/Czasopisma_009_03_001_0001.djvu

			Cena 1 zł 50 gr 


.. 


w 


. 
I 


I 


n 


o 


l' 


. 
I 
" ojevv6dztvvo 
Wileńskie 


Informator społpczno go
podC'rczy 
I k s i ę g a lrjrfl'
OWd. ITI. W i I n a 
i Wojewodztwa Wileńskiego 


pod redakcją PAWLA KRASNOPOLGKIEGO __C!IiJ @..;" 
 '- __ r- 
 _.r.s>_
 _18 
l) Plerwl orz, du., S "" 1 s , n I e ,.1 S k I e g O W I I Ił O, I 
lakład ł{l ,nil 1'21 1 i . W W K. 'iII' Wi_Ił l. \!I 
fil 1'1'0 I"lłd.,,>ny lłOd o obI 1 m ku'rown ej N m 0(1 UJ ') t 
.. Sp '"j I.. pl,1. 
,'łr e, kl.t:kl.wf', d_
hv '>f _ zelkle 
. robuty wLhCJ 1\( w "kIr 1\.\1 1I(,[5t\\ L ar'JuJ ..I U u.'" la I 
łJ "a WIo. lk .J JzaJu .ltra. \\ Iki P] 
eróbki kL Dl fil 
f how4 dokła.. 11\ i 
... p e (
J Ił I Ił B P 1 .. h o w n I Ił i Ił t ł l'. . 
_ __ .__ "i!l "1P'__.".. 
_ tB 


W I I n o. 


Czerwiec 1937 1'. 


NalJrr.ft IrIIo[, II II D (Y" II "=!I
aC;....l} 
Wik'ltcru6 
 Ił" a 1i'iI:1> [,.... .J) D n ii 
 n "- \i uDnuea 


I Dr.... Ir
ja 'el1łl.ll 'Wllne W Ika 


I 
L
		

/Czasopisma_009_03_002_0001.djvu

			- ..s 

 _ 3
.C 'J

@ - -- s 


 J -}
@8 
 
i Zakłady Przemysłowe A. MUlER i S-wie i 
at Tel. Wilno 14."t W NoweJ-Wilejce. Tel. N.-\\i1ejko 12 : 
@ 8 
!' Odlewnia żelaza i metali : W y t wór n i a o d z i e ż y ; 
. "") h . Te .11.... U 
(9 Warsztaty mechaniczne zie nW
17....l h 
 
J) PI IBł 

 F a b ryk. h a f t ó w 
 BD ił ZI Bh 
Q) Informacje w Wilnie: ul. Cicha 5. Tel. 4-05 i 4-10 
18@1a,) Ir-' M !II>' - - -- !lcr-- - JIHSI>- .!IOU
 (l)8 o ee.... 
: Wody mineralne 
! :tztuelne jak 
 
J WICHY. LMS 
 
: i t. p. 
 
at. (f)(JGt@ @AeG (!., (!I 


Jak pić 
wina i miody 
to tylko 
WilEŃSKIEJ SPÓlKI 
PRZETWORÓW 
OWOCOWYCH 
L. N I E [ I E [ K A 
i K. KUNIUKOW 
w Wilnie, Wielka 30 
iądac w sklepach 
wódozano-kolonjal nych. 


... 


I
		

/Czasopisma_009_03_003_0001.djvu

			- 


) 


w 


. 
1 


I 


n 


o 


. 
1 
Województvvo 
Wileńskie 


Informator społeczno - gospodarczy 
k s I ę g a adresowa m. W i I n a 
i WOjewÓdztwa Wileńskiego 


POd redakcją PAWŁA KRASNOPOLSKIE<30 


O Q)

 

8'(S E;3) 8' E;3)
 @JO 
I M. N
L


t
iI,n
L
wa 5 I 
t Wyrób własny: Kielichy, puszki do Komunii Św. fa) 
'i monstrancje. Tarcze, krzyże.Drocesyjne, lichtarze, kandelabry, W 
(i) Idmpy, latarnie, kadzielnice. Zyrandole, kociołki do wody ŚW., i 
I kropielnice, lawate
ze. ODrazy w szatach metal. Przyjmuję 
wszelkie zamówienia na wykonanie oraz odnawianie robót 
1& kościelnych. Złocenie i srebrzenie w ogniu i galwanicznie. Ii\ 
" Głowice i gwoździe na sztandary. \II 
fi\ Ceny dostępne. Nagrody sportowe gotOv.e i na za- fi\ 
fi mówienie. MOllogramy - herby i wszelkie napjsy. Reperacja " 
di\ biżuterii - roboly salonowtJ. Nak'adanie srebrem sztucców tI\ 
fi stołOWych \II 
O @)@J
@)08
t808 E9 


 
O 


WlL'NO. 


ClEHWIEC r. 1937 


Nakładem i drukiem Wiktorii Krdsnopolsklej w Wilnie.
		

/Czasopisma_009_03_004_0001.djvu

			WILrtO,Mlcklewicza 20 
Tel. 8-83 inform. 
II 13-13 klerow. refer. 
turystycznego 


ORBIS 


WILrtO, 
WIELKA 49 
Tel 24-71 


POLSKIE 


BIURO 


PODROŻY 


Sprzedaje bilety krajowe i zagraniczne 
Sporzlłdza kosztorysy wycieczek 
Zaopatruje bezpłatnie w prospekty krajowe i zagraniczne 
Opiekuje sit: podróżnym i turystą w Polsce i Zagranicą 
Umoiliwia tanie pobyty w najpiękniejszych zdrojo 
wiskach polskich i ośrodkach turystyczno-sportowych 
Dostarcza turystom i podróżnym zniżek hotelowych 
i restauracyjnych na terenie całego Pallstwa 
Posiada fachowych przewodników krajowych 
i zagranicznych, organizuje zwiedzanie miast 
dla wycieczek zbiorowy.ch i młodziety szko. 
nej. Jest członkiem Swiatowego Związku 
Biur Podlóly "Agot" (Assotiation generale 
de. organisations tu ristiques) 
ORBIS jest Twoim niezawodnym przy 
jacielem w podr6:źy po kraju 
I Europie 
. ,
.DJJ.!
!
!al!,
;!. :
;
}:

gi
:
t
:
:

:

 IIII 
Reperacja liczników. Światłodruk. Ładowanie akumulatorów. 
 
1iii :!! j
!: !,
!;ez
!
u 
!
!p
!!I

!z n:
:


=e
 I 
dopłaty). Wykonuje proce amatorskie. Ceny niskie. 
WILNO. Ludwisarska IQ (r6g Tat"rski.-j), teleton 24-Q6 


A. KUSZELEWSKI 


O

 A 
1-- 


Dyplom Honorowy Krojczy Londyn" 
skiei Akademji Minister's Oraz Ham- 
burgskiej Akademji J. Vosa 
Krawiec wojskowy i cywilny 
. Roboty kuśnierskie 
Ceny umiarkowane 


I 


-
		

/Czasopisma_009_03_005_0001.djvu

			O

e»@i)@I)"
@łce..Cł!iFJ""O 
I tfP ĘDZ LE -- F ARBY" 
-.:
 
ek?;
d.r Milaszewicz I 
t Wilno, ul. Wile
ska 23 Tel. 24-51 I 
I MECHA
:n

i;
Ó
ł;I
ObkOWYCh. Oddzial w Wilnie 
\I SlCZ otek, pędzli i wyrobów drzewnych 
t S KŁA D farb, em alij i lakierów ..Po rsa" i innych fabryk I 
\PJ Chodniki i wycieraczki kokosowe 
11\ Liny, sznury, szpagaty I 
" Trzepaczki, miotełki, pióropusze 
I Przedmioty gospodarstwa domowego I 
O
@)<8 "ł-"O 
Wilno i Województwo Wileńskie 


Krótki zarys historyczny. Na przestrzeni dzisiejszrj 
Wileńszczyzny znajdowały się niegdyś nieprzebyte lasy, zrzadką za- 
mieszkałe przez pogańskie plemiona l,tewskie. Około w. XIII plemiona te 
zaczynają się organizować i jednoczyć pod władzą książąt. Powstałe 
pallstwo litewskie w w. XIV za w. książąt Oedymina i syna jego 
Olgierda, doszło do szczytu potęgi terytorjalnej, sięgając od Bałtyku, 
poprzez ziemie ruskie, at do morza Czarnego. 
Powstanie Wilna jest owiane nimbem legendy. Podobno około 
r. 1322 w. książe Gedymin goniąc tura. zapt:dził się at na wzgórze 
u zbiegu Wilii' z Wilenką, gdzie go wreszcie ubił. Zmęczony, zasnął na 
górze (dzisiejszej Zamkowej) i przyśnił wilka, zakutego w żtlazną zbro- 
ję. Kriwe>Kriwejte wytłumaczył ten sen, że z woli bogów na tym 
miejscu ma stanąć zamek warewny i miasto, stoiica pallstwa. Gedymin, 
nie chcąc sprzeciwiać si otrzymało nazwę Wilna, do którego przeniósl 
z Trok swą stolicę. 
Za Gedymina i Olgierda rozwijają się stosunki handlowe i reI \, 
gijne z Rusją. Pzenika stamtąd chrześcijaństwo według obrządku gr e . 
ckiego i zaszczepia się na kilka wieków kultur
 wschodnią. Małżeń. 
stwo Jaggieł/y z królo... ą pol,ką Jadwigą stanowi punkt zwrotny w 
dziejach Litwy, która przez unię personalną za dynastji jagiellollsklej po 
przez unję lubelską 1569 1'. łączy się z Polską trwałym w	
			

/Czasopisma_009_03_006_0001.djvu

			czonej Korony z !..ilwą. Wilno dąży by Krakowowi pod ka
dYI1t 
względem dorównać - zmienia więc stopniowo swój wygląd. Otacza 
sięje murem obronnym o pięciu bramach:Wilejską. Trocką, Rudnicką 
(dzIŚ Ostrą) i Spaską. Wewnątrz budują wspaniałe świątynie spro- 
wadzeni z zachodu, zwłaszcza z Włoch, artyści, W WIlnie zaczyna 
się koncentrować tycie kulturalne i umysłowe rozległych z;em w
chod- 
ni('h, zasilane prądami umysłowymi z Zachodu, płynącymi pf7eZ PoIHkt:. 
ŚWieci tu swój tryumf odrodzenie, znajduje licznych wyznawców ref()I'
 
macja. 
W r. 1562 zostają sprowadzeni do Wilna 0.0. Jezuici, aby wal- 
czyć z reformacją, co im się udaje. Jezuici, biorąc w swe ręce wycho 
wanie młodziety, zakładają w I'. 1570 "Kolegium Swieto!aflSkie", prze. 
kształcone w r. 1579 przez króla Stefana Batorego na Akademię Wi- 
lenską. Ona to przyczynia się do podniesienia kultury polskiej, wyda- 
jąc szereg znakomitych uczonych, myślicieli i pisarzy, którymi się mo- 
że szczycić, jak Skarga, Sarbiewski. a później bracia Sniadeccy, LelC'. 
wel, Mickiewic7, Slowacki. Wiek XYI[ i XY/JI - to okres nieszczęść 
dla miasta: pożary, najazdy moskiewskie I szwedzkie, niczrzą prawie 
doszczętnie wspaniałość dawnego grodu .Jagiellonów. Czasy Stanisława 
Augusta, poprzedzające upadek Polski (bez wojen), znÓw są okres(.m 
odbudowy miasta, którt> występuie już jako wyraźnie polskie, nie tylko 
pod względem przYllależności terytorialnej do państwa, ale i pod wzglę- 
dem kultury, charakteru i ducha. 
Od r. 1792, (drugi rozhiór Polski), WileI'tszczyzna dostaje się 
pod władzę RosJi, która z ziem tych tworzy gubernję wileńską, wciela. 
jąc ją do Rosji. Następuje rusyfikacja. 
Lecz lud tu o s i a d ł y, oddawna przywykły do 7magań, 
opiera się eksterminacyjnej polityce zaborcy, znajdując otuchę w wie- 
rze i chlubnei przeszłości. Wilno i Wileńszczyzna zawsze pierwsze 
reagują na wszelkie dążenia Narodu do wolności. Powstanie J. Jasiń- 
Rkiego, czynny udział wielu 
ynów tej ziemi w L
gionach Dąbrowskif'- 
go w kampanij Napoleona, Oraz w powstaniach 1830 i 1H(i3 r. 
. 
Nadchodzi wojna światowa, oczekiwana "wojna ludów" dzięki 
której mają się spełnić proroctwa wieszczów i Polska uzyskać IIprag- 
ni(i\l1\ wolność. Po załamaniu się frontu rosyjskiego, 18 sierpnia 19]5 r. 
zajmują Wilno Niemcy, Ludność ciętko odczuwa okupację niemiecką, 
trwającą do końca r. 1918 -, są to lata głodu, uCIsku, rabunku i wy. 
wo
enia wielu drogich pamiątek. . Stworzenie przez rząd niemiecki dla 
swych celÓw politycznych fikcyjnego paflstwa litewskiego ze stolicą 
w Wilnie i powolanie organu ustawodawczego tego pallstwa - "Tary- 
by", hiorąc pod opieką element litewski I wpajając wet'I nienaw:ść do 
Polski - było bardzo brzemier1lle w 
kułki. Słało się to jedną z przy- 
czyn pótniejszego powaśnienia dwu bratnich narodów, 
yjących wspól- 
nie od wieków i stworzeniu calego szeregu późniejszych prece
ensów 
Litwy Kowienskiej do Wilna i Wilet'Iszczyzny. 
4 stycznia 1919 r. armia bolszewicka, której nie mogła się prze- 
ciwstawić zorganizowana .Samoobrona" rekrutująca się przeważnie ze 
źle uzbrojonej młodzieży szkolnej, zalewa Wileilszcz) znę i opanowuje 
Wilno. Wyzwolenie z pod czerwonego teroru nadchodzi w pamiętny 
dzieil UJ kwietnia 1919 r., dziś święcony jako rocznica wyzwolrniu Wił- 


, 


L 


-
		

/Czasopisma_009_03_007_0001.djvu

			da, prZez wOjsko polskie. EntuzJastycznie wita ludnosć wkraczających 
ułanów pod wodzą Heliny, a w dwa dni później Naczelnego Wodza 
J. Piłsudskiego, syna tej ziemi, którą' tak bardzo ukochał. 
W r. 1920 fdla bolszewików, posuwająca się pod Warszawę zalewa 
Wilno powtórnie. Rozgromienie Icn dzic::ki gemuszowi Wodza Narodu 
zmusza hordy bolszewickie do pozostawienia Wilna, które oddają 
Litwie Kowieńskiej. Led wkrótce, 9 października 1920 r. generał 
Lucjan Żdigowskl na czele swej d}twizji uwalnin Wilno i WileilszczyZ- 
nę oddając władze:: Tymczasowej Komisji Rządzącej, złożonej 7. przed- 
stawicieli miejscowego społecU'llstwa polskiego. Powstaje odrębne 
pań
tewko-..Litwa Srodkowa", której Sejm, wybrany prZe7. całą lud- 
noŚ(- Wilenszczyzny, powziął uchałę wcielenia ziemi Wileńskiej do pol- 
ski po wieczne czasy, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. Po długich 
debatach i pracach dYp"lomatycznych na f Grum międzynarodowym fak- 
tyczne i Pl'awne przyłączenie tej ziemi do Polski zostało dokonane 
3 lutego 1923 r. uchwałą Rady Ligi Narodów, a utrwalenie granic 
uchwałą Rady Ambasadorów 14 marCa 1923 r. 
Odtąd Wilell s zczyzna ze swą stolicą Wilnem tworzy \Vojewództwo 
Wil(,llskie, dzieląc wiernie swe losy z losem odrodzonej Rzeczypo- 
spolitej. . 
2 lipca 1927 r. odbyła się tu koronacja Qbrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. 
31 maja r. 1935 tu w Wilnie, 70stało złotone Serce Wielkiego Bu. 
downiczego Polski, l Marszałka Józefa Piłsudzkiego, Syna tej ziemi, 
ktore 12 maja 193n r. pueniesione do mauzoleum na Rossie złożone 
II stóp matki Jego, Marii z Billewiczów, na zawsze pozostanif' z nami, 
z ludem, który On tak ukochał, a który wielbi :Swego M a r s z a łka 
i Wskrzesiciela Ojczyzny. 4 


Dzisiejsze Wilno 


jest naj więkslym miastem Zicm Północno-Wschodnich i ich ('en- 
trnm pod każdym względem. 
Posiada ono 208.305 micszkańców (bez wojska). Pod względem 
narodowościowym pierwsze miejsce zajmują polacy - 65,94 proc. całej 
ludności. Z innych narodowości żydzi stanowią-28,24 proc., rosjanie 
-3,77 proc., białOl'usini-O,R proc, litwini - 0,73 proc.. niemcy - 0,28 
pro('. i inne 0,24 proc. 
P ,I Z e s t r z e ii zajęta przez miasto wynosi 10,400 ha i pod 
wzglc::dem obszaru ustepuje z miast polskich jedynie Warszawie. Ogro- 
dy i p	
			

/Czasopisma_009_03_008_0001.djvu

			Duży obszar przy stosunkowo słabym zaludnieniu, znaczny pozIom 
połotenia i liczne lasy sosnowe na peryferjach oraz słabe jeszcze 
uprzemysłowienie podnosi wyhitnie warunkI zdrowotne Wilna w porów- 
naniu do innych nużych miast Rzeczypospr>litej. 
O u p r z e ID y s ł o w i e n i u W i l n a daje pogląd 
ilość istniejących w 1936 roku przedsiębiorstw przemysłowych. Przed- 
siębiorstw takich było według sprawozdania \VileJlskiej Izby Handlowo- 
Przemyłowej-518, w tym większych-ja. 
R a n d e l w tym samym czasie reprezentowany był przez 
4.808 przedsi
biorstw z czego na większe przypadało 495. 
N i e r u c h o m o Ś c i zabudowanych według s t a n u na 
1 stycznia 1936 r. było 8,538 w tym: o budynkach murowanych około 
22 proc., drewnianych - okolo 59 proc. oraz mieszanych - ok')ło 
20 proc. 
D ł u 
 ość s i e c i w o d o c i ą g o w e j wynosi - 
7G,178 mtr., fi kanalizacyjnej - 83,438 mtr. Produkcja wody sięga - 
1,85(;,877 m 3 ; elektryczności - 9,4H3,100 kw. - godzin i gazu -- 
443,870 m ) . 
B u d ż e t lll. W i l n a na rok 1937/38 według prelimina- 
rza zwyczajnego i nadzwyczajnego zamyka się kwotą w 1.891,293 zł.. 
oraz wykazuje wainiejsze pozycje w dochodach: zysk z przedsiębiorstw 
_ 2.3
9.380 zł, podatki i opłaty administracYJne - 3.059.656 zł, 
w wydatkach: administracja ogólna 1.243.679 zł., spłata długów-709.730 
zł., dlOg-i i place publiczne-495.020 zł., oświata-199.350 zł., zdrowie 
publiczne- L329.616 zł., opieka społeczna -1.113.637 zł. i bezpiec:!fń- 
stwo publiczne- 500.126 zł. 
Duta ilość inteligencji urzc::dnicze). uczącej się młodzieży oraz 
dwie wyższe uczelnie naukowe nadają miastu specjalny Ch,Jrłlkter. 
W y Ż s z y m i u c z e I n i a m i na terenie Wilna są: 
Uniwersytet Stefana Batorego i Szkoła Nauk Politycznych przy Insty- 
tucie 13adatl Eur
py Wschodniej. 
S z koł a N a u k P o I i t Y c z n y c h liczy w grome 
nauczającym w roku 193(;j37 - 17 profesorów uniwersytetów i habili- 
towanych docentów, 9 wykładowców - sperjalistów od posz<:zegól- 
nych zagadni
ń i 7 lektorów Języków obcych oraz naukowych sił 
pomocniczych. 1l0śc studentów wynosi 31
 er. 1936/37). 
Uniwersytet Stefana Batorego liczy 
6 wydziałów: humanistyczny, teologiczny, prawa i nauk społecznych, 
matematyczno. przyrodniczy, lekarski i sztuk ph,knych. Personel nau- 
czający składa się z 65 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 
41 zastępców profesorów i docentów. Ilość studentów wynosI 3,562 
(193(i/37). Z tej liczby na polaków wypada 64.49 proc. tydów-22,15 
prOc., rosjan - 5,9 proc., litwinów-3,09 pr0c., białorusinów-2,22 proc., 
ukraińców 1,09 proc. reszta -inne narodowości. Na poszczególnych wy- 
działach liczby studiujących przedstawiałY się następują(
o: prawa 
I nauk społecznych-l,292, :ekarskim-103, matematyczno - pr7.yrod ni - 
czym-643. humanistycznym - 424,studjuJll rolniczym-l72, teologicz- 
nym-13S, wydziale farmaceutycznym - 111 i sztuk pięknych-82.   


....
		

/Czasopisma_009_03_009_0001.djvu

			Na terenie wielkiego Wilna w roku szkolnym 1936/37 bylo 46 
szkół powszechnych (421 nauczycieli i 19.978 uczniów) w tern 4 szkoły 
specjalne. Szkoł prywatnych elementarnych-43 (323 nauczycieli i 6.184 
uczniów), 34 szkoły zawodowe i dokształcające (4(H nauczycieli i 3.815 
uczniów) w tern państwowych - 9 (224 nauczyci.eh i 1.574 uCzniów), 
6 semi
ariów nauczycielskich (3 prywatne), 24 szkoły średnie (15 pry- 
watnych), Wśród szkół średnich jedna Państwowa Szkoła Techniczna 
i Instytut Handlowo-Gospodarczy (32 nauczycieli i 121 uczniów). 
Pod względem komunikacyjnym Wilno jest upośledzone głównio 
jeśli chodzi o komunikację wodną i kolejową w kierunku re publiki 
Litewskiej. Posiada 5 połączeń kolejowych, z których 2 nie odegry- 
wają poza lokalnym większego znaczenia, gdyż iedno prowadzi do 
Kowna na terytorjum Litwy, nie utrzymującej z Polską żadnych sto- 
sunków gospodarczych, - drugie do Mińska, połoZonego w ZSRR. 
Najbardziej ożywionym szlakiem jest obecnie kolej Warszawa-Wilno- 
Ryga (Lotwa). Na szlaku tym prócz komunikacji kolejowej istnieje stała 
komunikacja lotnicza. Wilno posiada połączenia drogami o twardej 
nawierzchni z Wafl'lzawą przez Grodno, z Lidą. z Trokami, z Mejsza- 
J!;ołą, z Pikiliszkami, Niemenczynem, Michaliszkami, Naroczą i Oszmianą. 
Na wszyst.kich tych drogach istnieje komunikacia autobusowa. 
Prócz władz wojewódzkIch mają swe siedziby w Wilnie lic7ne wła- 
dze II instancyi jak Wilenski 
ąd Apelacyjny, Dyrekcja Kolei Pal1stwo- 
wych, Poczt i Telegrafów, Lasów Państwowych, Dróg Wodnych 
i t. p. 
Po odzyskaniu niepodległości najwit:kszą imprezą Wilna i Ziem 
Pólnocno-Wschodnich stały się t.zw. Targi Północne, urządzane w Wilnie 
już trzykrotnie jesienią w końcu sierpnia i początkach września. Targi 
te są organem propagandy i ekspansji wytwórczej Wileńszczyzny. Czo- 
łowe miejsce wśfbd eksponatów zajmują wyroby lniarskie, drzewne, 
różne wyroby przemysłu ludowego i bydło. 
Słynne są równid doroczne jarmarKi wileńskie: 4 marca - "Ka- 
ziuki", 23 kwietnia-św. Jerzego, 24 czerwca -św. Jana i 29 czerwca 
św. św. Piotra i Pawła. 
Dniami targowymi w Wilnie są wtorki i piątki. 
K l i m a t Wileńszczyzny w porównaniu do inny(:h połaci Pol- 
ski znamionują: niższa temperatura, większa róZnica miedzy średnią 
temperaturą zimy i lata, większe zachmunenie i wreszcie większe opa' 
dy niż gdzIeindziej w Rzeczypospolitej z wyjątkiem chyba wybrzeża 
morskie
o i Podkarpacia. Miejscowość Pohulanka (pow. Nowoświęciań- 
ski) odznacza się najniZszą temperaturą zimową w Państwie. Mimo, że 
wiosna zaczyna się w marcU przymro"Zki szkodliwe dla roślin ogrodo- 
wych i sadów zdarzają się nierzadko nawet w połowie Hlaja. Osobliwe 
warunki klimatyczne mają wpływ na urodzaje, uprawę oraz zbiór zbóż, 
ziemiopłodów i innych roślin. Te same warunki czynią, że na ziemiach 
tutejszych spotkać można okazy flory a nawet fauny nieznane w re- 
szcie kraju i odwrotnie. 


Wileński Spółdzielczy 
Sy n dy kat Rolni c z y $pć/dz. z °9". 
odpow. w W,lnie 


Centralna Kasa Spółek 
Rolniczych Oddział w Wilnie 


ul. Mick;ewicza 28. Tel. 13-65 


Zawalna 9. 


T e}. 3.23 


7
		

/Czasopisma_009_03_010_0001.djvu

			Rolnictwo 


Woj e w ó d z t w o W i I e li s k i e m a c h a rak t e r w yib i t- 
n i e r o l n i c z y. Cha rakter ten wynika bynajmn:ej nie ze znac7.I1icj- 
szego niż gdzieindziej odsetka powierzchni uprawnej, lecz jedynie ze 
stosunkowo nikłej gęstości zaludnienia i słabego rozwoju prz
mysłu, 
które sprawiają. że większa niż w innych okolicach Polski. część lud- 
ności trudni się rolnictwem. 
U'i\y t k o w a n i e g r u n t ó w w wojewódzwie wynosi w pro- 
centach: grunty orne-39,] proc.. łąki-12,4. pastwiska-l0,9, lasy- 19,3. 
sady i ogrody-I,9 oraz inne grunty i nieużytki- 16,4. 
G r u n t y o r n e stanowią w bardzo wielkiej mierze własność 
drobnych gospodarzy. 
Z a s i e w y i z b i o r y na Wileńszczyznie ze względu na jakość 
gleby i klimat różnią się znacznie od innych części Polski. Ze zbóż 
ozimych sieje się niemal wyłącznie żyto i tylko w nieznacznych iloś- 
ciach pszenicę. B u rak ó w cukrowych nie LI p r a w i a się 
wcale, natomiast sieje się anżO lnu. Biedna eleba piaszczysta i nizka 
kultura rolna stanowią dotychczas powaZną przeszkodę w uprawianiu 
innych rodzajów zbó2:. ziemiopłodów i roślin technicznych. 
p r o d u k c j a ż y t a pokrywa zapotrzebowanie miejscowe. 
zależnie od urodzajności lub nieurodzajności roku, z małą nadwyi:ką 
lub znacznym niedoborem. 
Jedynie produkcja pSzenicy uie jest w stanie puk ryć miejscowego 
zapotrzebowania 'i jest dowożona w ilości kilku tysięcy tonn rocznie. 
Rośhny stręczkowe, okopowe. siano. jarzyny, jagody i owoce wykazują 
przewatnie w obrotach z innymi częściami Państwa nadwytką wy- 
wozu. 
W handlu zbożem i innymi płodami rolnymi dokonują drobnc fir- 
my, których ilość wyniosłą w 1936 roku-542. 
W województwie istnieje 431 młyn. 
Ze względu na znaczną powierzchnię uprawy lnu (33.liOO ha), 
duży zbiór włókna i siemienia lnianego. r07winął się szeroko handel 
tymi artykułami. Jest 60f) firm. których dzia
alność koncentruje się prze- 
ważni e w Wilnie i które nalr żą do Związku dla Handlu i Eluporlu 
Lniarsk iego. 
E k s p o r t l n u i pakuł w roku 1936 wynosił - 1119.7 
tonn. 
O I e jar n i e tut
js7e nie zadowalając się surowcem miej- 
scowym w znacznym stopniu korzystają z surowca zagranicznego. Olej 
i pokosty w roku t 936 produkowane były wyłącznie na potrzeby rynku 
krajowego, eksportowano jedynie makuchy. 
I l ość i n wen t a r z a 1: y we g o w cyfrach bezwzględnych wy- 
nosiła w woj. Wileńskim: koni - 20
.000. bydła rogatego - 499,000, 
trzody chlewnej - 419.000, owiec - 571,000 i kóz - 3.000. Znaczne 
ilości bydła. owiec i trzody są wywozone w postaci 1:ywej. 
M l e c z a r s t w o w postaci produkcji masła i serów pok- 
rywa całkowicie miejscowy popyt. wśród eksportu dotychczas sobie 
nie utorowało. 


8
		

/Czasopisma_009_03_011_0001.djvu

			Do produktów ek!;portowanych należą szczecina i szerść, Ictóre 8ą 
wywożone zagranicę w iluściach znacznych i mają dobrą markę. 


Lasy i przemysł leśny 


DrzewQstan lasów na terenie województwa Wileilskiego składa się 
przeważnie z gatunków iglastych, aczkolwiek udział ich, wynoszący 
80 proc. tutejszel!o drzewostanu, jest nieznacznie wyższy od analogicz' 
nego udziału iglastych dla całej Polski, wyn0szącego 75 proc. 
Skład drzewostanu woj. WlleiJ,skiego jest następujący: sosna-50 
proc" świerk-3D proc., dąb- 2 proc. inne liściaste-18 proc. 
Wileńszczyzna. dzięki dutej ilości świerku, rozwija przemysł tek- 
turowy i papierniczy. Naogół rozwój przemysłu drzewnego należy 
uznać za niedostateczny, co wpływa w znacznym stopniu na wartość 
eksportu, którego 50 proc. składa się z materiałów nieobrobionyC'h. 
Największe skupienie lasów na terEnie woj. Wileńskitgo znajduje 
sie w powiatach: Wileńsko Trockim - okoł050 tys. ha lasu zwartego 
(puszcza Rudnicka), Śwh:ciańskim i Wilejskim. Tartaki na tym terenie 
skupiają się dookoła większych miast nIezależnie od odległości lasów, 
Okręg Wileński, jeśli chodzi o zbyt olszy dyktowej, posi ada obok 
coraz lepszych perspektyw rozwojowych znaczne ieszcze trudności. Ek- 
sport kierowany iest przeważnie do 4 krajów środkowo. 
uropejskich: 
Niemiec, Austrii, Czech05łowacji i Szwajcarii, DOlatem do Anglii, Holan- 
dii, Fra'lCJi, Grecji Jugosławii, Włoch i nawet Argentyny. 
E k s P l o a t a c j a p a p i e rów k i na eksport w stanie 
surowym uzależniona jest w znacznym stopniu od polityki celnej Nie- 
miec, jako głównego importera tego surowca. Wskutek polityki cclnej 
Niemiec w ostatnich latp.ch eksport papierówki polsk'ej spadł' znacznie 
tak w ilościach globalnych jak i procentowo. 
P r z e m y s ł z a p a ł c z a n y na terenie Wileńszczyzny 
posiada fabrykę drewienek do zapałek w Białej Wace pod Wilne m. 
a ponadto posiadał fabryke w Miorach w pow. Brasławskim. Produkcja 
drewienek zapałczanych obliczona jest cdkowicie na eksport do Fran- 
cji. Przeszkodą w jej rozwoiu jest zaliczenie patyczków zapałczanych 
do artykułów objętych monopolem zapałc7anym w Polsce. 
Województwo Wllellskie posiada 65 zakładów suchej destylacji 
drlewa. Rozdrobnienie produkcji wpływa ujemnie na organizację ek. 
sportu głównych produktów suchej destylacji drzewa - mianowicie ter- 
pentyny surowej i smoły, Trzeci produkt suchej destylacji - węgiel 
drzewny stanowi wyłącznie artykuł konsumcji miejscowej. 
Z innych rodzajów przem.ysłu miejscowego wypada słów kilka 
poświĘcić browarnictwu. hutnictwu, drotdżownictwu etc. Produkeia bro. 
warów jest w porownaniu z resztą kraju bardzo nikła. 
W y t war z a n i e w i n a owocowego i miodu syconego 
reprezentowane jest przez 9 przedsiębiorstw. Istnieją 2 zakłady dla 
produkcji drożdży. Oba są zjednoczone w kartelu pod nazwą "Zrzesze- 
nie Pro iucentów Drożdty". Wyrobu konserw z ryb i grzybów dokonują 
4 zakłady (16 proc.- rvbnych, 56 proc. gr7yb.). Konserwy z gnybów 
są eksportowane do: Niemiec, Francji, Szwajcarii, Stanó\\' Zjednor.zo. 
nych, Belgii i Anglii. Rybne słutą przewaZnie dla celów konsumcji 


9
		

/Czasopisma_009_03_012_0001.djvu

			miejscowej. Duże możliwości w dziedzinie hodowli ryb i wyrobu kon- 
serwów rybnych nie są wykorr.ystane należvcie, mimo sprLyjaiących 
warunków. Znaczną ilość raków (około 3 milionów sztuk rocznie) wy- 
wozi sic: zagranicę. 
Obok przemysłu spożywczego Wileńszczyzna posiada przemysł 
włókienniczy, szklany, maszYnowy i inne. 
Zakłady prze mysluwłókiennic7.ego przerabiają głównie surowiec 
wełniany w czym szmaty wełniane zagraniczne stanowią znaczny odse- 
tek. Wytwórnie wojłaków koncentrują się w Święcianach. 
H u t n i c t w o s z k I a n e produkuje szkło taflowe 
butelkowe i stołowe. 
C e go i e l n i e uzależnione są w swej wytwórczości od na"i. 
lenia ruchu budowlanego w pewnym promieniu dokoła siebie. 
K a f l a r s t w o rozwinięte jest w stopniu znacznym, Nada- 
nia kolejowe kafli wskazują na to, że udział produkcji miejscowej w 
ogólnopolskiej wynosi około 35 proc. Wyrób dachówek, dren, produk. 
cja cementowni i betoniarni na terenie woj. Wileńskiego wobec niezna- 
cznego ruchu budowlanego i melioracyjnego zajmuje skromne miejsce 
mimo, te potencjalne możliwości istniejących zakładów wytwórczych 
są znaczne. Zadnych prawie tendencyj rozwojowych nie wykazuią istnie- 
jące dotychczas odlewnie żelaza i fabryki maszyn. Fabryki drutu i 
gwoździ są w podobnej sytuacji. 
p r z e m y s ł f u t r z a r S k i jest rJzwinięty na Wileń- 
szczyźnie (Wilno) dosyć silnie. Futra, z wyjątkiem luksusowych, są 
eksportowane i stanowią najwyższą klasę w Polsce. Dotyczą to zwła- 
szcza skór futrzanych zwierząt dzikich sarn, lisy, trycze etc. 


Rzemioslo 


Dzisiejszy stan rzemiosła wymaga wiele inicjatywy, energii i pracy, 
by mu zapewnić normalny byt, gdyż ta gałęż życia gospodarczego 
znajduje się obecnie w szczególnie trudnych i ciężkich warunkach. po- 
nieważ przyczyny ogólne kryzysu leżą poza sferą wpływu miejscowego 
rzemiosła, nie może ono wziąść czynnego udziału w jego zwalczaniu na 
szerszą skalę. Wyroby rzemieślnicze, z małymi wyjątkami, są sprzeda. 
wane wyłącznie w kraju i to przeważnie na rynkach lokalnych. Rze- 
miosło wileiukie stara się wykorzystać możliwości eksportowe i osiąga 
znaczne powodzenie w niektórych gałęziach, wszakże w większej części 
natrafia na nieprzyzwyciężone trudności. Trudności te czasami 
są tak duże, że grożą zniszczeniem szeregu warsztatów. Podobny stan 
rzeczy ujemnie odbija się Da inicjatywie i przedsiębiorczości właściciela 
oraz przysparza wIelu cierpień czela1zi i robotnikom zatrudnionym 
w rzemiośle. 
Na terenie województwa Wileńsk iego, według spr2.wozdal1ia Izby 
Rzemieślniczej, na początku 1937 roku istniało 10353 warsztatów z czego 
na Wilno przypadało - 3.832, powiat brasławski - 1.1 (i8, dziśnieński 
-794, mołodecki - 
41, o'Szmiailski - 725, postawski - 508, śWięciań- 
ski - 983, wilejski -758 i wileńsko-trocki-744. 


10 


-
		

/Czasopisma_009_03_013_0001.djvu

			Grupa warsztatów budowlanych w województwie liczyła - 767, 
drzewnych - 917, włókienniczych - 2.477, metalowych - 2.0-46, spo- 
żywczych - 1.613, skórzanych - 1.950 i usług osobistych-523. 
G r u p a b u d o w I a n a: na Wileńszczyznie znajduje się 38 
zakładów garncarskich, któr
 pracują wyłącznie dla zaspokojenia po- 
trzeb lokalnych. Pewne widoki na zbyt w innych dzielnicach Polski, 
a ntwet i zagranicą mają jedynie wyroby ceramiki artystycznej. Głów- 
ny,m centrum, skupiającym kamieniarzy, jest Wilno, w kterym mieści 
się <) zakładów (ua ogólną liczbę 16). Murarstwo jest naj liczebniejszym 
zawodem w grupie budowlanej i zrzesza 294 zakłady z czego na Wilno 
przypada-43. 
Kryzys budo w lany szczególnie odbił się na zduiistwie, które obe- 
cnie liczy zaledwie 87 zakładów (Wilno-63). Zduni mogą znaleść za- 
robek tylko przy budowie mniejszych domów prywatnych ora:l: przy 
robotach reperacyjnych. Malarstwo liczy 157 przedsiębiorstw samo- 
dzielnych (Wilno-93): Najwięcej pracy malarze znajdują przy budowa- 
niu i remontowaniu świątYll, gmachów państwowych, komunalnych i woj- 
skowych. Brukarstwo liczy I warsztat (Oszmiana), dekarstwO-4 (Wilno 
-3), rzeźbiarstwo-l-4 (Wilno-lO), studniarstwo-4 (Wilno-1), szklar- 
stwo-139 (Wilno-48), wyrób szkieł i narzędzi optycznych -to (WiI. 
no), tyukars1wo - 1 (Will1o) i lakiernictwo- 2 (Wilno). 
G r u p a d r z e w D a: Bednarstwo liczy - 29 warsztatów 
(Wilno - 7), ciesielstwo liczące Hm zakładów (Wilno-8) odczuwa coraz 
większe pogarszanie się w dziedzinie prac budowlanych. Koszykarstwo 
na terenie wOlo Wileńskiego liczy 9 warsz. Na sytuacji koszykarstwa od- 
bija się ujemnie brak miejscowego surowca. Kołodziejstwo Iiczące-69 
warsztatów (Wllno-14) stale sie zmniejsza i, wobec coraz silniejszej me- 
chanizacji ruchu kołowego, nie posiada pomyślnych warunków rozwojo. 
wych. Stolarstwo, jako najliczebniejszy zawód w grupie drz: wnej, liczy 
603 zakłady (Wilno- 185). Głównym ośrodkiem produkcji Instrumentów 
muzycznych jest Wilno-7 zakładów (w pow. dziśnieńkim- 1, wilej. 
skim-4). Wyrabia się pia'lina, gitary, bałałajki, mandoliny i t. p. To- 
karstwo liczy 32 zakłady (WiIno-25). 
G r u p a m e t a I o w a: Pod wzgl
dem ilościowym pierw.. 
Sze miejsce zajmuje kowalstwo-1.294 warsztaty l Wilno-51), ślusarstwo 
-299 (Wilno-175), zegarmistrzowstwo-171 (W ilno-771, bJacharstwo-- 
114 (Wllno-96), jubilerstwo-39 (Wilno-341, glawerstwo-20 (Wilno). 
ślusarstwo samoch. i precezyjne-4 (Wilno), zlotnictwo-2 (Dzisna), pozłot- 
nictwo-2 (Wilno) j wyrób przedmiotów z drutu złotego i srebrnego-2 
(Wilno). 
G r u p a s k ó r z a n a: Najbardziej rozwinięte jest gar- 
barstwo, przerabiające 1G,9 proc. skór krajowych i 83,1 proc. impor- 
towanych, Uczy 178 zakład. (WiJno-16). Skóry surowe są eksportowane 
do Holandii, Niemiec, Czech i Jugosławii. Blałoskórnict.w0-19 zakła- 
dów (Wllno-13), pracuje tylko w 50 proc. na potrzeby rynku mieJsco- 
wego. Rękawicznictwo całkowicie skoncentrowane w Wilnie (81 zakła- 
dów), pracuje w znacznym stopniu na eksport. Najliczniei reprezentowa- 
ne jest szewstwo--1213 warsztatów (Wilno-434). Cholewkarstwo-285 
wars:zt. ( Wiln o-136), rymarstwo - 113 
(Wilno-31) i introligatorstwo 


11
		

/Czasopisma_009_03_014_0001.djvu

			r 


- 61 zakład '(Wilno 44)-pracuJe nietylko na potrzeby mlcJseow
. 
lecz również toruje sobie drogę na eksport. 
G r u p a w ł ó k j e n n i c z a: Krawiectwo liczy 2027 war- 
sztatów (Wllno-814), czapnidwo-146 (Wilno-55), kapelus z n:clwo-70 
(Wilno-63). kuśnierstwo- 87 (Wilno-8m. tapicerstwo - 48 (Wilno-45). 
bandażownictwo - 22 (WIlno), chem. czy",zczenie i farbowanie - 35 
(Wilno-2{j). gorseciarstwo-9 (Wilno-Z), powróźnidwo-15 (Wilno-7), 
szczotkarstwo-ID (Wilno) i szmuklerstwo-G (Wilno). 
G r u p a s p o t y w c z a: Najliczniej reprezentowane jest 
rzeźnictwo i wyrób miesa-7HS zakładów (W.lno-349). oraz piekar- 
stwo-617 (Wilno- Un). wędlioiarsl wO -198 (Wilno- 48) i .cukit'l'Oictwo 
-73 (Wilno-58). 
G r u p a li s ł u g o s o b i s t y c h: Fryzjerstwo - 376 
zakładów (Wilno-204). Na terenie województwa istnieje 147 zarejestro- 
wanych zakładów fQtograficznych. Daje się tu speC'jalnie we znnki kon- 
kurencja fotografów wt:drownych, dokonywujących zdjęć ał-'aratami typu 
kinematograficznego oraz typu :i la minute. 


Podział administracyjny województwa 
Wileńskiego 


p o w i a t y: 
l) B r a s ł a w " k i - - gmin wIejskich 15: Buhin, Hra 
sław, Druja, Dryświaty. Jody, Leonpol. Miory, Nowy Pohost, Opsa. 
Plusy, Przehrodz;e, RymS7allY, Słobódka, Smołwy i Widze. 
2) D z i ś n i e fi s k i - 3 miasta: Głębokie, Dokszyce, D7i- 
sna i gmin wiejskich 13: Dokszyce, Głębokie. Hermanowieze, Hołllbi- 
("ze, JazIlo, ł.użki, Mikołajów, Parafianowo, Plis sa. Porpliszcze. Prozoro 
ki, Szarkowszczyzna i Zalesie. 
3) M o ł o d e c k i - 3 miasta: Mołodeczno, r
adoszkowicze i 
Raków. Gmin wiejskich 8: Bienica, Gródek. Krasne, Lebiedziew, Moło- 
deczno, Połoczany, Radoszkowicze i Haków. 
4) O Ił Z m i a ń s k i - Z miasta: O__zmianll i Smorgonie. 
Gmin wiejskich 8: Dziewieniszki, Grauż
szki, Holszany, Krewo, Kucp. 
wicze, Polany, Smorgonie i Soły. 
5) P o s t a w s k i - gmin wiejskich 11: Duniłowicze, Hruz- 
dowo, Kobylnik, Kozłowszc,7yzna, Łuczaj, Miadzioł, Norzyca, Postawy, 
Wołkowata, Woropajewo i Zoś no. 
6) Ś w i ę c i a ń s ki-miast 3: Święciany,N.-Świeciany i Podbro
 
c.lzit. Gmin wiejskich 14: DaugH
lis2kj, Dukszty, Hoduciszki, Kiemieliszki, 
Kołtyniany, Komaje. Łyntupy, Mleh;giany. Podbrod7ie, Szemetow- 
szczy
na, Swięciany, Świr, Twerecz i Zukolnie. 
7) W i l e i s k i - miast 1: Wilejka i gmin wiejskich 12: 
Budsław, Chocieńczyce, Dołhinów, lila, K(JłowiC'ze,. Kuśl'ieniewicze, Krzy. 
wicze, Kurzenice, WiaZyń, Wiszniewo, Wojstnllł i Zodziszki. 
8) Miasto W i I D o i 


12 


.......
		

/Czasopisma_009_03_015_0001.djvu

			J W i I e ń s k o - 1 r o c k i - miast 2: Nowa Wite/kił 
I Troki. Gmin wiejskich - ]5: Gierwiatv, Mejszagoła, Mickuny, Niemien- 
czyn, Ollf.ieniki, Orany, POdbrzezie, Ru iomino, Rudziszki, Rzesza, So- 
leczniki, Szumsk, Troki, Turgiele i Wcrniany. 


Miastą Województwa Wileńskiego 


B r a s ł a w - miastG powiatowe, stacja kolejowa loco, 1.623 
mieszkań :ów. S z k o ) n i c t w o: 3 szkoły powszech ne. Szpital 
Sejmikowy (20 łóżek). 
D z i s n a miasto powiatowe, slacja kołejowa Zahacie, od!. 
30 klm., dojazd autobluem. 4.7XX mieszko Komunikacja autobusowa: 
Dzisna-Gł
bokie, Elektrownia prywatna. S z k o In i c t w o: 3 szkoły 
powszechnej, 1 gimnazjum i l szkoła zawodowa. 
G ł ę b o k i e - pow. Dlisnl. stacj3. kolejawa loco, 7.544 mie- 
szkańców. Komunikacja autobusowa: Głębokie - Dol:szyce, G'ębo1cie- 
ł"użki, Głębokie-Szarkowszt'Zyzna. Elektrownia miejska_ Szkolnictwo: 
1 prz6dszkole, 3 szkoły powszechne j 1 gimnazjum. Szpilal Państwo- 
wy (60 łó2ek). t 
M o ło d e c z n o-miasto powiatowe, uęzłowa stacja kolejowa loco. 
5.9S4 mieszko KO'Dunikacja autobusowa: Mołodeczno-Gró1ek-Raków, 
MołodeC'Zno-RadosLkowicze, Mołodeczno - Smor,..onie, Mołodeczno- 
WIleJka. Elektrownia prywatna. S z k o I n i c t w o: 3 pnedszkola, 
3 szkoły powszech ne, 1 gimnazjum. Szpital T.O.Z. - choroby płuc 
(40 łóżok). 
N o w a - W i I e j k a - pow. WLleńsko -Trocki, węzłowa sla- 
cj;] kolejowa. 695H mieszk,. pow. 
03 ha. Komunikaeja autobusowa: No. 
wa Wdeika-Michallszki-Kurkule-Świr i Nowa Wilejka-Kobylnik. 
Elektrownia prywatna. Przemjsł: fabryka kos i koronek. Szkolnictwo: 
1 przedS7.kol
, 4 szkoły powszechne, 1 gimnazjum i I szkoła zawodowa. 
O s z In i a n a - miasto powia towe, stacja kolejowa Oszmiana, 
odl. In klm, od miasta, dojazd autobusem. 7.334 mieszko Komunikacja 
a.utobus
wa: Oszmiana-Holszany, Oszmiana-Rukojnie - Wilno, Osz, 
miana -Zuprany-stacja kolejowa Oszmiana. Elektrownia miejska. Szkol- 
nictwo: 1 przedsz1cole, 3 szkoły powszechne, 1 gimnazjum i 1 szkoła 
zawodowa. Szpital Państwowy (60 łóżek). 
p o s t a w V - miasto powiatowe, staqa kolejowa odległa o 2 
klm., g74 mieszko Komunikacja antobusowa: Poslawy-Kobylnik. Szkol 
nictwo: 1 przedszkole, 3 szkoły powszechne i 1 szkoła zawodowa. 
Ś w i ę c i a n y - miasto powiatowe, stacja kolejowa wąskoto- 
rowa, 5..893 mieszko Komunikacja autobusowa: Święciany-No\yo-Świę' 
ciany, Swięciany- Podbrodzie- Wilno. Elektrownia miejska. Szkolnict- 
wo: I przedszkole, 5 szkół powszechnych, 2 gimnazja (I litewskie), 
1 seminarium nauc
ycielskie i 2 szkoły zawodowe. Szpital )'ailstwowy 
(50 łóżek). 


IS
		

/Czasopisma_009_03_016_0001.djvu

			,...- 


i 


W i l e j k n - miasto plwiatowe, stacja kolejowa loco, 5.595 
mieslk. Komunikacja autobusowa: W,lejkd-Kościeniewicze - Dołhinów, 
Wilejka-Mołodec2.0o, Wilejka - WlażYll - Ilia. Elektrownia miejska. 
Szkolnictwo: 2 przedszkola, 3 szkoły powszechne, l gimnazjum i 2 
szkoły zawodowe. Szpital Państwowy (60 łóżek). 


Samol'ząd Gospodal'czy' 


jest reprezentowany przez Izb}: P r z e lU y s ł o w o-H a n d lo w ą 
w Wilnie, z terenem działania. obejmującym województwa Białosto- 
ckie, Nowogródzkie, Poleskie i Wileńskie, R o I n i c z ą - dla woj. 
Wilellskiego i Nowogród, kieł?;o oraz R z e m i e ś I n i c z ą - z tere- 
nem działania na woj W leńskle. 


Związek Pl'opagandy Turystycznej 
Ziemi Wileńskiej 
ul. Mickiewicza 32, telefon 21-20. 
Działalność: t) Organ:zacja terenu i obsługa turystyczna, 2) Uświa- 
domienie turystyczne mielsl;owej ludnoś=i i 3) Prop3ganda Wilna i Wi- 
leńszczyzny. 
W r. t93() Związek zorganizował 2 kursy dla przewodników- 
przeszkolono 100 osób i z ich pomocą oprowadlOno po Wilnie i oko- 
licach przeszło 10.000 osób. qiuro udziela informacyj z zakresu swej 
działalności i udziela pomocy przy planowaniu, kwaterowaniu i opro- 
wadzaniu wycitczek. 
Związek zarejestrował około 70 tysięcy turystów w r. I 93f). D0 
Wilna przybyło 86 pociągów popularnych, plzywMąc około 50 tys. 
turystów. Jeżeli przyjmiemy, że turysta pozostawia dziennie 5-7 zł. 
to da nam to, przy jedno-dziennym pobycie turysty w Wilnie, 350.000 
zł. - suma ta ze względu na to, że turyści w naszy m mieście pozu. 
stają i dłu!ej niż jeden dzieli jest z8pfwne większą. Stąd widać, ie 
znaczenia turysty ki nie należy nie doceniać. 


Miejsca godne zwiedzienia 


W e r k i-dawna siedzib] biskupow w'leńskich, niedaleko pięk- 
ne Zielone Jeziora. Dojazd statkiem Wilią lub autobusem. 
T rok i - ruiny zamków lądowego i na wyspie, fara. Oberuie I 
Troki są ośrodkiem wodnym - 
eglarstwa j pływactwa. Dnjazd kolej1ł 
do Landwarowa lub autohusem. 
P u s z c z a R u d n i c k a - duży kompleks (ukołó 50 tys. ha) 
lasu zwartego. Dojazd koleją do Czarnego Boru. 
M i e d n i k i-7amek królewski, tu wychowywano synów Kltz. J.I- 
gielloń.zyka pod kierunkiem D.!ugusza. Dojazd autobusem. 
J a B z u n y-grab J. Sniadeckiego i pamiątki po .1. Słowackim. 
Dojazd koleją. 


J4 


--
		

/Czasopisma_009_03_017_0001.djvu

			B o rej k o w s z c z y Z 11 a miejsce pobytu Syrokomli. 
Dojazd autobusem. 
Z u łów - majątek rodziny Piłsudskich, miejsce urod.lenia 
Marszałka. Dojald kol
ją. 
K r e w o - miejsce zawarcia pierwszej unii z Litwą w r. 1385 
Dojazd ausobusem. 
B e r e z w e c z - kościół w przepięknej, najczyst5zej for. 
mie rokokowej. Dojazd kole;ą do Głębokiego. 
N a r o c z-największe iezioro w Polsce o pcwierzchni około 83 
klm. 2 Dojazd koleją, w r. 1937 dobudowanej, aż do s.amego Narocza, 
lub autobusem. 


Dzial 


infor
acyjny 


. I 


Granice, obszar i ludność Rzeczypospolitej Polskiej 


Ogólna długość granic Polski 5.!>34 klm. Gumice lądowe 5.394 
klm., granice morskie 140 klm. (w tem zatoka Pucka 68 klm.). Granice 
lądowr: z Niemcami - 1912 klm. (w tern z Prusami WschodnieIui _ 
(iOl klm.), ze Zwiąlk. Socjał. Republ. R.:Idzieckich-1-l12 klm., 7. Czecho- 
słowacją - 9H4 klm., z Litwą - 507 klm., z Rumunią - 34"9 klm., 
z Wolnym Miastem Gdańskiem - 121 klm. i z ł-otwą - 109 klm. 
Obszar Polski - 388,6 tys. klm..! 
Ludność Polski wy
oSił8 na 1 stycznia 1937 r, ponad 34 miliona 
mieszkańców. 


Naczelnik Państwa i Prezydenci Rzeczypospolitej 
Naczelnik Pmistwa .I ó z e f P i l s u d s k i - od J.1 listopada 
1918 r. do 9 grudnia 1922 r. 
G a b r y e l N a r u t o w i c 7. - wybrany przez Zgromadzenie Na- 
rodowe dn. 9 grudnia 1922 r. zmllrł śmiercią tragiczną dn. 16 grudnia 
1
122 r. 
S t a n i s ł a w Woj c i e c h o w s k i - wybrany dnia 20 grud- 
nia HJ22 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zrezygno\'l ał dn. 14 maja 
1926 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej I g n a c V M o ś c i c k i - wybrany 
przez Zgromadzenie Narodowe I C7erwca 1926 r. Wybrany ponownie 
pr zez Zgromadzenie Narodowe dnia 8 maja 1933 r. 
Gabinety poprzednie. 
Prezesami Rady Ministrów by li: 
1) Jan Kucharzewski-od 7 grudnia 1917 r. do 27 lutego 1H18 r., 2) 
Ąntoni Ponikowski-od 27 lute
o 1918 r. do $l hwielnia 1918 r., 3) Jan 
Kanty Steczkowski-od 4 kwietnia 191X r. do 5 września 1918 r., 4) Jó- 
zef Świeżvński-od 26 października 1918 r. do 4 listopada 1918 r., 
5) Dr. Władysław Wróblewski-od 4 listopada 1918 r. do 14 listopaja 
1918 r., 6) Jędrzej Moraczewski-od 17 listopada 1918 r. do 16 stycznia 
1919 r., 7) Ignacy Jan Pad{}rewski-od 16 stycznia 1919 r. do 9 grudnia 


15
		

/Czasopisma_009_03_018_0001.djvu

			1919 r., 8) Leopold Skulski-od 13 grudnia do 9 czerwca 1920 r., 9) Wła. 
dysław Grabski-od 23 czerwca 1920 r. do 24 lipca 1920 r., 10) Wincenty 
Witos-od 24 lipca 1920 r. do 13 września 1921 r., II) Antoni Poni. 
kowski-od 19 września 1921 do 5 marca 1922 r., 12) Antoni ponikow- 
ski - od 10 marca 1922 r. do 6 czerwca 1922 T., n) Artuf Śliwiilski- 
od 28 czerwca 19:22 r. do 7 lipca 1922 r., 14) Prof. julian - Ignacy No- 
wak-od 31 lipca 1922 r. do 14 grudnia 1922 r., 15) Gen. Dyw. Włady- 
sław Sikors\.i-od 16 grudnia 1922 r. do 26 maja 1923 r., W) Wincenty 
Witos-od 28 maja 1923 r. do 14 grudnia 1923 r, 17) Władysław Grab- 
ski -od 19 grudnia 1923 r. do 14 listopada 1925 r, 18) Aleksander 
Skrzyński-od 20 list,>pada 1925 r. do 5 maja 1926 r" 19) Wincenty 
Witos- od 10 maja 1926 r. do 15 maja 1926 r., 20) Prof. Dr. Kazimierz 
Bartel-od 15 maja 1926 r. do 4 czerwca 1926 r" 21) Prot Dr. KazI- 
mierz Bartel-od 8 CZfrwca 1926 T. do 24 września 1926 r., 22) Prc;,f. 
Dr. Kazimierz Bal tel-od 27 września ]926 r. do 30 wri.eśnia 1926 f., 
2

) józef Piłsudski-od 12 paźd'liernika 1926 r. do 27 czerwca 1928 r., 
24) Prof. Dr, Kazimierz B..rtel-od 27 czrewca 1.,28 r. do 13 kwietnia 
1929 r., 25) Dr Kazimierz Świtalski- od 14 Kwietnia 1929 r do l grudnia 
1929 r. 26) Prof. Dr. Kazimierz Bartel- od 29 grudl1la 1929 r. do 17 
maTca 1930 r, 27) Walery Sławf'k-od 29 marca 1930 r. do 23 sierpnia 
1930 r., 28) Józef Piłsudski-od 25 sierpnia 1930 1". do 4 grudnia HI30 r., 
29) Walery Sławek-od 4 Rrudnia 1930 r. do 26 maja HI31 r., 30) i'\leksan> 
der p{ystor-od 27 maia 1931 r. do 9 maja 1933 r., 31) janusz Jędrzeje- 
wicz-od 10 maja 1933 f. do 13 maja 1934 r., 32) Pro£. Dr. Leon Koz- 
łowski i 33) Marian Zyndra1TI Kościałkowski. 


Taryfa PocztOWO" Telegraficzna 
<\V y c i ą g) 


KRAJOWY 
Kartki pocztowe 


Miejs- Zamiej. 
cowe scowe 
Pojedyńcze 10 gr. 15 gr. 
z Odpowiedzią. 20 gr. 30 gr. 


Listy 
. 
do wagi 20 g. 15 gr. 25 " 
20- 250 g. ;
O.. 50" 

 2fiO - 500 " 40" 7 5 " 
g 500 - 1000 " 5')" 100" 
o. 1000-2000 " 75" 175 " 


1(1 


Kartki widokowe 


świąteczne oraz bilety wizyto- 
we, zawierające pozdrowieniu, 
tyczenia lub inne formułki 
grzeczności, wyrażone l1ajwy. 
tej w 5 słowach-5 gr. 


D r U k 


a) poie.:.lyńcze: 
do wagi 20 g - -- 5 gr. 
ponud 20 g,- 50 g,- 10 " 
50 g.- 100 g.-15 " 
100 g-.- 250 g.-25 .. 
250 g. - 500 g.-50 
500 g. -1000 g.-50 " 
" .1000 g.-2000 g.-70 " 
"") Poj
dyńczo wysyłane tomy. 


J 


"
		

/Czasopisma_009_03_019_0001.djvu

			b) wysyłane jednocześnie 
w ilości: 


ponad 500- 1000 szt. 70 proc. 
1000 - 5000 " t'J5 " 
,. 5000 - 10000 " 60 " 
" 10000- - ,,50 " 


OiJłaty jak za druki odpowied- 
niej wagi. 
c) bezadresowe w ilości 
za każdy tysiąc: 
1 000- 5,000 szt. zł. 8.-- 
-o 5.000- 10.000 ,. ,,7.50 
o:: 10 000 - 50.000 " ,,7.- 
c: 50.000- 100.000" ,,6.50 
o 100.000- - .. ,,6.- 
c.. 
d) ulotki w Ilości 
za kaldy tysiąc: 


.. 


1.000- 5.000 szt 
5.000- 10.000 " 
10.000- 50 000 ,. 
c: 50.000-100,000" 
o 100,000- 


zł. 7.- 
" 6.!1Q 
.,6.- 
,,550 
" 5.- 


'"O 


co 


o. 


" 


P r o b k i t o war Ó w e. 
d o 100 g. - - - - 10 gr. 
" 250 12:. - - - - 20 gr. 
ponad 250 g.-5l10 g. - 30 gr. 


P r z e s y ł k i m i e s z a n e: 
(druki, próbki towar.,,pap. han, 
dlowe pojedyiicze) 
do 100 g. - - -15 gr. 
ponad lOO g. - 250g.-25 .. 
" 250 g. - 50Ug.-35 
500 g. - 10006" -50 " 


P a p i e r y h a n d l o w e: 


do 100 g. - - - 15 gr. 
ponad H'O g.-- 250 g.- 25 gr. 
.. 250 gr.- 500 g.- 50 gr. 
., 500 gr.-lODO gr. - 60 gr. 


- 


ZAGRANICZNY 


Kar t k i p o c z t o w e: ł 
pojedyńcze . . _ . . . 30 gr. 
z opłaconą odpowl(
dzią 60 t;!'r. 
do Austrii, Czechosłowacji. Ru- 
munii i Węgier . 25 gr. 
z odpowiedzią. . . . . 50 gr. 
:L i s t y: 
do 20 g. - 55 gr. 
za każde dalsze 20 g. - 30 gr. 
do Austrii, Czes 
chos1owacji, 
Rumunji i Wę- 

ier - - . . do 20 g. - 45 gr. 
za każde dalsze 20 g. - 30 gr. 
Najwyższa dOPuszczalna waga 
2000 gr. · 


D r u k i: 
7a ka
de 5 g. . . . . . 10 gr. 
N-ijwyzsza waga 2 klg, 
Waga poJedyńczo wysył. tomów 
może wynosić 3 kg, 


P rób k i t o war Ó w: 


do 100 gr. ...... 20 gr. 
73 kattle dalsze 50 gr.. 5 gr. 
NajwY7sza waga 500 gr. 


P a p i e r y h a n d l O w e: 
do 250 gr. . 55 gr 
za każde dalsze 50 gr.. 5 gr' 
Najwyższa waga 2 kI. 
O P ł a t y d o d a t k o w e: 


wewn. zagran, 


Polecenie pn.e- 
syłek . . 30 gr, 45 gr. 
Po
piesłne do- 
ręclenie prze- 
syłek listowych 50 gr. 110 gr. 
Za nadanie prze 
syłek polec. po 
S!odz. urzęd. . 30 gr. 30 gr. 
Za przesyłki 
"poste-restante" 10 gr. 


17
		

/Czasopisma_009_03_020_0001.djvu

			I 


o p ł a t 3 P o c z t ą lot n i- 
c z ą w kra j u. 
Opłata jak za przesyłki drogą 
pocztową plus od kartki 5 gr. 
Za listy. druki, papiery han- 
dlowe i t. p. 
do 20 g. 5 gr. 
» 100 g. 10 " 
od 100 g. do 250 g. 20 g. 
" 250 g. ,,500 g. 30 g,. 
" 500 g, ,,1000 g. 60 g. 
za każde dalsze 500 g 30 g 
P r Z e k a z y. 
a) pocztowe: zw.ykłe, pobra- 
niowe i zleceniowe: 


do 20 --- 20 gr. 
20 " 50 zł.- 40 " 
50" 100 ą- 60 " 
c 100" 500 zł.-1.00 ., 
o 500" 1000 zł.-1.50 

 1000. 2000 zł.-2.00 " 
2000. 5000 zł.-3,OO " 
Do Polskiego U.P. Gdańsk 1 
opłata jak wyżej. 


"'C 


er;! 


b) przeka2.Y telegra- 
f i c z n e: 


a) opłata jak pod a 
b) opłata manipulacyjna za 
sporządzenie telegr. przekazo- 
wego-20 gr. 
c) telegfaficzna za telegram 
prlekazowy i za koresponden- 
cję osobistą. 
d) opłata za pośpieszne do. 
ręczenie. jeżeli nie chodzi o 
przekazy adresowane poste- 
restante. lub do miejscowości 
nalezącej do zamiejscowego 
okręgu pocztowego. 
c) p r z e k a z y r o z r a- 
c h u n k o w e: 
służą do przekazywania abo- 


18 


namentu do sumy 50 zł. tv m 
redakcJom i wydawnictwo'm, 
które zgłosiły na poczcie swoJe 
przyst
pienie do obrotu rozr)ł- 
chuniwwegr). Nie podlegają 
opłatom przy nadaniu. 
Wyplata zwrotny
h przekazów 
rozrachunkowych od godz. 8- 
15. Opłata jak za przekazy po- 
cztowe, potrąca się od nadawcy 
przekazu. 
d) p r z e k a z y n a r a c h u 
n e k b i e ż ą c y: 
Dvrekcii Okr. Pacz lub na 
rachunek otwarty urzędów po- 
cztowych. telegraficznych,te lefo. 
nicznych i sktadów materiałów 
pocztowych nie podlegają opia- 
cie. 


T e I e g r a m y: 
a) miejscowe zwykłe. opła- 
ta od wyrazu 5 gr., opła ta za. 
sadnicza -25 gr. 
b) zamiejscowe zwykłe, o- 
płata od wyrazu 15 gr. naj- 
mniej jednak za 3 wyrazy. 
Oplata zasadnicza jak wyżej 
c) pilne, opłata od wyrazu 
- 30 gr., najmniej jednak za 
3 wyrazy. 
Dodatkowa opłata od ka:tde- 
go telegramu zamiejscowego 
25 gr. 


T a r y f a 
 et d io f o n i c z n a: 
(W y c i ą g) 
1) Od radiofonicznych urzą- 
dzeń odbiorczych w mieszka- 
niach prywatnych i obiektach 
ruchomych (samochodach, auto- 
busach, parostatkach. pociągach 
i t. p.) pobiera się. niezależnie 
od ilości urządzeń odbiorczych: 
a) normalną opłatę, o ile 
urządzenia odbiorcze zawierają 
jedną lub więcej lamp katodo- 
wych. miesięcznie. . 3 zł.
		

/Czasopisma_009_03_021_0001.djvu

			b) ulgową opłatę, o ile 
Ilrzązenia odoiorcze nie zawie- 
rają ldll1p katodowych. mie 
sl
cznie . - . 1 zł. 
Opłaty te są pobierane z góry 
i mogą być uiszczane za okre- 
sy: kwart.!lny, pól roczny luh 
roczny, z.a!eżnie od zyczenia 
płatników, nI początku każde- 
go z tych_okresów, obliczonych 
kalendaTZ')wo. 
2) Od urządzell odbiorczych 
.we wszelkich lokalach, z \\ y 
jątkiem mieszkal1 prywatnych i 
o,biektów ruchomych, pobiera 
SIC: : 
a) od każdego odbiornika, 
zawierającego jedną lub \\-ię- 
cej lamp katodowych, miesIę- 
cznie. . . . . 
 zł. 
b) od ka:Zdego odbiornika. 
nie zawieraJącego lamp kato- 
dowych. miesięcznie. . 1 zł. 
c) od punktów odbiorczych, 
zna]dnjących się w jednej i7b'e, 
niezależnie od ich ilości, mie- 
slC;cwie . - - 1 zł. 
przy czym punkty odbiorcze 
założone w izbie, w którf'j umie- 
szczonv został radioodbiornik. 
nie p'Jdlegają opIacie. 
Okresy l terminy p'atnośc 
jak w p, I. 
Za wydanie rad :ofOnic7n i 
karty rejestrecyjnej pobiera sit;; 
prócz opłat pod poz. 1) i 2) 
opłatę rejestracyjną jednoro. 
zowo . 1 zł- 


T a r y f a opłat s t e m p I 0- 
w y c h i rej e n t a I n y c h: 


Umowa kupna - sprzedaży 
D1eruchOmoścl-z.asadnic1o (od 
ceny sprzedanrj) 4 proc. 
e ,Ilowa kupna-srzeda:łY ru' 
chfJmoścl. 1 proc. 
U 110 \Na o wykonanie usług 
(od sumy wynagrodzenia) I proc. 
O ile zawarto choć jeden z 
kontraktów w zakresie własnego 


1 


przedsiębiorstwa, podlegającegć 
podatl	
			

/Czasopisma_009_03_022_0001.djvu

			I 
I 


i od każdego J:ałączniku 50 gr. 
Odwołanie od wymiaru po- 
datku (daniny publicznej) 2 zł. 
Odwołanie przy sumie spor- 
tlej ponad 50 zł. do 100 zł. (do 
50 zł. wolne od opłaty)-50 gr. 
Podania innej treści tyczące 
się danin publicz. i od każde- 
go załącznika 50 gr. 
Do wszystkich wymienionych 
wytej opiat dolicza się 10 pro- 
cent dod3.tków nadzwyczajnych. 
Uis:;c::.;rui(' opIaty - znaczka- 
mi stemplowymi do 300 zł., 
ponad 300 zł.- do kasy Sk8r- 
bowej gotówkq. 
S/"'aS()'il'fllli(' :;Ilac::)
ów - za- 
sadniczo przez przepisanie po- 
cJ;ąlkowymi lub kO(icowymi 
wyrazami tekstu. Na pełnomo- 
cnictwach dozwol. jest kasowa- 
n:e przez prze pisanie datą 
skasowania Oraz nd.lwiskie m 
albo firmą. 
POt!wyf:!..'(l-zn nieuiszczenie 
opłaty należnej sumy we 
właśCIwym leTlninie i w spo- 
sób prawidłowy. podatnik m
 
zapłacić 25 krotną podwyżkę 
stemplową. 
Opiaty za prot('s/)I 'lv('ksll 
pr;:f'::'; llotarills:;Ów: 
1) (JPlata s[f'lIlpl02l'a: do 250 
zł.-wol ne . Oj 250 do500 zł.- 
55 gr, 500 do 1000 zł,-] zł. to 
gr., 1000 do 2000-2 zł 20 gr, 
od 2000 zł. niezależnie od su. 
my-3 zł. 30 gr. 
2) Na rzl'(':; III/asta: 0,5 proc. 
01 50umy wekslowej. 
:3) Oplala n o/adalllff: do 100 
zł. - 2 zł" 100 do 300-2 d. 50 
gr., 300 do 400 - 4 zł., 400 do 600 
-5 zł., 600 do 1000 -7 zł., 1000 
do 5000-10 zł.,5000do 10.000- 
IS zł. Ponad 10 000 zł. za pier- 
wsze 10,000-15 zł., a 7.11 dal. 
szy każdy lOCO zł. po 30 gr. 
PYZ)I wy/..'upit'lIiu 'il't'/..'sla od 
nula"'iuszóa' pr::;t'cl prolesIe!/! o 


pobiera się połowt,; opłaly stem- 
plowe] i notarIalnej wym;enio
 
nej wylej opłaty stemploweJ 
i rejentalne]. 


Rozporządzenie wo 
jewody wileńskiego 
z dnia 30 kwietnia 
1936 1-. W sprawie 
ograniczeń w strefie 
nadgranicznej 
Na podslawie par. 7, 9, 11 
i 34 rozporządzenia ministra 
spraw wewnętrznych z dn. 22 
stycznia 1937 r, wydanego w 
porozumieniu z ministrami: 
skarbu, sprawiedliwości, kómu. 
nikacji oraz rolnictwa i reform 
rolnych w sprawie wyko.lania 
IOzporządzenia Prezydenta Rze- 
czyposDolitej o grJnicach Pni,- 
siwa (Dz. u.R.P. nr. 12, poz. 
84) zarqdlam co następujf: 
Par. I 
Wjazd na teren strefy nadr 

ral1lcznej, określonej rozporzą- 
,heniem wojewody wileilSkiezo 
z dn. 10 gru :lnia 1936 r. (Wil. 
Dz. Woj. nr. ]5, poz. 117) bez 
s;>ecjalnego zeJ:wolenia, przewi. 
dzianego w par. 7 rozporządze- 
.nia ministra spraw wewnę- 
trznvch z dn. 22 st.ycznia 1937 
r. (Dz. U.R.P, nr. 12, poz. 84), 
jest zakazany. 
Par. 2 
Właściwi starostowie powia
 
lowi zaopatrzą .dowody osobi- 
;te osóh, wymienionych w pkt. 
I), 2), 3) i 5) par..8 rozporzą- 
dzenIa ministra spraw wew' 
nętrwych z dn. 22 stycznia 
1937 r. (Dz. U.RP. nr. 12, poz. 
84), w zaświadczenia stwif'
' 
dzające prawo przebywl\ma
		

/Czasopisma_009_03_023_0001.djvu

			iych osob nJ określonych te. 
renach strefy nadgranic 7 nej 
bez specjalnych zezwoleń. 
Par. 3 
Skrócony termin meldunkowy, 
przewidziany w par. to rozp. 
ministra spraw wewn, z dn. 22 
stycznia I 937r. (O.t.U,R.P. nr. 12, 
poz. H4). jók również ograni- 
czenia ruchu nocnego, okreSIo_ 
ne w par. 13 i 14 tego rozpo- 
rządzenia, obowiązują lIa tere- 
nie całej strefy nadgranicznej 
woj. wderhkiego. 
Par. 4 


W miasteczka ch Orui, Dziś- 
nie. Leonpolu, Rakowie, Rado- 
sLkowicach, l
na1inie i Gra- 
nach zbkaz ruchu nocnego prze- 
widziany w par. 13 rozporzą 


c1zenid miui..tra spraw wewnę- 
trzych l du. 22 stycznia 1937 r. 
(Cz. U. Ił. P. nr. 12, poz R4) 
obowiązywać bt:dzi
 od godz. 
22-ej do wschodu słońca. 


II 


Par. 5 


Kto przekracza przepisy ni- 
niejs.I,t'go rozporządzenia, pod- 
lega kan
e przewidzianej w 
art. 24 rozo. Prezydenta H.. 
P. z dn. 23 
rudnia 1927 r. o 
grnllicach Pdństwa (Dz. U. H.P. 
nr. 11, poz. 83 z 37 r.). a 
Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie dn, 15 maja 
Hl37 r. i obowiązuje do dnia 
3 J grudnia t 93S r, 


Wojewoda 
(-) L. Bocimiski. 


Rozklad ja zdy 
pociągów ważny od 2
 m
ai 
9
7ir
 


Odjazd z Wilna: (godz.) 
Do Warszawy: 8.13, 1605, 21.20 
i 2308. 
Do Grodna: -1.35 i t 7 55. 
1>0 Lwowa (pr2.l'z Lidę-Bara- 
nowicze-Łuniniec -Rów- 
ne): 8.20 i 18,30. 
Do Landwarowa: 0.01 (w świ
ta 
i dni poświąteczne). 4.50 
(w dni robocze
 
3U (w 
swit;ta do Zawias), 12. i 5 
i 17 ,40. 
Do Zawias: 5.40 (w dni robocze) 
7.30 (w swięta), 9.30 (w dni 
robocze), 14 00, 15.38 (w 
dni robocze prócz sobót) 
i 20 20. 
Ou Rudziszek: 15.20 'i UJ.58. 
1)0 Gran: 14,35. . 


Do Lidy: 14.00, 15.35, 18,58 i 
23.59 (w święta). 
Do Jaszun: 8.45. 13,30, 1li,i)5, 
20. 35 i 23.59 (w święta 
do L'cty). 
Do Zemgal: 8.05, 17.42 i 22.41). 
Do Pojbrodzia: 19,51) (woni 
robocze) 
Do Olechnowicz: 23.00. 
Do Króle w slczyzny:8.20 (przez 
Moło:1eczno), 15.30 (I do 
Nowo - Ś NięcianJ, 23.59 
(przez POdbroazie). 
Do Nowo Wilejki: 4,1)0 (w dni 
robocze), 5,35 (w dni ro- 
bocze), 7 20. (dnI poświą- 
teczne), 7.35, ROS, 8.20, 
8.38, 9.25, 10.35, 1 J ,35, 
12.30, 13.30, 14,25. 15.13, 


21
		

/Czasopisma_009_03_024_0001.djvu

			15.30, 16.00. 16.35, 16.53, 
11.42. 18.
6, lH.20, lY.55. 
(w dni robocze), 20,35, 
21.25. 22,16,23.00 i 23.5H, 
Do WIlejki pow.: 15.13. 


Przyjazd do Wilna: (godz.) 


Z Warszawy: 7.05, 1.45, 11.2:3 
i 22.32. 
Z G rodna: ] 1.55 i 23.55. 
Ze Lwowa (przez Równe-Łu- 
niniec-Baranowicze - Li. 
dę): 11.55 i 22,20. 
Z Landwarowa: 0.51 (w święta 
i oni poświąteczne), 5.45 
(w dni roboczf'), 8,30 (dni 
IObocze). 10.25 (w dni 
św!ąŁeczne). 13,18 i 18,46. 

 Zawias: 7.20 (w dni robocze). 
9.10, (w dni świątec 7 n e J. 
11.10 (w dni roboczej, 
15.40, 19.48 (w dni robo. 
cze prócz SOJot) i 22.12. 
I. Rudzil'izek: 17.49 i 21.00. 


Z Oran: 18.20. 
Z Udv: 4.10 (w dni p-,świąłe- 
cznc). 1.18, 17,33 i t853. 
Z laszun: 1.18, (prócz dni poś. 
, wiątecznych I, 10 lO, t G.20. 
HW8 i 22.50. 
Z Zemgal: 7.58, 15.40 i 22.50. 
Z Podbrodzia: 22,22. 
Z Olechnowicz: 6.55. 
Z Królev- szczvzny: 7.30 (razem 
z Nowo'-Święcian). 15.:
lI 
(prlez Pdbrodzie) i HU5 
(przez Mołorleczno). 
Z Nowo.Wilejki: 5.30 (w dni 
robocze), 6.55. 1.30. 7.45 
(w dni robocze), 7.5H, 

.38, 10.08, 11.18. 11.50 
(dni poświąteczne), 12.18. 
Hł.]4, 14,14, 1fi.30. Hi 15, 
Hi.44, 17.
5, HU5, 19.08, 
20.04, 20.30, 21.15, 22,05. 
22,22, 22.50,23.18 i 2350. 
Z Wilejki pow: 22.05. 


Komunikacja autobusowa 
MIE':Jscow A (WILNO): 


Lini a N r. l Hw OJ'zec - 
ul. Sokoli! (Zwierzyniec) 
przez ul.: Kolejową, Bazv
 
liallską. Koński!, Hetn 1 aJl.- 
ską, Wielką, Zamkową, 
Plac Katedralny, Mickie. 
wicza, WItoldową, Starą 
i Gedyminowską. 
Unia Nr. 2 - I)WOl'Z{'(' - lio. 

zal'Y wojslw\H' przez ul.: 
Sddową, Zawalną. Jagiel- 
1011Ską, Mickiewicza, Wie 
leńską i Kalwaryjską. 
Linia Nr. 3 - Ul. Rrze('zna - 
TI'amwajowli prlf'Z ul.: 
Z'łkrełową, W. Pohulankę, 
Trocką, NIC
miecką, WIeI 
ką. Zamkową, Plac Kate- 


22 


oralny, Arsenalską. Koś- 
ciuszki I Antokolską. 
Latem dodatkowo: do Po- 
śpieszki, Kolonii Magist< 
rdckiej i WołokumpJi. 
Unia Nr. 4 - (latem) - PI
ł(' 
()1'ZI'szlwWI'j -Jł' l'ozolimli.3 
przez ul. Kalwaryjską. 
Linia Nr. 5 - nie istnieje. 
Linia Nr. ó - ('eł-łi.il'w - 1)0' 
hl'a Ru(la przez ul.: W.Po. 
hulankę I Legionową. 
Linia NI'. 7 - Rutusz -Wił- 
('z 11 
jalla przez ul.: Wiel- 
ką, Hetmanską, Hale, 
Sadową, SŁefanską, Słowa- 
ckIego, Kijowską, Pil::;ud- 
skiego i Ponarską. 


-
		

/Czasopisma_009_03_025_0001.djvu

			Zamiejscowa: 
(odja z d z placu Orzeszkowej 
w Wilnie). 
Na linjach: 1) O
zmiana-Hol
 
szany - Wołożyn - OS7- 
miana - Krewo, 2) Mi- 
chaliszki - Świr - Na- 
rocz-Miadzioł, 3) Nowa- 
Wilejka, 4) Oszmiana - 
Smorgonie - Lebiedzie- 
wo - Molodeczno -Gru. 
dek - Raków, 5) Świę- 
eiany-Brasław. 6) Grod- 
no, 7) Mejszagola. 8) Po
- 


brzezie, 9) Niemenćzyn, 
10) Kobylnik- Postawy - 
Głębokie. 11) Oszmiana- 
Iwieniec, 12) Turgiele. 13) 
Dliewieniszki -Sobotniki 
- Traby, 14) Landwarów 
- Troki, 15) Werenów- 
Lida-Szczuczyn. 16) Ol. 
kieniki, 17) Jaszuny - M. 
Soleczniki - W. Solecz- 
niki - Bieniakonie-Kon. 
waliszki - D7.iewieniszki 
- Gierallowy - lipniszki 
- lwie. 


Jak otrzymać paszport zagraniczny? 


Paszportv za'S!'raniczne wydają sie w okienku Nr. 5 Starostwa 
Grodzkiego Wilel1skiego (Żeligowskiego 4) w godz. 10-12. 
Podania należy pisać na specjalnie w fym celu przygotowanych 
blankietach (do nabycia na korytarzu. w hiurze podań). 
Zezwolenie na wyjazd władz wojskowych muszą mieć mężczyźni: 
a) którzy nie s/użyli w wojsku. posiadający kat. .,A". b) zaliczeni do 
ponad kontyng.. c) szereg. urlopowo i d) oficerowie rezerwy. 
Wszelkie dokumenty woj!kowe winno s;ę dołączać do poda'1ia. 
Wycią
 z ksiąg meldunkowych m. Wilna. 
Dołącza się również 2 fotografie bez Dkrycia gło N
' na białym tle. 
Paszport kosztuje 80 zł. (na przecią[! I miesiąca) 
Pozatem ulgowe paszporty wydawane są uczestnikom zjazdów na- 
ukowych, zawodów sportowych i t. d. oraz osobom, delegowanym Drzez 
illbtytucje pai1stwowe i samorządowe tylko na podstawie zezwoleń Mi- 
nisterstwa Skarbu. 
Paszporty bezpłatne wy:lawłłne są na podstawie zaś Niadczeń 
Urzt:du Emigracyjnrgo w Warszawie lub Urzędu POŚrednictwa Pracy 
w Wilnie. 
Starostwo Grodzkie udziela zeZWOIel} na pobyt w Polsce obywa- 
t10m państw obcych (okienko Nr. 2). 


Władze 


. 
I 


u r z ę d Y w Wilnie 


(godz. przyjęć Interesantów 10-12) 


lJI"I.;,d Wuje\Hidzld - ul. Mag- 
daleny 2, t. 5 26. 
Wojewoda - t. 51. 
Wice Wojewou.ł - t. 5 12. , 
Wojewódzk!e Hiuro d() SprJw 


Finan. Rolnych - Ostro- 
bramska 19, t. 2 27. 
Woje Nódzki Urząd Rozjemczy 
do spraw majątkowych 
posiad. gospodarstw "'if'j- 


2.) 


-
		

/Czasopisma_009_03_026_0001.djvu

			Ikicl1- Ostrobramska 19 I 
t. 2 21. 
Wojewódzie Hiuro FUrJduS7u 
Pracy - .J. Jasińskiego 7, 
t. 5 38. R e f e r a t y: 
f,nansowy. pomocy i pra. 
CY - 1. 12 86. . 
Działy: e\Nidencji i pośrer! 
nictw8 pri!cy-Subocz 22 
t. () 61 i p0śret1nictwa 
pracy s\użby domowej i 
pensjonatowej - Poznań 
ska 2, I. ]2 06. 
Starostwo (:rodzld«' -- Że1igow. 
skiego 4. t. 2 25. 
Starosta - t. 2 ] 2. 
Wice'st;;ros
a - t. 11 01. 

tarost.\Vo Powiatuw«' \lill'il- 
I-ilw.'I'I'lu'lde - S
bocz 3. 
Starosta-t. 1 OH. 
Wice-Starosta-t. 22 19. 
Kancelaria O..:ólna- t. I Oh. 
Zarząd Drl'lQ:owy- \\'ilcńs\1a 12, 
t. 4 12. 
Zarząd Melioracvjl1Y - \V. Po- 
huldnka 24. 
hhlł OI.r«:A'IHva liuuh'oli I'UII- 
s1 WU, Mickiewicza 3,1. 53. 


S;Jd Alwla.-y.iny \\ Wilnie- 
j\(ickiewicza 36. t. 1 01, 
Prokuratura S.A., t. 12 17. 


S'ld OIm..
o\\ y w Wilnif' - 
l\Ilckiewicza 31i, t. 1 54. 
Prokuratura S. 0.- t. :
:3. 

;ld (h'odzld 3 Maja 4, t. 2 31:\. 
S.,d PI'Ił(
J-3 MiJja 4, t. J 6 77. 
No1al'insze przy Wydl. hipote- 
cznym S. O.-(Ofiarna 3). 
ł1ujko Jan-t. 1 62. 
Jundziłł Adam-t. l Gl, 
Szemiolh WIktor-I. 5 to. 
RekłajtIR Franciszek-t. 22 59. 


S 01 ul"inszf' na m. Wilno: 
Hohuszewicz Seweryn - t tet 
m
ńska 2, t. 4 8
. 
KaI nkiewicz Aleksander 
Trocka 3, t. 4 14. 
P,atakis Józef - W;eIka 56. 
t. 7 55. 
Strzałko Wład\ sław-Wielka 36, 
t. 11 Ol 
TlunHI('ZŁ' Przp;i
gli przy S. O. 
Wierzyflski Józef (Sąd Grod.)- 
języki: rosyjskI, białoru- 
SkI, ruski, angielski, fran- 
cuski. lacińsl(J i niemiecki. 
Logis Zyg-rr unt (Sąd Okręgowy 
V wydział) - język lite- 
v.. ski. 
Rabillowi.;z Dawid (ul. Piłsud. 
skiego 19) - języki: heb- 
rajski i żydowski - żar- 
gon. 
)iu III III.uic3' SI}du (
I'u(1z1df'go: 
1 rewiru- Cicho(1 W. Je zuic ka 
8. 
2 rewil'u-Fiedziaj J. Ofiar- 
na 2. 
3 rewiru-Mościcki J. Wileń- 
ska 25. 
4 rewiru-Maciejowski A. Za- 
walna GO. 
S rewiru-Matuchniak W. Zyg- 
muntowska 4. 
6 rewiru Leśniewski W. Ale- 
ja Róż 4. 
l rewiru-Lenartowicz A. Su- 
bocz 9, 
8 rewiru-Wawrzewski E. Ja. 
giellońska 8. 
PI'ul.ul.ał,oria G('UI'I'ltlua U. P. 
Oddzial w Wilui«ł. Ur.i. 
wersytccka 6f
, t. 8 44. 
pulil'ja Palbtn owa: 
Komenda Wojewódzka P. P. i 
Url:ąd Śledczy w Wilnie 
- Ostrohramska 6, t. centr. 
1 :H, 9 ól i 10 18. 


':1
		

/Czasopisma_009_03_027_0001.djvu

			Komenda P. P. m. Wilna, ś.to 
JUlISka 3, t 1 41. 


l{omisariatJ P. P.: 


l-Zawalna 56, I. 1 21. 
2-Beliny 9. t. 1 n. 
3 - Tatarska 2, t. 1 27. 
ł-Khlwaryjska 
4, t. 1 24, 
5-Wiwulskiego 22, t. I 28. 
6-Zarzecze 21. t. 1 26. 
Rezerwa P. P. m. Wilna, Gao- 
na 12" t. 3 OL 
Oddział Konł'1Y lh zerwy P. P. 
Żelig-owskiego 4, t. 2 67. 


Posterunld P. P,: 
l-Kolejowy. Dworzec Osobo- 
wy. t. 1 23. 
2- Wieś Bołtupie. t. 1 24. 
3 -Antokolska 74 t. 1 25. 
4-Wartownia p, P. w Kolonii 
Wileńskiej, t. 13 59. 
Więzil'uia: na :Lukiszkach. Wię- 
zienna 6, t. 25. 
w Wilnie. Ponarska 6. t. 23. 
l\l'(
szt ('cntL'alny Komendy 
P.p. m. Wilna. Ignacego 9, 
l. 15 91. 
łzhll SI.llrłJO\\B W. Pohulanka 
10, t. 3 36. 
Wujewodzl1a J(ołlli
jll lillIsyl"i- 
I
ucyjnll Hrulltów. Gdań- 
ska ó, t. 19 91. 


URZĘDY SKARBOWE: 
t-m. Wilna. W. Pohulanka 10, 
t. 5 59. 
2-BazyIiańska 4, t. 2 31. 
3- Wingry 6. t. 3 33. 
4-Hazyliańska 4, t. 14 32. 
5-W. Pohulanka 18, t. 10 53. 
Urząd Akcyz i Monopol. PalI' 
stwow. m. Wilna, Zawalna 
56, t. 4 8I. 
Urząd opłat stempl. m. Wilna, 
Wc Pohulanka 10, t. 11 19. 
Brygada Kontroli Skarbowej, 
Zawalna 56, t. 1 44. 


Brygada Kontroli Skarbowej 
(dewizowej) W. Pohulan- 
ka 9. 
Sala Licytacyjna Izby Skarb. 
Niemiecka 22, t. 10-fi5. 
Urz;ltl Cl-Iny. Ponarska (st. to- 
warowa), t. 40. 
Oddziały: 1) P0czt.:ł Wilno 2, 
t. 21 60 i 2) L0tnisko- 
Porubanek, t. 80. 
rl'ząd miar (okręgowy). Tro
 
cka 10, t. 7 53. 
" (miejscowy). Tro. 
cka 10, t. 3 64. 
Probierczy. Trocka 10, 
t. 83. 


" 


" 


liul'atoriulU Okr
g-u Szlwluego 
Wileilslł.iego. Wolana 10, 
t. 9 32. 
Inspektoraty Szkolne m. WiL, 
na i pow. Wileńsko. Tro- 
ckiego, Portowa 5, t. 2 52. 
D Y r e l. ej a Hl.ręg;owa I(ołcj 
Pallf';twowy{'h. Słowackie- 
go 14, t. centr. 5 22 i 5 23. 
t)1.r
'g'O\\'8 Dyr(')icju PO('z! i 
'I'eległ-arów n Wilnii:,- Sa- 
dowa 25, t. 90. Centr. tel,: 
76, 4 94, 
 4(i. 12 2
 i 
15 56. 
Oddział budowlany - Oomini- 
kańska 15. 
Urzfdy i 8
encJ(' lH'l'...ł..-telegr. 
Urząd Pocztowy Wi!IIO 1, \Viel- 
ka I, t. 89. 
Urząd Telef.- Telegr., św. Ja(l>;ka 
13, t. 7 13. 
Urząd Poczt. Telekom. Wilno 2, 
Dworzec Oso b., t. 2 58. 
Agencja P. T. Wilno 3, Anto, 
kolska 25, t. 8 33, 
Agencja P.T. Wilno 4, Stara 6, 
t. 8 34. 
Urząd P. T. Wilno 5, Kalwaryj- 
ska 31, t. R 35. 
Urząd P. T. Wilno 6. Mickie- 
wicza 30, t. G 47. 
Agencja P. T. Wiluo 7, Zarze- 
cze 26, t. ł !n 


25
		

/Czasopisma_009_03_028_0001.djvu

			Urząd P.T. Wilno 8, Ponarska 
63, t.17 ot. 
Urząd P.T. WilnO 9. W. Pohu- 
la nka 31, t. 9 75. 
Urząd P. T. Wilno to, Zawal. 
na 25, t. 16 66. 
Agencja P. T. Wilno 11, Kosza- 
ry I Brygady. t. 16 56. 
Ągencja P.T. Wilno, Jerozolim. 
ka, t. 14 26. 
Agenja P. T. Kolouia Wileń- 
ska, t. 19 u7. 
Agencja P.T, Porubanek, t. 4 86. 
Pośrednictwo P. T. Jagiello- 
nów, t. 23 to. 
Dyrelicja Lasów Pailstwo\\. w 
Wiluie, Wielka 66, t. 1555. 
Nadleśnictwo Wileńskie, Mo- 
niuszki 21, t.15 60. 
lnspektol'8t 
l1uitarłlo-obycZ8- 
jowy, Zeligowskiego 4, 
t. t 84. 
IusIH'ktoraty Pracy: Ostrobram- 
ska 19, t. 51, 81 i 23 80. 
A.rchiwum Pailstl\'owe w Wił. 
uie, Sło wackiego 8, t. 
12 96. 
Biblioteki Pl1ilshvowe: 
Uniwersytecka, Uniwersytecka 
5, t. 5 69. 
Im. Wróblewskich, Zygmuntow- 
ska 2. t. 13 76. 
POlvszeclllłY Zaldatl l'bcZlłil\. 
czeił Wzaj('mnydł, Mickie- 
wicza 1
, t. 1 08. 
Wileiłski 0I\1'
g- Zwh!zJw St.ra- 
ży Poż8rny<'l1 R. P., Mi- 
ckiewicza 46, t. 6 82, 
Hi
łtla Zbożowo - Towarowa i 
Lniarska w Wilnie. KOli- 
ska 20, t. 16 36. 
KONSULATY: 


Łotewski, Sierakow skiego 4, 
t. 13 34. 
Rumuński, św. Ąnny 3, t. 5 20. 


2l\ 


rnstytucje Samorządowe: 
Z8rlad l\liejsld w Wilłlł
, 00- 
mikaJlska 2. 
Prezydent Miasta, t. S. 
Wice-Prezydenci: t. 608 i 19 SS. 
Szef Kancelarii, t. 28. 
Pogotowie Ratunkowe, Franci- 
szk aliska 1. t. 6. 
Izba dezy nfekcyjna, Łukiska 7, 
t. 22. 
Dom nocleR"owy, Połocka 1, 
t. 18 61. 
Rzeźnia miejska, Ponarska 13, 
tel. 23 27 i 3 46. 
Szkolna Pracownia Przyrodm- 
cza, Zawalna 5, t. 16 12. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich, 
W. Pohulanka 11, t. 945. 
Betoniarnia miejska, Piłsud- 
skie go 56, t. 11 02, 
Plantacje miejskie, Kopanica 2, 
t.92. 
Stacja pomp, Ogród Bemar- 
dYllski, t. 1 01. 
Elektrownia miejska, Derewni- 
cka 2, t, 24 i t 18. 
Strai Pożarna, t. 45. 
lillmiłet Miejski Obywatelskiej 
Żimowej Pomocy BeZł'O- 
botnym, Dominikańska 2. 
t. 24 33, 
Will' il sIw - 'I'rlll.lii Powiat owy 
Związeli Samoną(lowy, 
Wtleiłska 12, t. 1 05 i 22 28. 
Izba Przemyslo\\o - UaudloW8 
w Wilnie. Mickiewicza 32, 
t. 17 25. 
Izha RZ6mirślJ1i(
za w Wilnie. 
Gdańska 6, t. 18 86. 
Izba Rolnirz8 w Wilnie, Ofiar- 
na 2, t. 14 to. 


Zarządy wyznaniowe; 
Kur j a Metropolitalna Rzym- 
sko -Kłłtolicka Wileńska, 
Magdaleny 4, t. 
 00.
		

/Czasopisma_009_03_029_0001.djvu

			Kudu Archidiecezjalna. Mt.lgda- 
leny 4, t. 9 00. 
Seminarium Duchowne Rzym- 
sko Katolickie Państwowe, 
Mostowa 12, t, 18. 


Kościoły: 
1) Bazylika Metropolitalna św. 
Stanisława (założona w r. 
1381 przez .Jagiełłę]. Plac 
Katedralny , t. 9 83. 
2) Archipresbit
rialny św. Ja 
na (załot. w r, 1388 przez 
Jagiełłę) św. Jallska 2, 
t. 5 41. 

) Św. Teresy (zał. w r. 1b26 
przez Stefana Pace). Ba- 
zyljailska 3, t. -4 38. Przy 
kościele kaplica Ostro- 
bramska z Cudownym 
Obrazem N. M. P. 
4) Św. Ducha (zał. w r. 1441 
przez króla Kazimierza), 
Dominikallska 4, t. 2 29. 
5) Wszystkich Świętych (zał. 
w f. 1620 przez Wojcie- 
cha Chłudzyńskiego), Za- 
walna 54, t. 8 07. 
6) Św. św. Bernarda i Frdn. 
cisz\ra (zał. w r. 1469 
przez króla Kazimierza), 
św. Anny 10, t. 3 55. 
7) Św. Rafała (zał. w r. 1703 
przez Michała Koszyca), 
Wiłkomierska 2, t. 10 1-4 
H) Św. św. Jakuba i Filipa 
(1I
.ł. w r. 1624 prZez Je- 
rlego Chreptowicz,a), 3 Ma- 
ja 6, t. 2 76. 
9) Św. św. Piotra i Pawła 
(zał. w r. 16G8 przez Mi- 
chała Paca), Antokolska, 
t. 3 61. 
10) NiepoKalanego Poczecia N. 
M. p. (zał. w r. 1913), 
Sołtaniska 17, t. 3 95. 
111 Św. Mikolaja (zał. w r. 
1377 przez Olgierda) Św. 
Mikołaja 6. 


- 


12) Sw. Anny (zał. w r. 1392 
przez Witolda), św. An- 
ny 10. 
13) Najśw. Serca P. Jezusa (zał. 
w odrodz. Rzeczypospo- 
litej), ArchanIelska 6, t. 
6 48 
]4) Św. Jerzego. przy Semina- 
rium Duchownym (zał. w 
r. 1506 przez Mikołaja Ra- 
dziwiłła), Plac Orzeszko. 
wej. 
15) Sw. Krzyża. przy klaszto. 
rZe O. O. Bonifratrów 
(zał. w r. 1543 przez wi- 
leiIskiego biskupa Pawła 
Holszańskiego), Plac Na- 
poleona 6. 
16) Św. Stefana, s. s. Sftlezja- 
n k '(Lał. w r. 1600 przez 
Jezuitę Wysockiego), Ste- 
fańskd 37. 
17) Św. Bartłomieja (zał. w r. 
1644 przez Jakuba Pro- 
niewskiego), Zarzeczna 13 
18) Św. Józefa, przy Tow. Do- 
broczynności, Wileńska 23. 
19) Opatrzności Bożej, przy 
zakł. ks. Salezjanów, Do- 
brej Rady 22, t. 2 32. 
20) Zbawiciela, s. s. Matki Bo- 
, skiei Miłosierdzia {zał. w 
r. 1693 przez Jana,Kaz. 
Sapiehy}, Senatorska 25. 
21) Św. Trójcy (zał. w r.lMO} 
Dominikańska 2. 
22) Św. Ignacego (zał. w r. 1622 
przez biskupa Eustachego 
Wołowicza), św. Ignacego 2 
2
) Św. Trójcy w Trynopolu 
(zał. w r. 182 O. 
24) Św. Katarzyny, s. s. Bene- 
dyktynek (za I. w r. 1622 
przez Mikołaja i Katarzy- 
nę Horodyjskich). Wileń- 
ska 7. 
2)) Wniebowstąpieni
 PaI1skie
 
go księ
y Misjonarzy (zał. 
w 'r. 1695 przez Teofila 


:27
		

/Czasopisma_009_03_030_0001.djvu

			Platt'ra), Subocz 18, t. 
U 85. 

6) Św. Kazimierza, księty .Je. 
zu;tów (7ał. w r. 1596 
przez kardynała Ferdynan- 
da-syna króla ZYRmun- 
ta), Wielka fi8, t. 17. 
27) Wniebowzięcia N. M. P., 
0.0. Franciszkanów (zał. 
w r. 14-21), Trocka 14, 
28) Serca Jezusowego s.s. Wi- 
zytek (zał. w r.1711 pr7ez 
króla Augusta 111, Rossa 2. 
29) Św. Michała, s.s. Bernardy. 
nt:k (zał. w r. 1594 przez 
Lwa Sapiehy, św. Michal- 
ska. 
30) Dom s. s. Dominikanek, 
Witebska 21. 

11) Dom !I. s. Sza tytek, Su- 
bocz ] 6. 
32) Dom s. s. św. Rodziny z 
Nazaretu, Sierakowskiego 
13. 
33) Dom s. s. Misjonarek od 
św. Rodziny, Wielka 40. 
34) Dom s. s. Urszulanek od 
Serca Jezusowego, Sko- 
póv. ka 4. 
35) Zgromadzenie s. s. Misjo- 
nare k N. Serca Jezuso
 
wego, Sawicz 13' 
36) U n i c kiN. M. p. Pocie- 
szyCit' Iki (za I. w r. 1li77 
przez .unickiego metropo . 
htę Zochowskiego), Sa- 
wicz 13. 


Konsystorz Prawosławny. 
Oslrobn'mska 10, t. 4 53. 
Pailstwowe Seminarium Du- 
chowne, Ostrobramska 9, 
t. 2 26. 
Cerkwie prawosławne: 
1) Sobór Katedralny-Preczy- 
sttńsld (Lał. w r. 1346 
przez Olgierda, św. An- 
nv 15. 


28 


2) Św. Mikołaja (7Ilł. w r.1320 
za czasów Ged) min a), 
Wielka 32. 
3) Św. Paraskiewy (Piatnicka- 
ja), Wielka 24, (zał. w f. 
1345 przez Olgierda). 
4) Św- Znamieilska (zał. w l. 
1899), Witoldowa 31. 
5) Św. Katarzyny (lał. w r. 
1810), FaBryczna. 
6) Św. !v1ichała (zał. wr. 1892), 
Kalwaryjska 73, 
1) Św. Aleksandra (zal. w r. 
1896), Słowiańska (Nowy 
Świat). 
8) Św. Ewfrozynii (7.ał. w r 
1838) Cmentarz Beliny 21 
9) Św. T i c h o n a (zat. w r 
1863) Cmentarz BeIiny 21 
10) Św. św. Michała j Konstan 
tego (zał. w r. 1911), W 
Pohulanka 29. 
11) Św. Ducha, przy klasztorze 
św. Ducha (zaI. w r. 1592 
przez w. ks. Aleksandra), 
Ostrobramska 10, 
12) Św. Trójcy, przy Semioa
 
rium DuChownym (zał. w 
r. 1345 przez Olgierda), 
Ostrobramska 9. 
13) Dom .. s. klasztoru Marii 
Magdaleny Końska 18-24. 
14) Dom s.s. klasztoru Berez- 
wieckiego Rożdestwo-Bo- 
gorodicznego, Ostrobram- 
ska 9-11. 
Naczelna Rada Słaroobrzf;- 
dowców w Polsce, 
Micki('wicza 22-a, m. 2, 
t. 9 15. 
Cerkiew Staroobrzędowców im. 
Opieki Najśw. Panny Ma- 
rii (zał. w t. 1875), Lewo- 
Nowoświecka 2. 


Konsystorz Wileński Ewan 
I gelicko Reforrnow2nYt 
. Zawalna 11, t. 5 19.
		

/Czasopisma_009_03_031_0001.djvu

			J(ościół Ew. 
rform. (7at. w 
r. 1830), Zawalna. 
Parafia Ewangelicko - Aug- 
sburska, Niemiecka 9, t. 

05
. 
Kościół Ewang. Augsb. (zał. w 
r, 1555), Niemiecka 9. 
Gmina wyznaniowa żydow- 
ska w Wilnie, Orzeszkowrj 7, 
t. 17 
6. 
Główna sYl}agoga (zał. w r. 
1572), Zydowska. 
Synagoga chóralna (zał. w r. 
]902), Zawalna 35. 
Synugog - około 100. 


Duchowiellstwo karaimskie: 
Duchowny Zarząd - m. 
Troki. Gminy karaimskie: 
a) w Wilnie- Gimnazjalna 
t; m. 3, t. 18 02 i b) w 
Trokath - Wileńska d. J. 
Nowickiego, t. 2. 
Dom modlitwy (kenessa), Gro- 
dzka. 


Wyznanie muzułmańskie: 
Muftiat, Ostrobramska l t.22 10 
Gmina muzułmańska, Moniusz- 
ki 42. 
Meczet. (zał. w r. 1424 za cza- 
sów Witolda), Lukiska. 
Urzędy Wojskowe i Zakła- 
dy: 
Inspektorat Armii, Podzamcze 
l, t. 16 30. 
DowÓdztwo Obszaru Warowne- 
go. Plac Ignacowski. cen- 
tr. tel. 3 10, 3 11, 3 12, 
3 13, 3 14 i 16 82. 
K menda m. Wilna, Kościuszki 3 
P.K,U. Wilno-Miasto ( Mickie- 
P.K. U. Wllno-Powi.8t (wicza 23 
Duszpasterstwo Garnizonu. Plac 
l
nacowski. gmach D.O.W. 
Wojskowy Sąd Okr. III ( Kościu- 
. " Rejn. ( szki 10. 


Prokuratura przy W.S.O. Uf- 
Kościuszki 10. 
DowódLtwo K.G.P. Wilna, Por- 
towa 28, centr. tel. 91, 
B 16 i 16 53. 
Kasyno Garnizonowe. Mickie. 
wicza 13. 
Kasyno podoL zawod.garnizollu, 
Mickiewicza 11, t. 24 41. 
Stow. "Rodzina Wojskowa, Mi- 
ckiewicza 13. 
Okręgowy Oś rod. W. F., Lud- 
wisarska 4. 
Wojsk. wiezienie, Kościuszki 10. 
Szpitale i zakłady lecznicze. 
S z p i t a l e: 
Wojskowy. Antokol, Sapie- 
.2YIlska, t. 15 (-s. 
2 Sw. .lakuba (miejski), 3 l\laja 
R, t. 39, 18 40 i 21 45. 
3 Sa wicz (miejski>. Bakszta 2, 
t. (j0. 
4 Zakaźny (miejski), Grodzka 
10. t. 21). 
5 K o l e j o w v, Wilcza ł..a. 
pa. t. 22 29. 
6 Pallstwowy Psychiatryczny, 
Letnia 5, t. 1 t 81. 
7 Państwowy Psychiatryczny, 
maj. Kojrany, t. 13 93. 
8 Żydowski miejski. Zawal- 
na 42, t. 3 51. 
!J Dla kobiet gm. żydowskiej, 
Witoldowa 15. t. 2 30. 
10 Kliniki Uniwersyteckie, An- 
tokol. Szpital Wojskowy, 
t. 86. 221.84,444, 227(j 
i 42. 
11 Połoźnicze ł ch('r. kobie- 
cy.::h KI. Uniwers. Bogu- 
sławska ;
. t. 61. 
Labaratoria chem. bak te 
riologiczne: 
Miejska Pracownia badania żyw- 
ności, Hetmańska 3, t. 4 96. 
Analiz lekarskich dr. dr. Dl1nin, 
Horkawiczów, Portowa 12, 
t. 5 95. 9
		

/Czasopisma_009_03_032_0001.djvu

			Diagnostyczne a-ra Jakubow- 
skiego, Zawalna 16. 
D
ra G. Gelmana, Zawalna 11, 
t. 13 94. 
Wileńska Ekspozytura Pań- 
stwowego Zakładu Higie- 
ny w Warszawie, Rossa 1. 
D.ra A. Romma, Wileńska 22, 
t. 9 49. 
Welerynaryjno - rozpoznawcze, 
Zygmuntowska 12, t. 1411. 
P,'ństwowy Zakład Radania 
Żywnoici, Tatarska 11. 


Lecznice prywatne: 
Oczna Św. 'Józefa, Tyzenhau- 
zowska 16, t. 7 38. 
Litewskiego Stow. Pomocy 
Sani t., Mickiewicza 33-a, 
t. 4 46 
Położniczo-ginekol., M. Pohu- 
Janka 15, t. 14 71. 
Akusz. Ginekol. Lewin - Kara- 
pan s, Żeligowskiego 5, t. 
10 45. 
Sanatorium dla chorych pier- 
siowych, Letnia 3, t. 10 32. 
Zakład Pa"teurowski dora W. 
Orłowskiego, Sadowa 21. 
Weterynaryjna St. Bakuna, Os- 
trobramska 16, t. 6 94. 
OLI zwierząt Sejmiku WildlSk.- 
Trockiego, Wilellska 12, 
t. 1 05. 


P r z y C h O d n I e: 


VIa dzieci szkoJnych, Wielka .1 
Przy Szitalu Sd wicz, Bakszta 2. 
" Lecz. Lit. Stow. Porno Sa- 
nit., Mickiewicza 33-a. 
" Dyrekcji Wił. P. K. P., 
W. Pohulanka 12. 
Pallstw. bezpłatna dla leczenia 

horób .skórn. i wenerycz., 
Zeligowskicgo 4. 
Puradnia Polsko ZrzeSl. Leka- 
rzy Specjal., Garbarska 3. 
Przeciwkiłowa ( Wielka 
Przeciwjagliczna ( 46. 


30 


Dla dzieci gruźliczych U. S. BOI 
Szpital Wojsk. 
T.wa Przeciwgruźliczego, Wi- 
leńska 27. 
Dla d
ieci (dentystyczna). Za- 
kretowa 9. 
Dla niemowląt p. n. "Kropla 
Mleka", Wielka 46. 
"TOZ" im. dora A. l\Iakowera, 
W. Pohulanka 2I. 
Dla urzędników peii.stw., Wiel- 
ka 51, t. 13 94. 
Przy szpitalu św. .Jakuba, 
3 Maja 8. 
Przy spitalu Żydowskim. Za- 
walna 42. 


ZAKŁADY NAUKOWE. 


Szkoły wyższe: 


U niwersytet Stefana Batorego, 
Uniwersytecka S, t. 3 47 
Szkoła Nauk Politycznych 
w Wilnie, przy Instytu cie 
Naukowo Badawczym Eu. 
ropy Wschodniej, Z5grnun- 
towska 2, t. 16 21. 


Szkoły średnieog6lnokształ- 
cące: 


C IJ1nazjum Hum. C. Epsztejna 
" i I. Szpajzera. Ar- 
chanielska 11, t. 4 15. 
Litewskie im. Wi- 
toda Wielkiego, Dą
 
browskiego 5, t. 13 20 
Pas
w. im. J. Sło. 
wackiego, Domini- 
kalIska 3, t. 9 89. 
państw. filia Biało- 
rllska, Ostrobramska 9 
państw. im. Ad. Mi- 
ckiewicza, Domiui- 
)(nńska 3, t. 9 89. 
Żeńskie P. P. Bcne- 
dyktynek, Igna('ego 
3, t. 23 75. 
Koed. Żyd. Centr. 


" 


" 


.. 


" 


" 


"
		

/Czasopisma_009_03_033_0001.djvu

			K. O., 
t. 19 99. 
Gimnazium Koed. im. Piotra 
Skargi, Ludwisar- 
ska 4, t. 23 08. 
państw. Żeńsko im. 
E. Orzeszkowej, Mi 
ckiewicza 38, t. 31. 
Seminarium Ochroniarskie P ń- 
stwowe im. M. Ko. 
nopnickiei. Zakreto 
wa 3, t. 20 63. 
Gimnazium Koed. Rosyjskie 
im. A. Puszkina, 
Ostrobramska 29 , t. 
12 09. 
Państw. Żellskie im. 
ks.Czałtorysk. O rze- 
szkowej 9, t. 9 03. 
Zeńs {ie s.s. Nazare- 
tanek, Sierakowskie. 
go tJ. t. 9 31. 
Państw. im. kr.Zyg- 
munta.Augusta, M.Po 
hulanka 7, t. 1 59. 
Seminarium Duch. ks. ks. Mi- 
sJonarzy, Su bocz 18 
t. 6 85. 
Gimnazjum Hebrajskie, Szope 
na 6. 
0.0. Jezuitów, Wiel- 
ka 58, t. 77. 
Ilebr. Hum. Slow 
"Tarbut", Zawalna 4 
t. 12 66. 
Liceu m im. Filomatów, Że li. 
gowskiego 1. 
Gi I1nazium Koed. .,Oświata", 
BenedyktyilSka 1, t. 
149L 
Żyd. Centr. Kom. 
"Oświaty", Końska 3, 
t. 19 99. 
Kursy Koed. im. Kom EJuk.Nnf , 
Benedyktyńska 2. 
" wiecz. im. A.... Mickiewi- 
cza, U liwersytecka 9. 
" Rozp. Średn, Wykszt., Za- 
walna 21. 


Końska 3, 


" 


" 


" 


. 


" 


" 


" 


Szkoły zawodowe: 


Szkoła "Służba Obywatelska", 
Bisk. Bandurskiego .f. 
" Gosp. Dom. s.s. Sera fi. 
tek, Brzeg Antokolski ł. 
., Rzem. Przem. T owa Sa. 
lezjańskiego, Dobrej Ra- 
dy 22. 
" PIacy Dom. T-wa "Świa- 
tło", Franciszkańska 7. 
" Techniczna Żyd. męska, 
Gdaiiska 3. 
" Techniczna Państw. im. 
Marszałka Piłsudskiego, 
Holendernia 12. 
" Prac. Gosp. Zw. Prac. 
Obyw. Kobiet, Jagiel. 
lońska 3. 
Gimnazium Pańgtw. Żellsk. 
Krawieckie, Królew- 
ska 8. 
Państw. Męskie Me- 
chaniczne' KOpani- 
ca 5. 
I' ańst w.Elektryczne, 
KopaMica 5. 
Szkoła Państw. Jtzem. BudowI. 
Kopanica 5. 
Instytut Nauk Han::lI. - Gosp., 
Mickiewicza 18. 
Girnna7ium Ku.pieckie, Mickie- 
wicza 18, t. 4 23. 
Szkoła Za w. Organistów im. 
J. Montwiłła, Mickiewi- 
cza 6. 
" Przysp. w Gosp. Ro- 
dzinnym P. M., W. Po. 
hulanka 18, 
" Państw. Średn. Ogrod- 
uicza, Sołtaniska 50, 
t. 10 74. 
.. Przysp. Krawiec., biel. 
s.s. Salezjanek, Stefań- 
ska 37. . 
" Zaw. T.wa "Pomoc Pra- 
cy", Subocz 19, t. 1 98. 
" Dokszt. Zaw. Wił.. No 
wogr. Instytut Rzęm. 
ś.w. Anny 2, t. 13 67. 
Zyd. Instytut Muz., 
Rudnicka 6. 


" 


" 


31
		

/Czasopisma_009_03_034_0001.djvu

			- 


Konserwatorium Muz. im. Kar- 
łowicza, Wielka 8, t. 14 38. 
Slkoła Zaw. Zw. KobIet Żyd., 
Wielka 30. 
Gimnazjum Kupieckie ŻeIlskie, 
Wileńska 10. . 
Liceum Handl. ŻeIlsk S. Pie- 
tras7.kiewiczówny, Żeligow 
skiego 1. 
Szkoła Odzieżowa Polsko T-wa 
"Światło". Źeligowskie- 
go t. 
" Tańców M. Frosta i M. 
Alperowicza. Mickiewi- 
cza 22 m. 30. 


Kursy zawodowe: 


Kraw. hafty i trykol. Stow. 
"Nauka i Praca", z. Bernadyil' 
ski 8. 
Handl. Koed. ]. Sternberga, 
Bisk. Bandurskiel{o 4. 
Gosp. Dom. 8. s. Serafitelt, 
Brzeg Antokolski II. 
Zaw. Mech. Kolej. 'f wa Kurs. 
Techn., Holendernia 12. 
Elektromonterskie stow. Tech- 
ników Polskich w WiUnie. 
Kopanica 5. 
lland!. Koed. roczne Stow. 
Aosolw. I. N. H. G.. Mi. 
ckiewicza 18. 


Handlowe roczne M. Przewło' 
ckiej, Mickiewicza 22, t. 
16 02. 
Shelley' s Institute, Mickiewi 
cza 4. 
Jęz. Hebr. i Pdlest.
 nograf'i, 
Niemiecka 21. 
ZdW. dla Ociem niałych T-wa 
Kurat. nad Ociem'1., M. 
Pohulanka 20. 
Handl. ,Lazluza Ceśl i , Rudni- 
cka 6. 
Kroju i szycia s. s. Salezjanek, 
Stefańska 37. 
Koed. Kraw. Bieliz. Tryk. Go- 
spod. Fryz. Tow. "Pomoc 
Pracy". Subocz 19, t. 1 98. 
Kraw. i Biel. T.wa św. Wincen- 
tego a Paulo. TrJcka 19. 
Gospod. Dom. Zw. Kobiet Ży- 
dow. Wielka 30. 


K KROJU i SZYCIA 
U r 
 y i pierw.szorzędnu 
pracownia damskich ubra 1 
'1.. Godlc\Vsld(-j J acew it',zo- 
wc.i. Wilno, Wileńska 31- 21 


Wy
szej Rachunkowości Stow. 
Buchali., Za walna 4. 
Koed. dla kraw. dam. Ada ma 
Duszy. Żeligowskiego 10. 


Z prawami szkbł państwowy
h 
Prywatne Męskie Gimnazjum KUI)ieckie 
StO\\. liullt'ów i PI'zcmysł. ('hrześc. w WBuit" III. Mickiewiczu tS, 
h-I. ł 
3, gmach B ci Ja')łkowskich. 
Do kl. I ej przyjmuje się uczniów w wieku 13-tllat, którzy ukoil 
czyli 6 kl. szkoły powsz. oraz złożą egzam. wstąpny :r: polskiego, 
matematyki i geografii. 


Szkoły Zawad. T -wa "Pomo[ Pra[y" 
WILNO. SU BOCZ 19. tel. I 98. 
Oddz. męski: stolarski i ma]ar.- 
dekorac. Oddz. żeński: krawiecki 
i bieliźniarski. Kursy wiecz. oddz. 
krawiecki, gorseciarski, trykot.. 
fryzjerski, techno chemicz. i ry- 
sunkowy. Szkoła Zawodowa 
Dokształ. dla trrminatorów. 


32 


Wyroby KOszY]{8rskit- 
Ociemniałych 
Wielki med. złoty-Walno, 193:
. 
Mały med. złoty-Wilno, 1930. 
Z \V8rsztuł.ó\\ Ihu'alm'iuID lIIul 
Ocicmnialymi \f Wilnie. 
Warsztat.y: M.Pohulanka 20 
(W.Pohulanka 21). Sklep: Gdań- 
ska 2 (róg WileIlskiej).
		

/Czasopisma_009_03_035_0001.djvu

			KR O JU nowoczesnego i modelowania ubiorów: damskich 
. i męskich, wyucza się szybko i tanio. Dla przyjezd- 
nych nauka przYŚ)it'SlOna. Dla nien;lOgących przybyć na kursyoso- 
biście: kuuy korespondencyjn
. Pró3ny kor
sp. wykład kroj u: da m- 
si.. lub mc:sk. wysyła się p0 otrzymaniu d. 1.20. Nie kożystają- 
cym z ku rsu: wyS) ła się podręczni ki kroju i w5zelkie wykrojki. 
Program nauki wysyła się bezpłatnie. K0I1czącym kur3y wydaje się 
świadectwa (dyplomy). 
HOIII'I'Sj. J{un
y J{r.oju dlu 1.I'aw. damIe i IUt;sl{. 
W I L N 0, 
ul. Ż e I i g Q W s k i e g o 10. 


Adama Duszy, 


I Liceum Handlowe Koedukacyjne Polskiego T.wa. Krzewienia 
WiedlY Handlowej i Ekon'Jmiclnej w Wilnie (według nowego 
ustroju szkolnictwa). Kurs nauki trzyletni. Klasa lii-cia specjalna. 
Liceum Administracyjne Koedukacyjne P0lshieg-o T-wa Krze- 
wienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie (według 
nowego ustroj u s 
kolnictwd). Kur J nauki trzyletni. Klasa 
li[ ci'i specjal'la: Wtdl:iały Skarbowy, Samorządowy. 
Podstawa przyjęcia do l ej klasy: uk0l1czenie gimnazjum ogólno- 
kszti:lłcącego, lub () klas gimnazjum dawnego typu, lub też 3-let. 
niej czy 4 letniej szkoły zawoJowej. 
UIH'uwuicuia l.iI'eum 1)0 ul.oiwz('uiu 2 ('h Jat lIullld: 
1) wstęp do szkół wy ts zych pokrewnego zawodu na równych 
zasadach z absolwentami liceów ogólnokształcących, do innych 
szkół wyższych po złożeniu odpowiednich egzaminów uzupeł- 
niających, 
2) prawo 2.ej kategorii urzędników PHllstwowycb, 
3) prawo do skróconej służby wojskowej, oraz wstęp do szkół 
oficerskich. 
Zapisy przy.imuje kallcelaria Lic
um Handlowego w WiI"ie, I 
ul. Mickiewicza 1H. Telefon 14-14. 


Związki i Towarzystwa. 


organizacje naukowe: 
Instytut Naukowo. Badawczy Euro- 
py Wschodniej w Wilnie, 
Zygmuntowska 2, t. 16 27. 
'r.wo Przyjaciół Nauk. Lelewela 8, 
t. 14 79. 
" Prawnicze im. Daniłowicza, 
Mickiewicza 63. 
WiJ. Tow. Filozof., Zamkowa L J. 
" " Nauk Lekarskich, Zam- 
kowa 24-.. 


WII. Tow. Ginekologiczne. Bogu- 
sławska 3 
., Pediatryczne, Klinika 
Dziecięca USB. 
.j Przyrodn. im. Kopemika, Sło- 
wackiego 9. 
Historyczne, Zamkowa 11. 
., Bibliofilów Polsko Bibl. Wró- 
blewskich. 
... Miłośników Reform. Polsk. 
im. J. Laskiego, Zawalna 11. 


., 


33
		

/Czasopisma_009_03_036_0001.djvu

			Or
..nizacje wyższej użytecz= 
noscI: 


LigH Obrony Powietrz. i Przeciw- 
gaz. Wił. Okr. Woj. Wielka 
51, t. 1 69. 
" Morska i Kolonialna, Orzesz- 
kowej 11, t. 18 1G. 
" Morska i Kolonialna, Mosło 
wa 3-a, t. 22 34. 
Polski Biały Krzyż. Wileiiska 42. 
'" 
zerwony Kpyż, Mickie- 
WIcza 7, t. 1 42. 
Polskie Tow. Opieki nad Groba- 
mi Bohaterów, filija WiJ. 
Dominikańska 4. ' 
" Polskie Radio. Mickiewicz 22 
t. 309 i 13 66. . 


Organizącje Wohkowe: 
Federacj8 Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny, Orze- 
. szkowej 11. t. 14 94. 
ZWIązek Legionistów Polwkich- 
Okręg Wileński, Dominikań - 
ska 8. 
Związek P.O. W., Orzeszkowej 1 J. 
" Uczestników b. I Korpulllu 
na Wschodzie, J. JasiJlskie- 
go 5, 
" Kaniowczyków i Żeligow. 
czyków, Orzeszkowej 1.. 
" ln
alidów WOjennych R.P., 
Jaglellońsh 8. t. 5 65. 
" Sybiraków.Orzeszkowej 11. 
"Uczestników b. Wojsk Stra- 

y Kolejowej, Beliny 15. 
" Legjonistek Polskich Orz

 
S
kowej J 1. ' 
" Zydów Uczestników Walk 
o Niepodległość P o I s k i 
Wielka 14. ' 
" Związek Osadników-Rada 
Wojewódzka, Zygmuntow o 
ska 16, t. 10 25. 
,. Oficerów w stan;e spoczyn 
ku R. P., Gjmnazjalna 6, 
t. 14 12, 
" Oficerów Rezerwv, Orzesz- 
kowej 11, t. 20 15. 
" Podoficerów przeniesio
ch 


w stan spoczynku, MickIe, 
wicza I I. 
,. Podoficerów Rezerwy. Orze 
szkowej 11, t. 1 i 94. 
" Rezerwistów, Zvsrmuntow- 
tcwska 4, t. 21 42. 
Ogniska i kluby: 
Klub Emerytów, Zawalni a l. 
" Narodowy, Orzeszkowej 1 ł. 
" Sd8checki, Mickiewicza 19, 
t. 2 49. 
II Towarlysko.Sportowy Praw. 
ników. Mickiewicza 24. 
O
nisko Akademickie, Wielka 24, 
t. 1 70. 
" Kolej()we, ({olejowa Hł. 
Resursa Rzemieślnicza, Mickiewi. 
cza l, t. 12 78. 
Związki i Stowarzyszenia 
róźne: 


Stowarz. dla Handlu i Przemysłu, 
W, Pohulanka 5, t. 7 S8. 
Kupców i Przemysł. Chrz" 
Baks7.ta I l, t. 10 30. 
Relig..Oświut. Koło Mło- 
dzieży Staroobrzędowców, 
z. Lewo Nowoświecki 2. 
Techników Polskich, Wio 
leńska 33, t. 15. 
Waad Hajszywas, Wie,ka 
41. t. 5 70. 
WiJ. Oddz. Okr, Stow. Chrześc. 
Narodow. Nauczycielstwłł 
Szkół Powszech. Uniwersy. 
t
cka 9. 
II T -wo Rosyjskie, Dominikań 
ska 13. . 
Związek Pracown. Poczt, Telegl' 
i Telefon., Zamkowa t 2 
Białoruski Komitet Narodowy, 
Zawalna 1. 
Instytut Gospodarki i 
Kultury, Zawalna 1. 
Towarz. Naukowe i Muzeum Bia- 
łoruskie im. Jana Luckie . 
wicza. Ostrobramska 9. 
Białoruskiej Szkoły, Kró- 
lewska 3. 


" 


" 


" 


II 


"
		

/Czasopisma_009_03_037_0001.djvu

			Związck Akadt mików Białorusi 
nów USB, Zawalna 1. 
Białoruskie wydawnictwo Katoli- 
ckie. DOJl'J.inikańska 4. 
Białoruskie Narodnoje Abjednal1- 
nie (8 N. A.), Zawalna L. 
Wił. Stow. Karaimów. Grodzka 6. 
Litewskie Tow. Rzemieślnicze, 
Wielka 12-37, 
Związek Nauczyc. Litewskiego, 
Wielka 12-1. . 
Związek Akademików Lilwiców 
USB Wil"ń..ka 28. 
, , ' 
T-wo Litewskie Uobroczynnos(", 
Wielka 12, t. 14 37. 
liI. T.wo Sw. Kazimier'zft, Wiel- 
ka 12. 
T wo Lit. Roln. Wielka 12. 
" Kat. TrzeŹNości, ś
. Miko- 
ł ja 8. 
"RuIłFJv."--Klub społeczno.toM'- 
rzyski Intelig. Litwinów, 
Wielka 12-1. 
ZW:Il7. p k Studentów Rnsjan USB, 
Dominikańska 13. 
Rosyjskich lllwa1id6w 
Woje.l.- Emigrantów w 
Polsce,Mickiewicza 2
-8. 
Rosyjskie T wo Młodzieży. Do 
minikarlska 13. 
WiJ. Prawosł. T- Wo Dobroczyn- 
ności. Wiwulskiego 12. 


" 


Teatry i Sale Koncertowe: 
Teatr Wielki, W. Pohulanka 9, 
t. 7 87. 
"L u t n i a N , Mickiewicza 6, 
t. 2 24. 
Polski Letni, Ogród Bernar- 
dyński. 
"Ił e w i .". Lud wisarska 4. 
Sala Miejska. Ostrobramska 5. 
Końska 3. 


Państwowa Szkoła 
RzemiOsł Budowla- 
nych w Wlinle. 
Ko
anlca 5, tel. 9,43 


Czasopisma: 


..KUljer Wileński", Biskupa Ban- 
dUrskie
o 4, t. 79 i 99. 
"Dziennik Wileilski", Mostown 1, 
t. 12 44. 
"E\press Wileński", Mickiew'clft 
l1-a, t. 5 80. 
"l.K.C.", Wileńska 26, t. 14 82. 
"Kur.ier Powszechny", Benedyk- 
tyńska 2, t. 24 15. 
..Kupiec i Rzemieślnik". Antokol 
ska 14. 
"Mały Dziennik", Zamkowa 4. t. 
10 90. 
"Przegląd Gospodarczy ZiemPóln.- 
Wschodn." Mickiewicza 24, 
t. 1 92. 
,,510\\'0", bmkowa 2. t. 2 28, 2 62 
i 1'1 82. 
..Kurjer Warszawski", Tatarsk:\ 2, 
t. 63. 
"Nasz Przyjaciel", Zamkowa ó, 
t. 21 68. 
"pax", Zamkowa 14, 
"Przegląd Wileiiski", Sierakow- 
skiego 23. 
"Wieczorna Gazeta WileÓskłl", 
Zamkowa 6, t. 21 68. 
"Tygodnik Rolniczy", .Jagielloilska 
3. t. 7 84. 
"Wileński Dziennik Wojewódzki". 
Magdaleny 2. 
"Vllniaus Rytojus". Dąbrowsk. 5. 
"Nasze Wremia" i ,,
usskoje 5ło 
wo", Wileńska 11, t. 15 79. 
"Cajt". Wielka 39, t. 8 21. 
"Owent Kurjel", Kwiatowa 7, 
t. 6 29. 
"Der Wilner Express", Kijowska 4. 
t. 21 10. 
"Unzer Tog"'. Wileńska 16, 
"I)os Wart", Wielka 47, t. 5 70. 
"Wilner Radio", Szopena 1, t. 15 77 
Agencje Prasowe: 
PAT, Mickiewicza 15, t.6 74 
17 85. 
KAP, Zamkowa G. 


35
		

/Czasopisma_009_03_038_0001.djvu

			Wolne 


Adwokaci: 
(Okręgu Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie). 
Abramowicz W. Montwiłlowski 15, 
t. 11 94, 
Achmatowicz A. Mostowa 3-a. 
Achmatowicz B. Mickiewicza 19 
Altszuler Rubinowicz K. Kwiato- 
wa 4. 
Andrejew P. Mickiew. 37, t. 13 08 
BaJdński S. J.Jasińskiego 6. t. 8 15 
BajraszewskiK.Mickiew.44, ł. 11 OH 
Bairaszewski M.Mickiew. 41. t.6 75 
BałBwieński.Orleninow A. Or/e- 
szkowej 11-b. 
Barańczyk I. Niemiecka 35, t. 5 00 
Berland S. J. Jasińskiego 1, t. 7 84 
Boguszewski W. Portowa 23 
BroJdes M. Kwiatowa 7 
Buiko Z. Mickiewicza 11. t. 12 05 
Bunimowicz H. Sadowa 9. 
BUrhardt A. Mickiew. 52 a, t. 11 32 
Chill S. Za.walna 10, t. 19 56 
Czarny G. Sierakow. 24, t. 15 Ol 
CZ8rnous S. Jagielloń. 16, t. 23 19 
Czernichow J. Portowa 28, t. 2 95 
Długacz I. Wileńsk 25, t. 19 22 
Drejer S. Niemiecka 29, t. 9 66 
Ejgiel S. Styczniowa 8, t. (j 51 
Engiel M. Dąbrowskiego 5, t. 509 
Eydrygiewrc
 M. Mickiewicza 21, 
t. 15 00 
Falkowski E. J. jasińsk, l, t. 21 03 
Florczak K. Mickiew. 22. t. 15 94 
Frydman J. Zamkowa 26, t. 15 37 
Gordon J. Zawalna 24, t. 10 80 
Go,zuchowski M. Zamkowa \) 
Grądzki L. J. Jasińskiego l-a 
Hejmowski K. Aleja Róż 4 
Iwanowski S. Podgórna 3, :t. 24 4G 
Izraelitówna H. W. Pohulanka 2 
ltycka Z. Zawalna 2Z, t. 4 07 
!tycki T. Zawalna 22, t. 4 Ol 
jamcntt M: Zygmunt. 18. t. ID 29 
Jankowski W.3Maja 9, t. 15 04 
jasiński Z. Orzeszkowej 3, t. 10 
8 
Jodko W. Zawalna 10. t. 3 44 
Juchniewicz A.Dąbrowsk. 5, t. 2071 
36 


z a w o d )'. 


J undziłł Z. Portowa 26. t. 11 40 J 
Kacnelson D. Subocz 4, t. 15 65 
Kacnelson L. Wileńska 4, t. 18 18 
Kamieński J. Portowa 6 
Kapłan l. Wileńska 28, t. 5 82 
Kapłan W. Ostrpbram 11. t. 15 86 
KiaksztowaS.Benerlykt.2. t. 954 
Kiersnowski T. Zawalna 7, t. 11 49 
Kon P. Trocka 12 
Kopacewicz B, 3 Maja 3 
Korngold H, Mickit:w.28, t. 7 31 
Kosinski M. Mickiew. 24, t. 11 22 
Kowalski M. Mickiew. IB, t. 5 32 
Kozłowski E Sierak'ow.24, t. 18 46 
Koźlińs\(i W..J asińskiego 15, t. 9 24 
Krajowski Kasztanowa 5, t. 16 10 
Krestjanow A. Mickiew 35 
Krusżewski z. Dąbrowskiego 10 
Krzytanowski B. Jasińsk. 6, t. 5 55 
Kulikowskl L. Mickiew. 46, t. 1 35 
Lejbman M. Wielka 3 t. 4 36 
Lityński W. Mickiew. 9, t. 13 89 
Łuczyński W. Mickiew. 21, t. 1281 
Makowiecki E. Mickiewicza 42 
Maliński M. 3 Maja 11, t 11 18 
Marcinewski A. jagiel 9. t. 23 33 
Matyasz J. jasińskiego l, t. 3 56 
Milchikier I. Mickiew. 4, t. 15 4H 
Milewski F. Mickiew. 4, t. 4 16 
Milkonowicki S. Zawalna 60,ł. 1-191 
Mincerowa J. Portowa lO, t. 21 08 
Mołożawy B. Sierak. 6, t. 24 4
 
Muchanowa E. Mickiew.35.t.11 59 
Muchanow W. Mickiew. 35, t. 11 59 
Olechnowicl B. Mickiew. 49,t. 1498 
Osiecimski w. ś-to Jerski 5, t. li 12 
Pachman E. Słowack. 11 t. 12 58 
Parczewski W Mickiew. 22, t. 13 14 
Perelsztejn J. Sadowa 4 
Petrusewicz K. Mickiew. 37, t.3 98 
Piwocki A. 'l. Montwiłłowski 5 
Popiel M. Zawalna 8 
Porc:bski J. Kasztanowa 3 
Powirskier A. Wielka 18, t. 19 86 
Preiss A. W. Pohulanka 14, t.16 
)Ij 
Preiss J. Portowa 4, t. 8 68 
Propper M. Zawalna 30, t, 9 96 
Przy bora I. T. Zana}4, t.24 12 
Rak J. śW. Jakuba 16
		

/Czasopisma_009_03_039_0001.djvu

			Riza.Ternawiot G. j MajH <) 
Riza- Ternawiot M. 3 MaJa I) 
Rodziewicz W.Mc.nlwił. 5, t. III ó8 
ROlllankiewicz A. Montw. 11,t 508 
Romankiewicz.J. MickiewIcza 22 
Rozenhau!l Z. Gdańska b 
Rubaszew B. J fIgielloń. 10, t. 14 74 
Rubinow-Rub nOwicz J. 3 Maja 9, 
t. 3 8-1 
Rubinow E. 3 Maja 9, t. :ł 84 
Rudnicki E. WIleńska 24, t. 7 19 
RutkiewiczJ.Kasl.tanowa 3,t. 1531 
Rymk iewicz W. Wilefl
k.23,t. 19 68 
Sawiliski M. Mickiewicza 3S 
Sejfl:r N. Mlckiewicla 28, t. 8 4D 
Siawciłło W. Wiłkomier. 7, t. 1523 
Sirnkiewiczówna M. Podgórna 1 
Sipowicz S. Św. jakuba 16. t, 14 !>4 
Smilg E. Poznailska 3, t. 6 22 
Sopotko J Mickiew. 5. t. 6 53 
Srolowic2. B. Zawaln'! 24, t. 4 48 
Steckiewicz F. Pióromont 56 
Steckiewicz j. Mostowa 11, t. 8 8() 
Stempelberg 1, Gdańska 2 
Stepnberg J. Wileńska 16 
Strumiłło M. MLkiew. 21, t. 13 85 
StuczV]lski M. Mickiew. 48, t. ]8 14 
ęukiennicki W. l. Port. S, t. 18 92 
Swida W. Portowa 26, t. 8 47 
Szabelska E. Mickiew. 43, t. l 86 
Szafkowski K. GImnazjalna 10 
SzapJro M. Słowackiego 16, t. 6 01 
Szczęsnowicz W. Kasztanowa 4 
Szlosberg L. Niemiec. 31, t 5 ta 
Szpakowski M. Ofiarna 4 
Sztukowska H. Mickiew.62 t. 14 H2 
Slyndler J. Sierakowskiego 23 
Szyszkowski B. Pa]lska 17, t. :) 21 
Tejtel J. Portowa 3, t. 19 04 
Tórclynski R. ŚW. Filipa 4, t. 4 1 l 
Ucit'chowski J. Sadow2 1" t. 8 t>1 
Węsławski S. Niemit'cka 3, t. 10 8
 
Wirszyłło R. jasińsklt'go 11 
Wirszyłło T. 3 Ma a 13 
Wiścieki J. G Bouffał. 19, t. 19 25 
Wiszniewski W. Wileńsko 29, t.1S 45 
. Wiszniewski .J. Wileńsko 29, t. ]845 
Wojewódzka J. jagiellońska IIi 
Wulf'n Z. Trocka 9, t. 6 89 
Zagórski I. Mickiew. 33, t. 12 12 
Zaj"czkowski I. Gimnaz. 8, t.1B 02 
Zajkowski J. Mostowa 16 


. 
Zaks E. Mickiewicza 24, 1:. 3 
9 
Załkind E. Sadowa 12, t. 20 18 
zuztowt-Sukiennicka li. Z. Pur- 
towy 5, t. 18 92 
Zawadzka W. Sierakowskie£{o 8 
Zilbersztaj n .T. Bazyljaiiska l 
Zmitrow!cz J. Góra Houffałowa 19, 
t. 3 66 
Żuk H. Zawalna 15, t. 5 81 


Adwokacka Rada 
Okręgu Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie- 
3 Maja 3 m. (i, t. 13 27 


LEKARZE 


Bakteriologia: 
Abramowicz-Lichtman E. Szope- 
na 6, t. 10 02 
Dunin-Horkawiczowa H. Purtowa 
12, t. 5 95 
Gelman G.Zawalna 17, t. 13 94 
Gryglewicz T. Objazdowa 2 
Jakubowski Z. Zawalna 16 
Kulikowska H. Garbarska 5 
Pomeranc L. Zawalna ao, t. !> 2-1 
Romm A. Wileńska 22, t. 9 4J) 


C h i rur d Z y: 
Achmatowicz L. Mostowa 3a,t.20 29 
Bonasewicz A. WJtoldowa 10 
Bohuszewicz j. Sióstr Milos, 6 
Gileis M. Nowogródzka 6, t. ]4 11 
Gileis W. Beliny 1, t. 10 15 
Idelson M. Zamkowa 18 
Jflnowicz J. W.Pohul. 25, t. 11 71 
Kiakszto A, Benedykt 2, t. 9 54. 
Kucha rski J. 3 Maja 11 
Lerenman E. Stefańska 23, t 1221 
Lidzki A. Zawalna 8, t. 12 88 
Maleszewski W. Kamienna 1,1.3 78 
MałofiejewS.l\lickiew.42, t. 2.3 Dl 
Michejda K. prof.Cicha I, t. 85 
Moszyńka J. Galbarska 3, t. I; fiG 
Siedlecki M. Mostowa 2l 
Slukiewicz J. Sł()wackie
o 17,'1 
Trocki F. Zawalna 4Y, t. 5 02 
Tymiński J. Mickiew. 4. t. 15 66 


37
		

/Czasopisma_009_03_040_0001.djvu

			Wajnslteju L. Wileńska 26, t. I) Hl 
lałkindson O. Zawalna 10, I. 4 64 
Załuska S. Mostowa 29. t. 7 1)4 
Zlłrcyn C. Sł( wackiego 24. t. 5 R7 
Żemojtel W. Ostrobramska 21) 


Choroby dzieci: 
Alch imowicz B. Mo :towa 16,t.I4 31 
Baruchinowa S. Portowa 3 
lterger-Rimini R. Zawalna 4ti, 
t. 12 20 
Hikus-Borowsklł H. Zarzecze ló. 
t. 21 19 
Ejdrygiewiczówn a -I3Zorowa B. 
Mickiewicza 22 
Fejgenbrrg J Kijo... skn 2a, t. 1227 
Gflrnaul1. M. Krakowska 39 
Gelmsnowa M. Zawalna 17, ł. 1:-3 !H 
Gerli>e E. Port<)wa 14, t. 18 35 
Głobus A. Wileńska 2K, t. 15 
4 
Goldman A. Nowo
ród. 64. t. 188 ł 
.Tabrow.l. Wilellska 32, t. 12 38 
Iszora E. Mickiewicza 22, t. 62 
Kac Z. Stefańska 4 
Knrnicka-Biusze I K. .I.1gie \Jońska 
9, t. 498 
Kieljotisówna W, Holendernia Q 
Kowarski H. .Iashlsk. 6'1 I, 1 49 
Lewin M. Teatralna 4, t. 5 HS 
Lidzka P. Zawalna 8, t. 12 88 
ł.uk6wski L. Zawalna 2, t. 5 92 
Muraszko J. Kasztanowa 2, t. 12 48 
Mnssmanowa J. Słowack. 5.t. 23 00 
Olechnowicz Świdow.Z Portow.26 
Szsbad-GawroJlska R. Zawalna Hi 
Szapiro B. Sadowa 9-3 
Wapner S. Kalwaryjska 29, t. 769 
Wiśniewski S. Dobra 5 
Zabko-PotoPOwj cZ B. 
w. Michal- 
ski 10 


Choroby jamy ustnej ,i z
hów: 
(S t o Hl a t o log J) 
Grabiński B. Portowa 5, t. 1 Y 70 
Hanac.BłochF.Gd8ńska 1, t2280 
Mancewicz E. Mickiewicza 9 


Choroby kobiece: 
(Akuszeria i Ginekologia) 
Abłamowiczowa O. KasztanowJ 7 


38 


I
 


Abramowicz J. Wielka 
U. t. l:! 49 
Błoch M. Teatralna 3. t. 7 85 
Borysewicz T. Zamkowa 17, t.14 00 
Buch R. Niemiecka 35, t 8 64 
Bomasz D. Poznańska 3. 
Cuklerman M. Sadowa 23, t. 21 36 
Długi H. Stefanska l, t. 23 03 
Dobrzailski J Zawalna 8, t. 15 90 
Erdmanowa A. Garbarska 3.t.1
 4H 
Gudillski B. Ludwisarska 2, t. 2 l)
 
Idelsoo M. Zamkowa 18 
Jakowicki Wł. prof. Zy
muntow- 
ska 20, t. 6 28 
Karnicki W. 3 Maja 11, t. 6 (i2 
Koiszewska J. N .-Aleja 3, t. IQ 52 
Komajowa M. Bosaczkowa 5,t.12 77 
Lichtmacher N. Kwiatowa 4 
l.opatto K. Portowa 19, t. 18 1
 
Pap p L. M.Pohulanka 10, t. 17 6{ 
Paszkiewicz S. Sierakowskiego 8 
Petrusewiczowa M. Mickiewicza 37 
Ro n3nowski J. Wileńska 25 
Rustejko Gojdziowa. Arsfmlska " 
Ryll-Nordzewska J. Mickiewicza 
28, t. 21 66 
Sedlis E. Tea tralna 4, t. 7 82 
W aszkie wicz A. Portowa 10 
Wygodzki J. Gdańska I 
Wysocki W. św.Michal. 2, t. 12 00 
Żaleski W. Mickiew. 5, t. 2 22 
Załuska S. Mostowa 2Q, t. 7 54 
Żebrowski B. W. Pohulanka 49 


Choroby nerwowe i umysło- 
we: 
Bmiewicz N Bonifraterska 10 
BOJarclykówna Z. Letnia 5 
Borysowicz J. Letnia 5 
Genzel J. Trocka 9, t. 5 43 
lIurynowiczówn8 J. Jasińskiego 6, 
t. 18 32 
MarzYllski M. Holendernia 3,1.22 55 
Nejman.l.Zawalna 10, t. 1638 
odyniec W. W. Pohulanka 41 
Pieskow W. Jagieloń. 7, t. 23 63 
pOdwiński J. 3 Maja 11, t. 41 
Rosie M. prof. ZygmuntooN 6, t. 8 
Rutkows i A. JasiJhkiego 15 
Sukiennicka J. z. Portowy 5 
Załuski W. Targowa 11 
Wirszubski A. Dominik. 7. t. 21 21 


I 
I 
( 
I 
( 
( 
ł 
ł 
t
		

/Czasopisma_009_03_041_0001.djvu

			. 


Witek St., Letnia 5 
Zalewski W. Targowłt II 
O k U I i ś C j: 


Abramowicz I. Biskupia 4, t. 23 95 
Dobaczewski E. Zarzecze 16 t. 7 Oł; 
Ounin-Horkawicz \\T. I
ortowa 12, 
t. 5 95 
GurwiczA.Dominikan.17, t. 8 71 
Halicki S. Tyzenhauzowska 4 
Kwaśkowska M. Mickięwicza 4 
Markiewicz S. Mickiew. 22a, t.23 90 
Milewska M. Miticitw. 4, t. 4 16 
Rucznik J. Zawalna 30, t. 7 80 
Szejnkierowa B. Żellgowsk;ego 10, 
t. 4 32 
Załkindson P. Zawalna 10 


Choroby płuc: 
Bagiński S. Piłsudsk. l, t. 8 81 
Jedwabnik D. Wileńska 22, t. 1 78 
Legiejko W. Kasztanowa 5, t, 1675 
Perlman W. Szopena 1, t. 8 50 
Uciechowska H. Sadowa 15 
Umiastowski W. 3 Maja 1, t. 3 93 
Roentgenologia: 
Fejgus H. Zawalna 60, t. 8 12 
Iwanter J. Mickiew. 24, t, 9 63 
Januszkiewicz S1. Podgórna 5 
Korolkiewicz K. Mostowa 5 
Krotow Wł. Jasińskiego 15 
Krzemiański Ą. Zawalna 24, t. 14 25 
Margolis S. WIleńska 39, t. 9 20 
Romanowska I. Słowadiego 29 
Sułkowski L. Garbarska 3, t. 6 58 
Trocki Z. W.Pohulanka 1, t. 22 16 
Choroby sk6rne 
weneryczne: 
Aieliński K. Wilellska 29 
Blumowicz A. WIelka 21. t. 9 21 
Cymbler A. Mickiew. 12, t. 1564 
Pedosewicz S, Bonifraterska 14 
Gitrszun G. Dominik. 7, t. 7 118 
Globus E. Wileńska 22, t. 5 90 
lianusowicz B. Zamkowa 7 
Kapłan Sz. Żeligowskitgo 1 
Kudrewicz Z.Zamkowa 15, t. 19 60 


Łllkiewicz K. Lubelska 7 
Malkowicz-Sutocki B. T. Zana 7 
Mienicki M. Wileńska 31 
1\LH8wski W. św. Michalski (-j 
Pawlas T. Wileńska 28, t. 11 31 
Piotrowicz-Jurczenkowa J. W,lel1 
ska 34, t. 18 6(i 
RyU.Nardzewski Cz. Mickiewicza 
28, t. 21 66 
Sawicki E. Portowa 14. t. 9 17 
S Jk,)łowski K. Wileńska 3J 
Suszvński E Mlctiewi cza 30 
Waśni
wski N. Jagiello
ska 6 
Wolfson G. Wileńska 7, t. 10 67 
Wołodźko W. Zawalna 22, t. 1442 
Zaurman M. Szopena 3, t. 20 74 
Zaldowicz D Wileńska 28. L 277 
ZeldowlczowR Z. Wileń
k. 28, 1.2 71 


U r O ł O g i a: 
Cholem E. Zawalna 22, t. 3 83 


C h O r O b y U S Z U, n o s d 
i g a r d ł a: 
Berlinerbla u L. Trocka 20, ł. 12 69 
Clarnowski Cz. Zygmuntowska 22, 
t. 11 U4 
Dylewski B. św, Jańska 11 
Lewande S. Zawalnłt 16, t. 5 74 
Ubo A. Zawaln=t 22, t. 5 99 
Rejztnberg H. W.Pohul ], t. 5 78 
Rozwadowski P. Kalwar. 29. t. 568 
Świeżyński F. św.Jakuba 16,1.]599 
Slalewicz W. Zawalna H, t. 12 60 
Szmurło J, prof.. Mostowa 7 
Wołkowyski N. Trocka 5, t. 19 OH 


C h O r O b Y w e:w n ę t r z n e: 
Alchimowicz M. Mostowa ]6, 
t. 1431 
Alksin M. Wiwulsklego S 
Abramowicz E,Szopena 6, t. 10 02 
Bałuk W. Bonifraterska 10 
Baranowska K. Kalwaryjska 21 
Bomasz D Poznańska 3 
Brodzki M. Pi wna 2, t. 5 88 
Bublej J. Bazyliallska 5, t. 8 57 
Burak M. Zawalna 16, t. 5 fi'{ 


39
		

/Czasopisma_009_03_042_0001.djvu

			Bu
ański L. W.Po.hul. 2, t. 14- 18 
Cukierman M. Sadowa 23, to 21 36 
Czarnecki E. Wielka 17 
Dziadul B. Sosnowa. 17 
Dzwill F. Witoldowa 22 
Fejgus H. Zawalna 60, t. 8 12 
Frydman J. Wielka 5. t. 20 68 
Girszowicz M. Jasińsk. O, t. 7 21 
Goidź M. Arsenalska 4, t. 16 74 
Goldburt A. Ostrobram. 20, t. 11 82 
Gordon M. Suaocz 61, t. 2'\ 01 
Goldman A. Nowogr. H4-, t. 18 81 
GudYliski B. Ludwis. 2, t. 2 64 
jabłonowski W. Portowa 12 
Jabrow I. Wileńska 32, t. 12 :18 
j anuszkiewicz A. U ni we r. 5. t. 21 
Jaszpan D. Wilel'iska 31, t. 5 s3 
Jedwabnik D. Wilel1ska 22, t. 1 78 
Kapłan A. Zawalna 47, t. 2 00 
Kasperowicli F. Sapieżvńska 7 
Kisiel K. Biskupa Banduskicgo 2, 
t. 16 37 
Klu
owski J. Zygmunt. 22, t. 19 57 
Kodź K. Artyleryjska 2 
Kołodner B. Nowogr. 15, t. 11 74 
Komajowa M. Bosac7kowa 5, 12 77 
Krotow W. J. .Jasińskiesro 15 
Krzemial'iski A. Zawalna'24, t. 14 25 
Kucharski j. W. Pohulanka 41 
Legiejko W.Kaszcanowa 5, t. 1675 
I' .ęski J. Mickiewicza 37 
Lonza W. Ostrobramska 25, t. S OH 
Makower A. Trocka 11, t. 18 77 
Marczenko T. W. Pohulanka 23, 
t. 18 59 
Marynowski Z, Antokolska 30 
Mussmanowa J.SlowacK. 5 t. 23 00 
Narkiewicz A. Bakszta 14. t. 21 
Nowicka-Piotrowska J. Witold, 5 
Opoczyński K. Królewska 3 
Orłowski Z. 3 Maja 1, t. 17 41 
Pawłowski K. Mickiew. 37, t. 275 
Pawlowicz F. .W. Pohulanka 32 
Pelczf'r K. Zakretowa 5 
Perlman W. Szopena 1, t. 8 50 
Perewoski A. Trocka 1, t. 18 15 
Pergament Sz. Trocka 3, t. 11 51 
Pieskow'\W. jagielloń. 7, t. 23 63 
Poczter W. Wielka 18, t. 15 87 
pomeranc L. Zawalna 30, t. 5 24 
Rudziński C. Antokolska 96, t. 38 
Rudziński H. Mickiew. 22a, t. 4 22 
.D 


. 


Rymaszewski K. Mostowa 3a,t. 720 
Salitówna E. Zawalna 7, t.:-J ł9 
Schermann B. Zawalna 2, t. 10 {in 
Segal M. Trocka 8. t. 8 95 
Sochaczewska H. Ostrobramska 25 
t. 21 30 ' 
Sumorok .J. Styczniowa 1 
5umorok M. Styczniowa l 
Surawiczowa M. Witolda 33, t. 4 76 
Szadowski R. W.Pohul. 16, t. 4 30 
S7.apiro B. Sadowa 9, t. ]0 64 
5zapiro K. Wielka 7, t. 12 5
 
Slemis W. 3 Maja 9. t. 21 71 
Szniolis B. Portowa 26, t. 13 35 
Szumieli ski W. Trocka 9, t. 5 89 
Sl,lliilg-Siengalewicz, prof. Zam- 
kowa 24 
Świda M. 3 Maja 11 
Trocki Z. W.Pohulanka I. t. 22 16 
Unfiastowski W. 3 Maja 1. t. 3 93 
Wapner S. Kalwaryjska 29, t. 769 
Wasilewski F. W. Pohulanka
18 
Wincz A. Mostowa 7, t. 4 34 
Witortowa T. Archanielska 3 
Wojtkiewicz J. Wilcza Lapa- 
szpitpl 
Wolodkowiczówna M. Mickiew. 22 
Wl"Ześniowski F. Portowa 6 
Wysłouchowa A. Przejezd 20 
Zawadzki Z. Sierakowsk. 8, t. 39 
Żebrowsk,i B. W. Pohulanka 49 
I Z b a l e kar s k a W i I e ń- 
sko - Nowogródzka 
Dąbrowskiego 10. t. 16 85 
L e kar z e wet e r y n a- I 
r i i: 
Archanielski E. Królew
kł\ 6 
Bakun. S. Ostrobramska W, t. 6 H4 
Boborowski B. Stara 14 
CieśJiński W. Krakowska 
 
Dowbor CL, Zakretowa 40 
Oowgiałło J. WilrÓska 42 
L aszkiewicz K. Ponarska 54 
Mackiewicz J. Zawalna 22 
Mut B. Ponarska 54 
Nowicki A. Zygmuntowska 12 
Rychwą T. Ostrobramska 2 
Rymkiewicz M. Garbarba 5 
Stankiewicz S. Antokolska 115a, 
t. 23 58 


........
		

/Czasopisma_009_03_043_0001.djvu

			) 

 
:1 


D e n t y ś c i I e kar z e: 


., 


Antokolec.Kulkes, Ostrooram. 1:3 
Blażejewicz H. Żeligowskiego 5 
ChackieJew:cz L. jagiellońska 5 
Fehls7.tejn J. WrJel'i.ska 16, t. 1530 
Frydmanowa L. ZdwalnH 24,t.15 32 
Frydman jasz. D. WIelka 5- 
Gintvłło S. Wlleliskn 22, t. 15 16 
Goldbarg M. Wielka 26, t. 19 B6 
Gutmam Ruff, Zawalna 50; t t} 88 
Gutmanowa L. Mickiewicza 22a, 
t. 19 16 
Iwanter N. Wileńska 25, t. 18 2R 
Kac-Widcr D. Zawalna 30. t. () 65 
Kacenbogen Habinowicl M. Wiel
 
I\a 6H 
Kęstowiczowa J. Orleszkowej 3 
Kisiel-Andrzejkowiczowa, Mickie- 
wicza 4 
l cwin D. Za\\ nIlla 15 
Mor
s Rubin, Zamkowa J8, 1.1341 
Nowacka S. św. jerska 3 
Oiyńska Smolska M. Ofiarna 4, 
t. 15 08 
Piotrowska J. jagiellońska 10, 
t. 13 87 
Słowes M. Wielka 30, t. 15 38 


6 
O 


,() 
}- 


l6 
)J 
19 

 


22 


39 


Nowoczesny Gabinet 
Dentystyczny 
L
karl Dentysta 
Aleksandra 
Sokołow ska . 


ń- 


85 


a- 


z Patyża 
G01z.przyjęć: 10-1 i 4-7 
Wilno Mickiewicza 39-5 
ZĘBY SZTUCZNE 


H.! 
I 


l5a, 


W,łkomirski 1. Helmaiiska 2 
Żukowska J. JasiilSkiego 15, 
t. 14 35 
Dentystyczni technicy: 
Cepeusz J. Śniadeckich 4 
Chejkier D. Mostowa 9 
Doński j. Zawalna 4 
Jdeliowicz N. WIelka 35 


- 


Kozakiewicz-Kubacka W. 
Orzeszkowej 3 
Liwszyc G. Trocka 17 
Minkier L. Wileńska 21 
Ruddsżewski Ch. Zawalna 32 
Swierdłow D. Wileńska () 


Dentystyczne narz
dzia: 
(Dental Depot> 
Lipkowicz S, Zawalna 15 
Słowes M. Wielka 30 
Felczery i Masażystki : 
BejJin Sz. (Sta.rszy) Mickiewicza 35 
Bresto wicka B. Wielk a 18, t. 15 67 
Rruk Ch. Rudnicka 4 
Joffe A. Zawalna 4, t. 18 18 
Kapłan M. (Starszy) Nowogród- 
zkn 57 
Margolin M. Rudnicka 4 
Martyni S. Grodzka 10 
Szer A. Stefańska 25 


A k U s z e r k i: 


B )rtoszewiczówna-Wokitailis J. 
Antokolska 51 
Brestowicka B. Wielk a 18 t. 15 67 
Br te zina M. Grodzka 27' 
Cypkin Borowik, Zawalna 16 
Derezańska, Subocz 4 
Ges&es L. Kijowska 2d 
GalO. Kijo wsk. 31 
Jackiewiczówna H. Piotra i Pawła 3 
Jutan A. Niemiecka 4 
Ka ntoro wicz .Stakliska,Wileńska 18 
Kowar3ka-Sapir R. W. Pohul. H 
Laknerowa Maria. Jasińskiego 5 
Lass E. Straszuna 7 
Lulewicz W. Chocimska 38 
Malachowska A. Kalwaryjska 37 
Ościanko A. Targowa 15 . 
Ościanko.Grygoriewa H. Kalwa- 
ryjska 4 
Rabinowicz,Szopena 2 
Rude S. Wileńska 47, t. 20 39 
SeJe cka B. Wlleiiska 6 
Świderska K. Garbarska 1 
Szerowa E. Stefd'lska 25 


41
		

/Czasopisma_009_03_044_0001.djvu

			. Szer K. Niemiecka 29 
Szymallska A. św. Jańska 11 
Wislocka A. Młynowa 5 
Wołejko S. Zarzeczna 17 
Ubezp eczalnia Społeczna 
w Wilnie: 
Zawalna 4, t. 13 4ł:; 
Kancelarja naczelnego lekarza 
Mickiewicza 22a, t. 6 19 


Lekarze domowy Ubezpiecz. 
Społecznej: 
l-Mostowa 16, t. 14 31 
2...:....W.Pohulanka 23, t. 18 59 
3-Mostowa 16, t. 14 31 
4- Trocka 3, t. 11 51 
S-Ostrobramska 25, t. 21 30 
6-Wielka 7, t. 12 50 
7-0strobramska 20, t. 11 82 
8-Słowackiego 3, t. 23 00 
9-Mickiewicza 33a, t. 17 77 
tO-W.Pohulanka 23, t. 18 59 
11-Sosnowa l1a, t. 18 21 
12-Kalwaryjska 29, t. 5 68 
13-Kalwaryjska 29, t. 5 68 
14-Kalwaryjska 29, t. 5 68 
15-Antokolska 96, t. 3
 
16-Zarzecze 16, t- 21 19 
17-0strobramska 25, 2] 30 
lS-Nowa Aleja 3, t. 19 52 
19-5adowa 23, t. 21 36 
20-Konarskiego 4, t. 10 66 
K O S m e 
 y k a I e c z n i- 
c z a; 
- 
"Cedib" Mickiewicza l 
Gabinet Nowocz. Kosmet. Leczn. 
Mickiewicza 4 
lkeda'" lnst. Kosm.,Tatltrska 10 
" 


6a
inet ko
metYki nOWO[I. 
R. WEGEROWEJ 
Wilno. Mickiewicza 42-H, t. 19-8
 
Doskonali i konserwuje ud-odę na]_ 
nowszą metodą racjonalną i usuwa 
roślinność i wady cel'y .oraz WYN 
konuje masaż twarzy I ogólno 
leczniczy. Porady kosmetyczne-. 
bezpłatne. - Ceny przystępne 


42 


Inżynierowie: 
(Zarejestrowani w Stowarz. 
Techn. Polskich w Wilnie). 
Adolph W., Podgórna 5 
Bejnarowicz K-, technik. Czarny 
Bór 
Bielecki A., techn. Bazyliańska l 
Biszewski E., inż. elektr. Kalwa 
ryjska 9 
Borowski J, arch. Królewska 7, 
t. 21 41 
Chądzyński B., górno W Pohu. 
lanka 25 
Cywiński J. miern. Holendernia 
15, t. 12 16 
DąbJlowski J. techn. Kopanica 5 
Doboszyński S. tech. Wileńska 28 
Domański B. tech. Wolana 14 
Dudo M. tech. W. Pohulanka 20 
Dunin-Wąsowicz M, bud. W. Po- 
hulafIka 16 
Dlenajewicz B. mech., Wielka 34 
Fiedorowicz J. hydr., Zygmun- 
towska 20 
Glatman Juliusz, Elektr_ Miejsk. 
Gumowski J. mech. Holender. 12 
Hajdukiewicz Wł. techn. Popław- 
ska 27a 
Hołownia W. arch. Mickiewicza 1 
Jacewicz W. melior. św. Jacka 9, 
t. 13 11 
Janowicz L. górno Antokolska 13 
.Jencz H. techn. Holendernia 17, 
- t. 1 80 
Kiełczewski S. mech. Mickiew.31 
Kiełczewski W. miern. Mickiewi- 
cza 31 
Koneczny W. mech. Antokolska 6 
Krukowski W. Przej3%d 17 
Kulwiilski A. techn. W. Pohulan- 
ka 36 
Lange B. M. Pohulanka 6 
Laskowski W. kom. I(ościuszki H 
Łaciński W. Piwna 9 
Łastowski J. leśny. Mickiewicza 42 
t. 10 84 
Laszkiewicz K. tech. Portowa 19 
Łepkowski J. chem. Ludwilarska 4 
Łukaszewicz J. elekt. św. Jakuba 12 


.......
		

/Czasopisma_009_03_045_0001.djvu

			Maksymowicz W. Kamienna 3, 
t. 14 69 
Markiewicz W. inż. mech. Rossa HI 
Modzelewski J. hydrot. Dobro- 
czynny . 
Nekando- Trepka A. techn. Anto- 
kolska 54 
Olszewski l. g-órn. Archanielska 3 
Ostrowski F. Krzywe Koło 18 b 
OŻyilsk i I. bud. Ofiarna 4, t. 15 08 
Prf';esiecki M. mech. Krakowska 20 
Rr>uba E. techn. Dąbrowskiego 3 
Sokołowicz K. elektr. Krakow. 51 
Świdziński M. techn. Dobra . 
Szaciłło A. . stacja Pomp Ogród 
Rernard. 
Sokołowski T. komun. (Wojew.) 
Walicki F. mierno Montwiłłow_ 18 
Wiu.niewski B. W. Pohularka 27 
Wojciechowski F. bud. Kościusz' 
ki 17 
Zagrodzki B. Holendernia 8 
Zubelewicz M. Ostrobramska 21 


Mierniczowie 
przysięgli 


Haniewicz Z. Suhocz 6a 
Hantle P. Mickiewicza .3 
Bła
ejewicz K. illź. Obiazdowa 8, 
t. 12 30 
Bracki .-\. Szeszkińska 21 
Bru!s W. ŚniHdeckich 3 
Bujwid W. Zarzeczna 17 
DąLrowski W. Zakrelowa 18 
Essel J. Litewska 22 
Ilalicki W. Piłsudskiego 3 
Jankowski Cł. inż Gimna7jalna 4 
JeflJllow S. Jasna 35 
Jodko M. PożaroWa 7 
Kalinowski A. Lwowska 13a 


Kiełczewski W. inż. Mickiew. 31 
Kownacki J. Fabryczna 2 b 
Kuszkow D. Letnia. 
Lamparski II. Słomian,ka 19 
Lenkowski G. i n
. M. Pohul. 18 
Lubiellski F. Poleska 28/13 
ł.okuciewski J. Wiwulskiego 2U 
Mackiewicz J. Dąbrowskiego 7 
t. 21 77 
Michniewicz St. Teatralna 2a 
Miedziunas J. Mickiewicza 15 
Ptenchlewski R. Teatralna 2b 
Rybiński J. Legjonów 63 
Sokołow M. Podgórna 4 
Sokołowski W. Stara 33 
Stulgiński F. inż. Uniwersyt. 2 
Suchow C. in'. Rzeczna 12 
Szymanowicl M. Mickiewicza 1;) 
t. 5 45 
TrautsoIt A. inż. Sera kowsk. 6 
Użycki Z. Tartak I 34 
Walicki Fr. Świronek 1 
WilczewskI B. Wydze Roln. i Ref. 
Roln. 
Witko J. Moniuszki 11 
Zaremba Fr. Kasztanowa 5 
Zdwjewski A. Kalwaryjska 56 
Żakowicz M. Obiazdowe 6 


Mikołaj Nowikow 
lUieł'nil'zy ta)
sutor 
Wiluo, WitoldoWh 55 h, IU_ \ 
Sporządza plany gospodarki 
leśnej, wyjednywa pozwolenia 
na cięcie lasów. załatwia spra- 
wy związane ze sprzedażą zie- 
mi, podziałem majątków, likwi- 
I dacja serwitutów w urzędach, I 
bankach i hipotekach. Sporzą- 
dza i kopiuje plany. 


H iI n d e l, P r z e m y s ł 


A k u m u ) a t o r y: 
GuiutJw\\ sld M., św. Jaliska 9. 
t. ló 06 
.Radio £('ho"', Mkkiewicza 9 


........ 


. 
I 


Rzemiosło 


..Hlltlio Motor" Wielka 10, t. 24 Ol 
A n t y k war n i e: 
..1\lllturu", Trocka 3 
S. Dorżynkiewicz, Wielka 9 


43
		

/Czasopisma_009_03_046_0001.djvu

			A p t e k l: 


Ajzensztadta i Słłp02mkowa. Ze." 
walna 41. t. 1 99 
Fr, Augustowskiego, sukc. Kijew 
skoa 2, t. 21 91 
.Jundzilła Piotra, m;łg. fnm. Mi 
ckiewic7a 33, t. 10 98 
Jagielloilska, prow. farm. NałęczH 
C7esława. Jagielloń!'ka t, t. 11 21 
"Pod Słomem" i lab. chemiczno 
farmaceuL H. i l. Frumkinów. 
Niemiecka 23 t. 3 29 
Romecki B. i Żelaniec M. Wiltń- 
ska 8 t. 22 97 
S.rów A. Paka. Antokolska 42, 
t. 21 40 
S-rów Mińkowicza M. Piłsudskie' 
go 30, t 11:\ 83 
S-rów W. Augustowskiego Mi- 
ckiewicz:a 10, t. 9 98 
Świętojańska, prow, farm. Wf. 
Narbuta, św. Jańska 2, t. 7 62 
Turgiela B. i Przedmiejskich N. i 
Ch. Niemiecka 1 S, t. 9 22 
Wysockiego A, prow. farm. 
Wielka 3, t. 11 99 
Zajączkowsklego W.Witoldow8 22, 
t. 14- 46 
A P t e c z n e s kła d y: 
(kosmet. i perfum) kła
 n
t
[ln
[h Iowarów 
:prof farm. 
Władysława 
Narbuta 
Wilno. ś-to Jańska 11, te\. 4 72 


ttPerfumerje 
Venus" 
Z. MINIKESĄ 


Wilno, ul. Trocka nr. R 


14 


L. Raibm
tn - Wileńska 11 (róg 
Ludwisarskiej) 


SKł..AD APTECZNY 
Farm. Władysława 
TRUBIŁŁY 
Wilno, Ludwisarska 12 róg 
Tatarskiej 
Bogato zaopatrzony w towary 
apteczne, drogieryjne i kosme- 
tyczne. - SpecJalnośc zioła 
lecznicze. - Przy składzie poś- 
rednictwo po('zŁo)we przyjmuje 
listy polecone i telegramy. 
Sprzedaje znasz ki i druki po- 
cL.towe. 


SKŁA D APTEcZNY 
S ZAŁB eg 7 . od 
. r. IH95 
W lIno, Mickiewicz a 42, te 1.20-1:\ t 
poleca towary: apteczne, opa- 
trunkowe, kosmetyc'll1e, perfu- 
meryjne i artykuły gospodar 
stwa domowe
o. Kalty do gry. 
Ż I£ówki tJektryczne. 


I Autobusowa komunikacjo: 
I 
T-wlI 1Ilieis/.>icft l j
h{:d'":)'l/lias- I 
Inw\'ch A"tllIlllJtikllrji Alito/m- 'I 
soz(;}'ch. SpÓilw ,J/..'CyjUll: 
Wilno, Jagi
l1ońska 14, 
Telefony 18.(0 i 1
.99 


UPOWAŻNIONA 
Stacja obsługi 
samochodów 
POLSKI FIAT 


Wilno. Kalwaryjska 3, tel, 4 Ol 


B A N K J: 
Pulski. Mickiewicza 3. t. 2 47, 
dyr. 2 48 
Gosp. Kraj. Śniadeckich 1:\, t. 3 t 7 


.......
		

/Czasopisma_009_03_047_0001.djvu

			olny Pnństwowy, W. Pohulanka 
24, t. 1 73 dyr., i og'oln. 1 99 
Komunalna Kasa Oszczędności 
Mickiewicza 11. te l. 17 73 
dyr. 15 71 
Poczt. K 


B i a ł o s k ó r n i e: 
Boruchowicz J. Tartaki 4, t. 204R 
Epsztejn M, Tartaki 2. t. 1808 
Biura parcelacyjne i meljora - 
CYlne; 
Błaże]ewiczK, inż, Objazdowa 8, 
t. 12 30 


15
		

/Czasopisma_009_03_048_0001.djvu

			Biura podań oraz przep'lsy- ' J l'l a H ' n UiI1 K Y F O R Z br l :1 a ' P r O a lSki l :h
 .ka I 
wania na maszyna£!1: 
 
Fajnsztejn A. Zawalna 15 t. 1273 WILNO, ul. WIELKA 50 
Biura podróży: Wełny - Jedwabie -Płócienka. I 
"Orbis" Mickiewicza 20, t. 8 83 Obicie meblowe - Firany - 
inform. i 13 13 kierowo tU- Kapy. Nawości sezonowe. 
ryst. C E N Y N I S KlE. 
"Orbis" Wielka 49, t. 24 71 
OS»
 
 
"Eii>
"@)(8"@)O 
I KAR O L J A N K O W S K I i Syn I 
I Fabryka Sukna-Bielsko (I 
Pole. ca na sezon Wiosenny i Letni swoje znane w Polsce zna- Ii\ 
komIte wełny na Ubrania i Palla M
skie oraz na Kostiumy, \II 
ti\ Palta i Suknie Dan'skie Ii\ 
II O(ldzialy w Wilnie ul. Mickit'wit
zu 21 'I'
1eł'olł)' 20-12 \II 
fi\ " Niemierl.a 22 ,,20-11 ti\ 
\Pl Rok założenia 1826 Rok zalo
enia 1826 " 
O@J (8
 
Ei!» (8
E!i)
 "
 Ei>O 
B roń; 
Stefanowski E., św. Jańska R 
Bronzownicze i pozłotnicze 
pracownie: 
Niewiadomski M. Zamkowa 5 
- 
I Zltliłlld Wyrobów 
I AI.ty
tyczłl)'ch z met ali 
J Siwicki 
. 
Wlln,>, Uniwersytecka 
. 
Złocenie,srebuenie 
owflnie 
SzumborooNicz, K. Uniwersytecka 
4, t. 4 1 S 


t a s t O W S k i J. Mickiewicza 42, 
t. 10 8Ą- 
Zawadzki F. św. Anny 3, t. I) 20 
Pierwsza Wileńska Spółka Par- 
celacyjna. Wilno, ul. Mickie- 
wicza 15 m. 4, tel. 5.45. Par- 
celacyja, pomiary, sprzed
ż 
gruntów. 
Przedsta wicie1st wo 
Melioracyj n e1 0 
zygmuntowska 


Kraj. Tow. 
w Wilnie, 
18, t. 5 56. 


;::I 

I 
N 
CI.) 
I'} 


Sldel) Sn1t.ienno- Bławat uy 
M. Maćkowlak 


V 
'<1:1 
o 

 
o 
Z 


i 
T. Romańczuk 
Wilno, ul. WiellilL 47 
(\'is a \'is kośc. św. Kazimierza) 
Wybór duży-Ct'ny nisIdcl 


Ziednoczont, Zakla:1y Włókien-, 
nicze li. Sdłeihlera i J,. (h'oh- 
IlIanIL S.A. w Łodzi. Oddział 
Sprzeda2y W Wilnie, 
Wielka 56, tel. 12-98. 


46 


Bławat i Sukno
 


"Bławat Polski " 
Wilno, Wit'lIia 28, 1(11. 15-92 
poleca: wełny na kostiumy, suk- 
nie i palta damskie. Materiały 
na ubrania i palta męskie. Jed- 
wabie na suknie. ornaty i sztan- 
dary w wielkim W) borze po 
I c e n fi C h konkurencyjnych_o 


( 


J 
L 

 
S 
Z 
E 
- 


H 


[ 
C 
C 
G 


- 


- 


- 


lf 
M 


,,(  
-
		

/Czasopisma_009_03_049_0001.djvu

			Browary i piwO h urt.: 
Berger M. Kwaszelna 17, t. 14 95 
C h o j n i c kiW. (HahE'fbusch i 
Schiele}. Kopanica 12, t. 882 
Goldbe.r
 T. Lelewela 1, t. 4 60 
Patasznik T wo. Jpgie\J()ńska 9 
"S z o p e n" Sierakowskiego J8, 
1.672 
Weksler J. Piwna 6, t. 3 97 
Budowlane biura i prze sic:- 
biorstwa: 


Grodzki P. inż. Zakretowa 1], 
t. 9 40 
Lange E. M. Pohulał'lka fi t. 11 03 
Lewin J. Zawalna 37, t. '9 74 
Malinowski W. i Aramow!cz F. 
Gdańska 4 
Spółdzielnia Pracy . Rob. - Bud", 
Zawalna 30, t. 17 83 
Budowlane materiały: 
Rastuński L. Subocz 8, t. 13 H7 
- - 
I ,,('erumilis" Sllółka .JawlIl. I 
Wilno, Trocka 19, t. 16 35 
Chelem J. Spadkobiercy Koń- 
ska 16, t. 2 91 
Cukierman B. J. W.Pohulanka 8a, 
t. 3 25 
Gersztejn G. i S.wie Sp. Zawal. 
na 19b, t. 706 i 10 Ol 


"I. I
' Ił il t o w i l' z" 
Okucia, narzędzia i materiały 
budowlane. 
Wilno, Zawalna 30, tel. 22 13.  


. ..................---  


J. Lewln 
iuro. sprzeda- 
zy I składy 
materiałów budowlanych. Wilno, 
Zawalna 37, tel. 9-74. 


- 


lewin J. i J. Kolejowa 15, t. 704 
Malclyk R. i Chajkin J. (fabryka 
kafli) Krakowska 14, t. lO 72 
IIOsika" Sp. z 0.0. Jagielłońska 9 
t. 15 52 ' 


..ł.... 


"Rurosan- Zawalna 36, t. 17 89 
Szkolnicki K. Wingry 21, t, 6 69 
C e g i e I n i e
 
n Milejkowscy" Cegielnia i zakła, 
dy wapienne Ponary. Spółka 
firm. Pi,wna 7, t.3 17 i i443 
Purto Sz. Mysia 23, t. 2 23 
.,Szeszkinie". M. Uciechowskiego, 
Strycharska 28, t. 12 81 
C e m e n t: 
M. Deull. JagielloIlska
, t. K II 


Chirurgiczne instrumenty: 


Bancewicz D. Domil1ikań'ka 7, 
t. 13 05 
Cukierman M. Wielka 26, t. 4 .37 
D/H. Jakubowski. Zamkowa 15, 
t. 14 CO 


Zaklad wyrobu narzędzi 
(;hinll'giczlI
'l'h i ł:leld ['ome- 
dycznych oraz o s t r z e n i e 
i niklowanIe 
K. Szumbol'owicz 
Wilno, Uniwersytecka 4, t. 4-15 


Żejmo M. Mickiewicza 24, t. 1 61 
C u k i e r (hurt): 


BlOk Cukrownictwa S.A. w Poz- 
naniu, Oddział w Warszawie, 
skład cukru w Wilnie. Sło
 
wackiego 27. t. 16 45 
C u k i e r n i e; 


CUKIERNIA 
S. Alpel'owicz 
Wilno, Wileńska 20. tel. 8 41 
poleca wyroby CLI 
kiernicze i piekarskie 
pierwszorzęd. jakości 
Firma żadny,'h filij 
nie posiada. 


47
		

/Czasopisma_009_03_050_0001.djvu

			(
1I1d('\'nia IREN A" 
i Pit.lolł'nill " 
Wilno, ul. Mi
k;ewicla 23 
poleca wyroby w zakre
ie 
cukiernictl.\ a pierws wrzł;:d- 
nej iakości własnej fdbry' 
kacj i ' 


- II 
fIER...J II 
 O 
 ł O VI i f 
Wilno,mcldt'wicZI\ G, łl'l. 21-46 
poleca swoje wła5ne wyroby 
pierwszorzędne) chałwy or
z 
wszelkie wyroby wschodnie. 
Napoje - buza. kwas i inn
 
chłodzące orzeiwiające. WyleJ 
w
pomniana cukiernia prJ
uku- 
je najlepsze lody rozmaItych 
gatunków. C.)dzien'1ie od g. 181ii 
@ k o n c e r t. \!I 
I Cukier nia 
V'Ischodnla 
p o l e c a słodycze wsch.)dnie 
i buzę. Znane wybo- 
rowe lody; 
Wilno, ul. Wielka 42 
(obok kina "Pdl.") 
l
udnjcki S. Mickie\\ic1'8 l, t. 1270 
Rudnicki S. Trocka 1, t. 12 22 
Strall B. Mi(kiew. 12. t. 4 51 
Strall K. Mickiew. 22, t. 4 68 
Stra)l K. WIelka 2, t. 4 67 
"Tura n" Ch. Wajsowa Mickie.vi. 
cza 42, t. 17 67 
"Tumn" Ch. Wajso Na.Zamkowa 8 , 
. t. 22 G7 
Cukrów i czekola d y fabr
 ki: 
FABRYKA CUKRÓW 
CZEKOLADY 
Antoni 6łowiński 
Wilno, Wileilsliu 32, tel. 12 fi3 
Konto PKO 80.324 
Specialność fabryki: 
karmelki śmietankowe 
"B r z e ź n i ki", 
luksusowe i krów. 
ka ludowa 


-łK 


.Atla
polH, Zawalna 47 
"Chałwol" T-wo, (fabryka chalwy,) 
Kwaszel1a 23, t. 8,81 
"F o r t u 11 a", MetrJ;Jolitalna f>, 
t. 19 19 
FABRYK-\ CUKIEHKÓW 
I C Z E K O L ,\ D Y 

roniIława 4J a n [ l Y 
 a 
WILNO, WIELKA 31 
PosLld:l p<::łne Ur1.ądle
ic IDd- 
{zyno'.ve dla wyr.:>b-)w 1\.\lwt'I'. 
tUI'Y, CZI.lilllauly"Tv1igIlOIl", kar 
melków clekoladowych, owo- 
cowycb i śm!etanko,wvch,. spe- 
cial'1ie "Ii 1.0 w ck" I lrysow,. a 
rówl,leż pastił
' i lliN'lIilww 
m iotlow
'cb 
- 
Kirkiłło .Stacewicz W, Sołtaniska 
36, t. (i 15 
I Fahryka Chałwy i Wafli I 
Stanisław PIECZUL 
Wilno, ul. Trocka 11) 
1  

ItOIl\l.łY I 
Wilno, Wileńska 42, tri. 12-36 


c y n k o g r a f j e; 
Zaniewski F. Wielka 3 - 9 


Czytelnie i wypożyczalnie: 
Bi
lioteka miejska l, Ostrobram 
ska 5 
II, Bonifrater- 
ska 8 
C
ylelnia polska. Tatarska 22 
Nowa Wypotyfzalnia Książek. 
Jagielloilska 16 
S Y r k i n A. G. Bihlioleka. Wiel- 
ka H 
Im. Tomasza Za na, J. Jdsiiukiego 
12 i Mickiewicza 28 
Will'llsl-iego '1'-" fi Ros
'jsJd('g-o 
DominikatIska 13 


,.
		

/Czasopisma_009_03_051_0001.djvu

			e w o c j o n a J i a: 
./urkiewicz Józef, Ostrobramska 23 
Niewiadomski M. Zamlwwa 5 
Tarasiewicz J. Byzy liańska I 


-łY

_,..... 


L. W Y s o l
 li i. 
Wilno, Ostrobrani.ska 8. 
S k I e p dewocjonalii i oprawa 
obrazów oraz własne wydanie 
fotogr. widoków Wilna i oko- 
lic. Ramy. 


-.....---.. 


Sldcp UewocyjllY PrawosławIl. 
Klas?toru Sw. Ducha 
Wilno, Osh'obramska Nr. 10 
p o I e c a: Świece. kadzidło 
różnych gatunków, oliwa do 
palenia, obrazy, krzyżyki, łań- 
cużki, krly2:y i gałuny dla 
or.natów i Inne przedmioty 
cerkiewnie. 


Dezynfekcyjne zakłady: 


...FimiR'atore Cimex", św. Jerski 
3-5, t. 22 77 
D r o ż d ż e: 


Zakł. Przemysłowe A. M o z e r 
i S-wie w Nowo. Wilejce, 
Połocka 35. t. 14 48 
"W. Epsztejn" Sp. firm. W. 
Epsztejn i J. Danow
ki. Wiel- 
ka 37. t. 13 29 
D r U k a T n i e: 


Archidziecezjalna.Metropolitalna 1, 
t. 14 49 


:J 


@8@>@!i>@8_@) 
00 DRUKARNIA. w y t w ó'r n i a (i) 
(i) stempli i sklep materiałów (t) 
(t) 


ien G. ARK U S KI (t) 
(t) Wilno, Niemiecka 7, t. 7 11 (t) 
(t) Własciwe źródło do nabvcia @ 
(t) i reperacji wiecznych piór. (ł 
@>
@>@i>8
@>@
@>@!)@>@ 
BEKIER J Subocz 2 


I. 


Białoruska im. Fr. Skaryny. 
Zawalna 1 
"CENTRAL"'. Wielka 52 
"Grafika" Tatarska 22, t. 13 69 
Heller A.t Mickiewicza 17 
"Krajowa" Gdańska 6, t. 203 
Krejnes D. Rudnicka 2. t. 18 63 
Latur M. Mickiewicza 11 
Państwowa, Zamkowa 1. t. 1 12 
"Pogoń", T-wo wyd.. św. Ignace- 
go S, t. 8 93 
l orUkarnia i Wytwórnia Stempli I 
lIP R A C A" 
Wilno, ul. Niemiecka Nr. 3 
"Rom", Cerkiewna 2, t. 10 48 
...Ruch". Tatarska 6, t. 21 83 
"Świt". Wielka 40. t. 3 26 
Zawadzki J. św. Anny 3. t. 5 20 
"Zorza". Wileńska 15, t. 10 97 
"ZNICZ. Bisk. Bandurskiego 4, 
t. 3 40 
Ekspedycyjne i transportowe 
biura i przedsiębiorstwa: 
__o 
"Ekspedycja Miejska". Żeligow 
skieR'o 1-32, t. 9 87 - 
Hartwig C. Sp, Akc. Stefafuka 29. 
t. 14 40 
"Obrót". Zawalna 24. t. 18 qO 
B/E Plrocki G. Niemiecka 35' 
t. 2 16 
B/E "Spedwil". Rudnicka 3, t. 5 03 

trakun E. Wielka 32, t. 2 93 


I Biuro Przewozowo - Ekspedy
 
cyjne "Transport lir"sowy" 
Wilno, Portowa 5--9. tel. 23 32 
. 


Biuro Ekpedycyjno PrLewo- 
zowe 
Rudolf WOJew6dzkl 
Przeprowadz.ka, przechowanie 
i opakowanie mebli. 
Wilno. Wielka 56 


Elektrotechniczne materiały : 
.,Elektropol". Trocka 6, t. 3 41 
"Elektron" W. Pohul. 2/17. t. 14 68 
49
		

/Czasopisma_009_03_052_0001.djvu

			"EL - FA" 
SZUR HERMAN i S-ka 
farby i materiały 
elektrotechniczne 
, Wilno, Niemiecka 3, tel. 11-11 
,J
 n t: r g i a" Wilno, Trocka 5 
Skład materiałów elektrotech- 
nicznych, sprzęt radiowy oraz 
żyrandole, elektrokucheńki. że s 
lazki l t. p. 
Girda M. Zamkowa 20 t. ]() .28 
Oniadlwwski iu. św. JaiIska H, 
t. 16 06 
K a c e w Ł. Stefańska 8 m. 5, 
t. 11 02 
"P [' ą d Ił i t. a" Mickiewicza 35, 
t. 24 77 
... 
PRACOWNIA 
Elektro-Radio- T edmkzna 
w. Szewczenko 


WIlno, ul. WileJlska 3S 


Wajman D. Trocka 17, t. 7 81 
Wajman Ł. "Dzwon". WiIeilsloa 21 
t. 6 S5 
ZjednlJczone T-wo Elektryczne: 
Zeligowskiego 5, t. 3 24 
EmiRracyjne biura: 


Syndykat Emigracyjny, Sadowa 12, 
t. 16 95 
Fabryki różne : 
"Byk" fabryka mydła. Wróbla 7, 
t. 2 60 
Akc. T-wo Kurlandzkiej Olejarni 
w Wilnie, Sp. Akc. Słowac- 
kiego 28, t. 299 i 602. 
Fabryka Akc. T-wa Kurlał1dzkiei 
Olejarni. Kurlandzka 3, t. (5 03 
"Bałtyk" fabryka konserw. Beli- 
ny 7, t. 4 31 o 


"c o s t a" (fa br. perfum,). Mi 
łosierna 6, t. 19 59 
"Furs" B.cia Kirzner i D. Mickun 
(wy pr. futer) Meczetowa H, 
t. 11 98 
"Karpaty" (fabr. gilz). Sadowa 7 
Mozer Arnold. Gazownia. Cicha 5, 
t. 4 05 
Fabr. konserw kawowych. Wiwul. 
, skiego 10 b, t. 15 9S 
,,$wiat" \fabr. gilz). Zawalna 3.3 
"Swinks" (fabr. gilz). Bosaczko. 
wa 1 
Urbanowicz B cia, (fabr. octu spi. 
rito i mU8zt.) Szeptyckicgo 10, 
t. 18 82 
F a i a n 
: 
D/H. T. Odyniec Wł. I. Malicka 
Wielka 19 i Mickiewicza 6 
t. 4 24 
F a r b y: 


"EL-FA", Niemiecka 3, t. 11 11 
Jankowski F. śW. Jańska 9, t. 3 96 
"Michał". ś-to Jańska t 
"Nowe-Źródło". W. Pohulanka 18 
,-Pędzle - Farby". WiłeJl.ska 23, 
t. 24 51 
"Polska Farba". Józef Tomasze- 
wicz. Dominikańska 11 
Ratner L i Swerdlin. Kwaszel- 
nia 3, i. 11 77 


Sz. Wilnianie nie zapominajcie, 
że najtrwalsze Farby to są 
w składzie Farb 
F. Rymaszewsliit'go 
Wilno, Mickiewicza 35 t. 23 56 


Szoag A. Stefańska 9. (d. własny) 
"Zolin" fabryka in:2. chem. Z. Słu- 
chockiej, Szeptyckiego 10 


Fortepiany I pianina i instru. 
menty muzyczne ; 
Ąbelow H. Niemiecka 22, t. 21 29 
Korecki T. Trocka 5 
Pacak E. Zamkowa 17
		

/Czasopisma_009_03_053_0001.djvu

			W a, j b r e n J. JagieIlo/iska 3/5 
m. 14a 


, 
"Optyk Rubin". Dominika ńska 17, I 
t. 10 58 
POLFO T" -Wilno, Mickiewi 
" cza 23, tel. 13 52 
właśc. Włodzimierz Grewcew 
Artykuły FOTOGRAFICZNE 
Laboratorjum robót amatorskich 
Porady fachowe bezpłatne. 


Fotos;traficzne artykuły: 


Wojczyk J. Wileńska 38, t. 8 03 
Fotograficzne laboratorium: 
DuhrowolsJd W. Ludwisarska lO, 
t. 24 06 
l)olfot" Mickiewi(
la 23, t. 1.3 52 
" 


Fotograficzne zakłady: 
- 


I 


Pracownia Fotograficzna I 
A R Sil 
" 
Wilno, Tatar!ka 1 


Bułhak Jan. Orzeszkowej 3. t. 968 
Butkowscy 8 cia. Mickiew. 22-23 
Cyno wiec A. Mickiewicza 11 
- 
Zaldad fotogruf'iczlI} 
i Foto-Film "Leroj" 
Wilno, Śniadecki ch 4 lU. l-a 
Wykonuje wszelkie prace w 
zakres fotografii wchodzące jak: 
wywoływanie, kOpjowanie oraz 
powię kszenia. 
Na żądanie wysyłamy opera- 
torów na bale, zebrania. wy- 
cieczki i do domów po cenach 
zwyczajnych 
.. 


I Art. Fot. I 
LEONARD SIEMASZKO 
Wilno, ul. Wielka 44, t. 6 33 


Wajsbord Sz. W. Pohulanka 7 
Zdanowscy E. i 8. Wileńska 25 
Fryzjerzy: 
Ch rześc. Zakład Fryzjerski 
"BrOnisławy 
i Władysława u 
\Vilno, Ostrobramska Nr. 1l. 
Tel. 23.83 
Da mski i męski. Manicure 
Spec1jalność: 
Trwała ondulacja najnowsze_ 
mi aparatami 


ZAKŁĄD FRYZJERSKI 

akuba Chosona 
Wilno, Niemiecka "I- 
egz. od r. 1895 
Salony: damki i męski. Manicure 
Trwała ondulacja elektryczna 
i parowa.  


"EIisabeth", wł. A. Kruk. Troc- 
ka 11. t. 6 94 
\1ural i Michał. Mickicwicza 1, 
t. 10 71 
..POU-Salon des Dames. Wileń, 
ska 31 
F u t r a: 


I Pierwszorzędna Pracownia Futer I 
M. AKSELRAD 
Wilno, Wielka 21 m. 4 
- 
Fajn Ch. Niemiecka 26, t. 2 51 
FIO S. Niemiecka 20, t. 3 38 
"Futropoj". Wielka 47, t. HI 26 
"La Fourrure" (hurt). Wielka Sb, 
t. 21 84 
LOllIIszallski L. Zamkowa 4 
Porudomi/iscy B-cia. Niemiecka 28, 
t. 1 3 72 
Szc.znrski W. Św. Jańska 7 
"Taniopol". Wielka 15 
rrachtenberg B-cia. Wielka 39, 
t. 7 12 


51
		

/Czasopisma_009_03_054_0001.djvu

			W i Ś n i e w s k i S. Królewska 1 
Złatkowicz M. i S-ka. Niemie- 
cka 33, t. 9 06 


Galanteria: 


"Bon-March e". Wielka 3. t. 21 00 
Ousiacki Ch. Wielka 44 
Fin Sz. "Regina". Wileńska 17. 
t. 11 86 


I NajwiękSZa oa Wileńszczyźnie I 
pierwsza _ chrześcjańs
a hurtow- 
ma R'ala n teryJna 
I FRANCISZEK FRLlCZKA I 
Wilno, Zamkowa Nr. 9, t. 6.46 


Galanterja, dams'kla i mt:ska. 
Wielki wybór. Najniźsze ceny. 
poleca 
Julja 
Gniadkowska 
Wilno, ul. Wielka 26 
Gorsety i pasy lecznicze. Wy- 
rób własny. Reparacje 


Dom Targ..Przemysł. Jabłkowscy 
B-cia. Mickiewicza 18, 
t. 7 33 


I 
\:
teryjny J r e n n" I 
Spółka Komandytowa 
Wilno, Wielka 15 


Kłodrcki J. Zamkowa 17, t. 9 28 
Dom przem..Handl. W. Nowicki. 
Wirlka 30 
"Nowe Źródło". WiJe{lska 23 
Rajz C. i JeruzaJimski A. Rudnic 
ka 6 
Zajdsznur A. Stefanska l, t. 1954 


Garbarnie: 


Skóra podeszwowa, Klembocki S. 
Stareszlachturna 9 Ł. 16 47 


52 


I. Salman i Synowie. Meczeto- 
wa 9, t. 9 36 
Sztejn i Szturman. Sp. firm. 
Tartaki 4, t. 9 55 


Geodezyjne materiały
 


..Optyk Rubin". Dominikańska }1, 
t. 10 58 


G O r S e t y: 


Gniadkowsk a J. 
Wielka 26 

@ii\
 


Pracownia gorsetów i pas6w 
"J a n i n a" 
Wilno, św. Jal1ska 2 
poleca najnowsze modele 
 
@)
)(!!!j>
@) 


GremplllTnie: 


Braz B. (ł-hL. od r. 1830). Nie- 
miekka 31-23 
Fil A. Niemiecka 29.40 
"E x p r e s s". WIelka 31. 
t. 17 00 


Gumowe wyroby, cerata 
i linoleum: 


Angielsko.Połski Przemysł "umo. 
wy "Gentleman" Sp. Akc. 
Niemiecka 22, t. 14 47 
"A r d a l" Sp. Akc. WIelka Su, 
t. 20 15 
Jak i m o w s kiM. Rudnicka 11, 
t. 1 93 
I d e l s o n S. Niemiecka 20, 
t. 16 18 
S z a f f e r .J. Wileńska 14, 
t. 4 21 
Zakłady Kauczukowe "Piastów" 
S. A. Zawalna 2, t. 19 Sił 


- ...,
		

/Czasopisma_009_03_055_0001.djvu

			.8_@
.S@

@

@


@
8
@
@. 

 K. Rymkiewicz, WILNO, ul. MICKIEWICZA 9. 
 
(t) Skład tapet fabryk krajowych i zagranicznych. Wyroby g u m o w e 
 
(t) i s P o r t o w e. Wielki wybór kał o s z, ś n i e g o w c Ó w i ce- 00 
(t) rat rozmaitych. L i n O l e u m krajowy i zagraniczny. wal i z k i (t) 
8) fibrowe i inne. CENY NISKIE. (t) 
(i) Specjalny sklep win I wódek. 
 
.


@


-

.8

@


@


@
 


Herbata i kawa: 


UZNANA W POLSC£ ZA NAJLH'SZĄ 
HERBATA 
"Z K O P E R N I K I E M" 


H 


H 


WARSZ. TOW. HANDLU HERBATĄ 
.A. D'ugokęcki, W. Wrześniewski 
Sp6łka AkcYlna 
SKLEP W WILNIE. UL, MICKIEWICZA 21 


Junju

 
M
iIDlR 
Import kawy i herbaty S.A. 
zał.1862 


Oddział w Wilnie, Mickiewicza 22 
Tel. 23 86 


H O t e I e: 


"Anglja". Kwiatowa 7, t. 10 67 


"HOTEL BELGIA II 
Wilno, Szopena 5, 
tel. 9-30 i 20-23 


- 


Schronisko Wycieczko", e 
w centrum miasta uJ. Uniwer- 
sytecka 9 m. 7. 
Pokoje dla zbiorowych wycie- 
czek oraz osób pojedyńczych. 
Cena 1 zł. od osoby za nocleg, 
młodzież szkolna 75 gr. Schro- 
nisko jest prowadz()ne przez 
Zarząd Stowarzyszenia Nauczy. 
cieli Szkół Powszechnych. 


I Hotel "Bristol" I 
Wiłno, Mickiewicza 22 
tel. 7 64 


.Ermitaż" Bisk. Bandurskiego 4, 
t. 14 67 
"Europa" Dominikańska l. t. 5 48 
.Grand-Hotel". Trocka 2, t. 11 58 
.,Georges". Mickiewicza 20, 
t. 4 84 i 15 09 
"Hotel s Pensjonat". Mickiewi. 
cza 19, t. 17 03 
"Italia". Wielka 49. t. 2 55 
"Lódż". Sadowa 17, t. 11 58 


Hotel "POLONIA" 
Wilno, Wielka 44, tel. 7 16 
właśc. Urynowski 
Kompletnie odnowione czyste, 
słoneczne suche pokoje i wan- 
nv. Ceny umiarkowane. 


Chrześcijański HOłd 
"p O L E S K I" 
Wilno. Bazyliaiiska 9, t. 23 46 


53
		

/Czasopisma_009_03_056_0001.djvu

			Pierwszorzędny Hotel 
"SOKOŁOWSKI" 
Wiluo, Niemiecka 1, tel. ]2 2U 
poleca wygcdne i słoneczne 
pOkoje. 
Przy hotelu łazienka. 


"Szlachecki". Ostrobramska 4, 
t. 9 47 
"Wilno". Sadowa 7, t. 6 76 


Huty szklane: 


Kalwaryjska Huta Szklana. 
Z. Szapiro, Kalwaryjska 3, 
t. 3 68 
"Yitt'um". Hossa 9, t. ]8 97 


Introligatornie: 


I Zakład Introligatorski 
Henryka Kamińskiego 
Wilno, Tatarska 22. 


Kamiński K. zauł. Bernardyński 6 


I Zakład Introlig;torski 
LEONID O R Ł O W 
Wilno, ul. Tatarska (j 


"Pożytek" T-\\-o Dziśnieilska 4 


I Zakład Introligatorski I 
J. p U R S K I 
Wilno, Bonifraterska 6 


Jadłodajnie: 
- 


Stow. Żeńsko Słu
by domowo św. 
Zyty, z. J{azi mierzow ski 3 
Zw. Pracy Obywat. Kobiet. Zam- 
kowa 26, t. ] 1 44 


54 


, Jubilerzy, biżuteria i złoto: 


KAC S. Mickiewicza 28 
N i e w i a d o m s kiM. 
Zamkowa [) 
Pak J. Mickiewicza 24 


Kamieniarskie pracownie: 


Baranowski A. Rossa 20 dom 
włas ny 
Bikner R. Rossa 14. t. 17 29 


Kan al izacyjno-wodoc ia
owe 
materiały: 


"Rurosan". Zawalna 36, t. ]7 89 
Szkolnicki j. Wingry 21, t. 6 69 


Kapelusze damskie: 


I 


"Angelique u . Mickie'wicza 4 
Fejgel Nadia, św. Jańska 2 
"Gienia". WileiJska 4 
O-H. Tow. Przem. B-cia Jabłkow- 
scy S. A.-Mickiewicza 18, 
t. 7 3iJ 


Kapelusze i czapki męskie: 


I 
I Specjalne farbowanie i przera. 
I biahie kapeluszy 
j.ŁAM 
Wilno, Wlt
lka 52 W dziedzillcu 
I 


Kapelusze! c

:

i 
Roman Łam F ARŻ;

 


Ul. OSTROBRAMSKA 13 


Ki 


CENY DOSTĘPNE 


A 
K; 
,,/1
		

/Czasopisma_009_03_057_0001.djvu

			E. Mieszkowski. Mickiewicza 1 
Kawiarnie: 
- 


KAWIARNIA 
"GOSPODA 
OBYWATELSKA u 
wlaśc M. L('biedź 
Wilno, Witoldowa 20 
Śniad
nia, obiady, kolacje i 
rozmaIte zakąski. Gabinety. 
Ceny niskit'. Obsług
 uprzeJma 


I Kawiarnia i Mle czarnia Parowa I 

 JÓzefa II e j h e r a 
I Wilno, Mickiewicza Y, t. 14 77 
"Italia". Wielka 49, t. 13 61 


Kawiarnia 
.SZWACARSKA DOLINA" 
Wilno, Mickiewicza 28 
Wydaję wytworne śniadania, 
obiady i kolacje po cenach 
bardzo prz
1stępnych. 
Dla p. p. Przemysłowców i Tu- 
rystów specjalny rabat. 


Kawiarnia "Z D R O W I E" 
W i l n o, Wielka 14 (\is a \is 
Poczty Głównej) 
Śniaduuia, ohit'ldy, lwJacje 
Codziennie świeże i doskonałe 
pierożki i rpzmaite zakąski. 
UIH"zejma obsłl1
a. 
{'ony hyzysow(' 


Ka.wiarnia "ZIEMI.\.N KA=
 I 
Wilno, Wileńska 8 
Świeże, smaczne i tanie śni a . 
dania, 
b iady j kOlacje. 


Kąpiele (łaźnie:) 


Agrest A. Mostowa 13, t. 11 {i5 
Kantorowicz C. Trocka 20 t. 12 6!-} 
"Antokolska" Antokol 56 


- 


Sokołowski A. Tatarska 13 
"Strauss". Popławska 3 
Kefir leczniczy: 


JL Sigaliny. Trocka 7 
"La(
saum". NiemiecKa 7 


Kili
 y i samodziały: 
Bazar Przemysłu Ludowego. 
Zamkowa 8. t. 16 29 
7S am odzlał". Oomi1ikańska 7 


K i n a: 


Wilnianie i lu.z)'jezdui do 
Wilna I 
Po załatwieniu spraw nie za- 
pomnijcie odwiedzić 
Kino "CASINO"-uI Wielka 47 
t. 24 75, dyr. t. 17-44 
gdzie wyświetla najlepsze filmy 
światowej slawy. 


- 
"Helios" Wilellska 3X, t. 9 26- 
"Lux". Mickicwicza 11 
"Mars". Ostrobramska 5. t. ] 6 32 
"Ognisko". Kolejowa 19 
"Pan". Wielka 42, t. 5 28 @!!)@> 
Chrześcijańskie Kino 
"Ś W l A T O W I O" 
Wilno Mickiewicza 9 
Najnowsze pierwszorzędne filmy. 
Nowoczesna aparatura dźwię- 
kowa. Ceny niskie. 
, 
C!!!!J@)@D
@i>@D@> 
"Wir". Wielka 25 
I Kolektury Loterii Państw. 


I Kolektura Loterij państwowej / 
"DROGA do SZCZ
ŚCIA' 
Wielka 44, tel. 4-25 
Mickiewicza 10, tel. 13 58 


Fajnsztejn A. Za walna 15, t. 12 73 
55
		

/Czasopisma_009_03_058_0001.djvu

			Szeskin J. Wielka 40, t. 5 50 


I Kolektura Loterji Pańsl wowej I 
A. WOLAKSKA 
Wilno, Wielka 6, tel il OG 


Zajączkowski A. Wileńska 42 
Złatin M. Wielka 21, t. 9 19 


Kolonialne l soożywc 
!... 
sklepy: 


D/H. Stanisław Banel i Ska. 
MickiewiczI:t22 a t. 8,49 
B i e l i ń s k i St. Mickiewiczu 2fi, 
t. 18 98 
Goldsztejn M. i Zeldowicz D 
Rudnicka 2, t. 5 61 
Januszewicz A. Zamkowa 20 
t. 8 72 
Jasieńska S. Wielka 26, t. 11 20 
Kissin A. KOliska 8. l. 14 45 
W ę c c w i c z K. Mickiewicza 7. 
t. 10 ó2 
Z wiedryń!'Oki J. Wlleliska 36. 
t. 12 24 


Hurtownia l{upcó\V i 
PI'zemy- 
słowcó\t fhrześ('ijan Sp. z 0.0. 
Wilno. Ostrobramska25, t. 10 17 


Towary spożywcze 
i kolonialne 


Sllółdzieluia Spożywców 
członków 
Will'''lsldt1
o 'I'ow;u'zystwa 
Rosyjsldl!J1;o \V Wilnie 
z odpowiedzialnością udziałami 
Sklep Nr. l-Mickiewicza 35 
Sklep Nr. 2-0strobramska 8 


Koł d r v; 


., Wilwat". Szawelska 1 


50 


Koncertowe biuro: 


- . 
I .Jannsz Nowis 
Organizacja koncertów 
Wilno, Literacka 


111 


Konfekcja męska i damska; 


Zakład)' Przl'm)"sł. A.. lU o Z l' r 
i Synowic w Nowej Wilejce, 
Połocka 35, t. 14 48 
Frliczka Fr. Zamkowa f). t. 6 46 
Szumańscy. Mickiewicza 1.t. 1278 


Konfek c12 dziecięca: 
"Liii". Niemiecka 31 


Koszykarskie wyr oby: 
Kslep wyrobów Koszykarskich 
ociemniałych. Gdańska 2 


Krawcy damscy: 
I. i H. ALUKONIS. Tatar. 
ska 12-1 


I 


Damski Zakład Krawiecki 
D. B R E G l E R 
Wilno,. Niemiecka 3 m.l0 


-O;;ski Zakład I 
Krawi
cko Kuśnierski 
JAN CZAJKOWSKI 
Wilno, Dobroczynny 8 


W. FELOMAN 
Salon Okryć Dumskich 
Wilno, ul. Niemiecka 27 m, 2 
Salon zaopatrzony 
w ostatnie nowości 


.. Pracownia O k 
 Y Ć I?
m5ki.ch I 
i robot kusmeriklch 
WITOLD JUSZKIEWICZ 
Wilno, Zamkowa 15 m. 7
		

/Czasopisma_009_03_059_0001.djvu

			.. .. 


KRA WIEC DAMSKI 
Józef Klonowski 
Były pracownik plerws10Tzę-J- 
nych firm kra wieckich w Peter. 
sburgu. Przyjmu;e wszelkiego 
rodzaju obstalul1ki: 
Plaszcze, Futra, Kostjumy i t.p. 
Wilno, ul. Sawicz NT. 16-6 
(weiście z ulicv) 


Krawczuk Ch. Niemieck-a 8-16 
Mejlup A. Niemiecka 29 m. 15 


Damski Zftklad Krawiecki 
i Roboty Futrzarskie 
Alel;:sBlld.'" S a 1{ o w i l
 Z ł1 
Zamkowa 3 m. 3 


S a w i C kiM. Kal wa'yjska 11 


Krawcy męskie: 


Zakład Krawi
cki Męski 
i Dam
ki 
J. i H. Alukonis 
Tatarska 12 - 1 
Przyjmują się o bstalunki w za- 
kres krawiectwa wchodzące. 
Wykonanie szybkie i dokładne 
Ceny umiarkowane 


I Pra('ownia Krawiecka I 
W. JUeł'llinldewil
zu 
Wilno, Zamkowa 3-4 


I Zakład Krawiecki I 
W. BOROWICZ 
Wilno, W. Pohulanka 18 


I 


I Zaklad Krawiecki Cywilny 
i Wojskowy 
AdolfCESIUL 
Wilno. św. Michalski 12 


I Męski Zakład Krawiec 
 i 
S. KIŁDANOWICZ 
Wilno, Arsenalska 6 m. 2 


I Krawiec Męski I 
N. KLEBEKO 
Wił n'). ul. Zamkowa 12 m. 5 


. . 


I Krawiec Męski 
Antoni 
Królikowski 
Wilno, ul. Zarzeczna 14 m. 21 
Przyjmuje wszelkie obstalllnkt 
tak z właSnych Jako i powie. 
rlOnych materiałów. 
Garnitury marynarkowe, smo. 
kingow(', k0stjumy sportowe. 
palta i futra. Mundury urzędni- 
cze, mundurki dla wSzystkich 
gimnczjów według- nowego stylu 
ró\Vnież mundurki i płaszcze 
dla gimn. O. O. Jezuitów. 
Ceny konkurencyjne. 


- 


ZAKŁAD KRAWIECKI 
St. KRA U Z E 


przyjmuje obstalunki cywilne 
i wojskowe. 
Wilno, Wileńska 32 m. 2. 
Tel. 15.51 


Ir'l 


Krawiec Męski 


Ch. Kra w ( z u k 
Wilno. Niemiecka 8 m. 16 
przyjmuje wszelkie roboty 
krawieckie. 
Wykonuje także damskie suw- 
kingi j płaszcze według najnow 
szych angielskich fasonów. 


K u s z e l e w s k i A. 
Zamkowa 26 m. 5 


57
		

/Czasopisma_009_03_060_0001.djvu

			r 


ZAKŁAD KRAWIECKI 
M LebI e C WIL
C?, 
. WItOł- 
dowa 49 
wykonuje wszelkie roboty w 
zakres krawiectwa wchodzące. 
C e n y n i s k i e. 


ZAKŁAD KRAWIECKI 
wOjskowy i cywilny . 
J. Lewin 


Wilno, Deminikańska 13. 


I KRAWIEC MĘSKI O. LIlWIN I 
Wilno, Wielka.28 m.12 w pod- 
worzu. 


KRA WIEC MĘSKI 
B. Ławrynowi(z 


Wilno, 'j'atarska 1 m. 10, róg 
Mickiewicza tel. 21-11 


I zakład Krawiecki 
JULiAN NOWICKI 
Wilno, Wielka 24, tel. 4-0Q 


O@J)
OE!i)@)8'O 
Mi(hał Pie(h i Syn 
Zakład Krawiecki 
Wilno, Zamkowa lO, 
tel.' 10 04. 


O" 
 O@)@iJ@!)O 


\ Zakład Krawiecki 
R. S a d o w 
Wilno, Zawalna lO, 


s k i I 
(róg poz. 
nańskiej). 


Si 


1 e>ji)
.e>
:e>'
@>@I) 
l Salon Mód Krawieckich I 

A. Samo luki 

 dypl. krojczy zagr. (i) 
D Wilno, Mickiewicza 22, m. 8, (t) 
D tel. 20 - 27 (t) 
!!>
@>
8@i!!:1@@i!!:I@i!!:I@
@ij) 


- 


Chrleścijat'1ski 
ZAKŁAD KRAWIECKI 
Cywilny, Wojskowy i Damski 
Mal'jan Sa wicki 
Wilno, Kalwaryjska 11 


Zakład Krawiecki 
Broniuawa 
lwelnika 


Wilno. W. Pohulanka 2 
Długoletni pracownik firm pie r . 
wszorzędnych wykonuje wszel- 
kie roboty w zakres krawiect. 
wa wchodząc
. 
Ceny konkurenc vjne. 


- 
I Chrześcijańska męska I 
pracownia krawiecka 
Władysław S Z t O l C 
I Wilno, Sawicz 14 m. 3 (front). I 
Wykonanie sumienne i fachowe. 


I Edmund TREDER 
Zakład Krawiecki 
Mundury oficerskie. 
Ubrania cywilne. 
Wilno. Mickiewicza 22. 


I Zaklad Krawiecki Męski I 
I 
n:. D!i
.! 
 
 r
		

/Czasopisma_009_03_061_0001.djvu

			Zaklad Kra wiecki ubiorów 
męskich 
J WILK M'::

:w

 
· eZa 48 
Wykonanie solidne. Warunki 
dOR'odne. _Ceny przyst ęp 
 
I Zdkład K r

 jecki I 
S t a n i s ł a w WOJTKIE WICZ 
Wilno, Wielka 44 m. 11 


J. Żuk O W S k i 


Krawiec 


Wilno, Wielka 9 m. 11. 


Krawcy wojskowe: 


Cesiul A. św. Michaf!>ki 12 
Kra u z e Sz. W ile/Iska 32, 
t. 15 51 
K u s z e I e w s k i A. Zamko. 
Wa 26 m. 5 
Lewin J. Dominikańska 13 
Sa w i c ki M. Kalwaryjska 11 
T.r e d er E. Mickiewiczu 2
 


Krawieckie Przvborv: 
--- 


Klok Sora. Niemiec\..a 22 


Księgarn.ie; 

 o

 
 
@ Żurnale mód @ 
(t) Kroje i manekiny @ 
(t) LEON CEJTLIN-(t) 
@ Wilno, Hetma/lska 1- 8 @ 
(t) Hurt-detal. 00 
et) Prenumerata. @ 
@ Ceny niskj('. @ 
Ee>
 O C::!; 

 


Dorżynkiewicz St. Wielka 1,1 


Gebethner & Wolff i S-ka. Mickie.. 
wicza 7, t 6 24 


.. 
I Księgarnia J. GIRSZOWSKI I 
Wilno, u,. Zamkowa 13. 
Te'. 21-44. P.I{.O. 62.899. 
Egzyst. od r. 1894 
Działv specja Ine. 


Ickowiez A. Literacka 2, t. 829 
I Księgarnia Ost . robramska I 
i dew()cjonalia 
JÓZEF JUR K I E W I C Z 
Ostrobramska 23 


"K u I t u r a". Trocka 3 
"Lektor". Mickiewicza 4 


o. Mel'lis 


J{ s i Q go a .. II i a i materiał)' 
II iśm i e łlłi('. 
Wilno, Ostrobramska 4 
p o l e e a podręczniki szkolne 
nowe i używane oraz książki 
do czytania. Materiały piśmien- 
ne, kreślarskie i inne. Wielki 
wybór teczek. Kalendarze ścien- 
ne i ksią:2:kowe - polskie i rosyj- 
skie. 
W i e c z n e p i ó r a. 
Ż ó r n 8 I e mód. flĘGAR- "Nadzieja" 
Wilno, Ostrobramska J 
p o I e c a: podręczniki szkolne 
nowe i używane, książki bele- 
trystyclue, rolnicze, techniczr.e, 
żurnale mód, 
alendarze, widoki, 
obrazy, mn1e"iały I)iśmieullc I 
i kreślarskie, wieczne pióra, 
teczki i inn. 


R u t s k i K. Wileńska 38, 
t. 9 41 


59
		

/Czasopisma_009_03_062_0001.djvu

			c z a i k o w s k i .1. Dobro- 
czy nny 8. 
K u s z e l e w s k i A. Za n:. 
kowa 2 6 m. 5 
I Pracownia Kuśnierska I 
Wilno, Ba7.yliańska 1 Zet man Szames 
p o l e C a: papier ka ncela- Wilno. Niemiecka 29 m. 35 
ryjny, pakowy. oleodruki oraz 
dewocjonale. I W i ś n i e w S k i S. Królewlika I 
O 


 @) 
 Ei)
 e (8 E!!) 
 
E8 0 
I Proco w ni o li nsn i co'ska i ł'o.'b i orni o ł'n t.. F'.m
h"""';.n"" I 
I L. Łopuszański u


c;.m..; I 
li Wvkonuie futra karakulowe. fokowe. dachy, przefasonoW'uje, ti\ 
" odświeża, przywraca skÓrLe miękkośĆ i trwałość. Włosom " 
ti\ nadaie połysk. Ii\ 
ł W s z el k i e repe.ocje uskuteczoia z fachową do
ładnością. ł 
Ii\ Prlyjmuje futra na przechowanie. 11\ 
'" Długoletnia praktyka w paryżu. Londyn;e. Moskwie i Ameryce \11 
O

 


<8

 
 

 @J
O 
60 


@i)
.
._WCiii!J
@>.
@) 
NASZA KSIĘGARNIA S. A. 
Związku Nauczycielstwa 
polskiego 
Oddział w Wilnie 
Wielka 42, tel. 21 31. \ 
\ Posiada slale na składzie książ- 
ki z różnych dziedzin wiedzy. 
Dostarcza ksią2.ki do wszelkie- 
go ty pu bibliotek i udziela 
porad. 

@)@@)@)@):ii!J @)

@) 
Księ,garnia i mut.eJ"inły piś- 
mienne 
S. STANKIEWICZ 
Wilno, Ostrobramska 2. 
p o I e c a podręczniki szkolnt 
nowe i u
ywane oraz książki 
do czytania. Mat. ,piśmienne, 
kreślarskie i inn!'. Wielki w
'bór 
teczek. Kalendarze ścienne i 
ksią
kowe -polskie i białoru 
skie. 
Wieczne r>ióra. Żurnale l11ód. 
P.K.O- 700.315 


Szłapelis (litewska) Dominikań- 
ska 13 


Księgarnia 
Jana Tarasiewi(ziI 


Kuchenne naczyni a: 
D-H. Kalita. Zabłocki i S-ka 
Wirlka 17, t. 17 57 
\ 0-1 [. 'l'. ODfXIEl' I 
właś.. I. MALlCKA 
Wilno, Wielka 19, 
Mickiewicza 6, tel. 4-24 


Kwiat
(ży

; 
I Kwiaciarnia I 
"C O R S O" 
Wil no, :l\Iickiewicza 29 
Ginto wt - Oziewałtowski. Zamko' 
wa t l 
Moczulak .Jan. Wileńska 36. 
t. 9 38 
Świrklis A. Mickiewicza 20, 
t. 20 22 
W e I I e r. lawa1na 18 i Sado- 
wlt1.t.l057 
Kusnierskie pracownie: 
-
		

/Czasopisma_009_03_063_0001.djvu

			L a m p y: 


D/H. Kalita, Zablocki i Ska. 
Wielka 17, t. 17 57 
L e n: 


"Fraxtow" Sp. z o. o. Sadowa 7, 
t. 17 42 
Kresowy Dom Hand\. Lniarsko- 
Zbożowy Sp. z ogr. odp. 
Wileńska 1G, t. 23 15 
"l e r.". SJdowa 4, t. 17 58 
,,5tałtdart" _'1'-\\0 Hand\. Sp. z 0.0. 
Gościnna I, leJ. 19 02 


Litograf je: 


Ch. Laskow i Syn. Subocz H 
Mac N. Dąbrowskiego 3 t. 4 18 


0(8@)(80E84S0 
(t) LITOGRAF JA (I) 
(t) J. najslul, S. Maizel i S-ka 00 
li' Wilno. Szpitalna 7 ti\ 
W Wykonuje wszelkie 'Ii 
fi\ rouoty w zakres lito. t 
I grafJi wchodząct'. 
 
ł Szyb'	
			

/Czasopisma_009_03_064_0001.djvu

			Jerenbu rg M. Niemiecka 21, 
t. i5 47. 
Obu wie; 


. . 
Polska Spółka Obuwia 
"B A T AU S. A. 
Wilno, u'. Mickiewicza 3 ł 
Obuwie, pońc'ochy, pedicure. 


Polska Spółka Obuwia 
B A T A" 
" 
Wilno, Wielka 36. 
Obuwie, pończochy. pedicure 
(usuwanie odcisków). 


Sklep i pracownia obuwia 


Wła
Y
ława (UDliń
ki

o 
WILNO (Dominikańska 8 
,( Wielka 13 


PRACOWNIA OBUWIA 
f, (i a w I' o ń s k i 
egzestująca od roku 1907 na 
ul. Mickiewicza 5 przeniesiona 
na ul. WIELKĄ 28 m. 6. 


- 


Chrześcijallsl,a l)nH
ownia 
Ohuwia 
.,J A N U S Z E KU 
nIl Zwip),zy"u'u, 
ul Witoldowa 55 a 
przyjmuje obstalunki na wszel- 
kiego rodzaju obuwia: męskie, 
damskie i dziecinne, Posiada 
obuwie gotowe własnego w,ro- 
bu ora z wykonuje wszelkiego 
rodzaju r e p e r a c j e. 
Wykonanie szybkie i solidne. 
C e n y p r z y s t ę P n e. 


ó4 


PracowniaObuwia 
SPORTOWEGO 
minfla I. 6 e I b ił r d a 
Wilno, Zawalna 24. 
poleca n3jta lliej wł asne wyr, b y. 


\ Pracownia Obuwia \ 
F. N O S O W l C Z 
WJ\no, Wileń'lka 20. 
Rymłdcwil
z I\, Mi
kiewlcza 9. 
Odlewnie żelaza, brollzu i in- 
nych metali: 
Be
er B.cia. Węglowa H, t. 1041 
Z'!k1ady Przemysł. A. M o z e r 
i S.wie w Nowej Wilejce. 
Połocka 35, t. 14 48 
,,5 u r s u mil wlaśc. Wiktor Jan- 
kowski. Saska Kępa 6 a, 
t. 13 6 3 
I Odlewnia metal! IIW l L M E 1" \ 
właś. M. Jarmoło\\ icz 
Wilno, Sa w lc2. 11 i W i elka 44. 
Ogłoszeniowe i reklamowe 
b iura: 
Grabowski S. Garbarska 1, t. 82 
Jutan S. Niemiecka 4 
Karlin J. Niemiecka 35, t, 6 05 
S o b o l E. Ś!1iadeckich 4, 
t.. 24 27 
O P O n y: 


f-mB RBmenmB[her i A. Okułowin 
Wilno, Mickiewit;:za 29, t, 7-57 
R
prezentacja krajowej fabryk 
opon S t o m i l ". A. w Poz- 
naniu. Prledstawicielstwo mo. 
tocykl
 B S.A.. i "Sarolea". 
Sprzedaż Radio-a paratów I1Dux- 
Radio" i "Capello" .
		

/Czasopisma_009_03_065_0001.djvu

			ODtyczne materiały: 


Oculus". Ostrobramska 4. 
" 


"Optyk RUBIN" 
Wilno, Dominikańska 17,1.10 58 
Najstarsza firma w kraju. 
Załaź. w 1840 r. 


M. S n a r !'I k i. Niemiecka 20 


Ortopedyczne zakłady: 


Warszawski Zakład Ortopedy 
czny 
n. S r e b r o w i [Z i S. Z a w o z n i k 
Oddział w Wilnie 
przy ul. Wielkiej 26 m. 7 (parter) 
wykonywa gorsety prostujące, 
aparaty lecznicze (systemu 
Hessinga), ręce i nogi sztuczne 
(nainowsz} ch konstrukcji), ban- 
daże rupturowe, pasy brzuszne 
i dla brzemiennych oraz wkład- 
ki do plaskich stóp. 


Owoce, słodycze i lody: 


Binmiski M. Mickiewicza 11 
Najdoskonałe LODY dosta- 
niesz w sklepie owocowym 
Ch. Gurwicz 
Wilno, WileńsKa 25. 
Przez cały dzień radio - kon- 
certy. 


Januszewicz A. Zamkowa 20, 
t.R72 
N. JEZIERSKI. Wilno, Wiel- 
ka 47. Poleca wielki wybór kart 
do gry, owacy, słodyczr, sma- 
czny kwas chlebowy i żurawi. 
nowy. 


U a g a' Codzknnie świeże 
W · w a f l i franclIs1de 
vłasnego wyrobu z naturalnym 
kremem śmietankowym. 
Lody. słodycze i napoje chło- 
fi zące. \\7 I LNO. Mickiewi cZ8 28. 
Sklep owoCOWy z ogl'ódkiem 
M M a t w i e i e w. 


Znullc' J, O D ¥ 
TORENBERGA 
o 10-ciu smakach. 
Wilno, Wileńska 10 i 
Trocka 7. tel. 21 95 


I l:uliicl"llia Wschodnia. 
Wielka 42 
Papier i tektura (hurt): 


, 
BORKOWSKI W. Mickiewicza 9 
1.372 
"Oawidson A." Szawelska lO. 
t. 14 86 
Dess'er F. Sadowa 9, t. 4 35 
"W. Epsztejn" Sp. firm. W. Ep- 
sztejn i J. Danowski. Wiel- 
ka 37, t, 13 29 
Kalmanowicz J. Sadowa 15, t. 61fi 
Karkliński S. Niemiecka 22. 
t. 16 76 
Mejer L e w i n. Kwiatowa 3. 
t. 1 7 23 
"Papier" Sp. Akc. Zawalna 13, 
t. 5 01 


S K L E P Papieru, Szpagatu 
f Materiałów P,sarsko 
Kreślal'skich 
M. Rodziewicz 
Wilnf'. ul. Wielka 9. tel. 625 
p o l e c 11: materi 1ły techni- 
cwe i biurowe. 


65
		

/Czasopisma_009_03_066_0001.djvu

			P e d i c u r e; 


.,Bata'". Wielka 36 
..Bata". Mickiewicza 31 


Pierniki i biszkopty; 
Świackiewicz J. Kalwaryjska 38 


Pieczęcie: 


Ark u s k i G. NIemiecka 7, 
t. 7 11 
Ass L. Niemiecka 10 
L a b i ń s kiM. Niemiecka 6, 
t. 17 17 
Piśmiene materiały: 


Sklep materiałów piśmiennych 
J. ARKINA, Wilno, Wileiuka 32 
Najstarsza firma w kraju. Za. 
bawki dziecinne. Gry towarzy- 
skie. Przybory do . 
RYBOŁOWSTWA. 


- 
Bazar Szkolny 
Wilno, Kalwaryjska 11. 
Materiały piśmienne - 
papiery pakowe 


Polski Sklep Materiałów Piśm. 
uE l e o n o I' ą. tJ 
Wilno, ul. św. J811ska 1. 
Wszelkie papiery, materiały 
biurowe, malarskie, kreślarskie, 
bilety wizytowe i t. p. 


A. f i a ł k o 
Wilno, ul. Niemiecka 35 m. ]4. 
Wydawnictwo pocztówek arty- 
stycznych - Wilna, Trok, jez. 
Narocz oraz Druskienik w wy- 
konaniu sepiowym i fotogra- 
ficznym. Sprzedarz dziecinnych 
bajek i innych artykułów piś. 
miennvch. 


66 


@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@ @ 
IOOłodYSłOt1J Borkot1Jskii 

 Skład papieru i materiałów 
 

 piśmiennych. @ 

 SPECJALNE DZIAŁY: i 

 Malarsko. Kreślarski, ;, 
(!) Ram, Obrazów i Zabawek 
 
@ 
@ -- @ 

Wilno.Ad Mic kiewicza 5, tel. 3-72
 
@ __ Ci) 

 Firma nagrodzona Wielkim 
 

 m
dalem .srebrnym na wysla-- 
 
@ wIe RolnIczo - Przemysłowej 
 

 w Wilnie. w roku 1928. Ci) 

 Ci) 

 --- Ci) 
@ . 
@ Poza bogatym asortymentem 
 

 wszystkich działów 
 

 Towary specjalne: 
 

 Księgi dla Nl)tarjuszów 
 

 " "Rach. Rolnic7ej
 
@ " "Właśc. Nieruch.
 

 Druki dla Mil' rniczyc h 
 

 Numeratory i Ddtowniki. 
 
@ -- @ 

Pergamin oryg. na akta wieczys.
 
@ "Cellon" i Pergamin impr. na 
 

 a bażury. Znakomite pnstt'le @ 

 j fal' by "Lefranc8" Dostawa do 
 
@ Hillr i UI'zQdów na dogodnych 
 
@ 
 
@ warunkach z odpow. rabatem. @ 
@ (!) 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 


Arkuski G. Nie:niecka 7, 
t. 7 11 


J OZEP Mackiewicz 
Sklep materialów piśmiennych 
R a m y i oprawa obrazow 
Re;HuacJa wiecznych piór. 
Farby artystyczne. 
Bł
ety wizytowe, 
Wilno, Mickiewicza 30 (róg 
Styczniowej). 


M e r I i s O. Ostrobramska 4 
"Nadzieja". Ostrobramska l 
"Nasza Księgarnia". Wielka 42. 
t. 21 31
		

/Czasopisma_009_03_067_0001.djvu

			R o d z i e w i c z M. Wiel- 
ka 9. t. 6 25 


REPERACJA 
WIECZNYCH PiÓR 
w sklepie materiałów piśmien 
nych 
"Z. S O B OL" 
Wilno, Mickiewicza 37 


B. Sokołowski 
Wilno, Mickiewicza 4 
Poleca materiały piśmienne, 
kancelaryjne, d7iał kreślarski, 
druki miernicze. Papiery rysun- 
kowe Schoellershammer, Koh- 
i-Noor. 
Cyrkle Gerlacha i Rychtera. 
Ceny niskie. Dla biur i urzę- 
dów specjalny rabat. 


S t a n k i e w i c z S. Oslro. 
bramska 2 
Żuk M. Mickiewicza 1 


Platery: 


N i e w i a d o m s kiM. 
Zamkowa S 
D H. T. Odyniec. właśc. I. Mali. 
cka. Wielka 19. t. 4 24 


. 
Pocztówki artysty 
 
F i a ł k o A. Niemiecka 35 
W Y s o c k i L. Ostrobram 
ska 8 


Pralnie i chemiczne farbiar- 


- 


me; 


Pl'alnia "EXTRA" 
ul. PuznailSka Nr. 1 
Solidne wykonanie wszelkiego 
rodzaju bielizny. 


@iii)


_@)8@@_@)@@) 


Farbiarnia, pralnia chemioz- 
na, gremplarnia i prasownia 
maszynowa na poczekaniu 
. 
ff Express f' 


Wilno, ul. Wielka 81, 
tel. 11-00 


c:Ii>
1 


, 
Pralnia "HANKA" 
Wilno, św, Jańska L 
Specjalnoś{: firanki na ramach. 
Czyszczenie krawatów i pranie 
jedwabiu. 


Ip;.ab.ia H lU I 
I t
f aWi
 
t

:;
!!ka 20
 
I I I Solidne i punktualne wykonanie. I 
Pranie firanek, rozp. na ramach. 


Farbiarnia, Chemiczna pralnia 
i plisowania 
"K O L O R Y T" 
Wilno, ul. Trocka Nr. 15. 


Pralnia KRYZYSOWA. , 
Przyjmuje wszelkie
o rodzaju 
bieliznę i firanki. Ceny kryzy. 
sowe. Wilno, zauł. Literacki 5. 
(vis a vis Poczty}. 


Parowa Farbiarnia i Chemiczna 
PRALNIA 
P. WOJTKIEWICZ 
Wilno, ul. Wielka 66. 


67
		

/Czasopisma_009_03_068_0001.djvu

			@@@@w @

@@@@@@@ 


"RYSKA Pralnia i (,h('micz1l3 
czystka" 
Solidne i punktualne wykona- 
nie. Pranie firanek na rospi«:t 
nych ramach. 
Wiln
, W. Pohulanka 2. 


0000001000000 
POGRZEBOWE 


- 


"Warsza wian ko" 
Pralnia chemiczna i bielizny 
oraz farbiarnia. 
Wilno, Ludwisarska 4. 
Ceny konkurencyjne. Wv kona 
nie solidne i punktualne. Firank I 
na ramach. Czyszczenie i pi. 
kowanie kołder. 


ZAKŁADY: 


Zakład pogrzebowy 
O 
IIL
OO
U
 
AW
L
AR} 2
 
Róg Trockiej. vis ił vis "Singera". Tel. 17-50 
Poleca: Trumny Metalowe, Dębowe, Sos- 
nowe, oraz specjalne do przewozu zwłok. 
Wieńce metalowe, Karawany i całkowite 
urządzenia P o g r z e b o w e. 


...0- 
.-
- 
,.. _....l
..,t 
'\10<' ::ł-ii:
.' 
. - 
., 


Drzewiecki J. Wielka 33 


I Zakład Pogrzebowy 
FaS.kaii\)Ój mKalOYCh 
Wilno. Królewska 1. t. 20-70. 


Zakład Pogrzebowy I 
daw. WORONICZ KACZYXSKA 
wł. H. Oaszhiewiczowa 
Wilr.o, Arsenalska 4, tel. 7 - 18. 


Przedstawicieli różnych fir m: 
I 


Esterov. icz S. (Zakłady kauczu- 
kowe "P i a s t ów"). Zawa 1- 
na 2, t. 19 84 
KamenmacherN. i Okułowicz A. 
opony ..Stomil". motocykle 
BSA i lISarolea". radio.apa- 
ratów .Oux-Radio" i CaprI- 
lo"), Mickiewicza 29, t. 7 57. 
Pinczuk 57. . (firm. Handl..Prze- 
mysł.), Zeligowskiego 1 m.28. 
T r o c k i S a m u e l (b2- 
terie i radio). Zawaln.a 14, 
t. 17 45 


68 


I Przedstawicielstwo Wileli.skie 
i Skład fabryczny 
T -W3 Przemy sIu Chemic211 0- 
Farmaceutycznego 
d. Magister Klawe I 
Sp. Akc. ul. Wil
llska 32 m. 3, 
tel. 10 18. 
-- - 


R a d i o: 


"Energia". Trocka 5
		

/Czasopisma_009_03_069_0001.djvu

			O
 @)

 @) @) @) 
 
E!i> (6\(g}) Ciii)O 
I "PRĄDNICA" wf. Sz. GRYNBERG I 
I Wilno,Ad. Mickiewicza 35. Tej. 24-77 I 
(i) POLECA: Ą.rtykuły Elektro i Radio - techniczne. (f) 
Zyrandole, lampy Ilastolne i biurowe. 
K. u c h e n k i, i m b ryk i, ż
18zka i t. p. A p a- 
t ra t y radiowe firmy "K O S 1\1 O S" i inne oraz 
 
\II wE,zeJki s p r z ę t elektrotechniczny i radiowy. 
O Ee> @)
@) @)Ee>
Ee> @)Eif)
 Ee>
 


-....:...,. 


Najnowsze modele odbiorni
 
ków radiowych FJlipsa i innych 
na dogodnych warunkach. 
"U Z W O N" Ł. Wajm8na 
Wi Ino, Wileńska 21. TeJ. li 55. 


I ESBROK RADIO I 
Fabryka radioodbiorników 
Wilno, Mickiewicza 23, 
tel. 18
06. 


SKLEP Art


 I 
Radjowych i Elektrycznych 


Mie


.w6niadkowski 
Wilno. nI. św. JUIlsku !ł. 
tel. 1 (j 06. 


I pol
ca: odbiornild radjowe, 
głośniki, słuc/1awki, lam 
py.. Reperacja i łado- 
wani e akumulatorow. 


Ręczne roboty; 
I Sklep robót ręcznFh "PRACA" I 
Wilno, Zamkowa 26. 


I{ameuma{'hcr X. i Oliułowicz A. 
Mickiewicza 29, t. 7 57 


I Polskie Zakłady i-'bili,ls S. A' I 
w Wafsz=łwie. Odddał w Wilnie. 
Mickiewicza 1, t. 11 25. 


"R'\OIO-ECHO" Mickiewicza 9 
-.@)--Ciii>8>@> 


.....--.,, -- 


"Radio - Motor II 
Wilno, ul. Wielka 10. Tel 24 01 
Motocykle, Rowery. 
Aparaty redfowe. 
Wszystkie marki w jednej firmie. 
@ij).Ciii>Ciii>


@ 


S a m u e I T r o c k i. Za 
walna 14, t. 11 45 


I R A M Y: 


B o r k ow s kiW. Mickiewicza 5, 
t. 3 72 
M a c k i e w i c z J. Mickie- 
wicza 30 
W Y s.o c kiL. Ostrobram- 
sku 8 


Prepar. zwierząt i Ptactwa: 


Loóziński R. Garbarska 1 
Szczurski W, ś-to Jańska 7 


69
		

/Czasopisma_009_03_070_0001.djvu

			Rękawiczki:" 
O I8
CD


.


@t O 
I Pierwsza c!1rześclJańska w y t w 6 r n I a I 
I Rękawiczek I 
I Edward N O W l C K I I S..ke I 
l) WILNO, WIELKA Nr. 1:3 - 3. (I) 
(i) Poleea swoje wyroby z najlepszego 
towaru po cenach przystl
pnych. ti\ 
Ii\ Żądajcie rękawiczek ze znakiem : 
\ID ochronnym "P o d k o w a". \IJ 
0 486f
 @) @) 

 

 O 


Bengen M. Niemieckd 37 
l 'durski S. Wie'ka 4 


N o W l C k i E. Wielka 13 m. 3 
Trocki 1. Trock.J I. 


I 
R e s t a u r a c j e: 


- '. 


MI R
1taU(a[ia Zacisze lilia Ren
UłaUa-
ar Bukiet 
Wilno, Mickiewicza 25, tel. 8 14. Wilno, Mickiewicza 9, t. 17-93 
WydaJe obiady i kolacje. po dczas których przygrywają pier- 
wszorzędne zespoły muzyczne. Sala obstalunkowa oraz 2Rei- 
szne gabinety. Od godl. 23.30 wyst
py łU.tySt. pierwszorzęd- 
nych sIł krajowyc'h i 7agran. _ii 


... 
. 


"Bar Okocimski"'. Wielka 36 
,,8 LI k i e t" Mickiewicza 9, 
t. 17 93 
,,8 r i s t o l". Mickiewicza 22, 
t. 7 64 
"G e o r g e". Mickiewicza 20. 
t. 4 74 


. Reslauracia 
"Nasza Gospoda" 
Wilno. 
ierRkowskiego 26 
(róg Mickiewicza) 
Poleca się szanownej kltienteli 
po cenach niskich, śniadania, 
obi ady, kolacie oraz rozmaite 
zakąski z 
ys
y
kiem ""ódek, 1 
WlI1 I plwa.. 
 
Obsługa fachowa, Gabinetv. " 
I Restauracja ,,5 A V O y" I 
A. M a n d e l Q a u m 

ilno. ul. Niemie(k
 20, t. 
9. 
S1Iada{1i
, obltldy l kolacJa. 
Otwarta d o god1.. 4 f. 
1.1 · 


- 
I RestauraCja "I T A L I A" I 
Wilno, Wielka 49, tel. 13.61. 
Od g. 21 do 3 - przygrywa 
pierwszo rz <; dny zespół muzy- 
cW>'. 
- - 


liK a z b e k" (kaukazka sza- 
szłyczarnia). Mickiewi- 
cza 22, t. 24 21. 


70
		

/Czasopisma_009_03_071_0001.djvu

			Rowery j części: 
Lacki P. Wielka 5, t. 12 31 
,.Radio.Mutor'''. Wielka 10, t. 2
 Ol 
Rymarsk 
I Z a k l a d R Y m--;-;;
 I 
Pawła 
Kozłowskiego I 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 25 
Medal srebrny. 
Firma istno oq roku 1899. 
p o I e c a artykulv: podróżne, 
sportowo. gimnastyczne, dla 
młodziely szkolnej, harcerLY, 
galanterji skórzanej teczki, por 
tmon
tki i t. d. siodła, uprzęty 
i przybory do nart. 
Przy!muje zamówienia dla woj. 
skowości i kolejnictwa. 
Ceny konkurencYjne. 


- 


" 


Sz, TWllc. Niemiecka 9 
"Uniwersal". Wielka 9, t. 12 83 
I "ZI'nit". Zawalna 24. 
iewyroby: 
@

@>
@@@J
@@) 
- ' 


Polski Sklep i Pracownia 
Rymarska 
Stefan M A S S 
Wflno, Wileńska 30. 
Poleca: siodla, uzd}' s}ło..towe 
o,'nz IH'zJ'bory mJśłiwslde i lłOd- 
I'óżnc. Walizy, teczki, portfele, 
portmonetki i t. d. 
Przyjmu;e wszelkie roboty w 
zakres rymarstwa wchodzące. 
Ceny dost ę Dne. 
@@J@J@J
@@@
:e@J
(8 


K r li s i e w i c 7.J. Wileń. 
ska 23 


S a m o c h o d y: 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 
O NIEZAWODNE I EKONOMICZNE TANIE SAMOCHODY O 
O POPULARNE "Opel ()l!J1Jt}Jiu" O 
8 i LUKSUSOWE" Bu ir:k " 8 
O KRAJOWEJ PRODUKCJI. O 
O Wyłączna sprzedaż rejonowa: ..Autotechnika" O 
O WILNO, Wileńska 23. Tel. 11- 16 O 
O Motocykle ,,8 o k ó l" - P r z y b o r y A k c e s o r i a O 
O Warszt.aty l'c}łllraC}jnl' - Prel'yzyjUt' tOI'z('nie ('
liudl'?\\ O 
O I wałow O 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 


Sieci i .£!:!1' borv do ! 
wie,
l 
 
ry
 
Al kin J. Wilellska 32 
Mełamed M. Zawalna 52 


Starożytności: 


,Okazja- Wsz;,stko Kupujemy 


Wszystko sprzedajemy. Wi- 
lel1.ska 26 


I Kupno i sprzedaż okazy jnych 
i staroiytnych rzeczy 
I G. B O w
ln
. 
ir.ń
a
!. 


71
		

/Czasopisma_009_03_072_0001.djvu

			1 13 Naiłańsze źródło 13 \ 
Sprzeda t starotytnych i okazyj- 
nych rzec 7 y 
I D. N O t e s I 
Wilno. Wileńska 13 
. 
 


\ S K L E P 
wszystko kupuję - 
Wszystko sprzed'lję 
Wilno, Wileńska 8. 


Skórzana galanteria: 


\ M. W i l e n k I e r I 
Wilno, ul. Jatkowa 15. 
Przybory: lZewskie i kaOlas lOi - \ 
C7e. 


Stemple: 


Ark u s k i G. Niemiecka 1 
"Praca", Niemiecka 3 


Suszarnie: 


Sienkiewicz K. Saska Kępa 1, 
t. 8 94 
Szczotki i p
dzle: 
- 


"P,ę d z I e i F a r b y" Sp. 
z o. o. Wileńska 23, t. 24 51 


Chrzdcjańska wytwórnia 
szczotek 
p. f. 
"Symonowicz" 
Wilno, ul. św. Jańska 6. 
Pole:a w dużym wyborze 
szczotki,komplety gospodarcze, 
techniczne i wo;skowe. 
Ceny fabryczne. 
Towar Gwarantowany. 


72 


I Pracownia szczotek i pęrtzli , 
"P R A C A" 
Wilno, Stefańska 5 


\ Pracownia Szczotek i Pędzli \ 
J. WAJNER 
Wilno, ul. Stefdńska 1. 

- 


Szkło i porcelana: 
- 


D/H KAUTA, ZABŁOCKI i S.ka 
Wielka 11, t. 11.57 
Skład: }Jorcelany, kryształów. 
Lampy naftowe i żyr an . 
dole i naczynia kuchen- 
Ceny niskie. ne. 


HURTOWY SKŁAD 
szkła, fajan su, porcelany i na- 
czyń kuchennych 
DIH "T.ODYNIEC" 
wł. 1. MALICKA 
Wilno, ul. Wielka 19, Mickie. 
wicza 6, tel, 4 24. 
CENY wybitnie NISKIE=- 
Szyldy artystyczn e: 
O. B. J a b ł o n o w ski. 
Wielka 12 
Zakłdd SZYLDÓW artystyczno 
E. R a p p e 


Wilno, Wileńska 18 
i Zawalna 8 m. 12. 


Artystyczny zakład SZYLDÓW 
S. SZYMANOWICZ 
Wijno, i'Hemiecta 15 
istn, od r. 1898. 
Wykon. nowoczesne, szyldy 
blaszane i szklane. . 
. Ceny konkurency 1ne :r-
		

/Czasopisma_009_03_073_0001.djvu

			Dyplomowany mistl'z cechowy 
Altystyczoa Pracownia 
Szyldów 
I WIGUSZYN 
. 


Wilno, Niemiecka 
. 


Tapety: 


R Y m k i e w c z K. Mic- 
kiewicza 9 


Tapicerskie wyrobv; 


RabinoNicz Naj. KOJ'lRka 5 
Tapicer dekorator. Zawalna 14 


Trykotarze: 


"Trykot Polski". Wileliska 13. 
Tytoń 
 sralanteria tytoniowa: 


Sklep tytoniowy 
J JUTKIEWICZ 
Wilno, Mickiewicza 22. 
Poleca: tytoń, karty do gry, 
i galan teria ty toniową. 


Ubezpieczeniowe towarzy- 
stwa; 


Pulskie TOwarzystwo Ubezpie- 
czeń "PATRIA" 
Spółka Akcyjna. Reprezentacja 
w Wilnie, Mickiew.cza 11, 
tel. 3 03. 


'I'owarzJstwo (jbezpierzeil 
"Piast" Spółka Akcyjna 
Przedstawiciellitwo w Wilnie 
Bisk. Bandurskiego 4, tel. 8-23 


'l'owa,'zystwo (lhezpitJl'zeil 
"Polonia" Sl)ółl{& AliC)'jllll 
Oddział w Wilnie - Mickie- 
wicza 4, tel. 3 21 i 8 01.  


Powszechny Zakład Ubezpie- 
czeń Wzajemnych 
Wilno, ul. Mickiewicza 18, 
telefonv 108, 19 05, 19 06, 
19 07. Konto P.K.O. Nr. 700.351. 
Inspektor Wojewódzk i - in2. 
Stanisław Januszewski,tel. 1905 
mieszkanie prywatne- Kaszta- 
nowa 3 m. 14, tel. 801. 
Rder8ty: Ogólny-Sekretariat 
tel. 108, Ubezpieczeń Umow 
nych tel. 1U8. Ubezpiec!eniowy 
Przymusowy tel. 19 07, Rachu. 
by trI. 19 06 i Pogorzelowy tel. 
19 07. Inspektor na pow. wil.. 
trocki i m. Wilno. tel. 19 01. 


Poznalisko-Warszawskie Tow. 
Ubezpieczeń S.A. OddziBł Wi- 
leliski. Mickiewicza 1, t.R 25 


Towarzystwo Ubezpieczeń 
"PRZEZORNOŚĆ" S. A. 
Oddział w Wilnie. 
Ad. Mickiewicza 26. Tel. 6 49. 


Tow. Ubezp. "Przyszłość" S. A. 
w Warszawie. Oddział w 
Wilnie, Mickiewicza 11a. 
t. 22 99, 


Z a s t ę'p S t w o w W i I n i e 
Główn"go Przedstawicielstwa 
na Polskę Angielskiej Spółki 
Akcyjnej Towarzystwa Ubez- 
pieczeń Prudential ..TIH' Prn 
dl' nt.i II l Assurall
e ('olllpany 
I,imitcd". 
Wilno, Mickiewicza 26. Tel. 6 49. 


W I\.I
SZA WSKIE T-wo UBEZ. 
PIECZE
 Sp. Akc. - Oddział 
w Willie ul. Mickiewicza Nr. 11 
Tel. 3 03, dyr. 7 47. 


Włoska S1>ó
Aliąjnlł 
Powszechna Assekuraci
 w Try- 
Jeście. Assicurazionj Generali 
Trieste. Oddział w Wilnie, 
Mickiewicza 19, tel. 8 40. 


73
		

/Czasopisma_009_03_074_0001.djvu

			r 


"Mag. E. T r o ITI s l V ń s ki". 
Piwna 7, t. 24 86 
Weksler I. Piwna 6, I. 3 97 
Wileńska Spółka Pnetworów 
Owocowych. L. i"ieciecka 
i K. Koniukow. Wielka 30 


Wina i wódki: 


Banel S. Mickiewicza 22, t. 8 49 
Bieliński S. Mickiewicza 26, 
t. 1898 
Januszewicz A. Zamkowa 20, 
t. 8 '/2 
R y'm k i e w i c z K. Miekiewicza 9 
Zwiedryński J. Wileńska 3(i, 
t. 12 24 
Wolto-Guma: 


Przygorowski S. Mostowa 1. 
Zabawki: 


Ark i n J. Wileńska 32 
Dusiacki Ch. Wielka 44 
B o r k o w s kiW. Mickiewicza 5, 
t. 3 72 


Romuald IWANOWSKI 
PRArOWNIA 
Malan
o . la
aw
an
a 
WILNO, ul. ŚW. Ignaceg-o 12-8 
wykonuje drt:wniane 
artystyczne stylizo- 
wane z a b a w k i. 
Sprzedaż hurtowa 
na zamówienie. 


Zej:!arki i złoto: 


s. K A C 


Zegarki różnych firm. Sztuczna 
biżuteria i solidna n.aprawa 
zegarków oraz robót jubiler. 
skich. Wilno, ul. Mickiewicza 28 


76 


Johan Pak, Mickiewicza 24. 
@>-
_____
__ 


Najstarszy Zakład Zegarmist- 
rzowski w Wilnie 
W. Tomaszewski 
(b. spółka S. Sienkiewicz) 
jest przeniesiony z ul. Wielkiej 
na uJ. Subocz 2 (róg Wielkiej 
i Ostrobramskiej). 


--__@@e>@i8@_@>@_ 


Załl@
@

 
T-wo METALURGICZNE 
B-(ia Czerniak i S-
a 
Wilno, Bazyliańska 6, tel. 2 73 


K u l e S z a S. H. Zamkowa 3, 
t. 14 06 
D/H Rudomiński Sz. Zawal- 
na 28, t 7 32 i 1 G 08 


Sklep wyrobów żelaznych I 
i budowlanych 
I. Wróblewski , 
Wilno, JagieIJo1'1ska 11.
		

/Czasopisma_009_03_076_0001.djvu

			r 


Mapa WoJewódzwa Wileńskiego. 
.
 


.oP  

 


! 
1  


. J 
ł 
 I 

 ł 
 
 
 
" 
 ł'
 .
 

 ą-- t 
 

 . ,:
 4i 
4 
 .
 
 
. . 
 
 ol 

 
 "
 
It o;: 

 I 
0
 ./ 
i ,. 
I 


O_8@
__@

_

@8


S
@@
O 
@ Konc. przez Minist. Sluaw Wewnętrzny{'h (I) 
l) Biuro Ogłoszeń E SOBOLA (t) 
(t) i Reklam . . (t) 
(t) \\ ' ILNO Ś . de k . I 4- tel 24 27 (róg MI('ld.", 1(,7n) 00 
. ,łua C IC l, . - (lhtnlele od 1919 r.) (t) 
@ przeprowadza całkowitą kaml)l1Uję reklamową (t) 
@ Specjulność reklamy kinowe (t) 
(i) Ogłoszenia lll'asowe (i) 
O__8@S
@__
_
_

@
@
@-
O 


78 


\ 
I 
ł 


ł- 


, 


i ( 
, 4 


. ,
 


.. 


i 
I 


t
		

/Czasopisma_009_03_077_0001.djvu

			l l 
I - I I I I 
ł Najlepsze drukarnia 
, piwa i lemoniady. " C e n t r a , " I I 
I I 
tylko w I n o, 
, "Szopen" I w e Ik a 52. I 
= wykonuje: = I 
WSZELKIE D R U K I. 
Sp . 
15 r Z e c Z y: 
Str. Str. 


i ( 
. , 4 


,
 


.. 


i t 
I 
 


Krótki zarys historyczny 3 
Dzisiejsze Wilno - - 5 
Rolnictwo - - - - - 8 
Lasy i przemysł leśny 9 
Rlemiosło - - - - - _ 10 
Podliał administracYJny Woj. 
Wileńskiego - -- - - 12 
Miasta Wojew. Wileńskiego - 13 
Samorząd Gospodarszy - - ]4 
Związek Propagandy Turysty. 
cznej - - - - - - 14 
Miejsca godne zwiedzenia - 14 
Granice, obszar i ludność Rze- 
cZYPospolitej Polskiej - 15 
Naczelnik Państwa i Prezy' 
denci RzeczypospoliteJ - 15 
Gabinety poprzednie - - - 15 
Taryfa pocztowo telegraficzna ] 5 
radiofoniczna - - - 18 
opłat stemplowych i re- 
jentalnych - - - - 19 
Rm:porządzenie Wojewody Wi- 
leńskiego w sprawie ogra. 
niczel'i w strefie nadra- 
nicznej - - - - - 20 
Rozkład jatdy poc;ągów 21 
Komunikacja autobusowa - 22 
Jak otrzymać paszport zagra- 
nicznv?- - - - - 23 
W'adze i lIr7ędy w Wilnie 
(adresy i telefony) - - 23 
Uuąd WO.iewódsKi 
 - - 23 
Wojew. Biuro do Spraw Fi- 
nans. Rolnych - - - 23 


Wojewódzki Urząd Rozjemczy 
do spraw majątkowych 
posiad. gospodarstw 
wiejskich - - - - - 23 
Wojewódzkie Biuro Funduszu 
Pracy - - - - - - 24 
Dział ewidencji i Pośrednictwa 
Pr3cv W. B. F. P. - - 24 
Dział pośr
dnictwa pracy służby 
domowej I pensjonatowej 24 
Starostwo Grodzkie Wileńskie 24 
Starostwo Powiatowe Wilel'isko- 
Trockie - - - - - 24 
Sąd Apelaćyjuy w Wilnie - 24 
Sąd Okrędowy w Wilnie - - 24 
Sąd Grodzki w Wilnie - - 24 
Sąd Pracy w Wilnie - - - 24 
Notarjusze -- - - - - - 24 
Tłumacze przysięgli Drzy S. O. 24 
Komornicy Sądu Grodzkiego 24 
Prokuratoria Generalna R. P. 24 
Policja Państw()wa - - 24 i 25 
Więzienia - - - - - - 25 
Urzędy Skarbowe - - - 25 
Brygady Kontroli Ska rbowej 25 
Sala Licvtacyjna Izby Skarb. 25 
Urząd Celny - - - - -- 25 
Urząd Miar - - - - - - 25 
Kuratorium Okręgu Szkolnego 25 
UrzędY i agencje poczt.- 
telegr. - - - - 25 i 26 
Izba Przemysł. Handlowa 26 
Izba Rzemieślnicza - -- - 26 
Izba Rolnicza - - - - - 26 
79
		

/Czasopisma_009_03_078_0001.djvu

			,.. 


Konsulaty - - - - - - 26 
Pogotowie ratunkowe - - 26 
Zarządy wyznaniowe: 
Rzymsko- Katolickie (kościołv, 
klasztoł'Y i t. p. - 26-28 
Prawosławne (cerkwi, klasztory 
i t. p. - - -- - - - 28 
Staroobrzędowców - - - - 28 
Ewang. Reform. i Ewang, 
Au
usb. - - - - 28 29 
Żydowskie, Karaimskie i Mu- 
zułmańsk-ie - - - - 29 


Urzędy wO,skowe i Zakłady - 2Q 
Szpitfłle i zakłady I
czni- 
cze - - - - - 29- 30 
Zakłady naukowe - - - - ;
o 
Związki i Towarzystwa - - 33 
Czasopisma - - - - - - 35 


I 
I 


Wolne zawody: 


Adwokaci - - - - - - 36 
Lekarze - - - - - - 37 
D!'ntyści leł-arze - - - - 41 
Fełczerzv i masażystki - -- 41 
Akuszerki - - - - - - 41 
Kosmetyka ,lecznicza - - 42 
Ubezpieczalnia społeczni! - 42 
Inżynierowie - - - - - 42 
Miernicźow;e przysięgli - - 43 


Handel Przemysł i Rzemiosło: 


(branża w alfabetycznym 
porządku) - - - 43-80 
Mapa Woiewódstwa Wileńsko 78 
Plan śródmieścia m. Wilna 81  
tS 

 E!i)  
 @!
 e; 
OWi
l
i
m K
I


D 

ywat
la i
U ID
i
ranie: 


Ligi Obrony Powietrznej Państwa 
Funduszu Obrony Narodowej 
Ligi Morskiej i Kolonialnej 


O @)


@p
@} @)@)@i' 


 O 
(I) ..' FABRYKA (j) 
t 
 

;.
 
 ul. Wróbla 7. , 
\II 
 r ' 
 Tel 2-60. \IJ 
(i) 

 J,ł'

: .
, :
: ,
= +Cf


 HURTOWNIA' (t) I 
O YL.WIłcnLA'7. d/ _.}:
 '.-Y,-G.(r' _o1J-
1")": emHwUWS ul.Ostrobramska 25 O 
t TI1..2-60'A .....:
,
./.I',",.
.; ,.... !1"
 - TEL. 10-17 T e I. 1 0- 17. , 
II WILNO W i L N O II 
I F ABRYKA MYDŁA BYK " I 
I u I 
O @e E2) ł m"mlllmll
rn
II
Ii

lm
lltliWil 
"
 48 8' 
 O 
O 300043319038 


( 

 
. 

 

 
. 

 

 
.
		

/Czasopisma_009_03_079_0001.djvu

			- 


p 


L 


A 


N 


śródmieścia mE Wilna, jego zabytki i centry kulturalno-społeczne 


1) Bazylika 
2) Kośc. 
w. Jana 
3) K(śc. iw, Ducha 
4) Kośc. św, Mikołaja 
li) Kośc. św. Anny 
6) Kuśc. Bernardyński 
i) Kośc. św. MicJJała 
b) Kośc. Franciszkański 
\-1) Kościół 
w. św. PIOtra i l'awia 
lO) Kości(lł św. Jerzego 


11) Kościół Honifraterski 
12) Kościoł 
lisj(lnarzy 
J:J) Kpści6ł sw. Kata rz) ny 
11) Koścl6ł św. Teresy 
J5) Ostra Brama 
W) Kościół św.' Jakuba 
1,) Kości6ł św, Rafała 
lb) Kościół SS Wiz.}'tek 
H)} Kości6ł sw KazlInieua 
2lIJ I
łastor sw, Ducha (pra\\'usłd\\'ll) I 


21) koścIół sw. Ignacego 
22) Sobór Preczysteński 
2, Pałac Reprezentacyjny 
24) l'niwersytet Stefana Batorego, 
(gmach głowny) 
2v) l'oczta i telegraf 
2lJ) Sądy 
27) Dyrekcja Kolei Pahstw{)wych 
28) Urząd Wojewdlki 
29) Teatr Wielki na Pohulance 


30) Muzeum i Blb]ioteka Towar/y. 

twa Przyjaci6ł Nauk 
31) rrzy Krzyże 
32) Ratusz 
::3) Mury po.Bazylianskie 
34) Dworzec kolejo",'y 
3D/ CmeDtal Z Rossa(
L\l'ZOLEt'łI
) 
26) Park im. gen. Leligowskiego 
3/) Ogród po.13el'haru) ński 

b) Wydział Sztuk Pięknych US.l3.
		

/Czasopisma_009_03_080_0001.djvu

			"" 


.
		

/Czasopisma_009_03_081_0001.djvu

			Antykwariat 
iKsi
'g'il'iDia'" i'" iDtYkwa'rniii'''
;K'UU Naukowym 
B. z A S L A Ń s K I im. J. K. Żupańskiego 
I \Vil"o, ul. Trj cka 3 W D minik ' ki&J R b k 
I ...0 ows .yarczy 
l'Ioupn.J I Irzt'd i. h żek w
 w vf1tklch Jc:zvka , 

ummu' ,
,,
 "U'1

'


" !:'!


::
":ili..':::u

.l
 P O Z N A N 
I OPTY
 M ,. 
 N A R s , K I Wilno "lemI e ul. Paderewskiego 3/5 
. t tel. /0-61/ 852-63-12 
F

 Id HłOO l G , Wild 75 
.. 1 1' l k U. orna a 
I A "Ił' ni wy '0l' , , 
.', - ----:;-- I -:, i hinohh pił'ł" tel. /0-61/835-31-49 
) l'ł'''C)'.lYJUptll -r1------------ 
r

c=_
 
)_J

 .oon
;oooooooooooooooooo
_
C-
=OL _vvuY 
 
 

 firma odzom a łrD
!nn'11i m dalami na 
-[h_ wyst awa th w r. 1925, 1928 i n3] 8 i) 
u Najstarszy artystyczny zakład SZYLDÓW o 
8 LITERY NAKŁADANE oraz pfdCf' Ha 1n o-Art
.,ty( loe 8 
'0. B. Jabłonowski ) 

 WllnC". ul Wielka 12 Istn od 1875 :. 
 


JC
J -J---JOOOO-JJOOOOOOOOOOOOOOOO___'--JJOCJO
 
D T Et: 
 
 
 : ORR i R 
. _ E h " 
Wilno, Zawalna 14 I" 
 uj 
 
 
 
lakła
 H
firu le[lni[l
fiO I aparaty 
K Si li ;"i . radJowe i sprzęt 
· g
 n..
 I Wilno, Mickiewicza 9. 


Zakłddy mJcl1iłnicZ18 i OJlewn ia DII S (UJ [i:"'I 
 U Ił 
Włascic,el Wt .t:)r 
J tnkowski Wiłl1o, 
- łs:,a:Kt':pa 6-a Tel.tJ- 63
		

/Czasopisma_009_03_082_0001.djvu

			r 


-- 


o 


c 
lP 
C.lC 


Biblioteka Główna UMK 
1\\111111\\11111111111111111111111111111111111111111111 
300043319038  


o 


'( Jaut
 
lł: 
.; . 
al, 1Il. 


t. ........-= 
I 


D 


i 


,\l
 
'I! 


o 


,r 1 


, 1 \ I' 
11\ 11 
v, !1l ł. 


f 


o 


\. 
(:..abine.. ty, Salony Jadalnie, Sypia' ni ,C"ł 
OtOrT.any, K -napy, T,- -I t.l , ML ble klubCJw · 
r n T<"J'N r 
 1")' r1n 
. 
 O r O O 


mrl
 '.1)' k '("wic 
..CEDIB II 
V. 1.1. 
 1 - 
, libII 
\ 7 J" Jl k ,Id h. ni . i 

 
;
 Kawowych I 
"'\ł ł 1Ja L.i '1lnil i nH I 
ł .11.1.11 ,\\ih 
J1, ,......v n lU .- . 1
 .-- I 


.rr'h I" 


L a ( łrl 
. ł [I' 
 I': L ,N. I J 1-,0 


l 
w am °l 


j
J.. r.) pr,. vn v CI 'rno' \\ .Ił bracl i or 
an 
IIW O S ł'" R E S E N I E. 
, J lo I łllI.
 
 


r 'n 


f-dbryka r erfum 
i k(}
m
 'kc W 


.
 


l 


\\'IL 'f), 
MIL 'łE:ł
NA 6 
Tel f n 
r"nd Prh - 
t