/Czasopisma_026_15_001_0001.djvu

			o fi '0 O 5" /1. 
) J 


ł 


- 
. 
- 


-- 


r 


6ruoziqOZRi 


na rOR 
1939 


Kalenoarz 
maryańsRi  


Bezpłatny dodatek książkowy 
"Gazety Grudziądzkiej
ł 


" 


Wydawca: Towarzystwo Prasowe "Oświata" Sp. z o. o. w Poznaniu, ul. Fr. Ratajczaka 9 m. 9 
Drukiem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Wiktora Kulerskiego - Grudzilidz, Droga ł.,kowa.
		

/Czasopisma_026_15_002_0001.djvu

			- 


Towarzystwo ALFA- I;\YAl Spółkazo.o. 
ulica Dąbrowskiego 12 - Oddział w P O Z N A N I U - T E L E F o N nra 74-61 
Istniejące od 18n roku 


..  


d O S t a r c z a d I a r O I n I c,t w a: 


oryginalne szwedzkie wirówki do mleka 
oryginalne szwedzkie masielnice stalowe 
oryginalne części zapasowe 
oryginalną oliwę do wirówek 
c y n k o w a n e parniki do okopowych kopki do udoju 
cedzidła i konwie do mleka 
papier pergaminowy do masła 
foremki i farbę do masła 
podpuszczkę i farbę do sera 


(; 
( 


l 
J 
( 


oraz wszelkie m aszy n y I przy- 
bory mleczarskie I serowarskie 


j 
., 


VVyroby 
J 


AlFA-(AVAL 


są źródłem dobrobytu rolnika  
I 

 
J Q
.......

....

.._
...... 
I 

 . 
. WINCENTY WITOS . 
Q 
' 
: Wybór pism i mów: 
.. ukazała slą, świeżo wydana obszerna . 
_ książka zawierająca najcelniejsze a 
pisma i mowy PREZESA WITOSA .. 
. 
. 
. 
. 
. 

 
fa 
. 
Q . 
Q.
..QQ
.
...


..

..
...
Q  
.... 
J 


. 

 
. 
.. 
ra 
" 


D o n a b y c I a w c e n i e 2.50 zł. we w s z y s t k i c h s e k r e t a r I a
 
tach wojewódzkich Stronnictwa Ludowego I Związków 
Młodzieży Wiejskiej, oraz w wiąkszych ksiągarnlach w całej Polsce. 


1 

 
, 

 


W DOMU KAŻDEGO LUDOWCA 
KSIĄŻKA TA WINNA SIĘ; ZNALEŻĆ
		

/Czasopisma_026_15_003_0001.djvu

			ł 
ł 
ł 
ł 

 
. 

 
. 
. 
. 
. 
. 
.' 
.' 
. 
. 
.1 
I 
Ir
		

/Czasopisma_026_15_004_0001.djvu

			-2- 


Uwagi Ralenaarzowe na rOR 1939 


Rok bicż:wy jest wedłl.lJC ra;:huLy 
WIETA żYDOWSKIE maja caJkGwite, 28 października C7.ęŚ- 
ahrześOiJańskiej 1939 rokiem po Dara- eiowe). W Polsce będą widoczno ('zę
- 
4, 5. 10 i 11 kwietnia: 24 i 25 maja; 
dzeniu Chrystusa Pana. JORt to rok ciowe zaćmienia słońca i księżyca. 
zwyozajny. liczący 3
5 dni czyli 52 t y- 14, 15. 28 i 29 września; 5 i 6 paździe r - 
,odlni e i 1 dzień. Uozpoczyna się w nie- niku. OBJAŚNIENIE ZNAKóW I SKRó- 

elę, dnia 1 stycznia. SUCHE DNI T(JW W (,ZE
CI U:ALENDAItzO.. 
, w
 
Kościół grecko-katoIieki czyli \Vscho I l, 3 i 4 marCfi" 31 maja. 2 i :> czer- 
.dnlli&y lata od. st,worzeni
 świa,ta. .w.e WCn; :ro, 
 i 23 
rześnia. 22 i 23 gru- 
 pierwszy
 rZ

ie pionowym -są. 
dlug tak zwa.neJ ery b lzantynsk leJ. I {tnia. UmIesZCz,one dm mIeSIąCa, w drugim 
'Jako dla!tę stworzcnia świata -przyjmu. 1 
 dni tygodnia, w trzecim. świ
ta Koś- 
J. d
ieI\ 1 września r. 5500 przed naro-I ZAĆMIENIA .ciota rzy.m5ko-kB.ltoliekiego pr.zypada- 
dz:enJ.em Chrystusa Pana, W dniu ]4 1 Jące na poszczególne dni i znaki zmian 
w
nia r. 1938 roz:począ.l więc Koliciólj Na rok 1939 przypooajl\ 4 zaćmieni ksi-ężyca, w pią.tYm godziny ws{}hodll 
2'l'OC1koJkał-<)licki swój rok 74.47, a 14 fi mialwwicie 2 zaćmionia słońca (19 i zaohodu słońca na konieo w izQstym 
września r. 1939 rozpo<'znic rok 74.48. . kwietnia częśc:owe, 12 plddziernika księżyea. · 
c.ałkowite) i 2 za{,mlienia księżYf'a (3 


IWsjanie n.deŻący do kuśeioła I)ra- 
woslawnego do CZasu panowania cara 
Piotra l1ielkiego (wiek 18) liczyli la- 
ta wedlug ery bizl.utyńskiej. odtąd zaś 
wed-ług rachuby z8ohodhiQooropcj- 
,akiej a Jedynie początek r()ku li
yli 
poo-:>bni. jak J;:o
ciól 
'reeko-katoliC'ki. od 
Dnia 12 O't.Crwea r. 1923 zRPr(JlW'adzono 
w RQ8ji kalend["rz gregoriański w któ' 
rym początek roku przypa.da ru: 1 s:y-! od 
pznia. od 
od ydzi t.eza lata od etworzeniu Rowia 
ta. Podczas gdy llli.Sze lata są. co do 
długości równe (365 dni. eo 4 lata w 
tllik: zwanym roku pr.z
tępnym 366 
ani). to u żydów oSq one raz dłuźsze. 
'fa.Z krótsze, a ró"ź,llice te ""-'J, dosyć wicI 
Ikłe. W roku 1939 rozpoczynają. iYdzi rok 
6700. 


Wyznawcy wiary m.a.hometań&kiej 
łi<¥lł lata od 1.:cieczki założyoiela h h 
religii. Mahometa, z :Mckki do Medyny 
,"!I roku 1939, dnia 21 lutego. r-o
po- 
OE71laJ om w ten sposób rok 13';)8; 
. to rok Zwyczajny, licrz.ą.cy 3:>4 dni. 


VI t n :.pos6b lie,,
1i lata Turcy ai 
,ł- l .tycznia r. 1926, od tcgO zaś dnia 
łło.o. or.as według ka'lendarza grego- 
riat6.kiego. - 


gWJETA RUCHOME IłZYMSKO- 
KATOLlCKJF] 


.. 


W roku 1939 upływa 
od 


od stwor.tenia światu podlug rachuby grec 
k'ej 7448 lat; 
st\\ofLcnia świata podlug ra.chuby ży. 
dowskiej 5700 lat; 
śmierci Chrys'
usa 1906 lat; 
zburzcnia JerOLolimy 1869 lat; 
zaprowad.r.enia Chf.le
cLjaństwa w Pol. 
SCI! 974 lat; 
od ocflcrycia Ameryki 447 lat; 


wyna1ezieni,a oświctlenia gol1JOWego 
156 lat; 
od III. rozbioru Pol
ki 143 lat; 
od zaprowadania telegrafu 103 l:ł
; 
od znprowad.r.enia teldo:1u 62 łat; 
od odkrycia r:\du 42 lat; 
od wybuchu wojny światowej 25 lat; 
od \",kueszenia Państwa PoJskiego 21 
. 


lut. 


Swięta i obchoZ)y naroZ)owe 
śWIĘTO PAŃSTWOWE Dzień opieki nad rodakami za granicq, 
dn'a 5 listopada. 


Dnia 3 Maja, w rocznicę Konstytucji z 
1791 r. (wprowadLone zostało uchwalą Dz>!eń matki, w ostatnią nicd.ł.ielę maja. 
Sejmu z dn'a 29 kwietnia 1919 r.) Święto lasu. (od 1933 r.) w 06tolttnią nie. 
dz'" clę kwj'etnia. 


STALE OBCHODY NARODOWE 


"I 


Święto Niepodległości dni.l 11 listopada. 
(W rocznicę rozbrojeni'l niem!cckicll 
wojsk okupacyjnych w \\TarsZiawiC). 
Święto wojsk polskich. dnia 6,go sicrpn:lI. 
(\V roczn'cę wymarszu kompanii ka. 
drowej Legionów w r, Ikahncgo 
Poczęcia N. P. Marii (8/XII). - Pie
s.r.e 
i drugie święiłJo Boż
o NazodLcnia on:>! 
(25 i 26/XII).
		

/Czasopisma_026_15_005_0001.djvu

			Kalendarz historyczny na styczen 
9. (1797) W Itałił tworzą się Leg'ony 
Polskie. 
10. (1529) Wmowien.ie władzy królews. 
kiej na. Sejmie w Piotrkowie za Zyg. 
munta I:go. 
(1920) Wejśc'e w 1:)"cle Traktatu We 
rsals.k i ego. 
Ił. (1386) \\tyMr ks. Wl Jagiełły na 
króla. 
12. (1831) Wkroczenie wojsk rosyjskich 
do Królestwa Polskiego. 
u. (1793) Wkroczenie Prusaków do P,}I. 
ski. 
(1923) Litwini zajmują iport Kłajped€;. 
(1935) Zagłębię Saa,ry przecho(171 do 
Niemi-cc. 


Rady gospodarcze na styczeń 
w gospodarstwie. Zboża kOJiczyć w 
mroz)'! młócić. SZlUflować i przewie4
 2132 938 
In "W. Agntons. Wilhelma 742 1544 2250 1004 
11 Sr. Honoraty. Matyldy 741 1546 01100 1028 
]2 c. ArJradiusza «I 741 1548 0(15 ]058 
13 P. 
 Weroniki HO 1549 118 112J 
14 s. HiJnrego. Feliksa 739 l;) 5] 
 27 1152 


3. 


2./:8 med
I"Jn po Trzech h.rOI. 
Ew.nl/eJi.: (łody w K.nie O.lil. (Jo" 2.1-1\1 


]51 N. Pawia l. pusto 738 1552 332 1,!j!7 
16 P. Marcelego 737 1553 432 1308 
17 w. Antoniejto op. 736 1555 525 1356 
18 Sr. Stolicy św. Piotra 735 155./ 610 1450 
19 c. Henryka B. W., 734 15
8 650 1547 
2C P 
 Fabiana i Seb. . 733 ]600 722 1649 
21 S. A2nieszki P. M. 782 ]6 O:! 7 50 111 52 


.. 


3 cia niedziela po Trzech KroL 
. I lo O] 16) 


. Ewanl/eh.: O robo.n. w .. nnicJ ( lat 2, - 
22 
. Wincen_ j Alias'r 31 16U4 814 18(16 
23 P. Ildefonsa B. W. 730 1605 8:16 2000 
24 W. Tymoteu8za b. 7 28 1607 8;17 21D.'i 
25 Sr. Nawr. św. PawIa 727 1609 917 2211 
26 C. Polikarpa, Pauli 725 1610 939 21118 
27 P. '* Jana Złotousteg(l 724 ]612 )062 0000 
28 R I Piotrn NoJflsko 11723 1614 ln30 027 
,. 


li. 
29 . 
80 P. 
'!IW. 


----'I 


"
		

/Czasopisma_026_15_006_0001.djvu

			- 4 - 


LUTY 


Dnie I . . . I Słolica I Kslętyca 
ImIOna Swu;t. t 8wu;ta WHrh Zacb W.rh. Zach. 
l Sr. Ignacego b. i m. 718 162. \'" aJ 4:;4 
2 C. lUn.I,. H. Gromu. 716 1622 1452 :> 46 
:: P. = Błażeja B. M. 714 1624 161:ł 629 
4 S. A nilrzPja 
 712 1626 1736 706 


. Nicdzlela Slarozapualaa 
6. Ewang : Pan Jezu przepowiada Swą Mękę (Łuk_18, :31-t8) 


51N. AKaty P. M. 710 16:!8 l!ł Ol 737 
61 P ' Doroty P.M. 708 1630 2024 805 
7 W. Romualda. Ryszarda 706 1632 2143 830 
8 Sr. Jana z Matty W. 706 1634 2300 856 
9 1 C. Apolonii, Cyryla 703 1636 0000 924 
10 P. ': Scholastyki 701 1638 OlS 955 
11 S. Ob.NMP.wLourd. fi 700 1640 121 Il128 


7. 


NledzleJa Mię.opn.tna 
EwanKeJia: o ku.zenlu Pana Jezusa_ (MaI" 4, l-U) 


l:! N. EuJahi 658 1641 :! 24 1108 
13 P. Jana i Dobrosława 656 1643 320 1154 
14 w. Walentego Zenona 654 1645 H8 1245 
15 Sr. !t'austyna i Jowity 652 1647 449 1842 
16 C. Juljanny, Juliana 650 1649 524 J441 
17 P. * Patrycjusza 648 1651 554 1543 
18 S. By meona, Maksyma 646 1653 619 1647 


S. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


Niedziela Zapustna 
Ewange1ia: O przemienieniu Patakim. (Mat. 17, 1-9) 


N. Konrada . 644 16 r15 ti 4:! 17 al 
P. Leona 642 1657 703 18:,7 
W. Maksymiliana 640 1659 724 20
 
Sr. # Popielec, K.św.P. 638 1701 746 21 
C. Piotra Damiana 636 1702 809 2217 
P. = Macieja ap. 633 1704 835 2325 
S. 
 C£\zareKO 631 17 ()6 905 01100 


l-na niedziela pOBlu (WBtępna) 
9. Ewangelia: P. JezuB wypędza Bzatana. (Luk:. 11.14-28) 


26 1 N. ' Aleks. B. 
27 P. Aleksandra 
28 W. Romana 


1 629 1 1707 1 941 1 033 
) 627 1709 1027 189 
625 1711 1122 241 


L 


LU1JiSRł 


Kalendarz historyczny na luty 
9. (1918) Pdk.6j zaw8ll'ty, m"ęd'2iy RosJI\ 
a państwami cen1tral1inymi w Bu;cściu. 
9. (1919) Otwaroio Sejmu Konstytucyj. 
nego w Warsza.wie. 
14. (1386) Chrzest Ja
ieUy w Krakowie. 
]8. (1386) Jagkłło poślubia Jadwigę. 
19. (14i2) \frodzi'11Y MikołaJa Kopernika. 
27 (1578) Hołd pruski złożony StefanOWI 
Batoremu 


Rady gospodarcze na luty 
W gospodarstwie. Naso
OOla do !i"ewu 
czyścić. Narzęd1Jia rotn.i.aze pooglądnć i I)U 
noprawi-ać. N a łąk/IICh l"07.rZUcaĆ kretowi. 
ny oraz mech zdz
crać hr()l!tami zaraz. 
gdy -wi,eTzchnia warsJtwa taje. gdy
 wte- 
dy brony najskutooZllJi.ej dzi.ałają. Bydło 
'wypuszczać na świeże powietrze 11:1. ehwl' 
lę. Stanowić klacze. a konie z.a.cz.ą.! do. 
brze żywić, aby siły miały do robót w'1o. 
sennych. Drób nasad.z.ać na jajach, I!dyż 
najwe'ześniejszy najlepiej się hoduje i je. 
8z.cze w tym samym r()ku zaczyna nieść 
liaja. 
W sadz:e. ZakŁadanie iiISIpektów. Gdy 
się ziemia ogrz.cje, sioe'jemy ke.ipustl
 weze 
i5nl\, kalafiory. kaB-a.repę, sałatę, rz;odkiew
 
kę itp. Przeciętnie używa 'się !lA mórg 
200 g'r. nas/emia kapusty sianej w inspek. 
cie. licząc na. okno 12--.15 gr. Trzeba 00.. 
wiem na obsadzenie l.go morg.a 300 kóp 
lOsady cz.ylil niepikowanej ka.puSl
Y z 12 
okien. W cdu zapobieŻocnia rozwojcwi cho 
roby zwanej czarną' nóżkq, należy siać 
rzsldko. iuspe'kta wietrzyć i utrzymywać 
umiarkowanie w;l'g()tno. 
W p
s';ece. W ciepłe dnie wietrzyć 
stebJnik, pnie najspoko}l1I'e poić wodą. Na 
toczku, w dnie C1ieplie. obserwowa
 ohlot 
pszczół. głodnia'ki (o Ne są) podkarmiać 
przez nalew8Jl1ie gęstej syty do plastrów. 
Zamawiać n8l9ion.a r()Ś}in miododajnych. 


=, - 
Pogoda według l Przysłowia 
s/ule/n. kalendarza i p r z e p o w i Po d n i e 
Ody Mróz ostry w Ju- 
Do 5 poeoda jak pod tym trzyma 
konleo .tyoznia, potym To niedługo bvdzle zł- 
ma 
do n poeoda zmienna. 
edzle nleedzie wielkio l ty 
.nlegl; od n ko
ca :::::: ::
;
 :B:: p::
 
ty 
roieBllloR niezbyt zim- 
Ody na Oromnicę roz- 
DO przewalnie słone teje 
cznle 1 ...telrzno. Rzadkie będll urodzaje 
L --- 
-= = 


-
		

/Czasopisma_026_15_007_0001.djvu

			Kalendarz historyczny na marzec 
10. (1863) MarcJ'I1 Langiewicz (rodem:l 
Kl'Oto9zyna) zostaje dykta.toreal pow. 
8tail1
a, 
14. (1923) Raca Amb
sador6w uznaje 
nasze wschodl11'e granice. 
15. (1917) Wybuch rewolucji w Rosji. 
Upoock caratu. 
17. (1921) Uehwafenie Konstytucji Rzec'xy 
pospołi'5ej Polskiej. 
25. (1794) Tadeusz Koścdus':iJko prokbmu. 
je powstanie narodowe pr
iw Rosji. 
26. (1918) Foch zostajc manOW:InY wo. 
d,zem woj
k kowlicji. 


Rad'f gospodarcze na marzec 
w gospodarstwie. Wykonywać energ
 
C7!nio orki," gdy rola trochę obeSch1llie 
OTaz wZTuslt,ać bl'onami, grul=erami itp. 
jesl ellme orki pod ja.rzyny. Siać owies. 
jęcozmicń, wyki, konioc'ze, grochy. miewAno 
ki. Hr()lJ1ować kon,j:c'zyny, a mie}sca puste 
lPods:ewać inkamatką. saradelą lub raj. 
grasem jednorocznym. Ląki bronować. 
Kopce z 2J'emriiakaIci przepatrzeć, śred. 
nie wybrać i do sadzenia stararuie puc.> 
chować, a oopsrute spaść. Drób dalej na. 
sadzać, dba
 o klac:re. 
W sadzie. WysiewaOli e cebulU okolo 
połowy mi'csi:lca do inspektów, a pófniej 
kl1lpllsty na rOZlS>adniJku (400 gr. na mórg). 
Siew w gruncie marchwi, pietruS1Jki, bu. 
raków. grochu i s1Jpinaku. OczyszczaIllie 
malin, usuwanie pędów słabych i odrost:. 
ków między I:njami. Wysadzan:e malim. 
porzec.lcik i agrestu. Sad"ooie drzew owo. 
cowych od polowy miesi.ą.oo.. 
W pasiece. W dnie ciepłe rewidowa
 
i podm'atać pnie. w ra:Zlie potrzeby pod 
karmiać (rówln:eż przez n!llewanie gęstej 
syty w pt8lStry). Bez ma.tki kasować, dr:le 
wa toczku porządkować. 


II 
Przysłowia II 
i przepowiednie 


II F 
I 


Pogoda według 
.tuletn. kalendarza 


Suchy marzec. mokry 
maj 
Dp,dzie iyto. jakby gaj 
Kto sieje w marcn - 
Będzie warzył wlI'arn- 
co. 


Od l do 8 jeezcze doló 
po&,odnlo. nlezbyl z.m- 
no; od 8 do 17 pogoda 
bardr.o zmienna. prze- 
woinie wietrzno. - 
deoer.rz lub anieli; od 17 
do 25 DOJl:odnlel. zim- Klo w majo 
no. lIdzieniegdzIe mróz Tcn w ja J .o. 
potl'm znowu pogoda 
bar<1r.o zmi< nna. - I Czterdziesto mfJczen- 
deuc z ml8jBonmlśnkg J nlków Jakich. 
Cr.tcrdzieścl dni polem 
ta kich 
L - - -dllL 


.J 


.., 


- 5 - 


I 


l"\f\RZEC 


I . - .. I Słońca I ł\&iętvca 
Dnie. hmona Swu:t l Swlęlo. W'cll.Zaeh WMch. Zacb. 


Tsr. '# Albina H. W. 5
a 1713 12 ;,!!! 3114 
2 C. Heleny. Lucjusza 621 1715 1344 420 
3 P. = Kunegundy Ces. 619 1716 1505 45R 
4 S. #Kazimierz., Lucj 617 171R 1628 5iJ3 


10. -! Jl:a niedziela p08 1 U (Sucha) 
Ewangelia: Jezu8 karmi 
OOO osób (Jan 6. 1-15) 
5N. AdrIana W ti 15 17 2U 1 17 al 6U1 
fi P. Wiktora. Wiktoryna 613 1722 1913 629 
7 W. Tomasza z Akwinu ti11 1723 20 iJ3 656 
8 St. Wincentego KadI. 6 U9 17 25 :H 50 723 
9 C. Franciszki Rz. li 06 17 27 2302 753 
10 P. :: 40 Męczenników 604 17 29 Uli £:0 R26 
11 S. 
 KOIlsts:mtyna W, 6 P.ll17 31 01191 9 (15 
II. 3 cia niedziela poslu (Głucha I 
Ew: 2ydzl ehc'ł p, Jezusa ukamieniować.(Jan 8.46-59) 
121 N. Grzegorza \V. (j :>:19 17:13 l :J!! 9aO 
.;. 13 P. Krystyny P. M. 557 1735 202 1040 
14 W. Maty Idy 5 
,5 17 31 246 1135 
15 81'. J(lemensa Dworzaka 553 1738 324 1233 
16 C. Abrlł bBw8 Pusto 551 17 40 3 55 13 34 
17 P. 
 .Tanu Surk., 548 1741 422 1437 
18 S. == Cyryla. Erlwarrl:o 546 17 43 446 154] 
12. 4 la niedziela poslu (SrOdOI'Gstna). 
Ew.: Wlazd p, Jezu8a do Jerozolimy (Mat. 21, t-9) 
191 N. Jozefa. Obł. NMP 543 1745 5'.8 Iti 4ti 
20 P. Et femii 541 li 46 :i 30 17 52 
21 W. Benedykta . 538 17 <8 551 1859 
22 SI'. Katarzyny_ Bogusł. 536 17 50 614 2U '8 
23 C. Katarzyny kró1.slw. 534 17 51 641: :!116 
24 P. '# Gabriela Arch. 531 17 ;;3 709 2225 
25 S. '# 
wj:1-t. N M.P. 529 17 551 Ha 2331 


)'1 5-la niedziela poelu (Męki P.). 
.. Ew.:..O Zmartwyehwst. l'ai.skiem".(Mnrek 16. 1-7). 
26 N. Tekli 521 li 56 8	
			

/Czasopisma_026_15_008_0001.djvu

			, 
KWIECIEN 


D . I I . S . t . S I I 81
l1ce I Kaiężyea 
Dle mlOna WI('. l w ęta W.cll.Zał'I.. W
cb.Znc". 
] I S. I :: 'l'..orlory. H uI!onal5 ]
 118 Ol II,} 
:; I 400 
l " C-ta niedziela postu (Palmowaj. 
"t. Ew : "O niewiernym Tomaszu". 'Jan 20. Ił-SB. 
21 N. .Franc. Ii Paulo 51U 11
 09 1644 427 
ił P. RY8zarda B. K. 508 1 J8]l 1804 454 

 W. Izydora 
 506 1812 1923 521 

 Sr. WIIJCente
o 504 1814 211 88 5511 
6 C. f W.CZII'., Wilhe]ma 5 łJl / 18]6 2149 623 
7 P. W.PilJ.lek, EbifaD. 459 ]817 2254 659 
8 S. I W.Sobota. D:oniz. 457]8 ]91:!3!i2 742 
I
 Niedziela Wielkenocna 
" Ewanp,elia: ;.0 dobrym Paster7\l". 'Jon ]0. II-IGł. 
91 N. Zmart" st. t.:llr. P. 455 1821 011 00 I 
 31 
10 1 P. Pon. Wjelkanoe. 453 1823 040 925 
11 W. Vona Wielk. fi 450 18:!5 120 11123 
12 Sr. Wiktora, Damiana 448 1826 1 
5 ]l 23 
13 C. Hcrmenegilda 4 46 18 28 224 1226 
14 1 P. = WaleriaDa 444 1830 2 
9 1329 
15 S. AnastazJi 442 ]831 311 1433 
16 l-sza nied..lela po W ielkanocy (prJ:{'woduiB . 
. Ew.: ,,
łnlnczko. a nie u1rzycie mnie". (Jan 16, 16-
2) 
161 N. Marcl'Jiana 439 Hi a2 33311539 
17 P. Auiceta 437 1834 355 1646 
18 W. Bogumiła 434 J836 417 17 54 
19 Hr. 'rymOll'8 . 432 1838 442 19 (;4 
20 C. Su]picjusza 4 30 18 40 511 2013 
21. P. 
 Auzelma 427 ]842 :> 44 2122 
22 S. Sotera i Koja 425 ]':;43 6 2
 2226 
17 2-ga niedzida po Wielknnory. 
. '.;\nln
..Jin: ..0 odejściu do Ojca". (Jan 16. 5-U). 
231 N. \\' ojciecha 1:1. m. 4;!3 1845 7 14 :li:!::!5 
24 P. Fit!elisa 421 1847 813 0000 
25 W. Marka Ew:mgeJ. 419 1848 9 
O 014 
26 SI'. Opipki św. Józefa ) 417 ]850 1033 056 
27 C. Piotra Kanizj.. Zyty 415 ]851 11 49 ] 3
 
2b P. :a: Pawła od Krzyża 413 1853 13 (Jtj 2 O
 
29 S. I Piotrn. Roherta 411 lH 54 14 25 229 
I Q 3-cia niedziela po W,dkuuoc\'. 

. y.
waugrJfn: O prawdziwe] mOlIIiIw;". (.i"n Ui 2
-30. 
3U! X. I Katal'zyny 8cn. 140:): 18 j(j 115 4J I 2 J5 


Zflp;ski 


6 - 


l 


l 


Kalendarz historyczny na kwiecie:i1 
3. (1849) Zgon Juliusza Słowackiego. 
4. (1794) Bitwa pod Racławicami. 
15,18 (1924) Założenie i o::WarQie Banku 
Polskiego. 


17. (1794) KDiń9ki orfZani2Juje powstanio 
w Warszawie. 
19. (1919) Wyzwolenie Wilna od bol"S>ZCO' 
wików. 
19. (1922) Przyłączenie Wilna do Polski. 

 


+ 


+ 


+ 


Rady gospodarcze na kwiecień 
W gospodarstwie. Kończyć siew owsa, 
jęc7mienia., obOk tego siać 100 i buraki. 
Wywoz.i6 i przyorywać obornik pod bu. 
raki i 2rlemnillki o ile tenże w jesieni n:c 
był wyw:ezi	
			

/Czasopisma_026_15_009_0001.djvu

			KaJendarz historyczny na maj 
3. (1791) Uchwalenie Konstytucji 3,go 
Maja. 
5. (1936) Wojska włoskie weszły do Adis 
Abeby. . Icl:órej uc3ek1 negus HaiIe 
Sefass;e. Fa.ktyC'Zl1Y koniec wojny 
wlo&ko.aMsyflskiej. 
12. (1935) Śmierć Marsza.l!ka P.łsud.5kicgo. 
12-14. (1926) Wypadki majowe. Prczyd.. 
\Vojdechowski zrzeka się urzędu. 
13. (1933) POIJ()l\VJly wybór prof. Ignacego 
Mościckiego na PreZly'usty. 
Obieran;e w sad;c:e owadów. a gł.6Wi1lic 
gąsiennic. Wys.iew na gruncie ogórków. fa 
60li kukurydzy. 
W pasiece. W miarę przybytku pszczól 
roZBurzać gniazda, podka.rm;e.ć rZOidoką sy 
tą celem pobudzenia matJki do eilmiejsze. 
i!0 czerwienia, przygotowa.ć ule do rójki. 


=- 
rF to] 1 
Pogoda według I Przgsłowia II 
stuletn.kalendarza i przepowiednie 


Do 7 nadal ciepło. alo. 
necznre: od 7 do 11 po- 
chmurno. przetolne de- 
ueze; od 11 no 18 po- 
Roda zmienna. adzie. 
niegdzie w godzinach 
r a n n y o h przymro. 
zkl: potem at do 
kofleamleoląca pogoda 
bardzo zmienne; po 
upałach buuze I zimne 
dni didtysłe. 


Orsmot w maju 
8prayJa nrodzaj. 
Chłodny maj 
dobry arodzaj 


De_osyk majowy 
I łay panny mlode! 
nledługotrwllle 


= - 


II 
dlLL  


- 7 


Zapiski 


"I 


1 
I 


JV\ f\ J 


- 
I . S . t . S . t I :Słońca I K.:ętyca 
Dnie. ImiOna Wl
. l ln
 B. W.cło.Znch Wacb Znobl 
l 1'. Filipa i Jakóba ap. .) 07 jłj:'8 1711.1 321 
2 W. Salwatora da Horta 406 1859 1816 349 
3 Sr. Ogl. KOD!!!t. 3 
..
 4114 19 Ul 1929 419 
4 C. Moniki. 
'loriana 402 19 02 
O 37 453 
r, P. # Piusa V pap. 401 1904 2139 r, 14 
6 S. Jana w ole.iu 400 ]9 O:) 2231 6 
O 
ł-Ia niedziela po Wielkanocy_ 
19. Ew.: Obietn. ZeBł. Du.-ha Aw. (Jan l
. 26-27; 16 1-4) 
7 N. Domicelii Eufr. 358 19 07 23 16 7 1 
8 P. Stanisława bisk. 356 1908 2354 81 
9 W. Grzegorza 3M ]91U !JOOO 910 
10 Sr. Antonina, IzydorOr. 352 1912 025 1012 
11 C. Mam.. Maksyma ( 350 1914 O 51 Ił 15 
12 P. 
 Paukracego 349 1915 115 1219 
13 S. Roberta Serwaceszo 347 1917 l 3711313 
20 
ta aledz!ela po WielkaBocy 
. EWaDI1: .,0 lJuchu Sw. ł'oc,eazyeiell1 h (Jan tł, 23-211 
14 N. HOlllfacego a 46 1918 1 
łS 11429 
15 P. fi Zofii 345 ]920 220 1537 
16 W. Andrzeja BoboIi 343 19 2
 243 1645 
17 Sr. Pascha lisa 341 1922 3111 17 r,6 
18 C. Wnleb. Pańskie 339 1924 342 1906 
19 P. 
 Piotra Celest. . 337 1926 419:W 14 
20 S. Bernardyna 336 1928 5116 2H7 
21 6.tft nl.dalela DO Wielkanocy 
. Ew: ..Dana m; jest wszelka władza" (Mat. 28. 18-20) 
211 N. W i.k.tora 334 19 iJO 603 2:'.11 
22 P. Heleny 333 1931 709 22:;6 
23 W. Dezyderego 332 19 ą2 822 23 S5 
24 Sr. Joanny i Afry. 331 1934 939 0000 
25 C. Grzegorza VII. 3:10 ]935 10 
16 006 
26 P. '* FIlipa Ner. ) 329 ]936 1214 084 
27 S. Bf'rly, Jana I pRO. 32811937 1330 l oq 
0:»'" Ni.dzlela ZIelonych a.iąlek . 
__e EwanapJia: ..0 wezwnnlu na nczt,," (Luk, 14. 16-2ł' 
281 N. Zesl. Uu('bn ",w. 3 z7 19 3!! 114 46 12
 
29 \ P. POD. Zlel. Sw. 325 1941 I 16 Ol 1:12 
30 W. Feliks I p. 324 ]942 1713 2211 
8] Sr. tt Anie1i, Petronili 323 ]944 18 
2 252
		

/Czasopisma_026_15_010_0001.djvu

			-8- 


CZERWIEC 


23. 
41N. 
5 P. 
6 W. 
7 Sr. 
8 C. 
9 P. 
10 S. 
.24. 
I1IN. 
12 P. 
13 W. 
14 Sr. 
15 C. 
16 P. 
17 s. 


I Swięta. 


l-aza nied"lela po Zielonych Swi'llkac:h 
Ew.: O zlfoblooeJ owcy I Ilroazu (Łuk. ]6, 1-10) 
Trójcy św..Onufrego S:W 1941; 21 al :; 58 
Bonifacego. WalerJi 319 1949 222:1 657 
Norberta i Klaud. S]9 1950 2254 758 
Roberta Op. 318 ]951 2318 901 
Hoże Clalo S 18 ]952 2341 1005 

 Prima i Felicjana 317 1953 0000 11 09 
Bogumiła 316 1954 002 121:1 
2-ea niedziela po Zielonych Swi'ltksch 
Ewangelia: ..O obfitym polowi e ryb.' (Łuk. 5, 1-11) 
Bunaby 3 11} 119 55 li 23 1316 
Jana. Onufrego S 16 1956 045 14 26 
Antoniego Pad. S]6 1956 110 153:) 
Bazylego WietB. W. 315 ]956 lii9 1645 
Wita. Mod.. Kre8c. SUi 19
7 212 1755 
:e Serca Jez.. Aliny S 15 1958 255 J9 Ol 
MarcjaDa. Adolfa . S 15 1958 a 48 20 Ol 


25 3-cia ni.d
lela po Zlelooyoh S""jtkach 
. Ew.:..O ni.aprawledhwoAcllaryzenlz." (Mat. 5, 20-2
) 
18 N. Efrema. Mar a S 15 195i 4511 iająo jo 
cieczą bordoską. 


W pas:ece. Prze'zna01Jać pnie do rójki 
i .kierować rójkami taJk. by odbyły siq 
w dogodnym czasie. Pni zbytnio nie zra' 
:jać. by ll'bC strwcić pa.SJ:eki. Czas rójek naj 
odpowiedniejszy do przenOSlwnJi.a pszczół 
z kłód do ul
 ramowych. Usuwać stllrc 
matki. Pn
om słabym dodawać raUlki 
:II czerwiem. 


f - - 
Pogoda według 
slu/eln. kalendarza 


111- 


Przysłowia 
i przepowie.dnitJ 


Do 5 pogoda Icpsza. 
cleplo; od 5 do 8 didty- 
ato. chłodniej; od 7 do 
20 po&,oda zmieuna. . 
przełotnymi deazczaml 
lUb burzami, Jednakie 
na ogół ałonecznie. - 
ciepło. a gnienle&,dzie 
bardzo wielkie upały; 
potem at do kotlca mie- 
niąca doi nlezoyt eło- 
necznie.dośó wietrzno. 
ale ciepłe; mipl/icaml 
ellne burzc. 


Kied,. człowltk ląkO 
koel. 
lada babą deszcz upro- 
al 
Po&,oda na Nikodema 
Cztery niedziele de 
eZCEU niema 
Jaki czcrwiec 
Taki &,rudzień 


lb L
		

/Czasopisma_026_15_011_0001.djvu

			KaJ"ndarz historyczny na lipiec 
l. (1689) Unia Lubelska. 
l 4. (1890) ZłO'tcnie zwłok Adama l\'Eckie 
wicu w groboch królewskich na Wa. 
welu w Krakowie. 
I 7. (1572) Smierć Zygmunta Augusta. 
15. (1410) Zwycięstwo nad Krzyżakami 
pod Grunwaldem. 
16. (1918) WymordowaJllie rO'd
y cars. 
kicj przez bolszewi'k6w. 
J8 (1918) Druga bitwa nad Marnf\. Po. 
CZ.ltck zupełnej klęski Niemc6w. 


.. 


.. 


+ 


RadT gospodarcze na lipiec 
w gospodarstw:e. Końc'LYć s
anokosy. 
CzyszczcT\ie oraz okoJ>ywal1
e buraków 
i ziemnaków. Zł: O'że, zbierać. gdy ziarno 
jest jes2!cze niezbyt twarde. Siać. zie!one 
nawozy jak najwc1ześniej. aby m! ały czas 
'dO' silncgo rozwO'ju przed przyO'un.iem o. 
raz do8tarczyły dużo zielonej masy na na 
wóz. N a spO'kładanych śc.icrnffisbch sh\ć 
rzepę ścicrniSkową lub na paszę di:! by. 
dła. Wyczyścić spl!Chrze na ziarnO'. Drób 
W)'ipęd-zać na Ściell'llJ:skO'. aby opadłe mar. 
110 wyszukiwał, ziama chwaJStów tępił. na 
pO'kładach i orkach robactwo nisz-czył. 
zaś kurniki wi.etrzyć ł OC'zyszc'Lać. 
W sadzie. Wybieram.ie wczesnych ziem 
[liaków i marchwi. \Vycinan:e wczesncj 
klllPusty w końcu m:esil\ca. Do kOlka mle 
liiąc'll Z'biór czereśni. Kiszenie ogórkaw. 
W pasiece. \V tym miesil\"
u wypada 
u nas glówne miodobranie. Zaopotrzyć 
ule w nads.tawki. wybierać miód. Kontr!!. 
lować czcl"\V1:enie młO'dych matek, uzupeł. 
nić rójkom gniazda przez dO'dawanie Wf<' 
2Y az'gucznej. 


Pogoda według =n r p T% 
', o w i · l 
atuletn. kalendarza i 11 r % e p o w i e d n i e 


Jaki JakOb do połud- 
nia 
Taka pora at do Rru- 
dnia 


04 1 do 6 nadal pOlIo- 
da zmIenna. ale na ol:Oł 
ciepło i ładnie; od fi do 
ID buraUwe. po czym 
do połowy miesilIca 
dtdły.to, a przynaJ- 
mnieJ cbmurno i wle- 
tuno; od 15 do 21 po- 
lIodanieoo łepsza mlej- 
.oaml upalnie, parno Od 6w11;tl;) Anki 
I silne burze; potem da j cbłodnewieczoryirao- 
keńoa mle.i"aa dość ki 
6łooecaule i sucI¥' 
L'= 


Wraa ze SzkaplerznI} 
Matk" 
Idt na zagon z czela- 
dk" 


""'- 


- 9 


I 


I 


LIFIEC 


- I .. I !Slońca I KBI
:tY('1I 
Doie. (wloIla SWtęt. t Swl
ta WBch.Zoch WBCh. Y.oth. 
11:S. 1 N. K "\VI P. .Jpz. \"..-,13 l!ł I  1949 il39 19:!6 
P. Aleksego w. Westyn. 337 1948 456 2005 
W. 
zYlUona Z Lip. 338 ]947 617 2040 

r. Wincentego ił Paulo 339 1946 740 2l()9 
C. Czeslawa, Hieron. 340 1945 fi Ol 2136 
P. '# Praksedy P. M. 342 1944 1021 22 ()2 
s. Marii MalZdaleny 348 1943 11:18 223n 


B-ma Dledziela po ZIelonych Swiąli	
			

/Czasopisma_026_15_012_0001.djvu

			- 10- 


/ 
SIERFIEN _.- I I I . S . t ... . t I Słońce l Kelęiyca 

 lDlona Wlę. l ",Wlę a. ".dL Za.... WHcll. Za,,1l 
l W. Piotraap.wokowach ;ł57 ]929 19
)1 
48 
2 Sr. NPM. AnielsIdeI 358 ]929 2014 647 
3 C. Zn. reI. św. Szczep. 4 00 19 26 20 35 750 
4 P. 
 Dominika 401 19 25 
O 56 8 
4 
5 S. M. B. Rni(,7npj 403 ]923 21 (\8 9!i7 
32 lo-ta niedziela po Zielonych S...ąłkaeh. 
. Ew.: "O milosłer. Samary tani nic". (Łukasz 10. 28-17J 
6 N. rzemun. ańsllle 404 J9 2L 
14a 11 O 
7 P. Kajetana w
.zn. 406 19]9 2211 12 C9 
8 W. Cyriaka, LarJta (407 19]9 2244 1316 
9 Sr. Jana V" Romana 4 09 ]913 2325 1422 
10 C. Wawrzyńca M. 410 1913 0900 1525 
11 P. :& Zuz8nfJy 411 19 11 0]5 1624 
121S. Klar y i Hilarii 1 4131909 1 1161714 
33 u.ta niedziela po Zielonych Swłąlkach. 
. Ew.: "O .zdrow. 10 trędowatych". (ŁllktUIS 17. 11-191 
13 N. ipoJta. Kasjana 414 1907 'I."El 17 
7 
14 P. Euzebiusza 416 1905 347 1835 
15 W. Wnlebow.Nł.IP.. 417 1Y U3 5 (19 1907 
16 Śr. Rocha, Joachima 419 19 Ul 633]936 
17 C. Jacka 42] 1859 756 2004 
18 P. 
 Heleny 423 18 57 917 2032 
19 S. Jana Cndotw. 42;') ]855 HI35 2102 
3 to 12 ta niedziela po Zielonych Sw.filkach. 

. Ewanlr.: ,.0 .Ialenlu Boitu i mamonie". (Mai. 6, 24-811 
20.N. ernar a ucjaua 4 
 18 J3 11:JU L 3a 
21 P. Joanny -. 428 ]851 1259 2211 
22 W. Ty:mote
sza. Hipolit: 4 i:O ]849 14 (J3 2258 
23 Sr. Filipa, Benicju8za 431 1847 1458 2342 
24 O. Bartłomieja Ap. 4 33 18 44 15 46 011 00 
25 P. 
 Ludwika 434 1842 1627 026 
26 S Jroneusz8 i ZefirYDD 436 ]840 1702 133 
_ la-ta niedalela po Zielonych Swiątkach 
3,
. EW.I..O wakrz61zeniu mlodz. z Naim". (Łuk. i. 11-15) 
.Przen. reJ. w. az. 438 183/\ 17 31 233 
Augustyna 439 1836 17 57 ił 36 
SCJeCi8Św.J. Chrz. 
 441 1834 1820 438 
NMP. Jasnogórskiej 443 1831 1li41 542 
Rajmunda Nonnata 444 ]829 1903 fi 46 


Zapisld 


Kalendarz historyczny na sierpień 
2. (1914) Wybuch wojny światowej. 
5. (1771) Traktat pierwBZei!o rozbi{)ru 
Polski. 
5. (1864) Stracenie pięc
u ostatnich 
człcmków Rządu NarodOWIego prl-U 
Rosjan. 
]5. (1920) Cud nad Wilsłą. Pogrom hOlszlt 
wików. Dzień Zołn'erm. 
20. (1672) Turcy zdobywaJą na Polsce K.a 
mieni-ec Podolski. 


Rady gospodarcze na sierpień 
W gospodarstwie. Kończyć zbiórkę 
zbóż i zwózkę tychże. ŚciernÓlka. przypo. 
kłacać natychmiast i siać w da:lszym c'4' 
gu zielonc nawo.lY oraz r.lep
 ściernisKO. 
wą.. Także najadpowiedn'ejsza pora jest 
do siewu mieszanek na wc2lcsną wilQsenną. 
paszę. Z końcem m.iesiąaa orać pod 07.i.. 
m.i.ny ora.z młócić i czyś,!" ć pszemicę i ty. 
to pod s;ew jesienny. Kosić koniczyny 
i pOJtrawy wcześn'e, póki pogoda !!przy ja. 
gdyż później trudno W'yS'llSZyć. a nadto 
łodygi szybko dreW11Ji.eją. i traCl\ na war. 
tości. Świeżego ziarna IJie dlliWać zwieu!;, 
tom lub bll4'd'ZO ostrótnie i w małych da, 
wikach. gdyż to łatwo powoduje r6!ne za 
burze:nja żołądkowe, kolki itp. 
W sadz:e. Zamawianie w szkólkach 
drzewek do jesiennego aa.dLeI1ia. Zbiór 
lemkh grusz i jabłek na tydzień hlb ]0 
dn:i przed dojrzeniem. 
W pas:ece. Zbadał stan ZlpaOOw mio. 
du w pniach. zbytec::cną ilość usurU\Ć i do- 
dać tym pniQm. które nie mają dostatcClz 
IJego zapasu. Układać gniazda do z!mowli 
Strzec pas' eki przed nwpadami. Sycić mLo 
dy pitne. \Vszelkie roboty w pasiece wy. 
konywać szyhko i wystrzegać lIię poz.os.o 
tawiania w p3Sliece plastr6w. rozlewan:a 
miodu. gdy! to powoduje nlllp
dy. 


= 


= 


= 


Pogoda według 
Idale/n. kalendarza 


Przl/ałowla 
i przepowittdllt. 


Do 10 doU pOlrodol
; 
od 10 do U cddeole- 
Irdzi. upaly: od 15 do 
l1li JIOlloda zmI.nn., - 
mlei.cami burze. doić 
aaę.ta deszcze; kOD leo 
mleelllO& Da 01101 po- 
lrodo,..1e Die.bJ't cie- 
plo wlelrano. 


Na .11'. Wawr.,aleo. 
W olnJ' pru. pola 
. 
..,IDJeo 
J." BarUomIej nie &a- 
..eJe 
NIe pokropI Id&! 
To .ię :lboł... 10.ł"J'la 
Malo 11" JIOlo .Idzl. 
C.ello -łerpletJ. ł::::'C; J 
Tego .......i.tJ..le 40- 
I)łInJ' 
b 


I 


b 


=
		

/Czasopisma_026_15_013_0001.djvu

			Kalendarz historyczny na wrzesień 
l. (1682) Oswobodzenie Trembow4i prz<::& 
króla Jana III. 
5--12. (1914) Pierwsza bitwa nad Ma.ml\. 
Klęska Niemiec na Za-chodzlo. 
9. (1814) Sprowadzenie do War8Z'łwy 
zwłok ks. Józefa. 
12. (1683) Zwycięstwo Jana Sob'eskie"o 
pod Wiedniem. 
21. (1699) Turcy zwrlllOlłjl\ Polsce zabrany 
KamienIec Podolski. 


Rady gospadarcze na wrzesień 
w gospodarstwie. Orki pod o
im;llY. 
kończyć ziarno zapmw;ać i siać pośpiesz< 
me, aby zbo:l:a miały czas ro:łikrzew:cnia 
siq przed nadejściem zimy, gdyi wtedy 
łatwiej znoszą ostre zimy. Po zasiewach 
robić przekopy, aby woda łatwo spływała. 
ROJ:począć kopanie 2iemniaków. a z łąk 
zbierać os,:.atnie potrawy. Bydło powoli 
pr7YJ:wyczajać do pasz zimowych. 


W sadzie. Pora zbioru owoców. Ze. 
t'rany owoc nałeży prJ:ed wniesieniem do 
piwnicy podzielić na 3 dobory: jednol'eie 
wielkie i CZ)'st do sprzedaży, mniej udat. 
nc do własnego użytku. gorsze, do wyro. 
bu wina, suszu i powidcl. 


W pasiece. KońcJ:Yć przygotowania do 
zimowli. Wybicr.,ć miód z wuosów, 
dyt. 
jest nic»uydatny do zimowI;. N ajd..,le.i 
do 15 wueśnia kończyć podkarmiauie 
pni. Zabezpieczać próżne plastry lu/cd 
motylicą. 


I HI 'I I 
Pogoda według I Przyslowill II 
aluletn.lralendBrzlł i przepowiednie 
Do 10 nadal pojtoda I Gdy noc JlUlaa na in- 
zmlean.. Jak pod ko- chals 
aleo .lerpDl.; od lO do to naa.tlł P! zima trwała 
. na opór lIłonecznle, 
oleplo I .ucho. III.. Ody na i"Jęty Idzi la- 
edzienleedzJe po wię- 'dnie 
kazych upal.cb jeezc"e SDiee na pewno pÓ:łDo 
barze Inb .awierucby. 
po których chlodnlej; .padnie 
o.tataie dnJ mieSilłca J1 Na liwiel.go U.tenllza 


i::::,nle dtdtysle, Kupuj liDiach. 
- dJlL .J 


.....- 


- 11 - 


z" /I;ski 


l 


.. 


WRZESIEN 


. I . . . I SI,mca I Ksie:ty
" 
DOle. [młOaa Swu:t, I S1I'1I,;ta. WEeh.Zaela W..,II. Zacll. 
1 1 P. I = ld'm.'g, Eufemii 510 1752 


12.1116 27 
239 1703 
4 01 17 33 
5
5 1802 
6 4; 18 30 
8 09 19 I O 
t27 1933 


S S 10 I" niedziela po Zielonych ilwiqtkaeh. 
. Ew:..O uzdro..ienin po\yietrscm rua"oaego'". lUat II 
17 
 . 
t.św.Fr8n('.zAs. 512 1750 1041 2IJO 
 
18 P. Józefa z K. 514 11 48 1149 2050 
19 W. Jauuarimwa 516 17 46 125U 2131 
20 Sr. tt Eustachiusza ) 517 1744 1342 22 ;-\0 
Zl l C. Mateusza ap. :119 1741 14 2;, 2i 2; 
22 P. tt Tomasza 520 1738 1503 0000 
23 H. t-j. 'reJdi. Lina 522 1736 1533 026 
39 17-la aiedtiela po ZleJonycla Swiqtllaeh. 
. BWlln
eli", "O 1I""cle godo"
i '. (lJat 
. t-Ul 
24 N. Gerarda 528 1734 1łJ uO 128 
25 P. Łaclyslllwa z G. 525 17 SI 1624 2;J(f 
26 W. Cypriana i Just. 527 1729 1646 333 
27 SI'. Koźmy i DaminDa :; 29 1727 17 1:8 .. 31 
28 C. Wacława Kr. M. 
 531 1724 1730 541s 
29 P. ':C Michała Arch. 533 1722 1754 646 
301 S. Hieronima 534 17 
O 1820 75J 


, 


, 
--.J
		

/Czasopisma_026_15_014_0001.djvu

			- 12- 


P flL:DZIERNIK 


I I SlOlIca I KBiężyca 
Dnie. Imlona Swięt. i Swłęta. Wcb. Zacb. Worh. Zaeb. 
.. O 11l.la niedzIela f. 0 Ziel"lIych SWlljlkBCll. 
2 . Ew.: ,.0 uzdr.s na kró . w Kafaroaum". (Jon 4. 46-531 
l . Jalla Z ukJi fi 30 1718 lIS 4!ł 857 
2 P. Aniołów /Stróżów 537 1716 1924 1002 
S W. Teresy od dz. Jezus 539 1713 :W 06 11 05 
4 Sr. Franciszka z AS8YŻU :; 40 1711 :W 51 1205 
5 C. Plncyda M. 542 1708 21 56 12 58 
fi P. 
 Brunona (i 544 17 05 2303 1344 
7 S. M.B.Róźaórowei 546 1703 0000 1424 
ł 19-ta nledzlela po Zielonych 8wirtlkoch. 
l. Ewllnlleha: ..O nlellodzlwvm Rłudze". IMa t. 18 23-"5) 
8 . .Brygidy 548 17 Ul U 17 14 5!ł 
9 P. DlOnizego 549 1659 135 1530 
l o W. Franciszka Borg. 5 51 1656 256 15 59 
1 Sr. PJacydy i Zenajdy 552 1654 417 1621 
2 C. Maksymiliana B. . 5 54 16 52 539 1656 
13 P. 
Edwarda 556 1650 659 1727 
14 S. KaJiksta 557 1648 811) 1802 
20-la nIedziela po Zielonycb S..iątkach 
42. Ewnn
elia: ..0 monpcle czyns 7 ow,'i", IMal. 22. 15 21) 
5 . l'eresy. J adWJgl a 5!ł 1646 9 29 18 42 
16 P. Martyniaka 601 1644 103t 1928 
17 W. Mał:;(orz. Alacoque 603 1641 1132 2020 
18 Sr. ł
ukasza Ewang. 605 1639 1220 2111 
19 C. Piotra z Alkantary 6 (l6 1637 13 00 2
 16 
20 P. 
 Jana Kantego ) 608 1635 lS34 2317 
21 R. Hi1arion... Ur8zuIi 609 lfi:\8 14 OS 0000 
43 .tł-Bza m
dzlela po i
luu1c . ""Itkach. 
.. Ewonl{(.lin: o ""Bkr'lPBzenlu cOrl" .Inlra (Mat. 9. 18-26 
2 . ordu l. elslllu8z11 611 1631 1427 O lO 
28 P. Seweryna i Romana 6 Ul' 1629 1451 122 

4 W. Rafała Arcbanioła 6 15 16 27 l:' 12 226 
25 Sr. Kryspina,Cbryzant. 617 1625 1534 S 29 
26 C. EwarY8ta P. M. 619 1623 1557 434 
27 P. = Sabiny 621 162U 16 i2 540 
28 R. Szymona i .Tudy 623 1618 Iii 51 647 
22-gn niedzlrla po Zlelonyoh S,,'ąlknch. 
4<1. Ew,: "Pan Jezna przed Plłatem"- (Jan 18 33-87) 
9 \ . l"ystusa róJa 6:'!5 1616 17 
4 7 5 
SO p, Germalla i Sersp. 626 1614 1805 85Q 
SI W. Symforiusza 628 1612 1853 10 oS 


Z('/J;sl:i 


Kalendarz bistoryczny na paźdz. 
2. (1431) Unia Horodelska z Litwą, 
2. (1935) R021Poczęcie kroków wojcnnych 
mi<;dzy Włochami a Ab'synh1. 
10. (1791) Klęska pod Madejowicami. 
12. (1920) Rozejm miQd'zy Polską n Rosjq 
Sowiecką. 
15. (1817) Smicrć Tadcusza KościuszkI. 
17. (1863) Powstan'e Rządu Narodowego 
z R. Trauguttem n,\ czele. 
24. (1795) Traktat rozł:ioru Polski m:... 
dzy Rosją a Prusami. 


Rad y gospodarcze na paźdz. 


W gospodarstwie. Końozyć zbiór ziem 
ni'alków, wyb'crać energiomie burlIkI i za: 
równo z.iemni,aki jalk i buraki dobrzu 
w kopce u'kładać i pokrywać aby nic 2';).11 
mokły, a w mrozy nie pr2Jomarzły. Przyo 
rywać na z:mę 7J' clone nawozy i ob.>rnik. 
ł.ąki bronować. Wic1kie ilości pa91; jak 
wydoki buraczane. 1iśoie bura.k6w, kOllskl 
ząb zb:erać i dołowa
 n
 zimową paszę. 
Ilość bydła zastosować do paszy. 
W sadzie. Sa.d:z.enie drl'JCw i zł:ieranio 
warzyw. Nasi.en.nil1d mal'Chwi. p:etruszki ł 
huraków. brukwi i rz,cpy pow
nny miel! 
t}
P()wy kształt danej odmiany i być śre<' 
'dn'o.wielkie. czyste nie pokalcCZ'0nc. 
PI7Y czyszczeniu liści PO?ostóllw
amy nicu 
szkodzone serca. Przechowujemy w p'a.. 
ku. Doborowo główki kapusty z głąbiam1 
dołujmy w piwnicy. Cebu1ę na nasienie 
przechowujemy w miejs!:u suchcm i 7a.- 
bczp.ic'cz.onym od mro7'\], pruOII'ywan:a 
i zasilanie obornilkiem gruntu m:ędzy drzo 
wami pod warzywa. 


W pasiece. Zaopatrywać ule w maty. 
ocz:ka ścieśn'ć na jedną pSz\C'1Jołę. Wypa.o 
lać stełmiki i z r..astlllIJ,iem mrozów usta. 
wiać w nich pnie. 


= 


= 


II- 
I 
Prz!/slowia 
i przepow;p,dn;e 


Pogoda według 
siulein. kalendarza 


Do 5 pogoda zmienno. 
I'rzewdnie dMtyolo I 
chlodno; od:i do I
 cie- 
pleJ. ale wietrzno; od 
12 do 20 dni ciepłe. - 
gdzieniegdzie bardzo 
slonl'c7.nio. ranki zim- 
ne; od 
IJ do kotlca mie- 
siącn pogoda bardzo 
nlcsłnln - przewutnlo 
pochmurno i wictrzno, 
mlt'jscllml silne desz- 
cze, w r;:6roch gdzienie- 
gdzie pier"sz
 'nłcgl. 
b = lL 


Grzmot potdzłernlko- 
wy 
Niedostatek zimowy. 
Lil!i
 na drzewie moono 
trzyma 
Nie tllk prędko przyj- 
dzie ..Ima 
Na Emila babskie 
In'o ,ię przealla. 


=
		

/Czasopisma_026_15_015_0001.djvu

			Kalendarz historyczny na listopad 
4. (I7M) 
Rzeź Pragi. 
7. (1917) Rewolucja bolszewicka w Roo 
sj:. 
7. (1918) Podi!>i.sanie rozejmu w \njntIJ 
św'.atoweJ, 
26. (li...55) !;mierć Adama MJiookiewic<;a 
28 i 30 (1808) Walki pod Samoskrr.\ 
29. (1830) Wybuch powstania listopado. 
wego. 


Rad
 gospodarcze na listopad 
\V gospodarstwie. 011ki aż do nastania 
s'!n:cjszych mrozów wykonywJĆ dalej. 
!przyorywać zielone nIllW02J)'. \YYWOZI(\ 
obornLk w pule, przyorywać go zaraz pu 
rozrzuceniu lub skladać w duże kopci:, 
okrywając go .zń.em:ą. Z3Icząć po ukoi.czt: 
niu robót w polu mló!::kę zbóż i odstawI;. 
Bydlo żyw'ć w stajni przew«żaie, a niC 
wypusz:c'zać jc na pa.stwi'sko. aż do Sa' 
mych mrozów. 1::0 latwo mziębić 8:" mo. 
że. a nadto trawy i koniJ02'Je przed zimą 
nie odrosną i htwo mogą wyma.\"zać. 
Drób w domu w ciople trzymać, zwł:'sz- 
cza w nocy i siln:e żywić. aby jaja ni0sł. 
W sadzie. PrzygotowlID' a ziemi do nu 
speikt6w. Po nastaniu mrozów owijamy gl1 
łąskami jałowcu, słomą itd. pnie młodych 
drzewek chroniąc je 'Przed zającami i mro 
7em. Przygotowanic kompostu polega na 
zbieraniu w ciągu roku. ClbwlIJsty, śmieci 
z dróg. Zlewamy wsz)"!Ittko to gf1ojówką, 
przesy>pujemy wapnem i przerabiamy 
2---3 ra'zy i gdy częśai skła.dowe pr
gni. 
ją, używamy do inspektów 7l\silania za. 
gonów itd. 
W pasiece. Z3Ikońozyć obrachunkI pa- 
siecznicze. Urządzać wlIJlne zebrani!!. towa 
rzystw pszClz.elarskich. czytać powęc'Zniki 
pszczelar"kie. 


Pogoda wedłu.q 
 r prz. ,I. w i. l 
8tuletn. kalendarza i przepowiednie 


9wi'Dta Katarzyna po 
lodzie 
Boh Narodzewe po 
Tlollzie 


I 
I 


l I \I przewalnie łn;eg 
. deszczem od 2 do po- 
lowy mlęsląca przewa- 
tnie chmurno I wietrz- 
no. mIejscami deszcz 
lob łoieg; od 15 do 22 
cieplej, ale przewdnie 
dni pochmurne: koniec 
miesiąca na ogól,.po- 
godny.lecz zimoo ran- 
kami przymrozki. dOi J Wszyscy Awleo l 
wietrzne. 9nle&' slO kreci 
Ib 


Swlet)" Marcin na 
blalym konia jeMzl. 


.......- 


- 13- 


I 
.. 


LISTOFl\D 


I . I !>lońca I K.I
lyca 
Dnie. Imiona 9wlęt. I 9wlęta WSclL Znrl. Wscb, ZlIch 
l Hr' l Wl!lz)'stk.Swłęt)'chI6 30 161U 1]9 
III' lU 55 
2 C. Dzień Zaduszny .. 1 631 16 08 1 
o 5;) 1143 
ił P. '8Huberta,SylwJJ 633 1607 2205 1224 
4 S. Karola Borom. (j 63;) 1605 2320 1301 
2'1-cla medziela po Zielonych Świll.kach 
4ri. Ewaogella: O dobrem "Iarnie I klIkolo (Mat. 13. 2ł-30 
Zacbarmsza,Elżbiet,1 037 11603 U:J 00 1332 
Leonarda W. 639 1602 037 14LO 
NikDudra. Anton. 641 1600 155 1427 
Gotfryda. Klaudius. 642 1559 314 1455 
'reodora i Oresta 644 1557 433 1524 
= Andrzeja zA wel. 646 1556 [) 51 1557 
SU'. Nłeltlldłpgl.e 647 1554 705 163:1 
.2ł-ta niedziela po Zielonych Swiqtkach 
Ewan:;-elia: O ziarnko gorczycznym (Mat. 18, 81-83) 
[) Braci Polaków 649 1552 815 1717 
Stanisława Kostka 651 1550 918 1806 
.T ózefata 652 15 48 1011 19 02 
Gertrudy. Leopolda 654 1546 1056 2001 
Edmunda 656 1545 1133 2103 
':& Al berta, Salomei 658 15 44 12 04 22 U6 
Odona 7 00 115 43 12 30 23 09 


51N. 
6 P. 
7W. 
R Sr. 
9 C. 
10 P. 
11 S. 


4ft. 
1
 N. 
13 P. 
14 W. 
158r. 
16 C. 
i17 P. 
18 S 


47 2;;-ta niedziela po Zielonych Swiątkach 
. EWBnr:elin: O wielkim spustoszcniu (Mat. 24, 15-851 
]9IN. ElżbietyKr. Wd. ) 701 154j 12M OUOO 
20 P. Fdiksa 7 fl3 15 41 1316 012 
21 W. Ofiarowanie NIllP. 704 1540 ]:"131 115 
22 8t.. Cecylii P. M. 706 1539 14110 219 
23 C. Klemensa, Felicyty 708 1538 1424 325 
24 P. #JanaoJKrzyża 709 1536 1451 431 
25 S. I Katarzyny. Erazma 711 15 S5 1523 538 
4 26-ta niedziela po Zielonych Swiqtkach 
S. EWBnjlelis: O "nakacb dnia sl\dne!ro (l.uk. 21. 25-33) 
26 1 N. Piotra 
 712 1534 1 16lJO 6 4
 
27 P. Wjrgiliu8za 714 1533 1646 749 
28 1 W. MDnsweta. Rufa 716 1532 17 42 1 849 
29 8r. Saturnina 717 1531 1845 941 
30 C. Andrzeja Rp. 719 1530 1955 1026 


. 


. - , 

.,.. I,:: <'t": I .1 - :...' :. . '. ...' 'r a f 


Zal,;ski 


. 

 

 
" 


_. 


...
  


. 
J
		

/Czasopisma_026_15_016_0001.djvu

			- 14- 


GRUDZIEŃ 


. 


Dnie. I' Imiona 9wi...t. i Swięta 
1 1 P. =: EligIUsza 1 Nat. 
2 K Bihi:mny. 121 1529 2226 1136 
..... """0 n!edzlela Adwentu 
".'. B....: O Janie Chr7r,f'ielu .... ....i...zi..niu. IMał 11,2 101 
3 1 N . J!'ranciszka 1 Z3 152!ł 2343 12 U5 
4 P. Barbary P. M. 724 1528 001;0 1232 
5 W. 8abby, Kryspiny 125 1528 100 1258 
6 Sr. Mikołaja B. W. 121 Iii 27 217 1326 
1 C. Ambrożego B. W. 729 1526 331 1356 
8 P. Nłep. Pocz. N
P. 730 1526 447 1429 
98. TpoknrliiiWRlerii 731152615571509 
"" O 
-g" "iea 1 U2 1:»a 
11 P. Damazego P. W. 133 15:15 800 1648 
12 W. Aleksandra 1 M 1525 849 1745 
13 Sr. Łucji P. M..Otylii P. 735 1525 9311]841 
14 C. Dioskora I Herona 136 1525 HI 04 ]950 
15 P. 
 WalerJaoa 137 1525 10 33 2054 
161 8. Eu
b;U8ZR 738 1525 ]11 58 2151 
"" . 5'Cla me dz 'eta A d ...entn 
u. Bw.: O nORlllOni<"lwie Jana Chrzc. (l.uk. 
. !-6I 
11 N . Lazarza bISk. 739 152.> II 2U :ta uO 
18 P. Gracjana ) 740 15 21i 11 42 OC 00 
19 W. Dariusza i N
m. 141 1526 ]204 004 
20 Sr. tt Teofila, Zenona 742 15 26 12 21 1 07 
21 C. 1'omasza Ap. 742 1521 1251 212 
22 P. tt Honorata 743 1528 1320 319 
23 R. łt Wiktorii 143 1528 13!;4 .. 25 
1i2. E....: O proTo..
;;'ff'nS

';'
:/1 'A'::':::. 'Łuk. 2. 33-ł{)) 
24 N, 'Kula Ad. 1 J<.:wy 744 la t9 1436 fi 31 
25 P. BożeNarodz. 744 1529 1528 634 
26 W. S11'.Szczep.l.m.
 144 152!! 1628 732 
27 Sr. Jana Ap. Ew. 144 15 3U 1138 82] 
28 C. Młodzianków, Teofi1i 744 ]53J 1853 903 
29 P. '* Tomasza Kant. 745 15 32 20 12 939 
30 S. EU1!eniuS7R 745 1533 2131 1010 
I. E...anllf"lia: Nadunie 1..lenla lezua. (l.uk. 2. 21) 
L.: I N . I "yJw....,.. H. W. 1 14, 11>3' 1 '''' 1 lU., --.J 


Zapiski 


. 


Kalendarz historyczny na grnctzten 
2. (1872) Sm;crć Wincentego P"la. 
5. (1830) Generał Chłopicki o'.>wulony 
dyktatorem, 
13. (1587) Śm:crć Stefana Batorego. 
]6. (1577) GdańsJ;czanie skladajq królowi 
Batoremu przy!ic:gę na wierność. 


23. (1595) Zawarde unii rc[g,:jnej w BU(j 
ściu. 


+ 


+ 


+ 


Rady gospodarcze na grudzień 
w gospodarstwie. Zboża młóo:ć. By- 
dło tywić i pielęgnować starann:e, opa. 
sać je pośladami aparzoncmi, aby silę kieł 
kowania ziarn chwastów w nich zawar. 
ty<:h znisrezyć. Dobrze jest bydło w tym 
miesiqeu stanowić. a
y się w jesioni ciC4 
mo. bo wtedy najwięcej mloku mamy 
w zim'e, a więc w pOTle, gdy jest naj. 
dł-OŻ9ze. Inwentarz żywić dobrze, lepiej 
mniej aztuik, a dobrze. niż duw. o skqpo, 
bo mleka od krów ł1e ż
;onycll mniej 
i nawóz gorszy. 
W udzie. Szkodniki ni8ZlOZI\Ce drzewo 
owocowe' tępić.' W celu wyniszC1Lcnla 
szkoooi'ków n8!lcży: 1) oczyszczać skroba. 
czkll korę a nast
nie bielć pnie; 2) prze 
lopywać z'emię w ogrod2Jie; 3) zbicrać 
jajka, gąsienicZlki I czwarld, palq.c WS7.)'st 
kic; zbiera
 zawiązKi opad
e w ciągu 
lata. 
W pas:ece. Wykonywać obmchun!ld 
p57JCZela.rskie. wy.syłnć prenumeratc; na pi. 
ma rolnicze i oświatowe. 


fF 
II 


i rF 


Pogoda według 
stu/etno kalendarzll 


Przysłowia 
i przepowiednie 


Do li pOlrodnle I zim- 
no; od 1\ do 12 cieplej. 
pochmurno. miejscami 
deszcz lub lIIul"g; od 12 
do !8 zimno łub na...et 
silny mrOz,przc1Va!nlc 
dołó ałonecznie, .lIe 
miejaoami. .zwła...ezo 
w Irórach. dute jlnielri; 
z końoem miesiljca 
pogoda nieatatR, prze- 
...dnle lednall: zimno 
i mokro. 


Gdy Ua Barbar, błoto, 
Będzie zima lał: zloto 


Na 11111'. Barbarę mróz 
odłóżsani.,8Z7kul wóz 


Wilia pio:kua. a JutrsO J 
uia jaana 
Ib Będzie alodola ciaBun. 


] 


lb
		

/Czasopisma_026_15_017_0001.djvu

			- 15- 

9

9
9

9
o


 

 
 
. 
 
I Micha' Jag'a "Spolowo Po bud Iw H I 
i (1,'1 m n) ..., 
I 
 
Wstawajcie! - świt si
 jasny pali l O taniej chlop nie Iże miłości - 
 
r mroków sit: dźwiga wielki dzień - sercem pokochal swe strony... : 
wolno
ci słońce tryska w dali - I sqsieclzkich wciqż nie chowa zlości - w 
wid strzqsa siebie dziejów cień, ! lecz gdy trza - Polskc - krwiq broni. \II 
l " Wal silq w dzwon - i Wal silq... itd. m 
" - w czym, bij dzwon - *' \II 
. na alarm graj! iG $ 
. - ze snu poderwij caly kraj! i \P : :" Na zachód - wschod gwałtów pożary..
 w 

 - wici pal _ u nas nie szargać świlItości! 
 
b . - nie wyprzem sit: ojcowskiej wiary -- W" 
. - serca lldz - 
 _ ' . 
 
l \I; 11i bratniej Chrystusa miłości. \O'" 
" - wo t: stal - \II w 
- -m y śli g ódź! - w W 1 . 
 


 a sIlq... ild. 
 
i '
 ]eśliś chlop - w szereg stań! 
v : 
. - chlebaś pan - Polskiś wlad - 
 - 
 
tot plllgiem chłopski oral lad! i Wichrem powstanie \V calym "-:aju $ 
wlodarzy ziemi wielki zryn l ... 
$ Zielone szumiq nam sztandary. 
 SrJrawiedliwości dme Ilastajq - 
 
$ by ziemi jurna - rodlla moc - 
 zt/li sit: oprze kto nam krzyw?! ; 

 " : . leI soki w krwi nam kipiq warem - 
 ; . "- 

 WillC stań - i - lawq w przyszłość krocz!; Wal silq... itd. $ 
l " Wal silq... itd. 
 i 
My
l niesiem chlopskQ _ młodq - t(gq 
 Nad Wartq-Gopłem... wszf?dy. w kolo - w 
zali
 Judaszem swej sprawy?!! 
 rzuć młodzi wsiowa ogień - wić! : 
. najświlltszq zaklnij jq przysii?gQ! 
 z braciq z nad Wisły pójdziem spolem: 
 

 stań! - je
liś ż.rw - do odnowy. i /(raj ładem Słońca rozwidnić. Qi 

 Wal si/q... itd, Wal silQ... itd. m 
, Z ..EE6E
eE


EEE

EEEEeeEEeeeeeEEEEEEEee
Ee€EeEEE
EeeEEEeeeEEe..€
e
, 


. a . 


Afp Polsce dajny 


wszystkQ* 


swojq krew. cale mienie. ale pod jednym warunkiem: blIdziemy my oraz wszyscy, 
inni postawieni na r6wnych prawach. staniemy si
 naprawdll gospodarzami Polski. 
Muszo, lIam być przywr6cone 
szystkie prawa. któreśmy utracili w ostatnim 
1ziesiQtku lat. 
W tej chwili chct: ostrzec rzqdzQcyc!z obecnie. że hasłem obronności państwa 
nie można frymarczył. Niewołno go monopolizować dla jednej grupy, dla ratowallia 
tego. co zgralo sit:. skompromito1Vlllo. nie zdajqc zupelnie egzaminu. Musimy.' 
wrócić do tej inicjatywy. która, swego czasu, \-" obliczu niebezpieczeństwa Ojczyzny. 
dal wójt z Wierzc1lOsławic. Wincenty Witos. 
Wyraźnie stawiamy spra1Vli: Trzeba. żeby do glosu przyśli ci. którzy ży\viq 
i broniq, Trzeba. aby na czele państwa stanQl rzqd chłopów i robotników. 
ClIcemy. aby wszyscy obywatele zaprz
gli sie w ten łańcuch. ciqgnqcy Polski? Tla' 
równych pran.ach I obowiqzkach. Nikogo od tego nie wJ'kluczamy. nic dla siebie. 
wyłQcznie nie zabieramy. Reprezentujemy 80 proc. ludności. Dlatego ten cillżar.' 
klóry nas odpowieclzialnościq obarczy, ma gwarancj
. że bt:dziemy go nieść pewnie, 
j skutecznie. Mamy prawo ża,dat i żo.damy z tych wszystkie" powodów. które tak 
pokrótce lu przytoczyłem, aby stać się gospodarzami pełnymi Polski, a wtedy' 
vrzyszłość Polski jest zapeWniOTla. 


. (Wyj"l
k II broszlIry .S.. POiliCh O'Zljdz l No....osl.lec. 

ydenei w lipcu 1936 r. p....n N.l\:. W.S.L. .. Warszawie) 


......
 


l 
.
		

/Czasopisma_026_15_018_0001.djvu

			16 - 


ROR 1938 


Ninif'.iszy prze
ląd wydarzeń 
roku 1938 pi.szemy w warunkflch 
wielce 21mienion.yeh nowym pra- 
wem prasowym, to t('ż trzymać s:Q 
jedynie mo
emy t. zw. stylu tele- 

raficw('
o, ()
raniczajlliC się jedy 
vie do podania 
()lyc.h faktów. 


Echa strajku chł()pskie
o 
Ludowcy weE.zli w rok 1m8-my 
z p'oąj9st'alo\
ciami po mu.nifestacYJ 
nym strajku chłopskim. Posypały 
lS.ię na chłopÓw kary, ja.k z ro
u ob 
f.itości. Wysta.rczy dla 2Jobraz.owa- 
nia podać, że samo St3J'O
tWO rze 
szowskio wvdało okolo 1960 orze- 
czeń karnyćh. Grzywny z proce- 
sów karnych za stra.,!k chłopsIki wy 
r
Qsljły okdlo 400 tysięcy zJ. co do 
o
ólnej wy
okośei kar .. ię:łJip.n- 
nych brak dokhlllnyc:b' danych. 
albowiem nie wsz,y
tkio jeszcze 
procesy zostaly ukończone. 


w 


Polsce 


wal w celu przyspiC6zenia zjedno- 
czonia narodowego utworzenie 
Wielkiej Rady przy P:rezyd('ncie 
R,z;pJitej, 00 którc!j t'o Rady pI.OpO 
nował pow.oI1ać 21.) strony chłopów 
Wincentcp,.o Witos,a i Macieja Ha- 
tajno Propozycja t
, która odbiła 
się głośnym echem w zagranicz- 
nych kolach polityoznych, nie zna- 
lazła po,słuchu w szere
ooh Ozonu. 
J ak również 
łuchy był Ozon na, 
wołania innych posłów, j'ruk ks. 
Ltdwhilde
o, Hoffmana i innyoh, 
aby uW2.

lędniono po
tulaty chłop 
skio i prz('z to szeroki o masy ludo 
we prz.yciąg"Ilięto do wspól'Pracy 
w sprawach publicznych. W rezul- 
tacie zac7.ęła sic: nagoonka na 
{'n. 
Żpli
ow
lcie
o w sejmowej kom:s- 
.li woj,
'kow('j, a w kwietniu doszlo 
w 02Jonio do roz.łamu przez Wystą 
pie-n1c z koła parlamentarner.m 
16 posł()w i 6 sena.thrów. Znamieu- 
ny w tym czasie był list znanej 
litcratki M
lirii Rodziewiczówny. 
kt(n.a występując z Ooonu pisała, 
że Ozon nie spelnia Wianmków. 
zawartych w dcklaracji lutowd 
płk K 00a. 


Kongr{'s Krakowski i Racławice 
W d'uiach 27 i 28 lutego od.był 
E=ię 
v Krakowie doroczny Kon- 

re-s Sh'onnictwa L.uf1owegn. 1I('h- 

iwalono rcwlueje z(

taly skonfis- 
kowa,r.e. Uchwnlono P1ięd7.Y inny- Ustawy samorządowo J 
mi ur2Ją.dzić wielki obehócl rllcła.- . . 
:wieki w R.acła.wicach i posoozeg-ól- 
ak
y w oO'POWle?
t na dOłł:\a- 
-r. ł . iW ' (] tw "" h Ob " ho ,l y ;e- I g-ame SIę dopruszczema 8ZCl'oklC'h 
n.c l WO]C1 o z UI\.'. U U. .1 l l I d ół l . ł 
'o.n.ak nie. dcsz.ły do s.kutku. Władze ma
 ?C o)wy
 l o WlSiP u
 
lfI łl 
adminis-lbcyjne bowiem zakazały w zyc 1 'U. pubhcznym ukazał SIę D(t- 
obchodów 'masowych, a zezwoliły wy IH"
Jekt ustaw sa.morządow
rch 
jO(}ynif' n
 c']whodv w ramach po- Sil'l()nn
etwo T
udowo natychmta&t 

ia.tów. N.K.W. wobcc tego uro- na. p'l'.c£)C'-kt, ten zarea.g-owflło, pr2JY;1 
C
;YSt0,Ś(
j ra.cławickio w 7.u:ppłności mU.iQc p

st.a,wę neA'aty
ną. W e
- 
odwołaJ. W yuany 7. td oka
ji ko- lym kraJu. odbywał\' SIę ZehI"a
I.a 
muni l wt N.K. W. z0sbl również pro
estacY.lne, a N.K.'V. okreghl 
skonfiskowany. rrl'o
ektowa.no ust
\.wy sam.orzą.do- 
. we 
ako ustawy OIoiylko mo uwz- 
gl
.dniają,ee sh
.'lJnyeh po:sl'ula,tów 
chłdpskich, alo wprowadzaj:H"e dal 
szo pOg'orszenie sytll<:\J<,ji na. tcrenie 
samorządu. 
W lip.cu Sf'jm 
 llrobnymi tyl- 
ko poprawknmi uchwalił pl'zf'dło- 
żone IDU pr7.ez rząd ordyna.cje wy- 
bor
7.e cIo samOl'zą,d(JW mie.hkich, 
wiejskich i powia.towych. 
N.K.W. o tydl ltstawaeh wydaJ 
n
stę'P'ujqcą opinię: 
".J oelnym z za.5rudniczych poo- 
tula.tów 
hlopskich jest o wprowa- 
dzenie pcln('go samorZ<1ldn w Pols. 
co. OSl'atnio uchwalane w Se{mie 
projekty r
ądowe ustaw, t:iamorz
- 


Zjednoczenie Narodu 
Za.początkowana w roku 1!)37 
ak	
			

/Czasopisma_026_15_019_0001.djvu

			lilliawy ()(ldłużeniow<-
l,' jl'unakżo wl-k wewn
trlJJ)yeh. k1órych wyn i - 
nie dopilnowało, aby t,;PI.uwa ta k'it-m były masowe t1ł't'Sz1owania 

a]
;ła się na porządku nailzwy- l tjy:nisje w urmii niemieckiej. 
czajnej sesji parlamoDtarni'j. Nic tlochonz.iły naWf>t 
łuche wieści 
więc dziwn
t), że l'olni{'!.ł\vo Po- o rewoltach w szere
ach :1ł'Jnii. 
IDQrZa wzvwało pot;łów rolnik{),,, .po uporządkowaniu swoich 
do złożenIa mandatów poscł1,kic!), "praw wewnł:trznyeh R.zc
za przy 
I{oyby oddłużenia nip 7..nłatwili. stąpiła do wykonywania 
z.er(\
u 
Ani jedno ani dl"U
ie nil
 nastąpi szybkich i zdecydowanych posu- 
ło. Posłowie mandatów ni£' zło.;.y- .. 1 . .. 
} " ]11 . . t . , Illc.-c W po ltvC(' z.a.g-r:mJ('ZDl'.J. 
t t O( ( uzema ez nte pnwprowa- .-. 
d
Jjli. Zadowolili się oświadC'bc- 
niem rządu, że zrealizowanie pro-I Zabór Austrii 
jektów O<.ldłużeniuwych .ni£' mo:i.e Nit'Sipod2!iewallil'. dnia ]
 1111e 
IJnstąpić ze względu na )"t)wnowa- 
o kanclerz Austrii. Schu
chni

, 
f{Q huożN'u pnństwa. u<ł,ajo się na zaproszenie HiUera 
... do je
o siedzihy w Herchtef;
ndcn 
Od-dłuzenw Z.'l6ł4,pion
 usta
ą. na omówienie "wsz.ysl'ki('h zagad- 
o dopłatach za p1"Z('praw wew;}(:..r
ri.. 
kaJ;;'lło (>,.0 mncgo. 'ro lIstęp8two SdlUschnigg-;l przy- 
UAtlniC'two jednak stalt' jeHy.t'z
 czyniło si
 do tego że Aw4.l'ia o;;
a 

ka.zywalo na ka.tastl"Ofu.lne Pf'- In się 
razll pr.owind:l. n.i('miccką, 
łvżł"nie 
ospodareze Wl:>l. a w l'E'1'7..cie. dnia. 11 marca, ;>0 
Dnia 9 listopn.da or
anizade wkroC'z('niu woj!'k niemil'cki{.h, 
rołniczl' Wielkopohki i Pomorza pl
6ywoł:myC'h przez S

y
 .h
. 
wręczyły P. PrC'zydcntowi R. P. 
1.li1.r
a, pr7..est
1Ia, zupełn 1 (' Jstmc('. 
pr2X'-Z .swoich prezeSów pp. St. Mi- ZJ
'nlte austnackte ZOShlł
 przy.- 
kołajczyka i L. Cza.rIińHki('t.!:o ob- rl'
l('I()ne d<.> R.zeszy. fi a
:mut au
- 
SZl'rny memoriał, t.rakt\1jąi'V o trweka wCJ 1 elona (lt do ułl:odv -l1o- 
ehodzi do corn.6 t'o częstszyełi starć 
mięflzy Cze('łnmi a N iemc.am i su- 
Ih'ckimi. Odh:,rwają si
 l'ok()wania 
tH-rKi
 zorywania l'okowuń. WYSil wa 
nie nowych warunków, aj. Wl"l"!'Z- 
cie Hitler. dtstatecznic ju/. J}I'ZY
O 
towan.y, odrzuca propozyej... PJ';ł
 
(ktatecznie i 
rozi zaję<;ia Su(h'- 
1t)w siłą. Oczy całl'-g"o świ:n'a skie 
rowane zostaly na Czecho
łowa('- 
ję. kt{lrej przepowiadano łos Ans- 
tr.ii. Nie mnie.j pahzano nil g\Va- 
rant{,w nicrodle
łoBei C70l'l'ho;;ło- 
w8('ji, Anglię i Fnmcj
. om/. na 
s?j
znika Czechosłowacji Ho,.;.ie 
HOWle('ką. W o
romnym nn.pi(.>.ciu 
na.d.s
:ocll dzień 15 wrzt>śniu. \He- 
dy to premie1' .Auf{lii. Nl'viIlo 
ChaJllbl'rlain, oobył z Hil1t'I'(-m ł}i
 
l'WHzą konfer('nC'j
 w Rl'rchtt-sgn- 
den, a następnie, dnia 29 w.-zd- 
nia drugą. w Godl"sb('r
:u. W m..ię- 
dzycznsie Czec-hoslowacj.a za.prowa 
flziła w 
:y- 
wa w ciąldych rozjazdach. '1'ra ri!l- 
nawet do Londvmr". aby tam Op1. 
liię publiczną. Ótlpowicd:nio urobić. 
NajcĄ'ścit'j jednak 
o witlz.imy 
w Berlinie, slq.d otl.zynm::e szcze- 
gółowo rozkazy. Wohec' swobody 
orp:
U1i7r..{
yjnl'.i henleinowcbw w 
Sni.lctadl ]Hl' .,
 fi.. 1.yd1 1.1'1'1'- 

 - 
 
. 181\1-' \\ 


Śląsk Zaolzialisk! - 
Podczas narad Jllonal'hij"kicl1 
z żądaniami teryl'orialnymi do 
Czechosłowacji wYHtąpiły r{,wni<.'ż 
Polska i Wę
ry. R
d pobki Z:1- 
r7..1duł zwrotu Śląska Zaol7.iań",. 
kiego Nota rządu polskiego 7. dnia 
30 'września zostala priyj
ta lW:ł;l'
 
Pmgę. Ot'l"Zymaliśmy od CzC'ch6w 
powiat ci('iszyń
ki 1 fl'ys2:tael{i. }}O 
nadto (>7.ęść p	
			

/Czasopisma_026_15_020_0001.djvu

			C
ho
łowac.ia 
mi("niła się w 
pat'i:-;t\\o federacyjne. Czt'chy, Sło 
wacja i Hu
 Zalkarpacka tw
rzą 
odrebn(' kmjc z wla!'nymi sejma- 
mi i wlasnymi rządami. Sprawa 
Rn
i Zakal'packiej atoli nie jest 
j(
sz:..Z(> ost'a te<"7.nie załatwioną. 


Polska-Litwa 
\r nory z 10 na 11 marca na 
I!,"a,nicy polsko-Ii tcwski(> i za.; t r7.(>- 
lony zost:II przez policję litew...ką 
1'71'I'cgoowiel' K.O.P. 
tanisła\\" 
('- 
rafim. Wobec U'I!O fuktu rząd pol 
ski wy
tQsowal do LItwy 08tr(> ul- 
tima.tum, żądając od Litwy n3- 
ty(.hmiast()we
o nawią2.'llnia 8tO- 
f;unkćtw rlyplonmtyczny('h z P,,18- 
JGł, to zna('zy, Polska dom:l
ala 

i,: u<;ialenia posłł-I\v w Kownie i 
\\. ar:-,zawie. Rząd litewski warun- 
ki pol!"kie PI"Zyjc!ł. 


- 18- 
W Innych kl'ajacli 
We FranC'.;i skońCiZyły się l"?Ją- 
dy t.zw. Frontu Ludowev;('O. Utwo- 
rzony 708tal rząd zaufani.a nar.odo 
w('
o Valadiern. Rząd ten wydal 
SZO.l.'eg dpkretów znQS.Zących m. in. 
40 godzinny tydzień pracy. Prze- 
ciwko tym dekretom wystąpili 80- 
C'jnliści i komuniści i na dzień 30 
paź(biernika proklamowali d<>mon 
stral'yjny f:,trnjk powszochny. 
Stwjk kn uWaża sił: za nie udany. 
W Rumunii na pochi}tku roku 
ust
wił rząd 'l'atnre>.>cu. Król po- 
wolnI rza.d faszyst'owski premiera 
no
i, który pr07Ało.s rumuński
i par 
tii ehłol)!'-kiej .Maniu n8
vłll "jaw- 
ną prowt>kacją. narodu". Po nic po 
wodzeninrh pierWiSz,e
o rządu ta. 
fo;
.v}:t()wski
o na.rz,
cono na.roduwi 
rumuńskiemu nllwą konstytucję 
dWCi'Szającą Humunię pańshVł'm 
naC\.;onalistycznym z monarchią 
<1
(dzil"Zhą. Po r07wiąmaniu W"'i;y 


st.!kidl sh.onnic.tw politycznYM 
i. utworzeniu rady koronnej panu- 
Je obeonie w Rumunii dyktatura 
królewsku. 
N a nu,lelUm W sohodzie 7Attal.1! 
zbndjny międ
y .T a.ponią. a Ohiim- 
.. . . 
mt WCtłłż jCS1JCZe trwa, mimo że 
wojna nie zosta1a dotąd W}'1POwie 
wJ
ana. Strony wnlczą ze zmi{.n- 
nym szczęści('m. 
W fji('l'l)niu 
roził wybuch woj 
ny mit;tlzy Japonią a ROf-.ią sowie 
("ką.. Skcńczylo sił.' jednak na dro- 
bnydl J)oty
aeh i odwolnniu 

ównodl(YWod.zą('(>ogo annią. sowie- 
cką na Dalekim \Y schodzi e, mar- 
sZiłłka BliichNa, o którym odtąd 
WSZ('1
i słur-h za
in:}ł. Powszoeh. 
nie uważa si
, ż(' Hliich
r 
tal 
z
lad'7.ony. 
Wojna d01ll0 iW a w ]Jisz,pa,nii 
t.rwa w dalszym ciągu, prł'-yczym 
można powiNlzie<-, że "w HisZ'pa- 
nii bez zmi:m". 


1'IGON 
TAXISLA W (Kl'alków) 
Wincenty Witos 
jako l)ziałacz społeczny i polityl-< 


. .\ł:'yk':ll poniŹSory ?()Stał w.J:ic:ty " bi".- pcr::.tawa rulłopa 
'Sha("hap.{,
o
 
łk: PI
oma pt. 
:Na drogach I manowC.tch ukorwneO'o wvst'ują
O Z CZ'l.n
 
kultury LudowcJ' a drUkowany był prred ...., 
. . '.łfcf 
hm w mics. ,.Wieś i l'ail!łtwo" (nr. 8.1938) '": lęre, plzed.gtmklem .dWOl"skUll, 
Ccnzur.l Iwow'Ska 8rt
kul tcn Lajęła. jed; I me wazącego Się WYStąPIĆ ze swym 
nak sad konfi
katy tej nie z:lt
icrd,,;r. wo zua!liem; gll.."boko VdC.2JllWa wz
ar- 
hec czego p07walllny go sobie przedru' l ' dliwe lekceważenie, oka
}"wano 
l.ować. (red.) l u l ., . . k . d 
+ + + li op.u {ZlS ]CS?.cze Ja 70. me :1- 
.Tako działacza sl){)kcz!}("
o i po 
nyeh c
!łs,ów pańswzy
nianych. 
lit -k ..' " 
.4-
 
.--.nil. I (hce 
o nuec obywatelem pelnopra 
Ja uwaza Btęt husa ł){)::.pvu.l- wn 'In św" d l' 1V 
eTł> i przede wszystkim Zi\ SZl'I'lPie- . 
.' . Ja ornym b
vve l. p13\ 
ł"7a pm w ludu: -prawa do z;iemi l umll'J
lC:Y'
 kc
Z'ystac 
 nich we; 
i prawa do rządów. Joot to oczywi dlul! .swoJe] a nro {'udze.l, 
ly z.n
 

j.. 
łus70e, ale słu
znOOć ta doty- pad
n l ,!e, to nawet wbrew tej cud
oJ 
. ] . t lk mv
 l 
c.z\, .JC{ m'] Y o poluwy sprawy, -'. , 
i t'o JK>ło\Vy mniej ważnej, a 8opra- O tę 
?,]n0'5Ć stanową. ehlopa 
wy raczej doraźnej. Od t('1{O, co w''alczy "}tUJ 1l,8. d.wn fronty: po- 
c.hce on wywalczyć (lla Judu waż- szanoWlUlle dla Olej chce zdobyć 
nin
sze j{'St to. Co chco w.v'(]Dbyć i utrwalić w
ród wars J w wyżSZYch 
ocl ludu i w nim umocni (O. Z tej rządzących. a w {"hłor)uch samych 
stl'Ony widziane gwiuzdv prwwod- 2:8Ś chce prz.e.lamać i w,y
wiec,ić po- 
:IJie działa,Jnogci Witosa "jako pi3a- kut.ująC'ą w nich wedłu
 wyrnże- 
rza i mów{',y sJ)l"(ńv.ldwją się do I}i
 Bojki, druKą uw,zę, pańszczy- 
dwóch celów 
{,wnYch. zwaną. 
Pierw
zym jf'st ohuchenio w O godm
ć i równowartoieio- 
chłopio pol
kim poczucia J(odności wość chłopa jako obywatela twar- 
Qsobi
tej i st'ano\V('j, tudzież wy- dQ się upominal już w sejmie gali- 
walczcme pos2Ja.nowallia oJań w cyjskim. Kończąc mowę O reformie 
tym j(>Ji!:O dostojl'ńsh-il>. Obmierzła wybor('z('j, postawił sprawę woł-ee 
mu i boll'S>DiR dlań j£'st tradyc
jl1a posłów z ziemi
ństwa jasno i do- 


- 


bit)nie: ,.Oświadczam, że kj(>dv on: 
re
zcie malt>źliśmy się tu i my, 
i to wbrew nalSzcj" \Voli, to CAY ch
o 
cio {'zy nie. pOl!odzi ć się ml1
icie 
z tym faldl- m , że jLsieśmy i że do 
roli podrzędnej zel)(?hać sit;' nie dil- 
my, prlłW należących się hillowi do 
magllć się będzi('m::v aż do skutku, 
beri: wz
lędu na to czy wam ."ie: t'
1 
podoba, 11Ih ('zy temu j('
t
io 
przeciwni" l. 
Nie ten jed('n raz stawiał on 
tnm sprawię równie wyraźlli{.: 
"Panowie - mówi! -- muszil zro- 
zumieć, że ci, którzy w ieh -rozu- 
mieniu dłuKo byli dl.il'Ćrm (b;i
 
stali Sł: dorosłymi i nio pozwolc
 
fSię jak dzieci tralktować. Powinni 
I)anowio zrozumie
, że Jud, jeż,-,li 
już rllZ wowę podniósł. to bł:dzie 
ją trzymał wysoko, nie na to, IIŻC- 
by pokazywać pewną pychę, nJo 
aby okazać, iż je&t ezlowieki('m 
z taką snmą dus2:ą. ma.i'lc.ym te 
same prawa. i obowiązki, człowi(>- 
kiem równorzędnym':2. 
O t.o samo z większą jeazczp si- 
lą waJcrzyl Witos w: wolnej PoJsce. 
Z p!"Zeł
z'Y 1

6 r., już DO 'Pl'ZC- 


........
		

/Czasopisma_026_15_021_0001.djvu

			l 


- 19- 
wrociE', z dumą !,ipOglą.da n:1 wysłł- jeństwa ohłopa płynie u Witosa "i w tym szatańskim dziele poma- 
ki ł owoce swej Da tym polu dzia- nie z pustej dumy stanowe.i. .,Sza- gal. "Wfo.zystkie one - powie póź- 
łaln.clki. "Starałem się Z:l"'SZO - rą pyszkę" S'zla<"hec.ką. sam prze- niej o rządach - w większej lub 
pisał w odezwie do chłopów - nże ('ież piętnowRł jako jeder.. dO zło- nini€'
:sz{'j mil'f'ZC starały się iśó 
by nie Bka1
 imienia Polski i nie wrogich 
rzechów dawności. Rod:ti chlopom na rękę, kopiąc 
łęboką. 
:splamić wa£l:Ze
 honoru, nio !;pla- się (jJla z tł-z{'źwe
o obrachuJJku, przepaŚĆ między nimi a zreszt
 
roić 
o ni
y i niczym. Wychodzi- z wyczucia tej oczy.wif>tc.3ci, że polskiego S'poołecU'ństwa" 8. Zda- 
łem z załdżenia, że kiedy lo
 pań- wi<'ś właśnie hyła i .
'.'st najI'7..et."l- wał też sobie 
prawę z klęski tych 
5t'wa polski(>
o i il'A"o pn.:yszlo
ć, niejszym fundamentem narodu J}ol, pod.stępnn'h zamysłów -- i Fam 
zO!'1tnły złożone tnkże w waszc l'I
re I Skiego. 'V gnmcio rzeczy Pobka I chciał być kl
ki tej widomym zn:L 
t.raktować je musimy iako !1njwyż- ('istała się tnm tylko, godzie się 0..<;- kiem. Kiedy w J". 1917 wyst'cwił 
SI1./ł dobro... DążyłC'm do tego, b
"Ś- tał chłop polski. "Chłop zachowal w parlamencie aUJstriae.kim z mo- 
cie b!orąc udział w rZllda.eh państ- w najgar
zych (
hwilach 7icmię, wą, pierwszą mową 1>ol
ką, któr:t 
wn nasze
o nie byli niczyim po<.1- reliA"ię i 'I1arodowośC:. Te t.l'zy W3r- 1'0zrul'2:miala. w t.amtym 
lliachu, 
nr.żkiem nie 
łużyli nikomu, lecz toŚCi dały podstawę do stworz<,nia zarnz we w
tępnych słt>wach stw:o 
Pol
('e i SWOl
emu stlmowi, byście pań:,;t'wa. 1l£"Z nich nie mOA"libyś- raził kl
's,kę owe dlugotrwa.łl'j pl'r- 
nie byli poW!ojem ani dla z
ubne- my 
(j mieć. Gdzie chłop sta.nął, fidnej 
ry rZołvdu. o8wiadczył  w
zYstkiHl ezy na 1.'0 eałe morze idealizmu Ale uniC.ffitwic!lie mitu "ch
o!):1i 
właśnie own niezależ'1o

 tlucho. i dohrej woli na\n.t 
l.Up jnte:li
cn ceSUl:,;kiego" to dopiero część ;m- 
wn, ha.l"d.a. niezłomnOlść ('hłop
ka, ekidł. Mies.wza.iistwa polskie,go dania, reszta zadania ]:J1l'zYP:l.IHa; 
którc', on 2Ja.w.s
re mial za. \\...1rb;j.ć prawic nie mamy. Podstawą J)lzy- <,poce współczesnej. Sprowadiz.:1 się, 
P"l.o
dIlią. "Inaczpj Wi,,
o{,z'ni<, hyb- szłcśd meżo być b'Z3cj godnd
ci bt'al
.owpj, urdu- ś('i Witosa jet;t wagi jl'szeze WYŻ- Od pi{'rwsze
o artykułu aż do 
:W:lIlia w chwili ucisKu JJ'l"Uw(};;ei 8Zl'j. Dottyc.zy on st'osunku chłop:! d:L:ipń ta sprawa wybija się na cz
... 
dla.rakteru stawia im Witos przed ao Pol-ki, łączy się z za
adnieni('m ło jc
o tros,k i dążl'ń jako pis
lr/"<\ 
()("zyma nauia - t'o już uie dom i 
mina. Myś
 
Jllien,awldz:}. me zucz,ęli nami f(ar- :o.ię pr;i:edst'awiano mu stale ja.ko irh już dawno w)'l"\il
oia poza opłQ 
cbr..i(-. CIz.t:
Ć ehłopów dała się kupić. sprawę pańską, jako pr()by obrony tki, 'by ogarnąć r'lłoii" to. 
Hęcz.ę wum że ci ('o da.wnli p.ienią- szlacheckich 1)1'Z) wili>jów st.mo- O monllnc-ie zwrotnym. o chwi- 
dz
, 
[Il'dzą tymi, 00 l>n1Ii. Otóż tej wych joko zakusy l}OWI'otu (lo l1a- Ii uświadornh'nia sohio 'prz('.z masy 
wzgardy się boję, by nie :o:pmUa wn€'j swawoli ucisku. W t('n spo-- ludowe powinnośri pol
ki('j w j.. 
na na
 \VszYst'
i("h z tYl"h, kt'óI"zy sób przyhieraly rząd.Y ohhHlną 1'0- 19
O, mówi jak o oclniesionvm wal 

:
al
th honor l 
vmbDJ. ehłc!!}a" t). I(,! obrońców ludu przl'd 
zlachtą. nym zwycięst W i l'. Zwycięst'iO nil} 
I.enze wzgląd podyktował mu ta- Rok lf;-ł-{j był polityki tej najwyż- bYlo łatwe. L:ud pa 150 lat.ach ni('. 
ktp. s

rowe głowa poieJ;('n:mia Jo 
,zym sukct
Plll. O:;tatnie (lz.iesię- w?li nie był przyg-otowany do odjJo 
B.(:.l kt , A"dy ten PI'wsze..1ł ZJ(' StrOll- dolecia. '\\". XIX we wiS,zyst.kicll v:ledzialnośei za p'ol
,kę. był zre- 
r
Jc.
wa Luałowego na. dlUp:ą stl'()nę t'rzeeh zabornch ujawniły jC'dna.ko szt'ą wYczerpany wojną. "Na.leżało 
h.lIlI. Łaska - pow!l"(l/.tał mu - woż 08tat('('zni
 żałosną klęf-.kę te- więe obalić t.o zohojętnil'Oif', naje- 
"Jc
t wolnika; wolnI ludzie Z t<'j gl'y rządów WitOR zdawal ce 'dnsto- wi'd
.inł za.raz('m jasno. kto r:

lo- I 7ona" 11 J
		

/Czasopisma_026_15_022_0001.djvu

			20 - 


,V t nlllzi(' nil' małym 
oswh rzysta, zwm'ta i celowa. n.le (',fi° l wideł Odpowiedź na to pytanIe 
(1(' l;:unane dziC'lo wielkie, lu<ł poj:!l łość - wla
nit. J)l'ZI"Z t
"I) m'V"uU\'.'n wychodzi włagciwio J)07.Ja ramy Wy- 
oj('zyznę jako 
wó.i osobisty oho- tucji, plz('Z widoezne w nirtj 01)(11110 i'iTl chłop zg-nębiony, m()w<'ił fa
.CY'nu.i1łcYm, jakimś uwo- mi 7J!LJZIl:JC"J.:one. 

kloJll'owa,d,zoIlY do ro
pac2:y, znów (J.ziciel<'I11 tłumów. Nio ma w nim 'l'ajemnica Ul'oku Witosa Jeży 
'ohoj
tnif'jl! na sprawy narodowe. ni(', jak fo;ię ju;;. rz('kl0, z d!'IłHłg-og"a bodaj;;.e w tym, coby Ila
Wa
 m );;.- 
,rn 1 '. .. ,.. . lUL l'l'l'wzC'ntatywnośeią. \" I!.("!-\ 

L r7Rray.ony, )1.1(' WIęc J)ISa'l'Z n.a a- NI(> pl zyn
lla SI.., s}l
dItlJozom, OI
 1 jest' ehlo J }em w.kaiAlY l t ;. 
(JaJ'm 7.. !'iłij wyraZJu wyższą od te'j, wygol'YWU Ich Sll1bosCl, OWS'?'P/II. 11- t('Ż l ud Z łatwo
 c ' ł .' mo I? 
a u, . 

 . .' I ak ą wolał w r. ]91:.) o ra.tun(.k k 7.J. I k' lk'l k " .. ą. ze .s[t: VI mlU 
l 'u 
uJe" )I b 'a ł I ] ', pOI I I' dornostwa, o rui htoocl z .1Odnl'.J czy ni('nawi{i('i z JOht h'n sam tu l tam kl'.ztnłt umv 
Ile; 
HS'J)()(lal'ki rC'lnej, t('ra.z idZiiC' o drugiej f>t!'ouy, nie hudzi namięt- s.ł'Owdśd, ta Sama stl"Uktura J)syohy 
Iruin,:, f) ill'y. ('eIlni('.i:
z,'j 
Of;J)()uarki noki. Zaznacwno powyżpj tak k;i, ton sam ostatecznie stosunek 
!tluehuwl'j, o rozluźniC'nie wiązań znamil'nny W; wystąl)ieJliaeh jego do 
'-wiata i ży(.qa. 
l
wi('żo na. w.eji OSHrf};;A'n"/ro pntri-01-y hrak ak("Pnttlw J)omsty. Nic w n'im KI'elwi,
ńt;two to wszl'lako uw)'; 

rnu c':l.ynn"A'o.' .Jeuną j{'.
'o taką, 
o StapińskilLp,'O, który na wi('Ca
h dldnia I-lię szcz{'.g'ólni{' wY'ra
nio 
.z
 wym 1Il.7.ueil'm bol('oŚei podlo
oną pobrzijsJl'ł wydobytym slkąld'
 łwń- IH?',P-Z indywidualm' cPc>hy - os(
bo- 
;
'''YJ
owi('(l7. pl'zytnk'zyło sil;' tu już cZUl{i{-m (.konomskhn wykI':i'.yki- w(
śei Witosa, kttH'(
 J)()c1no.szą. jeg(, 
i'l'C-!)1"7-e(lnio. N ie j('
t ()na jedYlllł. wal () brukadl z cza
z('k f.'Z\acłJ(
- autol'yh.t: J)rze
J wysokie poc7.ucic 
. ckich. t{odndści, p1'Zez (){]w,agę, nit-'ugiQ- 
i.,
lu/o\i hyC, r7..cC'7.ą (.gromn.ie niepo- to.
, kf'ótko mówiąc, })rooz llIor.ny. 
IL ( I . . I " .( .... __ ('.
" . . talny , " I . nnym ( ' l . rty - '" mowae:' "'it08a zarówn'l da ł ' 1.1 t rn k 
lIK . -t "" ,y (
..:ara
or. \.iIl.fi!ra: ter ten z jod na kij. 
tkllln - jl';'('li od 
wiadonwgo ohy- wnipj,szych, pr
<,dwctj('nnYch, jllk sIłą, z jednaką wit'lkOlŚcią. Jm
cja- 


\,..t<'la l chłopa fłys2Jy się COl'a7. późniejoszych' są pOll ad!['eslml moż- wił się w ohl"&ach władania jak 

cżł.'
('iej zdanie: ..PrZl:"i-it.n.ńei(' m! 11ycll h1j zii:mi sło
a tw.anIe, pos- i w ,g"odzinie poniż£>nia, z:I'l"bwno' I
 
Iju7. raz mówić o 
ym pah'i
t.yźmi
! tulaty nieustepliwl', nil' Ula nioJ)()- tSt
l.nowi
'ku ,prC':ł:l'sa RZi}du Obrr,- 
' 
T 111 " vstk ( '0' 0 (lo . y - IlInle . k ł n y Ni-trodow('\ .J . ] "nk i n a ł awI " c .:""'- 
., tJ . :l n . Ja. nSz,.. " l 1"1 
."', t, . I mtar owan' y ch. Stateczn y roz.m , '"i-\ . .., 
k 'J..' ł ., karżonY('h. 

 '
lc:. J'.ycJe lH':l.Y l"zy., .l"no
 l pl ZY.J- ,l(ospoda(
ski łud i {'C'lowoś(; ł)()I('Z,Un 
07.'(' kto ehee, hylt' to co ]e&t nar
 I . ." .' ;W t('n Hp
sób odvowiodi na pv. 
BI':,"j(. s'ię skończyło!" .My,. 00 na to . 
ro odp.().
t('dzwłnos{,I, - oto ("o t:anio o t;-(jeIDni{.y wzi<;-tośoi .W;t.o" 
:p
lb :l.ymy, z tym sił) stykami, - .Je cechuJe nadtO wszyst.ko. 
a WYPlttdpnm zanIPJ>ok0.J.e- kl. . Ól'Y trzyma w ręku " 
e-rc . ,a ma.s, . to że' ;jlłst on wiS1paniałym tY\J'}rm ehł(

 
pa pc'lskiego, f)odniesionYlll do WV 

m . Ole w

y):,tko. GZYID
e Wlt,JC pomą- 
S'7R.i potęgi. -, 
\,
 
i('p'L
kó.i zl'ozHwialy, Chod.zi goli, i u[.zC'ka
 ROIZuIDt'm? ()wRZ{'m, 
;PJ'Zl'( h-,;. f) warto..
(o, które umocni!'- zdobyl go Witos upartym wysił- 
nil' w (hllS'
:y ludu stanowiło jad!'n kil'm właSlnym na tyh', żo gon nic .1 I'rt.yjac'cl Ludu NI2 nr 5. 7. mo_ 
7. naezplnych cel6w do1;iałalnośc-i \Vii z;Lwodził W tl'Udnydl zadania!'h, wy &cJ;n{)wcj. 
t , tlli'a. ]lVi(' jl'-gO joonel{{j oozywiścil'. jakie stawaly Pl'Z("ll nim jako JWZiY ,. I'rzyjacid Ludu 1910 nr 4R, l n1O" 
, l t . t f . wy sc:mowcj. 
.t" '..:',_,.", . t . k" " }l ] ' U( ' }I( ' .W 11 1 .0 ' ()wycll , ... W:O( cą !,; l"onlllC Wa czy S,łJ:' (',m 
., ,. y" , ,y d . t . I a Piast 1926 nr 23: Kochani br..cia 
ą , .'" 1 _ , -:''' n( ' l pl Z n. , .. tt ' z ,.n nt . O :- ta,tnt ' ( .O' o ł'zą' U; prm ym rozeznantl' llI , JYS- ł .' , , l I 
!l' '-v' -'C.' _'- .: 
 W OSCIi\nie. prlYJ.łI;:':C c i wspó nraco. 
Itstu I ('('in. trym zmY8il
m 
ospoom'skim 11'[ ze- wui.cy! . 
hij-n,ł si
 ('II zwycięsko lW7RZ skom- · Zwrot 1938 nr 9; l)o.Jma'ni I o k(,n, 
pHkowaną strukt.ul"e machiny J1'a.ń- gn..'s'c ludowrow. 
stwOWt'j. J!rzp,,: 7.tlr:iclzieokio g-ą.c;,z- li Piast 1928 nr 2ó: 7. lj'Iucm{l\vi-:;li" 
CZ(\ zw-alczUj,jq(.yeh się S'Jwz('(>'!.nych na 7jcidJ;ie w WicrZ1chosławiJOach. 
intl.T'(\,<;ów: cz
!stkowydl. Ale nie- 6 Tam;.e 1928 nr l: Cly to jcst I}[)' 
wątpliwie je-st to rozum raczej clł...... C7Y naiwne? 
pm]dy('zny. Ni(. J>O'l"Ywa jakimiś 7 Pia9t 1928 nr 26: 7. pu..em()wicuia 
. . n;1 zjci.d'-:e w WicrL.choshwic"I,ch. 
dal{.kosięinymi uJ
iami tdl.nlo!{i- 
. l . 8 T.mlźc 1934 nr 49: Z powudu 7.
o. 
ez:nymi, n1(' za.( 'Zlwia 1JłYf;ka.;ni 
c- nu śp. 'A. Śrcdn
awskie
o. 
niW:}l
, rrrzl'einaji}c.ymi ml"Oki pzy- li 'J'am;.c ]917 nr 26. 7. mowy w 
RzłoSCl. wicd. I/hic posł6w dn. 15/V1 t. r, 
PI'z y r>'
 Y na 0' ] ' wnn wzi"t"'Ś". I . 10 Zwrot 19]8 nr 9: Oumani.a o kon- 
. '- ",. ... li, .. '-- gresic ludowców" 
t 
'PłYWI! 
[t
s
 n;
 rz{'szC' h!dowc u Piast 19,
 nr 41, ;& przcmówienia 
lozy p,'
'z..mllll
I(:'.1, nIl' W, s
lI
le hy- w pro
C<81c hr7..cSk.:m. 
naJmmo,I,. opodtłl o(
 zl'(
r1hsl
, W I JI T8m
e 1931 nr 36: Chłopi Cli inn. 
ktOl.yt'h Slę onoroclzl. 007.10 mIano. warstwy SpołC>ClCi,stwll. 


II< . (o 


Gclyhy
my h'l'az Ha zUlkoócz('- 
II!!' ('hei!?li zapytaG WPl'O:-5t, l'a 
(.zym s-ic: J'.asad7a. urok Witosa ja- 
ko dzi
ała<:zł1, CZYm wytłumu
zyć 
l)(Jł
ł u ('h, jaki fo lowo j(.go ma w !':".-e- 
1'(',]Ół.h l'zp;,;zach ludowv('h. to z te- 
go, {'o sit;  (llJ salmych tylko lit ('rac- 
,'ki-eh ('ZY kra
om{)wczYch znamion 
'jPgo wyc-;tąpień. Słowo jep;o, wi- 

lzi('li
my, je!':t jaf>ne, dobitne, ohra 
zowc J budowa wywodów TWZ...j-
		

/Czasopisma_026_15_023_0001.djvu

			- 21- 


i\Uchał Surn
'a 


Razem 


- 


CJ 


. 
5aml 


- P:ł'nie wójoie! 
wo. 
- JakiH - co!! 


Powicdzcie ohoć sło' czcli przebąkiwać" że Maoie.i zd rathi I ki l'osły - lnusial 7JB.ciągnqć 1J0życz1{ę.- 
chłopów, ha ta z tal<:iej przyjaini nic Hano 1IlU elu:tnie. Stal"Oilta ino szepną.ł 
tIobrego dla biednego narodu nigdy nic i już "1'IYi..yc,zka by4t. P01£'m dru
a... 
wyszło. On zaś nie IDÓgł sie zdeeyda- trzecia... czwartą jUi z trudem doBtal - 
wać. Wiedz:ał. że jak ci ludzie wejdą piątl'.i uie ot1"6ymał. Zacul0 być hru- 
do nad gminnych i powiatowych, to d1O. PO'!lzedł na 6
ar()Stwo - obie:: '.I !1O 
z tego wielkiej pociechy nie będzic. I'Ozpatrzyć, prZyznać, ale na tym. się .i'I
 
Z drugiej jednak st.rony starostIl mu I sk{)ilC.zylo. Obiecanki. Za kaidym [1IZl'lJl 
obiecywał złote 
óry. że wcjd'zie do, - potcm nawet i oblecanck braklo- 
Rady Gminnej, do Rady PowiRtowcj. odprawie,no go zniczem. 
że postawią ,"o jl&ko kandvd.ata do sej- 
mu w w
 bOl'ach, że rząd 
illlY. że Il;e 
ma ..ie; IDIl co 
przeciwiać bo nic da 18- 
dy, że lepiej i:;;ć z prądem. to i dla ni.c- 
- 1r
, ho n ie, to k:lciJ
 wyrzucić. - ozęstował papier06ami. Rzucał Pk_! _ Ha dobrze mi - szepnąl do s:e- 
Mucicj zwiesił głowt; _ co
 szarpni;- nięd'Zm.i. Gospod'arke miał .rak sie pa- bie i bez słowa, zatacz:.t.iac sie jak plj.l 
lo go w piersiach - łzy prawie nabie- trzy - to ta z P0C201 tk u nic ol!.e,zuw.:>.1 ny wyszcdl z u rze;d u. Pogonił za n::l} 
g-ły do oczu. Skurczyi sie w sobie, jak - p(y
lliej było mu ciężej - ule nic Z\Hi !9mi£'ch Ililm.rków. 
kopnięty I) i £'S. lIłyskawicą przebi.zg-ly żał 
 
. . On pokaże, ŻIe jednak tuk Na "I{:.hodRc.h natknął sie mi R.ltę 
\ILU przcz Io('l-ow ę w8'}omnienia 
 mllsl bye Jak chce. Przyszły wybory - J ) ., ."1 
., ., .... z )}.ZOZ{}Wa - u8wnego znaJomego ł 
wyg'r.ane - ludzIe, ktoł"Ych popJcl'n l .. . . . . ł 
Oto OlI - 7.a.mO"L.ny g09podarz --- ł ,. h t l h . bl . . IIJ'FL.YJIlCJe1a.. NIe zauwEliZył go, t'llkl oy 
. ... . . przy rU'L.lIYc Sz ucz me o mzyulO- . 
mIał WZl(;(
IC. nual uwa
anie w calcJ h .. .. . przygJH:bJony. 
w.ai. Ba nie jcno 8WO.. _ c I lł.-yC. przy P'O

if{'lU plC\llę
nym z Jcg o . .. . 
. w 
eJ lIa a ą strony przeszli. S
l.nl on przepadł ale - MacwJu! hej. Co zwam!. 
okohcę był słyny, Słuohali go__ gdzie d . . 
. . . 
. .'1 d . l . ł . dru zy przeszh. Swoi 
glDąć mu me da SpoJrzal wY'BtrasZoony az '3JQ PTz,,- 
SlQ pOJawI., o czego re,; U przy ();{.yl - I ' l ł P t . b . 1 B t . al _I b t k 
' tk . d I b . , I Zą - my:,; a. o Cm Jeszcze wy ory rliZI. U a IDI WC.Sl.Mą. cz ros-ą. 
WSzyS o mu SU;) u aWł.lłlO - o naroił. .. .' . 
. " I do 6CJml1, .lJ1.own Jezd:i\ll - znowu ug l - twa.u - a on' - RUina. chodząca rn. 
za nIm 8zen.. t ł . b I t t . . 
OWa - po.stawJOJly v na os a )lJCJ}l Ina 
Aż przyszły wybory uo sumorządu. 1 miej"lcu - ale już 11:0 to nie zraiuło. 
- 1\Incieju! co się z wami Btało. 
Do Macieja zaczęły zajcżdŻań auta - Jak się czego podjął. to musi wyk.o- 
to 2e 6tarO!ltwa - to wójt siQ przywlókl 11:IĆ. choćhy całe gospodarstwo mi.ł.ł - At 9"L.koda g8Jdać. 
(\V . mieście widywali gO odtad "
fiłtO I stracić. Jakoż bylo z nim {'oraz gOI'1..e.j. - Ch()dźcie jeno - sią.dziemy gdzio 
.w wh tOWRrZystwie. Co świat]ojsi Z:l- : Doehód kurez
'1 -'!Ii
 oJl:romnie - wyd:."t-. - POłludamy sobi6. 


Powiwzialem 
 nie dom. 
- Pa.nie wójcie!... 


Podupadł cłlJkiem - w dlu
a.l'h sie_ 
d1zial - po uszy. Syna musiał z gimna 
zjum wzią.ć d() domu. Jl.'t!2JCZe raz BlIl'Ó
 
Low: I - do starosty go nie dopu
zC'7.O'- 
no - urzp'dnicy go sk
Ji od włóczęgów 
.Jezu! - co wtedy przecierpial- 


- Ady lIa kasie komw18J.nej mi 1'0. 
wie.t.bieli, Ja1ebym mioł po
ynie od 
wójta. to d{).ętane. Płlnie wójcie! 
 u 
mnie licytacjo - zlitujcie 8i
. Sumiyn- 
nie odpłace - jiyno poręowie... l'anic.. 
ady jłl.k mnie prt.Yll1].
zóm... mosce d6 i e 
c.i... 


....... 


.....
		

/Czasopisma_026_15_024_0001.djvu

			Maciej nie chciał. ale Ruta ujql go 
»'Od ramie: i prawie pTlemoca, wciągnął 
GO pobliskiej szynkowni. 
- Powiadajci('. 
Maciej wzdrygal ..ie z poc7ątk1L ale 
potem opowiadal W6 Z Y8tko. 
- Tak i teraz jestem dziad{,Ill. 
Euta pokiwal glowa 
- I co teraz mY81ieie robić 
_ Ano co - na żebry trzeba hr:d7ie 
lAć. 
Buta przez chwilę COś 8umow:d i 
ważył w !!;lowie. 
- 
ltl<"ha.ic.ie Macieju. Wiem żeści" 
dobry czlowiek. nohiliście to, bo was 
oszukali. ])lisiaj macie g,orzką IlLnll to móg'ł 
od..oLie. 
- A lliożl'cic, możecie Macieju - 
ino tn.a si.ę w/i:lć oOstro do r7f'Czy i ni- 
gdy.
 nigdy nic flP..z.e
lawać s:ę. 
... . . 


Ludzi..ka (}o:;zy otwierali - jak :i\Ia- 
ciej ZlJO\\ 11 !ac
C\ł z chł.opami bywać. 
Początko" o nieufnie 6ię do niego oOJno 
sili. Ale wkrótce si
 przekonali, że to 
Ize£ere. Pue<:iei. wid
i('li na właBDe o- 
czy jłlk 
yszcdt na tnu M<,ciei - ża- 
łowali g{) nicklóTlY. 1.'0 tel.. gdy 
i\; 
pł"ZLkonali. że przl'jr7.8 ł - roparli go 
g}'pmialn:e. \\" krćtkim <,wsie cała 
mi 
lIa j8 k jed('
 I-,yla II1'Z;\ 
010w:ma da wy 
hr'!"ów. Mucil'j poiyczkl; z rnnku Lu- 
dowego otrzymał - \\ idmo li<'yt 'l"ii 
:tniJ_Iu:łn. rl'" tl'i. 7. ll'kkim '<;I're::m, a 
z 7'IWzi(:to
;cją okrutuą r 7 ncil się (;0 ro, 


boty. Jcź(lLił. z:tkladal kola S. L. - 0"- 
!l:anizował - oh.i3f;niał l1staWę o !ł3mO- 
rządHch - 11;;\ala listy - sam nie po- 
zwolił si
 nigdzie wc:ąglll!ć. 
- Muszę oł1robi
 IUljpierw to Ct) zni- 
szczyłem - mawiał 
Zaczęla się agit3cja z dl'l1giej 8tro- 
ny_ Ale wryeh1e sposh.Z(,ŻOllO. że chlo- 
pi nie dadzą się otumanić. Tam wy- 
gwirdnno - gdzie indziPj wójt i pi
al'. 
kowie nie mipli (:0 kog-o mówić. Spa- 
słrz{'żono ie nie dadzą rady. 
I... o dziwo - znoWI
 do l\facieja Z8._ 
jpchaly auta - wójt 7/lCtął znowu nad 
ska.kiwaó. a kłaniać ,sip,. 
- ('
 IJan wbit sohie żYCZy' 
- Chciałbym pomówić z partem, 
panie Madc.iu. 
- Urzędowo7 
- Nie, prywatnic. 
- Prywatnie? _ Tam s
 drzwi, pa. 
nic wójcie! 
Nie pom{)gla illtt'l'Wellcju starosty 
Przy!'zł a k07a (
O WOZIł. 
Chlopi prze'lt:::li wipf,,-ć w innych 
- przcbl

ać się nie dali. O"g-:lIlizacja 
- jcden fwnt zwycie:żył. ChłoPi wz,jf.li 
!'woje !'.prawy w S\wje 1'ece. 


WOJ('IWH SKPZA. 


, , 
5mierc 


maryny 


Przpz pula 
z
a mokra, 
.mna i! zyw:.c: do ),a l .; by pe;nlif.i opór ;:.b 
'W)('; l2:na j<,si('u. Rozk.źyh 
 ię lm ,,'.ial\- wia t ('(.llI. 
(hl'

H'h i zwiewała ID1!,lami, ('O wy A wiatr v. 
ad,,-odztu, jak lu' 
łaziły z dolin i w10kły się het - dziw qt:ZH, ;jak zło CL,'!owiecze, hu 
yV zaświaty. -lał ";lÓ(
 
l!ZCW, tm'goal k, łamnł l 
]Jyła BuC . wył ? 
-a.:.1{Jści. Pami
t
 przedeż 
])0 . okna MarY
y. Pl"ZYI
Pll!1 1 Mm'ypa
 ('7,

t() na wi
n
, w locie, 
py!'k ,ZJmna pluch
 .
blenna. 
, J?l- w jPt:i('ni lub w zimie wyrwał E'i
 
by Wlecznc ludzkw. zma,rtWH.'OlI', 
kąd
 I:.' za.'iwintó.v pot,-żniej
zy wi 
stała tam w ('
rodzl
. eher i niby k'zaban l"oz'Pniew,mv na 
. 
1lU"yna l('żr w 
ó;;,ku i wl>at1'u- paulłł na. (lrz(>wa. Ale 
.d (t.;ca'Ma- 

t' bl
 w ()
\.ą CJemlll
, ,
 tę noc ta., ..yny, od,l:{l'odzollY łlk.tilmi. 'jllał "/"i(. nieco 
. . tk . ,,...,.' 
ZIWl('. 2\1:tryna zna te W'5zy!& 'ł
 sb kuł ul(' prOstowal z:tW"z,e km'k. 
drzewa. r(lmi
ta je dokiarlnif> i wie . C' , I 
nawet p.dzie i jak które stoi w o. 
 -:-: .'7cmu to, C Zl'lII U , - m
"ś'lała 

T'j{h;ic. .1 l'
zcze przecież juko rl
it' . f al 
 na. 
cko hi('gnła wśród ni.Ja i rwala .ia- I W q
'I'c'lh;ie 
tały arzewa jedno 
blku, 
Tlłszki i Hliwy, a kiedy o.i- olJok druA'i(>
o. Ouy wia,tr moonki, 
Cil'.
 WJ"(l
:tl z ]>ola, nio:;la w Zapa
'- r-:
;y ud(,1 zył w ogród - drzewa jak 
ce gwicży owoc mówiąc: w(':lA'ie, ta- by l'Ozumiuly P(;t


 g'romady, po- 
la! P:H;:t:
t:lła Je i z ,'y(':h om,
{)\v, (huntly schie kl'IUlI'\', jak ludzie re 
kie Iv trzeJm l,yło (ll'z'Jwa. obi er:\('. co w ni
zcz,ęgciu i raZflm, w 
d' 
z 
<:o;iI
1 ie, kiedy h.-,,
h:ł było (;kop
' winie tworzyły lU(){', o którą mus'iaJ 
:wać j
 rch:c18Ć wa!)!}em, a wre- z.ły wintr h'h l....r.hj{o. nl:łh,',
o ile. 1'a 
sz('i
, .c:dy 
rz('1'a było je, mah'ńkie zy tHl(\l'zał \V ogród .- Z
W'8ZC pa- 
wówcz.us jr
.zczo i słabo - l)l"l'ywią dał 
 bdle'snym j..:kh'ID na zi('mi
. 


. Tylko jrona. j('dyna jahłoń, sto 
,JąC-it poza P lot'e-łO , już ł>lHwie na łą 
ce,. eiert?iała w'<:';ąż lIajwi
('c,j.- 
Wiat!', Jakby. wt3('iekły, 7
 oto ra- 
uy (lać nie może 
rolłła.d:zie _ wIe 
rZ:lł w j,abk;ń samot!lą, tar
al ją. 
za włosy, 'i"ZRrpuł nią, rznc.ał i tań- 
czyl obok niej jakiś pjpkielny ta- 
niec l'jseu ja1Jłoni kwi- 
tną. kWlaiy i rosną zieLI. łąkowe. 
Bo oto przysZ'li po wietrze ludzie, 
lopatami i wydarli z ziemi korze.
		

/Czasopisma_026_15_025_0001.djvu

			nie, zasypali dół i pust- 
ka odtąd usiadla nn tym 
mi(,
sffil. Nawet śladu nie 
p02:0S tało z jaM on i. 
Czyżby i z ludźmi 
t.ak' - myślalu. Marvna 
Ale oto nag-Ie myśl . jej 
p1'zerwal ból tępy, nie- 
znośny, okropny. Zdawa 
ło się Ma.rynie, że oto 
wicher jal{iś pdtwol'11Y 
Wd3.-I się do j<-.i wnę- 
trza i Sizarpie t'I'zl'wia, I 
łm
li(\. koś('i, rOZs7.('l"ZIl, 
gnWCIe. 
Je
us! - kn:ykn..li. 1 . 
- Ci-i-C""ho, .Mary
iu ci-iit>Ć mu 
si, l
O życie .już takie... 
:Maryna. jed'nak e:Ol'i.IZ ol:ro.pnip:i 
co.raz boleśniej j\'(',
.:ala. 
Stara Agnie..,.
ki.t wybiegła na 
chwil
. Do izhy w<,szły iunt" kohie- 
ty. 
Co jej to' Nie ma ko;;zcze ak u 
sz.erki, A kiedyż cm po nią PO.i
' 
cha l? - pytały. 
W poludnie, w południ,
 pojw 
..hal, ll,lp to kawał droW, a może 
w domu nie zastal.. 
Maryna u
pokoiła sil' trochę. 
W izbie zaleKala cisza i tylko z 2:a. 
okien 
łychać było miarowy rze- 
łt-ot konarów. Maleńka lamna slh- 
j.
\cv 'lJ:
. stole ł...lyszc.

l.h blado i 
..ła bo oświetlała mrok. 
Za f'Juw01 sZe'ml'ał wciąż wiatr. 

nf.!:l(' wśród tyeh ,czmerów ode 
zwał się turkot W07U. To mąż Ma- 
ryny l)lzywoził żf'nie ratunek... 
A
(frka zha.dała Maryn
, 
myg.bła dług'o, coS l'n
ażał3, aż 
wreszcie IVA"kła cicho .10 m
ż,a Ma 
ryny: 
- Trzl.'ba lekarza! 
- Lekarz.a
 teraz' 
- 'l'u, nn wsi, Ipkm'UI f ! 
Była ci
u, tylko. :l:a oknem Fze- I 
rurał wiak. 
N 8g'le krzyk 
romny, })]'Zl'ra- 
tliwy rozdarł tę ciszt;': 
- .fezu koehany! .JP2.u..u..u... 
To kk M-a1ryny tłukI .ię o ścia- 
ny i7by. Mąż wybie
ł z chałupy i... 
po «:>ltwili zaturkotały znów kol.1 
W07.l1. 
P(y.:e('hał. 
Lrkarz mieszknl o 1
 klm. 0.11 
-m,i. W. mil'
eil' o td lWJW jl'st wip 
le !;\wiatf"ł, mieszka wil'ln lekarzy. 


- 
3- ..óii>{
 Byt fgfltiJ ) 
 J ełt 


 
 (O .
 F 

 ' r,a
 


. 1 - , 

.':'::
I

 ..t
 ,l1!l1k' .u".:. KS'Qd
 Kneił:p - i jest tylko jedno prawdziwo 
'
a J<-n


' "'.
 d::
 


 kawa. s!
dowa, która szcz.yci się właśnie 
;
 . ..." 
 1ł'
 
¥
 \\flf n_cgYł! sklem swe
o wynalazcy. - Istnieje wiec 
:: - 
 J1.l'
"'J ;i
 
 łyl
o lę.dna p!awdziwo 
': 
 .


!Ji? 
 
 
 I' RtLf({. Sfóa'owa, Kn C i pp a I 
r "i
 -. - 
 J . · 
11 _ =- 
 - / 


Ale tu.. l'rzdm jl
h.a wiP,iską dro
ą 
wśród n-ocy i wieln.ów. Pędzi mąż 
Maryny ku tym śwjn tłom, ku tpmu 
2ibawieniu, ku ratunkowi i pOi11.O'C Y . 
. . 
- ( zy al>y zastanę lekał'za: 
- ('zy zpdlce pojc('Iha{= 1 
-- Ul' zażąda?! 
. Koła tocHly się 
'zybko. Konie 
Jakby rozumialy nicueo:lJpieczl'ń- 
stwo f'późnie-nia. nnlły co sił. Wi- 
('lwr wył i g'wi,zdal w
ród drzcw. 
l ) . b ' 
o nH'IC tcczyly się ,!1,"rUb2 p0tęŻ- 
n
 ('hmnry i 2)akrywaly nie-bo. 

o(> była cicmna i zimna. 
. W tę noe, jnk od lat, jak 011 
Wl0ków, p
d:dł ehło}) ao minsta po 
h karza, po ratunl'.k. 

\ oto w izh
e 
I:1\'yny.' niby 
\V tym f'ildzie p'l'z.ed ('hwil:/. szalał 
ból dwsznv: hl"tl rodzł'nia. '" i(.hpl' 
ja,kiś })Ol'ęin:v. jakiś ogl'omny 0.1- 
brzym wdad. :-;ię do wnttt
.za i ]'."z- 
p,ocząl wal

.. Kto tu zwyci
ży' 
( zY, nowI' ZYCIe', ezy nowy czlowiek 
«:>0 td:[jie ku -f:.łońc'U, C'/..y świat 1'0- 
dzą<'y, ('idlY, spdkojny i 
'.1"hL(.ha- 
ny w pil
gń ogro.(lu1 
Kto tu 2,-wycięży' Ktot 

fm'yna. coraz częśei!'!
, ('01";1Z ho 
k
ni{'j .ił.czv. np,zradne kohiel'v za.- 
lml!aly r
l
 i niby cienie rO'..q-}uczy 
stOją nad diorą w za.ł1umil'. 'ra i o- 
wa otarła l'za
('m fX'zy. za.:}.\'ptala. 


Kto 


przy pracy się me leni 


Temu 


rola się zieleni 


j
kqś lIlodlitw
. W izbie Pi.LłlOWHb 
('Isza, od CZł-\::,U do CZł-\
U '.H'Ze-n-' 
wana. kkami chorej i tnn lIil'mił
). 
si<,	
			

/Czasopisma_026_15_026_0001.djvu

			- 24- 


Uniwersytet WiejsRi w nietqżRowie 


. W dzisi
jAzych trl1dny
h C7.
,
C'h, \ le zda wal !"ohie AfII"a
c; z kO
liec7.rI05c.i wij. jest wyrabianie usłuchaozy kryty- 
kledy o kazdy gro!lz na WSI tak clc;zkn, Ilorlnosl('ma Ila WYZYIlY WSI pohll('J. oyzmu. Dotyohm>:a'ł <'Illopu pol.ski('mo. 
a kiedy równocześnie. z biegit'm postf:-' \V!jd,ia-I h,owicm zhstraRzająCY obbw nieobeznanemIl 7. calokształtem :ipra W 
pu wyłoniła się spra\\a ks-zt"łct'nia kulturaInogo cofania sic; w
i lIolsi\:ic.i, oA'ólno-nał"odowYł'h. czy pań.stwowych. 
młouLieri.y. wiej"kie.i - UniwcrRytety ro:mmial tą przrkt-ą pl'awd-ę. że Za C 1.y- chłopu. który n.ierzadJko,.)()za !Ową wsią. 
Wiej..kie w u
wiadamialliu c.hłopa nają nawet te warto;
i 'kulturalne za- czy powiatem nic nie widIZiał - nie by 
polskiego odgrywają OA'rOffina roh
. ;11'- nikać. kU".c juź byl)' zdohyte i stąJ lo (!anym wyks.ztałcić t.ak ważnego 
żeli ponadto weźmie si
 pod uwagę in- trzeha koniecznie proc(',; tcn 7.ahamo- zmyBl1l krytycyzmIL Oopl'awdu znany 
ne okoliczności związane z trudnym i wać, a ró W nOC7.eHlIit. zacJ:ąć Ilraoę jak- ..oht.o})ski rozRądck" - ale wi('my ta ik _ 
ciężkim dostępem ,;;zNszej oświaty na naj!łZcr,s1.e,go u
wiudamil!nia i (I'}głt.:- że o chłopskip,j wartości. Krytyc7.n e 
wieś _ choćby w
'mienić słynną 'I"ta- hiania kulturalnego ('ah.j wsi pol..ki"j wic:o patrzenio na świat i sprawy 
la- 
wc; o szkolnictwie wymYśloną p r7 .cz b. Założyciele 7..dawali sobie ponadto nim Ri
 dziejace, umiejęfno.oić rozr.Jż,nia. 
min. Jędrzejewiczlłi _ to musi siQ przy sllI'awę z koniC('1.noiid tworzpnia Ilm- uia rzcczy zlych i hrzyd:ki<'ll. od do. 
znać radę tym osobom. czy instylll- (
owni.l,ów zp wsi - dla w
i. tworzena hry.rh i pięknyoh w najszeNlZvm teg ll 
cjom. które dąią, w08zelkimi silami do kadr ofi{'f\J.skich w ogólnYlli rn('hll 111- sl,owa znaczeniu - jeR'l: tak samo gló- 
w'yrilwnywatJlia braków oświatowo-kul dowym, by wieś nie była zdana na ł'O-\ wIł UlllwerRytct WlCJtłkl MIgOWHÓ l sytO!\le WICJ
'klm w Nletą,zkowie. 
spodarki. wpsólrlycia - wyłbtniają 00-1 wypleniać z dusz tcraźniejszej młolłr.:e Uniwersytet Wiejski tworZY środo- 
raz to inne prądy społeczno. Wje8 w żY .pozQstat.ości tcj pań6ZCOZyzny. Gwa- wisko. maiłWe oharakter rodz!. lilY, (lO 
swej klasie, nie może obok tych zju- 
'a bowiem i to calkiem słusznic, że ('u.go przyczynia: - wspólnt' ;'yc,ie w 
\\oi"k ani przechodzić obok bez zastł1no- tylko l'zlowiek wolny i nielalcżny je,>t intornacie - Z('brania dy"kusyj.oe -- 
wi('nia. ani nie zajmować 8i
 nimi z jednostką twórcza, ie Polska (.hCł\C wycicczki oraz stały ]wntakt słu.{'.h:!- 
hraku umyslowyeh pou.staw ku tcmu, być lHJ.ill'ltwem wiplkim i mOl'aruym ('wk z wyohowawcami, 
ZmU!'Iza ją do tego przeświadczcni(, musi się na wo]nym tylko ohywat('\u W programie nawki OPrl)ljZ pr7A
d- 

I(,ho'kje. że tylko ton organi7m Pu.ć- oprzeć. miotów ogólnokszła.łcąeycb lirzewiduje 
stwowy będzie silny i mocarny. który Uniworsytet lIiezo
o nic bur7.Y, Ha- się dla d'Ziewcząt JBJko sPe('ju.lne zaga- 
może g:ę po
wzycić. że w twor7cniu jc- czcj od\\rotllic - r,njc,,śniaja c h 01')'- dnienie: - ruch kdbiecy - I.()ola k()})ie- 
IW c
Jzicnn{)ści bierze udział świado- Ront widz('nia li shlt'lla('zy .- i-.lId'.Ijc ty w rodzinie i w społeCZeIIstwie - w 
my _ nigdy, uspołecZniony i owiany nowe warto
ci, w'głQ
n:c od,krywa 110- p.ań.stwie - małioństwo i wyd10wauio 
milo

 kraju obywatel. we o;;wiaty. roz<.1zcrza świutoj)()g'lad. dzicci - cstctyka domu - hig:iena 0f>Q- 
Tymi myślami _ tymi przcł-łaukami Uśw.ie	
			

/Czasopisma_026_15_027_0001.djvu

			Oł'az iune kwcstie zwiazane z iyoicm Przy zapisywaniu wplaca się 15 zł tr tn 
na wsi. ł('ITI za' iC7.ki. 
Nauka pł'O\\a
lzona j()st SYSlomclU 
wzorowanym na dllll',kk"h U ni wcrsyt
- 
t{loh Orulldviga. 
Warunki przyjęcia są następuhce: 
1) f;kOłłc7.ony('h 16 lat iycia llla .jzi
w- 
cząt __ ola ch1ol}('ÓW lA: 2) of.):[;"Viddcze 
nic orghuizacji W7.gl. świadC{Jtw'O HlO- 
l'łlłnośC'i; 3) Zohowił\zanie oica wu
t. 
OT'
mnizadi do l'('gularn('go uiszc7.allia 
opIat za kurs; 4) ZyciOrY8 włmmy; 
I) 
Wnim,pk o llri'yjł.Cic na kurs. 
Oplata za kurs i utrzymanie wYl1o- 
tli 35 1.1 miesięcznie 1,latn e z 
óry. 


2S - 


Kurt! iciiski w Uniw£'fsytc:}jo h'wa 
od l l{wictnia 110 :ID cZ-£'rwca - KUI.s 
m
Slki trwa od l Li
tol)f\da do 31 mar- 
ca.. 


Uniwersytet.n Wie.iskiego w Metą'ili..,; 
wif', ptll SmiJ!;iel. 
Kaw.lydaci }lO nadc,>laniu J;glo.;zc. 
nia 'otrzymaj't O'soh,i,,,,t,, odpowiedi c.Z) 
zostały }lrzy .il
tc i ki('(ly maja lH7.y j
 
l'hać tla knr!ł. :l 
l)ojazd - 
,'lltohllf;ami lIa linii Po
 
znali - Lc.;;zuo z IJfzystiJukiem na 
micjscu Wi'g-l. kolr-ją na linii Poznali 

LesmlO--Hllwicz do staoH no.ianGwo 
Stare "fkąd kolejką powiaŁowa d{} 
ic 
t(\7Jkowa. 
Adres: UniwprHyt('t Wicj!o>ki w Nie. 
ł-łłikowic. pouz. Smigicl. p.')W. Ko';cillll 


POI-8 tym wSi'.l.llkimi informaciami 
odllo
uie Uuiwpr'lytctu służy S(\kr('hl- 
riat W.Z.M.W. w Poznaniu. ul. R:JI
:.i- 
('zaka 9, 111. 9. 
Z/{I()H,:plI!a lIaLeiy kiNO\\"'l{. .::h Se- 
kretariatu WielkoJ}ołskieJ(() Z,,-inzku 
Młodzieży Wiejskiej - P o z n Ił ń. ul. 
Rałajczak a ,. III.' Wlg"l. do dyrekcji 


DwuDziestolecie Rzpliteit 


lhn:tlzieś(,ia l:\t w żyeiu muo()- W tlwllfJl'ol('('ic' ollrodzolll\i : elr.ieś'I'.ia w w(l
nl'j P,.II'4(,e. Ka.żde 
dH, to w złłJR-a,dzil' niC:' duż.) t"ZRSH. Polski mH,.;1.ą i chłopi ])0'IX\ł!' Zf 'Ć. przecie..i; dzielo - mlbi ::;tworzyó 
(.-Myb)"'ś.my howiPlll zUi'zęli patrzeć wst.ecz. M lI
,lZil z dwuch ztlsadni- I człowiek i każde dzielo ma tym 
na zmiany his>toryezne, jakie prz('- C7.ycb powodÓw: Po pi(
rwi>-ze, to wi
ks7.(' znae7.('n.ie i jest tym w'ilr- 
bil,gają w d.t;t'j.aeh p.->s1A?Zeg''l.łnych dłah'g'o, że dopiero w wplnoj Poł- to.-
iow
'ze, im wi
kszy, lcp.s.71y i m,. 
narodów - na. pl'OC-e'''V u.;,'
rojowe, &ce, ł)J'zed laty dwudzie,.;tH wes
ji dl'z.(,.i'
zy ('
dowiok .k stworzył. 
kulturalnI' czy świat.oł)og-Iądi)we, do niej, jako J)l'Jn.o])la.wni 0;,yw1l- ('op l a wda chlc)IJ) jU7. w CZ
1aclL 
to ()fil' zazwy('zaj wymaJ!,'a.ją (1łu- te'le, a po eh'ug-:e, że plon ich pra- niewoli zahol'czl'j uka.zywa.ł bię na 

i(>A'o Okl'€-811 (--h8>'U, k;3zt.a1tują Hię - ey - mimo prz.eszkód różnpj n1ltn- widowni żyeia., COI)I'lIwda moŻ(>.my; 
I)o\\'oli. ,Dzisiejsza tl?'Ż rzeczywis-I ry - je.>.'t olbl'Zymi zan<'towa{o czyny dlwalC"hne i wirl- 
t.cJlŚ{o Poh-ka, nie .i(
st ani d
iołem 
 Fświa.domiw&zy sobi
 i-.owic.m. kic' doko'IUlin'l> przej>: r-hloritYf j)l'lZood 
p>I'zypauku, nil" t'->8t1l1a rI)w1nioż że c1(1)iC'I'u 0,1 roku LR
3 - chbp l'O'/.hi('J'lI.mi - al
 l'O wszYl'tko la- 

1\\wOl'zona od razu. Skladaly się poll),.ki jl"

 ('zlowiekiem woln.fm, - u'm w"l.ięte hyly wyjątki, I)otwier- 
-'flra nią wieki ('ale; tworzyły ją wi
ł li(
j>,,!C dat
 pierwszeg'o uwla.
z,cze- d-/.ają(

 r{-'gurę b!el'no..
ci i niewoli 
kie,] adoś'ci i fu'ag'l"die o
ronuw, ja- nin, ponadro 7.d

_:ą(' sobie 

 t{'g-o, fizy<'zm.j i JlIora.lnC'j calej kb....'y lUr 
kic naró-d p(/h,'ki l)J';r.eehodził. l }zi- że pnwdtym, byl on g'aę-bioną, hior dowej. "". 
f.;ied
z.a rzeezywi}itość 1kwi k')rze- ną i prymity w llą rna
.'ą. - bl,idzie- T g'{ly, pr7.vpat.lozymy się ---ł 
 
niami w 0pOc.e Pia:'!t()w - 
 1)[',V('i(1 my mog-li 
J1Iozumioć wie1ko
(. i po- per:-l
)l>k1.ywy lat 20, na. piel"w&r/Ał 
lat 1\r"iąf1a - dę
a t.mdyc.ii c.1\wa- t
1-."\' nie.dól.y<"h l1'ro('(\.<;()\\' twór- dni żywota na.S?Jl
j oje z Y7Jny - ,:o 
Iy i wi
lkośf.i jagiellońskil'g'o IUO- I CZYl'h dokon
1I1Yf'h ])I"
e1: 1m' dwa- ntwi(:wd,
ić z culą dumą i porlkreś. 
mrstwa pol
kiL,
o, jest ni(
kierly ł . 
wicl'llym odhicit>m smutnej pa.mi
- 
(.i sasskoeh (\Zr:u,;{)w i ma na !"oł
l£:' 
niejedno krotnie żywo odhi.iaj,
!c{> 
'się stygmaty poroz.bioc.()Wieg"o rnę- 
[Q;.t>ń
1wa. 
K rittki obc'('ny nas
 żYWCyt 
)a- 
modzil'lnv lHlli,>i z konieczności dzie 
jowej przetwarzać i Im
era.l'iać to 
w:,;2Nstko co historia. naskłildnla. 
l 0([ IW>.' żY)ją.cych dziś zaaeży, jak 
mY te nagl'c'b:na.clz:one pr
ez hist.()ri
 
rzeczy dobl'e i zle zl1.żytk!łjerny. 
.Jak my W;l\!l,to
('i na
ze
oJ przez I 
lak l'(lżne kol(
jl' życia. - ksztalto- 
Wane,2.o chara.kh>ru polski('
o potra. 
firny przekuć na g"orą('e .
ebzo czy- 
nu na hał-łowną stal woli - wybio I 
'rania z historii to co najlcp
.'ze, a I 
Ztlll"'fiz('m, ez,y 
dubf;>dr.iemy się na U- I ' 
miej{,:tnośt: twor7Jl'nia Z\lIICln ie no- 
wyeh W81't.c ł ści. 


a 


chłopi 


Za 


bezcen 


zł. 4.85 


'7 cenUHb ł praktycZnych ksiął.ek dła wszY8tkich 
1. GRZECHY MŁODOŚCI 
2. KODEKS TOWARZYSKI 
(jak nateży zachowywać sił: w towarzyslwie wg. wymagań życity 
3. SEKRETARZ DLA WSZYSTKICH 
(zbiór listów prywatnych i podnń do władz) 
4. MIUON ŻARTÓW. DOWCIPÓW I MONOLOGÓW 
.'i_ KUCHNIA DLA WSZYSTKICH 
6. TAJEMNICE POWODZENIA W ŻYCIU 
7. WIELKI SENNIK EGIPSKI Z PLANETAM\ 
C a I 'T h o 
 p l e t Przes"ła
y na lis. 
tylKo złot7ch 4.85 townezlł
6wiC!nie 
Adres: SKŁAD KSIĄZEK "SKRZYDŁOW" 
Warszawa, I. skr. 277/1\0 


- 


--
		

/Czasopisma_026_15_028_0001.djvu

			- 26- 


lić, dla chwały f'hłllpskiej, 7.(\ n- kietly nicmla ł (>, (ozy nawet 
le się I Chłopi w. dWUllziestol<'cie Rze- 
dział ehłnpów w hudowaniu PH!,,- końe7.ąc{' - Uis::łmodziehlienia się (,zYPo
'Po1it(,j - bllto'glątlając w t'ył 
ki był d
ydu.iącY. .Był takim z Wl:;i ()(ł jakichkolwiek ,\ I)ływów - - rozpatrując to w::Izy"tkie 8pra- 
dwuch ważnych powodów. Dawał o czym 
wiad
ą. rrylk,) o tym, że wy 1Xlają sobie 8ptrnw
, Ż
 dużo 
po piN"wsz{' olbrzymiq, entuzjaz- wieś, zaczyna rozumieć swoją 1'0. j(
t je1'zlCz(
 u na.
' ułęc:l(.w, które 
mem owia.ną mafo,
 ludzi do Jz,iałań lę w pańdwie Żp d,ając ofiarę krwi trzeba naprawie. .Jest jednak to 0- 
wojennych. Dawał wi
o żolnil'L'ha i mjenia rczumif'ją. Zaczyna po- hjawem pocieszającym, gdyż S:łD1 
ofiarne
o, ko('hają('f'
o jouż swóÓ nadl'o rozumować i mv
l
, k()lnkrc falosobami uł:J(l:w Zola j£\'>t objawem dodatnim. Każ
 
C{>IJ!:O w całej pdni słowo czarowne nia Polski i zago"podarnenia jd. l;owl('m &zukać 
rodków JWI)r11WY. 
WÓW( zaiS i dzhjaj - Polska - po Szeroko l'C'z'pow
zechniona p'I"ae:l Pozwala IH'Zpmyśliwać nad :,>poso- 
drugie - maf-a ('hłops.ka czula po zawodowa w kółkach rolniczych, hami z'łradzer.ia złu. 
polsku i dla Pol!'>ki 
kłarJala ofiHry olbrzymi p
d organizacyjny i sa- I Og-Iądając I:!wór.j dorob:'k -- k.a- 
z mienia. Arehiwa Banku P!JI
kie- moksz,tałceniowy młodzier.lY chłnp- żdy chłop - widzi duże pllli:y, 
go kryją na.pewno oWe zlic7K'nia ty 
'kiej, konkretna praca nad prze- Choćhy w
lądną.ł w sW1<'Iją du

, 
Óęcv kilo złOl'a i srehra pod fumla. k
7hll{'cnicm rzcczywistości i wy- swój umysł, to musi stwierdzi
, 
ment Pl"zyszłd waluty p()i
kil'j. na;jdywnni e nowy{'h dróJ!: - może że udoskoP:llil j\". Z'a.cha,rlowal i 11- 
(;'hłop polski ofiar
wywał, b']'dują- i mn<:i napawać oltuchą i musi ka- twierdził 
woje człowieczeń.stw o , 
«ej się q. czyŹOie swe serce gOl'l' Ją- 

a.ć wierzyć że Polska to chl/)p
ki tak haniebn ie zd(\pL.wP )rzez pań- 
ce i swe twa.rd<,. kanciasb ręce, n:
 kraj i najlepiej będzie przez ehło- Siz,c:zyznę. Obudził swoją J!:odnoś!
 
wykłc do wysił!m i ci
'żkicj pracy. pow prowadzony. i h('.
nul"flog.ć chłup",k
. Ponil'lkl'Ó1'Y'1 
})awa
 .wiP.<' dwa najwa711id:;.
 I I howiem chI?» -:- d(!.})i
ro w 
olncj 
m
Yn';lkl. po
rzehne do 8tworz
n

 i - Polsce dow
ed
13ł 
e ]e"t .takl.m sa 

ZegOg wl<'lkle
o - odda.wał Inllosc JA
 KASPROWICZ mym CZłO
lekH:m, Jak. knjl'A
y lOny. 
t pmc{'! Pr z ypahllJąc Hę daleJ 8Wt:'] pracy, 
Dumni więc są. chłopi z tworze- Z/e/n/o w: f'woim wlasnym 
o!'lpO(lm.
,twie, 
nia zrębów wolnej i niepodległej , *. każdy chłop stwiN1(1zi d2Jiś, że je li 
PeJ"'ki. l7
'łane trupami chłoj)Skimi droga rodzIcIe/ho lep"zył, nauczył I'ię duro rzeczy 
podwa.l'mla'W
ie błonia, w p!uni
t- . . . . pl"ZYklych i twardych. ale je prze- 
nym roku ]
20 dWą dumę pOl'wier-IZlemw! droga rodzIcIelko! t.rzymał - malo te dwad.zie
('ia 
(1zi(O i uAwięcić m()
ą. lukochalem zagon twój, lat 111\vierd z i ł y go w prz
k.()n!tnlu. 
'1'0 były czyny wielkie, hjl!'tol'Y- chot tak skqpym sypiq ziarnem że pOl:rafi i w przy SZlI ości wz.i.ąć 
cznc, po. ktbry
h je?na k Zia
 rzadkie klosy twoich zbói, Óę za ba.rr. .ch?ćby z ,na.jg-C'r
z:Ył:li 
PI.zychod7.1 
'7:)ra 
l
lcnI!.a, 
row- że glód wtargnqł w nasze chaty wal'Un
aml Z!Cl.a" chocbł:' z naJWHJ 

"Za pracu. 'V WY8C'lgU c
olllym. .. . . ,.' kszyml przc-elwlenstwanll. Przypa,- 
pań8ł.w, w dążeniu do potężne
o :e w mclz zolty zaswdł. znOI trując SIę f>Wej w
i, w którl'j ż
'je, 
państwa m
l
ia
 staną
 i. ,st:.Hqł I' wyb!aklym patrzy oklem . każdy..e
lo'p - widzi 'Y nie.] 
lllia- 
chlop poh:k]. NIJ!:dy nie mlalY taJ< na stoł pusty, w pustą kruz! ny. "les Jego zflozumlała JUZ do- 
wif'lkiego za::;tnipm ezłowi<,ka! w

i i wsi sa- tu r:wji państwo""ł'j mający qlbrzv; 
m(Lj. rry"iq('{' f,zk()ł TlOWO-ptW3.ł.- Ziemio! matko najemników! mie marzen!<,. to plo'ZJwala. 
tawiać.' 
tych,. a . 
hudowanych wyłącznie rodzisz plemi
 biednych slug, ja.


I.iIApszo horo!o;'kopy na przy- 
łidił!llt .WSI Jest. t.p,
o. d'Ow(){l
m. C :l- \ '11Ór ch n
dza twa u adiu 
'Zlp,
r. . . 
łe ZYCie or,g-amz...'lcYJne, mn.ląCA na y.. ..P: \V Cląg'U dwud.zu.":'Itu lat d
k.p 
('.('lu uświadamianie chłopa p()(l ka I pr
ecle
 serce k 
ob
e /g?LC, zmienił wie,g całą. .Jest ona mimo 
idym wz
lędem, a. wit;c pc1litycz- a zremca trwożme siedzI, wszysl1\o inna nIż hyła u )1Q('7.ą.t- 
nYm, społ("Cznym, oświatowym i za. czy nie idl( lepsze linie. ków 7ycia nm-,z<,
o woJnl

o. Chłop 
wadowo-
o
lpod.arl"Zym - prawd(
 :1.'nint<,re
ował się ży('i"m pał(>j 
.'J)O- 
tę nam pot'wierdz.a. Ziemio! ziemio! smutna ziemio! ł('
m('ści poJ!.:kiC'j. 
:il' hvło to by- 
OHm
ymia ilość ludZ'i w,,,i-chlo- snać opu
cil cil: sam Bóg, najmniC'j zainteresowanie cł'ziecka 
p.rm'- - odW"}'wając.a: dziś nil'zmiel' lecz przekl
ta myśl niech b
dzie, pytającego się - co to je!'-t:, a]o 
nic ważką rolQ w życiu ()
ółnona - znintoceF.'Owa'nie ('z!owi<'ka. d-ojrza- 
11Odowym, daje świ:ulootwo praw- coby chciala szeplll(ć mnie, łl'g'o, umi£'jącl'go roz"ijdnie postę- 
'rllzie o wł1rto
ia('h' drzemią-pych w abym zboczyl cllóć na chwil
 p('.wać i mądrze ro.7Nl
'ZYJ!:a{o. Chłop 
ludzie roboczym. A owe próby nie- Z twych żalo
ci pelnych drog! w tvm krótki'll Ókl'e'8io samodziel-
		

/Czasopisma_026_15_029_0001.djvu

			- 27- 
nego d.awiania kroków na arenie też owe
o przy
otowania. Mury 
życia nalrodowo pań8twoW'e
O - &zkół średnich, wyższych - czy tei 
miał ambicje i ma je dotychczas mury Bzkół zawodowych i uni\\'er- 
ki(>rować i decydować o pewnych .
1Yt'etów wif\jskich. doskonale nam 
odcinkacll życia ])ubliczne
o. Udo- sprawę tę obrazują i potwierdzają. 
wodnił to już w tym krótkim okro Zdaje sobie chlop również sprawę 
&je czasu. co więcej, chlo!,> się na- z hiedy, jaką wieś w tej chwili 
tiRiI pl'zypah'uje życiu, kBzl'alci się, prJJt"żywa. Zdaje bobie sprawę z 
;wyrabia, by ambi<,je te nie 7d;tar trudności w zdobywaniu wiedzy - 
ły cdtrąoone i by godnie mógł spe1 i kiedy popah.t;ymy na f'hlop,kie 
nić obowiązki jakie na nim za,(?ię- wysiłki włamym sposobom zara- 
żą. Bo 7upelną ma rację, doma.
a- d.zenia i biedzie i brakowi wy- 

ąc Ó
 ('",'au: więk,szego udziału we ksztalcenia, to możemy 
mialo Z1 
W'lSP{)łt\\ o, 7A'niu i w
pól
podarze Wy
.rpiań"kim powtÓl.ZY(-: "Chłop 
niu wolnl.j Po-!!':ki. Nie lekceważy pot
gą jes
 i ba8ta" 


.- 


\\ n'
CENTY BUREK 


Dwudi1j&--1olooie możemy óce.' 
nić potz:ytywnie. Pewnie dużo ;ie- 
szcze potrzeba wysilku, by wieś 
polsIm mogła dorównać w!'i Euro- 
py 2Awhodnicj. Pl'ężn05ć jednak wsi 
p.ol
'kiej wartości ukryte w duszy 
chłopskiej pozwalają 
4d;r..ićTże na- 
sh:pne dwuozit'ostol(>('ie wY8iłki pl'a. 
ey zosl'aną podwojone. Zo
1aną po 
zytywnie rozwiąz:me różne bolącz- 
ki rhlop
<.ki(' na kH7.llym odcinku ży; 
('ia puhlieznego. !\lio:my nadzieję;' 
że 
tanie si
 to prę-dko. Im l)()wiem 
pr
dzej, t('m lp.piej dla Polski. 
Chłopi to rpZllmidą dOg)WI1:1Ic. 


RoleńsRi Dół 


W zaci."'Zu. rowoliny. nad rzeką zny a już przl'Pmlała dobroć, a 
poloiyly się łąki. Na suchym pod- nadłaziło :2.'10. Zło najg'Ol"sze. jakie 
łąl'mI, na ukłonach malawydl pod- f>ię w polu może nadar
yć. o l\vic< 
gin'zy staD,,:ła s£> "ieś. Krętym. ba- rała sie w
ród pól japa sz
aradna 
biorem pobudynków, sadów i dlzc- oOE'z-e-rna rozległośdą, pa
kudn:l 
win p.rzydl'(r
nYch wieś prnedzi
. wygląd('m. Niekiej kły z paszczę- 
hla spokojną g-lad z i.2:nę łąk od teg'o ki garla W
.g'hldqly stnmtąd m.wi- 
hal mitleI''U co :o'ię 
uż pa.zatylu za- ste cyple skałrk 
czynał. gIiniM.ych. żółci- 
. A tam rozp('tal się tani<.."C pól. . ł
 s
ę.i hit'lnły s!
 
Nie pomierny walc, co płynie rów- 
l sctan. 
:zaro8C 
'Uin
'mi l(':kko, ł8
ddnie, Slłttcezni<" l smutc>k. 
y!a.zt- 
ale dziki oberek l'(JIzhrykal się, jak' ły IZlza 
;
ZII('g'O.;1.1. 
byjul'OY pa.rołx.-za.k, Ż
 mu 1(0 ukró- k;ml1. Ś.('J(,'te P!
r. 
(:ić, ani pohamować. Odzie okiem klem mkłe: pl(!r- 
iięg'nąć ode wsi, 'W1hlz
>dzie hulaly 1m traw miz(,
"Illa- 
;pa,"ma. wą
ikieh pól wywijały, wy- ły samotne, 
Tlko 
kr(,'ral
T się p<.Jtwomi€', to ..;ap.ada.ły gl'U
z.a wyrl:jg",l.- 
'l8i
 w dole, <łby zaraz wy
koozyć ł8: f;łę 
za<,('m 
u 
na nowe pag-i))'y. to znowu ginęły 
or
, :Jakb
 n!c" 
i pokazywaly f.ię w oddali l)()lkur- rada p:ttrL:
(
 
3 
	
			

/Czasopisma_026_15_030_0001.djvu

			- 28- 


.. 


kupy i k
Ż(1y chłop joono jlu,ż min} I Dnie leciały ptakiem, plynę.ly t rm 1wpiri.l":t;.u, 00 okryj się mg'Ją nic 
potle, 7..nmiast d
jC'
'il;'Ciu. W f,'C {('Ż" wodą, - a w dolach ci

l{ll
 Ip('illly w i ;H1omel{o zamian,. 
mru,ialo l'nk wyj:Sć, że nie jl',\.en oh- 
wity murawy, spływały ',kllgi 
ie I rzerzywiści{'. Hiwy K
lZlIllil':rJ 
siadł w Mlooci taki welinp i roZ- mi po pochyłościa.eh, 'Vl'i
lŻ wil/!'I)- 
łęboko w: sobie utaił ten zamy
<.;
 
dfJJ, który daWJ1ym cza
('m d-o wio. inych teraz od św.ie7.ft'.i zi('mi i mi
'k doh.JJni. O t.o, żf'hy ,e prZY1Sporz)"
 
lu juicć należał. To znw.rtwipń ta ko równych. Pr'z.epadło 
ozi
 ,,;t.a. więcej z.i l'm i pod nprawf,', z pew- 
ki obdlt sporo naczynił j UiJ)){'t.rę re dno, nowe nnrałJtalo kawnlkami llO\ŚC'i;. mu nie szło, bo i na eo D1'.i 
obh"l'ialy klątwy IniCZ,
(WS7A'. ziemi, skibami dm.niny i po.lJ1o, iło jl
7'(:;Zl
 gruntu. Miał t:!o }JIOddObyt- 
Ino jeden Siwy Kaźmir)l wc;:v się coraz jakby rlo
il.'gn1U
 l"hcialo kiem. a dziecka, t:!o 
l"omadą. uie (;.b" 
le Rię nie martwił i nigdy ni,' wy- tającf\t:!o stale SZ(;zytu. I-;a.p,e..., ka ro 
iadly. A ehoĆby i uh
!n.dły, to p
; 
rzeka) na nowy łao. bota nie D.pu
ciłR się ni dnia. l plon co In'l si
 tRk m
)]"dować w ob.<;tn,ł"_ 
Komu krzywd:1 \10 h...ywda, roboty, zaznac
ył 
rię wyraźnie. Wi_ nic lal
a, kedy mu glowa Z'bif'łałn, 
a10 Siw('
o Kaźmif"
a uklL;yw
ził dać 
o było z dalekieg
) okoin. i ciaito 
tię rowh'wie.l"utab tylim wie 
ulllet.ra nai
et - symitlownła ,f,.ię Wieś czuwała. Wieś widziala, ki
m ci('
ki('o,!{o hnl'uJlJru. Prędzej 
rwj('Ś prawdziwym W

){)ll:hlJ(
ie.m. 00 dniu, jak na Zi!1Jrani u szedł ku WJlłC'n pomyś;leć o żywotce i C'j{'. 
!ryle gwntl! dobll'l'
O mt()łCl f"1Jłop, dołom z łopD.tą. na rami('onill lub z płym zapiecku, aniżeli tytłać siQ 
a; tora z ohsmdł 

 (l
ly, tylc «10- motyką pod pachą SZltry c.:r:lowiek. h('ozm.tanku w tamtym ciarastwic. 
ł6w... Gały HolenS'kl Dol! W ieś dziwiła 
.'ię, że 
tal"Y siwy czło A prz.ecie ni.. na danno roz,kopy. 
\ Ten U()\I'('ń!,lki Dół - to byla naj wi('k lIla tyle jeszcw 
wa.wcj ()(
ho waj i wilIIlnie już porył obręźnie KIJ. 
/Większa przl'paść i rnzptullina })()- ty, żpby ta.k wciąż tak chddzić. [ I:r.Yl1ka. 

ód oeiń
.'kicłl 
l'untów. Tn
ze do- ż("hy nie 
'Pollrnfiły zmóc te
o c;!Jlo- Na różne t'J):osoby prób.:)wano 
,Jy były j
lkhy' pooI,:&ninj'
, płyt- w.i{'ka ni chłe.dy pó-linnj je:;ieni, ni w'Ycią.p:ną6 z SiWif'!
O Kaźmirz.a tQ 
f37.e, naWN' użytx'rzne (Ha paf;iołl1ki 
o nie były wadc nie za.wiodły, a za to (';zęści
 za- my
luym 'P.oi(ki
c.i;ł>m 'IlJiki nigdy; 
Oto pOŚI.OO. p()ja Ul'wały się ra_ wodrt..ili dę ci, co n::ł,j'I
Rni,'.i wstali i nie umi.al się wywi('{lzieć t:.:>j Ka- 
pte:m. wYPif'3wJOne 
ł1l.nt.v i tę
i'lIl clreieli wypatl'ZL'Ć - wkiejto Riwy z.mirzowPj praiWIdy, (',0 i:'kryła się z 
rOl7.J(Dlarem otwarła SIę pI'zepMć. ,Kaźmil.z zo 
woim st'atkicm i pieB- nim w zapaści. 'fI() ino Kłową ka- 
oą kira

i ról 

lały .w dół ki
m.Moruscm do prH('y m;L<;
:,.)'uje żdy kręrił i symitował flię, żo ja.-. 
k t a!I1Y, a ml..,dry mml wV1pH:trzala Ntp flarmo patrzeć. On już dawlno koś na staJ..o
ć chyhnął Siwy Ka.- 
E>ię mnol{ość 
liniMtych ko.;> liYhn<-'Ó 
r;;;('halł się w ziemi, a j('
.1 i J(O nie źm:ir.z z tym 11W.;u.mem. A może u- 
maki i formy. Nikiej pękc1te fOl
l'C- bylo widać z'za 
rąb, to na.
/7.cwki- du się od'radJz,ić, odmówić 
o nare- 
ce wpił'raly się w rozdllł ł:oze,r'Okie wauio Moru
;ika Qzn
imiąło eieka- SZif..jl', żeiby; cisną} tamtłj. b2Jum.l1& 
stolce. zhityoh sUl5walów iłn, t1m;te wyru, że jego pan tl'w1ł..i 
ję już robotę i nie zabijał się ni:}. po Clt- 

o pinC"'łm, wapniru;1l':l(0 7.wiru i zwyrza;jnie. lu.
kidl dniach i po uoo8Jch \'0 wi- 
RlJi.ny tw
.r<1c;j jak 
kał
. 
t
.a- - Co tyx ten Kaźrni,.,/ wYI'ltJbio dni
j
lzych'. 
c
om zaw\('wuJo t-.rtamn,d J )'111111y w tyr}l' dołaC':h! _ t.aJ my
1 pr'zcwi. .ł.lat
o powił'dJz.i(.(
: Siwy 1<.3- 
81ę oczY" 
d.v patrzyly. z 
OI'Y W julit się namolnie p.rz,e;łJ wszv.'ilkic Z
IJ.z Jakby wcale m
 bJys
aJ, (':0 
wą
ką ti('ll'z
nę, ('O loowła dn
 "ąiSie.c]y,kie po
awędki. _ Ht
"}y HC j'''ę td do m{'
o It.uktem kawałow dUl'llJny, <.'Id s.on- a10 kw 1(0 t.L 'Yl' P17.('I(-:lO .am 
e ty. Jakby nie do pług-a :,::'ię uI'O- 

ały z WY'SOka i rozbijmy, się o dno pogodo z somsIadem, ał;'-I 
te wy- &z.ił, ale uo lopaty i motyki. ł.lopa- 

('r'Y. ch
ziły .p06r
.d, powąh
a I5WUI,I.'C'ZY 'f .
'
'm.y:,łem. .,Nt,ka J 
? ,a- ta i motyka - to był statek jedy- 
l.roznO::'Jły wIeM, ze 
c-s stę iu ŚWlę n
 
IC WJ(
:t,. .IJ
O w ;YC'
l dlełc1(
; ny tet'az dla ni('g'() ukochany i sm.- 
c'. 'A z dala: z Wyt;t;tdłowa z Ra- rr o skąd W1cdz;tec, cog-I) Uli tam 1511 cu najmiIBzy. Co hy \10 bylo, A'dyhy 
doszek po
lądały Zatlumane O('zy I K07 nu świooio nie ?Jnala:r.ł majstra. od 
ku dol?m. i d2liwiły się: "Co 
ię t,lm - Dziwup .chhJ,pisko. Cudoik ! tydl st.altlkówY 'rl'ZtL by widać pa- 
ta.
 r.
)J 
Ią
le n
 bch t:!1.ąb:1(.h Ro. tyle -- 
l'zyp:
wał któryś z zUl'.a.mi drzeć h' pa.lygi. "To by s
ę 
lr'TI
ktch 7 pewn;l mmą bW'oJe pomy.ślenie o. llm-ło" - łI
e z.artem świto1iła B'I
 


I
		

/Czasopisma_026_15_031_0001.djvu

			-29- 


poz.AlisKI K..OERII 
V.sta" 
łJ 
Bank Wzajemnych UbezpieczeA 
w Poznaniu - Rok załotenle 1873 


UBEZPIECZEN 
Vesta" 
JJ 
T-wo Wzajemnych Ubezpieczeń Gd Ognia 
j Gradobic;a w Poznaniu - Rok zał. 1920 


TOWARZYSTW 
Poznański · Warszawskie 
T Iwarzystwo UhlZpiulIIÓ 
w PoznanIu - Rok załoi. 1919 
Koncern posiada powalns rezer",y w kapit.'Jlch i paplerachwartolciowych oraz 98 wartolćiowych kamien:c w Poznaniu, Warllzawie,Bydgoszczy, 
CZfjstochowie, Gdańsku, Grudziądzu, Katowicach. Lwowie. Łodzi. Rybniku I Toroniu. Wszystkie trzy nalet:\ce do Koncerno tow. są czysto'polakiml. 
Koncern upra Nia działY ubezpieczeń: NA ;tYCIE. OD OGNIA. OD KRADZIE;ty Z WŁAMANIEM, OD GRADU. OD OD?OWIEDZIALNOŚC. 
PRAWNO CYWILNEJ, OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, SZYB OD ROZBICIA, SAMOCHODOWYCH. SAMOLOTOWYCH I TRANSPORT. 
CENTRALA Koncernu: POZNAN. Sw. Marcin 61 ODDZIAŁ Y: w Bydgoszczy, w Kat;)wicach. w Krakowie. w Lublinie, we Lwowie, 
w Łodzi, w Poznaniu. w Warszawie, w WIlnie. GENERALNE REPREZENTACJE: w Gdańsku, w Gdyni, w Rybniku. w Toruniu, 
ODDZIAŁ "Vesty" w GRUDZIĄDZU. Plac 23-g<> Slycznia 20. - Telefoll 2083 i 2084. 
ODDZIAŁ Poznailsko-Wsl"szawskiego T-wa w GRUDZIĄDZU. III. 3.go Maja 22 Tel. 1856. 


I 


Reprezentacje, agentury we wezystkiCh wiQkszych miastach Polekl. 


Obszar dziat81nolci Kon:ernu tylko Państwo Polskie. 


i taka mv
1 w J(,OWle Siwego Ka.- 
'źmi rza. - 
Ho też i dar mia,ł w ]wl)aniu nie- 
',ibyle'ja:ki. Tak zwinnie, chyhko fi 
',pr'zpścipnio uwijał l:'.'iQ z rohot4, 7.0 
Jl'cieknla mu SI)od nr.g nicwiodku 
:rw'ki(>j. Tak zmyf:Unie nut.i
trował 
'lSl
 mo
ą. tla,k ehl..'tnio w
pomag-ał 

ą 1'",kami, że ino furczala łopata, 
migahl pieronem i wytl'I}iCa.ła gm- 
'11:>c' zwały. aby lreiały w J.X)ilJpró:;ooe 
liku, oorciw;i. R{)ZJowi tnie -po!gllądJał 


t.f"(ly jak się śc.ig-ają po ukłonie' 

óry rozbite 'wyłY, jak mielą 8ił: 
f
 śeirają w gonitwie i p(jdlli
<;Zli 
',€ora
 ku 19ór1.(' })r'7A'pa,ślCisto thlU. 
.tDo twardej g-liny używał mo\'yf'z- 
iki. lf myślnie ukll'pał mu .i.
 ko- 
\\.al, aby poręf'7.'Ilic' roz.dziahywała. 
1itą bkał
 i była akUl.atn:l w l1żyt- 
\ku. l'jęta silnymi g"a.
ciami za :-)t.y- 
lisko, ponosiła się mg wraz :. 01),:1.- 
':V'abl, a dr(\bne pa('yny pryska.ły 
Iii. sypaly .bie: J1Ii'
dzy rozkr:L('zone 
l[Joo
i, plynęły a plvnęły lawiną nic- 
1i:
,'tającą. ł
apał luty pl"2Jymróz e k, 
mgły się snuły I)() dolach. to przy- 
gl'zcwalo słonko, t'o dC"sooz ma.ru- 
aził i bida się zano&iła na. świecie 
J
a parę dni - a Siwe'mll Ka:lrPirozi) 
iWa nic to nigdy niC' wadziło. Nie o- 
pUiszczał roboty, A"llwl'al i kopy.::,'al 
'\}O tę7S.zte p{}'n!g.jn
 nie u
b.wał w 
jw
)aniu. Nawl't se nio spoezął. 


a.m jede-n 
amot.ny hił się na za- 
'bój z O
C'IUl'm rOZidolu. Tvlko ph- 
[ki w przeloeiC' umiluly mil gowo- 
:ł;C-ffi ;mmot,noM. I pies - Morusek 

za.sem zad;"iamał. .ia
k mu sio ta c:o 
PI'ZY hm'vło. 
'Drjpi"el"O silni<'.i
;"y pl.?:ylllrl.zck 
zaczął z!!aniac SiWł'
') Kn7.mir
... 


z olm;Lów :lc
O. um;lowania. ,J c- 
f:lZcZO próboWIB
 zrywać ",wldc'rą 
zmar
nięt4 pokrywę, ale nie ZL'a- 
d
ił. Hobdta musiułai'ttlą
. Do wiu 
sny. 
Ale my
l raz odwiaięt,a ku do- 
łom - odwiłala się .daloi. Zima. 
6tłnmiła wszystko życic na poluch 
i w
zędy. tylko Rol('ń::,lki Dół OŻY- 
wia
 się' cz
sto (.z1owi{'kic.m. To 
Siwy Kaźmirz 
ht-zpi{'(
,,,;uł swo.ią 
rohotc
; . Tlfki:ił na brzuchu zma.I'zl1ię 
ta bryły i. placki mnrawy i kładł 
ja wysokim wał(,(1l u wylOl
u do- 
łów, tam g'dtzil'było naj niżej. Przyj 
dą.. z wil'
n<} l'oztoJ)Y. 
i('mia Ziru',1Zo 
'l'i.a odmięknie. z 
Ół'y })l1ll'c.ą, ąwocly 
i zabicJr'ą dno jak nic. N o to poh'za 
zawcza,
ll za;opaŁ.rzec się od wypa.hy potl'm 7misty nie było. 
. N i kt na Qdcinku '!Jie w,yg-Iądal 
wiosny uli
niej dd Siwc>go KaźmI- 
rza. Nie m6g1 filę już Hi doczcknć 
ścieżką {'lO ją sobie prz
z tyle czas 
wydeptał, łaz.ił ku c1e taki ghll)i. Już 


:się to ohmy
li taki SI.łOSllh. 
_ l'hyha w cdl)Ce wyniosieoie:. 
KaźmirzlI, te. wodl' - podkl)hvaJo 
się komll.oi. oJ 
- Ohocy.('ie. 
I łedwie sUl'he wiatry wiospn- 
ne obsuszyły ziemię po. wierz
hll, 
a już siwy Knźmirz st'anął z namę.... 
(l
i('m do sHlpm'ki. Uwijał si
 je.,,,:,, 

"
t'zC' żwawif'j niż przódy, ho ehdal 
jok na.iwi,:('C'j nakopac':, zanim ma
 
jowe słonko .wY8sil' wilgl.ć i glinęi' 
na mur 
klei. Opuścił wiosC'I\llo 
l"!)I\t,C\.ty, hYI('j
l!k doprawił rolę, 1.11 i 
ówd
i(' naWet nie dosin], abv ino 
ozym pn.'dz
i dorwać sic: do swoj\.j' 
roboty. Wziął się IW raz na sp0s/lb 
Zapr'zą.gł szkapsko do 1)1u,g"a, chJ.n.... 
pa.k J'l'owadził g'
tlc1a hrzegiOIll H;('ZY.' 
t.owd g.{'iany. a siwV1 Ka;z
mil'J: 

niósł capigi ile sił i pml lemie... 
s.Zl'm ('nliznę ino huez.:tło, aż I'07
 
l'Udl szC'ldl 1)0 dołach. M i
iem t
 
szło, gł
b l)()cl'nosiła się ku gó

' 
wim'zchołkiz.suW'ały się Wj c1ół, 
z da.wnyeh urwisk rohiłv sil;' nire- 
ki, i -ani si
 spostrzeg-l. Ka
irz, 
kiedy po paru tygoooniaeh ta.ki ('t i 
orki )Jokuliiy 
il;' 
t)(.y, lwz3)).'l.dn!y 
się g,dzil'ś, a tam g"(lzil' pil'l'wej :mi 
siQ wygwmolir-, tfra.
 łatwo k:łri 
i człowi('k mo
ą 8e' wyj-ść jakby ai. 
p:d y nic. . J 
Hiwy Kaźmin'i jeszcw niC" na: 
ta wał. 
il'mia .spod lemiesz:t ni o 
lc'Pi pI"zcciC';;. jak pot.rzeba. uh ink 
się jc.j tla zllm'zy. Więc O l
('II'W- 

zyeh kur:trh ?1I'ywal f>ię z łóżka. 
w p.ręc1kogei chapną! ja.ką. 
ół':,
 
<'Itlc.ba z hł()lnką sadla i g.mial }o 
dołów, pOJl,rwdwnym nn:;7.ooeknjq, 
cym Moruskiem. Robl)t
 mial lżej..
		

/Czasopisma_026_15_032_0001.djvu

			- 30- 


wydłużyła mu się i porosła 
tszy, 
mi nruz1dami. Im okrą
lej i 
ł3r' 
dziej było w Dol(., Roleńskim. tyJQ: 
wjf;'cej kancia.
to i rhą i poliły się od w i plki<4j ra- 
dości. że dopiął ot.o '3wokh znmy.. 
sł6w, t'ak dZ1wor:lc.2.1nych dla całe-. 
Oj:( świata. . .' 
J C'szcze ino pr

 dwoclą. wał u. 
!syr.1.ć na kilka dlłopów - i 
łzie 
Z t b . k · k T wyornć akuratniC', z,brc,nować 
as ępczy c oWląze WOJS owy łWBi
H
 pa.'-z różnych, a potem glnO: 
. . ...., . .. ,ić a doprawić - i z.oh..1cz:veie, jaka 
Jak wIadomo zannas-t podatku wOJ- SpC
JłlOn
 t
lko Q.S?bISCle 
a WI
C niC p,,;'".t.enica lmić się bQdzie u 
iwf'g-o 
11kowego. zaprowadzona Z[lst
pczy aho- mCZIU1. F.:c; zastąpJC przez mna, o!labt:). Kaźmir2:a W noleń
kim Dole \VIi 
w.
ą7.ek w&jskQW'Y. polega.jący n.a 6bo- Od. a6a w iązku wykan!wania I.lracy tym Dole. ('o ledwie _ k>dwie.pl"zv. 
)Vlązku b2
płBtllega wyk
nywama pru_ zwOlllI'0J.1C bl;dą na.st
pu
ą.ce a,:oby: pomni krą.
ł ymp:Ig-6l"e(-zkiem te 
cy dla celgw obrony PaJlswa. Or,lZ po- I a) IlJl"zl1r}lne z pow{)(ln choroby luu rT"£cpa.śeie potwonll' które tam _ 
trzeb 
llllnllY. lub gromady, IDait1Cych nłomnoHci fizyczncj {to Ż[,'UllI'JW rQdZ'l_ wkiPjś]1lOl11o były. ' 
l!'W1ą
k z tą. .obrana (np. budoOwa i. juprac; b) przebywające ]Jo.ta I{ranic,
- J:.] 1 .. , . 
napraWa dróg). I mi państwa; c) kt()rych JJaw.ołanie do \.1('( r l. awny l'oz.cl
)ł 
tał 
1f,' t
 
Slirawa ta zasłała uregulowB.na art. pracy mogłoby 8powad.owaó istotuą raz łl'kkll
l1 ukłonamI t Zolelelllał SIę 
146-1:14 Ustawy z dnia 9. IV. 1938 a po- szkodę dla interesu publicznegQ. l'al
m. hUJnY
l p8-:';OIem 
 k
L'I?Y roz.. 
\\8zechn}"1I11 abawiR
ku 'Waj.;jkawym. l . . . m:I.
t('-l. , spl'mał St\vy h..aznurz fnr- 
(D II '''' "' 20 
 '- d OboWHve], wykannma pr
cy, nIC mI}13ntuw Z ł x'.clals£a i hUI.m:> 
:1.- 
. . nr. g,J paz, 
., J oraz rO'Lporzą. zc- ł . .. dn k k ' . . 't' 
. . - k . spe many w CIągU Je eA'a TO u WSI u_ P rowadzIł na {lO mll ,JL<..n l ' () n..' y t ' lm 
lllaml wy ana\\"czym'l. . .. . . I' ,,;,r-'\.. .. 
". . 
W ' l ł ' , tek zv;olmenw. lub mcpowoła:nlR da tydl n.a p atrz.....c SI ę me moO"tv na 
mYt! tyc l prZepUiOW za...t
pcze_ . t. _ . . <.' ,., _ 
bo . k . . k 11 pracy. n(C prZ{'C'''lJd.t1 na lata nast
pn(>. {('fi ład i P oŻ\..trk i llipkuość a w 
mu a WII!,l; .oWI waJs owem.u 1}0'l cga- , .' ',.... < . .' 
j
l: Osoby powolano do wykonywania. g-lowadJ lJwl.ywalcow t.utoJszyel
 
fJ
 uznani za zdolnych do 
łużhy woj- IU'l.('y w micj;;co w o8c;. oddalonej wię'. pom!l'ści(; się nie umiulo, że to sa.... 
skawej W poopoIitym mszeniu lub C
j niż .5 klm. .olI micj,s.ea zamie8zira- me Jed
le ręce tyle. 
'
I naC"zY
lily. 
cło pomocnic.zej służby wajl'jkawej, ma.. mBJq 
ra\\o l).rz
jazd.u z miejsca -:;- 
o .no -
 k
'
lh 
Wl!nll, _ 
z wyjątkiem .osób, które przesłużyły zamleszkama da mIeJsca pracy i :G po
 Alł'S SIę, tyz.. KaZI
l!I'
 mU810il na.. 
w wojsku czynn:e panad {; miesięey wratem. Sposób wykonh.nia pawyisle- pracowac... 0.1. mU8IloleS! 
.oraz z wyjątkiem duchownych W
'Z_ ga p r zep1s11 ok r e8li rOZpOrządzenie wy. - I t'yle zffi se zd(>.rni 1)r7;y
po. 
nania katalickiega. któny .otrzymali konawcze. którc dotyehcZf.tI ie.s-zcze nic. rzył. Boozie l'hyha tl'
o obłoz(,na 
śWię-cenia. zakonników wyw. kat. 
0I3tało w)'dane. trzy morgi. 
kł(}
y zlożY.!i ,
h
h. 
(.'r[,nió
. ;;emi- Padajemy wreszcio. joź. na mocy roz- . Znzdroś.ć ZCI bUl!: Z tych słów. . 
łll.rlOW kat-o}JcklCh l nowlCJu.cbłyskl. (.os 
o nie 
podlegauą zast,pC'zam'll abowif!.zkowi Z czeg.") sle śmieję Amt>rykanie Zl'obiłr-m, to niehze- 
hoĆ ten 
1()Ll Jl() 
wajrojkowcmu  ostani... Dlo (]'z,if\('€fk. dlo ws.i ' . 
które zostały powołane do odbYCia l,rze PQdzkkQwał (Ho ludzi. .To se- ta. bedo ]f7..o
 pod 
IIzkalenia wojskawega lub ćwiczell '..,oj PułkQwnik LilHLbel'łth przyby,"a da murawką. a l
to lll:lo('h zaświ:ucy; 
IIkaw)ch na czaI! ponad 14 tlni. M08'kwy, Witają go tum nprzejmif>. Z(lm byl wkiPjś na świl'ci'l>. 
Z8.8t
pczy obowiązek wojskowy - MOŻe tawarzysz zechc
 przyjąć no- I poszedł oczami tam, ku 'Vyso- 
łr
a przez 5 lat kolejnQ po sQbie J1l\stp,- minl..cję na generała. - proponują. kim Górom 
(ł!zie ciehy 
aik "'l)(}-< 
pUJllcych; Osoby. podlegaja.Co F.Il-Sil;;J_ - O. dzic:ku3
 _ adpawiada Lillll_ IlIe koś-ciolka chmva steranycJJ 
C2:emu abow. wajak., wykQDuj/\ i)ra
 berll'h - walę umrzeć śmiercia lotni- tym 6wiatem. Zapah':l.:ył !;ię dłu
ol 
przez 6 dni w roku, Płaca ta może być kn. a ci inF:i o nic już nie pytali. 


fizą. ot prze'3vpywaĆ miałką ziemią. 
do równości. Znów dz.ień w dzień 
patrzyło 8wi{'lże slonko, jak szury 
ezlowieczyna wbija.ł r02k1'8Cmne 
D.o#!,i w pU('h x:emi i majtał rt;ka- 
mi pod umia.r, a za każdym ru- 
chem fruwaly ł}() zboczaoh drobnl' 
grudki, nikiej j:(roch trzebiony na 
prZi'biku. A R-olC'ń
ki D()ł ustawi- 
cznie tnpniał i wsiąkał, z polami 


ooo..,znyn'",i równał się poma1u$kl1. 
RaŁ
m ze zminną w .:błach cd. 
r..i(--'!:iał R!(
 i czJOWit'K. .Nikł i ml- 
lnł w wyg-lądzie, wy-chudl na szc/.y 
pę i Śeif'Jl"j
z(
 

 chłopa na Oeinku. (; dzi
ś m
l 
się znpowia	
			

/Czasopisma_026_15_033_0001.djvu

			In!. Si. J. 


- 31- 


BUDowa silosów betonowych 
i sporzą()
anie kiszonek 


Zna.oz.enie zielonek w 
ywieniu na. , określimy przydatność do ki'szeni:ł nie. 
8zyeh inwentarzy żywych jest bardzo \\1c1 których roś"-n. 
kic, ze względu n.a to, że dostarczają onc I Koński ząb i kukurydLa Sl\ bardzo od. 

wierzętorn wartościowej i zasobnej we powiednimi roślinami na kiszonki zawieo 
;wsLystk'e składn:Jd pokarmow.e pasTY. reją bO\
iem znaczne il09:)i cukru, który 
2iclonka jako pasza naturillna. a więc ży. niczhędny jest pc..dcz.a.s fcrmontacji jako 
:wa i śmela jest pasLą pełnowartościową pokarm ula bakteryj, które przerabiaj" go 
_ bard70 strawną. Najlepszym i niczbi, na kwas mlekowy. 
'tym dowodem na Of:!romną wartość od.i:y. S!onecmriik jest bardzo cennym mater 
: wczą zidonck, jcst sam wygląd i wydaj, jalem kłsLonkowym ale trzeba go bardLo 
ność naszych iwicuąt. które w okresie starannie ubijać i brać do kiszcn;a, J!dy 
l
e'l'\1,im (na ziolonkach jak to s'ę popu hu, utworzą s'ę kwia.ty. K:si się w po
:aci kra 
nie mówi) poprawiają swoją kondycję. jr.n-ki (poCl:ęty) 4,6 cm. 
Krowy zwi
ks"ają 'ProdukcjI; mlek:l. mlo, 
Qt.>:eż przymsta na wauTe. 
P''Szy zielonej nic Zil8 t1 I,pi IUim żadna Ił- 
inna pasza. A <-kres z' clonkowy jest nie. 
\ :dłUgi w gospodJ.rstwio - chociaż o
'tat. 
Jlio mocno pr/edłulony przez uPNWI;. 
a, 
-pusty pa
tc\\nej i ,poplonów z łub:.now 
[J8łodkich (pl ,rwie, że jesLcze nie 9::0S0"'"'" 
luych) Okres ten możcmy liczyć n.l okolo 
!1180 dni, a nawct i więce jcżc!i gospod:lr/ 
uprawia znacLniejsze Hok;j k
pusty pas. 
'ltcwncj. Pr...ez pól roku więc zwier"ęta mu 

łlł:ą się ohywać w wi
ks70ści gospodar
tw 
I.,bez blik cennej paszy. 
Jcdna.1..że postęp techniki konserwacji I 
(pasz jest jul dZ1iś tak dalece posun;l;ty, 
lu je!l1:cśmy wstanie zabcz.picc-.tyć sobie na 
 
,okres "imowy pas"e zielonc - w nicco I 
;tylko .tm;cn:cncj post'lci, ho w p	
			

/Czasopisma_026_15_034_0001.djvu

			Aby otrzymać llobr,\ kiS'/onkę. n'11::. 
rub'l warstwą zicmi. zbiorni.ki drewniane' są f1(>trzcbne do mybuc10wama 
ilo;u bel\) 
ł.y przLstr"cgać 'I1a.stł.lPujących :fasad: I it.p. okazują sie; bardw nieodpow:.cdnią i nowe
o: pi.lsck, żwir, lub tłuczony k&m:eń 
J) Należy wybuc1ow.1ć 'Jdpowied'lli mewskazaną metodą konscrwowama paez, cement no i wl'l
iwa ilość wody. Piasek 
zh:ornik. Zboomik musi być n;cprolepu. zc wz
le;du na to że zachodzą bardzo zna. powinien być czysty, 
ruboz>iarnisty, .stry' 
8/czal-ny dla wody z zewną
rz i nic moi:e c
e st
aty .w. kiszon.k.ach. którc zupclnie kwarcowy bez domic'solck gliny. iłu I Jró. 
pncpu!JzC2ać soków kiSolonkowych, któ. n. e n:łają mlejsc.a w sllosaoo betonow
ch, chnicy, - podobnie i żwir. Gli.na )O'
iem 
ra 
romadolą sie; w zbiorniku. ściamy ° kt
rych be;dzl
 mowa w dalsolym cIągu powoduje kruszcnic i pękanie betonu, .cn'e 
zhiornika muszą być dostaltce
nk grube, na
zcj pogadankI. możliwia należyte związanie się mieszanki 
ahy mO!!ły utrzymać dostatcczną tempe. Pojemność, wielkość i ilość "biorn'ków betonowej. Stosunek piasku do żwiru lu); 
ra tu r" , 8 wi ęc C hr
d y P r"
 d Z byt ni m Z i. I .tluc7n:a powinien wahać się w granir:ach 
.. 
. 
 w gospOl 
lTstwie. 
mnem. a tlukże przed wysoki} ciepłotą. jak l :1,7 czyli na jedną część piasku no. 
Sciany mUSolą być SZlCzelne, aby nie do. Ilość i wicIkogć zb
orni,ków betono, trzcha 1,7 części żwiru lub tłuczni
. Woda 
puszczać powictrza z zev.nątrz w czasie wych be;dzie zależala od iJ
i inwcntarzy powinna hyć czysta i nje kwaśna. Cement 
fermcntacj.i. Śdkładają hi.llko. Jujemy sobie, rozumie się te trzy ..nosy be 
9} Zmoczonych desz.ozem rOślin nie na. tonowc. Cdy w gospodarstwie inw.:ntarza 
kży .r.woZ'ić do kiszenia. jcst mniej, to wystawiamy so.bie mniej 
. '. :. siłosów i o mn:ej
ej pojcmności. Przy' 
lO) SClany zblornlkow muszq być czy, toczon y P rz y klad . k . 
t d f k . . I pOUCZa nas w )a I .po. 
8 e, z ezyn c owane mlek:cm wap
e:mym s( ' b dOj ..' do te ' L b d Ć .. 
) sc go, auy wy u owa 1o;01Jle 
taki wielki, a nic inny silos, ahy 'Jni
mąć 
wybudowania za malych wz
lc;dnie za 
wielkieh s' losów. 


- 32- 


Zbiorniki do kiszcnia 
NajJcpszymi zbiornikami do kiszenia 
pasz 8ą okrągłe silosy betonowe. Wszys' 
tke inne sposoby kszenia, więc 
wyklt: Jaki matcriał jest potrzehny :1.0 'vybu. 
'doły w zicmi, doły gliniane, uklad.\J1ie lIa; c10wania hetonowego silosu i w jakie i ....0' 
. wct roślin na powierzchni 7kmi i \;bij.:nie ści, oraz w jakim wzajenmym stosunku P!) 
przy pomocy zwierz
,t oraz _!'orzys.¥pywafJi
 I 
in
 
 u
X!}:. Nft8t
j¥e materiały 


I 


razem 126 "r. 


Na wyblldowRll1
e np. silos:.! ° śrcdl1i
 
ey 2,30 m. i głębok0<4ci 2,5 m. grubości 
śd;:n 14 ('m. potrzchll: 


12 work{,w cementu a 3 zł. 
5 wozów żwiru a l zł. 


- 36 
5 
10 


zł. 
zł. 
zł. 
7ł. 


pra::a 


razem .1 I 


Bardzo w'\:f.nym zagadnieniem 
powiednia konserwacja so1is6w 
wych przed dzi
łanicm wilgoci. 
dcs7..czów. 


jest od. 
betono. 
kwasów 


Przed zawilgoceniem wewnątrz ści.1fi 
chroni dobrze gruba wewnętrzna wypara, 
wa cementowa śc:a.n wkoł() grubości 2 cm 
I 
Do zaprawy najlcpiej brać coment siec,). 
fix i mieszl\Jnk'ł w:nna być użyta w sto. I 
sunku 1:2 to znaczy na J część cementu 
bicucmy 2 części piasku. Przcd zawilgo. 
ceniem chronią równici: spocjalne prcp.\AI 
fIIIly. jak np.: wodochron i incrtol. 
Przed d;{)iałllniem kwasów które pow,1 
stają podczas fermentacji - kiszenia 
i działają nis
ząco na śc. any SilOSÓW 
 
uchron'ć nic można przez powleczeme 
ścian zhiorników różnymi preparatami ...J' 
lakierami. Przed . d
iałanicm ni,szcząc
 
niC/których kwasów chroni liciany dodate
		

/Czasopisma_026_15_035_0001.djvu

			- 83- 


c10 :lal
aM'Y cementowej l
 proe. 
,,
Stoffn". Pmadto woni" baTó
 do. 
-brze lJciany Sih)Su powloki sporzą.dzJone 

 wodochronn, inertolu ewenfu:tłn.lo tek 
zw. młWwon. Są' to wsrzystko związ\i, 
które W()gółc nie ulcgają d.lmł,miom ró
' 
nych kwa8Ów. 
Na ]00 metrów kw. powierzchni ścian 
betlO11u si1osu, W)'K:hodzi około 4
 kg. 
Ulertohj:p>rzy dwulkrotrlym powleC'Zc.niu. 


a lIa ]00 m. kw. wy
tuc.zy okol0 30 kg. 
czyli na ] m kw. potrzeba od 0,45 kg. 
do 030 kg. Wodochronu wy-chod/i 0,40 kg 
na 1 m. kw. ścialllY. 
By unikn'lć s/kod1: wego dzli.alani.8 mro 
zów. które nic p{}LWalajq zwią
,ć sic: 
męiesza!ncc betonowej, nalcży silosy bu 
dować od mnja do wrześn:a. W okresie 
zimy latwo zb1.ornik,j mogą pf.lCm'lUlnl\
, 
wi
 - d'latcgo itby uniknąć tcgo, buduje 


się silosy w zicmi. ZaosLczc:dl,t s c: prlC
 
000 n.! matcpis y o ogro- J Metalowe części ogTodZCJ)ia należy malo\\liżeniu p1'1ynajmllil'j \lodo 
Otz'r()(]ze.ma powinny być wy-kollune ż('j wymieniono rozporządzenic Mini. bne do BI:ebif'. - 
ze szta,ehot 1łlt,talo w YC/h lub dl'Cvmia- s.'tlra Spraw Wcwn,,>łrznY{']l zabroniono! Ponauto wszy"!tkie czt;ści ogrodleń 
uych. z Ria'lki d r ucil1nej, z plecIonki wyralŹni(', R natomiast d01ZwolOJlc jest I pomi
d'Zy posiEldłoHeiami. widoollIc z 
drcwni,t,]łej w postaci barier. po.'iomydt poZostawianie płotów z IJ.rzewa W kolO'- j 1;.rÓg pubic'ZłIych, pQwinny być dllsto_ 
z JDu!'n wykomlllegQ z ka m U'1II3 natu- rzc natllra.Inym (
 ]3 p. 2). a wip.c tocz 60wane l)od wz!;!'lł:Jem sposobu v
'krJfla 
ra}IlOg'o, łupanogo lub ()Ibrobio.n£'g.o po lila i v.yg']ądu do OKroozcń prl.y (łro
 
k::IJm
('Jłiar,.;ku. z muru tynkowego', gac.h public:znyelt.- 
'\H(,S7.cic z betonu zacieranego na mo_ H U M O R Terminy wykonania lla]eżytycl. 0- 
kro. gro
tzeri Bil nustc:pujaee: 
Zumiast pow
is	
			

/Czasopisma_026_15_036_0001.djvu

			..... 


-34- 


Poral)nik w nagłych wypa
kach 


1. AIWplł'ksJa. cLyli ud,;ł. C'zlowiek 
ra.iolJ:r alloplcksj:t ma h, al'l czerwollą 
lub siną. oddyoha głośno. CZQ1;!to r7..ęż.
', 
'widać li Niego wykT7.ywieniC' ust, UI
- 
(Janie bezwladnie rąk, lub nóg a C'lasem 
'po 1 owy InlJ <,aleg'o ciała. 
Chol'cgo IlowoIi kla
ć na łóżlo, !rlo- 
:wę podIO'ż
.ć wysoko, rozpiąć ubranie 
j obl{)oż
 Ć gło\\ę lH
chęr7em z lodcm lub 
,szmatą. zwilżoną zimną. wodą. Znwo- 
łi.1ć bezwlo('?nie lekarza. za('hować IJnz- 
w2@]<:dny spokój. chorego nic rLlB/;U!.. 


2. I{r" otok uosa. CLorclHU zabronić 
,""Y.cierać nos. l\ależy gO pc-sadzić, od- 
c]I::r]ajac mOCno głowę ku tyłowi. pole;- 
żyć zimny okład na nos i na kark, na 
koó.ezyny oklady cieple. Otwór nosowy 
v.n)(:h
.1ć tamponem "aty lub gazy f',łe- 
ry]iz()wanej albo UmaC?A1ncj w wod,ie 
'utlenione;. 


8. Krwotok lłluc. Choreg-o położyć 
'{lo 1(10..31, głowę trl
'JJlaĆ \\ysoko i ?a- 
'"(.howoo b('z
l
d'ny Hpokó.i. Górną 

ZR.ść 1.la t ki pi(>Ol's;oWf"j obłożyć zimny- 
mi okht1a;mi, albo Ncherzem z lodem. 


r 


('Iaory pOWInien aż UO u8pokojl':lia I 6. Omdlenie. Zem(:
oll('gO u1()ż
.ć 
krwotolu Iwłykać dro.bIlc kawaIl,j IOl1u r t
I,. ob,' k
oJwa zw.jdo\\u1a !ói" Jll\J
li. 
i "
trzymać się od kaszlanin. I wie u.i.sko. Ubranie rOLI)iłlĆ el.lem 7A1jlC' 
,nlicJl.ia swobodnego 1,l"1.\;lcuia kr'vi. 
4. Odmrożenie luh zmarzuiętie Da" ać do wącbania ett"r lub 8 m ol1;ak. 
Zmarzuiętego wnieść do zdcił;ZII('gQ PryskatS lIa twarz wodą z;mn
l. mz.:ic_ 
i chłodb1ego mieJsca. rozebrać eialo i r,łĆ ciało. NicpTZytomnellJll nic wle\\3ć 
na('iel'ać śnieg'iem aż 
ztywIlO',
Ć d:
h1 nic do ust, gd
.ż może si
 udusić. ś rt1ll . 
zo",tauie UBunięta. Potem wnieść do po, ki tI'7.ciwiąe-e (eter. kropl!' waleriano- 
ko.iu chłodnego, nacierać ('ia.lo f)anl-hl wc) lbwuć dOiliel'o wtl.dy, g'.iy citor)" 
i st-o'lować sztucznc oddy
hanie, dOjló- prol
-juzif' do przytomności. 
ki nic wróÓ prz
.tomno
ć. Odml'o!Ż,)Wł , 
e£ę
ć eiala hz
ć na rowietrzu 
niegi(,Jll f . 7. Oparze
ie. Oll
tr7
nie kst trOjcl- 
Inb okladać zImną. wodą. dO))(łko e/lo- kic: a) lekkie. ydy 8KOI'a jest z:t(';.'cr- 
nck 7lnuJ'znil;ty. nic zmi
klJlic. wipnionH, b) !\rednic, v:dy na SkÓl'l.C 1.0 
iworz
.ly s:.
 bą.łJle. c) cię"hkie. g'{l)- J1a- 
stltpił o 
pulenłe tkHIlCK ]1&(l
ó"Jl
 ch, 


II 


5. {
ko. Obce ciało z oka u
uaC\ć 
Ilrzcz Ilrzemye.ie 
odą lub też. odeią
- 
gną.wszy dblną. l)OWłekę (6 w razie Pl). 
trzeby odwróciwszy górną 
wicla
), 
usuną.c.'i obce ciała rogiem chusteczki 
łub kRwalkiem waty. uinaczanej w WI)- 
dzic. Jeieli obce ciało zn:łjduje ;;;ię 
w uchu, nosie lub g,lrdle, a ,,:dęcie go 
przedIStawia pewne trtidn(}
ci. ]('lI:e.i 
p(}('7f\kać kilka gOdZ;l1 na lekarza. 


Pryy lek\..iem i i51'edu
1Il 0J.lilr7.clJil1 
kla
ć kOJlJpr(>gy ze spirytusu lub roz{'zy 
mI "od
.; hą
)le przekłuć iA'ł a ode?; D- 
cronq i "
iPuści6 z nieh płyn. PI.Z
r 
cit}kiem cllar7t'niu stosować ()kład
' 
oleiste. Na rnlJ
. kłliŚć ga
 JlJ.<;ycon:t 
m;cszanilJa oleju luiunego z wod ll 
a. 
Tlif'lJlJą. albo tl'Ż użyć mu
ci Lo.rJl('j. 
N ajcię-;<;7-i) ])oparzen ia bywają lm:y 


- 


. 


- 


- 


, ., 


. 


c 


po",.stają wskutek zlego fuolicjooowania wątroby. \\4rOOa jest filtrem dla krwi. 
Z a n i e c z y s z c z o n akr e w może powodować szereg rozmaitych dolegliwości: 
b ó I e 8 r t r e t y c z n e. I a m a n i c w koś c i a c h, b ó I e g ł o w y. p o u e o e r- 
w o w a n i e. b e z s e n n ość. w z d e c i a. o d b i j a n i e. b ó I e w w Ił t r o b i e. 11 ie- 
6 m a k w U 8 t a c h. b r a li a p e t y t u, s w IW d z e n i e s k ó r y, 8 k ł o n n o ś ł do 
obstrukcji. plamy i wyrzuty na skórze. sklonnoś
 do tycia, mdloś"ci. 
j IW z Y k o b ł o ż o n y.. Choroby złej p r z e m i a n y materii niszczą organizm 
i p r z y 8 P i e 8 z a j ą s t a roś
. R a c j o n a I n ą. zgodną z naturą Jmraeją jest 
normowanie czynllości w ą t 1"0 b Y i n e rek. Dwudziestoletnie doświadczenie 
wykazało. że w chorobach na tle złej przemiany materii, chronicz- 
li 
 g o z a p a r c i a. k a m i e n i a c h ż ó ł c i o w v c h. ż ó łt a c z c c, o t y łoś c i. 
artretyimie, mają zastosowanie ziola lecznirze "Cholekinaza" H. Niemojewskiego. 
"C H O L E K IN A Z A" jest mieszaniną odpowiednio dobranych i w specjalny 
sposób spreparowanych ziół. Kur a c j a c h o I e k i n a z o w a polega na pobu. 
dzeniu wątroby do normalnej czynności. jako o:ganu, który dla krwi jest 
.i	
			

/Czasopisma_026_15_037_0001.djvu

			- 35 -- 


..... 


'- 


zapaleniu się ubrania wo.wieka 2&Zwy maI lult roztarte 
czaj od płynów. jak nafta. benz.yna. k.Jlie. diu m ). 
Dwutlenek wl;g}{IWY znahłujo ł;i" 10.. I:owieszen
. 
w stmluiach. glebokieh piwnieae.h i Pł:"LeC1ae nat
c, . 
C'QłRCh klQacznych Nim sie do iltudni mu'st !>LnU r . :'LO"O- 
opusz,cza. powini
n czlov.1ickS opUśl.ić wać Sj'tus
lle {'l!. 
na SLlllU'ZC latarkę. Jeżeli światło nie dychanie. uziałać 
2g,;:,ś n ie, to znak. ie })owietrze w studni przez środki pod- 

est zno.f\ue. W pl.zeciwJlym razie trze- iu ec l1jące.. 'faz
y- 
b lk . . . czaj w l)lęe JPIDut 
a zap.omc.cą paraso I. U W Ułz.1nl'J na ... 
liznurze. zle po'" ietru wypompow ać, al- P? pow
e
zen lLl SJI
 
bo też tio studni ze dwa razy z dllbel- nIema ]UZ i"3t
ll- 
t , k . t l ."u. t , t k . ku ndvż Ws:"u- 
l;W I wys r7e IC. mozna S ()!!OW
'e a -le . .., - . 
maski I,rLPciwgazowc:' I tek udus
em
 - o 

 . . pruea POZb'lWl 0 ne 
Zatrutemu. o Ilc Jest słabo prLyto_ st ł y P ()wietrza a mÓL
 krwi. ZJarz
- 
ID d' ... k Jb zoa 
Iły. ae na OI'Ze'J:Wlelłle 'awy. ler <1-. . e W YP łldk. I Jl'zy Zl.'bawach i zapa- 
Ł . . dk. l b I. :-J. Ją. SI, 1 
Y. wma, "'o '. Ul . wa erJDJlu. . l
- 
R('h że pod wpływem ciężan1 ciała lub 
przytomnemu df.wac do. powąt'h3ma . ' ' . ł . g n h " " lu ro z e rw.. si" 
.. , . nleszcz«:,.: tWe o ... UJ . 
 ... 
eter a.mon!ak l przywołae natychmIast Wf:zy lączące kręgi szyjowe lub 7.:)
taną 
lekarza. d '" . , . I I. .'\r- 
uszko .!one. n .au:!
 wypa( '"u .. ł ,'" 
Przy zatruciach iywnoŚcia ZClIS!.ltą. wić chorego 'v l}.:>",
ja aż do. n:.d'
J; 
lub pł
-nmui n1eirąeymi. nl1leży '51>0'"'0.' lekarza. 
dOWlić wymioty, albo płyn trujl\CY natu 
rałizować innym płynem w żołądku. 
:Najlcpn('j draźnił': gardło p:órkil'Ul z 
Ptaka. lub palcem wsadzonym do gar- 
dła, przy cz
.m należy zabezpicc7Yć s
 
()d z
bów chorego pł"Zez wsadenic korka 12. Rana zatruł
, czyli zakażo.ra. 
Jni<;;dzy zęb
'. Jcicli łekarza niema pod Jeżeli Ilor
lżell'c nastąpiło. J)l.zellmio- 
rf:kq a jest apteka. to należy do niej się tern tęp
'1U łub zanie('7yszczo.nym, jeże- 
udać. a zuając truc
znę. możnn otrl
'- Ii rana jest głęboka a miesza się koew 
Jnać odtrutkę. Trucizny żrące dziahlją z tętuic (ró
owa kre\\) z krv.ią żylu.ą 
niszcząco na tkanki o.rganów wewnętrz (ciemno ezprWOlla krcw).wtedy Zatam;)- 
ll
ch (eseneja octowa. witryol. kw:;,s wać mechanicznie krew przez op:t"ki 
solny, kwas sdctrowy. ług, wapuo. j9ó kneblowane Po.wyżej raiłY i wezw'1ć 1)1'- 
,
IYna lepi",: k.a,:bol) i. I
omoc bez lekal'La I mocy lckarsk
ei On'pływają.ca ,krew 

e
t prawIC nIe moz}Iwa. Kwasy neu- wprawdzie sama W
"l.7uca za.niI'C7Y- 
t
[lli.l1dc się malrnezją paloną, wodą W8 :,JJ!czenio rany. chodzi jednak Q 1.>. by 
Plenną lub słodkiem mlekiem. które 
- krwi za dużo nie odpłynęło. bo. wteuy 
Ozie PUy rl;cc. Przy ługu dla.pe się sok w£kutek zby:n
ego osłabienia o.rg:mi.!. 
cytrYnowy. ooot winny lub kwaśne rule mn na;;lłłpić może śmierć. Gdv zaś r.l- 
ko. przy jodynie chleb razo.wy, krodl- lJ
' nic w
-czy
cimy. nastąpić może za1-:a 


- 


tird 


, 


"'"" 
............ 
..' l 
O' , 


" 


J 
-- 


.... 


- 


111\ 


,- .""CI . 


I, 


, 


. , 


, , 


, 


, . , , 
. , f 
. , , " 
, , 
.. 
... 


żenie krwi. grożące utratą. n:ki, czy no- 
gi a nawet śmiercią.. 


Przy pęknięciu żył
'. co c:;ił; zJal',.a 11 
osób starszycb. cierpiab-eh JlIL żylaki. 
należy krew tamować. \\strzYllillil\C "iI 
nym naeifinil;cicm palM powyid o.tWIJ 
I ru a późnipj zapomocą gazy i ..illJt!o.g'o 
baudlażu. Gdy niema ani gazy. aui h. Ił 
krew. a:ahdy. dażu pod J'ł;ką.. nalcży posluż
'ć się chi], 
bandaż. Zaiać 
tką czystą. Gazy i banuażu nie lłal
- 
ży za prędko z rany usuv.ać. ho. z nią. 
aywa się i skuq). który dopiero Co 1';.1.. 
uę zasklepił. 


11. Ranu. ZatamQwać 
Do.Wać. lIoczym nałożyć 
kolndjum. v 


13. Stłoczenie. Na mIeJsce 
tłl1C/C.; 
nin porohTć natychmiust okład z wody; 
.!imncj lub z wody Burow'l. pl'zykl':r
 
ceratka i zabandażować. ./ 
Ił. SztuczDe cdt'yehanie. .Połóż ellO" 
reg o na ziemi. pod krł:gosll'i.\ podłóż a:a... 
wi.:.liątko wyciągnij ręco chorego 
wtYł nad gło.wę. następnie stopniowo 
zbliż je do klatki pier;;iowej i łokciami 
chorego zrób na nie ucisk (wydech), 
a twój toWarzy8z niech wtedy uei
nie 
górną część brzucha. Powtarzaj tuki 
wdech i wydech Co 3 sekundy. Po 10 seJi
		

/Czasopisma_026_15_038_0001.djvu

			It
ł-t, kl"vtl" Jlillł-Łę. J
I'I:vk toze',a wy- 
:
ii;/.Pl
 palca.mi i trz:{mać lub JH1)'- 
"WilYĄĆ. J
li po dwóch go
inach sztu_ 

irom
łI'>J o slmtku. 
':nie-ma IIndziei powrócenia Qhoremu 
y 
" 
ci&. 


]:ł. PkĄszenłe przez owady. :Miej- 
fIC(} ukąszone nie ślinić. nie zalepiaó pIu 
ł!
erkiem. Usunąć żq.d-ło zapomocą. ISzczy 
p<-:'yków i nn.la
 na uka8wne miejsce 
krople ł\moninku lub obmy
 wl'dą. Z OC 
łem. 


. 1r;. rkąs:r.cuie przez żmiję, pSa luh 
lWia wścIekłego. Przcw,iązać powyiej 
lallY palJkiem lub chnstką., potem wył;;..  36- 


sa{\ rlinę- idrowymi (!) wl\rg-uui i III'l
' 
lić ja nO'żem, d-rutł'm rO.f.llalonYlll. jn_ 
dynij. Osobę ultą.'łzoną skierować na- 
tychmiast dO' SPo('jd!rwJ.\'a znkłłłdu lccz- 
n i.czego. 


1 


ol.rzytO'mnicie. Podawnó mu c,ił'lIte na.. 
peojl' orn? środJki b"zeźwiącc. 


18. Złamauie. Koóozynę zUllcluie u- 
nieruohomić. ia zostawi,lIIia nie dokonywać, Wez_ 
waó I£'karz.a. 


17. Utanięcie. U.nmąć wO'd
 z ch.óA" 
O'ddechawych. W tym cclu oSO'!.!a ratują 
Ca pU.(Jwicsza tO'piol,cR lłf Z CZ HWC zgi«;t(' J9. 7"..wiellllłęcie. Na 1I11t:t18Ce zwicn- 
kolana twarzą nłłdół. podtrzymujqc nięcia. kłaść okłady_ i Wt'7,wl!ł kk:trza. 
mu' leWa ręka, gtow
. p('awą ZHt!., pllło
n 
UB, na I)lecach, uCiska l'ytmi{'zoie jego ZOo Odp8lrzcuia ciał:ll. Na :ni{'\&>:6 
klatk:
 piersiawą. Gdy z tapielca prte_ odparzO'nc PO'łożyć ok,ład z wady 
h(- 
stauie - wylewau się woda. nal('ży gO' rOWa. I)rtykryć ceratka i obaudl
2Jować. 
połoiyt nawznak 'i stos<>waf addech W razie utworzcnia si.. hąbla. należy, 
sztuc
ny. D
,lwać mu d-o wdy{ hania a- I gO' przekłuć 1)I'ZCI)alonl\ w ogniu .;gł:.. 
moniak. rO'zcierać ciało. a gody chory lub 
zpilką i zawartość jcJ.\'o wYPu.dció 


Pierwsza pomoc u zwierząt l>omowvch 


'A) Bydło domowe. 1. Biegunka cia- 5. Odęcie Zd:J("Zi\ się letnią i jp,;!PU- 
I'ąt. dytenteria. Oielę za-zwyczaj lęg'nie uą. porą po ciepłYIII deszczu ua mlodej 
_6ię wrażone przez baktcrie matki. 'l'rze I koni
zynie, wyce lub luceruie_ Brzuch 
;ł.Ja pod(:zas poradu wyczyścić zady ra,ptownie się wzdyma. O'ddech b
'dlę- 
':-,('uw i w
'mię a ta.krl.e pępowinę cieh.,. cia l)rzechodzi w stękanie. Ratunek IlU 

ią 3%rozhvorem kwasu karbolowego. tyc.hm'iast{)wy konieQzn
. inaczej by- 
Zmniej8z
.ć iłuść pokarmu, dada wać do dło pada za kilkauEt
cie minut. 
mleka Po dwa hiałka z jaja. NaJcży zllłori;yó l'UI1
 ]lI'zcl)-k;>Włł, 
. przeZ" które wlać można kwaterkę IDOC- 
2. (;rużlioa. Szel'zy sie f!zczególuie nej wód'Jt:i, by I)rzerwsó fl'liml'ntacj.. 
u rał-oweg{) bydła mlerzBg-o. trafia się. pas'zy. Pazatem 'łkutecznym jest wla- 
I})rl.'wje w każdcj obQrz£,. PO' napojeniu nie 2-4 kwart wady wapiennej luh 
i raunem zazwy{'zaj chare bydll.; kaszle oleju InianegO'..... 'V wypad-ka.('rb groź- 
-kr6tko i -sucho. Później kaszel bywa ny('.h należy prz;ebió brzuch trój
rań- 
I 
fIl'IUu i!;t
.. g'Q('ącz.ka sie pod'nosi. sierć cem ozyli troakarom, ldóry należy s1a- 
J(\st ku })r70dowi zwriJcona. ZakaWl1I\ rannic odkazić. Pru>bija się skó

 
01101'1; 1111dać )10(1 opiekę weterynarza, j w trój.kącie mięwzy koooia bIodrową i 
(!hO'rych s7tuk nalcży się wyzbyć nu al>ta,tILnim żebrom z lcwoj strony, lla- 
mil;M>. Sta.iuę odkniać i wietrzyć. prwd ku dQłowy. Po I\rzebioill W)"jmo- 
. wać trójgraniec powoli z rurki. która 
3. Krw,,\\y mocz u bydhL l}Owodo- Jlozostll
e w br.mchu dla wypuszczeni;t 
wau
' jt'st przez paso,żyta kt-wi. żyją<:e- 
azów. Gd.y J\'azy ctlejtlCl. wlaó lI rtc ? 
gO' n.L kle8'lA'zu. KIf'>S7,{'Z J)rzyozepia sił; nlrkł; kwaterkę R;inej wódki /1J rallę 1)(1 
na pa!'itwisk u do nóg i l)ftucha bydła j wyj
iu rurki ]lrwIDYĆ woda karbolo- 
,roz,lOw"zl'chnia mrll.zck krwi. Bvdle;, W>l. HYIUa Rłudneg o nie należy paść 
'!Ci luil' gorfic
kujp, słabnie i gini
. - na młodej koni<':l.ynil'. leez h'oeh
 przelI 
KI"!'ZC7 u.su\\ać zapomOC& obmywania tern nnkl\'nnić pWYl.ą slIrh'l. 
SZCI(lt"lI nóJ/: i brzucha mocnylJl rQ7.:ty_ 
IJC:1J !-oli Illit kreoliny (2%). [Tnikać 
P.ł!-t\\ i...k I
':;nych . 


4. Księll.'08USZ czyli dżuma. Panuje 
",tal.- w Hosji i A
ji fi U nas bywa ew- 
km 1..awlccZOllą. Jcst bardZ{) zaraźliwą 
(.horobą.. objawiającą sie gorączką, hrJ 
-kil'Ul :.petytu; oczy przymkni
tc ł:l:H- 
wi:j. na błonach śluzowych tworLą 
ił; 
CZCf\\one plamki, które pokrywają się 
J
alymi blonk.nmi. 7..dycha 90% zaraża- 
11cgo by(Ua. Cbm'Qbę zgłO"lić władza m i 
ItO!>oWać 8i
 do luzepisów surowych. 


Ź).ć łinki a takie na główkI<. lecz uie 
nil Hzyjł;.bo się cielę udusi. Po poorO'lh::G 
tr.f.('ba maciC'!) przemyć zaPO'moeą iry- 
A'fitQra 2%wodą kroolina\\ą lub 1% r07... 
('zynom 1 iw' II. 


7. l-rYMzc.zyca, czyłi ZlLł'liU.a pysko. 
wO-l'Ucicawa jost ch{)roha bard'Z'Q za..' 
raźliwą 7.arówno u by'd-ła. jak u owieo 
i świń. Nawet cozł'Owiek mO"he się Zl\Ta_
 
zić i obc'IIją<: 
 ohorem.i zwil'rzęta'mi. sta. 
rać si
 powinien o czystOŚć ru,k i IIhra. 
nia. 
Objuwy dioroby są: z Ilysk a wy- 
I.ływa "Ślina. UIL błQJlie śl II 7.0 wej i .ił:.. 
zyku I.owstatią, prŁezroczyste pęl'llOrl.e, 
które za kilkn dni poł:kaja. OI)rooZ tego 
powsta.ią 1

hof7.e między rac!clHw,ra- 
wać roztworem pioktaniny 1% 8; rC\c:ro 
przem
'Wnć 3% woda kal'bolawą. n.my 
6. l-omoc przy I.orodzif'. .Jci.f'1i po nR lIo
nll'	
			

/Czasopisma_026_15_039_0001.djvu

			- 37- 


rtjm aJunu i wpychać p'owoli pif;
cil\' z.apa1cnin przywołuć . ntlidy 
Jo wewnątrz.. 1'0 dokmwniu opera{.ji IW " weterynarz.,.. 
łO'i.
'ć krowie szery z Idamrq na szpan: 11 Z pl .. t b r 
. . " . araza u«cna Je!:! a 
r;romową. Na krzy:/; polozyć pł elę'bI'ą I nIC ezplC .11... 
Dl
młlez...ną w );IJIUH'l wodzIe lub wo P . 1 . . k 
. rzy SI nc I gorącZ<'e uw 
I'ck z lodem. Rc;ee przPII. OJ)eracJn (]o. t t ,: l b 
, 'J aopo y u. J{8SZC' suc y. u- 
\lrze wymye. . trata mleka i śmierć w fA) 
do 70 proc. ZKłosić nat
'eh- 
9. Zwłlłwjl'nif'. .Bydło' ./byt :Lglo- miast wetcrynarzowi. 
dniułe łapczywie polY]t boll'Nny i kł"Owy bronią si
 JJiU gOfłl('l'.t.!\l1je. ka,szlc su- 
pr7.Cd dojeniem nogami. Mimo WMyst- c.ho, oddycha ci
i;ko, OCL.Y 
ko wymiQ takie zdajać trzeha nawet ma zropillll'. Zllyc-ha do 3 
C"bę>Ściej auii.cli zdrowe. W wymię dni. 8z1uki chore lecza 
u 
wc.ierać jod'w:
';;ogen dwa razy llzicmIio rowicą. Odosobnić ..ztnki 
a do strzyków wstrzykiwaó 2% I"07Jc z yn chore, 
106ić tak pomur. 
ikwasu bornego. \VYDliolla łI'zymł\Ć cZ)' jak i Z31'aLe do urzt;du wc. 
"j'o. Po ('jiężki'ch wypad'kach ropncgo teryllaryjn(Wo. 


LID
 


w 


.... . 


. -ł 

 .. , 
I 


e 
.J_

_.....,__ ,1-. ' I ' \ .... 
 - 
W1J1U&Jitf«.łI wr \' . II ' ,'" ; " . 

 "".ftńN'if)l'I. r'\';\i
" >. 


' \ /,' 
wl'v, 
II .\,.. , '
\\ { 
'\
 \
 
'
.. 

 

 
, - 


'" 

 \
\' "\. 
r
 . ':,}. 

 - . I 


:
'm) 
 
1 


Pra5a 


lUDowa w 


Pol5ce 


Pisma ogólne 


"Gazeta Grudziądzka" 
w ychodzi trzy razy ty godnio wo. 
Trzy wydania: główne tańsze i tygodnik. 
Pr
numerata wynosi: wyd. główne 1.30 zł 
miesięcznie - wydanie tańsze 0,90 zł mie- 
sięcznie - tygodnik 0,40 zł. miesięcznie. 
Adres Redakcji i Administracji: 
Poznań, ul. Franciszka Hatajczaka 9 m. 9 


"Zielony Sztandar" 
organ naczelny Stronnictwa Ludowego. 
Tygodnik. Prenumerata 1 zł miesięcznie 
Hocznie 8 zł. A d r e s Hedakcji i Admi- 
nistracji: War s z a w a, ul. Książęca 4 


Piast" 
" tygodnik z odbitką dla Śląska "Sląska 
Gazeta Ludowa". Wychodzi w Krako- 
wie, 1\1 ały Rynek 4. P r e n u 111 e r a t a 
w y n o s i: miesięcznie 1 zł, rocznie 8 zł 


......... 


, 


Poza tym wychodzi dla młodzieży' 
"Wici" tygodnik, organ Związku Młodzieży: 
Wiejskiej R. P. adres Warszawa, Książę
 
ea 4. P r e 11 u m e r a t a kwartalnie 2 zł 


"Społem" 
miesięcznik, wychodzący w P o z n a n i u
 
adres: ul. Fr. Hatajczaka 9 m. 9 organ 
Wielkop. Związku Młodzieży 'Viejskiei
 
Prenumerata wynosi 0,60 zł kwartalnie; 


Znicz" 
" 
organ Krakowskiego Zw, Mł. Wiej
kiej 
wychodzi w Krakowie, Hadziwilowska 23 


"Wieś i Państwo" 
miesięcznil\, pod redakcją prof. Bujaka 
Wychodzi we Lwowie ul. 3.go Maja 11; 
Prenumerata wynosi 10 zł. rocznie 


"Młoda MysI Ludowa" 
miesiecznik. Wychodzi w Warszawie ul. 
Książęca 4'.
		

/Czasopisma_026_15_040_0001.djvu

			r 


- 38- 


Spis targów i jarmarków na rok ]939 


rWAGI O(;óLXF.. Tam. 
dz
e date targ
\v ł Jarmnrk,;w ozuaczono lic)\!Jmuł - pi",'wsza łiczhaoznacza dJ:ień druga micHiac. _ Jc
łi tm.g lub 
'"..runrk II1"ZYl'ad
 na n,,'dzIelę Inl
 ilwu:to, to odhywa Hię w duiu Ił..
tęvnyw. W pneci1\uym razie dodnno ,odpow;,'do!,ie iufOl'wac.ie 1'0 dn- 
to.lcl1 targów czy JarmarJww - JcśII daly lnrg.. <"aJ' ;jnrl1lnrku w d"lH'j miejsco\\ 06ci zbil'gajlł się. IJI"ZY j'lć h'z('ba. 7e odbywa się iał"'ll3 rk 


Woj. Bialostockie 1 :;'>0.9,18.10,22.11 i 20.12 - 
'roszyn: jarmOl'ki \I i I vrZYlmda 8\\ięlo. to t/lr
 odb)wa I;ię 11I7o..lItl'l11 
Ili.l, 6 i 25.2. 6 i 203, 3 i 24.4, 8 i 22.;;, 12 i 19.6, 3 . we wtorek. b) ;jarmarki 10.1, ..2, 21.3. 
:;.4. 9.5. 
t:- . POWI
T A1TGU
T..)
. i 
i.i, ': i 21,8, 4 i 18.9. 2 i ]1:.111, 6 i 21.11' j ' 20.6, l8.i. 22.8, 19.9. 12.12 - 'i')'koein: a) targi \\0 
1I.1J
I

tOW: a) lar
l .w
 wtorkl l. p
"tkt, h) 'nr- 1 4 I IlU:!. wtorki l 
iqtki. b) jarmarki 7.2, 'lf>.7. 10.10, 101 
rł
a');
 3. l, 11.... 9. .', 
O. 6, 4 I 2d. ': 
9. 8. U. 
1. POWIAT (;'STRó\\ - 
ysokle 
nwwi
ckie: a) tnr g ! w pouil'd7
ał 
I-.'Psk. a) targI w. ilrody po l-ym kazdego mIe- A d . ... k' 1'\.' 6.1 311- :\ - <.S 8 1<1 I ez\\artkl. 11) Jllrmarkl w IIlcrW8ze 1'01\1"- 
,l1ll\cn. b) 'al.mal.kl 9.1, 
:;.4. 27.6. 24.1". - Ral'z- n 
zeJI'\\e. JHlmar I '.-: ". ....: .1, -.,. II .. Ik . 1 . ); . d . .. Q q 
.ł.". t I . d . łk . l k ;_. . 1.10 I 1"111 - Brok: a) tnr
1 w ('zw"rt!:1 1'0 dWR I 71a I 1)1' -
III a7 I'
O lUleSll\l'a oraz !I.l. 1",
. 
...
I. arg w pomc zla I pl' -Ylll aZu"Ke lIlie- : . .. _ . 10 t 8:; 266 - R 6 1ł _ 

 iljl'n i I'zwm'lki każdego tygedni". L) jnrlll.u'- tygodUle, b) 'armarkI 26.1. 1;'. 
. 20.1. 5.10 I 11.12, .. .. .., ,.. . 
i 
.1. 6.2, 24.4, 'i.8, \I i 23.10. - Sopo<'killil': li) - lJłl1g08iedło: a) targi w 8....dy. 11) jarmarhi ",. . K. I k' 
m.,d w czwartki, h) 'armarki 25.5 i t2.1O. -,4,1, 8.2, 8.3, 5.4. lU!, ..6. 5.7. 2.8, 6.9, 4.10, 8.11. . nJ. Je ec Je 
f'7tahin: 'm.marki 8.2, l. 22 I :!!U. Ił.6, 2.<;, 6.12 - :Małkinia: a) tal.gi we w.erki. b) 'armar- Snnuwlec (mh,sle \\ Hlzil'luue): la,'
i wc \\ tor, 
2i.9, 8,11. . ki w l-8ZY wterek katdp
o mif'si"ea - Nur: ki I I iątki 

 PO"IAT BIAŁYSTOK a) targi w śrQdy b) 'armarl'i 1:1.1. 23.3. 18.:;, 
,TIialystok: n) tarKi w ponipdzialki I p;l\lki, l.) 20.7 19.10 _ 08tró
 Ma:iewiel'ka: a) targi w 1'1'- 

armark I!t.fi. - Choroszcz: jarmarki 20.:1 i 2.10. Jrtcdzialkl I czwartki. h) jarmarki 2.1. G.2. G.3, 

 
ontądz: 
) tnl'gi w pol}iedzinlk
 
) .i"l'nlf\
- 3.4, 15.:;. 19.6, 10.7. 7.8 11.9. 16.10. 27.11. UJ;) - 
11<.' _3.1, 19.G, _
.R. - 08. Grodek:. tRIKI 
f'. ,,101- Por
ba: jarwarki w ilredy po 1:; każdego mie- 
In - Os. Ja
lOlIówka: ;Jarmark. 2i.2. 
3..., 7.11. ( . 
 i t t 8 d ) 

 Knyszyn: [,) tllrgi w czwartki. b) jU'.fllllrU 81ąca w .razlo "'!" ę a w nns ępllą . re ę . .- 

.l, 26.2. 2:..3. 13.3 i 8.6. _ 08. Mil'bało\\u: II) 'YąsewQ: Jar
nark.. w 'rodę po 10 kazdego u
,e- 
brgoi w peuicdział1.i i czwatki, b) jarmarki slęca (w razIe "\łęta w unstęlUU\ 'ro
ę - Za: 

n-
e każdego miesiąca _ 8m'a!: jarmarki 41. rpby Ko
eielue: a) la.r
i w "'rod)'. b) Jarmal'k' 
].2, 1.3. 5.4. 16.10. 8.11 i 6.12. - Zabłud".w: al 11.1. 22.3. 10.:;. 19.i. 11.10. G.12 
,t",'<:'i w vouied/.ialki, b) jarmarki w pellie.hi,)1 j . 
'ki 1'1' 1-t,m kU7dego lIliesiqca. I POWIAT SOKoLKA . 
)'(1WJAT BJELSK I D'ILro\\"a: a) tnrgi we "lorki. L) 'nrmarkI 6.6, 
.ml'lsk POlJlahlOlIif'dzinłki l czwartki, b) ;jarmarki i hydla) - Odcbki: targi w 8l"Ody - Sokołka: PO\\ JAT Ił.2A 
czwartki 1>0 l-Yl\l i l:i-ym kn:l:de&,o miepillca tat'
i w ponil>dJ:inłki (ze I;p
dem keni I bydł/l) - n"a: iarnu...ld :1.2. 2G.3. !I.;;' 3.7, ]/i.8. 3.9, 1:..10. 
Ol'lIi 2.2, :!3.ł. 10.Ii, 21.9 l 30.11. _ Drehiczyn: [I) Suchl)\\"oln: a) lllrgi w czwartki (ze spędcm ko- 1(1.12 - haZalllll\: tar"i w plllljl'dzilllld - J,ip 

arlti w pouil.JJ:iałki. hl jm'marki w llOni",1zinł ni I h)dła). h) jarmm'ld 27.4. 6.i, _ skI': ;jal'lllłlrki \\1> wtQl'ki co 2 tygollu;.', 0(1 1.1 
IY 
Iki we wtor!.i I01: jnrmat'kI w czwartkI po la J<:drzeJow: 'armarki w czwarlki - MałeA"us'
l'z: 
'to.l \\ pilItek). _ Wieś Pedejewo: 'arull11"ki co kn:1.t1I';:"o 1I1""i'l"a - l'rzerólil: ;hU"Ular!.i w t'O- jarmarki w Iil'II.ly - Oska: jnrll1arl1 jarmurki i.I, :I.:!. 6.3, Grajl>wQ: a) t"rgi "" ,'torki i !.i"tki. h) 'ar- 'Fałków: tU1"ll'i w ezwlłł'lki - f)owarcz",w: "'..:::1 

-U, 9.:;. U.G. 
i.i. 16.Ii, !t.!I. 5.10, 3.11 i !t.12 - ' 1 UlnrJd \V pi"rwsze peuiedzialki III' l-ym i 15-ym 
 w ponil'd)\ialkł - Koil
ki..: t"rgi w !)enkd,i.lł- 
"Huna. jal:lIlł:,'j'i l-gl' i 2" 11'0 I.ut,
..go 
ni/'
iHc.l 1..a
dl'l(o lIIil";'lca oraz 2?3, l:?.li, 6.11.- Rał:zi-j k
, j
"JII
..ki 1\"e wlu
'ki --: Odrow!'ź: targi ''-'. 1'0 

raz J!I.4. I 2..1! - 1'01'701'1'71': tarKI w brody -- łu\\: a) targi w czwartkI, b) J'\I'markt 1.1, 2..4. 1I,,,l1zlUłkl - l',.zl'dh"rz: JOI',lm"!.1 \\e wterl" -- 
!Skidei: t""gi we \\ tor!.i - WU/I'.': u) !>\I.gi :.-go :!łI.6. H.12 - Hajgl....d: a) targi \\1' wtorki; piąt-I nadflRZ) "e: jurflIorki \V iil.ody - Skar
;'-Rko.K'l. 

 28-&'0 kużdt'l!"u mil'
hlea, b) janlJal'ki 1"-",, ku-I ki, hl .iul"lnm'ki 7.2, 7 i 28.3. 9.5. 12.9, 10.tO -I mie,!na: t.nr
i \\e \\tlll.ki i l.iljlki - SZ)'llIowi"p; 
idcJ;'1J uH'si"l'a om.. 1;;.1\1. l
 I :!S,II SZCZU('/.) n: a) targi w pią'ki, b) jarlllnrki we, targI w ł;roll
- 
· I ' OW ' I \1' ŁOM ' A ,', 11'1'(' i . 
... . _ Z )'OWIA'l' WOł..KOWYSK j I'G" I.\'l' KOZIE!'U'E 
'Jetlwab

: &arll'l . warody . - Kolno: . t . 111'1': . '1 
 . . '. . , .' . . , " _ I . Oarl.at " a . 
'czl\"nrtkl _ I.om;/:II: u) InrKI we wturkl I 11\ł{lk" Jnłu\\ka. Jn(lIlar
1 1-1:
 I
at.d..:o. nllcs.q
a . . . h . jar",nr);i w li\"Ody - Glewaczów: jOlI- 

 ) jarmar!.i Ij.2. 1:1.3. H.4, 17.7. 2.111 i 20.11 _ Nfi- I Ly
kow: jurlł1/&l"kl l-go .1 1d.go ),"J:dego 
1l
s'Ij_ 1 lI1al kl. \\ e ,vl
l'k! -:- Gn.iewoRz,,!,,: ;jnrlUarki wO 
WflIITÓd: ta,'g'i we wterki _ Hutki: targi w ir.,- eR - M
(.ib".w: 
nrlllark
 5:g"
' .I.:,ŻIII'!{
I mll"llI;l'/& 
torkl.. -:: , hfl:'.clllce: Jnrln
lrkl w £'Zwarlki - 
y _ IStawibld: a) tnl'gi W poniedzi"lki i Jliqlbi Ol'az l i 
2.3, 18 I 24.4, G l 2a.6, 26.11, 2..t2 - I'la.. ZweJeu. J,I1",,,,kl w czwarlłn 
rb) jarmaki 4.1. 1
.4, 4.10 i 2.1:! _ SlIiade\\o: h,r: I ski: jal.lIl
rk! w ilr
dY );RŻ
I'
" tygednia e!.az ' I ..", . 

gi w czwartki _ ZaUlbrów: a) t8 r lri WI' wturki 
0.5. 7.1
 I 2..-go kaz
"lre n"l'slllł',! --: I'orozow: 10\\ I '\ T MIE<:HIIW 
li I'zwartki. b) jal'mnrki H,2. :!Ii.:I, 2'.;;. II !ł, '
,III 
8rm[lrkl. w. ilrody kazd..go tyg"'
mn I lO-go kn- I nr71'sko XlI\n: ta
'Ki w 110Ilil..lÓalkl - 1\Iie- 

 13.12 l )\dl'gO .mll'RJąca -.- Ue8:. j
rmarkl 
.1I!. 1.11 ornz chów: jarmnrki \\e \\torki - Pr08zowice: jllr. 
)'OWL\T OS'J'ROŁ};KA 10-g0.ł 20-go .knz
go .11l1"8.ąca - I;W.".loc
: 
ar- marki w środy - 
IOInniki: jarmarki w czwar. 

z,'r....iD: ;ja\"UlllI"ki 24.1, ..:1. ]l.4. ]3.G, 
;;.i. 3.'0, lł1
rkl w l'
n
edzlRłkl kaMego tyg
dlllR 1 
d-gO I tki - Wielka Wicś: tnrgi w śl'ody 
r1.n i U.12 _ Go....urowo: a) targi w ,.J:wat.tki b) kllzdl'
Q lIllesląca. - 
ołkowYBk: J.armnrkl we 

'armnrki 19.1, 16.2, 16.3. 20.4. 18.5. 22.G. 20.7. 17.8, 
Iorkl i c
wnrtkl 
n
dl'go t).
fldnm ornz 29.6 I POWIAT OI.KlTRZ 
!al.9, 19.10, 16.11 i 21.12 _ Kadzidłe: jarlDal'ki I 
2-go k":z
ego ll"e
ląca -. Z
"wn: jnrmarkl I Dlu!ec (Wolbrom): ;jurmarki we wtorki - 01- 
f{6.l, 13.2 13.3, liA. 1:;.5, 12.6, 17.7. 14.8, 11.9. IIj.l0 w czwartki I 3-go luic- 
działki i pilltki - Kazimierz: tnrgi l-go i l;).go 
I'a
dcge lJjiesiljca - Tąvkowice largi w pellio- 
działki - ('z

tol'bowa (miasto '\\").d7oielfJuc): 
jarłlIarki we "'IOl'ki i piątki 


POWIA T CZĘSTOCHOWA 
Klnhuc!.o: j8rlllnrki w ilrody co :'. l)gnduil'. 
od 2.1 - K,'zl'l)iee: j8.rlllarki w czwartki 1'0 
 
IYl\'ollnil', 011 10.1 (w razie ilwięta dzicń poprz '- 
tlni) - M,tów: jarmarki w IlOniedziałki 1'0 2 
tygodnie, nd ..1 - Przyrów: jarDlRt.ki we "tor- 
ki - Tł'u
koln')': tnrgi w pOII;.,działl:i CI' 2 ty- 
godni.., ool 7.1 


POWIAT KIELCE
		

/Czasopisma_026_15_041_0001.djvu

			POWIAT KROS"NO 
Krosno: a) tarKi co I,ulliedziałe", b) prócz te- 

o 12 jarmal'kl/W. I.tórych daty ozn.lrzn &ię nu 
k
dy rok - Dnkla: ]2 jlll lIIarkó\'\". daty ozna. 
(.za 8ię na każd
- l"Ok - Ho:..i: 3 jm'mar;.i. rla- 
POWIAT BOCIIXIA ,l y oznacm się na knżdy ruI,. 
1I0clmia: n) targi co 2-gi czwartek, b) Jarm,: 
12 i 26.1, 9 i 23.2. 8 i 2:1.:1, :; i 19.4. 4, 17 i 31.a, 14 i 
28.6, 12 i 26.7. 9 i 23.8, 6 i :!O.9, 4. Iti i S 1.10, 15 i 
29.11, 13 i 27.12 - Lipnica MurowWla: jarmarki: 
11.1. l i 2U, 14.8, 4 i 2;;.4. 9 i 3U.5, 20.6, n.7. 1 
1 22.8, 12.9, 3 i 2d.l0. 14.11, 5 i 27.12 - Łap:mów: 
jm'marki 9 i 2S,l, 6 i 20.2. :I i 19.8. 2, 16 i 30.4, 
14 i 28.5. 11 i 25.6. 9 i 23.7, 6 i 20.8. 3 i 17.9, 1. 
1;; i 29.10. 12 i 26. 'U, lO i 24.12 - Niegowić: jar- 
marki: 3, 17 i 31.1. 14 i 28.2. 13 i 27.3, 10 i 2M, 
8 i 22.5, 5 i 19.6, 8. 17 i SI.7, 14 i 28.8, J1 i 25.5. 
II i 2"J.IO, 6 i 2O.U, 4 i 18.12 -. Niepołomice: a) 
tal.gi co drugi wtorek, b) jarmarki: lO i 24.1, 
7 i 21..2. 6 i 20.3, "i 17.4. l.];; i 29.5, 12 i 
26..6, 10 i 24.7, 7 i 21.8, 4 i 18.9. 2. 16 i S9.l0. 18 i 
27.11, II i 24.12 - Trzciana: jarmarki: 3, 17 i 
II), 14 i 28.2, 13 i 27.S, lO i 24.4, 8 i 22.5. 5 i 
19,6 3. 17 i 31.7, H i 28.8, J1 i 25.9. 9 i 23,10, 6 
i 20.11, .. i 18..12 - lIscie 8ulne: jarmarki- 2 16 
i 30.1, 13 i 27.2, 12 i 26.S, 9 i 23.4, 7 i 2i.5: .. i 
18.6. 2, 16 i 30.7 ,13 i 27.tI. 10 i 24.9 8 i 22. lO, 5 i 
19.11, 8. 17 i 31.1:! - Wisl1iez 
owy: a) targi W 
każdą Arod
, b) jarmarki: 4 i 2a.l, 15.2, 7 i :!S,S. 
18.4, 9 I 30.5, 20.6. 11.7, 1 i 22,8. 12,9, S i 2UO, 
H.II, 5 i 26.12 


w czwadkl. łarllllll.kl w poniedziałki - Oia- 
rów: Jnrmal'ki we "torJ.i - Uak.;w: jarwarki 
Wf) wto)"ki 
PO\\ lAT OPOl'ZNO 
Odrzywół: targi w Arody - Opoczno: tnl'J!,i W 
czwartki - Przy&ucha: targi w poniedziatki - 
2amó\\': targi w poniedzinlki 


POWIAT PII';CZ()W 


\ 


Dzial08zyce: targi we wtorki - Kazimierza W.: 
jurmarki w poniedziałki - K08;':
'C": jlll'lnlll-ki 
\\c wtorki - Piilczów: jarmarki we wtorki - 
S""I1J1nierz: jm.mllrki w czwartki - \\'Iślica: 
jurmarki w czwlII.tki 


POWIAT RADOM 
£illlulJ1"zegi: targi wśrody P1'Zytyk: 'tUl'gi 
w poniedziałki - Uadom: targi w czwartki - 
BkuI'Y8Zó\\: targi \\ e \\ torki, jłlrmarki 6.3 i 7.3 


PO\H.\T SANDOMIERZ 
Klimontów: targi wo wtorki - Kopl'zywllicol: 
jarmark 2.3 - Osiek: targi w środy - Polaniec: 
targi we wtorki - Sandomierz: bll'gi w l ' O llie - 
dzialki, jarmal.ki 9.5. 12_9 - StallZow: jarmar- 
ki w llo.Jiedzilllki - Złlwiehost: jurmarid i.I, 
:'.111. 2.II 
PO"' U.T STOPNIl'A 
Busko: jarmarki w "rody - Chmiclnik: tUl'gi 
w punicdziutki '..-!orki i lliątki, jarmurki w 
cZWllrtki - ł";'\\Y l\.orczyn: tllrl(i w pi'ltki. 
jurmarki w poniedziałki - Pacanow: jal"luurki: 
W ezwu)"tki - !Stopnica: Jarmurki wo \\,:,)I'kl 
Szydłów: targi w ilrody 


POWIAT WŁOSZt;ZOWA 
Ldów: targi w 1I0uiedziulki - SIUI.ill: Ull"gl 
owo wtorJ..i - Szezekuciuy: jal'mal'ki w Arody - 
\\ ł06zezowa: turgi w ponicdzialki. jarmarki 
:w piljtki 
POWIAT ZAWIERCI E 
Kozieglow)': jarmarki w czwartki - Krol11o- 
łów: jarmarki W pouiedzialki - Sie\\ierz: jllr- 
IIlurki W" wtorki (w razie Awieta w. ]1uniedzi
- 
I,'k) _ Zawiereie: targi w czwul,tkl - Żarki: 

argi w Brody 


Woj. HcaKows!He 
POWIAT DIAŁA 
Bialu: a) tal'lI'i co wtol'tJk i sobote. b) jal'nnr- 
ki: trzcci poniedzialek po Trzech KrólIIch; pier 
Wszy poniedzialek po św. Jllkubio AP08t.; (hu- 
gi )ollipdzialek po tiW. .Jllllic Nep(ull.; })ier\\szy 
pOlliedzin/ek po św. SZYlllUuic i Judzie; 19 IIIl1r- 
ell; ostatlli poniedziałek Ilrzed Niedzielą l'atll1o- 
wą: 1_5, 25.7, 10 i 24.8 .- Ket
: .tarKi co 1I0 1li e- 
działek; pie.rwsze targI w lII,e8111eu oZllllezone 
Bil jako Jarmarki 


POWJ.\T BRZESKO 
Bl'ze,ko: a) tar!,:i \v kay.dy wtorek i ,.i"teI{, h) 
j"l.lIIlIrki co dl'lIgi wtorck - BOl'zccin: jarmarki 
co dl'UlI'i wtorek - Czchów: targi co dmgi wro-  


rmn1\T MIELEC 
"UeJee: largi co IJOniedziall'i{ i czwartek _ 
Uad01l1ysl Wielki: t"rgi co czwal'lck _ l'IZ", 
claw: targi co "torck - llorowa: largi co wto- 
rek " 
PC.\HAT MYśLENICE 
M
'śl
lIice: a) largi co wtoł"'k i piątek, b) Jar, 
IIJsrk
 co drngi IJonicdzinlck - Lubień: Jra, 
POWIAT KOI,nrSZOWA I
"m'kl .
v Pi
l"\\
ZIl .
rud", każdcgo miesilIca 
 
Kolbll
7.o\\n: hugi co wturek _ Maj.lun: t.nlli !Sułl.o\\ ICC: Jarmarki co drllgi poniedzialek 
co pollicdział"k - Itaniżów: tSI.gi "O) C7-wart"k . . 
- !;okolów: tarld co Arodę_ O ił dni targO\\"" . . . POtHAI' oSISh.O 
l.)"zypadajlj W uroczyste Awieta, wówczas w '.lnJ Krm
1CII: targi co \\ torck - RII,lnik nad Sancml 
dUllio odbywa się targ dniu nastp'IJlleA'O, ł. j. Ilarg
 co czwllrte". w rllz;,' s\\ iętu rZ
'IIJ. I.dl\ 
środę 
PO\\IAT GORLU'E 
GOI'Ii"e: targi co \\ torek - ll,CCZ: a) targi co 
pOl1iedziałek, jarlIlurki w pierwszy poniedzialck 
Kłłżdego lIIiesilJeu -- 1I
I'(Ji,,"nik 
h.z
'że":IJ..i: 
targi co ('zwal"lel.. - l-:
cie UUl5kie: ]4 targów, 
dnly oznacza się lIa Imtdy rok - Zd
'ni,,: 9 
largo",'. daty oZllacza się lIa każ.ly rok 


PO\HA'ł' t1RYDóW 
Grybów: turKi co l,ullied
ialck - Ciei.!,;O\\ice: 
targi co ';l'Ud
 - 130110"": targi co cz"nrl<.k 


POWIAT JASł..O 
.18.';10: B) ta1"lI'i co piljtck, b) jormltl'ki 7.1. 32, 
23.4, 21.9. 2.11, 1,12 - Kolaezyce: targi co drllgi 
[Ioni.-dzialek - Olpiny: targi co drngi I'zwartck 
Osiek: tm.gi co czwartek - ZlIIig,.ód No\\'
: Jor- 
1IIUl'ki: we wtorki po M. B. Grolllnicznej, Vo !>rI/Heiu, po Aw. \Vojciechn, po św. Jaui<' 1>0 

w. J"kóbic, po Aw. Jad"idze i po !iw. LII,'Ji 


PO" lAT KRAKoW 


!"iknwillu: targi co cz\\al'lck - ('zel'uiehów: jar- 
marki w każd/ł Arodę po pil'n\,6zym - Li:;
ki: 
tarJ(i we środę po la-tym, a w razie przł's:łk."ly 
w Jla8tl.'pną /irudę - Prllduik ('zerwoII,: tarll'i 
we 
rodę 1'0 l;>-tYIII. a w l'azie przeszkody w i'll- 
stępną sl'Udę 


NOWOŚĆ! 


POWIAT LIIYAXOWA 
Lilllllllo\\'a: jurmurki co drug'i poniedziulck 
'l'
-lIIb"rk: JarlIIarki co drugi ponil-dział',k 
11:;zolla Dolnu: jUl'llIal'ld co drngi poniedzial"k 
- Skrzydlna: jllrmarki co dl.ngi czwartek 1)0 
IYJUburskich - Niedżwi('dź: jnrmurki co d)"lIg'ł 
"rudę 1'0 lilllullowskich - h.lLllIiellica: jurmaI" 
ki eu trzcc.i "torek Ujnllowic.e: largi Co 
,h'ogi czwartek - Łuko" ice: jarmarki cu tnc- 
ci u\\al.tek 
l'OWIAT ŁA:i;CUT 
i.aiJLIII: u) lu:-;;i co \\tOl'eJ:. o. w l'aLie 
Wi:;11l 
\\ d
lin ua.str:uyuł, j:'U"Ullll"ki: 7.1, 3.
. w t'rudu- 
l)o
(.n'. około J...:". ]"'
)'. J3.6, ]3.1, ,26.7, 
ł.8. 5.1.t, 
11.11, .
":11 (" 1"._,-,e "WIł;[U w dllill n&..t';l)lI)111) 
- Ll.ZłlJ
k: ił) turgi co \\ tOl"cl.. a \V l"azio j" ił-.. 
I'
. W d 111 II 1I1l
t
pnYlll, b). jarUlurki: :!Ll, 

.?. 
l
:_ltpk .r o "nJ(;bo
'S
"llll-n;II, :!
 8. lU. -1,011. 
1..11, 6.1
, (w rllZle S""ll.'tu w tlili" "":;t\:III1)'.II) 
ŻOI
:Dld: jarlll",'ki: 2.).1, 2
.2. 19.3. pOllied/iu- 
!ck "l
_lklego 'ł-
-J('ldui", l.;;. lll/nicdzialek 1"1 
sw. 'l'l'UJCY, 24.6.
2.7, 10.
, 
.9. 21.9 
 10 2- II 
:!I.J:!. (w razie A", ieta " dniu n,,
:ęp
y
.) '. ...: 
MDk
w: targi co drll::i ,.zwnrtek - Jurdanów: 
tal'gl. co) dmgi pt'łni<....ziułek - Sucha targi co 
dr
łU \\ torek - Rabko: tllrJ(i ('U .Irugi l"",ic, 
dLlałpk - śłemień: IArgi co drllJri ponied1.i., 
łeJ.: -- Za", oja: turgi co dJ'ugi wtorek 


1't)WIAT Oim 1I
ł-'lM 
nświl.',.im: Im'gi co CZWIlI'b.k - ZAtor: tnr!:,i co 
J>OlIiedl.inlt-k 


- 


W ciągu 
wspaniara 
Tanio 


Ii.j Iii u D\ i n u t 
trwała ondulacJa 
i w
godnie! 


Wspaniałą trwałą ondulacje zap
wni Pani ..O
Dl 
LO" w ciągu kilku minut bez karbówek, szpilek 
przypalania wlosJw i t. d. Wystarczy nalożyć- 
"ONOi'LO". jak zwykły c z e p e k na wlosy, aby 
otrzymać żądaną ondulac:e, "O!\ D U L O" jest 
trwaly i niezbedny dla każdej Pani. Używany jest 
przy w los a c h krótkich i długich. Oszczednoś' 
czasu i pieniedzy! Używajcie tylko ..O
DI'LO" 
SpQsób u ż y c i a dołącza siC rlo przesylki. Cena 
za sztukę zł 2,Od. Wysylamy na listowne zamó- 
wienie. Płaci s:C przy odbiorzc. Adresuj: DYPL. 
KOSMET. p A U L I N E T T E, W A R 
 Z A \\- A. 
Dr. ZAME
HOFA 12/K M
		

/Czasopisma_026_15_042_0001.djvu

			POWIAT RZESZóW POWIAT GARWO"'N 
(:IIJ.",olill: a) targi w pOl1it'dziulki. b} jarmarki 
Rzeszów: a) largi eo piątek. b) 7 jarmllrk6w: \\ Knuly _ Ła8karzl'w: largi we wtorki _ Ma- 
]9.3, 24.4, na /jw. Tróje!;. 1,6. 22.1. 21.11, 2.11. 21.11 
:- Rłnżowa: a) largi co /jrod(l, b) 6 jarmark".w: ..iejowicl': jarmarki w I>oniodziałki - Osiack: 
'i.l, 
 
.5, 2.7. 30.9. 12.11 - Jaworllik Polski: targi w ezwllrlki co 2 Iygodnie 0<1 12.1 (w ra- 
a) 1,,'rlCi co I.olllcdzialek; b) 9 jarmarków: 2ł.2, ..ie liwiQla d..ień Jla8 1 ęJIOY) _ Pal'Y8uw: jarmar- 
.... J,olliedziałt'k po kwietnej niedzieli, 1.5. 24.6. 
.12.1.. 24.
, 23.9, 7.1U. 2.li _ Głoeów: targi co po- ki we wlorki co 2 I.ygodnic (w razie /jwięta 

il','łLiałek - 
'yczyn: a) targi co poniedziałek: dzi...ń naslępny) - Uyki: jarlIlurki w czwartki 
Ił.) 10 jarmnrków: 2.1. 25.1. 4.3. 26.4. lU, w po- Bohienie-Jeziory: jarmarki Wo wtorki POWI,\1' SrF:DI.CE 
'JJi pd..i8rl'), ))O Jlotym (,iel('. 22.7. 17.8. 28.10, 2:0.11 Soho'..w: targi w ezwnrt.ki _ :l..leebi,w: a) tar- KolIIIi: lar
i w ..7-wal.lki .- I.o..i....: a\ tarIti ... 
. 
"'rody i pill'ki. hl jnrl1llłl'ki w ",'ody po 1 i 1:0 
POWIAT S1'RZYMW ' 11"1 w I.iątki, bl jaJ'IIlIIl.ki 'H' wl.orki kai JIIil's. _ Alokobody:' al l "rA'i w iirody co ! 
f;trzyżow: targ[ co wlorek - FI'ys..lak: lal.gi co IYd
., h) jarlll8l'k ls.\O - MOI'dy: tarl\'i w c.7..'m'.l. 

lwarlek -_ ('znde..: targi co Arodę - Niehylec: . POWIAT HIU'HU:SZciW . Harllaki: jal'lllnl'ki wc wtorki oraz 24.1,28.3. \1;'.4. 
łjlri:l eo lłOnlellzialek lłialoJ.ol..: targi w 1>OIIiellzialki - Dubienka: 9.5. II i 24.10 -. Sk,UI."": III t.,rgi we wl.ol'ki i 
jarmarki VI' e..warlki - G,'ahowiec: jarmarki piątki. b) j.II'l\Inl'ki we wl.orki I'" I-ym i J;.-y,n 
w pią'.ki - Horolllo: tnrgi w J.onicdziałki - kntdego mle8iaen 
HrubiC8zów: jarmarki we wlorki- Kryłów: jar 
marki w czwartki - Uehanit': tnrll'i VI' 
rolly - 
Werbkowlce: IRI'gi w ezw8ł'lki 


I'OWIAT .JANoW L\:nl<:LSKI ot 
.'\l1nopol: jannftrki w C7.wurlki - Batm'z: ;iar. 
mal'ki w poniedzlalki 1.0 l-y", ka,;,dego JJ1ie
lą. 
ea (w razie /jwięta w I.onil'działek ua8tQpnego 
Iygodnia) - Janów Lnbl'l
ki: a) largi w czw..r- 
POW lA T W ADOWU;E tki. h) jarmarki 2.1. B.2. U. 4.:.. 25.6. 14.9, 2.11 
..Wa"uw..-e: a)' largi 1."0 ezwarlek, b) jal'lua....h ;1.12 - KI.a
nik: jarmarki we wtorki oraz 9.1, 
,pi"Tw
zy c,zwUI'll'k po l-YI\I i piel'wszy czwal'tek 14.2, 10.4, 15.5, 13.6, 10.7, 16.R, 1;;.9. 4.10, 13.11, 4.12 
.j.., I:\-tym katdelI"o mi,'sil\ea _ Andryeh
w: .-- Modliborzyee: a) tllrll'i w l)onil1działki, b) _ 
ł..ll'ld co wt.1Tek _ hltlwar,ia: jarmarki: dwi" Jormarki 23.1, 23.2, 13 i 2..3, 2:'.4. 9.5. 8 I SD.6' 1 POWIAT TOMASZoW 
trody w kaMyU1 miellill'.u. po jarmarkach w 24.7. 10 I 24.8. )I i 21.9. )I; i :111.10, t3 I 27.11 - Komarów: a) lao.gi w lłOnicdzialki. h) jnnnar- 
J.811..kIJronie _ I,an..kol'ona: jaJ.lllarki: Iliel'- U'.7,cd'-,w: jarmnrki w ,'oni,'dzialkf I w czwartki ki: 7.3. 28.5. 20.6, 22.8 3.tO, 7.11 - Ł....zczów: 
,w
za 
roda po t.sz. III I pi"I',,
za ))O l:O-lym kat- - W!lk?łaz: jarnu,!.ki w. 
I'ody ."0 15-ym k!,Me- targi we wtorki - Tmna8.....w: 1<11'11'1 w e..warlki 
d,.go mie
illea go lIIi;
I

a, (w I'I
Z'" liwIe''.' ,h,,;, 

przodlllego) (w razio 9wię'ft w dzień poJ...z...I"il - Tyszow- 
, . _. ., .- ZtJ.
,..kow. lurK.' w Al'I1dy -- Z..kr7.ówf't: jar- CI': n\ '
rgi w >irody. b) jarmarki: 11.1 8 i 22.'t. 
PO\\ lA r "IM.H ZkA markI w ezwnrlk. :!
.
. 18.4, 9 i 
,.:., G i 20.6, 4.7, 11.11, ]2.9, 7.11 
,Wi,'liezlRD.8kiew. 1'0 bW. J.'iotrzf! I Pawle, 
110 św. :Michale, po św. BurllOlD1eju, po Aw. 1I1a- 
,
i..ju, po św. lIlareiniI', I.rzed Swię'.ami Wlelka- 
,w,'...'ml 1 21.12 - MiJ()\\"I(a: lal'gi 1'0 dl.ulti wto- 
'nk _ Uajeza: tal'gi eo e7warl..k po ""YIII kat- 
'd"j(o mie
il\..a 


Woj. Lubelsiiie 
l'OWIA'r UIAł.A 
Riala Potlla..ka: a) targi w c
wnrlki. h) jar- 
)lJn
ki w ,.zwartki 1'0 ]-szym ka
d"go 1I1ie3ill"a 

 .'"I"'.W rod'aakl: jal'Dll1rki w(> wtol'ki - Ko- 
"lei.: a) largl we wtol'ki, h) jllrmarki: we wlo- 
r..k 110 1;;-ym knżtle
o lII'e
iąca - Kon
tanly- 
11(,1\": jarmarki w Iloni"tlt.iułki 1'0 l-YIII kaM,'"o 
lni"Hlą,'n - I.omazy: ja..markl w poni(>d.i"łki 
']1() ].ym Jwżdego mi,,
il,"a - Pis..czać: jarmar- 
ki '" /jJod
- 1'0 t-ym i l;;-ym kaMe"o mlc8i"ea 
- 
'er"
I'ol: tnl'gi w śro<1y ł p;lItkl 


---lO - 


POWIAT 81ł.GOUA.J 
nit
fJrnJ: Jannnrki w CZWłłl'łki - TI
rln.,pu1: jnr- 
II,arki W )'(,łli..działki - Ooraj: j.llllla,'ki W 81'0 
,I)" (w ra..ie /jwiQta d"ia "opr..edlli"Ko - Huta 
I(J'zellzów: jarmarki we wtorki - .lilZefów: jal'- 
marki w J!,miC'd..ialki - Krzesz.;w: jarmarki 
1\' lil'ody -- Tarlloll"'....d: ja"lIIa...(' we wtorki 


I'OWI_\T {'UELM 
(.1101,": a) lal'lI"i w lłOllit'dziulki, hl ja..marki 
we wlorki - l'y..ów: turlfi Wl' wt.orki e.o t t y- 
lo\"I1dnif' od 3.1 - DorohuHk: hu'gi w piqlkl -- 
I({'jowicc: a) tllrgi w ł)f)JIiedzinlki. hl jarmarki: 

:'.4, 17.;;, 17.7. 4.9, 22.l
 - 8awin: 181.lI'i IV ponie- 
,bialki (w razi.. €lwiętu w "l'odQ), oraz 6.2, 3.4, 

..6, 7.R. 2.10, 4.12 - 
iedliszc..e: jarmn.rld w 
czwarl.ki - Ńwl,','że: larlo\"i w śl"orly - Wojsła- 
wice: t-1UlCi w /jrody 


ł'OWI,\1' I,Uł\RTliW 
(......II;erniki: jłU.IIIU,'ki w l.it'rwllzy c..wartek po 
l-y", i I;;-ym k..i."('
o mi..siąca (w ra7.le /jwięla 
IV e..wartek n1l"tę,,"I'Ko I
Kodnia) - Luharl..",,: 
..I lal'gi w ";'llki, hl jllrm..rki we wtorki oraz 
111.1. 11.4, 9.:;. 1 i 29.11, ]11111 - I,ęc.zlla: a) tarl\'i 
w ł,il\tki, b) jarl1lal.ki w J.nniedt.illlki, i t.6. 1.9 
- 1IIi.......w ja"1II8,.101,,: jnrmal"ki w ł)oniodzi..lk' 
- l'nłnwy: j'U'lIIark w 
rody -- Wl\wolnica: 
jarmarki w ..rod)' 


POWIAT BADZY(I( 


Komar.;wka: jal'marki w Krody lU. tO-ym knżd,,- 
10\"0 mie8iąca oraz ".7 i 6.12 - Międzyrzec Podl.: 
n) largi we w'm'ki i czwartki, b) jarlll81'ki " 
'c..warlki po l ym i 1:O-ym ka7.dego rnh.'8iąeu - 
lłndz)'il: a) ta
lI'i w 
rody, h) jarmarki w po- 
tliedziułki po 1 ym każdego mieiliąca oraz 9.t. 
2:..5. 11.l0, 6.11 - Wohyń: jal.lIIlII'ki w ezwart!.i 
(w razie święta w n1l
tępnYIII tygodniu) 


POWIA1' SOKOł (IW 
,Tablonua: jm.ma"':i wc wlOl.ki JIO ':'-YIII kaild". 
go mie8iąca (w I'UZ;" Hwiętn w nasl<:lm)'''' ly- 
I\'odniu) - Ko
"'w: ... 18I'lCi """ wlorki (w ra..i" 
Bwięta w l1uHI.....").m tYl\'odlliu\, h\ Jm'nllu'ki ...... 
wtorki po ]-YIII i t;;-)'m kahh'WI mi,'!l'dyil: u) lal'l\'i w IlUlli..d7.ialki 
(w razie /jwi,!l.. \I. naslęl"'rlll IYI\""d"illl 


POWI.\'l' WLOD,\WA 
Koluezo: .hll'marki \v l-y wtor,.k i l-Y W'01'('1I: 
lłllźd7iernl,u "raz we wtorki co t i)godnil1 - 
O
truw: n Im'"i \V ezwl'rlki, 101 jarmarki 2 q .:;. 
11.7, H.8, tG.lU, 20.11 - l';(,.c..,'w: jnl'llllu'ki we 
wlorki i {'zwnl tki ormo; 2:,.4. 21.6, 2:J.
, 11.11 - 
I'odpdwórze: jnrulfir'ki w p(mif'dziłlłl{i IłU 7-fl. 
kai.dego lIIie"i:,l."a - Hlllwal)."..e: jarlllal'ki W 
J.uniedzialki .". 1-ym kużrl('go lIIil'8iąCl' - Wiaz- 
uic..: ja,'mnl'ki w 1'0Ili"d
i..lki 1'0 l;;-Yl1l każd&- 

o mi"
;'I';11 - \,-/..dllwa: .inrm.II'ki w {'t.wartki 
'.ruz 8 i 2R.G, 4.JfJ. 6.12 _ \\'01" W('r..
z..zyiI8
'.: 
.iarmnl'ki w "....'dy eo 2 lygl1dllie od ]\.1 - Wo- 
ł:1 lThrusl(n: jarmarki w czwnrtlli. O ile Icgo 
,loia pr"n.nda ';wi<;lo. lorg od..a"., 


I'OWłAT ZAMO&l: 
Krnsuohl'ud: j..rmnrki we wtol"ld - Skierhio- 
H
UW: jarmarki 8.7 _ Szcz{\hrllcszyn: jarmarki 
we wtorki - Z1l.IIIOŚć: jarmarki 11" czwll
tk\ - 
ZWICrz
Dlctl: targi * lirody
		

/Czasopisma_026_15_043_0001.djvu

			wot. Lwowskie 
POWIAT BoBRKA 
flóL...],/:: u) ta..gi w czwartki. b) ja"Ul8I'ki: 13.1. 
a:!, 7.3, 6.4, 8.1\. 26.7. 7.9. 31.10. 7.12 - Brzozdo- 
WI'e: ta..gi w 'rody _ Chodorów: al targi w 
czwnrlki,: b) ;j8l.,.JHki: lU, 14.10 - Mikołajów: 
a) targi we ,,\( cki, b) jarmarki: 10.1, 13.2. 1".4. 
H.5, 14.6, 7.7. 15.9, Ił.tO. 1
.1l - Strzeliska No,w: 
al tUl'!!'i w ponil'działki, b) jarmarki 20.1. r..6, 
2'1.8. :..I
 


POWIAT BRZOZóW 
1I..zozó\\: a) targi w l>oniedzialki. b) ja..m/łrki: 
lU, ".
. 7.3, 23.4, 17.:;, 29.6, 22.7, 24.8, 14.9, 4.10. 
1.11 41"> - DOIl1Krlldz: jllrmarki: 9.
, 4.
I, 6.7. 
,7.9,' 16:.1 i w 1.szą środę I,atdl'go łlIiesiąl'u - 
])yn,,,,: n) targi w czwartki, bl jal'ma..ki: 6.1, 
:iI.:!, 1!1.:I, 5.5. 13.6, 2:i.1, 10.8, 8.9, 4.10, 11.11, 6.12 


POWIA'r DOHROMIL 
Birczu: n) targi w 'rody. b) jarma..ki: 2.1, :!:1.4, 
n.., H.W -. Dobl"Omil: al targi w l>oniedziKłki. 
.., jlll"lnnrki: 11.4, 
;;.6, 1-18.8. 26.10 


POWU.'l' DlIOHOBYCZ 
Jlrobobycz: jarmarki w pOniedzialki - 
"'''''ui. 
cc: f/tl"!:,i w '''OIly 


PItWIAT GUoUł:K JAGlELLOl'iISKI 
(jl'ód,.k ,Tagiel.:' a) targi w czwartki, b) jar. 
lUal'ki: ]1.4, 19.6, H.9 _ .Tanów: al ta..gi w ..ro- 
dy. h) jarmarkt: 14.1. 13.2. 14.:1, lU. 29.5. 29.6. 
11,7, 
ft.k. !I i 30.9, 2
.lI, 9.12, 


Po\VIA'l' ,IAROSł..AW 
,'aro
""': targi Wl' wtOl.ki i piatki - Pruchuik: 
1\) .t,,,'/o(i \V czwal'lki, bl jal'JUa,'ki: 21.1. 24.2, 
liI.:I. 23.4, 8.5, 13.7. 7.8, 9.9, 1;;.10. 12.11, 6.t2 - 
nadymno: a) ta.."i w IJouiedzinłki - Sienia. 
wa: nI tn..gi w czwa..lki, b) jarmarki: 2.1. 4.4, 
21.6, :!.II 


- 4'- 


PIEGI 
- 


IDikajil bezpowrolnie po 3-ch dniach przy 

astosowaniu epokowego wy n a la zII,a 
31ówka R1\DEX. Usuwa momenlatnie pie- 
Vi chroniczoe. plamy źółte i w
trobiane. 
pryszcze wIjgry i liszaje oraz zmars!czkl, 
wybiela. nadaj,c cerze szarej cudn, 
rn/odzie6czł karnację, Ołówek RI\DEK 
spreparowaliśmy po d/u gole!. doświadcze- 
viu, Ceoa pod, Iylko 2.75, l pud. li. 5 
Wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, 


.. 


1\dres: Dypl. KosmeI. P 1\ U L I N E T T E Warszawa, Zamenhofa 12/Ko. 


POWIAT ł.ANCIIT 
l-<,ż"J"k: al tal.gi we wtorki i ..Iątkl. b) jar- 
mllrki: 9.1, ..2, 27.:1, 26.5, 1:1.6. 13.7, 24.8, I.to. 
13 i 30.11 - 20łynia: al tarRi w ezwartkl, bł 
jArmluki: 25.t, 24.2. 20.:1. 10.4, 1.5, 12 I 26,6, 24.7, 
III.R, 9 i 21.9. 30.10, 27.11. 21.ll 


POWIAT SOK,\L 
Bełz: al tArgi w czwa,'lki, hl jarmarki: łU. 
2.7, 2.8, 13.111, 27.11, 13.1). - KrysIYllOl'JI: "I 
tar!li w czwa..lki, hl jannarki: lU, 
 i 13.:'. 
13.6. H.9 - Hokal: tarRi w I'ouil'dzialki. W,,- 
1.
t: Jorllłnl'ki: lG.:!. 2;'.1, !U, 8 , 20.:'. 21.6, 24.S. 
1.1.9,.8.11, 19.12 


POWIAT MO"nSKA 
POWIAT TAHN08HZEU 
Mo>iciska: a) targi w I.on., b) jllrllla..k; 24.2, IRA Ił. '. .. ". 
1 :! . 4.6' 2.11 - SlIdowa W;lIzllia: a) lał"l
i w ś.-od)-.' alllll

. tli I 11" . w yon.lI)dzlUl
. - H",IUlllytil: 
POWIAT .JA WORóW h) ja,'marki 2. 1 , 6.6, 26... 2:!.9 nI la. 11". w pO,!'l'dzIKłk" bl Jarmarki lU _ 
.lawo,...\\": n) targi w l.onied1.iałkl, li) Jarmarki: I!.oz,,:al
'
w: IK"g. Wc wlorki - Ta"uob,'zoll': tur- 
241.3, f>.:.. 1.9, 26.111, 12.12 - Krakowiel': a) targi I'OWIAT XISKO 1:1 " l;Iod,. / . 
w CZ"",
lki. bl.. ja!.mKrkl: 21.1, 24.
, 4.5, 29.9, I n".hmów: l.al'ld w >i..ody _ Kamid" la..gi wc I'OWIAT 'l'IIUKA 
211.10, 1.L - WUllkle Oczy: a) larg. w brody, wtorki _ Nisko: tm'gl w ,,,.ody _ TIudllik II. ". . k .. ) I . . '. 
I., jlll'm'H'ki. 31 7" 34 176 16- 20 8 I n 1 1 I . .l.U, d. a 11111" w "I.odv bl IIu'mll'k.. 11 I 
. . . .., .-. .. ., .', ., _. , foInncI..: a) tarKi w c1.warlki h) j,u.lllnrk;: 19- H'J 'JJ 'j 11 - ." 8 1 " 9 1 .. .. -. 

4 1') . 
 . ,... . ;"' -_", .1, _., _... o III. 2').11 _ \\'y.ocko 
. - 
I.:I. 311.6. l 1 2." t8--20.111 - linII""': Inrg. w ł \\ yż,u': I:lrgi wc wto.-l'i' - . 
J)IJnił"lh:iRlki 


PO" JAT hOLnIISZO" A 
1\:"III1I.zo\\"a: jOl'lllurki we wtorki - Mlljd"n: 
!;iarmlll'ki w Iloui,'d1.;ałki - Rauiżów: targi w 
('z\\'arlki - S"kol,'.w: jarmarki w lil'Oltv O,""z 
'11.1, 
.2. 29.:1, 4.111. 15.11. 13.\
 . 


I'OWIAT KROSNO 
llukla: II) targ; w czwadki. b) jnl'lna...ki: 5.1. 
%1.2, lG.:I, 211.4. 2ł,5, H 1 22.6, 2".7, 28.9, 19.to. 
'2: 11 21.12 -. i"'.:..zlak: 'armarki w czwartki 
- JI d]i(oze: a) lal'g; w 'rodY4 b) jarmarki w 
18-" Óirod'1 każd"Ko micsiąca (w razie święta 
,w 1I:I
II;I'ln
'm tygodniu) - KOI:czyua: a) targi 
.W I.iljtki. b) jarmarki: 13.1. 14.4, 11.10. 9,12 _ 
'KWSIIO: nI tRl.gi w I>oniedziałki. bl ;jarmarki 
,u- 1-
' ponil'dziu"'k k"żd""o mie..i"ca (w razie 

więla w lIa.tęllllYIIl tygudlliu) - Rogi: jar- 
Ilw,'ki 26.., 
V
, 6.1
 


POWIAT LlSKO 
B,.JjIlJ:/III: 1:".gi w 1I0llil'dzialki - Lisko: lar. 
lIri WII wlOl.ki - LutowilIka: al tRl,,,i w czwar- 
ł,ki, b) ju..marki: 16.1, 16,2, 2?8, 9 i 
6.:" 6.6, 
t:I.., 
I.H. 25.9, 31.10, 20.12 


l'OWIA'l' LUBACZu\\ 

'ic.zallów: targi we wtorki - Lubaczów: ;/81'- 
l.uarki w 1I0niedzialki - Nal"Ol: al targi w 
c7wartki, "I jarmarki 4 ł 18.2, 10 i 3U, 28,7. 
15.8.6.1ft, 17,11 _ 0I"8zczycc: ta..gi w 'rody 
 
Lwów (lIIil...I.o wydzi"lollel: a) tarKi w pOui,,- 

ziałki i "oboly. hł jarmarki we wturkl i pll\lki 


POWIAT MVóW 
.T:lr
'I'
ów Xowy: n) targi w 'rody, b) ja,'mal'ki 
21.1, 38.1\, 19.9, 11.]] -. Nawaria: a) largi w flro- 
tly. b) jal"UllIrki: 18.1, 14.2. ]].7, 18.8, 26.9, 10.11 
- R1.cz('r7.cc: al 1111.11'; w c,",wartkl, bl jarmarki: 
2.1, 17.
. 13,7. 30.!! - Winnik' lurgi w soboly  


POWł..\'r I'RZł

1 \-ISL 
Duhj..cko: al tarKi we wto..ki. tJl jal'lulI,.ki: iii.l. 

I.3, 17.3, 24.4, R.5. 6 i :lU.G, l.... 4 l 14.9, 4.111, ") i 

7.11. J!1.t2 - Nltankowi....: lurll'i w oIl'Ody - 
PrzŁ'my>il: al IUr!!,i w I.illtki, h) jarmarki: lU, 
7.4, 7,7 


PO\\IAT PIIZł:WOKSK 
KI1,iczuga: a) targi we wtorkI. bl ;/al"1llarki: 
10.1, 14.)" lU, 2:..4. 2.5, 6.6. 4 I 25.1. 22.R, 5.9, :I,l
, 
7.11. 
.ll! - Pr1.eworsk: a) ta..gi w lIonil'działkl. 
'rody i pilltki, b) ;/Rr1llarki: :!.I, 20.:1. ].5. 28.., 
4.10, 20.11 


l'UWIA'l' 2oł..KIEW 
Kulik,,\\": nI lu,.gi w czwart.ki, h) jarmarki' 
t5.]. lli.2, R
: 10,Ii, 8.7, 20.8: 2M.g, 111.10, 9.11. 2t1.IŻ 

 
I.

ty \\ '...Ik,..: a) targI w 'rndy. h) jM.....r. 
kI: 1.'.2. 
..ł, \11.9, 2"l.12 - 2ółkiew: ul t,u'ld ,,, 
I.illl.ki,. hl j"I"R18I'ki: ::! i 211.1, 3 i 27.2, 6.ł, 8.a. 
:lO.r., H.R, 14.9, Ut!. 2 i 11.11. :i.1
 


Woj. Łódzkie 


POWIAT IIIłZE7.łSSKl 
BI.',lk,;w: a) t,".Ki w 'rody. bl jUl'mal'kl ... oIro- 
dy: 1>0 'w. Aguie8zct'. po liw. ,J,;z"'i,'. ,...zcd 
., ZuaJ.'zil'lIiem liw. Kl'zyż", 1'0 św. B"..łlomieju. 
PO\\IAT RA
A UIJSKA IJ!'zed li\\'. H1.ymoncm I Jlldlj, 1>0 liw. Katarzy. 

["lI'ic...
.w: jal.markl 11.1, 16.2. Ił i 30.3, 6.a, 21.6, UIB - Brzeziny: al tlll'Ki w czw"rtki, b) jar. 
13.7, 22.8, 22.9, 91.10. 2R.lJ, 20.1') - Ni..mil:"w: tar I IIJ!lr
i w czwartki 1>0 IIl.ylU .i 
I-ym kaidl'go 
Ki w czwartki - lIawa Un"ka: al targ, w po- JUlesulca. - Glowno: al ł..1I.g, we wtorki, .b) 
niedzialki, b) ;/arlUarki 2-1.1, 7.7. 21".9, 27.l:! - jarmu,.kl we wtol'ki 1'0 l-
.III 1,,,ż<1,,lI'o mic8iąca 
Uhn(.w: a) ta,'g; w c1.wartki, h) jarmarlOIlICdzwlkl 


I'OWIAT 8.'\1\18011 
(,hy,'ów: targi w 'rody 1 .,illlki - ]'-".I
,lr": 
I:l..gi we wtorki - SIlIlibor: tllrgi w po"wdz1ał- 
ki i czwartki - Stury :Smlll",r: tnl"l
i we wtor- 
ki ł ].I"tki 


POWIAT KALISK[ 
IIłu
1.ki: nI tllrgi w pOllil'd..ialld h, jurlllul'J..ł 
wc wt.OI.ki }IO 8-YIII k:,żdl'go ...i..
i.\I'," ("'kIIw: 
ja..llIl1..ki w ,lIllIi{'(łziułki 1'0 U-YlII I,:,,,d.../:,o mie. 
sillCU - ('bocz: n) tlll"l
; wc wtorki 11I"'l.l'd l-Ylll 
1'0" IA'r SASOK k"żd..!!"o l'ar1.y"t.t.go lIIi...
i"ca. b) j"..marki Wit 
Bllkow"ko: tUl'gi w ezwK..tki - .Tllclliiel'z: jnr- wtorki p..z....1 .t-).... km;,d,'gu niepIII';:y-;t..go mic- 
m....ki 7 i B.:I, 8 i 9.a. 24 i 2:,.6 - M1"zyglnd: jar siącn - t:od"il's1.c Wil'lkic: jlll"lłwrki \V CZWllr- 
nlł\rki 16.2, 8.4, 9 i 27,5, 29.S. 2
.9, 21.JI, :!O.I:! - tki 1'0 
4'YIII knżdl'
o lIIi'.S;'ICK _ -;- h,ullowic.e: 
]tYIU.Lnów: a) tal'gl w ponil'dzinlki. b) jnl'mllrki jurnl/...k. wo wt.OI"kl P" 3.ch Kl'olll"",. p". fi!" 
23 i 30.1. 27.2, 275, 24.4, 29.., 26.6, 31.7, 7 i 28.H, Knzimi('J'zll. 1'0 'w_ '
"ój..
" 11(1 PrzclIlI.e",,,nlll 

:;.9. 30.10, 27,11, .27.12 - /o;""ok: hll./o(i w 
r"dy' J)..,.
kill1, 1'0 !\'".01!z,.II'U N. M. 1', . I'" 8W. 'l.u.
		

/Czasopisma_026_15_044_0001.djvu

			ś
. 1Jnrtłom!eJc
n. przed WW. 
wi
tY
I: przed, POWIAT PIOTRKOWSKI 
I""r"szą NlCdf.lclą .\dwł'lItu - Znl1;"orow: u). Be1ehul{,w: a) targi w poniedzinłld. b) jllrlliarkl 
hHl1;"i w lirody, h) jarmarki w środy po 1-
'11l w )Iolliedziałki: )>0 Niedz. ArodoP08tnej, lJrzcd 
każdego miesiącu liw. Ht, uuisławcl1l )10 liw. Erazmi.,. J>1'zcd Nar. 
No M. P.. po Aniołach Strótach. IX> Bożym Ka. 
POWIAT L.ASIiI rodz.'niu - Gorzkowice: targi w ,,0ni<'dzi.tll:1 
.. . - Kamieńsk: II) targi w środy. b) jarmarki 
Lnton\lersk: a) tm.I1;"
.Y1 'rody.. b) 
arnll\ł'kl w środy: po Oc:ayszcz. N. M. P.. po 'w. Jó- 
w 
rody: po 
w. JII
zł'Jn, po N.
dzu'h Pllln!o- 'zefil', przed św. Filipem i Jakubem, po ;;w. 
POWIAT KOLSKI 
'eJ. po liw. PlOtr
e I Pawl<" po 
w. DurU()uue- 1 1I1arii Magd.. po św. Franciszku Ser., przed 
Babi"k: a) targi w poniedziałki. b) jarmarki JII, )10 4w. Ja
lwldz". przcd. św. 
al'bnrą - św. lIIichałem Apost. - Klcszczów: tnrgi w8 
"C wtorki po :i każ. )HlI'zyslego wies. - DI'u- Łask: 
) targI w c.'martkl, b) ..Jm'I
I8
'kl W wtorki po 1-YI1l i l;;-ym każdejCo miesiąca 
d.- 
lo: a) targi we wtorki i piątki. bl j..rmarki wo tek przed 
w. To
nRszml1.- Szczel'cow,= a) tm'l/.'l: I'ZIl, we wtorek po św. Stanisławie. wpoIlic. 
wtorki: 1'0 1-)"111 każd"go wiesiącu i 1'0 OeZ)8Z- w czw
rtk., hl Jarmar
1 w czwartkI: p
 św., działck po Wnichowstąpieniu N. M. p.. po Pod
 
('z"niu N. M. P.. ]10 1\iodzi...i Srodoposhll'J, 110 :'1. ga!ol\l e, .1'0 św. Józefił': po św. UrbanIl'. )'0 I wvższeniu (;w. Krzyża. po św. Leonardzie .- 
św. Slanisła\\ie, )'0 I'odwyiszcniu św. Krz)żn, 
w.. JakubIe, p
 NarodLenm N: M. P...po .\\'\\:'1 Wolbórz: a) targi w czwartki. b) jaJ.warki we 
1'0 liw I;zymonie i Judzie, )10 6w. Katarz
 nie !<'n
tY"h -: W,da",o: a) tnrJrI_ w 'pOlu,'dzlnlk... wtorki: po św. Kazimierzu. po \Vniebowstąpio
 
_ :';0I.1II,olno: a) t.8rgi w cz\\urtki, bl jall1larhi ':' 
a.n18rk..: 
3.
. 16.3, 2.4, 15.., 16.11. :!U:! --; niu Pańskim. po o\w. Piotrze i Pawle. po (;w. 
w ezwartki po 2U-Y11l k1lżd"A"0 miesiąea Zclow: targI w srody 1:ochu, )'0 św. Jadwidze, po gw. Mikolaju 
,-- POWIAT h.O
lŃSKl POWIAT ŁĘCZYCKI POWIAT RADOMSZCZAIIISKI 
k. HI.zcinica: jarmnrki w poniedziałki »O 1-YIl1 
liolill." a) tllrgi w .pon;edf.ialki, b) ja,.ma
'1 Grabów: n ) tal'gi w środy. b) jarmm' k i w liro- i 15-y'" I,nżdł'lfo miesiqca - KonieclIol: u) tar
i 
w sl.udy 1'0 14'YR. k.,żuego miesiaca - Gl"Odzl.ec 
j:\I"lIIarl'i \\ł! wtorki po H-ym każd..go 1
1l\J- dy po I;;-vm każdcgo miesiqca - Lęczyca: a), w ezwm.tki, b) jarmarki w ezwartki )10 1-ym. 
sil\ca _ Kazimien Billkupi: jal"l\1l1\"kl W . . ""0- targi we wlorki i pilltki. b) jarmarki we wtor- '8-ym i l;;-ym I,ażdcgo lllie8iął'a - PlIJęezno: UJ.. 
t ki po 1-Y11l kRżucgo miesiqca - Ozork6w: a) t:ul1;"i we wtorki po l-ym I:ażdego micsilJea, b). 
dy po 21J-) 111 każdego nie)lRrzy
 I'go lllll's,ąca tarA"i w poniedziułki i "iąlki. b) jal"llllirki w jarmarki we wtor',i )10 l;;-ym lmżde/:,o mic
ią- 
- hleczew: a) tUl'gi we wtorki i ],illlki. b) jur- poniedziałki )10 7-ym katdego miesiąca _ Pod- en _ l'lawno: targi we "torki }IO 15-ym każd.'. 
marl-.i ",e ",torki ]10 I-Y1l1 każdego miesilJea - d
biee: a) targi w środy, b) jarmarki wo "tor- 1":0 miesiąca, b) ;larmarki we wtorki po l,
'm 
Kon;,!: a) targi "'" '" torki i p::itl.i. b) jarlllar- ki: po Trzech Królaeh. po św. Józefie. po św. każdl'A"o miesiąea oraz wo 'Il"tol'ki po 1;;.3, Y'.4. 
ki we "torki po 7-ym kaM"lfo miesiąca Htani8ławic po o\w. Marii Magdalenie, po bW. 1;;.5 i 1;,,6 - Radomsko: a) targi w ezwal'tkl. h) 
KI'a",.k: jarmarki w poniedf.iałki po 1;;.1, 1
.3. Tekli, po Św. Murcinie _ Parzęczew: ja,'war- jarmarki w ,:zwartki po l-ym każdcA"o. llli
Hiol: 
15.;;, 1:..7. 1;;.!I. i 1;;.11 - KlLym.iw: ja,.marki w ki w )Iuniedzinłki po l:i-ym kaŻl\ego miesiąca - cn SUlmll'l'ZvCc: a) targi w pOllledzm!1a 
poniet!zio'łki po l;; 2. 1:i.4, 1;;,/;, 15.8, l;;.IU i '5.12 Piątek: a) targi w poniedziałki, b) jurJllBl'ki w przed 1-YDl i l;;-ym ka!del1;"o miesif\cn. h) jar. 
Pyzd..y: a) targi w czwartki, bl jamarki \\ ]Ioniedziałki )10 l;;-ym każdł'l1;"o miesillea marki w pouiedziałki po l;;-Ylll każdcgo nie[l"- 
czwartki po l
-Yll1' kaMeRo miesiąca - R3!,II- Wartkowicc: jarmarki w poniedziałki po 20-ym nystego miesiąea - Wielgomlyny: a) targi 'v 
wald: a) targi w ),oniedzialj.,i, b) jarmarki w I,ażdego miesiąea - Lódź: (miosIo wydzielone): )Ioniedzinłki, b) jarmarki w poniedziałki po ].]. 
),onk,lziałki )1l"7.ed 1-ym knŻtleA"o micsi'l,'a - tal'gi we wtorki l piątki 1.5, 1.:\. 1.7, 1.9, 1.11 - 2ytno: a) targi w grolly. 
){Zl;óW: jU"lIlarki W )łOnicc1"ialki ]JO 20,:!, 2°.1, jlll'lIlor',i w Mody po 1-ym każdejCo Hlicsiqea 
211.6. 20.8. 2O)U i 20.12 - !>kulQk: jarwnrki w 1'0- POWIAT LuDZKI l. POWIA
 sU:IłADZKI . 
niedz:ałki po 8-Ylll kużdego lllieał
ca - Blesin: .\leksaud..ów: n) targi w pilJtki, b) ;larm....ki I Bl'asz.ew!ec: jarmarkI .w. iirody 1 10 . 1-YJJl kllzde- 
a) ......gi w ponedLilltki. b) ja..marki w pOllie- w eLwurtki po IU-ym J..1,żdcA"" miesilIc" _ ("hoj- , go ulle8
ąe.. - BurzeUln. fi ) 
rgl W .śr,!dy. b) 
dziail:i po l;;-ym każdeA"o 11Iie
ilJca - Słupea: . t . ś d K simicrz' ;lal'lllarki we }arlllnrkl w środy po 1-ym kazd,'go mtes'ąca .- 
n ) ta '''i we wlorki i pilltki, b' jllrlllarki w po- UY I . . k 
rg, ;' 1 ,ro s r. --, - 
!) . :i li _ KonAta.'\.)- :';zadck: a) turgi w lirody. b) jarma..ki w śrouy, 

 . T l . w Ol I 110 
 ,
.. 
.
, a.I.
. l . . ) 10 l;; Y m kużdł' g o micsi ąca ' '' urt '' a) t - 
nicuziałki po l-ym każdego J\lIe
iąca - li ,sz- nów: a) targi w pon.. b) jnrlllarki w pOllie- -.' . ,.' -,,
: 3::A"1 
ków: jarmarki w środy p..zclł l;;-ym katdego uf.iulki po l-v lll knżdeJro miesiRca _ Rudl1 ra- "! .czwal tkl! l!) Jam,m kI "! cz

rtkI po 1-
 111 
miesitlca _ Wllcz
'n: jarmsl'ki w 'rody "O 1;'.2, bjanicka: targi w czwart!.i _ TUSZYli: jarmRr- k
7.d
A'o .lIIlesujca - 
adzlln. 
m.'narkl w l''!4 
1 , u 1 - lU . 1 - l I W łud\"slawów: I k ' l ' '' e wtol ' k ' l - Z«icrz: a ) tar g i we wtor k i i lIledZJ . Rlkl po l-
.n . 1 kazdol1;"o m . 
csI
ca - Z
n1l4 
1;;.4. i;;,6. 
.o, ,I. I J. 
 . ,'" k , .' I ) t t k tkl b) J r 
II) tal.l\"i w środ3' h) jarmUl'ki \\ ,,/"Od,: )lrzed )lilltki, b) jarmarki w środy po 1:i-,11I kaMl'go 8 a- k '
o o: U t a k 
gl W 2 e O w or k l. ł. P1:\ .'. li. 
_ ..... . O d ' , ." 'uar l we w O," 1]10 -ym UZul
gO nllt""Ią.CR -- 

w. JtJf.l'fclIl. )Irzed ZIelonyn" 
\\ Iqtkanll, prze 11I1c",qca Złoezew: al targi w ponicdzinłki. b) jarma;'lli 
w poui,'dziatki po H-YI1l każdcgo miesiącn 
POWH,T TURECKI 
Dobra: u) tal'gi w środy, l) jarmarki w po- 
nił'dzinłki: )10 o\w. Walentym, po PI'zewodllicj 
Niec1zidi. po św. TI'ójcy. po HW MłłteuRzu. po 
WW Awiętych. )lrzed MW. Tnmu8z..m - Swiuice 
Wartakie: targi w środy po ld-vlll katdego mie- 
siąca - Turek: a) targi we \\torhi i piątki. b) 
jarmarki we '" torki po );;-ym każdego miesilI- 
ca _ Uniejów: a) targ-i w czwartki. b) ;lurmar- 
!. i we wtorki: po św. Macieju, po Przowodniej 
Nił'dzieli. Pr1.l'd Zielou
'mi A",iutkami, po św. 
'VłłWrzyf!CU, ),rzcd liw. Michałem. przł'd św. 
.\ndrzejem - 
POWIAT WIELU!iiSKI 
Rokslawiec: n) tnrgi w poniedziułki, b) Jar- 
marld w )Ioni.,t!ziułki po ld-ym każd"go nic1>l1- 
,.zYRłl'A"o miesif!l'n Działnszyn: a) tnrgi w 
.'zwartki, b) jormm.kl w czwartki: ]'0 Tl"ZecII 
Królacb. po Wielkanocy, I,rz,'d Ziclonymi 
ŚwilJlkllllli, )10 o\w. Jakubie. po WW. S\\iętych. 
)11 ?cd Doży m N Rl"Odf..'nicm - K raazmyice: jar- 
l\Iurki we wtorki 1'0 H-YIII każdł'l/.'o nlleRiąr" -. 
T,ututtiw: n) tarjCi w czwartki. b) jarmarki. w 
I'z\\al.ki przed l-VIII każde/:,o rnicsiąca - O
Ja. 
ków: a) ł..11'gi w "onkd?inłki, b Jarmarki" po. 
ni!'dzillłkii po 1.1, 1.3. Hr, 1.7, 1.9, 1.11 - ]'ra8z- 
ka: a) tarl1;"i w o\rO(1)-, b) jal'murki w środy p,? 
1:i-
.m knżdcgo miesillea - Rlhluiki: n) tarlfI 
\V ponicdziałki po 15-ym każd
.t'l mlesiąca. .b) 
jarmurki w pouiedzinłki po 1-)1l1 kazdego mle- 
siąclc - Skomliu: a) targi w ezwm.lki po 1
'YIII 
kaŻllel1;"o m il'sil\.'n , b) jarmRrki w czwartk
 1'0 
1-Ylll każdego miesiąca - Wi"'ui.: al targi "'8 
wtorki, b) jarmarki we wtorki 1". l ,YIII kai.de- 
1/.'0 miesiąca - \Vil'..nRzów: u) targi w 
rodł" 
b) jarmurki \\" ponidzillłki po 1-3-111 kużdcgo 11111' 
sillea 


- 42- 


dnł'jn - Knlisz: tnrl1;"t we wto..kl I plątl	
			

/Czasopisma_026_15_045_0001.djvu

			Woj. Poleskie 
POWIAT DRZEśl: N4.D DI:OIEM 
nl'Ze
,' Jlod D.: a) Inr
i co Ih.od<:, h) j:łrlllarl;i l 
l 16 każdc/\'o mi('sillcn - KIIUlienicc J,itc',,
I.i: 
a) targi co czwarlt>k, b) jal"lno,'ki mi"si'll'zJlI' :; 
i 18 każdego miesil\ca - "'Y80kie Litewskie: 
II) targi co ezwarlell. b) jarm"rki miesięellłl' I'O"IAT PI
SK 
20 k"żdl'go mie8il\l'a. c) jarlllnrl:i wielkie do- Pii'sk: a) tarA'i co IlOniedzinłel., b) jarm:u'l:l 
roczno 9.). 24.:', 2.8, 11.9, 4.12 - Wicikoryta: wielkie dorul'zlII' 8.4, 1:'.8, 21 !I, )!I.I:! L,bl-' 
.jarmarki wielki" dorol'zlle 8.1, 8;3, 8.4, 
'''' .8.7, 
zyn: a) targi co środę, piqtok i co Ilicrws.I'
O" 
8.8. 8.9, 8.10, 8.11 - 1I{0krany: Jarmarki wlel- I bl jarmarki "it>llio doroczno 15.1, l;;.:!. 7.1. 1:!.7. 
kle doroczne 2:'.4, 25.6, 2;;.7. 25.9 - Ma
orrtll: , '1!1.8 14.10 _ rohost Zaborodki: ja'.II1:\1']'i wich 
jarmarki micsil;'ezne l;; i 
8 ł-a
dc/\'o lIlllJtlllj('1I. kie' doroczne 2". 1 , 1:'.2. 15.3, la.4. 2}.a, U.6, 15.7,' 
- Domaczl'\\ o: a) jur:nark, m
es,ęczne w 
ro
ę 1 2.8. 1:'.8, 9.10, la.ll, D.12 - :Mol.oe.:no: a) jar- 
pO l;; kazde/\,o lIIi('"iI\CII, bl Jarmarki wlell.1(\ marki miesięczne l i la ka:i;dl'lfo mic"i'I'.U. L) 
dorocznI' wc Wnil'lJu\\slllpieuio i św. ł,
I"
SL
 ja
m=;trki wielki o dUl'o
zne ,2
.1, 7.1, -ł
.
,.1"'.Il, 
według Iml..ndal'za prnw. - 
y;'lZczyee. JIU I Wll'zo...ka: a) jarmarkI mleSlęCZIII' ... kazd,'go 
marki miesię('zuc 10 ka:i;dcgo 1II1...."ca I lUieSiąca b) jal.UlIIl"ld \\ idkie dornc
ne '21.:!. 1:1.8 
Knchock
 \\ oln: JOIrmnr).;i l-go J..:Lide&,o &I1ics.' 
POWU_T S1"Oł..Pl'E Po\\ UT DROHICZIN .. PO" (AT PRl'ZA
A 
filolpcl': tar!!;i w wtorki i piqtki. b) jarmarki: b) _, 
duroczny ..l łBSU.. w ostatnim ty/\,odnin według n,.oh
ez
n: nI 1!1 " Ki .1'0 roni
d
iałck. . j
rlJl
r: 1I'ł'U
l\na: a) Itll'/(i co 1'Onied
ił1lł'J. i I'z\\'lI"lek. 
"fl\rego Rtylu, cJoI'oczny na Wnicbo\\"lłu,ieuic k
 lIl
esH:czuO l... ka
del:'o mleslljea. cI J
IIU1uk
. b) .jarmarki wielkie cJUI.OCLUC 19.8. 27.10, l".il _ 
Llar. styln, dorOl'zny Ua :Marię MBltdal. 8tar. Wlel
le doroczne 22.. " 6.
. 14.9. 
9.12 - tbolll
k. I Sidel': jarwarki wielkie dorot.zne 211.1. 
l.!I. 
1>1)'ln - Mir: a) ta,;gi w pOniedziałki. b) jar- !mXI co czwarlek. b) Jarmarki w. do!'oczne 2 4.8. U.IO, 14.11 _ SLel'I'!>LóW: u) t",.gi co I'zw.'I',,; 
:Jl1,"'ki dorol'zne 2'2.:., 8 ł 19.9 - RtJbieiewicze: I 
9.1. 1.2, 
.3, l.
. 1.5. 1.6,. 12.7 --:-. Ja!lOW r. Pole- tl'l:. b) jarmarki wielkic dorm.zne 23.1, 2}.:I,. Vi. 
ł;.rgi w poni,'dziatki - })erewno: largl w czwar skI: II) 
IIrgl 1'0 "rocJ<:, 
I Jarmarki mIes. a kat:- H.lO, 14.11 _ ll1'l'f'zn 1\:11 ,.tn.;;ka: a) turgl ('O 
tl0 r; Iwżflcgo miesiljCłł. e) j"rllllu'kl "IPik". .',,_ 
I rOl'zne 1.1, 23.4, 2 9 .6, 1;;.8, 8.9. 14.10 - lllndei:: 
PO
I \.T SZCZUCZYN POWIAT KAMJES KOSZYRSKI land 1'0 "tmek 1-1'0;11 ';"ii. i ej....!!) 

1l/.Il...ZyU: targI 
 czwartki. (produkty roł

. Kamieil Kosz.: targi co cz,rnrlt'k -- Wh.n,a PO" JAT 8TOLJS 
w r8zle. Awlęta dma p
{Jr
,:dm
I:'O) -. Sabakm- Vłusza: jRrlllRl.k i miesil;'cznc l i 16 l. 13... 2l.!'. 19.12 _ kic Iloroczue 21.3, G.:'. 311.6, 9.11, 2!1.1l -. Dawld
 

ró.łc],: u) tm'
i 1'0 61.01lę i ]/llIlek, b) .ull'm,l.rlu 
micHip('zn
 1 )\ażlh'
o IU1.ehłO<'łł. - (\ercLuw: 
,iłn"JJl.,rki .wiclkif' (1urut."zJw l:!.:!. 22.5. 2.H, 11.11__"" 


.,. 


Woj. Nowogrodzkie 
I'OWIAT DARANOWICZI
 
n.U"aoowicze: a) targi w poujedziulk! ( CZWllr- 
Ihi, b) w końcn września pokaz I targ ua konlc 
- Lacbo\\icze: a) targi w środy. b) jarmarki' 
razy do toku w świ\:ta lJl'awo
lawr,'" l) ..Wrzl'. 
8cie" \Vuiebowstllpienic. 2) "Dziewllltnik" no. 
h' Cialo, 3) ,.DzieRiątnik" lO ty
. po ,Y. Nocv. 
(I'okaz i targ na konie: hycJło rOl:'8tp. ni..roga. 
('iwa. skóry. wyroby z dl'Zcwa, obody do kół, 
J:'olowe wozy jednokonne bez ekncia I. kól, s
 
), ;1'. kadzic. naczynia. knfr
.. narz\:dZIa rol!!l- 
(II', tkaniay. ko:lmcby, len, kosze. T!nszR. zboto. 
j:II.7.YJlY, owoce. jagody. gl"Zyby. mIód, gar.ok l ) 
- Mołczl\dt: a) targi w środy, hl jarmarkI: w 
] S"ł'Y ponipdzlałek po prawosł. W. Noc
. w śwlę 
tn prawosł. w dn. 12 łil.ca (św. Piotra l Pawła), 
,w liwi\:to. \lro.wosl, 2_8 i 27.9 - H!>rodyszc:,e: al 
turgi w punil'dzialki, b) jnrmarkl: 6 .maJa. na 
",.I1/-:i d"ieil Ziel. Swil\t ).raw08ł.: 4 I 15 
at- 
dzierni.ka \\g 11Owego 81)'lu - KI'zy\\oszyn: Jar- 
mark 7.7, w Il"ief1 odpnstn św. .Tnna pr:1W08'. - 
Slo!owil'7c: jl1l'mar1..i Ij.2. 7A, 2KS, :!UI 


POWJ \.T WOŁOZY;. 


Wolo!>zvn: 0.) turg'i w poniedzialki, b) jarmarki 
v. czwartki - Bukszly: a) targi w poniedział- 
ki. b) jarmarki H-goo kaMelto m,iesiqcl\ -- 
J\\'icoiec: targi w środy - Traky: targi w 
\\ t"rki - Wiszniew: tar&,i w środy - Lid". 
JJI'W. Lida: targi w pono - Zabłocie: targi w 
iJ.ouiedziolki - Wercnów: tal'/\,i w "lorki, b) 
-;ł anoark\.; 10.2, 10.4. 10.6. 10.8, 10.10. 10.1
 - Ilic- 
J.iakonie: targi w tirody -Bielica: targi w śro- 
d
 - F.jszyszki: largi w czwartki - Liplliszici: 
"I targi w czwartki. b) jarmarki 7.1. 4.3, 11.6, 
']'i.7, 21:.7, 1r..R, 9.9 - lwio: al targi w środy, b) 
:;iarJUllrki: ]-"zy dzieil po Nowym R0ł-i.\ 
lueznaczoa Ilość trzody chlewnej 1 kom e) niedziall'k, bl jarmarki wielkie doroczne 2.1. 1łoleehó...: a) tarlfi w pUllicdziulki. h) jarmarki:' 
1.9. 1.5, 1.1, 1.9, 10.11 - ('zCl'łlilluy: jnru.. 
3 2U.I, 8.5, 14.7. 29.9 - 1I"linu: łł) turgi we wt"rki. 
POWIAT NOWOGR(IDEK knżde!\'o mit"i'lca ___ Iływiu: a) jarmarki lIlic- L) jnrmarki: 17.:!, 16.
" 11.7. 3.S. 17.10. 2..12 _ 
Nowogr..dek: a) targi w ponied., 2.
. 1
.7, 23.
, :1.11 - ObertytJ: "a) t
rgl w po- 
LUh,ez: a) tRrgi w wlorkl I piąt
l. b) jarmark - Rótana: a) tarlfi 00 J.ouiedzinłek, b) .jarlllar-llIl
dzlał
l. _ b) JI"!.m.
ł:kł 20.1. 24 _, 313, 7.ł. 8 
 
ta sierpnia - Korplicse: a) targi w Arody. b) I ki w. doroczne ]2.7. 19.8 - IW:lccwll'z,,: a) 14.a, Iti I 2d.6. l ", _ I 2°.11, 2'2.9 14.10, 10.u. 18 1 
:Jarmarki: 13.7 w św. Piotra l Pawła wg. ob- I targi co środ'1, b) JOI.III'1I'ki wielkie d01.ol'1.ne 1 30.12 POWIAT KALUSZ . 
]'Zljdkn prawO!lławn.: 22.9 w świeto N. M. r, ł 15.!, R.i>, 27.9. 9.11 - TclechllllY: a) larlei co 
"'.Ił obrz. praw. - Dworzec: tar/\,i w poniedział- I'z\Vartuk, hl jarmarki "ielkie doroczne 2\1.1, 7.4. I\lłłIlSZ: tal:gl w J10Iłie
1iałJ.i i tJiąfW,. :\, o
 
1: , - Nowojelnla: targi w środy 6.5. 7.7. 11.9. 21.11 , lIlłun: tar!:,1 w CLWlll'tkł 


.Ą 


......... 


...
		

/Czasopisma_026_15_046_0001.djvu

			POWIAT llł-'('ZACZ ł ",,"inn y . Jtm.'bol,ii,
ka: tl\,',.-:i zwykłe w 
rooly. 
nnl'zac?: II) tał'gi w czw,n'lki, li) JarJllarki:, 1.1'0111'01: gmina leolIlIoIsku: tarJ{i zwvkłe \V 
]8.1, 14.2, 29.3, 6.4, 5.5. 2 ł 2'2.6, 13.8. 7.9, 11.10, 11' 
z l .
urlk/. 
i J2.1l _ JII"lowil'e: tur!:"i w wtorki _ Koro- "lOry. !:"minn mio/'slla: u) tar"!" 2l\il'rZ
I'e 
]Iiee: targi w w 101'11 i _ Moaastel'zy
ku: !ar"i w I'onietb,młki l czwartki, b) jarmarki ilU ko- 
w Arody _ POluk Zloty: a) tar"i'w Arody, b) nio 1>0 'l'rzcch Króloell w 
I.tlllę, czwurtek 
! 
ill"'k. po 
w. ,T:lllio w 1;I."d
. ezwart..k 
jal.mal'ki: 13.3, 15.6, 7.7, 10.]0, 5.12 - I l11lłlt'k, 1'0 W8zysU,i,'h 
więlyeh VI' trot11...iedzinłki. 
Zhorów: tArgi w wlorki.  


POWIAT DZISNA 
lInkRzyec: tnrgi zwykłe w wtOl'ki l pi/ltkl. 
/I1.i
nn: tllJ'gi zwYkłe w wtol.ki i pilltkl 
liI
huki,,: a) targi 'zwykłe w ponil'działki J 
I,illlki, b) tnrJl,'i zwierzęce w eł'JW1lI.lki, 1') jar- 
mUl'ki w ezwnrtkl przed 4wl<:taml Bożego JI,:,: 
rodzenia WK. nowego i slaTI'!:,o Rtyln, W czwur 
Ikr pl'zcd 
więtaml Wil'lkit'jnoey wg. no"ego 
i starego slylu, nn "'zeci dzień Zielonych !",.', 
ua ]Iil'rwszy d1.ic" Zielonych Awiąt wg. fltare- 

o Rtylu. 
Hermanowicze: tarJl,'i zwierzęco w ponit'd7.hłl:oroki, 
mina Prozol'oki: targi zwicrzł:Of! 
w 110llied1.ialki. 
HWI'ko"8",'zyzna: torgi zwicrzece w śrotły. 
Ziabki. gmilla Prozol'oki: tł\rgi zwykłe w czw. 
rtki. 


POWIAT MOLODECZNO 
(:r6dl.k, gmina Gródek: u) tarKi zwierz
ce " 
wlorki, b) j/lI'męr:ki w d,.ugi wtor..k IJO Awifło 
lach Wielkicjnocy wg slRrep:o slvln. 
Kr
ne n. (fszą, gmina Kraśne: targi zwyUe 
w piątki. . .11 
T,ebiedziewo, gmina Lebil'dzlewo: a) tal'l(i ZWlęJ 
rzeco w Il0niedzinłki, h) ;lal'marl" w najhliż
1.Y, 
Jlonil'dziulelc po 'Nowym Uoku, w ]JouieJziałelC 
Ill'zl'd niedzielą zapustuą, w ]1Oniedzialf)k }lO 
Wielkanocy. w pOllicd1.iałek po Ziel'JUyeh 
8więtacb, w ponied
.iatck 1>0 Aw. Piotrze I Pą- 
wIe, oraz 8.11, 8.12. WRzyelkie terminy ohlicza.- 
ne są wg starego slylu. 
Mołodeczno: a) targi zwyklI' w piątki, b) lor- 
Ki zwierzeco w Arody_ 
Uadoszkowil'e: a) tm'gi "wicr'1.I)':)o w ezwol'lki, 
h, jal.marl, i w pil'\'\"sJ:Y dzicń po y'i,'lou}'Ch 
Świ<;,I,,
h i 2 ]jslop-.,I,J. 
TInków: Im'gi ZWlI'rzęce w l'oni
fhinll	
			

/Czasopisma_026_15_047_0001.djvu

			- 45 


POWIAT POSTAWY 
DuuHowicze. gmilla DUlliłowiczl': tRrgl Z\\\C, 
rZ'Jce w wtOl'ki - Kobylnik, gmina Kobyluik: 
a) targi zwykłe w wtorki, b) jurmarki t.l Ty- 
tU80. 1i.2 Agaty. t.B Kazimierza, 2:;.t Marka;' 18.G 
'Antoniego. 22.1 Magdnleny, 16,11 Rocha, 29,9 
Michala, 20.10. 80.11 Andrzeja, unjbliżHzy wto, 
rek )10 nicdzieli Arodopu8tnej. najbliż8zy wlorck 
IPl' Hożym Ciele. o8tatai wtorek ]",zl'd Uożym 
iNurodzcniem - Miodziol, gmiua Miud7.il'l: a) 
:t.U'gi zwierzęce w c7.wartkl. b) jarmarki 19.1. 
'15.2, 15':i. 1.1. H.8, lUO, 29.10. 11.11. 21.12 - l'us- 
,tawy ,gmina P08tnwy: a) targi zwykl,. tv ]\iąt- 
ki, h) targi zwicrzę('c w poniedziulki - \\'0- 
.ró],ajewo. glllilla Woropnjewo, largl zwyklI.' w 
'rudy - Wolkolata, gmilla Wolkolatł\: torgi 
zwykl(' ,
 środy 


glUillll j:lolcczlliki: lal'gi 
.d'!I.r.
('c .Jw,. razy POWIAT SAUNV 
nu Iu.i('
iąc. każdt.
"o l-go i r..gQ -.- 
/ltI!II,..k , Ą I . k .' . ... 
, 8 k t ,. Ii d 'I' ' all ou..,\' a.: JUI'",srk, W l'OlllCdzH.lk, - n..- 
KWLUa zume: urgl ZWICl"ZęcC \\" 1"0 Y - a- l'(.tnic,j. jarm"rk' 15'" D b .. . t .,., . 
boryszki. gmilla TlU'giele: a) IOI'
i zwierr.ęce ..... " :r. - _ II rowułt,l. . -'
l ,., 
25-go k"żd,'go micsilłca i co Iyd
i
;l W cr.wal'lek 
on",dzLalkl l I"lłlk. - I-łesów: t'lI'Iuorki lC I 
po Wielkanoev,' w czwartek W ZOHI:mil1 ])ucha 2J-KO każdego miesilIca - flnf"lówka: jlu',u:,,'ki 
Świętego i ]';:7 _ Troki: a) largl zwierzęcp w 19.1, 22,.", 1.7, 19.8, 21.!I, 10.10 - Rofulówkn os.: 
pierw8zy poniodzinlek po 1 każd('go miosi'll'a, 3) lo
'gl. w cawartki, b) jarmn'.ki ]O-go Lnżde- 
00 tydzil'it w ('zwarIki, h) jnrmarki 7,1, ]!I,3. IW IIIII'

 - Rokilllo: jarlllllrki 5 i III-go każ. 
11.6. z...1U - TUI.giolp, 
llIiun TIII'Kipl,', R) l,lI'jX"i de
o 1II1(""
e.
 - S'll.ny, j..rlllnrki 
 i IG'l(o 
IIIwie,.z
ec ]0 i 22 każdl'go mieHiąea, b) JOI.ma,'k kazd
.leo .''''.I'S''\I'II - Stepaug,',;d:: jarmark 2.8 

 ullij" _ \Vorninny, al Inrgi 7.wykłe \\" I.Z,,,,,.t- ---: \\ lod7.lIlIIer.,I''': a) Inrgi w flrody. b) jOl'l1lar. 
ki, 1,1 largi zwil.rz
l'e 10 i 2" kaidr'lW "';"8;'1(':' k,: 14.1, 1.4, 9.G, 28.
, 14.]0. t.12 . 
POWIAT WŁODZIMIERZ 
P,;ei'ug: jarlll,u'ki \V ..rody - Wlod"im;..rz: jar. 
lUarki w ]'ouiodzinllOniedzialki - Ko- 
'nInje. gmina KOliaje: a) targi zwykle co ty. 
'd,.;ień w t'!rody. b) -jarmarki bez eprzpdaiy zwie- 
rząt 8.2, 2(1.3, 2t.t, 30.6, :t.lO. 2.11, ua trzeci d..i{;;1 
. Zicl. Swiąt Łyntupy, gmina ŁyutuI'Y: a) 
;t\1rgi zwykłe w wtorki i piątki, b) jal'marki 1." 
Jltl trzel'i dzień Wielkiejnocy. nu trzecI dzień 

ielonHh Swl"t - Mieleglany, gmina Miele- 
l/I"iulIY: 10l'gi zwkłe w ]lOniedzialki - Nowo- 
1Danil'il'liszki: targi zwykło \V l'oui,'dzialki -No- 
,wo-Święciuny: a) tarKi zwykło w wtorki I piąt- 
il". h) jarmurki boz aprzodaży zwierzIII: 11.2, 
n9.3, 2
.G, 13.9 _ Podbrodzio: a) largi zwierzę- 
'00 w pouiedzialki, turgi zwykłe VI' czwartki. b) 
!larmarki w każdy pierw8zy czwartek mieei,- 
('a. w poniedzlnłki i wtnrki po niodzleU Pal- 

r
owej i po niedzieli M. B. Róia;lcowej - Swlę- 
:(,IaU
': 
) targi zw)-kle w wlorki i pllltkl. bl 
,t"l.gl zWlerzęoe w 6rody. c) jarmarki od l-go 
;JI1,., 1-11'0 "Iycznia i, od l-go óO 7-KO wrzet'!nia - 
'lE;wir, gmina Swir: a) targi zwierz
ee w czwnrt- 
'!ki, hl ,iłl,'",,,rki lU, 1.1, 3.2. w )\olliedziałek ]'0 

'\edzieli Pohnowej. w pouiedzialek po nil,d..ie- 
g i PrzewodnieJ. we wtorek po Zielonye" Swił:- 
łtach 110.6, w poniedziałek po N. M. P. Różai,- 
co",ej, 2.
]. 1.12 I 24,12 - Spiahl: targi zwykle 
,., wtorkI - SzcmletowHzczyznn: targi zwykle 
.'" I.ouiedzialkl - Twerecz. gmino Twereez; tor- 
ei zwyl.lc w I\rody 


Woj. Pomorskie 


FWAUf. Skróty: 011'. - ogólne. zw. - z",I",'.r.o- 
ef', kro _ k\"lllnl.e 7.W. i WI'I. - z\viprzętll , 
wclua. MW. - Mwiuie, b. 1'1".<1', - buhsje re". 
1 11 udown 
:J,:żp!i . dala largów mnly,'l. TJ\'Zn)/lda '''. 
dZlen 8Wlątl'Czny, to targ odhywa 
ię \V dZ;";1 
l'o.I":",edni. lub nnstępuJ', zalctllil' od zwy"zlljt;W' 
Ul '''JSCOWYI.'' , 
Obro\('m tarlti,w malych 
I\ plOlly I;u,.n"," 
p,:",yrody, zwier7.ęta domowe 7. wYlą('zenlt'lII 
wIększyI''' zwierząt (jak koni, krów. w,.lówI. 
al'lykuly żywn....eiuwo w8zelkioll'0 1"olbaiu UII- 
I'O'" L\T IIOROCIII,W ez)'nia i narzędzia gospodarc"c i I'OI..i,.
p , or"", 
nerp
lce,zko: targi W" ezwa....kl lIu\"Oehó",: ....zpdmiOlY, klorych wytwanaui
D1 7.njllluJe 
;
 
jarmarki w czwol"..ki _ Ki8i"lin: ial"1narki w uboeznie okoli('zna ludność. 
ponll'dzlalkl _ Ozdziulyezne: jarmarki w I,illl- U
\"O,tem jarmarków ogólnyclI IOa wszy,t.k;" 
ki 
,..
e 
lJIot,. wolnego obr'?tn toworuwpgo (I,'''''' 
POWIAT KOSTOI.'OI. zw,erzęta dO
lłowe wszelkIego rodzaj" _ 
. , ., Ohl'o!em Jormurków kramnych .", \\ SI'. ,lki8 

eroł.lle. jallł
ark
 w Hro
J' - Dera.21l1o: Jal:lI1a,'- PI'zt>
mlOty woluego obrotu tow.trO\\ "1010 I: 
 vi". 
ki w .],onled7.la
kl - I"o
t
pol: ]o.'mn,rk' .WI\ I I'Z6Il1em więks7.yeh zwierząt dOlllowyeh, . I 
wtorkI - I.lldwlpol: JOI'mul'kl w llumelll.lalla - - ObrotolU jłlrmnl'ków zwier7,A cyc ' l 
 II . " .. 
O .. k' t k . '. t -'. d d ..< ." Z\\ lel..Qo 
,"owa. Jar
n... l we 
 Ol. I co 
 yctu"ulC o I La OIlJowe wszelki"go. rodzaju OI'a7. I'rzedmio- 
111.1 - Stt>pon: Jarmllrkl w t'!rody ty b
dąC8 obrotelu tnrgów mHIYI'h. 
QII....ll'l\l jarmarkuw na 6willie i bulI"jl' "U7,- 
1,ludlllU' "'I lo zwierzeLa domowp Ol'nz ]".z,'dm;o 
Iy, "0:.1'1'.0 ohrulelJL largów Dlaly('''. 


Woj. Woł;,.'ń.kie 


POWIAT Dl'HNO 
Dplllid.',wka: jarlUa,'ki 12 I 

 l.a;,dpl;o nil ,.> I 'I. ' 
ca - Dubno: jarlIIIIrkI w ll'mj...lzill'ki - K".;n: 
iarmal'ki w lirody - Mlyn:'-,,,, jill'lIIlll.ki Ił I 
28 każdego lIIie"ill('a - U..daiwiłlów: la..gi we 
wlorki Wnrkowi.'ze: jormurki 'v c2i\\'urUd 


POWIAT KOWEL 
61\(,Y;1: jarOlal'ki 13 i 211 kaM"JCo mi..sille" 
1I01..hy: jarmal.kl we wt.orki _ Ko\\cl: jllr- 
mRrki w ozw:,.,tki Krymuo: jll.l"mo.1"ki we 
wIorki 2 razy w lIIie8iącII od UU - Maciejów: 
jłlrmnrki w .':;roely - Mani,'wil'ze: iarlllorki w 
wtorl.i - Mielni,':': jarlllar.ki \V I<....dy - Nie- 
sllehoi7..': jarmarki w )tOnipdzialki - l'owlłrRk: 
ial'lntlrki ,., poni...I.,ialki 2 razy w miesilIclI od 
2,1 - Ratno: jllr"lIIorki w IIOui....zilllki - Tu- 
,'zY8k: js,.m:lI'ki \V wuil'dziołki - Zahloł'le: 
iOlmol'ki l i H-go kużd"go lIIi"';I\('1\ 


I'OW£AT DUOIlNU'A 

\"O,lni..,
: a) targi w ])OniedziHlki i cz\\,al.lki, bf 
,Iarml1l'k, 4.3. 2.9, - og. 5.1. 9.11, G.4. t,:',].6, 6.7, 
;1.8, .:i.1O,. 2,11, .7.12 - zw. - ,Tab lonowo: ni 
targi w Hmdy I Huholy, b) jarUlarki H.
. T
.I
. 
- ':,11'.: 1I.t. 9,5. 11.7, H,U - zw. - Jnhlollu- 
w«.' Zmuek: 21.3,.16.5, 20.6, 22.11, 19:9. 21.11 -- zw. 
0,0'.70110: a) IUI'JCI w wtorki I I.illlki. h) hl.rnm'- 
ki H.S, ]2.9. 2].1' -- kr - Nio7.ywi,,{;: 13.ł, n,lll 
- 1(1.. _ nydl\"t)s,.cz: a) tal'JC'; w l>onil'dhialki 

rod>, "zwart.ki i I""hoty, b) ja I'IIUIrki :1.1, 
,2: 
7,9. t.t, 9,!;, 6.6, 4.7, 
.8, 5.9, 3 ]0, 7.11, :\.12 - Ul. 


POWIAT WILEJKA 
lButlalaw: a) tal'gl zwierjl:ęce w poniedzialki, b) 
!JarJllal.k 2,i - ('hocipuczyee. gmina Cho('ieilCzy- 
('e: lal'gi zwykle w IlOlIipdziulki - Dulhiuów, 
Ig}niua Uolhinów: wrtri zwiprzęce w czworlki - 
illia: t8l'
i zwi!'rzęco w Hrody - Kośllieniewicz.. 
,tklo l I 15 kożdl'go mi"siq- 
CH - .Ja

uIlY, gmina Soleczniki targi zwip- 
l7.ęl'e 2ii koMl'go mil'aillca - Lllndwllrów gmi- 

 Tro.ki: tu.rgi zwykle w Arody - Ła";al'"1sz- 

. gllll.na MIC
lIlłY: p) tnrgl zWY.kłe w C2iwort. 
k" b) JSl'lilll'kl b!'z RI.rzedaży zwiel'ząt w pier- 
wszy c2iwal'lck ]'0 211.t, w ]liel'w8z:r czwartek po 
29.9 _ Mdrizl1goł.., gmiua Jlfl'jszagola: targi 
Zwiprzę<'c w )louiedzia'ki - Michnlis2iki 
lIIjn.. 
Oiel'wioty: tur.gi zwi",'ze('e w wlorki . OIkic- 

iki, gmina Olki"lniki: IlIrgi zWiel'zęeew wtor- 
ki - Orany, gmina Orany: targi zwykli' w 
,,!Lor1,i Ostrowiee.. II'lUina ,,"omiauy: tm'Ki 
ZWiel'zł;:e-c \V pOlli"dzilllki - Niemonezyn, gruilla 
NiclUellezyn: IIII'gi zwierzęce w czwartki -- 
Nowa Wilejkn: 1""ld zwykle w WIOl'ki i pil\tki 
_ Podhl'zczll', gmill" Podbl'zezie: tar!:1 zwie-I 1'0wr \.T I1:"O
łl. 
r;lóo;:ec w śl'ody - Uudzi8Zki. gmina I:lIdzi
zki;, J,uL.,m:: jal"lD8I'ki W ]101I;,'dziaiki - 
v.al'k: 
tlH'gi z\\yklę w śl.lldy, - \Yi'Jlkie f:I(,\(".ZIl t.i, marki w 
:'(ldy "11 l gi l)d:r:icll ud Il.t 


I'OWIAT ('HEU,I:\O 
('Iw'mll": n) tllrlei w -lirody i S.,hil."., h) j.II""MI.. 
ki 4.2, lA. :\.1;. l.!', 7.10, 2.12 - zw. - 1II,!.m- 
wa ("heluI.: '.l. 4.4, 2.5, 4.7, !"e9. Z.W, ;.11. .,.12 
_ zw. - Liscwo: u) tar!:,i w cz"....'lki. t,) 
iOlmarki 27,6. 14.11 - 011'. 


POWIAT RliW:\'F. 


i\lek8I1ndl'ia: ja...norki w ezwlu.l'ki TI..3ZC7.II: 
jnrmn,'ki w lirody nraz 3.6. 2t.1I KIt.wnit: 
JOI'mn,.kl w ('J:waltki - ],...,'.r.!',,: jal'lll'lrki 'v \)(1- 
Ilipdr.illłki 9.3. 9.5. 24_6. 211... 1:.11. 6.10 - Międ.r.y- 
"700": Inrma,'ki ]0 i ?:'-ltO 1."żd"lI'o mipslqeo, 
",.nz 29,5, 11.1, 2'1.9, 22,12 - Jli.wne: n) la....
1 w 
I.illtki, b) Jormnrki w lłOni!'dzialki - 'fnpzyn: 
iarmnrki w poni"dzlalł,j 


.' POWIAT CHOJ(\jI(;E 
('Iudnie.l': n) largi w 61"Ody ł I'L\\'I1I"'ki. 1-) 1;11- 
lII"rki 1.6, 9.11 - 011'.: 9.3. 1 U. H,:,. 13,7. HI!'. 
1ł,9, 12.111 lUt - >IW. lIol"Owy 11lI>'u: l» 
lar>:,i w czwartki, b) jal'lUal'ki 4.t, 6,G, 17.10 - 
og.: 23.8 - Ztv - Borzyszkowy: 21.3, 20.G, 
.II. 
I!I.I,! _ og-. - Brus,.: a) turgi w piątki. bt 
jnrmllrki 1!1.4. 11.10 - 011'.: 8.3. 10.5, 21.G. 12.7. 
jar 16.11, ]
.!. - zw. -J Cl:l'rsk: fl) hn'Ki w wlol'l'l 
i i I,i'llki. iJ) ,jarmarki 11.2, 1:;'G. 1
.9. H.H
		

/Czasopisma_026_15_048_0001.djvu

			---.. 


- -t:J - 


og.: lU, ItI!, 10.11t, 12.12 _ zw. Kona"L!II}': \ - CI:. - 
zelll
1I1: 11.7, Jł..12 _ og. - \Vel: I POWIAT TORU
 
17.
., 
.H, 18.1
 _ Og.. I.iplliea: a) tBrKl 
\; 

ro
o: .a) ta,l.gl w 
rody l sOboty,h). jarmarkI TornfI :\Ii:l..to: a) targi w wtorki. Arody, pil\Lki 
wtorki. b) Jarmarla Ul, 29.4. 9.9, 10.11 - cg. 1..1. 6.6. :1.10. 
2.12 - og., 7.2, 4A. 2.
, 4.7. 8.8. i Fohoty. b) jarmarki :i I J9.1, 9 i llt2. :ł i 1';.3. 6 
r- I,c800: 2
.4. SU.
. 31.10 _ 1)/1:, - ł.l!lt': 2.1.3, I 
1.9, 7.11, ;;.12 - zw. - Krokowo: ]2,
, 2 3 . 11 - i 20.4. 4 i 2:>.;;, 1:; i 22 6. r. i 2'1'" S i li.8. 7 i 21.9, 
23.11 _ og. S"" orn..ga(': Jr..
.. 19.9 (11&.: kl..' 5 i J9.1I 1 , 2 i llUl. 7 i 21.12 - zw. - Che1mla: 

U!. 2 1 .]0 zw, _ Wide: 25.5. 21.9 _ og. _ I a) tar!';i w wtorki. 
rody, piątki I "oboly (zwit:- 
PO\\ lAT :'IilESZA" ,\ I'zęta nlUłe i .hi.b), h) jarmarki ilU. 22. 2 , 22.3. 
POWIAT GRL'DZIĄDZ Aleksandrów Kuj.: a) \argi w wtol"1ki I pilltki, 19.4. li.5, 21.6, 19.., 1
.8, 211.9. 18.111. 2!.II, :tIU2 - 
Grudziądz: a) targi w 'Il'ody i Rohoty. ,.) ;Iar- h) jarlliarld 3.1, 7.2. 7.11, 4.4, 2.5. 6.6. 4.7. 8.8, 5.9. zw, 
marki 13 i 2 U . 1 . 3 i 17.2, :\ i 1..3. 7 i 2U, 5 i 19.5, ,:1.10, 7.11
 
.12 - og. - BądkoWG: 16.1. 20.2. POWIAT TlT('HOLA 
2 i IC 6. 21.7, 4 i 18 . .I!' 2!.
, 6 i 211.1.1. J i li.II' \ 20.11' 17.4, 22.
. 19.6. 17.7. 21.8. 18.9. 111.10. 20. 11 . 
1 i 22.12 _ zw. 18.12 _ orr. - Nieszawa: a) tarKi w wtorki i By!fł8w: 1:..3. ];;.11 - og. - Cekcyo: 22.3. ') , 
:f.asin: a) tm./l:i W "" lorki i pilltki. L) jorml11'ki lliątki, b) jarmarki 12 i 24.1. 9 i 2.8.2. 9 l 2f!.3, - eg. - 
liwice: 5.4. 11.10 - oK.. 
.6. 9.M--- 
9.2, 9.3, 7.6. lt1.R. 14.]2 _ olt'.: 13.4. H.9. 12.111 - 1:1 i 25.4. Jl i 23.5. 15 i 27.6, 13 l 20.7, 10 i 22.p, zw. - Tn<-llola: a) tar/l:i w ",torki i piątld. 
zw. _ Jladzya: a) tarlt'i w czwartki, h) .ial'
 Ił i 26.9. 12 i 24.10, !I I 28.11. 14 ł 19.12 - og. h) ,armal'ki 14.3. 6.6, 22. 8 . 21.11 - lig.. 21.2. lR.4. 
lII&l"Iki 6.4, 5.10 _ kl.. _ 1110"" ro('h,,':: u) t.H/I:! _ O;;i
oiny: a) tal.gi W {IOniedzialki i piątki. 9.5. Jl.7. 2';.9, 24.10 zw. 
w Iloniedl.ialki, "rody i j.illlki. hl Jurlllal kI I iJ) JOI.marki 2.1. 6.2. 6.3. S.4. R.5. 5.6, 11.7, 7.8. 4.9, 
4.1, 8.2, 8.3, 5.4, 111.:;, 7.6. 5.7. 2.14, 6.!', 4.111, S.II, ':!.IO. r..11. 4.12 - og. - Piolrków KlIj.: n) POWIAT WARRZEZNO' 
G.12 _ zw. tand w poniedziałki 1 piątki. h) jnrmm'lti 16.1, CoIIIL: lorgi w ..torki pintki - Kowlllewo: n) 
\: 20.>, 20.3, 17.4, 22.:i. 19.1l. 17.7. 21.8, 18.9, 16.10, targi w Hrudy i Ruboty. jarmarki 704, 5.5, 1.9, 
POWIAT INOWROCLAW 2.1.11. IIU2 - og. - Ral'ziejów: a) targi w 11.11 - zw., 2.3. 2.11 - kro - W..brz<,źno: a) 
]1ąbrowa BiskuJlia: li.1. 14.2. H.ą,. 11.4. 1G.
. .m.6, ś,.ody i I.iątki. b) jarmarki 4.1, R.2, 8.3, 5.4, hm!i w wtorki i piątki. b) jarD1R"ki 2'J.3, 21.11. 
11.i, 22. 8 . 12 . 9 . 1..IU, 14.11. 12.12 - OK. --o (,UlCW- lU.:;, 7.6. 5.i. 2.8, ..g. 4.1". P.Ił. 6.12 - kro - Ału- 15.11 - orr.. 3.1, i.2, 4.4. :1-'" 4.7. 8.M. ..!I. 3.10, 5.1
 
kowo: a) targi w czwarthi. b) jarmarkl 3.1, 4.4. :O'wo: IB.l. 'JJ.:
. 22.3. 19.4, l
.!I. tLII. 19.7. 16.I!, - zw. 
4 
 310 Og _ Krus",\ ic,,: a) tUI'gi w "tor. 20.9. 18.1U. 2':1.11. 20.12 _ Of/;. - neohocinek: 
k'i'.i 
ob oty , b' jarmarki 
.3. ID, 13.7, 14.9. 12. 10 , tnrgi w ';rody i pil\tkl . POWIAT WYRZYSK 
U.12 _ 
. ma
II,;Ii\Vie: 2. 3 .. 20.6. 5.9 7.12, - og. - Lob- 
POWIAT KARTCSKI POWIAT RYPIN Ż
I"eu: "J targI w piątki. b) jarmarki 7.2, 2.,.4, 
K"rtuzy: a) targi w 
rody i soboty, 10) jB
mar- ]1olorzyil n. Drw.: a) tal'l!:i w wtorki I piątki. 2>.8, 
.I2 - og.. 27.'. 3.10 - zw. :
h0C'&8. 
I.i 10.5. 12.7. l1.1U, 13.1' _ Olt., H.3. 1:1.9. - .,.w. bl jllTlllar\,.i li.l. !} .'2, 2UI, lR.4. 111.5, 20.6. 18.7. n) t'"'
i w iorody l BOboty. b) jarmarhl 28. 2 : 
_ Go\\idlino: 6.ł, 2.11 _ Og. J{,,'ll'lłIo: ';
5, l!UI, 17.111. 2ł.U. 19.12 - 011:. - Rypi,,: 14.4: 
.6. 22.8, li. lU. 19.12 - Ojf. - Miaste
4ko: 
5.10 _ og. _ Przodkowo: 2;).4. _ 
., :Ił .IU -:- a) targi w wtorhi i piątU. b) fannarki 3 i 17.1, 30... l 2!!.1l - 011:. - Nakło: al tl\r/l:i we ",lorU 
z\\. _ f;ierii.kowi<'<': nJ. torlt'i w pom.,dLtalkl. 7 I 2U!. 7 I 213. 4 i lR.4, 2 i 16.5. 6 i2O.6, 4 i 18.7, \ i i piątki. b) jarmarki 111.1. H.2. 1.1.3. 11.4. 9.;;, 1:16, 
hl.jarmarki 9.&. 4.7, 22. 11 . H.H _ II/l.. 
l.3 - zw. 8 i 22.8. 5 i 19.9, .3 i 17.10. 7 i 21.11.5 1 19.12 - 11.7. 8.8, 12!I, 
C1.10, 14.11. l:i!-'
 - z..... - Wy- 
_ Snl
czyno: 11.4, 12.10 _ og.. JII.R zw. -:- og. _ Rkrwilllo: a) largi w ezwartki, b) rzy'lk: a) tm.l/:l w 8rody. b) JarlIlurki 16.3, 11.5, 
Atężyca: 18'.3. Ul _ !'!C. _ SZYlllb,.Il.k: 
.", iurmarkl ]3 i 211.1. 1\ I 17.? 3 1 17.3. 7 I 21.4. 
 1 1 1
.6. ,21.!I, 19.11': 21.12. - Og..- WYROka: a) tar.. 
2113 _ og.. 28.6 zw. l \\cł. _ 2111.0\\0: ..6, 195, 2 , 111.11, 7 i 21.7, 4 ł 111.1\. II i 71.9, 6 i 20.1t1. 1:'1 w curartk., b) Jarmarki 8.3, 10.;;. 16.8, 8.11 
ILU _ zw. :I i 17.11. 1:. I 22.12 - og. -. <:hrostkowo: targi 1- og., 1
.ł, 5.7, 20.9, 20.12 --zw. 
POWIAT KOśCIF.RZYN A w h'zeci' 
 10l'ek kaMer;o młellll\Ca - Swledzle- · 
. . k . I ) hna: targl w 8rOO,. I POWIAT -'
 OCŁ \. "' EK 
Ko';cicrzyoa: o) tnrgi w wtQrln i PilIt" 
 . I .n. ... 
jal'morki 4.4. 23.5, 12.9. 12.17 -. ., 2i.2, 1
..', POWIAT SF,.ptJJJNO Br:w8ł\ Kuj.: targi we wtorki l piątki - Cho. 
11>.7, 17.10. &.12 _ zw. - IIz1
"IUY: 7.6, 2....U I Knmi.f1 Pom. 21 R r II IQ 10 _ "I>: 17 
 17 fi I decz: a) targi w 
rody. b) jarUl..rl1.3. Ił 11 ,12 .i ,'ł!!.7. !I i 30.8, 13 _I 27.9. 11 i 2;;:10, li i 29.I.'! 
. _ og.. 2.1 _ ,:w., 1.5, 11.:..49. _.BW. - 
r. _ zw. _ \\i
('loork: al tarKi"" CZWIU'!J<', b} 1 
3 l. 2..
2 - og. - .Ko\\al: al tnr!:. we wtorltl 
SLCWY: al targI w ",tork. l III'ltk', b) 3armalkl 3arlll8rki 21.3 7.11 _ nit H2 JlA 1
:; 20<; I!.
 l Jllf!tkl, b) jArlllarkl 11 12 5 . 1 ,8 i :"2.".8 i 22:', 
H.2, 5.4. 27.6, 26.7, 5.'. 18.111. 2
.n - !"w. k- ''J 10 zw i.,)', _ k<-. . , ., , . 1 12 i 
.ł, 1/1 i 2 ł . 5 , Ił l 

.6. l:! i 2f:.7. 9 i :!J 
 
I'tara KiBzcwa: A) tRrJti"VI 'rudy. I,) JOl.',na! l ,. . .. -' - . 13 l 27.9, 11 i 2:i.llt. 8 i ZJ.l1. 13 i 27.12 - ';1:': 
21.:1. 8.11 _ og., li.5, l'l.i. 
O!l. - ,
w. - "YBIll: I POWIAT STAROG' UD 1 - I,ubień: a) targi w poniedzi"łki oraz 2. i:? 
134 12. 10 _ zw.,-- l'ogudkl: II... 31.10 - Og. ."
 b) jarmarki'} i 16.1 6 i 20.2 (\ i ?fJ S, 3 i l
 4 
. . , ' KlJIic....nu Janla: U, lUt - n.'. - l,lII,I,'hn- 8 I 22.5, 5 i i9.6. 1\ -ł 17.7. 7' i 21.( 4 i 18.9, '2 i 
POWIAT LIPXO wo: 
) tarKI we wt
r
i, h) j::...marki U, 4-7' 1 1 6.111' II i 2°.11, ł i 18.12 - OK. - Lubraoiec: 
,.. . k ' . ]8 l 1 . 1 . ') 1 I 1 - 3 
 I 19 ł ,12. 9 , ..11 - Z\L - Skurcz: a) tarltł w 8Obo t y. a) targi w poniedziałki i pi q "'i h ) j arlUar' i 
,zernl owo: . 1 .. 1..J.. I.., .., . . 1 . kO .4 ł 3 10 7 o) 6. I) 8 B r: 1.' Ą LJK, . \ 
4 i 17.5; 7 i 21.6, 5 i 19.7, :! i 16.R. II i 
1I.9. 4 i 1R.IO. (
rlllar. l .... - ."'F.' '
'." .';):" -:- zw. d
.I. 'n.l. 27.3. 2404, 2 2 . 5 . 26.Ii, :U.7. 2I'I. R . 
? i 15.11. 6 i 20.12 _ og. _ Dobrzyń n. W.: I. Stl\l
g8
d. 11) tal ':1 w 
1
dY l 1>ll\tk.. b) 2...9, 30.1 11 , 27.11, lR.12 - og. - Przedecz: ul 
a) targi we wtorki, h) jarmal'ki 3.1. 7.2. 7.3' I 
armarkl 8.2, 29.3. 21.6. ilI.9, .2 J : 10 , 13.12 -:-. z.... ta
lI'i 
 po
iedzill
ki, b) ;Ia
'nlllr_ki !I I. 3":1: 13 
 
4.4, 2.5, 66. 4.7. 8.8. 5.9. 3.10. 7.11. &.12 _ og. "7 ł 28.6, :10 1 31.
0 - kr
 111.
. li.lI - L. JO
. - 27.2. Id i 
..3, 17 l &1.4. II l 22.... l:! l 2G.ti, 111 l 
_ Kikół: .10 i 2U, H i 28.:!. Ił i 28.3. 11 i 2 5 .4,' Zblew,,: a) targi w m':wILrł.kł. b} ;\armul"ln ł.4, 
1.7. 14 . l :!8..8, 11 l 25.9. 'i. 30.]11, ,13 i 
!I i 23. d . 13 i 27.6, 11 i Z,.7. 8 i 2:1. 11 , 12 i 2G.9, ,3.10 - og., 1/;'2, 6.4. 1..8. 1611 - zw. 27.11, 11. l 18.12 - og. Mar

lD: t"rgl 'Y 
]11 i 2(111, 14 i 28.11, 12 i 28.12 _ OK. _ Lipnol I nwartk
 ;- W1ocławek: 
) t

 we wtorki: 
II) targi w pouieclziałki i ('Zwartki. b) jarllla1'- POWIAT ..WIECIE 
z-:lIrtl[l. l Bobot,.. b) :larm!,r
1 1. 1.31.1,. 14 
 
ki '} i 16.1, 6 i 20.2. 6 i 20.3, S i 17.4. 8 i 22.5. i ]1rz
'cio: a) targi we y,-turki. to) :tarftlarkł & 4 2
.
, H 
 2K3, 11.i 25.4, 15. l 30.5, 1:\. l 27.Ii, 1
 l 
'_ . 196 
 I 1 7
 7 1218 4 i 189 2 i 1610 5 i 711 _ o E k I . 1 ' 2 11 ' 1912 .' 2".7, ZA l :4!I.II, U l 2 5 . 9 ,17 l 31.10, 14 l 
.ll, 12 i 
.1 l .. IJ .f, . . . . ., . 
. U 0'\\ ec. "I.. .ts, . - 19 Jot zw 
211.11, 4 i 18.12 _ og. _ Skępe: a) targi w Aro- "g., 11.4, 22.ł!. 10.to - zw. - Kuw.': a) tarIti . - - . 
dy, b) jarmnrkl 11 i 2
.1. 8 i 22.2, 8 I 22.3. 12 1 \V lil'udy i BOI>OłJ', lo' jarrnal.ki 26..1. 23.2. 23.3. 
:!6.4. 111 1 2ł.5, 14 i 28.6, 12 i ?f,.7. 9 i 23.8. lS ł 2 7 .4, 2:>.;;, 
2.t;, 27... 
4)I, lB.9. 26.1U, 2;1.11. Woj. Poanaó.kie 
2 7 . 9 . 11 i 25.1U, II i 22.11. 13 I 27.12 - og, - Lu- 

.12 - zw. - O
ie: 10) tlJl'gi '" ezwl11'tki, bl 
bicz: t"rgi w llOIIiedziałki 1 czwartki j
l'rn""ki 16.2. 1;;.8, U.III - og.. - 2U.4. li..8,'l WAGI. Hkróly: 0::. - jal'mad: ogóluy. 1,1', 
1.1i.!.1 ;- :zw. -: PLUSZC,.: 1.3. 8.11 - 0If. -I -jm'wark kramny. k
D. b. - januluk u.\ 
POWIAT Ll'BAWA SWl('ele: a) largl w "1'(11) ł Moboty. h) jal'łOKl'ki I kl",ie j b}dlo. 

nrz
tnik: 18.1, U.3. 24.5. 21.6. 19.7. 16.8. lR.lO, 1.
. 6.11 - og., 7.1, G.2, II.
. 
.6, :1.7, 7.8. 4.9. 7.10. 
1".11 _ zw. _ Luhawa: a) tar!!"i w ponied?Jał- 4.12 -. zw. - Tflj)ólno: 1:1.4. 11.9 - og., 1
.1. I Babink, PO\\'. Koło: 7.2, 18.4. 1>.6, li.". lU.1U. 12.1:l 
Id i piątki, b) jarmal'ki 5.4 _ olt. 1.j. 1.3 lU.
 9.3, 11.,,: 13.7,. 12 
II, 
.1l - zw. - Warlulue: ,- og. - RI,,&zczki. )loW. K"Ii
z: 111.1, 11.2. 
7.6. 5.., 2.11, G.9, 4.10, 8.11 _ zw.. lG:ll _ kr: . II) targi w lUlltk., b) jarmarki 4.5, 5.10 - kl'. H.3, 18.4. !I.... l:I.G. 11.7. 11.8, 12.9. lU.10, Ił.!I. 
ł,"\"orz: n) targi w czwartki. h) jm.marki 163: POWlA' . . 1 12 . 12 - 
. - Bnm, pow. Śr<,m: 7.2, 9.;;. 1.R. 
15.6, 21.9, 14.12 _ og. _ NOWA MiI'sto. o) targi T S'LI!BIN i.li - ug - Bojunowo. pow. Rawicz: 5.ł. 
\V wtorki I p.ątki, b) jarmarki 8.:1. 11..111 _ og. J
...r('ill: a) tnrgi w czwartki. b) jarmurki 13.ł, \ 5.7, 4.10, 6.U -:- k"ll. b. - Borck. pow. Uostyn: 
lU, 8.2. 12. 4 , 17.5 14.6. 12.7. 9.11, 13.9, 22.11, 13 l? 1...r., 10.11. ruo - og.. 9.:!. 14.12 - zw. _ Kry. 8.2 1.4. 6 , 9.8, lU2 - og.. 12.ł. 11.19 - 11.00. b. - 
_ zw.' . . lilia: a) targi w wtorki i piątki, b) jnrmarki JlmlllJ, 1><>W. Kępoo: l:i.3. 17.5. 211.9. 20.12 - k... 
nU.5. 5.7. 6.9. 6.12 _ oK. ,1;;.2, 12.4. ł.l11. 8.11 - Hrudzcw, po... Koło: 2.1. 6.2. 6.8. 3.4, 1.5. 
.6. 
POWIAT MORSKI zw. - Lahi,,7.
 II: a) tal'gi W pouied"iuł. i Pillt- 1 3.7. 7.
, 4.9. 2.10, 6.11. 4.1
 - OK. - BlldzYll, 
ki, b) jarmRrki 13.1. 7.4, 4.8. 1_9, 6.10 _ 01'.. )lOW, l:bodLi.eż: 3.2. 6.4. 6.6, 4.1!. 6.10. 15.12 - 
fdy.nia:. a) targi '! poniedziałki. Arody S.3. 2.11. 3.11 _ zw. _ S,ubin: a) tarlÓ w 'rouy 
g. - Blik, l'OW. Nowy Tomyś1: 4.4, 27.6, 5.9. 
l'lątkl, b) jar1llal'
l 2, 5. 
. 12, 16. 19, (ze Bpędclll ll1flly,'h zwierzlltl i piątki (bez ,",pę- ,:11 - og., tł.:! - kon. b. - Ceków, pow. Ka- 
?3, 26 l 30.1. 3, 6. 9. 13, 16. 20. 23 l 27.2, 2, 6, 9, dn), bl jarmal.ki 
.:I. i.6, 13 !I. J3.]") og.. 11>.1. I h
z: 16.1. :.'1.1.2. 20.11, 17.4, 15.5. 19.6, 17.7, :''1.8. 18.9, 
S, 16, lO, 23. 27 i ..30.3, 3. 6. 11, 13, 17. 2U.24 i 19.4. 19.7, 2
..13 _ 
\. _ . - - I J6.1U.2't.lI, 11>.12 - og. - Chodziet. pow. 
17.4. 1. 4. 8, 11. 15. 19. 22. 25 l SO.5, 1. 5.9. 12.15, ('hodziei.: 4.4, :!ł.I0 _ 011:.. tł.2. l3.ł!. 8.I!, 12.12 - 
19. 26 i BO.6. S. 6. lO, 13, 17, 20. 24. 27 i 31.7.3. POWIAT T('ZEW kOli. b. - ('hocz, {IOW. KaliBz: 2t!.t, 28.4, r.. II . 
7. lO, tł. 17. 21. 24, 28 1 31.R. 4, 7, 11, H, 18. 21. :!9.
. 2ł.10, 1!I.l:! - og. - Czornków. pow. Czarn- 
25 l 28.9. 2, 5. 9. 12. 16, 19. 23, 2/j i :10.11. 2. G. Gnie,,: u) t"rgi w środy I sohot)., h) jarlll.ll'k! k01l: :!W.3, 27.6, 12. 9 . 12.12 - og.. 7.2. 
 4, 1.8, 
9. 13, 16. 20, 23. 27 I 30.11. 4, 7, U. H, 18, 21. 13.3, 25.5, 18.9. 9.10 - z
. - Pelvlin: a) t"rgi i.H - kon. b. 
 Czempiil. {IOw. K
ciRa: 
27. 1.28. 1 2 _. zw. _ Ki
loo: 11.4, R11 _ og. _ w 8rody i lIoboty. h) janIlurki 11.1. 1U.2, :!ł.3. 2.3, 1.6, 3.8. 7.12 - og., 6.4. 7.9 _ kon.b. - 
LlOIU:. 17.1
 -.011'.. 5.4 . z'l'l'. . Puck: u) targi w I R.4. 26.5, 23.G. 5.7, 11.9. 211.1U, 27.11 - zw, Czerlliejewo. pow.Gniezno: 9.2. 11.5. lU.8, 9.n 
wtorlll 
 plątk!, b
 jarm. 8.3. 7.1;. 4.111. 20.12 _ alt. I T<,zew: A) t"rgi w 'rody i 801>613". b) jllrlllłlr- - OM". - D8ma
luw..k. pow. Wl\
owie-c: 8.3. , . 
_ llul1lł1l: 16.... 1:'.9 -Ol:. _ S!I'Z<'lICZ: 18.4. 31.10 ki li.S. 9.6. 15.9. 3.11 _ zw. 14.6..13.9. 13.12 - og. D;j,I.i<'. 110"'. Kolo:
		

/Czasopisma_026_15_049_0001.djvu

			.1. 9.2. 2.3. G.4. 4.5, U.t:. 6.7. 3.8. 7.9, 5.10. 2.11. 
7.12 - og. - HobrB. pow TUl.ek: 30.1. 27.2. 
2..3. 2...4. 29.:;. 
.G. :1\.7. 28.8. 2
'.!1. 341. \U. 2,.11. 
18.12 - og. _ Jlobrzyea. pO
. Kroto"".D: 
ttJ. 7.6. 98. 4.1U - (\g.. 5.4. 6.12 - kon. b. 
));;Isk. POw. ŚrelU: 21.2. 19.4. 27.G. 22.8. J7 .10. 
19.1:! - og. Gł;biee. I'OW. lit ogihltJ: 1:!.4. 
n.7. 11.10. 13.12 - Olt. Gnie/.llo. milL3to: 
13 i 11.2. 19 i 211.4. 21 i 2"J.8. 20 i 21.n _ kOD.. 
1;;.2. 1;;.3. 21.4, 14.6. 23.8. 4.111. 22.11. 13.12 - kOli. 
h. . - GodzieS7.e 'V.. pOW. Kll1im: 19.1. 16.2. 
lti.:I. 20.4. tj.3. 1;;.6, 211.7. 17.8. 2l.!1. U.UI, 16.11. 
21.12 - og. - UOIiIlIl. lłOW. KOII;II: ilU, 1;;.2, 
1
..3. U.4. 17.3. 21.6. 19.7. 16.8. 2II.!I, l8.1U. 1;;.11. 
211.1:! - og. - Gołai.cz. pOW. Host
 ił: 1..,. H.6, 
6.9, 6.12 _ og. - Oo
tyń. pow. U08łY
1: 2
.
. 
27.4. 22.1;. 31.8. 2G.10. 21.12 - kon. b. - ("'"bo,,. 
I'OW. Kł;IUlO: 1.2. 76. 6.9. 6.12 - og.. 4.1. 1.:1. 
fd. 10.;;. 5.7. 2.8. 4.10. 8.11 - l,ulI. b. - I;,-o<.lzil'(' 
I'OW. KOlIiII: 1..1, 21.2. 21.3. 18.4. 16.;;. 2n.6. 
tU. 
21.8. 19.9. 1..10. 21.11. 19.12 - og. - Gro<.lzlsk. 
I;(',w. Nowy 'l'omyśl: 28.3. 23.;;. 29.8. 24.
1I - .o
.. 
21.2. 1
.4. 4... 5.12 _ kOli. h. - IzbleR hUJ.. 
1'0".. Koło: 12.1. l6.:!. 1 1 ,.:1. 1
.4. n.5. U.6. 1.3... 
li.8 14.9. 12.10. 16.11. H.12 - og. - Jm",,, lec. 
I"'\
 Żnin: 13.4, 12.10 - l'g., 9.2. 1.1.5. 1
.7. 14.'. 
9U: H.12 _ kon. b. - Juro('ill. lIOW. .T",'oc;II: 
"'::!. 10.;;. 9.8. 8.n - og.. 4.1. 8.3. 5.4. 21.6. 19... 6.9. 
lUli. 6.12 - kOD. b. - Jutr08in. l'Ow. Rliwicz: 
7 1. 30.3. l.r., 3.R. 5.10 311.11 _ og. - I{amionna. 
I;'';'W. Mi\:dzychód: 2. 3 . 11.;;. 6.7. 9.11 - kon. b. 119.10. 14.12 - o
. OpatówAk. po\\'. Ka1i
7: 1i"'7k.,w. 1'0\\ .KOIl1U: 5.1. 9.2. 2.3. 6.4. 11 d. t.r.. 
- Kn,zezor. lłOW. \\ oltlztyn: 9.3, l.', 7.9. 7.1
 - 
.I. 6.2. 6.3. 3.4. 8.;;. 5.G. 3.7. 7.8, 4.9, 2.111.. ł!.I. :I H, 7.11. 5.\11. 9.11, 7.1
 - og. Tu,', i.. 
og. - Kai\lUiel"z. I)OW. S7.'łllłotuł
': 27.4. 5.10 _ I ' 6.11, 4.1:3 - og. - {1st r.", . pow. Oslo.uw: ;,.1. pow, '1"ul.ek: 17.1. 21.2. 21.::' 11>.4. I6.d. 20.G. 18.i. 
I,r. - Ko:hlowo, ]"Jw. Wolsztyn: 4.ł, 11.7, 12.9. 9.2, 6.4, 4.5. 15.11. tU. 3.8. H.9, I:UII. 2.11 - kOił. 22.8. 19.9. 17.111. 21)1. l!U:! - og. _ Trzem,'- 
7.\1 - og. - .J{<:pno, IlOw. 1(ęl>llO: 28.2., 2:..4. I I b. - Osł...ZellZów. 110"'. 1(<:11110: 1.1. 1.6. 7.11. 6?IIO. l'OW. Mo
iłno: H.3. 13.6. 17.111. 5.12 - o
., 
.
29.8, :!H.1ł - oł. - KiI;zkowo. IIOW. (;niczuo: 7.12 - og.. 2.3. 5.lU - ]wn. b. - l'ukość. pow. ':n.I. 22.8 - kOli. u. _ ł-j,;eil', 1)0". l"hodzil'
: 
.(1.3. 1;;.6. 7.9. 23.I:! - OK. - Kleczew. l)OW. Ko- Mogilno: 23.3. 14.12 - og.. 1:3.1. 11.5. 6.7, 28.9. - i 2.3. U" 7.9. 7J:! - og. - l"lIjp.1ów. l>OW. TUl"pk: 
'lIiII: 3.1, ..7. 73. 4.4, 2.;;. 6.6. 4.7. 8.8. 5.11. 3.lU. kOlL b. - l'ia8ki. IłUW. Gosbń: 1;;.2. 21.6. ]r..l. 23 i 2
.2, :1113. IX i 2._4. :!3 i :!;;.;;. li... I
 i 
7.11. 5.12 - -oc: _ łq,dw. J>OW. Guic:.mo: :!1.2. JH.1O, 2°.1 2 - og.. 19.4. 23.8 - kOli. b. _ . \31.8. 2H.9, 3 i' :!6.111. d i. 2N.l:! - og. - Wą
I'O. 
'2U.6. 8.B. 17.10 - o
.. lll.ł. 
!!I.12 ::- ko
; b. _ l l'leszew. p
w. J
roc:i

 ?;?.4. '1fJ;!. 19.1
. 21;12 - I 
,jel'. I)O
. 
'ąJrro" ie,"": :..1. 9.2. 2.3, 6.4. I1.
: H.!,. 
KlodawlI, pow. . I
olo: 
...I. .:2.2, 
_.3. 26.'. 0«.. 19.1. Iti.2. lG.3. 2..
. -26. 1..8. 21.U. 16.11 - I G.7. S.H. 1.9. .I.UI. !I.II, ,.I:! - kun. b. _ \\ 11'1"11. 
2ł.5. 21.6. 2107. 23,1;, 27.9. 2:'.1 0 , 2'J.lI, I!1.I2 - og. kOli. b. - I'lIil>"
'. J>o\\'. SzamotulY: 25.5, 21.1:! I)()". ('
al"llko\\': t(
. 5.4. I".
 .H.6. 2.
, 4.IU. H.n. 
_ Kob
l"g(,ra. IIOW. K<:IIIIO: .13.S. 148. 11.1'1. -: .OJP:., 16.3, 1:1.7. III.
, 19.111 - kon. b.: - POb!o' I 
:I.1
 . - o
. ,-- 
 \\"h
i('ho"o. ''''''. K
i";ci"n: 
II):! - kro - Kou
.\in, pow. Kroto,:zyn: U.2. ,
,_ ...ku. 
w. Poznali.: I
.l. R3.. :i.4. ..G, 9.
. 2,.? ..2,. 4.
 6;10,. ].
. 
.I'!. ,..I.? _ OK. 7" '.:\'11('?y", 
]2.4. 18.6. R8. 10.111. !;.12 _ og. - Koło. pow. I 
...10. 13.}
 - IW.I. l). .- PO!"l'e. lłOW. I.n"
 n: ,I'''W. K,n"n
. 12),. 16.'>. 

.
. 1:1.4. I L,. I.
:6. 13:7, 
,KoJo: 3.1. 7.2. 7.3. 4.4. 2.
', 
.6. 4.7. 1.S. 5.9. :1.10' 1 2.3. 6.7. ..9. 9.11 -- n;.:-.. ...1, 4... - I,.nll. b. - Po- 17.8. 14..1,. L.I0. 110.1\: H.L - og. - ":'llkn"
. 
KlI. 4.1! - og. - KoniII. I'OW. Konin: 10.1, 
orzela, pow. Krolo"L
 1-1: ];'.1, 16.:1. Ił.
:;:. 2\1... !'
w
 (;nll'zl1o: 8.:1, 6.9 
 og., 4.1, 8.2. a.4. l!'... 
14.:!, 14.3. l1j4. !I.5. 13.6, 11.7,8.8,12.9.111.10.14.11.,21.9.16.11 - oj!.". - l'o\llll?.']>ow. UlIIczno: /.10, .,.7..2.8, 4.10, 8.1
. 
.I
 - _kon. u. - '
!'
- 
l:! 12 - Og: - Kornik. puw śrelll: lli.3. lI.5' 1 16.3. 22.6. 21.9. 21.12 - kro - I'rzcUlęt. llO"\'t", d"'-sln" 0\1. pow. KO\1l
ł: 1...3. 24.5. 21.6, 
.ł., 
6
 79 '>610 2]].' - I,.on b - Kostrzyn Wolllzt;rn: 4.:1. 6.6. 59. a.U! - kon. b. _ Py- 2
.10. 29.11 _ OK. - "obYł}n, lłOW. \\ol
zl).,,: 
'

:..v. 'S
oda.: h 3: lo.ł. 19.9. . 19.i2 - 0«..- Ko.;: ?OW. Środa: 14.2. II.
. ].8. 

... 2. R . 6;9. 4.10. KU. f,.12 -; 011'. - _ KI811l6k' I Rogowo. pow. :lIIin: 1.6. 5.111 _ og. _ Hoguź- 21.11 - Ol!'. _ Zbąszyń, pow. Nowy 'romy-I: 
pow. KODln: 11.1. 15.3. 11
.5. 1
.7. 13.9. h
1 - ,v g . no, pow. Oborlliki: 21.3. 2U.6. 3111. 191 2 _ og., 7.3, R.
. 111.10. 21.H _ og, 7.?, 6.6, 12.
, _ kOli, 
- Krobiu. po\\". GO
I
': 
2. 11.5, i"
'. ]
.IO /17.1. IS.... 8.8. 14.11 - kOIl. b. _ Uycl1tul. pow. b. - 7,IIIIIY. )!UW. KI'oiOlizyn: lG.3. 22.6, .'1.!I. 
- o
.: 15.'. 14.12 _ - ..,' ::. .J' 184 t" ;' 
;' I Kę)lIlO: 9.2. H.;;. 7.9. 9.11 _ k,' _ H
.'"I1\\'al, 21.12 - kl". - :I'....rl,..;". IlU\\". Jal"Ot'ill: 1.13. '."/', 
IOOW. Kl'OtoszJ'n: 1..1, ..1.._ _1.3. .. .. pow Konin: 311 ?B" 283 2:' 4 2 3 i 2- 6 2;" II:!.!I. ,.... l) r'-... '".1 '1.-'_ RH. 11.11 "nll_ h. 
1
.7. 22;R, 19.9. 17.}U..21.11. I!I.
;A -_lo
., .

 29.8:2';.9. 24.1o..jii:-i9.12.':" 
Ti. ':":"R;

}'
';
: _ ?nill.'"..\... ZlIill: 2.3. 4.;;,1.6.7.9,5.10.2.11 
K!'ZYnlU".. pow. KOlIIII: . 19.1. Iti:!!. K 2.).5,.
.' :' 1 ' I pow. Obomiki: 1;.2; .6. 9.8, 20.1") _ 011'.. 5.4. 1I.lu - kOli. b. 
1611 - og. - Kn)'".LII. 110". ośc...... 11-;.,. k b o.'... 
 .... I h . d ' 
1 ..;,. l ,) 7 1110 . 8 2 ]".1 105 .14 6 lii 8 1- on. . - "'P..,,,WW. PO'\", RI.\:I zye o :. 
'.
, -.. . - 011'.. .. .. . . .. ., .. 19 2 67 6 ł 
!I . 10 
 I.' k b 
liII 1511 61" - k b _ Ksią* l>OW. SI-e:'I: I . , : - og... .. I.:. a. , I. 
 _ 011.. . - 
'. ... - on.. . Skok., pow. ,\ ągI"OWII'l.: U_:l. ]O.H. 14.9. H.12 _ 
H.2. lS.6, - <>g.. 18.4. 8.8. 10.141. 1
.12 _ kOIl b. og.. II.!; _ kOli. b. _ Skulsk, PO'\\". Konin: 
- Leszno. po,,'; I,I'82no: 4.]. 1.2. I.S. r'.4. 111.5. '11.]. 15.2. n.3. 12.4. 10
. 14.6. 1,2... 9.11, 13.!I. 11.10. 
7.G, 6.9, 4.1\1, 8.11, 6.12' - kOli b. - L"ó\\"ek. lU 11 13.12 _ og. _. Slesill. pow. KOlii n: 19.1, 
pow. Ko\\"y 'rOln!'';I: 19.ł. Ił.6. 6.9. 6.12 - ag..1I6'2,' 16.3. 241.4. 2:;.5. 22.6. 2Q.7. 17.8. :ilI.9. 19.10, 
1
,.!. 26,7 - kOli. b. -;, ?lh,,'gOllill. po\\". (110- , '16)1.21.12 _ o
. - HłuJlCa. I'OW. KOlIin: 28:1.! 
<.I
i,"ż: 8.3. G.9 --Ol\'. 8.!.. :,.4, 7.6. !1.8, I1.W.. 6.1:! _ 27.G. 2G.9, 19.12 _ ng., 24.1. 21.2. 2-'.4. 2 3 . 5 .: 
1,,,". b. - Micj
ka t;
,-ka, I'OW. Ua\llez: 28.3. 25.7, 29.8. 24)0, ;?S.Ił - kon. b. - 80111 110 1110' 1 
:!
.I1 - 011'.. 31.1. 30.5. a,..7. 24.9 - kon. b. --t pow. Kolo: 2..1. 2ł.2. ;24.3. 21.4. 
.:;. 23.6, 21.7. 
Alicli;yn. lłOW. Gniezllo: 10.8,. 16.6. 8.
. 1.12 - 5>11'. : 25.8. 22.9, 27.111. 2ł.11, 22.12 - og. - Slawiszyn, l IUASTA Wl-DZIELONE 

Iieściesko. pow. ''''IgrowIec: 2'U,. 13.r.. .
.!I' I POW. Kalisz: !I.l. 13.2. 13.:1. 3.4. 1;; 5. 12.6. ]11.7. 

.1:! - o
. - ?lłiędzYł'hód. I>01\'. ł.hędzycl,,"I: 14.8. 11.9. 9.10. 1
.11. 11.12 _ og. ._ St<:szew. Bi
lhlOW. Poznai.: 20.4. I BW. JlInnl: bl ).lIr01al"I,.I.III... 8.6. 7.12 (w
zy
tklfl 
1
.1. 9.5. 8.8. 1
.]0 - kon. b. - M08ina, pow, 119.10 -_ og.. 19.1, 16.2. 16.3. 2 5 . 5 , 2"l.6. 20.7. 17.8. I 
!".1 :- 
1I
O\\ II....: . tal"
.' "! .110Ili('(b.ialkl. wlor. 

I'em: 16.2. 11.... 111.8. Ul - 011. - !\lur. Gośll 1 21.9. IGlI. 21.12 _ kml. b. _ Swillice. 1>OW. '1'11- kl. ŚIO<.I) , <1.\lnllkl. 1"'ltkl l ",obol y 
na. pOw. O,?orniki: 9.2, 15.6. .12.10. 14.12 - OJ:. rek: li.l, 8.2. 8.3. l:!A, 10.5. H.G. 12.7. 9.8. 13.'. 
- Nowe MIDtIto. pow. JaroclD: 15.'. 14.6. 18.11'. '11.10. 11.11. 13.12 _ 011'. _ Sz.nl1ocin, I>OW. ('110- ., _. 
6.]2 - 011'. - Nowy TOllly'l. pow. :r-;f'" y '1'0- 1 ' dzle.: 9.3. ]5.6. ]4.9. 14.12 _ og.. 12.1. 16.2. 13.4. ro'\\ lA T DlhLSKI 
rn"śl: 2.3. 15.6. 14.9. 16.11 - og.. 16.2. 1().8 _. 11.5. 13.7. 10.8. ]2.10. 9.11 _ kon. b. - sllli
iel, ('z('(,llOui!'l': a) tar«i w 'rmly (w razie świę- 
kOli. - Oborui],.i. pow. Oborniki: 7.3. 6.6. S.9. / p OW, Kościan: II). 19.4. 1i.7. 1:1.1:8 - ag., 8.3. 24.5. ta W dzień na8tt.>I)nJ') i soboty (w razie .."i",t. 
a.l:! - Oll. - Obrzycko. pow. Szamotuly: 23.8. 2;;.10 - kan. b. - S1.CIII. »Ow. Srcm: 1
.1. I w d2ieil 1>01'l"zcdlli). b) jHrmłłrki 7.1. 4.2. 4.S. 
15.2. ]7.:1. 18.8. 8.11 - kro - Odolanów. po\\'. 1;;.2. Id.3, 19.4, 17.5. 21.6, III... lG.8. 2".9. I
.III. t 1.4. G.;;. 3.1i. ].7. ;;.8. 6.9. Uli. 4.11. 2.12 (WS2Y8tkie 
Ostl"ów: 15.2. 10.5. 13.9. 22.11 - og.. 15.8. 5.ł. '15.n. 20.1:1 - kon. b. - Smda, pow. 
h'oda: I kr.) - IJz;('dzice: a) tal'lI'i we wlOl.ki i pillłki 
14.6.2.8.11.10, 2U.12 - kon. b. - Ołobok. pow. 14.3. 29 - og.. 4.4. G.6. 3.10, 5.1:3 - kOli. b. - Iw I'nzie b\\iętn w dzil'ń 1\<'llrz(',lni), bl jarmal'k 
O
trów: Ir..2, 11.5. 10.8. 9.11 - kl'. - Oplllcni-. Szamotuly. pow. Szmnolnły: 12.7 _ og., 11.1. ".10 (In'.) - Sh.l1lDil'i,: jm'lIIarl,i 4.1. 
.3. 10.5, 
ł:
. pow. Ko"y: Tomy61: I6.Z. lU. 22.6. 17.8, 8.3. 10.5. 9.8. 13.9. 11)11. 13.12 - kon. b. - 1'u- 
'." 6.9. IUI (\\'8z
btkic kr.1 


,I 


r 


- 47- 


Cud teGhniki nowoczesnej 


----
, 


.:i 
I!I 
'- 


BROWNIz-.;G "WESKO. kat. 6 mm. 
jest uznany przez znawców za naj. 
lepszy. Zabezpiecza od mimowol. 
nego strzału. System belgijski. 
p:ęknie niklowany. Repetuje sit; przed 
slrzalem. Automatycznie wyrzuca 
gilzy. Huk kolosalny. Wykonanie 
l li k s li S o w e. Rt;kojeści wykładane 
masą bakalitową. Gwarancja labry- qDZHWlIOQ 
czna na 8 lat. Idealna obrona przed napar'e;n i kra- 
dlieżą. Cen':! zł. .,.95. dwie sztuki 11.50. setlm n[\boi 
svst. "F lob e r t. zł". 3.65. Pozwolenie niepotrzebne. 
Wysyłam v na listowne zamówienie. Płaci sit; przy odb:orzc na poczcie. 
ADRESUJCIE: '''''yt"".órni.a. Autoluat:ó,,' ..Stl-zala

, 
"'Varsza,v£ł. Dr. Zanlcnhofa. nr. 12 
..... Uwaga I Nasze wyroby uznane są za najlepsze. .... 


Iii 


III 


Woj. Ślą_hie 


I
W A(;T. Rkróly: lo. - ja..mark liR konie; b". 
- inl'llIłJl'k 1111 b
..lIo; chI. _ jarmark liR t,.,o. 
dę eh I"" n'!: dom, - jarmark "" ","-: \:01 
Z1rjcl"7..
te dmllO\\fI'; ow. __ jarmnrk n:1. (1\\(,.."(. 
I	
			

/Czasopisma_026_15_050_0001.djvu

			- 48- 


, l'OWL\'r ClESZYl'OSI{J t d
it'i,_ I)O
r
cdnl) - .Wodzi;,la
: n): targI 'fi 
IO.- awl
ta 'fi .dzlell JX.IpJ'Zcdlll) _ Or'ZOllóW: tllrgi. 
CieszYD: a) t3rgl w Arody I IIObo'y h' mzie lIIl'fb.",lIiI I czwar,kl (w razu' 
wu
ta w dZIeli I 'fi e'..wllr,kl (w razie Awię'lI 'fi dl.;,'il poprzt'dni) 
"więtll w dzieil poprzedni). bl jarmarki w I.azy IIIIHtęllll) l. b) jarmarki 17.1. 21.2. 21.3, ]8,4. Itj.5. - Um!u: targi w {II'ody i Hoboty Iw ]'azio świę': 
, .-el JlQnil'działek mieaillca (ko.. 1i.1 ()raZ co 12U.
. ]!I.7, 22.
, 19.9. ]7.10, 14.11. 19.12 ('!YllzYH'kio ta 'fi dziefl poprzednil - (,Jwi
'ochl()wice: targi' 
,obot
 (ebl.) (w razio Awię,a w d..ień ,'Op"Cdlli) I ko.. b.I, 15.
 i 15.11 (oba k. r .) -; 20ry: a) targI we wi?rki I 1!iqtki (w razie "",'ięla w dzień po- 
_ IatebDa: jarmal'ki w ]-6ZY czwarlek lIIi(Hiq- ...0 wtorkI' lIoboty (>y rAz.e liw.ęh. w dZIl'ń 1'0- przl'dm
 - Pu'kary AJ.: targi w voniedzialki l: 
ca (w razio . Awięla w dziei. nw;lęllllY IdOlII., l.rz('dll,iI. b). ja
m,
rkl 25.], 22.2, 2 2 .. 3 , 19.
. 2 4 ..!'>. "zwm'!k.. (w J'I
zi" Awiętu. w dziel\ popI'v.edni): 
....) _ Końc.zyee Małe': JAJ'IIIat'ki 2-gi I,i'lle\; 21.6, 1.1.1. 16.8. 2ł1;.
2!"..11I. 2ł;l1. 20.12 (wF,zy"lkIO - Wle.'kle 
uJdukl: 
rll' W ilro
y i aoboty 
katdego mie6iącII. Jeteli 'więto _ w naHlp'pllY [o., h.) 2 3 . 3 , 2'ł.t" 21.9. 21.]w (wazyalklo kr.) (w raz.e awu:tq w dZIeń ]10przed)))) - 
l>i"\4;k (ko.. b,. .cl!I.. ow.. 
oz.1 - 
koez
.w: n) POWIAT ŚWIĘTO('HLOWU;KI POWIAT TARNO(.óRSKI 
ta
gl we wlork. l czwartkI '.w rll."''.:' Iiwlł;tn w TIr7A':l.iIlY SI.: ,a"lIi we wlorlli i I.il\lki tw "lIzio Iłn.lzionków: tarlli w 'rody i 6oboty (w razie 
m,-,e
 poprzedl\ll. b) jar?loI'k.. 2.u I 4..'
 pOD. świo:lu \Y dziei. )'oprzedlli) _ lIodll18: tand Vi 
\\ięta w daiei. poprzedni) -$...ie,'klaniee. tur- 
m.e8ląca (b.. ko.) (w razlO 8w.ęta w d
H'n 
I:U!- III...if'd:l.in'ki (w ]'IIzie Awięta w dziei. J1OI.rz p dni) gi w pi"tki (w razie ilwięta w dziel\ poI)\'
ednj)' 
'ęlmy), oraz 1'0 I'zwortc,k (d.l.) (w ra
.1' liwlł
ta _ _ Ląl!:i,'wnik: tarll'i w nwarlki tw razie ,;wi<;- - Toruowak... Góry: a) tnrlli wc wtorki i plllt
 
W .dzl
.
 Ilop.'z
lU1).- U6lrof,: a) t8"1I' w l.oa,e- In 'Pol IIz;..iI poprzedIIi) -ł.ipiny: tarlli Wf' WtOI'- ki (Y! razic Awięta w dziel\ poprz('dai), b) jar
 
dZlUlkl (w rllZle I\W'O:'II w dz.cń l\8lit<:PIIY) OI'llZ I< i i l.i'l,ki (w razie Awi4lła w dv.iei. POP"Z('dlli) morki ].2, 1.9, 
.4, 7.6 1 :1.7, G.9, 4.)11, G.l:! (wszyał... 
od ].:1 do 31.10 w pi"tki Iw razic święto w Nowy lIy'om: targi" {;rody i aoboty (w rnzie kie ko.. b.). :1.4 i 4.1u (obli kr.1 
dziei. D8!t1kio in- 
no gwiazdy, promieniu.,ją,o wydaje ze 
R-iebic bardzo wiel<, energii. promicnio 
wa.nie zmnie.i8za I>topui-owo jego Włll(
, 
POWIAT PSZCZYŃSKI wiem,.- nawet o ile; jui od tysięcy mi- 
Bierni. Stary: a) targi.... Brody (w razic ';więt.a' lionów Jat sł-ońeo traci codzioooic 300 
,w rlzień naatępny), b) jarmarki 
.3, i
' 8 b ił' l miliardów tonn. Zresztą.. ja!. wiadomo. 

.6. 1.7. 7.8, 4.9, 2.16. 6.11 (WRZyRtkIO .... . 
ku.6), U, 8.7, U2 fWllzyatkie kr.) - 
ik
ló
: słonce składa sie z 
ą<;tek na.dzwyczaj 
a) targi w poniedziałki i pi,lItki (w. rwue IIW!Q- ciQ'ilkich. Cent y mctr fłZOtłciennv matc- 
ta w dzieli lIaa,ępny). b) Jarmarki 12. 1 . 21>.1,. .. .. . -. ' 
1:2, 16.2. 2.3, 16.8. 6.4. 27.4, 11.5. 2
.5, ].6" ru wazy bhsk
 100 kg. Słonce Jest Rfn- 
1:16, ]3.7 'n.7, ]0.8, 24,11, ]4.9, 2 8 . 9 , ]2.10. 
.]O. rD lJ"1Via?.d A t . . d . 
,.iI, 23.1i, 14.12, 28.]2 (wuyatkie ko.. b., koz.). .. 
.. ą. s TonomoWIC POWHl aJą. 
';U.4, 2 1 . 7 , 20.10 (waZYdtUe k.) .,..- },fureki: 
rgl l że wkrótce zgaśniC: Ale cieszmy się - 
.... ilrody (w razio Awlęta w dZIeli poprzedn') - t kr' t .. . I 
Orzeaze: tarp:i 'fi czwartki (w rllzie święta w O t'W O C(' OznaCLa w J

Yh u a-str()nO 
"dzień poprzedni I _ PiotrowicI': tAr.1I1 w 60boty. móW miliaTlly lat. 
(w razie Święta w d..ien JIOprzedm) - Pazczy- 
na: a) tarl!'i wo wto"kl ł pi"tlID zarówno 
pod W"L.gI..dem uż.ytecznoflci w gospo- 
darstwie domcwym, jak i w koS!tJ1etyce 
cytryna jest WPTOQt niezaiJtąpiona. l 
tak np.: . ",U. . 
,\ 4 
, 


5.2. 


III Ił 


l>ziąseł 
przy mi-c;kkich i latwo krwawiąeyrłt 
dziąsłach dobrw jest u7Jywa6 do Bml:.. 
rowania 
iąseł Boku cytrynowego lO 
I4'wzypta BOli. Tak pr:ł,ygotowa.ny płyn. 
wciera się 9WZQtc c zką do zębów lubi 
B7llliatką. w dziąsła, Za,bie
 ten nie ty l... 
.ko wi'lh'zymu:.ie krwawienie, ale zapo... 
biega: na przyszłość W8Zolkim 8Chor_zc
 
ni.om d'mąsl'ł, gdyż robi je olllpOl'ne i mo 
cne. 


Przy pielęgnowaniu cel V 
Kobietom. 'dbającym o eWą C
l'';. 
polecane jeet pió (,'I()d
cnnio runO. na.. 
tych'miast po ])rzebudzen1u się, lemonial 
dę. zrobioną. z aoku połowy cytryny, wy! 
mieRZIUleg() Z przegotowaną woda. Sojki 
cytrynowy zmieszany z ł!'liceryn" nada: 
je 
 
wietnjo dlo czywtCzenia sk6rY1 
twa'rz.y B7.("7..eg'ólnie thl4'Jłej. 


Przy gc.spob. bomowym 
Osobom. cierpiącym na bóle żobll1 i ..' 
ka, na reumatyzm itr. lekarze zahrania 
ją uriywać (Jctu do po tr ł\lY1. A jedn8.k: 
cały azerek potTaw bardzo 9IDa c mycJr 
trac-i zu:pe.łnic sma-k. jcieli nie st!. pny- 
prawione na kwaśno. W.tych Wypad:" 
knelI Rok z cytryny jest wprost nieza,st ą 
piony. 
DC? sałaty 
Salata nabiera d{)RkOll1nłl'go smnkn t 
J,rdy polcjemy jq. 
 zrobionym 
z soku oyt-rynowego. 


Do ryżu 
JC'.6eli chcNllY, by ryi poz,o"tal bia- 
ły ])0 u
O"(}towaDiu a ziarnka. całe, naleJ 
ż.y i!lodać kilka kropel Boku cytrynowe... 
go podczas gotowania ryżu. 


Do konfitur i kompotów 
Plasterki cytryny wJo-'wne podczaił 
gotowania. do konfitur lub kompotów 
nadają doskona}y smalk i zł1lpach goto.. 
'\\ f\nym owocom. 


JJ
		

/Czasopisma_026_15_051_0001.djvu

			1II.,...-łI''',... 1...._ ....... ".,".,__ . .
"o-._p."--. 
p""'_ -'- . ...- l." ..,.Je...... . ...,...- .. .,.......... .. ........... 


Adrea: Oazeta Orudzl"dzka 
Tel. J!2S Pozaa6. Fr. Rataluaka 9 


P.K.O. POZNAŃ nr. 200274 
Poczt. koato rozoach. Pozaail J ar 2\1 


Załotyclel Wiktor Mulerskl 


wychodzi w 3 wydaniach głównych 
i jest na większym i naj starszym 
-:- pismem ludowym w Polsce -:- 


Poza powylszymi wydaniami wydajemy 


Wydanie Tańsze 
"Gazety Grudziądzkiej" 


oraz wychodzący raz na tydzień 


Tygodnik 
"Gazety Grudziądzkiej" 


docierając tym samym do najszer- 
szych mas społeczeństwa wiejskiego. 


Na życzenie wysyłamy numery okazowe bezpłatnie 


P r z e d p ł a t ą przyjmują wszystkie 
Urzędy Pocztowe, listonosze lub 
przesłać ją mo}:na wprost do naszej 
administracji. 


WYDAWNICTWO "GAZETY GRUDZIĄDZKIEJ" 
Telefon nr. 3225. P O Z N A Ń Ratajczaka 9. m. 9. 


--.
		

/Czasopisma_026_15_052_0001.djvu

			JEDYNIE UBEZPIECZENIE 


od ognia 
gradobicia 
kradzieży 
odpowiedzialności 
prawnej 


na życie 


UCHRONI OD STRAT 
I ZAPEWNI SPOKOJNY BYT 


ZRKhRD UBEZPIECZEń UJZR9EmOYCH 
, . 
Z K na ClE 


. 
I 


r 


w Poznaniu 


Instytucje polskie, publiczno-prawne 


UBEIPI E ClAJĄ 
DAJĄ 


najtaniej 
I najdogodniej 
bezwzględną pewność 
I solidne odszkodowanie 


ODDZIAŁ. Y: 


Biblioteka Główna UMK 
1IIII1111111111111111111111111111111111111111111111111I 
300043924606 
Poznań - Ostrów - Leszno - Kalisz - Toruń 
Bydgoszcz - Gdynia - Włocławek - Katowice