/Licencje_072_032_001.djvu

			KATEDRA BIBLIOTEKOZNAWSTWA
I INFORMACJI NAUKOWEJINFORMACJE OGÓLNEKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, działająca
w strukturze Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Ko¬
pernika w Toruniu, ma własną siedzibę w obrębie miasteczka studen¬
ckiego na Bielanach, w bocznej części nowoczesnego gmachu Wydziału
Nauk Ekonomicznych, zlokalizowanego obok budynku Biblioteki Uni¬
wersyteckiej. Taka lokalizacja umożliwia wykorzystywanie Biblioteki
jako warsztatu dydaktycznego i naukowego, tym bardziej że na jej tere¬
nie Katedra dysponuje również własnymi pomieszczeniami, w tym
dwiema nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi.AdresKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń
tel./fax + 48 56 611 44 15
e-mail: jaton@cc.uni.torun.pl
adres internetowy: http://158.75.18.254.HISTORIA JEDNOSTKIPoczątki Katedry sięgają roku 1975, kiedy to uruchomiono Zaoczne
Studium Bibliotekoznawstwa, którego kierownictwo powierzono dr
Zofii Mołodcównie. W rok później został powołany do życia Zakład
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej.Zarówno ówczesny profil kształcenia, jak prowadzone prace badaw¬
cze zorientowane były humanistycznie i skupiały się wokół problemów
społecznego funkcjonowania książki i biblioteki. Z czasem rozwinęły się
badania nad dawną książką, czemu sprzyjały bogate księgozbiory histo¬
ryczne bibliotek lokalnych i regionalnych. W rezultacie w roku 1982 Za¬132
		

/Licencje_072_032_002.djvu

			kład BilN włączono do Instytutu Historii i Archiwistyki, którego kadra
naukowa aktywnie współuczestniczyła w kształtowaniu profilu Zakładu.Wraz z rozwojem technologii informatycznych, które wkroczyły do
bibliotek, w Zakładzie BilN podjęto rozbudowę specjalizacji informa¬
cyjnej, czemu towarzyszył przyrost młodej kadry, szybko zdobywającej
kolejne stopnie naukowe. Wskutek tych przemian Zakład w 1994 roku
przekształcony został w samodzielną Katedrę BilN, funkcjonującą
w obrębie Wydziału Nauk Historycznych.W roku akademickim 1994/1995 utworzono 3-letnie licencjackie
Wyższe Zawodowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-
-Technicznej, których kontynuacją są 2-letnie uzupełniające studia ma¬
gisterskie.Szybki rozwój naszej placówki, wiążący się przede wszystkim ze wzro¬
stem stanu kadrowego, a tym samym potencjału naukowego i dydak¬
tycznego pozwolił na zmianę struktury Katedry i wydzielenie w jej obrę¬
bie pięciu jednostek, w których realizowane są badania naukowe oraz
czynności dydaktyczne w zasadniczych działach obejmujących współ¬
czesną wiedzę o książce i informacji naukowej.Prężnie rozwijającą się Katedrą kieruje prof, dr hab. Janusz Tondel.
Zajęcia dydaktyczne kierunkowe prowadzone są głównie przez pracow¬
ników Katedry (20 osób), wspomaganych czasami przez wysoko kwali¬
fikowaną kadrę bibliotekarską oraz profesjonalistów z zakresu objętego
profilem studiów (np. z edytorstwa), zaś przedmioty uzupełniające pro¬
wadzą pracownicy innych jednostek Uniwersytetu.Spora część kadry Katedry BilN wyjeżdżała w ramach współpracy za¬
granicznej do europejskich uczelni i innych placówek naukowych, ucze¬
stnicząc w stażach naukowych i konferencjach międzynarodowych oraz
prowadząc prace badawcze (Amsterdam, Berlin, Budapeszt, Darmstad,
Kijów, Kopenhaga, Londyn, Oldenburg, Shombathely, Wolfenbuttel,
Regensburg, Wiedeń). W ramach międzynarodowego programu „socra-
tes/Erasmus” Katedra podjęła współpracę z Hogeschool van Amster¬
dam, której efektem jest m.in. wymiana studentów.Struktura katedryKierownik: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMKSekretariat: mgr Ewa JaroszewskaZakład Informacji NaukowejKierownik: dr hab. Ewa Głowacka, adiunkt
Pracownicy: dr hab. Jan Sójka, prof. UMKmgr Małgorzata Kowalska, asystent133
		

/Licencje_072_032_003.djvu

			mgr Ewa J. Kurkowska, asystent
mgr Veslava Osińska, wykładowcaZakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i BiblioterapiiKierownik: dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMK
Pracownicy dr Małgorzata Fedorowicz, adiunkt
mgr Katarzyna Wodniak, asystentZakład Książki Dawnej i WspółczesnejKierownik: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK
Pracownicy: dr Iwona Imańska, adiunktdr Krzysztof Nierzwicki, adiunkt
mgr Wanda Ciszewska, asystentZakład Wiedzy o PrasieKierownik: dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK
Pracownicy: dr hab. Jacek Gzella, adiunkt
mgr Dorota Degen, asystent
mgr Joanna Gomoliszek, asystent
mgr Wojciech Kantak, asystentPracownia Metod KomputerowychKierownik: dr Bronisław Żurawski, st. wykładowca
mgr Katarzyna Żurawska, wykładowca
Piotr Malak, asystent stażystaRODZAJE STUDIÓWKatedra BilN prowadzi kilka rodzajów studiów, obejmujących szero¬
ko pojmowaną naukę o książce, bibliotece i informacji. Kształci absol¬
wentów do pracy w różnych typach bibliotek oraz profesjonalistów z za¬
kresu informacji naukowej, obsługujących rozmaite sfery życia społecz¬
nego, a także przygotowuje fachowców do prac edytorskich.I.	Trzyletnie wyższe studia zawodowe, którego absolwenci uzyskują
tytuł licencjata z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-
-technicznej.II.	Dwuletnie uzupełniające studia magisterskie dla absolwentów
licencjackich studiów BilN o zróżnicowanych specjalizacjach z zakresu:
informacji naukowej, książki dawnej i księgarstwa, biblioterapii (obsługi
bibliotecznej osób niepełnosprawnych) oraz prasoznawstwa.134
		

/Licencje_072_032_004.djvu

			Oba rodzaje studiów prowadzone są w 2 formach: studiów stacjonar¬
nych i studiów zaocznych. Programy w nich realizowane, zawierając te
same treści merytoryczne oraz dając jednakowe uprawnienia zawodowe,
różnią się liczbą godzin dydaktycznych: studia zaoczne obejmują około
1/3 ogólnej liczby godzin przewidzianych programem dla studentów
stacjonarnych.III.	Dwusemestralne studia podyplomowe dwojakiego typu:1)	kierunkowe, dające uprawnienia bibliotekarskie czynnym biblio¬
tekarzom z tytułem magistra innych niż BilN kierunków studiów,2)	dokształcające, z zakresu informacji naukowej, umożliwiające ma¬
gistrom BilN zaktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych, zwła¬
szcza tych, które wiążą się z technologiami informatycznymi.System punktów kredytowych (ECTS)Realizacja programu studiów stacjonarnych, zarówno na poziomie
licencjackim, jak magisterskim, kontrolowana jest za pomocą punktów
kredytowych (ECTS), wg skali zróżnicowanej dla obu poziomów:-	zaliczenie studiów na poziomie licencjackim wymaga uzyskania180 punktów ECTS,-	zaliczenie uzupełniających studiów magisterskich wymaga uzyskania120 punktów ECTS.Szczegółowa punktacja podana jest przy poszczególnych przedmio¬
tach objętych programami kształcenia.Programy studiów dziennychI. Program trzyletnich studiów licencjackichPrzedmioty objęte programem dzielą się na kierunkowe, uzupełnia¬
jące oraz fakultatywne. Kierunkowe i uzupełniające mają charakter obli¬
gatoryjny, fakultetowe są wybierane.Na oznaczenie symboliczne każdego przedmiotu składają się kolejno:
literowy skrót grupy, do której jest zaliczony (OK = obowiązkowy, kie¬
runkowy, UO = uzupełniający obowiązkowy, F = fakultatywny, dobie¬
rany z oferty opcjonalnej), cyfry rzymskie oznaczające rok lub lata, na
których jest prowadzony przedmiot, cyfry arabskie, wskazujące na nu¬
mer przedmiotu w obrębie grupy.135
		

/Licencje_072_032_005.djvu

			1.	Wykaz obligatoryjnych przedmiotów kierunkowych (OK)SymbolNazwa przedmiotuWykł.Ćw.Konw.OpcjeLiczbagodz.PunktyECTSOKI 1Podstawy nauki o książce,
bibliotece i informacji30302OK I 2Wstęp do bibliotekarstwa30306OK I 3Zbiory biblioteczne30302OK 14Opracowanie formalne
zbiorów60604OK II 5Opracowanie rzeczowe
zbiorów3030157510OK II 6Usługi biblioteczne i obsłu¬
ga użytkowników1515302OK I/II 7Źródła informacji I30306012014OK II 8Źródła informacji II30302OK II 9Źródła informacji III30307OK II/III 10Działalność informacyjna30609011OK I/II 11Technologia informatyczna1051059OK I 12Narzędzia tworzenia i za¬
rządzania bazami danych45455OKII 13Czytelnictwo i metodyka
pracy z czytelnikiem30304510512OK I 14Zagadnienia wydawnicze
i księgarskie30302OK II/III 15Historia książki45752x 1515017OK II 16Naukoznawstwo3030607OK II 17Proseminarium15151OK III 18Seminarium dyplomowe606017Razem10951302.	Wykaz obowiązkowych przedmiotów uzupełniających (OU)SymbolNazwa przedmiotuWykł.Ćw.Konw.LiczbagodzinPunktyECTSOU I 1Logika30302OU I/II 2Historia literatury45454OU I 3Wybrane zagadnienia z historii
Polski45454OU III 4Historia i teoria kultury45453136
		

/Licencje_072_032_006.djvu

			OU I/II 5Socjologia45453OU I/III 6Język angielski1501506OU I/II 7Język nowożytny1201200OU III 8Wykład monograficzny30302OU I/II 9Wychowanie fizyczne90900Razem60024Razem przedmioty OK i OU16951543.	Wykaz przedmiotów fakultetowych (F)Opcje do wyboru - obowiązek zaliczenia 90 godzinSymbolNazwa przedmiotuWykł.Ćw.Konw.Liczbagodz.PunktyECTSF II/III 1Język łaciński60604F II/III 2Historia sztukidowolna forma zajęć302F II/III 3Historia (wybrana epoka)dowolna forma zajęć302F II/III 4Historia literatury (wybrana
epoka)dowolna forma zajęć302F II/III 5Automatyczne systemy składu30302F II/III 6Sieci komputerowe30302F II/III 7Relacyjne bazy danych30302F II/III 8Organizacja i zarządzaniedowolna forma zajęć302F II/III 9Pedagogikadowolna forma zajęć302F II/III 10Psychologiadowolna forma zajęć302Razem przedmioty F - oferta do wyboru33022Z przedmiotów F student ma obowiązek zaliczyć:906Pełna liczba godzin i punktów do zaliczenia przez studenta na etapie
licencjackim (kierunkowe + uzupełniające + fakultetowe):1785160Praktyka zawodowa w czasie studiów:
po I roku - 21 dni
po II roku - 21 dni99Wycieczka programowa na II roku (objazd bibliotek): 1 tydzień2Pełna liczba punktów do zebrania przez studenta na etapie licencjackim180Kryteria punktacjiPrzy ustalaniu ogólnej liczby punktów dla każdego przedmiotu
kierunkowego (OK) brano pod uwagę następujące kryteria:137
		

/Licencje_072_032_007.djvu

			1)	liczba godzin (1 punkt za każde 15 godzin),2)	egzamin (2 punkty za każdy),3)	stopień trudności przedmiotu (od 2 do 5 punktów).Przy ustalaniu ogólnej liczby punktów dla przedmiotów uzupełniają¬
cych obowiązkowych (OU) stosowano następujące kryteria:1)	liczba godzin (1 punkt za każde 15 godzin),2)	egzamin (1 punkt za każdy).Poza punktacją pozostały obowiązkowe dla wszystkich: wychowanie
fizyczne i drugi język nowożytny wybierany przez studenta, natomiast
język angielski, uznany za obowiązkowy, jest premiowany ze względu na
jego podstawowe znaczenie w informacji naukowej (4 punkty + 2 za
egzamin).Dla przedmiotów fakultetowych (F), przyjęto zasadę przydzielania
1 punktu za każde 15 godzin.Punktowane są również: praktyka zawodowa i wycieczka kursowa.
Studenci, którzy zaliczą wymagane przedmioty w formie określonej
programem, uzyskując 180 punktów, otrzymują tytuł licencjata z zakre¬
su bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, umożliwiający podjęcie
dwuletnich, uzupełniających studiów magisterskich.Opis zajęćZajęcia obligatoryjne kierunkowe (OK)OK I 1. Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji-	rok studiów I, semestr 1; 30 godzin zajęć konwersatoryjnych zali¬
czanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 2-	wykładowca: mgr W. CiszewskaZajęcia wprowadzają w problemy metodologiczne bibliologii, biblio¬
tekoznawstwa i informacji naukowej (podstawowe terminy, definicje,
zakresy, relacje), określając ich miejsce w ogólnym systemie nauk. Jed¬
nocześnie zapoznają ze słownikami, encyklopediami, czasopismami i wy¬
dawnictwami informacyjnymi ze wszystkich trzech zintegrowanych dy¬
scyplin, przygotowując również podstawy do aktywności badawczej
studentów i pisarstwa naukowego.OK I 2. Wstęp do bibliotekarstwa-	rok studiów I, semestr I; 30 godzin wykładu zakończonego egzami¬
nem-	liczba punktów ECTS: 6-	wykładowca: dr hab. J. Sójka, prof. UMK138
		

/Licencje_072_032_008.djvu

			Wykład ma wprowadzić w podstawową problematykę bibliotekarstwa
naukowego i praktycznego, koncentrując się zwłaszcza na zagadnieniach
podziału, funkcjonowania i organizacji bibliotek. Stąd też m.in. takie
treści programowe, jak polityka biblioteczna; misja, cele biblioteczne;
kategoryzacja, typizacja, podział bibliotek i ich funkcje; biblioteki kla¬
syczne, zautomatyzowane, elektroniczne i wirtualne; struktura bibliotek
polskich; prawo biblioteczne i etyka; architektura, budownictwo i prze¬
strzeń wewnątrzbiblioteczna: zasób biblioteczny (lokal, kadry, zbiory,
finanse, ekonomika biblioteczna); organizacja i zarządzanie biblioteką;
sprawozdawczość i statystyka; zaplecze badawczo-rozwojowe i produk¬
cyjne bibliotek; obszary badań w bibliotekarstwie; bibliotekarstwo po¬
równawcze; biblioteki w okresie przemian.OK I 3. Zbiory biblioteczne-	rok studiów I, semestr II; 30 godzin zajęć konwersatoryjnych zalicza¬
nych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 2-	wykładowca: mgr E. J. KurkowskaZajęcia zapoznają z rodzajami materiałów bibliotecznych i ich typolo¬
gią oraz organizacją i zarządzaniem nimi. Treści programowe koncen¬
trują się na takich zagadnieniach, jak kategorie zbiorów, gromadzenie
zbiorów i uzupełnianie, ewidencja i kontrola materiałów bibliotecznych
opracowanie materiałów bibliotecznych; przechowywanie i zabezpiecza¬
nie zbiorów, promocja zasobów bibliotecznych; gospodarka zbiorami;
badania jakościowe i ilościowe zbiorów.OK I 4. Opracowanie formalne zbiorów-	rok studiów I, semestr II; 60 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 4-	wykładowca: dr K. NierzwickiĆwiczenia mają na celu wykształcenie sprawności samodzielnego do¬
konywania opisów bibliograficznych i katalogowych zarówno w tradycyj¬
nej formie (karty katalogowe), jak i z zastosowaniem technologii infor¬
matycznej (pakiet MAK). Zajęcia realizowane są na podstawie znormali¬
zowanych przepisów opisu bibliograficznego i katalogowego zbiorów,
obejmując różne typy wydawnictw samoistnych edytorsko oraz różne
typy dokumentów.OK II 5. Rzeczowe opracowanie zbiorów-	rok studiów II, semestr III; 75 godzin zajęć: 30 godzin wykładu,
30 godzin ćwiczeń dla wszystkich, 15 godzin ćwiczeń opcjonalnych do
wyboru, ćwiczenia zaliczane na ocenę, egzamin z całości-	liczba punktów ECTS: 10139
		

/Licencje_072_032_009.djvu

			-	wykładowcy: dr hab. B. Woźniczka-Paruzel, prof. UMKdr M. Fedorowicz
Wykład wprowadza w teoretyczne i pragmatyczne problemy charak¬
terystyki treści dokumentów za pomocą języków informacyjno-wyszu-
kiwawczych zakorzenionych w tradycji bibliotekarskiej, obejmując także
historyczne przemiany systemów opracowania rzeczowego. Przygoto¬
wuje do tworzenia i wykorzystania w praktyce źródeł informacji seman¬
tycznej, zarówno tradycyjnych (kartkowe katalogi rzeczowe), jak i zauto¬
matyzowanych.Ćwiczenia wspólne dla wszystkich służą głównie wykształceniu spraw¬
ności praktycznych, niezbędnych do rzeczowego opracowania zbiorów
w różnych systemach, stąd min. analiza treści dokumentu, opracowanie
przedmiotowe, opracowanie ujęciowe, praca z pakietem obsługi teksto¬
wych baz danych - MAK.Ćwiczenia opcjonalne poszerzając wiedzę i umiejętności praktyczne,
pozwalają doskonalić się w tematowaniu lub klasyfikowaniu, w zależno¬
ści od indywidualnych wyborów studentów.OK II 6. Usługi biblioteczne i obsługa użytkowników-	rok studiów II, semestr IV; 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń,
zaliczanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 2-	wykładowcy: dr hab. J. Sójka, prof. UMKmgr E. Jadwiga Kurkowska
Przedmiot poświęcony jest bibliotece jako instytucji usługowej, obej¬
mując regulacje prawne usług bibliotecznych i obsługi użytkowników,
kategorie usług bibliotecznych, relacje pomiędzy kategorią biblioteki
a formami usług i kategoriami użytkowników, problemy mechanizacji,
automatyzacji i informatyzacji usług itp. Szczególnie wiele uwagi po¬
święca się udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz polityce i strategii
udostępniania, usługom technicznym, dokumentacyjnym, informacyj¬
nym i dydaktycznym oraz współpracy międzybibliotecznej w tym zakre¬
sie. Program obejmuje też marketing usług bibliotecznych, zarządzanie
przez jakość (TQM), LM, statystykę i sprawozdawczość usług i obsługi,
kontrolę jakości usług (HQ) i badania z tego zakresu (benchmarking,
just-in - time).OK I/II 7. Źródła informacji I-	rok studiów I/II, semestr I—IV; rok I: 30 godzin wykładu, 60 godzin
zajęć konwersatoryjnych, egzamin testowy, rok II: 30 godzin ćwiczeń
(po 15 w każdym semestrze), 2 prace pisemne, egzamin ustny-	liczba punktów ECTS: 14-	wykładowcy: dr hab. B. Woźniczka-Paruzel, prof. UMK140
		

/Licencje_072_032_010.djvu

			mgr D. Degen
mgr K. Wodniak
mgr W. KantakW zakres przedmiotu wchodzą problemy związane ze źródłami bi¬
bliograficznymi i innymi źródłami informacji, które mogą pełnić funkcje
bibliografii.Wykład obejmuje podstawy teoretyczne bibliografii jako części ogól¬
nej nauki o książce, bibliotece i informacji oraz jej historyczne przemia¬
ny, wprowadza podstawowe terminy i pojęcia ukształtowane na jej
gruncie, a także przedstawia zarys dziejów i rozwój form samych spisów,
ich rodzaje i funkcje oraz normy i zasady ich tworzenia. Wprowadza też
w problemy działalności informacyjnej bibliotek.Zajęcia konwersatoryjne obejmują podstawowe zasoby polskie i obce
spisów bibliograficznych i innych drukowanych źródeł informacji oraz
heurystykę bibliograficzną, kształcącą umiejętność posługiwania się
spisami.Ćwiczenia obejmują problemy metodyki bibliograficznej, przygoto¬
wując do samodzielnego tworzenia źródeł informacji drukowanych oraz
kartotekowych, składających się na warsztat informacyjny biblioteki oraz
wykorzystywanych do obsługi jej użytkowników.OK II 8. Źródła informacji II-	rok studiów II, semestr III; 30 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 2-	wykładowca: mgr W. KantakZajęcia mają zapoznać studentów z rodzajami i metodyką sporządza¬
nia opracowań informacyjnych i dokumentacyjnych oraz wybranych
dokumentów pochodnych, a także zaznajomić z międzynarodowymi
źródłami pochodnymi, głównie bibliografiami analitycznymi, indeksami
permutacyjnymi i indeksami cytowań bibliograficznych.Główne treści programowe: rodzaje i metodyka sporządzania analiz
dokumentacyjnych i adnotacji; budowa i funkcje kart dokumentacyj¬
nych i zestawień dokumentacyjnych; pojęcie „łańcucha bibliograficzne¬
go”, jego elementy, ich budowa i funkcje; przegląd najważniejszych
międzynarodowych bibliografii analitycznych z różnych dziedzin wie¬
dzy; rodzaje, budowa i funkcje indeksów słów kluczowych i indeksów
permutacyjnych.OK III 9. Źródła informacji III (specjalistyczne)-	rok studiów II, semestr IV; 30 godzin ćwiczeń (dwa 15-godzinne
cykle spośród opcji) zakończonych egzaminem-	liczba punktów ECTS: 7-	wykładowca: dr hab. E. Głowacka141
		

/Licencje_072_032_011.djvu

			Ćwiczenia mają zapoznać i wykształcić umiejętności wyszukiwania
informacji w publikowanych i elektronicznych źródłach informacji z po¬
szczególnych dziedzin wiedzy i działalności praktycznej (np. z nauk
humanistyczno-społecznych, prawa, biznesu, medycyny).Studenci poznawać będą: najczęściej wykorzystywane międzynaro¬
dowe i polskie źródła informacji (publikowane, bazy danych na CD-
-ROM-ach i dostępne w sieci Internet), zapoznając się z możliwościami
i strategiami wyszukiwawczymi w tychże źródłach informacji.OK III 10. Działalność informacyjna-	rok studiów II/III, semestr IV-V; 90 godzin, w tym: 30 godzin
wykładu, 60 godzin ćwiczeń, egzamin-	liczba punktów ECTS: 11-	wykładowcy: dr hab. E. Głowackamgr E. Jadwiga Kurkowska
Zajęcia wprowadzają studentów we współczesną działalność informa¬
cyjną, jej rozumienie, metodykę i podstawowe narzędzia.Zarys treści programowych: pojęcie działalności informacyjnej i po¬
jęcia związane: informacja naukowa, systemy informacyjne, systemy
informacyjno-wyszukiwawcze; teoria i praktyka wyszukiwania informacji
w systemach zautomatyzowanych, w tym - stosowane języki informacyj-
no-wyszukiwawcze i problematyka badania efektywności wyszukiwania
w bazach danych; wyszukiwanie dokumentów w bibliograficznych ba¬
zach danych o zasięgu międzynarodowym, samodzielne indeksowanie
dokumentów i tworzenie bibliograficznej bazy danych; przegląd świato¬
wych zautomatyzowanych serwisów informacji bibliograficznej, fakto¬
graficznej i dokumentalnej; problematyka zintegrowanych systemów
bibliotecznych oraz nauka praktyczna wyszukiwania dokumentów w róż¬
nych katalogach on-line; zintegrowane centralne systemy biblioteczne na
świecie oraz systemy ekspertowe; działalność informacyjna bibliotek,
użytkownicy informacji.OK I/II 11. Technologia informatyczna-	rok studiów I-II, semestr I—IV; 105 godzin ćwiczeń zaliczanych na
ocenę-	liczba punktów ECTS: 9-	wykładowcy: dr B. Żurawskimgr V. Osińska
mgr K. ŻurawskaZajęcia mają na celu zapoznanie ze współczesnymi narzędziami infor¬
matycznym, nauczenie posługiwania się metodami i środkami informa¬
tyki jako narzędziami oraz wykształcenie umiejętności wyboru odpo¬
wiednich narzędzi w zależności od zadania.142
		

/Licencje_072_032_012.djvu

			Podstawowe treści programowe: komputer jako narzędzie pracy;
budowa komputera z punktu widzenia użytkownika; systemy operacyj¬
ne i ich funkcje; architektura systemu operacyjnego i jego opis; katalogi
i pliki w różnych systemach operacyjnych; tworzenie optymalnego śro¬
dowiska pracy na komputerze; podstawowe operacje na dyskietkach
i dyskach; uruchamianie zadań i realizacja programów; programy po¬
mocnicze i nakładki na system operacyjny; wybrane systemy zastosowań
technologii informatycznej; edytory tekstów; arkusze kalkulacyjne.OK 112. Narzędzia tworzenia i zarządzania bazami danych-	rok studiów I, semestr II; 45 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 5-	wykładowcy: dr B. Żurawskimgr K. ŻurawskaCelem zajęć jest zapoznanie z najczęściej używanymi w bibliotekach
bazami danych, nauczenie zasad posługiwania się bazami danych, zdo¬
bycie przez studentów umiejętności wyboru odpowiednich baz danychi	ich tworzenia w zależności od zadania.Zarys treści programowych: podstawowe pojęcia i przegląd różnych
typów baz danych; projektowanie baz danych; bazy danych w systemie
MAK; bazy danych tworzone przy pomocy systemu CDS/ISIS; praca
w środowisku DOS i Windows; przegląd systemów baz danych dla bi¬
bliotek MOL i SOWA.OK II 13. Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem-	rok studiów III, semestr V-VI; 105 godzin: 30 godzin wykładu,
30 godzin ćwiczeń, 45 godzin zajęć konwersatoryjnych, egzamin-	liczba punktów ECTS: 12-	wykładowca: mgr K. WodniakWykłady wprowadzają w metodologiczne aspekty badań czytelni¬
czych, zapoznają z podstawowymi pojęciami stosowanymi w tej dziedzi¬
nie, omawiają dzieje kultury czytelniczej w poszczególnych epokach
oraz książkę w procesie komunikacji społecznej.Ćwiczenia dotyczą zagadnień czytelnictwa współczesnego, przedsta¬
wiają je jako przedmiot interdyscyplinarny w aspektach psychologicz¬
nym, socjologicznym, pedagogicznym, literaturoznawczym i kulturo-
znawczym. Skoncentrowane są na empirycznych badaniach czytelnictwai	samodzielnym przeprowadzeniu badań przez studentów.Konwersatoria obejmują głównie metodykę pracy ze zróżnicowanymi
kategoriami użytkowników książki i biblioteki, zwłaszcza z czytelnikiem
dziecięcym i młodzieżowym, przygotowując studentów m.in. do zadań
bibliotekarza-nauczyciela.143
		

/Licencje_072_032_013.djvu

			OK I 14. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie-	rok studiów I, semestr I; 30 godzin zajęć konwersatoryjnych zalicza¬
nych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 2-	wykładowcy: mgr W. Ciszewskamgr D. DegenZajęcia stanowią wprowadzenie w podstawowe problemy działalności
wydawnictw i księgarni. Obejmują proces wydawniczy (źródła inicjatywy
wydawniczej, jednostkowy charakter produkcji, opracowanie rękopisu
w redakcji merytorycznej, językowej, formalno-porządkowej, technicz¬
nej i zagadnienia korekty), prawo autorskie, kodeks dobrych obyczajów
w dziedzinie publikacji naukowych i przemiany edytorstwa pod wpły¬
wem technologii komputerowych, a także wybrane problemy księgar¬
skie: popyt i podaż na rynku księgarskim oraz zmiany w księgarstwie
tradycyjnym, zachodzące w wyniku „rewolucji książki”.OK II/III 15. Historia książki-	rok studiów II-III, semestr III-VI; 150 godzin: 45 godzin wykładu,
75 godzin ćwiczeń dla wszystkich, 30 godzin ćwiczeń opcjonalnych do
wyboru, ćwiczenia zaliczane na ocenę, egzamin z całości-	liczba punktów ECTS: 17-	wykładowcy: dr hab. J. Tondel, prof. UMKdr I. Imańska
dr K. Nierzwicki
mgr W. Ciszewska
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami ruchu wydawnicze¬
go, drukarstwa, księgarstwa, bibliotek oraz czytelnictwa od starożytności
do 1945, przede wszystkim w Polsce na tle europejskim, z elementami
historii książki na kontynencie amerykańskim. Od studenta oczekuje się
również opanowania podstawowych umiejętności praktycznych, jak ka¬
talogowanie starodruków, identyfikacja opraw oraz innych elementów
struktury zewnętrznej i wewnętrznej książki.OK II 16. Naukoznawstwo-	rok studiów II, semestr I-II; 60 godzin: 30 godzin wykładu, 30 go¬
dzin ćwiczeń, egzamin-	liczba punktów ECTS: 7-	wykładowcy: dr hab. G. Gzella, prof. UMKmgr D. Degen
mgr J. Gomoliszek
Wykład wprowadza w teorię i metodologię nauki i naukoznawstwa
jako dyscypliny naukowej. Jego głównym celem jest zapoznanie studen¬
tów z problemami klasyfikacji nauk na przestrzeni dziejów - od staro¬144
		

/Licencje_072_032_014.djvu

			żytności greckiej po współczesne systematyzacyjne układy nauk, co
przydatne będzie w przy realizacji przedmiotu opracowanie rzeczowe
zbiorów.OK II 17. Proseminarium-	rok studiów II, semestr IV; 15 godzin zajęć konwersatoryjnych zali¬
czanych bez oceny-	liczba punktów ECTS: 1-	wykładowca: zależnie od wyboru seminariumZajęcia mają charakter preorientacji fakultetowej, związanej z przed¬
miotami opcjonalnymi i późniejszym wyborem seminarium dyplomo¬
wego. Wybierane są przez studentów z oferty aktualizowanej na bieżąco,
która powiązana jest z ofertą seminaryjną, przewidzianą dla nich w na¬
stępnym roku. Mają wprowadzić w podstawy metodologiczne, charak¬
terystyczne dla problematyki przewidywanego seminarium oraz w war¬
sztat samodzielnej pracy naukowej.OK III 18. Seminarium dyplomowe-	rok studiów III, semestr V-VI; 60 godzin ćwiczeń zaliczanych na
ocenę, egzamin-	liczba punktów ECTS: 17-	wykładowca: zależnie od wyboru seminariumSeminaria prowadzące do pracy dyplomowej i egzaminu licencja¬
ckiego, wybierane są przez studentów z corocznie aktualizowanej oferty
z zagadnień obejmujących: bibliotekarstwo, dzieje książki i bibliotek,
edytorstwo, informację naukową, obsługę biblioteczną osób niepełno¬
sprawnych, prasoznawstwo. Wskazane jest, aby stanowiły kontynuację
problematyki proseminaryjnej oraz poprzedzone były odpowiednio
dobranymi przedmiotami fakultetowymi.Przedmioty obowiązkowe uzupełniające (OU)OU I 1. Logika-	rok studiów I, semestr I; 30 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 2Ćwiczenia wprowadzają w podstawy logiki i jej główne pojęcia, a tak¬
że omawiają ją jako dyscyplinę pomocniczą, w tym w subdyscyplinach
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.OU I 2. Historia literatury-	rok studiów I/II, semestr II-III; 45 godzin zajęć konwersatoryjnych
zakończonych zaliczeniem, egzamin z całości-	liczba punktów ECTS: 4145
		

/Licencje_072_032_015.djvu

			Zajęcia mają dostarczyć podstawowego zasobu wiedzy historyczno-
-literackiej, niezbędnej dla przyszłego bibliotekarza.OU I 3. Wybrane zagadnienia z historii Polski-	rok studiów I, semestr I-II; 45 godzin zajęć konwersatoryjnych za¬
kończonych zaliczeniem, egzamin z całości-	liczba punktów ECTS: 4Zajęcia poświęcone są chronologicznie ujętym wycinkom z historii
Polski, które wywarły szczególny wpływ na rozwój ojczystej kultury,
kształtując również dzieje książki, ruchu wydawniczego i bibliotek.OU III 4. Historia i teoria kultury-	rok studiów III, semestr V; 45 godzin zajęć konwersatoryjnych zali¬
czanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 3Zajęcia wprowadzają w główne problemy metodologiczne kultury
jako przedmiotu nauki i jej aparaturę pojęciową, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury jako formy komunikacji społecznej, a także
obejmują główne etapy rozwoju kultury, zwłaszcza europejskiej, od sta¬
rożytności po współczesność.OU I 5. Socjologia-	rok studiów I/II, semestr II-III; 45 godzin zajęć konwersatoryjnych
zaliczanych na ocenę-	liczba punktów ECTS: 3Celem zajęć jest dostarczenie podstawowych wiadomości z zakresu
socjologii, zwłaszcza wprowadzenie jej metod, technik i narzędzi badaw¬
czych, przydatnych również na gruncie badań z szeroko pojmowanej
nauki o książce, bibliotece i informacji.OU I/III 6. Język angielski-	rok studiów I-III, semestr I-V; 150 godzin ćwiczeń zaliczanych na
ocenę, egzamin końcowy-	liczba punktów ECTS: 6Ze względu na znaczenie języka angielskiego w informacji naukowej
oraz pracy we współczesnej bibliotece, został uznany za język obowią¬
zkowy dla wszystkich. Oprócz ogólnych sprawności komunikacyjnych
studenci mają opanować słownictwo fachowe, aby mogli uczestniczyć
w zajęciach anglojęzycznych w ramach współpracy z zagranicą.146
		

/Licencje_072_032_016.djvu

			OU I/II 7. Język nowożytny-	rok studiów I-II, semestr I-IV; 120 godzin ćwiczeń zaliczanych na
ocenę-	liczba punktów ECTS: 0Studenci mają możliwość wyboru jednego z języków nowożytnych,
który jest obowiązkowy dla nich przez pierwsze 2 lata studiów, pozo¬
stając poza punktacją. Zaleca się, aby studenci, planujący w przyszłości
seminarium z zakresu dziejów książki regionalnej, wybierali język
niemiecki.OU III 8. Wykład monograficzny-	rok studiów III, semestr V-VI; 30 godzin wykładu, zaliczenie bez
oceny-	liczba punktów ECTS: 2Studenci wybierają jeden wykład z corocznie aktualizowanej oferty.
Wskazane jest, aby pozostawał on w związku z problematyką wybranego
seminarium dyplomowego.OU I/II 9. Wychowanie fizyczne-	rok studiów I/II, semestr II—IV; 90 godzin ćwiczeń zaliczanych na
ocenę-	liczba punktów ECTS: 0Wychowanie fizyczne należy do przedmiotów obligatoryjnych, pozo¬
stających poza punktacją.Przedmioty fakultetowe (F) (opcje do wyboru)Studenci mają obowiązek zaliczenia 90 godzin z proponowanych
opcji, corocznie aktualizowanych.-	rok studiów II/III semestr IV-VI; 90 godzin, dowolna forma zajęć
zakończonych zaliczeniem na ocenę lub egzaminem-	liczba punktów ECTS: 6II.	Program dwuletnich uzupełniających studiów magisterskichStudia magisterskie mają dostarczyć specjalistycznej wiedzy teoretycz¬
nej i wykształcić umiejętności praktyczne z wybranej dziedziny objętej
zakresem nauki o książce, bibliotece i informacji, powinny też wyposażyć
słuchaczy w umiejętność posługiwania się warsztatem badawczym tej
dziedziny oraz w umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
badawczych.Absolwenci uzyskują tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej.147
		

/Licencje_072_032_017.djvu

			Program studiów magisterskich obejmuje łącznie 660 godzin, w tym
600 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki specjalizacyj¬
nej, za co studenci otrzymać powinni 120 punktów ECTS.Zajęcia realizowane są w ramach tzw. ścieżek magisterskich, związa¬
nych z aktualizowanymi co roku specjalizacjami. Za każdą specjalizację
odpowiedzialny jest opracowujący ją opiekun naukowy, pod kierun¬
kiem którego studenci przygotowują prace magisterskie. Studenci mają
możliwość wyboru następujących specjalizacji: biblioterapia, wiedza
o książce dawnej i księgarstwie, informacja naukowa, prasoznawstwo.Przedmioty objęte programem każdej specjalizacji obejmują: semina¬
rium magisterskie i proseminarium metodologiczne, przedmioty specja¬
listyczne obowiązkowe w ramach wybranej specjalizacji (symbol OS),
przedmioty specjalistyczne opcjonalne (symbol SO) oraz uzupełniające
obowiązkowe (UO). Bez względu na specjalizację, studenci w trakcie2	lat studiów mają obowiązek zaliczenia 90 godzin przedmiotów uzu¬
pełniających obowiązkowych, co warunkuje przystąpienie do egzaminu
magisterskiego.Punkty ECTSLiczba punktów kredytowych ECTS przyznawanych za zaliczenie
poszczególnych zajęć w obrębie grupy przedmiotów obowiązkowych
specjalistycznych (OS) zależna jest od wymiaru godzin danego przed¬
miotu, formy zaliczenia oraz stopnia jego trudności. Łączna liczba punk¬
tów w obrębie przedmiotów obowiązkowych specjalistycznych wyno¬
si 90. Przy przedmiotach specjalistycznych opcjonalnych (SO) nie stoso¬
wano stopnia trudności, przeliczając na punkty wyłącznie liczbę godzin:2	punkty za każde 15 godzin zajęć, całość oceniając 12 punktami ECTS.
Za przedmioty obowiązkowe uzupełniające (OU) student ma możliwość
zdobycia 8 punktów ECTS. Praktyka, realizowana na wszystkich ścież¬
kach magisterskich w drugim semestrze studiów, oceniana jest 10 punk¬
tami ECTS. Łącznie w ciągu dwu lat studiów student powinien zebrać
120 punktów ECTS.Grupy przedmiotówLiczba punktów ECTSLiczba godzinPrzedmioty obowiązkowe specjalistyczne (OS)90420Przedmioty obowiązkowe uzupełniające (OU)890Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (SO)1290Praktyka (PR)1060Razem120660148
		

/Licencje_072_032_018.djvu

			Szczegółowa punktacja podana jest przy poszczególnych przedmiotach
objętych programami kształcenia.Ścieżki magisterskieWykaz przedmiotów obowiązkowych uzupełniających (OU) (dla wszy¬
stkich ścieżek)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSOU1Filozofiasem. I-IIwykł./ćw.zal./oc.egzamin606OU2Komunikacja społecznasem. IIwykł./ćw.zal./oc.302Razem908Informacja naukowa (Info)dr hab. Ewa Głowacka, dr Bronisław ŻurawskiUczestnictwo w zajęciach w ramach ścieżki pozwala na uzyskanie spe¬
cjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji nauko¬
wej. Podczas zajęć szczególny nacisk kładzie się na pracę z elektronicz¬
nymi źródłami informacji. Prowadzący starają się wykształcić u studen¬
tów umiejętności tworzenia baz danych i katalogów on-line oraz innych
elektronicznych zasobów informacyjnych. Studenci uczą się wyszukiwa¬
nia informacji w systemach zautomatyzowanych oraz sieci Internet.
Realizacja programu pozwala przygotować ich do pracy w sieciach kom¬
puterowych oraz do zarządzania informacją w systemach sieciowych.Wykaz przedmiotów obowiązkowych specjalistycznych (OS)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSInfo OSIProseminarium meto¬
dologicznesem. Ikonw.zal.306Info OS2Seminarium magister¬
skiesem.I-IVćw.zal./oc.egzaminmgr.12032Info OS3Tworzenie bibliogra¬
ficznych i faktograficz¬
nych baz danychsem. I-IIkonw./ćw.zal./oc.egzamin6014Info OS4Systemy bibliotecznesem. IIIćw.zal./oc.305149
		

/Licencje_072_032_019.djvu

			Info OS5Narzędzia i metody wy¬
szukiwania w systemach
zautomatyzowanychsem. Ićw.zal./oc.305Info OS6Język informacyjno-
-wyszukiwawczy KABAsem. IIIćw.zal./oc.305Info OS7Sieciowe systemy publi¬
kacji elektronicznychsem. Ikonw./ćw.egzamin307Info OS8Zarządzanie informacją
w systemach sieciowychsem. IIIkonw.egzamin307Info OS9Biblioteki wirtualnesem. IIIkonw.egzamin307Info OSIOWykład monograficznysem. IVwyki.zal.302Razem42090Wykaz przedmiotów specjalistycznych opcjonalnych (SO) (obowiązek
zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSInfo SOIAutomatyczne systemy
składusem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Info S02Relacyjne bazy danychsem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Info S03Sieci komputerowesem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Info S04Specjalistyczne źródła
informacjisem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Info S05Zaawansowane metody
tworzenia publikacji
elektronicznychsem. II
lubilikonw./ćw.zal./oc.304Info S06Archiwizacja i digitali¬
zacja zbiorówsem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Info S07Zarządzanie zautoma¬
tyzowanymi systemami
bibliotecznymisem. II
lub IIIkonw./ćw.zal./oc.304PraktykaSymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSInfo prPraktyka studenckasem. IIzal.6010150
		

/Licencje_072_032_020.djvu

			Obsada zajęćInfo OSI. Proseminarium metodologiczneWykładowcy: dr hab. Ewa Głowacka
dr Bronisław ŻurawskiInfo OS2. Seminarium magisterskieWykładowcy: dr hab. Ewa Głowacka
dr Bronisław ŻurawskiInfo OS3. Tworzenie bibliograficznych i faktograficznych baz danychWykładowcy: dr hab. Ewa Głowackamgr Małgorzata KowalskaInfo OS4. Systemy biblioteczneWykładowcy: dr Bronisław Żurawskimgr Katarzyna ŻurawskaInfo OS5. Narzędzia i metody wyszukiwania w systemach zautomaty¬
zowanychWykładowcy: mgr Veslava Osińskamgr Ewa Jadwiga KurkowskaInfo OS6. Język informacyjno-wyszukiwawczy KABAWykładowca: mgr Jolanta SzewczakInfo OS7. Sieciowe systemy publikacji elektronicznychWykładowcy: dr Bronisław Żurawskimgr Katarzyna ŻurawskaInfo OS8. Zarządzanie informacją w systemach sieciowychWykładowcy: dr Bronisław Żurawskimgr Katarzyna ŻurawskaInfo OS9. Biblioteki wirtualneWykładowca: mgr Katarzyna ŻurawskaInfo OSIO. Wykład monograficznyWykładowcy: dr hab. Ewa Głowacka
dr Bronisław Żurawski151
		

/Licencje_072_032_021.djvu

			Info SOI. Automatyczne systemy składuWykładowcy: mgr Wanda Ciszewska
mgr Dorota DegenInfo S02. Relacyjne bazy danychWykładowca: mgr Katarzyna ŻurawskaInfo S03. Sieci komputeroweWykładowca: dr Bronisław ŻurawskiInfo S04. Specjalistyczne źródła informacjiWykładowcy: dr hab. Ewa Głowackamgr Małgorzata KowalskaInfo S05. Zaawansowane metody tworzenia publikacji elektronicznychWykładowca: dr Bronisław ŻurawskiInfo S06. Archiwizacja i digitalizacja zbiorówWykładowca: mgr Małgorzata KowalskaInfo S07. Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami bibliotecznymiWykładowca: vacatProgram zajęćRok I, semestr I - 180 godzin, 36 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówFilozofiawykł./ćw.zal./oc.303Proseminarium metodologicznekonw.zal.306Seminarium magisterskiećw.zal.308Tworzenie bibliograficznych i
faktograficz- nych baz danychkonw./ćw.zal./oc.307Narzędzia i metody wyszukiwania w
syste- mach zautomatyzowanychćw.zal./oc.305Sieciowe systemy publikacji
elektronicznychkonw./ćw.egzamin307Razem18036152
		

/Licencje_072_032_022.djvu

			Rok I, semestr 11-210 godzin, 34 punkty ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówFilozofiawykł./ćw.egzamin303Komunikacja społecznawykł./ćw.zal./oc.302Seminarium magisterskiećw.zal./oc.308Tworzenie bibliograficznych i faktogra¬
ficznych baz danychkonw./ćw.egzamin307Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.304Praktykazal.6010Razem21034Rok II, semestr III - 210 godzin, 40 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.308Systemy bibliotecznećw.zal./oc.305Język informacyjno-wyszukiwawczy
KABAćw.zal./oc.305Zarządzanie informacją w systemach
sieciowychkonw.egzamin307Biblioteki wirtualnekonw.egzamin307Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.608Razem21040Rok II, semestr IV- 60 godzin, 10 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.
egzamin mgr.308Wykład monograficznywykł.zal.302Razem6010
		

/Licencje_072_032_023.djvu

			Prasoznawstwo (Pras)dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK, dr hab. Jacek GzellaW trakcie zajęć prowadzonych w ramach specjalizacji „Prasoznaw¬
stwo” studenci poznają problemy metodologiczne prasoznawstwa i pod¬
stawy wiedzy o prasie. Uszczegółowieniem zajęć są przedmioty: historia
prasy, typologia prasy i socjologia prasy. Celem zajęć jest: zapoznanie
studentów z warsztatem naukowym prasoznawcy; praktyczne opracowy¬
wanie wybranych periodyków; zdobycie wiedzy z zakresu teorii prasy.
Przedmioty opcjonalne związane z zainteresowaniami studentów pozwa¬
lają uzupełnić ich wiedzę w zakresie przeszłości prasy (historia prasy
w wybranym okresie lub dzieje określonego typu prasy) bądź współczes¬
nych problemów warsztatów dziennikarskich (nowe formy prasy, nowo¬
czesne edytorstwo prasowe). Problemy pracy dziennikarza pogłębia
przedmiot „metodyka dziennikarska”.Wykaz przedmiotów obowiązkowych specjalistycznych (OS)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSPras OSIProseminarium meto¬
dologicznesem. Ikonw.zal./oc.304Pras OS2Seminarium magisterskiesem.I-IVćw.zal./oc.
egzamin mgr.12032Pras OS3Wstęp do prasoznawstwasem. 1wykł.egzamin4510Pras OS4Historia prasysem.II-IIIwykł.zal.//egzamin6012Pras OS5Metodyka prasoznawstwasem. IIkonw.egzamin3010Pras OS6Dzieje cenzury prasowejsem. IIIkonw.egzamin308Pras OS7Prawo prasowesem. IIIkonw.zal./oc.306Pras OS8Typologia prasysem. Ikonw.zal./oc.152Pras OS9Socjologia prasysem. IIIkonw.zal./oc.304Pras OS 10Wykład monograficznysem. IVwykł.zal.302Razem42090Wykaz przedmiotów specjalistycznych opcjonalnych (SO) (obowiązek
zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSPras SOIPolska myśl politycznasem. II lub IIIkonw.zal./oc.304Pras S02Metodyka dziennikarskasem. II lub IIIkonw.zal./oc.304154
		

/Licencje_072_032_024.djvu

			Pras S03Historia prasy (wybrana
epoka, typ prasy)sem. II lub IIIkonw.zal./oc.304Pras S04Nowoczesne formy prasysem. II lub IIIćw.zal./oc.304Pras S05Wybrane problemy edy¬
torstwa prasowegosem. II lub IIIćw.zal./oc.30415020PraktykaSymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSPras prPraktyka studenckasem. IIzal.6010Obsada zajęćPras OSI. Proseminarium metodologiczneWykładowca: mgr Joanna Gomoliszek	
			

/Licencje_072_032_025.djvu

			Pras OS9. Socjologia prasyWykładowca: mgr Dorota DegenPras OS 10. Wykład monograficznyWykładowcy: dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK
dr hab. Jacek GzellaPras SOI. Polska myśl politycznaWykładowca: dr hab. Jacek GzellaPras S02. Metodyka dziennikarskaWykładowca: vacatPras S03. Historia prasy (wybrana epoka, typ prasy)Wykładowcy: dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK
dr hab. Jacek GzellaPras S04. Nowoczesne formy prasyWykładowca: mgr Joanna GomoliszekPras S05. Wybrane problemy edytorstwa prasowegoWykładowca: mgr Joanna GomoliszekProgram zajęćRok I, semestr I - 150 godzin, 27 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówFilozofiawykł./ćw.zal./oc.303Proseminarium metodologicznekonw.zal.304Seminarium magisterskiećw.zal.308Wstęp do prasoznawstwawykł.egzamin4510Typologia prasykonw.zal./oc.152Razem15027156
		

/Licencje_072_032_026.djvu

			Rok I, semestr II - 210 godzin, 43 punkty ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówFilozofiawykł./ćw.egzamin303Komunikacja społecznawykł./ćw.zal./oc.302Seminarium magisterskiećw.zal./oc.308Historia prasywykł.zal.306Metodyka prasoznawstwakonw.egzamin3010Praktykazal.6010Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.304Razem24043Rok II, semestr III - 210 godzin, 40 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.308Historia prasywykł.egzamin306Dzieje cenzury prasowejkonw.egzamin308Prawo prasowekonw.zal./oc.306Socjologia prasykonw.zal./oc.304Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.608Razem21040Rok II, semestr IV - 60 godzin, 10 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.308egzamin mgr.Wykład monograficznywykł.zal.302Razem6010
		

/Licencje_072_032_027.djvu

			Biblioterapia (Btr)dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMKSpecjalizacja przygotowuje do pracy biblioterapeutycznej w środo¬
wiskach osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (fizycznymi
lub intelektualnymi) oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym.
Kształci także pracowników bibliotek obsługujących czytelników dot¬
kniętych wskazanymi wyżej dysfunkcjami.Zajęcia prowadzone są nie tylko przez pracowników naukowo-dydak¬
tycznych, którzy wprowadzają studentów w teoretyczne i metodologicz¬
ne podstawy aktywności biblioterapeutycznej, ale także przez wybitnych
fachowców-praktyków: lekarzy i terapeutów. Studenci mają więc możli¬
wość zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej oraz szeregu umiejętności
praktycznych, przydatnych również w terapii osób zdrowych, pragną¬
cych łatwiej radzić sobie z trudnościami życia.Wykaz przedmiotów obowiązkowych specjalistycznych (OS)SymbolNazwa przedmiotuTerminFormaFormaLiczbaPunktyrealizacjizajęćzaliczeniagodz.ECTSBtr OSIProseminarium meto¬
dologicznesem. Ikonw.zal./oc.305Btr OS2Seminarium magister¬
skiesem.I-IVćw.zal./oc.
egzamin mgr.12032Btr OS3Wstęp do biblioterapiisem. Iwykł.egzamin308Btr OS4N iepełnosprawności
czytelniczesem. IIIkonw.zal./ egzamin306Btr OS5Specjalne materiały
czytelniczesem. IIIkonw.egzamin308Btr OS6Czytelnictwo a biblio¬
terapiasem. IIIkonw.egzamin152Btr OS7Metody i techniki
terapeutycznesem. I-IIkonw.zal./oc.4512Btr OS8Psychopedagogiczne
i medyczne problemy
niepełnosprawnościsem. I-IIkonw.zal./oc.457Btr OS9Biblioterapia i
czytelnictwo seniorówsem. IIIwykł./ćw.zal./oc.458Btr OSIOWykład monograficznysem. IVwykł./ćw.zal.302Razem42090158
		

/Licencje_072_032_028.djvu

			Wykaz przedmiotów specjalistycznych opcjonalnych (SO) (obowiązek
zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSBtr SOIBiblioteki specjalne -
typologia, dziejesem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Btr S02Biblioterapia uzależnio¬
nych i współuzależnio-
nychsem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Btr S03Terapia dziecka z uszko¬
dzonym mózgiemsem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Btr S04Terapeutyczne aspekty
czytelnictwa osób
z uszkodzonym słuchemsem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Btr S05Czytelnictwo młodzieży
niedostosowanej spo¬
łeczniesem. II
lub IIIkonw.zal./oc.304Btr S06Obsługa biblioteczna
chorychsem. II
lubilikonw./ćwzal./oc.304PraktykaSymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSBtr prPraktyka studenckasem. IIzal.6010Obsada zajęćBtr OSI. Proseminarium metodologiczneWykładowca: mgr Tomasz KruszewskiBtr OS2. Seminarium magisterskieWykładowca: dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMK
Btr OS3. Wstęp do biblioterapiiWykładowca: dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMKBtr OS4. Niepełnosprawności czytelniczeWykładowca: dr Małgorzata Fedorowicz159
		

/Licencje_072_032_029.djvu

			Btr OS5. Specjalne materiały czytelniczeWykładowca: dr Małgorzata FedorowiczBtr OS6. Czytelnictwo a biblioterapiaWykładowca: mgr Katarzyna WodniakBtr OS7. Metody i techniki terapeutyczneWykładowca: mgr Tomasz KruszewskiBtr OS8. Psychopedagogiczne i medyczne problemy niepełnospraw¬
nościWykładowca: dr Krzysztof LiszczBtr OS9. Biblioterapia i czytelnictwo seniorówWykładowca: mgr Wioletta MrozowskaBtr OSIO. Wykład monograficznyWykładowca: dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMKBtr SOI. Biblioteki specjalne - typologia, dziejeWykładowca: dr Małgorzata FedorowiczBtr S02. Biblioterapia uzależnionych i współuzależnionychWykładowca: dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMKBtr S03. Terapia dziecka z uszkodzonym mózgiemWykładowca: dr Krzysztof LiszczBtr S04. Terapeutyczne aspekty czytelnictwa osób z uszkodzonym
słuchemWykładowcy: dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. UMK
mgr Agnieszka ŚledźBtr S05. Czytelnictwo młodzieży niedostosowanej społecznieWykładowca: mgr Tomasz KruszewskiBtr S06. Obsługa biblioteczna chorychWykładowca: mgr Maria Skarżyńska160
		

/Licencje_072_032_030.djvu

			Program zajęćRok I, semestr I - 180 godzin, 34 punkty ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówFilozofiawykł./ćw.zal./oc.303Proseminarium metodologicznekonw.zal.305Seminarium magisterskiećw.zal.308Wstęp do biblioterapiiwykł.egzamin308Metody i techniki terapeutycznekonw.zal./oc.306Psychopedagogiczne i medyczne pro¬
blemy niepełnosprawnościkonw.zal./oc.304Razem18034Rok I, semestr II - 210 godzin, 36 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówFilozofiawykł./ćw.egzamin303Komunikacja społecznawykł./ćw.zal./oc.302Seminarium magisterskiećw.zal./oc.308Metody i techniki terapeutycznekonw.egzamin156Psychopedagogiczne i medyczne pro¬
blemy niepełnosprawnościkonw.zal./oc.153Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.304Praktykazal.6010Razem21036Rok II, semestr III - 210 godzin, 40 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.308Niepełnosprawności czytelniczekonw.zal./oc.306Specjalne materiały czytelniczekonw.egzamin308Czytelnictwo a biblioterapiakonw.zal./oc.152Biblioterapia i czytelnictwo seniorówwykł./ćw.egzamin458
		

/Licencje_072_032_031.djvu

			Przedmioty specjalistyczne opcjonalnekonw./ćw.zal./oc.608(do wyboru)Razem21040Rok II, semestr IV- 60 godzin, 10 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.egzaminmgr.308Wykład monograficznywykł.zal.302Razem6010Wiedza o książce dawnej i księgarstwie (WOK)dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK, dr Iwona ImańskaSpecjalizacja z zakresu wiedzy o dawnej książce i księgarstwie ma
przede wszystkim na celu zaznajomienie jej uczestników z warsztatem
naukowym historyka książki oraz ze specjalistycznym warsztatem księ¬
garza. Różnorodna tematyka zajęć prowadzonych w ramach niniejszej
„ścieżki magisterskiej” ma ułatwić opanowanie przez studentów podsta¬
wowych umiejętności umożliwiających efektywną pracę w działach
specjalnych bibliotek, zwłaszcza w działach starych druków i rękopisów,
a także przygotować do pracy w różnego typu placówkach księgarskich.Celem zajęć realizowanych w ramach specjalizacji jest również dostar¬
czenie studentom wiedzy na temat historii drukarstwa oraz księgarstwa
w regionie pomorskim. Program zajęć przewiduje ponadto zapoznanie
uczestników specjalizacji z zagadnieniem książki rękopiśmiennej oraz
roli, jaką książka pełniła w dziejach Kościoła w Polsce. Znaczny akcent
położono także na problematykę sztuki książki, jej konserwacji, jak rów¬
nież bibliofilstwa i oprawoznawstwa. Program specjalizacji przewiduje
również uczestnictwo studentów w zajęciach z zakresu elektronicznych
metod opracowania, zabezpieczania i udostępniania książki zabytkowej
w ramach przedmiotów „archiwizacja i digitalizacja zbiorów” oraz
„elektroniczny warsztat historyka książki”.
		

/Licencje_072_032_032.djvu

			Wykaz przedmiotów obowiązkowych specjalistycznych (OS)SymbolNazwa przedmiotuTerminFormaFormaLiczbaPunktyrealizacjizajęćzaliczeniagodz.ECTSWOK OSIProseminarium meto¬
dologicznesem. Ikonw.zal./oc.152WOK OS2Seminarium magister¬
skiesem. I-IVćw.zal./oc.egzaminmgr.12032WOK OS3Książka rękopiśmiennasem. IIćw.zal./oc.152WOK OS4Historia książki
regionu pomorskiegosem. IIkonw.egzamin308WOK OS5Książka w kulturze
Kościołasem. Ikonw.zal./oc.304WOK OS6Księgarstwo współ¬
czesnesem. IIIkonw.egzamin308WOK OS7Zbiory specjalne w bi¬
bliotekachsem. Ikonw.egzamin308WOK OS8Bibliofilstwosem. IIIkonw.zal./oc.456WOK OS9Sztuka książkisem. IVwykł.//konw.zal./oc.154WOK OSIOWykład monograficznysem. IVwykł.zal.304WOK OS11Elektroniczny warsztat
historyka książkisem. Ikonw.zal./oc.308WOK OS 12Historia oprawy i in¬
troligatorstwasem. IIIkonw.zal./oc.152WOK OS13Konserwacja książkisem. IIIćw.zal./oc.152Razem42090Wykaz przedmiotów specjalistycznych opcjonalnych (SO) (obo'
wiązek zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)SymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSWOK SOIElektroniczny warsztat
edytorski (DTP)sem. II
lub IIIćw.zal./oc.304WOK S02Historia sztukisem. II
lub IIIwykł.//konw.zal./oc.304WOK S03Archiwizacja i digita¬
lizacja zbiorówsem. II
lub IIIćw.zal./oc.304WOK S04Księgarstwo antykwa¬
rycznesem. II
lub IIIćw.zal./oc.152163
		

/Licencje_072_032_033.djvu

			WOK S05Marketing w księgar¬
stwiesem. II
lub IIIćw.zal./oc.152WOK S06Historia księgarstwa
w Europiesem. II
lub IIIćw.zal./oc.152PraktykaSymbolNazwa przedmiotuTerminrealizacjiFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodz.PunktyECTSWOK prPraktyka studenckasem. IIzal.6010Obsada zajęćWOK OSI. Proseminarium metodologiczneWykładowcy: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK
dr Iwona ImańskaWOK OS2. Seminarium magisterskieWykładowcy: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK
dr Iwona ImańskaWOK OS3. Książka rękopiśmiennaWykładowca: dr Krzysztof NierzwickiWOK OS4. Historia książki regionu pomorskiegoWykładowca: dr Iwona ImańskaWOK OS5. Książka w kulturze KościołaWykładowca: dr Krzysztof NierzwickiWOK OS6. Księgarstwo współczesneWykładowca: mgr Wanda CiszewskaWOK OS7. Zbiory specjalne w bibliotekachWykładowca: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMKWOK OS8. BibliofilstwoWykładowca: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK164
		

/Licencje_072_032_034.djvu

			WOK OS9. Sztuka książkiWykładowca: vacatWOK OSIO. Wykład monograficznyWykładowcy: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK
dr Iwona ImańskaWOK OS11. Elektroniczny warsztat historyka książkiWykładowca: dr Krzysztof NierzwickiWOK OS12. Historia oprawy i introligatorstwaWykładowca: dr hab. Janusz Tondel, prof. UMKWOK OS13. Konserwacja książkiWykładowca: zajęcia na Wydziale Sztuk PięknychWOK SOI. Elektroniczny warsztat edytorski (DTP)Wykładowca: mgr Wanda CiszewskaWOK S02. Historia sztukiWykładowca: vacatWOK S03. Archiwizacja i digitalizacja zbiorówWykładowca: mgr Małgorzata KowalskaWOK S04. Księgarstwo antykwaryczneWykładowca: mgr Wanda CiszewskaWOK S05. Marketing w księgarstwieWykładowca: mgr Tomasz Zekin-KompanowskiWOK S06. Historia księgarstwa w EuropieWykładowca: dr Iwona Imańska
		

/Licencje_072_032_035.djvu

			Program zajęćRok I, semestr I - 165 godzin, 33 punkty ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówFilozofiawykł./ćw.zal./oc.303Proseminarium metodologicznekonw.zal.152Seminarium magisterskiećw.zal./oc.308Zbiory specjalne w bibliotekachkonw.egzamin308Elektroniczny warsztat historyka książkikonw.zal./oc.308Książka w kulturze Kościołakonw.zal./oc.304Razem16533Rok I, semestr II - 225 godzin, 37 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormazajęćFormazaliczeniaLiczbagodzinLiczbapunktówFilozofiawykł./ćw.egzamin303Komunikacja społecznawykł./ćw.zal./oc.302Seminarium magisterskiećw.zal./oc.308Książka rękopiśmiennakonw.zal./oc.152Historia książki regionu pomorskiegokonw.egzamin308Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.304Praktykazal.6010Razem22537Rok II, semestr III - 195 godzin, 34 punkty ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.308Historia oprawy i introligatorstwakonw.zal./oc.152Bibliofilstwokonw.zal./oc.456Konserwacja książkićw.zal./oc.152Księgarstwo współczesnekonw.egzamin308Przedmioty specjalistyczne opcjonalne
(do wyboru)konw./ćw.zal./oc.608Razem19534
		

/Licencje_072_032_036.djvu

			Rok II, semestr IV - 75 godzin, 16 punktów ECTSNazwa przedmiotuFormaFormaLiczbaLiczbazajęćzaliczeniagodzinpunktówSeminarium magisterskiećw.zal./oc.308eegzaminmgr.Sztuka książkikonw.zal./oc.154Wykład monograficznywykł.zal.304Razem7516Uwagi końcowePrzedstawione programy studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i in¬
formacji naukowej wprowadzone są dla studentów, którzy edukację
rozpoczęli od roku akademickiego 1998/1999.Po pięciu latach realizacji programów dokonana zostanie ich ocena,
uwzględniająca również opinie absolwentów, która stanie się podstawą
do ewentualnych poprawek i zmian.Najlepsi studenci władający językiem angielskim mają możliwość ucze¬
stniczenia w anglojęzycznych kursach eksperymentalnych, obejmujących
części niektórych przedmiotów (np. w wykładzie monograficznym pt.
People xuith reading disabilities, w konwersatoriach i ćwiczeniach nt. Tools of
creation and database inanagment). Kursy te przygotowują do aktywnego
uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach BOBCATSS oraz wy¬
miany zagranicznej studentów w ramach programu „Socrates/Erasmus”.
Studenci oceniani są wg skali ocen obowiązującej w obecnym regula¬
minie studiów UMK. Średnia ocen jest brana również pod uwagę przy
przyznawaniu stypendiów naukowych.Opracował Krzysztof Nierzwicki