Słowo Pomorskie 1928.12.20 R.8 nr 293

"r. 293 
-- 
. . 
t . , , , , '. 

 . , . , 
, . , , . 

 -. , . l'. . " 
,,
 . . , . . . 
. . , . . . . 

 . . . . .. 
P /' . . 
. . , . . 

 . . . . 
t . , . 

 . . . 

. . 


. Czwartek. dn. 20 arudnfa 1928 r. 


Rok VIII. 
v- 


. . , .. ) .- '. 
. t'. . . . o , / . 
. , , . " : . ; ..\ . ł 
, I . . .. 
 J 
. . . . . . . t . ł ' , 
." . , . . , , . , . . . 
. . . .. , 
. , , . , . : . oP ) 
" , . , . . P . 
, 
t , , . , ".-1 . : . , 
 
, " , . 0'0 ," , 
, \ . . .' .. .. ': ł 
. . 
 . ... t 
. , ... i. . . . , .t 'f 
, ł , . t "-' t 


.. 
, 


, 
. 
. 


Dziennik Toru6akl 
Dodatki: %yele - Mestwln - Dom Rodzinny _ Siła I Zdrowie. Gazeta Toruhska 
Konto czelcowe: P. K. o. Poznali nr. 200 69 - 
ABONAMENT v Konto bankowe: Bank Zw. Sp. Zarob. w Toruniu 
'" ł'lIapt'dyrJlI w agPllcJach IIII.jlcU
Ycb 3.00 zł, J OGŁOSZENIA J 
p"&oa1ll1t'JSC"\\)'Cr. 3Zł zt, J,lrlPZ POCZlę lut z odn
" agent' .a
h wit'nz millm. na strome 7,lalll. tO gr, reklamy u tekstem red. 
vrzt'r. ruzrlulllc.'It'h IlIlel:ICI'
)'cb 330 zL P U'U I 8UntPIII t 3 3 
 na słr. ł lalI!. 50 gr. rt!l... w rekścre 70 gr, na I str. 100 J{r. Za 
t ., L P I ' ." - III"J!iI'uwyr I .'OV I k 1 k ." .1\ d k . 
&, J'Ou uJ,lu".. w Ił liC" a 50 tt. uMralllcll ł'!IO zt W Gd ń II Of . II OIllJ,l I UWIiIII' I Z zaSlrzt..eUlPIII rlJl
Jsl'a 'u 1. na wy t J 
!.tO J(d
 I dusla
a f:,o Kd. \\ raZie wYI" liko . d a s OJ Of!'lo."z. drobne; wiers
 nspisuwy 30 f!'r, katde nasl
vne słowo) 
"la wytlZ", Vn...lzkod 
 ukbldzlP, It
JIoI,: 


'u "\\
")'I"b 10 gl'. Via J,lullwk. ...rAc)' 5OJ[, zuitki, hOllllllJlkal)' 50 gr. prz) 
IUl'lWU 1IIc, odlK.l
 lada za IIledUSlllrt'zellle J,lL-1 a. P.
) ow. !lądo",em 
clllj!alli" IJsleźYluśl"1 lub J,lrz)' kOllk'lrsal"b upada I 
nte olaJq pruwa d"'"a
at II
 Dledostarrl.l,::ycb A n
1 ",szelki rabat. przy telel. IIsdawalliu ol\luszl'n nie przyJmuje- 
od8zlloi.lu
atJ Itlb zwrołu aOOn!l.IUI'Dtu. my odJ,luwiellziahloścl za ewtJ. biedy. ZIio termin. druk I prze. 
pis Ulil'Jsca ogtusz. nie odpo\\ladamy. 


Oddz. W GrudZI\dzu: Mickiewicza 22 tel. :t07 


..Iddz. w Che,mży: ul. Toru:lska 38 tele:on 54 


ł-- - 
Dzisiaj 12 stron. 


- - 


Centrala: Toruń, ul. jw. Katarzyny 4. Telefony: 57. 300. 888 


-, 
Cena 20 groszy 


L 


Na gwiazdke! 
.... .toaown. podarki ' 
perfumy 
mydła 
wody kol. um 
kasetki 
Manicure 
apftraty fotogr. 
,aleca I'e cellach kOrlutaych. ud
lel."c 
10 e / e rabatu. 
DROGERJA I PERFUMERJA 
CZ. LAURENIOWSKI 
.L Kr61, Jad..I,1 1Z/14.  


Zwycl-:stwo, czy 
porażka? 
IpUD10u I IL1elkateczu acltrUD1a mla. 

 ZaI..kiego. 
Gdy alł cbc. oceni t col.. don1ocło'C! 
rwałto\\ueJ mo""y min. Stre.emanna I Jej 
.kutkl to trzeba paD11
tać o lem, :te 
U'" 
mi,:dzy I\lemcaanl z jednej, a Francj.. i 
Angl
.. z drugiej strony toC!" II': rOkD\\a- 
nia o u'łunięcle \\o,sk koalicyjnych z 
Nadrenja.. Sprawa ta. brla prredmlotem 
tygodniowycb, pourn) ch rDlmów Brian- 
da. CbaOlberlalna l Stresemann&. 
W tok tyCb pou'nycb pogadanek ",pa- 
c'la b o m b a w po!'tad o
trego It&rcia 
mln. Slre!emanna & mio. Zaleskim na tle 
lkargi, \\ nles
onej pnez . \" olkshund" 
BronOŚIł.Skl Szczególy Icb mów Bł już 
rnan
. ObecnI. nalezy zbada
. Jakie w r a- 
* e o I a po nich pozostaly. 
Oplnja Diemlecka stanęła bez wyj'ł tku 
po stronie mlnlslra Strelemanna. Od 
prl" icy do lewicy - wlzyslkie dzienniki 
pocllwalaJ" Jego ostry, brutalny ton. Na- 
wet apoko na, umkaJ'łca mocn)'cb zwro- 
tów ..V O ; a I a c b e Z e I t u n g" (z dnia 
Ui bDI.) w)'rata. wlelkQ. radoM, te .\\)'pad 
mln. Streaemanna nie popsuł I Ole zer- 
wII uklRdów prDwadzon)'ch przez Der- 
lin z Par)'ze
 I Londynem o opróżnienie 
łiadrenJl 

aczelny re.Jaklor pollt:rczny (wspom- 
nianej .. \"osslsche Zeltung" p. Georg 
B e r n h a r d plne: 
_ .
awet bruta'no

 'Ay"owledzlao a o- 
IOblJrle 0110 w oko 
..H'Lsl elnl penoenl.I

 
Von )Jann zu Malin vorgetrageoe GrobhPlt ) 
nie mote h)'Ć \ak brumlenna w nasll:p- 
It\\a Jak hleporoZuIII1I'nla w rozmo"acb, 
ktur
 In'lIa prowadzIć na setkI kllome- 
'1'':''''' 1Ilate/(0 tl't ch") cli IIlem'eclo.l mlnl- 
Il(!r 'spraw zaRraniC&IIYl"h la czub IUpI'lule 
doł..", spo!llobnośt l"d
lhalb bat der 

- 
bChe \u!lsl'nmlrJlsłpr ell
e I!
nz I{
te G \\'e. 
'.nbeit brlm Scbopfe RPlallt I, 
d) \I, s I 
edpo\\'lelill \\obec po',klego nlllWltra uka- 
1&' .ię ni d) plnmnlyrznle osi I")' 10_ , 
l:c&eSln'lY łlo'lledz.mia nidy OA pe'WIIO 
takl.e, f1,dY nie rozumieli leE) ka oll!loll';[- 
klegn Ze zll'IIIIIt'IIIf-m z\\r.JcllI UtllJlło.l:, 
 d Y 
Strellemall n I 1.) \\ OścIlI, nIe d
l,-,rQ 
Ia POlO 
n:l'''orozllmll'ń odl1 o \\'ladal mlnl
lro\\1 nl
 
Iklemu... Slowa J('/(o r o z u m ł a D o, 1& 
je p r Z I li u m ac lon o". - 
Inne pi
ma niemiecki. r07ko
rujQ. aię 
opIsami B wałtowności wysllłPJenl
 p. 
" T ., I
 dma 1(1 
clre6eWaDI1'a np, "D e r a i \ 
bm,): 
_ Dr Stl'l''Ipmftnn odpo\l,lpddnl tnk 0- 
lłro, t; 
 Badzie ł I/(I 01..11 Ilę mleć: t
 
ch\l,llI \Hatfnl" dyplomn,!,yrz D f 8 0 Pol:
.- 
'A ledunIa \l,ojny pr&I'Z ...pmry I w Fe. 
Mowa Slrl'III'IIIRnna byla w ton,le" I ę A c I ł\ 
Arie tak ostra. te c!r\lde u d e: IlI rnd mIt der 
" I t O ł obrsd (..dau 1!I
'u
U
cbl
 u.nd 
FaUlł auf daD SlulIIIPu.wo 


ppr!loenllcb den polnllcbeo Auueomlnllter 
mebrjacb anł\riUn) i kilkakrotule JJOll!kiego 
ministra oBOlIiście z a c z e p I a L Zaleski 
l!i
IIEial C z e r w o ny n A t war z y. 
W 1I)'5CY CZloukowle dady Ligi IIdeli Inin)' 
w naJw)'tsz)'m stopniu zaklopotane M . _ 
SQ. nawet w pismach niemle'ckicb I 
bardzjej napasUiwe uwagi, których przy- 
taczać nie warlo. 
W każdym razie widat, że rozzuchwa- 
lenie niemieckIe nastQpilo dlategD, że mo- 
wa p. Stresemanna pDzDstala hez odpar- 
cia. gJyż p. Za
eski już nie przell!awial, 
a 10, co po\\iedlinł p. D r I a n d, jako 
przewDdniCZQcy Rad)' Ligi, hrzml w spra- 
wDzdaniu pólurzędDwem, jak nast",puje: 
- ..Przewodnlczl\cy Rady p. Briand do- 
t)'1 nakoniec królkie oświadczenie, slwier- 
dzające, it Rada Ligi 
arodów będzie u- 
wsze broniła L'więcollej IIpra\\y mniej- 
szości. Szczególo\l,'e I sumienne zbadanIe Ucz- 
n)cb pet)'C)j, klLre omawiano na dzislej- 
lIZem posiedzeniu. Sl\ no
'ym tep;o dowo- 
dem. Mot..lJy Jpdnak motna zastanowit się 
ud Iprawq. czy procl'dlJra. dOłYI"Zl\ca ror;- 
wotania PPtyc)'j mnlpjszościo\\'ych, ni.. mo- 
MlaLy byt Jeszcze przyśpieszonA lub wogole 
ulepszonaM. - 
Oświadcz.nie to, w którem przewodnl- 
częcy p. H r la n d najlżejszQ. wzmlankQ. 
nie. za.znaczyl wraienia nie tylko nie- 
,,'Iałciwych w ipoowllie 'gbrad 1-Ia.Jy Ligi, 
al. Lakże pod 
z,ledem prawn)m obu- 
n&.I'łcych W) wodów p. Stresemanna, a 
natomiast p o p a r ł t y I k o j e g o ż Q d a- 
n I e ,,),tocienia sprawy procedury. oczy- 
wIście w z m o g I e p e w n ość al e b i e 
Niemców. 
P. Georg Bernhard w swym arl)'kułe 
wstępnym (z dnia 16 bm.) pisze: 
_ ..I wldoczDie z uznaniem oceolooo 
wzburzenie oieulieckipgo minislra. Bo ko().- 
co",e przemÓtI\'il!nie Brla.nda 
w yr a to le w I k a z u je. 
e w sprawie tej 
I t . J e o o p CI II t r li n I e SWt'go kolegi 
n I e m I e c k l e I o... (..(;nd mao hat aD- 
Icheineod aucb nie Erregung des deutscben 
Aussenmlnillten gewOrdigL Denn daa 
Srb IU!lswort Briands taessl deut1ich. erkc: o - 
nen da ss pr iD der SlIcbe slcb auf dle Selle 
I!ein'el deuucben KolIegen Ilellte"), - 
Widać zatem zUJ:ełnie \\") rainie, Iż ta- 
ki przeb:eg Sprawy utrwalił Niemców w 
przekonaniu o p o ": o
 z e n I u . teg
 \\")"- 
stQpienla, lem bardZIeJ, że tegDz dn.a po 
poludniu pp. Briand, Chamberlallll Stre- 
semann wydali ów wspóln). k o m u n 1- 
k a t o dobrem porozumieniu w sprawacb 
nadreuskicb w treści l1DŚĆ skQpy. ale pełen 
a e r d e c z n'o Ś c I, raczej dziwnej po wy- 
stQpieniu pDrannem p. Strescma
na hez 
żadr:ego z jego ,trDny zlagDdzema tego, 
co zrobU w sposób tak niezwykly I ra. 
itcy. - rt ,. 
Trzeba Jeszue dDdat, te ..VDrwa s 
(nr, 593), organ kanclerza. nie
lec
i.ego, 
dr. Mullera. zapewr..':ł. wszystkich NI
m- 
ców że komunikat '!'zech ministrów Jest 
ró . oc-lcśnle 0:1 _ WIJ. udzielonQ "kręta- 
czom warszawskim" ("bedeutet z:uglell"b 
eine AhsRge an die Quertrelber In War- 
achau"). Jelt to dowód ż
 sl.uszn
 I w za- 
sad1ie prawdziwe oskarzeme mlD. Zale- 
skiego. wypowiedziane pod adres
m 
Niemców W) \\"oleło wiele poruszeń I n.e- 
POkDjU, I
cz nie osięllntlo - niestety - 
umlerzDnego celu. 
Min. ZaleskI ,pó:tnll alę I dlatego nie 
móftł już cOfnQć J'(I.Ptdzon
g? \\'oz
, na 
którym jedzie "pDrozumleme 'BrlaDda, 
Chamberlalna I 8tresł'manna - wyklu- 
czajQ('e Pol!lkp. od glolu w spra\\'!e Nad- 
re-nJI. I znowu ,pada na na8 porRzk a dy- 
plomatyczna. 


. ... k l. cz
kol.dc: mleczn" 
..ZremianS CI "uero., pol. tabr 
A. PIASECKI S. A. - Kraków, 
PrlY ..kupie prosimy Iwracać bac III' uwafe: 
fle firm., l a s t C P I t . o '.n Mich.. II 
Poanaft. Wa'lI Waa6. 84. k1711 


Antysemityzm wzrasta i w Niemczech. 
Studenci niemieccy domagaj, się wprowadzenia "numerus clau- 
sus" na uniwersytetach w Rzeszy 
Ber1ln, 18. 12. (Pat.) nia "numeru!! clausus" dla obcDkrajow- 
2ydowska Agencja Telegraf. dDnD"i, ców oraz elementów "kr'wi Dbcej", Po raJ; 
że powszechny zwillzek ,studen,ów unh\er: pierwsLY studenci niemieccy domagajQ. slO 
s)'tetu berlińskiegD powstajllcy pDIl wpł)"- wprDwadzenia £Igraniczeń na uniwersyte- 
wami Ż)'\\iDłów nacjDnalistycznych a Dbej- tach również dla urodzDn)'ch w l\iemczech 
rouj'łcy większość studentów berlińskich Ż)'dów. 
- eficjalnle \\ )'sunlłł ż
danie wprDwadze. 


Pożar fabryki cellulozy w Berl
:ie. 
Narazie stwierdzono. że 35 osób jest rannych. - Ile poniosło 
śmierć w płomieniach - niewiadomo. 
Bprlin, 18 12. PAT. rDbDtników I robDtnlc droga została od- 
Straszna katastl'Ofa wydarzyła si", tu ritta z ch" iłę., 
dy klatka schodowa sta 
dzisiaj przed południem. CzterDpietro- I:ęła \\" płDmieniach, 
W)' Ludynek fabryld rarljDsprzętu i celu- Część zamknięt)'ch starała się oca1lt. 
łozy położony przy ulicy St'ubinstras
e skac7Qc na uJil"e. Straż pDzarna zdDłała 
stanllł nagle z niewiadDmych przyczyn w pDcb\\)'cić 17 Dsob na rD
!tarte płótna. 
plDmlenia('h, rDzszen:eniu których Iprzy 
atomiast 3;:' Dsóh. skac
c w panicz- 
jal łatwopalny materjał - c.'eluIDza. Ol. n) m !'tracbu na demi",. doznało ci",ż- 
brzymi plDmień strzelił nagle 
 picr\sze- sz)'ch lub lżejsE)'ch obraień. 
80 piętra fabr)kł- wgórę. równocześnie Jeden z ra!1n}'cb, wlaścklel fabryK! 
zaś kł
hy dus!lJcego d) mu wypelniłY mebli H a w .1 1 c k Y. któr
. s
acqc 
o- 
wnetrza., wywołujQe niebywaly poploch z:-ał złamama Dbu nóg I cl
zklch obr
eń 
wśród robotników w fabryce. Zaledwie crc!psnych. zmarł w. sEpltału. Pozar 
30 O!ób zdołało uciec pD schoda,'h na trwa jeszc
e. IirQi:ę. po'głD
ki, że jeszcze 
dach fabr) ki a stamtQd przedDstać się kilka Dsób nie zdDłalo wydostat się I pło 
Ila poddasze s'łsiednie
D dDmu Reszcie nQl egD gmal"hu. 


Sejm przyjął ustawę, odraczającą dekret 
o sądownictwie 
w trzeciem czytaniu. - Premier Barte' zapowiedział, iż ..rząd po- 
zostawia sobie woln, rękę". 
Wars1Awa, 18. 12. (Pal) dysku
ję I ullziełił giD su pD!ln
 i Sano;cy 

 . dr . S . d I 18 bm (Be- Be I. 
Xa 34 posle .
nJu . eJmu w n. u. . Po
eł ZYt ierz)'ński \KI. !\arod.) 1apro- 
I
ba bez d)'s
u
JI p
zntła w d
glem l tr
e ponował przerwanie d)";;ku!ji. \\"niD
ek 
CJem czytaniu pr
Jek' ustawy v: s,PrawJe ten zDstał pt'zyjęt}. przeciw głDSDDl Be-Be. 
przedłużenia lerm
nu przedawl11ema rent 
łarszalek udzielił głDsU prz:ed
tawi- 
w b. laborze pusklm. cielDwi rz
du. prokuratDrDwi Sądu 
aj- 
Xastępnie w trzeciem cz).t.aniu 
rz:yjętD w)"ŻSZPgD. K u c z )' J1 s k i e m u \PO\\ st
je 
projekt nDweli do ustawy o DchrDme drob- wnawa i Dkrz)"l..I, że jest tD DbstrukcJa., 
nyc-h dzierżawcó\\ roln)'cb , .pocze
 prz)'- 
(ars7alek w)'jaśnia, iż na pDdstawie 
sl'łpiDnD do trzeciego el)'lama prDJektu u- regulaminu przedstawiciel rZQdu ma pra- 
stawy odracz.ajQcej wejście w ż)'cie rD
po.- \\"£1 zahiera.' głD;; pDza kolejkQ i bez ogra- 
l7ądzenia P, Prez)"denla RzeczH-.ospolJteJ, niczenia. 
\\' sprawie ustroju SQdó\\ PD""szechn)'
h. PrDl..ur. Ku('z)"ński w)'kaz\lje. It ..cbo- 
W d)'skusji poseł Piłsudski, Pod?skl! 
el
- dzi tu D DbalŁ'uie calegD gmflchu, który 
ler i KDsyJargkl (Be-Be) .W)'powledZJeh 
Ie rz
d pDstawił z wil'lkim nakładem pra- 
przedw ustawie. XII. wnJDsek posla Z\\Ie- cy". 
rz)'ńskipgD (KI. Narod.) dysku
,.. przel'- Mars7ałek sl\\ierdza \\ spra\\ie pod- 
\\ano. niesiDn)"ch w
tJ..!iwDśd CD dD pDnGWnł'(lf) 
Zkalei \\Iceminlster Spra\\ledllwośc1 p. Dtwierania zamkni
tej już dyskusji po 
Car stwierdL.ił, iż ..jest to plerv..szs duża u- pl'zcmó\\ ieniu przedstawiciela rządu, że 
s14 wa unifikacyjna. a \\"nioSł!'lt o DdrD,ze- Jest to pl'awem Z\\ )"czajoWE'U1 sejmu, od 
nie jej jest w w).sokim stopniu n lew łaś-I kiedy on istniPje, prawem, które jest do 
c I w y (7) Dekret został Dgloszony \\" lutym peWnł'gD stDpnia przywilejem - Z\\ łasz- 
br, Sejm r.a.ś rozpoczął prac", mer) tor)'cwQ cza pDslów, znajdujQq.ch się w ID n i e ł- 
dDpierD w ostatnich dniach łistDpada. r\i
 li z o;; c i. Ulatl'gD trzymając si
 t
g
. 
uzgodn;ono do\.) chcz:as trzech kweslYJ prawa zw)'czajD\\ ego. mar1i1-młek udzle
lł 
mianowicie: glosu pD
łD\\ i ze pisanemu po przemó\\ le- 
I) przecbodzenla do SQ.downlctwa alice- niu pned
tawiciela rZ'ł du . 
rów korpusu sędowego, Poseł P i e r a c k I (KI. 
arod.) wy jaś- 
2) kwestji nDminacyj, lezeli dobór sę- nia, że nie wysttpuje .przeciw u.ni.likacjl, 
dzfów ma siIJ odb)'wać W) IQcznie w drodze lecz t,ylko Ea odroczenlen
, dOloki bltdy 
kooptacji przez Egt'Dmadzenie, to w takhll dekretu nie ht.dlł zmDd)flk
waDe. 
razie minister nie moglby odpowiadać za Poseł Praglł'r (PPS.) 
g.al'lzl\ wniosek 
sprawne funkcjonDwanie !lQdu" (7) formalny o przel"V\anie d)skusji. Wnio- 
Konkluduj'ł(-\ mó\\('a stwierdza, iŻ ar- sek przyj",lo. . 
gumenty za odroczeniem spra\\y nie fOt D
e
lor. departamentu mm.. 8pra"'l
 
pr:zekonY'\uj'ł ce i dlategD w imieniu rz
- \ dli\\.DSCI S 1 e c z k D 
Y s k
, f.tv. lerdu, 
du pl'Dsi o nit'odraczanie d€'kretu o 'lł
lro-- ,.\\n1Dsek o odroczeme tej 
8tR\\Y pne- 
ju s'łdownlctw&. kreśla robott w)'konanlł & udz;\I'łem aił 

łarszałe.k stwlerdra, te przcmó\\ ienle najlł'psz)"ch, na ja.J..ie IDDtn& było ai-: sdo- 
przedstawiciela rqdu na nowo otwiera być'" I .
>>>
Str. . 


Poseł .z _ . e r s,. k o w s Je I (Klub Na- 
rodo\\\" uboJe", b mar.s
Ie-k sejmu nie 

nałazi sposobu zapobieienia obSłrukcjl. 
Prem;"r B a r t e J zastrzega siO, ie .Zł! 

t!"Ony rZ4du nie b}'la prowadzona ob- 

Irukcja. Pr!t-ma"laU dotYchczas ci, 
ktDny " tej sprawie byU &&aDgajo,,'an1 
JaJw t\\órQ..'. 

ast
pn:e pn:"mawlał POSeł Pra
fer 
(PPS.. Uory z
ło$iI \\ niosek o prze1'\\ a- 
nie d,'
kU!;jl. Wniostk t
n z
ul przy j.- 
I)". \\-niose-k posła Stapińskie4to o odro- 
tlen:e po
deJzenia ojrzucoOQ. pceze-m 
irłn. prl
'stap:la dD !{Iosowanla nad pro- 
jelr.tero ustA" y oJ.raczajlłcej w trzec.ieul 
rz\ ts.niu. 
. W ,ło
()\\"anlu imle!lne-m prryjeto pro- 
jekt m'ta \\ \. od CS CZ8 i,,'ej 1
 
lo5aml 
przet";w 1 (\lł. Po C!IDSleniu w
'ników 
głD50\\ania wicemin. Car w ImienIu n:.- 


BLOW'O PO_ORSElII anrarte
 dJIIa II-go gradala 1!łZ8 1'. 


du &łotyl o'1Viadcunł.. Ił wobf't' lłano- 
'" lSka sf'jmu. który odruzcłł wnlolek o 
p"
kazanle sprawy do komisji prawnl- 
c7ej & nast
pnle w drłlglem I tnecłem 
CZ) łAl1lu ut"hwam projekt odraczaJ4cy - 
n:.d pozostawia sobie w o I n. rek o 00 
do w)'kon:Yltanla upra".nleA &awartyCb 
w art. 
1 par. J pro.ieUu o usuwie "'0- 
dów powuet"hn)'l"b dot)'CI'Celto pneC'bo- 
d.enla do sadów cywilnych oficerów kor- 
pusu qdo",ego. Na tern po8iedzenle 
przerwano 

I!.st
pne polledzenle którego terminu 

clAle nie omaczono. odłlodzie 110 po 
śwIetach. pra\\dopodobnle po 10 Ityes- 
ola 1929 r. 

)'cqc P-Anom posłom w"ołycb 
wl,t 
I no"'e-go roku, marsza lek &awkn.1 po- 
słedze-nie. 


Ciekawe momenty w dyskusJI. 
WS
lawa, 19. 12_ (tel. \\'1.) I P ł o d n e J d 
 m o n s t r a c J I. pcmlewai 
'\'cZ('lraJ
le doniesienie nasze o te-m. te za u
tav... wmeslon. przez Klub :\arodo- 
Be-Be zamien:& w sejmie zaS!ONwst ob- \\)0 opo\\.ad&la elQ U,\:łl.e ogromna w lO at- 
Itrukcjo przy obradach nad odrOczeniem 1 I ość I & b y. 
dekretu o us.roju słdDwnict\\a 
prawdzlłLJ Z cieka"'ycb momentów dyskuljl za- 
sj
 z tym dodatk.iem. że jak pisze dzIslejlzy !"uguje na u"agę ten prze.iews&):itklem. 
..K u r jer War s & a w I ki'" ,.wczorajsze i.J klejy. wicemi II er .prawiedU"ośd 
pocUedzf'nie sejmu przejdzie do bbtOlJ.i ja- . ar, OŚ" ladCI)'I: 
ko rzarlki przykład opoZ) cji n I e t y I k o - 
Iy cbcem1' dotne
 
o sednal, 
k I u h u, "
póll-'racu:,cego z nt dem . ale po.!leł 
 t ro ń 1 k I \h.lub 
arodo")') od- 
takie samego rz.du" I pO\\ledzlał: 
. . I - 
ie do sedna, tylko do ..Se)dna"! 
D) skusJa nad usta"'lł o odroelen u de- (Ja '" wl ' ad lO. I d I L' d · 
. ". .. 0010, P. n a )1 a'" .:::eY a jel. 
krt'tu o us:roJu 5łdowructwa zostala na pl . e ..... 'z"' m pre g e -" m S d .... . . 
. _ lo r l b "'__AI . .
.. " . 
" , u .
a.")Ulego 
"n103ea. .n U 
 _
acuuD.ego p.r I e r w a - a d.kret o ustroju iI,downictwa prze\\ I- 
n a. J
n
ko\1lid regu!a
ln se-Jmov.y po- tłuje okrel tn) ml.li
czny, w którym 
!otana".ła. u przedsuwlCle-J n:ądu mote za- moina będLie usu\\ać Ii
Jziów SłJU 
aJ- 
brał głOS bez v..zgl
u na przeC\\anle dy- "'yżuego}. 
Ik
sji. & trad
J
 o
rad )l'8t tak.a. te po Z Innycb momentów w!pomnf.
 nale- 
kaidem przemó"lenm przedstawIciela nt- t,. o ,,)stęp:e posla S a n o J c y (Be-Be), 
du d) skwja & u t o m a t y c I D I e 110 który uzasadnIał konieczność uluwanla 
otwiera. . se:1ziów w ten !po!lólt że ,.wlelu 8eddów 

a posiedzeniu W"czoraJszem ucbwał. nio uz.n."ało usta".,., przez Sejm ucbwa. 
Izb,. dyskusja została ł razy pr'Urv.ana.. lo"\ei I bralo w 03roDł obszarników; tak 
po kaidem przerwaniu zabierał gło. przed- przez Słd d I I e d 
 I c e potrafi. I a b o- 
lta"kiel I"Z4du I w ten srosób na DOWO tL1" a t reform, 1'(" : (!). (A ","i
e "edług 
dyskusj
 otwieraŁ Stan taki łn.al do gooz. Sano;cy mołncś
 ulu"."'a 10Jdów n J. 
U...j w nocY. jednakowot w ostatecznoś'" r'służ)'
 do w)'koL
 w
 reformy rol- 
wszystko to miało charakter tylko b e z - n-J!). r. 29! 


- Amanullah toczy decydujący bOJ 
z powstadcami. - Jeżeli ao prze.ra, straci koron, I tron. - W J 
analelskle wkroczyły ao Af
anistanu. o ak. 
L o n d y n. 19, 12. (Tel. wł,) I Nadszedł tu telegram ITalIk 
Król Amanullah toczy & powstańcami ry donosi, Ił lotnic,. anglels
y e
tu, któ- 
zacl
ł. walk. w odłeglo'cl zaled" la 70 .bO Amanullaha laatakowali bó. pro. 
klm. od stolicy pail!twa, Kabulu. Jest to BtaMów 1 obrzucili go klłkud
le 
 
O\\'_ 
blt"'a deeyduj,ca. Jeiell król j' przegra, bombami. Oddtia:y armjl a SI
Clonla 
powstancy w clQgu 2ł godzin ujm. mla- przekroczyły granico ArBan;stan
.elakleJ 
sto. W Kabulu paauje poplorb. Wiłk- Izenlj, na Kabul rzekomo w celu I D'la- 
sle przedslłblorstwa bandlow. jut nie Izenla & pDmoc, poselstwu b P
#ple, 
funkcjon uj.. rytyjaklernu. 
- 


- 


Owoce polityki Stresemanna 
w oswietlenlu pIsma Italskle.o. 
R 
 ': n:'. t8. 12. (P AT.) k tór)' po Tholry ItaJ lIt do pt,", 
DI1
leJlte ..I lU P e r o lO pod tytulf'm It(\pn1a lilon;emcem. d7.illaj Jest w 
ro 
..Burłhwe boryzonty" omawlaj.c oltatn:e Amchlussu. uj mln. Zall'skl rogl'm 
w)'darzenla w LUBano, plue: Radzie LIgi 
arodów wytoez)'ł p
cł:e
neJ 
_ ..Streaemann w LUBa DO poproltu młecklemu Itowarz)'lzen;u pntrjot Ie- 
wysle
ł le Ikóry. Stresem ann, któremu mu. Tym 8posobem, pisze dzienni )'Czn.. 
w Tbo,ry uk.ula lit "bJa .Iawy Jego w pero" - Niemcy w ciQgu ostatnic: ,Im- 
bllto
jI wieków I który myślal te UdAło 
 Ikaly ten pl
kny luk cel te 2 lAt 
mu Ilł wyprowadzlt w pole naroJy la- to trocht I)'mpstjl któr, Id byl ulra
.IY 
e!J'}8kle - dzfl:aj obudził liO I pusteml .lecb & raeJi nle p 
roruml eń o W 'y W k e WIo- 
k F . I I .os o'Iran- 
rę oma, rancJa n!e w erzy Jut w Thoł' cU!.łkicb a urazem zniwecz)'11 lob. d 
ryt ,nte ufa Lorarnu I nie cbce usunQ
 1:0 do po\\rutu do 1bo;r)"'. _ le r08
 
. 
aurenJI, Jednorze8nle mln. BenesE. - 


Młclwołt masońska. 
Napad na redaktork, "KurJera 
t\aroaOW6&O" w teowym Jorku. 
Sowy Jork 17, 12. (T.I. "I,). 
W Iw1tzku z rewelac.am1. dotyn,ce- 
mI IdemukGwanla poliklej loty waloJ'}. 
IkleJ .. Now)'m Jorku. zalozoneJ pruł u- 
ntdnlka w siułbie kon8ularneJ Uzeczy- 
poilpol1tej Pollk:e. ,,brata" A. Walllew- 
r!)delo, o ezem JonollllAmy tv . SI 0'\\ ie }o- 
morskiem" d.. Ił bm.. redak&orka .,l\.urJe- 
ra Narodoweao" w Xowym 10rku p. L.au- 
d1n-tbrzanowlkL po ulDielzczeniu arty- 
kulu O atoJunku m8!l0nerJ1 do Poliki 10- 
I,.ła w IpolĆb brutalny zaatakowana 
przez \\")da"e
 t.sot pl.m a p. E, Bl')k- 
czyJ'}sk:ego który M"ladczyl. ,e 1& u.aw- 
Dlenie łaty ltaU.ł btdzle mUIła) pned 
jej naJ"') Żlzym stdem, -.... 
Xa art)'kuJ p. l.audyn-Cbrzanowlklej 
ojpo"leJz1ał or,an loiy polskieJ 90The 
:ł\e,,-York )18Isonle Out1ook". W którym 
oświadczono. te organizatorem loiy jest 
w)m't'nlony w)'łeJ Wull"!lkl. zd Ikarb- 
Dik:em "yda"C8 ,KurJera Narodowelo" 
E. Bl"fkczyAUJ. 
awaler orderu .'polon:a 
RelUtuta". 
Opln;.. pollka. ., AmH')'t"e na"oluJe 
ło ułozenla pollko-katollekle,o pllma 
..oln..o od tajn) eb wpl,." 6. m&aonerjl. 


Budżet ministerstwa oświaty. 
Dalszy cLtc dyskusjI w komisji s 
rmowe;. - %ale "ucl'nlonych" 
%ydów I Ukraińców. 
War s z a w a. 1
. 12. (pA T.) Pnechodz,r do kwestjl wyz:na6, wnl
-ł 
Xa dz:aiejszem porannem posft'dzenlu O podw).tJzt'nle fundulzów na ttn eel & 
ujmowej komi
jl budżetowt'J w «Iosowa- sumy 120000 zł. do m:JJona. Mó"ca zło- 
Diu nad budietem mJn. spra" ied li "oki, iył Iler
 po,tulatów pod adrelem mini. 
odn:UC'OI'IO ,,-nIO!ek po81a Roga I Hartgb- Iterst
a, aoma
a!,e 8if Iwleb7enla licz- 
sa o Itre"lenie z up\J5aunia eentraU j
- by wizytatorów, znaj.
) cb Język bebraJ- 
Df)CO z1otl'g'o. Poseł Gn1nbaum zapowl
 Iko - iy,10
 ski I uww. te utworzenie 
dział ponowne wn:esienie tego ,,-nłmkll ,pecjaln,so d.partamentu szkolnletwn 
Jako wnlocku mnleJlzości, Przyjęto wnlt)- dła mnJej
%O'd roz,,1.rałoDy wiele trud- 
aek posla Czemicklego o Ikr
lenie pu- Jl4U
1. \\ resrcie dom.
 110 Inowelizu- 
zycji n.gr6d p'enlłinycb l zapom6« ce-ł- .aDla u-taW) O luołacb ak.dftDlcklch l 
trall w sumie 52900 zl. Dalej pnyjęto zwiCku.n1a procenta Itosowan
o przy 
wni(t!ek po-ła Komecklego '-KI. Narod.. przYjmowaniu 2ydÓ w , 
o mmiejszenie ",.datkÓw biurowyeh o Poseł C b r u c k I (LTJcr.) w dluuzJ'1D 
39
 IŁ Wniosek C7ernlcklqo o Ikre- wywodzie Ikarty I;ł na rztkome upośle- 
ślmle t 2002-14) zł I na
ód I UpoUI
 w dzenle dzieci t:kralńców. Omawia t"e!lt. 
dziaJe wymiar 8prawledliwokf. oraz wnlo Je IUo1,. utrakwistyc
nej I fik art y Ilę na 
Aek polia Bitnera o skre
len'e 31 000 zł- nekome Izykano
..aale pnez wJadle 1J- 
z innycb wydatk6w I wnl
k pc»ł. Kor- kraitrlklcb Irkól prywatnycb. llKołet po- 
neckiego o Ikrt'lIenle 310.000 dot,.cb na..la qdanle urąulowanla Iprawy unJ- 
z podr6iy I pne!llt'dlet'l w dzIałe wymlar'l wersytetu ukrałńakleao. 
aprawłedli_okl. \V dllale wltsJetr Ikr
 przewoon:eqc,. poseł B,.rlKa 
ł'OC'zyl 
"ono na wnl
k posła Komeckląo ea'y poalt'dlenle komllji do godziny 8-mej 
paJ"8.E1'8f w sumie zł. 2łO.000 na wydatkI wlee%l)rem po plenamem posiedzeniu leJ- 
I

a!ne. mu kiedy Dalt,pt dalt
 cl,« dYlku.,jł 
Sa 8t łPftle komisJa w obeCDoKt mln. nad budietem o
w;aty. Referent I 10181- 
W. R. I O. P. Swltallklego I wieemlnilua Iter Świta Iski prumawla
 btd. Jutro 
Cundńsklego przyst,pJa do dals71"ch przed południem. poczem komllJa pny- 
rozpraw nad budżetem min!-!ltentwa \\'. I lłłpi do Błotowan.a a naetępnle na pon.- 
R. I O P. Poseł G r O n b a u m wkartal dek u'nny .ejdzle bud!et \lIn, Przemy- 
e;.ę na nekome pndJadowanle Zydów. słu I lIandhL 


K.. prymas U Ojca 'W. 
}tzy1D. 19 12. tel .'1. 
01dec Aw. pnvJ,1 wc:zora) po .pecJal' 
nej aud;encJI b, prymasa Hlonda. który 
z)OŻ) 1 papieżowi Imieniem Ep'lkopatu. 
Durhowieńltwa l Wlrrn,.cb całej Fol, 
Ikl t)c:zenla I raeJl zblibl.ee,o 110 lub
- 
łeuflzu 
I.eta kaplamt".. 
Podual audjenrjl kl. pryma' 1)n:e"- 
-ławlł .ojcu św. a%ere,r Ipra" & tycia Ko- 
kiola katolltk1e.lo w Police. 


N.ezwykły wypadek w dzieJach 
dziennikarstwa polsklcao. 
Lódt. 19 12. tel. wl, 
Zaeudł ta wczoraj nlezwykły wypa- 
dek w dzte'acb dllennlkar..twa polskie- 
BO. OLo za podanie wiademo'eI o mor- 
dz.Je rabunko,,)m, popelnlonynl na 010- 
Ue nlejakle
o Mlcba1a Króla. &ofltaly 
Ikonfilkowan. w I z Y I t k I e pl"ma IÓlb- 
t le, w tłm 'l polikich. 2 niemieckie I 3 
-- ł)dowlkle. 


BoliwIa postanowiła tylkO bron:t sIl:. 
Gor.czkowe przygotowania do . 
s;1 Rady LI&l Narod6w. kt6ra b,. 
dzie intarwenJowała. 
sesjI Rady LIgi Naro46w w końC"U bid. ty- 
gcxlni& w Par) tu, moina uwaut u pewne, 
W ..kre&arjaele Lł
1 penuje Bor,(Zkow,. 
nastrój prl.)8otowatr do Mljf. Generalny 
Hkre.arz vrummond, dyrektor połU)'ezny 
Slgimura. jeso zaltepca '-łBler, ze sekejl 
jurJlltyeznf!j A«nero I azel lekcji In'orma- 
c)jnflj CoUlm,rL wyjethalJ "o Par)'ia. 


GeDewa. 18. 1% PAT. 
Generalny Hkretarz UP;J Narodów O- 
tn)mał od boliwi)skieso mln. spr. zagr. 
telqram adreso"any do przewodnlcl44 
ceso Rady Llrl Sarodów minl
tra Br"n. 
da. Tel
 komunikuJe. Ul "DJ!lka 
bolIwiJski... otrzymały rozkaz powltrzy- 
lI'Ianla sił od atakÓw ł nie POllUwanla 
alO naprzó4. przy zu&oeowanlu 'rod- 
k6_ obronnycb. Dep
u zawIadamia o Losv P aktu Kello..- 
&al't4dzoneJ PJ'7ez Paraswa) mobłlbacji I .'"9" 
wnJsUl.icb m zcq&yn w wieku od 19 Wau)'ngLOD, l';. 
 er I. "'1. , . 
38 la L 
- dniu dzłll J..I)"18 komll.a budłel.o- 

newa. lS 12. PaL) wa lenatu U-m ,tI'leaaml przec:l",k" 2 u- 
WedluS w\adom06c1 które D&PI)"Wa J . , ch ahla rrz edl ')! 
 Da plenum lenstu 
ASa! . ptria. &wol&nJ.e oadIw1caJneJ &:o rab'f!JLa.eJJ p&kL eU08L 


Mln. Zaleul powr
clł. 
Wauzawa, 18. 12 (PAT,) 
We wtor.k w dnIu 18. bm. o gOd,łnl. 
.c-tej po poludniu poelt«lem ..If'deńaklm 
powrócUa do Wanzaw,. de1e«acJa pOllka 
n" lesJo Rady LIgi Narodów w Logano. 
::\Ijnlster Zall'!lkl n8tyehmlaat obJ.1 une- 
dowanle w miniItentwie Ipraw zagra- 
nJcmyełl. 
Trzeci klub socJalistyczny. 
\\ ar.zawa. 19. 12, (Ieł. wł.) 
..J\urjer CZN'WDny" podaje, It na tere- 
ni. rady snlejlklej m-łiltcatu m, atoł. W., 
azawy pc1Wflł..lo tnec:ie u rupowanie lOeja 
Ultyezne. fOkiada 1i0 ono & lawnl"ów An. 
Loole,o BU) kJ. radneJ posłaAkl Prauleo- 
weJ 1 radnłl'o Odrobiny, krelarla Z, Z. K. 
LarurłO",anle to prlJjęlo I)uwe "Klub 
boc:j&Ultów Dłl.par
Jnycb". (B. S,). 


Bilans handlowy D listopad br. 
\\ aJ'..l.liwa, 19. lir. (hl. \\ I.). 
VI edlug otJliueu lotuwnego l"n
du 
Stat) bL) CIUo..o. w IIltopadzll b. r. biernI 
saldo bila na u landlowego zmnleJszylo I:ę 
St.GOO tY8- zl w porów &n.U I pa"'dzłer. 
nik rem b. r. litaD.. '" 1 :'.980 tYI. zl, 

mnht
lłen:e ble. cego salJa tJumlczyt 
nale
 Iw.fks.:.enlem "'V"OIU 11;ota I cu. 
UU z
granict n
 
_jlnQ IUO".O 16 mllJ. 11, 


dzld Imn:e.lzen!rm przywozu artyku- 
I 
w Iroływczycb do Polul ró"nlet na. 
. umł 16 milj. zł. 

adml.nić lneba. te ltan taki w okre- 

Il po tn;\\acb \:';\.a
_ć r al,::y za objaw 
natl'...lny, Toteł naetopne dopiero m
e- 
II,re O"-on W)'kał"'
 r-,. popra\\a bilan- 
e bandlo\\"rtfO Jelt elala. 


Prezydent Rzeczvnos;JoliłeJ 
WYZdrowiał. 
Kra k ów, 18. 12 (P AT.) 
DzlllaJ po poludniu Daltłpn odJa7Ó 
pana PrelydenLa Rlecl)l'polpol1teJ do War 
lza W ,.. 


I 


&hm ponownie prezydentem 
Gdańska. 
Gda6lk. 18 12. PAT. 
Na dzlalejuem poIredlenIu 
eJmu 
Gc\atuk18l0 odb) 1110 ")'h6r tak l"'anyrL 
..natorów Slówn) ch. Prelydentem II
 
notu Wnlnf80 \fla-ta wybrano poncwołe 
dra Sabma, Na posledreniu po św1tłacb 
wybrany zostante włcepre.t)'dent .enatu I 
13 Mnatorów parlamentarnrcb. 
Rz,d CzechosłowacJI pozostaje 
P r a B a. 18. 12. (Tel. wł.) 
Na dzllleJlzem poeledzenlu parlamen. 
tu zaltept"a pre-mJera dr, Suamek 110*)'1 
o'wladczenle. w którcm podkrdlil, Ił 
rqd nie zamlena WyclUn,Ć &&dn).cb 
konsekwencyJ w zWI.zku I W) nikaml wy. 
borów do lejmów kraJow).cb, oraz lejml- 
ków powiatow)'cb. W)'bor, te pozbawiO- 
ne b) Iy lupelnle, welllug o'wiadczfOl a 
miniitra Szramka, cl1arakteru polityune- 
BO. 
Z4111nlel'ft n,du lytuarJa w parlamea. 
eie nie ulr8ła zlnlanle. Bd)t wi
kllośt, 
na której lit: opiera. pozo!ltal a w dal1 7 ..r m 
d,KU taka lama. Dr. Suamek It_lu' 
dzIl, te Itronnlctwa opo!)'ryjne 110 'fi bI
 
dzle, ł.dlaj,e dymllJI rz,du w &wi,zku I 
oltałn.eml 
ybOraml. Nutępnie leader 
koalleji tqdowej Bradael Złoiyl allllo- 
slezne 0..wladc7enle. ł"'a tem dYlkulJO p- 
kOlie&ono, oraz po&ledzenl. UJJ1knl
to. 
Mikołaj Mlkołajewlez urni.rllł C )', 
wle..d. 18. 12. (PAT.) 
Dzlt'nnikl donolq, te ltan zdro 1l 
 
'W1"lkle o k.l
cła Mlkol"ja. Mlkolaj.1I' 
eza, który ąchorowa1 na zapalenia płuc, 
Je!llt bard70 4 rDt nt'. 


przedłużenie aodzJn handlU. 
Spraws f'1'Udłut..nla lIodlln łUlndlu ., :t 
1(1)1411111 pn dłwl,t(lcznym IftItala ":t 
DIo 
dzlallllt 11 bili. oatatec&Dle ad C) °SDi" . 
M.n. Ipraw \\ ....:u;ll"Ioyrll, VI poro&lIm
IO II 
mln. . r
cy lonleki ll)Ol.rznl!J uSUI odbr. 
handet tv t),Jrodolu prudj'" IQtPC&Or
" e t 
'" ać Ilę btdzl.. 
 rflm lat ..b"!: ;, 1111- 
rodzLDy dlut..t, t. J. do . lo wl'CI.. a 
dllelł od 1 do 8 ,OdL pp.
>>>
!Jr. 2!'3 


.. 


ILOWO POMORSKIE czwme., dni. 2t-IJO grudnia 1928 t. 


...: 


Zimna woda'żydowska na głowy sanacyjne. 
Po.. dr. Thon o za J .ścla ch W L 
. ugano. 
W krakowIkim, I)'JDnltityczn.ym N . 
..)U1 Vliennlku" (nr. 3'0) 7.amleśclł POS':;I l ri:r
c
 r!ch Dkolo. 1.000.000 Rusinów. 
j)d()\\..kl dr, Ozjasz l' l! o n dlugl al'ty '1'1 a D
uslnów .1 HosJan)) - & pos. dr. 

ul (pl. ..Uozhukane nerwy"), w któryr:ł k:Drkm?WI. 
e to... ,!male spelnle.nle". l 
ma""& wyniki dyplomatyczne o w . y 
 Uje w zydo\\skl sposób adromlstra- 
:Ien ia mln. ZaleskieRO w Stal'C
U z 


- 
:
bw... ŚI
sklch Czyżbr pragnIJł je8Z(,z
, 
Slresemannt'1II w LUKano. Tl'lcba parni 
 takż Y wDjew?da 
razHI
kl .nt"?
'adzJ! 
UĆ O tCłO, ie po.. dr. "hDn należy do g
_ 
ieu
c

,/G. Ślllsk Jakiś maly ..mllJDnlk 
rtt")"('b z w o I e n n I k ó w r z l) d u I R la t mnJę. !lp 'aca
 kDSzt zastępsl wa. 
fów- 
lO mu udziela I poparcia czc' d 
ecz clp
awa. Jak pos. dr. Thon uza- ca pl'DpDnuJe zastDsDwanie tegD s:llIIegD 
. . . sa. nla 
I'e.zkł mln. Zale!!kiego i jakle sri3tl'mu w S7.kDlnictwie Ś r c d n i e m, za. 
Po.... dr. Thon ita
e raczej po stronie teJ porazce przypisuje skutki: w D d D W e m i w s e m I n a r j a c b n n- 
I1lelu

ł,;
j. co wynika z poniŻllzycl! jegD - "RDzsądny, rD7.Ważny p. Z a Je _ U c z y (' i e I s k i c h i na każlQ. z t}'ch 
...)w . 8 
 f... ...zamiast brDnlć wlasnego stano- PD7.)'C}'j prDpDnuje Ddpowiedni krel}'t. - 
- "Toć to nie tajpmnlca, te wszyst, wlska, zaczQI oskarżać clruJra. strDn"" Da!ej wnDsi D PDUw}'ższenie o 50.000 na 
kle, bez wyjQ.tku. mniejnoścl na!'DdD- wzglę

le, . co b}:ID w dan)'m Z\\ ią1.ku zasiłki dla OJ'ganjzacyj sal1lDpDmDcy mlD- 

e zgloslły pelny akces lID rewDlucjl hal'd7.leJ II1ebe 7 pleczne, b a g a t e II z 0- dzieży akademickiej, wstawienie 2JO.I\() 
paaJowej. Slowo "sanacja", które stano- wal caly przedmiot, etDjIJCY na porZlł- na Warszawskie 1'£1 \V, NaukDwe. 20.000 
",UD naglówek dla całefrO poczynania dk
 d7i('nnym. IstDtnie takiegD w y k o- 
ma
owelfo wzhudzllo bardzo Ś m I a I e I CJ e fi) a nie OlDżna Inaczei zcDzumleć. na Ini!}.tut KatDlicki w KrakDwie, a \\ 
11 & d z I. J e u tycb wszy
tklcb, którzy jak t} JkD na tle calej PS)"ChDIDgji nasze- dzialc D';wial.}" p
zaszkDlnej, dzial sub 
nie mottU dorzekać .1, zllIzcunla ani gD D b e c n e g o r z ą d u, lekce\faŻQce- wencyj propDnuje rDzbić na 3 paragraf)' 
pot!tanowleń kon.st) tucJl. ani też epel- frU tD najtrudniejsze zagadnienie pań-- mianDw;cie: 1) suhwencje na in!!t}'turje 
"lenia IObowl,zań. wyplywajQc)"cb z st\\(,we", - spolecznD - naukDwe - '00.000, 2) sty' 
ml
1.ynarodowycb traktatów. PDS. dr. T h o n nawDłuje też mln. Za- pendja dla studjujQc}'cb - '7.000, 3) 
Jeat chyba pamiętnym wY!ltęp plel'- ICfki
gD.. ażeby nie lel;:ceważył i nie ba- prace Dś\\latDwe wrdzialu Dświat}' pDza- 
wszego premjera sana('yJnegD. p, D a r- 
ntl'l,Z{)wal skarg ..VDlk'lLund'u". bo na- szkDlnej - 330.000. 
t la, w któr) m b)la zapowiedt hezwzfrlę- s'''.j1!t\\a mrp-ę. b)'ć grDżne. PDwinien z do- W tDku dalszej d}'skusji zabral g!DS 
dnego llpelnlenla w s z y s t k I e g o ś\\ Jallc'('il, \\ j niesion}'ch z LuganD, wy- znany wróg f'D3ciDla katDlickicgD i Dr:' 
eo na państwo ollno'nle do mnIejszości snuć ..naukę'. A dalej pDS. dr. T b o n do- downik sekc:arfl\\ a w PDlsf"e. pos C z B 
narDdowJch nakladajł kDnstytucja I daje: p i ń s k i (P, p, S.), dDlI1agajQc się 
kre- 
traktat wersal!kl._ - ..Takę. samą naukę. prowadzącę. ślenia budżetu w
 7.nań. P. C7apiilski wy- 
Duta byla zapowfedt, m a ł e I p e 1- dD pewnej r
wlzji 
lasnegD p(,glę.Ju stQpił z atakiem przec WkD b i s k u P D m 
n I e n i e. \\'obe" wszYltklch III nie i!l7D- I PU:,lępDwama, P9\\:lnlen p. Zale5ki p D I s k i Dl, zal"ZucajQc biskuPDWi Lu- 
ki Niema moie dawnej brutalności. ale W)'c:vgn:J
 z k
m
nlkatu,. jaki 
 Luga- L.Dmskiemu, iż w lo-Iecie wskrzeszenia 
btotnego nic nJe r.dLlalano. no \\)slall \\:pulnie t r z e I m I n I s t r o- niepDdleglD:;ct DgiDsił Ii!'t, w którrm by:y 
Nie chelelIbyśmy w tym zwl87ku w I e spraw zag.'an:cznych, Angljl, ustępy przec:w masDnerji... AtakDwal 
..-yt()Czy
 z anenalu cI
żkieJ armaty Franc
1 i 
leOlie
! 
 pertr
kta

aeb w też p. Czap.ński ks. ar('}'visk.upa Jalbrzr- 
ofrólnej kwestjl mnle.inościDwej w PDI- sp
8;\\le ewa.kuacJI Nadl.'en
l. 

c lat- 
IIre. OgranlrzOlY się do jedneęo z naj- \\ JeJszegD, Jak si
 ludzlć I, rD
lc "wesD: kD\\ skiegD za tD, iż przeci\\stawia się 
"ratllwlzycb punktów naszej państw. l'ł mlnc do bardzo "mauVal:1 Jeu (zieJ 
iaIDr
kiej Chr.leŚCi

ils
iej D
mDk
a
ji 
do _ G 6 r n e g o $1, s k L gl'y). 
Jak w.adDnlD. D partJ) tej panUje DpmJa. 
Nie wolno nam za I 
 t to t :-:aS7.a prasa zarbwyca 81ę, że ten I ze \\I"DgD DdnDsi się Dna dD państ\\a pDł- 
-ł orlum tak n la. ly h porr n d a l . e 
 kOOlunikat jest nic nie mó\\ ilłą Ale r;klegDI. Mówca, zwalczajQc KD
ciól nie 
.J" , ODO r an e a nall waZo In' I . t '. . I ., . ' 
nI. a tak nlew,tpllwle slusznte do Pol- zupe. le 0!1 a n e zauw.aza. e SI", wy- zapDmOla o sWDJej rDh: wrstQPl1 z po- 
L I nal 
a . t . t raznte I medwuznac70le w y k I u c z y- 
.. e....ce. - ze trytorJum o, po- ł P I k ' d d I I rt ktar' b 
..ladam '! ma J 8!luze P r e j H J k ś o 
 s 
 C? u z a U w pe ra. _Jac 
, z a... mówlQc JUZ poprDstu o ,.szeŚCIU pań- 
ma I, P r6 b o. Ta
 rqd sanacnny stwat."b", które bCdl) szukać rDzwiQ.Z8.- liZali czy ..przeciw"? 
powinien b)'11 umleśc
ć jako admlnlstra- nla tego prDhlemu. W tej liczbie ..sz&- 
lora n:tcry\\ ścle W! trawno I dDśwlad- ściu" n a s n I e m a, a p. Zaleski c
Q.- Wywody organu Be-Be. 
cr.on, o
blltOśt, Na GórnYn:ł 91a.c:ku gle fOlę staral: ażeby tam był._ I'DIDżenie pDlit)'czne w kraju dDjrzewa. 
t "le motn b & .1,' J 
 ć rz j Yć... aChnl l Ol l strowat, 
Iol-al z takicb spraw dla nas zaw- Opadaj:J puchDwe DsłDny r. ..DWDCU" lIIa- 
am trze a pl zy D UP; Z\lpe n e n a u- tl'n sa - . j d . ł .. ." Id 
CEOn., I d ośwladczonv 1I'a tym !!Ze.. m. D\HgO, spa aJQ. USI\.l r. "zIaren eo- 
- tli k I f. ta :'d f I :\ Je lekcewat).
 n
l', które na IDgji przewrotowej rozw
e\\ aję. się oblDki 
..... w)''r 
unb C ć e f o e l 
 e : 
rł- świ
cie traktowane pq.'z \\ięks1Q. powa- I otulajQce zagadkD\
'Q. treść" która WiesZ: 
we po.un ęc fi Y n Mm errue SI o - gę.. Z wlęks
}'Ol nakladem .ene
ji. niż cie Dkaże sWDje pra\
dZiwe 'DhHcze. 
we u nas. FaktDm, nawet memdym, na- '.' . . 
Jest faktem, te Ile w o8tatnlch d,,"U leiy patrzeć odważnie w t"acz. Wtedy ł t.:

 lenta zaSIDn!, 
D
 ł a k 
a .
l k ę. ..p r Z d e - 
latach ItOl!unki narodowo
rlowe na Gór uniknie się niejednegD b I ę d U. nieje- o m , Drga n pos. n.D:cla £1\\" J('gD, .£1- 
nym Sl.łIku m o c n o z a o I t r 
 y I Y. dnej n i e p r z y j e m n o ś c i". _ w.DdzQcegD cenlrDW}'m i lew)'m.. Ddcm' 
I&ptwne nie z "lny jednej strony. - Takim jęz)'kiem przemawlajQ :tydDW- klem f
Dntu Be-Be. ., P r z e 10m Jlrzy- 
A zatem wszYltkle (bez "}jł tku !) scy zwolennicy .,sanacji" do obecnego gDtDwuJe na
 powD!1 na t
. c
, z p
d 
- 
mnl@JslOŚcI narodowe mlaly po pruwro- rzQdu! _ Jest to zimna woda na rozpa- slDny ."nazwlska, PlłsudsklegD mDze SI", 
cle majowym ,.śmiale natiz:łpie'" rozbu- lon e glDWY tych \\ szystklch krz).kacQ', W} łDOIĆ. Czytajmy: 
dzone obletnle.aml prtlmj. Bartla. A cóż? co ochryply!? głDsem rDb:ę. reklamę dco- - ,G I '" b D k o d e ID £Ikr a t y r r.- 
_ Oslł«nlęteml zdobyczami nie r.adOWDII- bnym posunięciom, a grobDwem mlJcze. n y ustrójpańst\\ £IWY - nie t)'lko ., o - 
Iy sit. mów
e. te bIlo to _male spełnle- niem .pomljaJQ sp
awy zasadnicze. I i t Y e z n y (to już dziś nie wystar
za). 
ni." I'a G 
Io.sku IloŚć 
OI'IÓw nlemle
- DZ1W n r m makiem czasu Jed r6W1'11et I ó .. d . 
kich w r. 1m zwi
kSE) la .ię o 76 proc.. (w ta "'rnio!lIDŚĆ I górność, z jaką pos. dr, fi e r wOIez g o s p o a r c z 
 1 8 P o - 
.. nk d 1 """ 1 a po s. dr Tbon m6- Tbon udziela nauk r 7 !1dDWi mi!1istrDOl I e c z n y, - oraz silna, spr
zysta, upo- 
..Olr1J u o r, "'
,' ..... , . I . Ś dkó d . I . I 
wł, te 10_ ..male spelnlenle'", i wDJe\\odom- Takle to ..sanacyjne" sto- SalDna w pe Olę rD w Zla ama w a- Traktaty handlowe s. rzeczą naj- 
Z _\o- rztdu J. Piłsudskiego otrzvmalo sunk1, że l}'dDm wsz)'stko "'£11'1£1. dza r7.Q.dqca -:- £110 f u n d n m e n t y, najważniejszą. 
. _ b t I t at (j()() tys 1:ydÓw (a oa któr)'cb musImy budD\\'ać prz:y.dDŚĆ 
prawo o f"'a e s wa . pań!twa... .."Dsslscbe Ztg:" w depes7)"' 7 Lugano 
Jasne winnD się st.ać dla opinjł, o Z\\ I'aca specjalnQ U\\flg", na to zdanio 
reprezentuje t. zw. Dbóz pne!Dmu ma. prz:eh1ówienia ministra Slrescmanna, w 
jDwe
o, z:ast
puJllcy dziś najczęściej I któl'('m Dświadcz)"1 £In, ie k west ja SZkDI- 
",lasnQ. m)'śl PDlitrcznQ. n a 
 wis ki em n;clwa mniE'jszDsciDwego I.b
'ć mDi:e) nie 
p i I s U d s k i e g o. Ma tD przede- jest tak ważn:J, jak t rak t a t J- h a n d ł o- 
\\ szystkiem te s z k D d I i w ę. w:elce we. ". zdaniu tern kor('!pondE'nt ,,\-£1"''''1- 
stronę, że wodza narDdD\\egD śCiQga - sehe Złg." dopatruje .się k I u c z a dD cn- 
touteS prDportlons gardees - do rDli legD inc}'dentu. 


.:, 
. . O;KAPIEU UiVW41 
1(0. MYDłO 
 ' O' 


f 


. '

 @ 
:)P''''
 
',I 
 :jJ i : 
,'=" 
 
'ęcN/A 'iło
 


Str. 3 
- 


, 


, 


. 


""11 


.. ..... 


'Ił 


" 


A 


. . 


chwaJami d:a sekciarstwa (n!erDńunny 
Dbral d7.ien: akurat w(,zocaj pojawiły IIi", 
mDtywy w}"I'Dku na "ercybis
upa" bere- 
t)"ckiej sekty ..marjawitów", KDwalsklego. 
t.:w. Hed.). 
P. Czap;ilskl, znany z wystąpIeń w 
spra\\ ie mniejszo';cl narDdD\\ rch. nie za- 
n;elbal Dka7.ji aby zaatakDwać szkolnic- 
tWD utrak wislrcz:ne (dwujęzrczne) I do- 
magal się SZkD:y jednDjęz)"c7.l1ej. 
Na pomDc sDcjaliŚcie P:'7yszedJ ..wy- 
zWDleniec" A a I i n D w s k l, który wysto- 
pien:e swegD kDfl]pana Czapiilsklego o- 
kl'e51ił wlasciwie, na1}"WaJQc je krDklem 
dD rDzdzialu ADściDla £Id państwa. P. Ka- 
l;nDwski jest zWDlennikiem tegD rozdzia- 
lu, Jeśli uskutecznienie gD ma oastQpi
 
drDgQ. zmiany kDnst).tl1cjl, to - jegD zda- 
niem - oależy dążyć, aby zamierlDna 
zmiana usta\\ y kDnst).tuc)'jnej ten roz- 
dzial przeprDwadziła (!) 
PDS. Cz.apiński wywDlal na kombji du- 
że wrażenie. 7.apDwiadajęc prz.edstawi
 
materjals na dDwód r D z r z u t n e j g o- 
s p D d ark i ministersl wa. Mó\\ ca zwra- 
ca uwagę, że w budżecie flgurDwala su- 
ma 5000 zł. na śrDdki IDkDmDcji, a t}'m- 
czasem w sposób niepojęty. p. minister o- 
swiatr, jak t}"lkD DbjQ.I sWQ tek"" uważa! 
za stDsDwne ..zafundDwać" sDbie I u k s u- 
s D W Y s a m D c h ó d, wartości 30.000 zł. 
Jest rzeczQ. ciekawQ., z jakicb to źródeł 
zaplacDnD za ten luksusO\\y samDcbód p. 
ministra o
wiaty. 


Wzg
t:dy pOlityczne prz
 ob_sad
aniu .. 
stanowisk kuratorow I wlzyłatorO\JJ. 
Budżet mln. o'wlały w komisji se -m owej. - Ataki lewicy na .bisku- 
p6w pol.klch I konkordat. - L.uk.su.owy samochód p. manl.tra 
ŚWltal.klego. 


lak Jut donosll1!łmJ w numeru 292 na- 
srpgo p;sma, .ejmowa komllj
 budietowa 
rozpt.oC
la w dniu 11 bm. dyskmJę n
d 
budtetem ItIlnl8tentwa \\)'lnsń rellglJ- 
n
 ch I o
wleCłlnla publiczn('go. W cZłUie 
teJte po""1 Kor n e e k I (Klub 
arodowy) 
w)'głollł naFt,:pujQ.re JJrzemów!enle: 
,.ProJ'!kt ułltroju .ZkDlniclwa po\1O"łlzecb 
nł!go t1at'IJe .I
 jel7cze & eUlów p. mln 
DObruck lego, Oplers II'" on na za
- 
'Ue j e d n o II t o ś e I, a pewien odłaUł 
Pedagogów rozumie to tak, t
b}' skas
wa
 
3 nlts7e klasy az1.oly "re-dnleJ, wpro\1liadza 
jłc w Icb mlpjsce 7.klaso w ł ukol, pow- 
-zechn.. 
Ja zasadnle70 Je-!ltem zWDlennlkiem Jed 
nolltokl ale pojmuję j, nluco I n a e & e j. 
Uwatam' te me jest pDtrtebna taka ra. 
d)'k8Jna 'zmiana a ra('ztJ chodzi o to, aże 
by jak to jut zrobili u siebie ł"'lemcy, tak 
, . .'.... 1 aż('bv u. 
ZorganlzoVlrać rózne t}.py .7....u · . 
c:z..t\ w m:ar
 roz\\IJajQcycb Ile !!\\ 
 ch 
Uzdolnleil mógl p r z e e h o d & I ć I W o b o 
d n le do odpowiednlł'IO lobIe typU szko- 
l" d I zkól kt6ra 
Dawna ulltawa o bu oW e I ' 
roubJcllla c:1ełar tPj budo"y w polo
le 
na PailsLwo. & w polowie na f[mlny, D'I &. 


la ten skutek ujemny, te zabiła cbęł bu' 
downlctwa tego u d o I u". 
M6\\ca 
rzuca w dalszym clQgu swe- 
go przemówienia ministerstwu kie.rDwa- 
nie si, wzglcdaml P o I I t y c z n e m I prl y 
obsadzaniu stanD\\ Isk kur a t o rów i w i 
z y t a t o r 6 w, uskarża sIę. te w kuratDr- 
jum lwowskiem stD!lunkl sIę pog('rsz)'I}' 
od czasu mlanDwanla o o w e g o kur a- 
to ra. 
W traktowaniu naucrv'cle1i przez kura 
torów Jest znaczna r ó t n I c a. w zale*no- 
ścl od prz}'należno
cl nauczycle-Ia do sto- 
warzyszeń naurlyrlelskicb. 
Przechod7ł C dD poszczt'gólnych pozy- 
cyJ posel Korn('ckl zunacr.}'ł, że w.nloskl 
jego nie zmnlpj
zaję. g lob a ł n e J 8 u- 
m y hurłżE'tu. PrDponuje !!zerl'
 s k r.e - 
ś I e ił anBIDgiclnych do Inn,yc
 b
dze- 
tów. Jak nagrody 1)leni
żne: l)r
emes)enl"" 

rodkl IDkDDlDCjl I t. d. \\ nml1 o skre-
'
- 
nie -1500.000 7ł, z pDzYCJi W}'ChD\\"onla '.1- 
z)"cznpgo podkr('ślfljQC, te l t)'m razem me 
sprecyzowano \v preliminarzu sposobu m- 
żyda tych kredr t6w . 
\\' 1!7kDlnictwle PD\\ łlzpchnpm nauc7.)"- 
ciele którzy otr13muJ, urlop roczny na 
dob
lranłe, n&lltl,')fQie w 
i,gu t.nech 


p r z e w ó d c ó w_o p a r t ji P D 11 t Y c I: 
n ej". - 
A zatem z poza pleców . ne.zwl!!ka Pil- 
sudskiegD" ma wrjść ńa światło dzienne 
..g'
bDI..D ,\emDkratyczny ustrój pań;;tVlro- 
W)-". któr}' będzie mial nie tylkD chkrak- 
tl'l' ..pDliI)'cz:ny", .ale równ.iei gospodar- 
czy i 
poleezny". 
Teraz już rozumi('my: DD znaczenia 
w rządzie dDCbDdzi CDraz widDcznlej min. 
)1 D r a c z e w s k i (ze sWDim 9OCjalir;mem 
par'lstwDw
'm), gdy oatDmiast min. M e y- 
s z t o w i c z pDgrQia si", coraz bardziej w 
cien;tL - Znamienny je-st ten po';piech 
.,Prz:ełDmu". zdQżajQcy dD wydołJycia na 
jaw treści Dbozu majDwego. zakrytej do- 
tychczas zaslDnQ "naZ\\ Iska Piłsudski('
o". 
Jest rzeclQ. zrDzumlalQ., ie dDpiero "tedy 
w ca1ej pełni oarz.uci si
 p)-ł.anle: ..za" 
czy "przeciw", 


---: 


-- 
 ,. 
... 
'
 
 :.
"'" 7" 

..:. 
r " t- '
"I \ ' 
" -r-. I '. --:'" 
. "e... ., 
. ..... .
. 
.... tft "Il
 ł 


- _T"(  u.t
- 
-' 
.1.  


.' 
t' 


" ' 


k
.'.p, 


,.1' - 


. .. 


.. .,
  
. 
,'......,. .,.to. 


,-1t ', -' 


,. 


.... " 


- 
." 


.,;
 


.... ..... 


pala.c król8 \mnn\111:1he "" nnw '!'IłoHc1" :\fc:antstanu DIoI'U1 -\ma"I. 


'" 
.. '.. 
--"'" 
'I. 


I 


..,.
>>>
Str. &. 


SLOWO POBlOnSEII: Aro'" h.. '''go undnl. IDZ8 r. 


Nr 
 


SI d l I J ko . . ' Mówi,e o mcxJnej w obftn)'ela czasach mowieni.. nagrodzone dlugo nlemłlkn,- Na wnlo8flk p. WachDwlaka Uch -- 
e m o et e rporacJ apoJit)'cznolłeJ. podkreśJil genel"&l Hallcr cem' oklaualul, zakończył czclgOc.lIl)' S' pod.zl",kować magietrn.to\Vl IIllalł:a!
'16 
Balt l a z nnclsldeu1. te tylko slabo t'luu'.I;h'ry npral okn)"kami na czoU KI BnlUa I ddl)dza a szczególu'e p" Pl'e::yd GlU. 
II . II. bawi. 81 0 w apollłyc£nośt. Lud
e & cha- polskiego Bnłtyku. Wlodkowl za udz1elonł okrt8DwI ;Into'li l 
p o I n ar\. 17, 12. rakterami nie mog1ł b)"ć apolllyczn)'Il.1. Po odlłplew.nlu hymnu Jorpora"jl wencJo na wysianie cMrów gl'UdZlłdz:U
 
W ubiesł. 8000&11 1.orperaeja aksd&- Mlodziei polska musi mleć wyraine obU- ..DAlii..., uCI)'naj,cf'lo II, od slÓw: ..Od na \\ szecblłowlańlkl ZjaJ(d ŚPlewac Ich 
mkka ,.BaiUa" (lłc
oUz.iła sJóJm, l"C\ cz. n8l'Odowe. Dl",skl bart i n.lellsl"to,.ć mona jNł teśm 1. od mOJ"r.n..., nastopIły Poznania, eo pnyj
to I wlelklem ar.:ł do 
J!jc
 S"CBO htnlenla. Asad. Wyruil dalPj radol-
, ze polsJ\Jł. prleUló,,1enla powlł,slne. pjerwazy pr%&- zt'm. 'lou Inne mIasta I saQ1crz,d au- 
Pi
k.łI' ur"cz.rstoś
, w której W%ifU u- korporeeje akademickie s.) zdecydowanl
. m.wlał preEu !kart
łowa"ej z "B"ltt,," d. ZA t)1P pleknym pa)'klau6łU abY P6} 
d
aJ nie tylko członkowie cz)nnl. I
Z IlCLeł"Ze narodo"e I V- r.otY('łJ1e oraz. i
 Z A. G. "Wi.la" w Gd.ńsku _ p, Alojzy najwlecej 
plewaków & Pom
 / Jak 
tAki
 fA'8wie ,,"


-5Cy filistrowie - roz- takleml zawsz. polOslanQ.. Farnik. nuttflnle "icepreze. rówl1leż zJud do poznania wy.łać. & UD 

('to solenne-m nn
eńlt\\em w kDle- -Mó\\ca ksie nllodym zaglebłać slO ". akanelowanej warszawskiej korpDraejl W d
skuljl "'blera
,1 
Ios PP. PI'e 
'jacie farnej, 
p1"a"lU
em prz
 bono- żyd e, t\\orzyt nurt)'. porY wat Inn)eb. ,.Aqullonla" _ p. Janu!!. St)pulkow!k1. a Nowacki. preles "Et'ba \\ael.Owiak 
 
ro"
W fili
U-1 AorpocacJl kg" prałata }J'. słabszych za tIObo - . nie ulep.t Inn)'m dałeJ prz
lta"lcI
le: Pom" KDla MIOdzy- rygent kola śpiewu 'w. Cecyljl Czort y, 
d%)'ń!'ki
o. lub da"ać tliV por)"..t. Sil. I pretojem korporacyjnego _ p. Krużyńnl; K! Chro- Lisewa, deI. "Lu.ni" NożYńskl z Gru:
 1 
PD nntoień!';t"le odb)'ło si", w f".&J1 n.leży zwalczać pI'ze!!Zkody, leqce ra bria _ p. Głowacki; KI SlIe.b _ p. Ma- dzn, deI. ..Monjuszkd" Stanl
18Wskl r. Glł- 
"Bi':\'i'Jel"t'" {'I!rólne retr"af'le \\
)'s'k;cb drod
e do rozwoju Ojezyz
y. ko"skl: K! Lakonla _ p, \\ Itkowskl l dzltdM, prezel "Lutni" TrepkDw!lkl :U I - 
nlonkvw, na którem Ddcz)-łano sprawo- \\ kDńcu gf'n. Haller ap.lowal, aby mlo- 
lod.z1eiy Wuecbpolulej _ p Luk:!- ..Hsrmonjl" Wleloehowski & Chełm e. 
rdama z dO't
'chCL&SO"eJ dZlałalno.:Cl fil dzid d,żyla do ()panowanla Idt'Q narado- cz)ńsk1. 'prezes ..Moniuszki" StankDW8kl a Odlla, 
B&.I:ilL w. nie t) Iko n&.sz('go W) bnda. PomOl'7a, P dł I I G d Ol t wladall pp. prezes Nowacki, dyr, Dawi: 
O godzinie- 17-eJ w tej same-j sali odbyl Ku!Ub. pol!'klego 
altyku. leC!: również o c I' ewan u .. .u" famul. nall 
- \\ ieE, Irkr. Vomłnlckl om kI. marUl1łe t 
8f
 I\Dnwcm FBislrów pod pn:e\\p..lnl
 t)"lów tj. calej Pelstl at po Kalp-łty l ł piło p8!!0"anle nowycb r)ceny. Konitzer. 
t"rm Iren. broni Józefa Halleora, k"!rego kres
. \\"
hodnle. Plvkna l1I'Oay.t(lś
 lost.ła ukoflrzo- At I t r" ud I I d 
- )bra n" po nu: .rzeci pr Ellesern ADb FBi- ". 1 kI il I J II J k I d d I j .£1 U o Jum z e. nn, ' jednomYAI 
_ ... .
 eiW) e s ne to polj-wa 't'e Tra&- na w m ym nastro u o : o go z. rug t'. nie w m)'śl wnl()sku p. TrepkowlkJf8 
sWw. ___ _ ____ 
a wnlolek prezen "Ecbo' P. WacJl
 
O god!lnie 2t-e-J rozJ'Qc14! si
 w ...Ii ,,'laka w)'brano zar7-łd dOiychcUllowy I 
.,BeIVNf're". prl)branej bAl'wau.J nart.- z - d D I t lt. T S 1 h to: Preze!em p. Czeslawa Nowat-kle
o, Je- 
Jow!ln
-;:h korronic)'j u.OC!).!!tr komrr!', Jaz e ega uW GW. p.ewaczyc go zastępc. p. rektora TalaśkO z LlIe..&, 
w ttór) m "rlęll udzial czJonkowie K 
 6 d ..kretar;:em p. Vomlnlcklcgo. ak&rbnl- 
Baltia I przed!!ta"iciele zaproSJ;Of1)o b Okragu II W ru zi ą dzU. kiem P. D01ks. dyrygentem P. Prof. Va- 
k()rporac)j oraz 
IłDdz.i
ty Wuecbpc:- 
 "idowictA - WIl.)'!C) Z Grn
';
 ' 'I. n ja.. 
skjej. W nlec1z{e10 dnh 18 rrudnls 19":?S roku ..I, P1nóatwo torespond81'lcyJ, !ednpm ..1..- ko Jego Z8It(pct p. rektora Maklelo 1ł 
l"J'O('ZYsły k.,m
rs przy udziale kflku- u\o:al ()kr
g 11 PDm("rskle!o lwl"rku wem prleowal urz:,d \\edle &11 I mctno
cl Ś"lecld. La\\nu...lIl!ł p. b a o l,,0'\bJll.ł\O I 
Nt oeób lagaił prezes K! Baltia. p. Siel!!ki, Kół spie,,"acz)eh w Grudzfłd
u I"ój doro- Naj
l-rawnJej" okręgu dz1:l1&Jo keło .ple- Grudll,dt.a l aptekarz.a p, Szrejera. z Chel, 
W)gbszająe dłużS!e i rro;ne przelPó\\ie- eJ:ny \\.łlny złud de.e.g.1tów, ),..0.)' H'" 0..- "U "Harmonja" w Chelmnle. drugIe Inlej mnn. 
nie, ilustrujące doskonale og.DOl rr.-cy łi)"i" Grudzi,dzu w lek"łu p. Kellasa JrlY Sce 7.Jmuje \\' ()krę8u ko:o śplc\\u św" Do komisji rc\\1z)'JneJ pp. dr. Wall. 
narodo" ej. dDkooaneJ na Pomorzu przez ul. W)b'eki
go a na który p.awie wszyst- Cteylji 1Y Ś\\ieciu, w którYDł d)rn:ent je!!t le"skle,o, preze
a ..lIar. r ooji" z Cheł- 
człDnk6w KVJTOl'8,=ji. W 
 p.mnial m;ęJzy kie kDła n! leż')C'8 da okr
1lU 11 \\ y!!łały znany dz1ałan śr:ev.aczy p. r. ktor )la- anna, Trel ktl\\'!"klego prezeaa ..LutnIa" 1 
innt'mi również I o tern. i
 \HZySC
' rzlon- sw)"ch delp(latów w liczbie 3J. kle:.. Kolo śpie\\u jw. Cecyijl w LI,e"le Grmł::iotl.£ll. I p. \\act.uwł.8A1I. l'ł""lcaa ..E. 
kowie K! Baltia. zart" nD kon\\e-ntu czyn- Okr
 11 ('om. Zw. Kól Śpiew. Toruń ujęlo w tej akcji śpie,,'acz.J niepedetlnle cha" & Grudzlodza. 

 jak l fili:;tr
ie brali nader wyd.:t- składa się z kól "'" po'\\la
acb: 
1ID8to I po- mlejsee. W spra"le "s'erhflIDwIRtI!lklrRO zJu. 
ny udział "e "szelkicb poczynaniach i 
 iat grudzi,Jzkl. cbełmiu'k:ego i j\\lec- A:lla grudlltJzkle praruj. z w!elk, du śple\Vac'e.
o, który odh.:dde sl
 w ma- 

ea kb. ch organizacYj n.rodowycb I kato- kie
o, wer". łak .1 utnia", \Ionlusz.ko" Jak i ju w Poznaniu, rtfelował prezes p. CI&- 
uo;a Zjazd u
alł rrC'''es okrtgowv p (".r ebór m
' ki ..Eeho"; na pler\\ sle ml
J.ee .Iaw 
owlckl. 
Xa.kre5l1wszy wśród gromkicb okła- "ław Xowackl, "itaj(c bardzo aer...e:znle ,,}.bUo sit ostatnio k(llo ,.l\Ion1u.Ilko" z P. Waehowlak apeluje do 7.ebran,rh. 
8ÓW pl.n prac, Korporacji na najbliz- bonCl'ow£g" prezesa okręgowego Its, dtie- ."YIn dyljgentem p. Osińlklm. aby kota śple"aeze Okr\gu II jak naJlfcz. 
&Zł- przyuloM, p. Siei!!ki 7.końc!
 I s"e kana homtzera ze Świed., repl
zentacj-: Skt.rbnlk p. Bork zda I Ifrawozdanle nIeJ połp:eer..yly na ten zjud śple"any 
przem6wienie omykiem na ezrśt 
.jj.ś- rrai'Y l lIe
nIe zebranyeb delrgató w . ka!l()"e I to: I'orhodu o
ólnle b\ ło :'61"-.0 "Izechslowlail!lkl, by ('kr
 II '" Z
14zl.u 
niejsuj Rze(:z)pospałitrj oru filistra bo- Na marU3łk. walnego zJuJu p
" o- zl.. rozchodu SC3.95 zł.. PozOItaje w ka- Pom. Kół $plewaez) cb zaJOł w
cI\\e 
noro\\ego K! Bal.ia p, HOOlana 1)1J..(;\\- łano honorowego p,ezesa ok.
gu kL dde- sle 'iO
 zł. mlejfce. rowinno byt pl8ł"Waze. 
skiego. Po odśple\'\aniu ..pieśni ot"u 'ia" kan. Konitzera, za.łuionelo n. niwIe rl
 D)T
s.nt ok"C,owJ p. )rOf. Dawl"o\\lr& Ucbwalono, ie pnysdy zjazd Okręru II 
J:&brał głDS prez
s Kola Filistrów gen. śni nas:ej. k'óry od szeregu 1st jf'st p. e- dał dluŻ81'. .unalenne a boi.'. w t eść 'pl,w.czego odbt(Szle slV \V $wieclu pod- 
broni Józef Haller, DD!'tojny mó\\ C'1 &tsem koła !piewu św. Cec) Iji w swl
ciu sprawoad."le tecbnlczne. Zaeheea, .by eus uroczYltoścl pośwl
cenla UL&.ndaru 
atwierdrll z zadowoleniem. ie KI BaJt.a i bard70 ln'enl)wn1e zajmuje .IQ fleśnił ko:a śplewaae noLII)' plan pl-aey I w)bór koła. 'plewu ..św, Ceeyljj". za co kl. mar. 
skierowuje ,łó"nie swój W) !!iłek t1'fórc::
j I muzy". . już 87ezególnie polsk,. Czcł
o-. pieśni.. eal)' rtlk ."by UTlłdlOno kurt dla szalek Iklad. 
rd8'zne podzl",ko"anie I 
praey na polskie Pomorze i Kaszuby_ . - dny ks.. dziekan Konltler wU"Us&c;ny uml d)"T)'sent6w - bo to Jest lłówn. bol,elk. goroc:o upraus do $wiecla na 80 czu\\c& 
peJowal, aby wysUrk ten skierowano rów- dG\\oooami szelerąo pr£)wiQ.Z&lIia I sym- po wUHlkieh kołacb, .b¥ w UII"le ehoro- - mJe
to to oo\\lem znane Jelt ze ...eJ 
nIet n. Bałtyk. aby wk.J'MZ()no na pct,:t- patjl mam.ałkostwo :r.judu przyjmuje I I t, dyry.en:a b)'ł n. mlejlJ( u f.cbowy I st.ropol!!kJej sościnncśc:1 .- prlyjmle łO- 
De 'ale pol.kle-@o mon.a nie-stetv w Pohce W)"Taia 8erdeezne pOd%h:ko\\anie zau. doskonal, zast.,pca.. ..... 'dnn:e J s.,d.eznle drutyny 'pie"'acte" 
niedoststeeznie doeenisnPgo_ !;&wierJził 'anie. którem 
 obd.rzono. Y6wc:a 80
CO z21!e& do pletn-no wan '. dnIu tf80 ś"l
 a 'plewarzego. które 1&, 
tet. te d'.)tyclle12!1OWY na
z stan pcslada- S,kret-rem wvbrano pe"'h 
Em,.t1w- plHnl ludaw"j. która je
t t, &karbni". mIeni alC nlew,tph",le na wlelk. manJ. 
n1& 110ty rzet'znej I IDOr!!kieJ jest zb
 t nł ze Swlec:la a ł.wnlk.ml p. Czortka & I n"Efch lDełY"6w el. I patrJol'Yzm"'- TI'Z
 festaejc t.ple\\arq w Śwlee1u. 
mały l nie .tol w żadnym stosunku do Use"a l p. \\ IlLcbow..lile.
O J. l.uełD1nA. be opr6cz 'plewu FarrC',\\."lif MUJr... ., e- W "o;nych glolNlch zabierali głot pp. 
pot':Cf 
stwa pol!kfego. r'rokkół & zebrania konstytucyjn'lJo "'u. pozn.ni. nut Lp. P. prof. Da","ldov.lez Czcr.ek z Lh:ewa, Wlelocho\\lkl I Cbel- 
Dalej m6wite o Pomcnu. rodk

1fł przeez)"tał sekretan okreru p. DomiOlt'kl. 10,",CO z,.lCbrca lebran)clJ delł..f!'a.ow, .by mna. Waebo" lak. Dominieki. Stankow- 
.zułutony generał - smutny fakt wcilk.- który tez zmjar.y przYJeto. muo"o pcśplp8łono na W!lzecb!llowl.n!kl .kl, :'\ożyńekl. TNpkowsk1 - wazYill I 
nla sir niemczyzny w nasze iJcle poI8i1je, Z)'e..enla 7101)'11 zjazdowI 
T'I.w pp. Zjazd 
ple"aczy, aby .jo tam 7.potnat & Gnl dz l4dza.. 
w 118ft handel I pnemY8'. fakt systema- red. Abrk",Jrz w imieniu Syndykatu I ca.. reoddn. ałowlan!lk.. A pnede"Sl) f t- Wk t.cu ki ddeken KonUzer podnolf 
tyeznego przeehodzenia zJemi pol!klej "e Dziennikarzy POlO. . w imieniu 
,) d.. w Ol- klem mówea 1000co z"ehe
a do uk()cba- O" oen. praee dnia. dzlrk u
,e de:e3 a !cr.n 
wrogie 
e niemfeclde. etwa I redakejl ..DzJen. By
." red. t't. ola tej pieśni n.u.J PoilIII. It& przyb) ele I wJlluchanle referatów za 
)(Jode pokolenie, rwlagt'zs w (HITOm- Kunz. Referat ten rrzyj
to buememl dioro ł tak powatne obrady I .orveu zach
a tło 
nej ...eJ wlfkgzo
1 narodO'Wa młcd!l-ż Jł- Sprawow.nla zdaj i: Preze. pan trwałeml okla!lksml a o.obno ki m.raza- plelt;snowllnl. n&auJ pletm polIklej I .. 
kademicka mu!d ro"budzi
 au'nDśt I od- Cleł.iaw r\o".ckł, któlY uWYl'u.lh p.a. Q lek kawemu Z gt. z.&r.ł du z o80bna fo.łzit- m)ka zjazd. 
parność .połeczeiłstwa pclddego. Z&r'Złdu w d,gu raku. sek--etan p. Doml- kow." Preze. p. :ł\owa.ckl dz1
kuje elcl,. ki 
nlckl zlotyl obszerne co do tre4e1 SPT,,"o- W ImienIu komIsji rewlzyfnej zabiera manralko\\ I u pr..e"odlUc.enle zJtlW&- 
Sa\\itzuJ,e do cZłścI przemó"ienla Id.nie ujmuj,e e.alck-ztałt tej p
.ey. a .Ios prezes ,.Luini" p. Trerkowlkl I o- wf. red. Ku", złołyl lerdeczne iyczenJa 
prezesa Korporaeji p. Siel!k1f!tlOw że KI która e:r.eśc:lo"o J:okrY
ial. s
v & w,,,o- śwlade!&, te bl,tkl kuowe h-ko I kwoty noWow) branemu z.n,dCF\\l. tyuy. fil I- 
BaJtta jest !!ZkDlt mocnych ebarakterów dami pre-e-a. a z kłóreJro wynika. że o- tak dochodow. I rOII'łodo
e 7n
J 'Ulll !Ile mieniu pralY o"ocnej prac, w tym n&- 
DarOdow)""t'h - gen.. Haller \\ \ rań Z tP"o kr
 prujt ł kól 12. z tych tywotn,cb było . w na.jle
zym pontdku. te pochw.- W) m roku d£1alalnośd 1 n. um obred, 
powodu radośt l .pelował, aby w tej pn- t y 11..0 8 a za!C-Z1ł 2 !łowr & to \\ c n e lit m()tna rtarIJmk. I plo.i o u..zh:Jcnle un'
h'
tO. 
cy nie ustawano. gd)'ż WłS Z\\J&"-ZC-L& lir. k n Dzwcm '. I w Nowem .,Lutnla" tai. ie obe- pokwllUWaftla temuż jako I ab.rlutorium "ieeh.j teru ehóry OkrCgu II &&blo,.. 
w Polsce silnyeb cbarakterów. K.talci
. cnle HC7) kół 10. :-'0"'0 IO"s\4.ły okr"g dla eslego Z8l'7.łdU, Pro.1 tyiko delr«:l:ów. sle i) \\'0 do pt.M(') I t\\ le1-4 łe nasZł pieśń 
l'O%"ijat. barto"at polslUe rbaraktery na- nezy e%Jonków ralem 6:"0. Z
t\ ealf'
o I aby kola We zalegJMcI wobł"C olr.r
gu u- pd:sll" .by alC Z nlO U10ina pouut 11'0' 
rodo"e i ambicje narodow.. jest mil na. Z8J'Zfdu odbyło 11a; 5 I kllkanaJlele zebraA latwiły. Bo &8l'Z,d okrCgu bez pieni-:dzy l ....(7).eI
 w ł'C'1"Rnlu, 
kazein dla. młodego pOkolenia. I8rZłdu nleoflrJaln1ch. Sekretarz I.!at- nIe .b
hltnle 1II"0blt nie mote. C,e.t Ple'nl PDllklPjl 


--- 


Re H. SENSON. 109) knyczal Jak lzalenlec. _$wladek mwlał go przYtrzyma
, I nagle pnyszedl konlee. uybkl I miłosierny. Wiel- 
bo ebclal w nł. skoczyĆ, ki trz&lk &aglu.z)1 pra\\l. r)k ognia. Ze W5ZYliklcL o- 
"T C H O . R l u Jalnem Jest "uaUe. Jak Ile wln:y.tko akooczylo I kjen naraz buebnf': d)m. klęby Iskier I potoki pIomieni 
co ujrzeli cI. to .Lali beua.1nle, pałrZ-ljc, co lic dz;e
e Lu- . kfed, IIi, rozw;al)', okno b)'ło pUlte. Dzwon h uczai 
, dzle podaJłc)" _odł zaprzestali pracr I !lkarnlenieU w za coraz donioślej I przed podJSZiJ n.djechala ,alopem 
(CI U dalSZJ'). patrzenu razem z tłumem n.pol ubranych m,tl'zyzD I pJerwlza s.ka\\k. z B:akestonu. 
N&&le przenł.ony I osłupiały W.tson zrozumla' I z kob'et z wio!lkl. którzy zbiegli .Ie w dOSU ostatnIej pół- I:PJLGG.. 
B1ośo)'m krz) kiem I dzlwaczn
ml gesoaml wOla Oc go
ziny I Ulormow
1ł krł
 przeiazonyeh "idzów o tr£J- - PtzYll7.lam, teby sJO do" .edzłpcł. cO k!ll
d7a lud&- 
jakieś nieokreśJon
 wskazówki pod .dretem 
ałe!o tłu- dz.dcl Jardów dale.. na u.raJu traw.nlka. nlLo do napilIania t.kie.Jo IIliU - rzekla lady B
stry. 
IDU; pop",dzJł co sił. przed front domu ku jedynym o- W.) zabawił zbyt. dłujo w poko,u z dOkument.ml. ez.. - Da..ęku.e bardzo ..r.lerznje za slo\\a pocIecbY. 
t1ral'tym 1rzwlom. przez kt6re mógł d
tat siC do "nI- tak, te gdy wit
iłC'u ot"orzrl dnwl, zeł:.au,I, że drogo ł Okazał bam k5;,dz t)'le d()brod . 
trza POłudn1o..-ego Unydła. przee;,1 mu 'w.ezy w)bucb Olnl.. Je.t pr."
opodob-I KllłJz u!liadł %pO\\roteUl r.a kr&dle z kt6re8° po- 
V I nem te na
el wte.ly byłby Jes
t'te Id,ż
 I UI'.,.C, 
c.I)'bY Wltal, by po\\ltac! go'clL 
L l .koCZ)'1 w nie odraw. Ale olUsIał 'imcie: SIIJ"C;. l:orn,ł \\ fil,dala wzrusLa.,eo w cUM\ej kreple \V aureoli 
Prawie natychmiast pote.". )udz.. pod..tcy z rozpa- ,j
 IllItynktown:e I beznaJliejn:e i'.amknQI drz"l na prt.wdzJweso slębo£ieio Imutku \\ ch&ldzłC, oJrzuctla 
ullWIUl uporem kubły z ","od. dOltrzesU rozkn)czanł klucz uamienlaj.e w ten IpOłlób O1ozllw. śmier
 nM li, twarz. blad. I nlecu wychudl.. 
aamotnt POStać I również zrozumielL pewn.. Kraty oitoa pokoJu dok.umenłów &1de;naly Oltat- Trzy tY80dnle uplynfly od dnJa pOlrlebu. Dom wy. 
P6źnleJ w czasie '1edztwL Jeden z nlcb powiedzlai nlt motl.wość r.tenitu, II,dał fataln;e: Wl8ło od nleSo pus.kł I ruin, PoluCI' 

 pobIegł po drabiny. .Ie w podw6nu nie Jn.lazl .nl Na ocucb tłUOlU mitlul ,I. za kralaml. "strrt8aJ"c niowe IkrZ) dło rozebrano lupelnie: nallgr) zlOIIY  
J
dn.j - olew,tphwle zabrano wlzystkle do zde;mow.- niemi. Jak llzalony, I "yd8Jłe pnenu:lI\\e o"rzykl. Chwl- o&,leń koniec 
allu 1 górnych kOrytar.1Y ukr) to P Iro 
Dla portretów _ tak. te I&led) powrócił, jot by lo po laml ,je,o Iylwetka I \\ykrzywlona twan .Inłly w kił- wryclnYD\ mureln z cq'Y. Cala rołllOa miali 1.
: od. 
w8zJltklem. baeh podnolZłcego si, ldo'u dymu. _Ale na.okropnl.J- dni "YJ'cha
 I.lo Egiptu I pozoltać. aż do ukonC7.C'llf)1'Złt- 
Drugi powIedllai te '1II1o..al rzuelt w okno ku. u. było to, te ItracH zupelnie p.nowanl' nad aob.... budo",. M.ało to pra\\ dopodobllle nutQ.plć z 11 1 I .. 
beł wody _ jed)D& 
z. o Jakiej pomyś..1 _ al. bylo Beuadnycb WIdIÓW dolatywaly belUltanku urywki klem lata. Au.t) n równIe! zDmicrznl \HiOf ud7- R 
ono za WJaoko w.ił. wolanla, Imiona Iło
. I Chr)lItu... Iłar znUm,ł pOdróży. . " I na. 
Trzeci ca,,:.t1ezyl. te pobiesl równie! naokoło. by I "IZYK
' pomy16lell ze musial. upasł siO podłoga, gdy! - Sapl.alem. - odparł ktl,dz .
ak 8POk
JII:
UgIC. 
ftP1'6bo"'ac! do.lać .I
 na s6r
 do pokOlU dokumentóW'. okna parter
wego pokoju ponlieJ były jui t)'lko proltOe turalnl. jak t) Iko m6gł, - gd),ż mmłcm P"-
"'iec!' Ił 
pr7eJ tyln. kłatk
 .cbodow.. .Ie zna!azł Jł w ogpiu. kttaml ogma_ Al. musial" 1,locznl' rai J..zez. pobiec Runów Z pani l!yneDl. SłdlQ, 
e Ulog;; po".C ni Itn:n' 
Próbo,,'.1 przeto wedrzet .I
 przez frontowe .ehody. do drzwi I w!tlnłsaj,e meRli b"7!'lllIie \\-olac! o ratunek I obdarzył mnie znprlnern ZBUrOI1lt'Ił1. \\ Ir.ok pl\ 
ale tu równfeż poza bajoweml drzwiami prowadz.t. e:D& który nie mógł nade.śt.. Do w chwil, potNT. z.a"ił .,&lbJe oe
o t)'C1.) la. 
Da poziomie plerwsz o pietra ku polud
lowemu j\r7Y- .-t zpowrotem u oknL 011alal) z t.rWOjij. lłukte !tlIJ o - Tak. Sab1a mu to porar11I1am. 
,.u. zaatał l1ULo II10ru płom.1en1. Byl tam JUI Wataon - klaly I aza..rpiłc Je r",kom&
 (CJ" dalazy nastQp1.)
>>>
Ostroinie z ondulaclą włos6w I 
Pi,kna Paryżanka atraclła Jedwa:łlate loki. a nie uzyska
a 100:100 
 
franków odazkodowania od fryzjera. 
(Od wlasnego korespondenta). 
Paryż, w grudniu. ł RDZpnCZ I oburzenIe pani prDfe
orowej Mecz na arenie cyrkowe'. 
Cbot jestem prswie pewny. te głos wyładowaly @Ię w skardze na fr} zJ"l'a, l'a areoie cyrku paryskieJfo "Cirque d. 
m

. zostanie "głD!;em wd:łjęcegD n:l pu!'r:- z(Dionej dD 12-ej izliy IIQdD\\ej pal')'(IIkiej. 
aris" rougrat się orYKi
Blny mecz dzieonl- 
CZ) ku przeslrDdze pań polt;klcb podaJo' Piękna pani Dceniła rrl.}.tem wY
DkD u- ka!"Za 
auJ IJeuze z ra

re
 Tahra Bey-eD}' 
następuJQ.Cy autentyczny DLlrazek z na.u- traEone leki: 7Qdala 100 000 franków od-, DZlenmkar
 naz.\'ał w plsmle 
rodukcje fakl- 
sekwańskiego żvda. - k " . I ra blagą. ",oUec czego fakir w)z\\ał nB mecr 
t 
 - Si. UuOWallla. . . dziennikarza. chcąc wu dowieść oRocznle. te 
ona jedne-go z prof
80rów parysklcb Daremnie fryzjer dla unlkmęcla przy- jest mislrzem \\iedzy tajemnej. Fakir rozpo. 
dos
a wiosn. roku bleqcego dD pl"!('ko- kregD prDCesU Ofi31'Dwywał elegantce dar- czął produkcje, polejl;ające m. In. na wbij.... 
nama, te jest ltanG\\czo ..za. cicmn
" bru- mD najplęknieJs7Q perukę. :ł\ie cbclala 
ł}'- nlu nota w 
nuch i igieł w S
yję. DZleonl- 
ne.kQ I postanowi,a jak naj l r\d..eJ 
rze- szeć o ugDdzie I w rezultac;e spl'awa się karz 'przerob:ł _ te same ewo
ucJe, jakby po- 
kształcić slV w 15tDt", jR8nOwloSl). W t)-m odhvła Mistrz.. hr nil się jak mÓflI pc _ chodził z Ind)). Ale Kdy fakir .\\ykooal Inoe 
I dd I _ ' . . ,. . D . . - eksperymenlr, kture doprowadziły go do s1&- 
ce!-l po 
 a S\\Q uroczę 
Iowkę Ddl=0WIe- s7.kodDWana parywnka o
kartała Jak naJ- ou nekolllei śmiE'rci. dziennikan odmówił 
dmm zabiegom ondulac)Jnym w "reno- w)'mDwniejszy adwokat.. mecenasi ohi- "ykonania tego numeru_ Wtedy z kne
eł wy 
mowanym" zakladzle fryzjerskim przy dwu strDn chlastali się nawza
em bez ml- stąpił znany artysta kabareto\\y Karma i p!)- 
ul. Opec'Y. losierdzia wyostrzone mi na Dsełce pra.\a 
turzył ek!;perymenty fakir
 
padail\c, jak 
Fryzjer I jego pomDcnlk natarli jej joz)-kamL I..on w pozorny lE'tał'Jl. DZlenDlkan "yjl;ral 
WłD!Y jakimś płynem któr y wedle slów Przewodnlc....c y łp,o'bunału wla"no- \\I
C m

 ale prasa franc
ska pomimo. to 
. ' . 
 UJ ." - bierze fak!rB w obronę. ItwlerdzaJł-c.. te Jesl 
pani profesorDweJ ,.gn'zl w oczy I wyd7.ie- nośnie. wQchal prół;kę szkodJJwegD ply- on mistrzem nielada w swoim facbu, 
lal slln, woń amonjaku". Klientka byla nu dD ondulacji wiosów. 
zacbw)'cona. PiaJC.wska Jej fry
ura przy- Zapadł wyrDk, s
azujQ.-CY fryzjera Tla 
brała barw", ałomJ- Ratlo&ć dawy D) &8. 8 dni &reytu. Pani profesorowa wyazh z 
jednak krótkotrwala. wróCił jej nigdy utncDnycb jedwabisł
-cb 
Po powrocie do domu. r:dejmujlłe krpe- gmachu SQdDWCgO ze łzami w oczach. l';e 
luslk. &au.wiyla z przerażeniem. że do dlatego, że nie uzyskala 100.000 franków 
jedwabnej podszewki tegoż przylgnęly C&- oosz.kooDwania. ZrDzumlala, ie żadna ka- 
le pallma WIDSÓW. Przerażona _ pon:ała ra na fryzjera, ani żadne plenlędze nie 
grzebień I zaczęla slO czell8t- \\ &)'stkifJ' l wrócę. Jej nigdy utraconycb jed\\&Li.stycb 
literalnie WSZYI kle wlosy wypadly. Zo- IDków_ 
stała czaszka. łysa Jak kolano. 


fłr2!JS 

- 


nowo POII01łRtB ....arI... IIIIIa .... plllI1Il. Im r. 


.
 
.. ,'\ 
q'
 
/ :,'
 
_-ł".t# 

\, 
-
 


Jeszcze 


golz!"". Ponlewał zarzut ten zOlIta.I wy- 
powiedziany w llejml' llawankIm. przeto 
premjer pruski dr. B r a u o, odpowie- 
dzlal na ten zarzut .egolzmu" w ł;ejmie 
pru!liłm. 
Dr. B r a u n dowodził, te najwl
rej 
clerplaly dla państwa ProlY, które też 
wlkutek wojny światowej najwjęcej po- 
nlolily strat. Posluchajm,y (patrz: ..Berłi- 
ner'1"lłbl." - nr. 592): 
- ..p r u s y u t r a c t. Y - w na- 
Itęp!twle zawartego pokoiu - n a J- 
I e p I Z e (wertvołlste) cz",śd majQtku 
narDdowe
o w postaci lasów. dDmen i 
innych pDsiadłoścl. Jest to Je:::lyny kraj 
(w HzesLyl, który miał takie straty 
pono!zQc je dla dohra calDŚCi pań!! tWa. 
Wartość utracon,}'cb dóhr zostala 0- 
szafowana przez państwo na 3 I pól 
miljarda. nie licz!)c strat na G. Śllł- 
sku I dDcbodów. które z utraconycb 
części wplywaly". 
1\ to oderwal od Prus te ziemie, nad 
któr)'ch utratę. plac:r.e Pl'emjer dr Brnun! 
- t::r.y to także uczynila .,pierwsza bry- 
@'ada'" 


przed 


świętami 


prOllmy 
odnowić prenumerato 
SłOwa Pomorskiego 
. liliowych ul..artał Im r lub Iylko.. etY
&e6. 
W 1u6t1d... bowłe.. 
tI.. od '-ł
ł dG 
Now.to Rolna ponta Dłe adol. asbte- 
n. t D. cm w"y.lldela U1116wl
6. prle. . 
co, .Dlew" t acy .bOD.nci otrzym.liby w aty- 
uDla '''yc I!ucl pUDkIU.
Di. i Ik, prl.rwy. 
Katdy preDu_.aor "Slow. PomorskieiD" 
OUI).... w DOwym roku lakobupl.1 dodatek 
"i ,1111 Kał..darz ksi..tll..J.a r. 1929. 


" S; 
- , 
. 
\: 
., 
, . 


Straty wojenne Prus. 
Ojwladueale  

 


prukJego ".ml.... dr. 
BU1Uła. 
Pomlęd:t:y BawarJ. a Pn.Jssml powstał-' 
lpór o udział w Eyskacb bQflżetowrcb 
RzelllY, Przy tej spolol.lllości premjer ba- 
WBl'fllkl. dr. H e I d. zarEucll Prusom .,0- 


..
. 

. 
l

 


Z wYbrzeta pOlskiego. 
H." letn"ko aa p6ł-,lple B,lsldm. - 
Wle...ojel aporia. - W)'padkl. - 
Iraddde. - POaledzeole Tow. aamodL 
ltapc6w. 
(Od włunego korelpondent&). 
G d Y D I a - P u ck, w grudniu. 
Półwysep Hel pollla.da jak aajldeal- 
nle;sze warunki. stania li, olbr
'- 
mi. mleJsro\\ośclQ klłpielow.. Starania 
.. tym klerunk u już zostały poczynłone. 
Ostatnio - jak slO Wa"z korespt)ndent 
dowiaduje - przy wlpóludzlale krtpltalu 
ZI
ranlcznego ma powitać I to w prr:eclQ- 
fU aajbliłszycb mleslocy, nowe, wielkie 
letnllko nadmorski' w wleglośel trzecb 
1llaL. od JaAtarnl w kleru.,ku wioski Helu. 
PlanJ nowej mleJscowokl letnllkowej 
jut aoataly oprarowane. a sam. spra\\', 
powitania no\
go letnina zainteresował 
liC komitet rozwoju I rozbudowy W) brz.. 
i&.- 
W porcie Kdytlsk Im Wł'lł prr.ygotowa. 
nla do ek8portu plerwszega, wielkiego ła- 
dunku cukru do Angljl. Ladunek wynl('- 
Ile 6000 tonn cukru. 
o.tatnlo w porcie KdyńskJm nrzvaz:1C1 
do gnł"tceJ bijatyki między marynaruD1' K 61 b ski L d . k II b ł Z " u " nym 
okretu duńskle.o "Fryda", a rflbotnikaml r a\var I U WI . Y pr e" .. 

r:.yml. Kres bljatyee połoQ'ła po monarchą. 
Atakowi apoplektYC7.nl'mu uleft' nh Konazachty, które poprzedziły proklamacI, ceaar.twa niemiec- 
dworeu kol. w Gdyni kolejar& Józef For- kiego. 
m.l&, kt6ry &lLJęty praą 1
1.enla wago- Ś Ó I 6 b ministra Cra ils helm a , któ ry PO kazał mi 
nów, ponlósl śmle
 na .lużNe, r d pap er -, pozostawiony c pr7ez 
I I kłliot1a F III P a E u I e n! u r g a, znnle. w)'kaz sum wyplaconycb r: funduszu 
W ul. Portowej zdarl)'1 s O n e8ZC7.ę- d d , j u- elfÓw króID 
' I ' Lu " w, - kowI 11.. Jak 
611 I bod rlono ciekawy dokument. u Dwa "la jJcy,.. 
 u 
wy w)padek przejecben a aamoc ell... te król bawanki L u d w I k II.. 
tóry nn- widać z tej listy, pierws7.a w)'plata OD- 
mlodeJ panlenkL - I:\0la a
l,,: prze- stopnie ukończył tycie samobój!ltwl'm kDnana Lyla kr6lr.\\' w 1871 r., I to po 
Idy przez no(ti. rani,e J. IlJwazme. w pzy!!t
pie Dblęklnia, był przekupiDny otnym:miu, na pl-opDzrcj", br. HDlm'tel 
Kradzlete w Gdyni, jak I okolicy 5ł na prEe& rząd pruski zapewnIenIem EDscm..-j na. od Ludwika 11. zgody na prDklalDD- 
porz,dku dziennym, Kronika policyjna renłY rocznej za lE od , ns utworzenIe ee- wllllie króla Wilhełma c e s a r z e m 
notuje cnd7.lennle po kllk.ndcl, w)'J'I,uł sentwa nll'mlecklpgo z krółem pruskim. N i e m I e c. wzamian za odszkodDwanie 
"ów, tak, te nie sposób wyliczać w ra jako cesarzem. w gDłówCe ZgDdę sw, po
wladcza król 
mach niniejszej korespondel'cjl wszYlłt- Ciekawa la Iprawa przedstawia si", Jak w liście dD br. HDlnste;na_ który list tpn 
klcb tych drobnycb kradzi€'iy. jakle .., następuje: ..dla uspraw;edU\\ lenia siebie" zallłCl.ył 
prawdzl". plaKI# Gdym. Zlodzleje obee W marcu 1892 r. Dtrzymal "Od Rzl's7.Y do akt. \\'
'platy następDwaly rocz- 
nie operuj, na przedmieśclacb mlaata. niemieckiej od poselstwa swego w Berni.. nie i \\"
-nDg:ly po 3)0.000 marek, aż do 
'\\'Il'ta gmachu pocFtowego. naJbJlt, wladomo
ć, te w Zur)'chu dl'\lkowa'1a je'!t 188ł r. Zapewne Jel1nak pierwsza suma, 
IIzyrh dnIach posiadać będ7ie eQ'nny le' broszura o funduszach Welfów, w której, \\)'płacDna w 1871 r., musiała być jes z - 
gar. Prace DlDnterskle już Inltaly ukoń- mlOdzy Innl'ml znaJtluJe si", kopJa pDkwi- Cze znaczniejna. \\' 188' r. Ludwik 11. 
tlone. Zrgu porullznny b('lłzle flektryc7.- towan:a króla bawarskit'go, Lud\\ ika II zażQdal w:ększej sumy, mianDwicie mil 
Ilości. I widoczny doskonal" od Itrony z odbioru pewnej sumy z PDwyżs7ego fun jDna marek zalic7ki - I milJDn ten h)'1 
portu I miasto, dUSlU. Dowledrlaws7.3 sIę o t
m, kanc- mu wyp'aCDny. Król nie otrzym)'wal 
TowarzY8łwo dramaty"n' ,Pro arte" lerz RzellY połecil po!!IDWI bawal"Skientu w całDści w!'pDmnianych 300.000 marek 
W Gdyni, w dniu 15 go bm. "ystawIlo z w Berlinie, hr. Lercbenfełdowi, aby 0- rocznie, gdy! 10 procent od niej zabierał 
d . dJ 
t Kle- It"egl "ęd bawarski dla r8rzędzen:a środ br. HDlnstein, do czegD miał go król u- 
..litym nRkladem prac y O ' orne k 
I 
t
le7.Jd kó w P rze c iwk o ukazaniu 11ł: rzeczonej bro poważnić. a 20,000 zatrz)'I1'.)'wała kasa 
,.u)....skit'go p. t. ., czy I ę gabinetowa na zaplat", fry7jera den ty- 
Fathmy", Prz.dlltRwlenie odbylD 'I, w azury. r t l 
lali .Cag'na". Publh 7.nośt dopisnla. Ostl'zdenle, nadeslRne przez br, Ler- sty Itd_, kt6ny otrI)-mywa l "'pro& 0- 
Onl'@'daj pod prlPwodnlel wem prer
a chenfelda wywołało w bawars
lch koła
h brzymle bonDrarja." - 
. d , " l d O kich ogrom ne po dnlect'nle, oba\\ la- \V ten S PO sób o,bIDnl
to rąbek tych 
To\v, 
amOll1.ipłn)'ch KUI,eów o u} ,o s, w 1'1 .' zan ia 
\\' Glł)'nl zebranie członk6w tegDt. Tow. _ no slO bowie-m słutlZDle, w razI' uka k o n s z a c b t 6 w. które poprzetlzi!y pro- 
Porzł c1rk obrad byl nadzwyc7.aJ obszerny. slO broszury. dallzycb odkryć len8ac
 klamacj", eesarstwa nIemieckI& 
Zalntwiono cnly ..ze-reg 
J'lrl&w alttual- D)'ch. upadku gabinetu bawarskiego I . go. 
h .... t . I " O n y w t.. S p ra'lli
 pnez 
n)'ch, dOtYC7,Cych kupiectwa Dr8Z u C wo- WY RJernn 
z .. k I .u - - - 
I ' d . I 
y w Konrada hr Prefslnga poseł pruski, !I Q fil n


I=:o
:n:.aZD:t:::;mo
::e
te
)'C:7.nle że Filip Eul
nburg wlał si", wobec tego l d.o P Z o l
z n d a ń nau I7 c'ZY l2. cleli aeopa · 
. . t b ki mlnl.tra spraw lagran c..- . " 
budowane k;O!łld, Omawl
n
 była równic awarl ego III' by otrlymo f Równolegle do Powszechnej WystaVlrY 
"prawa budowy wielkle-j hall tarJlo\\el I nycb: bar von C
R (IIle
m
'tla le taJemnl- Krajowej w okresie ZielDnych świ
t w r. 
kwpstja udzlolu kuplect
... w komilar)'cz- I od 
!ellO cRłkowlte wy we en \ 1929 ndb
dzie slV w Poznaniu 1\' Dgólno - 
lI'!j nal171e Mlej!lkleJ I MaJ'l'istracie, l ezeJ 
ranz
kcJl. w eb ks Eul
nburg po- po15kl zjazd naucl)'eiell g.ogr8f)i. W pro- 
Wy!lęp popularnegl) tl'ntru z Bydgo- \
 pop.eracb s Y talk O tej wizy. gramie zjazdu znajduje !II", Dmówlenle 
8 7 r'zy miR I ostatnio mlef!le" w Gdyni. - &o!!ta\\1I Dastępuj,ą DO , nowycb metod nauezania tego przedmIo- 
T.atr po.... dnekrJ, p. Knrylt1 WYlta\\'U ele: 1892 ku. Wl1yta U tu. 
komedJe p. to . \luliii b)'t moj.... _ - ..13 marea re 


... 


5tJ'.1. 
__ J 


Harmonia 
w malłeństwie 


wiDIla byt! przrdmiotl'm IIIIt.wiczDrj troakL Nie 
CErui. at tODa zwróci Ci awal!ę. te dbałoU; 
o jwietojć i czy.tojc odd..
hu lIalCEY r6waiet do 
...ndlliu)'ch 1O"arUnkÓw harmonji m"j"rA.lUej. leca 
ju" od d,isiaj ucznij rel!u1arllie 


USTA 
ODOLEM 


plókać 
. - 
br, klbrello udeo kulturallly cElowiek 
..ę ohri
ć- 


iii. mou 


D 
. 
... 
-" .... --... 
.-. .,. 
, ..- ."'.;,' 
" , \ 
i
d' :
 
\- J .
'''' 
 
....' -, y.: . 

 .-
.. l' 
'--' -- '\ \\łU\ 
 

 - -
. 
-'- 
- 


Fakir I dziennikarz. 


Obrazki urzt:dnlcze. 


Jak jut. tion06iliflmy na tereoie Stowam. 
pzenla t;n
dników Pai18two\\ycb (5. U, P.) 
dzięki spn:t)'nom sanacyjn)m Bastąpll roz. 
lam na t. zw. "supowców" i ,.woj£lkowców w . 
Oto garść obrazków, które notujemy Zł 
..trclem t;nęt:lniczew" (nr. 19 z do. 10. 12. br.) 
Inst)'lucja "oj!ko\\a w '\'ar,
wie. Godzi- 
na 1;; I pół. I 'n
dnicy, ubierając się. tYWD ko- 
mentują osialnie wypadki, jakie za.szły w Ko- 
lo Adm. WojskO"E'j S. U. p. 
Jeden z na"'z)'ch kDJegóoor - zagona.ly Z\1l"o- 
lE'nnik jedno
ci urz
dniczej I S. U. p, udo 
wadnla. szkt'dliw0Ść akcji rozlamowej. 
Podchodzi doń klOŚ z sympatyków n8Wegt! 
związk'l ..w,)jskowców-', Kolegoi - nerze - 
vamięlajcie te art. 116 jeszcze obowiązuje! 
}faluczkio słowo. A ilet treścL Pnekony- 
v.-ujqcy argument., 
ier;rawd
t! 


. 


Zebranie. urzl\dzone pne. rozłamowców a 
kola Adm. Woj!k. S. U. P. 
Pe\\ na. 
.'upa kolegów I kolE'tanek tywlo- 
lowo i demonstracyjnie wypowiada alę 1:& S. 
l,;. poem. 
Z u..t jednelW ze sprz) jającyeb organi:ta- 
lorom rozłamu nada pod adrpSE'm tej grupy 
znamienn" okrzyk ,.spisać ich nazwlska.!M 
Ciekawe. poco mu te nazwiska! 
Chyba nie r'to. by w teo spollÓb 1)rzymu- 
sowo wciąKnąć je na listę._ - czlonków DO- 
weJ/o związku. 
Wit:(: poco? 
pozuslnwmy to pytanIe bE'z odpowiedzi. 
Wszak wszyscy dobne wiemy o co chodzi! 
. . . 


Kolrp;a.. który glośno I oficjalnI. po1)len 
akcję ,"ozlamo\\ q w
ród ..wojskuwców". pl' 
cichu i nieofIcjalnie usprawiedliw ia się wobec. 
!!\\PllO serdecznego prz
'j6eiela - człooka. S. 
U. p, 
_ Ja wiem. te nil.' nalety rozbijać Kola. alf 
chclei zrozumieć._ \\" sl
'czniu mem być awan- 
so\\any, ti lal na to cz£'kalem.
 \Vszak "oni" 
są z _.peNOnalnł'Ko"'. 
Ci
tka jesl dola ..taklejl;ow rozlamowea- 
mat!y strach I \\}'rzuly sumienia.... 


EmU BaumBDJI. Z n a k o a d lon t Prze- 
klad autoo'zo\\anr 5. I. G. Str. 151. Na.k.ta,) 
I\.si
gl)Ą'l1i 
w. Wojciecha. poznaf1 - \\'arsz... 
wa - Wilno - Lublin. 
Tylko lE'kkość pl6ra francuskiego lIterata 
mogta podolać tak trudnemu pnedsi
\\Zil:Ciu: 
jak przeJslawić sla.n duchowy mlodzleilrl. 
klórego serC!.' '" aha slQ mit:dzy milokią w 
slutbie BoteJ a miłości" ziemsk" w słutbie n. 
dziny. r-;alchniona. miłość nieba. po walklcb 
niemalych i zmiennych p"e\\agarh O!Ot.ste- 
cznie zwyci
ta pierwsze uczucia milo"ne kto 
dzie\\cz
ciu. A na. tern tle pojawia sie obru 
ocornd7.ajl\cE'j się wewnętnnh' Frenrji, klóra 
dzięki pracy męt6w oddan
'ch zupełnie spra.- 
wie Botej, polrafi uzul"ić pluga\\)" pla:szcz m. 
t
jaJizmu . bark rodzin i Clt!z;ać je w szat} 
skromne a czp-Ie. takle jakie ongi nosili '" 
pros\oCie s-erc przodkowie, diwignjł-c niE'jako 
\\;elko
ć I pl
kno prz)'szlości ojczYllej. 
- - -- 


Wazy_cy na wspólny front do 
waiki z aruźlic
1
>>>
BLOWO POMORSlffW _ czwarie., dnia "lO pnda'a I!łU r. 


Trwale naprężenie między Litwą a Polską. 
pi'lpl;n, położony Urot'lO w dollnłe Głosy francuskie o przebie a łym pOlityku litew.kim. 
Wit,. rC
'. duza \\ !Irlu mie-jskim z!u,IO 
.'ar.lI w -..oi (I ł :,... ę.CRch llIie..lkallCÓW, (Pat.) krajów, jak to jui mlaJo miejsce w pn:e- 
la\\l1Z::ł: cz a S\\" Pl \\ stRn:e I roZ\\ój CJ"- Xa Ismach "M II. t l n" ukazala s.
 ko- płości',- 
ItrNom, I..h)r
 lU S.łmoor II. 1:?
'
 rDI.... regpomlencja Sauer\\e-ina & Gene\\y, o- \\ aldemaras wie teł doskDnale, te nle- 
darowal bnJuJne- dDbl'a Pogutki, na ZI1' ma\\ ia;Qca dt'C) %JO, pawzJtt,. przez Rad", możliwe je8t pOdj",rle przed\\ko niemu 
c
J.)d od 
kar,. Ł'\\. Piaszczyste- gruntn LIgi XarDdów \\ sJ.....awle utargu polsko- J8klcł kDlwlek !orodków reprra) jnycb. IInn 
litewskiego. Sa uer\\opin \\') ra2& oba W"" że dei Llt\\ y jest znikomy, \\ obee czego za- 
[I;..azały się jŁ'Jnak rb
.t nie\\ dZlf CllIfI C'złonkD\\ ie I-Iady ludzI) £ię, Prl:,} puszczajQc stosowana do nieJ blokada nie odnlDslaby 
nie 'r' 
).lł nm 11:('1 klimat. Ch\'tnie ie skłDnienie \\"aIJeOI!łraS3 do dOPUSlt"&e- skutku. Jed)'ny lIJo8Ób J.lllu9Zfmia 'Valde- 
w.
c zllł-(\nJ1ic
 opu: cili te- nlf'gD!'cil1ne nia pod jdkimkDlwirk pozorem interwen- marnsa do poddania slO polegalby - pl- 
'trony. g,f
 p3!.UYU ,\\Ljp\\odl1} gda1'lskl cji Ligi. [£1%\\£111 \\' prz\s:!loścł zmu
it go sze 8aucr\\ein - na poleceniu dDkonan o 
WD::la" 'arel\\:,1 ::n 1:.'7' roku n:€"zmlN- do rDstfJ.)(Jwania \V t)'Dł sam)'w kierunku. tego Pol
cf), na eo nada Ll8i ecz)'wUcle 
1'1.. uroola.II;'\ \\ iŁ'':' Prlpl:n z p 'Z) Il'glo
cla co d!lID
)' Badzie moinosc załat
lenia si
 nie zdec) du
e. , 
r..i r.."lC1(P fundacje 
!l'S!\\ .na II., Prze- stopnioWD calego zatargu. OmawlaJQe t
 sam. tlprawe w .,Ił o m- 
m)':ilLi.\\:i Wielkop,JI"ł.:eg..... \\-:ad}'sla
\a - ..Wal,lE'maras - pi$ze S!1ue.rwe 1 n - m e L I b re", Eugene LauUer życzy na- 
l "Ik:i'tka Draz magnat.)\\" pomorskil'h nfe kgt wcale ello\'\ Irkil"DI nieuówno\\a- d le 1.IgI, aby jpJ nie spotkało w spra\\ le 
'r:- R " .I
'. v dl
bra cy".ti'r5t)W ob....jmo\\ li I)' żon)'m. Jl...t to p r z e b i e g I Y P o lit y k. lite\\skiej rozczaro\\anle. Jak dlugo Llt- 
k
or)' \\ ie doskonalp, że LIt\\ a moie za- \\a zam) kat ale btdzłe w swem dzikiem 
U \\ si. 
 CZ'lU dużo laso\\. JE'llor i mi)', 
ChO\\3C S\\ój charakter naroc.Jo\\y jedynie .d
bnienlu, cz)'nIQe \\yj,trk jed)nle na 
&,'\\ roJ. \\arunk!em sble-j opo&YCJI w 910- k('lrzyś
 Berlina Il\Ioskwy, jak dluRO na- 
Gdy krz}żac
 lew
' bn"g Wis'.,} Op'l- sanku dD polsk I. Z chwiIQ. gtly Lit\\a ród litewski tD:ero\\at L('dzle dyktaturo 
ltowa!i. prz
-!'tąp'ł zakon do wm:ps
en'a nie b
d.ie minła iadnych re\\1n.iy
ac)j, I \\"aldemarasa - stronnicy p kOju w Eu- 
ł'8!yl:ki prarE' (1\\ :liy D
D:O s:u lat, Sa- gdy jej stosunki bnndlo\\e a PolskO \\ e-j- I rop:& brd. mieli vrawo b)'
 znnc:!nle "':0- 
pto:pnie 
:
S((t) his lici gpaJili czę";
 tego ' d. na drogę normain" n
stul n a t u - ('ej zaDl
pokojenl. nii po 
_ tal"gu «recko- 
"'-
ranialegD prz) b) tku i splonurowali k la r a I n e z I a n i e sl
 d\\ ócb S4sia.duj'łc" ch bulg81'skim. lub boli" ijskO'-par=łgwajskim. 
fEtor. Od cza...u panD\\ :nia Zrgruuuta _ _ 
Augusta opatami klasztDru b)'1i Pol.:: C)' 
pocbodz4cy prze-\\ ażnie re s::lachty po- 
D.'Ior:kiej. Pier" Sl)'m Dp3.tem byl SUm- 
.ław telisJaw,;ki, który nastfpn:e zO$tal 
Nskupt'm. Opat Rembo\"skl przyjmowal 
1.-:23 roku w Pelpl-n:e- Z
gmunta III. wraz 
z l"
D' i córko.. Saj".wietniejsr; ID w:rpad- 
lieID '" dziejach klasztDru byla obt'Cno
t 
.lana Sobie"ł.'egD, !łtarosty gnie\\skie-go. 
na UI"Wt) sloki Bożego Ciala w kluzto- 
ne. Po.łczas \\-ojen sz\\- edrklcb opu
cili 
rystf'rsi klasztor, a solLlate-ska Gustaw" 
Adolfa splondrowala dobra klasztor. dou. 
"f tnie. W drugiej \'\'Dj
:e szwedzkiej 
(1!i55-16tiO\ ulegl kla.ntor podobn)m spu 
atoc.enlom. 
Po rozb;orze PDIc:ki 1...2 r. ,konfiskowa 
II I'rusacy znacml) iJosc dóbr klasztor- 
Jtych 1 spowodowali upadek zakcnu, który 
1&
 roku został skasowany. Czego Dle 
dokonali Sr"edzi, tego dokonali knłl.ał'7 
bo?ocześnł. . 
Wspan:a'a katedra pelp1iń!1ka J
 naj- 
wtp.k8z,rm I najp:ęknieju)"ID got:rklem na _ _ 
Pomorzu; kilkakrotnie przez pożary u- 
szkodzona IOt'tala odbudowana. a w ła- 
tacb 1894 j 1899 «runto
nej poddana re- 
1I0warji, 
Pomorze po lewym brzt'gU Wisly wraz 

 Gdań);.kfpm stanD n ila do roku 11121 ez
..ć 
dif'celji włoda" ",klej a po jej zniesieniu 
utworzona z
tala w Prus'ech dfec:e7Ja 
ehe'mlńsko - p,-,lpIi118k.a z s:edzi
 b!
ku- 
plO w PełpHn'e. przyczem znIesiona wst., 
la d
ec:e'lja cbelmiń
ka (po prawej strDnie 
Wisły'. której bi
kupi rez)-do"ali krótki 
cza.s w Chelmn
f'. na.st
pnie w Chplm' 1". 
gdzie w,)SUłwiDno \'\span;al. katedrę, a 
. wltoiteu w Lubaw:e należ.QceJ do dobr bl- 
.kupieb. również skonfiskowan) ch przez 
Ulboree. Pelp"n je-st "Irc od stu i pl
eiu 
lat r ydenc:jl) biskup.jw diecez,i ch'emiń- 
HO - pelplińskiej, "'. & 


Z hlst rll Pelplina. 


Badanie aamochodów I egzaml. 
nowanie klarowców na Pomorzu. 
\\ m)!ol po8tanowleń I 25 roZPOł-Złdze 
nla MInistentwa Robilt Publlczn}'cb I Mj. 
n
łf'ńtwa 
praw We- wn ('tl"7n)"ch r 
nl3 

 l. U
 (Dz. U. R. P. 
r. ł1 pol 3
P' 
"la"c:elf'le pojazdów mecbanlczny(h pry. 
watn)'cb I nrobko,,)'ch, któr)'ch do,,'odr 
rpJeltra«;YJne watne .. do dnIa 31 grudn
a 
Rucb nadłrT.IDY Da WUle w Toruniu w' mea manIł Da tem po"1 fl",,
 Jłnm lt.: c;,.hfl- m':/3 roku winni w ezasle do Ił st)'czrua 
h
tOł"a,;Lie I

 r: Lrl OZ1\\iony, Prz)CZ)lłl& tze I Torunla.)łokre;;o, 'le obMzlo II
 Ił'! na I przf'dstawit eamochody I UZ)'skaĆ pm" 
teso b,l Dormalnr aa D ,,

 "e Wu..e oraz IladLnelu 
z "',padk'l: 
'ewna po\\uzka I dlui@nle watno
d do\\odu re;estrac}jnp
o 
k:lmpaO'3 cukrow.. Sta
 "o..y 10\)005.1 w li. pa,. koni ''''adla do \\11'). KODle I pow_lkę I C I lat\l,l,nla 
stopadz'
 przeciętnie 10 do 50 cm P.JwJt 'J ze- "ydoL)ła a Wial, Q&Sza dl.leloa atral pułar- na daln,. okr" erasu. e em u 
Fa. Jut to wprawdzie ltaO ole za ")":IOki w DL I pnedstaw:enle pojarAó\\', komisja dla ba- 
st.os'lOku do 51aDU z 1st poprudnich. jednako- Zuraw elrktrycmy nad \\ III. bJl w 
I- dania pojazdów mechanicznych I eglarul. 
.ot "OU. "}r)la sobie lpe;claloe II: 'rytu. 
o 110,)&«1%1. rai t)lko Cl)"on, przy lado"'an.u nowan'a klero"ców b
.lzle urz
do\\'ala: 
na stosunki I zapotrz!OO\l,aDla hglugl Da \\1- \l,j
ksz,.ch ka\\aLw hluhu Zqlusi \\ar. 
 IFI 1 "rudnla HI28 r. 
'le "ystarlzyło. - ua.aklrj. w 
ta",fI'al"( e.. .. 
Do brugu Wl!łły przybiło 8 51atkćw po . Pran ..ny Wlmsmlanl.. most'J 1I;;)lel')w.... w Trze\\ le ?,! ,rudnla 19'!S r. 
kllkana;cie nzy w chulJ mlraiqca. a brrU- ,., postVlly w dośt dU!ł'J mluze oaprzod. w Chojn;each 
J grudnls 1928 r. 
Dek b)lo 3G. Oó'r
cl telO utrzymao)' b)1 re- (;oto\\e.. 2 luki 01.1 Itrony p.I..'a a Irzł'd w Grulhl,dzu 12 etycrnla 1!I"l9 r. 
Jl.Jłarn, ruch parMłatkoW)" dzlpnny poDlle. ll )' Jelit Da ukońnł'olu, nu"lo..anla & pod pler, D od If:v 19 't)'e
n:a 192'J r. 
\\.anz:1....q-Toruoiem a (;lIańsklem rrzpz z.. \\!U)ch d
l.ch IlIk w ... I!J. US'IO:
t. a pod w r n # . d' 19.9o 
8 1u 11: War3u,u!uł- Truma berlln!!.."11 pn.)-. lner m n..t"pl to w przyut)Cb tygodnlacb. w Torun:u ul"r
duje Kon.lsja ma . 
\IoieLoDo 1')'% dl) pnelado1lo8nia na ....agony a 7.alem oba\lo)' "trzymania sIę łOOu na \\ 1.le grudnia If28 roku. Przy prrec1stawienlu 
"szta berlIDek PI'Z)1II'OZ11a do Torunia rutDe przed mMtem kolejo.,m Dlem., tern berd!Ił'J umoehDdu mu.1 wlalclclel ZIDł)t pl,em, 
iDoe to...al')' dla mleJ
welo kupled"'a \\%gl. te Dle
 Jeucze mocaycb mrozvw. Co Ilę t y- d I ł P oJazd nie ulegl ład, 
rrzytranspQr1o\\aDO le pr IDe a ",\
uto:tO ł'zy blldo"", now JlO moella dro
0"""70 pn..£ ne ośwla c1en.., e kc " 
berlinkami w IZ"l
o1lno:cI 
u"..r z cukro.' o WI!lI
, lo prace te poeun
ly II
 .tak dal..ee na. 11)'m ..atniejsz,)m zmianom konilrU YJ 
ni z ChełmJy ł Wipnchotlawłc na ea.-porL rn..d. te Da pra\\)'m brultu \
 bl)' KOIowe ... nym 
Ruch kol
joWJ był w łls'fopadł'!. n'oct;o d""'a nlary, a mianowicie Jedeo flrz)' ul. 
ad- p
 J a1dY kt6ry('h wldcldele nie iln:oo 
. p t rtowaDO 4. Da 1Drte- btvtMj a drusr1 przy brze
u rzeki. w kturym ' . d otl rejPItra' 
oły:..o
:io?8d
 
ł;
 _ 1121 wa
on ". w zaloton)' lO'Ital 
amjeń węll'lptny. Sa I"wyro fta" I. I nie pnffilllzł o
 u nic , 
:: 11' wi&"'OD.JW E ....ę
em Da opal domo", brzeA'U \\Ialy buduje Ilę w tym roklJ tn)' fI- eyJnego do dnia Ił. I. 19.?1ł.. . w arotl 
'Y 
I '::Ia m;ej
o...e
o prumyelll, 1 Wa:fOD ." 1 łar)', 1 kt. rych Jlotow, Jeet J..den tul prz, Dzlalolowle I Luba" le do dnia 19. I. 19'_ r. 
' la dl"U"neR'o 1) .a"o"" _I"zl. 10 wago- wale ochronn)'m. drulO ut I..s! na ukońcle- I ta owlt'ń.:m cytowanr,O roB- 
'... I' L'Jblnłl do nlU a truct - przy I'arej \\' Ule - zUIIlal W my
 pOI n . przy. 
nów sody, O:iu ":(JZ0:.
w on:
r

lrnłu do bu- I rozPOCI(ty, Zaznaczyć nalet)", .. mary te porz4dzenla b
dQ un'cruchom;one, . nt! ;""
tu ;"Ojl!"" d
wa I Inn,ch budowli IIp1l!Zuone... w Ilemię do 
It:boko.kl prze-. ezt'm odbierze slO znnki rdestra()JhO: 
w Toruniu 
raz 
 ....agoD..,., r. ('Ikrem E lito lO antr. w a d PDA b budo ,v \\a k Dla pru Ć E k
 Donuur7en:e do ruchu takich unierur 
'" ł h la . w t m :;o w8
pn(,* ' ny co j_t olela a "rac... y onywa ml.lzą ,. I pono\\ne!1l 

hilmt' I kru
r:= \
rerz
ofla:ic. Culu
r t..n jla 'tylkO I.eclalole zdrowi ludzi.., 1'0 obu brze mlonych pojazdów następ 
 ni opl.. 
Ul 
:
o:
ny EOltaJ na brrlmkl I W)IIVlln, f(ach doone ... maey J,.18IItwa oral I..rowa- lbadl1n;u, prQ e70m będ. po lera no\\'8 

ruGda{..ka Da eksport zag....nlcę. nenia we. dza Ilę o
f"nle kaml
nle z fJllr.J.w moslu 1 t y .\arb01' e w t.eJ wysokoltCl, jak za 
o d w.....a b la r loeml Inopml to- OpoleniL Do zladowanla clf:1ar w urucho- 
SOD-W ł jl
 o e
hI. kh6
ką. wapDem. bla- m'one Ul po otJU hrz-.ach Wlsly spef:jalne samochody. 'd uazkod7ł6 
"ara
ru:'emc opalo"em D8,t", pl""f'm. mł-- "Ind,., 1 któl')'ch j..dna przymo('owana Jf'lt O Ile dany pojaFd z po
o u wlon)' ., 


" olejem. oln:bamL PaPIf'l'f'm p:azetowynł. do IIpetJalneJlo urzcadzenla w .rodlcu ""'lU. Up nie 
dzle mógl byt przedlIta laś Idei 

r
dĄ ltd. dla DlJełscov.ega Lupl dws I prze- Pora Elmowa po.oll zmuu& do "'prowa- wf ej podanycIJ termln8ch, to w c le- 
m Ilu . d ania .tatków ""lzt!lkleRo rn"ztlJu do poru _ I dll",lć po,,'M nlet taW 
y . I 116 wa on6w nlado- zimo\\f';to na PRezlmowanle. Klika trat....... winien uapraw e . . dajnl do- 
Z TorunIa o";:z E O rytem d
 IUlzczlI"IIi v. -.chronłlo ,Ię do oortu drzewnplro, S"r"l'7(':. nla poJa7du I pl'%edlozyt miaro d, róW" 
wa
1ic
 w

ml1 wSRonuw cemf'ntu i"n-I'a z
umlelt ,akle .'ll\Aeldrlt! trat-:w zn

'(\nIP wody, \V podRn)'ch terminach be kleroW. 
:;0'0 poza Toruń, nenta wap:on w ul.dcv.ll- portu drz..wnf'll0 l l nie raraI8Jł:,:'
od ,)m.-o- nlei: egzRm nowanl kancl,,'dacl 
a'łI P od" 
DA 1.)'la: plerDlkami ml\kl\, ....elnĄ. '" i
hna- ku ha rozbicie ch tra ew prz" eów jednak tylko el, którzy \\n.el' le 
mi. tJtoDłem. kokiem. Imoll\, Io\ę,dem, lef"z I\a por%Ątku listopada ukończone IOltal, " li du WoJe\\ódzklego w termin 
mien'em browarn)m. r_ 2Df'ml na'l mal1ll ma prace naprawy prowadzono pnel maJlII'raL Ole dO rz
. . II Iscmne za' 
kllcbaml ,zm_tarot ltarem łrl.
twelR. pr 1- \\ ro',u obecnym otnymal ut Y bulwar nad- do 
1t0 grudnia, I otrl
mR JI lAmino. 
mmi be
zkamł. \\od" ..monjako"",,- lI,lo 1".1 ł.nrtDY na prawym brzf'ItIJ \\ 1t!l1,. nowy fun- ...ezW8Dle do stawienia sl
 do eg 
kilka pn..prow ,17 k o.lcer.Jw do In.l)1I';' RDr dam nt E cempntu tak, te I)be"'y nl
ma, ate- 
n'Zt)nJw. pomimo to, te przez budo\\ę "tJ3łtll by powtdi wl,kllu srkody ....yrzqdzlt mo;;la. 
ZO!tal tor oadłn p 2n v do p'1II)""" z...:t.:mv - Ż f .kl 
I rudnicy kolejov.1 Da nadbrzetu pracowolI ' - - Bud et rancu · laJlIC 
bflr'

 Iprt:t.y-«:J' I wykon:,.'all b2tJ,. "ol , ruczulenlu b6loth ftll)"f, 
zsf'n' Mlnlsler flnanlćw p, Chr.ron, ::;':;11, tl 
DV Inom..ot ł ka'I" wolne n:łhoJln lak, te rnrh .1 rz, I
d;s z rU 'JolqdkO\\ej, 05Pfllo
cI, w Id.le preliminarz blldt,to\\Y, po Ul ni ce- 

:
 


ZkUn
 o
%;
ę 
:
pI!


:a
o:
:
::'
:' t n:ł'i l eriI J I::O r
U l tJclu f) _a k l l 
 J I!
';Iln'M:

a;
I!. b l ud l 

 o t l " c P r r
:

hł

 :;':i:
:::Pf
:n

w ll d l l:
: 
ul i I I I d I był I 'w nat.lta ne wo..z e .. ,.. '" e.."". ... ny - 
l'rzew, z flrV'% o'" " e w .
pa Z" , 'B- If'ra nl"rawodny Iorodf'k domo\\ y dO I""W:C. \\Illld{,w \\oJ
nn)'('h o I
 mi JQ u osatrnlf u. 
by. }.rvwlez!nnf) w 1I'1100sd71e ok. ł6..nO Go I Iklrh r,ah'Jrf,il fJn
\\o"11I pokarmowe rytury I o c.oo mlljonow na PI Irl"ICJI 

b, .... tem c., ok. z,J.fm O! h pryNd. .f' h I c: :s
nldym j"'-tD orklnkll, PowaHI If'ksr rZf;dJllkLlw. l'oIinh.ter wyksll1l, nell lJ 'kirW'" 
ollc;er w, ok 1I.f)()() ur:zędnt
(.w ł p.x.....lcl'- =kl.. fJT7 v zf!'1fn. la na
\ e\ .. hldd w ltał'!lzym Ikarłlu Jf'at znakDmlta: na('hll ru D'lIlIard. VI, 
r, ,k lO ()()() dzl.ecl Irkolnycb '\\vh"o- wl/Okll, woda Francilzka J. fa dziala flil'zn, w Uanku lal\ll\"a 1I
.,a 8.
 n01 1 100 pruC- 
,,)'( l' .. refl;0w(' JW' ""ollnie n 281!i I pokn cle olllel(lI JlIf'I1I
ln.
O 
y b lObOwi.... 
W lIatopadzle zanDtoWa
 naleły rr.oo;'J- . . .. lAIk b I drO .,. j acb, I & po'lI.ryo1e oaLyduIl1< platDYC 
wwe DOwouuduJ4Ce"0 11' bajru Da Wule Z"I1&.. w ap AC 


..Kre;nm1JJionen Don- 
n
r.vetter,.. Wca e mi 
się ten an.,.o" łrancus:.1 
(hrt r,l
 pOdOOA"1 


. 


Ru ch' 


. 
i;1brzeżny na Wiśle w Toruniu 
\V lisłopadz:e 192.8 r. 


IL o. 


Kat mo5kiewski w WiJn):!. 
Wilno. 
Przed kilkoma tygodnIami przyl:\Ył do 
\\ .Ina J
en ze "'!lp6lpraco\\n;k6w GI'U. 
w }fiilsku ktÓ17 zarn;e!lzkal w Wilnie, 
podajęe sIę za em:grarita rosYJsklr«o, ().. 
bracaJ,c siC w kołach emigraeJI rosyj- 
"kleJ. egent ten rozpocz,ł bardzo 
troi- 
lLf propagandę. "erhu
,e rlOb:e ."ywlo' 
dD
CÓW, prz,. p.moc:y przekupstwa lub 
\'.lamowy, OsotJ'I.k ten zaopatrzony b) I w 
wio:br. lIoU pieniędzy w wahlcie ame..,.- 
kań!lkieJ \V zwi,zko z W} kr)ł.:IUU ''OJ a- 
f..ry Dn..gojaJ agenta GPU'. ar
z.to\'\'aho I 
..1110no " \lir ięz;pnlu. 
Zebran:a Zwianu Obrońców 
Lwowa. 
Lwów. I';'. 12. (PAT.) 
V.czDraJ P' p')hJdniu O1by'o Ifę wal- 
ne zebran:.. .L\\ _fł7ku Obrońców L\llrowa" 
z liatopalilł 1
J11j r Zehrnn:e zagall pre- 
Zd dr. 

ac
 Prrrgod7kl, IIklsda:łc 
hołd "Z7 obrof.
r,m L",r,v,a. Xastępnle wy- 
branQ zarztd w (.lot
Chcza.
ow)'m s.ldadzl
, 


Uj,cle groźnego bandyty. 
\\1100. 
Z 
Ieś'" Ipł.s don()4l?ą: w 1tanle'\i\ 1C7.A"" 
pow:fttu n'eo(wJe,,1Iiego polif:ja ujęla da
 
wno pen uk:wllnelf'o, grDżnp!fJ óywer,an. 
ta I ban1yt,:. n:ejaklcga Tomuł'ia. T,.,. 
InUĆ skazan,. na 15 lat w.ęz:ienia. w cr.. 
l.. Hkorto\'\ao a zdo'al zh ec I u

rywAI 
1\, Jorz
 s
eg mleaięGT Da wen.le po. 
W1nI Dl o.. 


1-Ir. 2ą3 

 
Dola I niedola. 
Powrilł emlgraot6w sezono'-Jeb. 
\\" tych dnlacb koilczy się p 
rala "ob:eżysasów". Okolo lO;) tY6
Wrotna 
ZDnD\\ ych l'obotnlk6w roln;'ch prze

 l&- 
si, przez granicę zachDdn." powra 1n
lo 
dD rDdzlnnych W81. W!U)'scy Powr t:aJ
c 
objuczeni łiczneml t.obolkaml P r. arllł 
.. d . ' "ywo?łI!: 
dorDbek PDI.Q sny i - mepDtłdan 
 
rówIIleż niemało kłopotu prz)'spau,/'. Co 
d w
 
ZDm. 
\\' roku bletorym Uerba emieTa tó 
se-zonD\\ ych p.Jw:ęklzyla 110 banlzo. n " 
. S . I znarz: 
Ole, o J prawie tys 
c)' w ItDsunku d 
roku ub:pgopgo. Kattly niemal z em g o 
I ran 
tów ma od 300 do 700 marek niemiec' . h 
oszcz",dno
cI. Wielu jednak dużo wy
'C 
na rat
łaszk,I, nastl"ocza
.c w ten IPO

 
tl"udno.el w.ad
om eeln)"m. Slczeg6lnip' 
gdy chodzi o przedmioty załtaunt! d
 
prl) wOZ:U. 
W sumIe. 0lólnrj ollzczednośd te Ita. 
now:.pow.unek\\oty - kilkadzi 
a I . t lI
łljonów zlot)'cb. Prz:Y
Dił je:' 
Dak oblezys..1 lporo .,dorobku" UIOCIIO 
n;epoqdanl'gD, Na łjl "obIeżysaiów" 
którzy przeliII przez Jeden punkt granicz: 
IłY, bylo I
 kobiet witanie odnl.ennYDl 
\V tej liczbie przeszlo 00 proc. dzle\\ezyU: 
1'a okolo 800 robotnie lezonDw}'cb, które 
przeazły przez Sosnie, b) lo 230 w ciłly, 
z tym I8m)'m odletklem nlezamc;:żIIH!L 
sród plJwrscajQc)'cb jest w;clu takich, 
którzy przebyli w Niemczech po kilka laL 
Obecnie dop:ero odstawiono Ich do granI. 
ey polskiej, podst('pł!'m lub Iii.. Praw 
dz; \\,) III PO\\ odem jest to, ze stracili jut 
IIwoj. \\ artost "rollocq" na Ikutek cho- 
roby lub W) padków, 
Iektórz:y przepra. 
eowall w !\Iemczech bez przerwy po 

 
lat I ,,)'dalono leh obecnie. bo zachorowa- 
li. chociai przez "azystkle te lata połl:e- 
rano od n.ch skladki na ubelpieClen1e 
ehorobo\\8.
>>>
J.
! 

 - 
. .,J1 


nowo ł-Olrolłnn: ezwarte., dala 2I1ro tnllłr1la tla r. 
- 


p....,dslt:;blc.-atwa łOspodnlo. .zynkankle I dd I I 
''f- k ć I III ab 8 o z a 
w macłeny-łych. mogą WY1l:u
IĆ. na 
1II000ą uzys a zez\\o en e na n Yele w 1929 r. 11129. r. AWladectwa przemyslo"'e kat. II II. 
,..ladectwa przemYIłowego kat. III h na In"y- t:hczna IIprzedat wyrob6w tytonlowycb ze 
".I
ualPłl pro.
by o przeklalolo\.anle do kat III I!krzYIlek oraz pism I f!'azet z kOllz)'ków mote 
b. ,,-nIesione lo\. terminie do kOlka IIr
 r. .. korzy
tać ze z\\olnlenla od obowiązku wykup- 
Visa powytSEa nłe mote być przyZnawatlo. na 'wl
ectwa przemysloweA'o kat. IV b. o ;Ie 
cym 
edsl4:blorltwom, którycb obrót ta ur.a wYkuPienie (;wladect\\a prz"myslowego zagra- 
,ok przewybzał: tał?by egzYbt.en('jl f!'osJ)odarczej platnrka. 
II VI I klule mlejl!cowoAd -Iumy 20 000 zl Zezwala Się b e z 8 kła d a n I a p o d . fi 
bl w II.. .. .. Ij,OOO 1.1 przez o.dno(mych płatnlk6w. na nitsze zakl3- 
c) w III.. .. .. IO(,()() zl 8COname do IIlt..z)rh katef!'nryj świadedw na 
d
 w IV" .. .. 8.()()() zł btęPUjl\cych J)r£edsh:blol'btw; 

 wzgł4: d u na WY80koAć obrolu nie mo. I. wla
clciele dorotek samochodow)'ch mo- 

 korzYltać z tej ulgi te Przelsiębiorlllwa gq nahywać na 11f..'9 rok (;wiadectwa prze- 
u:re. prowadzą ulf!'1 te pr7.edJ
lilontwa: UJ) ,-'owe. . 
tlltn k6V1 zllł!'.ra,?lcznych. a) I V kat. handl. dla przedsiębiorstw po' 
- I. Prze(Jsu:b:ontwa, 
'o\\adzące 8przedRt siadających t)'lko jedną, naj\\)'tej 
,O..8r. 6 .... posiadających cechy produkcji wy. 6-Mbową dorotkę sam OC bOlJo wą, 
t\\ornlllJl!zoj, mOf!'ą być pro""adzone na pod- b) I
I kał. hand!. dla przedslęblon,tw po 
.ta
le 'wladect\\a przemy&lo\\ego III kat. Iladając)'ch nie \\ it;cej lIit trzy dorótkl 
tilndlo\ł'ej 
aml&llt II kat. hanctlowej, o Ile o;amochodo"e (najw)'tpj 6 osobowe. 
"brot pnedslt;bloflltwa ustalony na rok urn względnie jeden autobus, najw)"tej 
O' 
'rl' pruk'ł'MZI\ł kwoty 
,OOO zI
 a wartość to- osobowy.- 
"arów posladającycb cechy produkcji wytw6r Okollcznof.ć, It omawlaoa ga'ljź zarobko- 
niejsui. .tanowl nie wh:cej nit 5% ogólnej \\'OAci wYkoIlY"",an
 Jest nietylko pl zez prze".J, 
wlrlQ,łel towarów, r.naJduJących się w przed. SlęblO
CO\\ o",",bl
le. lecz równiet przy udzi'lle 
.1
blorsCwlf'. - sil najemn)'ch nie po\\ Inna b)'ć przeszkodą do 
Z pOwytlz
j nlf!'1 m0J!'l\ korz)lItać przedslę- udz'elania ul
.- 
..lo1"t\\a sprzedające ",yląc&llle towary pocb')- Dla pozostalych przeds1ębiorsm zachowują t:kraln!!. 
dienia. krajo\\ł'8'o.- moc obo'\'iązu,ącą przepisy par. 97 rozporz'ł Wolga, \\'jatka 

 ł\81
arnle wraz z uboczną drobną S p rze- dzenla !tlilll"u.'a Skarbu Z dnia 8 . S i e rpnia 19 :JC. 
J 16 I
 I 'U -" H05ja północna 
dat/} mater a w p m ennych mogą. być pro- z. t:. H, p, 
r, !S:! poz. ,hJ). - Syberja I Kirgizja 
WII,(\:DQJłII na podstawie jednego {;wiatlectwa .'I'z:tem . wyjaśnia się. te przedsil:blor8twa Rosja poludniowa 
prr1'Dy.low8f1 0 III kat. handloweJ, o 11e prz
 komumkacjl samochodowej (autobusowej), u- Kaukaz p61nocny I Krym 
JiClJłontwa te lącznle I ksiCI'arnlą I I)rz\' ""Irze trzymy"anej pomi(:dzy ctwiema miejscu\l.o
cia \jral 
daiy p)aterjał6w plśml
nnycb zatrudniają, o- mi. zaliclonemi do rótn)-ch klas w taryfie, Bialoruś, Turkiestan, kraj za- 
pr óca wła
lclf'ła lub zast
pujl\cego go doro. winny 7!lodnie z postanowieniami an. 25 po- kaukaski 
.!P!Co cllonka rodziny naj wy tej jednego doro- w
łanej usta"y oraz par. 37 rozporządzenia 
,lego rmjemnego .ubjekta I o Ile lączny obrót Mmi
:"B 
kal'bu z dnia 8, "ierpllia 19".26 r. na- Jak z cyfr powytszych w}'nlka najgorsze 
. łuil4:larnl I ze Iprzedaty materjałów piśmien bywać ś""iadect\\a przem)'słowejO:'o w okręf!'tI stosunkowo urodzaje byly w roku bietącym w 
D)'ch nie przek.'acuł w 1927 r. kwoty 3).('1110 zł_ tej wladzy ro.I&lkowej. w ktorej obrebie pn:ed prowincjach I nawry najbardziej urcdzajnych 
3. WlaśdcleJe skład6w aptecznych h1r.. slębiolca 8tale zamlebZkuje, jednak \\edlug (L"kraina, Rosja południowa). I:obry urodzaj 
,erjn. sprzedający wylącznle towary pochl)- naj""ytszej klasy miejscowoki. między które- l1)ł natomiast w pr;Jwincjach w;:.chodnich, 
dzehia krajo"e
o, mo,,, nabywać 'wiadect"a mi .samOt.t.ody (autobusy) kursują.- skąd jednak transport ,bardzo jest 
ciątJi\\y. 
przf'mvlI'owe III katellorJI bandlowej, o Ile 2, Sprzeda t wyrobów t)toniow)cb prowa, Z .poszczególn
'ch rodzajóW zMt na p.erwsz
m 
obt6t tYcb sklad6w za 1927 r. nie prze\\ytblH' .dzona ubro("zniE' w ksił:garnlach C':az przed8i
- _n.lej:łc
 w 
blo
ach t

g?rOCzn
ch stoi o
',es, 
:.wOO lJ.. lJIor"twach hnndlu to\\aronego jak równiet dalej j
czu}Jeń I tyto j
'e. Zbiory pszenrcy I 
Agentury bankowe. o lIs nie !liano" h, samo sprzedat doJnO\\ a tych wyrobów w restaura- ł t).ta 
mego l'ą n a ogół gor sza. (Ceps). 
dzielnej jednOlltki admlnll:"acyjnej. nie pro- ciach mote być dokonywana bez oddzleln
@'o 
..adIIł operac),J kred)towych. apelnlają jedy. 'wiadł!('I\\:a I-nf'm)'sło\\ego. o Ile 8przedat ta Giełda pozna6ska. 
nip funkcje pomocnicze jak Inkasowanie we- (Idbywa f'.
 " Jednym I tym sam"rm lokalu. 
hU. przYJmowanie ..piat, w)'placanle z ple' Sp61dzielcze Inst)'tucje kredytu drobopgo Poznań, 18. 12. 1928. 
renia c!,ntrall pewnycb kwot pleniętnych. zbie. nie mają obo\\lązku wykupy\\ania oaobnycb Papiery Dloce.te.... 
ranla Infonnac)'1 I t. p. czynn
I, "Iasn)'ch I Awiadectw przemysłowych na prowadzenie ko (Klin IW procentach nUlhinału\ 
kslU IIle prowadzą. lecz ""8Zystkie dokon:me mlsowej !!przedatv nawoz6w sztccznycb n" 
prze. 'IIle obrot)' prleprowadzane są przel klłlę racbunek Państwowego Eanku Rolnego. _ 5"'0 PotYC&ka "onwers)jna 670/. P. 
b"lI dolarowe hsty ł'oznań.klello Ziemah... 
Kredyl. 95,\.0 proc:. P. 
(Kur,. w zlo)lych) 
rfJ/. rotyczka premjowa .erja lL 105,- O. 
Aleja .aa.e.el 
(Kun w złOlych za 1 alcle:) 
Bank Zwł,Zk, :pół. larubk. ł. em. zl. U, - O. 
A.lc" paemyalo..a 
(KIJrl IW aJul)'ch U l uCM) 
Cegielski 11. I em. II 45,-
. 
"anwi, C, I em :II 49,- +. 
Dr. R,)maa May I. em. 118 - 
. 
Wylwórn.a Cnemlczna I em 1CO,-P, 
ZWill,kowa Centrala Maszyn I em. Ił 100 P. 
Tendencja bez zmiany. 


Ulgi podatkowe. 


( 


DZIAł:, GOSPODARCZY 


.- 


Nowa ustawa w zakresie opieki rjl 
,.. po1skkh od poczI\tku do dni 0- 
S n ołeczneJ. ltatnlch), ofl1;anizaclę \\ystaw. Ich poIotenie 
.. prawne I wreszciII waJl.o
 społeczDo-801podar 
. DDla 13 bm. w MIniitentwie Pracy I Ople- czą wystaw. 
ki SpolE'clnel odbylo Ilę 6 posiedzenie Rady Objętość kslątkl wynosi 222 Itr. plul XII 
Opieki Społecznej. l'\a po5if'dzenlu roz\\ato
o str. plul 8 tablic z ilu8tracjaml. Okladka 
trzy projekty no\\)'ch Ullł-łlW z zakresu ople- sztywna, z kołorową ilu8tracją. Wykonaole 
ki lpoł. mianowicie projei..ty u"L: l) o naj nU, b. staranne, na papierze zeberkowanym. 
Bllej mierze nlez
dn)ch Iotrzeb tycjowych. Kslątka jest do nabycia u naldndcy; w 
2) o optece IpołE'C1:nf'j nad osobami, które ZWiązku To""arzystw Kupieckich VI Poznaniu 
w t a d n f' j IftDlnle ole mają prawa do ople- Pocztowa 31, tel. 5239 oraz w 
I...wnlej'!zych 
1.1 tł""ałel oraz o ponoszeniu \\ynlkających księ
arnlach. Cena sprzedatna wynosi 6 zł 
Slą
 ttoezt1w, oral 3) o opiece lpoleclnel nad u 1 es!. 
cudtozlamcaml. Projekt ultaw)' o nal. ki 
nUszaj mierze nlez
dnych potn:eb t)ciowych Kurs ryba c · 
jest pl"Uwldzlan)' w za'l8dnlrul uetawle o o- W styczniu 1929 r. będą zorgan'
ne 
I'irce lpolecznej I 19"...3 r. I ma na celu o- rrzel Wydz;ał R)'backl Cen;,... Tow. J1olmcze- 
fnaczerrle minimum jwladneu nipzhe'm)rh f!'O IWar,;za",B,. I\opernika 3). teL I7I.H) d'."a 

Ie nakłacLł 00 na IAmon:ąd .owych elł:- !.un, r)'backie; nltszv I średni. Zakre!l Dlt- 
tar. w tltat"low'ąc h'lko ł'f'O ne ,f)O 'I,awy 00 IIICJ;O kursu będzie popularny, za,ś kurs śred
,l 
ustalenia kwoty nlezłH:dnych wydatk6w na r'l"Zeznsczony bl:dzle dla o!IÓb, UjmUjl\cych II.C 
c
e opieki lpolf'cznel_ \Vf'dhl. projektu II.E'] k....,ownlctwem i o
anizacją goepot.larstwA 
tI!ll&wy, łmlny : O b Y t u majlł ",,)'kon):nać 0- r)'bn8ll0. Kun)' bl:dą korzystać I pcmocy i u- 
p:ekę nad osobami. ktLre w tadnej 8 111IDle nie fZł\"zeń Zakladu Icbtjobiolo,.:ji i Ił)ł..actwa 
....all\ prawa do opieki trwałf'j - koszt)' zaA jel Sakoly Gł6wnej Gosp. \\"Iejskle
o. 
upieki Ota ponOllIe! państwo. WedluJr projf'ktll Warunki przyjęcia: l'\a kllrs nit!!z)': znaJo- 
ulta",)' o ,opiece oad cudaozlemcamL obowlą- mość cz)tanla, pisania I racbunk6w. Oplala 
lek wykonania oIJIf'kl sooclywa na gminach za kurs zł 10 (dziesięć 1.1), Uóre nalet)' wraz 
p O b Y t u. koszta zaA t
1 opieki ma pono.le! I podaniem przesiać do 20 (rO g,.udnia Io-
 r. 
Ikarb Oftń!ltwa. Wszystkie lO\\ytszl! projf'k. tło W)dzialu Ih'bal'\i..iego t.:.. T. Ił. 1\\ an.zawa 
tv n.da rozpatrzvia oraz wyDOwledzlala s""o- Kopernika 31', 
Iejsca noclE'f!'o\\e po 1 II. bę- 
ją opinię I uwavl, które przy oSlaucznE'1 re- dą Zarezer\\o,
ane dla 30 osób (trzydlie(,cl 
dlłkcjl tych projf'któW będlł pr
1 . Minister- osób). 
"two .potytkowan
. Kierownicta'o kursów ułat\\1 słuchaczom 
korzystanie ze zdrowych I tanich Aniadań. 
 
Z dnlxleJ I tr:.:ecleJ r,kl cena biadów I kplacyj. I\.o
zt dzlenneEl"o utrzymama 
nitsza. około 5 zł. Na kun 
pdnl lłł-'ra'iZa 8U
 Zł!"
osIĆ 
J
k 'donos' MGazeta Hondlowa" _ tydow- sw6j przyjazd do dn. 3) 
rlldnia 1928 r. \\)'80- 
liki MWllner TOIt'. (z dn. 11 bm.) zamipszcu kość opiaty ;!5 zł. Kun średni. oP!'ócz wykla, 
artyknl. w kt6rym dochodzi do ...nlosku, te d6w. będzie Ollał zebrania d)skuf')'Jne. 
,łówną wln4: za obecny brak ltot6wkl na ryu Samoobrona zeparmlstrzów pol- 
ku ponoszą .fery miarodajne. a zwlaszcza p h 
bAnki pań,twowe, które wycorulą kff'dyty z sklc . 

"Dków IP.:ldzlplczych I od prywatny:ch o- WAr6d fabrykantów ze
a1'Ó
 I zejtarków 
,')bo Jak dotkU""ym lest ten brak. 'wladczy oraz a'śród jubilerów p8D1lje wIelkie pOdnie. 
fłloclatby fakt. te przemYliowcy l6dzc)' wollł cenie. RozpoczCły IIlę debaty nad lAmoobroną 
krBJowy llIrowlE'c klIpować w \VIpdniu lub przeciw lpodziewanemu atakowi ze strony 
WI
I'Clb, al'llt
1I w kraiII, jtdvl t'ma. IIIkkol- szwajcarskich fabrykantów zesa
w I ze

r. 
""Iek z drlJR'If'1 lub trzt'clej reki jelt znacznie kbw. kturzy wypowiedzieli jut WOj nt: ,allstrJac: 
nltazą od taJIt'j!luj. przy takim !lIanie rzpCJY kiemu przemysiowi I8lfarm Istrzo",,:sk I E'ł'!1 U. 
trucłno IIwl
rzyć w owocnośt walki przeciw. l'\iedawnu pOwstai w SzwajcarIi truolt fa. 
Ito drolyłnle I proPllłtandę p,mowystarczal- brykantów p6IRotowych cZł:ścl zelfarkowych 
nołcL , I powolal do tycIa Toworzystwo pod nazwą 
Szkło do Pc Iski. "Treuband/IesellschartH. l'\1f'wlnna ta IOltytu- 
cja posta\\lła .oblp - lak II
 okazu le - za 
"TrtbunB" donoel, le w r. b. wywlulono do zadanie zmulić Inne kraje do zlikwidowania 
Polski z CzechoslowRl')I S waltOn)' Izkla w podobn
Jto przem
f'lu u slebl
. Bron,l
 

 w v o 'r z : 
J!lytnch ku Szwajcarów Ipst wstrzymanie -( 
, . części zejtarko\\ )'ch do tych kraj6w. 
rodek 
Wystawa Powszechna. taki zasto!lOwano jut \\obf'c Austrjl, (O wy- 
\V t,ch dniach wysila z druku.praca KII!'- wolało _Itnieruc

mlen
:o


e:j
 pSI

J

 
mierZĄ Ojdziclp\\ !lkiE'jto p. t. .. \\ ysta"' T Y Po- jtar.!° l \\ m e

hanizmł:w &ev:arkowycb, IIpro\\oa- 
'"'!!Z!'('hlłfO" \\)'dllna nokiadem Znll\zkll U"a- CZł:"C - r 
r
Yłt\V 1\,;pipcklch w I'oznanlu. Ksll\tka ta dZIII"c pozostalf' 
=e;i
",:
ca:'

lInku do PoJ- 
łQł.t plE'rwul\ prar. w lIter811lrze poleklrj Da I!ktT::\\
:r:'slę fabr\"kanci I:I'
rkow i ze 
JlOW\1tlzy tl'mf\t, a .wpm ulęrl
m I pOpiJ arn
 I Ń Poh;I'1) oraz 
Rarmlstn:e. któny 
fonnn Itmotllwi" 
poznanl. Ilę I celbkszt.. 

wn'rf't w oplerajlł swolą Y rodUkCję nB spro- 
tern zRl(unnleń \\ uta\"owych. I dniu ewnych czCAc mE'chonllm6w ze 
Ali lOT IIW!lflędnlJ w plt'rwszel IInU 
Isto- 
a .Zj jl p\\, bec telto PfOpOD\lj" oni wy- 
rjr: "'yslaw (ob(,Yl'h orRZ przt'dewlZ)'SliClem 
z"'a l nl car do 
"dU. b, na wypadek t&lUe.ao 
JIollk1cb. Itwarzaj"c: JljerwllEll, I)'Otu
 bllto- at.qp e e r.... 


zarządzenia .yndykatu fabrykantów uwal- 
canklcb odpowiedziano ze Itrony polskiej 
wstrzymaDlem przywozu szwajcarskl"go 88- 
ra, mleka Ikondensowanego I czekolady. 
Czy rzeczywiście. doj dzie do tej osobli wej 
walki I takie będą jej wyniki - narazje tru. 
dno przesądzać' 


Wynik kampanII Dołowej w 
RosJi. 


- Ogloszone w tycb dniach ostatecZ11e \\y- 
lilki kampa.nji zbotowej w Rosji \\Yia
mllją 
w znacznej mierze przyczyny r,anującego w 
czasach ostatnlcb w niektórych p,'o\l.incJaciJ 
zssn braku mąki i chleba. Okazuje się mill- 
no\\ lcie. te pomimo stałego wzrostu obsz....'u 
lIiewnego w Iłosji (w 192-1/,,5 roku - .9,1()(),OOO 
hektaruw, w 19:?G!27 r. - 97.200.000 ha, w 
UJ27j:J! r, - ponad l00,II(]OOOO ha), zbiory zoo. 

a bynajmniej 8ię z roku na rok nie powiększa 
jq. Tak więc w roku bietąc)m z powodu ni
- 
I.om)ślnych ""arunków klimatycznych zebra- 
no zbote tylko z 1I'.7W.OUO hektarów Ina 
O_OOO.OOU ha L\'oozaj ulcgł zupelnenlll zniszcze. 
1.lu, pr£yczem calko\\lty wynik zbiorów "y- 
ratał się liczbą 4.56ł.()(}I) ((,() pudów, \jdz:3ł 
pJSlC7f'
(,fnych pro\\inc)j ZSSJ1 w tegorccz- 
n)ch zbIorach ilustruje najlepiej ponitsza ta- 
bela: 


1927/28 I9ZG '!7 
17,1% - 24,j% 

_,% - Ij,O% 
14.3% - 1':;,3% 
17,3% - 12,0% 
7,7% - 10,3% 
7,3% - 8_6% 
6,7% - 5,8% 


7,2% - 8.3% 


] 


Giełda warszawska. 
Warszawa, 18. 12, 1928. 
Walat, G o t ó w t a. 
Dolary St. Zł- Ir. e,SI sp, 1,9.1 
D e w 1&,. 
Bel,la tr COC.OO .p. OCO,OO \rup. 000,00 
0landl8 358.23 _ 359.13 _ 1.51.33 
londyn 043.27 Ut338. 0+3,16 
Nowy Jork Uo.8.9J. OC8,92 . 008.&8 
P.U)! 0,4,17 " U.ł4!ki " 034.19 
Praga . 0"26.411.. 0.648 Ofi,36 
:zwaicarja.. 17..'19. 1'12.22 . n 1.36 
""lochy 046.71 \.46,83 _ 046.59 
Paplł'ry padstwowe loblicaci.. 
4"0 potycna inwuL 109 50 110.50 109, 
 
SUI. Pożycz"a pr
mj dol ('00 00 I01i,5O 1-ł6,lO 
5)/(; potyczKa ko.", WIJ,W 000,00 06/.011 
6"10 pot. doL OO\J 00 (Ił 0,00 U,O,OJ 
I.u/ c pot. "ol. 00000 WO.OII lu2.5') 
5 'l. potyuk4 konw WO,Uu w.o,OO 
Akcje W ałotycb, 


kup. '.16 


112.50 -110,00 
\.00.00-13+.50 
- 00,00 - 15 00 
I ,.JO- 11.50 
00.(.0 - 9O,OIJ 
00 O- JI.SJ 
( 0,OJ-230.00 
110,00-109 00 
O..(k)-2JO,OO 
UO,OO - 04.00 
000.00 - 5 »,00 
(,UI,OO- N.5J 
60.00 - 40.50 
O .00- 33.50 
093. 'iO - 098.110 
00 00- 37,5 
241.00 242.- o 
00,0\.1 - ij.o.J 
Bydro I mleso. 
Dra..... a,ra..uaale tal.e.e ...I
I "ł- 
.aata CeL 


Rank Pol.kl 
Baak Dy.kontowy 
Banll LachoQnI 
Bank Zw. :p. Z.robk. 
K'lews..i - 
l.eszczyŃiId 
S,ius 
'11a I Swlatło II em 
Chodorów. 
CIerlik . 
Flrley 
W, T. Węllla 
Ulpop 
Modraelów _ - 
O. ro...ieclue I c.m ser. B 
Starachowica 
HaberDu,cb 
Majewski - 


Poznań. 18. 12. 1928. 
Spe:dzono wolów 15, buhai 175. kr6w 5I!4, by- 
dla 944, świń 2333 cirl,t 698 owiec 202, 116&- 
pro.l,t -. 
Razem 42n plerz!!.t. 
Cen)' loco targowisko Po&nafi l!łc.znie z kazCa 
mi handlowemi. 
Płacono la 100. k,. tywei ..ali ...: 
BF.'.I 
W-łF, 
pełnomlęsl!rte, ",.tUClone _ły. nal. 
\IIyb
j wartości rldnel. niu.pne:q"o", 1f+-17a 
peIRomi«:slate w)'tucaone woły od lat 
. do 7 . - - _ - - . - - - - 15'-I'i 


tltr, 7,- 
----1 


Chciałaby dusza do raIu... 
Takbym cliciala. jak Inne kobiety wygl
 
dae! zgrabnie I eterycznie, mieć ImukJlł I 
kształtną fJ
urkę - cót kiedy nie mogt:; wy- 
rzec się czekoladek i łakoci. 2:eby to tak 
motna Ichudnąć, a nie pozbawiać Ilę Innych 
przy iemności._ 
l'\lejedna Pani waty sobie to pytanie w 
myśli - I sZlIka nyj;cia z trudnej .ytuacJ" 
A przeciet raJa jt'st bardzo prosta: wy- 
starczy 8toSO\\at 10-12 razy kąp'i
le plenllł te 
I'en
, a bpz sn!'cjalneqo wysiłku. !J.,l m
zą. 
cej kuracji I diety mot na stracić bardzo wy- 
datnie na ""adze. 
Pieniąca się kąpiel Peng, łatwa w utycfu, 
dostępna dla katdego, zuve'nie nieszkod/l- 
wa dla zdron ia, pozwoli zachowaĆ nonnalQY 
tryb t)'da nadając ru\\nocześnie potąda.oą 
linję figurze. 


onłode mIęsiste, niewytuczone I -łlr- 
.ze wvtuo!:zone . - . - . . - - 
5t..dailli: 
pełno m ę.iste mlo!lsze 
ml
rnie odż)w)one młodsze I dobrze 
odtywione !olarue - - . - - - - 


130-738 
140-146 
UI-1. 


Ja"..1 I .reW7 I 
pełnomięsiste, wyluc
one "rowy naj. 
wyższej wartośCI rzetnej do 'at 7 - 168 -
. 
star
ze luczone krowy mniej dobre ' 
młodsze krowy i jałówki. - - - - 14&-1054 
miernie o.:tywione krowy i jalówki - 120-121 
łicho odżywione krowy i jaló..i\i - - ..9J-M 
Ciel,,,, . 
nalprzedniejsze ciele:ta tuczne. . . 000-1. 
jrednio tuczone clele:ta i najprl
J!.. 
me ue ssaki - - - . - - - - - ,.-,70 
mnie, tuczone ciele:ta I dobre ...ki. 130-160 
liche ssa:a - - - - - - - -. 136-'46 
O.cal 
OpasF dale.aa. 
lag .ięta tuczne i młodsze skopy tucme 134-140 
st..rsze skopy tuczne, liche jaeme:ta 
luC&ne I dobr..e OQ:iy....lone mlode owce 114-120 
S.iaia I 
pelnomiesi
te od 120-HO ke. 2yw. wae! !OO-_ 
pelnomięsis.e od liJU-1lO kil ty..... wagi 194-t.;o 
pelnomle:!olsle od 80 -100 k, ty..... wali 18. -192 
mie:",ste ś....nie po na:! łIO a,. - - 11'-llt 
mac.ory I pótn. kUlraty - - - - 150-1111 
Przebiel WiU .pukojn)'. - Bydło nMI WIJ' 
prledane. 


FeDlmore Cooper. Tropiciel ślad6w. Str. 
 
Nakladem Ksio:garni {ow. Wojciecha. l'oz.nau - 
\\"arszawa - Wilno - Lublin. 
)lin..lo sto lat z gÓI"I\. odkąd poe
ytn)' pha
 
amer)'kań3ki wydał plerwsz:), POWieśĆ I tYCł- 
i prz)'g,}d Sokolego Oka. Od tego czasu liter,,- 
ItIr3. podrótnicz.a. rozr06la .I
 wliJlaniale. przy- 
było mn6st\\o fan!a.st)'czn)cb pomrslów I opl- 
!!Ów. ale w tej powodzi nowof;,cl powo
ny. ł 
ociętaly jakby st)'1 autora., lubuJąc:ego Się · 
dialo!lach i rozwataniach glośnych. zacho\\al. 
tajemn:czq ponętę. Czemu to pn:YPI
ć'l Po- 
""leśCI Coopf'ra ze wsp6lczesn
cb prawie lta
y 
się (pozcrniel fantastycznemi. ukazując dZiś 
młcdemu pokoleniu prz}'t"odę i ludzi w Itanle 
plen\olD)'m. czyli takich. jakich teraz niema. 
Zlfinęll nil:mal doszczętnie Indjanie. I puszcza 
zbezczeszczona ręką ludzkq jut nra rozbrzmie- 
wa powatną pleśnią. C
'?wieka ,?Io
iera wśród 
ścieżek leśn)'ch zastąpIli Inni plomerzy, two- 
rZI\C '1icdziby bujnej gospodarki, albo rozno- 
sząc cuf1a techniki. 
Ale pl'ÓCZ czaru fantast)'cznoścl która onJrl 
byla pra \\ ie rzel'Z)'\\ i
tośclq, artystycznie 
- 
daną. po\\ ieść oSokolem Ok.u nosi takte 
piętno moralne. 


In!. S. Jele6!1kL Sladnml pltogol'al'a. Roz- 
r)'wkl mall'mat)'czne. Z rysuukami w tekście 
i jednq tablic", Str.. 421- , 
- ..Jest zwil\zek przedllwny ml
z)' hC1:
 . 
b,'tem wszelkim i stosunkiem. a naweL ntebo 
cale jest hnr:nł:'njąM,- to slon:a, Pitagorejczy- 
ków ucieleśmają naJrótnurodntfjsze Irh kom- 
binacje z figl'.'ami I liczbomi, z ktÓf1'ch jedne 
UCZ" I wzno,;zq umysł ku nie
kończunośd. gdy 
innu f'lutą ku zabawie. \V tej ksil\tce autor, 
wiotll\c czy'telnika _ śladami 
\.ielkieł:0 Greka, 
Cl.raz to Ina.:uj. Jak w kalejd.'skol'le układa 
rótne ksztolty figur. A f1;dy się (lCZ
 nasz:e 
do';ć na to napat.rzą, kate r.p:ad)wnt wlek lub 
karlę trz}'manf\ w ręku. I z!10,\\ u barce 
 v- 
fra\\ia z licztoami, od51an'aJąc tajcmDlc,' 
liczb kolistych. piramldaln)'ch. duskonal)'ch i 
wielu. wielu ino)-ch. l'\iewycz
pany w po.. 
m\'slnch oMarza nas dzidem, budU\cem mi. 
łoŚć do matemat)'ki jako sztuki I fwiczącem 
um)'sl w \\yszukl\\oniu taj
i
ów w liczbl
 
dziii jeszcle nicodkr)'t)'ch; lislątkę jego n3.' 
chł:tniel przeczyta ml
dz.et, kina stanzych I 
naucz)'ciele mIllematykI. I nie tylko przecz)ta. 
jl\. ale niejedną z ni.ej wy'b
ol"l\ sltuczkę do za- 
bawy w towarz)'st\\le lub jako rozrywkę urzą- 
dZf\ w szkole, co będz:e zachętq dla ty
h o
pa- 
Iy'ch um)'f'low. które w malemat)'co Dla "Ida4 
nic jeno nudę I - szkopuł. 


Nr. 23 dwułygocllllka ,.Kobiet, w .wIecIe I w 
Doma- 
prz)'nosi caly f'zereg urozmalcooych ciekawycb 
i potyteczn}'cll art)'kulów.- . 
l'\ll wstępie je.t omó\\ lona doklndme I \\
- 
czel'pujqcO n.oda dzieci
a. dollej nast4:
Ule 
duta lIosć modeli na suknie codzienn£', \\'IZ)'- 
towe i n ieczorowe z uwzgh:dnil'l1iem talo- 
bn)'ch a takte tonlet din. stnl'"z
Th rall. ..
Io- 
dno uczesania". dywanik z odcinklw od INn- 
czoch, urozmaicone przy'brani3. ot..h.n wene- 
ckich. - nasunlł czylelniczkom f'Zf'I"C!l cleka- 
w)'ch inowac)'j. - 
W da1sz).m ciąRU mamy' art)-kuly ..flj .pl- 
\\nicy do strychu'. "Przl'pisy gospodarskIe", 
..Pieczarki". "Dil'la suruwko\\a", n}.twornes.0 
pi("a p. Well .,Modne zwierzęta'.. MLipa trzech 
.ukien". "ł\onkuł"" na naj'adniejszfl walett: . 
krajowego molcrjalu" orlU ,..l"lemilq DOwelkc: 
Po t. .Blood)'Dk.a..,...... 


..
>>>
tr." 


BLOWO PO!IORalB awaJ1e
........ ......,. 1128 ., 


tywcem spaJony na hałdzie. 
5trnzna 'm'erć włócz"cI w sor, ceJ szlace na hałdzie Huty ł..ury. 

 . & o w i c p. 18. I:?, na h.łdzie "ynucali I "'6&k6w gOl'łC
 
W ub.. tIOOOtf zdarzył alf na bałdde 8zlak
. która prawie vi C.I06ci zasypala 
Hut)' Laur)' str&;zn) \\H\8dek. \\yrleO- Winkiera, "",kutek cz('go W. uh'gł prawili 
('JIOny "ido..'znie ealodzi("nn
 w
ró\' 1." zupełnt'lmu lipa leniu. Jedynie pieni I Je- 

 1óe2:ęg& Tomasz \\"inkler. łit'Z
cy ki lut dna r
kR powstały nienaru8Z0ne. . 
z Sieml.nowic Ud31 się n. SIX)t"Z)Deł. na. I Z\\loki nie
lECzę!lłlwflj ofiary Od8ta"-io- 
wvmleniof1ł. bałde. gdzie Z88l1łł. no do kO!ltnlty t'ZpltĄla hUU1łczego w 
. W miedl)'czaNt' robotnicy. MtnI.tlliNU Slemi.no\\icacb. . - '. 


[WIAOOMO$CI 


I 


ZDALEKA ] 


ZSL ISKA 


CBELJINO. ł rdolano narazie IIprawcy traddfl
v odna- 
WynJkJ wyborów. Ostate,'zn)" podzi.1 leit. . 
lI1&l1d&t
)" do ha
) Cborycb jp
 nabl..pu- , PO li 
J4cy; Usta nr. 2 mend.tow 9 Z;edn. l.w. " . 
polskie, IIs
 nr. 3 mandalów 8 PPS., lista Teatr objazd -wy. \\ ostatnim V
- 
nr. .. mandatow l Za\\od. Z". Cbnesc.. mu ba" ił u nas teatr objazdo
y (b)(lIgo- 
Jista. nr, 5 mandató" t un:dnic)-. I 
ki}. ktor)' pod d)re1tt'jo Michala koni.. 
. . ny w'. !t"p,1 po d\\ a razy na acenle Domu 
. 'CHbntelL lb. dnia 1Iołuitea.. nie- Ku.ral'yjDrgo z 3-.kto\\. komedj. \"erne- 
jaka Jo&f\D8 BtJt 
 Batoro
a PO", 
("ł- ullla (tlum. pnf'z Boy'a l
łetl.
klero) "Mu 
mno podrzuciła tUit"Cko pic t mrFklt'J pod 
is
 ł..)e mO)łh oraz. I CloLunit' AJ Fre- 
klaszt:*"em w Cbełmnie. Słu!4('a z klaszto- drY ...- 
ru 
 w mlekie poznala ",r£' I nlł mat- . . 
k(' I do(rOwadriła j. n. pC'stt'run. 
 policji ZIIIJa.D. wl
u.
cL Znany w mlHde 
p&il
wo Dzif'l'ko oddano do kJa..łł.Uoru a nasuw przedsl
blon:zy kupiet p. Jabłotl.- 
matkI: dl) wi
eoia. ski. przejtl osl.&tnleml dniami Iok.1 Re- 
st.uracja oby"&1elska. przy ułlc, P
ly. 
LISEWO. pow. chełm
skL denLa po p. Czaczyt:JslLim. Nowonab,-w- 
KUl reWt l'fCZDyda. SLaraniem pru- ca jut z.araum dz.i.tn&wCf Domu Kura- 
wodnicJ.'łCej Tow. Polrk p. HRenłe lo Llplf' cyjnf1fo. 
Dek aal.:ońc
ł alO w Li.sewie 3 tygodo. U.... .. CZMIe. \\ Intereaie pp. 
kun robot I .ełny i dywanów IImymeD- kupcó.. pt..ern) IIlowców I rzemldlnl- 
sklch. Instruktorka p. Gadzhuka I Frm. k.ów leiy. by wuaa 1&0patn}'iI 810 w 
\L Dafko,uka z Torunia pneprowadz.il. należyte 6wladectwa przemysłowe na r. 
amJf'ktnle ten ktll"! tak że 30 bioF'fcych nalltępny. nie czt'lkaił c ostatnlcb dni 
udzial c:%łonkitl. dużo skorzystało. Wyko- grudnia. bowiem \\
wc
a jut większy 
n&DO nereg gustotll.-nych s\\etrów auJr.ien 
ch I naplyw płatnIków do miejscowej 
szalł. czapek Ud. oru kilka poduszek i 
asy skarbowej_ Zauważa alo pnytem, 
d)'W.oow amyrnewk'cb. \\ ta 
 ceny t)l'h śwladeetw pnemyałowyC:b 
kunfe _ J ys .a na Ole ułe
ły zmI.nle I naleł)"toU w WYłlO- 
W) konanY
h robót. od
(bJe sle. koki ceny zeszlorocz.n.j płatn. jN,i w 
n
r6mTD1 CUłSIf', a dochód przemacza c.lośd a nie na raty Jak o tem w mi.. 


 4'" iaW.kO M dla biedn,cb !'D'ili11 6cle nuzem elę m6w1. 
Z 'I'.)w. Iw. WID...... . PaaJo. Jak 
fut niedawno temu donosiJI6my. czeka 
nu w nleddelo naatłPOf mIJa Die6po- 
chianka. Ot6t do
m!m zwrnajem od 
będde siC .. nl
ie
 23 bm. o godz. 5 
po pOI, w ...U p. 2Ieoba 
JaEdka dla 
n.eycb mllusltt,kJeb. Dziatwa na BWaU 
uny 1110 koJęd, '" lerw.yków j łwłc:zy 
prnplęk.ne j.sełka. by ..g1'jazdka" wy- 
padła jak n.jJeplf'J I oajetekto'" n leJ_ Re- 
*ysf'rJa spoe..r:y"'a w wytra.n{ch rekach 
I 
m całej tej ,,'lecaornJcy zapowia- 
da &lę w!lpanIaJe. Xi. su.zętltmy przeto 

za. W!ltzp na sa., bfdłJe bowle"JI 
minimałny i okałmy zrozumienie dla do- 
brej s-praW)", Bdyt O'Ik . tąo ..\\ IflCloru 
kol
 i juelek" prulnaczony jeet na u- 
rqdzenle piudkl dla blednycb naszf'gO 
miast&. 


8X1BW. 
zanaJe ,",ak'-. DnIa I bm. odbylo 
e1e w hotelu .,PolonJ.... mleslęcme r.ebra. 
nie Tow. Powsta.tl.ców I Wojaków placów. 
ki gnie1rakieJ Pr%1 licmym ud.z.iaJe WOD- 
k6w. 
W miejsce dotyches. tomendanta drh. 
l1!ellclJego, tt6ry dobro", olA. ustopU, wy- 
brano DOWego komeDdanta drb. H.,dera 
i ua
pc:ę drb. Rói&il.tklrso. 
Po ubraniu odbylo aio auuIanJe o 

" k
e ofiarowalo obywateWwo 
miasta Gniewu. za co akłada na.na pla- 
cówka staro-polskle .,Bóg zapłat... 
S.81'Od,y mobyU: ' 
ł. Bonifacy PolIczek, DqTOC!a I 
Z. J IrD8cy G llbalti, nft8TOda U. 
3.. Lukowsld STlw ter. nqroda ID. 


WIELKA WJEj., 
l"raglc:by .naUk. Jednel z orlat. 
nim Doe.y pełnJł na stacjJ kolejowej Wiei 
kawiN. dyiur 
nik koJeJO.y śp. 801- 
dL W Idonnie s ZJmna, wllYpał do je. 
laznego pł-cylta wegJi I za.snał niebat-z. 
uJe. NazAjutn malerlono j11%' tylkt» jego 
nvlotJ_ Mimo energicznych UI5Uowal1, 
J)ie zdołano przywrócił go do żyela a 
przywołany Jeł..n: at.ierd%.lł Unlerł .kut 
tiem zaaadzenia. Pogrzeb tragicznie 
mrarlego odbył alf; w nledzieło I c:a- 
It ołtazałokł. pfty lleznym udziale kol.. 
rów Jtołt'fowc6w. 
CRo.nrtCE' 
ZlICJawala kr.UIeł. Z pry.atnego 
mieszkanJa kupc:a p Węa'er'1Iklell:o Fran- 
r!aua ul. Batorego ll1kradziono w dottd 
nlewytłuma
ny .poeób kaszto.ny 
płasFn danukl - zlmow, }lImo n.... 
tJcbm1a&ł wlIZczęt,.cb pouuklwatl. nie 


BAR 
aL MJcldnicu 'l7. CRUDZ.,.OZe T.l tst, 
Poleca ...
 Dał-caJaiua ".;wyłr.rłnł.iajl" 
........ cł!pł. . .__.n. .. 
.ek.n... 
..
"I ........ _ wi.,....... e"i.d. 
.....1. I a .. 
ł. CIfU .tzel... "'..połe ..
 
prz.clSele)llzc po c:omecll -4eatąaiełJaJcll 
Jtacha1a W....zaw.k.. 
- Obli.. nybb I netdN. 


SI'. !3 ,.Ddecu I ..w" p
1 Da walt 
. d:r.leci M . Dal.j outępuJa ceno,. cykl Ja- 
nin, Slrułecklel .Ddeeł trudne do prow
 
duola". w którym aulorka roa.....ła ...-oby 
po.tł
aola I dtlecklem u
l1em a c.lII 
IAmem pods u mo'" uje Oły" 1004 d,skulję na 
teo temat w dziale ..'\łatki między IIObIt
. - 

owela P. KruSIe... Bklej .. ..la TroJka- .,- 
wola nlew"tpllwle cal) su,.. reflebJJ pe. 
d&lfog1cm,tb ..r
wno na lemat peycblkl 
dziecinnej Jak spoeobu brania odllalu ., .... 
....acb naszyeb dzieel - Ruwniet ., "H,- 

jenie dzl.,.nynł'k- dr. J. lłmla"""kleJ 
o,atkl znajd4 su.... ceooyelł rad I Wlka&6- 
..ek. - l\umer uzupełnlałlł "1Illł1ena etal. 
I odzieJ, ., cląa,.. dra Jutn:
klelł'l). ..O Ia- 
palenłarb J(&rdzlllU'- dra Ol!!!zyń.kl.,r;o. ob- 
&leru,. I etł'ka
", dział _\iałkl między IObtt.. 
..Wychowanie m-_t,nne, dlillł mód dlled,- 
C)'cb oni aureK odpowiectzl redakcJI. (CL). 


l 


GRUDZIĄDZ 


Komunikat 3-c:h ministrów. 
Z racji z.kończenl. konferencji w Lu. 
,ano wydany 100tał wlpólny komunik.' 
ministrów IIpraw 
anlcznych AnglJl, 
Fr.ncjl I Slemle('. Brzmi on nutępu- 
Jłco: ' 
_ ..Sflllja Rady umożliwił. n.m Gd 

awn. przerw.ny oeob.lł3 kontakt ml
 
dzy nand ponownie podjtł I na" lpat' 
w)ml.no myśli, która pn)nlO8la bardzo 
wielkie korzyśd. 
Hozmowy te doprow.dzlły nall do tego, 
te alInlej Jeszcze nit pned
em jesLuD1Y 
przekon.nl. że polityka po r o zu m I e n I a 
I I b II * e n I a naazych krajów nadaje 110 
n.jbardziej do O8iegnięcla celu. Polityce 
teJ pozostaniemy'" I e r n L . 
W tYlD duchu będzleomy dalej pro",'a- 
dz.1
 rokowania. kt6re wdrołone zoatały 
na podstawie ukladu. Jaki doazedl do akut 
ku młtdlY 6 interuowaneml p&iatw&D1I 
w dniu 16 wne6nla rb. w Genewie. 
Jf'IILeśmy zdecydowani uczynić wIzyst. 
ko. co lety w naszej mocy, ab, motUwie 
nybko OIIiQgn,ł pelne I ostateczne roz- 
wiłAnIe trudnOIłCł. 
łcycb naatęp- 
st",'rm wojny i w ten apos6b "
lpleezył 
pomyślny rozwóJ atosunk6w między na- 
Sleml krajami na podltawie w z a J e m n e 
g o .. u r a n I.." - 


Nowi profesorowie. 
Katedł'1 j zykom...t.... poIakł..o na Unl- 
wlnytede J&lflello6aklm, oprO'nlooą wakU- 
tek &mleret 'p. prof. dr. Loeia. ma obj"t pro- 
fesor Unlw.nytetu Jana wumlena we Lwo- 
wia dr. Lebr-SpławłńllkL Wlejece profesora 
Lehr.Spławlńlklelło obejmla docent Lolwer. 
.yutu JlI«ielloń.klł'1fO dr. T&NJekl. W)'kła. 
dJłj"ty fanetykł2 ,plao"'lł Jtlyka polak l 8llo. 
'I1aclto po AlD.lercl 'p. prof dr. .Yyclel.kl..o 
hl.,oryk. ..tukt. kałed... hIstorU mukt Da 
l'nhUTI)"&ecle J13ielloósklm ma obJlłt dr. 
Podlacha rowold prof. UOlwe"yt.etu L...o..- 
aklelło. Stanowl.ko ....Icł'pn... komisji bl- 
ałor)i ..tulU poliklej AkademJi (jmlełetnoltA 
po...łenoDO prof. dr. P...u.....ktemu. I'adt.o 
U) .tent prof. Pagaczewlllr.llIIo. dr. z.. Boche6- 
aki. pnecbodll do Muzeum p.iarG4o
e.o na 
stanowtak- koSłona. ..trI7mul
 udał a. 
systł'otv... w Uni"enytecł. JalJilllloAaklm. 


Jubileusz dzłennlkarza. 
PO&D_aA. 
W doiu dll81ejuyDJ Syndyk.t Dzienni 
tany Pcnnańsk Ich obrbodzll urocryltoU 

Ieda pracy w uwodzle dziennikarskini 
red. i:dzlslawa TranJ.r, który prul okres 
:t-letDI b)ł redaktorem oddlłału pozn&6- 
,klep Ajencji WKhodnleJ. W roku url5 
pnechodzi do . Ilustrowanego Kurjera Co- 
dZlenft
o". w 18!6 obejmuje plac:6wkł 
Poliklej Ajencji TelerratlcmeJ w Pozna- 
nia. 


ZuchwałoU .złoclzleL 
Cz,ltoc:bowa. 
Vblr«łeJ nocy dokonano zuebwal.-o 
włamania do mJH,kaala wluprel)denta 
mlalta dr. NOWUL O rodz.lnie J'szeJ w 
noe, dr. Sowak at,..zoc: odgl l' attpatJ 
w ...Iednlm pokoju zerwal Ile I Mika t 
kn)'klLlł. CIem apłoaz1ł złodziei. 
t6rzy 
wYllkocz,1I oknem & par\eroWI!t;O mlelz- 
t.nla. Okawo alo, te wl&mywa('ze w,- 
jłwSZY alYbt w drzwiach werandy 41»1.&11 
Ilł do ml_u.nla, poczem a azatkl noc: 
nej obok 16tka #pltcego dr. Nowaka u- 
brali portr.1 aWI.rajłc, łOO zloty..b. &4' 
Z" !ltollka obok łóż". r6\\ D If't potr"';ODtJ 
we 6nle dok torowej Ikradll złoty zeprek 
orat Inne kOlztmwftokt. N.llt,:pole wla- 
lDywule pneszll do clruale$o pokoju, 
,d&Je zostan ap:ouenJ. 


I _ tet 
 I 
f Ko.zule, kapelu.ze. krawaty. 
r4lłkawlczJd, czapki .te. 
polec...., ł-b p"alctyc_ ,"_Id piuA_ .. 
cenach znliol\rclle 
ł W. WOinowJ
l1. KUeiewl[l 
l' Ul Mie"Jawleze t. Gr.411 1.t.f_ _. 319. 
. . te. 
 .. 


Sadło 
PolfIdwica 
ł.ebkll t. ci. 

 uboju .k.portow..o 
ul. Chełmlfilka 40 
KOlzarowa 1. 


. 
t 


D lewczyn. 
1ICIdw.. 
.... preeowlta 
I Mbr-ł .oJacaai." _ł- 
al, .&lo.ił. lał. Latlwlk w.. 
1i611d. GncIa1
tI.. .t Kołc:i.- 
..lU 7. W. 47. 


Skład  pro». .rUI.". .. cew- 
ar.. -łuta w Gnacł..
d.. 
. łe_r_ lab k& "'Ifch- 
ada.t tI,. pr ,yf.et.. l,I_. 
ni. t.,....la.llida Grall&ł"dl 
MJell....... 13. Gr,.47' 


FryzJerka 
poszukuię lau. &a w,
ldelll 
",.",rodl",IIłeDl Orlikow.kl 
Cinida.l"d. o, olSowa J 
Or.:4n 
OGOOr..o.)O O O O o" $ OOK 


Gr. 379 


przemysł 


Pol
ki. 


Pop erajcie 


. Ol... ....... .............. ........... 


Mr. !9S 
podniosła uroczysto'ć kOiciel 
c b o j n I ce, 17. 12. (Tel. ...ł) RI. 
W nleddelę 16 bOl. obchOllzo

 tv 
srym kośdele gimnazjalnym I tut.J. 
w
nlo!!l
 W"O(':!Iystość po'wl
ce: Cknł I 
n6w. Na uroczystość to przyLył k:'- org.... 
dr. Klr.teln I 1'orunl., byly katethPfalat 
tut. gimn.ljum, który Jako 8 ł OWny le
... 
tor tak z.bożnt'go dzlt'la. dokonał "leja.; 
IItr
o aktu p08wlęcrnla. UroczYst\J
Zf- 
częto o Sodz. 100ej w pięknie prl) b fOZfo 
ś"IQtynl. Chór 1II
8kl 
lmnazJnlny 
neJ 
wał Ila poc7.ł)tt'k 150 psalm kom ple 
pror. W&lgnm'a, pot\wlo,;cony' CZrlg
)"eJI 
ka. .ł-BJ.tO\\ I, poczem pnY61łpll czclg:J
U 
ks. prałat w otoczeniu du('bowleDSLwa l 
pc"'wl
cenla organów. o 
:'II.słtpnle rozbrzmiało preludJum od 
grane pJ:knle przez prof. p, \'raglll!r.a'lJ ': 
("EYILe naboteń!!two w allYŚcle ksk
 NI 
klewsb.łfl8"O I Grzemikiego odprBWli k - 
prałat dr. Klnteln, w czaIIle którego w 
 
gło!łlł ks. prał.t okolicznościowe kaunl' 
rotwodzłc slO w podnlo
I)'ch słowach 
 
pottg. muzyki w dzleJacb l\.o6c1ola 'w 
podl'Ul.a nabożt'lńlkwa od6}Jte"al eil6r 
fJlmnuJalny maą .,Sah e Iteglna" l tow... 
nYlzenlem organ6w I orklelllry oru wy_ 
konal arcydFlt'lo polskl.Jj muzyki kośclel_ 
nllj: "DeUI In nomlne Tuf' Marcina Mi. 
le"sklt'go (I r. 16M) na bu 11010 z towany 
Blenlem 2 
krlyple('. wlolonrzell I o
 
n6w, Na konl
c n.JJołetllltwa za6plewana 
8remJ.lnle .,Boze coś PoluQ'" Pi,:kna la I 
wznlOłłla w OCL) !'to
ć kOŚftif' na l'Ui.O
 a\\1 
w uczebLnlkach długo nlNfttarte """ 
uni.. 


Król dał dobry przykład. 
\\ dobr.cb Sandrlugb&uJ, nal'
eyeh 
do kr6la Jenł'8"o V. pomleslczono na klika 
dni pnM chorobł monar('b"v Jednero I 
beuoboczych górnlk6w lo Sunderland, 
wraz K łont I cz",'orgirm dzieci. G6rnllt0- 
wl dano ujęcie (In, robotach zIemnych 
" pał.cu. 
Donoaqc o tem, dzlt'nnlkl anglelsltle 
podaj., *e pn) kład, d.n)' przu króla, po- 
dd.I.1 bardzo lIIInIe na inn) ch wła
clelł'll 
maJ,tków I f.bryk, Fgla"zaJłt')'ch obrmle 
Botowo6c! z.trudnlf'nl. u .Ieble g6rnlków 
z okręgów w
low)ch, JoLknlrt)"cb pneei. 
lenIem fOapodarczam. Zg10 lenia 1\o1aAtI' 
cieli maJ,tkÓW .. odro. l ed%1ł n. list - 0- 
kólnik mlnlllua praQ' I opIeki, wZ} waM('1- 
tl'h do ..półdzialtlnla z ntdem w kIrrun- 
ku ..trudnienia beuOboClych g6rnI1t6v.. 


Bolszewikom Kor,co. 
Mo a k w L We(Uug danych komlsaoa. 
tu ludoW
o spraw ",ewnrlnnrrb FA o- 
lltatnle 11 mleai
y liczba podp11en po 
wlł&C'h w,kazała przeSIl o dwukrotny 
WErOllt watmunku do r. ub. O,ółem na 
terenie SSSn. ",edług nlrp..łnyt'b obllc.,tI 
dokonano 2-'000 podpaleń, kt61')ch tntdl 
nę6ł w)'wolala znaeznle)',e poza..,. 
Znllczna liczba tYch podpaleń ppowOdo,..a- 
r.a była uotlllnoneml do 08tatnlcb STr 
nic pn. prop.s.nd,: ""dowo lto.unka- 
m1 na wal aowlrcklej, 
NlepoiłdalUl propaaanda. 
J.k donOllz
 pl
ma berlfłJskle. rqd 
francuakl odebrał t)"godnlkowl niemiec- 
klemo, GrOne Poat" debit na caly oblPl" 
FrancjI. 
Gn}ne Poal" wychodzi n.kladem ..y- 
dał=nlctwa l'lI!!'t
in. te
o aamflło. które 
m. In. wydaje dłlennlk polityczny "Vot- 
a'che Zf'ltung'" pr,fI('iw którf'j z.amler:-
: 
władze fr.ncu-kle ró",nld ustolO 
'rodkl repre8YJne wobec wrogiego stan: 
wi,ka, J.kle pisma tf' . .toIunltu alt o 
FI'.ncJI zajmuj.. - Zalecaloby 
Ie, 
 
I naaFf' władze Iko..,,,,staly z przyt.UfUJł 
eych Im praw I odrbr.ly drblt r6zn
: 
P l6mldlom nltmlecklm, które sys F te n 
k J Jełell ra. 
tYe7nie ZOhyduJ. nalł ra. h II. 
ej. poznala alł na t)cb farbowanyc 
] ..cb. "InniOm, I m, d.t .u""-o: 
_ ....n....lm ,n.l, n.uc.... ..... UJ 
be&karnle nie 'Wolno. 


PoszukuJt 
ed l, I. lub p"anltj ml-ł. 
uej panienki do .«ero- 
darltwa wltJ'klł"o I pn, 
_"rozenlem do ro,ldny za 
Dllllpm w)'nlYlroclz?nlem 
dla dal..('
 wydUllknna' 
leol. al.. I'anny I lI'ocpo. 
danlwa I oołkolwlek u,- 
elplD maj" r, IPrWUf'(" 
atwo. 
_ I p'" ...niem wa 
runków "0 Slo,,'a I.om, 
filja Grudzl.dl JYId Gr, 
łI\
. 
Poszukuj. 
.I
 "hll !rt" a celt'M ku- 
pna lub d:r.lt'rtawF VI ",i, 
kSlPJ wlollCe ole 9o'lklu, 
eaon,. Oferty I pod"...ltm 
aokladllych "'.runków do 
Slo." (Jom. (;rudzl"dl. 
Gr. ł83. 


Mieszkani. 
ł pokoJe VI (;rudZ U \ I,U · 
meblami. 'lYpialni' I jIo 
dalnlł2 zaraz do 
dlnl" 
Splł'lzne II 1 oszM1 11 pod 
nr. Gr. 4
 110 !';!nwa I'om. 
-- 


Meble 
I I .r. 
uływan e . JaLI".n ad od, 
plałnla, korzYlI nie dOo Sl
 
dania, Zi
pla Gr. 
\Ioa 1'0m(nkl'Bo pili 
484. ___ 
PoszukuJ' 
poaady od I. I I9'U 

-:: 
piel w.louęda. Jwl:\II r 1& Iu
 
Ipodyal łd Dl K
rlJ. ta 
..lek... ..baW" Gr.48 1 
III plcłro.
>>>
fJr. 203 


ROWO PO.OR
Km - czwartek, hIa .... gn4DIa 11za r. 


"Ostatnie przedmurze niemczyzny 
na Wschodzie". . 
Bomb..tyczne or,dzle prezydenta P",s W.chodnlch. 
BerU n, 19 12. tel 911. I 
DZl6 i eJua ,. V o s II I c b e ZtS." I: n e depresji Bo.podarcuj w Prusach 
D1Ie S %Cł& or
dzle pre&Ydenla Prul "'Ich:d whcbodnleh I o.wladcza, że zarówno 
DJcb, w którem unie występuje prze- rząd Rzeszy, jak I rzf(l pruski .,uczynl
 
rl"ko poSlolkom, pochodZfcym _ rze- wu,stko aby utnymat PrulY Wa
hod- 
"'o _ z kół polikich, J akob y Pru nie, tu ostatnie pnedmurze nJemczyzny 
.... IY na W scbodzle'" 
5fl1odnle miały był odh)czone od 1Ue- Ortdzle kończy II" bemba-t ycznym 
y I oddane dfOB'ł wymiany. (I I I .. .. 
Prezy()ent PruI protestuje przeelwk a e n emn ej nleqednym z prawdł) ZWfG 
ł&klrn rbrodnlcr.ym poglO!kom", maj: 

ł:s.:
:fe:u
sebo4Ble IQ. 1 pozostanł 
rY P1 - Jego zdaniem - na c.lu wywCJla- -  


Katastrofa samochodowa pod Lubawą. 
wypadkowi ule.1 p. Włodzimierz Sikorski z Rakowlc oraz p. LI- 
sleckl z Torunia. 
L u b a w., 18. 12. 
d Ikręcle szoly, wskutek gołoledzi $padl z 
Prze paru dniami wydllnyła If
 pod 12-metrewe&'o na.)"pu 1l0lY rozb;jajłc Ile 
Lubswł Itraszna kataltrofa lamochodo- dOlzczc;tnle. Cudem prawie ocaleli obaj 
"I, która o włol podłgn
łab, za sobł jadęcy, dzlekI &emu, że IUł odrzutu 10. 
łDllert dWóch olób. Katalltrof. miała ltall z aamochodu wyrzucenl Oba J - j -"_ 
mleJ.ce pod Samplawł w pow. Jubaw- k tIU 
sklm. Właściciel maj,tku RakowIce, na odnieśli clętkle obratenla: p. Sikor- 
Wlodzlmlerz Slkorlkl, kieru j -c lam aut ! liki ogólne kontuzje. natomiast p. LilIec- 
I j ... v- ki cI
tkle obraten;a twar
y. 
mobl em, echał do Lubawy wraz z urzęd. Pierwlzej pomocy udziellI 
niklem Pomorskiego Banku Rolnego p dr. WIerzbowIlki z Lubawy. rannym p. 
rotteJ - LIsleckim II Torunia. Nagre, na 


r 
I Srod. 1e arudni.. 
\. ",.ut., l rll .. t 
Toruń, dnia 19 grudnia 1928 r. _I 
Temperatur. powietrza - 19,5, mul- 
mum - 12,
, minimum - 21. Ciśnienie 
pOwietrza 7,3. Wlatr N. Stan P')gody: 
:ot1dnle. Temperatura wOdy w Wisie 
S.tan wody w Wiśle z dnia 19 1
. 28.: 
ZawlchOlt + 1,21; Warszaw. + 1,32: 
P
ock + 0.63; "foru6 + 0.61; F8rdon ;- 
, 2; Chełmno + 0,77; Grud 
I.dz + 0,86; 
"orzenjewo + U,,: Pleldo + 0,20; 
Tczew + 008; EIoI.ge + ;ł,lI8; Schlewen- 
h"nt + 2,32.. t 


IKRONIKA 


Cwartek 20 ,rUdnl._ J " 
'lOłJm., .luIJUI" 


KOMUNIKATY 


1 


1IU1lj'leke 1'011. CI,L Lad. luL Wfllv&;' If 
perL Da lewoloraaria COJI. . WIJ DI""'ZI..1 
I ."I,t od II du 13 ej I od I
 do I8.3U "iI 
,. n. Jalwb,.lum prudru. lul, Lublc"a .. 
1IU1:Joteka 'I'ow. WI.dly We..... łut %e,l.r 
.a. ob..1r. 11.")'0. l/arlllz"n"w.1 ot\Ą,arta c". 
dZlenDle I \Ą,)j. nle"'llel . ." I"t: ... )'I,.,t)'czal 
Dl' od Ib do lO.'J I CZYIeIDla cauopiam ud 
1:1 120 :?1 ej. 
.."llot.1ra we',bw. DOK. vm (ol. Ze. 
,Iar..".. obuli lIu)'na lI.rnll"n..w., 01"'""1". 
o..dz I .'J. nl
llllel I .
I"': acyp"ty
zalnl. 
hllltelr. od I
 du 2Q ej , clftelnla e&aIkIplllUl 
DCl 
 do ZI .L 
Pora' a" 1IrWCf-,nłnep ,,11. ,,",,,,.,,, 
Garharyl 
,,'n'na. ('I) nna "e wwrlU I pl"t 
ki 00 aodl 1::1.30 do I
HJ. 
BlbI'ol I ",lałal. IUDnsk. Stov.arz\'łI- 
pol.llo 'r.n
łI
 .. Dwum AriI,. Da i p. 
Ot",na ae wtorki I pi"tkl od .. 17-19. 
P.z.'al. 'Ia ..Ikl I ddecka. P.Jm. Tow. 
0PI"I IIlId \l11t't"klt'm (ul. W.I)' obuli "Inty 
otIlllo"eJ buvl.llla CI)'IIQ& w pon,edllalkl . 
CI\\arlkl Od 
- .. f 
.. KomDIIIk.t '!..tna P.... . '!onuda. 
Dllł w 'rod-:, ID grudnia br. o ,odz. 20 po raz 
trze
1 łWletn
 komt'dja Z. Maryno","sklegn p. 
I. ..5amolot S. P. Ii", pomyslowo wy"dyl&- 
rowana przez p. OrzecbOWlkl.,o, knuJ"c:e- 
10 I'6wDocleAale jedn" I lfłównlCh ról. SID- 

cyjna, .rcyc:leka\\3 treść, tej pelnej amery- 
al
.kleBO bumoru komedjl. daje .rty.tom 
. l lerokle pole do popisu. Gorl\
e oklaski wywo- 
ul" pp, Sznage.t\ndrullzt'wska, poręblka. la- 

onkl. DolJro«.'olakl, Chrznno\ukll. Erhard- 
wna, uncuwskl, Sawl
kl, Jaglan I Jejde. 
We czw.rtek, 20 grudnia o godz. m nie- 
odwolalnle po rai oltatnl "ROta Stambulu
, 
OPl i ntka L Falla. kt::łra ldob)'la w Toruniu 
ł ezwykly .ukcfl 
W pl"ttk 21 bo m. teatr nł
('EYnDY. 
W soOote. 22 
rudnla b. r. o I(Odr. 20 iwl,,- 
tefzna premjera nalnowszpJ oper"tkl Kolio 
p, l ..Gajazda filmu". _ Ty tu 10\\"1' role pel. 
ł , ej humoru, naiwności I wdzl
ku aktore('zkl 
\linowej kreowat 
dzle p. Por, b. k-a obok 
"'Ykonawcy 
ł jwnej roll m-:skleJ. ulubieńca 
łoruń.k.!eJ Dubllczno'd p, ZdaltowI8
klelfo. 
lanzem retYlera sztukl Arcykomlrzn" postat 
"sle'a ror1I1 H !ltwnny D. Jawon1r1 w oto('z
nlu 
P'l. l":urh'1I1I1,,'. ("hr,,,.,o\",,'dPj, ł,.jdt''"o I L
n- 
newsklego. Paro IRkochany('b uo
obl" pp. 
lIa; la-nowl('z.'wna I I'lllrh'!lild, a dł'ka\\'" po- 
Ita
 tydka-klnematn"Tn'lL"tv Itworzv p, Ja- 
,Iarz. Do...arh'.... lO-lOt_łAw h
'''lnw,.('ł1 układu 
t. p
prhnt Awnv IIrn7"'.I'" te IP..."rvln" te 
"'Iględu na wyj"tkowy bumor, premjerę. o- 
Pr&wlon" przel P. Makojnlka w malownlcz" 
'zatł2 dekoracyjnl\. Przy pulpicie kap.lmlbtna 
'tanie p. por. Gr.ho\Vskl. 
\V pnYltotowanlu milutka bajeczka Zblen- 
tbowlklego p. t. "Tomclo - Pahach", ktOra 
b811tym mll'llh\lklm pnynlesle dllto nad- 

c&ljnycł1 wrat.ń I II('Z.",.O łml.
hll. - 

era odbędll. alt w 'wl,to Tnecb Kr6IL 


TrudellI d..ulctniel pracy 
K
alelll lilii oao.... kl. ilal6w pow.łato 
DIIC-I n.dlud.II.... wyli kc.m rełvser. 
I arl) 1Ił6,., 
Chlu a kinclllalo".l poWdeJ 44121 
Wllo\opomoe arcyd leło - 
. , 
PRZEDWIOSNIE 
Po .. 
TUANA 2EROMSKIEaO 
Wkr6tc. w kltl'. nPalacell. 


... 


.1 lI- to .  


, WIADOMOśCI POTOCZNE j 


_. llOa I Zdrowle-. Z po"'od6w od redak- 
cJi nlezaletnycb, dodatek ..Sila i Zl,rowie
 w 
1.11et. tygodniu Di. w)'jdzl. wcale. 
-* Cz, to ZW)'czal polakl' W ostat- 
nich tH
o..lniatb prled Boiem Narodze- 
niem VrzychodZf do tutejlz)'ch księRarzy 
do.ć IIclnl interesanci, iłdajłcy kII\,tek 
z wierszykami gwiazdkowemi. G.:ly kslo- 
garze dajlł im do uozumien1a, ie recy- 
towanie wleru)'ków nie jest zw.zajem 
polskim, niektórzy klienci oburz'!']ł II
 
naEZem zdaniem całkiem nieslusznie. 
CI.odzenle II szopkI), 6piewanle koiend, 
oto ZW)'czaj polski, oatomiast deklamo- 
",anie ..Weibnachtsgedich\e" pod cbeln- 
kił, to zwyczaj w)'bitnle niemiecki. który 
jako flaleclałołt niemiecka powinien co- 
r)'cblfj z Toruni. znlknłć. CZ)Ż nasze 
piękne k(llelldy. rzewne i skoczne nie 
przypadajł do smaku tym miłośnikom 
nIemczyzny! Dziwne to, bo na\\et Niem- 
cy w wielu okollcacb Pomoru. pnejt ll 
nu! zwyczaj chodzenia z szopkł I 'ple- 
wanla kolend. jak to pamięta my z Jat 
dawnieiszych np. ze Starogardu. 
_' Z targa. Na ostatnim tarsu ....torko- 
wym bylo b. malo aprlcdawc.:.w I jPszcze 
mniej kUDujl\cy
h. Wywolal to oczywiście 
silny - Ił sL nltej 18"11. - mr 
 z. WI-:kszy 
wyj)
r bjł ledYDle drobiu: Indyki &-12 zł, 
R-:II 8-111 II, kaczki 6-10 zł. kury 3-8 zL 
,olębl. (znaczoi. podrotaIY!) 1
1.so zl. l'\a 
tal'ltu rybnym duto było "eCIII iwle
ycb po 
00 Ir. Mallo kontowalo 3.50-ł Ił. jaja 1-4.80 
II, 'ml!'tana 2.8CI-3.!0 zł, twar
1t 00-00 Kr, 
mlćd 2.50-3 Ił, powldla .lhvkow. 70 Itr - 
1 zł. Z o
cćw f!'luwnym artykulem lJyly 
lablka 10-00 ,r, nutepnle If1'Uszkl 30-60 Itr, 
pomarańcze :10 fU - 1 zł. cytryny I

 ,"" 
śliwki suSIone 00-80 g1', o"e
by laskowe 1.50 
Ił. Ceny jarzya lIaof!'ćł nlumlenlone. Zaj"c. 
na które byl Inaczny popyt. spruda\vano po 
7-12 zł i Dle było wcale na t.ał'i u kwla
w tJ- 
wycb. 
_. aZJta tol'tlbkat W komlaarjarle I. 
(Rynek Starom. 10) znajduje alę torebka 
damska II p!enlędzml I le
tymacj, dla 
bezrobotnycb, znalezione n. ul. Szew- 
ekiej. Odebrać można po !yylegitymo wa - 
nlu alę. 
_. Kury I kr6111d nawet nie ostoj. 
ale rrzed zachlannościO zlodzIejsk
: p. 
Stan.!ła\Vowl Batcz)'tll!klemu (Pod Dębo- 
w. Górł IS) skradziono drób lVarto6c1 30 
II.; zd równie! Pod D-:bowł Górł 2 p, 
Annie Kamb\lJdej Ikrad%lono królłJU 


Bu. D, 


. 
r CZY rwOJ DZIADEK MA RADJO?-' 
Tak r Nic po
b'" Ci nic lancIo 'ak kupl4! Mu n. Owiudkę pr05townik Pic:colo PHILIPSA. 


L 


Niella wCMI. - bea lIIuzylrL 
NIemi WESOŁYCH SWIĄT bez PHILIPSA. 


:J artośtf 2S zł. - Przypuszczał D\otna, 
Iz ohyd wIe te kradzieże Ile dzIełem jednej 
ł tej 
amej r
kł. 
-* Z kroniki policYJneJ. W dnIu wczo- 
rajszym policja toruńska aresztowala 3 
osoby za piiłl.ństwo I awanturowanie się. 
- P,:otokólów za wykroczenia pr"edw 
przepisom policyjnym spl
no 8. - 


*' 
.. 


o wtłoczenie nlewybredneR'o galimatjasu 
w ramy fasc}'nuj
ce swoim połyskiem j 
dekoratywności" To się całkowicie uda 
ło w "Opętanej przez zmysły", tem wił" 
cej. te 
a aktorska jest nleprzeciętna - 
w
zak występuj
 takie gwiazdy, j
k Mar 
cela Albani, Clalre Romer, dalej HalUJ 
Mierendoń, W. Dfeterle, Jack Trnor I 
Inni. Warto film tt'n zobaczyć jako dzieJo 
odzna.czaj,ce się wlelq solidarn
ścl. 
w)'konanJa. 


Widowiska 'wletln.. 
"Szkarłatna r6u- _ 8wlatow1dde. KIno- 
teetr ..Swlatowid" zdobyl nowy szlagier, lIu- 
 - - 
---- 
struj"cy ka
rylY kobiety, tIIdnęj niec:odzlen- 
Dycb emol:)'J i ł1łI6!.roj':'w. 1'a ta.Ślnie biegnie Kronika sportowa 
tywo nerH PTUpf-:knycb obrłlz
w ujętycb 
w ramy efekt.own
 odzwlflrcledlaJące tycie sto 
łeunycb 'rollowl'k poprzez dancingi, kabar&- Ruch hockeyowy W Toruniu. 
ty, n
ry 
pa.z
w, lalony mód IlIuń uUc wiel- 
"omlet,klch. Obecny sezon bockeyowy zapowiada 
l'\a czoJo graJącycb wysuwa al-: eg-zoty
 .ię nadzwyczaj ciekawie. Pierw
ze zawo- 
Da SClrry Bell I Jej znakomity partner Paweł dy mistrzowskiej drużyny T. K. S-u odbQ-_ 
lIeidemann w roll apasu-salonowca. dł r;ię w niedzielę, dnia 19. bm. Jako 
Obnl od plplW!!zP"o aktu do ostatniego pr7.eciwnik WY!ltąpi kombinowany zespół 
trzyma widza w pełnem napl-:
Iu. złolony z najlepszych graczy pozostalych 
E
o "po-. "Opętana przez zmysJy'. klubów Torunia, 
;est Jedn)'m z t)'ch film
w, adzie nie tyle Druż)-łlY trenuje Intens).wnle o godz. 
chodzi o przeprowadzerue pe"..nej prze.. l 8-me j ",ien. a ciekawej tej grze, przygle- 
"od
l
j 
1I)"śll ani też o konsekwe_ntne daJłł się liczni zwolennicy tego plęknf'go 
rozwln1tc1e procesów u('zuclow)'ch, lecz sportu. 


Wielka afera oszukańcza. 
UrzQdnlk elektrowni "na własn, r,k," sprzedawał karty tram. 
wajowe. 
sław Zi6łkowskl (Xr. 30), który sprzeda- 
wał fałszywe karty tram\\ajowe, otrzy 
mujłc po łO zł. za kaide IIprzedane 100 
sztuk. Marclnkowsklemu udało liO do 
afery wdłgnłłć takte Z-ch pracowników 
.,Drukarni Toru6skief" mianowicie: szo- 
fera Jana Górnego. któq za ..U!!ługi" IIWo- 
je otrzyrpał 400 zł. i przykrawacza papie- 
ru Franc. Jakubowskiego, którego "zar0- 
bek" wy1"azlł się cY(1'f) 500 zł. 
WSZ)'scy czterej zosta1i osadzeni w a- ,--' 
reszcie. . Dalsze 51edztwo w toku. 


. Walka z reIlKI,. 
!ol o I k w a, 15. grudnia (Tel. ",1.) 
Komunł.t)'czne organizacje w 
Iuromłe 
ogło!iły, li podczas 
wlot Bożego Naro- 
dzenia b
d%le urzłdzony SZf'reg zabaw, 
porannych I wieczornych, na kt6J')'ch go- 
klom b
zle podawane bezpłatnie I w 
nl,ograniczonej 1I0
cI piwo. 
1 elt to jeden' ze sposobów walki z re- 
IIgjl), ,dyt organizatorzy ubaw spodzie- 
waj, Si
 w ten IpOsób zachęcił robotni- Towanyetwo Sp1e-wu ,.LlIbłla" w TonIII.. 
ltów t wogóle mniej inteligentn
 cZł
t LekrJa śpiewu chóru mt:!!klpgo odbf:dlie Ile 
ludności do pójści. na zabawy, umlast we czwartek dnia 20 grudnia 1928 r. o godz. 
do cf'rkwl. (C. T.) 20..15 w lokalu .Lutni" D\Ą,oru l.rtusa na I pL 
= 
Za bol.zewlckle pieniądze. Koniec działu ....t!.II
Yjnt'
o. 
Jak donosz. pllma łódzkie. onegdaj Za redakcji odpow.: Waclaw MadejetL 
{lczed fabryko WldaewskieJ Manufaktury ' w ToruDlU. 
Jja wi ll al, pollowi. kOIpUl11ltJcm1 
t.- W,4aWD. I drut. iru....w 1'
 T. .. 


- 


1- 


. 


ToruiI, 19. t!. 
Pol:cja ś(edcza w Toruniu wpadła na 
trop dowcipnie poD1)"ślanej afery onu- 
kanezeJ. w nattępstwie której u.rqd 
tramwajów mleJlldch Zostal poszkodowa- 
ny na znaczne sumy, mianowicie: 
- 
nik elektrowni )UecZ}"sław 
Iardnkowaki 
od dluższego już cZasu sprzedawał na 
własnłł rękę" dzleli
tkowe (na 10 j
W) 
karty tramwajowe. 
Walerze wsp6łudział wrl..ł takte je- 
den z konduktol'ÓW tramwajowych Bronj. 


Telewizja w dzJenikarstwle. 
Pneku)"Wanle obrazów przez radjo 
przy zastosowaniu aparatów pomysłu 
radjotechnlka angielskiego, Fultona, za- 
stoso,,'ano nasamrr,6d w Angłji , w mle- 
Ilocu patdzierniku. Pierwsl,}"m obralEem, 
z serjl tak zwan)"ch .,obrazów stałych" 
albo martwych, była lotografja króla Je- 
rugo, nadana pnez Itacje angielskie. 
Obecnie, idoc za przykładem stacji an- 
Blelsklcb, fultografjł albo telewizjł, zaj- 
mujł się stacje niemieckie I au,trjatkle. 
Telewizja w)'lzła jut 'z okreeu doświad 
czet! I nabiera coraz prakt,c,n. znacze- 
nia przez stosowanie jej w dziennikar- 
stwie lagranicznłm. a nawet zaCZ)'Ila był 
stosowana przez oloby prywatne, dzięki 
wypuszczeniu na I'1nf'k odb!orcz)"ch apa' 
ratów telewizyjnych, kt6re, naprz)'kład 
w Angljl, kosztujo około 25 funtów .zter. 
IIns 6w . 


2yłka wI6CZ,g6w... 
WIJ no. 
Donoszo ze StoJpców: Sa pogranłczu 
IQwl.ckl.m zatrzymano 2 chłopców w 
wieku lat 12, którzy usiłowali przekroczyć 
granicę. W czasie badania pt"Z)"znali IIlę, 
it nie majłc rodziców, wlóc1)"1I się od wsł 
do wili i zwerbowawszy jeszcze' cblop- 
c6w zamierzali pnedQstać sit do Ro
ji 
50\\ lecklej. Czterfm ud.lo s;ę pnekro- 
czyć gran!
. Dwaj !-lIcha! Sk"fb
o l 
Mikołaj JereIJIczuk lostall utrzymanI. 


.. 


tner i Rosiak, którzy urqdrlli przed fa- 
bryk
 wi
 gromadq
 wokół sIebie robot- 
ników. 
POfłowie ci ośwladezyU robotnikom, 
te po!ładaję. przesłane jesuze z ROiji s0- 
wieckiej, 10 tysięcy dolarow, plenl
dze, 
W trakcie vrzemówiet! posłó". przybyła 
na mlej»ee policja, któro rozproszyła ze 
brany tłum. 
"Polonia Restiłuu U dla literaUd 
angielskieJ. 
lak donosił z Londynu, za zasługi DII 
polu szerzenia wiedzy o Polsce, odznaczo- 
no krzyżem oficerskim ,.polonia Restltu- 
ta" literatkę angietske, p. Monikę G ar d- 
n e r, autorkę prac: ,.Adam Mickiewicz. 
"Poland. a study ot natlonal IdealIsm". 
.. The anonymous pod ol Poland'" ,,Ko 
.cluszko", ,Henryk Sienkiewicz", "Th€' 
patriot poet ol Poland" I innych dzieł o 
Polsce. 


Skład broni I amunicji w lokalu 
,,5chutzbunr;Cu". 
\Vieden, 18 12. PAT. 
\\" lokalu republikańskiego Schutzbun 
du w obwodzIe 17 znalazła dzisiaj poli- 
cja karabiny i większa ilość nabojów oraz 
modele karabinów masz)'nowycb. KIe- 
rownik Scbutzbundu w obw. 17-ym \ I- 
rlcek zemał w komisarjacie policyjnym. 
EA bron ta pochodzi jes1
Ze z czasów prze 
wrotu Ustovadowego w roku 1918. ś1edz 
two w toku. 


Odpowiedzi redakcll. 
B. .. w,bneiDo. W sprawach tr ch 
po loformacJe naleh. ZVT8.cać się do to" 
S8.ńlO(lbrony f!.po1ecznej "Rozwój", w Po- 
zna.nJu, któreao bliż8ZęgO adresu nie 
znatny. (o
) 


Ruch W towarZystwach
>>>
Str 10. 


! 


. 


rnl3 '8 jf.u.;!lIla 19:?5 r. n.n,r w P(\fII w A 
rl'Lu H""" m)i naidro.tuy m
 Da" laoclu..ry 
ui.;'
c. 1o:5e: i ,!z;ad"it i. Po 


Jan Kluth 


o c:",
m Joaosi w eię!J.i,. lUlU..... pofr,'oea 


j:\Jna. dzfed I radlina. 


rląoltac:ia zw'ok odbęchi
 aię '" Diet'.jd
. 
c!::'3 
3 ",udr;. 19.8 r_ o IIOCz. X po PO:lld111u 
z ,j.'11.1 z";oby. Ił.! Sz. ,..ska lir. I. 
.':'za s,.. za 5'0161 Je1-' du",-, _ poD;td
I'
k , 
!ł ,ru.lu", VI Ir.oś.;iel.; eW. hoa O fodz. 7 naa. 
T;:, ruń. dnIa 19 
rL'-ła;a 1928 r. 


"'..,. 
.. 


. 


.......1. 
"'....u 
-*Ja 


Sil t: ł.,
ską 
_ DOWO .Yocah... a". lila.... WJsw6Mw..,. 
....wy. 5J powcjl al 12.- wr.. ... Ma 
k2700 

 
..... I ... ....... 


liLOWO POMORSKI. czwartek. ...1. 2O-go grudnia 11211 r. 


Daruj Su'cj 


!)łlui 
śl iC1 ny 


ł 
.
 


I pra1.tycuy,"--łol 


To.. 


t nr., 


BudL 


Prn8".'o_ 
cla_ ('. .. Dl.lr.cla l 
a a .. Po 
Szeroka 35. 


Obejten'e apell6w nJe nie koatujel 
ProUiJ au "wieUitt 


Przetarg ofertowy. 
w drodze przetariu publiczneao oa1asza 
Ma
istrat miasta Wqbne1na 
sprzettaż trzcloy na pniu 
(pneszło 2\.1() kop) 
"a Jeziorach (ry leddem. zam!owem 'jłci"s
dm 
Ofert,. n",lezy waoalć do M..el.kieso Urzę- 
aa Budowl...nego w kopertacIa za.ko... 
n,.ch ..op.łr:aoa,.cb . a.pia ..Spr&edai 
blcla,M do aoclzin,. 12-ej cInla 
9 ara- 
dai. 19.!8 r. 
W tymłe dniu o godzinie 12 11 nas
4pl 0- 
twarcie den przy eW11 obc:
no
ci of
reAtÓ\N. 
Maiistrat &łIstrzei:c1I sobie praNo dowolnreo 
wyboru oferenta I prAWO nieuw
.
dnieni. 
łaanej Z ofe.L II 2410 
Scla...arz, burmistrz.. 


..., "..1. _
'V'
"'!
..
".
".)'
VL
'_
' 
., :ł.! ,.!
- I 
-.,., ",,(;.,,,,,., "'''.,o.,,,
 "'''',('''''''''''' 1 
,. 
I' 
" Pildt! najznakomU.ze 

 
;)
 , d I.z. · 1 -. ,,, 

;
 WO 1,-1. IRlery
;( 
,,' Y' 
,., ł...caclll Alfred. Hr. Połoc.d II' ", 
- ' w 
,,, CCII, Ipnedat, aulo1&. II rlJ ,;0.. I 

 O ile nie piłeś, spróbuj 
:
 I 
MjntaJ UdLU(k
 .1.e.6w
e Ilald.'J.,.'. 
;E I 
I' I 

'
'''.l' 'I ,. "'
"I''!!I.'l
i'' 
",
.
,,

,Ą""7IV" f\. a  
ł'.E 
31'. y! :I" "'!... " )Ii 
7ft. 
 it'\. ,,'" "" '" 


----- 


Nr. 293 


- - t 

.... 
 
! ;
 
, .. 
!
:i -- 
..
 

łJl\[ -,.. I, _ 
 

 
 
 
 '_
'."1 ,. 
V 
-' _ --'J -;-o_"'''
 .,' ...... 
;: 
.. ."
. 
. ' ........' - -..... . 
 .- 
./ 


,...., ...........
,J//r... 


.6 


. i 
!!J
' ,

 

, a ,,
y.; a "


;-;;  #t 

 
I 
eA


 


l1
rd 
, 


... (Il"(" 
 , , 
ToR
";' 'TEl.7/ ' 


Podarki Rwiazdkowe 
legary Ilegarkll Bitu!erja I 
Ślubne obrlłcz}U 


L 


. 


. 


. 
'--- 


Przetarg publiczny. 
"lagistrat m;asta W
brz
tna ogłasza 
n:nlejszem ofertowy przet.rg publłczay 
n. .,koaaaie prac ziemaych . .Ucy 
Polnej . teg
rOC&D!
 okresIe umow,... 
p i poniżsle
o Z'!!st3wI
ma: 
1. 1100 mtr. sześc. twiru wykopał. poprze- 
dn:o czarną liemię zdjllł I odrzucił na 
bok. po wyJobyciu twiru teren e:Up!oa- 
tO'Nan)' wyrJwnAĆ i przysypać niJpowrót 
Clarrtll ziem II; praca komp:etna bez ro- 
b.t dodAtkow)'ch. 
2. 1100 mtr szdc. twiru wykopanego torem 
lor:(o.vym rozwiett na ulicę Poln
 pr
 
naida:slej odległości do SOJ mtr.. bmte 
pojfug łuku ulianego fachow::J rozplano. 
Vo'ać f:rzy uwzllędni
iu nasypany.::h a po. 
dnleiion
'ch chodników i wyre
ulowaniu 
uszkodzonych skarp u.icznych; praca 
kompletna be.z robót doJat:uwyc},. 
U..g.: 1-1lasto dostaraa potrzebny tor 
wraz z lor
aml w stanie nieco uszkodzonym. 
upcrzlłdkowanie le
o ato
i nlllezy do oferenta. .. ....... .:. ....... 
3. 3600 mtr. kw. nasYi'anej je 1 dn Iw&rowei Z . . 
wiosną nilleżycie awelowat przy popned 8rDVJ 
 r PQmDr 
b l 
nim wyrownaniu nAS)pU twirov.eiZ o Wł'uie . . II 
 n. . . 
potrzeby j prilCA kompletnA b.:r rob,jt 
.łodiltkowych. . Tal ", JózataChronGwsktego TlI. . 
U....
a: Cementowy wał jednokonny waQi 10 . Po....r.. Tor..... . 
ectr. dostarczy NagistraL . ponnta ."ba. _ tei tluJw urrł
 -'te . 
4. 1SrJ mb rur ce.nentowych łrednlcy 25 dm. p.r. AJinIłc.i al ua
oail' "',."
o.wg
e.ltJ.2 
p i s;Jadu naJezyleg.l z wiosn, ul01ył. zaJał. . ..- d 411J . 
zasy:ać i ubić; praca kompletna lecz · K ' I k (B kJ . 
be% rur. k-óre dos'arczy Magistrat. . OZ a O . 
5. 2 główne wloty uliane wmurować z wio- . . PCIIac AN O AN 
sn" w jezcnię ulicy; praca kompletna. 1... ..... 4.u.J ag
ta:o w,p.-"- . -, 1I:::";iao';::: 1 1 ..... .... T.' 

1

S
:
rat wlutow)ch.któredosurczy ..........:........ dymaki J{
lrt'. Ś\li:)łcczne 
6. 8'JO mtr. lr.v. skarp uUcznych obłołył I . rJ - 
z wlosn4 dam.. z łllk i przyJ.;ołkował; Przetarg publiczny. .0walAia. auypUwa I tan dr6dło dla odsprudaj,cych. d38'
 
k l t t l' be d i z l..':c. cawwolt_t.. aacr,kaA.kie. " 
prac:- om=-, 
 na a o I z arn "t;, łbglslrat mln.. W
bru1n. ogłasza pocł-61aie da*hai
.. I",a rv Włoch , TOfun , Przedzarnae 
 
MAgistrat zastrui a sobie prawo podl1a.u przetarg publlclJ1Y na wykonanie prac Złe... :I "1 
pru. pra
o .dowolnrgo W) boru oferent
 . pra- , nYCh przy .ykonanlu ".ogl publIcza., Od'StUIUU I S-11L ',nrst 
wo nl:;):1 lania prac żadnemu z oferentow. uliCY CllełmldkleJ do g6ry Zamko.e; ma- 
Oferty aLei,. wao.lć do Miej .klego! j
 byt wykonane j
zc:ze W \egorouaym O- 
Urzęda Badowlaaego w kopertach .al.- , kr.sle zirn..)m. ;::; . 
kowa
ych I zaopatr

a,.ch ... ail?l. "Ro- SJepe kosztorysy nabyć moina w Mjc
skim 

lacJa 
Ue7 PolDeJ do .ocb. U-ej dnJ. Urzędzie Budowlanym. 
:d a rudnla .1923 .r. I T.mie zasię
nlłł molna blits
ch wy'aA- 
W. t: ma dntu o godz. ,?1S nłlst
ol nleń Oraz otnyma 00 "g
,du prolekt rYlunkowv. 
otwarcie ofert.pny ewU 
becn
1 oferentow. Naaistrat zulrze.;a sobie prawo podzi-tlu 
0. pracę powyz.szą 
oi' Stę ubiegać pp s
ach- prac. prawo dowo:nreo W} boru oferenla i pr.. 
mistrze. Prace pOW!erLd Się na podstawI!, o. wo n!eodd4nla prac tadnemu z oferentów. 
IZólny
h warunków. I 
pec;aln)ch warunKów O pracę puw)oł.,złl molZIł .ię ubieia
 PP. C E K I 
t
chn'czny
h. ob()wląz.;JI.

ch przy wy..onywa- szachmistrze. gdy mlalto do
larcza potrzebny K U H N 
lU... robut I dOaUIolr mle)Sl'ólch. tor wraz z Jortuml w .tanle nieco uszkedzo- 
Scbwarz burmistrz. nym, Iclóreao uporz,dko""anie ne.ezeć będzie 
do oferenfa. Falluki I AadaUle 
Oferty nalf'ły wnosle do "'eJsk'ego ł 
L .. . d .J h Un-:dU .udowlane
o w kopertatlI zalako- !1IJ1k... Tm.1 S ary I"" ]S 
tcytac. rze-", (uD n: o re . wanych I zaopatrzonych w napIJ "Budowa I T.lcfon 541 d-J387 
M
Jistrat mia"ła Wllbrzdna .pnedawat l dro91 p.bllczneJ na g6r, zamka.,". da gO- I 
będz'e OrT,," a chodnil.;owe w ulicach Wolnoki. . dl n1 1Z-teldnaa 21 gru...liI 1ł2L W tymie 
Jv
tejk! i 
ynku. ayli. dniu o godzin e , pO,Jołud. n.ał.pi otwarcie I 
:-9 K!onó'N. 43 lip. ofert przy obe_nołcl oferentów. 
4J ie'ł:on. 1 akację. "'racę powierza się na pod.taw
e ogólnych 
7 kaszłan6.... 1 d,b. warunków i ,pf'cjaln)'ch warunków tedrniunych 
Jazd'1 drzewo będzie C!la słeb.e licytowane I obowlI
lu;.C)ch przy wykonywaniu robót I do- 
za n.,t
'chm astową upłat" wzil. pr.
bite za .t.w mi Jakich. k-
I:)l6 
wpłaceniem poło""y WY!lqtowaneJ kwoty. Drze- W,b& dno, dnia 17. irudn.. 19'2& I 
Wd li yto'..vifć Sl
 pędzie wraz z wyl-arczow.. 
nłem I urównanie'1\ dc.łu po wykarczowaniu. S C II war Za burmistrz. 
£C)16r
a rdleld.ató. ... pilItek 2a 
.-rudnla 1928 r. o 
odzłnl. U-ej w lIa- 
si.tracie pokól 11. 
Magistrat zdslrzeza .oMe prawo nieodby- 
d. licytacji poszcuiólnych drzew w ra'Zie 
nikłeJ liczby licytantów, łub w razie OJi41Z ni ę- 
CAa rusIuch I('NOt na pojed)'ńcze drtcwa. kJł09 
ch.ar'&, burmiatn, 


"" 


..... .. hlacl&1l 


Meble 
koszyllowe 
PrzedmIoty 
kouyHowe 
Wózki dzlccięce 
I dla laleJc 


Zabawk i 
. wielkim wy ou, 
I Wlł.lkl. c'ckł do 
'al
k I.k 1116wki r
z. 
III I Hi.1 3700 
polcc. 


t1. Sleckmann 
Dłllltar4ay na ml'l'c. 
IklaJ tow. 1r0.I,",OW. 
ToPU" Szo..,la. 2 


.. 
......-. 
. .łr;.... 


Jan Nalaskowskl 
Toru - St.r,. R,4.k 5 
(oltok Dworu Arhl'" C 3837 
Wielki .yb6r I CeDy nilidei 


..,_

,,
_ . . 
 , .I..... ) '..._.u
' 
". .,
"", , , , ,...."" """'''.: 

 . 
" Dla .malro.z,. I 
. .# ' IW I . 
-, I 
:: SALVATO." Okorimsli.' 
:: ::I.teClDl ...6w. IIprlłU lię pod H teL UJ 
, 
:( T. [hmurzyńskl & 60fCZyńskl \ 
;
 Cc.. I,epr. Brc..aru Ol.ocUIIlkujo .MOlO 
l" Pro'" 15/11. . 
., "-,,-,,,\ 
"" "" """ ( "" "".".. ""... "". " , 
" , 


, "",I' 
-"",
 "" ", "
,e . 


I 


LY
 "'Y 


Turly. . . . 12.00. ał. 
. P-ikJow. 1'.50 al. 
. _ rod-. 21.50. al. 
Diklow. na korbJu 16.00. al. 
.talow. . . 8, 1S. II. 
palki. . .. 0.10. zł. 
bll.ul-para . 0.:/0. at. 
lłutKEY 


a) lyiwys 
y ulron . . 18.00 al. 
N.,D\O-plncua.27.'-O al. 
Automobil. D. 56.00 al. 
b Kil 
eOlll., e.C.M. 6.50 al. 
Sporł C.C M. 950 II. 
AJ p,a. C.C.M. 14.00 II. 
Kr.łki jfu_- 4.5J al. 
Plltlrll - f.ka,lukl 
nagliliiti . S'IIIIII 
SPORT .BtO[H 
'fORUM 
Katarz,.., S r.l. 276 


- 
 
. «OGO

K 
" ' ' .;.:
 
edL GŁOWY 
G.TRZdE".I
1 
.aki ... 
Cbe,c D.byt P'1dY p'" 
..qo w,robD.ł::',o",a& 
kupai. .00G d t orr 
I .,ralo'. t.. ukÓ" 
III...III,GII proi." 
IIIKOGUT:;dl "" 
li..eelc ,'0. IIIlwr.".ieil 
lat łr.,.d&le.tu. .' .,,,. 
u.....ę i ocIr1u:alc1:łlado- 
ca , ..' '1111..1 D i 
po d obD ." 
walcl. a W k .."iD ..III 
III&Z"jlo op. o 

 
1Jrze
l!. 
WIOlkii II. ' j &o ri;'ftl
 
'I. II. ł.(jO a " I 11111.1'''' 
1.4) .... Sm. re: . bolo 
1 15 II. ,.,.ka y 
. . 10.tI' 
I w.lelki. DD "1 
T.nf'ilkl
 · 
Kop.ral ka 5
>>>
11', 293 


- 


.... ...:..... 
%l\akOm:te IW. PlW8 


poczta Po&nań. 


... 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TeL 10.01 l 81-92 . 
. 


poleca na 4wlęta 


Browar I Słodownia 


k-2817 
Kobylepole 


W Inowrocławiu I 
Odd.lał wla.ay 
al Spa,olb" TeL 3a3 I 40S. 


, 
" 
. ! 


\II Torun:u: 
Z..ł4Qp.hro OUoa GerJach 
CdrWOM 0..0&1 I. TeL 123 


......, 


.:.... 


powoda opr6ialeala placa .przedaJemy 
po zaaczale zalioaycł. ceaacb 
r6j,ne sosnowe 
esk.i 


. i bale. 
.łrląd Dóbr Ord) nacji OstromLcko. 


UWAGA U.AGA 

"..... II"- -_U1.M 
W..eebłwfatow,.I marld ClfóWI naae 
SNIEGOWC£ I KALOSZE 
1RI:U\iOLNIK 


ftl'U 
.... WSZIL'UB OBUWIlI __ 
_ & 'rwalołd polaca koak..reaeyiDJa 
J. KRZYMINSKI 
Kr61 Jlclwial 10 °10RUN 
Spec. IIOłt I 
DLU(;IE !łUTY 


-- 


Kr6L Jaclwl.ł 10, 
d-346ł 
-- 


Str U. 


ILOWO POKOBBIUE czwartek, dała »go gradDła tla f. 


Sprzedał 
cłn.wa .ach.
o opałowo
o z lasów Pań.. 
t
owe,o Nadleśnictwa CIerpiszewo oobędzle 
Się drolllł licytacji w piętek dnia 28 Qrudnla 
1928. o 6l0dz. 10-tej przedpolud. w restauracji 
p. Elaenharta w CIerpIcach. Warunki sprze- 
daty 0ało.1 się przed licytacJlł, 
11-2821. Nadle'alczy. 


'I" 


v: ere [boinko\Ye 
dU7' J:ac
ka i5 lir. .artcw. 
nia c d.le po b",dlo nlto- 
aych ccueb tylko 
AraczewsłU 
NU'Q Dlk Chełmll1aklel pr
y 
Ryaka d-4U1 , 
Leżanka 
lanto na sprze.Jat. I\"prr- 
nlka 20 podwórze. (F7ł;;7 
Zn bu \\" I{i 
I wllelkiello rodzaju 
lulki Biel' Q:ZIIC. 
I 
I 
Orlm8Y do lalek b 
I ll6waj, r,uAI. .6141 
ł ,enac;&II ..a 1.leM (\ 
I k O U i e Dl bkaua.cb m 
lo 
.e.er, .ła wacL n 
S..ale, ..rlbiatLI, za 
..lil1..aJCI... m 
NaipieklliajllY w,b61- ty 
li 
i a'lt.....e c"ay tylko II. 
w tir lilie d
(}46 
u 
J.ł.oboda wl 
111. l..be.mi6.... 5. k 
l . sk 
- 


: , 


.
 " 


.. 


.. 
"DHI"" 


rndaruj ..Hu" Maszynkę 
Gillette "New Improved u 


a 
skasz lobie jego wdzięcznośt. 'Wiesz z 4oświadzcul.. 
te coddenoe &oleAie wplywa ajcQ1Dle lIa humor mętczyZDY. 
Podaruj "Ma. maszynkę Gillelte .New Improved., a 
będzie OD przez dlagie lata co raDO w czuie gołeaia .. 
poecdDr m J1&Stroju, bowicm maszynka ta czy11i ,olenie 
..tw. .1 ł FrzyjelDDem. 
Rowol1rODshoowan1 masryD\-a GmeHe biczy w lobie za1ety 
erzrlwy z bezpieczeństwem maszrnki do goleDia. Notr k 
qrskuje podwójnie a 
awet potrójnie a Dawet potrójDie Da 
trwaI"ści i upewnia czrste i gladkie golenie li
 


k 203t 


,.New Imprond- jest do ubyci. tyTko w pl"&w4ziwya 
.101&..,,).... w po
)''' lab poac"b;rza".,1D tat&r&lc.  
,
 
..-: -- 


-I"- 
,1- . 


IIACE IN __ U. S. Ił.. 

łl:i-U
t-te+
 
KNOWN TH... 
OR\.O Oyp 


v! 


GILLETTE SAFETY RAZOR 
O.,£U1.&1ne DOtyki Gilletu impoclowaAe bupołrc4Alo a Amcrrld. 


c o. 


r 


Zaat oferty lip. 5S5. = I "owo. Dla posz... 
kui¥ycb pondy ud
iela li, 
/. mi4:L 
Drab.. ClfłOlleDia tylko za IIOt6wkę. 


FUTRA 
dał. podr6łow.. plerw.zorz
dae .zopy 
I IDae - oraz futra sotowe. .portowe 
I fatra d.m.lde. Jako teł .k6ry buaale 
dabloDY I koc. . 
. W wiekuy.. wyboru polecI d.4120. 
ta Fr. Zieliński 
: Stary Ryaek. Telefon 941. R6a S.... Ducb. . 
.. ł I 
. 
. 
... 


Jeda ..".... t/uaty. dr.kl... 30". ....da 
..lu. .10...0 &w,klp "'uld_ 10". cło 5 UClb 
_ l alowe L w. L L - kaada etaaowł 'ilowa. 


. 


Na gwiazdkę 
D.I_n.ap ....Z.Dł 
.ta lo.., 
" c6rkl 
,. 1.lIltf'Jr 
lIap.lo.. . lir....,.. 
"an,l. lurnato\\"ska 


I 


POLEC
NIA 


I 
6 
Q 


Kawe 
rblta. WIDL konowY'W1, 
'tlIłn.. Br. Dlla Idl)"'-Iklch 
wj@lk Im ...-
 borze I)ole- 
SI. Curnlllk. Toruń. 
.roka 37. tel ° 
. 131jS 


Mai. G.rbary 12,1ł. r611 
Kr. Jadwl.ł. Dały wyb6r. 
CalY przy.tepnL d-łllla 


, 
I 


, 
" 
, 

 


I 


,. 


Z.bawkl, 


Taui. i pewna 
Zf- 
uncja. Od szere8u lat do- 
ru zaf.rowadzon& 
restaqracJa 
by...lellk. z 
-p')koj. 
ieszkanlem i kuchni", I 
kal komfIletnie Ul zą.dzo- 
y I zap,,,em tO\\ aru oJ 
ru nfbko d&C)Oduj"e.. V' aj ł TOl1lń 
U do odat"pienia. Go- d3853 aUp emy 
wki potrzeba L.OO łl k ,. ki J k óll II . Slczytna 3. Grabowski po 
ziLł"tav;a mleli,czna 
 S ur za 
cze, r czet sle. leca I właBnej wł2 d zaml: 
pta!pa za pułrocze z t h A I łkl . \ IOSOiia. luma w kawal- 
ry. Zgl. na mleJ»Cu u (ufZe wsze e Inne k h. . ' b O kl o n ..& 
aśdclol. St. Sobkowa- ac 
eg""za. I I !I" 
a. Inowrociaw. l'ozuań-1 .. po ceaach ddeDD)'ch.... makrele, fI"dry. certy ł 
a ,II. d :::77a matjasy. W dni targo
 
__ ' lt1ll1b. II Klttler ToraA teKlaraka 21. kuło RatUSI.&. (d tmt. 
I 


cI.4U5 


Piece klP:elowe 
prol Juder", po:eca 
Paul T arrey, 
Tllruft ".4035 
Tel 138 St. Ryoek 
1 


-- 


I 


Drobne ogłoszenia. 
T...
.._o.. .........e. .tren., _1I_m.tr 8U liro...,. 


Pnetarg pnJ1ll8l0 W Y. 
Doia 21 gruda. o lIod
. 10, 
pr
ed pol lIcyto wat b.d, w I 
Toruniu a apedytorl SI,md 
akiitl!o a.lwlęcel dall!.cema la 
D.tycbmiutowlI lapl.tll ao- . 
t6.
, i: I 
amywalnle z la.trem. t ao Ostrze en e. 
ea. .toliki. lat.."ę 
o ro- Ostnelam przed .-uzaie- 
.eru. let.ak, lZobehal!. obł ..anielll fał
).v;ych wie- 
tl!. obu. I pOI aCIlI1I remll I Aci co do r.przedaly kIna 
c'aad
.It).ka.
tk, do w m'f ł "Swiatoowld", gd)'! tako- 
rowaa1a w Wall.. k-W" - ..ego nte mam aa-n'1l'U 
1a.lnl... II L Ipr:e
 HelUl& Gapl1\. 
kOlDof'Qlk _do...,. ak&. 6WQ6 


Skład , Sanie 
ko1onlalny I ur"dzenlfm robocie tanio na p:pne. 
I towarem !lprztdam, mla da.!. Pod Debow"" tVn\ 
 
szkanle do przejecia. To- I pt!". If'7H3 
ruil. ltlalaCbOWakl
07ł
 . - Maszyn, 
I da piania Bprzedam fku- 
Odpadki I plę tel'lrlolit). Szczytna 
na pau
 oddaje. Toru iI- nr. ł.. II . IIfj
 
Ika Fabryk. MlLkar'lDu. F u t O 
Kośduazki 3L g '; łl1 l r 
czarne na wiCk8
 osot
 
Baczno'
 . - tanio Iprzet!am. ł.drl'lI 
Zbieracze. wlka!e S ł. Pom . p. g7151 
Antycma flf\lr& pał'"" , G,sl 
celanowa, ł5 cm. w yaaka. 
na Bprzedał.. !4".t wa tuczone do sprze:!a'1la. 
Ił., Ikład (g 7H6 Maj. Rubinkowo, tel. 51'.9. 
. 8jł:
 
DobMlt 
mleczn, krow,= 
kro w.. WYllOko. ,.leJną 
Iprzedam. Suchot, Gr
bo- na gwiazdKę 
c1D, pow. Toruil. 17ł-10 clo nebr cla lIait.aiet obok 
I poClly. Puy zakupie &bioro- 
Ko" 'w)'m w,i.łko"'. cellY. 
-pra....dzl.." "kiJrą obity ra I "rł ł .,... 
bltll,mach I k6łklch do .ranzy W "or ..D.n 
sprzedan!a. Ku. Jaglrl- 
10ńczyka ł, 'II p. 17
2 wlde. Wiktor Klewe 


CI10illki 
 

 


Piec 
le1al1lY do oinewanla 
pokeju na &przeda1. Wla- 
domoić w akladzl. I\r.
" 
lacka 7. 
7i6a 
Zabawki 
l'O'£mallt, kuchenkc lipne 
dam. Klonowlcza 31. I p'r. 
. g 7239 


.
ql.' 
Kok. 
Dnew. opIłowe 
...0aJ' .a'uCZ. 
W'I!('IIOWO I w ftlaieiezych 
ilojci..cb I., 11I.da a. d0l!o- 
do)'cb .arullbch 
tarcl" 
promt płyty 
Tr.n.,ł . T.run" akumulatorowe 
właSt: Wiktor Ilewe 
pad1ci ołowiue kupuje F.
 
b urOI Slc"traa 15. . ul 142 bryka Wyrobów. Olowłuycb 
'_I Chr 1 .... Hauryk KamlAalci Sb Torul1, 
,....dl obre.o 9... R..bi.u... J .. łelefoa 63.S. 


Cume ubranie 
jak no,,-e tanio na sprze- 
dat. Mal@ Garbaty 3 pa r- 
ter. g7łOO 


1ct8:e 


Tanio!!1 


Clekol.dy. cukierki. pierlllkl, I 
..adruty. o
dohy ł fłl!urkl eze I 
kol.cJowe Ol eboiDkę. orze- 
chy w aajlepszJ1D I!atwa 
f. 2,
V. 
Po..U'a6C18 .. odlue. wlaogro 
aa. li!!i. d.kt,le. mala!!.. ena. 
DUr i t. d. poleca bardzo 
tuio 


L 
lyrnań!ki 
Szeroł\a 42. 
'10'." 21. 


OSOBI
TE. J 


I 


Pojutrze wygrat motna 
30.000 zl. 


Losy po 8,- zł. za cały I 4,- zł. za polt5wkę, 
mo1na jel
e nabyć ... kolektune LoterJl 
Państwowej d-4117. 
Paweł Billerl · Toruń 
"OW
 a.nek. 


Na Gwlazdk,. 
labawk. .Iektoa nfi po- 
rkl dla allłnz)'cb. lak 
liry. I)OOlf V f'r1 blell- PolecUlf aall opal.atowAllY 
L pońeauch1 .
try. kra 
t,. 'ol'fbkl damlkie. o- aparat 
I Inn. praktynnł' arfY. 
I, dla "'lzY!l'kleh po clo o'::o.yczania 'ula..... 
narb bezkonkUl'fnt,j. Analizl ,.i.,taL K.t.lolI II' 
cb poleca do
il łyc,ellle. d.3982 
ma ..Unlversum'. StłrDl..r I S-IIL iJIIJsl 
lta Mickl.wlcza 
. III!. 
w tUL rej_trat bandll)- [ ] 
ID przy finnl. ."uto. 
Iktor apl..OO: Janowi SPRZEDAŻ 
. lńsklemu I Torl,lnla \I- _ - 
--- - 
Kapelulze Kupno okazyJne. 
m!lkle Int:»klllr III:oonuj.. 3 m. m.terlału na &uknlc. 
'kI. nrullje. fa"buJe - zlola branioletka 
znle 
. królIkle\!' tc&. ...)""..\\
a dziany kaptlUsl dam.kl I 
. . !O.. d hl,ł 
czne robótkL Szerok. W6z robaczy 
. 25, IV. 17.63 'IV dobrym 'Iaate t!J1'O 
I Da Iprzpdat. Szosa c'l1pl- 
Itwy lLIaI,)waDu; ....ojsko Lełankl rnidaka 161. r 7Wi 
..Ierlyńce. karAwany Itp. I k '" I bo l i t u - 
kartonikach I lufoo po InBpy.. u we am' S h6d 
nach fabrycznfch. Fa- ł")" i mat@J"lłce nlljtanilt I I amoc 
. Ika W)...ob6w Olowla. pod Iwarancj" 1,1'0 II Ali p6łcl
I&ł'Owy Iprze4&m 
ch, lIenryk Kamiński I du.j. Nowak.. n1B.
az
ou lub zamienię na otObo W 1 

 
Rahlań
ka I L k 21St meblL BydJ(uSZCZ. \\ eIDl'ł' lekkL Warunki do (lJ:)ó- 
ny Rynek 
 II rOi l'Oi
 wieli la. Oferty do SI. Po- 
Klełba.y D@J. Tel. i!1ł3. morskiego pod dłJ07. 
1 Małopolski .Iek.ne I { ............ , ......................' . . I Ko '" 
IIt:dwlcowe cZYlto ""i.. I n 
10We wyborowe 10 "a- I :sz.nc ., I 11" biegunach, Iylwy D1
' 
cIa w kaldym eI.t"le : liko rolm.lte lir, lowI. skif\, damllkll nikhi\\e 
,(rUń, Kopernika nr. gó ! n,ok. o"ll.al.1 w Urmll IIpneda Dywlt'lski. 1-'le- 
o y . 1. 8 7 "9 ! I, talł.dl. II. Ollllłskli ka.ry ł3. 1f'ił3& 

....................... ............ - 
"Zello Punkt" Ze 5 minut 
)Mna do nou w cenie Skład 
80 zł. Brl"sarz: ramion I 3 poknjo nadallIce 1I1
 na I drogi od Szerokl'!J do- 
0\ dZIA I I d I h I 9 kllt.d A bran A. korz y stnie Itanl. kaidy rower dla 
d
 orO
 ye &. .. L.. dzl ....ka o fi zlot y cb umiej 
V(Yła poclta la ,JObra- sprzedam byle lar8J z 1)0. .... 
eOl. 1\. I\
necka. To- wodu prlf'jcela wlek"zriO jak «dlił'lnddlj w tlu- 
lA, tellaraka t7 I ptr. Int","II"'. Uf. do S1. Pom. sarni WOJlQwl""- Pod- 
d 6109 poci . T&IO. mW'D& .. II
 


l ' r 


L
 


DZIERŻAWY 


KUPNA\. 


Zutyte 


k2611 


Garu 
po!DleuaeDie na war- 
sztat. pi\\ nica do w ynaj
 
CI. Mickiewicza 137 
r- 
ter Stankiewicz. g .223 


Rakiet, I aramofon 
kuplęo Klono.lcza 31, I p. 
g 7'l38 


Piekarnia 
04 zaraz do viyddE'ł'tawłe 
nla ns dogodnycb a-aruD 
kach z powodu zmiany. 
Rutkowski. Cbełmta. Cbel 
mińska 22 g 7ł09 
I Składu 
koloalalnrao z lI!oie.zkW_ 
ilU ,a celem dzierzawy. .Ibo 
. &aprow,,('
oIlY tatere. ocku- 
pię. Doklada. z¥łOlzeoi. u- 
pr.....m 
IuIJ1lkI poczto... 
i a ł " 
 w W.;"'_'" Li 
, MIESZKANIA _ 


Gr
pa 
DljradykalnieiUY 
pneclw'rodek 
ARAK 
Xaćko"ft iaka 
ToruA d-3943 
S
eroka 24. Szeroka 24. 


4-pokojow. 
mieszkanie \pokoJ" nie 
dute) polotone w śt'l)d- 
mleśclu Da part.ar
e C'd l 
stycznia 19:.':1 I"3.Zrm z me 
blam! do odstąpienia. 
ZgłoS2:8l1ia prz)'jmuje 1\0 
walak. Mosto\\ a 32 ! ptr. 
1J'ł.ł.o 


Pn:yczepk, 
do motocyklu "India.n" .. 
dollr)-m stanie kupiQ u 
got.ówkę. MI(,(,zf!ław No- 

\ak.. Gniewkowo. 


POŻYCZKI 


10-12.000 zł 
potyea1d 1\a ł. błpoL n. do.. 
warłcłcł !1.001I al. peaakuię. 
ł- 40 Sł. r.. 
 .,J1i 


Mieszkania 
t lub 2 pokoj. w centrUm 
miasta po6Iukujc. Oferty 
do iło.... Jom. pod .,W
>>>
, 
tr. 1!. 
L 


u.owo PO_ORSElii - awarte" hla --ło ,,,,ulula 1m 1'. 
- 


. - """S 


+ 


"'- 


!.' 


.

 r. 


I
 Najlepszy podarek gwiazdkowy 


 

,
 . . .. to ' 
';'7 11 
{
hG.. 
_ pończochy i rękawiczki 
. .L"' 

 - 
\\,
 
 - - .. 

 A A 
.:- 
 
 

. \ 
 d 
-ul ''lJI
 ,


 1t_
 O 


r _ 


k21tt 


, 


JS 


lEGO. 


"' 


s
n;


'w-n:';' 

w7ch
 - 

"Uo."1 H.rry L..dtue,o CHRY.:i1' r"ROY. Obru ten. to nal

nkl, 
CI' nlonu II"'O..aO. I u t ...Ionll rUYloJy k.u:ci., "ir6d las
" :ł
 . 
lenlac,.n. ..wodl nuci.n .ill w St MorIe. Womaat)'CII\II uk....d 
.' 
Ipc", ki . br'Auro...e "'mpo .kcll . . IClla lu.o.Jr.IY 11 6rskl . H Y I' 
I II 
rnor . ! 

D
-!

r
a
 'p!,
&:!,.5 .7.1.1. w
 'I. 

r.; Gwiazdkowa sprzedaż 
:
 RJCHAaRDbTH R.",y po cena
h -' 

:r
 pierników, cukierków l czekoladek 
:!
 .. 
 .' .O
AS konkurencYlnyC 
..,
 _.."........................................................................._ 
.
 r60 ul. Jęczmiennej I Sukienniczej. . 


p 


Dd' I Dal" 
W.e'ka prem
era III 
I\_jno..,..e.o I '\alb rdzlej (II".ln.ln.,
o 
film.. 
IURRY L'fOfKE jako 


IM
R Ul UIRII[H 


Mlckiewic.. 106. 
Telefon '9&. 


8111111111111111111111111111",1I1II1I1II1I1I1I1I,"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIII 


BGt
JURK 


I 
 ... ...

««
( ««'-.UI 

 Bielizna 
 


 damska 
 
I ",ę.ka 
 
niem.
wlęc::. 
 
... "ełewa I t&IIio. 
 
i... :tuys'al 
QH:n3D
 I 
'i Teni. Szews.. 
 
 
, 
}
 
},...»»

;.
 
I 
nie!
O
lianki 
piaadkcwe 
,trzyma hidy przy P- 
..Dpia poc...wuy od t zł 
. DII
ełił "flara II 
.1. ._ckl.w.
 &4- 
TeL e2Ił 
D:;
 ..111 D:ł!m" I 
I.... t. IKrnm .qJ I 
",Ide.. ..lU 
Jan Bożeński , 
w bof.ly. wybo-" roI- 
p,.lacu. _i.ary ozdc- l. 
b.. brtODałe I l d po 
ccaadl W1'ilt.kowo IUNicb 
I rB. \QilamobJsIU""" 
Tonu1. lI-J9Q I & 
. 
I teraJ! 
I Ze
larska 28 j 
I Szale ....ełnlane 
Szal. Jcdwaone . 
Larnita.r . 
Spcc:aIoa łaaia CQ)' 
IwtUdkoWI 
chłopiec 
do "",aOJMlcjl pJtrzrbrlY. k 

torowicz. Slero.,. t!. 


Dziewczyn, 
posylek po5ZukuJ
. 
Ja,h'iBi Ci. poJw\-ne. 
,76:,i7 I 


I pijamy 
pole::. d-4C97 
na gwiazdKę 
F. Kos!rzewski 
Swy RJ1I..k 
r6j 2
lIAukiei. 


Sity biurowe 
rlM',,« .
 .YUCI).t Ul".. 
k"\\o
d oni tllftn
u Iwol 
........u handlny,HG p-cI 
II" annt'ją m.,,, ",'e IRlo- 

i". z.. 11....
I.nJł.m k... 
"'6... 5O!l'r "''', la ..ie 
nd,,'rolnle 'Zl"IPa6ły. 

",,,tbe. . n:..izoJr kot.,u. 
POln!lń. Pulna 13. Ik 19:.0 
Kilka ouelaych 
IittIJtyplst6w 
Da al';., .atradllieo.. p'RII- 
kaja ..rukarai. Ton .sk.. 


Be,ertoar 


r£
Jal p
M]BSa!Ea] 


do 
Kr. 


(Tulr IBlelSIu) 
. Ter.aha. 


. &redę. d.il 11. 
a todz. !-e. wica. 
J..cllU 
..
.:at""rct 

. 
. 13" 
!tc_dia w xII altAch 
Z 
rJ1Io,,
 
Ul CZ_il;"ar:k. IIL ZO. 
a 
 I-el ",iCCL 
Przed.'aw. pop.t.De. 
SJeocl..całald. oaUl.ai 
r'l 


poenII..;a .czci-IO 
s}rZeddWCY 
(czy-ł lU.'. WanmId.o- 
rzy.ł.... Za'CUnl. 00 Ada I 
Stuw. po.! t:r ,.1434. ł 


P08zakvi, II dni.,. 1 atycz- 
iii. Jt.5ł dlielDcfo 
bur
towego 
ze naj, ID. :,Iyka polskleco 
I Dialr-iacki
o do lIUIIOłI&lel. 
_'o pro",.dzellia '" ,....c 
Re.t... cj) I 
.uci. I.\IOU- 
2."'-" I'. . tuie poluab.. 
gospodyr.1 
" m.iomdd. prd",.dnnJ.. 
laa,LDi. Za' oqclli. !roili.. ia 
II folctn!ilt I O,",plsy łwiac!e. 
etw kino..c! f.. J. "II. Pito 
BrodDiu .. Dr.. d-4t as 


LIKIER. 
KONJAł1 
. . 
 \. 
 y.... 
o. O- .

 

 
 
 
.
,.
 
. 
 
': ". '.. ..,;t' I' 

. 
" _ - ......11... 
.-,.,......... "f. f_ 
. I. ,"';"l 


.. 


A 


IZELII 


.,

 
. .  


lab palowery 
poIPc. d-4C.i5 
na gwiazdKę 
f. Kostrzewski 
StPy RJ1ICk 
1'6.& 2.alu.lua\. 


.v' 


. . 


... 


NAl WKI 
WÓDK 
. . 
 . 


Kaida d :!G3:i I Obiady , Łyiwy I Nauczycielka I K O S Z U I 
z pa
 'nl.t.ma t k:.l.tJI1 -łn'trr , flam u la naklo.. 1 Jnt4kle t pol"oli'lIleln rl4.J ."rm I 
!Ile przekona I.. ił foródlo De.1 I.tr.."e - PO
K
 ,. I lakte kamIllam na ",poIJnle I 
"la.1 
t\\aml POłlU\.
' .,erdhlil.IOU 
ukupu p3 DIIJlaIUZfCb I SlIl,lr.l"J8 ..P"lnla. n. a .uJ.kf"'e lanio D" "pru. I je pr
ad
. Pn
g 
o"an.. 
I.CI d.... 
ceDach I w dut)m ")00- wl, IN"'U mIP).kl-aII.. dat PrMla:o. III Dlr. 1 do ,umDatJum. mU.tykA. p 
n:e: ..k kaPf'hl
 dam- \\"1f'ł'UftDl art)'1Ił)r. k..u \oroito. d ,&.'. j
z, ki. ornt) do SI. }łom n a gwiazd'" 
"Ikle. futn. para!lOl. oraz nn. d 31:7 I P d Ir .UI. F K st k 
...
zelkle to. al")'. krółkie. Mosl,d.z, mlecli [ . ] . O rzews 
tllko w SaloDle Wód I k k Id j loVl PO OJE ł.,EBL'O St..., R,aek 
o\.. 
omQ1d8. Z l1 slar6ka n. uł-U
 · · e I " r ..... le .l ar -"'e L 
: zł. 1.1 OftL8U[J( Ił. Ul tlrma Jen łłrod.. Toruń. u. Ił' AJ 
I ł wyk_;. płn.u.,,"" kuuaru..a 13. d 

 Do 8OWO 0&_ oa.go...a 
L,llar dalllald IIrYI,aki. 'ioll.ta pnyl",ale..ę i.,ucla 
I lak b,1 n&kl J.I........ 
upł. l.tonclUa .-1"
 
. .... l.b.;a I....ka s. buldoga uczn!6w 
ra
"'-o do.ltf'''o n- I ucl.alc Da C'e!o
li.aD...... 

 ." ." 1.,p.III..ra&llIIle"'..." 
StrzyŻenie tunku mlodego. Zgt. ::tt
 CetI" 80. - .l. mir.lęClr.I. Ud I I 
dam-kll"h ,Ić.ek. ondu. 
 SI. Pom. pod I JU" Pe...ioa.ł F lradarllJlł Byd. Z 
 am 
lac.a po renach konku- K ł I IIO
k' '" 11 p. OOI'.dy p,a.
1 w a
. 
renr)'jn'ch J Juiillkl, n.a a - k.ra,cb. ,y"llaycb. alit 
u'dad 'Ir)';j.rakl. 
ope... wledeń.kle Pako)l nio.ycb; rOlwodowye" 
k R. &:7163 I b 2 I k ..ro"C'"fIDycll ltd. W,,, 

 a ' I Intele b"IN"e lab.I",' I.. II I z u! k Y" j an f'm I d Uo ka.d,m wyp.dkg, Z..I . 
n do plamo. f .,pllkl ka. I Cnn pouu U e m 4. ki C . a L ata l w. 
..f" ...,.Je ..- d I ł I '
 d I re .an. IC, · . 
, I 6 ,,:arnlane. kł'z...la .kI... .,.d Z e ne 110., n", .n,.' ..ioaki, I.w.crania ki' . 
n 
g3we w tlan. nf)w..Jt I L P d'J teń!llwo ed l. I. 21/. 71,10- tuw. Tlu.nczcD" w ol 
PT8"dll"le facbowo ł'
dI\ nab)'cl. w t .bry" )1'b'l !I

nl. do 
ł. !"orD. 
 d Ilęlyk.cb. Ad.mak i . do 
wykonane 1,Ilco u Stu.lf;i
l)rh marki .\\ en la-. I,U7. "I..a, 10ru6. uL SukJ 
daflsklego. Toruniu. Ma .. T..runlu ul..., )"'1')1 Sb I I cz. i Fray NowoG 1 
le Garł.ar)' 3. , W.8 ,II. Cen)' f.br)'czne. d':;;1! nc · N'lIku. 
_._ dla d"óc:h Jlalliel1ek. Jro. 
Ogrodnik dowhlko .lnteJigrntn., do- 
Ikonale ulrzymanle. la- 
tonaly bez dzieci, dobry denka fOr1epIlUł. k,'n\\er 
k" laclarz I "arz)'" mara MCj" lrancullka. 'A'lndo- 
z bardzo dobremi rol('('e- mc6t. "SI "om.' 7ł38. 
nlaml pmlzukuje od I
 - 
lutejlI) tli.'!} r. 'tAlej p'J". Pok6J 
dy. Z
l O,",' dnlk Grz..fI'. pracuj"crmu. apotoJne. 
akl, lło8'O
DO umek p.. mu lokatorowi wytlIlJm,. 
Kud zlqdz. jliUS DyJil)łlka to II praw", 
,;&12 


..9\..

 
ira na f,. fu" 
operctka w :!-c. 
alltacla L f oaI1a. 
Cny mi!iK a..llit&n. 
ł-ajdr"tszy balet 
lun,lI. e 
.sg d. 


500 zł. 
'oł. k
acu lab wypotyn, 
.. J
 II .....,.ucię w.,h. 
Iow" &II otuy_;a poNdy 
.ko aqped;cat. kierownik 
pod.6łajl\cy .. cll,t.;.1 bu- 
łata .. .. .... rac:buack. Po- 
i.d_ pil rWNon,d.. 'w... 
.ketw. Ia.piacu. Okrly pod 
-7
7' 


,Iątek. 4nla ZI, 
Teatr m.:n,_y.  
-
 
 
Lc:::o:eń 
mnie sił z::-I!):i:ł,. 1.. S".- 
mań-\:. 'iurufl. żcg i'r- 
aka 2. k !Q:..J 


I ,133 


PraY1-ie 
blellzn-= 
I .. pr..... .._....aia od- 
blaa I ckIIa. . oda,... wy- 
oaaaia fachow. Pr.lIIi. 'w. 
Dae:ha 11 Dar. nik Koperaiu. 
1131" 


I . cwł E 


Pow"tanie Wielkopolskie w. grudniu 1918 r. 
.. r.mic-tny d lir6 d
;(a'(CHlkcl' P
'."I. W eh.OJ:o ..ielGo Inl. 11. .,a4",. 
19i8 rLku. aloda 
ę 13 ",umn .Wte'kopol"loiel J..
r.c)I... "oł.lęc:łnY I
; uro)C.Ysaołci 
IIt6ry I rzypofl'ni . oPisie I n"...cll .,.0.11111 z ,ucd clllę- (ciu I.t_ Kat4ej 
ol
kle. 
ro ,n,ł' w .a-.hodn dl .oje.(.dll.....h ..ol..... nic .bonui.cei dot.
 'y."d,uk' n
ueao. 

":em, .rzc-I.t b e z p ł . , III I e nUlllu po.yhzy, . ale w
pcl", .,ja., peld..., ilU on 
a pr.'!.. ..a-n 11) - nraz, byśmy mo. I &I"CZUII .),iwt oU,uyale ,lole. op..ell. Id}! 
ł-.ł. 
 :&.ł"u&.A, Nc.:&6Wwl1Alc ""literze.. y. 
AtJmimstncl. W 
//topol.ltl.J l/ustracJI,. 
f-gZfW\ jw. /"1arc.m ?D. 


- 


.. ..-------------..-... 


U rau;'nI O "e II p la II'! c ra
r.sbnłe tir. 13. ..,rlrlioopo''''lr' .nu.tr"c'I', 
,..iw ":
OM'O cZIU'(CIO:ł'C'iU Fo_l.n,. 
 tt.lrofol.luł'lo. .... Wt O . Nn . u alę 
I .. \ł. leołr.
F(oL.JL,. JI..s\l")4 I"' eU'1D I..bo_w.t J4,o 


i 
s_ 
'\. . 
.::::0 
r- 
Oc 
"D_ 
" 

; 
".J: 
c. 
o'" . 
.... 
..I: 
.-G 
:.c '" 
 
C" 
-o 
::,. 
r
 
y 
"". 
..:: 
'C. 
.- 
. 
..... 


_..._.....___..______.._--.. iaJ. ._. ll'UdDia 19łI r. 


--------.-----... 


Dokł.dlly .
te. .-...._-.__._ 


Doklajn. 
oczt. ..._____ 


---..v- -......-- .at 


.t. nlGlna 
lDił'"I(c,nj4a 
1.5' II 
,;, _ 


u W A G A: ..Wlct\o;ol."" nwtr.c;.;- allon 


....,..1..1. 
4.- al 
4.65 . 
4.3J _ 
6,- .. 


. ",.cjscowci '1I-"lclI . . . . . . . . 
I o
n,.. I n;"re Go 'o... . 
. Iblo..rC' n. POł:'C'C .ub..' rk.;e
;cj1 
& fr."- "
"'cr.o Orzea pOC.''; . . . . 
. U'Fcdyq, pod op.'''''. . . . . . . 


111 .. 


- . 


Plisawan: 
KarbowaDie .u 
Id.n do na.drol 
lDerełk'. okr
t 
dalurkl 1D81&Y 
haftt kDrbel ow 
$. 8łałow
5 
Tor..l\. II 
Suk.rllaicaa a. Tel I 
- 


Pom n cni1r 
fryzJer.kl 
po'rubnJ zar
 linra 
Warszawlka 8. 7439 


PO 


, 
. . y POSZUK 


PamOC'nlca 
apteka,..ka 
dypl"mo".na. Pvszuknle 
!tlalej po...dJ. La-k. qcl. 
do SI. .I'om. pod d 
Jł9. 


Rządca ao.p. 
E dlugOINnl1\ pra:Hykl\. 
Za rzt\d 1al po klik. lot w 
Inlen!)''' n, blJr.eun-icb 
rnaJ
tk"ch ,.modzlelnle. 
kt6re nnlrtnly rJo ksl
"I' 
Thum TaxIII, a po
ll'\\ał 
państw. hnnk p4rt: 'luJe, 
poszlIkuje P.1lOdy l.... 
raz lub pMnlej. a d"hre 
mi refrren,.jnml. dłJOa 
Maj. Jto7.drntl'w, p ". 
Ik ł:.-oło..'Z)'n. Waci.... nasz. 
Ogrodn kn.llkl. 
Iraw.1 r ,.t 2"i ur...$ .-y.- _ 
liwy pcnuku.. poa.dv od ,I. Bufetowa 
I. .9... Obclnaay ..okl.dal. 
w _ylD nwodzle Z. ou.al. 
pny mU,a. JJ. ł'...ucIYIr.. 
LagwlltoWlCc poc
. Su_cia 
pow. l.bodlid W. P. d 401.. 


Pokój 
umrhłr,,,u.. 1\'0 d. z utny 
mlłnlpm dla Inlf'Jlsen'a 
do ") n"II:('I" od 1.ar1\Z lub 
od I. I K&ZIIft. Ja,. O ,llIr. 
tpr Ipwo . ,,7'n.ł 
Pokój 
um"łalnwllny fla l lub 
dwlp nll'łh)' do .,'nojo:rll\. 

"klf'nnlcu 2 II I. g1ł::.:; 


- mar.lezk l 
W.I)JI'Y 
prynC'Zo. VII'Si. 
 
UBUWa.. 1"\111 prz) 
.... I .1 
nla brwi, n,-, G 
l"arbuJe "lo:)". I':, 
1co!lm
IYl"7.J1)' "
3 I 
ToruIi, I'ieks r )' 


NauczycJelka 


I POIWCI .,aie.. r .d...wclD I 
dOMem! 'wl.decłwalDł szu'" 
pOlldy a,ucI doomowci od 
Nowr.o Roku Zaloo. Ikie- 
row.Ć do 
I_. 1'0& pod 
d
'J5 


- 
PClk61 
"",,.hl "111 pani hlh ""n. 
od ,. ,. 29 do .,n"I
la. 
N,.wy J1ynek, M. t fil po 
I,.wo 7.łO
 
pok6J 
umphlf1" all' Llo "yn'lll'''''' 

7.('7.yl .!!. a4 
 t "Ir. R74
 
DobrU! u..".....n"'RDf 
pok6J I 
oddam. lł&bl&ilaka 18. 
'MIl i
kne 
riW 
poleC' d.40 
na g_l.sdK 
F. KostneW 5 
SI.ry RYII

 
... 21,1&1'''' 


bl('frla w ,,,)'m IAw
IIt', 
kt{,ro 'lima cnlkow,rle In 
IcrE'll pro" allalt! urnl,.. po 
lZuklljc od l "fclnu 1'1.9 
po8lld)' 11( I)'m 7.ow.JlI1...0 
n"f"rpncle plcrw 4 7,17(' 
dnt'. ł..o..1t .or"I'I, pf'l'IIIle 
8kl"ro"a
 d
 Slowa Pom. 
pod I 7ł5ł. 


Rona 


znal"ł''' krawiKIY&"-: )10- 
Prn' .!to"owanl. I' .,.'recJalct_.. ..e:t, pro I"" .,.mfet.ł. I. ,Gel" po. .zukuj. pGlBdf. ." ladl!- 
r
.. 41o,lawII; pler-Sl)dI elumplerzy _ _wym .ic.l"c. 1,lko p,zy asku. ctwa dobre. Ol. 91owo 1'0- 
t&eanl&Ńs ..",6wieftl. .. t_Na .. U-SI "UeJO -ł!CI
 .2154 morakle poci .,g.
>>>