/Czasopisma_014_01_00991_0001.djvu

			JJi 260. t .
 . ., r 
 l' 

 . 
ROK 10. 
---- 


:l 


.M 260. 


ROK 10. 


-
 


. ---,....
.. - 


Gazeta Toruń
ka wychodzi codziennie z wyj
tkiem poniedliałk6w i dni po- O:;ło!łzenia W8 wł
Yl!ltkicb i
1yk
ch przyjmnjl} siV za opłatt 15 feu. ocl Wletlla 
twifJtoych. Przedpłata w miejsca z przyoiesieBiem do doma: kwartalnie 3 ma
ki petY
,')1vego. Tł6miJ.czlJ:lia Q& jfJlyk tJolski b3
płatoie. Listy do Redakcyi i Ekipa. 
75 feo., miesifJczn'ł l ma.rk. 40 feo. Przedpłat& kwartalna na poclt&cb prulklch dycyi winoy być franllo"ane. Za poprzednim przesłaniem marki pocztowej od- 
, marki 
5 fen. Egzemplarze pOJedyócze I!Iprleda.j, l!Ii
 w Elupedycli (Toruó, bi:}ra .i
 od Be
Ił!(
yi i EksDsdycyi odpowiedź franko"au,. R
kopilów aadeBła. 
Ulica Zeglarska lOa.) po 10 łen. DJch d
 Gazety Tornśakiej nie .wraca li
. 
Agentury do przyjmowania ogłoBzell: W Berlinie R. Mosse i A. Betemeyer; w Berlinie, Hambargo, Bazylei. Fra11kfarcie n. K. HaU8n8teln " VOlleri w Bambuflu 
i Frankfurcie Bad Al. G. L. Daube " C.; " Lipsku, Bernie iStotgardzie 5athse & C. 
DziA:SzymoDa Judy. ap. Jutro: Narcyza b. Toruń, sobota 28 października 1876. I Słoiicaw8ch.6ł11lach.438.Klli
tycaw.381.121111 


Wsz y stkie urz ę d y P ocz- I przyszl'ł soboto. . Wiece} nie wiadom
, nawet ke, chyba tem, 
a 6ala świeciłA ge sto pust- 
i w zWfkle kombmacye I domysły me zapll' kami, a nieliczni posłowie obecni z ",lelkiem 
towe przyjmują teraz przedpla- · BZCESj, sie k()r
8pondenri dziennikarscy. roztargnieniem pośvriecali siO obradom. Mamy 
d .. G , Jedyn, jedne napotykamy dziś w depeszy przeto czas i miejace f(z
atrzeć si" nieco " 
tę WUffileslęczną na azetę I z C8rogrodu z 25 bm. wzmianke o robocie statyetyce rejchsratowej. szczególniej o ile 
Toruńską która W y nosi 2 mrk. ł d
plomaty
znej. któr
 pOYi!ada: 
o do aze- nas dotyczy. 
84 .C: ' śClotygodUJowego LaWleszema brom, to ukIRdy W hbie panów na ogólo, liczbe m:;iej 
len_ trwaią ciągle; pogłoski pro in contra f:
 wi
cej 190 członków przypada 14 Polaków. 
bar-!zo liczne; flł.ktycznie decyzya jeszcze nie mianowiCie : K
i


 KfJnstanty Czartoryski, 
nastqpila. Wiadomość t a ka nic "ide oczy- hr. Włodz_.Ddeduszycki, hr:AgenorGołuchow- 
llerlin, 27 października wiście rzuca światł& na polo1enw>. ski (
yn. zmarłego namiestnika), ksiąte Karól 
(Bi'U."o r.l. WoIJa.) Co do wypadków wojennycb. to niepowo- Jabłono 1ł ski, hr. Kazimirz Krasicki. hr. dr. 
Papiery: słabo. I Zyt{) : ., t:.1ło.1SCU 153- dzenie Serbów trwa cil}głe. DepP8złi z Ni1u Karól Lanckoroń!iki, hr. Alfred Potocki. ar- 
Boayjilue banknoty 
57 50 na paźdź.-łistop. 155 - donosi o walnym sukcesie 'lurków: "Po dzie- cybiskup ormiański w Lwowie k'i. baron 
WekBleoa Warszaw. 256 30! na hstop.-grudz. 155-50 Bi
ciogodziDnej !aci
tfi walce wzi
ły dziś Jerzy Romaszkan, bar. Mikołaj Romaszkoo, 
PoL Li3ty zsst. 5% 71 50 na kWlecieil-maj }61- S . 
Polskie listy likw. 64 i)OIOlej rzepiowy: zwyci
skie wojska tureckie D 
 u n i s (Djunis); ksili 2 e L
w apiebs, arcybiskup u Dlcki tV 
Zach. Pr lS; do 40(0 94 ns paź. . listopad 71-80 równoczdoie wpadły prawie w w

kszej Cle. Lwowie k
. Jóuf Sembratowicl. br. Wilb. 
Zach.Pr.1Jl. do 41,."/(10) 40 na kwiecień-maj 73 - 60 
ci oszańcowania nad nekll D!un
Bem w rece Staniał. Siemińi!ki, hr. Kazimirz Starzeński. 
Nowe 4'1/0 Poznańąk. 94 Okowita: 
 2 20 Tarków. Na froncie rozwinietym nad 1\1oraw, arcybiskup rzymsko katolicki w Lwowie ks. 
AustrY'fkie bank. 163 20 dm. w miejscn 
 - . b . d ł F . k U'. hl ' k . 
Dysko:to adz. kom. _ dto. patdziernik 52-20 zaszła walka działowa. W czasie OJU pa a CamBi'e n lerze e)6 I. 
t>szenł('a: lw. kwiecień-maj fJ4-20 cbwilami deszcz." Jrst to nie mała strata i W It
ie poselskiej na ogólną liczbe 343 
na październik 20
 50 I poratka dla armii serbskiej, która n:ez&wodnie posłów przypada: na Czechy !>2. n& D"lma- 
na kwiecień.maj 2n 50 I wywoła " Serbii a wiecfj jeszcze w Rosyi cy" 9. na G a li c y łł 63. na Dalnfł AustrYIł 
DJ'skonto od webO 4 1 / 1 °/ 82 lombard 5%%' głośne i Datafczywe wołanie do cara o po- 37. n8 Górną AUtStry, 17, na Salcburskie 5. 
ł moc dla nieszc

śliwe) ziemi słowiańskiej i nB Styryą 23, na Karyntyą 9, nB Krainc lO. 
. . I łatwo w Vłynlłć mo!e na przyapie3zeoie zbrc'j. na BukowiDO 9, na Murhw\} 36. na S z l q s k 
Telegramy prywatne Gazety TorunskleJ. I nej akcyi rosyjskiej, czy tt> wprost przez R'J- ID, na Tjrol 18. na Vurarlberg 3, na Istry, 
Chełmża, 27 października. Wy-; s

, czy przt
 r03yjskie posterunki w Rumu- 4, na Gorycy'ł 4:, na Tryesteń3kie 4 W wy- 
brani na powiaty toruński i chełmiński: nu lub GrecJr. . .. lIczeniu tem mamy zarazem nazwy "KróJestw 
D B h T" I W. Z strony czarDogórBk}(
J donosI telegram i krajow reprezentowanycb w rejcbsracie" - 
r. ergenrot . z Ol uma, .4oga 
 1- z Wiednia z 25 bm., te wojska cZ8!'nogór- taka bowiem ie
t dicyolna nazwa 8u3tryackiej 
ch o r.za. Przy plerwszem gloso.wall.lu ZY- skie bombarduj, BojnDobrdo. oraz te dla cz)'li przedlitawskiej cześci monarchii austro-. 
skalI: Bergenrotb 241, Scz8meckJ 119, Muchtara paszy przer"aoa jest komunikacya w
gierskiej. 
Weinschenk 104, dr. l\leissner 5 głosów. I 
 TrzebiniII przez zniszczenie mostu pad Z 63 posłów galicyjikicb nie wszyscy 
L b 27'd.'k 1 55 , Grancarewem. Dalej tplegrduifł, te D
6potO' jednak 
ą Policy; jest icb tylko 45, 8 14 
u. a w a, paz zlerm .a, , po I wicz wzi,ł miasto tureckie retrowacz. jest świ
tojurcJ". Zydów 20Ś 4. Posłowie 
połudmu. . Ignacy Łyskowski wybrany Co do zbrojeń tV koło Turcyi. to w tych ł Polacy B
 D8St
pUjący: Bartoszewski, Bdum. 
124 przecIw 46 głosom. właściwie Daj pewniejsze oznaki dllsiejazej sy. Bodyńaki, Chełmecki. Chrzanowski, Czarto- 
Chojnice 27 października 1 23 1 z tuacyi. Rl)sya stara sie prawda 2aprzeCZ}ć ryski (Jerzy). Czajkowski, C.lerka
ski Euzeb!, 
ł d . c , l ., k . . R ' 4 temu jakoby ju
 cz
ść armii swojej zmobili- Clerkawski Julian, Dun8Jewskl, Dwonki, 
po u 
la. 

r 
ns l l. 
s
ntreter! .kan- zowała, lub miała w marszu albo skODcen . Dtwonkowski, Gierowski, Gniewosz, GlJł
b, 
d)'d
Cl pols
JeJ. l katolIck
eJ ludnos.CI, .u- tro-aoo nad granic, turecką, ale jest Golejewski, Grocholski (prezes Koła polskie- 
padlI. PrzeCIwni kandydacI zyskalI WJ
- to gra słów tylko, gdy t równocześnie ten go), HorodY8ki, H;)szard. Jasil1ski, Jlłworski, 
kszość 70 głosów, a to dzi
ki podziało- sam. komu.nilIat. w _Nordd. 
llg. Ztg. KIłD
t, Kaczała, Kamiń
ki
 Kotłowski, K_ra. 
wi na okręgi. To zakreślenie okręgów dodaje, 
e PoczJD1ono \U
 
sz.flkl0 'pr
ygotu: BICkl (hr
 JaD), Krymck), KrzeczuDo
lCZ. 
bpd . d . .ała I b el ka Z wania. aby tV danym razie J8koal:\pleszDlt'J , Ł
pkowskl, M
ndelsburg (Zyd Polak), MIcro- 
.';: Zle po .ZIWl z.a pos s. wY- znaczną armili w m
rsz wysłać. :Faktlcznie :szowski (nie n8)e
y do Koła poselslul'go), 
cu
st'Y0 takle wcale me zaszczytne. Pro- zaś poczyniła RosJa jut i cl,yni jeszcze hk I Ruczka, Rydzowski, Rylski, SaDguBLko, 
test JUż założony. obszerne przygotowania do blizkiej a długiej I Skrzyń5ki, Smarzewski. SmolkB, Tarnowski, 
Gdań sk 27 października. Na po- WOjDY, te jut same ruzm:ary tycb zbrojeń i Torosiewicz, Weigel, Wereazczyński, W
tyk, 
wiaty 'Vejhe;owo-Kartuz y . 'V y brani: E. tak d81e.kio ich ro
wiDi
cie _dowod
ą, it 
). Wodzic
i, Ziemiałk
w.ski (nie nsle1y do .Koła 
., . . sya BOI chce aDl mo
e Ole pr8
Dlić wOJuy. poselskIego). W miejsce CzartoryskIego 
Czarlmskl 275 głosów, Thokarlikl 277 Oto. co cZJtamy w National Ztg. jednak i Gniewosza bedłł wybroni nowi 
głosów. Ruch, wojsk Da pOłudoiu powi
k8zajfł si
. koleje posłowie 
 Czartoryski złotył mandat, a Gnie. 
zaj
te przez władze wojskowe. wielkie zapasy pro- wosz mu:nał zło2}ć, bed
c powołony na rad
c
 
wia
tu z.akupiooe 
 połudoiowej Rosy_i. kt6r
 płaci do ministerstwa. - S w i 
 t o j o f C Y Bil ntlst
. 
BW
JPm I francnskle
 
łotem W wrdzlale samta
n1m pujfiCY: HajdamAcha Hłilku Janowski Juzy. 
wOjskowym roch wIelkI. wypracowano regulamm d.:> . k " K I . K ' . k ot (J ' f) K . Z y 2 
ściągania lekarzy cywilDych do wojska. Fort)tikuj, czyns _I, owa skI! raslc I. ?Zf t r. a- 
brzegi Czarnego morza, pracujlł c 
 wialkiem pospie. nowskl, Naumowlcz, Olarklc v ncz. .Pawhkow, 
chem. W Oczakowie ;Jracowało 15,000 ludzi i skot!- Petrowiu, PetflJs
ewicz, SzwrdziclU, Zakhń- 
cZ'ylo budowIJ bateryi 
ą..odoej. obsad
ono jłł działa. ski' s
 to 2 w;yjłłtkiem kilku Bami dochowni. 
mi. Todlebeo fortyfikuje Odes
. roAOle tam szybko '
 d .. H ..' K 11 . (R ' l t 
długi łailcuch bateryj, tak samo w Kerczn i :Nikołajewie. - 
y Z I SI}. oOlgsmllnD,.. a Ir . . I er 
Wszelkie parowce prywatne na morzu C&arnem von. uszlachcony za czasÓW burger manl.ster- 
z.j,. rZłłd d
 tr
nllportu ,,!ojll
a i materyału WOjen. Btwa GIskry). Landau, MIses. - Z poml
dzy 
n!'go. Z koleJami rumUtl
kleml zawarty uldad. 
8pas>: I 10 p-osłów z Sd'iska jeden tylkO jest Polalf, 
zImowe. kotach1. ob
wl
 I co do wyprawy zImowej C. e' c. la l1ole2A.c y do naszego Koła (10- 
potrzeboe zwol, w wielkIch masach. _ ' I 
 l s, oz 
Rumuoia spielzy Si
 z ustawieniem wOJsk BWfI. 1 selsluego. 
ich na
 Vuo8jem. 
r
cya spi
szy iię. aby dogonić. Tych dni krl}
yły tu pogłoski o zachwia- 
co .a
u
dbał8, e
"lpuJ
 arml' SWOJ'i.. k
Ora .dotąd niu 6 i e br. Andrassego na swem staDowisku 
WłlŚclwle wcale nIe IstOllłła. W loch} śClągaJłł wl
ksze .' . B ł 
masy wojska do oboIo" l:$rindisi. mlDlstra slJr8w zagraOlcznycb. y y to po- 
głoski mylne. ale choćby Bi
 sprawdziły, za- 
ledwieby kto w Austrji po2a!owal tego; jt'go 
polityka bez programu jasnego, polityka t/on 
Fall zu FalI, jak Bam jfi Dazwał, OIkogo nie 
zadowala. Ż
łowahby go tylko Madisrzy, bo 
byliby pozbawieni Bwej hegeoomli w Rustro. 
w
gierBkiej polltyco 2ograD1Cznej. 
Wepomniałem_.da'łiDlej o acekcyjDych chet. 
kach włoskicb, mBj
cycb na cku "uregulo. 


/1 


I 


Turuń, 27 października. 
Położenie staje sie 
DOWU za1Yilsze i pc- 
trzeba dziś w kilka stron zwrscać uwag
, aby 
nie s tracić wątku wyparlków i rozumieć icb 
rozwój. Zwa1ać mianowicie nale
y Da z a b i e- 
gi dyplomatyczne, na wypa.dki wojen- 
n e j p r z y s p o 6 o b i e n i a z b r o j n e, dziejqce 
13i
 wkoło gronie tureckich. 
Co do z 8 b i e g ó w d y P 10m aty c.z n y c b J 
to wystepuje obecnie ua jaw !!sma tylko ak. 
cya rosyjska; o inDych mocarstwBch nie sły- 
chać nic 2g
ła --. albo rzeczywiście pozostawiły 
prowadzeoie sprawy Rosyi wył,cznie, albo te! 
poprzestej, oa t!ljnych, Durtuj
cych 2abiegacb 
przygotowawczycb, które później dop:ero w 
tHmtkach sie oka
Q. Działalność rosyj8ka zaś 
ogranic28 sie widomo na posłanni
two IgDa- 
tiewa. Przybył OD z 20D
 " nocy z 18 na 19 
bm. do Carogrodu. miał 25. uroczystą audy- 
encYIł u tlułteD!ł, oddal swoje nowe listy u. 
wienyteloiajtlte, kODftrował jut podobno z 
w. wezyra czy teł Mldbatem paszą. a teraz 
cz
ka na pr!watn
 audy
ncYlł u Bułtana w 


KorespondencJe Gazety Toruńskiej. 


Wiedeń. 25 patdziernika. 

 W czoraj8ze p08iedzeDie Izby poselsk iej 
rejcb8ratu aUitrysckiego niczem sie nie od- 
znaczało. coby zasługiwało tutaj na wzmian-
		

/Czasopisma_014_01_00992_0001.djvu

			wanie" granicy .łoskiej kosztem Austryi, alnie wiedzieć nie potrzebowały, ale owe I I jeazcze nie kC/niec, bJ oto tleCz najwatniej- 
której cbcisnoby zabraf południowy TyroJ. j przemarsze " zwartym szeregu, w ord.ynku szs, te Rumunia pragnie otrzymać kawał wy- 
Cz
ść prowincyi tej lamief\zkana jest przez ł wojskowym, z muzykIł na czele, które Jakby brzeza morza Ctarnego. Mówili jeszcze nil'- 
ludność włoskQ, a 0"8 ch
tka polityków rzym- ł na szyderstwo prawom mj
dzynarodowym t';1- którzy, te R1sya wspaniałomyślnie od,tQpi 
Bkich takie znalazła fcbo w ludności połu- I taj sie odbywały, a o których tradno przecIe przyszłemu Królestwu rumuńskiemu BwOj'ł 
doiowego Tyrolu przy pomocy agitatorów, było nie wiedzifć władzom oficy81oip. .. Besarabią; ale kto wie, cry nie "iecf'j sił u. 
te władze mUiJiały tam wkrocz)'ć. PaRowie Bratiano i Slaniceano powróCIli zasadoiooe oba", y tycb, którzy sie trwo2ą, by 
Aresztowano kiJka os6b a dal:3ze kroki sił z Liwadyi, gdzi" tylko dla "akta gnecznośc." Rosye, zalawszy Rumunilł 8wojemi wojskami, 
w biegu. F,.emdenblatt, orgao półurz
dowy, widzieli sie z carem. I rzeczy wiacie nie mogli nie zabrała Besarabii rumuńskiej do swojej 
domaga Bi
 energicznego stłumienia d
2ności być wiecej grzecinymi, jak przYBtaj
c Da chwały. 
włochofilskicb, l'rzy czero zauwała, i2 byn8j. propozycye Gcrczak(Jwa. W L;wadyi podpi. 	
			

/Czasopisma_014_01_00993_0001.djvu

			20. ich przeprowadzenie czyli na kontrole mo- 
cafsrw europejskich. C:J mo. stanowił' t
 kon- 
trol
, czy tylko traktat zawarty mie.dzy P
rt
 j 
a mocarstwam;, czy te! dopuszczeme komIs} l 
mocarstw do głównych miast ol'łych krajów; : 
lub nawet coś wiecei. - dotyebczas pozostaje 
tajemniclł dypJomatycznq. mianowicie taje- 
mnicfł p. Ignlit:ewa- Porta jednak nie jest 
usposobiona ani do nadania prowincyom tym 
autonomii, a tem mniej do przyj
cia nad 50. 
bą kontroli europejskIej, zwłaszcza że ta kon- 
tlola byłaby główn!e moskiewska. Tak wi
c 
generał Ignatlew, cboć. nie prtywod. ul.tima: 
tum nie przywozi te
 Jednak ró2czkl OhWOfJ, 
8 r
eczy pójdfł trybem wojennym. Porta czyni 
ju
 swoje przygotow8nia, pohriecaj
c uz.bro" 
jeniu fbty szczt'gólniejsz'ł uwage. 
!anatiew przybył do Konstantynopola w 
chwili oajwi
kl3zeg() oburzenia i Porty i opi. 
nii publicznej przeciw R,>syi. Dzienniki tu- 
tejsze, 8zczególnifj wycbodzące Wf itzyku 
francuskim, a wiec przyst
pne całej Europie 
cywilizowanej, od niejakiego czasu zamie- 
szczajq, z dnia Da dzit'ń artykuły inepiro"an" 
od ftlłdu lub pochodzące wprost z biur rz
- 
dowscb, w których Rosya z wcale niezwykł'ł 
energi, jest zaczepiana; dzieje 8i
 to nietylko 
w formie poIemi
i z dZlcoDikomi rosyjskie mi. 
lec
 w formię bt'zpośrcdnich z8czepek prze. 
ciw intryganckirj polityce rosyjskiej. 
Ale niestety, generał Ignatiew przybył le
 
'W chwili z drugirj strony bardzo korzyetnej 
dla niego. bo w ch'Aili takiego rozprz
tenh 
 
tureckich fferach rządow,ycb, te tylko naJ' 
wj
ksza czujno
ć Mldhata paszy i oddanych 
jemu urztdników zdołała zapobiedz katastro- 
fie nowej. która w,ybuchul}f miała jako wynik 
tajonej wprawdzie, ale tĘm racietszej walki 
mi
dz1 Midhstem paszą a w;rlkim wezyrem 
l\1ebmedem Ru2dim paszQ. W miare dojrze- 
wahc)'ch planów rt'formacyjnych Mldbata pa- 
sZY. odnosz'łcych sie do wewnetrznycb rt'fł)fm 
administracyjnych. wielki wezyr coraz wiect'j 
okazywał sj
 apatycznym. Sułtanł jak jut 
Wam pisałem, nie przyj,1 był dymisyi jPgo. 
nie wiedząc, jak sie mie6 wobec tej walki 
dwu naczelnych ministrów. .Apatya Mehmeda 
Rutdego byłrJ jednak tylko pOlorna ; potaje- 


3 


mnie, jak równie! jut wiadomo z listów mo.. 
ich, vodszc
uwał ulemów do agitacyi pueciw 
Mldhatowi, at oto nakoDlec wykryto spisek 
mający na celu zgładzić Midhata i jego zwo- 
lenników. Hozumie Rie, te Mt'hmed Ru2di 
dość był ostrotny, aby nic nie wykryło sie 
przociw niemu; 81e 2e on był spretyoą, o tem 
nikt nie wątri. Zbyt świe!y to f
kt, bym 
mógł jul podać Wam szczegóły; nadmieni
 
tylkC', 
e mają bIĆ wmi
szani Macbmud pa- 
Bza, który za Abdula A.zlsa był wielkim we- 
zyrem i wielkim przyjaci::lem Ignatiew8, któ 
remu chciał wydać Tureyc. dobrowolnie, tu- 
dzit'
 kilku 
nn}ch dostojników z czasów 
Abdula Azis8, miedzy nimi opiekun Byna jego 
JUSSUfł hzeddin8. Rll}d stara 8ie zachować 
spraw\} ile motności w tajemnicy. 
O końcu ,.amazanu i o uroczystości (Jfi
. 
rowania Bułtanowi z tt'go pOYłodu pi
knej 
niewolnicy byłoby niedorzeczności'ł pisać w 
ta
iej chwiJi. 


--. 


nacleloika policyi rosyjskiej, jenerała Pota- 
powa, it jest niepłonna nl1dzieja, 213 całkiem 
jenerał ten przyjdtie do zdrowia. 
Badapeszt. 25 października. W komisyi 
finansowej 8t'jmu w
gierskiego na interpela- 
cY'ł odpowif'dział miDlstH Slende: W razie 
potrzfby mo
e być 217.000 honwedów zmo. 
bilizowanych w przech}gu 8 dni z zupełncm 
uzbrojeniem. 
W artykul
 wstepnym pisze F,.emdenblatt 

e zaniepokojenie i trwo2ne u
posobieci
 
przewa2a w powszecbnem usposobieniu świa- 
t
, szc?ególniej jeduak Austrya mU:1i poł02e- 
Dle obecne u wa2ać 20. bardzo grot De j nie- 
bezpieczDi'. 


SZWAJCARYA. 
Bazylea. 25 peźJzieroika. Wzburzenie w 
kantonie tr
yńskim wzmaga sie, jak donosz, 
BaBele,. Nachrichttn. ieslc
e ciągl
. Z teg
 
powod
 utworzone zostan
 w Bdlinzona, La- 
cafno I Lugano gwardye obywatelskit>. 
Be
D. 25 ptlź.Jtiern'in. R 'da związkowa 
uchwaliła go. nadzwycz8jnem posiedleiJiu ze 
wzgledu na wzburzenie, (13nuj'ice w kantonie 
tesyńskim. trl:ymać w pogotowiu pułk pie- 
chotr, . ateby go w razie potrzeby wysłać do 
pomleolonl"gQ kantonu. 
IlISZP ANIA. 

Iadł'yt, 25 października. Liczba areszto- 
W8
, kto.re w 
ały.m kraju "simtek Bprzysi
. 
tenla 
UIZ ZlJrJlly I S
lmerona przed:łi
wzi
tof 
wynosI dotąd 126. Pomj
dzy 8res2towBnyml 
znajduje sie 18 jenerałów. 


ZIEMIE POLSKIE. 
Lwów, 25 października. Wynik dokona- 
nych wyborów z mniejszych posiadłości jest 
nastepujl),cy: a) ksiety ruskich 7. b) ksiety 
łacińskich 3, r) św. Jurców cywiloych 5, d) 
włośeian 2, f) urz
dnik6w 13. f) szlachty i 
inteligencyi polskiej 40 J 
) niewiadomt'j bar- 
wy 3. 
W por6wnaniu do popuednich wyborów 
utraciła partya św. Jurska 26 miejsc w Sej. 
mie, a partya narodowa "'prowadziła z swej 
inteligencJi wiecej o 12 glosów. Wło9ciftn 
2amiast 23 zasiadaf b
dzie jedynie 2 a wzgl
- A
GLIA. 

nie . 4. gd
'
 fJie wieI?Y 
zy do nich lub do LOlldJll. 26 l:oź.Jziernika. Wedlug Jour- 
JOtehge
cYI. narodowej za
lczyć mo
na wybo . 1 nal Finaciel wyru
zy w 8obeote zn:.lczmcjszy 
ry z Białej (A. Tben) I Starego SIiCZfJ (F. transport wojska do Malty. 
Gedel). 
 
Partya św. Jurska nie przeprowadziła VlY. - 
boru swych prewodyrów jak pp. Blłoos8. 
Antonowycza, Kocko, ks. Haik;, ks. Krzy
a- 
nowskiego, ks. Lbiewicza, k
. Pawlikowa, ks. 
Pełecbo. ks. Pietrosiewicz3, ks. Szaszkiewi. 
(za, ks. Zaklińskiego. ks. Fortuny. ks. Ja- 
worskiego, ks. Kozanowicza, ks. Kulczyckiegn, 
za
 w prowadziła jako nowt'
o borytela pana 
Kułaczkowskiego, orz
dDika fi
kusa ze Lwowa. 
- Korespondenci z Warszaw)' do gazet 
:,<.'syjskich donoszQ, pisze Gazeta Handlowa, 

e władze wojskowe rótnej broni rp.wido- 
wały przed niedawnpm CZasem łótka wiszące 
w wAgoDach kolei 
e)aznej warazawsko wie. 
deńskiej, przeznaczone do przewozu do szpi- 
tali polowych rannych na polu bitwy. Łó1ka 
te urzlldzone być mają w wagonach towaro. 
wych i polegaj Ił na te m, 
e w wagonie takim 
z obu stron urzlłdzone Bił drzwi łatwo usuwa- 
jłł co sie w 8tron!,. przyczem "n
tn
 samego 
wagonu podzielone na cztfry cze
c;. Po 
obu ścianach podłu!nJch 
ewn'łtrz wagonu 
wiii na pasach ośm łótelr, po dWb" ka2dym 
k'ł cie wagonu. Katde ło
ku składa sie z 
czworokłłtnej romy drewnianej silnie nacifł" 
gniett'j mOCDem suknem; rama nadto zaopa- 
trzona w dwa pasy do przy"i'łzywania ra. 
nionego do łót.k8. Paiy na Bznurkach łatwo 
wahają sie " powietrzu, jak huśtawki, przy- 
czem ranny nie doznaje 2adnych wstrząśnień 
podczas bifgo pociljgu. Próby dały podobno 
zada\\'aloi6j
ce rezultaty. 
ROSY A. 


ni 8:
 nasza zła dola, a
 bezbo
oik zostanie 
odkryty i ukarany. 
Po tem przem6wieniu wielkiego kapłana 
dane jest przesłuchan:e młodemu trybunowi 
i legioniście Lentulusowi , który przJ nosi 
szczegółowe wiadomości o 2niesieniu Drmii 
rzymskiej " bitwie JJod Cannami. i. 
p(lwiada 
jak zginlłł tO\1łarzysz Varrona AemlhuB Pa
- 
lus. To opowiadanie obrazowe pełne ogDla 
i scenir.znej pot
gj, wstrz'iBn
ło silnie ducha 
publiczności, głtboka cisza na parterze i w 
całym teatrze na wszystkich miejscach świad- 
czyła, te lIpektatorowie chwyt8li uchem i Ber- 
cem ka
de słowo. Ale kiedy Lentulu
 WBpO- 
mniał o konsulu Warronie, który przdył te 
kl
sk
, a wielki kapłan oburzony wykrzyknłłł: 
II a pu conaentir a ,,,rvivre a l'armie 
Par Ba !unelte erreur 'OUB ,tS 1I6UX d{l. 
cimie! 
publiczno

 poczuwszy w tych !Iowach 
alluzy" do Sedaou. nie mogła dłu2ej wJtrzy- 
mać, i odpowiedziała grzmotem Bzalonyeh o- 
klasków. Ale ten entuzJa1m był jeazcze ni- 
czew "porównaniu z tym, jaki wybuchD
ł, 
kiedy LClntulus przeciwstawiąc temu obrazowi 
egoizmu scene heroiczną, odmalował spotka- 
nie sie ADnibala z kOllsalem E!Di1em: który Agenc, Hava, donosi I Tyflm z dnia 
zakrywszy twarz togą, siedział tam śród po- 24 bm. tamtejszy konsul turecki wraz z 
onfł 
bojowiska zasłanego tropami rzymskich legio. został dnia poprz
dDiego zAmordowanym. (Dla 
nistów. Tu entuzyazm publiczności d08zedl rabunku.) 
do paroksyzmu, egzdtacyi, którego niepodo. F,-ankjurte,. Journal zap
wnia, ił dow;a- 
bDa jest opisaf. duje sie ze źródła najwiarogodoiejBzego. 2e 
Po tej scenie wchodzI} decElJlvvirowie i zamiAr abdykacyi carą Aleksandra nie jest 
oświadczają, seu8torom, te zdanie ich zgo
ne tylko pogłoską, którejby mo!na wprost za- 
jest ze zdaniem wielkiego kapł8IiI. to Jest przeczy t, ale :łe zamiar taki istnieje. j te w 
te Bogowie nie predzej powrócił z"yci
stwo poło
eniu powBzechnem jako te! w !ycze. 
Rzymianom, at ołtarz Westy skalany zbrodnią, niach osobistych zDu2onfgo i chorego cara nic 
zostanie oC7yszczony j pomazczony ślJJiercilł si
 nie zmieniło, coby wpłyn'lć mogło n8 pc- 
bezbotnej. wziecie odmiennego zamiaru. 
Lentulu! uRłyszawszy ten wyrok, nie mo- Fremdenblatt umieszcza bez komentarzy 
le powBciłłgnllć wzruszenia, kt6re go opano- j podania źródła wiadomośf nost
pnfł: RZl;łd 
19a1o: Nieszcz
śliwal - rzecze on, z gestem 
oskiew9k i wyd6
. instrukcye . d
 zmobilizowa- 
rozpaczy. Ten objaw uczucia nie uchodzi u. Dla korpu!!!u armII warszawsklfJ. 
w8gi wielkiego kapłana i jest dla niego re- AUSTRYA I WĘGRY. 
we1ocy'ł. I W . .1 . ". 
(Dokoóczenie nast,pi.) leuen, 24 pazdzlernJka. Pol. Cor,.. do- 
DOii o c3taDle zdrowia bawi'lcego tu chorego 


Wiudo'!!lo6cl miejscowe i prowincyon,lno 
Toru6. 
7 patdziernika. 
- Z Wilua pisz'ł o dwóch nieszcztśliwych wy- 
padk
ch. jakl
 'r.
arz
ll. sig t
m w menaieryi Hei. 
den!elcha. pmladaj,cej wiele duklch zwierząt TY 17 rys 
dOSlęg
'łł 
rze
 kr8t
 
ap, małe(jklł córeczke hr. a Jó- . 
zefd. '1Y8zkleWIł
z8, 8110le pokaleczy' jpj famie i prócz 
tego w,}rwał )ej kawałek. c!ala z twarzy. tak, fe ob. 
nażył zupeJme zęby. dZiecię to zaledwie nie umarło 
z przestrachu. Słoń znów prz} kuty za nogę na łań. 
cuchu. trl&bą Uderl}ł tak siloie. 
akieg('ś m
żczyzo
, 
te lupeł0l6 go ogłus.zy
. Wł8
ClcJelo.wi mena!eryi za- 
rzuctlJlJ. te. 8am 
Ol 
lfJ 8W
ICh zWlenłt i nic umie 
utr
ym8
 wJedzy meml tadneJ karności. 
- Wcao!ajazy Kuryer Cod$ienfl!l zapewnIa. te 
kweBty
 trzeciego teatru w Warszawie w zas:\dzie roz- 
strzygn'
tlł została przez władzę, te zezwolenie na 
otworzeoie nowej widowiskowej sali jest już udzielo- 
nem. te t.vlko dotlł d . oie
iadomo k
o otrzyma konce- 
S}, na eksploatowaDle tej zlotod'joej miny. Trzeci 
lest
 przy .wzroście lu
no
ci wa!s:awskiej był rzecz, 
komecznł I 
zczerze cles
ymy Się. te upragoiooy od. 
dawna. h
dz'e mógł wkrotce otworzyć sie dla publi- 
czności. £yczJmy sobie jldnsk!e aby dostał Bi
 W 
dob
e r
ce. aby. nie stał S!Q narzędziem spekulacJi i 
z!łmlast przyo081t ko.rzyśCl moralne. aby nie zamienił 
sle w szkoł
 . zep8
cla dob
ego Imaku i obyczajów 
Przy przyzwOItem I prawdzIwem kierowaictwie Die 
naletJ !,lłtpić nie tylko i! sie utrzyma ale nadto 
zapewDI kon
e8yonar¥uszowi wielkie korzyści. Niech 
te ten Ił płacI nam pleknem za nadobne 1& i niech za. 
cn, 
ział.alności, p
sta"i go na stanowisku przybytku 
sztuk'. Olech dZlelme dopomaga. do rozwijania si
 ta- 
lentów dramatyczoych tdk aktorskich jak pisarskich 
i niech dopełoi braki. jakich jedyna dOlljd u na. e:1- 
treprYI& teatralna ustrzedz Bi
 nic mogła. - flie 
mogla Bta
oWCZ? wypełni
. 
 z powodu nawału pra. 
cy. celów I rozhcznych sceOlcznych rodzai które na 
dwóch Bceoach .. musiała" uprawiać. ' 
- Wc
onj, otrzymaliśmy.prywataie drog, tele- 
graficzn, wl!łdomo
ć o koncesYI otrzymallej przez p. 
Z.ygmunlB Sunecklego lIa wydawan!e i redagowanie 
pIsma codzi
mnego .pod tytułem Echo. Pi,mo to ma 
uk
zYf7a
 Sl
 na widok PUbliczny. W zDPeł:.ie odmien. 
nej formie. .tak Z
wn
trz
ej -:- typogrJficznej jak i 
w
"n
trzneJ - plśmlenDlczDeJ. niepodobnej do wszel- 
kich n8s
yc
 p
blikacyi obecnych i nie wchodzić W' 
dr
gę aOl. wIelkim gazetom politycznym, - pomimo 
dZl8ł
 pohtycz
eg	
			

/Czasopisma_014_01_00994_0001.djvu

			I 


Przy da.lsz

 cillgmemu 26 b. m. 4 klasy 154 
królewska pruskIej loteryi klasowej padł. l wygraoa 
30.000 mrk. n& or. 62180; l wygraoa 15.000 mrk. na 
nr. 13217; 5 wygranych po (jeoo mrk..na Dr. 4136 
13
31 38834 47935 85753. 
39 wygranych po 3000 mrk. na nr. 695 1217 
5897 6049 80&4 8943 954L 14281 15776 16140 16753 
18762 23469 25ł36 
7104 54668 36199 37887 
9533 
43575 48340 50

8 51C10 51979 62325 71642 75108 
75189 75801 77403 80470 81693 81770 8
8
3 83980 
88374 91079 91363 93998. 
57 wygranych po 1500 mrlr. na Br. 6610 8401 
11262 15580 16496 182G2 21867 246i4 
5028 
6586 
26862 269
1 27306 27357 2801J 28458 287
1 30
01 
33732 35878 37469 38851 40160 41870 44632 4
374 
51093 520135 53203 5
951 5781£ !>9S91 61b22 63385 
64051 6414ł 61694 652';5 67824 6:1730 70341 70842 
74430 75011 80934 81026 81283 81933 83815 81768 
86481 89366 89437 90519 92383 92974 9
049. 
78 wygranych po 600 mrk. na nr. 1000 1789 
9012 91eO 9836 1l::!j3 13576 l4:7G6 15513 19139 
20987 21
6& 23212 24164 2'517 24680 26920 27083 

7520 
9599 30202 32
Oa 3i940 
3910 34284 35295 
3G308 36338 36868 3S376 

048 39700 51G05 43082 
43084 44207 47538 4759i 47664 4
753 50
76 50749 
a1G55 5jOMt 56694 
8298 58559 61289 65iE3 6fi718 
660
2 68250 69702 704
4 70556 71125 73421 73746 
76450 76451 78820 78922 79717 f 0205 80485 828
2 
86718 87774 83
52 8

67 88304 83311 88903 89292 
9006J 90090 90804 939&3. 


. \Valka ras w Ameryte. Z Nowego Jorku 
dnia 17 bm. donosi telrgraw: Doia wczorajszego 
pI.dczag zgromadzenia ludowe
o w poblitu Charlesto. 
DU nastąpHo krwawe starcie pom:ędzy rourzynami a 
białymi. Pierwsi strzelali do bi"ł)"{"h i Idlku zabili 
lub zranili. Biali cofntli si
 do Charlestonu. 
... feSal'L japoński, jJk urzt;jdownie dooosi 
Echo du Japan, odwiedzi w roku 1878 pBr
 sk'ł wy. 
t!taw
 pow8zecbD1}. 
. Powieść i zbrodnia. Jeden z czytelników 
N. fr. Pre$$
 przesłał teo u dziennikówi pod WI'Bie- 
niem potwornej zbrodai Francesconie
o, n:l8tę(Jującą. 
bodaj czy Die słuszmJ, uwagę: "Pl'zwsliłID sob'e przy. 
pomnieć czytajQcemu ogółowi. te w powieści Gt'tBlak. 
kera p. t. "W Ameryce H . która jest dalszym ciągiem 
romansu "Do Ameryki". opisaoy Jest prawic taki sam 
wypadek zamorduwania lietonoszB. BardLO blĆ moiP, 
że właśnie z OWf>j powieści otrz)'mał li'ranc88coDl 
pierwsz, pobudk
 do liwej J,otwcroej zbrodni." 
... Olbrzymia armata. W fabrykach ielaznych 
w Creuzot odlewaj, obecnie dla pBrJskiej wJ8tawy 
powszecbDtj W r. 1::)78 olbrzymi, &r1D&t
, która prze- 
zn8czona rlJa marynarki, mieć będzie w średEicy wy. 
lotu 44 ceotywetrów i wyrzucać pociski waż1lco 3000 
Jdlogram{,w. 
... Okropny pożar lasowy srożył si
 przez I 
kilka dni zeszłego ty
odnia w Jiarpatach 8ledmio- . 
grodz1dcb pcd Surrul. Oorzi1ł obszar dwumilow)', a o I 
8tłumieniu ogoia nie nadeszły jeszcz9 wi
domoścl. 
'" Stoletni weteran. Dziś 24 b. m. przed po. ! 
łudoiem odb l ł si
 fi: gmltochu Skarbkow:lkiego we Lwo- 
wie pogrzeb Ś. p. Jana Miqczyil
kiego. właściciela 
dóbr tiemskicb i łJyłego kapitana wOJlik polskich w 
armii NapoleońsKieJ. który przetył lat 100 
II< Powódź w południowej Franc)"i. PrcfeU 
departamentu WS(hOllnich PlIeneOw przesłał ministro- 
'Vi spraw wewn
trznycłł w Pary tu teligrlm następu. I 
j
cy: Perpigoan. 199o p8Uziernika, godzinu 10 z ra. 
Da. W skutek ulewnych deszczów wszjskic rzeki 
wschodoich PirE'neów wezbrały, a niektore jut nBwet 
wystąpiły z łoź! ak. Droga tclbzns pOID:
UZY Nar. 
bono, a PerpigoBn w czt('recb miejscHcb przerwana, 
w skutek czego ruch poclągow od WClorsj na kilka 
dni musial bJć zawieszony. 
· l\"aplyw gor lodowyclI z wód arktyczn)ch 
na. ocean Atlantycki l bardzo niezwyczajny o tej porze. 
8lgnBlizowany został w ostanich dniach z Nowego 
Jorku władznm lDorBkim w Liwerpoolu. Parowiec 
Tyrone w tycb dniaeh spotkał 68, iony parowiec 48 


Rozmaitości. 


4 


olbrzymich lodowców Da Atlantyku, w .kutek czego Rzepak 
podrót Da tym oceanie stąła si
 teraz niebezpieczllIj. Rzep 
* Nestor lekarzy na Spiżu. dr. JUlit. zmarł Kuch rze p . dach. 8 I:. J } 
w 
eszłll niedziellJ w Huosdortie pr .e!ywszy lat 108. do. do. okrgł. .. 8'25 za 50 klgr. 
Dmem prz(>d śmiercią jeszcze s
dziwy Eskulap Dspi. O
b)' pszenne. . 
Bał pewocmu choremu recept
. d t ,. . 6 
' 0 0 0 0 } 1:8 50 "1_. 
o. r
ane .... ...... 
... Z
bawny w)'padek II niezapowiedziany oC w Bank Kredyt Donimirski,. .łi&Ik8teln. c,rJkowlk1 i S P 
prrgramie. zdarzył Sl
 w tych doiach w Lyonie w 
czasie zapowiedziaDej podróty balooem jednego ze Gdańsk. 26 paźJzierDlka 1876. 
z1!8n1c
 te
larzy powie
rzoych, braci G
dard w Lyo. (M. Baranowd:i i Sp.) 
Dle. . Kiedy ba
on był J!1ł 
ap.ełoiony 1 gotowy do 
drog1. przY1tllpłOno do CI'lgDltCla tak zwanej tomboli. Powietrze: pi1: kne , nyste i przvjemnp wiatr 
CZ11.i lo
eryi fantowej. w której właściciel (lierwuego północoy. . · 
wycIągmętego I1umeru nabywał prawo towarzyszenia . p s z e n i c a 
oco wyjqtkowo tylko na starli pBze. 
p. Godllrd w zamierzonej nadpowietrzoej podróż!. DlC
 ceny bez zmlsny n8 nową, zaś usposobienie sła- 
.,.Kto_ m
 nume
 1
,27G? "woł
 urz1:dnik kieruj"cy bsze. r
ęć do kupn.!ł wcrgólo tylku pojedyńcza. Sprze. 
clI

me
:l1em. "fo Jal" odpowiada. wleśoiak jlikiś, dano,6aO ton. poml
dzy terni 300 ton starej I za którlł 
zdejmuJlłC kapeluaz. "A w.
c. prznacielu. siadaj w wkoncu płacono 1-
 mrk. taoh'j niż w zeszłym tyg. 
lócke. bo baloB tvlko oa Ciebie czeka. II Wieśniak 
zLJadł jak chustka I chwiejllt si
 lIa nopach zBłiołał Płacono n funt. marki. 
tłosem rozpacz)': "J li Die l:bc
 lata
 po powietrzu, czerwoną. . . . -131. 2 
 - 200 
z
 nic w świeciel puśćcie mnie panowie. nie chcę, . 
bciągnioDIł. . . -!ij4, -203 
I Dle chc!,)!" .Na te slowa tłum amatorów puwietrzDcj I jasnlł . . . . . -127 - 204:'/. 
jazdy Skupia si«;: koło niego i zaczyna silJ zaci
ta li. pstlIi . . . . . .. -131 O -
05 
cyt
cy
. Sto f.ankó.w za twój bilet. sto pi
11e l WYleJ, dowieziono 15.0CO 
policyjnych udtrowadzony został n8 dworzec kolejo. htr.. za 10.(00 htr. % bez beczki loco [,3'/2 mrk. 
wy. 8 ztamt
d pocillgem o gudzinie 4 raIJo odwieziony zlid..:"3 mrk. di., 53 mrk. pła.r., UB pażdziern:k 
d? Celowc8, gdzie Sl
 miano zatrzymać dla uzupeł- f.
3/4 fIJrk. tąd., 52 mrk. diar.. 521/4' 52'/2 mrk. 
ma szczegółów śledztwa. NbfZeCOOi:ł winowajcy i jcj płar., nB l.s:opad 50 mrk. żąd, 49 1 / 2 rurko (Iti., 
matka, znajdujące Sl
 w wifaJzieniu śledczem w Celo. 49 3 4 n;rk. płac.. Da grudzieił 49 1 / 2 rurko tąd., 49 
WCUI. do
yły zeznania wykluczajljce motność jakiego- mrk. di, 49'/4 mrk. lJ'ac. na styc
eń 50 mrk. ząd., 
kohuek Ich wspólnictwa w zbrodni, zapewne wił;:c 49 1 2 lr1}k. di1r.. na luty 50 mrk. tąd.. 4
3" mrk. 
!"kr6tce wypuszczone b
d, z wi
zieDia_ SlJrawdzono die.r, a
 mrk. płac.. na marzec 51 mrk. źąd.. 50 3 4 
Jl!ł. ,te Fra
cesconi po dokonBniu zbrodni źadnych wrk. ()
 I fil mrk_ v'ac' l !la !,iosn
 53 żlid., 5t 1 / 2 
pltDlędzy Dle dał swej narzeczonej. tylko przed kil. mrk. Cifiar.,. n
 m,8J.C&erWleC Dl mrk' tlld., fJ3 mrk. 
koma tIgodniam! Jeszcze. gdy spodziewała s:
 z05ta
 di:.r., 
apbzlh'.lerDlk.marzec 50'/2 mIk. żądano. 49 3 / ł 

atk
, 
rzy
łał Je.) 10 złr. Narz£clOna ta ma b)ć IJjrk. ()fiu. 
pu

k
oŚCUł ,plerwazo
zędl1l}. .W Bruck nad Mu
('m, SZ('zeclll. 2G p&tdziernika. (T. Libberta nast.) 
8!acYI drogI telazoeJ l'
łudDlowej. któr
dy pr.lejetdiał _. - . 
.I! rancesconi udaJ:}c si
 do Celowca, " kanałach na P s z en I c a stalej, za 
OOO funt. loco MUa 190 
dworcu rubiono lJoBzukiwaDia Ea reazi:} rrabowBnych - 208 mr.k. .płac., D,owa biała 200-21!. mrk. płac.. 
przez J1lord
 rc
 picuitdzy, gdyż tam mIał je rzucić. n
 paŹdZI€rmk 207.:J-
08 mrk. płac., na paździer. 
mk-hstopad 20615-
07 mrk. płac., na Iistopad- a ru- 
dzień .dto., 
a wiosnę 215-216,) mrk. płac
noJ 
na. maj -czerwIec 21fs-2181
 mrk. 1'1. 
Kzup zimowy termina słabo. na k.wiecień.maj 
pytano. za 2000 fuot. loco n8 paździf'rnik 338 mrk. 
tlłd., na kwiecień.maj 3H-342 mrk. płac.i ofi. 
Olej rze
io w y mało zmiany. za 200 funt. 
loeo bez beczkI 72 mrk. tąd ano l n8 paŹllziernik 
z beczką 71,& m
k. lił.. na J:,ażd
ił:rnik.listop8d 71.a 
mrk. 1) hl c.. n3 hstopad-grudzieiJ 71,5 mrk. t'ld.. Dl1. 
kwiecień-maj 73.5 mrk. płac. 


\7iadGffil.óoi handła-viwtJ,. 


Toruń. 27 października. 
(Płacooo za 1000 kil(gramOw.) 
1'lIzeni
 123-128 tDL t'stra 183 -189 lM!'k. 
d\o. ]29-1
1 fot. - 192-191 
dto. 123-128 fnL ja
 196-198 
dto. 1:l9-131 mŁ. 198 -mo 
Zyto 120--125 fnt, 158-16:> 
dto. 125-UsO fuL ] 68 -170 
J<;:czmi
fJ . 13')-168 
Owies 130-150 
Groch na. P

ł: 135-150 

to. wrąry lGJ-170 


Redaktor odpowiedzialny: 
Ignacy llanielewski w Torunin. 


Teltowskie rzepki, 
Astrachańskie strączki 
poleca . 623 
Karol Spiller w Torumu. 
O siedlam si
 w Bytowic 
(BlitoW). 
iieszkam w do- 
mu p. Kronheim. Posiadam j
- 
zyk polski. 6Z0 
Dr. Block J 
lekarz praktyczny i t. d. 


PanI - enka która ii
 wyuczJła kra- 
, wiecczyzny - przez dłuż. 
tizy CEl/S' będąl' w zakładzie rękodzielni- 
(:zem w Bydgoszczy - poszukuje mi
j9ca 
Da wieś. Zgłoszenia przyjmuje Ekspedy. 
cya Oazety ToruCl
kiej. 626 


W 
'borne smarowidło do 
wozów poleca 624 
Karol Spiller W Toruniu. 


Sekretarz dominialny, obe- 
znany dokładnie 
z polskim i niemieckim językiem, 
znajdzie zaraz miejsce pl'zez Ex- 
pedJcJ'ą Gazet. Tor. 
D ominium Trzcin p. Mon- 
towo potrzebuje rachmi- 
strza od Igo listopada. Przy- 
zwoita pensya i utrzymanie 
zapewnia się. 625 1!3t.?yszedł dopiero co z pod prasy drulmrni 

 jl ( J. Buszczyńskiego w Toruniu 
PAMIĘTNIK HUMORYSTYCZNY. 
ZBIÓR 
Humoresek, Anegdot i Humorystycznych Wierszy 
(z przedmową.) 
W dutym formacie in folio ze.zyt I. 
Publikacya ta wychodzi zeszytami. !{ażdy zeszyt 
nabywa się oddzielnie po cenie 80 fenygów (8 sgr.) 
Główny skład w Księgarni N owej (W. Małecki) 
w Toruniu. Sprzedaje się także we wszystkich in- 
nych ksi
garniach. 
Zamiejscowi za nadesłaniem do Księgarni No- 
wej (W. Małecki) w Toruniu 9 sgr., odbieraj:} zc- 
. 
 . 
:
t. 


:
t
: . 
o.


. 
r .p.o
. :
:s
:.. . . . . .6
9 
 


Or aro - sta wyuczi}ny i w od- 
g . powi edOle zaopa- 
trzony 
8świadczeDla, jes
cze samctDY. 
pusz ukuJe p
d łagodocml warunkami 
miejscP I cboc:at zaraz. Bli
8ze wiadomo- 
ści w EkslIedycyi Gazety 1'0ruiJilkiej. 
6:tl 
Magdeburską kapustę funt 15 fen.. 
Ogórki kiszone. 
GroclI do gotowania 
polf'ca (,22 
Karol Spiller w Toruniu. 


Druk i nakład J. BU3zczynskiego w Toruniu.