/sp_1928.10.04_R.8_nr22900001_0001.djvu

			Nr. 229. Czwartek 4 pUctaemlka 19 
ok VII 
; , , .. , 
, . 'J . . , , . 
, . , -: , . . . . . . 
t t . . . . . , . 
 . . 

 , " . . . . . I , , , . 
.... . . . . 
 . . . . . . . t , , 
t . '. , . . 
 . 'f . . , . 
. . , 
.. t . . . . t . . . .. . , ,. . 
,. . '" " . 
 . . . . . . . , r . . . . ,. , 
 
. ,t . . '. . . A' . ... , . , . . 
. .t . t . .' .. t t .. , 
. . , . , . 
'/ t . . . 
.. . . t . 
4 A . . . . 


Dziennik Torutlllkl Dodatki: Zycie _ M..twln _ Dom Rodzinny _ Sił. I Zdrowie. Gueta Ton.data 
Konto czekowe: P. K. O. Poznali nr. 200696 Konto bankowe: S.nk Zw. Sp. Zarob. w Toruniu 
ABONAMENT OGŁOSZENIA , 
w ekspedycJI I " agencjach mleJecowych 3.00 zl. \\' agencjach wlenz miHm. na stronie 7..Jam. 20 gr, reklam, 1:& tek.stem red. 
poZ8lUiejllCOwych 3.25 zl. przt'z pocztę jut z odnoll2.enlem 3.36. na etr. 6-łam. 50 gr, reki. " te
cle 70 
. na l str. 100 gr. Za 
vrzez roznoBIe/eli miejscowych 3.30 zL pOl:llllut')liIcowych 3.łO agi. skomplikowane I & z&eWzeunlem miejsca 20" nadwytkl. 
zl, pod opuką w Polsce 3.50 zl. Zagranicą 6,50 zl. W Gdailaku Ogloez. dJ:obne: wieIBz napiaowy 30 gr, kUde DUtf;pne slowo 
2.20 gd.. adoBławą 2.50 gd. W raale wypadków Bpowodowanych 10 gr. Dla pouuk. prac, 50% mitU KomunikAt.1 50 gr. PrzJ 
I silą wytazą. przeszkód 
 zakladzit', BtraJllów I L p. wydaw- 84dowem AciąganJu na1et,toAcl lub przJ konkursacb upada 
nicłwa nie odpowiada 1:& niedostarczenie vł...ma. a abouencl wBulki rabaL prz, telet. nadawamu ogloszeil nie prz,jmuJe- 
nie mają prawa doruagat BI' nlt'do8tan:zooych numerów m, odpowiedzialności za ewtl. blęd,. Za termin. druk j pne- 
odBzkodowetl luh awrotu abonamentu. ' pla miejsca ogloaz. nie odpowiadamy. 


Oddz. w Grudziądzu: Mickiewicza 22 tel. 207 


Oddz. w Chełmi:y: ul. Toruńska 38 telefon 54. 


Cena 20 groszy 


Dzisiaj 12 stron. 


Centrala: Toruń, ul. św. Katarzyny 4. Telefony: 57. 300. 888 


prof 
ichalski: \\ roku 1m ogólna 80- 
ma świadczen ,;polec7nych wynosiła w 
Polsce 192 242 819 zł. (wedlug I Bolesty 
175.951,108 d.). Suma ta jednak nie jest 
śclsłQ. gdyż, hrak w niej bowit'm pozycyj 
ubezpiecZt'nla brackiego górników, dopłat 
!>karbu itd_ 
\\P roku 19:ł:J cyfra pow}'żs,a podniosła 
alę do 262,258,533 zł. (w cię.gu roku o 
ł9.05 proc.), Z uwzględnieniem" szystkich 
nłezaJJc,..on}"Ch POZ} cyj zamknie się ona w 
cyfrze 316,()6.ł.,:J41 vł. 
W roku 1926 miala ta suma \\zro
nąt! 
AnaJizujlłC nasze obecne polożenie go- wedlug p. I. Bolesty (Pn:rglę.(l Gosp. nr. 

podarcze prof. Jerzy !\licbalski w drugim 23 r. 1927) do 377 206 000 d. 
1'0\\ ym artykule, zamieszczonym w ..Świe- Zkolf'i stawia sobie prof. )lichalski P}'_ 
cie Kupieckim" (nr. 39 z d. 29. 9. br.), na- tanie stosunku tej sumy do dochodu spo- 
wię.zuję.c do sprawozdania doradcy p. łecznf'go i stwierdza, że ciężar państwo- 
Cbarlf'S S. Devey'a prz)'1)(unina ,.zalece- wych danin wszelkiego rodzaju i nazwy 
nia" prot. Kemmerera, który Jak wiadomo (przy os?acoy,aniu opodatkowan}ch majęt 
w roku H/26, badajęc szereg naj ważniej- ków na 12 miljardów) wynosił w Polsce w 
:-zych naszych zja\\ isk natury gospodar- r. 1926 _ Clkolo l 5 miljarda d, a ciężar 
("..4'), spolecznej I skarboy,ej pozostawił ubezpieczeń spoleczn)'ch na blisko 600 mi- 
nllm "vrawozdanie, nad którem niestety Ijonów 71. 
Id,.hOJ. ręką przeszJismy do .porztdku 
u71ennt'go. - "JE!rtŻe to - pyta prof. Michalski - 
. PI'Ot. Kęmmerer uję.ł przedewszyst- odpowiedni. naturalny stosunek! Czy mo. 
Idt'Jf1 z punktu ",idzenia gospodarczego i:liwem jest, aby na dłużsZQ. metę ludność 
vroblem lla.&z)'ch ubezpiecf:eń społecznych. unieść mogła - bez szkody dla życia go- 
PrJ'YlJomnijmy eobie, majtc na oku naM spodarcU'go, dla produkcji i konsumcjl, 
!Jilans handlowy niektóre twlerdaenia: tak ogromne ciężary! 
.Qkreale 1924-1!t2& 
_ "Istniejąc)' w Polace stan' uatawo- ciężu ubel':pieczen społecznych wzrosł W' 
d 11 v.-s t\\ a spolRcznąo - 9świadcza prof. c:iJ
:I

y 
:

yl ł 

 
:
:
 
"- - v.ydaje się by
 za a m b j t n y m 
(j I' o z i o n z a g ł a d.. swo J 'e g o getatecz- zagranicf:nych skutec
nle. wspólza","odni- 
.... czy
 z inneml krajamiY". - 
IIP(;O c e I U. ogranIczajęc rozwój i rucbll- 
waM gospodarczQ., tworzec Jednocześnie Prof. Michalski rzuca nam dalsze cen- 
b I.ę tl n e kolo, powodując w przyszłOścł np uwagi: 
l'olrzebę wzmożonycb świadczet1 społecz- - .. \V Polsce w porównaniu z inneml 
'nych: poaczas kit'dy tródła, z których te krajami, jest czas pracy w pn:emyśle naj- 
:o>wiadczt'nia winny być oplacane, nie mo- krótsz
 - natomiast urlop wypocz)'nkowy 
Bił 
ię rozv. ijać na 
kutek ci
żaru tychże najdluższy. W s
c7ególności Jest w Polsce 
:;wiadc
eli, nav.et gtlyby nagromadzone maksymalna dopuszczalna ilość godzin 
pit'nill, uwzględniając wy zbiorowej, w Niemczech od 3 do 6, 
jPdnot'Z<,snie !'kutki takit'go programu na wJ'.ględnie 12 dni, także w zależności od u- 
otlblluow
 gospodarczQ. kraju". - mów zhiorowych, w Czechosłowacji. 6 dni 
_ "Szybka odbudoy, a rolnictwa i pn:e- - 'po roku pracy, 7 dni po 10 latach i 8 dni 
my!>łu byłaby _ f:danlem znawców ame- po 15 IRtach pracy". - 
I"ykanskich - sama przez się najlepazę. "'rRcajęc do zagadnienia bilansu han- 
&JekuracjQ. dla wyższego poziomu dobro- dlowt'g-o a ł
cmle z tern wzmożenia nasze- 
»ytu spolecznego. daję.c stałe i wzrastaję.- go ek!'portu dochodzi prof. Mlcbalski do 
C8 zatrudnlt'n iE' pracy oraz dajQ.c lepsze na!'ltępuję.cych wniosków: . 
wynagrodz('uiłl robotnikom. W miarę ta- - "Ażeby t'ksport można należycie - 
kipgo rovk\\ itu opieka społecma "taje się z d r o w o rozwlną
, zasatlnlczym tpgo 
mniej potl'zE'bnQ., kCls7ty zaś jt'j mogQ. by
 wanmkiem jPst o b n I t e n I e dzisipj- 
łatwiej pontesionp. '" yrażajęc my
1 tv szych ki o s f: t ó w p r o d u k c J ł. \Vlerzę 
Obł'azowo: PrzE'ladowanle wozu doprowa- głęhoko. że dopóki nie następi u nas 
(bić może łatwo do utkni«:cia obu zagło- 1) radykalna z m i a n a systemu po- 
tll.(Jnych koni - rolnictwa i prf:pmysłu na datków b e z p o ś r e d n i c b. bo ddś we- 
uI'odze tak gl-:boko prlN;jQJ..ni
tej f:depre- dlł! sprawovrtanla generalnego St'nackieJ 
cJonowallQ. walutQ.. Poprawcie naJpif'rw Komisji blldżt'towej o budź(>cie na rok 
drog
, odkarmcie konlł!, \\ rezultl\Cle du- 1928 29, \\. kraju rolnicz) m, Jak Polska. 
&0 Wi
k!:!7Y ci
iar ś\\ iatlczeń spolecznych z wpl) wów podatków bezpo:oc7eń epolecl- slow)' _ .u proc., co przeciei: jest anoma- 
:,
-, lo w Polsce 'l Na to p)tanle. 
twierdf:a- I lję.. dopóki olbrzymie r7esze lut1no
ci wlo- 
J'ic hl'ł\.k danyeb urzędowych, ooDOwiadn ściai\skirj, które płaciły podatki zabor- 


...........1 

,. '. IEE'


 
, , 
f, 

KD""rE,'MYDE
,1CO . PO Z
DW 


Przypomnienie 
zaleceń. 


com. a nie płacą ich Polsce, nie zostanę. 
pociognięte do powinności podatkowych 
następnie dopóki nie następi 
2) wydatne ohniżenie stopy procento- 
wej w kredycie do nonny innych krajów. 
3) oraz obniienie znaczne koeztów ubez- 
pieczeń spolecznych, ł) i wreszcie dopóki 
zasada oszczędności nie 7aistnieje w go- 
spodarce ciał pUblicznych, - dopóty bę- 
dziemy ciągle porać się z trudnościami go- 
flpodarczemi. I clogle bilans handłowy bę- 
df:ie kulal I dewizy b\'dą wyciekały f: ban- 
ku biletowego I pieniQ.dz i kredyt nie- 
przerwanie będę. drogie, I żadne pożycf:kl 
zagraniczne same - nam nie pomogę.... -  KarD1elkł .... I 
. wielkim wyborze 
"Im fUFJ
a A.. Pia.ecld S. A. Kraków 
Przy zakupnie prosimy zwracać bacznIt a.a,c , 
na firmę naaz.. ZastęPBtwoI JAN HICłłALlK, 
Poznań, Wa'y Wazów ':ł. k2516 


Clicewy v.ierzyć, że uwagi p prof, MI- 
ehabJ..iego, które uwzględniliśmy i we 
wczoraJsz) ID artykule wstępnym nie 
przejdą bez echa. zwłaszcza. że sytuacja 
staje się z dnia na dzień cora:z powAŻ- 
niejszą.. 


------- . 


Memorjał urzędników do rządu. 
Warszawa, 3. 10. (Tel. wł.). kierunku, ażeby stabilizacja była zapt'W'- 
Zarząd glówn)' Stowarzyszenia erzęd- j niona przed uply", em bieię.cego roku. da- 
ników Państwowych '" niósł do 
u me- lej. aby uposażenia wstały podwyi.szone 
morjał, "'. którym urzędnicy domagaję. się do w)'sokości plac un:ędniczycb _ r. 1925 
zmlan
' przepisów wykonawczych do u- i ab} wprowadf:on} '4ał w Ż)-cie aw1U18 
stawy o slużbie panstwowej. I czaSO\\). w myśl uchv.ał ZjaZdu urzędni. 
!\lozji runęła jedna ze 
dniowych z lotniska w GrudziQ.dzu wyru- ścian hali fabrycznej. Całkowite 11l'ZQ.- 
SZ) ł kpt. Kozubski rui. samolocie mvśliw- 
nia tra.nsmisyj i pl'"Lewodów p.łt'ktrycz- 
skim celem dokonania lotu ćv.iczebnego. nych w całym b!J.dynku zostały aUszcz.one ' 
Przelatując na wysokości 1500 metrów oraz wyleciały wszystkie SZ)by. Poza tein 
nad okolicę. dworza kolejowego, lotnik wybuchł pożar. który zniszczył C%ęŚc hali 
w)'kona.ł kilka t. 
. ..loopingów' w na- fabrycznej. Ogień ugasiła. straż ogniowa_ 
st
pstwie których oderwał się od apa.ra.tu dwóch robotników, m.a.jduję.cych sit" na 
zbiornik z beoz)'1IQ... Zbiornik spadł na podwórzu fabryki OCWiosło ciężJde obra- 
dach fabl1"kl Ventzke i Duday. stoczył się 
a. 


Oszczerczy dziennikarz niemiecki 
musiał opuścić Warszawę... 
War s.& a wa. 3...10. tel. wł: ł domości o Palsce. co wy'" 01)-..'&10 z pol- 
Dyrekcja agenCjI prasowe) .. Tt'legra- sklej. strony częste ostrze.żenia i zmuszało 
phen Union N odwołała z \\-arszawy kores- I ' władze do usta\\ icznych sprostowań. 
pondenta swego, Gordona. Sprawa odwolania G ch -rpwelacyj \\ niosek, te owa akcja 
Lohmana która doprowad7i1a lIo calPF:o 


szeregu dymisyj I smian w prezydjum 
Reichswehry nie zosta.ła dotychczas zlik, 
widowana ostatecznie i te :r.amhlst Istnie- 
jQ.CeJ w swoim ezasie Czarnej RE'icbs- 
"'-ehry, istnieje obocnie nielp.galna mar)'- 
n
kL . 


Dodatki dla urzędników- 
inŻynierów. 
\\ slmawa. 3. 10. (Tel. wł.). 
Aby za.pobi('C ucit'czct' eil fachowych 
do przed.8i
biorstw prY"'Rtn
Th. minis
er. 
stwo komunikacji posta.no",ilo "TPłac.at' 
inz)-niprom. 7ajmuję.c)'m J1O>.<;;arl)' na kole- 
jach, - 
pecjalne dodatki lJłipsi
czne J'A\ in- 
t.E'T\S\ 1.\ nQ. praCf i osZt'zfdnnsci. PI"7A'I\ł'O- 
\\'ad7.8.0(, w adminisU'R('j' _ 


.'
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900002_0001.djvu

			Rokowania bukareszteńskie. 
Berlin, 3. 10. (Tel. \\ I.). 
Kore.'poudent "Vos5ische Zeltung" do- [ 7 ' d - - k d Jd . ,. A t _ I 
nosi pod datą 2 bm. z Warszawy: Wedlug zy paz - Złern. a o z"e U5 rJ 
d
iś t? .notowan)-ch wiado
oścl na}!'zcze- do rozrucho ' W ) Spisek na nowego kr6la. 
golowJej rok owal marsz. PiłsudskI z ru- . R z y m. (A W.) 
muńskim ministrem ,,'ojny i czlonkami . . .. 1)onosq tu & Tirany, Ił policja alb n f1- 
rumuńsklt'go sztabu generalnego. Zgadza , " "-ł
edeń. 2. 10. 
.\T. . . . I bun
J\\Y. D
C)"ZJI 

 posiedzeniu popo- 
ka zdołała juZ w
.kry
 sl'isck przedwko 
. t I .. k ' I I ' t . h . d I Dn:> (.rzeJ pcłmlmem odb
lo SIę pasie- ludmowem 010 )JO\"Zl
tO. I J OW ft
 łl '- I ' ólo w l Ac llme dawi Zc g u W C a- 
Się o z ID Q. o po I yczn) c I )1> oma- d . .
 d ,. ,. Do l' A ' .. I Pr .....1 H . . d S . . dl I I rp .. . 
t h - - ' I .,. l.eOle r..'j,; U AraJC\\cgo neJ u;,;,rJI. Z) \\ vuC) elDl\\ e.lry r. ,CI er ł J . :\lban J 'i C g loszon y zoital etnn \\OJenny 
ycznyc , pr!)czem szczego Olej z5.mtere- Obaj socj!!li<:t"czni cZłonkowie rzędu kra- Priemer I'r )-byil dzl
 
o Wiednia I kon-, e . . 
sował się Piłsudski techn;cZDIł stron
 pol- l ' J cn 3
a zaiRrl;1i w"corfani" zai,!pu un"- ferowali P 
eJ dh:łsz y czail J pr ez
-dent('m I Przeprowadzone zO l s
 1 I d V I mnsowe ares b 
to- 
k . k' .. .0. "' , · ' - ... 
 wanla, prz\'czem 1 u z podejrł.anvc o 
s -o-rumUll!! .It>go SOj
SZU wOJskowego. w dzailla manifestacyj socj!lllst}"clnycb lub policji Scbobcrem. Dzienniki Itbernlne i d lal P . Isk lostało rO'uLrzelan)'ch. 
którym na"rotnJe biorą. również udzlal, też zakaz.ania ró,,'niei: Heim\\'ebrze u!"Zł- I .\'zy\\a!ą r"-4d I stronnictwa ...1
kS%o
ci, I u z W S u 
francuskie koła wojsko\\c_ Że nie zanosi I dzania ::!Iąl1iCest3rJJ C-w do tego drugiego aby wpł
'n
ły '''
nlł''ąco na Helmwehrę I 
się na jakieś zasadnicze zmiany w dot
'ch- 
dania naczelnik Dolnej A...lstrj
 Burosch wyraiaj, opl!1jt', że Heimwehra w razie I 
czasowej polskiej polityce sojusl':Gw \\'no- oswiadczy!. że jest to niemcńliwem ze zbrojnego konfliktu & sOC:Jalli.
amj 801O\\a 
sić należy z tego, ie w otoclen;u Piłsud- wzgledu\V konstytuc) jnycb. Przebieg po I jest dokona
 zamacbu stanu. s;' jerowane- 
skiego majduje się wprawd71e szef jego siedzerr:a f>ył wedle doniesi. L dzienn.ków I go przeciw Instytucji demokratyanej. 
gabinetu wojsko\\ego brak jednak repre- 
zentanta ministerstwa spre.w !:agranicz- 

ct.mot U Prezydenta Rzp!itej. Proces heretyków marjawic
ich w Płockua 
War s z a w a. (A. w,) \ P II) ck, 2. 10. (tel. \\ I.) noścl. szczególnIe wtedy, gdy świadek 
. PI:ezYden
 RzeC%)-po
politej prof. Mo- . Po FelJnianie 7e

aJIł da!si ś"iadk0- 1 
twierdził, i:e - obowi,wem .,sióstr'. 
Ś<,:lckl przYJęl wC 7 .oraJ na 8ud

ncji peł- wie obron), rekrutuJQ.
y ;Hę z pośród Jest kontrolo\\a
 .,ksiet.yw. 
tlllłcego obe.cnie funkcje wojewody po mor czlonków sekt}, a \\
ęc: major dr. Kopy- W dniu wczorajszym skladall zezna- 
skiego p. Lamota. styńskl. Zurn;akuwna, Celińska., holum- nla Zygmunt Salajda świecki marja\\Jta 
Historyczne odkrycie w Gdyni ha Kosińs::'a. Zofja ł:0g-usze"ska, Klaud
a I "probo!zcil'. marja'WickJ z Sosnowca, 
G d . (A W . Poradow5ka. Lud,nka R}.chter,' Zofja Szymano\\
kf. Pro\\adzQ. oni w da:8Zy:n 
W y n 
 &. pod ' .J d . Klicho\\oska (ioca Próchniewskiego). }lar cif.gu atak na świadków oskarzenia 
dra g ..cZO
 ov i a ..czas natraf r l ' agoWBDla 
ł"!u Ja Kraszewska (.,Celestyna'.), Anasie\\i- szczególnie na Bitnerównę Tommesówn ł 
... " - ono przy welSCJU ó M I ó J sk " " " 
do portu wewnętrznego na szc
tki stan!- 
z wna... ,__a a
 \\na, ('ruzew I I ..tar- Pegows.kił:?O Dziewulsklego, Salajda 
go okrętu wojenn
o. Znaleziono 2 ar- Jan

 KO,.IOre.... . twierdzI, ze Tomme.s6wJ'18 wyraziła chęt 
ma
y, długości okoio 2 metrów kaida. 1\le WDOSZ, ?DJ nlcz
zo nowego do zastrzelenIa Szymąnowskle
o. co "ywo- 
dWie kule armatnie, kotwice I drobne me- sprawy, StosunkJ, panu
ące w ..klaszto- łuje ze strony obecnej na !i'all Tomme- 
talowe oraz drewniane części skła"owe o- r
e" 
eretycklm idealizu!Q., jak poprzed- sówny głośny wybuch śmiechu. Pęgow- 
krętu wojennego. Prawdopodobnie q. \o Ul śWladko
ie. obrony, a głó"nych ś\\iad ski znowu miał pokazywać 'wlRdkowł 
sZCZljtkl . o
t? z 17 wieku. W najbliż- ków 
skarz
mia. (Bad

'skQ., Tolpybowl). rewolwer, którym groził Kowalskiemu. Tabela wygranych 
szych dniach zJad
 do G4Ytli eksperci in- 

aslaka I Dz:ewulsKlegO) przedstawia- Wobec tego przewodnlczQ.cy zapytu;e: 
&tytutu archeolOftlcznegO z Poznania w JQ. Jako osoby niegodne zaufania. _ Czy na 
wno rewolwl)J"! na co 8&- CI. klaSY 17. państw. loterjl klaaoweJ. 
cel
 zbadania znalezionych l"7eczy poczem Zeznania Mar;anny Kosiorek wywo- lajda odpowiada:' 23. dzfe6 e4gn1eDla,. 
po Ich oczyszczeniu przewiezione zostane ły\\ aly tłumiony śmiech wśród pubJlcz- - Może rewolwer a może straszak. 
do muzeum w Poznaniu.. ' 10.MO zł. nor 63236. 
Po 50Gł zł. nory: 6ł57 95441. 
Powrót premiera. Po 3'" zł. n-ry: 21578 U939719G7 100128 
Warszawa 2. 10. (P. H). Kronika telegraficzna Komuniści u siebie. 1388". 
Dziś rano powróeiJ do Warszawy z B e r l i n. 2. 10. (Pat.) Po ZOOI do nory: 23j81 98982 111065 
podróży do Krakowa prezes Rady Yini- Na cześć Curie-S:,łodowskiej. Po skandalu bambursklm. który do- 156019. 
,trów Barte!. War s z a wa. (A W.). prowadził do zawiepzenia w funkcjach do- Po 1001 d. nory: 2911 3705 17
 21G80 
Dziś o godz. 5-ej po (.I1ludniu p. prezy- tychczasowego przewodn1cz'ł'ego partji 27999 61742 6338D 67150 67373 «.i:J2G2 71617 
Konferencja rolnicza. dent I:zplitej UJ"Zf.dza na Zamku przyjęcie komunistycznej poela Fhaalmana wvkry- 71800 7S27j 113:;97 12173:i 123ł78 12«.')3 
Wa ruaWa 2. 10. (PAT\. na cześ
 znakomitej naszej rodaczki p. to obecn.e w i-aJtjl komurJstyczneJ nowy 124.:36 12t:ti73 167698. 
Dn. 1 bm. odbyla alę w Ministerst\\1e Skłodo,,'skiej-Curie. W prz) Jęc:u tem wez- .!łkandaJ z nadużyciami flnansoweml w Po lOG d. n-ry: 1120 169G8 20050 ł()229 
ROl.nU:twa konferencja w sprawie usta- I mi.e udział 150 osób ze 
fer naukowo-Iekar- Bremie. Dotychczasowy sekretarz i Drze- 520j6 69166 6932U 70288 87206 88545 92098 
leDla metody pracy nad podniesieniem s
cb. Z przedstawicieli państw zagra- wodnlczQ.cy organizacji komunistycznej 9j776 126878 129683 133611 13-i3ł3 13708% 
pr
ukcji rolnej. W konferencji wzIęli rocznych c:>trzymali zaproszenia ambasa.- na tercnie Bremy Herman Osterloch zo-- I H7487. . 
U1u18.1 przedstawiciele izb rolniczych or- dOr fr!łn
JI Laroche, poseł amerykański stał jedncmyślne. uchwałą urzędu okrę-1 Po 518 zł. n-ry: 1569 2087 620G 6-i07 6M3 
ganizacYJ ,rolniczych, rOlnlczo-SPół8 !
...
 
czych, Panstwowego Banku Roln . sk Eanku Pol!!klego p. De\"ey. w
'kluczony ze stronnictwa. Jak dOlJoęl I 15209 15G29 1U273 202ł-ł :!211a 231Gł :lU8_8 
biura porad rolniczych. ego J Zamiary Wasyńczuka "Vosslsche Zeitung". Osterloch miał do-! 27588 2.8073 28373 292:13 308V8 323
 :;
7ł8 
W bo L . ó ( A W ) . puścić sIę sprzenit:wlerzeń pienlężnycb w I 33!)łi7 3U25 34479 3
(j2(i 3JG91 61259 6u215 
y ry zarządu ..WYZWolen- II \\ w.. '.' ... . paftji. 67302 47!J45 69130 f,06:;7 51197 53609 5łł09 
War s z a w &. (A. W la. Z partji ..li ndo zamierza W)-st
plc - 55257 58600 58978 59787 60026 60205 60076 
Na wczorajszem 
i' . po.sel Pa"'eł W
sy
czuk, nos
cy się z za- Kobieta - s,dzl,. 6UU G222' 62340 635W f,j28G 66517 00197 
p&r18mentarn
o "w::w

z
n
.u klubu mlare
 o
.lnow:en'a dawn('
o "S
lańskie- B e r I i n. (A. W.) 69483 6J925 70016 71097 733()(; 73836 76378 
wYbrany zarzę.d l: wicem&r'
::Uem Z
J
ł 

p
= iak
\raz :ł.t\yas)'n
z
le: 
y- Dzi!'laj w tutejszym słdzie ,,)stlłPłła 76560 75102 7:1243 76080 77448 77956 80810 
n1ckim na czele. o - . ze z.,p jl PO"Be erw mk. po raz pierwszy jako sęd1.la kobieta Dan- . 81605 82195 84339 84750 89593 89805 91078 
Ograbienie kasy koleiowej. B.łeg dooko.a KraniC Polski. n
 Kies!!. Obok odmak sędziowskich I fł2137 97l.i33 C8671 98738 99UI3 100196 l00ł63 
War 8 z a w a , 2. 10. (Pat.) mmła ona na szyi piękny sznur pereł. W 102896 103291 103877 105922 100071 109322 
B r o d n I c a, 3. 10. Dnia 1: paidzIernlka o p:odz. 6 rano r07r wielkim procesie o oszustwo. który ma '100867 l1Qł31 113998 116709 115238 116380 
Nieznani dotychczas spt'awcy dokdJ'1 11 począł Się doroczny bieg sztafetowy KOP. I trwać 6 tygodnie będzie ona występowała 116567 110056 120929 121U76 122928 12a6U 
onegdaj włamania do .kasy kOlejowej a w dookoła lITanic Polski. Punktualnie o g. jako członek kompletu sądzącego. 124166 124667 124980 125373 125678 128281 
Kawkach tut. powiatu. Łupem WlamY\\8r 6 ral}o dwie sztafety wyruszyły ze styku S h6d I 128369 131566 132368 13:>291 135808 136865 

y padło około 800 zł. PrawdOPOdobnie gra.?lcy IX>lsko--pruskiej kolo Suwałek w .amoc W kawlam. 137651 160223 142353 lW24 lł6217 1
 
cł. sami 8pI'8. w cy dokona
i nieco PÓźniej dWie strony. N'a wscbód I"U8zyła sztafeta Pary2: (AW.). tł5889 169100 152252. 
w aman1a do ekspedycji kolejowej w KOP:u na zachód straż pograniczna. Zdarzyła Bię tu stras!:na katastrofa sa. 
Wrockach, gdzie skradli 2 rawery. \
 e wt
rek o godz. 6 rano sztafeta K. m?cb
dowa na Jednej z uUc na przed- 
O. Py znajdował,,: się koło Lejpun na po- mleśclu Paryża. Wielkie ciężarowe auto 
tJdenuJe knrt.o ł . - gra
lczu polsko:hŁewskiem. przebywajQ.c chcąc wYminą
 dwa Inne wpadło na ta. 
kolicy Hrc&, brak tchu
 U

i;e
:a
ł;:e w 0- w ciągu 2
 godZin około 300 km. czyli po- ras kawiarnI. 11 os6b poniosło obrażenia 
c:zule
ie nerwowe, migrena, niepOk6iU,1 pre. S pó u
tję.c Się z pr l zeClętn/ł sz.ybkośc.l
 12 l cielesne, z czego 3 bardzo ciężkie 
Ił81UlOSt, mogą bJt łatwo u8uni4:te przy u;z- . m 
 godz nę. Sztafeta strazy po- . 
wanlu naturalnej wody gorzkiei "Franci8Z:
' łn"I!.Dlcznej przeslla w tym -samym cza.sle To załagodzi zatarg 
Józefa". Scisle dane naukowe potwierdzają: 215 krll, znajdując się po 24 godZinach ko- W i e d e fi 2 10 ( · 
te 
oda I'rancłszka-l6zefa w wypadkach za- ło Rapat w powiecie dzialdowskim na 1>0- Neue FI'.' . . ,rat.) 
=
przy tych chorobach, daje nailep!lz8 gra.nicz
 poJsko-pruskiem. Obie sztafety że ;czoraj o
e Presse donosi z Londynu, 
1. At lł62 posuwaj Q. się nleP.n
rwanie nagrzód.. bj t któ by)o ale tam posiedzenie ga- 
ne u na r
Dl postanowiono w poro-- 


r 


WLOWO POMORSKIE 


czwartek, ..nla ł pat"dernlka 1121 r 
- 


Str.!. 


Krzyż zostanłe zawieszony 
ponownie. 
\Y a r s z a wa, 3. 10. teJ. wł. 
Wczoraj wieczorem rada studj
 we- 
terynaryjnego pr!)' w)'dziale lekarskim U- 
niwersytetu Warszawskiego, powzJeła u- 
chwał
. mOCi której w auli zostaru(' zpo- 
wrotem zawieszonr na dawnem miej
cu 
krzyż, usuni
t)" w tych dniacb przez pro- 
fesora Szymanowskiego. 
Encyklika papieska. 
Warszawa, 3. 10 (Tel. wł.). 
Ojciec św. wrdal do ('pi
kopatu ('nc)'- 
klike o popieraniu studjów spraw wschod- 
nicb. 
1\1in. Piłsudski W Bukareszcie. 
B u kar e s z t. 2. 10. (Pat) 
Mini
tE'r spraw zagr. Argeto
ano z 
malżonką wydal wczoraj wiecz.orL':l1 0- 
biad na c::esć min. Piłsud
kiego. W obie- 
dzic t
m "zieli udział członkowie rządu. 
prze"odnirzlłc)" izby i senatu poseł poiski 
'" Bukareszcie p. Szembek z malżonki. 
minister pelnomocn.y Rumunji w \Var- 
szawie Davila oraz liczni goście. 
}lin. Piłsudski wyjeżdża w dniu dzi- 
.fe;szym z Bukaresztu do Warszawy. 


. 
Niemiecka part ja ludowa zerwała 
ze stahlhelmem. 
!'zedł na t('ren dValalności partyjno-poJl- 
tycznej, ni('miel'ka part ja ludowa uważa 
za rzecz niemoiJi\\, na. p1"Zyazlo=,ć, . aby 
członko\\ le frabc)'j parlamentarnych na. 
dal nalcżE'JI do Stahlhelmu. · 
l.Tchwala ta \\ywoła1a \\ielkle wraże- 
nie w kolach polit) cznych Berlina. a cała 
prasa dt'mokratyczna łloml.\ntuJe j, 1ako 
zerwanie pomi
dzy niemiecke partj') lu- 
dow, a Stahlhelm.em. 


B e r I I n, 
. 10. (faŁ) . 
". R('icbstagu odb)'lo si\' \\l"ZOl'aj l)()- 
sit'dzenie przedstawicieli za.rz
du 
ie- 
mi{ło('kiej partji ludowej \\ rat z..prl!'lbta- 
wici('lamJ parlamentarnej fl'ak,'" tej par- 
tji i sejmu pruskiego. PI'EE'dm.lot('
l1
- 
rad b
'ła kwest ja stosunku nlemJ('('kleJ 
parlji ludoWE'j do S1ablbelnlu.. 
Rezolucja. uchwalona w dnIU wczoral- 
",zvm oświadl'za. że po oststnich wydarz&- 
;li
cb które dowodził. że Stahlhelm ze- 


Dążen:a do przebudowy gab
netu pruskiego.. 
B e rI i n . 
. 10. (Pat'> nistro,"i Kurtiusowi. Ii nie jest w stanie 
..\'u5siscbe ZeitungU donosl że mi 01- prz.epl'Owadzić tej rekonstru

i w ewoim 
ster gospodarki Kurtius. który wraz z charakterze urzędow} TJ. Dalej premjer 
mini.strem Stresema.nn('m revrez('ntuJe Braun miał OŚ" iadc.:: c. że Inlciatywa w 
\\ rZlłdzie Rzeszy niemIeck, partję lul1o- tej sprawie musi być pozostawiono stron- 
W{L oJ.b
.ł dzis !: premjerem pruskim I nictwom. a przeal.ewszystklem ni('miec- 
Braunem dłuższa konferencje w sprawie kiej partji luduwej, któI:a ze sw('j stJ"01lY 
rozszerzenia koalicji rzędo"ej w Prusach I po\\inna przeprowadzić robowania ze 
i rekonstrukcji p;abinetu pruskiego. wszy",tbieml sirorolictwaml, rcprezento- 
Premjer vruskl miał odpowiedzlet ml- . waneml w r
dzie pruskim. 


- 


"r.
 


- 


zumlenlu z rzędem francuskim pneald 
nądowi amerykańskiemu wlIZystkle do- 
kumenty, odnosz,ce sio do francusko-
 
gielskiego ukladu morskieRo. RZł d Ja- 
DOńekl zftproponowAł w Londynie I pary. 
ŻU opublikowanie tego ukladu. 
Minister. kt6ry brał łapówki. 
Kowno, 2. 10. PAT. Prezydent p&ńatwa 
litewskiego udzielił zezwolenia, aby 8łdda 
śledczy do spraw szcz('gólnej wagi rozpo- 
czął śledztwo przeciw byłemu minletrowl 
sl.arbu Petrulisowi, oskartonemu o łapow- 
nlct\\o i innf\ działalności bezprawne. 


Wielkie naduŻycia celne w E.tonl1 
Tal1ln,2. 10. PAT. 
Na 16 tall.ńskich rewidentów celnych 
aresztowanych zostało 12.tu. Aresztowano 
tet 6 rachmlstr:zów, którzy oc('niali wy. 
miary celne. Straty, ponteslone prze7 pa6- 
stwo wynosz') przcszlo 10 mIljonów koron 
estOl'sklcb. 


Lejba Trcckl... pisze dramaty. 
Moskwa (A W.). 
Trocki ukoilcz)'ł ostetnfo dramat sc&- 
nlcwy p. t. "Czlowiek paidziernlka". Kł-ł- 
Ż, pogloskl, li: cenzura so'" lecka nie do- 
puści do wY!ltC1wien'a drnmatu Trockiego 
na 8cenacb SO\\ leckich. 


Zawiadumienie 
BYD


!(l' i [H(tMUA. 


S.ano...nych moich ,raczy. kt6rzy do- 
tycbcz.. n.by_h IOJ}/ & mej kolekt',ry za 
pośr
dnlcl'A'.'" mc.ich bylych .u;,kOI	
			

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900003_0001.djvu

			Nr. 229 


Czy Poiska ma prawo 
!ądat kolonji_ 
WŚJ"ód artykuł6w na tema.t praw Polski 
do mandatu kolonjalnego wyróżnił slo.. jak 
podkreśla ..(J.łos Narodu" (nr. 269 z d.. 3. 10) 
artykul ks. J. Panasia. który ugumentuje 
w sposób następujęcy: 
- ,,Na wsuchświat<1Wem targowisku 
interesów i namiętności ludzkiej skrom- 
ilOŚĆ :zupełnie nie popłaca i dJatego teoraz 
szczeg6lnie, gdy zbliża sie czas rewizyj 
mandatów kOlonjałnych, podnieśmy gloś no 
nasze prawo dO' życia, do miejsca pod cie- 
J1leml promieniami sł06ca, prawo w)nika- 
jlJ.Cc z rozk
 Bożego, "'ynikajQ.Cego z roz- 
rodczej siły naszego narodu. tudzież 
prawo ludzkie, wynikajęce s na- 
szej c)\viJizacjl (nadmieniam, że 
ł!li8ko 300 księży misjonarzy Polaków pra- 
cuje w kolonjach afrykańskich) I gospo... 
darcf:ej pracy naszegO' sp&dku po Rzeszy 
NIemieckiej, I co najważniejsze, prawo 
zdobyte krwią Il8.8Zego żołnierza. nie tylko 
na polach Kaniowa, Szampanji, ale i pod 
V.arszawQ. w roku 19W, bo Pdlska wów- 
czas zakryla sobę. cbJUŚcljańskQ. cywill- 
ZQ('ję świat owę. przed zalewem dzikiego 
harbanyństwa". - 
. zaauiem ks. Pana.sia najodpowiednIej- 
!lzł- kolonję dla Polski bylbY Kamerun, 
dawna posladł
ć niemiecka. 


4S tysięcy robotnik6w strajkuje. 
Berlin, 1.10. PAT. 
W przemyśle teketylnym dołnc>-nadreń- 
skim rozpOCZl)ł się dziś lokaut og61ny, któ- 
ry obj.ł około ł5 tysięcy robotników. 
, 
Rozruchy w Australji. 
. M. I b o u r n e. 1. 10. (Pat.) 
\\ ybuchły tu rozruchy na tle :,traikOw 
robotników .unrtowych i trwaję. w dalszym 
r.ięKU. Atłtkowani q prz('de"szystkieru 
lUdzie. pochodzący z polmłnloweJ Euro- 
py, Wielu r; nich przewieziono do szpita- 
la. Przypuszczaję.. ze dojdzie pI'awdopo- 
dobnie do straJku pnet"a.l.nłlgo. 


8L"WO POMORSKIE - ..-łell, dnia . patdzlandka lłZ1 L 


_. 
..- 
. 
ł 1 
 
-  --- -ł ... 
- 
-' 
. - -T...r- 
. 
-r ...::.. 
- 


Wrogowie krzy2a. Plutarch Calles pospolitym mordercą. 
'-ł.ł. godło katoUckJe razi wrog6w K. Maseń.ki prze'ladowca chrześcijan zamordował w r. 1922 posp6ł 
Acłola I narodn polaldego. z Obreaonem 2 wyższych oficerów meksykańskich. 
DzIekan wydzłalu weterynaT) jnego u- \\ urzę(l:zie prokuratorskim Webb wwali spisek. by obie wymtenione oeob1 
nlwersytetu Warszawskiego, profesor bak- Count) w litanie 'feXU prowadzone jMt porwał j zablt. W tycb aamych okoliczno- 
terjologjl S z y m a n o w s k I nakazał pO'Stł:powłł.nle karne przeciwko CaIJM'owf śclach 1 w t.ym samym cza,ste r;amordo- 
zdje ć krzyż, który wisiał w auli w)'Jzialu, i z&mO'rdowanemu preeydent.owi Obrego- wany zosw taki.e pułkownik Ra.mon Gar- 
mimo, że święte tO' godło zawieszone zo- nowi z po\\odu teb współudziału w za,.. cia, sw meksykańskiej tajnej policJi. W 
lItaIo swego Cll&SU w 8&11 na życzenie stu- mordowaniu dwóch oficerów meksykań- jego kieszen18cl1 znałeziono klucze od kaJ- 
dentów. skich. dokO'nanemu w 1922 roku w Lue- dan, któremi były akute ci&Ia J udo 
W powył.szeJ IIPI"&wie "Katolicka A- do. Siedawno prokurator sł4nu, Jobn A. Blanco i Aurelio Martfnee. 
gencja Pruowa" wypowiada następujęce Walls, zostal wezwany do W&Qyngtonu, Od czasu tych morderstw Obregon i 
uwagi: by się usprawied/Jw1ł, dlaczego nie dopu- CaJJes, udaJQ.C !lię do Stanów Zjednoczo- 
- "Smutny fakt usuntęcla krzyża z S7cza dO' lokalu swego UJ"IZędu pr.ledstawi- nycb, staraJf się u n I kil. Ć teryWr.JWD 
w
dzlału weterynaryjnego Uniwersytetu cieli obecnego l'Zędu meksykańskiego I stanu Texas. Z tego powordu - wyjaAnJł 
War8zawsklego spotkał slO ze słusznem dJac7(.go w7brania się utrzymy\\&ć z ni- p. Walls - w obrębie mojego okręgu praw 
poteplenIem &e strO'llY oplnjl 
blłcznej. mi I'rzyjazne "'tosunki. W obronie swej w nego nie mO¥ę utrzymywać przyjaznych 
Nie ulega żadnej w,tpUwo6cł, ze krz)'z \\a!-zyngtonie p. WaJls wyjaśnił, co na- stosunków z przestępcamI. Z tego powOdu 
Zbawiciela, bezprawnie usunięty przez "'tępuje: . takie t w przyszlosci nie przyjmę nigdr 
nie wie1"Zlłcego profesora, powinien być na- .,Posiadam dowody wsp6ł"iny A 1 v a- w swoim urzędzie pł'ZedstawicieJi rzą.du, 
tych mIast zpowrotem zawieszony. 
łaDlY !l" o O b ł"6 g o n a I P I u t a r c h a E 1- który publicznie zgwałcił prawa stanu 
niestety w ostatrum CZA.sie 
zcze Inne j a A z a C a II e s'a w zamordowaniu ge- Tex&8. Państwowy departament w Wa- 
obJawy' wałki, wydanej ChrystuSO'Wi Pa- nerała Lucio Blanco i pulkownika Aur&- szyngtonle stalby się winnym niedopusz- 
n\L Sę. to walki. wywołane przez wrogów Uo Martłnez, dokO'J18.nem wtem mleecie cza./nej ingerencji, gdyby wY8- 
kiej w jednomyślności z Episkopatem o- 
kazuje się coraz konieczniejszem" . -  


,- 


Si('jednokrotnie prasa poł.sk.a noto- 
wała, ale niestety, nie czyni tego syste- 
matycznę. sw.. rubrykę - )ak niemiecki 
IJl'ang nie wtaje w podkopy\\aJliu 
ię 
pod Pomorze i w zakładaniu min. Co 
JUż nie jest urojeniem, te ze zorganizo- 
wanę. geografjczn
 p)anowoŚci
 wyku- 
pUJe się od Polaków ziemię w grudTil}dz- 
kim, w "ę,brzeskim i w innych POWUł- 
tacb. Xie jest wymysłem, !e akcję po- 
mocnicw-finansowQ. w tej pl&IJowośd 
..żniwne prowad
 banki niemieckie, rOl:siane po 
lodzie" miastach pomorskicb, a nie tcudno :;;ię 
domyśleć: wspomagane z untral berliń- 
skicb. W ręce niemieckie via ręce ż)'do\\, 
skie przecbodzę też przedsiębiorstwa 
przemyslowe. młyny i t. p. Dodajmy do 
tego nieobojętny fakt, te "iększa posi a - 
dlość ziemska na PomorJ:u jak byla. tak 
I jest przewainie w rękacb niemieckich. 
Uzyskanie prawa swobodnego osipd- 
lania się Niemców w Polsce ma na celu 
zapano"anie nad Pomorzem, ucz)Jlienia 
Pomorza ziemię niemiec!.'ł w dwócb kar- 
d)"lla.lnycb wyrazacb: w procencie lud- 
ności i w produkcji go".podarczej. 
Pomorze zdaje ..obie z tego sprawę 
i Pomorzan ogarnia lęk. 
Wpatruję się WSZ)"scy w Gdynię. w jej 
imponują.cy rozrost który nietylko
 j('st 
zjawiskiem gospo'padkowo. 
Może już ten traktat opracowywa się - 
od iluż to lat to może wisi nad rokowa
 
niami! - i może będzie to traktat na- 
prawdę handlowy, gospodarczy. 
To drugie może stoi pod znakiem po- 
ważnych wątpliWOści. I 
Że Polska do rokowań o traktat ban- 
dlowo-gospodarczy przystępuje l: pelnę 
jednoznaczności,. że idzie jej naprawdę 
o unormowanie stosunków ekonomicz- 
nych, że poza temi Intencjami nie kryje 


się nic innego, to jej musI przyznać na- 
wet kontrabent. 
Aczkolwiek wcale poważne glosy i 
podobno nawet liczby wykazuję, że na t. 
zw. wojnie handlowej. je.k, nam przed 
JUlku laty wypowiedziAły Niemcy.- 
przemy.ł polski raczej tylko zyskal, bo z 
powodu tej wojny import nasz musiał 
szukać sobie nO"'Ycb rynków zbytu i 
znalazl je - to jp.dnak Pol "kil. rozumie, 
1e każda wojna, cboćby nawet tylko eko- 
nomiczna, jest zaprzeczeniem pojęć o 
normalnym biegu współżycja społe- 
czeństw I żadne dorażne zyski i z"ycię- 
stwa ni(' okupię. t('j destrnk.cji, jakę. pr7Y 
nosi W) IQC7.enie sle ze szczelnej koopera- 
cji wszystkich nał-Odów w dziele wspól- 
nej pracy, czyli... w:;;r6Ine
o pokoju. Dla- 
tego ni(' m:uwamy 
Ię od rokowań nad 
traktatem gospodarczym; dhlte
o ehce-' 
my traktnt ten doprowadzić do skutku. 
Dlatp.p:-o wI'('szcie - nad trakt.atem gos- 
podarcl.)'m rokując. - o 
ospodarc7Ycł. 
kł\tp.
orjftch myiolim)". 
Czy t('n sam bie
 myśli przewodzi za- 
mi N"7.('n la mi nnszego kontrahenta! 
Tu "ystarcz) wrz)-t.ać sl
 " pras
 
niemif'ckę.. ab
. !Ile pnekonać, te dla nicb 


kategorje ekonomiczne sę r
ej 
koniem Trojańskim. 
Prasa niemiecka nie widzi wprost 
możliwości za"arcia z Polską traktatu 
bandlowego, któryby nie był przede- 
wszystkie m traktatem politycznym. Poli- 
tyuoym na sposób m)'ślenia niNniecki, 
ł.. 1. t.ra.ktatem, daj/łC)-m jednostronne 
zyski: oczywiście Niemcom. Na calej lin- 
ji, w organach wszystkicb stronnictw do- 
maganie się o prawo osiedlania się 
Niemców na ziemiacb polsklcb. 
"Ziemie polskie" to definicja teore- 
tyczna; praktycznie: na Pomorzu. czyli 
jak 
iemcy to Msze "'ojewództ,,"o nazy- 
wają: w korytarzu pomorskim_ 
Trzeba być na Pomorzu lub w ziemi 
nadnoteckiej, tr7.(>ba się wsłucbać w roz- 
mowy i pytania. aby "iedzieć, jaka tu 
Polaków pT7('jmuje panika na myśl, że, 
możemy z&akcepto,,'ać tezę niemieckę... 
Powstaje tu panika, bo Pomor.le zna 
lepiej od nas. Królewiaków czy Malo- 
polan - czem jest idea n1emiecka w sto- 
sunku do Pomorz.a: Zamm Petlurowcy z pod znaku p. lo- 
zewskiego i to"_ wyctc!.gnę. palce po zi('- 
Pomorze. jako nieodlę.cma część Ni. mie Podl
ia rzućmy parę cyfr 7. okazji 
miec, to nietylko program l"Złniło to ani d
ż('ń, ani nadzll.\i. Wia- 
ra w PO\uót Pomorza pod panowa.nie 
R7e
1Y ft"WR u Ni('mró". ani trO('ł1
 nip 
nadwę.tlonll.. raczej "7moiona. 


8tr 


...  


I I 


--......... - 


- --- 
 , 


......... 
1'r (

 
" 
 '...,eunrro. 


L mpka 


f O 


. 
'J 


ro 


by
 powinna .. ka.!dym neseserze. 
wśród drobiazgów, kt6re Panj 
w podróż zawsze biene! 


Katolicyzm na Podlasiu. 


Niemieckie stocznie drzemią. 
H a In b u r g. J. 10. \ Tel '" ł ' 
Od dzisiaj stan
l
 ?'sz)::3tkił' Iliemi('c- 
kle stocznie. Strajkuje okolQ 51' t)$i
c
- ro- 
botnfkó\\ przeważn1e W} kwal ifiko\\ au}"ch. 
Wsy.elkłe próby porOz.umieoia za" lodh a 
z powodu nleustępJiweśc:i obu stron 'na- 
leży wnlOf:kować, że "'sp6łno. platform( 
odna.jdsSe .. dopiero _ dm. kilk.&.
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900004_0001.djvu

			.1. 


Dwie mowy. 
Działo się dnta 12 lutEgo br. a wfęc w 
okresIe p-zed" yborczym. Do zebranych w 
Starym Teatrze przemawiał p. premjer 
Bartel a pl'U'szedłszy do oceny naaej 8)'- 
łuacji gospodarczej stwierdził: 
_ ..sytuacji gospodarczej w Połsce ł"!a 
. najbUiszQ. prz:r!'złość nic nie zagraŻA. NJe 
zagraża jej takta ujemny biJans handlowy, 
Spotyka się ludzi, którzy z uciech". patnł 
na rzekome niepowodzenia n4du... Juz za 
dwa m.iesioce przestaną się cieszyć, bo to, 
co się dzieje, (!f;it'je się za nasZł WJIę. 
i w swoim czasie pdtrafim)" zastosowac 
srod.ki, które tym ludziom przyniOSO zmar- 
twienie i za,,'ód. Przewiduję. zapowiadam, 
re w nastł:pnym miesiąc!! bilans h":f1d.lowy 
będzie jeszcze bardziej ujemny. DO
Zl(" do 
minus 50 miljonów. Dodam je!'zcze, ze gdy- 
b)"smy uznali, iż bilaru; pn;ez cały rok ma 
byt ujem n)', to' w ch\\iIi obecnej na ten 
bilans Polskę stać." - 
Od tego czasu minęlo kilka mit's
ęcy. 
w ci
 któr) ch p. premjer nie powton)"ł 
już swego krakowskiego poglQ.du a nato- 
miast doceniając powagę S)"tua.cji odwołał 
się do zbiorowej pomocy społeczeństwa. 
Z okazji zaś inauguracji roku szkol- 
nego na W) ższem Studjum Handlowem w 
Krakowie, która odbyła się dnia 2 patdzit'r 
nika. p, premjer, cytuję.c kilka zdań z 
.,1:wag" 
taszjca. po podkre
leniu, że za- 
wierają one ..caly program gospodarcz)" 
Polski bez reszty" i po uzupełniE'niu C) ta- 
tow f:daniem Szczepanowskiega o potrz
 
bie silnych cbarakterów, nawią.zujQ.c do 
n!'szego bilansu handłowego oświadczył: 
- ..Niecb sobie nikt nie myśli, że taki, 
czy inn) ministe-r, czy taka lub Inna Rada 
ministrów, zdolnlł jt'st zagadnienie to w 
stu procentach roz,,"
. Rqd m(1Że spra- 
wę tę tylko regulować, I'Złd może jł po- 
pchnąć, moie jej nadawać k!t'runek, ale 
roz,,'iQ.zsnie jt'j leży w całem społeczeń- 
stwie, Ona będzie rozwil}Z.3.na tem lepiej, 
im więcej będzie ludzi, w tym kierunku 
odpawiednio wykształconych, bo wogóle 
słabościQ. naszego podłoża iycia gospodar- 
czego jest brak dostatecznie przy gotowa. 
n)'ch do tego ludzi:' - 
(C) tat z "Czasu' nr. 227 z dnia 3. 10. b. r.) 
O jakież inaczej 
 te słowa od 
tych "lutowych'" Nie chcemy na nie pa- 
trzeć pod kę.Łem autokrytyki. stwierdzić 
jednak musimy, :że 1"ZIłd robił wszystko, 
co bylo w jego wszeebwladnej mocy, wkoń- 
cu jednak stwierdził, że bez pomocy 
społeczeństwa a zwłaszcza jego czę';ci do- 
statecmie do tego zagadnienia przygoto- 
wanej obejŚć się nie może. 


Rzekome morderstwo wykryte 
po roku. 
w nr. 212 "Slowa Pom." podaliśmy za 
Jednem z pism wiadomość, jakoby w Ru- 
dnie pod Krzeszowicami (woj. krakowskie) 
wykryto u oberżysty morderstwo popeł- 
nione n;ekomo przed rokiem. Zamordo- 
wano rzekomo dwoje mlodych ludzi z 
Oś\\- iecimia. 
Obecnie donosI nam p. Franciszek Wój- 
cik z Tenczynek pod Krzeszowicami, że 
wiadomość POW) ższa nie polega na praw- 
dzie, bowiem w okolicy, o któNj mowa. 
tego rodzaju morderstwa nie w)-kr)"to, ani 
tei żadnych sensacyjnych odkryć u ober- I 
iysty nie bylo. Cała zatem sprawa polega 
na jakiejś mistyfikacjL 


. _lA ł ...-.--... 1121 
. 
8LOWO POIIORSKIB -enruto...- pa 
 
- - 


Czciciele księżyca. 
Wykrycie sekty zboczeńccSw seksualnych nad sranic.,. 
Dden 'ki "iJeD.sk1e donoSZ4 że wła- Przestrzeganie rytuału 
Ieplo przewał- 
dze KOP
 pneprowadzaj
 I
trade od- nie na stosowaniu odpow1eWU ch ,prutyJt 
inków gra.niCU1Ych koło Wielkich Uutor na tle seksualnem. 3 000 ł -'" 
c . . il ń k ' I no"'
ród&- W krótkim czasie. około, w UD"' 
na granIcy wOJ. w e s legO .._ ci tal lA "",."-wcam1 nowe j ' rel''' j l 
. tkn I' I ukn1". wjeSle -- an s o S6V 
"...- 
 
f
 na 
 :


 , bu40 wie I..apllcz- l porzuciło prawosławie. Kamleje w ze 
k em o

 naokoło 
przez miejuowycb swoimi zwolennikami wybudował ka- 
c:iopów, k:rzy na widok zl>ltiaj!J{')'ch ste pllcl':kę oru kJaator nlewlt'lkl. do które- 
iołnierxy _ rozpierzchli się na Wsz)'stkJe go mogę. wstępowat tylko młodzJ ludzJe 
st obojga płcI. Mieszkańcy tego kluztoro 


proWadzone bezz,,'loanle .docb
 obowiłzanl sę. do upraJV1anIa rótnych na 
dzeuie gkonst
towało. t!} WSZY5tk
e. oko- tle seksuałnem praktyk. 
liane wsie nalatały do !'E'Jd
 
t'l1gltnel, Karniejewa .oraz kilku Jeso naJgoręt- 
której twórca był paroch hamlejew. Cho- Sl)'ch zwo-łenmków osadzono w więzieniu, 
dził on od \\si do wsi, od chat)" do chaty, DzIwnem się wydaje, te cOlI podobne- 
gloszQ.c nowQ. religję. w której Boglt'm go mogło się driat.w c
OKU dwó
h lat, a 
jest księżyc oraz nigdv nie gastllłCy znicz. władze nic o tem me WledDały. 


Z naiwności ludzkiej 
robi, %)Idzi kapitał. - Automat. 1ekaJ:L 
dzłe lewę. dł06 na specjalnej diwfgnł, . 
praw.. ręk.. w,ycię.ga karteczJu
 _ diqno- 
zę. i recept
. 
poUcjanct poddawali się kOlejno 'Pró- 
bie. Jednemu wyskoczyła ..ślepa kiszka", 
drugi dowledUał sle, fi ma w tn.ustce 
błoto. inni zaopatrzYIł się za 10 groszy W 
łe.taję.cQ. nerkę, cbo
be św. WIta. pIkanle 
w sercu, rany w brzut"hu, skłonność do 
tyfusu. anemjo. dz.Utfe P1f
, pa- 
ralii I t. p. 
Panlę. Finkelknop oraz jel cudowny 
1I')'nalazets, odesłano do urzedu prum)'- 
slowego przy magistracie m. st. Warsu- 
wy. .prawdopodobnie jednak. patentu na 
niego nie otrzylDL 


Postt'runko\\y łakubowskl, J>rzech
 
dzłc koło Żelunej Bramy w Warszawie, 
ujl'zał zbiegowisko. 
Dokoła jakiegoa automatu z napisem 
..Higjena XX wieku", stało kilkad.z.iesię.t 
kobiet.. Wszystkie lamentowały, załamu- 
jQ.c z rozpaczy r
ce, że uczepił
 ich sIę 
jakoweś choroby, o których nie miały po- 
jęcia. bo ie nic nigdy nie bolało, 
Policjant nie wieddał, co o tem my- 
śleć, a że co kilka glów. to nie jedna - 
zabrał automat do komisarjatu I razem z 
pim jego wlaśdciE'lkę. p. Finkelkno'p z 
Kału
z,rna. W obecności dyżurnego przo- 
downika odbył się szereK ciekawych ek- 
sperymentów. Aparat funkcjonuje za 
wrzuceniem 10 groszy. Badana osoba kła- 


Tragedja nieuleczalnie chorej 
poniewierany przez I udzl I własn, maik,. 
Niejaka Genowefa Hetko, zamieszkała I poniosła iAmlert na miejscu. t'rzYUYT1G 
w Rakowie pod CzęstocbowG, popełniła rozpat"dlwego kroku była nieuleczałna 
samobójstwo, rzucaj
c się pod koła po- choroba n81'wowa oraz czQŚcloWI. paral1z. 
cił8U. Uderzona 1 odrrucona Pl'"L8Z po- Hećko od lipca rb. znaidowała ale w 
ciM n1esz.częsna doznała rozbicia głowy ł IIZpltalu. wobec jednak orzeczenia łeka- 


.. 


. -- . 
\;-
 
.
. 
!t;"'
.' -
. "'. 
........ - 


Nr, 229 
--- - -- - --- 


na te choroba JeJ Jeet nieuleczalna I 
cho'ra kwalifikuje sle JedynIe do umie.. 
aenł& 11/ przytulku dla paralltyk6w, ma.- 
gistrat zwrócił &10 o pnyjocie jej do przy- 
tułku, jednaku otrzrmal odpowiedt. t.e 
chora przyjęta b..rć uje może a powodu 
braku mieJSC&. 
Również 1 na.sttpne starania ma«lstr.. 
tu o umieszczenie H6Ćkówny w przytuł- 
ku nie odniosły skutku wobec 81&11180 
przopełnlenla p
ulku. 
Wreszcie, ai do czasu wyszukania 
miejsca w przytułku O co dalej zabiegano, 
cbora. odesłana zostało do domu pod ople- 
ke maOli, która powitała córk
 słowy: 
..Już mi tu fdzie
 wynoś alę st!.Jdl" 
Hećkówna się rozp..ła.kała I P.9 chwtU 
poszła na. tor kolejowy. aby po19iyć kru 
nieszczęsnemu życiu. 


Czy leste' lut członkiem Pol- 
.kleao Czerwoneao Krzyża? 
- 


ROlNE 
Anonim. 
Anonim. Któż I n... nie odczuł jut na 
sobie skutków uj najrueetycz.nieJueJ 
bronI. 
Do Minlstf'rstwa Spraw WewnętnnJ'ch 
nadchodz.. często anonimowe doniesienia 
przeciwko władzom 1 urzędnikom na pro- 
wincjI. Dotycbczas anonimy takle wrzuca- 
ne były do ko
za. Obecnie p. minister 
Skladkowskl wydał polecenie, aby skarał 
anonimowe rozpatrywane były narówn! I 
podpisaneml donoszeniami, wychodzec s 
założenia, że ludzie boj.. alę repres}1 1 dla 
tego nIe umieszczaje swoich podpiaó1I/ na 
skargach. \ 
Bardzo pięknie I Ale anonimowy de.- 
nuncJant zav.sze jest moralnie podejrzany 
i wszędz.ie w 'wiecie anonimy wędrujl) do 
kosza. Kto ma odwago oskarżać, musi 
wet odwago wz.iet odpowiedrialnośt na 
siebie za to oskarżenie. 


Zab6J.two kIJem bilardowym. 
w ub. nleddele w Zakopanem ubawi.. 
ło się w restauracji Podhalańskiej licr.ne 
towarzyatv.o, zlozone z mlejecowych oby- 
wateli i Ich pnyjacłól gl'ę. w bilard, Hu- 
mory były bardzo wesołe, skutkiem dniej 
iłosci wypitych trunków, W pev.nej cbwill 
pUlI1J(:dzy grajęcyml wybuchła aprzeulta, 
w trakcie które.j niejaki Jocbym HrYb,. 
uderzył swego partnera, Henryka Janika, 
tak mocno kijem bilardowym' w głowę, te 
ten upadł I stracił pl'zytomnośt. Przewie- 
ziony do domu I opatrzony przez lekarza, 
nad ranem życie zakończył. Przyczyno. 
śmierci jest, jak przypusuzsj.., gwałtowne 
przekr\\- ienle 1 paraliż móf:8'u. Zabójct Jo- 
cbyma Hrubego, znanego ekl)dlnQ.d Jako :'\. 


l 


Flirt podczas 
tniwowania. 
spokojnego I UCZCiWegO 
towala policja. 


człowIeka, ar.. 


H ERBATA-PERŁO'łł 


AROHAJ VCll'1A,MOCI'1A I WYDAJNA. 
WSlt[HSwtATII'M nRMA,ISTNI£JĄCA ODROKU 178b 


'- ,  


1.
-'
 
"'- .":":":'" 


K e a t., kaz
ł sobie _połOży t na na-I WJ takle wnl
sk;, k

re 
eczY" !ście z - 
grobku e)Jltaphlum (napis): - "Tu lezy Olch w)pl)-w&ję. - to jest nJewlltphwie 
 
ten, którego imię było napisane n a w 
 bowil)zek etyczny publicysty I masy, które 
(Z dzieła: ,.Dobro I zlo".). d z i e". Był w błędzie. ,.Aere perennius" - oczekuję. odeń światła i przewodnictwa, 
byłoby dlail stosowniejszym napisem na maje prawo spodziewać się tego po pim. 
(CIM dalszy). kamieniu grobow)"m. - ..WartoŚĆ człowieka zawiera się w 
M I I t o n - swego czasu - w mowie Co do utworów dziennikarskich, to rze-I p r a w d z i e" - powiada }\; o v a ł I e. 
na temat 
olno
i druku ') t
erdził,.że cf:ywiście moina powiedzieć, że są pisane. Wartośt d
ennikarza także Z8.\\-iera się 
"gdy człowiek, 
I
, zwraca Sl
 do śWJa-, na \\ odzie. Jakkolwiekby były wymo- w prawdzie, i więcej Jebzcze, niż u ludli 

o skupia.. \1iU\'l1CZ
S 
ałll sWOJQ. siłę r,o- I wne, dowcipne, cięte, pf'lnt; my,,Ii - bardzo innych I':awodów. 
o
ama I .rozwazama; bad
 f:glębla, prędko pochłonie je fala niepamięci, pra- Przedstawiłem powytej zawód dzlennl- 
roz
)Ś
i Z&.slę
a 
ady l zdaOla 
\\ych I wie odrazu, W)'wołujQ. wrażenie cbwilowo _ karza z Idealnego punktu widzenia. Ja- 

rz
JacI 'd w tór).ch rO Z5 ll d ek "'Jerzy; tak. jak nuta muzvczna, usłyszana i zarar I kimie jest on w rzeczywl!tości'l 
s1
f,

ro, gdY 

zymt to wszr stko ! uważa 
milkla. Toteż tajemnicll tego zawodu I Chciałbym wiedzieć, jak wielu plsze- 
wane:o 
s d 
n.e dobn;e pcI,
form
 jest umieć korzyslać z chwili I dzienni- cym w dziennikach nie przychodzi nawet 

 et P k

loc
e, o. który
 pI
e". karz cieszęc.y się po"oJ:,eniem. to ten wła I wogóle na myśl. iż 8Q moralme o d P 0- 
pisą do Świata" o 
rue w dZlen:uka.ch i śnie, kt6ry to na)IEpiej uchw)ci. I wiedz lal ni za to, co piszą! Pewne zaś 
;amej sto"ować 'te Dle mogił w nec.zy I T
k, on pisze n a wo d z I el Talent lil
 I jest. Iż znajduje się między nimi epora 
wymagajQ.c
j dużo j 
ietodY. powolnej iracki, spostrzegawczo'ć, wiedza, cn	
			

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900005_0001.djvu

			191'. !2ł 


a.owo PO.OąsJml - ezw
, 4Dła 'Pdc&S.Dfb ma &. 


-ł.J 


Padła ofiarą tragicznego nieporozumienIa. 
Jedna ze smutnych kań historji walid z przemytnictwem alkoholu 
w Ameryce. 
(Od wła8nego k
pondent&). 

. 10rk, we wrześniu. J"
kach meznajomych, ",..,I.ta. ich && h&ndy- 
\\ alka z przemytnikami alkoholu wre łów i zamiast. zwolnić bieg NlIKJICbodu, 
w .\mery<,e od C7UU wprowadzenia ..,usla- zdwoiła szybkoŚĆ. , 
wy pl'ohihk
jneJ" w calej pelnl I nic w;ta- W8Iad 1.& autem poleciał grad kul re- 
je arii na ch\\ilf. Na lądzie, morzu i w po- "olwerowyCh, z których jedna ugodziła 
\\ if'tl'/U, rlnipm i nocą patroluję. nleslru- Angielk
 w głowę, kladąc jł. trupem na 
drenie ,r"trażnicy pl'(
hibicji", starajec się miejscu. ' 
J l'7eei\\(lzialać przemycaniu alkoholu do Sprawa się wkrót.ce wyjaśniła.; ok8.7..ało 

tanó\\ ZjedlIoclOnych. się, że strzelającymi !'Ił urzędnicy prohibl- 

a tem tle doszlo o:!tatllio pod malem cyjnl, którzy wzięli p. He)woQd i jej 
mili!-t('m Lorain w stanie OhiO' do nie-poro- warz) szy za przemytników alkoholu. 
zumi('nia, które zakończyło się tragicznie. Na wieśc o 1Abójlrtwie w mleAcłe 'Z8.pA.- 
Pewna. młooa Angielka, p. Heywood, wy- nowalo wzburzenie. Na ulicach zebrały aię 
hra la :.i.: \\' towuJ"Zy
t \\ ie OjCR I czterecn I tłumy, które obległy ratusz, prz
 pu6ciły 
1IIIo1..1)'ch lud
1 nH prz('jAŻltźkę ł-amocho- do nie
o atak i-.zdemolowaly sale. Tłum 
dem. \\ Ch\'illl, gdy AutO' znalazlo się f:ft - uspokO'lI się dopiero wówczas, gdy władze 
1IIia
tcU1. kilku po ('ywilncmu ubran)'ch zapewniły zebranych, że winni zabójstwa 
IlIężCZ)'zn 1.agrodzilo IUU drogI,: i we7wało urzęrlniry zostali aresztowani i ponioq 
JadlJc
 ch 110 zatrzymania się. zasłużonlj. karę. 
Panna Ee
 wood, widzęc re\\olnery w 


- 


! 1JJO-1.JS: Glm.DMt
 ponrJna - .....,.a" 
wadzi p. W ...mann 19.00-19Z,: ..\\r&teak 
z podróty po Norwttgjl", p. dr. \\ i-ława Kna- 
CJZW'AB'I'D" , ...łd
łk. po'Ask&. 19.30-19.56: Odczyt z dzWu 
 
Wuaawa. BO p. 1.: "OłKnllk - Jeg() 
 I - 
12.00-12.10: Sy
 ezuu, hejnał, k()ll1UDI- I 
w
 P. Temler, 
kat. 15.OO-15..ro: Komunikaty. 15.ł5: K(]IllUDi- ' ...... _ 
kat Ligi Obrony Po\}1et.rzDej i PrzecIW8"azowe" 17.:fr-18 . "stulecie 04kryd& .,.,pa - -- 
Pa.ńat\\a. 16.00---16.55: Koncert z płyt gramo- 
.ńlkiego", 
)gL dr. .:r
euJIa SJnkG, pI"CJf. 
fonowych. 17.10: "Wśród ksią.t"k", prof. Heu- 1 t:D1w. Jegle
 193>-19..'Xi."społ tuJtwo. 
ryk Mo6cicki. 17.35: "Kl\Cik dla koble '. 18.00: pJ'Z88
petwo, dr. AlekA. RaBp. .2(3)--ZUJO: 
Koncert popołudmowy. 19.00-19.00: Rozmaito- Koocen muzyki kameralnej z udzialem p.. &. 
ki. 19..30: Odczyt z działu ,,IkIlnictwo". 19.55: ' Ab
icz-M
weJ 'fortepJan), pI'Qf. A. 
K()I}Junikat rolnIczy. 20.00: "Romantyka mu. EI-aodenbW"i'a (skr%ypc
, prof. K. I{()oopaaek 
zycm& XIX Wieku", prof. Stall. Niewiadomski. Sz&leski (altóv.ka), p. Al. Rappa.por1 wJi&ioo. 
OO.:iO: Tran8misja z Poznania. 22.00-22..30: Sy- ! ezela'. 
gnał CZ&8U, komunikaty. 22.30--23.30: TraDa- j . Krak6w. 
misja muzyki lekkiej. I 17.10----ł7.35: Pogadanka dla pe.6: 
. 
. łł-- 
Pozua6. kowa: ,.Kilka przepISÓW na herilatDiki . 


RADJO 


, 
Skutki socjalistycznej gospodarki 
Komisarz rządowy w zamdzie m. Piotrkowa. 
\\' rn;tatnlcb dnia.ch odb).ła aię w Min. nit Je może od katastrofy finansowej. W 
Spraw Wewnętrznych konff'rencja z u- stosunku do m. Piotrkowa UBtalone, .. 
działem finansowych czynników ł74du w pomoc fmATIAn Wa J'ZQ.du udzielona b7t 
sprawie zrównoważenia budżetów miast, może tylko pod 
'8runJd.em _']>J'Owadze- 
obciążonych nadmierne mi pożyczkami z nia do zarz.ę.du tego mJa8ta. kom1sa.ra 
racji dokonywania wielkich .inw
stycyj L , 
ov.ego. 

 najeżJ:. że P!oł-rk
 
zw. Ullenowskich. Obc
eJlla mekt6rycb posiada radę lWeJskQ. o W1
kszośd 8OC"" 
miast fIł. tak wielkie, że tylko energlcz.na. listycznej i socjaJistyczny 
 mI" -- 
akcja I pomoc materjalna rz.ę.du uchro- 


tłomeny, m
czeńs',.le miasteczko francuskie. 
Wojska bawarskie zrównały f e z ziemią! I wymordowały 65os6b 
z pośród udności cywilnej. 
(Kore8pondencja włEUlna). \ 
Paryż, w pażdziemiku. Iności cywilnej postawiono pod murem I w 7 atrucle bydła nawozem stucznym 
\\ m
czf'ń
klej ziemi francuskiej, tam, be
tjalski sposob wymordowano. 1. - · 
gdzie po przejściu hord germańskich po- }fieszkancy miasteczka, po powroe1e Fatalna pomyłka parobka sp owodowała oaromne straty. 
zost.ały j('no ruiny i zgli87.cza, uwr7ała od do swych osierlIi, wznieśli najpierw pom- S e r o ck, pow. świecki.' dlo, w ilości 28 sztuk, po spożyciu tej' ,.. 
ro"u 1918, od chwili rawftrcia pokoju, pra. nik żołnierzolll, połegłym za Ojczyznę, a ty v.la-śdcielki maj
tności Kurpiszewo szy zacborówało. Natychmiast przywoła- 
ca nad odbudowę. odda\H;zy w ten 8posób hołd ich cieniom, tuż pod Serockiem p. Marty Jubnke zairu. no lekarza wet.eryn.&ryJDego. l7zYCZ)'D& 
Wif'rne dzieci FI'ancji nie tylko dężł do postanowili ucz)nic to samo i dla ewych ło się nawozem sztucznym 28 sztuk bydła. chorob) się wyjaśniła, jednakie> skutkJ .. 
'ZlIgojenia ran, zadanycb krajo\\ i przez pOlegl).ch cy\\ ilnych braci. Jeden z parobków mie-szal w oborze paszę m)łki były fatalne. 8 sztuk WY80kowar- 
wojnę, lecz i do uczczenia pamięci pole- 
ad br7cgif'w Sekwany. która przed dla bydła i zamiast soli bydlęcej. przez 0- , tościow
o bydła musiano zan;noł., rfJ8dt 
głrt"h szeregiem pomników, wznoszonych "ojną stanowiła granice francusko-nie- myłkę uź.}'ł znajdujłcego się w worku na- może się uda wyleczyt. Powstała strata 
w różnych mi('jscowo
ciach Rcpubliki. Je- mieckQ., zbudowano tedy cokół z wielkich wozu sztucznego - podobno saletry. By- sięga kilku tysięcy złotych. 
den z takich pomników stanął włabllie w głazów, na którym umieszczono bronzowlł 
rofapteczku Komeny. statue. wyobratajQ.cQ. Bole6ć. Uroczystośt 
Dnia 20 sierpnia 1916 roku wojska nie- po';wi
cenla pięknego pomnika odbyła się 
miecku., 
kładRjęce się z pułków bawar- \\ nif'dzielę ubi('glę. w obecności ministra 

kich, obróciły miut('czko to w ruinę, nie MArin'a, który nartał miEUlteczku w imie- 
OIIzczędzajlłC starego, historycznego kościo- niu rzę.du Republiki order Legji Honoro- 
ła. 65 OIIób z pośród Bogu ducba winnej lud \\ ej. 


", Zdemaskowanie szajki skrytobójców 
do której należeli b. naczelnik &111 iny, pisarz gminny, radny, prze- 
tokowy I policjant. 


W Trzclanej kolo Rzeszowa wykryto 
szajkę skrytobójczych morderców. do 
której naleieli między innymi ludzie, pia 
stujQ.cy publiczne 
dy. 
Jeszcze w patdzierniku J922 r. zagi- 
nęła. w Truianej bez v.ieści mieszkanka 
tamtej87.8., Chana G-oldbergowa. Po raz 
06tatnl widziano ję. obok mieillzkania pi- 

arza gminnego Stanisława Dziedzica. 
Pomimo sknlpulatnych dorhod?eń nie 
udalo s:łe wyjaśnić zagadki 7niknięcia 
GOldoorgowej. W klika mie-slęcy potem w 
marcu 1923 r. znaleziono na drod7e, wio- 
"łcej do !!tacji kolejowej. zwłoki komt- 
san& rzę.dowego gmin, Piotra h.awalca, 
z głowł rozpłatam) siekierą. Sprawcy 
zrabowali teczkę z aktami urzędowemi i 
srebrnę. paplerośnic
 Również i ten mord 
poz.ostal niewyjaśniony i sprawców nie 
zdołano wykryć. \V rok potem w marcu 
1924 r. o północy zamordowany został 
obok budki kolejowej w identyczny spo- 
sób przy pomocy Blekiery blokowy kole- 
jowy, Wiktor Szczepa.n. I w t)'Il'l wypad- 
ku docbodzenia policyjne utknęły na 
martwym punkcie. Straszna tajemnica 
sprawców mordów nie została wykryta I 
władze okazaly się bezsilne. 
L.. 


NowomianowallY komisarz powiato- 
\\ ej policji. Michalski, rozpoczQl na. no- 
wo śledzt\\o i zdołał wykryt morderców 
SQ. nimi były nac7clnik gminy i kaD- 
d
 dal na po
la podczas ostatnich wybo- 
rów, Ol'az kandydat na WÓJta, lan Dram:, 
pisarz gminny Stanlslaw Dziedzic. radny 
gminy i \\}a
ciciel SZ)-nkU w Trzrianej 
Andrzej Draus, przetokowy kolejowy 
Franci
zek Langowski f pglicjant gmin
 
ny Lud\\ ik Pypet. . 
Jak wykazały dochodzenia, !!'lajka po- 
pelniła mordy z umiarem usunięcia 
osóh, które wierlziały o żhrodni8rh jej 
ucze
tników. I tak Gokibel'F'owa zamor- 
dowana zostala jako ś\\ iarlek grabieży. 
dokonan)"ch prf:ez b. naczelnika gminy, 
Drausa, w cZ8.8ie inwazji rosyjski('j w r. 
1915. Ka walec, jako ogólnie lubiany ko- 
misarz gminn)' stał na pr70Szkodz1e 
Drauso\\'i do zamianowania go wójtem. 
\\-'reszcie Szczepan zdradził się pew- 
nego razu po pijanemu w szynku An- 
drzeja Drausa. że wie, kto 7amordowal 
GoldbergowQ. i KawaIra. 
Wszystkirh morderców aresztowano 
osadzono w więzieniu rzeszowskiem. 


Oszust W sutannie. 
w Lodzi aresztowano wydrwiKl'o sza, kwestuj3Jcego na wła
ne po- 
trzeby. 


W hotelu "Polskim" w Łodzi wynajęJ 
Przed nJedawnym czasem pokój jakiś 
kal4dz, który cRły dzień, przebywał na 
m1.
d
, a wieczorami pótno przychodził 
dopiero na. spoczynek. Ksiadz ów odwie- 
cluł w cięgu dnia różne insjytucje . finny 
PI")'watnf". gdzi(' k"estow. na rwrz kslęży- 
11alatrnó\\' w Wado"icarh pod Krakowem 
i wymową swę. udawało mu eie wZl"\JBZ&t 
sluchaczy
 ktorz.y nie 
kijpł1l ofiar. 
Przypad('k clIda!. że ów kwestarz przy- 
bYł również 
o szpitala w Radogo!.ja Nied7ieli, ale i ta I
t,y- 
macja okaZAła. się 
falszo\\'&lJ,I). Areezto- 
'\
n)' podał mów czwarte zkolei nazwi- 
sko Jana Szemraja. kleryka z Wa.dowic. 
Obeocnie wladZf' 
I.fdcze prowadZI) dalsze 
dochorlz('nif\ gd>"Ż okazało się. że fał
y- 
wy kwestarz "'_
 łudził większe sumy u ro- 
inych otiÓb j w wicin im1tytul'jach, wo1>E'\' 
czego oharlrono go w ar(llSzcł(' do d)'spo7Y- 
cjf 
1;'d7feflo śl('dc7.eg-o. 


Nie zwlekaj a dallte możesz na 
Polski Czerwony Krzyż. 


Samobójstwo w gmachu min. spraw 
wojskowych. 
Trupem padł kpI. F. Krygier_ 
W ponledział
k w godzinach rannych I popełnił 
Ąmacl1 samobójczy. Mimo .. 
na kor)--ta.rr.u gma.chu Mini!'terstwa SpI'. tychmiastowej pomocy. ratunek oka.zal 
Woj
owvcb huknę.} strzał. Jak "ię ok.a- gję be1.!'kuteczny - desperat 
 do- 
uło referent departamentu Jl(ecboły Ata- rha osieroca.jlJC ŻODę i 12-letni. rireczk.. 
pitan l"erd)"IJand Krygiet" w 
sie nt
 I Powodem samobójstwa był prawdopodoo- 
()becności jednego z kolegów w poł..oj'ł. bore silny rozstrój nerwowy. 
wyję.} z szuflady biurka jego rewolwm' I 


- 


LlnJa Czersk-Kołclerzyna. 


Stacje Da tej Iin)1 Kanin - Bąk t Ołpvda 
posiadają nowe .solidnie wybudowane bu- 
dynki i domy mieszkalne dla Ilrarowników 
i słutby drogowej. Wszy!!tkie budynki. "Iry- 
bud3wIID8 wedłu
 projektow int. ard1itekta 
Millera. odman.ają Bię bardzo eetetyezoym 
wyglądem. 


Dnia 27 września r. b. specjalna komisja 
Ministerstwa Komunikar-ji dokonała mspek- 
cH 
wleto wybudo\\a.nej linji od Czen;ka 
przez Bąk do KościeJ'Z)"IlY. 
Część robót na linji Czersk - Bąk była 
rozpoczęta jeszcze przn ",ładu niemieckie 
w latach Ull6--I9t7. Wladze polskie dwukrot 
nie przystępowały do robot na tej linji, jed- Ograniczenie licencji na przemysł 
nak brak kredytów nie pozwalał do do pro- okr.żny w m. ChełlllŻy. 
'" adunia dzieła do końca. \\ laści" e prace N . k R ad M' . ki j . . 
rozpoczęto dop!f'ro w dnlgil'j połowi.. 19'26 a wmose y le)1I 8 ) IIl8g1
 
roku. Obecnie cala Hoja od Czerska do Ko- miasta Chełmży, zarzQ.dził wojewoda po- 
ścil'rz)"IlY jest 
 o t o w a. Linja ta posiada m ors),. i, że na. prowadzenie w Chełmiy 
dute znaczenie, tak lokalne, jak i ogólno- pneD1)słu okrężnego, tj. na sprzedaj; towa- 
ltomunik.ac
'j;ne,. Dotychczas CZl'rsk posi.adał rów ara.z proponowanie i wykonyv.anie 
połą.cz.l'me . koleJow,: tylko. z Las
owl
 i z I drobnych świadczeń natury pI"f.eID)-słoWej 
ChOln!CaIDL 
to." lęC chCIał z t
 
h oko!lc do na podstawie licencji wydanej przez inn. 
stać Się do KoścIerz) ny lub GdynI, musiał za . _ . -"" 
taczać koleją olbrzymie łuki przez Lasko\\i- włarlzf, mwu byt myska
e 
woleru.4! (Wl- 
ce lub Chojnice. S\\ieło v.ybudowana linja za) v.:ladzy przemyslowe) I lllstancJI. W 
stwal'Z& dla Czerska i t3ł)'cb okolic, gęsto PO" > zszym. wypadku starosty powiało- 
pokrytych lasami, dogodną komunikację. wego w Toruniu. 
ProjeklowlIDa wil'lka magistrala kolejo- _ . 
wa, łącZĄca Górny SI
k z Gdynią, przejdzie Analiza krwI przed sądem. 
od B)dgoszczy przez Szlachtę - Bąk - 01- ,,- ostatnich dniach toCZ)ła &ię przM 
puch - Kościerz\"Ilę 
 Golubie - Babi Dół DOił I' Krak . 
_ Osowo _ Kack Wielki do Gdyni. Na od- 
Jm a
 aCYJn)"lIl W OWI8 rof:pra_ 
cinku więc Bąk - OIpuch - Kościerzyna wal przeciwko pozwanem\l, UL84dzonemu 
nowootwarta linja staje si
 integralną czę- wyrokiem pierwszej instancji na płace- 
ścią projektowlIDe
 magistrali węgl!>wej_ Po- nie alimentów. 'Vyrok zapadł na podata- 
niewat 
zersk posiada lut .poł
c

me ze Szla wie zeznail matki która twierdziła.. że 
chłą, WIęc po wybudoWlIDlU hnJJ Bydgoszcz '... 
_ Gdynia motna będzie prowadzić roch ko- pozwany j.est 
jcem 
ej DJ8Ślubnego dZI&- 
munikacyjny bądf PJ'O!to przez Szałamaje cka. Pomew&.Z obwlDlony stanowczo za- 
do Bąk
 i Koścłerz
 ny. bądt teł na zach
d przeczył temu, przeto so.d apelacyjny 'UCh 
drogą Dleco okrętną "rzez Czersk - Karsm walił- za. zgodę. obydwu stron ........ p 
do Bąka t Kościen
 ny. Według projektów ' . . . Y"- ro
 
Ministerstwa Komunikacji pnewa1ająca dzić bad&IU8 krwi matki, rzekomego OJ" 
c't'r:f>.ć poci¥Ów oeobowycb i towarowych ca 1 dziecka, dla stwierdzenia ojcostwa. 
miI'8Z8nr
h będzie kierowana właśnlł: przez l('st 10 pierwszy wypadek w Kralt(
 
Czenk I Kanm celem odtlątenla odcmka w wie, w którym sąd powzlę<-"Ie ""')TOk 
prostym kierunku Szlachta - Bąk. który d b . . u w 
będzie m6gł byt W7ł
mle obrócony na wieI po o nych sprawach \U&leuua. od .. 
kie transporty węglowe, zmiel'Z&Jące wprost pertyzy naukowo-lekarskiej. 
do Gd)-ni. Komisja minl8tsrjalna stwierdziła, 
te cała linja jest jut ostat
cznie gotowa ł po - - 
"prowadzeniu drobnych zmian w Bygn&li- 'l'ygodDIk nastrowaay w oetAtnim ,:tO) .. 
zacji I ZVo-Totnicach, linja wot. byf oddana merze 
ęcl ł5-ckllecie pracy any;>tycmej I 
do eksploatacji od 16 patdzif'rnika b. r. Na- społecznej BWI'
 dawnefN) reda.ktora.. {rwif'ł- 
razie wybudowano jeden tor, jednak wsry- nego autora ,,st&i'ego miasta- t Pit'-śni. SI&- 
stkie mosty. \\1adukty I przepusty, a nawl't v.:i e -, Artura Oppm.all1!- ( ny t y - \ wa, ob)a&lIOOt' przez autora. Mkie W. HuSU'- 
pu ('i
t.8EI'
 l trlk
 na odcinku od ('ZI'rs
a !'kiego o Micbale Proilskim, pn"'8l
 mUKJ""' 

o Bąka )I'1't. me\\ll'lka Uośt pokl&,!ow n
e- ny H. 
l'M1ffigera 
 obficie zilu
tl'OwaM 
ImpregnownD}C:b, ktQrt> &resztĄ "'. lUedh1.
lm wypadki z dm ootatmch. 
 rt'ł-'ł"uowł-: 
uasie 
ą zamit'rnone Da impl'I'gnowane. W. S'ięroMev.w.k1 i P. CboYDO'WSki. (c:L)
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900006_0001.djvu

			.& 


SLOWO POMORSKIE 


Apel Związku Towarzystw powstaft
ów 
i Wojaków na terenie O. K. VIII. 
(pomom). 
Do społeczeństwa! 
Cudu' chwalicie. I Zwięzek r('lwarz
':,tw !,o
'stańców I Wo 
Swego nie znacie, ja
ów na terr:nie D. O. K. ,\ III (Pom0ł:e)' 
Sami nie "iecie, kttu'ego narzr:lnem zadanu'm jest prz)go- 
Co po
iadacie. t()'wac Sl'o/
Clr:nst
\.o 
io e
\ e':l
ł. obrony: n
 
, .'. .' ',' . szych grałlIc. uwaza. Zł' lulez) mu t-akzt' 
 
J-t\ POJNi). n
z)i 
zło\\lt',k. o, naj\\l
 I t\ lU '" 'paliku zająl' ;;tanuwisko obronne i 
kSZJ H zdolnC';;c18rh I o naj\\Jz,-"lem mo , ': I ' Ć ;) h , j d \\ ' 111 " 1 '. towarem U g ra- 
... k I . ' " II ' 
 z o go d '"'- 17UC a" o o "L 
zlJ\ne w\" '!Ozta cenlu nie moze I ,< V"" , " 
I .....: 
. Ik . a l - j 'alnrch tII'. :\ II' ,taczaj
J, Się \\ nIe- 
.. b 
" I ' l ln<ł,"C J 'ek pol- 
Ierb zagrazajQ.ce nam mebezpleczeń- 
skiemu robotnikowi., skazując go na ponie I stwo zrozumiejQ. poszczególne m-ganizacje 
wierkę po obcYi:h krajarh za cblebem: I sI?OI
czne i.zawodowe 
 odpowiednię. zorg
- 
jest "ięc wrogiem I'I'Szt} spo<łeczen;:twa - mzuJę. akcję zwalczanIa towarów za
am- 
pracuje na jego i Państwl\ :,gubę, . t"!nych w ramach sw
'c
 stO'\\'arz)-sz
n. - 

liłości Ojczyzny dov.iedliśm,.- na palu 
Iech ten apel pomorskiego społeczt'nstwa 
bity.) o niepodległość Rzplitej, ale miło$c ; podcłl,,'
'd cala prasa polska w imię hasla: 
Ojczr
) nie poł
a jed)'nie :la. ;;
elnie!liu 1 "WSZ}'sc
' 
,wszystko dla Ciebie Polsk
!N 
oboWU
lku l: broruQ. w ręku. z)'cdlwoscl w Zarząd Z\\Ię.zku Towarzystw Powstanców 
słowach, ale także w twardym czynie po- i Wojaków na tert'nie DOK. VIII (Pomorze) 
koju. 


( DZIAŁ GOSPODARCZY ] 
Prof. Krzyżanowski D podatku I Ustan_lenie cła WYWOZD_ [ 
obrotowym. I na pszenicę i siano. 


 kilku dniami, te
J'('tyk g?5podarczy Z, dniem 1 ps.idziernika b. r. zostało u!!ta- 
s&nacjl pr?f. Adam Krz) zanowski ,
ygłoslł no
 lone cło ""YWOZOwe od psz('nicy w f\umie 
\lo: Kn:k<;Jwle odczyt, na aktualny df.i
 te
t 20 -d za 100 kg. Rozpc;
dzenie obo"iąz)\\.ać 
bll
mosel naszego bllan;m bandlowego. Stwu
r ł będzie do 31 lipca 1929 r. Cło" ywozowe na 

Złł on, ie probl,em. b
lan;;
 handlowego Dl
 siano zostalo wprowadzone z dniem 29 WTześ- 
lest . 
 n
 bynaJmmeJ o
Jętny dla k\\e5tll I I nia i to 15 zł. za 100 kg. z wa.tnością do dnia 
!!ta.bllizacJl, walut.
. Tak Jak. sprawa. obecnl
 31 lipca 1929 r. Siano nadane do wyw()zu za- 
\\fg
ąda Ille,
 wldok6v.:, bysmy. v.: c

u 
J granicę za dokumentem przewozowym naj- 
bhZ8Zycb Dlle5lęcy mogIi ,UZ)ska
 Jakieś kre- póiniej w dniu 28 września b. r. nie będzie 
dyt y . w 
eryce.. 
atDlo zdamem p. K
}'- I o.płac8ID cła \\y\\.ozowego do dnia 19 paździu- 
ia.nowskiego POWlW,:nby -a pł)"Iląć \V tym kie- nika włacznie. 
runku fakt zaW&rCJa traktatu handlowego ' 

 
:
ł:
i. rząd _ zdaniem prelegenta _ 
odwyżk.a 
ła na smalec. . 
przeds
bierze pe\\"Ile kroki w celu padnie-, Z on!em 6 JMlzdzle
!ka b. .rr. nastąpI 
a 
&ienia ek8portu. jednak nie moma po akcji I podst.a-a le rozponądzema z dn!a 25 
rześma 
tei, spodziewać się ""ielkich rezult.atów. Decy- b. r., pod wy tka cła i to od słonmy śWletej 80- 
dUjącą w tym problemie jest natomiast kwe- !oneJ do zł. 
 .za 100 kg., smalcu do zł. 50 
,;tja r.ento
lI..ności naszej gospodarki spo- I I węd

ej słon
ny paprykow
nej do zł fjj\- 
'eczneJ. Jeśh rentowność ta będzie dostatecz- . Prze<;y'ki nada\\ane dl? p!'Z

ozu do. polskie- 
nie wielką, to przetrzymamy z łatwością bier go. o
:za.ru celnego naJp?zmeJ w d!llU I paf- 
ność bilansu bandL, w przeci\\"Ilym zaś razie I dZlel'Tl1ka b. r. będą w CI
 30 dm korzysta- 
biernośt ta będzie mogła doprov.adzić do ka- 1)" z dotychczasowych ceł I warunków przy- 
tastrofy. Otot rentownośt n88zej gospodarki 
()zu. 

I
y w pien;szym rz<:cIzie od. upo
dko- . WYWÓZ węgla P rzez Gdańsk 

anł8 przez panstwo jZ'ospodarkl f I s k a 1- . 
n .e,. Nie wega bowiem wątpliwości, te ist-, I Gdy
'IIę. 
DleJe w Polsce. p r z e c i ą i e n i e podatko- I W rw,6z węgla polskleg.o Pr;zez Gdańsk I 
we a szczegolnie szkodliVl.Y jest podatek o- Gdymę I p-Jrty rzeczne w sierpnIU rr. b. wzrósł 
brotowy. Zdaniem prele
enta jest refor- o 50 proc. w stosunku do sie.rpnia 19'17 roku: 
m", tego podatku a mianowicie obnitenie go przez Gdamk: przeładowano na statki 27 340 
do 1 ,prycent n a j w a i n i e j s z e ID, jak 10 : wag. :i02 945 tonn. Sredni przestój w880nów 
J. 
I.likiem stwierdził prof. Krz)ta.no\\ski _ z węglem w oczekiwaniu na przeładunek wy_ 

danlem w tej cbwili. Jeśli usunięte zosta, I nosił 2,3 dnia. Srednio dziennie ładowano 16 
me 
rzed
enie podatkowe, to tem samem statków przez Gdynię: przybyło do Gdyni 
podDlesl
 8lę rentowność gospodarki na"zej 105U waj?, 188 103 tt>nny; przeładowano na 
1 .padwe stopa procentowa, co będzie naj, stat.ki 9171 awg. 169 593 wony. Przestój "'a- 
lepszem lekarstwem na bierność naszego bi- I gonów z " . ęglem w oczekiwa.niu na przeładu- 
lansu handlowego. nek wyno!'ił 2,3 dnia. Przez Tczew: w Tczewie 
Dna e . I k . B P przelado\\.allO 685 tono. Razem w Gdańsku, 
, ha emlS a a CYJ .. Gdyni i Tczewie przeładowano w sierpniu rb. 
, Ja
 wiadomo, na podsta\\ ie planu stabi- \\.ęgla eksportowego na statki 673223 tonny 
JU
('YJnf'go podwyt;sumy został kapitał ak" w porć\\ naniu z sierpniem 19'27 roku (148 700 
"ł'Jny Banku. Polskiego ze 100 na 15() mIlj. zł tonn), eksJl{rt węgla przez Gdańsk i Gdynię 
prze
 wydame 
rugiej emisji akcyj. Akcje wzrósł o 22ł 5fł:3 tonny, t. J. o 5O.0ł proc. 
te 
e ZO

ły . Jednak dotychczas wydane 
p
bhcznoscl. tl. po
iadaczom dawnych ak- Giełda poznańska. 
CJ'). lecz zatrzymał Je rząd w swoim port fe- ' 


ła
 . z: nie pieniędzmi. otrzymane mi P o z n a -ń. 2. października. 
O 
)Cz, l, o po kursie 150 za 100. Pa p iery proceDto..: 
becme, Jak słychać rząd ' 
pn;edać te akcje. . zamierza l'O'Z- (Kun w procentach Dominału). 
Podobno rząd sprzedawać b d ' " S'.oPotyczka konwersyjna 66 proc:. P. 
po kW'llie, zblitonym do ob ę Złe 

cJe te &'/0 dolarowe listy Poz",,"akieao Ziemstwo 
,ro kursu akcyj Banku POls


ego 
e dowe; Kredyt. 96.00 proc,P, 
7.ł. a zatem ze .przedaży tej u !fa'k tJ, 
 17a ł-/o lisI, zast. kon. Pozn. Ziem. Kredyt. 
kę 12.5 milj. zł. Ogółem sllm
y
 a na wy
 -52,5()O/o O. 
nąd z emisji. wymeeie 87 ,') Tni\tk
 ,
z
Skł: (Kura w złotycb za 1 akcjO) 
r.atem euma bardzo poważna, ia:k z 
]
asze 1 6 0 / 0 listy łytnie Pozn ZIemstwa Kredyt 30. 29,7SO 
sf:osunkl. 
podz!ewać się nalety. te suma ta 5proc. Potyczko premiowo aerjo l 94,(10-95. O. 
m
 zost.ame bezproduktywnie WYciągnięta z 4 Premj. Poty<'zka Inw -11800- P. 
obiegu gospodarczego I te rząd ut,- e j na Akcie przemysłow.' 
reI gOFpodarczo uzasadniony. I ą Ceaiels'" li. I em. zł.46,-46,SOP,: . 
Zak Herzfeld.\Iiktorius I em. zł. -48,00 P. 
az przywozu Dr, Romon May I ern. zł -120-0 
kaszy jęczmiennej. .Unj". 'downlej Ventzku I en: zł 212.":' P. 
Prn'w6z kaszy łęc
'enn,:j .do ob
zaru cel- Tendencja: Utrzymana. 
nego Rzec;zypospol.lte
 P
lskleJ jest zabrenio- O b Ja' D i e D i e: Przy kursacb oznacZl 
nr do dOla 31 pazdzlernlka 1!J28 r, włl\Cznie. p = w płaceniu. O = w zaofiarowani t 
Cło WYWOZowe od żyt + = kup
 I Sprzedai wyrównane. 
I mĄki żyt.niej zostało przedłużone a do dni Giełda warszawska. 
31 \11>£'-11. 1929 r. włącznie. a Warszawa 2 Paźdz ' _a._ 
,. 18nUAłOo. 
Zakaz prZV'!

 '!I
ki pszenneJ I)olery St. ZI. tr. 11,88 S p 8 90 ku p 886 
I żytnie.. . , . . 


ony zost.ał z dniem l pał.dzlerni1ta 8e1aio tr 
::o w I l: J'. 
l obowup,&yWat będzie do 31 lU'Ul1Dia 11128 11:. Lond". 4 ...."'" sp. 000,00 kup. 000,00 
, "'- 43.34 ł3.12 


Sprawozdanie z handlu zboza 
Bydło I ml.soo I nasion. 
Un,do". .,r...ldula 'ari.". KolIłI
1 N.te ł Toruń dnła t, X. 1928, 
..Di. C.IL 
P ol. 2 ' dzl ' k Noto.w. nr..,. .. B.z.ao...1 . To....l. 
o z n a u, . paz erm a. Placono w ostatnich dniach loco stacla zarodowe". 
Spędzono wolów 75. DuhalUci. kr6w 311, by. W IIlotych n 100 kl. 
oJla 512, 'wiń 1952 cirl,t 3U owiec 4l8, k6a- Lucerna prow. aroch P oln y 44- 4ł 
pro5iąt -, 
Razel1'l 3973 zwierz,t. KOlnca, czerw. t00-2
 Groch zielony M - 66 
Ceny loco targowisko Poznań łllcznie I koszta KonIcz. biała 23O-28J 80bik 40- 
 
01\1 handlowemi. szweda. 230 -320 Gorczyca 60- 65 
PI 1 k . t6łto 1&; -170 Rzepok nowy 80- 80 
acono za 00, I. tywej wali 181 _ t61. wlusk. 70- 110 Rzepik nowy 75- 15 
.
"ł.. Inkornatk
 230-260 tubln niebieski 2C)- 2t 
Woł,.l Puełot. 200-220 Łubin t61ty 21- 2J 
pelnonuęsiste, wytuczone 1I7oły .....f. Rojgras kral, 9J-1J0 :ilemit; Inione 80- 8S 
Tymotka 50- 55 Konopie 100-120 
wytszej wartości rzdnej niezapbęene 180-1115 Seradela 25 - 26 Mak niebo 110-125 
J.ł6wki I knQ. Wyka lat, 37
 38 Ol biol, 14')-1
 
Wyczka zimowa 70-CIIO Tatarka 
. 110-182 Peluszka 36- 38 Proao 
Groch WIkt. 68- 72 


ezwartek , dni. . p.fcłdemlk. tB2S r. 


8,90 . 1I,t! 8.'8 
34.87 
4,96 34.79 
26,42 26.48 26.36 
17J.63 . 17209 . 171,
 
125,5i> . 125.111 . 125.19 
46,6J 46,74. 46.50 
Papiery paAsh\OW. 10bUlraej.. 
./0 potyczka inwest. 124.00 123,00 123.1\0 
sel o potyczke premj doL 095,00 094.00 094,25 
50/, potyczko kon. 000,00 000,00 067.00 
,o'opoł. dol. 00000 000.00 0116,25 
60"/. pot. kol. 00000 000.00 1113.00 
)'1. potyczko kol, konw. - (,00,011 000,00 
Akcje " aJotycb. 


Nowy Jork I 
Parył 
Prol. 
Szwalcorja 
Wiedeń 
Wiochy 


Bank Polski 
aanlt Oysk"nlowy 
SDiess 
W'f. Wt;Qlo 
Nobel 
ilpop 
Modrzei6w 
O.troUlickie lem ser. B 
Jstrowieckie 1/ em. 
Rudzki 


000.00 -1711 00 
000,00-134.50 
000 00-200.80 
000,00 - 1l3.00 
000.00- 29.00 
000 00 -37.50 
00.00- 38.00 
1111.50-121,00 
0110,00 114,00 
00.00 - 40,00 


pe nomit;siste, wytuczone krowy no'- 
WYZSZł:1 .wortośCI rzdnej 
starsze tuczone krowy mniej dobre 
mlodsze 1crowy i jał6wki. _ . _ . 


150-160 r m 


miernie odtywlone krowy i 1016wkl 
licho odtywione krowy i loldwki. . 
Ci.I". : 
nafpr.cdnielsze ciełt;ta..tuczne. . 
'rednlo tuaone c:ielt;ta i najpru
, 
nieisze ssaki . . . . . . . . . 
mOlel tuczone cielęta I dobre ssoki . 
liche ..oki . 


128-136 
100--114 


186 - 190 
170 -1110 
160-168 
000-14\1 


Owc. I 


Opa.,. pOiD.. 
I.,nit;ta tuczne . . . . 
liche jallnit;ta I owce . 
Op..,. CIaI.1I1ID.. 
lal'llt;to tucane i mlodsze skopy tuczne 154 - 160 
:t.ial. I . 
tuczone ponad 150 ki tywel walP 
pelnomlcsi
te od 120-150 kil. *yw. walili 20-240 
pelnOl1'li4:sisle od 100-120 kil tyw. wOli i 2U-tU 
pelnomięsiste od 80 -100 ki tyw. wagi 204 -2/0 
mię51.te śWinie pon.d 110 1&,. '. 186-194 
mociory ł p6tl\łl kastrat y . 16a-!?(IO 
Praebiel IMIlU ,pokolny. 


130 -140 
110-110 


50- 10  


WIADOMO$CI 


I 


ZDALEKAJ 


lSLISKA 


PODGóRZ pod 'l'orunlem. PRZYSIERSK, po.... 'wleckl. 
Rueh budo...lany. Rozpoczęto przed kil- Odnowienie koiclola. Dokonuje się ta 0- 
ku dniami prace wstępne do budowy bu- becnie "'ewnętr7n('go odrf'staurowan1a 
dynku mieszkaniowego dła rodzin ofic&- 6\'.-iętyni katolickiej. Prace wYkonuje 
rów pulku manewrowt'go, Prace wykonuje mistrz malarski p. Targański z Bukówea. 
finna z Poznania. - Przebudowa ochronki Konieczne na ten cel fundusze złożyli pa 
postępuje także naprzód, nalezy siQ eP4Klz1e !"afjanie. 
wać. że w łym ro.b.u będzie wszystko \\ y- Z wie.lkieJ chmary mały ł--. VIII. 
kończone j dziatwa ntł8za otrzyma. bardzO' głt'j f;obotv \\ieczorem przy Ulaczni
- 
wygodne pomieszczenie, za które należy chmurzonem niebie widziano w okolicy 
się magistrato\\1 I Radzfe Miejskiej uznR- przt'razajęcQ. łunę poiarnfł. Pgżar był J&- 
nie. Przebudowę ochronki prowadzi budo- dnak mniej grlńny. aniżeli przewidywano. 
w:niczy p. JarO'Slaw Czerniewicz. Jak si
 okazało. paliły się na polu majętno- 
Na tugu w dniu 1 patdzit'rnika br. pl&.- ścl Poloono resztki stogu. które Jakiś o- 
rono za maslo 3,łO-3.80 zł., jaka 2.80 do sobnik podpalił a łuna ph>'J1Qcej slomy zmo 
3,00 zł.. kartofle 6.50-5,50 zł. za centnar. - bilizowała ludność szerokiej ok
 
Owoce: Jablka 20-30 gr... grus7ki 2O---{j() gr.. licy, Po ch" iIi słoma się spaliła I łuna 
śliwki 10-30 gr. za funt. znikła. 
Z Ul'Zfda stana cywilnego. Urodzenia: Zmiana ....łamoścL .!\flstrz krawiecki 
Synów zgłosili: Władysław 1\lasłowski kon Bt'rnard Wasilewski nab)'ł 'w drodze ku- 
duktor kolejowy. Józef Schneider staN.zy k 
ustawiacz. Franciszek Ostrowski maszynl- pna od p. :\fazurow!C'kiego posiadłość s ła- 
sta kolejo\\'y II klasy, FrancIszek Gierstel dajllClł się z domu i ogrodu za cenę 1000 zł. 
sierżant zawodowy. Alojzy Kochai1!!ki ko- Itradzieł ... bia1y dz1e6. 7..łod7ieje w na.- 
lejarz. Jan Michalski robotnik. Antoni Wu- 8Zt'j okolic)' sil już teraz tak rozśmiejeni, że 
tniak robotnik. Leon Batkowski konduk- krad04 już nie t)'Uto nOCll, ale nawet na 
t.or kolejowy. bialym dniu. Ubogi zagrodnik i inwalida 
Córki: Stanlslaw Borowski palacz kole- Doi1c7.}k chcQc sobie polt'pszyć swę. dolę, 
jowy. Wła.dnław Masłowski konduktor ko:. oszczędza I jak tylko mógł, OId.kladajQ.c 
lejowy. Władysław \Vierniewskl kolejarz. grosz do grosza na czarnfł (l'odzine. l tak u- 
Antani Sicii1ski robotnik. Stefan Graczyk ciułał już okol o 1000 zł., których nil'stt'ty 
robotnik. Władysław PiQ.tek konduktor . 1 nie złożJoł do banku, lecz przechowy\\ał w 
pocztowy. \\'ładvsław Rzf'JJkiewicz restau- pewnych 
klj.tkach swego mieszkania. 
'i- 
rator. Franciszek Szulc plut.O'nowy zawo- dooznie wiedzial o tern jakiś amator eu. 
dl)WY. Z)gmunt Piasecki własciciel. dzego mienia, który onegdaj nad wieczo- 
Zmarli: Zittlau Lucja 1 mies. Genowefa rem, widocznie wierbę
, że nikogO' niema 
Szatkowska 2 mies. Jan Piętek 13 lat. Ka- w domu, włamał się I to. sZYfitkit' pienivdte 
ta.rzyna Cbojnacka 72 lat. Amalja Sal c- skradł. 
brunn 91. lat. Eryka. Krystel Mrowiecka 8 KradzIe! zbota. Na porzQdku dzienn) 10 
lat. Stamsława S,aWlcka 10 miesięcy. Hen- 8Q. obecnie w tutejszej okolicy kradzleŻt' 
ryk Celmer 3 mies. Augustyn Wltt
łock zbom. Do stodoły gospodarza KOI (hassą. w 
emeryt. 
olej 69 laL Ewa Gorę.CłI. 3 m
es. sąsiednim Drozdowie wlamall się on£'gda) 
Śluby. Otton Karol Braun r?botmk - złodzie J 'e j skradli kilka entnarów zboża, 
Marta Rosfcka. Teodor RogodzlDsklokon- c 
duktor pocztowy - Stanislawa Błaszak. - 
Jan Sakowski kowal - Antonina Ledwo- 
chowska. Mieczysław Krakowski robotnik 
kOlejowy - Augustyna Felberg. 
DRZYCIM. pow. łwfecJd. 
J[ratlzieł zboła. W majętności RóW!&- 
nica własności p. Kencera skradli n1eznanl 
sprawcy klika centn8l'ów zboża.. Kra.dzleż)' 
dokonali w nocy udaję.c się do jednego z 
licznych stogów. stojących na polu zdaJa 
od osiedli ludzkich l poczęli mlórM zboże 
na miejscu. Zlodzleje zdobyli w ten sposób 
około 6 ctr. zboża, a co (l'm-sze, w odkryty 
stóg lunęł niebawem rzęsisty deszcz tak 
Iż stóg 
a mokło . ' , 
ZabRw. "Sokola... W niedziele 30 ub. m 
urJ:lldziło miejscowe Tow. gimn. ,Sokół': 
na strzelnicy p. Lahuty zawody str
eleckie 
o !l8grody. Wieczorem na sali P. Zieliń- 
skiego odbyło się pr7edbtawlenie amator- 
skie. O
egrano dwie sztuki pt. "Komedja 
I o człowu'ku, który zaślubił niemowę" l 
..Poseł czy .kominian" 


As IIi ri n
 


 
w 'abletkach --.,;;_

 J 
jrodell4śmienlj,cy bole -:, 
! .,.... tWKIIw łlłlllulllltga.... I 
: j 
I zaziebieniach. 

. 
L ._ból.t:!'....I1'I

_ 
 -, j'.'
 
D. ....tr,.... .. ."p'k'" .,.ehc -.Y 

 . oryaJnalnem opokowaniu ..

. 
 


PELPLIN. 
PneniesleJ1l zostali: Ks. wikary Cu- 
plii1
kl z Sypniewa do Śliwlć, ks. wikary 
Boruckl z Śliwic do Sypnlewa. 


WLOCLAWEK. 
AreutowBD1e komanlaty. Policja arNJz, 
towała f:nanego na gruncie włoclawskim 
komunistę Percca Sztub.afla za. rOy.wleR7& 
nie napisów o treści antypai18twoweJ.
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900007_0001.djvu

			l Sroda 3 październ. 
lIaDd
da I Iw. 
- Toruń, 3 października 1928. 
, TemperatW'a powietl"Z8. o godz. 7 rano: 
+ 5.2, maximum + 8.3, minimum + 6.8. 
Ci!\nienie powietrza i6O. Wiatr W. 
tan 
po
ody: pochmurno. T&mperatura ",OOy 
w \Viśle 9.6 C. 
Stan wody w Wiśle z dnia 3. 10. 1928 r. 
Zawichost + 0.83, Warszawa + 1.12. 
Płock + 0.66, Toruń + 0.40, Fordon + 
;J o 32, Chełmno + 0.15, Grudziądz + 0.29 , 
Kf'/J7.eniewo + o.r>4, Piekło - 0.29, Tczew 
- 0.57 , Einlage + 2.30, Schiewenhorst t- 


.58. 

a górnejc części Wisły nieznaczny 
przybór, na środkowej i dQlnej bez zmian. 


BLOWO I"OarOR8&JJ'; - ezwartek , dlna ł październIKa I'Z. r 
. 7. 
ZJ - azd Prezeso " W Kół Stow. Chrz. sowanym. !f' prawo "') bor£ze 00 bł" prze- j Zwiedzajcie V. i ostatni poku, 
m) 8łuwo-Iłan(Jlo" ej l,r7.) I!luf!'bjA \U!.lYlitkim owoce j warzy.a 
Narod owe g o Naucz y cielstwa. 


IIł-L


I:
ł

O:g
tó
u
!:fióc:'Jl
::rłJ
:: chryzantemy I ro'liDy donIczkowe 
dlowy. I Pom. Wystawy Ogrodn.-przem. 
W nledziełę dnia 7 bm. odbędzie 61ę w p. t. ,,(jbPZI)iec7.enie na ż)'cie pr7.e! P. K. O. Wobec powyuvgo apelujemy do ",
zy!t- W Toruniu. 
G d I d j d A K A ł 
 t a ws p ó ł[>raca ' llaucz "' CI ' ełst w a " . kich zalnt..re80wan)'ch, by do dnia 4 bm. 
tu z ę zu z az prezt'suw u "owarzy. J 
 przekonali su:. czy są urnip!'zrzpnl w spiBlP 
!!zenia Chrz. l'\ar. Nnuczycłelst\\a szkół 5. Referat p. Stanh.ława Ja8insklego p. wyborrów, który le
y do puhlicznPIl'J \\/ll'ldu . 
powszechnych z Okr
gu Pomorskiego. t. "Polski Biały Krzyż I Jego działalność do jutra w ratUl'ZIl pokój nr. 11. I poIleJI7.8nę. CI kradzlet, t za wywołanie 
Program zjazdu: oświatowa w woj!'lku". Zarząd Towa.rzy
twa RvmieślnJków 
 ,010- . bo
kl, l "\\eso14 damę" za. wałęsanie 8 i ł 
6. Referat delf'!lata Zarz"du Głównego dZlelnyeb Toruń :.
AA I po ,rodzinie policyjnej j 2 2a pijaństwo. - 
O god,tinie 8 1'lInO - msza św. Y' k A łó 1.- la .......- 
z War!'l?awy kol. Juźniaka , P . t. ,,N a J 'wat- I Peoto v w za wy
oczen przeciw r'
 
O gOllzinie !J rłlno - P unktualne rm'po I . J plsan - 12, 
_AI" J W o- 
nlejsze zadania O rg anizac YJ 'ne w dobie bie- WIA D OMO 
 C I POTOCZNE pl80ID po icyjnym s' 'U' .ł-
' 
częciE' zjanlu 7 nnstępuJę.cym porzQ.dkJem ż..ce J .... . 
 . byc:r.ajowym 7. 
dzlermym: Y' 
l. ZUł\ajellil' pr7yj{'rie porzedku 7. Referat kol. Albina Nowickiego z Gru- _. Wyborcy do KUJ Cborycltf Spraw- -. Orfdotł'1llk arztdoW'J' pow. lora- 
dzlądza, p. t. "Działalność Pomorskiego df:a J 'cie (tak P racoda"c'-' J ak i ubezpieczenO, .klego nr. 78 wyszedł Z druku J uwiera 
dzif'nnego. J -"<- f k 
.larądu Okręgowf'go w a.:biegłych 6 mie- czy ieste{;cie zapisani na listach wyborców m. in.: 1) ReguJowanie nalem""" za wa.- 
.2. Protokół z£' I'jazdu V
egatów (GI"U- się.cach i progl'am prac organizacyjnych do rady Kas). Chorych. Li
.ty "",IQżonp.8ą tery dla \\ojska. 2) Uznanie l'l8. pomcJc po- 
dzię.dz, dn. 20 wuja rb.). na P rz y szłość'
. do przeglo/'ama w lókalu 
heJ8k. J\a
)' (ho-l licji w ujęciu zbiegłego \\ iężnia. 3) Wy- 
rych, Lazlenna Zł, \\ 
odzmach od !) do 18. ..... .. i1 kim. 
3. Ref(,l'Rt k,. FI'anciszka :2:yndy z \Vą- 8. Referat sekretarza okręgo\\ego p. Ce- Reklamacje wZA'ł. protesty wnosić mo
na na b6r ocemclel.! z\\lerzę..t. \\- .po\\-_ 
ru s 
brzt'tna na I£'n,at "Dlaczego i jflk należy zart'go Kalinowskiego z Grudziądza, p. t. miejscu. 6) Pozwo/erua na zbIOrki publian
. 5) 
. I . I ' k . Z . k " łod I ( *'. Poddał "pł) wów z opłaty od umów za 
pracowa.' \\ '\.fllo 'c 'mI wUF lI.1 Z e- o, )rganizacja Wyższych Kursów Nauczy- - Z ta
ga. Ostatru 
 wf;or
ow
, sierpjE'ń 19;!Jj r. 6} UtwOł'Zenie w po"iecie 
:ty Poh:kif'j". Kureff>l'at p. inspektora clpłfókirh". który był plel'''.!>Z)m targiem pazdzlt'ml- unklów kontroli bezrobotnych. '7) DzJ.a.ł 
sz.kołnf'!lo .\rtm'a Hel!'kif'
o z Wębrzefnft. 9. Wolne głosy. kowym odbyl Slę
przy teml?e
aturze JK>:" 
ieurz dow\" it . 
6.. Rel('r'al clC'/pg'nla P. K. O. z \Var!'Z8wy 10. Zakończenie. wietrza zaledwo.> st. powyzej zera, tott'z ę - p 
można było zau\\ażrć wJelu tak kupuję.- 
cych jak i 8Pl'"Ledajęcych w płaszczacb i 
paletotach zimowycb. -'limo to targ b) ł 
niezwyk le dobrze obesłany, zwłaszcza w 
owoce i warzywa i gospodynie, czynię.ce 
- za.pasy na zimę, mogły tanio zaopatrzyć 
- Z wrhorow do Kasy Chorych. Ko,,: stkkh pr7.edsiębiorstw bandlo\\')cb I się w koni('{:zne artykuł)". Zanotowali3my 
mil
t wybol'l'ą pl'aco\\ nikó\\' umY8ło- przt'rup, 10\\ y ch, oraz instytucyj komu- nasttpujęC6 ceny (w złotych): pomidory 
w)'ch w
"dał od('7.w
, w którt'j m. in. czy- nalnych m. Grudzię.dza, 0,30 - 0,5
, pomidory zielone 0,10, o
ór
i 
1amy: W dniu 7. pa7.lIziernika r. b. od- Xa pierw
zycb pi{'ciu miejscach Ii:sty 1 - 1,20, Ja,bł.ka O}O - 2!60, gru
Z
1 
,2
 
b
,d1;!. się \\')bory do Uady Kasy Chorych praco\\nik6w umys/ow)'cb wystawiont. - 0,60, śh\\kl O,
a - 0,<:;.;), łxJró",kl (htr, 
m. Grudziędza. My, pracownicy umysło- I ' nastepujące nazwiska: RosińskJ Florjan b t
 ł - 1,60, kała90ry ł ° k ,l0 O 20 1 ,00, O k
P O us f ta 
. . .... . la a, czerwona I wos a , - ,a, a- 
"'1, musimy posladac \\'/0"111,1. reprezen- , drogel'zysla zatl'udmony w drogo T. Joa- l . I 0 ' 0 _ 050 . " łta 050 _ 060 
ta J . t . Ił I' d . d. . ł ". ... so a Zlt' ona,'" " zo , " 
c ę. w ej at zle, o p.o\\la aJllcę. I 08CI chlmci:yka, CzenHńskl Antoni urzędn. kałarepa (mendel) 1 00 _ 1,50 buraki O tu 
ubezlJleczor
YCh 
 Kasl
 
horyc
 na- pr) w. z fabryki "PEPEGE" , Weigt Ste-' marchew 0.10, grO
k 1,00 - '1,20, szpi
ak 
(.Zych kolezam'l, I kolegow J sumIe pła- fan handlowiec z fabr
 ki Herzfeld i Vic- 0,25 _ 0,30, rabarharum 0,15, sałata o,ro 
conych przez nas ,.kładek. Poza tern nie torius, Pal.tyka "'aela,,, inżynier z fabry- _ O 10 rzodkiewka 010 - 015 pietrusz- 
możemy uchylać sie od współpracy w ki "Unia" T. .\., Paul R
szard bankowiec ka 0,05 - 0,10, włosz
yzna 0,10, ziemnia- Walka z gnlŹliCiJ. 
zarzą,dzie dużej in!'tytucji społecznej sa- pracujęcy w Banku Zwięzku Spół. Za- ki (centnał') 5,00 - 8,00, cebuła. 0,30, IJrz&- 
morzv,dzll
ej się, a mającej za zadanie robk. chy łaskowe (po raz pierwszy") O,&). w;nó- rumy pruci.gruzłkze - Jdnach 
opiekę nall zdrowiem większej części Pracownicy umysłowi o jJt' gremjal- grona 0,80 - 1,20, cytryny 0,25 - 0,40, jaja toruńskich. 
ludności miasta, a w tern nas i na"i:ych nie głosować b{'dę. na s
ojfł Ii
tę. mogą (dowóz słaby) 3,00 - 3,50, masło (b. dużo) Celem zobrazowania i uplastycznienia 
rodzin. pra\\dopodohnie pr1eprowadzić 6-5 man 3,20 - 3,f>O, twaróg 0,70, śmietana 2,60 - jak. najszerszym \\arstwom społecznym 
Z tego powodu wzywamy Was do bez- datb\\'. Lisia ich nosi nr. 4. Miejmy na- 3'
1 kury. 4,00 -, 6,00, k
częta 2,
 - całokształtu klęski, jakę. jest gruźlica. Po- 
".ar.unko\\ t'go oddania w dniu wyborów dzit'ję że w najbliższll niedzielę ws;.wscy 3,aO, 
aczkl 4,00 - 7,00, .g
sl 8,00 - 12,00! morskie Towarzy'stwo walki z gruźlicą w 
głosów na naszą. listę, noszłcę. nr. 6, w spełnię. S\\ój obowię.zek. g ( Oł.ębl; ) o,

O- l'
:na 
:
c
 
'OOi 2)k
kl Toruniu postarało się o odpowiednie filmy 
któr&j zrzeszeni sę. pracownicy \\ szy- .mla b r ł a .'. ,po h Wl od . l\ k 
 
w tó e , 
. . u- 
zo y ()I roznyc mian \\Ia w Jeslen- które będę. wyś",ietla.ne na Pomorzu w cią- 
:- nych, jak dalje, astry, chr)'zantemy i inne. gu października br., a w Toruniu w kinie 
_. Dziki koń. We wtorek 2 b. m. ok. "Palace" we czwartek 6, p
tek 5 i . so- 
godz. 10,15 rano na Rynku No\\om. dostał bott 6 bm. według nast
puję.cego progra- 
spekt. armji oczt'kiwał)- na mając)-ch wyje mu: 
chat konno oficE'r6w konie \\ ierzchowe. Je \Ve czwartek to bm. o godz.. 9-tej. l1-tt'j 
Jest gorąco oklaski,,'ana przez zapełnioną 
i- den z tycb koni, spłosz
 wsz
 . si{'
 czy też i 13-tej d) a woj s k a. 
do",nię. - z innego powodu, wierzgnęł tylnQ. nogę., W pię.tek 5 i w sobotę 6 bm. o godz. 9-eJ. 
We cz\\artek, 4.. 10. o godz. 20 premjeta trafiajęc kop)tE'm w głowę przejeżdżaję.- l1-ej i 13-ej dla młodzieży s z k o I n e j. 
lekkiej. nadzwycza j ' wesołE' J o komed ] 'i L. u Pl .. tek 5 O godz l '""--"' j i W sobotę II 
ce g o W ó u' czas na 
 o n. erze ucznIa ' rz etm ' c - nr'v I . :;..-..,- 
lIirsrhfelda i P. Franka p. t, "Mamusia". 
 . 
 - b 
A 15 ' 17 dl ł nkó M . ł
ł.... J 
Komedja ta w dowcipn
 a \\rkwintny sposób kiego 19-1etniego Bronis/awa lakubow- m. o 
uuz.. I a cz o w. lel"A-'t' 
wykl*\'a zatargi rodzinne - tak cz
sto '" skiego (
Iickiewicza 88) Chłopak padł na K a s y C h o r y c h. 
na!'zE'j dobie - mii,:dzy "mamusiami", które I b uk . O t . P . . t nk . Dla ",.n- zy c h W arstw pl1blICznO " CI ....... 
w żadpn 81)Osób nie mo"'ą si
 doliczvć swych r nieprzy omny. ogotowle ra u owe ---=" .. '" '. 
 
latek, a córeczkami, które wyrosłsży z nie- I prze\\iiozło go w stanie ciężkim do leczni- rezerwowanfł została . pe
a IloŚĆ nuejs(, 
mo\\ I
ctwa nie mo
ą gię doczekać "'-prowa- cy miejskiej. na seanse. rozpoczynaJJlCe SIę o godz. 13-teJ 
dzellia w (;" iat. jako panny na wydaniu. - . . przez wSf:ygtkie 3 dnl 
W t)--łul?
ej roli uroc:z
j. ..
famusi" wystąpi I -. Napad epUepsjL DZ.IŚ, w srodę o Aby pokryć pnynajmniej pe
 część 
p. Bo
e""ka, rolę córki lej, Leny odtworzy p. godz. 10,15 rano na Rynnu 
owom. dostał k tów . . f'l ó " 
lIajblow&I1Ych pokel 
z uływa.lności, kuełu.1 
łub dutego pokOju a wła. 
BTU\ kuchni,- 7
łoo;ZMlł. 
..Słowo Poro." Gru
 
Gr-253 


vC
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900008_0001.djvu

			. ecł I d k J I ClIneto. ZladD. Zaw". D&lA w Arodt 3. 
z.warte 1I111ty: t. nt'fnJk JOSł'f G(lnsty t OdpoWI Z re a 
c. o 10. o 
dl:. l
. "I'branił' w uli p. Cumprkll\ltft 
Ftolicj& Wegnerowna: 2. porUl'znik Bolt>sław R. T. PI'aca u\\odo\\a j('
t pomY
la- na Mokrt'lll. 111. l'odJ{l>ma t2. O !lcUl" przy- 
CM&wicki i KUbi,'ta GI'a.:;so"" na: :l kup!ee 11& jHko ..praca. któl"$ I)J"ZM wst.e,pien1em byrie ułonkow pro!!1 Znnf\d. 
u.on Sibilski i Hf'lpna Ft>rł>er: ł. kUP!N: do!łuż4.Y pallstwO\\ ej n
b
 ł un.ędn.iIL SoUl oddział kOlUlY. Ćwicu.nia odbędĄ 
Feliks LęgoW:'1k.i i \larta. Wiebro ws !..l1.: 
 k - ll ' f "' acj ' l ' I doś\ \ iad.-f:ema . . Uf:daJnfA j "- się dr.lś dnia 3 pa dslernllta br. o Rod&. 18.15 
S .-Jan lan Rata j ' i 'ta";AnD8 Baranowska; ..co JA 
 . l ł ' ,I f ' -A Za W()dow' l 1\ t l ... 
MO 'r- arda ezer.. ( ych a o do ob 
' n i e !,nAlnłauej sluib . \' pa.n ' _ IN Sr.n.O e OuO IC(>, vW ,I' 1 . I' Y e'Ji 
6. robotnik lo
i R
 biak i L",-
n.. <" bołDik Zygmunt Cbojn
ki I stwo\\ ej (DL. U. J!l;W r. poz. i:!H art. 19)", 
n>m"iaIIlP I'rz
 I,) 1'11', .)ch !;.torzy jut tWlray- 
Gertruda bdppska: it roł>oUlik Fehks Le- Za.lt"m 
cholIzi "" rachul
 I('
nict,.o pry, li. Jt\" I t),'h kt"l'zv rhł'ą t"...IMIY
. {'zołem! 
v.andowski i Hroni:.hlwa Izdt'bska: I}, dru- watne dla P aństw. leśniaych, służba Zarz"d. 
kan lan Rt',.,k:p\\ i;'z i Gt'ńruda Bt>dn&r- .. I "'__ 
ki i .......v . kole J 'ach P l'
 watn}"Ch dla kolp j ar7 l . Tow.rzy!ótwo ..p ew. ....utD.. w 'J'oruala 
ska: 10. k{1!.' j otnik 'Iaks
 mil- W rozkładzie jaz . raz.ie nie l: ..niE'bieskiego". \\'iadofllem mlf'slęł'znf' linia ;) go b. ffi. e !\,odz. 7 \\ ien.. 
j,.I1 (;,,,,,,' \ ,.\i _ ,'o'nik .\ntOnI Talaśkll Z lr.ońc('m bil'ż/łcE'go roku. Jak coroCf:- Panu był musi, Ul nazwa ,.króleet
o" przy w auli szkOły po\\sf.I'('hnej - I'ro!lt
. 
'.1. 
? ..r Hl'!t'
I" \ "Lmalski e): el{'ktro- nil'. odbędzie "il,' pod . egidę. U)"l"ekcji 1\01 . 1'1 I W . arla obo . k nuw) ,.Krame mit,,.Jęl'z.ne o,iht.dzie IItę dn. .. p&t- 
Lzt'f 
h"'ili,.!..i s.. !..ra" iec .-\na.o;taz)
 
likv- mająca na celu ulE'psr.enip rOf:kłftdów jaJI:- / ! Kongrpsowf>go", nt\\'orzonpgo pod bM"ł
rn dlJcrnika HI::.!! r. o godz. :''0.00 vrl:ed łekrj_ 
Jaj!'ki l'., uI7t:lIni!.. pH l'lsl \\0\\ }" _\Hons Fił-lł
 d\-' kolt'jo\\ ej na ter('nie \\. ojewódz.twa ł-O'S)'J
I;jem na kongresl p \\ loo('ńsklm roku. dIoro mt:skił'p:o \lo' lokalu ..1.utni-- Dworu Ar. 
ho\\"
i..i r.. mi-trz kosz)'karski Antoni p
JllorsJ..il'go i uzgodnienie odpo\\iadaję.- 1815. 
zJ
 ta !lazwa !>czywłśde jest aM- I tUM na I. pt. 
hos"ma..n 
.: krawiec Fl'liks Glltkows!..i r\'rh po u'zebom ludności zmian. I cbromcznę t me\\'laŚCI\\ę.. (or). Zwllpek Podol
row RezerwY.KoIo 'lo- 
(1'.1:. ł:,.'H'lr8wr .Holt'sJ8
\' (,hodko\\
ki S.'':' '," .' , _ r.. 
b....nle ml(>sl(lczn9 odht;llzll! :>lę dnta .. 
o
mollu
'rz .lali. tran!. .",J: mt'cbal1lk Hr,,- F01l1c\\az obl'cme obowIQzujQ.cy ",. patdzlerldka (n\\artpk) o Bodz. IP..80 w loka- 
lII
la\\" 
t
 :,t'l,kl s.',: l'l<,k'lr" Jo ..,(.. ,.,.'wn- kła.d JOld); zo:;;tal wprowadzony \\. życie lu małej sali Strzelnicy ul. l'neduun. ru . 

"I s... -t. 'OIIl'ł,ml
l.l ?.ł!1.hrmt'rJl il,)I..
 , ,.' . . . Ruch Ul towarzystwa[łI JednoAt! 7__
 
1'1,,\\ hllja'\8 c.): robotnik StanisłR\\ \\"ro
 I JUZ l" lUaja r. b.. plZeto meza
odme dały W . . 
 -'. 
n,,("ki .1'.1 . : pro\\il:oryrzny R;»stent kolej
 I 
ię już zau\\aż}c Jego dodatnie i ujemne d .Am S aL l0 K b ł. Sport od ' 

d"' j yezaJnl' IJf!bramfł 
\\ \ "ł8ui"law Bla.sz)k (s.)' ;) nip
jubn y cb 
tron y Bacznośa hawaUdzI. wdowy I ".rotyl nla. . r. o g z. - tf' w lokalu p. ('R'" 
, 
 _ , ' . , . ., . Zebranie mleooil;)CSl11' odbędzie !lię dnia ł necklf'Jlo IPodgórnll). 
Zmam: Jan h8miriski;; I. 1 m.: LUCj8' "iobec tego WilIO) jUl teraz f.8J'".llldy zrze pa-pdz. br. tj. v.e czwartek o 
 6-.J 
i6- 
Ral'Os.L
 n-ka l d. Orlov.'ska :.6 I. 
 m.: Jozpi I s::en ((o!'podarc,
 ch porozumieć się ze uon>m w Parku \\ :ktorjl. Zanąd. 
I':asprzak. 3 I. j m.,: ,EugPDjusz Ludwik I 
woimi członkami i :;;prec) zował ż
 cz('nia Dzwon-'J'oruń. Drls v.' środę. dnia S bm, 
B,!ko\l,.k. 3 m.: 
I
j:ł 
trll'll'cka z d Kre- co do zmian w rozkłodz;e jazdY a to ('I m zpbr.mie m1esit;:elJ1e wIoLalu drh Kopen;l..le- 
mm 78 L 1 m.: hazlmlprz Hpnr\k La",",pr I . . . C E' go hotE'l 
Iazowiecki o godz. 2O-t8J punU i la1- 
t m.; Roulan Wi$niev.ski f; L li m.: \n-I dokładnego i 
zczl'gólo\\l'
o opraco\\-anla nie, Porr;ąd
k obrad obt>jnvlje bardzo watne 
tonina Grzesi3kowa z d. Ochmai:"ka 38 
. ID I t('j sprawy. spra",y a przpde\Vsz
 stklpn\ '" YJa
 Dnlfyny 
In..; Karol '-Iajtr 50 I. l m.: Ed\\ in Puu E\\entualne wnio!'....i należ v prz('slać z koncl'rtf'm: grNIljaJne prl:} hvcif' potądan.. 
?ł 1.; Bl'rta hujawa 8 godl:in: t l'!!rul& d '. t T" '" -d . I P Kluli szofer6w .a Pomone Filia Tor." 
Bartosz}";i-ka ;) t)-godnie: t:"l"SzuJa S7:ar-' 
 magISil',3 u. \
 . Ol um": 
 zla rezy- l:l'branip miesięcl.lle w !lObot. dnia 6. b. m. o 
:;: naszemu najukochatisz"'1'Iu mężowi 
i ojcu Ś. p. 
IUfiUnYn
WI WnHIO[KOWI 
a w szuelio>lności W ielebnemu Ks. Proboszczowi 
Domachowskiemu Bractwu Niep. Pocz.. miejsc. 
Kołu Zw. Urzędn. Koł., miejscowemu KoIu Zw. 
Ko!,dulrt. pracownik. stacji Toruń' Pnedm.. 
$pl
..akom z Tor
nia :za piękne pienia i wszy- 
s.klm Kre

ym I Znajomym za liczny udział, 
złożone Wlence, wyrazy współczucia składamy 
serdeczne 


d-20M 


Bóg zapł!:tć 
rodzinao 


" 


Poszukuję zaraz łub pótniej 
Z azielnych ekspeajenłów 
do bławat6w j.. koafekcji 
2 a

eln
. ekspeDjenłki 
do 1t000ekcJl damakieJ 1 galanterji. d 2279 
Oferty z podaaielll penaji i odpisów łwiadedw. 
Dom Blawat6w i Konfekcji 
Ba D R 
 W S K I, Kościerzyna 
... POSzukuj. .... 
podsekretarza 
wzgł: 2 .ekl'etarza do biura. Oferty składać 
nal
zy .z dołlłczenlem dokładnego. własnorę- 
CZOle pl.Banego życiorysu, odpisu łwiadectw z 
praktyk! adwok. lu
 
dowei i warunków sę- 
dowyc:;h. Posada kazdel chwili do objęcia. Po- 
dań. nIe uwzględnionych nie zwracam. Refle- 
ktulę na siły pierwszorzędne. d 2281 
Stankiewicz, adwokat i notarjusz 
w Starogardzie. Hallera 15, Pomorze. 
Liczba czynnoki: S. K. 4128. 
. Przetarg przymn.ow y . 
N.erucbomoić P ol ' T ' 
h . 1 ' " OZODa - orunlu.MDk__ . , W 
C 11011 uCzytl1ema wzmianko 
I!runtowej Mokre K 97 '.0 .przetargu zapisana w księdze 
Roiła zostanie lI.ia 2ai l . ę gospodarza Franoiazka 
10 przed P ołud " 1.
Dpalla 1928 o IIO lIz . 
. wyslaw10n ą l '. . 
ozn
czonym S"dzie pok6j nr. 3 W na. prze arl! w mzel 
zapisano w kaię
ze gruntowej th,ia 
1TU
'
8 przetartu 
Toruta. dnIa 11 wrześ.,ia 1928' . . 
Slłd PD_iil'Q
,. k14S5 
BrudoWi zwuzka i antdewa t\"edy(jl kolei..! 
-,UD\v.K SZYMAŃSKI 
Jedy.,y urzędowy I zaprzysiężony ek.ped l K I . P -.& t 
T ' ,or oel ....'" 
w orunlu. 
ł l(oleJow
 pnedsił=blorstwQ dowozowe ! 
Ek.pedycJa towaru 
Tran.port mebli 
Przeprowadzki k 1460 
M . Zwózki 
agazynowanleo Clenie. Aaek a j 
Urz-:dowy dostawca wszystkich U
:ę:{):; 
palł.stw"! komunain.! I samonąd. w Toruniu 
Kaidy kupIec, przemy.łoWlec. bank pracuje tylko z arz _ 
dowYRl ekspedytorem kolei ę 
0 0 0 Dostawa towaru 3 razv dziennie 
SzV.kolł.1 FachDWDlł! I Ta"ioif II PDr'&fłIl.;'." 
-ł_-tar Taryfa lIuędowa i zwi
kowa. 

 aU 3. Toru6 T.ełefon 009.1 


ROWU PO_OMIUB - ezwartek, dnia ł pafdzfernlb 11211 · 


Itr, m d. 
Tow. śpiewu _Balka" PodD6n l:f'hl'8n" 
mie
lIęevte 
dzh' Bię dnia S. paJdzipml1ta 
l.r. o IZOdz. ZO-te) .... lokalu Domu Poll'kl9łTO. 
Za
 


Koniec «hlału redakcyjnejlI' 
Za redakrję od.pow.: Leon kum. 
W,dawn. I druk Urukaml Toruoakie) T. A. 
. Toruniu. 


. 
 - I 
I ."......"'.....'11...11.........................."........".............,.,1.1...._...........II......".H"."....
H..I"'I.......ł--ł.... 1 . 
1............"...'..........'1.......'".......'...'.................'....'".........................'1................1.......1111...... , ..... , .-..... 
-ł1......."".n.n..".."nn..........Ił...... .11I1..,..I....ln..........n..,........'"...'lnIU..IIPI......n.'................H.....-....- 
n H 60 8/ 0 oszcz-=dności stwierdziła pralnia wojsl(Owa I ; :; :; 
1 _-- · ,.' 
::: :i: 
'I! P ralka "MARYSIA" II! na ul. Prostą nr. 3. 
,II : 

 
t

; 
i

 : II 
 Dektro


: t
.

;
d)Mle

: 
 
od firmy - Niniejs,,'m m.m nazczy{ zawiadomić SZIlDOW. PADł.. 
I: :: it z dni... e. 10. br. otwłrram d!J26 
Tow. 
:

li;iJowe zakład IryzjBrski d1a pań 
H
 
 Toron " , Szeroka 35 przy II. Szerokiej ł6 L W. (wdomaperł- p.J-ł.owUi.,eI 
fl Z

..aczam. :te zakład mńi urządzony jr.t podiu' 

 H' W d . _ , DOwoczeAlYch wymatl ań , hi'lrJ1Y i techniki. du-ł c_ 

 
 
 . y aJemy zastępstwa na posz- _ :; 
 zadoł
cz)nić mo,ę aajwybredniejazym ,ustom Szanow. Paił. 
: _ _ czególne miasta Pomorskie. ;: 
 Polecaląc .I
 łaBkaWJll1 względom pozostaję z nacuakieł- 
...'...1...............,..............'.......,.'...."'"...............".I'U........".-ł_O.......H...-............--................. I Leon Ch - i k - 
1...........,I.......I.......H....'....ly.....".......lnl....."....I..__....,.._.._H..................,H......._......,.
_...__ C Jn C I 
....'.n...I".......__................,......II"....._'..II......'........".......,......,....,................._H.........___.. ' 
Ityły pracoWD1k firmy Zer.lUb.. Mostowa .. 


. 
U 


Sklep detaliczny Elektrowni i aa. 
mwnl !tUl'i.kiej z dm.m 1. X. iw. prz.n....o.. 
z..tał z dot,chczuoweto lokalu przy ul.Plcltary37, 


......... ........A. 

 [[BUlKI UOl[nO[H1Klf : 

 HllUnn TULIPanY nmlJ 
 

 poleca w wl.lkim wybone 
 

 B. UOIAKOW1KI. Joroń 
 

 Sklad i ;;sd;


 nasion 
 
Zakład, ogrodniae __ 
 
k-1t82 ,.. 
. ........ ..".....  
o

 
-
.
 .j;

 
 
;P' . 
I " 


1. ""'" 
'Ill',,/, 'I ,I,
 
J ,/,/. !"
II 'I. 
. /'1; ?/
,q", 'J11"'j,!,,,
 
ł,J; 
 I 
I/. 16,;
,. 1. 
".ł.."
' 
'l,J/
 'IJ"
:. 
 '
i
-).. 


;t
:1X.. . 
'... 


... 


)aj..... .. 
IATEIIJA 
 
-pr.... 
. 
....... ... ... 
..... ...., 


,
 
. 

. 


... 


PIlY zapotrzebowaniu zirnow2111 


y 


pamiętaj. że najlepne 
aDod6wki k-t459 
i baterje kieszonkowe 
.Ił wyrobu 
Fab1'7ki Elementów i Batel')'j 
I63ATRA 


, 


---. 


, . ' 


'..


 , 

r:.
. 
;tr/ 
jllB1ItlOGle
tll 


. 


/ 


\ 


Od 100 lat DDwszechnie ulJwane 


k 1077 


Krem nid'ulzczący. 
Znak akt I. K. 3'28. 
U C'H W A I. A. 
Termin do publiczncQo przetargu aicrucbomo'ci po- 
loto
ej .w Jamlelniku i zapisanej \Ol k.iędlC gruntowel 
Jamlł;lalk kerta 21. aa .,azwI.ko rolników Tadou.za I 
MarII z Prolewloz6w maltonk6w Browark6w wyzna 
czony na dzietl 27. paidziermka 1928 .odzinll II' rano - 
z a o . i s i ę. Nowv termin wyznacza Się aa dzie6 1. gru. 
dnl
 1928 O godz. 9 ran D w Sądzie Powiatow y m 
pok6J nr. 39. 
Lidzb.rk. dnia 28. wrzdDia 1928. 
5łld Powlatow¥. Id45a 


-1' 


' fł 
' ,j 
I., \_ 


Nr
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900009_0001.djvu

			. 


BLOWO PO_OR8KR - nwarlek. 4aJa , paf.łzł.B!ka 1121 · 


Nr. 22i 
!':: 


l5u. n. 


. 1488 


, murt_t 'all 4-18 
Ifdzl! alta A 
nogi wIeprzowe z kapusIa !J 
A. 
i kasz6wksg I 
Modry Fartuch nowy Rynek 8, 


Polecamy 
cletarowe samochod,. Buta 
do zw6zki iwlru I materiału 
'Xt:XXXXX' budowlaneg O. o::x:x:;ca:x) 
Auto- Traktaf Toruń, telefony 1411 i łDD. 


Uczb. clynnołcl: 5. K. 142a. 
Przetarg przymusowy. 
Nierucbomo'c! połołon. w Toruniu Mokrem I w chwiU 
Dczynienia 'Wzmianki o puetargu zapil.n. w kliędze atrun- 
towel Mokre K. 5.4 55 na imię JÓlel Grupka Mo
re u- 
powa '71,73 zostanie dni. <68. "atopada ".8 o Dodz. 
tu.30 przed po.udn. wystawion-. Il& puetar ł w 
mtei oznaczonym Sądzie pok61 Nr. 13. k 454 
Wlmiankę o pue'argu lapi.ano w księdze iruntuwej 
dnia II. wr.dnia 19:.18 r. 
Torua. dni. 17. wue'ni. 1923. 
Sąd Powiatowy. 


3 K. 7,28 


Przetar8' przymu.owy. 
Nierucbomo'd po otone W Szafarni powiatu MO- 
dnickiego i w cbwili uczynieui. wlmiaald o przetariu 1.- 
plla,'e .. księdze iruntowei Sz.farnie tom J. &lart. 33 oraz 
tom IV. "art. 149 na rucz rolnika T.o',.. Czernlc- 
....qo I iello tony Leok.d I ur. O.szkow.kie; w 
Sz.larni do r6wnycb czę'ci i praw zoatanic eSnla '3 gru- 
an.a )82. r. O IIOllzin.. II. przed po'udni.m 
wyata..iJn-. Dl przetarat w n tei ozn.czonym Sądz e pokój 
n.. 40. 
I. Nieruc"omo'c! hrla 38 zapilaoa jelt pod art. 35 
matrykuły poda11m gu'ntowego . liczb, Ib klięgi podatku 
budynkoweio. . znaczenie katutralne ieat nutępuillce: 
Zn.k .kt SI ł<. 2/28. il'llrodllratwo cha'upni.ze. oblZAfu 2 b. 20 . lu mdr.', 
wartoŚc! u£ytkowlI ako podatll..a "odatku ';omowe.!o 18 mk. 
Przetarg przvmusowy. cz,sly dochód ia"o prd.tawa J:odatl.ugl"r!c."ei o 1.71 ta ara. 
. , . . . 2. Nier..cho r o't karta 11/9 zap SAna ielt pod "rt. 1.9 
. Nleruc
omojt po.010n. w Je""'lu l W4P'tfsk.. I w m.tr,kuly rodatku irul ło"ei/o. Oznaczenie kat"l r"l"e iut 
dnl.I.1 uczynl.enlll wZ'1\llInl" o przd "Iu IlIpll
n. 
 kslt; ! n..t,pując,,: Lilka obszaru I hA 2U . 10 melr.', ki ęlla 
dl. IIrUnlo.Ne, .Je eJ\ kllrca 15 I W4p,ersk kllrt
 51 I 71 na 
., OWA l. pa.ce a 3. 3. Czylty Qoch6d liko podatawa 
n"z
.
kO ro mkll Arl,!ra J..rk ew.cza d ..
'nleJ w JelrnJ.. pod.lku I!r.m'o..cgo O.,S tal... . 
obe.cme meznllnego mlel'CII poLylu zoalal" ! \A zn-i"n"ę o plZeI
II!U UpilIno w a.11"dze gruntowe, 
dn.,a '.
 .tYG_n.a ,..2.. r.. o lIod&. .-toj pr.odp
r
 SzafarniA 36 i H9 dnill 13. (,rut.nia 1921 r. 
w)'$.a"'lon, na przet,ra w nit ej oznaczonym slIdz e PO
61 1 B d . d . 1 & " 19 r 8 
nr, 38 ro IIIca. lilA J. wrz.
nl. ,/. r. 
Nleruchomdt Jelrd brl. 15 akł-da lIit; I 222 ha . Sil d P"wlatowyo 
53 a 76 m' CzyslY dochód lilko poJsla"'. I1od'lku IIrun. 
ło...elo wynasl 116.66 talarów WarlCl.t ułYlkow. jako I 
'oebt...... pod,,'ku ł..ud"nku...rllo w
no I 48J m. .,k 
J\ierucho'TIr'ć W..piersk karl. 52 
. łeda a'ę I 21 ba 
31 . I 70 m' CZY>IY do:hód jako pOJ.I...,. po.s...k.. atrun' , 
tow-io "ynOIl. 30 63 lal..,o..,. 
NIeruchomo. t Will>.er
k kart. 71 alc'.da SIę I I hil l 
45 . Su m
. Czysly doch6d jallo pOlls'awa podatku arun- 
to.ello wynoSi iii I J lalarów 
Wzmiankę o pl zelar,:u lapillIno . ke;ę
u Ir..nfo- 
_I J.ldl karta 15 i W"p,e-sk kart
 52 . 7J dnill 2 mai" 

28. 
NlnlelSZem wzywa slO; wlzy.tllllch. 
I'ry.:h praw. .. 
ch-lU Il!pisanla wzmllnk, o pr&etlf
u nie byly w k\ ęJ,e 
,runlowel uwido.:zn.one. IIby sit; z "j..ml li1olil. n", 6- 
:tniel w dnIU 
r&e'lIrllu. I'ned wrz....miem 00 wniesienia 
ofert I prllw.!'e upallod,pcdobnlli, IIdyby wiłlz,cl I .m 
przeczył. Wr..zl. nieusto
ow
nia su; du powyżufio ..ez- 
w.nia. prawa I. pft)! oznllCUnlU nelnitSlej oferlY n e zo- 
&:.1\11 WCAle uwzglt;dmone. . przy rozdz .Ie ceny kupna 
dogluo go re szczen.u wlerzvciel. i innych prawach. " 
Lidab.rk. dni. 19 wrześni. ł9a II 1453 


k1466 


P!U! ZG\" l'eL 
palt odparzunłe, 
w yUaczanie w cle- 
aeniach na m;e.s...u, 
Deka.yzo....aie małerj.. 
łow me.r C5" i', 

. Białową. Toruń, 
uklennicza 21 l-d. 463 

 1830 


MaSZ\'llki 
. 


Sąd Powiatowy. 


do krajania wędF.1 
polecai-. d-6
8 
Falarski i Radaille 
Staroll!irllki Rynek 36. 
Telel. 561 Szeroka 44.  
U

 

 18 zł 


Eoa&uku;elll3/ I dniem 15-11:0 patdzieruika r. b. K . - pierwazll wpłata :16.09 zł 
lechaeato rut)!no",'anego amlen:cł= 
"'omocnika 2-pic:'rowąwt
m 
estlluraci.a 
 ' , 
,. ",: 
 . : . 
..... z salą w mieście k..racy,- 
 
Szczeató.owc olerly I podaniem wymagllne prn.ii przy. uew l \\ !kp.) sprzedam z po- 
woln..m mielZkaniu i utrzymlU11u oraz odpilY Świadectw I wodu wyiazdu do Amervki Kr
mczyński 
..lety skladat do I my: e d 2284 p, średnicIwo WYldUCZOloe. / ..... .. _ 6 2 
I Ad .. ,. d . - roan." . '" I 
Skład towarów kolon J aln y ch rei ws"aze e..ape . n.n.el- I ... ,. - 5 
uego parna. i5820 . A ele ,..lrclD..owskie/lo . 
Bracia Borzestow
cy. Kartuz,. I.. .J 


Rczk 
jest 
oowodem 
autentyce 
, . 
- noscI..  '>' 
llJ)( / 
l' 


lO  '
'. 
 
--łr,' ,
.......
. \ 
'!F"
 ',',' , " - ..-,,' 

 
 
 
 /l ., ,.;".
"....

 

"'
l':;:: :łł.-S;
.łJt' I 


 
Iif 

lIł
'
'" _ '7 
-.P-d _.). ."?
"
4

 
. 
-
 -I . .:;)o.,

 
 


 ),-. 4' 

g

 


TUX nale
 kupo- 
Lwać jedyme w 
paczkach z napisem 
Lux, Wszyscy znają 
ten pierwszorz
dny 
n:ezawodny środek 
do prania wszd:tich d lihtnych drobiazgów, a 
za
m 
jedwabnej bielizny, bluzek i lekkich su
ien. . DZleC!
 
bielizn.; i su;';i
n
..i a tembardziej biehzn.; I wełniane 
kaf.anicz!ci ni
mawląt, pierze się wyłącznie w Lux'ie. 
Praktyczne gospodm:e wiedzą. te wLln.ane koce ślianie 
SIę piorą w pianie Lux 'u. 
Z:llecaną jest ostrotno
ć przy kurnie. by jaki podrzędny 
środek do prania nie został sprzedany jako Lux. 
ł.:.tnieją m3łe paczki. których zawartoŚĆ Jest dostateczn, 
do uprama drobiazgów i dute do "prania ogólnego. 
Powtarzamy: kupować tylko autentyc
y Lux ':'V zakle- 
janych granato\\1'ch pudełkach.. gd}"t tylko ten jeSt ą:m 
s1awuym Lux'cm rozpowszechmonym po ca1ym 
w.CCJ,e. 


L! ., 
 , 


"Ienrł:'otl", troJeł 
. pral.iQ. 


rPRórKA DAn
o 

 KUPO
. 'f""'=-4 
';:1
 

 
l.pr a ID o bezp"2t e 
'.nie ai prób
 pakietu LuK. 
. wy.-w-cu,i _ De 
 pr...... 
ł..:ai
 i 
 ____________ , -. 
.
 -.---...-...-................-.-.-. ...._-..
---- 
1i....-47 1U(o:-a.za oi: 0. W)Tdne pisani.,) 


LP-4
 


l.eftr Brothen Limited. Aftgtja. 


Je 14311 


Jeden wyraz tłustym drukiem 30 ir. kaid. 
datur 81owo zwykłym clrukiem 10 I!r. do 5lic.zb 
= I .Iowo i. w. z. L - katde Itanowi I slowo. 


. I 


Drobne oołoszenia. 
Trzł/łamowa Ar.dniea strony milimetr 8U Dro.
y. 


Znak olerty np. S8j i = 1 .łowo. Dla poua- J 
kuillcycb posady udziela się 'fHJ/. zuitki. 
Drobne oatlolzeni. tylko &a atot6wkę. 


I 
I 
( I Wanna Futro mAskie I Sprzedam natychmiast ( ) 
SPRZEDAŻE ) . r . 
 sto '" r ROŻNE 
do kąpieli, utywana - t 
:8\.

ed
I,
I:!
ur
,:

 
Ka p elusze I piec I 
:


le d:u


yC
:az
 

.

:re
ny
a


:
y 
::: Udzielam 
gazowy do łazienki na "i,eoia przyjmuje filja czan. lótko. ksiątkl. por-I 
dam8kle kupuje aię naj- ..przetlał. hatlllrzyuy ł. I. Slc"a Pomorsk. Chelmta celnnę. :\lickiewlcza 1:!6" porlIdy pr.wael w .prawach 
korzystniej u fachowca d,-:,!:!.O I k-I«ł II piętro. g 1322 karoych. cywilnych. mieuka- 
J-: Kr6Uklewlc.. M08towa niowych. rozwodowycb .Ii- 
Dr. 20. d-lWł! Altana M Pod Dw.ranoJ. I Sprzedam tanio meolacyinych itd. Wr wia . d .. 
prawdzi'J pnlllaJ bufet katdvm 
ypadku.. Z..at"la
 
Z ód' t . "' y I O li reklan aCI.. akaratł. wazelkle 
na . erenle .... s awy gr. !'owel!o .pc?wei o - waiolki. zawierauia kontrak- 
r O proJlł1!tu arcb Flaka: bU- I I Ibloru z p...ekl wllsnel nadający jlę takte dla re- 16w. Tlumaczeala w obcycb 
tanieRo zakupu. \\'ytycz: dowana.. do 8przedanla. - !ako 'r.odek odtywczy 81auracji Tub cukierni. te- językacb. Adam.ki. dor.dc. 
ne eeny porcelany tale. BUIsze mformacje: Kon- I leczn!czy wyayla la lazne łóteczko siałkowe, prawny Toru6. ul Sukienni- 
ne od 75 gr.. iiiitanki k


':"'8kł, 2eglarska 11. r pobraniem pocztowem kana
 zieloną pluszowI!-. cza t przy Nowomieiakim 
60 _ euklernlce 1 zł I d-_.3 O w Z k aplo b U;
owan. bla- dobre skrzypce. KI("IIIO\\I- Rynku. 
... 
 .. , 1Zał2 ac U"anco z opa- <;1- II - I ł313 
&elrWla na 6 osób łł zl, kowauiem 5 k '. 1',.50 Cia oWa, plę ro. B- 
tllkte \\ypotYCZAm nil .w
- . ;.' 10 kat z. 32.
. - I "' e . Ksel 
sela_ Lazlenna 9. d 
'USO " 
 f" 

.!
 T D 
:
:,(
jl


i p


!

ł
 Klateczki uniew

lam. "ystawinny 
W Brodnlcy 1I.)far:JO;tOI.. 111.0 dlll konArków do "przel1a- "' 0 ł I e 
r.._ " . "ł- . . '''"A
n.SI\' . . .' na sumę...... z. przez . o- 
. . V'. . .. 8 ftl -'-I' Q WV. ma. 
llckiewlcza 116 Ha.- np J\I()ra\H-klego. ul. Male 
n/D,;,.... uL Hallera, je!!t - 
 '9<". Kanarki - ran. 11-4302 Gnrbary 12. z Torun;a. a 
zaral do apr3;edaoia I łyranla Antoniego \\'al- 
objęcia OSTRZEiE:-I.E r I na sprzedał. Malnchow- MIody klewiczt\., Poznań. Wro- 
kamlen . lca Chcąc nabyt prolzki na- i!\klrgo 2. II pletro, lewo. WI - Ik elawska 60. Uniewatniam 
sngo wyrobu. nIlIdy przy d 2
77 I ostrzeH&m od Dabrri.. 
kupnie aAoentowa
 (P Ies rn
o\\ y l I frelkl na tako\\ego. II- U ,O 
I wyrdnie iądat o r y- Ob . 
II i n a I n, c h prc>szk6w erza , sl,nedAt. r-;owlckl, Sw. Je- 
z lOK D G U T k I E. II nego 62. g-ł305 S p ecjalna 
Gąleckiego. znanych od ze składem zboto...ym. K .. ł I 
laUrzydziestu. Zwracajcie przy &zo8ie. 2
 km. od uznla pracown a 
uwali. I odrzucajcie upar. miasta i ł\tacji kol.. ma- . . . 
",.,1 pIII..nl ndlado- sr",np nowe budynki. złe- z wielkiem podwónem. z
a
zen.la blehzny wrko- 
waictwa w podobnem do mia pierw8zorze dn a, t y- zabud()wanh'm i malerja- n)wa pl
knle predko l ta- 
I naueto opakowaniu. I1ln. wy I martwy inw!!nlan. łem (duto) w najk'pszym n_lo. \Vleczorkowska. ul. 
za 25 000 zł. nalychmla!!t punkcie Torunia bez kO-ll- I,rr;ytacka 8. g-3923 
Nowy myśliwski 6010bowy na eprzedał. Oferty do kurencji sprzedam ko- 
POWO " Z Sic." a Pomoraklello pod ł"ly,.tnle. Zgłoszenia pod 
, B-ł309...... d-2290 do Sło,,'a Pom. 
na colini. a oliach sprzeda " Z kł d 
Z. Laszewaki. Chelmno a a 
aynek II. d-4228 I I fryzierski 
Maneż . dobrze prosperujący w8ku 
tek prIPjęcla innego przpd 
sleblorstwa. Bprzedam ZII- 
I'IIZ. Zgłoszenia przyjmuje 
Slowo Poro. w Chelm&y. 
k-Ił66 . akładem oraz duty 

plchn zbutowy z mly- 
nem kaszowym. śrułtJwnl- 
kiem PP. ObJekt 100 OOU zł. 
wplata mniejsza. Zg1081e- 
"la przyjmuje adw. Kocz- 
wara w Brodnicy n/Drw. 
d-22ł7 


Willt: 
8 pokojach z bardzo) 
Ildnym ł-morgow. o
 
'em owocowo-warzy\\-n. 
. rzeda Z8 SS 000 zł. Lu- 
lewakl. ToruJ\. Królowej 
adwigł 8. d-2262 


Leżanka 
ow 2-ł konny w najlepllzym 
at a korzy.stnle na sprze elanie spl'zel1am natych- 
.4fJJrz Ul Mickiewicza IW. miast. Skoplńskt. Kończf'- 
",-- . wi
a pod Che1mł-. k-1M3 


Poszuliuję 
\Uspólcika 
conajmn.e, z 15.u..O zl. dla 
prlem}'ał . eksporto
ello. Z" 
do SI. . om. pod 114156 


Garderobł= 
damską. mesu.. orar; pra- 
ce kuśnierskie.' wykonuje 
8OUdnle. SpecjalnGŚt: re- 
werendy i rzymiankl Ce- 
ny przystępne. W. Flor- 
czak. mistrz kra". Master 
,,'a 20. d-2137 


Elektr. ..mula tlll,trzy" 
z parow-. kąpiel-. 2.50 zł 
:. - RaJiolux 1.50 - ... 
Zakl fryzi. ,. &.OBDDA 
. .l CbelmiAaka 5. . 


I Cz.saal. pa.6 z OIIdulacl' 
1.50. w .bOllamencie tui.j 
Z.kł.d fryzjerski 
J..slI.da uL L ..lImlaakl & 
Za sit: PS two Poszukujo; 
hard
 intelesuJącrcb .ar- , S P ólniczki 
.)-kulo\'o do oddama. Kre- 
dyt na W dni udl!lela ;o;t InlliłłCl ..ie na mochaierstwie 
ł..ażdpn1U. I'..ospeli.ły wy- IW celu powit;kszeni. berclIO 
s}-Ia bezplnlnie firma: dobrze p'ollperujllulo pned- 
..IłCE'an" An"ers (l:Ielgja). ,;,;ęb'or3tw. h.ndloweio . 
d-16:JS mieście Woje\O'6dzkim. Z". 
do Sł. Pom. pod 14271 


GarderobE: 


Bacznośfl 
damską. męską orar: pra- l'rzypomlnam Szanownej 
ce .Iw
nierskie wykonuje I Klienteli, &e jw pr
jmuk 

,'IHlme. ceny prz)-8Iępne. sn egowce 
W. Florczsk. mistrz kraw. I 

o810wa. 20, Uczeń mo!e do reparacjI. H. Studa6- 
Sle zgloslł. d-2096 ski, Toruil, Male Garbary 
Poszukuję nr. 3. 14131 
wspolnika 
lub wspólniczki do dobrze 
prosperującego wiekazego 
.przed$i
biOl"St\Va handlo- 
wego w mieście woje- 
wódzkiem. Zgłoszenia l: 
podaniem "ysokości ka- 
pitału pod g-ł270 do Sło- 
wa Pomorsk.ie;o. 
\\oBIelkle 
reparacje 


Rowery 
maszyny do Byela, sra- 
mof()ny, wirówki OraJ: 
wszelkie prace, wcbodlo\- 
ce w zakres mechaniki. 
napra" ia aię pod gw&
 
ranc
 i najtaniej. Wac- 
!!Staty mechanieme z wda- 
sn" emaljern1, uL Ko- 
pernika 3.1. k-tm 


Przyjmujt: 
. komia wazelkiello rodzaju 
rzecz, do korlystnej apned. 
Furmaństwo Obrazy 
z dobrym materjałem I olejne i pllslele relillijne, ro' 
zabudowaniem w dobrym dZlljowe do pokolu atolowe- 
punkcie .Torunla 8prZPnlccwR- damskie. _skie f&8ODuJ.. 
ma i oC:prasowanla wy- czyści, nrasuje. fM'buje- 
konuj. tanio. Sw, Ducha K. "-róliki.wica" KoeWtira 
ar. 1. l P. pr&wo. .-'218 Dr. m. 6-WI'
		

/sp_1928.10.04_R.8_nr22900010_0001.djvu

			(B" WiIamOIDSlii 
Toruń" .-ł 
liJ J1I.IUł-u,lllÓ1 .łm1 
... ..- -. 
Z okazji 5O-le!n. lubileuszu I 
CeDY wyj
kowo korzystDe. 
SIc."etkl _ski. 
.. UZDatlO trwaJych la- 
tunkach i modaycll wzo- 
\. radl w wielkim wyborze")  Ew ,,,t.l.b po. ...... R....o.....j. "Pod @ · 
(T . ki Tartllk ..W,sła Torun Porl ny pokój (rodzaj sali) do szu),.l"an)'. Oferty a 00- Lwem", Toruń , La%lenna 
 
clllr ..ie,s ) Dne"'n)'. I 4300: wvnaJ
ia. Z
la-uao:- Ii
 kładn)m tyclor)sem I _ nr. 19. g-ł317 cięłarowe w etanie zupełnie dobr y m i 
,. ronai.. od godz. U W
8\\
ka 
ymaganl\m "ynagrodze- 9 h h . I . 
samocbodo,,'e 111'. 2. I p. . . g-ł315 nlpm {HI sto"a Pom. pod Do metro składu bła- 
 na nowyc masywac I nowe palformy.' 
podW o z ie d."" ..t.w, ....f...jl I .......-. ..R........ 
 .
 · 

 ) rów kr6lkicb polr
ebna \.9 n£phaPCIt.. 3'/1- 4 ton 
 
mDtor 8i16 km, '" doł>rym WOL.YE POSADY Chłopl - ec zaraz lub od l:>' 10. b. r. 'i' ..Packard". a przyczep"- na 1-1 lonl), 
".n" ,,,,od' p ..n, - - ...,1.. "'" · 
ItI(!() d. Sok"lowski. C!1eł- łki . d eKsped1 " entka f...) sprzedaiII' k 1461 fi? 
S k t "!' p"'y .. .....
 "'" · 
I :i
 
;
;::I'; 
 a

:ka:::iegO 
ł'ła:1, TE.

! 
:"'d::
r: ł-.
 $ Anln.Trnkl91 TOlon. lelElooy 1411 i łOO. 
 
I U)lf mo
Ii\\;e ka\\alera. poszu. k d 
"' '' C
<> ut. Kopernika 22. zgł!>6zed dołączy t kopje @
@@@@I
@:@......ł..ł.'
.' 
Samocho ' d '0" ..n" d....' ...... - 
...."tw , pod.... ..n- === 

f'ji w 
yni. l\lie
ua- u - SJI pl'7.y wat nem utrzyma- Solidny lokator pOllZU- P k l. ) 
. Kum, t.. F...... ot....Y'.' (po'.J) ....w.'ooY. cznla!!lu. d.m' 'uj.:HI ....JOw... O U 
: Słowo Pom fK'd ,-'331 Zgłoszenia "raz & refe- Pnyetojoa, iDteliBeDtna 
I Sa - - ' " . rencjaml naJety Skiero- \ Syna. u.cuh.rych rodzlc6w m les Z k a n I a bez J'
cieb. Adr - wadmill. 
mochod wat pod adrel!em: DT. przYjmIe uraz S. Muszyń P an na SI. P om. 
.f35
 
Laba. p.dwokat. Gdynia, ski. Chełmta_ Toruńska 31 l: wszelkteoll wvgodaml P kój 
t Fiat 5«'1. kareta 6 osob.. \\ 
II
 ..Henryka", obok I skład telaza.. sprzętów dD- 1 Jat 23. ze afer .ire
nIO!1e.: na parterze lub i plęlrr.
 O 
w lJardro dobrym stanie Rmlery. g-ł2ł3 mowycb I toowar6W ko- mlańsklch, posiadająca 25 w okolicy Hynku !\,>wo- 
, "".udu "'wid"ji do . 100;.1.,.01<. d'- tYL 
... u....d'.... m..,.ld..., .. do dw."a 
m"bl..any. .lon""'Y, , 
I .o
dan;
 ..... . 500 ,I. d' ,;"",u'o JO al. ..... P_kui ' .... .. do 3 ",,'m I 'u,,",I.. ,",u' mI.'....... Ol...v do Slo-' ., '.:;I<ą. .0 t ('
\M\ką 
azo- 
ot...y d. Sto.. P.m.... ,,,"'''o ....... ...- .. ..... oo)..,lnl.j .fi- wa Pom. pod ..im. .... ..." "".,.. 
I 
jski.,go pod R-iJ43. bu lełowe g cera w celu malrymonjal - - teńflt"a lub 1!,)lIdne,o pa, 
O fr y z J - er ki - nym. Zgłoszenia a fOto
 Ur z o dn i k na. mote by'" z calod&ien, 
Okazja ...,y m... ..aw' . .' do Słowa Pom. ... ._. .. n'm ul",. m.'...... k... 
. do bof"" ""t
.
.O".: mon;w..,.... _
 ..... - poliK-Y, .'od.... M- ui. 

w..
 Wl.... 
ti okien dI1l<)wych. z fu-. \\m mieście nag
ro- CboJDIdci. S.::;;a 46 L ptr. Fr yzjerk A łidny ł IPokOJny. I: rodzl- :
:.ł. w Slo\\le Pomor. 
I.,....' rouo. t,58x""" ,..,.", ........ 
__.... i....... _ _.u,. ",n", ].... dy ,...
 Zt!I.............. ..- w., .. sło-a ...... ... 
frakowe, 1 browuing. aowe lokale Pomo cn - Ika str r J - a rk A Slowa Pnm pod 2112. . g-ł2łj 

.11bz_.1d, \I 
 U d . Dobrze umeblowany . 
kom. _y w T=uj. .kI,", I .." ",,'.J,.. krawieckiego'...... rz,= nik pOkOJ _....u...... 
( . I ::.
'

, ffid
 n:ł'.

':,
n": _ duto ""u" .._..,. eKspedjętkę """okuj' "'..,. popolud. ........Y dl. ..tldn'l - panna 
SPRZEDA ZE 1 \ 7
rem.. Tnroń. o.,lmi.. 
b 
"'ł'fu;kl. C.,'m.. do ..w....... ........ , ,..' ni._, do .......0_01.. lu d. wy".",i.. SI..y' bt.23".... ................. 
_ "'a Y_ 'I. '."13" mm,k.:t3. ..... ""Io"y. _ Z......ui. all ,.nw ..dow,.. lab lO. Ryook ". III.. ......., "'m. ....... 25 .... .. 
\ UCZ . , 
amodzielnych l: foto nych. ł..al!kawe oferty do url:lIodz. do 3 pokoi I kuch 
M "' ble S p, - chrz ' nla f Ją. ł!J\\-;adeclwami. 
:= Sło\\a Pom. pod g-ł24ł. POk6J - .zuka panL najcbętoiel oli: 
... ' . .. I z o
powiednlem \\-ykszlat- ' niem, pen
ji przy wolnem, Kuch k 
:a w celu małł. ZaL · 
 
':W _,h m_....... d
up"I,,?WY ",,
iowo ta. "m
 ft'ol..... ay
 ..""m... o - u....... ! ar a .......n
 u...,bt._y ..' ..g;," SIow. p= .... 
._ o..............:
" .yd",...
I,. ",iI-,., u""'wy.b "'rl
6w _ . W".......k.. N.w..' ....od,.. poe b. wyu.,.".. p.....,. Hl i ' - 
t _ I ,'<:'''' ul. Cb"mi....]d. pnyimerbatniki,.keby. biszkopty 
 r8Irc
e. wesołe. do 10- SI _ P kój prawnik. dobrz. ay\UDwa- 
r>bwerzanki, precelki solone lo " . ale 'st 1u wle.czorov.ello mote I UZ:II ca P k - - o nYI niebiedny. cel malt etl - 
", lat. .... ....,..., .... ... X' 
t"'!' ...
 lub t
'" O O J um ekl. Oferty: Biuro agIO 
"'1., _ R.' I.SO i _. 
 f pi,."" , ..,. oi.... ........ "'ml.
' 
 dub..,. .._M.... , Id w'::o
ikl '; ...,..,..... .... U..
. W.","K
 
to.......... R. t.... i."": I 
'y'" u.....y;' pnv" 
 pod '.43JB do Slo. 
...",..mi """"""" um. o
y do wyn.'"., b 
1:' - M. G..- ........... t' - · W" . 
....... i I. 
 "",,' n"m"'Ii'
,m .".k". =......IP>- ...
 do. d-is' .....Iwa '':2f:''.
. '" , P. ,"". i "" . ..'298 d.- 
PoleclI \ n.łlasta Torun,a, nadające U ,
105ze.ma: Mok..e. 2:6ł- g Pok6 - - 
oM ..,;clldm wyborze i tanio 

 składnice 
ub hur- czeń I klewsk.-: e go 11. R4279 1 ' Dobrze umeblo\\an)' J N.II czwartek. dnJa 4 paidz ic ' 
Ee SZ'YMAŃSK I "')dzi
'::':

iablUra. do piekarski mote się zgotlłć. Sluz . ąC . pokol - u.meblOwany w śr6dmte
- n.k.. ZII,r-aazalll uprzejmielll 
S_w 42 ,t029. W. ""'" ..I'- t. t. F. 'M'
b"l T.
ń- a .m , ....owl"m dob"" klelba 
 Y 
. 'Iłuft, Tclel.17.1 ruil. SUMka 21. 
-11
i 

re. Sohiesklego 1\1'. 12. potrzpbna zara Pr parter. z ulrzymanipm lub U1
Z!m j anlem dla pl'7. y - \ .) 
g_ III pięko Z. O!!tR 7 bez. AdnMI w SIowIP Poro z
Olte panl&nkl. :t'p:ł{)8Z8- domo we 11° wyrobw kaaPD k ' 
. g-4319 S-m3 . I 
Ia pod g-43o>1 do Słowa aalceson. wllotrobiaokę. 
omol'8lUego I Au1eDrleb Wyuynk III. g4Jł' 


. 
BLOWO POJrOIłSJ[IB - nwartek, dJ1Ia . pałdJ:lel'l1lk a Im e 


Nr. m 


Ru. II. 


Ul śrci2e, linia J. 
o god%. 8-ej wiecL 
11t)1
 ':";:'1J
lła. 
i M(


" 
ł.c!nedja wcgieraka 
Lakatosa. 


al uwarll', ':n. ł. 
o aod&. 8-ei wiecz. 
Prem'cr., 
kolii. w Jaklach. 
HlTICh1elda i F ranc:ka 
ot 
1l-am\ł,ia.1 


" plątek, dnia 5. 
o godz. /S-ej wiecz.. 
pr
data.... po..u!arue 
..91a
 

t.a Ił i.;
,/' 
dramal w 3-cb aktach. 
Emila Zeaadłowicz.. 
Ceay miejsc naioiżne. 


" lobOle. dnia l- 
o todz. &-ej wieczo.-em 
kom. w :5 aktach 
Hirsc:bfelda I F raneka 
" 
CU» tł-,ia."