczykowna Junina -. 
pielęgniarka 
Lisewska Antonin.\, ku- 
cbark.1 
Paetscb Minna, służąca 
Pupkc Anna, służ<\Ca 
I
aczyńska Bronisłuwa - 
służLIca 
Scbmidtówna Janina, pic- 
lęgniarka 


Ul. Chełmińska 


o d R y n k u S t a rom. 
Starzyński Wacław, Ry- 
nek Staromiejski 22 
Skład zegarków i jubi- 
lersld, Starzyński Wacł. 
Brzeski Ignacy, krawiec 
Zakład krawiecki, Bracia 
Brzescy 


o d u l. S L e w s k i e j. 
2 Araczewski Bronisław, 
kupiec 
Cicślak Marjanna, gospo- 
dyni 
Klewe Wikto', kupiec 
Nawrocki Jan, kowal 
Pepanc Walerja, służąca 
Wielkanowska Anastazja, 
służąca 
3 Liphiski Franciszek, rzeź- 
nik 
Głodek Cecylja, sklepowa 
Głodek Helena, sklepowa 
Głodek Walenty, robotno 
Kula Franciszek, sel(rct. 
pocztowy 
OIkiewiez Rom., rzeźnik 
Olkiewicz Zygmunt, fry- 
zjcr 
Ormiński Franciszek, rze- 
źnik 
Ormiński Roman, rzeźniIl 


Zaborowska Władysława, 
kucharka 
4 Szulc Adolf, kupiec 
Dolberstcin Paweł, kupiec 
Koszeczewicz Antonina, 
kucharka 
Lewandowska Anna, słu- 
żąca 
Treskow Małgorzata, wła- 
ścicielka pensjonatu 
Zemlewska Martu, słu- 
żąca 
5 Gierszewski Franciszek, 
ul. Kr. Jadwigi 9 
Andcrson Matylda, bona 
Hincman Władysław, a- 
systent miejski 
Jeziorska Zofja, służąca 
ł_oboda Jan, fryzjer 
Popow Anatol, kupiec 
Sehroeder Paweł, elek- 
tromonter 
Smuez Teklu, służllc.\ 
Zieliński Ant., restaurator 
6i8 lIirszfeld Łucjan, właśc. 
fabryki likicrów 
llettel Apolinary, urzęd. 
wojskowyu 
Kruszka Weronika, 5łu- 
żąca 
Krzewińska Gertruda 
ekspcdjentka 
Krzewińska Katarzyn.l 
wdowa 
Krzewińska Ludwika 
książkowa 
Krzewińska Izabela, biu- 
ralistka 
7 Arendt Leon, kupiec 
Kostyrko Czesław, cu- 
kiernik 
Kurkowski Edmund, po- 
mocnik handlowy 
Nowaezyk Henryk, pom. 
handlowy 
W osikowska Emma, wdo- 
wa 
Wosikowska Ida, steno- 
typistka 
Wosikowska Małgorzata, 
właśc. sklepu 


Ul. Chełmińska 


1 
t 


9 Bank Zjednoczeni.\ T. A. 
Poznań, Filja w Toruniu 
Biegańska Kazim., służąc. 
służąca 
Ciołek Teofila, praczk.l 
Czekala Jan, port jer 
Dębicka Zofja, urzędn. 
Górecki Aleksander, ro- 
botnik 
Kasperek Józef, port jer 
hotelowy 
Konicczna JÓLcfa, slu- 
żąca 
Libuda T eo£iI, służący 
Licznerski Bolesław, słu- 
żący 
Majclłrzak Stanisław, wo- 
jaJ.er 
Majchr.:ycki Zygmunt - 
dzierż hotclu Rzym- 
skicgo 
Milczyński Andrzej, woź- 
ny 
Szefacińska Joanna, słu- 
żąca 
Zarcmba Piotr, książko- 
wy 
Zięlarska Rozalja, słu.ląca 
Zuchmal'ska Antonina - 
kucharka 
10 Bro
ary Chcłmi1iskie T. 
A. \...nełmno 
Fritschc Bolesław, kupiec 
Gocrtzen Paweł, kupiec 
Pankowska Władysława. 
slużąca 
11 Pawlikowski Józef, I"Q_ 
staurator 
Bobola Edward, krawiec 
Dembiński Lcon, krawiec 
Jędrzejewska Stefanja - 
służąca 
Makarcwicz Marta. kraw- 
cowa 
Nowicka Marjanna, słu- 
żąca 
Ossowska Ma
dalena 
wdowa 
Rutkowski Władysław 
kupiec 


___---__---_______--___--__--__--11 
 
J 8 T E AD: T
 ..
LAM.. 
O
Ń 
u
 s
::..!. S K I 
 
l PRZYBORY DO KRAWIECZYNY - PRZYBORY DO STRp JU I 
WYBÓR NAJWiĘKSZY. -==- CENY NAJN,ZSZE. , 
---------.-----------------.-----------. 


14
		

/Pomorze_005_07_138_0001.djvu

			. 


Ul. Chełmińska 


Ul. Chodkiewicza 


Skrobaeka Franciszka 
bez zawodu 
12 Skowroński Karol, kupiec 
Domaszewicz Józef Dr.. 
lekarz 
Gertz WiI1y, cukiernik 
Jasińska Stanisława, słu- 
żąca 
Konitz Greta, bez zawodu 
Konezalska Stefan ja, słu- 
żąca 
Kowalewska Marta, wdo- 
wa 
Nędza Leopold, cukiernik 
Świerski Juljusz, murarz 
Świersk.\ Marh\, krawco- 
wa 
Swierska J.tdwiga, skłc- 
pow a 
13 Petersilge Walter, kupiec 
skład tow. krótkich 
2uchowski Seweryn, ku- 
piec, skład instrumentów 
muzycznych 
14 Herman Hundt. właście. 
młyna 
Kuczyński Alojzy, prze- 
mysłowiec 
Lohse Helena. gospodyni 
Zakryś Tomasz, przemy- 
słowiec 
15 Tomaszewski Łucjan, ku- 
piec 
Dziegańska Dora, wdowa 
Dziegańska Helena, biu- 
ralistka 
Lipowski Bronisław, krd- 
wiec 
16 Magistrat miasta Torunia 
Wiśniewski Józef, woźny 
Magistratu 
Wiśniewska Władysława, 
szwaczka 
ł 7 l horner Vereinsbank Sp. 
Anbuhl Bernard. kierown. 
banku 
Biura "Thorner Vereins- 
bank" 


Biura firmy "Laengner u. 
lllgner" 
Kaube Felikli, kupiec 
Lewandowska Rozalja 
służąca 
Soczyńska Wanda, służ. 
Wohlfeil Jerzy, dyrektor 
banku 


Od ul. Fosa Starom. 
1S SadO'\\'ski Jan, kupiec 
Adamski A., ślusarz 
Borowska Klara, wdowa 
Cybulska Józefa, wdowa 
Dylewski Tadeusz, słu- 
żący 
Pawlikowska Hel., służąc. 
żąca 
Piątek Maria, służąca 
Pieprzycki Jan, kelner 
20 Pomorska Centrala Im- 
portu - Toruń 
Hessert Czesław Józef, 
kupiec 
Górecki Stanisław, j{siąż. 
kowy 
Kowalski Walter, kelner 
Stam Jerzy, kupiec 
Szymański Bole5ław, ślu- 
sarz 
1 abaka Franciszka, słu- 
żaea 
Zieiiński Feliks, noruezn. 
22 Kozłowski Władysław, re- 
staur., ul. Podmurna 91 
Klemański Leon, robotno 
Kasprzak Józef, krawiec 
Libchen Kazim., kierown. 
Banku Kredyt. 
Mohuezy Adam, oficer 
24 Araczewski Bronisław, ul. 
Chełmińska 12 
Araczewski Franciszek, 
kupiec 
Araczewska Maria. wdo- 
wa 
MiiIIer Leon, kupiec to 
Olkiewiez Leok., wdowa 
Szezepanowska Julianna. 
biuralistka 


Szczepanowska Rozalja. 
biuralistka 
26 Zanozik Wiktorja, kupco- 
\
 a, skład papieru 
Lisewski Antoni, stolarz 
Mayer Alfons. komisarz 
Policji Państw. 
J\layer Anna, bez zowodu 
Sypek Anna, służąca 
Szprywa Józef, urz. Woj. 
Szprywa Walerja, wdowa 
Szprywa Władysław, urz. 
1{OIejowy 
28 Zawiślewsld Emil, kupiec 
Bielieka Katarzvna, słu- 
żąca 
Cu,tier Anna, służąca 
Jerzykówna Helena, gos- 
poavni 
Łoboda Stefan, fryzjer 
Ołos Helena, służąca 
Osmański Jan, właśe. re- 
stauracji 
Rojek Ignacy, kowal 
Szymańska Leokadja, słu- 
żąca 
30 Wojd ak Zygmunt, właśc. 
hotelu "Polon ja" 
BieIińska Leokadja, słu- 
i.ąca 
Krysteeka Michalina, ku- 
charka 
11..ubiak Józef, pom. por- 
tjera 
Lazer Marja, pokojowa 
Nadrowska Stanisława - 
pokojowa 
Zakrzewski Maksymiljan, 
służący 
Zwolińska Stanisława, po- 
l{Oiowa 


Ul. Chodkiewicza 
od ul. Podgórnej. 
l Lewicki Stan., funkcjo P.P 
lIass Ludwik, koszykarz 
Krakowska Elźb., wdowa 
Lewandowska Marta - 
krawcowa 
Lcwandowsld Wład., rob. 


JAN DE CGMIN 
HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


TORUŃ 


ULICA PONIATOWSKIEGO l. 
BUSKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


15 


...J
		

/Pomorze_005_07_139_0001.djvu

			Ul. Chodkiewicza 


Ul. Chrobrego 


2 Wróblewski Franc., rob. 8 Wojtowicz Stan., rzeźnik Zawiślewski Karol, wła- 
.Janezar Franc., robotnil{ Buczkowski Piotr, rob. ściciel fabr. octu 
Kamiński Franc., cieśla Buczkowsld Stefan, rob Zdzichowski Michał, pod- 
I.ewamłowskd I.e()k., roh Krotowska Anna, wdow.. pułkownik 
Lewandowski Marc., rob Krotowska Ant.. robołll 
RyLmano,\ska Br., sklep. Marks Jadw.. sklepowa 7 Dr. Nawrowsld Mieczysł.. 
Ryzmanowsld FnmciszeI., Marks Jan, stolarz Słowackiego 15 
podkond. kolej. Wesołowski Jan, robobi Bott Henrylu\, WdOW:l 
\Valichniewicz Ant., rob. Wojtowiez Tom., bez zaw Klemenz Leoll, robotuiIi 
Zaworski Alfons, robotno 9 Heuer Wiktorja, b. zaw. Loerl{e Alfred, rolnik 
Z
n\orska Klara, wdowa Heuer Adolf, cieśla Loerke Bruno, iniynjpr 
Zaworski Maks, robotn;k Lewandowsld Józ., rob. Loerke Jan, rolnik 
Życiliski Antoni, robotni!: Zieliński Franc., robotni\{ Loerke Tercs.\, bel. zaw. 
3 Ulatowski Wład., handl 10 Górzyński Marceli, kupiec 9 Centralna Mlec/.:lfnia Sp. 
Kowalsld Bolesł., robot r . G6rzyński Bem., handl. z n. odp. 
Kowalski Bron., handlow. Górzyński Jan, stróż Bender Julius, em"..yt 
MekcLeJistd BolcsI., rob Witkowski Fr.. kołodzicj Czaja Annu, biurulistl,a 
Slumsku WIad., kl"Jwem{. Witkowska Stan., biural. 
" Szaładziński Mkh., mur Witkowska Wal. , robotno Krzyżaniak Franc.. po>\. 
mlecz. 
Gawnrkiewicz Fr., rob. 11 Szeferski Władysł., kond. 
Olkowski Jan, robotnik kolejowy M:
ewski Franc., pow. 
Szymborski Jan, robotnik 13 Nogalski Winc., pośrednik 
Wier7.chowSki Jan, rob sprz. maj. Nowak Rom.. 1101U. mlec/. 
5 Bobowski Fcliks, ul. ś,v. Nogalska Hel., telefonist. Templin Bruno, (łyr. mle- 
Jal{óba 13 czarni 
Ciehocld Maks., robotnik Wegner Wilh., wspólprac 
Ul C L robre d o m l e CZ
 r J ll ' 
Dn\.l:kowsl,a Eleon., skleI'. - .... 
 
Witkow ska Anna, robot., 11 Kryn Teofil, nauczyciel 
Witkowska Anna, wdo" "l o d u ł. B a t o r e g o Adamski Jan, pomocnik 
Witl(owski Jan, robobuk 3 PrążYl\ski Stan., Ameryka zwr.tnłczy 
6 Starosta Franc., piekarz Łukowski Zyl!m., orgodn. JusewieL Pel., emerylJ.a 
G6recld Leon, rubolnik Piekarczyk Józ., słu:!:ąca Kotowicz-Korczak Witold 
Lcwamłowska Emma 5 Szuderski Alfred, urz. wojsk. 
wdowa Bogusławski Ant., młyn. Kryn6wnR Ceeylj.\, biuml. 
Lewandowska Jamna _ CiepIińska Joanna, ur't.. Olkowski Ant., krawiec 
krawcowl\ wojsk. Ortmann Bron. UJ'7. Woj 
Lewandowska Marja, skk- Foluszewska Maria, bez OrtmanIl Heliod., JlIUlCJ'. 
powa zawodu Ortmann Helena, urz. II.. 
Piotrowski Stun., lira wicI: Grzymski Franc., k"awił',; rzędu telegraf. 
Redmerski Kaz., stolarz Janikowski Piotr, maszyn Przybytski Walenty, funl, 
Smiechowska Józ., rob. kolejowy cjonarj. kolej. 
Walter Józef, robotnik Nogajski Br., sekr. poczt. Szawczukiewicz Piotr 
Zasadzka Mnrja, wdowa Nogajska Bog., b. zawodu mauynisła kolej. 
1 Mroezkowski Jan, deśla Nogajski Fr., rządcu d6br Tomaszewska Anna 
Chojnacka Klara, gospo.! Nogajski Franc., (syn), tri- wdowa 
Czerwiński Stan., lob. chinoskopista miejski T ornl\szewska Elżbieta- 
Druszkowski Franc., rob. Porzyński Al., insp. poczt. szwaczka 
Górski Stanisł.. robotnik # Rolińska Marja, wdowa Tornaucwska KI., sklep. 
Lasa Stefan, robotnik Skolarski Piotr, zast. fabr. Tomaszewska Wanda - 
Skonecki Wiad., robotnil, likierów sklepowa 
Tomaszewski Józ., kołod'
. Szarszewsl,i Izyd., rzei.nik 1 13 Gmina ewan
el., 1'	
			

/Pomorze_005_07_140_0001.djvu

			UJ. Chrobrego 


Dziwuiski Anastazy, rob. 
DziwuIska Konst., robotno 
Drwenski Józef, robotnik 
Kłosowska Julia, robotno 
Makowiecki Wład., rob. 
Makowiecka Wład., rob. 
Makowiecka Leok., rob. 
Motylewski Wojc., rob. 
Ryszewska Marj., b. zaw. 
Szupryczyński Leon, rob. 
15 Gębarski Piotr, ul. Jana 
OIbrachta 1. 3 
Dąbrowski Franc., stolarz 
Obermiiller Anna, bona 
Senkowski Franc., rob. 
Szupryczyński Anast., rob. 
Szupryczyński Ant., rob. 
Szupryczyńska Marja, rob. 
Szymeeki Jan, robotnik 
Szymeeka Stan., robotno 
Ziętara Wład., robotnik 
Ziętara Wład., biuralistk:l 


Od ul. Jana Olbrachtn 
21 HeIlebrand Jan, kupiec 
Bednare.t:yk Hel., wdowa 
Głuszek Stan., oficer 
Krasowska Hel., służąca 
Krasowska Malw., rob. 
Załucka Klem., wdowa 
22 Zawiślewski Karol, ulica 
Chrobrego 1. 5 
Maćkowiak Jan, robotno 
Maćkowiak Walenty, rob. 
23 Zieliński Ludwik, handl. 
koni 
Kulik Jak6b, wachmistrz 
Niewiarski Antoni, rob. 
Niewiarski Jakób, kontr. 
Kasy chor. 
Niewiarski Jan, bez zaw. 
Ostoiski Adam, urz. P. St. 
Ubezp. 


Od ul. Kościuszki. 
24 Koeh Ignacy, Star. Rynek 
(poczta) 
Brzeziński Antoni, robotno 
Kasprzak Marjan, robotno 
Kowalska Anna, rob. 
Kowalski Feliks, robotno 


. 

 
\ 
. 
II 
l 


JAN 


DE COMIN 


Kowalska Wer., wdowa 
Makowski Stan., biuralist. 
Noskiewicz Mich., podof. 
Szwengrób Edm., ogrodn. 
Szwengrób Ema, biural. 
Szweng-6b Eug., krawc. 
Szwengrób Julj., b. zaw. 
Taglewski Antoni, rob. 
Taglewski Jan, rob. 
Wasicki Franc., stróż 
Wasicka Leok., robotnica 
Wiśniewski Stan., pom. 
_poczt. 
Wotnieki Stan., robotnik 
Wronkowski Józ., stróż 
27 Hagedorn J6zef, Czerw. 
Drogu 
Kasprowicz T eod., str6ż 
kolejowy 
Kasprowicz Eltb., robotno 
30 Wasieki Adam, robotnik 
Cierpieki Jan, robotnik 
Kadukowski Jan, robotno 
Rogoziński Mikołaj, rob. 
Wasicki Antoni, robotno 
Wasieki Bolesław, rob. 
Wiśniewski Adam, rob. 
Wiśniewski Jan, robotnik 
Wiśniewska Marj., służąc. 
33 Ronatowski Wal. robotno 
Boińska Juljanna, wdowa 
Ronatowska Marja, biural. 
Ronatowski Szczep., rob. 
35 Niewiarski Leon., rolnik 
36 Heise Fryder., rolnik 
Heise Alfred, robotnik 
Rumiński Ant., 10botnik 
Rumiński Jan, robotnik 
37 Brzeziński Wład., murarz 
Cierpicki Leon, przetoko_ 
wy kolej. 
Kowalski BoI., rob. kol. 
Olkowslla Marj., wdowa 
Sulecki Wład., szofer 
Sulecki Zygm.. biuralistlm 
39 HelIebrand Jan, ul. Chro- 
brego ł. 21 
Borkowski Leon, kupice 
Borkowska Ludw., naucz. 
Borkowski Stef., o
rodnik 
Borkowsl([\ Ter., wdowa 
Zgliński Wład., ogrodniIt 


Ul. Czarnieckiego 


41 Taniewicz Waci., ul. Byd. 
goska l. 40 
Chmielewski Wikt., rob. 
Kurwiflski Jml, ślusarz 


Od ul. Pod Dębową 
Górą 
47 Szulz Kazim., ul. Chro- 
brego I. 49. 
Dom niezamicszltały 
49 Szulz Kazim., rolnik 
Dejewski Stan., bez zajęc. 


Ul. Ciasna 


od ul. Mostowej. 
l Warszawskie Tow. Trans- 
portu i 2cgl., patrz ul. 
Mostowa I. 9 
3 A. Kulwicld, ul. Łazienna 
I. 10, patrz ul. Łazien- 
na 10 
4/6 Dr. Tarnowski, ul. Mo- 
stowa 10 
Spiehłerz 
8 A. Kulwieki, ul. Łazienna 
I. 10, 
Spichlerz 


Ul. Czarnieckie.o. 
od ul. Grudziądzkiej. 
2 Sehloemp Jerzy, ślusarz 
Kolb Augusta, wdowa 
Kwiutkowski J6z., rob. 
Prusakowska Zofja, rob. 
3 Winiarski Andrzej, rob. 
Adamska Anna. wdowa 
Krajcwski Józ., str. poż. 
Sadecki Stan., woźny mag. 
Wilczewski Leon, liston. 
4 Paraf ja Panny Marji 
F.mdrzejewski Mich., pod- 
sekr. sądowy 
Grochalski Józef, podasy- 
stent kol. 
Jaskulski Tomasz, murarz 
Kwiatkowski MaksymiIj., 
wachmistrz 


TORUŃ, 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIRTOWSKIEGO . \io 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCft 
TEL. 189. TEL. 189. 


III. 2 17
		

/Pomorze_005_07_141_0001.djvu

			Ul. Czarnieckiego 


Świdcrski Ludw., przodo- 
wnik P. P. 
Szwałkowiez Paw., star. 
przod. P. P. 
5 Puffkc Marj., art.-malarz 
Karpiiiska Julj.\, wdowa 
Kubjaszyk Łucja, wdowa 
Kubjaszyk Miecz., rob. 
Kubjaszyk ZYl!lIl., krawicc 
Sybilska Aniela, służąca 
7 Kaezorowski Józef. pod- 
mistrz kolejowy 
Boniewiez Franc., robotno 
Iwanow Teod., plutonowy 
Jeszawic Karol., wdowa 
Jeszawic Anna, robotnica 
Lewandowska M., wdowa 
Rutkowski Jan, robotnik 
Stoklos Robert, mechanik 
Więclawski BoI., robotno 
Więclawski Leon., rob. 
Więclawska Marta, rob. 
8/10 Bracia Tews, ul. Mo- 
stowa 30 
Płyszyński Wal., woźny 
Roźniata Mich., tokarz 
Strożycki Wład.. piekarz 
Od ul. Kościuszki 
11 Lipertowicz Józ., robotno 
Bukowiecki Leon., form. 
Celmer Władysł., robołn. 
Mizerski Antoni, maszyn. 
kolejowy 
Szylmann Jan, dekarz 
\Vengler Jan, robotnik 
ZielilIski Bolesł., kupiec 
Zielińska Wanda, książko 
13 Grzenda Paw., Pelplin 
Barłel Helena, sklepowa 
Kruczyński BoI., rzeźnik 
Sikorska Marja, praczka 
SlIli
idski Wikt., str. poż. 
t5 Szymański Stan., ul. Ko- 
ściuszki 20 
Kilanowski JÓl:., si. post. 
Policji Państw. 
Kowalski Jan. post. P. P. 
Pawlikowski Wiktor, post. 
P. P. 
WengIer Józ., palacz kol.  - 


- - 


- - 


Ul. Dominikańska 


Wesołowski Jan. st. post. 
P. P. 
Wiśniewski Leon, urzędn. 
Policji Państw. 
t 7 Honke Emil, koszykarz 
Delik Czesława, książko 
Delik Stanisł., telefonistk. 
Delik Weron., wdowa 
Delik Wład., mechanik 
Guzowski Piotr, sekretarz 
Wojew. 
Knoblauch Aug., listowy 
Krzyżelewski Fr., post. 
P. P. 
Lewicki Bem., kond. kol. 
Nowak Marc., post. P. P. 
Ronowicz Czesław, kier. 
urz. poczt. 
Skonieczny Miecz., por. 
Tietze Maks., nacz. Wy- 
działu P. I. R. 
Tomaszewska Marj., służ. 
Wagncr Bron., wdowa 
Wagncr Jadw., właścic. 
sldadu papicru 
do ul. Kościuszki. 


Czerwona Drol[a 


o d C h e ł m i ń s k. s z o s y. 
1 lIagedorn Józ., kupiec 
3 Pardon-Gcrlaeh 
.współwłasc. browaru 
Bro
ar "Studnia Angiel- 
ska 
Czaehowski Tad., właśc. 
Pom. Składnicy odpadk. 
Gcrlach Otto, kupiec i 


Ul. Dąbrowskie4o 
o d P l. św. K a t a r z y n y. 
2 Skarb Wojskowy 
Misja wojskowa francusko 
Maląg Miecz., urz. wojsk. 
4 Szpital Siostr Djakonisek 
Bartnicka Ludw., służąca 
Bartnicka Stan., służąca 
Bialas Anna, zakonnica  -  - 


. -  - 


- - 


. 
l ST. KALAMAJSK! " 
· T O RUŃ II, 
J SZEROKA 21. .-- XDR. rEL.-ESKA LA ł-ł 
.--..--.. 


Bliimel E
na, kucharka 
Brzezińska Stan., kuchark. 
Hinz Marta, służąca 
Petereit Marja, zakonnica 
Wendl Wilhelm., zakonno 
10 Ska-b Wojskowy 
Łopatka Wład., sierżant 
sztabowy 
Piekarnia garnizonowa 


Ul. Derdowskiel[o 
od ul. Bydgoskiej. 
2/4 Sobkowicz Marj., por. 
Hajdemowa Emilja, wdowo 
Siennicka Stan., służąca 
5 Skowronek Jan, budown. 
Skowronek Jan, technik 
Kossakowska Mon., służ. 


Ul. Dobrzyńska 


o d u l. P i a s t o w s k i e j. 
Skarb wojskowy 
Dom familijny wojsk. 63 
pułku piech. 
Dobrzański Czesł., kapit. 
Domurat Franc., poruczn. 
Kdrpińska Mich., służąca 
\'\Ialwanis Stan., służąca 
Wilczyński Julj., poruc?n. 
WHiński Stan., plutonowy 
Wisińska Józ., służąca 
2 Skarb wojskowy 
Jankowski Józ.. chorąży 
Orłowski Anast., chorąży 
Ostrowska Bryg., wdowa 
Skrobacki Maksym., chor. 
Szrette
 Jan, major 
Zapicc Bronisł., służąca 


Ul. Dominikańska 


- - 


od ul. Wysokiej. 
Skarb wojskowy 
Chmielewski Miecz., ka- 
pitan 
Jabłońska Marja, slużąe a 
- -I 
. 
1 
_o .  - 


- - 


- -  - 


FARTUCHY. ROBÓTKI. ARTYKUlY 
ZAIWPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. 


lt} 'IBÓR NAJvHĘK5 Z'I. 
C E N 'I NAJNIŹSZE 


-- 


- - 


18 


...... 


- . 


-. 


-. 


-. - 


- . 


- - 


- - 


- -
		

/Pomorze_005_07_142_0001.djvu

			Ul. Dominikańska 


2 No,", akowski Stan., Ale- 
ksandrów 
Frąckiewiez Jan, woźny 
Górna Eleon., książkowa 
Jarząbkowska Marja, bez 
zawodu 
Kisielewski Fel., drukarz 
Obremski Rom., ślusarz 
SzefIer Marta, sklepowa 
Treiderowski Ant., funkc. 
Elektrow. 
Wierzchowski Konstanty, 
monter 
Zdrojewski Wład.. stangr. 


Droga Tre...oska 


o d u l. P r z y R z e ź n.i. 
l Magistrat Toruń 
Dankowsld Jan, robotnik 
Fenger Michał, robotnik 
Jastrzębski Fr., robotnik 
Kubiaczyk Leon, tartako- 
wy 
Radwe Adolf, rzeźnik 
Radwe Artur, robotnik 
Zabiński Feliks, robotnik 
2 Kowalski Wawrzyn., rob. 
Chrzanowski Józef, rob. 
Dudek Emil, rzeźnik 
Duliszewski Józ.. pomocno 
pocztowy __ 
Jasitlska Wer., wdowa 
Jeschke Emilja. wdowa 
Kąldewski Ign., robotnik 
Kowalski Jan, robotnik 
Kowalski Leon, robotnil{ 
Lusiński Aleksy, robotnik 
Rezulski Jakób, stolarz 
Rezulska Magd., robotno 
Rogucka Kat., wdowa 
Rogucka Wer., robotnica 
Witt JuljalWa, fryzjerka 
WiU Józef, robotnik 
Witt Marta, sklepowa 
Witt Pelagja, szwaczka 
3 Popławski Stan.. ul. Ko- 
ściuszki 
Leszczyński Piotr. stróż 
kolejo\
y 


Dworcowy Zaułek 


3 a Konig Ludw., wł. fabryki 
Słom ski Mich.. nadz. fabr. 
4 Anczykiewicz Teofila, So- 
koły 
Borowiczówna Janina 
biuralistka 
Gorczyca Roman. b. zaw. 
Matecki Jan, robotnik 
Mateeki Leon, robotnik 
Oczka Anna, robotnica 
Schoeborn Arn., wdowa 
Schoenborn Bron., robotno 
Wiłt Agn., robotnica 
Zalewska Janina, kasjerka 
5 Paluszyński Mich., b. zaW. 
Reszkowska Marcjanna- 
wdowa 
Winogracka Anna, wdowa 
Zarzycka Kat., wdowa 
6 Nowacki Ludwik, Droga 
Treposka 8 
Grniński Jan, szewc 
Langowski Stan.. podkon- 
duktor kolejowy 
Michałowski Leon, slusarz 
7 fow. Akc. ..Len" Toruń 
Wiśniewski Jan, woznica 
8 Nowacki L., piernikarz 
DOlllański Szymon, rob. 
Grubecka Cec., wdowa 
Kalinowski Ant., robotnik 
Kantz Emilja, wdowa 
Kqklewski Franc., rob. 
Kąklewska Anna, robotno 
Michałowski Leon, ślusarz 
Narloch Bernard, funkc. 
Wojew. 
Nikołajczak Wilh., rob. 
Oczki Anast., biuralistka 
Oczki Juljanna, kasjerka 
Oczki Juljanna, wdowa 
Pohl Józef. robotnik 
Pohl Maks, szyper 
Pohl Teofil, piekarz 
Sadowski Jan, robotnik 
\'\Iojciechowska Joanna- 
wdowa 
10 Lelllański WIad., robotnik 
Bojanowska Anna, rob. 
Bojanowska Marta, rob. 
Bojanowska Pelagja, rob. 
Bojanowski Wł., robotno 


JAN DE COMIN 


i I 


Ciesiński Piotr, robotnik 
Matuszak Franciszek, rob. 
12 Seiffert Wilh., kapitalista 
Ciesiński Franc., robotnik 
Czarnecka Kat., wdowa 
Kąklewski Jan, robotnik 
Kerber Marja, robotnica 
Lazerewiez Józef, robotno 
Reks Paweł, robotnik 
Schuetz Augustyn. rob. 


Ul. Dworcowa 


o d u l. Koś c i u s z.k.i. 
2 Firma Sułtan i Ska, ob. 
W. Maćkowiak 
Lewandowski Jan, woźno 
Markuszewski Ant., rob. 
Markuszewski Bog., rob. 
3 Wejście od ul. Dworcowy 
Zaułek 3 
4 Firma L\engner i IUgner 
Składy 
7 Laengner Ernest, ul. Ko- 
ściuszki I. 63 
Grzankowski Leon, rob. 
Mayer Katarzyna, robotno 
10 Laengncr Ernest, ul. Ko- 
ściuszki l. 63 
Edel Gusla\\, bez Ldwodu 
Peglan Pawcl, zarządca 
składnicy 
11 BarleI Fryderyk, właścic. 
zakladu ogrodn. 
13 Skowronek Pawcl. Szosa 
Chełmińska 102 
Paprocki Paweł, ogrodnik 
18 Boldt Franc., rolnik 
do ul. Pod Dębową 
Gorą. 


Dworcowy Zaułek 


o d u l. B a lor e g O. 
3 Dyrekcja Kolej. Gdańsk 
Czerniak Wład., maszyn. 
Jankowski Fabjan, funkc. 
kolejowy 
Jankowski Jan, łelegraf. 


TORUŃ 


HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


i i 


ULICA PONIATOWSKIEGO 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


It:. 2. 19
		

/Pomorze_005_07_143_0001.djvu

			Ul. Franciszkańska 


PO 
 CZ O-
 HY, .SK ;;PET
 F I 
RĘKf\WICZKI, TRYKOTf\ŻE. , 
W Y B 6ft NI\JWIĘK5Z':. 1 \ ( 
C E N Y Nf\JNł-Z5ZE. 
. 
- - . - - - ' -
.I 


DworcoWY Zaułek 


=-- 
Chłodowski Fr., robotnik 
Ciszewska Barbara, rob. 
Fiedling Alfons, robotnik 
Fiedling Jan, robotnik 
\ Groblewski Jan. zdun 
Jeziorski Józef, stołowy 
Jakobschy Wład., urzędn. 
wojskowy 
Gloger Wład., aptek. woj- \ 
\ skowy 
Groszewska Julj.. wdowa 
Ul. Franciszkańska Grzywacz Stan., funke. 
o d u 1. C h e ł m i ń s.k.i.e.i. J
i'!k Józef, robotno 
1 Banl{ Zjednoczenia T. A. MeIler Wanda, szwaczka 
poznań. (Wejście główne Lubańska Maria, bez za\\". 
z ul. Chełmińskiei 1/9). Rybicki Ant., krawiec 
2 fv\roczkowski Aleks., kup. Rybicki Apolonj., krawiec 
Lesińska Maria, służąca Trokowski Bronisł., rob. 
Sentkowski Wal., b. zaw. 
3 Arendt Leon. ul. Chełmiń- 11 Tatarkiewicz Stan.. War- 
ska l. 7 szawa 
Spichlerz \ Artienow Paweł, krawiec 
4 Pawlikowski Józ., restau- Bugajsld Franc., stolarz 
rator Czajkowski Józef, moto- 
Karpiński Henryk, kupiec rowy tramw. 
MeIler Karol. bez zawodu Felski Kazirn., szeWC 
Zieliński Franc.. robotnik \ Hoffmeister Agn., wdowa 
Zieliński Edmund. zecer Hoffmcister Paweł. ko- 
Zielińska Helena, robotno mornik miejski 
5 Sadowski Wład., W'łaścic. .1aruszewski Karol, szeWC 
hotelu. (Wejście tylne Kemnitz Stefan, st. sekr. 
do hotelu "Trzy Korony" Pom. Stow. Ubezp. 
6 Ligmanowski F.. Rynek Langank e Franc. (ojciec), 
Staromiejski 8 piekarz 
Spichlerz Langanke Franc. (syn) - 
7 Eisenhardt Jan. Rynek piekarz 
Staromiejski 18 Leparowski Włodz. kraw. 
Dmitrenko Andrzej, rob. Makowski Jan, krawiec 
KatleW'ski Winc., wotny Przybyszewski Jan, łunk- 
Konitz Robert, woźnica cjonari usz koleiowy 
ł.akomski .Tan. krawiec Szuprytowski Jan, urzęd- 
8 Przybył Eu
en., Plac T ea- nik skarb. 
tralny 10 
Baranowski Jan, szklarz 12 Kozłowski Józef. War- 
9 Ida Bajer. Rynek Staro- szawa 
miejsld l. 17 Jasiński Adam, szewc 
Spichlerz Jasiński Józef, szewc 
10 Chłodowski Józef. rob. Kirschkowski Frac., rob. 
AppeIt Ant., bez zawodu Lewandowski Franc., rob. 
AppeIt Ida, bez zawodu Witulska Pelagja, wdowa 
Bonk Franc., szwaczka Witulski Edwin, ślusarz 
........- .-- -- .-- -- .... -- .- 
\ 
 TEUN UUMAJSKI 1\ 
. -- 
T TORUŃ 1f 

 SZEROKR 21. RDR. TEL.: ESKI\LI\M " 
.-=--=---- .- .- .
 - .- 


4 Zduński Józef. handlarz 
Bartkowski Jan, robotnik 
Tański Wilhelm. robotnik 
Tańska Anna. robotnica 
Wiśniewski Jan, robotnik 
1 Drygalski Winc., dorożko 
8 Chl1\iciowa 1\\aria, b. zaw. 
Chmiel Jan, podporucznik 
Fehlau Gustaw, bez zaw. 
10 .1abczyński Teodor. roh. 


20 


13 Magistrał m. Torunia 
Gazownia i Elektrownia 
Toruń 
Jurkszat Marcin. gaz o - 
mistrz 
14 Przvbojewski Romuald - 
Plac Teatralny 34 
Bel1.l1.er Józef, robołnik 
Butryno wicz Nik., maior 
Dyas Ignacy, krawiec 
Gardzielewska Hel., biu- 
ralistka 
Gardzielewski SteL, mur. 
Wiśniewski Adan\, star. 
I sekretarz pocztowy 
16 Berger Adam. ul. 2:egl ar - 
\ ska 25 
Heise Karol, pośr. realno 
I KuHewski Bolesł.. praezk. 
Mazurek Bronisł., służąca 
Otto Walerja, gospodyni 
I Ratkowski Paweł, kupiec 
\ Stec Jan, inżynier 
2:urawska Wer., wdowa 
2:urawska Mari., ekspedi. 
2:urawski Bronisł.. robotno 
Wittig Otylja, emerytka 
18 Rożyński Ant., ul. Prosta 
nr. 35 
AppeIt Maria, posługaczko 
Bąszkowski Stan., szewC 
Bąszkowska Irena, urzę- 
dniczka poczt. 
Guzik Tomasz, woźny 
Guzik Stan., robotnik 
Grzywacz Mari., wdowa 
Grzywacz Bern., robotnik 
Rysiewski Miecz., stołowy 
Wolski Franc., handlarz 
Zilmann Elźb., wyrób 
20 Skrzypek Józ., Warszawa 
Bukowski Wład., major 
Celmer Otto, służ. wojsk. 
Gawroński Anł., poruczn. 
Guzmanówna Mon., służ. 
Komisehke Leopold, sekr. 
Sądu Okrę
. 
Komischke Jan, pomocnik 
kanc. 
Kuszkowitz Paweł, kupiec 
Redman Franc., kupiec 
Śmigielska Stan.. służąca 


...
		

/Pomorze_005_07_144_0001.djvu

			Ul. Franciszkańska 


Wechsel Klara, nauczyc. 
Wesołowsld Wład., pod. 
pułkown. lek.-wet. 
Zalewska Stan., b. zaw. 
d o S t a r o m i e j s k. F o s y. 


Ul. Fredry 


.. 


o d u I. S z o p e n a. 
8 Chrzanowski, przemysł., 
inż. radca miejski 
Cieszniewska Anton, ku- 
charka 
Jałowiecka Łucja, naucz. I 
Klonowska Marj., pokoj. 
Ossowski Paweł Dr., ad- 
wokat i notarjusz 
Rupp Emil, bez zawodu 
PudeJkiewicz Joanna, ku- 
charka 
Sobian Kazim., służąca 
W ójcikówna Aniela, bona 
12 Skarb Wojskowy D. O. K. 
VIII. 
Kasyno oficerskie 
Beszczyński Wład., pom. 
kanc. miejski 
Rucińska Wład., książko 
Steinhilb Franc., robotnik 
Steinhilb Elfrieda, robotno 
Steinhilb Klara, robotnica 
Steinhilb Pawcl, wożny 
\'\' ojtaszek Wanda, służąc. 
d o li l. Kra s i ń s k i e g o. 


k 
'J 


,a 


Ul. Gołębia 


,k. 
:n. 

. 
kro 


Niezabudowana. 


Ul. Graniczna. 


lik 


od ul. Podgórnej. 
4 Szarpatowski Franc., ul. 
Rybaki l. 41 
Lenc Rozalja, wdowa 
Białecki Winc., ślusarz 
Cwiechowicz Teofila, bez 
zawodu 
Garcarek Otto, sierżant 


iec 


"ca 
1 
II 
.. 
 
...,. 


__ _ --= --ł 
Jenski Paweł, kapral 
Koszykowski Leon, szewc 
Kowalski Bolesław, rob. 
Lenc Bronisł., brukarz 
Lewandowski Wład., rob. 
Szaefer Stan., robotnik 
6 Biękowski Marcin, Rafn 
pow.Ostromecko 
Chmielewski Jan, robotno 
Cyprimus Franc., robotnik 
Klucnik Julj., wdowa 
Kwiatkowlka Wład., rob. 
Kwiatkowska Ant., rob. 
Ott Kazimierz, robotnik 
Ott Bronisław, konduktor I 
tramw. 
Ott Monika, krawcowa 
Ott Helena, robotnica 
Rumiński Leon, robotnik 
Rumiński Bolesł., funkcjo 
kolejowy 
Rynkowski Leon, ślusarz 
Tarczykowska M,arjanna, 
wdowa 
Tarczykowski Aloizy, rob. 
Winiarski Jan, robotnik 
Zakrzewska Marj., robotno 
Zieliński Maks., funkcjon. 
pocztowy 
7 Retkowski Maks., murarz 
Bukowska Anton., wdowo 
Dembiński Józef, stolarz 
Gralewski Jan, robotnik 
Il!łowski Wład., robotnik 
KufIewska Józefa, wdowa 
Olszewski Maksym., koło- 
dziej 
Pawlicki Andrzej, rob. 
Strohschein Franc.. rob. 
Winiarski Jan, robotnik 
Wojciechowska Klara, ro- 
botnica 
8 Schodowski Jan, palacz 
Danielewski Leon, rob. 
Jędrzejewski Andrz., rob. 
Mech Hermann, krawiec 
Schub'ing Luise, wdowa 
9 Łukiewski, ul. ::>ienkiewi- 
cza 23 
Drażkowska Marj., wdowo 
Górecka Agn., wdowa 
Grzonkowski Jan, robotno 


JAN DE COMIN 


Ul. Grudziądzka 


N asadzka Anna, wdowa 
Nasadzka Wanda, szwa- 
czka 
NasadzId Wład., art. maI. 
Ostrowski Ałeks., rob. 
Piasecki Franc., robotnik 
Skowroński Marjan, rob. 
d o U l. M a la c h o w- 
s k i e g o. 


Ul. Grudzilldzka 


od ul. Chełm. Szosa. 
1/3 Szymański Franc., be
 
zawodu 
Dąbrowski Józef, właścic. 
restaur. "Viktoria" 
Ignaczak Stan., robotnik 
Schwartz Anna, służąca 
5/17 Wiister Franciszek, 
Plac niezabudowany 
15 Griinder Paw., ul. Wodna 
nr. 7/15 
Farbiarnia i praln. parowa 
F my "Edelweiss" 
21 Wendt Jadwij!a, Gdańsk 
Kwiatkowski Rom., dru- 
karz 
Szymański Jan, post. P. P. 
O d u I. W 9 d n e j. 
22/34 Skarb Wojskowy 
PuchaIski Alfons, ogrodn. 
23 Wierzchowski Konstanty, 
ul. Wysoka I. 12 
Henich Jan, właśc. karuz. 
Podan Reinhold, kowal 
Smociński Jan, wł. karuz. 
Spychała Feliks, mechanik 
Tober Emma, wdowa 
Tober Agn., I{rawcowa 
Tober Elżb., modystka 
24/26 Skarb Wojskowy 
Cmentarz \V ojskowy 
25 Ortschwa,:!er Jan, dekarz 
27 Grabowski Andrz., kraw. 
W ojcik Józef, kuoiec 
29/31 Mikołajczak Władysł.. 
lakiernik 


TORUŃ 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIATOWSKIEGO Nr. 1. 
BLISKO MIEJSK. DWORCA 
TEL. 189. TEL. 189.  


i 


21 


j
		

/Pomorze_005_07_145_0001.djvu

			Ul. Grudziądzka 


Ul. Grudziądzka 


Ignato', ski Jan, pomoen. 
kond. kolej. 
Ignatowski Stanisł, biural 
Kamińska Leok., krawc. 
Wróblewski J.m,r obotn. 
77 Leśniewski Edm., ul. Ko- 
nopnickiej 6 
Bischoff Emilia, b. zaw. 
Krause Anna, b. 2"aw. 
78 Jodkowska An., krawcowo 
Fischer Ewa, wdow.a 
l-Iaas Otton, ogrodnik 
Heise Hugo. robotnik 
Jankowska Józ., prokur. 
Jankowska Kat., wdowa 
Klerzewski Bolesł.. post. 
P. P. 
Maku'at Wład., post. P. P. 
Olasz Frnnc., urzęd. P. P. 
Sta!;znk Stan., książlwwy 
79 Kisielewski Franc., rob. 
Borkowski Anast., piek. 
Boszek Paweł. stolarz 
Cołbecki Teodor, Iwntr. 
Pow. Kasy Chor. 
Cołbecka Ant., wdowa 
Głatkowsld Andrz., rob. 
Głatkowska \;, .ad., biura!. 
Guziński Jan, właśc. do- 
rożek 
Czarnowski Piotr, b. zaw. 
vuziilska Monika, biura!. 
Kisielewski Bern., rob. 
H.ysiewska Maria, urzęan. 
P. I. R. 
80 Roeder Emilja, ul. Gru- 
dziądzka 84 
Brzeziilski Stcf., apłckarz 
Chojnaeki Bern., str. poż. 
Filarecki BoI., kontroler 
mieJsk. 
Gmerek Jakób, bez zaw. 
uolIus Bron., palacz kol. 
Jonatowski Jan, robotnik 
Kajdan Józef. kupiec 
Rahm Hchnuth, książkowo 
Sadowski Jan, stolarz 
Sadowska Wanda, ekspe- 
oJentka 
Sadowska Stef., biura!. 
Szmit Aleks.. nauczyciel 
J r T E 
DR. 
L 
K",RM 
 :- R 
 Ń 
uc
m
KR?SK l l 
i 
 PRZYBORY DO KRf\ WIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU, \ 
\ _ WYBÓR NRJWIĘKSZY. C E N Y NI\JNI1:SZE. . f 
. ------------------------ 


33 Fa. n.ujawski i Zak 
Fabryka maszyn rolno 
35 Leibrandt Gust., kaoital. 
Białopolski Aleks., lekarz 
wojskow
 
Czerniatowicz Józ., kapit. 
J\1acielewicz Jadw., wdowo 
36 Maltistrat m. 1'orunia 
Rynek Wełniany. 
37 Wlchert Feliks, budown. 
Barezvńska Cec., służl\ca 
Cybulski Jan, przed.ięb. 
bud owI. 
Nachemstein Hugo, kupiec 
Rosenau Gertr.. b. zaw. 
Pulińska Marta, służąca 
Tołodziecka Jadw., bona 
38/50 Magistrat m. Torunia 
plac niezabudowany 
39/41 Nachemstein i Kozłow- 
ski 
43/45 Składnica i biura 


O d u I Rej t a n a. 
44, 46, 48. 50, 52. Magistrat 
m. Torunia 


place niezabudowane. 


od ul. Przy Kaszo- 
wniKu. 


47/49 Adolf Krallse u. Co. T. 
z O. p. 
Biura fabryka i składnica 
maszyn rolnych 
51165 Fa. Adolf Kl"ause U. CO 
Plac ksładowy 
64/66 Fa. Adolf Krause u. Co 
T. z o. p. 
Warsztaty fabryki maszyn 
rolnych 


O d u l. C z a r n i e c k i e I[ o. 
67 Fa. Adolf Krause U. Co 
T. z o. p. 
Arczyńska Br"l!. wdowa 
Damazarówna Fel. kanc. 
wojsk. 
Dobruchowska Marjanna, 
wdowa 
Hensel Otto, kier. firmy 


22 


Joek Jan, robotnik 
Smoliński BoI., podpl"ok. 
Sądu pow. 
Pi owiń ska Wal., służl\ca 
68/70.T
;-v. transport. "Pala- 
hne Warszawa 
Wilczewski Emiljan, mur. 
Wilczewski Wikt., inwal. 
69 Lanz Daniel, Czersk 
Karasek Wojc., piekarz 
Kruszewski Paweł, rob. 
Kwiatkowski Mich., rob. 
Skonieczny Fr., robotnik 
Szneiaer Damazv. cieśla 
Tarczykowski Jan, tapic. 
\Xfelsld Oskar, bez zawod. 
Winkler Leon. robotnik 
Wiśmewski Józef, ślusarz 
71/73 Hermanowski Ignacy, 
podpułkownik 
F uetterer Andrz.. ogrodn. 
. lasecka Heł. urz, wojsk. 
Rak Józefa, służąca 
74 Trafas Wiktor, kupiec i 
radny miasta 
Bobrowska Marja, b. zaw. 
Grużlewski Andrz., kond. 
kolejowy 
Grużlewska Marta, ka- 
sjerlln 
Kiihns Bronislaw, skarbn.. 
Kasy sądowej 
Rcymer Józ., służąca 
Tymieniecki Jerzy han- 
dlowiec 
Tymicniecki Jan, poruczn. 
Tymieniecka Marja, eme- 
rytka 
75 Cendrowski Stan., b. zaw. 
Bartz Franc., robotnik 
Cendrowski Stan., prakt. 
skarb. 
Glaubert Alcks., robotnik 
Kolaśniak Franc., tokarz 
Komalowska Stan., wdowo 
Leszczyńska Pclagja, bez 
zawodu 
Rywalski Francisz., cieśla 
76 Trafas Wiktor, ul. Gru- 
dziądzka I. 74 
Górska Marja, wdowa 
Górska Stan., robotnica 


,.
		

/Pomorze_005_07_146_0001.djvu

			ł 


Ul. Grudziądzka 
= - 
Wiśniewski Adam, bla- 
charz 
Witkowski Jan, kupiec 
Woźniak Apolin., robotno 
Woźniak Wikto', robotno 
W'yrosławsld Alfons, ślus. 
81 Ziclaszkiewicz B(\lcsław, 
rzeźnik 
Baradzińska Cec., 
ospod. 
Jahn Franciszek, maszy- 
nista ko!cjowy 
Lc\"icb.i Franc., handlow. 
Majsncrowicz Stan., post. 
P. P. 
Olszcwski Ant., dr. poż. 
Szymczak Stan.. post. P.P. 
Wojtliie"wicz An., wdowa 
Werenik Stan., l,si:\dz- 
major 
Wilk Kazim., oficer pro w . 
Witczak Józef. funkc. kol. 
rach. Sąd Apel. 
Wroilski Władysl., rew. 
Wrońska Halina, nauczyc. 
83 Gogolin Fryderyk, kupiec 
Gajtlanowska Berta, służ. 
Motyczka Anast., służąca 
Oppitz Hugo, insp. lasów, 
radca Woj ew. 
Wyżykowski Julj., robotno 
Witkowska Jadw., b. zaw. 
84 Roeder Emilja, wdowa 
Ciomborowski Jan, naucz. 
Cholewkówna An., służąc. 
Gałuszka Ludwik, profes. 
gimn. 
Jakowlew Mikoł., introIig. 
Kalisz Leokadja, wdowa 
Kujawski Franc., współ- 
właśc. firmy Kujawski i 
2:ak, radny miejski 
Lew:mdowski Izydor, asy- 
stent poczt. 
Lubiszewski Franc., introl. 
Marchand Adrien, kapi- 
tan francuski 
Pietrzak Marjanna, służ. 
PiIiń£!.a Wiktorja, służąc. 
Studzieńska Marta, naucz. 
Studzieńska Hildegard - 
ksiażkowa 
Spaniel Ernest, kupiec 


'I 


r. 


I. 


r. 
ł. 


l. 


1- 


'Z 
i. 
'r . 
l. 
k . - 


j 
+ 
+ 
) 
. 


85 Olszewski Apolinary, ul. 
Gruuzi:\dzka I. 99 
Riister Maks, restaurator 
Krii
er Auguste, wdowa 
86 Kasprowicz Zygmunt, ul. 
Grudziądzka I. 88 
Plac niezabudowany 

8 Kasprowicz ZYl!m., rolnik 
Kasprowicz Albina, aku- 
szerI<.a 
Rud7ilt \\;/ład., służąca 
e7/89 Gehrt Otto, kowal 
Smi
ielski BolesI.., kowal. 
uczeń 
90 TaHcl .Tan. właśc. fabryki 
mebli 
Cieszyńska Bron., slui:ąca 
Dynows Tad., porucznik 
Karlowski \\ll..l., stołowy 
Marcinkowsld Sew" to- 
l(arz 
Marcinkowska Marta, biu- 
ralistka 
Matuszev. ska Hel., służąc. 
Ro
owski Franc., str. poż. 
Sadowski Franc., rzeźnik 
SzeŁurek Jan, porucznik 
Ziętarski .Jan, krawicc 
91 Szym.uiski Władysł., ul. 
Grudziądzka I. 93 
Tomaszewski Wł., szewc 
Spink Weronil(a, wdowa 
92 Baue!" Klara, nauczycielka 
Dc Sombre Maria, b. zaw. 
Hohmann B uno, kupiec 
Secmann Tadeusz, biural. 
See'1lann Berta, wdowa 
93 Szymański Wład., rolnik 
Bonusz Winc., rzeźnik 
TylicId BoI., rzcźnik 
Spink Weron., wdowa 
Q'1 Bauer Klara, ul. Gru- 
dzi:\dzka I. 92 
Plac niezabudowany 
95 Raniszewsld Józef, kupiec 
Born<:7yńska Joanna, słu- 
żąca 
Grass Waclaw, urz. Woj. 
Grass Wanda, biuralistka 
Syrocki Stan., murarz 
Sislderski Winc., poster. 
P. P. 


JAN DE COMIN 


Ul. Grudziądzka 


Sickierski Edm., piekarz 
Strahl Anton., gospodyni 
Strasz8w.ki Edw., speu' 
Tołodziccki Franc., n'al[. 
poczt. 


Od ul. Lelewela 
96 Bauer Klara, ul. Gru- 
dziądzlm I. 92 
Jastrzębski Stan., b. zaw. 
Piorkowski Konst., piek. 
Stadnicka Aleks., wdowa 


o d u l. Koś c i u s z k i. 
97 Fa. Born u. Schiitze T. 
z O. p. 
Fabryka maszyn i odlew. 
nnia żelaza 
Nowacka Marja, służąca 
Ranpke Alfred, kupiec 
R.wpke Konrud. inżynier 
Rybacl(i Stan., szofer 
98 Ciemiński Władysław. ul. 
. Ko
ciuszki I. 1 
Frenl(el Wilhelm, stolarz 
Maćkiewicz Wojc., siadl. 
Maćkiewicz Ant., mechan. 
Maćkiewicz Lcon, fryzjer 
Maćkiewicz Wilh., stolarz 
99 Olszewski Apol., piekarz 
Majewski Franc., piekarz 
Stroiński Edward, piekarz 
Psuhlj Feliks, piekarz 
SLymański Wawrzyn, wł. 
skI. lwlonjaln. 
Kamińska Anna, służl\ca 
100 Ciemiński Władysł., ul. 
Kościuszki I. 1 
Iwański Ludwik. rohotn. 
Kaftański Jan, szewc 
Milewski Jan, robotnik 
Norkowski St., mechanik 
OSlJ1ańsk:\ Marja. wdowa 
101 Kowalczyk Marcin, ul. 
Wybickie
o l. 65 
Dom niezamieszkały 
102 Cicmiński Wład.. uł. Ko- 
ściuszki l. 1 
Ch udek Michał, cieśla 
Frąekiewiez Teod., woin. 
Fuetterer Bolesław, rob. 


TORUŃ 


HURTO\VNY 
HANDEL DRZEWEM 


ULICA PONIATOW.SKIEGO 1. 
BUSKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


23
		

/Pomorze_005_07_147_0001.djvu

			Ul. Grudziądzka 


Sławatycki Antoni, r.b. 
Sławatyclta Zofja, krawc. 
Sławatycka Marła, biu- 
ralistka 
Sławatycka WOlIer., biu- 
ralistka 
Wilczewska A., wdowa 
Wilczewska Wal., krawc. 
Wilczewska Rozal., biu- 
ralistka 
Zientarski Franc., funkcjo 
kolejowy 
103 Olszewski Apolinary. ul. 
Grudziądzka 99 
Plac niezabudowany 
104 Cierniński Władysł., Ko- 
ściuszki l 
Plac niezabudowany 
105 Sieg Edward, rolnik 
Kruszewska Wanda, go- 
spodyni 
Sieg Ant., pianista 
106 Fa. Toruńska Fabryka 
chleba T. z o. p. 
Strube Kar., właśc. fabr. 
107 Fa. Toruńska Fabryka 
chleba T. z o. p. 
Joek Jan, ogrodnik 
Nowakowska Józefa - 
wdowa 
108/109 Fa. Toruńska Fabry- 
ka chleba T. z o. p. 
Plac niezabudowany 
110 Janicki Teofil, ul. Gru- 
dziądzka I. 112 
Biirger Leon. kond. kol. 
Felski Franc., szewc 
Karpiński Teodor, rob. 
Milde Leonard, szewc 
Piątek Joanna, wdowa 
Piątek Bronisł" robotnik 
Witkowski Jan, dozorca 
wozów 
111 Biernacki Zygm., malarz 
Biernacka Ircna, książko 
Biernacka Jadw., książko 
Biernacka Marja, ochro 
112 Janicki Teofil i Zofja, b. 
zawodu 
Czarniewicz Bronisław 
szklarz 
KotIarek Józef. post. P.P. 


Malinowski Jan, robotnik 
Malinowska Fr.mc., biu- 
ralistIta 
Malinowska Klara, biu- 
ralistka 
Malinowski Bron., książ- 
kowy 
Prądziński Józ., podasy- 
stent kolejowy 
Piekarck Edward, bez 
zawodu 
113 Jędrzejewski Bronisław, 
bednarz 
Jędrzejewska Anna 
szwaczka 
Branicki Teofil, ślusarz 
114 Fethke Fryder., ogrodn. 
Łopatecki Marcin, rob. 
Łopatecka Hel., robotnica 
Łopatecki Józ., szklarz 
Sokołowska Dor., szwa- 
czka 
Wiśniewski Kazim., rob. 
\Vysocki Franc., cieśla 
Wysocka 1vl.arja, un. Ku- 
ratorjum Szkoln. 
115 Beyer Christjan, rolnik 
Beyer Paweł, rolnik 
Benke Ludwik, robotnik 
Benke Helena, robotnica 
Ciesielski Stan., agent 
Gazda Kazirn., robotnik 
Gazda Zofja, robotnica 
Mciser Karol. kowal 
Nawrocka Jadwiga, bez 
zawodu 
117 Borowski Aleks., kupicc 
Kruszkowska Wanda - 
służąca 
116, 118, 120. Skowron Stan., 
ul. Grudziądzka I. 122 
piace nie za bud o wam' 
119 Ługowski Franc., restaur. 
Ługowski Anast., śl.usarz 
Ługowska Wład., biural. 
Szymański Tom., b. zaw. 
121 Sieg Edw., ul. Grudziądz- 
ka I. 105 
Plac niezabudowany 
122 Skowron Stan., ogrodnik 
Grabowski BoI., stróż 
Makowski Szym., siodl. 


Ul. Grudziądzka 


Makowska Leok., krawc. 
Stopera Józ., robotnik 
123/125 Klechowitz Hermann, 
dekarz 
Beszczyński Teod., mur. 
Kłechowitz Artur. mech. 
126 Małkowski Józef, rolnik 
Małkowska Stan., rob. 
129 lak Franc., rolnik 
Bol!ucki Franciszek, rob. 
Bogucki Franc.,r obotnik 
t>ogucki Józef, robotnik 
BOj!ucka Cecylja, rob. 
Jackowska Franc., han- 
dlarz owoców 
Tafel Zbigniew, biural. 
Wiśniewski Mat., szewc 
130 Klein Jan, bez zawodu 
Chyła Bern., robotnik 
Radtke Apol., bez zaw. 
138 Dukowski Jan, robotnik 
Becker Wanda, robołnic. 
Chylarecki Ant., robotno 
Dukowski Ign., ślusarz 
Dukowski Sylw., urzędn. 
kolejowy 
Filipski Piotr, kond. kol. 
Łukomski Franc., pod- 
mistrz 
Łukomski Jan, emeryt 
Michalski Franc., rob. 
Nowicki Antoni, robotno 
Nowicka Wanda, robotno 
139 Straszewska A., wdowa 
KrYl!ier Kazim., post. P.P 
Sielska Marta, b. zaw. 
Słraszewska Leok., biu- 
ralisłka 
W rzcsiński Franc., rolnik 
110 Dukowski Jan, ul. Gru- 
dziądzka l. 138 
Kowalski Andrzcj, rob. 
Krakowski Józ., kowal 
Wiśniewski Jan, urzędn. 
cywilny 
Llmmer Maksym., post. 
Policji Państw. 
,42 Bajer Adolf, bez zawodu 
143 Hoilmann. Jan, Nakono- 
wo 
CaU Ludwik, bez zaw. 
Lewando" ski Bron., rob. 


I 


l SillAN Kil AMAJ śK l 
) 
---- - 


T ÓR

 --:::=::-7 
ADRES TELEGRAF.: "ESKALAM" 
 
T, W S TĄŻ K I. I 
__ __ CENY NAJN'lsZE. ; 
---- ------
---. 


r- 


OBSAD 


KOR O N K I, 
WYBÓR NAJWIĘKSZY. .... 


L..- 


'- 


24 


-- 


- 


'L- -- 


-
		

/Pomorze_005_07_148_0001.djvu

			l 


Ul. Grudziądzka 
MilI Juljusz, kowal 
Obodzińska Kat., b. zaw. 
Wojnowski Aleks., rob. 
Ziółkowska Teof. b. zaw. 
146 Biichle Karol., wdowa 
Cil'chowski Ludw., post. 
P. P. 
Dejewski Wład., rob. 
Demski Stefan, robotnik 
Jochmann Helena, pielę- 
gniarka 
Jochmann Joanna, kraw- 
cowa 
Joehmann Paw., dozorca 
Szmytkowski Stan., mur. 
149 Strakowski Leon, ogrodn. 
Zapałowski Ign., b. zaw. 
150 Biichle Ka' ol, szewc 
Rubacha Jan, robotnik 
Szeferski Stefan, robotno 
151 Rutkowski Stef., rolnik 
Bartkowski Wład., stróż 
Lewandowski Fr., rob. 
Lawiriska Roz., wdowa 
Milde Jan, szewc 
152 Fcnslau I
n., Grudziądz- 
ka 154 
Duszyński Jan, robotnik 
Karpik Michał, tokarz 
Liss Jan, robotnik 
Murawski Ign., robotnik 
154 Stefański Andrzej, Wło- 
clawek 
Dejewski Ant., rzeźnik 
Lewandowski Piotr, rob. 
Lisecki Stefan. szewc 
Nakielski AlfonS", rzeźnik 
160 Chojnowski St., ogrodnik 
Grclewiez Jan, bez zaw. 
Wierzbicki Bron., poster. 
P. P. 
161 Urząd Osadniczy Ziemski 
Ignatowski Mikoł., funkc. 
kolejowy 
Papke Wer.. praczka 
Sobecka Roz., wdowa 
Stroiński Julj., sekretarz 
poczt. 
Stroiilski Jul;., mechanik 
1621164/166 Zemanek Leon, 
ul. Moniuszki l. 1 


I 


Dyakowski Tadeusz, bu- 
chalter 
Górny Klara, robotnica 
Górny Michał, robotnik 
Górny Leok., robotnica 
Jędraszewski Reinhold, 
Uracz 
Jumrych Kar., nadmistrz 
fabryki 
Nowakowska Katarzyna, 
wdowa 
PaJ:lkiewicz Tad., zarząd- 
ca fabryki 
Tietze Konst., podmistrz 
fabryki 
165 Jakubowski Paw., kupiec 
Dejewski Wład., rzeźnik 
Grejf Teodor, elektro- 
monter 
Kapała Franc., post. P.P. 
Kręciszewska Katarzyna, 
wdowa 
Kręciszewska Wer., rob. 
Zielińska He!., robotnica 
Zieliński Mich., robotnik 
Zieliński Leon, biuralista 
168 Golinowski Fr., rzeźnik 
Dulka Wer., służąca 
Lewandowski Franc., urz. 
cywilny 
Steinke Aug., bez zaw. 
170 Haberland Paw., piekarz 
174 Chrzanowski Bonisław, 
ogrodnik 
F rankiewicz Anna, rob. 
Frankiewiez Franc., rob. 
Frankiewicz Marta, rob. 
F rankiewicz Zofja, rob. 
Kąklewski Adam, rob. 
Kopacka Agn., lobotnica 
Lewandowski Francisz., 
robotnik 
Wiśniewska Joanna, rob. 
Ziółkowska Ant., wdowa 
184 Gębarski Jan, murarz 
Gębarska Anna. 'obotn. 
Gębarska Marja, krawc. 
Gębarska Anast., posług. 
1 185 :f;g

t:a::'T:::
 (
t:: 
dla starców) 


UJ. Grudziądzka 


Drespa Ma!"ja, bez zaw. 
Dulska Franc., bez zaw. 
Ertmann Karol, bpz zaw. 
Kalisch Ludwik, b. zaw. 
Lau Maks., bez zawodtl 
Lewandowski Aleks., bez 
zawodu 
Malinowski Marjan, bez 
zawodu 
Nalaskowska Leok., kie- 
rowniczlra zakładu 
Pick Eufro.lyna, b. zaw. 
Pick Gottfried, bez zaw. 
Schultz Aug., bez zaw. 
Skarczyński Marjan, bez 
zawodu 
Spring er Otylja. b. zaw. 
Streich Minna, b. zaw. 
Wahsmann Henr., b. zaw. 
Wygasz Marcin, b. zaw. 
186 Gębarski Paw., wł. domu 
Kozłowska Jadw., wdowo 
Pietrasińska Wc!"., wdowo 
Rumińska Mich., b. zaw. 
Stojałowska Wer., wdowo 
Topolewska Roz., wdowo 
Wróblewska Ant., rob. 
Deniska Marj.. robotno 
Zielińska Marja, wdowa 
KaUewski Wal., robotno 
Katlewski Zygm., b. zaw. 
Grzeszkiewicz Zofja, rob. 
188 Gębarski Paw., ul. Gru- 
dziądzka l. 186 
BocllOCki Wad., robotno 
Brozdowski Wł., rob. 
Cieślakowska Magdalen., 
robotnica 
Górny Ant., robotnik 
Ignatowska Kat., wdowa 
Ignatowska Konst., rob. 
Nowiński Franc., rob. 
Nowiński Feliks, robotno 
Pietrasiliski Ignacy, rob. 
Pietrowski Ignacy, rob. 
Ucińska Franc., robotno 
Ucińska Wer., kucharka 
Wisniewski Stel., rob. 
Zacharczenko Włodzim.. 
urzędn. cvw. 
190 Bretisehneider Władysł., 
funkcjo kolej. 


JF\N DE COMIN 


TORUŃ, 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIRTOWSKIEGO .,: 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCR 
TEL. 189. TEL. 189. 


':5
		

/Pomorze_005_07_149_0001.djvu

			Ul. Grudziądzka 


Ul. Grunwaldzka 


Kanicwski Aleks., porno 
poczt. 
Liehardow Alcks., malarz 
Geisc Paw., funkc. kol. 
BOrLcszkowska Helena, 
biuralistka 
Gcise Chrystjan, b. zaw. 
Ignalowska Ewa, wdowa 
Kowalski Hcnrvk, Eekr. 
Zj. Zaw. Polsk 
Kwiatl;owska Katarzyn. 
bcz zawodu 
Mówka Józef, funkc. pol. 
Ryngwclski Feliks, for- 
lniarz 
Romanowski .Jan, b. zaw. 
Homanowsld Józ., rob. 
Sakwińska Ant., wdowa 
Sakwiński Franc., murarz 
Sakwińsld Jan, pom. kol. 
Słowiński l	
			

/Pomorze_005_07_150_0001.djvu

			Ul. Grunwaldzka 


-- 
--------------- 


Ul. Ignacego Danłelewskiego 


f 


D"markow
ki Leon, rob. 
Groclii I
naey. robotnik 
KarlO\vski Bronisł.. rob. 
Karlowska Hel., robotnica 
Karlowski Jan, robotnik 
Krauze WIad., murarz 
Lewandowski B on., do- 
rożkarz 
Lewandowski Leopold -- 
doro;'I,au 
Lewandowski Słan., rob. 
Lewandowska Teodora - 
wdowa 
Ą1akowski Ant., rohotnik 
Markowski Jan, robotnil, 
Mikołajski Ant., robotnik 
Orłowski Franc., robotno 
Przybylski Józef, SlH' 
Smietańska Leonarda - 
szwaczka 
Springer Anna, robotnica 
Slier Karol, garncarz 
Slier Wilhelm., wdowa 
\\;;innic!d Jan, robotnik 
5 Magistrat m. Torunia 
Dziemecki Jan, robotnik 
6 a I10ffrnann Marj., rob. 
Boianowska B., wdowa 
Hoffmann Małg., sklep. 
Hoffmann Leon, urz. fabr. 
Lcwandowski Jan, pttst. 
P. P. 
Randfleisch Franc., rob. 
6 b Gardzielewski Teodor, 
handlarz 
Gardzielewski BoI., han- 
dlarz 
Gardzielewsk.\ Pelagja- 
szwaczka 
Majewski Leon, robotnik 
7 Fiedler Wład., robotnik 
8 Swieżewski Czesł., War- 
szawa 
Gierszewski Józef, post. 
P. P. 
Jarocki Ludwik, ślusarz 
Margańska F r., wdowa 
Margański Ign., murarz 
Margańska Wikt., rob. 
Rygielski Józef, murarz 
10 a Belcarz Waci., murarz 
Belcarz Franc., wdowa 


Kusz Herm., robotnik 
Ordon Stan., slolarz 
Romatowski Kar., b. zaw. 
Rogalski Gust., robotnik 
Wiśniewski Stan., rob. 
10 b Flizikowski Aleksy, rob. 
10 cZacharek Wład., p'zed. 
sięb. przewoz. 
12 Bidawski Franc., palacz 
kolejowy 
Radzimiński Jan. szewc 
14 Meyer Gustaw, piekarz 
Drążlwwski Jan. robotno 
Drążkowski Winc., rob. 
Hoffmann Bron., robotno 
"talkowski Maks., rob. 
Ziółkowski Jan, funkcjo 
kolejowy 
16 Weber Marja, kapitalistko 
Krzemińska K., wdowa 
KrzemiIiski Stan., handl. 
Weber Kat., wdowa 
18 Rutkowski Franc., rob. 
Szwankowski Jak., stróż 
miejski 
20 Malicki Tom.. Warszawa 
DobrzYliski Jakób, rob. 
Dobrzyńska l\1arj., Doslu- 

aczka 
Prusiecki Ant., robotnik 
Prusiecka Leok., sz
aczk. 
Sobieraj Aleks., zarządca 
domu 
Ugorek Julj., wdowa 
Wegenka Aleks.. rob. 
22 Piasecki Leon., robotnik 
Gąsiorowski Jan, robotno 
Geldarski Ant., robotnik 
Tomczak Petron., wdowo 
24 Piasecld Jan, robotnik 
Grubba Wilhelm., wdowo 
26 Węgierski Józef, robotno 
Kamiński Franc., b. zaw. 
Penn Małgorzata, wdowa 
28 Chantkowski Franc., rob. 
Chantkowska Fr., rob. 
30 l\1agistrat m. Torunia 
Slańczewski Jakób, rob. 
31 Magistrat m. To'unia 
Przybylski Stan., rob. 
Witkowski Franc., funk- 
cjonarjusz kolejowy 


32 a Gen. Zeligowski, War- 
szaWil 
1.eligowska T.\tj., b. zaw. 
Brażewicz Anna, służąc. 
32 b Wernerowski Ant., rob. 
Lcnc Jan, handl. star. 
żelazem 
Lenc Jan. mura z 
Malinowski BarU., rob. 
Winiarski Woj c., b. zaw. 
40 Kłosiński Ignacy, rob. 
Gulczyński Ant., robotno 
Lipińska Anna, wdowa 
LipiiisIli Franc., piekarz 


Ul. Ignacel!o Danielewskiel[o 
od ul. Rybaki. 
Wicentowicz Au
. Dr., 
Bydgoszcz 
Berendt Zygm., kapitał. 
Buterlewicz Kazim., po- 
rucznik 
Fansclow OUon, stolarz 
Gałone Marta, krawcowo 
Król Aleks., urz. Dyr. rz. 
Wisły 
Kwiatkowski Jan, urz. 
Wojew. 
Laubenstein Wład., ku- 
piec 
Rolbiecki Wojciech, refe- 
rent skarb. 
Szajkiewicz Włodzimierz, 
rderent Wojew. 
Tabaka Anna, służąca 
\Vojciechowski Bolesław, 
st. sekr. skarb. 
Wróblewska Anna, wdo- 
wa 
2 Wrzos Józ., ut. Prosta 
Bezler Leon, stolarz 
Bezler Zofja, biuralistka 
Hepnar Roman, poruczn. 
Kaliszak Leon, mU7"k 
Linkowski Adam, asyst. 
miejski 
Noeske Gustuw" em. nau- 
czyciel 
Reuter Helena, b. zawod. 
Szmak Augustyn, sekret. 
miejski 


JAN DE COMIN 
HURTOWNY 
HA
DEL DRZEWEM 


I 
I 
l! 


TORUN 


UUCA PONIATOWSKIEGO l. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


- 


27
		

/Pomorze_005_07_151_0001.djvu

			Ul. Ignacego Danielewskiego 


Ul. Jana Olbrachta 


I 
I 
. .
 -- .- .- -- .- 
l 
Hnn KHAMAHK J 

 
. - 
J T O R U N J
 
SZEROKR 21. RDR. TEL. EKSKRLRM 

 
. .- -- -- -- .- .- -- 


Szymański Adolf Dr., ref. 
Wojew. 
Wilg o s z Marta, służąca 
3 Szczygielski, Bydgoszcz 
Borkowski Ign., sekret. 
Sądu Apel. 
Hirsch MargLIreta, naucz. 
Uluzyki 
Jarocki Franc., kupiec 
Młodzikowski Jan. dozor- 
ca więzienia 
Moczyńska Lina, emerytko 
Moczyńska Marja, b zaw. 
Nowakowski Zenon, wła- 
ściciel firmy "Liniator" 
Pyrzewska Helena, ste- 
notypistka 
Rejmanczykowska Hel.- 
urzędn. Shlr. pow. 
Sosnowska Lucja, wdowo 
Szmak Artur, pom. kanc. 
Wiśniewski Antoni, kon- 
duktor 
Wroni ak MichLlł, elek- 
tromonter 
4 Gustaw Weesf', wł. f,br. 
Heise Adelina, kucharka 
Szyndowska M., wdowa 
5 JLlchunowicz Ad, Łomża 
Andrzejewski Adam, ka- 
pihm 
Brzeska Marja, służąca 
Eydrygicwiczówna Zofja, 
urz. Pow. Urz. Z. 
Górna Apolonja, wdowa 
Górny Marj., ekspedjent 
Górna Marja, sklepowa 
Józefowicz =:;t ef. , wdowa 
Kamhiski Julj., zarL. 
KawczY{lski Tad., podpo- 
rucznik 
Nowakowski Franc., nau- 
czyciel 
Rindt Apol., biuralistka 
Rindt Joanna, wdowa 
W ojdLlkowska Władysł., 
nLluczycielka 


Ul. Jagiellońtika. 
1 Skarb Wojskowy 
GLljewski Adam, kapitan 


28 


' -
 
 

 i 

 

 : ; 
 


 
 
1 

 -- 1 
. 
W Y BÓR N1\JWIĘK5ZY. I 
CENY Nl\JNIŻSZE. 
 
. 


Hawrylinkowa 1\lalwina, 
wdowa 
Klimsł:a Ałojza, służąca 
Kloss Jan, urz. wojsk. 
Prasuchówna Marja, służ. 
Przepiliński Hieronim - 
pułkownik intend. 
Sroka Tad., porucznik 


Ul. Jana Olbracbt. 


od ul. Sobieskiego 
1 Kisielewski Franc., bez 
zawodu 
Czarniecki Aleks., asyst. 
miejski 
Czarniecki Jan, malarz 
Jabczyński Szczep. rob. 
JLlgodziński Stan., rzeźno 
Jankowski Aug., emeryt 
Janowski Józef, kupiec 
Jaruszewski Mat., rob. 
Ludwig Maria, skłepowa 
Lupkowski Teofil, palacz 
Niewiadomski Wład., rob. 
Sawicki Feliks, kołodziej 
Zadorożny Czesław, żołn. 
2 Słoniecki Franc., murarz 
Beszczyński Aleks., rob. 
I3es7czY{lski Franc.. mur. 
Błaszkiewicz Ałeks., sto- 
larz 
BłLlszkiewicz Anastazja, 
I	
			

/Pomorze_005_07_152_0001.djvu

			l 


Ul. Jana Olbrachta 
=-- 
ZieIaskowski Ant.. rob. 
Zieliński Ant., magazyn. 
U Firma WinkeIhausen - 
Starogard 
Maćkowski Ant., palacz 
koleiowy 
Mllćkowska Ludw., biu- 
ralistka 
Maćkowski Mich., rob. 
Świderski Bronisł.. rob. 
Świderska Franc.. rob. 
Szkodziński Józef, rob. 
Szkodzińska Marta, rob. 
Szulc Franc., praczka 
Szulc Marta, robotnica 
Szulc Michał, biuralista 
13 Heise Robert, ul. Jana 01- 
brachta 1. 19 \ 
Ciszewski F;anc., robotno \ 
Karczewski Jan, robotnik 
Kiedrowska Franciszka- 
posługaczka 
KIamański Franc., kupiec 
Nyks Stanisław, robotnik 
Reszkowski Bolesł.. rob. 
Reszkowski Franc., rob. \ 
Reszkowska Leokadia - 
sklepowa 
Szymecka MarŁa, wdowa 
Wilmanowicz Bron., rob. 
Wilmanowicz Marta, rob. \ 
Wilmanowicz Roz.,wdowa 
Zawacka Marja, wdowa 
15 Heise Robert, ul. Jana 01- 
brachta 1. 19 
AIeks Emilja, wdowa 
AIeks Marta, robotnica 
Bajer Jan, przetok. kolej. 
Bajer Karol, robotnik 
Guzdaj Czesław, przeto- 
kowy kolej. 
G uzdaj Józef. zwrotniczy 
kolejowy 
Kamiński Juljan, robotnik 
Litwiński Franc., kupiec 
Lulkowski Anastazy, rob. 
Lęcka Antonina, wdowa 
17 Tor. Zakład chrom.-lito- 
graficzny Stefanowicza 
Ił) Heise Robert. stolarz 
Behnke Mina, robotnica 
Dombrowski Antoni, rob, 


Gretman n Jan, biuralista 
Gretmann Włodz., lito gr, 
HoHman n Józef, biuralista 
SchiitzIer Ewa, bez zaw. 
Słowikowski W oiciech - 
bez zawodu 
do ul. Kościuszki. 


Ulica JęczlDienna 
o d ul. D ą b r o w s k i e 11 o. 
1 Magistrat Toruń 
polska Szk. Wydziałowa 
patrz Plac Św. Katarzy- 
ny 8/9 
2 Skarb woiskowy 
Białokur Franciszek, puł- 
kownik. lekarz 
Bucholc Edward ppor. 
Dąbrowski Stefan. sierż. 
Grzybowska J., wdowa 
Grzybowski Stan., sierż. 
Saratowicz Tad.. kapitan 
3 Krogh Zofia, Niemcy 
Bumek Jan, chorąży 
Dąbrowska Ant., b. zaw. 
Dankowski Adam, kupiec 
Dankowska Maria, biura- 
listka 
Dankowska Zofja, urzęd.n. 
wojskowa 
Karaszewski Teod., rob. 
Lango wska Stan., służąca 
Leidner Gustaw, robotnik 
Liedtke Wilh., funkc. kol. 
Olkiewicl. Zygm.. fryzjer 
Makowiak Stanisł., sekr. 
miejski 
SuIecki Miecz.. administr. \ 
..Słowa Pom," 
Truderung Mat., wdowa 
Truderung Pwcł, czyść. \ 
okien 
Witkowska Magdalena, b. 
zawodu 
Wołowski Maksymilian- 
stołowy 
W ołowska Wanda, eks- 
pedientka 


Ul. Jęczmienna 


"Firma Richard Thomas, 
właśc. Pepiński Stanisł., 
ul. Kościuszki 6 
Fabryka pierników i biura 
5 Ma\1,istrat Toruń 
Niezabudowany plac 
6 BieIicki Władysław, 
Baczmański Józef. zaW. 
domu 
Dejewski Antoni. werkm. 
Jabłońska Jo,mna. b. zaw. 
Laskowska Franc., b. zaw. 
Nowak Julian, kuniec 
Piechocki Wład., stolarz 
Płaczyński Józef, robotno 
Rutkowski Franc., kowal 
Straus Aug., kowal 
Sulecki Jakób. malarz 
Sulecki Zdzisław, malarz 
Szulc Walerja, wdowa 
Szulc WIad., kupiec 
Tadrowski Ant., str. poż. 
Tomaszewska Marta, biu- 
ralistka 
7 Drukarnia Toruńska 
Magazyn 
8 Rausch Just., kapiŁaliitka 
Kostrzewska Br., wdowa 
Kostrzewska Zofja, urZ. 
banku 
Kotkiewicz Maksym., stoI. 
LeV{ęgłowski Paw., tokarz 
Lopiano wski Wiktor, sę- 
dzia Wojew. Sądu Adm. 
Menke Jadw., emerytka 
Sadzikowski Józef, straż. 
pożarny 
Schmidt Bem., ślusarz 
wom EIźb., skIet'\owa 
Zagrabski Bol., rzeźnik 


Od ul. Proste}. 
9 Jankowski Jan, ul. św. 
Katarzyny 6 
Pomorski Leon, blacharz 
9 a Świecki Tadeusz, Płock 
Borchmann Marjan, agent 
podróż. 
Daniec Józef. urz. poczt. 


Jf\N DE COM\N 


TORUŃ, 


UL. PONIRTOWSKIEGO .li!! 1. 
BUSKO MIEJSKIEGO DWORCł\ 
TEL. 189. TEL. 189. 


INTERES KOMISOWY 


I. 


29
		

/Pomorze_005_07_153_0001.djvu

			Ul. Jęczmienna 


Ul. Kazim. Jagiellończyka 
-- 
-- 
I .Jelińska Hel., biuralistka 
KwiatkowskLl Wanda, biu_ 
ralistka 
J'vlazLllon Jall, sel(r. woje- 
wódzki 
Polowczyk StLlIl., urzędn. 
prywatny 
PerLIżyński Fr., listowy 
Przybylski Alf., lUz. bank. 
Wicka AJ!n., wdowa 
Zakrzewska C., szwaczka 
Zul(rzewski Franc.. rob. 
Zakrzewski Szymon, woź- 
ny pocztowy 


T 
I 


Dejewski Leon, motorowy I Umiński Wacław, kiero- 
tramwaj. wnik fabr. pierników 
Filipek Jan, kapitan Widloch Aug., urz. fabr. 
Jankowski Stefan, urzędn 14 IlIer Henr., rzeźnik 
Starostwa Bencbek Franc., wdowa 
Jarę.nowska Marja, kraw- Górecki Antoni, malarz 
cowa Płocka Anna, robotnica 
Bonick Anna, !lkIepowa Knodet Justyna, wdowa 
Kaczyńska Irena, szwacz. Michnar Fr., urz. wojsk. 
Kaczyńska Klara, książko Muzolf Bolesł., sierżant 
Kaczyński Roman, woźny F 
K k C l . Niezgódlm ranc., b. zaw. 
atarzyńs a ecy Ja, za- Pawlikowski Leon, woźny 
rządczynia domu Pawlikowska M., wdowa 
Konieczko Stan., praktyk. Skuciński Marc., ślusarz 
pocztowy Wonatowska M., wdowa 
Papierkiewicz Anastazja, Zacharek Wad., fryzjer 
służąca Zieliński Wacław, robotno 
Pawlik Hel., urz. Wojew. 
Pawlik Tekla, wdowa 15 patrz ul. Prosta I. 4 
Swoboda Jan, porucznik t6 Dąbrowski Fr., kapitalista 
Swoboda Stel., bez zaw. 
Baranowska Sabina, służ. Bagnowska Pelagja, urz. 
wojskowa 
T csmer Honorata, wdowa Gude Wandu, bez zawodu 
Weiwer Alfons, malarz lIarltc Berta, wdowa 
Weiwer Józef, krawiec 
Ignatowsku Marj., służąca 
Wiśniewska Olga, b. zaw. KrzyżanowsI	
			

/Pomorze_005_07_154_0001.djvu

			T 
I 
 


Ul. Kazim. Jagiellończyka 


Mydlarczyk Si., pro!. gilU. 
Rutkowski BoI., lIt"zędll. 
woj
kowy 
Starom Leok., slui:ąc.t 
Stuwe Emil, cmcryt 
Wiligalska MarjLl, slużąca 
1.agicll Marja, wdowLI 
1.agieIl Hel., nauczycielka 
Żyliński Józef, kupic(; 
4 Szumiclewicz Kaz., IULI- 
szynishl kolejowy 
Grzegorek MartLI, służącLI 
Kaczor Jan, dyr. Ilimnazj. 
żeński ello 
Karczewski Michał, urz. 
wojskowy 
Kucharska Hel., słui:ąca 
Kurczewski Miecz., ppor. 
Nawrat Jan, porucznik 
Podanowski Karol, puł- 
kownik 
Przysiecki Stan., kapitan 
Piekarska Jan., telegraf. 
Sakwiński Wład., stołowy 
S.lIomon Emma, wł. pensjo 
Sobieszczyk Piotr, kier. 
Sołtysiak Franc., poseł do 
Sejmu 
Szadrowski Alf., handI. 
Szarofińska Anast., służ. 
Szynkowski Bron., mech. 
TLIrIo Stefan, porucznik 
Wilewska Marta, służąca 
Wryczówna Agn., b. zaw. 
Zięba Anna, służąca 
6 Ciesielski A. J., Lipno 
Bogusławska Ksaw., ka- 
pitalistka 
Brust Konrad, bez zawod. 
Brust Walter, skład row. 
Dąbrowski Dom., st. se- 
kretarz poczt. i radny m. 
Dąbrowski Leon., stołowy 
Dąbrowska Stan., biural. 
Drawcrt Rud., handlow. 
ElIerbeck Emma, gospodo 
Frydrychowicz Teodor - 
pod prok. Sądu Okr. 
Guziński Józef, kupiec 
Kruczkowski Julj., handl. 
Lissowski Miecz., komi- 
sarz P. P. 


Lissowska Marja, wdowa 
Ładziński Gustaw, pułk. 
Naguszewski Jan, mu arz 
Kl"tlc.dwwski Julj., handl. 
Skiba Helcna, służąca 
Smoczu{lska Cec., służąc. 
Smerlewski Adam, kraw. 
Stawiiiska Hclena, wdowa 
Snikot Agn., służąca 
Urbaniak Kaz., kupiec 
Templin Ludw., urz. P. P. 
Wili {Iska Stan., służąca 
ZLlbel Angelika, handlark. 
Zaborowska Lucja, służ. 
Zabierzowska Lucyna. u- 
rzędn. wojsk. 
Zawodny Marjan, aplikant 
sądowy 
7 Sulikowska Jan., Rusz- 
nicwo 
Chojnacki Mizgier Wło- 
Czarnecka Leok., biural. 
dzimierz, porucznik 
Dolatowski Jan, asystent 
miejski 
Głowack.I Genow., służ. 
JLlnisz Aleks., porucznik 
Kochanowicz Julia, służ. 
KoczwLlra Jan, dyr. Urz. 
Ubezp. 
Nikla" Anna, biuralistk>t 
Niklas Józef, woźny Mag. 
Ojdowski Jan, sekr. poczt. 
Ojdowska Jadw., telefon. 
Ojdowski Kaz., ślusarz 
Potocki Józef, porucznik 
Szolc Karol, kupiec 
Urszułowicz Wilh., kapit. 
Węglorz Jadw., DLmczyc. 
gimnazj. 
W ęglorz Jan, prof. gimn. 
Zander Joanna, służąca 


Ul. Kilińskiego 


od ul. Piaskowej. 
Fa. KrLluze Adolf, Niemcy 
Bojanowski Jan, robotnik 
Bojanowski Jan (syn), rob. 
Fischer Wład., powroźnik 


. 


Ul. Kilińskiego 


------ 
- - -- 


Jasiliski BoI., robotniK 
Jeliński Teodor, robotnik 
MichLIIski Józef, robotni\" 
Murawski Józef, robotnik 
Olszewski Ant., kołodziej 
Streich Aleks., robotnik 
Wasielcwski Jan, robotno 
Wiśniewski Ant., kołodz. 
Wiśniewski Franc., rob. 
Wiśniewska H., szwaczka 
Wiśniewski Jan, murarz 
Wiśniewski Maks., stolarz 
2 Grzeszkowiak Wojciech, 
ul. Kilińskiego 4 
Bielicki Franc., cieśla 
Chalicka Anast., wdowa 
Kraskowska Am., robotno 
Krzyżyński Jan, bez zaw. 
Kiihnast Anna, wdowa 
Michałek Hel., urz. poczt. 
Polakowski Antoni, pom. 
kond. kolej. 
Polakowski Bern., ślusarz 
Wojda Jan, dozorca wię- 
zienia 
Wróblewska M., wdowa 
Schulta Fr., asyst. kol. 
3 Szwajkowski Antoni _ 
Świecie 
vartoszyńska J., wdowa 
Bartoszyński Wład., rob. 
Ciechowski Mik., rob. 
Krauze Leon, robotnik 
Lewicki Leon, robotnik 
Rutkowski Feliks, rob. 
Rutkowski Jan, robotnik 
Szymański 'Wład., kowal 
Wierzbowski Mateusz - 
bez zawodu 
Wierzbowski Józ., prakt. 
skarb. 
Wróblewski Winc., rob. 
Szwejkowska Stanisława, 
krawcowa 
4 Grzeszkowik Wojciech- 
stolarz 
Grzeszkowiak Irena, urz. 
bank. 
Grzeszkowiak [zabela - 
urzędn. sąd. 


. 


JAN DE (GMIN 
HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


I 
I 
I 
I 
I 
II 


TELEFON !SO). 


TORUŃ 


NR. I. ULICA PONIA-:-OWSKIEGO NR. 1. 
BUSKO MIEJSKIEGO DWORCA 


1 ELEFON ISg. 


l' 


.... 


31 


...oiI
		

/Pomorze_005_07_155_0001.djvu

			Ul. Kilińsklego 


Ul. Klolłowic.za 


Grześkowiak Roman, po- Olszewski Władyslaw, st. Grudzień Piotr, robotnik 
moc nik handlowy poster. P. P. Jankowski Józef, muzyk 
Gneszkowiak Wanda Otworowski Piotr, poste- Mataszczak Józef, u.zę- 
urzędniczka runek P. P. dnik Wojew. 
Ott Emilja, wdowa Sroczyński, poster. P. P. Pawłowski Leonard, bu- 
W ołowskll Marj., wdowa chalter 
Wolowskll Gertruda - O d u l. L e g j o nów. Larzycki Hcnryk, asyst. 
biuralistkIl 6 Belski Stan., robotnik Urz. kat. 
5 Olszewski Józ.e.L konduk- Belska Helena, robotnica O u u l. B Y d g o s k i e j. 
tor poczt. Belska Leok., robotnica 
Heisc Fritz, ślusarz 7 a Kamiński Paweł, sekr. 19 patrz ul. Bydgoska 60 
Jankowski Fr., listowy pocztowy 21 Thober Albert, tamiarz 
Norkowskll Agn., wdowa Kamiński Alfons, praktyk. Bartecki Jakób, iitróż ko- 
Norkowski Franc., rob. Kamil1ska Wanda, naucz. szarowy 
Norkowski Józef, pod. SlIkwiński Jan, szofer Lawicki Maks., podoficer 
urzędnik pocztowy 7 b Gawarkiewicz Piotr - Lawicka Ant., pianistka 
'",orkowski Stan., rob. rybak Szałkowska Br., biuralist. 
Olszewski Bron., piekarz Gaczyński Jan, robotnik Sr:czepaniak Szczepan _ 
Olszewska Wer., wdowa Gross Franc., robotnik konduktor kolejowy 
Pawlikowska Anna Kaftański Jan, szewc Szczepaniak Stan., poste- 
szwaczka Kwaśniewski Bern., rob. runkowy P. P. 
Pawlikowski Franc., rob. Kwaśniewska K., wdowa 22. Geduhn Berta, wdowa 
Pawlikowska Helena - MiilIer Wilb., wdowa Chrapowicki Eustachy- 
urzędniczka Miiller Marta, sklepowa handlowiec 
Woliński Stefan, brukarz Ptaszyl1ski Jan, ślusarz Chrapowicki Ignacy, urz. 
5 a Matuszkiewicz J6zcf - ZittIau Gotl., koszykarz prywatny 
kupiec Zieliński Jan, pom. monter Ciszewski Adam, sekr. 
Borzeszkowski Wincenty, 8 Strauss Wilh., ślusarz Izby Skarbowej 
zaw. stacji kol. Jakwart Anna, robotnica Geduhn Aleks., rzeźnik 
EIikowska Konst., rob. Kempski Alfons, dozorca Górna Leokadja, służąca 
Dąbrowski Wawrzyniec, Krawczyński Wal, rob. Januszowa J6z., wdowa 
robotnik Kulakowski Paweł, rob. Kling Henryk, kupiec 
Kowalecki Franc., rob. Niedlich Józ., dozorca Korsak _ Sawicz Olgierd, 
KowaIecka Józ., wdowa 10 Kowalski Fr., konduktor refer. Dyr. dróg wodno 
Kowalecka Leok., rob. Janke Robert, b. zawodu Lupa Józef, podporuczn. 
Kowlecka Wład., sklep. Zielińska Elźbieta, rob. Majusiak Jan, et. poste- 
Kujawiński Michał, pom. 12 G6rny Jan, robotnik runko wy P. P. 
hndlowy Kowalski Jan, szewc Nitkow6ki Leon, pomoc- 
Lubański Albin, ślusarz Urbal1ski Bron., biuralista nik rzeźnicki 
Lubański Ignacy, kowal Urbański Leon, krllwiec Osińska Marta, służąca 
Lubńskll Konst. eksped. Wojewódzki Ant., ppor. 
Lubańska M., szwaczka 23 Thober Albert, KIono
i- 
Malzllhn Bern., blacharz UL ItIonowic:r:. cza 21 
Malzahn Robert, piekarz Dro"omirecki BoI., kapit. 
.. o d P ark li M i e j s k i e g o. .. 
Machciń6ki Józef.. urzę- Marcinkowski Mieczysł., 
dnik pocr:towy Hertwig Augusta, właśc. kasjer 
Machciński Jan, rządclI restauracji Zawacki Juljan, 
gospodarczy Dresler Franciszka, służ. 24 Piwnicka Jadw., 
Machcińska Wikt., wdow Farfaszewska Emilja, urz. Piwnicka Zofja, 
Machcińska Wikt., wdowa cywilna wojskowa 
. r S T E '-- F A '-- N K -- Al -- AM '-- A J '-- S K I 
 T'QR
 UL.:ZER:
 : t 
HDRES TELEGRftF.: E S K f\ L 1\ M . 
\ KORONKI, OBSF1DY, WSTF\ŻKI, I 
; WYBÓR NIIJWIĘKSZY. __ __ ...... CENY N II J N I t S ZE. 
 
.------ - .-.---..- r-- ---r--- r- r- __ .....--..
. 


-- 
--- 


chorąży 
wdowa 
urzędn. 


'12 


)r,. 


-..t.
		

/Pomorze_005_07_156_0001.djvu

			Ul. Klonowicza 


Piwnicki Wlodzimierz 
urzędnik Wojew. 
Grzywiński Jan, robotno 
Hildebrandt Bern., kupiec 
Jastrzemska Marja, służ. 
Kathner Eliza, kapitalist. 
Ladewska Hel., służąca 
Rykalska Hel., służąca 
Zagórski Józef, profesor 
R;mnazjaIny 
żelazny Józef, inspektor 
szkolny 
25 Hertwig Augusta. ul. KIo- 
nowicza 1 
BIascy Gustaw, krawiec 
Domke Ilerta, biuralistka 
Domke Joanna, b. zaw. 
Domke Kurt, biuralista 
Ficht Szymon, muzyk 
Jackowska Helena, urz. 
bankowa 
Jackowski Tom., b. zaw. 
Jackowski Wal., kontr. 
miejski 
Latuszewski Antoni, st. 
sekr. Wojew. 
Latuszewska Helena, biu- 
ralistka 
25 a Hertwig Augusta, ulica 
Klonowicza 1 
Arechjan Jerzy, kanceli- 
sta S:!du Pow. 
Arechjan Karapet, pul- 
kownik rez. 
Arechjan Tatjana. steno- 
typistka 
Dąbrowski Jan, SLewc 
Dąbrowska Hel., robotno 
Macidłowska Marja, tele- 
grafistka 
1\'1umert Mich., gospodyni 
Pilarek Ign., poster. P. P. 
Thiels Józef, szewc 
26 Wunder Jan, Lipno 
Kudriawcew Piotr, fabr. 
pantofli 
Lewicki Miecz., poruczn 
'''lellerowicz Józ., kapitan 
Pawłowski Wład., b. zaw. 
Ż:\!i!ówna Jan., służąca 


27 :2:ołędowski Aleksander, 
Sosnowiec 
Horpeniuk Piotr, st. ko- 
misarz skarb. 
h.rukiewicz Henryk, asy- 
stent Kasy skarb. 
Maltze Janina, pro£. Kon- 
serwat. muz. 
Maltze Stan., urz. Wojew. 
Miklaszewska Janina - 
urz. skarb. 
Nalepińska Zofja, wdowa 
Pianko Anna, służąca 
Rakowska Lucja, urz. P. 
Stow. Ubezp. 
Tapper Piotr, kapitan 
28 Szyndler Stan., urLędnik 
wojskowy 
Boczkowska Helena, urz. 
P. C. K. 
Haun Miecz., inż. wojsk. 
Młynarska Franc., służ. 
Wysocld AleI	
			

/Pomorze_005_07_157_0001.djvu

			Ul. Klonowicza 


Płaskowicki Miecz., urz. 
Województwa 
Średziński Stan., biuralista 
Twardowski Franciszek, 
fryzjer 
Wiśniewska Franc., służ. 
20łędowska Cecylja, biu- 
ralistka 
:2:ołędowski J., biuralista 
:2:ołędowska Kat., wdowa 
39 Iwasyk Aleksander, urz. 
wojskowy 
Brix Marja, wdowa 
Galantowicz Stefanja _ 
urzędn. bank. 
Goli
owski Janisław: po- 
rucznik 
Maliński Hieronim, asyst. 
Województwa 
Malińska Marja, biurLII. 
Znaniccka Marja, asyst. 
poczt. 
40 Reszke Bolesław, stLlrszy 
przodownik P. P. 
Brudehl Elzb., służąca 
Hałajdziak Ign., post. P.P. 
Drożyńsl{a Marj., służąca 
Goga Katarzyna, wdowa 
Goga Klem., sekr. poczt. 
Gosieniecki Władysław, 
technik, Dyr. I Okręgu 
rzek zegl. 
Kowalski Maks., ślusarz 
Lupicka Wanda, b. zaw. 
Markowska Tekla, b. za- 
wodu 
Miiller Karol, malarz 
Myczka Klara, właścic. 
sklepu papieru 
Piętrowski Franc., rob. 
Pietrowski Leon, monter 
Plł
trowski T eod., rob. 
Samp Jan, st. sekr. poczt. 
Sawicki Józef, zwrotni- 
czy kolejowy 
Sochaczewski Józ., kupiec 
Talago BoI., geometra 
T etzlaff Edward, kasjer 
Pawia t. Kasy 


41 Babińsld Leonard, War- 
szawa 
Drumsta Edward, referent 
Województwa 
Diisseldorf Henr., b. zaw. 
Górski Stan., ucz. wojsk. 
Gumowski Szczepan _ 
strażak poż. 
Kuchata Feliks, kupicc 
Miętus Jan, chorąży 
t'ohI Meta, właśc. skhldu 
gorsetów 
Sass Marja, urzędn. bank. 
42 Dziatlik Marja. właścic. 
domu 
Aromiszidze, kapitan 
Bertermann Emil, budo- 
wniczy 
Brcier Franc., technik 
Drążkowski Bern., listowy 
Dybowski Franc., szewc 
Dybowska ,Józefa, ksią7- 
kową 
Dybowska Marta, asyst. 
pocztowa 
Erdmann Marjan, urzędn. 
Województwa 
.Jaru szewski Bron., rob. 
Jarzembowski BoI., urz. 
Województwa 
Kowalski Marjan, tokarz 
Kowalski Wł., maszynista 
Laengner Marta, wdowa 
Kajewski Konstanty, urz. 
Województwa 
Kaszubowski Bronisław, 
nacz. sekr. Wojew. 
Mikeładze Platon, ksiądz 
pułkownik 
Marcinkowski Władysł., 
urzędnik Wojew. 
Marżysz Jan, stud. filoz. 
Nowak Teodor, urzędnik 
Policji Państw. 
Pfoetzer Małgorzata, wła- 
ścicielka pensjonatu 
Plichtówna Wikt., naucz. 
Rachmaninow Olga, biu- 
ralistka 
Schnibbc Anna, wdowa 


Ul. Kochanowski ego 
Sałatko-Petryszcze Bap- 
tistina, nauczycielka 
Szczepańska Bronisława, 
służąca 
WaIkuszowna Łucja, nau- 
czycielka 
Walloch Stan., kupiec 
Wasilczcnko Dr. Michał, 
lekarz wojskowy 
Witwiński Bolesł., inżyn. 
Star. Kraj. 
Wołkowicka WieI LI, nau- 
czycielka 
Wyka Franc., urz. Wojew. 
43 Komorowicz Stefanja, ul. 
Mickiewicza 111 
Achtowa Marcela, naucz. 
Seminarjum 
Chumlin Elźbieta, naucz. 
języka .mgielskiego 
Dąbrowska Franc., poko- 
jowa 
Gabarzanka Czesława - 
urzędniczka 
Gabarzanka Wal.. urzędn. 
Grabosz Erwin, kupiec 
HurkiewicŁ Hel., b. Ław. 
Hurkiewicz ZofjLl, urzędn. 
Kur. Szkoln. 
Knitter Emil, kupicc 
Kownacki Mirosław, ofi- 
cer marynarki 
Lorenz Adela, urzędn. 
Orłowska An., krawcowa 
Orłowski Stefan, robotno 
Otwinowski Stefan, kie- 
rownik banku 
T elle Elsa, urzędn. Kons. 
niemieckiego 
WaItcr Emma, naUCŁY- 
cielka prywatna 
Wesołowska Wanda, słu- 
żąca 
d o ul. S ł o w a c k i c g o. 


Ul. Kochanowskiego 
o d u I. B y d g o s k i e j. 
1 SokuIski Antoni, ul. Byd- 
goska 24 


. -- ...- -- --.......:---....:.------=-
--..:.--.:.-.....:

-.....:.
. 

 S T. V /I J.- A M ' /I j ' C' V I F AR TUCH'I. ROBeJ TKI. ARTYKUŁY r 
! . 1\ ł-1 L "_ 
 .J 1\ J II ZAMPIAI'fSKIE, ŻURNALE MÓD. 
 
l , . T O RUŃ V1t 'r8Ó R NAJ
HĘI(SZ'y. i ' 

 SZEROKA 21. ADR. TEL. ES K A L A A4 C E N 'y NAJNIŻSZ£ 
 
. -- 
- ,- 
- 

 -. -- 
-
 -- -- -- -. . 


34
		

/Pomorze_005_07_158_0001.djvu

			Ul. Kochanowskiego 


Biesiadowski Stan., urz. 
cywilny 
Borucka Anna, b. zajęcia 
Chęciński Karol. urzędn. 
wojskowy 
Ferlacka Jan., kasjerka 
Fister Klara, gospodyni 
Jankowiiki Jan, dozorca 
domu 
Kordasiewił:z Józef, sekr. 
Star. Pow. 
Markiewicz-Dunin Stan., 
inżynier 
Olkiewicz Bron., służąca 
Piotrowicz Hel., kra wc. 
Porożyńska Leok., służ. 
Sikorska Marja, właść. 
pensjonatu 
Wacławik Ludwik, dyr. 
lasów pańsLw. przy Wo- 
jewództwie 
:2;ydowo Miecz., księj!arz 
1 a Sokuiski Antoni, ulica 
Bydgoska 24 
Grendyszvński Mirosław, 
wspólwłaśc. fabryki 
.Jalwbowski Władyslaw, 
cmeryt 
.Jankowski Alojzy, por. 
Jakubowski Stanisław - 
pilot oficer 
3 Kurzbach Paweł, kapital 
Beiger Franc., robotnik 
Oembski Jan, urz. Z.Z.P. 
Hejnowicz Józef, urzędn. 
Z. Z. P. 
Kaniewski Aleks., rob. 
Leszczyńska Olga, wdowa 
Morzycki Karol, inżynier 
dyr. fa br. ..Wanda" 
Musiał Jan, ref. Wojew. 
Schmidt Gustaw, b. zaw. 
Schonhofer Karol. radca 
Wojew. 
';taniszewski Ignacy, sc- 
kretarz Wojew. 
5 Kochinke Fryderyk, ulica 
Sienkicwicza 9 
Borkowski Fcliks, robotno 
Cabak Wład., czeladnik 
malarski 


Garstecki Bron., robotnik 
Kucharski Paweł. robotno 
Lewandowski FrancisŁek, 
blacharz 
Lis Wojciech, post. P. P. 
Maciejewski Mich., rob. 
Mroszczyk Franc., starszy 
majster wojsk. 
Plank Stan., urzędn. Kur. 
Szkoln. 
Przezmerski Henr. cze- 
ladnik malarski 
Smigielski Władysław - 
cukiemik 
Stanowski Józ., sekretarz 
Sem. naucz. 
Szczodrowśki Jan, rob. 
Szynkiclewicz Kat., służ. 
Thrun Wiktor, registrator 
Województwa 
Więcek Stanisław, urz. 
Dyr. Rzek :legI. 
Wiączek Wiktor, urzędn. 
Województwa 
Wiączek Zy
m., urzędnik 
telegraficzny 
Wiśniewska Kat., wdowa 
7 Mamela Franc., kapitalista 
Bo
acka Agn., wdowa 
Drzewicki Wiktor, właśc. 
składu wędlin 
Klemp Maks.. rzeźnik 
Kuzio Rudolf, pporucznik 
Olszewska Anna, wdowa 
Przewoźniakówna Broni- 
shlwa, sklepowa 
Piechowicz Eugenjusz - 
sierżant sztabowy 
Rosiński Edmund, urzędn. 
skarb. 
Rutkowski Czesł., kupiec 
Szyszka Józ., post P. P. 
Pedynkowska Marja, służ. 
Plcwa St., czel. masarski 
\VI obr MLlria, cmerytka 
Zomkowski Franc., st. 
majster wojskowy 
8 Buntkowski Kazimierz, ul. 
Królowcj Jadwigi 1 
Baehr Karol, emeryt 
Karasiewicz Słan., szcwc 


VI. Komanowsklego 


Prusiecki Jan, robotnik 
Sobczak Jan, post. P. P. 
Sobczak Wład., ślusarz 
Szulc Wład., kupiec 
Wysocki Wacław, sierż. 
9 Steindorf Au
., wdowa 
Chmilowskl JuIi. ppor. 
Fichter Franc., siodlarz 
Ka:tmierczak Jan, majster 
wojskowy 
Waliszewski Józ., szewc 
Weiss Leon, szewc 
10 Grodzki Stan., handlowo 
Gli:tniewicz Alit. wdowa 
Gli:tniewicz Leon, rob. 
Gliźniewicz Petron., rob. 
Hoffmann Wer., praczka 
Małkowska Franc., wdowa 
Lipke Wer., bcz 7awodu 
Nowińska Lucja, b. zaw. 
Radoszkiewicz Ant., szof. 
Skalski Miecz., kupiec 
Stanisz KaÓm., b. zawodu 


O d u l. M i c k i e w i c z a. 
11 Cichorski Fel., Dąbrówka 
Bejger Marja, bez zawodu 
Doliński Winc., książkowy 
Jacewicz Konst., sekre- 
tarz Wojew. 
Makowska Konst., wdowa 
11 a Borkowska Leok., bez 
zawodu 
11 a Borkowska Lcok., bez 
Fijałkowski Alf., urzędn. 
Województwa 
Kurzawa Julja, krawcowa 
Puch Emil, garncarz 
Szulc Bron., szyper 
13 Fcege Franc., sekr. poczt. 
Lindner Wanda, b. zaw. 
Schwesig A\1
., robotnik 
14 Danczewicz W., Bielsk 
Amernik Fel., bez zaw. 
Biernacka Hel., urzędn. 
MatusŁkicwicz Selma - 
gospodyni 
Mikohljski J., motorowy 
Miinz OtyljLl, robołnica 
Pcrlin Alehy, urz. P. P. 


JAN DE COMIN TORUŃ 
HURTOWNY ULICA PONIATOWSKIEGO 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
HANDEL DRZEWEM 11 TELEFON 189. TELEFON 189. --ł 
\II. 3. 35 
- - j
		

/Pomorze_005_07_159_0001.djvu

			Ul. Kochanowskiego 


I 


Ul. Kołłątaja 


- -- -- 
------- 


Peszko Tadeusz, sekre- I 
tarz Wojew6dztwa 
Wańska Julj., wdowa 
Wański Józcf, ślusarz 
15 Bt:nz Jan, magazynier El. 
Brzyski Jan, robotnik 
Hezer Minna, robotnica 
Jurkiewicz Marja, rob. 
Kornowski Antoni, rob. 
Kornowska Józ., wdowa 
16 DeIis Fryderyk, magazy- 
nier wojskowy 
Bejger Wład., robotnik 
Dąbrowski Ant., listowy 
LicLkowski Adam, han- 
dlowiec 
SommerfeId Amelja, rob. 
Swolińska Ant., robotnica 
Szulz Karol, stroicicl for- 
tepjan6w 
Wiśniewski Ant., robotno 
Wiśniewska WLlI., robotno 
Wi8niewski Wiad., rob. 
17 Paczkowska Wer., bez 
zawodu 
D<\browski Boll'sł., funkc. 
kolejowy 
Manteufel Leonard, plu- 
tonowy 
Rupiński Jan, robotnik 
Siwek Leon, chorąży 
Szeldiński Wikt., robotno 
Wajdrowska Anast. sluż. 
IR Buczkowski Jan, robotno 
Balcer Józef, rzeźnik 
Gulczyńska Marta, biura- 
listka 
Muzalcwska W., biura I. 
19 Dost Jan, III. Mickiewi- 
cza 101 
Błaszkiewicz Anastazja- 
ekspedjentka 
Błaszkiewicz Jlilj. palacz 
Błaszkiewicz Marta, ste- 
notypistka 
Błaszkiewicz Stefania - 
krawcowa 
Borowska Anna, kra wc. 
Byszewski Fel., elektro- 
monter 
Byszewski Jan, murarz 
nTEFANKA l A-M AJsi, r - 

HK ;: 
 

 i


K(' I 
. J T O R U N l' WYB Ó R N1\JWIĘKSZY. I 
. SZEROKfl 21 flOR. TEL., ESKflLflM C E N Y Nl\JNI:l:SZE. 
 
.
:"""-....----="""'-- -- -- 

 -.. -. 
--...-:r .-- _. . 


S6 


Byszewski Kaz., nauczyc. 
Głaubert Aleks., robotno 
Gomólski Fel., stolarz 
Gomólski Konstanty, rad- 
ny miejsld, stolarz 
Gomólski Maksymilian- 
biuralista 
Jarzynka Ign., urz. P. P. 
Korecka Leok., kucharka 
Korecka Marj., wdowa 
Matuszewska A., wdowa 
Matuszewska Bronisława, 
robotnica 
Matuszewska Helena - 
szwaczkLl 
Matuszewska Paul. rob. 
Poliński Antoni, robotnik 
Rygielski Jan, kontroler 
tramw. 
Szuprit Jakób, funkcjo- 
narjusz kolejowy 
Szuprit Władysława, biu- 
ralistka 
Wiśniewski Wal., robotno 
20 Pohl August, cieśla 
Chruszczyński Antoni - 
majster wojskowy 
Gardzielewski Bronisław, 
malarz 
Gardzielewska Juljanna, 
wdowa 
Sudek Franciszek, robotno 
2t Machran .Tan murarz 


Ul. Kołłątaja. 


o d u I. P o d g 6 r n e j. 
t:3 Gałuszka Ludwik, ulica 
Grudziądzka 84 
Hodammer Wilh., robotno 
Dembek Bern., SLCWC 
Galasiński Franc.. robotno 
Gazda Bolesław, robotnik 
KaczIT'a"ek Hcnryk, funk- 
cjonarjllsz kolejowy 
Kocieński Tad., robotnik 
Kordziński Jan, robotnik 
Krużyński l.eon, funkcjo- 
narjusz kolejowy 
Kwiatkowski Jan, robotno 


Lubkowska Fr., wduwa 
Przybylski Józef, robotno 
Saja Franc., robotnik 
Sobecki BronisI., t obotn. 
SLaladziński Franc., po- 
stcrunkowy P. P. 
Szcrkacki Jan, stolarz 
Walec ki Jan, robotnik 
Zalewski Franc., robotnik 
2 Lewandowski Jan, rob. 
Jaworski Jan, robotnik 
Lewandowski Bron., ślus. 
Lewandowski T cofil, rob. 
Wiśnicwski Józef, kowal 
5 Wilczek Klara, wdowa 
Beszczyński Wad., cieśla 
Bogacki Zbign., robotnik 
Biilow August, stolarz 
Grzegorzewska Dorota - 
robotnica 
Krywaiski Teofil, robotn 
Malkowski Stefan, rob. 
Markuszewski Józ., rob. 
7 Ks. Kroszck - Wiedeń 
Br
żek Teodor, rymarz 
Janowski 'Wbd.. robotno 
Kilkfewicz Wład., rob. 
Smol arek Anast., robotn 
Walisz ew ski Antoni 
kapitalista 
Waliszcwski Juljan, rob. 
8 Szweitrig Franc., robotno 
Lewandowski Franc., rob. 
Prietzlaff Hugo, tokarz 
Rahn Henryk, robotnik 
Schroder Stan., robotnik 
9 Gwizdalski Paweł, malarz 
Piasecki Feliks, robotnik 
to Wojciechowski Jan, ko- 
lodziej 
Ługiewicz Roman, wojsk. 
Su miński BoI., robotnik 
Szwajkowsld Józef, rob. 
W ojciechowska Helena- 
szwaczka 
Wojciechowska Rozalia- 
ekspedientka 
t t Sasowski .Józef, robotnik 
Sasowski Bronisł., pom. 
Impiecki 
Sasowski Franc.. robotnik 


-L
		

/Pomorze_005_07_160_0001.djvu

			Ul. Kołłątaja 


Ul. Koniuchy 


Ciarkowski Jlln, bez zaw. 
Demska Wanda, robotnica 
Lubiszewski Jan, muzyk. 
Rosenau Jerzy, robotnik 
12 Folborski Aleks., kupiec 
Bejger Franc., robotnik 
George Albert, robotnik 
Grucnke Maria, wdowa 
Gumowski Wład., kowal 
Koerber Ka .01, zdun 
Zakrzewski Alojzy, rob. 
O d u l. K o z a c k i e j. 
21 Beszczyński Leon, rolnik 
27 Bendyszewski Pol., ogrod. 
28 EIcrt Aleks., robotnik 
Elcrt Bron.. handlarz 
29 Kłosińska Katarzyna - 
właśc. ogrodu 
Romanowska M., wdowa 
29 a Heinrich Anna, właścic. 
gosp. roln. 
30. Balicki Ant., ul. Koniu- 
chy l. 34 
Słupska Franc., robotnica 
Wilczyński Jan, bez zaw. 
31 Lewandowski L., ogrodn. 
32 Balicki Antoni, ul. Koniu- 
chy l. 34 
Balicki Józef, robotnik 
Ul. Koniuchy Drążek Konst., sługa rat. 
o d S z o s y C h e ł m i ń s k. Napierała Michał, robotno 
4 Danhoffer BoIesł., b. zaw. 33 EIert Bronisław, ul. Ko- 
Danhoffer Wład., b. zaw. niuchy l. 28. 
Plata Jan, robotnik Karczewski Ant., rolnik 
6 Kawecki Stcf., Bydgoszcz Jaworski Jan, robotnik 
CLyżnikowski Jan, rob. Jaworska Marta, wdowa 
C7yżnikowski Stan., rob. Malinowska Joan., wdowa 
Czyżnikowska Zof.. sklep. Malinowska Zofja, robotno 
ObermiilIer Fr.. wdowa Szczygieł Leon, robotnik 
7 Kochański Józef. robotnik 34 Balicki Antoni, robotnik 
8 Posiadłowski Winc., rob Błażejewicz Marta, wdowa 
Górecka Mad.. wdowa Gąsiorowsl(/\ Br., wdowa 
Gross Teofil. robotnik Nab7dyk ,Jan, plutonowy 
Posiadłowski Alf., rob. Obermiiller BoI., robotnik 
Posiadłowski Bern., rob. Rudowski Ludw., rob. 
Q Kaniewski Fr., bez zaw. Siemiątkowski B., kotlarz 
Ą1ajewski Nikod., ślusarz Świechowicz Stan.. murarz 
Żuchowski Paweł, robotno 39 Lcmke Karol, ślusarz 
10 Pfitzner .Julian, bez zaw. Urbański Wład.. robotnik 
1 Szczygiel Anast., kupicc Błażek Wal.. bcz zawodu d o ul. G r u d z i ą d z k i e j 
IIII
lJI \ 1U.."..umnn"1U..nmj'AmIN"UI!lT""UI'RIIEI'K"llm""I,"'UlI,""UII1II;'1 
=0 ' 
= 

 o.. SZEROKA 32. T O R U N TELEFON 1430 (3 
 


 ZIEMIOPŁODY 

 
iilłłlIHIIIHlJIllIIlIIlllIIllIIIHlllllllllllllllUlIIlllIIlIIllIIlIIlllMlłHlllllllllllllllllłlIlllIIIllmllIlIIIIIII1IIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ii 


13 Bielecki ,Tan, p05rednik 
Bielecki Józef. urz. poczt. 
Kulwicka Anastazja. rob. 
Kulwicki Julian, robotnik 
Lanl!e Rudolf, bez zaw. 
Reiss Kat., bez zawodu 
Szuchmilski Hugon, rob. 
Szarszewski Wal., robotno 
15 Kowalski Michał, robotno 
Sadccka Anna, wdowa 
Skoniecki Franc.. robotno 
Wiśniewski Józef, robotno 
Ziątkowski Józef, woźny 
17 T clke F ryde' yk, murarz 
Jaworski Jakób, b. zaw: 
Murszewski Wiad., rob. 
Miklaniewicz And.. rob. 
Miklaniewicz Paweł, rob. 
Rydzyńska Leok., robotno 
Rydzyński Leon, robotnik 
Toliński JuIjan .robotnik 
19 Neumann Maciej, szewc 
Ncumann Franc.. monter 
Neumann Zofia, kasjerka 
21 Filipski Stan., woźny 
Filipski Ignacy, b. zaw. 
Jarzcmbowska Monika - 
wdowa 
Wronkowski Kazimierz- 
prakt. roIn. 


Od ul. Lelewela. 
27 Gudcrian Herm., ogrodnik 
Guderian Artur, ogrodnik 
Kocieniewski Dominik 
ogrodnik 
Ludwikowski Feliks 
ogrodnil< 
Mazurkiewicz Alf., ogrod. 
Wodecki And z., o
rodnik 
29 Popławsld Wład., rob. 
MiilIer Alfons. podurzęon. 
pocztowy 
Miillcr Jan, robotnik 
Rybicki Józef, kowal 
Ryrlzański Jozef, robotno 


Ul. Końcowa 
o d u l. M a ł a c h o w s k. 


.J 


- 


Kra;ewski Jan, robotnik 
Majszewski Jan, robotnik 
2 Kulczycka K., Tuchola 
Nadolski Piotr dorożkarz 
Suska Czcsł.. b. zawodu 
Suski Leon., młynarz 
Wilamowicz Wład., rob. 
3 PodbicIski Teofil, robotno 
Bukowiecka Ewa, wdowa 
Kukiclska Joanna, rob. 
Podbiel ski Władysł., wła- 
ściciel karuzeli 
Ruszkowska PeIagja. rob. 
Wiśniewski Wf ad., stra- 
żak poż. 
4 Dondalski Teodor, maszy- 
nista 
Dondalska A., szwaczka 
Dondalska W., szwaczka 
Grzybowski Franc.. rob. 
Piorkowski Włao.. IObotn. 
Wesołov'ski Józef, rob. 
6 Krii
cr Gustaw, ogrodnik 
Autricb Franc., robotnik 
Autricb Marta, robotnica 
Schulz Em., ol!rodniczka 
SLczcpańsl	
			

/Pomorze_005_07_161_0001.djvu

			Muzalewska Ant. służąca 
Nalazek Hel., bcz zawodu 
Orzcchowska M.. służąca 
Rembowska J., książko 
Sosiński Alfred, zasL pro- 
kura t. Sądu Okr. 
Todtcnkopf Berta, wdowa 
Wilczyńska Anna, służ. 
Wintcr Herta, książkowa 
Znaniewicz HcI., służąca 
Zuchliński Juljan. pickarz 
I 12 Hulcwicz Wac., Papowo 
Toruńskie 
Netzel SteL dyr. Stow. 
Riln. handl. 
Makowska Leok., gospodo 
Marwiński Adam, urzędn. 
Tow. Prod. roln. 
13 From i Czamański, Wło- 
cławek 
Antkiewicz Stan.. służąca 
Brondtowski Jan, robotno 
KatIewska Wal.. kuchark. 
Kozianowska Stef., urz. 
wojsk. 16 Jaugsch Stan., bcz zaw. 
Cichocki Stefan, kupicc Bassel Karol., kapitalistka 
Hozakowski Bron., kupicc Gondck Edw., oficcr 
radca miejski i agent Herdcgen Ferdynand, sę- 
O d u I. B y d g o s k i e i. Kons. Rep. Franc. dzia Sądu Apel. 
Lissncr Edward, kupiec Krynicki Włodzim., pułk. 
8 Halik Miecz., em. sędzia Mohr Karol, tainy radca Kuczmówna Anna, służąca 
Klein Marja, służąca Wojew. Lewandowski Franc., urz. 
Kulczycki Sas Julj., ppułk. Popiołkowska Marta, służ. P. I. R. 
Litwinowicz Jan., biu al. Po,,'alska .Joanna, służąca Moraczewska Elwira, bcz 
Nowacka Marj., kucharka Sikora Oskar, ppułkown. zawodu 
10 Doliwa Bertram, kupiec Siłakowska Stan., zarząd. Moraczewska Urszula _ 
Wolf Anna, służąca Zieliński Jan, porucznik książkowa 
11 Zielonkiewicz Marjan - 11 Kołakowski BoI.. kupiec Piestrzyńska Jan., urzędn. 
bez zawodu Szumilas Zofja, służąca Serniak Anna, kucharka 
I3udzinska Wład., służąca 15 GniaT-dowski A.. Radziki Soika Józcf. porucznik 
Dąbrowski Leon, cukiern. Antonowicz Paulina, em. Serafinówna Ada, urzędn. 
Dąbrowski Wład.. agron. nauczycielka wojskowa 
Gajdccki Wład., asystcnt Arkusiewicz Joanna, nau- Tcmpska Marja, biuralist. 
Województwa czycielka Tempska Mon., wdowa 
Gocrgens August, kupicc Arkusiewicz Stan., s"dzia TrzmieIcwska Hel.. służ. 
Grabasz Monika, służąca Sądu Apel. Urzędowski Stanisław _ 
Hintz Alfred, kapitan Arkusiewicz Wanda, urz. urzędnik skarb. 
Kanadys Ksaw., gospodyni P. K. K. P. Wierszucka Leok., służ. 
Krzcmińska A., kucharka Blokus Franc., ref. Woj. WiU Ałojzy. biuralista 
Minor Ludwik, kupiec Bogusz Stefan, inżynier WiU Helena, biuralistka 
.---------------..--..--
---------

-----. 
l r
 E 
".
 

","M
:R 
 Ń 
uc
m
",
 S K i l 
I 
 PRZYBORY DO KRIIWIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU, \ 

 - WYBÓR NRJWIĘKSZY. C E N Y NRJNI:tSZE. . f 
.-----------------------------------. 


Ul. Konopnickiej 


Ul. Konopnickiej 
o d u l. R y b a k i. 
2 Pokraut Teodor, magazyn. 
Kręgclski Rom., kupiec 
J.ątkiewicz Br., poruczn. 
Puchaiska Stef., kra wc. 
1 Gabrielcwicz Józ., właśc. 
kawiarni "Grand" 
DorIoff Gustaw, dyr. kaw, 
Drzewiecka Mari., służąca 
Miloszcwska Zofja, służ. 
Szymańska Anna, służ. 
Tissler Joanna, bufetowa 
Walkowski Fr., kupiec 
6 Labes Frieda, ul. Wielkie 
Garbary l. 29 
Cyckowski Jan, robotno 
Cyckowska Klara, wdowa 
Cyckowska Wanda, rob. 
Leśnicwski Edm., kupicc 
Lcśnicwska Gertr., biura I. 
Lcśniewska Mad" wdowa 
Paulke Franc., krawcowa 
PauIke Józefa, wdowa 
Szydłowska Hel., urz. Woj. 
Szydłowska M., wdowa 
Wolski Lcon, funl	
			

/Pomorze_005_07_162_0001.djvu

			Ul. Konopnickiej 
---- 


WiU Mcl., wdowa 
Zakrzewska Stan., b. zaw. 
18 Niemczyńska Stan., ulica 
l-1ickiewicza 59 
J;!rzezińska Maria, naucz. 
BuchhoIz Stan., rekt. Szk. 
Wydziałowej 
Dani1kiewicz Barbara, urz. 
wojskowa 
Dobrowolski Fel., artysta 
dram. 
Dziemiński Jan, pluton. 
Grządziel Maria, wdowa 
Grządziel Marja, naucz. 
Hellerstrom E., kapitalisl. 
Jabłoński Wikt., urzędnik 
wojskowy 
Kriiger Herman, stolarz 
Kowalski Józef, port jer 
Lcbioda Marja, wdowa 
Krzyżanowski Józef, insp. 
teIef. 
Majewska Franc., służąca 
PauIus Franc., nacz. sekr. 
Sądu Okr. 
Paulus Henr., dentysta 
Sadowska Wład., służąca 
Sawicka Wal.. służąca 
Stachowski Tom.. szofer 
Scheibach St.. pokojówka 
Szwenkcl Aleks., szewc 
Trzebiatowski-:l:muda, Fr., 
urzędnik W ojew6dztwa 
Tuchowska BoI., wdowa 
Wiśniewski Marc., wyw. 
Policji Państw. I 
Wrzesińska Jadw., książko I 
Zawicka Wal., służąca 
20 :l:eIek Józef, Kraków 
Cwiejkowski Kaz.. inspek. 
pocztowy 
Donarski Bern.. stolarz 
Erncst Roz.. biuralistka 
Dra
owska M.. książkowa 
Gałdyńska Wład.. wdowa 
Gayda Ludw., Komisarz 
Policji Państw. 
Graczyk .Tó;r.., biuralistka 
Grzegorzewska Zof.. służ. 
Hainowska Bolesł., krawc. 


Jabłonowski Aleks., sekr. 
Policji Państw. 
Jankowska Bron., służąca 
KamIer Emma, b. zaw. 
KamIe.' Marta, bez zaw. 
Kryzan Stef., urzędn. Ku- 
ratorium SzkoIn. 
Kwiatkowska Marja, rob. 
Lewandowski W., stolarz 
Schimmel Fr.. doz. domu 
Stankiewicz Rom., por. 
Stanowska W., biuralist. 
Stuermer Gertr.. wdowa 
Od ul. Mickiewicza. 
25 Jankowski Jan, ul. Rej- 
tana 4 
Fcldt Stef., bez zawodu 
Gruchot Marc., post. P. P. 
lwicki Anast., ref. Woj. 
Janowska Wal., służąca 
Kwieticki Jan, nauczyciel 
Lewandowski Waldemar, 
kupiec 
Lętkiewicz Fel., wdowa 
Mordas Jadwi
a, wdowa 
Olechowicz-Monwid Jan, 
porucznik 
Oszwałdowska A., wdowa 
Oszwałdowska Marja - 
dentystka 
Połaszewska Marja, służ. 
Turski JuIj.. porucznik 
Wankowska Zofja, służ. 
Wiencek Franc., st. sekr. 
Wojcw. 
\Vołoszczuk Marcin, urz. 
wojskowy 
Zakrzewska Maria, wdowa 
27. Jankowski Stan.. ul. Rej- 
tana I. 4 
Bąkowski Konrad, sckre- 
tarz miejski 
Binder Aleks., emeryt 
Buchner Marj.. insp. więz. 
F eseczko Marja, służąca 
Janiszewski Cz., urz. pry- 
watn"} 
Murawski Kaz., kanc. sąd. 
Rosicld Tom., krawiec 
Sielski Anat., sekr. l. R. 


JRN DE COMIN 


Ul. Konopnickiej 
Sierawski Jan, biuralista 
SmoIka Anat.. prof. gimn. 
Stoppel Jan, urz. poczt. 
Włódarczyk Józ., służąca 
Wróblewski Edw., rotm. 
29 Jankowski Stanisł., ul. 
tana 1. 4 
Andersen Rob., urzędn. 
Kurat. Szk. 
Hinc Leon, post. P. P. 
Kamińska Anna, służąca 
Kossak Marja, kapitalist. 
Langowski Jan, nauczyc. 
gimnazjalny 
Lewandowska St., służ. 
Masełkowski Kazim., st. 
sekretarz Wojew. 
Miecznikowska Marja - 
urz. P. I. RoIn. 
Miecznikowski Stef. st. 
refcrent Kur. Szk. 
Piotrowski Stefan, urzęd- 
nik Dyr. Rzek 2egl. 
Reszke Szczep., naucz. 
gimnazjalny 
Smyk Marja, robotnica 
Stempska Julj., służąca 
Zagórowski Piotr, kapit. 
Zajączkowski Wit., ofic. 
31 Jankowski Stan., ul. Rej- 
tana 4 
Filipski i\.Ieks., mechan. 
Gajewczyk Stan., urzędn. 
państwowy 
Gołaszewski K., stołowy 
Honkc Jerzy, urz. bank. 
Kordek Andrz., b. zaw. 
Kordek Ludw., biuralist. 
Koralewska Hel., naucz. 
Koralewska Ludw., aku- 
szerka 
Korałewski Miecz., urz. 
Pol. Państw. 
Lęcki Fr., urz. wojsk. 
Myndyka- Kat., służąca 
Mytko Stan., bankowiec 
Pawlikowski Fel.. rach- 
mistrz Kasy Skarb. 
Pawlikowski Rom., urz. 
Zakł. epid. 
Pietrowska T cr., służ. 


TORUŃ, 


. 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIRTOWSKIEGO j\:i 1. 
BUSKO MIEJSKIEGO DWORCR 
TEL. 189. TEL. 189. 


--1 


..... 


- 


II 


39 


.....
		

/Pomorze_005_07_163_0001.djvu

			Ul. Konopnickiej 


Płata Marj., służąca 
Pobłocka BoI., stenotyp. 
Pobłocka Kat., wdowa 
Scrożyński KOIlSt., przo- 
downil, P. P. 
Wicr.r.bowska Fr., wdowa 
Wróbl.,wski Miecz., re- 
wiLOr rach. Sądu Ap. 
lalcski Bern., prof. gimn. 
Zdrojewska Hel., telcf. 
Zdrojewski Jak., b. zaw. 
Zclrojewska Wer., billlal. 
d o u I. S ł o w a c k i c g o. 


r 


Ul. Kopernika 


Piotrowski Franc., rob. Saminka Wład., funkcjon. 
Piotrowska Lcok., sklep. kolejowy 
Piskorski Jan, kupiec Szwarcówna Gcrb-., biu- 
Piskorski Juljan, kupi...c ralistka 
Ratajczyk Joan., ekspedj. 12 Magistrat miasta Torunid 
Ratajczyl< M.arja, wdowa Niezamicszkaly 
Splitt Woje., kupiec 13 Smolillówna Zofj., Poznań 
Świeżyński Jan, major Beiler Meier, szcwc 
WessIJ< Aug., kazn. bapL Beszyński Marc., stołowy 
8 \Varnka Franc., ul. Sze- Cseczny Jan, kamas.lnik 
I"Oka 17 Dzięgielewski Franciszek, 
handlowiec 
Kohlschmidt H., rakarz Feishner Wal., Vvdowa 
Kowalski BoI, szewc 
Lcśnicwski Jan, malarz Gruźlewski Wiad., rob. 
lIecht Otto, robotnik 
Slupiński Br., masz. tcatr. Jabłońska Ludw., wdowa 
Trawiński Jan, ślusarz 
Jułkowski Bron., szcVvC 
o d u l. Ż e g I a r s k i c i. Zalewski Wład., piekarz Król Franc.. robotnik 
Zwolińska Leok., h. zaw. I . ht A 1 k b t . k 
Skarb Państwa - MLI- Zymińska Małg., sldepowa .IC l' a s., ro o tli 
ga.lyn Urzędu Skarb. Zymińsld Tom" robotnik I ewandowski Jan, rob. 
Lcwandowski St., instal. 
3 Strchlau Fritz, blacharz 9 Swmiel.,wicz Wład., ul. Lenz Ida, posługaczka 
Fogclman Józef, radca Kaz. Jagiellończyka 4 Kamiński Teodor, robotno 
budownictwa Borchardt Wad., S"7.PWC Lisewski Franc., robotnik 
Ockiszewska M.., słuLąca Kordasz Szym., robotnik Ne.uman Mat., robotnik 
Sonncrberg Bcrta, służ. Klimaszewski Henryk - Ncuman Wal., biuralistkd 
Stcin Nathan, adwokat przemysłowiec Olkiewicz Marj., wdowa 
i notarjusz Piotrowska Jadw., służ. Płoszyńska Marj. wdowa 
\Vronkowska Bronisława, Polakiewicz Józ., maszyn. Prochownik Zygm., szewc 
kucharka Polakiewicz Stan., biural. Spirt Lcizor, szewc 
5 Pałkowski Fr., sekr. m. \Verner Pawcł, stolarz Szwedowski Fr., post. P.P 
Ciborski Marc., kołodziej Zyniś Jan, robotnik Tictz Jan, robotnik 
Jedryc.lkóVvna Lo, elcwka 10 Gaede Artur, Staromiei- Witkowska Kat., wdowa 
Karoń Franc., ks. I,apel. ski Rynek 3 14 Dietrich Emil, Berlin 
wojskowy Fabryka wńdek i likier. Składy i biura "Młyn Lu- 
PiLltkowska M.. 
ospodyni 11 Raltclsherg.,r Leon, ulica bicki" 
Schwarz Fryd., robotnik Rabiańska 14 15 Koh!sehmidt Hcrll1ann, ul. 
Wiśniewska Aniela, asy- Halicki Jan, murarz Kopernika 8 
stcntka miejska Rudych Józ.. asp. kolej. Mazurkiewic.l St., szcwc 
Wiśniewska Ant., kier. Chmielewski Al., robotno Mil.,wski Wojciech, nacz. 
S7koły Handl Dołecki Konst., robotnik woźno Sądu Apel. 
Zieliński Jan, ks.-emcryt KowLllski Ant.. szcwc Rumińska Wład., b. zaw. 
7 Kriigcr Ryszard. kupiec Kowalska lIcI., kasjerka Standarska Ludw., handl. 
Borucka Marja, służąca Kowalska ,Jadw., sklep. 16 Skarb Państwa 
Daniec Józ.. urz. poczt. Kowalska Stef., wdowa Cieplik Stan., Iwtr. skarb. 
Gigarzewicz Waci. książ- Krliger Reinh., szcwc HeIdt Franc., stróżowa 
kowy Losz Józef, robotnik Jarcmko Jan, kom. kotr. 
Jordan Bronisł., służąca Losz Wilh., robotnik skarb. 
KotIiński Winc., kupiec Matlebowski Joachim Koczyk Klem., sierżant 
Michniewski Stan.. ppor. piekarz Nowak Miecz., mI. kontr. 
Piechowiak Cec., służąca Polakowski Wojc., kowal skarb. 
rSTEFAN KALAMAJiK
E

; 
;;;:1 

 KORONKt OBSAD
 WSTĄtKL r 
f WYBÓR NAJWIĘKSZY. ""'1} __ ....... CENY NAJ NIŻSZE. , 
. 
 "-- _...._ ł--r- ___________ 
 _...._- ___ - ___ ______. 


Ul. Kopernika 


40
		

/Pomorze_005_07_164_0001.djvu

			Robakowski Jan, mI. kon- Ujarowicz Kat., wdowa 
irolcr skarbowy Zarzycki Jakób, kowal 
Rhode Marja, wdowa 22 Ziclke Tcodor, kupiec 
17 Woźniak Walenty, ulica Krcnz Paweł, kapitan 
Grudziądzka 194 Pakulska Zofja, służąca 
Dobrosielski St., robotnik StankicwicL Anna, urz. 
G"zcgorzcwsld Józ.. rob. woislwwa 
Hurlin Wilhelm, robotnik Stcinitz Sa\., kupiec 
Kubiak Michał, post. P.P. Szczcgota Jadw., gospodo 
Pashiski Stan., szewc Trzebiatowska Anna, ku- 
Rciwer T com, ślusarz charka 
SIarlin Wilhelm, robotnik Zawadzka Leok., urzędn. 
Zielińska Marja, służąca Woiewództwa 
18 Pasała franc.. b. zawodu I 23 Wojna Winccnty 
CwrlWS7. Aleks., szewc Ciechanowska Marta, 11- 
Cześnik Franc., pokojowa rzędniczka wojskowa 
Denelówna Zofi., Biura\. Grams Wilh., praczka 
Gutowski NapoI., UrLędn. Fcist Marj.. robotnica 
wojskowy Janke Anna, służąca 
Jankowski Józefat, wicc- Libuda August. robotnik O d u I. P i e kar y. 
prczydent miasta Libuda Tcodor, robotnik 29 Dictrich Artur, rcstarator 
Kosacki Antoni, szewc Ncukirch Teodor, murarz Kcsik Antoni, robotnik 
1\'1yt\	
			

/Pomorze_005_07_165_0001.djvu

			r 


Ul. Kopernika Ul. Kordeckiego 
:== =- ------- -= -= -= --=:::z:: 
Lewandowski Franc. -=T Preuss Rud., kupiec Pokorniewski Józef, po- 
urzędnik poczt. I Wiedenhiift Jadw., b. zaw. sterunek P. P. 
Murszewska Helena, urz. I Witkowski Kazim., urz. Prełowski .Józ., muzyk. 
wojskowa Województwa Topnick Marja, robotnica 
Ryniewicz M., sklepowa Wojtyra Piotr, maszynista Wiśniewski Winc., rob. 
Sla
ik E
g., kupiec. 41 Schroder Arnold, stolarz 4 Lubawiński Ant., b. zaw. 
WOJnowski Fr.. kupiec Glogau Lisbet, naucz, ro- Biebel Andrzej, robotnik 
bót ręcznych Bicbcl Olga, robotnica 
O d F o s y S t a r o m i e j- HauschiId Alfr., książko Chylicki Wal., robotnik 
s k i e j. Kohn Wilh., krawiec Falkowski BoI., robotnik 
33 Wakarecy Wanda, ulica PętIinowski Jan, krawiec Fenzlau Bron., robotnik 
Kopcrnika 31 Rons Tcodora, wdowa Kubiak Ignacy, robotnik 
Lopatyńska H., bcz zaw. Wakarecy Elzb. wdowa Kwiatkowska BoI., rob. 
Pyszora Michał, ślusarz Wakarccy Karol, kupiec Kwiatkowski Józef, rob. 
Suchorski Fel., fryzjer Zalewski Antoni, malarz Kwiatkowska Wład., rob. 
Suchorski L., pom. kanc. Lubawiński Florian, po- 
Suchorski W., bednarz O d ul. P o d K r z y w ą sterunkowy P. P. 
35 Lcwandowski R., fryzjcr W i e ż ą. Lubawiński Nik., murarz 
Anusiak Teofil, krawiec Matyk Franc., robotnik 
Gawrysiak Janina, prak- 43/45 Gazownia i Elektrown. PierzchaIski Franc., rob. 
tykantka poczt. Dalbor Bolesław - inż. Szczutkowska Hel., rob. 
Dąbrowski Rysz., sicrż. dyr. Elektr. i Gaz. Szczutkowski Józ., rob. 
Dąbrowska W., sklep. Grzywaczewska J., służ. Wysocki Aloj;r.y, robotno 
Lewandowska Rozalja - Krzaczkowska Melania - Zawacki Fr., ogrodnik 
wdowa bez zawodu 5 Birkner Adalbert, stolarz 
Stolińska Ant.. praktyk. Pryliński Franc., telefon. Blrkncr Albert. stolarz 
pocztowa Witkowska Dor.. b. zaw. Struch Henryk, robotnik 
Struski Józ., funkc. pol. d o ul. B y d J! o s k i c j. 7 Posiadłowa Maria. wdowa 
37 Nitecki Stefan, kupiec Rłaszkicwicz Af!n.. sklep. 
Asmus ZVl!m., kupiec Błaszkiewicz Fr., kowal 
Iwański Aleks., krawicc Ul. KordeckieJ!o Belkowski Leon, ,'obotn. 
,labczyński Wal., murarz o d u I. L e I e w e I a. l\1.atuszak .Józef., biural. 
Komorowski Edm., sekr. MityJ!owska Hel.. wdowa 
adwokacki 3 Klechowicz Hermann, ul. Pietrasiński Kleof., rob. 
Komorowska Fr.. wdowa Grudziądzka 125 Pietrasiński Lcon, rob. 
Komorowska Hel., stenot. Brunk Augusta, wdowa Rogowska Paul., wdowa 
Komorowska M., krawc. Cabańsld Andrzcj, nad- Runiewicz Teofil, rob. 
Lipiński Julj., b. zaw. strażak poż. Zieliński Winc., robotnik 
Olkiewicz Waci., fryzjer Drozdowska Fr., b. zaw. 8 Ij!natowski Robert. pom. 
39 Kozielecki Jan, młynarz Grabarek Wład., wdowa kond. koł. 
Bednarzewska Stefanja, Guzińska Kat., wkdowa Lewandowski Fr., rob. 
krawcowa Guziński Paweł, b. zaw. Lcwandowski Ronst., rob. 
Buldn Kaz.. krawcowa Hinz Paweł, tapicer Nowicka Barb., wdowa 
Drygasówna Fel.. biural. Karpińska Marja, robotno 9 Wacker F'yd., bez zaw. 
Kierwiński Kar., litograf Kurowska Fr., biuralistka Kasprzak Wawrz., post. 
Kulczyńska N. skI. spoż. Lewandowska Fr., b. zaw. Pol. Państw. 
Kulczyński Teł.. fryzjer Nalenz Wład., robotnik 10 Bunkowski Piotr, stolarz 
Koitka Piotr, piekarz Nitkówna Jadw., urżędn. Kant Hcrmann, emeryt 
Kojtka Zofia, sklepowa wojskowa Majewska Roz., robotno 
Lipiński Aloizy, krawiec Olszewski Stan., robotnik Schauer Antoni, robotnik 
Majewski Ludwik, rob, Otto Hermann, robotnik d o ul. P o d gór n e j. 
.
---...: -- -- -....-...:--...:.-....:-...:. -- -- -- -- ....- -.....:.. 
. . 
 ST KAŁAM
j, r C' V III FARTUCH'(. ROBÓTKI, ARTYKlf,ŁY r 
I AJl't..J ZAKOPIANSKIE. ZURNALE MOD. 
. 
· T O R [I N WYBÓR NAJWIĘKSZY. . 
1 SZEROKA 21. ADR. TEL ES KALAM. CENY NAJNIŻSZE. ! 
.

 -. ..... -. -. -- ..... ..... -. -. -. -. _e . 


42
		

/Pomorze_005_07_166_0001.djvu

			Ul. Kościuszki 


ut. Kościuszki 
od ul. Grudziądzhiej. 
Ciemiński Wiad.. handl. 
Ceraficka Klara, służąca 
Kukawka Miecz., poster. 
Pol. Państw. 
Rygielski Józcf, robotnik 
Stcmpa Franc., ref, Star. 
2 Bauer J<'lara, ul. Gru- 
dziądzka 92 
Branicka Kuneg., wdowa 
Dn:ymalski Wład., woźno 
3 Rucki Jan, pickarz 
Chudziński Franc., szcwc 
F alkowski "Mat., przodo- 
".nik P. P. 
Jaśkiewicz Hel., naucz. 
.Taśkiewicz Stan., naucz. 
Kramp Artur, inż. fabr. 
Puch Luise, służąca 
Smarz Ant., post. P. P. 
Stegman Dirk, monter 
Strzelecka Józ., wdowa 
Szytniewski Wł., stolarz 
3 a Wichert Herm., emeryt 
Biclitz Albina, wdowa 
Ccrcficki Jan, robotnik 
Głowacki Jan, post. P. P. 
Grossmann Arn.. kierowo 
Polsk. Ag. Tcl. 
Jarzębkowski Jan, handl. 
Joppek Ant., biuralistka - 
Kcil Wanda, sklepowa 
Kriiger EIza, książkowa 
Mołodyńska Hel., naucz. 
Ossowski Franc., naucz. 
Rubiński Kazirn., kupiec 
Wiśniewski Bron.. ślusarz 
Zinser Juliusz, książkowy 
4 TaHeI J. K., fabr. mebli 
5 Zuziak Antoni, kupiec 
Araczcwski Maks., kraw. 
Blaumann Bron., fryzjer 
Ferra Teodor, robotnik 
Flekser Maria, służąca 
Golawski Wład. Dr.. le- 
karz wojskowy 
Katafias Jan, mechanik 
Katafias Elźb., biuralistka  


Kopka Julja, służąca 
Lewandowska A., wdowa 
Lewandowski F., stolarz 
Lewandowski Franciszek, I 
szklarz 
Lewandowska RozaIja 
stenotypistka 
Miiller Bruno, kupiec 
Miiller Fryc, muzyk 
M.iiller Zygfryd, muzyk 
Pęczkowski GrzymaIa Jan 
porucznik 
Resmer Ksaw., nauczyc. 
Runowicz Wal., robotnik 
Szipper Alojzy, fryzjer 
Zawodniak Paweł, nad- 
strażak poi. 
6 Fehlauer Fr., blacharz 
I icdtkc Emilja, wdowa 
Liedtkc Hel., szwaczka 
Rossol Luisa, bez zawodu 
Rynkowski l'-Hch., rob. 
7 Thorner Brotfabrik, Tow. 
z O. p. 
Janiszewski Ant., robotno 
Janiszewska Hel., biuraI. 
Lewandowska Fr., wdowa 
Lewandowska Gen., rob. 
Rygielska Hel., robotnica 
Sumiński Paweł, szklarz 
T ykarski Leon. robotnik 
8 Góralska Anna, ul. Ko- I 
ściuszki l. 10 
Gajtkowski Szymon, rob. 
Machuta Józef, robotnik 
Sagaden Franc.. stolarz 
Zagórski Józef, stolarz 
Zasacki Stan.. robotnik 
9 Droese Robert, He ings- 
dorf. 
Arczyński Alf., wyw. P.P. 
Klack Marc., werkmistrz, 
radny miejski 
Maćkiewicz Bern., druk. 
Rux Ida, wdowa 
V o
e Erich, buchalter 
Wislocka Anast.. służąca 
Wykrzykowski Wł. D..., 
lekarz 
10 Góralska Anna, kapital. 
Cichoracki Ant., robotnik 


JAN DE COMIN 


Ul. Kościuszki 


Góralski Ben.. robotnik 
Piątek Marja. szwaczka 
Rezmcrski Bern., ogrodn. 
Rosiński .Józef, robotnik 
Rutkowski Kazirn.. rob. 
Sadecki Fr., funkci. kol. 
Zieliński Franc., robotnik 
Ziółhowski Leon, robotno 
11 Falkiewicz M., akuszerka 
DunkeI Konst., bez zaw. 
Lubański Jan, robotnik 
Penn Adolf, bez zawodu 
Zawacki Alfons, miernik 
Zawacka Marta, wdowa 
Zielińska Roz., wdowa 
12 Porsz Syh"cster, murarz 
Bieganowska Anast., rob. 
Bieganowska Marj., . ob. 
Lewandowski Jan, rob. 
ParuIska 
agd., wdowa 
Piasecki Bron., robotnik 
Stenccł Fdward, tokarz 
Rudzieska Maria. wdowa 
Siemiątkcawski BoI.. rob. 
Wiśniewski Alcks.. rob. 
Wiśniewski L<>on. rob. 
SkóImowski Wł.. szofer 
Streich Marta, służąca 
13 Rutkowski Bolesław Dr.. 
lekarz 
Mackus Artur, urz. Woj. 
Grod7ka Marta, służąca 
War
in Aleks., sekr. sąd. 
14 Friedrich Emma, kupcowa 
CieIusiak Wawrzyn., rob. 
Gajda Roch, formjarz 
Kłys Antoni, formiarz 
15 Sobiecki Alf., aptekan: 
Kukiełka Stan., poruczn. 
Stefańska Pelagja, b. zaw. 
Walter Waleri., aptekarz 
Stefanowicz Józef. dyr. 
7akł. chromoli t. 
16 Skowroński Karol. ulica 
Chełmińska I. 12 
Gołębiewska A., wdowa 
Gołębiewski Bern., mul. 
17 Regulińska, ul. Kościusz- 
kil.17a 
Nagórska Anna, robotnica 


TORUŃ 


HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


ULICA PONIATOWSKIEGO 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


43 


.......
		

/Pomorze_005_07_167_0001.djvu

			r 


Ul. Kościuszki 


17 a Reguliński Adam, roln. 
Orlikowski Jan, wicedyr. 25 
urz. pocz t. 
Wicińska Agn., służąca 
18 Lcpcert Marja, wdowa 
Kawska Ida, wdowa 
Lcppcrt Erich, kupiec 
Nowak Bron., kond. tram. 
Wichowski Fr., kołodziej 27 
K oszyńska Zofja, praczka 
S7lIkalska Klara, biuraI. 
19 Salzbrunn Henr., ogrodn. 
Bussc Gert r ., bez zawodu 
Matcrnicki Stan., robotno 
Sulińska Teresa, kra wc. 
20 Szampański Stan., kupiec 
Grzeziński Wład., rob. 
Dybowski Ant., sz
wc 
Dybowski BoI.. stołowy 
Dybowski Bron., kupicc 
Laszyński Karol. szewc 
Mąd7iclcwski Leon, un. 
bankowy 
Szymański Al., dyr. fabr. 
..Swit" 
21 Rippert Emma, bez zaw. 
Cołbccki Stan., robotnik 
Czcrniewski Józ., b. zaw. 
Górsld .Jan, asyst. kolej. 
Kowalewska Hel., b. zaw. 
RatteIsberl! Wilh., wdowa 
Sztukowski Stan., rob. 
Torzewski Stan., robotno 
Wesołowska Anna, rob. 
Wesołowski Józ., b. zaw. 
2:1 Magistrat m. Torunia 
Rutkowski Józcf, rcktor 
Szkoły powsz. 
Rutkowska Jadw., biural. 
Rutkowska Klara, naucz. 
. 23 Guerin
 Maks., rzeźnik 
Bielicki Adam, rzeźnik 
Filipski Paweł, b. zaw. 
Kaimierc7ak Fr., szewc 
Lem: Emilja, wdowa 
Świechowicz Mich., rob. 
Wilke Gottlicb, handlarz 
Zacharek Antoni, stróż 
24 Magistrat m. Torunia 
Chojnacki Jan, przodown. 
Pol. Pańs tw. 
i" ITffAiKA l i-M WK J 

 
i T O R U N il 
4 SZEROKR 21. RDR. TEL. EKSKRLRM 00 
- .- -- -.... -- .- .... -- 


r - --- -- 
Kłoskowska Bron., służ. 
Nelkowski Bron., kupiec 
37 Matllsik Józef, l{Upiec 
Łęgowska Julj., wdowa 
ł.ukaszewska Bronisława, 
urzędn. Star. Pow. 
38 KwcBa Leon, kowal 
KweBa ApoI., ksią:i'kowa 
K wella Jadw., u' Z. Star. 
Powiat. 
Kwella Mon., urz. poczt. 
Łątkowska Leok., książko 
W ojszewski Stan.. robotno 
39/39 a Gapiński Ant., rolnik 
Broniewska Wikt., służ. 
ChojnRcki Jan, listowy 
D7iuba Anna, służąca 
Gorzechowski Jan, por. 
Kowalsld Stan., rolnik 
Zagórski Edm., porucznik 
.10 Wankiewicz Ant., rolnik 
Dombrowski Józef, urz 
wojskowy 
Majewski Antoni, muzyk 
Piotrowsld Bron.. b. zaw. 
Szn>idt Hclena, v,clowa 
40 a Jabłoński Ant., b. zaw. 
Goszka Jan, funkcj. kol. 
Hahn Paweł, restaurator 
Kalinowski Józef, naucz. 
Karsznia Franc., naucz. 
Kuziówna JuIja, biuralist. 
Lamparczyk Juli., naucz. 
Rcimanówna An.. naucz. 
Stankicwicz Mir., por. 
Szulc Franc., bez zawodu 
40 b Liedtke Hugo, b. zaw. 
Singert Paweł, książkowy 
Szamocki Bern., kontroI. 
skarb. 
Szczepański Józef, post. 
Pol. Państw. 
Wiśniewski Jan, robotnik 
40 c Langer Wiktor. piekar7 
Brys Maria, wdowa 
Kłosińska Marj., służąca 
Wachowicz Andrz., por. 
41 Ferber Aleks., b. zawodu 
Chyliński Jan, pom. kanc. 
Ferber Ant., handlowiec 
Kosiński Julian, maszyn. 
- -
 
 

 i
 c
 

 : ;
 


 
 
1 

 -- 1 
. 
W Y BÓR N1\JWIĘKSZY. I 
C E N Y Nl\JNIŻSZE. 
 
. 


Chyleracki Ign., woiny 
Zawacki Fr., ogrodnik 
Zawacki Feliks, biuralista 
26 Paraf ja Panny Marii 
Antczak 'Stan., podmistrz 
budown. 
Dzicrgwa Ign., post. P. P. 
Glonowski Jan. emeryt 
Friedrich Emma., ul. Ko- 
ściuszki I. 14 
Chmielarz Wal., robotnik 
.Jaskuła Stefan. kowal 
,Jaskuła Wal., kowal 
Kartz August, murar"z 
o d u I. P a n i c ń s k i e j. 
30 Paraf ja PLlnny Marji. 
Kwiatkowski Antoni, rob. 
Nielsen Fryderyk, szcwc 
Sadecki Józef, woźny 
Smdzciiski Bron., rzeinik 
Tr
fas Wincenty, szewc 
Wanski Czcsł., biuralista 
Zieliński Marcin, robotno 
31 \'I('as7.czcw
ld A., kupiec 
Giinther 'Adolf, kupiec 
Słupska .Marta, służąca 
Waszczewska M., wdowa 
32 Ruchnicwicz Jan, ul. Mo- 
stowa 10 
(niezamicszkaly) 
33 Bohnke Rudolf, murarz 
Lange Hulda, bc7. zawodu 
35 Bohnke Emma, bcz zaw. 
Gnuszyński Stan.. rzeźnik 
Gnuszyński SteL drol!erz. 
Gnuszyńska Wal.. asyst. 
poczt. 
Krause Minna. b-iuralist!	
			

/Pomorze_005_07_169_0001.djvu

			Ul. Kościuszki 


Ul. Kościuszki 


Kubiak Paweł, stangret 
Ziątkowska Marja, pokoj. 
62 Kozłowski EClll\und. rob. 
Kaznowski Fr., ogrodnik 
Lewandowski Ant., mh. 
Wiśniewsl,i Jan, rob. 
63 Laengner Ernest, Impi,.,' 
Laenl!ner Anml. wdow:\ 
Ziółkowska \Y./ er., kuch .II'. 


Lewandowski Piotr. rob. 
kolejowy 
Lewandowski Wład., ro!\. 
Lisiński Stefan, SLewe 
Maj Wład.. robotnik 
72 DurmowicL Michał, rolnik 
73 Grzanka Józef. rolnik 
Butkiewicz Karolina, słu;" 
Grzanka Apol.. wdowa 
.JanisLewski Jag.. por. 
74 Szuderski Alfred, ul. Ko- 
ściuszki l. 69 
64 Gehrz Hugo, piel,arz Chmielewska Fel.. b. Z,I\\I. 
Błaszkiewicz Jan, stol,lr:r. Kokosiński Ant.. ppor. 
Wierniewski Alf., pi..lh'rz Sonnenfeld BoI.. fUllkcj. 
Wierniewsld FnUle., fun'r- kolejowy 
cjonarjus7 kolejow V SwiechowicL Stall.. wb. 
66 Firma W. SUH,Ul, ob. XI. 75 Tow. AI[c. "Lubaii" 
Maćkowi,lk Alankiewicz Fel., b. zaw. 
Gurtowsld AIl[!r...... werlr- Gębicki Maks.. emeryt 
mistrz Kessel Matylda, wdowłl 
Gurtowska Anna. słdcp Kiełbasińsld Franc., funk- 
Gurtowska Wikt., biur,1 cjonarjusz kolejowy 
O d II l. .1 a n a O I b l' a c h t a Kradziecka Anna. ksia',I; Massalski Konst.. inżynier 
59 Kowalsł,i Wad.. murarz f/I. Fi ma Gersoll i Ska. Mrowiec Kar., służaca 
Gurtowski Ant.. szewc Mlyn Niedźwid.a Marj.. służ. 
.Jasiński Jan. robotnik Oalichow Ry
...ard. 7<1- Ryzmanowski Edw., pod- 
Miszałkowski Stan.. rob: rZadca młyn. urzędnik pocz!. 
F I Gutnł<1nn Jan . m,lsL"Tli..ta Sk warczyński Miecz. Dr.. 
Rynkowski ranc.. pa aCL 1 
L('mm }. mnc.. be? nuv łlapilan lekarz 
kolejowy 
Urbański F.. funllcj. lwI. Mischke Lud w., sI. młyn. Solecki Konst.. st. wachm. 
Sztadlel Rysz., m'yn:\'... WiU Franc.. młynarz 
60 OrzechowslHI M.. b. zaw. 61 a Fir'lla Gerson i Slra. _ 76 Kurowska Kat.. wdowa 
Fedyk J.II1.. naucz. 
irnn. Toruń Recker Jan, kupiec 
Kaczor Stan.. 
ospodyni Kwi	
			

/Pomorze_005_07_170_0001.djvu

			Ul. Ko.ciuszkl 


Gliwińska Roz., służąca I 
Kamiński Dom., handlowo I 
Knieć Franc., rzeźnik 
Krliger Fryd., robotnik 
Olkiewicz Marta, służąca 
Szade Stan., masz. parowo 
WilkoSL Józefa, służąca 
78 KramnitL A, wl. restuur. 
Bojanowsld Kaz., robotno 
Łukaszewski Bron., zwro- 
tniczy kolejowy 
Olto Henryk, mlynarz 
Ramowski Bron., funkcjo 
kolejowy 
ł	
			

/Pomorze_005_07_171_0001.djvu

			Ul. Koszarowa Ul. Krasińskłego 
39 Wisniewslti Stanisł
 
jarocld Bro;'-,- .ślus;-z -= T U l. K r::kiego. 
Jakubiak Józef, post P.P. Jarocki Paweł, kupiec 
Kryś Boi.. plutonowy Królikowski Franc., Iwn- 1 Szuman Władysł., prezes 
Laube Gustaw, biuralista duktor tramw. Sądu Apel. 
I inhc Ign., mot. tmmw. Kry.wals
i Franc:, robotno Kaniewska Marja, kuch. 
Kuclwwski Stan., biural. Mackowłal{ WOJc., post. Pawłowska Zofja, bOlla 
Mal;owiecld Wład., rob. P. P. Stolarczyk Marjol, pokoj. 
Murawsld Stan., pluton. Piela Stan.,. porucznik Szczepani"k Ign., woiny 
Więdawski Jan, robotnik Wesolowskl Aleks., post. 2 l\lagistmt Toruń 
Wower Stefan, podoficer 
 P. . k Przybulski Fr., dozorca 
40 Zal[rzewsJ[a !'1.. wdo
a - Cie
rlsk7
:t
\

botnil[ 10 Gehrz Piotr, ul. Mickie- 
SzupryczyńskI B., wozny , wicza I. 85 
Trapszyc Tom.. pluton. d o ul. Rej a. Duda Rozalja, wdowLt 
Zubkowsld Jllljan, cicśla Ferchert Karolina, b. zaw. 
.011 Byszewski Józ., l'Obotnil( JabczYllska Marja, rob. 
RLtrtoszyński Józ., szofcr Ul. Kozacka Kłos Jan, robotnik 
Bysze,vski Bcrn.. robotno Kłos Leon, robotnik 
BysLewski Wład., szewc o d u I. K o n i u c h y. Nadrowski Bron., rob. 
Dittmer Wład.. chorąży 3 Kappis Artur, bez zaw. Nadrowska \Y./er., wdo\va 
Hoffmann Llldw., pluton. 9 Hinz Oskar, Nowe Piontek Wojc., kowal 
Sobieralsl,i Wikt., listowy Ceglewski BoI., robotnik Schwartz Konrad, malarz 
St{'mpniak Jan, szof,'r .Jaśniewski Franc., rob. \Y./ajde Roz., szwaczka 
Wiśniewski Jan, robotnik Jaśniewski Maks., rob. Zieliński Maks, ślusLtrz 
Tarl!owska Franc., wdowa Jaśniewski Miecz., stolarz 17 Groblewsld Władysł., ul. 
4? Wilkicwicz. Rerlin Drzewoszewska Antonina, Byd
oska l. 10 
Kozłowski Stan.. robotni!, krawcowa Baraliska WCI"., slużąca 
Ossowski -JÓLCf. kowal Drzewoszewska Helena - Hcyne Marja, emcrytka 
Urbański Wł.. post. P. P. krawcowa Dietrich Herm., urL. adw. 
Wieh'z"11ski E., chorąży Kachniak Stan., robotnik Kamulla Antoni, bez zaw. 
\Y./olny Marcin, regist"a- Mosur Ewa, robotnica Kopicka M..rta, n,\Ucz. 
tor rrok Schaak Henrjeta, wdowa Kralewsl,i Fr.. biuralista 
43 Ciżewsld Roch, robotna; Skonieczny Fr., murarz Kralewsld Henr., pods
- 
I wailsld I!!n.. robotnik Skonieezna Selma, rob. kretarz Sądu Apel. 
Kluszyńska Mari., rob. Skonieczna Wanda, rob. Kralewsld Leon, st. sekr. 
Machliński JÓlef, rob. Sypnie wsk i S., urz, P. P. Sądu Pow. 
Maćkowiak I
n., post. P.P. Szmytkowski Jan, technik Mohuczy Wł. urz. bank. 
Malbrandt Au!!., robotnik Wantowski Franc., rob. Rejment Anna, służąca 
Piskorz Aleks., robotnil, Zach Józefa, wdowa swiccz!lOwska M., wdowa 
PIiU Wincenty, szewc Ziółkowska Marja, rob. 
Ryńska Marta, wdowa Ziółkowska Roz., robotno Trzaska Władysław Z Dr., 
Warachewic:r. BoI., rob. 10 Przeperski Ag., ogrodnik Dyr. Wojew. Urz. dr. 
Wiśniewsld Józ., str. po;. Ernes Piotr, robotnik Wellmer Fryd., profesor 
Wiśniewski Józ., krawiec Grabowski WIad.. rybak Liceum 
ZI ' o ' łkowskl ' Jo 'z ., sier7ant J b Wierzbmvska licI., tele£. 
- Przeperska adw., iural. W 
44 Zakrzewski Dam., liston. Przeperski J., biural. adw. ierzbowska J., wdowa 
Grzela A"'n., b. zawodu 12 P 50 \"/achowicL Winc., kapit. 
" Urząd Ziemski - oznań 
lIalagiera Wawrz., b. za...... Bac Piotr, do£Orca domu 
Fagin Olga, służąca 
O p asl.a Molks., P luton. Blumental 1'l'Heh., wdowa 
Jahlke Jan, robotnik 
46 Jarocki Frnac., restaurat. :2:elaLek Daniel, rolnik Błoński \X1ład., skarbnik 
Białożyński Józ., post. P.P. Dyr. RLek :2:egl. 
Llelech Katarzyna, sluż. d o u I. G r u d z i ą d z k i e j. Bonieatli Vinc., b. 7aW. . 
rSTEFANKAiiMAJs


 ;;;;r 

 KORONKI, OBSf\DY, WSTf\ŻKI, i 

=

:-
__::__
 
JN
 
l 


48 


-
		

/Pomorze_005_07_172_0001.djvu

			. 


Buczkowska Wal., siut. Zarzec ki Kaz., prok. bank. 
Brodowska Wer.. sluż. Payonk Sewery, urzędnik 
Czcrna _ Scbwarzenbcrg 80 Komorowiez St., b. zaw. 
Zofja, wdowa Durek Wojc., art. malarz 
Golachowsl,a R., b. zaw. 96 Życzkowski St., lek. dent. 
Glówczcwski Wł., por. Buukus Kat., robotnica 
Hauser Alina, bez zawodu Byszewska Elcon., wdowa 
Malinowska l'vlarja, służ. Filewicz Bron., służąca 
Misiak Jan, służący Groblewski Fr., lobotnik 
Niklewbki Alf., pom. han- Groblewski Stefan, rob. 
dlowy Krokowski Adam, kraw. 
Niklewski Marj., apI. sąd. Lisewska Anna, wdowa 
Niklewska Stef., wdowa Malgorzewicz Marja, rob. 
OVoczarski Paweł, por. Pilarczyk Ludw., wdowa 
Paciorkiewicz Jan, kupiec Rutkowska Pel., robotno 
Pawlica Karol, radca Woj. Wegner Ida, robotnica 
Prz",włocki Aleks, naucz. Zauszniewski Mich., rob. 
SLerm. Zimmermann Andrz., rob. 
Samek Łucjan, przemysł. 97 Romatowski Franc., rob. 
Szczepailska Józefa, służ. Bejl!er Rozalja, bez zaw. 
Wyszucka Marta, sluJ:ąca Krawczyńska A., wdowd 
Zięciakiewicz Br., wdowa Romatowski BoI., stolarz 
6ó ó8 Guzicki Fr., mal,./'Z Romatowski Jan, szewc 
Bitoński Stan., asyst. m. 98 Buntkowski Kaz., ul. KI'. o d N o w o m. R y n k u. 
Knechtel KI., cm. naucz. Jadwigi 1 1 Jakob Rysz.. aptekarz 
Knec"tel Jadw., naucz. Chmielewski Wł., emeryt Buntkowski Kaz., sekret. 
Kolodziejczak Feliks, se- 110roński Leon, st. sekr. miejski 
krclarz celny poczt. Drangelattes Otto, dent. 
Ossow;;ki Wad., asystent Kowalska Mar;a, wdowa Gimkiewlcz Z. Dr., lekarz 
miejski Rutkowski Aleks., kupiec Golińska Marta, służąca 
Sobol"wski Zygm., kapit. Skwarczyński Tad., ref. Kaufmann Henr., aptekarz 
70 Tyllia Hol., Kowalewo Pom. Izby Roln. Kochanowicz Marja, slui. 
Ignatowicz Ant., kondukt. 110 Liber Kazim., pułkownik Schlarbaum Fr., b. zaw. 
tramw Puchowicz Stan. służ. Schiilmann Marja, służ. 
.Janie z Augusta, wdowa 112 Hordyński, Warszawa 2 Reich Juljusz, ul. Pierni- 
Laude Fryd., siodlarz Byliński Jan, robotnik karska l. 1 
Kannabaj Konst., wdowa Czarnecka Roz., wdowa Wichrowski Br., pomocno 
Kannabaj T er., poń1. apt. Gęsicki Franc., robotno kancel. 
72 Tow. Opieki nad małemi Kamiński Jan, podoficer Wiehrowska Elźb.. właśc. 
dziećmi 
 Kaźmierski St., portj. El. składu 
Noack Paula, Lawiadow- Kościeiski Ign., robotnik 3 Głowiński Paweł, szewc 
czyni zakładu Pokuciilski Jan, robotnik Dziarnowska M.. wdowa 
Sehiratis ]\\inna, wdowa Trejderowski Fr., sługa Kubiak Bem., asyst. miej. 
73 Kochinke Fryd., b. Law. ratusz. Kubiak Wawrz., szewc 
Selke Gertr., naucz. pryw. Trejderowski Józ., rob. 4 Reich Juljusz, ul. Pierni- 
Piwjński Stan., urz. Kur. Treiderowska Stan., rob. karska l. 1 
Szkoln. Wierzchowski Józ., kon- Faleński Leon, fryzjer 
Dyma Fryd., inż. kOlRan- duktor kolejowy Lange Maks., zegarmistrz 
dor porucznłk 114 Blichiewicz Konst., be... Lewandowska Józ., służ. 
Metzger Otto, komandor zawodu 5 Chrzanowska Aniela 
Zarzec ki BoI., porucznik Andrzejewski A., rolni)" Warszawa 
.
::::=
::
:::
::
:::::=::=:::=:::
..=::::
.::::::::=::::=::::. 
z: ' : i 
li HURTOWNIA DRZEWEM T O R U N li 
. : ił ł ! F E L I K S K F\ U B E św. KI\TI\RZYNY NR. 6. l łt ! 
TELEFON NR. 550 i 326. 
n t 
.::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 


Ul. Królowej Jadwigi 
1= 


Andrzejewski Jan, funkc. 
kolejowy 
Bereg Maria, bez zaw. 
Głuszcz Stan., ogrodnil< 
.Jakubowski BoI... ogrod. 
Lewszecka Stef., wdowa 
Lewszecki Zygm. Dr., le- 
karz urz. Wojew. 
Lipińska Filom., wdowa 
Pr.zysieeki Henr., asyst. 
miejski 
Przysiecki Jerzy, po'. 
Przysiecki Ludwik, art. 
malarz 
Szut'owska Fel., gospodo 
Wilczarski Bron., służ. 


Ul. KrasińskIego 


Uł. Kraszewskiego 
Niezabudowana. 


Ul. Królowej Jadwigi 


, 
I 


1\1. 4 


49
		

/Pomorze_005_07_173_0001.djvu

			Ol. KrÓlow ej Jadwigi 
I 
I 


Bulmerincq Michał, pod- 
prokurator Sądu ApcI. 
Celllarska Pel., bez zaw. 
Cvbulska Roz., służąca 
Ehlert Helena, sklepowa 
Gębarska Franc., kupc. 
Gębarska Marta kupcowa 
lJricaj Mich., urz. pryw. 
Guske Anna, krawcowa 
lIecheiska Anna, b. zaw. 
Jagielski Stan., sierżant 
Kamiiiski Jan, urz. poczt. 
Kibel' Manfred, kupiec 
Muszyńska l\'laria, służ. 
Sieg Hugo, jubiler 
Wolke Anna, służąca 
6 Granowski Adolf, blach. 
Etmańska Joanna, wdowa 
Leśniewski Edw., kupiec 
Lipińska Jadwiga, urzę- 
dniczka Wojew. 
Matylewska Wanda, bez 
zawodu 
Melanowski Ign., ppor. 
Radziłowski Ad., kupiec 
Słowińska Wanda, służ. 
Wolska Teofila, służąca 
Zae
er Gustaw, kapitan 
7 Dietrich Jerzy, właściciel 
składu żelaza 
Błażejewiez Jadw.. służ. 
Gomowska Helena, służ. 
Pcrnak Jan, kupiec 
Steinwender Otto, organ. 
Szara .Joanna, służąca 
8 Willig Ludwik, kupiec 
9 .Jaworski Franciszek, ul. 
Szeroka 19 
Czekała Franc. bufetowy 
Drzewiecka Rozalja, sluż. 
Grzybowski Henr., elek- 
trotechnik 
Grzybowska Ewa, urzędn 
bankowa 
Karasiński Jan, krawiec 
Kensbock Franc., wyw. 
Policji Państw. 
Kobusiński Jan, b. zaw. 
Kobusińska Aniela, strę- 
czarka 
Kobusiński Stan., stołowy 
Kobusińska Wikt.. rob. 
Krukowski JÓLcf, kupiec 
Krzysztofiak L., kupiec 
Kwasigroch An., kupiec 
Łęgowski T om., krawiec 
Tschepke Hugo, kupiec 
Woźniak Wojciech, kraw. 
10 Szulc Anna, wdowa 
Drążkowski Wad., muzyk 
Dudek Franc., kapral 
Krzeszewska Maria, bez 
zawodu 
Moczek Michał, krawiec 
Starczewski Kaz., pom. 
kupiecki 
WiIIig Ludwik, maszyn. 
11 Gierszewski Franciszek, 
ul. Wielkie Garbary 20 
Galiński Jan, post. P. P. 
Gonczerzewiez Mieczysł., 
krawiec 
Górska Czesława, sługa 
Melerski Alojzy, kupiec 
zbożowy 
Sauerland Wanda, posług. 
Tabaka Ludwik, kupiec 
zbożowy 


o d N o w o m. R y n li li. 
Rezmerowski Józ., b. zaw. 
od ul. Małachowsk. 
Figurski Stan., wdowiec 
l Lisewski Marcin, robotno Gawarkiewicz Marta - 
Galezewska Ant., b. zaw. rzeźniczka 
Kuligowski Józef, robotno Klepinowski Ant., rob. 
Lisewska Ant., robotnica Korzeniewski Leon, za- 
Lisewski Bem., cieśla krystian 
Lisewska Marja, urz. tel. Łukiewska Marja, wdowa 
Lisewska Marta, tkaczka Morenz Dorota, wdowa 
Lisewski Stan., biuralista Nowakowski Aleks., reb. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- . 
FARTUCHY. ROBÓTKI, ARTYKUŁY f 
ZAKOPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. 
. 
t 
-- . 


Nowakowska Leok., sluż. 
Przybysz Rozalja, slużąca 
Reinert Amanda, wdowa 
Reinert Frieda, książko 
Sobotnicki Bron., pułk. 


O d ul. W. G a I' b a I' y. 
16 Jeziorski Wład., właśc. 
składu koszyk. 
Bruszkoski Kar., restaur. 
Bystrzyńska Fr., wdowa 
Jeziorski Franc., elcktro- 
monter 
Jeziorski Leon, koszykarz 
Kausz Marta, słuLąca 
Laskowska Gertr., biural. 
Różański Andrzej, redak- 
tor "Słowa Pom." 
18 Grosser Paweł, kupiec 
Niszkowska Paul., służąca 
Pylw Ludwik, kierownik 
składu konfekc. 
20 Weese Gust., ul. Ign. Da- 
nielewskiego 1. 4. 
Gruenke Paweł, redaktor 
"Słowa Po m." 
Łętkówna Józefa, służąca 
Stawski Czesł., cukiernik 
Szulc Rudolf, dozorca 
Zborzil Stefan, inż. radca 
budowI. miejski 
22 Więckowski Józ., kupiec 
24 Jasiński I., St. Rynek 26 
Gorzka Stan., krawiec 
Klim Olga, hafciarka 
Konkolewski Ludw., stoI. 
Łukaszewska Roz,. sklep. 
do ul. Strumykowej. 


Ul. Krótka 


. - AJSKI II 


VI. Krzyiacka 
2 Kraśnicki Piotr, malarz 
Jabłoński Teodor, pOIn. 
handlowy 
Konrad Anna, robotnica 
Kunz Feliks, robotnik 
Kunz Karol, robotnik 
Lewandowsld Ant., rob. 
Litkiewicz Franc., rob. 
Pawska Marta, ,obotnica 
3 Jęziorski Józef, cieśla 
Hinz Emil, robotnik 
Kalinowski Frallc., mb. 
Okuńsld Ant., robotnik 
Popielewski Wład., rob. 
Susmarski Stan., robotnik 
4 Jeszke Józ., siodlarz 
Gęsicki Bron., k. awiee 
J eszke Stel., biuralistka 
Liczmańska Ewa, wdowa 
Zalewska Roz., wdowa 
6 Waliszewski Jan, murarz 
8 "luzalewski Leon., rzeźno 
Dylewski Bern., robotnik 
Kłosiński Aleks., kowal 
Muzalewska Ewa, krawc. 
l'.owakowsl-i Franc.. lOb. 
Puszertowa Marja, wdowa 
Puszertówna Wal., książk 
10 Wojciechowska Teofila- 
wdowa 
Piotrowski St., dOL. więz. 
Popielewski Szymon, rob. 
Popielewsl-i Szym. (syn), 
robotnik 
Wojciechowski BoI., rob. 
W ojciechowski Wł., rob. 


Ul. Krzyżacka 


_. ES KALAM. 


WYBÓR NAJWIĘKSZY. 
CENY NAJN/ŹSZE. 


- - 


-. 


__e 


-. 
--..:

 


- .
		

/Pomorze_005_07_174_0001.djvu

			I 
JAN DE CGMIN 


Ul. Krzyżacka 


Ryzner Franc.. st. majst. I 
wojskowy 
Sokołowska M., akuszerk. 
Stawicki Franc., robotnik 
Szymkiewicz Jan. handl. 
Wojdała Leon, ślusarz 
2 Winiarski Przem., właśc. 
fabryki 
Niklewicz Franc., ślusarz 
Orylska Anna, gosp. domu 
Rydzyński Stan., ślusarz 
Winiarski Met., ślusarz 
3 Lewandowski St., kupiec 
Antoniewiez Jadw, gosp. 
Gall Elźbieta, stenotypist. 
Gall Leon, podasyst. kol. 
Jankowska Marj., wdowa 
Zydorowicz Jan, kupiec 
4 Rauhut Franc., woźny 
Wojczyński Adam, urzęd. 
prywatny 
5 Gerson Gustaw. właścic. 
młyna 
Ciernicl.a Zofja, książko 
K9walewski Józ., urzędn. 
Starostwa 
Kras Marja, slużąca 
Meisel Else, bez zawodu 
Pieniążek - Odrowąż Ad. 
Dr., st. referent wojsk. 
Schuhmann Ida, kucharka 
Szubryczyńska Ksawera, 
wdowa 
Szubryczyński Wład., se- 
kretarz Wojew. 
6 Pnłaszewski Józ., handl. 
Błędowski Bem.. biural. 
Diekfer Bron., urz. kolej. 
Jcziorski Marjan, krawiec 
Lewandowska An., rob. 
Lcw.l11dowska M., wdowa 
Loszyński A., szewc 
Moszkiewicz Maj., szewc 
Zwolińska Kaz., sklepowa 
Zwoliński Ludw., kowal 
7 KamulIa Ant., ul. Szope- 
na I. 26. 
Gryniewicz Wiad., sek,. 
Wojew. 
.Jasińska Leok., książko 
J.lsińska Maria, wdowa 


Kan1Ulla Franc., piekarz 
Kałdan Józef, szcwc 
Kempa Jan, podoficer 
Krajcwska Maria, sklcp. 
Ossowski Jan, handlowiec 
Panfil Wład., agent handl. 
Reznler Alb., urz. Wojew. 
Sanboraj Mikołaj, krawiec 
Sekiewicz Franc., wdowa 
Urban Józefa, wdowa 
Wyro żeńska Julja, krawc. 
Wyrożeńska M., kucharka 
d o u I. W. G a I' b a I' y. 
Ul. Ks. Kujota 
Niezabudowana. 


Ul. Legjonów. 
5 Krawiecki Wacław, Prze- 
wodowo 
Dylewska Teo£., wdowa 
Grymaszewski Henryk - 
cukiernik 
Grymaszewski J., b. zaw. 
Grymaszewski Jan, pom. 
handlowy 
Murawski Franc., ,obotn. 
Tarczykowski BoI. rob. 
Trepanowski Wł., kołodz. 
6 Kasprzyeki Ant., robotno 
Kasprzyeka Leok., rob. 
7 Borowski Jan, kier. tart. 
Borowski Józ., asyst. In- 
spekcji wodnej 
Lenert Marja, wdowa 
Więckowski Edw., handI. 
Ul. Lelewela 
o d u I. Koł ł ą t a j a. 
3 Hentsehel Gottlieb, wła- 
ściciel zakł. ogrod.. rad- 
ny miejski 
Hentschel Maks., ogrodn. 
Wiśniewska Bron., służ. 
5 Gmina Kościelna Sw. Je- 
rzego 
Gehrke Maks., siodlarz 
Kruszczyński Fr., dekarz 
6 Brzuskniewiez Teofil, rob. 
Bandurski Jan, robotnik 
Broesc Gustaw, bez zaw. 


Ul. Lelewela 


--- 
--- 


BI/Iski Wal., palacz kolej. 
Cichoracki Jan, kasjer 
Elcktrowni 
Ciehoracki Roch, b. zaw. 
Filipski Anast., robotnik 
Kamiński Konst., robotno 
Lamparczyk Ant., robotno 
Lange Franc" wdowa 
Lange Klara, biuralistka 
tubkowski Franc., rob. 
Michalak Roman woźny 
miejski ' 
Piotrowski Tomasz, rob. 
Rogacki Jan, urz. bank. 
Szynakiewicz Fr., kowal 
Targowski Jan, cieśla 
T onn Hellmuth, ślusarz 
lelechowski Roman, rob. 
7 Dzwonkowski Fr., zdun 
Dzwonkowski Paweł rob 
Lisiński Wład.. ślus
rz . 
10 He.nkelmann Fryd., ogrod. 
12 Fr
ese Paw., sekr. miejski 
F
lese Ka!., nuczycielka 
14 PIOtrowski BoI., ogrodnik 
Chrzanowska J., b. zaw. 
16 Schiitz Bruno, Łobżenica 
Jankiewicz Fr., nu:larz 
Jasiński Aleks., robotnik 
Jędrzejewski Jan, wdowo 
Ochocki Stan., kowal 
Ruhnau Wilh., robotnik 
18 Sehiitz Bruno, Łobżenica 
Borkowska M., ucz. wojsk. 
Ciesielski Franc., robotno 
Gromacki Jan, post. P. P. 
Grzymiński .Juljan, malarz 
Laskiewiczówna Bronisł., 
urzędn. wojsi.. 
tużyna Kal., sekr. miejsko 
Wiśniewski Franc.. ko- 
mornik miejski 
Wiśniewski St., post. P.P. 
lurawski Leon, woźny 
lurawska Wład.. biural. 
20 Lewandowski .Jan, rob. 
Bajer Michał, robotnik 
Bordewicz Antoni, rob. 
Lewandowska Leok., fry- 
zjerl,a 
Piasecki Adam, Iw\\ al 


TORUŃ 


HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


i I 


ULICA PONIATOWSKIEGO l. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


-  ----.. 


III. 4
 51
		

/Pomorze_005_07_175_0001.djvu

			o d ul. M a ł e G a I' b a I' y. 
15 Polski Bank Handlowy- 
Oddział Toruń 
Baniewicz Irena, dentysto 
Busch Aleks., książkowy 
Jeziorski Bem., woźny 
Jeziorski Jan, wożny 
Jezuitkowski Jerzy, dyr. 
banku 
Klodziński Wład., wice- 
dyrektor banku 
Koelichen Marja, wdowa 
Manuszewska Anna, sckr. 
Star. Kraj. 
----=- - - 
l SI: KAŁAM-:4 JSKJ II 
- , \ TOR liN 

 SZEROKA 21. ADR. TEL. E S K A L A M. 
..---.-. __ .... 

--.-:a --- 


Tabaka Lud;
k-
p'. -;b

. 
12/14 Stryczyński Kazimierz, 
właściciel drogerji 
Beeli Zygm. Dr., lekarz 
Dyrda Franc., służąca 
Grodecki Leon, bez zaw. 
Kuczora Al., U'Z. wojsk. 
Kuczora Hel., gospodyni 
KucLOra W., funkcjo kol. 
Leopolt Jan, kupiec 
Miiller Marja, kucharka 
Nurkowska Nurek Marja, 
bez zawodu 
Olivain Art., major franc. 
Olszewska Wer., służąca 
Scharf Br. Dr., lek. dent. 
Zal,icowska Stan., pokoj. - 


50 


o d N o w o m. R y n k u. 
1 Rezmerowski JÓL., b. zaw. 
Figurski Stan., wdowiec 
Lisewski Marcin, robotno Gawarkiewicz Marta - 
Galczewska Ant., b. zaw. rzeźniczka 
Kuligowski Józef, robotno Klepinowski Ant., rob. 
Lisewska Ant., robotnica Korzeniewski Leon, za- 
Lisewski Bern., cieśla krystian 
Lisewska Marja, urz. tcl. Łukiewska Marja, wdowa 
Lisewska Marta, tkaczka Morenz Dorota, wdowa 
Lisewski Stan., biuralista Nowakowski Aleks., reb. 
- -
---=-
 -- -
 -- -- -- -- . 
FARTUCHY. ROBÓTKI, ARTYKUŁY f 
ZAKOPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. 
- 
1 
-- . 


Nowakowska Leok., sluż. 
Przybysz Rozalja. slużąca 
Rcinert Amanda, wdow<\ 
Reincrt Frieda, książl,. 
Sobotnicki Bron., pull.. 


O d u l. W. G a r b a I' y. 
16 Jeziorski Wiad., wlaśc. 
składu koszyk. 
Bruszkoski Kar., restaur. 
Bystrzyńska Fr., wdowa 
Jeziorsld Franc., elektro- 
monter 
Jeziorski Leon, koszykarz 
Kausz Marta, służąca 
Laskowska Gertr., biural. 
Różański Andrzej, redak- 
tor "Słowa Pom." 
18 Grosser Paweł, kupiec 
Niszkowska Paul., służąca 
Pyka Ludwik, kicrownil( 
składu konfekc. 
20 Weese Gust., ul. Ign. Da- 
nielewskiego l. 4. 
Gruenke Paweł, redaktor 
"Słowa Pom." 
Łętkówna Józefa, służąca 
Stawski CzesI., cukiernik 
Szulc Rudolf, dozorc<\ 
Zborzil Stefan, inż. radca 
budowI. miejski 
22 Więckowski Józ., kupiec 
24 Jasiński 1., St. Rynck 26 
Gorzka Stan., krawiec 
Klim Olga, hafciarka 
Konkolewski Ludw., stoI. 
Łukaszewska Roz,. sklep. 
do ul. Strumykowej. 


Ul. Krotka 


o d u l. M a ł a c h o w s k. 


- - 


Ul. Krzyiacka 


l 


2 Kraśnicki Piotr, malarz 
Jabłoński Teodor, pOlU. 
handlowy 
Konrad Anna, robotnica 
Kunz Feliks, robotnik 
Kunz Karol, robotnik 
Lewandowski Ant., rob. 
Litkiewicz Franc., rob. 
Pawska Marta, ,obotniea 
3 Jęziorski Józef. cieśla 
Hinz Emil, robotnik 
Kalinowski f. ranc., rob. 
Oktlński Ant., robotnik 
Popielewski Wład., rob. 
Susmarski Stan., robotnik 
4 Jcszke Józ., siodlarz 
Gęsicki Bron., k'awiee 
Jeszke Stef., biuralistka 
Liczmańska Ewa, wdowa 
Zalewska Roz., wdowa 
6 Waliszewski J<\n, murarz 
8 ,..uzalewski Leon., rzeźno 
Dylewski Bern., robotnik 
Kłosiński Aleks., kowal 
Muzalewska Ewa, krawc. 
l'.owakowski Franc.. lOb. 
Puszertowa Marja, wdowa 
Puszertówna Wal., książk 
10 Wojciechowska TcoHla- 
wdowa 
Piotrowski St., doz. więz. 
Popielewski Szymon, rob. 
Popielewski Szym. (syn), 
robotnik 
Wojciechowski BoI., rob. 
Wojciechowski WI., rob. 


Ul. Krzyżacka  


WYBÓR NAJW1ĘK5ZY. 
CENY NAJN/ŹSZE. 


-- _ ..-......-: 


-- 


- -
 


--
		

/Pomorze_005_07_176_0001.djvu

			Ul. Krzyżacka 


Ryzner Franc., st. majst. 
wojskowy 
Sokołowska M., akuszerko 
Stawicki Franc., robotnik 
Szymkiewicz Jan, handl. 
W ojdała Leon, ślusarz 
2 Winiarski Przem., właśc. 
fabryki 
Niklewicz Franc., ślusarz 
Orylska Anna, gosp. domu 
Rydzyński Stan., ślusarz 
Winiarski Met., ślusarz 
3 Lewandowski St., kupiec 
Antoniewiez Jadw, gosp. 
Gall Elźbieta, stenotypisto 
Gall Leon, pod asyst. kol. 
Jankowska Marj., wdowa 
Żydorowicz Jan, kupiec 
4 Rauhut Franc., woźny 
W ojczyński Adam, urzęd. 
pry\
atny 
5 Gerson Gustaw, właście. 
młyna 
Ciernicka Zofja, książko 
Kpwalewski Józ., urzędn. 
Starostwa 
Kras Marja, slu.iaca 
Meisel Else, bez zawodu 
Pienią.iek - Odrowąż Ad. 
Dr., st. referent wojsk. 
Schuhmann Ida, kucharka 
Szubryczyńska Ksawera, 
wdowa 
Szubryczyński Wład., se- 
kretarz Wojew. 
fi Połaszewski Józ., handl. 
Błędowski Bem., biural. 
Dielder Bron., urz. kolej. 
Jeziorski Marjan. krawiec 
Lewandowsl[a An., rob. 
Lewandowska M.. wdowa 
Loszyński A., szewc 
Moszkiewicz Maj., szewc 
Zwolińska Kaz., sklepowa 
Zwoliński Ludw.. kowal 
7 KanmIla Ant., ul. Szope- 
na l. 26. 
Gryniewicz Wład., sek". 
Wojew. 
Jitsińska Leok., książk 
Jasińska Marja, wdowa 


Karnlllla Franc.. piekarz 
Kałdan Józef, szewc 
Kcrnpa Jan, podoficer 
l(rajcwska Marja, sklep. 
Ossowski Jan, handlowiec 
Panfil Wład., agent handl. 
Rczmer Alb., urz. Wojew. 
Sanboraj Mikołaj, krawiec 
Sekiewicz Franc., wdowa 
Urban Józefa, wdowa 
Wyrożeńska Julja, krawc. 
Wyro.ieńska M., kucharka 
do ul. W. Garbary. 
Uł. Ks. Kujota 
Niezabudowana. 


Ul. Legjonów. 
5 Krawiecki Wacław, Prze- 
wodowo 
Dylewska Teof., wdowa 
Grymaszewski Henryk - 
cukiernik 
Grymaszewski J., b. zaw. 
Grymaszewski Jan, pom. 
handlowy 
Murawski Franc., lobotn. 
Tarczykowski BoI. rob. 
Trcpanowski Wł., kołodz. 
6 Kasprzycki Ant., robotno 
Kasprzycka Leok., rob. 
7 Borowski Jan, kier. tart. 
Borowski Józ., asyst. In- 
spekcji wodnej 
Lenert Maria, wdowa 
Więckowski Edw., handl. 
Ul. Lelewela 
o d u l. Koł ł ą t a j a. 
3 Hentschel Gottlieb, wla- 
ściciel zakł. ogrod., rad- 
ny miejski 
Hentschel Maks., ogrodn. 
Wiśniewska Bron., służ. 
5 Gmina Kościelna Św. Je- 
rzego 
Gehrke Maks., siodlarz 
Kruszczyński Fr., dekarz 
6 Brzuskniewicz Teofil, rob. 
Bandu-ski Jan, robotnik 
Brocse Gustaw, bez zaw. 


Ul. Lelewela 


B81ski Wal., palacz kolej. 
Cichoracki Jan, kasjer 
Elektrowni 
Cichoracki Roch, b. za". 
Filipski Anast., robotnik 
Kamiński Konst., robotno 
Lamparczyk Ant., robotno 
Lange Franc" wdowa 
Lange Klara, biuralistka 
Łubkowski Franc., rob. 
Michalak Roman woźny 
miejski ' 
Piotro",:ski Tomasz, rob. 
Rogackl Jan, urz. bank. 
Szynakiewicz Fr., kowal 
Targowski Jan, cieśla 
Tonn Hellmuth, ślusarz 
Żelechowski Roman, rob. 
7 Dzwonkowski Fr., zdun 
Dzwonkowski Paweł rob 
Lisiński Wład., ślus
rz . 
10 He.nkelmann Fryd.. ogrod. 
12 Fr
ese Paw.. sekr. miejski 
Fr1ese Kat., nuczyciclka 
14 Piotrowski BoI., ogrodnik 
Chrzanowska J., b. zaw. 
16 Schiitz Bruno, Łobżenica 
Jankiewicz Fr., mdarz 
Jasiński Aleks., robotnik 
Jędrzejewski Jan, wdo". 
Ochocki Stan., kowal 
Ruhnau Wilh., robotnik 
18 Schiitz Bruno, Łobżenica 
Borkowska M., U'Z. wojsk. 
Ciesielski Franc., robotno 
Gromacki Jan, post. P. P. 
Grzyrniński Juljan, malarz 
Laskiewiczówna Bronisł., 
urzędn. wojsk. 
Łużyna Kal., sekr. miejsk. 
Wiśniewski Franc.. ko- 
mornik miejski 
Wisniewski St., post. P.P. 
Żurawski Leon, wożny 
Żurawska Wład., biural. 
20 Le\\ andowski .Jan, rob. 
Bajer Michal, robotnik 
Bordewicz Antoni, rob. 
Lewandowska Leol.., fry- 
zjerka 
Piasechi Adam, ko\\ al 


JAN DE COMIN 


TORUŃ 


HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


II 


ULICA PONIATOWSKIEGO 1. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


111. 4* 51
		

/Pomorze_005_07_177_0001.djvu

			Ul. Lelewela 


Ul. Lindego 


Wiese Juljusz, kowal 
2(; a Broese Karol, Niemcy 
Szwanke Emil, piekarz 
Szwanke Pawc!, pickar.l 
22 Kielbasińska !\t, wdowa 
Kielbasiński Alojzy, rob. 
Kiełbasiński BoI., robotno 
Kiełbasiński Leon, rob. 
Kiełbasińska Zofja, rob. 
24 Wenzel Franc., robotnik 
Thiel Jan, szewc 
Thiel Nat., krawco\\a 
Wenzel Hel., biuralistka 
26 Tomczak P., pryw. oficja!. 
Kilanowski Bron., funkcj. 
kolejowy 
Kilanowski Józef, funkcjo 22 
kolejowy 
Kilanowska M., wdowa 
Kosiński BoI., robotnik 
Krauklis Ant., mechanik 
Krauklis Jakób, szcwc 
Krauklis Józef, krawiec 
Krauklis Marja, krawcowa 
Łupińska Teofila, wdowa 
Rydziński Jan, robotnik 
34/36 Bom & Schiitze, Gru- 
dziądzka 97 
Araczewski Alojzy, uczeń 
ślusarski 
Balicki Stef., uczeń ślus. 
Ciechorski J., ucz. tok. 
Chamski Fel., uczeń ślus. 
Filarski Jan, uczeń ślus. 
Grzywacz Jan, robotnik 
Jewasińska Paul., b. LaW. 
Kamiński Ant., ślusarz 
Kolerski Piotr, uczeń śl. 
Kruszewski Józ., uczeń śl. 
Lesiński B., uczeń ślus. 
Lewandowski Wład., ucz. 
:\lusarski 
Licznerski Fr., ucz. ślus. 
Maciejewski Al., uczeń śl. 
Majewski Tad., uczeń śl. 
Moryson F lanc., robotnil[ 
Monke Jan, uczeń ślus. 
Nikodem Fr., uczeń ślus. 
Rakowski Rysz., ucz. tok. 
Schulz Bron., uczeń ślus. 
Schulz Hen r., ucz. tokar. 
r 
 J ff A nil t A M fI ! Kl w - -
 
 
;

c


: ; : 


 
 
1
 
i T o RUŃ 

 w y B 6R NJ\JWIĘKSZY. 

 SZEROKR 21. RDR. TEL. EKSKRLRM 

 C E N Y N J\ J N I Ż 5 Z E. 
.


 ...- .-- :......-

 .-- --- 


52 


l... 


Krupka Franc. - radca 
miejski, urzędn. banku 
Cieślak Stan.isł, asystent 
miejski 
Jankowski Marcin, rob. 
Krupka Leokadja, biural. 
Krupka Wład., książko 
Pokorniecki Paweł, rob. 
Sawicki Antoni, handl. 
Sawicki Bern., tokarz 
Sawicki JilIl, robotnik 
24 Grube Henr., bez zaw. 
Ciccholewski J"k., bez 
Lawodu 
Granowska Wer., praczka 
Hammermajster Amanda, 
wdowa 
Hammermajstcr A., bona 
Lipińska Marja, sklepowa 
Lipińska Roz., wdowa 
Obaro wsk a Józ., wdowa 
Ry!,lielska Anast., praczka 
26. Papierkiewicz Józ., rob. 
Papierkiewic:r. Maksym.. 
przetokowy o d u I. M i c k i c w i c L a. 
Prykanowski Jan, rob. 1 Trzciński Piotr, szewc 
32 Olszewska Kat., stolarz Aleksandrzak A.. naucz. 
Głowacka Elźb., - urzędn. Aleksandrzak Marc., pom. 
Starostwa mlecz. 
34 Strzelecki Jan, murarz Brejza Edward, referent 
Bartoszyński Fel., rob. Kid.lII T codol', st. waehm. 
Czerwiński Jan, książko Lassman Anna, asystcnt- 
Gładkowska M., wdowa ka poczt. 
Grubecki Stan., robotnik Lipiński AndrL., cmeryt 
""---- - - -1 
.. 
t 
. 


Skalmierski Ant., uezeń 
ślusarski 
Starosta Apol., wdowa 
Starosta Zygm., tokau 
Szufarski J., uczeń ślus. 
Szczypierowski Stefan- 
uczeń ślusarski 
Witkowski Franc., kowal 
Wiśniewski Ign., tokarz 
Wiśniewska Klara, biural. 
Włódarski Cz., ucz. kotl. 
lakierski Winc., uczeń śl. 
do ul. Grudziądzkiej. 


Ul. Leona Czarlińskieeo. 


Jmaszcwski Wawrz., plut. 
Kawalkowska M., wdowa 
Kasprowicz Antoni, t'ob. 
Ko\\ "Isld Mich"I, dowr.:" 
h.wiatkowsl[a CzesI., rob. 
KwiatllOwslur .Julj., rob. 
Kwiatkowsld M., robotnil[ 
Lipecka Zofja, wdowa 
Łukaszewski Jan, roboln. 
Rumocl,i Piotr, murarL 
RunlOcka Stan., robotni.:a 
Styborski Bron., kapral 
Tmwiński Wal., wdow,1 
Wejszcwski Ka.lim., rob. 
Wejszewska Roz., pmsow. 
\Y./erner Franc., robotnik 
Zaliciński Fr., robotnik 
Żuchowski Franc., robotno 
36 Rzymkowski Jan, robotno 
Dylewska Mon., robotnica 
Dylewski Tedor, robotnil, 
Jeziółkowski Fr., b. ;l	
			

/Pomorze_005_07_179_0001.djvu

			Ul. Lubicka 


Krzyżyński Anast., posie- 
dziciel majątku 
Okruczyilska Leok. służ. 
Olszewski Alojzy, piekarz 
Rumińska Marj., służąca 


r 


Ul. Lubłcka 


Rezmer ludw., podkond. 
kolejowy 
Sulecki Jan, robotnik 
Witkowska Ant., wdowa 
Witkowski Franc., rob. 
37 a Piotrowska .Józefa, ul. 
Kościuszki 57 
Raniszewski Józef, rob. 
Szubert Antoni, brukarz 
Szymański Leon, robotnik 
Szymański Józef, robotno 
Ziółkowski Leon, zwrotno 
38/40 Richter Anna, wdowa 
Koźlikowska Izab., naucz. 
Koźlikowski Juljan, rek- 
tor Szkoły powsz. 
Nelkowski Bem., stolarz 
Pigłowski Wal., funkc. kol. 
Richter Anna, wdowa 
Roznerski Paweł. rzeźnik 
Sommerfeld Br., urz. Woj. 
Stremkowski Józ., por. 
39 Nowak Jan, kowal 
Klimek Anna, wdowa 
Lewandowski Wład.. pom. 
kowalski 
Nowak Józef, kołodziej 
Pawlikowski Leon, pom. 
kowal. 
Wieczorkowski Jan, doz. 
więzienia 
Wierzchowski .Tan, pom. 
kołodz. 
Zielińska Hel., wdowa 
11 a Szatkowski Leon, b. za- 
wodu 
Branicki Wład., zwr. kol. 
Falkowski Stan., robotnik 
Grajkowski Jan, robotnik 
Grajkowski Tom., robotno 
Melerowska St., urz. bank. 
Osińska Franc., wdowa 
42 i 44 Magistrat m. Torunia 
Betlejewski Marj., woźny 
13 Lewiński Franc., ul. Lu- 
bicka 46 
Fajut Józef, rzeźnik 
Rucki Franc., rzeźnik 
Jetkow Łucja, służąc
 
45 Piechowski Słan., rob. 
Dykier Jan, stołowy 


Karaszewski R., ag. pośr. 
Piechocki Leon, stołowy 
Piec hoc ki Maks., pomocno 
dentysto 
Piór Józef. robotnik 
Siudzik Wiktor, rzeźnik 
WiU Bron., kond. kolej. 
46 Wunsch Ewel.. bez zaw. 
Brążkiewicz Nik., bednarz 
Biirschel Ant., funkcjon. 
Tnsp. dróg wodno 
Macierzyński Ant., pakm. 
Macierzyńska Gertr., biu- 
ralistka 
Macierzyńska Jadw., skle- 
powa 
Osieka Julj., em. leśniczy 
Wieczorkowski Jan, rob. 
\'V'unsch Jerzy, szewc 
17 Stelzer Henr., em. kolej 
Dykier BoI., woźny 
Jankowski BoI., tokarz 
Kalas Franc., sekr. poczt. 
Kalas Hel., książkowa 
Maciejewski Jan, post.P.P. 
Mulewska Sal., krawcowa 
Rumiński Jan, stolarz 
Rumiński Jan, ślusarz 
Rumiiiski Leon, stola.z 
Stelzer Karol, ślusarz 
Szwartz Ernst, kond. kol. 
Ziółkowski Jan, kier. poc. 
kolejow. 
47 a Miiller Antoni, st. sekr. 
poczt. 
Andrzejczak, asyst. poczt. 
Dykier Leon, woźny 
Jankowska Martd, wdowa 
Koniszewsld Franc., mur. 
Krzyżanowski Aleks., po- 
mocnik handlowy 
Lewandowski Ant., rob. 
Liss Józef. robotnik 
Miiller Bron., asyst. tel. 
Rutkowski Marcin, kowal 
Werner Jan, robotnik 
Wojciechowski Ant., kn\- 
wiec 
Wojciechowska Wimda- 
biuralistka 


O d S c i e ż I( i S z k o I n e j. 
35 Piotrowska Józefa, ulica 
Kościuszki 57 
Brozdowska Wanda, biu- 
ralistka 
Brozdowski Szymon, rob. 
F alkiewicz Aleks., rzeźno 
Falkiewicz Jan, rzeźnik 
Falkiewicz Józef, rzeźnik 
F alkiewicz Józef, rzeźnik 
Falkiewicz Leon, rzeźnik 
Haftka Franc., rzeźnik 
Haftka Leon, litograf 
Konczalski Wład., funkcjo 
kolejowy 
36 Zduński Bron., kupiec 
Bohlke Józef, fryzjer 
Radecka Genow., służąca 
36 a Olszewska Ks., wdowa 
Cieszyńska Kat., wdowa 
Echaust Józefa, wdowa 
Echaust Marja, nauczyc 
Grabowski Ant., rzeźnik 
Tgielski Józef, robotnik 
Olszewska Eleon., biural. 
Olszewska Hel., biura list. 
Ziółkowski Zygm., maszy- 
nista kolejowy 
37 Piotrowska Józ., ul. Ko- 
ściuszki 57 
Bochińska Cec., wdowa 
Ciesielski Józef, fryzjer 
Dombrowski Jan. robotno 
Dreger Jan, malarz 
Dykwer Emilja, wdowa 
F alkowski Józef, robotnik 
Filarecki Franc., siodlarz 
Filarecki Jan, siodlarz 
Grabowski Jan, ślusarz 
Grenda Maks.. robotnik 
Grenda Paweł, robotnik 
Karczewski Stefan, szewc 
Kruszewski Jan, urz. Star. 
Rożyński Maks., robotnik 
+ r 
 T- E Fł\N r-Kfl-ŁflMflJSK ( J 
I\DR. TEL. ESKRU'M T O RUŃ ULlCI\ SZEROKI\ 21. : 
I PRZYBORY DO KRF\WIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU, \ 
, - WYBÓR NRJWIĘKSZY. - C E N Y NRJNIŻSZE. . f 
-__ --- r_ r___ r__ __________________- 


S4 


l... 


\ 


- 


-
		

/Pomorze_005_07_180_0001.djvu

			18 
i!

Żi 
.
:. 
'n
'hl 63 i:,.:

.tT.:.'
:,,::.i. 
 
Dudek Jerzy, l)iclUlrz Rzeźnia miejska 
Falkowski Józef, !	
			

/Pomorze_005_07_181_0001.djvu

			Ul. Łazienna 


r 
I 


Ul. Łazienna 


Strzelec1d Marceli, urz. 10 Kuwicki Józef. ul. Ła---ł--- Galanter Miecz., szewc 
sIlarb. zienna 12/14 Giżycki Gozdawa Miecz., 
Strzelecka Marja, "dowa Fcist Henryk, mechanik urzędnik bankowy 
Ziarnkowski Ign., rob. Kucz Paweł, kupiec Gregowska Hel., ShtŻi\Ca 
6 nogala Ji>zcf, architekt Roszkowski Bogd., oficer Hohnke Jan., stenotyp. 
EnJ!cI Herm., kupiec Skibicki Julj., kupie;:: Kapczyński Stan., Impiec 
Kłoskowicz Fr., poruczn. Skierski Ignacy, kupiec Kessler Bronisł., książko 
Stachowska J., kucharka Skierski Miecz., kupiec Koziclecki Józef, mala.'z 
Wiwatowslla M., służ. 11 Skarb wojskowy Jabs Hugo. Ilrawiec 
Ziemlewski Franc., stan- Powiat. Kom. Uzupcln. Kontowski Rysz., kupiec 
grct 12/14 Kułwicki Józ., spedyt. Kużyński Józ., bez 7aW. 
Rutkowski CzesI., rob. Lechniak Błażej, kupiec 
7 Soboci(lski Rom., Lipno Rutkowska Ludw., gosp. Urbański Franc., robotno 
Bartoszyńska Anna, bez Rutkowski Stan., robotno 21/23 Jabłoński Henn., kup. 
za'
odu 
Rutkowski Wład., szewc Dwielies Aug., służąca 
Brzeski Bern., nauczyciel Wiśniewski Bron., sierż. Klimek Wanda, służąca 
BrzesIli Józef, emeryt 'sztabowy Knappe Adolf, spedytor 
Czarnecki .Jan, biuralista 13 17 Paraf ja św. Jana Pasała Maks., kupiec 
Depczyńska Marja, służ. Kościół św. Jana Topczyńska Zofja, słu7. 
Felska Franc., biuralistJla 22 Zaczkiewicz Stan., ulic.\ 
Fclska Marja, ekspedj. O d ul. K o p e r n i k a. Mostowa I. 19 
Fełska Monika, biuralist. 16 Firma Damann & Kordes Brauer Jan, stolarz 
Górski Felil[s, plutonowy Spichrz Cyrankowska St., wdowa 
Kasyna Leok, biuralist. 18 Kriehn Robert, ul. Stru- Folborski BoI., robotnik 
Makowski Jan, szewc mykowa 2 Lewandowski Jan, rob. 
Makowska Marta, wdowa Mogiłowska Kat., stenot. Tauber Reinh., urz. bank. 
Palmirska Kaz., sekret. Salomon Emmd, b. zaw. Tcładzicki Franc., rob. 
Województwa SchwiUau Hildeg.. b. zaw. Zieliński Franc., blacharz 
Pawlikowsld Br., biural. Szadrowski Alf., handl. 24 Kasa Chorych 111. Torunia 
Rozinkiewicz Ad., b. zaw. Tober Paweł. fryzjer Anioł Fr., urz. P. P. 
Szwaszkiewicz Agniesz- 19 Martin Marta, wdowa Hcintze Agata, hamłl. owo 
ka, wdowa Boianowska \'11., piastun. Kowalski Aleks, stołowy 
Wandzioch Ludw., rzeźno Dąbrowski Jan, bank. Leitner Wład., poruczn;l< 
Wesner Łucja, biuralistka Dąbrowski Kaz.. kupiec Moszyński Andrz., major 
Wróblewski Jan, rob. Godeń Stel., slu7ąca Neumann Berta, wdow'l 
Zalemski Fr., wI. restaur. Kawczyńska Tda, wdowa Skalski Jan, kupiec 
8 L M I M Milmłski Stel., insp. las. Tomkiewicz M., wdowa 
evy aurycy, u. 0- 2 6 Hethey Oskar, NI ' emcy 
t 7 Miszke Mar;., Imcharka 
s owa Bill R obert, urz. ban kIl 
u .. . t .\hozowska Marta, poko- 
l'la"azyny I S ajnie jówka Głowacka Marja, służąca 
9 Pincel Roman, kupiec Miiller Fcbronia, shlżąci:. Hadryan Wład., handlow. 
Gromke BoI., funkc. kol. Okoniewski Jiln, zawiad. Krueger August, kupiec 
Kalic1la Jadw., b. zaw. restauracji Weber Woj c., st. poster. 
Dziekan Leon, pom. han- Steinborn OUo, Dr. 11<_ Pol. Państw. 
dłowy karz, radny miejski Wolski Antoni, Impiec 
KrzywdzińsIli Al., kraw. 20 Zachodni B,.nk Rolniczy 28 Zeuner Jan, bez zawodu 
Małecki Feliks, post.P.P. T. z O. p. Barałkiewicz M., 1lrogerz. 
Szarzyński Franc.. ŚIUOi. Br.mdyllOwski J., szewc Cazot Louis, major franc. 
Szarzyński ł.ucj., kupiec Czajkowski Malls. stoI. Długosz Zofja, służąca 
Wind Marta, wdowa Dombrowslu\ Marja, bez Jacquin lit, major franc. 
Zakierslla Wład., służąca zawodu Januszewski Wal., por. 
l STEFAN KAlM.WSKI 
 
 E
 
£; 
;;;l 
\ KOR O N K I, O B S A D Y, W S TĄŻ K I. I 
; WYBÓR NAJWIĘKSZY. __ __ __ __ CENY NAJNllsZE. ; 
.-.......- - ---- ł--- ł--- 
 ..........- - 1.......Y-
 '--- 
 
............. 


. 


S6 


L 


- 


-
		

/Pomorze_005_07_182_0001.djvu

			Ul. Łazienna 


Kosianowski WI., kapitan 
Kowalska Bron., biural. 
Kowalska Hel., sklepowa 
Kowalska Marja, biural. 
Kowalska Wanda, biural. 
Kunc Walerja, służąca 
Lemański Walery, fotogr. 
Langlois Pauł, major fran. 
Myłko Stan., dyr. banku 
Schenbrodt Janina, urz. 
wojskowa 
Schenbrodt M. bez zaw. 
Szemet Ant., gen. bryg. 
Szemioł Mik., porucznik 
30 Zeep Os;kar, Niemcy 
Alekso Miecz., Dom Ko- 
misowo-Handlowy 
Hoffmann Zygm., kupiec 
.Jasińska Hon., bez zaw. 
Jasiński Jan, bez zaw. 
Kołodziej Stel., służąca 
Lisicki Miecz., urz. wojsk. 
Poczewska Gertr., urz. 
bankowa 
Poczewski Jan, fryzjer 
Richter Lina, bez zaw. 
Sroka Jan, urz. W ojew. 
Szefówna Anna, urz. Sta. 
rostwa Pow. 
32 patrz ul. Szeroka I. 27 
d o u l. S z e rok i e i. 


Ul. Lękowa 
od ul. Kościuszki. 
3 Lange Otylja, wdowa 
Jędrzejewski Feliks, kon- 
troler sąd. 
Lange Herm., bez zawodu 
Witkowski Maks.. rzeźb. 
Zaremba Aleks., podse- 
kretarz sądowy 
3 a Licdtke Adolf, blachan 
Baumgart Hel., krawcowa 
Baumgart Jan, podasyst. 
kolejowy 
Baumgart Marja, sklep. 
Czajkowska Leok., ka- 
sjerka kol. 


Czajkowski Teod., rzeźno 
Czajkowska Władysława, 
szwaczka 
Goruek Wojc., st. posh,r. 
Policji Państw. 
Lewailski Wal., kotl:trz 
Liedtke Emilja, wdowa 
Mazurkiewicz Bernard-- 
drogerzysta 
Seemann Anna, wdowa 
Sułkowski Wład., piek. 
Zieliński Wład., podurz. 
pocztowy 
3 b Zawistowski Stdn. 
Warszawa 
Kobyliliska Józ., piast. 
Markowsld Bruno, por. 
J\\uzalewski Józef. stolarz 
Pieczyńsld Wład., werkm. 
4 Barwicka Mat.. wdowa 
Barwicki Jan, ogrodnik 
Barwicki Teofil, stolarz 
Barwicki Wikt., sekrcł. 
Star. Pow. 
Schodowski Fr., funllc. 
llOlejowy 
Spychała Fr., post. P. P. 
Wieczorkowski Andrzej, 
robotnik 
Wieczorkowska Z., rob. 
Wiśniewski Jan, rbotnik 
Zduński K., funkc. kol. 
5 Magistrat m. Toruni.\ 
VI. Szkoła powszechna 
Wojciechowska Bronisi., 
wdowa 
6 Mielke Karol, maszynista 
Białecki Stan., stolarz 
Białorucka M., wdowa 
Czarnecka Emilja, prok. 
banku 
C
arnecka Stef., nauczyC. 
Czarnecka Wal., wdowa 
Kona Jakób, cukiernik 
Kosmacz Jan, post. P. P. 
Smoczyński Alojzy, urz. 
pocztowy 
Smoczyński Andrz., stoI. 
7 Magistrat m. Torunia 
V. Szkoła powszechna 


Ul. Małachowskiego 
Gajdus Alfons, pom. han- 
dlowy 
Gajdus Władysl., rektor 
szkoły 
Słowiński M.iccz., biura I. 
Słowińska Ł., sklepowa 
Słowiński Wład., woźny 
8 Krzyżanowski Marj., rolno 
10 Racilcwicz Fr., b. zaw. 
Rudzik Kat., służąca 


Ul. Lukowa 
o d u I. Wał d o w s k i c j. 
2 Arkuszewski Br., murarz 
Arkuszewski Leon, tok. 
t\rkuszewska KI., biura I. 
Brzóskiewicz T., kowal 
Buliński Wacław, funkc. 
kolejowy 
Gimiński Józef. przeto- 
kowy kol. 
Szczodrowski Jan, rob. 
5 Szeibach Józef, robotnik 
6 Lutostański Kaz., rolnik 
Beszczyńska Fr., rob. 
Kulesza Józef, rolnik 
Sawicki Ant., port jer kol. 
Sulwerska Małg., rob. 
7 Treichel Paweł, rolnik 
Jasińska Lesza, robotno 
8 Perkowski Franc.. rolnik 
Glowacki Jan, robotnik 
Stawski Franc., robotnik 
Wierzchowski Feliks, ma- 
. sZYJ)ista kolej. 
W o;nowski Szymon, rob. 
9 W ątorek Józef, chorąży 
Marecki Jakób, robotnik 
11 Król Franc., bez zawodu 
Król Wojciech, robotnik 
15 Schreier Antoni, rolnik 
Maćkiewicz Ludw., rob. 
d Q u I. P o I n e j. 


Ul. Malachowskiego 
o d S z o s y C h e ł m i ń s k. 
113 Radtke Otto - Szosa 
Chełmińska 70 
Plac niezabudowany 


ł .:::: 
: =
.:=::: ::


m: ::::...::::..:::::: !m:u::: 
;=:+'::=:::::::=:':::. 

 HURTOWNIA DRZEWA T O RUŃ II 
Ił F E L I K S K A U B E sW. KATARZYNY Nr. 6. 1 1 
fi TELEFON Nr. 550 i 326. ł 
. 
mn
 
:;;; I;; ;"Tnmm :=: Ul
UU':ll: t;:; =: n

mtm
;

; J 1 
 l \, .
..;;, 1 
,'
. ; :: mnmm
 .  


- 


57 


j
		

/Pomorze_005_07_183_0001.djvu

			U l. Małachowskie go 
= 
2 


Wolff .Tan, brukarz 
Banach Granc., kupiec 
Bilewicz Jan, wyw. P. P. 
Grzej!orowski Józ., kraw. 
Letkiewicz Franc., wdowa 
Nosarzewski Mat.. dozor- 
ca Ełektrowni 
Sadzikowski Chrystjan- 
bez zawodu 
Ścigała Wal., post. P. P. 
1 Wolif Jan, ul. Małachow- 
skiego 2 
Bajduszewska M.. sklep. 
l)urmowicz Bogdan, urz. 
P. K. U. 
Durmowicz Marc., stolarz 
Durmowicz Wład., sklep. 
Janowski Józef, ślusarz 
Jasiński Ksaw., funkc. kol. 
Lęcki Stan.. robotnik 
Siwek Jan, urz. P. P. 
\Volff Franc., urz. bud. 
i brukal'z 
Zieliński Ant., robotnik 
Zieliński Józef, robotnik 
Zieliński Kaz., robotnik 
4 a Wolff Jan, ul. Mała- 
chowskiego 2 
Gościński Jan, robotnik 
Gościński Wład.. robotno 
Nowiński Jan, robotnik 
No\\oiński Stan., robotnik 
Rygielski Andrzej, rob. 
Słupski Stan., robotnik 
\Vieczorek Franc., wdowa 
Zalemska Zofja, b. zaw. 
Ziółkowski Jan, monter 
4 b Wolff Jan, ul. Mała- 
chowskiego 2 
Kamiński Jan, robotnik 
Kusz Kalenty, robotnik 
5 Ziółkowski Bog., szewc 
Bartosiewicz A., wdowa 
Bartosiński Józef, monter 
Czapłewska Julj., wdowa 
Czaplewska Leok., rob. 
Czaplewska Marta, rob. 
Drabiński Aug., robotnik 
Drabiński BoI., robotnik 
Fiubeiner Roz., wdowa 


Jankowski Ant., brukarz 
Lisewski Jan, funkc. kol. 
Nierzwicka Julj., wdowa 
Pasternacki Ant., maga- 
zynier kol. 
Pasternacka Fr., wdowa 
Pasternacki Józef, małarz 
Wiśniewski Wład., rob. 
6 Zielińska Kat., wdowa 
Ciesielska Jadw., robotno 
Jabłońska Anna. wdowa 
Kwiatlwwska J., wdowa 
Langowska Marta, rob. 
Langowski Mich., dorożko 
Rożyński Marjan, robotno 
SLroszein Józef, robotnik 
Stroszein Hel., sklepowa 
Stroszein Wanda, sklep. 
Szukaiski Wład., funkcjo 
kolejowy 
Wiśniewski Andrzej, rob. 
Zieliński Bron., IlUpiec 
Zielińska Kat., wdowa 
6 a Zielińska Kat., ul. Ma- 
łachowskiego 6 
Górałslla Roz., wdowa 
Krużyński Bem., robotno 
Linkowski Józef, kołodz. 
Raclawski Bron., rob. 
Wiśniewski Bołesl., rob. 
Ziegert Leok., sklepowa 
Ziegert Ter., bez zawodu 
7/9 Stremel Józef, robotnik 
Beszczyński Fr., robotnik 
Białecka Anast., robotno 
Białecka Gertr., robotno 
Cylkowski Jan, robotnik 
Kannenberg Fr., wdowa 
Kannenberg Fr., robotno 
Kannenberg Hel., rob. 
Kannenbcrg .Jan, roboLn. 
Kannenberg Wład., rob. 
Lepka Józefa, wdowa 
Przyjem ski Juljan, rob. 
Rumiński Wład., krawiec 
Szeferski Bron., robotnik 
Szeferski Jan, robotnik 
Szeferski Stan., kondukt. 
kolejowy 
Weiwer Ant., szewc 
Weiwer Jan, robotnik 


. 
1 ST. KAlAMAJSK/ I 
r SZEROKA 2' -' 
D:' 
LŃE S K A L A .. II 
.---..; --- -. -. ...- ..,. .... 


-- 


Ul. Małachowskiego 


Weiwer Wanda, 6zwaczk. 
Wełnowski Franc., rob. 
8 Giergiełewicz Józ., b. zaw. 
Brzozowska Fr., robotno 
Giergielewicz Jan, por. 
Gołembiewski Andrzej - 
cieśła 
Serkowska Agata, rob. 
Wicieński Ant., robotnik 
Wierzelewski Jan, biural. 
Wierzelewska M., rob. 
Zbikowski Wład., szewc 
10 Nawra Jan, robotnik 
Ciesiełski Fr., robotnik 
Jankowski Wal., robotno 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Kwiatlwwska Marja, rob. 
Makowska Zofja, k, awc. 
Sloniecki Fr.. funkc. kol. 
\'V' erner Alb., stolarz 
Werner Karoł, b. zawodu 
Woźniak Apolinary 
12 Begdon Hel., ul. Prosta 12 
Bruszkowski Jan, funkc. 
Województwa 
Chojnowski Marcin, rob. 
Dybowski Józef, funkc, 
kołejowy 
Gołębiewski Kazirn., ma- 
larz kol. 
Grubecki Franc., robotno 
Gruzlewski Wład., rob. 
Grzeca Jan, polerownik 
Grzeca Ludwik, maszyn. 
Kalinowska Ap., wdowa 
Lewandowski Jan, rob. 
Niezgódka Jan, urz. P. P. 
Pasiński Wład., stolarz 
Romatowski Wład., rob. 
Ruchłewski Franc.. ma- 
szynista 
Sadecki Jan, robotnik 
Sołtysik Tom., urz. P. P. 
Szupryczyński Jan, rob. 
WłuWtrski Stefan, stolarz 
Wronkowski Stan., rob. 
Zalewski T eom, robotnik 
13 Kulczycka - Tuchola 
Ciesielski Stan., maszyn. 
Dąbkowski Franc., rob. 
-- 1 
. 
I 
,. . 


- - ---...:.--...:.----...:.-----.:
----...:.
---.....:.----....:.----....:. 


58 


l... 


- - 


1. 


FARTUCHy. ROBÓTKI, ARTYKUŁY 
ZAIfOPIANSKIE, ŻURNALE MÓD, 
Mł YBÓR NAJv'dĘKSZ)'. 
C E N)' NAJNIŻSZE. 


-. . ---..;--..,. 


-. 


-.. 


-. 


- 


-
		

/Pomorze_005_07_184_0001.djvu

			Ul. Małachowskiego 


Głaubert Wład., robotnik 
Glaubert Jan, robotnik 
Kozica I!!n., woźny poczt. 
Małkowski Jan, robotnik 
Małkowska Joanna, rob. 
Winkler Jan, robotnik 
15 Kulczycka - Tuchola 
Krusze\'.-ski Jan, robotnik 
18 Cywiński Jan, rzeźnik 
Białkowski Józ., post. P.P. 
Bryszkowski Paw., urz. 
prywatny 
Kilińska Ant., wdowa 
Sarnowski Jan, robotnik 
Wal ski Jan, robotnik 
26 a Styrbicki Stan., kontr. 
tramw. 
Wojciechowska Katarzy- 
na, bez zawodu 
28 Kochański Marjan, stolarz 
Ćwikliński Michał, rzcźn. 
Dziewiątkowska Katarzy- 
na, wdowa 
Felski Jan, robotnik 
Kochańska W., szwaczka 
Miszałkowski Fr., robotno 
Stalmierska A., wdowa 
Szatkowski Tom. kołodz. 
d o u I. W y b i c k i e g O. 


Ul. Małe Garbary. 
Weese Gustaw, ul. Król. 
Jadwigi 
Rogala Jakób, kupiec 
Seifert Jan, urz. SI. Kraj. 
Wein Łucja, służąca 
2/-1 Schulz Anna, ul. Król. 
Jadwigi 
Bartikowski Aug., kraw. 
Górski Zyl!m., rękawiczn. 
Grzana Jan, robotnik 
Heese Jan, zegarmistrz 
Kowalewski L., sługa rat. 
Murawski BoI., stolarz 
Murawski Józef, stolarz 
Ostrowski Feliks, stolarz 
Piasecki Jakób, sierż. szl. 
Ryszkiewicz Józ., sklep. 
Ryszkiewicz Paul., wdowa 


Ryszkiewicz Wer., krawc. 
Sawicki Apol., robotnik 
Szopa Józef, robotnik 
Thober Michał, b. zawodu 
Ziółkowska Anna, posług. 
Ziółkowska Marja, koszy- 
karka 
3/5 Weese Gustaw, ul. Król. 
Jadwigi 
Braun Maks., emeryt 
Jastrzembski Ks., kolejarz 
Jordan Józef, kupiec 
Juhnke Piotr, bez zawodu 
Schulz Rudolf, stołowy 
Studański Hier., szewc 
Wiśniewski Jan, krawiec 
Wiśniewski Józ., krawiec 
6 Griesert Ida - Berlin 
Czarnecki Józef. stolarz 
Dyguiska Elźb., służąca 
Follyn Emil, funkcjo kol. 
Foltyn Wilh., post. P. P. 
Groblewska Józ., służąca 
Leśniak Franc., lakiernik 
Obremski Maks., stołowy 
Ostrowski Jan, rzeźnik 
Radomicki Wikt.. budown. 
miejski 
Wenk Herm.. wdowa 
7. BeUinger Fryd., kupiec 
Głoszewska M., sklepowa 
Matykowski Anz., mistrz 
kominiarski 
Piotro\'.-icz A., kominiarz 
Schneider Gustaw. funk- 
cjonarjusz kolejowy 
8 Angowski Józef, szewc 
Angowska KI., as. poczt. 
Gutkowski Ant., fryzjer 
Lewandowska M., robotno 
Makuracka M., książkowa 
Nórkowski Stan., szew 
Sadowski Jan, urz. Woj. 
Schroeder Roz., wdowa 
Tomkiewicz WI., fryzjer 
9 Tomaszewski Stanisł., ul. 
św. Jerzego 6 
Koszneja Kłara, służąca 
Michalczyk Fr., kupiec 
Wolsztein Nat., wł. jadalni 


. 


Ul. Małe Garbary 


- 
10 Mocde OUo, ul. Prosta 5 
Fabryka wody selterskiej 
11 Barański Kaz.. ul. Kazim. 
Poniatowskiego 1 
Burdyński Maks.. złotnik 
Ćwiklińska Fr., wdowa 
Cyrklat Izyd., urz. pryw. 
Ebert Ksaw., fryzjer 
Jankowski Wad. b. zaw. 
Krasiński Wad., tapicer 
Lewandowski Fr., kond. 
tramw. 
Modrakowski Erazm. urz. 
bankowy 
Miiller Marta, bez zaw. 
Schultz Adolf, tapicer 
Wdzięczkowski Fr., fryzj. 
Zdrojewski Al., fryzjer 
12 Polkowski Leon, pieka' z 
Dreweński Jan, robotnik 
Gorczyńska Julj., wdowa 
Gorczyilska Julj., siostra 
P. T. C. K. 
 
Gorczyńska Leok.. stenot. 
Kąkolewski Antoni, pos\. 
telegr. 
Miiller Aug.. krawiec 
Tułodziecki K., mechanik 
Turowicz St., urz. wojsk. 
Wysocka Wład., służąca 
O d u I. J ę c z m i e n n e j. 
13 Guczalski Kaz., ul. Stru- 
mykowa 9 
Erbgut Klara, robotnica 
Furchheim Fryd., rob. 
Jewasiński Jan. wl. skła- 
du starz. 
Kamprowski Fr., bednarz 
Konopka Wer., wdowa 
14 WiU Jan, ul. Prosta 9 
Osmański Ant., stolarz 
15 Liidtke Jan, ul. Strumy- 
kowa 14 
Czyśniewski Wł.. handl. 
Dąbrowski Wł.. ref. Wo- 
jewództwa 
Guzowska Regina, służ. 
Gwizdalska Roz.. wdowa 
Jeziorska Stan., krawc. 


1. 


TORUŃ 


JAN DE COMIN 


HURTOWNY 
HANDEL DRZEWEM 


, I 


ULICA PONIATOWSKIEGO l. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TELEFON 189. TELEFON 189. 


- 


- 


59 


j
		

/Pomorze_005_07_185_0001.djvu

			Ul. Male Garbary 


Kaczmar<'!, Bronisława- 
binralistka 
Kaczmarek Fr., krawicc 
Kaczmarek Wł., stołowy 
Linowiccki Wal., piekarz 
Łuczyn Teod., plutonowy 
Pawłowski Wal., sI. pr70- 
downik P. P. 
Mądzielewski Jan, cieśla 
Piątkowski Wiad., rob. 
Schiitze .Joanna, wdowa 
Stachowsld .Jan. pic karz 
St1'chowska T eol., wdo\\ a 
Tocht Eliza. książkowa 
Zcgarska Ma.j.. kupco\\ a 
16 JastrLębski Józ., ul. Bro- 
warna 7 
Anielska Nat., pokojówka 
Brzezińslrał bryg. 
Bl1siakicwicz Z., kupiec 
Hoffmann Paw., b. zaw. 
Konkolewski Fr., stołarz 
Konkolewsl,a WI., naucz. 
Krupecki Aloj;r.y. montcr 
Kruszewska \Vlad., służ. 
Łę
owsl,a Stan., pielę
n. 
Olldewicz Feliks, b. zaw. 
Rożyilski Jan, funkc. kol. 
Sendlewska Cec., gospodo 
S) noradzki .Józef. st. po- 
stcr. P. P. 
T,'zaskalska Bom., modno 
Wcrner Stan., urz. wojsk. 
17 Spk. Landeckiego Ludwi- 
ka - Berlin 
Goc Stan., urz. poczt. 
Hennig Leon, urz. Urz. 
Pośr. Pracy 
Juraszck Wikt., sekretarz 
Województwa 
Kallas Franc., krawiec 
Kulczyk Fr., organista 
Licbchen K., dyr. banku 
Mioduski Ap., urz. bank. 
Mioduski Tom., urz. fabr. 
Ronatowska M.. wdowa 
Ruckardt L., urz. bank. 
Sarnowski Lcon, urz. Wo- 
jewództwa 
Schumann Ludw., wdowa 


Sokołowska W., bez zaw. 
Szynaka Andrzej, urzędn. 
Sądu Pow. 
Wiśnicwski Marj., b. zaw. 
Włoch Ign., urz. pryw. 
l" Topolewsld Ant., fryzjer 
Czerwińska Jadw., bufet. 
Kitowska Franc., robotno 
M.anilwwska KI., b. zaw. 
Siewert Rudolf, koszyk. 
Sulowska Roz.. b. za\\'. 
UII(an Alfrcd, astrolog 
i terapcnta 
Wiśniewska A., IlUcharka I 
Zduński Józef, robotnik 
7duńska Małg., wdowa 
19 Spadk. Landeckicgo Lud- 
wika, Berlin 
C:wrnecka Henr., kra wc. 
Gerber Marj., służąca 
Kamiński Jan Dr., pułk. 
łekarz 
Krauze Wład., krawicc 
Ossmaliski Stan., stołarz 
20 Wyczyński Ałeks., rzeźno 
Ciupiński Florjan, rzeźno 
Górecki Paweł, rzeźnik 
Hajże Ewald, bez zawodu 
Rzeźnikowski Konr., piek. 
22 Witkowska Ludw., b. zaw. 
Buczkowski Ant., stołowy 
Gall Rom., urz. Sądu Ap. 
Guzowski Jan, bez zaw. 
Krasowski Marc.. urzędn. 
wojskowy 
Mroczkowski Józef stoI. 
Nowak Bron.. bez zaw. 
Ossowski Aug., urz. Woj. 
Przybyszewski M., kował 
Staszkiewicz Jan, kraw. 
Stępczyńska Ant., posług. 
Szatkowski Lcon, stolarz 
Wesołowska Stan., krawc. 
I 23 Skarb Państwa 
Państw. gimnazj. męskie, 
I patrz ul. Zaułek prosowy 
24 Nowiński Franc., rzeźnik 
I Kraje
ska .Stan,: służąc
 
Kra'lIlewskl Mar,., rzeźmk 
Kryszewska Anna, służ. 
Kwiatkowski Fr., garncarz 


.:.....- 
:.....-.........---..:....- _ ..... ..... :-r--- 
l 
 TEF AN KAŁAMAJSK! II 
i TORUŃ O 
A SZEROKł\ 21- RDR. TEL.= ESKRI.RM " 
.:r---.a........-.......--=a...-

.......-- - ... 


60 


lo...- 


Ul. Mickiewicza 


Mojżeszcwicz M., książko 
Rysiewska Ter., wdowa 
Sontowska Joanna, b. zaw. 
Zaklikowska M., biura list. 
Zaldikowska St.. b. zaw. 
d o u I. W y s o k i e j. 


Ulica Matejki. 
15 Gmina Baptystów 
Werner Wład., robotnik 
16 Rinow Walt.. inżynier 
Eichberger Bron., pokoj. 
Piskorska Irena, kucharka 
32 Kastncr Feliks, robotnik 
Wiśniewski Bem., asyst. 
Wojcw. 


, 


Ulica Mickiewicza 


odul.Wały 
Skarb wojskowy 
Kowalski Jan, robotnik 


o d u I. D r o g a C z e r w. 
3 Ruciński Antoni, ul. Mic- 
kiewicza 5 
Goetz Maks, kupiec 
Goniszewska W., gospodo 
Jas7.kowski Wojc., inżyn. 
referent Wojew. 
Kube Anna, wdowa 
Kuczkowska W., książko 
Lcszewicz Włodz., kupiec 
Lewandowska B.. służąca 
Lewandowski Dr. Zy!!m., 
zast. prokuratora Sądu 
Apelacyjnego 
/l1autsch Dr. Adolf, profe- 
sor gimn. 
Nadwórna Bron., służąca 
Siekierkowski M., książko 
Strogulski Ks. Marccli - 
wizytator szkół 
Tharandt Emma, wdowa 
Tonkc Jerzy, malarz 
Winiarska Hel., gospodyni 
Wojciechowski Ks. Waci., 
katccheta 


PO 
 CZ O-
HY ,--SK

PEiK
 . r 
RĘKF\WICZKI, TRYKOTF\ŻE. 
. 
W Y BÓR NI\JWIĘK5ZY. I 
C E li Y liI\JliIŻ5ZE. 
 
- ---,;. 


--  


- - 


- - 


-. 


-
		

/Pomorze_005_07_186_0001.djvu

			Wilkanowska Ludw., służ. Kawecka J.lllina, służąca 
20 Kuczyński BoI., łmpiec Kosz Fcliks, mechanik 
Arndt Karol. cicśla Krokowski St., rcf. Woj. 
Bieńkowska \'(1 er., służ. j\-\unnich Ac!am, profesor 
G!uchm\ ski Wiad., profe- Gimnazi. ITIl;sk. 
sor gimn. fawlikowski Jan, urzędu. 
Klemp Alf., pom. handl. wojskowy 
Kwiatkowska A., prasowo Rieze Franc., dyrektor 
Kwiatkowski Fr., tapicer Skowroński Maks., rob. 
Kwiatkowska Marta Sydow Marjan, redal.tor 
szwaczka "Slowa Pom." 
Kwiatkowska W., wdowa Trzcińska Fr
nc., służąca 
Łyczywek Anna, kapital. Załewska Wład., slużąca 
Raczkowska Józ., go spod Żdeński Henr., zast. Star. 
Ziółkowski CzesI., ppor. Kraj. 
22 Zi\hrer, Plac Św. Ducha 3 51 '\'l.agislrat m. To- unia 
Plac niezabudowany Spichleu 
24 26 Thomas Oskar, właśc. 52 StowarzysL. budowy 130- 
fabryki pierników mów urzędn. 
Dondalski Marc., wożny Gołembek Emil, kontroler 
Dondalska Marj., robotno Kasy lwiej. 
I Dondalski Wład., robotno Jaszczyński Stan., kupiec 
I 28 Siemiątkowski Jcrzy - Karabasz .Wł., sekr. sąd. 
Napiersk Karabasz Urszula, naucz. 
FederowicL Ant., służąca Kędzior Edw., prof. Sem. 
Graban Monika, służąca Kędzior M., naucz. Sem. 
Hejankowska M., książko Leński Juljusz, sI. sekret. 
Krużyńska Joanna, służ. Województwa 
Majchrzak Kaz., port jer Łapa Marja, służąca 
Osińska Roz., służąca Mytlcwska Zuz., służąca 
Polaszewski Edw., sierż Osicki Feliks, urz. Star. 
Riess Stan., prof. gimn. Powiat. 
Szpakiewicz Miecz., dyr. Tadych Piotr, nauczycicl 
T eatru Miejskiego Witkowski Jan, prof. Sem. 
Szpakiewicz Michalilla - Żmudziński Dyon., magaz. 
art. dram. :l:mudziński Kaz., handlow. 
Wojtaś Kat., słuŻl\ca 53 Białkowski Zygm., urzędn. 
O d u I. M o n i u s z k i. Zalikowska W., bez zaw. Województwa 
18 Grosser Julj., budowniczy Zawadzki Michał. archit. Demski Al., techn. dent. 
Dejewska Elźb.. b. zaw. Zegarski -Teofil Dr., nacz. Demski Wojc., st. kond. 
Felska Marta, służąca Wydziału Kur. Szkolno poczt. 
Jaskulska Anna, telegraf. Ziclińska An., stenotypist. Karliński Fcrd., robotnik 
Jaskulski Michał, kował Zieliński Leon, tapicer Stow. Ogn. 
Lendzion Marta, kucharka Teatru Miejsk. Knopf Anton., służąca 
Machnikowski Jan, por. Zieliński Wład., kolodziej Wiśniewski Ign., kołodziej 
Macwaldówna M., służąca 30 Gniazdowski A., Radziki Zemło Eug., urzędn. Pom. 
Michałck Stefan, prezy- Bromkowska Jul., wdowa 54 Stowarzysz. budowy do- 
dent miasta Cybulska Anna, służąca mów urzędn. 
Rabówna Anna, kucharka Czarniecki St., urz. bank. Becker Grzeg., b. zawodu 
Rostanka Marja, pokojowa Czarniccka Wikt.. wdowa Dembek Franc., st. sekr. 
Szyjkowski Wład., sędzia Jarnużck Franc., służąca poczt. 

1II1111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 III 11111\1 mIlIlIlIIIII :II 111111111111111111111111111111111111111111111111 
 

E- JAN TUREK [T1
 
s
 
S 
I 
 SZEROKA 32 T O RUŃ TELEFON 1430 
 I 
;
I I ZIEMIOPŁODY I
I 
:i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 łlll 111111111111111111 111111111111\1 11111111111 11111 111111 111111111111111111111111 IF. 


Ul. Mickiewicza 


" 


Zinkiewicz Gertr., służąca 
:l:uchowski Franc., por. 
5 Ruciński Ant.. kupiec 
Aucrbach Abrab., kupiec 
Biskupski Zyg., urz. bank. 
Borowski lvlichał. kapelan I 
Białecki Bot, robotnik 
Górski BoI., elektrotechn. 
Gorazdowski Dr. Stefan, 
ppułkownik lek. 
Grochocka Wikt., służcąa 
Hubert Karol, kupiec 
Jaworska Hel., krawcowa 
Józefowicz Ant., poruczn. 
Katafias Józef, mechanik 
Kellerowa M., kupcowa 
Kordowski Stefan, sekret. 
"featru Miejskiego 
Krassowski Fel., art. maI. 
Kriiger Marja, bez zaw. 
Łuszczak T., prakt. bank. 
Męczykowski Med., inż. 
Piwoń Eleonora, służąca 
Rucińska Bron., kasjerka 
Rucińska Janina. sklep. 
Skórzewska Roz., b. zaw. 
Szmyt Alf., asyst. kolej. 
Szmyt Stan., asyst. poczt. 
Szmyt Wład., kapitalista 
Tomaszewska Ant., służ. 
Zielińska Em.. kasjerka 
8 Sadecki Lambert, spedyt. 
16 Krause Marja, kapitalist. 
Pohl Frieda, służąca 
Stahnke Aug., kapitalistka 
Saamowska Dor.. służąca  


.-... 


Ul. MickiewIcza 


61 


- 


j
		

/Pomorze_005_07_187_0001.djvu

			r 


Ul. Mickiewicza 


r 


Ul. Mickiewicza 


.Jankiewicz Rom., at. sekr. O d ul. K o n o p n i c k i e j. 
Województwa 57 Krupieńsłli Apolinary _ 
Kerber Wilh., nauczycieł I Ciechocinek 
Pietrykowski Józef, un. Baumgardt Józef, kował 
Kurat. Szkoln. Baumgardt Marja, książko 
Platówna Joanna, służąca Fcnski Fryd., robotnik 
Rekowski Au!!.. bez zaw. Glu!!c 19n., urz. Wojew. 
Rckowska Hel., urz. bank. Heinrich Hild., krawcowa 
Rekowska Jadw., urz. sąd. Majewski Łucjan, ślusarz 
Rckowska Jan., nauczyc. Schulc Ernst, malarz 
Starzyński Maks., naucz. Sieracki F. anc., post. P.P. 
Sychowski Ant., naczeln. 59 Frankiewicz Hel., kapital. 
Oddz. rach. Sądu Apel. Barczykowski Władysław, 
i radny miejski 
kołejowy 
Szwaba St., asyst. miejski Bulier Edward, kupicc 
Wojtecki Hier., sekr. Woj. Bulier Kat., biuralistka 
55 Białkowski Z., ul. Mic- Chudziński Józef, rzeźnik 
kiewicza 53 
Czarnecki Alojzy, robotno 
Birkholz Marta, robotnica Czarnecka Ant., robotnica 
Brauer Ant., robotnik Czarnecka Leok., robotno 
Kokot Stan., robotnik Czarnecka Zuz., wdowa 
Lipertowicz Barb., wdowa Falkowski Stan., fryzjer 
Mendyka M., funkc. pol. Frankiewicz Aleks., prakt. 
Metzlaff Karol, bez zaw. rolniczy 
Schulz Pelagja, wdowa Frankiewicz Tad., u. zędn. 
Stawicki Jan, drukarz 
ł bankowy 
Stępniewski Ludw., Ś us. Kamiński Juljan, rzeźnik 
56 Stowarzysz. budowy do- Kanabaj Antoni, urz. P. P. 
mów urzędn. 
Chełkowski Jan, sekr. sąd. Kopczyńska Bron., służ. 
Chełkowsld Maks., kanc. Kowalski Alf., reg. Woj. 
Kowałska Aug., wdowa 
sądowy Kowalska Teresa, wdowa 
Hoffmann Alf., inżynier 
Ko p czyński Jan, praktyk. Kriiger St., elektrotechnik 
Leyer Antoni, monter 
skarb. Matz Elfryda, biuralistka 
Koroway Jadw., bez zaw. Matz Gertruda. kasjerka 
Kozakowska Hel., pokoj. Niemczyńska St., b. zaw. 
Kupke Julj., rendant Pom. Niemczyński M., kanc.sąd. 
Szk. Roln. P . t k . A t 
Kurek Franc., funkc. pol. 10 rows I n., poruczn. 
Kwieciński Jan, st. sekr. Schmidt J., st. przod. P. P. 
Sądu Apel. 
chulc Jan, fryzjer 
Nawra Franc., robotnik Sieradzka Wanda, ł,apital. 
Staniszewski St., cechm. 
Piduch Marjd, gospodyni Tak Józef, funkc. kolej. 
Stabbe Teodor, kier. Ka- Un!!cr Maks., robotnik 
sy Star. Kraj. Wojtaszewska Zofja, służ. 
Wiśnicwska Ant., b. zaw. 
Zaleski Michał, urz. Pow. 60 Jankowski Stan., ul. Rej- 
t 4 O d u I. K o n o P n i c Id e , '. 
Kasy Kom. ana 
Żelazny Jan, kasjer Star. Chełmoński Henr., ppor. 62 Raniszewski Waci., piek. 
Krajowego Chyżyński Wład., port jer Broeze Bem., wdowa 
. - - --..------.----------------------. 

 S T E AD
 T
..
LAW. 
o
 

 
o
,.!. S K I 
 

 PRZYBORY DO KRAWIECZYNY - PRZYBORY DO STRp JU I 
I WYBÓR NAJWIĘKSZY. -== CENY NAJNIZSZE. , 
.
 - 

......... -- .- ł-.....r- """"'-- - r--_ ............-........--.. 


62 


Chrustowska Zofja, słuL. 
Felczykowski Bron., reg. 
Sądu Apel. 
Jeziorski Ałb., sckr. poczt. 
Kłemens Bron., książkowa 
Klemens Czesław, książko 
Kłemens Stan., cukiernik 
Malotki Juljusz, rewizor 
rach. Sądu Apel. 
Mazurek CzesI., rewizor 
Nadolny Leon, pom. handl. 
Siemiątkwoski Wojc., urz. 
bankowy 
S"tempska Hel., bez zaw. 
Wiśniewsld Wład., rew., 
rach. Sądu Apel. 
Zawada Leon. 
61 Turek Jan, ul. Mostowa 18 
Brzozowska Anna, b. zaw. 
Głowiński Ign., ślusarz 
iitodkowska Hel., służąca 
Kawczyński Stan., żand. 
Koerner Stan., urz. wojsk. 
Pawlak Wojc., poseł, wł. 
drukarni i radny miejski 
Pawlak Wład., biuralistka 
Stiemert Anna, kapitalist. 
Szymański Maks., st, post. 
Policji Państw. 
T racewska H., urz. wojsk. 
Waligóra Ant., urz. Woj. 
Wiśnicki Bron., rzeźnik 
:l:ółtowski Ign., robotnik 
61 a Turek J., ul. Mostowa 18 
Buszyńska Anna, biural. 
Buszyńska Marta, b. zaw. 
Buszyńska Mon., książko 
Elert Bron., blacharz 
Jaguszewski Jan, motoro- 
wy tramw. 
Pliszczyński Jan, krawiec 
Sapierzyński Marjan, urz. 
wojsk
wy 
Sobocki Jan, przemysłowo 
Wojtas Kat., służąca
		

/Pomorze_005_07_188_0001.djvu

			Ul. Mickiewicza 


Ul. Mickiewicza 


Czajkowski 
tef., b. zaw. 
Fiałek Ewa, służąca 
Fiebig Ad., sekr. Wojew. 
Gibasicwicz W., książko 
Janicki Stan., prok. Sądu 
Apel. 
Jaruszewski Ant., robotno 
Klein Jadw., sklepowa 
Kozłowski Kaz. Dr., le- 
karz wojskowy 
Lakser Mojż., urz. wojsk. 
laskowska W., kucharka 
Rossmann G.. książkowy 
Staszewski Zenon, sęd.o:ia 
Sądu O:lr. 
Wierzchowska M., wdowa 
Żubro
vicz Adam, ślusarz 
Żubrowicz Anna, biuralist. 
Żubrowicz Jan, emeryt 
Żubrowicz M., biuralistIul 
61 Maciejewski Tcod., Iwpil'c 
AnnoiUe Gast., oficer fr. 
Antczak Ant., sekretarz 
N. P. R. i radny miejski 
Bartnicka Chryst., książll. 
Biche Erich, kupiec 
Cron Werner, kupiec 
Figielski Jan, robotnik 
Figielski Wład., biuralista 
Geisler Stanisław, kupiec 
Główczyńska Marja, służ. 
Jasiński Zygm., st. sekr. 
bud. mel. 
Lewandowski Jan, kicro- 
"nik biura adwok. 
Meisner Dorota, wdowa 
Miłobędzki Karol, I[apitan 
Pawłowska Marja, b. zaw. 
Pawłyszcze P., st. wachm. 
żandarmerji 
Racąński Alfred, rendant 
Kasy Chorych 
Rohloff Kaz., dyr. Tow. 
handlowego 
Radnicki Jan, Ilier. bud. 
tełegr. 
Sałomon Olga, naucz,IIIUZ. 
slązak Franc.. przemysł. 
Steinert Ida, gospodyni 
Tomaszewski Stan., biuro 
reklamowc 


Warzccha Józef, poruc!.". 
WiśniewsIla Fr., SłUL1\Ca 
Zielińska Hel., służąca 
M a Lange Wald., Ostn>lle 
Banlt Karol, murarz 
Bartosik Jan, robotnil. 
130ldt Alcks., robotnik 
Losch Józ., robotnica 
Minkley Edw., szewc 
Muszyńska Marja, krawc. 
Piotrowski Julj., frYLjcr 
Prokopenko Lcon, rob. 
SLarafiński Teofil, rob. 
65 Skarb wojskowy 
Plac niezabudowany 
66 Moenke Fritz, wł. restaur. 
Goerke Lcon., przod. P. P. 
Klarowska Franc., służąca 
Koszałka Jan, naucLyciel 
Mazuch Paweł, robotnik 
Murawski Stan., malarz 
Nadolski Józ., nauczyciel 
Szkopek A., post. P. P. 
Tadajewski Jan, wOZ. P.P. 
67 Firma Max Cron 
Skład żelaza 
68 Tatarski - Gdańsk 
Cegliński Czesł., tapicer 
Cegliński Michał, robotno 
Gardiewski W., pośredn. 
Milde Anast., szewc 
Walczak Franc., posług. 
O d u I. L i n d e g O. 
69 Firma Max Cron 
Biura i sldady 
70 Blauman Aug., krawiec 
Blauman Maks, szewc 
Jagodziński Leon, pod- 
inspektor pracy 
Kisielewska Marja, b. zaw. 
Kozłowski CzesI., kupiec 
Rcc Józef, kanc. sąd. 
Stern Franc., st. majster 
wojskowy 
Studnicki Jan, asesor sąd. 
Tatarski Michał, st. post. 
Policji Państw. 
:l:mura Ant., sI. post. P. P. 
72 Baurski Stełan, piekarz 
Baurski Piotr, piekarz 


Celichowski Stan., inżyn., 
naczeIn. Wydz. Wojcw. 
Dławikowska Cec., służ. 
Doszczatowski T., szcwc 
Jungelt Karol, robotnik 
Krucha Stef., służąca 
Kordys Zofja, bez zaw. 
Kwieciński Leon, urzędn. 
Kurat. Okr. Szk. 
Lewicki Wikt., piekarł: 
Lewandowski Leon. mech. 
Lcwandowska M., wdowa 
Mamonow H., urz. skarb. 
Maksjańska Marja, słuL. 
Musiałowski Jan, Iistot1. 
Musiałowski St., kołodz. 
Paprocka Apol., wdowa 
Polniaszek Ludw., urzędt1. 
Stow. Ubezp. 
Radzicka Zofja, b. zaw. 
Szarszewska Elźb., telef. 
Szarszewska L., urz. poczt. 
Wyręba Marja, kanc. sąd. 
Wyręba Michał, sierżant 
Zymarski Ludwik, kupiec 
74 Dyck - Przybyłówna Ella, 
bez za\\odu 
Boldt Teresa, krawcowa 
BojańcLyk Julj., robotnik 
David Br., radca Wojew. 
DeliIlat Klemens, ślusarł: 
Gerhardt Emil, insp. poczt. 
Kmieciak F., urz. wojsk. 
Lisowski W., urL. pryw. 
Mrozowski And., emeryt 
Mrozowski Zygm., hlpiec 
Niertczyk Jadw., służąca 
Olbrysz Joanna, biuralist. 
Puchaiska Teof., bez zaw. 
Schiratis Em., służąca 
Schmidt Aug., dent.-techn. 
Szymańska Zofja, biura\. 
Wilamowka KI., wdowa 
Żebrowski Bron., pom. 
handlowy 
:l:uchowska lIel., służąca 
76 Gertz Wilh., bez zawodu 
Budziński Ałeks., asyst. 
Skdrb. 
Ciechanowski J., emeryt 
Wagner J6z.. książkowy 


JAN DE COMIN 


TORUŃ, 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIRTOWSKIEGO .1\11 t. 
BLISKO MIEJSKłEGO DWORCR 
TEL. 189. TEL. 189. 


63
		

/Pomorze_005_07_189_0001.djvu

			Ul. MickIewIcza 


76 a Metykówna Gerl., Nowy 
Sącz 
Galler Piotr, post. P. P. 
Grzywińska Marja, rob. 
Grzywińska Roz., wdowa 
Grzywińska Zofja, robotno 
Jaroszewska Fr., wdowa 
Kłaczkowski Mich., szewc 
Zittlau Hclllll., robotnik 
ZitUall Kurt, robotnik 
ZitUau Marta, wdowa 
78 Olszewski Jan, monter 
Gorczyński Józ., cukiern. 
Karpiński Józ., art. d raili. 
Konarski Euzeb., por. 
Lauer Alfr., frYLjer 
Lewandowska A., kupc. 
Lewandowski A., ogrodn. 
Lukowski Paweł, szewc 
Olszewska Elźb., biura I. 
Olszcwska Leole., biuml. 
Schneller Kat., bez LaW. 
Wrukowska Fr., robotno 
Wrukowska M., biuralist. 
Wrukowska Marj., wdowa 
Wiśniewski I!!n., robotnik 
79 Spiller - Niemcy 
Przygodziński Józ., kupiec 
13artkowski F., rew. rach. 
Gibowska Stan., służąca 
Habicht Karol. siodlarz 
Narzyński Br., naUCL. Szk. 
Wydziałowej 
Pawlak Ł., ogrodnik 
Przygodzińska -A., wdowa 
Przygodziński Józ., kupiec 
80 Chróścicki Leop.. ul. Ba- 
torego 3 
Berezowski A., bez zaw. 
Berezowski Józ., urzędn. 
Brzuszkiewicz W., służąca 
Burnatowicz Stan., profe- 
Chmiełecki St., urz. pryw. 
sor Szkoły handl. 
Germann H., urz. wojsk. 
Hojnor Franc., kanc. sąd. 
Jędraszkiewicz Józ., sierż. 
Krzemińska Wład., służ. 
Lewandowska Marja, służ. 
Łabaziewicz Jułja, służąca 


Ul. Mickiewicza 


1 


Machczyński Leon, llanc. 
Prokurat. 
Marchlewski Ant., agron. 
Marszał Sabina, st. sekr. 
Województwa 
Marszał Tad., sekr. Woj. 
Marszał Zofja, st. sekrd. 
Województwa 
Pilchowska Zofja. \\ dow.l 
Podwojski Franc., sekr. 
Wydz. Pow. 
Puppeł T., st. sekr. Sądu 
Riewe Olga, slul:powa 
Salalllon Michał, sekretarz 
Sądu Okręl!ow. 
Twardowski Fr., fryzjc,' 
Ulewicz Ant., kane. poczt. 
Weiss Scw., bez zawodu 
Woźniewska Reg., słuLąca 
Woźniewska Am., służąca 
Od ul. Klonowicza. 
81 Jakubowski OUo, kupicc 
Bońkowskd Irena, książk, 
Ewcrtowski Brunon, urz. 
poczt. 
Ewcrtowska Elźb., urzędn. 
poczt. 
Ewertowska Marta, urz. 
poczt. 
Ewertowska Nat., 
vdowa 
Golski Tad., inż. St. Pow. 
Lisewski Fr., pom. kup. 
Laski Kaz., dyr. Stow. 
Ub. od ognia 
Nowakowska Marta, służ. 
Nowakowska W., krawc. 
Serkowski Fr., straż. poż. 
Słubuszewska Pel.. służ. 
W olf Józef, ppułk. 
82 Babiuch Rom., ul. Kłono- 
wicza 37 
Bielicki Bron.. bednarz 
Heise Hełena, wdowa 
Jakubiak Anna, wdowa 
Koszkin Bazyli, IJlUZY 
Minlwley Henr., mechanik 
Ptak Józef, bez zawodu 
Stcfankiewicz Leop., urz. 
wojskowy 
83 Ciesiełscy A i S., Łódź 
Baranowska Roz., służąca 


lS T EFAN KA UMA JSKi 
j WYBÓR ""JWtĘKSZY. 
.

--
---------- - 


Brząkałska Stan., służ.\cll. 
Cron Maks, kupiec 
Glowacki Stefan, mbotnil, 
.Iakubowska Gertr., gosp. 
Ka
ska Mad., wdowa 
Kołkowa Gabr., bez zaw. 
Kurak Marja, służąca 
Kruszelnicki Fr., sędzia 
Sądu Apel. 
Kruszelnicki T ad., rcfer. 
Wojew. 
du Laurans Włodz.. inżyn. 
st. refcnmt Wojew. 
Lewańczyk R., post. P. P. 
Lew.mdowska Z., sklep. 
Majewska Wład., służą;;a 
Miłosny Michał, szewc 
Nawratil Helena, wdowa 
Nowacki Bolesław, port jer 
Niewierra Karol, handlarz 
bydła 
Paetsch Anna, słuLąca 
Piskozub Zygm., podproll. 
Polak Helena, nauczyc. 
przy Sądzie Okręg. 
Rutkowska Bron., służ. 
Rutkowski Tom., st. sekr. 
Województwa 
Samscl Jan, szewc 
Skąpski Dr. St., adwokat 
Soczldewicz Wikt., archit. 
Sokólski Jan, sędzia Sądu 
Okręgowcgo 
Turuiski Ludwik, kapitan 
Wysocka Józefa, służąca 
84 Wnuk A., Wolińsld M., 
Biernacki W. 
Burczykowski Leon. maI. 
i radny miejski 
Hardt Franc., lIIałarz 
Iwaszkiewicz Jerzy, \\lont. 
Laska Józef, emeryt 
Mielewski A., urz. cyw. 
Neumann Marj., wdowa 
Prus Bern., krawiec 
Przeobrażański Bor., Ul'z 
Województwa 
Sowińska Mat., wdowa 
Stogowslii BoI., nauczyc. 
Stogowski Józef, urz. kn\i. 
Stogowsld Józef, b. zaw. 


8 


8 


, 


8 


8 --- 


. 
ł 
ł 
ł 
. 
. 
: 
.- 
i' 
i 
. 


:=: r 
ESKRLRM. 
i 
-- 


-----.  


TORUŃ UL. 
RDRES TELEGRRF.: 
KORONKI, OBSf\DY, WST1\ŻKJ, 
........ __ __ CENY N R J N I Ż S Z E. 


64 


I
		

/Pomorze_005_07_190_0001.djvu

			Ul. Mickiewicza 


Ul. Mickiewicza 


, 


Stogowska M., kasjerka 
Wcber Alfr., drogerzysta 
\Veber Konr., drogerzysta 
85 Gehrz Piotr, piekau 
Betka Paulina, służąca 
Gerlach Ant., praczka 
Doerffer Mar;., wiceprezes 
Wojew. Sądu Adm. 
Hankus Alfr., naucz. tańc. 
Lipska Stefanja, kapital. 
Muzałewska Marta, słu7. 
Skowroński Jan, bez zaw. 
Tatara Miecz., przemysł. 
Zawadzki W., urz. Wojew. 
Zielińska Józ., piastunl[a 
86 Dombrowski H., lII'Z. sącl. 
Figielska Aniela, służąca 
Bronk Wład., nauczycieł 
Ekmann Jan, prof. Sem 
męskiego 
Ekmann Mon. b. zawodu 
Korsak Gołogowski Witw 
lis, kupiec 
Krzemińska Wład., poilOj. 
Lampkowski Józ., malarz 
Lisewski Ant., urz. skarb. 
Lisewski Wład., uu. Woj. 
Riemer Dr. Jan, Imrator 
Oh. Szkołn. Pom. 
sliwiński Stan., wiz. szkół 
Tomasik Andrz., stangret 
Wojciechowska K., kUpl'. 
87 Magistrat m. Torunia 
Drumowicz Franc., rob. 
Lewandowski Bron., przo- 
downik P. P. 
Tełega Franc., wdowa 
Telega W., ochroniarl[a 
Wilemski Józef, robotnik 
Wilemslla Marj., robotnica 
88 Jordan Gustaw, rzeźnik 
Blaszak Michał, urz. Star. 
Borowski Jan, przod. P. P. 
Gawron Mich., urz. skarb. 
Lewandowska Julj., kuch. 
Malinowska Berta, kra wc. 
Stremel T codor, rzeźnik 
Pawłowski Jan, rzeźnik 
Przybyłowicz M., kapitan 
Rosenfeld Paweł, szewc 
Smentek A., eleIdromech. 


Smentek Józef, stolarz 
Schiratis Jadw., b. zaw. 
Swiątek J., stolarz 
I 89 Pohl Emil, kupiec 
I Brodziński Mir., major 
Enders Halina, wdowa 
Garstecki Br., pporucznill 
Gutkowska Józ., służąca 
Kandyba Teof., prof. ginm 
Kociurski Leon, kupiec 
Kretschmer Franc., gosp. 
Lenz Benon, pporucznik 
Lewandowska Zofja, słu;.. 
Marczewski Ludw., pułJ[. 
Nowak Ełeonora, słu-,ąca 
Płuciński Feliks, muzyl[ 
Szebrowska Łucja, służ. 
Szczepkowski Henryk -- 
przemysłowiec 
90 Sommerfeldt Julj.. kupiec 
Małkowska J., krawcowa 
Małkowski Szymon, tracz 
Michna Felicja, krawcowa 
Nestorowicz Ł., rotmistrz 
Piwowońska M., urzędn. 
Rygierowa Hal., biura!. 
Rygierowa Stan., v.dowa 
Ścib ak Jan, książkowy 
Stasiak Tomasz, szofer 
Tremszczyński Wikt., por. 
Tremszczyńsld Zygm., inL. 
Wasilewski Z., drukarz 
Wesolowski Wład., muzyk 
Żclcchowsld J., urz. Woj. 
O d u I. S i e n k i e w i c z a. 
91 Soppad Jerzy, ul. Panień_ 
ska 4 
Neumann Franc., robotno 
Neumann Jan, kowal 
Neumann Piotr, robotnik 
92 labmlLińsl[i Jan, aptl'l[arz 
Blażkiewicz Marta, służ. 
Ferroni Adolf, buchalter 
Ferroni Wikt., akuszerlu\ 
Pawlak Agn., służąca 
Puchaiska An., bez zaw. 
Rzepa Ignacy, kupiec 
Zatwardowicz M., wdowa 
93 BulilI Jan, Małopolska 
Fietz Florjan, emeryt 


Fietz Karol, kupiec 
Diisscldorf Karol, kurjer 
Konsułatu Niem. 
Fietz Paweł, komis. Km:s. 
niemieckiego 
Lewicki BoI., pporucznik 
Lewicka Wanda, wdowa 
Lojewska Berta., wdowa 
Runge Kłara, wdowa 
Wachs Elźb., bez zawodu 
Wachs Marta, sklepowa 
94 Rosochowicz Arn., archit. 
Gałgańska B., biuralistIla 
Gałgański Piotr, robotnik 
Globisz Jan, ślusarz 
Kowalska Maria, gospodo 
Lula Anast., właśc. pralni 
Lula Stan., biuralistka 
Marchlik Józef, woźnica 
Nogalski Ant., robotnik 
Rybicki Ant., mot. tram \v. 
95 Lewandowsld Józ., rzeźno 
Chmiel Teofil, kupiec 
Hethey Hel., książkowi! 
Sommer MaI!!., wdowa 
Wróblewska Józ., wdowa 
96 Kliński Teof., ul. Prosta 3'! 
Sidun Eufrozyna, służąca 
Ciosłowski Dr. Józ., ref. 
Kur. Okr. Szkoln. 
Ciosłowski Piotr, b. zaw. 
Gerkowska \'V' er.. ShIL'\Ca 
Janowska Hel., wdowa 
Kierski Franc., str. poż. 
Rogoziński Stan., urz. Po- 
morskiej Izby Rołniczej 
Rubczyński Dr. Stan., sę- 
dzia Sądu Apeł. 
Więckowska Stan., pokoj. 
WlodllOwska Ant., kuch. 
Zakiel'ska Helena, służi\ca 
97 Mazuś Józef, Winnica 31 
Dom nic zamieszkały 
98 Kuczkowski L., ul. Sien- 
kiewicza 29 
Drożdżyński Jan, UH. ra- 
djotelegr. 
Galas Józef, szewc 
Galas Wład., szewc 
Kiędziorski Juljan, loh. 
Kiędziorska Kaz., słui:.\Ca 


. ............... ........... ....................................... ............ .......... ......-.......... ............ . 
f t ..................................................................;. ................................................. ol 
II HURTOWNIA DRZEWEM T O RUŃ ił 
I!- 
. :.
..
...._
.

.

._.;;  
_II 
...................................... ...................-.. 
........................................................ 


I 

 


III. 5 


65 


J
		

/Pomorze_005_07_191_0001.djvu

			.---... 
l ST. KAŁAM.AJSK/ II 
' i TOR liN 

 SZEROKA 21. ADR. TEL. E S K A L A M 
.----..::---.-: _.. _. __. .....J --.-;---..::---..z
--.-; 


Ul. Mickiewiczłł 


Kozłowski Wawrz., nuijsl. 
wojskowy 
Szwcj Józd, uu. poczt. 
Wróbel A., eleldJ'otechnik 
99 Dąbrowsld Wł., właściciel 
restauracji 
Rabaut Józefa, służąca 
100 Falencl{i Józ., ul. Mic- 
kiewicza 102 
Bernakiewicz Mich., urz. 
Pom. Izby Rolniczcj 
Grzymiński A., p.11. 1101. 
poczt. 
Oleksiak Franc., szewc 
\Varuszewski L., fllnllc, 
pocztowy 
Załucki Franc., stolarz 
101 Górski Wład., kapitalista 
Adamczewski 1301., por. 
Adamek Tom., urz, Kur. 
Szkoln. 
Aleksandrowicz JarosI., 
urz. skarb. 
Aleksandrowicz Jadwiga, 
lIrz. Wojew. 
Brauer Klara, bez zaw. 
Cieśliński M., ref. Woj. 
Dost Jan, nauczyciel 
Freyberg Teodor, stolarz 
Golnik Al., insp. budown. 
melj. 
Grzełewski Jan, szewc 
Hohne Karol, bez zaw. 
Jerka Antoni, urz. sąd. 
Jonas Edm., nacz. WydL. 
Star. Kraj. 
Jougan AUr., pporucznik 
Kaden Jerzy, wojskowy 
Kotynjówna Z.. służąca 
Lemańczyk Wojc., urz. 
Mrozińska Marja, właśc. 
skłepu kolonjaln. 
Ofiarkiewicz Wład., urz, 
KlIrat. Okr. Szk. 
Pietkiewicz Marja, biura I 
Rakowski Symforj., pod- 
prokurator Sądu Okr. 
Riabow Wasyli, szewc 
Stiller Ernest, kupiec 


-- 


- - 


66 


Ul. Mlcklewłc2a 


- - 


- -- 
Stojalowska S tef. ,- ur z. T 107 Friedrich Wer., b. zaw. 
Kur. Okr. Szli. I Friedrich Aug., hawc. 
Zweller Józ., handlarz Janc Anast., sierżant 
102 Falenski Józef, fotograf Pawlikowski Józ., rob. 
Brandcl Jadw., wdowa Skrobacld Stefan, loh. 
Brzozowski Józ., maszyn. Sokołowska M., b. zaw. 
Cyfrowicz Adam, inżyn. Szmyt Erich, h.lIIdlau 
nacz. Wydz. Bud. Star, Tomaszewska Wcr.. po- 
Krajow. słllgaczka 
Czajkowski Aleks, asyst. 108 Kociurski Roman, własc. 
pocztowy farbiarni i radny mie;slli 
Imaiski Wit., pom. litogr. Augustyniak Józ., kupiec 
Jarcew . Jerzy, handlow. Barałkiewicz Marja, dys- 
Krajewski Ant., szewc ponentka sklepowa 
Maćkiewicz A., ppor. Baralldewicz Wład., wl. 
Miiller Ant., wdowa firmy "Embeta" 
Perlikowski Stan., woźny Chojnicka Sal., służi\Ca 
Rudnicka Leok., służąca Dołganow Eug., artysta 
Skonieczna Roz., wdowa malarz 
Szamowska Hel., b. zaw. Grajek Teod. urz. P. P. 
Templin Leon, kupiec IwanowkL Ign., iuż. Dyr. 
Żuchliński Wład., rob. dróg wodno 
103 Majewska - Warszawa Kozłowski W., prokurent 
Bernhard Edw., robotnik Kuczewska Bron., urz. 
Brunner Teresa, wdow.1 Kuczewski St., skarbnik 
Hofbauer Marja, slużąca Pom. Izby Roln. 
Kucharska Julj., służąca Pom. Izby Rołn. 
KrysLewsld Wit., skarbn. Kunce KaL., nauczyc 
P. P. .P. Maciejewslm Zuz., służ. 
Kryszewska \Val., naUCL. MallOwslm Lcok., b. z.m. 
muzyki Rozwadowski T.. monter i. 
Orlikowski BoI., ref. Wo- Rydliński Ant., chorąży 
jewództwa Szymldewicz Władysł.. 
Słupczewska A., Służ'lca współwł. kasyna ofic. 
Szerech Ant., wdowa Szulc Roz., służąca 
Szercch Jan, lUT.. Star. Weiss Aug., nacz. scl,,", 
Powiat. Województwa 
Szumann Paweł, IUJpicc Wiśniewska Anna, służ. 
Zdeb Jan, komand. por. 109 LiiUmann Henr., kapital. 
104 Pokorski Tom., ul. Mie- Bukowski Sew., por. 
Idcwicza 106 Chrzanowski Ludwik -- 
Malinowska W.. b. zaw. urz. Star. Kraj. 
Pawłowski Leon, ślusLlrL Dondalski Jan, murarz 
Szozda Stan., robotnik Edelman Konrad, insp 
Tydewicz Rom., ślllsarL lasów Wojew. 
105 Plac niezabudowany Grochowaiska St., służ. 
106 Pokorski Tom., kupiec I-łernik Marjan, podcho'. 
Bychowski Ałclls., \
I Lachoclta Mon., b. UlW. 
kina Lekszycki Wład., por. 
Kowalewska W., b. ZiIW. MaUern Lina, gospodyni I 
Kroczyński M., fryzjer Medo Klara, wł. drogerji 

 -
 
- -- -- -- . 
FARTUCH'(. ROBÓTKI. ARTYKll.ŁY f 
ZAKOPIANSKIE, ZURNALE MOD. . . I 
WY
ÓR NAJWIĘKSZY. I ' 
 
CENY NAJNIZSZE. 
 r 
-- . 


- - 


--
		

/Pomorze_005_07_192_0001.djvu

			Ul. MickIewIcza 


Michalczyk Rysz., urL 
Województwa 
Piszcz Jan, prof. Semin. 
żeńskiego 
Romanowska Ełźb., służ. 
Schwalbe Feliks, profes. 
gimnazj
 
Śliwicka Marja, b. zaw. 
Spychalska Ir., biuralist. 
Spychałska W., biural. 
Spychalski Zygm., sI. re- 
ferent Województwa 
Wincz Cz., podpułkown. 
łekarz 
Wodyńska Mich., b. zaw. 
Wojtulewicz Marja, służ. 
t 10 Okoński Józ., Chrzanów 
Janke Emma, krawcowa 
Janke Paul., krawcowa 
.Janowski Jan, robotnik 
Kwiatkowski Fr., rob. 
Kruczyński Kon-., sekr. 
Województwa 
Kowalewski Szcz., rob. 
Kupper Paweł, nauczyc. 
L
wandowski Bronisław, 
ogrodnik 
Mirecki Marjan, robotno 
Nasierowska L., wdowa 
Niklewski Pol., naUCZYl', 
Ozóg Ant., robotnik 
Piskorz Józ., robotnica 
Stebel Matylda, wdowa 
Stebcl Olga, kucharka 
Stelter Irena, sklepowa 
Stelter Marja, wdowa 
Szaładzińska Wal., rob. 
Templin Józ., robotnik 
Templin Elżb., robotnica 
Templin Marja, wdowa 
Tomaszewski Z., sierżant 
Wandtke Wikt., naucz. 
111 Skarzyński Adam, War.. 
szawa 
Achtabowski Józ., lob 
Brzozowsld Jan, szewc' 
Drath Dr. Zygmunt. sę- 
dzia Sądu Okr. 
F eliksik Rom., chorąży 
Gerke Fr., kond. tramw. 
Kieł Wikt., krawcowa 


Kąkol Józef, krawiec 
Kmieć Paweł, fryzjer 
Kowdl Kat., bez zawodu 
Kossakowski Tad.. inżyn. 
clektrotech. 
Krause Anast., b. zaw. 
Lipińska Fr., słuLąca 
Luft Józef, muzyk 
Ługiewicz An., służąca 
Maćkiewicz Anna, służ. 
Mirowska Wal., służąca 
Pławiński Dr. Adam, le 
karz wojskowy 
Podziemska M., gospodo 
Prokop Teofil, szewc 
Przygoda S., post. P. P. 
Stapf Teodor, dyr, Sądu 
Okręgowo 
Tync Mar., naucz. gimn. 
Tync Stan., prof. gimn. 
Wesołowska A., b. zaw. 
Wiesner Ernst, kupiec 
Wołowski Józ
f. szewc 
Wołowski Józef, szewc 
t 12 Rudke Jan, Łódź 
Beiger Stan., służąca 
Brzezińska Hel., służąc.1 
Domańska Marja, wdowa 
Jaśkiewicz Stcf., kasjer- 
ka skłepowa 
Kucieł Aniela, nauczyc. 
Kuciel Jar., naucz. Selll. 
Kucicl Michał, nauczye. 
Kurowski Adam, oficer 
Kuligowska Roz., służąca 
Krause Stefan, kupiec 
Krysińsld Paweł. fryzjer 
Krzywiec Anast., służ. 
Majer J., nauczyc. Selll. 
Menke Albert, kupiec 
Menke Henr., cukiernik 
Pęski Leon, insp. 1.ISów 
państwowych 
Ringwelski Józef, fryzjer 
Rozwadowski Julj.. urz, 
Policji śledczej 
Rozwadowska Z., biura\. 
Siellliątkowska M., służ. 
Skalska Marja, służąca 
Sobol Bron., służąca 
Suffc
yński Piotr, por. 


Ul. Mickiewicza 
Szaad Alb., ppułk. lek 
Wertman Roz., bez zaw. 
112 a Ladwig A., sekr. miejski 
Karczewski W., kapitan 
Kowalewski Leon., stoI. 
Ladwig Jułj.. wdowa 
Ladwig Rcinh., nauczyc. 
Leonkow Ant., ppułk. 
Lijewska Jadw., wdowa 
Szramowski Józ., stolarz 
Tomczak Jan, post. P. P. 
113 Leszczyński A., piekarz 
Adamski Andrzej, rob. 
Adamska Kat., wdowa 
Behnke Hugo, stolarz 
Cieplik Paweł, krawiec 
Domer Leon, urz. telegr. 
Drewitz Leop., b. zaw. 
Dybalak Michał, biura!. 
Fabiszewski W., monter 
Gabriel Gertr., b. zaw. 
Herna Anna, bez zaw. 
Kelsch Paul., bez zaw. 
Kirakowski F., monter 
Klein Marja, wdowa 
Kosiński BoI., tapicer 
Kubetski W., post. P. P. 
Lisewski Ant., post. P. P. 
Pokorski Jan. doz. portu 
Ragusz Wilh., stolarz 
Sieg Helena, bez zaw. 
Staszewska Barbara, urz. 
bankowa 
Strusińska Janina, kraw- 
cowa 
Szofer Ludwik, chorąży 
Wendorf Anna, wdowa 
WiesLałkowski Jan, po- 
ster. P. P. 
Wieszałkowska Marta- 
bez zawodu 
114 Drewitz Paweł, kapital. 
Brunacki Bron., robotni I. 
Głaszczal, A., prLod. P.P. 
Grodzki Wacław, urzęd- 
nik prywatny 
Ignatowicz Jan, kupiec 
Janicka Marj., służąca 
Junik Józef, szewc 
Kamiński Jan, szewc 
Krause Karol, bez zaw. 


JAN DE COMIN 


TORUŃ, 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONlflTOWSKIEGO J\
 l. 
BLISKO MIEJSKIEGO DWORCA 
TEL. 189. TEL. 189. 


III. 5. 67 


J
		

/Pomorze_005_07_193_0001.djvu

			Ul. Mickiewicza 


Ul. Mickiewicza 


Kulczyclla M., bez zaw. Urbański Tomasz, rob. 
Kulczycki Romuald, far- Wiśniewsl,a T., wdowa 
maceuta 117 Kowalczyk Feliks, War- 
Lindcmann E., wdowa szawa 
Neumann Gust., woźnica Borkowski Fr., szcwc 
Piątkowski Karol, urzę- Górny Józ., sierż. szt. 
dnik wojskowy Komorowski Feliks, oby- 
Raguze Artur, robotnik watel ziemski 
Rosiński Rom., drogerz. Kowalski Józef, stolarz 
Rutkowski Paweł, szewc Krupińska E., wdowa 
Steinke Paw., urz. poczt. Lipertowicz A., wdowa 
Tadeusz Cec., bez zaw. Lemke Gust., cieśla 
Zboroniewska N., wdowa r-lessmann M., gospodyni 
115 Scholz Hugo, blacharz Nawrocki Maksym., urz. 
Adamska W., służąca Kons. niem. 
Fliegerówna J., biura I. Okoniewicz Fr., cieśła 
Gollnik Au!!., bez zaw. Pigulewska N., bez zaw. 
Ingarden 
arja Dr., le- Potemski Jan, kontroler 
karka tramw. 
Ingarden Dr. Rom., prof. Porsz Wilh., wdowa 
gimnazj. Sieg Józef, robotnik 
Jadwiński Nekrasa Mari., Szlesinger Stan., litograf 
kapitan Tydewicz BoI., ślusarz 
Jankowiak Fr., krawiec 118 Skorupski Jan, b. zaw. 
Lipke Fel., fabrykant Breańska M., naucz. Sem. 
Nowacka Marja, b. zaw. Kandzierski Fr., fotograf 
Nowacki Stefan, inżynier Kraskówna Zofja, służ. 
Scholz Herb., technik 
Stańkowska H., wdowa Szczepański Ign., poster. 
Policji Państw. 
Stańkowska Z., nauczyc. 
Walczak Leon, krawiec 118 a Maszewski P., kołodz. 
Wiśniewska Ant., służ. Maszewski Br.. tapicer 
Ziihlke Marta, wdowa Maszewska M., telefon. 
Żurkowa Franc., służąca 118 b Wiencek Ant., szewc 
116 Sieńkowski Aleks., han Brzyska Amalja, wdowa 
dłowiec Brzyski Konst., ślusarz 
Bieńkowska Minna, rob. Dekowski J" mot. tramw. 
Dyszczakowski WI., maj- Dondalska M., wdowa 
ster wojskowy Drygaiski Józef, robotno 
Fiszer Jerzy, kupiec Lewandowska M., rob. 
Fiszer Leon., kupiec Loryński Wład., stolarz 
Górna Mich., służąca Piasecki Józef, chorąży 
Hauer Wer., posługaczka SoboUa Jan, robotnik 
Juszkiewicz Paw., inż. Stiirmer Emil, bez zaw. 
Województwa Stiirmer Hugo, stolarz 
Kasińska Anna, wdowa \Viencek Jan, drukarz 
Kwiatkowski Jan, post. Wiencek Marja. biura I. 
Policji Państw. Wiencek Ludw., krawiec 
Lewandowski Jan, rob. 118 d :l:urawska Elżbieta __ 
Pałuszkiewicz M., wdowa kapitalistka 
Sieradzki Cz., urz. sąd. Achtabowski Ant., plut. 
.
 .- .- .- .- .- .- .- 
l 
 TEF AN KAlAM AJ SKI _
 
i TORUŃ _ , - t 

 SZEROKf\ 21 RDR. TEL.: ESKRLRM 
.':"'P"""'--
......,---
.........-a......-:-r--- -- 


68 


Dratwiński Roman, urz. 
Województwa 
GościcId Ark., oficer 
Guziński Ałojzy, krawiec 
Jacewicz A., urz. wojsk. 
Lange Ludwik, inżynier 
Michalski Jan, drukarz 
Margulski BoI., robotnik 
Morze Miecz., inżynier 
Szmidt Wład., służąca 
Szulc Leok., gospodyni 
Szurka Stan., st. przod. 
Policji Państw. 
:l:ardecki BoI., st. przo- 
downik P. P. - 
Żardecka Józ., urz. Ku- 
ratorj. Okr. Szk. 
:l:erkowska Ter., b. zaw. 
Zieliński J., maszynista 
Zieliński BoI., przetoko- 
wv kol. 
Zielińska Ewa, robotno 
Ziwert Bron., kupiec 
119 Fiutowski Aurelj., refer. 
Województwa 
Nagórska Józ., służąca 
120 Siódmak Jan, piekarz 
Dymkowski Józef, kraw. 
Jackowski Zygm., piele 
Kaczyński Fr., krawiec 
Szulc Agn. wdowa 
Walter Herta, służąca 


i 


- . 


Od ul. Kochanowsk. 
121 Niedlich Henr., stelmach 
Kamieński Wład., śłus.- 
mechanik 
Kamieńska M., krawc. 
J\-Hiller Joanna, robotno 
Olszewski Ant., robotno 
Ordowski Józef, BtrM 
Elektrowni 
Ordowski Wojc., b. zaw. 
Roszak Janina, służąca 
Walczak Cz., handło". 
122 Kaniewski K., rzeźnik 
ABwald Jadw., krawc. 
Czajkowski Fr., stołowy t 
Jasieniecki Nik., płuton. 
Rumiński Jzef, szewc 
.... . - - .- . - - ----....:.. 
r 
 
= , 
l r 
-. . 


POŃCZOCHY, SKF\RPETKI, 
RĘKF\WICZKI, TRYKOTF\ŻE. 
W y BÓR Nł\JWIĘKSZY. 
C E N Y Nf\JNIŹSZE. 


-- 


.... -...... 


-. 


- .
		

/Pomorze_005_07_195_0001.djvu

			Ul. Mickiewicza 


r 


Ul. Mostowa 


Pucka Aug., robotnik l 
Wilszewski Stan., rob 
Wiśniewski Józ., rob. I 
Wiśniewska Mich., roh. 
t33 Franke Karol, kupiec 
Szmidt Franc., bez za\\'. 
\Vyszyńska Em., roboln. 
131 KiIichowski Fr. wł. rest 
Duwe Krystjan, bez za\\'. 
Grzywiński Fr., robotnik 
Grzywińska H., sklep 
Grzywińska L., krawc. 
Grzywińska W., sklep. 
KiIichowski M., b. za\\". 
Mirecki Franc., mechan. 
Mirecki Jan, robotnik 
Mirecki Teofil, robotniJt 
Mirecki Wł., mechanii:' 
Szostkiewicz H., wdO\" a 
Szostkiewicz St., sierż. 
Wojnowski \V., rzeźnik 
lerko Ste£., urz. wojsk 
135 Chiliński Jan, wł. rest. 
Baumgart R., pro£. 7aw. 
Kordowski Bem., piek 
Krienke Kurt, apteka
z 
Lewandowski St., piel. 
Rose Maks, mechanik 
135 a Albrecht St., urz. P. P. 
Farszmin 8., bez zaw. 
Stolarz Gertr., b. zaw 
136 Szmalhofer Maria, War- 
szawa 
Rrodala Józ., funkc. kol. 
Cieszyńska Em., wdowa 
Cieszyńska J., robotnica 
Cieszyński Leon, elek- 
tro-monter 
Cieszyński J., ślusarz 
Grabowski Jan, cieśla 
Grabowski Józ., b. zaw. 
Grabowski St., ślusarz o d u \. P r o s t e j. Ul. Mostowa. 
Fein Erwin, woźnica t/3 Zarząd przym. Elektr. 
Tsnard Alb., prof. gimn. Nosarzewski Stan., do- Skarb wojskowy 
Kohnke Marja, służąca zorca podstacji elektr. Spółdzielnia spożywcza 
Piekarek Bron., wojsk. 2 Lisiecki i Skrzypnik, uJ. 
Pławska EJiza, bez zaw. Zeglarska 22 
Pławska J., urz. wojsk. Ul. Moniuszki. Spichlerz 
Skroba c ki Leon , robotno I S 3 Rogala Józef 
o d u. z o P e n a. . ł b d I 
.\X'atlmann L., bez zaw. Skład materia. u ow. 
137 Słotwiński Zygm., Opok 1 Szczerbowski Franc., urz. 4 Olejniczak Michał, uJ. Ze- I 
lubelskie kolejowy glarska 22 
J 

uc

 l l i 
t 
 PRZYBORY DO KRP.WIEC ZYZNY - PRZYBORY DO STROJU, \ 
l -- W: BÓ 
 NR 


 __ 
 - C

 ::.

 l 
70 


U8 


Billewicz - Slankiewicz 
Bazyli, naczelno Wydz. 
Starostwa Kraj. 
Roczar Bo\., podpor. 
Eisenberg Fr., fabrykant 
Karwiese Anna, sklep. 
Karwiese Klara, wdowa 
Kłopotowski M., por. 
Kłosowska Wal., służ. 
Otto Edm., major wcter. 
Raczyński Marjan, por. 
Ratslaff Paweł, drukarz 
Werner Em., wdowa 
Hein Berta, bez zawodu 
Adamowicz Miecz. po- 
rucznik marynarki 
Altszeller A., urz. banIe 
Augustyńczak Albert 
krawiec 
Busuk Julja, slużąca 
!Tein Fryd., handlarz 
Lenartow6ka \Vł., służ. 
J\1.rozowski J., stolarz 
Senecki Paweł, chorąży 
Skrobacka A., fryzjerka 
Skrobacki Fr., robolnilt 
Skrobacki Wł., robotniJt 
Skrobacka W., krawc. 
Skrobacka T., krawcowa 
Slużewska M., krawc. 
Wiśniewski Rudolf 
Działdowo 
Bezbroda Henr., służąca 
Łukaszczyk Fr., robotno 
Mendelson D., handlarz 
\Voroncow Mik., sierż. 
do uJ. Reja. 


139 


Ul. Międzymurze 


L 


- 


B,lrski Adam, chemik wł. 
fabryki mydła "Świteż" 
Boroń Maria, służąca 
Komorowski Franciszek, 
starszy ref. Pom. I. R. 
Komorowska Janina, urz. 
P. Kur. Okr. Szk. 
Kreutz Artur, dyr. banku 
Lorenz Józef, kupiec 
Madej Joanna, służąca 
Mierzejewski Jan, pluton. 
Sawicka Stan., służąca 
Szczerbowski Roman - 
przemysłowiec 
Szczerbowska W., naucz. 
Szupryczyński St., rob. 
Wawrzyniak M., szofer 
Wojciechowska P. b. zaw. 
Zemanek Leon" kupiec 
3 Grosser Julj., u\. Mickie- 
wicza 18 
Andrzejewska Teod., biu- 
raJis tka 
Andrzejewska \V., wdowa 
Czarnecka A., kucharka 
Górny Ant., cieśla 
Jankowski Franc., pod- 
porucznik inż. 
.Jeske Stefan, dyr. P. I. R. 
Mendel Stan.. kucharka 
Radziejewska M., asyst. 
miejska 
Szarłata Maria. pokojowa 
Trzebiatowska H., służ. 
Wybicki Józef Dr., Sta- 
rosta krajowy 
Wyrobisz Michał, wicydyr. 
P. I R. 
6 Hintze Karol. ogrodnik 
Curtze Gertr., bez zaw. 


,
		

/Pomorze_005_07_196_0001.djvu

			U
 Mosłowa 


Ul. Mostowa 


, 


Krig Jan, urz. bankowy Drapiewski Kaz.. woźny Ja worski Anast., murart. 
Partyka Józ., służąca Lenartowicz J., dyr. Tow. Jaworska Hel., sklepowa 
5 7 Levy Moritz, kupiec Transp. Kromczyński L., zecer 
Andruszkiewicz Leon - 10 Ruchniewicz Jan, właśc. Kromczyńska Wł. stenol. 
dozorca spich. fabryki pierników Kowalski Fr., robotnik 
Andruszkiewicz Józefa - Cichewicz M., kupiec Kulesza Juljan, tkacz 
I	
			

/Pomorze_005_07_197_0001.djvu

			Klimowicz Emma, b. zaw. 
Ma
ass H., pom. foto
r. 
Spychalski Herm., fotogr. 
T rzanowska Agata, służ. 
Wawrzynkowska Agn. - 
służąca 
21 Treichel Jan, rzeźnik 
F rączkowski Br., rLeźnik 
Knyctykowska A., slu7. 
Kraiewski Kurl, krawiec 
Krzcmiński P., korkarz 
Senkbeil Fr., wdowa 
Senkbeil Julj., robotnica 
Soltysiak Pel., bez zaw. 
Zenl(er Marja, robotnica 
25 Rebstein Jan, kapitalista 
Bendykcińska M., kasjer. 
26 Jurkiewicz Paweł, piek. 
Faber Karol. krawiec 
Korecka Bo\., biuralistka 
Kosb'zewski A., podpor. 
Kraski Franc., cieśla 
Kwiatkowska J., kuchar. 
Linewska Karol., wdowa 
Meyzowa Marta, wdowa 
Nowaczyk Fr., robotnik 
Nowaczyk Jan, robotnik 
Tafel Ludom. masz. kol. 
Zalewski Franc., piekarz 
27 Ulmer Adam, szewc 
Czaja Aleks., kier. pryw. 
biura 
Gerhardt Jakób, szewc 
Herbe Frieda, krawcowa Magistrat m. Torunia 
Potz Eugenja, służąca Wyszynk III. 
Szymkowiak Jan, kon- Dublinowska M., slu7ąca 
troler Ubezp. kraj. Kuczkowski P., restaur. 
28 Hozakowski Bron.. ulica Magistrat m. Torunia 
Konopnickiej 13 Dziedziniec budowli przy 
Skład nasion Bramie Mostowej 
29 Zaremba Wład., właścic. Groszewski Jan. drogo- 
zakładu fryzjersk. mistrz miejski 
Rutkowski Leon, fryzjer - Skarb wojskowy 
Kulpiński Czesł., fryzjer Brama Mostowa 
30 Bracia Tews Dąbrowski Al., robolnik 
Magazyn mebli Wiewiórkowski Aleks. _ 
32 Bank Kwilecki, Polocki blacharz 
i Ska. Tow. Akc. Ziółkowski Józ., robotn 
34 Brook Ernst, kupiec Ziółkowska W., robotno 
Bielitz Minna, służąca Magistrat m. Torunia 
Hett EJfrieda, sklepowa Wyszynk I. 
Rosoc hatius 1., sklepow a Barwicki H., rest aurator 
. . ) ___ S T E F A "-- N - -- KA - l A M '-' A - JS K I 
 T 
 UL 
Z E R: " :- r 
ADRES TELEGRł\F.: E S K 1\ L 1\ M . 
\ KORONKI, OBSP.DY, WSTF\ŻKI, I 
f wYBÓR N"JWIĘKSZ Y. -- -- ...... CENY N" J N I Ż S Z E. ; 
. - 
 
 r-__ --.....--.......,- .r---- ....c---. _ r--'-_ 
 -' . 


Ul. Mostowa 


Jaruszewska A., służąca 
Jaskulska K., urz. bank. 
Jaskulska SI., nauczyc. 
Jaskulski Władysł, sekr. 
miejski 
Kosecka Janina, slnżąca 
Kryzan Jan, urz. P. I. R. 
M-łynek Marja, slużąca 
Szymeczko Leok., służ. 
Turek Jan, kupiec 
t9 Zackicwicz SI., wlaściciel 
hot. "Pod Orłem" 
Czekała Jan, port jer 
Dulka Jadw., pokojowa 
Kopistccka Marta, służ. 
Kubiak Franc., służący 
Labs Berta, kucharka 
Lutyńska Wcr., książko 
Ott Stefan, kuchmistrz 
Pokryezewska Bronisła- 
wa, pokojówka 
Sikorska Marta, pokoj. 
Wydm Zofja, bufetowa 
Zajaczkowska M., służ. 
Zielińska Klara, gospodo 
20 Florczak W., krawiec 
Kadukowski Fr., robotnik 
Mańkowski Wal., por. 
2t Rank Przemysłowców 
BulIer Marja, służąca 
Kunert Czesław, major 
Walczak Franc., służąca 
Werner Józef, handlowo 
Wieczorkiewicz J.. b. zaw. 
22 R6hr Emil, ślusarz 
Autenrieb Wład., restaur. 
Bandrowski BoI., liston. 
Bandrowski Leon, funkc. 
kolejowy 
Barczak Janina, służąca 
Bartel Bruno, ślusarz 
Gościński Jan, robotnik 
Gościński Szcz., robotnik 
Gumowski M., robotnik 
Gumowska Wer., robotno 
Jabłońska Roz., wdowa 
Lewandowski Józ., ślus. 
Lewandowska M., służ. 
Sutkowski Leon., b. zaw. 
23 Rank Przemysłowców 
Frdmann Leon, bankowo 
Erdmann M., urz. bank. 


72 


L 


I 


Ul. Nadbrzeżna 


Szczęsny Paweł, cukiern. 
Werner Fryd., cukiernik 
36 Bank Handlowy 
Krukowski .Józef, kelncr 
Lindemann Aug., murarz 
Lindemann R., szewc 
Milczeński A., krawiec 
Okruch J., naucz. muz. 
J8 Więcek Franc., ul. Ko- 
nopnickiej 25 
Borkowski Józ., kolodz. 
Borkowska Salomea, urz. j 
poezt. 
C7iljkowski St., tapicer 
Deyk Aug.. chorąży 
Domański J., masz. ko\. 
Jorkowski J., urz. St. P. 
Jorlwwski J., nauczyciel 
Lisiecki Z., urz. bank. 
40 Thimian H., Niemcy 
Egebrecht 1\\., chorąży 
Grabitiski Jan. chorąży 
Hamerski Ernest, ślusap 
Kroskowski Wł., krawiec 
Mętkowski Ł., prokurent 
Rencl	
			

/Pomorze_005_07_198_0001.djvu

			I 


Ul. Nadbrzeina 


Ul. Panny MarJI 


. 


BraunschweiJ! M., służ. 
Świechowski Fr., emeryt 
- Magi
trat m. Torunia 
Wyszyn
 II. 
Goergens Ern., restaur. 
Schreiber K., szyper 
Skarb wojskowy 
Buchtagród i Wyszynk 
Tyka Andrzej, gajowy 
Lan
c Aleks., szewc 
Langc Aug., wałmistrz 
Ldll
C Maks., ogrodnik 
Skarb "ojskowy 
Koszary Żandarmerji 
Tylmallowski A., b. zaw. 
Tylmanowski Jan, dozor- 
ca koszar 
Skarb wojskowy 
Brama Św. Ducha 
]\1ichalews1.i L.. kapitan 
Rosołowska K., służąca 
Maj!istrat m. Torunia 
Dom rurmistrza 
Karczewski Józ., rurm. 
- Skarb wojskowy 
Koszary Racławickic 
Bezdon Ks., doz. koszar 
Bezdon St., k
ią7.kowa 
Georgens A. R., ul. Ko- 
nopnickiej tl 
Skład mat. opał. 
Bracia Pichert, T. z o. p. 
Składnica papy, materio 
bud. i opal. 
Ul. Nadwiślańska 
Niezabudowana, 
Ulica Odrodzenia. 
Fa Drewitz E. T. z O. p. 
Rybiewski BoI., inLynier 
Schipper Leon, majster 
Ul. Ol!rodowa. 
o d u l. P o d 11 ó r n e j. 
t Wiśniewski Fr., b. zaw. 
Ciesielski Ant., robotnik 
Jasiński Stan., robotnik 
Kruczykowski M., rob. 
Małkowski Fr.. funkcjon. 
kolejowy 
Meinas Julj.. robotnik 


I 
I 
l 


Nasiorowski Jan, robotno 
Reetz Marcin, stróż 
Schulc Ludwik robotnik 
Skrabaczewska Franc. - ,. 
krawcowa 
Skrabaczewska Helen..., 
biuralistka 
Skrabaczewski J., woźny 
Świtajski Izydor, woźny 
Zakrzewski Józef, rob. 
Ziółkowski Tom., robotno 
2 Głowacki Franc., robotno 
Dolecki Fr., robotnik 
Głowacka Br., sklepowa 
Głowacka Leok., robotno 
Lewandowski P., woźno 
Wolf Maria, krawcowa 
Wróblewski Teod., rob. 
.t Byliński Józef, stolarz 
Chylarecka A., wdowa 
Chylarecki Ant., woźny 
Chylarecki Stan., robotno 
Górski BoI., robotnik 
Jarzębowski Wł., robotno 
Krajewski J., drożnik kol. 
Rekowski Wawrz., rob. 
55 Knof Ernestyna, wdowa 
Kessler Klara, wdowa 
Makowski Leon, dozorca 
więzienia 
6 Pasiński Józef, dekarz 
8 Zacharek Ant., dozorca 
Berent M;łks., kowal 
Górski Wład., sierżant 
Niezgoda Józ., post. P. P. 
W olniewicz Kat., służąca 
Zacharek Antoni, fryzjer 
Zacharek Edm., drukarz 
Zacharek Wł., sklepowa 
10 ślusarczyk Leon, szewc 
Cichocki WaJ., robotnik 
Czacharowska A., wdowa 
Czacharowski Fr., rob. 
DYl1asiewicz Jan, naucz. 
Messinger Emma, robotno 
Różek Leok., robotnica 
Różek Mar;., robotnica 
Sadowski Woic., robotno 
I 13 Poek Herm., cieśla 
Klimek Joanna, wdowa 
do ul. Lelewela. 


Ul. Panieńska. 
o d u \. C h r o b r e g O. 
3 Soppart GeorJ!, architekt 
budowniczy 
Lowin Kat., służąca 
Stoltz Małg., służąca 
Od ul. Kościuszki. 
9 Waszczewski A.. ul. Ko- 
ściuszki 31 
Becker Roz., robotnica 
Bojanowski Fr., robotnik 
Branicki F r., robotnik 
Gwizdalsld Fr., robotnik 
Norkowski Jan, robotnik 
10 Walcntowicz M., ogrodn. 
Walentowicz P., ogrodn. 
tt Bagiński J6z., ogrodnik 
Sławiński Konst., rob. 
Szałecki I
n., robotnik 
13 Utke Leop., bez zaw. 
2t Stefański Andrzej, b. zaw. 
Lewandowski Ign.. kowal 
do ul. Pod Dębową 
Górę. 


Ul. Panny Marji 
o d S t a rom. R y n k u. 
Michalczyk Fr., ul. Małe 
Garbary 10 
Bylicka Teof., bez zaw. 
Dobrzyńska W., biural. 
Ginter Czesław, handl. 
Holm Ksenia, służąca 
Hożeni Alb., krawcowa 
Lenertówna M., stenotyp. 
Lewandowski Ant., funk- 
cjonariusz kolejowy 
Milke Karol, robotnik 
Nowacka Łucja, biural. 
Nowaclta Marc., wdowa 
Olsz:ewska Ir., urz. bank. 
Piechowska Marj., rob. 
Prass Leon, krawiec 
Szotowicz Julja, wdowa 
2 Parafia Panny Marii 
Krohn Bron., słuie,ca 


JAN DE COMIN 


TORUŃ 


INTERES KOMISOWY 


UL. PONIATOWSKIEGO Nr.1. 
BLISKO MleJSK. DWORCA 
TEL. 189. TEL. 189. 


- 


73 


J
		

/Pomorze_005_07_199_0001.djvu

			Ul. Panny Marjl 


Ul. Piaskowa 


Wysiński Józef, Ks. prob. 
Parafji P. Marji, radny 
miejski 
Wysińska Maria, b. zaw. 
Wysińska Zofja, naucz. 
3 Estreich Rysz., Niemcy 
Borczanowski Fr., kowal 
Derbińska M., szwaczka 
Dominiak Józ., wdowa 
Dominiak Zofja, robotno 
Glowiańska Br., posług. 
Gołomska M., szwaczka 
Gostańska H.. 
zwaczka 
Grudowicz Leok. sklep. 
He;ankowska M., biural. 
Hejankowski Tad., ślus. 
Lisewski Stan.. robotnik 
Michalski Bron., robotno 
Nienierza J., a
ent ubezp. 
Stani szewski Józ., rob. 
Wierzbicki L., podróżui. 
4 Paraf ja Panny Marii 
Gładziński Jan, tapicer 
Kujawski Ludw., robotno 
5 Szmidt Marcin, ul. Panny 
Marji 7 Ul. Piaskowa. 
BJ.udan Ant., krawiec Maruszewski M., b. zaw. 
Domagała Stan., roboln. I Grzanka M., bez zaw. 
Forncla Aug., ppost. P. P. ł.ugiewicz .Jan, robotnik 
Janas Maciej, robotnik 2 Lewandowski A., kotalrz 
Mądroch Bem., krawiec Chojecki Franc., domokr. 
/liurawski Jan, stołowy Chojecka Joanna, wdowa 
Nickiewicz Anna, rob. Kałamarski P., urz. woj- 
Rezulska Anna, handlar- skowy 
ka owocem Kosobucki Jan, robotnik 
Rezulska Gertr., biura\. Lewandowski Jan, ślus. 
6 Paraf ja Panny Marji Lewandowska Z., urzędn. 
Kluck Aleks., ks. wikary bank. 
7 Szmidt M., bez zawodu Makowska P., wdowa 
Bauer Elźb., książkowa Radzimińska S., wodwa 
Kordoński Bern., podurz. Szydłowski .Jan. kowal 
pocztowy Walczak W., pom. kanc. 
Redemann Jan, bez zaw. 3 Lebiedziński Jan, kupiec 
Runge Bernard, murarz Brzeziński A., ślusarz 
VierteI Rom., urz. Star. Chudziński Ant., siodlarz 
Krajowego Grabowski Fr., szewc 
Zurawski Fr., stolarz Grzegorski BoI., drukarz 
8 Paraf ja Panny Marji Kaźmierski Wal., rob. 
Lisewski Fr., rzeźbiarz Kujawa Stefan, ślusarz 
Lisewski Marcin, robotno Lewanodwski A., kołodz. 
Wieczorek, - Ks. kapelan Luks Juljan, murarz 
..----....:
 - - - - --.....:.
---....:.---.:. 
l 51. f(AlAM
J5f(/ 1 ' 1 
r TO R U N 
SZEROKA 21. ADR. TEL. ES K A L A Iw 
. -- 
- 
. 
. 
. 
- 


74 


l 


9 Bncski Jan, handl. bydł. 
Brzeska M., modystka 
Brzeska Wer., biuralistka 
Brzeska Wł. biuralistka 
.Jaworski Jan, robotnik 
Lipke Klara, wdowa 
Neufeldt Marta, wdowa 
Ostapieńko Sergj., litogr. 
Prużyńska Fr., sklepowa 
Talaśkó" na Kr., biural. 
tt Roman Izydor, Drezno 
Fabryka mebli giętych 
.,Wanda" 
13 Grabowska He\., b. zaw. 
Banaszkiewicz Br., rob. 
Banaszkiewicz F eJ., rob. 
Banaszkiewicz M., wdowa 
Grzonkowski L., kołorlz. 
Klonower Ad., funkc. ko\. 
Kowal;ka K\., telc
raf. 
d o \I l. P i e kar y. 


Poruński Stan., robotnik 
Sawicki Józef, przetoko- 
wy kol. 
Sawicki .Michal, robotn, 
Zduński Fr., robotnik 
1 Smcntek Winc., rzeźmk 
Dzicwiąt1	
			

/Pomorze_005_07_200_0001.djvu

			Ul. Piaskowa 


Ul. Piekary 


" 


- 
9 Chlebowski Stan., giser Franciszek Józef, rob. Bakcwicz .J., desynfektor 
Borzechowska Francisz- Franciszek Stef.. piekan: Boralewska Stan., asyst. 
ka, wdowa Głon Tom., robotnik pocztowa 
Borzechowska Marta - Głon W	
			

/Pomorze_005_07_201_0001.djvu

			Ul. Piekary 


BaryIska W., ksiątkowa 
Januszewska M., gospodo 
Sobolewska Wer., krawc. 
Suszyński Tom., robotnik 
Włodarska A., wdowa 
Zieliński Wład., robotno 
9 Herzberg Dr. Henryk _ 
Zawiercie 
Gross Antoni, biuralista 
Jwańska Joanna, wdowa 
.Taniakówna .T., książkowa 
Jankowski ,Józef, handl. 
owocem 
Kirsz Stel., kontroler 1<0- 
lejowej Kasy chorych 
KocL Józef, ślusarz 
Kocz Kat., wdowa 
Kuehn Franc., siodlarz 
Motyszyński T., siodlarz 
Mykowski Fr., robotnik 
MyJa;kowski Jan, funkc. 
kolejowy 
20 Paraf ja Kościola ewang. 
Bugajski Stan., dyrektor 
Sądu Okręg. 
Kulil!owska A., sługa ko- 
ścielna 
Pislwrz Marta, slużąca 
Sichtau Klara, wdowa 
Wyszkowska ,J., b. zaw. 
Wyszlwwska K.. biura I. 
Zapała Wal.. Naczelnik 
Wydziału Wojew. 
21 Beyer ,Jan, Fosa Staro- 
micjska 2 
Kiinkel Henryk, robotnik 
Kukowska Anna, sklep. 
Urbaniak .Tan, wożny 
Ziółkowska W., bufet. 
23 Hinz Jadw., Bydgoszcz 
Czarnecki B., post. P. P. 
Dirks Wojc., dekarz 
Jurga Gertr., bez zawodu 
Rogowska K., wdowa 
Tober Jan. stolarz 
W ojdY"l Ant., piekarz 
Wojdyła Kaz., modystka 
Wolińska Ant., wdowa 
22/24 Skarb Państwa 
Dywir'lsld Aleks., palacz 
;
5 Ronk Leib, krawiec 
Grcis!\ Anl., robotnica 
Modniewska Leok., modo 
Szydłowska St., robotno 
26 Grabowska Helena, War- 
szawa 
Alten Gustaw. garncarz 
Basińska Dom., wdowa 
Basińska Mel., biuralist. 
- 
 KI\R P ETKI - -1 
. 
t 
. 


. - 


POŃCZOCHY, 
RĘKAWICZKI, TRYKOTAŻE. 
W Y BÓR Nł\JWIĘKSZY. 
C E N Y Nł\JNIŻSZE. 


- ._ - 


..... 


-- 


.-- 


_... 


- -
		

/Pomorze_005_07_202_0001.djvu

			Ul. Piekary 


Plac 'teatraluy 


Rasińslm Marja. biural. 
Chęciliski Teofil, kontr. 
skarbow y 
Kurowski F., bez zaw. 
Szczupacki J., chorąży 
27 lIoffmann ,J uljusz, pilnik. 
Heidrich Maks, cukiernik 
29 Nadolski Władysł., War- 
szawa 
Betlce .Jadw., wdowa 
Bajer Konsl., krawcowa 
Fiedler Juljan, szewc 
GarliiIska Anna, robotno 
Grajkowski Ant.. rob. 
.różwialc Mich., b. zaw. 
Prylińsld Wł., urz. celny 
Tomaszewska M., rob. 
31 C:wlbe Franc.. Icupiec 
Osińska Hel., służąca 
Wcidemann E., b. za\". 
:B \Vachowiak St., kupicc 
Rudnicka .fulj.. beL zaw. 
Straszkicwicz R., gospud. 
Zygllluntowicz R., stoI. 
35 Magistrat 111. Torunia 
Barczyńska Ben., bural. 
Barczyński J., fryzjer 
Barczyńska K., sklep. 
Mctzlaff Karol, cieśla 
Metzlaff W., książkowa 
37;39 Magistrat m. Torunia 
Chmielewski Mik.. urz. 
wojskowy 
Leiser .Moritz, Impiec 
Pilarska Konsl., służąca 
Słomka Br., urz. wojsk. 
41 Siostry Elżbietanki 
Babski Jl;1alcs., sierżant 
Kallwwski Jan, cieśla Ul. Piernikarska 
Mazurkiewicz Kazimierz, o d u I. Św. .1 a k ó b a. 
blacharz 
Piątkowski Bem., asyst. Reich Julj., wł. księgarni Teatr Miejski 
lIIiejski Byszewska J., urz. bank. Affelt Jan, palacz 
Piątlcowski Jan, murarz Byszewski L., bez zaw. Zieliński Juljan, kaszte- 
Ziclińska Br., wdowa Byszewska Marja, sekr. lan teatralny 
43 Fuchs Pawcl, kupiec Czerw. Krzyża 30 Rożyński Antoni, ulica 
Czekała Fr., krawcowa Domal!alski Dom., kraw. Prosta 35 
Dwielies Aug., gospodo Ellmanowa KI., wdowa patrz ul. Franciszkańska 
Jaworski Tom., ślusarz Gerson Dag., kupiec I. 18 
Nitschman K., bez zaw. Gerson W. Dr., lekarz 32 Berger Leon, ul. 2efl.ar- 
Piórkowski A.. handlew. Karnowski St., sekr. Ku- ska 25 
Romański Tad., d rukarL rato rjum Szkoln. patrz ul. F ranciszk. I. 16 
r S T
: 
 
O
 
u
 
o::,.!. SK I t 

 PRZYBORY DO KRAWIECZYNY - PRZYBORY DO STROJU I 
I WYBÓR NAJWIĘKSZY. --= CENY NAJNIŹSZE. , 
. _ ---&,.,...,0000"'--- _ ......... 
 ____ -- L..... w- .......... r- r- r--- . 


44 Bonkowski Edw., Słońsk 
Bandurski Bron, robotno 
BerI! ,Tan. robotnik 
BerI! WIad., robotnik 
Dunarski M., bez zaw. 
Grabowski Paweł, rob. 
Kurzawski Alf., sŁołowy 
Kurzawska Roz., wdowa 
Kurzawski Z., biuralista 
Lewandowski .Tan, rob. 
Lewandowska JÓ:lefa - 
streczarka 
ZieliiIski Stan., 7wrotn. 
kolejowy 
47 \Vojtkiewicz L., kupiec 
BerI! Albert, sz\:wc 
Błażejewicz A., kupiec 
Burdanowska Br., sklep. 
Burdajewicz J., handlow. 
Janowski St.. rew. ksiąg 
Łuczkowski J., str. poż. 
Maciejewski E., handlow. 
Szaefer Kar., wdowa 
49 Magistrat m. Torunia 
Wicdemann Fryd., woź- 
ny szkolny 
51 '53 Magistrat m. Torunia 
Kamiński Al.. klucznik 
sądowy 
Kauczyński Józef, do- 
zórca wieży 
Nowakowska Anaslazja, 
krawcowa 
55 Magistrat m. Torunia 
Więzienie 
d o u I. F r a n c i s z k a ń,s.k. 


- 


Kocster Br., tapicer 
Koesler .fan, rzeźnik 
Kocster Leon, fryzjer 
Kwiatkowska Sl., służ, 
Laskowslca Cecvlja, gosp. 
Lesicki Józ., drogerzysta 
Mańkowska M., służąca 
Mosler Julj., kupiec 
Naj!anowska H., biura!. 
Piotrowska M., biural. 
Ptak Pclagja, służąca 
4 Thomas Herm., Fabryka 
picrników 
d o u I. B r o war n e j. 


Plac 18 Stycznia 


od Dworca Miejsk. 
Dyrekcja Kolei Państw.. 
Gdańsk 
Borkowski Stan., pum. 
woźny 
Dąbek Fr., asyst. kolej. 
Dąbek Józef, s1. woźny 
Dąbek Pel., biuralistka 
Dąbek W., telefonistka 
Gadomski Tad., urz. kol. 
Juszczacki St., urz. kol. 
Kowalczcwska Katarzy- 
na, kucharka 
Napierska Agn., służąca 
Sopocka Anna, służąca 
Stawik J., sekr. adw. 
Szczerbatowski Franc.- 
urzędnik kolejowy 
Szlachtowski Adam, in- 
żynier, Nacz. Urz. Ruchu 


Plac Teatralny. 


77 


J
		

/Pomorze_005_07_203_0001.djvu

			8/10 Magistrat m. Torunia 
Jankowsld Dawid. woźny 
12/24 Skarb Palistwa 
KosLary Piłsudskiećo 
Dobski Ant., IIrL. sąd. 
Dolewski Leon, sierżant 
Erdmańsld Jan, pluton. 
Gołębiewski Franciszek, 
sicrżant sztabowy 
2 Nowom. Gmina Ewang. Górska Helcnu, służąca 
Cichoclca Hel., służąca .hmowski An., lcoszarowy 
Hellmodt Paweł, kupiec .lanowski Józef, ślusarz 
Grabc Anna. wdowa Kaniewski A., sierL. szt. 
Grube M., nalicz. muzyld I{icińsld Cz., kapitan 
Krelling Gertr., s!uLąca Klimek Stan., sierżant 
Pommerenke Artur, ko- Krzyżaniak Fr., sierżant 
ścielny KwiaUwwski A., woźny 
Zasadowski Jan. sierżant KwiaUwwska A., rob. 
.1 Dr. Brejski Iz., lelcarz Lebelt Józef, sierżant 
Bąlcowska Euł., pokojowa Modrzejewsld .1.111, sierż. 
Froryn Paul., gospodyni sztubowy 
Gołębiewska Józ., służ. Opcnkowski A., urzędn 
.Tudaszewski W., stolarz wojslwwy 
Kosińska W., pielęgn. Pęczkowski _ Grzymała 
6 Kunz Marja, bcz zawodu .Jan, porucznik 
llorlwwska Z., pielęgn. Pyżalsld Fr.IIIc., sierżant 
Dąbrowski W., emeryt 
cheller Br., chorąży 
Figiński Józef, technik Spenlcl Oll!a, wdowa 
Górska Mon., piastunka Sułko Kuz.. sierż. sztab. 
Grajcwslm I-I., IlrZ. Star. Stcinb.u:h Ludw.. major 
Kunz Jan, Dr. med. okul. Szvmlciewicz H.. biura!. 
Karlińsku MiecL., służ. Tuleja Ant., sierż. sztab. 
Kurowska Will., wdowa Wialr Józef, sierż. sztab. 
KlIrowsku W., Icrawcowa \X'i,;niewski Bern., ślus. 
Lisińsku Lucja, służąca Zasadzld .Jan, rusznikan 
M"yerhofcr L., urz. Star. wojskowy 
Plac św. Jana. OIdak Klara, bez zaw. Ziółl;owska Anna, sluż. 
o d u l. Ł a z i e n n c j. Osińska Helcna, służąca - K o s z a r y H a II era. 
Pollewatz Franc., rob. Awakuniowski Władysł., 
2 Tow. Przemysł.-Handl. Pollewatz Julja, praczka plutonowy 
(dawniej C. B. Dietrich Reptowska M., pielęgn. Brąszkiewicz J., kapral 
i Syn) RodewaId Emil, lcapitan Dachter Leon. sierżant 
Magazyny Sa cha Stefan, poseł i re- Daniszewski K.. pluton. 
4 Paraf ja św. Jana dal,tor "Sł. POln." Dejewski Jan, pluton. 
Arendt Jan, zakrystjan TomasLewslca M., służ. Ouln.. WIad., rusznikarz 
Arendt Ludw., urz. bank. TrusLcLyńslca Jadwiga - GorkicwicL Fr., pluton. 
Bukowiecka R., b. zaw. urz. Star. Guban Winc., plutonowy 
Drątkowska G., kasjerka Urb;lIiska An., l\Orelctor- Grubecld Bron.. choraży 
Drążkowski Paweł, pom. lm "Sł. Pom.'" .Jankowski Józ., chorąży 
pocztowy Urbańska Marja, wdowa Lew ,Jan. koszarowy 
Fifielska Klara, kance I. Wilczewski T., kapitan Lew Klura, krawcowa 
Sądu Apel. Wojciechowski R., naucz. Piątkowski Edm., kapral 
.::::=::::=::::::::::::::::::=::::: :
I:: :r: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
J HURTOWNIA DRZEWA T O RUŃ 
 
i ł F E L I K S K A U B E śW. KATARZYNY Nr. 6. 1 : 
Ił TELEFON Nr. 550 i 326. :i 
. ut
u ::::= ::m:mn ::: n::::: ::::::mn:n:::m:umm :::-..:::::-.: :m:mmo:: ::m;;:::::. 


Plac Teatralny 
34 Przybojewski R., asystent 
miejski 
Kuczyński Adam, kapit. 
Kulczycka Mich., w!uśc. ' 
judalni teatralnej 
Lejczykowska N., służ. 
Micrzanowska J., biura!. 
Murawski Wł., sl. sekr. 
Województwa 
Rotenberg Zofja, służąca 
36 Kozlowski J., Warszawa 
Bendig Marj., robotnica 
Bielada Józ., wdowa 
Duliński Wal., robotnik 
Kobokowski Fr., robotno 
Leśniewicz M., piekarz 
Winc Franc., robotnica 
38 Fałat Juljan, art. malarz 
Linemann Kamila, pq'w. 
nauczycielka 
Szalczon ,J., kwiaciarka 
Szalczon Mat., wdowa 
Szalczon O., kwiaciarka 
40 Przybył Eug., prof. sem. 
Baranowski J., szklarz 
Lesińska Julja służąca 
Pawlikowski Wł., fryzjer 
Pięta Br., pro£. gimn. 
Piętowa Marja. nauczyc. 
Piwowar Józef, kicrown. 
Państw. Urzędu Pracy 
Waligórska Judw., służ. 
Wysocka Hel., służąca 
44 Thorner Vereinsbank Sp. 
patrz ul. Chełmińska 17 


78 


I 
... 


Plac Św. Katarzyny 


Krygier Maria, wdowa 
Rożvńslci M.. organista 
Wcnda Franc., ksiądz 
6 TempsIla Hcl., ul. Szcro- 
ka 37 
Spichlerz 


Plac Św. Katarzyny.
		

/Pomorze_005_07_204_0001.djvu

			Plac Sw. Katarzyny 


Świątek Franc., wdowa 
t.ur,"
I.i 1301., sierżant 


Ul. Podgórna 


Ulica Podi!órna 
o d S z o s y C h c ł m; ń s k. 
1...\I1dratkicwicL K., _ rym. 
Chalińska Jadw., służąca 
Drążko\\ ska Fr., wdowa 
Landratkiewicz Br., rob. 
L.andratkiewicz J., rob. 
/\lazur Józef, sierż. sztab. 
Przybulska Józefa, rob. 
Przybulska Zofja, robotno 
Wierzbicki Józef, robotno 
l a Landratkiewicz Karol, 
ul. Podgórna l 
Barczyński J., kupiec 
Fidos Ludwik, funkc. kol. 
l b Landratkiewicz Karol, 
ul. Pod
órna l 
Bclla Wal., post. P. P. 
Górska Hel., wdowa 
Kudinow Andrzej, rob. 
KurcL Adam, robotnik 
Mułkowski Wł., dekarz 
Sellmann Jan, robotnik 
l c Skrzypczak Józ., War- 
SLawa 
Czarnecka Reg., robotno 
Dąbrowski Wład., doz. 
więzienny 
Kirstein Franc., robotnik 
Klimczak Tad., sicrżant 
Lisiecki Stef., urz. bank. 
Orłowski Bem., bilet. kol. 
Piotrowski Jan, robotno 
Różycki BoI., funkc. kol. 
Uczkiewicz Leon, kowal 
Winiarska ZUL., wdowa 
l e Koszykowski Wł., piek. 
Chojnacka Hel., robotno 
Chojnacka Marta, robotno 
Chojnacki Paweł, muzyk. 
Chojnacka Wład., rob. 
Kalkiewicz Anast., rob. 
Łukaszewski Szym., rob. 
Łukaszewska J., krawc. 
Miiller Franc., robotnik 
MiilIer Paweł, bez zaw. 
Rybiński Franc., b. zaw. 
2 Noak M., ul. Podgórna 4 
Berger Franc., robotnik 
Czwojdzińsk i Jan, plut. 
. \-- ST -- EF A - N K 
 A - l -- AM --- AJ S - K - I 
 TO R U
:- U 
 sz ::::: r 
i ADRES TELEGRAF.: "ESKALAM" 
 
\ KOR O N K l, O B S A D Y, W S TĄŻ K I. T 

 WYBÓR NAJWIĘKSZY. __"WIlII __ __ CENY NAJN'2SZE \ 
.-..&..-- _ ł-- ___ '-- ............- -c-.--...........--
------- - 1..-.- -...........-................ 


Ul. Pod Dębową Górą. 
B a rak Nr. 1. 


Magistrat m. Torunia 
I3igalski Stan., robotnik 
BigaIska Stan., robotnica 
BigaIska Wład., robotno 
Farmoza Paweł, handlarz 
Hercke Antoni, b. zaw. 
Jaworski Antoni, lIlurarL 
Klimaszka Jakób, robotno 
Klimaszka W., robotnica 
Lewartowski Dyon., rob. 
Murawska M., robotnica 
Murawski Stan., robotno 
Szymkowiak Br., maszyn. 
Szymkowiak W., rob. 
Wiśniewsld Fr., robotnik 
B a rak Nr. II. 
Ma,listrat m. Torunia 
Bojanowski Marc., rob. 
Bojanowski Wojc., rob. 
CLarnowska Marja, rob. 
Fijalkowski Alf., robotno 
Fijałkowski Jan, robotno 
Fijalkowska W.. robotno 
Kamiński Paweł, robotno 
Krysińska A
.. wdowa 
Lewandowska K., wdowa 
Licko Ant., młynarz 
Pudlewski Franc., rob. 
Pudlewski Wład., rob. 
B a rak Nr. III. 
Magistrat 1Il. Torunia 
Bojanowski 11tn., robotno 
Jasińska Anna, robotno 
Jasi1\ska Marta, robotno 
Kurcz Maks., robotnik 
Kurcz Wiad., robotnik 
I.der Ewa, robotnica 
Osiński .Tan, robotnik 
\\1 oźniak Ewa, robotnica 


O U u l. G r 11 d z i ą d z k i e.j. 
3 Majcluzak Marcin, rob. 
Blaszkiewicz A., robotno  


Bednasrki Franc., rob. 
Cz.lrnowski Jan, gonicc 
P. U. P. P. 
Czarnowslca Marja, rob. 
Karczcwsiej SLCZ.. rob. 
Michalak Bron., \"Io\\u 
Michalak Hel., biuralist. 
Sdke ,Józef, robotnik 
Slowińska M.; biuralistka 
Wiśniewska K., wdowa 
5 Buza Cz.. ul. W. Garbary 
A ndruszkiewicz Agniesz- 
ka, wdowa 
Anuruszkiewicz Stanisł., 
biuralista 
Garlicki Franc.. robotnik 
Gelhardt ,Jan, handlarz 
Kowalska Anna, robotno 
Kowalski Paweł, robotno 
Kowalski Tom., robotnik 
tatarski ,Jan, bez zaw. 
Niezke Tom., urz. sąd 
Paliwoda Bruno, rob. 
Racławski Leon, robotno 
Racławski Michał, rob. 
Wiśniewski Stef., rob. 
6 1 18 Karpaty, Sp. z O. p. 
Składy 
17 Firma Bom & Schiitze. 
ul. Grudziądzka 97 
Lon.nc Piotr, robotnik 
Tos7ka Agn., robotnica 
Toszka Antoni, robotnik 
19/20 Karnaty, Sp. z O. p. 
.Taelter AUr., zarz. składu 
Jacl!er Józefa, wdowa 
Mcsko Dymitr, biuralista 
Michalska Stan.. biural. 
23/25 Firma Sullan obecnie 
W. Maćkowiak 
Magazyn 
27 Ciborski Jan, rolnik 
Ciborska Ant., wdowa 
Ciborski Michał, robotno 
Janke Rvsz., robotnik 
Kalinowska .Tóz., b. zaw. 
Wiśriiewslca Franc., rob. 
31/33 Artur Gaede, Starom. 
Rynek 5 
Junkowski 
Mrowińska 
j\\rowiński 


M., ślusarz 
M., wdowa 
T com, rob. 


79 


J
		

/Pomorze_005_07_206_0001.djvu

			Ul. Podgórna 


Ul. Podgórna 


Dobrosielski Tad., rob. 
Kopruszyński Józ., rob. 
Luczkowski Fr., robotnik 
Sznarkowski E., rzeżnik 
17 Rartoszyńska W., wdowa 
Bartoszyński Teod., kup. 
Mak{}wski ,Jan, robotnik 
18/20 TuraIski Leon, rob. 
Bartoszyński St., rob. 
Berent Paulina, wdowa 
Berent Tomasz, robotnik 
Ccllmer Roz., wdowa 
Doktór Elżb., wdowa 
Drążek Leon kowal 
Drożdżewski Ant., lOb. 
Janowski Stan., komor- 
nik miejski 
Kamiński Anast., robotno 
Kosiniewicz Józ., robotno 
Lewandowski Telf., kuw. 
Nas	
			

/Pomorze_005_07_207_0001.djvu

			27 a Szukaiski Ant., rzeżnik Recki Dam., urz. wojsk. 
Swkalski Maks, rzeżnik Stielow Teodor, maszyn. 
28 Kalinowski Br., robotnik kolejowy 
29 Jachimuwicz J., bez zaw. \Viśniewski Fr. bCL zaw. 
Br:tozuwski Fr., robotnik \Viśniewska Br., urł:. Ku- 
Brzozowska Kat., wdowa ratorjum Szk. 
Goryński Józef, robotnik Zakużewski Ant., robotno 
Grężlikowski F., robotno Zakużewski Józef, kraw. 
Jachimowicz R., em. maj. 34 Boll Emil, rzeżnik 
Jachimowicł: J., nauczyc. Botl Emil (syn), kowal 
Jata Anna, służąca Botl Teodor, rzeżniłc 
Pl"Lybytkowska Br., rob. DckaIiski Maks., kupiec 
Przybytkowski J., rob. DercżYIiski Franc., sekr. 
Priybytkowska M., rob. Dulkiewicz Aleks., szcwc 
Sierocińska Kał:imiera - Glyde Ant., monte.' 
nauczyc. gimn. N,,-rkiewicz Jan, introlig. 
Senkbeil Paw., koszykarz Obcrmiihler Stan.. rob. 
Smoliński Dom., piekarz SaJowslca Fr., wdowa 
30 Scholz Konr., Niemcy Sajlwwska Am., wdowa 
Betlejewska Anna, rob. Sajkowska Ant., szwacz. 
Czarnecki Józef, robotno Witkowski Al., biuralista 
Hcrzberg Ida, książkowa 34 a Paruszewski A., stróż 
Zabłoński Jan, handlowo nocny 
31 Glawer Ignacy, robotnik Amkiewicz Ant., siodlarz 
Glawer Maks., praktyk. Bielecki Józef, sierż. szt. 
pocztowy Grelewicz Stan., kupiec 
Glawer Stan., akuszerka Jeszewicz Paweł. murarz 
Łęcki Wład., robotnik K.mkowski Jan, kowal 
Mącikowski Jakób, rob. Klamann Franc., kapral 
Pasiński W., funkc. kol. Krukowsld Cz., zegarm. 
Pawlikowska Kat., rob. śliwiński Alf., fryzjer 
Sokołowski Aleks., rob. śliwiński Leon., kowal 
SosnowsKa Ant., wdowa Sobociński Sylw., ślus. 
Zakrzewski M., robotnik 35 Lewandowska Marjanna, 
32 Pielicki M., Papowo tor. ul. Sobicskiego 41 
Kruszkowski Zygm., rob. Bądzielcwski Alojzy, po- 
Krzyżanowska J., wdowa mocnik pocztowy 
Skrobacki Teodor, rob. Buczkowsld Maks., rob. 
Straszewski Jan, handl. Nowak Kaz., monter 
Szczepańska Ant., wdowa Nowak Mari., wdowa 
Szczepański Z., krawiec Werner Ant., stolarz 
Warmbier Jan, kotlarz Zalewski Wład., robotnik 
Wende Józef, ślusarz 36 Gliński Franc., ul. Pod- 
Zielaskowsld Ant., mur. 
órna 40 
33 Wiśniewski L., siodlarz Osuchówna Sł.. telefon. 
Dorau Jan, straż. poż Popil,lewski St., handlarz 
Gumowski Wal., str. poż. SwobodziJlski Jan, rzeżn. 
Kopicki Maks.. biuralista 37 RaguL(
 N., Czarne Błoto O d ul. W i ą z o w e j. 
Mazurowski B.. st. kon- Bruszkowski Wojc., rob. 44 Liedtke Karol, piekarz 
duktor pocztov,:y Friedler Gustaw, stolarz Iwański Franc., robotna 
Mazurowska A., szwaczka Gudowski Jan, robotnik Kubacki Ant., post. P. P 
Mazurowsk a H., szwaczka Gudowsld Kaz., r obotnik Małkowska Pel., służąca 
: . ' r S'T. '
 I I I ';
 
 

 ; £;Z
N

;Y
; .' : . 
 I 
IHBÓR NAJIII/Ę K5ZY. ! 
: SZ

Of(
,21. 
,OR. 

L. E,
 f( A 

 '" ., 
_ :,E N.
 N
JNI

ZE._ ,. :1 i 
\5 


Ul. Podgórna 


Ul. Podgórna 


I 


Gudowska Wer., robotno 
lwański Benj., robotnik 
Pokomiecld Fr., robotnik 
Raszkiewicz Aug., wdowa 
Rybakiewicz Leon, rob. 
Witkowska W., kra wc. 
Zakrzewski Fr., robotnik 


o d u l. O g r o d o w e j. 
38 Mączkowski Józef, fabr. 
pantofli 
Cichoradzki Ant., robotno 
Cichoradzka P.. modno 
Wenatowski B., robotnik 
Wenatowska BoI., rob. 
Wenatowski Jan, robotno 
Wenatowska Jadw., rob. 
39 BieIicki Fr., dorożkarz 
Czarnecki Marjan, szewc 
Czarnecki Fr., nauczyciel 
Grabowski Alf., robotnih 
Grabowska Marj., rob. 
40 Gliński Fr.. kupiec 
Biemacka Marja, !ikłep. 
Buczyńslli Winc., b. za\\'. 
41 MaJ!istrat m. Torunia 
Chmielewski Józ., rob. 
Chmielewski Piotr, rob. 
Czapińska Marta, robotno 
Czcrwi(lski Jan, robotnik 
Dirks Anast., robotnica 
Lewandowski Ant., rob. 
Neumann Reinh., robotno 
42 Kiliński Adam, ogrodnik 
Barczak Józef, krawiec 
Janczarski Br., str. poż. 
Krajewski BoI., zwrotn 
kolejowy 
Marcinkowski Teofil - 
funkci. kolejowy 
No
alski B., funkc. kol. 
Radziejewski St., robotno 
Ziółkowska Ks., wdowa 
43 Sochacki Michał, restaur. 
Sochacki Ludwik, robotno 
Sochacki Wład., szewc 


r
		

/Pomorze_005_07_208_0001.djvu

			Kamiński Jan, pum. zwr Marciniak Tom., radca 
lwiej. miejski 
Orłuwicz Jan, funkc. koL WoHf Emma, krawcowa 
Olszewski W., funkc. koL Wilczewski L., doz. więz. 
Pański Leon. robotnik Zerulla Jan, robotnik 
58 Slremel Piotr, robotnik Zielińska Ant.. wdowa 
Grużlewski Adam, rob. Zielińska Elżb., książko 
Licznierski .Tóz., stolarz 8 Schroeder Ida, Niemcy 
Strcmel Feliks, nauczyc. Barth Adolf, cukiernik 
Strernel Mał!!., UI"7.. bank. Barth Wilh., mechanik 
Trcichel Leon, robotnik Martynowska E., b. zaw. 
Wiśniewski Jan, kolodz. Schultz J., zarz. domu 
Wróblewsld Jan, roboto 10 Jankowski Wład., ulica 
Zalikowski Teof., liston Piekary 7 
Zalikowska M., robobl Szubert T ad., robotnik 
Zalikowska Roz., rob. 
55 Rusyn Piotr, porucznik 12 Herzberg, Galicia 
Affelt Franc., st. żandarm Barczak Jan, robotnik 
Kalwasińsld Fr., mistrz Bubel Bron., ślusarz 
pożar. Bubel Joanna, wdowa 
Kamma Agn., modystka Caca Grzeg., pom. kol. 
Kalllllla Br., pom. palac.l Gajcwski Fr., bez zaw. 
KamIlla Mich., sI. kund Grunwald M., bez 'zaw. 
pocztowy Gl"zegorkiewic.l P., rob. 
I'ajtaszówna Anna, ur.r. Jędrzejewski Stan., rob. 
M}jskowa Kaniecki Wł., ślus. kol. 
Schmidt OUo, stolarz Kruszyński BoI., robotno 
Siemiński Jan, robotnik Lewandowski Jan, blach. 
Sobucki Wł., funkc. kol Masłowska J., krawcowa 
Tduk Zofja, służąca Masłowska Józ., krawc. 
57 Poplawski WIad., ul. W Masłowska M., krawc. 
O d ul. C h o d k i e w i c z a. Garbary 14 Masłowska T., wdowa 
48 Gmina Ewang. Kościoła Lebowski WIad., robotno Nowacki Bron., robotnik 
św. Jerzego Materna Jan, robotnik Neumann Ant., post. P.P. 
lIeuer Reinh. , P astor Sobczak Wiktor, ślusarz 
d o u I. G r u d z i ą d z k i e.j. U d k . F P P 
Rak Albin, porucznik z ows l 'r., post. . . 
49 Malicki Józef, bez zaw. Szwarc Wal., dyr. lasów 
Blangiewicz Ant., pom. Ul. Pod Krzywą Wieżą Państw. Woj. 
Iwnd. kol. Szymańska Kuneg., bez 
Batog Czeslaw, szewc o d ul. B a n k o w e j. zawodu 
Falencki Jan, robotnik 13 Magistrat m. Torunia 14 Szczepjanowsld Jan. be7 
,Jędrzejewski Piotr, rob. Krzywa Wieża zawodu 
Jasiński BoI., robotnik Bvszewski Bron., fotogr. Arczyński Br., krawiec 
50 lIuhse W., insp. poczt. Byszewski ,Jan, robotnik Jakubowski Jan, ślusarz 
Haab Barb., bez za wodu Cho;nacki Jan, robotnik lewicki T com. robotnik 
51 Szymański .Tan, robotnik HerzbcrR Bern., Iw,
al Lewichi BoI., piekarz 
Borucha Joanna. b. .law. Rampaiska A., wdowa Orczykowski St., stolarz 
Blangiewicz Wilh., lwnd. 6 Sominka Paw., Gl. dworz. Preis ,Jan, ślusarz 
kolejowy Dymski Jan,. plutonowy Szczepanowsld Dawid- 
Chojnacki Konst., rob. Boralewska L., bel' zaw. maszynista kolt:j. 
Chojnacki Wal., robotnik Gordon M., dyr. Miejsk. SzczepanO\\Ski L., ślus. 
Chojnacka Zofja, J"Obotn. Kasy chor. i radny miej. Zalewslci Jan, bez .law. 
. 
 .'"lIIIIIIlIIlIlIIllIlIllIIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIliIillllllllIllH 1I1II1I1I1I1I!1II1!1II11II!IIII1iIll!llm '1I1Ii:!IIi1iilllll!liIl!llllllllll!lllllll!lllllll!lIlIlIłI
 

 - 

E- J AN TUREK rr1;: 
=
 , 7:: 
! 
 SZEROKA 32. T O R U N TELEFON 1430 
 
I 
 II Z I E M I O P Ł O D Y II 
 = 
:;'IlIlłIlIIUIIlIIlIIlllllllłIlIIlIlIIlIlIlIIlIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIlIlIlIl1IlIIlIIllIIlIlIlIIlIIlIlIlIlIlłIllllllllIł!lllll1!lIl1l1111111111111111111 iii H 11111111111 iII I III IF. 


Ul. Podgórna 


Maćikowski Fr., piekarz 
Pyrzewski Jan, ślusarz 
Stocki Andrzej, robotnik 
Zaborowski Fel., krawiec 
Zaborowska Kat., wdowa 
Żuchowski Fr., robotnik 
:2:uchowska WI., modno 
46 Kulil!owska Wer., b. zaw. 
Blaszkiewicz Br., tokarz 
Głatkowska M., b. zaw. 
Januszewska J., wdowa 
Jastrzembski Fel., piek. 
Lacombe Wal., kupiec 
Matuszewski Jan, piek. 
Marks ,Jakób, Itrawiec 
Niepokojówna M., biural. 
Urbański Wiad., robotnik 
\Xliwatowska L., kra wc. 
47 Majewska Kat., b. zaw. 
Goszkowski J., funl(c. kol. 
Domachowsld Fr., rob. 
Gajewski Jan, robotnik 
Iwański Józef, robotnik 
Kamiński Fr., handlarz 
Majewska Marta, robotno 
Majewska Mon., fryzjerka 
Marcinowslci Fr., młyn. 
Noryson Jan, robotnik 
Piątkowski Fr., robotnik 
Wyżykowsl(i Antoni, rob. 


I l 
I 
.:J 

 


Ul. Pod Krzywą Wle
ą 


III. 6' 


,,
 

.J 


j
		

/Pomorze_005_07_209_0001.djvu

			Ul. Pod Krzywą Włe
ą 
16 Pawelski A., ul. Piekary I 13 
L 13 
Col becka JÓLcfa, wdowa 
Grabowska 1\., szwaczka 
Grabowski II., urz. skarb. 
Grabowski ,J., blacharz 
Kobusiński Cz" mechan. 
KosZllcki M., post. P. P. 
Łęgowski Franc., krojczy 
Osmańska Leok., biural. 
Osmańska Marja, rob. 
Wronkowski \XII., ślusarz 
Zielińska .J., wuowa 


Ul. Podmurna 


.-.-a...-

.. _ 


8-1 - 


Ul. Podmurna 


POr'KZOCHY, 
RĘKAWICZKI, 
W Y BÓR NRJWIĘKSZY. 
C E N Y NR J N I Ż S Z E. 


Wykrzykowski Juljan, ul. I 
Warszawska 2 
Spichrz 
14 '16 GehflJlann Maks, ulica 
Szeroka 13 
Składnica i komora 
15 Rausch Henryk, ul. Mo- 
stowa 16 
AHełt Fr., robotnik 
Autcnrieb Al., b. .law. 
Autenrieb Wer... wdowa 
Braun Ign., spedytor 
Gackowska Leok.. wdowa 
Groszewski Wład., rob. 
Macierzyńska ,J., sklep. 
Macierzyńska W., wdowa 
17 M.iłowski Fel., ul. Mosto. 
wa 18 
Katafias Mar;a, wdowa 
Sobieraiski A., funkc. kol. 
Sobieraiska Łucja, urz. 
bankowa 
Sobieraiska \XIł.. biuraL 
18 Bracia Kling, ul. Szero- 
ka 7 
Składnica futer 
19 Należy do ul. Mostowej 
l. 20 
20 Gehrmann Maks, ul. Mo- 
stowa 22 
Warsztat kuśnierski 
21 Rohr Emil, ul. Mostowa 
l. 22 
Warsztat ślusarski 
22 Szymborski W.. Zakopane 
Frenszek Aug., krawiec 
Hetmański Al., kapral 
Kaczmarek Anna, wdowa 
Kaczmarek E., fotograf 
Kaczmarek H., biural. 
Krauze Roman, ślusarz 
Mazur Wł., urz. skarb. 
Rudowski Alwin, stolarz 
Smykała Karol. murarz 
Smykała Re!!., służąca 
Śnicl!owski Leon, kond. 
tramw. 
Śniegowska T., wdowa 
Szmania Stan., kupiec 
Taichert Elżb., krawcowa 
Thrun Józef, kupiec 
Wroniecki Franc., sierż. 


- - .:.a...-- 

 . - 


od Bramy Mostowej. 
l Elektron, T. z o. p. 
- Warsztaty mechainczne 
2/4 Magistrat m. Torunia 
Voclkner Jadw., wdowa 
Gardzielewska A., wdowa 
Kufłewska Kat., b. zaw. 
Maćkowsld Kaz., nacz. 
Wydz. Woj. 
Matyja Ludw., kapitan 
Otworowski Stel., kier. 
biura handl. 
Wiśniewski Józef Dr., 
adwokat 
3 Olejniczak Michał, ulica 
:2:eglarska 22 
Spichrz 
5 Należy do ul. Mostowcj 
I. 4 
7 Hozakowski Bronisław - 
ul. Mostowa 28 
Dąbrowski St., post. P.P. 
9 Ruchniewicz Jan, ul. Mo- 
stowa 10 
patrz ul. Mostowa L 10 
10 Nowakowski Zenon, ul. 
Konopnickiej 3 
Pom. Wytwórnia kajetów 
"Linia tor" 
11 Hozakowsld Bronisł., ul. 
Mostowa 28 
Spichlerze skład nasion 
Zakład I!raf. ,.Sztuka" 
12 Krupskj Kaz., introligator 
Sysko Alek s., rysownik 
r 
TffA
fJ
K-l 

 
i T O RUŃ 

 

 SZEROKR 21. RDR. TEL. ESKRLRM 

 


-- 
- - 


22 a Firma Gustaw Heyer 
Stajnia 
23 Treichcl Jan, ul. Moslo- 
wa 24 
Bandrowska A., krawc. 
Bandrowski FI., piekarz 
Bandrowska M., wdowa 
Niemierowicz St., rzeżnik 
Tafel Marjanna, wdowa 
Zdrojewski Br., koszykarz 
24 Firma Gustaw Heyer 
Spichrz 
25 Należy do Mostowej 26 
26 Fa. Sułtan ub. W. Mac- 
kowiak 
Spichrz 
27 Hozakowski Bron., ulica 
Mostowa 28 
Spichrz 
28 Fa. Sułtan ob. W. Mać- 
kowiak 
Gorzelnia 
30 Osmański M., ul. Pod- 
murna 32 
Kuźnia 
31 33 Brock Ernst, ul. Mo- 
stowa 36 
Fabryka cukierków i ne- 
kolady 
32 Osm.lński M., kowal 
Andruszkiewicz Tcofil 
I,onduktor poczt. 
,Jahnkc Edw., kowal 
Kosiedowski Fr., urzędn. 
Lewandowski L., robotnik 
Lewandowska Mari., rob. 
NeUll'ann Emil, kowal 
Rozwadowski Czesław - 
asystent miejski 
Rybicki Br., urz. \\ ojsk. 
Volksdorf Anna. wdowa 
34 Należy do ul. Strumyl,o- 
wej 17 
35 Barański Ka7., ul. Ponia- 
towskiej!o l 
Milczyński Ant., krawicc 
Owczarek Józ.. szwaczka 
Szcndel Fr., urz. wojsk. 
36 Wakarecy Maksym., ul. 
Szewska 25 
Dobruchowski E., fryzjer 
Dobruchowski Fr., kolod z. 
- -1 


r 


- - 


_ r 


SKARPETKI 
TRYKOTf\ŻE. 


. 
t. 
-, \ 


-- 


:r-
_ _ 


...- 


-
		

/Pomorze_005_07_210_0001.djvu

			Ul. Podmurna 


Knopp Józef, as. poczl. 
KolodziejsU J., introlig. 
Lenartowski Wł., sierżant 
Lipertowicz Bern., monter 
Lipertowicz Jan, rob. 
Lipertowicz Kaz., brukarz 
Lipertowicz Wild., rob. 
Orgacki Bron., kołodziej 
Prill Zygfryd, szewc 
Sikorski M., urz. wojsk. 
Sikorski Bron., ślusarz 
Smykała L., elektroment. 
Wakarecy K., urz. pryw. 
37 Należy do ul. Mostowej 38 
38 Wojtowicz Kaz., ślusarz 
Brzezińska Walerja, rob. 
Kopeć Jan, elektromonter 
Piątkowska Just., rob. 
Wiśniewski Juljan, kiero- 
wnik statku 
39 Należv do ul. Mostowej 40 
40 Wojtowicz Kaz., ul. Pod- 
murna 38 
Bochvński Czesł., piekarz 
Drygaiska Antonina, rob. 
Drvc!alska Franc.. wdowa 
Drygaiska Julja, robotnica 
Drygaiski Stan., robotnik 
Dubowska Anast., wdowa 
Grabowski Bron., robotno 
Kasprzykowski L.. rob. 
Klińska Marjanna, rob. 
Reichcl Adolf, fryzjer 
Wiczyńska Antonina, rob. 
Wiczyńska Ela, robotnica 
11 Bank Dyskontowv 
Wejście boczne 
12 Lankhof Józef, dom nie- 
zamieszkały 
,13 45 Należy do ul. Szcro- 
kiej I. 10/12 
11 Wyczyński Aleks., ul. M. 
Garhary 20 
Bestry BJ"t)n., ślusarz 
Bochocki Bron., ślusarz 
Bochocka Joanna, praso- 
waczka 
F ac W cronika, wdowa 
Goldman Berta, posług. 
Kamiński Aleks., mechan. 
Ramiński Antoni, robotno 
Kowalkowska A., wdowa 


Krohn Klat"a, biuralistka 
Litkiewicz A., urz. wojsk. 
Schilling Luiza, wdowa 
Sławiński Leon, szewc 
\Varachcwicz A., wdowa 
Wiśniewska Anastazja - 
prasowaczka 
Wiśniewska Wer., praso- 
waczka 
Wroniecka J., wdowa 
45 Należy do uL Szewskiej 
l. 12 
46 Klaman Piotr, Chojnice 
Drążkowski Bern., kraw. 
47 Bank Związku Spółek Za- 
robkowych, 
Wejście bocznc 
4850 freininJ! Al., ul. Pod- 
murna 52 
Fabryka wód mineraIn. 
19 Należy do ul. Szerokiej 16 
51 Należy do ul. Szcrokiej 18 
52 Freininl! Aleks., kupiec 
Czempisz Hel., bez zaw. 
Białkowska ,1., szwaczka 
Dymocka Eleon., biural. 
Laubenstcin J., bez zaw. 
Mełnicka Małg., wdowa 
Mełnicki Teodor, fotograf 
Kawińska Klara, robotno 
Zakrzewska Marta, służ. 
53 Nalaskowski Jan. ul. Sien- 
kiewicza 11 
54 Freining Aleks.. ul. Pod- 
mut"na 52 
Kamper Franc.. robotnica 
Kowalska Elźb., krawc. 
Kowalska Kaz., kucharka 
Kowalski Wład., krawiec 
Lewandowski B., krawiec 
55 Należy do ul. Szerokiej 22 
56 Skowroński Karol, ulica 
Chełmińska 12 
Głowiński Ant., krawiec 
Heidrich Karol, wożny 
ł.ysakowski Rudolf, funk- 
cjonarjusz kolejowy 
Prcuss Jan, introligator 
57 Fa. Sułtan obecnie W. 
Maćkowiak 
Stajnie 


Ul. Podmurna 


58 60 Skarb Państwa 
Ognisko Pomorskiej Dru- 
I 7yny Harcerskiej 
59 Biliński Tcofil, ul. Szczy- 
tna 6 
Warsztat stolarski 
61 Gmina żydowska 
F rom Edidja, kupiec 
Israel Ewa, siostra szpil. 
Karpen Luis, wożny 
WolH Samuel, złotnih 
62,'64 Beszczyńska Marja - 
wdowa 
Beszczyński feliks, urz. 
Star. Kraj. 
Beszczyńska ,1., krawcowa 
63 Gmina żydowska 
Bóżnica 
65 Lewandowski F., ulica 
Szczytna 12 
Bednarek Wł., szewc 
Betlejewski Ludw., stoI. 
Falkowska Ant., sklep. 
Falkowska Marj., wdowa 
Jakubowicz Bron., b. zaw. 
Jakubowicz Leok., biural. 
Kalinowski Winc., rob. 
Katlewski Antoni. rob. 
Kotkiewicz Fr., stolarz 
Kotkiewicz Wł., modyst. 
Kotkiewicz Zach., kraw. 
Modniewski Fel., b. zaw. 
Ostrowski Juljan, szewC 
Oliwkiewicz Fr., robotnik 
Oliwldewicz Marja, rob. 
Oliwkiewicz Wikt., rob. 
Oliwkiewicz Wojc., rob. 
Ronatowski Stan., bileter 
teatralny 
Rutkowski Jan. robotnik 
Urbaniak Franc.. krawiec 
66 Schleier Jan, ul. Rabiań- 
ska 5 
Macikowski Franc., rob. 
Macikowski Leon, rob. 
Zieliński Leon, robotnik 
Zieliński Zacheusz, furm. 
67 Drewianka Hel., Rynpk 
Staromiejski 35 
Bodura Feliks, piekarz 
Ciążyński Leon, urz. woj. 
Karaszewski Józef, szewc 


. 
:
::::::::::::::::::::::::::::::;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; ;
.: :::::::::::

::: ::::::::::::- 
.. .. 
II HURTOWNIf\ DRZEWf\ T O RUŃ !I 
ii F E L I K S K F\ U B E śW. K/HF\RZYNY NR. 6. 1i 
ii TELEFON NR. 550 i 326. g 
.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 


I 


- 


85 


J
		

/Pomorze_005_07_211_0001.djvu

			Klode Karol, krawiec Laskowski Bron., szewc 
Malankowski Jan, rob. Siemianowska M., rob. 
Malankowska H., szwacz Siemianowska Pelagja - 
Malankowska J., sklep. szwaczka 
Malankowska M., biural. Taderowska G., szwaczka 
Poprawski Leon, wożny 85 Kuczyński Zygm., Byd- 
Starzyńska Eleon., rob. goszcz 
Starzyński Kaz., szewc Młyn parowy 
Starzyńska Ludw., sklep. 87 Sadowski Jan, ul. Cheł- 
Wasiak Henryk. szewc mińska 12 
Zieliński Jan, kapral Piekarnia Dydymski Wawrzyn, urz. 
68 Bessert i Ska 91 Kozłowski Wł., restaurat. Pol. Państw. 
Składnica Pawlikowska Hel., służ. Dzilski Marc., nacz. wożny 
69 Patz German, ul. Szczy t- Ryczek Marja, służąca Gołomski Antoni, ognio- 
na l. 18 93 Zanozik Wikt., ul. Chel- mistrz sztab. 
Golińska Anast., b. zaw. mińska 26 Kosobudzka M., służąca 
Kiihn Wojciech, wożny Należy do ulicy Cehłmiń- Kow;-łkowska Fr., wdowa 
Wiśniewski Jan, rob. skiej l. 26 Olszewski Szczepan, pod- 
70 Skarb Państwa Ulica Polna. urzędnik poczt. 
Biura Star. Pow. 2 Skarb Kolejowy Olszewski Wojc., brukarz 
71 Wyczyński Stefan, ulica Budka wartownika Nr. 2 Orgacka Zofja, służąca 
Szewska 11 7 Roeder Emilia, ul. Gru- Ostrowski Jan, robotnik 
Szczepankiewicz A., rob. dziądzka 84 Potarski Wawrz., wożny 
Szczepankiewicz P., rob. Czarnecki Józef, robotnik Roszyk Michał. sierżant 
73 Kosowicz Michał, Planie Czarnecki Józef (syn), ko- Sadowska Maria, służąca 
Falkowska Ewa, wdowa Wiśniewska W., wdowa 
Lewandowska Elz ' b., b i u - szykarz W . . k . W ł d 
Czarnecka Pelagja, rob. o)czyns I ac aw, yr. 
ralistka Lewandowska Fr., rob. Centr. rolno 
Piskorska Julja, wdowa Wiewióra P., urz. bank. 
75 Ruszkowski J., ul. Szew- 9 Dybowski Leon, robotnik 3 Dr. Belli Zygm.. ul. Małe 
ska 16 Dybowski Jan, robotnik G b 12/14 
- :2:uchowska Ant., wdowa ar ary 
Grabowski Andrzej, kraw. 11 Ebert Bronisław, ul. Ko- Aber Jerzy, kupiec 
Łakomski Daniel, szewc Filowska Ant., służąca 
ł_akomski Feliks, szewc niuchy 28 Gerka Helena, służąca 
ŁakomskI ' Jerzy, szewc Drygaiski Wal.. robotnik T l St k . 
Rudowski Franc., robotno . esz 	
			

/Pomorze_005_07_212_0001.djvu

			Maciejewski Wojc., piek. 
Orłowska Anna, służąca 
Przeracka Gen., szwaczka 
Rybacki Fr., mechanik 
Rybacka Hel., biuralistka 
Rybacka Janina, tel'efon. 
Rybacki Szczepan, rob. 
Wiśniewski Franc., rob. 
7 Begdon Jan, kupiec 
Bejgert Adolf, drukarz 
Mięsikowska A., b. zaw. 
9 WiU Jan, rzeżnik 
Dziedzic Ign. Dr., sędzia 
Sądu Okr. 
Kopitajna Klara, służąca 
Kozłowski Alojzy, rob. 
Kozłowski Marc., rob. 
Małachowska Teodozja - 
krawcowa 
O d u l. W y s o k i e j. Wojnowska Roz., b. za". 
o d R y n k u N o w o m. 5 Moede OUon, kupiec Zakrzewski Piotr, wożny 
Bednarski Stan., str. poż. 8/to Omieczyński L., kupicc 
Staender Julja, wdowa . 
,J ę chorek Hel., kasjerka Dembski Franc., pIanista 
Bielitz Reinh., ekspedient 
Kamiński Bron., ślusarz DrozdowsJ,.i Henryk, inż. 
Flachs Wilh., relitaurator 
Kamiński Jan, bez zaw. techn. Wojew. 
Flachs Wilh. (syn), ślus. Kochowicz Antoni, funk- Ehlert Marja, pokojówka 
Lenz Anasl., "os p odyni K ł J D k 
" cjonarjusz kolejowy iwa a an r., se retar7 
Reimer Oswald, rzeżnik MiiIler Emma, bez zaw. Pom. Stow. R. H. 
Sadowski Konst., rzeżnik K W l ł 
Munk Anna, bez zawodu otewicz a., s użąca 
2 Kryn Teofil, ul. Chrol!re- Niewiada Jan, sekr. bud. Kosałka Zofja, służąca 
go 11 miejsk. Onuchowska Wiad., służ. 
Biernat Stan., pom. kanc. Nowakowski Winc., urz. Oelke Józef, piekarz 
Bodach Edmund, linotyp. bankowy Piotrowska Julj., służąca 
Grabczyńska Ant., służ. Pachoiska Wer., b. zaw. Pisarczyk Hel., biuralistka 
Gryziński G., koszykarz Polzin Marta, krawcowa Pisarczyk KI.. urz. Elektr. 
Guziński Izydor, kupiec Sadowski Aleks., kelner Pisarczyk Józefina, biu- 
Haase Jan, sierżant Schilling Elw., bez zaw. ralistka 
,Jasińska Ant., wdowa Strużyńska J.. bez zaw. Rożycka Janina, nauczy- 
Jasiński Leon, biuralista Wałdowski Franc., piek. cielka gimn. 
Knopf Marta, kucharka Wezner Konst., pośrednik Ryczkowski Stanisław, st. 
Kozłowska Bron., b, zaw. Wroński Józef, porucznik sekretarz Wojew. 
Malicka Pela,sia, służąca Zimbel Teodor, stolarz Siwiec Eugenj., handlow. 
Matuszewski Stan., szewc fi Barczyński Ludw., piek. Siwiec Jadw., urzędn. 
Mełnicki Jan, fotograf Barańska Jadw., bez zaw. Waligórski Jan Dr., urz. 
. Minkusiewicz Roman, wł. Bednarska Ant., sklepowa wojskowy 
kina Bednarska G.. szwaczka Wartowska Ant., b. za\\'. 
Nowak Stan., as. Wojew. Bednarska Józ., biuralist. Witkowska H., wł. pensjo 
Pniewski Franc., szewc Bednarski Wojc., murarz Witkowski K., handlow. 
Pniewska Julj., robotnica Błaszczykowska A., służ. Wolff Elżb., pom. aptck. 
Pniewska Kat., robotnica Brodziński Wł., b. zaw. Wolff Emma, wdowa 
Rampaiska Kat.. praczka Kołpacki Aleks., krawiec Wolf[ Hildeg., sklepowa 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111 11111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 III IIIIIIIU! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
 
!
 . JAN TUREK 
! 
= ' 
= 

 
 SZEROKA 32 T O R U N TELEFON 1430 (3 
 
; 
 I I Z I E M I O P Ł O D Y II 
 ; 
:;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1II11ł1ll1l1l1l1ll1l1l1ll1\1II1II1II1I1II1I1II1II1I;:: 


Ul. Ponjatowsklego 


Ziclezińska Lucyna, biu- 
ralistka 
Zieliński Teodor, robotno 
5 Pawlik Wł., kasjer Elektr. 
Badura Stan., urz. bank. 
Glowacki Mik., stolarz 
Kuprzunas Bron., slużąca 
l\\ichalak Józ., służąca 
Napiórkowski F., kupiec 
Orzechowska Fr., sluża.ca 
Roman Stan. Dr., lekarz 
i radny miejski 
Swoboda Edw., dyr. fir- 
my ..Technotor" 
Tuszyńska Wanda, sluż. 
Zielińska Kaz., służąca 
li o u l. War s z a w ! k i e j. 


Ulica Prosta 


\ 
I  


Rampaiska Lucyna, mo- 
dystka 
Smenda Wikt., as. wojsk. 
Szulc Michał, malarz 
Wieczorkowski Kasper - 
artysta dram. 
Zacharek Edm., drul{arz 
;/;uchowska W., fotograf. 
Ziegler Anna, wdowa 
Zie
ler Reinhold, malarz 
3 Piskorski Jan, ul. Koper- 
nika 7 
Lewandowska H., b. zaw. 
Olszewski Fr., szofer 
Olszcwski Fr., stangret 
Olszewski .Józef. monter 
Olszewska Ter., książk. 
4 Magistrat m. Torunia 
Miąskowski Józ., mularz 


Ul. Prosta 


87 


j
		

/Pomorze_005_07_213_0001.djvu

			Ul. Pro_ta 


Ul. Prosta 


11 /13 Krzos Józef. piekarz Jankowska Marta. kuch. Kaizer Leon, kowal 
Ciszewski Al., prakt. pod. Juchniewiczowa Wanda, Piskorska Anast., służącd 
Ciszewski Ign., stolarz biuralistka Rampaiski Leon, kołodz. 
Dylewska Anast., b. zaw. Kaniewska Fr., bez zaw. Skalski Br., elew budown. 
Grębocka Eug., biuralist. Klein Józef, kupiec Wataiska Marj., slużąca 
Grębocka Róża, biura list. Klenczewska W., pokoj. 23 Eichstaedt Adolf, kowal 
Kępiński Józef, slusarz Kozłowski Czesław, pom. Banaszkiewicz St., kowal 
Lcski Leon, pom. kanc. handlowy fiedler Aug., kowal 
Maciejewska Kaz., służ. Kumiński Leon., urzędnik figurski Stan., kowal 
Nowakowski Alf., podko- Star. Kraj. Górski Józef, krawiec 
misarz Pol. Państw. Marlich Marta, służąca 
Pokrywczyńska Hełena - Lewandowski Kazimierz, Retmański Paw., szklarz 
biuralistka pomocnik handlowy Szarszewska Br., sklep. 
Pokrywczyńska Stanisła- Lewicka Stefanja, służąca Szmeichler Eliza, kra wc. 
wa, bez zawodu Litke Ant, pom. handI. Szmeichler Erich. ślusarz 
Pokrywczyńska Władysł., Pawlikowsld Stefan, pom. Zieliński Leon, funkcjona- 
biuralistka handlowy rjusz poczt. . 
Sokołowski Ant., rob. Piwońska L., piastunka 24 Skarb wojskowy 
Szałkowski Ant., ckspedj. Rudnicki Kaz., piekarz Hulanicki Wit., pułkown. 
Włodarska R., urz. wojsk. Rudnicki Zdzisł., stołowy Wilczyńska Jadw., służ. 
Wykrzykowski Ant., siod!. Skrobacz Alf., pom. handl. Zasadowski Jan, sierżant 
12 14 Skarb wojskowy Sopoliński St., pom. handI. 25 Rutkiewicz Juljanna, ul. 
Kramer Rudolf, porucznik Stanowska Helena, służ. ul. Szewska 27 
Popławska Marja, służąca Wie	
			

/Pomorze_005_07_214_0001.djvu

			Ul. Prosta Ul. Przedzamc ze 
29 Nowakomski Stanisław - 33 Słomko'" ski Franc., robm Lipiński Wład., poruczn.- 
Aleksandrów Mederska Korn., biural. Małolepszy Michał, funk- 
Kisielewski Fel., drukarz Mederska Kuneg., biural. cjonarjusz celny 
Obremski Rom., ślusarz Mederska Pel., sklepowa Plucińska Franc., służąca 
Trajderowski Ant., mont. M"derska Wal., wdowa Rutkowski Wład., kapral 
30 Fischer Juljusz, emeryt Mederski Zygm., bez zaw. Szczepankiewicz Elżbie- 
Augusiak Franc., sekr. P. Szczyrbowski J., szewc ta, książkowa 
Okr. Szk. Świetlik J., kontr. skarrb. Szczepankiewicz Wa",rz., 
Budzyńska Dom., naucz. Zboiński Aleksander, rob. dekarz 
Dąbrowski Rob., kierown. Kamiński Józef, litograf Zieliński Paweł, rob. 
szkoły podkuwaczy 25 Jankowski .I.. farmaceuta 7 Magistrat m.. Torunia 
Drecki Józef, budowniczy Głuska Hel. biuralistka Skład materJałów opał. 
Hewner Marja, nauczyc. Hinkelmann' Kar., wdowa i budowI. Firmy Brac. 
Januszewski T.. malarz Kasprzykowski Wacław, Piche,rt . 
Kamiński Kaz., urz. Woj. nacz. sekr. Dyr. lasów 6,8 Mag!strat .
. Toruma 
Karasiewicz W., kupcowa państwowych Leczmca Miejska 
Kociemska Stef., służąca Kilian Feliks komoniarz Adamska Arn., siostra 
Kleiner Emma, wdowa Kołpacki Jó;ef. krawiec Elżbiet. . . 
Kleiner Herm., prof. Lic. Kujanek Piotr, krawiec Bukowskl .Paweł, lIlspek- 
Matuszek Fr., urz. Woj. Orłowski-T.. funkc. poczt. tor leczmcy . 
ROlnanowski Stan., post. Rożyński Antoni, restaur. Bukowska Agn., blUral. 
Policji Państw. Sawicka Alojza służąca Idżkowska El., szwaczka 
Ruszkiewicz Aleksander, ' Jankowska Marja, służ. 
bud. archit. d o u l. Wał y. Jurczyk Helena, służąca 
Ruszkiewicz W., b. zaW. Każmierowska Anasta- 
Szymański Józef, szewc Ul. Pułaskiego. zja, pielęgniarka 
Szymańska W., książkowa Kuligowska Wł., służąca 
Tuchołka Stan., b. zaw. o d u l. S o b i e s k i e g.o. Kurandt Helena, słutąca 
Wojtaszewski J., krawiec 26 Gmina Kahalna Kużniewicz Michał. dy- 
Wojtaszewska Pelagja - Cmentarz Gm. Kahalnej żurny 
sklepowa Kriiger Gust., ogrodnik Kropidłowska Joanna - 
Wyrwiński Stan.. cukiern. 5 Plac niezablldowany siostra Elżb. 
31 Browary Chełmińskie - 10 Męzik Irena, wdowa Lepak P., pom. palacz 
T Ak D u b i n i n Sa b ina , b. za w . Lipska Pel., siostra Elźb. 
owo c. Małkowski Konst., pom. 
Bączkowska Franc., pie- Liedtke Ferd., bez zaw. kanc. 
lęgniarka Polaszek Stan., chorąży Makuiska Imelda, siostra 
Bączkowska M., wdowa Piórkowski Wł., rob. Elżb. 
Hendrich Hel., krawcowa Skibicki Feliks, robotnik Marciszewska Hel., służ. 
Hendrich Wilh., wdowa Wasilewski L., post. P. P. Marchewicz Syma, sio- 
Jaworski Fr., funkc. kol. Wrzesiński Wład., pom. stra Elżb. 
Jankowski Brunon, pom. kanc. Michalska Jadw., słut. 
handlowy Ul. Przedzamcze. Mrozikówna Wład., służ. 
Kruska Jadw., wdowa Ostrowska Agn., akllsz. 
Litkiewicz Hel., książk. Skarb woiskowy Ropińska T., siostra Elżb. 
Rokicki Aleks., tokarz Zemanek Henr., generał Romatowska Helena - 
Strehlau Gertr., pielęl!n. 2 Magistrat m. Torunia szwaczka 
32 Magistrat m. Torunia Brzycki Andrzej, robotno Skorabas St., pielęgn. 
Straż pożarna Getka WIad., ślusarz Sledziówna Fr., służąca 
Kłiński Teofil. dyr. str.Olejnik Marja, wdowa Sobolówna M., szwaczka 
pożarnej 4 Paczoska Jan, młynarz Stasik Agata, służąca 
Szmytkowska Br., s łużąca Lietz Jakób, emeryt Tamkon Salomea, służ. 
.:.....:::::::::::
.:=:::: :
:1::;: : :m:,:::::: :
.:::::::::=..::::: :mmmn
1:: ;

n =::;. 
I HURTOWNIf\ DRZEWf\ T O RUŃ 11 
:. . Ii 
ii F E L I K S K li U B E sw. Kł\Tł\RZYNY NR. 6. Ił 
ił TELEFON NR. 550 i 326. It 
_:::;::..-==::::::: :mm:m::mnl::::::::::::::: lU: : :::::::::::::::: I: I l::: I:::: ::::::
::u: . 


89 


-
		

/Pomorze_005_07_215_0001.djvu

			Ul. Przedzamcze 


Ul. Przy Rzeźni 


Ulica przy Rzeźni 
o d u l. L u b i c k i e j. 
Gmina ewangelicka 
Gojke Jan, robotnik 
Popławski Wit., leśniczy 
Sadowski Wład., kupiec 
-
 -- -- -- 
l SI: KAŁAM
JSKI II 
- , \ TOR liN 

 SZEROKA 21. ADR. TEL. E S K A L A M. 
. _ _ _ . __e _. ..._ ...4 - _ 


Prochuk Józef, ksiądz T 1 
Troka D.. siostra Elżb. 
Urbanowska J., kuch. 
Wojtowicz Józef, pielęgn. 
Zakrzewska Zyta, sio- I 
stra Elżb. 
Ziółkowska Czesł., służ. 
C) Bractwo Strzeleckic 
Gestowska Agn., kuch. 
Gretzinger Otto, restaur. 
Hammer Henr., b. zaw. 
J\'lankiewicz Wer., służ. 
10 Towarzystwo handlowe 
..Sast", Warszawa 
Behrend Fr., gospodyni 
Brzuszkiewicz M., służ. 
Frisch Karol, kupicc 
Sebel Piotr, kupiec 
Wędzicha Paw., mcchan. 
W ędzicha Piotr, chorąży 
12 Klein Juljusz, szewc 
Mruk Paweł. bez zaw. 
Piechocki Wład., b. zaw. 
Neumann Jan, fryzjer 
Rogowska Wład., wdowa 
Siudziński Antoni, funk- 
cjonariusz kolejowy 
Siudziński Edw., artysta 
Siudzińska WL krawc. 
11 Wojciechowska Włady- 
slawa, kupcowa 
Kozłowska Wer., służąca 
Moritz R., em. nauczyciel 
Morkowska Pel.. krllwc. 
Ossowski Wł.. fotograf 
Waszak M., biuralistka 
16 Spadl<. A. Kirmesa 
Krcmin Paweł, murarz 
Wiśniewski Jan, kraw. 
Wiśniewski Kaz., handl. 
Wutkowski Ant., kraw. 
d o u I. W. G a r b ary. 
Ulica Przy Kaszowniku 
Niezabudowana. 


90 


I 

- 


Fogel Feliks, Warszawa 
Buchciński Wł., kowal 
Chełmiński Wład., asyst. 
Województwa 
Chmielecki Aug., ślusarz 
Figurski Henr.. handlarz 
bydłem 
Figurski Jan, handI. bydł. 
Florian G., robotnik 
GolI Florian, robotnik 
GolI Ncdard, robolnik O d u l. G o ł ę b i e j. 
GolI Wład., wdowa 31 Stachowski .Józef, ślus. 
Jagacka Ant., wdowa Dekański Jan, robotnik 
Jagacka Ant., robotnica Ulatowska Fr., wdowa 
Jagacka Marj., robotnica Wieczorkowski ,J., rob. 
Kukielski Fr., cieśla Wieczorkowski Stefan- 
Kukielska Pel., krawcowa kupiec 
Kukielska Praks., biural. 32 Pastwikowski Franciszek, 
Kosiński Franc., robotno muzyk 
Lcbowski Józef, robotno Buntkowski Jan, murarz 
Lipiński Franc., robotnik Łopatka J., pom. kanc. 
Makowska Marja, wdowa Ulatowski M., fryzjer 
Pudlewski Stan., liston. 34 '36 Kuenkel Robcrt Cier- 
25 Gmina żydowska pice 
Grobis Ant., robotnik Iwański Franc., woźnica 
Grobis Elżb.. szwaczka Lipiński Dom.. wożnica 
Grobis Józef, robotnik Lubiszcwska .J., wdowa 
Grobis Marta, szwaczka Merhut Wł., agent hand\. 
Olszewski Józ., karni en. Pawełczyk Marja, wdowa 
Olszewski Ludw., rob. Prochnow Ulryka, b. .law. 
Osińska Teresa, kancel. Ziółkowsld W., cukiernik 
Pom. Stow. Ub. 35 Kalinowska A., wdowa 
Mankiewicz Fr., robotno Chrzanowski A., malarz 
Mankiewicz J., wdowa Chrzanowski F., robotnik 
Mankiewicz Wanda, rob. Groszewska G., szwaczl	
			

/Pomorze_005_07_217_0001.djvu

			Ul. Przy Rzeźni 


Iwański Wal., krawiec 
.Jabczyński Fr.. stolarz 
Jankowski Alfons, pom. 
handlowy 
Jankowski Jan, krawiec 
Jankowska Stan., biural. 
Jankowski Maks, pom. 
hand!. 
Ulawski Jan. bez zaw. 
Wiltwer Envin, buchall. 
Zieliński Jan, robotnik 
5 Suchocki Jan, st. sekret. 
pocztowy 
Cichewicz Mar;a. "dowa 
Cichewicz W., krawcowa 
Jankowska P., wdowa 
Jankowska L., urz. poczt. 
Jeziorski Bron., sternik 
Krzyżanowska A., telef. 
Krzyżanowska M., wdowa 
Schleier Jan, szewc 
Schleier Marja. książko 
Schleier Rudolf, szewc 
Suchocki Franc., ślusarz 
Suchocka Hel., asystentka 
pocztowa 
Suchocka Jadw., telefon. 
Suchocka W., as. poczt. 
:l:uchowski M., stolarz 
:l:uralski W., bez zaw. 
6 Strehlau F r., blacharz 
Chynowski Fr.. rob. 
Chynowska M., robotnica 
Gęsik Joanna. wdowa 
Kamuski F., pom. handl. 
Katczak Gust.. robotnik 
Klimaszewska E., wdowa 
Kowalkowska Marja, - 
praczka 
Kuczewicz Jan, szyper 
Marowski Stan.. kupiec 
po dr. 
Mianowicz Ks., robotnik 
Paczkowski A., robotnik 
Poprawski Br., robotnik 
Poprawski JiJzef, rob. 
Pcprawski Wład., rob. 
Schneider Julj. b. zaw. 
Stapel Teoodr, robotnik 
Szubert Józef, robotnik 
Tilcek Maks., pom. handl. 
Wiśniewska Łucj a, fryzj. 
ITTrnNKAl A-M AJ S KTr- 


 
i: 

 
 i 

 T

 
I 
f W Y BÓR NI\JWIĘK5ZY. I 
C E N Y NI\JNIŻSZE. 
 
-- - 


Kowalski Franc., szewc 
Orczykowska A., wdowa 
Orczykowska M., rob. 
Pawełczyk Fr., książko 
Strzelecka Anna, rob. 
Strzelecki Franc., woźno 
Strzelecka P., szwaczka 
Więckiewicz Wł., malarz 
Wiśniewska Leon., rob. 
113 a Mindak Jan, ul. Przy 
Rzeźni 46 
Gutowska Anna. wdowa 
Gutowski Franc., rob. 
Jasińska M., bez zaw. 
Kurdykowski Fr., stolarz 
Nalaskowski W., rob. 
18 b Mindak Jan, ulica Przy 
Rzeźni 46 
Kamprowski Franciszek, 
funkcjo kolejowy 
Kruczykowski St., \"Ob. 
j\\clkowska A., wdowa 
Melkowska Marj., rob. 
Orło,. sl{a Bron.. robotno 
Orłowski Piotr, robotnik 
Serkowski W., urz. sąd. 
Siodelska Aniela, wdowa 
Siodelski Teofil, robotno 
Wiśniewski Józ., rob. 
1Q Cholkowski .Jan. piekarz 
Depczyński Bron., rob. 
Depczyński I
nacy, rob. 
Depczyńska K., wdowa 
Depczyńska Wal., rob. 
Jabłoński Jan. kond. kol. 
Jabłoński Wal., krawiec 
Kosobucki Julian, rob. 
Kupkowski Fr., biural. 
5u Górski Jan, restaurator 
Dziewczyński Woiciech. 
st. post. P. P. 
Jankowska Zofja, rob. 
Kopruszyński Fr., rob. 
Maćkowska Wł., biural. 
Słabowska TeoL wdowa 
Wyporek Jan, lilusarz 
O d u I. S t u d z i e n n e j. 
57 Hett A'..i
., handl. bydło 
Szatkowski Teodor. rob. 
Wothge Aug., robotnik 


59 Lipiński Aug., restaurat. 
Bach Maks, rzeźnik 
Gutkowski Juljan, rzezn. 
Iwański Józef, murarz 
Iwański Wład.. robotnik 
- lżykow
ki Jan. robotnik 
Kremin Alfred, rzeźnik 
Maciejewski J., magazyn. 
Maciejewski Wł., form. 
Wosikowski J., bez zaw. 
W osikowska L, gospodo 
d o u I. T a r g o w e j. 


Ul. Przy Bramie Starotoruń- 
skiej. 
l. Polska KraJowa Kasa 
Pożyczkowa 
Czaplewska W.. pokoi. 
Hinz Marceli. wożny 
Junk Kaz.. dyr. P.K.K.P. 
Kubiak T er.. kucharka 
Prauziński Miecz., wice- 
dyr. P. K. K. P. 
Wajsze wsk a W., służąca 
Winiarski Al.. wożny 


Ul. Rabiańska 
o d u I. :l: e g I a r s k i e j. 
SLymański Ludwik 
Spichrz 
2 Drukarnia Toruńska 
Wjazd od ul. :l:eglarskici 
I. 11 
3 Dr. Smietana, Baligród 
Beszczvński Jan, naucz. 
Charmcl Ella, krawcowa 
Dropiewska Sab., służ. 
Gestwiński Kaz., rob. 
Głuchowski Franc., kom. 
handl. 
Jankowski Fel., malarz 
Krejczy Alf., książkowy 
Orłowska M.. krawcowa 
Pokorniewski Br., kraw. 
Pokorniewska H., krawc. 
Romanowska St.. b. zaw. 
Szwarcówna KI., urz. pol. 
Ziółkowska W., b. zaw. 
4 Strelau Fryd.. ul. Rabjań- 
ska 6 


- J TORUŃ 
SZEROK/\ 21. /\DR. TEL.: ESKRLRM 
-- - -- - - - - - - - - - - 


92  


- - 


- - 


Ul. Rabłańska 


- - 


- - 


- - 


- - 


...
		

/Pomorze_005_07_218_0001.djvu

			Zaborowska W., wdowa Czajkowski Ben., kendo 
Zuchowski Fr., tapicer tramw. 
7 Doehn Jerzy, ul. Banko- Górecka An., książkowa 
wa 6 Górecki Wal., dorożkarz 
Fabryka wytworów met. Gumiński Tad., przemysł. 
"Union" Wischniewski H., kraw. 
8 Doehn Jerzy, ul. Banko- Malinowski Bem., urz. 
wa 6 prywatny 
Janicka Marja, książko Epding Edw., kupiec 
Janicki Wład., kasjer 11 Kowalski Roch, garncarz 
Dąbkowska Pel., służąca Jarocki Józef, stróż 
Koester Jan, rzeżnik Jarocka J., urz. poczt. 
Kiełpińska Fr., służąca Jarocki St., pom. bank. 
Lewandowski Jan, sekr. Jaworska Anna, wdowa 
Prokuratorji Jaworska J., sklepowa 
Pierzyński Fr., szewc Jaworska Marta, szewc. 
Poznańska Emilja, wdowa Kowalska Józ., buralist. 
Poznański Jan, ślusarz Kowalski Paw., garncarz 
Majewski Aleks., biural. Kowalski Stan., budown. 
Majewski Michał, kraw. Pirk Kar., prasowaczka 
Ringel Józef, piekarz J 2 Ropelewska M., wdowa 
Semrau Ernst, handlarz Doliński St., muzyk 
Schmidtsdorf O., kupiec Janczuchowicz Stefan - 
Schulz P., handl. żelaza muzyk 
Siudowska A., urz. bank. Kolińska Eliza, biural. 
Siudowski BoI.. robotnik Kolińska Zofja, biural. 
Siudowski .J., kapitailsta Machowska M., wdowa 
Siudowska St., książkowa Skowroński Wł., kupiec 
Siudowski Wład., naucz. 13 Smigielski Cz. i Sp. 
Wilck Marc.. prof. gimn. Brzozowski St., kasjer 
Zakrzewski J., asystent Janosik Jan. sługa 
9 Tychońska M., kapital. Magdzyńska St., służąca 
Bartosz Alojzy, szewc Mielcarzewicz St., pom. 
Gęsikowska A.. krawc. handlowy 
Jaśniewski Bem., stolarz Neumann Fr., pom. handl. 
Jaśniewski Jan, magazyn. Neumann Leon, robotnik 
Jaśniewski P., pom. handl. Neumann L, pom. handl. 
Janicka Helena, praczka Noak Kar., wdowa 
Kwiatkowski J., chorąży Noak Roz., biuralistka 
Liedtke Hugo, robotnik Radke F erd., restaurator Ulica Reja 
Oszuścik Andrzej, pom. Rawa Wład., kupiec 
hond. kol. Rogarzewski K., ppor. o d u l. B y d g o s k i e j. 
Oszuścik Wal., robotnik Skoczylas Zofja, słui:ąca 2 Kuyżanowska Paul.. .1. 
Paszotta Wł., pom. handl. Smigiclski Cz., kupiec Bydgoska 110 
Piątkowska Wład., rob. Till Bron., wdowa Krzyżanowski Alfred, dy- 
Stuczyński Julian, rob. Traidas Mich., slużąca rektor biur Mag. 
Wróblewski Ant., pom. 14 Ratelsberger J., stolarz Myśliwiec Adam, kasjer 
ha"dlowy Chrublwwski Jan, rzeżnik \Varsz. Banku Handl. 
Wożnicki Juljan, ślusarz Firmant y Aleks., I	
			

/Pomorze_005_07_219_0001.djvu

			Ul. Reja 


Ul. Rybakł 


... Pawlikowski Jan, ślusarz 
Borman Aleks., art. maI. 
lIasse Józ., syndyk Cen- 
trali Rolniczej 
Kuciel Stan., kapitan 
Motyczka Julja, służąca 
Nowak Stan., sierżant 
Pawlikowski Al., ślusarz 
Pawlikowski L., siodlarz 
6 Preiskorn Zofja, wdowa 
Dypczyńska KI., akusz. 
Dypczyński M., urz. P. P. 
Grec Stan., ppor. 
Jędrzejczak St., urz. P. P. 
Nergardt Anna, bez zaw. 
Robo Fel., major franc. 
Wojnowski Leon, przod. 
Pol. Pństw. 
Zębik Łucj., urz. pal'lstw. 
:2:elichowski Bazyli, urz. 
wojskowy 


Jankowski Al., wachm. 
Karczewski Bem., pluton. 
Kazimierski Jan, wachm. 
Kwiatkowski Bem., plut. 
Lewandowski .I.. koszar. 
/llalinowski H., wachm. 
Malinowski Stan., pluton. 
Małecki Fr., kaprał 
Morawski A., wachmistrz 
Nadolny Bern., wachm. 
Plotka Mich., wachmistrz 
Rejewski Jan, pluton. 
Szulc Ant., plutonowy 
Świerczyński Fr., wachm. 
luraIski Wład., wachm. 
2yła Józef. chorąży 


Ul. Rejtana 


o d u l. G r u d z i ą d z ki e.j. 
2 Jędrczak Józ., wdowa 
Borowska Marj., wodwa 
Brzeski Franc., krawiec 
Fiirstenau Wład., służ. 
Jarocka Br., biuralistka 
JarocJ.i Ignacy, robotnik 
Jarocki Jan, biuralista 
Jędrczak .I., urz. poczt. 
Jędrczak Tadeusz, ślus. 
Makowski BoI.. nauczyc. 
Rudolf Rud., urz. pry\\'. 
Wajda ,Jan, major 
Zieliński Br., subj. handl. 
4 Jankowski St.. kupiec 
Jankowska Radz., naucz. 
gimnazjalna 
Lewandowski 1., ogrodn. 
Ociesialska M., b. zajęc. 
TomasLewska St., służąca 


Barczewicz St., handlarz 
Bose Hennann, szewc 
Dobroszewska Marta - 
szwacLka 
Duch Małgorzata, rob. 
Kwiatkowski Kaz., rob. 
Lemoine Janina, szwacz. 
Schroeter Teod., agent 
ubezp. 
Stern Petronela, wdowa 
Suchocka Roz., robotnica 
4 Staromiejska Gmina ew. 
Kościcki Aleks., major 
Staśko Anna, służąca 
Wiistenhagen Fryderyk- 
kościelny 
5 Kohnert Edw., kupiec 
llartz Małg., krawcowa 
BoruszewsIm M., kuch. 
Dzięgiel FI., pom. wożn. 
Dzięgiel Jan, operator 
kinomategrofu 
Dzięgiel Jan, robotnik 
Fischer Hel., kucharka 
Grabowski Wład., kupiec 
Kallas Andrzej, krawiec 
Kowalska Klara, służąca 
Krause A., sekr. miejski 
Krause Bron.. stenotyp. 
Krause J., wożny miejski 
I\.rause Leon, telegrafista 
Kr.,use Stel., stenotyp. 
Maciejewska J., telefon. 
Maciejewski Stan., woźny 
Piotrowska Wł.. służąca 
Raczkowski A., naucz. 
Ratkowska Fr., wdowa 
Szodowska Janina, słuL. 
Wojnowski Ant., kupiec 
Ziiss Kaz., urz. wojsk. 


o d u l. M i c k i e w i c z'a. 
16 Kraut Hugo, ul. Browar- 
na 2 
Błaszkiewicz Maks., rob. 
Gardzielewska L., wdowa 
Kluht Mari., robotnica 
Koh,Wl';Z Zofja, robotno 
Lemańska Elżb., posług. 
Mrozowski Arseniusz, po- 
mocnik magaz. 
Nowakowski Jan, b. zaw. 
Rutkowski Józef, rob. 
Piójda Jan, robotnik 
Rybicld Jan, robotnik 
Rutkowska Fr., służąca 
Sujkowski Hub., fotograf 
Szymański Ant.. b. zaW. 
Zelmańska W., biuralist. 
20 Smolińska, Gniew 
Czążyński Leon, szyper 
Neumann Jan, kowal o d u l. S w. D u c h a. 
Pohl Alfred, murarz p r z y G r z y b i e. 
22 Makowski Aleks., rob. Szymiilsld K., kupiec 
Kotylak Edw., mechanih .Jasińska Wild., kuchark.. 3 Państwowy Zarząd rzeki 
Jaskulska Ant., sklepowa Wisły 
O d u l. K o s z a r o w e j. Kreibich Aleks., poruczn. Kornecki Wład., radca 
- Koszary Poniatowskiego 2 Staromiejska Gmina ew. budwl. 
Broda Piotr, wachmistrz Kościół ewangelicki Nass Marja, służąca 
Ciechowski Paweł, plut. 3 Rohloff Ludwik, ul. Stru- 5 Wesołowski BoI., restaur. 
Ertner Kaz.. wachmistrz mykowa 6 Hanuza Franc., słutąca 
l 
SK l l 
I 
 PRZYBORY DO KRf\ WIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU. \ 
, _ WYBÓR NRJWIĘKsZY. ==== C E N Y NRJNIlsZE. . f 
.__
____ _ r-- __ _- _________ 


94 -- 


Ul. Różana 


Ul. Rybaki
		

/Pomorze_005_07_220_0001.djvu

			Ul. Rybakł 


Ul. Rybakł 


--_-====.:::::=:r= 
7 Andrzejewski Marjan Kucharski BoI., szewc Chamkiewicz J., robotnik 
Chełmno Osińska Franc., b. zaw. ¥abialiski Leon, szyper 
Ackermann Al!n., kupc. Połaq:ewska KI., "dowa Falkiewicz B., koszykarL 
Molies Roman, robotnik Polaczewski Rob., sierż. Kubacka Hulda, wdowa 
Panek Ant., porucznik Reszkowski Br., malarz Olkiewicz Feliks., rob. 
9 Błaszkiewicz A., b. zaw. Rupiński Bron., cieśla Prusakiewicz P., rob. 
Błaszkiewicz L., buclown. Sobczak Kaz., malarz Szlatkowski F., szyper 
Błaszkiewicz W., cieśla Ziółkowski SI., maszv'1. 34 a Zielachowska Franc. - 
Cieszyńska M., biuralist. 17 Anloszewska A.. kapital. bez zawodu 
Frenszek Anna, wdowa Bigałka Jan, straż. poż. 
K Chojnacka Wer., wdowa 
Frenszek Fr., robotnica leparski Bem., str. po;;. Flillski Feleks, orbolnik 
Gęsikowski W., sternik Słomczewshi W., robotno 
Krusz y ński Fr., p ost. P.P. 
Gołomski Józef, stróż Sokołowski Al., stola.-z 
Łokcińsl.i Józef, b. zaw. 
Grabowski Józ., post. P.P. 19 Kilanowsl(i W., koszyk. ,\\arkowsld H., ślusarz 
Greiser Wer., wdowa Kilanowska Klara, ma- 
Olkiewicz F ",l., telegraf. 
Kawczyńska Bronisława, szynistka Olkiewicz M., sldepow.l 
skle p owa Kilanowska M., wdowa 
Olszewski Franc., rob. 
Ko p rosz y ński Stan., rob. 25 Kulwieć J., Warszawa 
Osil'1ski Maks.. stolarz 
Kru p ecka Leok., biura!. Łysiński Józ., urz. wojsk. ł l k 
'0 aszews i Jan, rob. 
Krupecki Mich., robotnik Palusiński Zdzisł., ppor. P,'usakiewicz Jan, rob. 
Krupecka W., sklepowa Stefańska Maria, wdowa Stenzel Herman, monter 
Laskowski Fr., robotnik Wartman Jan, pporuczn. 
Stenzel Jerzy, fryzjer 
Olszewski Br., kond. kol. Zołądkowski Karol, uu. 
Stenzel Otylja, właście. 
Osiński Fr., sternik wojskowy karuzeli 
PeLers Jan, agent :2:ołądkowski Łucjan, Ks. 
Pokorniewska R., wdowa kapelan wojsk. 36 Uebrick Marja. ul. Byd- 
Smura Józef, plutonowy 27,29 Magistrat m. Torunia goska 38 
Szatkowska Aug., wdowa Grabowski A., rurmistrz Brodo\Jski Zygm., por. 
Szatkowska Br., robotno Grabowski E., handlowo Dybowska Joanna, służ. 
Sziinke Marj., bez zaw. O d u l. M a t e j k i. Gregorowicz M., gospodo 
Wierzbicki Paweł, wodno 31 35 Magistrat m. Torunia Jamrosz Hel., nauczyc. 
Zwoliński Ignacy, rob. Wąsik J., radca miejski Jamrosz M., prof. Sem. 
11 K tk k M b 32 M d . I . T k k Kolanowski Jan, poruczn. 
o ows a ., . zaw. !'IO mews {I ., oszy. P . k . A I 
Kotkowski Józ., b. zaw. Boruta Marja, bez zaw. lasec l ., urz. rac l. 
Kotkowski Józ., rzeżnik Jeziorska Florent., asyst. Piasecki Mik.. robotnik 
Kriiger Aug., bez zaw. poczt. Reichmann Marja, urz. 
Molis Kat., wdowa Jeziorska Maria, wdowa Różycka Wanda, wdowa 
13 Reszkowski Bronisław, ul. Kędzierska J., wdowa Smolny Stef., inspektor 
Rybaki 15 Kędzierska St., biuralist. budown. państw. 
Grzywiński Fel., robotno Lewandowski B., muzyk Strzępek Elżb., b. zaw. 
Grzywińska Kat.. wdowa Lewandowski M., stolarz O d u l. Ks. Kuj o t a. 
Kołłątaj Stan., robotnik Osiński J., kier. parowca 
.. 37 Tomaszewsld L, restaur. 
J'loede Jerzy, dOLorca Połczyński Franc., rob. 
N P P Lubiszewski Fel., szklarz 
owakowska A., wdowa Ratajczak J., post. .. Th A f . k 
Ok ' J S omas nast., ryzJer -a 
omewicz ., robotnik Ro
owska tan., b. zaW. Th F b . k 
Wilmanowicz J., rob. Ścisłowska M., wdowa omas r., ro otm 
15 Reszkowski Br., bez zaw. ścisłowski St., st. sekr. Thomas Marja, sklepowa 
Błachowski A., kowal pocztowy Tomaszewska Janina - 
Dąbrowski Szym., murarz Tolsdorf Bem., slusarz biuralistka 
Gołębiewski L., robotnik Wilmanowicz Jan, kupiec Tomaszewski Tad., prow. 
Kowalkowska A., krawc. 34 Zielachowska Franciszka, aptek. 
Kowalkowski W., drukarz ul. Rybaki 34 a Wolski Winc., kowal 
QY7:'Y:T.. 'lT.:YT. Y.f. YT. Y.f. 'lr. yr. yr. 'J/".. 'lT. 'l/:.'lr. 'l/".. Y'.f. 'l.f. 'lr.'" fr. Y.f. 'l/:. 'lr.'l/:.''l/:.C2 

 I 
 


 Jł\N TUREK 

 

 
 SZEROK/\ 32. T O RUŃ TELEFON 1430. 
 
 

 
 
 

- ZIEMIOPŁODY 

 
&
Y7:Y7:Y7:


Y7:

Y7:YT.O 


t. 
U 


95
		

/Pomorze_005_07_221_0001.djvu

			Ul. Rybakł 


Ul. Rybaka 


38 Stow. Urz. bud. dom. Pasternacki Jan, książko 
Hcmpler 1\'lałg., sklepowa Pawłow Aleks., urzędn. 
Jabłonowska W., wdowa Szydłowski Konst., rob. 
Kowalska E., książkowa Wierzbicki Juljan, rob. O d u I I R n. D a n i c I e w- 
Kowalski Jan, emeryt Zdanowicz Józef, rybak s k i e g o. 
Kowalska M., książkowa Zdanowicz KI., krawcowa 47 Krzos Józef, ul. Prosta 
Kowalski Michał, dyrek- U Węgliński Stanisław I. 11/13 
tor Kasy Pow. Warszawa Budzik Józef, górnik 
Kuś Antoni, ślusarz Bur
hammer M., biural. Domaszewicz M., podofic. 
Kuś Franc., post. P. P. Cyrocki Jan, robotnik Domaszewicz R., oficer 
Marcinkowski Jan, sekr. Marciniak Wincenty, pod- Glatzel Fel., urz. Wojew. 
Wydz. Pow. oficer maryn. Glatzel Marja, wdowa 
Nieroese Rysz., kupiec Kwiatkowski M., kolodz. Górniak Marja, służąca 
Piontkowski Franciszck, Preuss Hel., wdowa Kędzieja Wł., urz. kolej. 
podm. kol. Preuss Lucja, robotnica Linkc Julj., podprokural. 
Senftleben Karol. kotr. Preuss Marta, robotnica Machlit Ludomira, kapit. 
ruchu Szarpatowski BoI., rob. Olszewska Kun., wdowa 
Sokołowski J., urz. Woj. Szarpatowski Fr., rob. Pilatowska Janina, urz. 
Sokołowski J., urz. bank. Szramka Winc., murarz bankowa 
Westphal Emil. nauczyc., Zielińsld Jan, robotnik Pilatowski Stan. Dr., in- 
radny miejski 41 a Węgliński Stanisław _ spektor lek. Wojew. 
\X/i1'1kler Jadwiga, wdowa Warszawa sliwińska Józefa, służąca 
b Szukaj Józefa, służąca 
\hnkler Małg., sklepowa BuchaIski Józef, ry ak Swięcicki BoI., urz. bank. 
38 a Stow. Urz. bud. dom. Olszewski Bron., rob. Szymańska Janina, biural. 
Bortnowski Jan, urzędnik Szydlowski Ant., robotno Szymańska Leok., naucz. 
P. K. K. P. 43 Kessler Wilh., stolar
 Wiszniewski Jerzy Dr., 
Feilchenfeld K., wdowa Grossow Teod., robotnik sędzia Sądu Apel. 
Feilchenfeld M., adwokat Majewski Maks., robotno 49 Walkowski J., Poznań 
Hanuza Fr., stolarz Schultz Franc., robotnik Bernolak Sew., naczelno 
Jabłońska Ks., służąca Szydłowska Wer., wdowa Wy dz. Wojew. 
Kosarzycka Okt., służąca :l:ywot Woje.. rusznikarz Czubek Roz., służąca 
Krzywicka Al., wdowa wojskowy Dahlmann Paw., nauczyc. 
Krzywicki A., urz. wojsk. 45 Skoczyńska Z., Lwów Gahr Meta, służąca 
Kuligowska B., gospodyni Block Aug., nauczyciel Górski Artur Dr., literat 
Riegel Gertr., książkowa Ćwikliński Tad., aplikant Głogowski W., post. P. P. 
Riej!e1 Jan, emeryt sądowy Janikowa Rom.. naucz. 
Stetkiewicz Stanisł. Dr., Dcmbicki Bruno, rewizor Janik Stan., pro f. gimn. 
wizytator szkół rach. Sądu Apel. Knoph Julj., bez zawodu 
Wierzbicka A., służąca Dota Aniela. służąca Lipski Winc., asystcnt 
Wierzbicka Pel., służąca F roń Józef, Naczelnik miejski 
\Vyrobek Ant., sl. sekr. Wydz. Pom. Izby Roln. StendeI Anna, szwacz1r.a 
miern. Heidrich August, registr. StendeI M., książkowa 
_Zieliński Fr., magaz. kol. Sądu Apel. StendeI Wer., wdowa 
Zielińska Marja, urzędn. Karolczak Jan, kierownik Szczur Kat., służąca 
39 Stefański Józef, robotnik Drukarni Rolniczej Szwarcówna Janina, słu.l. 
Berndt Otto, robotnik Kokot Marta, służąca Ulanowski Jan, murarz 
Sommerfeld M., szyper Liszewska Fr., służąca 51 Meinhard Adela, ul. Ry- 
40 Glińska Wal., bez zaw. Nowakowski Marjan, urz. baki 55 b 
Kopacki Feliks, marynarz Województwa Jackowiak Jan, urLtrdnik 
Nowak Leon, robotnik Rożyczka Al.. emeryt 
łar. Kraj. 
rSTEFAN KAlAMAiSKI 

e'G
A

 


;;;
:- r 
\ KORONKL OBSAD
 wSTĄiKL I 
; WYBÓR NAJWIĘKSZY. __.... __ __ CENY NAJNllszE. 
 
.-------------------
-------- 
 ......- . 


Skrzypnik Fel., kupiec 
Szwarc Monika, służąca 


I 

 


96 


-
		

/Pomorze_005_07_222_0001.djvu

			Rybaki 


ukaw!;ki Józef, major 
r..riiger Marta, wdowa 
KriilIer Werner, książko 
Lubom!;ki J., al1ent hand1. 
Kruenke Gust.. reitaur. 
Orna!;!; Jan, it. ref. Woj. 
Riltcrsdorf Hilda, służ. 

5 a Meinhardt Adela, ulica 
Rybaki 55 b 
Bukiewiczowd W.. naucz. 
Klabun Cecylia, służąca 
J\\ielicki Stefan, kupiec 
PrLekopowicz A., slużąca 
Rooda van Eisinga Marja, 
1),tl1czyciclka 
Sal{owicz Marja, nauc
. 
55 b J\\cinhard Ad., wdowa 
Fcnstcr Fryd., urzędnik 
Konsulatu niem. 
IIeinrich Dr.. litolarz 
,Jezicrski Fr. Dr.. aplik. 
sądow} 
Krawczyk Mich., wdowa 
Krawczyk Wł., pom. fabr. 
Pllschmann H., wdowa 
Wolny Wł., wywiad. P. P. 
:l:lIchowska M., książkowa 
57 Kowalski Józef, b. zaw. 
Bartmańska Romanna - 
."kr. Sem. naucz. 
\3..,hr Jakób Dr., ad,.-okat 
Bąk Jadwilla, duż",ca 
Beszczyńska W., b. za\\'. 
Floscr Roman, podpulk. 
Harke. Klara, wdowa 
Kutzncr F cliks, inżynier 
1\\einhard Rob., ślusarz 
Musderowicz RolO., służ. 
Nowakowski Wil., kom. 
Policji Państw. 
Rudowicz Win.c., lUajor 
Sawicka Wikt.. służąca 

liwińska Janina, urzędn. 
prywatna 
Wichrow5ka M.. gospodo 
Wiesiolowski A., kapitan 
Wisniewska A., pielęgn. 
Wojnowska R., kucharka 
Zadęcka Anna, urz. bank. I 
59 Wohlgemuth T.. kupiec . 
Ablewicz Al.. b. zaw. 
Ablcwicz Józef, poruczn. 


Sroka Winc.. kupiec 
Twardzicki Józef, urz. 
bankowy 
Szwiec Józef, kupiec 
Sawicki Aleks., stróż 
Witkowska ,ł.niela, służ. 


Rynek Nowomiejski 
O d u l. Ś w. Jak ó b a. 
1 Czechak Ant., Itupiec 
Bacina Jadw.. lilużąca 
Budziński Wojc., kupiec 
Czerkosz Ant., krawc. 
Czerkosz J., zel1armiitrz 
Czcrkoliz Teod., wdowa 
Jcndryczka Jan, rcstullr. 
Jcndryczkówna Klement., 
nauczyc. gimn. 
Kitowski J., agenl hand!. 
Majer Marj., robotnica 
Raczyński Franc., kupiec 
Sadowlil..a Stel., rubotu. 
Sienkiewicz Hel., wdowa 
Sicnkiewicz Jerzy, KIi. 
dziekan \
oisk. 
Starnawski Leon, ur7ędn. 
Pom. ILby Holn. 
Szwcnlller FI., urz. wojs\c 
Wiliniewliki W. o bez 7a\... 
Zmura Pel., biuralilitka 
1:mllra Stefan, cmeryt 
2 Dalesiński St., wl. hotelu 
"Europa" 
1I0ppe JÓLefu, wdowa 
Hoppe K., pom. techn. 
John W., wdowa 
Pałka ZYl!m., muzyk 
Pietrzak JÓL., pokojówl"ł 
Stefańsld A, urz. wojsk 
j Keuner T., Kowalewo 
lliskupski T., kapitan inż. 
lllum Ilenr., kapitalista 
Uobronolski Stan.. pom. 
kanI;. 
Gmybek Antoni, aekrcl. 
Zw. Str. Poi. 
Lambek A., biuralistka 
Matejcwllka A., krawc. 
Mateicwska Hel.. sklcj). 
Matcjewska K., wdowił 


Rynek Nowo miejski 
Matejewska Ter., krawc. 
Neubecker Gertr., b. zaw 
Wotniak K., !;ekr. miejski 
4 Thomai Oskar, ul. .Mic- 
kiewicza 124 
Broekere T., dyr. banlw 
i właśc. ziemski 
Karaszewska M., kucha" 
Konicka Wikt., slu:tąca 
Pietrzak Stan., pokoj. 
5 Browar ..Kuntcrstejn" 
Tow. Akc. Grudziądz 
Adamska R., kucharka 
Burkacki Fr., bez Law. 
Burlcacki Józef, reitauL 
Chylińska Pel., służąca 
Cieplińliki Józef, ślusau 
Rutlwwliki Alf., asp. lIi\d. 
Hutkowski Miecz., monl. 
Rutkowski WI., magazyn. 
Eleldro\\ ni 
Stefańska Fr., wdoVra 
Wopińska Ur!;z., kliiążlc. 
Zielińllki J., zel!armi!;tn 
6 Paraf ja św. Jakóba 
KlasIla Cecylia. gospocl 
Pełka St., Ks. dziekan 
'J Treichel J., v.ł. hotclll 
Redmerska KI., du
ąca 
Scrl!atz Ern., wdowa 
O d u l. K r z y L a c l. i e j. 
8 Jakubczak Kdz., wł. ho- 
telu ..Pod Modr. Fart:' 
Kruczyńska R., ałuL:\Ca 
Nalikowsld Br., kier. hol. 
Plaszkiewicz Br., kuch. 
Strużyk Elżb., służąca 
9 TauJch Karol, tokarz 
13eim Ignacy, chorąży 
Radamdci P.. kapelusZIl. 
10 Fal ar ski iRadajke, Staro- 
micjski Rynek l. 36 
Dalkowski Rom., kupi..! 
Dalkowlika Stan., ksi;;żl< 
M..ćkowska Hel., nauu. 
MaćllOwska K., bez LaW 
Slern F ricda, wdowa 
Zawadzka Bibcrstein M, 
wdo\\ a 
Za"adzka Bibcrstein WI., 
nauczycielka muzyki 


::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::
.:::::::::::::::::::::::::::::::

.::::::::::::::::::::::;
:;::- 
T O RUŃ I
 
I 
 
. 
Nr 6 i 
326. i 
:
t:t}: ::::::=:::w.:::
.:=::-.::::==
::
'::::::=;,-::
:'::;:-":::::;:;:::;::. 


iURTOVVNIA DRZEWA 
:ELIKS KAUBE 


SW. KATARZYNY 
TELEFON Nr. 550 


III. 7 97
		

/Pomorze_005_07_223_0001.djvu

			; Ś -T. ' K A- -ŁAMAJSKI 
.. 
1 


Rynek Nowomiejski 
11 Kalitzld Izydor, kupiec 
Boniewicz Fr., robotnil. 
Boniewicz Jan, książl{. 
Boniewicz Kaz., malarz 
130niewicz M., biuralisika 
Boniewicz Teod., ksią7IL 
Doering Rudol'f, fryzjer 
Dzianik Elżb. biuralistl.a 
Hasse Franc., robotnik 
IIinz Berta, wdowa 
HoHmann Emil. cieśla 
fkicrt Jacek, kupiec 
Jeżewski Paweł, fryzjer 
Kasprzewski Wł., kupiec 
Kon1Ocka Al.. kasjerka 
Nowacka Nat., ksiąi.ko
\a 
Olszta Mon., urz. pOCLI. 
Piotrowicz 1.., ogrodnil. 
POLorski BoI., dentysta 
SzelIner Iv'arj.. wdowLl 
Szymański Fr., urz. kol. 
12 1I0ffmann Edm., właście. 
cukierni 
Gelcszyńska T., wdowa 
Grzanka Ant., tokarz 
Górny JÓLef. slołowy 
Karlińska F., służąca 
SLafrański Wł., robotnik 
Zawadzki Józef. krawicc 


o d u l. P r o s t e j. 
13 Puwiel"sl.a M., Vo/1. dOllm 
Powierski Jan, właściciel 
handlu starzyzną 
14 Stryczyilski h.., ul. Król. 
J.ldwigi 12/14 
Fclski Józef, kupiec 
Jawornik Br.. służąc.l 
Jawornik Fel., służąca 
Maje"sl.a Roz.. służąca 
Mellentin Julj., krawiec 
Rożen Leon, kupiec 
15 Skarboszewsl.i Władysl., 
właśc. restauracji 
Nadauyńska M., slużąca 
16/17 Kowalewsld Zen.. wt. 
fabryki mebli 
Dębska Marja, słui:ąca 
F errari Klara, wdowa 
Kaczorowski Czesław - 
Komisarz Pol. Pa. 


TORU/V 


Rynek Staromiejsk 


I 
ł 


Gajth.owska Anast., SłU1 
Magdziarek Ant., kuch. 
Żórawski KI., aptekarz 
I 24 Prowe Franc., Dr. filoz 
profesor gimn. 
Fellner Jan.. pro f. gimn 
Grzegorowska M., słui.. 
Katafias Wł., inż. mech 
radny miejski 
Kłosińska Fr., wdowa 
Kuliczkowski M., major 
ł-opatyńska M., b. zaw. 
Ossowska Marta służąc 
Prowe Gertr., książkow 
25 Redman Franc., ul. Fran 
ciszkańska l. 20 
Braun Jan, beL Lawodu 
DrYRalsl,a Janill..t, ksią"l. 
DrygaIski b\ichał, rob. 
Galewski Leon, kupicc 
NeuJ1lann Piotr, chorąi:" 
26 Winiarsld Cz., LubianI,' 
Oalkowski L.. Impiec 
Liebchen Maks, kupiec 
Olszewski St., pomocni! 
handlm",y 
Rybicl{a Klara, słuj;'lca 
d o u l. S z p i I a l n 
 j. 


Konkolewsld AnI., pu.e- 
mysłowicc 
KonIwlewska Kazimiera, 
prokurentka 
Poradzewski Józef, ma- 
kler handl. przy Izbie 
Przemysłowo-Handl. 
Roszak J. Dr., przemysł. 
StaśkicwiCL Tcofil, lino- 
typista 
Szapański Wład.. techn. 
dentystycznv 
Szymański Al., buchallcr 
18 Hanert Franc., blacharz 
Chylicki Al.. funkc. P. P. 
DurInowicz Franc., SłUL. 
Hanerl Konr., nauczyc. 
IIanert Ryszard, blacharL 
lIasiński Fr., porucznik 
Teske Bron., sklepowa 
T cskc Stefan, robotnik 
[eske Wawrz., krawiec 
Wilczyńska L., b. zaw. 
19 Bieńkowski BoI., rzeżnik 
Czajkowski Fr., urz. Woj. 
Lisiński Jan, kupiec 
Martynka \Vł., fryzjer 
Swędąński Cz., fryzj"r 
Truszczyńsld Ant., kraw. 
Wiśniewska Wal., sklep. 
Zagrabski Leon., ueźnik 
20 Siederung Karol, lmpicc 
Oonca Michał, SLCVoIC Magistrat Toruń 
Grzegorek Agn., słui:ąca Ratusz 
LipczY{lski CL., zegarIn. 3 Heininger Alfred, Ryne 
Melcher Maks., kupiec Staromiejski 4 
Will Klara, sklcpowa Zittlau Hugon, blacharz 
4 Heininger Alfred. apteł. 
O d u l. .S u k i c n n i c z e j Ciesielska Anna, wdowa 
ul. Św. K a t a r z y n y. Ciesielski Henr., eleldro 
21 SI,arb wojskowy technik 
Komenda placu Huczkowska J., książko 
Wieliński Edw., wachm. Kuska Zygm., aptekarz 
22 Schneider H., techn. den t. M..tjewska M..trta, służąc
 
Bremer Jadw., piclęgn. Wrzesińska Marja, sluż. 
Jasilisl,a Anna, słui:ąca 5 Gaede Artur, Poznań 
Koenig RysLanI, kupiec Brożek Pelagja, służąca 
\Vegner Pawcl, Impicc Dąbrowska Pel., kuch ar. 
WiUek Pawcl. kupiec van Huellen Dr. Adolf - 
23 EorkoVo/ski Paweł, stolarł lekarz 
Baralkiewicz Julia, wła- Leppert, Fryd., krawiec 
:icicidlta drogerji R..tddatz Selma, gospodo 
.... -
------= .- --- -----.:.
---.:.---..:.

. 
f 
vv ,(BÓR NAJLI'v/Ę-K 5Z'r. . = 1 ' 
C E N 'r NAJN/ZSZE. 
.....--..:.. ..... -- -. ..... 
 


Rynek Staromiejski. 


FARTUCHy. ROBÓTKI. ARTYKUŁY 
ZAI10PIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD 


.---.-;--..r:------= 1DR. TEL. E S f( A L A N, 


-	
			

/Pomorze_005_07_225_0001.djvu

			Afelt Au!!., wdowa 
Afelt Jadw., un:o Kur. Szk. 
Guzowska Wer., kuchar. 
Hamerski Cyryl, kupiec 
Jentkiewicz Józef. właśc. 
restauracji 
Kozanecka Jadw., służąca 
Kruczyńska Wer., służąca 
Pyschny Bruno, prokurent 
bankowy 
RYLepówna Bron., slużąca 
2ą Bank Handlowy w War- 
sza wie 
Balicki Micha!, urz. bank. 
Banios Wikt., kucharka 
Buczkowski Tad., urzędn. 
bankowy 
Mę.inicki Jan, dyr. banku 
Sikorska Mat., pokojowa 
30 Fa. Damann & Kordes 
Pec70nka Franc., kupiec 
32 Fa. Damann & Kordes 
Grześkowiak E., kupiec 
Grześkowiak W., kupiec 
Grześkowiak Z., wdowa 
I'loebius Kurt, kupiec . 
Thober Paweł, fryzjer 
Ziemlewska Marjil, służ. 
33 Schroter Ludw., wlaścic. 
fabryki mydła 
Gło".,ińska Hel., beL za\\'. 
() d u l. C h e ł m i ń s k i e j Lazarczyk Gen., służąca 
i u l. S z e w s k i e j. 1\lonic Józef, magazynier 
Morozowslla Br., służąca 
2ó Jasiński Ignacy, rzeźnik Wardyński N., buchlater 
Cołbecki Hilary, zegarm. 34 Kopf Leon, kupiec 
Jasiński Bron., kupiec Blecl, Elźb., bez zaw. 
Winkler Berta, służąca Christk.e Gertruda, bona 
Zawacki Stan., urz. Woj. Claus Eug., bez zawodu 
Zulderska Klard, służąca Zabielska Marja, służąca 
27 ł.yczywek Anna, ul. Mic- Zielińsl,a Mich., kucharka 
kiewicza 20 a 35 Kopf Leon, Rynek Staro- 
Gąsiorowska Wikt., słut. miejski l. 34 
Dreszler Małg., ksiąźkowa Drewienlla Hirsch, kupiec 
Dreszler Tomasz, krawiec Sledzianowski Al.. piel,- 
Karolczak Stan.. uno P. Sledzianowska Al., sklep. o d u l. B y d l! o s k i e j. 
Izby Roln. Śledzianowski K., fotogral 
Klein Antoni, drukarz 36 Hirsch Jakób, Niemcy 1 Miihle Małg., ul. Byd- 
Trdwicki Jan, krawiec Falarslla Barb., wdowa &oska 72 
Wegner Teod., pielęgn. Falarski Stefan, kupiec .Jabloilska Pełaija, służ. 
28 Hamerski Cyryl Francisz. Gołdstein Sal., kupiec Miiller Karol, aeronom 
"Afelt Alfons, urz. Wydz. Nowak Ant., służaca Roliowska Flor., b. zaw 
Powiatow _ Radaike Wiljam, 'kupiec RolZo\\ liki Kaz.. lekan: 
r.-_
_____--r-_____--
""--""-----------------. 

 S :Rz:!


,
..

:;;
1


.\

;R

L
o: I 
 
I WYHOR NAJWlI
KSZY. - CENY NAJNIŻSZE. 
 
I!I________-......-._-.....-----
.........--------.-r---------
------
. 


Rynek Staromiejski 


-- 
--- -
 


Hessc Marcin, kupiec 
Maliszewski Ksawery - 
funl!. P. P. 
Zduński Bron., ul. Lubic- 
ka 36 
Osińsl,a Hel., urzędniczka 
Osiński Michdł, cieśla 
Ostrowski Jan, robotnik 
Przysiołkiewicz P., rob. 
Sowiński JlInacy, szewc 


ł 


, 


I 7 


Ulica Sienkiewicza 


r  ...-
		

/Pomorze_005_07_226_0001.djvu

			Ul. Sienkiewicza 


Ul. Sienkiewicza 


ł 


Sukro Wojciech. kupiec 9 Kohinke Fr., blacharz Boniecka Małg., służąca 
StemmeT Marja, wdowa Bchrendt Gust.. kapital. Jędrzejewska Pel.. służ. 
Wiese Gertr., registr. Są- Gutlmann Wł., mechani\! Petri Wilh., sęd7ia Sądu 
du Pow. Grzankowski J.. b. zaw. Powiatoweito 
2 Oli ech Ignacy, kupiec Kalinowska M., b. zaw. Petri Wilh., wdowa 
Langner Fr., Rospodyni Kohtz Marta, bez zaw. Pudelewicz Kaz., inżyn 
Voelkelówna J., pokoi. Piworz A., nrz. Wojew. Szwengrub Eryk, technik 
Straszewski Ant., kapral Zielińska .Juljanna, służ. 
3 Jabłonowski Jan, ul. Ko- S7ymeUcnig Fr., rob. 
nopnickiej 20 15 Glesmer Karl. ul. Strumy- 
Brodziński Jan, naucz. O d u l. K lon o w i c z a. kowa 1. 17 
Centkowska Wer., służ. 10 Glesmer Karol, ul. Stru- Cholewa Wasy\, służący 
L I h G k . I Dusza Weronika, służąca 
I u se ustaw. apIta. mykowa 17 
J k . . A d Jacobsohn WO I 'ciech Dr.. 
. op lewIc z m., w owa Baran Jan, prof. gimn. 
Majewski Zyim., urzędn. Baran Kaz., nauczycielka lekarz 
bankowy Brodowsld Ign., stangret Lange Adolf, cie"śla 
\'('alczak Wł., kupiec Brzozowska Hel., służąca Lendzion Tekla, kucharka 
Wiśniews!ti Bronisław - Daniszewska Wł., slużąca Owczarek J6z., krawc. 
, D I Płokarz Jadwil!a, pokoj. 
pom. ...anc. onner Herm., kapita ista 
WiU Jan, ogrodn. miejski Jańczak Urs7llla. pielęl!n. Wierzbow
ki Ign., kupiec 
\'(fiU Marta, biuralistka Johst Anna, I!ospodyni Woyda Stan. Dr., Wice- 
\,(-itt Stan., pom. kanc. Marciniak A., kucharka wojewoda Pom. 
Trzcpałkowska AnI., służ. Pilatowski Ka7., przemy- 16 Kozłowsld Władysław - 
I . właśc. kawiarni 
5 1"aiewski Paweł. rzeźnik s OWICC 
S I. II k .. k . t En2elhardt Emma, nalł. 
Ruchaiski Ant., rzetnik . Ka (Qws I ',.. 'apl an 
 
'w ' k I J b cz y ciclka muzyki 
Gehrke tuc l 'a , naucz y c. '\' o, 'owic (a ,., . .law. 
II S l G .. I P rorczmańska W., służąca 
lłudf'la Agn.. slużąca oppar ('or",. u. a- 
R . k f 11lens ' a I ') Jano,_,'ska 'Wikt., słu?aco\ 
mmńs a Józc a. słuL ą ca . ..... .- 
S1-\ . 'mnńska Sl., słu? \ ca Gutnowska SI., kucharha Jarzembowska Elźb.. siu? 
K l . F l I Fi
cher Luiza. wnowa 
SI\rzv p ek \Vł., in';. Pom. 0\\ ars il e._ .n-t.-ma ar.l 
1 J ' k w" kt d lewandowski Fr.. b. 7aw 
I1by Roln. ",owal-s a w I .. W owa 
Kuc7.kowsl,a Ap., siu';. Lewicka 1.eok.. słllżąca 
I' R Magistrat m. Torunia ""lińska Will., lIr/.ędn. 1.ichtellbcr
 Frit7, iI17YJ"l. 
Wi
niewski Jan, \\oźny "\alashowski Antoni, ku- T.isc\\"ski J., sI. rost. P. p 
\'(Ji
nif-wska W.. biural. piec i radny miPjski Mlljder Fr., IIrZ. wojsk. 
Zalewski Ludwik, Idero- Nowak Al.. I\rzędnic7ka Nakoneczny J., chorąży 
wni\! szkoły Nowak Jadw., lin:. bank. Oncchowski Wł., Iryzjer 
7 Majewski Pawcl, 111. Sien- N"wak \'(Iojc.. nadleśn. Schacfcr Klara, wdowa 
kiewicza 5 Pękalslli I eon.. IIrt.-mal. Skomski \
/., urz. Kur. 
Bcszczyński St., krawiec Pietrzak Wiad., pokoiów. 
zkoln. 
Drozdowska Reg.. urz. Sol	
			

/Pomorze_005_07_227_0001.djvu

			Ul. SłenklewiC%a 


Ul. Sienkiewic:  - ....- 
Majda St., urz. Woje\\. Walewski Franc., ppor. Strzeszyński J
ii, -);lisi. 
Męcilyko"ski Franciszck, \Vohlfcil Franc.. kupiec toru tralllw. 
bosman "ojsko".,y Zakrzewski Ign., stolarz Świechowicz Kat., \\dO\ 
Wiśniewski Mik., pOl'1. Zicntara Rozalja. służąca I 29 Deutcr Alfred, Niemcy 
kanc. Żerankowska H., służąca Bryks Karol, cieśla 
21 Mameła Franciszek, ulica Cichocki Bern., wyw. P. 
O d u l. M i c k i e w i c z a. Kochanowskiego 7 Czaja Franc., stolarz 
18 Mclisowa Fel., Jankowo Antkowiak Józef, sckr. Dąbrowska L.. funkc, ł 
Andrzejewska Marja \Vojcwództwa Dabrowski Stan. naczel 
nrzędn. sąd. Bednarczyk Zuz., robolu. \Vydz. Pom. Izby Roln 
Bortnowska A., bez zaw. Dobrzyńska \V., wdowa Grabo".,ska Kaz., biur..1 
Geizcl Teoodr, kowal 1J0brzyńsld Witold, urz. Grabowski Onufry, bl 
Hinkler Wilh., stolarz Star. Kraj. zawodu 
1I0Hmann Jan, nauczyc. Gołaszewska Roz., b. zaw. Graszkiewicz Fr., słur. 
Szkoły Wydz. Hilgendorf Jan, profesor Kamiński Józef, fryzjcr 
Kaufer Marjan, kapitan gimn. Lewicki Józef, nauczyci. 
Kulawski Fr.. elew bank. Jankowski Władysław - Matyłski Zygm., robotni 
Kulawska M., wdowa lekarz weter. P. I. R. Meister Rys7ard, robolt 
Kuławska 'M., książkowa Maćkowski Wład., tokarz Piotrowska Jadw., słui:. 
J\Hiller Marj. wdowa Muszyńska Stef., służąca Pridohl Anna. wdowa 
Pawlowicz Eug., b. zaw. NachtigaU Fritz, kupiec SOlmenber
 r.\. , murarz 
Pi
arek Kaz., mcchanik Szarszewska Zofja, służ.. Stefaniak R., rul. bank. 
Sralomo,," Mik., b. zaw. 22 Krugh Adolf. WarsLawiI Wn:c
ińsl,i Dom.. \"Ll inij 
Gocrne Roz" bez zawodu \X'''cz y ńsld 1\1., rrvi.jt'J" 
Zcrahn Ich, wdowa ,1 
;fllchlińsl. i .la n, robotnil, Lipinldewicz \V., .b za". Wykrzyl, OWSh i Lud" il, 
Pierszkalski B., post. p.r. I,omisarz ziemski 
l':> \\amela Franciszek, ul. Scmpkowski Ant., rolnik 3335 S'-arb \\oist..m\\1 
KPI. IWl1o\\ sl,iego 7 Schmidt Anna, kapital. Jackowiak JIlarcin. 
icrt 
\n\lszewsk'l M. prasowo \Vieczorek Wojc., sier;.. Ldnial, Stefan. podoEice 
./'m/cn Ap.. krawcowa Zehnann Elżb" I,rawcowa Osuch Józef, sieri:ant 
l"l<'har
k; .I.. funkc. kol. Zieliński Frn.. gcn. bryg. Romel Karol, sier;.ant 
hQszucka lit., wdm\a 73 Zeńczak Piotr i Hieronim. Run"iI
ski Al.. llOszaroW\ 
»,I\dewicz Elżb., shlżąca Pulawy Tadrowski Br. pluton. 
Rzepa Ignacv, lmpiec .Jordan Tadeusz, I Zarząd przymus. Elektr. Magiera M., dyr. S('m. 
St,lchecH Krystjan, rob. I Remiza Elcktrowni męsko 
T:'Ilaska Antoni, urLędnik Kubem Jan, werlol1istrz Overmayer H., ekolloml,a 
TrollOwska WI., książko Stachowski BoI., werkm. Roszczyków na H.. słll/. 
i TimNKALA M AJ S KI f- 

 
 

 ii 
;: '
 

 i ! 
. J T O R U fi - , t WY BÓR NRJWIĘK5IY. 
 
SZEROKR 21. RDR. TEL.: ESKRLRM r C E N Y NflJNIŻSZE. 

 
.
:.a...-.o;r---:.a-.-
.:....-
:a...-


 _.. 
 --ł'"':'. 


102 


'-ł--
		

/Pomorze_005_07_228_0001.djvu

			Ul. Sienkiewicza 


Ul. Słowackiego 


==-

 


Ułanowski Paweł. wożny Jagodzińska Ant., b. zaw. 
Woyda Józef, wożny Klemp Franc., bez zaw. 
Wydrzyńska Fr., służąca Konil;ł Rozalja. bez zaw. 
Zaremba Fel., Ks. katech. Kruszyńska Marj., b. zaw, 
Zarembianka H., bez zaw. Lewandowski A., b. zaw. 
]0 Skarb woiskowy Lcwaiidowski Jgn., b. zaw. 
Borkow
ki Kaz., sierżant L,,
\;icki .Jan, bez zawodu 
Dopierała Fr., kaprał ł-o\\;icka Fr., bez zaw. 
.Taworowski Rysz., kapil. 1\1archlewsl,a Józ.. b. znw. 
Kasiński Franc., sierżant '\1ierow,ki Jóbef, b. zaw. 
Malkowska M., służąca Nowak Wil!., Siostra miło 
Pdc Franc., sierżant Oberska Anast., bez zaw. 
Staszak Winc., sierżant Putarska Kat., bez zaw. 
40 I-ldgistrat m. Torunia Radzanowska Fr., b. zaw, 
Korint1t Kat., odźwierna Radzikowska T., bez zaw. o d u l. M o n i u s z k i. 
Nowak BoI., stolarz Rienafs Kat., bez zaw. 
Nowal, Ign., woźny Rosentalman Ermenhilda, 2 Woiciechowsl,a Katarz., 
Nowak Pel., biuralistka Siostra gosp. ul. Przedzamcze 14 
Thiel Franciszka, wdowa Różycka Kat., bez. 
aw. Cieszyńska Cec., służąca 
.H,45 Skarb wojskowy Runger Franc., bez zaw. Palusz.yński Bolesław - 
Bartlewski Jan, majster Rychlewski Ign.. b. zaw. przedsięb. budowI. 
wojskowy Sławikowska M., b. zaw. 15 Gl'Osser Juljusz, ul. Mic- 
Boboralyn Lud\\;., oficer Sonnenberg Alb., b. zaw. Idewicza 18 
Bulwwska Konst., wdowa Swiechowicz A., bez zaw. Baszkowska Irena, asyst. 
Drcsler Leop., urz. wojsk. Szczol!wwska K., b. zaw. poczt. 
Dykas Barbara, wdowa Tews Elźb., bez zawodu Baszkowski Piotr. asyst. 
Groblewski .T., kosnrowy \Vam"e Marja, bez zaw. po;;ztowy 
GrobJewsl.a .T.. biuraJist. I Wiśniewski Józef, b. zaw. Raszkowska St., subst. 
Grobiewsi", Teodo7ia . Wolińska Franc.. b. ZilW. poczt. 
trrZ. bank Woliński Franc.. b. zaw. ]}rL
sler EljbieŁ", służ. 
1\lcdcrski Al., IIrz. wojsk I WojtyneK Fr., bez zaw. FalkO\vska Kat., wdaw... 
P,\Ucińska Sł.!n.. biura\. 41 Magistrat m. Torunia Gcringer .Jał", chorą7Y 
Pendias Jan. porucznik 1\laślankiewicz P., wożny Gęslwicki Br., art.-maI. 
Piórkowsld R., sierż. szt. Ryczl,ówna Gertruda - Gęsiwieka Elżb., książko 
Sprząc7howski Kazimier7, IIrLędn. Kur. Szk. GC;slwicka Fel.. książko 
. \\'ojsk,I\VY 16 Magistrat m. Torunia Gęslwicld Fel., U\"1:. sąd. 
.p '1iI,:!istnlt 111. Torunia J3iedowicL Bron., wizy ta- Gęstwicld Leon, nauczyc. 
BoJ!acki Wojc., bez za\\'. lor sAolny Jankowski Maks., biural. 
Bajer Fryderyk bez zaw. Biedowicz Maria, naucz. .Tankowski Władysław - 
Bajer Jan, bez zawodu Kopyslyńska Anna, slu7. dozorca miejski 
Barschnik Maria, b. zaw. K
iażek Hel., służąca Klemens Franc., służąca 
Cichowska Anna. służ
c,l I(lIeLkowsld Leon, b. zaw. KI,,!! \X/ilh., bez zawodu 
Cichoc!d Stan.. bez Law. J iebhart Herlll.. dyl'. SeJll. Kubia!.. Ter., 7drz. domu 
Dąbrowska Mdrja, b. za\\'. 7CI\sl, '\achwaldówn.t Fr., słu7. 
Dobrykowska M., b. zaw. Liebhart Otylja. naucz. i\l!acmołda Marja, SIIlL. 
Fenske K,\\"olina, b. zaw. Pawlich'l Wlad.. słu7ąca 1'I/awrowsld Miecz. Dr.. 
Folgmann Kat.. bez zaw. Rednlershi .Jan. strM nacz. \Vydz. Rob. Publ. 
Freida Mat.vlda. b. zaw. Ryniewicz Antoni D.. wi- Wojew. 
Gore Fryderyk, b. zaw. zvtator szk. Ostrowski Henryk Dr., 
Grant B
rta, bez 7aw. Sa;'1Ojcowa M., wdowa asesor sądowy 
Gr7ymińsha ROL., b. zaw. Sanojcowa Stan.. naUCL. SLyszylowicz Katal'lvn", 
Hddt Rozalja, Jjez zaw. Świtałski Edm. woźny art. dram. 
"lmill"lIlIłlllllłllllllml t:!IiIllIJl!llllllll\llilllllllłllllltllnllllll!lllłlllllll!llllllllmll: mllillmmll!\\IIlIilllłllllnlllll!lI1"lllłl\llllllllllll
 
I 
 II J A N T U 
 E K II E I 

 
 SZEROKA 32. T O R U N TELEFON 1430 C3 
 


 ZIEMIOPŁODY 

 
ii ,lIlIIl!IlIlIIlIlIlIlIlIlIlIIlIlIIlIIIH 1111111111111111111 1iIIIIIIIJIlII!llllllllllllllll 1111111111111111 iillIlIlIIlIlllllłllll!:l 111111111111111111111111111111111111 r.ę 


Szefer Paulina, nauczyc. 
Walecka Br.. kucharka 
Za marska Marja. urzędn. 
Kur. Okr. Szk. 
Ziembicka Sew.. naucz. 
Znaniecka Zofja, biura\. 
49 Skarb kolejowy 
Majewski Bolesław, wb. 
Przyborski Ant., urL. Jw\. 
Wiśniewski Stan.. funkc. 
kolejowy 


Ulica Słowackiego 


103
		

/Pomorze_005_07_229_0001.djvu

			Ul. Słowackiego 


Ul. Słowackiego 


Szyszyłowicz M., artysta 
dram. 
\Vyczyńska Roz.. służąca 
t9 ]\'hgislrat m. Toruni/\ 
Bartel An
e1ika, bez zaw. 
Bauer Klara, bez zaw. 
Baycr Anna, bez zawodu 
Rlock Emilja, bez zaw. 
Fr{'drich Kar., bez zaw. 
Daszyiiska Marta. b. zaw. 
Folkschmit Lina, b. zaw. 
Gd1rmann Hel., b. zaw. 
G
rbis Joanna, hez zaw. 
Girand Jadw., bez zaw. 
Grunwald Emma, b. 7aw. 
Hanke Anna, bez zaw. 
Hass Ida, bez zawodu 
Hoppe Juliusz, be7 zaw. 
.Janson Klara, bez zaw. 
Kapelke Anna, be7 zaw. 
Kapelke Rysz.. bez zaw. 
Kinowska VIina, h. ,aw. 
Kinows1;i Stan.. b. zaw. 
Kl'ae ;cr wm", be? LaW. 
f l)tfo .Tanina. be7 zaw. 

l'u
';rch \Vcr.. hcz 7a
\'. 
-031. Palina, be7 zawodu 
PaLzkowski .JÓ7ef, palacz 
PI:mtz Marta, be7 zaw. 
P'lnchera Marla, bez zaw. 
P"itz Marta, bez zawodu 
Rus(' ,A,dolf. bez zawodu 
Sch'Tlidt Marja. b. ZI\W. 
Thiclhein Fr.. b
z 7-aw. 
Thoma
 Minna, b. 7aW. 
Thomas Rudolf, bez zaw. 
Schullz Anna, bez zaw. 
Witzh Mał
.. bez zaw. 


Stępniewski Władysł., st. 
post. P. P. 
\Ve\"l1erowski J., slołowy 
Zieliński Ant., kancelista 
Zielińska M., biuralistka 
Ziemnicki Franc.. prer. 
Zieniewicz .Jadw.. b. zaw. 
27 .runI, Lucyna, Przy Staro- 
loruńskiej Bramie l 
l\rczyńsl	
			

/Pomorze_005_07_230_0001.djvu

			Ul. Słowackiego 


Ul. Słowackiego 


41 Szulc Artur, ślusarz 
Elas Antoni, nauczyciel 
Falkowski Miecz., ślusarz 
Gliick Anna, wdowa 
Laskowski Franc., rob. 
Libera Marian, urz. bank. 
Lula Ant., prasowaczka 
Lula WIad., biuralistka 
Minlwlay Henr., stelmach 
Osiński K., stróż nocny 
'Pawłowski Zygfr., naucz. 
Pietruszewski Fr., ślusarz 
Skoniecka T er., robotno 
Subowski Leon. ślusarz 
Wiśniewska Marj., rob. 


Strzelecki Józef, Jr1ajster I Krampitz Kryst.. wdowa 
wojskowy Loryński Franc., cieśla 
Studniarski Wadaw Loryński Ludwik, pom. 
radca \Vojew. telel!r. 
rrocr:yflski Bron., ślusarz Lubiszewski Jan, IIzklarz 
\\lamka Ant., robotnik .Milliaczyk Bartł, pod.P.P. 
Wamka Roman, elektro- Misiaczyk Wikt., biura\. 
technik Miiner Erika, Ilospodyni 
Wiśniewski Br.. dl/karz l\\yszkowski .J., agronom 
Wizimirsld Kaz.. poruczn. Pcta Adolf, asyst. Wojew. 
\Vollinger G., kendo kol. Jteta Felikl'l, robotnik 
31.. F"bil'lzc"ska Mieczysła- Peta Kat.. wdowa 
'" a, bez zRw'odu RafaIska Anna, krawcowa 
Bliinstruh \VI., komand.- Schulcr Mat., zegarmistrz 
por. Szykowska Berta, rob. 
Budzyftska Anna, wdowa Świst Antoni, post. P. P. 
Hurlz:yńska Helena, urz. Szumalla Leon, robotnik O d u l. K lon o w i c z a. 
Star. Kraj. Thoms Herm.. straż. pot. 43 Bartel Laura, wdowa 
Golembiewski łz., malarz Tomczak Ign.. post. P. P. Bartel Aull., doz. Elektr. 
Lańcucki Il1n., urz. P.I.R. Virchow Franc., szewc Bartel Henryk, bez zaw. 
I.obert Wal., emerytka Wieland .Józef, robotni" Celijewski Rysz., muzyk 
Pe
;lko\\'ski Kalo., naczeln., Zalpw
ki Szym., mal!azyn. Długoszewski KI., pilot 
Wydz. Wojew. 37 Goerne Adolf. ul. Sien- Foth Anna, wdowa 
Pyrel, Aleksandra, służ. I,iewicza 22 Karpiń
ki Stefan, pilot 
Senatorów na Hel.. służ. Lipska Marta. Rospod\'ni Lachowiu Adam, refer. 
Sl"l"nidlsdorf Otto, agent Nier7wicki Edm.. por. Kurat. Szle 
Witkowski .Jan, malarz 37" Michałowski \Vład. Lachowicz Marja, urzędn. 
Zarcmba Wł., urz. bank. Grodziec Lenżanka Walerja, UTZ. 
33 Kamler .Józe£, \'(Iar
7aw
 Gorbilczew 1.., t
ar7 Kural. Sd,. 
C"arnpcki .JÓ7ef, 51. ..ekr. Griinder Meta, 
ospodyni Na
ornow Elżb., b. za\
. 
poczt. .Jumll Rom.. prakt. poczt. Pollatz Eliza. modniarka 
C"arnecki r.., drukarz .Je7iorsld Ant.. sternik Pollatz: Karol. masz, kol. 
CLRrnecka Marta, bimal. Konior .Jan, kier. sz)wły Ponicki Ludwil{. kuoiec 
D;,hrow
ki St., (unl,c. kol. Krajc\\'ska A
r., wdo\, a Ponicka Stan.. urz. Ku- 
Hoffmann Al!n., b. zaw. Krajewska Wer.. robotno ratorjum Szk. 
.Janlwwsld Fr.. kond. kol. Kręciszewski \'(1., woźny Skomska r.\arta, urzędn 
Ka
pr.tcwski ,Jan. rob. Mańkowski R., post. P. P. Templinówna W., naucz. 
Kowalski Dam., krawiec S7czueińsl,a .Janina. hiu- Wiese Frieda, służąca 
Kuflewski Homan, malau ralistka 45 Bartel Laura, ul. Słowac. 
Kilim Franc., nauczyciel Szczuciński Józef. sekr. kiego 43 
Kunz Wiktor, ślusarz S
du Ol{rę
. Baranowski .Jan, kupiec 
J.udwil! Malw., bez zaw. Teulenbach An
., wdov"a Bu1czyński Wład., 
ierż. 
I\\ikołajski .Jan. rzeźbian Wierzbicki Zv!!m., b. zaw. 
ztabowy 
\
Iiśniewsld Stan. Dr. _ Wójcik .Tó7d. pporucznik Gucki Eman., sierż. 
zł. 
",'izytator szkol. \Vyrodek Roz.. bez zaw. Kalwasiński Piotr, rob. 
35 Finl!er Paweł, ber: zaw. I 39 Busz Ferd.. modelar7 Kalwasiń!lki .Tan, stol8r7 
Bisildewicz Michał. rob. Ki
7.ka Andrzci. post. P.P. Kankowski .łóz.. urzędn. 
Brzezińsl{a Kaz., !lłużąca Królikowska 1\1.. krawc. Kilanowski Fr., robotnik 
Hoffmann Franc., IIrzędn Kurowski Adam. por. Mierzwa Florjan, urzędn. 
Kasy Chorych Majewska Fr., wdowa wojskowy 
Hoffmann Gertr., sklep. I Majewaka Paul.. praC7.ka Podborl'lwski Wawrz. 
Kowalski Fr., ogrodnik PeTak Bernard. krawi..c post. P. P. 
57.t:'LT.."lN'lI. 'lr. 'lT.. 'lr. 
 yr.. ""fr. 'lf. 'lr. 'lT..'lr. 'lI. ""fr.. ""ff.'YI. Yr..'Yr. 'lr.. ""f T. 'lr.. 'lT. '''f T. Q 


II Jl\N TUREK 

 

 O 
 Ul 
 

 
 SZEROKft 32. T O RUŃ TELEFON J.4
O. O 
 

. - Z I E M I O P Ł O D Y II
 
 
C
.T. JT. 'lr..(
F.T. 'l.T.'l
'Yr. 'lT..'Yf.uf.'Yr..yr.. Y./.,'./I.I'lf.f:LT.'"'LT. Yr.."/r..'lr.. 'l/. 'lT.. "../r. 'lr..O 


105
		

/Pomorze_005_07_231_0001.djvu

			Ul, Słowackiego 


UJ. Słowackiego 


Raczhowski W., prwdo- Nowdl< Stan., bosman Wienbowski Stan., kond. 
wnik P. P. Umł-Zyński Juljan, rob. traw. 
Sadowska J., urz. skarb. Zieliński J., \V1. doro.il,i /9 b Zakrzewski Wł., murarz 
SkowroncJl Emil, budown. 75 Delis Fryd., ul. Kocha- Gutko\Vski Fel., krawiec 
SLewczyk Marja, sluż. chanowskiego 16 Lewandowski Fr., stolarz 
Thiele Karol, kupiec Dzikowska Kat., robotno Lewandowski W., rob, 
Tomiński Józef, robotnik Jasiński Stanisław, rob. Zakrzewski Stan., rob. 
Tromszczyński J., por. Jaszkiewicz Ant., golarz Z'lkrzc\Vski Zygm., rob. 
Wronicckl E., "dowa Migielski Fel.. bez zaw. 91 Murawski Michał, b. zaw. 
17 lJ 
,J,lnlszewsl	
			

/Pomorze_005_07_232_0001.djvu

			Krzymin Micha!, koszar. 
Kubacki Juljan, majster 
wojskowy 
Kubiak Rom., ogniomistrz 
Kuczkowski Mik.. koszar. 
Lubiewska Klara, wdowa 
ł aduńska M., wdowa O d ut. J a n a O I b r a c h t a 
Mańko Janina, służąca 14 Czachorowski Antoni, ul. 
'1etclski Marcin, kapitan Sobieskiego 12 
Michalczak Jan, ogniowo Janiszcwski Józ.. szewc 
Paluszkiewicz St., chorąży .Janiszewska Józ.. sklep. 
PatoCLka Jar., kapitan Janiszewska M., 
.klep. 
Peter Jan, chorąży Kopczyński Bern" rob. 
Pochyła Jan, st. majster Kopczyńska Het., funkc. 
wojskowy 1 0czt , 
Sadowska Anna, służąca Kopczyński Kaz.. tapicer 
Sadzikowski BoI.. pluton. i dekorator 
Sikorski Alojzy, pluton. Kowalska Elźb" wdowa 
Stachowiak St.. ogniom, Kowalski Fryd., kupiec 
Stańczyk Fr., ogniomistrz Kowalski Kaz., biuralista 
Szamota Jerzy. major 11 a ,Janiszewski Ign., nteźn. 
Szymańsld Marceli, rotm. Blachowska Barh., biural. 
\Vcrner WIad., slu?ąca Blachowsld Teod., rob. 
y, uli
owsl,a Amanda Wilk _\ndrzej, major Rflrl;owski Juljan, słrĆ)j. 
Ku
j"li
I,a Bron., sklep. Wicrczym Józef, sierżant l;olejowy 
ho
ieilshi Ilieronim, rob, Wojciechowska Ant., .słu7. Borkowska Klara, fryzj. 
I",,'av,czyński Czeslaw - \'\:rolczyńska Stan.. służ. !3orku\\-ska P., Il
iąLkowa 
(utlkc. l..oJejowy WoźniakowsJ,i J., kapitan G'lsioro\\sk a Anna, I,a- 
ROIII;'lIowsJd Juliu.iZ, rob. \v/ rze :3niowski Edw., por skr\;a kol. 
Szw.\rc Otyjja, rob. I 9 Liidtke Adolf, stolarz Matc7ak \Vujc.. wywiad. 
\\'arich Narcin, robutnij, Bartoszyński Jan, rob. Po\. Państw. 
\\! cmer Piotr, robotnik Cichoracki M.. robotni!, Pilarsld St., funkc. 1,01. 
\Vyszl.owski 1\1., bez zaw. Czarnecki Anl., krawiec Wa!iszcwska M., b. zaw. 
(, )\ 1:'..1 SI,arb wojskowy GulcLyński Jan, robotnik WoinowsHi KaL., funkcjo- 
Horzes7kowski L., chorąży Uidtke Fritz, ślu
arz na
jusz kol. 
Rq.
i"r WIad., sierżant /l\atuszal< Józef. robotno Wr7csińshi Jan, robotnik 
Domalski Aleks.. podpor. Sałdecl. 12 C7achorovJski Ant.. picI,. badaC7. mięsa 
Janko\\ska He\" krawc. Janiszewski Zygm., piek. GrubecHi Fr., fnnt	
			

/Pomorze_005_07_233_0001.djvu

			Ul. S o
l
sk
-=:go 
Karpiń
ka Anna, wdowa 
Kolankowski Jan, rob. 
Swierzyński M., fryzjer 
\\/iśnie\\ski Antoni, rob. 
1'1 Knlllh Fq'd.. śłu
..rz 
Golf'mbiew
ka M., wdo\\ a 
Górnacki Franc.. robotno 
Górm\cka Joanna, wdowa 
.lanlwwiak Stan.. a
v
l. 
Woje\\'. . 
Ka
przc\\ sld .'(Itd. rob. 
'\'('inert Milrła, \\ clo\\ i' 
W a
icld \'('Iarl., rohotnik 
Zwierzyński A I., rob. 
Ztderzyński T
nacy, roLo 
Zwierzyńsld Kom., stoI. 
Zwicrzy_ński WIad., rob. 
19 Ralhs Emma, wdowa 
G,,
iorows'd P., funkc. 
.01 
KozłO\\-ski Józef. rob. 
I.all Karol, strói. nocny 
j\1aterna .Józef. robotnik 
Malprna \\lalenty. rob. 
\ltt,ial I\1drjan, robolnil< 
Orl!acld Stanisław, roI.. 
}I) Stahl Rudolf. kupirc 
Rojanowska A., wdowa 
Boj,mowska .Jadw., who 
Chmielnrz J.. fllnllc. kul 
Fpelinlt Emil, kanel. T,ol. 
He
s Ry
zarrl, urz. prp" 
Klimek Gertruda, s!lIż\Ca 
Knop Stan.. nauczyciel 
J(opaeki Franc., robotnik 
Kiihn Wilhelm, robotnik 
l.i7ltniec .Jerzy, k
iążkowy 
Samoilow Grzej!.. szewc 
Slawiń
ld .Jan. ślusllrz 
Trirnkr Amanda. wdO\\:I 
21 Ziółkowski .Jan. uewc 
Bartkiewic7 .Tan. robotno 
Rrozelowska Hel.. robotno 
Rrozdowsł	
			

/Pomorze_005_07_234_0001.djvu

			Ul. Sobieskiego 


Olkiewicz Mari., wdowa 
Piotrowski Ign., robotnik 
Zawodniak Wład., rob. 
37 Dobrzyński Franc., fun!.:c, 
kolejowy 
Urbańska Teofila, wdowZl 
39 Szubryczyński W.. rob. 
Barłoszyńska B.. wdowa 
Barłoszyńska L., rob. 
Bartoszyńska Slan., rob. 
Bartoszyński Wł., stolarz 
Czołgowska Kat., wdowa 
Gorczyca Hel., bez zaw. 
Krauze Jan, funkc. kol. 
Pala szewska Anna, rob. 
Pałaszewska M., wdowa 
Palaszewska WI., rob. 
Szubryczyński A., stolarz 
Szubryczyński Br., ślus. 
Szubryczyńska Bronisła- 
\\ 	
			

/Pomorze_005_07_235_0001.djvu

			Ul. StarOlniejska .
osa 


Ul. Stroma 


Orłowski Stefan, sekret. 
pocztowy 
Orłowski Bronisław, asy- 
stent tclegr. 
10 Magistrat m. T orm1ia 
B!och Seholasty\'a, b. za\',. 
Kaliszewska Maria, służ. 
Janz Ida, służąca 
Łaszewski Heliodor Ulica Staszyca o d P o r t u Z i m o w e g o. 
ksiądz emeryt. 
M ac ' kowl ' cz Rocll., S e llre- k Piątkowski Franc., ul. Ry- 
1'1 o d u \. C L a r n e c i e g.o b I . 3 
tarz Starostwa a n 8 
ł{enee Aleks., kupiec Sicdłecki Kaz., kom. kon- Dropiewski BoI., rob. 
Renee Herb., prof. iimn. troI. skarb. Gra\ewski Marjan, rob. 
Wenclewska L., wdowa Bednarski P., funkc. kol. Kubiński Rudolf. chorąży 
Slawiński ł.dm., poruczn. Maciejewska Julj., wdowa Lewandowski Jan, rob. 
Maciejewski Z., książko Lewandowski Zygm., rob. 
20 Magistral m. Torunia Olszewski A.. funkc. kol. Marszewska Józ., wdO\\a 
Chojnacka Franc., rob. Wiśniewski Ant., kotlarz Rohlof£ Helena, wdowa 
Grzegorowski Ant., rob. 3 Polakie
\icz W aWrL.. , rob. Strzelecki Franc., wOLny 
Maeierzyńsld Jan, pielwr7 Janiszewski Leon, robotno 2/4 Osiński Franc., ul. Stro- 
Romanowsld M., b. zaW. Matus,tCwski Stan., kowal ma 5/7 
22 Si osty Elżbietanld Max"llon Franc., szewc Dąbrowski Feliks, murau 
\Varsztal stolarski St. Obermiiller Jan, robotnik Górny Paweł. robotnih 
CrLąbki Piasecki Franc., robolnik Kotus Stan., urzędn. POili. 
2'1 Fuks Paw., ul. Piekary 43 . Polakiewicz Leon, rob. Stow. Ube.lp. 
Wjazd i stajnie W ątoro\\'ski .Józef, rob. Litkowsl	
			

/Pomorze_005_07_236_0001.djvu

			. Stroma 


Ul. Strumykowa 


\1ajewski Stan., operator Borkowski franc., poste- 3 Weese Gust., ul. Krelov.ej 
)koniewicz ł.ucja, wdowa runkowy P. P. Jadwigi 22 
Jsińska Elźb., krawcowa Hryszkowski Leon, rob. Spichrz 
Jsiliska Fr., wdowa Choinacki Adam, robotno 4 Weese Gust., ul. Krółow. 
l{euter Franc., robOlnk Ciężki Franc., stolarz Jadwigi 22 
Reutcr Wilh., stróż Dąbrowski Ant., robotnik Fabryka obuwia 
:khlllz Fryd., robotnik Eckert Wilh., bez zawodu 5/7 Irmer, fabrykant 
:;wirsl.i Anł., robotnik Garstecki Fr., bez zaw. Parov.a pralnia 
>wirska Józefa, wdowa Garstecki Tad., slusarz 6 Betlinger Fryd., ul. Małe 
rkacz Stan., wyw. Policji Kasprowicz Berta, b. zaw. Garbary 7 
Sledczej Kubacki Juljan, szyper Brząkaiska Marj., służąca 
Wadziński Aleks., rob. Kiihn Franc., wdowa Guzowski Fr., urL. wojsk. 
Wadziliska Kał., wdowa Kuźnrewski Fr.. post. P. P. Jankowski Jan, kupiec 
\X'adzińska M., poslugacL. Lewandowska Stan., służ, Poklękowski M., rzeźnill 
8 Białkowska Zuz.. wdo".,a Lic Klara, wdowa Rohloff Ludw., rzeźnik 
Bialkowski Fr., garbarz Zawierucha Fr., piekarz Rumiński Wład., ślusarz 
Eichler Enuua, robotnica Ziembiński Antoni, rob. Szatkówna Salomea, słu:i. 
.leszkc Rozalja, wdo\\a 13 Kessler Wilh;, stolarz 8 Gmina staroluterańska 
Okuniewicz Andrzej, rob. Baicrska Anna, robotnica Kościół staroluterański 
ł 
 l . Wł d b . k Ba J 'erski Antoni, robotnik 
\.cc u a., 1'0 otm' 9 Slaniewski WO J 'c. , ku p icc 
F d Gardziele\\sl,i Fr.. rob. 
zczodrowska r., w owa B.lrtz Józefa, służąca 
rbański Fr., [unkc. poczt Kerger Edm., robotnik Guczalski Aleks, ku p iec 
li k k A d Mohn Jan , robotnik 
vron ows a ., w owa' Guczalslrajkowski Jan, szewc Kriehn Ernst, kupiec Tobolska Leok., biura\ist. 

aciniewski Leon, malarz I Kriehn Robert, kupiec Tobolski Maciej, stolarz 
dekorac. Kwiatkowski Ludw., rob. Tobolska Marta, biuralisI. 
aciniewska Wer.. wdowa I Popłońska Józefa, służ. Wohlgemuth Dor., naucz. 
adziilski Wikt., robotnih Rutkowska Franc., służ. Wohlgemuth M., wdowa 
tudziński Jan, robotnik Stauch Gertr., książkowa Wohlgemuth J., nauczyc. 
tudziński Paweł, kowal Stauch Marja, wdowa 11 Magistrat m. Torunia 
,Isadzki Jan, robotnik Suchert Adelina, służąca Gołaszewska Fr., wdowa 
e\achowska He\., krawc. Wicczorkowski Stefan - Hahn Ida, siostra djakon. 
ielachowska M., krawc. sekr. Sądu Okr. Jammrath Emil, kupiec 
konieczny Józef i Rut- Ziętarska Ant., handlarka Szyndlówna Linda, uno 
wwski CzesI., piel	
			

/Pomorze_005_07_237_0001.djvu

			Ul. Strumykowa 


BallaszJ,.i
wicz Ed\>. 
łu- i 16 
żący 
Grzegorek Michał, kowa, 
Kiersznicki Wł.. kupiec 
KnaJ,. Aleksandra, naucz. 
Kowalewska Fcl., służąca 
Ludwiczak Jan, robotnik 
Matuszewski Z.. kowal 
Wawrzyniak Stan., kowal 
13 Jabłoński 1\\., sekr. poczt. 
Brock Wilh., krawiec 
Fl"iedel KIcm., bez zaw. 
Gerszewska Józ., służaca 
KoraŁs Adela, wdowa . 
Kucharski SŁan., pluŁon. 
Slęk Stanisł., kancelistka 
Dyl'. rzek tel!!. 
Smoleń Maria, !>"kr. t:inlD. 
męsko 
Szczepanowska .l\nna - 
wdowa 
Szczepanowski KaL., pośr. 
handlowy 
Szczepanowska fo\', biura!. 
S7czepanow5ka Wiktoria, 
biuralistka 
Zasadowski A.. sklepowy 
Zasadowski Br., urzędnik 
Zasadowski Stan.. malarz 
14 Uidtke Jan, kupiec 
Gronczewska A., ".,dowa 
I.iidtke Ernest. kupiec 
Rcppman Erna, slużąca 
Sieroszewski Mik.. funkc. 
kolejowy 
Smoczyński Stanisl.. pOili. 
handlowy 
Smorowski Bem., prakt. 
droger. 
Sni.,daj Józef, funkc. kol. 
Sopoliński Feliks, siodlarz 
15 Steinbrecher M., wdowa 
Błaszkiewicz Roz., naucz. 
Czarnocka Stefanja. UrL. 
Pom. Izby Roln. 
Dzięl!ic:lew5ka Eleonord, 
bez Lawodu 
Guziejewski Marj., b.zaw. 
Heyman Bron., prokurent 
Jasinska Kat., służąca 
Mader Karol, kelner 
Zbrojski Ludw., kupiec 


Spadkobien:y L...ndeckie- 
go Ludwika, Niemcy 
L
v. and9wski [ud..... ur;: 
Wojew. 
Scbwarz Kaz., un. banL.. 
Wojciecho\\ski Stefan - 
asyslcnt miejski 
17 Glesmer Karol, agronom 
Białkowska Zofja, urLędn. 
Grzymi\ła Zyg m., poruczn. 
KarasLewski Ant., robotno 
Karaszewska Hel., rob. 
Karaszewska Kons\., rob. 
Karska Leontyna, artyst- 
l.a dram. 
Katlewski Edm., poruczn. 
Kowallika Marja, służąca 
Korczycowa M., beL zaw. 
Kł-akoszewska Hel., służ. 
Lewandowski Bolesław- 
urL. państw. 
ł-ł
Rowska Hel., urzędn. 
ł.ęllowska Stan.. urzędn. 
lęllowska Stcf.. urLędn. 
Mossakowska Z., b. zaw. 
"'\oicjko Marcjanna, służ. 
Oarodowski Bo\., por. 
OllOniewska Irena, naucz. 
PrLybyszewska Wanda- 
wdowa 
Urbańsh II., wl. księl!arni 
Urbańska ł.ucyna, url.ędn. 
Kur. Szkolno 
Urbańska \Vil.. wdowa 
Salakowd Wił. bez zaw. 
Sehroder JÓ£cf, urzędnik 
Wegner Jan, służąca 
\ViIdor Eug... mi\jor 
Winselmann O., kapital. 
d o u l. W y s o k i t< j. 


Ul. Sukiennicza 


o d R Y n k u 
 () w o m. 
Sumowsld Wl., kupiec 
Belchnerowska Ka7.. bez 
zawodu 
Malinowska Roz., słl.lżaca 
Mułygowski An\., wacbm. 
żandaarmerji 
Nowacki Franc., robotnik I 


Ul. Sukiennicza  
I  
l 
I 
I 


Styranowski Jar.. wach- 
mistrz żand. , 
2 Romek Katarzyna, wdo... a 
Romek Amelja, kupcowa 
Dłachowski LLon, sekr. 
Urz. Ziem. 
Dm,rinll Jakób, lmsnierL 
lzdcbska HOL., liospodyni 
Katlewslla l{oz., służaca 
Klepdcze\\ sila Wladysla- 
wa, ndUCZ. SeminaL 
Kli
bil, Michał, kupiec 
Kuczajowa Stan., slużrtcol. 
Kuligo\\ sk.1 Ann.., służ. 
Lah:k" Karol. robotnik 
Lcjol, M..łl!., naucz. hallu 
Lejek Marta, bL'L 1.a\\'odu 
Osiński Jan, Uhlszvn. Lol. 
Pitow Adolf, sLew
 
Piskorska I\e\., rdcr. Kur. 
Szkolno 
Piskorsllil K.IZ., \\ dm\ a po 
lekarzu 
Soltysiak Teodozji\, "la. 
i;ciciclka jadłodi\jni 
Spychalsl-i Stan., L.icl'. re- 
stauracji 
Strohe Winc., major 
Szulc Maks., U \"L. pry\\'. 
Wiśniewski Konst., rob. 
Zelińska Stanisłav. a, służ. 
:lclek Illn., art. neżbiar l 
4 Szumlańsld Waci., kupi
.. 
Araczcwski T., monler 
Dryaalski Ant., halldlo\\ 
G"sLke Hel., robotnica 
Geszke Joanna, wdo\
 a 
Heuman Emilia, wdowa 
Jacukiewicz G., l,eln
r 
.Jastrzębski L., szewc 
Kruszyńska Teod., b. zaw 
Olszowy Jan, POIJI. hand!. 
Poklękowski Wł., l'Lt'żniL: 

ygielska Stan., słu.r.ąca 
Wichrowsld 1301., hand\. 
Wichrowska J., beL Zd\\. 
5 Lissowski Teodor, War.. 
szawa 
Bohl Franc., wdowa 
Bukowski Br., kupiec 
Bukowski Fr,/.IJc. \\'użn-y 
miejski 
Dcrszke Fritz, handlow 


> 


rSirnN -KAlAMAJSKI
 r.y E:R; 
;;
;;:- r 
\ KORONHL O.SAD
 WSTĄtKL I 
; WYBÓR NAJWIĘKSZY. __ __ .... __ CENY NAJN'2SZE 
 
.
-..............--c...-- - &.........-.- ----.....-...............-...c..---
............... - - - ----...- 
. 


I 
! I 
I ł 

 


112
		

/Pomorze_005_07_238_0001.djvu

			- 


Ul. Suklenn icza 


Ul. Studzienna 


t 
, 
I 
I 


Dolecki Franc.. ślusarz 
F engler Alfons, poruczn. 
Ferszke Paweł, kupiec 
Głazik Feliks, urz. poczl. 
Godzień Józ., pro I. gimn. 
Grosser Berta, wdowa 
Haupt Paulina, wdowa 
Hoffman Józef, szewc 
Lipiński Marian, robotnik 
Małłek Jan, urzędnik 
Reiman Rudolf, bez zaw. 
Stemska Marja, wdowa 
Widzgowski Franc., sI. 
sekr. poczt. 
Widzgowska M., książko 
6 PenlPl 


Firyn Miecz., właśc. biura 
pośredn. 
Górny Jan, kontr. wałów 
Głowacki Winc., podpor. 
KosiiIski Piotr, robotnik 
Kosiński Wł., ślusarz 
Stamirowshi Karol, st. se- 
kretarz Wojew. 
Wesołowska W., służąca 
O d u 1. J ę c z m i e n n e j. 
10 Kozłowski Józef. War- 
szawa 
Dziewiątkowska Joanna. 
krawcowa 
Dziewiątkowska M., rob. 
Kamińska Franc., wdowa 
Kończaiski Fr., szewc 
Piątkowska Fr., wdowa 
Ry
hlewski Fr., robotnik 
Trawińska Anna, robotno 
11 Jaranowski Julj., krawiec 
Affelt BoT., kupiec 
Bendyk Jan, kapral 
Breitmajer Zofja, naucz. 
Bród Marcin, urz. wojsk. 
Grunewald Jan, szewc 
Jaskulski Fr., sierż. szt. 
Lewandowski Piotr, urz. 
wojskowy 
Makowsld BoI., szewc 
Schlel!el Jadw., b. zaw. 
Soszyński Józef, murarz 
12 Sułkowski Jan, kupiec 
Grzeitorowski Wł., funkc. 
telegraf. 
Lisewski Ant.. piekarz 
Matuszewski J6zefat 
młynarz bud. 
Suczyński Ludw., por. 
Sułkowska Jadw, , biural. 
Szymańska Julj., wdowa 
Szymański Teod., rob. 
J4 Minuth Jadw., bez Law. 
Budnicka Marta, bez zaw. 
Kurek Henryk, podpor. 
Laskowski Stefan, rob. 
Leńska Ernma, służąca 
Maćkiewicz Alb., b. zaw. 
Mastalarz Wiktor, por. 
1\lolenda Józ., porno hand\. 
Tuszewski Waclaw, ppor. I 


16 Magistrat m. Torunia 
Bucholz Jan, restaurator 
Giinau Hulda, służąca 
Gutowski Franc., krawiec 
Nelkowski Jan, krawi\.c 
18 Kopeć Stan., krawiec 
h.oziarz Marcin, krawiec 
Stopnikowska M., b. ,la"'. 
20 Dworakowski Makary - 
Kutowo 
Boldyrew Marta, robotno 
Czerwiński Jan, krawiec 
Duszyński Paweł, stołowy 
Wegner Ignacy, kupiec 
Wrotkowski Ignacy, ma- 
szynista teatr. 
22 Remlan Włodz., Jesionl,a 
Cetkowska Hel., robotno 
Glit Julja, robotnica 
Górski Aleks., szewc 
Kulawiak Stel., robotnica 
ł.akomski Józef, rzeźni!, 
Murawski Fel., urz. Woj. 
Ochocki Leon, ślusarz 
Szulcowa Pel., wdowa 
Zwolińska Stan., robotno 
24 Drążkowski Bem., ulica 
Podrnuma 46 
Błaszkiewicz Franc., rob. 
Gołembiewski Jdll, funk- 
cjonarjusz kolejowy 
Pawlewicz Franc., murar.l 
Trzcińska Hel., robotnica 
Trzcińska Stan., robotno 
Zimowski Jan, robotnik 
26 Jabłoński Wład., kowal 
Jankowski Tomasz, pOlll. 
reI. Pol. P. 
Monod AlOjzy, kupicc 
Sawicki Zygm., kołodzi"j 
Wiśniewsl	
			

/Pomorze_005_07_239_0001.djvu

			Matuszewski Miecz.. sier- 
.iant sztab. 
Rink Anast., bez zawodu 
Santschek Marta, wdowa 
Skrzyp czak Jan, post. P.P. 
Trzebiatowska H., służ. 
Zurawski Ant., sierL.ant 
2 Smigielski i Ska 
Fabryka wód mineralno 
O d u l. R a b i a ń s k i e j. 
3 Ziihrer Franc., kupiec 
Reywe Józefa, służąca 
4 Schreter Ludwill, Rynek 
Staromiejski 33 
Spichrz 
5 Przywara Jadw., bez zaw. 
Barcikowska St., krawc. 
Klimkiewicz Józ., szewc 
Lamparska L., krawcowa 
Millo Teofil, młynarz 
Przywara Marjan, biural. 
b/lO Błock Jan. ślusarz 
Adamowski Fr., post. P.P. 
Beyer Wojc., koszykarz 
Buhrmeister Aug., stolarz 
Czajkowska A., wdowa 
Dębck Jan, funkc. kol. 
Delikat Wiad., malau 
Kosiński Jan, stróż 
Krasucki Stan., murarz 
Kwiatkowski W., stróż 
Pabiańska Br., bez zaw. 
Patecki Juljan, robotnik 
Piekarski Sz., sklepowy 
Szczepański W., insp. To- 
warz. strz. domów 
Szcześniewski Leon, ma- 
rynarz 
Wierzchowski Fr., b. zaw. 
Wróblewski Stan., poste- 
runkowy P. P. 
Zawarska Berta, wdowa 
Zawarska M., robotnica 
Zak Jan, mosiężnik 
7/9 Rigoll Reinh., Nicmcy 
Adaszak Jan, robotnik 
Bolmiński Wład., drukarz 
Cumbrowska M., rob. 
Drążkiewicz Stan., rob. 
Drążkiewicz St., robotnica 
Dyszkiewicz Janina 
krawcowa 
Fren kiel Fehks, urz . bdn!... 
i si. "K A-tAMilSKI -- -

£Jł:;
;z
:i :;y 5:J; "- i 
T O RUŃ 1IIIMB6R NAJIII/ĘK .5 Zr. = 
SZEROKA 21 . .4 DR, TEL. E S K A L A tv, C E N 
 NAJNIŹSZE l 

 .---.: ---.,--...-:. 


Ul. Studzienna 


Jasiński Julian, robotnik 
Lemański WI., funkc. kol. 
Lubiszewska Elźb. książko 
Lubiszewski Jan, murarz 
Rauchut Ant.. robotnik 
Rauchut Bern., robotnik 
Strużyk Franc., pom. pa- 
lacza kolej. 
Wojnowski Kaz.. robotnik 
Wojnowski Teofil, rob. 
7 Górski Jan, ul. Przy Rze- 
źni 50 
Kamiński Franc., wb. 
Konarzewska Walentyna, 
szwaczka 
Lewandowski Fr., b. zaw. 
Mioducki Marj., robotnik 
Szatkowski P., kond. kol. 
Wrzesiński Konst., rob. 
9 Górski Jan, ul. Przy Rze- 
źni 50 
Ewald A., st. sekr. poczt. 
Maćkowski Ant., krawiec 
Maćkowska Kaz., książko 
Mać\"owska L., książko 


O d u l. P r z y R z e ź n i. 
11 Górski Jan, ul. Przy Rze- 
źni 50 
Bach Paweł, rzeźnik 
Chełmiński St., post. P. P. 
Jabłoński Ant.. \"rawiec 
Jabłoński Jan, palacz kol. 
Jabłoński Józef, elektro- 
monter 
Jabłoński Stan., robotnik 
Karcz Aug., robotnik 
Krzyżyński Józ., rzeźnik 
Mach Anna, wdowa 
Mach Wer., szwaczka 
Melczarski Fr., bez zaw. 
Olkiewicz Marjan, rob. 
Przybyszewska Katarzy- 
na, książ\"owa 
Przybyszewski St., rob. 
Rafaiski Ant.. blacharz 
Wamka Jan, cieśla 
Wiłiński Bron., ślusarz 
Witkowski Stan., rob. 
13 Górski Wład., rzeźni\.. 
Falkowska Br., książk. 
Falkowski Józef, maszyn. 


. 
1 
.
-----...;
----=---..: 


114 


L 


Gulowski Mik., robotnik 
Gwizdała Teofil, urz. kol. 
Masłowska Ap., kasjerka 
bank. 
Plewa Marja, służąca 
Schwarzkopf H., rzeźni\" 
Siudzik Bron., bez zaw. 
Siudzik Julj., spedytor 
Siudzik Rom., sekr. Star. 
Kraj. 
15 Bandurski Walerjan, Stu- 
dzienna 17 
Dondalski Fr., bru\..arz 
Górny Andrzej, młynarz 
Jal!ielski Józ., funkc. kol. 
Kozłowska Br., bez zaw. 
Maćldewicz Ksaw., rob. 
Piepke Robert, mularz 
Rosiński Dom., robotni\" 
Rói:ycki Leon. piekarz 
Stangrecki Feliks, rob. 
Stychowski T., szacllln. 
\Yiolski Antoni, robotni!. 
Zasada BoI., przemysłowo 
17 Bundurski Wal., blacharz 
Studzienna 17 
Bandurski T 0111., blachal"Ł 
Bandurska M., biuralist\,a 
Eliński Bron., plutonowy 
19'11 Bandurski Wal., ulica 
[l(owicki Aleks., rob. 
Nowicka Non.. biuralist. 
Orłowski Alojzy. robotno 
Orłowski Jan, robotnik 
Przybyszewski Jan, koło- 
dziej i radny miejski 
Sosnowski .fan, robotnik 
Tomaszewski J., kowal 
\Vieczorko".,ska W., b
z 
7.ilwodu 


Ul. Św. Ducha 
o d B r a m y K I a s z- 
t o r n c j. 
Smykowski Winc. i Feli- 
cjan Ral	
			

/Pomorze_005_07_240_0001.djvu

			Ul. Św. Ducha 


Ul. Św. Jakóba 


Gałuszka St., linotypista Neumann Maks., ślusarz 
Grzcla Jan, robotnik Neumann J\\ałg., nauczyc. 
Gasl.czak Ludw., agent Neumann Stef., biuralist. 
zbożowy Parpan JuIja, służąca 
Grząbka Flor., krawcowa Pawski Fr., sekr. miejski ' 
Grząbka Roman, piekarz Richert Marta, stenotyp. 
Guąbka Stefan, stolarz Richert Truda, kasjerka 
Just Roman, drukarz Słowińshi Leon, stolarz 
Johem Magd., wdowa smigielsld Fr., piekarz 
Kamińska Marta, robotno Stęperowska M., wdowa 
Klarhowski Jan, ślusarz Weber Otylja, bez zaw. 
Kaszuba Jadw., krawc. Wojcińska Hcl., biuralist. 
Kaszuba Leon, krawiec \Vojciński Hier., krawiec 
Kościński Miecz., robotno Wojciński Paweł, pomoc- 
Lewandowski Br., krawiec nik handlowy 
Lewandowska F., krawc. 
Lewandowska J., wdowa O d ul. K o p e r n i k a. 
Lewandowski St., murarz 12 Serocki Franc., kupiec 

.1arkowski Al.. piekarz Serocka Br., wł. skł. mebli 
\larszał Kat., wdowa Lipińska Stan., służąca 
Modniewski Michał, rob. 13 Jagoda Bron., ł.ódź 
Nalaskowski Jan, pakier Barański Fr., rzeźnik 
Nalaskowski Piotr, rob. Chojnacka Roz.. kucharka 
Nehring Roz., bez zawodu Czajkowska Fr., krawc. 
Niemczewski Wł.. malarz Goryn KIcm., urz. sąd. 
Norhowski Teofil. kraw. Griński Franc., murarz o d u 1. War s z a w s ki c.i. 
Ostrowski Jan, wyw. P. P. Nasilm'vski E., zegarmistrz 115 Skarb wojskowy 
Popraw ska M., wdowa Welke Anna, sklepowa Szopy 
Puterczak A., praczka 14 Barczyński M., ul. Ponia- 2,8 Skarb wojskowy 
Rogozińska M., bez zaw. towskiego l Wojskowa składnica wę- 
Rożewska Jadw., służąca Brama wjazdowa gla, drzewa i szopy 
Rypiński Bron., robotnik 15 Lisiecki Stan., kupiec 7 Tilk JOdnna, ul. Bydgoska 
Rypińska Leok., rob. Mańkowski Leon, malarz l. 36 
Schabowska Wal., rob. Słowiński Anast., szewc Brejski Ignacy, adwokat 
Slasierawski Jan. murarz Wutkiewicz Szym., kraw. Bukisz Otylja, służąca 
Stasierawski Konst., rob. L6 Barański Kaz.. ul. Ponia- Jankowski Tad., asesor 
Szałkowska Balb., biural. towskiego l Magistratu 
SLałkowska Br.. biura\ist. Skład powrożnicLY M. Kaźmierczak St., siodlarz 
Wiśniewski Andrzej, rob. Leisera Milewczyk Leok., służąca 
Wiśnewski Fel., mularz 17 DobslaU Paulina, wdowa Milewczyk Marj.. służąca 
Wiśniewski Paw., cieśla Bartz Józ., kucharka Nowicka Franc., wdowa 
Wiśniewski Teofil. rob. Brulikowsl	
			

/Pomorze_005_07_241_0001.djvu

			Krajewska Marj., wdowa Wajnerl Józef, blacharz 
Krajewski Wł., kicrown. Ziólkowski Piotr, blach. 
wojsk. pralni garniz. 18 Skarb wojskowy 
Magrowska Bron.. służąca Boratym Mich., służąca 
Mech Franc., kier. hurt. Borowicz Jan, urz. wojsk. 
Mcch Kaz., urz. wojsk. Orłoś Stan., bez zawodu 
Mech Tadeusz, biuralista Przywara Michał, major 
Urban Dominik, poruczn. Zawistowski Józef, por. 
Żuławska M., służąca 20 Skarb wojskowy 
13 Rogacki Ludw., ks. kano- Sąd garnizonowy, rejono- 
nik, Pelplin wy ,i areszt rejonowy 
Bobowski Feliks, kieroWi]. 22 Paraf ja św. Jakóba 
biura adwokack. Kościół św. Jakóba 
Robowska Hal., biura list. d o u l. S z p i t a In e j. 
llobowski Stefan, dentysta 
Jettczanka F.. sekr. poczt. Ulica św. Jerzego 
Jctlczanka Jadw., urzędn. o d S z o s y C h e ł m i li s.k. 
pocztowa 6 Tomaszewski Fr., ogrodn. 
Jeltkowa Marja, b. zaw. Kroll Walerja, służąca 
Krzymióski Józef, szewc Piątek Helena, slużąca 
Migawa Ludw., służąca Tomaszewski St., kupiec 
Wiśniewski J., funkc, kol. 3/15 Engelhardt Karol 
Wysocki Józef, kowal ogrodnik 
Engelhardt A., ogrodnik 
O d li 1. W o l a Z a m k o w a. Kaszubowski Al., ogrodn. 
15 Chotko\Vski Jan, Mazow- Kudlicki Bolko BoI., art y- 
sJ:e sta dram. 
Bagióska Anna, urz. P. P. Nosowski Trzywdar Józ., 
BagiI\ska Leok.. wdowa artysta dram. 
Bagiński Roman, robotnik Wróblewska Jadw., służ. 
Jądro Józef, post. P. P. 12 Kaplica Gminy Apost. 
Jarocki Ignacy, l:1.udown. 14/16 Piątkiewicz J. 
Medcrski Rom., kupiec Zakład rzeźbiarski 
Hohde Bruno, chorąży 18/20 Skarb wojskowy 
Sworowski Bron., urzędn. Rogowski Al., sierż. szt. 
Sądu Okr. 22/34 Paraf ja ewang. Św. Je- 
Żurkówna Apol., urzędn. rzego 
16 Deuter Paweł, Bydgoszcz Wandelt Karol, ogrodnik 
Jurkschat Eryk, robotnik cment. 
SamuIski Fr., kupiec 50 Parafia Kość. Staroluter- 
Sperber Olga, służąca skiego 
Steinegger Józef, restaur. Pansegram Paw., zarząd- 
17 Pincel Adam, kupiec ca cment. 
Borowski Ant., urz. PKU. 52 Kozłowski Bron., ul. W. 
Borowski Józef, repr. lir- Garbary 21 
my "Union" Trams Marj., krawcowa 
Brodecka Zofja, biuralist. 53/55 Kościelna Gm. luterska 
Gadzióska Ant., biuralist. Schirrmacher Aug., stelm. 
Lison Zygm., biuralista Winkler Maks, robotnik 
Pawłowski Ksaw., biura\. 54 Plewka Ernest, ślusarz 
Smoleóska Br., biuralist. Rygielski Marian, robotno 
Stark Maks., urz. bank. 56 Reding Leon, restaurator 

okołowski Jan, formiarz Buchholz L., sckr. poczt. 
rsTEFAN KAliMAJSKI


2J 
) KORONKI, OBSRDY, WSTf\ŻKI, i 

 WYBÓR N"JWIĘKSZY. __ __ __ __ CENY N 1\ J N I Ż S Z E. , 
.--- -----------------------. 


Ul. Św. Jakóba 


I 
L 


116 


Ul. Św.'Jerzego 


Julkowska J., gospodyni 
GliszczY(lski Fr., naucz. 
Kaczan Jan, post. P. P. 
Każmowski Br. urz. poczt. 
Kraśnicki Konrad, ślusarz 
Kraśnicka M., modniarka 
Kraśnicki Wiktor, ślusarz 
Le\\andowski Józef, pom. 
kanc. 
Zawaeki Alfons, ppor. 
Zawacki Wład., podsekr. 
Sądu Pow. 
Zuchowski Ig., werkmistrz 
58 Damrau Robert, Wrocław 
Bielitz Piotr, bez zawodu 
Damrau Elźb., nauczyc. 
Damrau K., nauczycielka 
Duraj Juljan. sek. Wojew. 
Dylewski Fel., post. P. P. 
Jaruszewski Marcin, rob. 
Sierawski Marceli, rzeźno 
Schulz Aug., krawcowa 
Stadniczeóko Ant., naucz. 
Sem. żeńsko 
Stadniczeóko Ign., urz. 
Kur. Szkolno 
Tarnowska M., urz. wois. 
Wiśniewski Władysł., urL. 
Wojcwództwa 
Zabel Bertha, gospodyni 
59 Deuter Alfred, Niemcy 
Bujakiewicz M., ślusarz 
Orczykowski Marcin, rob. 
Orczvkowska M., kra wc. 
61 Rinow Walter, ul. Matej- 
ki 16 
Byszewska Franc., wdowa 
Byszewska Hel., fryzjerka 
Byszewski Maks, blacharz 
Byszcwski Zygfr., malarz 
62 Lange Adolf, bez zawodu 
Bronatowska Hel., biural. 
Bronatowski J., bez zaw. 
Bronatowski Jan, ślusarz 
Kociemska Franc., rob. 
Kowalski Wład., kupiec 
Linowski Konrad, urzędu. 
Star. Kraj. 
Linowsl{a M., książko".,a 
Mikłanie"wicz Franc., rob. 
Neubon Józef, bez zaw. 
Nowicki Józ.. robotnik  . 


"--
		

/Pomorze_005_07_242_0001.djvu

			UJ. Św. Jerzego 


Ul. Św. Katarzyny . 


Rohr Paweł, straż. poż, Lempik Jakób, robotnik Knittel Marja. bez zaw. 
Rode Marta, służąca Nelka Wacław, robotnik Neuman Józefa, przełożo- 
64 Lange Adolf, ul. św. Je- 77 a Boehlke Anna. ul. Św. na szpitala 
\"Zcgo 62 Jerzego 77 Paczkowski Leon, kraw. 
Włoch Stan., krawiec Cieszyński Paweł, robotn, Pollatz Anna. bez zawodu 
1 6 Piórkowski Ant.. robotno Poprawski Miecz., rob. 
65 Rinow W., ul. Matejki Tydewicz Julj., wdowa Poprawska Waleria, służ. 
Miejsce na skład Wiiśniewski Woje.. rob. Runge Marja, bez zawodu 
66 Skarb wojskowy Zimmcrmann Alfons, rob. Schiilkc lda, bez zawodu 
Zabudowania gospodarcze Zimmcrmann Jan, robot n, Tarpińska Otylja, b. ZdW. 
1)9 Rinow, ul. Matejki 16 I 79 Lictz Józef, mularz Zawiłowska An., bez zaw. 
Czołgowski Aleks.. rob. Drążek Michał, robotnik 3 a Kuczkowski Józ., garn 
Czołgowski Józef, biural. Kędziora Ign.. robotnik Billert Paweł kupiec 
71 Górczak Jan, kupiec Lcciejewska 1... wdowa Brosius Paweł. kupiec 
73 Adamkiewicz Wł., szewC Leyer Józef, robotnik Fiszer Hel., służąca 
Borowska Paul., robotno Mrozińska J., urz. wojsk. Jakobi Wład.. bez zaw. 
Heise Karol, blacharz Pernak Stan., sierżant Jakobi Zofja, bez zawodu 
Hclbig Fritz, robotnik Rumiński WI., kołodziej Katerowa Magd., wdowa 
Hcmkens Rozalja, b. zaw. sliwiński Miecz., siodlarz Maliński Wł.. sekr. Woj. 
SlImil\ski Józef, bez zaw. Szewel Wojc., robotnik Radomicki Fr., szewc 
73 a Niedziałek K.. Kraków 7911 Lietz Józef L ul. św. Je- Radomicka Fr.. krawcowa 
Kołodziejski Wład., inży- rzego 79 3 b Kuczkowski Józef, III. ŚW. 
nier Dyr. rzek żegl. Adamski Józef, murarz Katarzyny 3 a 
Wojciechowski Józef, urz. Gardzielewski M., robotno Błażejewska M., kucharka 
Dyr. rzek żegl. Leycr Marcin, robotnik Deczyński Zygm., restaur. 
75 Goerke Otto, Berlin Maczkiewicz Fr., wdowa Hayde Herm., ogrodnik 
Kowalski Michał, rob. Okrój Aug., robotnik Jcszke Agn., telegraHstka 
Mech Elźb., bez zawodu Prylcwski Jan, robotnik Majchrzak Marja, służąca 
J\.\urzyńska Józ., \\dowa Rumiński Jan, robotnik Maltzahn Rozalja, służ. 
'\\urzyńska Lcok., posług. Schmidt Justyn, kataryn. Piesik Kat., modniarha 
Podwalska Ida, posługacz. Szwajkowski Piotr, rob. Szteyner Jar., urz. bank. 
Zielke Aug.. bez zawoud Szamocka M., wdowa 
75 a Tł;gowski Jan, funkcjon. Ul. Św. Katarzyny Szarnocka T., modniarkd 
Uyr. rzek żegl. Tylmanowski L., kupiec 
Chylewska Pcl., wdowa o d P l Św. K a t a r z y n y. 4 Drukarnia Toruńska, To- 
Drą.i:ek Franc.. stolarz l Dombrowska G.. wdowa warz. Akc. 
Hoppe ,Jan, robotnih Babst Franc., gazmistrz Bok Stan., dyr. drukarni 
Hoppc Stan., robotnik Born Artur, inżynier, dy- Bargańska Jadw., służąca 
Kamiński Józef, murarz rcktor Okr. Rzek żegl. Biały Albin, książkowy 
Leśniewska Hel., urzędn. Gicrszewska Wer.. służ. Gazda Leokadja, służąca 
Star. Po\'.. Rżyski Edw., rejestrator Górny Jan. maszynista 
Leśniewska Julj.. wdowa Urbański A., werkmistrz Koroński Czesław. por. 
Osiński Antoni, robotnik 2 Magistrat 111. Torunia Przybyszewski Jan. stoI. 
Piątkowska M., wdowa Szpital Św. Katarzyny Sabat Michał, drukarz 
Przcracki Józef, robotnik Bausel Aug., funkc. szpil. Strusik Mari., telefonistka 
Rosmer Jan, piekarz Bieras Karol, krawiec Winklewski Fryd., kupiec 
Tęgowski Leopold, rob. Bieras Mat.. bez zawodu Zedlewska Łucja. kapital. 
Zar;,:ycki Jan, woźny Borkowska M., bez zaw. 5 Błoch Jan, kupiec 
77 Boehlke Anna, \'odowa BorzyszkO\'oska R., b. zaw. Błoch Karol. kupiec 
Boehlke Marja, sklepowd Flie&a Berta, bez zawodu Borchardt Marja, b. zaw. 
Bochlkc Marta, krawco\'.a Heisc Aug.. bez zawodu Stankiewicz Teofil, por. 
Ernest Edw., tokarz Heise Herm., organista 6 Ruszkowski BoI., współ- 
Kwiatkowska Mon., rob. Jagodzińska Agn., b. za\\'. właśc. hotelu 
.:::::=::::::::::::::::::::::::::::::=":::::::=:
':U::::=::,
..:::: :::ml:UU ::::::::::::::::
 P! 
:: ' ... 
ił HURTOWNłf\ DRZEWA T O R U N n 

 u 
I I F E L I K S K A U B E sW. KRTRRZYNY NR. 6. ii 
i TELEFON NR. 550 i 326. i ł 
.1 I 
.:::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::=::: :::m::J:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::- 


-- -- - -- 
.--- - 


- --.:
- 


117  


.....j
		

/Pomorze_005_07_243_0001.djvu

			i 
A-MAJ
Hl 

 
i T O RUŃ A
 
A SZEROKR 21. RDR. TEL. E5KRLRM 

 
.
:..-...-
 .-- ..-- 
- - 


I 


Ul. ŚW. Katarzyny - - ----
-.--- 


JanllOwsld Jan, współwła_ 
ściciel hotelu 
Kopańska Janina, kuchar. 
Pomorski Leon, blacharz 
Ruszkowska M., biuralist. 
\Vicczorkowska Łucja _ 
pokojowa 
7 Kługe Alojzv, bez zawodu 
Barczyński Stan., b. zaw. 
Ce
liński Wł., przemysł. 
.Janiszewska Roz., służąca 
KJuge Eug., sekr. podatk. 
Kolonka Jadw., wdowa 
l.ewllOwski Stan., biural. 
/I1akowski Józ., stolarz 
Miechowski W., rolnik 
Rosiak Anna, służąca 
Skupniewicz Stan., handl. 
Warich Ant., gospodyni 
8 Gcrdom Henr., fotograf 
Malicka Helena, służąca 
Szymański Ant., urz. P.P. 
9 Ił Magistrat m. Torunia 
Szpital Św. Jerzego 
Asmus Marja, bez zawodu 
Forth Fr., wdowa 
Knaak Maria, bez zaw. 
Lipkc Aug., bcz zawodu 

1ałccka Kar., bez zaw. 
r.1atern Berta, bez zaw. 
l\\atuszcwska M., b. zaw. 
'4atuszewska FI., b. zaw. 
Nasiłowska Marja, b. zaw. 
Nimtz Wilh., bez zawodu 
Rcimann Alma, b. zaw. 
Schlec Elli., bez zawodu 
Schulbach Em., bez zaw. 
Seidenz Ida, zarządzającą 
szpit. 
Szymborski Jan, robotnik 
Tuchołka Zofja, bez zaw. 
Wojciechowska M., bez 
za\vodu 
1(1 Stryczyński Kaz., ul. Kró- 
lowej Jadwigi 12/14 
Łu!dewicz 1\'\. Dr., lekarz 
Nowaczyk Elźb., wdowa 
Nowaczyk Jan, robotnik 
Stefanowska M., służ. 
Zielińska Stan., służąca 
ł2 Kwiatkowski D., piekarz 
Kwiatkowsld Willi bal d _ 
ślusarz 


118 


- 
Kwiatkowski Zygm., piek. 
Piotrowski T.. zegarmistrz 
Przybyszewska BoI., służ. 
Szapański Stan., pośredn. 
Wojciechowski Czcsław. 
pośrednik 
13 Skarb wojskowy 
Wojsk. hurtownia spół- 
dzielcza 


Ul. Szczytna 
o d u 1. S z e rok i e j. 
Czempisz Józef, rzetnik 
Czajkowski Leon, rzeźnik 
Lcwandowska Józ., służ. 
2 Eibenschiitz Samuel 
Co poty 
Bielińska Józ. służąca 
l-::m,iński Stan., robotnik 
Siechmann Hel., wdowa 
Siechmann M., wl. sklepu 
Zakrzewska Franc., służ. 
'3 Grabowski Stan., kupiec 
4 Spadkobicrcy Wapniar- 
skiego, Włocławek 
Biberstein Józ., fryzjerka 
Borowski Wład., stolarz 
IJcjewski Józef, piekarz 
Drozdowicz BoI.. dyrekt. 
gen. Po m . Stow. Ubezp. 
Formańska W., służąca 
Grajewska Anna, b. zaw. 
Kapczyński Leon.. urzęd- 
nik wojskowy 
K,.ntowska Anna, ski 
p. 
Kronzilber Salom., kupiec 
Makuracki St., urz. wojsk. 
Miiller Helena, służąca 
Rekowski L., urz. sąd. 
Rutkowski Fr.. piekarz 
Siódmak Wit., piekarz 
Wasilewski Ign., woźnica 
Zawicki W., prakt. pod. 
5 Gronowski BoI., b. zaw. 
Affeldt A., funkc. państw. 
AHełdt Anna, biuralistka 
Affeldt Maks., fryzjer 
Kautz Józef. szewc 
Pałka Ant.. art. muzyk 
Stachowiak M., gospodo 


--- - -- 


. 
 


Ul. Szczyli: 
 


6 B r. liński T eofi\, stolarz 
K emp Aleks., ślusarz 
Klemp Franc., wdowa 
Lewandowsld Fr.. monlt'r 
Malinowska Kar., urZI	
			

/Pomorze_005_07_244_0001.djvu

			Ul Szczytna 


--- 
--- 


t 


Przewoska Giz., nauczyc. 
Przewoska Marta, wdowa 
9 Fa. Wendisch, Następca 
Schroter 
Fabryka mydła 
10 Gmina Kahalna w Toruniu 
Cohn Izrael, szewc 
Goldwasser Zygm.. kraw. 
Gottlieb Szymon, szewc 
Gustaw Maks., sekr. adw. 
Krainig Józef,. doz. domu 
Mischkowski M., kantor 
Swołek Józ., bez zawodu 
Swołek Ludw" nacz. se- 
kretarz Sądu Pow. 
Wasielewski Władysław, 
maszynista kolej. 
Ziegan Józef, robotnik 
J 1 Firma Dammann & Kordes 
Spichrz 
12 Lewandowski Fr,. kupiec 
Daniszewska BoI., służąca 
Ficht Maks muzyk 
Godzątkowska Rozalja - 
luawcowa 
Grabowska Kaz.. b. zaw. 
Grabowski Z., zegarmistrz 
Grzybowska Jan., kraw- 
cowa 
.Jano".,ska Anna. służąca 
Kan.iński Edm., podsekr. 
sądowy 
Kamiński Henr.. handlowo 
Lewandowski E., mechan. 
Lewandowski Fr., robotno 
L,'\;Tandowski Konst., me- 
l.!'Janik 
Lewandowski Leon. me- 
chanik 
;\\aćkiewicz A., szewc 
Mińkowski Jan, handlowo 
Schaber Luiza, szwaczka 
Starzyńslla Ł., bez zaw. 
Stojanowski Stanisław 
referent Wojew. 
Straus Marta, służąca 
Szentak Michał. ślusarz 
Szwankowska Bolesława, 
biuralistka 
Szwankowska Hel., sklep. 
Szwankowski M., drukarz 
Wałdowska A., wdowa  


Wałdowska W., asystent- 
ka miejska 
Wojczyński J., urz. bnk. 
Zientarska Flor., b. zaw. 
14 Drewienka Hel., Rynek 
Staromiejski 34/35 
Domagaiski Wład., sierż. 
Dzięgielewski Andrz., rob. 
Gorliclla Anna, posługacz, 
Gorlicki Bron., robotnik 
Gorlicka Fr., robotnica 
Gorlicka Marj., wdowa 
Kowalska Wład., robotno 
Leimer Józef, kupiec 
15 WarszawsKi Bank Han- 
dlowy w Toruniu 
Bieńkowska M" wdowa 
Buczkowska A.. urz. wojs. 
Buczkowska Marja, bez 
zawodu 
Buczkowski T., urz. bank. 
Drygaiski Antoni, woźny I 
Kolczyński Z., urz. bank. 
Krynke Wład.. prokurent 
banku 
Skarzyńska Eug., b. zaw. 
16 Drewienka Helena, Rynek 
Staromiejski 34/35 
Fiirstenau Stan., robotnik 
Jaworski Fr., pośr. maj. 
Krajnik Józef. piekarz 
Sobecka Anna, służąca 
17 Hmerski C. i F., Rynek 
Stromiejski 28 
Krasiński Julian, krawiec 
Kallewski W.. pośr. maj. 
\Valczak Łukasz, szewc 
Walczak Jan, funkc. kol. 
Wlczak Kaz., rob. kolej. 
Walczak Stefan, fryzjer 
Walczak Zofia, buralistka 
13 Paatz Gustaw, Niemcy 
Bonk Anast., biuralista 
Gruszyński Bern., kupiec 
Karczewski .l.. szewc 
Kasprzycki Bron.. tapicer 
Kasprzycka G., urz. Woj. 
Kasprzycki Piotr. rotlOtn. 
Kasprzycki Wikt., kelncr 
Kotliński Winc., kupiec 
Patz Hermann. blacharz 
Splitl Albert, kupiec 
Turowicz Stan., stenotyp. 


Ul. Szeroka 


19 Lyczywek Anna, ul. Mic- 
kiewicza 20 
Baranowska Ewa. wdowa 
Baranowski Fr., książko 
Cywil\ska Maria, wdowa 
Łakomski Ewar., szewc 
Naradzykowska Pel., służ. 
Michniewski Leliwa Mic- 
czysław, ref. techn. Woj, 
20 Wyczyński Stefan, garnc. 
Badowska Balbina, służ. 
Dolecka Tekla, gosDodyni 
Góźdż Fr., woźny miejsld 
Wicki Jan, szachmistrz 
21 Bcner Jan, kupiec 
Drygaiski P.. pom. hand\. 
d o u l. S z e w s k i e j. 


Ulica Szeroka 


o d u l. P r z e d z a m c z e. 
1/3 Gehrmann M., blacharz 
Eisenhadrt A., stenotyp. 
Marciszewska Br., służąca 
2 Makowski Ludw., kupiec 
i radnv miejski 
Baliński Edm., emcryt 
Balińska Zofja, nauczyc. 
Balińslu Eug.. prof, gimn. 
i radca miejski 
F chlauer Ernst, kapitalista 
Grunwald Marja, wł. skła. 
du zegar. 
Krajniewska J., kucharka 
Orłowska Wład.. służąca 
Racieniewska J., pokoj. 
Straszkiewicz L., kuchar. 
Wandel Erna. sklepowa 
4 Wesołowska Julja. wdowa 
Hartun& Wilh., kupiec 
Markowska A., b. zaw. 
Rieske Marla, bez zaw. 
5 Gehrmann Maks. ul. Sze- 
roka l 3 
Hanke Małg., bez zaw. 
Kurowski Tad., kupiec 
Piekarska Marja. służąca 
Radomke Róża, książk. 
Lanner Paweł, kuśnierz 
Scharf Augusta, wdowa 
Szymińska Hulda, b. zaw 


. !! :

::::::::: :::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ;;:::; !! 
g TORUŃ H 
:: HURTOWNIf\ DRZEW f\ :: 
.. .. 
.. .. 
n F E L I K S K F\ U B E śW. KRTF\RZYNY NR. 6. 
i 
:: TELEFON NR. 550 i 326. :: 
.. .. 
. :::::::::::::::::::: ::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::- 


119 


....j
		

/Pomorze_005_07_245_0001.djvu

			Ul. Szeroka 


Ul. Szeroka 


Szubrych Bern., woźny Skarbonkiewicz Władysł.. 
Zapalowski Bern., Dr., lc- dzierżawca kaw. "Pomo- 
karz i radny miejski rzanka" 
Zaremska KI., pokojó".,ka Sobczak Jadw., kucharka 
16 Stephan Oskar, kupiec Sowińska Stef., służąca 
Czajkowski Dam., kupiec Szewców Michał. kucharz 
Płochacka Joanna, służ. Zielińska Leok., służąca 
21 Kałamajski Stel., Poznali 
17 Kundzicz Stan., kupiec Bilski Wal., kupiec 
Bonk Antoni, koszykarz Hoernecke E., dentystl1 Jabłońska Anna, służąca 
lclewslla Hcl., sklepowa Majcwska Marja, bufet. Kuchta Kat., służąca 
11 Bank ZwiązIm Spółek Za- Marchlewicz Anna, bufct. Lcwandowski A., fryzjcr 
robkowych Ostrowska A., bufetowa Lewandowski F., kupiec 
Prvba Helena, kucharka Rumiński Konst., sł użący Radzińska Br.. służąca 
+ I - 
 _TEFflNKflŁfl M-flJSK I j 
RDR. TEL ESKIIU\M T O RUŃ U li C R SZEROKII 21. :: 
I PRZYBORY DO KRf\WJECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU. \ 

 - WYBÓR NHJWIĘKSZY. C E N Y NH
JNrŻSZE. . f 
· 

"""""-'-"""---.....-......-........-....--..... - r- _ 
"""---"-""""--______-..........-. 


6 Hcyer Gustaw, kupiec 
Berzykowska L., służąca 
Cywińska Fr., bez zaw. 
Dejcwska Anna, służąca 
Donarska Julj., bez zaw. 
Dulka Marja. służąca 
Eisenhardt Jadw., służąca 
Flondrowa Rozalja, służ. 
Gnicwosz Maria, b. zaw. 
IJandówna H., biuralistka 
I(iewala Jan, Dr. praw 
Pałasz Józ., nauczycielka 
Pałasz Wład., kapitan 
Rez1l1er WIad.. kupiec 
Sobucka Zofja, służąca 
Stankiewicz Teofil, por. 
W rtwrzyniak Eug., kupiec 
i'imlllC'rmann W.. kupiec 
7 Kling Hugo, kuśnierz 
8 Szymborski T., Zakopane 
F edorowicz Stan., biural. 
Fryauf Stefan, urz, Kur. 
Szlwln. 
.I.tldclsl,a Anna, służąca 
I,obielska M., bez zaw. 
ł .lhuńska Elźb., urz. wojs. 
Owsiany Rysz.. urz. Woj. 
Ow
idny Stan., biuralstka 
Sadowska Franc., krawc. 
Sddowska Gertr., biural. 
Sadowski Józef, szewc 
Sadowslla Józ., krawcowa 
'ł GaldYJlski Adam, drogerz. 
Z.tI,rzcwsl,a H.. gospodyni 
10 12 Westphal Fr., kupiec 
Grabowska St., sklepowa 
Jankowska Hel., służąca 
W oitalcwicz M., sklepowa 
II n.mk Dyskontowy, Byd- 
goszcz 
Diurd 


120 


,. 


r 


--
		

/Pomorze_005_07_246_0001.djvu

			UJ. Szeroka 


Guzowska Wer., kucharh;-f37 Tempski Stan., -adwol,at 
Lewandowska WI., służ. I i radny miejski 
Rind Stan., bez zawodu - Bączkowski Stan.. sekr. 
Wytyszkiewicz 
tan., urz. Pom. Izby Roln. 
Województwa Brzostowicz Maria, bona 
30 Bank Kred w Warszawie Buziakowa Hel., biuralist. 
Fiałek Antoni, bez zaw. Karczewska Wal., pokoi. 
Fiałek Maria, biuralistka Krohn Hel., bez zawodu 
Fiałek Stan., urz. wojsk. Neumann Klara. wdowa 
Fiałek Wanda, bufetowa Lampert Gustaw. ślusarL 
Karczewski Antoni pod- Olszewska Hel., kucharlla 
asyst. kol.' Rodziewicz Mik.: po
uc!"lI. 
Pawlikowski Fr., koło dz. Ro
enb.erg - ZagorskJ Joz., 
Kłossowsld Zyg,il.. pom. m
ernIc7;y p
yw. 
bankowy Swmarskl EmIl Dr.,lek,lrJ: 
.. . Szymańska Anna, słu.1:ąea 
31 B,
h
s
' Jan, ul. Konop- Szymańska BoI., kucharlla 
mcbeJ 15 . Wilkaus AUr., biuralista 
Beckc: Gertr., modn
arka 38 Konieczny Jakób, kupiec 
Do.ma";ska Bron.: słuząca Błaszkiewicz J., kucharko! 
Gh
skl Jan, wozny Szymańska Cz., niańko! 
.Jacob Adolf, agent ub. Szymańska Janina, sIu; 
Kuczerska Ant., b. zaw. Wamka Franc., murar7. 
p
s
u.chow 111... furman W erner Franc.. kra\< il'l 
\X 
,cle
howsk, 
an. f ullk- 39 .Mączko".,ski Maksym., ul. 
qonar)usz koleJowy Szewsila 12 
32 T c II1pli n Rysz.. kupiec Faleński Stan., sier;anl 
Katryński Ant., krawice SwobodziI\ska M., wdow.l 
K.atryńska F.r., kasjerka 40 Dobrzeniecki Z., kupiec 
Fledtke ŁUCJa, bona 41 Leśniewski Fel., kupiec 
Szczotkowska Kat., służ. Habich Jan, mechanik 
33 Seelig Walter, Berlin Le\"andowska W., służ<\ca 
Bauer Berta, dentystka 42 Chróścicka Marja, ulica 
Dąbrowski 1I1aks.. Dyr. Batorego 3 
\VI. Urz. Ubezp. Filipiak Marja, sklepowd 
Dreyfuss Kar., dentystka S
oniecki Jan. kupiec 
Jebas ]\larj., służąca ZICntara Leok., słu;ąca 
34 Wallis Justus, kupiec 43 Smykała Wikt., kupiec 
Górska Stan., słu7ąca Sałdecka M.arta, b. zaw. 
Jeziorska Anast., służąca Kessler A.nna: kuo.cowa 
Heymann Herm., kupiec Muszyńskl I:fler?mm, se- 
Wallis Ernest, kupiec 
retarz WOJewodztwa 
Wallis Jan, kupiec ZlObrowska Anna, b. uw. 
35 Firma C. B. Dietrich i Syn, O d u I. Ż e g l a r s k i e j. 
Berlin 44 Hirsz Jakób, kupiec 
Skł d 46 Bednarek Józef, kupiec 
36 K l 
 k . T f ' l ł . Modrzejewska M., slu.1: 
a 11I0WS l eo l, {upIec 
Kruk Marta, służąca 
Lewański Kaz., kupiec 
Lewandowska M.. służąca 
Orcholski Kaz.. dentysta 
Rcdmerska H., gospodyni 
I ł HURTOWNIA DRZEW A 
FELIKS KAUBE 


) 


Runge Cz., pom. handl. 
Strzelecki Stan.. kupiec 
Wiśniewski Tad., dentysta 
Wojciechowski Józef, po- 
mocnik handlowy 
2", 28 Eibenschiit.l Samuel- 
Gdańsk 
Bielińska Jozefa, służąca 
GlIzowski J" urz. skarb. 
Ilerzil! Antonina, służąca 
.r.lI1.iszewski Br., podsekr. 
Sadu Okr. 
.Janiszewski P., kom. sąd. 
J,miszewska T., kra wc. 
l\:tmińska .1., kucharka 
Klltnicki ł.1allfred, kupiec 
K"asllcka .Janina, gospodo 
Kułakowska Roz., gospodo 
.Kur.lętkowski Adam, ad. 
wokat i notarjusz 
Kurzętkowska O., wdowa 
Lcwandowska M., służ. 
l\\ykita Maria. służąca 
I'ommcrenl.e 111., kuchar. 
I'utzig Lina, restauratorka 
Rad7anowsld Jan, Impiec 
Studzińsk.l An., gospodo 
Szczepanowski Jan, kom. 
sądowy 
l"t'mpski M., dentysta 
WarcZilk B., sekr. Wojew. 
'\'\1 arc.lak T., sekr. Woje". 
27 Każmierowicz, Ameryka 
Michalska 1\1., wl. apteki 
Bcermann Julj., kupiec 
Golaszewska Marja, służ. 
Herwich Kaz., kupiec 
.J.lworsha Ant., bez zaw. 
ł\ra.uer Waclaw. krawiec 
Mroczkowska Fr., wdowa 
Perczyńska Zofja, służąca 
Stanowska Maria, służąca 
\'\Iolpe Hermann Dr., lek. 
i radny miejski 
Zabloński F cI., fryzjer 
ZablOJlslli Franc., sze"., 
Zabłońska Z., sldepo".,a 
Zaręba BoI.. farmac. 
O d u l. S z c z Y t n e j. 
29 .Jabłońsili Herm., ul. ł.a- 
zienna 23 
Gośliński Andrzej, kupiec 


t 


- 


Ul. Szewska 


Ul. Szewska 
o d u l. S t r u m y k o "., c j. 
Ambroszkiewicz Anna - 
wl. ski. kapel. 


TORUŃ 


ŚW. KATARZYNY NR. 6. 
TELEFON NR. 550 i 326. 


121 


J
		

/Pomorze_005_07_247_0001.djvu

			Ul. Szewska 


Ul. Szewska 


Babicka Marja, wdowa Prętl	
			

/Pomorze_005_07_248_0001.djvu

			. 


Ul. Sze wska 
21 Wakarecy Józef, rzeźnik 
Hojnacki L., czel. rzeźno 
.Jankowska Marj., służ. 
Smcntek Tad., czel. rzeźno 
22 Bicr11acki Zygmunt, ulica 
G rndziądzka 111 
Rtażejewicz J., wdowa 
C7arnopińska Julj., rob. 
Cnlrnopińska Rozalja - 
s7.waczka 
Falkowski Antoni, kond. 
lram\\'. 
GuJkowski Ant., fryzjer 
Jamrożcwska M., wdowa 
Kołkowski Leon. malarz 
Kołowrotkiewicz Sewer., 
szwaczka 
Lendzion Paul., bez zaw. 
Lendzion Teod., bez zaw. 
Ossowska Elźb., kra wc. 
Ossowska Józefa, wdowa 
Służewska Anna, wdowa 
Strom Anna, wdowa 
Strom Józ., woźny poczl. 
Szulc Kazim., fryzjer 
23 Starczewski, Włoclawek 
Belau Berta. krawcowa 
Bclau Olga, biuralistka 
Dudl,a Wład., szewc 
Spors Łukasz, kupiec 
2.126 Nowogórski Ign., bez 
Iilwodu 
Riułik Aleks., pom. hand!. 
Bucharska Stan., służąca 
Buchmann Abraham, ze- 
garmistrz 
Chojnicki Józef. kupiec 
Fink Marta, gospodyni 
Galczewska M., pom. tel. 
Galczewski wład., kra".,. 
Garlillska Roz., robotn. 
Hollz Oskar. fryzjer 
.Junkiewicz Jan. piekarz 
KrawcLyński K., krojczy 
Lachowicz Michał, pie\... 
:'\1ałszewska An., bez zaw. 
.'\\uzalewska Ap., wdowa 
JI.1uzalcwska Elźb., urz. 
bank. 
Nawrocki J., zegarmistrz 
Nowal, Anna, stręczarka 
Okoniewicz KI., sklepowa 
Ranisze\\'ski Fr., rob. 


SIWWł-Oński Stan., funkc. 
teatr. 
Szczepanowska Elźbieta, 
bez zawodu 
Tadajewski Fr., szewc 
",Ienckowski A., szewc 
Wrzesińska A., wdowa 
Zawadzki Aleks., restaur. 
25 Wakarecy M., rzeźnik 
Cią7yńska Kaz., bez zaw. 
Przybyszewski M., rzeźno 
26 Araczewski Bronisław - 
kupiec 
Patrz ul. Chełmińska 2 
27 Rutkiewicz Adolf, kupiec 
29 Starzyński Wadaw, ulica 
Chełmińska 3 
Zygmaniak Józef, rzeźnik 
Zacharska Wład., służąca 
Konieczlla Zofia, służąca 
Zdrojewski 11., rzeźnik 


Ulica Szopena. 


o d u I. M o n i u s z k i. 
20 Fricdberg Franc., wdowa 
Durks Apol., gospodyni 
Gronkiewicz Jan, b. zaw. 
Majewslm Marja, służąca 
Wołczyk Stan., urz. bank. 
W ołczyk Irena, wl. składu 
22 Kreutz Jakó", ul. Szope- 
na 24 
Błeńslli feofil, wiz. szkół 
Bricn Paw ci, prof. Liceum 
żeńsk. 
Dobro\\ olski Juljan, gl. 
inspektor pracy 
Huppenthal Karol, urZ. P. 
Izby Rolniczej 
Karpińska Stef., słu.iąca 
Kicrszka Br., urz. wojsk. 
Korżahowska E., służąc.\ 
Lencka Marta, służaca 
Lipski Adolf, kupl
c 
Piątkowska Hel., służąca 
Pieniążek Stefan, profe- 
sor gimn. 
Puttkammer Klara, wdm.\a 
Płaczek Zofja, służacu 
Szirmacher M., port jer 


Ul. Szopena 
Zahorylak Barb., służąca 
Zawitowska Anast., służ. 
24 Kreutz Jakób, b. zawodu 
Bajgrowicz Anna, służąca 
Cybulski Bogusław, urZ. 
Stow. Ubezp. 
Cybulski Fel., urz. clowy 
Cybulska M.. urz. pryw. 
Gendek .Józefa, służąca 
Hoffmann j-l.. urz. Kurat. 
Szkolno 
Iznosko£f Mikołaj, por. 
Kniaziołucki Leon, rotm. 
Kreutz Artur, dyr. banku 
Mizgalski Karol, Z. rew. 
ks. handl. 
Pawłowski Kaz., adwokat 
Rękosiewicz Franc., urz. 
bank. 
Sandomierski Ant., ślus. 
Stachowska Hel. służąca 
Sujecki Bohdan, urz, P. 
Stow. Ube7p. 
Sujecki Edm., urz. bank. 
Wiwatowska M., gospodo 
W ojciechowslla SI.. pokoj. 
26 Groblewsl
i. ul. Bydgoskil 
l. 10 
Barallska Wel'., gospodo 
Dietrich Herm.. kierown. 
biura adw. 
Heyne Marja, wdowa 
lleyne Tekla, biuralistka 
Kamulla Antoni, piekar7 
Kopicka Marta, nauczyc. 
Kralewski Henr., podsekr. 
Sądu Apel. 
Kralcwski Leon. sI. sekr. 
Sądu Pow. 
Mildziclewski, urz. ban\... 
Mol1llczy Wł., urZ. bank. 
Schreibcr Karol, poruczn. 
Świeczkowska M., wdowa 
Trzaska Wład. Dr., dyr. 
Woj. Urz. Zdr. 
Wellmer Ernest, em. pro£. 
\1{' ellmer Fryd.. prof. Lic. 
Wierzbowska H.. telefon. 
Wieubowska .J., wdowa 
Zielińska Hel., służąca 


TORUŃ 


FELIKS KAUBE 


S\'\'. KATARZYNY NR. 6. 
TELEFON NR. 550 i 326. 


123
		

/Pomorze_005_07_249_0001.djvu

			Ul. Szusa Chełmł4ska 


Ul. Szosa Chełmińska 


Szosa Chełmińska, 
KuczYJ1ski Bolesław, uJ. 
Mickiewicza 20 
Thober Józef. murarz 
Zidińska Maria, biura- 
listka 
Zielińska Wilhelmina - 
wdowa 
(\ ,( u l. 
 w. .I e r z e go. 
3'9 Tomaszewscy Francisz. 
i Stanisław 
,Ionatowska Zuzanna, słu- 
ŻąCil 
Kwiatkowski Walenty, o- 
grodnik 
Silwicki Władysław, o- 
grodnik 
Szamm Stefanja, służąca 
T omaszewski Franciszek, 
ogrodnik 
Tomaszewska Franciszka, 
wdowa 
Tomaszcwski Stanisła\\, 
I Szymański i Lenartowicz 
Cieslińsld Edmund; starsz. 
post. P. P. 
,Jasińska Helena, słu7ąca 
\Varsztaty mech, kom. 
Pol. Państw. 
ocl ul. Grudziądzkiej. 
8 10 Goldentsern Teodor- 
kotlarz 
1\ arłowski Wiad. kutlarz 
Szczepankiewicz Broni. 
sława, sklepowd 
Szczepankiewicz Ign.. rob. 
Szczepankiewicz Teresa, 
sklepowa 
II 21 Majcwski Edward. rol- , 
nik 
Esaułów Michał, ogrod. 
nik 
Gatz Emilja. wdowa 
Hundt Hulda, \\dowa 
Sznuchcl Emil, stangret 
.,olic. 


2ebrowska Weronika, słu- 
żąca 
16 Sobieszczaóska Włady. 
sława i Ufnaleska Joan- 
na, właśc. rest. "Con- 
cordia" 
Branicwicz Stanisława- 
słu;.ąca 
F1'eytag Ignacy 
Opask,. Narja, pomocno 
domu 
1921 Klewe i Zbrojski, ul. 
Chełmińska 2 
Skład materjału opało- 
\\, c go 
od ul. Ba\\arczyków 
20 Brodowski Józef. rzeżnik 
Brodowska Genowefa - 
sklepowa 
Brodowski IcSnacy, robot- 
nik 
Brodowska We.-onika, po- 
kojowa 
Kanic\\ski Franc., rob. 
,-,.szewska Marcela, wdo- 
".,a 
Szypnicwski Antoni, han- 
dian 
Szypniewsl	
			

/Pomorze_005_07_250_0001.djvu

			"1 


Ul. Szosa Chełmińska 


, 


Głowacki Sylwcster, krLI- 
wiec 
Hirsclullann Karol, dja- 
kon 
.Jędraszczyk Władyshl\v, 
urzędnik 
JwasLek Antoni, sellrct. 
Izby Skarb. 
Kling Karol, kupice 
Liedt1le Anna, djakoniska 
Steinicke Helemi, eme- 
t yl:. ' 
10 Spddk. Franciszka Rut- 
Iw" siliego 
Brygier \Vawr.r.yniec. p.)- 
sterunek P. P. 
Cicl\()cki Bolesław, woź- 
nv 
Dylewski JÓ7.cf, podllOn- 
duktOł- lwiej. 
GWlllke \Vendelin, kond. 
lwlejowy 
Kllza,\ski Fł-anciszcl<, sieI'. 
jant 
Kozłowski Konstanty, cie- 
śla 
Nalaskowska Władysła- 
\\a, bez zawodu 
Netzcl Teodor, cieśla 
POl"badnik Antoni, robot- 
nik 
Rezmer Elźbiehl, llsią.i:- 
kO\HI 
Rezlller Jan, kupiec 
Rezmer Ludwik, rzeź- 
biarł: 
Rutkowski Maksymiljan, 
sekr. miejski 
Sawicki Leon, murarz 
StachuIski Edmund, mu- 
rarz 
Witkowski FrLlnciszek, o- 
grodnik 
.12 Libucka Anna, Iwpita- 
listka 
Dulińska Helena, gospo- 
dyni 
Falkowski Antoni, wy- 
wiadowca P. P. 
Falkowska Jadwiga, biu- 
ralistka 


'ł 


Falkowski Stefan, POIl1. 
kanc. miejski 
Kraus Karol, chorąży 
Kuchta Seweryn. nauczy- 
ciel 
Porazióska Teofila. bez 
zawodu 
Pu\1witt Hermann, sierż. 
I Symańska Teresa, biu- 
ralistka 
44 Marciszewski Stdnisław. 
bez zawodu 
Becker Hermann, piekarz 
Czarnecki Leon., fryzjer 
Laskowski Piotr, leśniczy 
Lendzion Antoni, krawiec 
Majchrzak Klara. służąca 
Pulkowski Jan, fryzjer 
Wichmann Aug., ślusarz 
sarz 
46 Lewandowski Władysław, 
restaurator 
Brzezicki Bernard, ro- 
botnik 
Brzezicka Bronisława - 
biuralistka 
Br7ezicki Piolt., mbotnik 
Brzycki Marcin, robotno 
Brzycka Marja, robotnica 
Bujna Czesław, ul"L.ędnik 
Wojew. 
Bujna Wacław, szewc 
Czarkowski Juljan, cu- 
kiernik 
Czarnecki Józef, robotno 
Kamióski Maksymilj., ro- 
botnik 
Michalska Franciszka - 
wdowa 
Sadowska Anastazja, ro- 
botnica 
Sadowski Jan, mbotnik 
Tober Karolina, robotnica 
Tober Wilhelm, robotnik 
Zdrojewski Ksawery 
funkcjon. kolej. 
48 Godzieó Józefa, ul. Su- 
kiennicza l. 5 
Białkowski Józef, cieśla 
Bucholz Marta, robotnica 
Ciechomski Antoni, ro- 
botnik 


Ul Szosa Chełmińska 


])olecki Józef, robotnil, 
Dnłpiewski Konstant y- 
. obotnill 
Kał-asiliski Jan, lil"il\\ icc 
Kamiilsl.i Czesław, rob. 
Kamiilsl.lI Katar7., \. do\. LI 
KamiiIska Marta, roboln. 
Kowalski BolesI., s,wlcl- 
Kowulski Franc., robotno 
Kowalska Helena, steno- 
typistka 
,\1akowski Feliks, kelner 
M
lkowski Ignacy, funkcjo 
kolejowy 
Malwwslu\ Walida, beL 
zawodu 
\1ichałowski Stan., rob. 
Ponk Marja, robotnica 
Sube Marja, robotnica 
Wajbcl Robert, biuralista 
Wiśniewski Jan. robotno 
49 Wardeł-Iski Aleksander, 
Boem Walerja, wdowa 
Gliliska lVhlrta, robotnica 
Gliliski Teodor, robotnik 
Gliilski Zygmunt, robotno 
Krauze Bruno. stola I L 
Krauze Franc., ogrodnik 
Krauze Jan, szklarz 
Lewandowsld Mich.. cieś1. 
Szałacińska Anna, służ. 
Wardeóski Stef., bez zaw. 
50 SlIIuciilski W dl., murarz 
Ćwikłowsila Marta, km w- 
cowa 
Czaplicka Walent., wdo\\. 
Czaplicka Zof., biuralistlu\ 
Dywióski Edmund, kraw. 
Eisbrenner Ign., mechan. 
Kalinowski Franc., \\oźny 
Lewandowska Marta, wd. 
LobodLióski Ant., robotno 
Malinowsld Franc., kowal 
Matecki Ludw., post. P. P. 
Matuszewski .Jan, rob. 
Nadolska Bronisława. bez 
zawodu 
Nadolski Jan, robotnik 
Nadolski Jan, bez zawod. 
Olszewski Jan, robotnik 
Podlas Antoni, robotnik 
P.dlaszewski Jan, woźny 


HURTOWNIA DRZEWA 
FELIKS KAUBE 


TORUŃ 


ŚW. KATARZYNY NH.. b. 
TELEFON NR 550 i 326. 


- 


" 


ił5
		

/Pomorze_005_07_251_0001.djvu

			..:......-
 .- .- 
- -- - ... . - 
l 
 TE F A N KilA M A J S K 1 1 


;

c


: T


:
t
: l 
J SZEROKR;. 
D
. 
L
 ESKRLRM f W Y 
 Ó E R N N:Jl S Z E. i 
.
s....--::r-- .- .. _. -- 
 ..-- _. . 


Ul. Szosa Chełmińska 


Smuciński Jan, handlow. 
Smucińska Zofja, modno 
Sojka Józefa, służąca 
Trokowska Franc., wdowo 
52 żbikowski Franciszek, ul. 
Szewska l. 16 
Berger, Szczep., post. P.P. 
Chojnacka . Anna, sklep. 
Chojnacka Helena, rob. 
C'hojnacka Marja, wdowa 
Fideżewicz Whld., rob. 
Jagodzińska Fr., wdowa 
KOL.ielski Jan, szewc 
Koł.lowski Franc., wożny 
Nawl"a Antoni, robotnik 
Prz} bulski Antoni, rob. 
Skrobac!m Anna, sklep. 
Slo-obaclli Edmund, rob. 
Skrobacki Jan, murarz 
ZIeliński Antoni, murarz 
Zieliliski Bolesław, rob. 
53 .Ial.ubowski Michał, wł. 
restauracji 
}Jinz Gertruda, bez zaw. 
l.eszniewska HeL, służ. 
Lichocka Marja, wdowa 
Popiołkowski Stef., rzeżn. 
54 Wysocki Antoni, przeds. 
budowlane 
Hohmann Julj., kupiec 
Jaclwwski Antoni, cieśla 
lewandowska Antonina, 
krawcowa 
Lew.mdowski BoI.. murarz 
Lewandowski Jan, pośred. 
Lewandowska Julja 
kr.l\vcowa 
Lewandowska Salomea- 
sklepowa 
I ewandowska W., wdowa 
\\ ueller Robert, robotno 
PrY7io Michał kowal 
Slremlau Leon, kond. kol. 
\"iśniewski Ignacy, kowal 
\'(1 \'socki Bern., mechanik 
Wysocki Feliks, murarz 
Zieliński Maksymilj., urz. 
Kasy chorych 
Zielińska Marta, robotno 
Su Głowacki Wład., stolarz 
Głowacki CzesI., biural. 


126 


Głowaclla Hel., fryzjerka 
Głowacki Miecz., stolarz 
56 a Kraszucki Władysław, 
ul. Chełm. szosa I. 58 
Baraliski Bernard. funkc. 
skarb. 
BanIliski IVhlksym., rob. 
Thymian Bruno, robotnik 
Thymi.1Il Marhl, robotno 
Wiśniewska Roz., wdown 
Witkowski Andrzej, rob. 
Zielińslla Małg., wdowa 
57/61 Sknrb wojskowy 
Spichlerz 
58 Kr"szucld Włnd., właśc. 
dorożek 
Bialkowsld Kaz., kupiec 
BlnszkiewicL. Jan, ślusarz 
Boniewicz Paweł, funkc. 
wojskowy 
Brąszkiewicz FranciszelI, 
kapral 
Guzowski Włnd., malnrz 
Kwela Joannn. wdown 
Krupecki Bem., robotnik 
Lewandowski Paweł, beL. 
zawodu 
Muzalewski Konst., woźny 
Muznlewska Mon., sklep. 
Muzalewskn Wiktorja - 
szwaczka 
Norkowski Ant., listonosz 
Norkowsld Ign., robotnik 
Rogowski Leon, str. poż. 
Skowrońska Wł., wdowa 
Sobocińska Fr., wdowa 
Szczepański Br., kołodz. 
Zglinicki Wad., str. poż. 
60 Kulwicki Antoni, Wybcz 
Brandykowski R., szewc 
Dombrowska Wand., rob. 
Hoffmann Artur, cieśla 
Carowa Emilja, wdowa 
Jabłonka Jan. kupiec 
Kaniewska Hel., służąca 
Kamińska Marja, wdowa 
Kurkowska Zofja, slużąca 
Malinowski Feliks, major 
Obodziński Wnl., rob., 
Palczyński Rud., porUCZl1. 
Siudziński Kaz., kupiec 
Switajski Franc., post. P.P. I 


-. 


Ul. Szosa Chełmińska 


Wieczorkiewicz 
chorąży 
Od ul. Podgórnej 
62 Bednarski Wal., rzeźnik 
Wegenke Jan, bez za",. 
Cwiklińsld Fr., bez zn\\ 
63/65 Kiefer Herm., restauL 
Ebert Fryderyk, rzeźnil. 
64 Kowalska Aniela, wdowa 
Głowacki Stan., fryzjer 
Kowalska Ant., ]{asjerha 
Kowalski Bron., mcchan, 
66 Ziółkowski Tom., cicśla 
Brukarzewicz Ncpomuc., 
zwrotnicL.Y 
Kałamnrski Franc., stnrsL 
wyw. P. P. 
Kardasz Adam, UH. skarL. 
Kirsz Paweł, kond. kol. 
Kobiersld Ign., robotnik 
Kobierska Leok.., modno 
Masłowski J.m, starsL.Y 
poster. P. P. 
Mnsłowska W, kasjerlUl 
Nowak Hel., ksiąLkowa 
Nowak Marja, wdowa 
Nowak Stef., biuralisll.a 
Nownk Zofja, biuralistlw 
Nowakowski Konstanty. 
nauczyciel 
n"dtke Anna, akuszerha 
Radtke Pawel, cieśhl 


StanisI.,  


67 Bnllo Augusta, wdowa 
Balio Fritz, rzeźnik 
Lisewski P.lweł, rzeźniJ. 
68 a Lukiewski J.m, kupiec 
Liczmański Wad., rob. 
Łukiewski Izyd., kupiec 
Wolski Józef, robotnik 
Żurawska Hel., ochron. 
Żurawski Marcin, murarz 
Żurawska Marja, biural. 
(,8 b Łuldewski Jan, Stawki 
Bytkowski Jan, robotnik 
Bryszkowsld Stan., rob. 
Dombrowski Fnlllc., rob. 
Kalinowska Fr., wdowil 
lI'liarka Jakób., whotIlii. 
- . - ----=
. 


.-  


j
		

/Pomorze_005_07_252_0001.djvu

			l 
I 
I 
) 
I 
I 


Ul. Szosa Chełmińska 


o d Ił I. !vi a ł a c h o w- 
s k i c g o. 
69 Jasiilska Zofja, Sicrpc 
))lłliilsld \XIa\Hzyn., rob. 
Duliliska S.llomca, słu7. 
Gajewski Tom., robotni!, 
1<0\\ alski 1301., ślusan 
Kowalski Leon, ślusarz 
Kowalska Mm.ta, mbotu. 
KO\valkows... Stan., wb. 
Pcltaun Julju, wdowa 
Rcszkowski Wład., rob. 
Slawski Antoni, cicśla 
Smigaj Ignacy, ślusarz 
Smol ul. Adelu, biuraI1SU(, 
Smolili. Paulina, wdowa 
Wiśniewsld Bron., rob. 
Wiśnicwsku Marta, waow. 
Wudke Adolf fryzjcr 
70 Radtke Otto, kupiec 
Kempski ShlIl., pic kan 
J.cih Kunegunda, wdowa 
" Irowska Wal., sIużącu 
lygmanowsld Wł., piekarz 
71 LuedtllC .Juljan, Chełm. 
szosa 3 
Dylcwsld Teodor, emeryt 
I\amińska Al!n., sklepow. 
b\ikol.,jsld Wh,d., stolarz 
Murawski Ign., robotnik 
1\\urawski Stel.m, zecer 
Murawski Wład., robobI. 
Osiński Adam, Ul'Z. Woj. 
Osińska Genowcfu, urz. 
poczt. 
Rattaj Józef, urz. telegr. 
H,yglcwski Ezechiel, ślus. 
\Vesołowski Jan, murarz 
72 Pincet Roman, ul. Łazien- 
na l. 9 
Bolinowska Marj., posług. 
Folborsld Piotr, robotnik 
Kwiatkowska Joan., rob. 
Golus Marjanna, wdowa 
Lew.mdowski Franc., rob. 
Lipiński Antoni, robotno 
Sadecki Józef, robotnik 
Sadecka Katarz., wdowa 
Szarszewski Leon., kupiec 
Szymkowiak Wł., !lórnik  


Ul. Szosa Chełmińska 


Wiśnicwski Julj., szewc 
Wiimiewski Wojc., rob. 
73 Luedt1ce Juljan, kowal 
Lucdtke Hele, nauczyc. 
74 Zaremba Ant.. bez zaw. 
ł.ęgowicz Jan, malan 
Kalinowski BoI., roboln. 
Ośmh,łowska Elżb., modn. 
Ośmiałowska Hel., kra wc. 
Ośmiałowski St., murarz 
Piasccki .Jan, robotnik 
Piórkowska Ant., wdowa 
Szczypiński Jan, tapicer 
Tober Emil, robotnik 
Wiśnicwski Jan, robotno 
Walichniewicz Józefa - 
biuralistka 
\XIalichniewicz M., wdowa 
Winiarsld Józ., restaurat. 
Winiarski, Józef, robotno 
Wojnowski Antoni. rob. 
75 Lucdtke Albrecht, bez 
z.l\vodu 
Przybolewslla A., służąca 
7tJ 78 Górski Czeslaw, wlaśc. 
mlcczarni 
.Jabłońska Hel, cllspedj. 
Kowalska Salomea, słu.f. 
JVlcnzel Bern., maszynista 
Wierzbowski J.m, pom. 
mlecz. 
80 Szwajkowski Jan, Wrzosy I 
Brąszkiewicz St., kapral 
Chojnacki Alojzy, robotno 
Chojnacka Anast., wdowo 
Chojnacld Piotr, robotnik 
ElIitt Emilja, wdowa 
Liegmann Pel., bez ZdW. 
Siemiński Fr., kond. kol. 
T om czak Stefan, sL.ofer 
Zaleciński Konstanty, rob. 
81 Luedtke Jadw., bez zaw. 
Bońkiewicz Marja, urz. 
wojsk. 
Kassner Otto, drukarz 
Olszyński tr., urz. wojsk. 
Pacewicz Wikt., urz. woj. 
Sejdak Alfons, cleldro- 
montcr 
82 Sobociński Rom	
			

/Pomorze_005_07_253_0001.djvu

			Ul. Szosa Chełmińska 


Ul. Szosa Chełmińska 


Wroniec ki Aleks., rob. Karłowska Leokadja, rob. I Kasprowicz Bem., do- 
Wroniecka Kat., wdowa Karlowski Walenty, rob. rożkarz 
Wronowslli Lpon, robotno Kirstein Wład., robotnica swidecki Jan, bez zaw. 
91 Ślcdzianowski Ludwill - KosiclO\\ski Ant., rob. ,109 Piasecki Józef, robotnik 
I 
eźnik Krusz
wski Franc., rob. .Jeziorski Franc., lI1urarL. 
Sll'dzianowski Alf., r7cźn. Rudolph Maksym., ślusarL. K
rschke Michał. rei. 
92 Kihmowsld Walcnty, ul. Schroedcr Aleks., robotno sądowy 
Rybaki I. 19 Schroedcr Anna, krawc. Klemin Franc., murarz 
Dylewski Franc., robotno 98 Wróblewski Jan, siodlarz Rybacki Michał, robotn, 
Buzilwwski Jan, robotno Dekallski Ignacy, robl,tn. Sarnowski And.. kolej. 
Buzilwwska Kat., wdowa 99 Braun ,Tuljan, piekayL. Tatarkowski Wł., ślus. 
JagusL. Maksym., stolarz Beszczyński AIc11s., rozn. 111 Dulińska Hon., wdowa 
Kasprowicz Ant., wdowa gazet 112 Dembiński-Rawicz SteL, 
Klcin Paweł, malarz Błaszczyk SteL szewc podpułkownill 
Laslwwski Julj., brukarz Braundt Marta, robotnica Cejrowska Marja, gosp. 
Przyklęk Walenty, cieśla Depkowska Marja, wdowo Jeżewski Nik., budowli. 
Rogacka Anna, sklepowa Hekler Kat., robotnica Star. Kr. 
Rogaclla \'Valerja, wdowa Kmieciak Stan., szewc Kasprowicz Wer., kuch. 
Sadowski Jan, robotnik Kowalski Bolcsław, rob. Zull Jan, służący 
Sndowslli Michał robotno Urbański Pawel, robotnik 113 :i:eglara Jan, wachmistrz 
Szczypil\ski Maksym., stoI. Wiśniewski Józef, rob. szhlbowy 
Wankiewicz Bmn., kowal 100 Siwiec Franc., Fabianł\i Lesińska Bron., służąca 
Wiśniewski Jan, robotno Drążkowski Bern., rob. 114 Sawicki Jan, dorożkarz 
Wojnowski Jan, robotnik Drążkowski Franc., rob. Beszczyński Adam, rob. 
ą3 Mieliwek Tom., piekarz Drążkowski W., woźny Beszczyński Jan, rob. 
Baranowski ,Jan, robotno Ernest Salomea, kmwc. Bcszczyński Wł., rob. 
JacusL.ewski Aleks., rob. Ernest TomasL., robotno Delmńslli Jan, woźnica 
.Jaguszewsld J,m, robotno Galaszyński Józ., straL. Jordan Jan, stróż 
Jaguszewska Marta, rob. pożarny Lipcrtowicz Fr., robotno 
JagusL.ewska \X'amla, rob. Gcldarski Andrz., rob. Lipertowicz Jan, rob. 
q-1 Prciskorn Stefan, szofer Komuńs),.i Bron., mur. Lip
rtowicL. Kaz., rob, 
 
Korth JóL.cf, ślusarL. Ruszldewicz Fr., rob. Lipertowicz Winc., rob. 
Ma\lwwski BoI., funkcjo Ziółkowski Bron.. rob. Syrocki Józ., runl.c. lwI. 
Iwlejowy Ziółkowska Jadwiga - 115 Mróz Franc., bcz zaw. 
Sadowski Stan., post. P.P. krawcowa Bartkowska A., wdow.1 
Szupryczyński Jan, bez 102 Skowronek Paw., przed- Kruszyński Bwn., rob. 
7.awodu sięb. budowI. Rutlwwska Anast. biu- 
Wiśniewski Jan, robotnik Skowronek Zygm., mur. ralistka 
95/97 Tack Adolf, llond. kol. Rutkowski Fr., mu arz 
Byliński Franc., murarz o d u I. W y b i c k i e g o Rutkowski Willi., mur. 
Dębecki Alf., urz. Star. 103/105 Motyczyński Konst., 116 Adamsld Stan., dorożko 
.Jastrzębsld Stan., robotno robotnill 117 Rutkowski Julj., palacL 
Zagórski Alojzy, robotno 104 Dombrowska l\'h\ria, bez Rutkowsłla Klara, \'Ob. 
96 Błażejewicz Teof., kupiec zawodu Rutkowska Marta, rob. 
BeSL.CzYllska Fr" biural. 107 Weinerowski Teofil, do- Witkowski Aleks., mur. 
Beszczyński Franc., rob. r07karz 118 Czuliński Konst., z.lIdad 
BeszczYlls1d Stan., rob. Dylewski J.m, robotno ogrodn. 
Beszczyńsld Wład., rob. Kamiński Ant., robotnik Adamsld Aleks., rob. 
Chojnacka Anna, robotno Kamillski Jan, robotnik Malinowski Whld.. rob. 
Czcchumska Wer., krawc. Kamillska Józ., robotno Nehring Aleks., mularz 
Duschke Małg., krawcowa Kamińsll>1 Kat., wdowa Piątek Jan, stra:i'. po/.. 
Duschlle Wilhelm., wdowo Kamińsl.	
			

/Pomorze_005_07_254_0001.djvu

			Ul. Szosa Chełmińska 


Ul. Szosa Chełmińska 


Szczypiliska Pclagja, bez 
zdwodll 
WankiewicL. Ant., wdow.. 
li.. 121 Szynmnkiewic7 Jan, 
dorożkan: 
Szymankiewicz Hel., biu- 
r.\listlm 
120 Wyrczcflski Stan., I.up. i 
Piel ach M.u'j., kupiec 
Dcmbo\Jski Shlll., post. 
Polidi Paflstw. 
Dcmbo\JsllU Mm'j.. biu- 
\'L\list\,a 
J(rawcL.yr-'ski J.m, rob. 
Ryzenlw Michał, \11'70. 
wojsk 
Sonto\Vski Fryd., piekau 
Sontowsld F ryd., rob. 
Sontowska H., szwaczka 
Stala ł.ucian, kapihlll 
Sl.,sz.\k l\'h\rj., robotnica I 
Zbiet'<\lłowski Wł., urz. 
wojsk 
123 125 Kuflcwsld I
u., um\. 
Nclke Ant., rubotnil. 
Romano" sld Stan., Lołn. 
SLcL.ypicl-łsk.\ Roz., rob. 
SL.czypieńska Rozalia- 
wdowa 
Witkowsld MateusL., rob. 
Dolccl,i Maks, robotnik 
123., Kuf1c\Vski Ign., Chd- 
miilsl,a szosa 123;25 
\dmuski BoI., robotnik 
Zielińslia Joanna. wdowa 
ZieJil-łska Roz., robotnica 
127 .larogros1': Teofil, \'Oh. 
Jarogl'os7. Genow., l-iur. 
Kamińshi Antoni, rob. 
Kamińska Bron., posług. 
Kamiński Jan, robotnik 
Padz Bronisł., robotnik 
I.iscwska Marja, robotno 
Marszałkowska Mar;an- 
na, robotnica 
[vi a rsza łkow ski Szy mon, 
robotnik 
\X1ięckowski Franc., rob. 
131 Bartkowski Teodor, h.m- 
dlarz bydła 
Baranowska 
wdowa 


132 Starosta Franciszek, l
 l17 
Chodkiewicza 6 
Ziegler Józef, ogrodnik 
133 Preuss Tomasz, bez zaw. 
135 MeIler Józ., bez zaw. 
Karłowsld Wojc., rob. 
Szamke Anton.. wdowa 
Szamkc Bron., robotuik 
SL.amke Mar;a, robotnica 
Szymańslla Ant.. wdowa 
137 Milewski Józ.. st. rder. 
Wojew. 
138 Maćkowski Slan.. 1.0\\.\1 
Maćkowsld Br., tokarz 
139 Pluciński Winc., robotno I 
Biznikow Aleks., stolarz 
Lampert Piotr, stolarz 
Leskiewicz Bor., m"hlrz 
Nazarow Jan, malarz 
Wiśniewski Stan., rob. 
140 Szczepanl.iewicz Jan, hI- 
picer 
141 Wardjłliński Wł., kupicc 
Kosobucki Franc., rob. 
K,,
iat1{Qwski Fr., rob. 
Muszytowski Ludw., roh 
Piotrowicz Józ., Illuran 
Sosnowski Marian, rob. 
Wardalińsl.a Hel., książko 
Weretycki Tom., rob. 
142 Romatowski Józ., rob. 
Dembieński Ign., \"Ob. 
Gościński Franc., rob. 
Mroczl[owski Jan, rob. 
l43 Zielińsld Wład., robolII. ' 
Br.\szkiewicz Stan., pa- I 
lacz 
Zieliński Ludw., robotno 
144 Brzeski Fr., pom. poczt. 
Brzeska Marja, biural. 
Clemcns Bem., robotnik 
Clemens Tom.. robotnik 
Kańczewsld Leon, stra- 
żak poż. 
Klafczyńska Katarz., bez 
zawodu 
Wi1iński J"n, robotnik 
1<15 Kurowski Jan, rzeżnik 
Kuzniecow Aleks., tech- 
Marjanna, nik 
I 146 Jeziorski Leon, robotnik 


P.nvlikowsld Jan, doroL- 
karz 
Donishlwsl.i Jan, be/. za- 
wodu 
IJrą;.kowski Aleks.. rob. 
Pawlikowski M'lksymilj., 
wożnica 
RlIchlewska Wal., wdowo 
148 WojciechowHld Stefółn, 
radca Wojew. 
Jażd.i:ewska Dom., cosp. 
149 Jeziorski Jan, urz. bówk. 
Lipiflsld Maleusz, rob. 
150 Wojciechowski Tomasz, 
rolnik 
Woiciechowski Jan., 0- 
I!roclnik 
Rohacld Beru., robotnik 
Bohacki Fr.111c., rob. 
Lewandowski Fel., stoI. 
l\1ikołajewski AnastaL.Y, 
I.rawiec 
Mikołaiewski Stan., roh. 
PawłosL.ewl;ka W"lenty- 
na, kwiacidrl.a 
Wizc K:ttarz., bez 7ółjęC. 
151 J("uszewsk" Paulin", bez 
zawodu 
Dawidowski ,Jan, JłH\S7. 
liolej. 
Ehlcrt Jau, robotnil. 
Kruszewska Anna, szwa- 
czkół 
Krllszewsl,u Wikt., kraw- 
co\\=a 
Kruszc\,'sl.i Wiad., I"Oh 
I'rcllss Teodor, roboln. 
Borlw\Vsld Fclil.s, rob. 
Dzic\
iąt1.owski Antoni, 
I.owal 
Jankowski Fromc., lOb. 
Kwiatkowski 1301., roh. 
Morawski AnI., IwłodL. 
Olszewski Franc., rob. 
Pl"ellSS Ludwik, l.r.l\viec 
Tuliclziflski P..weł, rob 
Wasilewski Stan., rob. 
Zalewska Franc., wdow.. 
Trolwk.. Łukasz, roboln. 
V ollmlóuUl P.IUI., Ni.:mcy 
GOl"zko\Vski Adam, rob. 


.  


152 


153 


15"1 


GRAND CAFE I 
WŁAŚĆ:, JÓZ. GABRIELE
ICZ 
fEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


- 


- 


- 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie Koncert artystyczny. 


III. 9 


129 


...I
		

/Pomorze_005_07_255_0001.djvu

			Ul. Szosa Chełmińska 


Ul. Wałdowska 


Od ul. Koniuchy 
159 Smoliński Stanisław, ul. 
Chełm. szosa l. 96 o d P I a c u Św. K a t a- 
Cicrnicka Marta, b. zaj. 
Górecka Hel., służąc,. r z y n y. 
Grzelecka Józ., bez za;. Skarb wojskowy 
Lenc Antoni, robotnill Berbecki Leon, gen. bryg. 
RusL. Paulina. wdowa Berbecka Zofja, nauczyc. 
Syrocki Ant., bez za;ęc. Kwiatkowska Jadwiga, u- 
161/63 Dobroszewski Juljan. rzędniczka wojskowa 
robotnik Sierpniak Jan, rolnik 
Lenz Franc., handhlrz 4 Magistrat m. Torunia 
165 Sichau August, robotnik Czepczyńska Fr., b. zaw. o d D w o l' c a T o l' U ń - 
Cyrankowski Jan, rob. Gzińska Elżb., bez zaw. M o k r e. 
Lau Herta, biuralistkI!. Heinrich M.. bez zawodu 
Mąka Wine., robotnik Klosińska Kat., bez zaw. 7 Wojciechowski J., rolna, 
Wiśniewski Jan, robotno Knopp Konst., bez zaw. 9 Kriiger Aug., rolnik 
Zalewsld Kazirn., ćlusarz Karwińsk,t Marj., b. zaw. 10 Lange Amalja, wdowa 
Ziółkowska Roz., rob. Kopińska Marj.. bez zaw. Held Sergj., litograf 
171/71 a Kuflewski Maksym., Lewicka Franc., bez zaw. Jankowska Hel., stenotyp. 
murarz Marszewska Fr., bez zaw. Lewandowski Piotr, rob. 
Jurldewicz Zuz., wdowa Neubauer Ant., bez zaw. Lisowski Józef, biuralista 
OlsL.ewski Konst., rob. Okroczyńska Fr., b. zaw. Modi.yński Jan, lI1ulan 
Ostrowski J.m, robotno Orłowska Mich., bez zaw. Riese Ant., bez zawodu 
Ruchlewski Ant, rob. Paczyńska Tekhl, b. zaw. Zieliński Wikt., funkc. kol. 
.-......:.
-.-...:----.::----....:.
 ..- --- 


 -- -- ----a.:.. 

 ST KAŁAMA T S ' V I FARTUCH't. ROBÓTKI, ARTYKUŁY f 
'1 . J j l'\. , ZAKOPIAŃSKIE, ŻURNALE Af(jn. I 
8 · 
II!I TORUŃ 
S/.;EROKA 1,. AnR. TEL. E S K A L A M. 
j 1 
12
---c';
 -- --_ ---.": -- -.. --- ---.;-
----.-::---.-::
. 


Gorzkowska Marta - 
szwaczka 
Kamiński BoI.. robotni)" 
Kamińsld Jan, wbotnil. 
Kamińska Wal., robotno 
Lewando¥łski Alel[sand., 
funkcjo kolej. 
Marks Antoni. robotnik 
,vlieszkał.1 1\1arjan, pOlU. 
h.mdlowy 
Satłkowski Ant., powro- 
żnik 
155 Winiardd Fr., brukarz 
Sie\Ilieniecki Leon, rob. 
157 Nagorzycld Waci, rzeżn. 
Lempski Szymon, rob. 
Lewandowski J6z., rob. 
W ojciechowsld Tcodor. 
robotnik 
15t> Ncske Jerzy, bez zaw. 
Gruniewiez Henr., rob. 
Gnmiewicz Marc., szcwc 
Jmlkowski Ign., robotnik 
Kalinowski Franc., rob. 
Odrowsld Franc., rob. 
Sobociiiski Jan, robotno 


130 


SlIIuowski Leon, b. zai. 
Zicliliski Holesl., stohlrz 
172 Dickmann Maks, restaur. 
Danowsld J.m, ślusarz 
FlaczYliska Jadw., wdow 
Jabloński Józef, ślusarz 
Lisewslm Józefa, robotno 
Lisewska Marhl, robotn 
J\'lich	
			

/Pomorze_005_07_256_0001.djvu

			Ul. Wałdowska 


b 


11 Wnorowski Józef, b. zaw. 
- Ciesielski Franc., robotno 
Eichhorst Adam, robotnik 
Głowiński IJ!nacy, robtnik 
Głowiński Ign., blacharz 
Wejszewska Fr., wdowa 
Wejsz"wska Lenie, rob. 
12 B1eck Maksym., rzeżnik 
Gosse F ryd., robotnik 
Kamińska Anna, wdowa 
Połczyński Szczep., rob. 
Redmerski Józef, koło dz. 
Tarasińska Elżb., b. zaw. 
Wiśniewski F., zWr. kol. 
Zieliński Wł., funkc. kol. 
15 Miazuch Karol, Berlin 
Grabowski Bern., robotno 
Helt Wilh., handl. bydł. 
Jędrzejewski B., bez zaw. 
Rezmer Andrzej, robotnik 
Rezmer Feliks, robotnik 
Rezmer Wanda, robotno 
Pachutko Sergiej, ślusarz 
Skibniewski Emil, rob. 
Thiel Piotr, robotnik 
Walter Aug., robotnik 
17 Kasprzewski Fr., handl. 
Chantkowski Jan, robotno 
Kolankowski Fel., rob. 
Pitrowski Jan, ślusarz 
Roszak Antoni, robotnik 
Zdrojewski KI., masz. kol. 
Zieliński Jan, robotnik 
19 Wojciechowska Rozalja, 
bez zawodu 
Bajuk WIad., masz. kol. 
Grześkowiak Ant., rob. 
Jagielski Michał, robotnik 
Konklewski Fr., bez zaw. 
Modzyński K., funkc. kol. 
Roszak Antoni, robotnik 
Sżendowska Anast., rob. 
WęgIer Jan, robotnik 
Wojciechowski Fr., cieśla 
21 Krupiński Apolinary, Cie- 
chocinek 
Cyrankowski J., str. poż. 
Dąbrowski Teod., maszyn. 
Dopslaff Maks, agent 
Drążkowska M., b. zaw. 
Drygaiski Wład., stolarz 
Krauze Jan, robotnik 
Lewandowski Wł., rob.  


Lewandowska Z., robotno 
Paszko Jan, maszyn. kol. 
Ruhler Joanna, bez zaw. 
Skomski Stan., robotnik 
Szmidt Maks., ślusarz 
Szylman J.m, dekarz 
Ulaszewski D., funkc. kol. 
Ula szewski Wład., funk- 
cjonarjusz kolei. 
Wensierska Aniela, rob. 
11 a Krupiliski Ap., Ciecho- 
cinek 
Cyrankowski Józef, rob. 
Cywiński Franc., robotno 
Fengier Jan, robotnik 
Gos Andrzej, [unkc. kol. 
Graczyk Piotr, robotnik 
Kaczmarek Stan., rob. 
Kruszewska Wal., robotno 
Leszczyński J., post. P. P. 
Lewandowski Anast., rob. 
Lewandowski Wł., pom. 
maszyn. kol. 
Nalenz Franc., robotnik 
Nalenz Franc., str. poż. 
Stachowski T., funkc. kol. 
Wargin Jan, młynarz 
Wieczorek Paul., wdowa 
Wiśniewski A., kołodziej 
?:ł Krupiński Apolinary, Cie- 
chocinek 
Kujawski B., funkc. kol. 
Ługiewicz B., [unkc. P. P. 
Olewiński Ign., robotnik 
Szlagowska G., wdowa 
Urbaniak Anna, wdowa 
Wiewiórowsld M., rob. 
Wiśniewski Wł., szewc 
Zółkowski Józef, robotnik 
15 Skarb Państwa 
Szpital Dobrego Pasterza 
Brajer Tekla, zakonnica 
Boińska Kat., zakonnica 
Boińska Kaz., zakonnica 
Bugajewska Cec., zakonno 
Hinz Gertruda, zakonnica 
Jędrzejewska M., zakonno 
Kwiatkowska KI., zakonno 
Kurek Kat., zakonnica 
Kołakowska A., zakonno 
Lisowska Em., biuralistka 
Lapka Aniela, zakonnica 
Ma!.1 Hel., zalwnnica 


Ul. Wały 


- - 
- - - 
Młynarczyk St., zakonno 
Osiilska Roz., zakonnica 
Ratajczak Apol., zakonn 
l{ckowska M., zakonnica 
Rezmerówna S., zakonno 
Springer Kat., zakonnica 
Stanisławska Z., :Lakonn 
Stefańska KI., zakonnica 
Wendlandt Maria, ł..IkOIIIl. 
WitkowsIla Em., zakonno 
Wodna Józ., 7a!wIInica 
Zarembjanka H.. zakonno 
27 Bleck Maksym., ul. Wal- 
do wsk a 12 
Stajnia i wozownia 
?o5 a Chyła Jan, st. majster 
wojskowy 
Barański Aleks., robotnil{ 
Roclawski B., funkc. kol. 
29 Szylman Stefan, dckar.l 
Humeniuk P., ślusar/. kol 
Orzeł Stan., robotnik 
Witkowski Ant., roboln. 
Od ul. Polnej. 
39 Perkowski Fr., ul. ł_uko- 
wa 8 
Zelaskowski Marc., rob. 
42 Gołembiewski Fr., rolnil, 
57 Kopczyński Piotr, rolnik 
Kiszewska Rcg., wdowa 
59 Stahnke Karol, rolnik 
65 Zittlau Otton, murarz 
Zittlau Adolf, tokarz 
67 Konert Emil, rolnik 
Konert Herman, rolnik 
69 Grot Franc., rolnik 
Bekter Anna, wdowa 
71 Fenske Karol, rolnik 


Ulica Wały. 
2 Skarb Państwa 
Starostwo Powiato\\ e 
Czarliński Adam, starost., 
Iwański Józef, szofer 
Karłowska M., gospodyni 
Stocki Jan, woźny 
Wawrzynkowskd Jadwi- 
ga, pokojowa 
3 Skarb Państwa 
Zakład Bakterjologiczny 


HURTOWNIA DRZEWA 
FELIKS KAUBE 


TORUŃ 


ŚW. KATARZYNY NR. 6. 
TELEFON NR. 550 i 326. 


- 


g* 


131 


.....
		

/Pomorze_005_07_257_0001.djvu

			Glówczyńska SI., wdowa 
Główczyńska Irena, urz. 
bankowa 
Gościńska Apol., wdowa 
Kumiński Tom., kupiec 
Kasprzycka M., nauczyc. 
Kiprowska Marja. urzędn. 
Kupczyk Edm.. kupiec 
Mollinówna Cz., biuralist. 
Odrzywolska Z., nauczyc. 
Podolakowa Marja, dcl. 
Kom. op. nad mł. 
Przekopowicz M., służ. 
Raczyński Edw., stolarz O d u I. K a z i m i e r z a 
Retmańska 1.., pokoiówka .J a g i e II o ń c z y k a. 
Siudzińska Helena, pom. y: 15 Skarb wojskowy 
asysl. poczl. Warsztaty 
Stachura Ant., kucharl18 
SLmydt Paweł, funkc. kol. Wi12 Kalicki Izydor, Rynek 
Szuman Wanda, wizyt. Nowomiejski 11 
h.'-Ir. S.:roln. Balcerowicz Kaz., kraw. 
J b Balcerowicz Ludw., kraw. 
o d u l. Sw. Jak ó b a. SzymeUenig óz., 1'0 . Bennich Karol, kupiec 
7 Palm Maks, kupiec Ciechanowska B., b. L.aw. 
l 5 Skarb wojskowy Tomaszewska Br., słuL. Ciechanowska Weronika, 
(Składnica opalowa) 8 Szwarc Konrad, ul. Byd- bez zawodu 
2'4 J'v\ehrlein Klara Marja. goska 50 Czuczewicz St., sekr. kol. 
wdowa Bieszk Kaz. Dr., Ksiądz Daranowski T., kapitalisla 
cwiklińska M., wdowa katech. gimn. Górski Leon, rzeżnik 
Dąbkowska Anast., służ. Bieszk Ag., naucz. gimn. Gracz Szczepan Dr., rad- 
Demski Wład., robotnik Błędzki Jan, nauczyciel ca Wojew., weteryn. 
Grabarck Stan., robotnik GliszczyńsKa M., kuchar. Grząbka Leon, stolarz 
.Jordan Br., pokojówka GoUe Lucyn'l, urz. wojsk. J.mowska Łucja, slużąca 
Jordan Wikt., kucharka Grabowski Sylw., ksiądL. Janowska Teof., służąca 
Kał"'lsiewicz Leok., służ. katech. gimn. Jankowska Wł., służąca 
ł\.onke Adam, emeryt Griitzmacher M., kupiec Karsznia Ant., pom. kup. 
Kościelak Józ.. służąca Hamerski Józef, urz. Pow. Kaźmierczak St., kupiec 
Kozielska Ter., wdowa Kasy Chorych Każmierska H., dentystl.a 
Peitsch Adolf, bez zaw. Kownacki Franc., kupiec Kliese Ant., bez zawodu 
Podlasiński J., kreślarz Łątkowska Marta, sluż. KnaLyńska Cz., nauczyc. 
Sikorski Fr., stolarz Uczewska M., służąca Kolodziejczak Anna. urz. 
Stendal Ida, bez zawodu Uegmann Em., biuralistka pocztowa 
Wojciechowski Cz., por. Lis Wanda, służąca Kobylski Br., szewc 
Wykrzykowski Juljan Mirowski BoI., cieśla Kolińska Hel., służąca 
budowniczy Miinnich Wiad., pułkown. Koester Antoni, fryzjer 
Zołtowski H., urz. bank. Komend. Obozu War. Kwaśniewski Franciszek, 
6 Schultz Emma, wdowa Miinnich Wład., emcryt sekr. Wojew. 
Ar.(hu
zkiewicL. Wacław, Porąskówna Zofja, służ. Lewandowski Jan, funkc. 
I,siążkowy Przekopowicz Hel., służ. kolejowy 
Andruszkiewicz Walerja, Rejmoniak Maria, właśc. Lorkowski Franc., szewc 
kupcowa składu kolonialncgo Lerkowski Józef, strót. 
B
rkowski WI., monte\" Sikorski Franc.. kupiec Maciejewski Br., funkcion. 
Chmiele\\ska H., b. zaw. Sinkowska Agn., b. zaw. kolejowy 
. .-.------------------
-----. 
l f T E 
'''
L 
""'RM 
 :R 
 Ń 
uc
m
KR: S K i l 
I J PRZYBORY DO KRAWIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU. \ 

 _ WYBÓR NRJWIĘKSZY. C E N Y NR:JNIŻSZE. . f 
B_____--
----___-----
-___--__--____. 


Ul. Wały 


Kaczyń.ki Stan. Dr., kier. 
Zakł. Bakt. 
Kaniecka Mart", służąca 
Krawczyk Stan., st. asyst. 
4 Skarb Państwa 
Wojsk. Areszt Dyscypl. 
Berendt Maksym., sierL. 
6 Magistrat m. Torunia 
Szkoła powl;zechna niem. 
8 10 Gmina Ewangelicka 
Kościół Ewangelicki 
O d ul. D o m i n i k a ń- 
s k i e i. 
- Skarb Państwa 
Gumowski Adolf, monter 
Gumowski Leon., koszar. 
Gumowski Paw cI, naucz. 


Ulica Warszawska 


1 n.) 

 


Ul. Warszawska 


Sinkowski St., ks. kape- 
hm wojsk. 
SL.eibe Artur, kupiec 
Szncider Franc., cicsla 
Szwarcwald Jan, emeryt 
Talcrr3. H., asyst. miejski 
'T3.tcrra Janina, nauczyc. 
gimnastyki 
Taterra Leok., naucz. \\lUZ. 
Tatcrra Paweł, inżynicr 
Wachlcl Ant.. wdowa 
Wiese Ant.. robotnik 


t 


- 


-
		

/Pomorze_005_07_258_0001.djvu

			Ul. Warszawska 


Maciejewska M.. krawc. 
Marks Cec., st. kancel. 
Sądu Pow. 
Marks Kat., wdowa 
j\\endra Wad., urz. poczt. 
J'.ianjura Ant., techn. dent. 
Nendza Karol. robotnik 
Nenc!za Wacław, robotnik 
Nichnerowicz Br., kraw. 
Nowacka Anast., wdowa 
Nowacki Leon, malarz 
Orłowski Wal., bez zaw. 
Padolski J., kupiec podr. 
Pomierska Wanda, wdow 
Pomierska W., wdowa 
Piórkowski Jan, sierżant 
Schab Teofil, urz. bank. 
aOhlanow
ki J., b. zaw. 
Sonnenberg Hel., służąca 
Schmidt Hel., praczka 
Skonieczny Fr., kupiec 
Tallar Józef, urz. wojsk. 
Telecka Zofja, bez zaw. 
Tłomiński Fel., sierż. szt. 
Uśpieński Sergjusz, właśc. 
prac. kołder 
\X1allenstein M., bez zaw. 
Warlik Michał, kucharz 
Welka Jan, ślusarz kol. 
\XTilczak Józ., urz. tclegr. 
Wj'erzchowski Fr., rob. 
Wierzchowska M., biura I. 
Wierzchowska Wł., biural. 
W 01ff Emil. kond. kolej. 
Wontorowski Fr., rob. 
Zientarska Franc., służ. 
Zdzieblowski Bem., pod- 
prokur. Sądu Pow. 
Żubkowski Wł., destylator 
14 BieIicki Fr., Warszawa 
K
mieńska Jad\viga, kier. 
P. T. Op. nad dziećmi 
Krenc Kaz., dyr. rabr. 
Laskowsili Ludw., rob. 
Matuszek Otton, major 
Marasiński Józ., kupiec 
Marasiński Leon, kupiec 
Nawrot Marja, b. zaw. 
Rudowska Gertr., b. zaw. 
Stefański Stanislaw, urz. 
bank. 
Stefański Stef., urz. bank. 
Strzelewicz Edm., kupiec 


Szulce Adolf, nauczyciel 
fwarda Józefa, służąca 
Winiarska Fr., portierka 
Zypner Maria, służąca 


Ulica Wiązowa 
o d u I. B a r t o s z a G ł 0- 
w a c k i e g o. 
l Panzram Maks.. kierown. 
szkoły niem. 
2 Starczewski M., kupiec 
Starczewski Ant., asyst. 
Wydz. Pow. 
3 Miłaszewski Józ., piekarz 
Andrzejewski M., robotno 
Ciesielski Józ., b. zaw. 
Krawiczyński Jan, rob. 
Kruszkowski Wł., rob. 
Pasała Stan., robotnik 
Ryło Jundziło Stan., urz. 
Rzymkowski Jan, urzędn. 
\X1ojew. 
Smarul Winc., maszynista 
UlanHewicz SI., książk. 
wojskowy 
Voss Jan, asyst. Wojew. 
4 Starczewski Marcin, ulica 
Wiązowa 2 
.r"nek Franc., murarz 
Potarski Franc., robotnik 
Trzciński Kom., szewc 
7iółkowski Józef, robotno 
Ziółkowski Wład., stolarL. 
5 Sochacki Michał, ul. Pod- 
górna 43 
Budzińsld Jan, szewc 
Kow.llski Jak., urz. Woj. 
Kowalski Jan, stolarz 
Mrowiński Paweł, tokarz 
Voss Fel., pom. kond. kol. 
6 Tomaszewski Jan Sos- 
nówka 
Bartoszyńska J., wdowa 
Dybowsld Alojzy, robotno 
Dybowska Mon., robotno 
Grzeszkiewicz Jan, rob. 
Gumowska Aniela, rob. 
Marcinkowski Fr., rob. 
Melnik Jan, krawiec 
Popiółkowska R., b. zaw. 
Wiśniewska Józ., wdowa 


Ul. Wiązowa 


- - - 
- - - 
Zelter Szymon, robotnil{ 
lurawski Ant., podurzęd- 
nik telegr. 
O d u I. P o d gór n c j. 
7 Neumann Gottfried, rob. 
Berg Małg., posługaczka 
Neumann Paweł, cieśla 
Stachowiak Józef, rob. 
Strasburger A., szwacz ha 
8 Tylicki Bolesł" ul. Gru- 
dziądzka 93 
Wikarski Józef, rzeźnik 
Zarembski A, pom. rzeżn. 
Q WardaIińska Hel., wdo\,a 
Bąkowski Wal., stolarz 
Kowalska Kuneg., wdowa 
Krawczyński Maks., rob. 
Michalski Józef, robotnik 
Sarnowski Ignacy, rob. 
Wardalińslla H., szwaczka 
WardaIiński Jan, pomocno 
handlowy 
10 Lange Erdmann, destylat. 
Jankowska Zofja, rob. 
Lange August, bez zaw. 
Priebe Marja, wdowa 
I'lacierzyński Konst., rob. 
Milewski Walerjan, rob. 
Nodzyński Marjan, por. 
Nowak Wikt., służąca 
Rohde Henr., wdowa 
Sarnowski Franc., rob. 
12 Hauke Marja, wdowa 
Dictmer Frvderyk, rob. 
Thoms August, robotnik 
13 Kukuk Marj., wdowa, ul. 
Wiązowa 15 
Bartoszyński Leon., rob. 
Beszczyński Józef. rob. 
DL.iałdowska Aug., rob. 
Gilgenas Julj.. wdowa 
J.mkowski Adam, rob. 
Jasińska Marja ,robotnica 
Kalwasińska Julj., wdowa 
Każmierska Ewa, robotno 
Keszkowski Wład., rob. 
Lewicka Julj., wdowa 
Mańkiewicz Bron., rob. 
Sikorska Aniela, wdowa 
Sikorski Wiktor, robotno 
Steigmann Edm., robotnik 
Steigmann Magd., wdowa 


) 


GRAND CAFE 
WŁAśt. JÓZ. GABRIELEWICZ 
fEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie Koncert artystyczny. 


- 


133 


....i
		

/Pomorze_005_07_259_0001.djvu

			Ul. Wiązowa 


Ul. Wielkie Garba ry 
12 Gerson Gustaw i Ska. 
ul. Krzyżacka 5 
Hansel K., prokur. bani" 


Stcigmann Zygl11., robotno "-I Ehlert Karol. robotnik 
S\\ ictajski Franc., robotno I Grabowski .Jan, stolarz 
Szcffler Joanna, wdowa Kripka Selig, bez zawodu 
SL.pringlewski Wł., rob. Miecznikowska Eug., służ. 
Tatarkowski Andrzej, rob. Twardoch Jan, ślusarz O d u l. K l' Z Y ż a c k i c j. 
Tatarkowska Ant., rob. Wiśniewski Franc., rob. 14 Popławski Whld.. bez 
Wiśniewska Józ., rob. Wiorowska Br., modmar. zawodu 
Wilczewski Piotr, robotno Wiorowska Marj., sklep. Grenda Jan, krawiec 
Witkowski Bron., robotno Wiorowski WIad., rob. Jankowski Jan, krawiec 
Witkowski Jan, robotnik 19 Warzocha Jan, rolnik Reksicz Marj., wdowa 
Zelasek Ludw., kataryn. Watukanis Józefa, wdowa Sikorska Wanda, służąca 
H Adamski Winc.. dorożk. 
15 Kukuk Marj., wdowa 20 Lewandowski Stanisław, Zakrzewski Alfons, tcch. 
Pliszczyński Jan, b. zaw. ul. Wiązowa 18 nik aptek. 
16 Pikies Marja, wdowa Andrzejewski R., ogrodn. Zakrzewska Paul., b. za- 
Barczewicz Wiktor, rob. Falikowska Marta, rob. wodu 
Cegielski Sylw., sierżant Jabłońska Roz., wdowa 13/15 Kumicki Wikt., blach. 
Czarnecki Jan, piekarz Jabłońska Marja, robotno Brewka Fr., agent handl. 
Janiszewski Ant., kowal Jabłońska Zofja, robotno Barschnick M., pianistka 
Janiszewska Hel., biural. Krajczewski Jan, robotno Bartz Edm., -1Jperator kin 
.Janiszewska Józ., biural. Liczmańsld Teodor, rob. Centek Franc., sierżant 
Jankowski Józef, liston. Schenkel Jakób, robotno Cyranko wsk i Jan, asyst. 
Maćkiewicz Br., bednarz Zalewska Wikt., wdowa miejski 
i\\1ynarek Stan., książko Zieliński Ant., robotnik Falkiewicz Elżb., krawc. 
Mrzvnkówna Mon., ste- 22 Sochala Wład., bez zaw. Hierowski Fr., drukarz 
notypistka Klamann Leon, robotnik Hierowski Fr., introligat. 
8il.k"ska Agata, wdowa Sadowski Jan, robotnih Hierowski Jan, introligal. 
NiI,lcwska Leok., biural. Stocki Jan, kowal Iwański Bolesław, rob. 
I'oczershi P.l\vcł, lek. we. Szyszkiewicz R., b. zaw. Iwańska Helena, biural. 
Lc:-yn. wojsk Żuchowski Bron., kond. Iwiński Stan., st. żandarm 
Swpryczyński Julj., rob. tramw. Jędrzejewska M., wdowa 
Troch Grzegorz, sierża'llt 24 Naftanici W., h.mdl. ryb. Kaczmarkiewicz Adam- 
Wicrzbowski T., drullarz Grużlewski Franc., rob. farbiarz 
Wilczy/iski Sew., szewc d o u I i c y L e I e w c I a. Kaplińska SI., bez za". 
ZięLarska Hal., robotnica Kiełkowska M.. krawc. 
Zieliliski Jan, robotnik Kowalczykiewicz Stanisł., 
Zieli/Iski Maks., stolarz Ulica Wielkie Garbary nauczycielka 
17 Kuhuk Mari., ul. Wiązo- o d u I. P i e r n i kar S k i.e.j. Lewandowski Franciszck, 
wa 15 łunkc. kolcjowy 
Bogdański Alcks., murarz 11 Bijałdowa Wal., wdowa Lewandowski Stanisław, 
Brozdowsld Ant., szewc Demski Stan., bez zaw. posterunk. P. P. 
Dvbowska Wikt., rob. Gelge Flor., bez zaw. Lewandowska W., rob. 
Kalinowski Jan, robotnik Głowiński Rom., robotno Mdrciniak Michał, ślusarz 
T.l'szczyńsld Winc., rob. Grelewicz Marj., wdowa Meyer Adolf, robotnik 
l\ląkowski Marjan, rob. Grelewicz P., palacz kol. Piotrowski Wł., szewc 
Puc Marj., wdowa Groszewski Jan, robotno Płoszaj Franc.. siertant 
Puc Mat., robotnik KindeI Ernest, krawiec Pucołowski BoI., stołowy 
1:1 I e,,,mdowski St., kowal Kołlwwski Kaz.. szcwc Schmidt Franc., wdowa 
Beszczyńska Cec., wdowa Kornowska J., wdowa Strom Bern.. ogrodnik 
Hcszczyński Franc.. rob. Pasińska Ant., wdowa Strom Feliks, registrator 
Beszczyńska Fr., robotno Piątkowski Jan, kołodL.. Sądu Pow. 
Beszczyński Józef, rob. Sobczak Br., bez zaw. Strom Wer., wdowa 
DOl11,łchowski J.m. rob. Warz yc Paweł, robotn ik Szub rych Stefan, biural. 
l STEF ANKAWiAJS K I
 

- s:
 
;;- r 
) WYB ÓR NAJWIĘKSZY . __ ( 
. ------ _ - -- .....---. _ r- ..- r- __ ........-.-....--... _ ,- r-__ .  


TORUŃ UL. 
I1DRES TELEGRf\F.: 
KORONKI, OBSRDY, WSTf\ŻKI, 
.... .... __ CENY N 1\ J N l Ż S Z E. 


13
 


L 


- 


-
		

/Pomorze_005_07_260_0001.djvu

			Ul. Wielkie Garbary 


Szulc Bron., podporuczn. 
Wirth Paulina, służąca 
16 Dietrich Georg, ul. Kró- 
lowej Jadwigi 7 
Sldad żelaza 
17 Magistrat m. Torunia 
Poradn. dla matek i kuch- 
nia mleczna Pom. Tow. 
Op. nad dziećmi 
18 Thober Marta, b. zdwodu 
Franke Wojc., litograf 
Jagodziński Bernard, asy- 
stent miejski 
Jagodziński Filip, mural'z 
Jagodziński Fr., urz. Woj. 
Junker Fr., funkc. kol. 
Kosemund Luize, gospodo 
Mroczkowska Laura 
stręczarlla 
Schiller Agn.. stenotyp. 
Schiller Franc., malarz 
Thober Karol, architekt 
Wasilewski Józef, książko 
luchowski Jan, stróż woj- 
skowy 
Zuchowski Franc., slusarz 
luchowska Leok., krawc. 
luchowski Wł., funkc. kol. 
19 Magistrat m. Torunia 
Gimnazjum żeńskie 
Drwęski Piotr, wożny 
Wiligalska Marja, służ. 
20 .Jaworski Fr., ul. Szero- 
ka l. 9 
Bachorska Hel., służąca 
Dąbrowski Wł., lwłodzid 
Dr7.ewódzka Roz., służ. 
Dudek Herm., muzykant 
Dudek Maks., muzykant 
Gierszewski Fr., restaur. 
Janiszewska Hel., służąca 
Macikowska W., b. zaw. I 
Malicki Stan., kupiec 

owakowski Ant., kond. 
kolejowy 
Nowakowski Ign., stołowy 
Nowakowski Jan, szofer 
Penzel Rafał, fabr, kapel. 
Piskorski Br., sI. przod. 
Pol. Państw. 
Szczepański Jan, piekarz 
Szymański Br., urz. Woj. 


Tokarski Franc., ślusarz 
Zieliński St., urz. Woj ew. 
O d u I. K l' Ó I. J a d w i g i. 
21 Schmidt Marcin, ul. Pan- 
ny Marji 7 
Ciechomski Tad., robotno 
Drumowicz Marj.. wdowa 
Griinder Elżb.. krawcowa 
Kaczmarkiewicz Irena - 
właśc. księgarni 
Kłein Grzegorz, robotnik 
Klein Marja, robotnica 
Kozłowski Bron., biural. 
KrywaIska Kat., b. zaw. 
Nadrasik Jan, wożny miej. 
Nadrasik Stef., komornik 
miejski 
Opałka Aug., robotnica 
Seidel Klara, robotnica 
Studnicka M., bez zaw. 
Szymańska Julj., wdowa 
22 Gierszewski Franciszek, 
ul. Królowej Jadwigi 7 
Wejście boczne do domu 
przy ul. Kr. Jadwigi 11 
23 Górecki Rom., Oborowo 
Jackowski Cez., handlow. 
Januszewski Jan, b. zaw. 
Koncki Ludw., zegarm. 
Krug Hel., posługaczka 
Kurdecki Fr., handlow. 
Kurkowski BoI., robotnik 
Lipińska Hel., nauczyc. 
Mączkowski Br., handlowo 
Messingowa An., b. zaw. 
Miiller Ida, bez zawodu 
Olldewicz Leok., służąca 
Rcinl Bruno, handlowiec 
Sikorski Br., mechanik 
Uniatowski Józef, poste- 
runkowy P. P. 
Urbański Zygm., szewc 
Wendt Gertruda, SłUŻąCd 
Wiśniewska R., b. zaw. 
25 Sobocki Jan. ul. Bydgos- 
ka 
Gorn Gertruda, książh. 
Meyza Bern., kupiec 
Zieliński Albin, krawiec 
27 Wojciechowska Wład. 
ul. Przedzamcze 14 
loch Franc., kupiec 


Ul. Wielkie Garbary 


Michalski Ant., drukarz 
Michalski Godz., drukarz 
Michalski Marj., biuralistd 
Michalska W., urz. bank 
Pałecka Anast., hafciarka 
Pałecka Ksaw., wdowa 
Pieper Aleks., bez zaw. 
Pieper Julj., robotnik 
Pieper Marja, robotnica 
Szymańska M.. emerytka 
Wamka Fr., pom. kanc. 
Zawiłowski Leon., ślu- 
sarz kolejowy 
29 Wojciechowska WIad. - 
ul. Przedzamcze 14 
Kopacki Bernard, urzędn. 
Stow. Ubezp. 
Kubiak BoI., sekr. policji 
Labes Elżb., biuralistka 
Petersilge Aurelja, wdowa 
Plautz Klara, hafciarka 
31 Prauziński M., Przy Bra- 
mie Starotoruńsk. 1 
Ciszewski Stefan, kraw. 
Krupska M., szwaczka 
Kuczyński A., pom. hantlI. 
Mania Jan, kupiec 
Thrun Ant., przod. P. P. 
Zielińska Stan., słu/.ąca 
33 35 Czesław Buza, kupicc 
Bojanowski Ant., ur7ędn 
Ubezp. 
Bojanowsld Frdnc.. urz. 
Ubezp. 
Bojanowski Jan, ajcnt 
asekurac. 
Chojnacka Janina, książko 
Danlwwska M., Ilsią;){. 
Germak Emiljan nad- 
radca skarbu, naczelnik 
Urz. skarb. dla pod. 
Kubasikówna M.. książk. 
Malinowska Marta, służ. 
Mosakowski Witold, 111'7. 
w{;Jskowy 
P-zychocki Stanisław Dr.. 
major lekarz wojsil. 
Piotrowska SI., modystll<\ 
Ramczykmvska Wanda, 
dentystlw 
S.\ksówna Alnh\, książk 
Wojciechowski Ludwik, 
posterunk. P. P.  


TORUŃ 


HURTOWNIA DRZEWA 
FELIKS KAUBE 


ŚW, KATARZYNY NR. 6. 
TELEFON NR. 550 i 326. 


- 


135 


...oi
		

/Pomorze_005_07_261_0001.djvu

			UJ. Wielkie Garbary 


\VrÓblewslla Hel., biura!. 
\'hóblewski P., tapicer 
Lamojska .Janina, słuLąca 
Ziegenhals P., cukiernik 
labińska 1\'1., modystka 
d o LI l. P r z e d z a m c z e. 


Ul. Wielki R6w 


u l. G l' U d z i ą d z k i d. 
\Vcincrt Herm., Niemcy 
Pidrasiński F cI., murarz 
3 Lange Jan, rolnik 
5 Zeisler Emilja, wdowa 
Lange Ida, wdowa 
7 Grunwald Bruno, rolnik 
9 Chrzanowski Wł., ogrodn. 
Czarniecki Jan, kamien. 
Czarnecki Kaz., robotnik 
Etter Bron., bednarz 
Kowalsld Ant.. post. P. P. 
Michalak Ant., post. P. P. 
Michalowski W., biural. 


() ,I 


Ul. Winnica. 


r i1 a Tadrowski L., budown. 
Kaczanowska J., wdowa 
Kaczanowska Hel., rob. 
Kaczanowslla Wikt.. rob. 
Koniszewski Ign., robotno 
W amlm Feliks, rzcźnil< 
\Vamlm Konst., handlarka 
1,> Łukaszewski Józef, st. 
sekr. poczt. 
BielicId Al., funl	
			

/Pomorze_005_07_262_0001.djvu

			ł 


Ul. Winnica 


Ul. Wodna 


Wiliński BoI., funkc. kol. 
Wrzesiński Wł., robotnik 
27 Magistrat m. Torunia 
Ochronka 
Malinowska Fr., b. zaw. 
28 l'ar&oński Benj., sternik 
Dombrowski Wł., rob. 
Nalaslwwski Jan, rob. 
Strzelecki Józef, maryn. 
29 Kumińsld Franc., robotno 
Koniszewski Bron., rob. 
Kosińsld Franc., robotnik 
Pietrusiak Włodz., haw. 
Ziół1wwska Wikt., wdowa 
3u Redmerski Jan, rybal< 
Donarski Bem., biuralista 
Donarska Kar., wdowa 
Dymczyńsha Hel., rob. 
Dymczyńsl1. 
Ziclińsl	
			

/Pomorze_005_07_263_0001.djvu

			Ul. Wodna 


Ul. Wybickiego 


Jasiniecki Leon, ślusarz 
Karpińska M., bez zaw. 
Langowska Wal., wdowa 
Orłowski Franc., robotno 
Rcbajn Jan, urzędnik 
Rebain Stan., urz. kol. 
Sliwczyński Jan, robotnik 
T uładziński BoI., pluton. 
Wiśnicwsl{a A., wdowa 
Zydowicz Stanisł.. pom. 
zwrotnicz. kolei. 
31 "vlichalsld Kaz., ogrodnik 
Pruski Jan, ogrodnik 
Sróbka Juljan, bednarz 
32 Bronisz Konstanty, ulica 
Wodna 30 
Kowalsld Bern., bez zaw. 
Radziszewska A., wdowa 
Różańsl{i Józef, tokarz 
lelepiński Stan., robotno 
Od ul. Bartosza 
G ł o w a c k i e g O. 
34 Nowogórsld Piotr, Grę- 
bocin 
Grohs Hel.. sldepowa 
Grohs Walerja, wdowa 
Łulmszewsld Wł., b. zaw. 
tukaszewska Kat., właśc. 
sldadu kolonjaln. 
Saia Winc., funkc. kol. 

akwiński Mich.. pośrcdn. 
Sakwiński Stan., stolarz 
35 Klamann Piotr, Sępolno 
ScrożYlisJ.i Konrad, ko- 
mornik miejsld 
36 Brzozowski Bron., sel(r. 
pOl:zt. 
37 Szmidt Otto, murarz 
Bicbel Jadw., robotnica 
Dąbrowska M., bez zaw. 
Grzanl{a M"rja, robotno 
Podsiedlak K., formiarz 
Sochańska Wł., kra wc. 
Szmit Łmil. bez zawodu 
SL.warz Gust,lW, murarz 
\Vojnowslm M., robotno 


Banaszkiewicz Stanisła- 
wa, akuszerka 
Boldt Ant., nadstr. poż. 
Dolewska Mari., wdowa 
Ehlert Edw., rzeżnik 
Karasldewicz Em., wdowa 
Kirchherr Traug., ogrodn. 
Lendzion Franc., murarz 
Pasińsld Franc., dekarz 
Pawsld K., funkc. kol. 
Pruski Wal., post. P. P. 
40 lelek Józef, Rosgarty 
Chrząstlwwski Wł., stoI. 
Pulkowski Maks., dekarz 
Rygielsl{a Fr., krawcowa 
Smeja Reg., bez zawodu 
Szczypiórkowski Józef- 
siodlarz 
Tadrowski Fr., ślusarz 
Tadrowski Józef, murarz 
Virchowa Kat., krawcowa 
Wojciechowski Ant., rob. 
42 Pansegrau Ernest, b. zaw. 
Miiller Ema, robotnica 
Smiglewska St., kra wc. 
52 Cilski Jan, rolnik 


Dmochowsld M., b. zaw. 
Dudek Anna, służąca 
Mieszl{owska Ewa, służ. 
Pasternak Julj., służąca 
Płoszajsld Karol, major 
Skrochowska M., b. zaw. 
Sztykel Amelja, bona 
lakiej Aleks., pułkownil{ 
13 Skarb wojsl{owy 
Jundziłłówna J., urzędn. 
Jundziłłówna Reg., urz. 
de Latour Stpfan, Renerał 
brygady 
Kuć Maria, służąca 
Słabicki Hipolit, kapitan 
16 Brejsld Jan, Wojewoda 
Pomorski 
Brejsl{a Ludm., nauczyc. 
Hajdul{ Alcl{sy, zalwnnik 
Rutlwwska Anna, służąca 
Rutkowsl{a Wal., kuchar. 


r 
I 
I 


Ulica Wybickiego 
o d S z o s y C h e ł m i ń s k. 
2 Filipowicz Jan, Chełmno 
Kajzer Anna, wdowa 
Kajzer Reinh., ślusarz 
Kajzer Robert, sierżant 
3 \Xliśniewski Jan, bez za". 
Skarb wojslwwy 4 DalJ1rau Rob., ul. Św. Je- 
Stajnia forteczna 
rzego 58 
2 1 4 SI{arb wojslwwy Przeperski Jan, ogrodnik 
Stacja gołębi 5 Kobusińsld Fr., robotnil{ 
3/5 Magistrat m. Torunia Kobusiński Fr., murarz 
Związe1{ ewangelicki - Kobusiński Zygm., stolarz 
(Deutsches Heim) Kraśniewski Jan, robotno 
Barcz Jadwiga, praczka Nalaskowsl{i Ant., rob. 
Zatorski Fr., asyst. kol. Nowińsl{a Mari., robotno 
6 Skarb wojslwwy Rożyński Stan., robotnik 
Stajnia forteczna 6 Paraf ja Kościoła N. M. P. 
7,9 Thomas Herman, ulic. Chudziński BoI., b. zaw. 
Mickiewicza 7 Nowińsld Andstazy, Diis- 
Dekowski Andrzej, nad- seldorf 
zorca spichrza Felchnerowski Klemens, 
Dekowski BoI., posłaniec maszynista kolcjowy 
De/wwski Leon, wożny Kilanowska Elżb., szwacz. 
Dekowska Stan., robotno Kilanowski J., urz. wojsk. 
111 SI{arb wojskowy Kilanowski Leon, rzeźb. 
Alcks"ndrowicz Aleks., KHanowska Magd., wdowa 
major Przybyszewska A., biural. 
Bagrowska Jadw., służ. Przybyszewski Jan, rob. 
Bartelmus Józef, major Zach arek Br., sierżant 

 l ' S _e r. -
 /I- l - ' A -
 A 
- j ' 
:V I -- - 
AR T;CHJ'.-
OB

K I. : RTY ; 
H - - 1 
f\ I'-i IVI/-ł..J1 \I ZAIfOPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. 
I - - I I" LAY'rBÓRNAJ14/Ę K5Z'r. : 
r SZ
ł:oK
:'o'-
4
tE
KA
:M _. 00 0. 0 :.E No


JNI:
 i 


Od ul. Podgórncj. 
38 Kirchherr Aug., cieśla 
Banaszhiewicz St., rob. 


13t\ 


L 


Ulica Wola Zamkowa 


-
		

/Pomorze_005_07_264_0001.djvu

			Ul. Wybickiego 
8 Woźniak Ant., stolarz 
9 Nadolski Franc., doro:il<. 
11 Jacewicz Emil, ul. Konop- 
nickiei 15 
Kuflewski Fr., murarz 
Lang Ludw., sierżant 
Makowsld Józef, rob. 


o d ul. Ma ł a c h o w- 
s k i e g o. 
14 Finger Sam., bez zawodu 
15 .Iankowski Józ., robotno 
18 Karaszewski Łull., stolarz 
Grubiński Leon., b. zaw. 
Janowski Franc., robotno 
Kocimsld Marceli, rob. 
Osiński Wawrz., b. zaw. 
Sobolewski P., kołodziej 
Suligowski Ant., robotnik 
Wiciński Franc., rob. 
O d u l. Koł ł ąt a j a. 
24 Czajlwwski Jan, b. zaw. 
Czajkowska Pelagja, urz 
wojsl	
			

/Pomorze_005_07_265_0001.djvu

			Szmidt Wilh., rob. Ul. Wysoka 
Szmidt Wojciech, rob. 
52 Bom & Schiitze, ul. Gru- o d u I. S u k i e n n i c z e j. 
dziądzlla 97 . Skalski Jan, ul. Zeglar- 
Roeder Hel., sklepowa sim 27 
Roeder Marta, sklepowa Adamski Anloni, krawicc 
Roeder Walenty, robotnik Brede Marta, wdowa 
Kępa Aug., formiarz Dąbrowski Jan, biuralista 11 
Kępa Józef, formiarz Dembiński Jan, cukiernik 
53 lIozalwwski Bron., uhca Dembiński Józef, siodlarz 
Konopnickiej 13 .'ust Jan, ekspedjent 12 
Andrzejewsl	
			

/Pomorze_005_07_266_0001.djvu

			Ul. Żeglarska 


Strugala Winc., książk. 
Winkler Teod., służąca 
2 Mierzejcwski Br., właśc. 
hotclu 
Borowska Sabina, służąca 
Kuraczyk Kat., słuLąca 
\licrzejewsld SL.czepan- 
bez zawodu 
Silberstein Gust., b. zaw. 
Sznelling Szmul, reslaur. 
3 Szymańsld Ludw., sp edyt. 
Kopcrska Franc., służąca 
4 Duszyńsl	
			

/Pomorze_005_07_267_0001.djvu

			Ricoud, major franc. Ul. żółkiewskiel!o 
Zarzycki Bron., handlarz 
owocem o d D l' o g i T l' e p o s k i c.j. 
25 Chcłkowski St., Kutno 5 Griinn, Przemyśl 
Berger Leon Adam, wl. Diesing Anna, wdowa 
zakl. nauk. Duszyńsl	
			

/Pomorze_005_07_268_0001.djvu

			.J1. Ż ó łkiew s kłe g
 
Mączyńska Joanna, sluż. 
Orlowius Rud., insp. fabr. 
Szmidt Ernst, piekarz 
Zimmer Leon, stangret 


Ul. Żwirowa 
Niezaburlowana. 


Domy, leżące poza 
obrębem ulic: 


Nadleśnictwo Bielany. 
(Magistrat m.. Tonmia) 
Dębicki Fr., radca miejski 
Gerwazik Marja, służąca 
Kaczmarek St., pOili. leśn. 
Włódarczyk Anna, służ. 
Zieliński Wal., służący 
Ziółkowska Jad., gospodo 


Folwark Bielany. 
(Magistrat m. Torunia) 
Kowalski Bron., robotnik 
Witkowsl	
			

/Pomorze_005_07_269_0001.djvu

			r 


Dworzec Główny 
Kryszak Ant., funkc. kol. 
MuszYliski Fr., urz. 1<01. 
Onisk Polikarp, ślusarz 
Szla ski Lucjan, palacz 
Tymer Antoni, urzędnik 
\XI oiciechowski Władysł.. 
urzędnik kolejowy 
Dom kolejowy 
Beyer Jakób, funkc. kol. 
Soroch F eliJ.s, fUl1kc. lwI. 
Nadzór toru I. 
Kirsch SteL urz. kolej. ----- -- -- 
--  


Zieleniec 


- Kolcjowa budlla strażni- 
cza Nr. 231 
Wiśniewski Jan, funkCJo- 
narjusz kolejowy 
Dom familijny dla 
podurzędników 
Dąbrowski Józ., nadzorca 
toru 


Dworzec Szkolny. 


Skarb Państwa. 
Dom urzędowy 
Przyborski A., zaw. stacji 
Wieśniewsld Stan.. funkc. 
kolejowy 
Majewsld BoI., robotnik 
D o m l' e s t a u l' a c y i. 
Macierzyński B., kupiec 


Dworzec Mokre 
Skarb Państwa. 
Gmach dworcowy 
Gzowsku Anna, służąca 
Janicki Teodor, restaurat. 
Sobczal< Hel., bufetowa 
Zdrojewska Hel., służąca 
E 1< s p c d. t o war o w a 
Falińska Martd, służąca 
Maciejewski Józ., urzędn. 
Trzciński Sz., ładowniczy 
- Dom familijny I. 
Borzestowski Edwin, asy- 
stent Iwlejowy 
Hapka Jan, robotnil< 
Haplm Wł., podasyst. lwI. 
Norman Maksym., kontr. 
wagonów 
Tomaszęwska W., kra wc. 
Konkel Tom.. asyst. kol. 
Tomaszewsld AUr., szewc 
Wachowiak Zen., książko 
Winnic ki L., adjunld kol. 
D o m f ił m i I i j n y Ił. 
Dorszewski Marian. POI11. 
zwrotnicz. 
Miiller Leon, zwrotniczy 
Trzosowski Al., biur. lwI. 
Saramka W., kontr. wag. 
Szielmann Ant., zwrotno 
Kolejowa budka strażni- 
cza Nr. 230 
Rychlewski Szcz., zwrotno 
Lotnisko, 
- Kolejowa budka strażni- 
cza Nr. 230 a I SI	
			

/Pomorze_005_07_270_0001.djvu

			Spis mieszkailców alfabetyczny. 


Abcr Jerzy, kupiec, Poniatowskicgo 3, tel. 19 
Ablewicz Aleksande.', bcz zaw., Rybaki 59 
-- Józef, porucznik, Rybaki 59 
Abramowicz Jerzy, kapitan, Bydgosl{a li\) 
Achtabowski Antoni, plutonowy, Mickiewi- 
CL.a 118 d 
Achtabowsld Józef, robotn., j\\icldewicza 111 
Achtowa Marcela, nauczyc. Sem., Klono- 
wicza 43 
i\ckcrmann Agnieszka, lillpcowa, Rybald 7 
AJaczak .Jan, robotnik, Sw. Ducha 7/9 
Adam Maksynli1jan, funkcjon. poczt. Szosa 
Chcłmil\ska 29 
'\damczak Kat., wdowa, Bydgoska 108 
Adamczewski BoI., pruczn., Mickiewicza 101 
_ Gabriel, zegarmistrz, Fosa Staromicjska 4 
i\damell Tomasz, urzędn. Kur. Szlwln., Mic- 
I{iewicza 101 
Adamldewicz Wład., szewc, Sw. Jerzego 73 
t\ddmowicz Mieczysław, por. mar., l>\ickie- 
wic.la 138 
Adamowski Franciszek, poster. I>. P., SW. 
Ducha 6/10 
Adamsl	
			

/Pomorze_005_07_271_0001.djvu

			""""" 


--..- 


Ambroszkiewicz 


Arkuszewski 


Ambroszkicwicz Karol, lekarz dent., Szero- Antkowiak Józef, sekr. Wojew., Sienkie- 
Im 17, tel. 548 wicza 21 
Amernik Feliks, b. zaw., Kochanowskiel!o 14 Antoniewicz Jadw., gospodyni, Krzyżacka 3 
Amkiewicz Antoni, stolarz, Podgórna 34 a - Paulina, naucz., Konopnickiej 15 
Anbuhl Bernard, kier. bank., Chełmińska 17 Antoszewicz Włodzim., dyr. Tow. Technotor, 
Anders Cecylja, wdowa, Bart. Głowack. 6 Bydgoska 10, tel. 215 
Andersen Robert, urzędnik Kur. Szkoln., Antoszewska Anna, kapitalistka, Rybaki 17 
Konopnickiej 29 Antoszewski Feliks. nadkom. P. P.. Byd- 
Anderson Matylda, bona, Chełmińska 5 goska 37 
Andrzejczak, asystent poczt., Lubicka 47 a Anusiak Jan, robotnik, Winnica 25 
Andrelcwska Tekla, służąca, Sw. Ducha 11 - Józef, robotnik, Winnica 25 
I\ndruszkiewicz Alojzy, pom. telegr., Bro- - Teofil, krawiec, Kopernika 35 
warna 9 Anuszewska Marta. prasowaczka, Sienkie- 
Agnieszka, wdowa, Pod Dębową Górą 5 wic za 19 
Gertruda, biuralistka, Browarna 9 Apelt Antonina, wdowa, Zeglarska 21 
Kazimierz, robotnik, Podgórna 15 - Antonina, bez zaw., Franciszkańska 10 
- Ida, bez zawodu, Franciszkańska 10 
Marja, wdowa, Koszarowa 38 
Stanisław, biuralista, Pod Dębową Górą 5 - Marja, posługaczka, Franciszkańska 18 
Teofil, kont. poczt., Podmurna 32 Apczyński Leopold, monter, Lubicka 30 
Wacław, książkowy, Warszawska 6 Araczewski Alojzy, uczeń ślusarski, Lele- 
Walerja, kupcowa, Warszawska 6 wela 34/36 
_ Wanda, krawcowa, Browarna 9 Bolesław, robotnik, Przy Rzeżni 27 
_. Wanda, robotnica, Koszarowa 38 Bronisław, kupiec, Szewska 26, tel. 370 
Jan, malarz, Kościuszki 51 
Andrzejczak Helena, służąca, Sienkiewicza 38 _ Maksymiljan, krawiec, Kościuszki 5 
i\ndrzejewski Adam, kapitan, Ignacego Da- _ Teodor, monter, Sukiennicza 4 
nielewskiego 5 Araczewska Leonarda, rob., Przy Rzcźni 27 1 
- Artur, rolnik, Krasiliskiego 114 _ Rozalja, służąca, Szeroka 20 
- Jan, funkc. kolei., Krasińskiego 114 _ Zofja, robotnica, Przy Rzeźni 27 
- Michał, robotnik, Wiązowa 3 Archutowski Feliks, robotnik, Fosa Staro- 
- Roman, ogrodnik, Wiązowa 20 miejska 4 
- Roman, ogrodnik, Wybickiego 53 Arczyński Alfons, wyw. P. P., Kościuszki 9 
Andrzejewska Marja, urzędn. sąd., Sienkie- _ Bron., krawiec, Pod Krzywą Wieżą 14 
wicza 18 _ Wojciech, st. post. P. P., Słowackiego 27 
- Teodora, biuralistka, Moniuszki 3 Arczyńska Brygida, wdowa, Grudziądzka 67 
- Walcrja, wdowa, Moniuszki 3 Ardanowska Anna, służąca, Kościuszki 42 
Angowska Klara, asyst. poczt., M. Garbary 8 Arechjan Jerzy, kanc. Sądu Pow., Klono- 
Angowski Józef, szewc, Małe Garbary 8 wicza 25 a 
Angusiak Fr., sekr. P. Okr. Szk., Prosta 30 _ Karapet, pułk. rez., Klonowicza 25 a 
Anielska Natalja, pokojówka, M. Garbary 16 _ Tatiana, stenotypistka, Klonowicza 25 a 
Anioł Franc., urz. P. P., Łazienna 24, tel. 445 Arendt Jan, zakrystjan, Plac Sw. Jana 4 
Annoitte Gaston, oficer franc., Mickiewi- _ Bronisława, służąca, Rynek Starom. 7 
cza 64 _ Leon, kupiec, Chełmińska 7 
Antczak Antoni, sekr. N. P. R., radny miej- _ Ludwika, urzędn. banku, Plac Sw. Jana 4 
ski, Mickiewicza 64 - Weronika, kupcowa, Lindego 6 
- Czesława, biuralistka, Browarna 4 Arnelt Adolf, robolnik, Koszarowa 35 
- Janina, biuralistka, Browarna 4 Arkusiewicz Stanisław, sędzia Sądu Apel., 
- Józef, szachmistrz, Bielańska 38 - Janina, nauczycielka, Konopnickiej 15 
- Józefa, handlarka, Browarna 4 - Wanda, urz. P. K. K. P., Konopnickiej 15 
- Kornelja, biuralistka, Browarna 4 Arkuszewski Bronisław, murarz, Łukowa 2 
- Stan., podmistrz budown., Kościuszki 26 - Jan, robotnik, żeglarska 6 
Antkicwicz Stanisłdwa, służ., Konopnickiej 13 - Leon, tokarz, Łukowa 2 
j--- s TEFAN----r	
			

/Pomorze_005_07_272_0001.djvu

			Arkuszewska Balicka 
Arku
zewska .Klara, biurali
tka, .Łuk owa -2 2 


ust YnCZak A;b: 
r
w., M :k iewicza 138 
Arnałt ArkadJusz, muzyk, Sredma 4 Augustyniak Bolesław robotnik Jana 01- 
Arndt Kunegunda, biuralistka, Lubicka 23 a brachta 3 ' , 
- Jan, ko
a
, Lub
ck
 2
 a - Józef, kupiec, Mickiewicza 108 
- Karl
I, clesla, MIckIewicza 20.. . Stanisław, robotnik, Jana Olbrachta 3 
- MarJ a , wdowa,. Rynek Staro!lueJskl 18 Stanisław, kelner, Jna Olbrachta 3 
Armknecht FrancIszek, robotmk, Bartosza Au te n rl ' eb Aleks b Z P d . 15 
Głowackiego 8/10 . ., e zaw., o murna 
J b t . k B t Gł I '.. 8 10 - Weromka, wdowa, Podmurna 15 
- an, 1'0 o m, ar. owac net;O I A t . b Ad b 'k B Gł 
Aromiszide Jan, kapitan, Klonowicza 42 u f/e . am, ro ot
I', ar!. owacll. 23 
Artienow Paweł krawiec Franciszkańska 11 - ranclszek, robotmk, Końcowa 6 
Artymow Pawei, krawie
, Mickiewicza 125 - Marta, 
obotnica, Końcowa 6 
Asmus Marja, bez zaw., Św. Katarzyny 9'11 Awakowskl Władysł., plutonowy, Plac Sw. 
_ Zygmunt, kupiec, Kopernika 37 Katarzyny 12/24 
Aswald Jadwiga, krawcowa, Mickiewicza 122 Aw
kuniowski Władysław, plutonO\.y, Plac 
Auda Józef, poster. P. P., Koszarowa 38 S\.. Katarzyny 12/24 
Auerbach Abraham, kupiec, Mickiewicza 5 Awłosiewicz Tekla, słuLąca. Bydgoska 35 a 


Baasner Franciszek, robotnik, Piastowska 9 
Babicka Maria, wdowa, Szewska l 
nabiuch Roman, przemysłowiec, Klonowi- 
cza 37, tel. 533 
Babst Franc., zegarmistrz, Sw, Katarzyny l 
Bac Piotr, dozorca domu, Krasińskiego 50 
Bacciarelli Wacława, własc. zakl. ogrodn., 
Wybickego 59 
Bach Maks, rzeżnik, Przy Rzeżni 59 
- Paweł, rzeżnik, Studzienna 11 
Bachorska Helena, służąca, W. Garbary 20 
Baczewicz Stan., handlarz, Różana 3 
Baczykowski Jan, bez zawodu, ŻeJ!larska 7 I 
- Ludwik, lek. wet., żeglarska 7 
Baczmański Józef, zaw. domu, Jęczmienna 6 
Badowska Balbina, służąca, Szczytna 211 
Badrowski Karol, robotnik, Podgórna 8 
Badura Stanisław, urzędn. bnk., Poniatow- 
skiego 5 
Baed
cker Karol, scieżka Szkolna 2 
Baehr Karol, emeryt, Kochanowskiego 8 
Bagiński Kazimierz, sI. ogrodnik miejski, 
Bydgoska 27 
- Roman, robotnik, Sw. Jakóba 15 
- Władysław, kupiec, Bydgoska 58 
Bagińska Anna, urzędn. P. P., Sw. Jakóba 15 
- Leokadja, wdowa, Św. Jakóba 15 
- Regina, masz
nistka, Bydgoska 90 
l3agnowska Pelagja, urzędn. wojskov.a, Jęcz- 
mienna 16 
Bagrowska Jadwiga, służąca, Wola Zamk. 11 


B. 


Baj Otto, robotnik, Mickiewicza 125 
Baiduszewska Marta, sklepO\, a, Małachow 
skiego 4 
Baidzianka Wiktorja, służąca, Klonowicza 30 
Bajer Adolf, bez zawodu, Grudziądzka 142 
- Fryderyk, bez zawodu, Sienkiewicz" 42 
- Ida, Franciszkańska 9 
- Jan, przetok. kolej., Jana Olbracht" 15 
- Jan, bez zawodu, Sienkiewicza 42 
- Karol, robotnik, Jana Olbracbta 15 
- Konstancia, krawcowa. Piekary 29 
- Michał, robotnik, Lelewela 20 
Bajerski Antoni, robotnik, Stroma 13 
Baierska Anna, robotnica, Stroma 13 
Bajgrowicz Anna, służąca, Szopena 24 
Bajka Jan, ślusarz, Bartosza GłowacIIiego 7 
- Leon, robotnik, Bartosza Głowackiego 5 
Baiuk Wład., maszyn. kol.. Wałdowska H 
Balcer Józef, rzeźnik, Kochanowskiego 18 
Balcerowicz Kaz., kraw., Warszawska 10,12 
- Ludwik, krawiec, Warszawska 10/12 
- Piotr, handlarz, Grunwaldzka 2 
Balcerski Jan, rob., Bażyńskich, Bar. ..W" 
I _ Kazimierz, aplik. sąd., MickiewicL.a 74 
Balcewicz Józef, desynfektor, Piekary l 3 
Balicki Antoni, robotnik, Koniuchy 34 
- Jan, murarz, Kopernika 11 
- Józef, robotnik, Koniuchy 32 
- Michał, urzędn. bank., Rynek Starom. 29 
- Stefan, uczeń ślusarski, Lelewela 34,36 
Balicka Walerja, wdowa, Koszarowa 36 


GRAND CAF E 
WŁASĆ. JÓZ. GABRIELEWICZ 
fEL. 441 T O RUŃ TEL. -141 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie Koncert artystyczny. 


III. 10* 147
		

/Pomorze_005_07_273_0001.djvu

			Barałkiewicz Julja. właśc. drogerji, Król. 
Jadwigi 13/15 
- Marja, dysp. sklepowa, Mickiewicza 108 
Baran Jan, prof. gimn., Sienkiewi
za 10 
- Józef, mechanik, Mickiewicza 125 
_ Kazimiera, nauczycielka, Sienkiewicza 10 
Baran Michał, kucharz, Lotnisko 
- Michał, kuchmistrz, Chełmińska 9 
Baramfwski Bolesław, st. przod. P. P., Ba- 
torego 7 
Franciszek, książkowy, Szczytna 19 
Jan, urzędnik Wojcw., Bydgoska 108 a 
Jan, robotnik, Szosa Chełmińska 93 
Jan, szklarz, Plac Teatralny 40 
Jan, kupiec, Słowackiego 45 
Kazimierz, biuralista, Kościuszki 79 
Konstanty, kapitan, Mickiewicza 126 
_ Mieczysław, handlowiec, Port Drzewny 
_ Władysław, współwł. fa br. guzik. grzeb., 
Kościuszki 79, teL 569 
B"ranowska Ewa, wdowa, Szczytna 19 
_ Marjanna, wdowa, Szosa Chełmińsl	
			

/Pomorze_005_07_274_0001.djvu

			) 
I 


Barski  


Barski Adam, chemik, właśc. fabr., ..Świtej;'\ 
Kościuszki 73, tel. 903 
Barsz Ryszard, urz. bank., Słowackiego 78 
13arschnick Marta, pial1ist1.a. Wielkie Gar- 
bary 13/15 
Barsznik Marja. bez zaw., Sienkiewicza 42 
Bartecki Jakób, stróż koszar., Klonowicza 21 
Bartel August, doz. Elektr., Słowackiego 43 
- Fryderyk, właśc. zakł. ogrod., Dworco- 
wa 11 
- Angelika, bez zaw., Słowackiego 19 
Helena, sklepowa, Czarnieckiego 13 
Henryk, bez zaw., Słowackiego 43 
Laura, wdowa, Słowackiego 43 
Tomasz, restaurator, Bydgoska 98 
Wilhelm, bez zawodu, Lubicka 63 
Bartelmus Józef, major, Wola Zamkowa 11 
Bartykowski Aug., krawiec, M. Garbary 2/4 
Barth Adolf, cukiernik, Pod Krzywą Wieżą 8 
- Wilhelm, mechanik, Pod Krzywą Wieżą 8 
Bartkiewicz Alfons, handlowiec, Zeglarska 
nr. 31, tel. 495, 59 
- Bernard, kupiec, żeglarska 31 
- Jan, robotnik, Sobieskiego 21 
Bartkowski Jan, robotnik, Zaułek Dworc. 4 
Feliks, re wiz. rachm., Mickiewicza 79 
- Michał, robotnik, Piaskowa 8 
- Teodor, handl. bydł., Szosa Chełm. 131 
- Władyslaw, stróż, Grudziądzka 151 
Bartkowska Anna, wdowa, Szosa Chełm. 115 
- Bronisława, kucharka, Piastowska 9 
Bartłewski Jan, majster wojsk., Sienkiewi- 
cza 41/45 
- Oskar, stolarz, Żeglarska 13 
Bartmańska Romanna, sekretarka Sem., nau- 
czycielka, Rybaki 57 
Bartnicka Chrystyna, książkowa, Mickie- 
wicza 64 
- Ludwika, służąca, Dąbrowskiego 4 
- Stanisława. służąca, Dąbrowskiego 4 
l1artnikówna Janina, pielęgniarka, Żłóbek 
Pomorski, Bydgoska 
Bartosiewicz Anna, wdowa, Małachowsk. 5 
Bartosik Jan, robotnik, Mickiewicza 64 a 
Bartosiński Jan, ślusarz, Browarna 7 
- Józef, monter, Małachowskiego 5 
Bartosz Alojzy, szewc, Rabiańska 9 
J3artoszak Józefa, służąca, Złóbek Pom. 2 
Bartoszyńsld Bernard, robotnik, Podgórna 14 
- Feliks, robotnil{, Leona Czarlińskiego 34 
Jan, magazyn. kol., Piaskowa 7 
- Jan, robotnik, Sobieskiego 9 


GRAND CAF E 
WŁAŚC. JÓZ. GABRIELEWICZ 
TEL. "41 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Bauer 


Bartoszyński ,Jan, bez zaw., WybickIego 41 
- Józef, szofer, Koszarowa 41 
Leonard, robotnik, Wiązowa 13 
Stanisław, robotnik, Podgórna 18/20 
- Teodor, kupiec, Podgórna 17 
- Władysław, robotnik, Kilińskiego 3 
- Władysław, stolarz, Sobieskiego 39 
BartoszYliska Anna, bez zaw., Łazienna 7 
- Barbara, wdowa, Sobieskiego 39 
- Joanna, wdowa, Wiązowa 6 
Julja, wdowa, Kilińskiego 3 
- Ludwika, robotnica, Sobieskiego 39 
- Stanisława, robotnica, Sobieskiego 39 
- Walerja, wdowa, Podgórna 17 
Bartz Edmund, oper. kin, W. Garbary 13;15 
- Franciszek, robotnik, Grudziądzka 75 
- Józefa, kucharka, Św. Ducha 17 
- Józefa, służąca, Strumykowa 9 
- Małgorzata, krawcowa, Różana 5 
- Marta, kupcowa, Bydgoska 60 
Barwicki Jan, ogrodnik, Łąkowa 4 
- T eolil. stolarz, Łąkowa 4 
- Wiktor, sekr. Star. Pow., Łąkowa 
Barwicka Matylda, wdowa, Łąkowa 4 
BaryIska Helena, krawcowa, Piekary 8 
- Pelagia, prasowaczka, Piekary 8 
- Wiktorja, książl	
			

/Pomorze_005_07_275_0001.djvu

			r 


Baumgardt 


Bendłg 


Haumgardt Józef, kowal, Mickiewicza 57 
_ Marja, książkowa, Mickiewicza 57 
Baumgart Jan, podasystent kol., Łąkowa 3 a 
_ Helena, krawcowa, Łąkowa 3 a 
_ Marja, sklepowa, Łąkowa 3 a 
_ Reinhold, prof. zaw., Mickiewicza 13:' 
Baumgarten Jan, mechanik, Wodna 27 
_ Robert, funkc, poczt., Wodna 27 
_ Robert, magazynier, Wodna 27 
_ Hinko, pom. techn., Bydgoska 16 a 
Haurski Piotr. piekarz, Mickiewicza 72, te- 
lefon 1412 
-
 Stefan, piekarz, Mickiewicza 72 
Bayer Fryderyk, szklarz, Podgórna 2 b 
_ Anna, bez zawodu, Słowackiego 19 
Bączkowski Stanisław, piekarz, Rynek Sta- 
romiejski 9 
_ Stanisław, sekr. Pom. Izby Roln., Sze- 
roka 37 
_ Stanisław, szewc, Franciszkańska 18 
Bączkowska Franc., pielęgniarka, Prosta 30 
_ Irena, urzędn. poczt., Franciszkańska 18 
- Marja, wdowa, Prosta 31 
n"dzielewski Alojzy, pom. poczt., Podgór- 
na 35 a 
R.lk Jal<ób, Szosa Chełmitiska 38 
__o .Jakób, właśc. wytw. metal., SL.osa Chcł- 
mil\ska 38 
-- Jadwiga, służąca, Rybaki 57 
Bąlwwski Jan, bez zawodu, Fosa Starom. 28 
_ Konrad, sekr. miejski, Konopnickiej 27 
_ Walerjan, stolarz, Wiązowa 9 
[3,!kowska Eugenjn, pokojowa, Plac Św. Ka- 
tarzyny 4 
Bccker Gertruda, modniarka, Szeroka 31, 
leI. 510 
_ Grzegorz, bez zawodu, Mickiewicza 54 
_ Hermann, piekarz, Szosa Chełmińska 44 
_ Jan, kupiec, Kościuszki 76 
__ Wanda, robotnica, Grudziądzka 138 
Becli Zygm., Dr. lekarz, Król. Jadwigi 12/14 
Bl.dnarczyk Hel., wdowa, Chrobrego 21 
_ Zuzanna, robotnica, Sienkiewicza 21 
Bcdnarek Władysław, szewc, Podmurna 65 
_ Bartłomiej, robotnik, Grudziądzka 203 
_ Józef, I.upiec. Szeroka 44 
B,.dnarski Alojzy, murarz, przy Rzeżni 44 
_ Alojzy, sierżant, Przy Rzeżni 44 
Franciszek, robotnik, Pod Dębową Górą 3 
_ F mnciszek, stolarz, Przy Rzeżni 44 
- .Jan, stolarz, Lindego 3 
_ Piotr, funkc. kolej., Staszyca l 


Bednarski Stan.. straż. poż., Prosta 5 
Walenty, rzeźnik, Szosa Chełmińska 62 
- Wojciech, murarz, Prosta 6 
Bedn"rska Antonina, sklepowa, Prosta 6 
- Gertruda, szwaczka, Prosta 6 
- Józefa, biuralistka, Prosta 6 
- Klara, telefonistka, Przy Rzeżni 44 
- Łucja, ochroniarka, Przy Rzeżni 44 
- Paulina, wdowa, Lindego 3 
Bcdnarzewska Stefanja, krawcowa, Koper- 
nika 39 
Beermann Juljusz, kupiec, Szeroka 27 
Begdon Jan, kupiec, Prosta 7 
_ Piotr, kupiec, Kazim. Jagiellończyka 2 
Begert Adolf, drukarz, Prosta 7 
Begger Józef, robotnik, Franciszkańska 14 
Bchan Olga, biuralistka, Szeroka 23 
Bchnke Gustaw, robotnik, Słowackiego 41 
_ Hugo, stolarz, Mickiewicza 113 
_ Mina, robotnica, Jana Olbrachta 19 
Behl- Jakób, Dr. adwokat, Rybaki 57 
Behrendt Gustaw, kapitalista, Sienkiewicza 9 
_ Franciszka, gospodyni, Przedzamcze 10 
Dchrin& Jan, robotnik, Sobiesldego 35 
l3ehrcnstrauch Alwina, krawco\\ a, Prosta 
nr. 15:17 
BcichJet FranciszelI, funkc. kolej., Srcuni	
			

/Pomorze_005_07_276_0001.djvu

			Bendyk 


Bezbroda 


b 


Bendyk Jan, kapral. Sukiennicza 11 
Bendyszewski Polikarp, ogrodn., Koniuchy 27 
Benebek Franciszka, wdowa, Jęczmienna 14 
Benedykt Bernard, szewc, Browarna 7 
- Jan, robotnik, Browarna 7 
- Ludwik, robotnik, Browarna 7 
Bcnek Marta, służąca, Rynek Starmiejski 6 
Bener Jan, kupiec, Szewska 13 
Benke Ludwill, robotnik, Grudziądzka 115 
- Helena, robotnica. Grudziądzka 115 
Bennich Karol, kupiec, Warszawska 10i12 
Bentz Maksymiljan, murarz, 2ółkiewskiego 8 
Benz Jan, magazynier Elektr., Kochanow- 
skiego 15 
Berczowsld Adolf, bez zaw., Mickiewicza 80 
- Józef, urzędnik, Mickiewicza 80 
Bereg Marja, bez zawodu, Krasińskiego 114 
l3erendt Zygmunt, kapitalista, Ignacego Da- 
nielewskiego l 
- Maksymilian, sierżant, Wały 4 
Berent Leon, post. P. P., Podgórna 22 a 
- Tomasz, robotnik, Podgórna 18/20 
- I1ja, bez zawodu, Rynek Staromiejski 12 
- Paulina, wdowa, Podgórna 18i20 
I3creżnicka Luba, artystka, Szczytna 7 
Berg Albert, szewc, Piekary 47 
_ Małgorzata, posługaczka, Wiązowa 7 
l3erger Franciszek, robotnik, Podgórna 2 
_ Leon Adam, właśc. zakł. nauk., Plac 
Teatralny 32 
_ Szczepan, poster. P. P.. Szosa Chełm. 52 
Bering Katarzyna, służąca, Rynek Starom. 6 
Heringer Franciszek, stangret, Sobieskiego 24 
Berkowski Franciszek, ślusarz, Kopernika 24 
- Roman, ślusarz, Kopernika 24 
Bcrkowska Jadw., biuralistka, Kopernika 24 
_ Katarzyna, krawcowa, Kopernika 24 
Uernakiewicz Michał, urz. Pom. Izby Roln., 
Mickiewicza 100 
Berndt Otto, robotnik, Rybaki 39 
Bernhard Edward, robotnik, Mickiewicza 103 
Bernolak Seweryn. naczelno Wydz. Wojew., 
Rybaki 49 
l3ertermann Emil. budowniczy, Klonowicza 42 
Berth Teodor, robotnik, Stroma 10 
Bcrsznicki Władysław, kapitan, Prosta 18;20 
Berz Jan, robotnik, Piekary 44 
- Władysław, robotnik, Piekary 44 
Berzykowsl	
			

/Pomorze_005_07_277_0001.djvu

			Bezler 


Błesładowskł 


BC7lcr Leon, stolarz, Ign. Danielewsldego 2 
- Zofja, biuralistka, Ign. Danielewskiego 2 
Bialik Aleks., pom. hand1., Szewska 24'26 
Białas Jakób, kupiec, Podgórna 26 
- Anna, zakonnica, Dąbrowskiego 4 
- W..lenty, robotn., Bart. Głowackiego 8,10 
Białccld Bolesław, robotnik, Mickiewicza 5 
- Franciszek, kapitan, Prosta 17 
- Stanisław, stolarz, Łąkowa 6 
- Wincenty, ślusarz, Graniczna 4 
Białecka Anastazja, robotnica, J\1ałachow- 
sl' NAJN/ŻSZE 


- - 


- . 


-. 


- .- 


- .
		

/Pomorze_005_07_278_0001.djvu

			Rłeszk 


I 


Riesz),; Agata, naucz. gimn., Warszawska 8 
- KUL.imicrz, Ks. Katech. gimn. Dr., War- 
s7.awska 8 
Bi
ałli.a Jan, strażalI poż., Rybaki 17 
Bi
alski Stanislaw, robotnill. Pod Dębową 
Górą, Barak I. 
f3igalska Stanisława, robotn.. Pod Dębową 
Górą, Barak I. 
- Władysława, robotn., P. Dęb. Górą. Bar. I 
Bijałdowa Wal er ja, wdowa, W. Garbary 11 
Bilarzewski Florian, śłus., Grudziądzka 214 
Bilczak Bolesława, kucharka, Szosa Cheł- 
mińska 33 
Bilewic7. Jan, wywiad. P. P., J\1.ałachowsk 2 
Bilińska Marjanna, wdowa Bielańska 39 
nill Robert. urzędnik bank., Łazienna 26 
Billert Paweł, kupiec, Św. Katarzyny 3 a 
- Rudolf, mechanik, Mickiewicza 125 
Rillc\\"icz-Stankiewicz Bazyli, nacz. Wydz. 
Star. Kraj., Mickiewicza 137 
Bilski Walenty, kupiec, Szeroka 21, Tel. 1492 
Bilska Rozalia, wdowa, Ścietka Szkolna 3 
Binder Aleksander, emeryt, Konopnickiej 27 
- Reinhold, piel	
			

/Pomorze_005_07_279_0001.djvu

			r 


BI.szklewłez 


Błaszkiewitz& Jaro[ki 


s4
72l
,,

'W 
Przedsiębiorstwo budowlane dla prac ziem- 
nych I n.zlemnych. :-: Biuro Intynleryjne. 


Blaszkiewicz Paweł, kowal, Prosta 22 
- Paweł, kupiec, Winnica 16 
- Wiktor, cieśla, Rybaki 9 
- Anna, wdowa, Łaziennal 
- Anastazja, książkowa, Jana Olbrachta 2 
- Agnieszka, sklepowa, Kordeckiego 5 
- Joanna, kucharka, Szeroka 38 
- Marta, stenotypistka, Kochanowskiego 19 
- Rozalja, nauczycielka, Strumykowa 15 
Stefanja, krawcowa, Kochanowskiego 19 
Błaszyk Stanisław, sierżant, Średnia 4 
Bławat Jadwiga, służąca, Bydgoska 60 
Bła7.ejewicz Aleks.. kupiec, Piekary 47 
-- ,Joanna, wdowa, Szewska 22 
Marta, wdowa. Koniuchy 34 
Teofil, kupiec, Szosa Chclmińska 96 
-- Władysław, malarz, Bażyńskich, Bar. 9 
Dłażejewska Marjanna, kucharka, Św. Ka- 
tarzyny 36 
Blażek Walerjan, bez zawodu, Koniuchy 10 
BłaLkiewicz Marta, służąca, Mickiewicza 92 
Błądzki Franciszek, urzędnik. Bydgoska 66 
Blędowski Bernard, biuralista. Krzyżacka 6 
Błędzld Jan, nauczyciel, Warszawska 8 
Rlcński Teofil, wizytator szkół, Szopena 22 
Bloch Jan, kupiec, Św. Katarzyny 5 
- Karol. kupiec, Św. Katarzyny 5 
Błoński Kazimierz, maszynista, Bart. Glo- 
wackiego 12 
_ Władysław, skarbnik Dyr. Rzek Zegl., 
Krasińskiego 50 
HobJwwski Feliks, kominiarz, Piekary l3 
Bobola Edward, krawiec, Chełmińska 11 
Bobowski Feliks, kier. biura adw.. Św. Ja- 
kóba 10/14 
-_ Stefan, dentysta, Św. Jakóba 10/14 
Bobowska Halina, biuralistka, Św. Jakóba 13 
Bobrowska Maria, służąca, Batorego 1 
_ Maria, bez zawodu, Grudziądzka 74 
Bochacki Bern., robotnik, Szosa Chełm. 150 
_ Franciszek. robotnik, Szosa Chełm. 150 
130chińska Cecylja, wdowa, Lubicka 37 
Boehlke Marja, sklcpowa, Św. Jerzego 77 
- Marta, krawcowa, Św. Jerzego 77 
13ochocki Bronisław, ślusarz, Podmurna 44 
_ Wacław, robotnik. Grudziądzka 186 


BoJanowskł 


Bochocka Joanna, prasowacz., Podmurna 44 
Bochyński Czesław, piekarz, Podmurna 40 
Bocian Elżbieta, wdowa. Koszarowa 38 
Boczar Bolesław, pporuczn., Mickiewicza 137 
Boczkowska Helena, urzędn. P. C. K., Klo- 
nowicza 21 
Bodach Edmund, linotypista, Prosta 2 
Bodaumer Wilhelm, robotnik, Kołłątaja l 3 
Bodura Feliks, piekarz, Podmurna 67 
Boem W,\lerja, wdowa, Szosa Chełm. 49 
Boehlke Anna, Św. Jerzeg. 77 
Bogacki Feliks, pośrednik, Sukicnnicza 7 
__ Maks, piekarz, Szewska 12 
_ Wojciech, bez zawodu, Sienkiewicza 42 
- Zbigniew, robotnik, Kołłątaja 5 
Bagacka Agnieszka, wdowa, Kochanowsk. 7 
Bo&atkowski Józef, robotnik, Lubicka 50 
Bogay Juljusz, plutonowy, Winnica 25 
Bogdański Aleksander, murarz, Wiązowa 17 
Bogucki Franc., robotnik, Grudziądzka 129 
_ Franciszek, robotnik. Grudziądzka 129 
_ Franciszek, szewc, Zeglarska 6 
_ Józef, robotnik, Grudziądzka 129 
_ Stanisław, robotnik, Przy Rzeżni 41 
Bogucl,a Cecylja, robotn., Grudziądzka 129 
Bogurnin Otto, organista, Strumykowa 10 
Bogusławski Antoni, młynarz, Chrobrego 5 
Bogusławska Ksawera, kapitalistka, Kazi- 
mierza Jagiellończyka 6 
Bogusz Stefan, inżynier, Konopnickicj 15 
Bohl Franciszka, wdowa, Sukiennicza 5 
Bohll	
			

/Pomorze_005_07_280_0001.djvu

			Bojanowskl 


( 


Bojanowski Wład., rob., Droga Treposka 10 
_ Wojciech, robotnik, P. Dęb. Górą, Bar. II. 
Bojanowska Anna, robotnica, Droga Tre- 
poska 10 
Barbara, wdowa, Grunwaldzka 6 a 
Jadwiga, robotnica, Sobieskiego 20 
Marta, robotnica, Droga Treposka 10 
Pelagja, robotnica, Droga Treposka 10 
- ''(landa, piastunka, Łazienna 
Bojarowski Józef, krawiec, Szewska l 
Bok Stanisław, dyrektor Drukarni Tor., Sw. 
Katarzy
y 4, tel. 57 
Bokalski Michał, porucznik, Bydgoska 52 
Boldt Antoni, nadstr, pożarn., Wodna 38 
_ Aleksander, robotnik, Mickiewicza 64 a 
Franciszek, rolnik, Dworcowa 18 
- Jadwiga, służąca, Byodgoska 8 
- Teresa, krawcowa, Mickiewicza 74 
Bo1dyzew Marta, robotnica, Sukiennicza 20 
Bolinowski Franciszek, robotnik, Lubicka 30 
Bolinowska Marja, posługaczka, Szosa Cheł- 
mińska 72 
Bolmiński Wiad., drukarz, Św. Ducha 7:9 
Bolt Marjan, aplilL sądowy, Prosta 18,20 
Bona Jan, kupiec, Bydgoska 35 a 
Bonicatti \'incenzo, bez zaw odu, Krasińsk. 50 
Boniecka Małg., służąca, Sienkiewicza 13 
- Marja, bez zawodu, Klonowicza 37 
Boniewicz Franciszek, robotnik, Czarniec- 
Id('go 7 
- Paweł, funkc. wojsk., Szosa Chełm. 58 
- Wincenty, st. post. P. P., Podgórna 22 a 
Bongowa Józefa, wdowa. Mickiewicza 126 
Bunick Anna, sklepowa, Jęczmienna 9 a 
Bonisławski Jan, krawiec, Zeglarska 6 
Bonk Antoni, koszykarz, Szeroka 17 
- Anastazy, biuralistka, Szczytna 18 
- Franciszka, szwaczka, Franciszkal\ska 10 
Bonkiewicz Maria, urz. wojsk., Szosa Cheł- 
mińska 81 
Bonkowski Wacław, łmpiec, Słowackie- 
go 27, tel. 17 
Bonkowska Irena, książk., Mickiewicza 81 
Bonusz Wincenty, rzeźnik, Grudziądzka 93 
Ronżanka Helena, urzędn. Pom. Izby Roln.. 
Jl1ickiewicza 126 
Roralewska Leokadja, bez zawodu, Pod 
Krzywą Wieżą 6 
Boralewsim Stanisława, asyst. poczt., Pie- 
kary t.'3 
Boratym Michalina, służąca, Św. Jakóba 18 


BOJ"owlecka 


Borchardt Wacław, szewc, Kopernika 9 
- Laura, wdowa, Zeglarska ł 
_ Marja, bez zawodu, Św. Katarzyny 5 
__ Wiktorja, handlarka, Bażyńskich, Bar. 9 
Borchmann Marjan, agent podróżn" Jęcz- 
mienna 9 a 
Borczanowski Franciszek, kowal, P. Marii 3 
Bordewicz Antoni, robotnik, Lelewela 20 
Borkowski Anast., piekarz, Grudziądzka 79 
- Feliks, robotnik, Szosa Chełmińska 152 
- Feliks, robotnik, Kochanowskiego 5 
- Franciszek, szewc, Mickiewicza 117 
Franciszek, poster. P. P., Stroma 12 
Franciszek, monter, Szeroka 18 
_ Ignacy, sekr. Sądu Apel., Ignacego Da- 
nielewskiego 3 
_ Jan, funkc. kolej., Dom famil. V, D\\. Gl. 
_ Juljan, stróż kolej., Sobieskiego 14 a 
- Kazimierz, sierżant, Sienkiewicza 39 
- Leon, kupiec, Chrobrego 39 
_ Piotr robotnik, Bażyńskich, Bar. Nr. 8 
_ Stani'sław, pom. wożn., Plac 18 Stycznia l 
Stefan, ogrodnik, Chrobrego 39 
Tadeusz, kupiec, Warszawska 6 
Władyslaw, monter, Warszawska 6 
Borkowska Anna. wdowa, Szewska 2 
Klara, fryzjerka, Sobieskiego 14 a 
Ludwika, nauczycielka, Chrobrego 39 
Łucja, robotnica, Bażyńskich, Bar. Nr. 8 
Magdalena, wdowa, Kochanowskiego 11 ił 
Marja, bez zawodu, Św. Katarzyny 2 
- Marta, urzędnik wojsk., Lelewela 18 
_ Leokadia, bez zaw., Kochanowskiego 11 a 
_ Paulina, książkowa, Sobieskiego 14 a 
- Teresa, wdowa, Chrobrego 39 
_ Weronika,krawcowa, Bażyńskich, Bar. 8 
_ Zofja, pielęgniarka, Plac Św. Katarzyny 6 
Born Artur, inżynier, Dyr. Okr. Rzek Zegl.. 
Św. Katarzyny l 
Boroń Marja, służąca, Szopena l 
- Stefanja, służąca, Sukiennicza 6 
Borowczyk Adam, rolnik, Sobieskiego .1 l 
Borowicki Zygmunt, pianista, Szewska 12 
I Borowicz Jan, urz. wojsk., Św. Jakóba 18 
_ Stanisław, szewc, Przy Rzeźni 40 
Borowiczówna Janina, biuralistka, uroga 
Treposka 4 
, Borowiecka Wikt., wdowa, Grudziądzka 21:2, 


GRAND CAF E 
WŁAŚt. JÓz. GABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie Koncert artystyczny. 


--- 


155
		

/Pomorze_005_07_281_0001.djvu

			Borowski 


Brełtsehnelder 


-- 
-----.-- 


Borowski Aleks., kupiec, Grudziądzka 117, 
leI. 311 
- Antoni, urzędn. P. K. D., Św. Jakóba 17 
- Franciszek, bez zawodu, Mickicwicza 136 
- Jan, kierown. tartaku, Legjonów 7 
- Jan, przodownik P. P., Mickiewicza 88 
- Jan, urzędnik gospod., Podgórna 22 a 
- Józef, kupiec, Bydgoska 108 a 
- Józef, asyst. insp. wodn., Legjonów 7 
Józef, repr. firm. "Union", Św. Jakóba 17 
- Leon, drukarz, Wodna 24 
- Michał, Ks. kapelan, Mickiewicza 5 
- Stanisław, wywiad. P. P., Bankowa 6 
- Wincenty, woźny, Zaułek prosowy 13 
-- Władysław, stolarz, Szczytna 4 
Borowska Anna, krawcowa, Kochanowsk. 19 I 
- Marianna. wdowa, Rejtana 2 
- Paulina, robotnica, Sw. Jerzego 73 
- Petronela, służąca, Św. Jerzego 10/14 
- Sabina, slużąca, Żeglarska 2 
- Stefanja, krawcowa, Słowackiego 77 
.Borowy Henryk, porucznik, Kościuszki 54 a 
Borzechowska Franc., wdowa, Piaskowa 9 
- Helena, asyst. poczt., Piaskowa 9 
-- Marta, kanc. poczt., Piaskowa 9 
Borzcńska Franc., służąca, Mickiewicza 127 
Dorzesto""ski Edwin, asyst. kolej., Dom fa- 
milijny I, Dworzec Molue 
J)orL.eszkowski Kazimierz, Prosta 16 
- Lcon, chorąży, Sobiesldego 8 a 
- Wincenty, zaw. stacji kolej., Kilińsk. 5 a 
Borzcszkowska Czesława, biuralistka, Sien- 
kiewicza 20 
Helena, biuralistka, Grudziądzka 192 
Józefa, wdowa, Sienkiewicza 20 
Józefa, kasjerka, Sienkiewicza 20 
Rozalja, bez L.awodu, Św. Katarzyny 2 
Boruclm Anna, bez zajęcia, Kochanowsk 
- Joanna, bez zawodu, Podgórna 51 
- M"rja, służąca, Kopernika 7 
Boruczyńska Joanna, służ., Grudziądzl.a 95 
Boruszewska Marjanna, kucharka, Różana 5 
Boruta Marja, bez za,,,odu, Rybaki 32 
Bortnowski Jan, Urz. P. K. K. P., Rybaki 38 a 
Bortnowska Anna, bez zaw., Sienkiewicza 18 
Boszek Paweł. stolarz, Grudziądzka 79 
Bose Her:nann, szewc, Różana 3 
Both Maksymiljan, cieśla, Szosa Chełm. 26 
Bott Emil, rzeżnik, Podgórna 34 
- Emil (syn), kowal, Podgórna 34 
- Teodor, rzeźnik, Podgórna 34 
- Henryka, wdowa. Chrobrego 7 


Brahancówna Zuzanna, urzędn. wojskowa, 
Bydgoska 33 
Brajer Tekla, zakonnica, \YI ałdowska 25 
Brandel Jadwiga, wdowa, Mickiewicza 102 
Brandt Marta, robotnica, Szosa Chełm. 99 
Brandykowski Józef, kupiec, Kopernika 27 
- Józef, szewc, Łazienna 20 
- Roman, szewc, Szosa Chełmińska 4 
Branicki Teofil, ślusarz, Grudziądzka 113 
- Władysław, zwrotno lwIej., Lubicka 41 a 
Branicka Kunegunda, wdowa, Kościuszki 2 
Braniewicz Stanisława, służąca, Szosa Cheł- 
mińska 16 
Braszkiewicz Franciszek, kapral, Szosa Cheł- 
mińska 58 
- Stanisław, kapral, Szosa Chełmińska 80 
- Stanisław, palacz, Szosa Chelmińska 143 
Brauer Antoni, robotnik, Mickiewicza 55 
- Ida, djakoniska, Szosa Chełmińska 3q 
- Ignacy, spedytor, Podml!rna 15 
Jan, stoalrz, Łazienna 22 
Klara, bez zawodu, Mickiewicza 101 
- Juljan, piekarz, Szosa Chełmińska 99 
- Maksymi!jan, emeryt, Małe Garbary 3/5 
Brauschweig Augusta, wdowa, Podgórna 15 
[3rażewicz Anna, służąca, GrunwaldL.ka 32 a 
Brążkiewicz Franciszek, plutonowy, Scież- 
ka Szkolna 2 
Franciszek, robotnih, Winnica 24 
Jan, kapral. Plac Św. Katarzyny 12/14 
Joanna, służąca, Bydgoska 36 
Nikodem, bednarz, Lubicka 46 
Breanska Maria. nauczyc. Sem., Mil-kie- 
kiewicza 118 
Brede Henryk, robotnik, Kanałowa 12 
- Marla, wdowa, \Xfysoka l 
Breicr Franciszek, technik, Klonowicza 42 
Breitenfeld Marja, bez zaw., Rynek Staro- 
miejski 19 
Breitmdjer Zofja, nauczyc., Sukiennicza 11 
Brejski Ignacy, adwokat, Św. Jakóba 7 
- Izydor, Dr. lekarz, Plac Św. Katarzyny 4, 
telef. 637 
- Jan, Wojewoda Pomorski, Wola Zam- 
kowa 16 
Brejska Ludomiła, nauczycielka, Woła Zam- 
kowa 16 
Brejwo Aleksander, sternik, Wybickiego 41 a 
Brejza Edward, refel'ent, Lindego l 
Breltschneider Władysław, funkc. kolejowy, 
Grudziądzka 190 


I 
I KAUiAj S KI jl :i
H K
 :-
 

 i

f
: '- 1 
- j T O RUŃ - , ) WYBÓR NRJWIĘKSZY. t 
. SZEROKfl 21. flOR. TEL.: ESKRLRM , 
C E N Y Nf\JNIŻSZE. 
 
.o;;-p--


';"P"'- .'" ._ -- ..-- .._ 
 --_ -- --.....:. 


156
		

/Pomorze_005_07_282_0001.djvu

			Breuer 


Brzeziński 


Brukarzewicz N ep., zwrotno kolej., Szosa 
, Chełmińska 66 
Brumm Olga, szwaczka, Łazienna l 
Brunacki Bron., robotnik, Mickiewicza 114 
Brunk Augusta, wdowa, Kordeckiego 3 
Brunner Teresa, wdowa, Mickiewicza 103 
Brust Konrad, bez zaw., Kaz. Jagiellończ. 6 
-- Walter, skład rower., Kazimierza Jagiel- 
lończyka 6, tel. 308 
Bruszkiewicz Marta, służ.. Przedzamcze 10 
Bruszkowski Jan, funkc. \Xfojew., Małachow- 
skiego 12 
- Karol, restaurator, Król. Jadwigi 16 
I ,_ Wojciech, robotnik, Podgórna 37 
Brygier \Xfawrzyniec, poster. P. P., Szosa 
Chełmińska 40 
- Władysław, sierżant, Sobieskie
o 6 '8 a 
Szosa I Bryks Karol, cieśla, Sienkiewicza 29 
Bryś Marja, wdowa, Kościuszki 40 c 
Bryszkowski Leon, robotnik,. Stroma 12 
Paweł, urz. pryw., Małachowskiego 18 
I _ Rudolf, bez zawodu, :2:eglarska 17 
I - Stanisław, robotnik, Szosa Chełm. 68 b 
Brząkała Jan, urzędnik Wojew., Strumy- 
kowa 16 
BrząkaIska Mari., służąca, Strumykowa 6 
- Stanisława, służąca, Mickiewicza 83 
Brzekowski Jan, Kazim. Jagiellończyka 2 
Brzeski Bernard, nauczyciel, Łazienna 7 
- Franc.. pom. poczt., Szosa Chełm. 144 
- Franciszek, krawiec, Rejtana 2 
- Ignacy, krawiec, Chełmińska l, tel. 535 


Breuer Ryszard, wlaśc. dóbr, Bydgoska 29 
Brewka Franciszek, agent handl., Wielkie 
Garbary 13/15 
Brien Paweł. prof. Liceum żeńsk.. Szopena 
Brix Maria, wdowa, Klonowicza 39 
- Marta, wdowa, Kościuszki 44 a 
Brock \Xfilhelm, krawiec, Strumykowa 13 
Broda Jan, fabrykant, Koszarowa 11 13, 
telef. 1441 
- Piotr, wachm., Koszary Poniatowsk./Reja 
Brodala Józef, funkc. kolej., Mickiewicza 136 
Brodecka Zofja, biuralistka, Św. Jallóba 17 
Brodowski Ign., robotnik, Szosa Chełm. 20 
Ignacy, stangret, Sienkiewicza 10 
- Józef, rzeżnik, Szosa Chełmińska 20 
- Stefan, siodlarz, :2:eglarska 4 
- Zygmunt, porucznik, Rybaki 36 
Brodowska Genowefa, sklepowa, 
Chełmińska 20 
Stanisława, urzędn. wojsk., Bartosza Gło- 
wackiego 30 
Weronika, pokojowa, Chełmińska 20 
Weronika, służąca, Krasińskiego 50 
Brodziński Jan, nauczyciel, Sienkiewicza 3 
- Mirosław, major, Mickiewicza 89, tel. 668 
- Władysław, bez zawodu, Prosta 6 
Broese Gustaw, bez zawodu, Lelewela 6 
- Bernarda, wdowa, Mickiewicza 62 
Brohm Maria, naucz. pryw., Słowackiego 25 
Bromkowska Julja, wdowa, Mickiewicza 30 
Bronatkowski Jan, robotnik, Konopnick. 13 I 
Bronatowski Jan, ślusarz, Św. Jerzego 62 
- Józef, bez zawodu, Św. Jerzego 62 
- Juljan, stolarz, Stroma 9 
Bronatowska Helena, biuralistka, Św. Je- 
rzego 62 
Broniewski Mieczysław, emeryt, Konopnic- 
kiej 15 
- Ryszard, robotnik, Piekary 16 
Broniewska Wikt., służąca, Kościuszki 39 a 
Bronisz Jan, muzyk, Wod l1 a 30 
- Konstanty, restallrator, Wodna 30 
Bronk Wład., nauczyciel, Mickiewicza 86 
Brosius Paweł, kupiec, Św. Katarzyny 3 a 
- Klara, naucz. pryw., Staszyca 4 
Brozdowski Antoni, szewc, Wiązowa 17 
- Szymon, robotnik, Lubicka 35 
- Władysław, robotnik, Grudziądzka 188 
Brozdowska Hel., robotnica, Sobieskiego 21 
- Stefanja, robotnica, Sobieskiego 21 
- Wanda, biuralistka, Lubicka 35 
Broiek Teodor, rymarz. Kołłątaja 7 
- Pelagja, służąca, Rynek Staromiejski 5 
Brozjus Marianna, wdowa, Kościuszki 44 a 
I3roL.owski Franc., robotnik, Podgórna 29 
I3rozowska Katarzyna, wdowa, Podgórna 29 
Bród Marcin, urzędn. woisk., Sukiennicza 11 
Gruch Stefan, maszynista, Port Drzewny 
Orudehl Elżbieta, służąca, Klonowicza 40 
Brulikowski Zygmunt, właśc. cukierni, Sw. 
Ducha 17 


Brz n s[y Bra[! " a Te
. 535 TOR

 Tel. 535 1 
li ulica Chelmmska 1. 
Zakład krawiecki 
i skład małerjałów o 
-- 


- Jan, handlarz bydł., Panny Marii 9 
- Józef, emeryt, Łazienna 7 
- Stefan, emeryt, Podgórna 24 
Brzeska Maria, biuralist., Szosa Chełm. 144 
-- Marja, służąca, Danielewskiego 5 
- Marjanna, modystka, Panny Marji 9 
- Stefanja, służąca, Bydgoska 90 
- Weronika, biuralistka, Panny Marji 9 
- Władysława, biuralistka, Panny Marji 9 
Brzezicki Ant., funkc. skarb., Bydgoska 98 
- Bernard, robotnik, Szosa Chełmińska 46 
- Piotr, robotnik, Szosa Chełmińska 46 
Brzezicka Bronisł., biuralistka, Szosa Cheł- 
mińska 46 
Brzeziń.ski Adam, poster. P. P., Poniatow- 
skiego l 
- Andrzei, ślusarz, Piaskowa 3 
- Antuni, robotnik, Chrobrego 24 
- Franciszek, górnik, Szosa Chełmińska 82 
- Jan, rolnik, Batorego l 
Dunin Leonard, emeryt gen. bryg., Małe 
Garbary 16 
- Stefan, aptekarz, Grudziądzka 80 


157
		

/Pomorze_005_07_283_0001.djvu

			Rrzeziliski 


Rukowski 


BrzeL.iński Wład., murarz, Chrobrego 37 
_ Władysław, kapral, Piastowska 3/5 
Brzezińska Helena, służąca, Mickiewicza 112 
Kazimiera, służąca, Słowackiego 35 
Marja, bez zawodu, Fosa Staromiejska 10 
Marja, nauczycielka, Konopnickiej 18 
Stanisława, kucharka, Dąbrowskiego 4 
Walerja, robotnica, Podmurna 38 
Brzóskiewicz T eofi1, kowal, Łukowa 2 
Brzóskowska Rozalja, gospod., Browarna 8 
Brzostowicz Marja, bona, Szeroka 37 
Brzozowski Bron., sekr. poczt., Wodna 36 
_ Jan, szewc, Mickiewicza 111 
- Józef, maszynista, Mickiewicza 102 
-- Stanisław, kasjer, Rabiańska 13 
Brzozowska Anna, żona pułk., Mickiewi- 
cza 61 
- Franciszka, robotnica, Małachowskiego 8 
- Helena, służąca, Sienkiewicza 10 
Brzuszldewicz \Xfanda, słutąca, Mickie- 
wicza 80 
Bruszkiewicz Teofil, robotnik, Lelewela 6 
Brzycki Andrzej, robotnik, Przedzamcze 2 
_ Marcin, robotnik, Szosa Chełmińska 46 
Brzycka Marja, robotnica, Szosa Chełm. 46 
Brzyski Jan, robotnik, Kochanowskiego 15 
_ Konstantyn, ślusarz, Mickiewicza 118 b 
Brzyska Amalja, wdowa, Mickiewicza 118 b 
Brzyzicka Bronisława, biuralistka, Szosa 
Chełmińska 46 
Bubel Bron.. ślusarz, Pod Krzywą Wieżą 12 
_ Joanna, wdowa, Pod Krzywą Wieżą 12 
BuchaIski Antoni, rzeźnik, Sienkiewicza 3 
- Józef, rybak, Rybaki 41 a 
Bucharska Stanisława, służąca, Szewska 24 
Buchciński Wład., kowal, Przy Rzeźni 24 
Buchholz Benjamin, murarz, Winnica 22 
_ Ludwik, sekr. poczt., Św. Jerzego 56 
_ Maksymiljan, mechanik, Winnica 22 
_ Stanisław, rektor Szkoły Wydziałowej, 
Konopnickiej 18 , 
_ Szczepan, robotnik, przy Rzeźni 40 a 
Buchner Marja, insp. więz.. Konopnickiej 27 
Buchmann Abrah., zegarmistrz, Szewska 24 
Bucholz Edward, podpor., Jęczmienna 2 
-- Jan, stolarz, Chrobrego 13 
_ Jan, restaurator, Sukiennicza 16 
_ Marta, robotnica, Szosa Chełmińska 48 
Buczkowski Antoni, stolarz, M. Garbary 22 
_ Czesław, bez zawodu, Rynek Starom. 14 
._ Kazimierz, urz. bank., Szczytna 15 
- Ksawery, p om. handl., Prosta 16 
rsrEFAN KALAMA
I(I 
 I&E
E 
E G

 ",. 

;;
I:- r 
) KOR O N K l, O B S A D Y. W S TĄŻ K I. I 
· WYBÓR NAJWIĘKSZY. __... __ __ CENY NAJNI!SZE. 
 
. - ---- -- ------------------------ 


158 


Buczkowski Maksym., rob., Podgórna 35 
Piotr, robotnik, Chodkiewicza 8 
Stefan, robotnik, Chodkiewicza 8 
Tadeusz, urzędn. bank., Rynck Staro- 
miejski 29 
Tadeusz, urzędn. bank.. Szczytna 15 
Buczkowska Aniela, urz. wojsk., Szczytna 15 
- Józefa, introligatorka, Wodna 18 
- Marja, bez zawodu, Szczytna 15 
- Walerja, służąca, Krasińskiego 50 
Buczyński Wincenty, bez zaw., Podgórna 40 
Buczyńska Stanisł., robotn., Sobieskiego 17 
Budnicka Marta, bez zaw., Sukiennicza 14 
Budych Józef, aspirant kolei., Kopernika 11 
Budzik Józef, górnik, Rybaki 47 
- Urszula, wdowa, Kilińskiego 5 a 
Budziński Aleksander, asystent skarb., Mic- 
kiewicza 76 
- Jan, sI. sekr. poczt., Lubicka 48 
- Jan, szewc, Wiązowa 5 
- Karol, saystent poczt., Przy Rzeźni 44 
Budzińska Klara, służąca, Byd
oska 24 
- Władysława, służąca, Konopnickiej 11 
Budzyńska Anna, wdowa, Słowackiego 31 a 
- Dominika, nauczycielka, Prosta 30 
- Helena, urz. Star. Kraj., Słowackiego 31 a 
Bugaiewski Marcin, bez zawodu, Wodna 5:7 
Bugajewska Cec., zakonnica, Wałdowska 25 
Bugajski Franc., stolarz, Franciszkańska 11 
- Stanisław, dyr. Sądu Okr., Piekary 20 
Bugajska Weronika, wdowa, Sobieskiego 23 
Buhrmeister August, stolarz, Św. Ducha 6;10 
Bujakiewicz Michał, ślusarz, Św. Jerzego 59 
Bujna Czesław, urz. Wojew., SZOSil Cheł- 
mińska 46 
- \Xfaclaw, szewc, Szosa Chełmińska 46 
Bukin Kazimiera, krawcowa, Kopernika 39 
Bukiewicz Walenty, emeryt, Rybaki 55 a 
Bukiewiczowa Wanda, naucz., Rybaki 55 a 
Bukisz Otylja, służącd, Św. Jakóba 7 
Bukowiecki Leonard, formiarz, Czarniec- 
kiego 11 
Bukowiecka Ewa, wdowa, Końcowa 3 
- Regina, bez zawodu, Plac Św. Jana 4 
Bukowski Bronisław, kupiec, Sukiennicza 5 

 Józef, robotnik, Wodna 18 
- Paweł, insp. lecznicy, Przedzamcze 6.8 
_ Seweryn, porucznik, Mickiewicza 109 
I - \Xfładysław, major, Franciszkańska 20 


I 
I 
E 
I 
E 
E 


I 


E 
E
		

/Pomorze_005_07_284_0001.djvu

			Rukowska 


Bukowska Agnieszka, biuralistka, Przed- 
zamcze 6/8 
-- Arttonina, wdowa, Graniczna 7 
- Konstancja, wdowa, Sienkiewicza 41/43 
Buksbaum Boryś, lek. wet. wojsk.. Bato- 
rcgo 16 
Bula Józef, robotnik, Bydgoska 104 
Bulczyński Władysław, sierż. sztab.. Sło- 
wackiego 45 
Buliński Wacław, funkc. kol., Łukowa 2 
Bulińska Anna, robotnica, Rynek Starom. 20 
- Stanisława, robotnica, Rynek Starom. 20 
Bulier Edward, kupiec, Mickiewicza 59 
- Katarzyna, biuralistka, Mickiewicza 59 
Bulmerincq Micha!, pod prok. Sądu Apel., 
Królowej Jadwigi 5 
Bultrowicz Konstancja, służ., Sukiennicza 7 
Bu!hah Florow Aleksander, w!aśc. majątku, 
Bydgoska 74 
- Henryk, buchalter, Bydgoska 92 
- ,Janina, biuralistka, Bydgoska 92 
Bumel. Jan, chorąży, Jęczmienna 3 
8unkowski Piotr, stolarz, Kordeckiego 10 
Buntkowski Jan, murarz, Przy Rzeźni 32 
- Kazimierz, sekr. miejski, Król. Jadwigi 
BlIrchard Marjanna, służąca, Lubicka 31 
Burczyko\\ski Leon, malarz, radny miejski, 
Mickiewicza 84 
Burdaiewicz Jan, handl., Piekary 47 
- Marjan, pom. handl., Szeroka 25 
Burdanowska Bronisława, sklepowa, Pie- 
kary 47 
Burdecki Apolinary, piekarz, Kopernika 21 
- Tadeusz, aplik. sądowy, Kopernika 21 
Burdyński Maksym., złotnik, M. Garbary 11 
Burghammer Marta, biuralistka, Rybaki 41 
Burntowicz Stan., prof. szk. handl., Mic- 
kiewicza 80 
Bursche Ernest, szyper, Stroma 9 
Burschelówna Helena, wl. sklepu, Szosa 
Chcłmjńska 36 
Busch Aleksander, książkowy, Królowej 
Jadwigi 15 
Buschke Władysław, Bydgoska 58 
Busiakiewicz Zygm., kupicc, M. Garbary 16 
Busse Gertruda, bez zawodu, Kościuszki 19 
Busuk Juja, służąca, Mickiewicza 138 
Busz Ferdynand, modelarz, Słowackiego 39 
BusL.kiewicz Aleksander, architekt budown., 
Prosta 30 
Buszyńska Anna, biura!., Mickiewicza 61 a 
- Marta, bez zawodu, Mickiewicza 61 a 
-- Monika, książkowa, Mickiewicza 61 a 
Buterlewicz Kazimierz, poruczn., Ignacego 
Danielewskiego l 
Butkiewicz Karolina, służąca, Kościuszki 73  


Rytkowski 


Butler Kazimierz, porucznik, Szczytna 8 
Witold, podpułkown., Sienkiewicza 12 
Butrymowicz Nikodem, major, Franciszkań- 
ska 14 
Buukus Katarzyna, robotnica, Krasińsk. 96 
BlIx Jan, handlowiec, Port Drzewny 
Buza Czesław, kupiec, Wielk. Garbary 33/35 
Buziakowa Helena, biuralistka, Szerowa 37 
Buzikowski Franciszek, cieśla, Szosa Cheł- 
mińska 88 
- Jan, robotnik, Szosa Chełmińska 92 
Buzikowska Katarzyna, wdowa, Szosa Che!- 
rniilska 92 
Biichle Karolina, wdowa, Grudziądzka 146 
- Karol, szewc, Grudziądzka 150 
Biichner Marian, inspektor więz., Konop- 
nickiej 27 
Biihrendt Meta, gospodyni, Łazienna l 
Biilow August, stolarz, Kołłątaja 5 
Biirger Leon, kond. kolei., Grudziądzka 110 
Biirschel Antoni, funkc. Insp. dróg wodn., 
Lubicka 46 
Bychowski Aleksander, wł. kina, "Palast", 
Mickiewicza 106 
Byczkowski Bolesław, asyst. Wojew., Su- 
kiennicza 6 
Bykowska Marja, służąca, Konopnickiej 15 
Bylicki Maksymiljan, naucz., Św. Ducha l 
- Paweł, techn. dent., Św. Ducha l 
- Teofil, st. sekr. poczt., Św. Ducha l 
Bylicka Teofila, bez zawodu, Panny Marji l 
Byliński Franciszek, murarz, Szosa Cheł- 
mińska 95/97 
Jan, robotnik, Krasińskiego t 12 
T eofil, stolarz, Szczytna 6 
Byrzykowski Feliks, malarz, Bielańska 22 
Bystrzuska Franciszka, wdowa, Królowej 
Jadwigi 16 
Byszewski Bernard, robotnik, Koszarowa 41 
- Bronisław, fotograf, Pod Krz. Wieżą 1/3 
- Feliks, elektromonter, Kochanowsk. 19 
- Jan, drukarz, Browarna 9 
Jan, murarz, Kochanowskiego 19 
Jan, stołowy, Kochanowsk-iego 19 
Jan, robotnik, Pod Krzywą Wieżą 1/3 
Józef, robotnik, Koszarowa 41 
Kazimierz nauczyciel, Kochanowsk. 19 
Ludwik, bez zawodu, Piernikarska l 
Maks, blacharz, Św. Jerzego 61 
\Xfładysław, szewc, Koszarowa 41 
Zygfryd, malarz, Św. Jerzego 61 
Byszewska Eleonora, wdowa, Krasińsk. 96 
- Franciszki, wdowa, Św. Jerzego 61 
- Helena, fryzjerka, Św. Jerzego 61 
- Janina, urzędnik bank., Piernikarska l 
- Marja, sekr. Cz. Krzyża, Piernikarska l 
Byszof Józef, robotnik kolej., Piekary 13 
Bytkowski Jan, robotnik, Szosa Chełm. 68 b 


159 


..,j
		

/Pomorze_005_07_285_0001.djvu

			Cabak 


ChoJnicki 


c. 


Cabak Władysław, czcI. malarski, Kocha- Chmielcws!d Mikołaj, Urz. wojsk., Picka- 
nowskiego 5 ry 37/39, tel. 347 
Cabański Anduej, nadstraż. poż., Kordec- Mieczysław, kapitan, Dominikańska 1 
kiego 3 - Piotr, robotnik, Podgórna 41 I 
Caft Ludwik, bez zaw., Grudziądzka 143 - Wiktor, robotnik, Chrobr"go 41 
Carowa Emilja, wdowa, Szosa Chełm. 60 - \Xfincenty, bez zaw., Trzeciego Maja 2 
Casper Kazimierz, Dr. lekarz, Sienkiewicza - Władysław, emeryl, Krasińskiego 98 
nr. 12, tel. 511 Chmielewska Felicja, b. zaw., Kościuszki 7-1 
Cazot Louis, major franc., Łazienna 28 _ Helena, bez zaw., \Xfarszawska 6 
Chalicka Anastazja, wdowa, Kilińskiego 2 Chmielowa Marja, bez zawodu, Zaułck 
Chalińska Jadwiga, służąca, Podgórna 1 a Dworcowy 8 
Chamski Feliks, uczeli ślus., Lelewela 34/36 Chmilowski Juljusz, podpor., Kochano\\ sk. 9 
Chankiewicz Jan, robotnik, Rybaki 34 I Chmurzyński Teofil. wł. fabr. likier., Prosla 
Ch antkowska Franciszka, robotnica, Grun- nr. 15117, tel. 125 
waldzka 28 Chocińska Paula, służąca, Wybickiego 65 
Chantkowski Franciszek, robotnik, Grun- Chodkowski Jan, bez zaw., Słowackiego 31 
waldzka 28 Chojecki Franc., domokr., Piasko\\a 2 
- Jan, robotnik, Wałdowska 17 Chojecka Joanna, wdowa, Piaskowa 2 
Charmel Ella, krawcowa, Rabiańska 3 
ChęciiIski Karol, urzędnik woiskowy, Ko- Chojnacki Adam, robotnik, Stroma 12 
Alojzy, robotnik, Szosa Chełmińska 80 
chanowsldego 1 Bernard, strażak poż., Grudziądzka 8u 
Chełkowski Jan, sekr. sąd., Mickiewicza 56 _ Franciszek, robotnik, Sobieskiego 33 
-- Maksym., kance\. sąd., Mickiewicza 56 Ignacy, sierzant, Sienkiewicza 37 
Chełmański Henryk, podpor., Mickiewicza 60 Jan, robotnik, Pod Krzywą Wieżą 1'3 
Chełmiński Stanisław, poster. P. P., Stu- _ Jan, istonosz, Kościuszki 39/39 a 
dzienna 11 
- Jan, przodownik P. P., Kościuszki 24 
- Władysław, asyst. miejski, Przy Rzeźni 24 _ Konstanty, robotnik, Podgórna 51 
Chdmińska Marjanna, służąca, Szeroka 20 _ Mizgier, porucznik, Kaz. JagiellOl1czyka 7 
ChęciiIski Teofil, kontr. skarb., Piekary 26 _ Stanisław, Ul"zędn. poczt., Bankowa b 
Chętkowski Wład., tokarz, Browarna 7 _ Paweł, funkc. kolej., Prosta 15.'17 
Chlebowski Stanisław, giser, Piaskowa 9 _ Paweł, muzykant, Podgórna 1 c 
Chłodnia Wera, robotnica, Średnia 4 I _ Walenty, robotnik, Podgórna 51 
Chłodowski Franciszek, robotnik, Francisz- , Cho J 'nacka Anna, robotnica, Szosa Chclm.96 
kańska 10 
- Anastazja, wdowa, Szosa Chelmiliska BO 
- Józd, robotnik, Fra..ciszkańska 10 _ Anna, sklepowa, Szosa Chełmińska 52 
Chmiel Jan, podporuczn., Zaułek Dworc. 8 _ Franciszka, robotnica, Fosa Stam\l1. 20 
- Teofil, kupiec, Mickiewicza 95 _ Helena, robotnica, Podgórna l c 
- Antonina, służąca, :Żłóbek Pomorski 2 _ Helena, robotnica, Szosa Chełmińslla 52 
Chmielacz Józef, funkc. kolejowy,' Sobies- - Janina, książkowa, Wieli.. Garbary 33;35 
kiego 20 - Klara, gospodyni, Chodkiewic7a 7 
Chmielasz Walenty, robotnik, Kosciuszki 27 Marta, robotnica, Podgórna l c 
Ch11lielecki Augustyn, ślus., Przy Rzeżni 24 Marja, wdowa, Szosa ChełmiiIska 52 
_ Stefan, urzędn. pryw., Mickiewicza 80 Rozalja, kucharka, Św. Ducha 13 
Ch11lielecka Leokadja, służąca, Bydgoska 46 Weronika, wdowa, Rybaki 3,1 a 
Chmielewski Aleks., robotnik, Kopernika 11 -- Władysława, robotnica, Podgórna l c 
- Jan, robotnik, Graniczna 6 - Zofja, robotnica, Podgórna 51 
- Józef, robotnik, Staszyca 10 Chojnicki Józef, kupiec, Szewska 24 
- Józef, robotnik, Podgórna 41 '- Salomea, służąca, Mickiewicza lOB 


._---&:.---.....:.


----.:.--a.::.
----..&.::.
. 
1 ST. K AŁAM Aj SK I 7::!vs:

ćr:;
/

r:Y:/
{;
: r 
. . 
· T O R li Ń WYBÓR NAJWI
!S SZY. III 
J SZEROKA 21. ADR. TEL. E S K A L A !vi. CENY NAJ NIŻSZE. l 
.
--..r;--"'--"; -.. -- --.-:-....

 ,. ,.. -.. ----.-;
. 


160
		

/Pomorze_005_07_286_0001.djvu

			Chojnowski 


Chojno\\ski Jan, listowy, Lindego 3 a 
- Marcin, robotnik, Małachowskiego 12 
- Stanisław, ogrodnik, Grudziądzka 60 
Cholewa Wasyl. służący, SienldewicL.a 15 
-- \Va
yl. dozorca dOlllu. Bielańska 30 
Cholewkówna Aniela, służ., Grudziądzha 84 
Chotkowski Jan, pickilF Przy Rzdni 49 
ChrapO\,icki Erost. har uw., Klono, cza 22 
-- lonacy, urL.. pr) \\ ono\\ iCla 22 
ChrGtke Adoli. urz. kolej., KosciusLlu 76 
Chrislhe Gertruda. bona, Rynek Slarom. 34 
Chromecki Jerzy IIrL.ędn. ,,0Jsk. Kosza- 
rmva 7 9 
Chró
cicki Lcopol{ł. dyr. Banł..u Nadwiślań 
s
.iego, B"lO C'90 3. leI. 156 
Ch, o
to,,\ ski \V i,tlo., I,ontr. Eleid.... Zcgl..r- 
ska 6 
Chrubko\bki ,Ian. rzein;h, RablilIiska 14 
Chruśdński .Jan, robotnik, Winnic.!. 36 
Chrusl Jan, bez za", odu, Wodna 29 
Chrustowslw Zofja, sluż" , ogrodnil{, GrudLid,dLka 17-1 
Fabian, robotnik, Przy Rzeźni 35 
JÓL.ef, in)., prz
mys/.. Fredry f<. tel. 69:1 
,Józef, robotnik, Vrogd '1reposka 2 
Ludwik, un. Star. Kraj.. Mickic\\ icza 109 
- Władysław, ogrodnik, Wielki Rów 9 
Chrzanowslla Bron., słu
ąca, Bydgosl1ieczyslaw, piekarL., Kościuszki 60 a 
- Marian. IIrz. hap dl., SL.czytna 7, tel. 203 
Chud7iilska Marta, gospodyni restauracja I 
Dworzec Główny 
Chllmlin EJibieta. nanczyc. języka angielsll., 
Klonowicza 43 


Centnarska 


Chylarecki Ant.. robotnik, Grudziądzka 138 
- Ignacy, wożny, Kościuszki 24 
- Marceli, listonosz, Zamknięta I 
Chvlewska Pelagia, \\.1owa, Sw. Jerzego 75" 
- W alerja, słuLąca, Bydgoska 50 
Chylicki Edw., pom. gastr., Mickiewicza 131 
- \'Vah:nty, robotnik, Kordeckiego 4 
Chylicka Aurelja, stenotypistka, Mickie- 
wic7a 131 
Helena. wdowa, Mickie",icza 131 
Chyliński Jan, wł. restaur., 1\1.ckiewicza 135 
- Jan, pomocno kanc., Kosciuszki 40 c 
Ch. ;lis!.
 Ar.na 'O"... lllbicka 27 
- ... nn"'lr I _. !. . u... . (1 re"..ll1r..I
'ia Dw. Gl. 
C1h la Belnaru, robuln,I., GrlldL.iadLka 130 
- 'Jan, sl. majsl er "oj3k.. Wald
" ska 25 a 
Ch') nowsl.i Franciszek. robotn., Rabiańska 6 
Ch}llowska l\'1aria. robotnic", Rabiańslla 6 
Chyżyński Mich..ł, ciesla, Ba.i.yńskich, B.I- 
rak ,,\Y./" 
- Władysław, port jer, j\\ickiewicza 60 
Cegielski Syh\"ster, si
rżant, Wiązo\\a 16 
Ceglarska Pelagia. bez zaw.. Kr. Jadwigi 5 
Cl'I
liński Czeslaw, tapicer, Mickiewicza 08 
Michał, robotnik, Mickiewicza 68 
- Władysław, przemysłowiec, Św. Kat,l- 
rL.yny 7 
C",
Hńska Marta, kucharlla, Bydgosl.a 96 
Ce1rowska Marja, I(ospodyni, Szcsa Cheł- 
miilska 112 
Cele", icz Ol
a, naucz}cielka, Koszarowa 37 
Cd,!\\,'
i R(\!e
'a"'. .-"hotni
. Kozacka 9 
- RysL.ard. mULyh, Słowac!dego 43 
C_ 1J0
".i St<,n., inivn.. nacz. Wy 17ialu 
\\(';
\, , 1\1;.'-'U\ . a 72 
Celle . \nna, \\ dowa, Barl. Gło\\ackiego 2" 
Cdmer Augusta, wdowa, Szeroka 3 
- Otto. SlllL. wPj",k., Franciszkańska .!O 
- Wladysiaw, robotnik, Czarnieckiego 11 
Cellner ROL.alia, wdo", a, Podgórna 18.£tI 
Cem!,e Józef, sze\\c, Kopernika 26 
Cendrowski Stanisław, bez L.awodu, Gru- 
dziądzka 75 
- Stanisław, prakt. sl,arb., Grudziądzka 75 
Centek Franc.. sier)., Wielk. Garbary 13 1 15 
Centl.o-.\
ki Alcł-s., I'llpiec, Kopernika 24 
-- .Jan, hołod,i. j, Ko
cills.Lki 54 c 
Centkowska lIelena. robotn.. SIIhiennic7a 22 
_ Weronika, slu7ąca, Sienkiewicza 3 
Centnarska Katarzyna, kucharka, restaurac. 
Dworzec Główny 


l -C R A N D C A F E I Pi
r,,:szorz
dna . . I 
WŁAŚC, JÓZ. GABRIELEWICZ I RestauraCja - KawIarnIa. 
TEL. 441 T o R U N TEL. 441 I Wykwintna kuchnia. 
UL. KONOP:-.!ICKIEJ -ł I Codziennie koncert artystyczny. 


111'11 161
		

/Pomorze_005_07_287_0001.djvu

			Cłążyńskl 


Ciążyński Leon, urz. wojsk., Po dm urna 67 
Ceranowicz 1\1arta, służąca, Szczytna 7 
Cerafidd .Jan, robotnik, Kościuszki 3 a 
Ceraficka Klara, służąca, Kościuszki 1 
Cerkacl	
			

/Pomorze_005_07_288_0001.djvu

			1 


Cłeszniewska 


) 


Cieszniewska Antonina, kucharka. Fredry 8 
- Marjanna, służąca, Sienkiewicza 38 
Ciszewski Antoni, bez zaw., Lubicka 29 
- Adam, sekr. skarb., Klonowicza 22 
- Aleksander, prakt. pod., Prosta 11 13 
- Franciszek, robotnik, Jana Olbrachta 13 
- Ignacy, stolarz, Prosta 11 13 
- Stefan, krawiec, Wielkie Garbary 31 
Ci
zewska Barbara, rob., Franciszkańska 10 
Cieszyński Józef. ślusarz, Mickiewicza 135 
- Jan, stołowy, Żeglarska 4 
Leon, elektromonter, Mickiewicza 136 
- Marceli, kupiec, Prosta 16 
- Marceli, kupiec, Wysoka 5 
- Paweł. robotnik, Św. Jerzego 77 a 
Cieszyńska BronisI., słu.i:., Grudziądzka 90 
- Cecylja, służąca, Słowackiego 2 
Emilja, wdowa, Mickiewicza 136 
Franciszka, wdowa, żeglarska 4 
Jadwiga, wowa, Mickiewicza 136 
Katarzyna, wdowa, Lubicka 36 a 
Marja, biuralistka, Rybaki 9 
Ciężki Franciszek, stolarz, Stroma 12 
Cilski Jan, rolnik, Wodna 52 
Circhewicz Mac., stróż wojsk., Kopernika 24 
Cołek Teofila, praczka, Chełmńska 9 I 
Ciomborowski Jan, naucz., Grudziądzka 84 
Ciosłowski Józef Dr., ref. Kur. Okr. Szkoln.. 
MickiewicL.a 96 
- Piotr, bez zawodu, Mickiewicza 96 
Cit.ewski Roch, robotnik, Koszarowa 43 
Claus Fu
enja, bez zaw., Rynek Starom. 34 
Clemens Bernard, robotnik, Szosa Chełm. 144 
- Tomasz, robotnik, Szosa Chełmit'lska 144 
Cohn Izrael, szewc, Szczytna 10 
Cołbecki Czesław, dsystent miejski. Pod- 
górna 11 
Franciszek, robotnik, Bartosza Głowac- 
kiego 8/10 
Franciszek, stangret, Podgórna 9 
Hilary, zegarmistrz, Rynek Starom. 26 
Ludwik, stołowy, Żeglarska 4 
Stanisław, robotnik, Kościuszki 21 
- Teodor, kontr. Pow. Kasy Chor., Gru- 
dziądzka 79 
Cołbecka Antonina, wdowa, Grudziądzka 79 
- Anastazja, wdowa, Podgs>rna 11 
- Helena, biuralistka, Podgorna 9 
- Józefa, wdowa, Pod Krzywą Wieżą 16 
- Konstancia, krawcowa, Pod
órna 11 
- Teresa, krawcowa, Podgórna 11 
Conrad Karolina, djakoniska, Batorego 13,15 


- 


Cyrankow.kł 


Cozel Adam, radca Wojcw., Bydgoska 70 
Cron Elżbieta, kapitalistka, Słowackiego 29 d 
Maks, kupiec, Mickiewicza 83, tel. 37 
- \XI' erner, kupiec, Mickiewicza 64 
Cseczny Jan. kamasznik, Kopernika 13 
Cumbrowska Marta. robotn., Sw. Ducha 7 Y 
Curpiński Florjan, rzcżnik, M. Garbary 20 
Curtze Gertruda, bez zaw., Moniuszki 6 
CULydło Jan, krawiec, Szewska 10 
Cwaczka Jakób, podpor., Bydgoska 90 
Cwiechowicz Teofila, beL. zaw., Graniczna 4 
Cwiejkowski Kazimierz, insp. poczt. Ko- 
nopnickiej 20 
Cwikliński Bernard, stróż, Batorego 12 
Franciszek, bez zaw., Szosa Chełm. 62 
- Jan, robotnik, Sobieskiego 35 
- Konstanty, robotnik, Staszyca 10 
Michał, rzeźnik, Małachowskiego 28 
Tadeusz, aplik. sąd., Rybaki 45 
Wład., ogrodnik, Bażyńskich, Barak 10 
Cwiklińska Franciszka, wdowa, Małe Gar- 
bary 11 
- Marjanna, wdowa, Warszawska 24 
- Marta, robotnik, Podgórna 15 
Cwikłowska Marta. krawcowa, Szosa Chd- 
mińska 50 
Cybertowicz Józefa, służąca, Rynek Staro- 
miejski 15 
Cybulski Antoni, robotnik, Słowackielto 73 
-- Bogusław, urz. Sto",. UbeLp., Szopena ? 
- Feliks, urzędn. cłowy, Szopena 24 
- Jan, przedsięb. budown., GrudL.iądzlla 37 
- Stefan, woźny, Podgórna 2 a 
Cybulska Aru1a, służąca, Bydgoska 80 
Anna, służąca, Mickiewicza 30 
- Anna, stołowa, Lotnisko 
- Rozalja, slużąca, Król. Jadwigi 5 
- Marja, urz. prywatna, Szopena 24 
Cyckowski Jan, robotnik, Konopnickiej 6 
Cyckowska Klara, wdowa, Konopnickiej (, 
- Wanda, robotnica, Konopnickiej 6 
Cyfrowicz Adam, inż., nacz. Wydz. budowI. 
Star. Kraj., l'vlickie", icza 102 
Cygierski Jan, maszyn. kolej., Słowack. 29 ol 
Cylkowski Jan, robotu.. Małachowskiego 7 9 
Cyplewski Wład., cieśla, Grudziądzka 214 
Cyprimus Franciszek, robotnik, GranicL.na 6 
Cyprysiński KaL.imierz, rolnik, Bydgoska 60 
Cyrankowski Jan, robotn., Szosa Chełm. 165 
- Jan, ślusarz, Sobieskiego 43 
_ Jan. asystent miejski, W. Garbary 13 15 
Józef, robotnik, Wałdowsl.a 21  


I 
Ł
tc
 
RAB
E
fł
 
l TEŁ. 441 T O R U N TEL 441 
UL KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintn.. kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


III. \I" 163 


.-..i
		

/Pomorze_005_07_289_0001.djvu

			. 


Cyrankowski 


Cyrankowski Józ.. stra7.. poL \Valdowskil 21 
- Konstanty, l"Obotnik, PodgÓrna 4 
- Ludwik, ślusarz, Sobieskiego 26 
,\
 ikołaj. malarz, PoJgórna 4 
- \V"wrzyniec, stra7ah poż., Wodna 26 
Cyrankowska Helen,l, robotn., Podgllrnd 4 
- Pelagja, bez zawodu, Sobieskiego 21 
- Stanisława, wdo\\ tl, Łazienna 22 
Cyrl,bH Hieromina, hunc sąd., Piekary 1,3 
Cyrklat Izydor, urz. pryw., Małe Garbary 11 
Cyrocl{i Jdn, robotnik, Rybaki 41 
Cyrski F raneiszek, robotnik, Swsa Cheł- 
mińska 90 
Cywiński Franc.. robolnik. Waldowslla 21 a 
- Jan, rzeżnil" Małachowskiego 18 
Julian, młynarz, Lubic
a 29 
\Va!enty, robotnik. Wodna 30 
Władysław, I.ond. kolej., Sobieskiego 2.1 
Cy\.ińsl-.a Bronisła\\ a, restaurat., Lubiel,a 29 
- f','anciszka, bez za" odu, Szeroka 6 
- Helena. wdO\\a, Grunwaldzka 2 
Czacharowski Ant., piekarz, SobIeskiego 12 
C7dchorowski M;chal. nrzędnik kolejo\\ y, 
D" or7t' Głów n) 
C7,,(.hla Idzi, k,'pil R\ nek St,lromi"jski 24 
- .ian, po.,t.,r. 1'. P., Rvnek Sl;' 'o\llie;
ki 23 
OL.achowski TadeusL., "I. POIl1. SkI. o(',padk., 
Czen\ ona Drogd 3, tel. 806 
C/.aj.l Franc;szek, 
tolarz, Sienkiewic,£a 29 
Anna, biuralistka, Chrobrcgo 9 
C.tajl.o'" ski Alel,s.. śpiewak operowy, Su- 
bennicza 8 
j'.Jeksand., asyst. poczt., j\1,ickie" icza 102 
Antoni, ślusarz, Koszarowa 35 
Benedykt, kond. tramw., R,lbiańska 10 
DamaLY, IUlpiec, Szeroka 16 
- Franciszek, slolarL.. Bart. Głowack. 15,17 
Franciszek, stołowy, Mickiewicza 122 
Fr"nciszek, kolodzicj, Lindego 3 a 
- FrancisL.eh, kapral, Piastowska 3i5 
- .Jan, ba L.awodu, Wybickiego 24 
.Józef, motor. tram",., Franciszllaflska 1 l 
Józef, bez Law., Szosa Chełmińska 173 
KazimierL., robotnik, Smolnik 
Kazimierz, robotnik, Smolnik 
Leon. rzeżnik, Szczytna l 
Leon, poster. P. P., Św. Ducha 11 
Maks, stołowy, Łazienna 20 
Michał, palacz, Batorego 13 15 
Stdan, beL. L.awodu, Mickiewicza 62 
Teodor, rL.eź"ik. Ląkowa 3 a 


Czarnecka 


CzajkO\, ska Anna, wdowa, Bart. Głowac- 
kiego 15;17 
Anna, wdowa, Sw. Ducha 6 10 
- Frunciszl.a. I,rawcowa. Św. Ducha 13 
- Katarzy'Ila, biuralistka, J3arlosza Gło- 
wackiego 15,17 
l.cokadja, kasjcrka kolei., Łąkowa 3 II 
Marla, służąca, Bydgoska 32 
Pubgjll. I1rzędn. ",ojsk., Wybickiego 24 
\Xi alerja, wdo\\ a, Sukiennicza 8 
.- Władysława, szwaczka, ł.ąkowa 3 a 
C lilpiewski Leon, robotnik, Bartosza Gło- 
wackiego 30 
- Helena, robotnica, Bart. Głowackiego 30 
C.
avi;\ska Marta, robotnica, Podgórna 41 
CzanJewska .Marta, rob., Małachowskiego 5 
./uljanna, wdowa, Małachowskiego 5 
- Ll'ol.adi.I, robotnica, Malachowskiego 5 
- \Valerja, pol,oio\' a, Przy Brdmie Stam- 
toruńskici l 
C..aplicka Walentyna, "dm\a, Szosa Chd- 
miilska 50 
- Zofia, biuralistka, Szosa Chełmińska 5U 
C/.dporówn,l Maria, nauczyciell	
			

/Pomorze_005_07_290_0001.djvu

			I 


Czarnecka 


- - ---- 
- -- ------ 


\ 


Czarnecka Leok"dja, biural., K"7. )aQ"iellończ 7. 
_ Marta, biuralistka, Slowackie\!o 33 
Marta, wdowa, \'I;'ysoka 9 
_ Pelagja, robotnica, Polna 7 
_ Regina, robotnica, Podgórna l c 
_ Rozalja, wdowa, Krasiliskiego 112 
Stefania. oauczvcielka, ŁaKowa 6 
Walerja, wdowa, ł.ąkowa 6 
_ Wiktori.l, wdowa. Mickiewicza 30 
_ Zuzanna, wdowa, Mickicwicza 59 
Czarniak Zygmunt, kupiec, Sr.czytna 7 
Czarniecki Aleksander, asystent miejsl.i. Jd- 
na Olbrachta l 
Jan, malarz, Jana Olbrachta 1 
Kazimierz, robotnik, Wielki Rów 9 
Stefan, urz. bank., Mickiewicza 30 
Cr.arnicwicz Bronislaw, szklarz, Grudziądz- 
ka 112 
Czarnocka Stefanja, urzędn. Pom. Izby Roln., 
Strumykowa 15 
Czarnopińska Julj., robotnica, Szewska 22 
__ Rozalja. szwaczka, Szewska 22 
CzarnO\\ ski Aleksander, urzędnill pryw., 
Mickie\vicza 12 b 
,Jan, goniec P. N. P. P. Pod Dębową 
Górą 3 
Lucjan, technik. Bydgoska 104 
Piotr, beL. za\\ odu. Grudzialhka 79 
Cl.arnowska Marja, robolnica, Pod D
hową 
Górą, Barak II. 
Czażyński Leon, szyper. Reja 20 
('zechumska Weronika, krawcowa, Szosa 
Chełmińska 96 
CL.echowska Marla, kra\\c., Kościus7.ki 58 
_ Anastazy, cieśla, Kościuszki 58 
Czckała Franciszka, b.ra",cowa, Piekary 43 
_ Jan, portier. Chelmińska 9 
Czempisz Józef, rzeźnik. Szczytna l, teJ. 442 
C7empis7. Helena, bez zaw., Podmurna 52 
CL.epek Henryj" drogerzysta, Kościuszki 45 a 
Czepczyńska FrancisL.ka, bez zawodu, Szpi- 
talna 4 
Czerkosz Aleksander, szewC. Kopernika 18 
CL.ernial{ Wiad., maszynista, Zaułek D"'orc. 3 


i 


Czyzniko\Vska 


Czerniatowicz Józ., kapitan, ,Grudziądzka 35 
Czerniawska Stefanł;.. służ., Słowackiego 92 
CL.emiewicz Teofi!, murarz, Lubicka 30 
Czerniewski Józef, bez zaw., Kościuszki 21 
Czerniowski Konstanty. radca \Vojew., Sien- 
kiewicza 20 
Czendec Anna. wdowa, Klonowicza 37 
Czerwiński Aleksander, szewc, Rynek Sta- 
romiejski 12 
Bernard, robolnik, Sobieskiego 13 
Jan, ksiąl.kowy, Leona Czarlillskiego 34 
I - .Jan, krawiec, Sukiennicza 20 
Jan, robotnik, Podgórna 41 
Józef, robotnik, Podgórna 8 
Stanisław, robotnik, Chodkiewicza 7 
Wojciech, robotnik, Kościuszki 58 a 
Czerwińska Jadw.. bufetowa, M. Garbary 18 
Cześnik Franc., pokojowa, Kopernika 18 
Czesnowski Alojzy, kapitan, Bydgoska 46 
Czichos \Vładysława, służąca, restauracja 
Dworzec Główny 
Czolbe Franc.. kupiec Piekary, 31 tel. 440 
Czoigowski AleI{s., rob.. Sw. Jerzego 69 
,_ pranciszck, funkc. lwiej., PrL.Y Rr.eini 48 
_ Józef, biuralista, S\\. .Jerzego 69 
I Czolgowska Katar7.}na, ",do\\ a, Sobiesk. 39 
Czub Lidia. bona, Bydgoska 74 
C7Ubck {	
			

/Pomorze_005_07_291_0001.djvu

			r"""" 


Daebm.r 


T 


Dąbrowski 


. 


D. 


Dachmer Edwdnl, robotnik, Wybickiego 41 
Oachter Leon, sierż.. PI. Św. Katarzyny 12/24 
Dahlmann Paweł, nauczyciel, Rybaki 49 
Oalbor Bolesław, inżyn., dyr. Elt'ktr. i Gaz.. 
Kopernika 43/45 
Dalichow Ryszard, zarządca mlyn. Ko- 
ściuszki 67 
Damdzar6wna Felic;... kan.. ....ojsk., Gru- 
dz ildzka 67 
Damm MałgorLata, Itasjerka, Wybickiego 37 
- Agatd, wdowa, Wybickiego 37 
Damrad Antonina, wdowa, Grudziądzka 214 
Oillnrau Elżbieta, nauczyc., Sw. Jerzego 58 
- Karolina, nauczyc., Św. .Jerzego 58 
Oandelski Zdzisław Dr., lekarz, Przewodn. 
Rady Miejskiej, Łazarza 2, tel. 489 
Danhoffcr Bolesław, bez zaw., Koniuchy 4 
- Władysław. bez zawodu, Koniuchy 4 
Daniec ,J6zci, urLędn. pocił., JęcLmienna 9 a 
- .Józef, urL.ędnik poczl., Kopcrnika 7 
naDiclewsld Lcon, robotIlile, Graniczna 8 
DanilkiewicL Barbarił. artystka dram., Ko- 
nopnickiej 8 
l>aniszt',,\Sld Konstill1ty, plutonowy. Plac Sw. 
Kataszyny 12:21 
I)aniszewskil Boleslawa, służ., Szczytna 12 
-- \'Vladysława, slniąca, Sicnkiewicza 10 
Dimkowsld Adam. I.upiec, .Jęczmienna 3 
- Edmund, "ożny bank, Poniatowskiego I 
__o Jan. robotnik, Droga Treposka I 
Dilnllowska i\1arja, biuralistka, Jęczmienna 3 
Maria, książkowa. Wiclkie_ Garbary 33/35 
- Stanisła\\ a, siostnl przełoż., Zeglarska 9 
Zofja, urzędn. wojsk., Jęczmienna 3 
Danowski Jiln, ślusarL., Szosa Chełm. 172 
Oaranowski Teofil, kapitalista, \Vilrszaw- 
ska 10/12 
[)aroszewska J\\i1gdalena, służ., Bydgoska 28 
- Teodozja. służąca. Bydgoska 28 
David Bronisław, radca Wojew., Mickie- 
wicza 74 
Dawicka 1\iarjanna., wdo"
i1, Lubicka 63 
Dawidowski Jan, ogrodnik, Szosa Chełm. 151 
Oavitl Bruno, lekarz dentysta, Strumyko- 
wa 2, tel. 539 I 
- EberllolrdL, pomocno bank.. Strumykowa 2 
- Hildegarc1a, pomocno ban ie., Strnmykowa 2 
r i T ff A n KB t OOKJ 

 '-


;

 c
 i
 : T :  
l

 -- 1 
i T o RUŃ 11 w y BÓR NI\JWIĘKSZ.¥. i 

 SZEROKII 21. ftDR. TEL. ESKIILIIM Cw C E N Y N 1\ J N I Z S Z E. 
 
.
=.....-- .- --- .- -.... .... 
 .- -,. 
:.......- .- -.... . 


i66 


Oąbek Francisz{'k, asysl. Iwiei., Plac 18-20 
Stycznia l 
Józef, sI. woźny. PIlic 18-go Stycznia l 
Pelagja, biuralistka, Plac lB-/!o StycL.nia l 
Walcria, telefonistka, PI. 18 Stycznia l 
Dąbkowski Franciszek, robotnik, Małacho\\- 
sJ..iego 13 
Dąbkowska Anastazja. służ., \htTSZotWs!	
			

/Pomorze_005_07_292_0001.djvu

			l 
I 


Dąbrowski 


Dąbrowski Stanisław. robotnik, Żeglarska 27 
_ Stanisław, kapitan, Koszarowa 37 
_ Stanisław, funkc. kolej., Słowackiego 33 
_ Slanisław. nacz. Wydz. Pom. Izby Roln.. 
Sicnkil.",icza 29 
Stanisław, kapral. Fosa Staromiejska 10 
Stanisław, artysta dram.. Jęczmienna 11 
_ Stefan, post. P. P., Podmurna 7 
_ Stefan, sierżant, Jęczmienna 2 
_ S7ymon. murarz, Rybaki 15 
_ Teodor, maszynista, \Vałdowska 21 
_ \'Vawrzyniec, emeryt, PI. Św. Katarzyny 6 
Wawrzyniec. robotnik, Kilińskiego 5 a 
_ \'(-'ładysław, dozorca więz., Podgórna l c 
_ WILldysław, łmłodziej, Wielkie Garbary 20 
_ Władysław, agronom, Konopnickiej 11 
Władysław, ref. Wojew.. M. Garbary 15 
_ Wladysław, w1. restaur., l\lickiewicza 99 
Dąbrowska AgnieS7ka, fryzjerka, Przy Rzc- 
żni 42 a 
_ Alina, urzędn, Kur. Szkoln.. Bydgoska 68 
_ Antonina, bez zawodu, Jęczmienna 3 
_ Elźbieta, biuralistka, Browarna 7 
_ Franciszka, pokoiowa, Klonowicza 43 
_ Helena, robotnica, Klonowicza 25 a 
_ Helena, wdowa, SZOS,\ Chełmiliska 84 
_ Ludwika, (unkc. Ecktr., Sienkiewizca 29 

 Marja, bez zawodu, \X'odna 37 
_ Marja, artystka dram., BydJ!oska 62 
_ Marja, bez zawodu, Sienkiewicza 42 
_ Marta, robotnica, Bart. Głowackiego l 
_ Pelagia, kucharka, Rynek Staromiejski 5 
_ Rozalja, wdowa, Bartosza Głowackiego l 
_ Stanisława, biuralistka, KaL.. JagidIOIi, 
czyka 6 
- Stanisła\\a. słuLąca, Batorego I 
_ Walerja, sklepowa, Kopernika 35 
_ Zofja, służąca, Mickiewicza 126 


de COMIN JAN 
'!:.EL. lBJ T o RUŃ TEL. 1
 
Poniatowskiego l (bli!lko Miej"k. Dworca) 
Adn's telegr.: D E C O M I N. 
Dom komł.owy j h.urt. handel 
drzewem. 
Najstarszł' przt'dsit;IJiorstwo w lI1\e)5CU 
D"bck Jan, funkc. kolej., Sw. Ducha 6110 
Dębicki Alions, urzędn. Star. Kraj., Szosa 
Chełmińska 9597 


li. 


CAF f: 


GRAND 


WŁAŚC. JÓZ, GABRIELEWICZ 
TEL -"41 T O RUŃ TEL. -ł41 
UL. KONOPNICKIE] 4 


...... 


Dembiński 


; Dębicki Francis't'k. radca mi('j
ki. Nadldnietwo 
Bielany 
Dc;bicka Zofja, służąca, Sienkiewicza 38 
Dębowska Zolja, służąca, Sienkiewicza 38 
Des7yński Ignacy. neźnik. Podgórna 3 
_ Zygmunt, restaurator. Sw. Katarzyny 36 
Dcjewski Antoni, rzeżnik, Grudziądzka 154 
__ Antoni, werkmislrL., Jęczmienn" 6 
_ Bronisłim, robotnik, Bart. Głowack. 8' 10 
I -- Franciszek. lder. tramw., Szosa Cheł- 
mińska 88 
_ Henryk, sklepowy, Sukiennicz,l 6 
_ Jan, plutonowy, Plac Św. Katarzyny 12,J.4 
_ Józef. piekarz, Szczytna 4 
_ Leon, mol. tramw., Jęczmienna 9 a 
_ Stanisław, bez zajęcia, Chrobrego 49 
_ Władysław, robotnik, Grudziądzka 146 
_ Władysłdw, rzeźnik, Grudziądzka 165 
Dejewska Anna, służąca, Szeroka 6 
_ Elźbieta, bez zawodu, Mickiewicza 18 
_ Klara, bona, Bydgoska 46 
_ Waleria, stenotvpist1u!. Szosa Chełm. 88 
Dekański Ignacy, robotnik, Szosa Chełm. 98 
__ .Jan. robotnik, Przy Rzeżni 31 
_ .Jan, ",ożnica, Szosa Chcłmińslm 114 
_ ,\laksymilian, kupiec, Pod
órna 34 
DcI.ańska Marja, robotnica, Przy Rzeżni 38 
Dcko\, 
ki Anduej, nadzorca spichrz.. Wola 
Zaml.ow,\ 719 
80Icsl"". po
łaniec. Wola Zamkowa 79 
Jan, motor. tramw.. \\ickil'wicza 118 b 
l -Leon. '.\ożny. \'\'ola Zamkowa 7,9 
Dekowsha Stanislawa. robotnica, \Vola Zam- 
kowa 7/9 
I Dclewsld Ludwik, robolnil, Zamknięta l 
Dclik Władysław, mechanik, Czarnieck. 17 
I - Czeslawa, książkowa, Czarnieckiego 17 
Stanisław. telefonista, Czarni
'ckiego 17 
I - Weronika, '" dowa, Czarnieckiego 17 
I Delikat Klemens, ślusarz, Mickiewicza 74 
_ Władysław, malarz, Św. Ducha 8/-4 
Delis Fryderyk, malarz, Kochanowskiet o 16 
_ Frydervk, ma gaz. wojsk., Kochanowsk. 16 
Dembek Bemdrd, szewc, Kołłątaj,\ 1/3 
_ Franc., sL sekr. poczt.. Mickiewicza 54 
Dembicki Bruno, rew. rach. Sądu Apelac. 
Rybaki 45 
IJunbiński Franciszek, szofer, Slo" ack 29 a 
_ Ignacy, robotnil{, Szosa Chełmińska 142 
Jan, cuhiernik, Wysoka l 
_ Józef, stolarz, Graniczna 7 
Józef, siodlarz, Wysoka l 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


167
		

/Pomorze_005_07_293_0001.djvu

			Dembi;'ski Leon, krawiec, Chf'lmińska 11 
- Stefan, podpulk.. Szosa Chełmińska 112, 
tclef. 552 
Dembińska Leokadia, stenotypistka, Slo- 
wacldego 29 a 
-- J\'\arja. slużąca, Klonowicza 37 
Oembowski Stanisław, poster. P. P., Szosa 
Chełmińska 120 
Dcnlbowska Maria, biuralistIla, Szosa Cheł- 
mińska 120 
Dcmbsld \'Vładysław, rob.. Warszawska 2.4 
- Franciszek, pianista, Prosta 8 10 
- Jan, urzędn. Z. Z. P., Kochanowskiego 3 
Demski Alojzy, techn. dent., Mickiewicza 53 
Jan, stróż Kościuszki 44 a 
Stanisław, bez zaw., Wielkie Garbary 11 
Stefan, robotnik, Grudziądzka 146 
Władysław, robotnik, Bart. Głowack. 23 
Wojciech, st. kond. poczt., Mickiewicz1\ 53 
Demska Aniela, służąca, Klonowicza 31 
- Stanisława, książkowa, Kościuszki 44 a 
\'Vanda, robotnica, Koniuchy 10 
Dcnc!ówna Zofja, biuralistka, Kopernika 18 
Oenis M.ahymiljan, agent handl.. Woi:na 26 
- ,1\1ichal, bez .ray,odu, \'V'odn1\ 26 
Dcnis\.;a ,\i.....janna, robotn., Gmd.tiądzka ISó 
Den [er Alfn'd. n"hładacz, Bydgosk1\ 88 
D"pczyński Bronislaw, rob., Puy Rzcźni 49 
Ignacy, robotnik. PHY R.r.cźni 49 
Dcpczyńs!.a Konstancjerszke Fritz, handlowiec, Sukicnnicza 5 
Deszyńska Zofjd, pokojowa, Bydgoska ,10 
Deter Berta, 'wdowa, Podg6rn1\ 12 
rJibowska Joanna, służąca, Rybaki 36 
Diekmann Maks, restaurator, S7OS.1 Chd. 
rłliń
J.;a 
 72 
Uiekler Bronisła\\. urz. kol.. Krzyżacka 6 
Dit,
ing Anna, wdowa, Żółkiewskicgo 5 
Dietrich Herm., kier. biuru adw.. Krasili- 
skiego 17 
Hennann, "lusar7, Piekary 15 
- Artur, restaurator, Kopernil,a 29 
Gt'rtru da, książk owa. Piekary 15 
rSTEFANKAU:MAJS
 E
;r 
\ - KORONKI. OBSRDY, WSTf\ŻKI, i 
f WYBÓR NRJWIĘKSZY. ....... __.... CENY NR J N I Ż S Z E. , 
.--
 - '--- -- --______.-r--

---..__.  


Dembiński 


16k 


- 
I 


DobrzyJtska 


Dirks Wojciech, dekarz, Piekary 23 
- Anastazja, robotnica, Podgórna 41 
Dittmann Ant., restaur.. Łazienna 2, tel. 324 
- Teofil, funkc. kolei., Łazienna 2 
IJiltmcr Wladysła\\, chorąży. Koszaro\\a 41 
Diwalden Stanisława, biural., Bydgoska 104 
Dlawilwwska Cecylja, służ., ]\1ickiewicza 72 
Długodziecki Bolesław, pluton.. Wodna 30 
Długosz Franciszck, robotnik, Łazienna ,1 
-- Zofja, służaca, łazienna 28 
Długoszewski 
(IeJll., pilot, Slo\\ackiego 43 
DłuLak Jan, młynarz, Przedzamcze 4 
Dłużnie\\ ski AnI., kHm _, Ścieżka Szkohld 3 
- Władysław, krawiec, Scieżka Szkolna 3 
Dmitrenko Andrzej, rob., Franciszkańska 7 
Dmochov.ski Maciej, bez zaw., \'V'ola Zam- 
kowa 11 
Dmowski Jan, prakt. poczt., Batorego 18 a 
Dobrosiciski Stanisław, rob., Kopernika 17 
- Tadeusz, robotnik, Podgórna 16 
Dobrosielska Marianna, wdowa, PodRórna ló 
Dobros7ewski Julian, rob.. Szosa Chclmili- 
ska 161.163 
Dobroszcw!ka :.larta, szwaczka, ROLana 3 
Dobrowolski Feliks, artysta OHIII., Konop- 
nicl,iej 18 
- Juljan, gł. inspektur pracy, SL.opena 22 
Dobrowolska Franc., \\ do\\ a, Klonowicza 37 
- .Janina, nauczycielka, Klonowicza 17 
Dobrucho\Vska Marianna, ",do\\ d, Gru- 
dziadzka 67 
Dobrl\(.howski Edmund, fryzjer, Podmurna 36 
- Frandszdl, ),ołod7iej, Podmurna 36 
Dobrusiński Stan.. stolow)" Uw l"1iejski 
Dobski Antoni, IIlzędn. sąd., PI. Sw. Katd- 
rzyny 12/24 
Dobrykowska Maria, bez zawodu, Sienkie- 
wiczóI 42 
Dobrzański Czeslaw, kapitan, Dobrzyńska l 
Dobrzeniecki Zygmunt, kupiec, Szcroka 40 
DobrL.Yliski FI anciszek funkc. kol., Sobi",s- 
kie
!o 37 
-, Franciszek, IlOwal, Podgórna 8 
Jak6b, robotnik, Grunwaldzka 20 
- Witold, urzędnik Star. Kraj., Sil'nki",- 
\\ icz,[ 21 


DobrL.yńska MarIanna. p'lsługaczka 
wald.!ka. 2n 


Grun- 


. 


---
		

/Pomorze_005_07_294_0001.djvu

			Dobrzyńska 


..... 


Dorloff 


Dobrzyilska Wal., wdowa, Sienkiewicza 21 
-_ Wiktorja, biuralistka, Panny Marji l 
Dochn ,leny, właśc. fabryki wyrob. żelazn. 
i radny miejski, Bankowa 6, tel. 249 
Docrffer Marjan, adwokat i notarjusz, Mic- 
kie\\icL.a 85, tel. 575 
ł Joering Bernarda, zakonnica, Zeglarska 9 
- Jakób, 1{lI
nierz, Sukiennicza 2 
Doktor Elżbieta, wdowa, Podgórna 18/20 
Dolatowski .Jan, asystent miejski, Kazimie- 
nil Jagiellończyka 7 
Dolberslein Paweł, kupiec, Chełmińska 4 
Dolccki Franciszek, slusarz, Sukiennicza 5 
,- ,Józef, robotnik, Szosa Chełmiilska 48 
- Konstanty. robotnik, Kopernika 11 
- Mahs, robotn., Szosa Chełmiilska 123/125 
Dolcclla Józefa, robotnica, Jana Olbrachta 3 
- 1\1arja, bez zawodu, Kościuszki 57 
- Tekla, słu:l:ąca, Szewska 11 
- Tekla, gospodyni, Szczytna 20 
Dolewski Leon, sierżant, Plac Sw. Kata- 
rzyny 12/24 
I)olewska l\1arjanna, wdowil, Wodna 38 
Doliliski Stanisław, muzyk, Rabiańska 12 
- \'Vincenty, lisiążhowy, Kochanowskiego 11 
Doliwa Bertram, kupiec, Konopnickiej 10 
Dolniai{ó" na Zofja. służąca, Winnica 34 
Dolęga Karol, formiarz, Kościuszki 46 
- Maksymiljan, piellarz, Podg6rna 12 
Do!
anow Eu
eniusz. artysta malarz, Mic- 
kiewicza lu8 
Domachowski Franc.. rob., Podgórna 47 
- Jan, robotnik, Wiązowa 18 
Domagała Stanisław, rob., Panny Marji 5 
DomagaIski Czesław, destylator, Szeroka 24 
Dominik, krawiec, Piernikarska 1 
_ Józd, ogrodnik, Wodna 27 
Władysław, sierżant, Szczytno!. 14 
1J0manek Augustyn, kowal, Wybickiego 55 a 
Domalsl..i Aleks., podpor., Sobieskiego 618 a 
Oomailski Franc., kapral, Podgórna 22 b 
Szymon, robotnik, Droga Treposka 8 
- Teobald, elew bank., Szeroka 25 
Domańska Bronisława, służąca, Szeroka 31 
- Maria, wdowa, Mickiewicza 112 
Domaszewicz J6zef, Dr. lekarz. Chełmiń- 
ska 12, tel. 408 
- Michał, podoficer, Rybaki 47 
- Rys7ard, oficer, Rybaki 47 
Uombek Stanisław, służący, Prosta 15/17 
Dombrowski Antoni, rob., Jana Olbrachta 19 
_ Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 68 b 


Dombrowski Henr.. urz. sąd.. J\1.ickiewicza 85 
- Jan. robotnik, Lubicka 37 
- J6zef, urzędnik wojsk.. KosciuSL.ki 40 
- Władysław, robotnik, Winnica 28 
Dombrowslla Gertruda, wdowa. S\\. Kata- 
rzyny l, tel. 842 
- M-arta, służąca, s\\. Ducha 19 
- Maria, bez zawodu, Łazienna 20 
- Marja, bez zaw., Szosa Chełmińska 102 
__ Wanda, robotnica, Szosa Chełmińslla 60 
Domer Leon, urz. telegr.. Mickiewicza 113 
Domes Karol, kapitan, Sienkiewicza 37 
Dominiah Franc.. stołowy, Piekary 16 
- Józefa, wdowa. Panny Marji 3 
- Zofja, robotnica, Panny Marji 3 
Domke Herta, biuralistka, Klonowicza 25 
- Joanna, bez zawodu, Klonowicza 25 
- Kurt, biuralistka, KlonowicL.a 25 
- Otto, kupiec, Bydgoska 92 
- Teodor, bez za\vodu, Kopernika 30,32 
Domrat Franciszek. por.. Dobrzyńskiego 
Donarska Karo!ina, wdowa, Winnica 30 
- Juljanna, bez zawodu. Szeroka 6 
Donarski Bernard, biuralista, Winnica 30 
- Bernard. stolarz., Konopnicldej 20 
- Wincenty. \\ ożnica, Konopnickiej 12 
Dom1aJ
ki Franciszck. robotnill, \Vinnica 17 
- Franciszl'k, bl"UllarZ, Studzienna 15 
- Jan, murarz, l\liclde\dcza 109 
-- Jakób, robotni!., Bydgosha 36 
- Marcin, wojny, Mickiewicza 2426 
- Teodor. maszvnista, Końcowa 4 
- Wladyslaw, r
botnik, Mickiewicza 2126 
Dondalski\ Apolonja s.£\\ aczka, KońcO\\ a 4 
Marjanna. robotnica. Micki,'wicza 24 26 
Marta, wdO\\ a, l"lickie\\ icn 118 b 
- Stanisława, be
 zawodu, Byd
osliil 36 
- Wiktoria. szwaczka, Końcowa 4 
Donner Herm.. k	
			

/Pomorze_005_07_295_0001.djvu

			I 


Doroszewski 


Drumowlcz 


Doroszewski Stanisław, poster. P. P.. Byd- Dreger Telcsfor, malarz, Bydgoska 82 
goska 26 Dreger Jan, malarz, Lubicka 37 
Doroszówna Rozalja, służąca, Kosciuszki 60 a Drenikow Hermann. kupiec, Bankowa 6 
Dorszewsld Marj., pom. zwrotn.. Dw. Mokrc DresIer Franciszka, służąca, Klonowicza l 
Dost Jan, nauczyciel, Mickiewicza 101 - Leopold. urz. wojsk., Sienkiewicza 41{45 
Doszczatowski Teod.. szewc, Mickiewicza 72 Drespa Marja, bez zawodu, Grudządzka 185 
Dota Aniela, służąca, Rybaki 45 Dressler Elżbieta, slużąca, Słowackiego 15 
Drabikowsld Marjan, oJ!niomistrz, Sobies- Dreszler Tomasz, krawiec, Rynek Starom. 27 
kiego 6!8 a - Małgorzata, książkowa, Rynek Starom. 27 
Dmbiński BolesI., rob., Małachowskiego 5 Drewek Jan, dyr. Pow. Kasy Chor., Tar- 
- Augustyn, robotnik, Małachowskiego 5 gowa 3, tel. 342 
Dragasówna Felicja, biural., Kopernika 39 - Helena, biuralistka, Targowa 3 
Dragowska Marta, Ilsiążk., Konopnickiej 20 Dreweński Jan, robotnik, Małe Garbary 12 
Dmngelatles Otto, dentysta, Król. Jadwigi l Drewienka Hirsch, kupiec, Rynek Starom. 35 
Drapiewska Weronilla, rob., Słowackiego 79 Drewitz Leopold, bez zaw., Mickiewicza 113 
- Walcrja, służąca, Rynek Staromiejski 22 - Pawel, kapitalista, Mickiewicza 114 
Drapicwshi Konstanty, rob. Szosa Chełm. 48 Drews Jan, ślusarz, Średnia 2 
Drath Zygmunt Dr., sędzia Sądu Oh., Mic- Dreyfuss Karola, dentystka, Szeroka 33, 
kiewicza 111 tel. 897 
Dratwiński Roman, un. \VojC\\., Mickie- Dreżniakiewicz Stagisław, motner, \'Vodna 30 
wicza 118 a Drób Józefa, służąca, Bydgoska 90 
Pra""ert Rudolf, handlO\
icc, Kazimierza Ja- Drobic Józef, malarz, Podgórna 4 

iellończyka 6 Drogomirecki BoI., kapitan, Klonowicza 23 
]ha.i:djcwski Pawcl, roboln., 'Wybickiego 41" Dropiewski Bolesław, robotnik. Stroma l 
I)r:jL('h Dominil., funkc. kolej., Sobiesk. 27 Dropiewska Sabina, słu7ąca, Rabiańska 3 
FranciszelI, stolarz, Św. Jerzego 75 a Drost Marta, gospodyni, Bydgoska 82 
, Konstanty, sługa ratusL.., Koniuchy 32 Drozdowski Henryk, inż. techn. wojen.. Pro- 
. ! eon, kowa!, Podgórna 18/20 sta 8 10 
;\
ichal. robotnik, Sw. Jerzego 79 Drozdowska Franciszka, bez zaw., Kordec- 
Or." kowsld Alek!'., rob.. Szosa Chełm. 147 kiego 3 
- Antoni, komornik miejski, Kościuszki 58 a - Regina, bez :r;a",., Sienkiewicza 7 
.\ntoni, robolnil<, Sobieskiego 13 Drozdowicz Bolesław, dyr. g,'n. Pom. StO". 
Bernard, listonosz, Klonowicza 42 Ubezp., Szczytna 4 
Bernard, Ilra,
iec, Podmurna 46 Drożdżewski Antoni, rob., Podgórna 18/20 
l3elnard, robotnik, Szosa Chclminska 100 Drożdzyński Jan, urzędnik, Mickiewicza 98 
Franciszek, rob., Szosa Chełmińska 100 Drożyńska Marianna, służ, Klonowicza 40 
Franciszeh, robotnik, KościuSL.ki 58 a Druckcr Hulda, prakt. dent., Szewska 14 
jan. robotnik. Grunwaldzka 14 Drulla Franciszek, funkc. kol., Zeglarska 6 
Paweł, pom. poczt.. Plac Św. Jana 4 - Józef, sternik. Żeglarska 6 
Wincenty, robotnik, Grunwaldzka 14 Drumsta Edward. referent \'Vojew.. Klono- 
Wojciech, wożny, Szosa Chełmińska 100 wicza 41 
Tlrążkowska Eleonora. sklepowa, Chodkie- Drumowicz Anastazja, wdowa, Stroma 10 
wicza 5 Bogdan, urzędnik P. K. u.. Małacho\\ - 
Franciszka, wdowa, Podgorna 1 a sldego 4 
- Gertruda, kasjerka, Plac Św. Jana 4 Bronisław, lekarz dentysta, Rynek Staro- 
M.lrja, wdowa, Szewska 14 miejski 15 
- Marjanna, wdowa, Graniczna 9 Franciszek, robotnik, Mickiewicza 87 
- "\arianna, bez zawodu, WałdO\
skd 21 Janina, służąca, Jęczmienna 19 
Stanislawa, robotnica, Sw. Ducha 79 Marcin, stolan:, Małachowskiego 4 
Drechi Józef, inżyn., Rynek Staromiejski 20, - Marjanna, wdowa, Wielkie Garbary 21 
tel. 801 - Michał. rolnik, Kościuszki 72 
Dręcki .Jozef, budowniczy, Prosta 30 - Władysława, sklepowa, Małachowsk. 4 
. 
- -- -- 
 -- -- 
 -- -- 
l ST. KAlAMAJSK/ ' 
= f T-
 R.l!_ti - - - - III -- 
SZEROKA 21. ADR. TEL. E S K A L A "" 
. ... -... --. '. -. -.  . 


- . 


.... -  . 


- . 


- . 


- -i 
- 
I 
-. - 


FARTUCHy, ROBÓTKI, ARTYKUł} 
ZAIfOPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. 


ł1ł )'BÓR NAJVvIĘKSZ),. 
----- 
C E N}' NAJNIŹSZE 


.... 


170 


.......
		

/Pomorze_005_07_296_0001.djvu

			Druszkowakł 


------ 
- --
 


Drus:r:kowski Franc., rob.. Chodkiewicza 7 
Drwenski J6zef, robotnik, ChrobreGo 13 
- Zygmunt, sI. post. P. P., Fosa Starom. 12 
Drw
sld Piotr, woźny. Wielkie Garbary 19 
Dry
alski Antoni, handlowiec, Sukiennicza 
 
- Antoni, wożny, Szczytna 15 
- Józef, robotnik, Mickiewicza 118 b 
- Polikarp, pom. handl., Szczytna 21 
- Stanisław, robotnik, Podmurna 40 
Wincenty, dorożkarz, Zaułek Dworc. 7 
Władysław, stolarz, Wałdowska 21 
- Walerjan, robotnik, Polna 11 
- Walerjan, robotnik, Krótka 8 
Dry
alska Anastazja, wdowa, Podmurnil 40 
- Antonina, robotnica, Podm,urna 40 
- Franciszka, wdowa, Podmurna 40 
- Julia, robotnica, Podmurna 40 
Drzymała Walenty, wożny, Bydgoska 86 
Drzymalska Józefa, wdowa, Bydlloska 106 
Orzewicka M.arjanna, służ., Konopnickiej 4 
Drzewicki Jan, robotnik, Sobieskiego 17 
- Wiktor, wł. składu wędlin, Kochano\',- 
skiel!o 7 
Drzewiecka Stanislawa, bC7 .la
v.. Sobie
- 
kie
o 13 
Orzewódzka Rozalja, służąca, W. Garbary 2 1 ) 
Drzewoszewska Antonina, krawcowa, Ko- 
zacka 9 
- Helcna, krawcowa. Kozacka 9 
Onewuski Leon, urzędnik Pom. Izby Roln., 
Mickiewic7a 126 
- .Jan, bez zawodu, Bydgoska 27 
- Michał, urz. Wojew., Bydgoska 27 
Orze,,
uska Jadwiga, urzędniczka Pom. Izby 
Roln., Bydgoska 27 
- Joanna, pom. ap-tek., Bydgoska 27 
Drzymalski Józef, robotnik, Wybickieg. 41 
Drzymalska Joanna, wdowa, Wybickiel!.O 41 
- Marta, robotnica, Wybickiego 44 
DrygaIski Jan, piekarz, Szewska 12 
Dubieńska Michalina, służąca. Kazimierza 
Jagiellończyka 2 
Dubinin Sabina, bez zaw., Pułaskiego 10 
Duch Małgorzata, robotnica, Różana 3 
Duchnicki Jan, szewc, Kopernika 19 
- Maks, fryzjer, Kopernika 19 
Duda Florjan, szklarz, Strom" 9 
- Rozalja, wdowa, Krasińskiego 10 
Dudek Anna, służąca, Wola Zamkowa 11 
- Emil, rzeźnik. Droga Treposka 2 


Duszyńaki 


Dudek Florjanna, służąca, Bydgoska 41 
- Hermann, muzykant, Wielkie Garbary 20 
- Jerzy, piekarz, Lubicka 48 
- Maks, muzykant, Wielkie Garbary 20 
- Paweł, cieśla, Bydgoska 90 
Władysław, szewc, Szewska 23 
Dudzińska Adela, rob., Bażyńskich, Bar. 1 
Dukowski Ignacy, robotnik, Grudziądzka 138 
- Sylwester, urzędnik kol., Grudziądzka 138 
Dulger Józef, strycharz, Słowackiego 49 
Duliński Stanisław, kowal, Lindego 3 a 
- Walenty, robotnik, Plac Teatralny 36 
- Walenty, robotnik, Fosa Staromiejska 36 
- Wawrz., robotnik, Szosa Chełmińska 67 
Dulińska Honorata, wdowa, Szosa Chełm. 111 
- Helena, gospodyni, Szosa Chełmińska 44 
- Salomea, (;łużąca, Szosa Chełmińska 69 
Duliszeweki Józef, pom. poczt., Dro
a T re- 
poska 2 
Dulka Elwira, książkowa, Kościuszki 70 
- Julia, bez zawodu, Kościuszki 70 
- Maria, służąca, Szeroka 6 
- Weronika, służąca, Grudziądzka 168 
Dulkiewicz Aleks., szewc., Podgórna 34 
Dulny Władysław, rusznikarz, Plac Ś". Ka- 
larł.yny 12/24 
Dulski Franciszek, stolarz, Szosa Chełm. 88 
- Ludwik, kupiec, Lubicka 31, tel. 534 
Dulska Franc., bez zaw., Grudziądzka 185 
011 Laurans Włodz.. inLyn. archit., Słowac- 
kiego 29 a 
Durek Wojciech, artysta. malarz, Krasińsk.80 
DurmO\
jcz Franciszka, robotnica, Bartosza 
Głowackiego 29 a 
Dunarski Marjan. bez zawodu, Piekary 44 
Duńczyk Anna, służąca, Krasińskiego 98 
Dunkcl Konstantyn, bez zaw., Kościuszki 11 
- Robert, urzędn. kolej., Batorego 18 a 
Duracz Michał. robotnik, Bielańska 8 
- Rafał, rolnik, Bielańska 8 
Durai Julian, sekr. Wojcw., Św. Jerzego 58 
Duschke 1\1.ałg.. kra wc., Szosa Chełmińska 96 
- Wilhelmina, wdowa, Szosa Chełmińska 96 
Dusza \Veronika. slużąca. Sienkiewicza 15 
Duszyński Jan, robotnik, Grudziądzka 152 
- Jan, robotnik, Piekary 11 
- .Jan, rł.eźnik, Zeglarska 4 
- Jan, robotnik, Winnica 25 
- Józef, nauczyciel, Szosa Chełmińska 3u 
- Jiizef, robotnik, Żółkiewskiego 5 
Pa" cI, stołowy, Sukiennicza 20 


GRAND CAF E I 
WŁAŚC. JÓZ, GABRIELEWICZ I 
TEL. 441 T O RUŃ TEl.. 441 I 
UL. KONOPNICKIEJ -4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny.  


171 


.-..
		

/Pomorze_005_07_297_0001.djvu

			.

:e.a--
=..a..- _...... -
 ...---. 
l 
 TEFAN KALAM AJ SKI II 
i T O RUŃ 
t 
A SZE.ROJ,fI 21. flOR. TEL.: ESKRLRM 1/ 
.
:.a....-
=----- .._ --- 
:.a...-..-...:. 


r""'" 


Daszyński 


DUSL.yński Stefan, szewc, :l:el!larska 6 
Franciszka, służąca, Żółkiewskiego 5 
!\\arjanna. wdowa, \X1innica 12 
!'o1arta, bl'L. zawodu, SłowackiLgo 19 
Dun-e Joann,I, wdowa, Mickiewicza 131 
- Krystian, bez zaw.. Mickiewicza 134 
Durks Apolonia, gospodyni. Szopena 20 
Diissc1dorf Henryk, bez zaw.. Klono",icza 41 
- l 
D)'szhiewicz Janin... I.rawc., Sw. Ducha 7 9 
lJyszyilski Jan, robotnik, Ba?yńskich, Bar. 1 
Dyszczyńsld Marcin. urz. P. P.. Reia 6 
.- Klara, akuszerka, Reja 6 
Dywitlski Alel.s., palacz, Piekary 22:24 
- Edmund, krawiec, Szosa Chełmińska 50 
Dy\\ińslia Maria, wdowa, Szczytna 19 
D,iało,,\ shi Alfl'ed, Dr. lekarz okulista, Ry- 
n,.k Slaromicjsld 14, tel. 353 
DL.i,lIowska Maria, kapitalistka, Lubicka 29. 
Icl. 284 
- Antonina, służąca, Zeglarska 21 
,- Augusta. robotnica, \ViąL.owa 13 
DL.i..rIIlHl ski W ojc., krawiec, Szeroka 25 
Dziarno\\ sl.a Marj., wdowa, Kr61. Jadwigi 3 
[)7ia tlik Marja. w fasc. d omu, Klono wicza 42 
PO 
 CZ 

HY,-.S K ; 
PE 
 K
. r 
RĘKf\WICZKI, TRYKOTf\ŻE. 
. 
W Y BÓR Nł\JWłĘK5ZY. I 
C E N Y Nf\JNIŻSZE. 
 
- --. 


J. 


-= 


- . 


- . 


i
		

/Pomorze_005_07_298_0001.djvu

			Dziedzic 


Enge 


Dzicdzic Ignaq Dr.. 
Prosta Ij 
Dzi"llziliski JoL.cf, hmkc. kol., Podl!órna 22 h 
_ Józef. biuralista, Podgórna 22 b 
Dziegailska Dora, wdowa, Chełmińska 15 
_ Hclena, biurali
tka. Chełmińska 15 
Dzięgiel Florjan, pom. \\ oinego, RMana 5 
_ Jan, robotnil" Róż"na 5 
__ ,Jan, operator kinomatogr., Różana 5 
Dzięgielewski Andrzej, robotnik, SzcL.ytna 11 
_ Franciszcl., handIO\\iec, Kopernika 13 
DLiC;gielcwsl;a [lcon., b. za'>., Strumyk. 19 
JJLiel,an Lcon, pOlU. handl., Łazicnna 9 
_ Marta, bcz Law., Podgórna 22 a 
fhicwCł:yński \V ojciech. st. poster. Pol. P., 
Prz" l{zcźni 50 
PLicwiątko....sl.i \ntoni, kowal. S,:osa Cheł- 
mińska 152 
Bron., ogrodnik, Lu 'li ci, a 28 
_ Franciszek, post. P. I., przy Rzt'Żni 44 
_. J6z.,f, robotnik, Piashowa 4 
Dzi(,wiatkm, ska Janina, służąca, Szewska 2(1 
_ Joanna, krawcowa, SuldcnniczJ. 10 


sc;dzia Sadu Okręg.. I OL.iewi,\t1wwska KatarL.yna, ",do" a. Mala- 
chowskiego 28 - 
-_ M,uta, robotnica, Sukiennic/a 1(; 
DLi'
rj;an()\' ski Je....'y, pomocno techn., Gru- 
d7iątlzkd 216 
Jhierzgo', ski Alcks., b. /.a",., Ko
dllsL.ld 42 L 
__ \X !adyslaw, kapitan, Żc
larska 22 
, DLif2Jl\ecki Jan, robotnik, Grunwaldzka 5 
D7iel1liilski Jan, plutonowy, Kinopnickiej 18 
DL.ierdziejewski Bohdan, urz. POlU. IL.by Rol- 
nic 
cj, 
1ickiewicza 129 
Dzierg\\a Ignacy, post. P. P., Kof.ciuSL.ki 26 
D.'il,owski Wacław, biuralista, Batorego 7 
Dzikowska Katarzyn.., rob., Slowackie&o 71 
DLilsld Marccli. nacz. woźny Sądu Okrę
., 
Poniato\\ sk:"óo l 
ULi \\ ulslla Kon
lancja, rob., Chrobrego 13 
Ozi.... ul
ld Ąnasl.lzy, robotnik, Chrobre
o 13 
D7iuba Ann.l. !>IU
;Ica, Kościuszki 39 a 
Dzwonkowska Maria, wdowa, Stroma 10 
Dzwonl.owshi Franciszek, zdun, Lelewela 7 
_ Paweł. robolqik, Lde\\ ela 7 
I Dnymalsl,i Wiad., \,oinica, KośclUsł.1d 2 


Eb",rt Fryderyll, rzeźnik, SL.osa Chelm. 6365 
_ Juljdnna, wdowa, Prosta 16 
_ KS1ł\\ery,' fryzjer. Ma!c Garbary 11 
Echaust Ignacy, st. nacz. stacji i poseł do 
S.,jIUU. Dom fam. II, Dworzec Główny 
_ JÓL.efa, \\ dowa, Lubicka 36 a 
_ M.aria, naucL.ycielka. Lubicka 36 a 
Ecked Bernard, kupiec, Winnica 39 
--Wilhelm, bez zawodu, Stroma 12 
Eckhardt Bronisław, wiceprezes Woje\\. Są- 
du Admin., Konopnickiej 15 
Edel Gu
taw, bez zawodu, Dworcowa 10 
__ Gustaw, IlUpiec, Bydgoska 102 
Edelmann Konrad, insp. lasów Wojew., M-ic- 
kic" icza 109 
Ehbert Alojzy, biuralista. Przy Rzeźni 47 a 
Ehłcrt Edward, rzeżnik, Wodna 38 
_ Helena, sklepowa, Król. Jadwigi 5 
Jan, robotnik, Swsa Chcłmiilsl;a 151 
_ Karol, robotnik. Wia.lowa 18 
_ Maria, pokojówka, p'rosta 8;10 
Fichbergcr Bronisława, pol,ojowa, Matejki 16 
Fichhorst Adam, robotnik, \Vałdowska 11 
Eicltlcr Emma, robotnica, Stroma 8 


E. 
Eich
tacdi Adolf, howal, Prosta 23 
I Eichtcr FrancisL.ck, siodlarz, KochanO\\:.	
			

/Pomorze_005_07_299_0001.djvu

			I 


En.el 


Engcl Augusta, \\idowa, Sobieskiejlo 21 
__ Hermann, kupiec, Łazienna 6 
_ Olga, krawcowa, Bydgoska 108 a 
En!!elhardt Artur, ogrodnil{, Św. Jerzego 3 15. 
tel. 102 
Emma, nauczycielka muzyki, Sienkiewi- 
cza 16 
Karol, ogrodnik, Św. Jerzego 3 15 
Wiktor, maszynista kolej., Sobieskiego 20 
Epdin
 Emil, kond. kolej., Sobieskiego 20 
Erbgut Klara, robotnica, Małe Garbary 13 
Erdma:m Marian, urzędnik Wojew., Klon9- 
wicza 42 
Erdmański Jan, plutonowy, Plas Św. Kata- 
rzyny 12 :24 
Ernest Piotr, robotnik, Kozacka 10 
Edward, tokarz, Sw. Jerzego 77 
Franciszek, urzędn. kolei., Dom famil. V. 
Dworzec Główny 
R07alja, biuralistka, Konopnickiej 20 


Fabian Gustaw, un. Zjedn. Pr. Roln.. Sło- 
wackiego 31 
Fabiński Leon, szyper, Rybaki 34 
_ Szymon, robotnik, Słowackiego 96 
Fabiszewski Czeslaw. plutonowy, Szczytna 7 
_ Mieczysław, bez zaw., Slowackiego 31 a, 
tel. 28 
_ Wadaw, monter, Mickiewicza 113 
Fae Weronika, wdowa, Podmurna 44 
Fagin Hermann, stolarz, Bart. Głowack. 19 
_ Alma, bez zawodu, Bart. Głowackiego 19 
_ Olga, służąca, Kozacka 12 
Fahr Emilja, wdowa, Mickiewicza 129 
Fałat Juljan, artysta malarz, Pl. Teatralny 58 
F andrejewski Michał. podsekr. sąd. Czar- 
neckiego 84 
Farjaszewski Marjan, kapitan, Bydgoska 108 
Fariaszewska Emilja, urz. cyw., Klonowicza l 
Fajnt Józef, rzeźnik, Lubicka 43 
Falarski Stefan, kupiec, Rynek Staromiej- 
ski 36, tel. 561 
Falarska Barbara, wdO\\ a, Rynek Starom. 36 
Falencki Jan, robotnik, Podgórna 49 
Faleńsld Alojzy, I	
			

/Pomorze_005_07_300_0001.djvu

			F.lkowski 


ł 
I 


Falhowski Jan, rolnik. Słowackiego 73 
Józef, robotnik, Lubicka 37 
Józef,kominiarz, Lubicka 48 
- Józef, maszynista, Studzienna 13 
_ Ludwik, robotnik, przy Rzeźni 41 
- Leon, robotnik, SłowacKie
o 94 
Mateusz, przod. P. P., Kościuszki 3 
Mieczyslaw, ślusarz, Słowackiego 41 
Paweł, rob. kolej., Bażyńskich, Bar. 9 
Stanisław, fryzjer, Mickiewicza 59 
Stanisła"" robotnik, Lubicka 41 a 
- Stefan, pom. kanc., Szosa Chełm. 42 
_ Wojciech, robotnik, Przy Rzeźni 47 
Falkowska Agnieszka, wdowa, Piekary 13 
_ Antonina, sklepowa, Podmurna 65 
_ Bronislawa, I{siążkowa, Studzicnn" 13 
Emma, wdowa, Podmurna 73 
_ Gertruda, służąca, Konopnichiej 15 
_ Jadwiga, biuralistka, Szosa Chełm. 42 
_ Katarzyna, wdo", a, Słowackiego 15 
_ Marjanna, wdow", Podmurna 65 
_ Pelagja, hrawcowa, Słowackiello 73 
Fanselow Otton, stolarz, Danielewskiego I 
Farmoza Paweł. handlarz. Pod Dębową Gó- 
rą, Barak I. 
Farszmin Berta, bez zaw., Mickiewicza 135 a 
F ederowicz Antonina. słuL., Mickiewicza 28 
- Stanisława, biuralistka, Szeroka 8 
Fedyk Janina, nauczyc. gimn.. Kościuszki 60 
Fedyszen Joachim, robotnik, Kopernika 20 
Feege Franciszek, sekr. poczt.. Kochanm,- 
skiego 13 
Fehlau Gustaw, beL. L.aw., Zaułek Oworc. 8 I 
Fehlal;er Emma, krawcowa, KościuszkI 70 
- Ernst, I.apitalista, Szeroka 2 
_ Franciszek, blacharz, Kościuszki 6 
F dlchenfeld Konstancja, wdowa, Rybahi 38 a 
_ Mieczysław, Dr., adwokat, Rvbaki 38 a. 
telefon 513 
Fein Erwin, wożnica, Mickiewicza 136 
Feishner Walerja, wdowa, Kopernika 13 
Feist Henryk, mechanik, Łazienna 10 
- Marianna, robotnica, Kopernika 23 
Feix Ottokar, sierżant, Sło'wackiego 31 
F e1chnerowski Klemens, maszynista kolej.. 
Wybickiego 7 
Felczyko", ski Bronisla", . registrator Sądu 
Apel., Mickiewicza ? 
Feldtkeller Lonny, kapitalistka, Bydgoska 14 
Feldt Stefanja, bez zaw., Konopnickiej 25 
Feliksik Roman, chorąży. Mickiewicza 111 


..... 


Fłdos 


Felski Adolf, robotnik. SobieskieJ!o' 24 
- Antoni, robotnik. Grudziądzka 211 
Franciszek, szewc, Grudziądzka IlU 
Jan. urzędnik Wojew., Browarna 7 
Jan, robotnik. Małachowshiego 28 
Kazimierz, szewc, Franciszkańska 11 
!\.onstanty, maszyni
ta, Wodociąl1i Miei- 
skie - Bidany 
Felska Ludwika, słuLąca, S",. Duch" 18 
- Franciszka, biuralistka, Łazienna 7 
- Maria, ehspedientka, Łazienna 7 
- Marta, służąca, Micl..iewicza 18 
Marta, bez zawodu, Grunwaldzka 2 
- Monika, biuralistka, Łazienna 7 
Fenger Michał. robotnik, Droga Treposka 
Fengier Alfons. porucznik, Sukiennicza 5 
- Henryk, st. poster. P. P., Wysoka 46 
- Jan, robotnik, Wałdowska 21 a 
- Bolesława, słu:l:ąca, Kaz. Jagiellończyka 2 
Fenski Fryderyk, robotnik, Mickiewicza 57 
- Karol, rolnik, Wałdowska 71 
F enska Antonina. służąca, Bydgoska 37 
- Karolina, bez zaw., Sienkiewicza 42 
Fensky Otylja, bez zaw., Rynek Starom. 9 
Fenslau Ignacy, bez zaw., Grudziądzka 154 
Fenster Fryderyk, urz. Konsulatu niemieck., 
Rybaki 55 b 
Fenzlau Bronisław, robotnih, Kordeckiego 4 
Fethke Fryderyk, ogrodnik. Grudziądzka 114 
Ferszke Paweł, kupiec, Sukiennicza 5 
Ferra Tcodor, robotni II, Kościuszki 5 
Ferchert Karolina, b£z zaw., Krasińskiego 10 
Ferbel' Aleksander, bez L.aw., Kościuszki 40 c 
-- Antoni, handlowiec, Kościuszki 40 c 
- Henryk, sędzia Sądu Okr.. Bydlloska 34 
Ferlacka Janina, kasjerka, KochanowskieJ!o l 
Ferroni Adolf, buchalter, Mickiewicza 92 
- Wiktorja, akuszerka, Mickiewicza 92 
Fiałek Antoni, bez zawodu, Szeroka 30 
- Ewa, slużąca, Mickiewicza 62 
Marjanna, biuralistka, Szeroka 30 
- Stanisław, urz. wojsk., Szeroka 30 
- Wanda. bufetowa, Szeroka 30 
Fiałkowski Antoni. rolnik, Koszarowa 5 
- Józef. robotnik, Wybickiego 49 
- Stanisław, robotnik. Kościuszki 76 
-- Władysław, robotnik, Słowackiego 27 a 
Fiałkowa Kat., wdowa, Sobieskie
o 68 a 
Ficht Maks, muzyk. Szczytna 12 
- Szymon. muzyk, Klonowicza 25 
Fidos Ludwik, funkc. kolej., Podgórna l a 


GRAND CAF E 
WŁASC. JÓZ. GABRIELEWICZ 
I TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna I 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


175
		

/Pomorze_005_07_301_0001.djvu

			Felek 


Frankłewłcz 


______-ł----- 
 


Felek Maksym., pom. bandl., Rabiańsha 6 
Fid;.ewicz Władysia\\', robotnik, Szosa Cheł- 
mińska 52 
Fiebig Adolf, sckr. Woje"., Mickie
\icza 62 
Fiedler Augustyn, lwwa\' Prosta 23 
- Julian, SLewc, Pidwl"Y 29 
- Władysław, robotnik, Grunwaldzka 7 
Hedtke Lucja, bona, Szeroka 32 
Fietz Florian, emeryt, Mickiewicz" 93 
- Karo\' kupiec, j\\ickiewicza 93 
__ Paweł, kom. Konsulatu niem., l\1icl{ie- 
wicza 93 
Fifielska Klara, kanc. Sądu Apel., Plac Św. 
.Jana 4 
Figielski Jan, robotnik, Micldewicza 64 
-_ Władyslaw. biuralista, Mickiewicza 64 
Figielsha Aniela, służąca, Mickiewicza 86 
Figiński Józef, technik, Plac Św. Katarzynv 6 
Figurski Boleslaw, portjcl", Bydgoska 106 
-- Henryk, handl. bydi., Przy Rzeźni 24 
- Jan, handlarz bydłen1, Przy Rzeźni 24 
_ Stanisław, wdowiec, KrzyżacI.a 1 
- Stanisłdw, kowal, Prosta 23 
Fijałkowski Alfons, lI1"7ędnik Wojew., Ko- 
chanowskiego 11 a 
-- Alfons, robotnik, Pod Dęb. Górą, Bar. lT 
- Jan, rob., Pod Dęb. Górą, Barak II. 
Fijallwwska \Vand". robotnica, Pod Dębowa 
Górą, Barak II. 
Filar Paweł, kapitan, Slowackiego 94 
-- Aurelja, bez zawodu, Słowackiego 91 
filarecki Bolesław, kontroler miejsld. Gru- 
dziądLka 80 
- Franciszek, siodlarz, Lubicl,a 37 
-- Jan, siodlarz. Lubicka 37 
Filarsld Jan, uczel
 ślus., Lelewela 34'36 
Fileh Maria, bez zawodu, Bydgoska 64 
Filewicz Bronislawa. służ., Krasińskiego 96 
Filip Jan, kominial"L, Sobieskiego 27 
Filipek Jan, kapitan, Jęczmienna 9 a 
Filipial, Marja, sklepowa, Szeroka 42 
Filipkowski Miecz., emeryt, Krasil
skiego 98 
Filipski Anastazy, robotnil{, Lelewela 6 
_ Aleksander, mechdnik. Konopnicldei 31 
- Alojzy, monter, Klonowicza 30 
_ Ignacy. bez zawodu, Kołłątaja 21 
- Jan, palacz, Browarna 8 
_ Józef, konduktor hol. Bar!. GłowacJ.. 6 
- Pawel, bez zawodu, Kościuszki 23 
- Piotr, kond. kolej., Grudziądzka 138 
- Stanisław, 
'o;ny, Kołłątaja 21 
Filowska Antonina, służ., Poniatow
kicgo 3 


Finbeiner Rozalia, wdowa, Małachowsk. 5 
Findling Jan, sierżant, Winnica 40 
Finger Samuel, bez zawodu, Wybichic?,,, l! 
- Elżbieta, wdowa. Sobieskiego 24 
-- Elźbieta, wdowa. Bydgoska 82 
- Paweł, bez zawodu, Słowackiego 35 
Fink Marta, gospodyni, Sze\\ ska 24 
Finklowski Aureljusz, ref, Woje"., ;\Iichie- 
wicza 119 d 
FirmantyAleksander. kanc. Sa,lu Ol,r., I
a- 
bial
ska 14 
[iiryn Mieczysław, właśc. biura posl"edn., Su- 
kiennicza 8 
Fi
cher Franciszek. kominiarz, l>odgórn:l 2 a 
- Ewa, wdowa, Grudziądzka 78 
-- fIde na, kucharka, Różana 5 
- Helena, służąca, Św. KatarLyny 2 
-- ,Jan, robotnik, Kościuszki 79 
- Jerzy, kupiec. Mickiewicza 116 
Juliusz, emeryt, Prosta 30 
Leonard, kupiec, M.ickiewicza 11ó 
- Luiza, 
\ dowa. Sienkie
dcza 16 
- Rejmund, kapitalista, Szosa ChełmiiIska 52 
- Władysław, powroźnik, Kilillskiego 1 
Fipkc Gustaw, bez zdwodu, KOS7oH"O\\ a 5 
Fister Klara, gospodyni, Kochano" sl.il'
') 1 
Flachs WilbcIm, restaurator, Pro
ta l 
- Wilhelm, ślusarz, Prosta 1 
FlaczYI
ska Jadwiga. wdo
, a , Szosa Cheł- 
mińska 172 
Fleks:?r Maria, słll7.ąca, Kościu"zl,i 5 
rIuuke Emil, maszynista, Wysoha 12 
- Otyljd, służąca, Dwornc 1\'\ieiski 
Flie
:1 Berta. bez za\'odu, Sw. Kaial"Lyny 2 
I Flicgerówna Jadwiga. billralisll"" i\\iclde- 
wicLa 115 
Fli7i1\owski Alehy, ,ob., Gt'ull\,aldzka 111 b 
Flolldnm a Ro
alia, słu;.ąca. SLcroka b 
Florian Gustaw, robotnik, PrLY H.Ldni 24 
Floscr Roman, podpułk., Rybal.i 57 
Frąckiewicz Jan, kołodziej, Szos" Chełm. 90 
Jan, woźny, Dominikaliska 2 
--- Marjanna, wdowa, Fosa Stawmicisl.a .. 
Teodor, woiny, Grudziądzki! W2 
- Walt:ria, urzędn. \Voj
w., Fosa Starom. <1 
Frąckowski Leopold, rzeźn., MickiewicLa 126 
Franciszek Jan, piekarz, Piastowska 9 
- Józef, robotnik, Piastowskd 9 
-- Stefan, piekarz, Piastowska 9 
franke Wojciech. litograf. W. Gdl'bary 18 
rrankiewicz Frilnciszek, robotnil{, Gru- 
dziądzka 174 


I 


)-


--.. 
. STEFAN KALAMAJSKI Io9E
YE
"GRA
",. 

E

': 
 
- H O R O N H I, O B S A D T, W S TĄŻ H I. · 
) WYBÓR NAJWIĘKSZY. .... __ __... CENY NA,JNIŻSZE. ( 
---------------------------------- 


176
		

/Pomorze_005_07_302_0001.djvu

			łnklewlcz 


Gadowski 


Ikiewicz Aleksander, prakt. roln., Mic- 
.iewicza 59 
\nna, robotnica, Grudziądzka 174 
leIcna, kapitalistka, Mickiewicza 59 
o\arta, robotnica, Grudziądzka 174 
'8deusz, urzędu. hank., Miekiewicza S9 

ofja, robotnica, Grudziądzka 174 
lkowski Jan, szew, Rynek Starom. 12 
kawska Melania, biuralistka, Batorego 1 
lke Karol, kupiec, Mickiewicza 133 
lkel Ernestyna, artystka, Szczytna 7 
.zczak Franciszek, rob., Wybickiego 49 
łrich Karolina, bez zaw., Słowackiego 19 
łrych Jan, książkowy, Sobieskiego 27 
da Matylda, bez zaw., Sienkiewicza 42 
ning Aleksander, kupiec, Podmurna 52, 
elef. 334 
lkiel Feliks, urzędn. bank., Św. Ducha 7/9 
.xrilhelm, stolarz, Grudziądzka 98 
ldl Agenor, Dr. prezes Senatu Sądu Ape- 
acyjnego, Bydgoska 60 
lszek Augustyn, krawiec, Podmurna 22 
\nna, wdowa, Rybaki 9 
;ranciszka, rob., Rybaki 9 
dberg Franciszka, wdowa, Szopena 20 
dei Klementyna, b. zaw" Strumykowa 13 
dler Gustaw, stolarz. Podgórna 37 
dling Jan, robotnik, Franciszkańska 10 
\lfons, robotnik, Franciszkańska 10 
drich Emma, kupcowa, Kościuszki 14 
\ugusta. kracwowa, Mickiewicza 107 
Weronika, bez zaw., Mickiewicza 107 
'se Paweł, sekr. miejski, Lelewela 12 
{atarzyna, nauczycielka, Lelewela 12 
ch Karol. kupiec, Przedzamcze 10, te\. 525 
sche BoI., kupiec, Chełmińska 10, tel. 598 
elmann Józ., radca budowI., Kopernika 3 
lt Franciszek, inżynier, Bydgoska 33 
)orski Aleksander, kupiec, Koniuchy 12 
30lesław, robotnik, Łazienna 22 

'ranciszek, krawiec, Leona Czarlińsk. 39 
>iotr, robotnik, Swsa Chełmińska 72 
)orska Leokadja, robotnica, Leona CLar- 
ińskiego 39 

er August, garncarz, Sobieskiego 27 
\nna, fryzjerka, Sobieskiego 27 


3.rzanka Waleria, urzędn., Klonowicza 43 
'zesłav.a, urzędn., Klonov.icza 43 
rieł Gertruda, bez za w., Mickiewicza t 13 
-ielewicz Józef, wła
c. kaw. "Grand", 
.onopnichiej 4, tel. 441 
ł Grzegorz, pom. kolej., Pod Krzywą 
7idą 12 
wwski Ignacy, robotn., Przy Rzeźni 47 
an, robotnik, Podgórna 9 


-- 


Folgmann Katarzyna, bez zaw., Sienkiewi- 
cza 42 
Foligowska Genowefa, bez za w., Fosa Sta- 
romiejska 2 
Folhschmit Lina, bez zaw., Słowackiego 19 
Foluszewska Maria, bez zaw., Chrobrego 5 
Foltyn Emil, funkc. kolej., Małe Garbary 6 
- Wilhelm, poster. P. P., Małe Garbary 6 
Folt Władysław, robotnik, Słowackiego 73 
Forczmańska Weronika, służąca, Sicnkie- 
wicza 16 
Formański Franc., maszyn., Wybickiego 42 
- Władysław, porn. handl., Staszyca 4 
Formańska Wanda, służąca, Szczytna 4 
Formanowicz Władysław, kupiec, Szewska 2 
Władysław, magazynier, Lubicka 50 
Formela August, pester. P. P., P. Marji 5 
Formella Julian, robotnik, Sobieskiego 35 
Forth Franc., wdowa, Św. Katarzyny 9/11 
F oth Anna, wdowa, Słowackiego 43 
Freyberg Teodor, stolarz, Mickiewicza 101 
Freytag Ignacy, stolarz, Szosa Chełm. 11 
Froryn Paulina, gospod., PI. Św. Katarzyny 4 
, Frost Konrad, st. ref. Wojew., Bydgoska 108 
- Karol. instruktor kolej., Dworzec Miejski 
Frohmaier Wojciech, piekarz, Kościuszki 60 a 
From Elidja, kupiec, Podmurna 61 
Froń Józef, Naczelnik Wydz. Pom. Izby Rol- 
niczej, Rybaki 45 
Fryauf Stefan, urz. Kur. Szk., Szeroka 8 
Frycz Leon, kanc. poczt., Piaskowa 6 
Frydrychowicz Teodor, podprok. Sądu Okr., 
Kazimierza Jagiellończyka 6 
Furchheim Fryderyl{, robotnik, Małe Gar- 
bary 13 
Fuchs Amnlja, wdowa, Wodna 29 
- Paweł, kupiec, Piekary 13 
Fuelterer Andrzej, ogrod., Grudziądzka 71/73 
- Bolesław, robotnik, Grudziądzka 102 
Funke Paweł, kapitalista, Kościuszki 54 a 
Furmański Józef, robotnik, Prosta 16 
Fiirstenau BoI., funkc. kol., Św. Ducha 17 
Roman, kond. kolej., Św. Ducha 17 
Stanisław, robotnik, Szczytna Iti 
Władysława, służąca, Rejtana 2 


G. 


Gackowski Jan, roboLnil{, Sobieskicgo 2e) 
Stanisław, robotnik, Sobieskiego 29 
Gackowsl{a I.eokadja, wdowa, Podmurna 15 
- Magdalena, wdov.a, Sobieshie
o 29 
Gaczyński Jan, robotnik, Kilińskiego 7 b 
Gadomski Tadeusz, urLędnik kolej., Plac 
18-go Stycznia 1 
- Witold, - Bydgoska 74 
G..duwshi Wincenty, SLCWC, SLcruka 19 


III. I:Z 


177
		

/Pomorze_005_07_303_0001.djvu

			r"" 


Gadowska 
-
 


Gadowska Kamilla, biuralistka, Szewska 19 
Gadzińska AnI., biuralistka, Św. Jahóba 17 
- Małgol"Lata, wdowa, Bydgoska 10 
Godzatkowskd Rozalja, krawc., Szczytna 12 
GagIin Ida, służąca, Lindego 5 
Gahr Meta, służąca, Rybaki 49 
Gajda Roch, formiarz, Kościuszki 14 
Gajdecki Władyslaw, asystent Woiew., Ko- 
nopnickiej 11 
Gajdus Alfons, pom. handl., Łąkowa 7 
- Władysław, rektor szkoln., Łąkowa 7 
Gaiczal{ Józef, nacz. sekr. Prok. Ap., Wod- 
na 26 
- Marja, wdowa, Wodna 26 
- Olga, nauczyciel gimn., Wodna 26 
Gajewczyk Stanisław, urz. państw., Konop- 
nickiej 31 
Gajewski Adam, kapitan, Jagiellońska 1 
- Adam, kapitan, Podgórna 22 b 
_ Aleksander, browarnik, Bankowa 6 
- Bolesław, kapitan, Bydgoska 8 
_ Franciszek, b. zaw., Pod Krzywą Wieżą 12 
_ Jan, handlowiec, Szosa Chełmińska 87 
- Jan, robotnik, Podgórna 47 
_ Tomasz, robotnik, Szosa Chełmińska 69 
Gajewska Bronislawa, służąca, Bydgoska. 
Ochronka miejska 
_ Gizela, wdowa, Podgórna 22 b 
Gajtkowski Szymon, robotnik, Kościuszki 8 
GajUanowska Berta, służąca, Grudziądzka 83 
Galachowska Rita, bez zaw., Krasińsk. 50 
Galanter Mieczysław, szewc, Łazienna 20 
Galantowicz Stefanja, urzędnik bank., Klo- 
nowicza 39 
Galas Józef. szewc, Mickiewicza 98 
_" \Vładysław, szewc, Mickiewicza 98 
Galasiński Franc., robotnik, Kołłątaja 1/3 
Gałaszyński Józef, strażak poż., Szosa Cheł- 
mińska 100 
Gallus Bolesła,w podpor., Mickiewicza 126 
Galeńska Karolina, zakonnica, Zeglarska 9 
Galler Piotr, poster. P. P., Mickiewicza 76 a 
Galewczyk Stanisław, un:o Dyr. las. państw., 
Klonowicza 30 
Galczewski Władysław, krawiec, Szewska 24 
Gdlczewska Marja, pom. tegr., Szewska 24 
_ Antonina, bez zawodu, Krótka 1 
Gałdyński Adam, drogerzysta, Szeroka 9, 
telef. 875 
Galdyńska Władysława, wdowa, Konopnic- 
kiej 20 


G, 


I Galgańsld Piotr, robotnik, Micldewicza 
l
algailsl\a Boleslawa, biuralistka, Miel 
wicza 91 
G;dl Leon, podasystcni lwiej., KrLyżack 
- Elźbieta, stenotypistka, Krzyżacka 3 
Roman, lIł-Lędnik Sądu Apel., Małe G 
bary 22 
Calone Marta, krawcowa, Ignac. Daniel( 
sl{ie<5o l 
Gałuszka Stanisl., linotypista, Św. Ducha 
- Ludwik, profesor grmn., Grudziądzl.a I 
Ganczyńska Franciszka, wdowa, Winnica 
Ganenc Marta, krawcowa, Św. Ducha 19 
Ganckop Jan, urz. Wojew., Podgórna 24 
Gapińsld Antoni, rolnik, Kościuszki 39/3 
Gapski Franciszek, biuralista, Przy Rzeźni 
- Paweł, stróż wojsk., Przy Rzeźni 29 
Garatowicz Tadeusz, kapitan, JęczmiennL 
Garbiec Edmund, cukiernik, Św. Ducha I 
Garcacek OUo, sierżant, Graniczna 4 
Gardiewski Wilhelm. pośrednik, Mick 
wicza 68 
Gardzeński Sofrocjusz, lesn. pryw., Biela 
sila 21 
Gardzielewski Stef., maI., Franciszkańska 
- Michał, robotnik, Św. Jerzego 79 a 
- Bolesław, handlarz, Grunwaldzka 6 Ł 
- Bolesław, malarz, Kochanowshiego 2) 
_ Franciszek, robotnik, Stroma 13 
- Helena, biuralistka, Franciszkańsl.a 14 
.- Leon, robotnik, Winnica 34 
_ Teodor, handlarz, Grunwaldzka 6 b 
Gardziclewska Anna, wdowa, Podmurn a 2 
_ .Juljanna, wdowa, Kochanowskiego 2C 
.- Leohadja, wdowa, Reja 16 
_ Pelagja, szwaczka, Grunwaldzka 6 b 
Garlicki Franciszek, robotnik, Pod DębB\ 
Górą 5 
Garliiiska Anna, robotnica, Piekary 29 
- Rozalja, robotnica, Szewska 24 
Garstecki Bruno, podpor., Mickiewicza 8( 
__ Bronisław, robotnik, Kochanowskieg( 
_ Franciszcl{, beL zawodu, Stroma 12 
_ Józef, motor. tramw., Bydgoska 100 
- Tadeusz, ślusarz, Stroma 12 
Garstecka Jadwiga, urzędn. poczt., ly 
goska 82 
-- Marja, urzędn. Star., Bydgoska 100 
- Helena, urzędn. Star., Bydgoska 100 
Gaszczak Ludw., agent zboż., Św. Duch 
Gaszyński Czesław, kupiec, Szeroka 22 
, Gatz Emilja, wdowa, Szosa Chełmińska 11 


I 
I 


I GRAi
D CAF E 
WŁASC. JÓZ, GABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ . TEL. 441 
UL. KONOPNIC
IEJ 4. 


Pi
rwszor.lędna 
Restauracja - KawiarniJ 
Wykwintna kuchnia. 
Cod
iennie koncert artysŁycZł 


I 


178
		

/Pomorze_005_07_304_0001.djvu

			-U" 


Gawarklewlez 


I 
.łL 


Gawarkiewicz Franc., rob., Chodkiewicza 4 
- JÓzef, rybak, Winnica 20 
_ Klara, Barlos/a Głowackie
o 23 
Marjanna, wdowa, Bar!. Głowackiego 7 
_ Marla, rzeżniczl{a, Krzyżacka 1 
- Piotr, rybak, KiIińskiego 76 
_ Sł:ymon, rybak, Bar!. Głowackiego 23 
Gawlikowski Konst., porUCLn., Piastowska 11 
Gawrecka Marja, służąca, Szeroka 24 
Gawron Michał. urz. skarb., Mickiewicza 88 
_ Franciszka, robotnica, Koszarowa 37 
Gawroński Ant., poruczn., Franciszkańska 20 
_ Edmund, pułkown., Słowackiego 29 a 
Gawrysiak Janina, prakt. poczt., Koper- 
nika 35 
Gayda Ludwik, komisarz P. P., Konopnic- 
kiej 20 
Gażda Zofia, robotnica, Grudziądzka 115 
- Leokadia służąca, Św. Katarzyny 4 
- Bolesław, robotnik, Kołłątaia 1/3 
- Kazimierz, robotnik, Grudziądzka 115 
Gąsiorowski Bronisław, funkc. kolej., Grun- 
waldzka 2 ' 
- Eugenjusz, podpułkown., Sobieskiego 6/8 
- Jan, robotnik, Grunwaldzka 22 
Paweł, funkc. koL, Sobieskiego 19 
- Stanisław, administr. Teatru Miejskiego, 
Szosa Chełmińska 30 
Gąsiorowska Anna, wdowa, WybicIdego 30 
- Bronisława, wdowa, Koniuchy 34 
- Helena, Szewska 1 
- Wiktorja, służąca, Rynek Staromiejski 27 
Gąsiorska Anna, kasjo kołej., Sobiesk. 14 a 
Gąsłowska Julianna, bez zaw., Bielańska 42 
Gburczyk Leon, rob., Bażyńskich, Bar. 10 
Gdaniec Józef, urzędn. wojsk., Lubicka 49 
Gede Ollo, kupiec, Słowackiego 25 
Geduhn Aleksander, rzeźnik, Bydgoska 58 
- Berta, wdowa, Klonowicza 22 
Gerber Mar;anna, służąca, Małe Garbary 19 
Gerbis Jo;mna, bez zaw., Słowackiego 19 
Gerdom Henryk, fotograf, Św. Katarzyny 8 
Gehrke Bruno, kupiec, Bydgoska 108 a 
- Jan, kołodziej, Zeglarska 6 
- Jan, robotnik, leglarska 6 
- Franciszka, sklepowa, 2eglarska 6 
- Helena, sklepowa, :l:eglarska 6 
- Łucja, nauczycielka, Sienkiewicza 3 
_ Maksymilian, siodlarz, Lelewela 5 
- Stanisław, doz. stacji, Dworzec Północny 
- Wincenty, stołowy, Zeglarska 10/15 
- Zofia, sklepowa, leglarska 6 
Gerhardt Emil, insp. poczt., Mickiev.-icza 74 
Gehrmanll J\1.al{s, blacharz, Szeroka 1,3 
.- Helena, bez zawodu, Słowackiego 19 
- Rozalja, służąca, leglarska 31 
Gchring Ludwika, kucharka, Bydgoska 40 
Gchrt OUo, kowal, Grudziądzka 87/89 
- Tcodora, biuralistka, Lindego 6 


GęBleki 


Gehrz Hugo, piekarz, Kościuszki 64 
_ Piotr, piekarz, Micldewicza 85 
Gehrka Helena, słu;.ąca, Poniatowskiego 3 
G(
hrke Franciszek, kond. tramw.. Mickk- 
wic za 111 
- Józefa, wdowa, Klonowicza 37 
Geib Jakób, robotnik, Staszyca 8 
Geise Chrystjan, bez zaw., Grudziądzka 192 
- Paweł, funkc. kol., Grudziądzka 192 
Geiseler Joanna, posługaczka, Fosa Staro- 
miejska 12 
Geisler Stanisław, kupiec, Mickiewicza 64 
Geizel Teodor, kowal, Sienkiewicza 18 
Geldarski Andrzej, robotnik, Szosa Cheł- 
mińska 100 
- Antoni, robotnik, Grunwaldzka 22 
Gelge Florentyna, bez zawodu. Wielkie Gar- 
bary 11 
Gelhardt Jan, handlarz, Pod Dęb. Gór
 5 
Gembosz Marjan, plutonowy, Bielańska 51 
Gembek Józefa, służąca, Szopena 24 
Gcorg.
 Albert, robotnik, Koniuchy 12 
Geringer Jan, chorąży, Słowackiego 15 
Gerke .Tildwiga, telegrafistka, Klonowicza 37 
- Leokadja, biuralistka, Klonowicza 37 
Gerkowska Wer., służąca, Mickiewicza 96 
Gerlach OUo, kupiec, Czerwoml Droga 3 
- Antonina, praczka, Mickiewicza 85 
Germak Emiljan, st. radca skarb. i naczelnil, 
Urz. skarb. dla pod., W. Garbary 33/35 
German Henryk, urzędnik wojsk., Mickie- 
wicza 80 
Gerson Gustaw, właśc. młyn., Krzyżacl{a 5 
- Walter, lelmrz, Piernikarska 1 
Gerszewska Józefa, służąca, Strumykowa 13 
Gertz Willy, cukiernik, Chełmińska 12 
- Wilhelm, bez zaw., Mickiewicza 76 
Gerth Anna, służąca, Byd
oska 110 
Gerula Slanisław, ogniom. szt., Batorego 18 a 
Gerwazik Marja, służąca, Nadleśnictwo Bi.,- 
lan\, 
Gesch Teresa, bez zaw., Grudziądzka -185 
Geszke Helena, robotnica, Sukiennic7a 4 
- Joanna, wdowa, Sukiennicza 4 
Gestwiński Kazimierz, robotnik, Rabiańska 3 
Getka \'\,'ładysław, ślusarz, Przedzamcze 2 
Gębarsld Jan, murarz, Grudziądzlm 184 
Pawel, właśc. domu., Grudziądzka 186 
- Piotr, kupiec i właśc. restauracji, ,ran" 
Olbrachta 3, tel. 868 
Gębarska Anna, robotnica, Grudziądzlla 1R-I 
- Anastazia. po.dugaczka. GrudLi,\d/ka 1
4 
- Marla, kupcowa, Król. Jadwigi 5 
.- Franciszka, kupco\\.a, Królowej Jad"igi :i 
- Maria, krawcowa, Grudzh\dzka 18.1 
Gębicki Maksymilian, emeryt, Kościuszld 7'i 
Gęsicki Bronislaw, krawiec, Krótka 4 
Franciszek, robotnik, Krasińskie
n 1 t} 
Teofil, bt:L zawodu, Bydgoska 41 


III 12" 179
		

/Pomorze_005_07_305_0001.djvu

			Gęsik Joanna, wdowa, Rabiańska 6 
Gę5ikowski Wiktor, sternik, Rybaki 9 
Gęsikowska l\l1na, lu-awcowa. H.abiańsha 9 
- Antonina, hawcowa, Rabiańska 9 
Gę5ta Joanna, wdowa, Zeglarska 4 
Gę5towska Agnies7ka, kucharka, Pr7.cd- 
Lamcze 9 
Gęstwicki Bruno, art. maI., Słowackicgo 15 

 Feliks, rew. rach. Sądu Apel., Słowac- 
kiego 15 
- Leon, nauczyciel, Słowackiego 15 
Gęstwicka Elźbida, ksią7k, Slo wacik ego 15 
-- Felicja, książkowa, Słowackiego 15 
Gibarska KaL., slużąca, Slowackiego 27 a 
Gibas Leonard, asystent miejski, Slowac- 
kiego 27 a 
Gibasiewicz Wadaw, książkowy, Mickie- 
wicza 62 
Gibowsl{a Stanislawa, służ., Mickiewicza 79 
Giecewicz Helena, nauczyc., Bydgoska 58 
Giergiclewicz Jan, por., Małachowskiego 8 
- Józef, bez za w., Małachowskiego 8 
Gierszewski Franciszek, restaurator, Wielkie 
Garbary 20 
- Józef, poster. P. P., Grunwaldzka 8 
- Władysław, rzeźnik, Przy Rzeźni 42 a 
Giętkowski Bronisław, robotnik, Podgórna 13 
Gigaczewicz Wacław, książk., Kopernika 7 
Gilgenas Juljanna, wdowa, Wiązowa 13 
Gimiński Józef, pr.zetok. kolej., Łukowa 2 
Gimkiewicz Zygmunt, Dr. lekarz, Królowej 
Jadwigi 1, tel. 246 
Gimbuttowa Barbara, wdowa, Bydgoska 46 
Ginter Czesław, handlowiec, Panny Marji 1 
Gintrowicz Katarzyna, nauczycielka, Kazim. 
Jagiellończyka 2 
Girand Jadwiga, bez zaw., Słowackiego 19 
Giż l cki Gozdawa Mieczysław, urzędn. bank., 
azienna 20 
- Mieczysław, urzędn. bank., SLcwska 21 
Giintller Adolf, kupiec, Kościuszki 31 
Giiring Otto, restaurator, Kopernika 26 
- Katarzyna, wdowa, Kopernika 26 
Glass Mieczyslaw, lekarz weter, wojskowy, 
Kościuszki 45 
Glatzel Feliks, urzędn. Wojew., Rybaki 47 
- Marja, wdowa, Rybaki 47 
Glaubert Aleksander, rob., Grudziądzka 75 
- Aleksander, robotnik, Kochanowskiego 19 
- Hubert, robotnik, Batorego 13/15 
i 1lliANrnA
 
i TORUŃ Ił 

 SZEROKR 21. RDR. TEL.: ESKRLRM II 
.

.....--.s.a.......-

:-r-- .-  


G
sik 


I8U 


Cłogowskl 


Glauberl Jan, robotnik, Małachowskiego 13 
Glauer Ignacy, robotnik, Podgórna 31 
-- 1\1ahymiljan. prakl. poczt., Podgórna 31 
-- Stanislawa, akuszerka, Podgórna 31 
Gładkowski Paweł. konduktor poczt., Kosza- 
rowa 37 a 
Gładkowska Maria, wdowa, Leona Czarliń- 
ski ego 34 
Gładziński Franciszek, robotnik, Wodna 11 
- Jan, tapicer. Panny Marji 4 
Głaszczak Antoni, prLOlI. P. P., Micl.iev.-i- 
cza 114 
Głatkowski Andrzej, rob., Grudziądzka 79 
Głntkowska Marja, bez zaw., Podg.)rna 46 
- Wladysła\, a, biuralistka, Grudziądzka 79 
Gła\\iński Std,m, handlow.. Szeroka 17 
Głazil{ Feliks, urLędn. poczt., Sukiennicza 5 
Glesmer Karol, agronom, Strumyłwwa 17 
Glich Jan, robotnik, Łazienna 4 
--- Franciszek, st. sehr. pocLl., Szczytna 7 
Glichowa Marta, wdowa, Łazienna 4 
Glińsld Jan, woźny, Szeroka 31 
- - Franciszek, kupiec, Podg6rna 40 
- Teodor, robotnik, Szosa Chełmińska 49 
- Teodor, blacharz, Piekary 15 
- Teodor (syn), bla(:hdrL, Piekary 15 
-. Zygmunt, robotnik, Szosa Chełmińska 49 
Glińsl(a Marta, robotnica, Szosa Chełm. 49 
-- Walerja, bez zav;odu, Rybaki 40 
Gliszczyński Ignacy, funkc. kolej., Dom fa- 
milijny IIl, Dworzec GI6\\ ny 
- .Józef, rzeinik, Kościuszki 77, teI. 428 
Gliszczyńska Monika, I.ucharka, Warszaw- 
ska 8 
Glit Julia robotinca, Sukiennicza 22 
Gliwińska Rozalia, slużąca, Kościuszki 77 
Gliźnicwicz Leon, robotn., Kochanowsk. 10 
- Antonind, wdowa, Kochanowskiego 10 
- Petronella, robotnica, Kochanowskiego 10 
Gliich. Anna, wdo\\ a, Słowackiego 47 
Globis7 Edward, robotnik, Winnica 26 
- Jan, ślusarż, Mickiewicza 94 
Glogau Lisbel. naucz. robót ręczn., Koper- 
nika 41 
Glogcr Władysław, aptekarz wojsk., Fran- 
ciszllańska 10 
Glonowski Jan, emeryt, Kościuszki 2ó 
Głodek Walenty, robotnik, Chełmińska 3 
- Cecylja, sklepowa, Chełmińska 3 
- Helena, sklepowa, Chełmiń-ska 3 
Glodlwwska Helena, służąca, Mickiewicza 61 
Głogowski Walenty, poster. P. P., Rybaki 49 


- . 


-- 


- . 


-- 


- - 


... . ---.r::.-...-.....=.. 
r 
. 
1 
_ .--=

. 


POŃCZOCHY, SKf\RPETKI, 
RĘKf\ WICZKI, TRYKOTf\ŻE. 
W y 
 6 R NI\JWIĘKSZY. 
C E N Y NI\JNIŻSZE.
		

/Pomorze_005_07_306_0001.djvu

			1 


Glon 


Głon Wawr7yn, robotnil{, Pidsto\\ska 9 
_ Weronika, robotnica, Piastowska 9 
Głoszewska l-'arja, 
klcpowa, M. Garbary 6 
Glowacl{i Antoni, stolarL, Leona Czarliil- 
skicgo Jl 
_ Antoni, robotnik, Przy RLeźni 17 
_ I3ronisla", robotnih, Grudziądzka 194 
_ Czesław, biurali
la, Szosa Chelmińsha S6 
_ 1I1;nacy, biuralista, Grudziądzka 194 
_ Jan, poster. P. P., Kościuszki 3 a 
_ Jan, robotnik, Lukowa 8 
_ JÓzef, ł-Obotnik, Grudziądzka 191 
_ Mieczysław, stolarz, Szosa Chełmińska 56 
_ J\\ilwlaj. stolarz, Poniatowskiego 5 
_ Stanisław. frYLicr, Szosa Chełmińska 61 
_ Stefan, robotnik, Mickiewicza 83 
_ Sylwester, kra" icc, Szosa Chełmińska 38 
_ Wincenty, podpor., Suldennicza 8 
_ Władysław, stolarz, Szosa Chełmińska 56 
Głowacka Elżbieta, urz. Star., Leona Czar- 
lińskicgo 32 
_ Genowefa, służąca, Kaz. Jagiellończyka 7 
_ Helena, fryzjerka, Szosa Chełmińska 56 
- Maria, służąca, Łazienna 26 
GlówcLCwsl.i Władysł.. por., Krasińskiego 50 
Głowczyńska Irena, ur7ędn. bank., War- 
s7awska 6 
- Maria, słu.ląca, l\\ichiewicza 61 
_ Stanisława, wdowa. \Varszawska 6 
Głowiańska Bronisława, posług., P. Mdrji 3 
Głowiński Antoni, krawiec, Podmurna S6 
_ Ignacy, 
Iusarz, Mickiewicza 61. tcl. 185 
_ Ignacy, blacharz, Wałdowska 11 
_ Ignacy, robotnik, Wałdowska 11 
_ Roman, robotnik, Wielkie Garbary 11 
_ PdWeł, szewc, Kroiowej Jadwigi 3 
Głowińska Helena, bcz zaw., Rynek Staro- 
miejski 33 
Głuchowski Franciszek, pom. bandł.. Ra- 
biańska 3, tel. 285 
_ Władysław, prof. gimn., Mickiewicza 20 
Gluge Ignacy, urz. Woje w.. Mickiewicza 57 
Głuska Helena, biuralistka, Prosta 25 
Głuszcz, Stanisław, ogrodn., Krasińskiego 114 
Głuszck Stanisław, oficer, Chrobrego 21 
Głuszków Sergjusz, książk., Bydgoska 16 a 
Głyda Kazimierz. handlow., Port Drzewny 
Głyde Antoni, monter, Podgórna 34 
Gmerek Jakób, bez zaw., Grudziądzka 80 
Gmiński Jan, szewc, Droga Treposka 6 
Gmurek Marianna, bez zaw., Bydgoska 94 


GRAND CAFE I 
WŁASC. JÓZ. GABRIELEWICZ I 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. Hl I 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Gorczy ńsk i 
Gnicwoski Roman, podpor., Bydgoska 108 
I Gniewosz Marja, bez zaw., Szeroka 6 
Gnuszyński Stanisław, rzeźnik, Kościuszki 35 
_ Stefan, drogerzysta, Kościuszki 35 
Gnuszyńska Walerja, asyst. poczt., Kościusz- 
hi 35 
Godembski Jan, pOlU. handl., Browarna 9 
Goc Stanisław, urz. poczt., Małe Garbary 17 
Godeń Stefanja, służąca, Łazienna 19 
Godzien Józef, prof. gimn., Sukicnnicza 5 
Goebel Anna, wdowa, Bydgoska 33 
Goergens Augusl. kupiec, Konopnickiej 11, 
tel. 113 
GoerIw Leona
d, przod. P. P., !'1ic
iev:icT.a 66 
Goerne RozalIa, bez zaw.. Slenluewlcza 22 
Goctz Maks, kupiec, Mickiewicza 3,. tel. 957 
Goetze Adolf, murarz, Bielańska 2 
Goctzcn Pawc/, kupiec, Chełmińska 10 
Goga Józef. maszynista teatr., Bydgoska 10 
_ Katarzyna, wdowa, Klonowicza 40 
_ Klementyna, sekr. poczt., Klonowicza 40 
_ Władysław ,robotnik, Bydgoska 10 
_ Zygmunt, woźny, Bydgoska 10 
Gogolin Fryderyk, kupiec, Grudziądzka 83, 
leI. 341 
Gojke Jan. robotnik, Przy Rzeźni 1 
Goldenstern Teodor, kotlarz, Szosa Cheł- 
mińska 8/10, tel. 825 
Goldman Berta, posługaczka, 'podmurna 44 
Gołdstein Salomon, kupiec, Rynek Staro- 
miejski 30, tel. 362 
Gołdwasser Bern" krawiec, Szczytna 8 
_ Zygmunt, krawiec, Szczytna 10 
Goli Florjan, robotnik, Przy Rzeźni 24 
_ Medard, robotnik, Przy Rzeźni 24 
Gołomski Józef, stróż, Rybaki 9 
Gołomska Marta, szwaczka, Panny Marji 3 
Gomólski Feliks, stolarz, Kochanowskiego 19 
_ Konstanty, radny miejski, Kachonawsk. 19 
_ Maksymiljan, biura\., Kochanowskiego 19 
Gondek Edward, oficer, Konopnickiej 16 
I Goniszewska Wanda, gospod., Mickiewicza 3 
Garbaczew Ludwik, tokarz. Słowackiego 37 
Gorazdowski Stefan Dr., podpulk. lek., Mic- 
kiewicza 5 
I Gorczyca Roman, b. zaw., Droga Treposka 1 
_ Helena, bez zaw., Sobieskiego 39 
Gorczyński Hermann, rob., Sobieskiego 27 
_ Feliks, kupiec, Prosta 15/17 
Józef, cukiernik, Mickiewicza 78 
Stanisław, woźny, Wodna 24 


Pierwszorz
dna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


181
		

/Pomorze_005_07_307_0001.djvu

			Gorczyńska 


GołtRcbewl!lkl 


Gorczyńska Juljanna, wdowa, M. Garbary 12 
- Leokadja, stenotypistka, Małe Garbary 12 
Gordon Maksymilj., dyr. Miejsk. Kasy Cho- 
rych i radny miejski, Pod Krz. Wieżą 6 
Gordek Wojciech, st. post. P. P., Łąkowa 3 a 
Gorkicwicz Franciszek, plutonowy, Plac Św. 
Katarzyny 12/24 
Gorlicki Bronisław, robotnik, Szczytna 14 
Gorlicka Anna, posługaczka, Szczytna 14 
- Franciszka, robotnica, Szczytna 14 
- Joanna, wdowa, Sobieskiego 35 
- Marjanna, wdowa, SzcLytna 14 
Gorn Gertruda, książkowa, W. Garbary 25 
Górny Antoni, cicśla, Moniuszki 3 
Goryc Klemcns, rejcstr. Sądu Okręg., Św. 
Ducha 13 
Gorzcchowski Jan, por., Kościuszki 39/39 a 
GOrLejewski Lcon, robotnik, Kościuszki 56 
Gorzelana Agnieszka, sluż., Bydgoska 52 
Gorzkowski Adam, robotnik, Szosa Cheł- 
mińska 154 
Gorzkowska Marta, szwaczka, Szosa Cheł- 
mińska 154 
Gorzyńska Pelagja, słu.ląca, Bydgoska 108 
Gos Andrzcj, funkc. kol., Wałdowska 21 a 
Gosse Fryderyk, robolnik, Wałdowska 12 
Gościcka Izabela, urzędn. Pom. Izby Roln.. 
Bydgoska 90 
Gościcki Arkadj., oficer, Mickiewicza 118 d 
Gościński Jan, robotnik, Małachowskicgo 4 a 
- Franciszek, robotn., Szosa Chełmińska 11 
- Kazimierz, kasjer Gazowni, Jana 01- 
brachta 3 
- Władysław, robotnik, Małachowskicgo 4 d 
Gościńska Apolonja, wdowa, Warszawska 6 
Gosieniecki Władysław, technik Dyr. I Okr.. 
Klonowicza 40 
Golański Jan, robotnik, Grudziądzka 205 
Golańska Anasl., robotnica, Grudziądzka 205 
- Rozalja, robotnica, Grudziądzka 205 
Gołąb Stanisław, strażnik celny, Stroma 6 
Gołaszewska Rozalja, bez zaw., Sienkie- 
wicza 21 
Goligowski Janisław, por., Klonowicza 39 
Golinowski Franc., rzeźnik, Grudziądzka 168 
Golińska Anastazja, bcz zaw., Po dm urna 69 
- Marja, pielęgniarka, Bydgoska, Złóbck 
Pomorski 
- Marta, służąca, Królowej Jadwigi 1 
Golnik Alojzy, insp. budown. micjsk., Mic- 
kicwicza 101 
Gollnik Augusta, bez zaw ., Mickiewicza 115 
+ J - 
 T- E F fi-NK-ł\-Ł--i\Mł\JSK I j 
"DR. TEL. ESKftLft'" T O R U .; U LI C 1\ SZEIWKI\ 21. : 
I PRZYBORY DO KRł\WIECZYZNY - PRZYBORY DO STROJU. \ 
, _ WV.Ć. "'I\JWIĘKaxv. C E I'ł V "'r\J"IŻSZE. . f 
B -_ r- 1-.- r-- ---- r--,
 r- ............- 
...-............ 


182 


Golsld Tadcusz, itynicr Star. Pow., Mickie- 
wicza 81 
Golus Marianna, wdowa, Szosa Chełm. 72 
Golusiński Jan, robotnik, Rynek Starom. 6 
- Jan, robotnik, Szewska 8 
Golusińska Anna, bez zaw., Podgórna 9 
Gollus Bolesław, robotnik, Piekary 7 
- Bronisław, palacz kolej., Grudziądzka 811 
- Jan, kolejarz, _ Dom. famiI. III, Dw. Główny 
- Marja, robotnica, Piekary 7 
GOllniot Louis, major franc., Jęczmicnna 17 
Gołaszewski Konstanty, stołowy, Konop- 
nickiej 31 
- Konstanly, stołowy, Slowackicgo 31 
- Władysław, stołowy, Słowackiego 31 
Gołaszewska Franciszka, wdowa, Strumy- 
kowa 11 
- Marja, służąca, Szeroka 27 
Golawski Władysław Dr., lekarz wojskowy, 
Kościuszki 5 
Gołębiewski Bernard, mularz, Kościuszki 16 
- Edmund, telef. kol., Kościuszki 76 
- Franciszck, sicrż. sztab., Pl. Św. Kata- 
rzyny 12/24 
- Jan, drogerzysta, Kościuszki 45 
- Kazimierz, malarz kol., Małachowsk. 12 
- Ludwik, robolnik, Rybaki 15 
- Paweł, wlaśc. handI. kwiat., Szewska 16 
Gołębiewska Anna, wdowa, Kościuszki 16 
- Anna, wdowa, Kościuszki 7 b 
- Józefa, służąca, Plac Św. Katarzyny 4 
- Marta, służąca, restauracja Dw. Główn. 
- Wanda, sklepowa, Rynek Staromicjski 16 
Gołembiewski Andrzej, cieśla, Małachow- 
skiego 8 
- Franciszck, rolnik, Wałdowska 42 
- Izydor, malarz, Słowackiego 31 a 
- Jan, funkc. kol., Sukiennicza 24 
Gołembiewska Mari., wdowa, Sobicskicgo lS 
Gołombek Emil, kontr. Kasy kolcj., Mic- 
kicwicza 52 
GoiolUski Antoni, ogniomistrz, Poniatowsk. 1 
Gośliński Andrzej, kupiec, Szcroka 29 
Gestańska Helena, szwaczka, Panny Marji 3 
Gostomski Bcrnard, bez zaw., Winnica 23 
Goszka Jan, funkc. kolej., Kościuszki 40 a 
- Bronisław, robotnik, Przy Rzeźni 29 
Goszkowski Jan, funkc. kolej., Podgórna 47 
Gotte Lucyna, urzędn. wojsk., Warszawska 8 
Gottfeld Fryda, bez zawodu, Szczytna 8 
Goltlicb Szymon, szewc, Szczytna 10 
Gottschewski Alfred, podróżujący, Piekary 12 


....
		

/Pomorze_005_07_308_0001.djvu

			Gottwald 


----- 
--- -- -- - 


----- - - 
- - -- 


Goltwald Antoni, robotnik, pod
órna 26 
_ Juljan, murarz, Podgórnd 26 
_ T con, stolarz, Pod
órna 26 
__ Marla, modniarka, Pod
órna 26 
Góralik Cz(:s'aw, kapitan, Bydgoska 43 
_ Wladysl,ca, Szosa Chełmińska 159 
_ Marianna, wdowa, Koniuchy 8 
Górna Anna. służąca, Bydgoska 90 
_ Zofja, gospodyni, Banlwwa 2 
Górnacki Franciszck, robotn., SobiesidcIto 18 
Górnacka Joanna, wdowa, Sobieskiego 18 
Górniak Marja, służąca, Rybaki 47 
Górny Andrzej, młynarz, Studzienna 15 
_ Antoni, robotnik, Grudziądzka 188 
.Tan, maszynista, Św. Katarzyny 4 
Jan, robotnik, Kilińskiego 12 
Jan, kontr. wałów, Sukiennicza 8 
Józef, sicrżant sztab., Mickiewicza 117 
"'arian, ekspedjenl. Ign. Daniclewskicgo 5 
"\ichał, robotnik, Grudziądzka 166 
_ Paweł, robotnik, Stroma 214 
_ Stanisław, dyspoz. masz., Eksp. Tow., Dw. 
Główny 
Górna Apolonja, wdowa, Ignacego Danie- 
lewskiego 5 
_ Eleonora, książkowa, Dominikańska 2 
__ Franciszka, wdowa, Podgórna 22 b 
_ Klara, robotnica, Grudziądzka 168 
_ Leokadja, robotnica, Grudziądzka 166 


Grabe 


--- --- 
---- --- 


Górna LEokadja, służąca, Klonowicza 22 
_ łucja, biuralistka, Szeroka 19 
_ Maria, sklepov. a, Ignacego Danielewsk. 5 
_ Michalina, służąca, Mickiewicza 116 
_ Pelagia, służąca, Mickiewicza 56 
Góro"sl,i Leon, sekr. pocz!.. Krasińskiego 98 
Górs\.i Alcl10nika, piastunka, Pl. Św. Katarzyny 6 
_ Stanisława, robotnica, Grudziądzka 76 
_ Stanisława, służąca, Szeroka 34 
Goryński Józef, robotnik, Podgórna 27 
Gorzka Stan., krawiec, Królowej Jadwigi 24 
Gostomska Helena, nauczyc., Klonowicza 30 
Gótna Franciszka, wdowa, Podgórna 22 b 
Góżdź Franc., wożny miejski, Szczytna 20 
Graban Monika, służąca, Mickiewicza 28 
Grabarek Stanisław, rob., Warszawska 2/4 
_ Władysława, wdowa, Kordeckiego 3 
Grabe Marja, nauczyc. muzyki, Plac Św. Ka- 
tarzyny 2 
Anna, wdowa, Plac Św. Katarzyny 2 


' GRA N D C A F E I Pier,:szorzędna.. 
WŁASC. ]ÓZ. GABRIELEWICZ RestauraCja - KawIarnIa. 
TEŁ. 441 T o RUŃ TEL. 441 Wykwintna kuchnia. 
UL. KONOPNICKIEJ 4. Codziennie koncert artystyczny. J 


183
		

/Pomorze_005_07_309_0001.djvu

			Grabosz 


Grabosz Erwin, kupiec, Klonowicza 43 
- Monika, służąca, Konopnickiej 11 
Grabowski Alfons, robotnik, Podgórna 39 
- Andrzej, krawiec, Grudziądzka 27 
- Andrzej, krawiec, Podmurna 75 
- Antoni, rzeźnik, Lubicka 36 a 
- Antoni, rurmistrz, Rybaki 27/29 
- Antoni, gorzelany, Szewska 14 
- Bernard, robotnik, Wałdowska 15 
- Bolesław, stróż, Grudziądzka 122 
- Bolesław, kupiec, Sienkiewicza 12, tel. 58", 
- Bronisław, robotnik, Podmurna 40 
Fdward, handlowiec, Rybaki 27;29 
-- Franciszek, szewc, Piaskowa 3 
- Hieronim, urz. skarb., Pod Krz. Wieżą 16 
- Jan, ślusarz, Lubicka 37 
- Jan, cicśla, Mickiewicza 136 
- Jan, blacharz, Pod Krzywą Wicżą 16 
- .Jan, stolarz, Wiązowa 18 
-- Józef murarz, Bielańska 59 
- Józef, robotnik, KOściuszki 77 
- Józef, bez zawodu, Mickiewicza 136 
- Józef, poster. P. P., Rybaki 9 
- Józef, mistrz maszyn., Wodociągi Micj- 
skie - Bielany 
- Onufry, bez zaw., Sienkiewicza 29 
-- Paweł, robotnik, Piekary 44 
- Stanisław, ślusarz, Mickiewicza 136 

 Stanisław, kupiec. Szczytna 3 
- Sylwestcr, ksiądz kat. gimn., Warszaw- 
ska 8 
- Władysław, rybak, Kozacka 10 
- Władysław, kupiec, Różana 5 
- Zygmunt, zegarmistrz, Szczytna 12 
Grabowska Aniela, urz. bank., Bydgoska 92 
- Aniela, szwaczka, Pod Krzywą Wieżą 16 
- Antonina, wdowa, Bart. Głowackiego 27 
-- Helena, biural. Elektr., Bart. Głowack. 27 
- Helena, bez zaw., Panny Marji 13 
- Kazimiera, biuralistka, Sienkiewicza 20 
- Kazimiera, bez zawodu, Szczytna 12 
- Marjanna, robotnica, Podgórna 39 
- Stefanja, sklepowa, Szeroka 10/12 
Grabczyńska Antonina, służąca, Prosta 2 
Graburzcwska Marta, służąca, Łazienna 2 
Gracz Szczepan Dr.. radca Wojew., weter., 
Warszawska 10/12, tel. 558 
Graczyk Aleksander, agent zboż., Zeglarska 1 
-- Jan, robotnik, Wybickiego 61 
- Józef, urz. kol.. Dom. famil. I., Dw. Gł. 
- Józefa, biuralistka. Konopnickiej 20 
- Piotr, robotnik, Wałdowska 21 a 


Grełh 


I 


Graff Elżbieta, wdowa, Szcwska 2 
Grajek Teodor, urz. P. P., Mickiewicza 108 
Grajewski Alcksandcr, kupiec, Kopernika 21 
Grajewska Anna, bez zaw., Szczytna ... 
- Helena, urz. Star., Plac Sw. Katarzyny 6 
Grajkowski Antoni, robotnik, Pickary 29 
- Jan, robotnik, Lubicka 41 a 
- Jan, szewc, Stroma 10 
- Stanisław, robotnik, Lubicka 41 a 
- Tomasz, robotnik, Lubicka 41 a 
- Wacław, szcwc, Prosta 27 
Gralewski Marjan, robotnik, Stroma 
- Jan, robotnik, Graniczna 7 
Gralińska Kazim., służąca, Bydgosl-a 56 
Grams Berta, wdowa, Bydgoska 88 
- Malgorzata, asyst. miejski, Bydgoska 88 
- WilheImina, praczka, Koperniha 23 
Granowski Adolf, blacharz, Król. Jadwigi 6 
Granowska Wcronika, praczka, Lcona Czar_ 
lińskiego 24 
Grant Bcrta, bez zawodu, Sienkicwicza 42 
Grass Wanda, biuralistka, Grudziądzka 95 
- Waclaw, urz. Wojew., Grudziądzka 95 
Graszkiewicz Franciszka, slużąca, Sienki(
- 
wic za 29 
Grębocka Eugenja, biuralistka, Prosta 11/13 
- Róża, biuralistka, Prosta 11/13 
Grec Stanisław, popr., Reja 6 
Gregorowicz Monika, gospodyni, Rybaki 36 
Gregowska Helena, służąca, Łazienna 20 
Greif T eod.. elektromonter, Grudziąd7ka 165 
Greiser Weronika, wdowa, Rybaki 9 
Greiss Antonina, robotnica, Piekary 25 
Grelewicz Antoni, mechanik, Przy Rzcżni 48 
- Franciszek, robotnik, Bielańska 39 
- Jan, bez zawodu, Grudziądzka 60 
- Jan, tapiccr, Wybickiego 51 a 
- Konstanty. robotnik, Przy Rzeźni 48 
- Marjanna, wdowa, Wielkie Garbary 11 
- Paweł, palacz kolej., Wielkie Garbary 11 
- Roch, robotnik, Kościuszki 54 a 
- Stanisław, kupiec, Podgórna 34 a 
Grenda Jan, krawiec, Wielkie Garbary 14 
- Jan. malarz, Podgórna 7 
- Maksymiljan, robotnik, Lubicka 37 
- Maksymiljan, ślusarz, Szewska 4 
- Paweł, robotnik, Lubicka 37 
Grendyszyński Mirosław, współwłaściciel fa. 
bryki, Kochanowskiego 1 a 
Greth Marta, służąca, Bankowa 6 


GRAND CAF£. 
WŁAŚC. JÓZ. GABRIELEWICZ 
TEL. "41 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja 
 Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


184 


I
		

/Pomorze_005_07_310_0001.djvu

			Grethe 


Grethc Alfrcd, ogrodnik, Bielańska 5 
_ Oskar, werkmistrz. Słowackiego 92 
_ Augustyna. właśc. ogrodu, Biełańska 5 
Grclmann Jan, biuralista, Jana Olbrachta 19 
_ Włodzimierz, litograf, Jana Olbrachta 19 
Gricaj Michał, urz. pryw., Król. Jadwigi 5 
Grigariew Konstanty, lilograf, Sw. Ducha 17 
Griman Andrzej, kołodziej, Podgórna 22 a 
Griński Franciszck, murarz, Św. Ducha 13 
Grobis Antoni, robotnik, Przy Rzeźni 25 
_ Józef. robotnik, Przy Rzeźni 25 
_ Elźbicta, szwaczka, Przy Rzeźni 25 
_ Marta, szwaczka, Przy Rzeźni 25 
Groblewski Antoni, asyst. poczt., ŁaLienna 5 
_ Jakób, koszarowy, Sienkiewicza 41/45 
_ Franciszek, robotnik, Krasińskiego 96 
_ Jan, zdun, Franciszkańska 10 
_ Stefan, robotnik, Krasińskicgo 96 
_ Władysław, kupiec, Bydgoska 10, tel. 521 
Groblcwska Joanna, biuralistka, Sienkiewi- 
cza 41/45 
_ Joanna, wdowa, Łazicnna 5 
_ Józefa, służąca, Małe Garbary 6 
_ Marta, wdowa, Zeglarska 28 
_ Teodozja, urz. bank., Sienkiewicza 41/45 
Grochalski Józef, podasyst. kolejowy, Czar- 
nieckicgo 4 
Grochocka Wiktorja, służ., Mickiewicza 5 
Grochowałska Stanisława, służ., Mickiewi- 
cza 109 
Grocki Ignacy robotnik. Grunwaldzka 4 
_ Jan, st. sekr. Wojew., Klonowicza 30 
Grodccki Leon, bcz zaw., Kr. Jadwil1i 12i14 
Grodzki Stanisław. handlowicc, Kocnanow- 
skiego 10 
._ Waclaw, urz. pry w., Mickiewicza 114 
Grudzl{a Marta, słu;.ąca, Kościuszki 13 
Grodkowski Augustyn, poster. P. P., KosIa- 
rowa 37 
Grodziński Włdd., st. sekr. Star., Podgórna 26 
Grohs Helcna, sklepowa, Wodna 34 
_ Walerja, wdowa, Wodna 34 
Gromacki Jan, poster. P. P., Lełewela 18 
Gromke Bolesław, funkc. kolej., Łazienna 9 
_ Jan, bez zawodu, Podgórna 22 a 
_ Wendełin, kond. kol., Szosa Chełm. 40 
Gronczewska Anna, wdowa, Strumykowa 14 
Gronkiewicz Jan, bez zaw., Szopcna 20 
Gronkowski Piotr, robotnik, Sobieskiego 31 
Gronowski Bolesław, bez zawodu, Szczytna 5 
Grosgcrge Hermina, wdowa, Bydgoska 108 a 


Grudowłcz 


Gross Antoni, biuralista, Piekary 9 
_ Eugenjusz, prof. gimn.. Bydgoska 8 
_ Franciszek, robotnik, Kilińshiego 76 
_ Jadwiga. nauczyciełka, Konopnickiej 18 
_ T com, robotnik, Koniuchy 8 
_ Zofja, biuralistka, Słowackiego 77 
Grosscr Juljusz, budowniczy, Mickicwicza 18, 
tel. 130 
_ Berta, wdowa, Sukiennicza 5 
_ Paweł, kupiec, Król. Jadwigi 18, tel. 521 
_ Teodor, robotnik, Rybaki 41 a 
Grossmann Arnold, kierown. Połsk. Ag. Tel., 
Kościuszki 3 a, tel. 263 
_ Emil, robotnik, Wybickiego 51 
Grosser Teodor, robotnik, Rybaki 41 a 
Gross Jadwi
a, nanczyc., KonoQnickiej 15 
Groszcwski Jan, robotnik, W. Garbary 11 
_ Jan, drogomistrz micjski. Nadbrzeżna, 
[3udynek przy Bramie t>\ostowcj 
_ Ksawcry, szklarz, Przy Rzcźni 35 
_ Władysław, robotnik, Podmurna 15 
Groszewska Gcrtr., szwaczka, Przy Rzeźni 35 
_ Jadwiga, robotnica, Przy Rezźni 35 
_ Janina, dwowa, Przy Rzeźni 35 
_ Juljanna, wdowa, Franciszkańska 10 
Groszkowska Harlindis, zakonnica, Zeglar- 
ska 9 
Grot Franciszka, rolnik, Wałdowska 69 
Grube Henryk, bez zaw., Leona Czarlińsk. 24 
Grubacka Czesława, bufetowa, Rynek Sta- 
romieiski 6 
_ Bolesława, pokojówka, Rynck Starom. 6 
Grubecki Alojzy, robotnik, Kościuszki 46 
_ Bronis!., chorąży, Pl. Św. Katarzyny 12 21 
__ Franciszek, funkc. kokj., Sobieskicgo 16 
_ Franciszck. robotnik, Małachowskiego 12 
_ Stanisław, robotnik, Kościuszki 46 
_ Stanisław, robotn., Leona Czarlińskiego 34 
Grubccka Cccylja, wdowa, Droga Trcposka 8 
_ Genowefa, szwaczka, Kościuszki 46 
Marjanna, wdowa, Kościuszki 16 
_ Stanisława, urzędn. Kur. Okr. Szk., Ko- 
ściuszki 46 
_ Weronika, gospodyni, Szcroka 20 
Grubiński Leon, robotnik, Podgórna 6 
_ Leonard, bcz za\\odu, Wybickicgo 18 
_ Władysław, robotnik, Bart. Głowack. 23 
Grubka Wilhelmina, wdowa, Grunwaldzka 21 
Grubski Leon, robotnik, Winnica 20 
Gruchot Marcin, post. P. P., Konopnickicj 25 
Grudnicwicz Honorata, 
ospd.. Szeroka 17 
Grudowicz Leokadja, sklepowa, P. Marii 3 


i . -- S T - E F A 
 N - K -i l ---- AM -- AJ S - K I - T ÓR UŃ .- UL -"S ZE :O: :-:-i 
ADRES TELEGRAF.: ..ESKALAM" . 
\ KOR O N K I. O B 5 A D T. W 5 T Ą t K I. T 
1 
YBO:' NA
IĘ
ZY, _ 
 
 A.- 
 
 
EN


NIL:S
 l 


185
		

/Pomorze_005_07_311_0001.djvu

			Grmłzień 


Grudzień Piotr, robotnik, Klonowicza I 
Gruenkc Paweł, redaktor "Słowa Pomorsk. u 
Królowej Jadwigi 20 
Gruncwald Jan, szcwc, Sukicnnicza 11 
(;nmwaId Bruno, rolnik, Wielki Rów 7 
- Ella, krawcowa, Słowackiego 29 a 
- Emma, bcz zawodu, Słowackicgo 19 
- Marja, wl. składu zel\arm., Szeroka 2 
Gruniewicz Hcnryk, robotnik, Szosa Cheł- 
mińska 158 
- Marcin, szewc, Szosa Chełmińska 158 
Gruszl{a Jan, poster. P. P., Słowackiego 47 
Gruszyński Bernard, kupicc, Szczytna 18 
Gruźlak Adam, robotnik, Kościuszki 60 a 
Gruźlewski Adam, robotJlik, Podgórna 53 
Andrzej, kond. kolej.. GrudLiądzka 74 
- Bronisław, robotnik, Przy Rzeźni 43 
- Franciszek, robotnik, \X1iazowa 24 
- Jan, robotnik, Przy Rzeź
i 43 a 
- Józef, robotnik, Przy Rzeźni 43 a 
- Władysław, robotnil<, Kopernika 13 
Grutlewska Marta, kasjerka, Grudziądzka 74 
- Antonina, biuralistka. Szeroka 17 
- Bronisława, krawcowa, Szerol{a 17 
Gri.inau Hulda, służąca, Sukiennicza 16 
GriinbauOl Moryc, zegarmistrz, Zeglarsl	
			

/Pomorze_005_07_312_0001.djvu

			.,.-  


Grzybowska 


Guziewicz 


Grzybowska Janina, krawcowa, Szczytna GUITIOWSlla Aniela, robotnica, Wiązowa 6 
Grzyl Stanisław, robotni\<, Kościuszki 71 - Anh'nina, pokojowa, Batorcgo 13115 
Grzymała Zy
m., podurzędn.. Strumykowa 17 - Elźbieta, robotnica, Przy Rzeźni 40 a 
Grzymski franciszek, krawiec, Chrobrego 5 - Slanisła
a, pokojo"a, Słowackiego 29 R 
Guymiński Juljdn, malarz, Lelcwela 18 GUlllowsl,a Slefanja, kuch., Sicnkiewicza 11 
_ Albin, palacz kolej., Mickicwicza 100 - Wiktoria, bcz zawodu, Przy Rzeźni 38 
Guymińska Marja, roboln., Mickiewicza 76 a Gulczyński Antoni. robotnik, Grunwaldzka 'łO 
_ RozaJja, 
dowa, f.\ickiewicza 76 a - Jan, robotnik, SobiesIliego 9 
_ Zolja, robolnica, Mickiewicza 76 a GUICzY:'3ka Marla. biura\., Kodl:mowskicgo 1:' 
Grzywaczcwslla Józefa, słuiąca, Kopcrni- , Gull'l'" ski Antoni, fryzjer, Szewska 22 
ka 43/45 Gumólka Tomasz, urz. wojsk., Wodna :1.4 
GrzywacL Bern., robolnik, Franciszkańska 18 Gunia Kazimicra, unędn. tel., Bydgoska 56 
_ ,Jan, robotnik. Lelewela 34/36 - Marja, tele
rafistka, Bydgoska 56 
l\\arj	
			

/Pomorze_005_07_313_0001.djvu

			Guzicki 


. 


Hapka 


Guzicki Franc.. malarz, Krasińskiego 66/68 
- Izydor, kupiec, Pro
ta 2 - 
- Stefan. robotnik, Wybickiego 29 
Guzil'jew
ki Marjan, b. zaw., Strumykowa 1
 
Guzik Ludwik, kapitan, Sobi('skiego 6:8 i 8 a 
-- Tomasz, woźny, Franciszkańska 18 
- Stanisław, robotnik, Franciszkańska 18 
Guziński Alojzy, krawiec, Mickiewicza 118.1 
- Antoni, sI. sekr. poczt., Piaskowa 6 
-- Brunon, mechanik, Piaskowa 6 
- Jan, właśc. doróżk.. Grudziądzka 79 
- Jan, sekr. miejski, Mickiewicza 129 
-- Józef, kupiec, Kazim. JagiellOńczyka 6 
- Pawd, bez zawodu, Kordeckiego 3 
- Piotr. I'der. Wojcw., Słowackiego 27 
Guzińska Anna, kanc. poczt., Piaskowa 6 
- Antonina, st. sekr. poczt., Piaskowa 6 
Katarzyna, wdowa, Kordcckie
o 3 
Monil{a, biuralistka, Grudziądzka 79 
- Wanda, sekr. poczt.. Piaskowa 6 


Haab Barbara, bel; zawodu, Podf,lóma 50 
Haas Otton, ogrodnik, Grudziąd,-ka 78 
Haase, Jan, 
ierżant, Prosta 2 
- Frieda, bel; Zdwodu, Piekary 7 
- Józef, synd. Central. rołn., Rda 4 
Haberland Paweł, piekarz, Grudziądzka 170 
Habich Jan, mechanik, Szeroka 41 
Habicht Karol. siodlarl;, Mickiewicza 79 
Hackenbcrg Berthoid, tapicer, Łazienna 2 
Hadrawa Fryd., st. sekr. skarb., Słowack. 27 
Hadryan Władysł. handlowiec, lazienna 26 
Haftka Franciszek, rzeźnik, Lubicka 35 
- Leon, litograf, Lubicka 35 
Hagedorn Józef, kupiec, Czerwona Droga 1. 
tel. 318 
Hahn Ida, siostra djakon., Strumykowa 11 
Hahn Paweł, restaurator, Kościuszki 40 a 
lIaidemowa Emilja, wdowa, Derdowskiego 2/4 
Hajduk Aleksy, l;akonn.. Wola Zamkowa 16 
Hajnowska Bolesława, krawcowa, Konopnic_ 
kiej 20 
Hajże Ewaid, bez zaw., Małe Garbary 20 
Balik Mieczysław, emeryt sędzia, Konopnlc. 
kiej 8 
lIałaciński Józef, kucharz, Rynek Starom. 6 
Halagiera Wawrzyn., bez zaw,. Koszarowa 44 
Halaidziak Ignacy, po
t. P. P., Klonowicza 40 I 


GRAND CAF'E 
WŁAŚC. JÓZ. GABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Guzmanó,\na Monika, służąca, Franciszkań_ 
ska 20 
Guzowski Franc., urz. wojsk., Strumykowit () 
- Jan, bE!z za w., Male Garbary 22 
-- Józef, urz. :.karb., Szeroka 26/28 
- Stanislaw, kit'r. Urz. celn., Dw. Główny 
- Piotr. sekr. Wojew., Czarnieckiego 17 
- \VładysłL\w, malarz, Szosa Chełmińska 56 
Guzowsl(a Józefina, \Hlo\\a. Przy Rzeźni 4n 
- Monika, gospodyni, Lubicka 25 
- Regina, służąca, Małe Garbary 15 
Weronika, kucharka, Szeroka 29 
- Weronik.., kucharka, Rynek Starom, 28 
Gwiazdowski Wacław, ślusarz, Bankowa 10 
Gwizdalski Paweł, malarz, Kołlątaja 9 
Gwizdalska Rozalja, wdowa Małe Garbary 15 
Gwi7(lała Teofil, lIrzędn. kolej., Studzienna 13 
Gzińska l'.Iibiela, bez zaw., Szpitalna 4 
Gzowska Anna, służąca, Dworzec Mokre 


H. 
I 


Hammer Henryka, beL zaw., Przedzamcze 9 
Ham('rski Cyryl. kupiec, Rynek Starom, 28 
- .Mzef, urzędn" Pow. Kasy Chorych, War_ 
szawska 8 
Uamerska Emilja, wdowa, Wybickiego 65 
Uammermajster Anna, bona, Leona Czarliń- 
sldego 24 
- Amanda, wdowa, Leona CzarlińskiCl!o 24 
Uamulińska Irena, dyr. Sem. i zarz. domu, 
Bażyńskich 2 
Hanakowska Wilhclmina. urzędn. Pol., Byd, 
goska 33 
Handówna Halina, biuralistka. Szeroka 6 
Hanke Anna, bez zaw., Słowackiego 19 
-- .Jerzy. urzędnik bank., Konopnickiej 31 
'- Małgorzata, bez zawodu, Szeroka 5 
Hankus Alfred, nauczyciel tańców, Mickie- 
wicza 85 
Hansel Karol, prok. bank., W. Garbdry 12 
Hanura Franciszek, stolarz, Rybaki 38 a 
-- Franciszka, służąc"" Rybaki 5 
Hapka Jan, robotnik, Dom famil. 1., Dworzec. 
Mokre 
- Władysław, podasyst. kol., Dom- famil. ł., 
Dworzec Mokre 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


188
		

/Pomorze_005_07_314_0001.djvu

			¥lo 


Hanke  


Herzberg 


Hanke Marja, wdowa, Wiązowa 12 lłejnowicz Józef, urzędn. Z. Z. P., Kocha- 
Hann ł"'lieczysław, inż. wojsk., Klonowicza 28 nowskiego 3 
Il ar dt Franciszek, malarł:, Mickiewicza 84 Hdder Katarzyna, robotnica, Szosa Chclm. 99 
lIarkc Joanna, gospodyni, Bydgosh 46 Helbig FrilL, robotnik, Św. Jerzego 73 
- Berta, wdo,va, Jęczmienna 16 Held Henryk, kupiec, Sw. Ducha 19, tel. 307 
. Klara, wdowa, Rybaki 57 - Sergiusz, iltograf, Wałdowsha 10 
lI ar tung Wilhelm, kupiec, Szeroka -I Heldt Franciszka, stróżowa, Kopernika 16 
Hass Ida, bez zawodu, Słowackiego 19 - Rozalja, bez zawodu, Sienkiewicza 42 
Haupt Paulina, wdowa, Sukiennicza 5 Hellebrand Jan, hupiec, Chrobrego 21,teI. 264 
ll aup hllann Teodor, restaural., Szewska 5 Hellerstrom Ellen, kapilalistk	
			

/Pomorze_005_07_315_0001.djvu

			Guzicki 


H"pka 


Guzicki Franc., malarz, Krasińskiego 66/68 
- Izydor. kupiec, Pro
ta 2 
- Stefan, robotnik. Wybickiego 29 
Guzil.jewski J\'iarjan, b. zaw., Strumykowa 15 
Guzik Ludwik, kapitan, Sobi('skiego 6:8 i 8 a 
-- Tomasz, woźny, Franciszkańska 18 
'- Stanisław, robotnik, Franciszkańska 18 
Guziński Alojzy, krawiec, Mickiewicza 118 d 
- Antoni, st. sekr. poczt., Piaskowa li 
-- Brunon, mechanik, Piaskowa 6 
- Jan, właśc. doróżk., Grudziądzka 79 
- Jan, sekr. miejski, Mickiewicza 129 
-- Józef, kupiec, Kazim. Jagiellończyka 6 
- Pawd, bez zawodu, Korrleckiego 3 
- Piotr, I'der. Wojcw., Słowackiego 27 
Guzińska Anna, kanc. poczt., Piaskowa 6 
- Antonina, st. sekr. poczt., Piaskowa 6 
Katarzyna, wdowa, Kordeckiego 3 
Monil{a, biuralistka, GrudLiądzl\a 79 
- Wanda, sekr. poczt., Piaskowa 6 


Haab Barbara, bel; zawodu, Podgórna 50 
Haas OlIon, ogrodnik, Grudziąd,ka 78 
Haase, Jan, sierżant, Prosta 2 
- Frieda. bez zawodu, Piekary 7 
- .Józef, synd. Central. roln., R(';a 4 
Haberland Paweł, piekarz, Grudziądzka 170 
Habich Jan, mechanik, Szeroka 41 
Habicht Karol. siodlarz, Mickiewicza 79 
Hackenberg Berthoid, tapicer, Łazienna 2 
Hadrawa Fryd., st. sekr. skarb., Słowack. 27 
Hadryan Władysł, handlowiec, Łazienna 26 
Haftka Franciszek, rzeźnik, Lubicka 35 
- Leon, litograf, Lubicka 35 
Hagedorn .Józef, kupiec, Czerwona Droga l. 
tel. 318 
Hahn Ida, siostra diakon., Strumykowa 11 
Hahn Paweł, restaurator, Kościuszki 40 a 
Iłajdemowa Emil;a, wdowa, Derdowskiego 2/4 
Hajduk Aleksy, zakonn., Wola Zamkowa 16 
Hajnowska BoleSława, krawcowa, Konopnic- 
kie; 20 
Ha;że Ewaid. bez zaw., Małe Garbary 20 
Halik Mieczysław, emeryt sędzia, Konopnlc- 
kic; 8 
Hałaciński Józef, kucharz, Rynek Starom. 6 
Hal
giera Wawrzyn., bez zaw., Koszarowa 44 
Halajdziak Ignacy, post. P. P., Klonowicza 40 


GRAND CAF'E 
WŁAŚC. JóZ, GABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


. 


Guzmanó
na Monika, służąca, Franciszkań_ 
ska 20 
Guzowski Franc" urz. wojsk., Strumykowil f> 
- .ran. beL zaw., Male Garbary 22 
-- ,Józef, urz. 
karb., Szeroka 26/28 
- Stimislaw, ki('r. Urz. celn., Dw. Gló\\.ny 
I - Piotr. sekr. Woje w., Czarnieckiego 17 
- Władysh"..., malarz, Szosa ChclmińsJ..a 56 
I Guzowslla Józefina, 'Hlowa, Przy Rzeźni 10 
- Monika, gospodyni, Lubicka 25 
- Regina, służąca, Małe Garbary 15 
- Weronika, kucharka, Szeroka 29 
- Weronika, kucharka, Rynek Starom. 28 
Gwiazdowski Wada w, slusarz, Bankowa 10 
Gwizdalski Pawc/, malarz, Kołłątaja 9 
Gwizdalska Rozalja, wdowa Małe Garbary 15 
Gwi7dała Teofil, urz"dn. kolej., Studzienna 13 
Gzińska t.łibicta, bez law., Szpitalna 4 
Glowska Anna, służąca, Dworzec Mokre 


H. 
I Hammer Henryka, beL zaw., Przedzamcze 9 
Hamerski Cyryl, kupiec, Rynek Starom. 28 
- .Mzef, urzl;dn., Pow. Kasy Chorych, W at _ 
szawska 8 
lIamerska Emilja, wdowa, Wybickiego 65 
fłammermajster Anna, bona, Leona Czarliń 
ski ego 24 
- Amanda, wdowa, Leona Czarlińskiego 24 
Uamulińska Irena, dyr. Sem. i zarz. domu, 
Bażyńskich 2 
Hanakowska Wilhclmina, urzędn. Pol., Byd. 
goska 33 
Handówna Halina, biuralistka. Sleroka 6 
Hanke Anna, bez zaw.. Słowackiego 19 
-- Jerzy. urzędnik bank., Konopnickiej 31 
-- Małgorzata, bez zawodu, Szeroka 5 
Jlankus Alfred, nauczyciel tańców, Mickk- 
wicza 85 
Hansel Karo), prok. bank., W. Garbał"Y 12 
Hanura Franciszek, stolarz, Rybaki 38 a 
-- Franciszka, służąc"" Rybaki 5 
Hapka Jan, robotnik, Dom famil. r., Dworzec. 
Mokre 
Władysław, podasyst. kol., Dom' famil. 1., 
Dworzec Mokre 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


188
		

/Pomorze_005_07_316_0001.djvu

			Hanke 


Herzberg 


Hejnowicz Józef, urzędn. Z. Z. P., Kocha- 
nowskiego 3 
Hchler Katarzyna, robotnica, Szosa Chełm. Q9 
Helbig Fritz, robotnik, Św. Jerzego 73 
Held Henryk, kupiec, Sw. Ducha 19, tel. 307 
- Sergjusz, iltograf, Wałdowsha 10 
Heldt Franciszka, stróżowa, Kopernika 16 
- Rozalja, bez zawodu, Sienkiewicza 42 
Hellebrand Jan, kupiec, Chrobrego 21, tel. 264 
Hellerstrom Ellen, kapitalistka, Konopnick. 8 
Hellmondt Paweł, kupiec, Pl. Św. KatarLyny 2 
- Pav.eł, kupiec, Zeglarska 5 
Hellwil! Olga, prac. poń cz., Zeglarska 12 
Hell August, handlarz bydła, Przy Rzeźni 50 
Wilhelm, handlarz bydła, Wałdowska 15 
Hemmerling Edmund, urz. Wojew.; Piastow- 
ska 11 
Hemkens Rozalja, bez zaw., Sw. Jerzego l3 
Hempler Małgorzat
, sklepowa, Rybaki 38 
Henceł Eugenjusz, urz. bank., Strumykowa 2 
Hendrich Helena, krawcowa, Prosta 31 
- Wilhelmin..., wdowa, Prosta 31 
Henich Jan, wł. kancel., Grudziądzka 23 
Hennig Leon, urz. Urz. Pośr. Pracy, Małe 
Garbary 17 
Henkelmann Fryderyk, ogrodnik, Lelewela 10 
ł-Iensel OUo, kierownik firm., Grudziądzka 67 
Hentszel GoUlieb, właśc. zakl. ogrodn. i rad- 
ny miejski, Lelewela 3, tel. 877 
- Maksymiljan, ogrodnik, Lelewela 3 
lIenzel Maksymiljan, restaurator, Dw. Miejski 
Hepl11ar Roman, porucznik, Ignac. Danie- 
lewskiego 2 
Herbacz Stanisław, krawiec, Bielańska 2 
Hercke Antoni. bez zaw., Pod Dębową Górą, 
Barak I. 
Herdegen Ferdynand, sędzia Sądu Apel., Ko- 
nopnickiej 16 
Hering Edward, rzeźnik, Bart. Głowack. 19 
lIermanowski Ignacy, podpulk., Grudziądz- 
ka 71/73 
Herna Anna: bez zawodu, Mickiewicza 113 
Hernik Marja, podchorąży, Mickiewicza 109 
Herrmanll Stanisław, kierown. fabr., Jęcz- 
mienna 19 
HerUein Aleksander, poruczn., Kościuszki 46 
Hertwi
 Augusta, wł. restaur., Klonowicza 1 
Herwicłt Kazimierz, kupiec, Szeroka 27 
Herzebrg Bern., kowal i radny miejski, Pod 
Krzywą Wieżą 1 '3 
- Fryderyk, stolarz, Podgórna 30 


Hanke Marja, wdowa, Wiązowa 12 
Hann Mieczysław, inż. wojsk., Klonowicza 28 
lJardt FranciszelL malarz, Mickiewicza 84 
Ilarke Joanna, gospodyni, Bydgosl{a 16 
- Berta, wdo\
a, Jęczmienna 16 
- - Klara, wdowa, Rybaki 57 
liartung Wilhelm, Iwpiec, Szeroka .1 
Hass Ida, bez zawodu, Słowackiego 19 
Haupt Paulina, wdowa, Sukiennicza 5 
lIauptmann' Teodor, restaural., Szewska 5 
Bauer Weronika, posłu!!., Mickiewicza 116 
Hauser Fryderyl" rzcżnil" KościusLki 51. te- 
lefon 479 
- Fryderyll, rzeźnik, Kościuszki 51 
- Robert, rzeźnik, Kościuszki 51 
Anna, bez zawodu, Krasińskiego 50 
lIauschild Alfred, książhowy, Kopernika 41 
lIawrylikówna Malw., wdowa, Jagiellońska I 
lIayde Herm., ogrodnik, Św. Katarzyny 3 b, 
tel. 411 
Ilechdska Anna, bez zaw., Król. Jadwigi 5 
lIechl OUo, robotnik, Kopernika 13 
- Anna, wdowa, Piekary 6 
Heese Jdn, zegarmistrz, Małe Garbary 2/4 
lIegenbal.th Mateusz, urz. P. P., Bydgoska 66 
lIeidrich August, registr. Sądu Apel., lły- 
baki 45 
- Karol, woźny, Podmurna 56 
-- Maks, cukiernik, Piekary 27 
lIein Berta, bez zaw., Mickiewicza 138 
- Fryderyk, handlarz, Mkkiewicza 138 
lIeininger Alfred, aptekarz, Rynek Staro- 
miejski 4. tel. 7 
Hcinrich Bruno, stolarL, Rybaki 55 b 
Anna, wl. gosp. roln., Koniuchy 29" 
- Hildegard, krawcov.a, Mickiewicza 5i 
'- Marja, bez zawodu, Szpitalna 4 
I-!eintze Agata, handl. owoc., Łazienna 24 
lIeise Alfred, robotnik, Chrobrego 36 
- Adelina, kucharka, Ign. Daniclewskiego 4 
- Augustyna, bez zaw., Św. Katarzyny 2 
- Fryderyk, rolnik, Chrobrego 36 
- Fritz, ślusarz, Kilińskiego 5 
- Hermann, organista, Św. Katarzyny 2 
- Hugo, robotnik, Grudziądzka 78 
- Karol, blacharz, Św. Jerzego 73 
-- Karol, pośr. reolności, Franciszkańska 16 
-- Robert, stolarz, Jana Olbrachta 19 
Heisse Helena, wdowa, Mickiev.icza 82 
Hejankowski Tadeusz, ślusarz, Panny Marji 3 
Hejankowska Marja, biural., Panny Marji 3 
-- Maria, ksią :tkowa. Mickiewicza 28 
f S - T - - K - A -- ŁA -- M - A - j, 
 
 
 ;;. / - - FAR-;UC
 
 RO 
 6TK ;' 
RT 

 Ul ;. i 
J ' ,JĄ, I I ZAKOPIAŃSKIE, ŻURNALE MÓD. I 
· T O R li Ń I WYBÓR NAJWiĘKSZY. = 
L 
OK
.21. ._AD
.rEL:_Es


N/

ZEj 


189
		

/Pomorze_005_07_317_0001.djvu

			Herzberg 


Heuberg [da, książkowa, Podgórna 30 
llcrzig Antonja, służąca, Szcroka 26/28 
llcss HysLard, urz. pryw., Sobieskicgo 20 
Hesse Marcin, kupiec, Rynek Staromicjski 21 
- Walter, hupiec, Sobieskicgo 32/34 
Hethcy Helena, książkowa, Mickicwicza 95 
Hetm:!llski Aleksander, kapral, Podmllrn" 22 
Ifetlel Apolinary, urz. wojsk., Chełmińska 6/8 
lIeucr Adolf, cicśla, Chodkiewicza 9 
.- Reinhold, pastor, Podgórna 48 
lIeuman Emma, wdowa, Sukicnnicza 4 
Hewner Marja, nauczycielka, Prosta 30 
Heyd F crdynand, kupiec, Bydgoska 84 
Hcyer Gustaw, kupiec, Szcroka 6, tel. 517 
Heyka Bolcsław, piekarz, Lubicka 48 
Hcymann Hermann, kupiec, Szeroka 34 
.- Bronisław, prokurent, Strumykowa 15 
I1eync Marja, emerytka, Krasińskicgo 17 
-. Marja, wdowa, Szopcna 26 
- Tckla, biuralistka, Szopena 26 
Hezer Mina, robotnica, Kochanowskiego 15 
IJicrowski Franc., drukarz, W. Garbary 13/15 ' 
- Franciszek, introligator, W. Garbary 13/15 
- Jan, introligator, Wielkic Garbary 13/15 
Hildebrandt Bcrnard, kupicc, Klonowicza 24 
lIildendorf Jan, pro£. gimn., Sicnkiewicza 21 
lIirnmer Tcodor, cmeryt, Bydj!oska 88 
I Iinc Leon, post. P. P., Konopnickiej 29 
- Katarzyna, wdowa, Zcglarska 9 
- Maksymiljan, stolowy, Zeglarska 9 
I1inkelmann Karolina, wdowa, Prosta 25 
- Pawcł, stolarz, Wysoka 2, tcl. 414 
Hinklcr Wilhelm, stolarz, Sienkicwicza 18 
Hintz Alfrcd, kapitan, Konopnickiej 11 
- Henryk, major, Bydgoska 10 
- Marta, służąca, Dąbrowskiego 4 
Hintze Karol, ogrodnik, Moniuszki 6 
Hintzcr Teresa, kapitalistka, Bydgoska 52 
Hinz Bronisław, listonosz, Wybickicgo 55 a 
- Emil, robotnik, Krótka 3 
- Marceli, woźny, Prz:y Starom. Bramic 1 
- Michał, robotnik, Wybickiego 55 
- Oskar, robotnik, Kozacka 9 
- Paweł, tapiccr, Kordeckicgo 3 
- Augusta, robotnica, Wybickiego 55 a 
- Gcrtruda, zakonnica, Wałdowska 25 
- Gcrtruda, bez zaw., Szosa Chcłmińska 53 
lIinzmann Władysław, asyst. micjski, Cheł- 
mińska 5 
Hip[er Franciszek, robotnik, Zeglarska 6 
Hirsz Jakób, kupiec, Szeroka 44 
- Małgorzata, naucz. muzyki, Danielewsk 3 


GRAND CAFE 
WŁAŚC. JÓZ. GABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Hopp 
- - - 
-- -- --- 


Hirszfeld Lucjan, właśc. fabr. likicrów, Cheł- 
mińska 6/8, leI. 150 
lIirschmann Karol, djakon, Szosa Chełm. 38 
lIuhmann Bruno, kupiec, Grudziądzka 92 
-- Juljusz, kupiec, Szosa Chełmińska 54 
Hohnke Janina, stenotypistka, Łazienna 20 
Hoener Marta, bez zaw., Szeroka 13/15 
lIoernecke Emma, dentystka, Szeroka 21, 
tel. 97 . 
Hofbauer Marja. służ<\.ca, Mickiewicza 103 
I-Ioffmann Alfons, inżynier, Mickiewicza 56. 
tel. 850 
- AgniesLka, bez zaw., Słowackiego 33 
- Artur, cieśla, Szosa Chełmińska 60 
- Bronisław, robotnik, Grunwaldzka 14 
- Edward, pi(,karz, Szewska 12 
- Elźbieta, bez zaw., Bydgoska 82 
- Franciszek, urz. Kasy Chor., Słowaclc. 35 
- Gcrtruda, sklepowa, Słowackiego 35 
- Jan, naucz. Szk. Wydz., Sienkiewicza 18 
- Józef, biuralista, Jana Olbrachta 19 
- Józef, szewc, Sukiennicza 5 
- Juljan, szyper, Winnica 23 
- JUljUSL, pilnikarz, Piekary 27 
- Leon, urz. fabr., Grunwaldzka 6 a 
- Ludwik, plutonowy, Koszarowa 41 
- Małgorzata, sklepowa. Grunwaldzka 6 a 
- Maria, urz. Kur. Szk., Szopena 24 
- Marjan, robotnik, Grunwaldzka 6 a 
- Mieczysław. kupiec, Szewska 20, tel. 230 
- Paweł, bez zaw., Małe Garbary 16 
- Rudolf, fryzjer, Przy Rzeźni 42 a 
- Weronilm, praczka, Kochanowskiego 10 
-- Zygmunt, kupiec, Łazienna 30, tel. 378 
Hoffmeister Paweł, komornik miejski, Fran- 
ciszkańska 11 
- Agnieszka, wdowa, Franciszkańska 11 
1I0ffschen Hermann, bez zaw., Bydgoska 104 
lIojecki Jan, sekr. miejski, Konopnickiej 15 
Hojnacki Leon, czel. rzeźnicki, Szewska 21 
Hojnicki Jan, asystcnt kolej., Dom. famiI. V, 
Dworzec Główny 
1I0jnor Franc., kanc. sąd., Mickiewicza 80 
Holasz Michał, bez zaw., Grudziądzka 205 
Holm Ksenia, służąca, Panny Marji 1 
Holtz Karol, wl. jadalni, Św. Ducha 11 
- Oskar, fryzjer, Szewska 24 
1I0lz Jan, robotnik, Winnica 16 
f-Iolzcr Karol, major, Scieżka Szkolna 1 
Iloma Leon, kominiarz, Sobieskiego 27 
Hop p Erwin, kupiec, Słowackiego 25 
- Klara, wdowa, Bankowa 6 


Pi
rwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


190
		

/Pomorze_005_07_318_0001.djvu

			Jgnatowska Ewa, wdowa, Grudziądzka 192 
- Katarzyna, wdowa, Grudziądzka 188 
Ignatowska Konstancja, robotnica, Gn 
dziądzka 188 
.- Konstancja, robotnica, Grudziądzka 188 
- Marjanna, służąca, Jęczmienna 16 
Ikiert Jacek, kupiec, Rynek Nowomiejski J 
ll\cr Henryk, rzeźnik, Jęczmienna 14 
cc, Mickiewicza 114 lJlewska Marjajj bez zawodu, Bydgoska 60 
Grll - IIlgncr Jadwiga, wdowa, Bydgoska 31 
Jan, pom. kond. kolej., S 
76 IlIeczko Roman, prakt. poczt, zosa Cheł 
Eunkc. kolej., Grudziądzka 161 mińska 90 
om. kond. kolej., Kordeckiego 8 Imaiski Witold, pom. litogr., Mickiewicza 10 
, biuralistka, Grudziądzka 76 Imasze
ski Wawrzyniec, plutonowy, Leon 
st. ref. Wojew., Bydgoska 52 CzarIiń!'hilgo 34 
.... 
 - '-- 
-..c-.---......-- - 


Ił 


.n, robotnik, Św. JerLego 75 a 
nrzędn, kol., Dom famil. IV, Dwo- 
,Jówny 
, bcz zawodu, Słowackicgo J9 
nly, pom. techn. miejski, Rynek 
Jieiskl 2 
Irz. kolei.. Dom fam. IV, Dw. Gł. 
, naucz. emeryt., Piastowska 11 
iW, robotnik, Św. Jerzego 75 
wdowa, Szewska 12 
l(a, robotnica, Micl{iewicza 124 
.1, krawiec, Szewska 20 
Piolr, sI. komis. skarb., Klono- 
7 
mciszek, post P. P., Bydgoska 88 
Adam, sędzia Wojew. Sądu Ad- 
Poniatowskiego 3 


ł 


alcowski Bronisław 


iel firmy, radca miejski i ag'ent 
,rny Rzeczypospolitej Francu
kiej. 


1: ul. Mostowa 28, II p. Tel. 43. 


\-1ieszkanie prywatne: 
II. Konopnickiej 13. Tel. -15. 


n.l, krawcowa, Panny Marii l 
l, bez 73W., Mickiewicza 101 Ieonora, szwaczka, Przedzam- 


rja, służąca, Dom famii. II, Dwo- 
.vny 
, robotnik, Grudzi<\.dzka 113 
f, robotnik, Lubicka 36 a 
ldysław, robotnik, Graniczna 7 
Antoni, kond. tramw., Krasiń- 


:AN KALAMAJSKI 


Imaszewskł 


-- 


lIiinke Emil, koszykarz, Czarneckiego 17 
Ilristowski Kazimierz, krawiec, Koszarowa 5 
lIronik Józefa, lIrLędn. wojsk.. l3ydgosl{a R 
'lrynaszczak Jan, asyst. kolej., Dom fam. 111., 
Dworzec Główny 
IIryniewicz Piotr, artysta dram., wicedyr. 
Teatru Miejsk., Bydgoska 62, tel. 86 
Hubert Karol, kupiec, Mickiewicza 5, tel. 847 
lIuch Wilhelmina, wdowa, Mickiewicza 124 
lIuczkowska Julia, książkowa, Rynek Staro- 
miejski 4 
I!udela Agnieszka, służąca, Sienkiewicza 5 
V'.łI1 Huellen Dr., lekarz, Rynek Staromiej- 
ski 5, tel. 403 
van HuelIen E., Chełmińska 22, tel. 926 
I'uhse Gustaw, kapitalista, Sienkiewicza 3 
-. Walter, insp. poczt., Podgórna 50 
II ulanicki Witold, pułkownik, Prosta 24 
Iłulcy Bolesław, porucznik, Mickiewicza 131 
Humeniuk Paweł, ślusarz kolej., Wałdo\'- 
ska 29 
Hundt Hermann, właśc. mlyna, Chcimińsl 
lłunker Gustaw, handlow., Zółkiewskiel1 
Huppenlllal Karol, urzędn. Pom. Izby F 
Szopena 22 
lIurkiewicz Helena, bez zaw., Klonowi"'Lu 
II urkiewicz Zofja, urz. Kur. Szkoln., Klon 
wicza 43 
IIurIin Wilhelm, robotnik, Kopernika 17 
lIuse Ernestyna, wdowa, Łazienna 4 
Iłiibner Karol, robotnik, Średnia 2 
Anna, wdowa, Bydgoska J4 


I. 


- ___I 


T O RUŃ UL. SZEROKR 21. 
ł\ORES TELEGRAF.: ES K R L R M 
OBSf\DY, WST-"ŻKI, 
... __.... CENY N 1\ J N 11: S Z E. 


KORONKI, 
'iRJWIĘI<:SZY. .... 


. 
I 
( 
- -----------------------. 


----- - 


19'
		

/Pomorze_005_07_319_0001.djvu

			Ing arden Jace 


Ingarden Marjan Dr., le
arz okulista, Mic- 
kiewicza 115 
._ Dr. Roman, prof. gimn., Mickiewicza 115 
lrmer, fabrykant, Strumykowa 5/7 
Isnard Albert, prof. gimn., Mickiewicza 136 
Isracl Ewa, siostra szpitalna, Podmurna 61 
lwic ki Anast.. ref. Wojew., Konopnickiej 25 
_ Mieczyslaw, lekarz dent., Zeglarska 31. 
tel. 321 
Iwiński Stanisław, st. żandarm, Wielkie Gar- 
bary 13/15 
Iwanow Teodor, plutonowy, Czarnieckiego 7 
_ Teodor, handlowiec, Szewsl{a 12 
lwanowicz Ignacy, inż. Dyr. dróg wodn., Mic- 
kiewicza 108 
Jwański Aleksander, krawiec, Kopernika 37 
- Benjamin. robotnik, Podgórna 37 
_ Bolesław, robotnik, Wielkie Garbary 13/15 
_ Franciszek, woźnica, Przy Rzeźni 34/36 
- Franciszek, robotnik, Podgórna 44 
-- Ignacy, robotnik, Koszarowa 43 
- Józef. murarz, Przy Rzeźni 59 


J. 
Jabczyński Franciszek, stolarz, Rabiańska 4 \ 
_ SLczepan, robotnil{, Jana Olbrachta 1 
_ Teodor, robotnik,. Dworcowy Zaułek 10 
_ Walenty, murarz, Kopernika 37 
_ Walenty, chorąży, Piastowska 3/5 
Jabczyńska Magdalena, wdowa, Szewska 2 
_ Marja, robotnica, Krasińskie
o 10 
Jabłoński Aleks., sekr. P. P., Konopnickiej 18 
_ Aleksander. rob., Bart. Głowackiego 2 
_ Antoni, krawiec, StudLienna 11 
_ Antoni, bez zawodu, Kościuszki 40 a 
_ Augustyn, wyw. Pol. Śledcz., Staszyca 6 
.- Dominik, robotnik, Podgórna 8 
_ Feliks, murarz. Słowackiego 29 a 
_ Franciszek, fabr. krochmalu, Studzienna 5 
_ Hermann, kupie.c, Łazienna 21/23 
_ Jakób, majster wojskowy, Bielańska 60 
_ Jan, kupiec, Szosa ChełmiiIska 60 
_ Jan, konduktor kolej., Przy Rzeźni 49 
_ Jan, palacz kołej., Studzienna 11 
- Jan, szachmistrz, Studzienna 5 
- .Jan, fryzjer, Bartosza Głowackiego 13 
- Jan, stolarz, Bartosza Głowackiego 13 
_ Jan, szewc, Podmurna 83 
_ Józef, ślusarz, Szosa Chełmińska 172 
_ M.ichał, sekr. poczt., Strumykowa 13 


lwański Józef, szofer, Wały 2 
- Józef, robotnik, Podgórna 47 
- Ksawery, post. P. P., Wybickiego 
- Ludwik, robotnik, Grudziądzka 100 
- Pawcl, robotnik, Bydgoska 10 
- Paweł. robotnik, Kościuszki 35 
- Waclaw, robotnik, Kościuszki 35 
- Walerjan, krawiec, Rabiańska 4 
- Władysław, robotnik, Przy Rzeźni 
 
Jwańska Helena, biuralist., W. Garbary 
- Joanna, wdowa, Piekary 9 
fwasyk Aleksander, urzędnik wojsk., J< 
wicza 39 
Iwaszkiewicz Jerzy, monter, Mickiewic 
- Marjan, pom. handl., Prosta 16 
ILdebski Bronisław, listonosz, Bielańska 
Izdebska Rozalja, gospodyni, Sukiennic 
IznoskoH Mikołaj, poruczn., Mickiewicz 
_ Mikołaj, porucznik, Szopena 24 
- Zofja, urz. P. Izby Roln., Mickiewic; 
lżykowski Jan, robotnik, Przy Rzeźni 5 
Stanisław, szewc, Lubicka 30 


\o 


Jabloński Stanisław, rob., Studzienna 
_ Teodor, pomocnik hand!., Krótka 2 
_ Walenty, krawiec, Przy Rzeźni 49 
_ Wiktor, urz. wojskowy, Konopnicki 
_ Władysław, urz. wojsk., Bydgoska 7 
- Władysław, kowal, Sukiennicza 26 
_ Józef, elektromonter, Studzienna 11 
Jabłońska Anna, wdowa, Małachowski, 
_ Anna, służąca, Szeroka 25 
_ Helena, ekspedjentka, Szosa Chełm. 
_ Joanna, bez zawodu, Jęczmienna 6 
- Józefa, wdowa, Smolnik 
- Klara, wdowa, Podmurna 83 
_ Ksawera, służąca, Rybaki 38 a 
_ Ludwika, wdowa, Kopernika 13 
-- Marja, robotnica, Wie:towa 20 
_ Marja, służąca, oOminikailska 1 
_ Marjanna, wdowa, Podgórna 2 a 
_ Pelagja, służąca, Sienkiewicza 1 
_ Rozalja, wdowa, Mostowa 22 
_ Rozalja, wdowa, Wiązowa 20 
- Zofja, robotnica, Wiązowa 20 
Jabłonowska Wilhelm., wdowa, Bydgosl 
Jabs Hugo, krawiec, Łazienna 20 
.Jacewicz Aleksander, urz. wojsk., MicLi 
cza 118 a 


GRAND CAFE 
W ŁAŚ C. J6z. CABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKłEJ 4. 


Pi
rWSZOTzędna 
Restauracja - Kawiarni, 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert Brtystyczn 


, 


192
		

/Pomorze_005_07_320_0001.djvu

			GRANI) CAFfl--=-J< - Pi
rwszor 
:-- I 
WŁAŚC, JÓZ. GABRIELE\VICZ I Restauracja - Kawiarnia. I 
TEL 411 T o R t' N TEL 441 Wykwintna kuchnia. 
UL. KONOPNICKIEJ -ł Codziennie koncert artystyczny. 
- 


Jacewicz 


I 
.. 


,h.:"v.ic
 Emil, l.upiec, KonopnicI,. 15, tel. 91:j 
Konstanty, sekr. Wojew., Kochanowsk. 11 
.JachimowicL Agnieszka, słnżaca. Sobieskie- 
go 6 8/8 a 
- Jadwiga, bez 
,l\\ odl1, Podgorna 29 
.racho
, ski Klemens. t,raw. Mickie\', icza IJI 
iackh.'"yjcz Boll I"" at bez za ., 2C'gJar
ka J."',] 
, d.owiak Jan, url. Star. Kraj., Rybald 51 
Ma'c.n. s;..uanl, Sienkj""iLZ
 3335 
I..r:an. sl. przud. P. P., Sir w, cib go 27 a 
.Iacljsl,i, Wiel- 
Ide G, b.,..' 18 
,i"p ",', z, \X c!1 l i Garbary 18 
l I UP. \\ <-:. W. Garhary 18 
n s "ÓL Bat", .:1"; 12 
J -_ona"d lI
zędn. p:H"l\..., Micl	
			

/Pomorze_005_07_321_0001.djvu

			Jałowiecka 


- --- 
-- - --- 


.Ialowiccka Luciu, nauczycielka, Fl'edry 8 
.lampoler Ludwih Dr.. ascsor Magistr., Szew- 
ska 3 
Jamratll Emil. lwpiec, Strumykowa 11, tele- 
fon 941 
Jamrosz Michał. prof. Semin., Rybaki 36 
_ Helena, nauczycielka, Rybaki 36 
.Jamrożewska Marjanna, wdo
 a, Szewska 22 
.Janas Maciej, robotnik. Panny Marji 5 
Jan c Anastazy, sierżant, Mickiewicza 107 
Antoni, robotnik, Staszyca 8 
._ Cecylja, biuralistka, Staszyca 8 
.Ial\czak Urus7ula, pielęgniarka, Sienhie",i- 
cza 10 
,Janczar FrancisLek, robotn., Chodkiewicza 2 
J.mczarski Aleks.. robotnik, 2:ółkiewskiego 10 I 
_ fironisław, strażak poż., Podgórna 42 
.Jancn:wski Juljan, robotnik, Piekary 11 
._ Waclaw, sternik, Pickary 11 
.Ianczuchowicz Stefan, muzyk, Rabial
sl\a 12 
Jandl Romuald. prakt. poczt., Słowack. 37 a 
Janecki Albin, nauczyciel, Sienkicwicza 38 
.Janek Adolf. murarz. Bielańska 24 
Franciszek, murarz, Wiązowa 4 
J.II\iakówna Janina. książkov.a, Piekary 9 
Janicki Stanisła\\, prok. S<\.du Apel.. Mickie. 
wicza 62 
Stanisław, ślusarz, Podgórna 2 a 
Teodor, re
taurator. Dworzec 1"lokn:. te- 
lefon 686 
Teofil. bez zawodu, Grudziądzka 112 
_ Władysław, kasjer, Rabiańsku 8 
Janicka Helena, praczka, Rabiańska 9 
_ Marja, książkowa, Rabiańska 8 
_ Marjanna, służąca, Mickiewicza 114 
.Jdnik Stanisław, prot gimn., Rybaki 49 
_ Romana, nauczycielka, Rybaki 49 
.Janikov. ski Piotr, maszyn. kol., Chrobn:go 5 
Janisz Aleks., poruczn., Kdz. Jalliellończyka 7 
Janiszewski Antoni, kowal, Wiązowa 16 
_ Antoni, robotnik, Kościuszki 7 
_ Bronisław, podsekr. Sądu Okr., Szew- 
lika 26/28 
_ Czesław, urz. pryw., Konopnickiej 27 
_ Ignacy, rzetnik, Sobieskiego 14 n 
_ .Jagiełło, poruczni!{, Kościuszki 73 
_ Jzef, szewc, Sobieskiello 14 
Józef, robotnik, Sobieskiego 31 
Leon, robotnik. Staszyca 3 
Paweł. kom. sąd., Szeroka 26/28 
Władysław, technik, Winnica 23 
_ Władysław, kolejarz, Sobieskiego 31 


Jankow.kł 


Janiszewski Zygm., piekarz, Sobieskiego 12 
.Janiszewska Helena, biuralistka. Kościuszki 7 
I _ Helena, biuralistka, Wiązowa 16 
_ Helena, służąca, Wielkie Garbary 20 
.Jozefa, biuralistka, Wiązowa 16 
,Józefa, sklepowa, Sobieskiego 14 
Monika, sklepowa, Sobieskiego H 
Rozalja, służąca, Św. Katarzyny 8 
_ Teresa, krawcowa. Szeroka 26/28 
Janke Robert, bez zawodu, Kilińskielt o 10 
_ Anna, słuląca. Kopernika 23 
_ Emma, krawcowa, Mickicwicza 110 
__ Paulina, krawcowa. Mickiewicza 110 
_ Ryszard, robotnik, Pod Dębową GÓrf\ 27 
.Jankiewicz Alfons, cukiernik, Szerohu 23 
_ Anna, wdowa, Fosa Staromiejska 4 
F ranciszek, mularz, Lelewela 16 
.Jan, piekarz, Średnia 2 
.Tan, piekarz, Szewsku 24 
Marcin, blacharz, Fosa Staromiejska 4 
Roman, st. sekr. Wojew., Mickiewicza 54 
.Tankowiak Franciszek, l	
			

/Pomorze_005_07_322_0001.djvu

			T 


Jankow.kl 


- 


Jankowski Jan, biuralista kolej., Batorego 7 
- Jan, telegrafista, Dworcowy Zaułek 3 
- Jan, piekarz, Kościuszki 44 
- Jan, krawiec, Wielkic GRrbary H 
Jan. krawiec, Rabiilńsl.a 4 
.Jan, dozorca domu, Kochanowsldf'i!O 
Jan, robotnik, Przy Rzdni 46 
Jerzy, farmacenta, Prosta 25 
Józef, chorąty, DobrzytJska 2 
Józd, chorąży, Plac Św. Katarzyny 1::::24 
.Józef, robotnik, Bartosza Głowackieao 6 
Józef, listonosL, Wiązowa 16 
Józef, robotnik, Wybicldel!o 15 
Józef, lOt. sekr. poczt.. Łaziennól 2 
Józef, handl. owocu, Piekary q 
JÓzef, muzyk. Klonowicza l 
- Józef, kowal, Grunwaldzka 1 
- Józefat, wiccprezyd. miasta, Kop
mi!.a Iti 
- Maksymiljan, pomocno handl., Rabiań.ska.4 
- l\1aksymiljan, biuralista Słowackie!Zo 1') 
- Marcin, robotnik, Leono1 CZllrlińskiego 22 
- Michał, ślusarz, Pod Dębową Górą 31/33 
- Miccz:ysław, robotnik kolej., Bankowa 10 
- Stanisław, kupiec, Rejtana 4 
Stefan, urzędn. Star., Jęczmienna 9 ił 
-. Tomasz, pom. ref. Pol. P., SukiennicLa 26 
Tomasz, pic karz, Bart. Głowackiego 2 
- Wacław, bez zawodu, M.ałe Garbary 11 
Walenty, robotnik, Malacho\\'shiego 10 
\Vładysław Dr.. lekarz wetf'r.. Sienkiewi- 
cza 21, tel. 84 
Władysław, doz. miejski, Slo\\'acl,iego 15 
Władysław. stolarz. Piekary 7 
Władysław, naczelnik W}.dl.. Kur. SŁk.. 
Byd!Zoska 82 
Jo1nkowska Bronisława, sIut.. Konopnick. 20 
- Helena, piastunka, Szcroka 20 
-- Helena, stenotypistka, Wałdowska 10 
- Helena, słuźąca, Szeroka 10,12 
- Józefa, prokurentka, Grudziądzka 78 
- Katarzyna, wdowa, Grudziądzka 78 
- Katarzyna, krawcowa, Średnia 4 
- Leokadja, wdowa, Rynek Staromiejski 16 
- Ludwika, urzędnik poczt., Rabiallska 5 
- Łucja, biuralistka, Bankowa 10 
- Marja, słutąca, Przedzamcze 6!8 
- Marjanna, wdowa, Leona Czarlińskiego 39 
- MarjannIl, robotnica, Przy Rzeźni 40 a 
- Marjanna, służąca, Szew.ska 21 
- Marta, wdowa, Lubicka 47 ił 
- Marta, gospodyni, Mostowa 17 
- Marta, kucharka, Porsta 16 


Ił 


t 


2 


I 
3 


13 


{. 


\5 


r I 
( 
.. 


GRAND CAFE 
WŁAŚC. JOZ. GABH.IELEWICZ 
fEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4, 


r 


Jarocki 


Jankowska Marta, s!utaca, Słowackiego 74 
- Prakseda. wdowa, Rabiailska 5 
- Radzisława, naucz. li!imn., Rejtana 4 
Stanisła\\ a, urzędn. poczt., B}dgoska 45 
Stanisława, buiralistka, Rabial\ska 4 
Stanisława, robotnica, Słowackiello 73 
Władysława, służąca, Warszawska 10/12 
Zofja, robotnica, Przy Rzcźni 50 
- Zofja, robotnica, Wiązowa 10 
Jannichau Rob., kicr. Urz. Kat., Bydgoska 70 
Janowski Anastazy, koszarowy, Plac 
\\. Ka- 
tarzyny 12/24 
Franciszek, robotnik. Podgórna 9 
- Franciszek, robotnik, Wybickiel!o 18 
.Jan, robotnik, Mickiewicza 110 
- JózeF. kupiec, Jana Olbrachta 1 
- Józef, ślusarz, Małacb.wskiego 4 
- ,Józd, ślusarz, Plac Sw. Katarzyny 12i24 
- Stanbław. komornik miejski, PodgÓr- 
na 18.20 
- Stanisław. rewizor ksiąg, Piekary 47 
Tadcusz, asesor Magistr., Św. Jakóbd 7 
- Władysła\\-, robotnik, Kołłątaja 7 
.fanowsl(a Anna, słutąca, Szczytna 12 
- Helena, wdowa, l\licldewiczo1 96 
Łucja, 
łuiaca, Warsza\
ska 10 12 
- Marja, urz. Kur. Okr. Szk., Koszarowa 7('1 
Teofila, służaca, Warszawska 10/12 
- Walerja, słutąca, Konopnickiej 25 
Janosik Jo1l1, sługa, Rubiańska 13 
Janson Kl.ud. bez zd\\odu, SIOWo1cldel!o 19 
Januszewski Jan, beL za\\ odu, W. Garbary 23 
- Michał, cieśla, Podgórna 27 
T eodo]', malarz, Prost" 30 
- \Valery, porucznik, tazicnna 28 
Janu
uwshil Apolonja, wdowa, StalOzycii 4 
Juljanna, wdowa, Podgórna 46 
-- Marjoł, L1ospodyni, Pickary 8 
JUIlU!>LO\\ a Józefa, 
\'do\\ a, Klollo\, icŁa 2
 
Janz Fryderyk, bez za\\odu, Browarna 7 
ElLa, naucz. ar!.. B}'di!oska 50 
- Ida, 
łużąca, Fosa Staromiejska 16 
- Leon. kupiec, Szeroka 17 
.JallLen Apolonja, I{rawcowa, SienkiewicLa 18 
.Iaranowski Juljcm. JU:J\vicc, Sul:iennicLa 11 
.IanulOwska l\lttrja, hrwawc., Jęczmienna ;I ol 
Jarcew Jeny. hołndlowiec, Mickiewicza 102 
,Jarcmko Jan, I:om. kontr. skarh.. Koper- 
nika 16 
Jarnuzek FrancisLka, slu.i:ąca, Michiewicza 30 
.Jo1rocl.i Bronisław, mcchanik, Wodoci:U!i 
.\1iejslde Bielany 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyc.my. 


III. 13* 


195 


.....
		

/Pomorze_005_07_323_0001.djvu

			Jarocki 


Jarocki Bronisław, slusar7, Koszaro\'> a ,16 
_ Bronisław, robotnik, Wybickiego 55 a 
_ Franciszel{, kupiec, Danielewskiego 3 
_ Franciszek, robotnik, I
n. Daniclewsk. 3 
tel. 243 
Ignacy, budowniczy, Św. Jakóba 15 
_ Ignacy, robotnik. Rejtana 2 
_ .!an, biuralista, Rejtana 2 
_ .Józef, stróż, Rabiańska 1 I 
_ Ludwik, ślusarz, Grunwaldzka 8 
_ Paweł, kupiec, Koszarowa 46 
_ Paweł, rohotnik, Wybickiego 55 a 
Stanisła
, pom. bani", Rabiańska 11 
_ Szymon, palacI, Wodociągi Micjskie Bie- 
lany 
__ Władysław, robotnil{, Wybickiego 55 a 
.Tarocka Bronisława, biuralistka, Rejtana 2 
_ Jadwiga, urzędn. poczt., Rabiańska 11 
_ Joanna, robotnica, Wybickiego 55 a 
.Jarogrosz Teofil, robotnik, Szosa Chełm. 127 
_ Genowefa, biuralistka, Szosa Chełmiń- 
ska 127 
Jarosławski Leopold, urz. wojsk., Szeroka 17 
.Jarosz Feliks Dr.. kapitan, Szewska 3 
.laroszewski Leon, nauczyc., Bydgoska 60 
.Taroszewska Franciszka, wdowa, Micldcwi- 
cza 76 a 
Jarowy Mikołaj, sługa, Bydgoska 58 
_ Marcin. robotnik, Sw. Jerzego 58 
_ Bronislaw, robotni\{, Klonowicza 42 
Jaruszewski Antoni, robotn., Mickiewicza 62 
_ Bronisław, robotnik, Klonowicza 42 
_ Franciszek, kołodziej, Słowackiego 73 
_ Jan, [unkc. kolcj., Podgórna 21 
_ JÓzef, robotnik, Bai.yńskich 1 
_ Karol, szewc, Franciszkańska 11 
_ Marcin, robotnik, Św. Jerzego 58 
_ Mateusz, robotnik, Jana Olbrachta 1 
_ Władysław, robotnil{, Bażyńskich, Bar. 9 
.Jaruszewska Anna, służąca, Mostowa 17 
_ Marja, biuralistka, Baży1'1skich 1 
_ Marjanna, bez zaw., Stroma 5;7 
Jarząbska WaIerja, b. zaw., Dominikańska 2 
Jarzębkowski Jan, handlow., Kościuszki 3 a 
Jarzębowski Władysław, rob., Ogrodowa 4 
Jarzębowska \Viktorja, służąca, Bydgoska 74 
Jarzembek Zygm.. piekarz, Fosa Starom. 28 
_ Fryderyk, szeWc, Fosa Staromiejska 28 
JarLembowski Bolesław, urz. Wojew., Klo- 
nowicza 42 . 
Jarzembowska Elźb., słu;.., Sienkiewic7a 16 
_ Monika, wdowa, Kołłątaja 21  


Jasińska 


Jarzembowska reofila, rob., Kościuszki 48 
.Jarzembska Marja, służaca, restauracja Dwo- 
rZI'C Główny 
.Jarzynka Ignacy, ur7.ędn. P. P. Kochano\\- 
skiego 19 
Jarzyński Antoni, piekarz. Piekary 13 
.Tasieniecki Nikodem, plut. :Mickiewicza 122 
.Jasiniecki Anast., rusznikarz, Kościuszki 57 
-_ Leon, 
Iusarz, Wodna 30 
JasińslU Adam, szewc, FrancisLkańska 12 
_ Aleksander, robotnik, Lele\\ela 16 
_ Bolesław, palacz, Przy Rzeźni 47 a 
Bolesław, robotnik, Kilińskiego 1 
Bolesław, robotnik, Podgórna 49 
Bronisław, kupiec, Rynek Staromiejski 26 
Bronisław, robotnik, Kościuszki 76 
Czesław, werkmistrz, Sobieskiego 35 
Ignacy, rzeźnik, Rynek Staromiejski 26 
Jan, szewc, Jęczmienna 19 
Jan, stolarz, Kościuszki 76 
Jan, stołowy, Kopernika 24 
Jan, robotnik, Kościuszki 59 
Jan, beL zawodu, Łazienna 30 
Józef, funkc, kolej., Podgórna 21 
Józef, szewc, Franciszkańska 12 
Julian, robotnik, Studzienna 5 
Ksawery, funkc. kolei., Małachowskiego 4 
Leon, biuralista, Prosta 2 
Leonard, pom. l,allc., Żeglarska 10 
Stanisław, urz. P. K. K. P., Szosa Cheł- 
mińska 82 
Stanisł.m, robotnik, Ogrodowa 1 
Stanisław, robotnik, Słowackiego 75 
_ Tomasz, piekarz, Podgórna 2 
_ Zygm., sI. sekr. bnd. mel., Mickiewicza 64 
Jasińska Aniela, wdowa, Szczytna 8 
._ Anna, robotnica, Pod Dębową Górą, Ba- 
rak III. 
_ Antonina. wdowa, Prosta 2 
_ Bronisława, służąca, Prosta 25 
_ Helena, słu:i'ąca, Szosa Chełmińska 6 
_ Honorata, bez zawodu, Łazienna 30 
_ Katarzyna, służąca, Strumykowa 15 
Klara, służąca, Bydgoska 27 
Lcol(adja, książkowa, Krzyżacka 7 
Leokadja, robotnica, Sobieskiego 31 
Lcsza, robotnica, Łukowa 7 
- Maria, ,
dowa, Krzyżacka 7 
- Marja, robotnica, Wiązowa 13 
Marja, bez zawodu, Przy Rzeźni 48 a 
_ Marta, robotnica, Pod Dęb. Górą, Bar. III. 
, _ Slanisła"a, służąca, Chełmińska 12 


,. 


.---,:---'::'--Ao::.
 ...- ...- ---'::.----c.=
---.::.
---.::. .-- -- a 
, sr. KAŁ A MAj SKI 


pi,Z.;.,.
gt
;;:;2'

ł,:. r 
. . 
. T O R II Ń WYBÓR_ 
A!

 l}jKSZY . · 
l CENY NAJN/lsZE. l 
SZEROKA 21. ADR. TEL. E S K.:l L A l,,/. 
I ,I 
.-..-:


 ...... ..... --. 
- 
----.-:
---..:: --. -- . 


I 

 


19(; 


..
		

/Pomorze_005_07_324_0001.djvu

			Ja.lń.ka 


,. 


Jasińska Tcofila, wdowa, leglarska 10 
Wcronika, wdowa, Droga Treposka 2 
Weronika, bufetowa, rcstauracja Dw. Gl. 
Wiktorja, kucharka, Różana 1 
Zofja, - Szosa Chełmif1ska 69 
Jaśkiewicz Helena, nauczyc., Kościuszki 3 
- Stanisław, nauczyciel, Kościuszki 3 
- Stefanja, kasjerka, Mickiewicza 112 
Jaskulski Franc., sierż. szl., Sukiennicza 11 
Michał, kowal, Mickiewicza 18 
- Tomasz, murarz, Czarnieckiego 4 
- Władysław, sel{r. miejski, Mostowa 18 
Jaskulska Anna, telegraf., Mickicwicza 18 
- Antonina, sklepowa, Różana 1 
- Stefanja, nauczycielka, Mostowa 18 
,Jaslmła Stefan, kowal, Kościuszki 27 
- Walcnty, kowal, Kościuszki 27 
.Jaślliewski Bernard, stolarz, Rabiańska 9 
- Franciszek, robotnik, Kozacka 9 
- Jan, magazynier, Rabiańska 9 
- Maksymiljan. robotnik, Kozacka 9 
- Mieczysław, stolarz, Kozacka 9 
- Paweł, pomocnik handl., Rabiańska 9 
.Jaśniewska Stanisława, służ.. Rynek Staro- 
miejski 19 
.Jdstrzębski Antoni, rolnil{, Okraczyn 
-- Franciszek, robotnik, Droga Treposka 
.Jan. I,apilan, Bydgoska 58 
- .l,m, rolnik, Okraczyn 
Ludwil{, szewc, SukicnnicLa 4 
Stanisław, fryzjer, Jęczmicnna 10 
Stapisław, bez zawodu, Grudziądzka 96 
.Jastrzębska Marja, robotnica, Bartosza Gło- 
wackiego 8J 10 
-- Marta, robotn.ica, Okraczyn 
J,lstrzemski Feliks, piekarz, Podgórna 46 
- Józef, urzędnik. Browarna 7 
- Józef, handlarz, Browarna 7 
- Jan, robotnik, Winnica 24 
- Ksawery, kolejarz. Małe Garbary 3 1 5 
.Jastrzemska Marja, służąca, Klonowicza 24 
- Marta, bez zawodu, Rynek Starom. 12 
-- Zofja. słutąca, Mostowa 10 
.Jastrzęski Józef, robotnik, Browarna 7 
.JaszczYl1ski Stanisiaw, przemysłowicc, Mic- 
kiewicza 52 
.Jaszkie\\icz Antoni, golarz, Słowackiego 75 
Jaszkowski Franciszek, major, Bydgoska 82 
- Maciej, rz<,źnik, Leona Czarlińskiego 39 
Wojciech. inżyn., rcfcr. Wojcw., Mkkic- 
wicLa 3 


Jeda 


Jata, Anna, służąca, Podgórna 29 
Jaugsz Stanisław, kupiec, Bydgoska 10, te- 
lefon 1490 
- Stanisławd, bez zawodu, Konopnickiej 16 
Jaunicz, Augusta, wdowa, Krasińskiego 70 
Ja\\ornik, Bronisława, służąca, Rynek Nowo- 
miejski 14 
- Feliksa, słui.ąca, Rynek Nowomiejski 14 
Jaworski Anastazy, murarz, Mostowa 14 
- Antoni, murarz, Pod Dęb. G6rą, Bar. r. 
- Bronisław, sierżant, Staszyca 4 
- Bronisław, robotnik, Piaskowa 7 
- Franciszek, funkc. kolej., Prosta 31 
Franciszek, pośr. mojątk., Szczytna 16 
Franciszek, rzeźnik, Szeroka 19, tel. 225 
Franciszek, robotni. Rynek Staromiej- 
ski 16 
Franciszek, robotnik, Jana Olbrachta 3 
Franciszek, robotnik, Browarna 7 
- Hubert, robotnik. Przy Rzetni 48 
- Ignacy, robotnik, Stroma 2/4 
- Jakób, bez zawodu, Kołłątaja 
- Jan, robotnik, Koniuchy 33 
- .Jan, robotnik, Panny Marji 9 
- Jan, robotnik, Kołłątaja 2 
-- Karol, cieśla, Podgórna 24 
- Konstanty, stolowy, Szewska 10 
- Mieczysław, robotnik, Jana Olbrachta 3 
- Stefan, sicr;ioant, Piastowska 3/5 
- Sylwcster, krawiec, Kopernika 25 
- Tomasz, ślusarz, Piekal"y 43 
- Wacław, rejcstrator Sądu Okn;g., Sło- 
\\"ackiego 25 
.raworska Anna, wdowa, Rabiańska 11 
- Anna, przekupka, Staszyca 4 
- Antonina, bez zawodu, Szeroka 27 
-- Cecylja, biuralistka, Wysoka 9 
- Helena, ł{rawcowa, Mickiewicza 5 
- Helena, sklepowa, Mostowa 14 
-- Marta, szewcowa, Rabiańska l I 
- Marta. służąca, Sienkiewicza 12 
Ja\\.orowski JÓLef, rolnik, Zieleniec 
- Ryszard, kapitan, Sienkiewicza 39 
Jazdowski Zygmunt, ślusarz, Dom famil. I. 
Dworzec Główny 
.laźwiecki Maciej, robotnik, Lindego 5 
.Jażd;.ewska Dominika, gospodyni. Szosa 
Chelminska 148 
Jcbas Marjanna, służącd, Szeroka 33 
Jeda Anna, krawcowa, Słowackiego 77 


GRAND CAFE 
WŁASC. JÓZ. GABRIELEWICZ 
TEL. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


po 


l!O 


..oJ
		

/Pomorze_005_07_325_0001.djvu

			Jedliczka 


Jta drze J-W8ka 


l 


.:.- 
 "'.;;:"- ---=--==::... 
 
 ...--...- - 

1cdlic"lka Anna, wdowa, Sukienicza 6 I Jezi6łkowska Ełtb., krawc., Mickiewicza 125 
,Jeliński Teodor, robotnik, KilitJskiego 1 Jeziorski Albert, sekr, pocżt., Mickiewicza 6(ł 
.Tdińska Helena, biuralistka, Jęczmienna 19 - Antoni, sierżant, Piaskowska 3/5 
.kndrowska Marja, wdowa, Pastowska 1 l - Antoni, ,>ternik, Słowackiego 37 a 
Jl'ndryczka Jan, restaurator, Rynek Nowo- I - Bernard, woźny, Kr61. Jadwigi 15 
miejski l - Bronisław, sternik, Rabiańska 5 
.J.mdryczk6\\ na Klementyn.l. nauczyc. gimn.. - Franciszek, elehtromont., Kr61. Jadwigi 1" 
Rynek Nowomiejski l - Franciszek, murarz, Szosa Chełmińska 109 
.J
ndrzejcwsl{a Marin. wdowa, Wielkie Gar- - Jan, urzędn. bank., Szo
a ChełmitIska 15<1 
bary 13/15 - J.ln, wotny, Kr61. .Jadwigi 15 
.renski Paweł, l.apral, Graniczna -ł - .Józef, cieśla, Kr6tlla 3 
.T
nUdewicz Józef, właśc. restauracji, Rynek I - .J6zef, stołowy, FrBnciszkatJskll 10 
Staromiejski 28, tel. 286 - Leon, koszykarz, Król. Jadwigi 16 
.Jerka Antoni, url-. sąd., Mickiewicza 101 - Leon, robotnik, Szosa Chełmińska 116 
.Tt'ske Stefan, dyrektor Pom. hby Roln., Mo- -- Marjan, krawiec, Krzyżacka 6 
niuszki 3, tel. 469 - Władysław, włBŚc. skI. koszyk., Kr610wej 
Jeszawic Anna, robotnica, Czarnieckiego 7 Jadwigi 16 
__ Karolina, wdowa, Czarnieckiego 7 Jeziorska Anastazja. słui..\ca, Szerolla 34 
Jeszewicz Paweł, mularz, Podg6rna 34 a - Florentyna, asyst. poczt., Ryba1	
			

/Pomorze_005_07_326_0001.djvu

			I 
'" 
I 


J
drzejew.ka 


lJt 


.Jędrzejewska Marja, służąca. Szewska 20 
- Marta, zakonnica. Wałdowska 25 
- Marta, sklepowa, Winnica 19 
Pelagja, służąca, Sienkiewicza 13 
Stefanja, służąca, Chełmińska 11 
-- Wanda, fryzjerka, Winnica 19 
- Władysława, wdowa, Winnica 18 a 
,Ioachimowicz Roman, major emeryt.. Pod- 
górna 29 
- Janina, nauczycielka, Podgórna 29 
.Tochmann, Paweł, dozorca, Grudziądzkd 146 
- Helena, pielęgniarka. Grudziądzka 146 
Joanna, krawcowa, Grudziądzka 146 
.lodkowska Aniela, krawc., Grudziądzka 78 
Joek Jan, ogrodnil{, Grudziądzka 107 
-- Jan, robotnik, Grudziądzka 67 
Johem Magdalena, wdowa, Św. Ducha 7/9 
.John Walerja, wdowa, Rynek Nowomiejski 2 
.'ohst Anna, gospodyni, Sienkiewicza 10 
.'olembka Juljusz, uf'z. Kons. niemieck., Byd- 
goska 82 
.'onas Edmund, nacz. Wydz. Star. Kraj.. Mic- 
kiewicza 101 
.Ionatowski Jan, robotnik, Grudziądzl{u 80 
-- Lcon, kupiec, Kościuszki 55, tel. 329 
Jonatowska Zuzanna, służ., Szosa Chełm. 3,9 
.ropki
wicz Amalja, wd.Qwa, Sienki('wicza 3 
.JoPPl.k Antonina, biuralistka, Kościuszki 3 a 
.Jordan Gusta"" rzeźnik, Mickiewicza 88 
Rmnisława, pokojówka, \Varszawska 24 
Bronisława, służąca, Kopernika 7 
Jan, stróż, Szosa Chełmińska 114 
Joanna, służąca, Kościuszki 45 
Józef, kupiec, Małe Garbary 3/5, tel. 859 
Tadeusz, kupiec, Sienkiewicza 23, tel. 962 
- Wiktorja, kucharka, Warszawska 2/4 
,Iougan A]fr
d, podpor., Mickiewicza 101 
.Józefial{ Andrzej, funkc. P. P., Bydgoska 108 
-- Andrzej, poster. P. P., Bydgoska 108 a 
.J6Lefowicz Antoni, porucznik, Mickiewicza 5 
- Stefanja, wdowa, Danielewskiego 5 
.'óźwiak Michalina, bez zaw., Piekary 29 
Jóźwicka Helena, robotnica, Grudziądzka 218 


Kablankowski J.m, rob., Sobieskiego 17 
Kachniak Stanisław, robot n., Kozacka 9 
Kaczan .Jdn, post. P. P., Św. Jerzego 56 
Kaczunowski Filip, rob., Winnica 14 
KaczanO\\ sita Helena, rob., Winnica 14 d 
- Joanna, wdowa, Winnica 14 a 
- Wiktorja, robotnica, Winnica 14 a 
Kaczmarek Ed", ar d, fotograf, Podmurn.l 22 
- Bronisława, biuralistka, M. Garbary 15 
- Helena, biuralistka, Podmurna 22 
- Henryk, funkc. kol., Kołłątaja 1,3 
- Franciszek, krawiec, Małe Garbary 15 
- Franciszek, kowal, Przy Rzetni 42 a 


-, 


Kaczorow.kl 


Juchniewiczowa Wanda, biuralist., Prosta 16 
Judaszcwski Winc., stoI., Pl. Św. Katarzyny 4 
.'uhnke Piotr, bez zaw., Mał
 Garbary 3/5 
.Tulkowsld Bronisław, szewc, Kopernika 13 
-- Jan, robotnik, Piekary 7 
- Karol, robotnik, Piekary 7 
Julkowsku Jadw., 110spodyni, Sw. Jerzego 56 
-- Małgorzdta, sprzedawaczka, Piekary 7 
JlImrych Karol. nadmistrz fabr. Grudziądz- 
ka 166 
.lLlndziłlówna Jadwiga, urz'idnik, Wol" Zam- 
ko", a 13 
-- Reginu, urzędnik, Wola Zamkowa 13 
Jung Franciszek, kupiec, Winnica 21 
JlIngelt Karol, robotnik, Mickiewicza 72 
Junik Józef, szewc, Mickiewicza 114 
.Tunk KaLimierz, dyr. P. K. K. P., Przy Staro- 
mieisldej Dramie 1 
Junker Franciszek, funl(c. kol.. W. Garbary 18 
- Helena, służąca, Bydgoska 27 
Juraszek Antoni, seler. Izby Skarb., Szos d 
Chełmińska 38 
- Wiktor, sekr. Woiew.. M,lłe Garbdry 17 
Jurcryk Helena, służąca, Przedzamcze 6/8 
Jurga Gertruda, bez zaw., Piekary 23 
.I11r!{il'"icz Antoni, sŁ. sehr. Sto\>.. Uhezp.. 
Słowackiego 47 
Jadwiga, książkowa, Sło"ackiego 47 
Mar j,., robotnica, Kochanowskiego 15 
Pa" et, picl,arz, Mo
towa 25 
Zuzanna, .-dowa, Szosa Chełm. 71 71 
 
Jllrbowsld Emil, rzeźnik. Grudziądzka 194 
- .Józef, urz. Star. Pow.. Mostowa 38 
-- .Józef. nauczyciel, Mostowa 38 
Jurhchdt Eryk, robotnik, Sw. .JakÓbd 16 
,'urkszat Mdrc" gazomistrz, Franciszkańska 13 
..'Llse",icz Pelagja, emerytka, Chrobrego 11 
Jus! Jan, ekspedjent, Wysoka 1 
Just6wna Janina. urz. bank., Bydgoslea 92 
Juszczdcki Stefan, nacLcln. Urz. maszyn, Pl. 
18-go Stycznia 1 
Juszkiewicz Paweł. intyn. Wojew., .'vlickie- 
wicza 116 


K. 


KacLmarel< Ncpom., rob., Mickiewiczd 124 
- Stanisław, robotnik, Wałdowslta 21 a 
- Stanisław, pom. leśn., Nadleśn. Bielany 
- Władysław, kołodziej, Bydgoska 82 
Władyslaw, stołowy, Małe Garbary 15 
KaczJl1arkicwicz Adam, farbiarz, Wielk. Gar- 
bary 13.'15 
- Jr('na, właśc. ksil;garni, Wielk. Garbary 21 
Kac2!Or Jan, dyr. gimn. żel
sk., Kazimierza 
.Jagiellończyka 4 
- Jerzy, wojskowy, Mickiewicza 101 
I Kaczorowski Józef. podm. kolej., Czarnic<.- 
kiego 7 


199 


..J
		

/Pomorze_005_07_327_0001.djvu

			... 


Kaczyński 


Kamiński 


Kaczyński Bolesław, szewc, Lubicka 29 Kalinowski Wład" malarz, Szosa Chełm. 173 
_ Franciszek, krawiec, Mickiewicza 120 - Władysław robotnik, Podgórna 14 
Roman, wożnv, Jęczmienna 9 a Kalinowska Anna, wdowa, Przy Rzeźni 35 
_ Stanisław Dr., kier. Zakl. Bakt., Wały 3 Apolonja, wdowa, Małachowskiego 12 
_ Winccnty, generał, Sobieskiego 6:818 a Bronisława, robotnik, Podgórna t4 
Kaczyńsl\a Irena, sZ\
aczka, Jęczmienna Ił a Frał"ciszk,l, wdowa, Szosa Chełm. b8 b 
_ Klara, książkowa, Jęczmienna 9 a Józefa, bez zaw., Pod Dębową Górą 27 
_ Rozalja, służąca, Lubicka 27 - Marja, wdowa, Podgórna 1.1 
Kadukowski Jan, robotnik, Chrobrcgo 30 - Marja, bez za\\ odlJ, SiLnkiewicz,1 Ił 
_ Jan, robotnik, Grudziądzka 205 - Marta, krawcowa, Przy Rzcżni 35 
Kaduko"ska Rozalja, Siostra Czerw. Krzyża, - \Vcronik:ł, bez 7<1wodu, Przy Rzeźni 35 
Grudziądzka 205 Kllliń
ka Joanna, he, za\\odu. Staszyca 4 
_ Władysława, służąc d, Bydgoska 90 -- Jnljanna. \\dO\>,a, Staszyca 4 
Kaflańsld Jan, szewc, Grudziądzka 100 KnJisch Ludwik, bcz zaw., Grudziądzl.d t85 
KaItal\ski Jan, szewc, Kilil\skiego 7 b Kalisl': L
"k3dj3, wdowa, Grudziądzka 84 
Kajdan Józef, kupiec, Grudziądzka 20 Kaliszal{ Lcon, muzyl{, Ign. Danidewsk. 2 
Kajcwska Katarzyna, służcąa, Bydgoska 8 Kalisz:ewslw :\1.arja, słuL., Fosa Starom. 16 
Kajewski Konstanty, urz. Wojcw.. Klono- - Walerja, kucharka, Ryn. Staromiejski 11 
wicza 42 Kall{iewicL Jan, cksped. kolej., Baton'go 7 
Kajzer Reinhold, Ślusarz, Wybickiego 2 - J\nastaz;3, robotnica. Podgórna 1 c 
__ Robert, sierżant, Wybickiego 2 - Marja. slużąca, Piastowska 9 
_ Anna, wdowa, Wybiddego 2 Ka\lwwski .Jan, cieśla, Pickary 41 
K<\klcwsld Adam, rob., Grudziąd.zl{a 17'1 Kallas Andrzej, krawiec, Ró7an,1 5, tel. 50(, 
Franci
zck, roboln;k, Droga Treposka 3 Franciszek. krawice, Małe Garbary 17 
Ignacy, robotnil{, Droga Trcposl.a 2 Kalwa
iń
ki Franci<,ck. mist z poż" PoJ- 
_ Jan, robotnik, Droga Treposka 12 gór1la 55 
_ W'lddysła\\, pom. kanc" Przy Rzcżni 42 a - ,Ian. stolau, Sł(l\\ackicgo 45 
- Piotr. rohotnik, 'Sło\\ ackiego 1\5 
I'dklewska Anna, rob., Droga Trcposka 8 Stanisław, strai'. poi.. Przy Rzcżni 42 a 
K'lkolewski Antoni, posł. telcgr., Małe Gar- I Kalwa
inska Juljanna, wdowa. Wiązo\\ a 13 
bary 12 Ka!lImnrski Francis7el{. sI. wyw. Pol. P. 
Kąkol Józef, I,rawiec, Miekicwic", 111 Sz:oa	
			

/Pomorze_005_07_328_0001.djvu

			.. 


Kamiński 


t 


Kamiński Antoni, ślusarz:, Lelewela 34'36 
- Antoni. robotnik, Podmurna 44 
Boles1aw, robot n., Szosa Chełmiliska 154 
Bolcslaw urzędnik bank., Podgórna 23 
Hronislaw robotnik, Zeglarska 24 
- Hmnisław, ślusarz, Prosta 5 
CrcsłR'W, robotnik, Szosa Chelmiitska 48 
Dominil<. handlowiec, Kościuszki 77 
Fdmund, podsekr. sąd., Szczytna 12 
Eu

€njusz, kapitan, J\1ickiewicLa 126 
Frdnciszek, cieśla, Chodkiewicza 2 
Frunc:s;r:;:k, handlo\\iec, Podgórna 47 
Francisz(;ł\, robotnik, Studzienna 7 
FrandsLek, p1clalowiec, Szewska 9 
Franciszek, dozorca, Św. Ducha 17 
11,'nryli, handlowiec, Szczytna 12 
.'an, robotnik, Szosa Chełmińska 107 
,Jan robotnik, Szosa Chełmińska 127 
,ran, robotnik, Szosa Chełmińska 154 
.łan, urzęclnil{ pOCLt., Król. Jadwigi 5 
.Jan, podoficer. Krasińskiego 112 
,Jan, robotnil{, Małachowskiego 46 
.łdn nr., pułk. lekarz. Male Garbary 19 
.Jan. szewc, MicldewiC7a 114 
,lali, handlowiec, Piaskowa 7 
,J,m bCL zawodu, Prosta 5 
Jan, ur7ędnik \.olej., Dom fam.. Dw. Gl. 
.1".:, pom. z;Hotn., Pod
órn.\ 51 
,!;IL..:f, lryzj.:r, Sicnhiewicza -29 
J('" d, litograf, Prosta 33 
,lord, Illurarz, Sw. Jerzego 75 a 
- ,Ju!ian, zarzadcd domu. Tgn. Daniele\> sk. 5 
Juljan., robotnik, Jana Olbrachta 15 
.Juljan, rzcźnik, ]\\ickiewicza 59 
Kazimk'rz, urzędnik Wojcw., Prosta 30 
Koustanty, robotnik, Lelewela !> 
Mdksymiljan, rob., Swsa Chełmińska 46 

1drian, podpoI'.. Poniatowskiego 3 
Paw"ł, sekr. poczt., Kilińskiego 6 I 
Paweł, robotnik, Pod Dęb. Górą, Bar. H. 
- Stanisław, kapral, Bydgoska 26 
Stanisław, robotnik, SLczytna 2 
Stefan, robotnik. Wybickiego 26 
T codor, robotnik, Kopernika 13 
Zygmunt, urzędnik poczt., Bankową b 
Karniuska Agnies7ka, sklepowa. Szosa Cheł- 
mińsl,a 71 
- Ann" I.anc. sqc\,n, a, SLcwslw CJ 
ł,nna słu;.ącd, GmdÓądzka 99 
Anna, słu.i'ąca, Konopnichiej 29 
Ann.\, wdo\\ćI. \Valdo\'.ska 12 
Bronisłdwa, poslug., Szosa Chełm. 127 


'- 


I- 
GRANO CAFE I 
WŁASC. łÓZ. GAHHIELEWłCZ 
TEL. "41 T O RUŃ TEL. Hl 
UL. KONOPNICKłEJ 4, 


....., 


Kaniewski 


Kamińska Eltbieta, wdowa, Mickiewicza 123 
Franciszka, wdowa. Suldennicza 10 
.Joanna, kucharka, Szeroka 26/28 
Józefa, robotnik, Szosa Chcłmiliska 107 
Katarzyna, wdowa, Szosa Chełmińska 48 
Katarzyna, wdowa, Szosa Chelmiliska 107 
Klara, robotnica, Podmurna 52 
Leokadja, krawcowa, Grudziądzka 76 
- Marja, wdowa, Szosa Chełmińska 60 
Marta, robotnica, Szosa Chełmińska 18 
- Marta, robotnica, Św. Ducha 7/9 
Marla, służąca, Koszarowa 11 /13 
- Walerja, robotn., Szosa Chełmińska 154 
- Walerja, robotnica, Jana Olbrachta 9 
- Wanda, nauczycielka, Kilińskiego 7 a 
- Władysława, robotnica. Jana Olbrachta 9 
Kamler Emma, bez zaw., Konopnickiej 20 
- Marta. bez zawodu. Konopnickiej 20 
Kamocka Aleks.. gospodyni, Rynek Staro- 
miejsld 6 
Kamper Franciszka, robotnica, Podmurna 54 
Kamprowski Franciszek. bednan, Małe 
Garbary 13 
- Franciszek, funkc, kol.. Przy Ru:źm 48 b 
Kamul\a Antoni, bez zaw., Krasińskiego 17 
-- Antoni, piekarz. Szopena 26 
- Franciszek, piekarz, Krzyżacka 7 
Kamuski Feliks, pom. handI.. Rabiańska 6 
Kanabaj Antoni, urz. P. P., .i\lickiewicza 59 
- Konstancja, wdowa, Krasińskiego 70 
- - Teresa, pOili. apI., Krasińskiego 70 
Kanadys Ksawera, !1:0sp.. Konopnickiei 11 
Kanczewski Leon, 
trażak pnż, Szosa Chel 
mińsha 144 
Kandula Jan, {unkc. poczl., Wininca 38 
Kandyba Teofil. prot. Semin., Mickiewicza 89 
Kandziersł,i Franciszek, fotograf. Mickie- 
wicza 118 
Kaniccki Antom. stró;. nocny, Podgórna 22 b 
-- Konstanty, stolarz, Podgórna 22 b 
Władysła\\, ślusarz kolej.. Poci Krzyw
 
Widą 12 
Kanieck.. Mdrtd, służąc.l. 13yd:.\oska 26 
- Mada, służąca, Wały 3 
Kaniewski Aleksander. pom. puczt.. Gru- 
dziądzka 190 
AI.:ksandcr, robotllil{, Kochanowskicgo 3 
Antoni, sier.i'. sztab., Pl.lc Św. Katarzy- 
ny 12,2'} 
Fr.mcis7ef., b..r La\\IJdu, Koniuchy l} 
Franciszd" robotnik. Szosa Chełm. 20 
.fan, introligator, Podgórna 23 


l )ierwszorzc;:dna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


:łOi
		

/Pomorze_005_07_329_0001.djvu

			Kanłew.kl 


Karolezak  


--- - ....- 
- 


Kanicwski Józef, piekarz, Llibicka 43 Karaszewski Teodor, rob.. Jęczmienna 3 
Karol, rzetnik, Mick;cwicla 122 Karaszewska Helena, rob.. Strumykowa 17 
- Stanisław, robotnik, Podgórna 23 _ Józefa, wdowa, Piekary 5 
Kaniewska Helcna, służąca, Szosa Chełm.6( _ Konstancja, rob., Strumykowa 17 
Franciszha, bcz za\\ odl!, Prosta 16 
Mada, IlUcharka, Krasińshiego 7 Karbowski Hubert, inżynier elektr.. Słowac- 
_ Maria, robotnica, Bażyńskich, Bar. "W" kiego 27 S 
Marja, 
"UŻ.\Cil, Sobieskiego 6/8/8.1 - Piotr, inż. pryw., obieskiego 25 
Marta, łcle
rar., Kościuszki 56 Karbowska Marja, wdowa, Sobieskiego 45 
_ Zofja, lclc:lrafistka, Kościuszki 56 Karcz Augustyn, rob., Studzienna 21 
",Ulko\\ sIli Jan. kowal, Pod
órna 34 a Karczewski Albin, piekarz, Zeglarska 24 
__ Józef. IIrLędnil\. Slowacl.iego 45 - Antoni, podasyst. kol.. Szeroka 30 
!\.du{cr Marjan, kapitan, Sienkiewicza 18 - Jan, robotnik, Jana Olbrachta 13 
Kann Anna, n.wcz., Kaz. Jagiellończyka 2 - Jan, robotnik, Łazienna 7 
Kannenberg Jan, rob., Małachowskiego 7,9 - Jan, robotnik, Piaskowa 7 
F ranciszd\, robotn., Malachowskiego 7/9 - Jan, cieśla, Piaskowa 7 
Franci
7.k.I, \\dowa, J\\ałachowsldcgo 7/9 - Józef, przodownik P. P., Przy Rzeźni 41 
_ Helena, I"Ohotnica, Małachowskiego 7(9 - Józef, szewc, Szczytna 18 
_ Władyslaw.I, reb., Malachowskiego 719 - Mieczysław, urz. wojsk., Kaz. Ja
iellori- 
K.mt IIcrmann, emeryt, Kordeckicj:\o 10 czyl{a 4 
Kantol' Paweł, prakt. pIlCLt., Sukiennicza 6 - Stanisław, maszynista, Zeglarska 6 
K:mto\\'ska Weroniha pracLl	
			

/Pomorze_005_07_330_0001.djvu

			Karo16wna 


Karolówna l'oUnna, służąca, Bydgoska 82 
Karon Franciszek, ks. kapelan wojskowy, 
Kopernika 5 
Karpcn Ludwik, wotny, Po dm urna 61 
Karpik Michał, tokarz, Grudziądzka 152 
Karpiński Franc., plut., Sobieskiego 6/88 a 
- Hcnryk, kupiec, Franciszkańska 4 
- Józef. oł.rtysta dram., Mickiewicza 18 
- Stdan, pilot, Słowackiego 43 
_o. Teodor, rob., Grudziądzka 110 
Karpińska Anna, wdowa, Sobieskiego 17 
- .Julja, Czarnieckicgo 5 
- Marja, robotnica, Kordeckiego 3 
-- Marta, bez zaw., Wodna 30 
Michalina, służąca, Dobrzyńska 1 
. - Stcianja, służąca, ul. Szopena 22 
Karpus Franciszek, urzędnik skarb., Rynek 
Stdromiejski 12 
I\arska Leontyna, artystka dram., Strumy- 
kowa 17 
Karsznia Antoni. pom. kupiecki. Warszaw- 
ska 10/12 
Franciszek, nauczyciel, Kościuszki 40 a 
I<.artz August, murarz, Kościuszki 27 
I\anviese Klara, wdowa, Mickiewicza 137 
Karwińska Marianna, bez zaw., Szpitalna 4 
Kaschik Anna, \
dowa, Bankowa 6 
Kasiak Anna, służąca, Bydgoska 96 
Kasiński Franciszek, Sienkie,
icza 39 
Kasińska Anna. wdo\\a, j\\ickiewicza 116 
Kaske Alma, naucz., Rynek Staromiejski 9 
- Ah,ina, bez zawodu, Rynek Starom. 9 
- Klara, maszynistka, Rynek Starom. 9 
Kaśliński Mieczysław, krawiec, Zeglarska 6 
Kasperek Józef, port jer kol., Chełmińska 9 
Kasprowicz Adam, chorąży, Piaskowa 8 
Albina. akuszerka, Grudziądzka 88 
Anna, wdowa, Sobieskiego 26 
- Antoni, robotnik, Leona Czarlińsk. 34 
Antonina, wdowa, Szosa Chełmińska 92 
- Antonina, krawcowa, Lubicka 33 
- Bcrnard, dorożkarz, Szosa Che/m. 107 
- Berta, bez zaw., Stroma 12 
Elźbietd, robotn., Chrobrego 27 
Szczepan, robotnik, Lubicka 33 
- Teodor, stróż kolej., Chrobrego 27 
- Stanisła"a, biuralistka, Lubicka 33 
".- Weronika, kucharka, Szosa Chełm. 112 
- Z}'gmunt, rolnik, Grudziądzka 88 
Ka
prowska Franciszka, praczka, Kościusz- 
ki 18 


I 
Ł

\

AB
E
rł
 
rEL. 441 T O R U N TEL. Hl 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


--, 


Katker 


Kasprzak Marjan, rob.. Chodkiewicza 24 
- Antonina, wdowa, Sobieskiego 6/8/8 a 
'- Wawrzyniec, post. P. P., Kordeckicgo 9 
- Wład., ogniomistrz, Sobicskiego 6/8/8 a 
Kasprzewski Antoni, rob., Winnica 10 
- Franciszek, handlow.. Wałdowska 17 
- Jan, robotnik, Słowackiego 33 
- Józef, robotnik, Sobieskiego 18 
Kasprzycki Antoni, rob., Legjonów 6 

 Bronisław, tapicer, Szczytna 18 
- Paweł, robotnik, Przy Rzetni 40 a 
- Piotr, robotnik, Szczytna 18 
- Wiktor, kelner. Szczytna 18 
Kasprzycka Gertruda, urzędniczka Woje w.. 
Szczytna 18 
- Leokadja, robotnica, Legjonów 6 
- Marja, anuczycielka, Warszawska 6 
Kasprzykowski Leon, robotn., Podmurna 40 
- Wac/aw, naczelny sekr. Dyr. lasów Pań- 
stwowych, Prosta 25 
Kassncr Otto, drukarz, Szosa Chełmińska 81 
Kaszuba Leon, krawiec, Sw. Ducha 7/9 
- Jadwiga, krawcowa, Św. Św. Ducha 7-9 
Kaszubowski Alojzy. ogroc1nik. Sw. Jerze- 
go 3/15 
- Bronisław, nacz. 
ekr. Woiew., Klono- 
\
icza 42 
- Piotr, st. sckr. poczt., Przy Rzeźni 43 a 
Kaslner Feliks, robotnik, Matejki 32 
Kasyna Leokadia, biuralistka, Łazienna 7 
Katafias .Jan, mechanik, Kościuszki 5 
Elżbieta, biuralistka, Kościuszki 5 
.Józef, mechanik, Mickiewicza 5 
Marja, wdo\\a, Podmurna 7 
Władysław, inż. mcchan. i radny miejskI. 
Rynck Nowomiejski 24, tcl. 447 
Katarzyński Antoni, kapitali
ta, Lubicl{a 17 
- Jan, szewc, Lindego 3 
- Jan, rzeźnik, Lubicka 17 
- .Juljan, rzeźnik, Lubicka 17 
- Paweł, rzeźnik, Lubicka 17 
- Stefan, pom. kup., Lubicka 17 
- Teodor, rzeźnik, Jęczmienna 11. tel. 593 
Katarzyńska Cccylja, zarz. domu, .Jęcz- 
mienna 9 a 
- Helena, wdowa, Zegldrska 6 
- Konstancjd, wdowa, Jęczmienna 11 
Katczak Gustaw, robotnik, Rabiańska 6 
Katerov.a Magdalena, wdowa, Św. Kata- 
rzyny 3 a 
Kather Magdalel1oł., wdowa, Bart. Głowack, b 
Pi
rwszorz«;dna I 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


203
		

/Pomorze_005_07_331_0001.djvu

			Każmierska Ewa, robotnica, W ązowa 13 
_ Hilda, dentystka, Warszawska 10/12 
_ Walerjan, robotnik, Piaskowa 3 
Kaźmierowska Anastazja. I'ielęgn., Przed- 
zamcze 618 
Kazimierski Jan, wachmistrz, Koszary Po- 
niatowskiego (Reja) 
_ Stanisław, siodlarz, 1>w. Jerl;ego 7 
Kaźmierkiewicz Franciszkd, służąca, Byd- 

osl{a 10 
.- .Jan, listonosz, Piaskowd 9 
_ Stanisława, służąca, Lindego b 
Każmowski Bronisław, urz. poczt., S-". Je. 
rzego 56 
Kaznowski Antoni, robotnik, Batoergo 4 
_ Edmund, asyst. miejski, Wodna 24 
_ Franciszek, ogrodnik, Kościuszki 62 
_ Józef, dzierżawca, Bielany, Plantacje 0\\0- 
cowe 
Kaizer Leon, kowal, Prosta 22 
Ki'Ich Adolf, emeryt. radca miejski, Byd- 
goska 36 
Keil Wanda, sklepo\\a, Kościuszki 3 a 
Kdler Wiktor, księgarz, Lindego 5 
Ke\lerowa Maria, l,upcowa. Mickiewicza 5, 
tel. 211 
Kelm Walter, doroLkarz, Szosa Chełm. 87 
h	
			

/Pomorze_005_07_332_0001.djvu

			.. 


K eszkow.kł  


Keszkowski Władysław, rob., Wid.zowa 13 
Kędzicja Stanisław, handl., Piekary 6 
- Władysław, urz. kolej., Rybald 47 
- FrancisLka, wdowa, Piekary 6 
Kędzierslm Joanna, wdo\\a, Rybaki 32 
- Stanisława, biuralistka, Rybalii 32 
Kędzicrzawsld Francis7ek, nauczyciel. Bar- 
iosza Glowackiego 15 17 
- Stanislaw, emeryt, Bart. GlowacL 15 17 
Kędzior Ed" ard, prof, Sem., Mickiewicza 52 
- - Ma ia, nauczyciell{a Semin., Mieckie- 
wicza 52 
K
dzioł-a Ignacy, robotnik, Św. Jerzego 79 
Kędziorska Julja, wdowa, Staszyca 6 
- Ludmiła, służąca, Wodna 26 
- Marja, rob., ul. Staszyca 6 
Kępa Auj:!ustyn, formiarz, Wybickiego 52 
- Józef, formiarz, W}'bichie\iQ 52 
K
piński Józef. ślusarz, Prosta 11/13 
Kępski Aleksander, kupiec, Szczytna 7 
Kiber Manfred, kupiec, Król. Jadwigi 5, 
tel. 875 
Kicińsld Stanislaw, kapitan, Plac Św. Ka- 
tarzyny 12/24 
Kidan Teodor, sI. wachmistrz, Lindego 1 
Kiebuz ,Józef, wachmistrz żand., Piastow- 
ska 9 
Kicdrowski JÓLef, elektr.-mechanih, Rarlo- 
sza Głowackiego 25 
l{icdrowska Francis7ka, posługaczka. Jana 
Olbrachta 13 
KiędLiorska Kazimiera, służąca, Mickicwi- 
cza 98 
l{iędziorski Juljan. rob., MckicwicLu 98 
Kiefer Hermann, restaurator, Szosa Chcł- 
minska 63,65 
Klel Wildorja, kra\\cowa, Mickiewicza 111 
Kielma Franciszka, wdowa, Słowackiego 49 
- Marja, biuralistka, Słowackiego 49 
Kiełbasiński Alojzy, robotnik, Lele"ela 22 
- Bolesław, rob., Lelewela 22 
- Leon, robotnik, Lelewela 22 
Kiełbasińska Marja, wdowa, Lelewela 22 
- Zofja, robotnica, Lelewela 22 
Kiełbasiewicz Władysław, funkc. kolej.. Szo- 
sa Chełmińska 90 
Kiełbasiewicz Kazimierz, rob., Kościus7ki 55 
- Ludwik, stolarz, Batorego 16 
- Marjanna, robotnica, Kościuszki 55 
- Franciszek, funkc. kolej., Kościuszki 75 
Kiełkowslm Marja, krawcowa, Wielkie Gar- 
bary 13/15 


. 


GRAND CAF E 
WŁASC. JOZ. GABRIELE WICZ 
TEl.. 441 T O RUŃ TEL. 441 
UL. KONOPNICKIEJ 4. 


Kłrsznłak 


Kieiplńska Franciszka, Słu;'llca, Rabiluisl..d 8 
Kiepel" Heliodor, tedmik rom. Stow. Ubezp., 
Kopernika 24 
Kierski Franc., straż. poż., Mickiewicza 96 
Kierska Maria, rob.. Szosa Chełmińska 87 
KiersLka Bronisław, urz. wojsle, Szopena 22 
Kiersznicki Wiad., hupiec, Strumykowa 12 
Kien,iński Karol. litograf, Kopernika 39 
I(ilanowski Bron., funke. kol., Lelewela 26 
- Józef, sI. poster. P. P., Czarnieckiego 15 
Jan, szewc, Podgórna 13 
Jan, urzędn. wojsk., Szewska 2 
- Jan. urzędn. wojsk., Wybickiego 7 
- Józef, funl{c. lwiej., Lelewela 26 
- Leon, rzeźbiarz, Wybickiego 7 
- Pawel, robotnik, Leona Czarlińskiego 36 
Walenty, robotnik, Szosa Chełmiń
ka Q7 
- Walenty, koszykarz, Rybaki 19 
Kilanowska Elżbieta, szwaczl{a, Wyhicle. 7 
- Klara, maszynistka, Ryhald 19 
- Marja, wdowa, Rybaki 19 
- Marja, wdowa, Sobieskiego 35 
- Magdalena, wdowa, Wybickiego 7 
- Marja, wdowa, Lelewela 26 
- Rozalja, wdowa, Bielańska 59 
Kilichowski Franciszek, wlaśc. restallrllcii, 
Mickiewicza 134 
- Mateusz, bez za',\odu, Mickiewicz.l 134 
Kiliński Adam, ogrodnik, Podgórna 42 
- Antoni, bez zaw., Bydgoska 48, tel. 292 
Kilińska Antonina, wdowa, Małachowsk. 18 
Kilkiewicz Władysław, robotnik, Kołłątaja 7 
Kilwan Feliks, kominiarz, Prosta 25 
Kince Stanisław, asysl. miejski, Bydgoska 48 
KindeI Ernest, krawiec, WielI{. Garbary 11 
- Ernest, krawiec, 2:eglal"ska 28 
Kinowska Mina, bez zaw., Słowackiego 19 
Kińska Marjanna, robotnica, Podmurna 40 
Kiprowska Marja, urzędnik, Warszawska 6 
Kirakowski Faustyn, monter. Mickiewi- 
cza 113 
Kirchherr August, cieśla, Wodna 38 
- T raugoll, ogrodnik, Wodna 38 
Kirsch Slefan, urz. kolei., Dworzec Głó" ny 
Kirstein Franciszek, rob., Podgórna 1 c 
l{irsz Paweł, kond. Iwiei., Szosa Chełm. 66 
- Stefan, kontroler kolej., Piekary 9 
I Kirszkowski Franciszek, robotn., Francisz- 
I kańska 12 
I Kirszniak Bolesława, wdowa, Przy Rzeźni 38 
- 


Pierwszorzędna 
Restauracja - Kawiarnia. 
Wykwintna kuchnia. 
Codziennie koncert artystyczny. 


205
		

/Pomorze_005_07_333_0001.djvu

			KI.idow.kl 


Klłlt
 


Kisidowski Wład., plut., 
\ickiewicLa 132 
Kisielewski Bernard, rob., Grudziąd7k;l 7 Q 
_ Feliks, drukarz, Dominikańska 2 
- Feliks, drukarz, Prosta 29 
_ Franciszek, robotnik, Grudziądzka 79 
_ Franci
zek, bez zaw. Jana Olbrachta 1 
Kisielewska Marja, b. za\\'.. Mickiewicza 70 
Kistowski Feliks.