/os_1927_03_16_nr2100001_0001.djvu

			I 


powiatu Szubińskiego. 


........................................................ ........................................................ 
. . ...... 
I · · ..", 
I p r z e d P ł a t a : :.............-..........-............................. O g ł o s z e n i a : ; 
. . . 
. wynosi miesięcz. 1,22 zł., kwart. 3,68 zł. : Wychodzi i przyjmuje się za opłatą 7 groszy od i 
 
. . . . ... 
: Zamówienia przyjmują wszystkie : W środy I soboty.: wiersza milimetrowego ! 'o 

 urzędy pocztowe. :--...............-...-......-....-.................-: na stronie 4-łam. ! . 
1......................................................1 =......................................................: 


Nakład i druk J. Kapsy, Szubin, ul. Kościuszki 2. 


. 


Nr. 21. 


Szubin, środa, dnia 16 marca 1927 r. 


Rok "VIII. 


- 
. 


.. 


DZIAL URZĘDOWY. 


. 


Zatwierdziłem wybór niżej wymienionych Panów na stanowiska w zan.ądach gmin tutejszego powiatu: 


. 


L. wybranego Urząd, na który .. 
Gm i n a nazwisko i imię został wybrany UW A G I: 
p. 
- 
Snopkowski "Tładysław sołtys 
J. Annowo Lewandowski Jan l. ławnik - 
Koebnik Ernest II. . 
. 
Przybylii1ski Klemens zast. " 
2. ArtlOldowo Kociemski \Vładysław sołtys .... 
Frankowski Maksymiljan II. ławnik 
-- 
Józefiak Jozef -- sołtvs 
3. Białebłota Jacek Jan 1. łclwnik - 
Wilk Fwnciszek II. " . 
r 
I Miniszewski Antoni . sołtys 
4. Brzózki 
Hofer Emil II. ławnik - 
. Schmidt Henryk sołtys sołtys na 6 lat 
5. Ciężkowo Jacek Józef I. lawnil\: I. ławnik miano\\'. komisarycznie 
Kogut Ignacy II. " " 
Bechtloff JakÓb ZliSt. " 
I sołtys na 6 lat 
Szafrański 

arcin sołtys 
G. Dąbie nowe Kuras Wojciech 1. ławnik 
Gall Karol II. " 
Kuśba Franciszek zast, " 
I Meyer Robert l. ławnik 
7. Dąbrówka sI. Antoniewicz Jan II. " 
Jabłoński Feliks Zast. " 
Kowalski JaD sołtys 
8. Dębogórki Kapczyński Stanisław I. ławnik 
Marachowski Józef lI. " 
Heymann Piotr sołtys 
P. Dobieszewiec Stachowiak Józef I. ławnik 
Sławiński Józef II. " 
Keizer Jap sołtys sołtys na 6 lat 
n. Dobieszewo Golillski Stanisław I I. ła\vnik 
Kwiatkowski \Vładysław II. " 


-;;, 


1
		

/os_1927_03_16_nr2100002_0001.djvu

			... 


l ") 
-. 


. 


13. 


14. 


15. 


Lo- 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


- 


22. 


23, 


24. 


25. 


26. 


S tr. 2. 


L. I 
p. 


11. 


Gmina 


Elize\\'o 


Gąbin 


ił 


Górki Zagajne 


Gromadno 


Jabłowo Pałuckie 


Jabłówko 


Jeżewice 


Józefkowo 


Karolinowo 


. 
Kazimierzewo 


Klotyldowo 


Kobylarnia 


Kołaczkowo 


Kowalewko 


Kowalewo 


Królikowo 


ORĘDOWNIK URZĘDOWY 


Nr. 21. 


wybranego 
nazwisko i imię 


Zielil1ski Jakób 
Rytek \Vojciech 
Brzykcy Jakób 
Lis Kazimierz 


Pawlicki Franciszek 
Zembrzuski Kazimierz 
CzajJ\a \Vincenty 
Jerzakowski Jan -
 


Porr Filip 
\Vyżkiewicz Grzegórz 
Othmer Wilchelm 
Grzybc)\yski Tomasz 
Lewandows!d Feliks 
Bernas Teodor 
Przybylski Paweł 
Fojutowski Antoni 
Kletttke Fryderyk 
Rembisz \Valenty 
Łuczak Franci:;zek t 
Okoński ,Ignacy - 
Gebauer Juljusz 
Hecnet Jan I 
Michałowslti Józef 
Czajkowski. Stanisław 
Łapaczyński 1'.1ichał 
Seidel Gustaw 
Daun Leopold 
Nowak Roman 
Degler Emil 
fvlusiał Franciszek 


Ziółkowsi-
i Stanisław 
\Vika ;Stanisław 

zalo\\' l Jan 


Romeł Piotr 
I501iński \Valenty 
Switała Jan 


I \Vesołowski Jan 
Lange Emil 
Teske Maks 
. 
Grocho\\'ski Franciszek 
Katafiasz Jan 
Renz Albert 


Lewandowski Nikodem 
Kietzmann Emil 
1łladecki 
Hanisław ł 
Lewandowski Franciszek 
Milbradt Juljusz 
Dobberstein Ludwik 
Bylski Stanisław. 
Krawiecki Roch 
Berka Jan 
Nowak Leonard 


. 


--... 


- 


'- 


Urząd, na który 
z03tał wybrany 


U W A G I: 


II 


sołtys 
L ławnik 
11. " 
zasL " 


sołtys na 6 lat 


sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zast. " 


sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zast. " 


, 


sołtys 
I. ławnik 
II. " 


sołtys na 6 la 


'- 


sołtys 
I. ławnik 
11. " 
sołtys . 
I. -ławnik 
II. " 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
sołtys 
L ławnik 
II. " 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
sołtys 
I. ławnik 
II.' " 
sołtys 
I. lawnik 
II. " 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
sołtys 
I. ła wnik 
II. "'. 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zast. " 


. 


sołtys na 6 lat 


-41 


sołtys na 6 lat 


. 


sołtys na 6 lat 


sołtys 
l. ławnik 
II. " 


,.--
		

/os_1927_03_16_nr2100003_0001.djvu

			ORĘDOWNIK URZĘDOWY. 


Nr. 21. 
L. I 
Gm l n a 
. . p. 


Str. 3. 


Wybranego 
nazwisko i imię 


27. 


Laskownica 


Łasecki Stanisław 
Różański Jan 
Henke Leon 
Rummel Jan 
Bindek Paweł 
Połter Albert 


28. Ludwikowo 


29. tankowiczki 
-.. 
. 30. Łankowice 
. 


Pawlak Jan 
Mrotek Jan 
Szpeyer Maciej 
Niedbaiski Stanisław 
Jethon Wilhelm 
Szpeyer Klemens 
Ścibut Jan 
Stranz A nłoni 
Szymczak Jan 
Katafiasz Michał 
Kalka Roman 
Weihs Gustaw ł 
Radde 1\\aksymiłjan 
Łapaczyński Michał z Pauliny 
Drewanz August 
Zummak Emil 


31. Malice 


, - 
32. Mąkoszyn 
-- 
33. l\1ichalinka 
, 
34. Mieczkowo 
- 

5 Mycielewo 

" . 
. 
36. Niedźwiady 


Szarwark Bernard 
Szpot Józef 
Skrzypczyński Jan 
Zientara Michał 
Szymczak Kazimierz 
Nowak Antoni 
Zieliński Jan 
Zawad7ki Andrzej 
Wronkowski Piotr 
Datka Stanisław 
Cichocki Franciszek 
Zempel Arnold 
Pierzyński Wojciech 
Gawroński Józef 
Damazyn Stanisław 
Lewandowski Mikołaj 
Zieliński Michał 
Górny Wincenty 

 rtmann Michał 
Piątek. Andrzej 
Łysy Józef 
Krzeszewski Jan 
Jeschke Alhert 
Redm:mn Wilhelm 
Musiał Wojciech 
Głowowski Walenty 
Chruśniak Jakób 
Umiński Wojciech 
43. Ostatkowska struga Marciniak Michał 
Porępski Antoni 
- 
Krzeszewski Jan z OlymJ5ina 
44. Panoniewo Zabel Oswald 
Glimm otton 


37. 


Nowa wieś not. 


38. 


Nowy świat 
, 


39. 


Obórznia 


40. Obielewo 
-- 
41. 01ympin. 


42. 


Ostatkowo 


Urząd na który 
został wybrany 


sołtys 
1. ławnik 
II. 


" 


. 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtys 
I. ławnik 
II. " 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zast. " 


sołtys 
I. ławnik 
II. " 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


. 


sołtys 
I. ławnik 
II 


" 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtys . 
l. \ ławnik 

" 
sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtyS 
I. iawnik 
II. 


" .... 


sołtys 
I. ławnik 
II. _" 


sołtys 
I. ławnik 
II. 


" 


sołtys 
I. ławnik 
Ił. 


" 


sołtys 
l. ławnik 
Ił. 


" 


UWAGI 


sołtys na 6 łat 


\ 


ł 


sołtys na 6 łat 
'", 


sołtys Ra 6 łat 


I 


sołtys na 6 la t  


... 


".
		

/os_1927_03_16_nr2100004_0001.djvu

			Nr 21. ORĘDOWNIK U RZ ĘDO W Y. Str. 4. 
- . 
-= 
L. Gmina Wybranego Urząd, na który UWAGI 
p. nazwisko i imię . został wybrany 
- 
 
- Łapaczyński Michał sołtys 
sołtys na 6 lat 
45. Paulina Rótewski Fr.anciszek I. ławnik 
Golz Frydery
 - II. 
" 
.. 
Dudek Konstanty . sołtys 
46. Piotr wo Szratilm Hermann I. ławnik 
" 
Pischke Juljus:l II. . 
Zakaszewski Kazimierz sołtys 
47. Poniatowo Makowiecki W. ojciech I. ławnik 
Meister M
ksymiljan II. " 
- 
Walczykowski Michał sołtys 
41. Rudy Patlek Wojciech l. ławnik 
Riemer IWiIly II. " 1 
Stachowi ak Władysław sołtys sołtys na 6 lat 
49. Rzemieniewice Szymczak Stefan I. ławnik 
Napierała Antoni II. " 
- . 
Kadów Aleksander sołtys 
50. Rzywno Sita rek Franci.srek l. ławnik 
- Rierner Rudolf ł II. 
" 
Ciesielski Franciszek sołtys 
51. Sipiory Knasimki Józef I. ławnik 
Ziemke Herman II. " 
- 
Kaczka Marcin sołtys , 
52. Słonaw ki Kotoliński Jan ..... l. ławnik 
Matylis Józef II. " 
-- sołtys na 6 I.d 
Goralewski Bartłomiej sołtys 
53. Słonawy Motyka Franciszek I. ławnik 
\Vilichowski Jan II. " 
- -- -- - 
Heymann Stanisław sołtys 
54. Słupowiec Stachowiak Władysław I. ławnik 
Hanyżewski Stanisław II. " 'III 
- - .-- 
Nowak Józef . sołtys 
, Pawlicki Paweł I. ła rnik 
55. Smolniki . 
Mittelstaedt Leon II. 
" 
. l\1aćlrowski Jan zast. " 
56. Smolno nowe Plata Wojciech' I. ławnik 
Szczepaniak IMichał II. " 
57. Sosnówiec Muller Eryk I. ła wnik 
Siebert Eryk . II. " , 
,- - 
Ruciński Bogumił - sołtys 
58. Stanisławka Bejma Florjan l. ławnik 
Kowalski Florjan II. ., 
Schmidt Emil zast. " . 
Knasiński Maksymiljan sołtys 
59. Studzienki Obremski Józef I. ławnik 
J askólski Jan II. " 
- sołtys na () lat 
Kaźmierczak Wiktor sołtys 
60. Suchoręczek Rzepczyk Józef I. ławnik 
Raunest Filip II. 
" . 
Kukuk ,V ojciech zast. " 
Paszkiet Franciszek I. ła wnik 
61. Szaradowo Konowalski Antoni II. " 
Sempołowicz Jan zast. " .. 
Graczyk Michał sołtys ..., 
62. Szerokikamień Freter Rudolf I. ławnik 
" Światlak Mieczysław II. 
"
		

/os_1927_03_16_nr2100005_0001.djvu

			e  


ORĘDOWNIK URZĘDOWY 


Str. 5. 


.. Ruciński Franciszek sołtys 
Now
k Stefan.. 
$'- . I. ławnik 

3. Tur Daroń Roman H. 
-.. . 
Kitkowski Władysław zast. 
- sołtys 
---,... Kolańczyk Franciszek 
. 64. Wałownica Binder Ryszard l. ławnik 
Stuhert Albert II. . 
- - 
Makowiecki Franciszek I. ławnik 
fj5. Wąsosz Schmidt Edward H. . 

 Grzeziński Teodor zast 
.... - 
Bembnista Franciszek sołtys 
Wiesz ki Palicki Teodor l. ławnik 
()6. Guzek Franciszek II. 
. 
Bała Marcin zast. 
;.", Łapa c zY!\ski Michał z Pauliny 
sołtys 
61. Wojcieszyn . Scrnmler Ryszard l. ławnik 
Koebern
k ReinhoId II. " 
CuJo Walenty sołtys 
68. Wolice Mac Tort'lasz l. la wnik 
Buras Jan II. .. 
- -- ... , 
Kolasa teodor sołtys 
69. Zabłocie Bystry Teofil I. ławnik 
Szczypi
rski I. 'Vładysław u. E 
" 
... L _ £ 
.Madej Jąn- sołtys 
70. Zacisze Schiitt Gotthard J. ławnik 
Rybacki Michał II. " 
Ratajczak Piotr sołtys "- 
71. Zalesie Robaczewski Jan l. ławnik 
Dudek Kazimierz ...... II. " 

 
Wudzinski Antoni sołtys , 
72. Załachówko Labatt Juljusz ł. .ławnik 
Lenz Leon 11. . 
- 
Frankowski Józef " sołtys 
73. Zielonawo Ziółkowski Jan " l. ławnik 
Radde Eryk II. " 
- 
Czeszewski Stanisław sołtys 
74. Złotowo no
'e Wolski Jan I. ławnik 
Dziennik Antoni II. " 
- . 
Żędowo \ Pełczyński Ludwik sołtys 
75. Strzyż Franciszek I. ławnik 
Gałgański Wincenty II. Jł 
. 


Nr. 21. 
- . 


M'............... 


L' I 
p. 


I 


Wybranego 
nazwisko i imię 


Gmina 


Szubin, dnia 26. lutego 1927 r. 


I 


I 


Urząd, na który 
został wybrany 


U\VAGI 


STAROSTA Kutzner. 


OGŁOSZENIE. 
W szystkie szkoły, które. urządziły w . bieżącym 
półroczu zimowym kursy nauki o rzeczach Ojczystych, 
zareferują bezwłocznie według podanego wzoru: 
. 1. miejscowość, 
2. data rozpocz. kursu, 
3. data przypuszcz. zakończenia kursu, 
4. dni i godziny, kiedy się nauka odbywa,. . . 
5. nazwiska osób uczących z wyszczegolm
l11em 
zawodu. 
Szubin, dnia II. marca 1927 r. 
Fabianowski 
Insp. szkolny. 


,. 


Osoby wyprowadzające się na stałe do Niem:ec. 
lViałgorzata Sperlich książkowa Szubin-wieś. 
Slubin, dnia 8. marca 1927 r. 
Starosta Kutzner. 


Zarządzenie policyjno-weterynaryjne. 
Celem stłumienia zarazy pryszczycy, która wy- 
buchła w majętności Chwalislewo powiatn tutejszego 
wcielam dodatkowo na podstawie rozporządzenia 
p. \Vojewody Poznańskiego z dnia 31. grudnia 1926 f. 
ogłoszonego \V Nr. {) Orędownika Urzędowego. 
I. Do zagród zapowietrzonych 
majętność Chwaliszewo. 
II. Do obwodu izolacyjnego 
majętność Chwaliszewo.
		

/os_1927_03_16_nr2100006_0001.djvu

			Nr. 21. 


Str. 6 


ORFDO\VNIK UPZEOOWY. 


III. Do obwodu ochronneg"o 
wszystkie miejscowości należące do Komisarjatu 
Obwodowego w Kcyni a nie wcielone do obwodu 
izolacyjnego oraz miasto Kcynię. 
W wyżej podanych obwodach należy stosować 
postanowienia wyżej cytowanego rozporządzenia p. \Vo- 
jewody w Poznaniu z dnia 3 J. grudnia 1926 r. 
Szubin, dnia l t. marca 1927 r. 
Starosta Kutzner. 


, 


OGŁOSZENIE. 
Rozporządzenie moje weterynaryjno-policyjne 
w sprawie wścieklizny z dnia 23. listopada 19
f) r. ogło- 
szone w nr. 95 Orędownika Urzędowego powiatu szu- 
bińskiego z roku 1926 niniejszem znoszę. 
Szubin, dnia 10. marca 1921 f. 
ST AROSTA Kutzner. 


Płatnikom podatku gruntowego 
przypomina się, że pł,f>rwsza rata tego podatku za 
bieżący 1927 rok winna być uiszczoną w terminie 
ustawowym t. j. w czasie od t5.lutego do 15. marca r. b. 


" 


Terminowe uiszc7enie na-Ieżności leży w interesie. 
nie tylko Skarbu Państwa. lecz przedewszystkim sa- 
mych płatników, niezwłocznie bowiem po upływie- 
-terminu płatności t. j. z dn.em 16. marca r. b. przy- 
stąpią władze skarbowe do przymnsowego ściąganh 
pierwszej taty podatków gruntowych za rok 1927, co 
spowoduje znaczne koszty egzekucyjne oraz kary za. 
zwłokę. 


\ 


Za Ministra Skarbu 
(-) Gara 
Podsekretarz Stanu. ... 


. 


* 


* 


* 


. Powyższy Komunikat podaje się do publicznef 
wiadomości. - 


. Szubin. dnia 8. marca 1927 
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych Szubin 
Naczelnik Urzędu 
. 
(-) Kamyszek. 


.- 
tW 


.'!!.,;"I 


DZIAL NIEURZĘDOWY. 


>; 
-, " 


. Cześć Spo
t
: . .z n
staniem wiosny ruszyła się 
1 praca sportowa, która od czasu rozwiązania klubu 
sportowego . Pogoń .. w naszem mieście nie istniała. t 
W ubieglą niedzielę na nowo powstał założony 
w ub. roku klub sportowy "Olympja" składający się 
w przeważnej części z starszej młodzieży. 1\a zebraniu 
m po wygłoszeniu referatu o konieczności założenia 
takiego klubu, dokońaTlo wyboru zarządu. który przed- 
. stawia się następująco: - prezes p. NiedbaJski, sekretarz 
p. Kempiński, skarbnik p." Wełniak, kapitan drużyny 
p. Pres. - By już ,raz rozpocząć intenzywną pracę na 
polu sportowem zwołuje się na czwartek, dn. ł 7. bm. 
o godzinie 7,30 wieczorem do sali Domu Polskiego 
pierwszą schadzkę klubu. na którą się wszystkich 
b. członków, sportowców i sympCJtyków piłki nożnej 
zaprasza. Zaś w niedzielę przeprowadzi się pierwszy 
trening drużyny o godz. 2 po poło na boisku miejskiem. 
Rozbudowa Szpitala pow. Niebawem ro
poczną 
się prace nad rOlbudową szpitala powiatowego, którego 
frontowa strona ma być przesunięta o 8 metry w stronę 
ulicy Ogrodowej. 
Prace przygotowawcze jak lasowanie wapna 
wycinanie drzew i tp. już są w toku. 
Rozbudowa ta przyczyni się choć w części do 
zmniejszenia bezrohocia w naszem mieście. 
Weksle wadliwe. Zwracamy uwa
ę, że Bank 
Polski nie przyjmuje do dyskonta weksli, w których 
brak nazwy miejscowości wystawienia weksla; data nie 
jest wypisana: dzień - cyframi, miesiąc literami. rok 
- cyframi, suma' na wekslu w tekście nie jest wypisana 
słowami "złotych"; przy dacie płatności weksla nie 
jest wyraźnie wypisany rok, lecz tylko rb.; przy no- 
wym tekście wekslowym brak wyraźnie wypisanych 
słów: "zapłacę" i "weksel"; imię i nazwisko osoby, na 
której zlecenie weksel jest wystawiony, nie są jedno- 
brzmiące. z podpisem pierwszego żyranta; w tekście 
weksla Jest wymienione pełne brzmienie firmy, a po 
drugiej stronie jest niepełna neszwa adres podany na 
stemplu nie jest zgodny z adresem płatności weksla; 
podpisy i żyra nie są w języku polskim; brak dokładnej 
daty przy słowach "ustępuje na zlecenie"; wreszcie 
weksle, które są wogóle zmazane; skrobane. 


" 


Osobiste. Dnia 30. czerwca rb. obchodzić będzie- 
znany i zasłużony Obywatel naszego miasta p. Kazi- 
mierz Szymański, mistrz blacharski, uroczystość srebr- 
nych godów małżeńskich. - Zaznaczyć należy, że-: 
w sierpniu ub. roku p. Rz. obchodził pamiętny dzieÓl 
3
-lecia złożenia egzaminu mistrzowskiego oraz zało- 
żenia własnego warsztatu. 
Wykłady. Niedzielny wykład Z. O. K. Z., 
który odbył się w sali Hotelu Centralnego pL "Roz- 
wój kultury Polskiej w ciągu dziejów (z pecjalnem. 
uwzgl. XIX. wieku, przyciągnął w przeciwieństwie do. 
pierwszego bardzo dużą ilość Obywatelstwa naszego 
miasta. Apel odniesiony przez ks. Radcę podczas ka- 
zania odniósł pożądany skutek. 


. 


Zebranie Towarzystwa Powstańców i Wojaków 
_ w Szubinie. 
W ubiegłą niedzielę odbyło się zebranie Tow_ 
Powst. i Wojaków Szubin, które zagaił o godz. 2-giej 
popoI. prezes drh. ppor. rez. Perl. 
Z powodu odbyć się mającego strzelania ostrego, 
zebranie skrócono, tak, że po załAtwieniu najważniej- 
szych spraw i przyjęciu członków Towarzystwo wyru- 
, szyło' na strzelnicę własną, gdzie odbyło się strzelanie- 
z karab
nu maszynowego. 


Walne roczne zebranie Bractwa Strzeleckiego 
w Szubinie. 
Taki już jest okres, że . wszystkie towarzystwa 
i zrzeszenia zdają rachunek z swej działalności a za-- 
rządy zrzucają swój kłopot i troskę o korporację na barki 
nowych gospodarzy. Tak samo postąpiło prastare 
Bractwo Strzeleckie naszego grodu, które zwołało swych 
braci na walne roczne zebranie w ubiegłą niedzielę do 
sali Hotelu Centralnego. Tylko, Ze troski pozostały 
nadal na barkach zeszłorocznego zarządu, dzięki iedno- 
myślnej uchwały walnego zebrania. Tutejsze Bractwo 
Strzeleckie, jak to wszystkim wiadomo. cieszy się- 
wśród ogółu powszechną .sympatją to też zebranie .było 
nader liczne. Po zagajeniu przez prezesa p. FrancIszka 
Alwina powitał on cały szereg gości. Następnie przy- 
stąpiono do wyboru marszałka walnego zebrania, n
 


..
		

/os_1927_03_16_nr2100007_0001.djvu

			Nr. 21. 


o R Ę D O VI N I K LJ R Z Ę D O \V Y. 


Str. 7. 


- 


które to stanowisku powołano p. Starostę Kutznera, 
na ławnikow powołano pp. Teodora RÓ7kowskiego 
j Stefana Szymczaka. 
Po odczytaniu protokółu z ostatniego z
brania, 
()dczytano śprawozdanie z dziCłł:.
lności Bractwa oraz 
sprawozdanie wydziału lewizyjIH."ó"O, które przyjęto bez 
rlyskusji. 
Przy udzieleniu zarządowi pokwitowanja p. Wal- 
kows1	
			

/os_1927_03_16_nr2100008_0001.djvu

			.....,
-.}.p 
.-'i
 
..
 
. :'
.J 


Nr. 2t. 


Str. 8. 


o R ĘD OWN( K URZĘDOWY. 


TARGOWICA MIEJSKA. 


Urzędowe sprawozdanie targowej Komisji notowania cen. 
Poznań, dnia 11. III. 1927 r. Spędzono wołów 105, buhai 332, 
krów 496, bydła 933, świń 2363, cieląt 6-13, owiec 508, kóz -. 
Razem 4-147 zwierząt. 
Ceny loco TarRowica Pozna" łącznie z kosztami handlowemi. 
Bydło I 
Woły. 
8) pełnomi
siste wytuczone woły. najwyźszej 
wartości rzeźnej, niezaprz
gane . . 
b) pełnomięsiste, wytuczone woły od lat 4 do 7 
c) młode mięsiste, niewytuczone i starsze wy t. 
Stadniki. 
a) pełnomięsiste, wyrosłeJ najwytszej wartości 
rzeźnej. . , . . 
b) pełnomię8iste młodsze. . . . 
c) pełnomięsiste odtywione młodsze i dobrze 
odtywione starsze . 
.J ał6wki i krowy. 
b) pełnomięsiste, wytuczone krowy najwytszej 
wartości rzeźnej, do lat 7 . . . 
c starsze wytuczone krowy i mniej dobre młodsze 
krowy i jałówki . . . 
d) miernie odtywione krowy i jałówki . 
e) licho odtywione krowy i jałówki 
Cielęta: 
b) najprzedniejsze cielęta tuczne . . . 
c) średnio tuczone cielęta i najprzedniejsze ssaki 
d) mniej tuczone cielęta i dobre ssaki . 
e) lich€" ssaki 


152 
140-146 
128-130 


130-138 


116-122 


.. 
140-146 


130-136 
112-116 
70-100 


134-140 
118-124 
106-110 
86- 96 


Owce: 


Opasy chlewne. 
a) jagniętd tuczne i młodsze skopy tuczne 
b) starsze skopy tuczne. liche jagnięta tuclne 
i dobrze odtvwione młode owce 
c) miernie odtywione skopy i owce 


136-140 
124-130 
112-120 


Świnie: 
b) pełnomięsiste od 120 do 150 kg. tywej wagi 
c) pełnomięsiste od 100 do 120 kg. tywej wagi 
d) pełnomięsiste od 80 do 100 kg. 
e) mięsiste świnie ponad 80 kg. 
f) maciory i późne kastnaty . . 
Przebieg targu spokojny. 


202-20-ł 
198-
OO 
188-192- 
178-184 
160- 100- 


. 


Giełda płod6w rolniczych. 
Poznań, dnia 14 marca 19'27 r 
Zyto . 
 
Pszenica 
Jęczmień . . 
Jęczmień browarowy 
Owies' . . . 
Mąka tytnia 700/0 z wł. stan. 
. 65 % z wł. stan. 
Mąka pszenna 65°10 z wl. stan. 
Otręby tytnie 
Otręby pszenne 
Ziemniaki fabryczne . 
Usposobienie spokojne. 


40,25- 41.2
 
00,00-53.00 
3O,OO-J3,oo.. 
3::ł,50-86,50 
32,50 - 33,50 
-59,25 
-60,75. 
73,75-76.75 
27,50-28,50- 
-27,50 
- 7,1$, 


. 


..... 


Balik Polski 


płacił dnia 14 marca 1927 r. za: 
dolary amerykańskie . . 8,89-8.90- 
funty szterlingów 43,33 
franki szwajcarskie 171,78 
franki francuskie . .. 34.8 ł 
marki niemieckie . 211,33 
guldeny gdańskie - . 17:!,40 
szylingi austrjackie . 125.7:ł 
liry włoskie . 39,51 
Gram złoła na dzień 14 marca br. - 5,94,84 zł_ ł UUUUUUUUUUUUUU
ULnlU
JL
UULn
JUUUDUUUuUUUUUUUUUUUUU 
JfJ
UUUU]UVVUUUUUUUUUUU 
 

 
 
=. -== 
d ZAKŁAD DENTYSTYCZNY I 
::II II:=:: 

 EDWARD KAOZMAREK 
 
. -= 

 DENTYSTA b 
-
 -- 

 SZUBIN, KOŚCIUSZKI 12 I. p. DOM P. PIECHULKA. := 
==- ................................................................ 
 
=- -= 
J Wykonuje '-- 
= 

 
 
 
 

 zęby, korony, mostki kauczukowe, złote, L
 
:=: porcelanowe podług najilOwszych sposobów. === 
::II -= 


 Przyjmuje 
 

 także członków Pow. Kasy Chorych 
 

 na powiat szubiński. 
 

 
 = 

 .....a.......................................................R.. 
 
=5 Godz. przyjęć: od 9-1 i od 3-6 F 

 w niedziele i święta od godz. 10-12. b 
- : : 
==: .........5....
.5.......5...5......................5............ 
 

 . 
 

..wwe..K...
"....._.."
.8r."...
.
...........
.ft. .rł...e.............
....
 

I UmUlIlIJliililUiłiHii!ll!! !IIIIIIIII!IIhl,I!.Iii:ilUi;;I!:iI!!łili!!ilal:mIllJIII!IIIII,lhm:i!i!llUlil!lUiI:illllHij!;U!!1I1111 
 


.. 
l 


OGŁOSZENIE. 
r 
n 


ro 
 -1 3 5 


na prowincji, począ\vszy od 20 mórg aż do 1000 mórg 
na sprzedaż lub w dzierżawę przy korzystnych 
warunkach. 
Zgłoszenia plzyjmuje Administracja tut. Orędown. 


.. 


...tt 


. -. -. -- 


Drzev O opałow 
szczapowe 
na scrzedaż na miejscu 
M. Domiński 
W olwark. 


. 


" 


.. .wP 


 


___w_wu.- 
_ .ta_aa__ 


et 
t 
t 
t 


DOBRA GOSPODYNI 


u.żywa w swem gospodarstwie tylko 
W smaku niedoścignioną 
- Musztardę .a 


t 
. 
Dł 
. 
a- 
f 
t 


lo " 
'. 
t. 
: 
 

 I 
 
 

 , 
., 04 
"' . - . 
_0-";' 


t 


..
 


... 


". 


ł 


,a. 


Fabryka Musztardy 
1.leI-OłO'. 
ul. Szewska 


t 


" 
Poznań, 


7. 


t- 


- 


... - 
--- 


.. -- 
---- - 


G 


D iś 15- Y 


a zatem już można odnowie 
przedpłatę na Orędownik. 


Za dział urzędowy odpowiada Starostwo, za dział nie urzędowy J. Kapsa, Szubin.