Słowo Pomorskie 1929.09.21 R.9 nr 218

DzlslaI 10 stron. 


Sobota, dnia 21 wrzejnla 1929 
. 'J 1 , Ił » 
. , , .t 
, . " " 
. . , . , " . , , 
 ; , 
. , . ł I. , . ł 
. , ...... I . t .
 . . . 
f. . .. ł . . 
. . . ., , ,t ,. '
II . . . . 
. . . . r.. . ", . . ł 
. . I . , . . 
, I . . ...., , . . ; 
,. , ' '. . . . . . 
. . , , , . . . 
, . . 1 . . , . . 
. , . , 
. '; . t 


Cena 20 grosZY 


,. 
, 
, 
, 
. 
. . 
. . 
. . 
, , 
. . , 


. 
. 


. 
, 
, 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


, .
 
» 
. 
, 
, ł ł 
ł . 
. . 
ł . 
. » 
. . 
. . 
Toruf1U.a 


. 
. 
. 
" 
, 
. 
. 
. 
. 
,ł 


. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 


DzIennik ToruAald 


DodatkI: 2:ycle 
ABO"AME"T 
.. .

 ..:..
 . ..,...,.. Il,OO '" .. ._.. ...........1-""'... 
.ao 01,....... 
..... .... 
... ..... ... III, _ -...leI... .,..... 11,10'" _,.,.... a łO &I 
____ .. .,011 III Za,ruun 6,/IU li. W GdaD-
 . . . 
I.ID", . _ wn-4116 --'-_ ..u 
.IO ,d_ . &0...",...,,_ 
...,... - ........
,.e. II
 -11-01 p_kM ".111114&1., .w,u.. 
... ...... - ... ...,...,- . 1IM4
",
 pll_ . .bouad al. ...,
 
p..- ... 
,... --.6.. .....kodo.... lilii ........ '-""PDW. 
Konto czekowe. P. K. O. Poanlló nr. 200 695. 
Odd.. W Gr.d.lłłda.u Mlcktewlca. 22. Tel. 207. 


Mestwln - Dom Rodzinny - Siła I Zdrowie. Ga
ta 
OCiLOSZEtłlA 
.J6I"U aU. Da .cnmie l...łam. 26 1P', rekł
 _ a.etat.rm redatc.. _ .łJ'. 4-łaDL. 60 IP'. rek.... 
.. "'kóc:i- 3 I a "_ 100 sr. dalae 0$10.,. iii 11'. na I Hr. 160.... Za.......,.... 
atom pUlt. . 1: ....c.net. DJH111C8 3) pr'OI8!l. Dad1l)i:tJ. IJrobnel wienz. oapia. 90 IP'. bbłe 
n..t.t;'pne .'uw. 16 gr. Dla poKuL praey I nekroJOJi :,::0 pl"OCeDt t.DJzki. Komamibty ł 
ł:" .
o... id_lu nalri)'toÓel lub pnr konJnonach rab upada. 1'"" te!. nada... o
lo,
 .. 
ole JlnJ1m. 00[10". Ul 
...tI 1J'.d'T. .z. Iflrm. dmk ł JlJUpil! miej. ogJoe&. ru
 odpowialt. 
/O"to hnl-o",.e, Prnl I" 'i!zlu 
p. 7prol:-, Vo Toruniu. 
Odda. w Chełm;ły: .1. Tor.ńsk. 38. Telef. 54. 


Nr. 218 


Rok 9. 


Centrala: Toruń. ul. jwp Katarzyny 4. Telefony: 57. 300. 888 
-- 


Wczoraj odbyła się nowa rada t 
na niej poddano nader ostrej krytyce 
dotychczasowe działalność Waldem
 
rasa. Przedewszystkiem krytykowa- 
no jego zachowanie się w Genewie, 
traktat handlowy litewsko - niemiee- 
ki, dzięki któremu Litwę zamieniono 
na loterję niemieckę.. Ostrej kJj-t}-ce 
poddano również polit:rkę antypol!;k'ł! 
dotychczasowego rzę.du litewskiego. 

ajgoręcej krytykował rzę.dy Walde- 
marasa obecny minister spraw wew- 
nętrznych Musejtis, który podnió!;ł u- 
jemne cech} srstemu prowokacyjnego 
\Valdemarasa, szczególnie w odnie!;ie- 
niu do Pleczkajtisa. Postanowiono, 
że ministrem spraw wewnętrwych zo 
stanie Musejtis, oddano również teki 
min. spraw wojskowych w ręce Tu 
bialisa. Dekret już był podpisany. 
Tymczasem oddziały Szaulisów i 2e- 
laznego \Vi1ka pod wpływem pr7eciw 
ników \Valdemarasa zażę.daly ustą 
pienia dotychczasowe
o dyktatora. Na 
propozycję Smetony Waldemaras. cz.u 
ję.c się odosobniony. ustą.nił. 
Do Tubialisa, który bawi "1a kura 
cji w Czechosłowacji wyc;łano depe 
szę. Jak wiadomo Tubial
s należ.y do 
najznakomitszych I'konml!;tów 11tew 
skich i od kilku lat jest litewskim mi- 
nistrem skarbu. 
Sę. podstawy. ze Tubialis przekre- 
śli dotychczasową wrogę. politykę \\" al 
demarua w stosunku do Polski. - 
Twierdzą, że nov.-y premjer nie obda- 
rzy WaJdema.rasa żadną- funkcją rzą.- 
dowę.. 


Bezpartyjny bud!et. 


W stolicy nic nowego. 
Cisza... cisza. 
ajeze ośwladcz.enie l'Z4dU w 
eprawle nledoezłej konlerencjl & przed- 
atawidelami atronnlctw parlamentu- 
nycb wyjaśnia dokładniej program tej 
kooferencjt, ezego przedtem nie U'o- 
blono. KomunJk&t ten oświadcza: 
,.Na koolerencjacb taklcb mo;;naby 
było dojAt do ustalenia. jaką jest sytu- 
&eja Ilnan80wa I gospodarcza państwa. 
Moł.n&by było obllayt prawdopodobne 
docbody skarbowe, zdać sobie sprawQ 
. tego. które potneby t w jakim zakre- 
Ide moina w obecnej chwili zaspokoit 
I t. d." 
Dl&CZe8o tem W8zystklem, wedle 
planów rqdu, miał się za.jmowat nie 
odra&u Sejm. ale 06lawiony "Konwent 
Senj0r6.... owo tródło wszystklcb nfe- Z g llotowana g ł ow a l otn. - ka. 
IIZCztłt Mjmowycb, przejaw zwyrod- 
nienia perlamentaryr,mu, - jeżeli nie Na spadochronie wylodował kadłub. 
chcemy już używać ostrzejszycb wy- 
raieA, które pod jego adresem padaly Dęblin, 20. 9. Tel. wł. Byli uratowani. Spadochrony "ł-'ływaly 
d%o od led l I ... łl'o WCloraj rano pod Garwo1inem wyda- powoli na ziemię, w pewnym momencie 
. b&r "pow z a neJ sny! rzył się wstrząsający I jedyny w swoim jednak jeden ze spadających samolotów o- 
Oto komuniltat mówi. że: rodzaju 'I..ypadek lotniczy. tarl się skrzydłem o poT. Grz)-bowskiego. 
Szczątki aeroplanu rundy na ziemię, gdzie 
,.zagadnienia budżetowe w koml- Wczesnym rankiem wystartowały na rozbiły się w drzazgi, uratowani pi10ci zaś 
8)aeb I na pleuarnycb posiedzeniacb roz fwiczenia dwa samoloty myśliwskie jed- opuszczali się na spadochronach. 
wat.&ne były raczej pod kł tem blei;ą- no miejscowe "Spad 61''' pilotowane przez Obaj lotnicy dotknęli wreszcie ziemi, 
_... . ó I . t b iż; II por. GrzyboW1lklego I siert. Centkiewicza najpierw siertant Centkiewicz, a następ- 
cycb n......roJ w po l ycznyc, an e . 1 p. lotn i
. ego. Aparat .,. wykony w aly G 
i .
. . nie I kilk8.naAcie metrów dalej por. ",- 
pod kątem rzeczowośc". .. powiemu rótne ewolucje. fwiczyly loty bowski 
Dlaczego pod t,ym W'1.8IQdem pr8le- gTOpoWe. markował, walkę powletrm" i Okoliczni mieszka6cy. któny obserwo- 
al klubów majf) byt czemś lepszem od t. p. Przez dlugi czas fwiczenia odbywaly wali przebieg katastrofy. podbiegU do lot- 
, się normalnie. ników. SieTŻ8nt Centkiewica przy I
dowa- 
członków koml.ji budietowej, tego nikt Nagle, gdy samoloty leciały w grupie niu odniósł lekkie obratania. lecz cauł ei, 
nie rozumie. obok siebie. z niewiadomych pn:yczyn na- dobrze. 
Ale o to mniejsza. Co Jednak ozna- o;tą.piło w powietrzu zderzenie. Gdy jednak kilka osób podbiegło do 
cr.a owa powtarzana aż do znudzenia Strzaskane aeroplany, kpziolkując, za- przykrytego płachtą spadochronu oficera. 
, _......rowośt.. pracy! Każda pozycja częly Bpadaf błyskawicznie na ziemię jak oczom ich przedstawił się straszny widok. 
,. 

 kamienie. Oto pod spadochronem letal tylko kadłub 
wydatków pe.ń8twowych ma Bwojł Obaj lotnicy nie tracili zimnej krwi. bez glowy. 
bardzo rzeczową stronę. bo O7.naa& Odpiąwszy spokojnie pasy. wyskoczyli ze Prawd()podohnie skrzydło spadającego 
uby1ek w kasie i dężar podatkowy. s!ladających kadłubów I po kilkusekundo- samolotu obcięło j" lotnikowi w powietrzu. 
.pIdaj
y na obywateli, ale zarazem wym locie w pr6tni. pociągnęli za linki I Na miejsce wypadku przybyli pn;edsta- 
od spadochronów. Za chwilę nad RIowami wlc1ele wojskowych władz lotniczych z 
ma swoje polityczne znaczenie, które obu pilotów rozpostarly się jasne płótna Warszawy i tandarmerja celem prze.pro- 
musi sł, ocenIat według polityc:z.nycb spadochronów. wadzenia szczególowe
 d()chodzenia. 
kryterjów. Robtf to musi rqd. robtf 
&o mueq 8Uonniotwa. Np. kolosalny 
wzroet wydatków na emerytury. wywo- 
łany przez tworzenie wciłŻ nowych 
emerytów woj6kowycb I cywilnycb jest 
wyrazem bu"dzo określonej polityki 
l'Zfodowej; czy "rzecrowośt.. Sejmu .na 
za.lI8dza.f al, na t&m, by przyjmował te 
rzeczy w milczeniu, ogranlczajł c sle 
tylko do stwlenizenia. Ilu jest emery- 
tów' A lun dusze dyspozycyjne! A po- 
pieranie prasy rzodowej z budżetu pań- 
stwowego! A różne przedsiębiorstwa 
państwowe, niepotrzebnie tworzone! 
Czy to wN)'stko nie jest przejawem wy- 
runej polityki rzodowej'l Czy kr).t)
ka 
tycb rzeczy nie jest wyrazem tendencyj 
politycznycb. które zaznaczaję. stę w 
SeJmie' 
Ani prezesi stronnictw sejmowych, 
ani komisja budietowa. &ni cały Sejm 
nie jest lutnem tow&r1,Ystwem eko- 
nomistów I statystyków, dyskutującem 
nad położeniem ekonomicznem kraju. 
lub jak" komisjI) rewizyjnI), która 
sprawdza tylko racbunki, nie pytając 
o pn.eznaczenle wydatków. Można stwa- 
nyt ł&ki ósmy cud świata. Jakim jest 
..Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą- 
dem", tteśeiowo zresr4 przy pomocy 
bardzo "rzeczowych" argumentów; a!e 
nikomu, nawet 8&Ilacji. nie uda SIt: 
utworr.yt "Bezpartyjnego Budżetu Wy- 
godnego dla Rqdu". 
Inicjatywa p. premjera śwłtalsk1ego 
jest pod jednym wr.gltdem niezwykła. 
Pracnie on włlp6łnle ze stronnictwami 
aejmoweml ustaJlt, ,,Jaq jest sytuacja 
finansowa i gospodarcza państwa", 
chce .,obllczyf pl'&wdopodobne dochody 
ekubowe", uszeregować potrzeby itd. 
Otół te wlIZystkie rzeczy naleŻ!) do fZł- 
4u, nJe do Sejmu. Rzod ma obowię.zek 


pracować plotka; zapewnia ona. it Je!!t to 
jedynie Pl'zerwa na CZ8S niejaki, te jJO pew 
n
 ID czasie nalety oczekiwać stanowczych 
"osunięć i zmian rządowych. 
Zobaczym}.. czy się pot
 ierdzQ, domnie- 
mania czy tet mote 
dą mieli rację kon- 
serwau'ści. którz}' zapuszczają się w kom- 
binacje. co będzie: czy odroczenie sesji sej 
mowej. czy nowe 
n-bory czy oktrojowa., 
nie? Lecz przy tej sposobności nie oszczę- 
dzają rządowi wyrzutu. It nie powiada- 
mia swych zwolenników o SW3'ch zamia- 
rach i proJl:"ramie. O to chodzi: czy ustalo- 
no zamiary i linje postępowania w rzą- 
dzie czy nie? 


Warszawa. 20. 9. Tel wL 
Po kilku dniach otywienia polityczne 

o zalellło znów z8cine. P. Prezydent wy- 
Jf'chał wczoraj na objazd wojewó.jzlw no- 
wOJl:"rodzkieJl:"o I wileńskiego. ktory potrwa 
10 dni. Od normaln
o terminu zwolania 
s
sji parlamentarnej dzieli nas niespelna 
sześf tVlI:odni. 
O akcji poselskieJ slychat mało. Podob- 
no zbiera się podpisy. W katdym razie 
od wtorku nie toczyly się 
adne narady, 
ani tet nie obradowal "centrolew". Co to 
wI"zystko znaczy? DlaczeJl:"o taka cisza za- 
lell:la teraz? Dlacz
o przywóJcy 'liek-ó, 
n:y opuścili Warszawę? 
W takich momentach zaczyna lnów 


- 


Wyjazd parlamentarzystów 
; pOlskich. 
Warszawa, 2J. 9. Tel. wł. 
Dnia 21-go bm. wyjeżdża do Ber- 
lina delegacja SO parlamentarzystów 
polskich celem wzięcia udziału w 
: 
bradach międzyparlamentarnej Un)l 
gospodarczej. 
Lltwinow posłem 
w Berlinie? 


Koniec karjery Waldemarasa. 
Na czele rządu staje ekonomista Tubialis. - Waldema.... usł.. 
pił na Qdanie Szaulisów i %elaznego Wilka. - Zmiana kursu 
politycznego. - Waldemaras bez funkcji rządowej. 
Kowno, 19. 9. PAT. Szczegółów o zasadach nie opubliko- 
..El ta" komunikuje oficjalnie: Ateby wanD. 
daf prezydentowi państwa całkowitą mot- Kowno. 20. 9. Teł. wl. 
nośf zref()rmowania gabinetu ministrów, 
wszyscy ministrowie zlotyli do dyspozycji \Vczoraj wieczorem po długicb, ca- 
prezydenta państwa swe portfele. łodziennych naradach gabinet Walde 
Prezydent państwa dymisję przyjął. Do marasa podal się do dymisji. Prezy- 
cu.su powołania nowego gabinetu wszys- dent Litwy Smetona polecił mini- 
cy ministrowie otrzymali polecenie pełnre- strom pełnienie swych obowiQ.zków at 
ni& swych obowiązkÓw. do chwili mianowania now)-ch minl- 
Kowno. 19. 9. PAT. strów. Misję tworzenia gabinetu po- 
Ze iródeł miarodajnych ,.E1tll" dowia- wierzono dotvch-czasowemu ministro- 
duje się. te utworzenie nowego gabinetu wl skarbu J6zefowi Tubialisowi. 
będzie prawdopodobnie poTOczone dotych- Jak się dowiadujemy, już przed 
czasowemu ministrowi finanSÓw Józefo- dworua dniami odb)-ła sie w Kownie 
wi TubielisowI. rada gabinetowa i na niej zapadło 
Berlin, 19. 9. PAT. postanowienie rekonstrukcji gabine- 
Biuro WoHfa donosi z Kowna. iż rada \r l 
ministrów od wtorku odbyła dwa posie- tu. prz)'czem ,. a demaras, piastuj
cy 
dzenia pod przewodnictwem prezydenta trzy godności ministerjalne zdecydo- 
republiki. ł"a posiedzeniach tych rozwata, wal się dwie z nicb oddać do dyspo- 
na hyła kwest ja przekształcenia gabinetu. zycji. I komisaneJD epraw. uar. 
Praga, 19. 9. PAT. 
Donoszę. tu z Berlina, że posI'l s0- 
wiecki w Berlinie. Krestinskij, ma 
objąć stanowisko komisarza. spraw 
zagranicznych. zaś dot}'chczasowy za- 

tępca komisa.na. Litwinow, ma ob- 
jQ.ć stanowisko posła sowieckiego w 
Berlinie. Do zmiany tej dojść ma na 
s'kutek różnicy poglę.dów w kwest- 
jach polityki zagranicznej miQdzy Sta 
linem a Litv.inowem. 
Chmury na horyzoncie turecko- 
greckim. 
Dzienniki donosZ/) z Aten: Jak 
słychać, rzę.d turecki zamierza. 7.eł'- 
wat wszystkie rokowania z rzę.dem 
gre"kim. Zamiar ten uzasadnia tem, 
że rzę.d grecki nie udzielił dotychc
 
na żę.danie rządd tureckiego od
 
wiedzi i przewleka rokowania. Wła- 
dze tureckie zamierzajl) rozp0eq.6 
znowu konfiskatt włunoścl grecki" 
w Turcji. 
podpisanie fakultatywnel 
klauzuli. 
G£'uewa, 19. 9, PAT. 
W apartamentach !J6kre\8lj&\u .... 
ralnBgo Ligi Narodów odbył się d&iŚ Uł. 
CEy
ty akt podpisania fakultatywnej klM- 
zu1i. dotyczl\Cej obowiąu.owego ror.jem- 
stwa przez Francję. Anglję. Now" Zelan- 
dję. Indje, Czech06łowację i Peru. W ł- 
sposób w chwili obecnej juł 29 pań8tw 
podpisało W%IIliankow
 klauzulę, zaś 1& 
ra.tyfikowalo ją. Przy okazji t880 aktu 
minister Hendel'8On podkreś1ił jego zna- 
I czenifO, przycRm przypomniał o
wiadcze- 
nie. Mac Donalda, który wyra.ził nadzi£'ję. 
te 100te r.gromadzen1e Ligi Narodów przej- 
dzie do historji pod piękn" Das
\'ą "Zgro 
madzellle fakultat)"'Wnej kla
łi o 
 
wi¥kowem l'OII'e
". 


Projektowana konferencja niewę.t- 
pliwie miała na celu zatarcie wyraźnej 
od powiedzialno6ci. przerzucenie jej. 
prz}-najmniej częściowe. z bark rządu 
na Sejm. Jeżeli rząd chce się podziellf 
z kimś innym 1ł odpowiedzialnościI) I 
znajdzie chętnych do tego, to niechaj 
się to dzieje wyraźnie, pn.y jasnem 
świetle dziennem. Za.ma.z}.wanie odpo- 
wiedzialności nie może wyjŚĆ państwu 
na dobre. Trzeba, by łódź państwowa 
znalazla się na czystych wodach. Mie- 
lizny SIł czasem gorsze od burzliwego 
morza. 


przygotować budżet nie tylko pod wzglę 
dem lormalnym. Musi on mieć u.stalo- 
ny pogląd na położenie państwa, na 
rozmiary budżetu. na calI) polil)'lkę 
budżetową. Z takim budżetem już go- 
towym, ma stanę.ć przed Sejmem. 
Wtedy wiadomo jebt.. cŁego chce rzę.d, 
a C1.ego pragnQ. stronnictwa sejmowe. 
Wtedy jest wyraźna odpowied
alność 
wspólne zaś przygotow)'wanie budżetu 
przez 
 i tak nieskoordynowane cia- 
ło jakiem SIł przedstawiciele klubów 
sejmowycb. nie godzi się najzupełniej 
z Idelł silnego rządu; nawet dawne ..sła- 
be" rząd}- nie stosowały takich metod. 


-
>>>
Dzlesl-:clolecle 
sądownictwa polskiego 
na Wołyniu. 
Luck. Hł. 8. P_\T. 
Dd. rN
pocz
ły .lę lu voelystOl\d 
I wi ł!.&l1e I 10-1.ci"m ...no. ienla pol. 
SkiŁ
O "",1o_mc\\\. l1a \\'ołyniu. Ra- 
no " 
,1.. S-rnt'j przybył Z Warsl-8wy 
p. mini!lt..r 8praw
NUWokl Car oraz 
pi
r.'8J)" .,rf'lf" 
i,jU :-łajWYUlecO p. 
L
n Suplń""'ł- Wczoraj i dzj' prl)'- 
bv 1 i do Lucka Hewi prz
,j$ta1\'łdfl
 
"łdownict'\loa i ad"okatury. O .oda. 
lQ-tpJ odbyło 
ię urot'I}'ste naboien- 
slWU w katE'drz. '\lo Lucku. wczasi. 
ktort'!Zo glrłce kazanie okolic&I\04do- 
\\.p wy
łMił 11.8. biskup Slelłiek. 
O rod I. Ił-tej odbyla ii
 lA iaU 

.Jzeo s$du okr
gtH
 t'
0 urO.:l}.sta 
atadeomJa. na któr
j poza wi
lu prze- 
mówieniami prezN ...du okr,gowelo 
"lodek odcz.nał r('
kr} pt ministra 
spra"If'dIi\\o
C'ł po!\\'lęcony lo-l
iu 

.Jo"nlct"a pol!!k!
 na Wołyniu. 
:ołia rakoocz('nip akadŁ'mJI wysiano de 
petE8 do p. PTezydpnta R.plitej. p. 
marszałka Piłsud!kl
o i p rremJpra 
S\\ Ital!}ul?go. S4d okręg!"Y w Luc- 
ku oU'zymal bardzo Unne d

le sra 
tulacnne od $
ÓW caJ
 pa
t",.a. 
Ust.plenie p. Młynarskl.p. 
"3l'8Ea",'a. !C. 9. Tel. ...ł. 
Z dpiem wu.craJ!Z1m US\4ptl ze 
'''
aJ titanov.i!ka p. wlceprel.. Ban- 
ku Polskiego dr. Ył
 nankl. który w 
ł.1cb dniach wyj..żdia IA!ranłc
. 
Konf....ncje W Belwederze. 
W&rU&'Aa, 20. 9. Tel wL 
Weaonj , premjer &....it&lski odb}ł jK- 


 I&.oDt"rt'DCJC z p. min. Piłlud- 
PilIł. O ,ocWDie 6-lj pn)"jęty 1171 rów. 
sI" Da jt4DQ8od&iDnem po6luchaniu u po 
aiDiatra IIPraIN 'IIIo0Jsko...ych p. SlaweL 
Krwawe przedstawienie "Pro- 
cesu Mary Dugan". 
WUIIZ&"&' 20. 9. Tel. ..ł. 
Wczoraj w Teatrze Letnim w cusie 
W)-Ita."iania .,Proteiiu )!ary Dosan" 
JT&j,cy w tej n.tuce akt« W&meal 
c!lIYl4ł tak njeonro&nle w l.esO part- 
nera p. U:1cze w ;;kiego IU1Iet.m. i& K tyk ł k 
prud,1 mu dotkliwie sk61"f. Pan Len- ry a w os a polityki Labourzysł6w. 
eMWekl mimo to gral dalej ewoj, roIł I . 
dopiero po !lk06C%.&nlu aktu dowiedl1a1 Rzym,.:o. 9. PAT. IW&tlI, tI"łokl Eobowił.l4A pnll ",dr. 
II! t J ut ci . k )fetod)" po1t\ykl laboulV'ltów zDajduj. kolełlJo po eobla n&5łepuj
.. To pa, co 
l. e 
 o ranny. w praail I opluj I wiOlkle) nadir nlepl"I1- obecnie stosuj. Angljll. atworzy Of61n. 
Traktat handlowy pol.ko- Jaznl\ GaD' Ogólnie podkl'dlane jeaL te oba...ę; nikt jOl ale będzie thrlał bnt a. 
chińaki ple_-szy l'Z4d Labour Party wpl'Owadził działU .. kOllflnDcJ.cb lur .kładacb. ktO- 
Lond 20. 9 PAT · metodę dluwUQw&lli& 
boal
ah, pnyJt- n DapJutra mO!. byf ..kWe.ttjoDo.'aD" 
Y". . . .. ł1cb pnn ""dy poprtedDie. POdkn'la .i, .,PopoJo dl Roma
 AIU.a&. te dll.leJ. 
A8:
cJa Reutera. donos! z !l'ankinu. tu pnytem ....patnl.. te moi. to po.....,. / u. metoda Aqljl dowo4Jl. I' labouny. 
ie dziś po połudnJu podpIsaDO traktat, ole za""lwI.f uuraDie. Jakle dO'yd1nu ki d.ł4 do begemonJI AnslJl w Europi.. 
przemysłowy. bandlowy i morski mi
 po
ladały mnt' I mocarst.. .. aoUdnoł:l "" dotlcbclU kOn . lI.rwa'rkl I&dow.I.U 
cby Chinami i Polsk.. Tebt tnktatu pohtd-cznej A
.jL .. . .Ic d.ł.nl.m do row-oo w Al1. D&leDDlk do- 
ogłoszon y łoo.t"D
 dopiero po raQ!i- ..... 10 .. iomal.. d Italia PIS
. tl! dot1d1CU1 daj. .. w relulłaci. uJny .1.. Jat Niem- 
a. JI ob ....- '" lo I ch LI... ul zwynaJlm tra.dycYJnym ......annto- q odpywat btd" eGru wi,luIq ",I,. 
..ae JlI"'I4I& ie _......y. "" .0.& c
- 
_Icb m6-ł.. te tzakta, poh.ko-c:.bińaki 
nie zawiera }rZywilejów ekJter)'1orjal- 
noki. i-ł1f.jfC7cb dotycbau " sto- 
IUlIJtaeb pa6stw obcycb s Chinami 
'I'rakt&t uważany jNt && płerw!ItY. za- 
warty pne'£ rąd na.nklński z państwem 
obcem na zasadacb ealkowiteJ r6wnokl 
.n-on I wza.jemnoścł. 


ser I 


Debaty rozbroJeniowe. 
Wynurzenia dele..ł6w. 
G'D'Wa. 19. t. PAT. SlwaJe. II&- tel. 
W tnecleJ rozbrojeniow-ej komisJI ąro- 
lDadzeDia Ligi N&rod6.. I'O'Ipocqly Ilę 
dz1ł ,"elkle debatl rowl'Ojenlowe. Plerw- 
II}' ubT&ł głos lorlj Ctdl. który przede 
wszy8tkiem !łtwierdził. .. dotychcua nie 
-łwnieto tadnego 
tnego poe
pu w 
dz'!"-!ziIlie TOZbmJID1a I&MwtlO na l..s&!e 
jak i na mona I ,. powtetrru. poc:zem w 
Qlu
im wJWodJie azasadnal upropono- 
wa.ną prvl 
legaeJ. a
elską reaolucj.,. 
która d"masa się ponown"l!'o rozwat.Dla 
BUlelDycb zuad w aprawi. pn.pl'O.... 
duuia rMbl'Oj.Di&. Delegat angielaki 1&- 
ID&C&&. te 8urokł- muy l1Nnoic1 
- 
kuJ
 te praca ud pnygOłOaanl.m mI,- 
d7yD&rodoow.J konf
eji rozbToJ.D1owej 
wr,.ui. I&ko6.!:zol1& Z(le t 3nll w lensle 
z8dowa.1aJł.Cym_ D"!egAt fraDel.1lkl }faglglJ 
"wia
eqł. 
 me aa.mlerza w4awat li, w 
o

le 
zc
.-gól
w rezo1m:jI aDeill- 
'!..''') d"l..gacjl. JeQftlle "'mi. awe prl.8- 
hi.adesme, te pnYJ
cie Tezol ucjI &njl;iel- 
.k:..J zaml&8t pny'pl"sunia prawdopo- 
dobnie apowodowaJobf z""lok
 w praach 
Prąi ,towawc&'lJ Korn i.jl rozbrojf'niOWf'j. 
Po fNDCUńiIQ delegacIe przemawiaJ nie- 
mi.ekl delllat br. B"rDldorf. kt6rJ w Ide- 
CY41)."'
J lp0a6b pop;ł'rał reZOlucJ, aDliel 
-.; N'IJUC)" Dl dy nie &&dowolny .i, do- 
u chc lU01VJm wynikiem prac pn.ygo'o- 
wawa.ej kom.U rozbl'OJenloaeJ I It&n/)w- 
aD ł-daJ" pnepTOWadzenaa rswizJI po- 
pn.edn1o powziętych ucbwaL pnyu.m jNt 
oł.»JętOI. I"zy mIaloby to DMtĄpłt na pl'O- 
Jektowa.nel międzynarodowej konfereDcJI 
rwbroJeoioweJ. CZJ \et, jak to PTDpo1lUJ. 
lord Cecil, .. pnygotowawcUJJ kODtlren- 
qJ rozbrojeniowIj. Del..aei wIOlki i Ja.- 
po!lakl w imllnlu WIoch ł laponjl pny
 
eryU De d.o etaDowłska, rlpAZ8D50waGtp 
_ dal jj ł 
.. 


- ,.Stronnictwo kOlDunl.ty
.. 
ju woelk&.....ł.. tyraDJaJ opJera 
II, na lU.. opl"a .It na armJI. Panu- 
J. poSltd J'O""zeehn,.. te IU"mJa ner- 
wona Jet'lt dobru uz.breJona I dobrze 
wynkolona. Nie wl.m J Jak je.t uWre)- 
JOna. 1JIdl.4C jednak M .łów niektó- 
rych J.J przedltawiciell, m0lt przy- 
pulJ;czaf, te panuje w nieJ wl.lka 
kamołć". Pewn.J noty, przeJ.żcłz.a.. 
JłC l&Dlochodem koło kOlzar, r.auwa.- 
iyłem. te iołnlerze .tojfq na WlU"- 
cie_ mocno epalL Kled)' Indziej obser- 
wowałem twiCJ;erUa strzeleckie m.... 
rynarzy IIOwledt1ch w porcie lenin- 
gradzk.1m. W oclilIłości pój mUl od 
ce]u st.rr.elcy cbybiall zazwycsaJ o -- - -.... -- -- 
ćwierć mUł. S
ztJ ie kaMa armja W)"Iltdl nr. 8 .,Z D I c I a". pierw....., - 
eurOhA J .ka po trafiłab y z.nlsuz y t ar. n,er7.ypolp1JiteJ wydawnictw.. które80 .... 
. r v 10tyclt'laml I wydawcami 
 oclemD1all lo. 
IlIJt czerwon. .. cłł.u ikJJku m1es1Q. ......l1dl1 wojflDnJ J arle8MDl .. ........-ł-I. 
q.... - »nq. (es.) 


8LOWO PO_OMZIE - eobot.. lInła 21 wnHnI. IItW 
. 


Proces JOze'a WOJelka. 
W,,-ło.ld obrony odrzucono. - a-s- dzlel'i rQZpNW. 
Wal' n. w.. 1."0,8, Te). wł. "óJcU& 'ayjłJl1ił, te w chw1U dobijania 
Ro.pocsIłł lit w Wanawie ja.k Jut .I
 oficerów dQ dn\\ f jego mfe57.koa!a, 
donosilUmy, proc.. J6"'a WóJciu. "pał. Jak. dlugo .tw.ano nie wieJ dob!- 
!prawcy etnałów w Pła.sto\\U do POI'. Janl. 8I
 było awałtowne. 
Nowacay6.Uego I por. Cebrow.kl.So.. P1trYt"leml 'wiadkan1i badaneml 
Adwokat KJjeóiki pono"1ł wnlos
k. przez 
,d byU por. Cebrowski i Nowa- 
posL&wiOJl.,)- pn.ed l"OIpr&wł pr
 Wój- CJy
altł. Por. Cebrowsł-J, lat 34, "y- 
cika o wylłczenJe I tompl
u 5tdz.16\\ 1I0JU, po.tawny Jntit'znna J daje .wem 
.. WynaosJ..iego, ktQl)' bl'ał udrJlJ 'W .erna
lęm opl.!I &&j6'1a. Inan)' a aktu 
w1'd&nlu dłIC".jl o sastOSG ani 6rodk o.kar.lenJa. =' lewY'wletJon, tylko po 
.. w U a aoataJe k" f.tJa. w Jaki lpoaób wy- 
z

blegawC
o wobt-t ostanoneso. ..edł on a domu Wójcika w Cłapce 
\\ nł06lk odnucono. na !Iowle, skoro jAk twlf'!'dd. w tr.k 
Ad\\Qk&t l\iJen.ki oswladczYł. ... za- cle rolmowy . "óJc1k 1 ew trzymał ,. 
s&nep sobie z;&Ż&Jenie nie\\&i.Qoikl 1 lIPo. prawł..J r
e. a po strzale tat rtka 
porusz)'ł 'prą-'c weozwań1a w charakte- n
'llIla mu I była b
'ladna. uWł 
I"!e 
\\ la(\ków posłów: Zdzt
boW5kJego rękł. poruunik belpołrednio po ara- 
StJ'()ł'\skI8!O. Trtm
I1tIP8o oraz.. Dlemu praw.j, dObył .zabli. LOSicz- 
daktorow: 
owacl)nskleso i MOllt wi- nit! rozum
Jłc. 
zapk.a WÓ\\CZ&8 po- 
. . 
 winna upa" na &teDUt. a Jednak por. 
c
 \\ 
anlu do atdu '
!ad:kOlAl. ci Cebrowul wyszE'd1 od Wójcika w 
byli podanI dla !!t"i
rd7.enla. te w na- cUp'e na głowie. To mi

ce uzna- 
padac:h na publicystów oboru narodo- nla ftalf'iv porównać z wyjaAnlenla- 
we,o bnU udaJał ofieerowle. te epraw- mi Wójcika. któ17 w toku 'Iedztwą 
C1 napad6w po::Ntall bezkarni wobec: t\\ lerdlił: ..Ottcerowle wtarsn
U do 
umorunla śJedrt"a. Poseł Trtmpezy
- mego mi,slkania. :nI. IdeJIOuJ,e CIA 

kl miał umaĆo li k1VeStjc \reb be,. p.t... 
ka.rno
'1 porusz)'ł w SejmIe I v.yml.. Por. !':owanyt1lkl. nlbzy wzro- 
nieniem nuwtlk. atem. Jowialny miodzleniec. barwnie 
T. wszYltIrle sprawy mial,. wJ'l:rw maluje opis zaj
c1a, wtrłcaJ,c Uęlto 
"ta t%TT1 W6Jcik&. l1ttr&l"kie .... .po.tr&eie
la. Oświad 
Wnlostl te ró\\nJeł odrzucono. 
Ea 011. te nie mla} ".tphwokl. Jak I 
)elfO kol
a. ro do 
t""'1wanla bo- 
Po 
eM\1e obiadowej rozpoczely norowł't:o. @'IJyi w odr6inlenlu ed por 
sIt 
ytalua prokura.tol"t!kJe. Cebro.'sklIlflO, brał w nlcb niejedno- 
. 
aogół 
kUl'8tor wyp)"tuJe 08k.&J'o I krotnie udzlal. 
z?U('g'? o rózne drobne fakt
, które" 6J- 1 
a t.m Ifd odroczył dal'M rozpra- 
C!k nIer&l . trudnośc1t moz.e paUUltaĆ. WJ do dnia dzW.J.I.. 


Zamach na kandydata na prezydenta. 
Pał'?i. 19. 9. PAT. około 100 
t.n.alów karablno.'ych. - 
..Cb'ugo Trtbune" dODO.ł a )feby Dwie Ofooby z otoczpnia \'&Scenlolle- 
ku, Ił na kandydata na prez.ydenta la. zOIłał)' zabite około 15 odnl0510 

I
kayku '.a.cenlon.... dokonano ran)'. . 
zbiorowego zamachu. Dano do nieco I 


AustrJa na wulkanie. 
Groiby Helmwehryl 
":ledeD
 19. 9. PAT. . ł Artykuł łapowIada u.tepnle na 
\\ czoraJ " nocy krl)Z)'ła w Wiec! 29. wrześDia ntery wielkie manil... 
nJu })O!ło.ka, Jekoby Heimwebra pla- ł .tade Heimw('hry w okolIcab \V led- 
nowała w naJbJlZ!!zym cza.l. zamaeb I nla. )łanlfMtacJe te b,d, oałr7..t.. 
5tanu. tr6dłem tych pogłOlH był ar ł niem dla polltyk6w. ..Ar
lter Zt," 
tykuł głównego organu Heimwebry. odpowiada na po"yi.IY artykuł 
opatrzony tytułem .,Ostatnle ostrzete. lItwierdzeniem. ze robotnicy IOCjal- 
nla". za poy,iad aJłC:Y. t. Helmwebra I demokratyc,nl zacbowaJ. powa,Q I 
nie dopuści do połowicznej I kompro- d)'.c)'pUn, I nie dadz. .i, po",a
 do 
mlsow.J reformy kon.tytucJI; jeieU I przedwcZUTl
b pouyna6. ffotoWi .. 
rqd obeeny nie mlł{ pnepre"adzlł I jednak w dan)'m rute bronll! konlty- 
relOl'lDy gruntownej. U» nlecbaJ U8t.- tucJI na śmler
 I łycle, Lepie' par, 
pl mieJlca n
o'" Innemu. w kt6-- 1 dni walkI, niż: dlle.l,tkl lat niewolI. 
rym zul.d. takie I pneodeta..iclełe 
H.lmweb.r1. 


Działała mu na nerwy. 
Arnold Sennett o 110.)1 .owlec kieł. - Rozu.owanle ni...... 
n..o entuzjasty. 
Za&ny pilan &naleleki AmeJd B e n- f 
D . t t opublikował w .DaUr E:rpJ"MI" 
ner.. ar\Y1luł6.. o RMjl, napllanrch 
na podstawie bada6. przeprowadZOnyeh! 
podczae podr6ły po Sowletaeb. Benn
t 
wyjechał do Rosji, Jako .ympatyk ekl- 
penymell&Ów IIOwleckicb 1 I'0ł-łcy pro- 
pagator idei pnebudowy u.troju lipO- 
łecz.no-aospod.arcze&o św1a...... aJe wr6cił 
zupełnie rozczarowany. 
Obecnie n.nnett uważa Ulosklow.kl 
ey.tem n:tdzenia. la t Y r .. n j Q. W unjl 
łOwieckJej nie motna. m6wlć o dykt.a- 
turze prolet.arjatu, bowiem dyktaton)' 
nie .toj. w olfonkacb przed Iklepaml z 
az1ykuł&mJ epozywcz.eroi, epnedawane- 
m1 JA dowolne ceny. Jak wlzyscy tyra.- 
Dl. m)"" bolnewiey tylko o 
obie. Swe 
uW&Bi na temat atOfl1nk6w. panuJłcych. 
" partJI komunletyc:Gnej I w armJJ czer- I 
wooej ko6c&y Benn'" .......: 


Nr. %18 


JeaeM krytYCU1leJ 'POIł.de. Sen- 
nett na daI.ay rOlWÓJ qlU'OJU 8Owlec- 
ki.go. pl.ZłC: , 
- ..Zaznajomi.nte alt z u.lroJ.re 
IOwltCklm bardzo mnie rozcu.rowalo. 
O lukce8&ch tegO .yst.mu POWledll1'6 
mOM& tylko tyl., że lit U'1)'ma. W 
Jego powodz.nfe oltateezne nfe włe. 
nę i wcale 10 ni. JlC'aanę. Bolsze- 
wizm Jelt dla mnie pod8t
pem, pru. 
pojonym kłam!lhvem I nl£'llwladolO
 
ki" nacecbo\\&n)'m nleluml.nno- 
kił I pot
8'uJ,c)'m zło. Opuezualt'lU 
Ro'Jo z uJaiło DrJal&la mi na. ner. 
wy." - 


lo.leele &6 pp. wlkp. 
UroayataA6 II. I. - Oda_ka ,_!ko- 
WL 
Oflc.rowle I ...,.,owl f6 pUłku 
piechoty wlkp. (2 p. !ltrl. wlkp.) pr
 
SI.nl .. o jak najUcznie,..)' udział w 

WltMe 1o..eJoleela pulku. połłC!on& 
go . wr
("&4Iniem cborągwi pułkowi . 
połw1tcenlem pomnika pole,lych łoi- 
ni.ny pwku. lIroczy.tojt odbędzie 
.1, dnia 
 wrE.łnia br. o lod
lnl. 
9.30 w hrot08Z).n1e (\\oJn... pomad. 
skle). 
%olnlerl' byleogo t pułku .tra. 
..Ikp. (obłt'nle 
 pp. Wlkp,' mog, 
wnoelf do dowód.twa pUlku w l\roto- 
e7)'nle podania o pn)'manJe odznaki 
pamlłtkollPoeJ pułku. W podaniu u. 
praua s.ł, poda6 krótki prr.łllelr .IUł- 
by 'Woj.kO\\ ej w pułku oru dok.ładn, 
Iwój ob('cny adr... 
Odznaka \\na E pne!yłkQ. 11.01" 
tuje 7._ zł,. któr, to k."otQ do
't'zyt 
do podlJ11& o prZ)'U1anle odznaki. 
Królewskie odwiedziny. 
Ant\\erpJa. 
. 8. PAT. 
Jak donosi ..La t.lluopol.... król 
Albert, który opu'cU Bruk.elc klika 
lUli temu. udaje .Ie do Włoch. gdzie 
pra\\dopodobnle .potka slQ a królem 
1 królo.. Wł()('b. 
z.,adnlenle ...ry. 
» rlln, 18. 8. P.\.T. 
"GermanIa" dowiaduje sle zdobnt! 
pllnformowanycb kół franculkkh, li 
rqd franculIki zamlet'la nl.ł)ay,oem 
pnrsł,.pl6 do roko"a6 w ,prawIe tHY 
łDrjów Saal'J'. Wydaje .1' Jednak. pi 
.... RaIeta - ii ..dowalaJ.ce roP "za. 
nie tej lIprawy napotka Je.zn. n. po- 
waine trudn06d. W dobrze polnforJ1l(j 
wan) ch .kołach mówi. zdaniem dzien 
nlka o proJektollPoanem wtanowienlu 
ml
z) narodowej orgaulz.acJI dla ko- 
palni gaary. Wladom
cI te bud q 
zdaniem drJennlka powałne lałlłan
 
wienie. SocJaUltyclny.. \'orwUU" o- 
,wl.deu. 1* łrobl.maty Saary mo,. 
b)'t ro.,..lłzane tylko w teD .po.ób 
te kopalnIe lO.tan, odkupIOQ. prMl 
Rzuzt l zW!'6cone był)'by Ich 
łdtl- 
cieJom. a wite I'l"U6Om i Baw&rJI. 


Tabela WY&nnych 
y III. II ........ IoterU 111M. 
w n.tym dniu cłUl1il!lIla ,łownl.j. 
w).ran. nad', ne D''''' 
,,_ Ił III'. 131290. 
IS _ aJ D-'" 70".łIG 
 
l. IM II nr. 13:iC89. 
5MI &ł D'ry 127119 ID.'!615 1
782t 18r79f. 
HM al II-O' łI26O& ltooi8 IW12. 
... zl D-ry 82......'] 214.:» 2U8ł 278!1' 13M09 
15210& 
86 183r77. 
UlI sł n..,. Issn 283&7 31692 3łI\" ar,o:J;. 
38lłQ 
I 57'-'6 G38iO 6łłłIQ Nj6ł fjOł32 

I 87ij39 I
 119077 I
 12780CJ 
18.'A7e lłlOłe 1M27ł 1M5M lM393 leom 
U-łJll8. 
... al n-ry 8000 980G 13002 2-ł7 IDMJ 
U828 
11 31
 31100 ł1a:i:) 42070 8«1 
łłlł2 46.'U3 ł800ł 
2DM 82817 M
 72001 Wł 
9:l601 101m 100286 ł80 l1Oł
7 U
2.' UMSi 
12501ł 128451 127878 13'29RO !łun 7ff1 1611111 
1
17ł 163858 188381 172161 1
 17868ł 
117068 178U9 Q38. 
.. zł n.ry llK5 3218 7260 gaso. llJO!O 
11118 12660 13:rZa U2IS Z80 18153 17683 
 
2Nł8 231ł3 23Mł MO 2-4123 2S1
 __I 
211
 818 33680 8ł229 IW 
 ł08S1 łlll6 
łł023 63160 łSł6& ł6021 .7039 2M 111123 17' 
67
 52088 M+ł7 
188 U80 MM8 
m7 
1. 
tl;}1
 87132 935 69921 708:)1 71819 71412 733e6 
łlS Sn2 781
 9&1 17110 2.'11 78033 138 39ł 
POl91S 81180 916 83713 8M1ł M875 87&21 
8M 8881& 1190 917S1!1 82912 
 iM78 917ł% 
00367 1
7 9ł2 11267' 880 113631 11_ 
117i2'7 119795 122131 
 12ł138 łI28 I
 
611 600 127115 129510 803 730 1377
 DUr 
138930 1S92M 1.&0109 1ł11&e 1617.0 162121 
00tJ 16"29 1ł5062 
 1ł6008 637 1ł8629 
1501%9 828 151fJ26 6ł8 lli24ł2 1552-U 156041 
1
7866 1!l8&ł9 IS930ł 161
7 1
163 1(18201 
UI7M11 1732.'UI 118228 1
179 1!l222S fl7ł.
>>>
"Do widzenia na najbliższej wojnie I" 
W okresie TY80dnla Lotnicze.o. 
00 niektórych Każdej. jesfenl odbywa się na ob- ;"ZI;ł drogę, pożegnano jl;ł przyjaznym o- 
..Jenerałów rzemiosła" SZ&rZ8 całej Rzeczypospolitej t y d z I e il knykieru: 
lot n I c z y, organizowan y pnez V
 ę - Do widzenia ! 
P. int. Kwasieborski, wiceprezes Cenr. O 't5 
Tow. Rzem. w Warszawie, główny rete- brony ł:0wi
u:n
j i Przeciwgazowej A z g6ry va dla szorstka odpowiedź: 
rant na Ogólnopolskim Zjetdzie Rzemie- celem zasIlanIa Jej funduszów, tudzież - Do widzenia na najbJłższej woj- 
ślniczrm w l'(nmaniu, zamieścił na łamach pnypomnlenia naj szerszym warstwom nfe! 
Gazety Przemrslowo - Rzemi
lniczej (nr. społeczeń9tw& znaczenia, jakie posiada Awiof1£'a.ki niemieckie b y ły zama.sko- 
UH artykul pod powytsZ)-łD tytułem. Za dl . i 
mieszczawy go. gd).t 
.Iaśnie w dutej mie
 a rozwoJu, bezp eczeilstwa i potęgi wanemi pościgowcami, zaś ich posia- 
rze dotyczy on pewnegi) ,jenerała nemio' pailstw
 do
ry samolot I pewna maska. dacze musieli odbyć przejzkolenie mili- 
ala" I jego .djutantów, którzy do dziś za
zpleczaJę,ca. przed chemikaljami tarnI'. Zdradzała to ich postawa, ich 
Dle mog" lIię po zjetdzie uapokoit i cilij!"le truJQceml. ch6d. każdy ich gest. Wszelako nawet 
.ycz-. Jtczą.. plują.. Niechb wl
 eoble po- W roku bi8ŻQ.cym powinien nas za... P rz y słowiowa niemiecka kaTDOŚĆ nie 
Dltsze słowa przec.zyt&j,,: h .t 
_ ..Cbcę wierzyć I wierzę _ pwe p. C. ęcl do masowegO udziału w tej ak- zdołała utrzymać w ryzach wybuchu 
Int. h wuie.borsk I _ iż kierownikom nI" cJI wypadek. jaki miał miejsce niedaw- tej nienawiści do Polski, którą. propa- 
miosia na terenie Polski, bez względu n. no. Zanotował go tygodnik "Świat". ganda nacjonalistyczna zatruwa dusze 
Ich przekonania polityczne, zalety IIzcze- Podczas mi
zynarodowego raidu młodzieilcze z niemniej charakterysty- 
nI'. na uzgodniMliu I uponą.dkowanlu t y- awionetek gościliśm y u siebie P rzed- cm"- d la Niemców P lanowości"- l . S y ste- 
cia nemleMniczego. Mote ten, czy inny z y y 
.,jeneralicji" rzemie'lnlczej uwał.. ia do st&wicieli licznych narodów. Od"iedzi- matycznościę. 
Hemiecki sportowiec na- 
celu os!ety iśt tak", a nie mn" drogą. Ii nas Anglicy. Fra.ncużi, Czecbosłowa- wet podczas pokojowej wizyty w \Var- 
lecz jednak drog" 14 idzie z głębokiego cy, Niemcy._ Od pierwszego nutu oka szawie, czuł się heroldem wojny I u- 
przekonania, szanując inne przekonanie i nasi fachowcy spostrzegli, że kształt a- kn . 'ć tego nie umiał. 
Inn" taktykę n.wet IIwolch przeciwników . 
W mojem zrozumieniu wym
a tego naj- Wlonetek niemieckich odbiega znacznie A ilu takich przyszłych wojownik6w 
prostsza uczciwoAć Bpoleczna. od og61nie pnyjętego typu małych 8&- atmosfery W)"Chowała już Rzesza. Nie- 
Dlaczego więc ci .jenerałowie", posia- molotów sportowych, a i piloci niemiec- mietka 'l 
dając bezpo
rednl wpływ na zaletne od cy zachowuj
 się jakoś inaczej, niż . Policz.my ich. 
nich ol"Jtany prall!Y, pozwalaj, 
a rzeczy '."1 rt . 
1801. nieuczciwe. Dlaczego pozwalają na zw.J
 i spo smaDl. Ale publiczność tej Uprzytomnijmy sobie olbrzymi
 
'wiadomie klamliwe, bezczelnie podstępne różnicy nie zauważyła I wszystkich cu- sprawność niemieckiego pn£'mysłu. 
artykuły, je.kie ukazaly się w niektórycb dzoziemc6w przyjmowała jednakowo I wysnujmy z tego wniosek, co czy- 
organacb .,sanacyjnego" nemlos1a po po- r.erdecznie. Kirdy pierwsza awionetka I nić należy, by to niemieckie ,,
o widza- 
m&il.llklm zjełdsief Czy 
dZ4 mok te nfemlecka wzniosła się, ulatujtc w dal- roa" pozostało strachami na Lachy. 
łakll! artykuly przyczynią lIię do rzekomo 
poal\danej pnes olch jedności w rzemio- 
tle! Czemu plema te, napastliwie wala- 
Jące o U8uoięcle po1ltykl II rzemIosIa, ar- Opó:fnlenle budowy linii. 
tykułaml takil.'ml le
 calem wiadrem or- SI k Gd . 
dynarny posmak swojej polityki wlaśnie ą s - ynla. 
tam, gdzie ani clenia akcentu polltyczne- 
BO nic bylo. Ja rozumiem, tli prasie. id,,- Syłuacltl wykorzystuje Szczecin. 
cej pod komend" ,,sanacji" nie smakuje Zda nam się, te poruszanie tematu. wzrósł wywóz przedeW8zYlltkiem takich 
przebie
 poznańskiego zjazdu, powaf:ny związane
o z opótnieniem wykończenia artykułów, jak zbota (190 do 202 tys. t.), 
Imponujący, niepoUtyczny, choć szczerze budowy linji kolejowej Sląsk-Gdynia, ze cukru i innych, których producentem i 
Jlarodo.....y (a wy. panowie, doskonale JXla- wz
lędu na doniosłość sprawy. zawsze jest eksporterem jest równiet Polska. Niewąt- 
Jecie sobie z tego sprawę), lecz sposób pod, tematem aktualnym. mimo it rozpatrywa- pliwie wzrost eksportu przez Szczecin oa' 
kopywanla wratenla I uczynionego przez no 
o z rótnych punktów widzenia. Na leiy w pewnej mierze przypisywać zwlęk, 
zjazd jelit z.bn niezdamr, zbyt maJo inte- bardzo ciekawy szce
ół zwraca uwagę "Gil. szeniu się iJościowe
o transportów pol- 
liKentny, zbyt grubemi nitkami lI8zyty. - zeta Handlowa" (nr. 215 z dn. 19. 9. hr.), skich. 
przedet numery tych pism wpadn" w rę- patrząc na f(t'Otny horyzont konkurencyj- ,v przyszłości w razie przeci
enia pol- 
kę niejedneJfO uczestnika zjazdu. Wiecie, nycb portów bałtyckich. skich linij kolejowych za zjawisko nor- 
M taki naoczny świadek po przeczytaniu _ "Oma "' I ' aJ . ą 
 problem ma .n s trali m al n e trzeb a b od ZIe uw-' ać l , transporty 
arobl' Phmlel Wllzak ci ludzie patrzyli Sl"sk _ GdY
ia 
ie podobna pomi;ąć za, polskie
o zbot;' ;ukru.....d
e.;a. a nawet 
na caly przeblflg' zjazdu, 111)-szell przemó 
adnienia konkurencji portów bałtyckich, we
la zaczną sie kierować ku Szczecino- 
wiania. brali udzial w komi
jach, czy więc a w szczeRólności Szczecina z portami wi, czy to Odrą. czy dro
ami kolejowemi. 
DM dojrzą klamstwa, czy nie zrozumieją polskiemi. Po dłuJl:"ich labch upadku, ruch Jak powatny stąd ubytek wyniknie w bi- 
intencyj, jakleml od początku do końca towarowy w porcie !'zczecin!'kim zSCZ
'1la lansie płatniczym, poml;ającjut kwestję 
pnepoJone 8łIr te artykuły. wzrastać. I tak s 1692000 tonn w pierw- wzmocnienia pozycji Szczecina. - o tern 
Panowie ,.jenerałowle" rzemiosia, e" BZem półroczu 1928 ruch towarowy wzrósł ch}-ba mówić nie potrzeba. Straty stąd po- 
l'6łna 8p090by walki, lecz 'I\'es)'8tkle muszą na 1812000 tonn w pierwszem półroczu b. niesione przewytszą niewątpliwie w latach 
b,ć lojalne, inaczej będą brudne. Zjazd r.. tj. o 120000 tonD. czyli 7 proc. Zwła- przyszłych, chwilowe oszczedności b1.ldie- 
'W1datnie przyczynU eię do wart
i rze- lIlcza powiekszył się wywóz. bo z 482 tys. towe, jakie da nam zmniejszenie tempa 
mJoeła I wy to rozumiecie. Zjazd poszedl do 6ł5 tys. tonn, clyll o 35 proc.. i to budowy linji Sląsk-Gdynia." - 
w kierunku wyratnie gospodarczym I apo- 
m,cSD)'m I wy o tem wiede. Czemu więc 
posw.lade pleać paszkwile, które usiłuj" 
dJ'!!kredytować dobrą robotę. MaJo one, co 
prawdL M8zkodl-, bo. jak powiedzialem. 
wielu czytelników plunie. Co gorzej dla 
Wilii!, sorjaDtuj, się oni, po czyjej stronie 
tMł. neteloość I - et.radcle wyznawców 
Dla nat! takich .r1Jkulów jak najwięcej, 
choćby codziennie. gotowlśmy placić za 
1aJe, bo to woda na nMZ mlyn. Lecz lapy- 
lluję pow&jnla. czy tak wygll\da w rzeczy' 
wi.ł.Mcl wykonywanie waBzego programu, 
clotyczIP,C8g0 jedDołcl I 
ody w rzemio- 
Ale' 
No I D&konlac od tych artykułów at 
ClUchnla mam., partyjn" polityk", at bi. 
J. od nlcb Asdrość I bezalIDa zl
ć. te ten 
....ad, to był wielkI. Dadzwyczajole udanJ 
I owocny w Butk.ch &jald. To w81 
JII 
A la Da &jetdzJe Dlektól')'cb ..JeneraiÓW" 
(mimo zaproazeń) nla było, to, proszę wie- 
nyt, Dlc: ajudowl DIe uackodslło. N.. 
......... Dk l" - r. 2111 


Jest czy niema. sytua 
I łydki sklllclal. lewicy ole 
Mual byt dołt .ęato w PO\\.letnu lan.. 
cJłDam ekoro tacy doakonall bucbalterzy 
poJltycsnl jak hdki nie d\\.uznacznie akla- 
d.J_ lawlCY CZy tat centrolewicy sW4 ofer. 
t,. Clytamy na ten tem.t '" proe:lOlcYJ' 
nym Jak dotycbcz811 2ydowllkim ..Na'łzym 
maKI_d&la" (nr. 2M l: dn. III 9. br.): 
..GdybY cantrole\\. ietotnle d'lvl do 
.-.jocla władzy. to powinien odrzucić bud. 
&et, Imuslt 
d do przeprowadzenia 110- 
wycb wyborOwo DO 1... zdobyt wlek8z0llć 
w Dowym Sejmla. 
Nia widat ;akol. aby centrolew wie- 
nyl v. 
wyc:ięstwo n. wl8llną rękę. 'Ikoro 
wypadma mu s&OClyt w.lke na dwa fron. 
ty _ przeciwko wzmocDlonei w latach O- 
IItatnlcb pr.wlcy endeckiej oraz przecIw- 
ko aanacJi. upoaatone) w potetne środki 
oddzl.lywania na przeble
 wyborów. 
Na domiar deltO cenIrole.... zap:nualał 
o istnianiu w Polac:e mniejszości narodo, 
wych, powtbnywszy histon'czny bląd, po, 
pelnlony omd przez jednodnio.... eJ{O kandy 
data pa "
awCł" parlamentaryzmu. p. 
Stanislawa TbulI:utta. 
Z natury naczy si!Cł-łorowane mniejMzo- 
teJ narodo....e zajdy 8tanowisko wyczeku. 

C4I wobec: ..Iwa" nlet}'le centrowelto, ile 
"ypchan8ll'0 starą sieczką bezideowoścL 
Ja6Ji polskie IItronnlctwa lewicowe zna. 
lazly wapólny język poJitvc
ny z Piastem 
I C h a d a c J '" to n h w I e I,. jut Chyba 
pozolltalo miejllCl1 w platformie blokowej 
ella uwąlędni8nla postUlAtów mniejazości 
narodo'lllo ycb". - 
Najcharakterystycznlejlzvm w tej ofer, 
da jest UlItęp, odnoszący Się do ChadecjI, 
której wspólny język z lewicą zol!tal wy. 
mnie podkreślony. 
Jak te tydkl wszystko wywącbaj" 


'-- 


11.011'0 POMORSKIE - 1000ła, dni. ZI wnełDJa 1m .. 


eU? 
rttl. 


,( , lił 
 ,1 
-\. 
" 
. '- .' 


" 


.'4. 


"" .. 


.',j 


,. , 


\: 


,'ą' h 


......", ''t 
111 
,. 
.. 
- 

 
,. - '. , 
,- " 
 


.' 


," 


.. 


i 


/ 


. , 


. ...
 
. 
. 
'. 
: 
, 
, . 
.. 
 
, 

(" 
" " 
" 
; J , 
- 
-- 


Alf.. 


/ . 


,,' 
. 


"'f' 


. 4 
v. 

 


t,. 
 '. 
 
, " . 

 
w,. 
 '.. 
..\ 


i 


"'\ 'f 


.-'0 J 

 ' 


'.0:" f- 


E- 


, ,.... . 


,: 1 


I 


. " 0,,-;'4,.- 
..... 
 
' 


, 


" :.:... 
 


.' 
.. 
.. 


,." 


. J
;"q A 
t:-t,'f1'. Ir J .
 ".,' 
-, ' . '.,.... 
. i: f."' 
,.:r 
- 
.., '-{. 


ił' '. t

 ,II 
,... 
o/' . ,
..2: . 
l' ..t 


Ił,.- . 
 


,. 


¥ 


"1
 . 
'l 


'..i.:
 . . 
+:
..-' 


1:'-. 
'.. 


.
 
:. . .. ..... 


. .. 


Pacytfstyczna podr6t. 
Profesor Qulrlde nIemIecki laureat noblowskiej nagrody pokojowej odbywa 
tera
 w to
'arz).stwie młodzieży nlemieokiej, francuskiej angielskiej i belgij- 
skieJ 
o.dróz po sp
st08Wnych przez wojnę terenach Francji, ażeby pokazać 
młOdz}e
y gro
ę wOjny a temsamem 7.8szczepić jej idee pacyfistyczne. - R6w- 
nocze
me 
 KIlonji spuszczone sQ nowe pancerniki niemieckie zaś r6żnego ro- 
dzaju ,.Relchswehry" i "Schutzbundy" gorliwie ćwicą się w wojaczce. - Jak 
to m6wl
: "czort swoje - baba swoje". 


Wesołe strony smutnej rzeczywistości. 
Walka z "OKonkami" sklepo wemi w Rosji bolszewickieJ. 
ogonki przed sklep6IIli spotywcZ&lDli, MO!:Ikwy w mieso JOZ06ta"i8 "w rzeczy sa.- 
które w petJstwa.cb europej6kich pn;eszly mej" wiele do tyczenia. te w mieście pa- 
jut dawno do hi8t.orji. w Rosji komuni- nuje dotkliwy brak tego artykułu i prawdo 
8tyowej są nada;l zja,,:iskie
 .codZl6?nem. podobnie pl'Zez dłutszy j-.cze czas paoo- 
Wład4\e ro6yjl'kie UŚWIMaIDlaJą sobIe. te wać będde. Z tego względu post.anowiono 
ziav.lsko to bynajmniej nie ŚW ali czy dodat- wy8tąpić z \1\niosklem o IJ8prowadzenie 
mo o systemie komunistycznym. Z tego kartek na mieso, gdy t zdan.em komi.@ji, 
WŻględu, Jak donosi ..Wieczemie.ja Mo- jedyuie s)'stem kartkowy umotliswi zlikwi- 
skwa" nąd &Uiyjski potit8JWWiI wYJO
ie- dowanie Oflc,oków przed skl&pami rzetnic- 
d&ieć ogonkJIII walkI:. pocZł\ltek rroblony kierni. 
ma być " Moskwie UtwOll'lIOtla 
ostała spe- Na drugiem miej9Cu w skGrow.ideu po- 
cj&lna ..komisja dla likwidacji ogonków 8t-&wiooo .'ganki przed mlec7.e.rniami. Po 
przed sklf!
L." Komisja ta 
.
.stąpi!a zbadan.,u przyczyn t\\orzenia się ogonkÓw 
przede".ystIUl:!1D do "klssnflkacJI. Na przed terni sklepami komi"ja przYSIZła do 
ploerwgzem miejscu postawiono ogonki wnlO6ku, te rn:;iozyną jeE;t... brak mlf'ka: 
prwed sklep.lIu z mię 118m. Komisja zm':l- I :.utaj trzeba się więc najpienv Z8EI&llO- 
.-oDa b.Y'ł.. .twlel"dsit. al' z&OII8trYW1Wl18 wić ne.d spOSObami tlSuni-.:cia tego bre.ku, a 


1!J1Z'. . 


. 
ł\artoflarKi 
i Sortowniki 
9611 


. 


poleca 
PomorskIe S
wapzuszenIe 8DlnI[zD-Han
IDIDe 
ul. Pr08111 Ul. w Toruniu Telefon 153. 


dopiero później wotna będzie myśleć o 
z.likwidowaniu ul/:'onków. Ula pociesz
n & 
władz j ludn(Ą;ci komisla zaopinjQwała 
jednak, te po Nowyw ł\oku przYPu,,7-czal- 
oie brak mleka w stolicy nie b,:dzif' jut 
t&k dotkJi....y. Bez rezultatu port.O!1:aly wre- 
szcie zabIegi komisji o zLkwido'
3.l'ie 0- 
gonkÓw przed sklepami sprzeda!y jaj, gdy t. 
jak stwlerdZo.oo, i tutaj -pod
 przez dłut- 
BZy jeszcze czas nie będzie odpowiadać 
popytowi. 
Nieok.tórzy ałonkowie komis}i. cbcąc 
ratować swe dobre imię. O:;w.adY1.yli. te 
Oftonk.i mogą być zlikwidowa.ne. ale w l} m 
celu trzeba będzie w mieście otworn ć tJJ 
większycb I 1000 mniejszych !Jkle-pów 
pol- 
dzielczych. Wnioskodawcy zapomnieli je- 
dnak o tern. te po zrealizowaniu ich planu 

onki przed 9taremi sklepami lOsta:)"by 
wpi\"8.wd:zie U8UDię"..e (popr06tu dlatego, te 
caly towar wędrowałby do no""!)'ch skle- 
pów spÓłdr'elczychi, ale zato powstałyby 
znów przed nowemi sklepami. 
Tak więc JJfiir8zie ..energ;czna walka" z 
ogonkami przed moskiewskiemi sklepami 
spotywczemi skońm:yła się !IJ[f'łnem 
fiaskiem i nie przyn.oeła m.szczytu ani 
członkom wysokiej kaUsji dła spraw lik- 
widacji ogonków, ani kierO'Vl"Jlikom !!Owiec- 
kiej polityki &plViVizacyjnej. (CEPS). 


Likwidacje majątków. 


"Monitor Polski" (21ł z dnia 17. 9. br.) 
przynosi uchwały Komitetu Likwidacyjnego 
w Poznaniu w przedmiocie likwidacji: 
Osady rentowej P a rt ę c i n y, powiat 
grudziądzki, obszaru 17.;2,68 ha, wła,..ność 
Adolfa i Erne5tyny z d. Weiss małż.. Jabs, 
wlaścicieli po polowie, wraz z budynkami" 
przynaletnościami, tyw)"m i JIULrtwym in- 
wentarzem. z wszelkiemi zapll8&mi oraz z 
temi cześciami zapisanych na nieruchomo- 
ści hipotek, które wskutek spłat amorty
 
cyjnycb przez wlaściciela staJy I!ię długami 
gruntowemi właściciela, - z 
'ylączeniem 
ruchomego urządzenia domowego. 
Wysok
ć odszkodowania za WSIpOmnia- 
ną 088.dę ustala się na zł 35.600. 
Od odszkodowania tego odlicza się: 
zł 1ł.240,62, jako zwaloryzowanyanie- 
spłacony kapitał renty, pokrycie przejętyclI 
przez skarb państwa zobowiązań bipotecz- 
nych, pTetensje Państwowego Banku Rol- 
nego oraz zwrot kosziów postępowania II- 
kwid&c)-jnego. 
Osady rentowej Orzełek, powiał sępoleń- 
ski, obezaru 0,51,80 ha. własność Adolfa 
Spangenberg, wraz z budynkami, prE)-na- 
letn06ciami, tywym i martwym inwenta- 
rzem, z wszelkiemi zapasami, oraz z temi 
częśCiami zapissn)'ch na nierurhomości bi- 
potek, które wskutek spłat amortyzacyj- 
nych przez właściciela stały się długami 
gruntowemi właściciela. - z wyłąrzeniem 
ruchomego urządzenia domowego. 
'\'ysokość odszkodowania za wspomnia- 
ną osadę ust&la się na zł 3.600. słownie: zło- 
tych trzy .tysiące sześćset: 
Od odsz;kodow&nia tego odlicza si
: 
zł 2.571,03, jako zwaloryzowany a niespla- 
cony ka.pitał r6Dtowy, zaległe r6Dty, pokry. 
cie pnejętych przez skarb p8i»;twa lOro 
"ll.iązań hipotecznych oraz zwrot kosztów po- 
stępo.wanla likwidacyjnego. 


Żydzi W Stanach Zjedno.:zo- 
nych. 
Zajścia w Pali'stynie wywołały naj głoś- 
niejsze protesty za Oceanem. a zwła.;u7a 
w l'owym 10rku. 
I .nic dziwnego. olbrzymie bowiem mili- 
sto nad Hudsonem liczy śród s.wych misSz 
kafIców więcej 2ydów, nit jakiekolwiek 
inne miasto na kuli ziemskiej, gdy t 
1.750.000. A więc co czwarty, mniej więcej. 
mleszka.nioc Nowego Jorku jeet :2:ydem. 
\Vedług ,.American Jewish Commlttee", 
w Stanach Zjednoczonyt:h mieszka ogółem 
ł,228.000 :2:ydów. Z tej liczby przypada, poz
 
Nowrm Jorkiem. 325.000 na Chicago, 
270,000 na Fi1&delfję, 90,000 na Bostpn, 
85,000 na Cleveland. 75.000 na Detroit, 
68.000 ria BaltimoTe, po 66,000 na 
f'wark, 
w stanie 
ew Jersey. będącem właściwie 
przl.'dmie
ciem !"owego Jorku. i na Los An 
geles. 53,000 na Pitt.sburg i 50,000 na St. 
Louis. nie licząc miast mnieJ
zych. 


Nowe sztuki polskie w War- 
szawie. 


Oprócz R06tworowskie
o ...."iespodzian- 
ki", która będzie najblitszą premjerą Te- 
atru Sarodowe,::o i ,,}Iaman do wzięcia". 
którą zapo.....iada Teatr Letni. dyrekcje 
scen miejskich zamierzają wystaw ić ieSl 
cze parę nowych dzieł -polskich. W Tea- 
trze 
owym ukate się "Dr. Hieronim
 
Sl SzpotańskieJl:"o. autora 
ej nie.iaw. 
no sztuki o Zborowskim. Miłaszewski nA- 
pisał ..Pana w obłokach", któ
 W\'St.&- 
wi Teatr 
arodowy, równie jak ..spr,n\ę 
Dantona" utwór Stanisławy Przybvszew- 
skiej, córki zmarłe
o PiSSTZa. Prin
:Ił.o- 
wuje tet nową komedję J. Szaniaw;ki. 
W Teat.rze 
OW
-01 ma nadt.o być W)-sta- 
wiony vGenjusz z urojenia" Z
'
tnunta 
Zaleskie
o, oraz 
Kochankowte z "'ero- 
ny" Jaro"lawa Iwasr.kiewicu. 


if
>>>
.... .. 


...owo Po.oua.ua - '. 


..... as _ 1 -I.. 1ł-
_ 


tJr. Z18 


z Wejherowa. 


Ba D&JdaleJ n. .adl6cI '''8UD1,,)'_ pl.. 
cówkacb o.'''I,d.. II, .. aakoa, Dłl 'J\' 
ko dla l"roł&I.
 
6łu. al. \ P&6e'w.. 
\\1 saystkl. Iwania 'ul. aDOł'c:a
'wa I 
doAt wl.lkJ. Iy..tyc). -10100. w pnIe_ 
budoWł lł1IIacłna pauł, na marn.. 
StwonlD.l. Odd.uału w GdYN Dl. bY' 
ło po," 04owan. IIkwld.ej, 'ul. odd-łalu, 
bo Dneoe!eł Gdyni beupnecanl. Oddl1ał 
B. P. J-ł potnebny jak równi.a iq, OD 
potrzebny t&k walnlmu potNlatowl ... 
klm j.., w Polece powiat. morski I .8«0 
mlesaan, łudnołei, I ł"OlwtDlth'm ban- 
dlem ł IIn.mYII.m. Co II, I .machlm w 


\\ ałłlwowM ....u.. nt.wi.do.... Mówi 
.it. I. pneIDacaODO -łO Kuł. Skarbow.j 
do ulyłku. A byt mol.. I. .nDa"b UD w 
pn)'llloki ału.y
 114111. pl'Twotnamu 
Iw.mu pna.nael.Dlu, Jfdyl ltaranla t.ul. 
lrupleetwa Id, w 'ym kl.naDku. 
Z łalejatywy dynkcJl I Jł1'Qn8 nauczy. 
clelakl.1IIO ucsnlowł. &\Ił. ..mln&TJum 

6at.w. po4 opl.k, .wych wyClhowawców 
wJJ
bal1 In'eDlJalnl. w' CIIwart.t n. P. 
W. K. do Poma.n1a, W Iwł-U . tem 
Iwieda, 0111 laca-.6łowo Po.ań I lei«) 
l1rsnlmi I&bvtkam1 I ..tuk
 
. KaanN. 


miG 


PneaJ-ł-łe OIWu-ła ....... Poł.d1... 
.. Gd-raL - S_ł..uj.. .....,.t.o_ Da 
.... Wy.t. Kr. . PouaaaiL P6ŚWł., 
..... k.uU_1a .Mł-"'" 1IOCI ..acb 
'&..y ca........ 
w . j h er o w o. 1!l 9.. kw. wł. 
" ).40) Ul . o..utn1tb oum
w ..Ga, 
"'1 h.....ubai.i8j .:ay'IUJłY Ojifloq.woł. ł. 
I dniem Ił bm. 'O$'.jf PMI.nlfSJOny tu. 
Wl'" Udd&lał l:IanJ.u Polskl_IIO do nowo 
",)bul1i:1Wlilwo1,;to II:lUa.:bu n G.sYDL W W.J. 
blł'O",l. ut"onoo. aosta.lo a&sIłPl&"O _ _"" ___ _ _ _ _ _ _ 
Banku Pol.i1
jlo. k\6r. pro\1o adlJt btda1. b I 
l'omuaa1Da k\... o.zClt
i pow.atu Pomorze przed W u O ram. 
monkilt{G. Z.mm o
 &my bhiej. bole- , 
sną s&n&4 IIJ poiyt.ec.D.j iDlU) WCj&, .... ..... Ze W'JIIt4u na to, .. U.tt niemiecki 
lu, o..leauje ,peejalnl. hand.i & pn.m)'.z. un l e wa-Iono , l1e.... kandydael listy p. 
Yoar'" pn)JQID&1iet 
bie hł.,orH .t
o- " . II t 
.....
 I ł..... ..' -. 
nenia i l.mi.Wa OddIJaJu B. P. '" \\ .J- ma tyl.o OJ .t)'. eeo PO"'\I\ł\l, - ..... KraUl.O na ,łoQ' obywateli NJemców. 
b
i.. Konyst.ając \\ roku 19".?-J · oNe. nlemlenk, .. Wl.l'1tc1ów lormalnycb U.ta nr. ł Doal naawt PolIkiego Bet. 
DOI.I w W'Jh.rowłI O"'I:I8$n..o Pns), unlewatniono. \łamy pruto U.łt Dr. J ZJ ed. O --ł'1. eze&'o na któ 
den '. R.. - y .......,.. \\' oJc ; . cbo",akie . o 1 T R .... pt.ńyjnllo o........-r, - 
.. - ..-'.... Katolickl.,O OWa obotnlkuW, kt6rqo j eJ '. 1 k I '" "ran "'- e)( hne- 
minis&ra akarbu Wl Grabtki..o. IIdała re CI .._ up te .... 
 
ait 40 .t.aroetwa d.l
aCJ& pned.iaWU:le- członkowie połt1.ycml. nald, do 
"PR. bletke. . 
li ..l.r handlo""')'clł a Do pruas.m Michał. Lisea ta anaJda1e pruto poparci. na. U.ta ta .kupla W lobie ar.,-y kupiec- 
.kim. by uprosić w apecj&1lli. II000DJII1 rodo\łyeh I ka&oUcklth si... robotni. Ide. rzemif'Ślnltlł. rolnltI'UI I U1ttdnlae. Z P o Isk e g o P ortu. 
1I1.1I10rj&1. tak Pana prq).I1.ni& j.k I ł 11 
min. "Wbu o u'Yoon.nie OddJ.i.lu a. P. CIYch. Jelł przeto najpo1\,'ailn ejszo sł.. w W,.ttP)' Kp.. ..,utarll.DY. _ CQIUInIe 
" W'Jherowle, TrUć memOl',ału byla &ak Li.ta nr. 2 nosi nuw. Obrwał-JI Pucku. na kteS"ł w dniu *ybor6w od- .za'lna..... _ .Kt... _ Buna. 
pn.konfYouMca. · l)Qł'ulaty wyaunł.u W1&7-'klch S
6w, . p. CaesJa"em dadał lwoje ,losy ei o
a"łe Pucka. G d J Ił I. ".
 wrz..nlu ,kW'
. \lot) 

 kUPli"Ct",o I D1larod.jQ. uYDnlkt Kruem na uele. Otob1ł&o
 ta Jut do- _t6rym ulety na .pokoJneJ pracy" ra. Z ...
U &I1YMet, prąbywaj""Jch do64 
miej;Kov.e &ak V"aln. I aJu..n
 le J\l1. --ł ... .. 1. I ... O. ."....d..e J WlOrowa J ł umIe- OIł-{O w ob
l m "100111, do (id) Dl. I.allty 
Prl)" k06cu lliJli:l c. z DOleceni. CUJ&l'all 3ta&ec&n1e 1ID6n& polskiamu ..,....ec..u-.... .- -... u ....ym1.D.lt Joeao.o. ha in\:.... RychlM\)wot 
8. P. w Wan"1I\ie poaYlUono ałaraa1a s'wu 
 miuta. wlec peeJaln..o jttneJ IOlpodare. mluta. W
p, &ej IrI.Y..ł.L ut'hocła.c'J la IDI. 
o u,woraeni. Oddliału w Wejb'ł"OW1.. otwleU.nia Usta ta nt. potrJebuj.. Za. Kaidy kto 1ft gnie dobra 
o stnynl. I)'''ł-O -ł()wa pol'''I
u, odbYł1 
S
ja1na d.lejf&c,a I Warg..wy PMlY m&ezyt tylko należy. .. lft&JduJ4 alt m1u&a I j.o obywateli ten niechaj Jui aj, dn.a 3 wrliŃnia VI' ..I. Iuna.C&aro. 
..yd.m., POmOCy mlej:ł.':O\\Ych ClfnDl. I ......._ _.. B . . r". P ra c u j e nad tein . alebv l1at& . p. d&i.,i..a. l'Ioc:h.xl był puewat'zon)' n. "101 
1&0w. ..kupała Pl'Iy ul CdaAalue, odpo- Da nl.j anani &,4of I.. ..I."U)' j- pp. . I - I Ilodnł'eh w \\U......OI) lilie. W)"'
py.,.. 
wildD1 ItIIl&ch .. c.
 1;,() IDJIJOD6w ma- ł K. wydzieria wiU IWOje lokale 2) dom. I\ueble&l.iew Fr. odniosła &",..yt'ltst wo. 'Yaki -.ano" .4)' "'-Ybr:n, au"&kc" dia 0Iub 
nk PGlak. Po pra.prowadaeaiu nuDt.ow- IIPl"8«DlOOlc:b pra",dlolw,j &tml»' } Art,- 
ftf1l:Q nIDOfttu I pn)'stosoyuiu 1IrDttna .11
eJ i lłrfOWa4zll, lio.D" z.arOWI10 mI.J 
domu do DOtneb bankowych. co ",ykonat d .. b ki J _ow" )&Jt f okollcł
 Int,' _ "ut'ję. 
lD1łjeeo_, budo"hlcz, T. SchllDa w Tra g e J a WSI ry ac e. J
nym I D&jlet:*lcłl. ł..I.i"ell61lł&ycb . 
ł;....ietniu 1924 r. nas
piło ul"OClyate po. na,j"'ł9C..j 
tJC'ł-nych lokali rozr)'" ko- 
łv.'i

Dł' lłIDachn pnez k.J.. pnt 
w- S po " r o Plaakl Chyloóskł.. W10b w GdyD1 J" c:ukl.mla ,lal/l.oMaM. 
aki
 w o
ct pnecUtawid'U IIU'J- O\"--ła . l1
u rb. uwla.m
a IIII
 aJt 
8Cowj"cb włada i Ul'ltd6w. P1.rwsaym G)'- Do \\"anzawy pnybYła Jelf'!iłaeja VI pler"A1łUj 1n.8t.afttJI I ska.zanS &Oeta.I1 prs)' Sit....... KokiUUkI w dOO'łU dY
. Pee. 
"",nm OddJiaru był Jak6b MlclU1fk. pybak6w . Chału p ( Ceynow.) (oea- na eUm.Jeje. Dlat"l'O .,łaJnle. nie maJ- &oweki Łł-"-lła .-edłulf .....pQ:cue- 
"ÓI'J w rok" 19M po4C1&8 kuracJ1 w -I _'-- de -."ftov,lU nn:b w)'1nAłfllń. D" eamllo (IIt"arda ZWł'- 

rako"ie am&lł. 
astę
 j-.o by' Do. d& rybe.cb D8.d &łoaltlkleU1J. by ulalit duJtc 
Jr w . le. ł--' ea na -ł11ri. u...... Dl. t)"l
 '01!lC1 pnJ- 
dyr. 
areicI.Je""ln. k
ry aa &em .tano- SIt przed p. PrNydtI'Qtem Hzeczypollpl cII"7t14 .I
 łro4ka 
t..tłn"«O I ,,"y jerdn)"cb. łl'tl! rnk!'lCOwero społecuJ\- 
1IIf_"k
 DOtOetał do e:bWW ołIec.Dej. Z ł.1- li..j I pgv.odu tt1eltl.j knrtnly... jaka byU do stollc1. by na C*)biatej &udjen
ji "wa. t.... loPl U"Ne je8t p.leD ,06cł. 
RJenła Od.ł.1ałll B. P. by lo "Ielce ..dolO- . ich .potyka. proai4 Preq4ent& 
Z)-poepoI1
j o l praeJtnołt 
aru. dOOra obIłup, a 
De luL kuptec'wo · IIn.koll&IUII. .. Od.! In.ieje tej. 
ej 
. OHdy ry- r&hlAek ł 1Ntawl.oo..ic'wo.. pl'Ml1....
.krlilll t.... ot( 1 dokot prOOllk- 
4ała1 tsUl.iM btd.l1. w w.Jb.ro.le ltaJ.. ba.c:k.leJ .. barłzo da" n. Swt'IfQ c:t.asu I., &O, )ak w1dl1my, W)"pad.k. J" t4w _ pril!1c:1l\111a aabl. COI'I wt4kar.r ... 
TYlllcaa.Mllia WTP&dk1 bł
 a miaaowl- 'Ia ........- obSzaru. któr'1 "'.. ... h b lo śred Iowiec:zu' -ł.ł) "',eb ,.o6cl 
Cle roaw6ł I ro.budctWa Gd)"JU aprawUJ, stAnoWl 00& --- ..!C mno.nwo y w n 'Ze ..led6w Da bołpll'CU...."
 lioii1' 
h w W.ruawl' 1a41CY4owaao. 1D1Jbo dlUł pt'U8ltlłJ nomeDklatU1"1 webodz.U 'IV elet.a.....o "'ł.. .ł.k aJt na caJ, .prawo knl
 tu mst8N iMnJł
 Od kilku la' 
do.ć 
yeh ! neao.O IlIQOtywow.- aklad "d6br t)oeeretJeh" pewnfl«O Slem zapa\l')'wał 
a1e ł.d II lwttaDc,ł. :\i. kipo ..C-ł"Odai.)ka". liaoo IIWl-6c.1o śę w 
Dych Jlrotes&ów le IIVoDY wnteneow.. ca. Ia1.Je dtłfJrDyth dób:t .kotltayły ul
a ftaJD\nl.j
'J 1I\-.ł-Pliw
1. i. rr- &uPlJDie ft IOdpo--ł.dnllll DOd "llIJ,dem 
D
ch al.r. p-:sewMi.ua OcSdIiału do GOy- Mł na tem. ł. wWcielal6m tycb stukU. bakom I C h a ł u p .....)'f&łd-ł)no ł-rp
.ł-v... lo
-łu. Tot.. po Otil.tn:'j 
Dl. co obeaUe ilY.ło -ł, fak'lm dokona- kudl1esiłdu morgów l1em1. które -łaDo najwlekaq krzywdę. Jaka Ich konlrolll koInl.U ki -ł'Onv ał.I'OII".. _fa 
Dym. _ WiIT ł--L OIaOy rybaC'kiej, ao.tał p. 
potkać mo.,;ła. nie tylko bo" lem J»lba tyd09.UIoO ..mkl\ł-t Uno I. pClC1II oUt 
 
J
e w roku.192;' -- apec'8lnej Witn wNikanie«: BerUn&, którelO spad W1ono warerta.tU prl.ey I
z pragnie II 
 . oc_roi. d
łero po ITUDt
wnfm pmbv- 
d.JencJI muu.. '\Ą: e,hvowo w W.nsa-... . "'---' wJ..... '- k dO'Po"&Diu Bylo -:0 jedx.o' 'uno w Gdy.! 
'Wie Pl'aJrMaenie. a. Oddział B.. P. cboc! ..oblWCZ)"bi .. UUV\OD'J 'JII'& e .-- leb tr)TaU
 . OMdy, I!"ble mleu ,\\'zamlaa ma tli b).t ołw...:e . poeRt. 
w m
fjszym aak
ie w Wejł.JIl'OWI. J)O- gIÓ
"Dł roił. _ pn.. we pokolenia, JNt'uJfC tltłko klem pałdzlem k.a wl,lli. '. nOwOCZC't'nf' ..kl- 
zoetarue. De1ejfacJt" pnyj-ł J)Odówuu 
a 0"1eb stuklJkudzl"'tdu D1Or' na łW&l"dy, f7Na.f kawalek chleba. DO " Kmaehu b11eł ......'Iracjl 
r tl]O. 
h . tYClU,"e 6WCUSDy PI"UM 
 Karpi 0- g
h OłI.edUł !dł .-rł. rodzin 1')"116('. Pnrln't rzef'1If w eałej iłJ 'Prawia SuJeJ,ca od kilku dai ł..una nad BRt: 
aln JU równ.llł 1feD. dn. p. \hecakcn. .1&1. kkb. a ze zt'zast'm morte nanucało 
o- JN1 la okoltc
 ta w akcJi p&l'("ela. bkitm ni.. omlntła ró",nł.ł I (.;ł
 Ht I 
a 
Ze stron, de1encji ..yaUW&80 
 Ucm. ł raJ trltr.j pl
ku. .'Joe: osiedle rYbackie CTJn. 
 
redD1t'
ł WłlpÓłQJt o-ej 0IłÓł ....kód 'Ił' aamem mJ.e6ct. Dle,,:. j
 
tratne lDoIbenty - &aU. Dllllit,.cme - po6Uwalo aJ, 
 b&l'I:hl.J ku morIU. .. lo. lecz _1.0 w Pod{f6r-óu roepodArl 
kt
re pnetnawiaJy za lIOao.aawtUU-łD Tak . . ty w eJłBU wi.IU dl!e :-ilem L ZAal1)' na BTUncl. wanzawaklm PMsr-huU pmI:o.ł 
ałne nk«b'. .ml.no- 
Oddz1ału B.. P. w WeJh.rowie. Z chwu, . SIO rzeczy. mm . bandlowac. k
 sum lNU. J.., t.a.k 
cl, od &'dłnenia piorunu upahb Ił, 
})o"1em JI05&anowt.ni. Ukwi1acJl Od/j-ł-' SI'
.6V.
t,:u do g
cnJCb. 1 1 nIew.,.a.żll w .. ze ni. ",ykauJo caJeJ ohJ- .k.s la I atalnl.. Stodo'. komJ!Jet
 0&- 
h! 8. P. ł.y1Viol nl"'lllłetki. 11 Da.!! bo lyWOl- - I I n I:OW, d.o..- o IWC&:łe:. d,. spinu WMpół & Nierok, na bTt ry_ peminna &ooa.m .rłonęła rupełn:e. I ;:r 
DY I n1tbhwy postaraJ 
 o l1
ornDi. wego posiadacza .......- ryeen bulUeJ l"J'OIDady towanła pnrtegtf't' budynk6w D\" I' 
odd1iału .Volbbanku'". ktiJry tu i8&o"Je, wpedla na myłJ ro&.parc:e1owan1a tere- . nyt:h w duteJ mJeru prcyczYfl" 
JIGIII
!lIle 
ę rozwij. I prowalhi cł..tn&JI nu. Zaeąlt' sił "izyty u rejentów. &jei- I alt 
a! potarD&. kltóra Dl mo 
ry
 w
rM Polak6w - KuzulKlw roboł.. dtaU kupC'y - amAłOrzl na działki. a C I ł 
. ł _L_ bra.ku apraotów w clUu. lI'odtt't':.
': 
\\ anAWa. oddalań.. przestrzerIł'" nie :l1J:! w 
zUltatf. eał,. t Pn Chałup zy zap .. e. a.t ... CZ OłUUI Ra la pMAr. nó_-n!pł w zWI"zfsu I ......... 
je sobi. II",.... I te
 kroku. lecs rtl1łJ- 31G1ł.. roapareelowany bet WI.. w...I....j
.o Komitetu "oty Cod)"nla b)'la t'''ły wl.M:. pozłl
W. I

 
8tOwe -łIOł1Cll 
t".o haiwłtcej to odc21J- '. . d hl Narodowej? Wkładka l złob Z kOf\cem ub!e,lł
.o ml..",ca 
... ł !lad takJm ..t.neM boleje )łoWIono dz) 1 zgodJi I")bak
w. IJe Lf.CJC talU I rocanl. 1onto p K O 30 Pf'SPnlea!on, I Glb"111 dO Kutna ka.Dłlmllf.TI 
.. WarszaWie. te tut Oddz:lal lie n;. nn- , przez. ('ale pokoleDJ8. .. . . _. ortrtM!1'7' m
kl wojenn.J pot 51;)1), 
tuje, t. ..yd.tlll J')

n.łn. ł admJnl!ltr&- Rybacy tV obronie "'lasueJ wn.JM1I uplaz a., a spełnls% swoj ledt1 Zl*aw1tł 01'1 po 
bl wielki tat, 
CYjne 
 WT8Okie. a obroty male. Tu w!ee .kargO do ..du, lednakowoł prurrałl obywatelski obowiaek. (L). 


"lUTA ."E. 

 YDŁ
 
MA'n IS 

 
\.'6' 


I 


CHRON 


R 


i UPIĘKSZA JĄ 

. 
NI -"IJOt_ 
tIOWllł, -IIOIA 
iAw,NOiI 
'#WilII 
'f.l
 
N 


_"". . ."'..... 
,. 
,. 
":-. -
 .....,.,,, . ł:..!!J 
- .... ... _.. - ....-- 
"-...:,..a..-
.
...- 
.., \.-....!'1i"łIIl.-U ...,
 


\ 


1, 


61 Siwy ..Mrał BrudIno wstal I po- I - achowała .It nlepow'cł II-łe I 
lotyl rtk, na !ltabll: .Itr., 
&I.nnlk6.. umlt ełło alarmu- 
- Cukam decyzji A'ablDehl. Walł,. i J
e artykul,. W Ibla.łaCh zAcbodnl.j 
be I&nłd&enla wydałem na VI elki w,-, pol_l. a laU. w War.,..",I.. .. Lwo- 
padel£. Zapewniam panów, u armja wfe ł Wilnl. odbyl)' lit cs.monltracJe, 
_ 
..o &o .obie Uświadomił. 
-. 8pełnl Iwój oboy,ł.zek. kt6r. I U'Udem powt!t1"1.7tnała poUtj&. 
:.aamJ t

";ł:
:If:' 
n:;n:
uL tejc,a Sa5tała cisu_ Przerwał J. Kodo. \V d\\a c1nl p6 nl'J ..k...tarjat Ugl 
- :Si
 dam z [lipble wtdowlll!ka - My .wl.rzymy w anoJ": panie.... nade!!lal notę nleml.ck, do 
wladru- 
nikomu! - mrukn.ł na takonrzen
 nerale. Ale nu.u. ma .I
 dyplomacJa. nla lit KOcio onymal J. w ponledtJa. 
.-.vycb ro&tnyślań I wypro;łtowal zaar- Cq kto Jeszcz. ąda .105\17 ł.k wieczorem. Sam UMałowal odpo- 
blone piH)'. Pan Golicl w.tal ocltl&le. ""I.dl wyrażaJłcłł qod, na arbitrBi 
WI c%Ofem Da radz.łe Ollnlstrów - l'lteśmy popałcenl. Sa "OJ1f Rad, LI I I sleeif .We1"n\l "ekrełarzowł. 
przedStAwi' sprawł nie dostaniem)' plen;tdz)'. SUcOda la- , młOdC!rfłu Sł..I7\.JcoWIJ:I
mu, by Jo prz.. 
- I'\;j. będC przed 
lIaml udawał da
1 plMI. Mial umiar poC%ynl
 jeaac&e na,. 
opłymlety. - KOńczył Sytuacja t Pan SI.na","1 &wl'lIi1 Illmutno, rajutn oatł.ttllo poprawki. 
jest 
urn,:- b&
U) czarna. le!ltl!
my ,10 W ł. _ To 'olsła ł...J.mnlcał Niech pan 
oo1osobnlem :łoił. \\'idZI Inne,o ....yJ- f Kocio odcz)'1.&ł ",.. wnioski. 
via Jak OddAnie .pra"" pOd t.tbhrd _ 'Wobec: ""('&ar ..nla dr.ku.jl b.. pam1ł&&1 
Rad, LI,i Sał:o c26w . ).fam na
zioj, 4ziemy al08CiWac!. r Z mlnl.tentwa udal .
, )Codo do 
ze Jej or7łCZenu
 będzi. .pra\\1ec1
I...e l1ehwałono w1'1ło
kl Kocia: jedM, ,lłŚda. 
Mam w tym kleTUnku zApewtueoie 1 j . td w l _CO no",.,o' - Iap!t...1 Btltton. 
amb&aadora Ir.nC\}!IIki
£O. Csy t&o & S)oadł:: 
I
: prow k A4 J rit 
d ka" ł Y

w:' _ JUlro p6jt1zfe hota, te zgadzamy 
panów żąda głosu! P Y" y" po o OWO, ruI), I b ' t -" 
. lajlłey na 
łlka.zanl. zatarau o Poml- s t na ar ł .-. 
J;,,
n IRd
zd ponował. b)' n,,, tze I SIf.!k pod arbitraz Rady LIgi Xa- - Dlltkuję ci. B
dt IIpal IIpokoJnleJ. 
po. :ł!" I Y d ..:: t j 0 -.. rodów; trzeci ud71.laj"cy mu nieCigra- - Póki Ja J..lem mote ojciec .pu 
- 
z e to ....on. rac. w &IY\j "., I 
,
 nlcton)'c:h pelnomocnictw do d&I..&n a. IlpokoJnlfl. 
- i\'lentle mi p&oo",',. I Jablm getyb,- w, mB 8ala t ° SytUACJa. _ Dz" na Nowym śwlocl. lebrało 
to UC7.ynll cbetnłe. LfH'! 5pytam, Czy Nuajutrz rano poslC/wł. An"IJI. IIlc duto demoo,.trantów. Slynal&m. Jak 
to parnote państwu! hancjl ł Stan6w ZJednoc&OnfCb UCJ.,I- knycz.ell: nit'rh ')'j. wł)jnl\! r.ty oni 
- Czy J)rzelll
nle wewnłtrz wzmoc nili u Kocia "'lfiÓln)' damarelle n. rzecz \\I
ą. CO to wOJna '1 A ja wiem. Wojna 
na naazą po.z)'cję na ewn,trz' - aPl- przekuanla kOhf1iktu Llrl7e Narodów. _ to Jł.. ruina. Dla mnie, (lla clebi. 
tał 
n Cohez. \\ odpo
ledzl Korlo oświadcz)'l, te dla Irmy I Lucjanie. ł dla tyth "'81.Y61- 
- Słuszne pytanie - pnYZ1ial pan ł7,d _ jak r.awaze _ IItol na gruncl. J..łrh. cO kl7}'Cfł. O, pdr1.1 Tu ten wa"z 
Rw,c A do Ie! I ZAchowabla pokoju bez P.astrtełeń. ,KurJerek ataromleJski" napital arty. 
- c.'O ma pow ze b n , a pan Nie moina II) lo ukry
 ł}'tuaejt prtet1 kuł ż.by odwoJat pollła s Berlina, Tak. 
minister flpra" woJ8kowyc - 7.a- ..' . I 'To trzeba przecleł 
pytal narl
 bajrniodaty z obecnych. oplnj, publie;tn, j pra.. ..o ,1\Ii'&. p limO, 
pan Sieni.....!. mhaiew rolD1ctwL Prua - Wbr.w w'kalÓwkOlD ,,*U lkonfłalłow
1 


Tadeusz GhlZlfisk'" 
KarJera Kocia... 
(
 daIIZY). 


_ lnu7A ddj awTóc:ł na to u"'.." 
mlnl.trowl .praw wewnetrlnyeb. 
Sulton ro&rz8wnlł Ilł. 
_ Mój Koelul Ty jelteś mtdt' ealo- 
wiek. 1', nie puści "Z na wiatr Pienlęds
 
zapr&eOwanyeh eięt.lto prZt'7 1ta.re8' 
Buttooa. Nie mlalem syna. a teru... to 
jakbym miał! 
Pn)'ci.n,1 zltda do pier.t, 
_ MoiMz lIezy6 na mnie I&wslel - 
zapewnił Kocio, - Pojado tetaz do ele- 
ble. Nie byl.m caly dzJen ,w domu. 
T....kno mi do lrrny I do LucJ8Dk&. 
.__ Dobranoc, Kodu. Ty napraw
, Je- 
.tej najlep.ty mot najlep.zy ojCiec , 
najlepay zl

. Nuz wl.lkle lerce. 
...Iory.... not. 
Stan)kowlkl przeplaal wroeleDY .Ii 
przez KoeLa teka, noty I ptl8Cl)'tal 
uwdnle. NI 
Nie 
łerz)'ł. Nie mógł u",i.nyf. · 
cbelal uwl
Y
. uł 
Rz.czywl.to't pnerazłła 10. a 
,woJ, bezailn06ć. 
_ Czy Il1ob)'ć Ile na krokłZale6cą 
l oddał któraj' s .azet? - rotmy'laI - 
Nim narobił) wrzawy, mln,,,ter 
 
"a.dzl I,,'ojo. 
PO!ltanowił poradlić 
;
 Rudaka 
7ał.lefonował do prpz)"dJum tad, 
Irlinl'łlrów. Ituclua jut nte bylO. lal 
_ "dlruka Sienna 18 - przypomn 
8oble. 
Nie był nigdy u nie«o, leca to n1c D1I 
6a:kodzł. Pojeebal benwInunit. 
(Cłu d&J1&7 nuł..Pł
>>>
NI'. !t8 


WyJajnlenla prawne. 
Gzy uplata komonaego -.kiłami 
chroni przecI eJl.llnJalt' 
Wymienione r.agadnlenle poelada 
nadzwyczajna donlosło6t dla sIeI' han 
dlo" )"t"h, płacłcycb wIZyetkle .we zo- 
bo,,'I,zania wek!lami l z tego wzgl,- 
du znaczne z&1nłereeowanłe wywołało 
rozpatrywanie tego rodzaju eprawy 
przez .,d. Podłoie procesu Jest na.- 
!tłpuJ,ce: Właściclei domu w War- 
szawie Pinkuslewlcz WYltę.pił do at- 
tiu o eksmlajt przeclw zajmuj,cym 
w Je«o domu 3-pokoJOWf łokal Boru. 
clIowi Flrsztenberg. W uzasadnieniu 
.wego ż,danla P. podnl6eł, it lokator :: 
,&lega z zapiał.. ezyMzu 8 miellecy. 
Za okree dłutny Flrsztenberg zapłaelł 
wekelami, które Pfnkulllewlcz przYJ,ł, 
Z<rr.eaaj,e w kwl('le, te w razie icb 
niewykupienia przez Flrsztenberga zo 
etanie przywrócony dawny dług ko- 
mornIany ze wezystJdemi jego .kut- 
karni. Prz
widywana katastrofa na- 
stQplła w terminie płatności wymie- 
nionych wek.lI. Flnztenberg weksli 
FWych nie W)kupU, a kamienicznik - 
wlan)'clel oddał je do protestu. 
Dalej rozwijał() al, wszystko jak 
w kalejdoskopie. Pinkmllewlcz roz- 
poczfł egzekucję naletn
ci z weblu 
i dokonał u dłużnika zaJec1a. Firszten 
berg komorne bież,ce przesyłał p('z- 
łł- a o należl10ilt wekslowo. nie trosz- 
Irzyl al,. Wren.cfe. jak powiedzieliś- 
my, procee o eksmisjO Firsztenberga 
malau sit przed lorom q.du grodz- 
kiego etolley. R
zczenle wł&ścirlela 
domu popierał adw. WIcber. 
Pełnomocnik pozwanych dowodził 
e
zern.ie. Iż w danej sprawie zacho- 
dzi nowacja etoeunku pra\\'nego. - 
Dlug komorniany umieni\ się w 
dług wekslowy i dzlil można, zdaniem 
obrońcy, mówić tylko o egzekucji z 
\\ ekalu, nigdy zaś o eksmisji. 
Std grodzki przychylaJlłc eit do 
wywodów obrony. 4dania eksmisji 
oddalił mnaJ
, iż w sprawie niniej. 
szej zachodzi wypadek nowacJI. Nie- 
zadowolony J: w:rroku po" ód zaapelo- 
wał. Na posiedzeniu s
du 2-giej in- 
atancji rzecznik Pinkusiewicza popie- 
rał qdanie eksmisji, powołujlł c się 
na wyjaśnienie Sę.du Najwyższego, iż 
zapłata komomego wekslami, które 
nte zostały wykupione, nie etanowi 
ważnej zapłaty i nowacji tadneJ tu 
mema. 
Sfd Okręgowy (wydz. VII. odwo- 
lawczy) przYl"bylaj,c eię do tycb v.: y - 
wodów uchylił wyrok Slłdu grodzlne- 
10 i nakazał ek
misjt Firsztenbergów. 
a.,. . lIJII'awle kaniej prywatno- 
&karaowel motl1wa j_t pogodzenie po 
wpoku pienrael "tancjl? 
W etml przykład. Pani A za.c;ka
- 
hla do sądu panilJ. B o obelgi i PObI- 
cie. So.dy obu In[ltaocyj skazały pa- 
nilł B na karę aresztu. wedlug daw- 
nej procedury karnej strony mogly 
się pogodz.ić i umorzy t sprawę nawet 
po wyroku 2-glej Inatancji. 
Dz.iś przed sIłdem nowej procedury 
sytuacja jest nieco iDDa. Prloypuśt- 
my że pani, B std akuał tylko na 
3 dni aresztuJ Od takiego w
ku 
apelacji niema i odwołat si,. m?zna 
jedynie z kasację. do SQdu NaJwyzsze- 
go. Ustawa w arL 68 poz
al
 oskar- 
życielowi odstl)pit od oskarzenla ,Przed 
upływem terminów ap?lacYJnycb. 
względnie przed wyrokiem dru- 
giej tnstancJL Sytuacja, 
 
której mówimy (przepis o kasacJi 
w wypadku drobnych ka
 wpro- 
wadziły p
pi!y przerhodme). nie 
jeet wyratnie w ustawie UJtta i 
naletałoby uznać, iż pogodzenie stron 
nie jost motU we. 
....... 


My'l Narodowa". 
" k . 
WłOMyAli Narodowej" wiei le 
wratenł::' robi 
rtYkuł w8tep
y PJ Of . VBnI: 
w..... poznańskie
o Ludwika ax y -: 
kowsklUo. b. dyrektora d
parta.men u 
zk I eJ(() w ministerium oAwlecenla. kt.ó- 
:,. 
:.rza Da alarm l: po
odu .spus
' 
sze6, jakie w polskim etanie. po!uadama 
na wlIChodzle robi szkolna poht)'ka 
ana- 
cvina. Poprostu wbrew woli lu
noAC& sa- 
nac j a robi tam Białoruś I Ukl'lL!
e. ",p
o- 
. ....-ie J e j za .0- 
\\Iadzajac CY1'YI&C4 tam. ROil. 
 
ajl Dl. bylo. zmu.za
ąc ludnoAć. do 
i';' 
rzekania sie polskoAcL To aą rzeCZY P 
rlltajł.eel ytk . d -. ko na- 
I\ałdy pneayta I pot lem "" _ 
ły artykuł Kozlel.wskleKo o te
 
o d
y 
'lał Poplawald Jan o 8Iymllacjl Y w, 
ora. bardzo aktualDY I ciekawy a.rtYku
 
K. M. MorawskielrO o konaerwatystac 
krakow.klch. Bardzo eympatyczn. 
 
kr6tkie atudja dr. KrajewskieJ(o O dacIe 
Uczty .. "Panu Tad.uuu", or&S o karcz. 
mie w Soplicowie. . I t 
Dru
ą polowe zeszytu sajmuJe: Iw e - 
ny felJeton AL śwletochowskie
o, ak.t
. 
alne .Gloay", "Ofensywa" A: N

aczy - 
tlkleao. f.ljetonikl "Na marJl;JD88!
. or81 
Iubryld ,.Wyooowanle narodowe (o 
 
rUI.ml. szkolnej). Z" A1I\Iata (o Moekw& 
\ cdłq -ł-tk1 J. Donill.t'a,) l inD. 


\ 


SLOWO POMORSKIE 


MIlot... dJda łt 
 1121 r. 


Proszę 
odnowić prenumerat

 


A 


'ł: e trzy wyrU} .łych.c! obecnie II wszy.tkich 
listowych .. całel Pobce. Niema to jak pre. 
Dumer.t
r poutowy. 
lItale I!azeł. dO!ltarczonll 
re!lul.nlle .. dom. me potrzebuje chodzić na 
pocztC odnowie! prenumeraty. I!dyt to załatwi li- 
.łowy pobler.hac od katdego prenumeratora mie- 
sl
un. lub kwart.llJ4. Ketdy prenumcrator powi- 
dbu tylko o to eteby p'en.me,.t
 odnowll 
w cz..I. od 15 do 25 b. m., a gazeta będzie 
rellular. i 
z przerwy dochodzić. 


Wielki proces o nadużycia w wojsku. 
(Ił dzień rozprawy.) 
Rzeczoznawcy wypowiadaj, swe opinje. - Przemówienie pro- 
kuratora ppłk. dr. Przywary. - Wyrok zapadnie w piątek 20. 
bm. po południu. 
\\e czwartek 19.bm. jako w Ił dniu Prokurator sprzeciwia się wkońcu 
r07prawy w procesIe pik. Brzozy-Brze- pow
'żS7;emu wnioskowi jako meistot- 
zlny i tow. przed sę.dem wojskowym w nemu i zmierzajQ.Cemu do przewlekania 
T
runlu wypowiadali swoje opinje ko- rozprawy. 
lejno rzeczoznawcy: por. Kokosiński, Oskal'żmy płk. Brwza-BT7.M:ina 5ta- 
kpt. Janusze
ski. inż. 
ośclck1 i kpt. ,,'ia 7e swej strony wniosek o wezwanie 
Slerkuczewskl w kwestjach. dot)-cą- świadka por. inż. OItarzew
kiego z War 
cych remontu kapitalnego '" Okręgo- szaW}", który ma. zeznać o ilości i jako- 
wych Zakla.dach Uzbrojenia i elektryfi- ści materjalów dostarczonych przy re. 
kacjl poligonu na. Podgórzu. Mate.rjał moncie O. Z. U., oraz jak daleko postą.- 
nagromadzono i omówiono olbrz)'mi piły prace do dnia l. n. 1925 r. 
Drobfugowe rozpatrywanie go na la- Prokurator sprzedwia. sit usilnie i te- 
mach pisma jest popro
tu ze względu mu wnioskov.-i dla zbliżonych przy- 
na wa.nmki technicme niemożliwe, mi- czyn nutf'pnle zaś wnosi 
mo to aby dać czytelnikom "próbkę", '.  
przytaczamy na. tem miej!Cu (w skro- zmian. aktu oskarżenia. 
cie) opinję biegłego inż' Gościckiego (z Zmiana ta niew
tpliwie za.1nteresu- 
którę. w zupelności b)"ł zgodny wypowie je żywo cz)'telników. Prokurator (przed 
dziany nieco później poglę.d eksperta sta",iamy w ogólnych zarysach) osk&r- 
kpt. Sierkuczewsklego) w kwestji elek. ża o to, że: 
tryfika.cji. Powołuję.c się na pisma. swa- I. Pik. Brwm-Bnezina i mjr. Sucho- 
je z dnia 12. XI. 1927 i z dnia 21. VI. dolsb.i, obaj działajQ.C wspólnie (I-szy 
1928 inżynier orzeka, że skarb pa.ń.9t.wa jako szef artylerjj O. K. VIII. 2-gi jako 
poniósł około łO.702 zł. 47 gr. straty. o jego podwładny i kierownik O. Z. U.) 
ile się przyjmie, że wydatek na elekt.ry- zł.ożyli .rozm)ślnie f
ls
y
e sprawozd
- 
fikację poligonu był zbędny, a mater- me słuzbowe w odmesiemu do sygnah- 
jaJ do robót utyty c:zęsciowo stracii na. zacji alarmowej w "-ar5ztat.a.ch Amu- 
wartosci cze,kiowo zaś ma wartość... nicyjnych w Toruniu, n.adajQ.C temu 
szmelcu.'l\atomiast jeśli się przyjmie. svrawozda
iu pozory 
odności z. 
 
że elektryfikacja poligonu m.'la pożQda plsami slw:bowemi. W r;eczywIstoscl 
na. i celowa. tudzież że robOty prawa- jednak do prze
 w dmu 17. XII. 
 
dzono w myśl umowy - stratę skarbu r. wezwane wstały I stanęły tylk;O 3 flr- 
państ\\'a obliczać należy na. łQ.CZIlIJ. my, przyczem płk. Brzom-Brzenna od- 
kwotę 1392,' zł. dal zamówienie na. kwotę 910 zł. firmie 
. "Chmielewski i S-u". której by.1 sam 
Wet
y inny-""przy
ład. . Pneprowa- wspólnikiem, a zamówienie na. 3121 zl. 
dzeme m8f.alacyj ośwletl
nJoweJ f alar- firmie ,,Elektromotor" itp. Oskarżony 
IDowej s
6w amunlcr
nych na. :od- zaś mjr. Suchodolski złożył do akt roz- 
gÓTZU objęte zostalo - ja
 wy'!11
 
 rachunkowych rozliczenie fikcyjne na 
akt - czterema rachunkAmi l1B: kwoty. kwotę 9.996 zł. 65 gr. i na kwotę 10.438 
129550 zł., 
293,29 zł., 51I.30 zl. 
 1ł33,10 zł. 52 gr., przyczem nie wszystkie ra- 
7). Jak stwlerd
no. na 
$
W1e PO'7 y chunki b:rly zapłacone, a skarb pań- 
nionych na pol.lgome pomlarow,. załozo- stwa poniósł mkodę na około 2424 zł.. 
no tam w czaSIe przcprowadzama elek- czem obaj oskarżeni popełnili występek 
tTy1ikacji około 16.300 mtr. prr.ew
ów. fałszu w służbie. 
Ponieważ pierwsze 3 rachunki obejmu: II. Pik. Brzoza-Brzezina w poC7,Q.tku 
ję. 16.819 mtr. prz
wodów (co sta.
OWl 1925 roku w Toruniu przywłaszczyl 
jui pewnę. nadw
 tkę w poi'ównanl,! z sobif' cudze mienie ruchome- na szko- 
cyfrę. rLeczywistl) 16.300 mu.), wYDl
a dę Sobockiego w wysokości okolo 
iż rachunek na kwotę 1ł
 zł. 
O gr. ł: lle 12.375 zł., mając bowiem rachunki So 

a po
rycia 
w ma.terJal.e), Jes
.
ęc bockiego na tę kwotę, nie wypłacił mu 
II k c Y J n y. . \\ dalszym Cl
gU se
JI,. na jej, czem popełnił W)'stępek oszustwa. 
skutetk pytan p. 
ewodmcZQcego 1 p. III. Pik. Brwla - Brzf'zina i mjr. 
prokuratora oskarzony płk. 
rzoza Suchodolski w dniu 23. VI. 26 r. w 
oświadcza. że o Ile sobIe przypom1J1!L - Toruni u, działa j ."c ws p ólnie zlożyli 
h k 1 .-.0,) I 29 gr W y stawiony ..-' 
rac une na .."" z . '. władzom przełożonym rozmyślnie fal 
został z ryczaltu k
serwacYjn:.
 !la szy"e sprawozdailie slużbowe w od- 
mpłace!1 te robotnfko
 za po eciPŻn

 niesieniu do kwoty 7.646 zł. 68 gr. z 
twem lIsty płacy (a o
)Je
ał pn dr.ialu drobnicowego na przewóz amu 
dostarczony m a t e I' ja 1.) nicji I broni. czem popelnili występek 
I tak pnelo długie godziny pada su- falszu w 5łużbie. 
chy deszcz cyfr, wydobywajlł c z pod IV. Pik. Brzoza - Brzezina w r. 
nalotu czasu 
 prawdę... 1925 w Toruniu, otrz
'mawszy do dy- 
Ciekawszym momentem Jest pUniej spozycji. i 
ząd
 kwotę 62.000 zł. na 
odczytywanie orzeczeń Ie.karskich o sta elektr,!&kację pohgonll. za 
mocą 0- 
. zdrowia oekarżonego mjr. Sucho- szukam a przywlaszczył sobIe cudze 


sklego. 
wiadectwa te z lat 1925 i mienie ruchome n
. szkodę skarbu 
1928 rzyp!sujlł majOl'o"i utratę 
. pr?- państwa w 
'ysokoscl około 13.925 zł., 
cent 
olności zarobkowej, kwalifIkują czem popclml występek 
szmtwa. 
g do kategorji D" I jako ,.zdolnego do V. Pik. Brzoza - Brzezma w lut)m 
s
żby"woj!'kowej pozalronŁ?wej". O
o- 192? r. polecił swemu adwokatowi 
na oskarżonego i sam major 
Wlad- wpIsać tekst dokumentu .na szkodę 
czaj Ił. że chodzi nie o te dokum
nty, dla inter{'sów !ł0ma
a Babmcha, gdyz 
lecz o orzeczenie woj
koweg
 szpitala jeden z weksh 
a
mcha na 6.000 zł. 
okręgowego w Poznaniu. Mjr. Sucho- zatrzymał dla sleł:le (Jako ..zaspokoJ&- 
dol ski komunIkuje. że gdy przebywal nie swojej wlasnej pretensJI, wynosą 
w areszcie śledczrm w poznani
, do
1 cej ł.500 zł. mimo. iż pretensja ta by.- 
ataku nerwowego w cr.a.sie 
r,ytacJl, la. już zaspokojJna); weksel ten pol&- 
dokonanej przez prokuratora 1 ok,?men- cil adwokato\\1 zaprotestować t z&- 
da.nta. aresztu, I prosił o odesłtLllle do sksrt:rt. resztt' ZB
 weksli "'ydll.ł t.o- 
wspomnianego szpitala. nie Babiucha, cze
 popełnił występek 
_ Dr. Scharff, powiada oskarżony, I nleuczciwośri ma]lJ.tkoweJ.. 
jakiś drugi lekarz wzleli mnie do gabi- VI. Pik. Brz07a - Brzezma w 
 
netu ł w najrozmalt-szy sposó!, ł.d,al1: cesie rozwodowr; l 2 R 60/25 D1alze6- 
jakiemld lampami dwieciłi mI w oczy stwa Babiuchów, w r. 1925 pł-O\-:adzo- 
itd... Orzeczenie zostało przesIane do nym przed sędem okrę
owym w To- 
ar
sztu. (Wesolość). runiu, Jako 

 ladeb. zlozył p o d p I' zy 
Prok.: _ A pan przypoml
 sobie 8 i ę g IJ. f a I s z Y w 
 ze
nam
 !l.a sz
o 
atak. Jaki miał po przesłuchanIU prze- dę w)'miaru spra.wledhwoścl, I.Z z zo- 
ze mnie? n, Babiucha n I e m i a ł zadneg o 
Osk.: _ Atak?! U pIIID& w gabinecie? . t o s u n k u ci e I es n effo. co n i e 
Nlel - . o d p o w i a d 1\ ł o pra
dZlł:' cz
m po- 
Prok.: - Pan wtedy na śledzt\\ Je pelnił wyst
pek pr.zeclwdzlalanla wy- 
rzucał si, bardzo. nawet za bardzo. I I miarowi !lprawl((lhwo
cl z art. 158 
O k (stropiony)' - Nie ja sj
 rzura- cz. I i II k. k. z 1903 r., karalny po 
lem. ':.. 'na mnie si, 'rzucanol (Wesołos r . \, w)'iU art. 158 
 li k.. k. 
 1903 r. . 


- Str. I 


VII. Płk. Brwza. - Bnezina dnIa 7. 
II. 2ł r. w Toruniu nadużył swej wła- 
dzy służbowej w stosunku do podwlad 
nych ogniomistrza Jaranowskiego ł 
kilku szeregowców przez wydanie roz 
kazu, nie maję.cego żadnego zwię.zku 
ze służbę.. aby wymienieni w n o c y 
prze\\'ietli meble Babiuchowej (przy- 
C.z8m pulkownik kazał żołnierwm \\'ło 
żyć ubrania cywilne, względnie pou- 
suwat odznaki wojskowe), czem po- 
pełnił występek nadużycia władzy 
służbowej. 
VIII. (Doty(.zy posylania przez puł 
kownika ordynansów do prac w do- 
mu I ogrodzie pań Sorzyń
kich). 
IX. Mjr. Suchodolski jako k
ow- 
nik O. Z. U. w r. 1925 w Toruniu, ma- 
j,c powierzone sobie z tytułu swego 
stanowiska służbowego 20.000 zł. na 
przeprowadzenie remontu kapitalnego 
w O. Z. U. z pieniędzy tych przywła.- 
szczył sobie ze !!zkodll skarbu pań- 
stwa kwoty: 3.100 zł. 73 gr. I 1.155 zł. 
15 gr., czem popełnił występek pr'ZJ'- 
wlaszczenia w urzędzie. 
X. Mjr. SuchodoIskI. maj
c sobie po 
wierzon
 w tym samym charakteru 
miejscu i czasie kwotę 5.000 zł. na 
budo\\ę parkanu w składach amuni- 
cyjnych O. Z. U. przywlasuzył !lObie 
kwoty: U33 zł. 10 gr., 225 zł., 26 zł. 60 
gr. i 67 zł. 50 gr., czem popełnił wy. 
stępek prz
-właszczenia w urzędzie. 
XI. Mjr. Suchodolski w pocąt- 
kach 1926 roku w Toroniu nadużył 
swej wladzy służbowej \\" stosunku do 
podwładnego chor
żego Zielonki- 
Wicz1ińskiego, nakazujQ.C mu W}-pła- 
cić z pieniędzy na remont kwo
 270 
zł. na kupno bryczki dla oficerów I 
oddziału Sł. Art., czem popełnił wy- 
stępek nadużycia wladzy służbowej. 
XII. 
jr. Suchodolski dnia 18. 
IV. 1926 r. w Toruniu obraził umyśl- 
nie posterunkowego Policji Państwo- 
wej Szczepańskiego. gdy tenże od nie- 
go ŻQ.dai wylegitymowania się, sło- 
wami: .,Odp.. . dol się.. ty zlamany 
sk... ysynie! Przeze m.nie kilku po- 
licjantów w
1eciało, to i ty, ś"inio 
pomorska. wylecisz!", czem popelnił 
wykroczenie z art. 530 k. k. z 1903 1'.. 
karalne po myśli tegoż artykułu. 
XIII. Mjr. Suchodolski, kpt. Mo- 
stek i chor. Świetlak w jesieni 1925 1". 
w Toruniu, wsp
lnie działając, złożyli 
wlad.zom przełożon
m ro
y";lnie lał- 
sZyWe sprawozdama sluzbowe, gdy! 
na polecenie mjr. Suchodolskiego pod 
pisali wspólnie z chor. Zielonklł-Wicz- 
Iińskim protokóły fikcyjnych przetaT- 
gów i odbiorów komisyjnych robót re 
montu kapitalnego O. Z. U., ('zem po- 
pełnili wy:,;tępek fałszu w slużbie. 
\" uzasadnieniu aktu oskarżenia.. 
odnośnie do punktu VII-ego prokura- 
tor oświadcza, że oskarlenie o wystę- 
peM z art. 465 k. k. z r. 1903 opierało 
się na zeznaniu Anieli Wankiewi- 
czówny. Kiedy ten ś" iadek, korzysta 
j,c z dobrodziejstwa ustawy uchylił 
się od zeznań, a św. Wilińska stwier- 
chiła, iż Aniela Wankiewiczówna u- 
pozorowała spędumie plodu celem za- 
straszenia oskarżonego, krwawiQc w 
tym celu przyniesionlł krwilł zwierzę- 
CIJ. łóżko. zachodzi brak jakichkolwi
 
podstaw do dalszego podtrzymywama 
aktu oskarżenia w tym kieru.nku. _ 
Po przerwie p. przewodnkZ/łCy o- 
gla!!za uchwalę trybunalu, oddalajłJ.C4 
obydwa przytoczone wyzej wnioski 
mjr. Suchodolskiego I płk. Brzozy.- 
Brzeziny. Na prośbę obrony odczy- 
tano poza tem szereg pism, wystawia 
j
C) ch nader pochlebne opinje kpł. 
}Iostkowi i chor. 
wieUakowi. Osk. 
kpt. Mostek dodaje w krótkim, lecz 
uzasadnionym wywodzie, iż jeśli si, 
znalazl na. ławie oskartonych. to prz). 
cz)"n, tego był m. in. lakt przeci,pe.. 
nia nawałem pracy. w której wsZTd- 
ko spocz)-walo na jego barkach. 
Nastała w tym długim procesie 
chwila przełomowa... P. przewod
 
cZIłCY zamknę.} poetępowanie dowodo- 
we. 
Prokurator ppłk. dr. Przywara 
 
pocął wyglaszat swe pnemó
enl.. 
Plynnie. bez przerw, mówił wemal 
prze! 3 kwadranse, uzasa.dn1a.Jte 
punkt po punkcie akt oskarienla.... 

a sali panowa.ł.a głucha. eiAZ&... 
(Przemówienie jego podamy w DU
 
ras jutn.ej1!zym). 
W pilłtek 2O-goo bm. przed pohd- 
niem usłyszymy mowy trzech ob
 
ców. Wyrok, który budzi zrozumIał. 
zainteresowanie, ogloszony 
 ł. 
goi dnia w godzinach popołudnio- 
wych. 


BiJldź członkiem T. C. LIII 
Dbaj o kulturę narodow.111 
Składka miesl,czna czł
 
wsplerajiJIcego wynosi 1.- zł 
członka zwyczajnep 20 IP'.
>>>
-łr " 


o konleczno$cI 
hartowania naszych 
koni. it'pom
 sln
. "tan Mrt'" otny koni 
." f'olscf' i "kh)nnvsł kh to roz.n)'ch 
ciE'rp
 ni
",
,\łrli\\i
 j
t spowodo- 
",ani' nił'd"ratŁ"o:ltH'111 hartowa.nlflm 
ich '" rnłl'tJo"d. 
1.8"ad) ,.)'cho\\ u lrE'bię.t polE'gajlł 
. na:- \\ 
 ł-ł£' na '£'UI. ait'by je odpo- 
wiNo o Z) ,.ic. dobr'i' piel
no"'ać i 
,ja",a
' im możnosl' rUt-hU na powie- 
tnu O (1t'rwH)"1l1 \\ arunku hodow- 
cy na::i prlt'W dinie (\8ml
tajl) I 
ta- 
nJI) :SIę Ut'bięta odiywiac dobrze w 
mial"f nIJino:i'ci i najcl{'S('iej daj. im 
fi'" ił':S; vt:;kazant'1lł j£"St bArow. aż£'by 
do O"'" dodawał: nieco Qtl'łb psz.e-n- 
11
,'b. co ułah"ia trawienie i działa 
zlE'kka J'I"Z
IY:S7Cz.ajO('0; ..procz t£'go 
.&rebi
ta powinny miK poddo:i'tat- 
Idem dobrtt:0 siana lub d\.
re past
i- 
eko. 
Co do pozOO'tavtieni.a ir£'bię.t na po- 
,;eotrTu w dni chłodne i niepogOlłne. 
je.st na1eżytie trak.to
ana; jedni trzy- 
maję. uebięta w zagrodach Cly na 
 
kórnikach po par
 godzin dzieonnie. 
drudxy tnymaję. je dłużej. w
zyscy 
MŚ oN.v.;aj$ się trz) mać je na po- 
wietrzu w dnie chłodne i 
goQne. 
I«z vunykaję. je w stajni. wskutek 
t'zeogo znbaki się nie hartuię. lec& wy- 
delu.al'ają nif'potnebnie. ą ..kkmne 
do thorob i \\ yrastajl) na konie słabe, 
łatwo upadaję.ce na zołzy lub inne 
eiPrpi£'nia. Bardzo '"]l) Ine jest wa nie. 
&. gdy na dW'onE' zimno i nif'
oda. 
to naleiy .",baki la
zit do 
tajni 
..aż
y się nie zaziębiły'" 
Pneciwnie, ponił'wai: ,"onia od sa- 
mej młodości :&bytnio przyzwynajamy 
do ciepła i nie pozwalamy jego orga- 
nizmo
i zahartować się nalriyc:le. - 
pr2.ez 10 wlasnie CZ) nimy go słabym 
i maJo odpornym na dzialanie po" Ie-- 
V7L 
r"aiam więc za bardzo pożądane. 
aUby
my porzucili dotyrhcza!M)wy 
t'po&Ob c:howania uebiot w 
tajni. nie 
"yrfelikacałi leb. lecz ponłłws
 już 
od drugiego mlesi¥a życia tnymat je 
naleiy na powietnu rlnua. i latem bez 
przerwy. dniem i noą.. urądzi"sZ:J 
dla nkh odpowiednie ogrodzenie przy 
samej ctajni w ten łlpoiIIób. aieby one 
mtJgły w kaŻdej c:h"ili do niej wcho- 
d2:lt na pożywienie lub chwilowe 
ecbronienie. 
Z. O I--..ak1. lekan wet. 


- - 


Kącik filmowy. 


.l1I1ł- Gar._ _ _I. ..,lskicla nłJ'M. 
riw. - N.-y -łaki lila .UnNIa tycia". 
PracująCa od la, 1 ...-yt..ómia ..Leo- 
Film
 osi

a sukc
 nielada. Wyiwt. 
&łany obern.ie w Berlinie .,poli.:maj!!lter 
T8IOejew. _tal. jak wiadomo. prJyjęty 
are.,1IO pnez pnbłirznoM. jak i pnllę 
..-proR pnhaja...tvcznie i IIdziałal mote 
-Jęcej dla proP8lirandy um,.nia pQlskll!glJ 
w SiemCIIl!ch. ma dziesiątki dvplomaly"- 
Dycb rozmow i Mili artykułÓW_ Pn,.ko- 
'Dsł on bowi"łm DIIOaDi
. 
zpoiitedoio 
MerokJe n
ze publinnoki lIi"mierłdej o 
:tywotlJl)ŚCJ polski
o M.fOI1u. t) ,..i,.łkid1 
1IIOt1iwoklac:b '..óraych, \O} ł8dowuj=\- 
cym się memal 88mon:utni
. mimo nie- 

iaj
c:b warunków Dr3CY. 
rhl:r.ooy aasłutonym Bukr"tf'm. ret y- 
_r JułjlJ
 Gardan przylłtąłHI 10 ruhza- 
c:)1 nOWI!I(O bImu. Tym RZf!m Z"I umBr 

ułyła nif!Śmier.elns pc/'ai"sc Stefana 
t.o-romskie
o .f:MdJł tycia". Sc.enarJWlz 
GlPrJłcowab; dfflkonJłhr teoretJ"1I. kUta Ana. 
tIJł SSf'rn oraz retner J. r.ardao. przy a- 
llU'8c1e -łanĄI doś",iadaony operator Se- 
wery1I SUinwune\. który objął zarazem 
kif'roWOJctwo techniczne. 
Cat'towitA ob8ada nil! zoetała Je8ZCUl 


a. V. iadOl'J)t) tYlko. tli Jflówn" role 
J)OW1t11'Z1no nap;TUłk"mł'
zym lU"t)'stom 
sceny . Mnnn. 


Program zamkni.cia 
Powszechnej Wystawy KraJo- 
wej. 
Dn1a 30 bln. o godz. 18 tej w towarz)'- 
.1III! pn6(btawiciell nNlIL kołlp'U!łu dypkJ 
matyan
l). komitetn llIóW11
ł) p W K 
i rpprevaotant?w 
7
ł")łurb sf..r' !IpOłl!cz: 
Byrh p. pnmJer S....lta.l!!ki do1!.l)n& uroczy- 
..łP
 lAmlrnI
ia PO'"'!!VC"hn"J Wystawy 
I\rą
f'i. 
 umKnięcia 1)J'u1
t&- 
.. I&C .
 
złe J!,-k nllP.tp,vJje: 
Ił p. 
e1lU JIi()wowle
ki odew-a na or 


h fID&tee ....na.t,. nT. I} improwiu.CJa 
f13 te.mat 
 Iłodzica
. 
nom towa- 
n
e
ł będzie orldeJrtra kolejowa.. %) Pru- 
Jf10WJeQM premjpra !łwitataki"
 I nacuJ- 
fl
o 4Ył"'ktora P. W. K 3) Przemówle1ll. 
pr"ZP!!Jł Rad,. Glbwnej ł) Pnemów1l!nie ko 
mJ.B&
 . ....,.6\&wy nl\dOWej. S) 
mówie- 
m.: IDłDI!ltra przemysłu I b&1Idło. 6) 7..&m- 
...ęcle P. W. K. pruE prM.ee& Rady Mmł- 
..-ow. 71 F,.hlul 
owowif!Jlkł odl!f!Ta na or. 
gll.Dllcl1: F
..nI. z rap80dlJ ,.Bolef11BW 
Cb
 Da chór mleezan,. I tlrKany. 1.1) 
Hymn ł\llrodowy wykODa rhOr nHaJ"IJWDJa' 
pod 
 prof. FellkM Nowo" ieJaklego. 


BLOWO POMORSIlIB - 80bOla l dDła Ił wnda1a 1Wh I' 


( 


DZIAŁ GOSPODARCZY 


DWII!"I.sl.czny kredyt dla na- 
bywocw II. emisJI akcyj B....ku 
Polple.o. . 
z c::hwl1l6 pow.I
ia forma.lnl!j 'lchwlLh' 
vnH Rad
 
ill!st.rów o sJlnl!dat p....;)I 
nł.(i 
1. "misji aJtf:J& Banku ł
Olsk.i
 
o
.anlza
Ja !lpnedu) tycb akcji zosta. 
Dl
 poWI
I.zonl& Bankowi Polski
ffiU. Jak 

 ladoroo. I'nvsłu
u ie obecnym \\ ła;\dde 
lom_ akf:)1 .1. p

 ,. ł"'ti
O do nabycia je- 
dneJ. n
weJ akcJI 
 s
u
ku do t-ch po.. 
sladiU1Jch po eeme f'ffilll Jnt'i aL 1;j() u 
ak ("ję. 
Z 
wa.lO. na to. te akcje L emisji !\ 
" 
adanlU \uelu un
dnikow I llracC)o 
"OIkow. ktorym nałn..cie DO
Ych akcji mo 

e..prz)Jst z. trudl'IU - 1;!I&n11'16 lIamiar _ 
Ja. mformuM a
tO('J4: PRESS - udaj"lat 
P!"l' ..u Nkry Jl('J I nowych akcyj dwumie- 
..l
Unf'Jro kredytu. 7
łMPJl\cv stare ak- 
cJe 
tlą mQJr\i spłac&c nałetuośC sa no",. 
v. t'"11\Jl:U 2-cb mi
i
n- od daty uloszenia. 
Produkcja cukru w Polsc.. 
. .Igoonie a danem.i Uad,. I'af:zełnej Pol- 
skie!/:o Pnt'm)"Słu Cukro\,\'niczt'go b) lo 
cIJnn'f:
 podcZaił kampanJI 19'_

 roku 
nllo t
.renl
 RzenYJIC»poJlt@j Polskii'j 11 euk 
lO'" ll1. ktore \'\) produkowal1 
f'm rall- 
na
y 
3.tiOO kwintali. kr).;!IafaJu - U1S 
kW1Dtah. f:ukru SUro\
ll'łIO l-go nutu- 
1.S98.89ł kwmt&1i t cukru SUł'OW"ft0 II-go 
nutu - 13.717 kwint&IL CukrowDle POW) i 
ue prurobily lł.6U
 kwintal! oorall:ów 
JI!'
l'1i f:hodzi 
 
ziaJ uJ")"1orjaln)'. tO 
na plf'N szem mIeJscu znaJduj", !Ii, WO)e- 
'Qoooztwa I&f:bodni. ł:?ł cukro.. ni. aJPl'O- 
duko
\ all '" pneUue.niu na bialy ItryD- 
taJ 3.m.Oll 11." int&h\. na drułJlt'm miejscu 
- wOjewodztwa nntraloe UO f:ukrownl wy 
p
uko
alo 2.:?19823 k'lllointali w pn.Ucu- 
mu na bla
 kr)!'o
tał'. ...-nocle na tna- 
CIem - \,\ojewód.lu,'a południo
. (3 C'\l- 
kro", nie "..-produkowal) M6.891 kwiDt&ll 
w przeliczeniu na bialy kryut&L 


Giełda poznanska. 
PODIU. 19 9. J929- 
Paplan IIroce.tow., 
'kun . proeentacl1 oornlDału.. 
Y/. Pot.,cn. kowersyina 48 ,. P. 
1"'. dolarowe 1is1, Pouóll6slu.fo 7......... 
Kr.d-,' WI. 
 
..,. Ut y ustaw. kotaw. Po
r. Zie. Kreci. 
4' · P 
(ltun \O Elot)Cb) 
,. . Pot.,czka premiow" scrJa II .5 -P. 
. premio potyuka inwest. 119,-0 
Akcl. 1łr"ft...n.....: 
'Kurs . r;lOł.ycb .. I ucJ
 
Cefielski H I em. 
I. 4' - 
 
GoplaJI8 I i II em.-zL !J.5'J P.- . 
C'r. Rom_ H., I.ellt. d.97,-o 
TeudeDci. Utr
ym_a. 


Giełda war.uwska. 
War.uwa. 19. 9. 1
 
Wahlty. G o tó -,.. 
Doł... SI. z,. tr. I sa op. 1.90 bp .... 
De-łz,-. 
łr 000,00 op. 000.00 In.p 000.0-) 
.. 043.22 _ 043,33 . 043.J2 
. 008,90 . OOU'! 008,aa 
. D:S4,90 . 034.99 . 034.81 
. 111,81 . l12,.JO . 111.... 
. I
..... . 125.14 . IJj,11 


Beł,Ja 
Loadya 
Nowy Jcwk 
Parył 
Szwaic....i.. 
Waedd 


Papiery paAatwow. I oblli(at'llII. 

J. pot. inwuł. .. 000.00 118.75 111.00 

I. patyclka pr.... d«L 060.25 061.00 0lIO.75 
5"'1. poi. koL kOD'" . 000.00 000.00 049.15 
1f1J/. poi. kol. 000.00 000.00 lot.
 
Able . dołyclł.. 
8azIk Polłln . 1Cn.OO-UI7.50 
Bapk Zw. Sp. Zarobk.. . 00.00-0'78.50 
Ct'Vielskl . . 00,00 041,50 
Modraeldw OOO.()O-():l2,UO 
N.:Irblin .... 000,00 IU3,OO 
OS1rQwiecld. Zaklac!,. 000.00- 084,50 
StarachoWIc" . . . .. 000.00 - G-2j.00 
Nołow.na. kupc6w zbożowych 
w Toruniu 
. tlD1a lL .mi.l. 1m r. 
(C.ny J'Ołuml
J' &ię \Ja 100 klo: frąllf:o !tta- 
cja aaładowaoia na POIDOrJ.U.) 
Plółt'olca dwoma 130 f to 
. J6-39,50 
P!lPDlCa t&1'JrO\\a 128 ft. 37.-10-38.50 
:l} to :?
ł.OO - 
"oo 
Jęc:zmlm ta
owy 2ł,OO-25.00 
0"'1_ d,,'onlkl biały :!J.OO-2ł.OO 

 iu t&rKO'" y :.".!.OO-
.OO 

ąk.. ))SIenna ff)
 R:!,OO -f"-',IIO 
:\Iua łytnla 10"- 37.00 
Otręby puenne 
.oo. 21.00 
Oł.,..by ayuue 1,00-19.00 
Groc:b Wlk&orjr !)I;.OO
OO 
Groch FolJ{l!ra ,:..00-4S.00 
Grocb polny łO.OO-ł:t.OO 
Rzepak 6:.OO-ro.OO 
laposoblemll na paenl(4 I tyto ałablej. 
owiea staJe. reut
 bU IIml1U\Y. 
T......zakcj. zbożowe 
pomonk. lny RołDlne). 
Pomonok.a Izba Rolnic&& komunI- 
k Uje o nastłPuj.c)'ch tran
kcJach 
handlovt)
b na z,iemlop1odY frant o 

'-cJa załado\\anlL C
ny podane 
 
w złot)'cb za 100 k 
Unia Ił. 9. 30 t. p..zenlcy. dobrej 
Jatoki. wap boI. 13".!. dostawa na- 
tychmiast. cena łO zł. w powletle ł0- 
I ruil
kłm. 
Dnia 13. 9. 00 t. pszenicy. waga 
boL 130. dostawa w t)'godn1u. cena łO 
1). 'Ił powiecie sępolensklm. 
Dnia 12. 9. ł5 t. pezenlc)'. waga hol. 
131. dostawa prompt. cena 39.00 zł. w 
I"Owiecłe f:hełmlmkim. I) 
Pomorska hb& Rolnicza. 


Bqactwo Małopolski w.chod- 
nl.l. 
Eu
dycj. g ologlC%OI! w Karpat)' 
Wlk1hodnle 
Mlogbw waruaWllLkh (d.r&w 
Świd.ińlł.if'p:o i Loniev.'SklflSO). dokonan. 
1111 nervaw r. to. I .lucb&cllÓW pohtechnlkl 
Iwow!ldllj pod kieruDkiem prof. Tokarekle 
JlO, dokonanI! w liel'pn&u. Itwlflrdllły. .. 
nad Cu,...moaum Ilnajd1]J' Sl
 bogate zło- 
ta sprowadDn
o do....d z Ulranlt'f snfl- 
tu. PIrYtu I rudy, aawleraj
 
 proc. t.la- 
n.. OdkrycJa pMlad.aj, -łetkl. macze- 
liie JUe 1)'lko pod wz.gł
em o&1,kowym, 
al. I praktyunym. f(dyS złoJ.
 da
 aj, 
lalwo nad Cz*,relD(MlI8ID .bploatoaat. a w 
lWtązku Ił budowaJJ, pnea mm. rolnictwa 
kol.jk
 8'Onk, nad CpremoeV'm. puploa- 
t&ej. &a nie tH:cWe prud!ltawłała trlldnokl 
lranlporto-.ytb. Baok Goepodanł.... 1\,..- 
j(J.
o aamiena IItwonyt s
cJal1Uł orxa-- 
IJ(%MJ
 dla flbploataf:jl tyrb &treDÓW. 


[ WIAOOMO$CI Z CHEŁMNA 


I 


OKOLICY ] 


Z allraala P..or
'" 8tcnra
 
IłY R.Wczo . B..IU.w.... W IO
 dn. 
Ił bm. odbylo si
 w N1ce Dworu Cheł- 
mwklllljfo ubrana. Pom. Stow. Roln&czo- 
H8ndlo..
 Zebraniu pnewodniczyl pre- 
zes p. 5.-ulc:. włakłciel msjątku SatOłf'. 
G16"," nym przedmiotem obrad była Hlrawa 
uitamodzlelnrenia oddr1ału apOIdzif'lnl w 
Chelmnif'. " kłÓrem pnf!'D1&wial Po Flor- 
Jan Buczkow81d z UMwa. uzuadniaJ
 
"" dłuuzych wywodach potnl!bf) osam. 
1zielnlenia f:IJi f:hełmillskle, oraz utny. 
ronjąc, ił centrala doet&rua CZf,'BtO od- 
dZlaJowi 1111 Uiełmnle narzędzi rolniczych 
do obl'Óbki I1&!IUJ cbellDJńekjeJ Jfleby al, 
nie nadl!ljąeJ'ch oraz -przedmiotów pod 
wuledem komtnJuji ) Jakokł malo łub 
CAłkiem nlelldatnycb do utycia a z pawodQ 
tf'JI:" .-upełnie nie pokupnych. l'taBt
pnle u- 
duelll doeu pl'U'l\'OdniczĄCV P. Sl:ulc dy. 
rektoTO"".1 związku p. :;wlmarsklemu. któ- 
ry Vi' dłutszym wyczerpujl\CyID referaci. 
omOwił IIf)rawę ewentualn"lI'o usamodziel- 
nienia oddl:ialu chelmińakielfo. wsioazuj,e 
na trudności zamiarowi temu 8t
 J)rteciw. 
.tawjaJąu I popierajĄc twłerdz"nia rA'. 
eyframi. W odoowiedzl p. B1Jl'zkowskle- 
mu oświadnyl mówca. it zadaniem I d,- 
tenlem centł'1I1I jelit: dostarczam od1ua- 
10m przedmiotów ufytef:znych ł pokup- 
nych. o Ile zaś w rnall'AlVnach oddzlalów 
znajduje 1Ił
 J ZCl:e remanent oiekur&nt- 
ny zamlenil!l IIi", takowy nR tJh.t
c:znv i 
pokuPoy CO J w oddńa1e chełmiń-klm 
miało miejsce. y.. dyskusji n8d refrrR 
tern P. dyr. 
wini8l'!lkle
o załnerall 
IOII 
pp. Szulc. BuczkowIlki. Gwpu., KolaslfI 
ski. Klhan. ŚIÓ11arczvk I inni. 
W wolnyc.b wnlo!tkach pOlU
Vlno r6t 
ne sprawy. a miedl:Y tcmU kWeJl1JI: !Ił- 
"zieriawienaa łpirhll!ł"VI. \V toku dal. 
BZvt'h r')Zpr w odZYW8h ję J/:ł08V prz ciw 
ZII kliPom ptzez oddzial wł-:k8Z' ch iloŚCi 
zOO"a. łJtrzvrouj:v. Ił. W\ I!tllrcz"j" ku te- 
mu w l:upełnuści mlejltcuwe Jltud,dęblor. 


It
 a budlow. jak Rolnik I tnne. 
Ze WZJfl
U na nieW1elk" ,loU ulon- 
kOw ha zebraniu obecnych poat&DO
lono 
nie uchwal&t nic konkreln
 Vi' 8ł"rawl. 
uaamodzll!lnIeola oddziału I oc!f'O(:'Zył epr& 
"'
 ł. do pnyazlllljfo zebraniL Po pllt",'I. 
oiu ItIDYch ,nICa drobolejlaycb BJ)i"aw 
na pOmdku dziennym obrad 
dĄCYf:b 
IIOlv.owal pre Po 5 ule: ubtallil o RadL 
I po poło 
PedZS.l&owaale,. Zbiórka dobrowolnycb 
datkÓW oa rzecz JfłoduJącycb rodaków na 
Wn,.t\flzczytnie. r;orJfaniZO\\Rna pn. 
mlej-ł-owy komit
t :-liealema PomocY Wio 
IfJńlzt:zytni
. a pnpprowadzona pne. fo- 
"'lIn,,,two Pań 'hlO!lerdzla w Chehnla 
dalIIo na..tepul"cy wynIk. 
P. przewod1L Tow. Pań )fill)fllerdda J. 
\\'yblcka I)fU
J'OWala 10 zl; pp. Nlkiel.w- 
ska I Gol
bleW!lka Ulbral)' w ul. Gru. 
dzllłdJkl.j (20-39i -19,50: p. Sff'trf'll (w 
lIkladEle) 12.90; PP. SwlłC1cka ł TomlłAE8w 
"Ika ...brRły w ul. Dworcowej 161.00; PP. 
Poi ewska I Ebłow!lka w uL 22. Styez. 
nie. Ha1I'" t popnecmej 19.-; PP. Wa. 
IIl,t !lika I burm. ZRwacka w ul, GTU- 
dziądJklej 1-19. Ryeersklej I Rynkowej 
71.50; p. L
wanrlowaka w ul. 8w. Ducha t 
Tor. Przedm. .}/J.90; pp. Wołnlecka I Re- 
ch .... ul. Młyńskiej. Polnej. Kołcluukl I 
park...eJ 99.50; pp, KwiAtkow!lka I Sta6- 
kowa w Rynku 62.-; pp. Tok.....ka I Ja- 
rOłl.owa w ul." odnej, Domlnikańskl.j. 
Koki_lne) t KamIonce 36.50; P. Cumow- 
lIka DfI. Rvbakach 52.05; Jl. FIRłkowa w ul. 
Szkoln,.j 8.-: o. ChmUTZy1'l"ka (w Ikla.- 
tllU
1 ł.-; p. Goł
biewska (w Ikładziel 
2
.o; p. Koechano..... w ul. Biskupiej. "'ran 
cillzklń"lkiej I Klasztornej 60.-; p. Luther 
7ebrnł :J.70. Razem 7ł9.5.'J z1. 
VvszvlJtkim paniom. lioetrse .konomc. 
I slO!ltr1.e Anieli orli z w8Zystkim PP. ofia 
rodlłW!'om skloda serdeczne ..Bój( zapł!ltl" 
KomItAt Nllhlleoia Pomocy Wlleń8zczytnl. 
(_) ta.wack1. bunnistrE I pl zewodnicząc)'. 


)jr. 218 


Spis targów wielkich 
woJ.wództwa pomorsld.so na 
rok 1930. 
 
(CIK dal.zy). 
Mroano (LUN-wa): 18 ozet"Wa, :.'\I pał- 
dZlflmilta - b} dło J koni.. 

it't) WI
 IBrodni()8): 8 kwletnta, Ił pai. 
lb:iernika - 
ramn.. bydlo I korue; U 
l"l:erwca. 12 slerprua - b)'dlo I konIe. 
Nłwa.cerklew (Stal'OJr8rd): 13 M"Ze6n!a _ 
bUMje I'OGIPtooo""e; 8 m
. - kramne, 
b} dlo I koni.. 
Nowe (!1;wil!('!ie): 27 lutego,. 21 k\Vletnia 28 
!\ie-rpnia. ;!3 pa.ł.Jzlernika. Ił grudn
 - 
kramne. bydło I kOIlle; :t1 marca. 4!16 C44IIr. 
"'-łI&. :.5 \lor' l'śnIa - by\lo I konie. 
NO\'\flm'a"to {Luba\\a): 12 łne.ł'('a. 11 eser. 
\\fa., 13 I'lerpnia. 8 p&tdzlernika., 10 ,N' 
dnia - kramne. b)'dło I 
on.ie; 14 tn&./6. 

 hp;;a. 12 l
 - bydlo I konie 
No\\' lirodUcz.no lLuba
a): 8 lIlA... 11 
W-NMnia - bydlo I konie. 
OIUe (
wlecia): 17 lutelQ. 7 CZII!Jr'IIIoCla. ł pat. 
dr1ernlka - kramne. bydlo I kQll!e. 5 
kW&eI.l
 16 liierpni.. 
 listopada -'by- 
dło i konie. 
Papowo H_up:. :Toruń): 6 maj&, 7 pat. 
dllaernika - k.!r&mJ1t'. bydło I konie 
Pe-. pHn \ Tczew): 
ł marca. 
 ma... 
 
patdrlemłk&. ;!l hstoplkla - bydło I ko- 
nie; 11 !Jł).t
ln:a.. ;!3 CHrwca - bydło, 
konie I św'nie, 
Pło6ru("a ,1)zI&łdo\'\ o): 15 lCb'emla, 16 kwi.: 
n.. 16 !ił-" 
 p&tdzlf'mtka - b) dla 
I konie. 
POr.!iOI' tToruń): S 
 l pUdzlemib 
- b) dlo I konie. 
P,
odiu II\00000erzyna): IS maJ" 28 pat- 
dlienlllj.& - kramne, bydlo. kOAle I 
iwinM 
POIJue HrIOIM l8n)dnjc:a\: ł ClerWca - 
kramne. b) dło t koDle; 1 pałddem ta_ 
b)'dlo I kUlnie. 
PruatC4 ,Św&
cie): 5 marea, 5 l
 - 
kramne. bydlo I kome. 
P....odil.Owo tKuulIIY): 
 kwietnia. 21 pat. 
d£lemlka - bydło I konie. 
Puck (morski): 19 lute1(O. 20 aerwea. r:z 
wnł'Śnia. 
 .rudma - !u'&mne, bydło I 
kOD.. 
Rada)n ,Grudzi"tł.): 3 kwieln.. 2 p&ł4tier 
D a - kramne. b)dlo I kOrllłl; 6 
 
:; a.rwca. 3 lIpca. ł 
 minia. 8 Uato- 
1)&1.1.. ł I(rtIdnla - b)dlo I koni.. 
Rum)&. (mortJtll; 13 maJ" 16 \\'T'ZeAnla - 
Itre.mne. bydl.o I lI:on!e. 
R) boo I tJ b&w8 : I
 ma.rca. lS e1erpnia - 
kramne. bydło I kon'e: 11 
 l! 
listopada - bydlo I konie 
:sep01no: ::;.! k"'letnia. 1 Ji
 14 peJdM. 
nUr,a - kramne. bydło I kome; 25 mar. 
ca. 11 "opada - bydlo I koni,. 
Slerako-łce łl\art.u.zy): 13 me.J&, I lipce, 
19 8!erpnl&, Jl lł-t,pp&d& - 
 bf. 
dlo I kOIne; 18 marca - bydlo I koni!!. 
S\arUll ,Luba_). 3 kwieł.uia. 
 pat.dZIf.lr- 
nlka - łydlo I konie. 
Skarszewy (KokifInyna): I1luł.ellt, Uac 
-ca. !! U"topada - b:rdlo, ktJnJ. I P1- 
nil'; 2 k
1etn.. 23 lipca.. I
 pajd!! em\k. 
_ bydło I konie; ł luteflO. I kwietnI&. I 
C&6I"We&. :. 8lerPDI" 7 pałdzlernłk&, Z 11" 
dnia - twtnł.. 
Sk6rcs 'StaroI'1rd): 11 kWleUua. 7 pa.łtider. 
nika _ 1I.ramnfł. bydło I kon!e. 4 lutełr°. 
3 (;hI"a-.:a" 5 IlierPIU.. 2 
n.
 - bydle 
Ikon... 
Śh,.tr.e (Tucboia): 2 It _etnIL 8 peJ.dzier- 
nin _ 1tnLmne. b,d1o I koO\e; 4 c
ca 
13 tdWPDta - bydło l konie. 
s
 I\I
 łKoAo.orzyna): 1$ marca. 12 
J.iIMopad3 _ kramIle bydlo I konie; li 
ma.ja. Ii IoJ«»Dła - b)'dło I konie; 9 kw. 
\ni.. 11 ezeł--'n. 13 8Ił'rJlniA. 8 
- 
nik.. KI I"Jdnia - tv.!nle. 
9taropl'd: l tpc.&. 2 lipca. ł listopada. 5 
lł-opedll. _ kramne; 7 ma)&. 12 U,.wpada 
_ bubajl! l\'liIPIodowe; 12 lutetlo. II k\\,e- 
tl\1" 18 czerwca. 17 W1'Z4IAnia. 22 J!ItdZ1er 
nika. 10 II'rudni& - bydlo. ironie i 'wln)e. 
SUjtyce (Kart.u7y): 18 maru. 4 li!JłDpad& - 
kramn.. bydło i konie. 
SlneMZ {monkd: 22 kwlefnlL 28 J&id%l" 
olka - kramop. bydlo I konie. 
Sul
zyno (Kartuzy): 8 kwt8IL!li.. 9 wrześDla 
_ kramne. b)dlo I konll'; 22 Itrca - b,- 
dł" I konie. 
(Dokoilc:eenie nasł.łpt) 


] 


- 


.-. 


Afiliacja pomorskle.o Auto- 
mobilklubu. 
Jak Ilę dowl&dujI'lDJ1. w dnIu 11 b. .. 
zawartl\ zOMał" umowa afl1jac)jna IXllęd
 
."-l)t.omobllkhll)
m PoIlIki w \\ a1"8u,,1e d 
Pomonklm A1Jtomołlilkhlb,.m . By, 
8M
Y. 
 
Z cb,.i1, zawarcia tej umowy pomou.:. 
Automobilklub wchodzi 00 mdu ki 
repTtlVntow&l1,.ch pnAE AlJc.omabllklub Poł 
Ikl ja-ko klub oaTOClowy w Mi ę d7)' na ro: 
wy m Związku Klubów Automobllo",?, 
u
'1aD,.ch w Pa1')'tu" majN: I'ÓwnOCZ rime · 
pewnlQI1e IMttp8łW(\ ....)'cb In&eMIIÓw ... 
równo w lItOIIunku do kl-ubów zegranlcJllre' 
Jak I do polllklrh włacJz ceotn.ln1cl1. 
 
Sukces tlln OIIlvnl'łf po ni-ł8 1na TO 
ł-tnlpnła PomoNklf'go Automobilkl1.PI j'" 
&ywym doWodem PrM,. klubl.l .....ra)ąc. 
lIię swym cElonkom nie tylko ulatwlt
'r. 
pnYllt,pnlt tyde tO'Warz)'llkl. i pn,cz
 
.I
 do rozwojal sportu IIAmocbodD w P1!O II 
IIrząlizanif' _pOln,.c.b Impres aporto"


 
ale I nlatwiat poaZCI
óln,m i"slookOll1 ł- 
naj8UT!I&1! kon)"lltanie z po!i8d&nycb p,: 
nll':h mMlIYn. pn&z wydawaJJle Im r;& 
 
main" OPIM4 LrJ'ptyków. mł
 
"'ych śwl&d&ctw drottowycb I iDDYcb ofldel- 
Dych dok
en
. 
OdJJ1 1 am, WH)"IItkkh _in
waD
':: 
c1ot1 chtZIUI DleZl'Z8B7.On,.cb w Pomol"S 
A'JtomobJtkluble - do Sekretarjatu tepl · 
By
zcą. III'Z1 .1. łoł.auJkI 10. Tel_n · 
10-1J"
>>>
Nr. t18 


'[ WIADOMOŚCI' 


.LOWO POMOUKIB - 8Obot. CIAła ł1 wntłDła 1121 1'. 


KOlInowo, IHIW. IwI..kL 
W ,nee-łłDl. wielkie' .ron'.t..... W 
najblIt." Dledzi.11: 
 bm. obchodli mi.j. 
StOW' "fow powaL I Wojaków pl,clolec:lt 
.weMO latnieni.. a I hm obchodem zwl". 
IlIn. tllt urocl.)'lte pOAwlecenle .weao no 
welfO lIIt&ndaru. Pr'.)/{raru u. 
roczystoAci Jut obszerny I przedsl.awla ai, 
nUI-IJput.oo: o .odzlnle g.tej powitanie 
.oki l Iblórka prz.e4 p. Maciejewlldm, 
o '.:ło W) mam do kołclOła parafjalnego 
'Ił polald.m 
klem n. naboteń5two I po. 
'w
cenie .ztandaru. któreRO dok.Jna kL 
probOlluz ReplńakL Po powrocIe do Ko- 
ryto""a przemówienia. wbijanie /{WotdzJ 
pamJ..tko....yCh. wrecIenie .ztandUu. O 
jrOCIL I.nej ....Ipólny bel.plaUly obiad; po 
obiedl.ie koncert, wieczorem przed;!tawle- 
nie amatonkle. po którem naetąpl &&ba. 
WL 


IIUllej nli w latach uble.l,ch. Niew..tpli. 
....ie wplynle to na podwyłazenie ceny 
Ilemniaków, co da się we znaki ubotlzej 
ludności nasE}'ch Bor6w. 
IIJJil&OWO, powl.t t.,h.lakl. 
o.olłlll.. W ubiul, wtorek &08tał po- 
blo
08lawiony związek małteński p. Ba- 
bińaklej{O I.inlcz
o z Je:tioma nadle!inJ- 
ctwa Trzebdny z p. Ireną Fliss6wną cór. 
ką mlejłlcowe/[o właściciela I ....Ielce 
 
....daneRo obywatela P. FlhJsa. 'Iubu u- 
dz!elił u. prob. ROl!entretfr w kojclele 
paraljalnym w Byslawlu, dokąd IIczn, or- 
nak 'Iubny udal .iC 18 powózkami i l sa- 
mochodem. 
allt,pni. odbvla .i, !Jroczy. 
etoić weeelna w domu pallatwa FU..ów, 
którlY liC&nych Roiel i licie otaropolsk, 
Rośtinnolci.. podejmowalI. No....otetJeom 
..SIClęić BoU". 
SfAIIOOAItD. 
Dniem beDoro.,. POdczai dMynkOW 
wPisienlcy wręcEyl P. prezyd.ntowi :łr.. 
WIBLE, ......1 HoIDie" ze. powiatowy P. T. R. p. Rudow8ki dy- 
Załoienie Koł. GOIpo'y6 Wiel.ldoh. Plom honorowy. ktllry wykonan)' 2ost&ł 
We wtorek 11. bm. odbyło .le na aalce pa przel p. T. GUlińl!kie.-o. 
rafjalnej zebranie or
anlzacyjne Koła Go- Alloraol.. W niedllel
 ub. rolpocZf:la 
.podyli Wiejl!klch, n. któro prz).jeebali .i" w tul koiciele famym wi.clna IIdora- 
hlltruktor P. T. R. hrabia Ścibor Markow cja, ktora trwała do wtorku wieczorem. 
Iki i kierowniclka wycb. dla kobiet w P. Z powodu nOWe
o podzialu nie odbędzie 
Tow. Holo. p. Boltuslawska z Torunia. Ze. III
 wl
cej .... lIstopadile Jak to było w In- 
branie za
ail prezell mleJscoweRo Kółka nych IlItach I.cz W wytej wstlomnlanym 
HolD. p. Bruski. udzielaj,c f\'loau tI. Bogu terminie. 
slawllkiej. PreleRentka w bardao obszer. Alarm potaroWF. Dnia 17. 
m. wleczo- 
neln I trejclwem przemówieniu .pneosta. r
m mili sto laalarmow3ne IOstalo poła- 
wlla cel I zadanie KCłek Gosl'. W.. o kt. rem u p. Jendernalika prz)' ul. Dworcowej. 
nleclIloki tlodnielieD1a kultut
 !ł08t1odar. Jllk sl
 wykazlIlo, chodziło tylkO o lapllle 
.two domo" e
o. Wkońcu prz.odłotyla I wy nJe el
 Itarderoby spowodowane prawdo- 
jdnUa obecnym re
lamin tychh kólQk. podobnie rzuceniem niedopalka. Strat nie 
zachęcając do 2alof:enia kola. NastĄpiła rOzpoc2ęla nawet 5\\ ,'ch czynnoŚci. 
obalema dYl!kUl!ja, po której przystąpiono 
do utworlenia koła I wyboru larlądu, w WJ'lUa.I
le laraą. Z powodu wr!laA- 
skład któreJl:o weszły jako przewodnicząca nięcia zarazy wścIeklilny w powiecie lU- 
p. Kledro\\skll z Wiei!., za.t. p. Bru!lka z tejsz}'m, zniesiony zostal obowiąlek wią. 
Prz}tarni, .ekretllrka p. AP. Bruska z zania wZp"h;:dnie zam\-kania P!!Ów od dnia 
Pn) tarni. skarlm. P. Cllapiewaka z Wle- Ił. bm. łL 
IL 
a członkini. zapisało 111, 20 olJQb. W IlLUłSZ£WY. 
wolnych Itłosach tlropOnowano UrządziĆ w Poiar lasll. Dnia 17. bm. laalarmowano 
listopadzie br. kun J{otowanla. Po ,.yjU- miasto pot arem w le.i. proboszcz. polo- 
nieniu przez preleJl:entke w jaki ..posCb Ml1ym nad IIZOSĄ do Czarnocina. Stra! 
kurs urll\dliĆ. pralIwodnicląca. dai.kuj
 1 01mlawa oral UCina pltblicznoAć przybyla 
preleRentce za trudy. 8OIwowala zebra Ole. \
 krótkim czasie na ratunek Okazało się 
je o
le&i powstał prawdopodobnie prz')z 
tALNO, ...włal taoJaolllkl. rzucenie niedopalka pepieto'a. do rowu 
NalechaD' przez samochód. W ostAtni I!ZOSY, skąd potar przeniósł się do IU'L 
ponledlialek. w J{odlinach popołudnio, (Jjtleń szybko uJ{8SZ0no pie
kietn. tak. te 
\\}eb ",ydarzył się na Illosie talno-Tu. .lkod) są minimalne. ho 
chola. tut obok :2:aln& nastepujący wypa. 
df'k. Na jadącego rówe..em.... klat'1.IlXU 
Bladowa or
anistę p Skleraw.kllll'O z 
Llchnowów. pow. chojnickiUo najecoał 
w 
\ yiej poda.nsID mi.jscu aal'DCchód. 
 
Skutki najechania były fataln.. Ol1łaftista 
padl na miejscu bel prz} tomnoAd. cary 
łlroCl
 krwi,,; oproc. p;lębokiej rany na 
RIowie doznalon pokaleczenia rąk i nOI(. 
SamochIW (oczywiście niepoZl1al1J) la. 
mlut .taną«! i aaopieko",ać lIie aw. ofiarą 
zbielll. dopiero. pewien .ollpooarz saj,ł 
!!il;: nie!lnzeAIi"vrd. bo inaczej byłby 
o 
m6/i!1 na 
o.ie Ivci.e zakończyć. Odwie- 
ziono J{O ctemprlldzej do TucholI. j{dłltl 
DO zaopetrl
niu prz81. lekaru zo.tal ulO- 
kowany w lakiadzie siO.tr eltbietanłk: 
.tan j8ll'0 jut J{rolny. lecI ietnleje n.. 
dZieJa utrz}'mania J{O przy tyciu. Win. " 
tym wvtladku pon081 prawdopodobni. id.. 
rowca samochodu, Kdył najechAł OD n& 
rowerlylltę Itylu. 
WYSOKA WIE'. lIG'" ..ohollld. 
Zloblł dla.a, okradl .o....an. - .... 
tem "zwłał". U j{OlIpodarsa p. Ratkow' 
ski ello byl na IItancjl pewien robotnik nie- 
jaki Miau8zy
rosl pochodzl!.cy at I po- 
wiatu tarnopolskiep:O. B
. on dlutszy 
czas a:ajęt" przy budowle kolei BytUr:l9%cz- 
GdyniL Jako l{Warancja Il1stawil on go. 
spodarzowi swój row.r. Pewn8l(O plękne- 
f«' dnia chciał on II(ddei rowerem poje- 
chać, na co Kospodarz al., .J{odził 
I rower wydal - Ten zaś wykoray- 
sIal chwil., i J{dy Rospodarz nie byl w do- 
mu, labrał rower. skradls!!y przy tern 
na _kod, jto!lpodana jednlł marynark, I 
k.mlaelk, oraz nre lapłacIwSZY naletn06c1 
za Slancjl;: w wysokOści okolo 90 lłotych, 
ulotnil sie. Dochodzenia w,,'kazały, le 
sprawca udał się w awe rodałnne .trony. 
We Clwartek Odbyla si., w sądzie Rrodl' 
kim w Tucholi rozprawa przeciw obwl. 
nlonemu. jtdłle rlil!unlk prokuratórji pan 

urmlatra SOJl:anow8ki iĄdal ukarania 
wlnneQo 8 typ;odnlatnl wletienla. Sąd. lło- 
tony z P. sędzie
o Chmielewskie
o jako 
prlflwodmcll\cef«' I kancelisI, p. Zap.łl- 
.kie$(o skazel owe
o osobnika n. U dni 
wlęaienla. 


ZBLISKA I lDAlEKA 


t6nlego które zagaił p. 6ZU1tta.k. Po oclC7yta. 
niu protokółu I OIIt&t.nleg;J zebra&łla zlotyl 
sekretarz p. Iloma auzególowe s.prawtWla. 
ni. Z uroczYlItości pOświęcenia ertandaru 
bra.tniego 'fowarzyatwa w StarogardUe. Po 
omówieniu .zerelrU epraw we
 nęł.n.Dycb 
'fowarzyltwa zebranie 
mknlęto. 
Włród puonlahJ. W dniu 8 bm. 04by. 
lo się w lokalu p. Ja.żdtewakieJ{o miuiQcz, 
ne zebranie Tow. Pszczelarzy, które zagail 
preaea p. Rbode. który tet nallępnłe wy. 
j;ł08i1 w)"kład na. temat "Jak jlrow&1zlt go. 
apodaTke miodową". Po wykl&d2le, udzie. 
lal m6wca wielu cennych rad I wske.Wwek. 
Wkońcu p. Tbledl zlot)'ł oIIiume sprawo. 
Idallie I wycieclki na P. W. K, do Po. 
aUMia. 


:aUR. pcnml Iwłeo1d. 
....1... ai4 w .arze eloktloWD1a. któ- 
rej uruchomienie na.tąpi w kOlicu br.. bu. 
dzl l&&1e wielkie a&inteneowanle nie tyl. 
ko w kraju 1.0 i auraniq; podc..a lata 
swledllłi j. miolstrowle polacy, lic.l,nl 
p'ledst&wiciele pailatw obcych, jak nieda. 

no FrancJ!' Szwecji Itd. Codzienul. ni.. 
mai bawi.. w t. wycieczki naukowe. kra. 
Joznawcze I .zkoly. \\'e "'torek dn. 17. b. 
Dl. PRyb)"łi celem z....ledzenia pOwatają.:ej 
elektrowni siuchacIe polhacbnilU brnen. 
ekioj (Brno w ClechoAlowacji) w Uczble 

 & prof. dr. Listem. któremu towarz}'lIzy 
ła jea'Q toOL Elektrownia wywoluje IWe- 
mi rozmiarami wielkie wraaenie na. wi. 
dzach, którzy podziwiają pomyslowo'ć via 
n6w budowy ltakl&d6w I t.echnlk
 naszych 
InlYl1lerow pny &realizowaniu t
o PQlęl. 
nel{o projektu, który kosztuje 
prawdzie 
miljony. lecz przyczyni się do lelektry. 
zowania Pomona a! DO fale Bałtyku, a 
.Iaw., polskiej pracy rolnie.ie daleko poza 
lO"an1e. P81UtwL 
CBOJNICE. 
Wiałki. A
te W. F.I P. W. W dnll1ch 
U I 16 bm. bylo miuto naaze 'wladkiem 
ducha I tętYlny tutejazej ludn06c1, Która 
jtremjalnie IJechała .ię I całfJjto powiatu 
Iła wielkie Awię&o W. F. I P. W. Jut w 
IIObou: CI} niono Ro",czkowe pnYRo&owa. 
ma. Uy Oł""amaacje praybyle I okolicy 
przYJ"ć jak najokualej. Wi.czorem 
aś 
04byl lię wapanlały capstrzyk przy 'wie. 
tle pochodni oraz djwiekach Lnech or- 
kiestr: woj.koweJ, mlodziely polskiej m.. 
sklej I kolejowej. Udałał wzięly 
azy.t- 
kie or«aD&lacje miejscowe oraz pr.&ybyli z 
okolicy j{Oście. W ni
dzlelę rano po ode- 
II'ranej pobudce przez orkieatre wojakOwIł, 
rolJ)Ocząl at, w mielcie nuzem odJwięt. 
ny ruch. 
Z dworca napływu zaczęły do konar 
J. »
nu .trtelców dalsze za!lt
py o)
anl. 
zaevj okolicznych. o Jl'odz. zaś lO-tej 
 
madzily .1. oa dziedl.lńcu kouarowym 
miejscowe .towarzYlllenla ze sztandarami 
jak Tow. Pow.tańców I Wojaków, St/.Iwa. 
rZYllenle MlodzieZy Katolickiej Męskiej i 
te6eklej. Harc.rze. Harcerki, Tow. l\'i'nD. 
..SokOl". Kolejowe Pn;YIIPollObilmle Woj. 
.lto....e I Klub 2ef\'lankl, które po pol "cle 
nJu al
 I zamlejscoweml or.aniracja:nJ u. 
daly .ię przy dtwiękach muzyki do) ko- 
Iclola farnelfO, Rdzie k&. Goluńskl odpra- 
wll naboieda,wo. Pi,kne okollaooAc:lowe 
kazanie wydollił kL Borzyszkow!lkL Po 
noboloństwle uatawlono alę nA rynku. 
I\'dzi. 111., ocUl)'1 prze/[Iąd łwartych 'iloJfe- 
1\'6w praez .taroał. p. dr. RICsitę; poczem 
przemówił p. aterolta " pl
knyeh slo....ach 
I balkonu ratuaza wzn08ząe wkodcu O- 
krt}'k na ueść NajjeJnl.j..ej RleczPOIłPO' 
litej i lej prezydenta. 
NutcpD1e udano IIIę wapanlalym po- 
obodem. w'rOd któruo toCZyły si, ulęk- 
nie narodowo przybrane wozy propaRan- 
do...o, J{lównemi uiicaml miasta do k
zar 
na pny.-otowany oDiad lolnlerski. - Po 
tlpotyt.ym obl.dlle podątono na boisko w 
la.ku ml.lsklm. jtdzie .I
 rozpOcZl;:ły 18 
wody sportowe. Obywatelstwo choj:łickie 
l.8.interellOwalo ai' jak ni
dY jeszue Im- 
prezą sportową wypełnlaiąc Uumnle ata- 
djon aportowy. 
ZawodY nledKloln. dzi.,kl dOllkonalytft 
hClnym zawodnikom. których IJI{loeił,,) Ilę 
111'1111110 100. Ich wapanillhm wvnlkom ? 
falllcanle lebranej publiki, ktOra Dle 
Slclłdlila Iw)/clęlcom uklaBkow robily 
wraterll& Imponujące. Kiero" nictwo lawo- 
dów SpOczy"alo w rekach Drofes;)ra pana 

zczepańskieJl:o oral kom.ndanta W. F. j WIEI.. KO.ORZ,," pow. tacbo1s1d. 
P. W. klIpitanIl Nowacz}ń!!kieJ[o. podc:/:.as .61kL Między robotnlki.m Dwora- 
trwania lawodów pny
rvwałv trlY Orkle- kłem.. tOną tob. Petyny I8ZZII1 Il)rletzlta 
stry. koJejar.:v. woj.kow. I mluddeły o la
lnlęcie 5Ąrlka od piwa. który b:\,1 po- 
m

kl'l. Po wvcaerpaniu obfitello :lro. tl.ubny do kisienio ol\'órkOw. ZaCł
ló UC 
Iframu otrzvm.1i Iwycięzcv I rąk kornerl' Od wpjemnel{o PńsĄjzBnla C ro2nell:o 
donta cenne Da
rOdy I dyplOm)' pOcz

 rodzaju kradziete; '!}czerp.no cały .łow- 
udano i1
 do hotelu Centraln£J{O. Rdzle nik 
mlnnycb wylwtlk. d do.zło do r
ko 
iU' 04bvla labawa t.netznL uynów. Mianowicie D. perwal w pebhtu 
Płłrwtaa komdla hr. W niedziele: 8 le!ącą pałke I uderol nią w Klowę roz' 
bt'D. przy.tQpówały dliecl part.fjl nea
J do krzyclaną kobietę, kt6ra padla lemdlonft 
uroczystej. plerwnej komunii iw_ 
. godz. na .ziemi.. NfI8tępnle bU leląc-t dol.3j, wy 
10.30 wprowadzono dliatwę w procesji do ko U'l\caj"c jej jedoo ramie le .tawu. Dopiero 
kloła farnego. gdzl. lu. kanonik M.koMkl Daeten c.rota ,poltl'lU lll Y wypad.k, 
\liy
łOlU od ołt&n& plekne okol1un08tlo!"@ IlIkwldowal zajście I pokaleczo
 odpro- 
kazanie f)()czem dzieci skladal)" odnowie. wadlłl do domu jei mętl. . . 
nie eaubowanla chrstu św. Nut.pni. odpra Prlywolany lekan dr. Prali . 1'Uehob 
wII ka. lr.
loD1k Ul'OctYItł! oaboteilstwo \IV atwierdzil oMlne potłuczenie i opuchnl,- 
rzaele któtt«o lWróeil 
Ię . 
Df J.ucle cie. OPAlrZyl chór., II kr.wkl.m nl!p
tru- 
raI w pięknych I wanlo!llycb llow.ch do klem laopi
kowalll się policJa. sPlnjlłC 
dzll!el, 
lI!m dJiatwa w JJczbl. 132 przy' protokOI. 
I!tł\j)Ua do Stolu PaAaklełO. Po n&boteÓ' W,kopld. W 'ut. maj.. lości roapocllę- 
litwie odprowad.uoo chieci w protest I pned to Jut kopanie liemnlakó" oa dobre. - 
k06c:1Ół i .dale otnymal, p&D1i
owe Cil\jtla auna pr!y.pieu;yla te jeslen:\e Inl 
obrazk . l Wa. Sprowadlono 
 robotników I8IOno- 
. 'lew L......... W DIe4:d.I. II bID. od wyeb & okolicy ClenkL Jut IIOcI4tkl wy. 
hyło II, oN hotelu CentraltlytO mlesięCUl@ 18 kopkó.... wykaz" .e Ilemnle.kCw obr


 

rt.n1. Tow. Ludo..... pod opl." IW. AD, 114 w tym roku o Jedną tn.
 - 


J 


PUCa. 
Z hoia low. ipie... "oa1Ulko", Po 
dlutuej przerwie I.tniej ocUlylo .i, ubi.- 
"I'RÓ czwartku nadzw)'czajne ni)ranił 
tow. śpiewacl(!
o ..Yoniuazko". O !Jodl. 
20,J5 Ea
1111 posiedzenie prezes Po Mini Jó- 
lef w Bali p. Zlentza. wltejąc lictnie przy- 
bylĄ brać śPlewac&!\ I podal zllrazem do 
wiadomości ponądek obrad. Protokól od- 
cly&any przez sekr. p. LUlłl1l!kleao prlyjęto 
bez ładnych poprawek. peczem pru. Idll 
uczeJl:ólowe sprawoldanie * odbyteRO Ij8.l. 
du Kól 
piewaclych w c:zaiJie Ziełonvch 
Swiąt w PoznanIu. w którym towarzy.two 


RADJO 


Niedziela, Z2. 9. 
PaDU. 835 m. 10,1f1-1U5 Trangml
J. 
nabotetlstwa I Katedry potnańskiej. 11,
 
do 11.55 Komunikaty P. W. K. 1
00-12,05 
SYlOlal czaau. 1ł.OO-U.20 Odczyt &I. t. 
"Choroby w claslo) ciąłY u l\\oier&ąt do- 
mowych", 1ł.20-1ł.35 OdczJt p. ł. ..
ywi.. 
nie bydla". 1ł.35-15,OO wykla.d dla lfosPO' 
dyli p. t. ..Racjonalne sprzĄtani.... lti,30 do 
17,00 RadjoRrafjL 11,00-17.50 Koncert RfIL- 
mOfonowy. 17,50-18.20 Audycj. dla dzieci. 
18,2I}-J8,3ó Biuletyn Słowanyszeń Mlo- 
dzieiy pOlskiej p. L "Wytycln. w akcJi S. 
M. P. wychowania filyczne
o". 18,
 -19,00 
Odczyt I "Pojecie teolji". 10.00-19.2r1 AU- 
d)'cJa wokalna w wyk. p. Kajetana Kop- 
clyl1!1kleRo lbaryton). 19.25-19,.&5 luterlu- 
rjum mUlyeane w wyko. prof. StaolsławA 
Pawlaka. 19.ł5-20,06 "Sih'. rerum". 20,00 
do 20.30 Nadprolfram w wok. Iłrty.tóW 
Teatru Nowe
o. 20.30-22,00 Koncert wie- 
cztrny orkiestry 57 p]). 22,3Q23,00 Radjo. 
grafja. . 
Katowłce, Ul Dl. 10.15 Transmisja na- 
boteństwL 11.
-1l.55 Komunikat).. 11.511 
do 12.10 SYllnel UdU. 12,IO-IUIO Koncert 
popularny. 1
.ło-I6.00 Transmisja z ',,"ar- 
BzaWy. 16.00-16,20 Ks. dr. Boleslaw Rosiń- 
eki. 16.20-UI.łO Prot. Bogocz: "W. jaki spo. 
sOb u('nronle w pnyszłości sadownictwa 
przed osI remi limami"? 16.łO-17,iIII Trans. 
misja I Krakowa traJl:"IIlentu I: m'ClU pił- 
ku notftej ..Crał:ovia-Wislli.... 17,26-18,3i) 
UricO ROslI. R.cital fortłplaf1ow)'. 18,8j 
do 19.00 Odclyt Po to "Z SOll."nto do Saier- 
Do". 19.00-UI.i?5 Rozmaitości. 19,25-19.55 
Ze świata. 19,56-20.00 SHtnal czuu. 2O.
 
do 20,80 Tranaml.j. zWarnaw)'. 20,30 do 
22.00 Konrert wlecaorny . l?n:tbADIL 
Waruawa. 1611 Dl. 10.1& NaM!eńst\\"o 
I Katedry poznań!kiej. 11.65 \V1.domoA
i 
1 P. W. K, 11,56-12.10 SYllnol CJA8u. 16,00 
-15.50 Koncert I ply' J{l"amof,mowych. 
18.00 POII:adanka dla ItOSlOd}'Ó wiejskich. 
UI.!O Tran$misj& I KatowIc. 16,łO Najwat- 
nlejsze wiadomoki i wskazania rolnicze. 
17,00 Koncert orkleatry policjL 18.3& 04. 
czyt. 111,00 ROlmllitości. 19.25 Z przety
 I 
d.iejów narodu. 19.56 8Ylmał caasu, 20.05 
..Promieni. FF" - wyp;1. p. Brunbn WI- 
nawer. 20.30 Koncert populamy. 22,05 Kt. 
munlkty. 22,ł6-23.ł5 Muayka ta.neval1a I 
"OaIY'. 
St.ole CMlkoslowaekl.a 1,_: 
chóru dOmlkailskie
o. 
Itacle ...lrlac1dl 11,_: 
fonielny. 
"dapeat 
fODlcau. 


8ft. 7 


N...__e ..."włdea1H pl........... 
erody. 
Dawniej zasadzało ai, plelf:
o\uDle d- 
rody na bezkrytycznym doborU prtew.'- 
nie ezkodliwycb szminek, pudrów I kre- 
m6w, celem pokrycia wad urody. OzU zro- 
lumlala uświadomiona kobIeta konl,cl- 
MŚĆ celowej blJl:jeny. tudziel potrl'bI, 
zwalczania przedwczl!sł1aąo więdnienIa I&- 
bleKaml oraz kosmetykamI, dOlto-ł)Wan. 
mi dO właściwości I Imlan danej cł!r
'. T, 
drOR& przeobrata się np. tJ'IS"'- połYBkUJ-. 
.:" cerę. skłonną do UuSt410 1U'!clenla ... 
oraz wl,A"t'Ów i porÓw - w trawldIOW" 
Jeden ztych objawów lub zajęcie 8r04ko- 
wilj tylko części twarzy wystArcza do l'Gł- 
poznał1la sklonnoścł do tłułlzcl'.!nla aic Mo 
ry. PnedewalYltklem wYltrJlJ{.
 Ił. 11..... 
milw. mydeł. zimnej wody I la....nla- 
nych pudrów metaJicznJch. IUkl.plaj,,- 
cych pory. -Twarz spłókiwa
 dluRO 3 ru,. 
Iblennle .orąC4 woo. a rano I wi.clore. 
.altolOwa
 leciucbno PT08zek mannUT01tt 
..II1rM1Il..... Co druid wiecalIr naparza
 
twarz przez 5 minut nad pa
. spłóka( 1"0- 
r
" "'04" a po Ołu810niu w,riskat wl,k- 
sl.e wl\jtTY. Wrazie łuszczenia !lię . powl.. 
kać twarz oa 10 minut pned myciem 0- 
liw. tl!dAln4- PosłuKiwa
 IIlę wyląc:-ł1ie .,. 
tłullzczającym pudrem h
Jenlczn'l11 dta. 
Lustra. Dr. Z. B. I iOl9 
h.. 


brało równlet czynny udzial. 0g61ne w.,' 
datki w Iwiązku z tym 2jazdem, pOnl.lłoM 
przez tow
 wynosZą 7ł5 1.1, jednakie 1111. 
ki ofiarności mlejlcO....e
o obywatelstt,a, 00 
z uznaniem pOdkreAII
 naleły, pewna o..łć 
kOlztów zwróciła aie. Omawiano w d'l- 
szym ciąJI{U prOJl;ramu obrad kwestję dYrJ- 

enta p. Gierze\\skieJto. któn' z
loslł wr- 
słąplenle z tow. Nad sprawił tą wywllłzała 
się ot
'wiona dysku.ja, rezultat.rn której 
b}-ło wyratenie Z8BlutonemU i dlugoletm. 
mu dyry
entowi zaufania. !o:astępnle.- 
chwalono jednoRIośnie urządlić .... ni.. 
dliele. dnia 10 Ii.topada br. ot WieC&6t pi.. 
Ani polekiej. na który 1.1014 II. wf."Pf 
chórowe i przedsta...ienie teatralne or.a& 
baJ. Nad kwest ją Ul. wywiązała si., ot)"wlo- 
na d
'8kusja. w której 
łO!l lableraU pp. 
Ri)tAI, Abraham. Trybuli. Szulc, Piekarski. 
Be/[al i innł.-Wrbrano BJ)ecjaln" komisje, 
w I!klac1 której weazli pp. prezes HllU, sekt. 
(,ulińekL Miotk BoI.. Szulc I RiJraL Dalej 
ulItaiono projttam lekcyj, które MUld od- 
bywać się 
dlł co Arodę i pl"łłk o .aU 
20 w Bali p. Zlentl.8. Po pnyj.ciu cal... 
..erelłU nowych CllonkOw. omllwlallO j.. 
&zcze InDe spraWY or.a.nltac} jne. pocl.m 
przewodniczący 80lwowal o Rodz. 22,If'1 ... 
branie heałem "Cze
t piłłnt". 
GOLUB. 
Osobiste. Na stanowisko nauClycielki 
przy tUI. katolickiej !ltkołe 1X!1I'0lana zoo 
!!lAłA ł nO\vym rokiem 8zkolnym II. tu. 
lrenja Duł1zlkówna z GTUdzłlłdz&. kt6ra 
Pr!
'l!'otowa1lle do stanu nauesl c iel. 
!lkle
o otrzymała na kursie nauczycle!- 
Bkim dlA maturzystek ,runnazja1nycb ." 
POlnanlu. 


...c.. _utt1Hk1e 18,&1: Konurł kaG). 
raJOY. 
LlI1!1Jt 2SI ID., Drezno 311 Dl. Ił", .. WoI 
ny strzelec
. opera Webera. 
Monacbl_ 533 Dl. ....: .,Aida". opera 
V łrcUe'/to. 
M_l_lu IM ID., 
 17. ma ..... 
"RiI{oletw". opera V erdi'uo. 
Raya Ul .. 11.11: ,.A1da". opera .,.. 
dl_o. 


l 
Tow. Kupców Samo- 
dzielnych wDzlałdowle. 


TO'łVUI)"Stwo SaD1041zJ.elnych Kup- 
ców w Dtfałdowle odb)'lo w dniu 11 
brno iWa plerwsle doroczn. IW7czajne 
walne zebranie, w którem bralo u- 
dzial 19 czlonków na OSÓln, liczbę d. 

braDie zasail prelM Tow, p. Ole
 
niczak powitaniem c:Z}cmków i podal, 
kowaniem za liczny udzial. Po prt.. 
t'z3.tllnlu protokółU t ostatniego te- 
brania przystąpiono do dalszego zała- 
twienia porZlłdku obrad a mianowide 
dQtychcl.8.sowy zarZ3d złożyl t!pra wo- 
zdanie z Calorocznej czynnoki. Po 
przyJęeiu do wiadomo'cI sprawozda- 
nia udzielono na wnlOl!fk tarqdowt, 

karbnikowi i komisji rewityjneJ po- 
kwitowania Następnie przys
pionG 
do wyboru urqdu, VI I!kład którego 
"'łl!tl!: jako prezeti p. Olejn.icuk :.. 
nOwnIe), Jako wieeprez:es p. Thiel \pG 
nownie), jakó skarbł11k p. Borowaki 
(ponownl
). na sekr@tAr!1i 'WS'brano p. 
Depuyńsklego a ł1a z:tt$tępcę p nocha- 
ta. Do komi
ji rewizyjnej weszli p
. 
Kolay i JUftertal 
Na obchód dziesięciolecia ZwiQ.U1ł 
wydelegowano prel
a Olejniclaka. 
W woln)"Ch glosach wyłoniła lit 
bardzo ożywiona dy
kul!Ja n& temat 
rlIżn)'cb spraw bandlowych oraz hO- 
I,czek tutejszego kupiectwa. Z&rz:.. 
dowi poruc:aono poczynie! kroki \I 
Koncert władz miarodajnych, celem usunięcła 
I r6żnych bolłjczek. 
KoncłJ1 aJJil. H . 
aslem: .,C

ć kupiectwu" um- 
5H .. 1J,3ł: Koncert .Jm. knlłł prezes niezwykle oiywione ,.. 
"łId
"
>>>
NI'. t18 


a.OWO POMORSKIE - lobola, dDla Zł wneb.!. tm " 


f:tr 8  


(ję. tygodnia będ.r.1e markowany na- 
pad lotniczy na mlatlto z utYdem ga. 
zów I kontrata1r.km artYlerjł prze- 
ciwlotniczeJ. 
Program jest obfity I urozmaicony 
spodziewaf 110 więc należy, te "Ty
 
dzlęń lotnicIY" na Pomorzu nie za. 
wlMzie oczekIwań organizatorów I 
prz
p(\rlY funduszów na cele WPP. 
a co n_jwainlpjłlZR, przyCi,gnle d
 
LOPP-u "nacznę. ilość now)'ch czlon. 
ków. 
Na EAkołlczenle wybrano dla real!- 
&acjl programu S sekcje: Imprezowi, 
propagand. - prasowł l finansowIJ. I 
pn)' kto teket odezwy do ludności._ 
Zar)!łd LOPP ustami lir Pi kora wy- 
raził prasie pomorskl£'j po.tlj
kowa.. 
nie za poplf'ranl6 zadań LO!'P,u. 


ChojntcaD1t na polu maj
tnośd p. 
Krus ka. Ltdowanle odbylo siQ Kładko 
I bez prz)'gody; włdc:ldel 8ł si ł'dnli'j 
maj
tnoścl p. Dierb udz.lpUl załodze I 
najwl(lksz. gotowoścIł pomocy I ode- 
słał spakowany statpk wlllsneml końmi 
na stację kOIt'jo"ł} w R)1.1 u, skOd \\)" 
siany ro..tał kolej. do TorunłĄ. Statpk 
opuścił się z uwagi na bll
k08Ć granicy 
nieulieckiej l)nedwneśnle I to wsku- 
tek nagłej zmiany klH"unku "latru w 
godunach popołudniowych. 
-- Skatki posacby. \\ skutek trwa. 
\ J,cej jui. przeS%1o mielUłłc posuchy tra- 
I W) I kn.ewy SIl tak wyschl\lęte ie lada 
lulerka ""nieca ietn. poiary: W ub. 
czwartek 19. bm. wybuchł taki potar 
ok. godz. 11,20 na k
pie Baza.ro.'ej. nie- I 
co powyi.ej mostu: w)'palllo aJę ok. 2 
morgów trawy I krzaków, poraataJ.- 
c)'cb kt'M. Straż ogniowa przy pomocy 
ziemi I plasku ogieil aUumJł.. Ogleil 
powstał pra\\dopodobnle od niedopałka 
rzuconf'go prlez pneebodnla. & mostu. 
(Paleni. tytoniu na mokie Jut eurowo 
zabronione I) 
-- 8wawobłyalarm. W nocy na 
pi.łeok 20 bm. ok. «od%. UO jakU lobus 
który zdolal ber.kamle ujśł, u.aJarmo- 
wał alarmiklem na 
 ul. Grudzię.d
 
klej I CzarnI«kiPgo etrai ognlow... jat 
el, to u nu niestety eręeto zdarr.&- 
dla zab&v."Y. Policja tropi &brodniana. 
-- .8Uak1 ay.... P. J(ablman 
Szput (P. Marjl 7) doniósł policJi. ie 
Jan Kucz. Torunia (konary art)'ler- 
Ji) etłuJd e
bł wekładEle p. K przy 
ul. SuwakIej. Polleja episała pro- 
tokół. 


"'.Jwh,k_.. .Jed"oc.o.. '.al'7 'wl.tI... TO.......I 


Dziś 
I ni IUluar 
Naino..u
 
uperfilllł s:"nnei wytwórai 
.l'niled ArfłSls' a C'Wklu .wie!. iZ wiud 
.,ltruu. ulub. pubL 
"orm. T.lm..de. "oh.. S.rry. 
Cilbert Rol.nd w p.wyw. dram. erol. 
! t:łnym poci tył. 
GOŁĘBICA Cudow, sielanka . miłoka 
_ tle buwneao lueto- 
bruu rti.$lp.aii. PonadtOl doborowy naci- 
program. Poc.
tek o
. 5. ? i 9-.Iet. 
W niednelę o aodz. 3. 5. 1 I 9-1eJ. 


P A l A [( I dniD
:step 
N.'ai,aa
niejsae areyWi. doby obec:8eil 
Jól1i DO wojel S. łr (SDbmarłnB) 
Pn
potętny dramat BlO1Iam,. drlUllat dwu 
 

jcayu. ktoryt:h praJiala alamaa. ko- 
bieta adeprawow. I rozpuataa. W rot fi. 

ta .eY1e... Jac. Bel.. . L G...",. 
B&1cty uJ,o- i _meto wstępa pierwue 
S cbti bqwzfl,daie lIie_ł-. 
Poes. o " 1 i 9. 'ił' lIiedaie" o 3. 5. , 19. wln I
Wm 


KRONIKA 
ł WIADOMO.CI POTOCZNE ł 


Sobot. 21 wne!nia 
.atellau. ł 


Piqtek 20 września 
Zu...' ł 


-- .. 


Ruch W towarzvst\Vatn 


Toruń, dnia 20 września 1929. 
TempŁ"ł'atura poYtietna o goda. 11: 
+ 22, ma.xlmum + 20. minimum 
+ S. Ci,mlenie powl&tna: 750. Wiatr: 
S E. Stan pogody: pogodnie. Tem- 

r8tura wody w Wisie + U.3 C. 
Stan \\ ody w Wiśle I dnia 20. 9 
1029 r.: Zawichos\ + 0.71, Warszawa 
-+ 0.87, Płod + 0.27, Toruil + 0.08. 
Fordon + 0.08. Chełmno - 0.03. Gru- 
dzię.da + O 10. Kon
wo + 0.36. 

kło - 0.'1, Tczew - 0.75, Elnla- 

e + 2.ffl, Scbiewenhorst + 2.Sb. 


"lab SportoWY IoZuoh", Tonu\. 1'0P:1\. 
danka odbt:dzl'" eię dma :'0 11m.  Jlodl. III 
w lokalu klubow)'m. Z powodu meCEU. ma. 
Ją('....O odbyt alt: w niedzielę 

 11m. Lpra. 
Na się o kmnpletne łh-&vbycie J!rRt'Zv I.ej 
dnlłyny. lSekreran 
Iłraot.o C.eladzl Ple1&anldel. Zebranie 
miesięczne odbf:dzie elę 
 'OOO&ę. dnia 21 
bm. o 
odL 7 wieclorem w Loltf)odzle u 
pau. Skokrt, ul. Suklennlc-u. 7arząd 
rUla Plekam. C.ldftrnlkCw I PlerDI. 

an.,. Zebranie mle!łlł:une w sobotę. du. 
21. 9. 1929 r. o Jr(IdL 7 n i')C,wrern '" 1.0"110' 
drle u I)łIna Skoka, uL 5uJUennll"U, 
LIInąd 
Zwluelt 
tt...ych FaDltol. Pałałw. Rio 
P. Kołe 1'aru '''01ule do,'OCr.n
 
alnl 
KIfTOmanenle dnia 
 \\ ł-lOłinia hl:lll r. w 
nledlielę o IfOdL )3 tflj lit) polultnlu \\' io. 
kalu p. Kadukowllld",«o pny ul J\op,rnl. 
ka 28. Obernośt ka.ł.d.,;ro cdonka lellt bar. 
d&o POul\dana. l.arl;\'1. 
WalDa zaroma4naie Sp6ł4d.lc:
lIe 
Slo.am.""a .leu"aD.lo
c;
 l'nę.ini. 
.... P.6.two.yc:b. Samor.,.dowycll I Od' 
..... . 
.1. odbędz,
 sie w porne. 
chiatek. dnia 30 
rU"lI:a br. o 
odl. 19 
w Dworu ArtUR (1III1a klła.,te('81. Por". 
dek obrad: L ZdJ:ajenlO l wybór przewo- 
dni('ZĄce«o. %. Odcntltnle protot.olu I o- 
e"u1I8I(O walnelfO z
madzenlL 3. l',ta. 
lenie I ułwli!'rdz
nle cpn na domy::' I 6. 
ł. Wybór akarbnlkL :.. Wolne "lOfIy. 
d 1836 Z&n:\d. 
....066 Anlłd Sl P.II. K. pny koU. 
H. .. P. Zebranie urudu .'i plI,Iek. dOla 
20 bm. o 1łOdł. 8 ""lecz. w OjrTlilkll.. I 
punktualne pn:)'b)"ele upr.-za slo. 
"Gotów
! 
ZwI--ł& Ballerayk6., Pla4:6wb r.. 
n6" Nlnlejuem uWiadamiamy. it oolit- 
dzle alę na8la aaba""a dnln II bru. o p:odzi 
nie 19 wleczonnl na malf'J la]l w parkU 
Wiktorii. c! 1632 1am.d. 
BacIaaoN, Zwl4ak BaDUClJkC. P1a. 
cI.b T...ł 7.atJ.wa odbędzie alę dmll 
21 bał. tj. w aoboCę o godz. III.eJ w tall 
Parku ..Wiktorja". Cpnsza II, wiIJ)'atkicb 
druhów . rodziDaml o ,remjalDe pnybJ. 
de Gołd mile u"n!lu.my. Za
d. 
C1I6r tw. CecylII ,rrJ kok l.. "... 
W pl.uk dnia 20 bm. o .-ocJL :!O.ej odbt- 
dlle al., ,.keja dla chól'l.l mieuaoego I me- 
."Ie@'o. Ze wl@'ledu Da w,SłłP w niedziel, 
" ..II ,.DwoTU Anu.." obec:nołt wazyllł- 
Ideh ezlonków konieczna. Zart4d- 
'1'... B.....o6w 00I
1 POCIl ,.Dobry. 
ł..t"'. Zebranie. ktCn mlalo ai., odbyt , dn. 
21 bm lilII odbtdzle .'ę. Zarzą. 
Yn .. Dziś w plllUlI: o pdL 17,Uj 
\tenlog dla wlly.tklch mm 1 powodu 
niedl'e1nqo meczu a K. S. Zuchem". 
PosadaDka o god,;. 20.30 w restauracji 
,.Pod Bachueem" Stal') Rynek (obok Dv.o-- 
"' Artuta". Obecno6c! w
zY5tklch graczy 
obowl
kow" KlerownJk. 


-. Ze .pea-ł--l. .. aUblal..ek. 
Dotychauowa wuytatOrka 
madzenla 
1& eltb1etaaek w Toruniu L Stanll11a\\oa 
Danko...ska wybrana msWa prowJncblk
 
u)'li najwyt
 pneJoton, IjffOffin.lunla 
na cal, Polek., a aiNaibą w Poanan1u. Se. 
eltbletank.l Jak wiadomo. od niedawna 111\ 
w Polsce. adołaly jedDak IIOzyekat sobie 
(l«ÓłDe uDani.. oddajł.C l1ę :I catem po- 
jwl
ceniem pleJ
nujl chorycb tak w do- 
mach i &lJ)italach jak ł wa ....I..nych u. 
kladach. Prowad%.\ &e.ł w wielu mJejsc:o- 
wokiach DL &D. i w Tonmiu oc:hronJu i 
pnedaakola dla dUa.twy. 
-- PowWIDy IIOU JE !'oru.Ia ,. 
CboJa1cada. \\ środO 18 bm. ... godzI- 
nacb rannych wystartował & Torunia 
wojskowy baloo wolny & WOSł z ł 
08Óh Tegoż. dnia baJon Yt-ylłdowat pod 


t 


\ 


KOMUNIKATY 


Dyłu .eclły aptu. Od IIOboty Ił wnel 
" Bi. do piąlku 20 wneAnia wł
ie dylu. 
.ruje apteka .,pod Lwem-. 
. Rynek,. u... 
fon !ta 
'. Ioa...L"uł 'I'..łrIł Po... . 'I'onudL 
\'\' PUl'" 20 bOI. o jtOdz.. 
tej s1\u. E. 
Kałko1lskiej 1). L ..Proc:es JalLubo1lUiqo
. 
\V !!Obatę 21 bm. o lfOch. 2O-tej irościnn., 
\ występ makomitPJ1'o artysty JWJu.sz& O- 
slerwy w ..FIrCYku w zalałach" 2.sb1oc- 
ł.ieJrO. Twórca .,Reduty"". .enjalDy aktor. 
który 
tnio :dotemi dosk&lDl uplS&l 
- s..: na sc:fllie łon1ńskIej jako Pruł.,cJU 
"l"tie1.ła mi ppnepióna....) wy
i w 
.,.F.in:yku" kilka razy. 
\\" niedzielę 22 bm. o KodL 16-tei ..$Iuby 
panienille.. Wieczorem o .00.1. 8-mej 
..Fir
1t w za10tach M z Juljuasem Ost
 
.. Opentl&a "d..-ka . 
rcml.. W 
pcmiedsiałek 
 bID. v. )-stąPł w TonaDlu 
..; II'
Die tea&r miejski :I Byd,!toaay. Da- 
- BIł będzie pł-lepiękna ope"Ika Lehara 
..CarewIcz" w adaptac)I R. Domań9lUeKo 
y;edtuJC sztuki G. Zapol5kieł- Operetka ta 
Gbi8lłla I niesłychanym triumfem KeOY 
l8Jl]'3lUcsne. &doJ)¥"ając: rekordowe 110"-0- 
daeD,e.. Sie wątpimy, le dla ete oa.u. 
# JIIO Dlluta wYstęp opereW teatru JDiejakie 

 z B"dlf08U%Y biedzie DiebyWał, atrak- 
· eją Iwłaszaa, te obdan4 DU roud
 

tatnią oowoki4 jakli jest .CarewiC2
 w 
...-yk.onaniu naJlepszyc:b lIil Iespołu. Pned 
..,nedał biletÓW' . kasie teatru.. 
- Z1ł'. !'Mol. Ber.. ..ale 'I'ord. St.n:e- 
lanie o mi&tno8two KoJa DA rok 1929-30 
... odbęcWe się clnia 22 bID. DA .tnelDier Bo- 
" ł-ława Cbrebre
 
uk stnelaDia o 
"adz. 13-ej, ałoDkowie pn,bywajł.CY po 
rdZo lHi tracą prawo udziału . Knela- 
Dlu. Przyobyde .uysł 'c:h członków PO
- 
daDe_ JednoU!"" .. d18łl) Za
4. 
- WyJad hpe6w .. Gru dzl.łz. 
Tow. Kupców Chnek. . Toruniu podaje 
8woi.:D czJonkom. "yjetdtająqm na raut- 
baj Z)azdu jub&leu!lowego w Grudziądzu 
w !IObotę 21 bm
 te UnIl10 w, J a E d a 
. II t a l a !I i ę n a g o d.l. IIM5 kolej. (z Miej 
_kiego dworca) 18 1J
Iędu na trodn.i . 
usia1lnięclu oadrwyc:zajneJ motorówkI 0- 
raz DU4ogodnoki wyjazdu autobUHm. - 
Zaświadczenia na prujazd ulsowy wydaje 
Waro przy ul. z"gla"kJeJ 1. 


Toruń w niebezpieczeństwie I 

 L_ przyszłości Torunia. - Jak zapobiec katastrofle? 
W przededniu tyaodnJa lotniczeao. 
.0 
wicle ukazala. al, nad mta- Pomorze. w wIelu dziedzinach 
.tem eskadra samolotów nlepn)'ja- pnoduj,ce Innym dr.1elnlcom. pod 
cłebklch, które w -pneellJKU kilku mI- tym wzgl
em v.-ykazuje dziwne ja- 
nut zalłDuly horyzont c:hmurl) gazów, klej z.aofanle. Np. LOPP. w \\'ojew. 
!:Wolna osladajłc:ycb na vemlę. W mle krakowekiem Uczy przesIło 30.000 
łc:le pow.tala panik... lecz o ratunku członków. na Pomonu r.ał nIespełna 
me mOłJło byt mow)': gu przenlkal 2000. Róinl('a jelt nazbyt udf'l'uJ,eł. 
do DajakryUzych uk,tków, uśmler- Trzeba J4 jak nalPTędlel wyrównał! 
eaJ.tc wnystko iyję.ce. Cala ludnoU W czule od B do 13 patdz br w 
mluta zginęła. Ocalał tylko d)'1'. calem pańflwle a więc ł Da P
mo"nu 
KJiń5kl ze .trałakamJ". odb)'wa
 el, bfdzie TydzJeil Lotni. 
Tak lub mniej więcej tak brzmleł ezy". Na Pomorzu org"anluejł tygod- 

zJe eprawo
danie w pruie o ata- nia zaj,ł el, komUet wojewódzkI poci 
ku powietrznej IJoty nleprlyja.clel- przewodnictwem woje\\ody p. Lamo- 
sklej na Toruil. w roku... 19j(). A ta. \\ e nwartek UJ-go bm w auli 
może jeszcze weze nlejl W'IIłdu woj ew. odbyło ele' plenarne 

ytelnlk upyta zapewne: dlac
 posiedzenie komItehl. Przewodni. 
go oealell właJnie etraiacyf Oto po- cryl wojew. p. Lamo\, Jako lawnIcy 
niewaS oni jednI tylko poslad&i4 jm zuladall: etaro.ta kraj. pom. p. ł...c. 
obecnie mukl przeclwga%owe. w kt6- ki I kdt. one. nk. maryn. kdr. Kor1- 
r. zaopatrzyła ich LOPP. towakl. Wleepreus LOPP. p. Her- 
Cbodxl więc o to, by maski takI. mann wygloaJł na w
tęple przemówle- 
poaiadala ea1a ludnośt młuta. co gdy nIe, w którem %obra%ował dzlałalnoU 
ele stanie. na pewno nie spotka Jej LOPP. I podkr-'1Ił Dlkło4t plntereso- 
tak i&Josny koniec. jak w opisanym wanla ei, tpnwarol LOPP. na Pomo- 
na ,.,.teple W)"J)adku... przyezłołt'l. nu. ZkoJei Hkretarz LOPP. dr. PI- 
Zanim na
jdzle ezu.. kIedy ma- kor zamajomlł ubranie % projektem 
ek., pnec-hwgazowl) kaidy będzie mógł programu "Tygodnia" na Pomorzu. 
nabyt eoble tak. jak knpuje kapelułłZ Program przewiduje m. In.: zblórk, 
lub rekawlczki, trzeba dał moinoU u1ic::m... podrÓŻ S&IDO'hodu propagan- 
LOPP-owi przynajmniej o tyle przygo doweKo, wyśwIetlanie .pecJalnych fil- 
towaf 8po1eeze6stwo do samoobrony mów & krótklemł odczytamI. Igrzyeka 
na wypadek wybuch o wojny. debr publiczne, koncerty I akademje w te- 
kaMy wiedział - co I jak ma robił. atrze. igrzy&ka lotnkle. jak: Ikok ze 
by u('bromt .łeble I innych od ugla- spadochronem & balonu wolnego, 
dy. A ut'l.ynlf to moina pr7ez ma50- wzloty na balonach na uwl,z.! Itp. - 
we zaplsy
anle sił na członk. LOPP. Najbardziej jednak podt«ajłcł atrak 


Koolec ddalu redakcyjne!"!. 
Za redakcję odpow. Wadaw MadeJakl 
w Toruoiu. 
Za reklamy I ogloazeoia odpowiada 
adm'nt'lncja. 
Wydawn. I druk Drukarni ToruilskleJ E. A. 


.,,- 


--..... 


MIESZKANIA 


Poszukujemy z dniem 1 patdzlernika lub 1 Uełopacla 
do naszych oddziałów ..atarjal6w ....ldch, da..- 
.klch I Jedwab" 
kierowników oddzialów 
pierwszych ekspedlent6w 


I l'08ZukUj-ę- mleF-zka.n 1a 
Z Jub 
3 pokoJe 
z ł&uchnl" w mleśc"e. A. 
dre& ..skate Słowo po. 
morekle pod g 
 
2 pokoJe 
umeblowana I u*yw6I- 
noAei4 kuebJIt wJoaj:: 
dla IIOIldnycb pan6
... I 
małłeóltwa. Mk.... w . 
CIa 1011, 
r. ..
 
"ProM. (if 
 
.......... 
ł eweatL 
pokojDWeP 
poMukuJe " cen.u-u m 
lub By

 CZyD81 
pła
 IfltJry. r,uka""l 
oferty do Słowa Pom. 
pod . 3616. _ 
Poezukuję lIAI't.I 
m_zkan" 
2-S pokoj6w na I pM- 
tm. .. AródDlleAcl.. 
CZyI18z płaq 1& p6ł I_ 
M rok f.ltJtry. Zgł
eD.ł. 
do 810,.. POIlI. pod .' 
418. 


Podziękowanie 


Pnewielebnemu ks, Dziekanowi SlenkiewlC'ZOwt 
S2efowi Du.zpasterstwa O. K. V 111., p. l Korpusowi 
Oficerskiemu, Podoficerskiemu, Un:ędniczemu Nit.zych 
funkcjonarjuszy, oraz personelowi robotnicz
mu skła- 
dnicy Mat. Intend. Torufl, jak równleł Wszystkim 
Przyjadołom i Znajomym, którzy z powodu 'mlerci 
naszej najukochańszej t10tki ,. p. 


Reflektuje się tylko Ił. Ipeclallll_ zdo'Dych. laJena.aepl_' poJ.eonych 
pallh. w witku do ok. 30 lat. Warwwu _ladaw. I
ldea pollldm 
1 Diernlecki "'" 
WyczeTpUi
c
 oferty I fotofnfh. fWładedwaml I podanJan wy.o' 
kołc:l peNji, PO" W. L. 
 RUDOU. MOS5£, Gcł.tuk. k10tJ 
-ł
 ... 


Janinv Marciilskiei 


p O L O W A N J E. 
Obszar dwor
lri. Z.mek Bi..-zgłoW8!n p, Toru6. wy- 
dzi..riaWJ c.ałkowity utyłek polo..ania I to 97f ba. W.. 
I rvnkl. w\,dziert.wienia ..ylotcme 114 II przcNodnicz4cello 
Ip6łkl we wtorki i pi
tki od .odz U-f w PQludll.e. 
' i Lic,taqa odbędzie aj, dma 4. X. 29 r. o .odz 9-1
, 
rano. MI domu u p. Szczapa!.. Z powodu br.ku zwie. 
nyny z klu.owllicł",a, błd., dopuul'nlll do licylacli 
" M,'liwi t)lko zamieukali w Zamku Bieu,łttwlkim. 
pOlOwalll4! wydZłertnwie .ię na 15 lał, ZasłneltA .i, 
. pta...o wyboru jedne.o z truch 1I.'wi
.j daj
cych. 
, ,) I Z. zorzęd Spółki dl54S 
(-) ..ca.pak "".."o
c'

 


PIDnoWJ[
 
palt CMlparzui.. wy- 
łłaczaoł. w cI_niach 
na wellcu clfJ33 
S. B.alo... 
Tord 
SulcielJllicU a te'. 4ł3 


objawili nam tyle serca ł pamięci, panu dr. Jacohso- 
nowi zd, za lIumłennę i długę opiekę i pociechę w 
chorobie, składamy najgoręuz4 podziękę I wdzięc&nośt 
oraz staropolskie ..Bóg zapłać'" 


dlS44 Rodzina Marcińskich 


." 


. 


'"
>>>
Nr. 2111 


!. SłaOftCB 


ul. .ll'UllU'kow. I. 


- 


"'0"'0 PUIIO..SIB - ,., . dU" aJ wrllllDIa 1121 r 


D..ł ...",p.fI.k. premIera 
Nalpodeaanlelaay komik Europy 
Mlko'e) Kolln 
bawić będzie aw
 MjlepszlI kreaclą 
wszystkich do rozpuku. 


jekol 


ŻYWY 


nieboszczyk 


w daJnych rolach. urocza Betg. A.lor-G. ...-6,,- 
lIeh ora. Mi.. Roeła - Wal. Oeł........ 
Do tego doborowy NADPROFRAM 
Seanse o 5. 7 i 9-tej. w Dledziele o 
ds 3-cie) d 1ł4 
es 


lidy 110 li.; widzi. trzebi .miać się. .miać i śmiać 


5 N. 
U9 
Po.tępowaDI. ap..uo'clo..... 
Co do mAjlltku Mariana 8ata"skiego w Toruniu 
ul. Sztrokl 37. wdrała si, z dniem dzisieinym t. I. S 
dllil
 13 wrl..tnla 1939 r. o ,oda 12 w południe po'ł.. 
powanie upado'clowl. poal.wat wnio.kujllcy dlułAilr 
Iwl.d,l. te le.t nlcwyplacalny. (I 104 ord. konlc.l 
Zł1Z1dc
 ma.y upadlołci.owei mianuje .i, p. kerola Ma' 
rura I Torunie ul Mlcki,wtua 74. Wicrzytelfto'ci lIa- 
lety .g'....ć . SlId.ie oajpó
Ńeldo dDła to pudli.,. 
JIika 19D r, Do powli,da uchwaly, CJy ..ianowany 
zan 1dca muy lU pOIO.taĆ. awantu.lnie c;.lem wyboru 
nowejJO lar
dey. dalel c:eleua Ultanowłania wydziału 
wlv"cleh. a t.Ue celem powzl,cia ucbwały co do kwe. 
.tyj, wy"':i-nioDy
h 
. 13? u.ławy o up.dlołciac:h. Wy- 
Inacza '1' w IUbJ wYDllenianym S"dz1e termlD D' 
daj,., 12 pdJliar
ika 1
2g r. o fodz:. 10,30 przed pol.. 
oral celem z:had'lUa z:aloszonyeh wierz:ytehlo'ci, W.zys- 
ilu... kt6rz:y p
aiad
jll j.kiekolwlek. neczy. ..Idllce do 
lTIalY upadło'clowel. lub kt6rzy te, ma.i. '11 cokolwiek 
dlntni. ukazuje ai, owe rzeclY wydawać dluzll1kowl 
upa
la.Dlu wz,lc
nie uinczlli! si.' I dlugu. a nawet pol.. 
,. lit IDI. aby naJpChlel do dNa 10 pej(Ulernika J929 ,.. 
dODid.i .arZ:4dcy .UJ O posiadaniu takich rzeczy ł o 
tern. c"' prz
alutujll im laki. wierzył.lao'eI, I powodu 
kiórych mi.llby prawo łlldai! odrcbae
 aupokojeola 
I owyc;b raeczy. k-I068 
Tonu!, dni. 12 _załBłl 1820 Co . 
S.d Grodakl. 


W rejutr.. budlowy wpLuno przy firmie Bek 
Zwi
ku SpóJele ZerobkoWJCb Spółka Akcyjaa oddzial 
Toruósk1 Ucbwalll Wałnelilo Zgromadlenia akcjonarju. 
szy I dcl. 10 maja 1921 Imieniono .tatut w fiS 1 (fima) 
II (przedmiot prl.dal,biontw.. 5 (kaucla członków u- 
rl,du) 6 Iz_łępllwo) a (obowł
ki członka zarzlldu) II 
'pra",. kuratora} 12 :kaucja członk6w Rad)' N.dzorczej) 
18 (wynagrodzellia calonków Rady N.dzorczeij 20 (zwo- 
luie Waloego Ziromadaenła ł5 (prawa akcji aerji A- 
S. ł C przy glosowaniu) 28 od.iąplenie akcyj imiennych 
.arii A i BI 28 podział lysllów)311 (dywidenda I a uchwał, 
WalII.llo Zgromadlemia akcjonariuszy z dnia 7 maja 1928 
w II 2 (przedmiot pn.dIi,bio. .,) i 7 (Zutęp.two.) 
Yord. dllia , Clenn:a 19_" .. _ k-I087 
a.d GrodzkI. 


Rep.rtalU" 
IEDIBU PDMDBSHIE
D 
«TEATR MIEJSKI) 
w Tor.nl... 
lummulHIBIlnlllJHlilllllmmllli 
VI ,I..feł. dnia ID. 
o 10dz. 2O-t.j wiecl. 
drulll raz 


 

CI '1łGow
'
o 
(Jól.fJ 
ulnka w 18-tu obru. 
Eleonory Kalkowaldc:j. 
fIlobole, dolil 11. 
o JIOcIz. 20. tej wlecz. 
Premiera 
CołclDny wy.tep 
JulJ...za O.t.rwr 
5iu1J" d-I 042 
"'" £7Q.co
C
 
Komedia w 3 aktach 
f'rUlc!uka Zabłocklejo 
W niedalii,. dn. II. 
o aoclz. 16-tlj po pol 
przed.taw. popularne 
..
!M'61t 
f"", UiCM'ic" 
K_edla w5-cluaktacb 
Al. br. Fredry 
CellY mlej.e n.lnlła.e. 
o fOdz. IIO-tel wlecz 
dru,i raz 
Go_dnny wy.t,p 
Jull.,zil O.t.rwr 
iiu'J " 
W 6CI t
tac-h 
KomedII . 3-cb akt. 
F ranci..k.Z.blocldeQO 


Grzebienie 
d.lII.kle, IIIIt.kl. 
I fr
aJ.r.kl. 
kl..sonkowe 
torebkowe 
do 
nu ltd. 
B. WłlamolDslU 
la. al te.łar'" II. 
\-. J 


Pn.tara lWaJmlllOWJ. 
Dma tl bm. o IOdI 
o.ej Pl'
 pol lIcyotowat 
h
ę na maJ'l-tkl1 Biela.- 
wY. pow. T0ł"U6 JM,fwl,- 
ceJ da
celftu _ gotów: 
k
: '70 JDora6w ł3'ta Vi 
L.J,.i4I I 10 lftor.6w jęoa- 
I'Ulenla w kl... Plecho- 
-łr. t-ł.. -ł. .. 10116 


1 ' ( I I i ' 
. 
" K
PNA 
 . 
Do 5toewera 
11/24. typ 0.3 poazukulc ce. 
lem kupna. I C}' liIIdra mo- 
ie byt u.ikodzony 
Herrm. "Ick.tadt 
Jabło nowo Pom. uL 58. 
dl 647 


Na fryzJern
 
l*Iający 8i
 -lok&] I 
mi_kanlem lub bez 
DOIZukuj
. Zglosz. do 
Słowa Poro. POd g M06. 


r 


DZIERŻAwi' 


Skład 
I ubikacjami za.raz do 
w,.dziertawien'L Zgło- 
szenia Jęczmienna IL 
1!3371 


luny 
warsztat 
do wynajęcia. Król. Jad- 
wi«i 6 L 
Fachowiec 
Mynowany poszukuje 
bufetu na wla.sny l"8cl1u- 
nek; zloty kaucję. 1..&- 
Bkawe zgkszenia pod 
d 1648 do Słowa Pom. 


LPOŻYCZKI 
2-3 000 zł.. 
pOłyc:r:ki p08Lukuję - 
wYlOki procent. Zabez. 
p
ecze.nie urzlI.dzenie mle 
lika ni a. oreny do SL 
Pom. pod g3259. 
20-30000 
at pouukuj. alę pod Lipo- 
te
ln1J jwaraucllł na więk- 
u:a poaiadłośt mI.i.h: O
 
upralza aic do ekspedyCJI 
Slowa Pam. pod d1646. 


NAUKA 


. . I Po.zakuię zaru do _jo 
POSADY WOLNE . składu towerCw kolonial- 
I nych hurt. I detal 
4Zlelaeu starsI. etsJedJentl 
. pierwSlorz,dneaU rełarq. 
elami. Konieczno
 poIil' 
daaie w!aq.1 połeie1i. 
lan .orkow.kl 
Nowe (POJDorze) dIW 


PotrubD' .ras 
le'nlczy. 
fachowiec I dobrtml JIOo 
leceniami. Ofer.Y naday. 
łał: Maj-:tnołć GrOdkI. 
powiat Dzł-Idowo. dl561 
PotrzebIłY od 1 p&łdz1er 
nita b. r. lub wczeiniej 
ua ka.mpellję 1929-30 sa- 
nwtny 
gorzellny 
ktÓry równieł ulftle 110- 
prowe.dzió płatkarnie. 
ł Zgłoszenia I iwiadect- 
wami przyjmuje Z&rząd 
Maj. PlochoclD Po War- 
. lubie. dl583 


10 
ie[Omni

w 


.tawlacZ1f pl.c6w 
kaflow
ch d1U33 
przyjmie na atałe 
zatrudnienie 
J. WLODARCZAK 
POZNAŃ, Rybakł 20. 


Czeladnik 
krawiecki 
fierwsz:Jrz
ny aara& 
mote sit: Zllosił. Toruń. 
Nowy RYDek 11. Ronk. 
13298 
Dzielnego fryzjera 
damsli.lep:o lub fryzjerkJ 
poszukuje od l. 10. lub 
15. 10. Oferty I 1I0 d \l- 
n1em wr.na«&nej pl!nlijl 
UprasZ8 Damski Salou 
KI niter. Wejherowo Po- 
mOlU ul Gdailika 8. 
dl516 


'",. 


Kierownik gorzelni 

 
kawaler Je znaiomo,ci/ł ksią- 

kowołci jo.p. ,ołectwa i 
Kasy chorych. dzl.lny w 
swym zawodzie potrzebny 
zaraz lub od I paidłiel'llika 
MaJ.'ek &,abl..rn.k 
pow. Gniezno. dl632 
Poszukuje się z&ru 
urztdnlka 
goapodarczego. Ziłoae- 
nla pod a4reaem: DJ.ie- 
81elewski. Bachotek. p. 
Po\&rZydoWG, pow. Brod- 
nica. (g MU 


Wyucznm 
kroJu 
I II)'tla Da do.odnrcb 
wvuokacb IJI'ZY pIeI'- 

onędnej pracowni. 
Małe Garbary 2ł. parter. 
{g 3389 
Lekcje taftc6w I 
Z&wiadamiam Sz&00- 
wną pubJicznoM te 
J)"yjechałam r; WarBla.- 2 uczni 
wy i udzielam lekcy! 
tal'k:&. OstAtnie nowOŚCI pl"byjmioe zal"&l!: W. J{&. 
111011'11. Wema. Toru6. I'Qnkowski. mistrz MeW. 
iw. Ket&Iąn,. 7. 1ft. 1. aki K01l\"6lewo. ul. 21. 
W 1610 .U-ł- Ul. d 1831 


Od 1 "tekiemIka po- 
trzebna 
uczenlca 


do składu rzelnłcldqo I 
dobrej rodziny JiaJcb"t. 
niej I ,OIpodantwa po. 
za Toruniem. 
dres w 
SI. Pom. ))Od g3308. 
Służ,ca 
połM
D& (świa4eGtwa). - 
Podmurna 73. " SUS 
p
ebna 
ulewczynłl 
DA cały dozi,eń lub Da 

 godzin. MlekJewl- 
csa 72, U. prawa atroIJ&. 
(g 3392 
jeaZcZłI 


poszukujemy 
kUku 
eklpedJentek 
z dokładną zaajomcści" 
bnu1ty ko.1011jalnej I 0:0- 
warów cukroWsch. Kau- 
ci& wymaganL Piśmioo- 
ne zgIoezeni& z poda- 
niem dotychCZ880wego 
mjęcia z doł
en.em 
odpiSów świadectw na.1e- 
ty prz
 do Clnmlt 
firmy Wielkopolaki 
Skład Kawy T. I o. P. 
w GdynI. ul. 10 Lutego. 
fa Si17 


POlZukuję si-= 
uczenity biurowej 
nie nitei jak 181. oferty wraz 
z krótkie m tyciorysem pro- 
sz, .lderowu dD SI. Pam. 
pod d 1646. 


Slużłca 
1)Otnl'bna zl.J'8.Z. Wiado. 
rno6ć w Słowie Pom, 
pod , 3m. 
-- 
Uczenlca 
do buf
u potrzebna -- 
raz. Kawiarnia. ..Pomo- 
nanIta", (Ił M2:) 
- 
Dziewczyna 
do prac domowYCh po- 
qolebnL HO:el Ma.7A- 
wieckl. Tu
yi1aka. (3ł21 
kawiarka 
f praczka 
ebne od 
1. 10. Kawt4.rn1a ..Porno- 
n;a.nka". (g 3403 
5łuqca 


z okolicy z niemieckiom 
jezykiem DotrJebQI\. Mic 
kiewlCl& 19 puo\er, ,333S tr. t 


Wił.. 


w rele.trze haadlowym wpisano przy lirOIi. Bank 
Zwillzku SpóJek Zarobkowych Spółka Akcyjna odd&ial 
ToruA.kt. Dyreklor banku Adolf Legia z Poznania zo,tal 
wybrlJJY dalurm Cllonkiem zarz
1L Prokura AdoUa 
L.fi.. z POIMnIl wyguJ.. 
Toruil, dola 5 czerwCI 1129 r. 
SJld Grodzki. 


w ladDem po,ołenJu . 
8.mlu pako*h' pl'ZY 
toramwaju z S-JDOl'IOW,}".m 
J)lU'kiem. w term -ławek 
rybny na, sprzed8t za 
60.000 II, wpłaty 5C)i.oOO 
zl. Lubiewsii. reruń. 
KróJ. Jadwill'ł 6. (ci 1639 


Hemoroidr gina! 
w 
6 dGiaeh bil lewatwa loperacii. 5S-leWe do- 
'wiadcl.lIi.. Wy.ylam pr..p
 za pobraniem poC):lowem 
6 złotych I porto. Mam duto podziekowań. d1630 
J. Wienbawsk', 19W1-Pomorze, felczer SlpIłIIDJ. 


Heforma(kie f
 Zakoonik 
zna,.. od 'Ie02 rok. 
Re,al.)1I :loIlIdek, cbronill od re- 
.lIJat
zm., cierplcil wlltroby, 
nadmi'rDcj otylo'cI, artretyzmu, 
udene6 krwi do I'owr, uśmierzajłj 
h.marald)', czyuczlj krew i przy 
akioallo'ciuD do Dt,etrukeji'ł! łafod- 
Dym łrodklem praecay.zcz:ającvm. Uty- 
_ ch 1 do I pl,ulek ..a IIOe. Cella pud. 

.. Zł. 1:35 wyrot,u apteld 
Kan......1 - T..zy'.kl, War.zawa, 
Tr/tbacq .. ł..daf w aptekach I .1&1. 
. Zakonnikiem.  


\' ,. il)  - 


Dom 


I-ptr. ze składem I wol- 
nem m*zkaniem I o- 
grodem 8Praeda fa 13000 
zł. Luble_ld, Toruń, 
Kr6l. Ja.dwi.-I 6. (d I
O 


325 morgów 
na PomoJ'!1u pn)' po- 
\o\latowem mleśrie liprze 
dam: z BUlie p/ioIenllu- 
t}-Inią. bij d) liKI mlJro- 
waJle. dom 8 f)Ok
,(,w. 
Inwent&oze nadkomplet- 
ne. młOCN'nia mot
 
wa., pelne tniwo. wpłata 
80 00). 7.g;oezenia lo:. J. 
P()lska AIfMlda Teli.R"ra- 
ficzna - "'anZ3"a, 
KraJt. Przedmiekh
 :.o. 
. ik 10"';; 
Samojazd 
(Selbstfahrer) i mh-nek 
do mielenia cuJtMJ' i ko- 
rzeni z elekłl'"czn,.m 
a_ 
pędem w dohrym .łanie 
tank 116 lIprudat. Krz
-- 
tacka S. Cd 1W 
Kosz. kartoflane 
dla odapn.dal
cych ruł. 
do oddani.. dlP32 
Lud. GaYoTych, Karsin Po- 
morze. 


Obwle.zezenł.. 
W tvtelnym relestrae handlowym A. wpisano pod 
UClb, 1113 fina, .Abram Sokolower, kOllfekcja I .kl,d 
bławatów w Ddałdowłe' e jako wldciciela firmy .\bram. 
Sokołowera I DzlałdowL 
Dziełdowo. dnia U. czerwca 1929 
81ł11 GrodzkL 


11:1081 


Dzelnelo. .umI-łJllego 
podr6żul, ce c o 
na Porno.... p
zukule 
natychmiut Palarnia Kawy. 
Oferly I odpisami 'wlade- 
etw I podIUIlem Wlrunków 
do Ekap. Sł, Posn. I 4482 


POSADY POSZUK. 


Panienka 
I oko J1cl:OneJJl! IV kl. 
RlmD&Zjum I kurs B}:ko- 
11 haDdlowej, pouukuje 
beJplatnel praktyki biu- 
rowej. ł..aekawe oferty 
do Słowa Pomonk. pod 
4"3357. 


Czeladnik 
rzdnlckl 
I szotec- JIOSZukuie poea- 
dy zar&I lub od 1-10. 
Zlrł06lenla do Slow.ł. 
 
morskiego poł g 3397. 
Panienka 

iadająca 7 ki.. gim- 
DUj. I b. dobrem świa- 
dectwem poszukuje za- 
jęda; miejscowość obo- 
jętna. La.U. oferty do 
Słowa Pom. pOd g 3ł12. 


Krawcowa 
poszukuje p.m.cy poza 
domem. Adres w Sło- 
wie Porn. pod (I: :wJ9. 
Eksped;ent 
mlodszy, dzieln)". z bran 
ty Nawa.tów. konfeltl:jl t 
towarów krót.kich pa- 
azukuje &11)'64 poeady. 
Oferty 00 Slowa PolO. 
pod g 3ł02. 
Handlowiec 


ty tela
 i In86Zyn 
roIniczycb 1\ kilkoletni, 
prakt)-kll. chce zmienił 
doŁycbcl;a..'.awe stanowi- 
sko. po.;!-ukuje posady 
pomocnika lub magazy- 
niE'n. Oferty do Slow. 
Pom. pod II; 3398. 
P
l1kuj(! pos&dy jako 
kuchmistrzyni 
do botelu. Laskawe ofer- 
ty skieł"ow
 da Słowa 
Pom. pod « 3600. 
PoszukuJo pow.d.y jako 
kuchmistrzyni 
od 1. 10 ltmt Zgloez. do 
Slowa Porno pod g SłOł. 
Ogrodnik- 
pszczelarz 
kawaJ. lat 10. dobrze pole. 
cony 5,Jetnilł prakt. POSIU- 
kU,e posad]! Da majII!. lub 
w ollrodn. handlowo od l. 
10. 29, Lask. zglO'L proalę 
"ade$!. do SłOWI Po.. poci 
.11047. 


11:1090 


I Krawiec - kułnlerz 
MEBLOW. wykonUJ" lIra 
ce krawieck... ru,....n.. 
nowe I pr:r:eróbkl t&nk i 
dobrze. Stanlslaw t\opeć 
Toroń Sukiennicza 18. 
d590 


POKOJE 


PokóJ 
umeblowany do wynaję- 
cia. Wodna 29. II. (3387 


PokóJ 
umebł. jednemu lub 
dwom pa.nom w)"najmę. 
Słowackiego 2. will" 
DJa bza1cącej się p.nie:- 
Id zdobIego doma poszu- 
kuję od f. JO. br. 
umebl. pokój. 
ew. I całkowitem utrzyma- 
niem przy intnligenłllej ro- 
cbinie. Łaskawe zglOleJIia 
proszę nadeałat do ekape- 
dycji 
łowa Pomoraklcjo 
d 1944 
PokóJ 
umeblowany z wygoda- 
mi za.ra.z do wynajęcia. 
Konopn:ckiej 27, I. (Słó7 


. PokoJ. 
umeb1wanych z PDłcIe- 
I" i wygodami, D6.jehl!t- 
niej w okolicy dworCłl 
miejskiego zaraz J)OS&U- 
kują i dobrze za.pł&CĄ 
oficerowie rezeł"Wy. O- 
ferty do Słowa Pom. 
pod g 3427. 


2 pokoje 
umeb1. pojedyńcZ'O lub 
n.m do wyna
cla. 
Bydgoska. 8, J pta'. (kJOO6 
Pokój 
elegancki w k
nley 
z komfortem dla jednej 
lub dwu osób z «:&:0- 
dziennem utrzymanie1ft 
J
Y intel.(gl'n:nej rodzi- 
nie od I. 10. br. Adrel 
wskate Slowo Pomor- 
skie pod dl598. 


t 

 
ÓŻ

. j 
Ostrzeżenie 
Oetn:e,a.JD pr-ed }tup- 
Dem lub vnaięclem 
mieszkania be% wiedzy 
właścicielki domu 890'. 
J
kÓb& 7. gdy t 116 to nie 
Se:r:walam.. Joanna TUk. 
1I\iaś
:f ciełka. (g M23 


Kapeluaz. 
dfllllskie. męsklt- slom 
kOW8. Weowe c
.łd 
praJiuje. fasoouje. far 
buje E. ł.:rólikiewl(1o 
m
tn kapeluunickl. 
MOIt
wa 00. . d98 


Tysl_ce 
chorycb na Ialar .
"d"a. 
wzd;cie. kurCłI. bóle. nie. 
.traWJIo't. brak apelylu. 
01l61ne osłabl_ie. et cetera. 
odz"..alo zdrow.e, utywa- 
I,c zioła .llwllego na caly 
/iwiat Dr. DIeti.. Profesora 
Uniwersytetu Ja,ielloń.kie- 
110. 1qd.jcie t,eaplatDej bro- 
azury pouczajllce
 .\dres: 
Liazki - Apteka. k104ł 
PierwlllOnl:dny 
gabinet 
kosmetyczny 
..Mlmoza'. (dyplom Uni- 
wersile de beauł.. w Pa- 
rytu t dyplom palIłki) 
Itosuje naj'wletar:e pa- 
ryskie metody. Naj- 
nowar.e zdobycie wllp6l- 
CZNnej kosmetyki. 10- 
akon.li. odświcta, kon- 
&er\\'U fe urode kolJllloell.. 
usuwa jej braki I Ikfl'1. 
ToroJ1 Pieka.r)' ł3 I 0- 
d 1;'\:J() 


, 
.'i'Z 'BY 


o i 
1 
I 


Rozporządzenie policyjne 
w .prawl. pr3l.nie.lenł. t.r.ów 
lDałycb W Toraala. 
Na mocy H , i 6 u.lawy o 
arządr:ie !,oliell z 
11. marC:I lMO r. (Zbiór Ust. Pr, lU. 26.5) I S
 143 i 
t4ł Ulta
y o ollólnym .tarl"dzll kralu .30. VII. 1M3 r. 
(Zbiór U.t. Pr. atr. 185) or.. art eJ rOlpor
lIdzellla 
Pruydenta RP. I 7. VI. t827 r. o prawll pr.temy.tow.m 
(Dz. U. P. 53 poz. 468) larl\d_1łIn _11godą Me_lltratu 
nil obwód policylny mi..tl Torunia. co neatepullII 
t t. 
Tarli aMIe Dl RynJłu Staroml.l.kim ZlIolł ale. 
I lo 
NI .....owltko pr:zelnac:za al,. 
.) RJllak Nowomlej.ld - dla .przodaży artykułów 
Ipotywclyc:h. _blału Itp.. płodów .urowycb . przyrody 
(war_yw.. kartofli. owoców, kwiatdw. ryb. drobiu i cUi. 
c:zYIllY). 
b) Ulice Browam, I Kl'lyłack, - dla IIPrledaty 
'wietejo mi,.. I wyrobów mic-nycb. pleclJwa I drzewa 
opalow8'0. 
c) Tarjowlsko mlelakl. prlY Rzełlll Miel.klej - dla 
apr
eddy zboża. alollJY. aian patlzy. "Iolki drlewa, 
wqli. torfu. lIZIol, itp. produktów. 
i 3. 
TeraJ mełe odbYWlłll al, we wnystlcle wtorki 
kody, pllłłlri ł ",boty I wyi.tJdelll aiwi'łł i trwaJ, od 
,odzłny 7.m1J do 12.t.l. 
ł .. 
Dotychczaao_ przepby por
o... ł aaJJitarnl 
odnou,ee .1, do Wlldw ..łyc:h. . miulowicie prl... 
play 'lIwarte .. ro.porllldlealu r: lh:yjnem I 10 XII. 
1874 r. I I dnia 1 VI. 13r. w aora.. e wykupywonłl to. 
war6w D4 tva'ch prl" hudlerzy ogloszon. w miej. 
leowe) prasie. obowl"lul, _dal. o ile nie'lł aprlecz- 
ne _ nlniel..em rozporl,dz"I.... 
.
 
Wim1ł Illr\Jlzeala prlepl.6w nini.lazefO rozpo- 
rz
zenia. karani "d, ,raywD' do 30. zł lub areutem 
do 3 doi. 
. 6- 
Ro,porl\Clzellle DłDielu' wchodzi w życie I dniem 
o.łoszaaiL 
TorUJ\. cInfa tO wrZI'nia 1929 r. 
Pre.
d.nt (Bolt). 
L dz. ID. A.. 11421/21 r. 


..:. 


Z4rublollll. 
kslłŻeczkt £ 
woj8kową i inne papie- 
ry unl
v..a
Ia.m.. "ńfotil 
Schelwb. g 339S 
SAbrny ! . 
zegarek J 
d&rllBki n&rtCUIy ...- 
blono w parku mleja1da 
19-100 bm. L"pt'8M& III. 
o oddan:e Ul wYsOklem 
W)-nałrrodzeniem: BJd- 
RU8k& 
 110 I. (.,. 


Nowe wydanie "Iemleckl.,a Kadek.. 
CrwllnelO orpacowanc prze. prof. dr. Z.. 
Imunta LI.ow.klelo z dodaJ1lem uataw do- 
datkowvcb. uwal! autora I orzecIDIctwa 'lId6w pol- 
polskich wychodzi aeuytallli po . ukuue druku. 
Przedpiat. za pierwszycb 10 ze..yt6w ,1 3D. 
z pru.ylh pocztow, al 22$ Pr.edpł," prsyl. 
mul. I ucae1lćlowe prosp.kly wy.yla klON 
Wo)etDOdzkllosMIlf WudBmnlau I POZI!DII. 
IGmach Starostwa Kraj.) Al. ttuciDkow.klal!Q 29.
>>>
tr. 10 


, 


SPRZEDAZ 


Plac 
w GdYD.1 '" lelk

J ł9u 
IIIItr_ leł-,
 i--'-'v pacu 
ł'r'Mv.łenta. s
'n:Nam. 
\\ 'aJom.»C; Toron. .Ma. 
I.. l;arb&n 1
 h. H..
u- 
imsl..L - .: 

 


Baczność l 


'Jam L' "1.l"
Jał I Pl' 
'" _odu ;mit'fTJ obeonę od 


 lat " io!'l\nycb fi:kacb 
1"'...0'Il1o. 
 d'
r(.. 
l'i"Ot'Pó!'ruJe. w bardzo Li,) I 
brero p..łot"'lliu. kOI". I 
Dio.'tDHll W"z"Lize-ni"m 
umeblu...-an.em. CeNI J5 
t
.5. 'I. Wpła.ta 
"-; '-.1' zł 
R
a w d
och 'ata,h 
d"\ ",",ła"ni&. h('nN!- 
SJ& 
wnj.('o!.ti. 19l
 
saenia do I. W..H..I. Ja- 
No_ o P 'mol"Zi" Li l
 


Kuchni, , 
westfaisk, 

 Kościu4k: 13- 
Ił- R 3:JJO 
Motocykl 
tanj(' ;.pnedatn 
- 
bro
M.i. Mil".kie\\ica S3. 
J( 33e9 


SJ)I"!I8dam 
dom 
, IródroK'k: I Dla n0- 
wonabywcy mIeszkan. e 
3 pokoje z kuełmĄ. o- 
ferty I adreseom do Slo- 
_ - Pom. pOd R 33Ył" 


Maszyn, 

udam tanio Panny 
!.łam 3. podv.one I p. 
g 33t(; 
-- 


Futro 


.-.-... . ,,0Eek okuyj. 
llie 
 W.ado.. 
moU .. Słowie 
- 
wem pod g 34U. 

a ł-bi6r oddam 
kampl 
piec 
pk-kw!oki "ł'rieUtokI 2-"0 
X ł DL; m"eTjał!IU- I 
motowy. JII&. Knjn"k. 
 

 
ya. 16 3ł08 I 
Kreden. 
 
_ spned&t. Bydgoeta I 
SZ. L Id 163:) 
Dom 

wy u składem 
t11"11 wpłaae lO OtO 
lIIII'Uda Popkwski. To- 
-ń. 
 iełkie Garb&ry tł I 
g 3418 1 
Biurko 
d
bo_. 'klubowy prnł- 
tur. 1Ił6ł I \n-łaml. cly- 
-ł. lIIołik IIOCny. lu- 
Mm łanio lIIJI"ledam. 

łII'Ok4 22. J. g:łr20 
9 ram 
GkleDDYcl1, aalę, l61ko. I 
-łIł do I'ozdągani&. szal 
Ile łuełnaną. I ł1J8tl'ł!m. 
ll&a&pę. % zeglY')'". wi- 

 1amp4: nalto
 

 wyjudowl\. kOD- 
wie do mleka. 
 wil- 
k&. kr6UJd lIłOflre wie- 
deń8kłe Wlio "Pr'Mam 
z pOWOdu pr7eop
-adz- 
Id. StolI.,.., ol. GrJljzil\- 
__ 100'. 'If .3415 


PIANINA I 
L
_. piennzorz ęcł-j I 
jUoki polecam tanio taJcte 
M raty_ 
O. MAJEWSKI 
FABRYKA PIANI
 
"
cz. P_n". 63. 
d 1648 


Warzywo 
.-e1kie5!''J r-,.Jzai'.J wa- 
rrywo J "" łOl'lzC"Z)-zDę od 
daje burt.own'p i der,. 
hemie Hodowla wlłrzy\\o 
P. Tylman. I'(Jrlgórz 
Główna 26 Telefon WJ 
Ck 
"'fI  
, 
- 
i '.\\ 


c::::-.. 
"#. " . 
i' 
t.iC 
. .
 
. , ':f) 
. 
 I 
-. --i 
: ! 
ł j'JJ 

 
"i 
".,g
 

 
=-=: - 


;.... 
..
 
t
 \
 
;0 
.
-- 
... 
h-ł. 


BLOWO POKORBUJ: - sobota, dala 11 wndaJa 1121 r.  

 
"': ł \
 
\
\\1 \! 
 r 

 . '-\. \'
. 
" \,
. 
, , .., 
".. 
i
  


'. 


, 


..I.... 


:t 


\' 

  
c .,.' ._ 


\ 
... fi G 

l 
\ j
 r " 
,. 


I to 
. 
. 
(I- 
. ))', 
, 

 1 
.ł.,. 
ił 


... 

 . 


. 
\  '''"  , 

'Jł- 
. , -9' \ 
, f 
:1 \f,... 

, 
 
'.' 
, 


't. 


, 


I 

 


,." 
I 
"" 


'J1 


) 


:. riiZ 


... 


\ 


, 


.... 


nastąl)i'o W wszystkich n szych działach 


, 

, , 

. , 

; ) 
t   


\- 


;. 
 
. . 


Z okazj' 'JtwarCUl sezonu jesienno - zimowego urządzamy .... 
-.......,. 
. 


.'- 


1- 


.. 


"f. 


.-" 
, 


w nltJdzll1/q, dnia 22 wrZlIŚnlQ br. o 4 pop. 
w ubikac 'ach naszego magazynu na 2 i a p. 7 RAD Y£.. Y J]y Y 


r 


.......:.../ 


. . 
, I 


-ł'- 


g 


" d Mód 
.. 


" 


,\ . "'" 
, ,
 
k1«f 

i
 ., 
' ( . 

. 
, 
.a
 
-
.- 
!7' 


J 


r,.. 


, 
, 

 4 
,

. 
. Iłłi '. 
'I ! 
. 

 
 ... . 
t7'f'" , 
,
 IJ]Jl \ 
ift
 

 


na który naszych Szan, OdblOTCÓW i Sympatyków najuprzejmiej zapraszamy 


... 


. Jol '. 
"Cos 


Telefon 354 


;

 


e lre 
.ł. 
00", "OWA
O 
Tel. Cuk 17. 


I _ 


r.\ 


BYDGOSZCZ, Gdaltsk. 10-12. 


Nr. !tS 


r - 
ÓZN
 ] 
Daję gwarancję 
eolldnego WJkOllanla 

arderob, dla pal\. Sa- 
lon Mód. A. KOrJowsld. 
Szeroka St. Id m 


1 al TJlko 1 al 

:i.- strzvłenle 
,łówek datll. lakl. (ryKI. 
J. &.obada CbełmiAua5 


Wałne 
cł1a wuy.tklch. Kaidy, . 
cał.cy aię w domu, pr&ej'
 
moia kur. blIchaltarii. ra. 
ChUDlrowoki baDdloweł. leo- 
r"spoDdaDc! I Daulei b.ndlu 
I baDkowo6cL Nauk. nowo- 
CZe8na, IndywidllałD.. IIrulI- 
I towaa. saybka I taolL W.. 
nmld I profr_y WYI}'laił. 
ł beKplatnle Kuny Haadlowe 
I pod kl.r. D.ra Wiu w.,.. 
I W.ruawa, Orla 11. d.1S70 
Ondulacja 
. manlkW'J". m-łe wy. 
ł konuJo wedlug Da)QOW- 
ł U) cb "'Ymaca.fl w DOwo 
! unąd
ym Saloni. 
I Vamaltlm 
Hanka 
tableilaka.. ul. Suk1eD- 
nicza 8. . 3&111 
I 
ł Głuchota 
I uleczalna 
Fenomenalny wynala. 
zek EufOD)a ademoa- 
arowaD7 apK)aliatom. 
I Sami ... wyleczycie I 
przytępionego ałucbu. 
Qumu I clekDięcla I u- 
.6w. LlCUle pod. ęko- 
",.nl& Poucuj"Cł. bro- 
.u
 Da lI\danle. wEu. 
fonja
. Lłazki kolo Kra- 
kowa. 49. UOO1 


Udzielam 


POradY prawne) .. IJI"" 
I ....acb karnycb. c,wiJ. 
I nyc:b.. mi..zllanlo1ł'J'cb, 
rozwodowycb 
Ii
.eo.. 
cyjnyrb IIA ",wIId " 
ltatd)m wypadlllL lalat 
.... am rek'amacje. w
l 
kle wnloskL ..wlerllua 
kontrall'Ow. T1umac:se- 
nł& IW obcycb 
1)'lLacb. 
Adamski. Biuro praWUa 
ToroA. ul 
uklenDlclI! 
przy 
o....om1.J.1IIł 
Rynku. 


Krawcowa 
uadollllona pr&yillluja palla 
koatiumy. wjada od . do 
SłowacklefO 45. podw6na. 
f3J8J 


r "'ATRYMONJALNij 
KAWALER 
lat 30 WYD. n)'IIL kaL II-. 
dlowiec ciam. blo.d. in'" 
liiłeDhly puptoiny dobra.. 
cbararaklaru "adA. warOIbl 
saaka w celu olenk. pallllJ 
do lat 29 lub -łod_ bu- 
d.idn" wd6wke, fot6 w ka 
lub real&ojt dl. wap6łDeto 
dobra koniacme. Zna. tak- 
Ie inłenayWDł. foapodarq 
rołD" Pokadn dIWO krew. 
Dycb mile widiiaD" rzece 
traktuje alę pelwałnia, d,.... 
krecia zapewniona. OIertJ 
l: dol
 lotoQ1'alJi kt61'ł. 
pod ało__ booOC'. :&1". 
cam, prOU4:j akladat de SI. 
Pom pod dl547. 
- Pomorzan.n 
I&t :!.6 PI"IY8\OJny I iti- 
dniem wykatałceolem. 
obeZD8J1Y w 1Ipr6
aeb 

Ieckicb, poeł-d&J
J 
10000 aL w IOló wce 
 
zna ki': e lig. sdm w " paD' 
nę. wdówka Di.....y
lu. 
czon&. po8iadaj/łC4 r o - 
8pOOantwo. PallIoa 
kt6rym lAt et y na do, 
brem. trzełwym PpO: 
danu _ 
kojnem, l 
Mczę611wem WIIPólt)'O u 
malteńsklem. reeA .kll' 
rowat swe oferty do SI. 
Pomonkleco I 
18' 
niem foto
rafjl. ł..!..
 
BI, zwraca.. QOd 11'".,.... 
Dy.krecja ..pe....nlon 
 
Pan..nkll 
młoda I mila. nie u
 
pozna pana na ....ano 
aku. tylkO z: dobr8
 
d,dn..v I dob
o c n 
teru w celu 1DIU')'P2

 
"Inym. PaDOwi. t1 
J)OW'&4nJ. myłl.
 
 

w. oferty IJkI&rowat 
 
Słowa Pom. pod . -
>>>