/gb_1932.11.13_R.11_nr26200001_0001.djvu

			Miesi..cznie 1,95 zł 


".I; 


Rok 11 - He 262 


"akład 4t 000 egzempL 


, . 
 


10 groszy 


(I
urjer nydgoski) 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Facha 18. - Telefon 352. Redakeja 30ł I IDU. 


Niedziela, 13 listopada 1932 


· Ares t. 


,ani studenci. 


Nl.e przejmują się 
I 
 Warszawa. 12. 11. (Tel. wł.) 
. Aresztowani w czasie onegdajszych 
zajść w kOlonji akademickiej studen- 
ci w liczbie przeszło 00 osób. przez 
cały dzień wczorajszy przebywali w 
areszcie śledczym przy ul. Daniłowi- 
czowskiej. Studenci sledzleU w małych 
celach po kilkunastu w jednej, prZY- I Krak6w, 12. 11. (tel. wł.). 
czem odebrano Im - Jak to Jest w W dniach 6 i 7 b. m. obradowała 
zwyczaju - szelki, krawaty I drobne w Warszawie Konferencja rektorów 
przedmioty,. zos!awlaJ
c chustki do Szkół Wyższych. Przedmiotem narad 
nosa. WIQznlowle 
aJ' h
mor - był nowy projekt ustawy o organizacji 
studenckL OpowiadaJ! dOWCIPY, śple- Szkół Wyższych. Konferencja Rekto- 
waj,. oraz.. pisz, na sclanach. rów podtrzymała jednomyślnie stano- 
Więziennego jadła studenci nie spo- wisko. jakie zajęli rektorowi na Kon- 
żywali. Rodziny mieszkajQ.cych w ferencji z Panem Ministrem w dniu I 
Warszawie oraz koledzy innych do- 23 września 1932 r., iż dla pomyślnej 
starczyli wieczorem paczki żywnościo- działalności I rozwoju Szk6ł Wyższych 
we. Pocz,tkowo władze policyjne nie jest rzecz, konIecm, utrzymanie auto- 
zezwoWy na dostarczanie żywnoścL nomjl nietylko nauki i nauczania, ale 
Dopiero na Interwencj, J. M. rektora 
J. Ujejskiego, siedz,cych w celach stu- 
dent6w odwiedził zwolniony z aresztu 
prezes "Bratniej Pomocy" student6w 
uniwersytetu warszawskiego, p. Zdz. 
WtQlIńskl, kt6ry dostarczył im paczki 
z żywnośclo- 


wl.ęzl.eaiem... Dz:iś ma aastąpl.ć I.cb. zwolal.eaie. 
Zwolnie
ie aresztowanych studen- I Dotychczas nie zostali oni przesłucha- 
tów nastQ.PI prawdopodobnie dzisiaj. ni. . 
. 


"Pomysłowy" morfinista. 
Kraków, 11. 11 (tel. w
.). 
N31łogowy mońinista I znany handiarz 
narkotyków, Kazimierz Chmiel	
			

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200002_0001.djvu

			8tr.!. 


..GAZETA BYDGOSKA" niedziela. dnia 13 listopada 1932 r. 


ł 


. 
>"VI 


s 


aleje<ł 


Slrasza. liratastrola aa Kabie. MiatJto zBiszezoae prze. :lale. 2'ysi4ee o"a... 
Nowy Jor" 11. 11. (Tel. wl.) W ostatniej chwili zdołał ujŚĆ przed I wany przez dwa t«Irpedowce. majduJe 
\\"edług wiadomości. nadchodził- niszczycielskim żywiołem statek mary- się obecnie poza stref. niebezpleezeil- 
Cych z miejsca katastrofy żywiołowej narkl wojennej ..S ciota". który. holo- stwa. 
na Kubie. liczba ofiar jest znacznie 
większa. aniżeli poczQ.tkowo prz)'Jm- 
szczano. 
Liczba zabitych przekracz. tysIfo. 
Inne informacje. niepotwierdzone je- 
szcze. twierdzQ.. że liczba ta dochodzi 
nawet do 1800 osób. MIasto rybackie 
Camaluay ZOIitalO zmlecfone _ po- 
wierzchni ziemL NIebywalei siły fale 
morskie wdarły alt . kim. w lIł,b ł.d. 
I zbarzyly DCZDe domy. TysllJce ucie- 
kinierów przybyły do miasta Santa 
Cruz.. które mów - wbrew pierwot- 
nym donie
ienlom - ucierpiało sto- 
smłkowo niewiele. Wnystkle szpitale 
I kliDIkI w tem mieście s, tak przepeł- 
Illon.. te musiano zorganizował polO. 
we stacle opatrunkowe. 
Do terE'nów. dotknh:tych katastroflJ, 
wysłano samoloty z żywnośclQ.. lekar- 
stwami i odzieżę.. Udała się tam rów- 
nież większa liczba lekarzy I pielęgnia- 
rek. 
Szkody materjalne .. olbrzymie. 
Wielkie straty ponieśli przedewszy- 
sftlem rolnicy. którzy utracili więksZł 
eręść swych tegorocznych zbiorów. 
W czas" kat..trofy rozgrywaly alt 
ałranae C81ły. 
N'aJwIocej ofiar Jest wśr6d kobiet I 
dzieci. W licznych wypadkach w 
oczach rodziców lub rodzetlstwa ginął 
ojciec. matka. brat lub siostra. Nie- 
kt6re osoby. nie mogQ.c przebole6 utra- 
ty swych najbDiszycb, popełniły sa- 
1II.0WI"'0. II. ba. popelalla aamob61- 
siwo matka, kt6rel faIe wyrwały z rok 
'edyne IIzłecko. Zrozpaczona kobieta 
rzuciła BI
 za tonQ.cem dzieckiem w 
nurty morza. 
Liczba raUDych wynosi dotychczlłS 
700 os6b. 
Wiele statków. zaskoczonych przez 
burzę i orkan. zostało uszkodzonych. 


Sensacyj n 


afera. 


DygDitarze :lraacatJcy otJzakiwali skarb paDstwa_ 

aterpelac.fa w izbie depatowaaycJa. 


ParyI, 11. 11. (Tel. 11'1). 
Wszystkie papiery procentowe opa- 
trzone kuponami. podlegaj'ł we Fran- 
cji specjalnemu podatkowi na rzecz 
urzędu skarbowego. 
Otóż, aby unikn'łt! płacenia podat- 
ku. ścilłganego przez skarb. cały sze- 
reg przedsiębiorstw francuskich. nie 
wyłQ.czajQ.c niektórycb wybitnych oso- 
bistości politycznych. złoży} swe papie- 
ry wartościowe . do banków szwalcar- 
sklch I kupony były Im wypłacane dro- 
II' nlelegalDQ., poniewd bez strQcenla 
podatk. .karbowego. 
Oto skandal nadużyć fiskalnych. 
który poseł socjalistyczny Albertin wy- 
wlókl na światło dzienne w formie in- 
terpelacji na trybunie izby. 
\V atmosferze prześladowanej ba- 
cyłami sensacji. łub raczej namiętno- 
ści politycznej. poseł Albertln wymie- 
nił oS20łamiaj,ce nazwiska: biskup 
Orleanu. generał Lalande, senatorowie 
prawicowi ViIlard i 10urdin. senator 
radykalny I były minister Schrameck. 
bracia Peugeot, była pani Coty. redak- 
tor naczelny "Matina" Sapene... Sen- 
sacja co się zowie. 
BlIsko dwa tysiące 0II6b otIZ1IIdwalo 
w ten spos6b skarb. którego straty po- 
sel AlbertiD obUcza na cztery mUlardy 
fr8lłk6w. 
Wlaściwie Jednak. poza wymienie- 
niem nazwisk, hfstorja jest stara jak 
świat i praktykowana od szeregu lat, 


Morderczynie... 


Za.ordow..ia .tar..zki Da Pradze dokoaaly dwie 
kobiety. 
Wauzawa, 12. 11. (Tel. wl.) Mcze Drzazgę. będlłcego na służbie, 
\V pi'łtkowym numerze "Gazety" r1-ekomo chcQ.c z nim się pożegnać, po- 
podaliśmy wiadomość o zamordowa- czem powróciły do jego mieszkania, 
niu na Pradze staruszkL ŚledzhC o proszQc o nocleg. Drzargowa chętnie 
ujawniło &prawc6w mordu I nasłCPu- przystała. 
joce szczegóły: W nocy Pułkownik obudziła Fabl- 
W parterowym. drewnianym dom- szewsko. Oble rzuciły si, na leż,c, na 
ku przy uł. NowińakieJ. na polach Ska- l6iku staruszkI I 
ryszewsklch. mieszkał 65-letnl Ignacy ua,1y ,. d1lsl6- 
Drzazga. dozorca nocny, z łon" 17- 
letalt WIktorI.. Małłefu!two było bez. Potem starsza porwala siekier, I r.- 
dzietne. lNda DrzazgowQ po lIłowle. 
Onegdaj pomiędzy gock. 3 I ł rano lIałas obudził sQsiadów. którzy za- 
8IłSledzi staruszków uSłyszeli Vi icb czell się doblja
 do ścian. Przestr&!lzo- 
mieszkaniu głucbe uderzenia I Jęki; na Fablszewska wyrwała okno z za- 
potem ktoś wyrwał okno I wyskoczył wlasów i boso wyskoc;zyła na dWór. 
na dwór. Btsłedzi wldzieD w 80CDel 
c1emaoścl postacie dw6ch kobiet, kt6re Pałkowalk zadawala dalsZ8 cwy' 
.clekły przez 
ur, w parkanie .. Po chwili uciekła f ona. okrywaję.c 
ullcf. Okazało SIę. te została zamordo. się przez pomyłkę chustko Drzazgowej. 
wana tona Drzazgi. UciekaJQc. zdołała zrabowa6 tylko l. 
Ignacy Drzazga w czasie 
Iedztwa. złotych _ 1.600 zł ocalało. Potem obie 
zezr:ał,.te wiecz?rem byla':l Dlch bra- błQkały się między Wan;zawQ I Rem- 
tanica zony. Zof]a Pułkowmk. w towa- bertowem aż do chv.iIi aresztowania. 
rzystwie jakiejś nieznajomej dziew- Oble zbrodniarki staał przed .,- 
czyny. dem dorafnym. 
Wszczęte natychmiast dochodzenta 
doprowadziły do aresztowania Zofjl 
P1IłkoWD1k, przy której znaleziono 
chustk
. stanowi,c'ł własnoM zamor- 
dowanej. 1ednocześnie wywiadowcy 
patrzymali w Rembertowie Il-letnlQ 
PeDcl' Fablszewsk.. Kobiety pl'ZfZlUł- 
Iy BI, do zbrodnL 
3O-Ietnia Zofja Pułkownik Jut przed 
rokiem powzięła myśl zamordowania 
dotek: 1ózefy Pułkownik albo Wik- 
torjl Drzazga. Do wspólnictwa w zbro- 
dni namówiła młod'ł Fabiszewskę.. 
Oble kobiety udał, .I
 na DOC do 
Warszawy. OdwIedziły najpierw 1óze- 
f" Pułkownik, u której zastały jakę.ś 
kobiete, która przys2ła do nieJ w od- 
wJedziny. Wobec tego zbrodniarki zde- 
cydowały. te lepiej ł\ędzłe udac! !11
 do 
Drzazgowej. Po dr-odze odwiedziły Ja- 


tylko te socJaUścl zrob1l1 _ nteJ .kan- 
dal polityczny I publiczny. łeby unie- 
możliwić uchwałę w sprawie redukcji 
pensyj urzędniczych I inwalidzkich. 
Interpelacja skoilczyla sle uchwale- 
niem jednomyślnego wniosku. wyraża,. 
jQ.cego zaufanie rzodowl, że przedsię- 
weimle energiczna środki przeciwko 
winnym 05zukiwania skarbu. 


, 


Nr.. 


- 


1 .------------. 
I OSIDlDie chwilei I 
I Nie IwlekiJlmyl I 
I Jut Ul dniach 17, 18, 19, 21122 I 
I listopada br. rozpoczyna iii, I 
I I-sze bog
le ciqgo eoie I 
I 28-le' LoterI.I .PaństwC?we, I 
I w kt6rej z łatwosClą wygrac mozna I 
I kolosalne sumy sięgające do killm- I 
dziesięciu miljonów złotych. 
I Og61na suma wygranych 11.680.000 zł I 
I pnyczem główna wygrana kl V-tej I 
wynosi 1.000.000 (mIljon) zl. 
I Ceny losów zostaly niezmienione I 
I I nadal 1/. losu kosztuje tylko 10 zł I 
Bezwzglednie kaid)' z nas grali po- 
I winien, bo tęd)' droga do nne
 I 
I w1stnienla naszych marzen. Czas I 
IUIJll, spleam1 wlęe do 'edyne 
na]nesęś1iweze] i naj80uJniejtDe
 I 
I kolektury I 
. "Uśmiech Fortuny" I 
Bl'd8oszcz, al. POMorska NI 1 I 
I łdzle jeaMe niewielka ilo
6 loe6w 
I jellł do nabycia. Pamiętajmy: Ten I 
wygrywa, kto gra, . tego spotyka I 
I szczęlcle. kto alę o nie stara. 856 
--------------- 


akaz obchodu. 


IaterweDc.fa polic.fi Da zebraaiu SokoZa .... .P.I"as..ko.....fe 
pod Warszaw4. 
Warszawa, lZ- 11. (teł. wł.). przygotowana na tak rygorystyem. 
W Pruszkowie pod Warszaw'ł ob- kontrolę, obchód został uniemożliwio- 
chód święta niepodległości. zorganizo- ny. 
wany w salt Sokola przez z&rtttd tegoż .Zarzlłd Sokoła spisał protokół I 
towarzystwa, nie odbył siO z powodu wniósł zaźalenle. 
interwencji miejscowego komendanta 
posterunku pOlicyjnego. 
Obchód miał w programie przemó- 
wienie redaktora BogusławsklegiJ, 
część artystyczno oraz poku filmowy 
(rewję wojskowO) i był zgłoszony w sta- 
rostwie. Gdy po opróżnieniu przez po- 
licJę sali. w której znajdowało siO do 
500 osób. m. in. i młodzież szkolna, So- 
koli pragnę U ograniczyć siO do uczcze- 
nia święta niepodległości chociażby 
skromnym obcbodem we własnej 
śWietlicy i tylko we własnem gronie. 
komendant posterunku zawarunkował 
dopuszczenie do odbycIa tego zebrania 
od wylegitymowania slO zgromadzo- 
nych w świetlicy Sokołów. Ponieważ 
większośł zgromadzonyrh nie była 
"
""',.,
,
"'-.," 


U doraataJącel mJodzłaŹJ &to8uje &ię 
r8il1o azk.laneczkę naturalnej wody 8On- 
kiej "I'rancłszka-l6zefa" I przy u!ywan1lu 
łakov..ej jej CS)'iIZ
ce d2Italanł. D& knw 
I napraw.a. funkcji roł"d.ka f k
ek udzie. 
wcz. I chłopc6w daje zbawienny akutek. 
2ądać w aptekach I drog£orjach. n. 8ł2 


. 


Zamkniecie 
klubow bridtowych_ 
Wanuw.. 12. 11. (teł. wI.). 
!: polecenie KomIsarza R
ądu zamknIQło 
dzliała:1nodć nas1ępuj"c)'ch klubów: 
IWMge-Klubu, mieszCU\ce80 1!Ii4:1 w . 
kału kawiarni "ltalia M pny ol. Nowy- 
SWli8ł. PoI8ki
 klubu bridffeowego z eie- 
ddbą przy n!. Cbmie1n
J 5 oraz Klnbu m- 
w&rZ)'8kie@o toliboru.. 


. 


Długi wojenne. 
Parył, n. H. (PAT). 
Minl6ter finansów odbyl duś na.r&dę s 
Heniotem w sprawie p!'Jypadajltcej na 15 
grudnia spłat, 20 miljon6w dolarów I t,- 
tnłu dług6w wojennych. Po odbytej n&r8- 
d%1e mlni!!ter flnaMOw MMadczył. Ił rzl\d 
nawiązał w tej 8pl'awie ror.mowy dypIó- 
matyczne, jednakowo:t względy kuri:'Ululjf 
nakładaJ" obowiązek zachowaD.je. celko- 
W+U-j d)'qkrecjj w tej sprawie. 


1O.lecle dyr. Sloulslowa Tyborskiego 


W dniu duslejszym obchodzi 100Iecle 
sprawowania u.n:ędu K1e1'Ownlka Pad- 
9tVo'aWt!8Q Unodu Pośrednictwa Pracy w 
Hydgoazczy popularny na tut. IM1DcI. p. 
Stanisław TyboJoskd. 
p. Tyborskl po m:yn.nym udmałe w Po- 
tnł.aniu Wiełkopołsldem I .łu:tbłe w b. MI- 
lIIBtel'lltwie DzielnicJ PruskJej. 01'88 Wo- 
jewództwie w Pozn.an4u. w dniu 12 U1Ito- 
pada 1922 r. objął kiero
nictwa Pailstwo- 
wego Urzędu PolIrednictwa Pracy. 8ł.ając 
odra.zu do wa.1kl z 9ZE!1'Z1\Cym się bezroro- 
dem. 
Wskutek braku l.rodków. 
eń, 
przepMów lOlItaw, wymjenioDy spotka. 
się z Dlept'Zelwyd,:tonemi wproet trudoo- 
ściMnl. które jedn8lk pokona! I bieg apra.w 


Bezczelność żyd ow ska. 


KaUsZa 12. 11. (Tel. wł.) 
W Kniejowie (pod Turkiem) przy 
ul. Loczycklej. znajduJ, siO w jednym 
domu, tuż przy drodze, 2 herbaciarnie 
- polska i tydowska. 
Chłopi. przejeżdźaj'łcy furmankami 
do Lodzi czy Lęczycy. zatrzymuję. sit 
tutaj zazwyczaj. aby się pokrzepić. Mi- 
mo że ceny w obu gospodach były je- 
dnakowe. żydowska knajpa zawsze by. 
ła pełna. podczaa gdy u Polaka świe- 
ciła pustkami. Tak trwało długi czas. 
Wreszcie niodawno stosunek ten 


się zmienił. Gospody zamieniły swe 
role. Zydzl nie mogU przeboleł strasz- 
nego dla nich ciosu lokiem zawisłym 
patrzeli na konkurenta - wruzcie 7 
listopada, kiedy SnIpa chłopów chcia- 
ła wejść do polskiej herbaciarni. za. 
grodziło im drogę około 30 żydów. za- 
kazuJ'łc wstępu do gospody. Wobec 
grotnej postawy gospodarzy. do 
Ló- 
rych przył'łczyła Idę natycbm1ast poI- 
ska ludn
ć mIejscowa. żydzi mu.leIł 
us
pić. 
Zuchwałość iydowska zaczyna gu- 
bić granic.. 


unormował.. dziękii wytnwIaej pracy 
i energji. 
Od cbwtU wprowadZ6Dt& w tycie U8I&- 
wy pomocy be1robotnym, p T)'b0r8ki we 
wrześmu 1924 r. powołany :rosŁał przes 
Mlnl8'tra Pracy I OplekJ Spolecznej na 
9tanOw
ko Pnł!'W'Odniczącel!'O Zarządu 
Ob

ego Fundu. u Bezrobooia w B}
- 
goszozy. 
Zabiegając o do8tIu-cze.nle pracy lub 
pomoc)' pozbawloooym środk6w utnyma- 
ma, p. Tybor.!.ki etara się zaW8Ze łagodzić 
opłakany etan bezrobotnych. pnycoo. 
dząc im z pomocą w granicach llKItliwości 
Na tym trodnym postenlDku trwa p. 
Tybortld do dnia ddslejszego. zdobywając 
BObie ca.}kowMe lPLDan.!e i aympatJę mieJ- 
scowych wJa.dz I spoleczeń8'twa. cleeząc 
siC sarazem wielkim 8&8Cunkiem wśród 
podw
adnego personelu 


Dzień II listopada 
w Bydgoszczy. 
Cała P
ka obchod1Ma wa.oraj 'wlęto 
Ił-tsj rocmlcy odzyslsa.ni6 ndepodlegoloścl 
paóstwoweJ. Vi Bydgoezczy uroczystoś
 
tĄ obchodzono według zgóry O8talonego 
pt'O(tTamu_ 
Obchód popnedZlOllo tO łł.
a eą' 
IItrzykiem a uroczya
C'i wczorajsIle ror;pO 
częł.o ....yałuchanłem M;ny 'w we F8,I'1i& 
\f-łJ 'w. celebrował ka kanoni,k Schul.. 
w Myłcie ducł}owleńMwfL Po nabote6- 
litwie odbyła słę defilada formacyj woJ- 
skowych I o:rgemzacyJ p W. i W. F. 
Wazkolaeh I w 
wietl1(,lIch 1Iroj8kOwnfla 
odbyły slp, wu.oraj uroczy.. akademje. I
		

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200003_0001.djvu

			Nr. 262- 
-, 

wi
lo niepo
ległoi[i. 


Ziemie pOlskie znucały jarzmo 
w rozmaitych terminach. Kraków 
I Małopolska Zachodnia wyzwoliły się 
E pęt austrjackich już w dniu 31 paź- 
dziernika 1918 r. W tym samym mnie) 
więcej czasie rozbrojono austrjackie 
oddziały wojskowe w lubelszczyźnie 
i kieleckiem. Powstanie wielkopolskie 
wybuchło dnia 27 grudn1a; 1918. Po- 
morze złę.czono z POlskę. na podstawie 
Traktatu Wersalskiego na poczQ.tku 
roku 1920. Górny Ślę.sk wsze4ł w skład 
państwa polskiego dopiero w czerwcu 
1922 r. Także ziemie wschodni
 po- 
mału i w różnych czasach łę.czyły się 
z macletzę.. \Vidzimy więc. iż państwo 
polskie tworzyło się w 1rudach i bojach 
przez kilka lat. a zjednoczenie ziem 
polskich nie było dziełem chwili czy 
jednego dnia. 
Dlaczegoż jednak słusznie dzień 
11 listopada 1918 r. w hi"storji krótkiego 
naszego bytu niepodległego uważamy 
za najważniejszy? Dlarzegoż właśnie 
w tym dniu obchodzimy święto nie- 
podległości? Czyżby to była pomyłka? 
Nie. Data 11 listopada jest dobrze wy- 
brana. W dniu tym bowiem w r. 1918 
Niemcy zawarli kapitulacyjny rozejm 
z państwami koalicyjnemi. Rozejm ten 
był następstwem rozgromienia potęgi 
militarnej państw centralnych i roz- 
kruszenia się potęgi cesarstwa nie- 
mieckiego. Legł pokonany i ubez- 
władniony na dłuższy czas nasz naj- 
większy wróg - Prusak. 
To rozgromienie Niemiec i ich wa- 
salów wywarło decyduję.cy wpływ na 
losy Polski. To właśnie dało podstawy 
narodowi polskiemu do ujawnienia 
I swoich sił i do organizowania neczy- 
wistej niepodległości. W dniu rozejmu 
nar6d polski wypędza. okupantów nie- 
mieckich ze stolicy Polski. z Warsza- 
wy. Widzimy więc. iż 11 listopada jest 
I datl
 waŻD", powiedzielibyśmy nawet 
. decyduję.cę. dla narodu polskiego. 
\V dniu 11 listopada odniosła także 
triumf polityczna myśl narodowa. Oka- 
: zało się bowiem. iż dobry wykreślili 
program polityczny dla Polaków twór- 
. cy obozu narodowego z Dmowskim na 
czele. Oni głosili. i w myśl tego dzia- 
łali. iż państwo polskie zjednoczone 
i naprawdę niepodległe może powstać 
tylko wtedy. kiedy w skład tego pań- 
stwa wejdę. ziemie zachodnie. to jest 
Wielkopolska. Pomorze i Ślę.sk. Zie- 
mie te bowiem sę. kolebkę. państwa 
naszego i one daję. nam dostęp do 
morza. bez którego nie bylibyśmy na- 
prawdę.niezależnl. Złę.czenie zaś tych 
ziem z POlskę. możliwe było tylko 
w razie pogromu Niemiec. Polska mu- 
siała przyczynić się do tego pogromu 
przez wspieranie polityki i dZIałań wo- 
jennych państw koalicyjnych. Dlatego 
.zorganizowano Komitet Narodowy 
w Paryżu. dlatego stworzono armję 
błękitnę. we Francji. Polityka Komi- 
tetu Narodowego i działania armji pol- 
skiej we Francji postawiły nas w sze- 
regu państw zwycięskich, które za- 
warły i podyktowały Niemcom Traktat 
Wersalski. Ta polityka stworzyła nie- 
pOdległe i zjednoczone państwo polskie 
w obecnych granicach. 
A jednak Święto Niepodległości. 
które obchodzi się od kilku lat w Polsce 
dnia 11 listopada. nie budzi w społe- 
czeństwie odpowiedniego entuzjazmu. 
Nie jest jednak winne temu społeczeń- 
stwo. ale te czynniki. które z święta 
tego zrobiły obchód galowy na czeŚCC je- 
dnego człowieka i święto zupełnie upań- 

twowiłr. odsuwaję.c zupełnie odMl 
czynniki społeczne i narodowe. Doszło 
nawet do tego. iż policja nie pozwoliła 
tu i ówdzie na akademje w tym dniu, 
organizowane prze? towarzystwa nie- 
zależne. jak n. p. przez ..Sokół" w Pru- 
szkowie. To jednak minie. a pozo- 
stanę. na zaws_ze zdarzenia. które dzień 
1 ł listopada 1918 r. przyniósł ze wbę. 
dla. Polski I w Polsce 
Dlatego i my dzień 11 listopada czci- 
my. chociaż Inacze.! od tych. którzy 
.....ganizuję. sztywne galówki 


J, 
 


.GAZETA BYDGOSKA" niedziela, dnia 13 listopada 1982 r. 


!m. S. 


PD
waiaDi
 traktatu VI
r
al
ki
ID. 
Ośwladcze
Jie aagieJskiego miaistra spraw zagraaiczaycJa o rówaoaprawaieDiu 
Niemiec w dziedziDie zbroJeD.. 
postanowienia przyszlej konwencji roz- żadnych zobowię.zań nie odnoszę.cych 
brojeniowej. Czas trwania konwencji się w tej samej mierze do innych 
i postanowienia jej wię.zać będę. jedna- państw. Dopuszcza się natomiast dy- 
kowo wszystkie państwa. skusję na temat tego. czy. kiedy I jak 
Uznana zostaje zasada rów no- Kiemcy wykorzystać maję. praktycznie 
uprawnienia na mocv której Nlem- przyznane im prawa. 
com zezwolo
e będzie poslada
 te sa- . Głosy prasy angiel
kiej do r;nOwy 
me rodzaje broni, co i innym pań- SImona sę. równoczeŚnIe przedmIotem 
stwom. krytycznych uwag miarodajnych k6ł 


BerUn. 11. 11. (PAT.) 
\Vczorajsze oświadczenia angiel- 
skiego ministra spraw zagranicznych 
Simona w sprawie równouprawnienia 
zbrojeń. przyjęte zostały przez niemiec- 
kie koła miarodajne z zadowoleniem. 
Mowę Simona uważa się za poważny 
etap w walce o uwolnienie Niemiec od 
postanowle6 traktatu wersalskiego. Za- 
wiera ona - zdaniem kół niemieckich 
- Z'asadnlcze uznanie niemieckiego po- 
stulatu o r6wnonprawnleniu. Na trzy 
pytania. postawione w memorjale nie- 
mieckim. Simon odpowiada po myśli 
tez niemieckich. Na miejsce pl,teJ cq- 
ścl traktatu wersalskiego wejś
 mai, 


. ."- I.' 
r...\'r.
-" 

::: 
I. I... 
J. . 


.tO . 
I (jr/)R
 .., 
' '' G 
DfW 
j' 'u.
 S it.'yS
 
.> 'TA Iqt,., I 
MARKA-;JEST 
 A.:. 
GWARANCJ. JAKOSCI ' 7  


1 


.
 
.,
 
I 


Co do wysuniętej przez Simona 
kwestji przyznania równouprawnienia 
jedynie pod warunkiem. iż żadne spo- 
ry nie będę. rozstrzygane siłę.. i propo- 
zycji zawarcia odpowiedniego porozu- 
mienia między państwami kont
'nen- 
talnemi. koła niemieckie wskazuję. na 
ostatnie oświadczenie kanclerza Pape- 
na wobec prasy zagranicznej w Berli- 
nie. Kanclerz miano\yicie. wspomina- 
I ję.c o Traktacie \Versal
kim, zaznaczył. 
iż celem całej Europy musi być 7astą.- 
pienie postanowień przymusowych 
wolnemi porozumieniami Niemcy w 
żadnym razie jednak nie mogę zgodzi
 
si, aa zrzeczenie si, pokojowycb re- 
wizyj' I uznanie obecnego status quo 
lub nawet jakiegoś Locarna wscho- 
dniego. Niemcy nie uznaję. pozatem 


-ł\ "'" 


Pos. Jan 
w BydgosZCZY. 


" ornecki 


Z wczorajszego zebraDia StroaDictwa Narodowego. 
W.czoraj wielką salę "Strzelnicy" wy- :!':"astępni przemawia.ł nocr:elny redaktor 
pełnili tłumnie członkowie Stronnictwa "Gaozety Bydgoskiej'. pos. Józef PetrycJd, 
Na.rodowego celem wysłuchaD!ia referatu który zwrócił uwagę na 06tatnie areszt.o- 
posła Kłubu Karodowego p. Jana Korne- W'3.Ilia dzialaczy narodowych, na roz\\ią- 
cklegQ z Warszawy. za.nie O. W. P. I równocześnie z tem roz- 
Przed. tozpoczęciem ze.bra.n1a na salę maite postępki wybitnych dzialaczy "sa- 
.wkroczył-a policja, przystępując do spraw- nacyjnych". kt6rzy k	
			

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200004_0001.djvu

			Str. ł. 
! . 


John Garner 
wlcepnzyde.te. 
Itln6w ZJecbaoozonycb. 
Wielki gwar. towarzysz,cy okreso- 
wi wyborów prezydenta w Stanach 
Zjednoczonyc-h. zagłuszył zupełnie wy- 
bór nOWE'go wiceprel!ydenta Stanów. 
Został nim wybrany John Garner. sta- 
ry. doliiwiadczony polityk amerykański. 
Garner pł'Zyszedł na świat jako syn 
farmera w małej chacie farmy amery- 
kańskiej. Tam tei: spędził swojlł pier- 
w:lzIł młodogć i wychowywał si, jako 
typowy przedstawicieł nawpół dzikich 
poskromnicieIi koni ai do czasów uni- 
wersyteckich. Studja odbył w uniwer- 
sytecie Vanderbildta w Texaslft. poezem 
jako adwokat osiedlił się w Uwalde. 
Także częściowo praktykował w bankU 
i równiei poclUał go zawód dzienni- 
karz&. Dzi,ki swej niestrudzonej pra. 
ey wkrótce .tał sit jednym I najbar- 
dzieJ wpływowych obywateU .woJeJ 
gminy. W roku 1902 lostał wybrany 
pOsłem Tuasu do parlamentu U. 8. A,. 
Od tego czasu datuje .i, zupełne od- 
danie polłtyce Gamera. W między- 
tl:asle został eenlorem komisji budżeto- 
,,'ej partji demokratycznej. Jego wy- 

Iyny polityczne postawiły go na czele 
polityków amerykailskich. 
\V roku 1927 obrano Gamera prze- 
wodnłczę.cym frakcji demokratycznej 
w parłamencie zwię.zkowym. a w ubie- 
głym roku pnewodnfczę.cym parla- 
mentu. jako wodza opozycji. Garner 
oddał amerykailsklej partjl dE'mokra- 
tycznej ogromne usługi. 
Przez cały okres wybor6w Garner 
stał na uboczu. jedynie wygłosił jeden 
raz lIlOWO przedwyborcz," Garner jest 
namiętnym bojownikiem swoicb po- 
t!tulatów, a nie wygłaszał żadnych 
przemówieil. bo bał si, poprostu kata- 
łitrofalnycb następltw swoich radykal- 
nych przemówlen. 
Z jego prywatnego iycia dowiadu- 
jemy si" że jest namiętnym JT&czem 
w pokera. Gra w niego codziennie od 
goda. 6-9. poc
em idzie n. spoczynek. 
(Kłysz) 


..GAZETA BYDGOSKA" niedl:lela , dnia t3 listopada 1932 r_ 


Obóz pomajowy O sobie. 


Wyglę.d obozu pomajowego. VI sió- 
dmym roku rozwoju. skłania niektóre 
jego grupki do wyrzekania się tej kom- 
panji. do której jednak nieodł,cznie 
należ.. ZaJmujłcy przykład takiego 
odrzekania. siQ. ale i kh>potów. stl)d 
wynikaję.cych. daje m. in. pismo "No- 
wa Ziemia Lubelska", wYChodz
ce 
w Lublinie, a bardzo gromkie w swej 
przynależnmki do obozu pomajowego. 
Kłopotów przysparza temu pismu sa- 
nacyjnemu narodowy "Głos Lubelski". 
baeznie śledzłCY te ewolueJe. Oto nie- 
które dosłowne przytoczenia I: "Nowej 
Ziemi Lubeiskiej": 
.- Obóz pomajowy. będ_C7 konJlo- 
meratern. 
epkJem najr6tnQroon i ejszycb 
typ6w , począwszy od radykal6w kanap- 
kowych a& do marzycieli o tronie kr6- 
lew!!kim w Polsce, pr6c1E malel gruP7 
_prawd, lIleowych I prawdziwych pił- 
eudczyków, w ulej pełni .awi6111 na- 
dzieje epoleczeństwa- Oboz ten ... I.t 
tworem r.alnym, opartym na Iilnych 
t gl
boko w duuy spoleczeństwa tkwl.- 
cycb podstawacb_ Jest on tworeM 
przejściowym. powołany ID do tycia, do 
spelnienia określonego. zadania, jak da- 
lece spelnił on swoje zadanie, o tern na- 
pluemy w przyszlośt'l_" (N. Z. Lo z 5. 10. 
b. r.. nr. 108). 
,,_ Jak w rodzinie tak kisiel. Jak 
faszystowska, wkradły &1" czynniki nłe. 
powolaae, koal1Ulkł1lralne, tak i do na- 
Bzego obozu weszli ludzie. zupełnie nie 
mający nic wsp6laego . IdeologIą legio- 
1I0Wą, ludzie bądt konjunJI:tury lub la- 


dde II...lIaI, ci pnewaanl. opno.aU 
i7 c l e społecane I padaj, tam i .Ieral.. 
biegiem tycia politycznego wewnętrzne- 
go, a nawet prywatnego.. 1I4y chcemy 
i tądamy. by rząd obecny..na czele któ- 
rego stoją ludzie czyści I ideowi. oparł 
siC Da czynnikach ,.pewayc1l I CZ)'styc1l- 
(fasaystowlkie: .Icuri e puri. pnyp. 
..Gl Lub,"), Jak dotychcJ:BI wskazuje 
tok naszego tycia, dlieJe się odwrotal.. 
Wladae u ,óry staly sl
 beullne wobec 
tej mUf łudzi konjunktur, u .rodlea 
dątącycb do wlasnycb eaolllJllBllyaJa 
celów:' (N. Z. L I I. 10. b, r.. nr. lOlIt 
"_ Blok w takim etanie Iskladale, 
jak obecnie, olealal ei, IIJPelnle ....do... 
.ym do jakiejkolwiek pracy utaweda.. 
cn.. Nie prztpracował ładaego pIO"a- 
1D1I. kt6J')' chciałby I telazJM kOnał- 
kwencją I wytrwałości, realizować 
I wprowadzić w tycie." (N. Z. L IU". 131)_ 
Określenia te s. nledW11znaezne. 
Jednak, gdy "Głos Lubelski" Iwróclł 


'Nr. !62. 


----;: 


na ni. uwag,. lakłopotana "Nowa ZIe- 
mia Lubełsk." (nr. 137) stara II, jakoś 
wybrnoó z tej ocony... własnego obozu. 
Ale to nie gładko wypada. gdy gniewa 
siO: 
"_ _Insynuują nam, te występuje- 
my przeciw IdeologII B. B. W. R. Ide'Jlo- 
l!'Ja Blok. jest oparta na Ideologjl ku. 
_dut.. a lEatem i nallz,," IEbuntowa- 
nych pil8udcayków... I z lewa i II prawa 
Idają lobie sprawę, *e nie występujemy 
przeciw B. B. W. R.. ale przeciw pewnym 
ludzi.. . Ulolna. jako szkodnikom pa1'1- 
atwowYQl. czy to wsklJtek nIeróbstwa, 
indolencji. czy DI
stawienieD1 konjunk- 
hlnłnym czy tei It...llllych rąk- Wciął 
hłdaiemy, stale at do skutku powtarzać 
I podkrellać Dłuze ztanowisko wobe
 
tych azkoclalk6w_- (N. Z. L. nr. 137). 
Naprzód napisaIł. te B. B. Jest 
zlepkiem typ6w takte I b.łudnyeh. 
z małł tylko grupkę. Ideowł- Ił teraz 
powłada.J.. te Ideologja tego zlepka 
jest leh Ideologj.. a tylko ludzie brudni. 
ta.k jakby Ideologja chodziła lIeobno. 
. ludzie osobno. 


Nędza... 
W.llo....loll. łrad7ot.. "W6. :Drs7-.Z7" 11& ulic.clt 
Lwowa. 
Tradycje wom Drzymały" okuuJ. wywołuj,c nlemał, !ensacJ
 l w
p6ł- 
." .. I czucłe. kobieta z pod Rudek z wózkIem. 
się. s, JYWe w niepodległe] Pol'ce. Bo na którym wśród poduszek spało tnlJe 
o
 co czytamy w ..Kurjerze Lwow- nieletnich dziecI. _ Wózek ten cI....n'- 
'sklm'" ..." 
. . '.. ło dwoje starszego rodzeil9twa w wie- 
..Na uUC3ch mIasta pOJawlla sle. ku 8 18 lat, za obok szła matka. młoda 

 jt\szcle kobieta. posiadaj,ca w.zystkle 
dokumenty w porzłdku. - A doku- 
menty te w suchy i urzędowy sposób 
mówił o tragedji bezdomnej gromadki 
Po pożarze. kl6ry .trawlł domostWo, 
mały w6zek. lo caly mai ,tek rodday. 
Budował ehaty nie mieli q. co. bo nę- 
dza na wII.straezna. 
I poszU biedni pogorzełey po pro- 
szonem chlebie. We Lwowie c:holal. 
biedu lDatka IIdde. prz.nocow.6, ... 
ulkt Jej aie choiaJ wzł,,, wltc jeszcze 
O 8 wieczorem stała bezradna na placu 
Halickim." 
1llIIlłllllllłlllllllllmmllllllllnlłlłłlllłlllllllllllllłlłllllłllllllllllllll
 
j 1I0
":eLJłO 'L I 
I Wana.,.,a. OhmlelA.al I 
!I I .bale Dworaa ol. :! 
i 
 
- poleca ił 
I 
 
I POKOJE I 
- z ogrzewc:miem centrelnem, ił 
I wodra bieilłCiI i telefonami. i 
I C.n u .iskle. II 
- . . 
a _ 

 _ Bezpłatny ,araż przy hotelu. 
 
iillIIlUlłlIIIlllUUlllllllllllllllllllllllllllllnlłllllllllllllllllllllllllDłlii 


SI rcia W Rekiavik. 


Powode.m oluaiż.ld pl'ac. Szereg r.DDycJa. .Miast. grozi 
strajk geaeraJDY. 


Kopenhaga, 10. 11. (Tel. wł.) 
Z Islandji donoszę.. że w dniu wczo- 
rajszym w stolicy kraju miały miejsce 
krwawe starcia pomiędzy komunista- 
mi I socjalistami a policją.. 
Zajścia. powstały na tle zatargu. ja. 


ł.apowalc, W policii. 
A.re..ło.....ie dw6cJa wyW'iadowc6w. 
Waruawa, 11. 11. (tel. wł.). jaw wskutek skargi jednego z zatrzy- 
Z polecenia sędziego 81edczego are- manych w areszcie przy komisarjacie. 
sztowani zostali i osadzeni w więzieniu którego wywiadowcy zwolnili. otny- 
dwal W)'WIadowcy policjI: Stefan lIaJ- muJoc 300 zł. lap6wkL 
cherzyAakt I MikolaJ lIoraczewskL Po zwolnieniu z aresztu. główny 
Obydwaj aresztowani osadzeni za.. gwładek oskarżenie złożył zameldowa- 
Irtalf w więzieniu na Pawlaku przy uL nie władzom 81edczym. które przepro- 
Dzielnej. wadzi wszy wstępne dochodzenie, pa- 
Aruztowanl wywiadowcy oskarieal twierdzajł.ce urzut. wydały polecenie 
... o lapownlclwo. Afera wy.zła na aresztowania. 


PIERRE MAC ORLAN. 


ki Y<-ynłkł w zwię.zku z uchwałlł rady 
miejskiej w Rekjaviku. moc, której 
obniżone zostały zarobki urzędnicze i 
robotnicze. co wywołało 08ólny sprze- 
ciw. Zwi,zkl łewicowe I komunistycz- 
ne ur%ę.dziły z tego powodu demonstra- 
cję. której celem było zmulJZenie magi- 
stratu do eofnltcia uchwały. Jednakie 
rada miejska sprzeclwUa si, temu. 
wobec czego demonstralłcl .taraD .1, 
wtargn," na 8aJ, obrad, 00 11, Im ..re- 
szcie udało. Uzbrojeni napredce na- 
pastnicy uliłowali czynnie przeciwsta- 
wić si, nieUcznej policji. W waJoe 
Wl'on Izenll 0I6b .
n16s1 obraien1a. 
Ostatecznie jednak pOlicji udało 110 
zmusić demonstrantów do us
plenla. 
Niemal polowa poDcJant6w odalasla 
rany. Władze zaostrzyły p"epuy. do- 
tyczłce ponę.dku I spokoju, oraz 
wzmocniły posterunki policyjne. 
Z kół sQcjalistycznych donosz'ł. te 
konsekwencję. uporu ma.gbtratu l zajŚĆ 
będzie IItraJk generalny. 


Dowledziałąm siO ba,rdzo prosto. Był tutaj 
wczoraj podCzu ,woj ej nieobecn06cf I ja 80 przyj
 
łam. Rebicant 9Vy.zedł... nie było nikogo nadole, Wy- 
chodziłam włdnle. kiedy go spotkałam na korytarzu. 
"Czy pan Saint-Thierry mieszka w tym hotelu?" 
 
"pytał. PowIedziałam, że jestem jego żon,. ..Kiedy 
bOd, si, mógł z nim lobaczyc!Y" Mówiłam. że może 
clę zastał rano. Dziwi, elę. te nie przyszedł wcześnieJ. 
Doprawdy. powinlend mieć więcej do mnie zaufania 
ł nie kazać dawać sobIe znaku gwizdkiem pod okna- 
mL 
_ Juan 1I0rtUopłtz Jest dziwakiem. Nie mówmy 
juj witcej o nim, skoro nie udało mi się nawet poży- 
czyć od niego pioniedzy. ł . 
Saint-Thlerry włoiył rtkt do kieszeni I wysypa) 
na ł6tkll gadc! monet i klika banknotów. 
_ Zo.tało mi dwadzieścia Miem franków._ Oto 
sIQutna neuywistośc!ł 
Marja CbaQtal była UJlzczę'liwlona. że potrafiła 
lJ\ówlt o JUBJ1!e HortiJopitzu. we 
dr&dz1wstY 
Mutte.ra. 


dnł temu w .,Lisie". Policja natrafiła na Jakiś Alad 
w Barcelonie. Już dawno podsunę.łem Seedlalr'owi tę 
myśl. POkłócili.my .ię nawet z tego powodu. Stary 
jest skę.py I nie chełał dać na koszty podróły. 
- Powinieneś pój
ć do niego I pokazać ten arty. 
k.uł. 
- Za późno_ 
- Może kapitan Juan Hortilopltz coś o tern wie... 
- Co takiego? Co mówisz? Skę.d'l Kto ci to po- 
wiedział 'I 
Szymon. czerwony, jlłkał IIlę rozpaczliwie. 
Marja Chan tal cofnęła Bi, do d.rzwL Trzymała 
rękę na klamce. 
- Jedno słowo. a zawołam gospodarza. 
_ Oezalałaś. nędza Imąciła ci zrny.ły. To UJoja 
wina, &Je cóż mogę poradzić. Od dw6cb mlMlęey bez. 
c;kuteeznie staram si, O posa.d
. Flahaut jest podły. 
El1gjUSl: Mutter tak samo. Wszy&cy mnie opukUf. 
Juan HortilopiU to swy przyjlLciel. Ponlew&i pn. 
jeżdżał przez Paryż. aWałem się pożyczyć od niego 
dziesięć tysięcy franków. Nie udało się. To wlzystko 
Jest proste. ILle tra,fczn. Sktd wiesz. te Hortiloplt
 
Je5t tutaJ T Mów.I 
PnYllkocz) ł do niej. 
Marja Chan tal otworzyła .z)'hko drzwI. RebłcaJ'l\ 
zamiatał schody. 
_ Wejdi - powledzi..ł Szymon. 
Marja Chantal zamknęła Oitroinle dnwl 
_ lelteiDlY niuzczęśliwt - mówił Saint-Tbllm. 
Ale. moje biedne maleństwo. kto ci mógł o nim 
mówić! 


I ajemniuy głOI W telefonie 


ss 


Pnakład autoryzowaay. 
(Dalszy c1,g). 
_ Trzeba o mnie pomy'Iec!. panie Salnt- Thierry 
..... rzekł. - Już mi pan Jest winien za cały tydzlei1. 
- Jutro panu zapłacę - odparł Safnt-Thierry. 
śdgaJlłc myślł Marję Chantal. 
Wszedł do pokoju i stanął pny kaloryferze. nie 
zdejmuj,c płaazcza ani kapełusz&. Przysłuchiwał slę 
kaidemu szelestowi. Po chwili rozległy sio na kory- 
tarzu szybkie drobne krokL Poznał chód tony. Marja 
Chantal otworzyła drzwi 
- Jut wróciłeś! DostałeA plenll)dz:e'l Trzeba z.... 
płació za pokój. Rebieant groził mi przed chwU.. je 
wyrzuci nas na ułlc,. 
- Jutro będ
 miał pleni'łdze. 
_ Wychodzę - powIedziała YarJa «:banta.!. 
_ Chciałbym. teby było lepiej - tłumaczyl siC 
SZ}1Don szczerze. tonem niewysłowionej(o smutku. 
Marja Chantal czuła, że gniew ję. opuszcza. Ro- 
zlożyła na lóżku gazeto 
 przed dwóch dni. Szukała 
c:zOi°Ś. 
_ CJyt&łd to' - spyta.ła. poka
uJł.c mu rękę. 
artykuł. 
I!!l!)'mon rzucł1 spojrzenIe na gazetę. 
_ Tak. \\ iem! Flahaut mówił Dam o te'D kilko. 


. 


.  


Po tej rozmowll. w eluu kt6reJ po rp drutł ed 
sweB'0 ślubu Salnt-Tbierry unióel lię Bnlewem, na- 
atlłplly sm:;tne dnI. Eligjuez Mutter zaplaclł za po- 
kój za ubiegły ł r.a błeż,cy (ydzieil. Saint- Thierry 
I jego iona Qdetchnęli. gdyż wszystko na świecie Jest 
wqlędn... MieU zapewniony dach nad głow, snóW 
na dmslł
 4nf. 


(Clę.B dals
J' nastlłpl).
		

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200005_0001.djvu

			Nr. 262. 


Odznaczenia. 


..GAZETA BYDGOSKA" niedziela, dnia 13 H!!topada t1I3! r. 


".5. 


Antysemickie zalścla 
Demoariracje studeac.kie we WrocZawiu. 
BerlID, U. 11. (PAT). ctwSo powoła.Diu prof. CołIDa do Wroc:Ia-- 
W uatwersytecie wroc1av.'Uim etudoo- wla. Rektor. senat I wydział praWD)' 8O- 
m nacjoneJ.lkl U!'Ządzili burzJiwe demon- !.id.aorywwe,H si" I: prof. Cołmem. będ
ym 
st.r
je antysemiekie. nie dopuszczając do ZII'e8ZItII. orjentacji pn.wlco_j. 
rozpoczęcia wykładu prof990T8. prawa cy- 
wI:lnf'!SlO I han.d1owego Erneeta Cohna, 
prze.riesionego 08ta.tni0 z Frankfurtu D8d 
Meuem do Wrocławia. Rektor uniwer- 
sytetu mwńaa dwukrotnie W%ywat poLieję 
do 8&1 wykładowych. aby polotyi: kree 
ekscesom A'W8lItury powtórzyły się II&- 
stępme przed 8ID
hem uDłwersytetu, 
gdzie zebrani DI8. ulicy IItudencl nacjooa.- 
łlikl naputowaJi I obrzucili W)"Z'W'Iskami 
wycbodząc8g0 .... łx>W'!LI'Zy8t'mle oficera po- 
licji prof. Cohna. Dopiero pod aliną 
ochroną policyj{U\ udało się n8lpMł.<1wa- 
nemu dotrzec do c:Loimu. Zaj
 te n88l.&- 
piły naS'k'Uteit nieuwzględnionia przez ee- 
nat a.kademickJ ("l'OIte8tu studentów prze-- 


. 


Warszawę. 11. 1.1. (tel. v. L). 
Z okazji l listopada orderem Białego 
Orla ZOIJt8J odzn
ny ks. Prymas Hlond 
oraz b premjer In:t Bartel. 
Orderami ..Polonda Rest.ituta" zo8t.a:li 
m in. odznaczeni: 
Krzy:tem komandorskim z g'\\ iuAą _ 
hyly minister 
wiaty KumanieckJ. 
Krzyj koma.ndorskl otrLyIIWl.li m. in. 
pro! Bujwid. ks. łmtkup !lufrag8l1 Darni- 
niik poeeł pol&kd w Pradze Grtybowsld, 
lip. Michali:n8 M
Clicka, sufl'8«&n łuckl 
ks Piotr Słompka. " 
T{rzy:t oficerski nad-ano m.. In. Mterato- 
\\ i :tydowskiemu SWem-Aechowj, płk. 
ks. Bojankowi, pa&torowi Dietrichowi z 
LodZli "damom Anton.iemu Pił8Udllk!!e- 
mu. delejlatowi rządu przy magistracie w 
Wdln.ie. dr Izaakowi Plenerłowi w Kat&- 
\\;c
h. 
Krzyt ka-.1el"sJd otrzymaJi Dl. in.: 
lotnik kpt. BaJan rełyeer opery W'al'SZ8.w_ 
sldej Brzeziń'!lJti.. dr Jakób FaitllOwit."ch 
dyrektor !,zkoły w Addde-Abeba w AbIa!Y: 
nji kon!'ul w Olsztynie GlebuTOW8ki, 
śplewtlczka Jadwtlga Sza.jer6wna. ks. Za.- 
myełowSikI. proboszcz w OetrowoJe MUlO- 
wleckłm. 
Warsaw.. 11. 11. (tel. wił.). 
Wśród odm1aCZODfCh krzy:tem koman- 
dorskim orderu .,Od'l'odzenta Polek!!" maj- 
d'Uje się m in. p. Tadeusz Zajączkow6k1:, 
Wlicepreeea sądu apel
yjnego w Pmn.... 
ndu. odlUl
rony II'B zash1g1i Pł"'tY orga.niza.. 
cji sądown.lctwa i za długoletnią. wyjąt- Berlin, 11. 11. (pAT.). 
kowo gorldwą pr
e w sądownietw!e. W ciągu ubieglej doby zanotowano 
Złot)' knyf Z88ługi otrzymała m.. In. I sze:reg ŚJnierteln
h wypadków w rót- 
p. Nun8 Młod:Diejo_ka - Srezurkiewlero- nych okolicach NiemWc. W CZ88ie napra- 
v. a d
"T Teatru PoI8klego w Poznamu. wy wielkich rur gazowych. W Szcze- 


Puder, 
Mydło, 
n-846 Krem 


BEBE 
SZOFMłlNH 
od lat pneszło 30 
w służbie dziecka. 


Jut piją wódkę. 
Zwycięstwo .Roosevelta olllewaao oll.c1e, paJODO 
aatomiast .kukZy Hoovera pulll1cSDi.. 
Charakterystycznym objawem nowe- tajnych szynków sprzedawali w dniu 
go kursu politycznego. który zamierza wyborów wódkę otwarcie w biały dzień 
zapoczę.tkować nowy prezydent, jest na ulicach Nowego Jorku. Policja nie 
zachowanie się przemytników alko- stawiała żadnych przeszkód. W hote- 
ho!u. lach I restauracjach Nowego Jorku 
Przemytnicy alkoholu I właściciele Uczni zwolennicy Roosevelta cieszyli 
si, z jego zwycięstwa przy obficie za. 
stawionych stołach. Na ulicy Broad- 
way palono kukły. przed!!tawiaję.ce 
Hoovera. 
Roosevelt z matklJ., żonlł I trojgiem 
dzieci zatrzymał się w głównej kwate- 
rze demokratów. hotelu, Bildmore. 
gdzie przyjmował powinszowania od 
swych przyjaciół pollty'cznych. Przez 
pokoje hotelu przewinęło się około 200 
osób. Między innemi. obaj b. mfstrzo- 
wie boksu. Dempsey i Tunney. składaU 
powinszowania Rooseveltowi. Tysl.. 
czne tłumy gromadziły się przed re- 
dakcjami dzienników. gdzie ogluzan. 
były wyniki wyborów przez głośnikI. 
- 


Nieszczęśliwe wypadki' 
w Niemczecb. 


Powról DajslarszeUfi człowieka. 
Zar. Aga powr6ci
 z Ameryki do Stamllu
u. 


WiadomoŚĆ. podana przed kilku 
młesię.caml przez prasę angielskę. 
o śmierci naj starszego człowieka na 
świecie. Turka Zara. Agi. który ma 
liczyć już 158 lat, była fałszywa, we- 
dług bowiem depeszy agencji Sud-Est 
do paryskiego "Matina". Zaro-Aga po- 
wrócił w tych dniach do Stambułu, po 
podróży dwuletniej po Europie I Sta- 
nach Zjednoczonych, zdrowszy. niż kie- 
dykolwiek przedtem. 


Podczas podróży. któr
 przedsię- 
wzi
ł. namówiony .przez impresarjów 
amery
ańskich. matuzal nowoczesny 
zarobił t} Je. że kupił sobie dom w dziel- 
nicy ludowej Sambułu. Top Hane. w 
którym poprzednio już miE'szkał przez 
lat osiemdziesię.t! 
\V domu tym zainstalował się na 
nowo w towarzystwie ósmej swej mał- 
żonki, Uczę.cej dopiero łat sześćdziesię.f. 
. M
że więc i j
 jeszcze przeżyje. . 


Runął z 62mtr.WYSOkOŚci 
Str.s... śm1erć murarza przy pracy. 


,.- 


Katowice, 12. 11. (Tel. wł.) 


dół z wysokości 12 metrów I ponl6sł 
śmler6 na mieJscu. 


W ub. wtorek na nieczynnej w biei. 
roku kop. "Szarlota" (szyb SCbreibera) 
w Rydułtowach wydarzył się krew w 
żyłach mrożę.cy wypadek. którego ofia- 
rę. padł specJalista - murarz, 3ł-letnl 
Jan Buchhole z Poznania. 
Buchholc zajęty był przy częściowe] 
rozb1órce pękniętego komina. W czasie 
rozbiórki usunęły się nagle ku przera- 
żeniu robotników. przypatruję.cych się 
robocie, part je cegieł pękniętego komi- 
na, na których siedział Buchhole. Mu- 
rarz. straciwszy równowagę, runtl w 


Samobójstwo przed ślubem. 
w tych dniach mialo się odbyt w 
Szczedrzyku (Ślę.sk Opolski) wesele 
pewnej młodej pary. Na dwa dni przed 
ślubem posprzeczał się pan młody ze 
swem rodzeństwem do tego stopnia. że 
zdenerwowany do ostateczności. wbił 
sobje nóż kuchenny w brzuch. Rany 
były tak ciężkie. że go musiano od- 
wieźć do szpitala w Opolu. gdzie zmarł 
po dokonanej operacji. 


c.ilDde ao;tet'eCh robotwk6w uległo powa.t- 
nemu zatruciu. Dwóc:h z nich me rJdQła.- 
no urato_i:. Dwóch por.oet.a.łych zaś od- 
wieriono w stanie ci
kIim do srzpita1a.. 
Z Essen donoszą o za.sypandu m.1a.łem 
5-ci1J osób. które podkopyw
ły się do je- 
dnej z lwpaJń, poezukując zdamego do 
utytku pal1wa Trzy ofiary wypadku po- 
nio8ły śmierć na miejscu. Dwie porost.&łe 
z 
kiemi obra:tenla.mi opatrrono w 8lEpd
 
tału. . 
POZ8Item na dworcu w S88Ben pod 
Fuldą poc:iąg pasa:terskl najechał na po- 
ciąg tov\.lbI"Owy. przyczem 10-cli'll pa8IBcte- 
r6w odni06ło ra	
			

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200006_0001.djvu

			Str. fi 


. 


...... .
t: 1;.. I '.Jli.,,
...-\  


Największy statek pasażerski świata 
Francuski olbrzym "Normandie" o 75000 t. pojemności 


W ostatnicl1 latach ekonomiści usiłują 
przekonać świat. te w niedługim czasie 
teJtluga pasaterska na blitsze dystanse, 
jak równiet okręty transoceaniczne Z8St4- 
pione zostaną przez samoloty i sterowce. 
Trudno jest przesądzać dalszą przyszłość. 
Narazie motemy tylko stwierdzić. t.e kom. 
panje okrętowe. którym przepowiadają 
pewny upadek. nie poddają się. Nietvlko 
nie tracą one terenu, ale jeszcze wierzą w 
przyszłość. Najlepezym dowodem tywot- 
noki kompanji teglugi morskiej jest rue- 
dawne spuszczenie na wodę włoskiego 01- 
trzyma .,Rexa" o 50.000 tonn wyporności I 
kilka dni temu. giganta francuskiego 
..Normandie" o nienotowanej dotychczas 
pojemności 75.000 toDn. a więc nawet o 
2000 tonn większego od projektowanego 
olbrzyma angielskiej linji Cunarda. 
..Norma.ndie". zbudowany w dokach 
Saint Nazaire i spuszczony na wodę w ze- 
szłą sobote w obecności prezydenta Fran- 
cji. nie będzie prawdopodobnie oddany do 
słutby przed dwoma latami. t)le bOWiem 
czasu zajmie jego ostateczne wykońC'zenie 
Jest on cudem techniki i nowoczesnpgo 
budownictwa morskiego. Jego ogrom. n;e- 
zwykłe techniczne wynalazki pierwszy raz 
" nim zastosowans. jak r6wniet luk.."us 
urządzeń wewnętrzDy()h. nie da się po- 
równać r; ta
ym z istniejąCYCh okrętów 


dzie więc wynosił- 75.000 tonn; poróv.ny- 
wując . wiatą Eiffla, która wały 10.000 
tonn. oUJ:ymujemy dopiero obru je
 
wagi. 
Sam ster "Normandie" ma 18 ID. wyso- 
kości. a gdyby ułotyć obok siebie wszyst- 
kie nity. które słutyły do jego budowy to 
osiągnęlibyśmy wstątkę. którą. teby po- 
ciąg pospieszny mógł przelecieć od koCu 
do końca, musiałby zutyć na to około 10 
godzin Wst4tka miałaby ffiO kilom. dłu- 
gości, a lIit6w w niej byłoby 11 miljon6w. 
Dla por6wnania dodamy. te w wiety Eiffla 
jest tylko 2 miljony nit6w. 
Plany okrętu robiło 25 intynier6w i 250 
kreślarzy podczas pięciu lat. Zrobiono 0- 
gółem 7.000 wykresów, a papier zutyty na 
nie reprezentuje 50.000 m. kw prz88trzf'nl 
Ale tet i szybkość jego będzie 30 "ę- 
złów (56 kilom. na godz.). podczas Rdy 
naj szybszy obecnie okręt niemiecki "Bre- 
men" osiąga najwytej 28 węzł6w Pozwoli 
mu to przejechać z Hawru Jo New-Yorku 
w sto godEin. 
. 


Wszystko POfuua elektrycznoU 
Piękny ten statek nietylko odzna
Eał 
sie będzie swym ogromem: ale r6wn:et 
swoją techniką. Wszystko. co sztuka :n- 
tynierska ostatnio wynalazła. będzie tAm 
zastosowane Specjalne urządzenia prze- 
ciwpotarowe: radjoteleRraf i radjotelefon 
czynne będą cały czas przejazdu bez prEe- 
CharaJderystyka "Normandie" oszała- rwy: 56 łodzi ratunkowych będzie motna 
mla nas swemi wymiarami. DługQŚ
 gi- opuścić na wode tylko za pociąj{nięc'em 
ganta wynosi 313.75 metrów. gdy np. W"ie- specjalnych lewark6w Dwie najwięk"ze 
ta Eiffla w Pary tu wysoka jest na ty'ko._ z łodzi ratunkowych zaopatrzone są w po- 
300 metr6w. Szerokość maksymalna - tętne motory i całkowite urZRdzenia ra- 
36,10 metr6w. wysokość?8 i 30 metrów. djowe nadawcze i odbiorcze 
zaletnie w kt6rem miejscu; zagłębiał się Statek poruszany będzie elektryczDO- 
on będzie w wodę na 11.16 metr6w Ze ścią. Cztery turbiny. normalne!!,o h pu 
względu na to musiano specjalnie plWł ę - / miejskiego. wprowadzane w ruch marry- 
bi&ć i przygotowywać porty, tak w H'łw' ną paTOWą. przedstawiać będą niebywAłą 
rze jak i w New Yorku, pomiędzy kl6remi silę 160 000 koni mech. Zresztą wS7y,,'ko 
olbrzym będzie krątył ReEerwoary '('go prawie na tym okręcie porusza\" będzie 
będą mogły zabrać 9.600 m kub maz"1U elektryczność. tak windy. których będzie 
Ciętar og61ny statku po wykończeniu bę- 12, jak równiet i kuchnie.. 


OszałamIak.. cyfry 


Słowem będzie to cudo prawdziwe. du- 
ma genjuszu techni()UIego Irancuekiego. 
Luksusowe U'ZlłCIzeDie 
U
dzenia komfortu wewnętrznego nie 
pozostaną w tyle za je
o konstrukcją 
techniczną. ..Normandie", który potrafi za. 
brać 930 pasater6w I klasy, 680 - II i 560- 
III, będzie posiadał wszystko. czego tylko 
najbardziej wyrafinowany miljoner ame- 
rykański mote zapralO1ąć: place tennl80- 
we. sala gimnastyczna. pływalnia kryta z 
barem, kawiarnie na tarasach. nie m6- 
,,'iąc o apartamentach i salonach, prze- 
znaczonych do osobistego utytku katdego 
poszczeg61nego pasatera Będzie takte ka- 
plica i nawet o
ród zimowy. Ma on być 
obrazem nowoczesnej sztuki francuskiej 
i dobrego gustu. 
Dlaczego zbudowano .Norm_dle'" 
Mogłoby sie zdawać dziwnem. te tpraz 
kiedY kryzys dotknął .szcze!!'6Inie ciętko 
kompanje okretowe, Francja buduje tak 
olbrzymi statek Ostrotność nakazywała 
by mote czekać lepszych czas6" Jednak- 
Ie wiele wafny"ch WEględ6w spowodowało 
budowę Riganta. 
Po pierwsze kwest ja prestitu. Francja 
ostatnio coraz bardziej traciła naletne lei 
miejsce wśród państw o silnei flocie PBBa. 
terskiej Okretv. dziś będące w ruchu po- 
za ,II de France" są stare i kwalif1kują 
się jedynie do wycofania. Powt6re istnieje 
0!!,61ne przeświadczenie, te zanim ..Nor- 
mandie" zostanie wvkończ<>ny. kryzys mi. 
nie i ruch nasaterski powróci do dawne. 
go stanu. Po trzecie - im statek lest 
większy. tern mote być szybszy I przvclą- 

ać p&8ater6w swoim komfortem. bezpie- 
czeństwem. luksusem i l p. (»6łnie bio- 
rąc. lepie i sie kalkuluje 
Nakoniec istnieje. jak: jut wspomina- 
liśmy. wiara w przyszłość. w zmianę IDO- 
tEo jut niedłu!!,o na lepsze A więc trzeba 
być przygotowanym na przyszły rucb l na 
przyszły ..buE!Sines
. n. n.) 


Jak się skacze ze spadochronem? 


W jednem z amerykailskich pism za- 
mieścił niezWYkle ciekawe spostrzetenia 
o uty\\aniu spadochronu świetny lotnik a- 
merykański I znany rekordowiec w sko- 
kach ze spadochronem" Randy Enslor. 
..Jut trzykrotnie spadochron uratował 
mi tych; - piSEe Ensler. - W Pensylwa- 
njj w stanie Indjana i wśród mgly w Ge- 
orp:ji. Na piętnaście skoków ze spadochro- 
nem. trzy te skoki odbyłem w ,,-arunkach 
bardzo ciętkich. Trudno opisać. jakie jest 
wratenie po wyskoczeniu z samolotu, gdy 
ciało spada z S'Zybkością 2 mil na minutę. 
Xie jest ono podobne do snu, bo odczuwa 
się wratenie. jak!!,dyby powietrze podtrzy- 
mywało ciało i te się leci na puchowym 
materacu. 
..='ajnowsze spadochrony składane są 
bardzo starannie w kształcie paczek po- 
dłutnych lub kwadratowych. Są one przy- 
twierdzone do plee6w, a pilotom zawodo- 
wym słutą za poduszki w cEasie lotu. Spa- 
dochrony lotnik6w są zaopatrzone w me- 
chanizm. kt6ry je rozwija gwałtownie w 
chwili. gdy się pociąlO1ie za sznur. Spa- 
dochron taki rozwija się bardzo szybko. Im 
wytej. tem lepiej dla spadochronu. Zawo- 
dowi piloci skaczą naj chętniej w czasie po- 
kazów skoku z wysokości 2000 stóp. 
Niektórzy sądzą. te spadochron otwiera 
się jak parasol Ale jut patrząc na skoki 
ze spadochronem na ekranie. mowa za u- 
watyć. te spadochron napełnia się powie- 
t.ąem najpierw w środku, a brzegi wypeł- 
niają się dopiero na końcu. Lotnik leci 
więc najpierw jak kamień. zanim spado- 
chroo rozwinie się zupełnie. W chwili ca- 
łego rcnwinlęcia się spad{)chronu na] et y 
zacisnąć zęby. aby przy gwałtownym 


Dwie siostry bliźniaczki 
. umarły ,iednocześnie 
w wieku 80 lat 


wstrząsie nie przecięły języka. Nalety rów- 
niet pociągnąć za sznur spadochronu do- 
piero wtedy. gdy spadochron znajduje się 
w pewnej odleglości od samolotu. gd}
 mo- W Nancy zmarła ostatnio w wieku 80 
te z
ić o skrzydło -8t11'D(tłotu. .. 1&.- panoe Marja Berger W 2ł godzmy 
"Lotnicy wojskowi 'dostają do pierw- p6fniej zmarła z talu jej blitniacza sio- 
szych skok6w próbnych dwa spadochrony 
a AIIIelj.a. Obie ,Ios
 pochowano w 
i specjalny nót, kt6rym odcinają sznury Jednym dnIU. 
pierwszego, jeśli się nie rozwinie. i spadają I 
na drugim, Niektórzy lotnicy skaczą z trze- 
ma spadochronami. a lotnik Joe Crane B . d 
skakał nawet z czterema. W tym wypad- la a 
ku katdy spadochron musi być otwierany 
oddzielnie i lotnik musi uwatać, aby nie 
pociągnąć za dwa sznury jednocześnie. W Anglji, jak: zresztą wszędi.ie podro- 
..W czasie meeting6w skacze sie z wy- tało v.-szystko. v.;ęc l miłość. Przed laty 
sokości 1500 st6P. aby osiągnąć środek ko- płacił narzeczony, kt6ry nie dotrzymywał 
ła o .łOOstopach. Niektórzy otwierają spado- przyrzeezenia i nie otenił się z wybraną, 
chron dopiero w chwili. gdy znajdą się nad 2700 złotych kary za niewiernoŚC< Obecnie 
kołem, lecąc bez otwierania spadochronu wzrosło bardzo w cenie odszkodowaniA za 
800 a nawet 1000 stóp. \V ten spos6b wiatr niedoszłe do i!kutku małteństw..} W bie. 
niema czasu zepchnąć lotnika daleko od tącym roku lekkomyślni młodzieńcy za 
koła. Natomiast inni skaczą daleko od ko- "wyprowadzenie w pole'. panieIJ i zlekce- 
ła. otwierając spadochron w chwili. 
dy watenie ich 
orących uczuć zapłacili f\Ół- 
znajdą się poza obrętem samolotu i mane- tora miljona zł odszkodowania Pewnej 
wrują potem w czasie spadania, aby się damie z Brighton udało się uzyskać na 
zbityć do celu. Manewruje się w ten spo- otarcie łez i pokrzepienie zawiedzionego 
sób. te ciągnie się za liny z tej strony. w serca 54 tysiące złotych Pod wytka ods2ko. 
którą chce się lecieć. Na katde sto st6p dov.ania rośnie stale W Londynie naj. 
opadania w dół motna posunąć spadochron wytszy sąd wydał wyrok za ze;'\l\.'anie na. 
w bok o 10 st6p w tądanym kierunku. rzeczenstwa tut przed 
Iubem. skazują-:y 
Obecnie tylko szkoły lotnicze arm;1 lą- młodzieńca na 27000 złotych odszkodowa- 
dowej i marynarki nakładają na lotnlk6w nia. 
obowiązek nauki skok6w ze spadochro- Gazety angielskie przypominają przy 
nem. Ałe w najblitszej jut przyszłości 
wszystkie szkoły lotnicze wymagać będą 
od lotnik6w umiejętności skakania ze spa- 
dochronami. S. F. 


. 


Most ponad miastem 
w Pradze wybudowany będzie most przeszło pół kilom. 
długi w wysokości 42 mtr. nad miastem 


Niedawno oddany zostaJ w Pradze do I blłsa.o o p6ł godziny - sprawa ta znowu 
utytku publicznego nov.y piękny most, stała się aktuaina. W roku 19"26 rozpl&a- 
nazwany na cześć sławnego powieściopi. no konkurs na nowe projekty. ale w tym 
sarza czechosłowackiego mostem Alojzego roku plan nie m6g1 być' zrealizowany. 
Jiraska. Obecuie opracowuje się plan no- Wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe 
wego mostu, który jednlWt nie będzie I
 w Czechosłowacji, przetywając obeenie 
czył brzeg6w przecinającej miuto \Vet- kryzys, zwróciły się do gminy praskiej z 
tawy. ale wznosić (lię ma ponad jedną z propozycją wepólpracy technicznej i finan. 
dzielnic Pragi. Ewaną Nusle. I łączyć ma so>t"ej przy budowie takie
o mostu. Pro- 
w ten spos6b dalszą dzielnIcę :l. centrum pozycja tych firm została przyjęta i obec- 
miasta. nie opracowuje się projekt i kO'lztorysy. 
PierWBzy plan budowy takie!!,o mostu Kajwiększy most praski 
dzie pół klm 
opracowano ju tw roku 1900. Chodziło długi i 21 mtr. szeroki. Pod mostem cią- 
w6wczas o budowe mostu telazne
o. Nie- gnąć się będzie przewód wodny, tak jak 

o p6fnlej opracowano projekt budewy pod ulicami a w jednym z filar6w mo!'tu, 
mostu betonowego. kt6ryby wznosił się wznoszącego się 4.2 metrów ponad dzielni- 
ponad dzielnicą połoWną niby w kotlinie. cą miasta, prowadzić będą schody na most 
Plany te jednak nie mogły być zrealizo- dla ludzi. chcących z doliny dostać sie na 
...ane ze względu na brak odpowiednich jezdnię. Budowa rozpoczęta !:OStanie w 
'rodk6w finansoWych. Ze wZj1(ledu atoli najbUtszym czasie. nudowa te
o mostu 
na to. te połączenie takie jest konieczne znacznie przyczynł się do zmniejszenia 
jla zintenzywnlenia ruchu - Jroga przez bezrobocił'- \\ Pradze. 
1\u'\le skrócona zot	
			

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200007_0001.djvu

			Nr. 262. 


.,GAZETA BTDOOSU II niedzIela, dnia 13 Il!Itop&d& 1932 r. 


Str.'" 
.:: 


'lO-lecie Koinitetu W.F.iP.W. 


lU 


R O 
 lU A: 


KALENDARZYK 
Sobota. 12 listopada. Marcina P. M. 
ro;iedziela. 13 listopada. 26 po Św. Sta- 
nislawa Kostki. 
Wsch. slońca g. 6,51. Zachód słońca g. 15,50. 
Wschód księtyca g. 15,38. Zachód ks. g.7,«- 
poniedziałek, 1ł listol'ada. Jukunda B..\V. 
Wsch. słOI1ca g. 6,52. Zachód słońca g. 15,48. 


Dyżur DOCDY aptek. 
Od dnia 7. 11. - 13. 11. 1932 r. 
Apteka pod NlediwledzIem, ul. Niedfwle- 
dzia II. telefon .50 
Apteka pod Koroną. ul Dworcowa. 48. teJ&- 
fon 301 


Dyiur lekarza koleiowego. 
\\' nirozUele, 13 bm. d)'lturuje lek
 ko- 
Icjowy dr. Neugebauer. ul Petersan.a. 2, 
1elcfOlIl 898. 


Mueum .leJskle przy Starym Rynku 
otwaMe codz od 10-16, w niedziele I świę- 
ta od II-Ił Obecnie w Muzeum wystawa 
zbiorowa kolekcyj prac malankich wybi- 

nych aMyst6w niestowarzyszonych. 
Polskie Tow. Kraloznawcze - 'l'onrl.ng 
Klub. ulica Libelta 5. tel. 2258. od 9-1ł 
..ydaJe znitkl kolejowe. Wszelkie Infor. 
macJe w sprawach turystyczno-wycieczk. . 


KALENDARZYK TEATRALNY. 

obota. godz. 8: ..Jim I Jm". 
Kiedziela, godz. ł: "Dzika pszczoła" 
go- 
ścinny wysiep dyr. B. Szczurkiewicza). 

iedziela. godz. 8: "Jim i Jm". 
Poniedziałek, godz. 8: "Dzika pszczoła" 
(potegnalny występ dyr. B. Szczurkie- 
wicza). 


Otwarcie wystawy 
chryzantemów. 
Dziś, w sobotę. o godz. 5 otwarcie wy- 
stawy kwiatowej w dawnym gmachu MieJ- 
skiej Kasy Komunalaej przf ul. Marszałka 
Focha 5. Równocześnie miłe niespodzian- 
ki z koncertem i doborowym bufetem. 


Reunion z. tańcami - 
w "Resursie Kupieckiej"; 
Mają(: og61ae dobro i rozwój Klubu 
\\'i<>śl. ..Gryf' i wzniosły cel zaprawiania 
młodziety w harcie ducha, jak i podtrzy- 
marna tycia towarLyskiegoo (w tow.a.rsy- 
fltwie). na oku, urządza Klub WiolIl. 
..Gryf" w 8Obotę. 12 bID. o godzł 21 w B&- 
lach Resursy Kupieckiej rennlon poIączo- 
uy z taścamL 


,,(jotów!U 
Przypominamy. te w niedzielę. 13 listo- 
pada, przypada Swięto Młodziety. kt6rego 
gospodarzami są Stowarzyszenia Młodzie- 
ty Polskiej. popułarne ..S. M. P.... Prawie 
we wszystkich parafjach. odbywały się 
trzydniowe rekolekcje i w niedzielę przy- 
stąpi młodziet męska tłumnie do Stołu 
Pańskiego, by w ten sposób uczcić Bwego 
Patrona. św. Stanisława Kostke. Polaka- 
młodzieńca. 
Po pol. odbedl\ się w sałach parafjal- 
nych uroczyste akademje, w kt6rych wziąt 
t:dział winno całe społeczeństwo. \vsz
cy 
tyczymy sobie. by Polska pozostała kato- 
licką. Stanie się to tylko wtedy. gdy mło- 
dziet przepojona będzie zasadami kato. 
lickierni. Nałety więc popierać ruch 
S. M. P. Poleca się hojności społeczeństwa 
kwestę uliczną na potrzeby S. M. P. 
Kwestarze mogą otrzymać puszki w se- 
kretarjacie Okre l(u R M. P . przy Farze. 
_ Z Teatru MIelskiego. Dziś, w sobotę. 
..Jim i liU". operetka wsp6łczesna która 
C1J8ruje urokiem romantycznej tre6ci i 
n- 
tymentClOl oraz mu?:yką VilSpółcZ«:;Dą, me- 
zmiernie meLodyjną f tywą. Rolę' nl,l 00- 
tworzy SQŚcinnie wystęPUJI\C& p. Ola Obm"- 
lika, urocza. &rtyE!tka sceny i ekranu. Za.- 
znaC'Zyć nalety, te będ2Jie to Jedyny wy: 
!!Lęp utalentowanej arlystkIi na nasze] 
&<"enie. W niedzielę po pol. o godz. ł po 
cenach zniwnych .,Dzi	
			

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200008_0001.djvu

			Str. 8. 


.GAZETA BYDGOSKA- niedziela. dnia tS łłstopada t93! r. 


Nr. 262. 


- 


List rio Redakcji. 
KUka ał6w w sprawie zebrania 
paayllstycmego, 
Nie wszyscy Niemcy, którzy się zjawijl 
w sali Gimnazjum im. Kopernika, przyszli 
dla stwierdzenia, czy zorganizowany boj- 
kot niemieckich pacyflst6w Jest przepro- 
wadzony. \Vidzlałem tam wielu reprezen. 
tant6w społeczeństwa niemieckiego. 080- 
biście mi znanych, kt6rzy właśnie mimo 
l>CJjkotu przybyli. aby nar6wnls nami wy- 
słuchać wywod6w z całym objektywizmem. 
Byli to nietylko reprezentanci duchowień- 
stwa. aie i ludzie świeccy, tak katolicy. 
jak i protł'slRnci 
Ja OSobl;.('je nie wyszedłem rozczarowa- 
ny. gdy;; nie ludziłem sie przedtem co do 
sposobu poru"zania tej drażliwej kwestji. 
Wolałbym był usłyszeć od p. dr. Mayera, 
co on sądzi o słuszności :tądań tej i owej 
strony. ni:t sh\ ierdzenje różnic zapatrywań 
polskich i niemieckich. Wolałbym, żeby 
był uzna I. że panika. szerzona wśród Niem- 
ców, jest świadomem oszustwem nietylko 
ze strony szowinistycznej prasy. ale i czo- 
łowych mężów stanu, którzy" naród nie- 
miecki popchnąć chcą do zemsty za mnie- 
mane krzywdy. te zaś my. Polacy. mamy 
wszelką przyczynę obawiać się napadu ze 
!'Itrony tych. którzy od wieków. głoszą 
haB'Jo: ..Drang nach Osten'" i dawali 
zawsze dowody chytrości. podstępu. bru- 
Wności. łamania świętych przysiąg, gwał- 
tów I mordu. 
Bojkot niedzielny jest rzeczyv. iście do- 
wodem. te większość społeczeństwa nie. 
mieekiego Bydgoszczy nie pragnie poro- 
zumienia i przysłowie: ..Jak świat światem 
nie będzie Niemiec Polakowi bratem" jest 
słuszne, nie dlatego. że Polak tego nie 
chce. lecz dlatego. że Niemiec w Polaku 
nie chce mieć brata. tylko niewolnika. bo 
on nalety do ..Herrenvolku r" 


.. P. 


_ Koło Rodziciel_la szkoły E. E&łko.... 
skiego na Blela1rkack 
a w nied2lielę. 
13 bm. o godz. 18 w 98I1&cb Reeursy Ku- 
pieckiej wi
k t.owenyllki połąctlOny 
z zabaw" tanecmą- 
yety syBk przed1&- 
cza się na obcbód gwiazdkowy dIe 
i 
bredny{"h tut. 8ZIroły_ O ła8ka:v.-e poparcie 
tej imprezy prosi Zarząd. 
_ L. O. P. P. urządza jutro po potadniu 
o godz. fi w lokalu ..PtC6Mlly" pod"iWecro- 
rek połI\C7JOIlY z występami 8I'tyet(1w. Kat- 
demu. któremu spnlJW8 obrony przec.lw- 
lotniczej lay na 8el'C11._wcb JUtro p08'pde_ 
szy na wyżej wspomnilltny 
. 
bowIem czyety zy9k z t8f!O pI"Z
acza BIIt: 
na eele L. O. p. P. 
_ Uroczysta akademJa w MieJskieJ 
Szkolo Handlowej. W lł-tą I'OC7JDicę 00zy- 

kama Niepodległ
 odbyła 9ię w anIoł 
szkolnej uroczysta akademja. Okolk7mo- 
ści
 przemówienie wygłosił prof. W6j- 
oPk.iew.icz. Bogata częś
 mazyklliDO-1IIO- 
kaJona pod kierunkiem prof. Wą.8iB0'.8 I eo- 
Jowa gra na fortepd6llie 
yły 
 na 
uromnaicony program. Po 1D'OCzy8t.c:Mki 
huJiec 8Zkolny W'!1f\ł ud'Ział w ogólnej de- 
fjJa&je. 
_ '1'umIel upainJczy. W dDlu 
- 
raj8rzym na scenie KofIne. ..B&It)'lk" dawniej. 
BPJe ..0r80" odbyło BIlę oł-ł'c:le rai
y- 
1I8I'OIlmvegn turnieju r;apaś
eg'O wagi 
średnLej. Pa def.i'ladv.ie r:espołu Upa.m.l- 
ków odbyły !!IIę walki d"WÓCb par: Tum& 

) - B
na (
eebo8łowecJoa). 
Wa.lk& ta 
j za.jmujlłCa przyjęta 
1J09t.aIa pn:ez pubIlC'malobne za spokój Jego duszy 
W na.bołeństwie WZIi
lo tłumny u-lhiail: 
obyw8telMwo ID. 1'ortJDil&. 


Rażony paraliżem. 
h'Bed k.ilku dniami pr7J9Chodm.ie zd
- 

y Da ranne nabocteńst'WO do k<>ścioJa 
w Kołd'ł'I\IbłU pod JMlO'M:eID. ZlWIII.ełlJi pn;ed 
budynkiem gm.i:n.nym człowieka d'lIJjącego 
słabe zoo:ki tycia. Po umie6zczeWu go w 
:mieMIke.niu _"W'ezwu.no mf
tsoowego D. 
prob. MarleW8kLegu,. który udzieI;j
 me- 
ezmę!ldwemu oetaotIrl
b Ss;uaIDoot6w św. 
Jak się ok.6.za.ło. C'ZIłow1ek ów pochodzą... 
cy z I.D()wrooIawia, IIOSted 
y pllll"llJli- 
żem, który 1Ibezwładnlilł mu lewą poło
 
C'Ieła. 


r . 1 
l!- NAR055E j3LEIJ 

 Gv. 
" .:- 
 . 
'" tii . 1>0', N
i/epsze ' i 
j 
"""".,('$- 
1\
 ". 
. .", '
,J per/umy ; 
,<.,
"...;,_... ;wódy I 

 

." ,¥

- *.
!.
'!.
.':
e .! 


NAKłrO 


z
 al. częściowo kamieolcy 
przy al Bydgoski.f. \V nocy I czwartku 
na piątek strat po:t8J'D8 zaalannowana sy- 
reną potarnicz.
 wyruszyła natychmi8.8t 
na ul. Bydgoską. Poniews.t jednak przy. 
godna publiczność, której 'w okamgnieniu 
zebrało się sporo. nigdzie nie mogła zau- 
w&:tyć aa ul. Bydgoskiej zwiastuna pożaru. 
t. j. dymu. przypuszczano z początku. :te 
cbodzl o zwykłą mistyfikację. Dopiero po 
przybyciu straży wyjaśniła eię sprawa. 
Mianowicie pewna kamienica, przez ko- 
misję dawno jut uznana jako lEagrs.tająca 
bezpieczeństwu publicznemu. cz
ściowo 
zapadła się. Okazało się. te częściowo ru- 
nęło piętro. Pomimo, te w feralnej kam18- 
nicy zamieszkuje kilka bezrobotnyeh ro- 
dsłn. ofial' w 1udlElach me b7ło- 


KRUSZWICA 


Wykopno ko6cIotrapa. Pv
 prz8- 
prowadzonych prac ziemnycb na boiska 
szkolnem w wiosce Chełmce. wykopano 
koAclotnJpa dzleclta, które Ju! widocznie 
kilkanaAcie I&t letało To' zlemt. Dochodz.. 
nia przeprowadza po!!tm;unek policji. 
Z zlazłu W. 
. It. B. Ub. njed7.ieli od- 
było się zebranie rolnik6w. które odbyło 
slfł w sali p. Daleszyilskiego z udziałem 
wprost rekordowej liczby członków około 
300, tak, es -ła była _pełnOOoa po lNIID8 
brzegi. Zebranie zagaił kr6tko po godz. ł 
prezes ks. prob. SołtysIf1skl z RzadkwIna. 
puczem doskonały referat o połoteniu rol- 
mctwa wygło8ił p. Pętkowski z Ko!uszko- 
wej Woli. Po referatacb wywiąx:ała się 
bardzo o:tywiona dyskusja, w kt6rej brali 
udział pp. dr. Jul. Tncmskl. D. Strehl. 
Zkarzewski. Paluszak. KraWCZs.k, Stanej. 
Bembenek. Bajerlein, Sucharski. Pętkow-, 
ski i inni. Drugi referat wygłosił sekr.. 
tarz powiatowy Chwalisz. poezem przy- 
jęto kUka rezolucyj dot.: 1) zniżkI cen 
drzewa opałowego. 2) legalizacji wag er! 
J.:ilka lat, S) l'Ozszerzenie ustawy o odro- 
c:-:enlu wypłat, które są z pod ustawy wI- 
jęte. 4) ustawy o O@Tanlczenlu wynagro- 
dzeń szczególnie dyrektorskich. 5) sprtl. w 
komisyj szacunkowych. Na delegat6w do 
Warszwy na 13 listopada b. r. wybrano pp. 
Itr. Ju!. Trzclńskiego. MarJę Skrzyltlewską, 
Stan. Witkowskiego. Tadeusza Pętkow- 
ski ego, 1;akrzew8kiego. Leśnego I Scholza.
		

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200009_0001.djvu

			Nr. !62. 


..GAZETA DYDGOSKĄ" nfed
łl, dnia 13 Ultapada 1932 r. 


- 


PIECHCIN 


Str. O. 


Z życła harcerskiego. W d.fti'l) 7 hm. 
o godz 7 wiecz odb)ło sil:! uroqy8te prz)'. 
rzec7enie harcerskie. które Ikladało 11 
ehłopc6w Publiczność Piechcina r-ny- 
była licznie. Uroczystą akademję zagaił 
opiekUl! harcerzy piechctń1!klcb znany 
dzi.alacz spoleczny P. Walerj8ll Czajkow- 
ski Referat na temat IdeolOfjl harcerskiej 
wygłosił komendąnt drutyny p. Jalliń.kl 
Tadeusz P Strachomow.ki z Inowrocła- 
wia. odbierając z ramIenia hufca przy. 
rzeczen1e. przemaw:ial w treściWYCh Mo- 
_ch do chłopc6w. Na epecjalne wyroI- 
nienie zasługuje «kietltra miejlloowego 
vSokoła" DrutyD6 harceralc.a. w Piilohcl.- 
nie skł
a się z łO erlotllk6w. 


WE.lHEROWO 


11.000 zł. na bezrobotnJcJa miau Wej- 
herowa I powiatu mo
kJ. wyasygno- 
wała Rada M1ejek. Wejherowa D4 wnio- 
sek magil!tratu. 


SEROCK POMORSKI . 


arada amiliina 
uknula zbrodniczy plan zemsty. 
Swego CZIlSU zamordowana została I stt .tareJ kobleeie. Zbre4AIcZJ plan 
wę wsi KQucerzyn. gm. Kłodawa (pow. przedYSkutowano na naradzie łamn1f- 
Konin) 69-letnia Antonina Kublakowa. .et. w której brał udział również syn 
W zwlezku z tem aresztowany zos\ał labłońikiqo. 2()"letnl Wacław. oraz 
go
podarz Ze wsi 07;orczyn nazwiskiem żona gospodarza. Postanowiono zgla- 
Stanisław Jabloliski wraz z I)'nem. t1U6 ltub1ako... 
swym Wlldawem.. luż od wc
el!nej wiosny czatował 
Gospodar:ł: Jabłoński kupił SOIPo- na .tar, kobieto Iya I'ospodaru. 
darstwo o
 dęcia zamordowanej. przy- uzbrojony w fuzj,. Dopiero 20 ub. m. 
czem prze]ę.ł na siebie wszelkie dęża- nadarzyła I!I
 sposobność zast.nelenfa 
rYt ł'11. iD. i dożywocie Kubiakowej. Na. Kublakowej. Mlodoctany wrodnlan 
bywca gospodarstwa nie wywiłzywał wyskoczył z 
uadzki. a ie Jl1kolo Vi 
się ze swego obowię.zku w stosunku do pObliżu nie było. .tneW _ tyhl do ....t. 
Kubiakowej. która w roku 19S1 uzyska- Kublakowa z jękiem runęła nIL ziemi,. 
ła wy
ok na Jabłońskiego. Pretensja Pod.zfca mord,rcy udaU 81. . łf1D 
wynosiła 300 zł. Komornik nałożył c.ule celowo do 1....46w. cbc:ec w lea 
areszt na ruchomości Jabłońskiego. spos6b wykaza
 swe aUbL 
Od tej chwili Jabłoński groził zeł'11- 


'* 


Ci5BICE 


Olob.... W dniu 9 b. m. w godzinach 
wieuorowych poblogosławIł w tut. koicie- 
le parafjalnym ks. prob. Samowski Iwią- Sokola łmprNa. Tow. Gimn. pSok6r' 
zek 1Sl-.It.ń.ki pomiędzy jedyną córką w Gcblcach unądza w nied
ielę, 20 b. ai-, 
znanego t bardzo powatanego obywlIotela w sali p. Sobierajskiego przedstawianie 
p. Stencla Stanisławą I p. Bronisławem amatorskie p Ł ..Bezimienni bohaterowie", 
Pawłowskim IE Nowegodwoł"1 Po uroczy- dramat w S aktach. oraz ..Jeden z nas mu. 
eto
clacb ko'cielnycb rodzice panny mło. Ii .ię otenlć". komedja w 1 akcie. Pocz,,- 
dej przyjmowali gości IItaropolskim zwy- tek przedstawlenili o godz. 7 wiecI. Cen.J 
czajem. Nadmienić wypada, te panna I miejsc od 'SI gr do 1,60 zl. Pnedsprzedat 
młoda od wskrzeszenia Niepodległo'ci Pol. bilet6w u drh. St. JankOwSkiego . . Rynek 21. 
skiej prowadziła tutejszą Czytelnię Ludo- Po przedstawieniu zabawa taneczna. Sala 
wą i Urząd Cywilny. ogrzana. jak rć\\niet w czasie przerw. 


mlllrnllE!ID! StJo.cl 
ZawodJ bokserskio 
Gryf (Toru6) - Astoria (Byd@'08Zcz). 
łuLro wlecaorem -łI,
II' mi'o chVoiJe 
na zaw
ach bokseł'akkh tembardziej, te 
w drot)'nie Gryfu wy
 doekoDBły za... 
wWnik poznański p. Aniosła 
ZaJ.ntere.!M>WfUlie zawodami wieł.kde. bio- 
rąc pod uwagę do&konale pary zawodni- 
k6w. Przesunięcia w _
ach zawroni- 
k6w bydg06ki-ch I8pewn.iają Astorjd rlYw- 
n.ą klosę zawodnikom toruńakim. 
A wite w Dadcbodzą
 niedziel, o godz. 
7 wtttz. w saJr Patlera będoziemy śwńoo- 
ba' łł- c.iekaweao apotke.nM bokser- 
.k1e,a. 


- 
11111111111111111111110 


. . 


Warta gr__ 
Jut Juł:I'o popt>łootliu na muraw
 Sta- 
djonu w Byd
y wybiegnie doskonała 
drutyna ..Warty
 pou1-ań.skiej. Jut tylko 
jedna doba dzieLi Il6II od ujrzenia AwietneJ 
tJrJ 
lIariczy,k6w Bez wą,tpienla wszy- 
Be, .ym.patycy "Wue1-1U'Jy" tłumnIe 18ole- 

 miejaoowy stadjon 
8ł1Wować bf;d
e ulubieniec miejaoo- 
wej publiczQOści P. dr. Obst z Grudt:iądza. 
Zarząd ..Polonii"' biorąe pod uw-agę ci
tkie 
połoteme fiuansowIt a ehcl\C du mot. 
DOŚć ujrzeQ.ia Uleczu rzurom umaIU jak 
1118 teki mecl a.iskle ceny 1WItępu I to: 
loła 2.50 
... -trybuna l 50 d.. wejście na 
stadjon 1.00 zł, a dla uani 50 gr Dla 
unikuięcia natloku lIOłI'taJe w niedZ'ielę. 13 
bm. od 8'Ods 10-12 w ResuMlle KupiecJdej 
otwarta kata pnedsprr;edaty bllet6w. 
A więc WMy1!CY na mecz. WIIl'ta 8'1"&.... 
_ 9 ., 
No.., UlZ4d B. '1' W. 
W uzupelmemu naazegiO IJpraiWocroa- 
oia z wainegu zebrania B. T. W. podajemy 
ponltej DQWY Z&J"Ząd wybran, na tern ze- 
braniu. .. 


I Prezes - p. Zygmunt MuBi..ł, wicepre- 
zesi - pp. dyr M
lejewski I d
. CzaJ- 
kowskJ. sekretarz - p d)'T. t.wiekl, 
skarbnik - p. W. Suligowski, naczelnik - 
r. E. JankoVoski. gdki leonłca D
iałaj, beJboi lnIe, nie I 
powoduj,o P1'J7lW1oJajenia. Za...1IU w &ej ..m,j da.o. usuwlj, I pl'Zewodll 
poktnaoweg o s
ltodli"'e f.rllijlnty I trucizny. powodująo czasem zatrucie całego 
organizmu, Jwaplłienie naOl1fi, prs'MJD.iaj,ca II, do pned.ozesnej staro6ci.- 


Dr. 


Zl\dall w oJ7łinablem opakowul1l w aptelaioh I.lrładaah apteoznych lub... wytwórnI 


..Polherba u Kraków - Podgórze Skrz. 48. 
ZalJłłłreoowanl ot.rIyDI."e ł-.daJ!.fe darmo I wyty. brolrurk
 .,Jak odzyskać zdrowie- 
 
. v 
.
		

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200010_0001.djvu

			- 


"GAZETA BYDGOSKA" niedziela. dnia 13 listopada 1932 r. 


Nr. 262. 


Str. 10. 


6iI 


Dr. S!ela
 6aszyOskl 


IJuż ukaząl się 
PORADNIK PRAWNY 
Dla GOSPODARZY WIEJSKICH 


powr6cll 
"kaezerja I cla.r."" k..,lece 


-elefon 40. 


Gdańllka 71. 


. opTaeowaniu T
daktora Edwarda Paaaa 
IIsI.ż.a zawiera aUłtJlaJ,n rezd&lałJ I 
1) Admłnletraeja I 
dy Państwowe, Wnoszenie spraw. opłaty sądowe I tp. 
2) Podatki państwowe. samorządowe i gminne. Sprawdzanie właśclw. wymiaru. 
Składanie Bprzeciwu- Terminy płatno
el I Ich odraczanie. 
3. Nowe ograniczenia egzelrncyjne w rolni('twle, Czego nie wolno zajmowa6 ani 
sprzedawać przez licytacje. Jak bronl6 się przed licytacją. 
4) Komitety flnan80wo-rolne. oraz ich cel I zadania. 
5) Nowe prawo o spłacie długów przez rolnika. Jak odraczać płatno
 Nadzory. 
polubowne, regu]owanle I t. p. Zadania Urzędów Rozjemczyeh. 
9) Nowe prawo o znltaniu procentów płaeonych od poŻ]'ezek Uchwlarskich. Ja
 
zmniejszyć lJWój dług u lichwiarza. - 
1) Podziały I spłaty rodzinne. Prawa spadkobierców. Knpno. sprzedaż i dzierżawa 
gruntów. 
8) Ulgi w spłacie pożyczek w Państwowym Banku Rolnym. 
9) Co to jest weksel. czek I ksląieczka oszczędno
ci. Jaka jest odpowledzlalnołj(; 
poręezyciela. 
10) Wiadomości og6lne: o zawieraniu spółek, przystępowaniu do spółdzielni. skró- 
conej służbie wojskowej dla jedynych żywicieli I t. P. 
11) Wzory r6inyeh próśb I podań. 
12) Sple obowiązujących ustaw I rozporząclseń. 
Poradnik napisany jest w spoe6b jasny i dla wszystkich zrozumiały. Objaśnia on wszy- 
stkie obowiązujl\ce ustawy i poucza jak: broni6 się przy pomocy nowych praw. 
Każden rolnik we własnym Interesie mnsi nabyć te książkę. Kosztuje tylko 96 groszy 
P k . razem z przesyłką. Należy wpłacić 95 groszy aa konto w P. K. O. I'tr. 19.913 lub 
osm DJę przeeła6 nam pocztą. podając dokładny swój adres. a ksiązka zostanie przesłana. Nasz 
aru 1
2000 zl. na I-sze adree Aleacla R
lnlcza 
 n TE ROL" -- Warszawa , ul. Jerozohlftska 28. Książkę 
miejsce hipoteki domu w wysyłamy za gotówkę zgory. n.726 
mieście. Wysoki procent na 

k zgóry. Ofert! do Gazety ł'"l1l11lllnlllnlllllllllnllllllllllllDlllnaIIIUIIIlIlIllIIIIIUIUWIWlllnIUIIIIWBlWWIIIIIIIIIUlIUWWIIIIllUIIUnIlIIllIllIlIUWIIIIIIIIIIIIIII, 
Bydg. pod 3233. = Telefon 150 I 830 Telefon 150 i 830 
. 
I 
iw;
ik;:ic
;,b;

i;k
 I; 

 wagonowo i detalicznie II 
e ;;£;= _ 
 _ i SCHLAAK t

BROWSKI 
 _ I' 
g BYDGOSZC
 UL. BERNARDYN SKA NR. 4- 
\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIIIIIUlllluulmnnmm nmruulllllulllllll o unlunllmIIII lnlmmmlRlBllIIlllllRlllllIlllIIlIIlIIlIlIlllIllllIllI.I 


5 {J 00 


6C00 zł na L hipotE'kę nIeru- 
chomości. wart. 100000 w Po- 
znaniu poszukuje. Oferty do 
G8Z_ Bydg pod d 3269. 


I 
"CRIANDA- 
właść. K. Stawińska 
Hartownia ul KościusU{ 2f1 
Sprzedai det"liczna przy 
Wełnianym Rynku nr. 6 


pOlec. 
.z.ło. pereel_ł. f
all., 
jek I wszelkte tnne ertykuły wcho- 
dz¥e . ukm sprzęt6. kuchen. 


Wielki .,b6r lamp SIO!DW,ch 
ucbeBDJcb. .'UZDDk. , 1818m. 
pnJ nteb,..le nlsleejalnemu url"dttnlU 
do st",elan,e na pta.t.o śrutem. n-848 


DYWIDENDĘ 
" wysokości 10 'Ił rocznej składki 

eca ubezplec:zonrm od sz.-egu Iet 


Oslągni«:tą nadwyżk«: z zlicytowanych 
w dniach 7 I 8 listopada zastawów od 
nr. 38 do 6603 
wypłacaf b
dzlemy w Oddz. Z2Istawnj('zym 
Kom. Kasy Oszcz
dności m. Bydgoszczy 
przy ul. GrodzkIej 23-25 za przedłożeniem 
dowodów zastawów w czasie 
od 14. nstopada do 15. grudnia 32 r 
Po upł:ywłe 1ł'J'Znaczonego terminu traci 
interesant wszelkie preteDsje do nadwyżek. 
KOIft. K_a Oszcz
dao'cI m. Bydgoszcz" 
Oddział Zastawniczy. n-849 


tI¥ f 
 I AtI BAnK WlAJfMnYrH UBflJJl[[lIn 


w Poznaniu 
It'dno z nststarszych I naJpowainlt-J.zych towarzystw 
ubezpieczeń w Polsce. Zaloione w roku 1873. fundusze 
gwarancyjne I rezerwy wIg stanu za rok 1931 prze. 
szło zł 14.;:-OO.COO.- Ubezpieczenia na tycie. od nle5ZCZt:- 
sllw\ d wyp",dk6w. od odpowiedzialności cywnno-prawneJ, 
samoehodowe. 
ODDZIAl.Y: Bydgoszcz. ul. Dworcowa 67; Qrudzlładz. 
p z.c 23-. o Słyczn a 
 Katowice, 3-go Maje 36 II: Kra- 
ków. S r8SzewsKleJo 28; L6dt. Piotrkowska 81; Lublin. 
Krakowski!" Pr2edmleścle 29; Lw6w. I\kademlcka 4; 
Po-n"ń Rzeclypos
nli'el 9; Warszawa. Chmielna 2- 
..Ves'a" Bank wzajemn"ch ubezpieczeń natety do. 
wsróln go koncernu z ..Ve..... T-w.. wnl....zple- 
nea ed egAia I gradobicia w 'euaal. orez . 'ez- 
Ailulo-W-rua...I- T-w.. tJIIezplecze' Sla De. 
w 'oEnaAI.. Koncern wymlenlor>ych pozneńskJch to- 
warzntw ub
zp:ecnfl lest czysiopolski, jest oparły 
wy 
cznle o kapltaly 
raiowe a po
l.da;lIc umowy 
reesekurecy ne z nelpow'inif'Jszeml ugranlczneml 
'cw rz)st..aml, zapewn-a ub, zpleczonym 'ak najdalel 
Idltce gwarancje. n-716 \..ena 08"d UdZ1elam bezurOCeolOWn_ DO%Ytze
 
"
. II" II _idOle III spIli, bipnlekll 
Potnebn1 własny kapitał 10-15 proc 
od kwuty pożyczkowej. który oszczę. 
; lilIJ '::, ,. d:złć można w małych ratach mie. 
, Bięcznych, amortyzacja 6-8 procenL 
1IR1!I_ " IIl tE r E " Bp. a. a o. o. ODA
BJ[ 
'IaI!UI ' ..Wl II (A. O lD.b. n.I Uaaaap1 Ib. 
.;-..

..:...
' 1.lona.eJI adaleł.. W Blebler. BJ'd- 
_ . - -. SMaca. MarDat". Pocb. 47. 

 
 W podwón:u febrykl obuwie. STI\NDI\RT'. 
_ - Proepekt;r .. .,.caeale "-apl.hlle. 


. 


1:1 !I 


.s 


ZtoWI) 
sen 
paed!ńia 
iycie ! 


I duchL Jak tanio I łatwO mofna to os" 

 "'orlic w PersIlu. persH zapewn" 
blellinle hlslen
 custośt. przylem", 
zapach oraz nadzwyczaj"" łwleiołt P. 

Im,zatem. te bielizna prana w Per- 
silu,. cbrODI nasze zdrowie. 


.fi 


p w: aftle . PersIlem lest berdzo łatwe. 
P.nil nnpuJdł _ ai_ N.. J ...... woJ. 
I "....ł. JW.;I... Bi.11mc 
 "na Ij ..... 
nut, poc_ .wr.. wg"6ł« wpkne . 
J 
. 
 ..taMJ woJ.Ja. 


""1'1.  Pers; '.,',': I els;1 


Do zmiękozenia wody i zamoczenia bielizoy utywajoie; 
"Henko", Henkel'a Sody do prania i bielenia. 


NR JESIEŃ I ZIMĘ 
polecamy nasze jedyne w całym kraJu ....E'zkonkuren- 
cyjne komplety towaró\\ 
Tylko za zl 12.80 
wysyłamy: 1 pulower męski \\ naj modniejszym deseui.1 
z błyskawicznym zamkiem. 2 pary wełnianych skar. 
PE'tek zimowych, S ręczniki białe. waflowe. 3 chnstoozki 
białe do nosa. 1 parę rękaWiczek wełn. podwójnych 
1 krawat jedwabny i kompret kOBmetyczny zawiE'l'!I- 
jący: mydło toaletowe z zapachem, flaszkę wody k . 
lońskiej I grzebień kieszonkowy. 
.ota z113.60 
wysyłamy: 1 pulower damski czysto wełn. w najmoJ- 
niejszyrn ....zorze. 2 pary dobrych pończoch prima 
"Marcco". 3 ręczniki. białe. waflowe, S chusteczki me- 
reżkowane do nosa, 1 parę reform zimoW)'ch tryko- 
towych w dobrym gatunku. 1 plU'ę rękaWiczek weln. 
podwójnych I komplet kosmetyczny zawierający: 
mydło toaletowe z zapachem. flaszkę wody kolońskiej 
i pudełko pndru. Okazja: kto chce mieć dobre nbrs- 
Dle na zimę. niech napisze 3 mtr. angielskiego kortu 
tylko za zl 18. Powyższe towary wysyłamy za za- 
Uczeniem. Koszta przesyłki płaci Irnpujący. w razie 
niespodobania zwracamy pieniądze. Adresować: 
Towar Pobki. JaD Domialski , Warszawa L 
skrytka 3Rl. oddział 30. n-847 


, 


Pianina I fortepiany 
największej pierwszorzędnej Ia- 
bryki krajowej 
ABKOLB FISIGBB 
Kalisz. Szopena 9 (rokZlŁ1878) 
po znacznIe znlfonJeh cenech n. . 
nlezw)kle dOQodnych werunbeh 
REPREZE"'TAI'tT
 
Jer.y Stefan , proL Konser\l'"aŁ 
BydgOBr:CZ. ul Cleszkowskiego 
nr. 12. L P. 
 

...J /l 


'- 


Popierajcie Przemysł i Handel Polski!
		

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200011_0001.djvu

			NI'. 262. 


"GAZETA BYDGOSKA" niedziela. dnIa 13 listopada 1932 r. 


Qtr " 


SZCZf:śclu naprzeciw pnez kupno losu' 
w Kolekturze Szczł=ścia 
W. Kaftal i Ska 


... .':.2 
'0_=' 

_-=-"Ift 


I .- 
Tempol 


, 
f'.' . 
/


/. L#
 
Iff / - 
-
 o
 " -; , ,rr,.' 

 . -'*"-", 
,
 = ,_- - ,
:"" 
ł. 
 A 
- 
", :,,-
 . ,'- ,: 
 

:<>.:

'
.,:
,'
.:'..

 .. , 
t" .,','" -.'v- - \' \ 
. \\ '\-:,t 
, 

 .

' 
 ' / 

"......... .-' 
 . .' 

 
 \''<' ;) 
 
 et 

 =;;:::::: 


 
...}(\ 
\; ,
 ...............
... ;I' 
. 
 
.
, 
 
=:: 
::
:
 
 
 
. \ 

 ::::=:=:::

:
\

 {(1. 

q 
 -....
...
...'... ,- '1 
, ,:: 
, 


s
a::

, {
 
'-. .
 - 
o:' ,""
_
::
',:'
;

'\'" / / 


.... 
;:. 


/.p 


'Y'  
T empol 


Oddział: Bydgoszcz, ul. J8giellońsk8 2 
vis a vis Kołclohl Klarysek. 
Centrala: Katowic.. 
Ciągnienie już 17 b. m. 
GI6wna wygrana 1000000 złotych. 
UWAGA! Gracse b. kolektlU'J p. RejewaldeJ mon jeacze a IlU uby6 BWoje 
dotychcaso...e Bumery los6.... n823 


f 
'...... 


/ 
Zdradliwe powietrze .prz.jłcio..j,...... 
-sraio Id..wlu: ciągi. I" i o n y p O g o d.. .....1. I "ie.&.od ll ' 
-ol . . b . . .. -.-'" --.....- _on., 
-. - u.. P,..lIt I.nla. pro.odlqc. "i.jednaleratnie do lłiebelpi_ 
IłYC" c
arób, let6rym n i.. i. I u I u d I i potrafi li, oprzeL Aieby lit 
IIChlOfl

 
.d Igull n.mi ...utkaml "lepogacly i '''ty Iłie W)'ItaIClf 
tylko ctopl...1O o
'Ycie. nal.ży przod.wuystlci.m WII'łIocni
 --tImIq 
.dpamałt organllmu. Odiywiani. Ii, przy pomocy mdko .., b k o 
p,.
h
dląc.go . Ie... uodporni a'gonilm. czyniqc 90 III.I.J 
Wrol".,m no loli,bi.ni. I j.ga p..,k,. .0Ił'PlłW" 
, 
\.
"! r-- 
. " I 
 l 
\ . \ I I 
v,. j - \ 
 In I 
.....J _::....J ( L....':.J 


IMPREG"ACJA 
Bydaoszcz, Cbudkiewicu 15, 
Tl!L I!IOG CEGlEL/f1A. 


,Ji 


.... . 


KAFLE ale na I""dide, wielki WJ- 
bór W r6ln,ch "olonch I 01.- 
senlach. tylko naJI..pszy ga- 
tun..k, tad... pośled"nl WJ1"6b 
of..ruJe 


\ 


\ 


, [ 


- .
\: 


... lO 
 "o
c
nlro.an
 ..diY
ko O dGllconolym .maku. lowIorająco Wlrystlcl. IIOjItorń!oJ 
--ł06coo.. "1a
"Ie. Ilodu. ..I. mloko. I k
k_! Iporządzona .pecjaln,m .palob.m pny nillci.j 

. poaIodo col. bogac
 witoml'" dl
al' i lec",n,. Pijci. wite codzi.,,,Uo filiionk, 
--,"r. .... -łUO orgcanlalll. laapolruJqC go w IOpal iiI i .nergji _ 
FiliżonIco OVOMALTYHY - to filiianka zdrowia' 
OVOHALn.,. -,. -ł- _ w",lłkic" optokach I ""odocII Opłoclaycll (d
 
9r4!y ill'ORury ""Y'YAo GnpA,.Ie". 
UBRYKA CHEMICZNO. FARMACEUTYCZ"A 
Dr. A. WAND ER, Sp. Alce. 
IRAKOW 


Skóry 


I ....zelkie przybory szewskie 
po cenach najniiuych 


WIad. Dykier 
BldgoSZcz, Pomorska 28. 


CDft: pumo 125 gr. ZI 2"50 
. 250 gr. ZI,.30 
. 500 gr. Zł 7.80 


Wdne dla Byd.o.zcz" I okolicIf I 
Korzy.taJcle _ okaziII 
Za8zczytnle muy ... całej Polsce specjalista 
M. TILLEMAn Z Krakowa 
wynalazca nowel[o systemu opatento...anych banda. 
żYt usu...aJących radykalnie r6znego rodzaJu. Dajnie- 
bezpleozniejue I najsutarzałae 


PRZEPUKLINY 


(ruptury) a pań, pan6w I dzIeci, na...et tam gdzIe 
ró:ine systemy bandarzy I operacJa nie pomogły. 
przlfle:id:ia do Bydgoszczv we wto 'ek 15 II... 
topada I zosUje do pllłtku 18 li.topada włącznie. 
Będzie przyjmował o8obiścle w Hotel_ "POD OR. 
LEM" nIica Gdańaka nr. 163, od godz. 9-tej do 5-tej 
popołudniu. 
Poblfłu "le przedl_łyl n-834 


OGŁOSZENIA DROBNE 


Obronca prywatnv / Losy 1 2 
;;Z EDA:!E I ,. S;ótownik .. Bufet, Posiadłość 
n'atwla ...szelkie choeby Baj- 1 klasy. najszczę
liwsze poleca kredeDtl dębowy. ł6iko ielas.. nizinową. labudowanIe ma- 
trudniejsze .prawy sądowe kolektura Kędziory. Pomań, S . który przymlela 115 ctr. na go- tanio Ipnedam. D
a 43 I, syw11e l 140 mórg. pełny sprzęt, 
karne, proeesowe. spadkowe. ul Sieroca 5 6, narożnik No...ej_ Iubne dzinę z motorem elektrycz- le...o. d 15111 sprzeaam. Cena przystępn!l- 
hipoteczne waloryzacyjne ./[on- d 3250 ... nym (22 . koni pl'1\d zmienny). Wllnelm Krilger! - Przyłubie 
Ilaktowe, sp6łkowe najmu obl'\cz
 blz';ltel']ę. zegav.- konystme sprzedam. Talko...- H t I poczta Solec-Ku)awskL n752 
admlnlstraey ne rx:datkowe' reperacJe tanio. Za
p z 
ta, ski, Wąbrzezuo. ul Kolejowa O e 
- . . leYJ.. .. · M E B L E srebra. SkoraczewskI, nIICa nr: 65 TelefoB 42. d 1508 .' . S d 
sClągame naleZIloscl I L d. Dworco'.\ a 38. n.763 . . l resta
c]a ... centrum mla- P rze am 
S B II sta wyzsze nkoły ... wojsInI od . 
L aDa c za G d t zaraz. Do ob' cia potrzebna po cenie 60-70.000 zŁ 3 nowo- 

 sypialki. jadalki. gabinety mę- Resztówkd . OSpO ars wo gotó...ka es. lJ
 sŁ Oferty cześnie urządzone I wsze1
im 
Cle.zkow.kle.o 4. skie, po cenach fabrycznych t I d - do Ga ty B d d d 3194 komfortem zaopatrzone wille 
T.llllon 138' na dogodnych warunkach ... 100 f!16rg b
czanych, dwor,;k prywa n e sp
 am s zywy
 o ze y g. po . na Polskim Sląsku, na granicy 
Dla,olotała prałt,.łL Fabryce W. Błaszczyk, Marsz. o
mlOpcko)O"wy. zabud0'Yanla I mał:twym lDwentarzem. bu polsko. niemieckiej. Ogrody, 
Focha 16, tełefon 303. n-2649 pierwszorzędne pnyetacJi- ko- 
1D:
 ma
ycne, 9 pod U m 
 6rg do- Skład boiska tennisowe. garaze i t.d. 
I. I . - - lejowej, cena 35.000 zł, wpłatY I re] em ena ugo- " I Reflektanci zechCII się zgłosić 
t POLECE....łA . 20.000 zŁ Rutko...ski. Poznań dy. Oferty do Gazety ydg. gaIantel']l. I mieszkan em na do K. Talie)' KróL Huta ul. 
_ _ Sn l egowce Mickiewicza 28. dS245 pod d 3218. oiywione] ulicy sprzl!dam ta. G . '71 I 1 '5 d 3283 
. nlo. Adrall w Gazecie Bydg. Imna 
J a na . 
Krawcowa reperacje wszelkiego obuwia d lli27 
gumowego. Bydgoszoz. ulica £:.,... Kury 
kusnierska szyje garderobęl- Przyrzecze 25. obok Długiej. Telefon 2/2 
 Odańska 35 W i llę dobre nłoskf, półtora rocZDe 
ftrzerabla futra, tanio. UlIca d 1513 _ . do chowu. mieszane lub leg- 
arzs. Facha 5 ID. 7. d 1520 polem nadzwyao; ł4nystnie: plęknq, - podmle)sb..- duzy horuysprzedam.Rozwadowska 
s - ł - t S t a r e n__6
..": !l
 ogr6d,elehryeznoM sprzedam Nowe, Sądowa (2. (Pomorze.ł 
peC 
l a 15 a J
 wpłata 10-15.000 zł.,- relJzta d 1316 
:.I kapelusze damskie męskie - rrla3nąt1 "7
ł- MrwuDn--ł jU#Id amortyncj" Oferty do Gaz. 
szlifo"'i nla, obciągania brzy. przerabiam na nowe. Praco- . L_ __,_ "_'.8 . _ 'P -	
			

/gb_1932.11.13_R.11_nr26200012_0001.djvu

			Str. tt. 


..GAZET A BYDGOSKA II niedziela, dnia 13 listopada 1932 r. 


'Nr. 262. 


Podatki I I Kamienica - Szkoła Zawodowa Żetiska Bydgoszcz, Gda6ska 119 
Qd...ołanie podatku dochodo- d...upiętro...a t składy. !2 ubi- 
wego. profiby o niżS'Zą kRteg. kacje elettrycmo
6 ...odociU i otwiera 

...iadectwa przemysłowego. taniO spne am. - Oferty do P6łroczną Klasę Gospodarstwa Domowego. 
interwencje i wszystkie spra- Gazetv pod d 3270. 
wy podatkowe załatwia' J Nau
 sit: moma goło...anla. pieczenia. prania prasowania" szycia. kroju, robót ręcznych ltd. - Warun'l"ie
 zajęcia wdową. cośkolwiek posagu tancerki do bale
 najchętniej 
do ...ydZlerzawlema. - Uhca Informac]e, Koroeckiego 20.- 
arazlub p6zme], okolica ob!>" lub stała posada pożądana. - z Teatru, wysokIe. ł,:
ne.zaraz 
Pomorska Mo gospodarz. 1531 Zawiadowca. d 1534 ]ętna mogę wstawlc kaucJę. Nieanonimowe zgłoszenia do potrzebne. Zgłaszac sle od 
I 1 Oferty Gazeta Bydgoska pod Gazety Bydg. pod d 3178. godz.. 15-=-16-tej. Restauracja 
Zadzieria wię 9 POKOJE UMt: BL d 3290. Kt ' F

gLStrzechli"' ulica :i
.ro 
ogrodnictwo hominjalne pry- U d . k Ola 
watne Inb większe gospodar- P k '- rzę 
I z pań udzieli pomocy finaneo- Z t 
swo. Ol. do Gazety Bydg. O OJ sądowy. wieloletma praktyka, ...ej i poślubi pana 36-letniego as ępcy 
pod d 32M. duży. elegancko umeblowany. pIsze na maszynie. Poszukuje wykształconego kol:uralnego'? obligacji! Nowość! Kto praco- 
Jagiellońska 12. ID. 6. n.52! jakiejkolwiek pracy. Oferty Łaskawe oferty do Gaz. Bydg. wał... tym dziale. zapewnione 
do Gazety Bvdgoskiej pod pod d 3253. większe zarobki. Praca łatwa. 
POkói .Niewymagaj"c)'". d 1'99 1 I Zgłoszenia Gozakred. L...6... 
'ol . 14 "AUKA Wałowa 11. n 218 
Kamienica =:

...
n)' Sło...ackI1
511 Slosarz . Oglo..e..le droblle '" 
narożniko...a, wspaniały objekt tokarz poczlitkuj"cy s dob
- R k ' UcznIa w. ,,(j.QlUae !Bgdq06fdt# 
blisko centrum. _ dobrze się P k "- mi 
wiadectwaml poszukuje ysun ow fryzjerskiego z całem utrzy- 
rentująca korzystnie sprzeda O OJ posady. miejscowo
c obojętna technicznych nauczy inżynier. maniero. z dobrej rodziny. - do 12 sł6w tylko 70 gro." 
...łaściclel Oferty do Gazety umeblo...any do wynajęcia - Adres wskaże Adro. Gazety. Oferty pod "X. Y.Z." do Gazety. przyjmitJ Zakład Fryzjerski. 
Bydg. pod d 31f!9. Ś.... Tr6jcy 8 parter. d1523 d 3240 d 1415. Łokietka 27. d 331)0 m.... .. 'U' ,UW'IW"OIIIIIIT lIIILIlII' 


2 SPRZEDAŻE 


Kopię Mieszkanie 
maszynę do pisania dobne u- 'pokojo.... zaraz do ...ypa. 
trzymaną. Oferty do Gazety jęcia, gospodarz. Ulica Grun- 
pod d 3308. waldzka 40. d 1511 


5 


KAMIE.'tICE 


A 
NA SZCZYCIE 


aoI.dnego wykolłcz.n.. 
lanie:! ceny 


1IUd, 
 


16.
 
" 


--. 


- -0:'-4.,..... 
.
l 


 


" 
'i ' . 


.... 
. .' \. 


..... 


... 


-,..'W........ ... 


,.... 


Att. 1637-31 
Mę-e półbuciki na sWnanei podeszwie. 


1 


_ I 
-,... 


. 


."" 


- .,. t 
' - 


.- 


. 

 


,.  


"
, 
-:f\., .'_ 

 ...,.-. . 


.. 


. 


C 

.:. .. 
ł. ' 


"';4" 


'" 


"(, 


Art. lVl7-'D 
CzOffte sznurowane buciki z mocnego boksu, 
z silnq skórzanq podeszwą. 
SKARPETKI Zł: 0.60, 0.90, 1.20, 2.- 
, J-47 P. 


........ 
.' 


, 


, 


Choo kryzYII naleje. 
Jddzl "'Cilił po Awiecde, 
Dobrą Kltentelę- 
Znalazł on ... .Gazeoł.a. 


A b am en t w Bydgoszczy w ekspedycji I agenturach wraz z dodatkiem: O g łoszenia 2Ii groszy ,,'iersz mUim. na stronie 6 łam. Reklam)' na sw. 
'on ..Przy Rodzinnym 8tole", wynosI D1lesięc:znie 1,96
 z odno- nie 4 łam. szerokoAcl 67 mUim.: za tekstem mUim.80 groszy, 
_eniem do dClma przez lIsto...ego 2,'" zł; ... agenturach prowinC]onalnlcł. ... tek
ciE': na pierwszej stronie 1.00 zl. na drugie] I trzecie] stronie 1 zł, na dalszyoh 
mieeięcznie 1.116 zł; z odn0l5zeniem do domu przez roznoldcieli 2,26 !ł1- Btronach 86 gr. Przy częstem powtarzaniu ndziela lIię rabatu. przy konkursach 
"wartlinie ti,8ó zł na pocztaeh, przu listo.. (go ... dOD1 7.(,2 zł. W razie wypadko" i dochodzeniacb slldollych ...szelkie rabaty upadają. Drobne ogloszenia do 12 fł6w 

O"CldCi"lnych ellą "YŻf!zą. przel!zk6d w zakladzie. ..trajkó..' ILb t. P. wyda,. 70 gr. Drobne ogł08zenIa ponad 12 słów: napisowe slowo tłuste 15 gr.. każde dalsze 
Jllctwo l1ie OOJ:o..iada. dostarczanie pil!ma, a prenuD1eratorz::y nie majl pra..." słowo 10 gr.. Lt'gityu.uJący się bezrobotni poszukujący pracę do 12 sł6w gratis. 
do oonl1odo..ania. _ F,.I