/Czasopisma_009_04_001_0001.djvu

			U4
1l 1 


SKt.AD I PRAcOW"IA KUŚ"IERSKA i FARBIAR"IA FUTER 
chrz:

ijaańska L. łOPUSZAńsKI ul. Zamkowa 4 
Wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefasonowuje, odświeża, 
przywraca skórze miękkość i trwałość. Włosom nadaje połysk. ",szelkle 
reperacje uskutecznia z fac:hową dokładnością. 
Przyjmuje futr., na przechowanie. 
Długole'nia praktyka w Paryżu, londynie, Moskwie I Ameryce 


WILNO 


II 
Ą 

 
'" 

 


 S' 

 

 

 
// 
 flJ
 

//'S 


 

.,-.y' INFORMATOR 

!\
  
II.
#' . 

 ,..
.. .; 

 
II 


II 


I 
Woje\\ództwo 
W i I eńskie 


,!" 


'\. 


/ 


KSIĘGA 
ADRESOWA 
NA ROK 1939 


POD REDAKCJĄ 
PAvł./Ł-A KRASNOPOLSKIEGO 
Nakładem Wiktorii KRASNOPOLSKIEJ w Wilnie. 


FILATELISC 


I I 
. 


wielki wybór znaczków do zbiorów I monet 
po l'('n
ch najlliższJ('" 
1K1b.

"
nD li\!J 
 W 
 Ś 	
			

/Czasopisma_009_04_002_0001.djvu

			r 


I , 
 . 
 -' .,...,, :
 j- - . 
. ;.;.";, , -.' 
 
, ,,,
 
 ,.. 
 
.-....- --- 
.... ' " r 


"P R Ą D N I ( A" 
- 


" I 
-:.1  Wilno, Mickiewicza 35. Teł. 24-77. 


.- >.- 


u 

 . - '- 
 --.- 
'
 
. - 
 P - 
I .. ' .' " 
'
fJ . 
 .
 
 
 -: :__ 
"ot;. .-'. 
--.... 


. p o I .. c Ił: A
tykuły Elektro i Radio- 
Techniczne, Z'1 randole, lampy nas. 
) tolne i biurowe. Kuchenki, ImbrYki' l 
. Żelazka i t. p. Aparaty Radiowe 
firmy "KOSMOS" i inne oraz wszelki 
sprzęt elektrotechniczny i radiowy. I 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@
@ 


 
@ @n 1& 
?; Fa bry ka 
 
 ChrześcijCllski Zakład 
 

 sztucznych wód mineralnych 
 (1 RYMARSKO - SIODLAhSKI 6 

 lecznic7ych 
 t1 STEFAN M S S 

 I napojów chłodzących 
 
 A B 
i"E. T r O m s z t Z Y ń s k i"1 
 Wilno, ul. Wileńska 30 
 
@ Kierownik i współwłaściciel @ 
 i} 

 Mag. 
 fA p O l 
 C A: 
 

W. Wrześniowski
 
 siodła, uzdy, przybo- 
 
ID @ 
 
 

 WilNO, Piwna 1 
 
 ry myśliwskie oraz 
 
& Tel. 2486 
 
 walizy, porlfele,
 
@ 
 
@ M A G A Z Y N @)iJportmanetki i t. p. 1& _ 
@ @ 
 
 
(Ol Wielka 50 Co) 
 
 
! l , (vis a vis ratusza) 
 
 Przyjmuje zamówienia ij 

 POLECA: 
 
 W zakrt 8 r y m a r s t W a 
 

 Wody mineralne 
 ! W C h O d z ił C e 2 

 sztuczne jak: 

, r!' 
@ WICHY EMS . a> 
 Cen y dost ęp ne 
 
i ' I t. p. 
 
 i 
@ fi)  
@@@@@@@.
@@@@@
@@@@0@a>@
8@ 


I 
 I'II 


,: SKŁAD FUTER WACŁAW SZCZUR SKI i S-ka 
WILNO, WIELKf\ 21. TEL. 21-88. 
:11j2>(f'al
@W!Fi)D<9l lj2> (f' 
 w (f' @ 
 !Fi) fi c: 
 a 


Wypy&hanie zwierząt I ptak6w. Garbowanie sk6r la Oprawa 
rogów. Wyr6b dywan6w. 


- 
. 


l':
		

/Czasopisma_009_04_003_0001.djvu

			1F
W

WCG:?zIfl)
 
1Fc9)CG@wlfl)ii<9l 

"Ib.IQ)@W 
ltL T  'e) @!>'e)@IIB) _ O
@>@>@)@>(4ii!) @ 
(t) Zatwierdzone przez --'" (I) 
\Y) Ministerstwo W.R i O.P QJ fE (f) 
@ --CO (I 
00 >- .:a.=: 
 @ 
I, :3: 
.
 fi 

y O - III \f} 
@ r- 
::!!(t) 
li) uJ -= .
 @ 
00 -l . 000 
(f) " er: 
 
 (t) 
ltJ I CO s:: '; 00 
00" 
 
'-gce 
(t) :::J a:: @ 
00 o 1::1 3 00 
00 :::J 
 @ 
@ r- 00 
00 C/) 00 
@ 8) e>@>
8
(!)!!!J@>@)@
		

/Czasopisma_009_04_004_0001.djvu

			S Kawiarnia "Z I E M I A N K A" 
S @ Świeże, smaozne i tanie śniadania, obiady 


W I L N O & 
Wileńska fi B 
ko'acje @ 
 


CUDA 


. 
I 
(' 'J., ,\ U N E .J 


TAJEMNICE 
Ił 1 A Ł ł].J M A O ,J I 


każdy, kto chce wzbudzić sobą zeinteresowanie w towarzystwie, może 
łatwo to uzyskeć po przestudtoweniu neszego kUlsu magii. co je5t 
obecnie, dO'.it£;pne dla wszystkich. Zbiór nejcie
awszych sztuk z zakre5u c:::
,
 
mechemkl I zr
cznoścl. Lustro magiczne. l.teJący zeger. Tańczące jeblko _"ł:i('r. 
List w ,eju. JelO w butelce. $pi
wjąca fleszka. Sztuki z rechunkemi. z " "" 
 , 
kerteml. z zakresu ekustyki, optyki, pirotechniki. Gwerancje wyuczenia w 
 
wszystkich sekretów 7.epewn'one. Wysyłemy 9 tomów z 478 sekretami 
I tejemnlcBmi z pi£;knymi ilustrecj8ml ze zl, 3.75. Wysyłemy n8 listowne 
zamówienie, które pleci się przy odbiQrze, 
Adresuj: Warszawa I, PI. Napoleona Skr. 437 wyd. "Perfectwatch" 


.@@
@S@.@.@@@

@@@@@@
t@@@@@@@

@@ @@@e@€
@@@&€@@@€@@@@@.. 
i FABRYKA WYROBÓW KOSZYKARSKICH ! 

 Wł. S Ił O N I C Z A WILNO, W. Pohulanka 5. 
 
@ @ 

 Poleca gernltury: mi€;kkle. twerde. selonowe I geblnetowe orez nejrozmaltsze 
 
O gelenterle. HALLO SPORTOWcYI kólke i kije do nart po konkurencyjnych @ 
@) cenach, gW8rentowene. W dużej ilości wi£;kszy rebet. Feh1ryka negrodzone (II 

 srebrnym i zlotym medalem ne Targech Pólnocnych w Wilnie. 
 
(iI
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@@@.
@@@@€@@@@@@. 


Spółdzielnia Budowlano-Instalacyjna 
B U D O W A" 
"Ił 
POD KIEROWNICTWEM I N Ż y N I ER Ó W S P E C J A LI S T ÓW 


DZIAŁ- BUDOWLANY 
DZIAŁ- INSTALACYJNY 
DZIAŁ- ELEKTRO-TECHNICZNY 
DZIAŁ- PORAD TECHNICZNYCH 
I BUDOWLANYCH 
DZIAŁ- KOPIARSK 
PROJEKTY KOSZTORYSY 


Wilno, ul. Zamkowa 18. Tel. Nr. 25-23. 


'.fU. " 


II 


()
g'ł2-ł-
		

/Czasopisma_009_04_005_0001.djvu

			.., 


, 


... 


ł 
t 


........ ,.i
 
j":'!r,'jj


U
 It
IIIj"':':"jIl 


1  
-.;
-
--;
;;
c

 H
 I 

 WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH: 
  Lodzie żaglowe, Kajaki, Sprzęt żeglarski, Żagle Narty 
 
tł
 A. B R E W I Ń S K I 11 

ł
 WILNO, SAWICZ 11 - WIELKA 44. Z 

 


Sensacja 1939 I'oku! 


Z powodu du- 
żego lllpesu 
Książek ofe- 
ruje:mv Czy' 
telnikom 5 
ksillżek po ba 
jecznie nis- 
kiel cenie tyl- 
ko za zł. 3.85, - 1) 1\dwoket doredce do- 
mowy. Wzory odwołań podetkowych, skerg 
sądowych. podeń do wladz I urzf:d6w. Spra- 
wy egzekucyine. malątkowe, eksmisyjne. 
rolne, budowlene. spedkowe. wekslowe, 
kredytowe. wojskowe, melżeńskie. Wzory 
umów dzierżewnych. ofert. podeń o preCf: 
Itp. - 2) Nowy sekreterz dle wszystkich. 
Wzory listów prywetnych, ofert. podań, 
skarg i t. p. - 3) Zwyczaje i formy towe- 
rzyskie, Kodeks o dobrych obyczejech wed- 
ług wymegeń życia. ..) Bądź wesołym w to- 
werzystwie e bf:dziesz przez wszystkich lu- 
biany, Nowy zbiór deklemecyj miłosnych 
dle zakochenych, żertów, dowcipów i t. p. 
- 5) Książka lekerske. wielki zbiór prze- 
pisów ne różne t.horoby I dolegliwości. Ce- 
Iy komplet zł. 3.95. Wysyłemy na listowne 
zem6wienie. - płec:! sIc;: przy odbiorze. - 


".:\.
r/ '
 
, -:
 ,
=- 
 


1\dres: Werszewe I. PI. Nepoleone skr. pocz- 
towe 437 wydewnictwo "PE RFECTW1\CCH". 


J.r 


. 


LALKA 
"PARYŻANKA" 
T Y L K O za 3 złotal 


Nasza lalka "Paryżan" 
ka" wzbudza podziw 
i zachwyt dziecka, 
jest więć najpiękniej- 
szym podarkiem! Pię" 
knie ubrana, posiada 
blond włosy i duże 
niebieskie oczy! Rącz" 
ki i nóżki ruchome 
dzięki czemu lalka 
"Paryżanka" może 
stać oraz siedzić. Wiei.. 
kość prawie półmetra. 
Cena reklamowa tylko 
3 złota! Wysyła się 
tylko po nadesłaniu 


 gotówki. 
:;::./) Adresować: 
p JURlEW Warszawa I. Podwale 7 
., - 
Za pobraniem wysyła się tylko P? 
nadesłaniu 50 gr. na koszta przesyłki. 


n o, 


Stefańska 1. 


I 


Pracownia Szczotek i Pędzli 
J. W A J N E R W 


Przyjmuje w zakres wchodzące 


róż n e g o rodzaju obstalunki. 


III 


I 
J
		

/Czasopisma_009_04_006_0001.djvu

			ZAKŁAD 


POGRZEBOWY 


t,M
 K a c z y ń s k a" 


Wł. H. Daszkiewiczowa 
Wilno, Al'senalska 4, tel. 7-18 


(Dyżury 
Nocne) 


.--. 
. 
  
S S Z YLil V;;;-szk le -LITERY W JPbkU _ lakierowa U p!One R 

 wykonuje chrześcijańska PRACOWNIA = = = - 
 

 ALEKSANDER ADAMOWICZ li 

 - = W I L N O, UNIWERSYTECKA Nr. 9 
 

 


łN 
łl
 Naj.starsza pracownia 
I
 M. Chanutin   I
 
KOL DER 
r
 
Wilno, Niemiecka 23 
r
 
l'sze piętro .
 1I 0 (h-:Ó1./ll 
r
 

1
 

 


Egz, od r. J890 
Wyrób i sprzedaż. a także obstalunki 


, - 
- - -;:;::- - 


< .. 
 


PIULIPS 


IV 


I 
l 


. 


PO najniższY[b [ena[h 


Najnowsze odbiorniki RADIOWE 
"P H I L I P S" 
M O D E L E 1939 r 
typ: S u p e r 4-39 A, 6-39, i 7-39 
Są już do nabycia 
- -=-= w firmie 
D. Wajman 
W i I n o, ul. Trocka 17 
- Telefon 7-81 ___ 
Najtańsze źródło zakupu 
żyrandoli, abażurów, lamp 
biurowych I gabine10wych 
oraz w s z e I k I e g o rOdzaju 
grzejniki (kuchenki. żelazka i t. d.) 
Dogodne warunki S p L A T l
		

/Czasopisma_009_04_007_0001.djvu

			- 


KSI
GARI'tIA 
S t. S t a n k i e w I c Z 
Wił no. Ostrobramska 2 
Posiada podręczniki szkolne nowe t u1:yw.ne, k
lilżkl do czytania oraz dl. ""O- 
dzleiy. Materiały piśmienne i kreślarskie. Wszelkie kalendarze. teczki. tornistry 
brezentowe I skórzane. Wieczne pióra. Żurnale mód. Dostawa do szkół I biur. 
P. K. O. 700. 315. 


I KaWlarnla - 
"Z D R O W I E" 
wlłlśł. A. Pnncewlcz 
W I I n o, Wielka 14. 
[vis łt vis poczty Główn] I 
Śniadania, obiad)", kolacJ... Codziennie 
"wide I doskonale KOŁDUNY. PIE- 
BOtKI I rozmaite zakąski. Obsluga 
uprzejma I sz)"bka. C e D y niskie. 


I MilkO I imletanke pasteryzOWIB. 
J O fi U R T (lattobatyllna). K E f II 
oraz Inne artYkułY mlmarskll 
Poleca f. I 
..L A O S A N U Mil 
W I L N O, ul. "I.ml..ka 7. 


Wilno i Województwo 
Wileńskie 
INFORMATOR i KSIĘGA ADRESOWA 
na rok 1939 


PocJ 


redakcjll 


PAWŁA 


KRAeNOPOLS
.lEeO 


ROK III 


KonSERWATORIUM MUZycZI'tE Im. M. KAR L O W I C Z A 
pod dyr. .t.Szplnalaklego Wilno, WI.lka 8, t.,. 14.38 
Prowadzi wydziały: Kompozycji. fortepianu. skrzypiec. wlolencleJf. jplewu. 
Instrul11. dł:tych I organów. 
K I a s y: Chóralna. kameralna I orkiestrowa. Przy Konserwatorium IslnleJ. 
S-łetnl kura dła nauczycieli, muzyki I 'pl.Ulu wazkołach łrłHInleh 
og6Ino-kszt.łclł c y&h z Państwową Komisją EgzaminacyJną. Kurs wstł:pny dl. 
dzieci od lat 7 na dogodnych warunkach. Złlplsy przyjmuje sekretariat od 5-7 po pol. 
Dla dzieci urz«:dnik6w państwowych I wojskowy ch specjalne ulgI 
- 


Nakładem Wik torII KRASNOPOLSKIE:
 w Wilnie 
Drukarnia "C!: N T R A l" Wilno, Wielka S2 


J
		

/Czasopisma_009_04_008_0001.djvu

			...-.-..- -- . 


. 
. 


LE 
mebli pole
a firma 


Wielki wybór nowo
zesnych 


B. Ł O K U C I E S K I 
WILNO, ul" Wileńska 25 
obok 1\pteki Miejskie) 


C E N Y ZNIŹONE 
WARUNK' SPlATY DOGODNE 


- 
Pomoc In
ynierska z 
.o 
BIURO I SKLEP: WILNO, Ul. MICKIEWICZA 1 TEL. 17.48 
W ARSZT A TY UL. NOSTOW A 2 
KONTA P. K.O.CENTRALA 700 :.356 DZ. LICZNIKÓW 700.518 
l. Warsltaty elftktromechan.:' budowa oraz naprawa maszyn 
i aparatów elektrycznych 
2. Legalizacja i reperacja liczników en. elektrycznej 
3. Instalacje elektryczne: silnikowe, elektrowniane. oświet- 
laj'łce i. sygnalizacyjne. 
DZIAł. SPRZ.DAZY: .przfłt Instalacyjny - - Maszyny elektry&zne 
Ś W I a t ł o d r u k i ladowanie akumulatorów 


I Art. Fot. Wilent, Dobrowols kT

= 
na miejscu I nil l.proszenie (bez dodatkowej doplatyl. - Wykonuje prace am.- 
torskie. _ Ceny niskie. - Wilno, Ludwisarska 10, (rog Ta tar skieJ) Tel. 2 4.06 


l . 
 
.
... 


A. 


KUSIELEWSKI T ___- -... 


Dyplom. Honorowy Krojczy londyn' 
skisi Akademii Minister's oroz Ham- 
burskiej Akademii J. Voso 
Krawieo wójskowy i cywilny 
_ Roboty kuśnierskia 
W I I n o. 
.UDWISARSKA 4-6 


'
 . 


reny umiarkowane 


3
		

/Czasopisma_009_04_009_0001.djvu

			, . - 
.. 
 ":'-'i\J'}:; =-:- 
 .- 
t . ' 
 ' I' :
-.ft 
/..:;y
 l' 
 -ł .-:' -: -''f' I:: 

:'" ...... [;./"".:I'1LJ 
"'.;.P ,_....../
 -''_, " ł
 ,. 
 
_ _,-,.' 

:,. ., / l n\" q.- A:. 
 
,,

, " '\1 J "", ,,,:,1'1: 
:..-, ' t:


-.:, 
:\ " 
.!,', 
 "j
_1 
 ,
 , F;:' '
).; ., 
__,' !I,-". i. £<.... _ J-L -- -:: 
.,
------ :.. - - -
 
\
 '. D.S. 
ZAKŁAD RYMARSKO - SIODLARSKI 
r-I1A K R U S I E " I C Z 
WILNO, WILEŃSKA 23 
Poleca wyroby skórz	
			

/Czasopisma_009_04_010_0001.djvu

			o UPRZEMYSŁOWIENIU WILNA daje poglqd ilofć istniejących 
W roku 1937 przedsiębiorstw przemysłowych. Przedsłębiorst
 takich było 
według sprawozdania Wileńskiej Iz.by Handlowo.Przemysłowel - 521 w tym 
więksych - 73. 
HANDEL w tym samym czasie reprezentowany był przez 5120 prza.d- 
si
iorstw z czego na większe przypadało 499. 
NIERUCHOMOŚCI zabudowanych według stanu na l lipca 1937 r. 
było 9095 w tym : o budynkach murowanych około 18 proc., drewniemych 
-około 58 proc. oraz mi6szanych - o
oło 24 proc- 
DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ wynosi 85.580 mtr.. CI kanoli- 
zocyjnei-94.505 mtr, Produkcjo wody sięga - 1.965.284 m S : elektryczności 
12.257.873 kw.-godzin i gazu - 462.020 m
. 
BUDŻET MIASTA WILNA na rok 1938-39 według preliminarza zwy- 
ozajnego zamyka się kwotq w 1.141.983 zł., oraz wykazule ważniejsze PO" 
zyqe w dochodach: zysk z przedsiębiorstw-2.253.101 zł, podatka i opłat)' 
Idministracyjne - 3.180.502 zł., w wydatkr!ch: administraLia ogólna 1.239.172 
zł.. spłata długów 1.174.886 zł., drogi I place publiczne - 338.705 zł., 
oświata 787.233 zł., zdrowie publiczne-1.428.996 zł., opieko społeczna- 
1.099.214 zł. i bezpieczeństwo publiczne - 579.492 zł. 
Duża ilość inteligencji urzędniczej, uczącej się młodzieży oraz dwie 
wy:2:sze uczelnie naukowe m:dają miastu specjalny cl->arakter. 
WYŻSZYMI UCZELNIAMI na terenie Wilna są : Uniwersytet Stefana 
Batorego i Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie Badań Europy Wschod
 
niej. 
SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH liczy w gronie nauczającym w ro- 
ku 1937-38-18 profesorów uniwersytetów i habilitowanych docentów, 6 wy- 
kładowców-specjalistów od poszczególnych zagadnień i 9 leklorów ięz}'
 
ków obcych oraz naukowych sił pomocniczych. Ilość studentów wynusl oko- 
ło 300 (r. 1938-39). 
UNIWERSYTET STEFANA BATOREGO liczy 7 wydziałów : humanis- 
tyczny, teologiczny, prawa i nauk społecznych. matematyczno-przyrodniczy, 
lekarski, sztuk pięknych i rolny. Personel nauczający składa się z 70 profesorów 
zwyczainych i nadzwyczajnych, 39 zastępców profesorów i docentow 
Ilość studentów wynosi 3415 (1937.38). Z tej liczby na polaków wypada 
67,2 proc., żydów - 18,62 proc., rosjan - 66 proc., litwinów - 3,09 proc, 
białorusinów - 2,9 proc., ukraińców - 1,05 proc., reszta - inne narodo. 
wości. Na poszczególnych wydziałach liczby studjujących przedstawiały się 
następuiąco: prawa i nauk społecznych - 12.17, lekarskim = 705, matemo- 
tyczno-przyrodniczym-637, humcnisty'cznym.-335, studium rolniczym -234, 
teologicznym - 139, wydziale farmaceutycznym - 76 i sztuk pięknych 72. 
SZKOLNICTWO. Na terenie Wielkiego Wilna w roku szkolnym 
1937-38 było 46 szkół powszechnych (419 nauczycieli i 20.743 uczniów) w 
tern 4 szkoły specjalne. Szkół prywatnych elementarnych -41 (309 nauczy' 
ci.li i 6182 uczniów), 32 szkoły zawodowe i dokształcają,e (462 nauczy- 
cieli I 3816 uczniuw) w tern p
(lstwowy("h-
 (236 nOlH:zycieli 1574 ucz:. 
niów), 24 szkoły 
rednie (15 prywatnych) W!lród szkoł 
I edrllch ledna Państ- 
WOWQ Szkoła Techniczna I Instylul Handlc,wo-Gospodarc:z'Y' <32 nalJczy(u:
h 
i 121 uczniów). 


4
		

/Czasopisma_009_04_011_0001.djvu

			Jeśli 


p I l! 


gronowet 
W l N O rodzynkOwe \ l! owoców kraJowwch 
owocowe 
dębnlf\k} 
M I O D Y kaeztelańskl 
 l! uw_tego miodu 
\ pezczelnogo 
staropOlski 
MOSZCZE OWOCOWE l! naJ
e:::
::
c:Ok6w 
t o t 
 I k o Wileńskiej Sn6łkl Przetworów Dwo£owy[b w Wił"l! 

'K
J : 
 II 
 

: Dl. Wielka 3D 


1<.- 


KOMUNIKACJA. 


Wilno posiada 6 połąC7en kolejowych z ktorych, l nie odewyw8 poza 
lukalnym wi
k!zego 2naczenio, gdyi prowł1dzi do Mińska pOfOżone90 w 
ZSRR. Najbordziel ożywionym szhkiem jest obecnie kolej Warszawa - Wllno- 
I(yga (Łotwa). Na s71aku tym prócz komunik'Jcji kolejowe, Istnieje stała ko- 
munikacja lotniczł!. Wilno posiada połąC7enia drogami o twardm / ropagand y i ekspansji wytwórczej WIleńszczyzny. C:zołowe miej- 
SCe w
ro eksponatow zajmują wyroby lniarskie, drzewne, różne wyroby 
przelTl}'słu ludoweyo i bydło. Ponadto nabierają wielkiego 7naczenia w ::kalt 
międzyn"rodowej doroczne aukcje futr7arskie. 
Słynne są również doroC'7ne jarmarki wileńskie . -4 mai ca - "Kaziuki" 
23 kwietllla - św. Jerzeqo, 24 czerwcu - św. Jana I 29 czerwce św. św. 
Piotra i Pawła. 
Dniami targowymi w Wilnie 
q wIolki i piątki. 


[Q)
lUJlK

INIDA 


-. - -.. 


.. ([ IE 
 11 I,' A' I 
I WIIbIN/@. WOr.:;ILII	
			

/Czasopisma_009_04_012_0001.djvu

			JI a. p a WoJ e w ó d z t wa W II e ń s k I go 


... ", 


'y 
) / i-:j.
-.:
.....
 t\ ;,,_.
.,.,",w

 . J ' 
. ,. -:l IJ . 
" 
 "'\ ...... ....... ł 
.. . 1/ 
 \ '; 
 
 '.... \.. . ł... 

 
. 


r
t.
 ;....Yl ._
..., 
 

. t. 
; \ 

... > I .. \ .- &
... 
k- 2\ .". ...:!' iJ 
 ( ,"ł 1 ...... 
"<: 
'_. 
..r__I,
, '
 \ t. _
 '. 
 . i: o,' .;; 
 uiÓ" '" 
: 
 /!.. 
 7' .,......... !I> "i 
 
.. 1;"1 011." 1:, ł ,F 
ł 
"t' /!. ,,) 
 ,.. l' 
 ''1\ ...... .,....3: . .... 
";' 
j'" 
...1... '<" 1 
' :
 -t 
 '" 
 ,. 
 .. CI- ....... 
'--')
 
: '( . .} & 'i!... 


 :
 1! 
..-' 
'( 
\ 
 ..;. ... - 
.
 ',< ł.:t '(10. .j";:t..., 
 
 ' e t 1.. . . 
.. , \ ... 
 _o\: t: '" '3" ;-,j "" 
K 
 
V" '\' 
1 :.:.\" 
 , '\ 
 
,
 
',,
 \
. $ .,' 

 \ 
 
 
 J '; (:)-.
h'1'-
;-<)' '-ł 
 
\ ł'l!) 
. 
\ ''; t 
 
 ,q.J H 
 ł,... '1 
( ) ".
 :::. 
"f. . 
 ;
 I . 
 ; 

 J . . e ł r,.'-
/ !l j C:' 
'(J r:
 . 'S t j'r- 
(1
.ł \.../ \. 
:> 
.
 
 ( ..: ,-.
! t.. /' . <-
'
 lO ;..,";' \ 
.....
 'I p... t. 
J.. 
;:"'4:.'.-. ł & 
.., 

 

 . '. .... Ł ,... 
 . / 
 l. ,", 
 
(--J (, . 
 
'" ,.
.. 
"'f -..._
......._ 
'"oł. I 
 ' ..,f 
 
, · .'-. 
 '.. · i'
.i" f 
 l '] t .':1") 
 
'-'-""- ._ \ 1 f,, ;( : 
 j ł--'.l
 
 
" '" '" '''.. .. 
I 
 Q 
 :o.: . ":c '; '-ł 
· 
 	
			

/Czasopisma_009_04_013_0001.djvu

			W)Jewód
two W'lleńskie 
Podrhł adm'nistracYi
Y, powierzchnia, budynki mieszkalne orBZ 
ludnoit miast i grain wiejskich. 


"""""I!"":I . 


- 


Obszar 


Powierzchnie w km.2. L I c l b fi 
- - - I 
żYł-Tg
u

 
udynkOw ludnoś
1 
Ogółem kOw: t6 w mleslkl'll- [bez woj. 
I roi. I orno 
I nych I 91 /, nych ska] 


administracyjny 


-- ..,..- 


Powiat brasławski. 


Gminy wlfJjillkie . . (. 217,1 - - *. 44)* j4* 475 
Bohiń . . . . 39
t7 I 3
 I 24 1 755 . 9760 
Brasław . . . . 329,3 158,1\100,2 2 -403 13131 
Druia . . 197,2 83 55 ł 690 9651 
Dryświały . . . . 293,9 t'4,ljlO-4,R 1351 7660 
Jody . . . 465,4 247,9IHS,4 2711 14 9:13 
leonpol . 234,3 151,6122,5 1 filO 8545 
Miory . . . -436,6 211.3 135,2 2025 10787 
Nowy Pohost . . . 28 t .5 13 4S 1846 9979 
Opsa . . . . 236,3 195,7 103,2 1 7-48 9408 
Plusy . . . . . 183,1 90,3 57,1 1 278 6506 
Przebrodzie . . . . 236, l 160,1 91,. 1688 113S I 
Rfcmszon y . . . . 192,9 16 39 l 236 6284 
S obódka . . . . 242,6 141,5 92,7 19M 10014 
Smołwy . . . I 139,3 64 35 I 650 3947 
Widze . . . . 35
,' 75 39 2514 13 029 
POW lat dziinien8kl. 
MillI,ta . . . . . j
,::ł - - .,4. j5 .ł. 
Głębokie . . . . . 4,9 - - I 08-4- 7 54-4 
Doks-zyce . . . 8,5 - - 591 3262 
Ozisno . . . 5,' - - 810 -4 SOb 
Gm.lny wleJł!kle . 
'4.,O I - - ._".. t43 4)::ł4 
Dokszvce . . 315,0 180,3 98,4 1 765 9596 
GłębokIe . . . . . -413,. 340,11107,0 J 441 18140 
Hermanowicze . . . . 296,4 191,1 1 114,4 l 737 9138 
Hołubicze . . . . -415,5 120%,9, 79,5 l 574 9244 
Ja.zno . . 246,4 '1&1,3 98,7 1 695 9802 
lużki . . . . . 215,'2 ,158,5'108,7 1 834 11 019 
Mikołajów . . . . 3'1,2 248,8: 169,8 2161 I 2 105 
P	
			

/Czasopisma_009_04_014_0001.djvu

			I 


I użyto grun. 
Ogółem k6w tłlw 
rol- orn, 
I nych \V ':.''J - 
Po....lerzchnia w km-:3. L i c z b a 
- bUdy 

;-r -
udno
cI 
mleslkal- (bez WOJ- 
nych skI!)  


Obszar 


adrninlstracy jny 


r_..--... 

 


Powiat mołodecki. 
()ó,. 
27,0 
23,S 
ló,1 
j 8:U,' 
2S 1 , t 
341,2 
280,8 
210,2 
2m,2 
153,7 
108,8 
274,1 


:\I1
st a 
Mołodpczno 
Radoszkowicc 
Raków 
Gminy wJ('jslde 
Biemca 
Gródek 
Krasne 
lebiedzlew 
Mołodeczno 
Połoczony 
Radoszkowice 
Raków 


12 -ł9 
13 53 
70 43 
144,6 1 65,8 
82 .39 
77 55 
9 J,6 55,2 
190,0 150,2 


Powiat oszmiański. 


t.., I 
794 
450 
6\ t 
j3 712 
l 893 
2532 
2101 
1102 
1 21(-) 
141-ł 
980 
t 929 


ił o.. 
5964 
2574 
3481 
,. 07.1 
10 787 
14549 
12 110 
!) 636 
fi 125 
8072 
5621 
11 575 


I Miasta :!Ó,O I -I i792 H424 
Oszmiana 32,2 982 1334 ' 
Smorgome 3,8 810 4090 
Gminy wiejskie ł :5ł().4 j6 428 93 209 
Dziewieniszki 294,3 52 38 2090 11 485 
Graużyszki 294,8 75 53 1646 9701 
Holszany 30 t ,8 217,1 156,6 2183 13 300 
Krewo 247,3 160, l 1 17,6 1 911 10 907 
ł	
			

/Czasopisma_009_04_015_0001.djvu

			Po
'erzchnill w km .2. Liczba 
Obszar użył grun- budynków ludno
ćl 
Ogółem ków Łów m'eszka'- (bez woJ- 
administracyjny roi. orno 
nych wOlo nych ska] 
........ - 
Wołkołata . . I 207,5 686,9 25 1243 J 6207 
Woropajewo 208,5 28 17 1584 9112 
Źośno . I 258,7 68 37 1410 7191 
Powiat święcinński. 
Miasta 1 11.7 - - 1.8ł2 12.319 
Święclapy . 7,7 -- - 826 5.893 
Nowo.Swięciany 2,0 - - 607 3.838 
Podbrodzie 2,0 - - 409 2.588 
Gminy wiejskie 4.0U5,5 - - 23.242 123.986 
Daugieliszki 280.9 196,0 129,5 2.388 12500 
Dukszty . 223,' 57 31 1.333 7.475 
Hoduciszki 28',3 191,7 \08.6 2.076 10.482 
Kiemieliszki 306,3 65 40 1.769 9.271 
Kołtyniany 387,3 175,4 94 1.495 8.857 
Komaje 234,5 181,1 117," 1.416 7.6C8 
Łyntupy 299,0 190.4 161.2 1.908 10.862 
I Mielegiany 220,3 163,4 94.8 1.583 8.635 
Pod brodzie . . 510.6 35 18 1.419 7.736 

zemetowszczyzna 138,5 63 33 944 4.813 

'Nięciany . 348,5 240,9 159,0 2.251 12.291 
Swir 291,1 56 ?3 1.841 9.315 
T wencz 196,3 118,2 66.6 1.309 6.319 
Żukojnie 287,8 - - 1.510 7.792 
Powiat wilejski 


Miasta 27,S 894 S848 
, Wilejka 27.3 894 5.848 
Gminy wiejskie :5.:599,9 2266:1 tłS.07" 
Budsław 196.2 121.2 55,7 1.353 7,474 
Chocieńczyce 247,8 50 26 1.307 7.625 
Dołhinow . 335.2 79 53 2.842 16.041 
!lja 227.7 137,0 81.0 1,553 9.251 
Kołowicze 269,0 98,2 51.2 1.629 8,773 
Kościeniewicze 229.1 165.91 86 ,5 1.992 10,798 
Krzywice 317.8 226.1 123,4 2.292 12,731 
, Kurzeniec 427.0 49 26 2.254 13.054 
Wiazyń 287,0 172.3 97 1,789 9.992 
Wiszniewo 312,7 216,8 97.2 1.708 8.754 
Yv'ojstom 334,4 218.5 103.7 2,740 14.201 
Zodziszki 217,0 149.2 80,4 1,174 6,385 
Miasto Wilno I tOt,ł I - I- I 1*,08:1 lłO&.'78 
Powiat wileńsko-trocki 
Miasta . I *4,7 I - I- I t ,at::ł 9.'" I 
O 
J
		

/Czasopisma_009_04_016_0001.djvu

			1- PO....lerzchnia w km-
 Liczba 
Obszar - - - - 
I użyt- grun- budynków I ludno
d 
administracyjl)y Ogółem ków łów mIeszkał- (bez woj. 
rol- orn, 
, nych w n)'ch skll) 
Nowo-Wileiko . . . 8.9 - - 806 6,961 
Troki 15.6 I - 407 2,R()5 
Gminy wiejskie I Ję44,'1 :SS.4ęł ł04 :S04 
. I 
GierwIaty 355,9 71 52 '''622 I 14.161 
Mejsz ogoła 371,1 \290,0 170,2 2,531 14,169 
Micku!1Y 139,1 1220,61135,1 J,R74 10,432 
Niemenczyn 452, 
 72 41 "} ,494 I 14,171 
Olklenlki 375,1 1157,1 70,7 1 1,872 I 10,319 
Orany 534,3 144,1 77,6 1,749 ] 0,066 
PodbrzezI8 359,9 1269,41138,21 2, l 26 ] 2,290 
Rudomino 380,7 211,9,193,3, 2,82fi I 16,191 
Rudziszki I 556,5 189.5'145,91 1' 838 1 10,974 
Rzesza 346,6 I "/9 I 60 2,532 15,168 
Soleczniki 446,8 1236'8i14r'31 2,180 14,518 
Sl.umsk 292,2 ,209,1!1.1S,l 2,127 11,848 
Troki 354,9 11 I 61 2,917 I 11,55R 
T urgiele 324.9 1275,0\182,0\ 2,403 13,521 
Worniany . 353,2 242,8 170,3 2,394 I 12,915 


Miasta Wojewidztwa Wileńskiego 


B ras ł e w - rnlasto powilltowe, stt'lC)lI kolejowe loco, 1623 mies1- 
kenców. S z k o I n I c t w o: 3 szkoły powszechne. Szpitel Sejmikowy 
(20 łóżek). 


D l. i s n ft - mluto powiatowe. stacJo kolejowa Z2Ihecie. odleg. 
30 klfT1.. dojazd autobusem. 4188 mieszko KomunikBcja autobusowa: 
Dzisne - Gł
bokie. Elektrownie prywatn8. S z k o I n I c t w o: 3 szkoły 
powszechne, I gimnazjum i I szkoła zawodow
. 
G I E: b o k i e - pow. Dzisna. stacja kolejowa loco. 7.544 mle"z 
kańc:6w. K :>rnunikac:ja autobusowa: Gląbokie - Dokszycc, Gh:bokle- 
Łuźl(i. GIe:b;Jkie-Szarko..vszcyzna.ElektrowniB miejska, Szkolnictwo: I przed 
szkole. 3 szkoły powszechne i I gimn2lZjum. SzpitBI Państwowy (60 łóżek). 


M o ł o d e c: z n o - miasto powiatowe. węzłowa stacja kolejowA 
loco. 5.961 mie51. Kom Jrllkacja autobusowa: Moladeczno - Grodek -R8kow. 
Mołod!!cmo - Rado
zkowicze, Mołodec:zno - Smorgonle. Mołodeczno - 
Wlleik
. Ele ktrownla prywatnll. S z k o I n i c t w o: 3 przedslkoltl, 3 
szkoły p;JW$L echne. I gimnazjum. Szpital T.O.Z - choroby płuc (40 łożek). 


N o w a . W i I e i k El - pow. Wlleńsko.Trocki, w
złowa stecla 
10 


L
		

/Czasopisma_009_04_017_0001.djvu

			kvfl'jowrI. 6958 fT'Ileszk. pow. 903 ha. Komunikacje autcbl1se,we: Nowe Wi- 
I jka - Michal,szki - Kurkule - Ś.vir i Nowa Wilejka - Kob
lnlk. EI
k. 
tr n.mia prywatna. Przemysł: f.:Jbryka kos i k.Jronek. Szkolnictwo: I przf'dszko- 
h
, 4 s . Jły powszechne, I gimnazJum I I szkoła zawodowa. 


o s z m i CI n a - miasto powiatowe, stacja kolejowa OszmienB. 
od\. 19 klm. od miast
, dojazd autobusem. 7.334 mieszko KomunIkacja eu- 
tobusowa: .Oszmizma - Holszany. Oszmiana - Rukojnie - Wilno, Osz- 
ITllanB - Zuprany - stacja kolejowa Oszmii
n8. Elektrownia miejska. 
S'kolllictwo: I przeds7kole, 3 szkoty PC" szechne, I gimnazjum i I szkoła 
awodowa. S.
pital Państwowy (60 lóżek>. 


p o s t a w y - miasto powiatowe, stacja kolejowa odległa o 2 
klm., 1974 mieszko Komunikacja ilutcbuso\\'z: Pcsh;wy- Kcbylnik. Slkolr;lc- 
tw;:>: I przedszkole. 3 szkoły powszechne I l szkoła zawodowa. 
Ś w i. 
 c i 21 n y - miasto powiatowe., stacja kolejowa w.
skotoro- 

a. 5.893 mieszk Komunikflcja autobusewa: Swi£;ciany - Nowo.Swi
ci2ny. 
SNi£;ciany - Podbrodzie - Wilno. Elektrownia miejska. Szkolnictwo: I 
przedszkole. 5 szkół pO-Nszechnych. 2 gimnalja (I litewsk;e), I seminarjum 
nauczycielskie i 2 szbły za 
odowe Szpital Państwowy (50 łóżek). 
W i I e j k a - miasto powiatowe, stacja kolejowa loco, 5.595 
mieszko K.:>munikacja autohusowlJ: Wilcjkd - Kościeni
.wicze - Dołhlnów 
'.JJiJejka - Mołode::wo. Wilejka - W'aiyń-lIia Elektrownia miejska. 
Szkolnictwo: 2 przedszkola. 3 z'>koly powszechne. I gimnClzjum i 2 szkc.)ły 
7awod.Jwe. Szpital Pdństwowy l60 łóżek). 


Miejsca godne zwiedzenia 


W e r k i - da Nna siedzib" biskupów wileńskich. niedaleko pit:knf" 
ZieJ me Je7iora. Doj
zd stCltkiem Wdią lub autobusem. 
T rok i - ruiny zamków lądowego i na wyspie. f
l'a. Obecnie 
TI.Jki S,\ ośrodkiem wodnym - żeglarstwa i pływactwa. Dojazd koleją do 
Landwarow
 lub autobusem. 


p u s z c z a R u d n i c k 21 duży kompleks (około 50 tys 
h,.) lasu zwartego. D'>jazd Iwleją do Czarnego Boru. 
M i e d n I k i - z	
			

/Czasopisma_009_04_018_0001.djvu

			- 


K r e w o miejsce zawarcia pierwszej unii z Litwą, w r. 1385 
Dojezd autobusem. 
B e r e z w e c z - Kościół w przeph:;\mej. rlZ!jczystszej formie 
rokokowej.Dojazd koleją do G!Ębol
iego. 
N fi r o c z - naJwl<;KSZ
 jezioro w Polsce o powierchni ckcło 83 
klm. 2 Dojazd ilGlfj", w r 1937 co ł::U('C'....l1fj, 87 (( :HII
( l'IarGc.zf] lub 
autobusem. 


....... 
 ,1'- j '.. 
 ...!. \,. 


Samorząd Gospodarczy 


jest reprez€ntowvny przez Izby: P r z e m y s ł o w o . H li lO d I o w ą, w 
Wlln!e. z terenem dz-alania. obejmującym wojev-:ódzŁwlI Biełostockie, No- 
wogródzkie, Poleskie i Wdeńskie. R o ł n i c z ą - dla ,!"oj. Y. ile, ńslqego i 
Nowogródzkiego orClZ R z e m i e ś ł n i c z ą, - z terenem dzicłt:wia na 
woj. Wileńskie. . 


LASY 


. 
l 


PRZEl\1IYSL 


L ES N Y 


Drzewostan IClSów na terenie wojewodztwa Wileńskiego składa się 
przeważnie z gatunków iglastych, aczkolwiek udział ich, wynoszący 80 proc. 
tutejszego drzewostanu. jest nieznacznie wyższy od analogicznego udziału 
iglastych dla całej Polski, wynoszącego 75 proc. 
SkłCld drzewostClnu woj Wileńskiego jest następujący: sosna 50 proc. 
świerk 3D proc., dąb 2 proc. inne liściaste 18 proc, 
Wi!eńszczyzna, dzięki duiej ilo
ci swierku, rozwija przemysł tekturo. 
wy i papierniczy. Naogół rozwoj przemysłu drzewnego nClleży L:znać za 
niedostateczny, co wpływa w znccznym stopniu net wartość eksportu, któ- 
rego 50 proc. składa się z materiałów nieobrobior.ych. 
Największe skupienie lasów na terenie woj. Wileńskiego znajdui e się 
w powiatacb: Wileńsko-Trockim około 50.000 ho lasu zwartego (puszcza 
Rudnicka', Swięciańskim i Wileiskim. Tartaki na tym terenie skupiają się 
dookoła większych miast niezależnie od odległości lasów. 
Okręg Wileński, jeśli chodzi o zbyt olszy dyktowej, posiada obok co- 
raz lepszych perspektyw rozwojowych znaczne jeszcze trudności. Eksport 
kierowany jest przeważnie do 3 krajów środkowo-europejskich: Niemiec 
Czechosłowocji i Szwajcarii, pozatem do Anglii, Holan :Iii, FrClncji, 
Grecji, Jugosławii, Włoch i na
et Argentyny. 
EKSPLOATACJA PAPIEROWKI na eksport w stonie surowym uzależ- 
niono jest w znacznym stopniu od polityki celllej Niemiec, jako głównego 
importera tego surowcq. Wskutek polityki celnej Niemiec w ostatnich latach 
eksport papierowki polskiej spadł znachnie t,..'< w ilościach globalnych jak 
i procentowo. 
PRZEMYSŁ ZAPAŁCZANY na terenie Wileńszczyzny posiada fabrykę 
drewienek do zapałe:k w Białej Wace pod Wilnem, a ponadto posiadał 
fabrykę w Miorach w powiecie Brasławskim. Produkcja drewienek zapałcza 
12 


...... 


-
		

/Czasopisma_009_04_019_0001.djvu

			nych cbliczona iest całkowicie no eksport do Francji. Przeszkodą w jej rOl.- 
woju jest zaliczenie patyczków zapałczanych do artykułów objętych mono- 
polem zcpałczanym w Polsce. 
Województwo Wileńskie posiada 65 zakładów suchej destylacji drze- 
Wo. Rozdrobnienie produkcji wpływa ujemnie na organizację eksportu 
głównych produktów suchej destylacji drzewa - mianowicie terpentyny su' 
rowej i smoły. Trzeci produkt suchej destylacji - węgiel drzewny stanowi 
"'yłącznie artykuł korisumcji miejscowej. 
WYTW ARZANIE WINA owocowego i miodu syconego rfi!prazento- 
Wane jest przez 9 przedsiębiorsh,. Istnieją 2 zakłady dla produkcji droż- 
dży. Oba są zjednoczone w kartelu pod nazwą "Zrzeszenie Producentów 
Drożdży". Wyrobu konserw z ryb i gizybów dokonują 4 zakłady (16 proc. 
rybnych, 56 proc. grzyb.). Konserwy z grzybów są eksportowane do: Nie- 
miec, Francji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Anglii. Rybne słu- 
Żą przewaźnie dla celów konsumcji miejscowej. Duże możliwości w dzie- 
dzinie hodowli ryb i wyrobu konserwów rybnych nie 5ą wykorzystane na
 
leżycie, mimo splzyjających warunków. Znaczną ilość raków (około 3.000.000 
sztuk rocznie) wywozi się za granicę. 
Obok przemysłu spożyw.zego Wileńszczyzna posiada przemysł włó. 
kienniczy, szkl'1nny, m:"szynowy i inne. 
Zakłady przemysłu włókienniczego przerabiają głównie surowiec 
wełniany w czym szmaty wełniane zagro,niczne stanowią zl
aczny odsetek. 
Wytwórnie wojłaków koncentrują się w Swięcianach. 
HUTt-JIC1WO SZKLANE produkuje szkło taflowe, butelkowe i stołowe. 
CEGIEl NiE uzależnione są w swej wytwórczości od nasilenia ruchu 
budowlanego w r ewnym promieniu dookoła siebie. 
KAFl.ARSTWO rozwinięte jest w stopniu znacznym. Nadania kolejo- 
We kClfli wskazują na to, że udział produkcji miejscowej w ogólnopolskiQj 
wynosi około 33 proc. Wyrób dachówek, dren, produkcja cementowni i be- 
toniarni na terenie woj. Wileńskiego wobec nieznacznego ruchu budowlane- 
go i mieliorocyjnego zajmuje skromne miejsce, mimo, że. potencjonalne 
możliwości istnie;ących zakładów wy:wórczych są znacznP. Zadnych prawie 
tendencyi rozwojowych nie wykazują istniejące dotychczas odlewnie żelaza 
i fabryki maszyn. Fabryki drutu i gwoździ są w podobnej sytuacji. 
ł-'RZEMYSŁ FUTRZARSKI jest rozwinięty na Wileńszczyźnie (Wilno) do- 
syć silnie, Futra, z wyjątkiem luksusowych, są eksportowane i stanowią naj 
wyższą klasę w Polsce. Dotyczą to zwłaszcza skór futrzanych zwierząt: dzi- 
kich sarn, lisy, trycze etc. 


@ 


-@ 


R 


o 


L 


N 


I 


c 


T 


w 


" 


) 
l 
C 


WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE ma charakter wybitnie rolniczy. Cha- 
rakter ten wynika bynajmniej nie ze znaczniejszego niż gdzieindziej od- 
setka powierzchni uprawnej, lecz jedynie ze stosunkowo nikłej gęstości 
zaludnienia i słabego rozwoju przemysłu, które sprawiają, że większa niż 
W innych .okolicach Polski, część. trudni się rolnictwem. 
UZYTKOWANIE GRUNTOW w województwie wynosi w procentach: 
grunty orne 39,1 proc., łąki 12,4 proc., pastwiska 10,9 proc., lasy 19,3 proc., 
sady i ogrody 1.8 proc. oraz inne grunty i nieużytki 16,<ł proc. 


. 
r 
ł 


13
		

/Czasopisma_009_04_020_0001.djvu

			GRUNTY ORNE stanowią barazo wielkie, mierze własność drob. 
nych gospodarzy. 
ZASIE >NY i ZBIORY na Wileńszcyźnie ze względu na iakość glebi 
i klimat różnią się niemal znacznie od innych częś-i PolskI. Ze zbóż 
ozimych sieje się nil'mal wyłqc.lnie żyto i tylko w p;eznacznych Ilościach 
pszenicę. Buraków cukrowych nie uprawia się wcale, natomim,t sieje si
 
dU70 lnu, Biedna gleba p iaszczysta i niska kultuI a rolna stanowią doty- 
chczas poważną przeszkodę w uprawianiu innych rodzojÓw zbóż, zi2mil 
płodów i roślin technicznych. 
PRODUKCJA ŻYTA pokryw,:! zapotrzebowClnie miejscowe zależnie 
od urodzajności lub nieura::łzajnosci roklJ, z matą n-sdwyżką lub znacznym 
niedoborem. 


Jedynie produkcja pszenicy nie jest w stanie pokr}ć miejscowego 
zapotrzebowania i jest dowoźona w ilości kilku tysięcy ton rocznie 
Rośliny stręczkowe, o'
opowe, siano, jarzyny, jagody i owoce wykazują 
przeważnie w obrotach z innymi częściami Pańc;twa nadwyżkę wy- 
wozu. 


W handlu zbożem i innymi płodami rolnymi dokonują firmy, których 
ilość wyniosła w 1931 roku - 542. 
W województwie istnieje 43 t młyn. 
Ze względu na znaczną powierzchnię uprawy lnu (33,600 ha), duży 
zbiór włókna i siemienia lnianego, rozwinął się szeroko handel tymi art y 
kułami. Jest 606 firm, których działalność koncentruje się przewoźnie w 
Wilnie i które należą do Związku dla Handlu i Eksportu lniarskiego 
EKSPORT LNU i pakuł w roku 1937 wynosił t 119,7 tonn. 
OLEJARNIE tutejsze nie zadowalając się surowcem mlelscowym w 
znacznym stopniu korzystają z surOv.,rca zagranicznego. Olej i pokosty w 
roku 1937 produkowane były wyłocznie na potrzeby rynku krajowego 
eksportowano jedynie makuchy. 
ILOŚĆ INWENTARZA ŻYWEGO w cyfmch bezwzględnych wynosiła 
w woj. Wileńskim: koni 208.000, bydła rogatego 499.000, trzody chlew. 
nej 419.000, owiec 571.000 i kóz 3000. Znacznie ilo
ci bydła, owiec i, 
trzody są wywożone w postaci żywej. 
MlECZARf'TWO w postaci produkcji masła i serów pokrywa cnłko. 
wicie miejscowy popyt, wśród eksportu dotychczas sobie utorowało 
Do produktow eksportowych należą szczecina i szerść, kh)re są wy 
wożone zagranicę w ilościach znacznych i mają dobrą markę 


14 


- 


-
		

/Czasopisma_009_04_021_0001.djvu

			R 


z 


E 


M 


I O 


s 


Ł 


o 


Dzisieis
r stan rzemiosła wymaga wiele inicjatywy, energII I pracy, 
by mu LupeWnlC normalny byt, gdyż ta gałęź życia gospodarczego 
z.najduje się obecnie w szczególnie trudnych i ciężkich warunkah, ponie- 
waż przyczyny ogólne kryzysu leżą poza sferą wpływu miejscowego 
miosła, nie może ono wziąć czynnego udziału w jego zwalczaniu na 
..erszą skalę. Wyroby rzemieślnicze, z małymi wyjątkami są sprzedawane 
w kraju i to przeważnie na rynkoch lokalnych, Rzemiosło wileńskie stara 
ę wykrrzystać możliwosci eksportowe i osiąga znaczne powodzenie w 
I1lektórych gał
zlach, wszakże \'II większej części natrafia na nieprzyzwy- 
-:ZOIlE. trudnoścI. Trudności te czasami tak duże, że grożą zniszcze> 
n'
m rego warsztatów. Podobny stan rZLCZY ujemnie odbija się na 
Inlc / 'atY"1 I przedsiębiorczości wlaśclclela oraz przysparza wielu cierpieli 
r.._e a dzi robotnikom zatrudnionym w rzemiośle 
ł"Ja terenie woje .łodztwa Wileńskiego, według sprawoLdania Izby 
I _el llPsniczej, na początku 1937 roku istniało 10,358 warsztatów 7 czego 
na Wilno przypadało 3832, powiat brasławski 1,168 dziśnieński 794, mo- 
łodecki 841, oszmiański 725, postawski 508, święciański 983, wilejski 758. 
wileńsKo-trocki 744. 
Gl upa warsztatow budowlanych w województwie liczyła 167, drzew 
PYl h 917 włokienniczych 2,477, metalowych 2,046, spożywczych 1.613, skó. 
Lanych 1,614 i usług osobistych 523. 
GRUPA BUDOWLAł"JA: na Wileńszczyźnie znajduje się 38 zakładow 
larncarskich, które pracują wyłącznie dlo zaspokojenia potrzeb lokalnych. 
Pewne widoki na zbyt w innych dZielnicach Polski, a nawet i za granicą 
mają jedynie wyroby ceramiki artystycznej. Głównym centrum skupiają' 
t;ym kamieniarzy, jest Wilno, w ktorym mieści s:ę 9 zakładow (na ogól. 
Ilą liczbę 16). Murarstwo jest ń(1jliczebniejszym zawodem w grupie budo- 
.vlanej i zrzesza 294 zakłady z czego Wilno przypada 43, 
Kryzys budowlany szczegolnie odbił się na zduństwie, ktore obecnie 
liczy zaledwie 87 zakładów (Wilno 63). Zduni mogą znaleść zarobek tylko 
przy budowie mniejszych domow prywatnych oraz przy robotach repera- 
cyjnych. Malarstwo liczy 157 przedsiębiorstw samodzielnych (Wilno 93) 
Najwięcej pracy malarze znajdują przy budowaniu I I emontowaniu swią- 
tyn, gmachów pańswowyc;h, komunalnych i wojskowych. Brukarstwo liczy 
1 warsztat (Oszmiana\ aekarstwo 4 (Wilno 3), szklarstwo 139 (Wilno 481, 
,:"yrob szkieł I narzędzi optyc.lI1ych 10 (Wilno), tynkarstwo 1 (Wilno) 
I lakiernictwo 2 (Wilno). 


GRUPA DRZEWNA: Bednarstwo licLY 29 warsztatow (Wilno 7), c.iesiel. 
5!WO liczące 166 zakładów (Wilno 8) odczuwa coraz większe pogarszanie 
Się w dziedzinie prac budowlanych. Koszykarstwo na terenie woj. Wileń- 
skiego liczy 9 warsztatów. ł"Ja sytuacji koszykarstwa odbija się ujemnie 
brak miejscowego surowca. Kołodziejstwo liczące 68 warsztatow (Wilno 
14) stale się z; Tlniejsza i wobec coraz silniejszej rnec1wnizacji ruchu koło- 
we.tł0' nie posiada pomyślnych worunków rozwojowych. Stolarstwo, jako 
nal!iczebniejsz:y zawód w grupie drzewnej, liczy 603 zakłady (Wilno 185). 
Głowllym ośrodkiem pr"duk-j' instrumentów muq'" l1ycll jest Wilno 7 


15 


J
		

/Czasopisma_009_04_022_0001.djvu

			2o\...łodow (w pow. dziśnieńskim 1, wilejskim 4). Wyrobia się piO"ino, 
gitary, bołałajki, mandoliny i t. p. Tokarstwo liczy 12 zakłady tWdno 25). 
GRUPA METALOWA: Pod względem ilościowym pierwsze miejsce 
zajmuje kowalstwo 1,294 warsztaty (Wilno 51), ślusorstwo 299 (Wilno 175,. 
zcgarmistrzowstwo 171 (Wilno 77), biacharstwo 174 (Wilno 96). jubiler. 
!.Iwo 39 (Wilno 94). grawerstwo 20 (Wilno), ślllsorstwo somach. precezyjn6 
.4 (Wilno), złotnictwo 2 (Dzisna), pozłotnictwo 2 (Wilno) i wyrób przed, 
miotów z drutu złotego i srebnego 2 ('-"ilno) 
G'WPA SKÓRZANA: Najbardziej rozwinięte je,;t gar
arstwo przera- 
biajqce 16,9 proc. skór krajowych i 83,1 proc. importowanych liczy 173 
zakładow (.wilno 16). Skóry surowe są eksportowane do Holandii, N!e- 
t1llec, Czech i Jugosławii. Białoskórnictwo 19 zakładów (Nililo 13). pracu- 
je tylko w 50 proc. na potrzeby rynku miejscowego. Ręka Nic.mictwo cał- 
kowicie skoncentrowane w'Nilnie (81 zakładówj, pracuje w znacznYI1l 
stopniu na eksport. Najbardziej reprezentowane jest szewstwo 1,213 war- 
szt.tów (Wilno 434). Cholewkarsłwo 285 warsztatów (Wilno 136}, rymar- 
stwo 113 (Wilno 31) introligotorstwo 61 zakłod. (Wilno 45\ - pracuje nie- 
tylko na potrzeby miejscowe, lecz również toruje sobie drogę na eksport. 
GRUPA WŁÓKIENNICZA: Krawiectwo liczy 2,027 worsztatów (Wiln f \ 
114), czapnicIwo 146 (Wilno 55), kapelusznicIwo 'lO (Wilno 63), kuśnierstwo 
81 (....łilno 80), tapicerstwo 48 (wilno 45). bandażownictwo 22 (Wilno', 
chemiczne czyszczenie i farbowanie 35 (Wilno 26), gorseciarstwo 9 (Wilno 
2), powrozl1Ictwo 15 (Wilno 1), szczotkcrsktwo 10 (Wilno) i szmuklerstwo 6 
Wilno). 
GRUPA SPOŻY NCZA: Najliczniej reprezentowon9 jest rzeźnictwo 
i wyrób mięsa 785 zekładów (Wilno 349) oraz p:ekarstwo 617 (Wilno 187) 
wędliniorsłwo 198 (Wilno 48) i cukiernictwo 73 (Wilno 51). 
GRUP A USŁUG OSOBISTYCH: Fryzjerstwo 376 z -Ikładów (Wilno 204). 
Na terenie województwa d ,iejG H7 zarejestrcwanych zokł. fotogra- 
f:czcnych. Baje się tu specjcdnie we znaki konkurencja fotografów wędrow- 
nyt.h, dokonywujących zdjęć aparotami typu kinematogroficznego oraz 
typu a la minute. 


Adresy m. Wilna 
Władze i Urzędy 


(Godz. przyjęć interesantów 10-12) 
Instytucje rządowe i pół-urzędowe 


URZĄD WOJEWÓDZKI ul Mogda
 
leny 2 (Plac Katedralny). Tel. Cent
 
rali Urzędu : 9, 2
 10, 5-12 i 5.26. 
(Centrala Urz. Wojew., lączy z tele
 
fonami wewnętrznymi w Urzędzie). 
Wojewoda t. 57 
Sekretarz osobisty Wojewody . t. 57 
Biuro Inform. podowc:z:e i dyżurny 
urzędnik. t. 1 
16 


Pałac reprezentacyj ny, t. l-58. 
WG>JEWODZKIE BIURO do SPRAW 
FINAN..ROLNYCH, Ostrobramska 19. 
t. 2-27. 
WOJEWÓDZKI URZĄD ROZJEMCZY 
Ostrobramska 19, t. 2-27 
WOJEWÓDZKIE BIURO FUNDUSZU 
PRACY. ul. J. Josińskiego 7, t. 5-38 
Referat)': finansowy, pomocy i pracy. 


-
		

/Czasopisma_009_04_023_0001.djvu

			t. 12-86. Działy: pośrednictwa pracy I 
służby domowej i pensjonatowej- 
t. 12-06 i ewidencji i posrednictwa I 
pracy (Subocz 22) - t. 6-61. 


STAROSTWO GRODZKIE 
gowskiego 4, t 2-25, 
Starosta -t. 2-12, 
Wice-starosta - t. 11-01. 


- Żeli- 


ska 2. t. 4-88, 
Kaliniewicz Aleksander - Trocka 3, 
L 4-14. 

Jłatakis JózeJ - Wielka 56, t. 7-55. 

)trzałko Władysław - Wielka 36, 
t. 11-07. ADA NOTARIALNA W WILNIE-- 
J Jasińskiego I. t. l3-00. 
. I-ŁUMACZE PRZYSIĘGLI PRZY S. O. 
WI
EN- I :Ni3r
yński J?z
f (S9d Okn:
gowy) 
 
t. 2 13 iężykl: rosy Iski. białoruski, ruski, 
angielski. francuski, łaciński i niemie- 
cki. 
'.ogis Zygmunt (Sąd Grodzki) - język 

itewsKi. 

abinowicz Dawid - (Rudnicka 9) - 
języki: hebrajski i żydowski-żargon. 


STAROSTWO POWIATOWE 
SKO-TROCKIE - Subocz 3, 
i 1-09, 
Starosta - t. 1 0 06, 
Wice-starosta t. 22 19, 
Zarząd Drogowy - lWileńska 12) - 
t 4-1 
, 
Zarząd Melioracyjny (W. pOhulan- 1 
ka 24). 
IZBA OKRĘGOWA KONTROLI PAŃ- 
STWA - Mickiewicza 16, t. 1-53. 
Prezes t. 1 -l J. 
SAD APELACYJNY w WILNIE 
Mi
kiewicza 36, t. l-Ol (ogólny) 
Prezes - t. 1-19, 
Prokurator S. A. - t. 49, 
Sekretariat Prokur. S. A. t. 12-17. 


( 


SĄD OKRĘGOWY w WILNIE - Mic- 
kiewicza 36, t. 1-54, 
Prezes - t 2.36 
Wydział I Cywil
y - t. 1-15, 
1# "Cyw. (odwoł.) - t. 15-02, 
1# III Karny - t. 2-37, 
1# I V Karny (odw.) t. 15-49, 
1# V Karny (skarb-) t 2-34, 
Sędziowe okręg. śledcz. - t. 1-67, 
Prokurator S. O. - t. 2-35, 
Sekretariat Prok. S. O. - t. 33, 
SĄD GRODZKI - 3 maja 4, tel. 2-38 
SĄD PRACY - 3 maja 4 t. 16-7 7 , 
NOTARIUSZE przy wydz. hipoteczno 
S. O. (Ofiarna 3), 
Buyko Jan - t. ł -62, 
Szemibth Wiktor - t. 5-10, 
Jundziłł Adam - t. 7-67. 
Rekłajtis Franciszek - t. 22-59. 
NOTARIUSZE na m. Wilno: 
Bohusz.ewicz Seweryn - Hetmań- 


J 

 


KOMORNICY SĄDU GRODZKIEGO 
I rewiru - Cichon Władysław - 
Jezuicka 8. 

 - Fledziaj Jerzy - Ofiarna 2. 
3 - Mościcki Julian - Kalwaryjska 4, 
J - Rudobielski Edward 
 Piwna 2. 
5 - Murza-Murzicz Stefan - Archaniel- 
ska 3. 
G - Bakun Leopold - W. Pohulan- 
ka 27. 
7 - Lenartowicz Antoni - Kalwaryj- 
ska 4, 
8 - Wawrzewski Edward - Jagielloń. 
s
.::a 8. 


PROKURATORIA GENERALNA R. P. 
Oddział w Wilnie - Uniwersytec- 
ka 6/8, t. 17.20 (ogólny). 

rezes t. 3, 
Kancelaria - t. 8-44. 
POLICJA PAŃSTWOWA (P. P.) 
":OMENDA WOJEWÓDZKA P. P 
w WILNIE - Ostrobr(]mska 6, t. 1-34 
( r.entrala) 
(omendant t. l-3D. 
URZĄD ŚLEDCZY w WILNIE - Zamko' 
wa 1. 
Naczelnik - t. 23.60. 
KOMENDA P. P. m. WILNA - Ś-to 
Jońska 3, 
Komendant - t. 58. 


17 


J
		

/Czasopisma_009_04_024_0001.djvu

			- 


Kier. wydz. śledcz. t. 1-55. 
Kier. I Brygady - t. 22-26. 
Kier, II Brygady - t. 20-41. 
CENTRALA TELEFONICZNA - Gao' 
na 12 (tel, 1-20, 1.41,2.17 i 302). 
0DDZIAŁ KONNY P. P. - Żeligo w 
skiego 4. t. 2.67. 
REZERWA P. P. m. WILNA- Gaona 
12 t. 3 02. 
KOMISARIATY P. P. 


1 Zawalna 56. t. 1.21 
kierownik - t. 50 
2 - Ostrobramska 16. t. 1-22 
kierownik t. 70 
3 - Tatarska 2, t. 1-27 
kierownik - t. 261 
4 - Kalwaryjska 84. t. ł -24 
5 - Wiwulskiego 22, t. 1.28 
6 - Zarzecze 21. t. 1 26 
kierownik - t. 17.21 
7 - Witoldowa 37, t. 29-15 


. 
POSTERUNKI P. P. 


1 - Kolejowy - Dworzec osobowy, 
t. 1-23, 
2 - Wieś Bołtupie, t. 124. 
3 Antokolska 74, t. 1-25, 
4 - Wartownia P. P. w Kolonii Wio 
leńskiej - f. 13-59, 
WIĘZIENIA: 


na Łukiszkach - Więzienna 6, t. 25 
Wileńskie - Ponarska 6, t. 23. 
ARESZT CENTRALNY Komendy P.P. - 
Ignacego 9, ł. 15-91. 
IZBA ZATRZYMAŃ dla meletnich przy 
komendzie P. P. m, Wilna - Rossa I, 
t. 23-66. 
KOMENDA P. P. NA POW. WIL.- 
TROCKI - Ostrobramska 16, t. 5s14 
(ogólny) 
Komendant - t. t -56 
Referat śledczy - t. 17-97. 
18 


I IZBA SKARBOW/\ - W. Pohulan- 
ka la. 
Dyrektor - t. 9-59. 
Wydziały: 
1 - Ogólny - t. 3-36, 
2. -- Podatk. bF-zpośr. -- t. 44, 
3 - Kasowo - 
achunk. - I 11.4<1. 
t1 - Padalk. pośredn. - t. 2 iS. 

 - Oplq! Stcmpl. i podatk. spadk 
t. 1-09, 
Przewodn, Komisji Odwoławc:zej 
t. 21-27. 
WOJEW. KOMISJA KW ALIFIK. 
Zakrelowa 9. t. 19-91. 


INSPEKTOR DO WALKI Z PRZEST. 
SKARB. - t. 23-72. 
SALA LICYT, URZĘDOW SKARBO- 
WYCH - Niemiecka £2. t. 10.55, 
Brygada Kontroli Skarbowej - Za- 
walna 56, t. 1-44. 
Urząd Skarb. Akcyz. i Monopol. 
Państw. Zawalna 66, t. 4-8] 
Urząd Opłat Stemplowych- W. Po- 
hulanka 10, t. 1119. 
URZĘDY SKARBOWE 
1 W. Pohulanka 10. t. 5 59 
Kasa i rachuba. t, 2-98 
Egzekucja - t. 5-41. 
2 - Królewsko 9, t. 231, 
j - Wingry 6, t. 3-33 
Egzekucja, t. 1433 
4 - Bazyliańska 4. t 14-32 
5 - W. Pohulanka 18, t. 10.53 
Brygada Kontroli Skarbowej (dewi- 
zowej) W. Pohulanka 9, 
URZĄD CELNY - Panarska (st. to- 
warowa), - t. 40, 
Kier. oddz. karnego - t. 5.37, 
Óddz. (obok osobo dworca), t. 21-60, 
Oddz. Lotnisko, Porubonek, t. 80. 


URZĄD MIAR (okręgowy) - Trocka 
10, t. 7-53, 
(miejscowy) - Trocka 
10 t. 3-64. 
URZĄE> PROBIERCZY - Trocka 10' 
t. 83. 


u 


.-
		

/Czasopisma_009_04_025_0001.djvu

			kURAjORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO l,JRZĄO TELEFON.-TELEGRAF. 
WILENSKIEGO - Wolana 10. Sw. Jańska 13, 
Kurator - t. 53, Naczelnik, t. 1-50, 
Sekretarz - t. 53, Oddział ogólny, t. 1-13, 
Wydział og61ny, t. 9.34, Kasa opłat telGfonicznych, t. 14. 
Kierownik Rachuby - t. 2-11, Telegraf.ekspedycja, t. 20.51, 
NC1Czelnik Biuro Personain., t. 9-33, Dyżurny technik centr. telefon., t. 98, 
Wydz. Szkoln. Powszechno - t. 95, Dyżurny technik telegraf. t. 23-20. 
" Średniego, t. 7-76, URZĄD POCZTOWO - TELEKOM., 
" Zavyodowego, t. 935, '\I ILNO 2 K I 
Kancelaria ogólna i Oddział Oświaty w - o ejowa 11, 
Pozaszkolnej, t. 9-32, Naczelnik, t. 1087, 
Centr. Bibliotek Pedagog. t. 19-43, Kancelaria. t. 2-58, 
Komisja Wycieczkowa, t. 20-93. Kontr. i administr. placówek obwod 
I t. 23 87, 
INSPEKTORATY SZKOLNE m. Wilna I Kontroler peronowy i eksped., t. 5-36, 
i pow. Wil.-Trockiego - Portowa 5, faczkarnia, t. 81, 
t. 2-52. I Telegraf - t. 8-59, 
Dział gazetowy - t 23 40. 
DY
EKCJA OKRĘGOWA KOLEJ I 
PANSTWOWYCH - Słowackiego 14, AGENCJA P. T. WILNO 3, AntokoI- 
tel. centr. 5-22 i 5 
 3. I ska 25, t. 8-33. 
OKRĘGOWA DYREKCJA POCZT i " WILNO 4, Stara 6, 
TElEGRAFOW w WILNIE - Sodowa I t 8 34. . 
25 t. 90. Centrali tel. 76, 4-94, 846, 
12-28 i 15-56. URZĄD P. T. WILNO 5, Kalwaryi 
Oddział budowlany _ Dominikcń- ska 31, t 835. 
ska 15, t. 17-83. 


URZĘDY i AGENCJE POCZT.TELEGR. 
URZĄD POCZT. WILNO 1, Wielka 1, 
Naczelnik, t. 59, 
Kancelaria, t. 89, 
Administr. budynku -- t. 17-22, 
Dział kontroli - t. 1407, 
Kasa główna - t. 16-69. 
Dział nadmiarów i zasiłków kose- 
wych - tel. 16-83, 
Sala listonoszów przesyłek listów 
t. 16-99, 
Ekspedycja Urzędu - t. 5-23, 
Dział nadawczy i emerytrslny 
t. 17-28. 
Sala listonoszów pieniężnych t.17.46, 
Dzieł zleceniowy i przek. rozrach, 
t. 15-29 
Dział r
klamacYiny - t. 16-13, 
Wartownia 
 t. 17-40, 
Dział radiowy, t. 23-13, 
Przedsiębiorca przewozu poczty. 
t. 13-01. 


I' 


" 


WILNO 6, Mick1ewi, 
cza 30, t. 6-47. 


AG. P. T. WILNO 7, Zarzecze 26, 
t. 4-97. 
URZĄD P. T. WILNO 8, Ponarska 63, 
t. 17-01. 
WILNO 
9, W, Pohulan- 
ka 31, t. 9.75. 


" 


WILNO 10, Zawalna 25, 
t. 16 66. 
Ag. P. T. WILNO II, Koszary I Bryga- 
dy, t. 16-56. 
AG. P. T. WILNO-JEROlOLlMKA, 
t. 14-26. 


" 


AG. P. T. 
t. 1967, 


KOLONIA WILEŃSKA, 


AG. P. T. Porubanek, t. 4-26, 
Pośrednictwo P. T. Jagiel'onów t. 23- 10 
19
		

/Czasopisma_009_04_026_0001.djvu

			DYREKCJA lASÓW PAŃSTWO. 
WYCH, Wielka 66, 
Dyrektor t. 1,92, 
Sekretariat ogólny, t. 1555, 
Skład Opałowy i Stajnie - Pod- 
górna 7, t. le._W. 
NADLEŚNICTWO WILEŃSKIE, No 
niuszki 21, t. 1560. 
INSPEKTORAT SANITARNO-OBY- 
CZAJOWY, Żeligowskiego 4, t. 1 8 
INSPEKTORATY PRACY, Ostrobrar:.- 
ska 19, tel. 51, 81 i 23-80, 
ARCHIWUM PAŃSTvVOvVE w Wilni 
Słowackiego 8, t. 12-96. 
BIBLIOTEKI PAŃSTWOWE: 
Uniwersytecka, Uniwersytecka S, t 56" 
im. Wróblewskich, Zygmuntowska 2, 
t 13-76. 
YVILEŃ
KI OKRĘG ZWIĄZKU STRF-- 
ZY POZł\RNYCH R. P. Mickiewicza 
46, t. 6.82. 
GIEŁDf\ PIENIĘŻNF\ WilEŃSKA - 
Mickiewicza 8, t. 10-60. 
GIEŁDF\ ZBOŻOWf\, TOWF\ROWłi 
i LNIf\RSKF\ w Wilnie, Końska 2( 
t. 16-36. 
POLSKI MONOPOL TYTQNIOWY, 
Skład sprzedaży, Kurlandzka 51?, 
t, 8-36, 
Wytwórnia, Makowa 17, t. 10,31 
i 6-18. 
POLSKI MONO POL S
 IRYTUSOWE, 
Ponarska 63, t. 9 73.' 


POW
ZECHNY ZF\KŁF\D UBEZ;;IŁ: 
CZ EN WZf\JEMNYCH, Mickiewi- 
cza 37, t. t-08, 19-05, 19-06, i 19-07 


INSTYTUCIE S
rJłORZĄDOWE 
Zarząd Miejski w Wilnie 
Dominikańska 2. 
20 


Prezydent, t. 5, 
Wice. prezydent wydz. finansowe\sło 
t. 19-55, 
wydz, gospodarczo 
t. 6-08, 
WydLiał ogólny, t. 28, 
II Ewidencji Ludności, t. 73, 
II Gospodarczy, t. 6-08,... 
II Podatkowy, t. 17-86, 
" Prawny, t. 23-49, 


II 


WYDZIf1Ł ZDlxO\VIł\ OPIEKI 
SPOŁECZNEJ 
Naczelnik, t. 1.85, 
Biuro wydz. zdrowia, t. 17-32, 
" Opieki Społ., t 16-04. 
Pogotowie ratunkowe Franciszkań- 
ska 1, t. 6 
Ośrodek zdrowia, \A'lelka 46, t. 9.90 
Izba dezynfekcyjna, Łukiszka 7, t.22, 
Dom noclegowy, Połocka 4, t. \8-61, 
f\pteka Miejska, Wilel'iska 23, t ?-90, 
Miejska Pracownia Badania Źyw' 
ności i Przedmiotów Użytku. Het- 
mańska, 3 t 4-96, 
Rzeźnia Miejska, Ponarska 7?, t. 3-46. 
WYDZIf\Ł KULTURY i OŚWIATY: 


Biuro, t. t 5-17, 
Szkolna Pracownia Pr)"rodnicza, Za- 
walne 5, t. t 6-12, 
Dyrekcja T eatrow Miejskich, W. Po- 
hulanka 11, t. 945. 
WYDZIf\Ł TECHNICZNO. 
BUDO'VLł\NY: 


Naczelnik, t. 11.66, 
Biuro, t. 2-02, 
Inspekcja budowlana, t. 2.14, 
Oddział komunikacji, t. 17.31, 
Esetonownia Miejska (:':>iłsudskiego 56), 
t 17-02, 

Iantacje Mieiskie (Kopa nica 2), t. 92' 
Biuro oddz. .' odoc -konaliz, t. 46 
Stacja pomp (ogród Bernardyński), 
t. 1-07 

kładnica mater. wodoc» kanaliz. 
(Ponarska l) t. 12-47. 
Elektrownia Miejska, Derewnicka 2, 
t. 24 i 1-18, 
Straż pożarna, t. 45. 


....
		

/Czasopisma_009_04_027_0001.djvu

			Komitet Miejski Obywatelskit i i 
Zimowej Pomocy Bezrobotnyn 
 
J. Jasińskiego 7, t. 24- n. 
Wilerlsko- Trocki Powiatowy 
Zwią

ek Samorządowy 
'[iileńska 12, t, 1-05 i 22-28 


Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Wilni
 Mickiewicza 32. 


Św. Stanisława, Plac Katedralny 
t. 9-83, 
Sw. Jand, Św. JCI'lska 12, t. 5-47, 
S'\I. Teresv. Baz>,li
lńska 3, t. 4.38, 
przy kotciele kaplica Ostrobramska z 
Cudownym Obrazem N. M. P. 


1 Sw, Duchl'l. Dominikańska 4, t.2-29 
Wszystkie h Swit;tych, 
Prezes, t. 6.63, I Zawalna 54, t. 8-07, 
Dyrektor, t. 63. , Sw. Bernarda i Franciszka, 
Dział AdministracYlny, t. L 16, Św Anny 10 I. 3'-55, 
Dział Prawny i Biblioteka, t. 4
62, . , 
Dział Obrotu To
arowego, t. 6«73,. I Sw. RcJała, Wilkomierka 2, t. 10 14 
DZIał Komunik I Drzewny oraz Blu- I 
ro Reklamacji Kolejowych, t. 11-30, Sw Jukuba i Fiilipa. 3 maja 6, t.2«76 
Dział Podutkowy, t. 11-30, I . 
DZiał Statystyki i Katastru fana. 
s. s. Salezjanek, Stefańska 37 
Sw. Bartłomieja. Zarzeczna 1:-3 
Sw. Józda przy Tow. Dobrocz)n- 
Ilości, Wileńska 23 
Opatr zności Bożej., przy zakł. ks. 
ks. Salezjanow, Dobrel Rady 2l, 1.2-32 
Zbawiciela, s. s. Mctki Boskiej Miło- 
sierdzia, Senatorska 25 


21 


..J
		

/Czasopisma_009_04_028_0001.djvu

			Sw. Trójcy, Dominikańska 2 
Sw, Ign3c
g.:>. Sw Ignacego 2 


Sw. Trój:y, w Tryrnpolu 
Sw. Katarzyny. 
s. s. Benedyktynek, Wileń
ka 7 


Sw, Aleksandra, przy kiasztorze ss. 
Św. Mąrii Magdaleny, Słowiańska 
(Nowy Swial) 


l 
Św Ewfrozynii. Cmentarz,Beliny 2ł I 


I Ś N. Tichona. Cmentarz,« Beliny 2' 
I Ś r 
I ,I.j Sw. Michałd i Konsti\l:teqo, . 
Wniebowstąpienia Pańskiego, W Pchulanka 29 
 
Księży Misjonarzy, Subocz 18, t 6-85 I 
Św. Ducha. przy klasztorze męskim 
Sw. K,JZim:erza, Św. Ducha, Ostrobramska lU 
księży Jezuitów, Wielka 58, t. 77 


Wniebowzięcia N, M. P.. 
T rocka 14 
Serca Jezusowego. s. s. Wizytek, 
Rossa 2 
Sw. Michała, s. s. Bernardynek, św' 
Michalska. 


Zgrom. s. s. św. Rodziny z Nazaretu, 
Sierakowskiego 13. 
Unicki N. M. P, 
Pocieszycielki, Sawicz 13, 
KO'lsystorz Prawosławny, 
Ostrobramska 10, t. 4-53 
J. E. f\rcybiskup Wi!eński i 
Ostrobramska 10, t 17 a07 


Lidzki, 


Seminarinm Duchowne Pa,"stw., Ostro- 
bramska 9, t. 2-26 


CERKWIE PRAWOSŁAWNE: obór Katedrahy Preclysterlski, 
Sw. Rnny 15 
Sw. Mikołaja. Wielka 32 
Sw. Para';kiewy. (Piatnickaja), 
Wielka 24 
Sw. Znamieńska, Witold07va 31 
Sw. Katarzyny. Fabryczna 
Św. Michała. Kalw.:,;rzyjska 73 
22 


Sw. Trójcy, Ostrobramska 9 II 
Naczelna Rada StaroObrZędOW- 1 1 
ców w Polsce, ł 
Mickieiwicza 22-a, m. 2. t 9 15 
Cerkiew Staroobrzędowców im, Opieki 
Najśw. Panny Marii, Lewo-Nowoświec- 
ka 2. I 
Konsystorz Wi leński Ewange!icko- 
Reformowany, 
Zawalna 11 t. 5-19 
Kościół Ew, Reformowany Zawalna 


Parafia Ewangelicko-Augsburska, 
Niemiecka 9, t. 10-52 
Kościoł Ewang. Augsb. Niemiecka 9 
Gmina wyz.n3niowa Żydowska 
w Wilnie, Orzeszkowej 7 t. 11.96 
Rabin naczelny, Portl?wa 5 
GMwna Synagoga, Zydowska 6 
Synagoga Chóralna, Zawalna 35 
Synagog około 100 
Duchowieństwo Karaimskie 
Duchowny Z arząd w Polsce, m. Troki 
Hachan Karoimski R P., Stroma 5 m. 6 
Gminy: a) w Wilnie, Gimnazialna 8. 
t. 18 (jJ i b) w Trokach-Wileńską, d, 
J. Nowick:ego, 
Dom modlitwy (Kenes
a), Grodzka 6 
I 


ł 
ł 
I 


WYloanje mU2ułtn2ńskie 
Muftiat, Ostrobramska 7 t. 22-70 
Gmina muzułmańska, Moniuszki 42 ł 
Meczet, Lukiska 
I 
I 
J 


-
		

/Czasopisma_009_04_029_0001.djvu

			; s. 
ka 


. 


URZĘDY WOJSKOWE I ZAKŁADY 
21 
Inspetktorat Armii, Podzamcze l,t.16-30 
2' 
Dowództwo Obszaru Warownego, 
Plac Igl'1otowski, centr. tel. 3 10, 3.11, 
lO, 3-1
, 3.13,3.14; 16.82 


Komenda n1. \Vdna, K05C'11I5Zki 3 


Im 


P.K.U. Wilno-Miasto Mickiewicza 23 
P.K.U. Wilno - Powiat M!ckiewicza 23 
w- Duszpasterstwo Garnizonu, Plac Igna- 
cowski, gmach D.O. W. 
Wojskowy Sąd Okr. III, Kościuszki 10 
:!ki Wojskowy Sąd Rejon., Kościuszki 10 

c- 
Prokuratura P rz y W.S.O. III, KOściusz' 
ki 10 
.0- 
Dowództwo KOP Wilna, Portowa 28, 
centr. tel. 97. 976 i 16-53 


Kasyno garnizonowe, Mickiewicza 13 
ta, Kasyno podof. zawodowo garnizonu, 
Mickiewicza 1 L t. 24-41 


na 


I 9 


Stow. "Rodzina Wojskowa", Mickiewi. 
cza 13 
Ok:ęgowy Ośrod. W.F. Ludwisarska 4. 
WOlskowe więzienie Kościuszki 10. 
SZPITALE i ZAKŁADY LECZNICZE 
Wojskowy, Sapieżyńska, t. 15-05 
Św. Jakuba (miejski), 3-go maja 8, 
t. 39, 18-40 i 21-45. 
Sawicz (miejski), Bakszta 2, t. 60. 
Zakaźny (miejski), Grodzka 10 t. 26. 
Kolejowy, Wilcza Łapa, t. 22-29. 
Państwowy Psychiatryczny letnia S, 
t. 11-8l. 
Państwowy maj. Kojrany, t. 13.93. 
Żydowski (miejski), Zawalna 4", t. 
3-57. 


)ki 
.6 
8. 


, 
0, 


6 


Dla kobiet gm. żydoskiej, Witoldowa 
1
, t, 2-30. 
Kliniki Uniwersyteckiej. Szpital Wojs- 
I kowy t. 86. 2-21, 84, 4-44,22-76 i 42 
I Położnicze i chor. kobiecych Klinika 
Uniwersitecka, Bogusławska 3. t. 61 


Laboratoria chem. bakteriolo- 
I giczne 
Mielska pracownia badania źywnoś. 
ci, Hetmańska 3, t. 4.96 
Analiz lekarskich dr. dr. Dunin.Hor. 
kawiczów, Portowa 12, t. 5-95 
Diagnostyczne dora Jakuboskiego, Za, 
'.valna 16 
D-ra G. Gelmana, Zawalna 17. t. 
13-94 


Wileńska Ekspozytura Państw. Zakła- 
du Higieny w Warszawie, 
ossa ł 
D-ra A. Romma, Wileńska 22, t. 9 49 


Weterynaryjno - rozpoznawcze. Zyg. 
muntowska 12, t. 1-4-11 
Państwowy Zakład Badania Żywnoś- 
ci, Tatarska ł l 


Lecznicze prywatne: 
Oczna Św' Józefa, Tyzenhauzowska 
16, t. 7.38 
Litewskiego Stow. Pomocy Sanit , Mic 
kiewicza 33a, t. 4.46 
Położniczo ginekol., M. Pohulank 15 
t. 14-71 
Sanatorium dla chorych piersiowych, 
letnia 3, t. 10.32 . 
Zakład Pasteurowski dora W. Orłows- 
kiego, Sadowa 21 
Weterynaryiny St. Bakuna, Ostrob- 
ramska 16, t. 6-94 
Dla zwierząt Sejmiku Wil.- Trockiego, 
Wil('>ńska 12, t. 1-05 


23 


..J
		

/Czasopisma_009_04_030_0001.djvu

			Przychodnie: 


Dla dzieci szkolnych, Wielka 3 
Przy Szpitalu Sawicz, Bakszta 2 
Przy Leczn L:t. Stow_ Pom. Sani: 
Mickiewlczc 33a 


Przy Dyr. WiJ. P. K. P. W.-Po/1ulan- 
ka 12 


Państw bezpłatna d/a Icqenia cho. 
rób skórn. i weneryczn., Zeligowskie 
go -1 
Poradnia Polsk. Zrze:;z. lekarzy Spec 
Garbarska 3 
Przeciwkiłowa, Wielka 46 
Pi-=
-::iwiagliczna, Wielka 46 


11)10 dzieci grutlicznych U, S. B. - 
Szpital wojskowy 
r -wa Przeciwgruźliczego, Wilcnska 27 
)Ia dzieci .,dentystycznaJ, Zakretowa 9 
)Ia n:em:)w/ąt p. n. «Kropla mleka», 
Nie/kc 46 


,.rOl» im. d ra fi. Makowera 'JJ. 
()ohnlanka 21 
Dla urzędników państwowych. Wiei 
ka Sl. t. 1394 
!)rzy Szpit. Św. Jakuba 3-go Maja 8 
,)rzy Szpit. Żydowskim, Zaw(llna 42. 


Ubezpieczalna Społeczna 


.lIickiewicza 27, t 13-18 i 6-19 


I 
Zdkłady N6Ukow
 
Szkoly Vi YŹSZ8. 
Uniwersytet Stefana Batorego, Uniwersytecka
, tel. 24,28 (biuro rektora) 
i 3-47 (sekretariat) 
Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo Badawczym Europy 
W.:chodniej, Zygmuntowska L, t. 16-27 
Szkoly średnie ogólnokszt3łcące: 
Gimnazja Państwowe: 
l;n. K
óla Zygmunta Augusta (męskie) M. Pohulaaka 7, t. '-59 
l;n. Ehzy Orzeszkowej (żeńskie) Mickiewicza 38, t. 31 
Im. Adama Mickiewicza lmęskie), 
ominikańska 3, t.9-89 o:-az filia Biało- 
ruska, DOminikańska 3, t. t. 989 
Im. Juliusza Słowackiego (męskie), Dominikańska 3, t. 9,89 
Im. A. J. Czartoryjskiego (żeńskie), Orzeszkowej 9, t. 903 
Gimnazja prywatne: 
ł=

'

:Q
 QQ
 
 IlI
'.II
lr
 _ 
 
li Pryw. Gimnazjum Koedukacyjne I 

 uE D U K A C J AU P! 

 R 

 w W i ł n i e, tel. 28-76. r; 
'-ł' ==== ul. Wielka 47, vis a vis Kościoła Sw. Kazimierza. 
 
- .
 ,
 
W
 
24
		

/Czasopisma_009_04_031_0001.djvu

			8 


Koed. Związku Osadnikow, Zawalna 21 
O. O. Jezuitów (klas. męskie), Wielka 58, t. 71 
Zgromadz. S. S. Najśw. Rodziny z Nazaretu (hum. zeńskie), Sierakowskiego 
13, t. 9-31 
Ks. ks. Misjonarzy (klas. męsk.), Su bocz 18. t. 6-85 
Koed. im. Piotra Skargi (z praweml), ludwisarska 4, t. 23-08 
Humanist. (koed.) dla derosłych im. ks. Piotra Skargi z oddzial. matem.- 
przyrodn., ludwisarka 4, t. 23.08 
I.m. Filomatów (żeńsk.), Żeligows
iego 1, t. 14-2ę 
Zeńskie p. p. Benedyktynek im. Sw. Katarzyny, Sw. Ignacego 3, t. 23-75 
Z litewskim językiem nauczania im. Witolda Wielkiego lKoeduk.) Dą- 
browskiego 5, t. 13-20 
Z rosyjskim jężykiem nauczania im. Aleksandra Puszkina (Koed. z praw.) 
Ostrobra mska 29, t. 12-09 
Koed. «Oświata» z pełnymi prawami, Benedyktyńska 2, t. 14-91 
C. Epsztejna i J. Szpajzera, Archanielska 11, t. 4 75 
Koed. «Tarbut» z hebrajskim jęz. nauczania, Zawalna 4, t. 12-66 
Z hebrajskim jęz. nauczania «Tuszy ja» (męsk.) , Szopena 6 

oed, im. dora J. Czarny, Końska l t. 15-88 
Zyd. Centr. Komitetu Oświaty, koed" Końska 3, t. 19.99 
Kursy gimnazjalne: 


7 
9 


. , 


, . 


,) 


@ 

r
 PRYWf\TNE
K U R S YD OK SZTf\ŁCf\Jf\CE 
I 

!
 o progr. Gimnazjum Ogólnokształcącego 
1
 

l
 im. "KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" 

 

1
 w W i l Ił i e. ul. W i e l l{ at 47. telefon 28-76. 
b
 


 Przyjmują kandydatów VI wieku s.zkolnym od lat l4.tu 

  do 18-tu oraz d o r o s ł y c h od lat 18tu wzwyż. t!
 


 
 Kurs Zawodowy .St
no
rafii lO-ci? miesięczny. i 
l
 PrzYlmule Się kandydatowad lat 18 wzwyz. l"'
 
r
 I)vrpktor Inż. Bronisław ZF\PRŚNIK' r.
, 
@ 


Kursy Maturalne Szkół Średnich Z, N. P. M.-Pohulanko 7. 
Seminaria: 
Duchowne Prawosławne Państw, Ostrobramska 9, t. 2-26 
Duchowne RZYl1)sko-Katolickic Państw, Mostowa 1,2, t. 18 
Nauczycielskie Zeńskie Państw. im Kr. .Jadwigi. Sw. Filipa 3, t. 14-81 
Ochroniarskie im. dora J Czarny. Końska l, t. 15.88 
Ochroniarskie Państwowe im. M. Konopnickiej, Zakretowa 3, t. 20-63  

 


Szkolnictwo zawodowe: 
Szkoły Państwowe: 
Gimnazjum Mechaniczne i Elektryczne, Kopanica 5, t. 9 29 
Gimnazjum Kupieckie Żeńskie, Wileńska 10 t. 5-25 
Gimnazjum Krawieckie Żeńskie, Królewska B, t. 7-25 
Szkoła Rzemieślnicza-Przemysłowa (męsk.), Kopanica S, t. 9-29 
Szkoła Rzemiosł Budowlanych (męsk ), Kopanica 5, t. 9--43 


25
		

/Czasopisma_009_04_032_0001.djvu

			Szkoła Techniczna im. Marszałka Piłsudskiego (męsk." Holendernia 12, 
t. 1-71 
Państw. Gimnazjum Ogrodnicza, Sołtaniska 50, t. 10.74 
Powsz. Specjalna Szkoła dla niewiadomych Nr 46, M Pohulanka 20, 
t. 28-12 


Dwuletnie leńskie Li[eum 605Podar[ze 
Zw. Pracy Obywat. Kobiet w Wilnie. 
Przygotowuje absolwentki do prowadzenia i organizowania 
gospodarstw zbiorowych i społecznych (hotele, pensjonaty, 
bursy, szpitale i t. p.) oraz rodzinnych i ksztdci na nau= 
czycielki / instruktorki I w szkulach gospoda rczych i prze- 
myslowych żeńskich. 
Lice1l11 kOJ'ZY3ta z p..aw p3ństwowy C h Uceów zawodowyoh. 
Warl.!inki przyj
da
 
1}',)Jiek od 16 do 20 lał, 2) ..) ukt!ńczenle gimnazjum nowego typu, lub 6 1<.I8S 

Irnnl!zlum dawnego typu i egzamin z biologII lub chemii i jf;zyka polskiego, 
h) ukończenie średniej szkoły zawodowel I egzamin z Języka polskiego oraz 
biologii lub chemii i jęz. nowoży
nego. 
Opl'ata: 200 zł. rocznie (
)łałnych po 20 zł. miesięcznie z góry), 5 zł mies. na 
produkty. Wpisowe 10 zł. Taksa egzaminacYlna 3 zł, 
,Przy Liceum czynna jest bursa żeńska. 


(koszt cl!łkowllego uhzymcr.ia 45 zł. miesięcznie). 
In'orrnatJI udziela I zapisy przyjmuje Sekretarjat LItcum Ciospo. 
darczego w W II n I e ul. Bazyliań.ka 2 m. 19. tel. 25.97 w godz. 
od 10-12 (opr6
z niedziel i świąt). 


Szkoły prywatne: 

rYWalne M
lkie 6imn8lium Ku
i
[
ie :TO:RAz

:
I
I
HR

r


 
w Wilni",. uł. !IickiewimU1 t8, tel. 4-23, (gmach H-ci Jabłhowskich) 
Do klasy l-ej przyjmuje się ucznii>w w wieku 13-17 lat, 
_ którzy ukończyli 6 klas szkoły powszechnej oraz złożą 
egzamin wstępny z polskiego, matematyki i geografii. 


Prywatny M
ski Li(eum Me(hani(zny 
T-wa Szerzenia Pracy ZawOdowej I Rolnej 
wśród Zydów w Wilnie z Jęz- wykład. ŻYd_I 


W I I n o, ul. Gdańska 3, 


tel. 18-43. 


26 


----
		

/Czasopisma_009_04_033_0001.djvu

			, I Szkoły ZD 
 od. T -(J)D "Pomoc Pracy" 
wilNO, SUBOCZ 19. TEL. 1-98. 
Oddział męski: stolarski i malarskosdekoracyjny. Oddział żeń
 
ski: krawiecki i bieliźniarski, KURSY WIECZOROWE od dz.: kra- 
wiecki, gorseciarski, trykot., fryzjerski, techno chemicz i rysun
 
kawy. Szkoła zawodowa Dokszt. dla terminatorów. 
Męska Szkoła Rrzemieślniczo.Przemysłowa Tow. Solezjaóskiego w Wilnie 
Dobrej Rady 22, t 2-32 .. 
Szkoła Od.zieżowa im. Promienistych Tow. «Swi.dł o », Zeligowskiego 1 
Prywatna Zeiska Szkoła Zawodowa Zw. Kob. Zyd., Wielka 30, t. 11.39 
Liceum Handlowe im. Filomatów, Żeligowskiego 1, t. 1428 
Konserwatorium Muzyczne im. M. Karłowicza, Wielka 8 t. 14-38 (patrz agł. 
sIr. 1) 
$zkoła Muzyczna Wojewódzkiej, Mickiewicza 22 
Zyd.wski Instytut Muzyczny, Rudnicka 6 
Szkoła Organistów im. J. Montwiłła Tow. «lutnia
, oranżeryjny 3 


Ta ńczy [ ' stylem engielskim 
.- wyucza 
szkoła zawodowa 
prof. M. FROSTA i M. ALPEROWICZA, Mickiewicza 22 
Informacje od godz. 10--2 p. p. i od 3-8 wiecz. 
Co miesiąc biuletin zmian nowoczesnych tanców 


'. 


Kursy: 


Lens k ie Kursy 
kro.>ju. szycia I modelowania 
Bronisławy Kieźun 
w Wilnie 
ul. Portowa Nr 6 m. 8 


lekcji gry na Skrzypcach 
udlieł8 rutynowany nauczyciel 
fT'uzykl O. Stupel 
(Długoletnia praktyka) 
Wilno, Wielka Pohuhmka 14 m. 48 


I 
Miernicze, /l'elioracyjne, Drogowe, Radio Elektrotechniczne T-wo Kursów 
Technicznych, Holendernia 12 . . 
.
amochodowe T-wc Kursów Technicznych, Holendernia 12 
Kursy ięzyków obcych Shelley's Instytut, Mickiewicza 4 
Roczne Koed Kursy Języków Obcych Racheli Krasnej W. Pohu!anka 23 
Kursy Zawodowe dla Ociemniałych Rzemieslników, M. Pohulanka 20 
t. 28-12 
Zakład dla głuchoniemych, Trocka 22 
Dla moral. zaniedb. chłopców Ostrobramska 27 
Dla umysłowo .upośled..:. - Wileńska 8 


Publiczne Szkoły Powsz. 


I. Żeligowskiego 1, 2. Inflancka II, .3. Ostrobramska 5, 4. Polna I, 
5. Piwna 3,6. Wilkomierska 31, 7, Rydza-Smigłego 9, 8 W. Pohulanka 14, 
9. Krakowska 25, 10. Dąbrowskiego 5, II. Zarzecze 5, 12 Nowo$wiecka 


27 


.J
		

/Czasopisma_009_04_034_0001.djvu

			- 


27, 13. Pióromant 10, 14. św. Anny 3 fiija, Trocka 22 15. Piaski I, 16. Be
 
liny 4, 17. W. Pohulanka IB, IB. Lwirki i Wigury 56, 19, Królewska 9, 20. 
Ostrobramska 8, 21. Ostrobramska 5, 22. M. Pohulanka 4,23 Kolonia Ko
 
lejowa, 24. Wileńska 10, 25, Połocka 2, 26. Wiwulskiego 13, 27 Kalwa- 
ryjska 73, 28. Szeptyckiego II, 2.9. Piaski l, 30. legionowa 85, 31. Jero
 
zolimka 32. Kuprianiszkl 33. Słowiańska 15, 34. Wileńska 39, 35. Pił'sud- 
skiego 13, 36 obecnie filia szkoły nr. 14, 37. Mickiewicza 21, 38. Wie
ka 
15, 39. Trocka 7, 40. Stefańska 31, 41. Piłsudskiego 2, 42. Wilkomierska 
3 i 43. Końska 3. 


Prywatne szkoły powszechne. 


"Dziecko Polskie" VI klasowa z przedszkolem - Mickiewicza 11- 1 I. 
"Promień" - Wiwulskiego 4. 
"Przedszkole "Promień" - Wiwulskiego 4. 
"Nasza Szkoła" i przedszkole B. Machcewicowej - Mickiewicza 19 m 22. 
6 Klas i przedszkole F. Komisarowej i F. Szwarcówny. Uniwersyteczka 1-5. 
6.cio oddziałowa koedukacyjna Stowarzyszenia "Rodzina Kolejowa" w 
Wilnie, Kolejowa 21. 
Im. El. Orzeszkowej z polskim i francuskim jęz. nauczania, oraz przed- 
szkole, Zarzecze, zauł. Ponomarski l. gmach własny. 
T-wa "Kultura" z litewskim jęz. nauczania. - Zygmuntowska 4. 
S. S. VIi izytek. Rossa 2. 
Zgrom. S. S. Najśw. Rodziny z Nazaretu, Piaskowa 3. tel. 9-31 
Parafij Ewangelicko-Augsburskiej z niemieckim jęz. nauczania w Wilnie, 
ul. Niemiecka 9-2,(język polski narówni z niemieckim). 
Hebrajska D-ra Czarno, Zawalna 21. 
litewska im. D ra J. Basanowicza tov
. "Kultura" - Zygmuntowska 4 2 


ZwląsLI i Towarzystwa. 
Organizaoje naukowe: 
Instytut Naukowo. Badawczy Europy Wschodniej, Zygmuntowska 2, t.16-27 
T'wQ Przyjaciół Nauk, lelewela 8, t. 1479 
T-wo Prawnicze im. Daniłowicza, Mickiewicza 36 
Wil. Tow. Filozof., Zamkowa ł1 
Wil. Tow. Nauk lekarskich, Zamko'Na 24. 
Wil. Tow. Ginekologiczne, Bogusławska B. 
Wil. Tow. Pediatryczne, klinika Dziec.ięca U.S.B. 
Wij. Tow. Przyrodnicze im. Kopernika, Słowackiego 9 
Wil. Tow. Historyczne. Zamkowa ł I 
Wil. Tow. Bibliofilów Polskich, Bibl. Wróblewskich 
Wil. Tow.
Miłośników Reform. Polsk. im. J. Łaskiego, Zamkowa 11 
Tow. Naukowe i Muzeum Białoruskie im. Jana Łuckiewicza, Osrobram. 
ska 9. 


Organizacje wyższej użyteczności. 
liga Obro
 Powietrz., Przeciwgaz. Wil Okr. Wojew. Wielka 51, t. 1.69 
liga Morska i Kolonialna, Orzeszkowej 1, t. 18-16 i Mostowa 3a, t. 22.34 
Polski Biały Krzyź. Wileńska 42 m. 40. 
Polski Czerwony KrEYź. Mickiewicza 7, t. 1-4
 
Polskie Tow. Opieki nad grobami Bohaterów, Dominikańska 4. 
28 


--
		

/Czasopisma_009_04_035_0001.djvu

			Polskie Radio, Mickiew:c7.a 22. t. 3.09 i J3.6E5 
Wojew. komitet W. F. i P. W., Magdaleny 2 
Miejski komitet W. F. i P. W., Dominikańska 2 
Okręg. Ośrodek W. F., ludwisarska 4 
O. Z. N. Okręg Wileński, Mickiewicza 22 
Organizacje wojskowe. 
Federacja Polskich Związków Obronców Ojczyzny, Św. Anny 2, t. \4-94 
Związek legionistów Polskich, Dominikańska 8 
Zw. POW. Orzeszkowej 11 
Zw. Uczestników b, 1 korpusu na Wsc.hodzie, J. Jasińskiego 5 
Zw. Kaniowczyków i Żeligowczyków, Sw. Anny 2 
Zw. Inwalidów 'l-{ojennych R. p , Jagiellońska 8, t. 5-65 
Zw. Sybiriaków. Sw. Anny 2\ 
Zw. Uczestników b. Wojsk: S raży Kolejowej, Seliny 15 
Zw. legionistek Polskich, Sw. Anny 2 
Zw. Żydów Uczestników walk o Niepodległość Polski, Wielka 14 
Zw. Osadników. Zygmuntowska 16, t. 10 25 
Zw. Oficerów w stanie Spoczynku R. P., Gimnazjalna 6, t. 14 12 
Zw. Oficerów Rezerwy. Orzeszkowej 11, t. 
O-75. 
_Zw. Podoficerów przeniesiqnych w st. sp. Sw. Anny 2 
Lw. Podoficerów r,ezerwy, Sw. Anny 2, t. 14-94 
Zw Rezerwistów, Sw. ,6,nny 2, t. 21.42 
Organizacje filantropijne: 
Wił. Tow. Dobroczynności, z/k Dobroczynny 1, t. 22-10 
"Caritas" Zw. Tow. Dobroczyn.. Zamkowa 8. 
Komitet "Chleb Dzieciom", J. Jasirlikiego 14. 
Tow. Kuratorium nad Ociemniałymi w Wilnie. M, Pohulanka 20. t. 28-12 
Dom Dziecka im. MClrszałka Piłsudskiego, Antokolska 143, t. 8-98 
Wil. Tow. Opieki nad Dziećmi. J Jasińskiego 22, t. 1-85 
Patronct opieki nad więźniami, Sąd Grodzki, p. 15 
Związek Rosyjskich Inwalidów Wojennych-Emigrantów w pols :e, M.-Pohu- 
lanka 11 m. 15. Konto P.K.O. .l\i1100 397 
Wil. Prawosławne Tow, Dobroczynności, Garb::rska 2 m. 4. (Biuro Pracy 
i Pogrzebowa Kasa) 


Domy Opieki: 
Wil. T-wo Dobroczynności, z/k Dobroczynny l. 
Dla s1arców o. o. Bonifralów, Plac Napolilana 6 
ty\iejc:;ki Dom Opfeki dla Starców, Połocka 4 
Sw. Józefa. 'W iwulskiego 11 
Dom Inwalidy Wojennego, J. Jas!ńskiego 18 
Zakład dla niewiadomych, M. Pohulanka 20 
Schronisko staruszek im. Zofii Tyszkiewiczowej, Trocka 9 
Dla staruszek, T urgielska 12 
Dl? starców (ewang.caugsb.). M. Pohulanka 19 
Wd. Prawosł. Tow. Dobroczynności, Moniuszki 6 
Dla starców żydowskich, Portowa 17 
Dla staruszek, Kalwaria. 


29 


j
		

/Czasopisma_009_04_036_0001.djvu

			Ż ł o b k i. 


"Dom Dzieciątka Jezus w Wilnie". Su bocz 16 
Im. Marii, Fabryczna 39 
Dla niemowłąt żydowskich, W. Pohulanka 15 
Dzienny, Kalwaryjska 69. 
Organizacje Kult.-oświatowe, zawodowe in. 
Tow. P.M.S. Ziem Wschodnich, Wileńska 23 
Polskie Tow, Krajoznawcze, Ostrobramska 9, t.16-34 
Tow. Opieki nad zwierzętami, Żeligowskiego 4 
Chrzesć. Uniwersytet Robotnic
y, Metropolitalna 1 
Tow. Pam. Samokszt. im. T. lana, W. Pohulanka 14 
Związek law. literatów Polskich, Ostrobramska 9, t. 1-59 
Stow. Chrześc. - Narad. Naucz. Szkół Powsz, Uniwersytecka 9 
Okręg. Wir. Związ. Naucz. Polskich, Zygmuntowska 4, t. 1-4-16 
Stow. Naucz. Szkół. Zawad. Mickiewicza 18 
Stow. Urzędników Państwowych, Orzeszkowej 11 
Związek niższych funkcjon. I-'aństwowych. Zawalna I 
Związek Tow Organ. i Kółek Rolnych, Mickiewicza 28, t. 7.84 
Stow. lekarzy Polaków, Dąbrowskiego 10, t. 16.85 
Stow. Techników Polskich, Wileńska 33, t. 75 
Wileński Syndykat Dziennikarzy, Wileńska 33 
Zw. Ziemian Ziemi Wileńskiej, Mickiewicza 15, t. 7-30 
Stow. Kupc. i Przemysł. Chrzek. Sakszta 11, t. /O-3D 
bW. Det. Kupców i Przemysł. Chreśc. Ostrobramska 25, t. 10.17 
Stow. dla Handlu i Przem., W. Pohulanka 5, t. 7.58 
Staw Relig. Oświatowe Koła Młodzieży Staroobrzędowców, zaułek 
lewo.Nowoświecki 2 
Stow. Waad Hajszywas, Wielka 41, t. 5.70 
Wileńskie Tow. Rosyjskie, Mickiewicza 24 m. 12 
Rosyskie Koło Muzyczno- Dramatyczne w Wilnie, Parłowa 10 m. 6 
Związek Pracowników Poczt. Telegr i Tel., Zamkowa 12 m. 3 
Związek Akadem.Białorusinów U. S. B. Zawalna I 
Biaruskie Wydawnictwo Katolickie, Dominikańska 4 
Białoruskie Narodnaje Abjednanie (BNA), Zawalna 1 
Wił. Stow. Karaimów, Grodzka 6 
litewskie Tow. Rzemieśl, Wielka 12, m. 37 
Związek Naucz. litewskiego, Wielka 12 m. 1 
Związek Akademików Litwinów U. S. B, Wileńska 28 
Związek Studentów Rosjan U. S. B., W Pohulanka 27 m, ltl 
Rosyjskie Tow. Młodziezy, Wileńska 22 m. 31 
Staw Właścicieli Nieruchomości. Jagiellońska 5 
Związek Właścicieli Rutobusó..... Komunikacji Zamiejskiej Wojew. 'W iler'." 
skiego, Orzeszkowej 3 m. 4, t. 17-98 


I< 


r 
r. 


P 
\ 
fi 
I 
t, 
« 
[ 
r 
« 
« 
k 

 


« 
l 

 
L 


., 
t 
I( 


F 


Teatry I Sale Koncertowe 


Teatr Wielki Polski, Wielka Pohulanka 9, t. 7-S7, Teatr Polski w Sali «lut- 
nia», Mickiewiczg 6, t. 2-24, Teatr.ludwisarka 4 i Sa'a b. Konserwatorium 
Konska 1. 
30
		

/Czasopisma_009_04_037_0001.djvu

			Ogniska I Kluby 
Klub Emerytów, Zawalna 1, Klub Szlachecki, Mickiewicza t9, t. 2..9, Og- 
nisko Akademickie, Wielka 24, t 7-70, Ognisko Kolejowe, Kolejowa 19, 
Resursa Rzemieślnicza, Mickiewicza t, t 12-78. 


Czasopisma 
POLSKIE: «Dziennik Urzęd. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego»' 
Wolana ta, «Głos Narodowy», Mostowa 1, t. 12-44, <,;Express Wileński»' 

ickiewicza 11-a, t. 5-80, «J>urjer Wileński», Biskupa Bandurskiego 4, t. 79 
I 99, «K\,Jrier Powszechny», Sw. Jańska 7. t. 2.- 15, «Słowo», Zamkowa 2 
tel. 2-28, 
-62 i t7-82. «Wieczorna Gazeta Wileńska», Zamkowa 6, t.21-68, 
«Kupiec i Rzemieślnik», ludwisarfka 11, «Pax», Zamkowa 14, «Przegląd 
Drzewny». Mickiewicza 24. t. 1 92, «Express Ilustrowany», oddział w Wil- 
nie, Jagiellollska 8. t 15-54, «I.K.C» oddział w Wilnie, Wileńską 26.t. 14-82 
«Nasz Przyjaciel», Zamkowa 6, t. 21-68, «Przegląd lniarski». Sw. Jacka 2 
«Kurier Warszawski), oddział w Wilnie, Tatarska 2, t. 63 i «Naród», Mic. 
kiewicza 22, t. 28-68 
BIAŁORUSKIE: «Christjańska Dumka», Zawalna 1, «Kałośsie». Zawalna 1. 
«Szlach Moładzi». Zawalna 1, «Samapomacz», Popowska 9 m. 4. 
LITEWSKIE: Ol Vilniaus Żodis", Wileńska 1 5. 
Ż ROSYJSKIE: "Nasze Wremia" i "Russkoje Słowo", Wileńska 11, t. 15-79. 
YDOWSKIE: .,Ccjt", Wiel"a 39. t. 8-21 "Owent Kurier", Niemiecka 23 t 6-29 
-.Der Wilner Express", K:jowska 4, t. 21-10. "Wilner Radio", Szopena} 
tel. 15-77, ,.Undzer Tog", Wileńska 16, tel. 7-92, "Dos Wart", Wiel- 
ka 47, t. 5-10 i IIUndzer Weg", Nikodema 6. 


Agencje Prasowe 
P. A. T., Mickiewicza 15, t, 6-74 i 17-85 i K A. P. Zamkowo 6 


WOLNE 
AdwokacI: 


(Okręgu Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie) 


ł\bramowicz W. Montwiłowski 15, 
t. 11-94 
F\chmatowicz ł\. Mostowa 3-a 
F\chmatowicz B. Mickiewicza 19 
ł\ltszuler-Rubinowicz R. Zawalna 27 
Alter M. Wileńska 22 
f1 n d r ejew_ P. Mickiewicza 37, t, 1308 
Pmdrełowlcz M. Mickiewicza 41 
BO
iński S. J. Jasińkicgo 6, t. 8- t 5 
B B olrcszewski K. Mickiew. 44, t. ".08 
alrolzewski M. Mickiew. 41. t. 6
75 


- 


ZAWODY 


Baławieński Orlsninow A. Orzesz ko- 
wej II-b 
Barańczyk I. Niemiecka 35, t. 5-00 
Berland S, 1. Jasińskiego I, t. 7 84 
Bogusze vski W, Portowa 23 
Brojdes M. Kwiatowa 7 
Brumberg A. W. Pohulanka 23 
Buyko Z. Mickiewicza 17, t. 12.05 
Bunimowicz H. Sadowa 9 
Burhardt f\. Mickiew. 52-o, t. 11.32 
Chili S. Zawalna 10, t 1956 
Czarny G. Sierakow. 24, t. 15.01 
Czernichow J. Portowa 28, t. 2-95 
Długacz I. W!leńska 25, t. 1922 
Orejer S. Niemiecka 29, t. 966 
Ejgi 
I S. Styczniowa 8, t. EI"51 
Engel M. Pąbrowskiego 
 t. 5..09 
31 


j
		

/Czasopisma_009_04_038_0001.djvu

			Eydrygiewicz M. Mickiewicza 21 t. 
1500 
Falkowski E. ]. Jasińsk. 7, t. 21-03 
Florczak K. Ofiarna 4, t 15-94 
Frydman
J Zamkow
 
6 t. 15-37 
Gawendo N. J Jasińskiego I a 
Gordon J. Zawalna 24, t. 10-80 
Gorzuchowski M. Zamkowa 9 
Grądzki l. J. Jasińskiego l-a 
Hryniewiczówna E. Witoldo",'a 4-a 
Iszoryna S. Kasztanowa 3 
Iwanowski s. Podgórna 3, t. 24-46 
Izraelit-WiduczCllska H. W. Pohulan- 
ka 2 
lżycka Z. Zawalna 22, t. 4-07 
lżycki T. Zawalna 22, t. 4-07 
Jamontt M. Zygmunt. 18, t. 10-29 
Jankowski W. 3.go Maja 9, t. 15-04 
Jasiński Z. Orzeszkowej 3, t. 10.28 
Jodko W. Zawalna lOt. 3.44 
.Iuchniewicz A. Dądrowsk. 5, t. 20-77 
Jundziłł Z. Portowo 26, t. 11.40 
Kacnelson D. Subocz 4, t. 15-65 
Kacnelson L. Wileńska 4, t.1B.78 
Kamiellski J. Portowa 6 
Kaplan I Wileńska 28, t. 5 82 
Kapłan W. Ostrobram. 17, t. 15-86 
Kiaksztowa S. Portowa 22 t. 9-54 
Kiersnowski T. 3-go Maja 1, t. 11-49 
Kan P. Trocka 1 ł 
Kopacewicz B 3-go Maja 3 
Korngold H. Mickiew. 24, t. 1-31 
Kosiński M. Mickiew. 24, t. 11-22 
Kowalski M. Mickiew. 19, t. 532 
Kozłowski E. Sierakow. 24. t. 18.46 
Kożlinski W. Jasińskiego 15, t. 9-24 
Krajowski.Kukiel St. Kasztanowa 5, 
t. 16-'10 
Krestjanow A. Mickiewicza ,:15 
Kruszewski Z. Jagiellońska 3 
Krzyżanowski B. Jasińsk. 6, t. 5.55 
Kulikowski L. Mickiew. 46, t. 1-35 
lejbman M. Wielka 3, t. 4-36 
lipkind D. Zawalna 25 
lityński W. Mickiew, 9, t. 13.89 
Łabanos R. Wileńska 22 
Łuczyński W. Mickiew. 21, t. 12-87 
Łuczywek J. Jagiellaliska 9 
Łuczywkówna K. 3 go Maja 3 
Makowiecki E. Mickiewicz
 42 
Maliński M. 3-go Maja 11, t. 11.78 
Matyasz J. Jasińskiego 7, t. 356 


32 


l 


Mi anowski K Bernardyński z-k 10 
Milchiker I. Mickiew. 4, t. 15-4B 
M!lewski F. Mickiew. 4, t. 4-16 
Milkonowicki S. Zawalna 60, t. 14.97 
Mincerawa J. Portowa 10, t. 21 08 
Mołożawy B. Sierak. 6, t. 24 42 
Muchanawie E. i W. Mickiewicza 35, 
t. 11-59 
Olechnowicz B. Mickiew.48, t. 14-98 
Orensztejn M. Jagiellońska 7 
Osiecimski W. ś.to Jerski 5, t. 11.12 
Pachmam E. Słowack. t. 12-58 
Parczewski W. Mickiew. 22, t. 13-14 
Perelsztejn J. Sadowa 4 
Petrusewicz K. Mickiew. 37, t. 3-98 
Piwocki A. z. Montwiłowski 5 
Popiel M. Zawalna 8 
Porębski I. Kasztanowa 3 
Powirskier f\. Wielka 18 t. 19-86 
Preiss A. W. Pohul. 14, t. 16-96 
Preiss J. Poriowa 4, t. 8-68 
Propper M. Zawalna 30 t. 9-96 
Rak J. św. Jakuba 16 
Riza-Ternawiot G. 3.go Maja 9 
Rodziewicz W. Montw!ł. 5, t. 10 68 
Romankiewicz A. Montwił. 11, t. 5.08 
Romankiewicz J. Mickiew. 22 
Rubaszew B. Jagiellań. 10, t. 14-74 
Rubinow-Rubinowicz J. 3-go Maja '. 
t. 3-84 
Rubinow E. 3-go Maja 9, t. 3-84 
Rudnicki E. Wileńska 24, t. 1-79 
Rutkiewicz J, Kasztanowa 3, t. 15-31 
Rymkiewicz W. Wileńska 23, t. 19-613 
Sawinsk! M. Mickiewicza 35 
Sejfer N. Mickiewicza 28. t. 8-48 
Siawciłło W. Wiłkomier, 7, t. 15.23 
Sienkiewiczówna M. Podgórna 1 
Sipowicz S. św. Jakuba 16, t. 14-54 
Smilg E Poznańska 3, t. 6-22 
Sopoćko J. Mickiew. 5, t. 6.53 
Srolowicz B Zawalna 24, t. 4-48 
Steckiewicz F. Pioromont 56 
Steckiewicz J. 3 go Maja 7 
Stempelberg I. Gdańska 2 
Stelnberg J. Wileńska 16 
Strumiłło M. Mickiew. 21, t. 1385 
Stuczyński.Lublińskl M.. MickiewiczCl 
48, t. 18.14 
Sukiennicki W. z Port. 5, t. J 8-92 
Świda W. Portowa 26, t. 8.47 
Szabelska E. i
ickiew. 43, t. 1.86 


..io....
		

/Czasopisma_009_04_039_0001.djvu

			7 


Szafkowski K. Gimnazjalna 10 
Szapira M. Słowackiego 16, t. 6-01 
Szejnberg J. Wileńska 16 
Szkielonek M. Mickiewicza 44 
Szłosberg L. Niemecko 37, t. 5-13 
Szpakowski M. Ofiarna 4 
Sztukowska H. Mickiew. 62. t. 14-92 
Szyndler J. Bazyliańska 5 
SZY5zkowski B Pańska 17, t 5-21 
Tejtel J. Zawalna 27 t. 1904 
Tejtelbaum F. Jagi€lIońska 7 
Tórczyński R. św. Filipa 4. t. 4-17 
Uciechowski J. Sadowa 15, t. 8-61 
Węsławski S. Niemiecka 3. t. 10-88 
Wirszyłło R Jasińsk. 11 
Wirszyłło T 3 Maja 13 
Wiścicki J. G Bouffał. 19, t. 19-25 
Wiszniewski W. \ł..'ileńska 29, t. 18-45 
Wizgird J. Wilcl1ska 37  
2 


Wojewódzka J. Jagiellońska 16 
Wulfin Z. Trocka 9, t. 6-89 
Zagórski I, Mickiew. 33, t. 12.12 
Zajączkowski I. Gimn. 8, t. 18-02 
Zajkowski J. Mostowa 16 
Zaks E. Mickiewicza 24. t. 3-89 
Załkind E. Sadowa 12, t. 20-18 
Zasztowi.Sukiennicka H. z. Portowy 5 
t. 18-92 
Zawadzka W. SierakowsKiego 8 
Zilbersztajn J Bazyliańska 7 
Zmitrowicz J. Góra Bouffałowa 19, 
t. 3-66 
Źuk Zawalna 15, t. 5.81 


Dziekanat 
i RedA Adwokacka 
3 Maja 3 m,6, t. 13 27 _

@_

_

8_.@


S
_8@8@
.

 
l) Najpoważniejsza i największa w Wilnie , 
I lECZNICA KOSMETYCZNA P
zeprowadz,? kura- , 
NEO-KOSMETYKA" qęodmła
zaląc8,usu: 
.. wa, tuszuJe defekty I 
.. Mlf?klewlca 
8 oszpecenia. l e c z 't I 
" , (gdzie apteka Jundzlłła) i U P i ę k s z a. 
@

-----
@@

@

-


- 


8 


LEKARZE 


Bandatysta J. C HIUS BERG 
Wilno, I'tIEMIEcKA 4 (firma egz. od r. 1890) 
P I ' I . ''''ystawa Wił. 189. 
o eca wie ki wybór pasów dla chorych na '
 
r
ptury pachwi
y, brzucha i pępka. Pasy brzu- /" ł.1 - 


 
szne dla br
emlennych, obniżenie żołądka. na 
 !.
.. 

ypad ':1CCICY, po operacjach brzusznych i t.d. 
 III 
I wszelkie pasy rupturowe dla dzieci. 

, 
Również wyrabiają się pasy przepukłanowy bez przęży
 gumowe 
wig. systemu inż. A. KlAVERI w Paryżu. 
- 


, 
. 


Bakteriolog ia 


!3 


Abramowicz - lichtman E. Szopena 
3 m, 14, t. 10'02 
Dunin-Horkawiczowa H. Portowa 12 
tel. 5-95 
Gelman G. Zawalna 17, t. 13-94 
Jakubowski Z. Zawalna 16 
Kulikawska H. Garbarslca 5 


:CI 


.ł..... 


Pomeranc L. Zawalna 30, t. 
-24 
Romm A. Wileńska 22, t. 9.49 


C h i rur d Z y. 


Bonasewicz A. Witoldowa 10 
Bohuszewicz J. Sióstr Miłosierdzia 6 
Gileis M. Nowogródzka 6, t. 14-17 
Gileis W. Beliny l, ł. 10-15 


33 


....
		

/Czasopisma_009_04_040_0001.djvu

			Ideisan M. Zamkowa 18 
Janowicz J. W. Pohulan. 25, t. 17-71 
Kiakszto A. Portowo 22, t. 9
54 
Kuchorski J. 3-go Maja 11 
lerenman E. Stefańska 23, t. 12-21 
lidzki A. Zawalna 8, t. 12
88 
Maleszewski W. Kamienna 7 t. 3-78 
Małofiejew S. Portowa 12, t: 23-64 
Michejda K. prof. Cicha L t.8S 
Moszyńska J. Garbarska 3 t 6-65 
Siedlecki M. Mostowa 27 ' 
Szukiewicz J. Słowackiego, 17 
Trocki F. Zawalna 49, t. S
02 
Tymiński J. Mickiewicza 4. t: 15-66 
Wajnsztejn L. Wileńska 26, t. 9.81 
Załkindson O. Zawalna 10, t. 4-64 
Załuska S. Mostowa 29, t. 7-54 
7arcyn C. Słowackiego 24 t. 5-87 
Żeimqtel w. Ostrobramska' 25 
Cboroby dzieci. 


Alchimowicz B. Mostowa 25, t.14-3\ 
Baruchinowtl S. Portowa 3, t. 24-65 
godz
 przyjęć (8-9 i 3-5) 
Berger-Rimini R. Zawalna 46, t. 12
20 
Bikus
Borowska H. Zarzecze 16, 
t 21-19 
Ejdryglwiczówna - Iszorowa B. Mi- 
ckiewicza 22 
Fejgenber J. Szopena 4, t. 12
27 
Garnault M. Krakowska 39 
Gelmanowa M. Zawalna 17 t. 13.94 I 
Gerlee E. Portowa 14, t. t8
35 
Głobus A. Wileńska 28, t. 15-84 
Goldman PI. Nowogródzka 64, t. 18-84 
Jabrow J. Wileńska 32, t. 12-38 
Iszora E. Mickiewicza 22, t. 62 
Kac Z. Stefańska 4 
Karnicka-Biuszel K.JagieJlońska 9t.4-98 
Kieljotisówna W. Holendernia 9 
Kowarski H. Jasińsk. 6, t. 1-49 
lewin M. Teatralna 4, t. 5-85 
lidzka P. Zawalna 8, t. 1288 
Łukowski l. Zawalna 2, t. 5.92 
Muraszko J. Kasztanowa 2. t. 12-48 
Mussmanowa J. Słowackiego 5, t 23«00 
Szabad-Gawrońska R. Zawalna 16 
Szapira B. Sodowa 9-3 
Wapner S. Kalwaryjska 29, t. 7-69 
Wiśniewski S. Dobra 5 
iabko .Potopowic
 B. św. Michalski 10 
34 


Choroby jamy ustnej i zębów' 
(S t o m a t o log i a) 
Grobiński B. Portowa 5, t. 19-70 
Hallac Bloch F. Sadowa 4, t. 22-80 
Iwanter M. Mickiewicza l. 
Mancewicz E. Mickiewicza 9 


Choroby Kobiece. 


(Akuszeria i Ginekologia) 


Abłamowiczowa O. Kasztanowa 7 
Abramowicz J. Wielka 30, t. 1249 
Błoch M. Teatralna 3, t. 7-85 
Borysewicz T. Zamkowa 17, t 14-CO 
Buch R. Niemiecka 35, t. 8-64 
Cukierman M. Sadow;] 21, t. 21-36 
Długi H. Zawalna 47. t. 23
03 
Dobrzański J. Zawalna 8, t. 15-90 
Erdmanowa A. Mickiew. 41, t. 18-48 
Ideisan M. Zamkowa 18 
Jakowicki Wł. prof. Zygmuntowska 
20, t. 6.28 
Karnicki W. 3 Maja 11, t. 6 62 
Koiszewska J. NA\leja 3, t. 19.52 
Komojawa M. Bosacz. 5, t. 12-77 
lichtmacher N. Kwiatowo 4 
Łopatto K. Portowa 19, t. lB 13 
Papp L. M. Pohulanka 10. t. 17-64 
Paszkiewicz S. Sierakowskiego 8 
Petrusewiczowa M. Mickiewicza 37 
Romanowski J. Wileńska 25 
Rustejko-Gojdziowa, ł\rsenalska 4 
Ryll.Nordzewska J. Mickiewicza 28 
tel. 21 
66 
Sedlis E. Teatralna 4, t. 7
82 
Waszkewicz A. Portowa 10 
Wygodzki J. Gdańska 1 
Wysocki W. św. Michalski 2, t. 12.00 
Zaleski W. Mickiewicza 5, t. 2-22 
Załuska S. Mostowa 29, t. 7.54 
Żebrowski B, W. Pohulanka 49 


Choroby nerwowe i umyslowe 


Baniewic:!. N. Bonifraterska 10 
Bojarczykówna Z. Letnia 6 
Borysowicz J. Bob-rujska 17 
Genzel J. T rocka 9 t. 5.43 
Hurynowiczówna J. Jasińskiego 6 , 


......
		

/Czasopisma_009_04_041_0001.djvu

			Marzyński M. Holender. 3, t. 22..55 
Nejman J. Zawalna 10, f. 16..38 
Odyniec W. W."Pohulanka 41 
Pieskow W. Jagiellońska 7. t. 23«63 
Podwiński J. 3 Maja 11, t. 41 
Rutkowski ł\. Jasińskiego t 5 
Sukiennicka J. z, Portowy 5 
Załuski W . Targowa 11 
Wirszubski A. Domin. 7, t. 21
21 
Witek St. letnia 5 
Zalewski W. Targowa 11 


Okuliśc 
Abramowicz I. Biskupia 4, t. 23-95 
Dobaczewski E. Zarzece 16, t. 7-08 
Dunin>Horkawicz W. Portowa 12, t 595 
Gurwicz A. Dominikańska 17, t, 8-71 
Halicki S. Tyzenhauzowska 4 
Kwaśkowska M. Mickiewicza 4 
Markiewicz S. Mickiewicza 22-a, t. 2390 
Milewska M. Mickiewicza 4, t, 4.16 
Rucznik J. Zawalna 30, t. 7-80 
Szejnkierowa B. Żeligowskiego 10, 
leI. 4
32 
Załkindson P. Zawalna 10 


Choroby płuc 
Bagiński S. Piłsudskiego l, t. 8-81 
Jedwabnik D. Wileńska 22, t. t .78 
Legiejko W. Kasztanowa 5, t. 16.75 
Perlman W. Szopena l, t. 8-50 
Uciechowska H. Sadowa 15 
Umiastowski W. 3'go Maja 1, t. 3-93 


Roentgenologia 
Fejgus H. Zawalna 60, t. 8./2 
Iwanter L. Mickiewicza 24, t. 9.63 
Januszkiewicz St. Podgórna 5 
Korolkiewic:z K. Mostowa 5 
Krotow Wł. Jasińskiego 15 
Krzemiański A. Zawalna 24, t. 14-25 
Margolis S. Wileńska 39 t. 9
20 
Romanowska I. Słowackiego 29 
Sułkowski L. Garbarska 3, t. 6-58 
Trocki Z, W. Pohulanka 1, t. 22-16 
I 
Cbcroby SkÓrne i weneryczne I 
I 


Bieliński K Zygmuntowska 12 
Blumowicz A. Wielko 21, t. 9-21 


...... 


C ymbler A. Mickiewicza J 2, t. 15-64 
Fedosewicz S. Bonifraterska 14 
Gierszun G. Dominikańska 7, t. 7-68 
Hanusowicz B. Zamkowa 7 
Kapłan Sz. Żeligowskiego 1 
Kudrewicz Z. Zamkowa 15, t. 19-60 
Łukiewicz K. lubelska 7 
Mienicki M. Wileńska 31 
Morawski W. śW, Michalski 6 
Pawłas T. Wileńska 28, t. 11-31 
Piotrowicz-Jurczenkowa J. Wileńsk a 
34, t 18 66 
Ryll-Nordzewski Cz. Mickiewicza 28 
. tel. 21.66 
Sawicki E. Portowa 14, t. 9-17 
Sokołowski K. Wileńska 30 
Suszyński E, Mickiewicza 30 


# 


Waśniewski N. Jagiellońska 6 
'Wolfson G. Wileńska 7, t. 10-67 
Wołodźko W. Zawalna 22, t. t --1-42 
Zaurman M. Szopena 3, t. 20-74 
Zeldowicz D. Wileńska 28, t. 2-17 
Zeldowiczowa Z. Wileńska 28 t 2-77 


U r O -. O g i a 
Cholem E. Zawalna 22, t. 3 83 


Choroby uszu, nosa i gardła 


Berlinerblau L. Trocka 20, t. 12-69 
Czarnowski Cz. Zygmuntowska 22, 
tel. 17-04 
lewande S. Zawalna 16, t. 5.7-4 
llbo A. Zawalna 22, t. 5-99 
Rejzenberg H W. Pohulanka l, t. 5 7 8 
Rozwadowski P, Kalwaryjsko 29, t.568 
Szalewicz W. Zawalna 8, t. 12-60 
Szmurło J. prof. Mostowa 7 
Wołkowyski N. Trocka 5, t. 19-09 


Choroby wewnętrzne 


Alchimowicz M. Mostowa 25. t. 14-31 
Abramowicz E. Szopena 6, t. 10-02 
Bałuk W. Garbarska 14 
Baranowska K. Kalwaryjska 21 
Brodzki M. Piwna 2, t. 5 88 
Bublej J. Bazyliańska 5, t. 8.57 
35 


...j
		

/Czasopisma_009_04_042_0001.djvu

			f3urak M. Zawalna 16, t. 5-64 
Bużański L. W. Pohulanka 2, t. 14-63 
Cukierman M. Sadowa 23, t. 21-81 
Czarnecki E. Wielka 17 
Dziadul B. Sosnowa 11 
Fejgus H. Zawalna 60, t. 8
 12 
Frydman J. Wielka 5. t. 20-68 
Girszowicz M. Jasińsk.6. t. 7-21 
GO I 'dź M. Arsenalska 4, t. 16.74 
Go dburt A. Ostrobramska 20, t. 11-82 
Gordon M. Subocz 6a, t. 23-01 
Goldman A. Nowogr. 64, t. 18-84 
Jabłonowski W. Portowa 12 
Jabrow I. Wileńska 32, 12-38 
Januszkiewicz ł\. Uniwers. 5, t. 27 
Jaszpan D. Wileńska 31, t. 5 83 
Jedwabnik D. Wileńska 22, t. 1-,8 
Kapłan A. Zawalna 47, t 200 
Kasperowicz F. Sapieżyńska 7 
Kisiel K. Biskup.::! Bandurskiego 2 
tel. 16-37 
Klukowski J. Zygmunt. 22, t.19.57 
Kodź, K. Artyleryjska 2 
Kołodner B. Nowogródzka 15 t.ll 74 
KomajowCl M. Bosaczkowa 5, t, 12.77 
Krotow W. Jakuba Jasińskiego 15 I 
Krzemiański ł\. Zawalna 24. t. 14-25 
Kucharski J. W. Pohl:Jlanka 41 
Legiejko W. Kasztanowa 5, t. 1675 
Łęski J. Mickiewicza 37 
Łobza W. Ostrobramska :?5, t. 8-09 
Makower A. Trocka 11, t. 18.77 
Marczenko T. W. Pohulanka 23 
Marynowski Z. Antokolska 30 
Mussmanowa J. Słowackiego 5, t. 2300 
Narkiewicz A. Bakszta 14, t. 2 ł 
Nowicka.Piotrowska J. Witoldowa 5 
Opoczyński K. Królewska 3 
Orłowski Z. 3-go Maja ',t 1741 
Pawłowski K. Mickiewicza 31, t. 2-75 
Pawłowicz F. W. Pohulanka 32 
Pelczer K. Zakretowa 5 
Perlman W. Szopena L t. 8-50 
Perewoski A. Trocka 1. t. 18-15 
Eergament Sz. Trocka 3, t. 11-51 
Pieskow W. Jagiellońska 7 t. 23.63 
Poczter W. Wielka 18, t. 15-87 
Pomeranc L Zawalna 30, t. 5-24 
Rudziński C. Antokolska 96, t. 38 
Rudziński H. Mickiewicza 22, t. 4.22 
Rymaszewski K. Mostowa 3-a, t. 7.2.lJ 
36 


Salitówna E Zawalna 7, t. 3-4
i 
Schermann B. Zawalna 2, t. 10.69 
Segal M. Trocka 8, t. 8-95 
Sochaczewska H. Ostrobramska 2
 , 
t. 21-30 
Sumorok M, Styczniowa 1 
Surawiczowa M. Witoldowa 33. t.4 77 
Szadowski R. W. Pohulanka 16, t,430 
Szapiro B Sadowa 9, t. 10-64 
Szapiro K. Wielka 7, t.12.50 
Szemis W. 3-go Maja 9, t. 21.71 
Szniolis B, Portowa 26, t. 13-35 
Szumieliski W. Trocka 9, t. 5.R9 

zilling Siengalewicz,prof. Zamkowa24 
5wida M. 3 Maja 11 
Trocki Z. W. Pohulanka 1, t. 22,16 
Umiasztowski W. 3 Maja 1, t. 3-93 
Wapner S. Kalwaryjska 29, t. 7
69 
Wasilewski F W Pohulanka 18 
Wincz A. Mostowa -J, t 434 
Witortowa T. Archanielska 3 
Wojtkiewicz J. WI'cza Łapa szpital 
Wołodkowiczówna M. Mickiewicza 22 
Wrześniowski F. Portowa 6 
Wysłouchowa F\. Przejazd 20 
:?awadzki Z. Sierakowskiego 8, t. 39 
Zebrowski B. W. Pohulanka 49 


r 
C 
F 
F 
F 
C 
( 
C 
( 


I 
t 
t 

 
I 
I 
I 
I 
( 
I 


Izba lekarska Wileńsko-Nowogr 
Dąbrowskiego 1 CI, t. 16-85 


Leckarze weterynarii 
F\rchanielski E. Królewska 6 
Bakun
. Ostrobramska 16, t. 6-9
 
Boborowski B Stara 14 
Cieślióski W. Krakowska 8 
Dowbor Cz. Zakretowa 40 
Dowgałło J. Wileńska 42 
Łaszkiewicz K. I- onarska 53 
Mackiewicz J. Zawalna 2Z 
Mut B. Ponarska 54 
Nowicki A. Zygmuntowska 12 
Rychwa T. Ostrobramska 2 
Rymkiewicz M. Garbarska 5 
Stankiewicz S. Antokolska 115a, t.2358 
Dentyści lekar2e 
Antokolec-Kulkes, Ostrobramska 13 
Błażejewicz B. Żeligowskiego 5 


......
		

/Czasopisma_009_04_043_0001.djvu

			Bonizeło E. Zarzeczna 16 m. 13 
Chackielewicz L. Jagielloń5ka 5 
Feldsztejn J. Wileaiska 16, t, 1530 
Frydmanowa L Zawalna 24, t. 15-3
 
I Frydman Jasz. D. Wielka 5 
! Gintyłło S. Wileńska 22, t. 15-16 
Golbbarg M. Wielka 26, t. 19
q6 
Gutman Ruff, Zawalna 50, t. 9-88 
Gutmanowa l. Mickiewicza 22 a, 
t. 19.16 
Iwanter M. Mickiewicza 1 
Kac.Wider D. Zawalna 30 t.9-65 
I Kacenbogen Rabinowicz M. Wielka 68 
Kęstowiczowa J. Orzeszkowej 3 
K isiel-Andrze i kowiczowa,M ickiewicza4 
lewin D. Zawalna 15 
Mores Rubin, Zamkowa 18, t. 13-41 
Nowacka S. św. Jerska 3 
Oży'ńśka-Smolska M. Ofiarna 4 t.t5 08 
Piotrowska J. Jagiellońska tf1, t. 13 87 
Słowes M. Wielka 30. t. 15-:ł8 
Sokołowska A. Mickiewicza 46 
Wiłkomirski I. Hetmańska 2 
Żukowska J. Jasińskiego 15, t. 14-35 


Dentystyczni technicy 
Cepeusz J. Śniadeckich 4 
Chejkier D. Mostowa 9 
Doński J. Zawalna 4 
Ideliowicz N. Wielka 35 
Klin J. Mickiewicza 17 
Kozakiewicz. Kubacka W. Orzeszko- 
wej 3 
liwszyc G. Trocka 17 
Minkier L. Wileńska 21 
Rudaszewski Ch. Zawalna 32 
Swierdłow D. Wileńska 6 


Dentystyczne ncrzędzia 
(Dental Depot) 
lipkowicz S. Zawalna 15 


Felczery i Masażystki 


Berlin Sz. (Starszy) Mickiewic%a 35 
Brestowicka A. Wielka 18, t. 15-61 
Bruk Ch. Rudnicka 4 
Joffe A. Zawalna 4, t. 18-18 
Kapłan M. (star$zy) Nowogrodzka 57 


--- 


r Margolin M. Rudnicka 4 
MClrtyni S. Grodzk'l 10 
I Szer A. Stefańs:	
			

/Czasopisma_009_04_044_0001.djvu

			7- Csłrobromska 25, t. 11.82 
8 -Słowackiego 3, t. 23.ro 
9-Mickiewicza 33 a, t. 17.77 
lO-W. Pohulanka 23, t. 18.59 
Il-Sosnowa H-a, t. 18-21 
12-Kalwaryjska 29, t. 5.68 
13-Kalwaryjska 29, t. 568 
14-Kalwaryjska 29, t. 5.68 
15 - Antokolska 96, t. :8 


16-Zorzecze 16, f. 21.19 
17- Ostrobramska 25, ł. 21.30 
18- Nowa Aleja 3, t. 19-52 
19-5adowa 23, t 21-36 
20-Konarskiego 4, t. 10-66 
Kosmetyka lecznicza. 
«Neo - Kosmetyka,., Mickiewicza 33 
(gdzie Apteka Jundziłło) 


Mierniczowie przysięgli 


Baniewicz Z. Subocz 12 
Bantle P. Mickiewicza 43 
Błażejewicz K. inż. Obiazdowa 8 
t. 1230 
Brocki A Zielona 9 
Bruss W. Śniadeckich 3 
Bujwid W. Zarzeczna 17 
Dąbrowski W. Zakretowa 18 
Essel J. Litewska 22 
Halicki W. Piłsudskiego 3 
Jankowski Cz. inż. Gimnazjalna 4 
Jefimow S. Jasna 35 
Jodko M. Pożarowa 7 
Kalinowski A. lwowska l3-a 
Kiełczewski W. inż. Mickiewicza 31 
Kownack! J; Fabryczna 2.b 
Kuszkow D. Letnia .... 
lenkowski G. inż. M. Pohul. 18 
lubieński F. Nikodema 6 


Łokuciewski J. Wiwulskiego 20 
Mackiewicz J. Dąbrowskiego 7 
Michniewicz St Teatralna 2£a 
Miedziunas J. Mickiewicza 1 S 
Pierzchlewski R. Teatralna 2-b 
Rybiński J. Legjonów 63 
Sokołow M. Podgórna 4 
I Sokołowski W. Stara 33 
I Stulginski F. inż. Uniwersytecka 2 
Suchow C. inż. Rzeczna 12 
Szymanowicz M. Mickiewicza 15 
T rautsolt Pl.. inż. Sierakowskiego 6 
Użycki Z. ,Tartaki 34 
Walicki Fr. Swironek l 
Zcremba Fr. KasztanCDwa 5 
I 
drojewski Pl.. Kalwaryjska 56 
I Zakowicz M Obiazdowa 6 
Mierniczy taksator Nowikow Mikołaj- 
I Witoldowa 55.b m. 4 


Dslał Informacyjny 


Granice, obszar. ludność i pOdział A dmi- 
nistracyjny Rzeczypospolitej Polskiej 


Ogólna długość granic Polski 5.529 klm. Granice lądowe 5.389 klm, 
granice morskie 140 klm. (w tym zatoka Pucka 68 klm). Granice lądo- 
we: z Niemcami - 1912 klm. w tym z Prusami Wschodniemi - 611 
klm), ze Związk. Socjal. Republ Radzieckich 1412 klm., z Czechosło- 
wacją - 984 klm., z Litwą - 501 klm. z Rumunią 347 klm, z Wolnym 
Miastem Gdańskiem -121 klm, i g Łotwą 106 klm. Obszar Polski 388,6 
tys. klm. 2 
Ludnośc Polski wynosiła na I Stycznia 1938 r. ponad 34 miliona 
mieszka ńców. 


38
		

/Czasopisma_009_04_045_0001.djvu

			Oaaoooooooooo
oooooooooooooo 
g Specjalny skład robót ręcznych g 
O Z "Huculszczyzny" o 
8 Wilno. ul. Niemieka 2 8 
O poleca T R. N I O na raty: FIRANKI, kapy, serwety, KILIMY, O 
O WŁOCHł\CZE ręcznej pracy, pasiaki łow., gobeliny i. t. p. O 
O oraz wyroby upominków. O 
O Zwiedzanie nie obowiązuje do kupna. O 
OOOOOOOOOOOOOO@OOOOOOOOOCOOO 


Województwa 


C e n t r I!I I n e: M. sto Warszawa, Warszawskie, Łódzkie, Kielec- 
kie Lubelskie i Biełostockie. W s c h o d n i e: Wileńskie, Nowog- 
ródzkie. Poleskie i Wołyńskie. Z e c h o d n i e: Poznańskie, Pomor- 
skie i Śląskie. P o ł u d n i o w e: Krakowskie, Stanisławowskie i Tar- 
nopolskie, L "II ::>.J .)I:.,"tl 


Naczelnik Pańtswa I Prezydenci Rzeczy- 
pospolitej 


Naczelnik Państwe Józef Piłsudski od dn.14 XI 1918 r. do 9 XII 
1922 r. 


Oabryel Narutowicz - wybrany przez 7gromadzenie Narodowe 
dn. 9 XII 1922 r. zmarł śmiercią tragiczną dn. 16 XII. 1922 r. 
Stanlslaw WoJciechowski-wybrany dn. 20 XII 1922 r.!przez Zgro' 
madzenle Narodowe, zrezygnowZlł dn. 14 V 1926 
Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy lIościckl - wybrany prze7 
Zgromadzenie Narodowe I VII 1926 r. Wybrany ponownie przez Zgromed- 
zenie Narodowe dn. 8 V 1933 r. 


Gabinety poprzednie 


Prezesami Rady Mln Istr6w byli: 


I) Jan Kucharzewski - od 7 XII 1911 r. do 27 II 1918 r. 2) F\ntoni 
Ponikowskl - od 27 II 1918 r do 4 IV 1918 r. 3) Jan Kanty Steczkowski 
- od 4 IV i918 r. do 5 IX 1918 r.. 4) Józef Świeżyński-od 26 X 1918 r. 
do 4 XI 19ł8 r. 5) Dr. Włedysław Wróblewski - od 4 XI 1918 do 14 XI 
1918 r. 6) Jędrzej Moraczewski - od 17 XI 1918 r. do 16 I 1919 r. 7) Ignecy 
J
n Pederewski - od ł6 I 1
19 r. do 9 XII 1919 r. 8) Leopold Skuls\o:i 
39
		

/Czasopisma_009_04_046_0001.djvu

			od 13 XII 1919 r. od 9 VI 1920 r. 9) Władysłdw Grabski - od 23 VI 1920 
r. do 24 VII 1920 r. 10) \Ąr incenty Witos - cd 24 VII 1920 r. do 13 IX 
1921 r., 11) ł\nłoni Ponikowski - od 19 IX 1921 do 5 III 1922 r.' 
Ip ł\ntoni Ponikow,;ki - 0:1 10 III 1922 r. d
 6 VI 1922 rOI 13) Artur 
Sliwiński - od 28 VI 192? r. do 7 VII 1922 r. I....) Pro£. Julian Ignacy 
Nowak - cd 31 VII 1922 r. do 14 XII 1922 r., 15) Gen. Dyw. 
Władysław Sikorski od- 16 XII 1922 r. do 26 V 1923 r. 16 Wincenty 
Witos - od 28 V 1923 r. do 14 XII 1923 r. 17) WlódysławGrabski - 
do 19 XII 1923 r. do 14 Xl n25 r.. 18) ł\leksander Skrzyński - od 20 XI 
1925r. d::> 5 V 1926 r. 19) Wincenty Witos-od 10 V 1926 do 15 V 1926 r. 
20) Prof. Dr. Kazimierz Bartel - od 15 V 1926 do 4 VI 1926 r.. 21) Prof. 
Dr. Kaz. Bartel-od 8 VI 1926 r. do 24 IX 1926 r. 22) Prof. Dr.K.Bartel- 
od 27 IX 1926 r. do 30 IX 1926 r. 23) Józef Piłsudski-od 12 X 1926 r. 
do 21 VI 1928 r. 2
) Prof. Dr.,Kaz!mierz Bartel-od 27 VI 1928 r. do 13 
IV 1929 r. 25) Dr. Kazimierz Swiblski-od 14 IV 1929 r. do 1 XII 1929 
r., 26) Prof. Dr. Kaz. Bartel - od 29 XII 1929 r. do 17 III 1930 r. 27) 
Walery Sławek-od 29 11/ 1930 r. do 23 VIII 1930 r.28)Józef Piłsudsk\- 
od 25 VIII 1930 r. od 4 XII 1930 r. 29) Walery Sławek-od 4 XII 193() r. 
do 26 maja 1931 r. 30) Aleksander Prystor - od 27 V 1931 r. do 9 V 
1933 r. 31) Janusz J
drzejewicz - od 10 V 1933 r. do 13 V 1934 r.. 32) 
Prof. Dr. leon Kozłowski - od 15 V 1934 do 28 III 1935 r. 33) Walery 
Sławek-od 28 III 1935 do 11 X 1935 r. i 34) Marian Zyndran-Kościał- 
kowski - od 13 X 1935 do do i5 V 193ft 


c: 
.. 


r 
i 
1\ 
( 


----..HiJ'
fi*..,,
-- 


Uposażenie miesięczne funkcJonariu- 
szów państwowych, wojslIowych zawo- 
dowych 01'8Z pracowników przedsię- 
biol'stw państwowych 


Administracja oywllna I nauczycielstwO: 


Grupa uposażenia: I - 3000 zl.. 1/ - 2000 zł.. 1/1 - 1500 zł.. IV 
1000 zł.. V-700 zł., VI - 450 zł., VII - 335 zł., V"I - 260 zł.. IX- 
210 zł., X - 160 zł., XI - 130 zł.. i XII - 100 zł., 


Sędziowie I prokuratorzy: 


Grupa uposażenia: 1-1100 zł, "-800 zł, 111-575 zł. i IV-425 zł. 


Policja Państwowa: 


Stopnie: Inspektor - 700 zł., NadkcmislHz - 430 zł. , Komisc:.rz - 336 
zł., Podkomisarz-270 zł.. As;> i>:t'1t -240 zł., Starszy przo:łownik-200 zł.. 
Przodownik - 180 zł., Sti'HSZY posterunkowy - 160 zł., i Posterunkowy 
150 zl. 


iO 


.......
		

/Czasopisma_009_04_047_0001.djvu

			Wojskowi zaw odOwl: 


S t o p n I e: Marszałek - 3000 zł.. Genereł broni - 2000 zł., Gene- 
rał dyw. - 1500 zł., Generał bryg. -1000zł., Pułkownik -632 zł.(samotny) 
i 713 zł. (utrzym. rodzin.), Pod
)ułkownik - 524 zł. (sam.) i 580 (z rodz.), 
Major - 435 zł. (
em.) i 490 (z rodz.), Kapitan - 345 zł. (sam.) i 400 
( z rodz.), Porucznik - 265 (sam.) i 324 (z rodz.), Podporucznik - 206 
- ł. (sam,) i 266 (
rodz.), Chorąży - 230 zł. (sam.) i 300 zł. (z rodz.), 
tarszy Sierż. - 194 zl. (sam.) i 264 zł. (z rodz.), Sierżant - 111 zł. 
sam.) i 241 zł. (z rodz.). Plutonowy - (sam.) 151 zł. i 201 zł. (z rodz.). 
KaprClI - 137 zł. (sam.) i 167 zł. (z rodz.) 


POlskie Koleje Państwowe: 
G r u p a u p o s CI ż e n i a: I - 1000 zł., II - 700 zł., III - 550 zł. 
IV - 450 zł, V - 390 zł., VI 335 zł., VII - 295 zł., VIII - 260 zł. 
IX - 225 zł., X - 200 zł. XI - 175 zł., XII - 150 zł., XIII - 125 zł. 
XIV - 100 zł. 
Polska POczta, Telegraf I Telefon: 
G r u p 8 U P o s a Ż E" n i a: I - 1000 zł., II - 700 zł. III - 450 zł., 
IV - 350 zł" V - 280 zł., VI - 240 zł., VII - 205 zł., VIII - 175 zl., 
IX - 145 zł.. X - 120 zł. i XI - 100 zł. 


Dodatki funkcyjne I slułbowe; 


Do niektórych stanowisk w służbie państwowej przywiązene są dodatki 
funkcyjne lub służbowe, zależne od faktycznie pełnionych czynności. 
niezależr.Ie od grupy uposażenia (stopnia): 
W edministracjl ogólnej dodatki funkcyjne mieszcząsi
 w 
granicach od zł. 3000 do zł. 50, np. minister zł. 2000, wojewooe zł. 1500, 
dyrektor departamentu zł. 600, naczelnik wydziału w ministerstwach zł. 
300, naczelnik wydziału w urz
dach wojewódzkich zł. 200, starosta zł. 
100, naczelnik więzienia III klasy zł. 50. 
W s z k o I n i c t w i e - od zł. 500 do zł. 5. np. rektor uniwersytetu 
zł. 500, dziekan wydziału uniwersytetu zł. 250. wizytator szkół zł. 150, 
dyrektor szkoły średniej zł. 150 - 100, kierownik szkoły powszechnej zł. 
50- 5. 
W s ą d o w n i c t w i e - od 2000 do zł. 50, np. pierwszy prezes Sądu 
NlIjwyższego zł. 2000, prezes Sądu Najwyższego zł. 800, prokurator sądu 
apelecyjnego zł. 600, prezes sądu okręgowego zł. 400, s
dzia'kierownik 
sądu grodzkiego zł. 100 - 50. 
5 W P o I i c j i P e ń s t w o w e j - od zł. 800 do zł. 40, np. nedinspektor 
zł. 450, komisarz w służbie śledczej zł. 210, w służbie zwykłej zł. 165, 
przodownik w służbie śledczej zł. 90, w służbie zwykłej zł. 60, posterun' 
kowy w służbie śledczej zł. 60, w służbie zwykłej zł. 40. Oficerowie 
otrzymują ryczałt na uzupełnienie umundurowania i dodatki służbow
 
na stanowiskach kierowniczych. 


41  


j
		

/Czasopisma_009_04_048_0001.djvu

			w woj s k u - od zł. 3000 do zł. 15, np. inspehtor armii zł. 1200, 
dowódca dywizji zł. 10 1 , dowódca pułku zl. 350, do\\ ódca boom pi
 che s 
ty w pułku zł. 155, dowódca kompanii w pułku zł. 105. dowć dca płutc- 
nu w pułku zł. 75. Oprócz wymielliony< h dodiJtków istnieją innego redzcIs 
ju dodatki: jak np. aeronautyczny, n
 uzupełnienie wyckwipo\\anir, przE- 
ciwgazowy, techniczny. 
W przedsi
biorstwie "P o I s k i e K o I e j e P a ń s t w o w e" - od zł. 
600 do zł. 25. np. dvrektor Iwlei państwowych zł. 600. naczelnik samo. 
dziplnego biura zł 25n, naczelnik służby (biura) w dyrekcji okręgowej 
zł 250-,00, n.lczelnik WiHS7tCJtów glównych II klasy zł. 175. zawiadowca 
odcinkl'l drogowego I klasy zł 50. zawiadowca odcinka drogowego III klas 
sy zł. 25. 
VI p rzeds iębiorstwie liP o I s h a P o c z t 8. T e I e g r a f i T e I e f o n II 
- od zł. 500 d
 zł. 30, nD. dyrf'ktor dyrekcji zł. 5CO, naczelnik wydzia- 
łu dyrektor urzędu zł. 200, naczelnik urzędu I klasy zł. 100, naczelnik 
urzędu IV i V kłasy zł. 30 


Dodatki lokalne. 


Wszystkim fU(Jkcjonariuszom państwowym przysługują dodatki lokalne 
w wysokości około 15 % w Warszawie i około 10% na obszarze półwyspu 
HeJ, oraz w miastach: Gdynia, Katowice. Chorzó..... Tarnowskie Góry. 
Mysbwlce. Cieszyn, Bielsko i Biała (wnjskowi zawodowi w Warszawie 
otrzymują zamiast dodatku lokalnego odpowiednio zwiększone uposaże- 
nie zasadnicze.) 


Podatek speojalny 


Miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym lub 
slużb::Jwym wy,Jlacane było dl	
			

/Czasopisma_009_04_049_0001.djvu

			l 


Odległości Kolejowe między Wilnem I 
, I \ważnieJszyml mlejscowcśclaml w Pols. 
ce w kilometrach oraz ceny biletów. 
Od st. Wilna 
Do stacji klm. [ena bilet. I [J c £ta.cji klm. [ena bilet. 
3 kI. zł. 
 3 kI. zł. 
-- .. --- 
Białystok 240 11.80 ŁóJź 549 23.00 
Brześć n/B 406 18.60 Łuck 588 24.40 
By dgoszcz 708 27.40 Nowogródek 172 9.20 
Częstochowa 653 2620 Poznań 727 27.80 
Gdańk 809 29.80 Puck 840 30.40 
Gdynia 830 30.20 Radom 526 22.40 ' 
Grodno 157 8.2U Równe 510 21. 80 
Druskieniki 143 7.80 Stanisławów 8::5 31. 00 
KalJsl 675 26.00 Suwałki 261 13.00 
Katowice 741 28.20 Tamopol 856 31 00 
Kielce 611 2j.20 roruń 658 26.20 
Kraków 743 2C.20 Warszawa 423 19.20 
I Lublin 598 24 60 i W OroChti1 944 33.001 
Lwów 716 2.760 LJkopan(" 887 3160 


I JW AGA: 
Ceny biletó'", II kia',y wy;'sze o połowę niż III klasy. zaś I klasy 
podwójnie w stosunku do kI. iii 


Komunikacja autobusowa (zi\miej£lw) 


Biuro autobusów zamiej:kich ud-..:iela wszelkich informacyj w spra- 
wie kursowania autobusów, wynajęcia dla wycieczek i innych doraźnych 
wyjazdów. \\ szelkie reklamacje należy kieiOWOĆ pod adresem Wilno, pl. 
Orzeszkowej 3 m. 4, tel. 17-98 
BIUro czynne od 8 do 14 i od 16.30 do 19.30 w okresie od 1 kwiet- 
nia do 1 listopadal a od l kwietnia od godz. 10 do 14 i od godz 16 
do 17. 
Przy biurze znajduje się poczekalnia i bufet. 
Tamże przyjmuje się na przechowani:.! bagaż. 


..... __ .. --.. ł.0IiI


 .-w .r
_-r, ., .
 
_
_.,J;I
_ 


- 


I 


L. 


... 


p er 


. . 


a. 


43 


-- 


J
		

/Czasopisma_009_04_050_0001.djvu

			Kalendarz na rok 1939 


Niedziela . . 
Ponledzlełek . 
Wtorek . . . 
Sroda . . 
Clwertek 
Piątek. . . . 
Sobota . . . 


NiedzielI! . . 
Poniedziałek. 
Wtorek . . . 
Środa , . 
Czwartek 
Piątek. . 
Sobota . . 


I Niedziela 
I Ponledzlelek 
Wtorek 
Swda . _ 
I Czwartek . 
I Piątek . . 
SObota . 


ti l Niedziela 
II Ponledzialek. 
I Wtorek . 
Środa _. .. 
Czwertek 
Piątek _ 


Sobota .. 


f 


STYCZEŃ 


l U T Y I MARZEC 
 
5 1211912 6
 - 
5 12 19 26 
6 13 20 27 6 13 20 27 
7 14121 28 7 14 21 28 
1 8 15 22 1 8 15 22 29 
2 9 16 23 2 9 16 23 30 
3 10 17124 3 10 17 24 31 
4 11 18 25 4 11 18 25 
I I 
M A J I CZERWIEC 


4 11 1825-1 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
I 8 15 22 29 
] 9 1 16 23 30 
3 10 17 I 24 
I 
SIERPIEŃ L WRZE SI EN I 
1 6 132027 1 3 10 17 1 24 
7 14 21 28 4 11 18:!5 I 
1 8 1522 

 512 1'ł126 , 
2 9 16 23 30 6 13 2'. 27 I 
3 10 I 17 24 31 7 14 
1 28 
4 11 1 1R 1 2J l 8 / 1 
 1 22 ' 29 I ' 
5 12 19 26 2 9 16 2) 30 
I I I 
ILISTOPA.£-L
ZIEI'J I 
5 1219 1 26 1 31017124311 
6 13 2U 27 4 11 18 25 I 
7 H 21 28 5 12 19 26 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 
2 9 16 23 
O 7 14 21 28 

 

_ 

 _\ 
! 
 
 I ł
 

 I 
61 II 
--- 
 -
 -- - -- 


7 14 21 28 
8 b 2. 29 
9 16 23 30 
10 17 24 31 
11 18 25 
12 1 19 26 1 
13 20 27 


1 8 152229 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
I 
KWIECEŃ I 
2 9 \ 16123 1 130 
3 10 17 / 24 1 
4 11 18 25 2 
5 12 19 26 3 
6 13 20 27 4 
7 14 21;>8 5 
l 8 15 22 29 6 


LIPIEC I 
2 9 16 23 \ 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
5 12 19 25 
6 13 20 27 
7 14 n 2tj 
1 8 15 22 29 


I -PAŹ DZIERNIK 


1 8 15 2229 
2 9 16 23 .oC 
3 10 17 24 31 
4 11 18 2'> 
5 ] 2 19 2') 
6 13 20 27 1 
7 
4


__ 


Owoce krajowe i zagraniczne . Napoje chłodzące . PIWO porter 


Skład win tow. kolonialnych 
i delikatesów 


Bracia ClJoCl)CZetC9 
WILNO, Wielka POHULANKA 7. tel. 26-52 


SALON MÓD KRA
"łECKICH 
A. S A ł1 D L U K 


44 


_ dypl. Krojczy zagr. - 


Wilno, Mickiewicza 2 m. 8. 
Tel, 20-27.
		

/Czasopisma_009_04_051_0001.djvu

			I Prywatne I{oczne I{ursy Handlowe 
M. P r z e w ł O c k i e j 
Wilno, nJ. JUil'ldcwicza 22--5, t(\1. 


Święta narodowe. 


16-02. I 


Maj: 3 - Roczn. Konstytucji. Listopad: 11 - Św. Niepodległości. 
Święta wyznania Rzyms
o-Katol ickiego. 
Styczeil: l - Obrzezanie Pa.lskie. Nowy rok 1939. 6 - Trzech Króli. 
Objawienie Pańskie. Ilut),: 2 - Oczyszczenie N. M. P. I{wlecieil: 9 _ 
Zmartwychstanie Chr. P. 10 ;-- Wielkanoc. t4aj: 18 - Wniebowst. Pań- 
skie. 28 - Zesłanie Ducha Swiętego. 29 - Swiąteczny. Czerwicc: 8 _ 
Boże Ciało. 29 - ś. ś. Pio
ra i Pawla Apostołów. SieI.piell: 15 _ Wnie- 
bowzięcie N. M P. Listopad: l - Wszystkich śWiętych Grudzicii: _ 8 
Niepokolane Poczęcia N.M,P. 25 - Narodzenie Chr. Pana. 26 _ Szcze- 
pana I Męczn. 
lTwłłgn: 22 lutego - Popielec. 
Święta wyznania Prawosławnego. 
Według nowego stylu (w nawiasie stary styl). 
StJ'CZ(li'.: 7 (25 XIJ.J938 r) - Rożdiestwo Christowo. 14 (I) _ Obrze- 
zanie Gospodnie. Nowy Rok. 19 (6) - Bogojawienie. Ilnt
.: 15 (2) _ 
Srejenie Gospodnie. I(wiecicli: 7 (25./11) - Błagowieszczenie Preświatoj 
BogorodzlC;Y. 9. (27.//1, - Pascha. Swietłoje Christowo VVoskresenie. 10. 
(28,111) - Swistłyj Poniedziałek Muj: 18 (5) - Wozniesenie Gospod/']ie. 
22 (9) - Sw. Mikołaja CU90twórcy. 28 (15) - Piatidziesiatnica, Dzień 
w. 
Trójcy. U (16) - Dzień Sw"Duc,ha. I,i))icc: 7 f 24.VI) - Rożdziestwo Sw. 
Jana Pre::ltieczy. 12 (29.VII - Sw. Sw. Piotra i Pawłq Apostołów. Sierpieii: 
19 (6) - Preobrażenie Gospodnie. 28 (15) - Uśpienie Preświatój Bogo. 
rodzicy. Wn;csicn: 11 (29.VIIJ) - Usieknowienie gławy Jana Piedtieczy. 
27 (14) - Wozdwiżenie Kresta Gospodnia. IJ aździcrllil[: 14 (1) - Pok- 
row Preświatoj Bogorodzicy. Grl!dzit'il: -4-(21.X/) - Wwiedien e wo Chram 
Preśw. Bogorodzicy. 19 (6) - Sw. Mikołaja Cudotwórcy. 
Święta wyznania Mojleszowego. 


- I 


Słyczcil: l - Asara-Betowet (post). Luty: 4 - Chamyszo-oszer byszwot. 
l\larz('(': 2 -, Post Estery. 5 - Purym. li.wił'cień: -4- - ] dz. Wielkanoc, 
5 - 2 dz. Wielkanoc, 6-9 - wolni dni św. Wielkanocne. 10 i 11 _ ostat. 
nie dni Św. Wielkanocne. Maj: 7 - lagbojmer. 24 i 25 - Zielone świątki. 
Upiec: 4 - Szywo asar betamuz. 25 - Tyszo-beow (post) Wrzcsieil: 
14 - l dz. Nowy Rok 5700. 15 - 2 dz. Nowy Rok. 17 - Post Gdalii. 
23 - 10m Kipur (Sądny dzień). 28 i 29 - Sukos. 30 - 3.X - Sukos 
wypustne dni. J'a:';dzicl'uili: 4 - Hoszano Rabo. 5 - Szmini Haceres. 
6 - Szimchas Tora. GrntJzieil; 7-}4 - Chanuko (św. Makabistów). 
- 
 
I S. SłefaOOwlcz6wna I 
W i I n o, Dominikańska 13-20 
Kursy KrOju I Szycia 


I Prywatne Żeńskie Roczne I 
Kursy Wychowawc zyń 
J Opiekunek Dzieci w Wilnie, 
Mickiewicza 22 m. 5, tel. 16-02.  I 


45
		

/Czasopisma_009_04_052_0001.djvu

			r' 
 ań8twO W:

 iml" ł:j';';- O grOdnic :l 
w Wilnie, ul. Sołtaniska 50, tel. 10-74 


Kandydaci co Gimnazjum przyjmowani są po ukończeniu 
Szkoły Powszechnej III
go stopnia. Egzamin wstępny obowiązuje 
wszystkich kandydatów (lakres Szkoły Powsz,) 
Opłata roczna za naukę wynosi zł. 170 uiszczana w okresach 
półrocznych. Opłata za egzamin, badanie lekc:rskie i psychotechnicz
 
ne zł. 8.50, wpisowe zł. 10. . 
Oprócz powyższycz opłat nowoprzyjęty uczeń wpłaca 25 zł. 
tytułem kaucji, którą szkoła zwraca po ukończeniu nauki. Uczniów 
obowiązuje przepisowy mundur szkolny, roboczy drelichowy P. W., 
oprocz tego nóż do oczkowania, nóż ogrodniczy (kruk) i se. 
katar. 
O dopuszczenie do egzaminów należy składać podania z do- 
łączeniem następujących dokumentów: 1) świadectwo szkolne, 2) 
metrykę urodzenia, 3) życiorys, 4) 2 fotografie, 5) św. lekarskie o 
szczepieniu ospy, 6) zobowiązanie rodziców, w:!ględnie opiekunów 
o regularnem opłacaniu opłat szkolllych. 


DYREKCJA 


li 


Koedukacyjne liceum Handlowe oraz Koedukacyjne Liceu m 
Administracyjne 
Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej 
w W i I n i e. 
Kurs nauki 3-letni - Klasa III-cia specjalna. 
Do klasy I liceum przyjmuje się kandydatów na podstawie: 
świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego nowego typu 
lub świadectwa ukończenia 6 klas gimnazjum ogólnokształcącego 
dawnego typu lub gimnazjum zawodowego. Wiek od 16 - 20 lat. 
Obowiązuje egzamin wstępny. 
UPRAWNIENIA: 
1. Po dwóch latach nauki prawa wstępu do szkół wyższych pokrew- 
nego zawodu na równych zasadach z absolwentami liceów ogól- 
nokształcących, do innych szkół wyższych po złożeniu odpowl
d- 
nich egzaminów uzupełniających. 
2. W służbie wojskowej i państwowej służbie cywilnej takie same, 
jak absolwentów liceów ogólnokształcących. 
3. Po ukończeniu trzeciej klasy specjalnej absolwent otrzymuje od- 
powiedni licencjat, stwierdzający przygotowanie do wykonywallia 
zawodu. 
Informacji udziela, oraz przyjmuje zapisy kancelal ia liceów. 
Wilno, ul. Jagiellońska Nr. 2, tel. 14-14. 


« 
« 


« 
«  


« 
\ 


, 


/. 
F 
J 
J 


« 


.46
		

/Czasopisma_009_04_053_0001.djvu

			--r 


.,Elektro-Ruch" 
M. Czyżowej 
Wilno, Wiell{a 5. 
to:(\(". 22.50 


Poleca najprz ed niejszych marek motocy k le 
normalne C'raz bezkonkurencyjne setki, przyj- 
muje naprawy motorów Sachs'a, wykonywa 
instalacje elektrycz, i radiowe. 
Sprzedaż sprzętu i instalacji elektrot. i rad- 
iowej, aparatów grzejnych i radiowych, ża- 
rówek, oraz rowerów i części. 


HAHDEL, PRZEMYSŁ i RZEMIOSŁO 


(Branże w alfabetycznym porządku) 


S p rzedaż sprzętu radiowego elektrycznego, 
g r ze j n i k ó w, m o t o c y k I i, r o w er ó w 
i części zamiennych oraz stacja obsługi aku- 
mulatorów 
"E L E K T R O W I LU 
Julian Michniewicz i S-ka 
Wi Ino, Ostrobramska 4, tel 
8.a8 


Akumulatory 


«Chrom». Trocka 11 
«Pomoc Inżynierska» Mickiewicza 1, 
t. 11-4B 
«Radio.Echo», Mickiewicza 4 

Elekrowib>. Ostrobramska 4, t. 28.38 


Antykwarnie 


«Kultura». T rocka 3 
Waker D. Wielka 38, t. 13-36 


Apteki. 


Ajzensztata i Sapożnikowa, Zawal- 
na 41, t. 7-99 
Fr. Augostowskiego, sukc., Kijowska 
2, t. 21-91 
Jundziłła P. mag. far. Mickiewicza 33, 
t. 10-98 
Jagiellońska. prow. farm. Nałęcza 
Czesława, Jagiellońska L 
t. 17-27 
«Pod Słoniem» i laborat. chemiczno 
farmaceut. B. i I. Frumkinew, 
Niemiecka 23, t. 3-29 


.ł...... 


Romeck! B i Żelaniec M., Wileńska 
8, t 22-97 
S-rów F\. Paka, Antokolska 42, t. 21.łtO 
S-rew Mińkowicza M. Piłsudskiego 30, 
t. 18.83 
S-rów W. Augustowskiego, Mickiewi- 
cza 10, t. 9-98 
Świętojańska, prow. farm. Wład 
Narbuta, św. Jańska 2, t. 7.62 
Turgiela B. i Przedmieiskich N. i Ch 
Niemiecka 15, t. 9-2
 
Wysockiego A. prow. farm. Wielka 
3, t. 11-99 
Zajączkowskiego W. Witoldowa 22, 
t. 14-46 
Pietkiewicza i Jcnuszkiewicza J. Za- 
rzeczna 20. t. 16-73 
Rodowicz J. Wielka 53 


Apteczne sklady 


Skład Apteczny i Kosmetyczny 
l. i S. Rł\JBMANA 
Wilno, Wileńska 11 
(róg ludwisarskiej). 
47 


j
		

/Czasopisma_009_04_054_0001.djvu

			I 
I 
D.ln. I. fi} I R S I U B S K I ; a

. SI. cZffil I I 
TOWARY APTECZNE i DROGERYJNE 
 
WI
9. Nlemi
3 22. _-".K.O 7(10,050. Tel: 10-54 I 1O
99 (i)_ 
Pierwsza K resowa Fab. yka 


Bogato zaopatrzony w towary 
apteczne, drogieryjne i kosme- 
tyczne.-Specjalność zioła leczni- 
cze. - Przy składzie pośredni
 
dwa pocztowe przyjmuje listy 
polecone i telegramy. Sprzedaje 
znaczki i d.. u k i pocztowe, 
- Autobusowa Komunikacja 
0000000000000000000000000000 
8 Marian Blażewic 8 
8 w i I n 0, Wileńska 28, tel. 26-06 8 
O W · Samochodów ciężarowych O 
E) rnaJem na przewóz wszelkiego ro
 O 
O dzaju ładunków na cały teren kraiowy O 
O z dostawą t O 
8 s z y 
 k ą i gwaran owa:!1
 g 
O ooo
ooe
 OOO.
OOOOOOOOCOOCO 
4& 


fi Perfumerie 
Venus" 
Z. MIJ'JIKESA 


Wilno. ul. Trocka nr. 3 


I 
 
@ 

 
J_ 


Wyrobów z źywlcy 
eyntetycznej 
HVITALITU 
Sp. firmowa 
Wilno, W. Pohulanka 8 
Tel. 24-67 


SKład Apteczny 
Farm. Władysława 
TRUBIŁŁY 
WilNO, lUDWISF\RSKA 12 róg 
Tatarskiej 


S Z A t B egz. od 
ł\pteczny I r. 1895 
ilno, Mickiewicza 42, tel. 20
81 
Poleca towary: apteczne, opatrun- 
kowe, kosmetyczne, perfumeryjne 
i artykuly gospo
arstwa domowego. 
Karty do gry. Zerówki elektryczne 


Skład kła
 n
t
[lnY[h Iowarow 


prow. farm. 
\
18dyslaw8 
N81'butB 


Wilno, ś-to Jańska 11, t. 4
72 


I. SŁOWES, mag. farmacji, Ostro- 
bramska 8 
"Lu dwik" drogerja chrześcijańska 
Zamkowa 12 


Sklad Apteczny i perfumerja 
o. WIDUCZAŃSK I 
Wilno, Niemiecka 3. 


I SZAMBEDAŁ. W. Pohulanka 14, 
t. 14-89 


.......
		

/Czasopisma_009_04_055_0001.djvu

			-, 


I 


Upoważniona 
Stacja obsługi samochodów 
POLSKI FIAT 
 Il N O, Kalwa
yj
kel.3, t. 27-51 
Biuro sprzedaży: Mickiewicza 24. t. 18- 12 


I 


Banki 
Russkij Koopieratiwnyj Bank 
Spółdzielnia Kredytowa z odp. 
udziałami w Wilnie. 
Mickiewicza 24 m. 12. 
Godz. przyjęć: od lOda 13. 


POLSKI SPÓŁDZIELCZY \ 
Bank Rzemieślniczy w Wilnie 
Spółdz. z ograniczoną odpo, 
wiedzialnością 
ul. Portowa 28. tel. 8-22. 
Przyjmuje wkłady. Udziela po. 
życzek. Czynny codz: 9-11 ra- 
no i 5-7 wiecz. 


. 

 
. 
. 
. 
. 
. 

 

 

 
. 

 


Wileński Prywatny Bank 
Handlowy Sp. Akc. zał. w r. 187. 
Wilno, Mickiewicza 8. 
f\dres telegr. "Handlobank" 
T elefony: Prezes 20-29, Dyrekcja 
4-08, giełdowy 8-16, ogólny 4>45. 
Oddziały: 
Lida. Suwałki i Warszawa. 
Bank Spółdz. Związk. Kupców i Prze' 
mysłowców w Wilnie, Niemiec- 
ka 22, t. 9.37 i 5-16. PKO 80.656 
i 700.177. 
Bank Polski, Mickiewicza 3, tel. 2-47 
i 2-48. 
Bank Gosp. Kraiow. Mickiewicza 16-b, 
t. 3-17 
Bank Rolny Państwowy. W. Pohulan- 
ka 24, tel. 13 Dyrek. i ogólny 
tel. 1-99. 
PKO. Mickiewicza 16-a, tel. 16<41 
Bank Wileński Ziemski, Mickiewicza 8, 
tel. 6-07 
KKO w Wilnie, Mickiewicza 11, tel. 
Dyr. 11..37 i 15.71. Ogólny 17-73. 


........ 


i\ Wileńska Żydowska Kasa 
Poźyczk. Oszczędności 
dla Rzemieśln. i drobnych Handl. 
z r. 1898. 
Spółdzielnia z ogr. odp. 
Wilno, Rudnicka 1, tel. Dyr. 8-13 
i 5-04 


Dom Bankowy N. K I e c k 
i J. L e w i n - Agentura 
Dewizowa 
Wilno, Wielka 14. 
Tel. 3-39 i 9-52. 
P.K.O. Nr. 700.148. 
Adres: telegr., Klewbank. 
Wszelkie czynności bankowe. 


Centralny B a n k Ludowy 
. Spółdzielni Źydowskich 
w Wilnie 
Spółdz. z ogr. odp. 
ul. W. Pohulanka 5. Tel. 5-79 
i 4-29. 
PKO-100.023 i 80.260. 


Towarzystwo Kredytowe w Wilnie, 
Jagiellońska 14, t. 18-58 
litewska Spółdzielnia Kredytowa z 
odp. ogr. w Wilnie, Wielka 12, 
t. 16-39. P. K. O. 701.963 
Polski Bank Właścicieli Nieruchomości 
m. Wilna i województwa Wileń- 
skiego, Sp. z ogr. odp. Jagiel. 
lońska 7, t. 21-62 
Bank Handlowy w Warszawie, Sp. 
!\kc. Mickiewicza 17, t. 5-21 i 
1-83 dyr. 
Bank związku Spółek Zarobkowych, 
Sp. Akc. Oddzia,ł Wileński. Mickiewi- 
cza 19 t. dyr. 2
86, OgólnY 9-92 
49 


j
		

/Czasopisma_009_04_056_0001.djvu

			DETAL \ 
O 
i J. BAMDAS 


Chrześcijański Bank Spółdzielczy na 
Antokolu w Wilnie, Mickiewiczo 1 
t. 18-81 i 4
66. 
Centralna Koso Spółek Ro!n. Oddział 
w Wilnie, Mickiewicza 28, t. 1:-65 
Bank Towarzystw Spółdzielczych, Sp. 
Akc. Oddz. w Wilnie, Mickie- 
wicza 29, t. 4 11 dyr. i I-lO 
Dom Bankowy "M. Ryndziuński i K. 
Kaufmans", Agentura Dewizowa, 
Niemiecka 31, t. 1.70 i 4-40. 
Blałorus
a, Sp6łdzielnia Kredytowa w 
Wilnie, SP. z ogr. odp. Kró' 
lewska 3. 
Biura podróży 
"ORBIS" Mickiewicza 16-a, t. 18-S3 
inform. i 13-13 dyr. 
"ORBIS" Wielka 49, t. 24-74 
Biura pisania podań i ł. P. 
I Biuro pisania podań d o W ładZ I 
rnrc
farn S itern: 
Wilno. ZAWALI'tA 16. tel. 12.73 
Blawał i Sukno 


o O 
M. MEŁAMED 
WilNO, ZAWALNA 52 


Skład bawełny do 
przędzy bawełnianej 
nianej Oraz nici 
"Słoń" 


tkaniny, 
i weł- 
wyrobu 


. HURT 
O 
@) 


Sz. 
W ł l 


I SUKNA - WEŁNY - JEDWABIE I 
Henryk Nożyce 
_ Wilno, ul. Niemiecka 5. 
M. Mać:
owiak i T. Romańczuk. Wiei 
ka 47, t. 27-55 
-Zjed noczone Zak ł ady włókien- 
nicze K. SCHEIBlERA 
i l. GROHMF\Nf\ S. A w Łodzi. 
Oddział sprzedaży w Wilnie. 
Wielka 56, tel. 12-98. 
B roń 
W. Sokołowski, Ś.to Jańsko 9 
Bronzownicze i pozłotnicze pra- 
cownie 


i 

 

 
.. 


lO 
l 


s 


M. Niewiadomski. Zamkowa 5 
K. Szumborowicz, Uniwersytecka 4, 
t. 4-15 
Browary i piwo hurt 
«Szopen», Sierakowskiego 18 t. 6-72 
M. Berger, Kwaszelna 17, t. 14-9
 
«Nektar», lelewela I, t. 4-60 
Budowlane biura i przedsię- 
biorstwa 


E 


"BUDOWA" Sp6łdz. budowLlnsta- 
lacyjna. Zamkowa 18, t. 25-23 
W. GIEDROYC Przedsięb. Wileńskie 
robót inżynier. Kasztanowa4 t. 22 90 
W.MAlINOWSKI i F. ABRAMOWICZ 
Gdańska 4. 


@ 


n o, ul. Niemiecka 97 
S KŁA D R O Ż N E J P R Z Ę D Z Y - bawełniane i 
i wełnionej oroz nici i sieci do ł o w i e n i o r y b 
HURT i DETAL CENY DOSTĘPNE 


(f -==- . o 


fi
		

/Czasopisma_009_04_057_0001.djvu

			I 
I 
, 


. ..... 
Ti'ynopolslde Zakl.dy C.ramlczne 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 
W WILNIE 
Tel. 25 -31 ..... ul. Mickiewicza 19 m. 6 ..... Tel. 25-41 
I chrześc.ijańska wytwórnia cegły budowlanej ręcznej, piecowej, 
maszynowej pełne j , dziurawki, drenów oraz kafli. 


Budowlane materiały 
I -" CERAMIKAII Spółka Jawna I 
Wilno, Trocka 19, t. 16-35 
- 


- 


J Le.ln 
iur
 sprzeda- 
· zy I S kła d y 
materiałów budowlanych, 
Wilno, Zawalna 37, tel. 9
74 


Szkolnicki Józ;;f, Wingry 21, t. 669 
CEMENT 
M. DEULL, Jagiellońska 3, t 8 11 
Chirurgiczne instrumenty. 
Bancewicz D. Dominikońska 7, 
tel. lJ - 05 


- 


Zakłady mech. wyrobu narzędzi 
CHI RURGICZNYCH 
i ELEKTROMEDYCZNYCH 
oraz ostrzenie i niklowanie 
ł
. Szumborowlcz 
Wilno, Uniwersytecka 4, tel. 4-15 


- 


NARZĘDZIf\ CHIRURGICZNE 
i PRZYBORY LEKARSKIE 
M. Cuklel'man 
Wilno, ul. Wielka :£6, tel. 4-- 31 


Cukiernie I Piekarnie 
BUZA CHALWA I 
Cukiernia "WSCHODNIA" 
J. MICHNIOW 
Wilno, Wielka 52. tel. 27-64 


-- I 
I 
I 


tIER- ., .J U .0 D I ł a Yl i 1" 
Wilno, Mickiewicza 6, tel. 21-46 
poleca swoje własne wyroby 
pierws.zorzędnej chałwy oraz 
wszelkie wyroby wschodnie. 
Napoje - buza, kwas i inne 
chłodzące orzeźwiające. Wyżej 
wspomniana cukiernia produku- 
je najlepsze lody rozmaitych 
gatunków. Codzienne od g, 18 
koncert 


CUKIERNIA 
S. Alperowlcz 
Wilno, Wileńska 20, tel. 8.n 
poleca wyroby cu. 
kiernicze i piekorskie 
pierwszorzęd. jakości 
firm
 żadnych filii 
nie posiada. 


Paweł Zalesili 
Wilno, Ś-to Jańska SI 


Cukie rnia i Kawiarnia 


oraz 
własny wyrób obważanek. 


Józef ŚWlackiewicz. Pierniki, biskopty 
i czekolada. Ka!waryjska 38 t. 
26-67 
Cukrów i cźekolady fabryki 
fabryka Cukrów i Czekolady A. Po- 
łoński. Wilno, Wileńska 42 tel. 12 36 
tl 


......
		

/Czasopisma_009_04_058_0001.djvu

			Fabryka Cukrów 
i Czekolady 
HrDni
ława jan[zy
a 
Wilno, Wielka 34 Tel. 23-48 


Posiada urządzenie maszynowe 
dla wyrobów Kuwertury, czeko- 
lady "Mignon", karmelków cze- 
koladowych, owocowych i śmie- 
tankowych, specjalnie "Krówek" 
i irysów, a również marmelady, 
pastiły i piernikow miodowych. 


Fabryka ohałwy i wafle 
Oleju Tahinowego 


Nagrodzony złotym medalem 
"Grand Prix" w Londynie tanilław 


PI([lUl 


Wilno, ul. Wileńska 20 
Tel. 29-10 


Czytelnie i wypoźyczalnie 


BIBLIOTEKA 
Wileńskiego Tow. Rosyjskiego 
Mickiewicza 24 m. 12 


Czytelnia "N o w Ił Ś c j" 
Wilno, zauł. św. Jersk i 3. 
Cstatnie nowości - klasyczne - 
naukowe - lektura szkolna 
C: ynna codzień od 11-19-ej 
Wysyłka na prowIncIę. 


Bib!io
eka Miejska Nr. 1. Bieliny 1 
S>.@iH
)
@)@)

@ii!>@!I 
@ DRUKARNIA, w y t wór n i a l
 
00 stempli i sklep materiałow (t) 

 


hien 6. ARK U S K i i 
i Wilno. Niemiecka 7, tel. 7.11 @ 
(f) Właściwie źródło do nabycia @ 
00 i reperacji wiecznych piór. (I) 
@i>.Sił@)@)
_@)
"
_
@!)@> 
.,Ruch" Sp, z ogr. odp. Tatarska 6. 
t. 21.83 
"Central" Wielka 52 
Krejnes D. Rudnicka 2, tel. 18-63 
PKO. 702.011 


P R A C A li Wilno, 
I' Niemiecka 3, 
Papier i materiały piśmienne 
DRUKARNIA. Wytwórnia stempli 


I
		

/Czasopisma_009_04_059_0001.djvu

			«Znicz» Bisk. Bandurskiego 4, t. 3.40 I 
Dvkty i fo rniery 
S K Ł- A D 
Dykt i fornierów 
Kazimierz 
Andrzejewski 
Wilno, ul. Niemiecka 31 
(w podwórzu) 


- 


Ekspedycyjne i transportowe 
biura i przedsiębiorstwa 


to.. 


- 


MIEDZYNARODOWI 
. EKSPE[)YTORZY 
C. Hartwig 
Sp. Akc. Oddział w Wilnie 
ul. Stefailska 2H. tel. :U 4-0 
Ekspedycja,clenb i przeprowadzki 
we własnych ""ozach meblo wych 


Elektro.rad i o-techni cz ne 
prledsiębiorstwa 
Cz. Dagis, Mickiewicza 6, t. 17.06 
PKO. 702.069 


I I 

tk


:
:iO- 
 Chn; 
z n. 

 W. Szewczenko 
l! Wilno_ III Wileńska 35 


Specjainoś(: akumulatory, prądnice. 
rozruszniki, magneta, jrstl'lJacje sa- 
mochodowo-motocyklowe 


-:.-
 J
"- __ __ 


- 


ncrmsn Szur i S-liR "EL-j<',,\" 
Ele ktrotechnika i farby 
Wilno, Niemiecka 3. tel. I] 
 11 
obok cafe "Prater" 


',Radio.Echo", Mickiewicza 4. 
',Dom Radia" Niemiecka 8, t. 24-57 
',Dzwon" Ł. Wajmana. Wileńska 21, 
t. i-55 
Wajman D. Trocka 17, t. 7.81 


- 


"Artrubber" Wielka 15, t. 18-67 
"Prądnica" Mickiewicza 35, t 24-77 
"Elektro.Ruch" wielka 5, t. 22-50 
"Elektrowil" Ostrobramska 4. t.28-38 


R. S Z U R 
materiały elektrotechniczne 
Wilno, Niemiecka 11. róg 
św. Mikołaja I, tel. 11-84  ., -- .
 


I RADIO-APARATY 
"ElEKTRIT", "DUX-RADIO" 
I w firmie "CAPELlO" 
I n, Harneorna[her I A. Okułuwiu 
Wilno, Mickiewicza 29, t. 1-57 

 

,. ........  I " wiLNO 
..LO erg a TROCKA 5 
Skład materiałówelektro.techni- 
cznych, sprzęt radiowy oraz 
żyrandole, elektrokuchenki, że- 
lazKi i t. p. 


Zakłady Elektro.Rad io- Techniczne 
Wł. Rusiecki "ELEKTRON" 
Wilno, W. Pohulanka 2, róg Za. 
walnej 17 tel. 14 68 


II I Polskie Zakłady P h ł II pa S. A. 

 Oddział w Wilnie 
I Mickiewicza 7, tel. 11.25 
I 
I 


Tungsl'sm 
Żarówki 
I Lampy radiowe 
Zawalna 2 Tel. 19-84 


Fabryki rożne 
Wytwórnia atramentu i laku Klemens 
Witko, Zygmuntowska 8. 
"Silva" Oszmiański zauł. 2. 
Mazer Arnold. GQzownia. Cicha 5, 
tel. 4-05. 


53 


J
		

/Czasopisma_009_04_060_0001.djvu

			. 
I Z. k1a
At1L: 
 oT' 8ft; I 
I ul. Zamkowa N,. 3. 


F'arby, 


R. S Z U R fal'by 
Artykuły gospodlu'C'ze 
Wilno, Niemiecka 11 
róg św, Mikołaja I, tel. 11-84 


F. Rymaszewski, Mickiewicza 35, 
tel. 23-56. 
@ SKLEP FARB. 
I Rafael Weltman I 
L Wilno, Witoldowa 28 
) 
"El-FA" Niemiecka 3, t, 11 - 11. 
"MICHAŁ" S40 Jańska l. 


Cbrześcijański 
Skład F A R B 
, B L A S K" 
Władysław Danilenko 
v. ilno, uJ. W Pohulanka 21, 


Fotograficzne artykuly 
"Optyk Rubin" Dominikańska 17, 
tel. lO-58, 
Ch. Kołysz. Mickiewicza 4, t. 11-29, 
Fotografiozne zakłady 
Dobrowolski W. Ludwisarska 10, 
tel. 24-06. 


Pracownia Fotografir.1.ua 
,.Ą R 8" 
Wilno, Tatarska 


l I 
- 
 


I 
-I I 
I Fotograf L. JASIULIS 


B
cia Butkowscy. Wł. leon Butkowski, 
Mickiewicza 22-23 


Fryzjerzy 


Chrześcijański Zakład Fryzjerski 
..Bronisławy 
i Władysława" 
Wilno, Ostrobramska Nr. 11, 
Tel. 23-83 
Damski i męski MANICURE. 
Specjalność ondulacja 
najnowszemi aparatami. 


Zf\KŁAD FRYZJERSKI 

akuba Chosona 
Wilno, Niemiecka 4 
egz, od roku 1895 
SALONY: d a m s k i, 
m ę s k i i teatralny. 
T r wał a ondulacja 
elektryczna i parowa. 


- 
I 


SALON FRYZJERSKI 
Damski I Męski 
A N N AU 
" 
Wilno, uJ. Miłosierna Nr. 2. I 
Wyk o
 j 
 trwalą ondUlaCję _ __ 
elektryczną i parową 
. Solidne i Fachowo . 
t


afiCZny J. KaCZ9ńs
i 
 b
l;ob;amska 10-22. 


_11- 


54 


W I ł rt 0, 
S n i a d e c k i c h 4 m. I-a 


I 


......
		

/Czasopisma_009_04_061_0001.djvu

			F u t r a 


Łopuszański L Zamkowa l 
Szczurski W. i S	
			

/Czasopisma_009_04_062_0001.djvu

			Jubilersko-grawerskie zakłady 
NiewiadolTIski M. Zamkowa 5 
Pak Johan, Mickiewicza 24 


Kamieniarskie pracownie 


R Blkn " r Pracownia. R
eźb.- 
. (; Kamieniarska 
Istnl
je od 1885 r. 
Wilno, Rossa Nr. 
POMNIKI i płyty 
doru I marmuru. 


14 Tel. 17-29. 
z granitu, labra- 
Roboty żel.-bet. 


Kan al i zacyj no-wodoci ągowe 
materjaly. 
Szkolnicki J. Wingry 21 tel. 6-69. 
Kapelusze damskie. 


"Genia" Szames. Wileńska 4. 
Krystyna Kulesza. Św. Jańska 1. 
Kapelusze i czapki męskie. 


Polska Pracownia CZAPEK 
"F L O RAc, 
W i I n o, Poznańska 2. 


Pracownia kapeluszy i cza pek - 
męskich 
A. M I N l C E R 
Wilno Wileńska 2'. 


Kefir leczniczy. 
K. Sigalina. Trocka 7. 
"lacsanum". Niemiecka 7. 


Kawiarnie. i
Wiar- ,,
lwai[8n
a Dolina rr 
Wilno, Mickiewicza 28. 
Wydaje wytworne śniadania, 
obiady i kolacje po cenach 
bardzo przystępnych. 
Dla P P. f-'rz
mysłowców i Turyslów 
specll!lny r8bat. 


"Ziemianka". Wileńska 8. 
"Zdrowie" A. Pancewicza. Wielka 14. 


Kilimy i samodzlaly. 
Z "Huculszcyzny". Niemiecka 2. 
K i n a. 


- 


Wilnianie I przyjezdni do Wilnal 
Po załatwieniu spraw nie zapomnijcie 
odwiedzIć 
K I tł O "C A S I N 011 
ul. Wielka 47, t. 24-7>. dyr. t. 17-
4. 
gdzie wyświetla najlepsze filmy 
światowej sławy 


- 


Chrześcijańskie K i n O 
Światowid" 
n 
Wilno, Mickiewicza 9. 
Najnowsze pier\l.szOrzE;dne filmy. No- 
wocz
sna epereture diw. Ceny niskie. 
- 


Kolektury Loterii Klasowej. 


- 
Kolektura LoterII Klasowej 
N'l 345 Polsk. Monop. Loter. 
S. Gorzuchowskiej 
Wilno, lemkowa Nt 9. 


l'taJStarsa:a w Wilnie. Egzystuje od 1882 r. 
Poiska Pratewnla Artystyczna Rzeiblarsko-Kamienlarska 
(Nowocześnie zmechllnlzowenll) 
A. BARANOWSKA W i , n o, ul. Rossa Nr. 20. 
P o I e e a
 Roboty kem!enier5kle pomnikowe or
z budowlene: licówki, po. 
sedzki, stopnie l granitu. marmuru i piaskowca. 
Plerw 

 na Wllefiszczyźnle tra1:z do rznl
cla plyt g ranit. t. p . ._ 


56
		

/Czasopisma_009_04_063_0001.djvu

			, -. ........ -.... 
1_ Kolektura loterii Klasowej I 
A. W O I a ń s k a Wilno, 
Wielka 6, t.11-06 PKO 145.461 
- 
Ołr- - 


Kolektura loterii Klasowej Nr. 442 
Józef Szeskin. Wielka 40 PKO 701.980 


Chcesz być bogatym? 
KUP LOS wk
l
k
r

 
A. W. T r U b i ł ł Y 
Skład Apteozny 
Wilno, Ludwisarska 12 
róg Tatarskiej. 
Konto PKO 700.366. 


Kolektura Loterii Klasowej 
A. FAJNSZTEJN 
W i I n o, Zawalna 15, t. 12-73 
P. K. O. 700-108. 


Kolonialne i spożywcze sklepy. 


Chrześciialiska Hurtownia 
Śledzi i Towarów Spożywczo- 
Kolon jal nych 
D/HJ.Radklewlczi S-ka 
Wilno, Jagiellońska 8 
telefon 25.04 


- 


Spółdzielnia SpÓiYW[ÓW 
członków 
Wileńskiego Towarzystwa Rosyjskiego 
w Wilnie 
z odpowiedzialnością udziałami 
Sklep Nr. 1 -Mickiewicza 35 
Skled Nr. 2 -Ostrobramska 8 
Sklep Nr. 3 -Szkaplerna 87 
Sprzedaż węgla kamiennego. 
- 


Bracia Wowczeczy. W.2Pohulanka 7. 
t. 26.52 


"'-- 


D/H Stanisław Banel i S-ka Mickiewi 
cza 22a, t. 8.49 


I Maria Razuklewlczowa 
Sklep kolonialno
nabiałowy 
Wilno uJ. Portowa 8. 


HUl'townla 
Kupców 
I Przemysłowców 
Chrześcijan 
Sp. z ogr. odp. 
Wilno, Ostrobramska 251 t. 10-17 
Towary spożywcze i kolonialne. 
Własny import herbaty 


Kołdry 


M. Chanutin, Niemiecka 23. 


Konfekcja damska i mCska 
Zakłady Przemysłowe A. Mozer i Sy. 
nowie w Nowej Wilejce, Poło- 
cka 35, t. 14.48 
Frlicka Fr., Zamkowa 9, t. 6.46 
Szumańscy. Mickiewicza 1, t. 12-78 


Konfekcja dziecięca 
Michajłowa P. Ostrobramska 8. 


Koszykarskie wyroby 


@ 

 n:!!£!!
!Jm!!m 
II
IIII
II
1m @ 

 Wyroby Koszykarskie 
 I ; 
r;' OCIEMNIAŁYCH 

 
t
 W I
lkl med. złoty-Wilno 1933 
 

 
r
' Meły med, złoty-Wllno.1930 "  Z warsztatów Kuratorium I
 
I 
ł
 nad ociemniałymi w Wilnie. ę 


 War s z t a t y: M.-Pohulanka20 

 
,

 (W. Pohulanka 21) t. 2812' 1 
1.1 S k ł e p: Gdańska 2 (róg Wil

. 
 


 sklei) 
@


 

 
(j) 


W. Słonicz W. Pohulanka 5. 


51 


...
		

/Czasopisma_009_04_064_0001.djvu

			Krawieckie zakłady 
S. Kiłdanowicz. Arsenalska 6 m 2 
I I'\raWiec wojskow y i cywilny 
O. Mendelewlcz 
Wilno, ł\rsenalsk6 4 m, 1. 


I Zakład krawieski 
woj
kowy i cywilny 
J. Levvi n 


WiI:1o, Dominikańska 13. 
Tel 28-18 


. 
Zakład Krawiecki M
ski 
F. Walter 


\Vdno, Dorninikańska 8 m.4 


Krawiec Damski 
Józef Klonowski 


Były pracownik pierwszorzęd. 
nycp firm krawieckich w Peter- 
sburgu. 
Przyjmuje wszelkiego rodzaju 
obsta lunki: Płaszcze, Futra, Ko. 
stiumy i t p. 
Wilno, Sawicz Nr. 16-6 I 
(wejście z ulicy) 
- 


Chrześcijański 
ZF\KŁf\D KRF\WlECKI I 
Cywilny, Wojskowy i Damski 
MarJąn Sewlckl I 
Wileńska 27 m. 
 2. t. 28p
 
\ Pra cownia Krawiecka - I 
W. Blernluklewicza 
Wilno, Królewska 3 m. 7. 
- 


58 


Jasiutowicz Bronisława Skopówka 6.28 
@

"
'

:!
.U!!
!l
@ 

 Zakład Krawiecki Męski i Damski 
 

 J. Ałukonis D 
a 
 Tatarska 12 m. 1 
 
Przyjmują się obstalunki w za- R 
kres krawiectwa wchodzące 
 

 Za fachowe wykonanie na gro- D 
I 
 dzony złotym m8dalem A. St. D 
Zjednoczonych. D 
(f


Ii;':\!'j!!@ 
@--.- - 
 - 
Zakład hawiecki Ubiorów 
Męskich 
J. Rynklewlcz 
Wilno, Królewska t m. 8 1 
wyko nanie solidne, 
warunki dogodne. 
C e n y p r z y s t ę P n e. 
--- ,... .-.. - ------ 
Ciiij!)@)@)
@;@-8@)(fi@@
.iij)
@iI
@>fii)@> ' MłCid K rawiecki - l 
M. S ł a w e c k i 
wykonuje rob01y męs'	
			

/Czasopisma_009_04_065_0001.djvu

			"111 
w


:i
 Kir ecki l i I -------. 
Kuzniecow Rafał. Piłsudskiego 11 
Wilno, ul Niemiecka 19. m. 5 
Fasony nalnowsze 
1II!.:::!II!Q
 
- - I 
 Chrześc. krawieckie pogotowie i 
I Zakład Krawiecki Damski 
 oraz farbiarnia i chem. pralnia 
#J ,. K U R I E R " 
A. Wiszniewski 
 
Wilno, Zamkowa 20a 
. \tYilno, Portowa 8. - 
I (wejście z zauł. św Michała 1) tj PrzYJmule wszelką garderobę 
 
P .. b f . ,7J damską. męską i dziecinną do 
 
__ rz 

 le _ r
 ot Y antazy,ne 
 reperacji, prasowania, odświeża" rł 
__
 
 a
 ielsk
: __.
_ 
 nia. nicowania, przeróbek, farbo- 
 
_ __ ________.,,__- I _
 w::mia i prania chemicznego. Ce" ł} 
I KRAWiEC MĘSi(1 I I 
 
y najniższe. Wykonanie fach. D 
1,..;;'ii"I:,:11W


 
8. Ławr y nowi[z 1--. ___. - . '" 
I II Pracownia damskich ublorow I 
Wilno. Tatarska l m. 10, róg F. O S t r O w S k i ej' 
Mickiewicza tel. 21-1 ł Wilno, J
gielłońska 7 


I Ed

=ddKER I 
I Mundury oficerskie. I 
Ubrania cywilne I 
Wi Ino, Mid'iewicza 22. 
-- --... I 


A. Kuszelewski ludwisarska 4 


@m5i;3 
tlj s pm rulA PR A[oWmA 1 pnDm 
 
r
' LUDWIK JÓfWICKI 


 ' 

1
 . (
łstrz speciałist
) , t1
 

t
 Wy.ko
ule WYI_ątkowo. łaJnie. I 


 

I
 solidnie spodnie: cyw,d_ne, wOIS- 
I.j 
r
' kowe, sp
rtowe I mne r

 
f

 Wilno. ul. Z£'1>gOWSliit'go 5 

1 ' 

1
 (róg Zawalnej) 
 I 
=--:-: 


-
:---=:.---:
  
'. II.. "II
 l'" -'1111"-111111. '.UIII. .01,11" -.Uh....IIII...,UII.. ..NUh '01111" '11111" "11 .... 
:=-..:
o:::I 


Ja:sUI
!l

'
 
 

 I Pracownia damskich ubrań I 

 "lABOR" Królewska ł -2. 
Iii\?


 
Kaleczyc Antoni, Wileńska 29 


Salon Okryć i Futer Damskich 
Jf\KOS WF\JNER 
Wilno, ul. Wielka 19-5 r

iłe:k
 
l. i ł. K U n I n 
Krojczy dypl. w Paryżu 
Wilno, Zawalna 24 m. 1 
Tel. 18s85 


i
 


A. Perlin ul. Wielka 58. 


F · k RZEPISKO WILNO, ul. MOSTOWA 29 
ranclsze - VIS li vis przystanku sutobus,.N!! 2 
Chrześcijański Zakład Krawiecki Wojskowy i Cywilny 
przyjmuje obstalunki z materiałów własnych i powierzonych za gotówkę 
i na raty; wykonanie szybkie i solidne; siła fachowa i wykwalifikowana; 
wobec powiększenia zakładu wielki wybór m a t e r i a łów i f u t e r. 
wmnmm
iDI


E!

I
 


;. 


59 


......
		

/Czasopisma_009_04_066_0001.djvu

			Ksi,garnie 

GAR- "ft a d z I e ) al/ 
Wilno, Ostrobramska 1 
p o I e c a: podręczniki szkolne 
nowe i używane, książki beletry- 
styczne, rolnicze, techniczne, żur
 
nale mód, kalendarze, widoki, 
obrazy, materiały piśmienne 
i kreślarskie, wieczne pióra, 
teczki i inn. 
Dostawa do szkół i biur. 


NASZA KSIĘGf\RNIA S. A. 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego 
Oddział w Wilnie, 
Wielka 42, te!. 21-31 


Posiada stale na składzie książ- 
ki z różnych dziedzin wiedzy. 
I Dostarcza książki do wszelkiego 
typu bibliotek i udziela porad. 


Ż urnale mód 
Kroje i manekiny 
Leon [eitl i n 
Wilno, Hetmańska 1-9 
Hurt - detal 
Prenumerata. 
Ceny niskie 


Gebethner & Wolff i S-ka. Mickiewiczd.. 
16-a, t. 6 2-4 


Księgarnia J. Oirszowski 
Wilno, ul. Zamkowa 13. 
Tel. 21-44. P. K. O. 700.603 
Egzyst. od r. 1894 
Działy specjalne: 
Medycy 
 , Technika i Rolnictwo. _ 


I Księgarnia A. ICKOWICZA- I 
Wielka. 6, literacki 2, t. 8-29 
I Kupne;> I sprzedaż książek n.owych I 
I uzywanych oraz zamiana 
Konto P. K O. Nr. 701.042 
I - Skrzynka poczt. Nr. 241 
Baruchina M. Portowa 3 


Księgarnia 
Kazimierza Rutskiego 
Wilno, Wileńska 38. t. 9.41 
Konto 1->. K. O. 81 9S 1 


Księgarnia Ostrobramska 
i dewocjonolia 
Józef JUl'klewicz 
Ostrobramska 23 


(!)lj
!IJ
IJ!
II

I
IIIID
(!) 

 o. Merlis 
 
a Księgarnia i materiały I D 

 piśmienne. 
8 W i I n o, Ostrobramska 4 
P o I e c a podręczniki szkolne t<;. 
_ nowe i używane oraz książki 
 

 do czytania. Wielki wybór kSią- 1 

 żek dla ,dziec,i. 
 
t e riałY piśmien- _ 

 ne, kreslarskle I Inne. Wielki wy. 
!1 bór teczek. Kalendarze ścienne D 

 i książkowe - polskie i rosyjskie. 
 

 Wieczne pióra. D 

 
urnale mód. D 
@,=,,

1IP
(i) 
Stankiewicz St. Ostrobramska 2 


- 
Księgarnia D f" akera 
i f\ntykwarnia e W 
Wilno, Wielka 38, tel. 13
36 
(rog Sawicz dom własny) 
Posiada stale na składzie wielki 
wybor książek nowych i używa- 
nych. P. K. O 702.017 
I KSIĘG/lR NIA I 
M. Kacenelenbogen 
Wilno, Żydowska l 
60 


w 
, 


........
		

/Czasopisma_009_04_067_0001.djvu

			II.

. 
-II ! lakła
y tirafiune I 

 "N. MAC i SYN" I 
I @ Wilno. ul Dąbrowskiego 3. 

P! egz. od r. 1872 
fili Tel. 4-18 li1I 

Pl Największe zakłady @ 
l!iI na kresach wschodn. 

 
#.1
 Pk:1katy, etykety i in
 Q 


 ne. Specjalność: to- 
 
@ rebki do nasion.Od- 

 
I} bijanki. kalkomanie, iii 
S d S t r a n s p o r e n t y. 
 
a o- 

€A(;

=iII 


Sw. Wojciecha. Dominikańska 4, 
t. 8-45 
Szłapelis M. (litewska). Dominikań
 
ska 13 


Kuśnierskie pracownie 


Pierwszorzędna Pracownia 
Kuśniersko-Krawiecka 
J. Blelewlcz 
Wilno, ul. Wileńska 42 


- 


- 
I Pracownia Kuśnierska I 
Zelman Szames 
Wilno, Niemiecka 29 m. 35 
- 


Wiśniewski S. Królewska 1 
W. Szczurski i S. ka. Wielka 21 t.21
S8 
Łopuszański L. Zamkowa 4 


Kwiaty (żywe) 


I 
I Kwiaciarnia i Zakład Ogrodniczy 
Zamkowa 11 
P. Gintowt-Dziewałtowski 
- 


Kwiaciarnia 
ffC O I' S O" 
Wilno, Mickiewicza 29 
- - 


L e n 


lIStandart" sp- z ogr. odp. Gościnna 1 
t. 19-02 . 
"Flaxtow" Sp. z ogr. odp. Sadowa 7 
t. 17 42 
Brojdo. lifszyc iDziewieniski. 
wa 13, t. 4-89 i 3
54 


ZAKLAD 
C,RAFICIMY 


Lombardy 
Zakład Zastawiczy KKO. T rocka 7. 
t. 7 -27 


Litografię 


O 

"..,,

 o 
111...UII...,lllłJ....III...dlnl...IIII....IIII....IIII...,II
1I1"llJnl'--;;'II
 


I
 

  
 
!!m@ 

UT ORGAF J A- 
 
 
U
J J n . I S M . I . S k I )
 


I
I
 . anIU J . am I - a 1

 

l

i
 Wilno. Szpitalna 7. l.

 
,
!
 Wykonuje wszelkie roboty w 
l\
!
 

 
 

 1
 )
1 zakres litografii wchodzące. II
 
- :Ii . - 
- 
1 ,; : 


i
 Specjalność: torebki do nasion M 
!
 i różne inne etikety. i


 


ł
 Szybko- Tanio-Sumiennie 
Ii 


 
 
---=

 O 
0 11" -'UII.- -'1111" '.1111'. .'IIU" ..IIIII--tllll.. .dlll._ ''''110 -..u,. ,'U"" .'IIUI. ..11 
-
 ;;C;:
 


   I
I

 ffi
lm
l[[łElWl
.:!!

 KonUJE: 
PLAKATY 
ETYKIETY 
PUDE'ł:KI 
i INNE 
ROBOTY 
\V ZJ\KRE'Slf 
C7RAFIKł 


WILNO 
· su.ocz 9. 
WI;. MIRON tASKOW. TELfF. M. - 


61
		

/Czasopisma_009_04_068_0001.djvu

			Malarskie pracownie 
F\rtystyczna O. B. Jabłonowski 
Wielka 12 m. 30 


i 
Projekty-Szyldy-litery wypuk- I 
łe-Obrazy-Złocenie I 
Tanio Fachowo 


Chrześcijańska Pogotowie 
MALARSKIE 
UI'USOW 
Wileńska 31 m 7 


w. 


Maszyny do szycia 
Singer Sewing Machine Company. 
Zawalna 15-a (sklep firmy) 
t. 25
83 


Sprzedaż maszyn do szycia, 
rowerów i części zapasowych 
SZ. Twue I S...ka 
I Wilno. Niemiecka 9. I I 
Reprezenta.:ja maszyn do szycia 
IINaumann" 
I 


0aszyny do szycia, trykotaży 
I pończoch. Rowery firm krajo- 
wych i zagranicznych. 
Części do maszyn i rowerów 
poleca po cenach niskich 
fil'ma "ZENIT" 
Wilno, Zawalna 24. 


Maszyny do pisania 


- 
T ...wo Block Brun, 
SP. AKC. ODDZIAŁ w WILNIE 
ul. Mickiewicza 31, tel. 3 - 75 
Maszyny do pisania Remington, 
ł\rytmometry Facit i Brunsviga. 
Maszyny do liczenia Dolton 
Powielacze Ormig, Geha i Roneo. I 
62 


Maszyny do pisania i li czenia 
Sprzedaż i Reperacja 
S. Peneusow 
Wilno. WileńskC'J 16,t.19-45 
. -.......... 


K a s y K 
 t -;:- o- I n e -- 
II N f\TIONAL" 
S. Peoeusow 


Wilno, Wilerlska 16. t. 19-45 


Maszyny i narzędzia rolnicze 


Centrala Spółdzielni 
Roln kzo..Handlowych 
w Wilnie Mickiewicza 19 
Tel. 2-56 
Nasiona i nawozy sztuczne. 
Maszyny i narzędzia rolnicze 
- 


Skład maszyn i narzę':.lzi _ I 
rolniczych 
N. Paulańsllł 
Wilno, Zawalna 31, tel. 6-41 


v- --- 


Skład Maszyn i Narzędzi 
Rolniczych w f. Tow. Akc. 
.,Ostl'ówek" 
Wilno, Zawalno 51 
- - 


Meble 


J 


Łokuciewski B, Wileńska 23 
(Patrz ogł. str. 2) 
;::,KŁ M D MEBLI 
"ZjednQCICni Stolarza" 
Wilno, ul. Trocka 6. t. 22-72 
Firma nagrodzona na wystawie 
w Wilnie w 1927 r. na / 'wyższ ą 
nagrodą. rolecamy: wie ki wy- 
bór mebli ""łasnych wars7tatów. 

____IDa""-"'._""""" "4 __ - 
-
. S kład ',y\
b li -, 
 
"Wilen
inh wł. H, :::traż 
Wilno, T ",tarska 20 
Z a kła d y flolarskie. Posiada- 
my zawsze na składzie 
O s t a t n i e n o w o Ś c i. 
-- 


- 


.....
		

/Czasopisma_009_04_069_0001.djvu

			Mleczarnie 


Hejber J. Mickiewicza 9, t. 14,77 
«lacsanum». Niemiecka 7 
«Ferma lubow». Gdańska 6 


Motocykle 
Kamenmacher N. i Okułowicz A 
Mickiewic.za 2.9, t. 7,57 


Auto-Garaże 


Przedstawicielstwo Motocykli 
B. M. W. 


Wilno, Tatarska 3, tel. 17-52 


«Esbrok - Motor». Mickiewiczo 23, 
t. 18,06 
«Elektro-Ruch». Wielka 5, t. 22-50 
«Elektrowil». Ostrobramska 4, t. 28,38 
Muzyclne instrumenty 


1 - P i
-;:-w sza Chrześcijańska 
prasownia 
I NSTRUMENTO W 
MUZYCZNYCH 
Stroiciel Fortepianów, pianin, 
fisharmoni i t. p. 
Fr. Rynkiewicz 
Wilno, Tatarska 8 (front) 
Przyjmuję wszelkiego rodzaju 
naprawy skrzypiec, gitar, man- I 
dolin oraz patefonów 
Ceny niskie - Dla uczni rabat 
. 


Nabiał (hurt, detal) 


Zrzeszenie producentów nabiału Sp. 
z ogr. odp. w Wilnie. Podgór- 
na 7, t 22-22 


Naczynia, porcelana, szkło 
D/H Kalita, Zabłocki i S-ka. Wielka 17 
t. 17-57 
Odyniec T. wł. .f. Malicka, Wielka 19 
t. 4-24 
D/H Sobol Sz. i Syn Niemiecka 3 
t. 5,73 


Nafta I smary (hurt) - 
, I 


I K nD p n IY " S
rzedaż Produk- 
t t IUI H tow Naftowych 
Biuro - Jagiellońska 16/5 t. 7-24 
Skład - Ponarska 81, t. 8-60 
Sklep - Sadowa 6, t. 28
80 
Oleje i smary samochodowe 
"Galkar lux" 


I 


"Polmin". Jagiellońska 11, t. 1,72 


Nasiona i nawozy sztuczne 


Centrala Spółdz. Rolniczo-Handł.' 
Mickiewicza 19 t. 2-56 


N I C I 


Sz. i J. Bamd	
			

/Czasopisma_009_04_070_0001.djvu

			Niumzmatyka i filatelistyka. 


"W ileńska Centrala Filatelistyczna" 
ludwisarskZl 8 (patrz ogł. okł. I). 
,Filatelja" Stanisław W eychert. 
Monety starożytne. 
ludwisarska t 2 P.K.O. 700.597 


Obuwie 


Magazyn Obuwia I 
Paweł BIRŁOMIEJSKI 


Wilno, Zamkowa 7. t€!. 11-50 


:"łowootwarty O 8 U W I A 
Magazyn 
Wacław KIJ A K 
Wilno, Mickiewicza 15 
Poleca wykwintne obuwie. 


Sklep i Pracownia Obuwia 
Władysława 
Czapllńsldego 
WILNO (Dominikańska 8 
· (Wielka 13 


- 
I Wytwórnia obuwia s
ortowego I 
Antoniego W l Z Y N A 
Wilno, Zygmuntowska 22 
- 


(i)
iEZi!!_m

if!.:!!I

illiZffiiE:ijjj!m
" .1 


i Nagrodzona złotemi medalami 

 

b
 Wytwór.r)
a SPOrlo r" egO 
J 

I
 Obuwia W 
!i  Stanisław K RV M t:i 


 Wilno, Królewska 5. 

 

!i Poleca wszelkie obuwie sportowe 
b
 
O
@ 


Odlewnie żelaza i in. metali 


Odlewnia metali 
.ł W I L M E T" 
właśc. M. Jarmołowlcz 
Wilno, Sawicz l' i Wielka 44 


Ogłoszeniowe i reklamowe biura 
Wileńska Centrala Reklamy Nowoczes- 
nEj. ludwisarska 11. 
Sobol E. Wileńska 28, t. 24-27 
Grabowski S. Garbarska l, t. 82 


Opony 


Weraksicz f\ndrzej. Wileńska 37, 
t. 1528 
N. Kamenmacher i A. Okułowicz. 
Mickiewicza 29, tel. 7-57. 


Optyczne materiały 


,Oculus". Ostrobramska 4 
Optyk M. Snarski. Niemiecka 22 
"Optyk Rubin". Dominikańska 13 
t. 10-58. 
Ortopedyczne 2akłady 


£1. Srebrowicz i S. Zawożnik. Wielka 
30 m. 31 


POLSKf\ SPÓŁKA 
OBU
 If\ 


B A T Ali 
" 
W Il N O 
1 Mickiewicza 31, tel 26-58 Wielka 36. tel. 26- 98 1 
Kalwaryjska 54 Zawalna 52 
OBUWIE. POŃCZOCHY, PEDICURE.-REPERf\CJf\ POŃCZOCH. 


S. A. 


64  
-
		

/Czasopisma_009_04_071_0001.djvu

			(!) - 


.
..... t . .j"_ 1\. 'II, . 


@ 


F-ma N. Kij m e n macher i A. Oku łowi(z 
Wllno, Mickiewicza 29, tel. 7-57 
o p o n y samochod. i rowerowe krajowej fabryki 
"STOMILu S. A. O p o n y angielskiej "I N D I A" 
MOTOCYKLE "B.S.A." "Sarolea" i małolitrażówka. 
Radio = Aparaty: "E L E K T R I T", "DUX - RADIO" 
i "CAP ELLO" 


(!)- 


Owoce, słodycze lody 


@
!m
i!m!!


II

@ 
trO
 oc;; ni;  11 


 TORENBERGf\ 
t
 

r
 Wilno, Wileńska, 10 t. 21=95 


 

 Znane LODY T orenberga 'V'! 1 O 

 

r
 go!unkach, owocy, słod
czy I na- 


 

 
ole chłodzące z "nalleps
ych 
I 
 
L
J firm. Lo.dy I#Cass
ta . Krokiety. L
 
Ji" CodzIenne Radlo.Koncerty. rło 
@i
E!
!1E.
Em.i
n


!I
!!E
@ 


N J . k . W i I n O 
. eZlers I Wielka 47- 
Poleca: wi elki wybór kart do gry, 
owocy, słodycze, smaczny kwas 
chlebowy i żurawinowy. 


u wag a! Codziennie świeże 
wafli francuskie własnego wy= 
robu z naturalnym kremem śmie; 
tankowym, L O D y, słodycze 
i napoje chłodzące. I 
Wilno, Mickiewicza 28. 
Przy sklepie owocowym ogri>dek 
M. Matwiejew 


Chrześcijańska O w o c a r n i a I 
A. Wyszomlrskl 
Wilno, W. Pohulanka "1.7. 


Cukiernia "Wschodnia" I. Michniowa, 
Wielka 52, t. 27.64 


I 
........ 

 


',"R.. 


E> 


"Jugosławia" Mick iewicza 6, t. 2 t -46 


Owocowe esencje 


Esencji owocowe 
do limoniad, pieczywa, cukrów 
i lodów 
"SIMSON" Wilno, Wi
 
leńska 8 m.16 
I P8mil;:t8)cie o nIlszych silnie skon- 
centrowanych esencjach do lodów 
cukierków I limoniad, które dopier
 
przy pracy przekonllją WPP. o ich 
taniości, wskutek wielkiej wydlljności 
aromatu. 


Ozdoby wojskowe 


Magazyn i pracownia 
Ozdób Wojskowych oraz czapek 
u n iformowych 
J. M I R O N 
Wilno, ul. Niemiecka 3, t. 10-05 
Konto P.K,O. 100-336 


,Kontusz", Wielka 16 
, 


Papier 


S K L E P Papieru. Szpagatu i 
Materiałów Pisarsko
Kreślarskich 


M. R O d Z i e w i ( Z 
Wilno, ul. Wielka 9, tel. 6.25 
P o I e c a: materiały techniczne, 
biurowe i szkolne. 


65 


...j
		

/Czasopisma_009_04_072_0001.djvu

			@

lE!iI


i
ii

(!) 
Iftdła d9sła
BorkO
SkT
 
l

 Skład papieru I materla- tli 

r
 łów piśmiennych 
!
 

:
 Specjalne działy: ti 


 Malarsko 
 Kreślarski, 
r
 
n Ram, Obrazow i Zabawck 
r
  


 Chrześcijański Sklep Matcriałów 
i
 Wilno, Ad.Mickiewicza 5, tel.3-72 
ł
 Piśmiennych 


 F . d W . Ik 
r
 M W .a l I'I A l d P M 
 k 
d
 50 
i Irma nagro zona le im 
r
 I no
_._ . IC leWlcza 
łiJ medalem srebrnym na wysta. n 
r
' wie Rolniczo" Przemysłowej rI, Arkuski G. Niemiecka 7. t. 7.11 


1 w Wilnie, w roku1928. 
i
 I I Stankiewicz S. Ostrobramska 2 

, 
l
 "Nadzieja". Ostrobramska 1  Poza bogatym asortymentem 
l
 "Praca" Niemiecka 3  wszystkich działów 
!
 Merlis o. Ostrobramska 4. 


 Towary specjalne: 


 

I
 Księgi dla Notariuszów 
!
 Podróźne artykuły 


 " "Ra<;h. Rolniczej 
r
 I "Kontusz". Wielka 16 


 " "Właść. Nieruch. 
l
 Mostkow M. Wileńska 17 


 _ = : _ = : _ : : : Druki dla Mierniczych : = 
 _ = = : : j 


 Numeratory i Datowniki 

 Pralnie i chem. farbiarne 

!
 Pergamin oryg. na akta wie. 


 I 
, = : , : . 
 czys. "CELLON" i PERGAMIN 
i... ,. ; _ - _ - _ - =:. :
 I 
rff,' impr. na abażury. Znakomite 

 
i PASTELE i farby "Lefranca". 
 I 
r- Dostawa co Biur i Urzędów 

 

! na 
o
d\ab
::
nkach 
ł 
@m::n imrnimmmn
!em!!TI!il!
!Ei) 


W. Borkowski. Mickiewicza 5, tel. 3-72 
Pedicure 
"Bata" Wielka 36 t. 26-98 
"Bata" Mickiewicza 31, tel. 26-58 
Pieczęcie i stemple 
Arku ski G. Niemiecka 7, tel. 7-11 
"Praca" Niemiecka 3. 
Piśmienne materiały 


P A P I E R, materiały piśmien. 
ne, pakowne i kreślarskie 


E. F I S Z E R 


Wilno, Niemiecka 37 


66 


- - - 
Polski Sklep Materiałów Piśm. 
"E l e () n o I' 8.' 
Wilno, ul. św. Jońska 1 
Wszelkie papiery, materiały biu
 
rowe, malarskie, kreślarskie, 
. . __bil
t
 wiz',towe i t. p
 I 
Baza. Szkolny I 
Wilno, Kalwaryjska 11 I 
Materiały piśmienne - 
papiery pako we 
- 


Fiałko A- Niemiecka 35 


Skłep Piśmienno - 
Gdanteryjny i Zabawek 
E. Macewlezowa 


Wilno. Wiieńska 22 
Firma Chrześcijańska 


Pra!nla IIH.A. N K A" 
Wilno, Św. Jańska 11 
Pranie bez szkodliwych środków 
Specjalność: kołnierzyki i firanki 
na ramach. Czyszczenie kra o 
watów i pranis jedwabIu. 


........ 
....
		

/Czasopisma_009_04_073_0001.djvu

			, ..
 o 
 
.. .. 
Chemiczna Pralnia i farbiarnia 
1
r

:I
. I 

 11',"11 
i\ p r z y j m u j e wszelką garderobę męską i damską do che - I 
ł micznego czyszczenia, prania. prasowania, plisowania i wywabiania 
wszelkiego rodzaju plam, oraz dywany, kilimy, futra. firanki jj1!'!';jj 
; i wszelką bieliznę. G> Uollob solillnu. (!) Ceny niskie li 
. T. R U Z G A S - - . 

 (:Jt.;C C;
€iB -ł48 


Farbiarnia i Chemiczna 
Pralnia 


"Jadwiga" 
Wilno. ul. Tatar
ka 5. 
Wykonanie solidne.  - 
 


---

- - ( 
':: 11....1111....1111...'111. -, U.
IIII" ''11:. ".111" .1( 1.._'''''I.I...UIl....1I 1...,II.....,h , - 
.  ---
.
=---
 ----


 
- - 
- - 
I Parowa farbiarnia, 


 

!
 chemicLn.J prdlnia. 
!
 
mgremplUnia! praso\Nnm t

 

 na poczekdllIu 
 

ł
 P. Wojtki'ewicz 
!
 

i
 Wilno, Wielka 66. 

i 


 
_


 _ 

L': 
 
.:.1I""IIM
tllll"'IIII,"'IIII""1I U'-"IIII.-.II'I".'"&I' "1'11" .1.111....1111....1 , 1- 
-=--: :.=-:..:. 


@
,
C!ie>
@@)@@,""!'<@ @>

 

 Zakład Farbiarsld 
 
00 i Chemiczna Pralnia .
, 
; M. S O ROK O 
 

 ł 
Pracownia: 
 

 Mała-Pohulanka 11-12 I 
(i) Filii: ul. Wileńska 42 
 
(ł) (Dom Oficera Polskiego) 00 

 i Targowa 13 ($) 
@ 
 
l! @>
 
__O
S.@@;@  


Pocztowki artystyczne 
Fiołka A. Niemiecka 35 


Przedstawiciele różnych fjrm 


"Esbrok.motor'..Albert Etingin i S-ka 
(motocykle). Mickiewicza 23 
t. 18=06 
Estcrowicz S. (Zakłady' kauczukowe 
liP i a s to w", Rkumulatory "Tudor" 
żarówki "Tung
ram"). Zawalna 2 
t. 19-8-1 
T r o c k i S a m u e I (baterie 
i radio sprzęt). Zawalna 1-4 
t, 17- 45 
Kamenmacher N. i Okułowicz A. 
(opony «Stomil», motocykle i 
radioaparaty). Mickiewicza 29 
t. 7.57 
D/H I. Wirszubski i prow. farm. Sz. 
Czesli (Mokot. fabryki ł\dolf 
Gąsecki i S.wie i skład główny 
produktu "Flit" firmy Standard- 
Nobel w Polsce Sp, f\kc.) Nie. 
miecka U, t, 10.54 i 10-99 


- 
Przedstawicielstwo Wilellskie I 
i skład fabryczny 
T.wa Przemysłu Chemiczno
 
Farmaceutycznego I 
. 

 

!.ł

:a

 
tel 10-18 


D/H A. Matuszewski Słowackiego 17-30 
Olszewski B. (Państw. Zokł. Tele.Radio 
Techn.) Mickiewicza 4 


67 


...,j
		

/Czasopisma_009_04_074_0001.djvu

			Prepar. iZwierząt i ptactwa 


Szczurski W. i S.ka. Wielka 21 
t. 21.88 
Sokołowski W. Ś.to Jańska 9 


R a m y 
Borkowski W. Mickiewicza 5, t. 3-72 


Rowery i części 
Sz. Twue I S-ka. Niemiecka 9 
"Zenit". Zawalna 24 
"Elektro
Ruch". Wielka 5, t. 22-50 


"Elektron" \Vł. Rusiecki W. Pohulan
 
ka 2, t. 14
68 
"Elektrowil" Julian Michniewlcz i S ka 
Ostrobrams',a 4. t. 28-38 
IIArtrubber". Wielk:J 15, t. 18
67. 
Ręczne roboty 
Z "Huculszczyzny" Niemiecka 2 
Mackiewiczówna J. Dominikańska 17 
Pogrzebowe zakłady 


Turło W. Zawalna 24, róg Trockiej 
vis li vis "Singera t. 17
50 
M Kacz y ńska" wł. H. Daszkiewi- 
" . 
czowa. Arsenalska 4, t. 7.18 


oooooooooooooo
ooooooooooooo
 
8 Ar t r ubber " Wilno. Wielka 15 O 
O " Telefon 18-67 O 
O Rowery. Radioodbiorniki (1!:Iektrit, Kosmos, Capello). Artykuły spor
 O 
O towe, wyroby gumowe, narty, łyżwy. Buty i kostiumy narciarskie, O 
O H U R T sanie i t d. == = D E T A L O 
O Ceny najniisze @ Dogodne warunki O 
OOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOCOO 
F=i

::=] 
I W I I n 0, ul. Domlnlk
ńska 17. 81\ 
sprzedaż 
 
I 
 wszelkiej przędzy bawełnianej i wełnianej, wzo- r 
rów do haftu i przyboró w do robót ręcznych 4 

.' 

 

  

  


Restauracje 


..... 
..... 
Restauracja "ZACISZE" Mickie
i
z; 
5<;>
1. 8-14 
filija "BUKIETI. Mickie
c
; 
 
i. 17-93 
Wydaje obiady i kolacje, podczas których p r z y g r y w a i ą 
pierwszorzędne zespoły muzyczne. Sala obstalunkowa oraz 
zacisne gabinety. Od godz. 22.30 występy artysto pierwszorzęd- 
nych sił krajowych i zagran, 
-- -- ----- -... 
IIS avo y" wł. Abram Mandelbaum 
Niemiecka 20 t.6!:J  . 
"Kolejowa" na Dworcu osobo t 23--47 \ 
lISt. Georges" Mickiewicza 20, t. l2-98 


68 


-
		

/Czasopisma_009_04_075_0001.djvu

			-
_m
m
 

 

i 

l
 CHRZESCIJF\NSKF\ RESTf\URRCJF\ 
I
  NASlA 60S iA ODA U WILNO, . SIER.AK.OW
KIEGO 26 
1
 

 n r (rag MIckIewIcza) 
 
m Poleca s
ę Szanownej .Klijenteli I?o cenach 
iskich" śniada.nia
 C?biady- 
 

f
 kolaCJe oraz rozmaite zakąski z wyszynkiem wodek, 
m I plwa. 


 

!
 Obsługa fachowa Gabmety m 

O 


Rękawiczki 

; \<1
l..:
 O 
v .,,,
.'+. 
, 
H
 
 
h .
/.,,,
 /
"-
",.'I!:
/
,
,
,
 
,
 
 /
 
,«ł 
 

 Pierwsza chrześcijańska wytwórnia 
 

 Rękawiczek 
 

 Edward NO'VICKI
 

 WILNO. WIELKR Nr. 13 m, 3, tel. 23-71 
 

 P I . b . 1 
 

 0 eca swoJe wyro y z naj epszego towaru 
 

 po cenach przystępnych. 
 
O 

--+
'
h


"
"
/Ii.+j
'/"
"
":e'- 
rri\ -

'
't. 


r


/

rl+.1 0 


:
";

'


lł
 - 


Największy wybór rękawiczek i szelek własnego 
wyrobu po cenach niskich poleca pracownia 


, 
. 


J. 


(łll LISBER6 


Egz. od r. 1890. 


Wilno, Niemiecka 4. 


Rymarskie wyroby 
Krusiewicz J. Wileńska 23 Mass Stefan, Wileńska 30 


Samochody 


@
I

!m!(!) 

I

 NIEZAW ODNE i EKONOMIC ZNE
 

 T A NIE-SAM OCH ODY

I
 


 Popularne "OPEL OL YMPIA" i Luksusowe "BUlCK" 
ł
  KRAJOWEJ PRODUKCJI. 
1
 

 Wyłączna sprzedaż rejonowa: "Autotechnika" tł
 

 Wilno: 
i/eńska 23. Tel. 11-16 . 
l1 

I
 Motocykle"S .0 koł - P r. z y b o r y. A k 
 e s. o r. I a.. 


 

I
 Warsztaty reparacyjne - PrecyzYlne toczenie cylmdrow I wałow 

 
o
 

 
o 


69  


....0lIl
		

/Czasopisma_009_04_076_0001.djvu

			- 


f\uto-Garaże 
Przedstawicielstwo Samochodów 
"Qhevl'olet" 
produkcji krajowej 
Wilno, Tatarska 3, tel. 11-52 


"Polski Fiat", Mickiewicza 24, t. 18.12 
Sieci i przybory do łowienia ryb 
Bcmdas Sz. i I. Niemiecka 37. 
Mełcmed M. Zawalna 5
 


Sportowe artykuły 


"Artrubb.r", Wielka 15, t. 18.67 


Starożytności 


Kupno i sprzedaż okazyjnych 
i starożytnych rzeczy 
G. BoItupski 
Wilno, Wileńska 10 


Szczotki i pędzle 
Wajn.r I. Stefańska 1 


Szyldy artystyczne 


Pracowniiii artystyczna 
SZYLDÓW 
"A R T M A LU 
Wilno, Niemiecka 7. 
Specjalne wykonuję nadpisy na 
sztanglazach aptecznych. 
Ceny kokurencyjne 


- 
Skóry 


Bagoń U. Tatarska 5. 


f\rtystyczny zakład SZYLDÓW 
S. Szymanowicz 
Wilno, Niemiecka 15 
istno od r. 1898. 
Wykonanie nowoczesne, szyldy 
blaszane i szklane 
Ceny konkurencyjne. 


Urusow W. Wileńska 31 m. 7 
Adamowicz A. Uniwersytecka 9 
Tapety 


Specjalny Słkad T A P E T 
N. Reches 


Wilno, Niemiecka 20. Tel. 18.16 


Tapety i Farby anilinowe 
B-cia 
S. i M. Reszańscy 
Wilno, Rudnicka 7. 
P.K.O. 700.424 tel 27-62 
- 
TrMkotaże 

@>tM>S>
_@_8-
!Ii> - 
Chrześcijańska pracownia trykotaży, 
pończoch i dziecinnych ubrań 
pauliny MichaJlowej 
ul. Ostrobrt1mska 8 
Rzeczy gotowe, obstalunki i przeróbki 
s_a>
.@>@
(8)I:2

 @ 
Miron I. Niemiecka 3. t. 10-05 
Tr y kot Polski". Wileńska 13 
" 
(h u r t) 


Hurtowy Skład Skór, Obuwia, Kaloszy i Wojłaków 
B-cia BRENE.R 
Wilno, Rudnicka 9. Tel. 11.67 p. K. O 700.985 
Oddz. detaliczny Wilno, Rudnicka 6 


10 


---- 
-
		

/Czasopisma_009_04_077_0001.djvu

			Tytoń i galant. tytoniowa 


Zajączkowski A. Wileńska 42 


Ubezpiecznlowe Towarzystwa 


Włoska Spółka l\kcyjna 
Riunione Adr iatica 
di Sicurta 
ł\driatyckie Towarzystwo Ubez- 
pieczeń w T ryjeście. Przedstawi
 
cielstwo w Wilnie. 
ul. Biskupa 8andurskiego 4. t.8-23 


Towarzystwo Ubezpieczeń 
"Piast" Spółka F\kcyjna 
Przedstawicielstwo w Wilnie, 
Bisk. Bandurskiego 4, t. 8-23 


Zastępstwo w Wilnie 
Głównego Przedstawicielstwa 
na Polskę 
Angielskiej Spółki Akcyjnej 
Towarzystwa Ubezpieczeń 
Prudential 
Ił Tbe Prudenfial Inuran[e [ornpany 
Lirnifed" 
Wilno, Mickiewicza 26. Tel. 6
49 


Towarzystwo Ubezpieczeń 
P .I 'II S A 
" PZeZOPDOSC .. 
Oddział w Wilnie 
Ad. Mickiewicza 26. Tel. 6
49 
- 


Włoska Spółka Akcyjna 
Powszechna Assekuracja 
w T ryjeście. 
A6sicurazioni Generali Trieste. 
Oddział w Wilnie, 
Mickiewicza 19, tel. 8.40 


-  
I 


Towarzystwo Ubezpieczeń 
Vlta - Kotwica 
Spółka Akcyjna 
Inspektorat w Wilnie, 
Mickiewicza 9, tel. 16.59. 
- 


Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
Wilno, ul. Mickiewicza 37. 
Telefony: 
Gabinet Insp. Wojew. teJ. 1905 
mieszko prywatne (ul. Kasz.. 
tanowa 3 m. 14) tel. 801 
Instruktorzy (aparat przylączni.. 
kowy 1905 
Ref. Ogólny i sekretariat 1906 
II Rachuby przyłącznik. 1905 
" Umownych Ubezpieczeń 108 
Inspekt, Powiat Wilno-Troki 1907 


Poznańsko - Warszawskie Tow. Ubez- 
pieczeń S. ł\. Oddział Wileń- 
ski, Mickiewicza 7, t. 8.25. 


Ubrania gotowe 


Polski Sklep 
Odzieżowo-Sportowy 
K O N T U S Z/ 
" 
Ozdoby Wojskowe 
1\rtykuły Podrózy 
Wilno, ul. Wielka 16. 


- 


I I w. JH
: l!
w
z

S(Y 
I I Pracown ja sukień. okryć, f
t.r 

otowych ubran domsklch. 
71
		

/Czasopisma_009_04_078_0001.djvu

			SKLEP 
, gotowych ubrań damskich 
E. Dutklewlcz 
Wilno. ul. Mid	
			

/Czasopisma_009_04_079_0001.djvu

			Józef T omiJszewski 


i S-KA Zakłady Mechaniczne 
Sprzętu v... ojskowego i Sportowego 
Wilno, Lipowa 8, tel. 13-92 


J zakład Ślusarsko-Mechaniczny I 
Jan Mich.alowski 
Wilno, Do broczynny 8 


"Pomoc Inżynierska" Sp z o. o. Mic- 
kiewicza 1, t. 17-48 
Brewiński A I Wielka 44 i Sawicz 11 
Wołosewicz W. Mickiewicza 46 (wej- 
ście z ul. Stromej 2) 


@>
@>

@)
@@!).@@) 
: WARSZTATY 
: 
(ł samochodowo - motocyklowe @ 
00 WSZELKIE NAPRAWY @ 

 od drobnych do kapitalnych I 
I Zimow2 remonty 00 
@ Ceny umiarkowane (ł) 
I BORYS PO[EPNIA 
 
I Wileńska 12 (dom Sejmiku) 
 
@>
@>M>@)@J@i>S>
@>@!>_@!> 


Wędliny (masarnie)  


I Sklep wędlin I 
Wilno, 
e


1 
 
od r. 1893 
-- .. ...- 


I Sklep wę dl in I 
Adela Chpulowa 
\tYilno, _Wileńska 22 


. 
Sprzedaż wędlin I 

:, \
'
2

!
 


Węgiel i drZ8wo opałowe 


'''"'-=C'
p;;d;; b;;s tw 
 _ I 
Handlowo- Przemysłowe 
M. D E U L L 
Spadkobiercy Sp. Kom. 
WILNO, 
biuro: Jagiellońska 3-6 t. 8-11 
składy i bocznica własna: 
Kijowska 8, t. 9-99 
Poleca: węgiel górnośląski konc. 
i «Progress», cement port(andski 

 «Wysoka»,' wapno grube budo- 
I wlane. 
--ł -- 1,
. ',,-,", 


00 Chrześcijański skład opałowy (fi 
@ "W Ę G L O O P A l" (t) 

 L. DOBUŻYŃSKIEJ (I) 
(t) W. Pohulanka 33, tel. 12-30 00 
@ Poleca pierwszorzędny węgiel, (t) 
ł) koks i drzewo na dogodnych 00 
te) warunkach. fi) 


Win owocowych i wód mineral- 
nych fabryki. 


"Mag. E. T romszczyński" Piwna 7, 
t. 24-86 
Wileńska SpółKa Przetworów Owo- 
cowych l. Nieciecka i K. Koniu 
kow, Wielka 30 
Wytwórnia wód gazowych "B. Słom- 
ski". Werkowska 9 
f 
'2
\II

i
\U.

 
Najlepsze napoje ch lodzące 
 
a tylko "M. B e r g e r" 
 

 oraz Hurt. Skład piwa 
 
ti Kwaszelna 17, telef. 14-95 
 


Ii:::;?I
Ii:::;?IIi:::;?I
I'
"
I 


73
		

/Czasopisma_009_04_080_0001.djvu

			Osmołowski W. zauł. Kazimierzowski 9 
t. 19-34 


"N E K T A H" 
hurtownia piwa i fabryka 
I napojów owocowo-gazowo 
w Wilnie 
ul, Lelewela l, tel. 4-60 


Wulkanizacyjne zakłady 


I 


Zakład Wułkanizacyjny 
M. Balcepzak 
Wilno, ul. Wileńska 28. 


Weraksicz A. Wileńska 37, 
Wytwórn ia wag 


t. 15-28 


Wytwórnia Wag 
L. K
dzlersklego 
Wilno. Trocka 13 w podwórzu. 
Przyjmuje zamówienia na wagi 
wszelkiego rodzaju, jak również 
przyjmuje do naprawy i stępIo- 
wania objęte urzędem miar. 


Zabawki 
Iwanowski R. Św. Ignacego 8 m. 12 I 
Dusiacki Ch. Wielka 44 
Borkowski W. Mickiewicza S. t. 3-72 
Maciewiczowa E. Wilenska 22. 


Zegarki, plater, i biźuteria 
mmmmmmm:w
m
mmm
 
I I K. 6orzu(howSki I 
m Wilno, Zamkowa 9 m 
!Zegarki, Biżuteria, I 
m Srebro. Platery m 

 i kryształy. II 

mmmmmmm
xm1mmm
 
-- - ..--. 
T. F i I i p S k i 
Wilno, Zamkowa 6, tel. 10-26 
Poleca: zegarki, budziki, biżute- 
rię, srebro oraz solidnę napra.. 
wę zegarków i biźuterii. 


JOhilD PAK 
Wilno, Mickiewicza 24 
Poleca: zegarki 
biżuterię 
p!atery 
krysztaly 
i przedmioty podarunkowe. 
Ceny umiarkowane. 


ZEGARMISTRZ 
SZ. KAC 


Wilno Mickiewicza 28 
Sprzedaż zegarków różnych firm 
i sztuczna biżuterja. I 
Solidna naprawa zegarków 
po cenach dostępnych. 
-
 


... . ... 
 .-- I 
Wileńskie Zakłady W u I k a n i z a c y j n e 
na apar. J. Piquera, Paris, sp.z O. O. 
I reperacja apon ; dętek 'a mob d o N y	
			

/Czasopisma_009_04_081_0001.djvu

			1 


W. Jur e w i c zl 
mistrz firmy P. BURE 
Wilno, Mickiewicza 4. t. 25-15 


Poleca zegary, zegarki, budziki oraz wyroby ze 
złota,srebra i platery. 
Wybór w dowolnej ilości i stylu. 
Obsługa fachowa we własnych warsztatach.  

.
 
os RONI SIĘ 
 (1 
J 
PRZED . ' 
RABUNKIEM i NAPASCIĄ 
POSlADAJ¥: 
 
BROWNING -
 
""- 
.,PIORUN" ..  
 Ił nOWOC28snrm bez., 
r:! f)ieCŻnłkI8m obrotowym, 
JIWY się Ale zedna: 
nie P'\Ile' WAl
ncj
 ł.\I?rve;z"1I 1111 8 'Dł,! 
rDwrilng fIlORUN mil fllson belgijski (
d
I.; 


o 


'p1łUv',.. , 
I" ..
, 
.ł1.ct ... 
, 


"9 rysunku) , Jei' 
tvpu 6-cio mm. Au- 
tomll'ycznie wyrzuCII 
wystrzelone gilzy i re- 
f>etule się do klItde. 
go stru/ul Huk ogłu- 
.zajęcy I WykonBnie 
 
Juksu.owe: Rękojekl browninC:HI wykl"dllnłli 
plęknł ma'ą bakel,lot'ił. całość p..oślicznie 
brunirowana na efelct. 'łni
co-cl3rnv kolor. 
Wilgli 250 gr.. szer, 10 cm. dług. 7 cm. Cen.. 
tylko zl. 6_75, 2 szlukl zl. 13,- Setka naboi 
me'. .yst. ..Floborl" zł- 3.60, Plllci się przyod. 
biorze. Z..mllwii!;cie I i s ł o w n i e w labryce J 

RFECTWATCH". WllrsuwII. Mllri..ńsk.. \1-1 
:ł./WAGAl Wys'rzeglljcle sJ'j '"ndelnych nll_ 
j&ladownlcłw! 2:"daJcio wszędz.e ON skl"p
ch 'yl- 

9. D
'Om$.w I (JID
k.o 'abr. ..PIOI!UH"ł 


I 
I ?

YK L. MAW
ń
a
 I 


'" 


Że!azoe wyrobr 


Dom Handl. Br. (HOLEM 
Wilno, Kwiatowa 5, teJ. 3-53, 
25-60, 17-94. Skład żelaza 2.39 


- 


T-wo Metalurgiczne I 
B-cia Czerniak i S-ka 
Wilno, Bazy liańska 6, tel. 2-73 _ 
Zoolcgiczny handel 


I 


Chrześcijanski Zakład 
Zoologicz ny 
"Z O O" 
Juliana lASTOWSKłEGO 
Wilno, Zawalna 15 
Specjalna hodowla kanarków, 
królików i świnek morskich. 


Zoologiczny handel 
M. Frydlanda 
Wilno, Szpitalna 4 róg Zawalnej 


75
		

/Czasopisma_009_04_082_0001.djvu

			v 


ZAKI.A!) 
OPTYCZI'tO.OIlULlSTYCZNY 
"OCULUS" 
W i I n o. Ostrobramska 4. 


s 


o 


R 


K 


str. 
Adwokaci " 31 
Adwokacka Rada 33 
Agencje Prasowe. 31 
Akuszerki . 37 
Ap
ki. 47 
Banki . . . . . . . 49 
Biblioteki, czytelnie i wypoż. 52 
Archiwum Państw. m. Wilno 20 
Biblioteki Państw. w Wilnie. 20 
Biuro Adresowe i Meldunkowe 20 
Czasopisma . . 31 
Dentyści i lekarze 36 
Domy noclegowe 20 
Domy opieki. . . . . 29 
Dyrekcja Okr. Kolej. Państw. t 9 
Dyrekcja lasów Państw. . 20 
Dyrekcja Okr. Poczt i Telegr. 19 
Dział Informacyjny . . . 38 
Elektrownia miejska. 20 
Felczery i masażystki . 37 
Gabinety kosmetyczne . . 38 
Giełda Zboż.- Tow. i lniar.. 20 
Handel, Przemysł i Rzemio- 
sło . . . . . 47-74 
Inspektoraty Szkolne m. Wilna 
i pow. WiJ.-Trock.. . 19 
Izba lekarska Wil.
Nowogr. 36 
Izba Skarbowa . . . . 18 
Izba Przemysł.-Handl.. 21 
Izba Rzemieślnicza . . . 21 
Kliniki Uniwersyt.. . . . 23 
Komenda Pol. P. m. Wilna. 17 
Komenda Wojew. Pol Pań. 
w Wilnie . . . . 17 
Komisariaty P. P. w Wilnie 18 
Komornicy . .. 17 
Konsulaty w Wilnie. . 21 


o 


w 


D 


z: 


str. 
Kuratorium Okr. Szkolnego 
Wileńskiego .. 19 
Kalendarz na rok 1939 . 44 
lasy i Przemysł leśny. 12 
lecznice 23 
lekarze 33 
lekarze weterynarii. . . 36 
Magistrat (Zarząd Miejski). 2u 
Mierniczowie przysięgli . 38 
Notariusze i Rada Notarialna 17 
Ogniska i Kluby. . . . 31 
Okręgowa Izba Kontroli Pań. 
stwowej. . . . . 17 
Posterunki P. P. . .. 18 
Powszechno Zakład Ubezp. 
Wzajemno . . . . 71 
Prokuratoria Gener. R. P. . 17 
Rolnictwo. . 13 
Sądy . . .. .. 17 
Starostwo Grodzkie Wileńskie 17 
Starostwo Powiat. Wileńsko
 
Trockie . 
Szpitale. .... 
Teatry i Sale Koncertowe . 
Towarzystwa i Związki. 
Ubezpieczeniowe Tow. . 
Uniwersytet St. Batorego 
Urząd Celny. . . . 
Urząd Probierczy . 
Urząd Wojewódzki . 
Urzędy i agencje Pocztowo 
Telegr. . . 19 
Urzędy Wojskowe .. 23 
Wilenska Izba Rolnicza. 21 
WiJ. Okr. Administr. Miar 18 
Zarządy wyznaniowe . 21 i 22 


17 
23 
30 
28 
.71 
4 i 24 
. 18 
. 18 
16 


-- 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300043319027 


76
		

/Czasopisma_009_04_083_0001.djvu

			II ' Księqarnia,i Antykwarnia "KULTURA" 
B. ZASLANSKI WilNO, Ul. TROCKA 3 
I Kupno i sprzedaż książek we wszyst. jęz. nowych i używanych 
, WIELKI WYBÓR Z" A C Z K Ó W D O K O L E K C J I. 


NaJstarsz)" art)"st)'czny zaklad Szyld6w.Lltery nBhlad.ne, .d"ane I metalowe 
maIB
:

-!:ł;

yczne O. B. J a b ł o n o w s k I 
Wilno. ul. Wielka 12 Istn od 1875 r. 
@ Fi '

?dlnaC",-na
eb!."enii medalam i--,,-a 3-cł.. wy.ł
wa
h 
 r, 1i25. ! 9
J i 1932 
 @ 


>, 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
i Wlasna PRACOWNIA 


W.Turło 


. 
'J 


Wilno, ul. ZnWlllna SI', 24 
Róg Trockiej, v:s ił vis "Singera" 


Telefon 17.50. 


PO CENACH NAJ NIŻSZYCH 


" Trumny metalowe, dębowe, sosno've, oraz specjalne co prze. 
wozu zwłok. Wieńce metalowe, Korawony, U r z ą d z e n i O 
P o g r z e b o w e. 


:E 


--- 
- $  
o  


(11 
::], 
VI 
;:Ji;" 
UJ 
N 


Najnowsze modele ODBIORNIKÓW PHILIPSA 
Supery 7
mio obwodowe nabyć można w firmie 


...... 
f1) 


"D Z W O N" 
1.,. W AJMAN 
 


Q'j 
. 
Ul 
Ul  I L N O. W I L E Ń S K A 21. TEL 6.55' 
Tamże można nabyc wszelkie )lHIlI'I'inl}' l'lel" 1.11- 
tl'l
blliczlH' o r a z Ż)Tlllldoli, grz('juiid i t. II, 
na b a r d z o d o g o d n y c h warunkach. 


lU 


L!) 
L!) 
\D 


- 
CLI 
.....  
- 
N 
ro 

 
LI) 
'C 
	
			

/Czasopisma_009_04_084_0001.djvu

			O.. \S " 
 "<ł!Ii) 
tA Droglerla L U 
"ChrzeŚCIJańska " 


Blbhoteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300043319027 
y .-r" 


POLECA 


Wilno. Zamkowa 12 


(I 
I 
c. 
f 


I 
l) 
Stale duży wybór waliz podróżnych I 
@\ · @\@)'5GB8D80 


po cenach najniźszych tONary: apteczne. 
kosmetyczne, perfumeryjne, galanteryjne 
I gospodarcze. 


-łGS@'t 


- 


. 
 


.. 


=
= 


GŁOWICE 
I GWOL:DZI:: 
NA SZTANDARY 
NAGRODY 
SPORTOWE 
GOTOWE 
I NA ZAMÓWIENIE 
I MONOJRł\MY 

 !-!ERBY 
I WSZELKIE NAPISY 
CENY NISKIE I 
- - 
7YJ 
1 


l'- / '1.A-' 
... 

 '-" 
, . 
",. 

 .... 
"" 
». "\ 
, 
"" 


.. 


)( 

 
\!J .J 


" ..... 

 Iii '0 
u
 ...c 
L-c 
 
c o 


 Q) 
'c: ID 
.

 0,- 
u'(/) .
 
 
c: . u 
o >--c 0._ 
....-ouc:c: 
1:;; o >- -c o 
c:">
o
 
O>..!łNO 

oE
(j,) 
. -o Q) 0'- 
..
.- E 
 
-...ł'...)t Q)'_ 
'c: -O -(5'c: a, 
::J'U o o o 
E
 a 
 
 
o N
 

 ,VI ;_'Q) 
o-
 
 3 c 
o CD 
-c -c >- N 
._ c: '" o .... 
...)t o oC:.£) 
N ........ Q) 
VI >-...c o L. 
c:N O ,- Ol) 
C:._ 
- . Q) 
>- Q)-Q) 
-C 
 N 
.- 
u .... .....0 c: 
:.=:OQ).....Q) 
Q)
...-C"u 
'- -C o o o 

.
 
 N N 
-JO 
Uj .-J CiJ..r. 
z Q) ,'- u 
c: Q) =: >- 
(/) '- u Q) c: 
<: >-.- N- 
......Vlc:..,Q) 
"> Q) ". 'u 
> U>.", 
o o 
>- C. .

 
C'Q ::J 
O.
 E 

 >.. ':;:: 
">
 
 
>
 c.... 


Najlepsze plwa S OPEN " 

 lemoniady tylko 
.. 

'ilno, Sierako\\skifgo 18, bł. 672 


l