/Untitled-100_0001.djvu

			Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy 


i 


. 


1 


--Ąłi),;1.1:i i t
)ł'i
1"jj 
r . - .
 
: 
 
, ... ... 

 
, 
. 
. 
, 


r 
J.-
_..." 


.'. 
-- 


. 


, 
" 


< 


" 


. 


, 21 


. 
. .--. 


" 
, 


1(-- __--- .. 
, " 
... .." ...,. 
.. 


5' 


. 
- 

j 


'J ł 


.. 


{ 


. ił J" 


, 
f 


., . 


. , 


" 
- . 


1& 


-'o 


,., .... - 
. ...... 


...... 


.<, 


. .. 
". 


.. ....
.. .. .",
 . 


Kliniczny Szpital Uzdrowiskowy zastal powołany w roku 1999 na bazie 
Szpitala Uzdrowiskowego PUC Ciechocinek. Przedsiębiorstwo to ko- 
rzenie swojej działalności wywodzi bezpośrednio z tradycji Zakładu Wód 
Mineralnych, Zarządu Zdrojowiska, a później Komisji Zdrojowej. Od po- 
nad 165 lat szczyci się tradycją lecznictwa uzdrowiskowego. Celem jego 
działalności jest lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja i profilaktyka. 
"Dom Zdrojowy", w którym zlokalizowana jest Klinika, to naj- 
większy kompleks lecznictwa uzdrowiskowego w PUC S.A. Mieści się na 
końcu ciechocińskiego deptaka w sąsiedztwie Parku Sosnowego, w oto- 
czeniu unikalnych okazów drzew i krze\
!ów. Jest to 4-piętrowy obiekt, 
w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferuje 
zakwaterowanie dla 274 chorych. Nowoczesna baza zabiegowa daje 
dostęp do ponad 50 rodzajów zabiegów leczniczych (w tym zabiegów 
solankowych, borowinowych, kinezy terapii i fizykoterapii). Na terenie 
obiektu znajduje się nowoczesny basen termalno-solankowy. Dokonuje się 
tu też badań diagnostycznych (RTG i EKG, densytometria) oraz prowadzi 
leczenie stomatologiczne. 


J  '. -...04, 
J P""ifł/
r 
11f .- 
f$.. 


... 


...  

 


. 


-..... '" 

,,
 
".f.iI' .J1J...... 

). '4,,"'t'f' 
'- .... ....::.. 
.J'"" ..... " 
"' 


'. 
. , 
1. dar 


. ,.. 


, 
.
 


. " 


'. 
# 

 . 
'
 
,- "
 
. " 
, 
 
:;:. 
 .. 

. ,. 
. ,

 
 { 
i.,."",, r< 
 
:..

- 
 .. 
ł 
 _ ,
 _ 
- ....-r ., I :"f
' p 
.' l :iłl;'!I.
'-: 
Ft .
.

 ..ł.ł.. 
. 
... '1 I.....f 
.. 

 ltL
!1!
 
..... .-' .
 

 , 
J .. 'IBłllll l l . ' 
1l.J. ........ L .- - \ Ł== 
..
... . :i...I'J. .--- 
 S/.
 
.. ,; - e- 


. 


, 
... 


r"'. - 
'
"": ; 
. . 'Ił- 
.' 

' " 


....... 
.: 


 

 
 
- 
.""'C ...".,,:. 
-\-=ł 
 


,........ :-r'7O':r 
:.:..-.. . 


...... 


, 
." ...  '" ---- 
,. "X'S"'" 
C 


"->
 
. -,-- .... 
..

 
" . 


-i 


,:,,_._Jo 


,. . 
.....- ł '''II 

 ."'* f 

 ."" 
 
. . 
 ..".,. dl .:.a. 
., """"f. 
  
. J..' 
ą? 
:."- ....  - 
... 
"7fJ ,'- 
'-. . . .. 
'. ..  


Budynek Szpitala Dziecięcego 


Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
- Uzdrowiskowy Szpital 
Kliniczny Akademii 
Medycznej 
im. L. Rydygiera 
w Bydgoszczy 
z siedzibą w Ciechocinku 
"Dom Zdrojowy" 
Ciechocinek. ul. Leśna 3 


Budynek Szp.rela Uzdrowiskowego 


103
		

/Untitled-101_0001.djvu

			Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy 


Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. dr. J. Bednarza 
Świecie n. \\lislą. ul. Sądowa 18 


Budynel-; Szpitala dla Nel1.VOWO i P
iclnie ;. 
ClK>rych 


104 


W szpitalu funkcjonuje Katedra i Klinika Balneologii i Chorób 
Przemiany Materii pod kierownictwem prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej. 
W sklad Klinicznego Szpitala Uzdrowiskowego poza Kliniką wchodzą: 
Oddział Dziecięcy w Szpitalu Uzdrowiskowym Dziecięcym, uL Staszica 7 
oraz Poradnia Diabetologiczna, ul. Polna 43. 


Szpital w Świeciu jest najstarszym dzialającym szpitalem psychiatrycznym 
w Polsce. W 1822 r. w poklasztornym budynku powstał lOG-łóżkowy 
Szpital Krajowy, a w nim oddzial dla psychicznie chorych na 20 miejsc. 
Od tego czasu do dziś w murach poklasztornych przebywają psychicz- 
nie chorzy. Władze Prus dokonaly rozbudowy szpitala w 1855 i 1908 r. 
W Polsce, po przejęciu szpitala w 1920 r., stopniowo rozbudowywano 
zaplecze gospodarcze oraz sieć warsztatów pracy chronionej dła chorych. 
Znaczne wsparcie dla Szpitala stanowiło wielkie gospodarstwo rolne. 
Przychody wlasne Szpitala w 1929 r. pokrywaly prawie 90% kosztów 
jego funkcjonowania. II wojna światowa przyniosła niewypowiedzianą 
tragedię dla spoleczności szpitalnej. W 1939 r. wszyscy chorzy zostali 
wymordowani. Ich los podzielil- sprawujący opiekę nad chorymi - dyrek- 
tor Szpitala dr Józef Bednarz. Szpital wznowił swoją działalność kilka ty- 
godni po wyzwoleniu Świecia, jeszcze przed zakończeniem dzialail wojen- 
nych. Adaptowano i remontowano pomieszczenia dla powiększającej się 
grupy chorych. Dzięki kontaktom z gdańską Kliniką Psychiatryczną szybko 
wdrażano nowoczesne metody diagnostyki i leczenia biologicznego 
W Szpitalu w Świeciu studenci bydgoskiej Akademii Medycznej 
mieli w latach 1975-1997 ćwiczema i seminaria z psychiatrii. 


,'. 


,.... 


/' 


t 


- .. 
":
,(
.l 
. . "''W'' . . 
f ... .;'- 


';!fi.
:.f l -;.;. 
.,. . A 

 
 
.
"_." ! 
:,.,_ J 
",... "'''::-
 " .. 
. /
,>, 
. 
. ',
 .... 'ł" 
" .,..:;.......' .t
,N' 
ł" . 
 .- 
';
"'- 
... , 
..... 
. - .. 
,
 '" 
 ,.' 


'. 
" 


?";J 
. -
		

/Untitled-102_0001.djvu

			Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy  .,' 

 

 . 
" ' 
 

'.t'. . 
'1r IG ,'" 

. ..ł  


. . 
.... 
II! ,c 
 '. ł...' 
-
 - 
'f. '. -¥ -\:;. 1-_ 
n ł..' 
, 
 

.; 
., :;[ t.").- --łj. ...
"'r;.ri? 
I _- 
 
 ,
_ 
_ ,. " 
 :
 . 
 :, .
;;.. oJ 
.." 
 ...('
 
A)f'" 
. .iJ" 

'., f' ,ł....... 
 " ;7j' 
""

_' 
".' 
 r.' r i: ( ,.. f'
 
"'>' <. f 
.....:-4 '::n
 .. .,;. i: l l ;- 
(. 
"d! -. ! . 
'. . _ 
 r- . ,. , . 
:
/...
 > 
; li , :: f -- I 
 ' 
 :....
 
_! ł J
 i . =. V 
 
(' . S r -..;, 
""/f
:.h'J<
,:'1 
=:' , 

 


 
.-, . l.:.!:-' 
.
_
...'-'II:' II 
 .. 
.....- 1 , ')',,)'-, ."', .' t 

 .'.. { :. : 
, , ,. I 
 
.. { .1 

 J... ł
 
 
 
\
 
 ",:' J,,\'} ..'"", ........
 "'.-, 


. t, 
" 

 
)o.t.r. I
 : 
t. '-/I 
1- . ... .. ... ł' 
.
 9.ł ""'
... 
,
 :
 -...... ..
:: 

 .' 
...... \ 
ł .., .' 
.'t "" 
_ 
r. ,
':
;ii;

 
&(-" .


 
. 
......
 
" '..-& 
.. " 

tj.o)...":
 ". ł 
... -, 
 
:.r.: - 
...
 :t,"" 
ol . ..2'L..
 


.  


. - 


, 


" '1J 

-.;
 
.!
 
;, 1-< !t 
11 

. 
r . 


.... 
>' s. 

-. ł
 
,-,  . 


-. 


...
-,..::.  


... .... 


. r . L....,]I 


..... 


< 


..  

 Ił ,.._ u."::'-. \t 
L


'" 
,>1'1'( . . -." \Od ..., 
. .:' "'.). 'ł. 
"n 

 
 . "" 
 
.,. . . ...
. 
. . .. I' . 
.."". 
. 

. 
.. 
. . ",.	
			

/Untitled-103_0001.djvu

			Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy 


Ksztalcenie 
podyplomowe 
lekarzy 


Lekarze jako jedyna grupa zawodowa w Polsce mają ustawowy obowiązek 
doskonalenia zawodowego. Kształcenie podyplomowe obejmuje przede 
wszystkim specjalizację (trwa 4-7 lat) oraz różnego rodzaju kursy, 
szkolenia i zjazdy podnoszące kwalifikacje. 
Formalny udział bydgoskiej AM w organizacji szkolenia podyplo- 
mowego rozpoczął się w roku 1988. W wyniku porozumiema pomiędzy 
Dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w War- 
szawie a Rektorem AM utworzony został Oddział Terenowy CMKP w Byd- 
goszczy. Zadaniem Oddziału była koordynacja i organizowanie szkolenia 
podyplomowego łekarzy regionu oraz wspomaganie działalności Woje- 
wódzkich Ośrodków Doskonalenia Kadr Medycznych. 
Kształcenie podyplomowe odbywało się wówczas na trzech po- 
ziomach. Szkolenie centralne organizowane było przez CMKP w Warsza- 
wie. Za szkolenie regionalne dla lekarzy z województwa bydgoskiego, 
toruńskiego i wloclawskiego odpowiadal Oddział Terenowy CMKP 
w Bydgoszczy. Szkolenie w obrębie województwa bylo zadaniem Wo- 
jewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych. Poza leka- 
rzami szkolony był personel ze średnim wykształceniem medycznym - 
pielęgniarki, położne oraz technicy medyczni. Nadzór nad przebiegiem 
szkolenia prowadzi! WODKM. Ten model organizacyjny funkcjonowal 
do końca 1991 r., kiedy to Terenowy Oddzial został rozwiązany, a jego 
zadania przejęły WDKM i CMKP. 
Od lipca 2003 roku na terenie województwa funkcjonuje Kujaw- 
sko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego - Dział Doskona]enia Kadr 
Medycznych. Do jego głównych zadań należy kształcenie, doskonalenie 
zawodowe i dokształcanie podyplomowe personelu medycznego i nieme- 
dycznego. 
W 1999 roku wprowadzono nowy system uzyskiwania specjaliza- 
cji zawodowej. Wyodrębniono specjalizacje podstawowe i szczegółowe. 
Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe, a otwarcie specjalizacji po- 
przedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym. Szkolenie specjalizacyjne 
opiera się na jednolitych programach specjalizacji, zatwierdzonych przez 
Ministra Zdrowia. W każdej specjalizacji wprowadzono obowiązkowe 
staże i kursy. Szkolenie może być realizowane jedynie w miejscach, które 
uzyskały uprawnienia do prowadzenia specjalizacji (akredytację). Po 
uzyskaniu specjałizacji podstawowej można się ubiegać o uzyskanie spe- 
cjalizacji szczegółowej. W roku 2004 lekarze byli jeszcze szkoleni zarówno 
wg wcześniejszych ("stary tryb"), jak i nowszych ("nowy tryb") zasad. 
Liczba lekarzy, mogących podjąć szkolenie zawodowe w wybranej 
przez siebie specjalności, jest limitowana. Dostępność jest określana przez 
Ministra Zdrowia - na podstawie liczby wołnych miejsc szkoleniowych 
w jednostkach szkolących oraz zapotrzebowania na usługi specjalistycz- 
ne w poszczególnych regionach kraju. W połowie roku 2004 w trakcie 
specjalizacji było 188 lekarzy, pracowników SPSK w Bydgoszczy. 
Nowe roz\l.'iązania zakładają, że podstawową formą kształcenia 
podypłomowego lekarzy jest rezydentura. Kształcenie takie odbywa się 
w czasie wykonywania obowiązków związanych z pracą na rzecz jednostki, 
w której lekarz się specjalizuje. Środki finansowe na rezydentury zapewnia 
Minister Zdrowia i przekazuje ie jednostkom zatrudniającym rezydentów. 


106
		

/Untitled-104_0001.djvu

			Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy 


Lekarze ubiegają się o otrzymanie etatów rezydenckich w konkursowym 
postępowaniu kwalifikacyjnym i są zatrudniani na czas realizacji progra- 
mu specjalizacji w ramach umowy o pracę. W roku 2004 etat rezydencki 
w SPSK miało 141 lekarzy. 
Szczególnie ważną zmianą procesu kształcenia specjalizacyjnego 
jest wprowadzenie centralnej procedury akredytacji jednostek uprawnio- 
nych do prowadzenia specjalizacji i staży specjalizacyjnych. Akredytacja 
jest postępowaniem, które określa, czy dana placówka i prezentowany 
przez nią poziom kształcenia spełniają ustalone wymogi i prowadzi do 
nadawania jednostkom uprawnień do szkolenia specjalizacyjnego, po 
spełnieniu przez nie ustalonych kryteriów. Oceny jednostek dokonuje 
Zespół EkSpertów, składający się ze specjalistów zaproponowanych 
przez konsultanta krajowego, towarzystwa naukowe oraz Naczelną Radę 
Lekarską. Wszystkie Kliniki naszej Uczelni posiadają wymagane w tym 
zakresie uprawnienia. 
Warunkiem specjalizacji jest odbycie staży, kursów i szkoleń nau- 
kowych w wysokoSpecjalistycznych ośrodkach. Od roku 2002 organizację 
tych kursów przekazano \1VYŻszym uczelniom medycznym. W bydgoskiej 
AM w roku 2003 przeprowadzono 46 kursów obowiązkowych dla lekarzy 
w ramach szkolenia podyplomowego. W ich realizację zaangażowanych 
było 14 jednostek uczelnianych AM. Ponadto w 12 klinikach odbyło się 57 
kursów doskonalących dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek. Ogółem 
w kursach i szkoleniach do specjalizacji wzięło udział ponad 2500 osób. 
Na rok 2004 zaplanowano 44 kursy obowiązkowe, które przeprowa- 
dzone zostaną w 12 jednostkach Uczelni. Zmniejszy się natomiast liczba 
kursów doskonalących (13 w 11 Klinikach i Zakładach AM). 
W najbliższej perspektywie znaczenie ustawicznego szkolenia 
lekarzy będzie rosło. Samorząd lekarski proponuje zmianę sposobu 
dOpełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Udział w kształceniu 
byłby obowiązkowy i potwierdzany uzyskiwaniem tzw. punktów eduka- 
cyjnych. 
W nowym systemie edukacji rozdzielono nauczanie od egzamino- 
wania. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny kończy proces Specjalizacji 
i po jego złożeniu lekarz otrzymuje dyplom specjalisty. Egzaminy przepro- 
wadza Centrum Egzaminów Medycznych - jednostka powołana przez 
Ministra Zdrowia dla obsługi procedur \vcryfikacji wiedzy w systemie 
kształcenia kadr medycznych. Postępowanie prowadzone jest dwa razy 
w roku w formie egzaminu praktycznego, testowego oraz ustnego. W skład 
komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Zdrowia, wchodzą 
przedstawiciele konsultanta krajowego, właściwego towarzystwa naukowe- 
go, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. 
Egzaminy dla lekarzy na II stopień specjalizacji tzw. "starym trybem" or 
ganizuje CMKP. Prowadzone są w klinikach bydgoskiej AM. W ostatnich 
dwóch latach przystąpiło do nich 120 lekarzy z województwa i kraju. 
Aktywność szkoleniową klinik naszej Uczelni odzwierciedla licz- 
ba lekarzy, którzy uzyskali specjalizację w naszym regionie. W ostatnim 
dziesięcioleciu (1994-2003) w województwie bydgoskim, a po 1998 - 
województwie kujawsko-pomorskim, specjalizację I stopnia uzyskało 497 
lekarzy, a II stopnia - 778. Porównanie początku i końca tej dekady może 


107
		

/Untitled-105_0001.djvu

			Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy 


wskazywać na pewne zaspokojenie zapotrzebowania na specjalistów. 
W roku 1994 specjalizację I i II stopnia uzyskało odpowiednio 37 i 82 
lekarzy, natomiast W roku 2003 nowych lekarzy specjałistów było mniej 
(odpowiednio: 4 i 74) 
W 2004 r staź podyplomowy na terenie SzpitaJa Klinicznego 
odbywało 29 lekarzy. Zmianą na tym etapie edukacji będzie, obowi'tzkowy 
po staźu. Lekarski Egzamin Państwowy, który stanie się warunkiem uzyska- 
nia prawa wykonywania zawodu. Egzamin obejmie wszystkich absolwentów 
medycyny, którzy staź podyplomowy zakończą po 1 października 2004 r. 
Szkolenie podyplomowe w bydgoskich klinikach odbywalo również 
pięciu lekarzy cudzoziemców. Trzech z nich otrzymywało wsparcie stypen- 
dialne. Dwóch innych jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. 
Nadzorem nad szkoleniem podyplomowym na terenie uczelni - 
poza władzami statutowymi - zajmuje się powołana przez rektora Komisja 
ds. Jakości Kształcenia Podyplomowego. Rozpatruje Ona ewentualne skar- 
gi i cykłicznie omawia przebieg szkołenia w poszczególnych klinikach 
Wizja włączenia Polski do Unii Europejskiej, która ziściła się 
w 2004 r.. zainicjowala szereg zmian organizacyjnych w kształceniu me- 
dycznym przed- i podypłomowym. Celem stało się wyrównanie pozio- 
mu nauczania we wszystkich uczelniach kraju oraz dostosowanie go do 
oczekiwań krajów UE. Poza dostosowaniem programów, struktur i metod 
weryfikacji wiedzy zostały równieź powołane instytucje opiniotwórcze, 
akredytacyjne oraz kontroluj'tce wszechstronnie wyższe uczelnie kraju, 
W tym uczelnie medyczne (Państwowa Komisja Akredytacyjoa, Konfe- 
rencja Rektorów Uczelni Medycznych). 


Stanisław Dąbrowiecki 
Krzysztof Demidowicz 


108
		

/Untitled-106_0001.djvu

			Administracja 


Administracja Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgosz- 
czy wykonuje wszelkie czynności związane z planowym zarządzaniem 
majątkiem i finansami Uczelni) zapewniając korzystne warunki dla 
sprawnego prowadzenia procesu dydaktycznego. działalności badawczej 
i naukowej. Do najbardziej istotnych zadań administracji należy także 
przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i remon- 
towych. jak również adaptacja bazy lokalowej i odpowiednie wyposażenie 
jednostek organizacyjnych Uczelni. Ponadto administracja służy pomocą 
i wsparciem władzom Akademii oraz wszystkim kierownikom jednostek 
dydaktycznych) badawczych i naukowych. 
Stanowisko Dyrektora Administracyjnego AkademiI zajmowali 
kolejno: mgr Ryszard Nowacki w latach 1984-1986. lek med. Ryszard 
Długołęcki w latach 1986-1987) mgr Witold Pac w latach 1988-1998 
oraz mgr Ewa Nawrocka od roku 1998 do chwili obecnej. 
W początkowym okresie istnienia Uczelni administracja pracow;:\ła 
w wyjątkowo trudnych warunkach lokalowych. podzielona i posadowiona 
w kUku ptmktach miasta. Większość działów, m.in. Dział Aparatury i Dział 
Inwestycji. zlokalizowano w budynkach audytoryjnym i diagnostycznym przy 
ul. Skłodowskiej-Curie 9, jednak dla części jednostek, w tym księgowości 
i Działu Spraw Pracowniczych. konieczne było wynajęcie biur ówczesnych 
Zakładów Przemysłu Obuwniczego .,Kobra" przv uL Kościuszki. 
W połowie lat 80. mzpoczęto budowę biurowca przy ul. dr. 
A. Jurasza, zamierzając przeznaczyć go w całości dla celów admini- 
stracyjnych. Jednakże odstąpiono od tego planu, głównie z uwagi na 
przedłużający się proces inwestycyjny (obiekt przez kilka lat stał w stanie 
surowym z powodu braku środków finansowych na jego dokończenie). 
W roku 1990 Uczelnia) na mocy porozumienia z Wicewojewodą Byd- 
goskim, przejęła na potrzeby administracji część obiektów w centrum 
miasta przy ul. Jagiellońskiej 13. a rok później dodatkowo wynajęła od 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy część pomieszczeń w sto- 
jącym nieopodal budynku biurowym. Na uL Jagiellońską przeniosły się 
m.in. rektorat, dziekanaty Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego 
oraz dyrektor administracyjny. kwestor i podległe im jednostki W roku 
2001 Akademia otrzymała w formie darowizny od Skarbu Państwa biuro- 
wiec Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, dzięki czemu obec- 
nie posiada cały zespół budynków przy ul. Jagiellońskiej 13-15. W roku 
2002 w budynku po "Skarbówce" przeprowadzony został generalny re- 
mont, który poprawił funkcjonalność i estetykę całego kompleksu aka- 
demickiego. Obecnie mieszczą się w nim zarówno stanowiska biurowe, 
jak i sale dydaktyczne. stołówka, Dom Studenta Nr 1. a także warsztaty 
rzemieślnicze oraz baza samochodowa. 
Główne zadania inwestycyjne, zrealizowane do tej pory przez sek- 
tor administracyjny Uczelni objęły: wykonanie ze środków własnych obiek- 
tu przy ul. Karłowicza 24. z przeznaczeniem dla zakładów teoretycznych 


_ "".11\0  


r 


"W 
.," 


. 
;;.. .. J., .."". 
(i 
'( 


, 

;;r. 
. 


,.. " 
" 1
,,'.9  

 
1 
.. .. /'. I 
J u,.c 
ł c. :ł 


,... 

Q\

 
""' 
,.' 
 
'" 

 


# 
. ;1". 6 -. 

 

, ) 


....."...... .... 
 :):)0,,1 . .. 
r!.'
r 


., 
 . . = -,- 


Dyrektor Admirustracyjl1Y mgr Ewa N	
			

/Untitled-107_0001.djvu

			Administracja 


Budynel.; dydaktyczno-edmimstracyjny PTZY 
Rondzie J
9iellonów 


110 


..,. 


'. (o. 


.. 
- 


.. 


..", 
-. 
" 
'"  


-II! 


-
 


, '
d:'f
 
.' ,i>l
 
Im Jł:;..
 


;.. : 


"'T 
... .rJ:i1 
:
" 
<'	
			

/Untitled-108_0001.djvu

			Wydziały 
i inne jednostki 
. . 
organizacyjne
		

/Untitled-109_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Zespół Nauczania Klinicznego w Bydgoszczy, utworzony w 1971 r., stał 
się ośrodkiem akademickim, który byl pierwszym etapem poprzedzającym 
powołanie Filii z Zamiejscowym Oddziałem Wydziału Lekarskiego Aka- 
demii Medycznej w Gdańsku (1975 r.), następnie Wydziału Lekarskiego II 
AMG (1979 f.) i wreszcie powołania Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
(ustawa z dnia 21 lipca 1984 r.) z Wydziałem Lekarskim (Zarzqdzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1984 r.). 
Pierwszym Dziekanem Wydziału została prof. zw. dr hab. Anna 
Balcar-Boroń (1984-1987), prodziekanami zaś prał. dr hab. Józef Kalużny 
i prof. dr hab. Władimir Bożiłow. W latach następnych funkcję Dziekana 
Wydziału sprawowali kolejno: prof. dr hab. Gerard Drewa (1987-1990), 
prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (1990-1996), prof. dr 
hab. Czesław Kłyszejko (1996-2002), prof. dr hab. Gerard Drewa (2002- 
do chwili obecnej). 
Bazą kliniczną Akademii stał się Wojewódzki Szpital Zespolony, 
a dotychczasowe kliniki i zakłady, które należały wcześniej do Wydziału 
Lekarskiego 11 AMG, stały się jednostkami Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy 
Wydział Lekarski rozpoczął nabór studentów na I rok studiów 
kierunku lekarskiego w roku akademickim 1985/1986. Podczas inaugu- 
racji ślubowanie złożyło 148 studentów tego Wydziału. Pierwsi absolwen- 
ci otrzymali dyplom w 1991 r. W latach 1985-2004 kierunek lekarski 
ukończyło 2016 absolwentów. 
W 1998 r. na Wydziale Lekarskim utworzono Oddział Fizjoterapii. 
Pierwszy nabór na studia magisterskie dzienne, na kierunku fizjoterapii, 
nastąpił w roku akademickim 1998/1999. Przyjęto wówczas 47 studentów, 
W roku akademickim 1999/2000 uruchomiono studia zaoczne, a rok póź- 
niej studia wieczorowe Od roku akademickiego 2002/2003 kierunek 
fizjoterapia został przeniesiony na Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Uchwałą Senatu z dnia 13 września 2001 r. z Wydziału Farma- 
ceutycznego na Wydział Lekarski przeniesiono kierunek biotechnologia 
Pierwszy nabór na studia licencjackie dzienne i wieczorowe przeprowa- 
dzono w roku akademickim 2001/2002. W jego wyniku przyjęto 69 stu- 
dentów. W 2003 r. utworzono 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na 
kierunku biotechnologia Pierwszy nabór studentów odby
 się w 2004 r.  


\;
 


'" 
. 


'C 
-: 


n. 


. ... 
 
, 
Y."'" ". 

. .. .of.,. 
-'!.., . '. 

":. 


J:-' ... 
...... 1 
'
. ... 


 I 
'." t""" 
. t.. 

 


.' 
. . 

 '. 


., 


;"t 
..:..ft 
 
": 
 
1. 1 , / 

/,;, 

'
. ł 
,.; ;, 


, 


Prof dr hab. Anna Balem-Boroń, pierwszy 
Dziekan Wydzwlu Lebrsklego 1984-1987 


, 


, 
.->, . 
.."..: ..".. 
..; :ł 
"'
...ł.
_,d-. ,'S: 
._ 1f:::1
 .

. 
, 


. .. 
( 
. .j' 
l. 
. 
.-/ I . 
f 
/ ". 
#-1 
Ił.
 ." , 
..$ '(. .. 
. 'V-' 
· .'J 
tL
 
 ,.- 
V\ W.? 


Dr hab Mieczysława Czerwionka-Szallarska, 
prol nadzw AM, DZiekan Wydziału Lel	
			

/Untitled-10_0001.djvu

			Dzieje Bydgoszczy 


Widok przez Brdę 


, 
-
/ \
 \\\\\\ 
, . I \ I 
f .U 
I I J:. J,. I 
, Iti' I II '
I' . 1 
__,.d'1.L.Af!.
 '


L
 
! - 


.. := 
.';:'-
i

::;ii"':' 
 
..1___ . __ .__......

 


... . 


.
 


I ; 


r 


II 
_! 
ł " .
 ł .J
..1tt l 


\1 
I 

 


! -I 


ł I 
lit 


I 
I " 
,t · 


:11 . . . II 
11 


1..., 
--o 


- .... -:... 


- 
- 
, 


..... 


.-.= 


.--- -;;,r 


- j;;:: --- 


obecnej miasto liczy 175 km 2 i około 400 tys. mieszkańców. Największą 
dzielnicą jest Fordon, niegdyś miasto, które wraz z okolicznymi wsiami 
włączone zostało do Bydgoszczy w 1973 r. Rozwija się przemysł chemicz- 
ny, maszynowy, elektroniczny i spożywczy. 
Po wojnie nastąpił rozwój sieci placówek służby zdrowia, powołano 
szpital zakaźny, dermatologiczny i wybudowano nowy szpital miejski na 
Kapuściskach (1953-1959). Kolejna rozbudowa sieci nastąpiła w latach 
osiemdziesiątych. Wzniesiono Szpital Wojewódzki im. dr. J. Biziela, Okręgowy 
Szpital Wojskowy i Regionalne Centrum Onkologii. 
Bydgoszcz stała się szybko poważnym ośrodkiem kulturalnym. 
Powołano do życia Filharmonię Pomorską (1953), Operę i Operetkę 
(1959), kolejny teatr zwany Kameralnym (1961). Działały rolnicze instytuty 
naukowo-badawcze, spadkobiercy tradycji z czasów niemieckich i okresu 
międzywojennego. W 1959 r. powstało Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 
a dwa lata później Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Tuż po 
wojnie powołano rozgłośnię Polskiego Radia, a w 1992 r. bydgoski ośrodek 
Telewizji Polskiej, wcześniej działający jako filia oddziału gdańskiego. 
Początek szkolnictwu wyższemu dały filie szkół wyższych działających w Poz- 
naniu, Gdańsku i Łodzi. W 1964 r. powołano Wyższą Szkołę Inżynierską, do 
której w 1974 r. przyłączono filię Akademii Rolniczej w Poznaniu, tworząc 
Akademię Techniczno-Rolniczą. W 1969 r. powstała Wyższa Szkoła Nau- 
czycielska, przekształcona w 1974 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, 
w 1998 r. przemianowaną z kolei na Akademię Bydgoską. W 1979 r. 
powołano Wyższą Szkołę Muzyczną i w 1984 r. Akademię Medyczną. 
W ostatnich latach powstało kilka niepaństwowych uczelni wyższych. 


Zbigniew Zyglewski 


10
		

/Untitled-110_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


."';- ...... 


,J'
 


...: 


....... t" 
'\l 
'....
, 
...... , iJ...... 
...... .*
 
:;. .. 


...... 

  ' 
,. 


Pro!. dr hab Cz	
			

/Untitled-111_0001.djvu

			Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych utworzona została 
1 października 1971 r., a jej historia łączy się ściśle z nazwiskiem prof. dr. 
hab. med. Bogdana Romańskiego, który objął funkcję kierownika Zespołu 
Nauczania Klinicznego AMG w Bydgoszczy. Prof. B. Romański miał ŚWIa- 
domość znaczenia chorób alergicznych na świecie oraz roli procesów immu- 
nologicznych w zjawiskach chorobowych u człowieka. Powołał więc ośrodek 
alergologii na bazie I Oddzialu Chorób Wewnętrznych Szpitala Ogólnego 
Nr 1, przekształconego w Oddział Kliniczny, którego kadrę tworzyli 3 Ie 
karze, a wśród nich obecny kierownik Kliniki Andrzej Dziedziczko 
W październiku 1971 r zainaugurowano zajęcia dydaktyczne 
dla studentów V roku VJydziału Lekarskiego AMG. W 1972 f. powstały 
warunki do działalności dydaktycznej i badawczej (skromna sala dydak- 
tyczna z biblioteką, laboratorium immunologiczne, pracownia spiro- 
graficzna). Program działalności naukowej uwzględniał: epidemiologię 
i patogenezę chorób alergicznych oraz badania nowych leków i mechaniz- 
mów ich działania. 
Lata 1973-1975 to okres owocnej pracy naukowo-badawczej. 
Z początkiem września 1975 r. Oddział Kliniczny przemianowano na 
I Klinikę Chorób Wewnętrznych i Alergicznych. Dorobek naukowy Klini- 
ki w latach 1976-1979 v-'YJQżał się już liczbą 71 publikacji w kraju i za 
granicą. Pierwszy kliniczny etat adiunkta Akademii Medycznej uzyskał 
A. Dziedziczko w grudniu 1978 r. i zosŁał zastępcą kierownika Kliniki. 
W 1978 r. doc. Romański otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, rok 
później nagrodę Ministra Zdrowia, a w 1989 f. tytuł profesora zwyczaj- 
nego. Kilku pracowników Kliniki otrzymało nagrody indywidualne T 0- 
warzystwa Internistów Polskich za badania naukowe. 
W lipcu 1980 r. Klinika rozpoczęła kolejny etap działalności w Szpi- 
talu XXX-lecia (obecny SPZOZ Wojewódzki Szpital) jako jednostka licząca 
80 łóżek z pracowniami: immunologiczną, badań czynnościowych układu 
oddychania i krążenia, endoskopową, salą intensywnego nadzoru, salą 
r
habilitacyjną, biblioteką, dwiema salami seminaryjnymi dla studentów 
i przykliniczną Przychodnią Alergologiczną. 
W stanie wojennym Klinika nie zaprzestała dzialalności, a w roku 
1982 Jej pracownicy czynnie uczestniczyli w powołaniu w Bydgoszczy Pol- 
skiego Towarzystwa Alergologicznego (20-lecie powołania PTA uroczyście 
obchodzono w 2002 r. - Jubileuszowa Konferencja Naukowa). 
W latach 1983-1984 Klinika organizowała liczne, lokalne i wy- 
jazdowe konferencje naukowe oraz wspólny Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Immunologicznego i PTA w Bydgoszczy. Prof. Romański zostal powołany 
przez Ministra Zdrowia na stanowisko specjalisty krajowego w zakresie 
alergologii. Klinika słała się ośrodkiem alergologicznym konsultacyjnym 
w skali ogólnopolskiej. 
Podsumowując ten okres prof. Romański uznał, że zasadniczy 
cel został osiągnięty. W Bydgoszczy powstal Ośrodek Alergologii, a je- 
go młodzi współpracownicy mogą być dumni ze swoich osiągnięć. 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Alergologii 
i Chorób 
Wewnętrznych 


I 


. ('.:. 


"""'ł . . 
':.-. .
 

- J.:q"'" 


..;.:. 


. :i. . 
: 
 .. ' L 
 ' - ł; }
 
. . . 
( . . ,. 1: . 
.t 
 
'" -N ::
':': '. 
. ,J."" ....., . .,. " 
.j; 
 ".r '" 
-:I 
.
 ._ 
 .; 
 f . 
, :' 
..- - ....1, 

 '. . 
.:lo.. 
 
.t" .
, 

; . . 


r: . 
c 


, 


. .. 
" . 


.. 
, 
\ . . 
 , 
...- - 
<' 
...r . 
, ')0""-... 
"''fIt'
 " 
, 
. ..<11 
" 
,. " 


Prof zw dr hab Bogdan Rorrreński 


115
		

/Untitled-112_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Ze.sp.."II Kotedry i KhruJu Aletgcłogu l Chorób 
Wewnętrznych po zdobyciU piGwszt?Qo miej- 
sca IN Ir.or;kut'sie Expressu Byd.2oskiego >oZloty 
Stetoskop". 1999 r 


116 


Zastanawiając się nad przyszłością, prof. Romański pisał: "Czy będzie 
powód, by pisać o nas za następnych trzynaście łat, pokaże czas?" Minęło 
20 łat i pod każdym względem okres ten można uznać za udany, chociaż 
w wyniku transformacji w służbie zdrowia, nie udało się Klinice przetrwać 
w ksztaJcie, jaki osiągnęła w okresie blisko 30 lat swego istnienia. Z dniem 
1 lipca 2001 r. Klinikę pozbawiono 40 łóżek (w tym 14 lóżek Intensyw- 
nego Nadzoru Kardiołogicznego). 
Wraz z powołaniem w Bydgoszczy samodzielnej Akademii Me- 
dycznej w 1984 r. Klinikę przemianowano na Katedrę i Klinikę Alergologii 
i Chorób Wewnętrznych i pod tą nazwq funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Obecnie kierownikiem Kliniki jest dr hab. Andrzej Dziedziczko, 
prof. nadzw. AM. Zespół naukowo-dydaktyczny składa się z: dwóch pro- 
fesorów, dwóch adiunktów, czterech starszych wykładowców, pięciu asys- 
tentów, dwóch uczestników studiów doktoranckich, czterech rezydentów 
i pielęgniarki oddziałowej. 
Klinika o profilu alergologicznym i internistycznym mieści się na 
pierwszym piętrze Pawiłonu "C' Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej - Szpitała Wojewódzkiego im. dr. Jana Biziela przy 
ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Liczy 40 łóżek internistycznych i alergo- 
logicznych. 
Baze diagnostyczną Kliniki stanowią: Pracownia Immunologiczno- 
-Alergologi
zna (kierownik: dr n. przyr. Magdalena Żbikowska-Gotzl, 
Pracownia Endoskopowa i USG (kierownik: dr hab. Zbigniew Bartuzi, 
prof. nadzw AM), Pracownia Badań Czynnościowych Układu Odde- 
chowego (kierownik: dr hab, Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM). 
Dzialalność naukowo-badawcza jednostki obejmuje badania nad: 
etiopat
enezą astmy oskrzelowej i POChP oraz rolą zwiększonej aktyw' 
ności ruchowej we wspomaganiu leczenia tych chorób, etiopat
enezą 
alergii na pokarmy i innych chorób alergicznych przewodu pokarmowego 
Oraz etiopatogenezą nadwraźliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne. 
Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje autorstwa pra- 
cowników Kliniki, których wykaz obejmuje: 13 monografii, 7 rozdzialów 
w książkach, ok: 600 pubłikacji w czasopismach krajowych i zagranicz- 
nych oraz ok. 400 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. 


--- 
....._ 1mIO'T.oI 


.. 

-' 
. , 
.
.::.. 


ł-,; 
 .Ą.
:!t.: h. i ' ., 
,-, jJ .,
 ł 
':\ ,'''' .....> - .... 
: 
Ił -...: -:
::
'
.' >' 
. \.' 
; 
. Y'.. 
 
 ,," - ....,... 
 
 ,,
 . 
_\-, ,I. 
'I ł . 


-' 


, , 


. 


Iii .... 


< 


41- 


"iit 
,t! . \ 


.#..-
		

/Untitled-113_0001.djvu

			Pracownicy Kliniki czynnie uczestniczyli w 48 kongresach i zjaz- 
dach zagranicznych oraz w kilkudziesięciu kongresach, zjazdach i konfe- 
rencjach naukowych krajowych. Klinika była organizatorem 7 międzyna- 
rodowych lub krajowych zjazdów naukowych i kilkudziesięciu lokalnych 
konferencji naukowych miejscowych i wyjazdowych. 
Za tak aktywną działalność naukową i organizacyjną pracownikom 
Kliniki przyznano nagrody: zespołową nagrodę Wojewody za badania nad 
patomechanizmem i leczeniem alergicznych chorób dróg oddechowych 
(1976), nagrody za wyróżniające się prace pracowników (Gdańsk 1979, 
Łódź 1981), nagrodę Zakładów Chemicznych "Zachem" za badania nad 
kontrolowaniem skutków ekspozycji zawodowej na izocyjaniany (1988). 
nagrodę. pacjentów dla zespołu Kliniki Złoty Stetoskop "Expressu Bydgos- 
kiego" (1999), figurkę bydgoskiej "Łuczniczki" i dyplom uznania dla naj- 
lepszej i najżyczliwszej dla ludzi chorych placówki lecznictwa zamkniętego 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
Do 1984 r. w Klinice specjalizacje I stopnia z interny uzyskało 
21 lekarzy, a II stopnia - 14. Pięciu pracowników uzyskało specjalizację 
z alergologii, jeden z kardiologii. Powstalo 12 rozpraw doktorskich i jed- 
na habilitacja. Szkoliło się w niej i szkoli wielu lekarzy internistów, aler- 
gologów i stażystów. Stopień dokotra habilitowanego uzyskało pięciu 
doktorów (oraz jeden poza Kliniką), trzech z nich zostało profesorami. 
Stopień naukowy doktora uzyskały 33 osoby, a kolejnych osiem ma 
otwarte przewody doktorskie. 
Pierwszy kierownik Kliniki - prof. B. Romański - pełnił funkcję 
konsultanta krajowego i regionalnego ds. alergologii. Był pierwszym 
Przewodniczącym ZG PTA (2 kadencje), członkiem założycielem i człon- 
kiem honorowym PTA, członkiem Czechosłowackiego Towarzystwa 
Alergologicznego i Immunologicznego, Węgierskiego Towarzystwa Aler- 
gologicznego i Immunologicznego, członkiem korespondentem Fran- 
cuskiego Towarzystwa Alergologicznego, Brytyjskiego Towarzystwa 
Alergologicznego i Immunologicznego, New York Academy of Sciences, 
American Academy of Allergy and ImmunoIogy, Society of Bionatu- 
rists, International Association of Asthmology (lnterasma), National Geo- 
graphic Society oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy_ 
Za wkład w działalność mającą na celu rozwój Uczelni otrzymał 
"Medal za szczególne zasługi dla Akademii Medycznej im. L. Rydygiera 
w Bydgoszczy" oraz tytuł doktora honoris causa. Odznaczony został; Zło- 
tym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1979), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1992), 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985), Odznaczeniem honorowym 
" Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (1984), odznaką 
"Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia". Otrzymał również odznaczenia 
i medale za zasługi dla miasta Bydgoszczy i województwa bydgoskiego, 
a także medal Al Merito Collegium Biologicum Europa. 
Profesor A. Dziedziczko odznaczony został: Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40- 
-lecia PRL, Odznaką Honorową "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia", 
Medalem "Za zaslugi dla Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Byd- 
goszczy". Zostal wyróżniony również nagrodą Ministra Zdrowia za pracę 
habilitacyjną_ Otrzymał liczne nagrody Rektora AM za osiągnięcia dy- 
daktyczno-naukowe i organizacyjne_ Jest członkiem założycielem PTA. 
członkiem ZG PTA i Przewodniczącym ZO PTA. 


Wydział Lekarski 


-. 
- ., 
..... .... 


, 
" 


Dr hab Andrzej DZiedzICzko, pro! nadzw. AM 


117
		

/Untitled-114_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Anestezjologii 
i Intensywnej 
Terapii 


118 


Doktor habilitowany Zbigniew Bartuzi, prof. nadzw. AM, odzna- 
czony został Srebrnym Krzyiem Zaslugi. Otrzymał nagrody Rektora AM 
za działałność organizacyjnq i naukowq. Jest członkiem ZG PTG i PTA. 
Bydgoszcz jest kolebkq polskiej alergologii, a w latach 1983-1993 
była jej stolicą. W Klinice, jak wspomniano, odbywały się egzaminy 
państwowe w tej specjałności lekarskiej, konferencje naukowe, kursy aler- 
gologiczne, tu zdobywano specjalizacje z chorób wewnętrznych i alergicz- 
nych i tu powstawały prace doktorskie i habilitacyjne Opracowano pro- 
gram rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową. Wiele uwagi poświęcano 
problematyce chorób zawodowych. W tym zakresie opracowano metodę 
badań profilaktycznych kandydatów do pracy i pracowników, umożliwiającą 
eliminowanie osób ze skłonnością do zapadnięcia na astmę w narażeniu 
na izocyjaniany. Całokształt złożonej problematyki zawodowej astmy 
oskrzełowej, spowodowanej ekspozycją na TDI, przedstawił w 1991 r. 
w bardzo oryginalnej rozprawie habilitacyjnej wówczas adiunkt A. Dzie- 
dziczko. W latach 199&--2000 prof. A. Dziedziczko kierowal programem 
badawczym, sponsorowanym przez KBN, dotyczącym epidemiologii 
chorób alergicznych w Polsce. 
W Bydgoszczy, Cambridge i Londynie pro!. Romański i dr Bartuzi 
(obecnie pro!. AM), prowadzili badania nad szczepionką przeciwalergicz' 
ną. W Klinice realizowano badania związane z alergią na pokarmy i pro- 
cesami alergicznymi przewodu pokarmowego. Zainteresowany tą proble- 
matyką dr Z. Bartuzi wyniki swoich badań w tej dziedzinie przedstawił 
w rozprawie habilitacyjnej w 2000 r. Prof. Romański i prof. Bartuzi 
podjęli pracę nad książką na temat alergii i nietolerancji pokarmów. Byla 
to ostatnia praca przed śmiercią prof. Romailskiego w dniu 13 czerwca 
2002 r. Zasługą obu profesorów jest fakt, ie Klinika Alergologii j Chorób 
Wewnętrznych jest w Polsce znana, zwłaszcza z badail nad problematyką 
alergii na pokarmy i mechanizmami ałergicznymi dolegliwości pokar- 
mowych. 
W 45-łecie swojej pracy prof. Romańsk1 pisał: "Klinika uzyskała 
w końcu 1998 roku standard w pełni europejski i uznanie pacjentów 
(Złoty Stetoskop). Cieszę się, że w takim stanie przekażę ją za rok mojemu 
następcy". Obecny kierownik Kliniki stara się kontynuować dzielo praf. 
B. Romańskiego i pomnażać jej prawie 33-letni dorobek w aktualnych 
trudnych warunkach. 


Andrzej Dziedziczko 


Karedrę i Klinikę Anestezjołogii i Intensywnej Terapii utworzono dnia 
18 marca 1987 r. na bazie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Szpitala Wojewódzkiego. 
Pierwszym jej kierowmkiem został pro£. Zdzisław Kruszyilski, który 
pe!nil tę funkcję do czasu odejścia z Bydgoszczy w 1999 roku. Wtedy to 
pełniącym obowiązki kierownika został dr n. med. Marian Skrzynecki. 
W połowie 2003 r. kierownictwo Katedry objął dr hab. n. med. Kl-zy5ztof 
Kusza, prof. nadzw. AM. 
Obecnie w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
zatrudnionych jest 33 lekarzy, w tym 12 rezydentów, oraz 61 pielęgniarek. 
Realizowane w jednostce badania naukowe koncentrują się wokół 
następujących zagadnieil: 1) wplyw stężenia wybranych hormonów jelito- 
wych we krwi na parametry układu krążenia oraz układu oddechowego
		

/Untitled-115_0001.djvu

			u pacjentów znieczulanych w obrębie jelita grubego metodą anestezji zbi- 
laI1Sowanej oraz skojarzonej (znieczulenie ogólne oraz zewnątrzoponowe), 
2) wpływ anestetycznych leków wziewnych i dożylnych na zmiany za- 
chodzące na poziomie mikrokrążenia błony śluzowej żołądka jako od- 
zwierciedlenie zmian zachodzących w krążeniu trzewnym, oceniane za 
pomocą tonometrii podczas operacji w nadbrzuszu z zastosowaniem dwu- 
tlenkowej odmy otrzewnowej, 3) wpływ dwut1enkowej odmy otrzewnowej 
na zmienność rytmu serca (HRV) i zmiany zachodzące w dynamicznych pa- 
rametrach wentylacji podczas znieczulania całkowicie dożylnego i wziew- 
nego u chorych operowanych z powodu skrajnej otyłości. 
Ponadto prace badawcze pracowników Katedry skupiają się na; 
porównaniu pracy oddychania i innych parametrów wentylacyjnych 
w różnych systemach wentylacji CPAP i z rurką T w trakcie odzwyczajania 
od respiratora, określeniu wpływu przetaczania krwinek czerwonych 
na poziom kapilarnego ciśnienia efektywnego w płucach, zaburzeniach 
metabolizmu t1enowego powodowanych mechanizmem reperluzyjnym 
u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu zwężenia bądź niedrożności 
aorta Ino-biodrowej oraz leczeniu nadczynności przytarczyc za pomocą 
przezskórnych po&ń ka1citrioIu do gruczołu u pacjentów z przewlekłą 
niewydolnością nerek. 
Już w momencie powstania Katedra i Klinika Anestezjologii i In- 
tensywnej Terapii stała się wiodącym w całym regionie ośrodkiem. dzięki 
wykwalifikowanej kadrze specjalistów i jak na ówczesne czasy dobremu 
wyposażeniu. Od tego czasu jest bazą do szkOlenia podyplomowego 
młodych anestezjologów. Rozpoczęto też wówczas rea1izację programu 
dydaktycznego dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. a w 1994 r. 
dla studentów I roku tego samego wydziału z zakresu pierwszej pomocy 
medycznej z elementami pielęgniarstwa. 
W 1990 r., pod redakcją prof. Zdzisława Kruszyńskiego, wydano 
skrypt dla studentów medycyny. który w 1992 r. zastal wyróżniony 
nagrodą zespołową Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Skrypt ten 
do chwili obecnej doczekał się już kilku wznowień. 
Pierwsza połowa lat dziewię.ćdziesiątych to także czas, kiedy 
w Katedrze zorganizowano kurs "Postępy w leczeniu niewydolności od- 
dechowej" oraz konferencję poświęconą monitorowaniu w anestezjologii 
i intensywnej terapii. 
W latach 1999-2003, dzięki staraniom dr. n. med. M. Skrzynec 
kiego, przeprowadzono kapitalny remont i rozbudowę oddziału. W os- 
tatnich latach zaś podjęto starania o pozyskanie dla potrzeb pacjentów 
Kliniki sprzętu, spelniającego wymogi i standardy na miarę XXI wieku. 
W 1988 r. dzięki inicjatywie pracowników Katedry powołano 
do życia bydgoski oddział Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Inten- 
sywnej Terapii. Oddział ten na1eży do naj prężniejszych w kraju. a jego 
kolejni przewodniczący wywodzą się spośród pracowników jednostki. 
Przy Katedrze dziala również studenckie naukowe koło aneste- 
zjologiczne, które realizuje własne programy badawcze: postrzeganie pra- 
cy lekarza anestezjologa wśród pacjentów skierowanych do planowych 
zabiegów chirurgicznych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i En- 
dokrynologicznej oraz Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej; ocena częstości 
występowania wymiotów pooperacyjnych w zależności od płci po opera- 
cjach cholecystektomii metoda laparoskopowa. 


Wydzial Lekarski 


c. 


\ 


. 


.. 


. 
.> (f 
if. 
. 

 ',.. 


-- 


i ,t) 
l.' 


" 


Dr hcJ.b. n med Krzysztof Kusza, prof. nadzw. 
AM 


119
		

/Untitled-116_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Klinika Chirurgii 
Dziecięcej 


-- 


. 
( 


" 
. 
, 


J 


-ł... 


, 


I 


Prof dr lW. Olgierd Sarrazln 


120 


Do ważniejszych osiągnięć pracowników Katedry należy kom- 
puteTOwy system archiwizacji kart znieczulenia dla oceny powikłań 
okołoop€racyjnych u chorych z obciążeniami układowymi. którego twórcą 
by!, zmarly w 1996 r., lek. med. Jacek Neumann. Do dnia dzisiejszego 
powszechnie stosowana jest karta znieczulenia. zaprojektowana przez 
członka zespolu badawczego Kliniki. 
Caly zespól lekarzy bierze czynny udział w sympozjach naukowych 
w kraju i za granicą oraz prowadzi liczne programy badawcze, m.in. "Oce- 
na wpływu ciągłej hemofiltracji tętniczo-żylnej na dawkowanie wankomy- 
cyny u chorych łeczonych w O II" (dr Bała) oraz "Ocena porównawcza 
płukania oskrzelikowo-pęcherzykowego metodą bronchofiberoskopii 
i płukania oskrzelikowo-pęcherzykowego metodą aspiracji w rozpozna- 
waniu i leczeniu respiratorowego zapałenia płuc u chorych leczonych 
w O II" (dr Kościelkowska). W czerwcu 2004 r. w Lizbonie odbył się doTO- 
czny Zjazd Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii "Euroanaesthesia 
2004", na którym pracownicy Katedry wygłosili trzy referaty. 
W okresie 7-letniej działalności Katedry i Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii ośmiu pracowników uzyskało stopień doktora nauk 
medycznych, a jeden ma otwarty przewód habilitacyjny. 
Krzysztof l\usza 


Z chwiłą utworzenia, w dniu 1 września 1975 r. w Bydgoszczy, Filii Gdail- 
skiej Akademii Medycznej, zrodziła się szansa na powołanie Kliniki Chi- 
rurgii Dziecięcej. W związku z tym Oddział Chirurgii Dziecięcej, istniejący 
dotychczas w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (obecny Szpital Kli- 
niczny AM im. dr. A. Jurasza), przekształcono w oŚTOdek akademicki 
- Klinikę Chirurgii Dziecięcej. 
Pierwszym Kierownikiem Kliniki została dr n. med. Danuta 
Dębicka-Małkowska, pełniąca do tej pory funkcję Ordynatora Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej i jako etatowy pracownik Akademii Medycznej 
w Gdańsku podległa była służbowo kierownikowi Filii. W tym czasie. poza 
Kierownikiem, w Klinice zatrudnionych było 11 lekarzy (pięciu starszych 
asystentów z II stopniem specjalizacji z chirurgii dziecięcej, dwóch asys- 
tentów z I stopniem specjalizacji z chirurgii dziecięcej i czterech młodszych 
asystentów). Klinika jako jedyna tego typu placówka w regionie spełniała 
równocześnie zadania dydaktyczno-naukowe i typowo usługowe, pełniąc 
codziennie ostry dyżur. Wykorzystując istniejącą wówczas bazę 60 łóźek, 
przy braku własnej sali operacyjnej rocznie wykonywano 700-1000 za- 
biegów chirurgicznych. 
W czerwcu 1980 r., ze względu na remont i rozbudowę Szpitała 
Wojewódzkiego oraz zakładów teoretycznych bydgoskiej Akademii Me- 
dycznej, Klinika przeniesiona została do nowo powstalego w Bydgosz- 
czy Szpitała XXX-lecia PRL przy ul. Ujejskiego 75. Dzięki ogTOmnemu 
zaangażowaniu dr n. med. D. Dębickiej-Małkowskiej, życzliwości wladz 
Filii AM w Gdańsku oraz Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 
przeniesienie polączone zostalo z TOzbudową Kliniki Chirurgii Dziecięcej. 
Zwiększenie liczby łóżek do 90 umożliwiło objęcie leczeniem, zgodnie 
z rosnącymi potrzebami, znacznie większej liczby dzieci.
		

/Untitled-117_0001.djvu

			Wysiłek badawczy dr n. med. D. Dębickiej-Małkowskiej i pio- 
nierska praca związana z tworzeniem Kliniki Chirurgii Dziecięcej do- 
prowadziły do ugruntowania w Bydgoszczy idei funkcjonowania ośrodka 
akademickiego. Dr n. med. D. Dębicka-Małkowska kierowała szkoleniem 
wielu chirurgów dziecięcych. W tym czasie 11 lekarzy uzyskało II stopień 
specjalizacji, a sześć osób I stopień specja1izacji z chirurgii dziecięcej. 
Klinika pod jej nadzorem prowadziła także aktywną działalność naukową, 
której owocem było wygłoszenie na zjazdach i opublikowanie 22 prac 
badawczych. 
Szczególne zainteresowania dr n. med D. Dębickej-Małkowskiej 
sklerowane były w suonę zagadnień związanych z występowaniem 
zaburzeń elektrolitowych u dzieci. Badania z tego zakresu doprowadziły 
do wyjaśnienia zachowania się jonów wapnia w różnych stanach 
chorobowych. Dr n. med. D. Dębicka-Małkowska jest autorką 30 pub- 
likacji, wygłosiła wiele referatów na zebraniach i zjazdach naukowych 
w kraju i za granicą, m.in. w Londynie, Berlinie, Pradze, Szeged, Erfur- 
de i Budapeszcie. Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę Ministra 
Zdrowia. W 1983 r. przeszla na emeryturę. 
Jej następcą, w styczniu 1983 r., został prof. dr hab. med. Olgierd 
Sarrazin. Rok później, na bazie uprzedniej Filii Gdańskiej AM, utworzono 
w pełni niezależną Akademię Medyczną w Bydgoszczy, a dotychczasowa 
Klinika uzyskala status Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Wydarzenie 
to zapoczątkowało kolejny aktywny okres w rozwoju Kliniki, która liczyła 
wówczas 90 łóżek, podejmowała ostre dyżury chirurgiczne, oferowała 
wykonywanie pełnego profilu zabiegów z zakresu chirurgii dziecięcej ze 
szczególnym uwzględnieniem chirurgii noworodka. Wykonywano równjeż 
najtrudniejsze operacje z zakresu ogólnej chirurgii dziecięcej (w tym ope- 
racje odtwórcze przełyku), chirurgii urologicznej, chirurgii kiatki piersio- 
wej oraz chirurgii onkologicznej. Wydzielony został pododdział oparzeń 
oraz utworzona pracownia endoskopowa, dzięki której możliwe jest 
przeprowadzanie pełnego zakresu zabiegów i badań diagnostycznych 
z zakresu urologii dziecięcej. Na terenie szpitala, oprócz Poradni Chirurgii 
Dziecięcej i Wad Wrodzonych, powstała Poradnia Urologiczna Dziecięca 
i Poradnia Leczenia Poszpitalnego. 
Działalność dydal{tyczna, od początku istnienia Kliniki, obejmuje 
zajęcia dia studentów AM, szkolenia podyplomowe dla lekarzy spe- 
cjalizujących się oraz szkolenia dla pIelęgniarek. Efektem działalności 
Klinik} jest także poszerzenie kadry naukowo-badawczej W latach 
1983-2002, pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Olgierda Sarrazina, 
jeden asystent uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, 
a czterech stopień aoktora nauk medycznych. Równolegle dziewięciu le- 
karzy uzyskało II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej, a kilkunastu 
I stopień specjalizacji- 
W omawianym okresie działa1ność Kliniki Chirurgii DzIecięce] 
zaowocowała organizacją dwóch zjazdów naukowych na temat leczenia 
oparzeń i zaburzeń układu moczowego u dzieci po operacji przepukliny 
oponowo-rozeniowej_ Personel Kliniki czynnie uczestniczył także we 
wszystkich zjazdach naukowych i szkoleniach tematycznych w kraju i za 
granicą, związanych z chirurgią dziecięcC! m.in. w Holandii, Niemczech, 
Francji, Anglii. Stanach Zjednoczonych i RPA. 


Wydział Lekarski 


i.'. 


. 
". 


.r 
N . 


1; tS 
':: ) 


f,. 


{ 
'. l" 
,
 
.- 
ł 
l .:s 
, 
. 
j " 
,.' 

 
, 
. - 


Dr hab. Andr:zt?j Prokurat, praf nadzw AM 


121
		

/Untitled-118_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Chirurgii Klatki 
Piersiowej 
i Nowotworów 


122 


W 2002 r. działalność Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej została 
czasowo zawieszona, a nastę.pnie w pażdzierniku 2003 r. decyzją władz 
Akademii Medycznej ponownie powołana do życia w nowej lokalizacji 
i pod nov.oyrn kierownictwem. Stanowisko kierownika jednostki objął 
dr hab. n. med. Andrzej L Prokurat, pro£. nadzwyczajny AM. Rozpoczął 
on tworzenie placówki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz
 
nym AM im. dr. A. Jurasza, a więc w miejscu jej pierwotnego powołania. 
Ogromnym wysiłkiem przystosowana została baza szpitalna, wyposażono 
KJinikę w sprzęt i aparaturę medyczną, mozolnie tworzony jest zespół 
pracowników Kliniki. 
W marcu 2004 r. Klinika podjęła działalność zabiegową, głównie 
na rzecz Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Od samego początku 
asystenci Kłiniki prowadzili dziaJałność naukowo-dydaktyczną. Klinika stała 
się również siedzibą Sekcji Chirurgii Onkologicznej Polskiego Towarzys- 
twa Chirurgów Dziecięcych, siedzibą prezesa Stowarzyszenia Polska Akcja 
Onkologii Dziecięcej oraz za sprawą jej Kierownika aktywnie uczestniczy 
w działalności Połskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych 
u Dzieci. koordynując Ogólnopolski Program Leczenia NowoJworów 
Tarczycy, jak też w pracach Komitetu Referencyjnego ds. Epidemiologii, 
Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy w Polsce. Konsolidujący się zespól 
Kliniki podjął organizację IV Sympozjum Naukowego "Postępy w Diag- 
nostyce Molekularnej i Leczenie Nowotworów O Podłożu Genetycznym 
u Dzieci" (czerwiec 2004, Zegrze) z udziałem wykładowców zagranicz- 
nych oraz atestacyjnych kursów specjaJizacyjnych z zakresu chirurgii on- 
kologicznej u dzieci. Za sprawą Sekcji Chirurgii Onkologicznej PTChD 
kadra naukowa Kliniki od 2004 r. współredaguje anglojęzyczny kwartal- 
nik medyczny .,Annals of Diagnostic Pediatrie PathoIogy". 
Prezentacja prac badawczych na kongresach i zjazdach w 2004 r. 
przez młodych pracowników Kliniki, w tym podczas prestiżowego Kon- 
gresu Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (sierpień 2004, 
Oxford), pozwala mieć nadzieję na chłubne kontynuowanie dotychcza- 
sowego dorobku naukowego jednostki 


Andrzej Prokurat 
Katedra i I{linika Chirurgii Kłatki Piersiowej i Nowotworów została u- 
tworzona na bazie Oddziału Torakochirurgii Przeciwgruźliczego Specja- 
listycznego ZOZ w Bydgoszczy dnia l września 1986 r. Jej organiza- 
torem i pierwszym kierownikiem był doc. dr hab. med. Jan Skokowski 
- przewodniczący Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fty- 
zjopneumonologicznego w latach 1989-1992 oraz Oddzialu Bydgosko- 
-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1991-1993. 
W latach 1992-2001 funkcję kierownika pełnił doc. dr hab. Winicjusz 
Lambrecht Natomiast w 2001 r., po przeniesieniu Katedry i I{liniki 
Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów do Regionalnego Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy, stanowisko jej kierownika objął dr hab. med. 
Janusz Kowalewski. 
W pierwszych latach swej działalności I{atedra i Klimka Chirurgii 
Klatki Piersiowej i Nowotworów, dysponująca 43 lóżkami, była jedynym 
ośrodkiem torakochirurgicznym w województwie. Szybko i na szerokąska1ę 
rozwinęła usługową działalność torakochirurgiczną poprzez zwiększeme 
liczby i rodzajów operacji. Prowadzono systematyczne konsultacje kierow-
		

/Untitled-119_0001.djvu

			nika Klinik! w poszczególnych szpitalach i oddziałach chorób płuc oraz 
szkolenie lekarzy w ramach staży podyplomowych i specjalistycznych. 
Pierwszym asystentem Kliniki został lek. Janusz Pelpliński. 
Wdrożenie działalności naukowo-badawczej zaowocowało pIerw- 
szym przewodem doktorskim zrec.1lizowanym w Klinice w 1988 r. (lek 
Janusz Sikorski). 
Wprowadzono na szerszą skalę małoinwazyjne techmki opera- 
cYJne oraz rozpoczęto leczenie chirurgiczne wad wrodzonych ściany klat- 
ki piersiowej. Wykorzystuj
c doskonałą lokalizację Kliniki, konsekwentnie 
realizowano program skojarzonego leczenia niedrobnokomórkowego raka 
płuca (leczenie operacyjne w połączeniu z chemioterapią, teleradioterapią, 
brachyterapi
). Baza diagnostyczna Centrum Onkologii pozwala na sto- 
sowanie li chorych leczonych w Klinice m.in. tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego, badań radioizotopowych (w tym pozy tonowej 
emisyjnej tomografii - PET). 
Realizowane przez pracowników jednostki badania naukowe 
obejmują cztery podstawowe zagadnienia: 1) aktywny udział w pracach 
Polskiej Grupy Raka Płuca, 2) zaburzenia DNA li chorych na niedrob- 
nokomórkowego raka płucc.1, 3) wczesne wykrywanie mikroprzerzutów 
raka pluca, 4) zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na niedrob- 
nokomórkowego raka pluca. 
W ramach prowadzonych prac badawczych Klinika ściśle współ- 
pracuje z: Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycz- 
nej w Gdall.sku, Zakładem Biochemii Klinicznej oraz Zakładem Patofizjo- 
logii AM w Bydgoszczy. 
Klinika stwc.1rzała także warunki do rozwoju organizacyjnego i a- 
wansu swoich pracowników. Dr med. Wojciech Sikorski - adiunkt Kliniki 
- został dyrektorem PS ZOZ, następnie lekarzem wojewódzkim i dyrek- 
torem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. dr. A. Jura- 
sza. Pielęgniarka oddziałowa - mgr Mariola Brodowska - została dyrek- 
torem Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc. Dr med. Krzysztof ':. t 
.. 

 
,:<;. 
. 
. 
! , 
.' r 
? 
.m-' 
..fi... , 
.

 l 
, 
:-.t.. , 
-: 

 
. 


1= 


, 


,,':oj-. 


l, 

 

 'i ,tI '" I 1'. 
I ' r ,n';"" -- 
 
'\:,;:-- 
'. ...". _ . J--- 
I . ł '1 

 ' ł,.g 


. 
4.; 


, 


, . 


9: 
, . ' . 
.
.. 


. I 


" 


'. 


I 


t#  


Y ': 
.. 
I{\ 


.t; 
l. 
< 
! . 

. 


łJ 


; . . 
, <ło: 


t 


::x , . 
-.. "".:, ::;..... 


1 


" 
" ".. { l 
"': .. . 
.. 
.. ". 


Wydział Lekarski 


. , 


'l- 
. . 
. .' 
t l.I: ' 
.
 
, 
ff 
7
j  
/ 


Prof. dr hab. J(Jn Slr.okowski 


I 


.I 


. 


.... 


" 


. 
... 


Dr hab. Wimcjusz Lambrecht. pTOf nadzw 
AM 


Ptacownicy Katedry i Kliniki ChlrUJgii Klatki 
Piersiowej i Nowotworów z kierowmluem dr. 
hab. Januszem Kowalewskim. prof nadzw. AM 
(pier
 od lewe!) 


123
		

/Untitled-11_0001.djvu

			istoria 


e 


-- 
II 


e 


- 
czne 


W pierwszych latach powojennych wydziały lekarskie uniwersytetów 
i gdańska Akademia Lekarska, przekształcone w roku 1949 w akademie 
medyczne, swój główny wysiłek koncentrowały na szkoleniu studentów. 
Najważniejsze było bowiem jak najszybsze uzupełnienie kadry lekarskiej, 
w czasie wojny uszczuplonej do połowy. Nie mniej ważnym zadaniem było 
zorganizowanie szkolenia podyplomowego. Lekarze, przeciążeni pracą 
usługową, nie mieli zbyt wiele czasu na samokształcenie. 
Rodowód naszej Alma Mater sięga roku 1951, kiedy to kierownic- 
two Ministerstwa Zdrowia, oceniając wysoko poziom medycyny klinicznej 
i aspiracje naukowe środowiska, powołało w Bydgoszczy, jako pierwszy 
w Polsce, Zakład Doskonalenia Lekarzy dla potrzeb całego kraju. Jego 
kierownikiem został doc. dr Aleksander Radzimiński. Zakład zlokalizowa- 
no w nowoczesnym wówczas Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Antoniego 
Jurasza. Gdy w 1953 r. utworzono w Warszawie Instytut Doskonalenia 
i Specjalizacji Kadr Lekarskich, w Bydgoszczy powołano 9 jego zakładów 
klinicznych i diagnostycznych, zlokalizowanych również w innych spe- 
cjalistycznych szpitalach wojewódzkich. Bydgoskim oddziałem Instytutu 
kierowali prof. dr Jan Szymański w latach 1953-1957, a od 1957 r. pro£. 
dr Jan Małecki, którzy byli jednocześnie kierownikami Zakładu Laryngolo- 
gii. W 1959 r. Instytut przekształcono w Studium Doskonalenia Lekarzy 
i włączono w struktury Akademii Medycznej w Warszawie, w Bydgoszczy 
natomiast powołano II Klinikę Otolaryngologii. W dalszym ciągu prowa- 
dzono również ogólnokrajowe szkolenia podyplomowe na kursach pod- 
stawowych i doskonalących z zakresu chorób wewnętrznych, zakaźnych, 
chorób dzieci, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, dermatologii, 
radiologii, diagnostyki laboratoryjnej, a później również z patomorfologii 
i okulistyki. Zmieniono nazwę Szpitala Wojewódzkiego na Szpital Ogólny 
Nr 1 w Bydgoszczy.  - 
b- IJ 111
 - 

 ł ,. 1 I I ... 
" ił -:--- ł 

J " 
 
I I ..... 
,. ,.. 
1 I I 
1
 ! l 
, 
 , . i - 
 
, T - , 
. ... . ł.' 
, 
, I 
I' , l 

 

r.... 
, 
... . .. \ 
. 


I _ 


. 


· 1 1  


. ...... 


. 
.... 
 


-- 


- 


Szpital Wojewódzki im. dr. Antoniego Jurasza, 
rok 1951 


11
		

/Untitled-120_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Chirurgii Ogólnej 


: ..6=' 
. . 


. . 


, 


'j;łY 


j, 


Prot dr hab Arkadiusz Jawien 


124 


, 


., 
"",:. 
A' 
" 


:", 


r 
. 
:f 


Cieś!ińskI pełni funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej 
i Nowotworów, lek. Włodzimierz Grądzki zaś funkcję ordynatora Oddziału 
Diagnostyczno-Obserwacyjnego Gruźlicy i Chorób Płuc. Asystent - lek. 
Janusz Pelpliński - jest zastępcą ordynatora Oddziału Klinicznego Chirur- 
gii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 
Wspólczesna pozycja Kliniki została doceniona poprzez wybór dr. 
hab. Janusza Kowalewskiego, prof. nadzw. AM na sekretarza Zarządu 
Klubu Torakochirurgów Polskich (2003) oraz członka Zarządu Towarzys- 
twa Kardio-Torakochirurgów Polskich (2004). 
Zespół Kliniki w dużej mierze przyczyni! się do sukcesów Cen- 
trum Onkołogii w Bydgoszczv, jakimi są m.in. uzyskanie Statusu Szpitała 
Akredytowanego oraz Certyfikatu w zakresie Zarządzania Jakoscią. 
Janusz Kowalewski 


Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej utworzono decyzją Senatu AM z drrla 
10 lutego 1993 r., na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Woje- 
wódzkiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy (wcześniej Szpitala Woje- 
wódzkiego im. XXX-lecia PRL). 
Oddzialem Chirurgii Ogólnej kierował od 2 grudnia 1991 r. dr 
hab. med. Arkadiusz Jawień. To wlaśnie jego starania oraz życzliwa przy- 
chylność ówczesnego ReJ.-tora AM - pro£. J. Kałużnego - doprowadziły 
do powołania Katedry i Kłinki Chirurgii Ogólnej. 
Kierownik jednostki - pro£. dr hab. med. Arkadiusz Jawień - na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademij Medycznej w Bydgosz- 
czy zostal mianowany w 1993 r. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezyden- 
ta RP w roku 1998, a następnie w 2003 r. stanowisko profesora zwyczaj- 
nego AM w Bydgoszczy. 
W łatach 1993-1996 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekar- 
skiego. Natomiast w latach 1998-2002 był konsultantem krajowym ds. 
angiołogii, a od roku 2002 do chwili obecnej konsultantem wojewódzkim 
ds. chirurgii naczyń. 
Specjalizację z chirurgii naczyń uzyskal w 2002 r., a rok później 
z angiologii. W 1994 r. odbyl 6-tygodniowy kurs w Department of Sur- 
gery, University of Washington, prof. A. Oowes i kolejny, 4-tygodniOwy, 
w roku 1997 w Department of Cardiovascular Surgery, Baylor College 
of Medicine, Houston, pro£. H. J. 5aft W ramach ksztalcenia podyplo- 
mowego czterokrotnie uczestniczył w kursach, organizowanych w zagra- 
nicznych ośrodkach naukowych: Internationał Intensive Practical Course 
in Phlebology (Paris 1993), CourS€ in Digestive Laparoscopic Surgery 
(Strasbourg 199B), Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery 
(Strasbourg 1999), Laparoscopic aorto-iliac surgery (Canada 2002). 
Profesor dr hab. med. Arkadiusz Jawieil wygłaszał wyklady na za- 
granicznych kongresach naukowych, m.in. II Bonner Venentage (Germa- 
ny 1997), Internationał Congress ..Towards a new partnership with east- 
em european countries" ([tały 1999), International Union of Phłebology 
(San Diego 2003), Angiologicał Days (Praha 2003), Slovak Angiologica1 
Congress (2003), International Urrlon ol Angiology (Roma 2004). 
Pełni funkcje w licznych, krajowych i zagranicznych, towarzys- 
twach naukowych: European Venous Forum (president elect for 2004,
		

/Untitled-121_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


wybrany w 2002 r.), Towarzystwo Chirurgów Polskich (członek Zarządu 
Głównego od 1999 r., Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia i Specjalizacji 
od 2001 L), European Society for Vascular Surgery (czionek), International 
Union of Angiology (przedstawiciel Polski w Zarządzie Unii od 2000 r.), 
International Union of Angiology (associate treasure general od 2004 r.), 
Polskie Towarzystwo Angiologiczne (prezes w latach 1996-1998, obec- 
nie czionek Zarządu Głównego od 1996 r.), Polskie Towarzystwo Fle- 
bologiczne (członek Zarządu Głównego od 2000 r., prezes od 2003 r.), 
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (członek Zarządu Głównego 
od 2001 r.), Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne (członek zarządu 
oddziału bydgoskiego w latach 2000-2002). Polski Klub Koloprokto- 
logiczny (członek), Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu (członek Sądu 
Koleżeńskiego od 2002 L). Ponadto od 1999 r. pełni funkcję zastępcy 
przewodniczącego Towarzystwa Polsko-Włoskiego i jest członkiem zarządu 
Fundacji .,Prophilaktikos". 
Jest również członkiem innych gremiów, takich jak Rady Naukowe 
i redakcje czasOpism o zasięgu krajowym i międzynarodowym: .,Acta An- 
gioIogica" (redaktor naczelny), "Przegląd FleboIogiczny" (z-ca redaktora 
naczelnego), "Medycyna Specjalistyczna" (z-ca redaktora naczelnego), "Pri- 
mum Non Nocere" - biuletyn Samorządu Lekarskiego (przewodniczący 
Komitetu Redakcyjnego w latach 1993-2000), "Udar Mózgu" (członek 
kolegium redakcyjnego), "Chirurgia Polska" (członek kolegium redakcyjne- 
go), "Przewodnik Lekarza" (członek Rady Naukowej w latach 2000-2002) 
oraz "Acta Phlebologica", "Journal of Phlebology", "Angiologie", "Venous 
Digest by Fax", "Prakticka FłeboIogie", .,1Oe Internet Journal of Thoracic 
and Cardiovascu1ar Surgsry" (członek Rady Naukowej). 
Za wszechstronną działalność naukową otrzymał: w 1990 r. na- 
grodę firmy Sorin za najlepszą pracę naukową na zjeidzie Internatio- 
nal Society for Applied Cardiovascular Biology w Wenecji (Włochy), 
w 2002 r. Indywidualną Nagrodę Rektora II stopnia za działalność orga- 
nizacyjno-naukową oraz nagrodę firmy Allianz w dziedzinie Nauka 2001, 
w 2003 r. nagrodę za najlepszą pracę na Zjeździe European Society for 
Vascular Surgery w Dublinie oraz Indywidualną Nagrodę Rektora I stop- 
nia za działalność organizacyjno-naukową. Odznaczony zaś zostal: 
w 1998 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi i honorową odznaką "Za wzorową 
pracę w służbie zdrowia", a w 2004 r. odznaką "Zasłużony dla Samorządu 
Lekarskiego". 
W ciągu 11 lat wypromował dziewięciu doktorów medycyny. 
Aktualnie przewód doktorski otwarty ma jedna osoba, a kolejne cztery 
kończą badania w ramach realizacji projektów doktoranckich. 
ZeSpół lekarski tworzy 15 osób zatrudnionych na różnych zasa- 
dach: jako pracownicy Akademii Medycznej, lekarze kontraktowi, pra- 
cownicy szpitala, rezydenci i wolontariusze. 
Od momentu powstania Katedry i Kliniki 12 lekarzy uzyskało 
w niej specjalizację I stOpnia, a 11 - II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, 
dwóch lekarzy uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej 
i dwóch w angiologii. Obecnie w specjalizacjach podstawowych i szczegóło- 
wych szkoleniu podlega ośmiu pracowników jednostki. Od 1993 r. trzech 
lekarzy objęło stanowiska ordynatorów oddzialów chIrurgicznych na te- 
renie województwa. 


125
		

/Untitled-122_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Z
"lekar$kl Katedry I Kliniki Chn-urgll Og61- 
nej, 2000 r. 


126 


Lekarze Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej świadczą szeroki zak- 
res usług z dziedziny chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej. Glów- 
nymi obszarami specjalizacji medycznej są: chirurgia naczyniowa, chirur- 
gia jelita grubego i chirurgia laparoskopowa. Rocznie wykonywanych 
jest okolo 1600 zabiegów, nie włączając zabiegów chirurgii jednego dnia 
i endoskopowych. 
Przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej działają: Poradnia Chi- 
rurgiczna, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Chorób Jelita Grubego 
oraz Poradnia Stomijna. 
Staraniem prof. Arkadiusza Jawienia Akademia Medyczna w Byd- 
goszczy nadal a dnia 7 kwietnia 2003 r. tytul doktora honoris causa pro£. 
dr. med. Larsowi Norgrenowi z Department of Surgery, University ol 
Lund and Orebro. 
Zainteresowania badawcze pracowników Katedry i Kliniki kon- 
centrują się wokól zagadnieil związanych z chorobami naczyń oraz cho- 
robami jelita grubego, w aspektach praktycznych, diagnostycznych i le- 
czniczych oraz z zakresu nauk podstawowych - patofizjologii, genetyki 
i biologii molekularnej. Aktualnie realizowane projekty dotyczą: etiopa- 
togenezy miaidiycy, wpływu stresu oksydacyjnego na rozwój miażdżycy 
tętnic szyjnych oraz roli układu krzepnięcia i fibrynolizy na stabilność 
blaszki miaidżycowej w tętnicach szyjnych; etiopatogenezy przewleklej 
niewydolności żyłnej, mechanizmów powstawania i możliwości diagno- 
stycznych ciężkich postaci tej choroby, w tym diagnostyki laboratoryjnej, 
ultrasonograficznej i zmian w mikrokrążeniu; systemów klasyfikacyjnych 
przewłekłej niewydolności żylnej; anatomii układu żylnego; leczenia 
owrzodzeń żylnych; etiopatogenezy raka jelita grubego, wpływu stresu 
oksydacyjnego na powstawanie tej choroby; zagadnienia dziedziczności 
w nowotworach jelita grubego; skryningu nowotworów. wczesnego wykry- 
wania nowotworów jelita grubego. 


. "",nH 7
"":''ii'l. tt 
_....n:"__" 


KA ,-" . 
CH.... 8........ 
CIt'OnĄl . I ,_ 


e 
''tri .
. ... 


,
 ' n - !
. "., .
S
 
 j "' 
#
. ""o:; po l
' 
 ,,
. 
 
. 't!. 
. r 

; . t< . 
 :- \' i 
 
 l. .. 
< 'O'V;: , 
. 
n 
. 
 ' I n
."
., 
1 

r
 S¥f! l 

 If - ,'

' "i - . 
'1 
, >.. _ '1{, -ł 
i- . ' M " ::' . 
. .. 
 

 . 

 .. 
t ,
 


. 


" 
 
.,;J 
.ł:>. 


.:. i, 


, 


, 


1 


'. 


"" 
. 
... 
I 


\.. 
!' , 
.... 

\",". . 
, . 
lii!IiiII 


,- . 


O_'a 


.t. 


'-1 
. f;&i/. 
,. 
..., ,., 
.. ......  
&al 


'C. 

\:l. 


..
		

/Untitled-123_0001.djvu

			Zespół naukowo--dydaktyczny Jednostki był organizatorem wielu 
spotkań i zjazdów naukowych, m.in.: Sympozjum Polskiego Towarzy- 
stwa Angiologicznego (1995), II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Angio- 
logicznego (1996), Comiesięcznych Bydgoskich Spotkań Chirurgicznych 
(1992-1996), Polsko-Włoskiego Spotkania Flebologicznego (1999, 2001, 
2003), Konferencji Postępy w Gastroenterologii (2000) oraz European 
Venous Forum - the 5th meeting (2004). 
Ponadto pracownicy czynnie uczestniczyli w kongresach i konfe- 
rencjach naukowych w kraju i za granicą, przedstawiając prace naukowe, 
moderując sesje i wygła..c;zając wykłady na zaproszenie. 
ArkadIusz Jawień 


W 1972 roku, w nowo wybudowanym Szpitalu Miejskim nr 2 w Toruniu 
powstał Oddział Chirurgiczny, którego Ordynatorem został dr n. med 
Waldemar Jędrzejczyk. Ten bardzo ambitny chirurg stworzył wokół siebie 
zespół stawiający sobie za cel stworzenie ośrodka, w którym chirurgia 
wykraczałaby poza standard szpitala rejonowego. Już w roku 1977, dzięki 
swojemu poświęceniu dla pracy, dr Jędrzejczyk uzyskał stopień doktora ha- 
bilitowanego. Doceniając to osiągnięcie, Akademia Medyczna w Gdańsku 
zaproponowała mu stworzenie w Toruniu, już w Wojewódzkim Szpitalu Ze- 
spolonym, pUnktu dydaktycznego bydgoskiej filii Akademii. W ten spOsób 
rozpoczęła się akademicka i naukowa działalność toruńskich chirurgów. 
W roku 1989 powstał tu Oddział Kliniczny, który trzy lata później został 
przemianowany na Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterolo- 
gicznej w ramach struktur młodej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
W roku 1996 jej kierownik, Waldemar Jędrzejczyk uzyskał stanowisko 
profesora zwyczajnego. Funkcję kierowniczą sprawował on w Klinice 
nieprzerwanie do września 2003 roku, kiedy to odchodząc na zasłużoną 
emeryturę przekazał pałeczkę szefa Kliniki swojemu uczniowi dr. hab. n. 
med. Markowi Jackowskiemu. 
Swoją działalność chirurgiczną Klinika oparła od samego początku 
na trzech filarach: chiru1'gii gastroenterologicznej, chirurgii naczyniowej 
i onkologicznej. StOpniowo rozszerzano wachlarz wykonywanych zabiegów, 
dzięki czemu w chwili obecnej wykonuje się w Klinice większość najbardziej 
skomplikowanych procedur współczesnej chirurgii. W trakcie ponad 30 lat 
istruenia Oddziału, a potem Kliniki aż 32 asystentów uzyskało II stopień 
specjalizacji w chirurgii ogólnej, niektórzy zaś kontynuując naukę rzemiosła 
chirurgicznego zdobywali specjalizacje dodatkowe. jak chirurgia onkolo- 
giczna czy naczyniowa. 
Zawsze przykładano tu niezwykłą wagę do śledzenia najnowszych 
trendów w światowej chirurgii. Asystenci Kliniki odbywali szkolenia w naj- 
bardziej renomowanych polskich ośrodkach chirurgicznych w Poznaniu 
u prof. Romana Górala i w Krakowie u prof. Tadeusza Popie1i, ale także 
regularnie wyjeżdżali na staże kliniczne za granicę. Początkowo, pod ko- 
niec lat 70. szkolono się w Wielkiej Brytanii, pod czujnym okiem prof. 
R M. Kirka w Royal Free Hospital w Londynie oraz prof. A. G. Johnsona 
w Royal Hallamshire Hospital w Sheffield. Te kontakty stały się inspiracją 
dla stworzenia własnej modyfikacji antrektomii śluzówkowej Kirka, która 
stała się w tym czasie "specjalnością" ośrodka w Toruniu. Kolejne lata to 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Chirurgii Ogólnej. 
Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej 


7 
: ""  
, 'Jo- 
I 


< .J 


li 
\. . 


l 
f 


ł..  '" 
..., 
.V
 
't ""
 

". 


.... 


">. 
 

 A. 


. 


i.... 
'$"'" 


! 


Prof. dr hab Waldemar Jędrzejczyk, pl€f\vszy 
KierownikKliniro. fot z uroczystości poKgnania 
emerytalnego. 2003 r 


127
		

/Untitled-124_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Praoownicy Katedry i KhJ11ltJ: Chirurgii Ogolne], 
Gasboenłerolog,c;:nej i Onkolog;cznej 


Ci .5

;71 

 
" 
.
 W 

 ł ," \ ;, , 
.' " , -_. . .,..;:', ł 
 
 ' 
/' 
...... . :I 
<.. 
-
 -IA'
 --

 

 . I :. 

. .t1f :::ł$
 --:: /.....,.. r 
./ ,---- 
,. '- ""'-"'>AA . .łr.:: 
-., ", ,:'}.' 


nawiązanie kontaktów z największymi ośrodkami chirurgicznymi w Niem- 
czech. W 1990 roku rozpoczęto dlugoletnią współpracę z kliniką prof. 
H. Peipera wGetyndze, Wzajemna wymiana asystentów, szkolenia w dopie- 
ro co wdrażanej na świecie technice laparoskopowej zaowocowaly m.in. 
wykonaniem 2 listopada 1992 roku jednej z pierwszych w Polsce, a pierwszej 
w Toruniu cholecystektomii laparoskopowej. Operację tę przeprowadził 
zespól chirurgów toruńskich w asyście pro£. Lepsiena. Na podobnych za- 
sadach funkcjonowała współpraca z kliniką chirurgiczną w Rotenburgu, 
kierowaną przez pro£. H. F. Weisera. Wreszcie asystenci zdobywali szJify 
chirurgiczne w Stanach Zjednoczonych (Medford) oraz w slynnym Insty- 
tucie Telechirurgii w Strasburgu u prof. Marescaux, dzięki czemu zaczęto 
w Klinice wykonywać coraz to bardziej skomplikowane zabiegi endosko- 
powe i łaparoskopowe. Ostatnie lata to coraz ściślejsza współpraca z Uni- 
werytetem Technicznym w Monachium, gdzie swoją siedzibę ma klinika 
prof, J, R. Siewerta, Prezesa Światowego Towarzystwa Chirurgicznego, 
niekwestiowanego autorytetu w dziedzinie chirurgii onkologicznej prze- 
wodu pokarmowego. Asystenci toruńskiej Kliniki, wyjeźdżając na corocz- 
ne staże do profesora, mają okazję poznać najnowsze metody diagnostyki 
i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Nabyte doświadczenia 
wykorzystują potem z powodzeniem na wlasnym gruncie. Wieloletnia 
znajomość sprawiła, że w 2003 roku W Toruniu zorganizowano spotkanie 
naukowe TChP, które zaszczyci! swoim uczestnictwem i wykładem sam 
pro£. Siewert. 
Codzienna ciężka praca kiikunastu chirurgów znalazla swoje 
odzwierciedlenie w liczbach. Od 1972 r. wykonano w toruńskim Od- 
dziale, a potem Klinice ponad 40 000 operacji, z czego już ponad 4000 
laparoskopii. Działalność ta znalazła swoje uZDanie w niezaJeżnych ran- 
kingach. Wedlug tygodnika "Wprost" z 2003 r. KJinika znajazia się 
w pierwszej dziesiątce oddzialów leczących nowohA'ory żołądka i trzustki, 
a tygodnik "Newsweek" w 2004 r. przyznał Klinice 25 miejsce wśród 
najlepszych polskich oddziałów chirurgicznych. Olbrzymie doświadczenie 
chirurgiczne. zdobyte na salach operacyjnych w Klinice, pozwoliło aż 


128
		

/Untitled-125_0001.djvu

			18 asystentom usamodzielnić się i objąć funkcje ordynatorskie w oddzia- 
łach chirurgicznych. nie tylko w Polsce. 
Od samego początku wielką wagę przykładano w Klinice do 
działalności naukowo-badawczej. Bliskość Uniwersytetu Mikołaja Koperni- 
ka sprawiła, że kontakty z naukowcami tej znanej polskiej uczelni stawały 
się coraz częstsze. Zaczęto więc tworzyć interdyscyplinarne zespoły 
badające pewne zjawiska z pogranicza medycyny, biologii, chemIi i gene- 
tyki. Pierwszym takim zespołem był utworzony w 1992 r., pod kierow- 
nictwem prof. Barbary W. Chwirot, Interdyscyplinarny Zespół Optycznych 
Metod Wczesnego Wy1-rry\Ątania Nowotworów, zajmujący się badaniem 
autof1uorescencjj tkankowej. Fenomen ten wykorzystano do diagnostyki 
nowotworów przewodu pokarmowego i skóry. Opracowano unikalne me- 
tody diagnostyczne, pozwalające na szybkie rozpoznanie pewnych postaci 
histologicznych nowotworów. Oryginalność: metodyki badawczej docenił 
Komitet Badań Naukowych przyznając zespołowi, w roku 1999, grant na 
badania dotyczące biopsji optycznej w diagnostyce patologii przewodu 
pokarmowego. Zespół ten uzyskał też patent na aparaturę do diagnostyki 
autof1uorescencyjnej zmian o typie czerniaka skóry i otworzył przy Aka- 
demickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu pracownię diagnostyczną. 
Asystenci Kliniki ściśle współpracują też z badaczami z Instytutu 
Fizyki UMK. Interdyscyplinarny Zespół Zastosowania Metod Nieliniowych 
w Medycynie, kierowany przez prof. Stanisława Łęgowskiego i prof. Wal- 
demara Jędrzejczyka, zajał się analizą nieliniową sygnałów biologicznych. 
takich jak dopplerowski sygnał przepływu krwi w naczyniu czy widmo 
autof1uorescencji. To bardzo nowatorskie podejscie do problemu znalazło 
swój wydźwięk w licznych publikacjach fachowych za granicą. Wreszcie, 
otwarcie przy Klinice Nowoczesnej Pracowni Genetyki Nowotworów 
we współpracy z zepolem prof. Andrzeja Tretyna z Wydziału Biologii 
UMK dało możliwość wdrożenia kilku poważnych tematów badawczych 
dotyczących procesu onkogenezy nowotworów przewodu pokarmowego. 
Utworzone grupy badawcze zajmują się problemami mutacji wywołują- 
cych proces tworzenia się nowotworów żołądka, jelita grubego i trzustki. 
Zaangażowanie i wstępne wyniki tych badań zostały zauważone przez 
sławę światowej genetyki, prof. Jana Lubińskiego z PAM w Szczecinie, 
który zaprOponował współpracę ze swoim zeSpołem. Dzięki temu stwo- 
rzono programy badań. obejmujące największy na świecie materiał pod- 
dany analizie genetycznej. Badania te wspierane są m.in. przez fundusze 
KBN. Podejmowane są także próby nietypowego zastosowania genety- 
cznych analiz molekularnych dotyczących np, szybkiej i bardzo precyzyjnej 
identyfikacji szczepów bakterii Helicobacter pylori. Planowane jest także 
wyjście poza gramce Polski. Dzięki posiadaniu najnowocześniejszej 
aparatury badawczej, realne stały się rozmowy dotyczace możliwości 
współpracy z naukowcami Uniwersytetu Technicznego w Monachium. 
Wreszcie, w roku 2004, zrodził się pomysł współpracy z zespołem wybit- 
nego chemika, prof. Bogusława Buszewskiego. Planuje się stworzenie 
kolejnego zespołu interdyscyplinarnego, który w ramach doskonale 
wyposażonej pracowni analitycznej mógłby badać nierozpoznane dotych- 
czas procesy biochemiczne zachodzące w komórl\ach nowotworowych 


Wydział Lekarski 
/" ... 
, . 
 
"" 


!. 
 fi' ,'" 
t#4,':. . . '. 

, 
J.... 
 
,
. ... ...,..... 
 . 
.,.. ..... ff;' 
, . 
- 11' .-ł-. t 
- .... \1 
./
 I 
; 
.. 
- 
 


-:t 


Dr hob. med 
rek Jackowski 


129
		

/Untitled-126_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Ta rozległa i intensywna działalność naukowa zaowocowała licz- 
nymi, oryginalnymi publikacjami w periodykach naukowych w Polsce i za 
granicą. Wydano ich ogółem ponad 280. Klinika ma na swoim koncie także 
autorstwo 5 monografii i 1 podręcznika dla studentów. Asystenci równiei 
czynnie uczestniczyJi w kilkudziesięciu zjazdach i konferencjach naukowvch, 
prezentując w różnych formach wyniki swoich badań. W 1999 r. praca 
dotycząca zmian histopatologicznych w błonie śluzowej kikuta źołądka po 
resekcji uzl}Skała I nagrodę Międzynarodowego Kongresu Raka ŻoIądka 
w Seulu. Na bazie osiągnięć regularnie zdobywano też stopnie naukowe. 
Przez 30 lat 17 lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych, dwóch 
stopień doktora habilitowanego i jeden tytuł profesora. 
Toruńscy lekarze mogą poszczycić się nie tylko biernym uczest- 
nictwem w spotkaniach naukowych. Kilkakrotnie podjęli się odpo- 
wiedzialnej i trudnej roli organizatora konferencji naukowej. Juź w roku 
1978 Zarząd Główny TChp, doceniając osiągnięcia jeszcze nieakademic- 
kiego ośrodka, powierzył oddziałowi organizację 49 Zjazdu Towarzystwa, 
z którego to obowiązku, przyjmując ponad 1800 uczestników (rekord 
frekwencji), wywiązano się wzorowo. Był to pierwszy ogólnopolski zjazd 
TChp' który odbył się poza akademią medyczną. W roku 1997 Klinika 
zorganizowała, na bazie struktur UMK, VI Sympozjum Sekcji Videochi- 
rurgii TChP z udzialem wielu, w tym zaprzyjaźnionych, zagranicznych 
gości. W rok później, dzięki zdobytym doświadczeniom, zorganizowano 
międzynarodowe Trilateralne Sympozjum Szkoleniowe dla młodych le- 
karzy "Advances in gastroenterology". 
W Klinice, jako jednostce Akademii Medycznej, nie zapomina 
się takie o dydaktyce. Już w ramach Oddziału Chirurgicznego, w latach 
1979-1984. odbywali tu ćwiczenia studenci Akademii Medycznej 
w Gdailsku. Obecnie, w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicz- 
nej i Onkologicznej AM w Bydgoszczy odbywają się regularne ćwiczenia 
i seminaria ze studentami IV i V roku. Wykraczając poza swoje obowiązki, 
asystenci kliniki pod kierownictwem dr. hab. Marka Jackowskiego orga- 
nizują także, od 2003 roku, szkolenia laparoskopowe w ramach kursów 
podyplomowych CMKP w Warszawie, które cieszą się olbrzymim zainte- 
resowaniem wśród specjaJizujących się chirurgów. 
Profesor Waldemar Jędrzejczyk wielokrotnie podkreślał wagę 
przynależności do Towarzystwa Chirurgów Polskich. Byl wieloletnim 
czlonkiem Zarządu Głównego (5 kadencji) i Prezesem Oddziału Bydgosko- 
-Toruilskiego (3 kadencje). Za aktywną działalność w Towarzystwie na- 
dano mu w 1997 roku tytuł Honorowego Członka TChP. Klinika za swoje 
osiągnięcia została też wielokrotnie nagrodzona przez Ministra Zdrowia, 
Rektora AM i Wojewodę Toruńskiego. 
W chwili obecnej prowadzone są w Klinice następujące badania: 
1. Opracowanie nowych, fluoroscencyjnych metod endoskopowej diag- 
nostyki nowotworów przewodu pokarmowego. 
2. Kłiniczne zastosowanie technik mikro- i makromacierzy DNA do ba- 
dania molekularnych mechanizmów powstawania nowotworów żołądka, 
trzustki i jelita grubego. 
3. Zastosowanie autofluorescencji komórek do wczesnego wykrywania 
i lokalizacji nowotworów przewodu pokarmowego. 


130
		

/Untitled-127_0001.djvu

			4. Prospektywna ocena powikłań po endoskop owej cholangiopankreao- 
gram wstecznej i endoskopowej sfinkterotomii. 
5. Zastosowanie metod nie1iniowych w medycynie 


Marek Jackowski 


Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej powolano dnia 
01.10.2001 roku. Jej kierownikiem został dr hab. med. Stanisław Dąbrowiecki, 
k"1óry wkrótce uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego AM. Jest on 
uczniem profesora Zygmunta Mackiewicza, który kierował przez ponad 20 
lat I\Jiniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Podział tej ""oIa..<.nie Kliniki pozwolił na 
wyodrębnienie nowej jednostki. 
Profesor Stanislaw DąbroWleoo ukończył Akademię Medyczną 
w Gdailsku (II Wydział Lekarski z siedzibą w Bydgoszczy) w roku 1979. Po 
odbyciu staźu podyplomowego podjął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej 
Wojewódzkiego SzpitaJa Zespolonego w Bydgoszczy, a następnie po utwo- 
rzeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w Katedrze i Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy. Kolejne stopnie specjalizacji z chirurgii 
ogólnej uzyskał w roku 1982 - l stopień, w 1987 roku - II stopień 
W 1990 r. obrorrlł pracę doktorską pt. Badania doświadczalne 
i kliniczne nad zastosowaniem siatek z tworzywa sztucznego w leczeniu 
nawrotowym przepuklin pachwinowych, w roku 1997 zaś uzyskał stopień 
doktora habilitowanego na podstawie pracy Wpływ cholocystektomii 
laparoskopowej na okołooperacyjną hemostazę i regionalne krążenie 
krwi. W obecnej kadencji wladz Uczelni pełni obowiązki Prorektora ds. 
Klinicznych i Ksztalcenia Podypłomowego. Należy równieź do grona 
redakcyjnego pisma "Hernia", będącego światowym forum wymiany 
poglądów na temat chirurgii przepuklin. 
Zespól Kliniki składa się zarówno z doświadczonych lekarzy- 
-chirurgów, jak i młodych adeptów tej sztuki. Oprócz kierownika w zes- 
pole pracują: doktorzy medycyny Andrzej Kapala, Włodzimierz Gniłka, 
Stanisław Prywiński (pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora 
SPSK), Wojciech Szczęsny, Włodzimierz Gniłka jr., lekarze medycyny 
Jacek Szopiilski, Stanislaw Pierściński, Dariusz Sosnowski, Jacek Pyp- 
kowski oraz doktorant Jakub Szmytkowski. W Klinice kilku kolegów od- 
bywa staźe specjalizacyjne i podyplomowe. 
Klinika jest oddzialem ogólnochirurgicznym, pełniącym co dwa 
dni ostre dyżury. Stąd też spektrum leczonych tu chorób chirurgicznych 
jest szerokie. W operacjach planowanych szczególny nacisk polożony jest 
na Schorzenia endokrynologiczne, przewodu pokarmowego i przepukliny. 
Od około 1,5 roku zespół zajmuje się także chirurgicznym leczeniem pa- 
tologicznej otyłości. 
Duże sukcesy odnoszą pracownicy Kliniki w dziedzinie chirurgii 
dostępu do łożyska naczyniowego w celu hemodializy. Istnieje tu wręcz 
modelowa współpraca ze Stacją Dializ Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia 
Tętnicznego i Chorób Wewnętrznych, która zaowocowala wieloma pub- 
likacjami. 
W chirurgii przepukJin Klinika jest jednym z wiodących ośrodków 
W kraju. Wyrazem tego jest powierzenie jej prowadzenia kursów do- 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Chirurgii Ogólnej 
i Endokrynologicznej 


li »  


 


li 
I 


J. 
-. "'I:-t' 
..,......
 , 


i 


.« 
...ł'" 
-.4 ,L 
 

: 


" 


-: .:
...:".. ł . 


Dr hab med Stanisław DabJO\Vl€cki prot 

dzw AM 


131
		

/Untitled-128_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Chirurgii Ogólnej 
i Naczyń 


. - 

. ...::. 
"LI 
 łV.. 
r.  

 , 


Ai 


f' 


4- 
.- 


-, 
". ........ ..i.
 


" 


Prof dr hol> Zygmunt Mackiewicz. pro! zw AM 


kształcających CMKP, a także organizowanych przez Klinikę dla zaintere- 
sowanych chirurgów. 
We wrześniu 2002 r. Klinika zorganizowała ogólnopolską kon- 
ferencję na temat nowych metod leczenia przepuklin. Spotkanie to odbyło 
się w ramach działania Polskiego Klubu Przepuklinowego, którego Klini- 
ka jest aktywnym członkiem. Warto w tym miejscu wspomnieć stronę 
internetową www.hernia.pl. w znacznej części redagowaną przez zespół 
Kliniki, która podczas zjazdu przepuklinowego w USA w roku 2004 
została uznana za najlepszą na świecie. Spośroo innych, zorganizowanych 
przez Klinikę konferencji na wzmiankę zasługują spotkanie i warsztaty 
szkoleniowe dotyczące leczenia ran przewlekłych i odleżyn z października 
2003 roku. W płanach istnieją dalsze spotkania dotyczące zarówno tema- 
tyki przepuklinowej, dostępu do łożyska naczyniowego, jak i innych aktu- 
alnych i kontrowersyjnych tematów w chirurgii. 
Mimo krótkiego okresu istnienia, Klinika może pochwalić się zna- 
cznymi osiągnięciami zarówno naukowymi, jak i organizacyjnymi. W pol- 
skim i zagranicznym piśmiennictwie opublikowano kilkanaście prac nau- 
kowych, a kilka programów badawczych jest w trakcie realizacji. Została 
więc nakreślona linia rozwoju naukowego, którego jednym z ważniejszych 
celów jest przekazywanie owej wiedzy zarówno studentom AM. jak i ko- 
legom w trakcie specjalizacji z chirurgii. 


Stanisław Dqbrowiecki 


W 1975 r. na bazie II Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Byd- 
goszczy powołano Klinikę Chirurgii Filii Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Kierownikiem Kliniki został doc. Kazimierz Krejczy, a trzy lata póź- 
niej jego obowiązki przejął dr hab. Zygmunt Mackiewicz - uczeń pro£. 
Stanisława Nowickiego i pro£. Adama Piskorza. W 1984 r., decyzją Sejmu 
Rzeczypospolitej, powalano do życia samodzielną Akademię Medyczną 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a Klinikę Chirurgii przekształcono 
w Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyń, kierowaną przez pro£. dr. 
hab. med. Zygmunta Mackiewicza 
Obecnie funkcję kierownika jednostki pełni dr hab. Stanislaw 
Molski, prof. nadzw. - konsultant regionalny do spraw chirurgii ogólnej, 
prezes Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich 
oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczy- 
niowej. Trzon zespołu lekarskiego tworzy siedmiu specjalistów w zakre- 
sie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej (kierownik i sześciu lekarzy, 
w tym czterech ze stopruem naukowym doktora nauk medycznych). Pro- 
fesor Zygmunt Mackiewicz po przejściu na emeryturę pozostał w zespole, 
wspomagając go swoją wiedzą i doświadczeniem. Dwóch młodych adep- 
tów sztuki lekarskiej kontynuuje studia doktoranckie. 
Bazę szpitalną Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyi1 stanowi 
52-łóżkowy oddział i pracownia badań naczyniowych. Główne kierunki 
prowadzonych badań obejmują: leczenie operacyjne metodami kłasyczny- 
mi i śródnaczyniowymi tętniaków aorty w odcinku piersiowo-brzusznym, 
zwężenia tętnic nerkowych i tętnic szyjnych; leczenie operacyjne chorych 
z zakażeniem protez naczyniowych; leczenie operacyjne naj cięższych 
postaci przewlekłej niewydolności żylnej; leczenie stopy cukrzycowej. 


132
		

/Untitled-129_0001.djvu

			Historię Kliniki uświetniają liczne zorganizowane zjazdy i kon- 
ferencje naukowe, m.in.: I Konferencja Naukowa "Choroby Zawodowe 
Naczyń" (1980), Konferencja "lOO-letnia rocznica pierwszej w świecie re. 
sekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej wykonanej przez Ludwika 
Rydygiera" (1981), XX Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca 
i Naczyń Tchu (1984), II Konferencja Naukowa "Nawrotowe przepukliny 
brzuszne" (1990), Konferencja Krajowego Nadzoru Specjalistycznego 
do spraw Chirurgii Ogólnej (1991). III Konferencja Naukowa "Przesz- 
czepianie zastawek żylnych w zespole pozakrzepowym kończyn dolnych" 
(1993), Zjazd Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego (1994), 
IV Konferencja Naukowa ,.Chirurgia laparoskopowa" (1995) oraz LIX 
Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich (1999), którego wysoki poziom 
merytoryczny i perfekcyjność organizacyjna do dzisiejszego dnia odbija 
się echem w całym kraju. Pracownicy Kliniki aktywnie uczestniczą w zjaz- 
dach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. publikujac 
swoje prace na łamach znanych czasopism medycznych. 
Obok dużej aktywności naukowej, Klinika prowadzi również 
działalność dydaktyczną, szkoląc studentów IV i V roku Wydziału Lekar- 
skiego, studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz lekarzy odbywających 
staż podyplomowy i specjalizujących się w chirurgii ogólnej. Organizuje 
również kursy doskonalące w zakresie chirurgii ogólnej. 
Równocześnie z działalnością naukowo-dydaktyczną Klinika pro- 
wadzi typową działajność usługowo-leczniczą, pełniąc całodobowe dyżury 
chirurgiczne, konsultując i operując przypadki z zakresu chirurgii ogól- 
nej i chirurgii naczyniowej. Doskonała atmosfera panująca na oddziale, 
wysoki profesjonalizm i ogromna życzliwość personelu wciąż zaskarbia 
sobie wdzięczność i uznanie pacjentów. Dzięki powszechnie cenionemu 
doświadczeniu klinicznemu i bogatemu dorobkowi naukowemu prestiż 
Kliniki rośnie z roku na rok, czego zwieńczeniem jest 13 miejsce w kraju 
wśród oddziałów i klinik chirurgicznych w rankingu tygodnika "News- 
week" za rok 2004. 


Stanisław Mo/ski 


Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej utworzona została w 2001 r. na 
bazie istniejącego od roku 2000 klinicznego pododdzialu chirurgii plasty- 
cznej SPSK im. A Jurasza AM w Bydgoszczy. Jednostką kieruje dr hab. 
med. Andrzej Zieliński, pro£. nadzw. AM, konsultant krajowy w dziedzinie 
chirurgii plastycznej, długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Chirur- 
gii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, obecnie przewodniczący 
kOmisji etycznej PTChRiE, członek Rady Naukowej "Przewodnika Le- 
karza", członek-delegat Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej 
i Rekonstrukcyjnej 
Ponadto w }{atedrze zatrudnieni są: lek. med. Maria Czternastek, 
lek. med. Jaros]aw Markowicz, dr n. med. Andrzej Świątkiewicz, pieJę- 
gniarka oddziałowa mgr Małgorzata Cichańska i uczestniczka studiów 
doktoranckich lek. med. Agnieszka Żurada. 
Działalność naukowa jednostki obejmuje badania nad oceną wyników 
zabiegów rekonstrukcyjnych części twarzowej czaszki. Opracowywane są 
optymalne metody rekonstrukcyjne powiek oraz warg górnych i dolnych 


Wydział Lekarski 


il. 


.. 
'1 ..' 'J 

ł 
1; 

" 

 ..,. 


Dr hab. Stanisław ł\101m. prof. nadzw. AM 


Katedra i Klinika 
Chirurgii 
Plastycznej 


133
		

/Untitled-12_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


W 1960 r. na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, 
z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Ministra 
Szkolnictwa Wyższego, podjęto uchwałę, by opierając się na istniejącym 
Oddziale Studium Doskonalenia Lekarzy utworzyć w Bydgoszczy Akademię 
Medyczną. W 1962 r. uchwałą WRN dla przyszłej Akademii Medycznej 
przeznaczono budynki przy ulicy Chodkiewicza (obecną siedzibę Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego) oraz pracowni fizycznych. będących 
w gestii Wyższej Szkoły Inżynierskiej i pracowni biologiczno-chemicznych, 
stanowiących własność Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Niestety, 
w 1963 r. władze centralne podjęły negatywną decyzję, argumentując ją 
między innymi brakiem samodzielnych pracowników naukowych (tylko 
jeden profesor medycyny). 
Stało się to bodźcem dla bydgoskiego środowiska naukowego. Do 
1970 r. pięciu bydgoskich lekarzy i jeden farmaceuta uzyskało stopnie 
doktora habilitowanego, a przeszło dwudziestu stopień doktora medycyny. 
W ten sposób powstała kadra, mogąca stać się zalążkiem uczelni medycz- 
nej. W roku 1970 władze ówczesnego województwa bydgoskiego zawarły 
porozumienie z Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku - prof. dr. hab. 
Marianem Górskim - w sprawie stworzenia w Bydgoszczy warunków dla 
powstania placówki dydaktycznej gdańskiej Uczelni. Zadanie to powie- 
rzono dr. hab. n. med. Janowi Domaniewskiemu, kierownikowi Zakładu 
Patomorfologii w Bydgoszczy, prowadzącemu dotąd szkolenie podyplo- 
mowe lekarzy w ramach SDL oraz kierownikowi Wydziału Zdrowia WRN. 
W 1971 r. utworzono w Bydgoszczy Zespół Nauczania Klinicznego Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, szkoląc rotacyjnie około 200 
studentów V roku w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii z ortopedią. 
Kierownikiem Zespołu został doc. dr hab. Bogdan Romański z Gdańska. 
W 1972 r. Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku - prof. dr hab. 
Stefan Raszeja - na pierwszej, poza siedzibą Uczelni, inauguracji naucza- 
nia studentów w Bydgoszczy podkreślał prężność bydgoskiego ośrodka 
medycznego i działania miejscowej kadry. W tym też roku nauczanie roz- 
szerzono o neurologię. W tym samym roku, w miejsce szkolenia lekarzy, 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (dawne SDL) w Warsza- 
wie zorganizowało w Bydgoszczy Studium Farmacji z trzema Zakładami: 
Analizy Toksykologicznej, Biofarmacji oraz Farmacji Aptecznej. Jego 
pierwszym kierownikiem został doc. Jan KubaIski. Studium prowadziło 
odtąd kształcenie podyplomowe farmaceutów dla potrzeb całego kraju. 
W 1973 r. Szpital im. dr. A. Jurasza powrócił do swej pierwot- 
nej nazwy i podległości, i ponownie został Szpitalem Wojewódzkim. 
W związku z dalszymi planami władz miejscowych przystosowania go 
do potrzeb przyszłej samodzielnej uczelni, utworzono nowe stanowisko 
zastępcy dyrektora szpitala ds. naukowo-dydaktycznych i powierzono 
je dr. hab. Janowi Domaniewskiemu, którego Rektor powołał na swego 
pełnomocnika ds. kształcenia podyplomowego. 
W Zespole Nauczania Klinicznego z inicjatywy Rektora wprowa- 
dzono studia stacjonarne dla 38 studentów V roku, obejmujące wszyst- 
kie przedmioty kliniczne zgodnie z programem. W 1974 r. wprowadzo- 
no również studia stacjonarne dla VI roku. Wybudowano Dom Nauki, 
w którym zlokalizowano dom studencki oraz mieszkania dla nauczycieli 
akademickich. W ciągu pierwszych kilku lat gdańska Uczelnia skierowała 


12
		

/Untitled-130_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Pr
 Katedry i KIini1--.l Chirurgu Plastycz.- 
neJ 


- 
. fr':
 
"
:" 


.-. 
,
 


.. 
, 


. 


'. 


,. 
. , 


\.  

.;.. 
 


l 


;f. "
" 


, 
<,. 
\!;.f' 
;
 


Dr hab Andrzej Zielióski. prof nadzw. AM 


Katedra i Klinika 
Chorób Oczu 


!!.
 
 i'C.-.' 
- '
'. 
 ." .,"1. 
. 
. ł. 
.' f .
." 't. ..f. 
'f ':. . '
' '! ';:- , '''' ,.' . '. ,I. .....31 s;i, 
.:> -
.."".,], t ;J$;'
 \ 'l.,;,
'." 
.': 
.,t I.i \'. . t, '. 

 
.. :;: ) :
 ';
':., y 
', 
. 
 
 
"'-* #.. ,VI 
:::.. 
 . 1 


, 


'!-". 


.. 


. 


;
 


" 

.
 
- 


\= "'-'11' 
(..ł- . 

f 


.\
 
 "",'! 
..'. ,I . I . 
f.' 
 ."., .
 
-
.
 

. 1.; -:-'.: 
. 
 . ' . 
 . 
""'-f;., 
.! 


 
 
l"
 
'f.: . u -. :\.:..::f.}' 


po operacjach onkologicznych, urazach i oparzeniach. Klinika specjalizu- 
je się w leczeniu chirurgicznym przewlekłych owrzodzeń, odleżyn i trudno 
gOj"cych się ran. Leczone s" w niej niemowlęta, male dzieci i dorośli z wa- 
dami wrodzonym! części twarzowej czaszki, kończyn i zewnętrznych części 
ukladu moczowo-płciowego. Ponadto wykonuje się korekcje zniek.,zt;!ceń 
pourazowych twarzoczaszki i koilczyn, a także po leczeniu chirurgicznym 
nowotworów piersi oraz pelen zakres zabiegów z chirurgii estetycznej. 
Asystenci Kliniki są autorami 6 oryginalnych prac, zamieszczonych 
w krajowych, recenzowanych czasopismach naukowych Uczestniczyli 
w 7 krajowych zjazdach naukowych z udziałem gości zagranicznych, na 
których wygłosili 15 referatów i prezentowali 2 plakaty. 
W ramach działałności dydaktyczno-szkoleniowej w Klinice pro- 
wadzone są kursy specjalizacyjne dła chirurgów ogólnych i urologów oraz 
staże specjalizacyjne dla lekarzy specjalizuj"cych się w zakresie dziedzin 
zabiegowych. Klinika posiada równieź akredytację i prowadzi szkolenie 
specjalistów z zakresu chirurgii plastycznej. 


Andrzej Zieliński 


Katedra i Klinika Chorób Oczu została powołana z dniem 1 lipca 1975 r. 
i wchodziła w sklad bydgoskiej Filii Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Powstała na bazie 44-łóżkowego Oddzialu Ocznego Wojewódzkie- 
go Szpitała Zespolonego w Bydgoszczy, kierowanego przez doc dr 
n. med. Elżbietę Rusin, która objęła również stanowisko kierownika no- 
wo powstałej jednostki. Po jej tragicznej śmierci w dniu 12 marca 1979 r. 
obowiązki kierownika Kliniki pemiła dr n. med. Maria Kaniasty. 
W pażdzierniku 1979 r. obowi"zki kierownika przejął pro£. dr hab. 
n. med. Józef Kalużny, który pełni tę funkcję do dzisiaj. 
Profesor dr hab. n. med. Józef Kalużny by! wieloletnim <'ISystentem 
i adiunktem Kliniki Okulistycznej w Poznaniu, a w latach 1976-1979 or- 
dynatorem 45-lóżkowego Oddzialu Okulistycznego Wojewódzkiego Szpi- 


134 


, ':CJ.
'. '{--. 
" 


. 


, 


-"" 


( I , 
ił .: ;; 
.:
 
.. 

. . 
,. 
 k 
.' , 
,. i. 
j ..1 
:. ,
 
.-: . r
 
k. 


"' .' 

'; ;t<.. : 'l"..  ",-'.' 


, . 
, 
.' 
- 


- ';:.-- ).
 


t ,. )(.-: 
I ' f" l' 
L.': 
t. . ' .:::>:.' 
lit '-. 
''t.'':: r"'_-;' 

 ., .' .l. 
;. "1'
		

/Untitled-131_0001.djvu

			tala Zespolonego w Zielonej Górze. W roku 1978, po obronie rozprawy 
Laser argonowy w chirurgii tęczówki. Badania doświadczalne i klinic:c:- 
ne, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. 
W 1987 r. Rada Państwa nadala mu tytuł profesora. 
W latach 1984-1987 prof. Józef Kałużny był Prodziekanem 
Wydziału Lekarskiego AM, następnie w latach 1987-1990 Prorektorem 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w latach 1990-1996 Rektorem 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W ramach funkcji pozauczelnia- 
nych, w latach 1980-1992 był redaktorem naczelnym "Kliniki Ocznej"- 
miesięcznika Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. a w latach 1998- 
-2004 pelnił obowiązki prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. 
W 1994 r. pro£. Józef Kałużny wydal książkę Chirurgia socze- 
wki. Jest również współautorem dwóch książek: Chirurgia refrakcyjna 
rogówki (1993) oraz Badania angiograficzne dna oka (1998) 
Zastępcą kIerownika Kliniki jest dr hab. n. med. Grażyna Malu- 
kiewicz-Wiśniewska, która stopień doktora nauk medycznych uzyskala 
w 1991 r. na podstawie pracy Epidemiologia samoistnej postaci za- 
palenia nerwu wzrokowego na terenie województwa bydgoskiego, a 24 
marca 2003 r., po przedstawieniu rozprawy Wybrane parametry układu 
hemostazy w płYnie podsiatkówkowym i krwi operowanych chorych 
z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki - stopień doktora habilito- 
wanego. 
Od wielu lat pracownicy Kliniki zajmują się badaDiami nad 
operacją zaćmy, chirurgią re.ft-akcyjną oraz wszczepami soczewek wewnątrz- 
galkowych, a także chirurgią witreoretinalną. Kolejny przedmiot badań 
stanowią niewchłanialne impłanty stosowane w przeciwjaskrowych opera- 
cjach nieperforujących. Wspólnie z JJ1Stytutem Fizyki UMK w Toruniu pro- 
wadzone są badania nad optyczną tomografią koherentną gałki ocznej, a we 
współpracy z Kliniką Dermatologii nad trądzikiem różowatym. Następnym 
zagadnieDiem badav-'Czym jest hemostaza w chorobach oczu, a także 
badania naczyniowe dna oka, tj, angiografia fluorosceinowa i angiografia 
zielenią indocyjaninową. 
W 1975 r. Klinika zorganizowała VIII Konferencję Naukową Sekcji 
Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, w której wzieło 
udzial ponad 150 okulistów z całej Polski. W 1994 r. była organizatorem 
i gospodarzem II Sympozjum Sekcji Wszczepów WewnątrzgaIkowych 
i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, a w roku 2000 - V Sympozjum Sekcji 
Wszczepów Wewnątrzgałkow
h i Chirurgii Refrakcyjnej PTO. 
Od początku istnienia jednostki, w latach 1975-2004, stopień 
doktora nauk medycznych uzyskali lekarze medycyny: Lech Bieganowski, 
Maria Kaniasty, Krystyna Jędruszek-Ługin, Elżbieta Stefaniak, Ewa 
Szweda. Barbara Biardzka. Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Andrzej 
Mierzejewski, Jolama Dębowska-Weiss, Elżbieta Ołejarz, Joanna Stafiej, 
Hanna Lesiewska-Junk, Dariusz Ważyński, Iwona Jaworska-Cieślińska, 
Jakub Kalużny, Małgorzata Guzińska. 


Józef Kałużny 


Wydział Lekarski  


- 
--  


.  


...... .J!. '*" 
'.'
 
 
) ". 


, 


A 


iii:. 
" 
. 

i 
. =f! ,. 
,
. 


-. 
.' 
" 


Do(: dr med Elżbieta RusIn 


I 
, 


"-
  ',!.(': 


'! 


'. 
: 
. 
o:; 
 .;' 
tr< 
, 
.:.' . €.- j" 
" 
 J' 
'; 
. "

"::' . ; 
.; r ". 


. 
,. 


,; 


ł 


.:; 
 


;. 


Frof dr
. J(..zet Kalużny. prof. ZlV. AM 


135
		

/Untitled-132_0001.djvu

			Wydział Lekarski 
Katedra i Klinika 
Chorób Płuc 


- . 


--
 


.... 


- 


Dr Jadwiga Tyrakrn.\lSka 


Historia Akademii Medycznej w Bydgoszczy wiąże się nieprzerwanie ze 
Szpita1em Chorób Płuc i Gruźlicy. Historia zaś tego szpitala sięga roku 
1885, kiedy powstaj jako drugi szpital miejski ze środków przekazonych 
w testamencie Ludwiki Giese z domu RafaJskiej. Zorganizowano w nim 
oddział wewnętrzny i chirurgiczny. W 1902 r. poszerzono bazę łóżkową 
o nowo wybudowany barak dła 25-1óżkowego oddzialu zakaźnego. Było 
to równieź podyktowane narastającymi potrzebami chorych na gruźlicę. 
W 1926 r. wspólnym wysiłkiem szpitala i wladz miejskich Bydgoszczy, zor- 
ganizowano 30-łóżkowy oddział dla chorych na gruźlicę płuc. 
Historia powojenna szpitala rozpoczęła się w lutym 1945 r. i wiąże 
ściśłe z nazwiskiem dr. WładysJawa Baranowskiego, który objął stanowi- 
sko ordynatora 20-lóżkowego Oddzjału Gruźlicy w szpitalu zakaźnym. 
W 1947 roku, po przeniesieniu szpitala zakaźnego na ul. Floriana, obiekt 
przy ul. Seminaryjnej ze 144 łóżkami został przeznaczony w całości na szpi- 
tał gruźliczy. Dyrektorem placówki mianowano dr. Władysława Baranow- 
skiego. Początki powojennej działalności szpitala to walka z gruźlicą. Przez 
wiele lat jedną z podstawowych metod leczenia gruźlicy płuc była odma sztu- 
czna i przepałanie zrostów. W ciągu 10 lat po wojnie wykonano ok. 2000 
takich zabiegów. 
W 1956 L otwarto Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej. Pierwszym 
ordynatorem był dr Waldemar Macheta. Zakończona w 1964 r. rozbudowa 
i modernizacja szpitala pozwoliła na rozszerzenie bazy do 210 łóżek. Powstały 
nowe oddziały i pracownie: analityczna, bakteriologiczna i anatomo-pato- 
logiczna. 
W 1967 r., po przejściu na emeryturę dr. Baranowskiego, stanowis' 
ko dyrektora objął dr Jan Ruchalski. W dalszym ciągu zauwaźalny by] zna. 
czny postęp i poprawa chemioterapii gruźlicy. sukcesy na polu zwalczania 
gruźlicy, jak również poszerzenie panelu działania o leczonych chorych 
z nowotworami płuc i innymi nieswoistymi chorobami płuc. 
W 1975 r. utworzono Przeciwgruźliczy Specjalistyczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej, przekształcony następnie w Wojewódzki Szpital Gruźlicy 
i Chorób Płuc, od września 2003 r. funkcjonujący jako Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Pułmonologii, kierowane od 1993 r. przez mgr Mariolę Brodowską. 
Centrum dysponuje dwoma obiektami: szpitalem przy ul. Semi- 
naryjnej 1, z czterema sprofilowanymi oddziałami, kliniką, oddziałem chirur- 
gii kłatki piersiowej, OlOM i Wojewódzką Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc 
oraz obiektem przy ul. M"ysnera, z oddziałami dla chorych leczonych na 
gruźlicę oraz oddziałem rehabilitacji. 
Na bazie tego szpitala, jeszcze w Tamach filii AMG w 1975 L, powstała 
1	
			

/Untitled-133_0001.djvu

			przychodnia przykliniczna. Badania naukowe koncentrowały się wokół diag- 
nostyki i leczenia nieoperacyjnego raka płuc i analizy wyników łeczenia za- 
chowawczego drobnokomórkowego raka oskrzeli w zależności od stosowanej 
metody. W 1994 r. obowiązki kierownika jednostki powierwJ1o dr hab. An- 
nie Słowik-Gabryelskiej, pro!. nadzw. AM. Główne zainteresowania kJiniczne 
i naukowe skupiały się wokól zachowawczego leczenia raka pluc, diagnostyki 
i badań markerćw, epidemiologii w prz8\\Aeklej obturacyjnej chorobie pluc. Ko- 
lejna zmiana na stanowisku kierowniczym - w 2003 r. objął je dr med. Grzegorz 
Przybylski - zapewniła kontynuację i poglębianie zainteresowań badawczych, 
zachowawczego lcxzenia raka płuc, gruźlicy oraz zwlóknienia płuc. 
Obecna baza diagnostyczno-lecznicza oraz kadra lekarzy stwarza 
szansę zdecydowanie nowej jakości pracy w celu poprawy sytuacji chorych 
ze schorzeniami pulmonologicznymi i ciągle pojawiających się chorych na 
gruźlicę. Od wielu lat szpital jest zaopatrywany w najnowocześniejszy sprzęt. 
W Pracowni Mikrobiologii Lekarskiej od 1999 r. pracuje czuly system ho- 
dowlany prątka MBBacT, a od roku 2002 aparat do genelycznej di3gnostyki 
grużlicy Probe Tec ET. Urządzenia te spowodowały znaczne przyśpieszenie 
postawienia rozpoznania. Dumą szpitala jest Pracownia Badani3 Zaburzeń 
w Czasie Snu. 
Dzialalność dydal,:tyczna !{liniki obejmuje prowadzenie zajęć z ftyz- 
jatrii oraz pulmonologii dla studentćw V roku Wydziału Lekarskiego. Prowa- 
dzone są ćwiczenia przy łóżku chorego systemem tygodniowego bloku. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z metodami diagnostycznymi, le- 
czeniem oraz różnicowaniem z innymi chorobami płuc. Przy łóżku chore- 
go badają chorych, asystują przy zabiegach - nakluciach jamy opłucnowej 
oraz badaniach bronchoskopowych. Prowadzone są również kursy z pneu- 
monologii dla lekarzy w ramach specjalizacji lekarza rodzinnego 
Dyrekcja Centrum wraz z lekarzami całego szpitala planuje poszerzyć 
diagnostykę obrazową dzięki zakupowi tomografii komputerowej, na bazie 
dobrze wyposażonej pracowni radiologicznej z cyfrowymi aparatami rent
 
genowskimi, przewoźnym aparatem RTG - Pulmoscanem oraz ultra- 
sonografem Zapewniłoby to chorym szybką diagnozę i sprawne leczenie. 
Przywracać ludziom nadzieję, przywracać zdrowie - tak pojmowany jest 
wkład jednostki w historię Ałmae Matris Academiae Medicae Bydgostien- 
sis. 


Grzegorz Przybylski 


Katedrę i Klinikę a--łorób Zakaźnych powołano zarządzeniem Rektora 
z dnia 10 stycznia 1985 r. Funkcję kierownika jednostki pelni prof. dr 
hab. med. Waldemar Halota, pro£. zw., a jego zastępcy - dr hab. med. 
Małgorzata Pawłowska. 
Klinika zlokalizowana Jest w kompłekS1e budynków Wojewódzkiego 
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 
przy uL św. Floriana. Umiejscowienie na terenie szpitala zdynamizowala 
jego rozwój, narzucając wysokie standardy diagnostyczno-terapeutyczne. 
Obecnie Klinika jest ośrodkiem referencyjnym leczenia zakażeil HIV 
i AIDS, przewleklvch zapaleń wątroby oraz polio, siedzibą konsultanta wo- 
jewódzkiego w chorobach zakaźnych. W latach 1997-2003 byla również 
siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Le- 
karzy Chorób Zakaźnych. 


Wydział Lekarski 


.
 
ot. 


.1 > 
'.-:. 
,'" 


;t 
JI 
 
J. g .; :r< ł. 


Praoownicy Katedry i Kliniki Churób Pluc z kie- 
rownikiem dr. GrzBgorz
m Przyby
kim (pią,ty 
od lewe» 


Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych 


137
		

/Untitled-134_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


r' , 
.' >f#"'_' 


j 
'f 

 
".J.. 

 '. 
"p' 
.' 


i\II..r
  

 -:. I" 

"'r
.:'\:- 


; <ł 
,g " 


'.  . 
Ił 


Prof. dr hab. Waldemar Hakrta.. prał zw. AłVf 


Katedra i Klinika 
Dermatologii 


Działalność naukowa Kliniki obejmuje głównie: badania nad pato- 
genezą oraz immunologią zakażeń wirusami hepatotropowymi, ze sz.....ze- 
gólnym uwzględnieniem HCV oraz współistniejących zakażeń różnymi 
wirusami, szczególnie HIV-HCV; badania patogenezy zakażeń HIV 
i AIDS, z uwzględnieniem zakażeń oportunistycznych oraz aspekty epide- 
miologiczno-kliniczne innych chorób zakażnych. 
Klinika bierze ponadto udział w wielu międzynarodowych pro- 
gramach badawczych, dotyczących nowych metod leczenia przewlekłych 
zapaleń wątroby oraz HIV/AIDS. Dr hab. med. Malgorzata Pawlowska 
jest członkiem zespołu uczestniczącego w międzynarodowym programie 
"SurveiUance of vaccine preventable hepatitis (HEPNET)" nr QL K2-CT- 
-2002-01579, koordynowanym przez Uniwersytet w Antwerpii. 
W okresie 20 łat funkcjonowania Kliniki jej praCOWTIlcy otrzy- 
mali 5 indywidualnych Nagród Ministra Zdrowia oraz Specjałną Nagrodę 
Zespołową I stopnia Ministra Zdrowia. Wielokrotnie byli nagradzani przez 
Rektora AM za pracę naukową i dydaktyczną. Uzyskali również I nagrodę 
za pracę "Surowicze stęźenia IgE u zakażonych HIV" na I Zjeździe PTN 
AIDS w Szczecinie (1996) oraz wyróżnienie za pracę "Wplyw HAART na 
replikację HCV" na IV Zjeździe PTN AIDS w Łagowie (2002). 
O randze Kliniki świadczy powołanie jej pracowruków do Zarządów 
Głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towa- 
rzystwa Naukowego AIDS oraz Komitetów Redakcyjnych wielu czasopism 
naukowych. 
Zespół Kliniki bierze czynny udział w licznych międzynarodowych 
i krajowych konferencjach i zjazdach naukowych, sześciokrotnie był orga- 
nizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem gości zagra- 
nicznych. Na szczególne podkreślenie zaslugują: I Założycielski Zjazd Pol- 
skiego Towarzystwa Naukowego AIDS w 1993 oraz XV Jubileuszowy Zjazd 
PTEiLChZ w 2000 roku. Klinika prowadzi wspólpracę międzynarodową 
z Akademią Medyczną w Tarnopolu. 
Laboratorium posiada międzynarodowe certyfikaty jakości w za- 
kresie badań wirusologicznych i biochemicznych. Dysponowanie wysoki- 
mi standardami diagnostycznymi sprzyjało utworzeniu z inspiracji Kliniki, 
wspólnego z Polską Akademią Nauk, Ośrodka Naukowo-Badawczego 
AIDS funkcjonującego tu w latach 2000-2002. 


Waldemar Haloto 


Pierwszym kierowmkiem utworzonej w 1975 roku Kliniki Dermatologi- 
cznej w Bydgoszczy został doc. dr hab. Jan Kozlowski. Po jego śmierci 
w 1978 r. jednostką kierowali kolejno: dr n. med. Bohdan Szyszymar 
w latach 1978-1981; w okresie od 1 września 1981 r. do października 
1982 r. Kliniką opiekowaJa się lek. med. Franciszka Protas-Drozd, której 
następcą zostal doc. dr hab. med. Jan Kudejko i sprawował tę funkcję do 
1984 r. Następnie jego obowiązki przejął dr n. med. Zenon Gwieździński, 
który w roku 1994 uzyskał tytul profesora, pełniąc w tym samym cza- 
sie również funkcję Prodziekana, a następnie Prorektora ds. Klinicznych 
i Ksztalcenia Podyplomowego. Z dniem 1 marca 2001 r. kierownikiem 
Katedry i Kliniki Dermatologii został pro£. dr hab. n. med. Waldemar 
Placek. 


138
		

/Untitled-135_0001.djvu

			Prowadzone w Klinice Dermatologicznej badania naukowe do- 
tyczyły etiologii, patogenezy i leczenia chorób naczyniowych skóry, 
grzybic skóry oraz drożdżycy narządów płciowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem symptomatologii i terapii oraz badania histopatologi- 
cznego i cytometrii przepływowej w grzybicy paznokci. Przedmiotem wie- 
lu badań była łuszczyca. Za nowatorskie w tym zakresie uważa się badania 
psychosomatyczne profilu osobowości u chorych na luszczycę oraz badania 
układu hemostazy u tych chorych. Wprowadzono najnowsze, powszechnie 
stosowane w świecie. standardy leczenia łuszczycy, np. metodę fotochemo- 
terapii (PUVA), która w ciągu ostatnich trzech łatach z powodzeniem 
stosowana jest w terapii wielu innych chorób skóry (bielactwo, łysienie, 
przyłuszczyce, pokrzywka barwnikowa, ziarniniak grzybiasty). 
Badania naukowe ukierunkowane były również na choroby ałergi- 
czne, głównie w zespole atopowego zapalenia skóry, wyprysku oraz uczuleń 
na związki chemiczne (terpentynę, wywoływacze fotografiki barwnej, 
żywice epoksydowe). 
Od wielu lat w kręgu zainteresowań lekarzy klinicznych pozostawały 
choroby łojotokowe skóry (trądzik różowaty, trądzik zwykły). Pionierskie 
w tym zakresie okazały się badania wykrywające HeIicobacter py/ori 
u chorych na trądzik różowaty, czy zwrócenie uwagi na zmiany oczne 
u tych chorych. Prace badawcze koncentrowaly się również na budowie 
i różnicowaniu gruczołów potowych i łojowych skóry oraz wlosów w roz 
woju prenatalnym człowieka. 
Kolejny kierunek badań obejmował choroby pęcherzowe skóry. 
Prowadzono badania immunologiczne oraz genetyczne u chorych na za- 
palenie opryszczkowate skóry W Klinice Dermatologicznej wykonywano 
badania elektrometryczne w wybranych chorobach skóry. 
Obecny profil działania jednostki to najnowsze schematy leczenia 
bielactwa metodą przeszczepów auto logicznych melanocytów hodowla- 
nych oraz bezpośrednie przeszczepy naskórka uzyskane metodą zassa- 
nia, a także diagnostyka nieinwazyjna barwnikowych zmian skórnych. 
Wymienione badania realizowane są w kilku pracowniach; dermatopa- 
tologii i irnmunodermatologii, dermatoskopii, alergologii dermatologicz- 
nej, dermatochirurgii oraz pracowni mikologicznej. 
Pracownicy Katedry i I{łiniki Dermatologicznej uczestniczyli czyn- 
nie w wielu zjazdach i sympozjach naukowych krajowych oraz zagranicz- 
nych (Mediolan, Berlin, Dublin, San Francisco, Bukareszt, Paryż, Sin- 
gapur, Nicea, Madryt, Waszyngton, Genewa, Praga, Monachium, Malta, 
Bratysława, Rodos, Rzym, Barcelona, Pekin, Amsterdam, Gandawa). 
Jednostka jest równieź organizatorem ogólnopolskich kon- 
ferencji i sympozjów W 1994 r., z okazji lO-lecia Akademii Medy- 
cznej w Bydgoszczy, zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Nau- 
kowo-Szkoleniową na temat "Biologiczne podstawy dermatologii". 
W roku 1996 - Sympozjum Mikologiczne. następnie Ogólnopolską 
Konferencję Naukowo-Szkoleniową PTD pi. "Postępy w rozpoznawaniu 
i zwalczaniu chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową", która odbyła 
się w Bydgoszczy we wrześniu 1998 r. W dniach 13-15 czerwca 2002 r. 
obradowano w Bydgoszczy na II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji 
Dermatologii Estetycznej PTD. Tematami wiodącymi były zaburzenia barw- 
nikowe, łysienie i nadmierne owiosienie, łojotokowe choroby skóry, sucha 
skóra i emo!ienty, lasery w dermatologii estetycznej. 


Wydział Lekarski 


,... .. J 


. 
, 


,..  I 


w - 


I 


.
.. 


.. 


Prof. dr hab. Zenon Gwieidzińskl 


,.  
.', 
., 


'L. 
, 
':. , 


...IłIP'> 


, 


:t: .-
. 


'. 


. - 
. , 
f. 


ł:: 
:.-; .
\ 

y,

 -< ).: 


.....
 


., 
-<. 


Prof dr hab Walden1;,< Pla""
, prof nadzw AM 


139
		

/Untitled-136_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Kardiochirurgii 


-. 


:
 


',: 


., 


f), 


i 


" 


Dr hab Lech Anisimowicz 


140 


Nauczyciele akademiccy wielokrotnie otrzymywali za pracę kli 
niczną oraz naukową nagrody JM Rektora, a także odznaczenia resortowe 
i pai1stwowe, takie jak Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zloty, Srebrny i Brązowy Krzyż 
Zaslugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. 
Lekarze Katedry i Kliniki Dermatologii należą do kilku renomowa- 
nych towarzystw naukowych. Najważniejsze z nich to: EuropeaJl Acade- 
my of Dermatology and Venerology, The European Society for Derma 
tological Research, The Society for Investigative Dermatology, European 
Confederation ot Medical Mycology, European Naj) Society, Society ot 
Cutalleous Ultrastructural Research, Societe de la Recherche Derma- 
tologique. 
Profesor Waldemar Placek jest redaktorem kilku czasopism nau- 
kowych, krajowych i zagranicznych. 


Waldemar Placek 


Katedrę i Klinike Kardiochirurgii powołano z dniem 27 czerwca 1996 r. 
uchwałą Senatu Akademii Medycznej im. L Rydygiera w Bydgoszczy. 
Kierownikiem nowo utworzonej jednostki zastal prof. dr hab. n. med. 
Marian Śliwmski. We wrześniu 2003 r. jego miejsce zająl dr hab. n. med. 
Lech Anisimowicz. 
Już w październiku 1996 r. w Klinice zatrudniono pierwszych 
asystentów. Byli to chirurdzy: lek. Grzegorz Lau, lek. Marek Bokszailski, 
lek. Wojciech Ogorzeja, lek. Jaroslaw Kołakowski oraz anestezjolog lek. 
Jan Wolny. Zespól ten został oddelegowany na staż w Klinice Kardio- 
chirurgii Instytutu Kardiołogii w Warszawie. Wkrótce dolączyli do nich: 
piel. Sebastian Zięba i piel. Marcin Borek - przyszli perfuzjoniści Kliniki 
Kardiochirurgii w Bydgoszczy oraz mgr piel. Iwona Leszczyńska (piel. 
oddzialowa oddzialu lóżkowego), piel. Danuta Dobosz (piel. oddzia!owa 
oddziału pooperacyjnego) i piel. Maria Grzelak (piel. koordynująca blok 
operacyjny). 
Jednocześnie od początku 1997 r. trwala adaptacja i rozbudowa 
istniejącej Kliniki Chirurgii Szczekowej dla potrzeb kardiochirurgii. Zmo- 
dernizowano blok operacyjny, tworząc nowoczesną salę operacyjną oraz 
5 stanowisk pooperacyjnych. Oddział lóżkowy liczyl19lóżek. Rozpoczęto 
także procedury przetargowe na zakup niezbędnego sprzętu medyczne- 
go. Nadzór nad całością sprawował pro£. dr hab. med. Marian Śliwiński 
oraz lek. Maurycy Missima - asystent I Kliniki Kardiochirurgii w Warsza- 
wie i przyszły ordynator Kliniki Kardiochirurgii w Bydgoszczy. 
Uroczyste otwarcie I\atedry i Kliniki Kardiochirurgii Akademii 
Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy odbylo się 18 września 1998 r. 
W listopadzie tego roku wykonano pierwszą operację serca w Bydgoszczy. 
Zabieg operacyjny wszczepienia protezy zastawki aortalnej przeprowadził 
prof. dr hab. med. Marian Śliwiński. Asystowali mu: lek. Maurycy Missima 
i lek. med. Grzegorz Lau. 
Ze względu na rosnące potrzeby regionu kujawsko-pomorskiego 
w zakresie leczenia chirurgicznego chorób ukladu krążenia na przełomie 
lat 2001 i 2002, Katedrę i Klinikę Kardiochirurgii przeniesiono do nowo 
powstalego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
		

/Untitled-137_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Nastąpiła dalsza rozbudowa EJiniki, 
która uzyskała na dwóch piętrach nowego budynku 2 sale operacyjne, 
10 stanowisk pooperacyjnych oraz 42 łÓżka oddziałowe. 
Od września 2003 r., po przybyciu z Kliniki Kardiochirurgii AM 
w Gdańsku dr. hab_ med. Lecha Anisimowicza i dr. med. WOjciecha Paw- 
Iiszaka, dzięki wzmocnieniu zespołu kardiochirurgicznego doszło do zna- 
cznego zwiększenia zarówno liczby, jak i zakresu wykonywanych operacji 
serca. Od początku istnienia Kliniki do dnia dzisiejszego wykonano ich 
ponad 1800, z czego niemal 800 od września 2003 do końca czerwca 
2004 roku. W roku 2004 planuje się wykonanie ponad 900 operacji. 
Moźliwości Kliniki w obecnym kształcie szacuje się na okolo 1500 operacji 
rocznie, a tempo dalszego przyrostu wykonywanych operacji zależy przede 
wszystkim od kontraktowania świadczeń, wzrostu zatrudnienia i dałszych 
inwestycji w sprzęt. 
Działalność operacyjna Kliniki obejmuje: 
- pomostowanie tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym, 
- pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycła aparatu do krążenia po- 
zaustrojowego (na bijącym sercu), 

 operacje tętniaków lewej komory i pozawałowych uszkodzeil serca, 
- chirurgiczne leczenie wad nabytych serca - wszczepianie mechani- 
cznych i biologicznych protez zastawkowych, 
- operacje naprawcze (plastyka) zastawki mitralnej i trójdzielnej, 
- chirurgiczne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty lNStępującej i łuku 
aorty, 
- chirurgiczne leczenie niewydolności lewej komory serca (niedokrwien- 
nej kardiomiopatii), 
- śródoperacyjne leczenie migotania przedsionków przy użyciu abłacji RF, 
- operacje guzów serca, 
- chirurgiczne leczenie wybranych wad wrodzonych serca. 
W ramach działalności naukowej jednostki przedmiot podejmo- 
wanych badań stanowią głównie: 
- czynniki infekcyjne a choroba wieńcowa, 
- zaburzenia w układzie hemostazy u chorych operowanych kardiochirur- 
gicznie, 
- użycie pomostów tętniczych w chirurgiczne] rewaskularyzacji serca, 
- wpływ operacji serca na czynność ośrodkowego układu nerwowego, 
- ocena czynności lewej komory po wszczepieniu protezy aortalnej, 
- otyłość, cukrzyca i niedożywienie u chorych kwalifikowanych do opera- 
cji serca, 
- powikłania gojenia ran pooperacyjnych. 
W 2002 r. W Klinicezorganizowanokonferencjęnaukowązudziałem 
gości zagranicznych, której tematem była plastyka zastawki mitralnej. 
W ciągu dwóch ostatnich lat dwie osoby uzyskały stopień naukowy 
doktora: Maurycy Missima (2002) i Michał Ruchalski (2003). Ponadto na 
podstawie materiału I\.liniki powstały trzy prace magisterskie o tematyce 
zaburzeń układu hemostazy u chorych operowanych w krążeniu pozaus- 
trojowym. 
Od roku akademickiego 2003/2004 pracownicy Kliniki prowadzą 
zajęcła dydaktyczne dła studentów medycyny z zakresu kardiochirurgii. 
Lech Anisimowicz 


141
		

/Untitled-138_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Kardiologii 
i Chorób 
Wewnętrznych 


"W""- . 


. 


- 


\ł-" 


. 


- 


Prof. dr hab. Edmund NaJ tGWlCZ 


PraCOWnicy Katedry i Kliniki Kardiologii i Cho- 
rób Wewnętrznych 


Powalany w 1959 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bydgosz- 
czy In Oddzial Chorób Wewnętrznych w miarę zdobywania doświadczeń 
i wyposaźenia w sprzęt medyczny poszerzyl swoją dzialalność o profil 
kardiologiczny. Dalo to początek późniejszemu Oddziałowi Kardiologi- 
cznemu, który W 1985 r. przekształcono w Katedrę i Klirukę Kardiologii 
i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pierwszym 
Ordynatorem Oddzialu, późruej również Kierownikiem Katedry i Kliniki, 
byl profesor Edmund Nartowicz. Od roku 2000 do chwili obecnej funkcję 
tę pelni dr hab. Jacek Kubiea, prof. nadzw. AM 
W 1972 r. w KUnice zorganizowany zostal pierwszy w regionie 
8-łóźkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. W chwili 
obecnej, po gruntownej moderruzacji, Klinika dysponuje 92 lóźkami, wtym 
36 w ramach ww. Oddzialu. 
W 1975 r. rozpoczęto wszczepianie kardiostymulatorów. Aktualnie 
w KUruce implantuje się rocznie okolo 400 ukladów stymulujących serce, 
wśród nich coraz większy odsetek stanowią stymulatory z funkcją stymu- 
lacji fizjologicznej. We wrześniu 2003 r. wprowadzono metodę dwukomo- 
rowej stymuJacji resynchronizującej u pacjentów z niewydolnością serca 
W roku 2002 od podstaw utworzono, pierwszą w województwie 
kujawsko-pomorskim, Pracownię Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, 
w której wykonywane są badania eleb.-trofizjologiczne ukladu bodźco- 
przewodzącego serca, zabiegi ablacji wszczepiania kardiowerterów-defi- 
brylatorów oraz urządzeń do rejestracji "naglych zdarzeń sercowych". 
Od 1986 r. do chwili obecnej systematycznie rozszerzany jest zakres 
metod umożliwiających pelną, nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną, 
w tym między innymi: badania echokardiografiezne przezklatkowe, 
przezprzełykowe oraz echokardiograficzne próby obciąźeniowe, próby 
wysiłkowe, 24-godzinne rejestracje EKG melodą Holtera, 24-godzinne 
monitorowanie ciśnienia tętniczego, diagnostyka omdleń przy zastoso- 
waniu testu pochyleniowego. 
W 1996 r. w KlinicerozpoczęładzialalnośćPracownłaKardiologiiIn- 
wazyjnej. Pierwsza koronarografiazostaJaprzeprowadzona 22 października 
1996 r., a pierwsza angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA) odbyła się 
9 marca 1997 r. W pierwszym roku działalności tej Pracowni wykonano 


.- 


.4 


I 


'". =:r..... 
...:-- -' -f- -t 
 4£< :"
_. 
.;
 to 
.: 
£ 
.i ....
 

"."', ; : \.i:' 
.
 -;;. . 

ł . f t
 
"'
''''''; Ar ). lji." ..., , 
.-t >;."/ ;
. .:..
 
 - ,... "".' ....!
:'- 
.'1' _ I . J ,- 
_
... 
,.J " , -L, "" . 
 ,
 
ii:.

!;'
1... .;
'
. ..t,.. j ,
,' 1 :.
 .ł
 j;;' 
!I-, 
'.- i. ""1, 
\ .. 
"- {.t' 
 . ". 
 '..
 . 
'; 
,  


, 


:1   .łI'ii._ ...... 


142
		

/Untitled-139_0001.djvu

			560 koronarografii i 2 angioplastyki (1997 r.)_ Do 2000 r. wykonano łącznie 
2008 koronarografii i 201 zabiegów PTCA. W następnych latach liczba 
wykonywanych zabiegów zdecydowanie wzrosła - 2548 koronarografii 
i 1310 zabiegów PTCA w 2003 r. 
Inwazyjna diagnostyka i leczenie stały się podstawowym sposobem 
postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymI. W październiku 
2002 r. rozpoczęto realizację programu wczesnej inwazyjnej interwencji 
kardiologicznej w leczeniu ostrego zawalu serca i uruchomiono 24-go- 
dzinny dyżur Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. Kilka miesięcy później 
wdroźono program wczesnego leczenia inwazyjnego pacjentów wysokiego 
ryZyka z niestabilną dławicą piersiową. Wprowadzono kilka nowych metod 
diagnostycznych i terapeutycznych; ultrasonografię wewnątrznaczyniową 
(2001), zabiegi angioplastyki wieńcowej w zabezpieczeniu kontrapulsacją 
wewnątrzaortalną (2002), przeznaczyniową biopsję serca oraz rotablację 
i inwazyjny pomiar rezerwy przeplywu wieńcowego (FFR) (2003). W chwi- 
li obecnej Klinika dysponuje 3 kardioangiografami i nowoczesną bazą 
sprzętową, zapewniającą możliwość pełnej diagnostyki inwazyjnej i nie- 
inwazyjnej chorób serca. 
Pracownicy Kliniki aktywnie uczestniczą w wieloośrodkowych, 
międzynarodowych badaniach klinicznych (m.in.; ISIS 3, ISIS 4, GUSTO, 
TIBBS, In-TIME, INJEcr. EMIP-FR, OASIS, SPICE, DłPOL, VALUE, 
RAPSODY, I-PRESERVE, VERITAS) oraz realizują własne projekty ba- 
dawcze_ Na bazie Oddziału, a później Katedry i Kliniki Kardiologii i Cho- 
rób Wewnętrznych 14 lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 
30 - specjaJizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, a specjali- 
zację z kardiologii - 5. 
Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prowa- 
dZI zajęcia dydaktyczne od 1971 r. Początkowo dla studentów IV roku 
II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, a od roku 
1984 dla studentów kierunków; lekarskiego, farmacji, piełęgniarstwa, 
fizjoterapii, ratownictwa medycznego i analityki medycznej Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy. Pracownicy Kliniki prowadzą szkolenia lekarzy 
specjalizujących się. w zakresie kardiologii, chorób wewnętrznych oraz me- 
dycyny rodzinnej. 


Jacek Kublco 


Katedra i I\.linika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnę- 
trznych rozpoczęła swoją dzialalność w październiku 1998 roku. Jej kie- 
rownikiem został prof. dr hab. med. Jacek Manitius. 
Jednostka spełnia swoje statutowe zadania, dotyczące zarówno 
dzialalności naukowej, dydaktycznej, jak i łeczniczej_ 
W ramach działalności naukowej realizowane są następujące kie- 
runki badań; zaburzenia w funkcjonowaniu ukladu sercowo-naczyniowe- 
go u chorych przewlekle hemodializowanych, udział różnych czynników 
w progresji niewydolności nerek, zaburzenia odżywiania u pacjentów 
z chorobami nerek oraz udział zaburzeń metabolicznych w procesie 
przewlekłego odrzucania przeszczepu nerki (badania prowadzone wspól- 
nie z Katedrą i I\.liniką Transplantologii i Chirurgii Ogólnej). Ponadto przy 
realizacji badań istnieje ścisła wspólpraca z Katedrą i Zakładem Diag- 
nostyki Laboratoryjnej, Medycyny Sądowej, Patofizjologii, Biochemii, 


Wydział Lekarski 


, 
'. 
 
rI 


p, 


«'. 
'/" ..
 
 


0- , 


O' 
I; 


" 


. . 


,. 
k:. 
x",:,. 
,.
:'.
:. 


ł1! 
ł.... 


Dr hab Jacek KulJica, prof. nadz\y AM 


Katedra i Klinika 
Nefrologii, 
Nadciśnienia 
Tętniczego 
i Chorób 
Wewnętrznych 


143
		

/Untitled-13_0001.djvu

			Historia AkadeD1ii Medycznej 


do Bydgoszczy siedmiu nauczycieli akademickich, w tym czterech docen- 
tów, którzy zasilili miejscową kadrę naukowo-dydaktyczną. 
Ministerstwo Zdrowia, chcąc poszczycić się sprawnie przebie- 
gającym eksperymentem upraktycznienia nauczania medycyny, poprzez 
powiązanie go z działalnością szpitali nieakademickich, zaprosiło Mini- 
stra Zdrowia Szwecji do Bydgoszczy. Doc. dr hab. Bogdan Romański 
przewodniczył sympozjum polsko-szwedzkiemu, podczas którego przed- 
stawiono osiągnięcia dydaktyczne i wspaniałą współpracę z władzami 
terenowymi. 
W roku 1975 oddano dla potrzeb szkolenia przed- i podyplo- 
mowego budynek audytoryjny z salą wykładową na 240 miejsc, ośmioma 
salami seminaryjnymi, laboratorium języków obcych, biblioteką lekarską 
oraz pomieszczeniami administracyjnymi dla uczelni medycznej i woje- 
wódzkiego ośrodka doskonalenia kadr medycznych. W tym samym czasie 
rozpoczęto budowę obiektu przeznaczonego dla Zakładów Patomorfologii 
i Medycyny Sądowej, przygotowując jednocześnie dokumentację innych 
obiektów szpitala. 
Rozbudowa bazy dydaktyczno-klinicznej, zwiększająca się kadra 
naukowo-dydaktyczna oraz pozytywna ocena procesu dydaktycznego, 
dokonana przez władze uczelni i samych studentów, pozwoliły przyspieszyć 
planowaną uprzednio zmianę struktury organizacyjnej. W roku 1975 po- 
wołano Filię Akademii Medycznej w Gdańsku z Zamiejscowym Oddziałem 
Wydziału Lekarskiego, rozszerzając studia stacjonarne na rok IV. Kierowni- 
kiem Filii i Oddziału został doc. dr hab. Jan Domaniewski. Powołano 15 
klinik: I Klinikę Chorób Wewnętrznych i Alergicznych, II Klinikę Chorób 
Wewnętrznych, Klinikę Chirurgii" Klinikę Chirurgii Dziecięcej, Klinikę 
Położnictwa i Chorób Kobiecych, Klinikę Chorób Oczu, Klinikę Chorób 
Uszu, Nosa, Gardła i Krtani, Klinikę Neurologii, Klinikę Ortopedii, Klinikę 
Psychiatrii, Klinikę Neurochirurgii, Klinikę Chorób Dzieci, Klinikę Chorób 
Skórnych i Wenerycznych, Klinikę Chorób Zakaźnych oraz Klinikę Ftyz- 
jo-Pneumonologii. Powołano również 4 zakłady: Zakład Patomorfologii, 
Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Radiologii i Zakład Biochemii Klinicz- 
nej. Pięć klinik zlokalizowano poza Szpitalem im. dr. A. Jurasza. Kadrę 
kierowniczą stanowiło pięciu docentów i dwóch doktorów z Bydgoszczy, 
czterech docentów i trzech doktorów z Gdańska, dwóch docentów z Wro- 
cławia i jeden doktor z Katowic. Dwie jednostki pozostały nieobsadzone. 
Zorganizowano uroczystą inaugurację roku akademickiego, 
połączoną z pierwszymi w Bydgoszczy promocjami doktorskimi, którą 
prowadził Rektor - prof. Zdzisław Brzozowski. W roku 1977 powołano 
Zakład Farmakologii oraz Zakład Higieny i Epidemiologii, obsadzone 
przez doktora i doktora habilitowanego z Gdańska. Utworzono również 
Pracownię (później Zakład) Mikrobiologii, którego kierownictwo objął do- 
cent ze Śląskiej Akademii Medycznej. 
Podczas gdy na Uczelni trwała praca dydaktyczna i naukowo-ba- 
dawcza, władze wojewódzkie czuwały nad tym, by postępowała rozbu- 
dowa bazy lokalowej dla przyszłej samodzielnej uczelni, w jaką perspekty- 
wicznie planowano przekształcić Filię AMG. W roku 1977 oddano do 
użytku budynek, w którym zlokalizowano Zakład Patomorfologii, Zakład 
Medycyny Sądowej i przejściowo Zakład Farmakologii. Oddano również 
pomieszczenia w nowych budynkach na terenie miasta dla Kliniki Psy- 


408. 
ZARZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA I OP IEKI SPOLECZNEJ 


z dniu 26 c:ł.uwca 1975 r. 


w .prawic zmiłLu ul"s-nj7..11.cyjnycb ,.,. Akadcmi.i MM1c':I,nej 'W GoI.
 


Na podstawie art.. 7 ust. l ultawy z dWa 5 lilłtopAda 1958 r. o 
ukolnictwie wyższym (Dz.U. " 1973 r. Nr 32.. poz. 191) arqdsa 
Ioię. co nasl
puje: 


fi l. 


I. 'T,WQuy aię w Bydgoszczy Fili
 Akad.emji Modyc;I;uoj w Gda:Uka., 
awan'ł dalej nFi1i
". 
2. Na Wydziale Lekartikim Akademii Jrtedyc:w.ej w Gdu6.aku t 
IOWBDt'j da1ej ,,.Akadc:.m:ią"; 
l) twony ait' Oddział Zamiejscowy w Bydgo!J
. dżiaJaj"ey W n- 
IDlil.ch Filii. 
2) zu.or.i .i
 Zesp61 Nauczania Kliwc
ego w By.:Jgutiuzy. Q,two- 
nony zarz.&dzewem Min.iłtra Zdrowia i Opieki Społ..cznej z dWa 
3 marca 1971 r. (Dz.Un.b1ZiOS Nr 7. poz. 34).  2. 


ZadaWem Faii jut.: 
l) orsawzowanie i proWI:LWWI8 dzialalno'ci dydaktycznej i wycho- 
wawczej dla lit.udentów oddziału oltrełlonego w ł l uat. 2 pkt l. 
2) udłtiaJ "" realizacji pJanu ktiztaJcenill. podyplomowego. pJanu. 
badań naukowych oraz innych zadań Akademii tv zakre.ie uata- 
lony.m pru:!: rektorll. 


S 3. 


l. Yl.lja podJesa rektorowi Akedemii. 
2. D2iekan Wydziału Lekutkiego Ak.clcmii u
dzo:rujo .kiaJ. 
na 't Filii w ukresie zadań okJ'
onych w i 2 pkt l. 


s 
. 


1. Kierownika :ft'jlii powoluje rektor .pobód profaior6w lub do- 
ceut.6w etatowych Akademi(. 
2. Kierownik Filii jat ..6wuocwu.io kierownikiem odd
aJg o
 
looego w 5 l u..t. 2 pkt l. 


I 5. 


l. Zadaoia d}/c1oktyczl1o.uaukowe Filii reaIiZO'W8DłI _.. przea: 
l) etatowych uauc%)'cieli akademickich zatn1dniol1yeh w ramach 
wtaJonego dJa Filii plłłJ1u 
lrudl1ienilil. 
2) nnuc'Z}'dełi akademickich z inuych jednostek. urg8niuc;yjltych 
Ak.(Jemii oddelegowanyeb pnu rektora .10 pracy w Falii 11. czaa 
Oat1ac:.wDY lub do wykonani.. okrdlonych ;eadań. 


Faksymile karty z Dziennika Urzędowego 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 
zawierającej zarządzenie powołujące Filię 
Gdańskiej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, 
1975 r. 


13
		

/Untitled-140_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


. 


Prof. dr hab Jacek Mamtlus 


o U 
 ' I!!.\ ..r 
 ., 
 
it' 
 1 :ł .., 


 .i [ " f- t '-',I 


 /. i.ł:iJk: \ f: 
-
 J ..
 '; . 
. ..1;:1 -.J . . 


-- 


;:'. " 


Pracownicy Katedr9 1 Khmkl NefrcJogIi, Nad- 
ciśnienia Tętniczego i Cholób Wew
r2
 


144 


Patomorfologii. Radiologii oraz Katedrą i Kliniką Chirurgii Naczyniowej, 
Urologii, Neurologii, Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. 
W ramach działalności łeczniczej i usługowej Klinika dysponuje 
22 łóźkami, z wykorzystaniem których prowadzona jest nie tylko roz- 
szerzona diagnostyka nefrologiczna dla całego regionu, ale również terapia 
najbardziej skomplikowanych schorzeń z zakresu nefrologii. Działalność 
usługowa obejmuje również chorych z terenu Bydgoszczy i okolic - z za- 
kresu chorób wewnętrznych 
Przy Katedrze i Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Cho- 
rób Wewnętrznych działa Stacja Dializ, w której hemodializowanych 
jest 120 pacjentów ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek oraz 
Ośrodek Dializy Otrzewnowej, mający pod opieką 27 chorych dializowa- 
nych otrzewnowo. W ramach specjalistycznego lecznictwa otwartego 
przy Klinice działa Poradnia Nełrologiczna i Poradnia Nadciśnienia 
Tętniczego. obejmująca swoją opieką pacjentów z całego regionu. 
Aktywną działalność organizacyjną Kliniki odzwierciedla liczba 
zorganizowanych konferenCji naukowych i zjazdów, m.in_: XII Konferencja 
Naukowo-Szkolenłowa PTN (Bydgoszcz 2000), I Konferencja Naukowo- 
-Szkoleniowa PTN "Zaburzenia odżywiania w chorobach nerek" (Byd- 
goszcz 2003), IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w leczeniu 
dializą otrzewnową" (Bydgoszcz 2004) oraz szkolenie podyplomowe dla 
lekarzy z zakresu nefrologii (2002/2003). Na okres działalności Kliniki 
przypadł również jubileusz 30-lecia dializoterapii w Bydgoszczy, obcho- 
dzony we wrześniu 2003 r. podczas I Konferencji Naukowo-Szkolenio- 
wej PolskIego Towarzystwa Nefrologicznego pl. "Zaburzenia odżywiania 
w chorobach nerek". 
Działalność dydaktyczna jednostki obejmuje prowadzenie zajęć 
teoretycznych i praktycznych z zakresu nefrologii ze studentami IV roku 
Wydziału Lekarskiego oraz ze studentami rehabilitacji i medycyny labo- 
ratoryjnej i informatycznej z zakresu zagadnień dotyczących chorób 
wewnętrznych. 
W latach 1998-2003 ukazało się ok. 100 prac autorstwa pracow. 
mków Kliniki, W tym: 40 publikacji w czasopismach międzynarodowych, 
55 w czasopismach polskich oraz 5 monografii i rozdziałów w książkach. 
Aktywnie uczestniczyli oni w 86 krajowych i 30 międzynarodowych kon. 
ferencjach naukowych i zjazdach. 
Za zaangażowanie w działalność naukową i organizacyjną zostali 
nagrodzeni: nagrodą Rektora AM (dwukrotnie - pro!. dr hab. n. med. 
Jacek Manitius, dr n. med. Paweł Stróżecki, lek. med. Witold Doroszew- 
ski) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (prof. dr hab. med. J. Manitius. dr 
n. med. P. Stróżecki). 
Do najważniejszych osiągnięć jednostki naleźy niewątpliwie roz- 
wój kadry naukowej. W ostatnich latach stopnie doktorskie uzyskali: 
p. Stróżecki (2001), Graźyna Zarzycka-Lindner (2002), Adam Plewa 
(2002), Rafał Donderski (2003), Marek Kretowicz (2003); specjalizacje 
z nefrologii: prof. dr hab. med. J. Manitius, lek. med. Wirginia Tomczak- 
-Watras; specjalizację z diabetologii dr n. med. Grażyna Zarzycka-Lindner: 
specjalizację z alergologii lek_ med. W. Doroszewski; specjalizacje z nefro- 
logii: dr n. med_ Beata Sulikowska, dr n. med. P. Stróżecki; specjalizację 
z transplantologii klinicznej lek. med W_ Doroszewski.
		

/Untitled-141_0001.djvu

			Przy Klinice dziala również, utworzony w 2002 r., Oddział Ku- 
jawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, 
którego przewodniczącym jest proC. dr hab. med. Jacek Manitius. 
Jacek Manitius 


Początki neurochirurgii w Bydgoszczy i całym regionie związane są z osobą 
doktora Władyslawa Malukiewicza, który rozpoczął studia na Uniwersyte- 
cie Stefana Batorego w Wilnie, ale dypłom lekarza otrzymał w Akademii 
Medycznej w Poznaniu, w czerwcu 1948 roku. W 1949 r. powołany zostal 
na czas nieokreślony do odbywania służby wOjskowej w Łodzi i w tym 
okresie rozpoczął specjalizację z neurochirurgii u prof. Jana Bromowicza. 
Zwolniony z wojska w 1957 r. powrócił do Bydgoszczy. W 1958 r. uzyskał 
drugi stopień specjalizacji z neurochirurgii i wspierany przez swego Ordy- 
natora dr. Żemojtela, jak również konsultanta Krajowego ds. Neurochirur- 
gii, podjął starania o powołanie samodzielnego oddzialu neurochirurgii. 
Początkowo sprofilowano pod tym kątem 7 łóżek chirurgicznych, 
a następnie 1 listopada 1958 r. utworzono w ramach ww_ chirurgii ogól- 
nej 16-1óżkowy Oddział Neurochirurgii, który z biegiem lat powiększony 
został do 28 łóżek. Oddział ten zlokalizowany był w Szpitalu im. dr. 
A. Jurasza. W 1962 r. dr Władysław Malukiewicz został oficjalnie powołany 
na stanowisko ordynatora tego oddziału. Był to w owym czasie jedyny 
pozakliniczny i pozaakademicki oddział neurochirurgii w kraju, który 
zabezpieczał swoją działalnością obszar dawnych województw: bydgo- 
skiego, toruńskiego, włocławskiego i częściowo olsztyńskiego. Wydzielono 
początkowo 2, a po kiJku latach 8 stanowisk, odpo\l.1adających wymogom 
intensywnego nadzoru neurochirurgicznego z możliwością ciągłego 
monitorowania podstawowych funkcji życiowych. W pierwszym okresie 
działalności neurochirurgicznej leczono pacjentów po ciężkich urazach 
czaszkowo-mózgowych, wykonywano sympatektomię lędźwiową oraz 
operacje kręgosłupa z powodu przepuklin jądra miażdżystego. Operacje 
guzów mózgu były rzadkością. 
Pierwszym asystentem dr. Władysława Malukiewicza zastal dr 
Jarosław Budzbon, który bezpośrednio po odbyciu staźu podyplomowego, 
otrzymał w sierpniu 1962 r. etat na oddziale neurochirurgicznym. W listo- 
padzie 1962 r. do pracy został zaangażowany dr Metody Dąbrowskj, spec- 
jalista neurochirurg, dotychczasowy asystent Kliniki Neurochirurgii AM 
W Warszawie, a w styczniu 1963 r. dolączyido nich dr Wieslaw Goszczyński. 
W pierwszej fazie dzialalności oddziału brakowało praktycznie 
wszystkiego poza uporem i wiarą w lepsze jutro prezentowaną przez dr_ 
Malukiewicza, co w efekcie pozwoliło na powolny, acz systematyczny roz- 
wój działalności, wspierany przez dyrekcję szpitala i władze administra- 
cyjne. W 1962 r. dr Budzbon został powalany do okresowej służby woj- 
skowej, którą odbywał w Bydgoszczy, pozostając nadal w codziennej ścisłej 
łączności ze swym oddziałem szpitalnym. Diagnostyka ograniczała się 
w tym czasie do powietrznych badań kontrastowych, a zakupiony reczny 
kasetowy zmieniacz kiisz pozwolił na rozpoczęcie badań naczyniowych. 
Do diagnostyki kanału kręgowego stosowano oleiste, a potem wodne kon- 
trasty jodowe. Chorych z nowotworami mózgu i chorobami kręgoslupa 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Neurochirurgii 


- 


\ 


r 


/ 


Doc dr hab. Władyslaw Malukięu1icz 


145
		

/Untitled-142_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


r 


,I 


Dr med. Jarosław Budzhoo 


f",< 


leczono w Bydgoszczy, natomiast chorzy z rozpoznanymi wadami naczy- 
niowymi kierowani byli do Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 
W 1971 r. uzyskano wJasną salę operacyjną i odtąd liczba 
wykonywanych operacji znacznie wzrosła. Z biegiem czasu powiększyła 
się również kadra asystentów. Do zespolu dalączyli: dr Tomasz Gluszko 
w 1970 r., dr Ryszard Musolff w 1970 r. i dr Maciej Rewakowicz w 1972 r. 
Lekarze ci nie pracowali jednak zbyt długo, gdyż zmienione w tym czasie 
warunki specjalizacji z neurochirurgii zmusiły ich do przejścia na oddziały 
chirurgiczne. W 1966 r. zt"ezygnowaJ z pracy i powróci! do Warszawy 
dr Metody Dąbrowski. 
Zakres wykonywanych operacji poszerzał się z roku na rok i u- 
warunkowany był między innymi postępami w znieczulaniu chorych. 
Początkowo operacje mózgowe wykonywano w znieczuleniu miej- 
scowym, a wszystkie inne w narkozie eterowej (tzw. "kapanie na maskę"). 
Nieocenioną pomocą sluźyła w tym okresie siostra zakonna Barbara 
Tatulińska, posładająca ogromne doświadczenie w stosowaniu tego ro- 
dzaju znieczulenia. Zainteresowania kliniczne skupiały się w tym czasie 
na zagadnieniach związanych z leczeniem przepuklin jądra miażdżystego 
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, zwJaszcza u dzieci i młodzieży 
ZaowocowaJo to pracą doktorską w 1973 r. i habilitacją w 1983 r. 
Władysława Malukiewicza oraz pracą doktorską Jaroslawa Budzbona 
w 1991 r. Zatrudnieni zostali kolejni lekarze W charakterze asystentów: 
dr Adam Zaborowski, dr Andrzej Swincow, dr Witold Kowalewski. dr Woj- 
ciech Beuth i dr Andrzej Wiśniewski. 
Wypracowano metodę skojarzonego leczenia neurochirurgiczno- 
-łaryngologicznego złamań czoiowo-podstawnych, opracowano wskazania 
do stałego drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego w przypadkach poura- 
zowych przetok płynowych, jak również wykazano wpływ wczesnego opera- 
cyjnego odbarczenia uciśniętego w następstwie urazu nerwu wzrokowego 
na poprawę widzenia_ Ważny temat dociekań klinicznych stanowiły badania 
nad wartością elelironystagmografii w rozpoznawaniu i lokalizacji guzów 
mózgu. Rozpoczęto prace nad immunopatołogią nowotworów mózgu, co 
zaowocowało pracą doktorsF-4 Wojciecha Beutha w 1987 r_ 
W ramach kursów doskonalących, organizowanych w Bydgoszczy 
przez Studium Podyplomowego Doskonalenia Lekarzy, a następnie przez 
Centrum Kształcenia Podyplomowego, prowadzone byly od roku 1968 
wykłady i ćwiczenia z neurochirurgii dla lekarzy z terenu całego kraju. Od 
tegoż roku odbywały się również 1-3 miesięczne staże neurochirurgiczne 
dla lekarzy innych specjalności zabiegowych. Od 1973 r. prowadzone są 
zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego, początkowo 
w ramach bloku neurologicznego, póżniej w ramach zajęć z chirurgii. 
W marcu 1973 r. powołano dr. Władysława Malukiewicza na stanowisko 
dyrektora Szpitala WOjewódzkiego w Bydgoszczy, które piastował do sier- 
pnia 1975 r., do czasu reorganizacji szpitala. 
W 1975 r. z dotychczasowego Oddziału Neurochirurgii utwo- 
rzono Klinikę Neurochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku Filia 
w Bydgoszczy, a na stanowisko kierownika powalano dr W. Malukiewicza. 
W październiku 1984 r. został mianowany na stanowisko docenta w samo- 
dzielnej już Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 


146
		

/Untitled-143_0001.djvu

			W związku z przebudową szpitala Klinika Neurochirurgii została przenie- 
siona do nowej siedziby w Szpitalu im XXX-lecia PRL Przydzielone 
pomieszczenia były znacznie skromniejsze. Poprawiły się jednak możliwości 
diagnostyczne, ponieważ zainstalowany był seriograf naczyniowy. 
W 1987 r. zmarl nagle dotychczasowy kierownik Kliniki Neuro- 
chirurgii doc. dr hab. med. Władysław Małukiewicz. Jego śmierć stanowiła 
dla współpracowników olbrzymi CIOS, ale l wyzwanie do godnego konty- 
nuowania podjętych prac i zamierzeń. 
W roku 1988 JM Rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
powołał dr. Jarosława Budzbona na stanowisko pelniącego obowiązki 
Kierownika Kliniki, którą to funkcję pełnił przez 6 łat do marca 1994 r. 
W 1994 r. zostala zorganizowana XIV Konferencja Naukowa Polskiego 
Towarzystwa Neurochirurgów poświecona chorobom rdzenia kręgowego 
i korzeni nerwowych. 
W 1989 r. siedzibą Kliniki Neurochirurgii stał się ponownie wyre- 
montowany Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza. Liczba lóżek zwiększyła 
się nominalnie do 66, z czego 20 czasowo odstąpiono dla potrzeb reha- 
bilitacji. Uzyskano dwie przestronne, wyposażone w monitorowanie sale 
pooperacyjne oraz nowocześnie wyposażoną własną salę operacyjną. 
Stworzono zaplecze rehabilitacyjne_ W tym czasie pracę w Klinice Neu- 
rochirurgii podjęli następujący lekarze: dr Piotr Majukiewicz, dr Grzegorz 
Planutis, dr Andrzej Smuczyński i dr Pawel Osiński. Rozszerzył się zakres 
wykonywanych zabiegów o operacje tętniaków i naczyniaków mózgu. 
Klinika Neurochirurgii jako pierwsza i przez dlugi czas jedyna jednostka 
w Szpitalu I\li.nicznym wprowadziła system komputerowej bazy danych 
leczonych pacjentów. Współautorem programu, który jest aktualny do dzi- 
siaj, by! asystent Kliniki dr Andrzej Wiśniewski. Dzięki życzliwości dyrekcji 
szpitala zakupiono dla potrzeb Kliniki nowoczesny ssak ultradźwiękowy. 
W lutym 1994 r. na terenie Kliniki Neurochirurgii zostala 
wmurowana tablica pamiątkowa, poświęcona pamięci doc. dr. hab. med. 
Wladysława MaJukiewicza, ufundowana przez Jego uczniów. Do 1994 r. 
siedmiu lekarzy uzyskało drugi stopień specjalizacji z neurochirurgii, obro- 
niono trzy prace doktorskie. 
W marcu 1994 r. JM Rektor Akademii Medycznej powalal na 
stanowisko Kierownika Kliniki Neurochirurgii prof. nadzw. dr. hab. med. 
Heliodora Adama Kasprzaka, dotychczasowego Kierownika Klinicznego 
Oddziału Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Byd- 
goszczy. Wraz z nowym Kierownikiem pracę w Klinice rozpoczął adiunkt 
dr med. Maciej Śniegocki. 
Zwiększyła się, do pierwotnie planowanych 66, liczba łóżek Klini- 
ki. Poza typowymi zabiegami z zakresu neurotraurnatologii, neuroorto- 
pedii i neuroonkologii, znacznie poszerzy! się profil leczenia chorób na- 
czyniowych. Z uwagi na to, że Szpital Kłiniczny jako jedyny w regionie 
dysponuje nowoczesnym angiografem, przyjęto zasadę hospitalizowania 
wszystkich krwotoków podpajęczynówkowych, ich diagnozowania i ewen- 
tualnego leczenia operacyjnego. Spowodowało to wzrost liczby zabiegów 
naczyniowych do okolo 150-180 rocznie. Pozwaliło to również na wypra- 
cowanie wlasnych zasad i wskazań do operacji, mających na względzie 
stan chorych i termin zabiegu. NiezaJeżnie od kiasycznej metody leczenia 
tętniaków i naczyniaków, wprowadzono w 1996 r., wspólnie z lekarzami 


Wydział Lekarski 


......... ." 


, . 
('I 
.l \' 

 


ł' 


..ć. . 


't
 


\"  
-;. 


.
 
" ' 
,
ff 


.... 


	
			

/Untitled-144_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Zakładu Radiologii, metodę embolizacji wad naczyniowych mózgu. 
szczególnie tych umiejscowionych w układzie kręgowo-podstawnym. 
Bardzo znaczące miejsce zajmują operacje z zakresu neuroorto- 
pedii, szczególnie w leczeniu patologii kręgosłupa szyjnego. Dąży się do 
wypracowania optymalnych wskazań do stosowania różnych metod stabi- 
lizacji kręgosłupa z zastosowaniem heterogennych implantów. Możliwości 
diagnostyczne zwiększyły się dzięki zakupieniu nowoczesnej aparatury 
ultrasonograficznej do badania przepływów w tętnicach mózgowych. 
W operacjach kręgoslupa szyjnego zastosowano różne techniki operacyjne 
stabilizacji po urazach i w chorobach nowotworowych, z zastosowaniem 
protez sztywnych krążka międzykręgowego (cage), substytucją calych 
trzonów kręgowych oraz stabilizacją płytkami tytanowymi z dostępu 
przedniego. Rozpoczęto wszczepianie dynamicznej protezy krążka 
międzykręgowego w odcinku szyjnym typu Bryan. Z dostępu tylnego 
kręgoslupstabilizowany jest z zastoscwaniem linki tytanowej, apofixern oraz 
stabiJizatorami potyliczno-5zyjnymi w różnych schorzeniach. W leczeniu 
niestabilności odcinka łędźwiowego kręgosłupa wdrożono metodę stabi- 
lizacji przeznasadowej, z zastosowaniem różnych zestawów operacyjnych. 
W orbicie zainteresowań operacyjnych są choroby obwodowego 
układu nerwowego, szczególnie urazy splotu barkowego i nerwów obwo- 
dowych. 
Wprowadzono operacyjne leczenie guzów wewnątrzkomorowych 
z zastosowaniem endoskopii. Wykonywane są operacje usuwania guzów 
przysadki z dostępu klasycznego i przez zatokę klinową. W leczeniu wy- 
puklin krążka międzykręgowego w odcinku lędżwiowym wdrożono metodę 
przezskórnej waporyzacji jądra miażdżystego, a także metodę mikrousu- 
wania wypukliny jądra miażdżystego. 
Tematy badawcze, realizowane w Klinice w ramach badań własnych, 
badań statutowych oraz grantów KBN, skupiają się na następujących zagad- 
nieniach: badania nad generacją wolnych rodników w różnych chorobach 
neurochirurgicznych, badania nad zaburzeniami w ukladzie krzepnięcia 
i fibrynolizy w płynie mózgowym, we krwi U chorych po urazach czasz- 
kowo-mózgowych, po krwotoku z tętniaka i w guzach mózgu oraz badania 
nad regeneracją nerwów obwodowych po urazie z naciągania w okresie 
późnym, jak i w przeszczepach z zastosowaniem tubulizacji. W leczeniu 
glejaków wielopostaciowych i gwiaździaków wdrożono terapię genową. 
Stanowiska Ordynatorów Oddziałów Neurochirurgicznych objęli 
następujący uczniowie pro£. Heliodora Kasprzaka: dr med. Andrzej Wiś- 
niewski w Zielonej Górze, dr med. Grzegorz Walizek w Pile, dr med. Adam 
Zaborowski w Grudziądzu, dr med. Andrzej Swincow w Bydgoszczy, 
dr med. Aleksander Sienkiewicz we Włoclawku. 
Klinika Neurochirurgii i NeurotratIDlatologii Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy zorganizowała V Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Pol- 
skiego Towarzystwa Neurochirurgów w 1997 r., VUI Sympozjum Sekcji 
Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii w 1999 r. oraz 
Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów - 2002 
r. W roku 2001 utworzono OddziaJ Kujawsko-Pomorski Polskiego Towa- 
rzystwa Neurochirurgów, liczący 38 kolegów, l,tórego przewodniczącym 
jest prof. Heliodor Kasprzak. 
Dwóch asystentów Kliniki uzyskało stopIeń naukowy doktora habi- 
litowanego: dr hab. med. Wojciech Beuth i dr hab. med. Maciej Śniegoch 


148
		

/Untitled-145_0001.djvu

			Decyzją JM Rektora zostali oni powołani na stanowIska Kierowników Ka- 
tedr i Zakladów Wydziału Nauk O Zdrowiu. Dr hab. med. Wojdech Beuth 
zostal wybrany na stanowisko Prodziekana Wydziału Nauk O Zdrowiu. 
W minionym okresie czterech lekarzy uzyskało pierwszy stopień, 
a ośmiu lekarzy drugi stopień specjalizacji z neurochirurgii. Obroniono 
14 prac dok1:orskich i zakoilczono dwa przewody habilitacyjne. W Klinice 
Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
zatrudnionych jest 15 lekarzy, w tym siedmiu ze specjalizacjiJ drugiego 
stopnia, czterech ze specjalizacją pierwszego stopnia i czterech lekarzy, 
którzy rozpoczęli specjaJizację. 
Pod osobistym kierunkiem prof. dr. hab. med. Heliooora A. Kas- 
przaka, który tworzy! Kliniczny Oddział Neurochirurgii 10 Wojskowego 
SzpitaJa Klinicznego w Bydgoszczy i kierowa! nim w latach 1984-1994 
roku, a od 1994 r. l\linik ą Neurochirurgii i Neurotraumatologii, w sumie 
12 lekarzy uzyskało specjalizację z neurochirurgii, 17 lekarzy obroniło prace 
doktorskie, a dwóch zakończyło z sukcesem przewody habilitacyjne. 
Heliodor Kasprzak 


Zaczęło się od porozumienia władz województwa bydgoskiego z Akademią 
Medyczną w Gdańsku mówiącego, że na bazie Oddziału Neurologicznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy powstanie, we wrześniu 1972 r., 
Kliniczny Oddział Neurologii. Wszedł on w skład Zespołu Nauczama Kli- 
nicznego Akademii Medycznej w Gdańsku z słedzibą w Bydgoszczy. Kie- 
rownictwo Oddziału powierzono doc. dr. hab. med. Romanowi Mazurowi 
z Akademii Medycznej w Gdailsku. 
Celem nowo powstałej placówki było zorganizowanie bazy klinicz- 
nej oraz dydaktyczno-naukowej dla przyszłej Kliniki Neurologii. Od chwili 
powstania Oddzialu Klinicznego Neurologii rozpoczęto nauczanie stu- 
dentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku i specjalizowanie 
w zakresie neurologii lekarzy z ówczesnego województwa bydgoskiego. 
Przygotowania do pracy naukowo-badawczej obejmowaly między 
innymi utworzenie pracowni: eeg, emg, evm i echo. W związku z zaintere- 
sowaniami kierownika oddzialu prace były ukierunkowane od samego 
POCZiJtku na diagnostykę, monitorowanie stanu klinicznego oraz leczenie 
chorych z udarem mózgu. Taki kierunek działania by! zgodny z syluacją. 
jaka istniała na oddziale, na którym 45% chorych z udarem mózgu umie- 
rało, a pozostali przy życiu niezdolni byli do samodzielnej egzystencji. 
Następne lata cechowały się dynamicznym rozwojem placówki. 
Oddział został przeksztalcony w Klinikę Neurologiczną filii Akademii Me- 
dycznej w Gdańsku. 
W 1979 r. powstała Klinika Neurologij, wchodząca w skład 
n Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą 
w Bydgoszczy. Od 1985 L Katedra i Klinika Neurologii Jest jedną z wielu 
klinik Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Główne kierunki działania, 
zapoczątkowane w 1972 r., są konsekwentnie realizowane. 
Dydaktyka przeddyplomowa dla studentów IV i V roku Wydziału 
Lekarskiego w formie wykladów, seminariów i ćwiczeń z neurołogii jest 
oparta na oryginalnych wzorcach. Kliniczne myślenie neurologiczne 
w ujęciu ukladowo-zespołowym, cybernetycznym, w h-tórym dominuje 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Neurologii 


l 
''2t.,
 J 
-'W .., ,,>'1 
'Iił: 


1i

" 
;;.",...,-. 

. 

.. 


... 
. . 
" 


.' 


""  


, 


!ł 


Prof dr hab Roman Mazur, proł zw AM 


149
		

/Untitled-146_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


P,o.x.wnu;y Katediy i Kliniki Neurologii 
z pierwszym mO\YI1ikiem praf dl" hab Ro- 
manem Mazurem (Siedzący .ł .' ,,;';I,
 "/l', 
. _ ..J 
t. 
.. r 
:1. . 
.. 
.\ 'i. ' fa. ' 
.', 
" ł " ',
' ':ii: 

 f "I: 
.
. "0 ..
. 
-. . .
 


., 


. l.', .' 
:'t- i... "',.... . 
.'I.'
 
 .""'.... ;, 
.
;. w «.
 ..... 
 


:r;: t:..,,:- ... 
.'. 


I; . 


\. 


..... 


150
		

/Untitled-147_0001.djvu

			R. Mazura. Badania te znalazly praktyczne zastosowanie na zorganizowa- 
nym w 1989 r., pierwszym w Polsce, pododdziale udarowym. Dzialania 
ogólnomedyczne, intensywny nadzór oraz bardzo dobra opieka pozwoliły 
zmniejszyć śmiertelność, która aktualnie jest jedną z najniższych w Polsce. 
Działanie pododdziału udarowego i poczynione na nim obserwacje 
kliniczne pozwoliły na stworzenie oryginalnych metod oceny stanu klini- 
cznego, nazwanych kliniczną metodą oceny motoryki ogólnej ciala KM 
MOC i stopnia niewydolności pnia mózgu (skala !Te). 
Uzyskane wyniki badań naukowych zostały przedstawione na XV 
Światowym Kongresie Neurologów w Vancouver i XVI Światowym Kon- 
gresie Neurologii w Buenos Aires. 
Kliniczne, iłościowe metody badania chorych z udarem mózgu 
doczekaly sie Opracowania monograficznego Kliniczna metoda motoryki 
ciała w ocenie udaru niedokrwiennego mózgu, k1:órego autorką jest Bar- 
bara Książkiewicz. 
Wczesnej fazie udaru mózgu towarzyszą zmiany gęstości mózgu. 
W celu ich monitorowania pracownicy Katedry i Kliniki Neurologii i Instytutu 
Optoelektroniki WAT w Warszawie stworzyli prototyp urządzenia, w którym 
jako nośnika informacji O gęstości mózgu wykorzystano falę akustyczną. 
Budowa aparatury byla finansowana w ramach grantu KBN. Wyniki przed- 
stawiono w pracy Dynamika gęstości mózgu w ostrej fazie udaru niedo- 
krwiennego, której autorami są R. Mazur, M. Szustakowski, B. Książkiewicz 
i współpracownicy 
Do 2003 r. jedna osoba uzyskała tytu! naukowy profesora - pro£. 
dr hab. Roman Mazur, jedna stopień doktora habilitowanego - dr hab. 
Barbara Książkiewicz, osiem - stopień doktora nauk medycznych. Wśród 
publikacji pracowników Katedry było 6 monografii. Dokonano 4 zgłoszeń 
patentowych. W Studio Filmowym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie zre- 
alizowano 4 filmy naukowo-dydaktyczne. 
Pracownicy Kliniki Neurologii organizowali konferencje o charakterze 
ogólnopolskim (Zjazd Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
i I Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu) i regionalnym. Uczestniczyli 
w naukowych spotkaniach krajowych i zagranicznych. Brali czynny udział 
w czterech światowych kongresach neurologów (Hamburg, Delhi, Vancou- 
ver, Buenos Aires) oraz Zjazdach Europejskich Towarzystw Neurologicznych. 
Odbywali staże w USA, Anglii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii. 
Profesor dr hab. med. Rornem Mazur, członek wielu towarzystw 
naukowych (Światowa Federacja Neurologiczna, Amerykańska Akademia 
Neurologiczna, Królewskie Towarzystwo Medyczne w Londynie) sprawował 
również funkcję prezesa BTN i członka Rady Szkolnictwa Wyższego. Aktu- 
alnie już po przejściu na emeryture jest prezesem Polskiego Towarzystwa 
Udaru Mózgu. 
Klinika współpracowała z Kliniką Neurologiczną Uniwersytetu Hum- 
boldta w Berlinie, Kliniką Neurologiczną Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, 
a współpracuje nadal z Politechnika Gdańską i Wojskową Akademią 
Techniczną w Warszawie. 
W 1999 r. pro£. dr hab. med. Roman Mazur odszedł na emerylurę 
pozostając nada! w Katedrze Neurologii. '\ierowoictwo Katedry i Kliniki Neu- 
rologicznej objęła jego uczennica l bliski wspolpracownik dr hab, med. Bar- 
bara Książkiewicz, pro£. nad zw. AM. 


Wydział Lekarski 


"r, 


;. 


, 


.' 


... '. 


. -t lO. .' 


': 


. 
 
,
 

, 


r 
:;;
. 

. 


. 


. 


.. 


.. 
.. 
" 
::' 
. , 
. , 
.. ., 


.... 
.' 
. .' 


Dr hab Bmbł:łora Ksjązklewicz, praf. nadzw AM 


151
		

/Untitled-148_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Ortopedii 
i Traumatologii 
Narządu Ruchu 


152 


W 2000 r. nastąpiło zawirowanie organizacyjne związane z reformą 
słuźby zdrowia i Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Klinika straciła jedną 
trzecią pomieszczeń i okolo 25 łóżek neurologicznych. 
Warunki do pracy naukowej, dydaktycznej i klinicznej uległy znacz- 
nemu pogorszeniu. Dzięki ogromnemu wysiłkowi kierownictwa Kliniki, 
wspólpracowników, zaangażowaniu nowych władz Akademii i życzliwości 
Sponsorów przeprowadzono remont w Klinice Neurologii, modernizację 
gabinetów i sali dydaktycznej. Sytuacja ulegla stopniowej stabilizacji. 
Po przejściowych problemach organizacyjnych związanych z dy- 
daktyką, znów Katedra i Klinika Neurologii naucza wszystkich studentów 
IV i V roku kierunku lekarskiego. Obok ćwiczeń i seminariów odbywają 
się wykłady kliniczne dla V roku, prowadzone są zajęcia fakultatywne dla 
studentów III i IV roku 
Z inicjatywy kIerownictwa Kliniki, przy poparciu wladz wojewódz- 
twa kujawsko-pomorskiego, powstała sieć pododdziałów udarowych - 
Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz. 
Klinika Neurologii została zaliczona do grupy ośrodków referen- 
cyjnych w leczeniu udarów mózgu. Mimo to, nada] są trudności w utwo- 
rzeniu regionalnego centrum udarów mózgu. Istnieje program działania, 
pomieszczenia oraz aparatura i kadra z wieloletnim doświadczeniem, ale 
brak funduszy na remont i przystosowanie pomieszczeń. 
Praca badawczo-naukowa nadal koncentruje się na udarze mózgu. 
We współpracy z Ośrodkiem Doświadczalnym Wydziału Elek-troniki 
i Autcmatyki PoIitecl-miki Gdailskiej powstało protctypowe urządzenie 
- spirograf mózgowy. W pracy Spirogra!ia mózgowa we wczesnym okre- 
sie udaru niedokrwienia mózgu doniesienie wstępne przedstawiono 
badania wskazujące, że spirografia może być jeszcze jednym badaniem 
pozwalającym na monitorowanie czynności mózgu. Dokonano zgłoszenia 
patentowego ww. urządzenia. 
W Klinice powstało nowe spojrzenie na powikłania neurologi- 
czne niedomogi kręgosłupa. kióre zaowocowało publikacją monograficzną 
Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa pod redakcją R Ma- 
zura, R Podemskiego iB. Książkiewicz. 
Nadal kontynuowane są prace klinimetryczne w niedomodze 
pnia mózgu w udarze niedokrwiennym. Praca Pniowy potencjał życiowy 
w okresie rokowania dotyczącego przeżycia u chorych z niedokrwieniem 
pnia mózgu, której autorami są M. Binek, B. Książki€\
icz i J. Wiśniewski, 
potwierdza słuszność dotychczasowych działań naukowych i klinicznych. 
Od 1999 r. jeden asystent obronił doktorat z wyróżnieniem, trzy 
osoby przygotowują się do obrony prac doktorskich. 
Barbara Książkiewicz 


Z dniem 1 stycznia 1976 r., na bazie dwóch oddziałów Wojewódzkiego 
Szpitała Zespolonego w Bydgoszczy: Ortopedii Dorosłych i Dziecięcej, 
powstała Klinika Ortopedii Rlii Akademii Medycznej w Gdańsku. Obowiąz- 
ki jej kierownika powierzono dr. n. med. Władysławowi Miodońskiemu. 
Od czasu powstania Klinika przeszla dwa etapy reorganizacyjne. 
Pierwszy w 1979 r., gdy włączono ją do Il Wydziału Lekarskiego gdańskiej 
Akademii Medycznej i drugi w roku utworzenia Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy, w ramach której powolano I\atedrę i Klinikę Ortopedii.
		

/Untitled-149_0001.djvu

			W marcu 1984 r, dr o. med. Władysław Miodoński uzyskał stOpień 
doktora habilitcwanego i pełnił funkcję kierownika jednostki do roku 
1994. W tym czasie 6 pracowników Kliniki uzyskalo stopień doktora oauk 
medyczn
..ch, a cały zespól aktywt1ie uczestniczy! w krajowych i zagrani- 
cznych zjazdach i sympozjach naukowych. 
W 1978 r. Klinika Ortopedii zorganizowała zebranie naukowe 
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. 
polączone z jubileuszem 40-lecia Ortopedii w Bydgoszczy. Uhonorowano 
wówczas prof. Wiktora Degę - pierwszego ordynatora Oddziału OrtOpedii 
w Bydgoszczy - odzoaką "Za szczególne zasługi dla województwa byd- 
goskiego". Dyplomy honorowe otrzymali: pro£. Alfons Senger - dyrektor 
Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu i pro£. Antoni I-IIavaty - kie- 
rownik Kliniki OrtOpedycznej AM w Gdańsku, W 1980 r, Klinika byla 
organizatorem XVII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki z udziałem gości 
zagranicznych i kolejnego XXVII Sympozjum w roku 1993. 
W 1994 r. na stanowisko kierownika Kliniki został powołany dr 
hab. med. Piotr Jacek BiJiński, dotychczasowy samodzielny pracownik 
naukowy Katedry i Kliniki Ortopedii AM we Wrocławiu. W ciągu 9 łat 
kierowania przez niego Kliniką nastąpił jej dalszy rozwój naukO\
'Y. Kolejni 
lekarze Kliniki uzyskali stopień naukowy doktora nauk medycznych, a dr 
n. med. Wojciech Hagner stopień doktora habilitowanego. Opublikowa- 
no w piśmiennictwie polskim i zagranicznym wiele prac naukowych, 
asystenci wygłaszali referaty na zjazdach i sympozjach organizowa- 
nych w kraju i za granicą. Na zjeździe SICOT w Sydney w 1999 r. praca 
naukowa przedstawiona w formie plakatu zjazdowego przez dr. n. med. 
M. Jedwabińskiego, pro£. P. J. Bilińskiego, dr. n. med. E. Szyrnkowiaka 
i dr. o. med. M. Grygiela, została wyróżniona nagrodą Poster Prize Award. 
Podobną nagrodą uhonorowano plakat przedstawiony przez prof. P. J. 
Bilińskiego, dr. n. med. D. Mątewskiego i dr. n. med. E, Szymkowiaka na 
zjeździe SICOT w Kairze w 2003 r. 
Rozwój Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy cieszył się również uznaniem władz Polskiego 
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologiczoego, czego dowodem 
bylo przyznanie Klinice zaszczytu zorganizowania XXXIV Zjazdu Nau- 
kowego PTO i Tr. we wrześniu 2002 r. 
Działalność prof. P. J. Bilińskiego, jako polskiego przedstawiciela 
w Światowej Organizacji Ortopedycznej SICOT, zaowocowała misją zorga 
nizowania 15 Jubileuszowych Warsztatów Ortopedycznych SICOT w Byd- 
goszczy w dniach 24-26 czerwca 2004 r. 
Po tragicznej śmierci prof. P. J. Biliilskiego w 2003 r., od września 
2004 r. kierownikiem zostal dr hab. Jacek Kruczyński, pro£. nadzw. AM. 
Podejmowane w Klinice badania naukowe realizowane są w ob- 
rębie sześciu oddziałów, które pomagają asystentom uzyskać znaczną 
sprawność w ortopedii dziecięcej i dorosłych, chirurgii kolana, chirurgii 
ręki czy chirurgii urazowej 
Ortopedia dziecięca obejmuje leczenie rozwojowej mestabilności 
stawów biodrowych, wady stopy u dzieci, mózgowe porażenie dziecięce, 
a także chorobę Perthesa i złuszczenie głowy kości udowej. Każdego roku 
wzrasta liczba zoperowanych skrzywień bocznych kręgoslupa, operacji 
deformacji klatkI piersiowej oraz wydłużeń kończyn czy korekcji osi kości 
długich metodą Ilizarowa. 


Wydział Lekarski 


t 
 
 
f" 


. 
"" 
- 


. 
., 


'" 


(, 
,..i 
, 


Dr hab WIOOys!aw Mlooonsb  


1 


w_ 


, 


.' 


f'Jt,. 


...t o , 

k, 


'. 
'( : 


'f ? 
r
 
} 
',' 


, 

\ ,:'-'.- 
Dr hab Piotr J. Biliński, prot nadzw. AM 


153
		

/Untitled-14_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Inauguracja roku akademickiego 1975/1976 
w Filii AMG w Bydgoszczy. Od lewej: prof. 
A. Hlavaty, prof. J. Iwaszkiewicz, doc. dr. hab. 
J, Domaniewski kierownik Filii. doc. dr hab. 
Z. Lewicki Dziekan Wydziału Lekarskiego, 
prof. dr hab. W. Zegarski prorektor, prof. 
Z. Brzozowki rektor, trzeci od prawej doc. dr. 
hab. S. Smoczyński prorektor 


14 


5 1 6 


1\ 
11\ 
In: 
1\1 
II" 
\ 
\ .' 

 '\ 
,. 
, 
' 
, 


-c: 


....
 


. 
. 


l 


< 


Ił 


chiatrii oraz dla Zakładu Higieny i Epidemiologii. Rozpoczęto też budowę 
obiektu diagnostyczno-operacyjnego na terenie Szpitala im. dr. A. Jura- 
sza, m.in. przeznaczonego także dla kilku zakładów naukowych. 
Kierownicy klinik i zakładów byli etatowymi pracownikami AMG, 
podległymi kierownikowi Filii. Byli oni ponadto zatrudnieni w Wojewódz- 
kim Szpitalu Zespolonym w Bydgoszczy. Również wszyscy asystenci klinik 
i zakładów Filii AMG byli etatowymi pracownikami Wojewódzkiego Szpi- 
tala i mieli takie same obowiązki jak nauczyciele akademiccy. Poza pracą 
usługowo-leczniczą lekarzy szpitalnych obowiązywało prowadzenie zajęć 
dydaktycznych ze studentami oraz z lekarzami i innym personelem służby 
zdrowia w ramach szkolenia podyplomowego, a także udział w pracach 
naukowo-badawczych Filii AMG. Lekarze ci, formalnie pracownicy szpi- 
tala, faktycznie byli pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni me- 
dycznej, jaką stała się Filia AMG. Powstał więc jedyny w swoim rodzaju 
model całkowitej integracji uczelni ze społeczną służbą zdrowia. 
Liczba studentów stopniowo wzrastała, ze 120 do 170. W zinte- 
growanych ogólnopolskich egzaminach testowych dla studentów VI roku 
Bydgoszcz zajęła w roku akademickim 1976-1977 pierwsze miejsce, 
rok później drugie, dla studentów zaś IV roku z patomorfologii, zarówno 
w roku akademickim 1977-1978, jak i 1978-1979 - pierwsze miejsce. 
Tak wspaniałe wyniki były sukcesem zarówno kadry nauczającej, jak 
i studentów, pochodzących prawie wyłącznie z regionu kujawsko-pomor- 
skiego. Patriotyzm regionalny i ambicje doprowadzenia do samodziel- 
ności uskrzydlały i mobilizowały do intensywnej pracy. 
Lata działalności Zamiejscowego Oddziału Wydziału Lekarskiego 
w Bydgoszczy były okresem umacniania kadrowego. W tym właśnie cza- 
sie odnotować należy trzy nominacje profesorskie, zakończony przewód 
habilitacyjny i 30 ukończonych przewodów doktorskich. Był to również 
czas intensyfikacji działalności naukowej. Szkolenie podyplomowe pro- 
wadzone było przez wszystkie kliniki i zakłady. Formy tego szkolenia
		

/Untitled-150_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


" 


. -. 


" 


"- 
I\. 
1/.. 
  
ł li 
if" 
,,11: 


, 


.)-, 
," 

 


" 


.
: 


'".':ł: 


\ 


Dr Itab Jaca.; Kruczyń.skl. prof. nadzw AM 


Katedra i Klinika 
Otolaryngologii 


Oddziały ortopedii dorosłych zajmują się operacyjnym leczeniem 
choroby zwyrodnieniowej dużych stawów z wykorzystaniem implantów 
cementowych i bezcementowych. Pracownicy Kliniki zajmują się również 
realloplastyką stawu biodrowego, wykonując w ciągu roku ok. 40-50 tego 
typu zabiegów, oraz onkologią układu kostno-stawowego 
W ramach oddziału Chirurgii Kolana wykonywanych jest rocznie 
ponad 200 artroskopii stawu kolanowego, przeprowadza sie artrosko- 
powo rekonstrukcje więzadeł krzyżowych i szycie łękotek oraz mozaiko- 
-plastykę. 
Jedyny w makroregionie oddział Chirurgii Ręki zajmuje się lecze- 
niem zarówno wrodzonych, jak i nabytych dysfunkcji ręki. 
Kierunki prac badawczych prowadzonych w Klinice związane są 
z biomechaniką stawu biodrowego i kręgosłupa, wpływu zmian zwyrod- 
nieniowych stawu biodrowego i osteoporozy na właściwości biomechani- 
czne narządu ruchu, analizy postępowania u chorych z wielomiejscowymi 
obrażeniami narządu ruchu. 


Edward Szymkowiak 


Pierwszego stycznia 2003 r. minęło 50 !	
			

/Untitled-151_0001.djvu

			Wśród badań nad fizjologią narządu przedsionkowego praca pt. 
° oczopląsie położeniowym typu napadowego byla pierwszą na ten te-- 
mat w piśmiennictwie polskim. Również badania nad zjawiskiem habi- 
tuacji były pierwszymi tego rodzaju w Polsce. W pracach drukowanych 
w "Otolaryngologii Polskiej" i "Annales of Otology" wyjaśnił problem ha- 
bituacji w świetle teorii informacji. Prof. J. Małecki był autorem 92 pub- 
likacji, z których 60 powstało w okresie jego pracy w Bydgoszczy. By! 
wieloletnim redah10rem "Otolaryngologii Polskiej" 
W okresie dzialalności II Kliniki SDL przeprowadzono 78 kursów 
ogólnopolskich, w których uczestniczylo 668 lekarzy. Klinika Otolaryn- 
gologii w Bydgoszczy stała się jednym z liczących się ośrodków laryngo- 
logicznych w kraju. Pod kierunkiem prof. J. Maleckiego 4 łekarzy uzyskało 
stopień naukowy doktora nauk medycznych. Byli to; Zygmunt Ukleja, Ja- 
nusza Kubiczkowa, Andrzej Strubiński i Krystyna Malicka, 
Po rozwiązaniu II Kliniki SDL i przejściu na emeryturę prof. 
J. Małeckiego w 1972 r. kierownikiem oddziału otolaryngologicznego 
Szpitala Wojewódzkiego został doc. dr hab. Zygmunt Ukleja. W roku 1975, 
wraz z powstaniem w Bydgoszczy Filii AM w Gdańsku, oddział otolaryn- 
gologii zastal przekształcony w Klinikę Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani. 
Zygmunt Ukleja był uczniem i kontynuatorem pracy prof. 
Małeckiego. Pod jego kierunkiem napisał w 1963 r. pracę doktorską pt 
Badania kliniczne i doświadczalne mechanizmu objawu przetokowego, 
a w 1969 r. na podstawie rozprawy pL Badania doświadczalne nad 
mechanizmem oczopfąsu polożeniowego uzyskał stopień naukowy dok- 
tora habilitowanego. W okresie kierowania Kliniką kontynuował prace 
z zakresu labiryntologii. Pod jego opieką, w latach 1972-1981, dwie osoby 
uzyskały stOpień dr. n. med.: Halina Wenska-Złotowska i Andrzej Kasper- 
ski. Po jego naglej śmierci, do czasu powołania nowego kierownika, pracą 
Kliniki kierowała dr med. Danuta Burduk. 
Dnia 1 września 1981 r. stanowisko kierownika Kliniki objął, 
wyłoniony w drodze konkursu, dr hab. Stanisław Betlejewski. Ten okres 
pracy wiąże się z ogromnymi wysiłkami organizacyjnymi, związanymi 
z przekształceniem II Wydzialu Lekarskiego AM w Gdańsku w samodzielną 
uczelnię oraz przygotowaniem bazy klinicznej w modernizowanym i roz- 
budowanym dawnym Szpitalu Nr 1. Jednocześnie w istotny sposób po- 
szerzyło się i unowocześmlo stosowane postępowanie diagnostyczne 
i lecznicze. W 1981 r. Klinika jako pierwszy ośrodek w Polsce wprowadziła, 
początkowo jako metodę diagnostyczną, a następnie leczniczą, endosko- 
pię nosa i zatok przynosowych. Zapoczątkowano również w Bydgoszczy, 
wprowadzoną już wcześniej przez dr. hab. S. Bet!ejewskiego w Gdańsku, 
chirurgię czynnościową nosa oraz wewnątrznosową mikrochirurgiczną 
operację dróg łzowych. To ostatnie wykonywano współnie z Kliniką 
Okulistyczną. Wprowadzono leczenie operacyjne wad rozwojowych 
w pelnym zakresie otolaryngologicznym. I\łinika bydgoska, jako jedna 
z pierwszych w Polsce, wprowadziła do leczenia w 1989 r. mikrochirurgię 
krtaniową z użyciem promienia lasera C02, stosując ten laser również 
w leczeniu zmian chorobowych w nosie i jamie ustnej. W 1992 r. urucho- 
miono pracownię foniatryczno-logopedyczną z wideolaryngostrobosko- 
pią, a w roku 1995 pracownię audiometrii obiektywnej. 


Wydział Lekarski 


.' .
. 
.'-" :""'. .."'" 
 J 


fh 
.::__ ....,&> 
1"- 
..... "\' 
.: ;."". ł-: 
 

i
 :. 
 
... 


'ł.... 
;1. 


,'f.., 


." 
l, 


, 
" 
.' 


:
 
. ił :' 
. ;:.
 


Pro. dr hab StanIsław Bet1ejewski. prof zw AM 


155
		

/Untitled-152_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Zespól Kbnikl podcza$ wykonywania .zabiegu 
IaryngektomlJ 


156 


W 1981 r. rozpoczęto też badania w zakresie fizjologii i patofizjo- 
logii nosa i zatok przynosowych. Rozwinięto bardzo szeroką współpracę 
naukową z Kliniką Neurologii, koncentrując się głównie na zagadnieniu 
fizjologii i fizjopatologii sterowania oddychaniem przez ośrodkowy układ 
nerwowy. Pracownky Kliniki prowadzili też badania wpływu środowiska 
pracy na stan blony śluzowej górnych dróg oddechowych. Kontynuowano 
badania w zakresie otoneurologii klinicznej i doświadczalnej. poszerzając 
warsztar pracy naukowej o nowoczesną aparaturę badawczą. 
W listopadzie 1984 r. Rada Państwa nadala dr. hab. Stanisławowi 
BetIejewskiemu tytuł naukowy profesora, 21 lipca 1984 r. Sejm powołał 
Akademię Medyczną w Bydgoszczy jako samodzielną uczelnię medyczną, 
a pro£. Betlejewski został Prorektorem ds. Klinicznych i Ksztalcenia Pody, 
p1omowego. W 1989 r. zakończona zostala adaptacja i rozbudowa szpi. 
tala, a Katedra i Klinika Otolaryngologii przeniosła się do swej nowej 
siedziby w Państwowym Szpita1u Klinicznym Akademii Medycznej im. dr. 
A, Jurasza. 
W nowej siedzibie Katedra i Klinika Otolaryngologii uzyskała 
61-!óżkowy oddział o wysokim standardzie. Dla celów dydaktycznych 
zorganizowano również oddział dziecięcy. Klinika dysponuje własnym 
zespołem sal operacyjnych, w tym dwoma dużymi salami operacyjnymi, 
salą endoskapową z peInym wyposażeniem do mikrochirurgii krtani 
z mikrochirurgią laserową włącznie oraz salą do endoskopii nosa i za- 
tok przynosowych, a także małych zabiegów w znieczuleniu miejscowym. 
Dla celów dydaktyki studenckiej i podyplomowej Klinika dysponuje 
salą seminaryjną, wyposażoną w sprzęt audiowizualny i tor wizyjny, 
pozwalający na śledzenie zabiegów mikrochirurgicznych wykonywanl,.'ch 
w salach operacyjnych oraz oddzielną salą ćwiczeń z 7 stanowiskami do 
badania i jednym do badania uszu w mikroskopie. Klinika posiada też 
bibliotekę podręczną, dostępną dla lekarzy szkolących się stacjonarnie 
i uczestników organizowanych w jednostce kursów. 


.. 
 


.-  . , ',': 
. .:.
: 
" . 

' 
. 
'": :..-.". 
, . 
, 


... .... 't. . 
. . 
"'\łt
_:.
 
.'Iy;I"'
' 

 
:, 
\:;: 
 
,:. 
 , 
 
iL\'
' . .
.

 I 


" . 
1'" 11:. 


'. 


, 
..'\ 


).
ł--;' 


";po 


;.7 
'... 
.: 
t""
... 
} 
 
, 
... . "",
- 
..¥\ - 
'VI . . ".'te. 
...... 


"'/.  
I:"j  ., 


w 


tr 


L-'
		

/Untitled-153_0001.djvu

			W zakresie szkołenia podypłomowego organizowane sCJ kursy 
w ramach szkoleń centralnych CMKP oraz kursy regionalne. Ich tema- 
tyka obejmuje głównie najnowsze osiągnięcia z zakresu rynologii, zagad- 
nienia alergologii rynologicznej oraz otoneurologię. Obecnie, ze względu 
na wprowadzenie nowego programu specjalizacyjnego, rozszerza się ich 
zakres tematyczny. W Klinice przeprowadza się również staże specjaliza- 
cyjne, przede wszystkim dw specjalizujących się w otorynolaryngologii, 
ale również dla osób specjalizujących się w; medycynie rodzinnej, chirur 
gii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, alergologii i pediatrii. 
Niewątpliwie dużym sukcesem naukowym i organizacyjnym pra- 
cowników Kliniki było opracowanie zagadnienia rehabilitacji osób po 
doszczętnym usunięciu krtani. Na podstawie wielu przeprowadzonych 
badań opracowano standard postępowania rehabilitacyjnego dla tej grupy 
chorych. W Klinice zorganizowano tzw. "Klub Laryngektomowanych", 
który później przeksztalcono w zarejestrowane sądownie "Polskie To 
warzystwa Laryngektomowanych". Towarzystwo to, po wizytacji przed- 
stawicieli Europejskiej Konfederacji Laryngektomowanych i uzyskaniu 
wysokiej oceny dotychczasowej działalności, zostało włączone do "Con- 
federation of European Laryngectomees". Obecnie swą działalnością obej- 
muje prawie całą Polskę, czego dowodem jest istnienie 13 regionalnych 
oddziałów tego towarzystwa. 
Zorganizowana przez Klinikę i przeprowadzona w grudniu 1987 r., 
przy współpracy otolaryngologów z regionu, akcja badań masowych 
w celu wykrycia nowotworów krtani, zostala wysOKO oceniona przez Mini- 
sterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej i nagrodzona Nagrodą Specjalną 
za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia. W jej ramach prze- 
badano 37 895 osób. 
Katedra i Klinika byla w 1992 r. organizatorem: XXXV Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi 
(PTORL --ChGIS) oraz X Międzynarodoweego Sympozjum "Oncology in 
Otolaryngology". Kilkakrotnie organizowala również Ogólnopolskie Sym- 
pozja Rynologiczne. 


. w 


. -<
 t!J .
. 
.

 j' 
 
' 
 
. .. rP .
 . 
. .ł:. 
.
 ."-t-.. .. 

  . 
 ' 
r '" 
, .- 
*::. ". .

 

 "-ł.: 
. 
; 

 . '. 
h'- . ił.' 

 
1: -.( .. ......;

 " 
. ,.., .r"i... 

 n ". 
". "'!t:.' . 
 

 " . 
 
'!: "..: . 

"1 \ "'>1 

 
"ił l :; 
.. .j;' /,.' 
.. . ;';' . l 
, , 
.
 
-r" 
 
....'" 


'*'.:. 
"
'I 
Ij A 
...1 
,.
I 
" I 
 
..= ....'. . ,.,.". 
, "'.. _ ..."'
. ," f _':. ..-. . 
I"'f/..-".--.<> ",' ..':,;. '. .... 
;>4 
. 


,   


r.- 


Wydział Lekarski 


'i: <) 


Zespół Katedry I KhmkL OtoIillyngolo911 w roł\u 
Jubileuszu 50-lecIa w 2003 r 


157
		

/Untitled-154_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Klinika była też siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzys- 
twa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi. Prof. Betlejewskl był 
przewodniczącyrn Zarządu Głównego. a dr hab. Henryk Kaźmierczak 
sekretarzem tego Towarzystwa. Obecnie są nadal członkami Zarządu 
Głównego PTORL-ChGiS. 
Profesor S Betlejewski wielokrotnie reprezentowal Polskę na 
posiedzeniach Europejskiej Federacji Towarzystw Otolaryngologicznych 
(EUFOS) i Międzynarodowej Federacji tych towarzystw (IFOS). W roku 
1996 Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy 
i Szyi uhonorowało go członkostwem honorowym. Wyrazem uznania dła 
aktywności naukowej na polu międzynarodowym był wybór na członka 
Komitetu Wykonawczego International Federation of Otorhinolaryngo- 
logical Societies (lFOS) - jako reprezentanta krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej. Funkcję tę pełni od 1992 r. W roku 2002, podczas 
Światowego Kongresu w Kairze, wybrany zostal na stanowisko: Counsel- 
lor of lFOS oraz na członka "Norninating Committee of IFOS". 
W ramach działalności międzynarodowej prof. S. Betlejewski 
zorganizował w grudniu 1994 r. I Spotkanie Przewodniczących Naro. 
dowych Towarzystw Otolaryngologicznych krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej. Inicjatywa ta spotkała się z dużym uznaniem i stała się 
tradycją. Corocznie organizowane są spotkania, kolejno w różnych mias- 
tach Europy - w Kijowie, Bratysławie, Budapeszcie, Leyden i Berłinie. 
Prace naukowe Kliniki obejmowaly trzy główne kierunki: fizjologię 
i fizjOpatologię górnych dróg oddechowych, fizjologię i fizjopatologię 
narządu równowagi oraz zagadnienia onkologii otolaryngologicznej. Prace 
z tego zakresu przedstawiano na krajowych zjazdach i sympozjach oraz na 
kongresach międzynarodowych, w tym na wszystkich Światowych Kon- 
gresach organizowanych przez lFOS i Kongresach Europejskich organi- 
zowanych przez EUFOS. 
Od 1981 r. 22 osoby uzyskały w Klinice stopień naukowy doktora 
oauk medycznych. Pro!. S. Betlejewski był promotorem następujących 
osób: dr med. dr med. Maria Grygiel, Danuta Burduk, Maria Drela, Lech 
Hejka, Adam Zaborowski, Anna Sinkiewicz, Piotr Winiarski, Jolanta 
Michalak-Tlappa, Anna Wojtaszek-Słomińska, Liliana Winiarska, Hanna 
Mackiewicz-Nartowicz, Lidia Janicka-Beuth, Aldona Pietrysiak, Paweł 
Burduk i Krzysztof Dalke. 
Profesor H. Kaźmierczak wypromował siedem osób, Byli to: KatafZ!f" 
Da Pawlak-Osińska, Paweł Osińsk
 Barbara Wróbel, Andrzej Krzyżaniak, 
Grażyoa Gospodarek, Józef Mierzwiński i Grażyna Doroszewska. 
Na podstawie pracy pL Badania kliniczne zjawiska przewagi kie- 
runkowej oczopląsu kalorycznego H. Kaźmierczak uzyskal stOpień nau- 
kowy doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora. 
Wieloletnie tradycje bydgoskiego ośrodka otołaryngologicznego 
i jego ranga spowodol.\.cly, że kilku z byłych pracowników Oddziału 
czy Kliniki Otolaryngologicznej kierowało później klinikami w innych 
ośrodkach akademickich, jak np.: prof. Jan Szymański kliniką AM 
w Warszawie, prof. Aleksander Radzimiński kliniką AM w Łodzi, prof. 
Janusza Kubiczkowa kliniką Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej 
w Warszawie. Adiunkt Kliniki - dr med. Piotr Winiarski - objął ordynaturę 
Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala im. dr. A. Biziela w Bydgoszczy 


158
		

/Untitled-155_0001.djvu

			W 2003 r. z okazji jubileuszu 50-lecia pracy Kliniki - jako pierwsze- 
go ośrodka akademickiego w zakresie medycyny w Bydgoszczy - została 
ona nagrodzona "Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy". Wysiłek 
i zaangażowanie kilku pokoleń otolaryngologów złożyły się na fakt, źe 
po pól wieku działalności Klinika Otolaryngologiczna jest ośrodkiem kli- 
niczno-akademickim liczącym się i znanym nie tyłko w Polsce, ale i poza 
granicami kraju. S . f B / . k . 
tams QW et e}ews J 


Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w 2004 r. 
będzie obchodzić 15-lecie swojej działalności. Od początku istnienia jed- 
nostki kieruje nią prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-SzafIarska, 
Początkowo K!inika mieścila się w Wojewódzkim Szpitału im. dr, Jana Bi- 
ziela. natomiast w grudniu 2001 r. została przeniesiona do nowego obiektu 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego. 
W skład zespołu naukowo-dydaktycmego Katedry wchodzi, obok 
Kierownika, trzech starszych wykładowców, czterech adiunktów, pięciu asys- 
tentów i pięciu uczestników studiów doktoranckich. Trzech pracowników 
poza specjalizacją z pediatrii posiada tytuł specjalisty z gastroenterołogii, a 
dwóch z alergologii. 
Badania naukowe prowadzone W Klinice koncentrują się głównie na 
problematyce choroby trzewnej, alergii pokarmowej, przewlekłego zapale- 
nia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy ze szczególnym uwzględnieniem 
roli Helicobacter py/ori w patogenezie tych schorzeil, przewlekłych 
zapaleń wątroby, nieswoistych zapaleil jelit i zaburzeń motoryki przewodu 
pokarmowego. Prowadzone są również badania dotyczące problemów 
niedożywienia, nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 
Klinika aktywnie współpracuje z Katedrami i Zakładami Akademii 
Medycznej, a także z wioclGcymi ośrodkami pediatrycznymi w Polsce. Bada- 
nia realizowane są dzięki finansowym środkom Ministerstwa Nauki i gran- 
tom uczelnianym. 
Łączny dorobek naukowy pracowników Katedry i Kliniki Pediatrii, 
Alergologii i Gastroenterologii wynosi 291 prac opublikowanych w kra- 
jowych i zagranicznych naukowych czasopismach medycznych. 
Profesor dr hab. Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska, pro!. zw. AM. 
wypromowała 31 doktorów nauk medycznych. 
Za działalność naukową prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czer- 
wionka-Szaf!arska wraz z Zespołem dwukrotnie otrzymała nagrodę Mini- 
stra Zdrowia. Pracownicy naukowo-dyclah1yczni byli wielokrotnie nagra- 
dzani przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także przez JM Rektora AM. 
Jedna z asystentek jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
W chwili obecnej Klinika dysponuje 51-osobową bazą łóżkową. Poza 
profesjonalizmem zatrudnionego personelu, nie bez znaczenia jest najnow- 
sza aparatura medyczna gwarantująca odpowiednią jakość usług. 
Spełniając swoje funkcje uslugowe, Katedra i Klinika PedIauii, 
Alergologii i Gastroenterologii zapewnia wszystkim leczenie zgodnie 
z obowiązującymi standardami. Zatrudnieni w Klinice lekarze i pielęgniarki 
czynnie uczestniczą w kursach i szkoleniach, co służy ciągłemu podno- 
szeniu kwalifikacji. 
W ślad za doskonaleniem dyscyplin medycznych zwiększono 
możliwości diagnostyczne pacjentów, dotyczące wykonywania badai1 dia- 
gnostycznych w kierunku alergii pokarmowej i powietrzoopochodnej oraz 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Pediatrii
 
Alergologii 
i Gastroenterologii 


.1 
jj 


'\.
 


lłr. 4 :
 
. v. 
..- ...\ . 


t 
\' '.' 


, 
., '/ 
. . 


.n 


.,. 
, 


:!.; ..:; 
'\\ 
, 


"'. 
 
"' 


. 
. . 
>; 


-' 


,;i/il .' 


- 
 .; 


.  
... 

... 


(
 }< '" 
" .,...- 
""..:;
 
, 
, 


'\ 


Prof. dr hab Mieczy>Iawa CZ>2IVoonka-SzafłarsI", 
prof. zw. AM 


159 


, 


t'
		

/Untitled-156_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Zespoi Katedry i Klinjkl Pediatni, Alergo1ogll 
i Gastroel1te.rologH 


..: .,. '" ',. : ł-- 
 ;1 1 ' ff';
 ;t. "...?I 
'., ," A. --l> '.- ',-'", '. ". ;.' .
 
; .' 
..
ł '1:!J..: ";
'-. .-
 <=,: ,\-
 
.1 
-,. "'I' '.' f, -'!'''' 
.t 
.. ..
 
." 
 . 
:.,(.
,.; . \ I
 
 ".. .4.... 
:"" "". .s;:: 
. 
"'";- 11 
I>:: 
-- ' , ł, '
', 
. 

 
A-,, _ ,) ...,.,,<
, :;
: 
 
f	
			

/Untitled-157_0001.djvu

			Dzieci oraz w Polskim Towarzystwie Alergologicznym. Byli również organi- 
zatorami ogólnopolskich zjazdów naukowych: VIII Zjazdu Polskiego To- 
warzystwa Gastroenterologicznego (1998), II Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (2002), XXVII Zjazdu To- 
warzystwa Pediatrycznego (2003). 


Mieczysława Czerwionka-Szaf/arska 


Klinika Chorób Dzieci została powołana 1 września 1975 r. na bazie Wo- 
jewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Chodkiewicza 44 w Bydgosz- 
czy. Dzieje tego szpitala sięgają lat przedwojennych. W latach powojen- 
nych kierowali nim kolejno: doktor Bernat Chrzanowski, Edward Latos, 
Urszula Kręgielska i Tomasz Grądziel, którzy potrafili stworzyć przyjazny 
grunt dla rozwoju zarówno pediatrii bydgoskiej, jak i Kliniki Chorób Dzie- 
cL Zalążkiem Kliniki był Oddział Obserwacyjny, kierowany początkowo 
przez doktor Władysławę KieIiotis. natomiast funkcję zastępcy ordynatora 
sprawowała wówczas doktor Teresa Pytel-Dąbrowska. 
W 1975 r., po utworzeniu Kliniki Chorób Dzieci, pierwszym kiero- 
wnikiem została doc. dr hab. Anna Balcar-Boroń, która zawitała do Byd- 
goszczy z AM we Wrocławiu. W 1982 r. Rada Państwa nadała jej tytuł 
profesora nadzwyczajnego. 
Klinika liczyła wówczas 66 łóżek, w jej skład wchodziły dwa 
oddziały: Obserwacyjny (Wewnętrzny) i Niemowlęcy Kliniczny. Ordy- 
natorem pierwszego była doktor Teresa Pytel-Dąbrowska, drugiego dr 
Stanisław Kasprzak, a od dnia 1.03.1981 r. obowiązki przejęla dr n. med. 
Mieczyslawa Szaflarska (adiunkt i z-ca kierownika Kliniki). Po przejściu 
dr Dąbrowskiej na emeryturę adiunktem została doktor Anna Nowaczyk- 
-Michalak. 
W tym czaSIe głównymI kierunkami działalności Kliniki były: 
pediatria społeczna, pulmonologia, gastroenterologia, hematologia, nef- 
rologia i neonatologia. Dynamiczny rozwój gastroenterologii doprowadził 
do wydzielenia się nowej kliniki zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpi- 
talu im. dr. J. Biziela, której kierownikiem zasłała pro£. MIeczysława 
Czerwionka-Szaflarska. 
W roku 1996 Klinika Chorób Dzieci zmieniła nazwę na Katedra 
i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, co w pełni oddawało profil jej 
działalności. Prof. A. Balcar-Boroń, twórczyni bydgoskiej szkoły pediatrii 
przeszła na emeryturę w 1999 r. i wówczas jej obowiązki przejął pro£. 
Mariusz Wysocki, który pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej i jest członkiem zarządu 
Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jest też prze- 
wodniczącym Zespolu Ekspertów ds. akredytacji ośrodków hematologii 
i onkologii dziecięcej. W dniu 16.06.2001 r. Prezydent RP nadal mu tytuł 
profesora nauk medycznych, a w dniu 21.04.2004 r. Minister Zdrowia 
mianował go na stanowisko profesora zwyczajnego. 
W grudniu 2001 r. minęło 26 lat od utworzenia l\1iniki na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Obecnie siedziba Kliniki mieści się 
w Klinicznym Centrum Pediatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klini- 
cznego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Rodzice mogą tu przebywać 
z dzieckiem przez cały okres leczenia, w razie potrzeby mają rÓVJI1ież do 
dyspozycji miejsca w hotelu zlokalizowanym niedaleko Kliniki. Ze ścian 


Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Pediatrii, 
Hematologii 
i Onkologii 


- 
.... 


, 


Prof zw dr hab Anna Balcar-Boroń 


161
		

/Untitled-158_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


...... 


Pro£. dr hab. Mariusz Wysocki. pro£. zw. AM 


kolorowych wnętrz uśmiechają się postacie ze znanych dziecięcych bajek. 
Przejście Kliniki do SPSK nie zawęziło profilu działalności medy- 
cznej, a wręcz spowodowało jej rozszerzenie. W chwili obecnej Klinika ma 
60 łóżek, w tym 15 dla niemowląt i małych dzieci i 5 stanowisk przeszcze- 
piania szpiku kostnego. Pozostałe łóżka stanowią bazę dla onkohematologii 
dziecięcej. Działalność Kliniki wspiera Pracownia Onkologii Klinicznej 
i Eksperymentalnej oraz poradnie: onkologiczna, hematologiczna, skaz 
krwotocznych, fakomatoz, immunologii klinicznej oraz konsultacyjna. 
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii uzyskała w 2001 r. 
akredytację w zakresie specjalizacji w pediatrii oraz w hematologii i on- 
kologii dziecięcej. 
Tematyka naukowo-badawcza Kliniki początkowo koncentrowała 
się wokół pediatrii społecznej, farmakologii klinicznej, pulmonologii, gas- 
troenterologii. Profil Kliniki zmieniał się zależnie od potrzeb. Od 1972 r. 
zaczęto leczyć ostre białaczki limfoblastyczne. W zakresie hematologii 
prowadzono badania nad wpływem zakażeń, szczególnie wirusowych 
(HBV, Herpes virus) i pierwotniakowych (tox6plasmosis), na przebieg 
białaczki u dzieci (wpływ leczenia cytostatykami). Analizowano zagad- 
nienia pozaszpikowej lokalizacji białaczki: 
1. Wpływ zajęcia OUN procesem białaczkowym na skuteczność leczenia 
i czas przeżycia chorych. 
2. Pozaszpikowa lokalizacja w nerkach, gonadach, śliniankach - jako 
czynniki ryzyka w prognozowaniu, ich rozpoznanie i leczenie. 
W poszukiwaniu biochemicznych wykładników' procesu rozros- 
towego, szczególnie w ocenie wznowy ostrej białaczki, prowadzono 
badania nad zachowaniem się kwasu moczowego, żelaza i miedzi w su- 
rowicy tych chorych. Kilka publikacji oraz jedna rozprawa doktorska 
z tamtego okresu dotyczą tej problematyki. Badano również immunolo- 
giczne markery procesu nowotworowego, tj. antygenu karcinoembrional- 
nego, alfafetoproteiny, podjednostek alfa i beta HCG w surowicy krwi, 
w płynie mózgowo-rdzeniowym. Obecnie zainteresowania naukowe 
skupiają się wokół badań nad opornością komórek nowotworowych na 
chemioterapię, co zaowocowało licznymi publikacjami w czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym. Kolejne tematy to apoptoza i angiogeneza 
w chorobach nowotworowych. W wyniku wieloletnich badań rozwiązano, 
na podstawie własnego oryginalnego protokółu, sprawę zakażeń wirusem 
HBV pacjentów z chorobą nowotworową. 
W przedmiocie gastroenterologii zakres zainteresowań pracow- 
ników Kliniki stanowiły pierwotne i wtórne zespoły złego wchłaniania, rola 
różnorodnych czynników w ich powstawaniu. Badano też stan czynno- 
ściowy wątroby u dzieci w różnych procesach chorobowych oraz zależnie od 
stosowanych leków. Prowadzono badania nad patomechanizmem i kliniką 
noworodkowej i wczesnoniemowlęcej żółtaczki cholestatycznej (hepatitis 
neonatalis). W zagadnieniach pediatrii społecznej prowadzono badania 
wykorzystujące wyniki bilansów zdrowia dzieci dla oceny zależności ich 
rozwoju i stanu zdrowia od niektórych warunków środowiskowych. Za- 
gadnienia te były przedstawiane na zjazdach ogólnopolskich i kilku kon- 
ferencjach i sympozjach naukowych. 
W 1978 r. zorganizowano Konferencję Naukową Pediatrów Pol- 
ski Północnej "Choroby wątroby wieku rozwojowego". Konferencja objęła 


162
		

/Untitled-159_0001.djvu

			swoim zasięgiem inne regiony kraju, czego dowodem była zarówno duża 
liczba prac naukowych, zgłoszonych z takich ośrodków jak: wrocławski, 
białostocki, lubelski, poznański, jak również uczestnictwo pediatrów z całego 
kraju. Liczba uczestników wynosiła 360, wydano drukiem materiały pokon- 
ferencyjne. Zarówno jej poziom naukowy, jak i organizacja zostały wysoko 
ocenione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 
Badania prowadzone w Klinice do 1985 r. stanowiły podstawę 
5 rozpraw doktorskich. Stopień doktora nauk medycznych uzyskali 
następujący lekarze: Urszula Kręgielska-Gozdecka, Halina Wojtanowska, 
Elżbieta Gniot, Mariusz Wysocki i Anna Nowaczyk-Michalak. Dwóch 
starszych asystentów, po uzyskaniu stopni naukowych, awansowało na 
stanowisko adiunktów, dwóch doktorów medycyny objęło stanowiska or- 
dynatorów w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. 
Stopniowo działalność Kliniki zaczęła się ogniskować na zagad- 
nieniach hematologicznych, później onkologicznych, zmieniła się również 
granica wieku leczonych dzieci - obecnie od O do 20 roku życia. Inne 
główne kierunki działalności naukowej to: immunologia kliniczna oraz fa- 
komatozy. 
W 1997 r. utworzono Pracownię Cytometrii Przepływowej, 
w której systematycznie poszerzano zakres działalności, czego efektem 
jest zmiana jej nazwy w 2000 r. na Pracownię Onkologii Klinicznej 
i Eksperymentalnej. W wyposażeniu Pracowni znajduje się nowoczesny 
sprzęt: cytometr przepływowy, komora laminarna, inkubator, czytnik 
ELISA, zamrażarka głębokiego chłodzenia. Istnieje też możliwość pro- 
wadzenia hodowli komórkowych, wykonywania badań metodą cytometrii 
przepływowej, zamrażania i długotrwałego przechowywania komórek 
nowotworowych (co daje możliwości dalszych badań wraz z postępem 
medycyny). Obecnie możliwości Pracowni zostały poszerzone o zakup 


,"
: .. ,
.
 'ł; J..;..; 
,
.'Yt
 
t 
. 
!'". il 
k., / - '" 


II 


. \
 
....... . 
*' Itl.' il
 I 

\ ) I 
\ - 


'- 


" 


\ 
' 
tt
 


\ 
II 


.1 


'j: 


_AL.... -' __o 


".' 
'JO;) 


" 


.. . 


t I 

 


....:: 
'... 
) 

 1 
.. 


j I  
t\- 

1 


t  
 ---,, 
 
 --r- , 
, \ - \ ' 
. \ 
\ 
', 
...   


I l 


\ 


1 


.. 


.-
 


t: 


l 
, 


"up 


t,. 


\, 


'oA 


- 


Wydział Lekarski 


Pracownicy Katedry i Kliniki Pediatrii, Hema- 
tologii i Onkologii z kierownikiem prof. Mariu- 
szem Wysockim, 2003 r. 


163
		

/Untitled-15_0001.djvu

			Historia Akadełnii Medycznej 


były bardzo różnorodne, co pozwalało objąć nim całe środowisko lekar- 
skie regionu. 
W marcu 1979 r. nastąpiło tragiczne wydarzenie. W drodze do 
Gdańska na posiedzenie Rady Wydziału zginęło dwóch docentów, kie- 
rowników klinik. Stało się to momentem mobilizującym i przyspieszającym 
podjęcie, przy olbrzymim wsparciu i zaangażowaniu władz wojewódz- 
kich, działań na rzecz utworzenia w Bydgoszczy II Wydziału Lekarskiego. 
Niestety, nie znalazło to zrozumienia i poparcia ze strony gdańszczan. 
Prorektor ds. Nauki uważał, że jeszcze wiele lat upłynie zanim Bydgoszcz 
dojrzeje naukowo do samodzielnego wydziału. 
Minister Zdrowia, po rozważeniu argumentów za i przeciw, z dniem 
29 września 1979 r. utworzył II Wydział Lekarski AMG w Bydgoszczy. 
Dziekanem został prof. dr hab. Jan Domaniewski. Akademia Medyczna 
w Gdańsku dostała dodatkowe 50 etatów dla Bydgoszczy. Jednak w u- 
czelni gdańskiej zapadła decyzja przekazania tylko połowy
 którą ostatecz- 
nie również anulowano, i nowo utworzony Wydział nie otrzymał ani jed- 
nego etatu. W Ministerstwie Zdrowia, po konsultacjach, zapadła decyzja 
, 
o wprowadzeniu, pod patronatem i przy pomocy finansowej Swiatowej 
Organizacji Zdrowia eksperymentalnego, zintegrowanego od pierwsze- 
go roku studiów, nauczania medycyny w Bydgoszczy na wzór holender- 
ski. Władze wojewódzkie w 1980 r. podjęły decyzję o przekazaniu dla 
potrzeb Wydziału nowego budynku, w którym miało zostać zlokalizowa- 
nych 6 zakładów teoretycznych. Rekrutacja miała być przeprowadzona 
w 1981 r. Zawirowania polityczno-społeczne przekreśliły te plany. 
W roku 1980 oddano do użytku nowy Szpital Wojewódzki 
dysponujący 909 łóżkami, w którym zlokalizowano kliniki i zakłady. Szpi- 
tal im. dr. A. Jurasza, wybudowany w latach 1928-1937, poddano gene- 
ralnemu remontowi i modernizacji, połączonej z daleko idącą rozbudową, 
w celu lepszego przystosowania do pełnienia funkcji szpitala dydaktyczne- 
go. W roku 1980 przygotowano wniosek o przyznanie Radzie II Wydziału 
Lekarskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny, gdyż spełnione zostały ustawowe wymogi, dodat- 
kowo poparte akceptacją Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ministerstwa Zdrowia. Niestety, wniosek został w Gdańsku zablokowany. 
, 
W październiku tego roku Europejskie Biuro Swiatowej Organizacji 
Zdrowia zorganizowało tygodniowe sympozjum na temat upraktycznienia 
nauczania medycyny. Zarówno w czasie obrad w Warszawie, jak i na sesji 
wyjazdowej w Bydgoszczy uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami. 
Przedstawiciele z wielu krajów europejskich i Kanady bardzo wysoko oce- 
nili osiągnięcia dydaktyczne ośrodka bydgoskiego. 
Na kolejną kadencję, obejmującą lata 1981-1984, Dziekanem 
Wydziału Lekarskiego II AMG w Bydgoszczy wybrany został prof. dr 
hab. Adam Bilikiewicz. W 1981 r. Rektor - prof. dr hab. Mariusz Żydowo 
- wizytował II Wydział Lekarski i odbył rozmowy z władzami wojewódz- 
kimi w Bydgoszczy, w których uczestniczyliśmy z ówczesnym Dziekanem. 
Prosiliśmy o poparcie dalszego rozwoju i sukcesywne wprowadzenie nau- 
czania na kolejne niższe lata. Rektor wyrażał pogląd, że przez najbliższe 
dwadzieścia lat będzie to nierealne, z uwagi na brak kadry kierowniczej 
i asystentów zakładów teoretycznych oraz odpowiednich warunków 
lokalowych. 


15
		

/Untitled-160_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


...-: ..... 


.:..... 


.... 
 


.\ 


.. 


CI 


I 


Otwarcie Ośrodka Transplantacji Szpiku 
Kostnego 27.06.2003 r. Od lewej: Jolanta 
Kwaśniewska, pro£. Mieczysława Czerwionka- 
-Szaflarska i prof. Mariusz Wysocki 


aparatów CliniMacs plus i SuperMacs, co już wkrótce zaowocuje nowymi 
publikacjami wyników badań mających zwiększyć wyleczalność dzieci 
z choroby nowotworowej. 
Pracownia wykorzystuje następujące metody badawcze: badanie 
przeżywalności komórek nowotworowych, badania zaprogramowanej 
śmierci komórki czyli apoptozy, badania gromadzenia cytostatyków 
przez komórki nowotworowe, określanie obecności białek lekooporności. 
Wykonywane są również badania oporności na cytostatyki w guzach litych 
oraz badania immunocytochemiczne. Badania wrażliwości i oporności 
komórek nowotworowych na cytostatyki są nową. intensywnie rozwijającą 
się dziedziną onkologii. W wynikach tych badań upatruje się szansy 
na poprawę efektów leczenia chorób nowotworowych, poprzez lepszą 
wstępną stratyfikację pacjentów oraz częściową indywidualizację terapii. 
Pracownia jest pierwszą tego typu w Polsce. Współpracuje z ośrodkami 
w Amsterdamie i Rotterdamie, czego efektem są staże naukowe w Holandii, 
udział w międzynarodowych konferencjach i wspólne prace naukowe. 
Stały i dynamiczny rozwój Kliniki zapewnia intensywne kształcenie 
się lekarzy w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Dr T. Pytel-Dąbrowska 
i Anna Nowaczyk-Michalak zdobywały pierwsze protokoły leczenia nowo- 
tworów u dzieci w ośrodku warszawskim i poznańskim. Dzięki uzyskanym 
stypendiom zagranicznym asystenci Kliniki szkolili się w najlepszych euro- 
pejskich ośrodkach pediatrycznych. Ówczesny adiunkt - Mariusz Wyso- 
cki szkolił się w Danii, Czechosłowacji i Wielkiej Brytanii, przenosząc 
na grunt bydgoski zdobyte tam doświadczenia. Pobyty stypendialne 
dr. J. Styczyńskiego w Holandii i USA, a dr. R. Dębskiego w USA oraz obu 
w ośrodku poznańskim przyczyniły się do otwarcia ośrodka przeszcze- 
piania szpiku kostnego. 
W wyniku wzrostu potencjału naukowego Kliniki przeprowadzono 
dalszych 25 przewodów doktorskich. Równie dynamicznie zwiększyła się 
liczba prac opublikowanych w polskich, a także zagranicznych periodykach 
medycznych. Od 2001 r. opublikowano 70 prac w czasopismach krajowych 
i zagranicznych. Pracownicy Kliniki przygotowali 59 wystąpień na zjazdach 
zagranicznych i 118 na zjazdach krajowych. Wyrazem uznania dla dorobku 
naukowego Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii było powierzenie byd- 
goskiemu ośrodkowi organizacji I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej w roku 200l. 
Klinikę włączono również do Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. 
Białaczek (PPGLBC), kierowanej przez J. Armatę oraz Polskiej Pedia- 
trycznej Grupy ds. Guzów Litych, kierowanej przez prof. U. Radwańską. 
W rankingu klinik onkologii dziecięcej w Polsce, przeprowadzonym 
dla czasopisma "Newsweek" w 2003 r., Klinika Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii w Bydgoszczy zajęła zaszczytne 5 miejsce. 
Pierwsze 2 lata działalności dydaktycznej jednostki skupiły się 
wokół odpowiedniej organizacji dydaktyki studenckiej, ponieważ kadra 
asystentów nie była odpowiednio przygotowana do prowadzenia zajęć. 
Obciążenie dydaktyką było duże, choroby dzieci znajdowały się w programie 
IV, V i VI roku studiów. Zajęcia ze studentami prowadzono częściowo 
na bazie lecznictwa podstawowego. W okresie działalności Zespołu Nau- 
czania Klinicznego AMG z siedzibą w Bydgoszczy organizacją ćwiczeń 


164
		

/Untitled-161_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


zajmowała się dr med. Henryka Sawa - st. asystent Szpitala Dziecięcego, 
pod nadzorem i przy pomocy prof. Kazimierza Erecińskiego z Instytutu 
Pediatrii AM w Gdańsku. 
O odpowiednim przygotowaniu i zaangażowaniu w proces dyda- 
ktyczny zespołu asystentów świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, 
przyznawane za prowadzenie nauczania pediatrii. Na przestrzeni czasu 
zmien.iały się programy nauczania pediatrii, a ostatnio wprowadzono 
nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów. 
Studenci i lekarze stażyści mogą poszerzać swoje zainteresowa- 
nia pediatrią w Studenckim Kole Naukowym, które powstało w 1976 r. 
i prowadzone było początkowo przez prof. M. Wysockiego, a od 1994 r. 
przez dr. J. Styczyńskiego. Aktywna działalność jego niektórych członków 
zaowocowała licznymi nagrodami. Spośród najzdolniejszych studentów 
działających w SKN wywodzi się znaczna liczba asystentów, a kilku in- 
nych, dziś już lekarzy, pracuje w pionie pediatrycznym Bydgoszczy, Toru- 
nia i Włocławka. 
Działalność w zakresie szkolenia podyplomowego rozpoczęto już 
w roku 1976. Przy współpracy WODKM odbywały się 2 razy w roku 
kursy szkoleniowe dla specjalizujących się na I i II stopień w pediatrii. 
Początkowo były to kursy o zasięgu szerszym niż wojewódzki, bo uczest- 
niczyli w nich również lekarze z województw toruńskiego i włocławskiego. 
Klinika włączyła się również w szkolenie lekarzy ogólnych (tzw. mini- 
mum pediatryczne - zwłaszcza dla lekarzy wiejskich ośrodków zdrowia). 
W ramach tej działalności wydano w roku 1983 materiały dydaktyczne 
Postępowanie lekarskie w niektórych chorobach wieku rozwojowego - 
opublikowane przez Wydział Lekarski II w Bydgoszczy i WODKAM. Wor- 
ganizowanych w Klinice sesjach egzaminacyjnych każdego roku kilkunastu 
lekarzy z Bydgoszczy oraz województwa uzyskiwało specjalizację I stopnia 
w pediatrii. Odbywały się staże specjalizacyjne lekarzy pracujących poza 
Szpitalem Wojewódzkim oraz z terenu województwa bydgoskiego (ok. 
20 rocznie), w tym również na II stopień specjalizacji. 
Obecnie wielu stażystów oraz wszyscy lekarze, specjalizujący się 
w dziedzinie pediatrii, spędzają w Klinice 1-2 miesiące, co skutkuje dos- 
konałą współpracą w późniejszym czasie. 
Działalność usługowa Kliniki wobec pacjentów nie ogranicza się 
wyłącznie do samego szpitala. Od wielu lat organizowane są różnego rodza- 
ju wyjazdy i obozy dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz in- 
nymi ciężkimi i przewlekłymi chorobami hematologicznymi. Dr Andrzej 
Kołtan od wielu lat prowadzi kilkudniowe turnusy (początkowo w Bo- 
równie, Wenecji, a od kilku lat w Tleniu). Od 1996 r. corocznie grupa 
dzieci wylatuje do Irlandii, do Barretstown Gang Camp, prowdzonej przez 
Fundację Paula Newmana. Odbywa się to przy dużym zaangażowaniu dr. 
Roberta Dębskiego. Dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumie- 
nie bez Barier" grupa ponad 50 dzieci popłynęła do Szwecji. 
Co jeszcze przed nami? Zapewne przeszczepianie szpiku od dawcy 
niespokrewnionego, dalszy rozwój działalności w zakresie immunologii 
klinicznej, być może utworzenie centrum kompleksowego leczenia fa- 
komatoz. Czas pokaże. może pojawią się nowe drogi, wszak Klinika Pedia- 
trii, Hematologii i Onkologii jest kliniką nowych wyzwań i stale aktualne 
jest jej credo - ciągły rozwój w duchu tradycji. 


Mariusz Wysocki 


165
		

/Untitled-162_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Klinika 
Położnictwa, 
Chorób Kobiecych 
i Ginekologii 
OnkologiczneJ 


'"'  

 ll! 

 


1" 
 


Prof. dr hab. Wieslaw Szymański, pro£. zw. AM 


.....  
,  


..- 


DOL dr hab. Jerzy Łukasik 


166 


Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych powstała w lipcu 1984 
roku. Jej pierwszym kierownikiem mianowany został prof. dr hab. med. 
Wiesław Szymański, dotychczasowy Kierownik Kliniki II Wydziału Lekar- 
skiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Faktycznie kierował Kliniką już od 
1980 r., kiedy po otrzymaniu przeniesienia służbowego od Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej Mariana Śliwińskiego przybył do Bydgoszczy z Lubel- 
skiej Akademii Medycznej. 
Historia szkolenia przeddyplomowego prowadzonego w Klinice sięga 
roku 1972. Zajęcia ze studentami prowadzili lekarze specjaliści w ramach 
Zespołu Nauczania Klinicznego AMG. Kierownikiem Oddziału Położniczo- 
-Ginekologicznego mianowany został doc. dr med. Henryk Drążkowski z Aka- 
demii Medycznej w Gdańsku. W 1974 r. otrzymał on nominację na Dyrektora 
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG. W 1975 r. Zespół Nau- 
czania Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku przekształcony został 
w filię zamiejscową tej Uczelni, a stanowisko kierownika Kliniki Położnictwa 
i Chorób Kobiecych objął doc. dr hab. Jerzy Lukasik. Był on organizatorem 
pierwszego w Bydgoszczy sympozjum naukowego z zakresu ginekologii oraz 
promotorem dwóch przewodów doktorskich - lek. med. Zygmunta Kaspe- 
rowicza i lek. med. Jerzego Sypniewskiego. Utworzył, działające do dziś, 
studenckie koło naukowe. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 
12.03.1972 r., jadąc do Gdańska na posiedzenie Rady Wydziału. 
Dnia 01.01.1980 r. na stanowisko Kierownika jednostki powołano 
doc. dr. hab. Wiesława Szymańskiego. W tym samym okresie Klinika 
przeniosła się do nowo otwartego Szpitala Wojewódzkiego XXX-lecia 
PRL przy ul. Ujejskiego, obecnie im. dr. Jana Biziela. Otrzymała wów- 
czas 110 łóżek, nowoczesny blok porodowy i Oddział Noworodków oraz 
pomieszczenia dla Przychodni Przyklinicznych i Pracowni Cytologicznej. 
Nowy Kierownik zreorganizował istniejącą strukturę Kliniki, tworząc cztery 
oddziały - Oddział Ginekologii Aseptycznej, Oddział Położnictwa z Trak- 
tem Porodowym, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Położnictwa i Gine- 
kologii Septycznej. Asystenci Kliniki zostali podzieleni na cztery zespoły 
z obowiązkiem rotacji w okresach sześciomiesięcznych. 
Wkrótce uruchomiono też Pracownię Ultrasonograficzną, Pracownię 
Radioimmunologiczną oraz Pracownię Cytologiczną dla pacjentek Kliniki 
i Przychodni Przyklinicznych. W momencie powołania Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy w Katedrze i Klinice pracowało ogółem 49 lekarzy. Pracow- 
nikami naukowymi byli: adiunkt dr n. med. Roman Kotzbach i starszy asystent 
dr n. med. Stanisław Skublicki. Czterech ordynatorów zatrudnionych było na 
etatach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego: dr n. med. R. Górska, dr n. 
med. Aleksander Gustowski, dr n. med. Zygmunt Kasperowicz, dr n. med. 
Józef Sadkiewicz. Natomiast 25 lekarzy medycyny, w tym 12 z II stopniem 
specjalizacji, czterech lekarzy, siedmiu wolontariuszy klinicznych i siedmiu le- 
karzy pediatrów z ordynatorem dr n. med. Henryką Sawą, było pracownikami 
Szpitala XXX-lecia PRL. Średni personel medyczny składał się z 58 położnych, 
15 pielęgniarek, 27 salowych i siedmiu pracowników służb dodatkowych. 
W okresie od stycznia 1980 r. do czasu powołania samodzielnej 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy w dorobku naukowym zespołu asys- 
tentów Kliniki znalazło się 50 prac naukowych, opublikowanych w czaso- 
pismach krajowych i zagranicznych. W tym czasie, pod kierownictwem nau- 
kowym prof. W. Szymańskiego, stopnie doktora nauk medycznych uzyskało
		

/Untitled-163_0001.djvu

			trzech asystentów Kliniki: Roman Kotzbach (1980), Krystyna Górska (1982), 
Stanisław Skublicki (1983). Ponadto zespół asystentów podjął szerszą niż 
w latach ubiegłych działalność naukową, biorąc czynny udział w zjazdach 
ogólnokrajowych i sympozjach organizowanych przez poszczególne sekcje 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Niektóre prace przedstawiono 
i opublikowano poza granicami kraju. Podejmowane w nich zagadnienia 
dotyczyły chorób nowotworowych narządu rodnego, diagnostyki i indukcji 
owulacji, zabiegów operacyjnych, konfliktu serologicznego, farmakokinetyki 
leków stosowanych u kobiet ciężarnych oraz prowadzenia ciąży kobiet cho- 
rych na cukrzycę. 
W grudniu 1992 prof. dr hab. Wiesław Szymański był przedstawicielem 
polskich ginelogów i położników na spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II 
z okazji 100-lecia Societa Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Było to pierwsze 
przyjęcie ginekologów przez Papieża od 1956 r., kiedy to Pius XII gościł lekarzy 
tej specjalności z okazji II Congresso Mondiale della Fertilita e della Sterilita. 
Rada Państwa nadała 16 listopada 1984 r. dr. hab. med. Wiesławowi 
Szymańskiemu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycz- 
nych. Pierwsza habilitacja w dziejach Katedry i Kliniki odbyła się w 1987 r., 
kiedy to stopień doktora habilitowanego uzyskał dr n. med. Andrzej 
Szczurowicz. Kolejna rozprawa habilitacyjna dr. n. med. Czesława Kłyszejko 
odbyła się w 1991 r. W 1996 r. uzyskał on stanowisko profesora nadzwy- 
czajnego AM, a w roku 2001 nominację profesorską. Trzecia habilitacja 
przeprowadzona została w 1999 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał 
dr n. med. Roman Kotzbach. W 2000 r. Rada Wydziału Lekarskiego nadała 
stopień naukowy doktora habilitowanego adiunktowi dr. n. med. Markowi 
Grabcowi, który z dniem 1 stycznia 2003 r. objął kierownictwo Katedry 
i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Onkologicznego. 
W latach 1987-2003 jedenastu kolejnych asystentów Kliniki 
uzyskało, pod kierownictwem naukowym prof. W. Szymańskiego, stopień 
doktora medycyny: Marek Grabiec (1987), Jerzy Sarap (1992), Zbigniew 
Sobociński (1996), Rafał Adamczak (1997), Waldemar Dobrzyński (1998), 
Grzegorz Ludwikowski (1998), Maria Maciejewska-Kaźmierczak (1998), 


. } 
,. 
- 
;. \ 
\\ .. 

 
, \ 

 . 
"" f cj 
'l., ..' 
.- 
l 


.. 


"',. 


-- 


, 


Wydział Lekarski 


f 
 j. -
, 
-':i. 
" . 


c. 

 


..
, 


, 


" 
,t\  


. "' 


- 


. 


Pro£. Andrzej Szczurowicz, pierwszy habilitant 
oraz doktorant pro£. Wiesława Szymańskie- 
go, późniejszy kierownik Katedry i Kliniki 
Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycz- 
nej w Gdańsku 


Papież Jan Paweł II otrzymuje z rąk pro£. W. 
Szymańskiego upominek w czasie przyjęcia 
w Watykanie od przedstawicieli ginekologów 
całego świata z okazji lOG-lecia Włoskiego To- 
warzystwa Ginekologicznego (SIGO) 


167
		

/Untitled-164_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


,,
 


( . 


. 
.. 


\ 


Pro£. dr hab. Czesław Kłyszejko. pro£. nadzw. 
AM 


J 


Dr Henryka Sawa - poprzedni Ordynator 
Oddziału, dr Piotr Korbal - obecny Ordynator 
Oddziału, dr Jolanta Kaźmierczak-Pacholska, 
dr Urszula Rożnowska, dr Danuta Szyplińska, 
dr Danuta Kubisiak, dr Alina Dziewiątkowska, 
piel. Janina Brzezińska, piel. Kazimiera Kil- 
kowska 


168 


Leszek Włodarczyk (1998), Jolanta Kaźmierczak-Pacholska (2002), Jacek 
Fórmaniak (2002), Małgorzata Walentowicz (2003). 
Profesor Wiesław Szymański był również promotorem współpracu- 
jących z Kliniką dwóch doktorantów: Zbigniewa Domaradzkiego i Jerzego 
Staśkiewicza oraz doktora honoris causa Akademii Medycznej, prof. zw. dr. 
hab. Tadeusza Pisarskiego (08.04.2002 r.). 
Natomiast prof. dr hab. Cz. Kłyszejko wypromował lek. med. Marka 
Szymańskiego (2000) - asystenta Kliniki oraz siedmiu lekarzy z terenu Byd- 
goszczy i województwa: Tomasza Zwoleńkiewicza (1994), Jarosława Lacha 
(1998), Lucynę Paluch-Marchwińską (1998), Romualda Rzypa (1998), Ma- 
riusza Lisiaka (1999), Irenę Kolasińską (2000) oraz Mariana Migdę (2000). 
W 1988 r. w Klinice rozpoczęto organizowanie intensywnego nadzoru 
położniczo-diabetologicznego nad ciężarnymi chorującymi na cukrzycę. W tym 
celu, wspólnie z Zakładem Endokrynologii, otwarto Ośrodek Intensywnej O- 
pieki Diabetologiczno-Położniczej, który objął swym zasięgiem trzy ówczesne 
województwa: bydgoskie, toruńskie, włocławskie i częściowo pilskie. Wszystkie 
hospitalizacje, niezbędne w tej grupie ciężarnych, zlokalizowano w Oddziale 
Patologii Ciąży. Postępowanie to zaowocowało wyraźną poprawą opieki nad 
tą grupą pacjentek, ze znacznym zmniejszeniem śmiertelności okołoporodowej 
noworodków matek z cukrzycą. 
W latach 1994-1998 prof. W. Szymański pełnił funkcję Prze- 
wodniczącego Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii. 
Od 1994 r. w Klinice odbywają się coroczne Warsztaty Endoskopowe. 
Biorą w nich udział 80-90 osobowe grupy lekarzy ginekologów zaintereso- 
wanych tą techniką operacyjną. Zabiegi endoskopowe odbywają się w tym 
czasie na trzech salach operacyjnych, a uczestnicy warsztatów zgromadzeni 
na sali wykładowej mają obustronną łączność telewizyjną z operatorami. 
Mogą w ten sposób nie tylko obserwować zabiegi, ale także zadawać pytania 
i dyskutować z operatorami w czasie trwania operacji. Obecnie warsztaty 
zostały rozszerzone o Konferencję Naukowo-Szkoleniową, gdzie zaproszeni 
goście przedstawili referaty dotyczące endoskopii i jej zastosowania w gine- 
kologii. 


..... ł '.. 

 ..... 


. 
.:
 


_,I 
{ 


'.t' 


- ...  , 


.. " 


,*, 
;" 


, 


J
 


ł 


I 


-"! . 


'"' 
-.. 


.. 


ClIo, 


D 


f\  


l
		

/Untitled-165_0001.djvu

			W lipcu 1994 r. prof. Wiesław Szymański otrzymał indywidualną 
nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W dniu 28 lutego 1996 r. Zarządzeniem Rektora AM w Bydgosz- 
czy powołano Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej. W skład ośrodka 
wchodzą: Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych AM, dotych- 
czasowy Oddział Noworodków i Wcześniaków oraz nowy i nowocześnie 
wyposażony Oddział Intensywnej Terapii Noworodka. Ośrodek posiada 
łącznie 80 łóżek dla noworodków, w tym 20 na Intensywnej Terapii, a 11 
z nich to tzw. łóżka respiratora. Ośrodek hospitalizuje w razie potrzeby 
zagrożone noworodki z całego regionu kujawsko-pomorskiego, dysponując 
dobrze wyszkolonym zespołem lekarskim i odpowiednim sprzętem, co 
w znacznym stopniu wpływa na poprawę opieki nad noworodkiem. 
Funkcję Kierownika Regionalnego Ośrodka Opieki Perinatal- 
nej powierzono prof. dr. hab. W. Szymańskiemu. Jednocześnie Minister 
Zdrowia i Opieki Społecznej powołał, w grudniu 1999 r., koordynatorów 
wdrażania programu w osobach: prof. dr. hab. Wiesława Szymańskiego 
i dr. n. med. Piotra Korbala. Upoważnił ich do zawierania umów z zakładami 
opieki zdrowotnej należącymi do regionu bydgoskiego, określających warun- 
ki współpracy tych zakładów z ROOP oraz ich obowiązki w systemie opieki 
perinatalnej w Polsce. 
W chwili obecnej w Katedrze i Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych 
prowadzone są liczne badania naukowe, obejmujące następujące zagadnienia: 
nowotwory narządów płciowych kobiet, wady rozwojowe płodu - diagnostyka 
i terapia, przebieg ciąży i porodu u kobiet z ciążą wysokiego ryzyka, noworodek 
z ciąży wysokiego ryzyka - diagnostyka i terapia, niepłodność małżeńska - 
diagnostyka i terapia. W 1994 r. wprowadzono do leczenia najnowsze techniki 
medyczne wspomaganego rozrodu, organizując w Bydgoszczy ośrodek lecze- 
nia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia. 9 sierpnia 1995 r. 
urodziło się pierwsze dziecko z IVF-ET. 
Zwiększył się udział pracowników Kliniki w licznych konferencjach 
związanych z niepłodnością, zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie prezen- 
towano własne osiągnięcia. 


} j 


/'  


l 


" 


. 


.-,c- 


.,., 


.. 


\ " 


\ 


o. 


..,' 


,- 


Wydział Lekarski 


Narodziny pierwszego dziecka z IVF-ET, 
9 sierpnia 1995 r. 


169
		

/Untitled-166_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


XXVIII Jubileuszowy Kongres Polskiego To- 
warzystwa Ginekologicznego. Od lewej: prof. 
Vit Unzeitig (Czechy), pro£. Shirish S. Sheth 
- Prezydent FIGO z żoną (Indie), Prezes PTG 
pro£. Wiesław Szymański, prof. Louis Keith 
(USA) 


Konferencja Naukowa "Ginekologia XXł w. 
- prokreacja, starzenie i nowotwory", Kraków 
8. 11. 2002 r. 


ł 


" 


,,", 


o 


. 

 


l' 


ł 
/J 
Profesor W. Szymański przez 17 lat przewodniczył Sekcji Płodności 
i Niepłodności PTG, doprowadzając w 1998 r. do jej afiliacji do International 
Federation of Fertility Societies (IFFS). 
W ramach działalności Sekcji w latach 1983-1996 pracownicy Kliniki 
zorganizowali w Bydgoszczy 5 Ogólnopolskich Konferencji Naukowych: "Dia- 
gnostyka indukcji owulacji" (1983), "Współczesne możliwości osiągnięcia 
potomstwa w małżeństwach niepłodnych" (1987), "Diagnostyka i leczenie 
niepłodności pochodzenia jajowodowego" (1993), "Nowoczesne metody 
wspomaganego rozrodu" (1996), Międzynarodowa Konferencja pod patro- 
natem ESHRE "Metody wspomaganego rozrodu" w Pieczyskach (1994). 
Dnia 4 czerwca 1997 r. prof. Szymański został wybrany na stano- 
wisko Prezesa-elekta, a 13 września 2000 r. - Prezesa Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 
W roku 2003 Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych była 
organizatorem XXVIII Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Gineko- 
logicznego, goszcząc w Bydgoszczy ok. 2000 ginekologów i położników z całego 
kraju oraz wielu wybitnych gości zagranicznych na czele z Prezydentem FIGO, 
prof. Shirish S. Sheth. Podczas Kongresu prof. dr hab. Wiesław Szymański został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez 
Prezydenta RP. 
W tym samym roku działające przy Klinice Studenckie Koło Naukowe 
zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Położniczo- 
-Ginekologicznych Kół Naukowych. 


I ' l :.. .'! 
 , I 
 1'I't..! 'r 
ł 111 I ' i...... 11 
I l,' ' . 
! : ...
.:: I' 
I I .t;,
:
 I 


... 


- . , ,) 
--=-- 


1\ 


..
< , 1 
o\. 


". 
( .,,1 


I · . 


ł 


;# 


,. 


......  


--;, 
 

 


.-:--.......... 


j
 


q l ,. I 
 
r. 1 (
 
I ': ' >
I 
l '.' ,.' J.... . 

 '. ",' 'ł:\__   
I 
I 
 


., 


, ., ' 


""" 


170
		

/Untitled-167_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Klinika od wielu lat współpracuje z I Katedrą i Kliniką Ginekologii AM 
w Lublinie, prowadząc badania z zakresu angiogenezy naczyniowej w guzach 
jajnika oraz z Zespołem Katedr Ginekologii i Położnictwa Collegium Medi- 
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego w programach edukacyjnych i naukowych. 
Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2003 r. prof. dr hab. W. 
Szymański został powołany na członka Zespołu do spraw opracowania "Pro- 
gramu badań prenatalnych w Polsce", a dnia 28.10.2003 r. na członka Komisji 
Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii. Od kilku lat jest też członkiem Krajowego Zespołu ds. Programu 
Monitorowania i Poprawy Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwo- 
jowych w Polsce. 
W rankingu "Newsweeka" Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych 
zajęła w latach 2002 i 2003 siódme miejsce wśród oddziałów ginekologicz- 
no-położniczych w Polsce. 
W dniu 3 czerwca 2004 r. Senat Akademii Medycznej im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy podjął uchwałę o zmianie nazwy na Katedrę i Kli- 
nikę Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Obec- 
nie zespół Katedry liczy 24 lekarzy, w tym 10 na etatach naukowo-dydak- 
tycznych AM: Kierownik Katedry i Kliniki, pięciu adiunktów-doktorów 
nauk medycznych, pełniących funkcję Ordynatorów Oddziałów: Rafał 
Adamczak - patologia wczesnej ciąży, Waldemar Dobrzyński - położnictwo 
z traktem porodowym, Maria Maciejewska-Kaźmierczak - ginekologia i po- 
łożnictwo septyczne, Stanisław Skublicki - patologia ciąży zaawansowanej, 
Marek Szymański - ginekologia aseptyczna, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa 
Położniczego - dr hab. n. med. Roman Kotzbach, dwóch starszych wykładow- 
ców i dwóch starszych asystentów - doktorów nauk medycznych oraz 11 le- 
karzy na etatach szpitala i trzech uczestników Studium Doktoranckiego. 
W dniu 27 czerwca 2002 r. Senat Akademii Medycznej im. Lud- 
wika Rydygiera w Bydgoszczy podjął uchwałę odnośnie utworzenia 
w Katedrze i Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Zakładu Profilaktyki 
Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych. Funkcję pełniącego obowiązki 
Kierownika Zakładu powierzono dr. n. med. Markowi Szymańskiemu. 
Klinika dysponuje obecnie 133 łóżkami i 80-łóżkowym Oddziałem 
Noworodkowym, pracującym jako Regionalny Ośrodek Opieki nad No- 
worodkiem, zespołem Poradni Przyklinicznych i nowoczesnym zespołem 
diagnostyczno-zabiegowym leczenia niepłodności, łącznie z naj nowszymi 
metodami wspomagania rozrodu. Jest bezsprzecznie wiodącym ośrodkiem 
II stopnia referencyjnego opieki nad matką i noworodkiem dla regionu kujaw- 
sko-pomorskiego. 
Podsumowując 20-letni okres istnienia Katedry i Kliniki należy 
podkreślić, że w tym czasie zespół asystentów wziął udział w 230 zjazdach, 
sympozjach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, a dorobek 
naukowy zespołu obejmuje ponad 400 publikacji naukowych. Cztery osoby 
uzyskały stopień doktora habilitowanego, a 28 asystentów Kliniki lub lekarzy 
spoza niej - stopień naukowy doktora nauk medycznych. 
Należy również wspomnieć o dokonaniach ludzi pracujących w la- 
tach dla nas odległych. Tacy lekarze jak dr Józef Krzymiński, dr Bernard 
Murawski, dr Jerzy Monsiorski, a potem kolejni kierownicy Kliniki: doc. dr 
Henryk Drążkowski i doc. dr Jerzy Lukasik współtworzyli bydgoskie lecznic- 
two położniczo-ginekologiczne, rozwijali i unowocześniali bazę dydaktyczną 


171 


(
		

/Untitled-168_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Pro£. dr hab. Wiesław Szymański z dr. Józefem 
Sadkiewiczem i dr. Stanisławem Skublickim 


Katedra i Klinika 
Psychiatrii 


.- 


" 


,- 


Pro£. zw. dr hab. Adam Bilikiewicz 


172 


't' 


-+ 


. 


'>( 


\ 


.  


\ 


i naukową, szkolili kolejne pokolenia lekarzy specjalistów. Dzięki nim powo- 
łana przed 20 laty Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych posiadała 
solidne zaplecze w postaci bazy szpitalnej i przychodnianej oraz dysponowała 
zespołem lekarzy przygotowanych do zadań, jakie stwarza działalność nau- 
kowo-dydaktyczna i usługowo-lekarska. 


Wiesław Szymański 


Klinika Psychiatrii rozpoczęła swoją działalność niemal równocześnie 
z powstaniem Filii Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Byd- 
goszczy. 
Za faktyczną datę jej otwarcia można uznać dzień 17 lutego 1977 r., 
tj. datę otwarcia Oddziału Nerwic i przyjęcia do niego dwóch pacjentek. 
Pierwszym kierownikiem jednostki został prof. dr hab. med. Adam Bilikie- 
wicz, pełniący tę funkcję do roku 1984, kiedy jego obowiązki przejął prof. 
dr hab. med. Janusz Rybakowski. W 1995 r. zastąpił go prof. dr hab. med. 
Aleksander Araszkiewicz i jest kierownikiem Kliniki do chwili obecnej. 
Strukturę Kliniki stanowią: oddział psychoz dzienny i stacjonarny 
(ordynator: dr Maria Linka), oddział nerwic dzienny i stacjonarny (dr Ro- 
man Brzeziński), oddział leczenia uzależnień (dr hab. n. med. Marcin 
Ziółkowski), oddział terapii uzależnień i współuzależnień od substancji 
psychoaktywnych, oddział leczenia domowego (dr Ewa Chimiak), oddział 
interwencji kryzysowej, poradnia leczenia dzieci i młodzieży i poradnie 
przykliniczne dla dorosłych. 
Zespół Kliniki składa się zarówno z doświadczonych lekarzy psycbia- 
trów, jak i młodych, kształcących się w tej dziedzinie medycyny lekarzy. 
W zespole pracuje: 11 lekarzy z II stopniem specjalizacji z psychiatrii, 
24 rezydentów, siedmiu psychologów, sześciu terapeutów, 42 pielęgniarki. 
W Klinice wielu młodych lekarzy odbywa staże podyplomowe oraz staże 
wymagane w programach specjalizacji. 
Od momentu powstania Kliniki kolejni jej kierownicy uzyskali tytuł 
profesora, dwie osoby stopień naukowy doktora habilitowanego, a 13 tytuł 
doktora nauk medycznych. Opublikowano 440 prac, w tym około 150 
w zagranicznych czasopismach naukowych. Wiele referatów zostało wygło- 
szonych na krajowych i zagranicznych zjazdach i sympozjach, np. w Niem- 
czech, Japonii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Węgrzech, Portugalii.
		

/Untitled-169_0001.djvu

			I 


W 1997 r. Klinika zainicjowała i była organizatorem odbywających 
się co 2 lata, początkowo we Fromborku, a obecnie przeniesionych do 
Torunia, konferencji o zasięgu ogólnokrajowym dotyczących zaburzeń 
lękowych pt. "Badania nad lękiem". W 1998 r. zorganizowała XXXIX 
Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, w którym uczestniczyło wielu gości 
z kraju i zagranicy. Ważnym elementem związanym z szerzeniem wiedzy 
o zaburzeniach psychicznych są organizowane przez Klinikę cyklicz- 
ne konferencje skierowane do lekarzy innych specjalizacji, cieszące się 
dużym uznaniem i liczną frekwencją, np. "Lęk i depresja problemem in- 
terdyscyplinarnym w medycynie". W 2001 r. zorganizowano w Bydgosz- 
czy XII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicz- 
nego pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika 
Praw Obywatelskich, a w 2003 r. I Międzynarodową Polsko-Niemiecką 
Konferencję "Postępy w leczeniu uzależnienia od alkoholu". W Klinice 
mieści się Redakcja Naukowa czasopisma "Psychiatria w Praktyce Ogól- 
nolekarskiej" . 
W 2000 r. Klinika podpisała umowę o partnerstwie z Westfalskim 
Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Paderborn (Niemcy). Współpraca za- 
owocowała możliwością odbywania staży specjalizacyjnych przez pracow- 
ników Kliniki oraz wymiany i szkolenia pracowników wszystkich szczebli. 
W trosce o dobro pacjentów i ich rodzin oraz poprawę opieki psy- 
chiatrycznej w 2002 r. powstało Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Most", 
a kilka lat wcześniej w 1999 r. powołano Fundację na rzecz Rozwoju 
Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. dr. Józefa Bednarza. Or- 
ganizowano również dni związane z promocją zdrowia psychicznego, 
jak również szerzeniem wiedzy na temat zaburzeń psychicznych. Przy 
znaczącym udziale pracowników Kliniki oraz wolontariuszy utworzono 
Klub Pracy Twórczej oraz Klub Wsparcia Pacjenta. W latach 2000-2003 
na terenie Kliniki istniało i działało "Centrum do walki ze stresem", 
pomagające głównie studentom uczelni bydgoskich w wielu trudnych dla 
nich momentach ich drogi po wiedzę. 
W ramach działalności dydaktycznej zespół Kliniki Psychiatrii 
prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Akademii Medycznej, staże 
specjalizacyjne i podyplomowe. W roku 2003 przeprowadzone zostały 
dwa kursy specjalizacyjne z zaburzeń lękowych, akredytowane przez 
CMPK. 


Aleksander Araszkiewicz 


Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy powołana 
została 1 stycznia 1985 r. na bazie Oddziału Urologicznego Wojewódz- 
kiego Szpitala Zespolonego, kierowanego przez 30 lat przez dr. nauk 
medycznych Henryka Gajewskiego. Czasową siedzibą Kliniki był Szpital 
przy ulicy Ujejskiego, dokąd 5 lat wcześniej, tj. w 1980 roku, z powodu 
remontu Szpitala im. dr. A. Jurasza, przeniesiono Oddział Urologii. 
Pierwszym Kierownikiem Kliniki został doc. dr hab. med. Stanisław 
Wróbel, uprzednio pracujący w Klinice Urologii Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Zastępcą Kierownika Kliniki został dr n. med. Zdzisław Jarzem- 
ski, były wieloletni zastępca Ordynatora Oddziału Urologii. Asystentami 
w tym czasie byli: dr med. Ferdynand Tyloch, dr dr Andrzej Barecki, Wi- 


Wydział Lekarski 


4Ii 


\ 
\ 


". 


Pro£. dr hab. Janusz Rybakowski 


....  
,t.' 


" , " 
f I 
"'1'" 


Pro£. dr hab. Aleksander Araszkiewicz, pro£. 
nadzw. AM 


Katedra i Klinika 
Urologii 


173
		

/Untitled-16_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


ę. --ł;ital im. dr. A. Jurasza 

 w rozbudowie 
m 

 
 'A 

 \ Dl ClJ
IE 

 OVlSt 
 


: .go J!! 

NSIC4 -w i 
'i '" 


SJ 

 
.J
 
li 

t; 

f 
J
 


 

 
" 


rondo 
Foroońs;k.ia 


.. 
p 
'J 


TORU/VSKA 


-.. 
Szpital Kliniczny II 
Szpilal Wojewódzki 


rondo 
Toruński
 


,/ 


Koncepcja perspektywicznego zagospodaro- 
wania terenów dla mającej powstać uczelni 
medycznej, 1983 r. 


Pierwsza Centralna Inauguracja Roku Akade- 
miCkiego 1984-1985 Akademii Medycznych 
dla uczczenia powołania Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy. W pierwszym rzędzie od prawej: 
prof. dr hab. Anna Balcar-Boroń Dziekan 
Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Zyg- 
munt Mackiewicz prorektor. prof. dr hab. Jan 
Domaniewski rektor, prof. dr hab. Stanisław 
Betlejewski prorektor. prof. dr hab. Bogdan 
Romański prorektor, prof. dr hab. Barbara 
Krupa-Wojciechowska Rektor AMG, prof. dr 
hab. Barbara Śmiechowska Dziekan Wydziału 
Lekarskiego AMG 


16 


Od początku Uczelnia gdańska nie ponosiła żadnych kosztów 
związanych z nauczaniem studentów w Bydgoszczy, poza etatami kie- 
rowników klinik i zakładów. Akademia otrzymywała jednak z Ministerstwa 
pieniądze, w przeliczeniu na każdego studenta, stąd niechęć kolejnych 
rektorów do jakichkolwiek zmian. 
Pomimo takiego stanowiska władz uczelni, nie ustawaliśmy w in- 
tensyfikowaniu działań na rzecz zrealizowania wytyczonego celu. W maju 
1982 r., na zaproszenie wojewody bydgoskiego, przebywał z wizytą w Byd- 
goszczy Minister Zdrowia. W wyniku rozmów przeprowadzonych z przed- 
stawicielami władz wojewódzkich oraz wizytacji obiektów i placówek 
służby zdrowia uznano potrzebę i celowość utworzenia Akademii Me- 
dycznej w Bydgoszczy. Opracowano program inwestycyjny dla budowy 
obiektu sześciu zakładów medycyny podstawowej. 
Wniosek wojewody bydgoskiego o przekształcenie II Wydziału 
Lekarskiego AMG w samodzielną Akademię Medyczną w Bydgoszczy 
został skierowany na ręce Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w lis- 
topadzie 1982 r. Zawierał on pełną dokumentację i uzasadnienie wraz 
z harmonogramem rozwoju uczelni. W grudniu 1982 r. wniosek trafił pod 
obrady Senatu AMG, który miał go zaopiniować. Poza Dziekanem, prof. 
dr. hab. Adamem Bilikiewiczem i przedstawicielami II Wydziału Lekar- 
skiego w osobach pro f. dr. hab. Bogdana Romańskiego i prof. dr. hab. 
Jana Domaniewskiego, wszyscy zgłosili sprzeciw. Prof. dr hab. Stefan 
Raszeja, niezmiennie życzliwy Bydgoszczy, zabierając głos jako ostatni, 
wykazał niezwykłą dyplomację, przyznając rację wszystkim negatywnie 
wypowiadającym się. Zaproponował jednak uwarunkowanie usamodziel- 
nienia się ośrodka bydgoskiego od stworzenia bazy dydaktycznej dla stu- 
dentów pierwszych trzech lat, pozyskanie odpowiedniej kadry kierowni- 
czej i asystenckiej oraz przyjęcie studentów na I rok. Senatorowie gdańscy, 
mając w pamięci trudności z utworzeniem analogicznej bazy u siebie 
i będąc przekonani o niemożności zrealizowania tego jeszcze przez wiele 
lat, przyjęli propozycję prof. Raszeji i pozytywnie zaopiniowali wniosek. 
W marcu 1983 r. Minister ponownie wizytował obiekty szpitalne 
i placówki służby zdrowia oraz skontrolował dokonania ostatniego roku. 
Podpisano historyczne porozumienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
oraz wojewody bydgoskiego w sprawie powołania samodzielnej Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy. Ustalono, że wojewoda zapewni wybudowanie 


I 


. 


. 
 ;i' 
.. 
,..,. 
.. ., 


r 


Ił 


'.1">  -...... 
'.. " ...... 
w:- ,,.- 


"r  .:: 


, 


-- 
.. 


,.'  .. 


, 


.. , 
, 


- 


. 


" ł 
\' I 


1 


- 
I
		

/Untitled-170_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


-...- 


If 


Dr hab. Ferdynand Tyloch, pro£. nadzw. AM 


"' 
1: ;' 
 -: 

 < ;>: 
, . .... 
1 
-fo. , j 
 
..... 
..!! ę 
'--- 


Pro£. dr hab. Zbigniew Wolski i oddzialowa 
mgr Renata Dądela 


174 


told Januszewicz, Zbigniew Skurczyński, Jerzy Cisowski i Janusz Tyloch, 
który był oddelegowany do Kliniki Chirurgii na czas specjalizacji I stop- 
nia z zakresu chirurgii. Po powołaniu Kliniki zatrudnieni zostali: Maciej 
Słupski, Aleksander Łapuć, Tadeusz Dmowski, Jarosław Kamiński, Szy- 
mon Kwiatkowski i Andrzej Szymański. 
W 1987 r. Katedra zorganizowała ogólnopolskie sympozjum uro- 
logiczne pt. "Dzień Urologiczny". Tematami przewodnimi były powierz- 
chowne nowotwory nabłonkowe pęcherza moczowego oraz nowości 
w urologii. Sesji referatowej, poświęconej powierzchownym nowotworom 
pęcherza moczowego, przewodniczył prof. dr hab. med. Tadeusz Krze- 
ski. Przedstawiono m.in. pierwsze polskie doświadczenia z użyciem ultra- 
sonografii przezcewkowej w rozpoznawaniu głębokości naciekania ściany 
pęcherza moczowego przez guz, a także pierwsze polskie doświadczenia 
z wlewkami dopęcherzowymi adriblastyny i BCG. Na sesji poświęconej 
nowościom w urologii, której przewodniczył prof. dr hab. med. Jan Leńko, 
przedstawiono pierwsze polskie doświadczenia w zakresie ureterorenosko- 
pii i leczenia kamicy moczowodowej przy jej pomocy oraz przezskórnej ne- 
frolithotrypsji. Sympozjum zgromadziło czołowych urologów z kraju oraz 
licznych gości z zagranicy, m.in. z Niemiec, krajów ówczesnego Związku 
Radzieckiego i ówczesnej Czechosłowacji. W Sympozjum wziął również 
udział prof. Tim Jaeger, obecny prezes Federacji Europejskich Towa- 
rzystw Ultrasonograficznych. Materiały pokonferencyjne zostały opraco- 
wane i wydane drukiem w postaci pełnych artykułów w "Pamiętniku Dnia 
Urologicznego". Klinika nawiązała ścisłą współpracę z Kliniką Urologii 
w Wuppertalu (Niemcy), którą doc. Stanisław Wróbel kilkakrotnie wi- 
zytował, a w 1986 r. gościem Kliniki AM w Bydgoszczy był ówczesny jej 
kierownik - prof. dr hab. Karl Friedrich Albrecht. 
Docent dr hab. med. S. Wróbel kierował Kliniką do roku 1989, 
kiedy to ciężko zachorował. 30 grudnia 1989 r. przeszedł na emeryturę, 
zmarł 1 lipca 1995 r. Choroba docenta Wróbla zbiegła się z zakończeniem 
remontu szpitala im. dr. A. Jurasza, który stał się Szpitalem Klinicznym 
i do którego przeniesiono Klinikę Urologii. Wiązało się to z podziałem 
personelu, w miejsce bowiem odchodzącej Kliniki w Szpitalu przy ul. Ujej- 
skiego powołano Oddział Urologii. 
Dnia 1 lutego 1989 r. obowiązki Kierownika Kliniki powierzono 
dr. n. med. Ferdynandowi Tylochowi. Nową jej siedzibą stał się Szpital im. 
dr. A. Jurasza. Klinika wyposażona została w nowoczesny sprzęt, m.in. 
do zabiegówendoskopowego leczenia kamicy układu moczowego, tj. do 
wykonywania ureterorenoskopii i przez skórnej nefrolithotrypsji. Wpro- 
wadzono nowe, nie stosowane dotąd w Bydgoszczy metody operacyjne, 
a mianowicie: radykalne, przez brzuszne usunięcie nerki z zaotrzewnowy- 
mi węzłami chłonnymi oraz radykalne usunięcie pęcherza moczowego 
z odprowadzeniem moczu przy użyciu wstawki z jelita cienkiego lub z wy- 
tworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego sposobem Pagano. Zespół 
Kliniki stanowili wówczas: Witold Januszewicz, Zbigniew Skurczyński, 
Aleksander Łapuć, Tadeusz Dmowski, Andrzej Szymański i Janusz Ty- 
loch. Jedynym asystentem posiadającym specjalizację był dr Witold Ja- 
nuszewicz, reszta kolegów przygotowywała się do egzaminu. W 1990 r. 
egzamin specjalizacyjny zdali dr Aleksander Łapuć i Janusz Tyloch. Za- 
trudnieni zostali: Jerzy Siekiera, Zbigniew Ziętek, Jacek Marszałek, An-
		

/Untitled-171_0001.djvu

			drzej Wronczewski, Andrzej Petrus, Krzysztof Kwela i na pół etatu, na 
czas określony, Edward Oshinyemi, obywatel Nigerii. Opuścili zespół: dr 
Zbigniew Skurczyński, który po długiej chorobie zmarł w 1993 r., dr Wi- 
told Januszewicz przeszedł w 1993 r. na emeryturę, dr Tadeusz Dmowski 
z powodów rodzinnych wyprowadził się do Siedlec, a dr Jacek Marszałek 
wyjechał do Republiki Południowej Afryki. 
Klinika Urologii kontynuowała wcześniej rozpoczętą współpracę 
z Kliniką Urologii w Wuppertalu w Niemczech. W 1992 r. stopień doktora 
nauk medycznych uzyskali: Janusz Tyloch i Zbigniew Ziętek. Praca doktor- 
ska Janusza T ylocha wyróżniona została nagrodą Zarządu Głównego Pol- 
skiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W 1990 r. został on powołany 
do Komitetu Redakcyjnego naukowego czasopisma "Ultrasonografia 
Polska". W latach 1989-1994 wraz ze współpracownikami opublikował 
54 prace naukowe, z których 7 ukazało się w pismach zagranicznych. 
Na zjazdach towarzystw naukowych przedstawiono 52 referaty. Stresz- 
czenia tych prac zostały opublikowane w materiałach zjazdowych. Trzy 
z nich uzyskały wyróżnienia. Dr med. Ferdynand Tyloch kierował Kliniką 
do listopada 1994 r., kiedy to przeszedł na emeryturę, a następnie podjął 
pracę na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Bydgoszczy, 
gdzie zorganizował Katedrę i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. W sty- 
czniu 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest to 
pierwszy stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 
urologii uzyskany w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Dnia 7 listopada 1994 r. stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki 
Urologii objął dr hab. med. Zbigniew Wolski, prof. nadzw. AM, adiunkt 
Kliniki Urologii AM w Warszawie, który kieruje nią do dnia dzisiejsze- 
go. Zespół Kliniki stanowili: dr med., dr med. Jerzy Siekiera, Janusz Ty- 
loch, Aleksander Łapuć, Tomasz Drewa oraz dr dr Andrzej Szymański, 
Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski, Magdalena Mikulska-Jovanovic, 
Krzysztof Kwela i obywatel Libanu, Imad Mohtar. Z Kliniki odeszli: dr 


11\ Ił 


ł,'O 


I ro ll . '''
1 1 
II '_.1, :1 \ 


: i/f t !r" 
f! .: 
i 
.. ., 
I 
l 
"'"" 
, 
(ó/ 1 '!I, "'"'' ! I1I1 


" v 


.:ło.::
 


" \,  


ł 
.. 

 
.
oIP' 
riJ l" 
'. 

, 
. 
- 


\; 
'\"'I 
\ 


-
 


;.. 


'ł 


". .Y 
. 
  
\ ,. 
\ I" i:i 
oJ 1" 
-Ę-""," 
\ 
".. ,  


,. 


'"" 


" / 


'J 


""-, .. 


'" 


Wydział Lekarski 


Pracownicy Katedry i Kliniki Urologii 


175
		

/Untitled-172_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Krzysztof Kwela (2000), dr med. Jerzy Siekiera (2002) oraz dr Andrzej 
Petrus (2002). Zatrudnieni zostali natomiast: dr med. Maciej Gruszczyński 
z Kliniki Urologii WAM w Łodzi, dr med. Krzysztof Kraśnicki oraz dr Mi- 
chał Bryczkowski, Bartosz Misterek i Łukasz Pokrywka. Dwaj ostatni są 
słuchaczami dziennych studiów doktoranckich. 
Profesor Zbigniew Wolski w latach 1996-2002, przez dwie kolejne 
kadencje, pełnił również funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Po- 
dyplomowego. Jest konsultantem dla województwa kujawsko-pomorskiego 
w zakresie urologii oraz członkiem Krajowej Rady ds. Specjalizacji oraz Kra- 
jowej Komisji ds. Nagród. Przed nowym podziałem administracyjnym prof. 
Wolski był konsultantem regionalnym dla trzech województw: bydgoskiego, 
toruńskiego i włocławskiego. 
Profesor dr hab. med. Zbigniew Wolski jest od stycznia 1997 r. 
członkiem Komitetu Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a od 
2001 r. Przewodniczącym Komisji przy Ministrze Zdrowia ds. akredytacji 
Klinik i Oddziałów Urologii w zakresie szkolenia podyplomowego. W czer- 
wcu 2000 r. został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego. Widnieje również w składzie Komitetów Redakcyjnych: 
"Urologii Polskiej", "Annales Academiae Medicae Bydgostiensis", jest redak- 
torem polskiego wydania "British Journal of Urology" (BJU) oraz Prze- 
wodniczącym Rady Programowej "Wiadomości Akademickich" - pisma 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Od 1995 r. jest członkiem Komitetów 
Naukowych wszystkich Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Uro- 
logicznego. Prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski, dr n. med. Aleksander 
Łapuć, dr n. med. Janusz Tyloch, dr med. Tomasz Drewa, lek. med. Andrzej 
Wronczewski, lek. med. Magdalena Mikulska-Jovanovic, lek. med. Imad 
Mohtar są członkami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. 
Doktor n. med. T. Drewa jest od 2003 r. członkiem European Fede- 
ration of Biotechnology (EFB) (Associated Section on Pharma - Medical 
Biotechnology EAPB), a od 2003 r. European Tissue Engineering Society. 
Jest również członkiem założycielem Polskiej Federacji Biotechnologii. 
Katedra i Klinika Urologii, począwszy od maja 1995 r., organi- 
zuje ogólnopolskie sympozja urologii onkologicznej. Tematem pierwszego 
była "Chemioterapia u chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczo- 
wego", tematami kolejnych zaś: "Zastępczy pęcherz jelitowy wytwarzany 
u kobiet po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego z powodu raka" 
(6.12.1996), "Leczenie endoskopowe i operacyjne nowotworów moczo- 
wodu" (24.10.1997), "Radykalna prostatektomia w miejscowo zaawan- 
sowanym raku stercza [T3]" (27.11.1998). Kolejne, piąte sympozjum, 
odbyło się 8 października 1999 r. i stało się jednocześnie I Spotkaniem 
Urologów Kanady i Polski. Uczestniczyło w nim przeszło 200 urologów 
i onkologów z całej Polski. Gośćmi Sympozjum byli profesorowie urologii 
z Uniwersytetu Dalhousie z Hallifax w Kanadzie: prof. Richard W. Norman 
- kierownik Kliniki Urologii, prof. P. Belitsky - były prezes Kanadyjskiego 
Towarzystwa Urologicznego, oraz prof. J. B. Gajewski, który do 1980 r. 
pracował w Bydgoszczy. Tematem sympozjum było "Paliatywne, niein- 
wazyjne i inwazyjne leczenie raka stercza i pęcherza moczowego". 
W sympozjum wzięło udział 7 samodzielnych pracowników naukowych 
i Kierowników Klinik Urologii Akademii Medycznych oraz goście z Białorusi 
- prof. Mikołaj Niczyporenko z Kliniki Urologii w Grodnie - i z Ukrainy. 


176
		

/Untitled-173_0001.djvu

			W dniach 24-26 maja 2001 r. Klinika zorganizowała XXXI Kon- 
gres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego z udziałem przed- 
stawicieli Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i licznych gości z 14 
krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po raz pierwszy w his- 
torii Kongresów PTU odbyły się sesje Adeptów Urologii oraz Pielęgniarek. 
Z okazji Kongresu wydano pamiątkowy medal i plakat. 
W 1998 r. nastąpiło podpisanie oficjalnej umowy o współpracy 
naukowej między uczelniami z Kliniką Urologii Uniwersytetu Dalhousie 
w Hallifax w Kanadzie, której kierownikiem jest prof. R. W. Norman. 
Dr Krzysztof Kwela odbył w niej miesięczny staż naukowy. 
Klinika nieprzerwanie współpracuje również z: Instytutem Urologii 
Uniwersytetu w Padwie (kierownik - prof. Francesco Pagano), Instytutem 
Urologii Uniwersytetu Karola w Pradze (kierownik - prof. J. Dvoracek), 
Kliniką Urologii Uniwersytetu Witten-Herdecke w Wuppertalu, (kierownik 
- prof. Thomas Stephan Roth) oraz Instytutem Urologii w Grodnie (kie- 
rownik - prof. M. Niczyporenko). Prof. Pierfrancesco Bassi z Instytutu 
Urologii Uniwersytetu w Padwie wizytował Klinikę Urologii w 1998 r. 
W trakcie pobytu wykonał operację usunięcia pęcherza moczowego 
z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego sposobem Pagano. 
Do najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych Kliniki należy 
m.in.: wprowadzenie wytwarzania zastępczego pęcherza jelitowego, jako 
odprowadzenia moczu z wyboru u wybranych kobiet po radykalnym 
usunięciu pęcherza moczowego; wykazanie możliwości wytworzenia 
zastępczego pęcherza jelitowego po wycięciu pęcherza z innych wskazań 
niż rak pęcherza moczowego; opracowanie własnej modyfikacji cystek- 
tomii i zastępczego pęcherza jelitowego u kobiet, zapewniającej sprawne 
opróżnianie jelitowego zbiornika moczu połączonego z cewką moczową; 
opracowanie i wprowadzenie do leczenia własnej metodyendoskopowego 
leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych; opracowanie wskazania i za- 
stosowanie elektrowaporyzacji i waporesekcji u chorych z łagodnym roz- 
rostem stercza; wprowadzenie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 
za pomocą taśm TVT i TOT. Wprowadzono do leczenia także metody 
laparoskopowe. Wykonana we wrześniu 1995 r. operacja wytworzenia 
ortotopowego pęcherza jelitowego u kobiety po radykalnym wycięciu 
pęcherza moczowego była pierwszym tego typu zabiegiem operacyjnym 
w Polsce. W 1995 r. prof. Wolski wykonał pierwszą w regionie operację 
radykalnego usunięcia gruczołu krokowego u chorego cierpiącego na 
raka. W 2000 r. powstał w Bydgoszczy, w połączeniu z Regionalnym 
Centrum Onkologii, drugi w Polsce ośrodek leczenia raka stercza metodą 
brachyterapii. Metodę tę wprowadzono jako rutynowe postępowanie 
u chorych z rakiem stercza ograniczonym do narządu. a z różnych powo- 
dów nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. 
Klinika Urologii, dzięki ścisłej współpracy z European Board of 
Urology (EBU), jest miejscem corocznych egzaminów testowych z zakre- 
su urologii, organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne 
(European Association of Urology). Jako jeden z trzech ośrodków w Pol- 
sce otrzymała akredytację do prowadzenia szkolenia w urologii wg zasad 
EBU - co pozwoli na przyjmowanie do szkolenia adeptów z całej Europy. 
Organizowane są również kursy doskonalące CMKP, których odbycie jest 
warunkiem zaliczenia stażu do specjalizacji. Ich tematyka obejmowała 


Wydział Lekarski 


. 
i' I łi j 
,.." 
- ?
B \
l . 
- 
" -
 
.... j 
}- -'-- ---. 


" 
, 


.- 


Ultrasonografia 


177
		

/Untitled-174_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


uszkodzenia urazowe układu moczowego oraz ultrasonografię zabiegową 
w urologii. Temat prowadzonego aktualnie brzmi: ultrasonografia i inne 
metody obrazowania w urologii. 
Kierownik Kliniki i asystenci w latach 1994-2004 opublikowali 58 
prac w czasopismach polskich i zagranicznych, na zjazdach zagranicznych 
towarzystw naukowych wygłosili 31 referatów, na zjazdach krajowych 
- 81. Prace publikowane i przedstawiane były w Australii, Wielkiej Bry- 
tanii, Niemczech, Czechach, Białorusi, Rosji, Francji, Hiszpanii, Serbii, 
Włoszech, Holandii, Austrii, Belgii i Kanadzie. 
Czterech pracowników Kliniki uzyskało stopień naukowy doktora 
nauk medycznych: Jerzy Siekiera, Aleksander Łapuć, Tomasz Drewa, 
Krzysztof Kraśnicki. Prof. Z. Wolski jest także promotorem dwóch prze- 
wodów doktorskich lekarzy spoza Kliniki. Są to: dr Małgorzata Zarzycka 
z Regionalnego Centrum Onkologii oraz dr Jolanta Hasiak z Katedry 
i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Dwie pielęgniarki pracujące w Klinice Urologii ukończyły Wydział 
Pielęgniarski AM i uzyskały stopień magistra. Jedną z nich jest mgr Re- 
nata Dądela, oddziałowa Kliniki Urologii. 
Pięciu lekarzy uzyskało stopień specjalisty urologii: Jerzy Siekie- 
ra, Andrzej Szymański, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski i Krzysztof 
Kwela. Obecnie w Klinice szkoli się siedmiu adeptów urologii, w tym dwóch 
w ramach studium doktoranckiego: dr Magdalena Mikulska-Jovanovic, 
Tomasz Drewa, Imad Mohtar, Krzysztof Kraśnicki, Michał Bryczkowski, 
Bartosz Misterek, Łukasz Pokrywka. Klinika organizuje szkolenia dla le- 
karzy innych specjalności, m.in. dla lekarzy rodzinnych i chirurgów, którzy 
w ramach programu specjalizacji odbywają staż w Klinice Urologii. Or- 
ganizowane były także warsztaty urologiczne dla lekarzy rodzinnych. 
W 2004 r. odbyło się w Bydgoszczy, pierwsze w Polsce Sympozjum 
Adeptów Urologii dla Oddziałów: Północno-Zachodniego i Wielkopol- 
skiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. 
Klinika bierze udział w międzynarodowych próbach klinicznych 
oceniających nowe leki. Przeprowadzono 9 wieloośrodkowych prób klini- 
cznych, oceniających m.in. takie leki jak Casodex, Tadenan, Doxazosin 
GITS, Uro-Vaxom, Dalfaz SR, Apomorfina SL, Diphereline SR 3.77, 
Tamsulosyna. Za próbę ,,15 Week prospective, randomized, double blind 
trial of the efficancy and safety of Doxazosin vs. Doxazosin GITS in pa- 
tients with BPH" Klinika otrzymała wyróżnienie i nagrodę za najlepiej 
przeprowadzoną próbę wśród wszystkich ośrodków międzynarodowych. 
Jednostka otrzymała również grant z Komitetu Badań Naukowych oraz 
grant amerykański firmy Pfizer. 
Liczba pacjentów hospitalizowanych w ciągu roku zwiększyła się 
z 800, w początkowym okresie istnienia Kliniki, do 2000 pacjentów le- 
czonych obecnie. Dlatego po ukończeniu budowy nowego budynku Przy- 
chodni Przyklinicznych zorganizowano Poradnię Urologiczną, a ostatnio 
otwarto Pracownię Badań Urodynamicznych. W trakcie uruchamiania 
jest Pracownia ESWL - zajmująca się nieinwazyjnym leczeniem kamicy 
układu moczowego. 
Wyniki prac badawczych prof. Wolskiego i zespołu Kliniki doczekały 
się wielu nagród, m.in. 6 nagród I stopnia Rektora Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy za działalność organizacyjną, Nagrody Zarządu Głównego 


178
		

/Untitled-175_0001.djvu

			PTU (2001, 2003, 2004), Nagrody Fundacji Prof. E. Michałowskiego Col- 
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za wprowadzanie nowo- 
czesnych technik chirurgicznych (2001) oraz Nagrody Prof. Wajsmana 
z Uroonkologii (1998). W rankingu tygodnika "Newsweek" w 2003 r. 
Klinika zajęła drugie miejsce wśród klinik i oddziałów urologii w Polsce. 
Zbigniew Wolski 


Początki endokrynologii w Bydgoszczy wiążą się z nazwiskiem prof. Ali- 
cji Graczykowskiej-Koczorowskiej, która swoją działalność rozpoczęła 
w 1986 r. od stworzenia Katedry i Zakładu Endokrynologii i Diabeto- 
logii Klinicznej. Następnie w ramach Katedry w 1987 r. utworzono, we 
współpracy z prof. W. Szymańskim z Katedry i Kliniki Położnictwa i Cho- 
rób Kobiecych AM, Ośrodek Intensywnej Opieki Diabetologiczno- 
-Położniczej. Znaczącym osiągnięciem jego działalności był spadek 
śmiertelności noworodków matek chorych na cukrzycę. 
Profesor Alicja Graczykowska-Koczorowska była również główną 
inicjatorką i założycielką w 1994 r. Ośrodka Profilaktyki i l.eczenia Chorób 
Tarczycy u Kobiet w Ciąży. Po jej śmierci w 1999 r. obowiązki kierownika 
Katedry przejęła dr n. med. Wanda Drewniak. Następnie, w roku 2000, 
kierownikiem Katedry i nowo powstałej Kliniki Endokrynologii i Diabe- 
tologii został dr hab. med. Roman Junik, prof. nadzw. AM. 
W ramach działalności naukowej jednostki podejmowane są ba- 
dania dotyczące głównie oceny morfologii i czynności tarczycy oraz przy- 
tarczyc w różnych stanach chorobowych (ocena parametrów diagnosty- 
cznych przydatnych w rozpoznawaniu chorób tarczycy i przytarczyc, ocena 
wyrównania stanu hormonalnego w różnych chorobach tych gruczołów, 
badania nad powikłaniami wywołanymi przez dysfunkcję tarczycy i przy- 
tarczyc, ocena morfologii badanych gruczołów oraz ocena wpływu lecze- 
nia zaburzeń czynności wpływających na leczenie i na stan hormonalny 
chorych), a także powikłań cukrzycy, czynników ich ryzyka, wpływu le- 
czenia na ich występowanie i przebieg oraz profilaktyki i wczesnego roz- 
poznawania cukrzycy typu 2 (zbadanie niektórych wskaźników uszkodze- 
nia śródbłonka naczyniowego u chorych z makroangiopatią cukrzycową, 
ustalenie zależności między występowaniem mikroalbuminurii a cechami 
choroby niedokrwiennej serca, ocena tarczycy u chorych na cukrzycę). 
Działalność usługowa obejmuje chorych o profilu endokrynolo- 
giczno-diabetologicznym. Podczas ostrych dyżurów internistycznych hos- 
pitalizowani są też pacjenci ogólnointernistyczni. W listopadzie 2003 r. 
w ramach Katedry powołano Zakład Medycyny Nuklearnej, który zajmuje 
się diagnostyką i leczeniem chorób układu dokrewnego oraz badaniami 
serca, płuc, mózgu i kości. Klinika posiada własny aparat usg, który służy 
do diagnostyki tarczycy i przytarczyc i wykonywania BACC pod kontrolą 
usg. Chorzy są także diagnozowani i leczeni w ramach poradni przykli- 
nicznych: Endokrynologicznej, Diabetologicznej i Medycyny Nuklearnej. 
Realizacja zadań dydaktycznych jednostki odbywa się poprzez 
prowadzenie zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Far- 
macji, kierunek analityka. 
Pracownicy Kliniki aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach 
i zjazdach krajowych i zagranicznych. 


Wydział Lekarski 


Katedra 
Endokrynologii 
i Diabetologii 


" 
ó '.' 
\. 
:'fi'"' 
*'f 
,s
 

 t 


,
 


\ 


Dr hab. Roman Junik, praf. nadzw. AM 


179
		

/Untitled-176_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Fizjologii 


.... . 
.
 \ 
. 7ł

 
.....".  


" 


- 
.... 


Pro£. dr hab. Juliusz Narębski 


, . 


\ 


/: " 


.\ 
., 
. J,', 
.... 
ł 


Dr hab. Małgorzata Tafii-Klawe, prof. nadzw. 
AM 


Od 2002 r. W Klinice mieści się siedziba Oddziału Kujawsko-Po- 
morskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, w ramach które- 
go organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe, w których udział 
biorą wszyscy członkowie oraz osoby zaproszone, w sposób szczególny 
interesujące się tematyką endokrynologiczną. 
Duże znaczenie dla prężnego rozwoju tej niewielkiej jednostki 
ma aktywność naukowa jej kadry. Od czasu powstania naszej Kliniki 
trzy osoby otrzymały stopień doktora nauk medycznych, kolejnych pięć 
ma otwarte przewody doktorskie, pozostali są bardzo zaawansowani 
w pracach nad doktoratami. W chwili obecnej zatrudnionych jest dwóch 
endokrynologów, dwóch diabetologów, jedna osoba w trakcie specjalizacji 
z endokrynologii i jedna z diabetologii. 


Roman Junik 


.1 


Katedrę i Zakład Fizjologii utworzono w 1984 r. jako jednostkę powołanej 
wówczas Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pierwszym kierownikiem, 
a zarazem twórcą Katedry był prof. dr hab. Juliusz Narębski (1927-1993), 
nauczyciel akademicki UMK w Toruniu. Od 1995 r. jednostką kieruje dr 
hab. Małgorzata TafiI-Klawe, prof. nadzw. AM, wcześniej pracownik nau- 
kowy Akademii Medycznej w Warszawie. 
W 2004 r. Senat Akademii Medycznej w Bydgoszczy podjął decyzję 
o utworzeniu w ramach Katedry i Zakładu Fizjologii dwóch zakładów: 
Zakładu Neuroimmunologii i Zakładu Fizjologii Człowieka. 
Podejmowane w Katedrze badania naukowe ukierunkowane są 
głównie na: mechanizmy gorączki antygenowej stresowej, termoregulację 
(w pracowni wyposażonej w system biotelemetrycznego pomiaru i ana- 
lizy temperatury ciała u szczurów, oznaczanie poziomu cytokin, tlenku 
azotu); fizjologię snu, fototerapię w zaburzeniach snu (w pracowni badań 
nad snem); patomechanizm bezdechów śródsennych, regulację krążenia 
u pracowników zmianowych, zaburzenia oddychania u pracowników zmia- 
nowych, rytmy biologiczne okołodobowe u ludzi (w pracowni chronome- 
dycyny, utworzonej wspólnie z Katedrą i Zakładem Higieny i Epidemio- 
logii AM w tzw. bunkrze chronobiologicznym, unikalnym w skali kraju, 
wyposażonym w nieinwazyjny system pomiaru ciśnienia tętniczego Por- 
tapres); regulację oddychania u ludzi (w pracowni badań układu odde- 
chowego); fizjologię sportu i wysiłku fizycznego, realizację programu 
"wysiłek na receptę" (w pracowni wysiłku fizycznego); neurotransplantacje 
(w organizowanej aktualnie pracowni). W bieżącym roku akademickim 
w Katedrze realizowane są dwa granty KBN (projekty własne). 
Katedra i Zakład Fizjologii współpracuje od wielu lat z Uniwer- 
sytetem Filippa w Marburgu (Niemcy) oraz Katedrą i Zakładem Fizjologii 
Stosowanej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. 
Pracownicy jednostki czynnie uczestniczą w krajowych i zagrani- 
cznych konferencjach i zjazdach naukowych. Własnymi siłami zorganizo- 
wali dwa zjazdy międzynarodowe: III Kongres Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Snem: Sen w fizjologii, klinice i sporcie, 28-30 września 1997 r. 
(podczas trwania tego zjazdu odsłonięto tablicę pamięci prof. J. Na- 
rębskiego w budynku zakładów teoretycznych AM) oraz XII Kongres Pol- 
skiego Towarzystwa Fizjologicznego, 4-7 września 2002. 


180
		

/Untitled-177_0001.djvu

			W Katedrze i Zakładzie Fizjologii realizowany jest program studiów 
doktoranckich (6 osób). W latach 2002-2003 obronione zostały 4 rozpra- 
wy doktorskie i zakończony jeden przewód habilitacyjny. 
Małgorzata Tafii-Klawe 


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - na podstawie uchwały Se- 
natu Akademii Medycznej z dnia 27.01.2004 r. przekształcone w Katedrę 
Lingwistyki Stosowanej i włączone w strukturę Wydziału Lekarskiego - 
utworzone zostało w 1985 r. Jednostką, od początku jej istnienia, kieruje 
prof. Zenon Grabarczyk. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 13 osób 
i planowane są kolejne etaty naukowo-dydaktyczne. 
Głównym celem działalności jednostki jest prowadzenie zajęć dy- 
daktycznych dla wszystkich wydziałów Akademii w zakresie nauczania 
następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i łaciny. 
Badania naukowe, podejmowane przez prof. Z. Grabarczyka, 
obejmują następujące zagadnienia: językoznawstwo ogólne i stosowane, 
w tym dydaktykę języków medycznych, preparację materiałów glotto- 
dydaktycznych w zakresie języków fachowych, akwizycję języka i wielo- 
języczność, leksykografię, filozofię języka, komunikację medyczną i an- 
gielski język medyczny. Najbardziej aktualna tematyka badawcza dotyczy 
zaś patologii mowy w różnych stanach chorobowych. 
Profesor Z. Grabarczyk opublikował znaczną liczbę artykułów 
w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także szereg podręczników 
akademickich m.in.: Textbook of medical English (Wydawnictwo Uczel- 
niane, 1987), Deutsch fUr Mediziner (Wydawnictwo Uczelniane, 1988), 
Le Fran<.;ais Medical (Wydawnictwo Uczelniane, 1989), Teksty medyczne 
w procesie nauczania języka angielskiego w szkole wyższej (Wydawnictwo 
Uczelniane, 1986), Medical English in texts and exercises (Wydawnictwo 
Uczelniane, 2002). Czynnie uczestniczył w 10 konferencjach i sympo- 
zjach naukowych w kraju i za granicą. 
Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia profesora na polu leksy- 
kograficznym. We współpracy z Uniwersytetem w Munster opracował trój- 
języczny słownik elektroniczny, obejmujący 30000 terminów w wersjach 
polsko-niemiecko-angielskiej i niemiecko-angielsko-polskiej. W formie 
książkowej ukazały się jego prace leksykograficzne, takie jak: Słownik 
motoryzacyjny polsko-angielski i angielsko-polski (Wydawnictwo Uczel- 
niane, 1998), Słownik onkologiczny polsko-angielski i angielsko-polski 
(Wydawnictwo Uczelniane, 1998), Słownik społecznej służby zdrowia i u- 
bezpieczeń zdrowotnych polsko-niemiecki i niemiecko-polski (Wydawni- 
ctwo Uczelniane, 1998). W zakresie filozofii języka opublikował książkę pt. 
Język ojczysty w życiu człowieka i narodu w ujęciu teorii lingwistycznej 
L. Weisgerbera (Wydawnictwo Uczelniane, 1996). 
Profesor Z. Grabarczykjest członkiem Rady Wydziału Lekarskiego, 
bierze udział we wszystkich egzaminach doktorskich, zasiada w komisjach 
kwalifikacyjnych na studia doktoranckie oraz przeprowadza egzaminy 
z języka dla lekarzy ubiegających się o specjalizację. Promuje młodych 
pracowników naukowych - dwie osoby pod jego kierunkiem uzyskały 
stopień doktora, a dwie następne przygotowują dysertacje doktorskie. Był 
też recenzentem siedmiu rozpraw doktorskich. 


Wydział Lekarski 


Katedra 
Lingwistyki 
Stosowanej _.... .
 


--..\. 


- I 


I, 


Ił 


" 
J, 


" 


Dr hab. Zenon Grabarczyk, pro£. nadzw. AM 


181
		

/Untitled-178_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra Medycyny 
Sądowej 


Zakład Medycyny 
Sądowej 


182 


Za pracę naukowo-dydaktyczną wyróżniony został 8 nagrodami 
rektorskimi i dwiema nagrodami Ministra Zdrowia. Ponadto odznaczo- 
no go Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Profesor dwa razy korzystał ze stypendium Rządu Francuskiego, 
przebywając na Uniwersytetach w Grenoble i Dijon. W 1989 r. otrzymał 
stypendium British Council, przebywając w Londynie i w Guildford. 
Uzyskał też kilka znaczących stypendiów niemieckich: Stypendium 
Heinrich-Hertz-Stiftung - 4 miesiące na Uniwersytecie w Munster 
(1992), Stypendium DAAD - 2 miesiące na Uniwersytecie w Munster 
i Bochum (1994), Stypendium Heinrich-Hertz-Stiftung - 4 miesiące 
na Uniwersytecie w Munster (1995), Stypendium DFG (Deutsche For- 
shungsgemeinschaft) - 3 miesiące na Uniwersytecie w Munster (1996). 
Pięciokrotnie odbywał kwerendy biblioteczne w Londynie i Guildford, 
wygłaszał wykłady gościnne na Uniwersytetach w Helsinkach i Jenie. 
Wykładowcy SPNJO zajęli czołowe miejsca w rankingu, w zesta- 
wieniu z pozostałymi rodzajami zajęć. Natomiast na kierunkach wydziałów: 
Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego zajęcia z języka obcego 
zostały ocenione najwyżej, uzyskując bardzo wysoką średnią ocen. 
Pracownicy Studium otrzymali następujące nagrody i odznacze- 
nia: mgr Janina Wiertlewska, starszy wykładowca języka angielskiego 
- Brązowy Krzyż Zasługi (1984), nagroda rektorska I stopnia (1985); 
mgr Ewa Dadzibóg, starszy wykładowca języka angielskiego - nagroda 
rektorska trzeciego stopnia (1986), nagroda rektorska drugiego stopnia 
za działalność dydaktyczną (1994). Odbywali także staże pedagogiczne. 
Mgr Janina Wiertlewska odbyła w 1981 r. staż wakacyjny dla wykładowców 
j. angielskiego, ufundowany przez British Council w Uniwersytecie of 
Exeter w Anglii, w 1991 r. w Uniwersytecie of Leeds, a w latach 1987- 
-1988 tygodniowe sympozjum dla wykładowców j. angielskiego Akademii 
Medycznych w Kazimierzu Dolnym. Mgr Ewa Dadzibóg odbyła staż w Uni- 
versity of Reading w roku 1987, w 1989 r. zaś tygodniowe sympozjum dla 
wykładowców j. angielskiego w Kazimierzu Dolnym. 


Zenon Grabarczyk 


Katedra Medycyny Sądowej mieści się w oddanym do użytku w 1977 r., 
a aktualnie odremontowanym budynku, w którym znajdują się nowo- 
cześnie wyposażone laboratoria studenckie oraz laboratoria naukowe, 
spełniające standardy światowe. 
W chwili obecnej Katedra Medycyny Sądowej składa się z Zakładu 
Medycyny Sądowej oraz Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej. Kie- 
rownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej jest pro£. dr hab. med. 
Karol Śliwka. 
W skład zespołu naukowo-dydaktycznego Katedry wchodzi: 
dwóch profesorów, pięciu adiunktów, trzech asystentów, jeden starszy 
wykładowca oraz pracownicy techniczni. 


Początki nauczania medycyny sądowej sięgają roku akademickiego 
1974/1975, kiedy w Bydgoszczy rozszerzono studia stacjonarne o os- 
tatni rok nauczania, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla 38 studentów VI
		

/Untitled-179_0001.djvu

			roku studiów. Zajęcia prowadzili rotacyjnie asystenci Zakładu Medycyny 
Sądowej z Gdańska. 
Dnia 1 stycznia 1975 r., z chwilą powołania w Bydgoszczy przez 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Filii Akademii Medycznej w Gdańsku, 
powstał Zakład Medycyny Sądowej, którego pierwszym kierownikiem 
został, oddelegowany z Gdańska, dr med. Andrzej Krueger. W Zakładzie, 
pozbawionym jeszcze specjalistycznego i naukowego wyposażenia, 
odbywały się jedynie zajęcia dydaktyczne. Praktyczna działalność nowo 
powstałego Zakładu związana jest z przejściem z Zakładu Medycyny 
Sądowej AM w Gdańsku (z dniem 1 grudnia 1977 r.) prof. dr. hab. med. 
Karola Śliwki (wówczas dr. med.), który objął funkcję kierownika. 
Uroczyste otwarcie Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy 
zostało połączone z obchodami 40-lecia Polskiego Towarzystwa Medy- 
cyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). 
Wraz z rozwojem Zakładu utworzono wiele pracowni, m.in. dział 
tanatologii sądowo-lekarskiej z pracownią histopatologiczną oraz pra- 
cowni: serologicznych, toksykologii sądowo-lekarskiej, badań śladów bio- 
logicznych oraz orzecznictwa sądowo-lekarskiego, 
W tym okresie wizytowało Zakład wielu gości zagranicznych, m.in. 
profesorowie: Hans Peter Hartmann - kierownik Zakładu Medycyny 
Sądowej w Zurychu, J. MalIach - kierownik Zakładu Medycyny Sądowej 
w Tubingen oraz dwukrotnie prof. Benjamin W. Grunbaum z Uniwer- 
sytetu Berkeley w Kalifornii. Katedra była organizatorem wielu konferencji 
i warsztatów naukowych, m.in. w 1992 r. IX Zjazdu Polskiego T owarzys- 
twa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). 
Wraz z powołaniem Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
w 1984 r., na bazie istniejącego Zakładu utworzono Katedrę i Zakład 
Medycyny Sądowej. Początkowo najwięcej energii pochłaniały sprawy 
związane z jego organizacją. Zakład powstał bowiem na terenie, na któ- 
rym brakowało, zarówno wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, 
jak i wśród przedstawicieli służby zdrowia, tradycji zasięgania opinii w te- 
go typu placówkach. Czas wykazał jednak potrzebę istnienia Zakładu 
Medycyny Sądowej w tym środowisku, co wyrażało się lawinowo rosnącą 
liczbą spraw zleconych do opracowania bydgoskiemu Zakładowi Medycy- 
ny Sądowej przez prokuratury i sądy nie tylko z terenu Pomorza i Kujaw. 


tiO"LECIE 
PTM5,M 


; 


\ 


'ł' 
.,1 


40-lecie Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Sądowej i Kryminologii, 
połączone z otwarciem Zakładu 
Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. 
W prezydium od prawej: pro£. Jan 
Markiewicz, pro£. Bolesław Popiel- 
ski i prof. Stefan Raszeja 


4f\, ., 
....-... 
c... 
'. 
'- 


Wydział Lekarski 


'\  
'" 


Aj - 


'c 


Pro£. dr hab. med. Karol Śliwka. pro£. zw. AM 


183
		

/Untitled-17_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


obiektu dla zakładów medycyny podstawowej, niezbędnych do prowadze- 
nia pełnego toku nauczania na wszystkich sześciu latach studiów lekar- 
skich. Czuwać też będzie nad pracami modernizacyjnymi i przygotowaniem 
Szpitala im. dr. A. Jurasza do pracy klinicznej, przygotuje miejsca w domu 
studenckim i mieszkania dla samodzielnych pracowników nauki. Ustalono, 
że w roku 1984 zapewnione zostaną środki finansowe na wyposażenie 
placówek naukowych i etaty dla kadry zakładów teoretycznych. 
W 1983 r., na polecenie wojewody, architekt województwa 
wyznaczył tereny i opracował koncepcję ich perspektywicznego zagospo- 
darowania dla mającej powstać uczelni medycznej. Szereg budynków: 
zakładów teoretycznych, studium języków obcych, medycyny społecznej, 
biblioteki głównej, auli z salami wykładowymi oraz dla oddziału stoma- 
tologii, miał tworzyć jeden duży kompleks dydaktyczny. [ch umiejscowienie 
zostało zaplanowane od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Skłodowskiej-Curie, 
pomiędzy ul. Kurpińskiego a ul. Łużycką oraz w przedłużeniu ul. Pesta- 
lozziego aż do ul. Skłodowskiej-Curie, na wprost Szpitala im. dr. A. Jura- 
sza. Natomiast po drugiej stronie ul. Jagiellońskiej, między wylotami uL 
Wyczółkowskiego i ul. Kurpińskiego aż do rzeki Brdy, miały być wybudowa- 
ne domy studenckie. Po drugiej stronie Brdy, aż do uL Toruńskiej, miały 
być zlokalizowane obiekty dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Po przeciwnej stronie ul. Toruńskiej planowano wybudować schody pod 
górę, aż do Szpitala im. dr. J. Biziela, który miał być drugim szpitalem 
klinicznym. W ten sposób na obszarze pomiędzy dwoma szpitalami kli- 
nicznymi zlokalizowane byłyby obiekty akademii, a młodzież miałaby 
stworzone optymalne warunki studiowania. 
Wniosek o utworzenie Akademii Medycznej w Bydgoszczy, z pis- 
mem przewodnim podpisanym przez władze województw bydgoskiego, 
pilskiego, toruńskiego i włocławskiego, został przekazany przez Minis- 
tra Zdrowia i Opieki Społecznej do zaopiniowania przez Komisję Plano- 
wania przy Radzie Ministrów i właściwe resorty, w tym Ministerstwo 
Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bydgoszcz 
gościła wiele komisji zainteresowanych sprawą nowej uczelni. W stycz- 


I 


I .. 


. 
..; t. 1/- 
.. a(. ''-' 
.-:. 
.  I 


. ,... 
......- , 

 
. 
.. 

 , .. . 
, 
 ,. Ił 
,t t - . 
.tI . ... .- 
, ... , ... 
, 
 . , 
. , 
 .ł. 
I- . 
J I 
.' I 
,. - 
... 
4 " 
 


.. 


Pierwsza Centralna Inauguracja Roku Akade- 
mickiego 1984-1985 Akademii Medycznych 
dla uczczenia powołania Akademii Medycz- 
nej w Bydgoszczy (od lewej: rektorzy uczelni 
wyższych regionu kujawsko-pomorskiego. od 
prawej: rektorzy uczelni medycznych) 


-r 


17
		

/Untitled-180_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Wizyta prof. H. P. Hartmanna z Zakładu Me- 
dycyny Sądowej w Zurychu. Na zdjęciu: Prof. 
Hartmann z małżonką w towarzystwie profe- 
sorów S. Raszeji i K. Śliwki oraz asystentów 
Zakładu 


. 


184 


-- 
l . -..... 
.1 

-'J .-- ... I ..
S... 
,.. ,.., 
.- 
., .. 
. ,f 
Ił 
 ". , 

.. . 
, 1-1 
. 
''\I r 
.1 
- 
, 
", .. ... 
.. a.., 
'" ., 
,.. ..;ł" 
.. 


d.' 
.
 


. 


W 1992 r., na bazie pracowni serologicznych i badania śladów bio- 
logicznych powołano, w ramach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, 
Pracownię Serohematologii Sądowo-Lekarskiej, która stała się zalążkiem 
późniejszego Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej. Kierownikiem 
Pracowni została prof. dr hab. Danuta Miścicka-Śliwka (wówczas docent). 
W Zakładzie powstawały prace naukowe, pracownicy brali udział 
w kongresach naukowych, przechodzili szkolenie specjalistyczne. 
Znaczniejszymi osiągnięciami pracy naukowej Zakładu były 
pierwsze doktoraty oraz dwa zakończone przewody habilitacyjne, wśród 
których przewód dr hab. Danuty Miścickiej-Śliwki. która przeszła do 
Zakładu w 1979 r. z AM w Gdańsku, był pierwszym przewodem habilita- 
cyjnym prowadzonym przez Akademię Medyczną w Bydgoszczy. 
Obecnie głównymi tematami badawczymi Zakładu Medycyny 
Sądowej są: 
1. Tanatologia sądowo-lekarska w aspekcie ustalania przyczyny śmierci, 
czasu śmierci (reakcje interletalne, pośmiertny spadek temperatury), 
mechanizmu powstania uszkodzeń. 
2. Identyfikacja kości i szczątków (wypadki, w tym katastrofy, zwłoki eks- 
humowane, mogiły zbiorowe). 
3. Orzecznictwo ubezpieczeniowe, kwalifikacja uszkodzeń ciała osób po- 
krzywdzonych. 
4. Toksykologia sądowa - alkohologia, leki, interakcja -leki i alkohol, wpływ 
małych dawek alkoholu i leków na sprawność psychofizyczną kierowców, 
narkotyki, śmiertelne zatrucia, analiza toksykologiczna (chromatografia 
gazowa, cieczowa, MS, spektrofotometria). 
5. Ustalanie retrospektywnego stężenia alkoholu we krwi kierowców i obec- 
ności leków. 
6. Badania przydatności testów klinicznych celem ustalenia zdolności do 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Zakład nawiązał współpracę naukową m.in. z Instytutem Medy- 
cyny Sądowej Uniwersytetu w Kiel (RFN). Uczestniczy w programach 
finansowanych przez KBN.
		

/Untitled-181_0001.djvu

			Zakład bierze udział w międzynarodowym programie atestacyj- 
nym w zakresie toksykologii, międzynarodowym programie atestacyjnym 
Crime Laboratory Proficiency Testing Programme (organizowanym przez 
korporację CTS - USA) oraz Proficiency Testing Programme, organi- 
zowanym przez GTFCh (Niemieckie Towarzystwo Toksykologii i Chemii 
Sądowej) . 
Istotną działalnością Zakładu są zajęcia dydaktyczne z zakresu: 
medycyny sądowej z elementami prawa, toksykologii sądowej, praw 
pacjenta i jakości opieki zdrowotnej, problemów bioetycznych i prawnych 
w biologii i medycynie na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym 
i Nauk o Zdrowiu. Przygotowywane są prace licencjackie, magisterskie 
oraz doktorskie. Studenci, w ramach koła naukowego, rozwijają swoje 
zainteresowania naukowe. 


Zakład powstał w 2002 r. na bazie Pracowni Serohematologii Sądowo- 
-Lekarskiej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Utworzenie Zakładu 
było wynikiem szybkiego rozwoju pracowni i koniecznością powstania 
nowoczesnej placówki naukowo-badawczej, mającej za zadanie oprócz 
działalności dydaktycznej, również prowadzenie badań naukowych i eks- 
pertyz dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Kierownictwo Zakładu 
objęła prof. dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka, medyk sądowy, he- 
mogenetyk, m.in. współautorka monografii Dowód z badań DNA a inne 
dowody w procesach o ustalenie ojcostwa. Od początku istnienia Zakład 
uczestniczył w międzynarodowych programach badawczych z dziedziny 
genetyki molekularnej i sądowej. Efektem prac badawczych jest szereg 
publikacji w renomowanych czasopismach poświęconych medycynie 
sądowej, genetyce i biologii molekularnej. 
Zakład wykonuje badania związane z szeroko rozumianą identy- 
fikacją zróżnicowania genetycznego, posługując się najnowszymi technika- 
mi biologii i genetyki molekularnej oraz biotechnologii, prowadzi badania 
naukowe m.in. w ramach grantów finansowanych przez KBN. Zarówno 
zakres, jak i metodologia prowadzonych badań odpowiadają standardom 
przyjętym dla nielicznych, wysoce wyspecjalizowanych placówek nauko- 
wych w Europie i USA o podobnym profilu. 
Główne tematy badawcze Zakładu skoncentrowane są wokół 
następujących zagadnień: 
1. Identyfikacja osobnicza przeprowadzana metodami biologii molekularnej. 
2. Genetyczne badania pokrewieństwa. 
3. Tworzenie dużych populacyjnych baz danych profili genetycznych do- 
stępnych dla międzynarodowego środowiska naukowego. 
4. Mechanizmy powstawania mutacji w mitochondrialnym DNA (mtDNA). 
5. Filogenetyka molekularna. 
6. Diagnostyka molekularna chorób genetycznych. 
W badaniach identyfikacyjnych dla potrzeb wymiaru sprawiedli- 
wości Zakład wykorzystuje zautomatyzowane procedury analizy poli- 
morfizmu loci mikrosatelitarnych (STR) oraz mitochondrialnego DNA 
(mtDNA) kompatybilne wobec wymagań amerykańskiego systemu CODIS. 
Badania genetyczne dotyczą zarówno śladów biologicznych kluczowych 
w sprawach kryminalistycznych, jak i dużych projektów, takich jak prowa- 


Wydział Lekarski 


Zakład Genetyki 
Molekularnej i Sądowej 


" 


Pro£. dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka. 
prof. zw. AM 


185
		

/Untitled-182_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


dzona na szeroką skalę we współpracy z Międzynarodową Komisją Osób 
Zaginionych (ICMP, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina) identyfikacja gene- 
tyczna szczątków ludzkich z grobów masowych. Publikacje Zakładu z tego 
zakresu dotyczą zarówno metodycznych aspektów badania polimorfizmu 
jądrowego i mitochondrialnego DNA, jak i praktycznych zastosowań opra- 
cowanych metod w identyfikacji materiału biologicznego. 
Genetyczne badania pokrewieństwa, prowadzone przez Zakład, 
obejmują m.in. analizy spornego ojcostwa. Badania takie wykonywane 
są rutynowo zgodnie z wytycznymi i standardami Amerykańskiego Sto- 
warzyszenia Banków Krwi (AABB). 
Populacyjne bazy danych profili genetycznych tworzone są przez 
Zakład na podstawie wyników badań populacyjnych 'oci STR (auto soma- 
lnych i chromosomu Y) oraz mtDNA. Współpraca naukowa Zakładu z In- 
stytutem Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (Wydział Genetyki 
Ewolucyjnej, Lipsk, Niemcy) zaowocowała utworzeniem bazy danych 
haplotypów chromosomu Y oraz wspólnymi publikacjami naukowymi 
z zakresu badań zmienności układów STR oraz polimorfizmów jednonu- 
kleotydowych (SNP) chromosomu Y. Ponadto Zakład bierze udział m.in. 
w tworzeniu europejskiej populacyjnej bazy danych mtDNA (EMPOP), 
powstającej pod auspicjami Europejskiej Grupy Profilowania DNA 
(EDNAP). 
Z kolei badania mechanizmów powstawania mutacji w mtDNA 
obejmują m.in. analizę biologicznego podłoża i praktycznych skutków 
heteroplazmii w mtDNA, a badania filogenetyczne prowadzone są z wy- 
korzystaniem mikrosatelitów autosomalnych, loci STR chromosomu 
Y, polimorfizmów jednonukleotydowych i sekwencjonowania mtDNA. 
W chwili obecnej badania koncentrują się na populacjach ludzkich za- 
mieszkujących obszar Północnej Eurazji, w tym terytoria Azji Centralnej 
i Wschodniej. Uzyskiwane wyniki analiz sekwencji mtDNA i chromosomu 
Y pozwalają na ogólną rekonstrukcję przepływu matczynych i ojcowskich 


. 


... 


1 - ł 
, 
l \ 

-- .. 


Laboratorium DNA 


;. 


186
		

/Untitled-183_0001.djvu

			genów na dużym obszarze geograficznym, a po przeprowadzeniu po- 
równań z liniami matczynymi i ojcowskimi, zidentyfikowanymi na innych 
obszarach, pomogą również m.in. w zweryfikowaniu wielu istniejących 
hipotez na temat początków zaludnienia Europy, Północnej Azji, a nawet 
Ameryk w okresie górnego paleolitu. Do chwili obecnej, we współpracy 
z Laboratorium Genetyki Instytutu Biologicznych Problemów Północy 
(Magadan, Rosja), opublikowano prace na temat zróżnicowania mtDNA 
w populacjach Polski i Rosji, Południowej Syberii oraz Bałkanów. 
Diagnostyka molekularna chorób genetycznych, wykonywana 
w Zakładzie, obejmuje m.in. hemofilię typu A, pląsawicę Huntingtona, 
mukowiscydozę i nowotwory (wykrywanie mutacji w genach p53, BRCA1, 
BRCA2). 
Zakład kilka razy w roku poddaje się weryfikacji w zakresie pro- 
wadzonych analiz genetycznych, uczestnicząc w międzynarodowych eks- 
perymentach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez Niemiecką 
Grupę Profilowania DNA (GEDNAP) oraz amerykańską korporację 
Collaborative Testing Services (CTS) i uzyskując wymagane atesty. 
W roku 2000 Zakład został pozytywnie zweryfikowany przez laborato- 
rium genetyczne FBI (Waszyngton, USA) w zakresie wykonywania badań 
polimorfizmu mtDNA i zaproszony do współtworzenia ogólnoświatowej 
bazy danych sekwencji mtDNA dla celów identyfikacyjnych. W 2000 r. 
Zakład zakończył z wynikiem pozytywnym międzynarodowy ekspery- 
ment międzylaboratoryjny, kwalifikujący do współtworzenia europej- 
skiej bazy danych haplotypów [od STR chromosomu Y (Y-HRD), a dwa 
lata później został zaproszony do współpracy w zakresie tworzenia Eu- 
ropejskiej Populacyjnej Bazy Danych mtDNA (EMPOP). Zakład posia- 
da również atesty Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Krymi- 
nologii w zakresie wykonywania badań śladów biologicznych i analizy 
ojcostwa. 


" .. « 


J 


fi ., 


...... .. 
I I 


,# 


//Ił 


. i 


c  


.... -. 


'IiIł 


-
 


" 


Wydział Lekarski 


Laboratorium DNA 


187
		

/Untitled-184_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Me- 
dycyny Sądowej 


188 


Istotnym elementem pracy Zakładu jest także działalność dydak- 
tyczna. Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: biologii mole- 
kularnej, mechanizmów ewolucji i biomedycznych podstaw rozwoju 
człowieka, inżynierii genetycznej, elementów statystyki w naukach biolo- 
gicznych, obliczeń biochemicznych z elementami analizy instrumentalnej, 
enzymów w biotechnologii, biotechnologii w medycynie z elementami bio- 
technologii przemysłowej na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym 
i Nauk o Zdrowiu. W jednostce przygotowywane są prace licencjackie, 
magisterskie i doktorskie oraz prowadzone są studia doktoranckie. 
Zakład aktywnie uczestniczył w Festiwalu Nauki Medicalia 2003, 
Ogólnopolskim Festiwalu Nauki 2003 oraz 4 Toruńskim Festiwalu Nauki 
2004. 
Pracownicy zespołu uzyskali m.in. następujące nagrody i wyróż- 


nienia: 


Profesor dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka: Nagroda [ sto- 
pnia, II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za działalność 
naukową oraz dydaktyczną, Nagroda Marszałka Województwa Kujaw- 
sko-Pomorskiego w kategorii ochrona zdrowia, Laureatka plebiscytu 
czytelników Gazety Pomorskiej "Człowiek przełomu XX/XXI wieku" 
oraz plebiscytu czytelników Nowości "Złota Kareta Nowości 2003" 
w kategorii "aktywność obywatelska". 
Doktor n. med. Tomasz Grzybowski: nagroda dla młodych nau- 
kowców "Young Investigators Award" przyznana przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Nauk Sądowych (IAFS), Stypendium Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, wyróżnienie pracy doktor- 
skiej, stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy za działalność naukową. 
Doktor n. med. Jakub Czarny: Stypendium Fundacji na rzecz Nau- 
ki Polskiej dla młodych pracowników nauki, wyróżnienie pracy doktor- 
skiej, Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy za działalność naukową. 
Doktor n. med. Marcin Woźniak: Stypendium Fundacji na rzecz 


- - 
.. 
(l .:1:.. . ... 
F ... 
, Ił> łf 

 o' .. 4- 
...... , .oi', 

 
,
 J 
, I. J-.. " 
'. 
. 
? J 
\j'", 
. I 
:/ 
" , " II
		

/Untitled-185_0001.djvu

			- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 
-............ 
----..--..--.--.----.. 
., "'" 


- 


lL 

 
1111 
I
 1&1 


'-.". 


'Ił 
.ł 
.. 
l. 


.. 


. . 


'::' 


Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, wyróżnienie pracy doktor- 
skiej, Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy za działalność naukową. 
Pracownicy nagradzani byli również nagrodami rektorskimi. 
Patrząc na historię Katedry Medycyny Sądowej i jej dokonania 
przez minione lata, a przede wszystkim rozwój młodej kadry naukowej, 
należy mieć nadzieję, że w najbliższych latach podąży dalej drogą roz- 
woju naukowego i doskonalenia dydaktyki oraz odgrywać będzie nadal 
użyteczną rolę jako ośrodek przygotowujący ekspertyzy naukowe dla 
potrzeb wymiaru sprawiedliwości. 


Karol Śliwka 
Danuta Miścicka-Śliwka 


Katedrę Onkologii i Zakład Onkologii Zachowawczej powołano w 2000 r. 
Kierownikiem jednostki, mieszczącej się w budynku Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy, został dr hab. n. med. Roman Makarewicz, prof. nadzw. 
AM - członek Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) 
oraz przewodniczący funkcjonującej w jego ramach Sekcji Brachytera- 
pii. Ponadto w Katedrze zatrudnieni są: jeden adiunkt, trzech asystentów 
i dwóch doktorantów. 
Badania naukowe ukierunkowane są na: nowe kierunki radiote- 
rapii, brachyterapię raka gruczołu krokowego, leczenie sródtkankowe 
guzów OUN i optymalizację planowania radioterapii. 
Pracownicy Katedry Onkologii opublikowali w czasopismach kra- 
jowych i zagranicznych 26 prac i 30 streszczeń. Czynnie uczestniczyli 
w 11 konferencjach krajowych i 6 zagranicznych. Zorganizowali również 
3 kursy doskonalące z zakresu radioterapii 
Rozwój najmłodszej kadry naukowo-dydaktycznej nie pozostaje 
bez znaczenia dla ogólnego rozwoju jednostki. W 2003 r. stopień doktora 
uzyskała mgr Renata Kabacińska, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. 
Optymalizacja rozkładu dawki w stereo taktycznej brachyterapii HDR 
guzów mózgu - analiza fizycznych i radiobiologicznych parametrów 


Wydział Lekarski 


Budynek Katedry Medycyny Sądowej przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 


Katedra Onkologii   


) 


, 


Dr hab. Roman Makarewicz, prof. nadzw. AM 


189
		

/Untitled-186_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Sala operacyjna 


Klinika 
Transplantologii 
i Chirurgii Ogólnej 


190 


- !!!!I 


--- 


;:: 


l 


, 
'- 
-r-- " 


<' -r 


-C""" l, 
I
' 

 -I' r--.- 


i 
I 
+ . J 
l 11ł- 
l 


. II 


i -, - 


- -, 1-' 
Pt
 
Ił . 
 


,
\ 


1.- 


.,. ::ą
 


' 


r 
I 


.. 


----!. 


, - 


- /- 
" 
» 


,- " .--, 


, I 
, . l 


e 
. ,./ 


.", . , .Ił 
1.40. ! 

 


-- 


...ć... 


, 


c-
, 

...-.. 


.... 


<. 


\'
r 
---1 


" 


,,? 


rozkładu dawki. Rok później pracę doktorską pt. Ocena skuteczności 
paliatywnej brachyterapii HDR w leczeniu chorych na zaawansowanego 
raka przełyku obroniła lek. med. Joanna Terlikiewicz. 
Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie zajęć ze studen- 
tami Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz kierunku fizjotera- 
pia z przedmiotów: onkologia, fizjoterapia w onkologii, pielęgniarstwo 
onkologiczne oraz zajęcia fakultatywne z przedmiotu postępy onkologii 
klinicznej i doświadczalnej. 


Roman Makarewicz 


Klinikę Transplantologii i Chirurgii Ogólnej utworzono decyzją Senatu 
i JM Rektora w dniu 2 lipca 1999 r. Do pełnienia obowiązków kierow- 
nika Kliniki powołany został dr n. med. Zbigniew Włodarczyk. 
Jednocześnie rozpoczęto zaplanowane prace projektowe i adap- 
tacyjne pomieszczeń przyszłego oddziału transplantologii. Dzięki za- 
angażowaniu władz Uczelni i Dyrekcji SPSK im. dr. A. Jurasza, w kwie- 
tniu 2003 r. zakończono budowę Kliniki i Oddziału Transplantologii. 
Dwu- i trzyosobowe sale chorych, wygodne łazienki oraz klimatyzowana 
sala intensywnego nadzoru z możliwością monitorowania po zabiegu ope- 
racyjnym zapewniły pacjentom komfortowe warunki pobytu i leczenia. 
Oficjalne otwarcie Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej 
odbyło się 7 kwietnia 2000 r. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: 
JM Rektor Akademii Medycznej, Dyrekcja Szpitala, Krajowi Konsultanci 
ds. Transplantologii i Chirurgii, przedstawiciele duchowieństwa i władz 
regionu, liczni pracownicy SPSK im. dr. A. Jurasza. Zespół naukowo-ba- 
dawczy tworzą: czterej lekarze-chirurdzy, w tym dwóch posiadających lub 
właśnie kończących specjalizację z transplantologii klinicznej, nefrolog- 
-transplantolog, dwaj koordynatorzy transplantacyjni i 15 pielęgniarek, 
kierowanych przez osobę z tytułem magistra pielęgniarstwa.
		

/Untitled-187_0001.djvu

			Wydział Lekarski 
I....
 'ii Otwarcie Kliniki Transplantologii i Chirurgii 
""' !- Ogólnej, 7 kwietnia 2000 r. 
') >' 
ł"' 
., ... 
.. FI 
, . .. ....' , 
 

, .- I 
" 
. ......, M. 
':!' :) 
':'." 
.. .. 
'. 

 ' ... 
.4 ( 
$ I 
\,
 
 t 

 -\ 

 
ł- 'I". 
'- 
. . 


Pierwszy zabieg przeszczepu nerki od zmarłego dawcy wykona- 
no 8 maja 2000 r., a dwa dni później przeszczepiono pierwszą nerkę 
pobraną od dawcy żywego. Jednocześnie rozpoczęto intensywną pracę 
organizacyjną i edukacyjną w szpitalach regionu kujawsko-pomorskiego, 
co zaowocowało systematycznie zwiększającą się liczbą pobrań narządów. 
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oraz zna- 
komitej współpracy z kolegami anestezjologami całego regionu już po 
dwóch latach jednostka należała do najaktywniejszych w Polsce, a w ro- 
ku 2003 wykonano w niej największą liczbę (114 operacji) transplan- 
tacji nerek w Polsce, uzyskując jednocześnie znakomite wyniki kliniczne 
wykonywanych zabiegów. 
Równolegle z programem transplantacji nerek, od dawców 
zmarłych i żywych, Klinika Transplantologii wykonuje zabiegi z zakresu 
chirurgii wątroby, a zwłaszcza rozległe zabiegi resekcji wątroby w chorobie 
nowotworowej. 
Poradnia Transplantacyjna, prowadzona przez lekarza nefrologa, 
zajmuje się wszystkimi chorymi po przeszczepie nerki i nadzoruje przebieg 
leczenia immunosupresyjnego. W razie potrzeby chorzy po przeszczepie 
przyjmowani są do Kliniki Transplantologii, pozostając pod stałą opieką 
wielodyscyplinarnego zespołu lekarskiego. 
Obok codziennej pracy diagnostyczno-leczniczej pracownicy 
prowadzą badania kliniczne i prace naukowe. Zakończono już cztery 
programy badawcze, prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami 
transplantacyjnymi w Polsce oraz ośrodkami transplantacji narządów 
w Berlinie, Paryżu, Brukseli i Maastricht, co zaowocowało publikacjami 
naukowymi prezentowanymi podczas prestiżowych kongresów w Sta- 
nach Zjednoczonych, Portugalii, Włoszech i Niemczech oraz drukowany- 
mi w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Obecne badania 
obejmują: nowe leki immunosupresyjne, nowe schematy leczenia immu- 
nosupresyjnego, zjawisko reperfuzji po przeszczepieniu nerki, powikłania 
odległe po przeszczepieniu nerki i wybrane aspekty chirurgii wątroby. 
Zbigniew Włodarczyk 


191
		

/Untitled-188_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Anatomii 
Prawidłowej 


" J 


f 
,
 


... 


;, . 


," 


Pro£. dr hab. Danuta Gościeka 


."... 


Dr Micha! Szpinda 


192 


Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej powstała w 1984 r., wraz z utwo- 
rzeniem Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a działalność naukowo- 
-dydaktyczną na Wydziale Lekarskim podjęła w roku akademickim 1985 
/1986. Kierownictwo utworzonej jednostki objęła doc. Danuta Gościcka 
(hab. 1973, prof. 1991) ze Szczecina, wychowanka profesora Adama Kre- 
chowieckiego. Zorganizowała ona kadrę naukowo-dydaktyczną, którą 
stanowili młodzi lekarze, absolwenci Akademii Medycznych w Lublinie, 
Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu. Po jej przejściu na emeryturę 
w 1998 r. obowiązki kierownika przejął dr n. med. Michał Szpinda. 
Początkowo działalność naukowa Katedry dotyczyła głównie 
anatomii porównawczej, która stopniowo ustępowała miejsca anatomii 
rozwojowej, prawidłowej i klinicznej człowieka. Zupełnym novum w ba- 
daniach anatomicznych było wprowadzenie w 1988 r., przez Katedrę 
Komputerowego Systemu Cyfrowej Analizy Obrazu. Z uwagi na zaplecze 
prowadzonych badań (liczny materiał płodowy człowieka, System Cyf- 
rowej Analizy Obrazu) akcent badawczy spoczął na dynamice rozwojowej 
naczyń podczas rozwoju płodowego człowieka. 
Obecnie działalność naukowa jednostki obejmuje szerokie spektrum 
tematyczne z zakresu anatomii porównawczej, anatomii prawidłowej 
człowieka, anatomii rozwojowej i anatomii klinicznej, a zwłaszcza: dyna- 
mikę rozwojową narządów w okresie prenatalnym człowieka, współzależ- 
ności rozwojowe układu naczyniowego i kostnego, analizę angiometry- 
czną w okresie pre- i postnatalnym, kompensacyjne zespolenia tętnicze 
w przebiegu miażdżycy, zmienność w aspekcie jakościowym i ilościowym 
oraz badania anatomoporównawcze z zakresu układów: nerwowego, 
moczowo-płciowego i naczyniowego. Efektem prowadzonych badań jest 
ok. 150 prac naukowo-badawczych, opublikowanych w czasopismach 
krajowych i zagranicznych oraz 13 rozpraw doktorskich. 
W siedzibie Katedry mieści się Bydgoski Oddział Polskiego T 0- 
warzystwa Anatomicznego, którego przewodniczącym jest dr n. med. 
Michał Szpinda. 
W ciągu pierwszych dwóch lat działalności jednostki dydaktyką 
anatomiczną objęto wszystkich studentów Wydziału Lekarskiego, nieco 
później również nowo powstałych wydziałów: Farmacji - od 1.10.1987 r. 
i Pielęgniarstwa - od 1.10.1997 r. Obecnie pracownicy Katedry realizują 
około 6 tysięcy godzin rocznie, ze studentami trzech wydziałów: Lekar- 
skiego, Farmacji i Nauk o Zdrowiu, a także ze studentami Wydziału Fizyki 
UMK w Toruniu. 
Dorobek pracowników na rzecz dydaktyki stanowi: 8 pełnome- 
trażowych filmów preparacyjnych oraz 6 skryptów dla studentów trzech 
wydziałów Akademii Medycznej. Szczególnym osiągnięciem dydak- 
tycznym Katedry i Zakładu Anatomii jest zajęcie pierwszego miejsca 
w Międzyuczelnianym Konkursie Anatomicznym Scapula Aurea 2004, 
który odbył się w dniach 04-05.06.2004 w Katowicach. 
Ponadto pracownicy zaprezentowali ok. 80 prac z zakresu anato- 
mii prawidłowej i klinicznej człowieka na zjazdach krajowych Polskiego 
Towarzystwa Anatomicznego i Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz na 
zagranicznych zjazdach anatomicznych (Monachium 1993, Barcelona 
1998, Buenos Aires 2000, Bremen 2002) i chirurgicznych (Wilno 1992, 
Sydney 1997, Paryż 1998, Kłajpeda 2002, Tallin 2003, Lizbona 2004). 
Michał Szpinda
		

/Untitled-189_0001.djvu

			Zakład Andrologii Klinicznej powołany został decyzją JM Rektora AM 
w Bydgoszczy z dnia 1 października 1998 r. Jego lokalizację ustalono 
z końcem lutego 1999 r. w SPSK im. dr. A. Jurasza. Powstał on na bazie 
Pracowni Andrologii Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM 
(działającej przez 10 lat) oraz Poradni Andrologii Zabiegowej przeniesio- 
nej ze Szpitala Wojewódzkiego. 
Decyzją Senatu AM w Bydgoszczy, w marcu 2002 r. powołano 
Katedrę i Zakład Andrologii Klinicznej. Twórcą i pierwszym kierownikiem 
Katedry był dr hab. n. med. Grzegorz Szymczyński, który opracował 
i wdrożył zintegrowany program nauczania andrologii oraz wytyczył głów- 
ne kierunki jej działania i rozwoju. 
Przedwczesna śmierć dr. hab. Grzegorza Szymczyńskiego w grud- 
niu 2002 r. spowodowała ponadroczną przerwę w działalności Katedry. 
W marcu 2004 r. JM Rektor AM w Bydgoszczy prof. Danuta 
Miścicka-Śliwka powierzyła pełnienie obowiązków kierownika Katedry 
i Zakładu Andrologii Klinicznej dr. n. med. Grzegorzowi Ludwikow- 
skiemu. 
Głównym celem działalności Katedry jest opracowanie programu 
nauczania andrologii klinicznej w systemie P-BL (Problem-Based Lear- 
ning), czyli realnego zintegrowania nauczania teoretycznego z praktyką 
kliniczną, tzn. diagnostyka i leczenie chorób układu płciowego męskiego, 
tak w aspekcie operacyjnym, jak i zachowawczym. Są to problemy takie 
jak: niepłodność, wnętrostwo - niezstąpione jądra, zaburzenia współżycia 
płciowego i inne (np. stulejki, żylaki powrózka nasiennego, wodniaki, 
zapalenia jąder, ból i guzy jąder). 
Zespół Katedry opiera się na założeniu, że myślenie systemowe 
stanowi dominujący akcent i teoretyczno-metodologiczną podstawę 
nowoczesnej nauki, rozumianej jako całość, a nie jako zbiór niepowiąza- 
nych ze sobą dyscyplin. 
Jednak priorytetem działalności jest promocja zdrowia mężczyzn 
i uczenie/nauczanie studentów podstaw andrologii (P-BL) w pierwszym 
kontakcie z pacjentem. Szczególną uwagę zwraca się na profilaktykę raka 
jądra, tzn. guzów, które w grupie wieku miedzy 15 a 35 rokiem życia 
są naj częstszą przyczyną zgonów z powodów nowotworowych. Dotyczy 
to szczególnie wczesnej profilaktyki złośliwych nowotworów jąder, między 
innymi poprzez badania przesiewowe w grupach zwiększonego ryzyka 
oraz popularyzację i naukę samobadania jąder. 
Pracownicy jednostki zajmują się także diagnostyką i leczeniem 
ograniczonej płodności, w tym leczeniem operacyjnym układu płciowego 
męskiego metodami tak makro-, jak i mikrochirurgicznymi wraz ze śród- 
operacyjną oceną obecności plemników i ich jakości. W ramach tego za- 
gadnienia szczególny nacisk kładzie się na precyzyjne i krytyczne ustalanie 
wskazań do operacji w oparciu na ocenie profilu płodności (przed i po ope- 
racji) np.: w przypadkach żylaków powrózka nasiennego - varicocele, czy 
innych czynników wpływających negatywnie na gonady męskie. 
Ponadto prowadzone są badania nad wpływem różnych szkodli- 
wych czynników, takich jak skażenie środowiska naturalnego i zakażenia 
układu płciowego, na zdrowie i funkcjonowanie mężczyzn w aspektach 
tak fizycznym, jak i psychicznym oraz płodności i funkcjonowania seksual- 
nego. 


Grzegorz Ludwikowski 


Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Andrologii 
Klinicznej 


1 


, 


,  . 


Dr hab. Grzegorz Szymczyński 


<4 
I 


/ 


""' 


\ 


I  


)  
.. 


l 
\:
: /' 
,'. '<ł' 


. 

 10 


-. fJ. 
--i' 
'f 
/ 


Dr Grzegorz Ludwikowski 


) 
I 


193
		

/Untitled-18_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Faksymile karty z Dziennika Ustaw Nr 36 
z 1984 r zawierają.cej ustawę o utworzeniu 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy 


AKADEMIA MEDYCZNA w GDANSKU 
-ofiarowując ksi
gę pamiątkową nowo kreowanej 
AKADEMII MEDYCZNEJ w BYDGOSZCZY 
!yczy znakomitego rozwoju i spełnienia założonych celów 
dla c


rI
:iC
O

kZ

Y
h
Z znaczą- 


Niechaj ksiega ta upamiętni 
wspólny rodowód naszych Uczelni. 


Vivat, crescat, floreat Academia Medica 
Bydgostiensis 


R E,KTOR 


Prof. dr hab. Barbara Krupa 
 Wojciechowska 


Gdańsk. dnia pierwszego pażdziernika 1984r. 


Faksymile karty tytułowej Księgi Pamiątkowej 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy ofiarowanej 
z okazji powstania Uczelni przez Akademię 
Medyczną w Gdańsku 


DZIENNIK 


USTAW 


POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 


LUDOWEJ 
Nr 36 


r 
Warszawa, dnia 23 lipca 1984 r. 


ITR ESC: 
Poz..: 


USTAWY, 


19o - 1: dnia 21 lipca 1984 ł. o utworzeniu Uniwersytetu Szczechiskiego 
191 _ z dnia 21 lipce 198.( t. o utworzeniu Akademii Medycznej w Bydgos'Zczy 


.
g 


<70 


191 


tJ5TAWA 


. dn.a 21 lipca I
 r. 


D uhvonenlu AkademII Med}'czneJ w B'}!dgolzczV. 


Art. t. t. Tworzy się Akademię MerlycZIl4 w 
Bydgoszczy, zwaną dalej ..Akademią", 
2. Sied7ib4 Akademii jest mi8sto Bydgoszcz.. 


Akademię Wydzialu ZamleJscpweqo w BydqoSZC7Y Alta. 
demll MedycmeJ w Gdańsku. 
Art. 5. t. Pierwszy statut Aklldemii ustala oraz po" 
wołuje pierwsze jej organy Minister Zdrowia l Opif'kt 
SpoleuneJ. 
2. K8dencJa organów powołanych przez Ministla 
Zdrowia i Opieki Społecznej trwa według zasad og61n')!ch. 
3. Statut nadany Akademii przez Ministra Zdrowia 
I Opieki Społecznej obowiązuje do czasu zastąpienia g:ł 
przez ,tatut uchwalony przez senat ukonstytuowdny n. 
zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wYŻSZ) fil. 
Art. 6. Akademia. rozpoczyna rekrutację na pierwszy 
rok studiÓ.1N poczynaj4c od roku akademickiego 1285/1986. 
Art. 7. Ustawa wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia. 
Przewodniczący Rady Państwa H Jabłońf'l,' 
Sekretarz Rady Pa:6.stwa; J. Szymanek 


Art. 2. 1. Zada.niem Aka.demiJ jest kształcenie ł wy- 
chowywanie specjalistów w dzłoozinie medycyny, prowa- 
dzenie badan naukowych oraz kształcenie pracowników 
nauki. 
2. Akademia uczestniczy w sprawowaniu opieki mro- 
wotnej w ramach społecznego systemu ochrony zdrowia. 


Art, 3. Nadzór nad Akademiłł sprawuJe Minister 
Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Art. 4. l. Akademia przejmuje Wydział ZamIejscowy 
w Bydgoo;zczy AkBdemn Medycznej JJr.' Gdańsku. 
2. Mmister Zdrowia j Opield Spolecme j. w drodze 
IOLporządzenia, określi termin I zasudy przej
cia przez 


niu 1984 r. posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej 
wizytowali obiekty istniejące i przygotowywane dla akademii. W marcu 
podobnego przeglądu dokonali członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnic- 
twa Wyższego stwierdzając, że Bydgoszcz posiada warunki do powołania 
samodzielnej uczelni medycznej, dysponuje niezłą bazą kliniczną i sporym 
gronem pracowników naukowych, liczących się nie tylko w kraju. 
W lutym powstała Społeczna Rada, skupiająca przedstawicieli czte- 
rech województw zainteresowanych utworzeniem uczelni. W marcu odbyło 
się wspólne posiedzenie wojewódzkich zespołów poselskich z regionu po- 
morsko-kujawskiego, które poparły dążenia do powołania Akademii Medycz- 
nej w Bydgoszczy. Społeczeństwo, władze regionu i miejscowa prasa akty- 
wnie włączyły się do starań. Poparcie to wynikało z istotnych społecznych 
potrzeb istnienia samodzielnej uczelni medycznej w regionie. Zasoby kadr 
lekarskich odbiegały bowiem znacznie od średniej krajowej, wynoszącej 
18 lekarzy na 1000 mieszkańców. W bydgoskim wskaźnik ten wynosił 
13,8, w pilskim 11,1, w toruńskim 11,3, a we włocławskim 13,2. 
W okresie funkcjonowania II Wydziału Lekarskiego trzech doktorów 
habilitowanych otrzymało tytuły profesora, a pięciu przeszło do Bydgoszczy 
z innych ośrodków akademickich. Zakończono 4 przewody habilitacyjne 
i 30 doktorskich. Z roku na rok intensyfikowano działalność naukową. 
W dniu 21 lipca 1984 r. ustawą sejmową utworzono Akademię 
Medyczną w Bydgoszczy. Wieloletnie konsekwentne starania przyniosły 


18
		

/Untitled-190_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Biochemii 


...... ...  
... 


Prof. dr hab. Bronislaw Zachara 


-- 
....... 


, 


,.. 


, 


Prof. dr hab. Józef Kędziora 


Katedra i Zakład 
Biologii Medycznej 


194  


Kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii, od chwili jej powstania do 
2001 r., był prof. dr hab. Bronisław Zachara. Jego następcą został prof. dr 
hab. Józef Kędziora. Obecnie w Katedrze na stanowiskach naukowo-dy- 
daktycznych zatrudnieni są pracownicy: jeden z tytułem profesora, trzech 
ze stopniem doktora na etacie adiunkta, jeden ze stopniem doktora na 
etacie asystenta. Na stażu zagranicznym w Quebec w Kanadzie przebywa 
dr Joanna Łęcka. 
W pierwszym okresie działalności Katedry badania naukowe 
koncentrowały się wokół dwóch zagadnień: metabolizmu selenu (Se) i se- 
lenobiałka w organizmie ssaków oraz badaniu białek mleka pod kątem 
alergii. Badania te subsydiowane były przez Wydział Nauk Medycznych 
Polskiej Akademii Nauk, Centralny Program Badawczo-Rozwojowy oraz 
Komitet Badań Naukowych. W problematyce dotyczącej metabolizmu 
selenu prowadzono badania nad: rozmieszczeniem pierwiastka i sele- 
noenzymu - peroksydazy glutationowej (GSH-Px) we krwi i tkankach 
u ludzi i zwierząt; zawartością Se i aktywnością GSH-Px we krwi w sta- 
nach fizjologicznych i w różnych stanach chorobowych u ludzi (kobiety 
ciężarne i w okresie karmienia, alkoholizm, choroby serca, choroba nowo- 
tworowa, bezpłodność mężczyzn) i stężeniem Se i aktywnością GSH-Px 
u owiec żywionych dietą ubogoselenową w czasie ciąży i laktacji oraz 
otrzymujących różne formy preparatów selenowych. 
Obecnie tematami wiodącymi w działalności naukowej są: meta- 
bolizm tlenowy u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku 
podeszłym; wpływ me lato niny na wybrane parametry stresu oksydacyjne- 
go u osób w podeszłym wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym; 
wpływ melatoniny na procesy pro- i antyoksydacyjne w wybranych ko- 
mórkach ustroju. Dodatkowo, w ramach studiów doktoranckich, realizo- 
wane są następujące tematy: melatonina a procesy starzenia, problemy 
medycyny hyperbarycznej i wpływ melatoniny na procesy pro oksydacyjne. 
Wyniki prowadzonych badań prezentowane są na sympozjach 
o randze krajowej i międzynarodowej. Pracownicy Katedry opublikowali 
łącznie ponad 50 prac naukowych, w tym ponad 30 w języku angielskim. 
[ch publikacje naukowe, ujęte w Current Contents, są często cytowane 
przez naukowców za granicą. 
Katedra i Zakład Biochemii ściśle współpracuje z jednostkami 
Uczelni: Katedrą i Kliniką Geriatrii, Pediatrii, Neurologii, Transplantologii, 
Ginekologii oraz Katedrą i Zakładem Farmakologii i Terapii, katedrami 
i klinikami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Katedrą Biochemii 
i Biofizyki Uniwersytetu w Łodzi, jak również Departament of Biochemis- 
try University of Texas USA (prof. Russ Reiter). 
Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje prowadzenie, przewi- 
dzianych tokiem studiów, zajęć z biochemii. 
Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne zespół został wielokrotnie 
odznaczony, m.in. Nagrodą Ministra Zdrowia oraz Nagrodami Rektora 
I i II stopnia. 


Józef Kędziora 


Katedra i Zakład Biologii Medycznej jest jednostką organizacyjną Wy- 
działu Lekarskiego, kierowaną od momentu powstania przez prof. dr. 
hab. Gerarda Drewę. Utworzona została 1 września 1984 r. jako Kate- 
dra i Zakład Biologii. W 2002 r. nazwę zmieniono na Katedra i Zakład
		

/Untitled-191_0001.djvu

			Biologii Medycznej. Pierwsze prace organizacyjne Katedry polegały 
na przystosowaniu pomieszczeń do pracy dydaktycznej i naukowej, 
zorganizowaniu sprzętu, urządzeniu pracowni biochemicznej oraz sali 
ćwiczeniowej. 
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest: sześciu doktorów n. med. 
na stanowisku adiunkta, jeden lekarz na stanowisku asystenta, dwóch 
lekarzy i trzech magistrów na etatach naukowo-technicznych, trzy osoby 
na studium doktoranckim, jedna osoba na etacie administracyjnym oraz 
jeden pracownik obsługi. 
Wiodącymi tematami badań Katedry i Zakładu Biologii Medycznej 
są: biologia czerniaków zwierzęcych i ludzkich; rola aktywności enzymów 
lizosomalnych i antyoksydacyjnych u sportowców i osób niewytrenowa- 
nych po wysiłku fizycznym i kriostymulacji ogólnoustrojowej oraz w choro- 
bach nowotworowych, układu krążenia, psychicznych i dermatologicznych; 
hodowla tkankowa z uwzględnieniem zastosowania w medycynie substytu- 
cyjnej i transplantologii; badania nad zaprogramowaną śmiercią komórki 
w nowotworach człowieka i zwierząt oraz badanie wpływu różnych sub- 
stąncji chemicznych, w tym leków, na komórki nowotworowe in vitro. 
Katedra współpracuje z różnymi ośrodkami zagranicznymi w ra- 
mach badań nad Melanoma malignum i procesami starzenia. Cenna 
współpraca w tym zakresie prowadzona jest od wielu lat z prof. Dieterem 
Otto Schachtschablem z Uniwersytetu Philippa w Marburgu (Niemcy) oraz 
z prof. Janem Borovanskym z Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy). 
W czasie 20-letniej działalności Katedry 11 pracowników uzyskało 
stopień doktora nauk medycznych, otwarto również jeden przewód ha- 
bilitacyjny. Praca naukowa pracowników została doceniona i nagrodzona. 
W roku 2002 zespół naukowy w składzie: dr n. med. Alina Woźniak, 
dr n. med. Tomasz Drewa i dr n. med. Dorota Olszewska-Słonina otrzymał 
Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy za cykl publikacji na 
temat generacji wolnych rodników tlenowych i ich następstw oraz mecha- 
nizmów antyoksydacyjnych. W 2003 r. Nagrodę Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka i Postęp Techniczny otrzy- 
mali: prof. dr hab. Gerard Drewa, dr n. med. Alina Woźniak i dr n. med. 
Tomasz Drewa. 
Pracownicy opublikowali 88 prac naukowych, z czego 20 w cza- 
sopismach z listy filadelfijskiej, dwa skrypty z genetyki, podręcznik z gene- 
tyki (II wydania) oraz cztery skrypty z parazytologii lekarskiej. 
Początkowo w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej prowadzono 
zajęcia dydaktyczne wyłącznie dla studentów kierunku lekarskiego. Obecnie 
działalność w tym zakresie obejmuje ćwiczenia i wykłady w zakresie pod- 
staw genetyki, biologii medycznej i parazytologii dla studentów Wydziału 
Lekarskiego, Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zwiększająca 
się liczba studentów skłoniła Katedrę do rozbudowy bazy dydaktycznej. 
Obecnie funkcjonują dwie sale ćwiczeniowe, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt multimedialny. Powstały także nowe pracownie: inżynierii tkankowej 
i biologii molekularnej. Unowocześniono również pracownię biochemiczną 
i rozszerzono zakres prowadzonych w niej badań. 
Od 1994 r. przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej działa 
Studenckie Koło Naukowe. 


Gerard Drewa 


Wydział Lekarski  


-- I iIł 


.-A 


, 


) /' -- -.-- /-- . - ,. 

 --- .&"..- 

-
 ---:
- 
--- .-..:.-

"/ 
-.;-;-- -
. .ł; 


Pro£. dr hab. Gerard Drewa, pro£. zw. AM 


195
		

/Untitled-192_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Chemii Ogólnej 


l 


,I 
.
 
- '
 
 . 
....., _T 
". 

, 


( 


, 
.1 

 


Prof. dr hab. Marcin Dramiński, pro£. zw. AM 


} I t 
J 
. 
, , .-i 
'-.. 


I 


.._
 . 


"- , 


Katedra i Zakład 
Farmakologii 
i Terapii  
'" 


Katedrę i Zakład Chemii Ogólnej utworzono z dniem 1 października 
1997 r. Została ona wyodrębniona z Katedry i Zakładu Biochemii i Che- 
mii Ogólnej, a jej kierownictwo powierzono prof. dr. hab. Marcinowi Dra- 
mińskiemu, prof. zw. AM. 
Początkowo siedzibę swą Katedra miała przy ul. Karłowicza 24, 
w grudniu 2002 r. została przeniesiona do przekazanego uczelni przez 
władze miasta i odpowiednio zaadaptowanego budynku przy ul. Dę- 
bowej 3. 
Obecnie zespół naukowy Katedry tworzy 13 osób: jedna z tytułem 
profesora, pięć z tytułem doktora, siedmiu magistrów, w tym trzy osoby na 
studiach doktoranckich. W pierwszych latach funkcjonowania na etatach 
naukowo-dydaktycznych zatrudnione były również: dr Maria Santus i mgr 
Ewa Kwiecińska. 
Podejmowane przez pracowników Katedry badania naukowe 
skupiają się wokół trzech grup tematycznych: 
1. Chemia związków biologicznie czynnych. Chemiczne i enzymatyczne 
reakcje zasad pirymidynowych i ich nukleozydów. Próby syntezy analogów 
związków występujących w organizmach żywych. 
2. Ocena interakcji frakcji białkowych mleka i krótkich peptydów pocho- 
dzących z trawienia białek mleka z witaminą D przy zastosowaniu metody 
TLC i HPLC. 
3. Chemia zjawisk powierzchniowo czynnych. Badanie, modelowanie 
i opis procesów adsorpcyjnych przebiegających na granicy faz gaz-ciało 
stałe i ciecz-ciało stałe. 
Katedra w ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na 
kierunkach: lekarskim, biotechnologii, fizjoterapii, analityce medycznej, 
farmacji, biomedycynie laboratoryjnej, biomedycynie informatycznej, kos- 
metologii, medycynie ratunkowej, organizacji i zarządzaniu w ochronie 
zdrowia i dietetyce. 
Nie bez znaczenia dla rozwoju i prestiżu jednostki pozostaje rozwój 
naukowy kadry. Do najważniejszych w tym zakresie osiągnięć zaliczyć 
należy: stopień doktora nauk chemicznych nadany mgr. inż. Mariuszowi 
Dąbrowskiemu uchwałą Rady Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 
08.12.1998 r. oraz stopień doktora nauk medycznych nadany mgr Renacie 
Kołodziejskiej uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy 
z dnia 16.04.2003 r. 


Marcin Dramiński 


Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii została utworzona w 1984 r., wraz 
z powstaniem Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Na stanowisko kie- 
rownika jednostki powołano jej organizatora - dr. med. Leszka Szadujkis- 
-Szadurskiego. Już wcześniej, w 1976 r., oddelegowano go do Bydgosz- 
czy, gdzie rozpoczął organizację Zakładu Farmakologii Filii, a następnie 
II Wydziału Lekarskiego w Bydgoszczy AM w Gdańsku. 
Doktor hab. Leszek Szadujkis-Szadurski, prof. nadzw. AM stopień 
naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych - farma- 
kologii uzyskał w 1984 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Anali- 
za farmakologiczna interakcji cyklicznych nukleotydów z agonistami 
i antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych i serotoninergicznych. 
Rok później mianowany został na stanowisko docenta AM w Bydgoszczy, 


196
		

/Untitled-193_0001.djvu

			a w roku 1990 na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od roku 1987 
pełnił przez dwie kadencje funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego. 
Jest również członkiem Komisji Bioetycznej. 
W ramach działalności pozauczelnianej pełni funkcję Konsultanta 
Regionalnego i Wojewódzkiego. W 1999 r. został powołany przez Minis- 
tra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko Konsultanta Regionalnego 
w dziedzinie farmakologii klinicznej dla obszaru województwa kujawsko- 
-pomorskiego. 
Ponadto w latach 1976-1993 dr med. Leszek Szadujkis-Sza- 
durski pełnił funkcję opiekuna Studenckich Kół Naukowych. W tym 
okresie członkowie Studenckiego Koła Naukowego zostali wyróżnieni 
następującymi nagrodami: nagroda sekretarza PAN im. Supniewskiego 
(1976) oraz podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Nau- 
kowych w Bydgoszczy (1983). 
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest: dziewięciu doktorów nauk 
medycznych, jeden doktor nauk biologicznych i dwóch lekarzy medycyny 
oraz jeden magister analityki medycyny. 
Realizowane przez pracowników jednostki badania naukowe 
koncentrują się głównie na kinetyce procesów receptorowych, ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem tkankowych modulatorów regulujących liczbę 
aktywnych receptorów w mięśniówce gładkiej naczyń, oskrzeli, nasienio- 
wodów i dna żołądka. 
Poszczególne etapy badań obejmowały następujące zagadnienia: 
1. Farmakologiczną analizę i klasyfikację receptorów metabotropowych: 
alfa-adrenergicznych, serotoninergicznych, wazopresynowych i angioten- 
synowych. 
2. Kinetykę wiązania agonistów i antagonistów z receptorami metabotro- 
powymi mięśniówki gładkiej: naczyń, dna żołądka i nasieniowodów. 
3. Badania nad modulatorami interakcji agonistów i antagonistów z re- 
ceptorami. 
4. Rolę zewnątrzkomórkowej IP3 - niezależnej puli Ca2+ i wewnątrzko- 
mórkowej - IP3 zależnej puli jonów Ca2+ w reakcji skurczu naczyń wyz- 
walanej za pośrednictwem receptorów metabotropowych: alfa-adrener- 
gicznych, serotoninergicznych, wazopresynowych, angiotensynowych A-l. 
5. Rolę wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+ w reakcji skur- 
czu wyzwalanego ergotaminą. 
6. Wpływ detergentów niejonowych na interakcje agonistów i antagonis- 
tów z postsynaptycznymi receptorami. 
7. Analizę działania antagonistycznego flawonoidów i porównanie tego 
działania z wpływem antagonistów kanałów Ca2+ hamującym reakcje 
skurczu wyzwalane za pośrednictwem receptorów metabotropowych 
(alfa-1 i alfa-2-adrenergicznych). 
Natomiast we współpracy z Katedrą i Kliniką Fizjoterapii podjęto 
badania nad wpływem promieniowania laserowego małej mocy i ultra- 
dźwięków na układ sygnalizacyjny perfundowanej tętnicy ogonowej szczu- 
ra przed i po usunięciu śródbłonka. 
Aktualnie prowadzone badania koncentrują się na molekularnych 
mechanizmach oddziaływania komórek endotelialnych na pulę recepto- 
rów rezerwowych oraz interakcje agonistów i antagonistów z receptorami 
mięśniówki gładkiej i szkieletowe. Obejmują one: udział endotelialnych 


Wydział Lekarski 


.
 


" 


1  

 


/ 


Dr hab. Leszek Szadujkis-Szadurski, pro£. 
nadzw. AM 


197
		

/Untitled-194_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


czynników w modulacji oporu naczyniowego, dróg oddechowych ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu: tlenku azotu, prostaglandyn i an- 
giotensyny II; udział cyklicznych nukleotydów i syntetycznych analogów 
w regulacji reakcji mięśniówki gładkiej na hormony i neuroprzekaźniki; 
modulujące działania IP3, cAMP, cGMP i angiotensyny II w uwalnianiu 
Ca2+ z wewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+; modulujące działania 
IP3, cAMP, cGMP i angiotensyny II na translokację jonów Ca2+ przez 
kanały Ca2+ z zewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+ do cytoplazmy. 
Główny przedmiot badań z zakresu farmakologii klinicznej stanowi: 
monitorowanie i analiza parametrów farmakokinetycznych leków przeciw- 
padaczkowych, ocena skuteczności i działania niepożądane w leczeniu 
infekcji bakteryjnych aminoglikozydami oraz ocena przydatności monito- 
rowania poziomu estrogenu w leczeniu hormonalnym osteoporozy. 
Katedra i Zakład Farmakologii była organizatorem licznych kra- 
jowych i międzynarodowych konferencji i kongresów, m.in. 7th Interna- 
tional Symposium of Clinical Pharmacology w Bydgoszczy (1982), konfe- 
rencja naukowo-szkoleniowa "Aspekty Kliniczne Terapii Monitorowanej 
Poziomem Leków w Surowicy" w Bydgoszczy (1987), konferencja nau- 
kowo-szkoleniowa "Postępy immunoterapii" (2000) z udziałem: prof. dr. 
hab. med. Kazimierza Madalińskiego i prof. dr. hab. med. Andrzeja Dany- 
sza oraz współorganizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej "Niesta- 
bilna Choroba Wieńcowa zastosowanie LMWH" w Inowrocławiu (2000). 
W roku 1995 Katedrze i Zakładowi Farmakologii oraz Oddziałowi Byd- 
goskiemu PTF powierzono organizację Xllth Congress of Polish Pharma- 
cological Society, który zgromadził 314 naukowców, w tym 83 z zagra- 
nicy. Program tego Kongresu obejmował: 4 sesje plenarne, 4 sympozja, 
2 sesje ustne, 2 sesje plakatowe oraz 4 sympozja satelitarne poświęcone 
postępom farmakoterapii. 
W zakresie molekularnych mechanizmów regulacji tkankowej puli 
receptorów rezerwowych oraz w zakresie badań mechanizmów układu 
sygnalizacyjnego Katedra współpracuje z Zakładem Fizjologii Komórkowej 
i Farmakologii Uniwersytetu w Leicester, kierowanym przez prof. S. R. 
Nahorskiego, Zakładem Farmakologii Uniwersytetu w Glasgow, kierowa- 
nym przez prof. Trevora W. Stone'a oraz z prof. Michellem - kierownikiem 
Center for Clinical Research in Immunology and Signaling University of 
Birmingham. 
Działalność dydaktyczną rozpoczęto w roku akademickim 1976 
/1977, kiedy to dr med. Leszek Szadujkis-Szadurski z mgr. farmacji 
Jackiem Petrusewiczem, po raz pierwszy przeprowadzili w ówczesnym 
Zakładzie zajęcia dydaktyczne dla studentów IV roku Wydziału Lekarskie- 
go w Bydgoszczy. 
Obecnie prowadzone w Katedrze zajęcia dydaktyczne obejmują: 
ćwiczenia, seminaria i wykłady z farmakologii dla III i IV roku Wydziału 
Lekarskiego; ćwiczenia i seminaria z farmakologii klinicznej dla studentów 
VI roku Wydziału Lekarskiego; ćwiczenia i wykłady z bioenergetyki 
komórki dla studentów kierunku biotechnologii Wydziału Lekarskiego, 
ćwiczenia i wykłady z farmakologii dla Wydziału Analityki Medycznej; 
ćwiczenia i wykłady z toksykologii leków; ćwiczenia i wykłady z farma- 
kologii dla Wydziału Nauk o Zdrowiu. 


198
		

/Untitled-195_0001.djvu

			W Katedrze i Zakładzie Farmakologii wypromowanych zostało: 14 
doktorów nauk medycznych, czterech magistrów farmacji i 22 magistrów 
analityki medycznej. Trzy osoby odbyły staże specjalizacyjne z zakresu far- 
macji klinicznej pod kierunkiem dr. hab. Leszka Szadujkis-Szadurskiego, 
prof. nadzw. AM. L k S d . k ' S d k . 
esze za UJ IS- za urs I 


Katedra została utworzona w październiku 1997 r., na bazie skromnej Pra- 
cowni Cytogenetycznej, działającej w obrębie Katedry i Zakładu Patomor- 
fologii. Kierownikiem Katedry została, i jest nim do chwili obecnej, dr hab. 
n. med. Olga Haus, przybyła z Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
W 1998 r. Katedra zyskała nową bazę w budynku dydaktycznym 
AM. Stopniowo gromadzona aparatura laboratoryjna pozwala obecnie 
na wykonywanie badań genetycznych na wysokim poziomie. W 1999 r., 
przy współudziale lekarzy pracujących w Katedrze, zorganizowano 
Poradnię Genetyczną, pierwszą tego typu placówkę w województwie, 
udzielającą obecnie około tysiąca porad genetycznych rocznie pacjen- 
tom z wadami wrodzonymi, niepowodzeniami ciążowymi, nowotworami 
dziedzicznymi itd. 
W pierwszym roku działalności Katedra liczyła troje pracowników: 
kierownika oraz mgr Barbarę Muchę i mgr Krystynę Soszyńską. Stopnio- 
wo, w miarę przybywania obowiązków dydaktycznych, poradnianych 
oraz pracy laboratoryjnej, jednostka wzbogacała się o nowych pracowników. 
Obecnie w skład zespołu naukowego wchodzą: jeden doktor habilitowany 
(kierownik Katedry), jeden adiunkt, jeden asystent (ze stopniem doktora), 
jedna doktorantka, trzech pracowników naukowo-technicznych, jeden pra- 
cownik techniczny i dwie rezydentki w trakcie specjalizacji z genetyki kli- 
nicznej. 
W obrębie Katedry działają cztery pracownie specjalistyczne: ho- 
dowli komórkowych, cytogenetyczna, fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ 
(FISH) oraz molekularna (PCR). 
Realizowane w Katedrze badania naukowe koncentrują się wokół 
4 grup tematycznych: 
1. Genetyka nowotworów układu krwiotwórczego. 
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej jest jedną z referencyjnych 


#, 
.- 
ł 


. ł L..4 +--1"11 


, 
. . 


...- 


""" 


..
 

 


- 


" 


\ 


r 


" 


. 


... -
 


..,. 


'. 


Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Genetyki 
Klinicznej 


.... 


Zespół Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej 
(od prawej: mgr Aleksandra Ferenc, mgr Bar- 
bara Mucha, dr hab. Olga Haus, mgr Agnieszka 
Żury, mgr Krystyna Soszyńska, lek. med. Anna 
Lauda-Świeciak) 


199
		

/Untitled-196_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


placówek zajmujących się tą tematyką. Prowadzi zarówno badania cyto- 
genetyczne (mgr B. Mucha, mgr Katarzyna Skonieczka), jak i molekularne, 
m.in. badania fuzji genowych i unikalne badania genów homeoboksowych 
w białaczkach (mgr K. Soszyńska), a także badania genów oporności wie- 
lolekowej komórek nowotworowych (dr Hanna Janiszewska). Wyniki 
badań, oprócz wartości poznawczej, mają niewątpliwą wartość praktyczną 
- znajdują na bieżąco zastosowanie w oddziałach hematologii do ustalania 
rozpoznania, rokowania i leczenia u chorych na nowotwory hematologiczne. 
W tej dziedzinie Katedra współpracuje z Katedrą i Kliniką Hema- 
tologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu, Kate- 
drą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy oraz od- 
działami hematologicznymi w Toruniu i Bydgoszczy. 
Doktor hab. O. Haus jest kierownikiem międzynarodowego grantu 
KBN ,,Zastosowanie metod cytogenetycznych i molekularnych w diagnos- 
tyce, klasyfikacji i ustalaniu rokowania u chorych z zespołami mielodys- 
plastycznymi " i wykonawcą w innych projektach, dotyczących znaczenia 
rokowniczego aberracji chromosomowych w białaczkach. 
Rozwój badań nad nabytymi zmianami genetycznymi w białaczkach 
zaowocował m.in. powołaniem Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicz- 
nej, której przewodniczącą została dr hab. o. Haus. W jej ramach co pół 
roku organizowane są warsztaty, będące forum wymiany doświadczeń i o- 
siągnięć laboratoryjnych i naukowych. 
Ponadto dr hab. O. Haus została mianowana ekspertem ds. cy- 
togenetyki PALG (Polish Adult Leukemia Study Group). Prace z dziedziny 
genetyki nowotworów hematologicznych zostały opublikowane w renomo- 
wanych czasopismach krajowych i zagranicznych, a jedna z nich nagrodzo- 
na indywidualną nagrodą Rektora w 2002 r. 
2. Badania genetycznego podłoża nowotworów dziedzicznych. 
Badaniami tymi kieruje H. Janiszewska we współpracy z Oś- 
rodkiem Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy, Katedrą i Kliniką Położnictwa i Chorób Kobiecych AM 
oraz wieloma innymi placówkami prowadzącymi chorych na choroby 
nowotworowe. 
W ramach tej tematyki analizowane są mutacje genu BRCA 1 i in- 
nych genów supresorowych w rodzinach z wysoką dziedziczną predyspo- 
zycją do nowotworów. Katedra uczestniczy w Programie Unii Europejskiej 
i wielu ministerialnych i KBN-owskich programach poświęconych opiece 
nad rodzinami z nowotworami dziedzicznymi. 
Badania nad tym zagadnieniem zaowocowały wieloma artykułami 
w renomowanych pismach zagranicznych, a ich wyniki znajdują zastoso- 
wanie w poradnictwie genetycznym w rodzinach z wysoką dziedziczną 
predyspozycją do nowotworów. 
3. Badania par z niepłodnością i niepowodzeniami ciążowymi. 
Badania z tego zakresu realizowane są głównie przez dr Magdalenę 
Pasińską oraz mgr Aleksandrę Ferenc, we współpracy z Katedrą i Kliniką 
Położnictwa i Chorób Kobiecych oraz Zakładem Genetyki Klinicznej 
w Białymstoku. W 2003 r. dr M. Pasińska obroniła pracę doktorską z tej 
dziedziny pt. Analiza genetycznego podłoża niepowodzeń ciqżowych 
u par w regionie kujawsko-pomorskim. 
Wyniki badań, publikowane w czasopismach naukowych, również 
znajdują na bieżąco zastosowanie w poradnictwie genetycznym. 


200
		

/Untitled-197_0001.djvu

			Popularyzując tę tematykę wśród studentów dr M. Pasińska pro- 
wadzi, wspólnie z dr. R. Adamczakiem z Katedry i Kliniki Położnictwa 
i Chorób Kobiecych, Studenckie Koło Naukowe, którego członkowie 
zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konferencjach Studenckiego 
Towarzystwa Naukowego. 
4. Badania u dzieci z wadami wrodzonymi. 
Badania te prowadzone są we współpracy z klinikami i oddziałami 
pediatrii i neonatologii, a ich wyniki znajdują praktyczne zastosowanie 
w diagnostyce zaburzeń u dzieci oraz w poradnictwie genetycznym. 
W ramach tej dziedziny powstała praca doktorska autorstwa mgr 
Anny Marcinkowskiej z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, a lek. med. 
Agnieszka Garstecka z Kliniki Otolaryngologii przygotowuje rozprawę 
doktorską nt. badań cytogenetycznych w wadach ucha zewnętrznego. 
Również w ramach tej tematyki pracownicy Katedry dwukrotnie 
(2002 i 2003) zorganizowali w Ciechocinku interdyscyplinarne, połączone 
z warsztatami, sympozja z udziałem gości zagranicznych: "Wspomaganie 
rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie", z których pier- 
wsze było poświęcone zespołowi Retta, a drugie zespołom "cri du chat" 
i Wolfa-Hirschhorna. Sympozja cieszyły się dużym zainteresowaniem 
genetyków, psychologów, neurologów i rehabilitantów z różnych ośrodków 
w Polsce, a także rodziców dzieci z ww. zespołami. 
W 2003 r. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej znalazła się w pier- 
wszej dziesiątce jednostek Akademii Medycznej, osiągających najlepsze 
wyniki w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, co uhonoro- 
wane zostało nagrodą Rektora. 
Doktor hab. Olgę Haus powołano w skład Komisji Genetyki Czło- 
wieka Komitetu Genetyki Medycznej i Patologii Molekularnej Wydziału 
Nauk Medycznych PAN na okres kadencji 1999-2002 i 2003-2006. 
Została ponadto wybrana przedstawicielem Polski w European Cytogeneti- 
cists Association (ECA) oraz członkiem komisji rewizyjnej Kolegium Medy- 
cyny Laboratoryjnej w Polsce. 
Pracownicy Katedry w okresie istnienia jednostki opublikowali 
łącznie 45 artykułów. 


Olga Haus 


Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki została utworzona 
w listopadzie 2001 r. Stanowisko kierownika jednostki objęła prof. dr hab. 
Małgorzata Z. Zdzienicka, prof. zw. AM. Ponadto w Katedrze zatrudnieni 
są: jeden adiunkt (dr Aneta Białkowska), jeden pracownik inżynieryjno- 
-techniczny (Izabella Kujacińska, zatrudniona od 1 lipca 2004 r.) i jedna 
uczestniczka studium doktoranckiego (mgr Katarzyna Kluzek). 
Realizowane w jednostce główne kierunki badań naukowych 
obejmują następujące zagadnienia: genetyczne podstawy oporności 
komórek ssaków na czynniki mutagenne (promieniowanie jonizujące, 
UV oraz związki sieciujące DNA, np. cisplatynę), molekularne podstawy 
chorób dziedzicznych z uszkodzoną naprawą DNA (Xeroderma pigmen- 
tosum, ataxia-telangiectasia, Nijmegen breakage syndrome, Fanconi 
anemia), molekularne mechanizmy naprawy podwójnych pęknięć DNA 
a stabilność genomu, rola rekombinacji homologicznej w rozwoju raka 
sutka, w szczególności genów BRCA2 i RAD51C. 


Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Genetyki 
Molekularnej 
Komórki 


201
		

/Untitled-198_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Genoterapii 


-' 


Dr Jerzy Trojan, pro£. nadzw. AM 


202 


W ramach działalności naukowej Katedra ściśle współpracuje z: Depart- 
ment of Toxicogenetics, Leiden University Medical Center (Leiden), De- 
partment of Clinical Genetics and Human Genetics, Free University Me- 
dical Center (Amsterdam), Zakładem Genetyki i Patomorfologii Katedry 
Patologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 
Kierownik Katedry, prof. dr hab. Małgorzata Z. Zdzienicka, jest 
współautorką licznych publikacji anglojęzycznych, zarówno prac oryginal- 
nych, jak i artykułów przeglądowych. Prof. dr hab. Małgorzata Z. Zdzie- 
nicka, począwszy od 2002 r., wielokrotnie wygłaszała również wykłady 
na spotkaniach naukowych. 


Małgorzata Zdzienicka 


Katedra i Zakład Genoterapii jest pierwszą tego typu placówką utworzoną 
w Polsce. Rozpoczęła swą działalność 1 lipca 2001 r., a jej kierownikiem 
został profesor Jerzy Trojan. 
Głównym celem naukowym jednostki jest opracowanie metod le- 
czenia nowotworów technikami immunogenoterapii i kliniczne zastoso- 
wanie wyników badań podstawowych prowadzonych w tym zakresie. 
W ramach zasadniczego przedmiotu prac Katedry podjęto 
kompleksową współpracę ze Szpitalem Klinicznym AM i szpitalami/od- 
działami onkologicznymi całej Polski. Zbudowano i wyposażono laborato- 
rium hodowli komórek i biologii molekularnej. Podjęto serię wykładów dla 
studentów, jak również zajęcia dydaktyczne i przygotowanie pierwszych 
promocji na poziomie licencjatu. 
Początkowe badania dotyczyły głównie naj nowszych eksperymen- 
talnych metod leczenia glejaka - złośliwego nowotworu mózgu. Wypróbo- 
wane zostały strategie terapii genowej - zarówno w modelu doświadczalnym, 
jak w hodowli komórek ludzkiego glejaka - oparte na następujących zasa- 
dach: hodowla komórek, w tym pobranych śródoperacyjnie komórek no- 
wotworowych chorego; badanie ekspresji IGF-I (lnsulin-like-Growth Fac- 
tor I, insulinopodobny czynnik wzrostu I, odpowiedzialny za proliferację 
komórek nowotworowych) w hodowanych liniach pierwotnych; zahamo- 
wanie syntezy IGF-I w komórkach nowotworowych poprzez zastosowanie 
technik transfekcji wektorami typu "antysens" lub "trypleks" anty-IGF-I, 
co zmienia charakterystykę fenotypową i czynność komórek docelowych 
i w efekcie wyzwala lub nasila ich immunogenność; podanie choremu au- 
tologicznych "szczepionek" z transfekowanych komórek, które wywołują 
odpowiedź immunologiczną hamującą rozwój nowotworu, potencjalnie 
prowadząc do wyleczenia. 
W dalszej kolejności, w związku z powodzeniem dotychcza- 
sowych badań wstępnych. rozszerzono opisaną metodę na te nowotwory 
złośliwe, w których IGH-I okazuje się kluczowym czynnikiem wzrostu, 
w szczególności na nowotwory układu pokarmowego (raki jelita grubego 
i wątroby), raki gruczołu krokowego oraz guzy jajnika i sutka. W najbliższej 
przyszłości zweryfikowane zostaną teoretyczne założenia stosowania try- 
pleksu anty-IGF-I w nowotworach układu oddechowego. Dotychczasowe 
badania wskazują, że szczepienie "trypleksem anty-IGF-I" jest bezpieczne 
i w części przypadków prowadzi do zahamowania wzrostu nowotworu. 
Pojawiła się jednak potrzeba dalszej potencjalizacji szczepionki. Celowi 
temu służyć ma kolejna faza badań doświadczalnych, w których wygene-
		

/Untitled-199_0001.djvu

			rowane i wykorzystane zostaną linie autologicznych komórek dendrytycz- J 
nych. Pierwsze próby zostały już podjęte i zaowocowały przygotowaniem 
(na razie w warunkach eksperymentalnych) szczepionek "II generacji". i \ 
Osiągnięcia eksperymentalne i pośrednio kliniczne Katedry i Za- 
kładu Genoterapii zostały ujęte w prestiżowych rejestrach Wiley Gene I' 
Therapy Clinical Trial Database (2002 No. 635, No. 636), jako metody 
leczenia chorych nowotworowych za pomocą metod terapii genowej. 
W laboratorium Katedry dostępny jest szeroki panel zasadni- 
czych metod badawczych biologii molekularnej, wliczając w to transfekcję --...I:\- ł 
komórek, hodowlę nowotworowych linii pierwotnych wyprowadzonych 
od chorych, amplifikację materiału genetycznego, sortowanie komórek, 
analizę cytometryczną, techniki typu RT-PCR, wetem i northern-blot. Laboratorium 
Dodatkowe tematy badawcze, stanowiące uzupełnienie podsta- 
wowej działalności naukowej jednostki obejmują: badanie mechanizmów 
molekularnych antysensu i trypleksu anty-IGF-I z zastosowaniem mode- 
lu nowotworów pochodzących z trzech listków zarodkowych: ektodermy 
(złośliwe nowotwory mózgu), entodermy (raki przewodu pokarmowego 
i układu moczowo-płciowego) oraz mezodermy (mięsaki); wpływ transfek- 
cji wektorem typu antysens i trypleks anty-IGF-I na apoptozę i własności 
immunogenne komórek nowotworu; badania nad patofizjologią czyn- 
nika wzrostowego IGF-I; immunocytologiczne i molekularne mecha- 
nizmy zmian chorobowych tkanki śródmiąższowej płuc, ze szczególnym 
uwzględnieniem immunologicznych odczynów dolnych dróg oddecho- 
wych i apoptozy komórek zapalnych w chorobach śródmiąższowych 
płuc. 
Katedra ściśle współpracuje z następującymi ośrodkami i klinika- 
mi uniwersyteckimi: w Cleveland (USA) - CWRU, w Paryżu - Uniwer- 
sytet VII (Francja), Essen i Halle-Wurttemberg (Niemcy) - Kliniki Uni- 
wersyteckie oraz w Moskwie (Uniwersytet Łomonosowa). Współpraca 
krajowa dotyczy szczególnie jednostek naukowo-badawczych Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickie- 
wicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Białymstoku. Współpraca 
na poziomie tak krajowym, jak międzynarodowym owocuje wspólnymi 
publikacjami, wymianą naukowców i częstymi gościnnymi wykładami 
(w ostatnich trzech latach kierownik Katedry wygłosił 25 wykładów dla 
klinicystów dziewięciu różnych ośrodków onkologicznych krajowych i za- 
granicznych). Członkowie zespołu naukowego pracują i wykładają równo- 
legle w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w ATR w Bydgoszczy. Działają 
w pozarządowych organizacjach humanitarno-medycznych i tłumaczą 
angielskojęzyczne czasopisma i podręczniki przeznaczone dla lekarzy 
i studentów. W 2003 r. kierownik Katedry czynnie uczestniczył w otwarciu 
pierwszego uniwersyteckiego Euroregionu .,Niemen", którego działalność 
obejmuje współpracę i koordynację naukową medycznych ośrodków 
uniwersyteckich z przygranicznych obszarów Polski - Białorusi, Litwy 
i okręgu Królewca. W roku 2004, z inspiracji kierownika Katedry, doszło do 
utworzenia w ramach polityki Trójkąta Weimarskiego pierwszego europej- 
skiego Centrum Badań Medycznych, z siedzibą główną w Essen i filiami 
w Paryżu i Bydgoszczy. Naukowcy z Francji, Niemiec i Polski, skupiając 
swój wysiłek na nowych technikach bioterapii nowotworów, będą działać 
w ścisłej współpracy z medycznymi ośrodkami uniwersyteckimi w Essen 


Wydział Lekarski 


I 


-"I 
1___-"1"!' 


. / 


..... 


'\. 


(' 


.. 


203
		

/Untitled-19_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


oczekiwane rezultaty. Bydgoszcz zyskała nareszcie upragnioną uczelnię. 
Dnia 1 września 1984 r. Minister Zdrowia mianował Rektorem, na trzyletnią 
kadencję, prof. dr. hab. Jana Domaniewskiego, Prorektorami zaś: prof. dr. 
hab. Bogdana Romańskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, doc. dr. 
hab. Stanisława Betlejewskiego ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego, 
a doc. dr. hab. Zygmunta Mackiewicza ds_ Studenckich. Dziekanem Wydziału 
Lekarskiego została prof. dr hab. Anna Balcar-Boroń. Ponadto członkiem 
, 
Kolegium Rektorskiego była dr n. med. Danuta Miścicka-Sliwka. 
W uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, zapraszając 
Ich Magnificencje Rektorów wszystkich akademii medycznych w kraju na 
uroczystości inauguracyjne poproszono, by przyjechali z nimi studenci, 
którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne, aby w Bydgoszczy uroczyście ich 
immatrykulować. W ten sposób, przed dwudziestu laty, została zorgani- 
zowana pierwsza Centralna Inauguracja Roku Akademickiego Akademii 
Medycznych. Odtąd ta piękna, integrująca tradycja jest podtrzymywana 
przez kolejnych ministrów zdrowia i rektorów. 
Wydział Lekarski dysponował pełnym profilem specjalności me- 
dycznych, posiadał 13 zakładów i 15 klinik, które miały łącznie 957 łóżek 
na bazie szpitali bydgoskich. Zatrudnialiśmy 189 nauczycieli akademickich. 
Kadrę samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych stanowiło 
sześciu profesorów i 12 docentów, wśród których byli nowo zatrudnieni z T 0- 
runia, Gdańska, Lublina, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Kierownictwo 
dwóch klinik objęli docenci z akademii medycznych w Poznaniu i Gdańsku. 
Kierownikami zakładów teoretycznych byli: jeden profesor, czterech do- 
centów i jedna osoba w końcowej fazie habilitacji. y( 'I
l\1.., '"' 

,
 
 
J1 


. 1 
" 
,  

 

, 
/7:"" 
,...
 
f:"t 
 
A' 
& 


--r 


:. 
 


(: 
t' 
r 

 
p'..... 
 
t'::, 
G 
ł' - 

. 
I-.--! 
" "\.
 

 -!\. ..., 
t( 
 
) 

 

 


 A 
c.; 
 
 
.v 
 
 
/ II'> (\ 1tl 
 

 ?!: '\ Ul[" 1Y'fJ 


I' 


. 


( \ 


ul 
.\0,- I 


. 


.. 


C'o

 ., ....... 
 


Sztandar Akademii Medycznej im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy 


19
		

/Untitled-1_0001.djvu

			I
RLo 
  


Ortll 

 ,;a 
lł'! . 
F! - 
.. 
C.a .-; 
.
 : 


/, 
a. 


,
 
d. 
9-
 


"E..łł 
\T 


. i 


..1l
 


łł r 
, 
. 


. 
'\. 
) 


. - FłdL. 
n ';F 
l' . 
:R 
: 

t
 
'
 
 
łłUf
ffiłłt.łJ: 


 
.... 
gi
.ua.tn! 


«:. 
#\'A; 

 
 A'. 
( .ł;łłt J
r. 
'1:-: 
ho 
u" 
mr. 
 
f.
 
 
yJY -lI' 
f:
J ił 
B
 r:
 ilą
 
Jf ...
 ' i 
;." ?p 7 {'.J · "I 

 ......... :- 
} ,. t taJ _
rJ
:tł. 
""ii 
 < ,
:;. 
ł J 
b ł 1 I 1 " . 
"'I> .4. 

 \.., ."b,,- 
"Ą :r 
n. I:
 lU' 
 qj: \ ,
 \ !;ł-/ , 
yY , jP' 
ttu,..' . 
"""b'r ._ _
;
 pij. 


z 


I 
'fOtO - 11&
 f 


I 


[u 


 
!ł;. 


.:! 


i 
ł 
l  
r; 
I 


1 


_'J" 
. --: :-:imr 
, J- 
I ł: 
I. U 

 - 
' I ,I 
=- ..... 
;;
. 
Jł:
1 
.- 
d. H5f.ffi - 
lIłI U' -łIlU 


:ł:t 1.1 rł. 
:-," 
i :. 
. d<...u.. 
. -łłm: 
. , .: 1'1 ł 


..1-:::"' 

.:ł."
 :1: .B%. r- 
p rr Iff
 łłit 
!! 


"'..n 
ł..I' 
10, . ::;Ji. 
If' : ł.. 


eJ 


I 
1- 


. 
.- 
t: 
H :i la 
: f
 · 
_ ::::ł 1 '=ł, !
 
:EL :"" 
- Ir." · 


., 


:J 


'ł=i  -.:J 1 1 
l' .....
!1 r: r 
. ....-_-- - ..,i łłJ.
		

/Untitled-200_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Zespól Katedry i Zakladu Genoterapii 


Katedra i Zakład 
Histologii 
i Embriologii 


204 


I'! I 
Elli 
-.....a 
=!i
 
II\!!!I_I- 
--,- 
----.......1. 


'IJ. 
 


.====: 
= = =: 


l 
- , 


, 
.'''; .. 
-=---:.( .. 


v'=- 


.J 


... 


- 

 -- 


'! 


. 


\ 
\ 


,,, , e 


-::- 


- 
"  
" 


-- 


- 


,J 
II"" 
. "\ 


, 
ł 
l J  


{ 
[  


\ 
, 
f f 
I . 


--.. 


,. ' 


./*' / . 


-' : 


. 


i Bochum (Niemcy), Paryżu i Breście (Francja) oraz w Bydgoszczy, 
Białymstoku i Krakowie. W efekcie szczepionka oparta na technice ant y- 
sensowej anty-IGF-I zostanie zastosowana w Niemczech i Francji. 
Przy Katedrze działa Koło Studenckie Terapii Genowej zrzeszone 
w Studenckim Towarzystwie Naukowym. 


Jerzy Trajan 


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii mieści się w oddanym do użytku 
w 1985 r. budynku Zakładów Teoretycznych AM przy ul. Karłowicza 24. 
Posiada doskonale wyposażone pracownie badawcze z dobrą bazą 
dydaktyczną. 
Katedrę i Zakład Histologii i Embriologii utworzono 1 października 
1984 r. Pierwszym kierownikiem i organizatorem nowo utworzonej jed- 
nostki (i jednocześnie pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji i budowy 
zakładów teoretycznych) był dr hab. med. Władimir Bożiłow, który uprzed- 
nio pracował w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii wrocławskiej 
Akademii Medycznej. Od 1 grudnia 1984 r. do 1 sierpnia 1987 r. prof. 
Bożiłow był również Prodziekanem Wydziału Lekarskiego. W 1990 r. 
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1999 został powołany 
na stanowisko profesora zwyczajnego AM w Bydgoszczy. Funkcję kie- 
rownika pełnił do końca września 2003 r. 
Następnie na okres od października 2003 r. do maja 2004 r. 
funkcję p.o. Kierownika Zakładu pełniła dr Zofia Jeleńska-Sadzikowska. 
W maju 2004 r. stanowisko kierownika objęła dr hab. n. med. 
Alina Grzanka, prof. nadzw. AM. Wiązało się to z rozszerzeniem dydak- 
tyki i badań z zakresu biologii komórki i ultrastruktury. Baza badawcza 
poszerzyła się wówczas o nową Pracownię Mikroskopii Elektronowej,
		

/Untitled-201_0001.djvu

			- 


.. 


...;:r 


... 
 


... 


.., .. 


...' 


\'..,. :: " ., 
f"
 
,'iŁ''';'' 


'" 


'. 
I 


ł- 


, 
, 
i: 
'/  
  


.,.. 


.. ."..... 


. 


_
" - 1 


_ 
 ik 


- 


.... 


...: 


, ... 


wyposażoną w mikroskop elektronowy JEM 100CX (JOEL). Pracownia 
ta dotychczas funkcjonowała w strukturze Katedry i Zakładu Patomor- 
fologii Klinicznej. Do Katedry Histologii i Embriologii została przeniesiona 
z całym wyposażeniem i zespołem pracowników. 
W skład zespołu naukowo-dydaktycznego Katedry wchodzą: kie- 
rownik Katedry - dr hab. n. med. Alina Grzanka, prof. nadzw. AM, dwóch 
adiunktów, trzech starszych wykładowców oraz siedmiu pracowników 
naukowo-technicznych i dwóch pracowników technicznych. 
Strukturę jednostki tworzą następujące pracownie: ogólnohistolo- 
giczna, immunohistochemiczna, neuromorfologii, embriologiczna, hodowli 
komórkowej i tkankowej, zastosowań statystycznych i cyfrowej analizy 
obrazu. W roku 2004, w związku z rozwojem bazy badawczej, wyodrębnio- 
no - o czym wspomniano - Pracownię Mikroskopii Elektronowej. 
Bardzo ważnym elementem działalności Katedry jest dydaktyka. 
Prowadzone są zajęcia z zakresu biologii komórki, ultrastruktury, cytofi- 
zjologii, histologii ogólnej i szczegółowej oraz embriologii, dla studentów 
wydziałów: Lekarskiego (kierunek lekarski i biotechnologia), Farmaceu- 
tycznego (biomedycyna laboratoryjna, biomedycyna informatyczna, anali- 
tyka medyczna) oraz Nauk o Zdrowiu (dietetyka i kosmetologia). Celem 
nauczania jest nie tylko przekazanie studentom wiadomości teoretycznych, 
ale także opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu znajomości 
komórki, tkanek i narządów człowieka. 
Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe. Studenci za- 
interesowani pogłębieniem wiedzy z zakresu histologii i embriologii są 
włączani w działalność badawczą jednostki. Członkowie Koła wielokrot- 
nie brali udział w szkoleniach. Wygłaszali referaty na Zjazdach Nau- 
kowych i Kongresach. Niektórzy z nich byli współautorami publikacji. Od 
2004 r. zakres działalności Studenckiego Koła Naukowego poszerzył się 
w związku z włączeniem w jego struktury Studenckiego Koła Naukowego 
Biologii Komórki i Ultrastruktury, działającego poprzednio przy Katedrze 
i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej. 
W latach 1984-2004 wypromowano 13 doktorów, w toku są ko- 
lejne trzy przewody. W ramach współpracy umożliwiono pracownikom, 


Wydział Lekarski 


Profesor W. Bożilow z zespołem przed budyn- 
kiem Zakładów Teoretycznych, 1986 r. 


'1 
----- 


''-" 


r 
1 


1f 


j 


Pro£. dr hab. Władimir Bożiłow, pro£. zw. AM 


205
		

/Untitled-202_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Zespól Katedry i Zakladu Histologii i Embrio- 
logii. kwiecień 2004 r. 


.,..  

 


Dr hab. Alina Grzanka, pro£. nadzw. AM 


206 


te 


- 
.' 


...... 


'\ 


" 
'f 


" 


. 


-& 


Li. 


zatrudnionym w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni i poza nią, 
realizację 10 rozpraw doktorskich. 
W Katedrze, w latach poprzednich, zrealizowano wiele prac ma- 
gisterskich (analityka medyczna) oraz licencjackich (pielęgniarstwo) z za- 
kresu histologii i embriologii, a obecnie również licencjackich na kierunku 
biotechnologia (Wydział Lekarski). 
Katedra gościła także wielu znanych naukowców, którzy wygłaszali 
wykłady. Byli to m.in.: prof. David A. Hay (Australia), prof. V. Szachłamow 
(Rosja), prof. St. Donev (Bułgaria), prof. J. Barker (Stany Zjednoczone), prof. 
J. Rowiński (polska), prof. J. Jagielski (polska), dr H. Kozłowska (polska). 
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii była organizatorem 
8 konferencji naukowych, z udziałem naukowców polskich i gości z za- 
granicy. Pracownicy opublikowali ponad 100 prac naukowych i brali 
udział w wielu konferencjach krajowych w zakresie histologii, embriologii 
i antropologii oraz kongresach międzynarodowych w Rosji, Czechach, 
Bułgarii i we Włoszech. 
Profesor Bożiłow jest współautorem podręcznika oraz autorem 
6 skryptów. Pracownicy naukowi i naukowo-techniczni, korzystając z jego 
osobistych kontaktów, uczestniczyli w szkoleniach w Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Instytucie Morfologii 
Człowieka Akademii Nauk Medycznych w Moskwie, Akademii Medycznej 
w Brnie (Czechy), Instytucie Fizjologii Akademii Nauk w Pradze (Czechy) 
oraz Uniwersytecie Medycznym w Sofii (Bułgaria). 
Jednostka współpracowała z: Instytutem Morfologii Człowieka 
w Moskwie (prof. V. Szachłamow, doc. W. Ałtuchova), Uniwersytetem Me- 
dycznym w Sofii (prof. P. Petkov, prof. St. Donev) oraz Wojskowym Insty- 
tutem Medycyny Lotniczej (prof. J. Rowiński). Obecnie również prowadzone 
są badania w zakresie cytoszkielet a ruch komórki w ramach współpracy 
z prof. Barbarą Safiejko-Mroczka z The University of Oklahoma, USA. 
Do najważniejszych osiągnięć naukowych pracowników jednostki 
należy zaliczyć: 
1. Opisanie występowania w rozwoju prenatalnym czterech od- 
mian budowy wrzeciona nerwowo-mięśniowego (W. Bożiłow). 
2. Opisanie w mięśniach szkieletowych kończyn występowania
		

/Untitled-203_0001.djvu

			nowego otorbionego, dotychczas nie opisanego w piśmiennictwie. czucio- 
wego zakończenia nerwowego (W. Bożiłow). 
3. Wywołanie apoptozy w komórkach wysp Langerhansa w ho- 
dowli tkankowej pod wpływem zakażenia wirusem pseudoabies - tym 
samym opisano jeden z możliwych mechanizmów powstawania cukrzy- 
cy typu 2 po zakażeniach neurowirusami (St. Donev, R. Jablenska, 
W. Bożiłow). 
4. Opisanie wzrastania ciała i głównych narządów w rozwoju pre- 
natalnym człowieka i zmienności przebiegu kształtowania się dymorfiz- 
mu płciowego oraz wykazanie, że w rozwoju prenatalnym występuje w 
dużej mierze stała wartość współczynników korelacji między wymiarami 
większości narządów i ciała, świadcząca o dużej synchronizacji procesów 
wzrastania i kształtowania się ciała i jego narządów (W. Bożiłow i wsp.). 
5. Opisanie zjawiska przemieszczania się ośrodka mowy między 
półkulami mózgowymi po 25 roku życia (J. Szaflarski z University of Cin- 
cinnati, w latach 1991-1993 pracownik Katedry). 
Prowadzone w latach 1984-2004 przez pracowników Katedry, 
w ramach działalności naukowej, badania obejmowały: budowę i rozwój 
aferentnych i eferentnych zakończeń nerwowych (W. Bożiłow), wzrasta- 
nie i organogenezę podczas rozwoju prenatalnego człowieka (W. Bożiłow 
i wsp.), auksologię (W. Bożiłow), badanie doświadczalne wpływu nie- 
dotlenienia mięśnia sercowego (J. Rowiński, H. Kozłowska, W. Bożiłow, 
D. Nowak) i angiogenezę w dystroficznym mięśniu sercowym myszy 
(D. Nowak). 
Obecnie w Katedrze można wyróżnić kilka nowych nurtów ba- 
dawczych: badania z zakresu ultrastruktury i biologii nowotworów ze 
szczególnym uwzględnieniem markerów nowotworowych, badania białek 
cytoszkieletu i cyklu komórkowego w powiązaniu z procesem apoptozy, 
udział aktyny i innych białek cytoszkieletu w strukturze i funkcji jądra 
komórkowego. 
W najbliższym czasie przewiduje się rozszerzenie zakresu badań 
o nowe obszary, m.in.: wpływ patologii cytoszkieletu komórkowego na 
stymulowaną niedotlenieniem angiogenezę w mięśniu sercowym oraz po- 
wiązanie funkcjonalne białek cytoszkieletu z produkcją i działaniem czyn- 
ników angiogenezy w śródbłonku naczyń i tkance mięśniowej. 
Alina Grzanka 


Katedrę i Zakład Lekarza Rodzinnego utworzono w 1992 r. na mocy 
uchwały Senatu Akademii Medycznej. Decyzja o jej powołaniu podyktowa- 
na została zmianami w systemie opieki zdrowotnej w Polsce oraz wpro- 
wadzeniem nowej specjalizacji z medycyny rodzinnej. W latach 1994- 
-1998 nowo utworzoną jednostką kierował dr n. med. Wodzisław Giziński. 
W marcu 2001 r. obowiązki kierownika Katedry przejął dr n. med. Krzysz- 
tof Buczkowski. 
Główny kierunek działania jednostki stanowi działalność dydakty- 
czna - kształcenie przed- i podyplomowe oraz działalność naukowa. 
W ramach kształcenia przeddyplomowego prowadzone są zajęcia 
ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego obejmujące: zajęcia w prak- 
tyce lekarza rodzinnego, zajęcia z komunikacji pacjent-lekarz, zajęcia 


Wydział Lekarski 


,] 


" - 


I 
J 


. -ł-!_ 


"""I 
I' 


-- b""""''' 


,.
 
. 


- 


Dr Krzysztof Góralczyk przy mikroskopie 
NIKON Eclipse E800 z modułem do cyfrowej 
analizy obrazu. 


Katedra i Zaklad 
Lekarza 
Rodzinnego 


207
		

/Untitled-204_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


- -"11'" , ..-ij;" 


-  


, . 
i
' 
,
 .. 


Dr Krzysztof Buczkowski 


Katedra i Zakład 
Patomorfologii 
Klinicznej 


.---. 


" 


Pro£. zw. dr hab. med. Jan Domaniewski 


208 


fantomowe doskonalące umiejętności praktyczne oraz seminaria. Kate- 
dra bierze również aktywny udział w kształceniu podyplomowym lekarzy 
specjalizujących się w medycynie rodzinnej w województwie kUjawsko-po- 
morskim (aktualnie 160 osób) oraz w organizacji ciągłej edukacji lekarzy 
rodzinnych. 
Przedmiot podejmowanych działań naukowych stanowią bada- 
nia nad: zachowaniami zdrowotnymi pacjentów, satysfakcją pacjentów 
korzystających z usług lekarza rodzinnego, czynnikami warunkującymi 
pełnienie funkcji lekarza rodzinnego oraz nad optymalizacją kształcenia 
lekarzy rodzinnych. 
Pracownicy Katedry są autorami i współautorami kilku publikacji 
książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Biorą 
czynny udział w licznych kongresach i zjazdach krajowych, prezentując 
prace oraz uczestnicząc w ich organizacji. Publikacje prezentowane były 
także podczas kongresów międzynarodowych. Katedra brała czynny 
udział w organizacji 30 konferencji naukowo-szkoleniowych o zasięgu re- 
gionalnym. 
Podczas kongresu w Krakowie w 2003 r. jedna z prac otrzymała 
wyróżnienie - tytuł Medycznego Rembrandta 2003, przyznany przez Ko- 
legium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 


Krzysztof Buczkowski 


Zakład Anatomii Patologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 
z którego wywodzi się rodowód Katedry, powstał w roku 1947 i do 1958 r. 
kierowany był przez dr. med. Romana Danielewskiego. W kwietniu 
1959 r. stanowisko kierownika objął lek. med. Jan Domaniewski, specja- 
lista II stopnia z patomorfologii, który w 1964 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora medycyny, w 1969 r. - stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych, na stanowisko docenta mianowany został w 1973 r., tytuł 
profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 r., profesora zwyczajnego - 
w roku 1989. 
W 1973 r. powołano Zakład Patomorfologii Zespołu Nauczania 
Klinicznego w Bydgoszczy, Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Dwa lata później powstał Zakład Patomorfologii Filii Akademii 
Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy, a we wrześniu 1984 r. 
utworzono Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycz- 
nej w Bydgoszczy. 
Profesor zw. dr hab. med. Jan Domaniewski kierował jednostką 
do 30 września 2002 r. Obecnie pełniącą obowiązki kierownika Katedry 
jest dr n. med. Renata Sujkowska, która stopień naukowy i specjalizację 
II stopnia z patomorfologii uzyskała w 1979 r. i przez wiele lat była zastępcą 
kierownika. 
Zakład Patomorfologii początkowo mieścił się w suterenie szpi- 
tala, a w 1977 r. przeniesiony został do nowego budynku, wyposażonego 
w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i naukowo-badawczą oraz za- 
plecze dydaktyczne. W roku 1998 zakończono budowę części dydak- 
tycznej, tzw. "nową patomorfologię", którą połączono z budynkiem już 
istniejącym. Całe zaplecze dydaktyczne, z salami wykładowymi, seminaryj-
		

/Untitled-205_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


nymi i ćwiczeniowymi zlokalizowano w nowym budynku i wyposażono 
w najnowocześniejszą aparaturę audiowizualną. Powstały liczne pracow- 
nie naukowe i diagnostyczne. 
Działalność naukowo-badawcza jednostki związana jest przede 
wszystkim z badaniami w chorobach nowotworowych i skoncentrowana 
na chorobach układów krążenia, pokarmowego, oddechowego i moczo- 
wo-płciowego. . I r 
W zakresie choroby nowotworowej jednym z głównych problemów 
badawczych jest transformacja nowotworowa. W badaniach podjęto za- 
gadnienie genów transformujących i indukcji odporności skierowanej prze- 
ciwko nowotworom. Badano również niektóre zmiany w cytoszkielecie po ( 
transformacji nowotworowej oraz zmiany w produkcji czynników wzrostu 
w komórkach transformowanych. Za pomocą testów transfekcyjnych 
i testu mitogennego określano właściwości transformujące DNA z krwinek 
białych chorych na ostrą i przewlekłą białaczkę limfatyczną. Dokonano 
analizyelektroforetycznej polipeptydów w komórkach po transfekcji DNA 
z raka sutka. 
Wiodącym problemem naukowym jest badanie markerów choroby Dr Renata Sujkowska 
nowotworowej: antygenu rakowo-płodowego, podjednostek a i p gonado- 
tropiny kosmówkowej, a fetoproteiny, antygenu Thomsen-Fredenreicha, 
PSA, interleukiny 10 oraz antygenów p53 i Ki 67, c-erbB-2 i PCNA oraz 
kompleksów immunologicznych. Badania prowadzone są w białaczkach, 
guzach mózgu, rakach sutka, krtani, stercza i dróg moczowych. Stosuje 
się również metodę radioimmunologiczną oraz immunocytochemiczną 
w mikroskopii elektronowej. 
Kolejnym wiodącym problemem naukowym jest histoklinika no- 
wotworów sutka, mózgu, krtani, przełyku, żołądka, jelita, stercza, jajnika, 
jajowodów, nerek i pęcherza moczowego. Zwrócono uwagę na przydatność 
badań cytoklinicznych. Badana jest ultrastruktura w dysplazji łagodnej 
w stanie przedrakowym i w rakach sutka oraz w rakach nerki i krtani. 
Badania obejmują również odczyny immnunologiczne w szeregu nowo- 
tworów i stanów przedrakowych. Ponadto jednostka bierze udział w ba- 
daniach doświadczalnych nad czerniakami złośliwymi. 
Ostatnio wykonano badania nad wpływem cystostatyków na 
reorganizację cytoszkieletu linii komórek białaczek ludzkich K-562 
i HL-60, wykazując po raz pierwszy przemieszczanie się aktyny z cyto- 
plazmy do jądra komórkowego i jej udział w reorganizacji chromatyny 
jako efekt działania cytostatyków, jak również powiązania aktyny z ce- 
chami morfologicznymi apoptozy. 
W zakresie chorób układu krążenia badania doświadczalne i na 
materiale sekcyjnym pozwoliły na wprowadzenie do pośmiertnej diagnos- 
tyki bardzo wczesnych zawałów odczynu immunomorfologicznego wyga- 
sania fluorescencji myoglobiny. Badania nad odczynowością humoralną 
i komórkową w chorobie niedokrwiennej serca wykazały odmienną 
odczynowość ustroju w przebiegu pierwotnego i wtórnego zetknięcia 
się z antygenami mięśnia serca. Stwierdzono nasilenie odczynowości 
komórkowej ustroju w pełnoobjawowych i poronnych postaciach zespołu 
pozawałowego Dresslera. Były to badania pionierskie. Opracowano 
choroby naczyń, patologię zawałów i wad serca oraz zmiany morfologicz- 
ne w nadciśnieniu tętniczym. 


209
		

/Untitled-206_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Sala ćwiczeniowa w nowym budynku patomor- 
fologii 


210 


... 


-' 


ł' 


.,... 
 


r .
 


"" 


"- 
 


; 1" 
- ,.. 
.. 


... 


."""\.. 


,,
 
, 


) 


.- - 
, 


- ... 


--- 


.
 

.., 


ł
 
'--;r  


.... 
. 


.., 


, 


,. 


.. 


. 


1 - 
. . 


--' - 


- 


Kolejnym zagadnieniem badawczym jest alergia pokarmowa 
i dróg oddechowych. Badano zakażenie Helicobacter pylori i jego związek 
z nieżytami żołądka i chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, opraco- 
wano zmiany występujące u alkoholików w przewodzie pokarmowym 
oraz zmiany w chorobie trzewnej i zespołach złego wchłaniania oraz za- 
każenie Pneumocystis carinii, jego diagnostykę i epidemiologię. 
Szereg prac poświęcono historii nauczania medycyny zarówno 
przed-, jak i podyplomowej oraz rozwoju uczelni bydgoskiej. 
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej prowadzi z klinicysta- 
mi bardzo owocną współpracę naukową i diagnostyczną oraz w zakre- 
sie wypracowania metod terapeutycznych. Wielu pracowników innych 
specjalności wykorzystuje materiał opracowywany przez patomorfologów 
w swoich rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz innych pracach 
naukowych. 
Stopnie doktora habilitowanego uzyskały dwie osoby, 32 zakończyły 
przewody doktorskie, a kolejne pięć osób ma otwarte bądź przygotowane 
do otwarcia przewody na stopień doktora nauk medycznych. Prowadzono 
specjalizację etapową bądź stacjonarną na I i II stopień z patomorfologii. 
Specjalizację I stopnia uzyskało w Zakładzie 29 lekarzy, a II stopnia 18. 
Obecnie na II stopień specjalizują się trzy osoby. Katedra, jako jedyna 
w województwie kujawsko-pomorskim jednostka, posiada akredytację 
Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalistów ze swojej dziedziny. 
Część wychowanków Katedry pracuje poza granicami kraju. Jed- 
na asystentka Zakładu została profesorem na uniwersytecie w USA, inni 
pracują we Francji, Niemczech, USA i Australii. 
Działalność dydaktyczna podyplomowa prowadzona była w Za- 
kładzie już w latach 1962-1970 w ramach kursów organizowanych na 
zlecenie Studium Doskonalenia Akademii Medycznej w Warszawie, dla 
lekarzy specjalizujących się na I stopień z terenu całego kraju. Obecnie 
nadal prowadzone są różne formy dokształcania dla lekarzy i innych pra- 
cowników z wyższym wykształceniem oraz personelu pomocniczego z re- 
gionu kujawsko-pomorskiego.
		

/Untitled-207_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Dydaktyka przeddyplomowa prowadzona była od 1973 r. dla stu- 
dentów Wydziału Lekarskiego gdańskiej Akademii Medycznej w ramach 
Zespołu Nauczania Klinicznego, później Filii AMG. 
Obecnie prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów 
dziennych, wieczorowych i zaocznych na 13 kierunkach i specjalnościach 
trzech wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu. 
W dydaktyce wykorzystywane są najnowocześniejsze metody audiowi- 
zualne, a treści i formy ćwiczeń oraz wykładów są stale doskonalone 
i uzupełniane. Stosowane formy sprawdzania nabytych przez studentów 
wiadomości zmierzają do zdobycia przez nich jak największego zasobu 
wiedzy. 
W Katedrze zorganizowano dla celów diagnostycznych i nau- 
kowych następujące pracownie: autopsyjną, histopatologiczną, histo- 
chemiczną, cytologiczną. mikroskopii elektronowej, fotograficzną, im- 
munohistochemiczną, immunomorfologiczną, immunoserologiczną, 
immunoradiologiczną, cytogenetyki, patologii molekularnej, hodowli 
tkanek oraz morfometrycznej analizy obrazu. W ostatnich latach część 
pracowni została wydzielona, a na ich bazie powstały Katedra i Zakład 
Genetyki Klinicznej oraz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej. 
Działalność diagnostyczna jednostki polega na ocenie histopato- 
logicznej materiału śródoperacyjnego i pooperacyjnego, poszerzonego 
o badania histochemiczne i immunohistochemiczne, z wykorzystaniem 
mikroskopii elektronowej oraz obejmuje cytodiagnostykę złuszczeniową 
i aspiracyjną zmian guzowatych lub/i płynów i rozmazów. Szeroko pro- 
wadzona jest oligobiopsja, która dotyczy również narządów przeszcze- 
pionych, głównie nerek. 
Osobnym działem jest diagnostyka immunofluorescencyjna, 
służąca do identyfikacji białek w tkankach: IgG, IgA, IgM, dopełniacza 
i fibrynogenu, o szczególnym znaczeniu w diagnostyce chorób kłębuszków 
nerkowych. Ponadto metodą immunofluorescencji pośredniej oznacza się 
przeciwciała, takie jak: przeciwciała przeciwjądrowe, przeciw mięśniom 
gładkim i poprzecznie prążkowanym, przeciw antygenom tarczycowym, 
przeciw mitochondriom i błonie podstawnej kłębków nerkowych, przeciw- 
ko korze nadnerczy, komórkom okładzinowym żołądka, antygenom Pneu- 
mocystis carinii, itp. 
Ważny dział diagnostyki patomorfologicznej stanowią badania 
pośmiertne, mające na celu wykrycie wszelkich zmian morfologicznych 
związanych z chorobą pacjenta i stanowiące kontrolę rozpoznania klinicz- 
nego i przeprowadzonego leczenia. 
W historii Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej należy 
również podkreślić wieloletnią działalność w ramach Polskiego Towarzyst- 
wa Patologów. W roku 1971, z inicjatywy prof. dr hab. Jana Domaniew- 
skiego, powołany został Oddział Bydgoski PTPat, którego pierwszym 
i wieloletnim prezesem był jego założyciel. 
Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie XIV Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Patologów w Bydgoszczy we wrześniu 1998 r., z udziałem 
licznych gości z zagranicy. Zjazd ten zorganizowano w roku jubileuszowym 
z okazji 40-lecia PTPat, a jego tematem przewodnim były zagadnienia 
z uropatologii i czynniki prognostyczne. Ostatnie dwie kadencje prezesem 
bydgoskiego Oddziału PTPat jest dr n. med. Renata Sujkowska. 


211
		

/Untitled-208_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


Katedra i Zakład 
Radiologii 
i Diagnostyki 
Obrazowej 


\. 


r- 


L- 


Pro£. dr hab. Zdzisław Boroń, pro£. nadzw. AM 


212 


Za liczne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne pra- 
cownicy Katedry otrzymali wiele nagród Rektora AM oraz odznaczenia 
resortowe. Na szczególne podkreślenie zasługują: prof. dr hab. Jan Doma- 
niewski - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Medal Gloria Medicinae i dr n. med. Renata Sujkowska - Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Złote Krzyże Zasługi przyznano również: dr. n. 
med. Leszkowi Trybusiowi, dr n. med. Jadwidze Korenkiewicz, dr n. med. 
Marii Mikołajczyk, dr. n. med. Jacentemu SzukaIskiernu, a Srebrny Krzyż 
Zasługi - dr. n. med. Zdzisławowi Skokowi i mgr Halinie Wiśniewskiej. 
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTPat, w marcu 
2004 r., Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej została umiesz- 
czony na liście jednostek licencjonowanych przez Polskie Towarzystwo 
Patologów, co oznacza uzyskanie licencji do wykonywania badań pato- 
morfologicznych o właściwym poziomie diagnostyki histopatologicznej, 
cytologicznej i autopsyjnej. Licencja ta jest podstawą do rekomendowania 
placówki do Narodowego Funduszu Zdrowia jako jednostki zapewniającej 
odpowiedni standard świadczonych usług. 


Renata Sujkowska 


W 1975 r. powołano w Bydgoszczy, w ramach Filii gdańskiej Akademii 
Medycznej, Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej na bazie Woje- 
wódzkiego Szpitala Zespolonego, którego kierownikiem został doc. dr 
hab. med. Zdzisław Boroń. W 1985 r. został włączony w struktury nowo 
utworzonej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 1997 r. obowiązki 
kierownika Zakładu przejął dr hab. Władysław Lasek, a w roku 2002 Za- 
kład został przekształcony w Katedrę i Zakład Radiologii i Diagnostyki 
Obrazowej. 
Początkowo w Zakładzie prowadzono jedynie badania z zakresu 
radiologii konwencjonalnej. W roku 1976 uruchomiona została pracownia 
angiograficzna, a rok później mammograficzna. Następnie sukcesywnie 
tworzono następujące pracownie specjalistyczne: radiologii stomatolo- 
gicznej, ultrasonografii (w roku 1984) oraz endoskopii dróg żółciowych 
i trzustki. W 1992 r. utworzono - jedną z pierwszych w kraju - pracownię 
tomografii komputerowej, a w 1998 r. pracownię rezonansu magnetycz- 
nego. Spośród naj nowszych nabytków wymienić należy zainstalowany 
w 2003 r. czterorzędowy, spiralny tomograf komputerowy. 
Spektrum działalności naukowej pracowników jednostki w posz- 
czególnych pracowniach obejmuje różne dziedziny medycyny. 
W Pracowni Angiograficznej wykonywane są między innymi za- 
biegi embolizacji przetok tętniczo-żylnych i zmian nowotworowych, en- 
dowaskularne leczenie tętniaków mózgu za pomocą spiral odczepialnych, 
zakładanie filtrów przeciwzatorowych do żyły głównej dolnej, angioplasty- 
ka i zakładanie stentów do tętnic nerkowych i tętnic obwodowych. 
Dzięki jednemu z naj nowocześniej szych w Polsce tomografów 
komputerowych można oceniać serce i naczynia wieńcowe. Wspólnie 
z Kliniką Kardiologii prowadzone są prace badawcze porównujące ocenę 
tętnic wieńcowych po wszczepieniu stentów w koronarografii i tomografii 
komputerowej. Zakład jest jedynym ośrodkiem w regionie oceniającym 
zwapnienia w ścianach tętnic wieńcowych za pomocą wskaźnika 
zwapnień (Calcium Scoring). Następna z metod - angioTK - pozwala na
		

/Untitled-209_0001.djvu

			nieinwazyjną ocenę aorty, tętnic szyjnych, mózgowych, jak również naczyń 
nerki przeszczepionej. Jednostka posiada również program perfuzji, który 
umożliwia wykrycie niedokrwienia mózgu, zanim stanie się ono widoczne 
w zwykłym badaniu TK. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości 
(HRCT) jest ważną metodą w diagnostyce chorób śródmiąższowych płuc 
(sarkoidozy, azbestoz
,' mukowiscydozy) oraz rozedmy i wyeliminowała 
bronchografię w rozpoznawaniu rozstrzeni oskrzeli. 
W Pracowni Ultrasonograficznej wykonuje się, oprócz badań stan- 
dardowych, ultrasonografię gałki ocznej, stawu ramiennego, biodrowe- 
go i kolanowego, ścięgna Achillesa oraz guzów i zmian guzopodobnych 
przedramienia i ręki. Opcja color-Doppler i power-Doppler pozwala na 
nieinwazyjną diagnostykę tętnic szyjnych. żyły głównej dolnej, tętnic i żył 
siatkówki. 
Współpraca z innymi jednostkami Akademii Medycznej (Kliniką 
Neurologii, Kliniką Neurochirurgii, Kliniką Chorób Oczu, Kliniką 
Chirurgii Naczyń, Kliniką Pediatrii, Onkologii i Hematologii i innymi) 
zaowocowała wieloma pracami opublikowanymi w czasopismach oraz re- 
feratami wygłoszonymi na zjazdach i sympozjach. Badania w programach 
rządowych, europejskich i międzynarodowych prowadzone są wspólnie 
z Kliniką Kardiologii, Ortopedii i Neurologii. Ponadto Zakład współpracuje 
i publikuje wspólne prace z pro£. Rodolfo Campanii z Instituto di Radiolo- 
gia dell Universita i Policlinico S. Matteo, Pavia, Italia. 
W 1978 r. Zakład zorganizował pierwsze w kraju sympozjum na 
temat tomografii komputerowej, a w roku 1980 ogólnopolskie sympozjum 
na temat nowoczesnej diagnostyki układu moczowego i przestrzeni zaotrze- 
wnowej. Ostatnie sympozjum - IV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Medycz- 
nego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, w którym uczestniczyło 
wielu gości z kraju i zagranicy, zorganizowano w 2002 r. 


. .. 
.. 


.. 


L- 


..  '-' .. 
';f 'l;{ 


. 


....... 

 


,	
			

/Untitled-20_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


POWSTANCOW WIELKOPOLSKIC:, r.::;:\ g 
e\EiE6 \ 
 , H 

 
.
 
ę. 
 sz ilalim.dr.A.Jurasza \ 

 

 w rozbudowie 
 
 

 rondO 
'Ii, - 

 IE 
 
",SKIEJ-CUI< !- i;j i 
,ARII St<ł- ODO 
 
 ;; i 
M 
 
 1; 
II 
 _C;; 


Projekt rozbudowy zaplecza klinicznego i nau- 
kowo-dydaktycznego uczelni, 1984 r. 


20 


Rozpoczęto rozmowy z ówczesnym kierownikiem bydgoskiego 
Studium Farmacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie, prof. dr. hab. farm. L. Wichlińskim, na temat przyłączenia do 
naszej uczelni i zorganizowania Wydziału Farmaceutycznego. Negocjacje 
prowadzono również z Dyrekcją CMKP w Warszawie. W grudniu 1984 r. 
Minister Zdrowia powołał w Akademii Medycznej Wydział Farmaceu- 
tyczny. Ostatecznie CMKP nie wyraziło zgody na połączenie, w związku 
z czym uruchomienie tego wydziału przełożono na lata późniejsze. 
W 1984 r. podjęto wstępną decyzję rozbudowy zaplecza klinicz- 
nego i naukowo-dydaktycznego uczelni. Na terenie Szpitala im. dr. A. Ju- 
rasza, od strony ul. Jurasza i ul. Powstańców Wielkopolskich, postano- 
wiono zlokalizować wieżowiec dla władz uczelni i jej administracji oraz 
dyrekcji szpitala klinicznego, jak również zespół przychodni przyklinicz- 
nych. Realizację tych inwestycji rozpoczęto już w 1985 r. Natomiast 
w późniejszym terminie zamierzano wybudować, od strony ul. Jurasza 
i ul. M. Skłodowskiej-Curie, zespół klinik położniczo-ginekologicznych. 
Na terenie ogródków działkowych, przylegających do szpitala i sięgają- 
cych do Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od strony ul. Powstańców 
Wielkopolskich, planowano zespół klinik dziecięcych, od strony zaś ul. Cu- 
rie-Skłodowskiej Centrum Medycyny Doświadczalnej ze zwierzętarnią. 
W Fordonie, między ulicami Eskulapa i Obwodową, na terenach zale- 
sionych w pobliżu Centrum Onkologii planowano zespół klinik psychia- 
trycznych oraz klinikę rehabilitacji. 
W 1985 r. kontynuowano modernizację gmachu głównego szpitala 
i jego skrzydeł. Zakończono budowę zakładów teoretycznych dla sześciu 
Katedr i Zakładów: Biologii z Genetyką, Anatomii Prawidłowej, Biofizyki, 
Biochemii z Chemią Ogólną, Fizjologii oraz Histologii z Embriologią przy 
ul. Karłowicza. Uczelnia dostała w Fordonie budynki na dom studencki 
oraz dom mieszkalny dla kadry naukowej. 
W 1985 r. utworzona została Biblioteka Główna Akademii Me- 
dycznej w Bydgoszczy. Powstała ona z połączenia Bydgoskiej Filii Głównej 
Biblioteki Lekarskiej w Warszawie oraz Biblioteki Filii AMG w Byd- 
goszczy. Jej dyrektorem został st. kustosz dyplomowany z Warszawy. 
W jednostkach organizacyjnych, Klinikach i Zakładach, obsadzonych 
przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, utworzono 
Katedry z ewentualnym rozszerzeniem nazwy, co kontynuowano również 
w następnych latach. 
W roku 1985 rozpoczęto rekrutację na I rok studiów, przyjmując 
148 studentów. W kolejnych latach zwiększono liczbę przyjmowanych na 
studia do 240, a następnie w latach dziewięćdziesiątych decyzją Minis- 
terstwa Zdrowia zredukowano ją o 50%. 
Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju kadr naukowych Akademii 
Medycznej miało przyznanie Radzie Wydziału Lekarskiego w roku 1986 
uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny, w roku 1987 zaś w zakresie biologii medycznej oraz uprawnień 
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycz- 
nych w zakresie medycyny i biologii medycznej. W 1986 r. zakończono 
3 przewody na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, 
a w 1988 r. pierwszy przewód habilitacyjny.
		

/Untitled-210_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


,.  


- 
"
;: 
'i- 7' JI 


/II 


'" 


.> 


<,. 


---./ 


;/ 


- 


Badanie tomograficzne 


Zakład Ekologii 
i Ochrony 
, 
Srodowiska 


{ 


".- 


\ 


Dr hab. Piotr Kamiński, pro£. nadzw. AM 


214 


't J 
-<.
 " 
, '\ 


'. 


W Zakładzie mieści się siedziba Pomorsko-Kujawskiego Oddziału 
PLTR-u, który w ostatnich sześciu latach zorganizował 15 posiedzeń nau- 
kowych, na których wygłoszono łącznie 42 referaty. 
Pracownicy Zakładu w ciągu ostatnich dwudziestu lat opubliko- 
wali około 180 doniesień naukowych. Wygłosili wiele referatów na kra- 
jowych i zagranicznych, międzynarodowych zjazdach i sympozjach, np. 
w Monachium, Lizbonie, Budapeszcie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. 
Działalność dydaktyczna Zakładu Radiologii obejmuje, od po- 
czątku jego istnienia, prowadzenie zajęć ze studentami Akademii Me- 
dycznej, szkolenia dla lekarzy medycyny i stomatologów oraz studentów 
Wydziału Fizyki UMK w Toruniu i studentów ATR w Bydgoszczy. 
W 2002 r. przeprowadzono kurs specjalizacyjny "Wybrane zagadnienia 
z diagnostyki ultrasonograficznej" akredytowany przez CM PK. Ponadto 
Zakład przeprowadza egzamin praktyczny z ultrasonografii, niezbędny do 
uzyskania certyfikatu. 
Od wielu lat prowadzone są również egzaminy specjalizacyjne 
z radiologii i diagnostyki obrazowej I stopnia, a 6-krotnie egzamin II stop- 
nia dla lekarzy radiologów z całej Polski. 
W 1987 r. dr hab. n. med. Władysław Lasek, prof. nadzw. AM 
otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za współautorstwo 
pierwszego podręcznika dla studentów z zakresu ultrasonografii pt. Pod- 
stawy diagnostyki ultradźwiękowej, a w ostatnich czterech latach trzykrot- 
nie nagrodę Rektora II stopnia za działalność naukową. 
Władysław Lasek 


Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska utworzono z dniem 1 września 
2003 r. Jego kierownikiem mianowany został dr hab. Piotr Kamiński, 
prof. nadzw. AM (specjalność naukowa: ekologia), absolwent Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, dotychczas zatrudniony w Uniwersytecie Warszaw- 
skim - Filii w Białymstoku (od 1997 r. Uniwersytet w Białymstoku). 
Od 1984 r. prowadził badania ekologiczne ptaków i ssaków w środowiskach 
miejskich i pozamiejskich. W latach 1984-1985 uczestniczył w bada- 
niach Centralnego Problemu Badań Podstawowych (CPBP) dotyczących 
układów ekologicznych i ich roli w sterowaniu procesami przyrodniczymi, 
koordynowanych przez Instytut Ekologii PAN. Od 1988 r. był kierowni- 
kiem tematów CPBP w zakresie fizjologii ekologicznej, w zespołach orni- 
tologicznym i teriologicznym. 
Wyniki badań prezentował na sympozjach i konferencjach kra- 
jowych i międzynarodowych. W latach 1990-1992 był kierownikiem 
grantu KBN Wpływ heterogenności środowiska na przebieg procesów 
populacyjnych i fizjologicznych u ptaków synantropijnych. W okresie 
od 1988 do 1999 r. współpracował z Instytutem Zoologii Bułgarskiej 
Akademii Nauk, realizując program badawczy dotyczący pierzenia ptaków 
i wpływu metali na ten proces, a w latach 1990-1996 współpracował 
z Akademią Medyczną w Białymstoku w zakresie histopatologii ptaków. 
Zorganizował pracownie zoologii bezkręgowców i kręgowców 
oraz laboratorium histologiczne. Prowadził wykłady i ćwiczenia z zoo- 
logii bezkręgowców, parazytologii systematycznej i ekologicznej i zoo- 
logii kręgowców. Zorganizował terenową stację naukową nad Narwią
		

/Untitled-211_0001.djvu

			Wydział Lekarski 


i prowadził ją przez 20 lat. Był promotorem, bezpośrednim opiekunem 
naukowym i recenzentem 40 prac magisterskich. Opublikował 40 ory- 
ginalnych prac naukowych z dziedziny ekologii zwierząt i bioenergetyki 
ekologicznej. Od 1998 r. jest członkiem Society of Ecotoxicology and 
Environmental Safety (SECOTOX). 
Planowany kierunek i profil działania jednostki dotyczyć będzie 
następujących zagadnieiJ.: ekologia halofitów i funkcjonowanie eko- 
systemów solniskowych, mechanizmy adaptacji roślinności halofilnej 
i glikofilnej do zasolenia i stężenia jonów metali w podłożu, określenie 
znaczenia taksonów halofilnych i glikofilnych w indykacji środowiska na 
podstawie ich zdolności kumulacji pierwiastków i metali ciężkich, us- 
talenie potencjalnych możliwości wykorzystania taksonów halofilnych 
i glikofilnych w procesie fitoremediacji gleby, jakościowe i ilościowe bada- 
nia roślinności słonolubnej na Kujawach z wykorzystaniem systemów 
informacyjnych GIS, mechanizmy kształtujące sukcesyjne i dynamiczne 
przekształcenia struktury fitocenoz solniskowych, plastyczność morfo- 
logiczna gatunków halofilnych, zastosowanie metod geometrii fraktalnej, 
taksonomii numerycznej i modelowania matematycznego w badaniach 
populacyjnych, biomonitoring metali toksycznych i pierwiastków fizjo- 
logicznych w środowisku zanieczyszczonym i kontrolnym (biodostępność 
pierwiastków w łańcuchach troficznych), oddziaływanie wzrostu stężenia 
metali ponad granice zakreślone normą na przebieg procesów fizjolo- 
gicznych, prowadzących do przeorganizowania priorytetów wzrostowych 
i rozwojowych (np. poprzez produkcję białek wiążących nadmiar metali 
dla ich unieczynnienia i wycofania ze środowiska wewnętrznego; fizjolo- 
giczna homeostaza, zmiany przebiegu wzrostu, parametrów ekologi- 
cznych, procesów odpornościowych i skorelowanych procesów fizjolo- 
gicznych), znaczenie metalotionein w unieczynnianiu metali (wpływ 
antagonizmu metali ciężkich na wchłanianie pierwiastków fizjologicz- 
nych, rola tionein dla potencjału rozrodczego), wpływ metali ciężkich 
na odporność, rola śledziony w kształtowaniu odporności fizjologicznej 
w odpowiedzi na bezpośrednie działanie czynnika toksycznego, proce- 
sy regulujące gospodarkę wapniową i odporność fizjologiczną organi- 
zmu jako podłoże mechanizmów przystosowawczych do pomyślnego 
przeżywania w środowiskach zanieczyszczonych u zwierząt, oddziaływanie 
metali toksycznych na zmiany histopatologiczne modyfikujące kondycję 
fizyczną i przeżywalność w następnych pokoleniach (dziedziczenie cech 
niekorzystnych, próg przeżywalności); określenie stężenia granicznego 
metali, warunkującego utrzymanie kondycji fizycznej wystarczającej dla 
pomyślnego przeżywania w środowisku zanieczyszczonym, udział sko- 
rupy jaja jako magazynu metali toksycznych u rozwijających się zarod- 
ków, wpływ wapnia (zakwaszenie środowiska) na potencjał magazynujący 
skorupy jaja i jej znaczenie fizjologiczne dla embrionów (konsekwencje 
dla produkcji populacji), podatność przewodu pokarmowego na inwazje 
pasożytnicze jako reakcje układu odpornościowego na skażenie środowiska 
metalami (ptaki jako ogniwo łańcucha epidemiologiczno-epizoocjologicz- 
nego), związek otłuszczenia piskląt ze skażeniem środowiska metalami 
toksycznymi i związane z nim różne konsekwencje fizjologiczne przerwy 
nocnej w karmieniu dla przeżywalności, rola pestycydów w kształtowaniu 
się parametrów fizjologicznych i populacyjnych u zwierząt. 
Piotr Kamiński 


215
		

/Untitled-212_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


W dniu 3 listopada 1987 r. rozpoczęto tworzenie struktur Wydziału poprzez 
przesunięcie z Wydziału Lekarskiego na Farmaceutyczny następujących 
Katedr i Zakładów: Biofizyki, kierowanej przez doc. dr. hab. Aleksandra 
Gutsze, Patofizjologii - prof. dr hab. Marię Kotschy, Mikrobiologii Klini- 
cznej - prof. dr. hab. Zenona Dudziaka, Higieny i Epidemiologii - prof. dr 
hab. Bolesławę Doboszyńską i Biochemii Klinicznej - lek. med. Joachima 
Kassiana. Powołano Zakład Chemii Fizycznej, którego kierownikiem został 
doc. dr hab. Jerzy Garbacz. W roku 1986 w Katedrze i Zakładzie Higieny 
powstała Pracownia Informatyki Medycznej, którą w latach 1986-1993 
kierował mgr inż. Krzysztof Jurek. W czerwcu 1988 r. powołano Zakład 
Chemii Klinicznej. 
Pierwszym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego została, 
wybrana 10 grudnia 1987 r., pro£. dr hab. Maria Kotschy - patofizjolog, 
internista i hematolog, poprzednio docent Kliniki Angiologii AM we 
Wrocławiu, prodziekanem zaś prof. dr hab. Mieczysław Uszyński. Prof. 
M. Kotschy na stanowisku tym pozostawała przez dwie kadencje w latach 
1987-1993. 
Dwa miesiące później JM Rektor Akademii Medycznej w Bydgosz- 
czy prof. dr hab. Jan Domaniewski poinformował Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej o uruchomieniu z dniem 1 października 1988 r. nowego kierunku 
studiów: analityka medyczna oraz o możliwości przyjęcia na pierwszy rok 
30 studentów. W pierwszym roku akademickim 1988/1989 na kierunku 
analityka medyczna studiowało 35 studentów. W latach następnych licz- 
ba studentów kształcących się na tym kierunku systematycznie wzrastała. 
W roku akademickim 1989/1990 zwiększyła się do 78 studentów, pod- 
czas gdy w 1997/1998 było ich już 164. 
W początkowym okresie zajęcia dydaktyczne na kierunku anali- 
tyka medyczna prowadzili pracownicy zakładów teoretycznych Wydziału 
Lekarskiego i Farmaceutycznego oraz Wydziału Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. 
W 1988 r. powołana została przy Zakładzie Biochemii Klinicz- 
nej pracownia Analizy Instrumentalnej. W tym samym roku Zakład ten 
przekształcił się w Katedrę i Zakład Biochemii Klinicznej. Kierowanie 
nowo utworzoną jednostką powierzono w styczniu 1989 r. jej organi- 
zatorowi, docentowi dr. hab. n. biol. Ryszardowi Olińskiemu. 
W grudniu 1988 r. utworzono Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
pod kierunkiem dr. J. Kassiana, który na bazie Laboratorium Państwowego 
Szpitala Klinicznego przygotowywał się do prowadzenia zajęć dydaktycz- 
nych z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna na V roku studiów kierunku 
analityki medycznej i III roku studiów lekarskich. Od czerwca 1991 r. 
Zakład funkcjonował już jako Katedra i Zakład Diagnostyki Laborato- 
ryjnej, a jego kierownictwo objęła dr hab. n. med. Hanna Poznańska- 
-Linde, prof. AM, specjalista chorób wewnętrznych i diagnostyki labora- 
toryjnej. Z kolei w ramach Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej 
w 1989 r. rozpoczęła funkcjonowanie Pracownia Immunologii. 


.. 


..., 


. 
'" 


.'- 


" 


Pro£. dr hab. Maria Kotschy Dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego 1987-1990, 1990-1993 


217
		

/Untitled-213_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny  


. 


.. 


.,r 


Pro£. dr hab. Aleksander Gutsze Dziekan Wy- 
działu Farmaceutycznego 1993-1996, 1996- 
-1999,2002-2004 


218 


W drugim roku kształcenia (od 1 października 1989 r.) wszyst- 
kie zajęcia dla kierunku analityka medyczna były już prowadzone przez 
zakłady Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy. Zajęcia z chemii nieorganicznej i analitycznej prowadziła 
dr Krystyna Romańska, natomiast dr Maria Santus - zajęcia z chemii or- 
ganicznej. W roku akademickim 1989/1990 na I rok studiów na kierunku 
analityka medyczna przyjęto 54 osoby. 
Dnia 24 października 1990 r. powołana została Katedra i Zakład 
Propedeutyki Medycyny, a kierowanie tą jednostką powierzono prof. dr. 
hab. Mieczysławowi Uszyńskiemu, zatrudnionemu początkowo jako do- 
cent, a od 7 grudnia 1990 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego AM 
w Bydgoszczy. 
W 1991 r. ustanowiono Katedrę Patobiochemii i Chemii Klini- 
cznej, zlokalizowaną na terenie Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej, 
której kierownictwo objął dr hab. med. Lech Torliński, prof. nadzw. AM. 
W roku 1994 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy zatrudnieni byli następujący profesorowie: prof. dr hab. n. 
farm. Bolesława Doboszyńska (Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii), 
prof. dr hab. n. med. Zenon Dudziak (Katedra i Zakład Mikrobiologii), dr 
hab. n. chem. Jerzy Garbacz, pro£. nadzw. AM (Katedra Chemii Fizycznej), 
prof. dr hab. n. fiz. Aleksander Gutsze (Katedra i Zakład Biofizyki), dr hab. n. 
fiz. Bronisław Grzegorzewski, prof. nadzw. AM (Katedra i Zakład Biofizyki), 
prof. dr hab. n. med. Maria Kotschy (Katedra i Zakład Patofizjologii), dr hab. 
n. przyr. Ryszard Oliński, prof. nadzw. AM (Katedra i Zakład Biochemii 
Klinicznej), dr hab. n. med. Hanna Poznańska-Linde, pro£. nadzw. AM 
(Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej), prof. dr hab. n. med. Ma- 
rian Sygit (Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii), dr hab. n. med. Lech 
Torliński, prof. nadzw. AM (Katedra i Zakład Patobiochemii), prof. dr hab. 
n. med. Mieczysław Uszyński (Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny). 
W latach 1993-1999 liczba absolwentów Wydziału Farmaceuty- 
cznego z dyplomami magistra analityki medycznej wyniosła łącznie 188. 
Funkcję Dziekana Wydziału w latach 1993-1999 pełnił prof. dr 
hab. Aleksander Gutsze, a następnie dr hab. Bronisław Grzegorzew,ski, 
prof. nadzw. AM (1999-2002). Następnie w 2002 r. Dziekanem ponownie 
został wybrany prof. dr hab. A. Gutsze, a w maju 2004 r. dr hab. Grażyna 
Odrowąż-Sypniewska, prof. AM. Funkcję Prodziekanów obejmowali kolej- 
no: prof. Mieczysław Uszyński, dr hab. B. Grzegorzewski, prof. AM, 
dr hab. G. Odrowąż-Sypniewska, prof. nadzw. AM (analityka medyczna), 
dr hab. Jerzy Krysiński, prof. nadzw. AM (farmacja). 
W 1997 r. powołany został, w ramach struktury Katedry i Zakładu 
Mikrobiologii funkcjonującej na bazie Szpitala Klinicznego, Zakład Mikro- 
biologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, którego kierownictwo objął 
dr hab. Roman Marian BugaIski. Obecnie Zakład funkcjonuje jako odrębna 
jednostka Wydziału Nauk o Zdrowiu. W roku 1997 kierownictwo Katedry 
i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej objęła dr hab. Grażyna Odrowąż- 
-Sypniewska, prof. AM - biochemik, specjalista z analityki klinicznej, 
funkcję zaś kierownika Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej objął w roku 
1999 dr hab. Piotr Cysewski. 
W okresie kadencji prof. Aleksandra Gutsze oraz dr. hab. B. Grze- 
gorzewskiego, pro£. nadzw. AM (1998-2002) sukcesywnie dokonywane
		

/Untitled-214_0001.djvu

			były nie tylko dalsze zmiany organizacyjne w strukturze Wydziału Far- 
maceutycznego, ale także rozszerzono możliwości kształcenia poprzez 
wprowadzenie nowych atrakcyjnych kierunków i specjalności. Powstały 
nowe Katedry i Zakłady, a tym samym zwiększyła się liczba samodziel- 
nych pracowników naukowych. Wzrosła znacznie liczba studentów, 
z 215 w roku akademickim 1998/1999 do 245 w roku 2000/200l. 
Powiększyła się także liczba osób, które w różnych jednostkach Wydziału 
odbywają studia doktoranckie. 
W związku z decyzją o uruchomieniu w roku akademickim 1999 
/2000 na Wydziale Farmaceutycznym kształcenia w trybie studiów licen- 
cjackich wieczorowych i zaocznych na kierunku kosmetologia powołano, 
zlokalizowane w wyremontowanym budynku przy ul. Techników w Byd- 
goszczy, Katedrę Kosmetologii oraz Zakłady: Kosmetologii, Technologii 
i Formy Kosmetyku, Chemii Surowców Kosmetycznych i Zapachowych 
(lipiec 1999). Kształcenie studentek w zakresie kosmetologii zostało 
w roku 2001 przeniesione na Wydział Nauk o Zdrowiu. Ogółem studia 
licencjackie na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2000/2001 
ukończyło 38 osób. 
W lutym 2000 r. powołano Katedrę i Zakład Immunologii, zajmującą 
część pomieszczeń na terenie budynku tzw. Nowej Patomorfologii, 
w sąsiedztwie Szpitala Klinicznego, której kierownictwo objął dr hab. 
n. med. Jacek Michałkiewicz, prof. nadzw. AM, a w czerwcu - Katedrę 
Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej 
pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Stefańskiego, prof. nad zw. AM, 
w skład której weszły: Zakład Modelowania Matematycznego w Naukach 
Biomedycznych kierowany przez dr. hab. Przemysława Staszewskiego, 
pro£. AM, Zakład Teorii Układów Biomedycznych kierowany przez dr. 
hab. K. Stefańskiego, prof. nadzw. AM oraz Pracownia Informatyki Me- 
dycznej pod kierownictwem dr. inż. Mariusza Żółtowskiego. Początkowo 
siedzibą Katedry był "Stary Rektorat" - budynek Biblioteki Akademii 
Medycznej, natomiast później wyremontowane pomieszczenia po byłym 
Urzędzie Skarbowym przy Rondzie Jagiellonów. 
Z dniem 1 października 2000 r. kierownikiem Katedry i Zakładu 
Mikrobiologii została dr hab. Eugenia Gospodarek, w październiku 2001 r. 
kierowanie Katedrą i Zakładem Patofizjologii przejęła dr hab. med. Danuta 
Rość, a w 2002 r. obowiązki kierownika Katedry Patobiochemii i Chemii 
Klinicznej przejął dr hab. med. Tomasz Tyrakowski, zatrudniony na stano- 
wisku profesora nadzwyczajnego. W tym samym czasie do Katedry 
dołączono Pracownię Elektrofizjologii Tkanki Nabłonkowej i Skóry. 
W roku 2003 przekształcono, utworzoną w 2001 r., Katedrę i Za- 
kład Fizyki Medycznej w Zakład Fizyki Medycznej i włączono w strukturę 
organizacyjną Katedry Biofizyki. Kierownikiem nowo utworzonego Zakładu 
został dr hab. Stefan Kruszewski, prof. nadzw. AM. W chwili obecnej 
w Katedrze Biofizyki zatrudnionych jest: trzech profesorów nadzwyczaj- 
nych AM, czterech doktorów oraz pięciu magistrów na stanowisku asys- 
tenta. Był to kolejny etap kompletowania kadry samodzielnych pracowni- 
ków naukowych przed rozpoczęciem kształcenia na poziomie licencjackim, 
w ramach dwóch nowych specjalności biomedycznych. 
W roku akademickim 2000/2001 rozpoczęto kształcenie licencjackie 
- 3-letnie studia zawodowe na kierunku analityka medyczna w specjalności 


Wydział Farmaceutyczny 


..
 
.,
 
 
- 

 

 
._ tł. 
-.

 ,- .ł
 
.'i 
 :łt · 
'. 
'ł:f, ,,, 

 :ł;. 
(,. -'J 


Dr hab. Bronislaw Grzegorzewski, prof. nadzw. 
AM Dziekan Wydzialu Farmaceutycznego 
1999-2002 


219
		

/Untitled-215_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny  


.. 
.. 
.. .... 
.. 
.  
.e 
. 
. 
",. 
 
'... . 
..., "A. 
 
i i'ef " · 


\) 


Dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, pro£. 
nadzw. AM Dziekan Wydziału Farmaceutycz- 
nego 2004- 


biomedycyna laboratoryjna, a rok później - w specjalności biomedycyna 
informatyczna. W październiku 2003 r. dwunastu pierwszych absolwentów 
studiów licencjackich rozpoczęło dwuletnie uzupełniające studia magister- 
skie na kierunku analityka medyczna. 
W grudniu 2000 r. Senat Akademii Medycznej upoważnił Rektora, 
pro£. dr. hab. n. med. Jana Domaniewskiego, oraz ówczesnego Dziekana 
Wydziału - dr. hab. Bronisława Grzegorzewskiego, prof. nadzw. AM, do 
podjęcia działań zmierzających do utworzenia kierunku studiów - far- 
macja apteczna, który ostatecznie pod nazwą farmacja został utworzony 
29 czerwca 2001 r. 
We wrześniu 2001 r. powołano nowe Katedry i Zakłady: 1) Biologii 
i Botaniki Farmaceutycznej, którą obecnie kieruje dr hab. n. biol. Tomasz 
Załuski, prof. nadzw. AM, 2) Farmakognozji, Chemii Leków, Technologii 
Postaci Leku pod kierunkiem dr hab. n. farm. Anny Kodym, prof. nadzw. 
AM. 3) Bromatologii kierowaną przez dr. hab. n. farm. Grzegorza Bazylaka, 
4) Biofarmacji i Farmakodynamiki, w której funkcję kierownika pełni prof. 
dr hab. n. farm. Bogusław Hładoń, 5) Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych, Toksykologii, Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceutyczne- 
go kierowaną przez dr. hab. n. farm. Jerzego Krysińskiego, pro£. nadzw. 
AM, 6) Chemii Organicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Pawla- 
czyka, 7) Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Decyzją Rady Wydziału Far- 
maceutycznego z 21 listopada 2001 r. ustanowiono na Wydziale Studium 
Kształcenia Podyplomowego, którego kierownikiem został pro£. dr hab. 
n. farm. Bogusław Hładoń. 
Jednostki tworzące strukturę Wydziału Farmaceutycznego, 
w chwili obecnej będące w okresie przejściowym, funkcjonują w kilku 
pomieszczeniach budynku "Nowej Patomorfologii". Zaprojektowany jest 
już budynek dla Wydziału, który powstanie przy ul. Jurasza. 
Studia na kierunku farmacja w trybie dziennym i wieczorowym 
rozpoczęły się w roku akademickim 2002/2003. Od tego roku akade- 
mickiego po raz kolejny wzrosła liczba studentów, która obecnie wynosi 
571 osób na obydwu kierunkach: analityka medyczna i farmacja. 
Działalność naukową jednostek Wydziału Farmaceutycznego cechu- 
je szerokie spektrum obszarów badawczych. Są to między innymi badania 
z zakresu: molekularnej patogenezy nowotworów i analizy oksydacyjnych 
uszkodzeń DNA u pacjentów z chorobami nowotworowymi, analizy 
jakościowej krążących kompleksów immunologicznych izolowanych od 
chorych nowotworowych, badań farmakologicznych nowych związków 
o działaniu przeciwnowotworowym i leków cytostatycznych, interakcji leków 
ze składnikami żywności modyfikowanej genetycznie, ale także dotyczące 
transportu jonów w drogach oddechowych i w przewodzie pokarmowym. 
Są to wieloletnie badania nad procesem krzepliwości krwi i fibrynolizy 
w chorobie niedokrwiennej serca, cukrzycy, chorobach wątroby, zapale- 
niu trzustki, chorobach nowotworowych, chorobach krwi, chorobach 
tarczycy i w niewydolności nerek, układu krzepnięcia u kobiet ciężarnych 
i nad koagulopatiami położniczymi oraz dotyczące oceny przydatności 
klinicznej nowoczesnych wskaźników biochemicznych w diagnostyce 
laboratoryjnej metabolicznych chorób kości, chorób sercowo-naczynio- 
wych z uwzględnieniem procesu hemostazy, chorób o podłożu autoim- 
munizacyjnym (celiakia), występowania zakażeń wewnątrzszpitalnych 


220
		

/Untitled-216_0001.djvu

			oraz patomechanizmu i lekowrażliwości drobnoustrojów oportunistycz- 
nych. Inne kierunki badań to: wykorzystanie substancji pomocniczych 
w modyfikowaniu dostępności farmaceutycznej i biologicznej substancji 
leczniczych, ocena metod separacji i detekcji leków adrenolitycznych, 
zastosowania chemii obliczeniowej w modelowaniu właściwości układów 
chemicznych, zastosowania biomedyczne metod dynamiki nieliniowej, 
mechaniki kwantowej w fizyce i chemii atomowo-molekularnej, zasto- 
sowania informatycznych systemów wspomagania decyzji w analizie 
danych medycznych i analizie farmakoekonomicznej oraz opracowanie 
systemów akwizycji danych biomedycznych, analiza obrazów biomedycz- 
nych, przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych. 
Spośród pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze i Za- 
kładzie Biochemii Klinicznej stopień doktora uzyskało dotychczas pięć osób, 
trzy są na studiach doktoranckich, habilitował się jeden doktor. W Katedrze 
i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej doktoryzowało się czterech asys- 
tentów, a pięciu odbywa studia doktoranckie. W Katedrze i Zakładzie Im- 
munologii dwie osoby uzyskały stopień doktora i dwie osoby przygotowują 
rozprawy doktorskie w ramach studiów doktoranckich. W Katedrze 
i Zakładzie Mikrobiologii zakończono jeden przewód habilitacyjny i jeden 
doktorski, a dwie osoby są na studiach doktoranckich. Natomiast w Katedrze 
i Zakładzie Patobiochemii i Chemii Klinicznej doktoryzowało się trzech 
asystentów, a cztery osoby odbywają studia doktoranckie. Czterech adiunk- 
tów Katedry Patofizjologii uzyskało stopień doktora habilitowanego, cztery 
osoby stopień doktora, ponadto trzech doktorantów przygotowuje rozprawy 
w ramach studiów doktoranckich. W Pracowni Informatyki Medycznej przy- 
gotowywana jest jedna rozprawa habilitacyjna. 
Aktualnie na Wydziale Farmaceutycznym zatrudnionych jest: 
pięciu profesorów tytularnych, 17 doktorów habilitowanych na stano- 
wisku prof. nadzw. AM, dwóch doktorów habilitowanych oraz 36 dok- 
torów. Funkcję Prodziekanów pełnią: dr hab. Ewa Żekanowska (analityka 
medyczna) od maja 2004 r. i dr hab. Jerzy Krysiński, prof. AM. Natomiast 
przedstawicielami Wydziału w Senacie Uczelni są: dr hab. Eugenia Gos- 
podarek, prof. AM i prof. Ryszard Oliński. 
Działania władz dziekańskich Wydziału cechują stałe dążenia do 
poprawy jakości, unowocześnienia i medycznego uprofilowania progra- 
mu kształcenia oraz jego dostosowania, zarówno w przypadku analityki 
medycznej, jak i farmacji, do prawnie umocowanych i obowiązujących 
standardów nauczania i wymagań programowych. 


Grażyna Odrowąż-Sypniewska 


Wydział Farmaceutyczny 


221
		

/Untitled-217_0001.djvu

			----ł--. 
"I 


......=.-.:--:- 
... -- 


;IJ]
I 


.. - 

 ..łł,..-'..' 
-. 
[I
 
-- 

 .___.oi 
- __o 
--- 


. .. 


] 


.. 


:, 


li. 


. 
.-... 
._' 
.
 

 t:::.: 


. 


. 

 
. 


...,. ".,.-;;;. 
, 
, II.. 
, 
,. 
l. 
.. 
-' - "<:r - 
-,. - - ..... 
J 1 
, I 
I . 
I 
1\ I 
I 
I 
II 
. 
r'. 
.... 
...... 
J .... li f: 
aJ 
c: 


I  -:..- 


Projekt graficzny przyszlego budynku Wydzialu 
Farmacji autorstwa mgr. inż. arch. Grzegorza 
Wdowiaka, Pracownia "Wektor" 


222 


,- 
- 


l. 


I 
, ::::::::: 


¥ 


, 


- 
. ----- .. 
.- 


.. 


... 


-.L 


.
		

/Untitled-218_0001.djvu

			Katedra i Zakład Biofizyki powstała w roku 1984. Stanowisko kie- 
rownika nowo utworzonej jednostki objął prof. dr hab. Aleksander Gut- 
sze, który od podstaw zorganizował pracownie dydaktyczne i naukowe. 
W 2003 r., w wyniku zmian organizacyjnych, utworzona została Kate- 
dra Biofizyki z Zakładem Biofizyki i Zakładem Fizyki Medycznej. Od 
października tego roku kierownictwo Katedry objął dr hab. Bronisław 
Grzegorzewski, prof. nad zw. AM, zaś kierownikiem Zakładu Fizyki Medy- 
cznej został dr hab. Stefan Kruszewski, prof. nadzw. AM, który kontynu- 
uje rozpoczęte w USA badania farmaceutyków metodami spektroskopii 
optycznych. 
Początkowo aktywność naukowa Katedry skupiała się na badaniach 
soczewek ocznych metodami Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. 
W latach 1985-1990 prof. A. Gutsze realizował grant pt. "Badanie włas- 
ności fizycznych soczewek ocznych przy pomocy rezonansu magnetycz- 
nego i metod rozproszeniowych". W roku 1989 w Katedrze zatrudniony 
został dr hab. Bronisław Grzegorzewski, prof. nadzw. AM, który objął 
kierownictwo Pracowni Optyki i rozpoczął badania soczewek metodami 
optycznymi. 
W 1990 r. prof. A. Gutsze zorganizował międzynarodową 
konferencję naukową "The Lens", której poświęcony jest specjalny tom 
czasopisma "Lens and Eye Toxicity Research" (8, 1991). W latach 90. 
kontynuowano badania soczewek oka. Tematyka ta związana była ze 
zmianami powstającymi w soczewce ocznej w wyniku tworzenia zaćmy. 
W ramach tej tematyki prof. A. Gutsze realizował w latach 1991-1993 
grant KBN pt. "Badania własności fizycznych i biochemicznych soczewek 
ocznych", natomiast dr hab. B. Grzegorzewski, prof. nadzw. AM, dwa 
granty KBN pt. "Badania zmian układów białkowych soczewki ocznej" 
w latach 1991-1993 oraz "Badanie procesów molekularnych prowadzących 
do zaćmy soczewki ocznej ssaków" w latach 1996-1998. 
W latach 1996-1999 prof. dr hab. Aleksander Gutsze wspólnie 
z prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu 
prowadzili, w ramach programu Tempus, grant dla Międzyuczelnianego 
Centrum Fizyki Medycznej, którego celem była koordynacja studiów fizyki 
medycznej dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W ramach 
tego centrum uzyskano fundusze, które umożliwiły rozbudowę pracowni 
dla studentów tak na Uniwersytecie, jak i Akademii Medycznej. 
Działalność naukowa Katedry obejmuje również badanie centrów 
aktywnych, tzw. centrów Lewisa na katalizatorach, w szczególności zeoli- 
towych. Prof. dr hab. Aleksander Gutsze realizował z tego zakresu grant KBN 
pt. "Badanie zeolitów, w szczególności centrów kwasowych Lewisa oraz ka- 
talizatorów platynowych" (1995-1997). W badaniach prowadzonych w tam- 
tym okresie szczególną aktywnością naukową wyróżniał się dr Jerzy Bodur- 
ka. Natomiast dr Albert Górnicki podjął w tym czasie badania nad zmianą 
płynności błon erytrocytów podczas procesu ozonowania krwi. 


Wydział Farmaceutyczny 


Katedra Biofizyki 


" 


I 


,., 


.4 


.... 


Praf. dr hab. Aleksander Gutsze. praf. zw. AM  lit' 


) 


J 


Dr hab. Bronisław Grzegorzewski, praf. nadzw. 
AM 


223
		

/Untitled-219_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Katedra 
Patofizjologii 


A 


, 


-- 


lO 


r, 


Prof. dr hab. Maria Kotschy 


224 


Po roku 2000 prof. dr hab. A. Gutsze powrócił do swoich wcześ- 
niejszych zainteresowań dotyczących zeolitów, realizując kolejne granty 
KBN: "Badanie dynamiki rotacyjno-translacyjnej izolowanych w zeolitach 
molekuł CD4 i D2 metodami deutronowej spektroskopii magnetycznego 
rezonansu jądrowego", "Badanie zeolitów typu A metodami Magnety- 
cznego Rezonansu Jądrowego w ciele stałym" oraz "Badania korelacji 
pomiędzy aktywnością katalityczną zeolitów ZSM-5, elektroujemnością 
Sandersona oraz adsorpcją NO na ich powierzchni". Należy przy tym 
dodać, że prof. A. Gutsze przez cały czas utrzymywał szerokie kontakty 
naukowe z wieloma Uniwersytetami w Niemczech. Jego śmierć w 2004 r. 
przerwała rozpoczęte badania. 
Doktor hab. Bronisław Grzegorzewski po roku 2000 podjął bada- 
nia dotyczące formowania sedymentu krwi oraz badania w zakresie mode- 
lowania systemu kontroli postawy. 
Rezultatem aktywnej działalności naukowej są doktoraty pra- 
cowników jednostki: Małgorzaty Pyskir, Jerzego Bodurki, Alberta Gór- 
nickiego i Włodzimierza Masieraka, wykonane pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Aleksandra Gutsze oraz Jerzego Różyczki, Magdaleny Piszcz i Ewy 
Kowalińskiej pod kierunkiem dr. hab. Bronisława Grzegorzewskiego. 
W ramach działalności dydaktycznej w Katedrze prowadzone są 
zajęcia z zakresu biofizyki, fizyki i diagnostyki izotopowej. Studenci ostat- 
nich lat wykonują badania doświadczalne na potrzeby prac magisterskich 
i licencjackich. W Katedrze działa również studenckie koło naukowe. 
Bronisław Grzegorzewski 


Katedra i Zakład Patofizjologii została powołana 1 października 1986 roku. 
Pierwszym kierownikiem, urzędującym w latach 1986-2001, została doc. 
dr hab. med. Maria Kotschy - patofizjolog, internista i hematolog, docent 
Kliniki Angiologii AM we Wrocławiu. Po piętnastu latach, 1 października 
2001 r., dr hab. med. Danuta Rość przejęła kierowanie jednostką i pełni 
tę funkcję do chwili obecnej, która w 1994 r. uzyskała stopień doktora 
habilitowanego w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Stan osobowy Katedry, rozpoczynającej swoją działalność, był 
raczej skromny. Poza kierownikiem prof. M. Kotschy i adiunktem (z AM 
w Białymstoku) dr med. D. Rość, jako pracownicy naukowo-dydaktyczni 
zatrudnieni byli absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy: Piotr Korbal (obecnie ordynator Oddziału Neonatologii 
Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy), Dariusz Listopadzki 
(jest specjalistą kardiologiem, pracuje w USA), lek. Iza Iwan-Ziętek (absol- 
wentka Akademii Medycznej w Szczecinie) i mgr Ewa Żekanowska (absol- 
wentka Uniwersytetu Wrocławskiego). Dopiero w lutym 1987 r. do zespołu 
dołączyła nieżyjąca już dr n. med. Maria Piątkowska, a nieco później doc. 
dr hab. Mieczysław Uszyński. W 1988 r. pracę rozpoczęli lek. Piotr Jur- 
kowski i mgr Ewa Wiśniewska. W Katedrze pracowali również: mgr 
Bożena Stefaniak-Stiasny, mgr Ewa Zastawna, lek. Arkadiusz Michalski 
i jego żona lek. Kinga Michalska oraz dr nauk rolniczych Ryszard 
Paczuski. 
Na podstawie zarządzenia Rektora AM z Bydgoszczy z dnia 7 czer- 
wca 2004 r. nr 17/04 Katedrę i Zakład Patofizjologii przekształcono 
w Katedrę Patofizjologii, a w jej ramach powołano Zakład Patofizjologii
		

/Untitled-21_0001.djvu

			Historia Akadełnii Medycznej 


W 1986 r. utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Klatki Piersio- 
wej, której kierownictwo objął docent z Gdańska, Katedrę i Zakład Patofi- 
zjologii z docentem z Wrocławia jako kierownikiem oraz Katedrę i Zakład 
Endokrynologii i Diabetologii - z docentem z Poznania. W Katedrze 
i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych wprowadzono diagnostykę 
kardiologiczną nieinwazyjną, a później inwazyjną. 
Na drugą kadencję, w latach 1987-1990, ponownie wybrano 
rektorem prof. dr. hab. Jana Domaniewskiego, natomiast stanowiska 
prorektorów objęli: prof. dr hab. Stanisław Betlejewski, prof. dr hab. Zyg- 
munt Mackiewicz i prof. dr hab. Józef Kałużny. Dziekanem Wydziału Le- 
karskiego został doc. dr hab. Gerard Drewa. Członkiem Kolegium Rektor- 
, 
skiego nadal była doc. dr hab. Danuta Miścicka-Sliwka. 
Zakończono wówczas przygotowania pomieszczeń dydaktycznych 
w nowym skrzydle diagnostycznym szpitala dla 4 Katedr i Zakładów: 
Farmakologii, Higieny i Epidemiologii, Mikrobiologii oraz Patofizjologii. 
W 1987 r. przystąpiono do zorganizowania Wydziału Farmaceu- 
tycznego, którego Dziekanem została prof. dr hab. Maria Kotschy. Doko- 
nano przesunięcia z Wydziału Lekarskiego na Wydział Farmaceutyczny 
następujących katedr i zakładów: Katedry i Zakładu Mikrobiologii Klinicz- 
nej, Katedry i Zakładu Patofizjologii, Katedry i Zakładu Biofizyki, Zakładu 
Biochemii Klinicznej oraz nowo powołanego Zakładu Chemii Fizycznej. 
W 1987 r. trzech kierowników uzyskało tytuły naukowe profesora, 
a pieć osób stopnie doktora nauk medycznych. Został też przeniesiony 
z AM w Łodzi doktor habilitowany, zatrudniony w Katedrze i Zakładzie 
Patofizjologii. 
W latach 1987-1988 biuro projektowe Miasto-Projekt opracowało 
założenia techniczno-ekonomiczne dla uprzednio wymienionych klinik. 
Przyjęto, że w Zespole Klinik Dziecięcych będą 3 Katedry i Kliniki Pedia- 
tryczne oraz Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej, łącznie na około 300 
łóżek. W zespole Klinik Psychiatrycznych będzie 160 łóżek, a obok Klinika 
Rehabilitacji. Zespół Klinik Położniczo-Ginekologicznych, Patologii Ciąży 
i Porodu oraz Neonatologii mieścić się będzie w 5-piętrowym gmachu na 
240 łóżek i 65 łóżeczek dla noworodków, wraz z przychodniami. Centrum 
Medycyny Doświadczalnej ze zwierzętarnią dysponować miało zapleczem 
naukowo-badawczym i operacyjnym. W roku 1988, nawiązując do trady- 
cji bydgoskiej, zorganizowano przy Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
Oddział Terenowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 
W tym samym roku rozpoczęto budowę kolejnego dużego obiektu 
dydaktyczno-diagnostycznego na terenie Szpitala im. dr. A. Jurasza, wraz 
z pomieszczeniami zwiększającymi kubaturę Biblioteki Głównej. Powołano 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Katedrę i Zakład Biochemii Kli- 
nicznej jako jednostki Wydziału Farmaceutycznego. 
Na Wydziale Farmaceutycznym uruchomiono kierunek analityka 
medyczna, przyjmując 35 osób. Podjęto również starania o zorganizo- 
wanie kierunku farmacja, jednak napotkano na sprzeciw istniejących 
Wydziałów Farmacji. 
W 1988 r. jedna osoba uzyskała tytuł naukowy profesora nauk 
farmaceutycznych" a kolejne dwie stopnie doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny. Poza tym 19 osobom nadano stopień 
doktora nauk medycznych, w tym trzem w zakresie biologii medycznej. 


- 


21
		

/Untitled-220_0001.djvu

			i Zakład Zaburzeń Hemostazy. Kierownikiem Katedry Patofizjologii oraz 
Zakładu Patofozjologii jest dr hab. med. Danuta Rość. 
Obecnie w Katedrze Patofizjologii zatrudnieni są: jeden profesor, 
czterech adiunktów, jeden starszy wykładowca, jeden asystent oraz trzech 
doktorantów. 
W obrębie Katedry zorganizowano pracownię badań układu 
hemostazy, zajmującą się diagnostyką skaz krwotocznych, stanów za- 
krzepowo-zatorowych, monitorowaniem leczenia przeciwkrwotocznego 
i przeciwzakrzepowego. Pracownia, dysponując ponad 40 precyzyjnymi 
metodami, głównie immunoenzymatycznymi, a także na substratach chro- 
mogennych, oznacza parametry krzepnięcia krwi, fibrynolizy, aktywność 
płytek krwi i czynników śródbłonka naczyń nie tylko w osoczu krwi, lecz 
także w różnych płynach ustrojowych i wyciągach tkankowych. Osobą 
zatrudnioną i odpowiedzialną za pracę w pracowni jest, od początku jej 
istnienia, starszy technik Barbara Góralczyk. W ostatnim roku dołączyła 
do niej mgr Katarzyna Ruzik. 
Utworzenie pracowni zapoczątkowało niejako intensywną dzia- 
łalność naukową pracowników Katedry, wyrażoną około 50 pracami ma- 
gisterskimi laboratoryjnymi, 45 dysertacjami doktorskimi (29 prowadziła 
prof. M. Kotschy, 6 - dr hab. D. Rość, 13 inni promotorzy), oraz pro- 
wadzeniem części doświadczalnych 8 prac habilitacyjnych, w tym czterech 
pracowników zakładu: dr hab. n. med. Danuty Rość, Piotra Jurkowskiego, 
Ewy Żekanowskiej, obecnie habilitującego się Ryszarda Paczuskiego oraz 
czterech pracowników klinik AM. W pracowni hemostazy prowadzone były 
również części laboratoryjne kilkunastu grantów uczelnianych i finansowa- 
nych przez KBN. 
Badania naukowe pracowników Katedry i Zakładu Patofizjologii 
obejmują następujące zagadnienia: proces krzepliwości krwi i fibrynolizy, 
aktywność krwinek płytkowych i śródbłonka naczyń w miażdżycy tętnic 
(chorobie niedokrwiennej serca, w tym nie stabilnej i stabilnej dusznicy 
bolesnej, zawale serca, nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy zarostowej 
tętnic kończyn dolnych), cukrzycy (1 i 2 typu oraz angiopatii cukrzy- 
cowej), w chorobach wątroby (marskości, przewlekłym wirusowym za- 
paleniu wątroby), zapaleniu trzustki, chorobach nowotworowych (raku 
płuca, krtani, jelita grubego, mózgu, piersi i gruczołu krokowego), choro- 
bach krwi, we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, w niewydolności 
nerek, chorobach tarczycy, chorobach oka (stany po odklejeniu siatkówki 
- badania w osoczu krwi i płynie podsiatkówkowym), u kobiet ciężarnych 
i rodzących w ciążach fizjologicznych i z gestozą (w osoczu i płynie owod- 
niowym) oraz ich noworodków, u krwiodawców poddawanych plazmafe- 
rezom oraz w różnych stanach pooperacyjnych, w otolaryngologii, a także 
stanach śmierci nagłej. We wszystkich tych chorobach i stanach stwier- 
dzono zaburzenia krzepliwości krwi i fibrynolizy, zmiany aktywności 
płytek krwi i komórek śródbłonka naczyń. Zaobserwowane zmiany 
odgrywają niewątpliwą rolę w patogenezie badanych chorób lub ich 
powikłań. Wiele obserwacji było nowatorskich, ponieważ nie znajdowaliśmy 
w literaturze światowej piśmiennictwa na ten temat. Zespół zajmował się 
także hemokompatybilnością polimerowych sorbentów i folii. Udało się 
wyselekcjonować dobre polskie folie i sorbenty, mogące mieć zastoso- 
wanie do hemoperfuzji i innych zabiegów medycznych. 
W ramach działalności naukowej Katedra współpracuje niemalże 


Wydział Farmaceutyczny 


'f
." _ 


c" 


"'" 


..", 
I 


,"",  


Dr hab. Danuta Rość, pro£. nadzw. AM 


225
		

/Untitled-221_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Dr hab. Ewa Żekanowska prowadzi zajęcia z he- 
matologii laboratoryjnej 


z wszystkimi klinikami Uczelni oraz z Politechniką Wrocławską 
i Gdańską. 
Efektem aktywności całego zespołu jest ponad 200 publikacji 
i 180 doniesień zjazdowych, wydrukowanych w polskich czasopismach 
naukowych, takich jak: "Medical Science Monitor", "Polski Tygodnik Le- 
karski", "Polski Merkuriusz Lekarski," "Acta Haematologica Polonica", 
"Acta Angiologica", "Przegląd Lekarski"', "Kardiologia Polska", "Diagnos- 
tyka Laboratoryjna" oraz w recenzowanych czasopismach zagranicznych: 
"Folia Haematologica", "Thrombosis Research", "Thrombosis and Hae- 
mostasis", "Fibrinolysis", "Vascular Surgery", "Clinical Chemistry", "Blood 
Coagulation and Fibrinolysis" i "European Journal Ophtalmology". Pra- 
cownicy czynnie uczestniczyli w 35 polskich i 30 międzynarodowych 
kongresach naukowych, przedstawiając na nich ponad 180 artykułów, 
np.: Fibrynoliza iTromboliza, Tromboza i Hemostaza, Kongres Chemii 
Klinicznej, Angiologii i Chirurgii Naczyniowej, Międzynarodowej Fede- 
racji Badań nad Cukrzycą, które odbywały się w Rzymie (3). Paryżu (2), 
Amsterdamie (2), Wiedniu (2), Monachium (2), Nowym Jorku (2), Jero- 
zolimie, Istambule, Pradze, Budapeszcie i Lubljanie. Czterokrotnie osoby 
prezentujące wspólne osiągnięcia zespołu uzyskały na zagranicznych kon- 
gresach nagrody naukowe (dr P. Korba!, dr hab. E. Żekanowska i lek. A. 
Migdalski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM. dr hab. med. Wojciech 
Beuth z Katedry i Kliniki Neurologii AM). 
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi zaowocowała licznymi 
wyjazdami pracowników Katedry na stypendia i staże naukowe. Dr hab. 
n. med. Danuta Rość przebywała dwukrotnie na stypendiach naukowych 
w Instytucie Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, kierowanym 
przez światowej sławy prof. B. R. Bindera. Prof. Maria Kotschy również 
dwukrotnie, wraz z dr. Piotrem Jurkowskim, przebywała w [nstytucie Bio- 
chemii w Greifswaldzie, a w 1994 r. realizowała miesięczne stypendium 
DAD u prof. Breddina w Klinice Angiologii Uniwersytetu we Frankfurcie. 
Samodzielni pracownicy Zakładu brali udział w egzaminach spe- 
cjalizacyjnych na I i II stopień z chorób wewnętrznych i diagnostyki labo- 
ratoryjnej oraz w szkoleniu podyplomowym. W latach 1986-2004 prof. 
M. Kotschy była recenzentką kilkunastu prac doktorskich, 13 prac habili- 
tacyjnych, 5 do tytułu profesora, kilkunastu prac redakcyjnych. grantów 
KBN i 5 podręczników. Napisała rozdział pt. "Choroby krwi i układu krwio- 
twórczego" do podręcznika Patofizjologia pod redakcją S. Maślińskiego 
i J. Ryżewskiego oraz książkę Biologiczne podstawy rozwoju zdrowia 
wspólnie z I. Kropińską i D. Kotschy. 


...."..
.. 


- 
.':,. 
.. 


.,.. .. 
----::-.t 
. 
.
-,; 
,
 
 t1 
h
 


II1II 


..,  
I 
f,." 


. '" 


Ą 
. :1"... 


, 


.\\. 


.... 


I 
, 


, . t. 
 I

' 
. I _._ 


\.
., 


.. 


\ 


. 


'" ""{. 


226
		

/Untitled-222_0001.djvu

			.... 


W 2004 r. ukazał się I tom skryptu dla licencjackich studiów medycz- 
nych pt. Przewodnik po patofizjologii pod red. dr hab. Danuty Rość. 
Działalność dydaktyczną pracownicy Katedry i Zakładu Patofizjo- 
logii rozpoczynali w jednym pokoju "Starego Rektoratu", przygotowując 
materiały do wykładów i ćwiczeń i opracowując skrypt w kserokopiach. 
W listopadzie 1987 r. jednostka otrzymała nowe pomieszczenia (ok. 
500 m 2 ) w budynku Szpitala Klinicznego, w których prowadzono zajęcia 
dydaktyczne z patofizjologii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego. 
W 1997 r. prof. M. Kotschy została wybrana dziekanem Wydziału Farma- 
ceutycznego, na którym to stanowisku pozostawała przez dwie kadencje 
1987-1993. W 1988 r. na Wydziale Farmaceutycznym powstał oddział 
Analityki Medycznej. Ze studentami III roku tego kierunku prowadzo- 
no zajęcia z patofizjologii, a na IV roku - z hematologii laboratoryjnej. 
W tym czasie powstał trzeci wydział AM - Wydział Nauk o Zdrowiu 
z licznymi kierunkami. Rozszerzone zostały także o nowe kierunki Wydział 
Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny. Sumując, pracownicy Katedry 
prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) w liczbie 3230 godzin 
rocznie (2003/2004) dla studentów na wydziałach Lekarskim, Farmaceu- 
tycznym i Nauk o Zdrowiu, na kierunkach: biomedycyna laboratoryjna 
i biomedycyna informatyczna, analityka medyczna, pielęgniarstwo, fizjo- 
terapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia oraz organizacja 
i zarządzanie na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych. 
Do najważniejszych osiągnięć organizacyjnych pracowników Kate- 
dry Patofizjologii należą: organizacja Pracowni Badań nad Hemostazą; 
utworzenie Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Analityki Medycznej; 
uczestnictwo prof. M. Kotschy w Komisji do spraw Zakrzepów i Hemostazy 
Komitetu Patofizjologii Klinicznej VI wydziału PAN w latach 1986-2000; 
odznaczenie prof. dr hab. med. Marii Kotschy Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1990) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999) 
oraz Odznaczeniem za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy; czynne uczestni- 
ctwo dr hab. med. Danuty Rość prof. nadzw. AM w organizacji Wydziału 
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu; uzyskanie przez czterech pracowników 
Zakładu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych; kilkanaście in- 
dywidualnych i zespołowych nagród rektorskich I i II stopnia jako wyraz 
uznania Rektora AM w Bydgoszczy dla dorobku naukowego i osiągnięć 
organizacyjnych i dydaktycznych pracowników Katedry i Zakładu Pato- 
fizjologii. 


Danuta Rość 


Katedra powstała w 2001 roku na bazie Pracowni Informatyki Medy- 
cznej, od 1999 roku wchodzącej w skład Wydziału Farmaceutycznego. 
Kierowanie jednostką powierzono dr. hab. Krzysztofowi Stefańskiemu, 
prof. nadzw. AM. Jej strukturę stanowią 2 zakłady i 1 pracownia: Zakład 
Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych (kierownik: dr 
hab. Przemysław Staszewski, prof. nadzw. AM oraz pięć osób z tytułem 
magistra na stanowisku asystenta); Zakład Teorii Układów Biomedycznych 
(kierownik: dr hab. Krzysztof Stefański, prof. nadzw. AM, jedna osoba 
ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwy- 
czajnego, jedna osoba ze stopniem doktora na stanowisku asystenta i pięć 
osób z tytułem magistra na stanowisku asystenta); Pracownia Informatyki 


Wydział Farmaceutyczny 


Katedra Podstaw 
Teoretycznych 
Nauk 
Biomedycznych 
i Informatyki 
Medycznej 


227
		

/Untitled-223_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


."""" 


" 


... 


'''1 


Dr hab. Krzysztof Stefański, pro£. nadzw. AM 


Pracownia Informatyki 
Medycznej 


Dr inż. Mariusz Żółtowski 


228 


Medycznej (kierownik: dr inż. Mariusz Żółtowski, jedna osoba ze stop- 
niem doktora na stanowisku adiunkta, jedna osoba ze stopniem doktora 
na stanowisku asystenta i jedna osoba z tytułem magistra na stanowisku 
asystenta) . 
Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje prowadzenie zajęć 
z przedmiotów informatycznych, statystyki, a także matematyki i fizyki dla 
studentów wszystkich kierunków studiów Akademii Medycznej. Łączne 
obciążenia roczne wszystkich pracowników przekraczają 5000 godzin. Baza 
dydaktyczna Katedry obejmuje 3 pracownie komputerowe i wyspecjalizowaną 
pracownię analizy sygnałów biomedycznych. 
Obecnie Katedra kształtuje dopiero swój profil badawczy. Tema- 
tyka prowadzonych w niej badań obejmuje: podstawy i zastosowanie 
(w tym biomedyczne) metod dynamiki nieliniowej, zastosowanie mechani- 
ki kwantowej w fizyce i chemii atomowo-molekularnej, a także biomedycz- 
ne zastosowania metod statystycznych. 


Pracownia Informatyki Medycznej powstała w roku 1986 i mieściła się na 
terenie Katedry i Zakładu Higieny. Kierownikiem Pracowni (1986-1993) 
został mgr inż. Krzysztof Jurek. W późniejszym okresie została przeniesio- 
na do pomieszczeń w budynku Biblioteki AM. Kolejnym jej kierownikiem 
(1993-1999) był dr Leszek Knopik, którego zastąpił dr hab. Krzysztof 
Stefański (1999-2000). W tym okresie Pracownia została przeniesiona 
do wyremontowanych pomieszczeń po byłym Urzędzie Skarbowym przy 
Rondzie Jagiellonów, a jej nowym kierownikiem został dr inż. Mariusz 
Żółtowski (2000-). Pierwszoplanowym zadaniem jednostki, na mocy 
uchwały Rady Wydziału Farmacji AM z 2000 r., było zorganizowanie 
i rozwój nowej Pracowni. 
W chwili obecnej Pracownia Informatyki Medycznej zatrudnia 
cztery osoby: obok kierownika, dr Małgorzatę Jurkowską, dr inż. Mag- 
dalenę Wielicką-Piszcz i mgr. Jacka Wiśniewskiego. 
Obecnie podstawowym celem działalności Pracowni Informatyki 
Medycznej i Zakładu Teorii Układów Biomedycznych jest tworzenie 
i kontynuacja "platformy" do prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań 
naukowych i projektów, opracowywania wyników, dyskusji i współpracy 
w dziedzinie zastosowania komputerów w naukach medycznych, farma- 
ceutycznych i biologicznych. Zainteresowania badawcze pracowników 
jednostki koncentrują się wokół następujących zagadnień: 
1. Systemy akwizycji danych biomedycznych i ich zasady działania. 
2. Wizualizacja, przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych. 
3. Przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych, w tym biopotencja- 
łów; EEG, EOG, ECG, EMG; sygnałów mowy itp. 
4. Modelowanie procesów biologicznych. 
5. Algorytmy i oprogramowanie bioinformatyczne. 
6. Opracowywanie wyników badań biomedycznych - statystyczne, graficz- 
ne itp. 
7. Systemy integracji zasobów internetowych o znaczeniu biomedycznym, 
składowanie, analiza i odszukiwanie informacji. 
8. Systemy do wspierania decyzji diagnostycznych, systemy komunikacji 
medycznej, bazy danych i systemy integrujące opiekę medyczną.
		

/Untitled-224_0001.djvu

			Wyniki prowadzonych w ramach Pracowni badań są prezentowane 
w formie wystąpień na konferencjach międzynarodowych. Niektóre z nich 
zostały nagrodzone, m.in. prace dr Małgorzaty Jurkowskiej, realizowane we 
współpracy z mężem dr. hab. Piotrem Jurkowskim, zaprezentowane zostały 
i nagrodzone w ramach ,,21st Annual Conference of the International So- 
ciety for Clinical Biostatistics, Trento, Italy, 4-8.09.2000", "Annual Confe- 
rence of The International Society for Clinical Biostatistics, ISCB, Stock- 
holm, Sweden, August 19-23, 2001" oraz ,,22nd Annual Conference of 
the International Society for Clinical Biostatistics, Dijon, France, 2002". 
Praca dr. inż. Mariusza Żółtowskiego na temat synchronizacji cyfrowej, 
opublikowana w czasopiśmie "Signal Processing" w 2001 r., została 
umieszczona w dostępnej przez Internet bazie "En direct" Elseviera. 
W ramach działalności dydaktycznej Pracownia Informatyki Me- 
dycznej prowadzi zajęcia dla wszystkich kierunków studiów Akademii Me- 
dycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 


Mariusz Żółtowski 
Krzysztof Stefański 


Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej została utworzona w październiku 
1988 roku i weszła w skład Wydziału Farmacji. Kierowanie nowo utwo- 
rzoną jednostką powierzono jej organizatorowi prof. dr. hab. n. biol. Ry- 
szardowi Olińskiemu, który w latach 1991-1996 pełnił również funkcję 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej 
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Obecnie w Katedrze zatrudnionych 
jest dziewięć osób, w tym pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych 
(czterech adiunktów, jeden starszy wykładowca) i czterech pozostałych 
pracowników (jeden starszy specjalista, dwóch techników i referent). 
W skład zespołu wchodzą również trzej doktoranci. 
Działalność naukowa Katedry skoncentrowana jest wokół czterech 
obszarów badawczych. Pierwszy z nich obejmuje badania nad molekularną 
patogenezą nowotworów, wykorzystanie metod biologii molekularnej 
i genomiki dla wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju 
nowych metod terapii nowotworów złośliwych oraz zdolność reperacji 
oksydacyjnych uszkodzeń DNA jako czynnika predysponującego do nowo- 
tworów jelita grubego i odbytnicy. Kolejny dotyczy sterowania rozwojem 
przewodu pokarmowego noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich 
przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego, wpływu bioaktywnych 
składników diety na proliferację i apoptozę w procesie dojrzewania 
nabłonka jelitowego oraz zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki u nowo 
narodzonych prosiąt, a także roli leptyny i greliny w regulacji dojrzewania 
przewodu pokarmowego noworodków prosiąt. Następny obszar badaw- 
czy to analiza oksydacyjnych uszkodzeń DNA u pacjentów chorych na 
nowotwory, poddanych chemioterapii, mająca wyjaśnić czy oksydacyjne 
uszkodzenia DNA mogą być markerami oceniającymi skuteczność tera- 
pii, czy chemoterapia najczęściej stosowanymi lekami przeciwnowo- 
tworowymi (adriblastyną, cis-platyną, 5-fluorouracylem) związana jest 
ze stresem oksydacyjnym i oksydacyjnymi uszkodzeniami DNA oraz czy 
badane parametry określające oksydacyjne uszkodzenia DNA mogą być 
biomarkerami prognozującymi remisje/progresje choroby nowotworowej. 
Ostatni, obejmujący weryfikację zasad technologii wytwarzania i wyko- 


Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Biochemii 
Klinicznej 


tf' 


, .. 


-' :. 


-... 


" 


Prof. dr hab. Ryszard Oliński, pro£. zw. AM 


229
		

/Untitled-225_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


230 


rzystywania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty, ma prowadzić 
do ustalenia związku pomiędzy spożywaniem surowców uznanych za 
specjalizację produkcyjną polskiego rolnictwa, przygotowanych w proce- 
sach pozwalających na uzyskanie wartościowego i bezpiecznego produk- 
tu. a ich działaniem prozdrowotnym. 
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry do roku 
2002 prowadzili zajęcia z biochemii ogólnej i biochemii klinicznej dla stu- 
dentów kierunku analityka medyczna. W chwili obecnej, oprócz zajęć ze 
studentami analityki medycznej, prowadzone są zajęcia z wymienionych 
przedmiotów dla studentów studiów dziennych i wieczorowych nowo u- 
tworzonych kierunków - farmacji, biomedycyny informatycznej, biomedy- 
cyny laboratoryjnej oraz biotechnologii z Wydziału Lekarskiego. Studenci 
natomiast zrzeszeni są i prowadzą różnoraką działalność w ramach stu- 
denckiego koła naukowego. 
Katedra jest w posiadaniu chromatografu gazowego ze spektrome- 
trem masowym (GC/MS) firmy Hewlett Packard model 5890, aparatów 
do HPLC firmy Gynkotek i Dionex wraz z detektorami UV, elektro- 
chemicznym i fluorometrycznym. Jednostka zaopatrzona jest również 
w sprzęt niezbędny do preparatyki DNA z tkanek oraz 8-oksoG i 8- 
oksodG z moczu (wirówki, liofilizator-"spid vac") i dysponuje zestawem 
znakowanych stabilnymi izotopami oksydacyjnie zmodyfikowanych zasad 
azotowych i 8-oksodG. 
Do najważniejszych osiągnięć naukowych kierownika Katedry 
i Zakładu Biochemii Klinicznej - prof. Ryszarda Olińskiego - należy 
zaliczyć wyniki badań, które wykazały zmiany uszkodzeń zawartości oksy- 
dacyjnych uszkodzeń DNA w tkankach nowotworowych. Dzisiaj jest to 
powszechnie akceptowany fakt, potwierdzony około 100. cytowaniami 
artykułu autorstwa prof. R. Olińskiego DNA base modiJication chroma- 
tin oj human cancerous tissues (FEBS Let. 1992). 
Z rezultatów innych badań, prowadzonych od 1992 r., pub- 
likowanych w artykułach w renomowanych czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym wynika, że wolne rodniki tlenowe mogą być jednym 
z czynników odpowiedzialnych za proces nowotworzenia. Prace te zostały 
w 1996 r. uhonorowane Nagrodą Polskiej Akademii Nauk, a w uzasad- 
nieniu przyznania nagrody napisano: "Wyniki badań profesora Olińskiego 
rzucają nowe światło na molekularne mechanizmy powstawania nowo- 
tworów. Wyniki te w perspektywie mogą przyczynić się do opracowania 
molekularnych technik diagnostycznych sygnalizujących ryzyko procesu 
nowotworowego". O wartości wymienionych prac świadczy również 
dwukrotne przyznanie prof. Olińskiemu grantu polsko-amerykańskiego, 
udział w dwóch grantach Unii Europejskiej typu "concerted action" oraz 
kierownictwo grantu zamawianego Komitetu Badań Naukowych: "Bada- 
nia nad molekularną patogenezą nowotworów oraz wykorzystanie metod 
biologii molekularnej, genomiki i proteomiki dla wczesnego wykrywania, 
optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów 
złośliwych". Prof. Oliński był również kierownikiem projektu "Zdolność 
reperacji oksydacyjnych uszkodzeń DNA jako czynnik predysponujący do 
nowotworów płuc oraz jelita grubego i odbytnicy". 
Profesor Ryszard Oliński jest członkiem wielu prestiżowych or- 
ganizacji krajowych i międzynarodowych, m.in. Society of Free Radical
		

/Untitled-226_0001.djvu

			Research (Europe), Europejskiego Towarzystwa Metagenezy, Polskiego 
Towarzystwa Biochemicznego i European Standardization Committee 
of DNA Damage (ESCOD). Odbywał staże naukowe w wielu zagranicz- 
nych ośrodkach naukowych: Instytut Biologii Molekularnej w Puszczino 
ZSSR (1973), Department of Biochemistry, Vanderbilt University, Nash- 
ville, USA (1979/1980), Department of Biochemistry, Vanderbilt Uni- 
versity, Nashville, USA (1985), Department of Biochemistry Vanderbilt 
University, Nashville, USA (1998), Center of Chemical Science and Tech- 
nology, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 
Maryland, USA (1992), Center of Chemical Science and Technology, 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, 
USA (kilkumiesięczne staże naukowe w latach 1993-1998). W 1999 r. 
odznaczony został Medalem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za 
wzorową pracę w służbie zdrowia oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wkład w oświatę i osiągnięcia naukowe. 
Obrazem aktywnej działalności naukowej pracowników Katedry 
i Zakładu Biochemii Klinicznej są liczne publikacje: 109 oryginalnych prac 
w czasopismach międzynarodowych z tzw. "listy filadelfijskiej" i 29 prac 
przeglądowych. Publikacje pracowników Katedry cytowane były ponad 
700 razy w literaturze światowej. 
Badania naukowe były realizowane w ramach grantów krajowych 
Komitetu Badań Naukowych (11 projektów) oraz międzynarodowych 
(4 projekty) - II Polsko-amerykański Fundusz im. M. Skłodowskiej-Cu- 
rie, Grant Polsko-Amerykański II Funduszu im. M. Skłodowskiej-Curie, 
EUROFEDA - European research on functional effects of dietary antioxi- 
dants i ESCODD - European Standards Committee on Oxidative DNA 
Damage - obydwa w ramach V programu Unii Europejskiej. 
W kwietniu 2001 r. Katedra była organizatorem Międzynarodowej 
Konferencji pt. "EU Concerted Action on Functional of Dietary Anti- 
oxidants" (EUROFEDA). 
Ponadto jednostka prowadziła i prowadzi, udokumentowaną wspól- 
nymi publikacjami, współpracę z wieloma zagranicznymi ośrodkami nau- 
kowymi - Biotechnology Division, National Institute of Standards and 
Technology (Gaithersburg, USA), Laboratory of Comparative Carcinogene- 
sis, Frederick Cancer Research and Development Center, National Cancer 
Institute, National Institutes of Health (Maryland, USA), Oxidative Stress 
Group Department of Cancer Studies and Molecular Medicine University 
of Leicester and Robert Kilpatrick (UK); Department Occupational and 
Environmental Medicine, Sahlgrenska University, Hospital and Academy 
(Goteborg, Szwecja) oraz zespołami naukowymi różnych krajów Europy 
uczestniczącymi w grantach ESCODD i EUROFEDA w ramach V Progra- 
mu Unii Europejskiej, Oxidative Stress Group Department of Cancer Stu- 
dies and Molecular Medicine University of Leicester and Robert Kilpatrick 
Clinical Sciences Building, Leicester Royal Infirmary NHS Trust Leicester 
UK, Department Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska 
University, Hospital and Academy (Goteborg, Szwecja). 
Efektem tej współpracy są liczne staże naukowe pracowników Ka- 
tedry, w tym również długoterminowe, m.in. 25-miesięczny staż naukowy 
Biotechnology Division, National Institute of Standards and Technology, 
Gaithersburg, USA (dr Paweł Jaruga); 3-letni staż naukowy Laboratory 


Wydział Farmaceutyczny 


231
		

/Untitled-227_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Biofarmacji 
i Farmakodynamiki 


232 


of Comparative Carcinogenesis, Frederick Cancer Research and Deve- 
lopment Center, National Cancer Institute, National Institutes of Health, 
Frederick, Maryland, USA (dr Karol Białkowski); staż naukowy, Instytut 
Panum w Kopenhadze, Dania (dr Daniel Gackowski); staże naukowe Na- 
tional Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (dr hab. 
Tomasz Zastawny). 
Spośród współpracujących z Katedrą ośrodków krajowych wy- 
mienić należy: w Warszawie - Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, 
Centrum Onkologii, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Chemii 
Jądrowej oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN; w Poznaniu 
- Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
oraz Akademię Rolniczą im. A. Cieszkowskiego; w Gliwicach - Centrum 
Onkologii i Politechnikę Śląską; w Bydgoszczy - Regionalne Centrum 
Onkologii. 
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna omawianej 
jednostki zaowocowała przyznaniem jej pracownikom licznych nagród 
i wyróżnień. Do najważniejszych należą: Nagroda Zespołowa Ministra 
Zdrowia i Opieki Warszawa (w latach 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 
2001), Nagroda Zespołowa Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej w Byd- 
goszczy (1994), Nagroda Zespołowa Polskiej Akademii Nauk Wydziału 
Nauk Medycznych za cykl prac poświęconych oksydacyjnym uszkodze- 
niom komórkowego DNA (1996), imienna nagroda międzynarodowa 
dla dr. Karola Białkowskiego za odkrycia na polu mechanizmów nowo- 
tworzenia - Fellows Award for Research Excellence, in Recognition of Ex- 
cellence in Biomedical Research, National Institutes of Health, Bethesda, 
Maryland, USA (1998), Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla 
młodych naukowców (dr Daniel Gackowski w 2003 i 2004 r. oraz mgr 
Rafał RóżaIski w 2004 r.) oraz "Subsydium profesorskie" Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych przyznane 
prof. Olińskiemu w roku 2004. 


Ryszard Oliński 


Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki utworzona została 
w 2001 r. Funkcję jej kierownika pełni prof. dr hab. Bogusław Hładoń, 
prof. zw. AM. 
Kierunek i profil działania jednostki w zakresie prowadzonych 
prac badawczych określają badania farmakologiczne nowych związków 
o działaniu przeciwnowotworowym oraz leków cysto statycznych, ich ko- 
mórkowego i molekularnego mechanizmu działania, metabolizmu, far- 
makokinetyki i biodostępności oraz w zakresie farmakogenetyki i farma- 
kologii molekularnej. 
Działalność dydaktyczna obejmuje, obok prowadzonych zajęć 
z przedmiotów: farmakologia i farmakodynamika, farmakokinetyka, 
biofarmacja dla studentów III i IV roku kierunku farmacja, przedmioty: 
farmakologia PPG (perinatalna, pediatryczna, geriatryczna), farmako- 
genetyka z farmakologią molekularną, realizację prac magisterskich, 
kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji oraz szkolenia ciągłe dla 
magistrów farmacji. 


Bogusław Hładoń
		

/Untitled-228_0001.djvu

			Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej funkcjonuje od 
października 2002 roku. Jej kierownikiem w okresie od 1 października 
2002 r. do 30 września 2003 r. była dr hab. n. farm. Emilia Andrzejew- 
ska-Golec, prof. nadzw. AM. Od 1 października 2003 roku funkcję tę 
pełni dr hab. n. biol. Tomasz Załuski, prof. nadzw. AM. 
Jednostka zatrudnia obecnie pięć osób. Od lutego 2003 r. w skład 
kadry naukowo-dydaktycznej wchodzą: adiunkt - dr Iwona Paszek i asys- 
tent - dr Dorota Gawenda-Kempczyńska. Zatrudniony jest również tech- 
nik - mgr Alina Rapacka-Gackowska (do lipca 2003 r. - mgr Anna Mar- 
t yniuk) , a sekretariat prowadzi Anita Aleksandrowicz. 
Głównym zadaniem jednostki, w początkowym okresie istnienia, 
było organizowanie podstawowych materiałów, sprzętu i literatury na 
potrzeby dydaktyki. Nadal trwają prace w zakresie uzupełniania i dosko- 
nalenia warsztatu dydaktycznego, ale dodatkowo także nad organizacją 
zaplecza do badań naukowych. 
Obecnie profil dydaktyczny dotyczy tylko przedmiotu botanika 
farmaceutyczna (I rok farmacji). Są to wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia te- 
renowe, głównie w zakresie charakterystyki morfologicznej i anatomicznej 
ważniejszych grup roślin i grzybów oraz taksonomii roślin. Szczególnie 
akcentowane są praktyczne aspekty rozpoznawania składników komórek 
i tkanek, organów oraz gatunków o znaczeniu farmaceutycznym. 
Kierunek badawczy jednostki realizowany jest w ramach szeroko 
ujętego tematu: Stan i dynamika zasobów populacyjnych roślin leczni- 
czych w fitocenozach naturalnych i antropogenicznych. Dokumentowane 
są stanowiska gatunków i ich uwarunkowania siedliskowe, a także ten- 
dencje dynamiczne i stan zagrożenia populacji. Planowane są również 
badania w aspekcie zmienności chemicznej roślin, głównie jednak we 
współpracy z innymi jednostkami badawczymi. 
Również dorobek naukowy kierownika i pracowników Katedry 
mieści się głównie w nurcie zagadnień florystycznych i ekologicznych. 
Poza szczegółowymi, wycinkowymi zagadnieniami, publikowane są prace 
syntetyczne i przeglądowe. Wyniki badań prezentowane są na konferen- 
cjach naukowych. Jednostka współpracuje z kilkoma ośrodkami botanicz- 
nymi w Polsce i parkami krajobrazowymi w regionie kujawsko-pomor- 
skim. Współorganizuje 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
(Toruń-Bydgoszcz, wrzesień 2004 r.). Czynnie uczestniczy w corocznym 
Toruńskim Seminarium Ekologicznym. 


Tomasz Załuski 


Katedra i Zakład Bromatologii powołana została z chwilą utworzenia 
nowego kierunku studiów w zakresie farmacji aptecznej na Wydziale Far- 
maceutycznym Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jednak faktyczną 
działalność rozpoczęła z dniem 1 marca 2004 roku, kiedy stanowisko 
kierownika tej placówki, po spełnieniu wymagań procedury konkursowej, 
objął dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak. 
Pomimo krótkiego okresu istnienia Katedra uczestniczy już w pra- 
cach międzynarodowej sieci tematycznej chemii żywności Safety Food 
Net oraz chemii supramolekularnej Global Supramolecular Network. Dr 
hab. G. Bazylak pełni także w 2004 r. obowiązki Guest Editora czasopi- 


Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Biologii i Botaniki 
Farmaceutycznej 


... 


Dr hab. n. bioL Tomasz Zaluski, pro£. nadzw. 
AM 


Katedra i Zakład 
Bromatologii 


233
		

/Untitled-229_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


. 


" 


Dr hab. Grzegorz Bazylak, pro£. nadzw. AM 


Katedra i Zakład 
Chemii Fizycznej 


- 


. 


Dr hab. Piotr Cysewski 


sma "Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening" (Bentham 
Science Publishers, Inc., USA), w ramach których zajmuje się opraco- 
waniem numeru specjalnego pt. "Supramolecular and QSAR Approaches 
for Extension of the High-throughput Screening Methodologies". 
Problematyka prac naukowo-badawczych, zainicjowanych wraz 
z powołaniem Katedry i Zakładu Bromatologii, dotyczy interakcji leków ze 
składnikami żywności modyfikowanej genetycznie oraz konstrukcji poten- 
cjometrycznych detektorów i biosensorów do skriningowego oznaczania 
pozostałości leków i hormonów w żywności pochodzenia zwierzęcego. 
W dniu 26.05.2004 r. decyzją Senatu Akademii Medycznej 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dr hab. Grzegorz Bazylak został 
powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katerze i Zakładzie 
Bromatologii na okres pięciu lat. 


Grzegorz Bazylak 


Katedra i Zakład Chemii Fizycznej utworzona została w 1987 roku. Do 
1999 r. funkcję kierownika jednostki pełnił prof. dr hab. Jerzy Garbacz, 
obecnie jest nim dr hab. Piotr Cysewski. 
Realizowane w Katedrze badania naukowe dotyczą zastosowania 
chemii obliczeniowej w modelowaniu właściwości układów chemicznych 
i skoncentrowane są wokół dwóch grup tematycznych. 
Grupa pierwsza obejmuje opis właściwości zasad azotowych, nuk- 
leozydów oraz nukleotydów wraz z ich pochodnymi powstałymi w wyni- 
ku działania rodnika wodorotlenowego. Podejmowane w obrębie tej grupy 
działania dotyczą charakterystyki: reaktywności chemicznej - opis takich 
właściwości jak równowagi tautomeryczne, właściwości kodujące, parametry 
elektrostatyczne na podstawie metodyki in silica, oddziaływania bocznego 
(stakingowego) (charakterystyka zdolności stakujących zmodyfikowanych 
nukleozydów i porównanie z analogicznymi właściwościami nukleozydów 
kanonicznych), trwałości wiązania N-glikozydowego (wyznaczenie energii 
wiązania N-glikozydowego oraz mechanizmu nieenzymatycznej hydrolizy 
nukleozydów), właściwości trifosforanów (opis właściwości trifosforanów 
zmodyfikowanych działaniem rodnika hydroksylowego), modelowania sfer 
solwatacyjnych (wyznaczenie różnic w oddziaływaniach z cząsteczkami 
polarnego oraz niepolarnego rozpuszczalnika oraz charakterystyka struk- 
tury solwatacyjnej), opisu wpływu środowiska na właściwości parowania 
zasad azotowych oraz ich wolnorodnikowych pochodnych (charakterystyka 
zdolności kodujących z uwzględnieniem wpływu zjawisk solwatacyjnych). 
Drugi obszar zainteresowań naukowych Katedry obejmuje pro- 
jektowanie molekularne leków oraz opis mechanizmów ich działania, 
a w szczególności dotyczy modelowania reakcji enzymatycznych, opisu 
właściwości wybranych leków interkalujących (charakterystyka struktural- 
na. energetyczna oraz dynamiczna wybranych związków chemicznych 
o charakterze leków interkalujących oraz ich oddziaływań z cząsteczką 


234
		

/Untitled-22_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Dnia 31 stycznia 1989 r. Sejm nadał Akademii Medycznej w Byd- 
goszczy imię Ludwika Rydygiera, światowej sławy chirurga i uczonego, 
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, syna ziemi pomorskiej. 
W 1989 r. na Wydziale Lekarskim powołano Katedrę i Klinikę 
Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Katedrę i Klinikę Gastroen- 
terologii i Chorób Wewnętrznych. Decydujące znaczenie dla wzbogacenia 
bazy lokalowej miało przekazanie Akademii Medycznej w roku 1989 zmo- 
dernizowanego i rozbudowanego Szpitala Klinicznego im. dr. A. Jurasza 
(710 łóżek), który trzykrotnie zwiększył swoją kubaturę. Wspaniałe warun- 
ki lokalowe i wyposażenie znalazły tu Katedry i Kliniki: Anestezjologii i In- 
tensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Chorób Oczu, Kardiologii 
i Chorób Wewnętrznych, Neurochirurgii, Neurologii, Ortopedii, Otolaryn- 
gologii, Urologii oraz Oddział Chirurgii Szczękowej. Zostały tu również 
zlokalizowane Katedry i Zakłady: Radiologii i Diagnostyki Narządowej, 
Rehabilitacji, Diagnostyki Laboratoryjnej, Chemii Fizycznej, Propedeutyki 
Medycyny, Biochemii Klinicznej oraz Patobiochemii i Chemii Klinicznej. 
Fakt ten wpłynął na dalszy rozwój uczelni, poprawiając warunki leczenia 
chorych i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Inne Kliniki nadal pozostały 
na tzw. bazie obcej bądź były tworzone w późniejszym czasie. W Szpitalu 
Wojewódzkim im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy umiejscowione były Katedry 
i Kliniki: Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Dziecięcej, Pedia- 
trii, Alergologii i Gastroenterologii, Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii 
i Chorób Wewnętrznych, Położnictwa i Chorób Kobiecych oraz Katedra 
i Zakład Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej. W Wojewódzkim Szpitalu 
Dziecięcym w Bydgoszczy znalazła się Katedra i Klinika Pediatrii, Hema- 
tologii i Onkologii, a w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym 
w Bydgoszczy Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych. W Wojewódzkim 
Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy były to Katedry i Kliniki: 
Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy oraz Chirurgii Klatki Piersiowej, 
a w ówczesnym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bydgoszczy Katedra 
i Klinika Psychiatrii. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu 
swoją siedzibę miała Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroentero- 
logicznej i Onkologicznej. 
W 1989 r. dwóch profesorów uzyskało tytuł profesora zwyczaj- 
nego, trzem osobom nadano stopnie doktorów habilitowanych nauk 
medycznych a dziewięciu - stopnie doktora nauk medycznych. 
W 1990 r. Akademia Medyczna uzyskała zgodę Ministra Zdrowia 
i Wojewody Bydgoskiego na przejęcie obecnego Szpitala im. dr. J. Biziela 
na drugi Szpital Kliniczny. Niestety, sprawa upadła podczas głosowania 
na Sejmiku Wojewódzkim, zabrakło wówczas jednego głosu. 
W roku 1990 Uczelnia otrzymała część obiektów po byłym KW 
PZPR. W budynkach tych zlokalizowano Katedrę i Zakład Biofizyki, Rek- 
torat, Dziekanaty Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego, administra- 
cję i zaplecze techniczne uczelni, stołówkę dla studentów i pracowników 
oraz kolejny dom studencki. W związku z pozyskaniem powyższych obiek- 
tów w roku 1990 postanowiono, że w budowanym wieżowcu, uprzednio 
przeznaczonym dla administracji Uczelni, zlokalizowany zostanie Oddział 
Stomatologii. Przygotowano wstępną dokumentację, pozyskano spon- 
sorów gotowych współfinansować wyposażenie i firmę japońską, która 
po cenach promocyjnych chciała sprzedać sprzęt medyczny. Niestety. 


22
		

/Untitled-230_0001.djvu

			<ł 


,., 


" 
'I' 
,. 
 l 


. 
.. ..: 


ł- 
,\ l 


...... 
.
 ... 


... 


\ \ 
 


...---==:: 


, 


,,-' 


.' 


"- 
"ł-
 
, " \ , 
_____ I 
- > 
--- >, ..---.. > 
-- 
I 


I 


":y"'t, 
' 
.: 

 ....
: 


f 


" 


.",,:. 


J 
, 


.
 ... 
';'
 
,; 


'I 


.' 


,/1 
r I 
f . 
-t' 
..1 ł 


I 
I 
f_ 


DNA), opisu właściwości przeciwuzależnieniowych ibogainy wraz z Jej 
pochodnymi, opisu właściwości chemicznych oraz aktywności biolo- 
gicznej pochodnych kwasu 1,2,4-triazoloakrylowego (charakterystyka 
strukturalna, energetyczna, elektrostatyczna, właściwości kwasowo-za- 
sadowych pochodnych kwasu TrA i jego pochodnych), mechanizmu hy- 
drolizy glikozydów zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowe- 
go, mechanizmu hydrolizy trifosforanów do difosforanów nukleozydów 
zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego oraz metodykę 
enzymologii obliczeniowej. 
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry 
prowadzą zajęcia ze studentami wydziałów Farmaceutycznego i Lekar- 
skiego z następujących przedmiotów: chemia fizyczna (analityka medy- 
czna II rok, biomedycyna laboratoryjna i informatyczna II rok, farmacja 
dzienna i wieczorowa II rok, biotechnologia II rok), chemia ogólna oraz 
chemia analityczna (biomedycyna laboratoryjna i informatyczna I rok), 
analiza instrumentalna (analityka medyczna II rok, biomedycyna labo- 
ratoryjna i informatyczna II rok) oraz chemia kwantowa (biomedycyna 
laboratoryjna III rok). 
Do ciekawych inicjatyw naukowo-dydaktycznych Katedry zaliczyć 
należy utworzenie platformy e-Iearningowej wspomagającej proces 
dydaktyczny nauczania przedmiotów chemicznych (www.chemfiz.amb. 
bydgoszcz.pl/dydaktyka). Zawiera ona nie tylko zasadnicze treści mery- 
toryczne kursów chemii realizowane w omawianej jednostce, ale również 
przydatne narzędzia wspomagające proces dydaktyczny, np. system do 
obiektywnej i automatycznej oceny wiedzy oraz umiejętności z różnych 
dyscyplin chemii. Dostęp do platformy mają autoryzowani użytkownicy 
oraz goście. 


Piotr Cysewski 


Wydział Farmaceutyczny 


Zespól Katedry i Zakladu Chemii Fizycznej 


235
		

/Untitled-231_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Chemii Leków 


Katedra i Zakład 
Chemii Nieorgani- 
cznej i Analitycznej 


236 


Katedra i Zakład Chemii Leków rozpoczęły swoją działalność w styczniu 
2002 roku z chwilą utworzenia nowego kierunku studiów w zakresie 
farmacji aptecznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy. Pierwszym kierownikiem nowo utworzonej Katedry został 
dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmończyk, prof. nadzw. AM. Dzięki m.in. jego 
staraniom odbyła się w Krakowie w dniach 15-18 października 2003 r. 
kolejna edycja cyklicznej międzynarodowej konferencji chemii medycznej 
The Polish-Austrian-German-Hungarian-Italian Joint Meeting on Medici- 
nal Chemistry, na której prof. Z. Chilmończyk pełnił funkcję Chairmana. 
W dniu 01.07.2002 r. stanowisko adiunkta w tej Katedrze otrzymał 
w drodze konkursu dr Grzegorz Bazylak, który 27.05.2003 r. przystąpił do 
kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Me- 
dycznej w Gdańsku, przedkładając wykonaną m.in. w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Leków AM rozprawę habilitacyjną pt. Chromatograficzny skri- 
ning i potencjometryczna mikrodetekcja adrenolityków z wykorzystaniem 
efektów supramo/ekularnych. Decyzja Rady Wydziału Farmaceutycznego 
AM w Gdańsku o nadaniu Grzegorzowi Bazylakowi stopnia naukowego 
dr hab. w zakresie nauk farmaceutycznych została ostatecznie zatwier- 
dzona przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów dnia 27.10.2003 r. 
Znaczącym wydarzeniem w krótkiej historii Katedry było uzyskanie przez 
dr. hab. n. farm. Grzegorza Bazylaka indywidualnej nagrody naukowej 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej RP za pracę naukowo-badawczą 
w 2002 r., obejmującą cykl publikacji oryginalnych pt. Zintegrowany sys- 
tem chromatografii cieczowej i detekcji potencjometrycznej do wyznacza- 
nia charakterystyki farmakologicznej leków hipotensyjnych i lizosomotro- 
powych. 
Pomimo bardzo skromnego jak dotąd zaplecza lokalowego i aparatu- 
rowego, w Katedrze prowadzone były w ramach tzw. badań własnych, pod 
kierunkiem dr. hab. n. farm. G. Bazylaka, prace badawcze na temat sepa- 
racji enancjomerów i detekcji potencjometrycznej fosfonodipeptydów i le- 
ków adrenolitycznych. Realizacja tych tematów możliwa jest w znaczącej 
części dzięki bliskiej współpracy naukowej z Department of Chemistry oraz 
Department of Medicinal Chemistry, University of Antwerpen, w Antwerpii 
(Belgia), w których to jednostkach dr hab. G. Bazylak odbywał staże nau- 
kowe i szkoleniowe w latach 2002 i 2003. 
Katedra i Zakład Chemii Leków w rankingu aktywności naukowej 
zaliczona została do placówek II kategorii, osiągając 38 punktów KBN 
w roku 2002 i 51 punktów KBN w roku 2003. Obecnie w omawianej 
jednostce trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia ćwiczeń labo- 
ratoryjnych z przedmiotu chemia leków, których inauguracja odbędzie się 
wraz z początkiem roku akademickiego 2004/2005. 
Zdzisław Chilmończyk 


Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceu- 
tycznego Akademii Medycznej im. L Rydygiera w Bydgoszczy powstała 
i rozpoczęła działalność dydaktyczną wraz z początkiem roku akademic- 
kiego 2002/2003; dla Katedry przeznaczono pomieszczenia w budynku 
Akademii przy ul. Dębowej 3.
		

/Untitled-232_0001.djvu

			Obsada kadrowa Katedry: prof. zw. dr hab. farm. Jan Pawlaczyk 
- kurator; dr Bogumiła Kupcewicz - adiunkt, mgr inż. Sylwia Jagodzińska 
- asystent; dr inż. Hanna Dąbrowska (zatrudniona do 31.07.2004); mgr 
Krzysztof Sobiesiak (zatrudniony od czerwca 2004); techn. chem. Ka- 
tarzyna Dembska. 
Ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej dla studentów I roku 
farmacji prowadzone są w Katedrze Chemii Ogólnej AM - kierowanej 
przez profesora M. Dramińskiego i Jego zespół nauczycieli akademi- 
ckich, ponieważ Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na 
razie nie dysponuje własną bazą laboratoryjną oraz wystarczającą kadrą 
zapewniającą realizację programu nauczania. 
Od początku roku akademickiego 2003/2004 Katedra przenie- 
siona została do pomieszczeń przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (budy- 
nek "starej patomorfologii"); do dyspozycji Katedry oddano labo- 
ratorium z szesnastoma miejscami do ćwiczeń, w której urządzono 
Pracownię Chemii Analitycznej Ilościowej dla studentów II roku farmacji 
i wyposażono do ćwiczeń z zakresu analizy klasycznej i analizy instrumen- 
talnej; ponadto Katedra dysponuje jednym pokojem spełniającym funk- 
cje: pomieszczenia dla kuratora, asystentów oraz sekretariatu. 
Biorąc pod uwagę statutowe obowiązki Katedry w zakresie rea- 
lizacji zadań dydaktycznych: wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej 
oraz ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej (I rok studiów); wykłady 
z chemii analitycznej ilościowej i ćwiczenia z chemii analitycznej ilościo- 
wej: analiza klasyczna i analiza instrumentalna (II rok studiów), dotych- 
czasowa baza lokalowa umożliwia w ograniczonym stopniu prowadzenie 
dydaktyki. Katedra oczekuje na pomieszczenia w zaplanowanym do rea- 
lizcji budynku dla Katedr Farmacji. 


Jan Pawlaczyk 


Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej powołana została Zarzą- 
dzeniem Rektora Akademii Medycznej z 1 grudnia 1988 r. Początkowo 
funkcjonowała jako Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej na bazie Pań- 
stwowego Szpitala Klinicznego, którego kierownikiem został dr Joachim 
Kassian. 
Kilka lat później, 17 czerwca 1991 r. Rektor Akademii Medycznej 
utworzył na Wydziale Farmaceutycznym Katedrę i Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej pod kierownictwem Hanny Poznańskiej-Linde, specjalisty 
chorób wewnętrznych, analityki medycznej, prof. nadzw. AM 
Do roku 1996 w Katedrze obok Kierownika zatrudnionych było 
trzech asystentów. 
W roku 1997 kierownictwo Katedry i Zakładu Diagnostyki Labora- 
toryjnej objęła dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, specjalista 
z analityki klinicznej, profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej, która 
od 1999 r. pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego, a w 
maju 2004 r. została wybrana Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego. 
Dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prof. nadzw. AM jest 
przewodniczącą Komisji Programowej na Wydziale Farmaceutycznym, 
członkiem Konferencji Prodziekanów ds. Analityki Medycznej, a od stycz- 
nia 2003 r. członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych. 


Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Diagnostyki 
Laboratoryjnej 


237
		

/Untitled-233_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


"  


" 


" 


Dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, pro£. 
nadzw. AM 


238 


W tym samym roku zmienił się również stan zatrudnienia jednostki. 
W 1997 r. przedstawiał się on następująco: dwóch doktorów habilitowa- 
nych, jedna asystentka (lekarz) i trzech specjalistów z analityki klinicznej 
/diagnostyki laboratoryjnej. Obecnie zespół Katedry liczy trzech adiunk- 
tów (w tym dwóch dr. medycyny), jednego starszego wykładowcę i trzech 
asystentów. W skład zespołu wchodzi również pięć doktorantek. 
Zainteresowania badawcze pracowników Katedry obejmują sze- 
reg dziedzin z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej, głównie 
dotyczących metabolicznych chorób kości, chorób sercowo-naczyniowych 
z uwzględnieniem procesu hemostazy i chorób o podłożu autoimmuniza- 
cyjnym. W Katedrze prowadzone są pionierskie badania w dziedzinie 
oceny przydatności klinicznej nowoczesnych wskaźników biochemicznych 
w chorobach układu kostno-stawowego. 
W latach 1998-2004 warsztat naukowy poszerzony został o sze- 
reg specyficznych metod badawczych do oznaczania katecholamin i wita- 
min w surowicy oraz w moczu metodą HPLC, szerokiej gamy interleukin 
i czynników wzrostowych w surowicy/osoczu, moczu i płynie stawowym, 
markerów obrotu kostnego oraz metabolizmu chrząstki w surowicy i płynie 
stawowym, przeciwciał dla transglutaminazy tkankowej i przeciwciał 
antyendomyzjalnych, cząstek adhezyjnych oraz produktów peroksydacji 
lipidów i markerów apoptozy komórek, a także szeregu przeciwciał stosowa- 
nych w specjalistycznej diagnostyce chorób o podłożu autoimmunizacyj- 
nym. Ustalone zostały trudne technicznie metody oznaczania enzymów: 
L-asparaginazy, paraoksonazy oraz prostsze techniki do badania: N-acety- 
lo-B-D-glukozaminidazy w moczu, a ostatnio także oznaczania końco- 
wych produktów zaawansowanej glikacji i oksydacji białek w materiale 
biologicznym oraz metoda oznaczania nowego wskaźnika niedokrwienia 
mięśnia serca - test wiązania kobaltu przez albuminę (test ACB). 
W tym samym okresie rozbudowano warsztat naukowy jednostki 
na bazie wysokospecjalistycznej aparatury naukowo-badawczej zakupio- 
nej w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych. Dzięki temu wprowa- 
dzono szereg nowych i nowoczesnych metod badawczych do oznaczania 
specyficznych i rzadkich parametrów dla celów badań naukowych prowa- 
dzonych w ramach działalności statutowej, badań własnych, doktoratów 
i prac magisterskich realizowanych w Katedrze oraz projektów badaw- 
czych wspólnych z innymi Katedrami. 
W ramach zajęć dydaktycznych pracownicy Katedry prowadzą 
wykłady i ćwiczenia dla studentów III, [V i V roku studiów magisterskich 
kierunku analityka medyczna i III roku studiów licencjackich, wykłady dla 
studentów kierunku lekarskiego i kierunku biotechnologia oraz wykłady 
dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu dla specjalności: organizacja 
i zarządzanie oraz dietetyka. Ponadto dwa razy do roku organizowane są 
kursy w ramach szkolenia podyplomowego (Studium Szkolenia Podyplo- 
mowego) dla diagnostów laboratoryjnych, odbywających program specja- 
lizacji. Zespół Katedry uczestniczy również w szkoleniu podyplomowym 
dla lekarzy rodzinnych. 
O aktywnej działalności organizacyjnej pracowników Katedry 
świadczy udział w licznych konferencjach oraz członkostwo w prestiżowych 
organizacjach krajowych i międzynarodowych. 
Kierownik Katedry - dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - była 
członkiem Komitetu Naukowego 14 Zjazdu PTOL w Poznaniu w 2001 r.,
		

/Untitled-234_0001.djvu

			Konferencji Naukowej Nefrologów w 2003 r. oraz Międzynarodowego 
Komitetu Naukowego (International Scientific Advisory Board) Kongresu 
IFCC Euromedlab 2003 w Barcelonie. Została również wybrana członkiem 
Komitetu Naukowego 15 Jubileuszowego Zjazdu PTDL Polmedlab 2004 
w Mikołajkach oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego (ISAB) 
Kongresu Euromedlab 2005 w Glasgow. 
Jako Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego zorganizowała 
wraz z zespołem Katedry we wrześniu 1999 r. w Bydgoszczy ogólnopolską 
Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 
Laboratoryjnej. Była też współorganizatorem Konferencji Naukowo-Szko- 
leniowej PTDL w Warszawie w 2002 r. i Wojewódzkiej Konferencji Naukowo- 
-Szkoleniowej dla kierowników laboratoriów w roku 2003 w Bydgoszczy. 
Doktor hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska w 1998 r. została 
z wyboru członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diag- 
nostyki Laboratoryjnej, a w roku 2001 wiceprezesem tego Towarzystwa 
na lata 2001-2004 oraz Przedstawicielem Narodowym w IFCC LM 
(Międzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej i Medycyny Laborato- 
ryjnej) na kadencję trzyletnią. Została także wybrana członkiem Grupy 
CPD (Dział Publikacji) w IFCC, w ramach której weszła w skład Komitetu 
Redakcyjnego elektronicznej wersji pisma IFCC o charakterze naukowo- 
-szkoleniowym, zamieszczającego wyłącznie artykuły wybitnych eksper- 
tów w dziedzinie chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej. Ponadto 
od 1998 r. pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Bydgoskiego PTDL. 
W maju 2001 r. została przyjęta w poczet członków Kolegium Medycyny 
Laboratoryjnej w Polsce, w którym od roku 2003 jest przewodniczącą 
Grupy Roboczej ds. Biochemii Klinicznej. 
W 2003 r. JM Rektor Akademii Medycznej mianowała dr hab. 
Grażynę Odrowąż-Sypniewską Przewodniczącą Komisji ds. Wydawnictw. 
Ponadto powierzono jej rolę Redaktora Naczelnego czasopisma naukowe- 
go Akademii "Annales Academiae Medicae Bydgostiensis". Czasopismo, 
które zmieniło swe treści i formę, po roku działalności zwiększyło punktację 
KBN do 2 punktów, co należy uznać za duży sukces całego zespołu redak- 
cyjnego. Od stycznia 2004 r. Kierownik Katedry jest również członkiem 
Komitetu Naukowego pisma "Badanie i Diagnoza", przeznaczonego dla 
pracowników laboratoriów i lekarzy praktyków, wydawanego przez Col- 
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Efektem wszechstronnej działalności i aktywności organizacyjnej 
dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej są liczne nagrody i wyróżnienia: 
nagroda indywidualna Rektora II stopnia za działalność naukową (2001), 
nagroda indywidualna JM Rektora II stopnia za działalność dydaktyczną 
(2002), indywidualna nagroda JM Rektora II stopnia za działalność orga- 
nizacyjną (2003). Wcześniej natomiast, w 1999 r. uzyskała wyróżnienie 
Ministra Zdrowia - odznakę honorową "Za wzorową pracę w służbie 
zdrowia", a rok później odznaczenie - Srebrny Krzyż Zasługi. 
Pracownicy Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej są 
członkami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego 
Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, Polskiego To- 
warzystwa Hematologów, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, 
Europejskiego Towarzystwa Badań Klinicznych (ESC!), Amerykańskiego 
Towarzystwa Chemii Klinicznej (AACC) oraz Międzynarodowego Towa- 
rzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC LM). 


Wydział Farmaceutyczny 


239
		

/Untitled-235_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Immunologii 


.. 


Dr hab. Jacek Michalkiewicz, pro£. nadzw. AM 


W ramach realizowanych prac badawczych - programy z badań 
własnych, projekty KBN i prace doktorskie - Katedra współpracuje z wie- 
loma Katedrami i Klinikami Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Wyniki pionierskich badań, prowadzonych w Katedrze w zakresie 
diagnostyki chorób układu kostno-stawowego, były kilkakrotnie prezen- 
towane na kongresach zagranicznych w środowisku ortopedów i trauma- 
tologów, gdzie zdobyły duże uznanie, jak również w środowisku związanym 
z medycyną laboratoryjną. Zostały później opublikowane w postaci prac 
oryginalnych w zagranicznych czasopismach. Prace eksperymentalne zes- 
połu Katedry publikowane za granicą były kilkakrotnie cytowane przez 
innych autorów. 
W latach 1997-2004 zespół Katedry opublikował 42 prace orygi- 
nalne, w tym 9 w czasopismach zagranicznych oraz 21 prac poglądowych. 
Pracownicy Katedry uczestniczyli w wielu krajowych i zagranicznych kon- 
ferencjach, sympozjach i kongresach naukowych, prezentując łącznie 59 
prac, w tym 14 w postaci referatów. W roku 2002 podczas Międzynaro- 
dowego Kongresu Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Kioto 
dwie prace zespołu zostały wyróżnione nagrodami jako Excellent Poster. 
Ponadto w 2003 r. adiunkci Katedry uzyskali certyfikaty Polskiego 
Centrum Akredytacji: dr n. med. Grażyna Dymek - certyfikat specjalisty 
ds. zarządzania jakością i dr n. med. Sławomir Manysiak - certyfikat audy- 
tora wewnętrznego. 


Grażyna Odrowqż-Sypniewska 


Katedrę i Zakład Immunologii jako samodzielną jednostkę utworzo- 
no w 2000 r. na bazie Pracowni Immunologii, istniejącej od 1989 r., 
funkcjonującej w ramach Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej. 
Kierownikiem jednostki jest dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz, prof. 
nadzw. AM. W skład zespołu naukowo-dydaktycznego wchodzą: dr n. 
med. Ryszard Gołda (adiunkt), dr n. med. Małgorzata Wyszomirska-Gołda 
(starszy wykładowca), mgr Jacek Ornowski (starszy specjalista, inspektor 
ochrony radiologicznej) i mgr Izabela Kubiszewska (technik). 
W Pracowni Immunologii. pod kierownictwem prof. dr. hab. med. 
Jana Domaniewskiego, prowadzono działalność dydaktyczną (zajęcia z im- 
munodiagnostyki na Wydziale Farmaceutycznym, 15 prac magisterskich), 
naukową (analiza krążących kompleksów immunologicznych i badanie 
markerów nowotworowych u chorych z nowotworami układu moczowo- 
-płciowego) i usługową (oznaczanie poziomu KKI, antygenów CEA, AFP 
i PSA metodami radioimmunologiczną i immunoenzymatyczną). Wyniki 
prowadzonych badań zaprezentowano na wielu kongresach i konferen- 
cjach naukowych, m.in.: kongresach Polskiego Towarzystwa Urologicz- 
nego (Gdańsk - 1994, Bydgoszcz - 1995, Poznań - 1996, Warszawa 
- 1999), IX Krajowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Patofizjologów 
(Olsztyn - 1995) i XIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Patologów 
(Bydgoszcz - 1998). 
Obecnie Katedra i Zakład Immunologii prowadzi działalność nau- 
kowo-badawczą w zakresie: wzajemnego oddziaływania różnych szczepów 
Helicobacter pylori i probiotycznych bakterii kwasu mlekowego oraz ana- 
lizy jakościowej krążących kompleksów immunologicznych izolowanych 
od chorych nowotworowych. 


240
		

/Untitled-236_0001.djvu

			Od roku 2000 opublikowano kilka prac, m.in. w: "Medical 
Science Monitor", "Microbial Ecology", "Standardy Medyczne", "Trans- 
plantation Proceedings", "International Review Allergology & Clinical 
Immunology", "Urologia Polska", "Clinical and Experimental Immuno- 
logy", "Scandinavian Journal of Gastroenterology". Pracownicy jednostki 
czynnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konfe- 
rencjach: XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologiczne- 
go (Bydgoszcz 2001), Sympozjum naukowe z okazji XXV-lecia Instytutu 
Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka (2002), Emerging Issues on Diges- 
tive Cancer Prevention, 25-28 June 2003, Bologna, Italy, XXVII Zjazd 
Pediatrów (Bydgoszcz 2003). 
Działalność usługowa Katedry obejmuje badania dzieci z niedoborami 
immunologicznymi. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami 
Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu z nas- 
tępujących przedmiotów: immunologia, immunologia kliniczna, immu- 
nologia i immunopatologia oraz immunodiagnostyka. Pod opieką pra- 
cowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych realizowane są liczne 
prace magisterskie i licencjackie. W 2004 r. zarejestrowano działalność 
Immunologicznego Koła Naukowego. 
W roku 2000 mgr Ryszard Gołda, a w roku 2001 mgr Małgorzata 
Wyszomirska-Gołda uzyskali stopień doktora nauk medycznych. Pod 
kierownictwem prof. J. Michałkiewicza przygotowywane są, w ramach 
studiów doktoranckich, kolejne dwie rozprawy doktorskie (mgr Lidia 
Gackowska, mgr Anna Helmin-Basa). 


Jacek Michałkiewicz 


Kierownikiem Katedry i Zakładu Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceu- 
tycznego jest dr hab. farm. Jerzy Krysiński, prof. nadzw. AM. 
Realizowane w jednostce badania naukowe obejmują zagadnienie 
zastosowania informatycznych systemów wspomagania decyzji w analizie 
danych medycznych, analizie struktura - aktywność związków chemicz- 
nych oraz analizie farmakoekonomicznej. Katedra realizuje również projekt 
badawczy, finansowy przez Komitet Badań Naukowych, pt. "Zastosowa- 
nie informatycznych systemów wspomagania decyzji w postępowaniu 
diagnostycznym i terapeutycznym w chorobach nowotworowych". 
Kierunek farmacja na Wydziale Farmaceutycznym istnieje od 
niedawna. Pierwszy nabór studentów był w 2002 r. Nauczanie odbywa 
się zgodnie ze "Standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja 
- studia magisterskie", ogłoszonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu, Dz.U. z 11.12.2003 r. 
Farmacja jest kierunkiem rozwojowym. Nauczanie przedmiotów 
kierunkowych planuje się w nowym budynku, który ma powstać u zbiegu 
ulic A. Jurasza i M. Skłodowskiej-Curie. W budynku mieścić się będą ka- 
tedry: Chemii Leków, Technologii Postaci Leku, Chemii Organicznej, 
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Farmakognozji, Marketingu i Usta- 
wodawstwa Farmaceutycznego. 


Jerzy Krysiński 


Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Marketingu 
i Ustawodawstwa 
Farmaceutycznego 


-- 


I.... 

.. 
Dr hab. Jerzy Krysiński, pro£. nadzw. AM 


241
		

/Untitled-237_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Mikrobiologii 


,.- "- 

 A. 


'\ 


.... 


-.. 


\ . . . 
j
.,- 
.A . 


"  
... 


l 
'" . 


... 


Pro£. dr hab. Zenon Oudziak 


Zespół Katedry i Zakładu Mikrobiologii 


242 


.." 


Dzieje Katedry związane są z istnieniem pracowni mikrobiologicznej przy 
Szpitalu Wojewódzkim im. dr. A. Jurasza. W 1977 r. kierownictwo jej objął 
doc. dr hab. Zenon Dudziak, który w 1978 r. uzyskał tytuł profesora. W 
1982 r. pracownię przekształcono w Zakład Mikrobiologii Klinicznej przy 
Wydziale Lekarskim II AMG w Bydgoszczy, a z dniem powołania Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy, tj. 22.07.1984 r., w Katedrę i Zakład Mikro- 
biologii. Przez cały ten okres aż do 30.09.2000 r. kierownikiem był prof. 
dr hab. Zenon Dudziak, a po jego przejściu na emeryturę, od 01.10.2000 r. 
do dziś organizacją i funkcjonowaniem Katedry i Zakładu Mikrobiologii 
kieruje dr hab. Eugenia Gospodarek, prof. nadzw. AM. W 1997 r. powołany 
został, w ramach struktury Katedry i Zakładu Mikrobiologii, Zakład Mi- 
krobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, którego kierownictwo objął 
dr hab. Roman Marian BugaIski. Obecnie Zakład Mikrobiologii i Zakażeń 
Wewnątrzszpitalnych funkcjonuje jako odrębna jednostka Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. 
Katedra prowadzi przewidzianą tokiem studiów działalność 
dydaktyczną i naukowo-badawczą. W jednostce rozwinął się tok kształcenia, 
specjalizacji i nadzoru specjalistycznego w zakresie mikrobiologii lekar- 
skiej dla województwa kujawsko-pomorskiego. W 2001 r. powstało Stu- 
denckie Koło Naukowe, a wyniki realizowanych prac badawczych zostały 
przedstawione w ponad 10 wystąpieniach na konferencjach, z których 
2 uzyskały wyróżnienia. 
Główne kierunki zainteresowań naukowo-badawczych dotyczą 
występowania w materiale klinicznym czynników wirulencji, patome- 
chanizmu i lekowrażliwości drobnoustrojów oportunistycznych oraz za- 
każeń wewnątrzszpitalnych. Badania te wykonywane są w harmonij- 
nej współpracy z klinikami i mają znaczenie praktyczne. Opierając się 
na przeprowadzonych badaniach zakończono 3 przewody habilitacyjne 


.. 
... ...... 
-... 
..". I 
. ... 
. 
..... 
... 
- t \ ł 
I 
, ... 
r 
I " 
4 ...
		

/Untitled-238_0001.djvu

			i 8 przewodów doktorskich. Łącznie opublikowano oraz wygłoszono na 
zjazdach około 200 prac. 
Warsztat i metody badawcze, od początku istnienia jednostki, były 
nieprzerwanie doskonalone. Rozszerzono zakres badań, wprowadzając 
metody oparte na immunofluorescencji i biologii molekularnej (PCR, 
PFGE). Badania te dotyczą wirusów, bakterii i grzybów. Katedra i Zakład 
Mikrobiologii pełni funkcje usługowo-diagnostyczne, które zabezpieczają 
etaty Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego AM, oraz wykonu- 
je ekspertyzy na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości. 
W 2001 r. powołano w Bydgoszczy Oddział Polskiego Towarzys- 
twa Mikrobiologów, którego przewodniczącą została dr hab. Eugenia 
Gospodarek, prof. nadzw. AM. Katedrze i Zakładowi Mikrobiologii powie- 
rzono organizację XXV Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Mikrobiologów, który odbędzie się w dniach 23-25 września 2004 roku. 
Eugenia Gospodarek 


Kierownictwo powołanej w 1991 r. na Wydziale Farmaceutycznym Ka- 
tedry objął prof. dr hab. med. Lech Torliński i pełnił tę funkcję do roku 
2001. W 2002 r. jego obowiązki przejął dr hab. med. Tomasz Tyrakowski, 
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W tym samym cza- 
sie do Katedry dołączono Pracownię Elektrofizjologii Tkanki Nabłonkowej 
i Skóry, która zajmuje się doświadczalnymi badaniami transportu jonów 
w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym. 
Zespół naukowo-dydaktyczny Katedry, w skład którego wchodzą: 
prof. dr hab. med. Lech Torliński, dr Beata Augustyńska, dr Gabriela 
Centkowska, dr Ewa Kopczyńska, dr Magdalena Lampka i dr Elżbieta 
Serówka, opiera swoją działalność naukową i dydaktyczną na współpracy 
pracowników naukowych i technicznych oraz studentów opracowujących 
prace magisterskie i licencjackie. 
Zadania naukowe Katedry i Zakładu Patobiochemii i Chemii 
Klinicznej polegają na prowadzeniu badań doświadczalnych w zakresie 
biochemicznych i molekularnych podstaw chorób i na zastosowaniu tych 
badań do diagnostyki medycznej, a zadania dydaktyczne dotyczące stu- 
dentów następujących kierunków: lekarskiego, analityki medycznej, bio- 
technologii, ochrony zdrowia i innych polegają na laboratoryjnym nau- 
czaniu metod chemicznych mających znaczenie dla medycyny. 
Pracownicy jednostki w latach 1991-2001 prowadzili intensyw- 
ne badania nad problemem zmian metabolizmu w chorobie nowotwo- 
rowej, a także nad wykazaniem laboratoryjnych wskaźników (marke- 
rów) uzależnienia od alkoholu i utrzymywania abstynencji (doktoraty 
M. Lampki, B. Augustyńskiej i E. Kopczyńskiej). W tym czasie badano 
również wpływ zaburzeń równowagi proantyoksydacyjnej u pacjentów na 
stężenie oksydowanych lipoprotein we krwi i na rozwój miażdżycy. Wyni- 
kiem opisanej działalności badawczej są artykuły naukowe opublikowane 
w ważnych czasopismach medycznych (np. w "Diagnostyce Laborato- 
ryjnej", "Polskim Merkuriuszu Lekarskim", "Postępach Higieny i Medycy- 
ny Doświadczalnej", "Onkologii Polskiej" i in.) oraz trzy rozprawy doktor- 
skie i 24 prace magisterskie. Ponadto wygłoszono na zjazdach naukowych 
ponad 10 komunikatów (w tym dwukrotnie na "International Congress 


Wydział Farmaceutyczny . 


..... 


t- 


ł 


\ , 


--=---- 
-' 


Dr hab. Eugenia Gospodarek. prof. nadzw. 
AM 


Katedra i Zakład 
Patobiochemii 
i Chemii Klinicznej 


. 


ił 


. 


..". 


\".... 
, ł-ł- . 
.."",. -.. 


'
 


ł 


Prof. dr hab. Lech T orliński 


243
		

/Untitled-239_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny  


J. 


'. 
., 


Dr hab. Tomasz Tyrakowski, praf. nadzw. AM 


Katedra i Zakład 
Propedeutyki 
Medycyny 


244 


of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine w 1996 r. w Londynie 
i w 1999 r. we Florencji). 
Od roku 2002 pracownicy naukowi Katedry, pod kierowni- 
ctwem dr hab. T. Tyrakowskiego, nadal prowadzą intensywną działalność 
naukową, przygotowując materiały do rozpraw habilitacyjnych. Nowi 
członkowie zespołu, pracujący w ramach studiów doktoranckich, podjęli 
interesujące tematy badawcze dotyczące roli transportu jonów w czyn- 
ności dróg oddechowych (mgr A. Lelińska) oraz wpływu receptorów 
włókien C na zależność transportu jonów od aktywności motorycznej 
przewodu pokarmowego (mgr N. Młodzik-Danielewicz). Nowe kierunki 
badań zaowocowały serią publikacji w zagranicznych czasopismach fa- 
chowych, m.in. "Pflugers Archiv-European Journal Physiology", "Euro- 
pean Respiratory Journal", "European Journal of Pharmacology", "In- 
ternational Review of Alergology and Clinical Immunology", "Archivum 
Immunologiae et Therapiae Experimentalis" oraz prezentacjami doniesień 
zjazdowych na zjazdach europejskich towarzystw naukowych (np. FEBS-u 
- Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych, ERS-u - Europej- 
skiego Towarzystwa Oddechowego i innych). 
Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej pełni swoją fun- 
kcję naukową w obrębie Uczelni, oferując metody laboratoryjne współpra- 
cującym klinikom i oddziałom szpitalnym. Badania dotyczące uzależnie- 
nia od alkoholu prowadzone przez dr B. Augustyńską, dr E. Kopczyńską 
i dr M. Lampkę wykonano dzięki współpracy z Kliniką Psychiatrii, a ba- 
dania na temat roli hormonów tarczycy w procesach miażdżycowych (dr 
M. Lampka) dzięki współpracy z Kliniką Endokrynologii i Diabetologii. 
Z kolei badania dotyczące markerów nowotworowych (dr E. Kopczyńska) 
realizowane są dzięki współpracy z regionalnym Centrum Onkologii. 
Również zespół Pracowni Elektrofizjologii nawiązał szeroką 
współpracę naukową z Katedrą Medycyny Sądowej, Kliniką Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii (AM w Poznaniu), Kliniką Urologii i innymi jed- 
nostkami. Współpraca z Katedrą Kosmetologii zaowocowała badaniami 
nad wpływem promieniowania ultrafioletowego na skórę. 
Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej podejmuje 
także nowe zadania naukowe i dydaktyczne związane z rozwojem Uczel- 
ni i nauczaniem nowych specjalności. Dotyczy to zwłaszcza nauczania 
biotechnologii i wprowadzania do dydaktyki elementów telemedycyny 
i teleopieki medycznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje również 
prowadzenie Studiów Doktoranckich, w których aktualnie biorą udział 
cztery słuchaczki oraz zajęcia w ramach Studenckiego Koła Naukowego, 
którego członkowie przedstawiają corocznie doniesienia na studenckich 
konferencjach naukowych. 


Tomasz Tyrakowski 


Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny powołana została zarządzeniem 
Rektora AM z 24 października 1990 r. jako jednostka Wydziału Farmaceu- 
tycznego. Kierowanie jednostką powierzono prof. dr. hab. Mieczysławowi 
Uszyńskiemu, który zatrudniony był początkowo jako docent, a od 7 grud- 
nia 1990 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego AM w Bydgoszczy. 
Tytuł profesora uzyskał w maju 1990 r., a stanowisko profesora zwyczaj- 
nego w 1998 r.
		

/Untitled-23_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


. 


Rok 1994 - lO-lecie Uczelni. Od lewej; prof. 
dr hab. Mieczysława Czerwionka-SzaHarska 
Dziekan Wydziału Lekarskiego. prof. dr hab. 
Gerard Drewa Prorektor ds. Studenckich, 
prof. dr hab. Józef Kałużny Rektor i prof. 
dr hab. Ryszard Oliński Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą 


I  . \ , 
.
 i \ 


'" 


, 


l 
j " 
I 
. , 
. ł 

. 
J! 
. " 
J. 


. 
, 
i ' 
-... . \ 


.. 


..... 


, 


r- -. 
 

, .- 

 :-- 


. 


- 


Ministerstwo Zdrowia nie wyraziło na to zgody, choć poprzednia ekipa 
ministerialna nas do tego zachęcała i mobilizowała. 
W 1990 r. trzech nauczycieli akademickich uzyskało tytuły pro- 
fesora, w tym jeden tytuł profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk 
medycznych nadano 14 osobom. 
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym 
oraz ustawy o tytułach i stopniach naukowych kadencję władz uczelnia- 
nych przedłużono o 3 miesiące. Na kadencję 1990-1993 rektorem wybrano 
pro£. dr. hab. Józefa Kałużnego, a na prorektorów: pro£. dr.. hab. Ryszar- 
da Olińskiego, doc. dr. hab. Gerarda Drewę i doc.. dr. hab.. Zenona 
Gwieździńskiego. Dziekanem Wydziału Lekarskiego została doc. dr hab.. 
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, a Dziekanem Wydziału Farmaceu- 
tycznego ponownie prof. dr hab. Maria Kotschy. Zgodnie z nową ustawą 
na stanowiska profesorów nadzwyczajnych Akademii Medycznej powołano 
17 dotychczasowych docentów doktorów habilitowanych - z jednym 
wyjątkiem, z uwagi na brak akceptacji jego kierownika. 
W 1991 r. Akademia Medyczna w Bydgoszczy została wpisana do 
rejestru członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
W 1991 r. powołano Katedrę i Zakład Patobiochemii i Chemii 
Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym. W tym samym roku dwóch 
kierowników uzyskało tytuły profesora, czterech doktorów habilitowanych 
zatrudniono na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a dwie osoby 
otrzymały stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny. Stopnie 
doktora nauk medycznych nadano 18 osobom, w tym czterem w zakresie 
biologii medycznej. 
Niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna kraju nie stwarzała szans 
na realizację uprzednio zaplanowanych inwestycji, które pozostały w sferze 
niespełnionych marzeń.. W 1992 r. pozszerzono bazę kliniczną Wydziału 
Lekarskiego, organizując w Ciechocinku Katedrę i Klinikę Balneologii 
i Chorób Przemiany Materii oraz Zakład Balneotechniki. Jest to jedyny 
tego rodzaju ośrodek akademicki w kraju. 
W 1992 r. Minister Zdrowia powołał pięciu profesorów na stano- 
wisko profesora zwyczajnego AM, dwóch kierowników uzyskało tytuły pro- 
fesora, jednego doktora habilitowanego zatrudniono na stanowisku profe- 


23
		

/Untitled-240_0001.djvu

			Katedra nie zatrudnia etatowych pracowników naukowych ani nau- 
kowo-technicznych. Ma jednak kilkuosobową grupę współpracowników, 
głównie spoza Uczelni (ale także z Uczelni), z którymi realizuje własne 
programy naukowe. Zadania dydaktyczne natomiast realizowane są we 
współpracy z klinikami. Stałe i owocne kontakty istnieją od wielu lat 
pomiędzy omawianą jednostką a Katedrą i Zakładem Patofizjologii. 
W momencie powołania jednostki jej zadaniem było prowadzenie 
dwóch przedmiotów: propedeutyki medycyny klinicznej i analizy kli- 
nicznej ogólnej i techniki pobierania materiałów. Po czterech latach, 
w 1994 r. ten ostatni przekazany został do realizacji Katedrze i Zakładowi 
Diagnostyki Laboratoryjnej. Obecnie Katedra i Zakład Propedeutyki 
Medycyny realizuje przedmiot propedeutyka medycyny klinicznej na 
Wydziale Farmacji (kierunek: analityka medyczna, V rok studiów) i na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu (kierunek: zdrowie publiczne, III rok studiów 
stacjonarnych; kierunek: zdrowie publiczne, III rok studiów zaocznych). 
Dodatkowe zadania to opieka nad przygotowaniem prac magisterskich 
(2 prace typu eksperymentalnego w każdym roku) i prac licencjackich 
(3 prace literaturowe każdego roku). W okresie 13-letniej działalności 
Katedry i Zakładu Propedeutyki Medycyny przygotowano 7 prac doktor- 
skich pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Uszyńskiego. 
Program nauczania jest oparty na założeniach Narodowego Pro- 
gramu Zdrowia na lata 1996-2005, który został opracowany przez Mi- 
nisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Celem nauczania jest opanowa- 
nie przez studentów podstawowej wiedzy o naj groźniejszych chorobach 
wraz z wiedzą o ich profilaktyce i zasadach promocji zdrowia. 
Znaczącym kierunkiem badań, kontynuowanym w Bydgoszczy przez 
prof. dr. hab. Mieczysława Uszyńskiego są badania nad układem krzepnięcia 
krwi kobiety ciężarnej i nad koagulopatiami położniczymi. W okresie 13 lat 
istnienia Katedry i Zakładu Propedeutyki Medycyny opublikował 13 prac 
w recenzowanych czasopismach polskich i 12 w czasopismach zagranicz- 
nych. Wśród najważniejszych wymienić należy 2 rozdziały w książce zagra- 
nicznej (Amniotic Stud. pod red. K. A. Rao i M. G. Ross, Bangalore, Prism 
Books 1999), 2 publikacje pod jego redakcją: Płyny z jam ciała (PZWL, 
Warszawa 1998) i Wydzieliny człowieka (PZWL, Warszawa 1999) oraz 
monografia Nowo poznane i klasyczne koagulopatie położnicze (Urban 
i Partner, Wrocław 2003). Do chwili obecnej prof. M. Uszyński jest autorem 
- czasem też współautorem - prawie dwustu publikacji. 
Do jednych z ważniejszych osiągnięć jednostki zaliczyć należy 
opracowanie dwóch skryptów. Pierwszy, pod redakcją M. Uszyńskiego, 
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej płynów z jam ciała oraz wydzie- 
lin i wydalin człowieka (Wydawnictwo Uczelniane, Bydgoszcz 1994) 
uzyskał zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia. Drugi skrypt, Propedeu- 
tyka medycyny klinicznej i zdrowia publicznego (Wydawnictwo Uczel- 
niane, Bydgoszcz 2001) jest opracowaniem monograficznym prof. M. 
Uszyńskiego. 
W tym samym okresie Katedra i Zakład Propedeutyki Medycy- 
ny otrzymała cztery indywidualne i jedną zespołową Nagrodę Rektora 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
W rankingu uczelnianym, nazwanym analizą parametryczną 
aktywności naukowej, w którym jednostki organizacyjne Uczelni dzieli się 


Wydział Farmaceutyczny 


\ 


" 


............- 


........ 


Prof. dr hab. Mieczysław Uszyński, pro£. zw. 
AM 


245
		

/Untitled-241_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


Katedra i Zakład 
Technologii 
Postaci Leku 


,. 


... 


..,' 


Dr hab. Anna Kadym, pro£. nadzw. AM 


246 


na sześć kategorii, Katedra i Zakład Propedeutyki po raz kolejny została 
zaliczona do kategorii drugiej. 
Wydaje się, że propedeutyka medycyny nie ma jeszcze w świa- 
domości studentów - ale też i społeczności dydaktycznej Uczelni - opinii 
ważnego przedmiotu. Tymczasem jest to jedyne "okno", w którym studenci 
kierunków nielekarskich mają krótki kontakt z problemami nowoczesnej 
medycyny klinicznej. Dlatego celowe byłoby stworzenie kilkuosobowe- 
go zespołu dydaktyczno-naukowego, który oprócz dydaktyki podjąłby 
także zagadnienia naukowe propedeutyki medycznej. Wtedy nauczanie 
przedmiotu, obecnie realizowanego pod nieco zmienionymi nazwami na 
wszystkich wydziałach przez kilka nie współpracujących ze sobą zespołów, 
skupione byłoby w jednej jednostce. 


Mieczysław Uszyński 


Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku rozpoczęła działalność w lis- 
topadzie 2001 roku, wraz z utworzeniem na Wydziale Farmaceutycznym 
nowego kierunku kształcenia - farmacja. Na stanowisko kierownika jed- 
nostki Rektor AM powołał dr hab. farm. Annę Kodym, prof. nadzw. AM. 
Zadania i rola kierownika nie są łatwe, ponieważ Katedra Technologii 
Postaci Leku tworzona jest od podstaw, tak pod względem lokalowym, 
aparaturowym, jak i kadrowym. 
Pierwsze w historii Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku 
zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w roku akademickim 2004/2005. 
Działalność dydaktyczna obejmie studentów III, IV i V roku studiów 
i związana będzie ze specjalistycznym przedmiotem: technologia postaci 
leków. 
W ramach wykładów i ćwiczeń, które mają charakter zajęć prak- 
tycznych, studenci będą poznawać zasady sporządzania leków: recep- 
turowych i przemysłowych, oraz przeprowadzać ocenę jakościową leków 
w aspekcie fizycznym, chemicznym, mikrobiologicznym i biofarmaceuty- 
cznym. Zajmą się również problemem trwałości leków i czynnikami fizyko- 
chemicznymi, mikrobiologicznymi i technologicznymi, mającymi związek 
z trwałością leku. 
Studia na kierunku farmacja przygotowują absolwentów do pra- 
cy w wielu dziedzinach związanych przede wszystkim z wytwarzaniem, 
oceną jakościową i dystrybucją leków. Absolwenci mogą być zatrudnia- 
ni w aptekach, przemyśle farmaceutycznym i zielarskim, w hurtowniach 
farmaceutycznych, laboratoriach oraz jako naukowi przedstawiciele firm 
farmaceutycznych. 
Ponadto Katedra rozpoczęła w 2002 r. szkolenie podyplomowe 
dla magistrów farmacji, zatrudnionych w aptekach. Było ono zorganizo- 
wane na bazie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceu- 
tycznego, a w latach 2002-2003 przeprowadzono 3 kursy podyplomowe, 
których tematyka dotyczyła problemów współczesnej receptury aptecznej. 
Badania naukowe realizowane w Katedrze dotyczą między in- 
nymi tradycyjnych oraz nowoczesnych postaci leków, zwłaszcza leków 
o przedłużonym działaniu. Zaprojektowane są badania nad wykorzysta- 
niem nowych oraz znanych już substancji pomocniczych w modyfikowa- 
niu dostępności farmaceutycznej i biologicznej substancji leczniczych
		

/Untitled-242_0001.djvu

			oraz w zwiększaniu trwałości fizykochemicznej i mikrobiologicznej le- 
ków. Ważnym kierunkiem działalności naukowej będą również badania 
dotyczące zastosowania nowoczesnej aparatury w produkcji i ocenie ja- 
kościowej leków. 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku nawiązała również 
współpracę z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Oddział w Byd- 
goszczy, w ramach której na naukowych posiedzeniach Polskiego Towa- 
rzystwa Farmaceutycznego kierownik Katedry - dr hab. Anna Kodym, 
prof. nadzw. AM - wygłosiła 2 referaty naukowe. 
Omawiana jednostka nieprzerwanie boryka się z problemami 
kadrowymi i lokalowymi. Obecnie jedynym pracownikiem naukowo-dy- 
daktycznym, zatrudnionym w Katedrze, jest jej kierownik. Jednak naj istot- 
niejszym problemem do tej pory był brak pomieszczeń, który uniemożliwia 
zatrudnienie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych, wyposażenie 
Katedry w sprzęt i aparaturę oraz prowadzenie działalności naukowej. 
Radykalna zmiana tego stanu nastąpi z dniem 1 września 2004 r. - baza 
naukowo-dydaktyczna powiększy się o czterech pracowników, tj. o adiun- 
kta i trzech asystentów. 
Uczelnia czyni starania, aby studenci III roku farmacji, którzy 
w październiku 2004 r. przybędą do Katedry na zajęcia dydaktyczne, mo- 
gli być przyjęci przez jej kierownika i niezbędne grono pracowników nau- 
kowo-dydaktycznych w pomieszczeniach odpowiednio wyposażonych 
w sprzęt i aparaturę, co zagwarantuje prowadzenie zajęć dydaktycznych 
w odpowiednich warunkach i na właściwym poziomie merytorycznie. 
Anna Kodym 


Studium Kształcenia Podyplomowego powstało w 2001 r. Jego kuratorem 
jest prof. dr hab. Bogusław Hładoń, prof. zw. AM. 
Stały i dynamiczny rozwój nauk medycznych, w tym postęp w na- 
ukach farmaceutycznych i w zakresie analityki medycznej, stawia nowe 
wyzwania edukacyjne i nakłada na Uczelnię obowiązek stałego kształcenia 
i doskonalenia umiejętności. Działające w ramach Wydziału Farmaceutycz- 
nego Studium Kształcenia Podyplomowego realizuje zadania i ustawowy 
obowiązek Uczelni w zakresie kształcenia podyplomowego farmaceutów 
na podstawie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 z 2002 r.). 
Założenia organizacyjne i programowe, dobór tematyki, wybór aktual- 
nych problemów poszczególnych kursów jest dostosowany do wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 101, poz. 941 
z 2003 r.) w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez 
farmaceutów. Udział najlepszych wykładowców - specjalistów w swoich 
dziedzinach - daje podstawę osiągnięcia oczekiwanego dobrego poziomu 
szkolenia. 
Jednostka prowadzi kształcenie podyplomowe w zakresie far- 
macji i analityki medycznej, przygotowujące do egzaminów specjaliza- 
cyjnych, dokształcanie w ramach szkolenia ciągłego oraz doskonalenie 
umiejętności zawodowych farmaceutów w: wykonywaniu usług farmaceu- 
tycznych, zakresie bezpiecznego i racjonalnego stosowania i użytkowania 
leków; prowadzeniu prozdrowotnej polityki w aptece oraz prowadzeniu, 
nadzorowaniu i modyfikowaniu programów szkoleń realizowanych w ap- 
tece dla pracowników aptek i studentów, uwzględniające najnowsze 


Wydział Farmaceutyczny 


Studium Kształcenia 
Podyplomowego 
Wydziału 
Farmaceutycznego 


247
		

/Untitled-243_0001.djvu

			Wydział Farmaceutyczny 


osiągnięcia nauk farmaceutycznych, zgodnie z wymogami unijnymi 
i międzynarodowymi. 
Szkolenie prowadzone jest w ramach cyklicznych kursów, kiero- 
wanych przez specjalistów. Kursy przeznaczone są dla osób z wyższym 
wykształceniem, pracujących w zakresie farmacji aptecznej i szpitalnej 
oraz analityki medycznej, a częściowo również dla pracujących w zakre- 
sie farmacji klinicznej, przemysłowej, analizy leków, farmakologii, toksy- 
kologii i bromatologii. Dotychczas zostało przeszkolonych 90 słuchaczy, 
dla których zorganizowano 12 kursów. 
Realizacja kształcenia podyplomowego w ramach Studium stanowi 
kompleksowy, spójny i stały system edukacyjny zapewnienia jakości 
kształcenia, od kształcenia przeddyplomowego studenta - do stałego 
podyplomowego doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie far- 
macji, uwzględniającego wymogi unijne i standardy międzynarodowe. 
Bogusław Hładoń 


248
		

/Untitled-244_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Wydział Nauk o Zdrowiu jest naj młodszym, ale niezwykle dynamicznie 
rozwijającym się Wydziałem Akademii Medycznej im. Ludwika Rydy- 
giera w Bydgoszczy. Historia powstania Wydziału sięga 1997 roku. 
Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 czerwca 1997 r. 
(PNZ-MM-60/1/97) został powołany Wydział Pielęgniarski z kierun- 
kiem nauczania: pielęgniarstwo. Pierwszym dziekanem Wydziału 
Pielęgniarskiego został dr hab. n. med. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw., 
a pierwszym prodziekanem dr hab. n. med. Marek Orkiszewski. 
Pierwsza rekrutacja odbyła się w 1997 roku. Objęto nią 141 stu- 
dentów kierunku pielęgniarstwo. Dla 39 studentów studiów dziennych, 
4-letnich magisterskich rok akademicki 1997/98 rozpoczął się 1 paź- 
dziernika 1997 r., natomiast dla 102 studentów studiów zaocznych 
4,5-letnich magisterskich rok akademicki rozpoczął się 1 lutego 1998 r. 
Podobnie w kolejnym roku akademickim 1998/1999, tym samym tokiem 
kształcenia objęto 115 studentów pierwszego roku kierunku nauczania 
pielęgniarstwo. 
W wyborach do władz uczelni na kolejną kadencję w latach 1999- 
-2002 r. dziekanem ponownie został dr hab. n. med. Andrzej Dziedzicz- 
ko, prof. nadzw. AM, a prodziekanem dr hab. n. med. Danuta Rość, prof. 
nadzw. AM. 
Ogromne zainteresowanie studiami pielęgniarskimi, jak również 
potrzeba rozszerzenia działalności edukacyjnej, przy dużym zaintereso- 
waniu władz lokalnych spowodowało powołanie Oddziału Zamiejscowego 
Wydziału Pielęgniarskiego AM w Bydgoszczy z siedzibą we Włocławku 
(Zarządzeniem Rektora AM nr 20/99 z 24.09.1999 roku). Od roku aka- 
demickiego 1999/2000 utworzono studia licencjackie i jednocześnie uru- 
chomiono 3-letnie studia w tej formie, kierunku pielęgniarstwo w Bydgosz- 
czy i we Włocławku. Właśnie we Włocławku, przy dużym zainteresowaniu 
miejscowych władz odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. 
Indeks studenta I roku otrzymało 147 studentów, w tym 84 dziennych. 
3-letnich studiów licencjackich. Późniejsi absolwenci studiów licencjac- 
kich uzyskali możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich uzupełniających 
studiach magisterskich. 
Kolejnym, niezwykle ważnym krokiem w rozwoju Wydziału 
była uchwała Senatu Akademii Medycznej z 2000 roku o powołaniu na 
Wydziale następnego kierunku studiów - zdrowie publiczne. Jednocześnie 
Senat AM uchwałą nr 20/00 z 26.04.2000 roku zmienił nazwę Wydziału 
Pielęgniarskiego na Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. W roku 
akademickim 2000/2001 na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 
rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku zdrowie publiczne z trzema 
specjalnościami, tj. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, rato- 
wnictwo medyczne i dietetyka, a w roku 2001/2002 Wydział Pielęgniarstwa 
i Nauk o Zdrowiu podjął kształcenie studentów specjalności kosmetologia 


3: " 
-'* 
. . 
-.. : 
e. II ... 
.. f{.$f.rfr .. 


.. 
.. 


\ 

 
"\. 


Dr hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM 
Dziekan Wydziału Pielęgniarskiego w latach 
1996-1999 i Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu w latach 1999-2002 


249
		

/Untitled-245_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


," 


- 
./ -......, 
-
 

" 
"-'. . .,. 
'1( 

:: A\ \
. 
>M 

 
/ 


j 


Dr hab. Zbigniew Bartuzi, prof. nadzw. AM 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w łatach 
2002- 


(uprzednio Wydział Farmacji). W roku akademickim 2000/2001 na kierun- 
ku zdrowie publiczne studia licencjackie w systemie dziennym i zaocz- 
nym rozpoczęło 119 studentów. Natomiast na kierunku pielęgniarstwo 
rozpoczęło naukę 182 studentów. Łącznie w tym roku akademickim na 
Wydziale studiowało 651 studentów. 
Ważnym wydarzeniem w historii Wydziału było pierwsze dyplo- 
matorium. Dyplom magistra pielęgniarstwa w roku 2001 otrzymało 
33 absolwentów. 
W maju 2001 r. Wydział zorganizował Ogólnopolską Konferencję 
Naukową "Transformacja kształcenia pielęgniarek" w Pieczyskach nad 
Zalewem Koronowskim k. Bydgoszczy, którą zaszczycili swoją obecnością 
ówczesny wojewoda kujawsko-pomorski i Jego Magnificencja Rektor AM 
prof. dr hab. med. Jan Domaniewski. 
W roku akademickim 2001/2002 ogólna liczba studentów 
wynosiła już 1383. Mury uczelni opuściło kolejnych 193 absolwentów 
- mgr pielęgniarstwa. W tym czasie wzrosła znacząco liczba pracowni- 
ków Wydziału. Kadrę stanowili pracownicy naukowo-dydaktyczni w licz- 
bie ogółem 110, w tym czterech profesorów zwyczajnych, 17 profesorów 
nadzwyczajnych, dziewięciu doktorów habilitowanych, 32 adiunktów, 
48 asystentów, dziewięciu pracowników dydaktycznych, w tym ośmiu star- 
szych wykładowców, jeden wykładowca, pięciu pracowników naukowo- 
-technicznych. 
W 2002 roku uchwałą Senatu AM nr 37/02 zmieniono nazwę 
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na Wydział Nauk o Zdro- 
wiu. Kolejna uchwała Senatu AM z 7 maja 2002 roku zadecydowała 
o przeniesieniu z Wydziału Lekarskiego w struktury Wydziału Nauk 
o Zdrowiu kierunku fizjoterapia, który kształci studentów na studiach 
magisterskich dziennych i zaocznych od roku akademickiego 1998/1999 
(zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 3 lutego 1998 roku). W ten sposób 
struktura organizacyjna Wydziału uległa istotnej reorganizacji. Wydział 
Nauk o Zdrowiu nowy rok akademicki 2002/2003 rozpoczynał z ofertą 
kształcenia na trzech kierunkach i czterech specjalnościach, a ogólna licz- 
ba studentów wzrosła do 1872. 
W wyborach do władz Uczelni w maju 2002 r., na kolejną kadencję 
- lata 2002-2005 r., dziekanem został dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, 
prof. nad zw. AM, a prodziekanami dr hab. n. med. Wojciech Beuth i dr 
hab. n. med. Kornelia Kornatowska, prof. nadzw. AM. 
Rok akademicki 2002/2003 to dalszy intensywny rozwój Wydziału. 
Przejawiał się on nie tylko zwiększającą się liczbą studentów podejmujących 
studia w zakresie różnych specjalności, ale także powiększaniem kadry 
naukowej i coraz nowocześniejszą bazą dydaktyczną. W tymże roku bra- 
my Uczelni opuściło 317 absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Starania 
władz Uczelni dotyczące dbałości o zapewnienie właściwych warunków do 
studiowania, prowadzona zgodnie z przyjętymi standardami działalność 
edukacyjna, stały i progresywny rozwój naukowy jednostek zaowocowały 
w roku 2002 przyznaniem przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnic- 
twa Wyższego kierunkowi pielęgniarstwo akredytacji na okres 5 lat. 
Obecnie na trzech kierunkach studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu 
studiuje 2070 studentów. Studia magisterskie uzupełniające podjęli już nasi 
absolwenci kierunku zdrowie publiczne i pielęgniarstwo. Wydział Nauk 


250
		

/Untitled-246_0001.djvu

			o Zdrowiu, na którym jest realizowane kształcenie, może poszczycić się 
doskonałą bazą dydaktyczną. Studenci mają możliwość odbywania zajęć 
praktycznych w placówkach spełniających standardy międzynarodowe, 
zatrudniających wielu specjalistów o ugruntowanej pozycji w dziedzinie 
nauki oraz praktyki. Zajęcia w większości odbywają się na bazie Szpi- 
tala Klinicznego, Szpitala Wojewódzkiego oraz Regionalnego Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy. Realizacja procesu kształcenia odbywa się zgod- 
nie z wytycznymi Strategii WHO oraz standardami kształcenia z wykorzys- 
taniem nowoczesnych metod nauczania. Poszczególne kierunki dysponują 
oddzielnymi budynkami, przeznaczonymi dla studentów kierunku 
pielęgniarstwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne. Stale doposaża się poszcze- 
gólne pracownie specjalistyczne, dbając o zapewnienie obowiązujących 
standardów. Studenci oraz pracownicy mają zapewniony stały dostęp do 
Internetu oraz naj nowszych publikacji. 
Stopniowo utworzono 30 Katedr i 32 Zakłady wykonujące działania 
dydaktyczne i naukowo-badawcze. Kierują nimi w większości samodzielni 
pracownicy nauki, którzy uzyskali samodzielność w czasie pracy w naszej 
Akademii Medycznej. Aktualnie kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału 
stanowi m.in. 42 samodzielnych pracowników nauki, w tym 13 profe- 
sorów, 29 dr habilitowanych. Kilka osób przygotowuje się do uzyskania 
samodzielności - otwarte przewody habilitacyjne albo przewody w trak- 
cie procedury zatwierdzania. Pracownicy mogą poszczycić się bogatym 
dorobkiem naukowym, są członkami komitetów redakcyjnych czasopism 
o uznanej renomie krajowej i międzynarodowej. Stosunkowo młody wydział, 
funkcjonujący od roku 1997, może poszczycić się bogatym dorobkiem 
naukowym i aktywnością naukową zarówno w kraju, jak i poza jego grani- 
cami. Według oceny parametrycznej KBN-u, obejmującej lata 2000-2003, 
łączna liczba punktów wynosiła 1242,69. Wzrasta liczba pielęgniarek ze 
stopniem doktora. W okresie funkcjonowania wydziału pięć pielęgniarek 
uzyskało stopień doktora nauk medycznych, w fazie końcowej jest 8 kolej- 
nych przewodów. Proces dostosowawczy związany z wstąpieniem Pol- 
ski w struktury Unii Europejskiej, zmieniające się rozporządzenia mini- 
sterialne są wyzwaniem dla władz i pracowników Wydziału do zmian 
w systemie nauczania, który realizowany jest z wielkim zaangażowaniem. 
Wyrazem uznania dla podejmowanych wysiłków jest uzyskanie kolejnej, 
bezwarunkowej akredytacji na okres 5 lat przyznanej przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną dla kierunku fizjoterapia w roku 2003. Aktual- 
nie proces akredytacji przechodzi kierunek zdrowie publiczne i kierunek 
pielęgniarstwo. 
Plany na najbliższą przyszłość dotyczą nawiązania ścisłej współpra- 
cy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej i poza nią, celem wymia- 
ny studentów oraz kadry dydaktyczno-naukowej. Władze Uczelni kładą 
nacisk na dalszy rozwój kadry oraz istniejącej bazy dydaktyczno-naukowej. 
Podjęto działania restrukturyzacyjne, aby unifikować działanie Wydziału, 
a zwłaszcza kierunku zdrowie publiczne z czteroma specjalnościami 
(powstała m.in. Katedra Zdrowia Publicznego z czterema zakładami). 
Wszystkie jednostki podejmują działania mające na celu poszerzenie ofer- 
ty naukowej, rozwój współpracy z placówkami zagranicznymi, stałe pod- 
noszenie kwalifikacji pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dalszy 
rozwój bazy dydaktycznej. Aktualnie Wydział czyni intensywne starania 
o uzyskanie prawa nadawania stopnia doktora. 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


251
		

/Untitled-247_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Kierunek pielęgniarstwo 


Do roku 2000 Wydział kształcił studentki i studentów pielęgniar- 
stwa na studiach magisterskich dziennych i zaocznych. Od roku akade- 
mickiego 2000/2001 utworzono studia licencjackie. Dla pierwszych absol- 
wentów studiów licencjackich powstały studia magisterskie uzupełniające. 
Doświadczeniem naukowo-badawczym w rozwoju Wydziału służyli profe- 
sorowie Irena Wrońska i Roman Ossowski, samodzielni pracownicy nauki 
z dużym doświadczeniem w zakresie nauk pedagogicznych i psychologii. 
Profesor Wrońska kierowała dynamicznie rozwijającą się Katedrą 
i Zakładem Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej. Podejmowała prace 
badawcze nad oceną efektywności procesu kształcenia i jakości opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentem niepełnosprawnym w różnych środowiskach. 
Asystenci pracują tez indywidualnie w zakresie przygotowywanych roz- 
praw doktorskich. Obiecujące perspektywy prac naukowych rysują się 
w związku ze współpracą z The Academy of International Nursing oraz 
The Steering Group of European Nurse Researches. Publikowane są 
prace o zasięgu międzynarodowym i krajowym. 
Ważną jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną na kierunku 
pielęgniarstwo jest Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii kierowana 
przez dr. med. Jacka Klawe. Obok dydaktyki katedra podejmuje zakrojoną 
na szeroką skalę działalność naukowo-dydaktyczną. 
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii prowadzi badania w za- 
kresie: epidemiologii chorób zawodowych, epidemiologii występowania 
zespołu snu z bezdechem, mikrobiologii żywności, bromatologii, oceny pa- 
rametrów zdrowia mieszkańców rejonu w odniesieniu do stanu środowiska, 
oceny stanu chemicznego i bakteriologicznego wody wykorzystywanej na 
potrzeby komunalne. W ramach współpracy z Zakładem Fizjologii utwo- 
rzono Pracownię Chronobiologii i Chronomedycyny oraz Badań nad 
Snem. W roku 2000 uruchomiona została w Katedrze i Zakładzie Higieny 
i Epidemiologii pracownia Absorbcji Atomowej wyposażona w aparat Per- 
kin Elmer Analyst 800, na bazie której zajęto się oznaczaniem makro- 
i mikroelementów we włosach uczniów szkół bydgoskich. W zakładzie 
realizowany jest trzyletni grant KBN "Opracowanie norm oceny indy- 
widualnej predyspozycji do pracy na nocnej zmianie w różnych grupach 
zawodowych i wiekowych na podstawie badań przeprowadzonych w re- 
gionie bydgoskim" w ramach strategicznego programu rządowego SPR-1 
"Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". Pra- 
cownicy zakładu w ostatnich latach uczestniczyli w wielu zjazdach nau- 
kowych, przedstawiając na nich prace wykonane w zakładzie. Opubliko- 
wano około dwudziestu prac naukowych, w przygotowaniu są dalsze. 
Przysposobieniem studentów pielęgniarstwa do pracy klinicznej 
zajmuje się wielodyscyplinarna Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego zło- 
żona z pracowników ośmiu rozwijających się Zakładów. Wśród nich 
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego poza dy- 
daktyką dotyczącą zagadnień pielęgniarstwa w chorobach układu ner- 
wowego w sposób ciągły prowadzi prace badawcze łączące w sobie ele- 
menty następujących dziedzin nauki: medycyna, pielęgniarstwo, zdrowie 
publiczne oraz zarządzanie (w tym również badania związane z jakością 
usług pielęgniarskich). W ramach badań własnych Zakład współpracuje 
z Katedrą i Kliniką Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz z Katedrą 
i Zakładem Patofizjologii, opracowując pracę badawczą na temat: 


252
		

/Untitled-248_0001.djvu

			E-selektyna w osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym osób po krwotoku 
podpajęczynówkowym i urazie głowy. Opublikowano prace naukowe 
podsumowujące prowadzone badania. 
Równolegle rozwijający się Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycz- 
nego poza działaniami dydaktycznymi podjął następującą działalność 
badawczą: prowadzenie badań naukowych w zakresie skuteczności le- 
czenia i readaptacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz far- 
makoekonomicznej oceny postępowania pielęgniarskiego i opracowania 
zasad naliczania kosztów procedur pielęgniarskich. 
Działania pracowników naukowo-dydaktycznych kierunku pielęg- 
niarstwo zaowocowały zorganizowaniem w Pieczyskach koło Bydgoszczy 
w 2001 r. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Trans- 
formacja Systemu Kształcenia". Z okazji pięciolecia Wydziału odbyła się 
też w maju 2002 r. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo- 
-Szkoleniowa Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy 
pt. "Pielęgniarstwo i medycyna kliniczna". 
W okresie funkcjonowania wydziału znacznie poszerzono ofertę 
kształcenia, uruchamiając nowe kierunki studiów oraz kształcenie po- 
dyplomowe dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie realizowana jest 
edycja specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego oraz operacyjnego. 
Wydział pozyskał fundusze z Ministerstwa Zdrowia, dzięki czemu podjęcie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek nie stanowi przeszkody finan- 
sowej, co ma duże znaczenie dla tej grupy zawodowej. 


Uchwałą Senatu Akademii Medycznej z 12 grudnia 2000 r. na 
Wydziale powołano następny kierunek studiów - zdrowie publiczne. 
Po rekrutacji na rok akademicki 2001/2002 na tym kierunku rozpoczęto 
kształcenie studentów w czterech specjalnościach: ratownictwo medycz- 
ne, dietetyka, zarządzanie w ochronie zdrowia oraz kosmetologia. Uza- 
sadniona stała się zmiana nazwy na Wydział Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu. Do roku 2003 były to studia dzienne, wieczorowe i zaoczne 
licencjacke, a od roku 2003/2004 kształcenie odbywa się też na studiach 
magisterskich uzupełniających. W ramach kierunku powstało już 8 ka- 
tedr, klinik i zakładów. 
Tworzenie i rozwój naukowo-badawczy specjalności ratownictwo 
medyczne został wsparty na doświadczeniach naukowo-badawczych i dy- 
daktycznych jednego z twórców idei ratownictwa medycznego i medy- 
cyny ratunkowej w Polsce pro£. dr. hab. Juliusza Jakubaszko. Aktywność 
naukowa i organizacyjna zespołu specjalności ratownictwo medyczne 
pozwoliła na zorganizowanie w czerwcu 2003 roku międzynarodowej 
konferencji naukowej "Szkoła Letnia - Postępy Medycyny Ratunkowej". 
Bazą dla rozwoju specjalności jest utworzona i rozwijająca się Katedra 
Medycyny Ratunkowej i katastrof złożona z Kliniki Medycyny Ratunkowej 
i Zakładu Medycyny Katastrof. 
Organizacją i rozwojem naukowym specjalności dietetyka zajmuje 
się prof. dr hab. Roman Cichon związany z Uniwersytetem Warmińsko- 
-Mazurskim w Olsztynie. Jedną z osiowych jednostek działających dla 
tej specjalności jest Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych 
prowadzony przez prof. dr. hab. nauk chem. Jerzego Garbacza. Mimo 
krótkiego okresu istnienia Katedra podejmuje już działania naukowo-ba- 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Kierunek zdrowie 
publiczne 


253
		

/Untitled-249_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Kierunek fizjoterapia 


254 


dawcze nad fizykochemią zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych 
z uwzględnieniem procesów zachodzących w żywności. 
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób 
Wewnętrznych powstała w roku 1989. Funkcjonując .na bazie Woje- 
wódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, należy do struktur 
Wydziału Nauk o Zdrowiu od 2002 roku. Pod kierunkiem dr. hab. Macieja 
Świątkowskiego, prof. nadzw. AM pracownicy kliniki zajmują się badania- 
mi nad somatycznymi skutkami nadużywania alkoholu i abstynencji alko- 
holowej oraz patofizjologicznymi powiązaniami między czynnościowym 
i morfologicznym stanem przewodu pokarmowego a funkcjonowaniem 
układu krążenia i oddychania. Kierownik kliniki był członkiem Kole- 
gium redakcyjnego podręcznika 5 minut konsultacji klinicznej oraz jest 
członkiem Rady Naukowej kwartalnika: "Valetudinaria. Postępy Medy- 
cyny Klinicznej i Wojskowej". Nakładem Kliniki w 2001 r. opublikowane 
zostały także materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Somaty- 
czne i psychiczne szkodliwości nadmiernego picia alkoholu. Pracownicy 
kliniki są ponadto autorami i współautorami licznych publikacji i doniesień 
zjazdowych prezentowanych w kraju i za granicą. 
Reorganizacja kierunku zdrowie publiczne w roku 2004 dotyczyła 
powołania Katedry Zdrowia Publicznego z czterema Zakładami, tj.: 
Zakładem Polityki i Zabezpieczenia Społecznego, Zakładem Medycyny 
Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego, Zakładem Ekonomiki Zdrowia 
i Zakładem Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. W skład tych 
jednostek weszli nowi, samodzielni pracownicy nauki. 


Kolejną uchwałą Senatu AM z 7 maja 2002 roku zadecydowano 
o przeniesieniu z Wydziału Lekarskiego w struktury Wydziału PiNoZ 
kierunku fizjoterapia, który kształci studentów na studiach magisterskich 
dziennych i zaocznych od roku akademickiego 1998/1999 (zatwierdzone 
przez Ministra Zdrowia 3 lutego 1998 roku). 
Istotnym momentem dla funkcjonowania fizjoterapii stało się 
powołanie 25 listopada 1999 r. Katedry i Kliniki Rehabilitacji, która 
stała się podstawową bazą dla praktycznej części kształcenia studentów. 
Katedra i Klinika Rehabilitacji działa bardzo prężnie na polu naukowym 
i organizacyjnym. Na Wydział Nauk o Zdrowiu wniosła dorobek przeszło 
30 opublikowanych prac oraz zorganizowanie dwóch kongresów. Były 
to: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na 
temat rehabilitacji i neurorehabilitacji w chorobach kręgosłupa (2001) oraz 
VII Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrii 
na temat otępienia (2002). Wielokierunkowe zainteresowania naukowe 
kadry Kliniki, a w szczególności jej kierownika dr. hab. Jana Talara, prof. 
nadzw. AM, skupiają się na diagnostyce i rehabilitacji chorych po urazach 
pnia mózgu, co zostało podsumowane wydaniem monografii Urazy pnia 
mózgu, kompleksowa diagnostyka i terapia przeznaczonej dla studentów 
i lekarzy różnych specjalności, dla fizjoterapeutów, neuropsychologów, 
neurolingwistów a także dla rodzin chorych z zespołem pourazowego 
uszkodzenia pnia mózgu. Katedra i Klinika Rehabilitacji podejmuje też 
badania naukowe nad oceną wpływu czynników fizjoterapeutycznych na 
efektywność leczenia chorych, stanem sprawności chorych po przebytych 
uszkodzeniach kręgosłupa i rdzenia kręgowego, zagadnieniami procesów
		

/Untitled-24_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


sora nadzwyczajnego AM, jednemu nauczycielowi akademickiemu nadano 
stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a 25 stopnie doktora 
nauk medycznych, w tym ośmiu w zakresie biologii medycznej. 
Na kolejną kadencję 1993-1996 ponownie rektorem wybrano 
prof. dr. hab. Józefa Kałużnego, a na prorektorów: prof. dr. hab. Ryszarda 
Olińskiego, dr. hab. Gerada Drewę, prof. nadzw. AM i dr. hab. Waldemara 
Halotę, prof. nadzw. AM. Dziekanem Wydziału Lekarskiego ponownie 
wybrano dr hab. Mieczysławę Czerwionkę-Szaflarską, prof. nadzw. AM, 
a Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr. hab. Aleksandra 
Gutsze. 
W 1993 r. dwaj profesorowie zostali powołani na stanowisko pro- 
fesora zwyczajnego AM, a pięciu doktorów habilitowanych na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego AM. Dwóch nauczycieli akademickich uzyskało 
stopnie doktora habilitowanego nauk medycznych, a 24 stopnie doktora 
nauk medycznych, w tym dwóch w zakresie biologii medycznej. 
W roku 1993 Uczelnię włączono do międzynarodowego progra- 
mu TRACE (Transregional Academic Mobility and Credential Evaluation), 
który realizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwer- 
sytetów. W tym samym roku powołane zostały Katedra i Zakład Lekarza 
Rodzinnego oraz Zakład Medycyny Paliatywnej. 
W 1994 r. podjęto decyzję o adaptacji budowanego wieżowca dla 
potrzeb dwóch Katedr i Klinik Pediatrycznych, Katedry i Kliniki Chirurgii 
Dziecięcej oraz Katedry i Zakładu Lekarza Rodzinnego. 
W 1994 r. dwóch kierowników uzyskało tytuły profesora, jeden 
doktora habilitowanego powołano na stanowisko profesora nadzwyczaj- 
nego AM, dwóch nauczycieli akademickich otrzymało stopnie doktora 
habilitowanego medycyny, a 28 stopnie doktora nauk medycznych, w tym 
pięciu w zakresie biologii medycznej. 
W 1994 r. Akademia Medyczna obchodziła lO-lecie swojego ist- 
nienia. Zatrudnionych było w niej wówczas 445 nauczycieli akademic- 
kich, w tym 48 profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. Uczelnia 
kształciła studentów na dwóch Wydziałach z dwoma kierunkami. 
W 1995 r. zakończono rozbudowę pomieszczeń Biblioteki Głównej. 
Minister powołał wówczas dwóch profesorów na stanowisko profesora 
zwyczajnego AM, czterech doktorów habilitowanych otrzymało stanowis- 
ka profesorów nadzwyczajnych AM, jedna osoba uzyskała stopień doktora 
habilitowanego nauk medycznych, a 45 doktora nauk medycznych, w tym 
czterech w zakresie biologii medycznej. 
W 1996 r. powołano Katedrę i Zakład Rehabilitacji i rozpoczęto 
jej budowę. Przeniesiono Katedrę i Klinikę Psychiatrii z obcej bazy do 
wykupionego i wyremontowanego obiektu, który włączono do Szpitala 
Klinicznego. Prowadzono też rozmowy z Ministrem Zdrowia i Dyrekcją 
Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na temat przejęcia 
Studium Farmacji zlokalizowanego w Bydgoszczy, w którym nie było już 
ani jednego samodzielnego pracownika naukowego na pierwszym etacie, 
a proponowane warunki były dla nas nie do przyjęcia. Przeprowadzono 
po raz pierwszy rekrutację na kierunku lekarskim na studia wieczorowe. 
Na kadencję 1996-1999 rektorem ponownie wybrano prof. zw. 
dr. hab. Jana Domaniewskiego, a na prorektorów: prof. dr. hab. Karola 
Śliwkę, dr hab. Mieczysławę Czerwionkę-Szaflarską, prof. nadzw. AM i dr. 


24
		

/Untitled-250_0001.djvu

			poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wykonawczych, 
wpływem czynników fizykalnych na funkcje izolowanych tkanek zwierząt 
doświadczalnych czy wpływem czynników lotu na sprawność kręgosłupa 
pilotów. 
Jeszcze przed przeniesieniem kierunku fizjoterapia na Wydział 
Nauk o Zdrowiu powstała w 2001 r. Katedra Neurolingwistyki, pierw- 
sza pośród polskich uczelni samodzielna jednostka badawcza i kliniczna 
w dziedzinie neurolingwistyki, która w strukturach Wydziału Nauk o Zdro- 
wiu kontynuuje działalność badawczą prowadzoną przez dr. Bruce 'a Dun- 
cana MacQueena, prof. nadzw. AM. Działalność naukowa i kliniczna sku- 
pia się na badaniu zaburzeń mowy o typie afazji, zaburzeń komunikacji 
u chorych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu, objawów afatycznych 
u chorych z otępieniem, neuronalnymi strukturami odpowiedzialnymi za 
język i mowę, roli procesów poznawczych w funkcjonowaniu językowym 
człowieka, komunikacji w rodzinie i na linii lekarz-pacjent. Plonem pracy 
naukowej jest do tej chwili 13 opublikowanych prac. 
W ramach kierunku fizjoterapia działa też Katedra i Klinika Bal- 
neologii kierowana przez prof. dr hab. med. Irenę Ponikowską. Prowadzi 
ona również wielokierunkową działalność badawczą w ramach Wydziału 
Nauk o Zdrowiu: nad czynnikami ryzyka miażdżycy i powikłań naczynio- 
wych w cukrzycy, badaniami poznawczymi, programami prewencyjny- 
mi, optymalizacją leczenia zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem 
nowej metody - balneoozonoterapii i fizjoterapii, badaniami nad wyko- 
rzystaniem czynników fizykalnych, balneologicznych i kinezyterapeutycz- 
nych w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy, mecha- 
nizmem działania i efektami leczniczymi zabiegów balneofizykalnych, 
otyłością jako zespołem zaburzeń metabolicznych, badaniami nad marke- 
rami uszkodzenia śródbłonka u chorych na cukrzycę i u osób otyłych, 
optymalizacją leczenia owrzodzeń żylakowych podudzi z wykorzystaniem 
nowych metod balneofizykalnych, badaniami nad wykorzystaniem za- 
biegów balneofizykalnych w gośćcu reumatoidalnym, osteoporozą (własny 
program terapeutyczny i profilaktyczny z wykorzystaniem zabiegów bal- 
neofizykalnych i kinezy terapii), opracowaniem programów kinezy terapii 
w niedokrwieniu kończyn dolnych w zespole stopy cukrzycowej, osteo- 
porozie, opracowaniem nowych urządzeń oraz usprawnieniem metod 
aplikacyjnych i rozwiązań technicznych w lecznictwie uzdrowiskowym, 
opracowaniem własnej metody balneofototerapii do leczenia wybranych 
chorób dermatologicznych, krioterapią ogólnoustrojową - wpływem na 
stan kliniczny i układ immunologiczny chorych. 
W roku 2000 powołano od podstaw Katedrę i Zakład Kinezy tera- 
pii i Masażu Leczniczego. Organizatorem i kierownikiem jest dr hab. 
Wojciech Hagner. Przy jego dominującym udziale opublikowano w ra- 
mach Katedry ponad 40 prac naukowych. Katedra współuczestniczyła też 
w organizowaniu w Bydgoszczy Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego To- 
warzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w roku 2002. 
Dla potrzeb fizjoterapii działa też Katedra i Zakład Antropologii, 
którym kieruje dr Milan Cabrić, prof. zw. AM. Równolegle z dydaktyką 
Katedra zajmuje się problematyką badawczą zależności pomiędzy mor- 
fologicznymi i funkcjonalnymi cechami człowieka, jego biotypologią 
i składem ciała ludzkiego oraz sterowaniem i analizą żywienia. Plonem 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


255
		

/Untitled-251_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


256 


pracy naukowej jest opublikowanie ponad 25 prac własnych i we współ- 
pracy z innymi jednostkami. 
Katedra i Zakład Neurofizjologii Klinicznej prowadzona przez prof. 
Ryszarda Kinalskiego zajmuje się badaniami potencjałów wywołanych 
w celu obiektywizacji ilościowej wyników wczesnej fizjoterapii u osób 
po udarach mózgu: ćwiczeń samokontrolowanych (biofeedback) Vlub 
elektrostymulacji metodą LOW-TENS oraz ich wpływu na objawy 
plastyczności kompensacyjnej i reorganizację sieci neuronalnych mózgu. 
Opublikowano ponad 20 prac na ten temat. 
Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej kierowany przez dr. 
n. wf Andrzeja Lewandowskiego podjął działalność naukowo-badawczą 
w następujących dziedzinach: morfologiczne, motoryczne i społeczne 
zróżnicowanie młodzieży akademickiej, biospołeczne uwarunkowania 
powodzenia w studiach i realizacji zawodu fizjoterapeuty oraz wady 
postawy i dysfunkcje ruchu a rozwój oraz sprawność dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. W druku ukazało się 14 prac na ten temat. 
Obecnie na tym kierunku działa 11 katedr, klinik i zakładów. 
We wrześniu 2003, po wizytacji komisji w maju 2003, Państwowa Ko- 
misja Akredytacyjna przyznała też bezwarunkową akredytację na okres 
pięciu lat kierunkowi fizjoterapia. 


Zbigniew Bartuzi
		

/Untitled-252_0001.djvu

			Klinika Balneologii powstała przed niespełna ćwierćwieczem, w la- 
tach 80. Początkowo była częścią Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej 
w Poznaniu. W 1992 r., za kadencji JM Rektora prof. dr. hab. Józefa 
Kałużnego, została włączona w struktury Akademii Medycznej w Byd- 
goszczy. Lata pracy dydaktycznej i naukowej przyniosły znaczący doro- 
bek Kliniki. Stworzono tutaj doskonałe warunki do prowadzenia badań 
i rozwoju naukowego. Dzięki temu placówka może poszczycić się opubli- 
kowaniem ponad 160 prac naukowych, wielu książek i podręczników. 
Zakończono tutaj 7 rozpraw doktorskich, 4 są w trakcie realizacji. 
W wieloprofilowej działalności naszej placówki wyróżnić możemy 
trzy główne kierunki: 
- naukowo-badawczy, 
- dydaktyczny, 
- usługowo-leczniczy. 
Działalność naukowa ukierunkowana jest na poznawanie mecha- 
nizmów działania i skutków leczniczych zabiegów balneofizykalnych w u- 
zdrowisku. Są to prace poznawcze i aplikacyjne, rozwijające tę dziedzinę 
medycyny. W Klinice opracowano wiele metod terapeutycznych, na 
których bazują stosowane tutaj autorskie programy lecznicze. W zakresie 
klinicznym Katedra i Klinika Balneologii zajmuje się głównie chorobami 
metabolicznymi w aspekcie uzdrowiskowym. Prowadzimy badania m.in. 
nad optymalizacją leczenia cukrzycy, przewlekłymi powikłaniami cukrzy- 
cowymi, metabolicznymi czynnikami ryzyka miażdżycy, wykorzystując 
niezwykle cenne metody, jakie oferuje lecznictwo uzdrowiskowe. Ważną 
tematyką badawczą, prowadzoną od początku istnienia naszej placówki, 
są badania nad otyłością, zwłaszcza skojarzoną z cukrzycą oraz otyłością 
ogromną - chorobliwą. Do grupy chorób metabolicznych zalicza się też os- 
teoporoza, która również jest tematem naszych badań. Ponadto, szczegól- 
nie ostatnie lata przyniosły zainteresowanie schorzeniami reumatycznymi. 
Owocem tej działalności jest kilka prac naukowych dotyczących wyko- 
rzystania balneoterapii i ogólnoustrojowej krioterapii w tych chorobach. 
Przykładowa problematyka badawcza: 
- czynniki ryzyka miażdżycy i powikłań naczyniowych w cukrzycy, bada- 
nia poznawcze, programy prewencyjne, 
- optymalizacja leczenia zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem 
nowej metody - balneoozonoterapii i fizjoterapii, 
- badanie nad wykorzystaniem czynników fizykalnych, balneologicznych 
i kinezyterapeutycznych w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych na tle 
miażdżycy, 
- mechanizm działania i efekty lecznicze zabiegów balneofizykalnych - 
prace poznawcze i aplikacyjne, 
- otyłość - jako zespół zaburzeń metabolicznych - badania poznawcze 
i własne programy lecznicze (w tym leczenie zachowawczo-operacyjne 
ogromnej otyłości), 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Klinika 
Balneologii 


, ". 
> 


....' 


... 


.\.. 
..  


#; , 
j " 


'. 


Pro£. dr hab. Irena Ponikowska, pro£. nadzw. 
AM 


257
		

/Untitled-253_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


258 


- badania nad markerami uszkodzenia śródbłonka u chorych na cukrzycę 
i u osób otyłych, w tym w zespole metabolicznym, 
- optymalizacja leczenia owrzodzeń żylakowych podudzi z wykorzysta- 
niem nowych metod balneofizykalnych, 
- badanie nad wykorzystaniem zabiegów balneofizykalnych w gośćcu reu- 
matoidalnym - badania aplikacyjne i studium porównawcze, 
- osteoporoza - własny program terapeutyczny i profilaktyczny z wyko- 
rzystaniem zabiegów balneofizykalnych i kinezy terapii, 
- badania nad markerami obrotu kostnego pod wpływem zabiegów bal- 
neologicznych u chorych z osteopenią, 
- opracowanie programów kinezy terapii w niedokrwieniu kończyn dol- 
nych w zespole stopy cukrzycowej, osteoporozie, 
- opracowanie nowych urządzeń, usprawnienie metod aplikacyjnych 
i rozwiązań technicznych w lecznictwie uzdrowiskowym, 
- opracowanie własnej metody balneofototerapii do leczenia wybranych 
chorób dermatologicznych, 
- orioterapia ogólnoustrojowa - wpływ na stan kliniczny i układ immuno- 
logiczny chorych. 
Drugą znaczącą częścią naszej działalności jest szeroko rozbudo- 
wana dydaktyka. Prowadzimy szkolenie dla studentów naszej uczelni na kie- 
runku lekarskim, fizjoterapii i kosmetologii. Dydaktycznie odpowiedzialni 
jesteśmy za 4 przedmioty, tj. balneologię, fizykoterapię, choroby meta- 
boliczne i fizjoterapię. Ponadto prowadzimy szkolenie podyplomowe dla 
lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej. Szkolenia 
podyplomowe prowadzone w Katedrze i Klinice Balneologii przeznaczone 
są dla lekarzy zatrudnionych w uzdrowiskach polskich oraz w zakładach 
fizjoterapii i fizykoterapii w lecznictwie pozauzdrowiskowym w kraju. 
W ramach szkolenia specjalizacyjnego prowadzimy kursy: wpro- 
wadzający (3-tygodniowy) i doskonalący (2 tygodnie) oraz staże kliniczne 
indywidualne, które obowiązują w programie specjalizacyjnym. 
W naszej Klinice odbywają się egzaminy specjalizacyjne dla leka- 
rzy z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. Wydajemy podręczniki 
i opracowania standardów medycznych dla potrzeb lecznictwa uzdrowis- 
kowego. Organizujemy zjazdy i kongresy wspólnie z Polskim Towarzy- 
stwem Balneologii i Medycyny Fizykalnej. 
Trzecią ważną formą naszej pracy jest działalność usługowo- 
-lecznicza. Leczenie prowadzimy na bazie obcej Przedsiębiorstwa Uzdro- 
wiskowego Ciechocinek. Klinika obejmuje 47 łóżek. Wieloletnie doś- 
wiadczenia praktyczne połączone z prowadzonymi badaniami naukowy- 
mi wykorzystujemy w praktyce lekarskiej, świadcząc usługi medyczne na 
wysokim poziomie referencyjnym. Mamy opracowanych 7 autorskich 
programów leczniczych, które realizujemy w Klinice. Do naszej Kliniki 
przyjmujemy chorych z cukrzycą typu 1 i 2 z powikłaniami naczyniowymi 
i neurologicznymi, z niedokrwieniem kończyn dolnych, na tle miażdżycy 
chorych z otyłością ogromną (chorobliwą), owrzodzeniami kończyn na tle 
żylakowym i cukrzycowym (zespół stopy cukrzycowej) oraz chorych z os- 
teoporozą i chorobami gośćcowymi. Pacjenci leczeni są przy wykorzysta- 
niu naj nowszych osiągnięć balneologii polskiej i światowej w połączeniu 
z nowoczesną terapią farmakologiczną, tak, aby uzyskać możliwie najlep- 
sze efekty terapeutyczne. Każdego roku nasi otyli pacjenci pozostawiają
		

/Untitled-254_0001.djvu

			w Klinice łącznie kilka ton zbędnej masy tłuszczowej, ucząc się jednocześnie 
nowego - zdrowego stylu życia. Przyjazna atmosfera i uroki miejscowości 
mają również pozytywny wpływ na komfort pacjentów i uzyskiwane efek- 
ty terapeutyczne. 
Nasze programy lecznicze obejmują następujące elementy: 
-leczenie balneo£izykalne (włącznie z własnymi metodami), 
- leczenie dietetyczne wg własnych diet, 
- kinezy terapia, 
- edukacja zdrowotna, 
- badania laboratoryjne i czynnościowe ukierunkowane na czynniki ryzy- 
ka miażdżycy i ocenę wyników leczenia (monitorowanie leczenia). 
Poza osobami dorosłymi Klinika Balneologii zajmuje się dziećmi. 
Od niedawna funkcjonuje oddział dziecięcy usytuowany w sanatorium 
dziecięcym Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Ciechocinek. Oddział dziecięcy 
ukierunkowany jest na leczenie chorób metabolicznych, w tym otyłości, 
zwłaszcza skojarzonej z nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi. Pod- 
stawowym punktem programu leczniczego w tym oddziale jest dobrze 
prowadzona edukacja zdrowotna, obok leczenia dietetycznego i balneoki- 
nezyterapiL 
W ramach Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego funkcjonuje po- 
radnia diabetologiczna, która obejmuje opieką pacjentów z Ciechocinka 
i najbliższych okolic. 
Katedra i Klinika Balneologii współpracuje z wieloma jednostkami 
własnej uczelni oraz placówkami naukowymi krajowymi i z zagranicy. 
Współpracujemy z Francją, Turcją, Słowacją i USA. Dzięki tej współpracy 
powstają prace o charakterze interdyscyplinarnym, oparte na nowoczes- 
nym warsztacie badawczym. Katedra i Klinika Balneologii jest niezbędną 
jednostką naukowo-dydaktyczną dla lecznictwa uzdrowiskowego w kraju. 
Jej prawidłowe funkcjonowanie warunkuje istnienie i rozwój tej dziedziny 
wiedzy. Zadania, z jakimi obecnie stale się spotykamy, są coraz większego 
rozmiaru, zwłaszcza teraz, gdy polskie lecznictwo staje się konkurencyjne 
w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. 


Irena Ponikowska 


Powołanie Kliniki przez Senat i Rektora prof. dr. hab. med. Jana Doma- 
niewskiego nastąpiło 6 grudnia 2000 r. Pomoc wielu osób wymagałaby 
wspomnienia, ale udział pro£. Waldemara Jędrzejczyka jest nieoceniony. 
Od początku jedynym pracownikiem Kliniki był jej kierownik - dr hab. 
med. Marek Orkiszewski, specjalista chirurg dziecięcy, pełniący tę funkcję 
do 2004 r. 
Misją Kliniki i Katedry było "robić wszystko, co możliwe". W skład 
zespołu wchodzili lekarze - pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 
w Toruniu. Początkowo był to zespół 7-osobowy, następnie zredukowany 
do trzech. W ciągu 3 lat Klinika osiągnęła wyniki naukowe i lecznicze, 
odpowiadające standardom Unii Europejskiej, a zespół pracowników Klini- 
ki i Oddziału Chirurgii Dziecięcej pozostał wierny zasadom powinności le- 
karskiej. 
Priorytetowa stała się w działalności Kliniki standardyzacja proce- 
dur. Wdrożono prospektywny program leczenia i oceny ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego, mający na celu skrócenie czasu pobytu, zobiek- 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Klinika 
Chirurgii Dziecięcej 
i Traumatologii 


259
		

/Untitled-255_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


:I 


" 


... 


'.t 


Dr hab. med. Marek Orkiszewski 


260 


tywizowanie danych diagnostycznych i ograniczenie kosztów. Badania 
objęły ponad 450 pacjentów. Udało się skrócić czas leczenia po opera- 
cji do 3 dni i ograniczyć czas stosowania leków do 3-5 dni, a u wielu 
odstąpić od stosowania antybiotyków. Uzyskano doskonałe wyniki lecze- 
nia, odpowiadające najlepszym w piśmiennictwie. 
Standaryzacja objęła też kompleksowe postępowanie w przy- 
padku złożonego zespołu wad, jak przepuklina oponowo-rdzenio- 
wa z towarzyszącym wodogłowiem. Niestety, dotarcie do pacjentów 
wymagających pomocy było utrudnione wobec wieloletnich zaniedbań 
i ubóstwa rodzin. Udało się wprowadzić program edukacji rodzin i pacjen- 
tów, wydawanie materiałów szkoleniowych i pomoc w powołaniu Sto- 
warzyszenia Rodzin i Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową. 
Standaryzacja procedur w zakresie urologii dotyczyła wdrożenia 
dostępu tylnego, grzbietowego w chirurgii nerek, postępowania diagnos- 
tycznego i decyzyjnego oraz prowadzenia pooperacyjnego po zabiegach 
urologicznych. Przede wszystkim udało się wypracować standardy proce- 
dury w leczeniu spodziectwa. 
Standaryzacja objęła również pierwotne opatrzenie ran, w którym 
wprowadzono klej do zamykania ran. W szerszym ujęciu przesunęła całe 
działanie diagnostyczne na poradnię przykliniczną, co pozwoliło skrócić 
czas pobytu w Klinice do niewiele ponad 3 dni. 
W Klinice realizowano tzw. programy społeczne, np. wspólnie 
z Polskim Towarzystwem Neonatologów: ograniczenie urazów w wieku 
dziecięcym. Program, realizowany w ciągu 2 lat, obejmował wszystkie 
noworodki urodzone w województwie kujawsko-pomorskim. Polegał 
na zamieszczaniu informacji w książeczce zdrowia dziecka na temat 
3 najczęstszych rodzajów urazu, którym można zapobiec pod warun- 
kiem świadomego współdziałania rodziców i opiekunów. W sumie pro- 
gram objął około 40 tysięcy dzieci i ich rodziny. Skuteczność wdrożonych 
działań profilaktycznych ma być przedmiotem obecnych opracowań. Pro- 
gram nie jest naśladownictwem innych programów społecznych stosowa- 
nych w USA lub krajach skandynawskich, zawiera oryginalną myśl 
badawczą, opartą na zasadach perswazji i retoryki klasycznej. 
Inny program społeczny to zamysł dotarcia do wszystkich rodzin 
i dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Dzieci te, z po- 
wodu ciężkości wady, braku w przeszłości sprzętu diagnostycznego i braku 
wsparcia społecznego, były i nadal pozostają na marginesie społeczeństwa. 
Aby wyjść naprzeciw ich potrzebom postarano się wyposażyć Klinikę we 
wszelki potrzebny sprzęt diagnostyczny, opracowano materiały szkolenio- 
we dla rodziców i pielęgniarek oraz nawiązano kontakty międzynarodowe, 
aby "oferta" pomocy była na najwyższym poziomie. 
Dla doskonalenia zatrudnionej w jednostce kadry przyjęto sys- 
tem szkolenia lekarzy i pielęgniarek, oparty na pełnej indywidualnej 
odpowiedzialności i oddaniu sprawie leczenia dzieci. Wymagało to zmia- 
ny postaw wobec chorego, dlatego położono nacisk na konieczność 
stałego dokształcania. W pracy codziennej wdrożono w pełnym wymiarze 
zasady praktykowania medycyny opartej na dowodach - EBM. Przed do- 
puszczeniem do kolejnego etapu szkolenia wprowadzono system zaliczeń 
wiedzy praktycznej w formie kolokwium. Szkolenia lekarzy i pielęgniarek 
odbywały się zarówno w kraju, jak i w klinikach: w Berlinie, Jenie, Lyonie 
i Strasbourgu.
		

/Untitled-256_0001.djvu

			J\tl 


I  


11; 
 
.... -. J II I 
- !! -I' r . ... - I .: 1iqi: 

__. Ol c:! -- 'I '. i'" i , . m ... ł': 
. c-
. ł
" 
 '" -; .. -- - !! III ,'.:' 
.- _ r." ,i ....;...\." 'I.r
 ,f. -, 
 ... I - ,". 
," 
. 
 
 .. ' 
. l ... ) . ,?!!I" !:J I":'; 
'6 ' li 1"1- 
> "J (' "'I '1- .,' 0 
-I " .
 L. ., 
' "I" _ i. ,;;, 
.,tl 
 't . , '< ,--------... A. '" "'J'I¥
J 1" 
, ",. ""I /1 c'
:l
 
, 
..... .,.1'  
-- 


'l 


,", 


. 
.-1' 


/' 


,
 


r- 


: II 


Dla zwiększenia możliwości podjęcia pracy i kontaktów między- 
narodowych dla pielęgniarek przetłumaczono przewodnik operacyjny dla 
instrumentariuszek (Zabiegi operacyjne od A do Z). 
W kwestii wyposażenia Kliniki zrodziło się przekonanie, że 
zapewniając pełne oprzyrządowanie, uniknie się tłumaczeń własnych 
ograniczeń, spowodowanych niedostatkami sprzętowymi. Przy pomocy 
Klubu Rotarian, fundacji charytatywnych, a przede wszystkim Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz własnej inicjatywy zgro- 
madzono pełne wyposażenie chirurgiczno-diagnostyczne. 
W działalności naukowej Kliniki przyjęto model opracowań nau- 
kowych, które miały służyć rozwiązaniu konkretnych zadań leczniczych 
i społecznych: 
1. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: wartość badań diagnostycz- 
nych, skrócenie czasu pobytu, standaryzacja techniki operacyjnej. Wyniki 
leczenia, będące efektem badań przedstawiono na Światowym Kongresie 
Chirurgii Dziecięcej w 2004 r. w Zagrzebiu (M. Orkiszewski, J. Madej). 
2. Wady cewki moczowej: opracowana wcześniej przez kierownika Kliniki 
metoda operacyjna rekonstrukcji cewki moczowej w spodziectwie zyskała 
uznanie międzynarodowe. Obecnie wykonuje się za jej pomocą około 70% 
wszystkich zabiegów. Odległe wyniki opracowanej metody i inne opra- 
cowania dotyczące rekonstrukcji cewki zostały przyjęte do wygłoszenia na 
ww. Kongresie (M. Orkiszewski, J. Madej, J. Leszniewski). 
3. Wdrożenie zasad EBM: przedmiotem pracy magisterskiej pielęgniarki 
Aleksandry Pilewskiej była analiza wartości piśmiennictwa polskiego 
w chirurgii dziecięcej według wymagań EBM. Praca została przedstawiona 
jako referat na Kongresie w Zagrzebiu. 
Prace magisterskie, pisane pod kierunkiem kierownika Kliniki 
dotyczyły oceny możliwości pracy dla pielęgniarek w ramach Unii Euro- 
pejskiej, realizacji zasad EBM w szpitalu lub możliwości ograniczenia płaczu 
dziecka przy przyjęciu do szpitala. Praca badająca możliwości wdrożenia 
leczenia bólu przez pielęgniarki wykazała słaby stopień przygotowania 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zespół chirurgów, który zaczynał pracę 5 lipca 
1999 roku. od lewej: ordynator dr hab. med. 
Marek Orkiszewski, specjalista chirurg dziecięcy, 
lek. Krzysztof Kamecki, chirurg ogólny. z-ca 
ordynatora: dr med. Krzysztof Strzyżewski, 
specjalista chirurg dziecięcy i neurochirurg, lek. 
Michał Kułakowski, lek. Joanna Madej, chirurg 
dziecięcy, lek. Jan Szczepański, łek. Jarosław 
Leszniewski, chirurg dziecięcy, lek. Jan Mazur, 
specjalista chirurg dziecięcy 


261
		

/Untitled-257_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Otwarcie Oddziału Chirurgii Dziecięcej 5 lipca 
1999 roku. Otwarcia dokonał Marszałek Sejmi- 
ku województwa kujawsko-pomorskiego Wal- 
demar Achramowicz. Obecny był prof. dr hab. 
med. Waldemar Jedrzejczyk - duch opiekuńczy 
przyszłej Kliniki 


262 


do podjęcia przez nie samodzielnych zadań. W stałym opracowaniu jest 
9 projektów badawczych dotyczących urologii dziecięcej i profilaktyki 
urazów u dzieci. 
W Klinice realizowano pełny zakres chirurgii noworodka: zaroś- 
nięcie przełyku, niedrożności jelit, rekonstrukcje odbytu w wysokich 
niedrożnościach, resekcje jelita grubego przez odbyt w chorobie Hirsch- 
sprunga, rekonstrukcje dróg żółciowych. W czasie 3-letniej działalności 
Kliniki śmiertelność noworodków była zerowa, w ogromnym stopniu 
dzięki opiece anestezjologicznej i nadzorowi neonatologicznemu (dr 
Streich). Do niewątpliwych osiągnięć należy wdrożenie metody resekcji 
jelita drogą kroczową. 
Klinika zapewnia również pełny zakres operacji urologicznych. 
Lekarze wykonują ponad 500 badań manometrycznych pęcherza i cewki 
moczowej rocznie, a wyniki leczenia spodziedwa należą do jednych 
z najlepszych na świecie. Klinika, jako jedna z pierwszych jednostek 
w Polsce, wdrożyła sposób rekonstrukcji pęcherza z moczowodu oraz ope- 
racje zniekształceń klatki piersiowej metodą laparoskopową. 
Ponadto we współpracy z Kliniką Onkologii Dziecięcej wykony- 
wane są operacje onkologiczne w pełnym zakresie, z wyłączeniem guzów 
układu nerwowego. 
Wszyscy chorzy wymagający intensywnego nadzoru przebywają 
pod opieką neonatologów lub anestezjologów. Pozwoliło to poprawić 
wyniki leczenia i ograniczyć śmiertelność pooperacyjną praktycznie do 
zerowej. 
Nawiązano współpracę naukową z Imperial College w Londynie 
w zakresie epidemiologii wad wrodzonych - spodziectwa. Planuje się 
współpracę ze szpitalem misyjnym w Papua Nowa Gwinea dla zdoby- 
cia nowego doświadczenia chirurgicznego i pracy w innym wymiarze 
doświadczenia lekarskiego. 
Klinika zorganizowała w 2001 r. konferencję dla rodziców dzie- 
ci z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem oraz I Toruńskie J 'l - """""'-. 
=:J! Pl' 
..' i III l 
I II 
Il 
., 
w I. 
.' 
ł, 
\1 fi f 
... \ 

} f 

l  
, iii 
!'"":' ... 

 
, . 
t 


l. 
.. 
 
I If' 
I I- I ., 
, .
		

/Untitled-258_0001.djvu

			Spotkania Urodynamiczne. 
W ramach działalności dydaktycznej opracowano własny program 
szkolenia oparty na pełnym wdrożeniu studentów do pracy na oddziale. 
Nawiązano współpracę z uniwersyteckim ośrodkiem niemieckim, celem 
upowszechnienia programów szkolenia i ich ujednolicenia. Zdaniem stu- 
dentów VI roku Wydziału Lekarskiego zajęcia w Toruniu były jednymi 
z najlepiej przeprowadzonych w ich 6-letnim szkoleniu na Akademii Me- 
dycznej. Opracowano i wydano skrypt dla studentów Kompleksowa opie- 
ka nad dziećmi i rodzinami z przepuklinq oponowo-rdzeniowq. 
Działalność oświatowa objęła opracowanie witryny internetowej 
i uzyskanie wsparcia od Fundacji Batorego na program dla rodziców i pa- 
cjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową. Jest to jedyny tego typu pro- 
gram w Polsce. Do tej pory otrzymano setki zapytań i na wszystkie udzielo- 
no odpowiedzi. Ponadto opracowano film emitowany w I Programie TVP, 
dotyczący odpływu pęcherzowo-moczowodowego. 
W Klinice utworzono Fundację na rzecz Rozwoju Chirurgii 
Dziecięcej. Celem powołania Fundacji było gromadzenie środków na 
wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i operacyjny, potrzebny w procesie 
leczenia dzieci. Dla celów dokumentacyjnych zakupiono kamerę cyfrową 
i laptop oraz uzyskano środki na zakup noża - ssaka ultradźwiękowego 
(Telewizja Polska) i aparatu do badań urodynamicznych (środki własne 
lekarzy). Podjęto się również wydawania cyklicznego czasopisma dla 
potrzeb Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. 


Marek Orkiszewski 


Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wew- 
nętrznych utworzona została w 1989 r. Jej kierownikiem jest dr hab. n. 
med. Maciej ŚWiątkowski, prof. nadzw. AM - członek Kolegium redak- 
cyjnego podręcznika 5 minut konsultacji klinicznej oraz Rady Naukowej 
kwartalnika "Valetudinaria. Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej". 
Klinika funkcjonuje na bazie Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana 
Biziela w Bydgoszczy. Prowadzi działalność usługowo-leczniczą w ramach 
32-łóżkowego oddziału klinicznego, Poradni Gastrologicznej, Poradni 
Kardiologicznej, Pracowni Endoskopii, Pracowni Ultrasonograficznej oraz 
Pracowni Badań Układu Krążenia i Oddychania. Jednostki stanowiące 
strukturę Kliniki wyposażone są w: gastroskopy, duodenoskopy, fiberosig- 
moidoskopy, kolonoskopy, argonowy koagulator plazmowy, aparaturę do 
badań manometrycznych i pH-metrycznych górnego odcinka przewodu 
pokarmowego, ultrasonograf, echokardiograf, zestaw do wykonywania 
prób wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem rowerowym oraz spirometr. 
W Klinice leczeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami miesz- 
czącymi się w zakresie chorób wewnętrznych, szczególnie jednak z za- 
kresu gastroenterologii, kardiologii i chorób naczyń. 
Tematyka badawcza pracowników jednostki dotyczy somatycznych 
skutków nadużywania alkoholu i abstynencji alkoholowej oraz patofizjo- 
logicznych powiązań między czynnościowym i morfologicznym stanem 
przewodu pokarmowego a funkcjonowaniem układu krążenia i oddycha- 
nia. 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Klinika 
Gastroenterologii, 
Chorób Naczyń 
i Chorób 
Wewnętrznych 


263
		

/Untitled-259_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Pracownicy Katedry i Kliniki Gastroenterolo- 
gii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych 
z kierownikiem pro£. Maciejem Świątkowskim 


Katedra i Klinika 
Geriatrii . ;;:
- 


.. . 
- 
--- 
:9 
...,. 
f 
, I 
ł.
 )
 '/ 
\ 
 
\ "

 

 r 
=:;; J 
== 
j; 
. ..... 
" 
A
 . , 
, 
.... 

 .. I, 

.. 


łQO-;]j.' l 


-Q ". 
ł \ 
t . .... 
 
) 1 
.- 


W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Kliniki prowadzą 
zajęcia (ćwiczenia, seminaria, wykłady) z zakresu diagnostyki chorób 
wewnętrznych dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego, a także Wy- 
działu Farmacji - kierunku analitycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu 
- kierunku zdrowie publiczne, specjalność: dietetyka, z przedmiotu: 
choroby wewnętrzne z elementami żywienia w chorobach wewnętrznych. 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą także ćwiczenia i seminaria 
dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego i Lekarzy Rodzinnych z za- 
kresu zasad interpretacji wyników badań naukowych. 
W Klinice odbywa się szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, 
lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych oraz gastro- 
enterologii i chorób naczyń. Prowadzone są też wykłady w ramach kursów 
doskonalących dla lekarzy. 
Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, którego czł.onkowie 
z powodzeniem prezentują prace na Ogólnopolskich Przeglądach Prac 
Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów. 
Nakładem Kliniki w 2001 r. opublikowane zostały materiały z Kon- 
ferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Somatyczne i psychiczne szkodliwości 
nadmiernego picia alkoholu". 


Maciej ŚWiqtkowski 


Katedra i Klinika Geriatrii została powołana 23.10.2000 r. zarządzeniem 
Rektora AM jako jednostka Wydziału Lekarskiego. Jej uroczyste otwarcie 
nastąpiło 17.03.2002 r. Stanowisko kierownika nowo utworzonej jednost- 
ki objęła dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. nadzw. AM. 
Ponadto w skład zespołu Kliniki wchodzi dwóch asystentów oraz dwóch 
pracowników na etatach usługowo-leczniczych. 
Katedra i Klinika Geriatrii jest jedną z niewielu tego typu placówek 
w kraju, a zarazem jedyną w regionie. Posiada w swym składzie 21-łóż- 
kowy oddział diagnostyczno-obserwacyj no-leczniczy, bazę zabiegową 


264
		

/Untitled-25_0001.djvu

			Historia AkadeD1ii Medycznej 


1J · 
U mm 
- - 


Klinika Rehabilitacji, 1998 r. 


- 


I ł 


. 
. 
. 


- 


-- 
.. . 


ł t'" 
.. ........... L 
-... 


. 


.... --.....1' 
 ,. 
.. ł .JY. 
 . . 


-- 
.. .. 


. ... 


--'- 


...." 


i 


-- 
l 
,- 


- 


.. 


-, 
. 
'1111 


'I. 


...  


-' - 
.. 


. 
, 


. 


''i' 


I 


-
 .. 


=r 


... 


hab. Zbigniewa Wolskiego, prof. nadzw. AM. Dziekanem Wydziału Lekar- 
skiego został dr hab. Czesław Kłyszejko, prof. nadzw. AM, na Dziekana 
Wydziału Farmaceutycznego ponownie wybrano prof. dr. hab. Aleksan- 
dra Gutsze, a Dziekanem Wydziału Pielęgniarskiego w stadium organiza- 
cji został dr hab.. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM. 
W 1996 r. utworzono Międzyuczelniane Centrum Fizyki Medycz- 
nej przy Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
i przy Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, wspólnie prowadzące studia licencjackie.. Na Wydziale Lekar- 
skim powołano Katedrę i Klinikę Kardiochirurgii i rozpoczęto szkolenie 
personelu w Instytucie Kardiologii w Aninie. Uruchomiona została Pra- 
cownia Kardiologicznej Diagnostyki Inwazyjnej. Przystąpiono do opraco- 
wania programu i organizacji Wydziału Pielęgniarskiego. 
W 1996 r. Minister powołał pięciu profesorów na stanowisko pro- 
fesora zwyczajnego AM, jeden kierownik kliniki uzyskał tytuł profesora, 
a siedmiu doktorów habilitowanych stanowisko profesora nadzwyczajnego 
AM, trzech nauczycieli akademickich zaś stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych. Nadano 29 stopni doktora nauk medycznych, w tym 
sześć w zakresie biologii medycznej. 
W 1997 r. powołany został Wydział Pielęgniarski i jego jed- 
nostki: Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji z 9 Zakładami 
Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej, Onkologicznym, 
Położniczo-Ginekologicznym, Internistycznym, Chirurgicznym, Rehabili- 
tacyjnym, Neurologiczno-Neurochirurgicznym, Psychiatrycznym i Pedia- 
trycznym. Ponadto powołano: Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej, 
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Zakład Pedagogiki i Dydaktyki 
Pielęgniarskiej, Zakład Psychologii Klinicznej, Zakład Etyki i Deontologii, 
Zakład Mikrobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Zakład Informatyki 
i Metodologii Pracy Naukowej, Zakład Podstaw Prawa Medycznego, Zakład 
Teorii Pielęgniarstwa, Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek. 
Uruchomiono studia dzienne magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. 
W Szpitalu Klinicznym oddano do użytku Zespół Poradni Przyklinicz- 
nych i rozpoczęto adaptację połowy piętra dla kardiochirurgii. 


25
		

/Untitled-260_0001.djvu

			- 


. 
 
" 

 
. , 
r
_ 

 --'Q "'- 
... '2... 

 
 ::':'-"'- 
: ... 
.. 
'" 
 
.. 
'" 
. "'" 
I I 
-j 
. 
I 


i 


, 

 
, 


.i 


\. 

 ł 


'. : 
, 


.., .. 
I i 


J 


oraz dydaktyczną. Do hospitalizacji kwalifikowane są osoby w podeszłym 
wieku, wymagające Kompleksowej Oceny Geriatrycznej (KOG). 
Podstawowe elementy KOG to: klasyczne badanie lekarskie, 
określenie sprawności czynnościowej (zdolności do wykonywania podsta- 
wowych i złożonych czynności życia codziennego), ocena zdrowia fizycz- 
nego (z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie równowagi i chodu), ocena 
zdrowia psychicznego (zespoły otępienne, depresja) oraz ocena socjalno- 
-ekonomiczna. W Klinice wykonywane są podstawowe zabiegi rehabili- 
tacji geriatrycznej (szczególnie badania przesiewowe, oceniające ryzyko 
upadków u osób w wieku podeszłym). Pacjenci są także konsultowani 
przez psychologa. 
Podstawowym zadaniem Kompleksowej Oceny Geriatrycznej jest 
diagnozowanie i leczenie osób starszych, u których występują złożone 
problemy medyczne (wielochorobowość wieku podeszłego). Działania te 
mają na celu nie tylko poprawienie stanu zdrowia, ale także wydolności 
czynnościowej pacjentów, aby mogli oni funkcjonować we własnym środo- 
wisku (w zależności od stopnia zależności od otoczenia i potrzeby opieki). 
Działalność naukowa jednostki obejmuje następujące zagadnienia 
badawcze: stres oksydacyjny a proces starzenia się, udział reaktywnych 
form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego, jakość życia a 
wiek podeszły. 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia ze 
studentami Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (kierunek pielę- 
gniarstwo i zdrowie publiczne). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych 
i wykładów dotyczy zagadnień z zakresu gerontologii, geriatrii i pie- 
lęgniarstwa geriatrycznego. W realizowanych zajęciach dydaktycznych 
uwzględniana jest także tematyka badawcza Katedry i Kliniki Geriatrii. 


Kornelia Kędziora-Kornatowska 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Pracownicy Katedry i Kliniki Geriatrii 


-, 


.I' -.-... -. -- 


Dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska. prof. 
nadzw. AM 


265
		

/Untitled-261_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Klinika 
Ginekologii 
Onkologicznej 
i Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego 


rAi 


) 


--- 


,- ..  


Dr hab. Marek Grabiec 


Katedra i Klinika 
Rehabilitacji 


Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicz- 
nego została utworzona na podstawie uchwały Senatu AM z 24.01.2003 r. 
Pierwszym kierownikiem został dr hab. n. med. Marek Grabiec - specjalista 
ginekolog-położnik. Obecnie w jednostce zatrudnieni są również: dr n. med. 
Małgorzata Walentowicz (w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa) 
i mgr Izabela Hellwig (prowadząca zajęcia praktyczne z położnictwa i gine- 
kologii ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu). 
Działalność naukowa Kliniki obejmuje następujące zagadnienia 
związane z ginekologią onkologiczną: leczenie operacyjne pacjentek 
z nowotworami narządów płciowych, skojarzone leczenie pacjentek 
z rakiem szyjki macicy (chemio- i teleterapia), wpływ Tamoxifenu na en- 
dometrium, zastosowanie naj nowszych metod diagnostycznych (PET, CT, 
RM) w rozpoznawaniu i ocenie efektów postępowania u chorych z nowo- 
tworami narządów płciowych oraz czynniki ryzyka i prognostyczne w no- 
wotworach narządów płciowych. 
Pracownicy Kliniki przedstawili 5 prac w sesji referatowej i bra- 
li czynny udział w organizacji XXVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego we wrześniu 2003 r. w Bydgoszczy - dr hab. n. med. 
Marek Grabiec był sekretarzem Kongresu, został również członkiem 
Komisji Rewizyjnej PTG. Na XVII FIGO World Congress of Gynecolo- 
gy and Obstetrics (Chile) dr hab. n. med. M. Grabiec przedstawił pracę 
w sesji plakatowej. 
Działalność dydaktyczna Kliniki obejmuje prowadzenie zajęć ze 
studentami kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
Klinikę Ginekologii Onkologicznej wybrano w roku 2004 jako 
najlepszy oddział województwa kujawsko-pomorskiego w prestiżowym 
konkursie o "Złoty Stetoskop". 
Doktor hab. n. med. Marek Grabiec jest przewodniczącym Senac- 
kiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, członkiem Komisji Bioetycz- 
nej i Komisji ds. Wydawnictw przy AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. 
Jest również Ekspertem Europejskiego Towarzystwa Histeroskopowego 
i członkiem kilku towarzystw naukowych oraz Komitetu Naukowego cza- 
sopisma "Ginekologia Polska". Pod jego kierunkiem lek. med. Urszu- 
la Grężlikowska uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. 
Wspólnie z prof. dr. hab. n. med. Wiesławem Szymańskim wydał Słownik 
biograficzny samodzielnych pracowników naukowych z dziedziny 
położnictwa i ginekologii. Za działalność naukowo-badawczą odznaczony 
został Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Wojewody 
Bydgoskiego. 


Marek Grabiec 


Katedra i Klinika Rehabilitacji powstała na gruncie przedwojennych 
bogatych tradycji rehabilitacyjnych. W otwieranym szpitalu wielospecjalisty- 
cznym na Bielawkach w listopadzie 1937 r. podjął pracę doc. Wiktor Dega, 
obejmując stanowisko ordynatora oddziału ortopedii. Ojciec Polskiej Reha- 
bilitacji sam zamawiał meble szpitalne, stół operacyjny i narzędzia chirur- 
giczne. Uzyskał zgodę na urządzenie sali gimnastycznej, solarium w sali 
z kopułą, a obszerny taras przeznaczył dla chorych korzystających ze słońca. 


266
		

/Untitled-262_0001.djvu

			Zgodnie z życzeniem doc. Wiktora Degi uruchomione zostały przyszpitalne 
warsztaty ortopedyczne oraz zatrudniono nauczycielkę do prowadzenia 
zajęć szkolnych z leczonymi dziećmi. Powstał więc "miraż królestwa, w któ- 
rym prowadził swą pracę według koncepcji, jaka przyświecała ortopedii 
powiązanej z rehabilitacją". Ze względu na rosnące potrzeby leczenia i reha- 
bilitacji chorych, początkowo 20-łóżkowy oddział powiększył się do 90. 
Lata powojenne zniweczyły wspaniałe osiągnięcia ortopedyczno- 
-rehabilitacyjne. Oddział ortopedii działał nadal, ale rehabilitacja przestała 
się liczyć. Dopiero w latach siedemdziesiątych reaktywowano zakład re- 
habilitacji, który niestety stopniowo rugowano na korytarze. W końcowej 
fazie kapitalnego remontu szpitala, w latach osiemdziesiątych, adapto- 
wano świetlicę na pomieszczenia fizykoterapii, wyposażając ją w dostępny 
sprzęt. 
W roku 1995 docent Jan Talar podjął się opracowania całokształtu 
koncepcji i organizacji Kliniki Rehabilitacji, a rok później w momencie 
rozpoczęcia budowy, w wyniku konkursu objął stanowisko kierownika 
nowo utworzonej Katedry i Kliniki Rehabilitacji. 
Od tej pory prace budowlane przebiegały sprawnie, a ich roz- 
mach oraz wyłaniający się kształt budowanego ośrodka rehabilitacyjnego 
sprawiły, że dr hab. Jan Talar, prof. nadzw. AM podjął się opracowania 
koncepcji stworzenia, jako pierwszego w akademiach medycznych w Pol- 
sce, kierunku fizjoterapia. Pierwsi studenci nowego kierunku rozpoczęli 
naukę w roku akademickim 1998/1999. 
Kolejnym dokonaniem było otwarcie Kliniki Rehabilitacji w dniu 
25.11.1999 r., w obecności konsultanta krajowego prof. dr hab. med. 
Kazimiery Milanowskiej, władz Uczelni oraz zaproszonych gości. Dobre 
wyposażenie Kliniki, sprawne zarządzanie oraz szybkie i dobre wyszko- 
lenie całego zespołu rehabilitacyjnego pozwoliły na podejmowanie coraz 
trudniejszych przypadków chorych do leczenia. W roku 2002 Klinika 
Rehabilitacji, po dwóch latach istnienia, zajęła trzecie miejsce w rankingu 
68 ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. 


... 


'-1 
-. .....f l L I 


""'-' 


.";- . .... . 
  - ';;'
'" .- j -, ,,!--'--- 

 - ...;
 .\t ] " 
'-- "?' _ <
. ,<1r ' ,'. ",,:':I 

 ,':...::''.
'jif.':
l {ł ,,; ';., .... " f ,_ ' .,- 
. ",; 
, ,ir.:r. ,<.. .:.\ ..
':,:: -. :
 
 ; 
r '1 1.
 j.'
, .' < . 
l ,. .. X
j'i I l. 
: '.: 
,
 ł., 


"-- 


, 


. .,.,If} ""'..,
 
" 40; 


't, 


. " 


.
" 


. 


, 
"'Ii 


, 


"1 


" 


Wydział Nauk o Zdrowiu : 


" 


" 


Dr hab. Jan Talar, pro£. nadzw. AM 


Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji 


267
		

/Untitled-263_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra 
Kosmetologii 


268 


Obecnie Katedra i Klinika Rehabilitacji jest jedynym ośrodkiem 
rehabilitacyjnym w kraju i nielicznym na świecie, przyjmującym cho- 
rych będących w długotrwałej śpiączce z powodu urazów czaszkowo- 
-mózgowych oraz w przebiegu NZK. Zespół Katedry opracował własną, 
kompleksową, etapową metodę leczenia chorych, będących w długotrwałej 
śpiączce. Uzyskane doświadczenia w rehabilitacji chorych z uszkodze- 
niami pnia mózgu stały się wyzwaniem do wydania w 2002 r. jednej 
z pierwszych na rynku światowym monografii Urazy pnia mózgu, kom- 
pleksowa diagnostyka i terapia. 
O ile kiedyś najważniejszym zadaniem było zachowanie życia 
chorego będącego w śpiączce, o tyle od kilku lat głównym zadaniem 
jest zagwarantowanie pacjentowi samodzielności zarówno fizycznej, jak 
i psychicznej. 
Drugim wiodącym tematem w pracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji 
jest leczenie usprawniające chorych po uszkodzeniach rdzenia kręgowego 
z założeniem, że rzadziej dochodzi do całkowitego jego uszkodzenia. 
Ostatnio Katedra wzbogaciła się o nowoczesną pracownię badań 
neurofizjologicznych, wykorzystując wysokiej klasy aparaturę medyczną. 
W najbliższym czasie zaś powstanie oiomowska (z respiratorami) sala 
wybudzeń chorych, będących w głębokiej śpiączce. W bieżącym roku dr 
hab. Jan Talar, prof. nadzw. AM wystąpił do Władz Uczelni o zmianę nazwy 
Katedry i Kliniki Rehabilitacji na Katedrę i Klinikę Neurorehabilitacji. 
W 2001 r. zespół Katedry był organizatorem IV Międzynarodo- 
wego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji z udziałem ponad 
700 uczestników z Polski i całego świata, a w 2002 r. zorganizował 
VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologii. 
W Klinice Rehabilitacji odbywają się zajęcia dydaktyczne - przy 
łóżku chorego, z większością studentów Akademii Medycznej. 
W okresie ostatnich 8 lat zespół Katedry opublikował ponad 70 
artykułów, 11 rozdziałów w książkach oraz 2 monografie. Ponadto wszyscy 
asystenci uzyskali specjalizacje lub są w ich trakcie. W ciągu najbliższych 
dwóch lat wydana zostanie, w oparciu na naj nowszych badaniach, kolejna 
monografia na temat rehabilitacji chorych w śpiączce. 
W wyniku prowadzonych badań naukowych obroniono 15 dok- 
toratów, których promotorem był dr hab. med. Jan Talar, a trzech asys- 
tentów obroniło prace doktorskie u innych pracowników. W niedługim 
okresie wszyscy asystenci jednostki uzyskają stopnie doktorskie. Aktual- 
nie, na podstawie prowadzonych badań naukowych, wszczęte są 2 prze- 
wody habilitacyjne. 


Jan Talar 


Katedra Kosmetologii została powołana mocą zarządzenia Rektora AM 
z 21.07.1999 r., pierwotnie na Wydziale Farmaceutycznym, a na mocy 
zarządzenia Rektora AM z 24.09.2001 r. przeniesiono ją na Wydział 
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. 
Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Ryszard Glinka, 
który sprawował tę funkcję do roku 2001, kiedy to pełniącym obowiązki 
kierownika została dr n. med. Barbara Zegarska - specjalista w zakresie 
dermatologii i wenerologii oraz specjalista z zakresu alergologii. Obok 
kierownika w jednostce zatrudnionych jest pięć osób.
		

/Untitled-264_0001.djvu

			Strukturę Katedry Kosmetologii tworzą następujące jednostki or- 
ganizacyjne: 
1. Zakład Kosmetologii. 
2. Zakład Technologii i Formy Kosmetyku. 
3. Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych i Zapachowych. 
Zainteresowania badawcze pracowników Katedry koncentrują się 
wokół: problemów związanych z procesem starzenia skóry oraz zastoso- 
waniem związków aktywnych opóźniających procesy starzenia, problemów 
suchej skóry i związków nawilżających, roli promieniowania UV A i UVB, 
znaczenia neuropeptydów i wpływu różnych czynników chemicznych 
i fizycznych na ich wydzielanie na modelu skóry żaby, zastosowania no- 
woczesnej diagnostyki TEWL, Densi-Score, Corneometru, Ph-metru w co- 
dziennej diagnostyce dermatologicznej i kosmetycznej, zastosowania 
makijażu korekcyjnego w przypadku różnych defektów dermatologicznych 
i kosmetycznych oraz znaczenia witamin w kosmetologii. 
W latach 2002-2004 pracownicy Katedry byli współorganizato- 
rami: ogólnopolskiej akcji "Dni Zdrowej Skóry", w ramach których badano 
i udzielano porad kosmetycznych mieszkańcom; II Konferencji Sekcji 
Dermatologii Estetycznej PTD w Bydgoszczy (dr n. med. Barbara Zegar- 
ska była wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego, pozostali pra- 
cownicy byli jego członkami). Obecnie jednostka jest współorganizatorem 
XXVIII Zjazdu PTD, który odbędzie się we wrześniu 2004 r. w Bydgosz- 
czy (dr n. med. Barbara Zegarska jest wiceprzewodniczącą Komitetu Or- 
ganizacyjnego). Pracownicy biorą czynny udział w zjazdach i konferen- 
cjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Wszystkie zakłady Katedry są w pełni przystosowane do prowa- 
dzenia zajęć ze studentami, wyposażone w nowoczesną aparaturę 
i stanowiska do ćwiczeń. 
Pracownicy Katedry Kosmetologii biorą czynny udział w szkoleniu 
studentów studiów wieczorowych i zaocznych na Wydziale Nauk o Zdro- 
wiu, kierunku zdrowie publiczne, specjalność kosmetologia, prowadząc 
wykłady, seminaria i ćwiczenia. Są również opiekunami prac licencjackich 
i magisterskich. Organizują wspólnie ze studentami II i III roku akcje dla 
mieszkańców Bydgoszczy, podczas których udzielane są porady kosmety- 
czne, nauka makijażu korekcyjnego i zasad pielęgnacji skóry w zależności 
od jej rodzaju. 
Od roku 2001 jednostka organizuje coroczny kurs dokształcający 
z "Dermatologii estetycznej" w ramach CMKP, dla lekarzy specjalizują- 
cych się z dermatologii i wenerologii. 


Barbara Zegarska 


Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof została utworzona 
w kwietniu 2001 r. W jej skład weszły: Klinika Medycyny Ratunkowej 
(powstała kilka miesięcy wcześniej na bazie SPSK) oraz istniejący już 
w Uczelni Zakład Medycyny Katastrof. 
Kierownictwo i nadzór naukowy objął prof. Juliusz Jakubasz- 
ko, kierownictwo Zakładu Medycyny Katastrof powierzono dr. Edwar- 
dowi Szymkowiakowi, a kierownictwo Kliniki - dr. Przemysławowi Pa- 
ciorkowi. W skład zespołu naukowo-dydaktycznego wchodzą: dwaj 
adiunkci, jeden starszy wykładowca, czterej asystenci, czterej rezydenci 
i jeden uczestnik studiów doktoranckich. 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


"'-" - 


. . 


.'" 


I 
, 
. 


.. 


\ 


Dr n. med. Barbara Zegarska 


Katedra 
Medycyny 
Ratunkowej 
i Katastrof 


269
		

/Untitled-265_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora 
dr. hab. Juliszowi Jakubaszko, pro£. nadzw. 
AM 


270  I 
j- 
'" 
." 'I; , 
. 
" , 
. 

 .J- I
 . 
t 	
			

/Untitled-266_0001.djvu

			Katedra rozwinęła szeroko zakrojoną działalność w promocji 
zdrowia, czego przejawem są liczne, organizowane dla różnych gremiów, 
kursy z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, za- 
awansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podstaw pierwszej 
pomocy itd. Kursy te weszły na stałe do scenariusza funkcjonowania 
bydgoskiej Akademii Medycznej w województwie kujawsko-pomorskim. 
Ukształtowała się również współpraca szkoleniowo-dydaktyczna z regio- 
nalnymi instytucjami, m.in. Szkołą Podoficerską Państwowej Straży Po- 
żarnej w Bydgoszczy i Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy. W 2004 r. 
kursy te zorganizowano przy współpracy American Heart Association. 
Kolejnym stałym elementem są wspomniane Letnie Szkoły Medycyny 
Ratunkowej organizowane przez Katedrę wspólnie z PTMR i AM we 
Wrocławiu. Ostatnia miała charakter międzynarodowy i zorganizowana 
została na terenie Republiki Czeskiej na przełomie maja i czerwca 2004 r. 
Katedra włączyła się również w organizowanie II Międzynarodowego Kon- 
gresu Medycyny Ratunkowej "Medycyna Ratunkowa Europy Środkowo- 
wschodniej" (Lublin, wrzesień 2004). 
Niezależnie od wymienionych działań organizacyjnych, Katedra 
zapoczątkowała i rozwija do dziś współpracę naukowo-szkoleniową z licz- 
nymi ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi medycyny ratunkowej. 
Na czoło wysuwa się tu współpraca z kilkoma ośrodkami krajowymi, jak 
np. Akademie Medyczne w Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. Wynikiem 
tej współpracy było m.in. pierwsze terenowe posiedzenie medycyny ra- 
tunkowej, zorganizowane w listopadzie 2001 r. 
Jako przejaw wybiegającej w przyszłość polityki Uczelni, powiększa 
się systematycznie skład osobowy Katedry o kolejnych asystentów i dok- 
torantów oraz jej zaplecze organizacyjno-administracyjne i dydaktycz- 
ne. Zorganizowano sekretariat Katedry oraz Pracownie Ćwiczeń Fanto- 
mowych. Do najbliższych ważnych zadań należy utworzenie pracowni 
komputerowej do ćwiczeń symulacyjnych działań ratunkowych w nagłych 
zagrożeniach życia lub zdrowia i zdarzeniach masowych. 


). 


- - , 
....
 
........., 


- .. 
I /
 
* .....\1 
\)I * ....z;!\ ..... 
". 

 
. , łt .......... 

 
" ... 
,- 
" 
, - - 
.,:. 
II 
' \' 
. ....,ł' -' -' 
.31 .,1. / , 

 
« 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


II Letnia Szkoła Medycyny Ratunkowej w Pie- 
czyskach. czerwiec 2003 r. 


271
		

/Untitled-267_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra 
Pielęgniarstwa 
Klinicznego 


'" 


Dr hab. Zbigniew Bartuzi, pro£. nadzw. AM 


Kierownicy Zakładów Pielęgniarskich (od lewej 
dr hab. Roman Kotzbach. dr Anna Grabowska- 
-Gaweł, dr hab. Zbigniew Bartuzi, pro£. nadzw. 
AM, dr Maria Szewczyk, dr hab. Andrzej No- 
wicki, dr hab. Wojciech Beuth, dr hab. Marcin 
Ziółkowski) 


Uruchomione zostały kolejne granty badawcze, rozpoczęto pierwsze 
publikacje prac oryginalnych i poglądowych autorstwa pracowników 
Katedry. 
W roku 2003, na podstawie oceny dorobku naukowego i dydak- 
tycznego, kierownik Katedry decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów Naukowych otrzymał tytuł naukowy profesora. 
Sprawnie przebiega również indywidualny rozwój naukowy całego 
zespołu - lek. med. Joanna Hałas jest w trakcie realizacji przewodu 
doktorskiego, którego ukończenie przewidywane jest na jesień 2004 r., 
dwóch pracowników uzyskało specjalizację z medycyny ratunkowej, 
a kolejne trzy osoby przygotowują się do państwowego egzaminu specja- 
lizacyjnego. 


Juliusz Jakubaszko 


Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6.06.1997 r., w struk- 
turach nowo utworzonego Wydziału Pielęgniarstwa powołano Katedrę 
Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacyjnego. Niezwykle dynamiczny 
rozwój Wydziału, związany z tworzeniem nowych kierunków i specjalno- 
ści, a także włączenie w jego struktury kierunku położnictwo, spowodował 
w roku 2002 zmianę nazwy Wydziału na Wydział Nauk o Zdrowiu, a także 
zmianę nazwy Katedry na Katedrę Pielęgniarstwa Klinicznego. W tym 
samym roku kierownikiem Katedry został dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, 
prof. nad zw. AM, specjalista w zakresie alergologii i gastroenterologii. 
członek Zarządu Głównego PTA i PTG-E. 
Strukturę Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego tworzy 8 Zakładów: 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 
Pielęgniarstwa Położniczego, Pielęgniarstwa Internistycznego, Pielęg- 
niarstwa Onkologicznego, Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycz- 
nej, Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego oraz Zakład 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. 
Pracownicy Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego stawiają sobie za 
cel stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontynuowanie rozwoju 
naukowego oraz doskonalenie dydaktyki. 


'-- :..' . 
.....,.. '. '-." 
- - - - ! 
  
'\ 
) 


- 
"... 


",' 
',==: "'. 


\ . > 
, .. ł '. ł 
 , 
, " 
 ' 
. . 1\ 
.... I l..J; ,Ii' :. 
i} \ 
I  


, , 


) . , 


,\ 't 


I 


.t 
 ,.. 


L
 
,-' 


"!""'""'"" 


, 'I 


lo . 


II 


. 


272
		

/Untitled-268_0001.djvu

			. 


Działalność naukowa całego zespołu udokumentowana jest szere- 
giem publikacji, czynnym udziałem w licznych kongresach i konferencjach 
naukowych. 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia dla 
studentów kierunku pielęgniarstwa, a także zdrowia publicznego i fizjo- 
terapii. 


Zbigniew Bartuzi 


Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego został utworzony w 1998 r. Jego 
pierwszym kierownikiem był dr hab. med. Stanisław Dąbrowiecki, prof. 
nadzw. AM. Od roku 2001 pełniącym obowiązki kierownika jest dr n. 
med. Maria Szewczyk. 
Realizowane w Zakładzie badania naukowe skupiają się wokół 
pięciu grup tematycznych: 
1. Proces pielęgnowania i leczenie owrzodzeń żylnych goleni 
metodą kompresji. 
Na podstawie doświadczeń z wdrożenia do praktyki pielęgniarskiej 
procesu pielęgnowania opracowano nowy program dotyczący działań 
pielęgnacyjnych w zakresie opieki nad raną powstałą w wyniku nadciśnienia 
żylnego (owrzodzenie żylne) oraz program oczyszczania rany, metodę 
kompresji dwu- i czterowarstwowej. Przygotowano zakres aktywności 
fizycznej dla chorych stosujących terapię uciskową. Wdrożony został 
m.in. masaż limfatyczny, pomiar powierzchni owrzodzenia i pomiar bólu. 
W ramach programu realizowane są założenia profilaktyki wtórnej w celu 
zapobiegania nawrotom owrzodzenia. Program okazał się skuteczny 
i zgłoszono do NFZ wniosek o uznanie wyżej opisanej procedury. 
Wstępne wyniki badań zaprezentowano m.in. na konferencji Pol- 
skiego Towarzystwa Flebologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran (2004). Jest to nowy zakres działań pielęgniarskich. Leczeniem 
owrzodzeń żylnych np. w Anglii, w odniesieniu do 75% chorych, zajmują 
się pielęgniarki, pozostali chorzy korzystają z opieki szpitalnej bądź do- 
mowej. W Polsce w leczeniu ran mamy przynajmniej 20-letnie opóźnienia, 
rany goleni są bardzo duże i głębokie, a chorzy zaniedbani. Badania 
dowodzą, że poprzez proces pielęgnowania i systematyczną profilaktykę 
można pomóc chorym. 
2. Profilaktyka w przewlekłej niewydolności żylnej. 
Żylaki kończyn dolnych i rozwój tej choroby prowadzą do wielu bardzo 
groźnych powikłań. Badania prowadzone przez Zakład Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego potwierdzają niski stan wiedzy chorych w zakresie pro- 
filaktyki i samopielęgnacji. W związku z wynikami badań, mówiącymi 
o niskim stanie wiedzy, przygotowano kolejną pracę zawierającą podsta- 
wy profilaktyki, pielęgnacji i samopielęgnacji w chorobach żył. 
3. Profilaktyka odleżyn, pielęgnowanie, edukacja i leczenie ran 
przewlekłych. 
Badania dotyczą zastosowania skal oceny ryzyka rozwoju odleżyn, ocenę 
stosowanej profilaktyki przeciwodleżynowej , a także ocenę skuteczności 
stosowanych metod pielęgnacyjnych w leczeniu rany odleżyn owej. Bada- 
nia te poparte są wytycznymi Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa. 
4. Stornia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny. 
Badania dotyczą pielęgnowania pacjenta ze stornią jelitową oraz roli i za- 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego 


" 


'("'"'-'h,'"!h ,; 
"'-.,_ J '- 


".,. 


,
 


j' 
'i 
\ 


j I' 
. ł "\ 
J 
T' i1 


..t\ 
I , t 
J 


\, 
\: \ . 


1- 


,. 
 
'l 1 
 


:) 


" ' 
e: , 


'.1' 
'L 


Dr Maria Szewczyk 


273
		

/Untitled-269_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Pomiar ciśnienia 


, 
 


., J 


.,
 T,  --....... 


, .  


.- - 


...... 


ł 


"" 


./ 


J  


'"', 


dań pielęgniarki stomijnej. Wyniki badań są wykorzystywane do pod- 
niesienia jakości opieki pielęgniarskiej oraz w modyfikacji standardów 
opieki. Szczegółowa tematyka prac badawczych: edukacja pacjenta 
i przygotowanie do samoopieki, rozpoznawanie potrzeb pacjenta ze 
stornią jelitową, oczekiwania chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej, 
rola pielęgniarki w realizacji potrzeb psychicznych, powikłania skórne 
wokół stomii. 
5. Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym. 
Temat badań realizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe z Pie- 
lęgniarstwa Chirurgicznego, którego opiekunem jest dr M. Szewczyk. 
Badania dotyczą udziału pielęgniarki w minimalizowaniu przykrych 
doznań powodowanych bólem oraz oceny występowania i nasilenia bólu 
u chorych w trzech pierwszych dobach po operacji. 
Kierownik Zakładu - dr n med. Maria Szewczyk - jest autorką: 24 
publikacji zamieszczonych w czasopismach krajowych, 2 w czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym oraz 21 doniesień w pracach zbiorowych 
i materiałach konferencyjnych. Uczestniczyła czynnie, wygłaszając refera- 
ty na 14 konferencjach krajowych i 5 międzynarodowych. Zorganizowała 
bądź była współorganizatorką 5 konferencji: 
1. Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja z okazji 5-lecia ist- 
nienia Wydziału Pielęgniarstwa "Pielęgniarstwo i Medycyna Kliniczna", 
organizator: Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego WNoZ, Bydgoszcz: 
AM Bydgoszcz, czerwiec 2002 (dr Maria Szewczyk była z-cą Prze- 
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego). 
2. Konferencja Regionalna "Profilaktyka i leczenie ran przewle- 
kłych", organizator: dr Maria Szewczyk: Bydgoszcz, Centrum Zdrowia, 
2003. 
3. Konferencja Regionalna "Profilaktyka i leczenie ran przewle- 
kłych", organizator: dr Maria Szewczyk: Bydgoszcz, Centrum Zdrowia, 
2004. 
4. Współudział w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Nau- 
kowo-Szkoleniowej dla pielęgniarek podczas Zjazdu Towarzystwa Chirur- 
gów Polskich - Sekcja Wojskowa, Pieczyska 2004. 
5. Konferencja Ogólnopolska "Profilaktyka i leczenie ran przewle- 
kłych", organizator: dr Maria Szewczyk i Centrum Edukacji Medycznej 
TZMO, UMK, Toruń, 21-23 września 2004. 


Maria Szewczyk 


274
		

/Untitled-26_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Bydynek dydaktyczny dla jednostek kierunku 
kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym, 
1999 r. 


26 


J ! f I 


:!-o 
. \ 
, , 
. 


I 


I 


Ił . 

 "'40 "1-' 


.> . 


.. 


.t . .. - 


.\ 

 . 

. 
1 ł- 


" 


ot 
11 t a 
 
I 
 f
 
 
.- 
. "I 
. 
I 
t 


. ..
 


It'... 
  , 
,ł- 
... 


,. 


ł 
...,;.. 
'\l.-. 


W 1997 r. tytuł profesora otrzymał jeden kierownik kliniki, trzech 
doktorów habilitowanych powołanych zostało na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego AM, dwóch nauczycieli akademickich uzyskało stopnie 
doktora habilitowanego nauk medycznych, a 27 osób stopień doktora 
nauk medycznych, w tym sześć w zakresie biologii medycznej. 
Na początku 1998 r. ponownie podjęto rozmowy na temat ewen- 
tualnego przejęcia Szpitala Wojewódzkiego im. dr. J. Biziela na drugi szpi- 
tal kliniczny, na co Minister Zdrowia wyrażał zgodę. Niestety, dyrektor 
szpitala i lekarz wojewódzki byli temu zdecydowanie przeciwni. 
W 1998 r. na Wydziale Lekarskim uruchomiono, pierwsze w kra- 
ju, pięcioletnie dzienne i zaoczne studia magisterskie na kierunku fizjo- 
terapia, a na Wydziale Pielęgniarskim magisterskie studia zaoczne. 
Oddano do użytku na wskroś nowoczesny obiekt dydaktyczno-diagno- 
styczny na terenie Szpitala Klinicznego, z dwiema salami wykładowy- 
mi, salą konferencyjną, licznymi salami seminaryjno-ćwiczeniowymi, 
wyposażonymi w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz pracowniami 
diagnostyczno-naukowymi. Zakończono również przebudowę i adaptację 
pomieszczeń dla nowo uruchomionej Katedry i Kliniki Kardiochirurgii 
oraz budowę Kliniki Rehabilitacji. Powołano Katedrę i Klinikę Nefrologii 
i Chorób Wewnętrznych. Przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii 
zorganizowano Oddział Intensywnej Opieki Noworodka. Ponadto utwo- 
rzono Katedrę i Zakład Genetyki Klinicznej, Zakład Andrologii Klinicznej, 
Katedrę i Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Katedrę i Zakład Fizjologii 
Wysiłku Fizycznego, Katedrę i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Katedrę 
i Zakład Podstaw Terapii Fizykalnej oraz Pracownię Rezonansu Magne- 
tycznego w Katedrze i Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
W 1998 r. trzech profesorów zostało powołanych na stanowiska 
profesora zwyczajnego AM, dwóch nauczycieli akademickich otrzymało 
tytuł profesora, a pięciu doktorów habilitowanych stanowisko profeso- 
ra nadzwyczajnego AM, dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych 
uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a 54 nadano 
stopień doktora nauk medycznych, w tym 11 w zakresie biologii medycznej.
		

/Untitled-270_0001.djvu

			Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego został utworzony w 1998 r. 
i wchodzi obecnie w skład Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu. W latach 1998-2000 funkcję kierownika pełnił prof. dr 
hab. n. med. Andrzej Dziedziczko. Jego następczynią została w 2000 r. 
dr n. biol. (mgr pielęgniarstwa) Jadwiga Kuczma-Napierała. Ponadto 
w jednostce zatrudnione są trzy asystentki: mgr pielęgniarstwa Berna- 
deta Cegła, mgr Hanna Duda i mgr Kamila Faleńczyk. 
W wyniku przekształceń na Wydziale Pielęgniarstwa, a później 
Wydziale Nauk o Zdrowiu, dokonały się pozytywne zmiany na rzecz 
Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego. Przede wszystkim chodzi 
o lepsze warunki lokalowe i odpowiednią bazę dydaktyczną. 
Zadaniem Zakładu jest: kontynuowanie rozwoju naukowego, 
doskonalenie dydaktyki oraz podnoszenie kształcenia zawodowego pra- 
cowników. 
Pracownicy jednostki na przestrzeni lat 1998-2004 opublikowali 
kilkanaście prac oraz wydali skrypt dla studentów Wybrane zagadnienia 
pielęgniarstwa internistycznego. Czynnie uczestniczyli również w licznych 
konferencjach naukowych i sympozjach. 


Jadwiga Kuczma-Napierała 


Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego powołano 
w 1999 r. Kierownikiem Zakładu, od chwili jego utworzenia, jest dr hab. 
med. Wojciech Beuth - specjalista neurochirurg. Ponadto od lutego 2000 r. 
w jednostce zatrudniony jest na etacie asystenta mgr Robert Ślusarz. 
Głównym zadaniem Zakładu jest dostarczenie studentom szerokiej 
wiedzy i umiejętności pielęgniarskich potrzebnych do sprawowania opieki 
nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego, zapobiegania chorobom 
i promowania zdrowia. 
W Zakładzie w sposób ciągły prowadzone są badania, łączące 
w sobie elementy następujących dziedzin nauki: medycyny, pielęgniarstwa, 
zdrowia publicznego oraz zarządzania (w tym również badania związane 
z jakością usług pielęgniarskich). Jednostka ściśle współpracuje z Katedrą 
i Kliniką Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Katedrą i Kliniką Neurolo- 
gii oraz Katedrą i Zakładem Patofizjologii. Nawiązano również współpracę 
z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce, m.in. z Akademią Medyczną 
w Poznaniu i we Wrocławiu. Efektem współpracy są opublikowane prace 
naukowe. 
Główne kierunki badań obejmują następujące zagadnienia: 
klinimetrię w ocenie stanu chorych ze schorzeniami układu nerwowe- 
go, opracowanie i wdrożenie standardów oraz procedur postępowania 
pielęgniarskiego, ocenę jakości życia osób ze schorzeniami układu ner- 
wowego, neuroprotekcję u chorych nieprzytomnych oraz postępowanie 
edukacyjne i rehabilitacyjne wobec chorych ze schorzeniami układu ner- 
wowego. 
W Zakładzie realizowane są granty badawcze Akademii Medycznej 
na prowadzenie prac na temat: "E-selektyna w osoczu i płynie mózgowo- 
-rdzeniowym osób po krwotoku podpajęczynówkowym i urazie głowy" 
(2002) oraz "Wczesne wyniki leczenia operacyjnego chorych z guzem 
mózgu i tętniakiem śródczaszkowym" (2004). 


Wydział Nauk o Zdrowiu 
Zakład Pielęgniarstwa 
Internistycznego 


Dr Jadwiga Kuczma-Napierała 


Zakład Pielęgniarstwa 
Neurologicznego 
i Neurochirurgicznego 


lIf ..... 


L ' 


Dr hab. Wojciech Beuth 


275
		

/Untitled-271_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Pielęgniarstwa 
Onkologicznego 


276 


Pracownicy Zakładu biorą czynny udział w organizowaniu konfe- 
rencji naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz przez Katedrę i Klinikę 
Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Uczestniczą w konferencjach nau- 
kowo-szkoleniowych, są autorami i współautorami wielu publikacji nau- 
kowych, w tym monografii i skryptów. Asystent Zakładu jest współautorem 
standardu kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, posiadającej tytuł specja- 
listy w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego i neurochirurgicznego. 
Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycz- 
nych (wykłady, seminaria, ćwiczenia) na studiach stacjonarnych i zaocznych, 
dla studentów kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie i magisterskie) 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Na bazie Kliniki Neurologii oraz Klini- 
ki Neurochirurgii i Neurotraumatologii odbywają się zajęcia z przedmiotu 
klinicznego (neurologia, neurochirurgia) oraz z przedmiotu pielęgniarstwo 
neurologiczne i neurochirurgiczne. Pracownicy Zakładu są również pro- 
motorami oraz opiekunami licznych prac magisterskich i licencjackich na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu. W fazie przygotowań jest uruchomienie cyklu 
szkoleń podyplomowych (kursy dokształcające, specjalistyczne i specjaliza- 
cja) z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. 
Pracownicy Zakładu ustawicznie podnoszą własne kwalifikacje za- 
wodowe. Kierownik - dr hab. med. Wojciech Beuth - jest członkiem Pol- 
skiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Sekcji Neuroortopedii Polskiego 
Towarzystwa Neurochirurgów. Asystent Zakładu - mgr Robert Ślusarz - 
jest członkiem Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Neurochirur- 
gów. W roku akademickim 2002/2003 był członkiem Komisji Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego NRPiP w Warszawie, a obecnie (2004 r.) jest 
delegatem do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. 
Ponadto pracownicy jednostki pracują aktywnie w różnych ciałach 
kolegialnych w Uczelni i poza nią. Są członkami wielu Komisji powołanych 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu (m.in.: Komisji egzaminacyjnych, Komisji ds. 
Programów, Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia). Zakład 
współpracuje z wieloma jednostkami organizacyjnymi i towarzystwami nau- 
kowymi, m.in. z: Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Mini- 
sterstwie Zdrowia, Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, 
Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Polskim T 0- 
warzystwem Pielęgniarskim. 


Wojciech Beuth 


Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego utworzono w 1997 r. Wakat na 
stanowisku kierowniczym nowo utworzonej jednostki utrzymywał się do 
roku 2003, kiedy stanowisko to objął dr hab. med. Andrzej Nowicki. 
Podstawowym zadaniem Zakładu jest nauczanie onkologii w za- 
kresie: onkologii teoretycznej i paraklinicznej, onkologii narządowej i on- 
kologii klinicznej. W sferze zainteresowań znajdują się także: proktologia, 
flebologia, kriochirurgia oraz immunologia nowotworów ze szczególnym 
uwzględnieniem nieswoistej immunoterapii nowotworów. 
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego w 1995 r. prze- 
bywał jako wizytujący profesor w Szpitalu Uniwersyteckim w Calgary 
(Canada). W latach 1991-1998 współpracował z prof. W. Jędrzejczakiem 
- kierownikiem Zakładu Immunologii CSK WAM w Warszawie oraz
		

/Untitled-272_0001.djvu

			z zespołem kierowanym przez prof. dr. hab. med. Bronisława Zacharę. Jako 
członek tego zespołu w roku 1993 otrzymał II nagrodę Bydgoskiej Fundacji 
Onkologicznej za pracę pt. The distribution oj selenium and glutathione 
peroxidase in blood and malignant tissue oj breast cancer patients, 
w 1994 r. zaś indywidualną nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej 
za cykl prac nad aktywnością makrofagów w zwalczaniu nowotworów 
i wykazanie, że makrofagi wytwarzane pod wpływem M-CSF nie pełnią 
funkcji przeciwnowotworowych, a mają działanie pronowotworowe w re- 
gulacji wytwarzania włókien tkanki łącznej stanowiącej podścielisko 
guzów oraz w regulacji wytwarzania naczyń krwionośnych odżywiających 
guz. W 1998 r. dr n. med. Andrzej Nowicki uzyskał stopień doktora ha- 
bilitowanego w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi za pracę pt. 
Wykorzystanie lipopolisacharydów pałeczek okrężnicy w leczeniu nowo- 
tworów złośliwych. Badania doświadczalne i próby kliniczne. 
Jest autorem 57 prac opublikowanych w czasopismach recenzo- 
wanych, w tym: 15 prac oryginalnych, 24 poglądowych, 7 kazuistycznych, 
3 innych, 2 rozdziałów w książce, 6 publikacji w materiałach i czasopis- 
mach zjazdowych. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkolo- 
gicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego To- 
warzystwa Gastroenterologii, oraz Polskiego Klubu Proktologicznego. 
Andrzej Nowicki 


Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego rozpoczął swą działalność 
1 września 1999 r. w ramach Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego 
Wydziału Pielęgniarstwa. Pierwszym kierownikiem Zakładu został prof. 
dr hab. med. Mariusz Wysocki, asystentami zaś mgr Ewa Barczykowska 
i mgr Mirosława Kram. Obecnie funkcję kierownika Zakładu pełni dr n. 
med. Andrzej Kurylak. 
W pierwszym roku funkcjonowania Zakładu skupiono się głównie 
na działalności dydaktycznej. Seminaria i ćwiczenia kliniczne prowadzo- 
no na ówczesnym Wydziale Pielęgniarstwa dla kierunku pielęgniarstwo 
- stacjonarne 4-letnie studia magisterskie. Miejscem odbywania zajęć dy- 
daktycznych była i jest do dnia dzisiejszego Katedra i Klinika Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii. 
W kolejnych latach Zakład sukcesywnie rozszerzał działalność 
dydaktyczną. Pojawiły się nowe kierunki studiów: pielęgniarstwo - zao- 
czne S-letnie studia magisterskie, pielęgniarstwo - stacjonarne 3-letnie 
studia licencjackie, pielęgniarstwo - stacjonarne i zaoczne 2-letnie studia 
uzupełniające magisterskie. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu pielęg- 
niarstwo pediatryczne - wykłady, seminaria i ćwiczenia kliniczne ze stu- 
dentami kierunku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu odbywają 
się w salach wykładowych i seminaryjnych budynków Akademii Medy- 
cznej, głównie Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego przy ul. Techników 3 
oraz Klinicznego Centrum Pediatrii w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hema- 
tologii i Onkologii. 
Kierunek i profil Zakładu określają działania ukierunkowane przede 
wszystkim na profilaktykę (promowanie zdrowia wśród dzieci i młodzieży, 
edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, prewencja zachorowań, urazów 
i zatruć dzieci i młodzieży), jakość opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem 


Wydział Nauk o Zdrowiu  


.A 
ł" 
 


Dr hab. Andrzej Nowicki 


Zakład Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego 


.. 


'" 


... .... 


.. 
, . 


.' 
.. 


. 

 


li: 


". 
: 


.-w, 


Dr Andrzej Kurylak 


277
		

/Untitled-273_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego 


278 


przewlekle chorym - szczególnie z chorobą rozrostową krwi i chorobą 
alergiczną oraz wdrażanie standardów opieki do praktyki pielęgniarskiej. 
Znaczącą wagę przywiązuje się również do historii i tradycji zawodu 
pielęgniarskiego. 
Od 2003 r. przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe, 
prowadzące prace badawcze łączące w sobie klinikę pediatrii i pie- 
lęgniarstwo pediatryczne. 
W ramach działalności organizacyjnej pracownicy Zakładu czynnie 
uczestniczyli w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych: 
"Transformacja kształcenia pielęgniarek" Bydgoszcz-Pieczyska 2001; 
"Pielęgniarstwo i medycyna kliniczna" Bydgoszcz 2002; "Środowisko 
a zdrowie dziecka" Legnica 2002, 2003. Jednostka zorganizowała rów- 
nież Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
z okazji S-lecia powołania Wydziału Pielęgniarstwa (2002 r.). 
Publikacje pracowników Zakładu w postaci artykułów naukowych 
i popularnonaukowych oraz materiałów po konferencyjnych ukazują się w: 
czasopismach naukowych "Valetudinaria - Postępy Medycyny Wojskowej 
i Medycyny Klinicznej", pismach Akademii Medycznej w Bydgoszczy: 
"Annales Academiae Medicae Bydgostiensis" i "Wiadomości Akade- 
mickie", "Biuletynie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgosz- 
czy", czasopismach pielęgniarskich naukowych i popularnonaukowych 
"Pielęgniarstwo Polskie", "Pielęgniarka i Położna", "Magazyn Pielęgniarki 
i Położnej". 
W ostatnim czasie pracownicy Zakładu zostali nagrodzeni za osią- 
gnięcia w pracy zawodowej. Mgr Ewa Barczykowska w grudniu 2003 r. 
otrzymała zespołową nagrodę Rektorską III stopnia za działalność dy- 
daktyczną. Jest również członkiem Komisji Programowo-Dydaktycznej 
dla kierunku pielęgniarstwo oraz sekretarzem Oddziału Polskiego T owa- 
rzystwa Pielęgniarskiego. Natomiast mgr Mirosława Kram otrzymała cer- 
tyfikat uczestnictwa w Konferencji szkoleniowo-naukowej na temat "Pe- 
diatria w praktyce lekarza rodzinnego i specjalisty" (Bydgoszcz 2002). 
Pełni też funkcję przewodniczącej Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w Bydgoszczy. 


Andrzej Kurylak 


Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego został powołany w 2000 r. i wcho- 
dzi w skład Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego. Od początku istnienia 
Zakładu jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, który 
jednocześnie pełni funkcję ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień w Kli- 
nice Psychiatrii AM w Bydgoszczy. W Zakładzie zatrudniony jest rónież dr 
n. med. Krzysztof Opozda. 
Kierownik Zakładu jest zarazem Przewodniczącym Oddziału Ku- 
jawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz człon- 
kiem 2 organizacji międzynarodowych: New York Academy of Sciences 
i American Association for the Advancement of Science. Dwukrotnie 
odbywał staże naukowe w ośrodkach zagranicznych: University of Penn- 
sylvania addiction treatment, USA i Addiction research foundation, To- 
ronto, Kanada. Jest również promotorem jednej pracy doktorskiej. 
Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu obejmują: bada- 
nia nad biochemicznymi i psychologicznymi aspektami uzależnienia od 
alkoholu, ocenę skuteczności farmakoterapii uzależnienia od alkoholu,
		

/Untitled-274_0001.djvu

			zagadnienia współchorobowości somatycznej i psychicznej osób z ZZA 
oraz farmakoekonomiczną ocenę postępowania pielęgniarskiego w wy- 
branych obszarach ochrony zdrowia. 
Publikacje z lat 2000-2003, będące efektem realizowanych prac 
badawczych, obejmują kilkadziesiąt doniesień naukowych opublikowanych 
w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. 
Zakład współuczestniczył w organizacji I Międzynarodowej Polsko- 
-Niemieckiej Konferencji "Postępy terapii medycznej uzależnienia od alko- 
holu - spojrzenie dyscyplinarne. Redukcja szkód - możliwości i granice", 
która odbyła się w kwietniu 2003 r. w Pieczyskach. Za zaangażowanie 
organizacyjne otrzymał Nagrodę Medycznego Rembrandta. 
Doktor n. med. Krzysztof Opozda jest członkiem Polskiego To- 
warzystwa Pielęgniarskiego oraz Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycz- 
nego przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 
W ramach działalności dydaktycznej Zakład Pielęgniarstwa Psy- 
chiatrycznego realizuje program nauczania przedmiotu psychiatria i pie- 
lęgniarstwo psychiatryczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na 
kierunku pielęgniarstwo (3-letnie dzienne studia licencjackie i S-letnie 
zaoczne studia magisterskie). Głównym celem kształcenia jest przygotowa- 
nie studentów do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z za- 
burzeniami psychicznymi oraz jego rodziną. 


Marcin Ziółkowski 


Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej utworzono 
1.06.1997 r. Od 1.02.2004 r. pełniącym obowiązki kierownika Zakładu 
jest dr n. med. Anna Grabowska-Gaweł. Ponadto w jednostce zatrudnieni 
są czterej pracownicy dydaktyczni: mgr piel. Iwona Chmielewska, mgr 
piel. Danuta Dobosz, mgr piel. Iwona Leszczyńska i mgr piel. Marzena 
Komidzierska. 
Kierownik Zakładu, dr n. med. Anna Grabowska-Gaweł, jest spe- 
cjalistą drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii. Pozostali pra- 
cownicy również uzyskali specjalizację w zakresie pielęgniarstwa w anes- 
tezjologii i intensywnej terapii. 
W ramach działalności naukowej Zakład prowadzi badania nad 
wpływem postępowania okołooperacyjnego i opieki pielęgniarskiej na 
wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego od- 
cinka aorty oraz przydatnością poszczególnych technik znieczulenia dzieci 
do badań diagnostycznych w warunkach dziennego pobytu. 
Mimo krótkiego istnienia jednostki, jej pracownicy mogą poszczycić 
się wieloma publikacjami w renomowanych czasopismach medycznych 
oraz czynnym uczestnictwem w krajowych i zagranicznych zjazdach nau- 
kowych i sympozjach, dotyczących głównych zagadnień podejmowanych 
w badaniach naukowych. 
Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje realizację programu 
nauczania przedmiotów: anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniar- 
stwo w intensywnej opiece medycznej, dla studentów studiów magister- 
skich i licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu. Celem zespołu dydak- 
tycznego jest pogłębienie wiedzy studentów o zasadach postępowania 
pielęgniarskiego w stanach zagrożenia życia, kształtowanie samodzielnej 
i twórczej postawy studentów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu prob- 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Pielęgniarstwa 
w Intensywnej 
Opiece Medycznej 


,  


Pracownicy Zakladu Pielęgniarstwa w Intensy- 
wnej Opiece Medycznej z kierownikiem, dr hab. 
Anną Grabowską-Gaweł (siedząca pośrodku) 


279
		

/Untitled-275_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Pielęgniarstwa 
Położniczego 


\ 


'0.,.. 


t 

.;.
 ;J..f

...:
:' . 
1...'

 
:$;:"# I . 
t li!:.:Il 
 _ : l ',,- 
.'Li--r;l /" '""- 
l:f/;#;'. 0. 
ąl.
!':( .' ., 
ril!.;/"( "':" 
 ł 
"l/l/t ,;->.:: ..,... ' ; 
,/ I. . "l'
 


 . . 


.... ,..
 


i 


Dr hab. Roman Kotzbach 


Katedra Zdrowia 
Publicznego 
Zakład Organizacji 
i Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia 


'QIo,' 


.'...... .  


\ 


Dr n. med. Dorota Jachimowicz-Wołoszynek 


280 


lemów dotyczących opieki nad chorym leczonym w oddziale intensywnej 
terapii oraz opieki nad chorym w warunkach sali operacyjnej. 
Anna Grabowska-Gaweł 


Zakład Pielęgniarstwa Położniczego Wydziału Nauk o Zdrowiu został po- 
wołany zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
z 27.03.2003 r. Powstał w wyniku podziału, istniejącego od 1997 r. na 
Wydziale Pielęgniarstwa, Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekolo- 
gicznego, kierowanego przez dr. hab. n. med. Czesława Kłyszejko, prof. 
nadzw. AM. 
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. n. med. Roman Kotzbach. Po- 
nadto w jednostce zatrudnionych jest troje asystentów: dr n. med. Jacek 
Fórmaniak, mgr Małgorzata Gierszewska i mgr Janina Falkowska. 
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia ze studentami kierunku 
pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w formie wykładów, seminariów 
i ćwiczeń na dziennych i zaocznych studiach licencjackich i magister- 
skich. 


Roman Kotzbach 


Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania uchwałą Senatu z 12.03.2004 r. 
została przekształcona w Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia, który wchodzi w skład Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu. 
Pierwotnie jednostka została powołana na ówczesnym Wydziale 
Pielęgniarskim zarządzeniem Rektora AM z 23.06.1997 r. jako Katedra 
i Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej, która z dniem 18.06.2001 r. 
zmieniła nazwę na Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania. 
Pierwszym kierownikiem i organizatorem powołanej jednostki 
była dr hab. Danuta Rość, prof. nadzw. AM, która funkcję tę pełniła do 
31.09.2001 r. W tym czasie wniosła cenny wkład w rozwój jednostki, 
zarówno w sferze działalności dydaktycznej, naukowej, jak i organiza- 
cyjnej. Wypromowała m.in. pierwszego doktora jednostki i wydziału. 
obecnego p.o. kierownika. 
Od 1 maja 2002 r. pełniącą obowiązki kierownika jest dr n. med. 
Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. W latach 1997-2001 kadra jednostki 
liczyła trzech nauczycieli akademickich, w latach 2001-2004 zwiększyła 
się do sześciu osób. Zespół naukowo-dydaktyczny stanowi młodą, twórczą 
i prężną kadrę o wysokich kwalifikacjach i kierunkowym przygotowaniu 
do realizowanych przedmiotów. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, 
większość z nich ma ukończone studia podyplomowe i szereg kursów oraz 
szkoleń. Są nimi specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, 
zarządzania oraz ekonomii. 
Problematyka badawcza jednostki skoncentrowana jest wokół za- 
gadnień dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz ja- 
kości życia. Jednostka jako pierwsza na Wydziale Nauk o Zdrowiu pro- 
wadziła badania dotyczące jakości życia, które kontynuuje, poszerzając 
ich zakres. Kierownikiem prowadzonych badań była dr hab. Danuta Rość, 
prof. nadzw. AM. W realizacji badań naukowych Zakład współpracuje 
z Katedrą i Zakładem Patofizjologii, Katedrą i Kliniką Balneologii i Cho- 
rób Przemiany Materii, Katedrą i Kliniką Geriatrii, Oddziałem Neurologii 
Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy oraz szeregiem innych placówek.
		

/Untitled-276_0001.djvu

			Pracownicy jednostki są autorami lub współautorami szeregu prac 
naukowych. Nawiązano współpracę z Dreyfus Health Foundation z USA, 
Health Assessment Lab z Bostonu, Uniwersytetem w Brześciu - Katedra 
Edukacji Zdrowotnej i Środowiskowej - oraz Fundacją SOLUS z Ukrainy. 
Mgr Małgorzata Leźnicka, asystent Zakładu, jest koordynatorem programu 
"Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia - Inicjatywa Kujawsko- 
-Pomorska" z ramienia DHF. We wrześniu 2003 r. odbyła się w Toruniu 
Konferencja Warsztatowa PSBH (Problem Solving for Better Health), zor- 
ganizowana przez DHF, której współorganizatorem była Katedra i Zakład 
Organizacji i Zarządzania. W konferencji wzięli udział liczni goście zagra- 
niczni, m.in.: Barry Smith (USA) - dyrektor Dreyfus Health Founda- 
tion, wicedyrektor Rogosin Institute w Cornell University w Nowym 
Jorku; Shelagh Murphy (Wielka Brytania) - międzynarodowy konsultant 
ds. pielęgniarstwa, z-ca dyrektora Międzynarodowej Rady Pielęgniarek; 
Pamela Hoyt (USA) - międzynarodowy koordynator programów pielęg- 
niarskich - Dreyfus Health Foundation; Paul Florea (Rumunia) - koordy- 
nator programów PSBH/CBS w Rumunii, wiceprezydent Fundacji 
ANDREA w Rumunii; Vladimir Gordeiko (Białoruś) - profesor Uniwer- 
sytetu w Brześciu, Katedra Edukacji Zdrowotnej i Środowiskowej, koor- 
dynator programu PSBH na Białorusi; Oleksandra Sluzhynska (Ukraina) 
- koordynator programów PSBH na Ukrainie, Prezes Fundacji SALUS 
na Ukrainie. 
Pracownicy Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Zdro- 
wia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Stowarzysze- 
nia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. 
Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia jest jednostką 
dynamicznie rozwijającą się, posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną. 
Nauczanie rozpoczęto w roku akademickim 1997/1998 - na studiach 
dziennych od 1.10.1997 r. i na studiach zaocznych od 1.02.1998 r. W ra- 
mach działalności dydaktycznej realizowane są zajęcia na kierunku zdro- 
wie publiczne i pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu (WNoZ) oraz 
w mniejszym wymiarze godzin na Wydziałach Lekarskim oraz Farmaceu- 
tycznym. 
Zakład realizuje również proces dydaktyczny w ramach prowa- 
dzonego na WNoZ kształcenia podyplomowego. Problematyka badawcza 
oraz dydaktyczna jednostki obejmuje zagadnienia szeroko pojętego 
zdrowia publicznego w aspekcie organizacji i zarządzania w ochronie 
zdrowia. Pracownicy są autorami wielu szczegółowych programów nau- 
czania realizowanych przedmiotów oraz szeregu testów zaliczeniowych. 
Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe, powołane w roku 2003, 
którego opiekunem jest mgr Agnieszka Łukomska (Morkowska). Zakład 
współpracuje z wieloma zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami ad- 
ministracji publicznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Zaangażowany jest również w znacznym stopniu w działalność 
organizacyjną Wydziału oraz Uczelni, poprzez członkostwo pracowników 
m.in. w: Komisji Programowo-Dydaktycznej, Komisji do Wewnętrznej 
Oceny Jakości Kształcenia, Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego. 
Kierownik jednostki, dr Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, jest człon- 
kiem Senatu AM oraz Senackiej Komisji Dydaktyczno-Wychowawczej. 
Dorota Jachimowicz-Wofoszynek 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


281
		

/Untitled-277_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Klinika Chirurgii 
Onkologicznej 


" 


'" 


../ 


.L _'< 


.!\ 


Dr hab. Wojciech Zegarski 


Klinika Chirurgii Onkologicznej została utworzona 1 października 2002 r. 
i mieści się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Funkcję jej kierownika 
pełni dr hab. med. Wojciech Zegarski. 
W Klinice zatrudnionych jest ośmiu lekarzy: dr n. med. Dariusz 
Bała, lek. med. Wojciech Grąbczewski, lek. med. Jarosław Jaroszek, lek. 
med. Mieczysław Kaźmierczak, lek. med. Janusz Piech, lek. med. Marek 
Przybył, dr n. med. Jerzy Siekiera, lek. med. Wiesław Zmysłowski. 
Klinika posiada 31 łóżek i uczestniczy w kompleksowym lecze- 
niu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wypracowana strategia 
postępowania prowadzi do właściwego wykorzystania metod terapeu- 
tycznych w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów leczenia oraz za- 
pewnienia dobrej jakości życia operowanym chorym. Współczesna onko- 
logia wymaga leczenia choroby nowotworowej w sposób kompleksowy. 
Nie można tego robić, a przynajmniej jest to bardzo trudne, w ośrodkach 
oderwanych od dużego centrum onkologicznego. Takim centrum jest 
właśnie Centrum Onkologii w Bydgoszczy, z wielospecjalistycznym działem 
zabiegowym, z radioterapią, brachyterapią, doskonałą bazą diagnostyczną 
- KT, NMR, PET oraz pracownią medycyny nuklearnej. 
Klinika Chirurgii zajmuje się leczeniem bardzo wielu nowotworów. 
Najczęściej spotykany jest nowotwór jelita grubego. Nowotwory zloka- 
lizowane w odbytnicy są w większości przypadków leczone w sposób 
skojarzony, czyli z zastosowaniem radioterapii przedoperacyjnej i dopiero 
potem operacja. Dzięki takiemu postępowaniu osiąga się najlepsze wyniki 
leczenia raka odbytnicy. Klinika zajmuje się także skojarzonym leczeniem 
chorych na nowotwory przełyku, trzustki i wątroby. W leczeniu przerzutów 
do wątroby, obok zabiegów resekcyjnych, stosuje się metodę termoablacji, 
czyli niszczenia zmian w wątrobie za pomocą energii cieplnej emitowanej 
z generatora Radionics Cool- tipo Czerniak skóry jest kolejnym, stosunkowo 
często występującym nowotworem, który jest operowany w naszej klinice 
z wykorzystaniem nowoczesnych technik izotopowych do oceny węzłów 
chłonnych (węzeł wartowniczy) przy poszukiwaniu przerzutów. Technika 
izotopowa - gamma kamera - jest również wykorzystywana w operacjach 
i reoperacjach raka tarczycy dla uzyskania radykalności zabiegu chirur- 
gicznego. Operowani pacjenci są następnie nadal leczeni i kontrolowani 
przez lekarzy pracujących w klinice oraz poradniach: chirurgicznej, uro- 
logicznej, schorzeń barwnikowych skóry i endoskopowej. 
Podejmowane w Klinice badania naukowe powinny przyczynić się 
do wcześniejszego wykrywania, a zarazem poprawy wyników leczenia nie- 
których nowotworów. Obejmują one następujące zagadnienia: znaczenie 
węzła wartowniczego w leczeniu raka jelita grubego, węzeł wartowniczy 
w czerniaku skóry, ocena wyników leczenia skojarzonego raka odbytnicy, 
rola Helicobacter pylori w raku żołądka, algorytm postępowania diag- 
nostyczno-leczniczego w leczeniu wznów raka jelita grubego i odbytnicy 
oraz badanie jakości życia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy, 
przełyku i piersi. 
Jednostka podjęła również współpracę międzyuczelnianą z Aka- 
demią Medyczną w Gdańsku na temat "Technika oznaczania węzła wartow- 
nika w raku okrężnicy i odbytnicy". W ramach współpracy międzynarodowej 
Klinika uczestniczy w programie badawczym, dotyczącym prawdopodob- 
nego związku chromosomu 22 z patogenezą nowotworów jelita grube- 


282
		

/Untitled-278_0001.djvu

			.,t 


" 
 


 
y, 


Pracownicy 
Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej 


*" I, 


	
			

/Untitled-279_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu  


"'  


Dr Milan Cabrić, pro£. zw. AM 


Katedra i Zakład 
, 
Chemii Srodków 
Spożywczych 


ł
 
of'v- 


.- 
...... 


. 
-'-- 


... 


\ 


Pro£. dr hab. Jerzy K. Garbacz, prof. zw. AM 


Katedra i Zakład 
Fizjologii Wysiłku 
Fizycznego 


284 


Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie 
antropologii i biometrii, ze studentami II roku studiów dziennych wie- 
czorowych i zaocznych kierunku fizjoterapia, Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
W Katedrze i Zakładzie Antropologii trzy osoby obroniły prace magister- 
skie (4 są w toku). 
W latach 1999-2003 pracownicy Katedry uczestniczyli w 8 konfe- 
rencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Do chwili obecnej 
opublikowano 19 artykułów w czasopismach naukowych oraz 20 referatów 
i komunikatów w materiałach konferencyjnych. Jednostka współpracuje 
z Naukowym Instytutem i Muzeum Antropologii w Moskwie oraz jest 
siedzibą bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 
Milan Cabrić 


Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych została powołana w roku 
2000 na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Funkcję kierownika 
jednostki pełni prof. dr hab. Jerzy K. Garbacz, prof. zw. AM. 
W Katedrze prowadzone są badania nad termodynamiczno-sta- 
tystycznym opisem równowagi adsorpcyjnej w układach gaz-ciało stałe 
oraz roztwór ciekły-ciało stałe. 
Realizację zajęć dydaktycznych rozpoczęto w roku akademickim 
2001/2002 i obejmują one wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na kierunku 
dietetyka. 
Wśród najważniejszych publikacji naukowych pracowników 
zakładu możemy wymienić: A new method for studying adsorption from 
binary nonelectrolytic liquid mixtures on homogeneous and heteroge- 
neous solid surfaces (Chem. Environ. Res. 9, 181, 2000, A. Dąbrowski, 
p. Podkościelny, J. K. Garbacz.); Adsorption and its applications in in- 
dustry and environmental protection ("Advances in Colloid and Interface 
Science" No. 85, 2000, J. K. Garbacz). 
Jerzy K. Garbacz i M. Dąbrowski są również autorami monografii 
pt. Model częściowo mobilnej adsorpcji gazu na heterogenicznym ener- 
getycznie adsorbencie stałym, która ukazała się nakładem Bydgoskiego 
Towarzystwa Naukowego w 1998 r. 


Jerzy Garbacz 


Katedra i Zakład Fizjologii Wysiłku Fizycznego utworzona została we 
wrześniu 1999 r. Pierwszym jej kierownikiem był dr hab. n. med. Lucjan 
Golec, a w grudniu 2001 r. jego obowiązki przejął prof. dr hab. n. med. 
Ryszard Grucza. Ponadto w Katedrze zatrudniona jest na stanowisku star- 
szego wykładowcy dr n. med. Ewa Sokołowska. 
Przedmiotem badań pracowników Katedry są podstawowe as- 
pekty fizjologii wysiłku fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu rozwoju zmęczenia w organizmie, adaptacji do warunków pracy 
i środowiska, specyficznych reakcji na wysiłek fizyczny u mężczyzn i ko- 
biet oraz wpływu fazy cyklu owulacyjnego u kobiet na zdolność do tole- 
rancji wysiłku fizycznego i obciążeń klimatycznych. 
Kierownik Katedry realizuje szczegółowo dwa zagadnienia badaw- 
cze: zmęczenie mięśniowe w obrazie EMG i wpływ rodzaju diety oraz od- 
działywania środowiska na zdolność do wykonania wysiłku fizycznego 
u kobiet w różnych fazach cyklu owulacyjnego.
		

/Untitled-27_0001.djvu

			Historia Akadełnii Medycznej 


Na kadencję 1999-2002 po raz czwarty rektorem wybrano prof. 
zw. dr. hab. Jana Domaniewskiego, na prorektorów ponownie wybrano 
prof. dr. hab. Karola Śliwkę, prof. zw. AM i dr. hab. Zbigniewa Wolskiego. 
prof. nadzw. AM, a ponadto dr hab. Małgorzatę TafiI-Klawe, prof. nadzw. 
AM. Dziekanem Wydziału Lekarskiego ponownie został dr hab. Czesław 
Kłyszejko, prof. nadzw. AM, Dziekanem Wydziału Pielęgniarskiego po 
raz drugi - dr hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM, Dziekanem 
Wydziału Farmaceutycznego wybrano zaś dr. hab. Bronisława Grzegorzew- 
skiego, prof. nad zw. AM. 
W 1999 r. na Wydziale Farmaceutycznym wprowadzono studia 
wieczorowe i zaoczne w zakresie kosmetologii, uzyskując na ten cel nowy 
budynek dydaktyczny, w którym zlokalizowano Katedrę Kosmetologii 
wraz z trzema Zakładami: Zakładem Kosmetologii, Zakładem Technologii 
i Formy Kosmetyku oraz Zakładem Chemii Surowców Kosmetycznych i Za- 
pachowych. Na Wydziale Lekarskim zorganizowano studia doktoranckie. 
Utworzono Zamiejscowy Oddział Wydziału Pielęgniarskiego we Włocławku, 
prowadzący trzyletnie studia licencjackie. Uruchomiono Zakład - modelową 
Praktykę Lekarza Rodzinnego na Wydziale Lekarskim. 
Zarząd Miasta Bydgoszczy przekazał Akademii Medycznej teren 
po działkach pracowniczych, przylegający do Szpitala Klinicznego, z prze- 
znaczeniem na rozbudowę Uczelni i jej szpitala. Planowano na jego części 
zlokalizować zespól klinik niezabiegowych, mieszczących się dotąd na tzw. 
obcej bazie. 
W 1999 r. trzech profesorów Minister powołał na stanowisko pro- 
fesora zwyczajnego AM, dwóch kierowników klinik otrzymało tytuł pro- 
fesora, a ośmiu doktorów habilitowanych stanowisko profesora nadzwy- 
czajnego AM, dwie osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych, a 50 stopień doktora nauk medycznych, w tym 12 w zakresie 
biologii medycznej. 
W związku z Jubileuszem 15-lecia naszej Alma Mater, w 1999 r. 
odbyła się w Bydgoszczy uroczysta Centralna Inauguracja Akademii 
Medycznych. 


ł 


J 


ł..... de 


ł 


,  


\ 


, 


. 
 
-ł
 
 
 .' 
."... 
'" 
III J . 
-ł ,.., .., 
 .ł ",. . ... 
. .. , 
AlIt , 
.. . . 
, .. 
. , r . 
, I 
et . . . 
, 
. 
 " .. 
. 
.. . , 
" 111- 
. . 


I I .. ł . ł 
. . 


- ł 

 


1 


. 


I . 


Centralna Inauguracja Akademii Medycznych, 
rok 1999 - 15-lecie Uczelni 


... 


27
		

/Untitled-280_0001.djvu

			Realizowane w ramach działalności dydaktycznej cele kształcenia 
obejmują przekazanie wiadomości dotyczących fizjologicznych pod- 
staw wykonywania wysiłków fizycznych przez człowieka zdrowego i nie- 
pełnosprawnego, zapoznanie studentów z zasadami stosowania wysiłków 
fizycznych w rehabilitacji ruchowej oraz u osób z dysfunkcją układu 
krążenia, jak również nabycie umiejętności praktycznego wdrażania 
treningu wytrzymałościowego. Szczególną uwagę zwraca się na: dobie- 
ranie intensywności i rodzaju wysiłku do indywidualnych możliwości or- 
ganizmu człowieka, bezpieczne stosowanie wysiłków fizycznych w reha- 
bilitacji, ocenę możliwości przeciążeń aparatu ruchowego w ćwiczeniach 
siłowych oraz wpływ bezczynności ruchowej na zmiany fizjologiczne 
w organizmie. 
Katedra ściśle współpracuje z Katedrą i Zakładem Podstaw Kultury 
Fizycznej. 


Ryszard Grucza 


W 1977 r. został powołany Zakład Higieny i Epidemiologii Filii 
Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy, a stanowisko 
jego kierownika objęła dr hab. farm. Bolesława Doboszyńska. Jej następcą 
w 1993 r. został prof. dr hab. med. Marian Sygit, a od 1.09.1996 r. pełnią- 
cym obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii jest 
dr n. med. Jacek J. Klawe. 
W początkowym okresie działalności jednostki, w latach 1977- 
-1993, tematyka prac naukowych obejmowała badania: zawartości 
witaminy D w środkach odżywczych dla niemowląt, odległych skutków 
stosowania pestycydów chloroorganicznych, związku pomiędzy chorobą 
alkoholową a zawartością magnezu w organizmie oraz jakości wody pod 
kątem oceny sanitarno-higienicznej pływalni bydgoskich. 
W kolejnych latach poszerzona została o zagadnienia badania stanu 
zdrowia mieszkańców województwa bydgoskiego w zależności od makro- 
i mikroelementów w środowisku oraz choroby zawodowe w województwie 
bydgoskim. 
Obecnie podejmowane badania naukowe skupiają się na następu- 
jących zagadnieniach: 
- epidemiologia i patogeneza obturacyjnego bezdechu śródsennego, 
- opracowanie norm oceny indywidualnej predyspozycji do pracy na noc- 
nej zmianie w różnych grupach zawodowych i wiekowych na podstawie 
badań przeprowadzonych w regionie bydgoskim w ramach strategicz- 
nego programu rządowego SPR-1 "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
człowieka w środowisku pracy" (1998-2001) - w ramach grantu KBN, 
- wpływ pracy nocnej na występowanie bezdechów sennych i wzrost ciś- 
nienia tętniczego u pacjentów zmianowych z obturacyjnym bezdechem 
sennym (2004-2006) - w ramach grantu KBN, 
- zawartość mikro- i makroelementów u młodzieży szkół bydgoskich (bada- 
nia profilaktyczno-epidemiologiczne), 
- zawartość wybranych mikroelementów w grupach patologicznyh (określe- 
nie poziomu mikroelementów u dzieci i młodzieży niedowidzącej), 
- zastosowanie metody PCR do wykrywania bakterii z rodzaju Campylo- 
bacter w żywności, 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Higieny 
i Epidemiologii 


- 


- . 
;-.. . 
J'
 
-1'1tA "".... , ł}). 
.
-ł
: '. 
r .
 
,J 
..... 


...' 


Dr hab. Bolesława Doboszyńska h 
'\ 
li 
. 
f 


285
		

/Untitled-281_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu  
.' ...-*"'" 

 


Dr n. med. Jacek J. Klawe 


Katedra i Zakład 
Kinezyterapii 
i Masażu 
Leczniczego - -- 


'. . 


p- 
OP" 


Dr hab. Wojciech Hagner 


- oznaczanie stopnia zanieczyszczenia bakteriami Campylobacter wód 
powierzchniowych z terenu bydgoskiego, 
- ocena wybranych artykułów żywności pochodzenia zwierzęcego jako 
źródeł zakażeń pokarmowych Campylobacter, 
- analiza zapadalności na choroby zawodowe w województwie kujawsko- 
-pomorskim w latach 1999-2002. 
- rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród studentów wybranych wyż- 
szych uczelni w Bydgoszczy - badania ankietowe, 
- rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród uczniów w wybranych placów- 
kach nauczania (gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły średnie za- 
wodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane) - badania ankietowe, 
- samoocena wyglądu, budowy i masy ciała młodzieży szkolnej - badania 
ankietowe. 
W działalności naukowo-badawczej jednostka prowadzi ścisłą 
współpracę z: Kliniką Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu im. Filipa 
w Marburgu, Katedrą i Zakładem Higieny i Ekologii Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Katedrą i Zakładem Fizjo- 
logii Klinicznej i Stosowanej w Warszawie. 
W ciągu ostatnich lat zorganizowano dwie konferencje: Ogólno- 
polskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej - Środowiskowe uwarun- 
kowania Zdrowia Publicznego (2000) oraz XXII Congress of The Polish 
Physiological Society - Satellite symposium: Nutrition in Physiology and 
Pathology (2002). 
W ramach działalności dydaktycznej, od momentu powołania 
jednostki, prowadzone są zajęcia dla studentów IV roku Wydziału Lekar- 
skiego, z przedmiotu higiena i epidemiologia. 


Jacek Klawe 


Katedra i Zakład Kinezy terapii i Masażu Leczniczego powołana została 
decyzją Rektora AM i rozpoczęła swoją działalność z dniem 1.10.2000 r. 
Z chwilą powołania włączona została w struktury Wydziału Lekarskiego. 
Pełniącym obowiązki kierownika został dr n. med. Wojciech Hagner. 
Pierwszymi asystentami byli: mgr Maciej Dzierżanowski, mgr Ewa Cieś- 
lewicz-Dybała i mgr Grzegorz Srokowski. W następnym roku do zespołu 
dołączyły: dr n. med. Urszula Kaźmierczak i mgr Ewa Rosa. 
W dniu 1.03.2003 r. dr n. med. Wojciech Hagner obronił przed 
Radą Wydziału Lekarskiego rozprawę habilitacyjną pL Wpływ rehabili- 
tacji na funkcje stawu kolanowego po rekonstrukcji operacyjnej więzadła 
krzyżowego przedniego kolana, uzyskując stopień naukowy doktora ha- 
bilitowanego w zakresie medycyny. 
W październiku 2002 r. Katedrę i Zakład Kinezy terapii i Masażu 
Leczniczego, wraz z całym kierunkiem fizjoterapii, przeniesiono i odtąd 
jednostka wchodzi w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dr. hab. med. Woj- 
ciecha Hagnera powołano do pełnienia funkcji kierownika na okres 5 lat. 
W roku akademickim 2003/2004 zespół naukowo-dydaktyczny 
powiększył się o kolejne osoby: dr n. med. Irenę Bułatowicz, mgr Agnieszkę 
Radzimińską, mgr Katarzynę Szopińską, mgr Katarzynę Janowiak- 
Maciejewską oraz dwie uczestniczki studiów doktoranckich - mgr Monikę 
Kopacz i mgr Katarzynę Pilecką. 
Przedmiot podejmowanych badań naukowych stanowi: rehabili- 


286
		

/Untitled-282_0001.djvu

			tacja po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego kola- 
na, kinezy terapia w leczeniu dysfunkcji schorzeń pourazowych, kinezy te- 
rapia w usprawnianiu chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
i kolanowego, masaż leczniczy jako metoda postępowania w programie 
leczenia rehabilitacyjnego oraz terapia manualna w praktyce klinicznej. 
Prowadzone badania zaowocowały uzyskaniem patentu na 
"urządzenie do badania niestabilności przedniej kolana" nr P-329262. 
W fachowych czasopismach medycznych ukazało się 46 prac au- 
torstwa pracowników Katedry. Byli również współorganizatorami XXXIV 
Zjazdu Ogólnopolskiego PTOiTr. 
Działalność dydaktyczną w zakresie: fizjoterapii, ortopedii i trau- 
matologii oraz fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu rozpoczęto już 
w pierwszym roku działalności Katedry. W okresie późniejszym rozszerzo- 
no ją o zagadnienia terapii manualnej. 
Dwie osoby spośród pracowników jednostki mają otwarte prze- 
wody doktorskie (mgr Grzegorz Srokowski i mgr Maciej Dzierżanowski). 
Ponadto otwarto 6 przewodów doktorantów spoza Katedry. 
Wojciech Hagner 


Katedra i Zakład Neurofizjologii Klinicznej powołane zostały we wrześniu 
1998 r. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Stanowisko kierownika nowo utwo- 
rzonej jednostki - Oddziału Fizjoterapii - objął z dniem 1.10.1998 r. dr 
hab. med. Ryszard Kinalski, prof. nadzw. AM. Od roku akademickiego 
2002/2003 Katedra i Zakład Neurofizjologii Klinicznej stanowią jedno- 
stkę organizacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
Czytelnicy pierwszego numeru "Wiadomości Akademickich", 
wywodzący się z medycznego środowiska akademickiego, zostali w cze- 
rwcu 1999 r. poinformowani o utworzeniu pierwszej w kraju Katedry 
i Zakładu Neurofizjologii Klinicznej, zorganizowanej w Akademii Me- 
dycznej w Bydgoszczy dla potrzeb nauczania przeddyplomowego fizjo- 
terapeutów przedmiotu neurofizjologii klinicznej oraz dla promowania 
badań naukowych z tej dziedziny w ramach studiów magisterskich. Była 
to dalekowzroczna decyzja władz Uczelni. Zaczęto bowiem wyposażać 
polskiego fizjoterapeutę w narzędzia diagnostyczne, umożliwiające kon- 
trolowaną osobiście obiektywizację funkcji struktur układu nerwowego, 
w sposób dla pacjenta bardziej dostępny i mniej kosztowny od niektó- 
rych, przyjętych za standardowe, metod obrazowania. 
Realizowana w kraju praktyka edukacyjna dotycząca neurofizjologii 
klinicznej zdominowana jest przez system incydentalnego kształcenia po- 
dyplomowego. Przykładem są specjalistyczne, indywidualne kursy szko- 
leniowe, konferencje naukowo-szkoleniowe i staże licencjackie. Uczestnicy 
uzyskują certyfikaty wydawane przez Komisję Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, należącego do Międzynarodowej 
Federacji Neurofizjologii Klinicznej. W świecie przeddyplomowa edukacja 
fizjoterapeutów w zakresie neurofizjologii klinicznej jest już ugruntowa- 
na i stanowi podstawę naukowego opracowywania nowoczesnych me- 
tod neurorehabilitacji. Wdrażane są w praktyce wyniki instrumentalnych 
badań neurofizjologów doświadczalnych i klinicznych. Akty zabiegów 
neurochirurgicznych, jak i otologicznych czy ortopedycznych, uznawane 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Neurofizjologii 
Klinicznej 


/fIl1"< ..... 


..
: 
1'- 
';.-' 
ł 
 ,
 
f" 4' 
I' P /, 'ł' 
1 If' 
';'\ /f' 
I.,f I{,' 
., . /" J 
/' / ł ' 
'If /, 
J.' l .' 


Dr hab. n. med. Ryszard Kinalski, praf. nadzw. 
AM 


287
		

/Untitled-283_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Studenci pierwszego rocznika fizjoterapii 
(1999/2000) obecni w dniu 19 kwietnia 2000 r. 
na inauguracyjnym wykładzie z neurofizjologii 
klinicznej 


. 


są już za fazę przed- i pooperacyjnego programu realizowanej rehabili- 
tacji osoby niepełnosprawnej. Pozycja fizjoterapeuty ewoluuje od modelu 
świadczeniodawcy, podporządkowanego decyzjom lekarza, do modelu 
profesjonalisty autonomicznego i ponoszącego pełną odpowiedzialność 
za udzielane świadczenia medyczne. Nauczanie przeddyplomowe fizjo- 
terapeutów przedmiotu neurofizjologii klinicznej, w sytuacji gwałtownego 
postępu wiedzy o neurobiologii człowieka, wpisuje się zatem w strategię 
rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, ustaloną przez Mini- 
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu i przyjętą przez Radę Ministrów 
w dniu 8.07.2003 r. 
Skład osobowy Katedry, obok jej kierownika, tworzą: dr med. 
Irena Bułatowicz (adiunkt), dr med. Katarzyna Osińska-Pawlak (adiunkt) 
oraz mgr Marcin Struensee (asystent), który jest absolwentem pierwszego 
rocznika wspomnianego powyżej Oddziału Fizjoterapii utworzonego przy 
Wydziale Lekarskim AMB. 
Neurofizjologia kliniczna jest przedmiotem nauczania w semestrze 
IV, obowiązującym studiujących fizjoterapię w systemie studiów dzien- 
nych, zaocznych i wieczorowych. Program nauczania realizowany jest 
w formie wykładów (30 godz. na st. dziennych i wieczorowych oraz 15 
godz. na st. zaocznych) i ćwiczeń, prowadzonych w grupach 6-11-oso- 
bowych, w tej samej liczbie godzin. Ćwiczenia są prowadzone z wykorzy- 
staniem aparatury i sprzętu Gabinetu Badań Neurofizjologicznych Kliniki 
Rehabilitacji, kierowanej przez dr. hab. med. Jana Talara, prof. nadzw. 
AM, inicjatora utworzenia kierunku fizjoterapia na Wydziale Lekarskimi 
i jego byłego prodziekana. 
Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny, składany u kie- 
rownika Katedry, do którego przystępują studenci po uprzednim zaliczeniu 
ćwiczeń u adiunkta. Do pierwszego egzaminu z neurofizjologii klinicznej 
przystąpiło w 27.06.2000 r. 47 studentów. Są to pierwsi w kraju fizjotera- 
peuci z wykształceniem wyższym, którzy zapoznali się z teorią i praktyką 
neurofizjologii klinicznej. Realizowany przez zespół pracowników Kate- 
dry program dydaktyczny ukierunkowuje zainteresowanie fizjoterapeuty 


J. "fi 
- 


. . 


AHB q' : t- 
(I 


-
 
=: E 

; )): 


, 


... 
E'!!I 


"  


l  


288
		

/Untitled-284_0001.djvu

			na neurorehabilitację i wyposaża tego profesjonalistę w baterię narzędzi 
diagnostycznych, niezbędnych przy wyborze metody i obiektywizacji efek- 
tów usprawniania pacjenta z uszkodzeniem układu nerwowego. Narzędzia 
te są również potrzebne przy tworzeniu własnego warsztatu badań nau- 
kowych. 
Działalność naukowo-badawcza jednostki ukierunkowana jest na 
badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych, prowadzonych 
w celu obiektywizacji ilościowej, poudarowej plastyczności kompensa- 
cyjnej oraz reorganizacji sieci neuronalnych mózgu, występującej sponta- 
nicznie Vlub wspomaganej neurofizjatrią. 
W roku 1999 powstało przy KiZ-NFK Studenckie Koło Naukowe. 
Rozpoczęto również prowadzenie dyplomowych prac magisterskich. 
Stopień magistra fizjoterapii uzyskało w roku 2003 trzech studentów. 
W lipcu 2004 r. odbędą się obrony trzech prac magisterskich. 
W ramach działalności statutowej jednostki, od września 2003 r. 
prowadzone są badania międzyośrodkowe z Oddziałem Rehabilitacji 
Leczniczej i 2. Oddziałem Neurologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Dotychczasowym 
efektem kontynuowanej współpracy jest doniesienie pt. Somatosenso- 
ryczne potencjały wywołane u osób zdrowych i pacjentów po udarze 
mózgu: nowe narzędzie oceny latencji komponentu N20. Komitet Nau- 
kowy V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabili- 
tacji, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 1-4 września 2004 r., 
przyjął doniesienie i zakwalifikował je do wygłoszenia w ramach sesji: 
"Neurofizjologia i rehabilitacja". 
W ramach III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 
(PTReh), który odbył się w Ustroniu/Cieszynie w dniach 17-19 września 
1998 r., kierownik Katedry zorganizował, na wniosek Zarządu Głównego 
PTReh, Międzynarodową Sesję Naukową pt. "Neurologia odtwórcza, czy- 
li możliwości przywracania funkcji po uszkodzeniu mózgu". Podczas sesji 
referaty wygłosili: prof. Irena Hausmanowa-Petr
sewicz (Warszawa), prof. 
Milan R. Dimitrijević (Houston, USA), prof. Barbro Johansson (Lund, 
Szwecja), dr. Meta M. Dimitrijević (Houston, USA), doc. Andrzej Fried- 
man (Warszawa), dr J. Bojakowski (Warszawa, Houston), doc. Ryszard 
Kinalski (Bydgoszcz). 
Podczas IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Rehabilitacji, na wniosek kierownika Katedry, zorganizowana została Ses- 
ja Naukowa pt. "Neurofizjologia kliniczna". 
Kolejny, V Międzynarodowy Kongres, obejmował będzie sesję 
naukową: "Neurofizjologia i rehabilitacja". Związek neurofizjologii kli- 
nicznej i rehabilitacji będzie również tematem organizowanego w czasie 
trwania Kongresu Posiedzenia Komisji Rehabilitacji Medycznej Komitetu 
Rehabilitacji, Integracji Społecznej i Kultury Fizycznej PAN. Kierownik 
KiZ-NFK - członek Komitetu z wyboru (kolejne kadencje od 7.04.1988 
do 2006) - wygłosi na posiedzeniu referat pt.: "Neurofizjologia kliniczna 
w neurorehabilitacji". 
Na podstawie Analizy Parametrycznej Aktywności Naukowej 
AMB w roku 2003, Katedra i Zakład Neurofizjologii Klinicznej osiągnęła 
pozycję 44 (spośród ogółu 108 jednostek Uczelni), mieszcząc się w grupie 
42 jednostek organizacyjnych Uczelni zakwalifikowanych do kategorii V. 
Ryszard Kinalski 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


289
		

/Untitled-285_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Neurolingwistyki 


..... 
;- 


... 


--- 


Dr Bruce Duncan MacQueen, prof. nadzw. 
AM 


290 


i - 
i ' 
'fi 
..... 


Katedrę i Zakład Neurolingwistyki powołano do życia jesienią 2001 r. 
jako pierwszą w polskich uczelniach samodzielną jednostkę badawczą 
i kliniczną w dziedzinie neurolingwistyki. Stanowisko jej kierownika objął 
dr Bruce Duncan MacQueen, prof. nadzw. AM. 
Przedmiotem zainteresowania neurolingwistów są mózgowe 
mechanizmy języka i mowy w normie i patologii, a przede wszystkim 
zaburzenia komunikacji językowej powstałe wskutek uszkodzenia mózgu. 
Neurolingwistyka stanowi wybitnie interdyscyplinarną dziedzinę nauki, 
która graniczy m.in. z neuropsychologią i neurologopedią, chociaż pod 
względem zarówno metodologii, jak i przedmiotu badań zachowuje swoją 
samodzielność. Specjalność ta okazała się również bardzo przydatna 
w praktyce klinicznej rehabilitacji medycznej. 
Katedra Neurolingwistyki prowadzi badania naukowe koncentru- 
jące się na następujących zagadnieniach: zaburzenia mowy o typie afazji, 
zaburzenia komunikacji u pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu, 
zaburzenia komunikacji u pacjentów z otępieniem (w tym z otępieniem 
pourazowym), neuronalne struktury odpowiedzialne za język i mowę, rola 
procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie i wy- 
obraźnia) w funkcjonowaniu językowym oraz w modyfikacji tożsamości 
człowieka w normie i patologii powstałej w następstwie różnorodnych 
uszkodzeń mózgu, komunikacja w rodzinie i rozpad więzi komunika- 
cyjnych wskutek choroby oraz komunikacja na linii lekarz-pacjent. 
Zakład Neurolingwistyki prowadzi diagnostykę i terapię zaburzeń 
języka, mowy i komunikacji (w tym zaburzeń pragmatyki) u pacjentów 
Kliniki Rehabilitacji AM w Bydgoszczy, kierowanej przez dr. hab. med. 
Jana Talara, prof. nadzw. AM. Badania te zaowocowały wieloma pub- 
likacjami, m.in. ważną pracą nad wpływem sterującej funkcji mowy a 
efektami rehabilitacji pacjentów wybudzonych z długotrwałej śpiączki. 
Organizuje również szkolenia i pomoc dla rodzin chorych, w szczególności 
pacjentów z uszkodzeniem mózgu. Nadzoruje także pracę neurologopedów, 
prowadzących terapię mowy dla pacjentów tejże Kliniki. Dzięki staraniom 
Katedry Neurolingwistyki udało się zawrzeć umowę o współpracy z Fun- 
dacją na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu, w ramach której pacjenci są 
regularnie konsultowani przez Prezesa tej Fundacji - prof. dr hab. Marię 
Pąchalską, specjalistę neuropsychologii o międzynarodowej renomie. 
Kierownik Katedry, dr Bruce Duncan MacQueen, prof. nadzw. AM, 
od momentu jej powstania opublikował, samodzielnie bądź w zespole, 27 
publikacji, w tym 2 prace oryginalne w renomowanych czasopismach za- 
granicznych, indeksowanych na tzw. "liście filadelfijskiej". Jest autorem bądź 
współautorem 5 rozdziałów w monografiach lub podręcznikach akademi- 
ckich w języku angielskim, w tym rozdziału w monografii pt. Us and oth- 
ers pod redakcją Anny Duszak, wydanej przez renomowane wydawnictwo 
międzynarodowe John Benjamins w Amsterdamie, oraz 8 rozdziałów 
w monografiach lub podręcznikach akademickich w języku polskim, w tym 
rozdziału szczególnie przydatnego dla neurologopedów w podręczniku 
Logopedia. Pytania i odpowiedzi, wydanym przez Wydawnictwo Uni- 
wersytetu Opolskiego pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny 
Jastrzębowskiej. Jest także autorem kilku monografii, w tym m.in. złożonej 
do druku monografii z dziedziny neurolingwistyki Neurolingwistyczne 
aspekty językoznawstwa stosowanego. Pod jego redakcją ukazały się 


.'
		

/Untitled-286_0001.djvu

			4 podręczniki w języku angielskim i polskim, w tym m.in. Society as text 
in the thoughts oj Richard Harvey Brown. 
Doktor Bruce Duncan MacQueen, prof. nadzw. AM otrzymał za 
działalność naukową w 2002 r. Indywidualną Nagrodę Rektora II stopnia. 
W ostatnich latach wyłoniły się w Katedrze i Zakładzie Neurolin- 
gwistyki 3 szczególnie ważne inicjatywy badawcze: 
1. Teoria mikrogenetyczna, opracowana przez amerykańskiego 
neurologa i neuropsychologa Jasona Browna, profesora neurologii z Wy- 
działu Lekarskiego New York University, który współpracuje z Katedrą 
Neurolingwistyki. Teoria ta stanowi swoistą rewolucję kopernikowską 
w neuronaukach, dlatego staramy się, aby AM w Bydgoszczy zyskała 
uznanie jako ważny ośrodek dalszego rozwoju tej teorii. 
2. Rozwój testów neurolingwistycznych i neuropsychologicznych, 
poprzez opracowywanie własnych testów oraz tłumaczenie standardowych 
testów ze świata. W chwili obecnej pro£. Bruce Duncan MacQueen jest 
członkiem zespołu, który standaryzuje polską wersję najnowszej na świecie, 
komputerowej baterii neuropsychologicznej NEUROTRAX do badania 
procesów poznawczych u osób z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu, 
w tym pacjentów z zespołem niewielkiego deficytu poznawczego, przy 
ścisłej współpracy głównego autora tej baterii - prof. Avrahama Schweigera 
z Uniwersytetu w Tel Avivie oraz zespołu polskiego w osobach - prof. 
Marii Pąchalskiej z Katedry Neuropsychologii Szkoły Wyższej w Gdańsku 
i dr Aleksandry Błachnio z Zakładu Osobowości i Neuropsychologii 
Akademii Bydgoskiej oraz dr n. med. Anny Pufal z Kliniki Rehabilitacji 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
3. Rozwój badań neuroobrazowych na podstawie najnowszych 
technologii typu funkcjonalnego MRI i PET-scan, przy ścisłej współpracy 
z innymi katedrami AM i specjalistami z innych ośrodków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zaburzeń mowy i komunikacji. 
Dnia 1.06.2004 r. odbyły się, organizowane przez Katedrę 
i Zakład Neurolingwistyki AM, przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabi- 
litacji AM oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, wykłady 
specjalne: profesora Jasona Browna pt. "Microgenetic theory of brain 
function" oraz profesora Avrahama Schweigera pt. "The NEUROTRAX 
neuropsychological battery", w których udział wzięli reprezentanci byd- 
goskiego środowiska naukowego oraz ponad 600 studentów kierunku 
fizjoterapii Akademii Medycznej w Bydgoszczy i kierunku psychologia 
Akademii Bydgoskiej. 
Dzięki interdyscyplinarnej współpracy o zasięgu zarówno kra- 
jowym, jak i międzynarodowym. Katedra i Zakład Neurolingwistyki 
występuje jako współorganizator wielu ważnych wydarzeń naukowych, 
spośród których wymienić należy: VII Międzynarodowy Kongres Pol- 
skiego Towarzystwa Neuropsychologicznego w Bydgoszczy (2002), Sym- 
pozjum Naukowe "Society as Text in the Thought of Richard Harvey 
Brown" w Katowicach (2003), wykład specjalny prof. Jasona Browna, pt. 
"The nature of the symptom" w Katowicach (2003), VIII Międzynarodowy 
Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego we Wrocławiu 
(2003) oraz IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neu- 
ropsychologicznego w Krakowie (2004). 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Society as Text 


jJ1 tbe thouabt 
of Ricbarb Harve
 BrowJ1 


.. 
"I@ 


eNtei\/w 
Bruce Duncan MacQueen 
Maria PachaIska 


li: 


Faksymile okładki książki Society as text in 
the thoughts oj Richard Harvey Brown pod 
redakcją Bruce Duncana MacQueena i Marii 
Pąchalskiej 


291
		

/Untitled-287_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


_\.
 RES 
VII MIĘDZYNARODOWY KoNG, 
POLSKIEGO TOWARZ,1S T 'JtI A 
NEUROPSYCHOLOGlCZN£GO 
BYDGOS:.:.CZ 
1_22.09;2\J
'l r,. 
I ,!
 --"'ł

 


'
L""
" 
,! .' .' :-;. ftJ . w 


 , . I 
" 
 '. ">'__;'1;1 . 
. 
JM' . 
,'f " : 'o: -I...,., 
'- . ,t:.", t ' ,: 
". " I 
, ..... . 
" ;# 
" 


, , 
i
"
' 
,II J\ 


t:' 
ł , 


.
 ,ł
 _ 
 . ' . 
. ... _._.. .. - 
 


VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towa- 
rzystwa Neuropsychologicznego oraz benefis 
z okazji 50-lecia dzialalności zawodowej prof. 
Adama Pąchalskiego w Bydgoszczy w dniach 
21-22.09.2002 r. W pierwszym rzędzie od 
prawej strony stoją: prof. Jan Talar, prof. Jan 
Haftek prof. Mieczyslawa Czerwionka-Szaflar- 
ska, prof. Adam Pąchalski, prof. Maria 
Pąchalska. porucznik Zofia Gargasz, praf. 
Waldemar Tlokiński oraz prof. Edward Jacek 
Gorzelańczyk 


INDF:
COPERNIC
S 


'Dyplom 


dla 


'Polskiego 'Towarzystwa 
'Neuropsychologicznego 


za 


promocje polskich osiagnięć naukowych 


/I ,r/ .,) 
J 
'

MD.Pb.c 
E<.I
 
InOO'
 


e 


Modłcal Sc:leneElInt:ornetional & WI"'%e.lei'l 2002 


/ '",,- r , 


Dyplom Index Copernicus przyznany w 2002 r. 
Polskiemu Towarzystwu Neuropsychologiczne- 
mu z okazji lO-lecia działalności "za promocję 
polskich osiągnięć naukowych" 


.. 


Kierownik Katedry, dr Bruce Duncan MacQueen, prof. nadzw. 
AM, szczególnie aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Neuro- 
psychologicznym (PTNeur), pełniąc od momentu jego założenia w 1992 r. 
funkcję Sekretarza, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju neuropsy- 
chologii polskiej. W roku 2003 został odznaczony "za szczególnie ważny 
wkład, zarówno organizacyjny, jak i naukowy, do rozwoju neuropsychologii 
polskiej" najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Neuropsycho- 
logicznego Copernicus Prize, 2003. 
Na podkreślenie zasługuje bliska współpraca z Prezesem Zarządu 
PTNeur - prof. dr hab. Marią Pąchalską oraz z Wiceprezesami Zarządu 
PTNeur w osobach: prof. dr. hab. Bożydara Kaczmarka, prof. dr hab. 
Danuty Kądzielawy oraz prof. dr. hab. Waldemara Tłokińskiego. 
Przy współpracy prof. Marii Pąchalskiej zorganizował oraz pro- 
wadził obrady sesji naukowych podczas dwóch międzynarodowych kon- 
gresów: 34th Congress of the European Society of Geriatric Psychiatry 
(Wrocław 2003) - temat sesji: "Neuropsychologiczne i neurolingwistyczne 
podejścia do otępienia" oraz 1st Congress of the European Neuropsycho- 
logical Societies (Modena 2004) - temat sesji: "Zaburzenia tożsamości 
i osobowości u osób z dysfunkcjami mózgu". 
Do jego sukcesów należy również zaliczyć odznaczenie dyplo- 
mem Index Copernicus Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego 
w 2002 r. "za promocję polskich osiągnięć naukowych". 
Konsultując pacjentów w zakresie problemów językowych, prof. 
MacQueen współpracuje z kilkoma ośrodkami rehabilitacji w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacji Medycznej Krakow- 
skiego Centrum Rehabilitacji, kierowanego przez prof. dr. hab. med. Ada- 
ma Pąchalskiego oraz Centrum Rehabilitacji "Stocer" im. Mariana Weissa 
w Konstancinie, kierowanego przez dr. med. Pawła Baranowskiego. 
Współpracuje także z Katedrą Psychiatrii Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, kierowaną przez prof. dr. hab. med. Andrzeja Kiejnę. 
Współpraca ta przyniosła kilka wspólnych publikacji, jak również nowe 
inicjatywy badawcze nad problemami językowymi, występującymi u osób 
z chorobami degeneracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem cytopatii 
mitochondrialnych, w tym zespołu MELAS. Należy tu podkreślić ścisłą 
współpracę z prof. Salvatore Di Mauro, kierownikiem Laboratorium Gene- 
tycznego i dyrektorem H. Houston Merritt Research Center for Muscular 
Dystrophy and Related Diseases, Department of Neurology, Columbia 
University w Nowym Jorku. Owocem tej współpracy jest między innymi 
opis pierwszego w Polsce przypadku pacjentki z zespołem MELAS, u któ- 
rej profesor DiMauro z zespołem odkrył nową mutację genu. 
Należy dodać, że Katedra Neurolingwistyki wspólnie z Katedrą 
Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Polskim Towarzy- 
stwem Neuropsychologicznym organizuje w lipcu 2005 r. Międzynarodowy 
Kongres z okazji setnej rocznicy śmierci Karola Wernickego (Wernicke 
MemoriaI2005). 
W nurcie badań związanych z percepcją wzrokową Katedra Neu- 
rolingwistyki współpracuje z Kliniką Okulistyczną w Katowicach. Bada- 
nia prowadzone wspólnie z prof. dr hab. Marią Formińską-Kapuścik 
zaowocowały również kilkoma publikacjami, z których za naj ciekawsze 
należy uznać prace nad ślepotą korową w zespole MELAS oraz w choro- 
bie Creutzfelda-Jakoba. 


,	
			

/Untitled-288_0001.djvu

			.. 


W ostatnich latach zacieśniła się współpraca z Instytutem Psy- 
chologii Akademii Bydgoskiej, kierowanym przez prof. dr. hab. Romana 
Ossowskiego, oraz Zakładem Psychologii Osobowości i Neuropsychologii 
AM, rozwijanym przez prof. dr hab. Marię Pąchalską. Współpraca ta 
zaowocowała monografią, złożoną do druku w renomowanym amery- 
kańskim wydawnictwie Lawrence Elrbaum Associates. 
Kierownik Katedry, dr Bruce Duncan MacQueen, prof. nadzw. 
AM, działa w kilku kolegiach redakcyjnych polskich czasopism medy- 
cznych, w tym m.in. "Medical Sciences Monitor", "Case Studies and Clini- 
cal Practice", "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja", "Fizjoterapia Pol- 
ska", "Psychogeriatria Polska" oraz w czasopiśmie neuropsychologicznym 
wydawanym w języku angielskim "Acta Neuropsychologica". Jest redak- 
torem językowym czasopisma "Medical Sciences Monitor" oraz redakto- 
rem działu recenzji książek czasopisma "Acta Neuropsychologica". Działa 
w Radzie Naukowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Czasopism Polskich, ściśle 
współpracując z wydawcami czasopism medycznych, indeksowanych 
w międzynarodowych bazach danych Excerpta Medica/Embase oraz 
Medline: dr. med. Markiem R. Graczyńskim - dyrektorem naczelnym 
"Medical Sciences International", wydawcą "Medical Sciences Moni- 
tor", redaktorem naczelnym międzynarodowej bazy danych "Index Co- 
pernicus" oraz dr. med. Wiesławem Tomaszewskim - Prezesem Agencji 
Wydawniczej "MEDSPORTPRESS", wydawcą wielu czasopism medycz- 
nych, w tym "Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji", "Fizjoterapii Pol- 
skiej" oraz "Acta Neuropsychologica", organizatorem wielu ważnych im- 
prez naukowych i kongresów międzynarodowych w Polsce. 
Katedra i Zakład Neurolingwistyki prowadzi szeroko zakrojoną 
działalność społeczną na rzecz osób z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu. 
Kierownik Katedry pełni od 1997 r. funkcję Dyrektora Centrum Reinte- 
gracyj no-Szkoleniowego Fundacji na rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu 
w Krakowie, zaś od 2002 r. funkcję konsultanta "Akademii Życia", dzia- 
łającej przy Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
na rzecz pacjentów po urazach czaszkowo-móilg9wy
h. Za całokształt 
działalności społecznej otrzymał wiele odznaczeń i medali, w tym Me- 
dal "Virtuti Medicinali" Fundacji na rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu. 
Został również odznaczony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalect- 
wem, Oddział w Krakowie, Medalem im. Ludwika Bierkowskiego. 
Bruce Duncan MacQueen 


Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jako odrębna jednostka funkcjonuje 
od roku 2001, kiedy to została wyodrębniona z Katedry i Zakładu Lekarza 
Rodzinnego powstałej w roku 1996. Stanowisko jednostki objął dr med. 
Zbigniew Żylicz, prof. nadzw. AM. Ponadto w jednostce zatrudnieni są 
jeden adiunkt i trzech asystentów. 
W ramach badań naukowych podejmowane są działania zmierzające 
m.in. do oceny skuteczności miejscowo podawanej morfiny w opornym 
na leczenie bólu skórnym. Znaczącym kierunkiem badań jest również 
działanie przeciwbólowe TENS u chorych z zespołami obwodowego bólu 
neuropatycznego oraz badanie farmakokinetyki morfiny podawanej drogą 
wziewną u chorych z dusznością wysiłkową w przebiegu choroby nowo- 
tworowej. 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Opieki Paliatywnej 


293
		

/Untitled-289_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu  


.. 


...  


Dr med. Zbigniew Żylicz, praf. nadzw. AM 


Katedra i Zakład 
Pedagogiki 
i Dydaktyki 
Pielęgniarskiej 


294 


Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jest siedzibą redakcji kwar- 
talnika "Polska Medycyna Paliatywna" - jedynego w Polsce czasopisma 
podejmującego problematykę tej dyscypliny medycznej. Wydawana jest 
również seria książkowa Postępy medycyny paliatywnej, której pierwsza 
część Duszność w chorobie nowotworowej ukazała się drukiem w 2003 r. 
Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie zajęć ze studen- 
tami Wydzia:ł
w Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (kierunek: fizjoterapia) 
z przedmiotów: medycyna paliatywna, ból, walka z bólem i medycyna 
wobec końca życia. 
Ponadto Katedra zajmuje się organizowaniem kursów z medycyny 
paliatywnej dla lekarzy z otwartą specjalizacją z onkologii klinicznej oraz 
specjalizujących się w zakresie medycyny paliatywnej. Efektem współpracy 
z The Oxford International Centre for Palliative Care jest, zorganizowany 
w kwietniu 2004 r., Advanced Course in Pain and Symptom Manage- 
ment. 
W roku 2003 kierownik Katedry - dr med. Zbigniew Żylicz, prof. 
nad zw. AM - otrzymał Indywidualną Nagrodę Rektora II stopnia za dzia- 
łalność naukową. 


Zbigniew Żylicz 


Katedra Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej została powołana na 
Wydziale Pielęgniarstwa w 1997 roku. Pierwszymi pracownicami jednost- 
ki były: dr hab. Irena Wrońska, prof. nadzw. AM, pełniąca jednocześnie 
funkcję jej kierownika oraz mgr Joanna Rucińska-Zandecka. Obecnie za- 
trudnionych jest 11 asystentów, w tym trzech ze stopniem naukowym 
doktora i ośmiu magistrów. Obowiązki Kierownika od 1.06.2004 r. pełni 
dr Mirosława Felsmann. 
Doktor hab. Irena Wrońska, prof. nadzw. AM, jest członkiem licz- 
nych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: Komisji Re- 
wizyjnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (członek-korespondent) , Towarzystwa Historii Medycyny 
i Farmacji, Workgroup of European Nurse Researchers, The Academy 
of International NursingjFIN - New York (członek honorowy), The Inter- 
national Council on Women's Health Issues (COWH) Indiana University. 
School of Nursing, IOEN (International Network of DoctoraI Education in 
Nursing). Jest też doradcą naukowym the Research Board of Advisors. 
National Association of Independent Publishers North Carolina, USA, 
członkiem Redakcji Czasopism Zagranicznych w języku kongresowym 
"European Nurse", "An International Journal for Health Care Profes- 
sionals. Nursing Ethics", "The International Nurse", "Keryks", "Patient 
Education and Counseling". Wszyscy pracownicy Katedry są członkami 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
Uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych Unii 
Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego LEONARDO DA VINCI 
- staże, wymiany NR Pl/01jAjPLj14054. Program ten obejmuje pod- 
noszenie poziomu umiejętności młodych pracowników, studentów, nauczy- 
cieli akademickich w dziedzinie opieki zdrowotnej - wpływ na harmonizację 
programów nauczania - dyscyplin klinicznych i dostosowanie do wymagań 
Unii Europejskiej. "Updating and improving skills of young postgraduates,
		

/Untitled-28_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Rok 2001 - 50-lecie nauczania medycyny 
w Bydgoszczy 


28 


W roku 2000 na Wydziale Farmaceutycznym, na kierunku anali- 
tyka medyczna, uruchomiono specjalność biomedycyna laboratoryjna. 
Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu, wprowadzając nowy kierunek nauczania - zdrowie publiczne 
z trzema specjalnościami: medycyna ratunkowa (jako pierwsi w kraju), 
dietetyka oraz organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Wspól- 
nie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy utworzono 
Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia. Rozszerzono bazę kliniczną, otwierając Klinikę 
Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Katedrę i Klinikę Endokrynologii 
i Diabetologii. Katedrę Onkologii z Zakładem Onkologii Zachowawczej 
oraz Zakładem Onkologii Zabiegowej zlokalizowano w Centrum Onkologii 
w Fordonie. Powołano też Katedrę i Zakład Antropologii. Na Wydziale Far- 
maceutycznym zorganizowano Katedrę i Zakład Immunologii Klinicznej. 
W 2000 r. jeden profesor powołany został na stanowisko profe- 
sora zwyczajnego AM, jeden kierownik kliniki otrzymał tytuł profesora, 
a pięciu doktorów habilitowanych stanowisko profesora nadzwyczajnego 
AM, dziewięć osób zaś stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, 
w tym trzy w zakresie biologii medycznej. 40 osobom nadano stopnie dok- 
tora nauk medycznych, w tym ośmiu w zakresie biologii medycznej. 
W 2001 r. kierownictwo resortu zdrowia wprowadziło nowy algo- 
rytm dla uczelni medycznych, wypracowany w oparciu na ocenie rozwoju 
kadry i wyników naukowych, według którego na przestrzeni ostatnich 
trzech lat Akademia Medyczna w Bydgoszczy uzyskała najwyższą ocenę 
dynamiki rozwoju ze wszystkich akademii medycznych kraju. 
W 2001 r. wprowadzono biotechnologię jako nowy kierunek 
nauczania na Wydziale Lekarskim, a biomedycynę informatyczną jako 
specjalność na kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycz- 
nym. Wydzielono natomiast z tego Wydziału kosmetologię i przeniesiono 
ją na Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Baza dydaktyczna Uczelni 
została powiększona o dwa kolejne, nowocześnie zaadaptowane budynki 
na terenie miasta. 


H 11 
I , . acja R. . 


N 


50 . lecie 
CZANIA MEDYCYNy 
w BYDGOsZCZY 


- 
, 
..... (" 
\. . . \ \ 
o' 
I , 
.... c..- \. 
".. .':- 
'I . , 
't · 
-- 
... . 
'o"
		

/Untitled-290_0001.djvu

			undergraduates and academic teachers in health care-Iong term effects on 
harmonization of curriculae clinical disciplines to EC Standards.2001". 
Ponadto współuczestniczy w tworzeniu programu na temat 
"Opieka długoterminowa a rola pielęgniarki w Polsce w latach 2000- 
-2003" z K. de Waldel-Gałuszko (Katedra Medycyny Rodzinnej. Zakład 
Medycyny Paliatywnej AM w Gdańsku), zatwierdzonego przez Bank 
Światowy w ramach kontraktu TOR 3.4.1.39.2. z biurem ds. Zagrani- 
cznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia - Gdańsk 200l. 
Prowadziła też wykłady i seminaria w europejskich ośrodkach uni- 
wersyteckich: Department of Advanced Nursing Education, Goteborgs 
University (Szwecja 1999), Faculty of Nursing, University of Utah - Salt 
Lake City (USA 1999). 
Doktor hab. Irena Wrońska, prof. nadzw. AM, pełni również 
funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Problemy Pielęgniarstwa" 
i "Pielęgniarstwo XXI wieku". Od 2001 r. jest członkiem, a następnie 
przewodniczącą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medyczne- 
go, powołaną do pełnienia tej funkcji przez Ministra Zdrowia Grzegorza 
Opalę. Od roku 2000 jest Przewodniczącą Kolegium Dziekanów Wydziału 
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. 
Wiodącymi tematami prac badawczych pracowników Katedry 
i Zakładu Pedagogiki i Dydaktyki są: profesjonalizacja pielęgniarstwa, 
jakość opieki pielęgniarskiej, wartości życiowe polskich pielęgniarek, 
modernizacja akademickiego kształcenia pielęgniarek, poczucie koheren- 
cji pielęgniarek a wzór zachowań związanych z pracą, poczucie koherencji 
a zachowania zdrowotne młodzieży studiującej pielęgniarstwo, ocena ja- 
kości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wykorzystaniem różnych 
modeli opieki pielęgniarskiej oraz ocena efektywności procesu kształcenia 
studentów pielęgniarskich studiów licencjackich. 
Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w konferencjach nau- 
kowych. W 2001 r. byli również organizatorami Międzynarodowej Kon- 
ferencji na temat Transformacja systemu kształcenia pielęgniarek. 


. 


I '. 
,- 


I f 


I 
I 
I 


..."'1' ,.. 


, y" 


, 


"11"1" 


1 


.. 


""' 


" I 
,. / 
'
 
 
.'- 


I 
" 

h . 
I ,  , 


Wydział Nauk o Zdrowiu  
ł 


Pracownicy Katedry i Zakładu Pedagogiki 
i Dydaktyki Pielęgniarskiej 


295 


/ 
{  
l' 
'ł 


""
" . 

" 
fW: 


a 
 '. 


__
 l 
.. 


\. 


IJ ,- 
. . 
C : l 

' 
,
		

/Untitled-291_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Pielęgniarstwa 
Społecznego 


296 


W 1999 r., w związku z uruchomieniem pielęgniarskich dziennych 
studiów licencj, ackich w strukturę Katedry wpisano Pracownię Umiejętności 
Pielęgniarskich. Obecnie baza dydaktyczna Katedry to przede wszystkim 
dwie pracownie umiejętności pielęgniarskich, bardzo dobrze wyposażone 
w różnego rodzaju fantomy i symulatory. Pracownicy Katedry i Zakładu 
Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej prowadzą zajęcia dydaktyczne 
z zakresu: ped0-gogiki, pedagogiki opiekuńczej, dydaktyki, andragogiki, 
podstaw pielęgniarstwa, badań fizykalnych, filozofii i teorii pielęgniarstwa, 
pielęgniarstwa europejskiego. 
Do zadań pracowników Katedry należy nadzór i organizacja prak- 
tyk zawodowych z zakresu podstaw pielęgniarstwa oraz praktyk pedago- 
gicznych. 
Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w kształceniu ustawicznym. 
Dr Mariola Głowacka w 2003 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
Planowania i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Handlu 
i Finansów Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Szkole Menadżerów. 
Mgr Danuta Ponczek, mgr Krystyna Kurowska, dr Mariola Banaszkiewicz 
odbyły w 2001 r. kurs "Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne", zorgani- 
zowany przez MCP Hahnemann University School of Nursing Philadel- 
phia, Pensylwania, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. W 2004 r. dr Ma- 
riola Banaszkiewicz i dr Mirosława Felsmann uczestniczyły w warsztatach 
edukacyjnych - Objective Structured Clinical Examination. 
Spośród członków zespołu naukowego Katedry trzy osoby mają 
otwarte przewody doktorskie: mgr mgr Leokadia Rezmerska, Danuta 
Ponczek, Halina Zielińska-Wieczkowska. 
Realizowane są również 2 projekty badawcze, które będą stanowiły 
materiał empiryczny dla prac doktorskich mgr Beaty Haor oraz mgr Hanny 
Trzcińskiej. 


Mirosława Felsmann 


Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego została powołana za- 
rządzeniem Rektora AM z 23.06.1997 r. jako jednostka Wydziału 
Pielęgniarskiego. Pierwszym kierownikiem Katedry był dr hab. n. med. 
Ferdynand Tyloch, prof. nadzw. AM. Funkcję tę pełnił do 2002 r. Po 
jego śmierci stanowisko kierownicze objął dr hab. n. med. Ryszard 
Gniazdowski. Obecnie, obok kierownika, w jednostce zatrudniona jest 
mgr pielęgniarstwa Alicja Marzec. 
Badania naukowe pracowników Katedry ukierunkowane są na 
zmiany dokonujące się współcześnie w pielęgniarstwie środowiskowym. 
na zgłębianie problemów związanych z zapotrzebowaniem społecznym 
na świadczenia pielęgniarstwa rodzinnego i pielęgniarstwa domowego, 
na uwarunkowania zachowań zdrowotnych człowieka w różnych stanach 
potencjałów zdrowotnych oraz na istotę profilaktycznej i promującej roli 
pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. 
W rokl) 2001 pracownicy Katedry byli współorganizatorami 
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej za- 
gadnieniom "Transformacji systemu kształcenia pielęgniarek i położnych" 
(czerwiec 2001, Pieczyska k. Bydgoszczy).
		

/Untitled-292_0001.djvu

			Doktor hab. n. med. Ferdynand Tyloch był promotorem roz- 
prawy doktorskiej Marii Wyrzykowskiej pt. "Badanie opinii pacjentów 
o warunkach hospitalizacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kli- 
nicznym w Bydgoszczy" (2001). 
Asystent mgr pielęgniarstwa Anna Andruszkiewicz intensyw- 
nie uczestniczyła w pracach licznych zespołów zajmujących się m.in.: 
organizacją i programowaniem pracy Wydziału Nauk o Zdrowiu, pracami 
przygotowawczymi kierunku pielęgniarskiego do akredytacji w 2002 r., 
opracowaniem koncepcji kształcenia podyplomowego pielęgniarek na 
AM w Bydgoszczy. Ponadto jest członkiem Zespołu ds. Promocji Zdrowia 
dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także autorką i współautorką 
licznych opracowań z zakresu kontroli stanów emocjonalnych i stresu 
w pracy zawodowej pielęgniarek. W roku 2003 mgr Anna Andruszkiewicz 
obroniła rozprawę doktorską. 
Działalność dydaktyczną jednostka rozpoczęła w roku akademickim 
1997/1998, na studiach dziennych od 1 października 1997 r., na studiach 
zaocznych od 1 lutego 1998 r. 
W ramach zajęć dydaktycznych realizowany był program naucza- 
nia przedmiotów na kierunku pielęgniarstwo (studia dzienne i zaoczne): 
pielęgniarstwo środowiskowe, pomoc społeczna i środowiskowa, pro- 
mocja zdrowia. Obecnie, po wprowadzeniu zmian programowych, w toku 
studiów dziennych i zaocznych, licencjackich i magisterskich, na kierunku 
pielęgniarskim realizowane są następujące przedmioty: podstawowa opie- 
ka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, pielęgniarstwo 
rodzinne i domowe. Prowadzone są praktyki zawodowe śródroczne z ww. 
przedmiotów. 
Tematy prac licencjackich i magisterskich realizowanych w Kate- 
drze dotyczą głównie zagadnień oceny zapotrzebowania w środowisku 
lokalnym na świadczenia pielęgniarek rodzinnych oraz badań satysfakcji 
zawodowej pielęgniarek rodzinnych, prowadzących indywidualne praktyki 
pielęgniarskie w obecnych realiach organizacyjnych i finansowych ochrony 
zdrowia. 
W ramach współpracy Katedry z Zakładem Kształcenia Pody- 
plomowego Pielęgniarek, w 2002 r. zapoczątkowane zostało szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 
i pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. Asystent mgr Alicja Marzec 
jest kierownikiem specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla 
pielęgniarek. 


Ar . 
\"  -""' 
 


;;: 


,- 
'Ł t-
- 
V ... .:.:....- ' 
..,..-
...... 


--, 


."  


, - ł' 
,.:.
\ 'tl'b 
-4.... J 


',,- 


--..-/ 


--= 


... łA 


li 


-- 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


. -"ł;::.) _ 


Dr hab. Ryszard Gniazdowski 


Mgr Alicja Marzec oraz dr Anna Andruszkie- 
wicz wraz z pierwszym kierownikiem Katedry 
dr. hab. n. med. Ferdynandem Tylochem, pro£. 
nadzw. AM 


297
		

/Untitled-293_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Podstaw Kultury 
Fizycznej 


. 


Dr Andrzej Lewandowski 


, 
Katedra i Zakład 
Promocji Zdrowia 


W chwili obecnej kilka osób pracujących bądź współpracujących 
z Katedrą i Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego przygotowuje się do 
otwarcia przewodów doktorskich. 


Ryszard Gniazdowski 


Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej została utworzona w roku 
1998 dla potrzeb Oddziału Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego. Jed- 
nak faktyczną działalność dydaktyczną i naukową podjęto dopiero 
w październiku 2000 r., kiedy jej pierwszym kierownikiem został prof. 
dr hab. Ryszard Grucza. Dwa lata później objął on kierownictwo Katedry 
i Zakładu Fizjologii Wysiłku Fizycznego, a pełniącym obowiązki kierow- 
nika jednostki został dr Andrzej Lewandowski. 
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest czterech pracowników 
(dwóch na 1/2 etatu), w tym dwóch z kierunkowym dla jednostki stop- 
niem naukowym doktora nauk o kulturze fizycznej. 
W pierwszym roku istnienia jednostki jej działalność skierowano 
głównie na realizację dydaktyki z przedmiotów: ogólna metodyka naucza- 
nia ruchu i kształcenie umiejętności ruchowych. Problematykę naukową 
skoncentrowano na zagadnieniach dotyczących obciążeń organizmu.ludz- 
kiego podczas uprawiania sportów asymetrycznych oraz biospołecznych 
uwarunkowań powodzenia w studiach fizjoterapii i późniejszej realizacji 
tego zawodu. 
W 2002 r. zakres działalności dydaktycznej jednostki posze- 
rzono o organizację programowych obozów dla studentów fizjoterapii 
(letniego i zimowego), a od roku akademickiego 2004/2005 również 
o realizację zajęć z przedmiotu podstawy turystyki i rekreacji dla studiów 
uzupełniających kierunku zdrowie publiczne. 
W ostatnim czasie poszerzono również problematykę działalności 
naukowej, podejmując zagadnienia wpływu wad postawy na sprawność 
fizyczną dzieci i młodzieży, a także próby określenia wzorca zawodowego 
fizjoterapeuty. 
W krótkiej historii jednostki jej pracownicy reprezentowali 
Uczelnię na trzech kongresach naukowych o zasięgu międzynarodowym, 
publikując 7 artykułów w materiałach pokonferencyjnych i czasopismach 
posiadających punktację KBN. 
Swą obecność w środowisku bydgoskiej ochrony zdrowia zazna- 
cza Katedra poprzez organizację corocznej imprezy tenisowej. Głównym 
jej trofeum są puchary Prorektora ds. Studenckich i Prezesa KU AZS 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 


Andrzej Lewandowski 


Katedrę i Zakład Promocji Zdrowia powołano z dniem 3.04.2002 r. 
zarządzeniem JM Rektora AM. Pierwszym kierownikiem był dr hab. Piotr 
Burduk, prof. nadzw. AM, a po jego śmierci w 2004 r. stanowisko to objął 
prof. dr hab. Lech Walasek, prof. nadzw. AM. W Katedrze zatrudnionych 
jest dwóch asystentów - mgr Halina Idczak i dr Anna Andruszkiewicz. 
Katedra, z uwagi na krótki okres istnienia, dopiero rozpoczyna 
swoją działalność naukową, skupiając się głównie na prowadzeniu badań 
oceniających jakość życia pacjentów z otyłością, poczucie koherencji 


298
		

/Untitled-294_0001.djvu

			różnych grup społecznych oraz zagadnieniami związanymi z radzeniem 
sobie ze stresem. 
Katedra współpracuje z Fundacją Dreyfus Health Foundation, 
wprowadzając zasady tworzenia programów dla poprawy zdrowia i czyn- 
nie uczestnicząc w organizowanych spotkaniach warsztatowych. 
Prowadzone są też wspólne badania z Zakładem Psychologii Kli- 
nicznej Akademii Bydgoskiej. Dotyczą one stylów i strategii radzenia sobie 
ze stresem zawodowym. Efektem wspólnych działań będzie standaryzacja 
narzędzia służącego do oceny strategii radzenia sobie ze stresem w pracy 
- Latack Coping Scale. 
Obecnie planowane są wspólne badania dotyczące wpływu proce- 
su kształcenia na zmianę poziomu inteligencji emocjonalnej i poczucia 
koherencji u studentów studiów licencjackich, kierunek pielęgniarstwo. 
Lech Walasek 


Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej powołana została 15.06.1997 r. 
w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu (dawniej Wydziału Pielęgniarstwa). 
Stanowisko kierownika objął prof. dr hab. Roman Ossowski, specjalista 
z psychologii rehabilitacyjnej. 
Profesor dr hab. Roman Ossowski prowadzi badania nad sytuacją 
życiową osób niepełnosprawnych oraz systemem rehabilitacji w modelu 
biopsychospołecznym. Jest autorem pięciu prac zwartych, w tym m.in. 
podręcznika akademickiego Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabi- 
litacji (1999). Wypromował ośmiu doktorów, uczestniczył jako recenzent 
w 11 przewodach habilitacyjnych, w tym trzykrotnie jako superrecenzent 
CK oraz opiniował wnioski pięć osób do tytułu naukowego profesora. Jest 
członkiem trzech rad redakcyjnych ogólnopolskich czasopism naukowych, 
również Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1993-1996 oraz 
1999-2002, Zespołu Rady Głównej ds. Oceny Jakości Kształcenia w latach 
1999-2002, Ekspertem ds. Programów i Podręczników Szkolnych Mini- 
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Od 1996 r. jest przewodniczącym 
Rady Naukowo-Programowej Uniwersytetu III Wieku w Bydgoszczy. 
Doktor med. Justyna Szrajda, zatrudniona w 1998 r. na stanowisku 
asystenta, specjalizuje się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest absolwentką 
studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 
Łódzkiego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie w zakresie psychopedagogiki kreatywności. 
Pracuje także jako konsultant w Specjalistycznym Ośrodku Poradni- 
ctwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Prowadzi badania dotyczące 
przede wszystkim psychospołecznych aspektów niepełnosprawności. 
W 2003 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną Ocena funkcjono- 
wania społecznego osób lekko upośledzonych umysłowo dokonana przy 
zastosowaniu klasyfikacji ICIDH oraz ICIDH-2 a decyzja orzecznicza 
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 
. Magister Aleksandra Śniegocka pracuje w Katedrze na stanowis- 
ku asystenta od roku 2003. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym pracuje 
jako specjalista ds. rehabilitacji społecznej. Współpracuje z Bydgoskim 
Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Terapii Uzależnień. 
Jest absolwentką Podyplomowego Studium Rewalidacji Dzieci o Specjal- 
nych Potrzebach Edukacyjnych oraz Akademii Równych Szans. Prowadzi 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


( --:-, 


? 


-' 


ł---' 


Prof. dr hab. Lech Walasek, pro£. nadzw. AM 


Katedra i Zakład 
Psychologii 
Klinicznej 


I 
; 


- .... 


. r 


, 
'\ 


, ł 


I 


.. 


Pro£. dr hab. Roman Ossowski, pro£. nadzw. 
AM 


299
		

/Untitled-295_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
Podstaw Terapii 
Fizykalnej 


...- 


, 
, 


Dr hab. Ludwik Pokora, pro£. nadzw. AM 


300 


badania dotyczące właściwości samokontroli osób po operacjach neuro- 
chirurgicznych oraz wybranych aspektów rehabilitacji psychospołecznej. 
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry 
prowadzą zajęcia na poziomie kształcenia licencjackiego, magisterskiego 
i podyplomowego na kierunkach: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo oraz 
fizjoterapia. Zakres realizowanych przedmiotów jest szeroki i obejmuje: 
psychologię rozwojową i kliniczną, psychologię, propedeutykę rehabili- 
tacji oraz pedagogikę specjalną. W zakresie kształcenia podyplomowego 
dla lekarzy jednostka specjalizuje się w problematyce struktury i funkcjo- 
nowania rodziny oraz opieki terminalnej. 


Roman Ossowski 


Katedrę i Zakład Terapii Fizykalnej powołano w 1998 r. do realizacji zadań 
dydaktycznych w zakresie fizykalnych metod terapii: laseroterapii, magne- 
toterapii, elektroterapii, sonoterapii, termo-fototerapii oraz terapii skoja- 
rzonych. Kierownikiem nowo utworzonej jednostki został dr hab. Ludwik 
Pokora, prof. nadzw. AM. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest pięć 
osób. a do końca 2004 r. zespół powiększy się o kolejne trzy. W 2003 r. 
jedna osoba podjęła studia doktoranckie. 
Doktor hab. L. Pokora, prof. nadzw. AM od 1998 r. był członkiem 
komitetów naukowych kilku konferencji międzynarodowych i krajowych. 
Był też autorem lub współautorem kilkunastu referatów dotyczących zas- 
tosowania laserów w medycynie, zaprezentowanych w większości osobiście 
na konferencjach, sympozjach, zjazdach i kursach szkoleniowych dla le- 
karzy i fizjoterapeutów. Został też wybrany do władz Parlamentu Europej- 
skiego Towarzystwa Medycyny Laserowej. Certyfikat potwierdzający ten 
wybór przedstawia poniższa ilustracja. 
Podstawowym kierunkiem działalności naukowej Katedry jest opty- 
malizacja procedur zabiegowych, realizowanych nowoczesną aparaturą 
fizjoterapeutyczną, poprzez znajomość procesów oddziaływania bodźców 
biofizycznych na tkanki biologiczne i na struktury komórkowe. Podej- 
mowane są badania nad doborem optymalnych metod i technik terapii 
fizykalnej w zależności od jednostki chorobowej, a w szczególności pros- 
tych, skutecznych i bezpiecznych sposobów określania dawkowania: ener- 
gii promieniowania laserowego, energii pola magnetycznego lub dawki 
energii fali ultradźwiękowej. 
Zainteresowania badawcze pracowników Katedry ukierunkowane 
są na: badania nad zastosowaniem laseroterapii niskoenergetycznej w mini- 
malizacji skutków udarów mózgu, opracowanie procedur małoinwazyjnych 
laserowych zabiegów neurochirurgicznych. optymalizację metod i technik 
zabiegów fizjoterapeutycznych w wybranych schorzeniach kręgosłupa na 
przykładach: brachialgii, ischialgii i femoralgii, optymalizację procedur la- 
seroterapii w zabiegach mikrochirurgii oka, badania nad zastosowaniem 
magnetoterapii i laseroterapii w radykalnym skracaniu zrostu kości po 
złamaniach oraz badania nad fotoodmładzaniem oraz fototerapią oparzeń, 
odleżyn i odmrożeń. 
Dotychczasowe badania pracowników Katedry, wykonane na 
podstawie analizy światowego piśmiennictwa, pokazują dużą aktualność 
badawczą ww. grup tematycznych oraz realność osiągnięcia pozytyw-
		

/Untitled-296_0001.djvu

			nych rezultatów tych badań w warunkach naszej Uczelni, zwłaszcza we 
współpracy z innymi jednostkami klinicznymi. 
Początki działalności dydaktycznej jednostki koncentrowały się 
na opracowaniu programów nauczania oraz pionierskich materiałów dy- 
daktycznych do prowadzenia wykładów i ćwiczeń dla studentów studiów 
dziennych, wieczorowych i zaocznych na kierunku fizjoterapia. Opraco- 
wano wówczas programy nauczania i materiały dydaktyczne dla czterech 
przedmiotów: laseroterapia, fizyczne podstawy fizjoterapii, kliniczne pod- 
stawy fizjoterapii oraz podstawy fizjoterapii instrumentalnej. 
W roku 2000 Katedra otrzymała pierwsze pomieszczenia dydak- 
tyczne w budynku przy ulicy Dębowej, a rok później przeniesiono ją do 
pomieszczeń w budynku Biblioteki Głównej. Zrealizowano pierwsze za- 
kupy aparatury fizjoterapeutycznej, zatrudniono pierwszych pracowników 
i podjęto realizację pierwszych zajęć dydaktycznych. W roku akademi- 
ckim 2003/2004 liczba zajęć dydaktycznych przekroczyła 1200 godzin. 
W poprzednim roku akademickim zrealizowano 3 prace magisterskie, 
w bieżącym realizowana jest kolejna. 
Do najważniejszych osiągnięć Katedry należy przede wszystkim 
zaliczyć zorganizowanie jej działalności od podstaw, bez żadnych wzorców. 
Ponadto opracowano oryginalne programy nauczania i wykonano ponad 
1000 autorskich plansz dydaktycznych dla potrzeb wykładów i ćwiczeń 
z czterech przedmiotów. Opracowano też 3 samodzielne rozdziały 
anglojęzycznych książek pt. Lasers in Surgery and Dentistry (2001), 
Lasers in Medicine Surgery and Dentistry (2003), Lasers in Medi- 
cine Trilogy (2003). Prof. Ludwik Pokora jest jedynym Polakiem wśród 
ponad 40 światowych współautorów tego unikalnego, wydanego w for- 
mie trylogii, dzieła. 
Katedra ma dalsze szanse i perspektywy rozwoju. Jeszcze w bie- 
żącym roku ma otrzymać kolejne pomieszczenia laboratoryjno-dydaktycz- 
ne, badawcze oraz sale umożliwiające prowadzenie zabiegów laseroterapii 
i fizykoterapii. W ślad za tym powinno wzrosnąć zatrudnienie specja- 
listów medycyny fizykalnej i laseroterapii. Plany rozwojowe przewidują 
podwyższenie poziomu kształcenia studentów poprzez ich udział w reali- 
zacji realnych procedur zabiegowych z udziałem pracowników Katedry. 
Planowane jest także rozpoczęcie w 2005 r. kształcenia podyplomowe- 
go lekarzy i fizjoterapeutów oraz rozszerzenie procesu dydaktycznego 
w zakresie terapii fizykalnej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim. Roz- 
szerzenie bazy badawczej - pomieszczenia, aparatura, nowi pracownicy 
- powinno umożliwić pozyskanie funduszy na prace naukowo-badawcze 
zarówno ze źródeł krajowych, np. KBN, jak również z funduszy unijnych. 
Ludwik Pokora 


Wydział Nauk o Zdrowiu  


"::>,I,.{ 
7'1'<;;"   
. 


II' 11 :
 \T- 
This is to certify łhat 
PROF. LUDWIK POKORA 
has met tbe criteria of eligibitity and has been e1ected 
Parliament Member 
of tbe European Medical Laser Associati
n, 
l t: .. , k 

. I'f--' '''''t . _ .'00' u . 
l'mi
 c., fin"." Sonriłry 


Certyfikat Parlamentu Europejskiego T owa- 
rzystw Medycyny Laserowej 


..:u\
\\!I;}; 
eROS' l'!\' fi...... . . 
n'-N. 'SU...\. 


. 


L 
- ,.. 


-łl
. 


.... 


'ki'o ;, ' 
'P -1 

,.
 "Ą ł-. .\J 

 


) ,. 
łf lo 


\ 
- ,\ 


...,..... 


LASERS IN 
............ ..u.... ...m.m.... ..... 
MEDICINE 
- TRILOGY 


t- 


\. ' 


w\\ neulu 


,p' 


Karty tutulowe wydawnictwa Lasers in Medi- 
cine Trilogy 


301
		

/Untitled-297_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Katedra i Zakład 
. 
Zywienia 
i Dietetyki rt 


Pro£. dr hab. inż. Roman Cichon, prof. nadzw. 
AM 


"Problemy Higieny i Ekologii u Progu Unii 
Europejskiej" - konferencja w Krakowie. 23-25 
czerwca 2003 r. 


302 


Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki została powołana w roku 2001 jako 
jednostka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Stanowisko jej kie- 
rownika objął prof. dr hab. inż. Roman Cichon, prof. nadzw. AM. Ponadto 
w Katedrze zatrudnieni są: mgr inż. Anna Waluś, mgr inż. Agnieszka Ja- 
worowska, mgr Justyna Przybyszewska i dr inż. Joanna Jarząbek. 
Realizowana w jednostce tematyka badawcza obejmuje: ocenę 
sposobu żywienia i stanu odżywienia młodzieży szkolnej, żywienie jako 
czynnik w homeostazie i profilaktyce zdrowotnej oraz współzależność 
między nad konsumpcją żywności i jej niezbilansowanie w chorobach 
dietozależnych. 
Do największych osiągnięć, będących efektem podejmowanych 
badań, należy zaliczyć wykazanie niedoborowego żywienia znaczącego 
odsetka młodzieży szkolnej i tendencji do otyłości wywołanej zmniej- 
szeniem liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia u młodzieży. 
Wynikiem współpracy z ośrodkami krajowymi są wspólne publi- 
kacje ich pracowników, m.in. Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Katedry Bromatologii Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 
Ponadto realizowany jest promotorski projekt badawczy nt. "Ży- 
wieniowe uwarunkowania stanu odżywienia 15-16-letniej młodzieży z re- 
gionu o słabym stopniu rozwoju gospodarczego", przygotowywany jako 
rozprawa doktorska przez mgr inż. Annę Waluś. 
Realizację zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia laborato- 
ryjne) rozpoczęto się w roku akademickim 2001/2002 dla studentów 
2 kierunków: zdrowie publiczne (specjalności: dietetyka i kosmetologia) 
i pielęgniarstwo. Praktyki odbywają się w trzech szpitalach: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital im. dr. J. Bi- 
ziela w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AM im. dr. 
A. Jurasza w Bydgoszczy oraz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy. Prak- 
tyka śródroczna odbywa się podczas IV semestru, natomiast praktyka 
wakacyjna po II roku. 


A, 


l'
 


-../I 


" 
I 


l 


'. 


, 


-'ii 
_  


\.. 


,j 


;:. 
 


1, .:::- 


,  , 
,I 


.. 


Roman Cichon ; I 
ł < 
J I 

 I ! 
f 


...... . 


---
 
'i · 


., 


,,
.. 


.6 or \. 
-.("' t > \ 
" ""\ 
.
 -
 


;...., 


,. . 


-., I J 
 "." _

 


.;  


.....
		

/Untitled-298_0001.djvu

			Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa został powołany decyzją JM 
Rektora z dnia 15.04.2002 r. Obowiązki kierownika nowo utworzonej 
jednostki powierzono dr n. hum. Walentynie Korpalskiej. " 
Profil badawczy Zakładu obejmuje 2 podstawowe zagadnienia: 
dzieje opieki zdrowotnej w regionie kUjawsko-pomorskim (historia myśli 
i praktyka lekarska, rozwój szpitalnictwa, historia samorządów lekarskich 
i towarzystw naukowych, procesy modernizacyjne w medycynie europej- 
skiej XVI-XX stulecia i ich wpływ na kształtowanie ochrony zdrowia pu- 
blicznego na ziemi kujawsko-pomorskiej) oraz opieka zdrowotna i prawa 
pacjenta - standardy międzynarodowe a prawo krajowe. 
Doktor W. Korpalska jest autorką monografii naukowej wydanej 
nakładem Ossolineum, 21 publikacji oraz 26 artykułów i recenzji. Prace 
te dotyczą najnowszej historii Polski, historii regionalnej oraz historii 
medycyny. Od momentu utworzenia Zakładu uczestniczyła w 4 konfe- 
rencjach naukowych, w tym 2 międzynarodowych, gdzie wygłaszała re- 
feraty na sesjach plenarnych oraz opublikowała 4 prace w piśmiennictwie 
naukowym. 
Jednostka ściśle współpracuje z Polsko-Niemieckim Towarzystwem 
Historii Medycyny (Die Deutsch-Polnische Gesellschaft fUr Geschichte der 
Medizin). Przy Zakładzie działa Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego To- 
warzystwa Historii Medycyny i Farmacji. 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia z hi- 
storii nauk medycznych na wszystkich kierunkach studiów. Powstają 
również prace licencjackie i magisterskie z zakresu historii medycyny, 
pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. 


Walentyna Korpalska 


Zakład Informatyki i Metodologii Badań Naukowych został powołany 
zarządzeniem Rektora AM z 1.09.1997 r. na ówczesnym Wydziale 
Pielęgniarstwa. W 2002 r. obowiązki kierownika powierzono dr. n. 
med. Piotrowi Jurkowskiemu, adiunktowi w Katedrze i Zakładzie Pato- 
fizjologii. Jego zadaniem było przygotowanie planów dydaktycznych 
i organizacja zakładu, a od października 2002 roku prowadzenie zajęć 
w ramach przedmiotu "metodologia badań naukowych" dla studentów 
niektórych kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
Przedmiotem badań naukowych jednostki jest wielowymiarowa 
analiza danych medycznych. W 2003 r. Zakład podpisał umowę o współ- 
pracy naukowej z Kliniką Alergologii i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy 
i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce. Współpracuje także z kate- 
drami i klinikami AM w Bydgoszczy. 
Kilka prac, których współautorem jest dr hab. n. med. Piotr Jur- 
kowski, zostało nagrodzonych na międzynarodowych zjazdach, m.in. we 
Włoszech, Argentynie i Francji. 
W chwili obecnej Zakład Informatyki i Metodologii Badań Nau- 
kowych zatrudnia jedną osobę, która prowadzi zajęcia dydaktyczne dla 
studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, w ramach 
przedmiotów: metodologia pracy naukowej, metodologia poznania nau- 
kowego, od 2004 r. prowadzone będą również zajęcia z przedmiotu 
biostatystyka. 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Historii 
Medycyny 
i Pielęgniarstwa 


......... 


..... 


. . 
. 


Dr Walentyna Korpalska 


Zakład Informatyki 
i Metodologii 
Badań Naukowych 


303
		

/Untitled-299_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Od lewej: dr Krystyna Stanisz-Walis z CM UJ 
w Krakowie, dr Witold Kupść z Instytutu Kardio- 
logii w Warszawie, prof. Anna Bartkowiak z Insty- 
tutu Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego, 
pro£. Leon Bobrowski z Instytutu Biocyber- 
netyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie 
oraz dr hab. n. med. Piotr Jurkowski, kierownik 
Zaklad Informatyki i Metodologii Badań Nau- 
kowych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
21st Annual Conference of the International 
Society for Clinical Biostatistics, Trento, Italy, 
04-08.09.2000 r. 


Zakład Kształcenia 
Podyplomowego 
Pielęgniarek ..., 


. 


Dr hab. Winicjusz Lambrecht, pro£. nadzw. AM 


304  


, 


.. 


..L 


..... 


. 


--- 


'I! 


. 
. . . 
 . 
 
, ....... 
" .... 
, ...........' 


W ramach prowadzonych zajęć studenci poznają m.in. elementy 
prawidłowego przygotowania badań, konstruowania ankiet, opracowania 
i interpretacji wyników oraz podstawowe zasady pisania prac nauko- 
wych. Piotr Jurkowski 


Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek został powołany na ów- 
czesnym Wydziale Pielęgniarskim zarządzeniem Rektora AM z 23.06.1997 r. 
Stanowisko kierownika objął dr hab. Marek Orkiszewski, który pełnił tę fun- 
kcję do grudnia 2000 r. Jego następcą został, powołany na stanowisko Kie- 
rownika Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek w roku 2001, dr 
hab. Winicjusz Lambrecht, prof. nadzw. AM. 
Jednostka rozpoczęła działalność dydaktyczną w roku akademic- 
kim 1997/1998, na studiach dziennych od października 1997 r., a na 
studiach zaocznych od lutego 1998 r. 
W początkowym okresie istnienia jednostki wypromowano w niej 
pięciu magistrów i prowadzono szkolenie studentów w ramach specjaliza- 
cji pielęgniarskich. Obecnie Zakład ma w planie kontynuowanie szkolenia 
pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji w zakresie: pielęgniarstwo 
rodzinne dla położnych, pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, 
pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo opera- 
cyjne dla położnych. W najbliższej przyszłości planowane są specjalizacje 
z zakresu: pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo psychiatryczne, 
pielęgniarstwo z neurologii i neurochirurgii, pielęgniarstwo kardiologi- 
czne i pielęgniarstwo geriatryczne. 
Celem kształcenia pielęgniarek i położnych jest: przygotowanie 
pielęgniarki i położnej do samodzielnego sprawowania indywidualnej 
opieki nad chorym, poznawanie zakresu i charakteru opieki, realizowanie 
zadań i czynności związanych z funkcjami zawodowymi, realizowanie zadań 
i współudział w badaniach naukowych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. 
Kierownik Zakładu - dr hab. Winicjusz Lambrecht, prof. nadzw. 
AM - w swoim dorobku naukowym posiada: 80 prac opublikowanych
		

/Untitled-29_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


r
 
J 


"... 


ł 


#J 

J 
)t \1 
I 


Wieżowiec z łóżkami klinicznymi na terenie 
Szpitala Klinicznego im. dr. A. Jurasza 


.ę. t" 
.. 


-- 


., 
.. 


, 

 
.. 


'- 

 

 
I' 
, 
. '- 


!
(Ti
 -: 
,,
 .... 
""" -., 
. ". '
 
.J 
,. 
'ł .... 
A · - .dl. 

 .t.r. 
.- 
-\.'; .'. ..... 


 '. .
 
.. 
 . . 
o 
 . .. 
 ł 
.. ;t. .
 1. 
. · . . 
 :ił 
..c- ... '. .,.4 
: '10 t 1-. 
.ł4 .. ... .... 
lir 
 .... 
C \ r. 
.. '::-i. 
. 
. :""- 
",iL r . . ""-
 
ł ", * ). "

I 
.
: \ł't.. I 
 .. 
;.£j 

__-. 
t.:.. !.. "-p' ... 
 '''
 

 oj. -
._ 
 . .",h ., 
./ S' I .. .. , 
"".." 
. 
 
.:- 
.t!'. ','"., "'I 
 '" ł- 
 ' .... '. 
. 
 '...... ... 
t ...""..-. ;'t. . ". .. ... 
... .ł,. 


.. 
I 
· lit. 


-.. 


-"" 


..... 


.. 


" . 
-I' );'. 
....."1 .... 
 
'VI.. .... 
..., , . 
.... 


1f 


. 


4  .....11 "'- 
" " 
""- I " 
, ... 
., 
I
 
, 
, 
. 
,,', 
· · · 
 d..../ . 
I 
 1'1 
· ) I '. 

 . 
I 
 "" '"- f 
I -. I 
" " 
ł 
. 1;' 
, . 


ł t,4 
-:i\ 
.. 4 ,
. 


 . 

 J .' 


...  
t. 


. 
. 
..: 
"'--!f 


\.  
', 


, 


.... 
. 


. 
\ "I ł"\ 
. ł 


 .
 
#".
 . 
.   


.  
. 
· f 


, 


, 


. 
.... 
'-'11. 
ł
 

 
, 


- 


. .. . 


, 


';JA} 
... 
.... 


. -. 
..
 
.. k 
. 
Mo ł 
At. 
-ł' 


. ry 
...1 


. 
.;
. 
1i1l1Cj!f 
 
 
, III .; .. ....... 
.: ..... 
 
. . 
.
 
lo 'II" 
· ł-I" 


.. 


. 
.
. 


.. 


_.t 
- 


L 
, . #r . " 
.." I/' 
 
 . ,
. 
L ' 
t. .. 
'-ł . .ł.
. 


 -, 


1
 
 


. 
.11.." . . 
. .ł." , 
: . "',ł. 


. . 


"" 


. . 


, .........  
'" 


. 


-'II 
-ł  
. .. 


.. 


., 


. . 

 . 


- 


, 
! ' 


.. 
.' 


.. , 
,..... 


...... 
t 
lo 
ł 
.. 
I . 
. 

 . 


Jr1- 


, 1 


Na Wydziale Lekarskim powołano Katedrę i Zakład Genoterapii, 
Katedrę i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki oraz Katedrę i Zakład 
Neurolingwistyki. Na Wydziale Farmaceutycznym utworzono Zakład 
Fizyki Medycznej, natomiast na Wydziale Pielęgniarskim j Nauk o Zdro- 
I 
wiu - Katedrę i Zakład Chemii Srodków Spożywczych oraz Katedrę 
. 
i Zakład Zywienia i Dietetyki. 
Na Wydziale Farmaceutycznym podjęto decyzję o zorganizowaniu 
nowego kierunku farmacja. W związku z tym powołano: Zakład Biologii 
i Botaniki Farmaceutycznej, Zakład Farmakognozji, Zakład Chemii Le- 
ków, Zakład Technologii Postaci Leku
 Zakład Bromatologii
 Zakład Bio- 
I 
farmacji i Farmakodynamiki, Zakład Technologii Chemicznej Srodków 
Leczniczych, Zakład Toksykologii, Zakład Marketingu i Ustawodawstwa 
Farmaceutycznego, Zakład Chemii Organicznej oraz Zakład Chemii Nie- 
organicznej i Analitycznej, które miały być uruchamiane w miarę pozyski- 
wania kadry kierowniczej i niezbędnych warunków lokalowych. 
Na Wydziale Lekarskim utworzono Katedrę i Klinikę Medycyny 
Ratunkowej, Katedrę i Klinikę Chirurgii Plastycznej, a w Toruniu Katedrę 
i Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii. 
W 2001 r. ponownie podjęto starania o przejęcie Szpitala Wo- 
jewódzkiego im. dr. Biziela, tym razem przy pełnej akceptacji dyrektora 
Szpitala, uzyskując na to zgodę Ministra Zdrowia, nie było jednak popar- 
cia miejscowych władz. 
W 2001 r. trzech profesorów zostało powołanych na stanowisko 
profesora zwyczajnego AM, trzech nauczycieli akademickich uzyskało 


29
		

/Untitled-2_0001.djvu

			I 
 '
'. .t 
l' 'y ') 
. . . ", .- I 
..... 
tt I 


ot 


. 4 


I  


\ 


I 
... 


. 


ł 


J I .; 
'. 


." 


,. 
ł 


.... 


J  


. - 


l 


ł 


. .' 


.....'" 
!" ; (o;. , 
 . :.+ 
... ł. ....,I.t .... . 
, I '.. 'Ii' -.,..;.{. 1ł 
. 
 ,,:.f '" .. 1" ...... 

 ,.i'-"... ,.. .. 
. 17N'i ...:'t.fłl."
 
,r.
" !ł 
.. or;. 
_. .oto:"--.' ..
".ł- ł 
i( . o, J# o 
 
.... .. 


"... ł. 
, 1. v.r-
 ·
		

/Untitled-300_0001.djvu

			w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, 3 skrypty dla lekarzy i stu- 
dentów Wydziału Lekarskiego, pięciu wypromowanych doktorów oraz 
recenzje 10 prac doktorskich. Ponadto wyspecjalizował około 14 lekarzy 
w swoich specjalnościach. Czynnie uczestniczy w wielu konferencjach 
i zjazdach naukowych w kraju i zagranicą. 


Winicjusz Lambrecht 


Zakład Mikrobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych został utworzony 
w 1997 r. i kierował nim dr hab. n. med. Roman M. BugaIski. Od roku 
2001 obowiązki kierownika Zakładu pełni dr n. przyr. Grażyna Janicka. 
Realizowana w jednostce tematyka badawcza obejmuje ocenę 
właściwości biologicznych wybranych drobnoustrojów Gram-dodatnich 
(Staphylococcus aureus i gronkowców koagulazo-ujemnych), wybranych 
drobnoustrojów Gram-ujemnych (Klebsiella sp., Moraxella catarrhalis) 
i wybranych grzybów (Candida sp.). 
Od 2001 r. pracownicy Zakładu opublikowali 14 prac naukowych 
i brali udział w 4 konferencjach i kongresach. 
W początkowym okresie istnienia Zakładu prowadzono w nim 
zajęcia dydaktyczne dla studentów pielęgniarstwa w wymiarze 120 go- 
dzin ćwiczeń i 10 godzin wykładów rocznie. Od roku akademickiego 
2000/2001 pracownicy Zakładu kształcą studentów pielęgniarstwa, 
zdrowia publicznego i fizjoterapii. 
Corocznie poszerza się zakres działalności dydaktycznej jednostki, 
wyrażony zWiększającą się liczbą realizowanych godzin i przedmiotów. 
W roku akademickim 2001/2002 zrealizowano 980 godzin ćwiczeń i 180 
godzin wykładów, a 2 lata później (2003/2004) już 1395 godzin ćwiczeń 
i 315 godzin wykładów. Obecnie zajęcia prowadzone przez pracowników 
Zakładu obejmują mikrobiologię, mikrobiologię środków spożywczych, 
pielęgniarstwo epidemiologiczne i zakażenia wewnątrzszpitalne. 
Grażyna Janicka 


Zakład Neuropsychologii Klinicznej powstał 1.01.2003 r. jako jednostka 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, z przekształcenia Pracowni Neuropsychologii 
Klinicznej przy Katedrze Psychiatrii. Funkcję kierownika jednostki sprawu- 
je dr hab. n. med. Alina Borkowska - specjalista psycholog kliniczny 
i neuropsycholog. 
Ponadto Zakład zatrudnia: jednego specjalistę II stopnia z neuropsy- 
chologii (dr hab. n. med. Alina Borkowska), dwóch psychologów na etatach 
Akademii Medycznej (mgr Monika Wiłkość - etat naukowo-techniczny AM 
i mgr Marta Tomaszewska - studia doktoranckie) i dwóch specjalistów psy- 
chiatrów na etatach SPSK (dr Wiktor Dróżdż i prof. Janusz Rybakowski). 
Profil naukowy zakładu obejmuje: badania neuropsychologiczne 
w zaburzeniach psychicznych i neurologicznych; badania deficytów poznaw- 
czych jako markerów endofenotypowych zaburzeń psychicznych; badania 
genetyczno-molekularne dysfunkcji poznawczych; badania funkcji poznaw- 
czych w chorobach przebiegających z otępieniem; ocenę wpływu leczenia 
farmakologicznego na zaburzenia poznawcze u chorych z chorobami psy- 
chicznymi i neurologicznymi oraz badania psychologiczne i psychiatryczne 
w chorobach somatycznych: nowotworowych, schorzeniach wątroby, aler- 
gicznych i kardiologicznych. 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład 
Mikrobiologii 
i Zakażeń 
Wewnątrzszpitalnych 


- -- 


,.ł:"" 

. . 


Dr Grażyna Janicka 


Zakład 
Neuropsychologii 
Klinicznej 


305
		

/Untitled-301_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


W latach 1996-1998 dr A. Borkowska uczestniczyła - jako główny 
wykonawca - w programie realizowanym w Katedrze i Klinice Psychiatrii 
w ramach grantu KBN pt. "Zaburzenia ruchów gałek ocznych w schizo- 
frenii", kierowanym przez prof. dr. hab. med. Janusza Rybakowskiego. 
Doświadczenia w zakresie badań ruchów oczu spowodowały powołanie 
jej jako głównego wykonawcy w dwóch programach z zakresu genetyki 
molekularnej, realizowanych w Katedrze Psychiatrii AM w Poznaniu w ra- 
mach grantów KBN, gdzie ruchy gałek ocznych używane są jako neuro- 
fizjologiczny marker fenotypowy schizofrenii lub choroby afektywnej dwu- 
biegunowej. Aktualnie Zakład realizuje grant KBN "Zaburzenia funkcji 
poznawczych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej w as- 
pekcie genetyczno-molekularnym", którego kierownikiem jest dr hab. n. 
med. Alina Borkowska. W dwóch kolejnych grantach z zakresu genetyki 
molekularnej dysfunkcji poznawczych, realizowanych wspólnie z Kliniką 
Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu, występuje jako główny wykonawca. 
Pracownicy jednostki opublikowali ponad 120 prac w pismach kra- 
jowych i zagranicznych. Uczestniczą w organizacji sympozjów naukowych, 
kierownik zaś jest powoływany jako członek komitetów organizacyjnych 
konferencji, przewodniczący sesji oraz jako zaproszony wykładowca na 
konferencje polskie i międzynarodowe. Dr hab. A. Borkowska wielokrot- 
nie była powoływana na recenzenta prac doktorskich, grantów KBN, 
grantów naukowych międzynarodowych (Travel Trust, granty Unii Eu- 
ropejskiej), prac naukowych w czasopismach polskich oraz międzynaro- 
dowych, np. "Psychiatry Research", "Journal of Child Psychology and 
Psychiatry". 
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu prowadzą 
zajęcia z zakresu psychologii ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu 
oraz szkolenia podyplomowe w zakresie psychiatrii i psychologii oraz psy- 
chosomatyki. Do 2004 r. realizowano zajęcia z psychologii lekarskiej na 
Wydziale Lekarskim. Ponadto Zakład prowadzi szkolenia podyplomowe 
z zakresu psychiatrii i psychologii. 
W latach 1995-2002 dr hab. A. Borkowska była specjalistą woje- 
wódzkim z zakresu psychologii klinicznej, początkowo dla województwa 
bydgoskiego, a następnie kujawsko-pomorskiego. Obecnie jest kierowni- 
kiem czterech specjalizacji I stopnia i jednej specjalizacji II stopnia z psy- 
chologii klinicznej. Zakład uzyskał również prawo do prowadzenia spe- 
cjalizacji z zakresu psychologii klinicznej. 
Na bazie Zakładu powstała Poradnia Neuropsychiatryczna 
udzielająca świadczeń w zakresie: psychologii klinicznej. neuropsychologii, 
psychologii dziecka i psychiatrii. Istnieje też możliwość konsultacji i badań 
neuropsychologicznych dla chorych ze wszystkich oddziałów szpitala 
SPSK: neurochirurgii, neurologii, psychiatrii i pediatrii. 
Zakład prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych, 
choroby Alzheimera oraz rehabilitację chorych z zaburzeniami funkcji 
poznawczych o różnej etiologii. Znaczną grupę chorych stanowią osoby 
po przebytych urazach i operacjach mózgu. 
Kilkakrotnie prace Zakładu zostały wyróżnione nagrodą główną 
kongresu naukowego: Komitetu Naukowego Lubelskich Spotkań Nau- 
kowych za pracę Zaburzenia liniowych ruchów gałek ocznych w schizo- 


306
		

/Untitled-302_0001.djvu

			frenii (1997), Komitetu Naukowego Konferencji "Farmakoterapia, psy- 
choterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych. Zaburzenia afektywne 
w praktyce ogólnolekarskiej" w Zakopanem za pracę Neuropsycholo- 
giczna ocena dysfunkcji poznawczych u chorych na chorobę afektywnq 
jedno- i dwubiegunowq (2000); Komitetu Naukowego 13th "Congress 
European College of Neuro-Psychopharmacology" w Monachium za 
wspólną z prof. Januszem Rybakowskim pracę The effect of atypical 
vs typical antipsychotic drugs on the results of neurocognitive tests in 
schizophrenic patients (2000) oraz 15th "Congress European College 
of Neuropsychopharmacology" w Barcelonie za pracę autorów: J. K. Ry- 
bakowskiego, A. Borkowskiej, P. Czerskiego i J. Hauser Cytosolic phos- 
pholipase A2 gene polymorphism and eye movement disturbances in 
schizophrenia (Barcelona 2002). 


Alina Borkowska 


Zakład Neurotraumatologii utworzono w 2002 r., a jego kierownikiem 
został dr hab. n. med. Maciej Śniegocki. 
Przedmiotem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane 
następstwa urazów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 
Prowadzone są badania dotyczące przebiegu poszczególnych typów 
urazu, jak i ich odległych następstw, co korelowane jest ze stosowanym 
sposobem leczenia. Realizowane są one we współpracy z Katedrą i Kliniką 
Neurochirurgii, Kliniką Rehabilitacji, Katedrą Neurolingwistyki, Katedrą 
i Zakładem Biologii. 
Prowadzone w Zakładzie Neurotraumatologii badania naukowe 
obejmują kilka podstawowych zagadnień: ocenę wpływu czynników fiz- 
joterapeutycznych na efektywność leczenia chorych po urazach czasz- 
kowo-mózgowych, stan sprawności chorych po przebytych urazowych 
uszkodzeniach kręgosłupa i rdzenia kręgowego w zależności od stosowa- 
nej metody leczenia operacyjnego, wpływ światła laserowego na funkcje 
mózgu i rdzenia kręgowego zwierząt doświadczalnych oraz jakość życia 
osób ze schorzeniami urazowymi ośrodkowego i 'obwodowego układu 
nerwowego. 
W ramach działalności dydaktycznej Zakład Neurotraumatologii 
prowadzi zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia) na studiach stacjonar- 
nych, wieczorowych i zaocznych, ze studentami Wydziałów Lekarskiego 
i Nauk o Zdrowiu. Kierownik Zakładu jest również promotorem prac magi- 
sterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 
Ponadto w jednostce odbywa się szkolenie i pomoc dla rodzin 
chorych, w szczególności pacjentów z uszkodzeniem mózgu i rdzenia 
kręgowego. Pracownicy aktywnie uczestniczą w szkoleniu podyplomo- 
wym lekarzy ubiegających się o I i II stopień specjalizacji w dziedzinach: 
chirurgia, ortopedia, laryngologia, neurologia, psychologia i innych 
specjalności medyczne, gdzie konieczne jest zapoznanie się z problema- 
tyką neurochirurgiczną. 


Maciej Śniegocki 


Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład 
Neurotraumatologii 


- 


	
			

/Untitled-303_0001.djvu

			Wydział Nauk o Zdrowiu 


Zakład Podstaw 
Prawa Medycznego 


........,. 


.. 


Dr hab. Bogusław Sygit, pro£. AM 


308 


Zakład Podstaw Prawa Medycznego funkcjonuje od 1.10.1999 r. w ra- 
mach Wydziału Nauk o Zdrowiu i jest jedyną placówką medyczną w kraju 
o takim profilu działania. Jego kierownikiem jest dr hab. nauk prawnych 
Bogusław Sygit, prof. AM. Obok kierownika w Zakładzie - z uwagi na 
jego profil- zatrudnieni są przede wszystkim prawnicy. Obecnie w skład 
zespołu wchodzi dwóch asystentów, a od września 2004 r., z uwagi na 
wprowadzenie zagadnień medyczno-prawnych do programu nowych 
specjalności - zatrudnione zostaną kolejne trzy osoby. 
Doktor hab. B. Sygit, prof. AM, po ukończeniu studiów prawni- 
czych pracował nieprzerwanie przez 22 lata w organach prokuratury. 
W wieku 26 lat obronił pracę doktorską z zakresu prawa karnego, a w wie- 
ku 38 lat habilitował się z kryminalistyki. W Akademii Medycznej pracuje 
od roku 1989, początkowo jako docent w Katedrze i Zakładzie Medycyny 
Sądowej, a następnie profesor w Zakładzie Nauk Społecznych (do 1999 r.). 
Ma w swoim dorobku ok. 30 książek i 200 artykułów naukowych z różnych 
gałęzi prawa i nauki prawa. 
Jest członkiem wielu zagranicznych i krajowych stowarzyszeń 
i organizacji naukowych oraz działaczem społecznym (b. radny, b. szef 
zespołu doradców wojewody bydgoskiego). 
Pracownicy Zakładu uczestniczyli dotąd w dwóch konferencjach 
naukowych na temat eutanazji (Inowrocław 2000) oraz postępów krymi- 
nalistyki i medycyny sądowej (Rynia 2002). Pod kierunkiem kierownika 
Zakładu cztery osoby przygotowują prace doktorskie z prawa medycznego 
(w tym jedna, dotycząca wykorzystania analizy DNA w kryminalistyce, 
będzie sfinalizowana w br.). Efekty pracy naukowej publikowane są w for- 
mie książek lub artykułów. 
Zakład prowadzi działalność dydaktyczną głównie na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu. Przedmiotem wykładów i ćwiczeń jest szeroko rozu- 
miane prawo medyczne. Z uwagi na różnorodny charakter specjalizacji, 
zajęcia z zakresu prawa medycznego realizowane są w ramach 8 przed- 
miotów, uwzględniających specyfikę studiów oraz prawo unijne: ustawo- 
dawstwo żywieniowe, prawo o zawodach medycznych, podstawy prawne 
lecznictwa, prawo administracyjne, ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze- 
nia zdrowotne, podstawy prawa (m.in. zasady odpowiedzialności cywilnej, 
karnej, służbowej i dyscyplinarnej pracowników służby zdrowia), prawa 
pacjenta i jakość opieki zdrowotnej. 


Bogusław Sygit
		

/Untitled-304_0001.djvu

			Jednostki 
Międzywydziałowe 


Zakład Dydaktyki powołano dnia 7 maja 2002 r. zarządzeniem Rektora 
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Działalność 
swą rozpoczął wraz z pierwszym szkoleniem pedagogiczno-etycznym 
w dniu 28 listopada 2002 r. 
Funkcję kierownika Zakładu pełni od 1 maja 2003 r. dr hab. Maria 
Deptuła, prof. nad zw. AM. Ponadto w jednostce zatrudnione są dwie 
osoby: mgr Barbara Pilch (referent) i mgr Monika Makrocka (samodzielny 
referent) . 
Celem Zakładu Dydaktyki jest doskonalenie kompetencji nauczy- 
cieli w zakresie projektowania procesu kształcenia, jego ewaluacji oraz 
nawiązywania ze studentami relacji sprzyjających rozwojowi. Cele reali- 
zowane są poprzez: 
1. Organizowanie obowiązkowego szkolenia pedagogiczno-etycznego dla 
nauczycieli akademickich, nie posiadających udokumentowanych kwali- 
fikacji pedagogicznych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Pro- 
gramem zatwierdzonym przez Senat Akademii. 
2. Organizowanie wykładów lub seminariów, przybliżających zaintereso- 
wanym nauczycielom metody projektowania i ewaluacji procesu kształcenia 
oraz warsztatów doskonalących kompetencje komunikacyjne nauczycieli, 
zgodnie z planem opracowanym na dany rok akademicki. 
3. Przygotowywanie i prowadzenie badań opinii studentów o zajęciach 
dydaktycznych, opracowywanie ich wyników w postaci raportów dla Rek- 
tora i Dziekanów oraz informacji dla osób, których praca poddawana była 
ocenie. 
4. Dokonywanie analizy wyników studenckiej oceny procesu nauczania 
uzyskanych w danym roku i wykorzystywanie jej dla projektowania proce- 
su doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli. 
5. Udzielanie indywidualnych konsultacji zainteresowanym nauczycie- 
lom, zwłaszcza tym, którzy uzyskali niższe od przeciętnej wyniki w opi- 
nii badania studentów, i pomaganie im w wykorzystywaniu ewaluacji dla 
doskonalenia stylu nauczania. Zachęcanie do stosowania ewaluacji w trak- 
cie realizacji danego kursu (ewaluacja formatywna) i po jego zakończeniu 
oraz pomaganie w konstruktywnym wykorzystywaniu informacji otrzy- 
mywanych od studentów. 
Szkolenie pedagogiczno-etyczne odbywa się cyklicznie, w każdym 
semestrze jeden cykl szkolenia. Od momentu powstania jednostki odbyły 
się cztery jego edycje: 
- pierwsza edycja szkolenia - 28.11.2002-24.02.2003 r. 
- druga edycja - 10.03.2003-16.06.2003 r. 
- trzecia edycja - 13.10.2003-19.01.2004 r. 
- czwarta edycja - 16.02.2004-10.05.2004 r. 


Zakład Dydaktyki 


.. 


f) 


	
			

/Untitled-305_0001.djvu

			Jednostki Międzywydziałowe 


Studium Medycyny 
Społecznej 


>' 

 


) 


(9' 
 


.. 


Dr Jolanta Domaniewska 


310 


Cykl zajęć obejmuje 30 godzin wykładów seminariów, które 
prowadzą: 
- dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw. AM, 
- dr hab. Ewa Filipiak, prof. nadzw. AB, 
- prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. nadzw. AM, 
- dr n. hum. Stanisław Katafias. 


Maria Deptuła 


W 1985 r. w strukturze Akademii Medycznej powołano Studium Nauk 
Społecznych, którego kierownikiem został dr n. hum. Jan Klimiński. 
W 1991 r., w związku ze zmianami organizacyjnymi w toku studiów, 
na bazie Studium Nauk Społecznych powołano Studium Medycyny Spo- 
łecznej. Stanowisko kierownika objęła dr n. hum. Jolanta Domaniewska. 
W 1997 r. ze Studium odszedł dr hab. n. med. Roman Wankiewicz, 
prof. nadzw. AM, powołany na stanowisko kierownika nowo utworzone- 
go Zakładu Etyki i Deontologii na Wydziale Pielęgniarskim. Natomiast 
w 2002 r. odeszła z zespołu dr n. hum. Walentyna Korpalska, która objęła 
stanowisko p.o. kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 
W Studium prowadzono działalność naukowo-badawczą w za- 
kresie socjologii medycyny. Jednym z kierunków tej działalności były 
badania zmierzające do bliższego poznania środowiska pielęgniarskiego, 
uwarunkowań wyboru zawodu pielęgniarki i możliwości jego wykony- 
wania w świetle polityki społecznej. Drugim kierunkiem były badania nad 
znajomością i oceną zasad etyczno-deontologicznych wśród pacjentów 
uspołecznionej służby zdrowia. Trzeci kierunek badań z socjologii medy- 
cyny obejmował zagadnienia patologii społecznej. Badano epidemiologię 
narkomanii, samobójstw i zabójstw na terenie województwa bydgoskiego. 
Drugi i trzeci kierunek badawczy realizowano we współpracy z Katedrą 
i Zakładem Medycyny Sądowej. 
Kolejna grupa tematyczna obejmuje badania z zakresu etyki. 
W ich ramach dokonano oceny etycznej aktów samobójczych. Badania 
dotyczyły też wybranych problemów etycznych współczesnej medycyny 
i problemów moralnych współczesnego rozwoju medycyny. 
Zainteresowania naukowo-badawcze w zakresie historii medycyny 
dotyczyły działalności służby zdrowia w wojnie obronnej 1939 r., zasad 
przestrzegania konwencji genewskiej w 1939 r., wspomnień lekarzy woj- 
skowych oraz badań nad dziejami nauczania medycyny w regionie kujaw- 
sko-pomorskim. 
Badania naukowe w zakresie socjologii medycyny koncentrują się 
obecnie na problemach związanych z błędem jatrogennym i procesem 
medykalizacji życia społecznego oraz satysfakcją pacjentów z usług me- 
dycznych. 
Działalność naukowo-badawcza w zakresie historii filozofii i etyki 
koncentruje się wokół historii etyki medycznej w Polsce XIX wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem poglądów Władysława Biegańskiego, a tak- 
że historii filozofii, w szczególności starożytnej oraz wokół problematyki 
bioetycznej z uwzględnieniem zagadnień metaetycznych. 
Pracownicy Studium biorą czynny udział w zjazdach i konfe- 
rencjach naukowych, wśród których wymienić należy: konferencję
		

/Untitled-306_0001.djvu

			Jednostki Międzywydziałowe 


. 
. 


ł 


l  


a 


'" 


:f/ł _ 


zorganizowaną przez Naczelną Radę Lekarską "W sprawie nauczania po- 
dyplomowego etyki lekarskiej", I i II Krajową Konferencję z cyklu "Prob- 
lemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - huma- 
nistyka", konferencję naukową "Życie codzienne w XIX w. i jego wpływ 
na stan zdrowia społeczeństwa i metody leczenia", konferencję naukową 
"Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kul- 
turowy" oraz Ogólnopolską Konferencję "Zdrowie - instytucje - pieniądze". 
Za działalność dydaktyczną i organizacyjną kilkakrotnie otrzymali nagro- 
dy Rektora. Ponadto zespół filozoficzny, wraz ze studentami ówczesnego 
I roku kierunku lekarskiego, przygotował dyskusję filozoficzno-etyczną 
w ramach festiwalu nauki "Medicalia 2003". 
Od początku istnienia Studium prowadzono w nim zajęcia dydak- 
tyczne z zakresu socjologii ogólnej i socjologii medycyny, historii medy- 
cyny, historii filozofii, historii Polski Odrodzonej po 1918 r., ekonomiki 
służby zdrowia, nauki o polityce i etyki. 
Obecnie Pracownicy Studium prowadzą zajęcia z zakresu socjo- 
logii ogólnej i socjologii medycyny oraz historii filozofii, etyki i logiki. 
W zespole socjologicznym realizują je: dr n. hum. Jolanta Domaniewska 
i mgr Urszula Domańska, a w zespole filozoficznym: dr n. hum. Stanisław 
Katafias i mgr Jolanta Katafias. 
Studium Medycyny Społecznej było do 2002 r. siedzibą Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Far- 
macji. 


Jolanta Domaniewska 


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało powołane 1 stycznia 
1985 r. W październiku tego samego roku powstał Klub Uczelniany Aka- 
demickiego Związku Sportowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Obie jednostki działają opierając się na tych samych warunkach loka- 
lowych i tej samej kadrze pracowników dydaktycznych. Identyczny jest też 
materiał oraz zakres działalności polegający na propagowaniu zdrowego 
stylu życia poprzez wyrabianie nawyku systematycznego podnoszenia 
swoich umiejętności i możliwości fizycznych. 
Studium prowadzi zajęcia obligatoryjne - 60 godzin rocznie na 
pierwszych trzech latach studiów do roku akademickiego 1997/1998, na 
dwóch latach w roku akademickim1998/1999, a od 1999/2000 do chwili 
obecnej na pierwszym roku studiów wszystkich kierunków poza 


Festiwal Nauki "Medicalia 2003". Zespól Filo- 
zoficzny: dr n. hum. Stanislaw Katafias i mgr 
Jolanta Katafias ze studentami wcielającymi się 
w role Platona i Arystotelesa 


Studium 
Wychowania 
Fizycznego i Sportu 


311
		

/Untitled-307_0001.djvu

			Jednostki Międzywydzialowe 


l, 


fizjoterapią i ratownictwem medycznym, gdzie wychowanie fizyczne pro- 
wadzone jest na pierwszym i drugim roku studiów. Zajęcia ukierunkowane 
są na doskonalenie cech motorycznych i poprawę sprawności fizycznej 
w celu utrwalania nawyku systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycz- 
nych oraz zachęcenie do udziału w zajęciach fakultatywnych na wyższych 
latach studiów. 
Zajęcia fakultatywne realizują grupy przygotowania sportowego 
dla studentów zainteresowanych określoną dyscypliną sportu, grupy spe- 
cjalizacji sportowej w ramach sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego 
Związku Sportowego, obozy szkoleniowe i turystyczne - zimowe i letnie. 
Pracownicy zatrudnieni na pełny etat: dr Andrzej Drygas - kierow- 
nik od 1984 r.; mgr Franciszek Waleron - z-ca kierownika od 1985 r.; mgr 
Włodzimierz Michalski od 1987 r.; mgr Adam Ziemiński od 2002 r.; dr 
Barbara Drygas lata 1985-2000; mgr Lech Grabowski 1987-1990; mgr 
Jadwiga Sarwińska 1987-2002; dr Andrzej Lewandowski 1988-2000; 
mgr Zygmunt Bilewicz 1989-1996. 
Pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu: mgr Henryk Borowski od 
2002 r.; mgr Wiesława Waleron od 2002 r.; mgr Wojciech Siewaszewicz 
2001-2003; mgr Marek Sokołowski 2001-2002; mgr Dariusz Malinowski 
2002-2003; mgr Arkadiusz Gościniak 1996-1997. 


... 


Or Andrzej Orygas 


Andrzej Drygas 


.. 


. J" 
 wł.?" 4 :-: 
&-,'. rfl::' . -:
".
,
 , '
. .. 
 
:.
.>


 J
.,
 
.... 

,:. .

 
. 

' 
.,. I . .. .' 
 ....
.IJIM.. .. 'I' of"ł ;.,:..
'% '1(1, ..... '1111.(;"1. 
"'. 
 
,',
\. ' 
." -"

 i "
';";" :.7.. ..

.j.-.:..;.J{
 - 
.i}4J,,' . 
. ..', . ' , \,."i "f 
ił",,"!'. j'-fł ,.. . - 
'" :;(:if.. 

 ,1 tł.;" .' :1\ 
.. ,-r . ',I' p'- .,.. 

 ..)j. "'e 
 

"''''':iJ-
,j . .'
 ... . , ' .' , 
. ...-"'!\
 "" . ;
=- 
:. -'. . J : 'fj
;:: '0 .
 (' · 

 ,,\
'Y!i """\.- . 
"'19' "I f 
..
... '>- 
 
 
 /'.! {tJ-, t
 l ,/ 
.., .: ".
 
Ii
 


. -.ł.. 


" :", 
\ 


.> 


.t, -" .., 

 .
 


. ,. 


AKADEMIE MEDYCZNE 


f;. 


"," 


I 
.( -.
 


"-'ł:.'- 


,} 


,J 


" .' 


'131' . 


.. \ 
.' 


'" 


.. 


\ 


1" 


ł 


"\ 


ł> 


-:, ,
 
- 


,...; 


-. 


J  - - 
,,, 
\-o ,) 


........... 


Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych 2003 r. 


312
		

/Untitled-308_0001.djvu

			Jednostki 
Ogólnouczelniane 


Dnia 26 marca 1985 r., wraz z utworzeniem Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy, odbyło się pierwsze posiedzenie senackiej Komisji ds. 
Wydawnictw, której przewodniczył prof. dr hab. Józef Kałużny. Omówio- 
no projekt schematu organizacyjnego wydawnictw Uczelni, ustalono 
priorytety wydawnicze oraz regulamin dla autorów. Postanowiono wów- 
czas, iż wydawane będą przede wszystkim skrypty i "Annales Academiae 
Medicae Bydgostiensis". Zgodnie ze statutem AM, jednostką realizującą 
działalność wydawniczą jest Zespół ds. Wydawnictw (od 1993 r., wcześniej 
funkcjonujący pod nazwą Sekcja Wydawnictw i Dział Wydawnictw). 
Pierwszym kierownikiem Sekcji Wydawnictw była w latach 1985- 
-1986 mgr Teresa Skwierczyńska, która przyczyniła się do uruchomienia 
działalności wydawniczej AM. W latach 1987-1991 Działem Wydawnictw 
kierował mgr Krzysztof Soliński. a od 1991 r. do chwili obecnej funkcję 
kierownika pełni mgr Wanda Buze. Ponadto w zespole zatrudnione są: 
mgr Krystyna Frąckowiak i mgr Ewa Wiśniewska. 
W 1985 r. ukazały się pierwsze skrypty oraz I tom "Annales 
Academiae Medicae Bydgostiensis", w którym przedstawiono, trwające 
niemal 40 lat, starania o utworzenie uczelni medycznej w regionie po- 
morsko-kujawskim. Rok później przygotowano m.in. obszerny, liczący 
niemal 500 stron, II tom "Annales Academiae Medicae Bydgostiensis", 
zawierający prace naukowe pracowników AM, a także sprawozdania 
z pierwszej inauguracji roku akademickiego 1984/1985 oraz 1985/1986, 
kronikę Uczelni i bibliografię prac naukowych pracowników. W 1986 r. 
ukazała się też pierwsza rozprawa habilitacyjna. 
Od roku 1987, kiedy to Wydział Lekarski otrzymał uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego, przybywało rozpraw ha- 
bilitacyjnych. W planach wydawniczych znalazły się one na pierwszym 
miejscu. Nie brakowało też innego rodzaju publikacji, jak informatory dla 
studentów, regulamin studiów, materiały zjazdowe, sprawozdania z kon- 
ferencji i in. 
Obecnie podstawowy zakres działalności Zespołu ds. Wydaw- 
nictw obejmuje wydawanie prac naukowych i dydaktycznych, a więc 
rozpraw habilitacyjnych, skryptów, ćwiczeń dla studentów oraz czasopis- 
ma "Annales Academiae Medicae Bydgostiensis" (XVIII tom w 2004 r.). 
Od 2003 r. czasopismo jest kwartalnikiem. Zamieszczane są w nim ory- 
ginalne, recenzowane prace naukowe w języku polskim i angielskim. 
Numer piąty "Annales Academiae Medicae Bydgostiensis" zawiera krót- 
kie streszczenia prac doktorskich oraz redagowaną przez Zespół kronikę 
uczelni. Co roku wydawana jest, przygotowywana przez Bibliotekę 
Główną, Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy. 
Dotychczas ukazało się łącznie około 170 publikacji, w tym 59 
rozpraw habilitacyjnych. 


Zespół 
ds. Wydawnictw 


'" 


.J 


v 


ł 


ł 


\' 


--  


If 


Mgr Wanda Buze 


313
		

/Untitled-309_0001.djvu

			Jednostki Ogólnouczelniane 


Biblioteka Główna 


'" 


'.. 


,
 . .. 
..... 
...... 
...... 
:::::: 
...... 
...... 


>" 


." 
-' 
f  


Dr Eugeniusz Janowicz 


Pracownicy Biblioteki. wrzesień 2002 r. 


.. 


Przewodniczącymi senackiej Komisji ds. Wydawnictw byli kolej- 
no: prof. Józef Kałużny, prof. Wiesław Szymański, prof. Juliusz Narębski 
i prof. Bogdan Romański. Od 2002 r. funkcję tę pełni dr hab. Grażyna 
Odrowąż-Sypniewska prof. nadzw. AM. 


Wanda Buze  


Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy, podobnie jak 
sama Akademia, jest naj młodszą tego typu placówką w Polsce. Formalnie 
powstała w 1984 r., gdy uchwałą sejmową z 21 lipca powołano do życia 
Akademię Medyczną w Bydgoszczy, chociaż jako filia Biblioteki Głównej 
Akademii Medycznej w Gdańsku, z siedzibą w Bydgoszczy, funkcjonowała 
już od 1975 r. 
W lutym 1986 r. na stanowisko dyrektora Biblioteki został 
powołany, pracujący poprzednio w Głównej Bibliotece Lekarskiej, star- 
szy kustosz dyplomowany dr Eugeniusz Janowicz, który piastował to 
stanowisko do 30.09.2002 r. Po jego przejściu na emeryturę pełniącą 
obowiązki dyrektora, od 1.10.2002 r., była mgr Lucyna Modrzejewska. 
Obecnie, począwszy od 17.02.2003 r., Dyrektorem Biblioteki Głównej 
jest dr Krzysztof Nierzwicki. 
Siedziba Biblioteki Głównej mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej- 
-Curie 9. Książnica została zorganizowana na bazie Biblioteki Wojewódz- 
kiego Szpitala Zespolonego i Biblioteki Zespołu Klinicznego. Niewielkie, 
liczące około 3000 zbiory, zawierające głównie beletrystykę, w 1975 r. 
umieszczono na parterze nowo oddanego do użytku budynku audyto- 
ryjnego. Na powierzchni 400 m 2 powstały dwie czytelnie, wypożyczalnia, 
magazyny i pomieszczenia administracyjne. 
Początkowo działalność ograniczała się tylko do organizowania 
pomieszczeń, gromadzenia i opracowywania zbiorów. Prace adapta- 
cyjne trwały do marca 1976 r. W nowo otwartej Bibliotece czytelnikom 
udostępniono 70 miejsc w czytelniach i sali katalogowej. W czytelniach 
znajdował się tylko księgozbiór medyczny oraz informatory i od początku 
wprowadzono w nich wolny dostęp do półek. 


J 


- \_: - 


- - 


::; \;;,.;.. - 


-: 
 . ,,

 
f 


I 
".-, \ 


::j 
. 


.. -. 
. ,o.' r . 
. . 


. .
 
. 


li 


ł 


, .... 


:' 


, - 


" 


'" 


J " 
I 
<, 
1\ ., 
': 'l! I 
' . 
. I I. \ 
...t. '! t 
),. 


314
		

/Untitled-30_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Prof dr hab. Jan Domaniewsł::i przekazuje in- 
sygnia w100zy rektorskiej pro£. dr hab Danucie 
Miścickiej-Śliwce 


30 


tytuł profesora, 19 doktorów habilitowanych stanowisko profesora 
nadzwyczajnego AM, jeden stopień doktora habilitowanego nauk me- 
dycznych. 50 osobom nadano stopień doktora nauk medycznych, 
w tym 14 w zakresie biologii medycznej. 
W roku 2002 na Wydziale Farmaceutycznym utworzono kierunek 
farmacja - studia dzienne i wieczorowe, i przeprowadzono rekrutację na 
I rok studiów. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu przekształcono 
W Wydzial Nauk o Zdrowiu, przenosząc tam z Wydziału Lekarskiego 
kierunek fizjoterapia z jego Katedrami i Zakładami oraz Katedrami i Kli- 
nikami. Powołano Katedrę i Zakład Promocji Zdrowia, Katedrę i Zakład 
Ekonomiki i Polityki Zdrowotnej, Zakład Neurotraumatologii, Zakład His- 
torii Medycyny i Pielęgniarstwa. Z Zakładu Pielęgniarstwa Połoźniczo- 
-Ginekologicznego utworzono dwie jednostki - Zakład Pielęgniarstwa 
Położniczego i Zakład Pielęgniarstwa Ginekołogicznego. 
Na Wydziale Lekarskim powołano Zakład Genetyki Molekularnej 
i Sądowej w Katedrze Medycyny Sądowej, a w Katedrze Endokrynologii 
i Diabetologii - Zakład Medycyny Nuklearnej. Jednostką międzywl]dzia- 
ławą został Zakład Dydaktyki. 
W znaczący sposób poszerzyla się baza Szpitala Klinicznego 
przez oddanie do użytku lO-piętrowego budynku łóźkowego. do którego 
przeniesiono z obcej bazy Katedrę i Klinikę Pediatrii, Alergologii i Gas- 
troenterologii oraz Katedrę i Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii, 
tworząc w niej również warunki do zorganizowania ośrodka przeszczepów 
szpiku. W miejsce uprzednio planowanej chirurgii dziecięcej przeniesiono 
z budynku głównego Katedrę i Klinikę Kardiochirurgii, która dzięki temu 
podwoiła liczbę lóżek, jak również dużych sal w jej bloku operacyjnym, 
a ponadto uzyskala trzecią, awaryjną salę operacyjna. Zlokałizowano tu 
również Katedrę i Klinikę Geriatrii. 
Na kadencje 2002-2005 rektorem zostala wybrana prof. dr hab. 
Danuta Miścicka-Śiłwka, prof. zw. AM, na prorektorów zaś wybrano 
prof. dr hab. Mieczyslawę Czerwionkę-Szaflarską, prof. zw. AM, dr. hab. 
Bronislawa Grzegorzewskiego, prof. nadzw. AM i dr. hab. Stanisława 


. .: :.:-(::- -=,{'"t. .
.. 


:"L';:;"
"'
 ._ 
.
 ---' 
-.. ii1' 
-. 


-
 -.;' 


'
 
i!" 


- li fł\* :: 


< 
_" 

< 
..'"' 
". .q,.
 


\. 


:
-ł. 


:
 
. , 


!'. ... "-:':" 


.1- 

 '..: 
-:., I 
r
 
'", 
"'-... i: {$f ; 
".rj

 :'..
. 
. f.' 
,. 


.". .
 


.' 
. 


,"; i
 


" 


" 


lt.. . 
., 


, 
\ 
.. 


0)... ....,., 


... .": 


:.. 
 '.' 
.. ... '.00; fiI,;._ 
" ,
		

/Untitled-310_0001.djvu

			Jednostki Ogólnouczelniane 


... 


Pracownicy Biblioteki, maj 2004 r. 


\ I -. r 

 ',- - 
.... '" .,. c
, .. -"" 
I - ", ;., --
 ..... . 
. -.. "" 
" j 
'" 
... 

1 
- t r. ., 
-. 
-_o . " 
--- . 


-.-, 


!' :.. .. 


..... 


t" ..lO' r 
I J '" 4 


Ar, 


.. 
. 


l . 
!Ol. 
rff(. 
"I / 


- 


. 
.. 


.. 


Przyrost księgozbioru był dynamiczny, tak iż już w 1978 r. liczył 
blisko 30 tys. woluminów oraz niemal 300 tytułów czasopism polskich 
i zagranicznych. 
Wraz z powołaniem Filii Akademii Medycznej w Gdańsku z sie- 
dzibą w Bydgoszczy, Biblioteka nawiązała bliską współpracę z Biblioteką 
Główną w Gdańsku, od której otrzymała bogaty zbiór czasopism. Obok 
zakupów i prenumeraty, do powiększenia zbiorów z zakresu medycyny 
i nauk pokrewnych przyczyniły się dary otrzymywane między innymi 
z Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz organizacji Friends of Poland, 
a także wielu osób prywatnych. W 1986 r. nastąpiło przejęcie przez 
Bibliotekę księgozbioru Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warsza- 
wie, działającej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej, a następnie jego selek- 
cja i ewidencja. 
Narastający księgozbiór w szybkim tempie wypełniał przestrzeń 
magazynową. W związku z tym 4.07.1986 r. BG przekazała Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy w depozyt księgozbiór be- 
letrystyczny, składający się z 9 065 woluminów książek wraz z ich katalo- 
giem alfabetycznym. Planowano wtedy utworzenie filii WMBP w Szpitalu 
im. dr. A. Jurasza po zakończeniu remontu. Decyzją JM Rektora z dnia 
13.07.1998 r. depozyt ten został przekazany na własność WMBP. 
Pierwsze komputery zakupiono dla Biblioteki w grudniu 1987 r., 
a rok później wprowadzono własne programy wspomagające proces 
udostępniania zbiorów oraz prezentujące wykaz nowych nabytków, 
opracowane i zrealizowane przez dyrektora dr. Eugeniusza Janowicza 
i mgr Elżbietę Kujawkę. W 1989 r. wdrożono do eksploatacji katalog 
czasopism i bibliografię publikacji pracowników AM. W tym samym 
roku Biblioteka jako jedna z pierwszych (obok AM w Poznaniu) zakupiła 
i uruchomiła najważniejszą medyczną bazę bibliograficzną MEDLlNE. 
W latach następnych systematycznie dokonywano zakupu kolejnych baz 
i udoskonalano dostęp do nich, między innymi poprzez sieć komputerową 
zainstalowaną w Bibliotece w roku 1992. 
W dniach 27-28.09.1990 r. w Bibliotece zorganizowano ogól- 
nopolską konferencję dyrektorów bibliotek medycznych i posiedzenie 
 


. 


--_. ł-   


.... 


Dr Krzysztof Nierzwicki 


315
		

/Untitled-311_0001.djvu

			Jednostki Ogólno uczelniane 


Międzybibliotecznej Komisji Koordynacyjnej Bibliotek Medycznych, 
na której dyrektor dr Eugeniusz Janowicz został wybrany na trzyletnią 
kadencję jej przewodniczącym. W 1992 r. funkcję tę powierzono mu 
ponownie na kolejne trzy lata. 
W 1993 r. zakupiono sieciową wersję programu obsługi procesów 
bibliotecznych SOWA, która pozwalała na skomputeryzowanie pracy 
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, udostępnianie kata- 
logów i nowych nabytków. W drugiej połowie 1994 r. Biblioteka została 
podłączona do sieci Internet. Ułatwiło to dostęp do wielu baz bibliogra- 
ficznych i pełnotekstowych, posadowionych na serwerach innych bibliotek 
i przyspieszyło realizację zamówień w wypożyczalni międzybibliotecznej. 
W kolejnym roku, w wyniku rozbudowy infrastruktury Uczelni, Bib- 
lioteka zyskała, zaadaptowane do swoich zadań, dodatkowe skrzydło bu- 
dynku, gdzie urządzono pomieszczenia biurowe i magazynowe wyposażając 
je w nowe meble i nowoczesne regały kompaktowe do przechowywania 
zbiorów. W tym czasie udostępniono czytelnikom niezwykle pomocną 
w studiach, sprawnie funkcjonującą pracownię reprograficzną. 
Zakrojona na szeroką skalę współpraca z kierownikami jednostek 
uczelnianych w latach 2000-2001 pozwoliła na bardziej celowy zakup 
materiałów bibliotecznych. Przesłane przez nich wykazy niezbędnych 
książek pomogły zabezpieczyć potrzeby studentów i zaopatrzyć przynaj- 
mniej czytelnię w podstawowe podręczniki. 
Stara, zniszczona i mało funkcjonalna zabudowa wypożyczalni 
została w całości wymieniona w 2002 r. na lepiej dostosowaną do aktu- 
alnych potrzeb. Niestety nie rozwiązało to narastającego problemu braku 
miejsca, gdyż mała sala katalogowa stanowi jednocześnie miejsce ocze- 
kiwania czytelników na zamówione materiały. Duży i jasny korytarz, 
służący początkowo jako sala katalogowa, został w trakcie ciągłych zmian, 
mających na celu znalezienie dodatkowych pomieszczeń, przebudowany 
na Pracownię Kserograficzną i Dział Informacji, a obecnie po przeniesieniu 
tych działów do innych, większych pomieszczeń, znajduje się tu sekretariat 
i gabinet dyrektora. 
Wzrastająca liczba studentów oraz szybko ewoluujące technologie 
informatyczne wymusiły rozbudowę sieci komputerowej oraz wydzielenie 
we wrześniu 2002 r. nowej Pracowni Komputerowej, w której, obok zajęć 
indywidualnych studentów, odbywają się seminaria i ćwiczenia z przy- 
sposobienia bibliotecznego i informacji naukowej. Rok 2003 przyniósł 
dalszą rozbudowę infrastruktury informatycznej książnicy. Przygotowując 
się do zmiany oprogramowania bibliotecznego SOWA na zintegrowany 
nowoczesny system obsługi bibliotecznej HORIZON amerykańskiej firmy 
Dynix, wymieniono w Bibliotece niemal cały sprzęt komputerowy. Przy 
tej okazji powiększono również liczbę stanowisk katalogowych OPAC. 
W tym okresie Biblioteka włączyła się aktywnie w prace zainicjowa- 
ne przez Rektorów szkół wyższych naszego regionu mające na celu podpi- 
sanie porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy Bibliotek Naukowych 
Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku rozmów dnia 5.09.2003 r. 
zawarte zostało porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Bibliotek Nau- 
kowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Jego uczestnikami są biblio- 
teki instytucji będących państwowymi szkołami wyższymi działającymi 
na terenie województwa, tj.: Akademii Bydgoskiej, Akademii Muzycznej 


316
		

/Untitled-312_0001.djvu

			Jednostki Ogólnouczelniane 


i Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu ,Mikołaja Koperni- 
ka w Toruniu. Zamiarem sygnatariuszy porozumienia jest zacieśnienie 
współpracy regionalnej bibliotek w celu lepszego udostępniania informa- 
cji, wspierania nauki i edukacji w regionie. Z chwilą podpisania porozu- 
mienia Biblioteka przystąpiła do prac Konsorcjum, uczestnicząc we wszyst- 
kich zaplanowanych przez nie projektach, organizując kilka roboczych 
spotkań na swoim terenie. Wśród członków zarządu Konsorcjum znalazł 
się również przedstawiciel Biblioteki Głównej Akademii Medycznej. 
W końcu 2003 r. w ramach wspólnych działań bibliotek zrze- 
szonych w Konsorcjum sfinalizowano zakup wspomnianego zintegrowa- 
nego oprogramowania bibliotecznego HORIZON w wersji 5.3g dla 
wszystkich bibliotek bydgoskich uczelni. Jest to nowoczesny program o świa- 
towym standardzie do kompleksowej obsługi wszystkich procesów biblio- 
tecznych, umożliwiający katalogowanie zbiorów w formacie USMARC, 
a dzięki temu również współpracę z katalogami innych bibliotek, 
a zwłaszcza ogólnopolskim uniwersalnym katalogiem NUKAT oraz 
kartoteką haseł przedmiotowych MESH, stosowaną powszechnie w kla- 
syfikacji piśmiennictwa medycznego. Zastosowanie oprogramowania 
pozwoli również na przystąpienie Biblioteki do ogólnopolskiego sys- 
temu prezentacji zbiorów KARO, co uplasuje naszą książnicę w gro- 
nie naj nowocześniejszych bibliotek uczelnianych w kraju. W Bibliotece 
Głównej przystąpiono do wdrożenia systemu HORIZON w pierwszej 
połowie 2004 r. począwszy od konwersji danych bibliograficznych po- 
przez dane czytelnicze i stany kont wypożyczeń. Całością prac z tym 
związanych kieruje bibliotekarz systemowy mgr Teresa Krzyżaniak. 
Obsługę użytkowników w kolejnym roku akademickim 2004/2005 
zamierzamy prowadzić już przy użyciu nowego oprogramowania. 
Do drobnych sukcesów tego okresu można zaliczyć również 
utworzenie we wrześniu 2003 r. nowej sali konferencyjnej, na co dzień 
pełniącej funkcję Czytelni Profesorskiej, czyli pokoju do cichej nauki dla 
pracowników naukowych Akademii Medycznej. Dzięki temu zwiększyła 
się w Bibliotece liczba miejsc czytelnianych, tak iż jednocześnie możliwe 
jest korzystanie z czytelń przez blisko 100 osób. 
- W początku roku 2004 Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Fun- 
dacji na rzecz Nauki Polskiej o sfinansowanie remontu i wyposażenia 
czytelni czasopism. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 
Zarząd Fundacji i Biblioteka znalazła się w gronie laureatów tegorocznego 
konkursu, otrzymując subwencję na realizację projektu. Prace nad nim 
rozpoczną się we wrześniu 2004 r. 
Obecnie w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
zatrudnionych jest 24 pracowników. Większość z nich ukończyła studia 
wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Przez cały 
okres swojej działalności Biblioteka prowadzi szkolenia i dokształcanie 
swoich pracowników, czynnie uczestniczy w organizowanych zjazdach 
i konferencjach, nie tylko bibliotek medycznych. 
Do zasadniczych zadań Biblioteki Głównej należy: organizowanie 
warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Akademii poprzez odpowiedni 
dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz prace biblio- 
graficzne i dokumentacyjne, umożliwiające jak najszersze wykorzystanie 
zbiorów biblioteki. Biblioteka koordynuje i nadzoruje działalność sieci bib- 


317
		

/Untitled-313_0001.djvu

			Jednostki Qgólnouczelniane 


Dział Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów 


liotek zakładowych Akademii w zakresie spraw organizacyjnych, obsady 
osobowej, gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, ogólnych 
zasad korzystania ze zbiorów oraz unifikacji techniki bibliotecznej. Do jej za- 
sadniczych obowiązków należy również prowadzenie zajęć dydaktycznych 
i praktyk ze studentami, mających na celu zapoznanie ich ze sposobami 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych jako niezbędnym warunkiem do ro- 
zwijania samodzielnej pracy naukowej. Jedną z jej funkcji jest także pro- 
wadzenie dokumentacji zbiorów własnych oraz dorobku Akademii. Obok 
tego Książnica uczelniana zajmuje się również prowadzeniem działalności 
informacyjnej, opierając się na nowoczesnych programach i bazach kom- 
puterowych, współpracą z zakładami własnej Uczelni i innymi placówkami 
służącą rozwojowi badań naukowych i zastosowaniu wiedzy w praktyce. 
Wymienione zadania realizowane są w odpowiednich agendach 
Biblioteki stosownie do zakresu ich działania. Strukturę agend Biblioteki 
stanowią: przeznaczony do zadań administracyjnych Sekretariat, Dział 
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z Sekcją Czasopism i Pracownią 
Kserograficzną, Dział Udostępniania Zbiorów z Sekcją Czytelni i Maga- 
zynów oraz Wypożyczalnią Międzybiblioteczną, Dział Informacyjno- 
-Bibliograficzny oraz Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bibliotek Zakła- 
dowych. 
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zajmuje się organizacją 
procesu gromadzenia i opracowania formalnego i rzeczowego wydawnictw 
zwartych i ciągłych dla potrzeb Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Podstawowym źródłem pozyskiwania 
dokumentów jest zakup i prenumerata. Przy zakupie uwzględnia się suges- 
tie pracowników naukowo-badawczych Uczelni. Zbiory Biblioteki w znacz- 
ny sposób uzupełniają liczne dary od wydawców, fundacji zagranicznych 
oraz osób prywatnych. 
Biblioteka pośredniczy również w zakupie książek dla wszystkich 
klinik, katedr i zakładów. Jednostki te zamawiają książki i czasopisma za 
pośrednictwem Biblioteki pismem skierowanym do Dyrektora Biblioteki 
Głównej, w którym podają dane bibliograficzne pozycji i źródło finansowania. 
Biblioteka Główna kupuje wszystkie polskie książki medyczne i pre- 
numeruje większość ważniejszych krajowych czasopism biomedycznych. 
Gromadzi także najnowsze książki z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, 
wydawane za granicą oraz prenumeruje kilkaset tytułów zagranicznych 
czasopism biomedycznych w druku, a przede wszystkim w ramach baz 
pełnotekstowych. Zakres tematyczny zbiorów to oczywiście medycyna i nau- 
ki pokrewne oraz informatory ogólne, słowniki i encyklopedie. Średni roczny 
wpływ książek do biblioteki wynosi około 3000 woluminów. 
Drugą ważną funkcją Działu jest formalne i rzeczowe opracowanie 
pozyskanych zbiorów. Do tej pory proces ten odbywał się przy użyciu funk- 
cjonującego w Bibliotece oprogramowania SOWA. Z chwilą uruchomienia 
nowego systemu HORIZON wpływające zbiory będą katalogowane w for- 
macie USMARC, co pozwoli naszej Książnicy dołączyć - o czym wspom- 
niano - do grona nowoczesnych bibliotek uczelnianych, współpracujących 
w zakresie opracowania zbiorów z ogólnopolskim katalogiem NUKAT 
oraz centralną kartoteką medycznych haseł przedmiotowych MESH. 
Działem, w którym pracuje ogółem sześć osób, kieruje od 2001 r. 
kustosz mgr Karolina Bukowska. 


318
		

/Untitled-314_0001.djvu

			Dział Udostępniania Zbiorów kierowany przez kustosza mgr 
Teresę Kosik zatrudnia osiem osób, które w różnych miejscach Biblioteki 
organizują proces udostępnienia zbiorów czytelnikom. Główną agendą 
działu jest wypożyczalnia miejscowa. która prowadzi wypożyczanie na 
zewnątrz wydawnictw zwartych: monografii, podręczników i skryptów, 
zgodnie z regulaminem Biblioteki. Wypożyczalnia obsługuje czytelników 
w komputerowym systemie SOWA, który - o czym wspomniano - w roku 
akademickim 2004/2005 zostanie zastąpiony przez zintegrowany system 
HORIZON. 
W Czytelni Ogólnej udostępnia się księgozbiór podręczny, w które- 
go skład wchodzą przede wszystkim podręczniki, skrypty, atlasy, słowniki 
i encyklopedie. 
W ramach Działu Udostępniania Zbiorów funkcjonuje również 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, która sprowadza zamawiane przez 
czytelników materiały z innych bibliotek krajowych i zagranicznych. 
Wypożyczalnia pośredniczy również w sprowadzaniu kserokopii prac 
oraz plików komputerowych zawierających artykuły z czasopism i nie- 
wielkie fragmenty wydawnictw zwartych. W sprowadzaniu artykułów Wy- 
pożyczalnia Międzybiblioteczna korzysta przede wszystkim z DOC@MED 
- polskiego systemu elektronicznego dostarczania dokumentów medycz- 
nych, głównie artykułów z czasopism zagranicznych znajdujących się 
w polskich bibliotekach, przeznaczonego dla bibliotek i instytutów zaintere- 
sowanych naukową literaturą medyczną. Dokumenty w postaci plików kom- 
puterowych nagrywa się na dyskietki i płyty CD bądź przesyła na konto 
pocztowe zamawiającego. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia 
także materiały biblioteczne drogą pocztową lub elektroniczną bibliote- 
kom innych jednostek. 
Do zadań Działu Informacyjno-Bibliograficznego, kierowanego 
przez kustosza mgr Halinę Wanatowską należy w pierwszym rzędzie 
obsługa i udostępnianie zaprenumerowanych przez Bibliotekę komputero- 
wych baz biomedycznych. Odbywa się ono przede wszystkim w mieszczącej 
się w obrębie Biblioteki ośmiostanowiskowej Pracowni Komputerowej. 
Komputerowe bazy informacyjne dostępne są również poprzez stronę 
internetową Biblioteki, przy czym w przypadku większości baz bibliograficz- 
nych i wszystkich baz pełnotekstowych użytkownicy muszą korzystać 


li' 
t 
".. ił i'" 
n ł-1t. 


'-- 
-
 

I\
 


, --. 
1=  


... 


-
y 


=-- 


, I ? 


'
 


,. 


-- -   


-- 


-" 


'-- 


..'" 


. 


Jednostki Ogólnouczelniane 


Dział Udostępniania 
Zbiorów 


Dział Informacyjno- 
-Bibliograficzny 


Pracownia komputerowa 


319
		

/Untitled-315_0001.djvu

			Jednostki Ogólnouczelniane ,

 
\ 'l \ 


fi 
. ,. H .-. -'_0.,. 
il I 

I: ", ' 
I 


I 
_. . 


,." '.
 
{ , , 


Magazyn druków zwartych 


320 


'!II 
nI ... 

. - 11!'/ 
11\ . 
(. 
!I . _ 
11 i II , 
 


I l' 


r:! - 
[
 
.. -- 


- 


... 


'.'l:1J' 


., 


z komputerów podłączonych do sieci akademickiej. Wspomniana Pracow- 
nia Komputerowa z roku na rok odwiedzana jest przez coraz większą liczbę 
użytkowników. W 2002 r. zarejestrowano 2611 odwiedzin - a już rok 
później blisko 8000 korzystających z baz i Internetu. 
Obecnie nasza Uczelnia posiada . dostęp do następujących baz 
pełnotekstowych: bazy Ebsco (wraz z dołączoną bazą Medline), ProQuest 
Medical Library (również z Medline), Springer-Link, Ovid Biomedical 
Collection II, III; oraz baz bibliograficznych: Medline na platformie Ovid, 
Embase, Polska Bibliografia Lekarska, Current Contents/Life Science. 
W bazach dostępnych w bieżącym roku znajdują się w sumie pełne teksty 
artykułów z ponad 5400 tytułów czasopism. 
Obok tego Biblioteka posiada także własne bazy, w tym przede 
wszystkim Bibliografię Publikacji Pracowników Akademii Medycznej, 
opracowywaną w Bibliotece od 1995 r. w programie Expertus poznańskiej 
firmy Splendor. Umożliwia ona prezentowanie w sieci Internet dorobku 
poszczególnych autorów i jednostek organizacyjnych uczelni. Baza ta za- 
wiera obecnie ponad 6000 opisów. W rekordach opisu prac zamieszcza- 
ne są, oprócz cytatów bibliograficznych punktacje: Impact Factor, KBN, 
Index Copernicus, hasła przedmiotowe i klasyfikacja formalna. Na pod- 
stawie bibliografii sporządzane są rankingi i analizy na potrzeby władz 
uczelni. Stanowi ona źródło do opracowywania cytowań publikacji 
naszych pracowników na podstawie Science Citation Index Expanded, 
wydawanego przez Institute of Scientific Information w USA. 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny wykonuje również tematyczne 
zestawienia bibliograficzne (w postaci wydruków, kopii na dyskietkach 
bądź płytach CD) ze wszystkich baz informacyjnych, również na zamówie- 
nia przesłane przez czytelników korespondencyjnie lub poprzez e-mail. 
Zadaniem Działu Informacyjno-Bibliograficznego jest także obsługa 
obszernej, aktualizowanej na bieżąco witryny internetowej Biblioteki. 
Wszystkie związane z tym prace prowadzi mgr Monika Kubiak. Oprócz 
praktycznych informacji, takich jak godziny otwarcia, telefony, adresy pocz- 
ty elektronicznej, usługi, umieszczono tu opisy baz i linki do portali medy- 
cznych. Ze strony tej dostępna jest wersja internetowa katalogu książek, 
prezentuje się na niej najnowsze nabytki książkowe, internetowy katalog 
zasobów czasopism znajdujących się w Bibliotece w formie drukowanej 
i na płytach CD, oraz wykaz czasopism zaprenumerowanych na bieżący 
rok. Na stronie internetowej udostępniono również opracowany w układzie 
alfabetycznym katalog wszystkich czasopism dostępnych w bazach on-line 
z bezpośrednimi linkami do poszczególnych tytułów, co znacznie ułatwia 
czytelnikom poszukiwania pełnych tekstów artykułów. Witryna internetowa 
służy także do prezentacji wyników analizy bibliometrycznej, sporządzonej 
na podstawie bibliografii publikacji pracowników naszej Akademii. 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny sprawuje również pieczę nad 
zajęciami (wykładami, seminariami i ćwiczeniami) z informacji naukowej. 


Zbiory Biblioteki, Katalogi 
Obecnie Biblioteka posiada blisko 70 000 woluminów książek i po- 
nad 13500 wol. czasopism (ok. 2500 tytułów) z zakresu medycyny i nauk 
pokrewnych. Uzupełnieniem księgozbioru medycznego są wydawnictwa 
o charakterze encyklopedycznym, informatory z wielu dziedzin wiedzy 
oraz słowniki biograficzne i językowe.
		

/Untitled-316_0001.djvu

			Jednostki Qgólnouczelniane 


Kluczem do zbiorów Książnicy są, dostępne w systemie kartkowym 
i komputerowym, katalogi książek (alfabetyczny i przedmiotowy) oraz dos- 
tępny wyłącznie w systemie komputerowym katalog czasopism i mikrofisz. 
Swoje zbiory, obejmujące książki od 1994 r. (starsze zbiory znajdują się 
w tradycyjnym katalogu kartkowym) oraz wszystkie tytuły czasopism Bib- 
lioteka prezentuje w programie komputerowym. Poszukiwania można 
prowadzić zarówno według nazwisk autorów, tytułów, jak i haseł przed- 
miotowych, możliwe jest także wyszukiwanie wieloaspektowe. Z katalogu 
komputerowego można kprzystać na miejscu w wypożyczalni biblioteki, 
gdzie do dyspozycji czytelników znajduje się 5 komputerów, jak również 
z jego wersji internetowej. 


Dydaktyka 
W Bibliotece prowadzone są obowiązkowe zajęcia z przysposobie- 
nia bibliotecznego dla studentów I roku. Obejmują one 2 godz. wykładu 
i 2-4 godz. ćwiczeń, w zależności od kierunku studiów. W ramach zajęć 
studenci zapoznają się z regulaminem Biblioteki, zasadami wypożyczeń, 
sposobem korzystania z katalogów komputerowych oraz katalogów 
tradycyjnych. Studenci starszych lat studiów objęci są obowiązkowymi 
zajęciami z zakresu naukowej informacji medycznej. Mają one na celu 
zapoznanie studentów z działalnością służb informacji naukowej, z bazami 
komputerowymi oraz sposobami korzystania z nich, jak również z wyko- 
rzystaniem Internetu jako źródła informacji biomedycznej. Liczba godzin 
jest zróżnicowana i wynosi: 
- dla studentów V roku analityki medycznej - 4 godz. wykładu i 2 godz. 
ćwiczeń, 
- dla V roku Wydziału Lekarskiego - 10 godz. zajęć seminaryjnych, 
- dla III roku pielęgniarstwa - 6 godz. wykładu i 2 godz. ćwiczeń. 
Biblioteka prowadzi również zajęcia na temat: "Źródła informa- 
cji w biomedycynie" dla studentów studiów doktoranckich w wymiarze 
8 godzin. 
Od wielu lat w Bibliotece odbywają się studenckie praktyki zawo- 
dowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej innych uczelni. 
W ciągu wielu lat przygotowywali się u nas do pracy studenci Uniwer- 
sytetu Wrocławskiego, UMK oraz WSP w Bydgoszczy (obecnie Akademia 
Bydgoska). 
Pracownicy Biblioteki wspomagają również dydaktycznie Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, zapoznając uczestników 
kursów ze sposobami poszukiwania informacji oraz przedstawiając dostępne 
w Bibliotece bazy bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe. 


Publikacje 
W Bibliotece Głównej znajdują się redakcje dwóch wydawnictw pe- 
riodycznych. Już w początkach istnienia uczelnianej książnicy rozpoczęto 
w niej prace nad publikacją wykazu dorobku naukowego pracowników 
Akademii Medycznej. Po raz pierwszy "Bibliografia Prac Naukowych 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy" ukazała się w ramach serii "Annales 
Academiae Medicae Bydgostiensis" w 1986 r. Zawierała spis publikacji, 
które ukazały się drukiem w okresie od 1.07.1984 do 31.12.1985 r. 
Opracowana została przez mgr Teresę Kosik. W roku 1987 został wydany 
kolejny wykaz za rok 1986, przygotowany przez mgr Wiolettę Bogusz. 


j .., 
/ :, 


''I 
",J U . 
. 
I 'I 
.1 
!.
 

 li 
., 


,.. I 


, 


.
 


Magazyn druków zwartych z regałami 
kompaktowymi 


321
		

/Untitled-317_0001.djvu

			Jednostki Ogólnouczelniane 


AKA()EMIA Mlćl)Y('ZNA jp. !.U()\\ IKA RY()YGIF:RA 
W BY()GOS7LZY 
BIBIIOTF,KA GI.ÓWNA 


ISO:;N J731 8238 


BIBLIOGRAFIA 


PUBLlK
CJI PRACOW'IIKÓW 
AK
()EMII Ml.()YClNF,,1 W BYIJGOSZ('ZY 
.t.ł rok 2001 


@ . 
.
 
.n- 
':
. 


BY-OGOSZU 2063 


Faksymile okładki "Bibliografii Publikacji Pra- 
cowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy" 
za rok 2001 


322 


Z czasem wykazy te przyjęły nazwę Bibliografia Publikacji Pracowników 
Akademii Medycznej. W latach 1987-2002 poszczególne bibliografie 
opracowywane były przez mgr Cecylię Frąckiewicz oraz ówczesnego 
Dyrektora Biblioteki, dr Eugeniusza Janowicza, który był również redak- 
torem tegoż wydawnictwa. 
Od roku 2003 bibliografia publikowana jest jako odrębne 
wydawnictwo. Obecnie na ukończeniu znajduje się kolejny jej tom, mający 
ukazać się jesienią 2004 r., zawierający spis za rok 2002. Bibliografia opra- 
cowywana jest na bazie - wspomnianego wcześniej - programu Exper- 
tus. Pracami nad jej przygotowaniem kieruje mgr Małgorzata Białobłocka. 
Współpracują z nią w tym zakresie pracownicy Działu Informacyjno-Bib- 
liograficznego: Joanna Słomkowska i Anna Garczewska. 
Drugim, znacznie młodszym periodykiem są "Wiadomości Aka- 
demickie". Pierwszy numer tego czasopisma ukazał się na przełomie czer- 
wca i lipca 1999 r. Wielkie zasługi dla jego powstania położyli inicjatorzy 
pomysłu: ówczesny Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej 
dr n. hum. Eugeniusz Janowicz, który jako Redaktor Naczelny poświęcił 
"Wiadomościom Akademickim" wiele czasu i uwagi oraz Prorektor ds. Kli- 
nicznych i Kształcenia Podyplomowego, prof. AM dr hab. Zbigniew Wolski. 
W skład Redakcji "Wiadomości Akademickich" wchodzili: dr n. 
hum. Eugeniusz Janowicz pełniący funkcję Redaktora Naczelnego oraz dr 
n. med. Janusz Tyloch jako zastępca Redaktora Naczelnego. Sekretarzem 
Redakcji została pracownica Biblioteki mgr Monika Kubiak. W pierwot- 
nym składzie Rady Programowej znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Wolski 
(Przewodniczący), prof. dr hab. Gerard Drewa (Z-ca Przewodniczącego), dr 
hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM, dr Eugeniusz Janowicz, prof. dr 
hab. Arkadiusz Jawień, mgr Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Ryszard Oliński, 
dr n. med. Janusz Tyloch. W przygotowaniu ósmego numeru pisma, z grud- 
nia 2002 r., jako Sekretarz Redakcji uczestniczyła Joanna Słomkowska. 
We wrześniu 2002 r. dr n. hum. Eugeniusz Janowicz odszedł na 
emeryturę, rezygnując jednocześnie z funkcji Redaktora Naczelnego. 
Przez krótki okres obowiązki te pełniła mgr Lucyna Modrzejewska, zaś 
w kwietniu 2003 r., od dziewiątego numeru pisma, nowym Redaktorem 
Naczelnym został dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki. Zmienił się 
również skład samej Rady Programowej. W związku z rezygnacją prof. dr 
hab. Ryszarda Olińskiego powołano do Rady nowych członków w oso- 
bach: dr hab. Eugenii Gospodarek, prof. nadzw. AM, jako przedstawicie- 
la Wydziału Farmaceutycznego, dr. n. med. Wojciecha Szczęsnego jako 
przedstawiciela nauczycieli akaqemickich, nie będących samodzielnymi 
pracownikami nauki oraz lek. med. Jakuba Szmytkowskiego, jako przed- 
stawiciela młodych lekarzy i Studenckiego Towarzystwa Naukowego. 
W latach 1999-2002 czasopismo "Wiadomości Akademickie" 
ukazywało się co pół roku. Od roku 2003 zostało przekształcone w kwar- 
talnik. Dotychczas ukazało się trzynaście numerów. "Wiadomości Aka- 
demickie", jako pismo bezpłatne wydawane przez Uczelnię, wychodziło 
początkowo w nakładzie około 100 egzemplarzy. Począwszy od numeru 
dziesiątego z lipca 2003 r. jego nakład wzrósł do 400 egzemplarzy. 
Jest również dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Akademii. 
Obecnie Redakcję pisma prowadzą: dr Krzysztof Nierzwicki 
(Redaktor Naczelny), dr n. med. Janusz Tyloch (Z-ca Redaktora Naczel-
		

/Untitled-318_0001.djvu

			Jednostki Ogólnouczelniane 


nego), mgr Monika Kubiak (Sekretarz Redakcji), a w Radzie Programowej 
zasiadają: pro£. dr hab. Zbigniew Wolski (Przewodniczący), prof. dr hab. 
Gerard Drewa (Z-ca Przewodniczącego), dr hab. Andrzej Dziedziczko, 
pro£. nadzw. AM, dr hab. Eugenia Gospodarek, pro£. nadzw. AM, prof. dr 
hab. Arkadiusz Jawień, mgr Ewa Nawrocka, dr Krzysztof Nierzwicki, dr n. 
med. Wojciech Szczęsny, dr n. med. Janusz Tyloch. 
Za skład komputerowy oraz opracowanie techniczne i typograficz- 
ne pisma odpowiada Studio "Skryba", za druk zaś (począwszy od numeru 
dziewiątego z kwietnia 2003 r.) - Centrum Promocji i Reklamy "ReMe- 
d . " 
la . 


Podobnie jak większość czasopism akademickich "Wiadomości 
Akademickie" są kroniką życia Uczelni, miejscem wymiany poglądów 
dotyczących wydarzeń z życia społeczności akademickiej, problemów 
młodych lekarzy, lekarzy rezydentów, stażystów, Studenckiego Towarzy- 
stwa Naukowego itp. W piśmie podaje się m.in. informacje o zmianach 
kadrowych, nowo mianowanych doktorach nauk medycznych i biolo- 
gicznych, najnowsze zarządzenia rektorskie, relacje z wszelkiego rodzaju 
zjazdów, konferencji i sympozjów, wspomnienia o zmarłych pracownikach. 
sprawozdania z inauguracji i innych ważniejszych wydarzeń i uroczystości 
uczelnianych, materiały przybliżające poszczególne katedry i kliniki AM, 
artykuły polemiczne, dydaktyczne, jak i traktujące o różnych specjalnościach 
medycznych, teksty poświęcone szeroko pojętej historii medycyny, a także 
artykuły informujące o nowych możliwościach i bazach udostępnianych 
w Bibliotece Głównej. 
Najnowsze numery pisma rozpoczynają wywiady z wybitnymi 
przedstawicielami Uczelni. Do tej pory w "Wiadomościach Akademic- 
kich" ukazały się wywiady z: pro£. dr hab. Danutą Miścicką-Śliwką, JM 
Rektorem Akademii Medycznej w Bydgoszczy; pro£. dr. hab. Wiesławem 
Szymańskim, Kierownikiem Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobie- 
cych; mgr Ewą Nawrocką, Dyrektorem Administracyjnym AM oraz pro£. dr. 
hab. Gerardem Drewą, Dziekanem Wydziału Lekarskiego AM. 
Krzysztof Nierzwicki  

wM1 
1}ill
1ll2 
til: . 11bI!&IBIII
bI.
 
I Nr 9 (1f2003) KWIecIeń 2003 ISSN 1508-2180 
l )ę

pmtlum
tmnm
nt' tme-fi1t.... 
.. t '" ,me::bbu .,Hm! bt.'Otfftn li......"\", 

. 
 r-- 
d
 


) :. 
 , Ebuma fftłttmA qUAbumamqrsbJfp... 
rmOllI'$UOfllu,lnU':Fpntt'ąUAfmuiuu:';ł-ttb 
flłmn
ftm1tIIS:
ar 


Faksymiłe okładki 9 numeru "Wiadomości Aka- 
demickich" z kwietnia 2003 r. 


323
		

/Untitled-319_0001.djvu

			Studenci 


Biuro Promocji Studentów i Abolwentów "Biuro Karier" powołane zostało 
Uchwałą Senatu z 22.04.2003 r. Mieści się ono w budynku Rektoratu, 
przy ul. Jagiellońskiej 13-15. 
Akademickie Biuro Karier jest jednostką dZiałającą na rzecz akty- 
wizacji zawodowej studentów i absolwentów. Jednym z nadrzędnych zadań 
Biura jest zbieranie i udostępnianie ofert pracy absolwentom Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy, a tym samym pomoc pracodawcom w znale- 
zieniu odpowiednich osób na oferowane przez nich miejsca pracy. Biuro 
zajmuje się monitoringiem rynku pracy oraz gromadzeniem informacji, 
które wspomagają efektywne poszukiwanie zatrudnienia. Jednostka zaj- 
muje się także poradnictwem zawodowym. W trakcie rozmów ze stu- 
dentami rozdawane są kwestionariusze, w których nakreślają oni swoją 
sylwetkę oraz oczekiwania. Pozwala to stworzyć bazę danych studentów 
i absolwentów zainteresowanych znalezieniem pracy. 
W celu zapewnienia fachowej i wielostronnej obsługi wszystkim 
zainteresowanym Biuro Karier współpracuje z Centrum Informacji i Pla- 
nowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy oraz z biurami karier uczelni 
wyższych z całego regionu. Dla potrzeb studentów gromadzone są ulotki 
oraz inne pomoce, które mają ułatwić im pisanie jak najlepszych doku- 
mentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz zaplanowanie własnej kariery zawodowej. 
Obecnie prowadzone są działania organizacyjne zmierzające do 
utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów. Celem takiego stowarzyszenia 
jest utrzymywanie kontaktów oraz wzajemna pomoc byłych, obecnych. 
jak i przyszłych absolwentów. 


Izabella Czyżak 


Biuro Informacji Międzynarodowej dla Studentów utworzono na pod- 
stawie Uchwały Senatu z 22.04.2003 roku. Mieści się ono w budyn- 
ku Rektoratu, przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy. Ramowy 
zakres pracy Biura obejmuje obsługę programu Socrates-Erasmus. 
Program Erasmus jest częścią wspólnotowego programu Socra- 
tes, który daje możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, 
i co się z tym wiąże lepszego poznania języka obcego, nawiązania nowych 
kontaktów. Erasmus wspiera międzynarodową współpracę między uczel- 
niami oraz wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie, 
m. in. poprzez przyznawanie grantów na wyjazdy. Polska bierze udział 
w programie Socrates-Erasmus od 1998 r. 
Celem programu jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmac- 
nianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Studenci 
wyjeżdżający na uczelnie partnerskie realizują program studiów odpo- 
wiedni dla ich uczelni macierzystej, opierając się na ustalonym z Koor- 


Biuro Promocji 
Studentów 
i Absolwentów 


Biuro Informacji 
Międzynarodowej 
dla Studentów 


325
		

/Untitled-31_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Dąbrowieckiego, pro£. nadzw. AM, Dziekanem WydzIału Lekarskiego 
wybrano prof. dr. hab. Gerarda Drewę, Wydziału Farmaceutycznego - 
pro£. dr. hab. Aleksandra Gutsze, prof. zw. AM. a Wydziału Nauk o Zdro- 
wiu dr. hab. Zbigniewa Bartuzi, prof. nadzw. AM. 
W 2002 r. przejęto notarialnie na wieloletme użytkowanie dla 
potrzeb dydaktycznych budynek w centrum miasta, który musi być pod- 
dany generalnemu remontowi. 
W tym roku trzech profesorów zostało mianowanych na stanowisko 
profesora zwyczajnego AM, jeden kierownik kliniki otrzymał tytuł profe- 
sora, ośmiu nauczycielom akademickim nadano stopień doktora habilito- 
wanego nauk medycznych, w tym trzem w zakresie biologii medycznej 
Stopień doktora nauk medycznych uzyskało 50 osób, w tym osiem w za- 
kresie biologii medycznej. 
W 2003 r. uzyskano od władz miasta kolejny budynek, w którym 
przystąpiono do gruntownego remontu. Prowadzone były intensywne 
prace adaptacyjne i remontowe w różnych obiektach, wiążące się z ko- 
niecznością stworzenia warunków do działalności dydab.-tyczno-naukowej 
dla nowych jednostek organizacyjnych. 
W 2003 r. na Wydziale Lekarskim powołano Katedrę i Zakład 
Ekologii i Ochrony Środowiska, a na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zakład 
Neuropsychologii Klinicznej, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, 
Klinikę Chirurgii Onkologicznej oraz Klinikę Ginekologii Onkologicznej 
i Pielęgniarstwa Ginekologicznego. Katedrę i Klinikę Chirurgii Dziecięcej 
zlokalizowano w budynku głównym Szpitala Klinicznego na zwolnionym 
półpiętrze po kardiochirurgii, ponadto dokonano w Szpitalu Klinicznym 
wielu adaptacji, z uwagi na uzyskanie naj nowocześniejszej aparatury diag- 
nostycznej dla Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
oraz Katedry i Zakladu Radiologii i Diagnostyki Narządowej. Dokonano 
uroczystego otwarcia Ośrodka Przeszczepu Szpiku w Katedrze i Klinice 
Pediatrii, Hematologii i Onkologii. 
Senat Akademii Medycznej 21 maja 2003 f. W Toruniu wziął udział 
w historycznym, uroczystym spotkaniu Senatów pięciu akademickich szkół 
wyższych regionu kujawsko-pomorskiego, które wspólnie opowiedziały 
się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ogłoszenie stanowiska 
środowisk akademickich Bydgoszczy i Torunia w sprawie przystąpienia 


-ł , 

.. l' 
'!, 
-. 
. 
.L " 
1
 tI 

: - . 
.,.,-4 
o:,.,\V"'- 
 :t 
, 

 
 . 
 - 

 ą " 
,,- 
. . ! 


 '" '1 .. l 
;.- \. 
'
 1 l . 
 
 
.\ l' .. 
 
"' 

 ł 
. . 
. 
.. 
 Ił " r . . 
,. 
t4:?' 
. 
......' t . .ł .A- . 
, ....... 
- . - 
.,. 


Rektorzy państwowych uczelni wyższych 
regionu oraz przed5tawIClele wladz samorzą- 
dowych, miejskich i wojewódzl.ach podczas 
uroczystego spotkania Serm.tów w Toruniu 
w maju 2003 r. 


31
		

/Untitled-320_0001.djvu

			Studenci 


IFMSA 


IFMSA - POLAND  III OGÓLNOPOLSKIE DNI 

 EDUKACJI MEDYCZNEJ 
IF"'SA . POLAND 
;\
 
	
			

/Untitled-321_0001.djvu

			ukazanie sytuacji studentów i lekarzy po wejściu Polski do Unii Europej- 
skiej. W dniach 27-29.05.2003 r. Komitet Lokalny IFMSA zorganizował 
w Uczelni akcję krwiodawstwa. Oprócz wykładów i warsztatów zorgani- 
zowano akcję honorowego oddawania krwi, wzięło w niej udział ponad 
50 naszych studentów. W roku akademickim 2003/2004 IFMSA-Poland 
rozpoczął działalność na polu międzynarodowej wymiany naukowej. 
W ramach programu SCOR dwóch studentów uczestniczących w bada- 
niach naukowych wyjedzie do Egiptu i Austrii. 


Bronisław Grzegorzewski 


Rada Samorządu Studenckiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy re- 
prezentuje studentów tej Uczelni. Organizacja ta, przy współpracy z wła- 
dzami Uczelni, troszczy się o socjalne i naukowe warunki studiowania 
oraz wspiera życie kulturalne studentów. 
Samorząd działa na podstawie ustawy o Szkolnictwie Wyższym - 
"studenci uczelni tworzą samorząd studencki" oraz Statutu Akademii Me- 
dycznej w Bydgoszczy, w którym czytamy - "organy uczelniane samorządu 
są jedynymi reprezentantami ogółu studentów Akademii". 
Działalność Rady Samorządu Studenckiego obejmuje następujące 
pola aktywności: 
- obrona praw studentów, 
- uczestnictwo w procesach decyzyjnych dotyczących spraw studenckich, 
poprzez aktywny udział w zebraniach z władzami Uczelni, a także poprzez 
swoich przedstawicieli w Senacie, 
- poparcie naukowych, kulturalnych, sportowych oraz turystycznych ini- 
cjatyw studenckich, 
- organizowanie imprez integracyjnych w zaprzyjaźnionych klubach na 
terenie miasta, 


, 


,4 


\ 


1 


. 


/ 


. 


., 


.i 
ił -------
 
 

 
I ; 
 . '- 
t 
-.,e 


Samorząd 
Studencki 


Studenci 


Przedstawiciele Samorządu Studenckiego, 
2004 r. 


327
		

/Untitled-322_0001.djvu

			Studenci 


I ut; :-
 rf 7=L0mDm 

 r ,-:; d G. r I I r c r ,
ll 
:

r;;=
I; pi!_n1r. dlJd(
{

!
;yr.7.n
j \
s
rł


!f
iu 


. 
.kI-' 


L 
'" 


..,. 


r  
#" 
....
. . ' ..., 
. .), Jo 1_1"" l:.nl;l"2: 

....... 
.', . 
T
 
" lo j! 


.-- 
... " 
..............ł1" I
 L NAUKI 


Faksymile okładki "Niecodziennika Akademic- 
kiego" nr 6 z 2003 r. 


I " 


- negocjowanie korzystnych zniżek dla studentów AM na terenie miasta, 
- negocjowanie korzystnych ubezpieczeń zbiorowych studentów, 
- promowanie studentów i absolwentów AM na zewnątrz, 
- kreowanie życia studenckiego Uczelni, 
- zabieganie o stworzenie warunków umożliwiających studentom zrzesza- 
nie się, 
- wspieranie działalności wolontariatu powstałego przy Klubie Inicjatyw 
Studenckich, 
- współdecydowanie z władzami Uczelni w sprawach rozdziału stypendiów 
i nagród, 
- wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach związanych z pro- 
cesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze 
środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi, 
- prowadzenie strony internetowej, zawierającej aktualne informacje do- 
tyczące spraw studenckich, 
- prowadzenie listy informacji sms-owej dla studentów, dzięki której otrzy- 
mują oni bezpośrednio istotne informacje, 
- aktywne uczestnictwo w imprezach promujących Uczelnię na terenie 
miasta (Drzwi Otwarte Uczelni), 
- współorganizowanie Campusu Akademickiego podczas okresu waka- 
cyjnego, 
- organizowanie wielu, cieszących się uznaniem wśród studentów, imprez 
podczas Juwenaliów, 
- wspieranie i koordynacja działalności Klubu Inicjatyw Studenckich. 
W Radzie Samorządu Studenckiego zasiadają przedstawiciele 
wszystkich wydziałów AM: 
- z Wydziału Lekarskiego: Paweł Bartoszewski, Beata Bułkowska, Tomasz 
Derkowski, Szczepan Dziuban, Piotr Sawicki, Marcin Słomiński, Łukasz 
Woda, 
- z Wydziału Nauk o Zdrowiu: Magdalena Marciniak, Elżbieta Pokorow- 
ska, Agnieszka Stefańczyk, Aneta Zreda, 
- z Wydziału Farmaceutycznego: Jacek Andrzejewski, Tomasz Deresz, 
Daria Kupczyk. 
Klub Inicjatyw Studenckich powstał w kwietniu 2003 r. i ma swoją 
siedzibę w budynku przy ulicy 3 Maja w Bydgoszczy. Jest to miejsce 
spotkań studentów naszej Uczelni, gdzie rozwijać oni mogą swoje zain- 
teresowania w ramach istniejących kółek, a także zrelaksować się po 
zajęciach. 
Istnienie poszczególnych kółek jest zależne od inicjatywy studen- 
tów. Obecnie działa: kółko plastyczne, filmowe, muzyczne, podróżnika 
oraz Klub Miłośników Kultury Japońskiej. Już wkrótce w klubie odbywać 
się będą próby zespołu muzycznego naszej Uczelni. 
W tym roku powstał przy KIS-ie kabaret uczelniany, który swój 
debiut sceniczny odbył podczas organizowanego w czasie Juwenaliów 
Kabaretonu. 
Swoją siedzibę ma tu również Wolontariat oraz Rada Samorządu 
Studenckiego. Klub jest cały czas na etapie dynamicznego rozwoju i sta- 
nowi centrum kulturalne i towarzyskie naszej Uczelni. 
Pod egidą samorządu wydawane jest niezależne pismo studentów 
"Niecodziennik Akademicki". Pierwszy egzemplarz został wydany w ma- 
ju 1999 r. i był redagowany przez: Przemysława Adamczyka, Romana 


328
		

/Untitled-323_0001.djvu

			Mindykowskiego, Marcina Olejniczka i Sławomira Wojtkiewicza. Nad 
realizacją projektu czuwał prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. 
med. Henryk Kaźmierczak. W "Niecodzienniku Akademickim" studenci 
zamieszczają swoje artykuły dotyczące życia uczelni, materiały o pobytach 
na stażach zagranicznych, a także wyniki swojej pracy twórczej. Zamiesz- 
czane są w nim również wywiady z władzami Uczelni. 
Wyrazem uznania działalności Samorządu było powierzenie mu 
w 2004 r. organizacji Konferencji Komisji ds. Wyższego Szkolnictwa 
Medycznego Parlamentu Studentów RP (KWSM), którą swym Patro- 
natem Honorowym objęła Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Danuta 
Miścicka-Śliwka. Akademia gościła wówczas przedstawicieli dziewięciu 
uczelni medycznych z całego kraju. 
Rada Samorządu Studenckiego współorganizuje obóz adaptacyjny 
dla studentów pierwszego roku w Międzyzdrojach. Podstawowym zadaniem 
Campusu jest przedstawienie większości problemów, jakie spotykają stu- 
denta Akademii Medycznej. Organizowane są spotkania, na których poru- 
szana jest tematyka pomocy materialnej, regulaminu studiów i zwyczajów 
panujących w Uczelni. Ponadto organizowane są liczne warsztaty (tanecz- 
ne, fotograficzne, komunikacji interpersonalnej, plastyczne i wiele innych), 
dzięki którym uczestnicy mogą realizować swoje zainteresowania. 
Każdego roku, Samorząd Studencki już od pierwszego dnia 
wiosny czyni starania, aby zapewnić studentom Akademii Medycznej jak 
najlepszą rozrywkę na profesjonalnym poziomie. W latach 90. zrodziła się 
inicjatywa organizacji Juwenaliów pod egidą Porozumienia Bydgoskich 
Uczelni Wyższych. Dzięki tej inicjatywie studenci mogą uczestniczyć we 
wszystkich imprezach studenckich, które odbywają się na terenie miasta. 
W 2004 r. w Teatrze Polskim studenci mieli okazję zobaczyć znanych 
aktorów kabaretowych i wybrać najlepszy kabaret uczelni bydgoskich 


, 


.. 


", 
...(  


ot:" 


, .' 


1.  


-  


\. 


J 


,- 


.c....  ---- 


" 


,- - 


\. 


Studenci 


'-.... 


f. lA. g 
., :r'" ln:".., 

 mJ
 l.£.= 
I ,1i n 
- 


. 
" "\. '!"Ooo- l 
. 
I : 


.. 


" \. 


; Ir 


;f
,' ;'-YJ -'" 
, ..:;--; '. 


I ł 
I 
i 


l 


Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz 
podczas przekazania studentom kluczy do bram 
miasta w Juwenalia 2004  


"Zawody paramedyczne" podczas Juwenaliów 
2004 r. 


329
		

/Untitled-324_0001.djvu

			Studenci 


Studenckie 
Towarzystwo 
Naukowe 


. -
 
I I 
 /
:
: a 
.. . r 


CC 
- :z 
:e..... 
..... ""' 
ci; 

..... 
c:E 


330 


BYDGOSZCZ 


w I Studenckim Przeglądzie Kabaretowym. Gospodarzem tej imprezy była 
Akademia Medyczna. Jej poziom był wysoki, a nagrodą główną musiały 
podzielić się dwa najlepsze, zdaniem jurorów i publiczności, zespoły: Kaba- 
ret "Ale o co chodzi" z Akademii Bydgoskiej oraz "Pavulon" z rodzimej 
Akademii Medycznej. Podczas otwarcia Juwenaliów Prezydent Bydgoszczy 
przekazał studentom klucze do bram miasta i barwny korowód wyruszył na 
Stary Rynek. Tradycyjnie studenci zorganizowali, kultowy już, Bal Fartu- 
chowy. Na innych imprezach zmagali się w karkołomnych konkurencjach 
sportowo-medycznych. W programie znalazł się też wyścig łóżek szpital- 
nych, rzut kaczorem oraz bieg w opatrunkach. Emocje sięgnęły zenitu. 
Na strudzonych sportowców i kibiców czekały zimne napoje i kiełbaski 
z grilla. Niezmiernie cieszy fakt, że studenci korzystają z rozrywki przed 
trudnym okresem sesji egzaminacyjnej. 


Aneta Zreda 


Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) jest integralną jednostką Aka- 
demii Medycznej w Bydgoszczy, utworzoną przez studentów, dla stu- 
dentów i przez nich zarządzaną. STN integruje i koordynuje działalność 
studenckich kół naukowych (SKN), reprezentuje studencki ruch naukowy 
wewnątrz i na zewnątrz Uczelni, a także umożliwia prezentację dorobku 
naukowego studentów, między innymi poprzez organizowanie naukowych 
sympozjów i zjazdów oraz refundację wyjazdów na konferencje naukowe. 
Początki ruchu naukowego w Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
sięgają roku 1986, kiedy to utworzono koło naukowe przy Katedrze i Za- 
kładzie Histologii i Embriologii. Formalnie Studenckie Towarzystwo 
Naukowe ukonstytuowało się 8.10.1999 r. poprzez uchwalenie statutu, 
a 2 grudnia tego roku postanowiono o wpisie Towarzystwa do rejestru 
stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, którego dokonano dnia 
3.03.2000 r. Komitet założycielski tworzyli: Bartosz Sikorski, Sławomir 
Wójtewicz, Marcin Olejniczak. 
W 2000 r. rozpisano wybory do władz Studenckiego Towarzys- 
twa Naukowego. Wolą Walnego Zgromadzenia wybrani zostali: Marcin 
Gawroński (prezes), Bartosz Sikorski (wiceprezes), Leszek Rutkowski 
(skarbnik), Sebastian Pietrzak (sekretarz), Joanna Rutkowska i Szymon 
Dudziak (komisja rewizyjna). 
Powołano również kuratorów i wicekuratorów, którymi zostali: dr 
hab. n. med. Małgorzata TafiI-Klawe, prof. nadzw. AM (kurator), dr hab. 
n. med. Jacek Kubica, prof. nadzw. AM i dr n. med. Wojciech Stankiewicz 
(wicekuratorzy) . 
W kwietniu 2002 r. Marcin Gawroński oraz dr hab. n. med. Jacek 
Kubica, prof. nadzw. AM zrezygnowali ze swoich funkcji i rozpisano nowe 
wybory. Do władz STN wybrano wówczas następujące osoby: Marek 
Koziński (prezes), Paweł Lisecki (wiceprezes), Leszek Rutkowski (skarbnik), 
Marcin Chabecki (sekretarz), Maciej Tworkiewicz i Andrzej Bielski (komis- 
ja rewizyjna), dr hab. n. med. Małgorzata TafiI-Klawe, prof. nadzw. AM 
(kurator), dr n. med. Wojciech Stankiewicz i dr n. med. Stanisław Pilecki 
(wicekuratorzy) . 
W listopadzie 2002 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do 
Zarządu STN oraz powołano dwie nowe Komisje Towarzystwa: Komisję ds.
		

/Untitled-325_0001.djvu

			Studenckich Badań Naukowych w składzie: Sebastian Pietrzak i Mariusz 
Głuszek oraz Komisję ds. Informatyki, którą poprowadził Łukasz Kania. 
Natomiast w listopadzie 2003 r. odwołano z funkcji sekreta- 
rza Marcina Chabeckiego, zaś Maciej T workiewicz kontynuował swoją 
kadencję. Walne Zgromadzenie wybrało następujące osoby do pełnienia 
funkcji: Marta Dworakowska (prezes), Maria Dobosz (wiceprezes), Maciej 
Tworkiewicz (przewodniczący komisji rewizyjnej), Agnieszka Zaborows- 
ka i Jarosław Koza (członkowie komisji rewizyjnej), Krzysztof Czyżewski 
(przewodniczący komisji ds. badań naukowych), Agnieszka Paradowska 
(przewodnicząca komisji ds. informatyzacji), dr n. med. Witold Hrynce- 
wicz (kurator), dr n. med. Tomasz Drewa i dr n. med. Janusz Tyloch (wice- 
kuratorzy), sekretarza nie wybrano. 
W grudniu, decyzją Zarządu, powołano Marcina Kicińskiego do 
pełnienia funkcji skarbnika, natomiast w maju z powodu zakończenia 
kadencji z komisji rewizyjnej został odwołany Maciej Tworkiewicz. 
Obecnie w Studenckim Towarzystwie Naukowym zrzeszonych jest 
40 Studenckich Kół Naukowych, działających przy katedrach i klinikach 
/zakładach, pracowniach Akademii Medycznej na wszystkich wydziałach 
Uczelni. Po weryfikacji, dokonanej na przełomie 2003 i 2004 roku, do 
rejestru członków STN wpisanych jest 134 studentów. Jednakże rzeczy- 
wista liczba pracujących naukowo studentów jest wyższa, ponieważ nie 
wszyscy są członkami STN. 
W ramach działalności naukowej studenci Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy reprezentowali swoją Uczelnię, biorąc udział w krajowych 
i zagranicznych konferencjach naukowych. W samym 2003 r. studen- 
ci zaprezentowali kilkadziesiąt prac naukowych, z których 15 zostało 
nagrodzonych i wyróżnionych. Natomiast pierwsza połowa 2004 r. 
już zaowocowała publikacją kilkudziesięciu prac naukowych oraz na- 
grodzeniem i wyróżnieniem ponad 15 prac, których autorami byli stu- 
denci naszej Alma Mater. 
Członkowie STN czynnie włączyli się w organizację Festiwalu 
Nauki "Medicalia" w dniach 11-13.04.2003 r. oraz Ogólnopolskiego 
Dnia Nauki we wrześniu 2003 r. Wraz z IFMSA i Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zorganizowano również 
w maju 2003 r. "Akcję krwiodawstwa", podczas której blisko 60 osób 
oddało krew. 
Swego rodzaju novum było przyznanie w 2003 r. Nagrody Rek- 
tora dla studentów pracujących na rzecz rozwoju Akademii Medycznej. 
Za działalność na rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego nagrodę 
tę otrzymał Krzysztof Czyżewski, student IV roku kierunku lekarskiego. 
W 2003 r. pełne prace oraz streszczenia, których współautorami 
byli członkowie studenckich kół naukowych, ukazały się w polskiej prasie 
naukowej: Przemysława Gałązki, Katarzyny Wysockiej ("Urologia Polska", 
"Tissue Engineering"), Marka Kozińskiego i Katarzyny Dębskiej-Kozińskiej 
("Endokrynologia Polska"), Anny Pyszory, Jolanty Kujawy ("Polska Medycy- 
na Paliatywna"), Agnieszki Majewskiej i Agaty Ziebhart ("Medycyna Wieku 
Rozwojowego"), Krzysztofa Czyżewskiego ("Nowiny Lekarskie"), Krzysztofa 
Czyżewskiego i Agaty Prus ("Pediatria Polska"). Co więcej, niżej wymienieni 
studenci są współautorami streszczeń w zagranicznej prasie naukowej, 
w czasopismach z tzw. "górnej półki", posiadających impact factor: Krzysztof 


Studenci  . ., 
. \ ,
', 
. 
\, 
. I ł 
ł . .' 
t 
r 
oJ 


Członkowie Studenckiego Towarzystwa Nau- 
kowego, 2004 r. 


331
		

/Untitled-326_0001.djvu

			Studenci  . 
 
 
..;::- - - fit II >
 . .,\. '..,. 

 - .... ;, . ,tJiClIl'j . o!ł 

. "'
:oli
; ,-
l".
:'
', q '.::X: n 

 [
.,,-.. " '
 


;..': 

: 
J 
. . -\",', 
 ... .::>
 
.
.,. . .' 1'" .. 
'\ "",," _"7':_ 
\' ""11' . -...,. '" 
ł .::: 1] . _ Contac . ..
 .1 I 
:.-,;:-r. 
. ,mb.by.. z.t 
 


Plakat informacyjny 2nd International Confer- 
ence of Student's Scientific Society for Medi- 
cal Students and Young Doctors 


332 


Czyżewski ("Blood", IF=9,273), Marzena Tutak ("Leukemia", IF=4,293). 
W roku akademickim 2002/2003, wysiłkami prof. Bronisława 
Grzegorzewskiego, prezesa STN Marka Kozińskiego oraz członków Ko- 
misji ds. Studenckich Badań Naukowych STN - Sebastiana Pietrzaka 
i Marcina Głuszka, opracowano regulamin i wdrożono projekt Studen- 
ckich Badań Naukowych. Przyznano 8 grantów na badania naukowe pro- 
wadzone przez studentów Akademii Medycznej. Projekt jest kontynuowany 
w roku akademickim 2003/2004 przy udziale Krzysztofa Czyżewskiego 
(przewodniczący ww. komisji), realizowanych jest 19 grantów. Dzięki 
temu projektowi możliwe było napisanie prac, które przedstawiono na 
konferencjach naukowych i wydrukowano w prasie naukowej. Prace te 
zostały nagrodzone m.in. podczas 2 nd International Conference of Stu- 
dent's Scientific Society for Medical Students and Young Doctors (Byd- 
goszcz-Chełmno, 15-17.04.2004). 
Studenckie Towarzystwo Naukowe było organizatorem 4 konfe- 
rencji naukowych: Ogólnopolskiego Przeglądu Prac Naukowych Studentów 
Medycyny i Lekarzy Stażystów (Bydgoszcz 2001), II Ogólnopolskiego 
Przeglądu Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów, 
(Bydgoszcz 2002), International Conference of Student's Scientific So- 
ciety for Medical Students and Young Doctors (Bydgoszcz 2003), 2 nd 
International Conference of Student's Scientific Society for Medical Stu- 
dents and Young Doctors, (Bydgoszcz-Chełmno 2004). 
Zaznaczyć należy, że z roku na rok rośnie ranga studenckich kon- 
ferencji naukowych organizowanych przez STN w Bydgoszczy. W 2001 r. 
rozpoczynano od dwudniowej konferencji o zasięgu ogólnopolskim orga- 
nizowanej w jednym miejscu, ostatnia zaś to trzydniowe spotkanie nau- 
kowe, po raz drugi w gronie międzynarodowym i po raz pierwszy w dwóch 
miastach: Bydgoszcz i Chełmno. Jednym z większych sukcesów organi- 
zacyjnych jest druk streszczeń zjazdowych w czasopiśmie posiadającym 
punktację KBN "Annales Academiae Medicae Bydgostiensis". 
Studenckie Towarzystwo Naukowe organizuje również wykłady 
dla studentów naszej Almae Matris, związane z działalnością naukową. 
Dotychczas odbyły się 4: prof. dr hab. Arkadiusz Jawień - "Jak powinna 
wyglądać prezentacja pracy naukowej", dr n. med. Zbigniew Włodarczyk 
- "Podstawy badań klinicznych", dr hab. n. med., prof. nadzw. AM 
Małgorzata TafiI-Klawe - "Badania eksperymentalne w naukach podsta- 
wowych" i dr n. med. Stanisław Dąbkowski - "Czynniki osobowościowe 
w pracy naukowej". 
Niemalże od początku istnienia STN, Bydgoska Izba Lekarska 
stara się wspomagać tę organizację. Początkowo poprzez fundowanie 
nagród na organizowane konferencje, a obecnie również poprzez druk 
artykułów o STN w "Primum Non Nocere". 
Studenckie Towarzystwo Naukowe widoczne jest również w Inter- 
necie. Działa lista dyskusyjna, na którą można się w każdej chwili zapisać 
poprzez stronę internetową Towarzystwa. Od stycznia 2004 r. strona 
w nowej szacie graficznej jest dostępna pod starym adresem: www.amb. 
bydgoszcz.pl/
stn. Na stronie są dostępne formularze związane z re- 
jestracją studenckiego koła naukowego, rejestracją członka STN i inne. 
Znajdują się również linki do stron internetowych konferencji naukowych 
oraz STN w innych uczelniach. Nieprzerwanie staramy się zachęcać
		

/Untitled-327_0001.djvu

			studentów do pracy naukowej poprzez artykuły dotyczące naszego T 0- 
warzystwa. Dotychczas na temat Studenckiego Towarzystwa Naukowe- 
go i organizowanych konferencji naukowych publikacje zamieściły: 
"Wiadomości Akademickie", "Niecodziennik Akademicki", "Primum Non 
Nocere", "Gazeta Pomorska". Tematykę Studenckiego Towarzystwa Nau- 
kowego podejmowali: Agnieszka Zaborowska, Krzysztof Czyżewski, To- 
masz Hawro i Marek Koziński. 


Krzysztof Czyżewski 


Chór Akademii Medycznej w Bydgoszczy powstał w roku 1985. W po- 
czątkowym okresie działalności miał charakter zespołu wokalnego, prowa- 
dzonego przez Halinę Wieczór. Od 1989 r. dyrygentem chóru jest profe- 
sor Janusz Stanecki. Od tego czasu zespół powiększył się i obecnie liczy 
ok. 35-40 studentów (w tym kilkoro absolwentów Akademii Medycznej), 
reprezentujących wszystkie wydziały Uczelni. 
Chór czynnie uczestniczy w życiu Uczelni, biorąc udział w kon- 
certach w ramach: inauguracja roku akademickiego, dyplomatoria na 
wszystkich wydziałach, sesje naukowe, uroczyste posiedzenia Senatu, 
okolicznościowe spotkania i uroczystości oraz spotkania organizowane 
przez Samorząd Studencki. 
Zespół prowadzi ożywioną działalność artystyczną, uczestnicząc 
rocznie w ok. 40 koncertach na terenie Uczelni, miasta, regionu, kraju 
i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech i Holandii. 
Na program artystyczny chóru składają się utwory muzyki chóral- 
nej a cappella, od renesansu aż do współczesności oraz dzieła wokalno- 
-instrumentalne takie jak: Te Deum J. Haydna, Requiem W. A. Mozarta, 
Kantata Aleksander Newski S. Prokofiewa czy Miserere H. M. Górec- 
kiego. 
Do głównych osiągnięć w historii zespołu należy zaliczyć udział 
w Międzynarodowych Festiwalach Chóralnych, m.in. w: Międzynarodo- 
wym Festiwalu Chóralnym Arti et Amicitiae (Bydgoszcz 1992, 1994, 


..- 


.. -04 


'
 
, 


i'-' 


...... 


Studenci 


Chór Akademii 
Medycznej 


Chór Akademii Medycznej im. Ludwika Rydy- 
giera z dyrygentem. pro£. Januszem Staneckim 


333
		

/Untitled-328_0001.djvu

			Studenci 


Klub Uczelniany 
Akademickiego 
Związku 
Sportowego 


Uczestnicy obozu narciarskiego na Kasprowym 
Wierchu 


1998), Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Noro (Włochy 1995), 
Międzynarodowych Festiwalach Chóralnych w Giarre, Salerno i Messynie 
(Włochy 1996), Międzynarodowych Festiwalach Chóralnych w Puig-Reig 
i Castellbel (Hiszpania 2000), Międzynarodowych Festiwalach Chóralnych 
w Giarre i Lentini (Włochy 2001). Podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego w 1992 r. w Montreux (Szwajcaria) zespół otrzymał dyplom 
potwierdzający wysoki poziom chóru, a w roku 1999 uzyskał I Nagrodę 
w kategorii chórów mieszanych podczas Międzynarodowego Konkursu 
Chórów w Fivizzano (Włochy). Natomiast w 2002 r. na Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Sakralnej w Loreto (Włochy) chór zaprezentował się w kil- 
ku, bardzo wysoko ocenianych, koncertach. Wykonał fragmenty opery 
Nabucco G. Verdiego, wystąpił w czasie transmisji na żywo w Telewizji 
Rai Uno oraz dokonał prawykonania oratorium P. Raimondi II giudizzo 
uniwersale. 
Również w konkursach krajowych chór zdobył liczne nagrody 
i wyróżnienia, m.in.: wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni 
Sakralnej (Rumia 1990, 1991), Puchar Wojewody Bydgoskiego w kate- 
gorii chórów studenckich (1997) oraz III Nagroda w kategorii A (zespołów 
o wysokim poziomie artystycznym) podczas Międzynarodowego Konkur- 
su Chóralnego w Rumii (2003). 
W dorobku Chóru znajdują się również nagrania dokonane przez 
regionalne i centralne radio i telewizję. 


oprac. Monika Kubiak 


Klub Uczelniany AZS Akademii Medycznej w Bydgoszczy działa od 1985 r. 
Prezesami KU AZS byli: w latach 1985-1987 prof. Władimir Bożiłow, 
w latach 1987-1994 prof. Zygmunt Mackiewicz, w latach 1994-1997 stu- 
dentka Agnieszka Dobiecka, obecnie dr hab. Wojciech Zegarski. 
W roku akademickim 2003/2004 działają następujące sekcje spor- 
towe: koszykówka kobiet (15 zawodniczek) - prowadzący mgr A. Ziemiński; 
lekka atletyka kobiet i mężczyzn (28 zawodników) - prowadzący mgr W. 
Michalski; piłka nożna (24 zawodników) - prowadzący mgr A. Ziemiński; 


... . . ."'J:.
"'" 


,.. 
, - 
. ,. 


-- 
'" 

 ..0 
I; \' '._ 
, l. f'\ . Itf" .., 1";',/ , 
J.1l " ...
" 
W:.-< 
 
 -}c,..,.- 
 A 
.
I,., _ &0:.-:., ;!
l"'
' 
!J' 
 .fI''' . 
. \,
 

\ " !
 

. 


,.' ,. 


,. 


I I .. 


':"0." 
. .ł.......
 
. l' 
'-';;. \ ' 
t 


. I' I, 


.
,. "'!'" 

 q <,.\ ,
.. 
....... ' 
}
}1_ 
 ''';)1 

,.r
, tl;t
t ) 1 
'

W!t.AaL"Mi ł 

."..łA"" I' ł 
" ... ,. l.} ,,} f 
l ;. '1 
'; 
\. t
 


, 
 
t\, 
 
 
I
 ( 


Ił ł 


.r   


... 


--- -  (.::; 
- 


334
		

/Untitled-329_0001.djvu

			Studenci 


pływanie kobiet i mężczyzn (38 zawodników) - prowadzący mgr F. 
Waleron; tenis stołowy kobiet i mężczyzn (15 zawodników) - prowadzący 
mgr F. Waleron; piłka siatkowa kobiet (16 zawodniczek) - prowadzący 
mgr H. Borowski. 
Zajęcia sekcji sportowych, ze względu na możliwości finansowe, 
odbywają się raz w tygodniu (90 min.). Łącznie na działalność Klubu 
Uczelnianego AZS przeznaczonych jest 570 godzin dydaktycznych 
w roku. Pozostałe reprezentacje do Mistrzostw Akademii Medycznych 
przygotowywane są w ramach zajęć fakultatywnych. Na tę działalność 
przeznaczono 300 godzin zajęć. 
Klub Uczelniany AZS oraz Studium Wychowania Fizycznego i Spor- 
tu Akademii Medycznej w Bydgoszczy w roku 1991 było organizatorem 
Mistrzostw Polski Akademii Medycznych w Lekkiej Atletyce, w 1994 r. 
i 1995 r. w Pływaniu. a w roku 1997 w Piłce Nożnej Halowej. Wielokrot- 
nie organizowało Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Pły- 
waniu, Biegach Przełajowych, Piłce Siatkowej i Koszykówce. 
Mimo, że jesteśmy najmłodszą uczelnią medyczną i najmniej liczną, 
to w rankingu sportowym zajmujemy poczesne miejsce. Cieszy 43 lokata 
zajęta w XXI edycji w klasyfikacji na najbardziej usportowioną uczelnię 
w kraju (sklasyfikowano ponad 120 uczelni) i kolejny awans o 9 lokat w sto- 
sunku do poprzednich XX Mistrzostw Szkół Wyższych. Można stwierdzić, 
że poziom sportowy reprezentantów Akademii Medycznej im. L. Rydygie- 
ra w Bydgoszczy jest coraz wyższy. Świadczy o tym zwiększająca się liczba 
zdobytych medali z O w XIII edycji (gdzie startowaliśmy po raz pierwszy 
w 2 dyscyplinach), do 25 w XXI (udział w 17 dyscyplinach) oraz awans 
w punktacji generalnej Akademii Medycznych z ostatniego XI miejsca 
w 1986 r. na V w 2002 r. 
Wyniki i miejsca XXII Edycji Mistrzostw Polski Akademii Medycz- 
nych 2002/2004: 
1. Judo - Gdańsk 12.04.03: VI miejsce. 
2. Tenis stołowy - Wrocław 7-9.03.03: 
IV miejsce kobiety i IV miejsce mężczyźni. 
3. Koszykówka 
 Lublin 11-13.04.03: 
kobiety V miejsce, mężczyźni VIII miejsce. 
4. Piłka nożna - Wrocław 7-11.05.03: IV miejsce. 
5. Tenis ziemny - Wrocław 22-25.05: 
kobiety V, mężczyźni VI miejsce. 
6. Lekka atletyka - Poznań 23-25.05: 
kobiety II, mężczyźni III miejsce. 
7. Piłka siatkowa plażowa - Gdańsk 16-18.05: 
kobiety III, mężczyźni V miejsce. 
Punktacja drużynowa po pierwszym roku XXII Mistrzostw Aka- 
demii Medycznych: 1. AM Wrocław - 134 punkty; 2. AM Poznań - 125; 
3. AM Bydgoszcz - 89; 4. AM Kraków - 76; 5. AM Lublin - 75; 6. AM 
Łódź - 70; 7. AM Gdańsk - 64; 8. AM Warszawa - 49; 9. AM Zabrze 
- 46; 10. AM Białystok - 40; 11. PAM Szczecin - 13. 


Andrzej Drygas 


335
		

/Untitled-32_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


POSIedzenie Senatu Akademii Medycznej 
z 14 października 2003 r. na którym wyra 
v.::ono VJ(lJę połac
 Akademii z Uniwer- 
sytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 


32 


.. 


,. 


. .. .:'
  .
. 


, 


.' .
J 
'afł 


>.. 


ł 
.<1" 
...
,.":.. ." .,::.  


, 


; 
, 


;; 


.'. '. "-.r-" 
.. . 
. 
:: ... 


.. .: 


1j 


.
 


.- 


.Ja 


7' 


, . 
 "1; :.:" . 
. , . 

 
.-
 .- 
i- ;: 
, 


\ 


'ol. 


" 


" 


-.f: 


,j; .. 
):; 


:

 


--'
' 
.J.". 

.'!' /." 

 .


"-,....:...'-.r...w. 
....'. . . 


, 


.j. tf....} 


do Unii Europejskiej odbyło się na Rynku Staromiejskim z udziałem władz 
samorządowych i wojewódzkich. 
Senat Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 
uchwałą z dnia 14 października 2003 r., wyrazi! wołę połączenia Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
z zachowaniem jej funkcji i strub.-tury jako Collegium Medicum im, Ludwi- 
ka Rydygiera w Bydgoszczy. Senat upa waż nil Rektora do przygotowania 
warunków połączenia oraz do prowadzenia rozmów negocjacyjnych 
w sprawie polączenia obu Uczelni. 
W 2003 r. trzech profesorów zostało powołanych na stanowisko 
profesora zwyczajnego AM, a dziewięciu doktorów habilitowanych na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego AM, jednej osobie nadano stopień 
doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, 
a 39 doktora nauk medycznych, w tym dziewięciu w zakresie biologii me- 
dycznej 
W 2004 r. oddano do użytku po remoncie obiekt dla potrzeb dy- 
daktycznych wielu jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i międzywydzialowych. Należy zaznaczyć, że inwestycje uczelniane od 
1998 r. prowadzi dyrektor Akademii Medycznej, mgr Ewa Nawrocka, 
a poprzednio śp. mgr Witold Pac. 
Po śmierci prof. dr. hab. Aleksandra Gutsze Dziekanem Wydzialu 
Farmaceutycznego została wybrana dr hab. Grażyna Odroważ-Sypniew.;ka. 
prof. nadzw. AM. 
W 2004 r. trzech profesorów zostało powolanych na stanowisko 
profesora zwyczajnego AM, a ośmiu doktorów habilitowanych na stano- 
wisko profesora nadzwyczajnego AM, stopnie doktora nauk medycznych 
nadano zaś 39 osobom, w tym 14 w zakresie biologii medycznej. 
Akademia Medyczna prowadzi wysokospecjalistyczną działalność 
leczniczą dla calego regionu kujawsko-pomorskiego W ciągu ostat- 
niego dwudziestolecia działalność kliniczna i diagnostyczna ciągle się 
unowocześniała i rozwijala, a w wielu specjalnościach znajduje się W ścislej 
czołówce krajowej.
		

/Untitled-330_0001.djvu

			Summary 


Created by an act of the legislature of 21 July 1984, Medical School of 
Bydgoszcz had its origins in the affiliation with Medical School of Gdańsk 
and functioned since 1975. Prof. Jan Domaniewski (MD, PhD) was the 
Head of the affiliated facility and a local branch of the Medical Faculty 
founded at that time to meet the healthcare needs through education, 
research and increasing the academic staff. 
On 29 September 1979, The Second Medical Faculty of Medi- 
cal School of Gdańsk located in Bydgoszcz was created by the Minister 
of Healthcare. In 1984, it was transformed into an independent Medical 
School. Prof. Jan Domaniewski (MD, PhD) was appointed the Chancellor 
of the School by the Minister of Healthcare on 1 September 1984. In the 
following years the position was held by: 
- Prof. Jan Domaniewski (M D, PhD) 1987-1990. for the second term, 
- Prof. Józef Kałużny (MO, PhD) 1990-1996, two terms, 
- Prof. Jan Domaniewski (MO, PhO) 1996-2002. two terms, 
- Prof. Danuta Miścicka-Śliwka 2002-2005, for the current term. 
On January 1989, by another act of legislature, Medical School 
of Bydgoszcz was named after Ludwik Rydygier, a renowned surgeon, 
scientist and teacher (educator of many generations of physicians). 
Currently, there are functioning faculties, created as a re suIt of in- 
tensive research work of the academic staff and a growing number of stu- 
dents. 
From the moment the School was founded, the Medical Faculty 
offered a full range of medical specialities and included 13 divisions and 
15 hospital departments. The teaching/research staff included 189 aca- 
demic teachers. In 1986, the Medical Faculty was authorised to confer 
a PhO degree in medicine. The following year it was authorised to confer 
a PhD degree in medical biology and well as a post-doctoral degree in 
medicine and medical biology. Currently, the Medical Faculty includes 44 
organisational units. Prof. Gerard Drewa, PhO, is the Dean of the Faculty. 
The Pharmaceutical Faculty was created in 1987 and present- 
ed education programmes in medical analytics, cosmetology, and as of 
2002, pharmacy. The Faculty includes 23 teaching/research organisa- 
tional units. Prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, PhO, is the Dean of the 
Pharmaceutical Faculty. 
In 1997, The Department of Clinical Nursing and Rehabilitation 
together with nine smaller organizational units set up The Faculty of Nur- 
sing. A full-time programme in nursing was started at that time. 
In 2000, the name of the Faculty was changed to The Faculty of 
Nursing and Health Sciences with the introduction of new study areas 
- Public Health, including Emergency Medicine, Oietetics and Admini- 
stration and Management in Healthcare. Two years later, The Faculty was 


337
		

/Untitled-331_0001.djvu

			Summary 


renamed to The Faculty of Health Sciences. Associate Professor Zbigniew 
Bartuzi (M. D., Ph.D.) is the Dean of The Faculty. 
The Medical University in Bydgoszcz employs 551 academic staff, 
including 112 professors (25 fulI professors, 65 associate professors and 
21 persons with a post-doctoral degree). 244 academic teachers have 
doctorates. 
At present, 3721 students are being educated at the Ludwik Rydy- 
gier Medical University in Bydgoszcz. The University comprises 3 Faculties 
(Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy and Faculty of Health Sciences), 
offering seven programmes (Medicine, Biotechnology, Pharmacy and Medi- 
cal Analytics, Physiotherapy, Nursing and Public Health) and six specialties 
(lnformatical Medicine, Biomedical Laboratory Science, Dietetics, Admini- 
stration and Management in Healthcare, Emergency Medicine, and Cos- 
metology). 
The Ludwik Rydygier Medical University in Bydgoszcz provides 
highly specialised health care for the whole Kujawsko-Pomorski Region. 
For the last two decades, clinical and diagnostic procedures have been 
improved and developed systematically and in many fields of medicine 
they have reached state of the art. The confirmation of the above are high 
positions in the ranking of higher education schools as well as the highest 
assessment of the developmental dynamics. 
In 2003, the Senate of the University decided to join the Nicolaus 
Copernicus University of Toruń as a separate unit - the Ludwik Rydygier 
Collegium Medicum in Bydgoszcz. 


tł. Zenon Grabarczyk 


. 338
		

/Untitled-332_0001.djvu

			Aneks 
Wykaz absolwentów 
Akademii Medycznej 
za lata 1984-2004
		

/Untitled-333_0001.djvu

			Wykaz absolwentów Akademii Medycznej 
za lata 1984-2004 


Stan na dzień 1 września 2004 r. 


KIERUNEK LEKARSKI 
1985 
Abramczyk Alicja 
Abramczyk Ireneusz 
Bednarz Stanisław 
Biereg Bożena 
Cieśliński Krzysztof 
Głowaczewska Barbara 
Idźkowska Elżbieta 
Kasperowicz-Dąbrowiecka Aleksandra 
Królikiewicz Janusz 
Kubiak Maria 
Kuls Jarosław 
Kunicka-Hryncewicz Danuta 
Kusiewicz Remigiusz 
Kwiatkowski Szymon 
Lackowski Jacek 
Lalak Krystyna 
Leśniewski Andrzej 
Lasecki Sławomir 
Małkiewicz Iwona 
Małkiewicz Tomasz 
Mazur Artur 
Muranty-Sławek Krystyna 
Musiał Maria 
Olczak Dariusz 


1986 
Adamczak Rafał 
Badeńska Beata 
Buczek Dariusz 
Bujak Małgorzata 
Cebella-Wieczorek Małgorzata 
Dobrzyński Waldemar 
Domański Jerzy 
Dziedzic Marek 
Gimela Anna 
Jakubowski Marek 
Juźków Hubert 
Kallas Danuta 
Kamińska Dorota 
Karpińska Halina 
Kaźmierczak Mieczysław 
Kochan Wojciech 
Korzeniewska-Czosnyka Dorota 


Wydział Lekarski 


Opoka Jolanta 
Orzałkiewicz Alicja 
Orzech-Janowska Elżbieta 
Orzechowski Zbigniew 
Parka Iwona 
Piotrowski Dariusz 
Piotrowski Marek 
Przybylski Grzegorz 
Przygońska Jolanta 
Ruszkiewicz Andrzej 
Ruszkiewicz Hanna 
Schulz Piotr 
Szapert Janusz 
Szmiłyk Barbara 
Świtoński Maciej 
Tężycka Jolanta 
Urbański Piotr 
Weichert Małgorzata 
Więckowska Marianna 
Więckowski Dariusz 
Zarzycka-Chroł Emilia 
Zgorzelska Elżbieta 
Żaba Danuta 


Kosiak Małgorzata 
Kubas Grażyna 
Kubiak Alicja 
Kujawa Alicja 
Leśniewska Małgorzata 
Listopadzki Dariusz 
Masłowska Barbara 
Osowicki Ireneusz 
Pachoiska Jolanta 
Pawłowska Małgorzata 
Pawłowski Piotr 
Petrus Marzena 
Piotrowska Anna 
Ramisz-Wojtkowiak Hanna 
Rolbiecki Grzegorz 
Rudy Jacek 
Sadkiewicz Adam 


341
		

/Untitled-334_0001.djvu

			Absolwenci 


Sikorska Dorota 
Starak Stanislaw 
Sylwestrzak-Zdziarska Róża 
Szczepaniak-Żalis Elżbieta 
Szczęsny Wojciech 
Szeliga Slawomir 
Szymański Andrzej 
1987 


Szymański Michal 
Świątkiewicz Iwona 
Tesmer Izabela 
Wilczewski Tomasz 
Wnuk Grażyna 
Wojszkun Krystyna 
Wroński Stanislaw 


Andrzejewska Ewa 
Badeński Maciej 
Bala Dariusz 
Bala Grażyna 
Banach Hanna 
Bąk Pawel 
Brzyk Janusz 
Burzyńska-Makuch Malgorzata 
Bylicki Eligiusz 
Damska Dorota 
Dryll Maciej 
Dul Beata 
Glamowska Aleksandra 
Glamowski Piotr 
Janowska Marzenna 
Jarzemski Piotr 
Jaworowska Iwona 
Jóźwicki Wojciech 
Kabzińska Arietta 
Kabziński Wieslaw 
Kaliska Irena 
Kaniewski Grzegorz 
Kaźmierska Hanna 
Korbal Piotr 
Kowalczyk Piotr 
Kozlowska Joanna 
Koźlikowska-Szymborska Aleksandra 
Kubiak Tomasz 


Lau Grzegorz 
Łęgowicz Piotr 
Minda Ewa 
Ossowska Teresa 
Pawlak Arieta 
Pietrusińska Elżbieta 
Piotrowska Iwona 
Podlaszewski Krzysztof 
Pokorniecka Hanna 
Polan Stanislaw 
Przybyl Marek 
Przywoska Alicja 
Puciul Slawomir 
Rediger-Puciul Julita 
Rosiński Andrzej 
Sikora Justyna 
Sipowicz Artur 
Stanclik Jaroslaw 
Szefer Jaroslaw 
Szymańska Anna 
Tomaszewski Tomasz 
Waleryś Marek 
Wesolowska Marzenna 
Wolański Romuald 
Wróbel Wojciech 
Wyrostkiewicz Miroslaw 
Zielińska Janina 


1988 
Adamczyk Anna 
Boryslawski Jacek 
Bulawska Iwona 
Dąbrowski Tomasz 
Gajdziński Slawomir 
Gayer Zbigniew 
Godek Boguslaw 
Guzińska Malgorzata 
Hinc Dariusz 
Jóźwicka Grażyna 
Kaczmarek Tomasz 
Karaszewski Piotr 
Kojtka Andrzej 


Kosińska Aleksandra 
Kosztuiska Izabela 
Listopadzka Ewa 
Marciniak Bogumiła 
Maslowska Ewa 
Mietla Bogdan 
Pawlowska Joanna 
Podowski Wojciech 
Pokora Józef 
Ratajczak Dariusz 
Rączewski Jacek 
Rudniewska Izabela 
Sawicka Alina 


342
		

/Untitled-335_0001.djvu

			Absolwenci 


Semeradt Adam 
Siedlecki Bogusław 
Siekierska Małgorzata 
Szymański Andrzej 


Thews Maciej 
Włodarczak Witold 
Załucki Marek 


1989 
Bokszański Marek 
Buszka Dorota 
Cyrankiewicz Waldemar 
Gehrke Halina 
Grabowska Teresa 
Grabowski Piotr 
Guzik Irena 
Hołdyńska-Pruszyńska Pelagia 
Kłosek Alicja 
Krajewski Mirosław 
Krymer Andrzej 
Listopadzki Sławomir 
Łaskawska-Szargało Danuta 


Mierzwiński Józef 
Mierzwiński Roger 
Nadolski Dariusz 
Pilarczyk Mieczyslaw 
Potemski Jarosław 
Proniak Zenon 
Rymaszewski Jarosław 
Szabłowska Wiesława 
Szymański Marek 
Winiarska Barbara 
Wojtynek Jadwiga 
Woźnicki Witold 
Żolik Bożena 


1990 


Baranowska-Zielińska Anna 
Bierkowska Beata 
Fernandes Beata 
Górecki Dariusz 
Kordaiski Jacek 
Libiszewski Jacek 
Orlikowska Anna 
Przeczewska-Cieślak Beata 


Rybczyńska Anna 
Sawczyk Grażyna 
Schiller Katarzyna 
Sieńkowska-Siekiera Monika 
Szmańda Arkadiusz 
Świderska Aleksandra 
Temerowska Katarzyna 
Temerowski Piotr 


1991 
Baliński Marek 
Barański Adam 
Bethke Małgorzata 
Białodrzewski Jacek 
Bijata Renata 
Binek Anna 
Binek Maciej 
Bramorska-Lendzion Anna 
Burzyński Krzysztof 
Chrobot Andrzej 
Domińska-Lewandowska Arieta 
Doroszewska Grażyna 
Doroszewski Witold 
ElIerik Maria 
Eluszkiewicz Zofia 
Fanslau Dionizy 
Ferenc Andrzej 
Fiedorowicz Ewa 
Gincel Sławomira 
Jasiński Dariusz 
Jopkiewicz Tomasz 
Kazdepka Anita 


Kaźmierczak Ewa 
Khalil Jamal 
Kiełb Grażyna 
Kochan Jerzy 
Kornet Marek 
Kowalska Julita 
Kowalska Julita 
Krzemińska Magdalena 
Kuczyński Andrzej 
Kusiak Iwona 
Lewandowska Barbara 
Litwinowicz Lidia 
Łukaszek Edyta 
Łupkowska Beata 
Mackiewicz Magdalena 
Malan Dariusz 
Mazur Marek 
Mądra Ewa 
Mikołajczak Aleksandra 
Milewska Ewelina 
Mrotek Andrzej 
Mrotek Martyna 


343
		

/Untitled-336_0001.djvu

			Absolwenci 


Nawrocka Anna 
Nazarewska Beata 
Neumann Jacek 
Nowacka-Apiyo Joanna 
Olszewska Anna 
Olszewska Małgorzata 
Ozgowicz Dorota 
Pawłowski Adam 
Piotrowska Marzena 
Podlewska Katarzyna 
Pstrągowski Krzysztof 
Puchaiska Zofia 
Rolewicz Jarosław 
Rozwodowska Małgorzata 
Rożen-Traczyk Jolanta 
Rusinowicz Tomasz 


Senterkiewicz Lilia 
Sobczyński Lesław 
Starczak Alicja 
Stasiak Małgorzata 
Superat Dorota 
Suś Lucyna 
Szaflarski Jerzy 
Szczepanik Mariusz 
Szukaiska Barbara 
Tobolski Marek 
Trawicki Marek 
Wagner-Kozioł Grażyna 
Warawąsowska Małgorzata 
Wata Barbara 
Weltrowska Violetta 
Wiśniowska Beata 


1992 
Abedrabo Mohamed Samer 
Apiyo Joel Ouma 
Badurek Sławomir 
Barcikowska Alicja 
Barciszewska Małgorzata 
Barkowska-Czerniak Małgorzata 
Bejnar Krzysztof 
Bejnar Marek 
Berent Jarosław 
Borożyńska Justyna 
Buczkowski Krzysztof 
Budny Mariusz 
Budzińska Anna 
Bukowski Maciej 
Byttner Beata 
Chmura Krzysztof 
Cupicha Katarzyna 
Cyrankowska Dorota 
Czerniak Jarosław 
Diedtrich Katarzyna 
Dolecka Beata 
Eljaszewicz Grażyna 
Foremska Katarzyna 
Foremski Wiesław 
Gabis-Kramarz Renata 
Gałaj Andrzej 
Gawdzik Ilona 
Górska łzabela 
Grabiec-Grajewska Beata 
Grąbczewski Wojciech 
Grzela Tomasz 
Hałas Joanna 
Hałas Paweł 


Hoffman Jacek 
Jankowska Ałdona 
Jarzemska Agnieszka 
Jasiński Andrzej 
Jerzy Beata 
Jończy Bartłomiej 
Jończy łzabela 
Jóźwiak Elżbieta 
Kaczmarek January 
Kaczmarek Magdalena 
Kalinowska Katarzyna 
Kalinowski Roman 
Kamiński Michał 
Karczewski Wojciech 
Karnowski Roman 
Kącki Jarosław 
Kępczyński Jarosław 
Kiedrowski Zenon 
Kierońska Alicja 
Kołakowska Joanna 
Kołakowski Jarosław 
Konieczny Piotr 
Konkol Elżbieta 
Korbal Beata 
Korbal Marek 
Kornet Alicja 
Koschnik Anetta 
Kostrzewa-Nogat Hanna 
Kot łrena 
Koziołkiewicz-Lichota Dorota 
Krawczyk Lucjan 
Kretkowska łwona 
Kruczyński Krzysztof 


344
		

/Untitled-337_0001.djvu

			Absolwenci 


Krzyżanowski Marian 
Kucharski Robert 
Kujawski Ryszard 
Kurkowska Katarzyna 
Kutc-Naraine Katarzyna 
Kwela Krzysztof 
Ledkiewicz Grzegorz 
Ledkiewicz Hanna 
Lewna Arkadiusz 
Lichota Wojciech 
Lipiec Waldemar 
Lipiński Rafał 
Liszewska Edyta 
Liszewska Ewa 
Lapińska Danuta 
Lapiński Andrzej 
Lobocka Hanna 
Masilewicz Iwona 
Michalczyk Agnieszka 
Michalczyk Maciej 
Michalska Katarzyna 
Michalski Paweł 
Mikołajczyk Barbara 
Montowska Maria 
Myszkowska Anna 
Myszkowski Andrzej 
Naraine Latchmi Rajendra 
Nowicka Aleksandra 
Nowosad-Pachołek Anna 
Ogorzeja Wojciech 
Ostrowski Andrzej 
Pawłowska Anna 
Pławski Krzysztof 
Poćwierz-Laska Elżbieta 
Podsiadły Izabela 
Politowski Jarosław 
Pstrągowska Joanna 
Salaas Mohamad Ibrahim 
Silkowska Elżbieta 


Skiba Artur 
Sokołowska Alina 
Solińska Beata 
Spichalski Wiesław 
Stachów Dorota 
Stanisławska Mirela 
Stanisławski Dariusz 
Stasik Wiktor 
Stróżecki Paweł 
Strzelecka Katarzyna 
Suchecka Anna 
Szewczyk Tomasz 
Śliwa Adam 
Tejza Barbara 
Tejza Jacek 
Tokarczyk Artur 
Tokarczyk Ewa 
Tomczak Maria 
Tryk Marzena 
Waleryś-Lipińska Małgorzata 
Warchlewska Marlena 
Węglarz Edyta 
Witek Joanna 
Witkowska Katarzyna 
Wojtkiewicz Arkadiusz 
Woźniak Teresa 
Woźnicki Wojciech 
Wronecki Adam 
Wróblewska Marzena 
Wrzeszcz Karolina 
Wtulich Diana 
Wysocka Katarzyna 
Zbieranek-Dębicka Iwona 
Zdrojewska Agata 
Zięba Andrzej 
Zięba Joanna 
Zmysłowski Wiesław 
Zygmańska Beata 
Żurawski Bogdan 


1993 
Abdulaziz Ahmad 
Adamowska-Siwiec Beata 
AI-Chalabi Ibrahim 
Ali-Khaled Yuser 
Al-Shahari Joussef 
Andrzejewska Jolanta 
Babińska Katarzyna 
Banaszewski Marek 
Baran Katarzyna 
Baryło Krzysztof 


Berghleh Osama 
Bigalke Krzysztof 
Błaszczyk Piotr 
Bojko Andrzej 
Buczek Elżbieta 
Budzyński Jacek 
Chmarzewski Piotr 
Chrzuszcz Tomasz 
Chyczewska Agnieszka 
Chyła Mariusz 


345
		

/Untitled-338_0001.djvu

			Absolwenci 


Ciesielska Marlena 
Cieśliński Artur 
Czynsz Małgorzata 
Denisiuk Dorota 
Drzyzga Dorota 
Dudek Anna 
Dylewska Katarzyna 
Dziadek January 
Flaszyńska Mirosława 
Gaca Witold 
Gawrońska Małgorzata 
Gbiorczyk Jacek 
Ginna Tariku Denboba 
Głuchowska Katarzyna 
Gołębiowski Wojciech 
Gowin Grażyna 
Górnicki Albert 
Grosman Izabela 
Grudny Jacek 
Grzela Monika 
Ignatowicz Urszula 
Iwancz Wioletta 
Jacyna Krzysztof 
Jasudowicz Robert 
Jedlińska Joanna 
Jezierska Anna 
Jędruszek Jacek 
Jończyk Jolanta 
Kachocka Izabela 
Kadłucka Małgorzata 
Kaim Ryszard 
Kazubowska Małgorzata 
Kępczyńska Izabela 
Kluziak Maciej 
Kociuba Beata 
Kociuba Jarosław 
KOjro-Wojcieszonek Anna 
Korecka Joanna 
Kortas Magdalena 
Kostyra Aleksandra 
Kościelniak Anna 
Kowalska Danuta 
Kowalski Marcin 
Kozioł Piotr 
Krakowska Alicja 
Kruza Katarzyna 
Kucharski Artur 
Kultys Agnieszka 
Kwiatkowska Elżbieta 
Lamczyk Iwona 
Landowska Aleksandra 


Leciejewska Iwona 
Lisowska-Meyer Krystyna 
Lawicki Michał 
Lepek Piotr 
Malewicz Agnieszka 
Manowska Anita 
Mendel Małgorzata 
Meyer Andrzej 
Mikulak Bożena 
Moryto Marta 
Motyczka Ewa 
Mross Mariusz 
Napierała Paweł 
Nasrullah Almuetaz Bellah 
Nawra Radosław 
Nowak Dariusz 
Nowicka Ewa 
Ochociński Jarosław 
Pasionek Joanna 
Piskow Robert 
Plutowska Anna 
Polak Dorota 
Polak Gwidon 
Procyk Małgorzata 
Przybył Barbara 
Rached Hadj Ali 
Rak Bartłomiej 
Rakoca Izabela 
Ratkowska Katarzyna 
Reszkowski Wojciech 
Roszkowski Krzysztof 
Rumianek Anna 
Rynkiewicz Anna 
Sadowska Joanna 
Sadowska-Krawczenko Iwona 
Sass Alina 
Sawrycki Piotr 
Schroeder Barbara 
Sinjab Ahmad Thabit 
Siwiec Arkadiusz 
Słodkowska Katarzyna 
Smolarek Ewa 
Sobociński Wojciech 
Such Elżbieta 
Szczepańska Renata 
Szewczyk Dariusz 
Śpiołek Sławomir 
Świtlik Aleksandra 
Thielemann Dariusz 
Tomaszewska Maria 
Trzuskolas Beata 


346
		

/Untitled-339_0001.djvu

			Absolwenci 


Tyszkowski Piotr 
Widerkiewicz Andrzej 
Widerkiewicz Krzysztof 
Wielgosz Piotr 
Wielogórska Anna 
Wiśniewska Beata 
Wiśniewska-Konieczny Agnieszka 
Włodarczyk Konrad 
Włodarczyk Teresa 
Wojciechowska Anna 


Woźniak Dorota 
Woźniak Marek 
Woźniak Tomasz 
Wróbel Piotr 
Załęska Joanna 
Załęska Walentyna 
Załuska Roman 
Żbikowska Maria 
Żyta Anna 


1994 
Al-Selwi Mohamed 
Antosik Izabela 
Bankiewicz Paweł 
Barczak Hanna 
Benedyk Ewa 
Biały Dariusz 
Borowska Ewa 
Bryła Monika 
Buczkowska Joanna 
Bujaiski Dariusz 
Burduk Paweł 
Bytner Roman 
Chojnacka Grażyna 
Chudek-Sosnowska Magdalena 
Ciągadiak Tomasz 
Cicha Ewelina 
Cieliszak Grzegorz 
Danyluk Alina 
Davies Omubo Ariwerisobia 
Dercz Małgorzata 
Dobrak Sławomir 
Donderski Rafał 
Dziedzic Janusz 
Dzięgiel Dorota 
Echtay Wael 
Florek Grażyna 
Foksińska Anna 
Foksińska Anna 
Gielarowska Monika 
Gniłka Włodzimierz 
Gołaszewski Marek 
Gozdowska Marzena 
Gulińska Anna 
Hoffa Paweł 
Horodelska Monika 
Jakóbczyk Marcin 
Jankowski Zdzisław 
Jatczak Agnieszka 
Jaworska Barbara 
Jesionka Paweł 


Jurek Beata 
Kabacińska Barbara 
Kalas Mariola 
Kałużna Lucyna 
Kałużny Jakub 
Karasek Danuta 
Kazik Tomasz 
Kiljan Elżbieta 
Killman Agnieszka 
Kitliński Bogdan 
Klucz Katarzyna 
Kobryń Arkadiusz 
Kołaczyński Robert 
Kopala Wacław 
Kosmowski Wojciech 
Kotzbach Marcin 
Kowalska Mirosława 
Koziołkiewicz Marian 
Krzyżyńska Ewa 
Kudyk Tomasz 
Litwinowicz Aleksander 
Lorenc Katarzyna 
Łaz Piotr 
Łączkowska Ewa 
Makowska Joanna 
Malewicz Mirosław 
Maluchnik Jacek 
Mańkowski Mariusz 
Michalik Piotr 
Michalski Arkadiusz 
Mikołajczyk Jolanta 
Milaniuk Anna 
Mocarska Agnieszka 
Moczyński Piotr 
Mokhtar Hadj Ali 
Naruszewicz Renata 
Nowikiewicz Tomasz 
Opala Artur 
Orzechowski Tadeusz 
Owczarz Anna 


347
		

/Untitled-33_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza w rankingu tygodnika "News- 
week Polska" w 2004 r. zajął pierwsze miejsce w kraju Wśród najlep- 
szych, w latach 2003-2004, znalazły się następujące jednostki Akademii: 
Klinika Chorób Oczu, Klinika Rehabilitacji, Klinika Otolaryngologiczna, 
Klinika Kardiologii, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, Klinika 
Neurochirurgii, Klinika Urologii oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń. 
Klinika Nefrologii prowadzi drugą co do wielkośd stację hemodializ, 
a powstała przed czterema laty Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogól- 
nej wykonuje najwięcej w Polsce przeszczepów nerek Katedra i Klinika 
Kardiologii, prowadząc nowoczesną całodobową kardiologię inwazyjną, 
wraz z Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii stworzyła wzorowy ośrodek le- 
czenia choroby niedokrwiennej serca, w tym ostrych zawałów 
W ciągu ostatnich lat, przyspieszając dynamikę rozwoju uczelni, 
zorganizowano bardzo wiele zakładów i klinik, pozwalających rozszerzać 
zakres badań naukowych i dzlałalności dydaktycznej przed- i podyplo- 
mowej. 
Głównymi kierunkami badań naukowych są: choroby nowo- 
tworowe, urazy i ich następstwa dla ustroju, choroby układu krążenia, 
choroby alergiczne, uzależnienia alkoholowe, nikotynowe i lekowe, 
ochrona zdrowia matki, dziecka i rodzlny, biologia molekularna i gene- 
tyka. Prowadzonych jest też wiele unikatowych prac badawczych z zakresu 
medycyny i biologii medycznej. W Szpitalu Kliniczny uhvorzona regional- 
ny ośrodek telemedycyny. 
Obecnie strukturę Uczelni stanowi 115 naukowo-dydaktycznych 
jednostek organizacyjnych, z tego 44 na Wydziale Lekarskim, 23 na 
Wydziale Farmaceutycznym, 42 na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz 
6 międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. Akademia zatrudnia 
551 nauczycieli akademickich, w tym 112 samodzielnych pracowników 
naukowo-dydaktycznych - 25 profesorów zwyczajnych, 65 profesorów 
nadzwyczajnych (w tym 15 z tytułem profesora) oraz 21 doktorów ha- 
bilitowanych na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora posiada 
244 nauczycieli akademickich, z których wielu przygotowuje rozprawy 
habilitacyjne. Systematycznie wzrasta liczba uczestników studiów dok- 
toranckich i jest ich obecnie 95. 


........ 


"ł-
"'
 


łfIIł  
oJ' 


.' 


.' 


, 


- 
,,'" 
. .  


1 '!' 'ld, 
 
f t' \ \, 
 ,.. 
, i,y 
 
"r . . 
... \. 
. .) ., 
. ..
 

 


-  


,... . 
łr 
. . 
?- 

... 
. 

 


-. 


-: 


'. 


,ł "" 
..
 . ł 
)-"'. 


; . 
ł 
ł 


. 


, 


.. 


Jo.' 
.' PK-IWSza promocja doktora honoris Gausa, 
1998 r. Od lewej: prof dr hab. Zygmunt Mac- 
kiewICz promotor, prof dr hab Jan Dama 
llIeWSI
1 Rektor, prof dr hab CzesW.w KiyszeJko 
Dziekan Wydziału Lekarskiego, prof dr Jean 
DanieJ Ptcard promowany   


33
		

/Untitled-340_0001.djvu

			Absolwenci 


Palacz Barbara 
Pasiński Maciej 
Patyk Iwona 
Pierzchało Teresa 
Pikus Jarosław 
Pitulska Anna 
Pliszka Joanna 
Polakowska Marlena 
Przybylski Piotr 
Pytel Liliana 
Raed Mohamed 
Rajs Tomasz 
Robak Katarzyna 
Santus Piotr 
Sarnowska Jolanta 
Sarwiński Jarosław 
Seredyka Małgorzata 


1995 
Abdulaziz Danuta 
Abdulgater Abdul Hakeem Hayl Ahmed 
Abdulmalek Alharazi 
Adenuga Anthony Akinwumi 
AI-Zyadi Shaafal Ali Abdullah 
Aniukiewicz Anna 
Aniukiewicz Krzysztof 
Bańkowska-Woźniak Magdalena 
Bejgier Katarzyna 
Bejnar Joanna 
Bekas Dorota 
Bierwagen Maciej 
Bilicki Maciek 
Bizuayehu Mengesha Tegene 
Błotny Graźyna 
Borzdyńska Joanna 
Bouchraya Settaf-Cherif 
Brzezicka-Jaszkiewicz Anna 
Buczkowski Grzegorz 
Ceglarska Izabella 
Chalabi Mohammad Munir 
Chalimoniuk Beata 
Cisowski Piotr 
Czajkowski Grzegorz 
Czapczyk Małgorzata 
Czechowska Edyta 
Czuryło Maciej 
Dąbek Aleksandra 
Deme Fatoumata 
Dębski Robert 
Dobersztyn Katarzyna 
Doliwka Henryk 


Shalan Mohamood Abdo 
Skrobarczyk Janusz 
Skrzypek Tomasz 
Sokal Paweł 
Sowińska Małgorzata 
Szkolnicki Piotr 
Szymczak Grzegorz 
Śrutek Ewa 
Świercz Hanna 
Trawiński Tomasz 
Walas Boźena 
Wiśniewski Artur 
Wójciak Iwona 
Zalewska-Świtalska Jolanta 
Zalisz Marek 
Ząbkowska Katarzyna 
Ziemkowski Wojciech 


Dowgwillowicz-Nowicka Małgorzata 
Dzieniak Marek 
EI-Janoune Mohamad Dib 
Fares Issa 
Gaca Anna 
Gajdek Barbara 
Gajdek Paweł 
Gajdzińska Marzanna 
Galus Beata 
Gałązka Paweł 
Garus Katarzyna 
Garus Thomas Gwagwa 
Ghosh Dipanjan 
Gnyś Magdalena 
Gocki Jacek 
Goryński Sławomir 
Grześk Elźbieta 
Grześk Grzegorz 
Idźkowska Małgorzata 
Janikowska Joanna 
Jankowiak Magdalena 
Jankowski Michał 
Jarzębowski Artur 
Jasudowicz Lucyna 
Jaszkiewicz Robert 
Jeleńska Izabella 
Kamecki Krzysztof 
Kapała Wojciech 
Kawczyńska Maria 
Kisiecka Marta 
Klabisz Małgorzata 
Kolossa Katarzyna 


348
		

/Untitled-341_0001.djvu

			Absolwenci 


Lasyad EI-Khalil Ahmed 
Lewandowski Wojciech 
Lichodziejewska Justyna 
Lorens Piotr 
Łątkowski Andrzej 
Majcher Dariusz 
Majcher Edyta 
Malinowski Przemysław 
Martuszewska Joanna 
Matczuk Anna 
Menganaco Manuel 
Morawski Włodzimierz 
Musaibili Sami Abdulla Saleh 
Musielak Edyta 
Naser Alahmad Alali 
Nawrocki Mariusz 
Niewiadomski Maciej 
Nowak Ariusz 
Nowakowska Jolanta 
Nyka Danuta 
Obst Agnieszka 
Oliński Krystian 
Orzechowska Małgorzata 
Papież Michalina 
Parzęcka Monika 
Pasińska Magdalena 
Pasionek Lidia 
Pasternacki Oskar 
Pietrzak Katarzyna 
Pietrzak Lucyna 
Pikus Ewa 
Piłat Monika 
Piotrowicz Radosław 
Piwowar Piotr 
Polak Alina 
Polak Jolanta 


Puchała Iwona 
Radgowska-Kamecka Ewa 
Romańska-Gocka Krystyna 
Różańska-Sypek Magdalena 
Rusak Lucyna 
Rytlewska Beata 
Samir Abdel Hafiz Mohammad łsmail 
Sander Beata 
Semeńczuk Mariusz 
Sipowicz Justyna 
Siwiec Agnieszka 
Sławkowska Joanna 
Strączkowska Iwona 
Strzelec Wioletta 
SzafIarska Anna 
Szatkowska Anna 
Szczepanik Adam 
Szewczuk łwona 
Szewczuk Jacek 
Szmagliński Andrzej 
Szrajda Justyna 
Szymańska Alina 
Szymańska-Skrzypek Anna 
Szymański Artur 
Tomczyk Magdalena 
Tracz-Jeziorkowska Alina 
Trzciński Wojciech 
T uzellwona 
Urbańska Katarzyna 
Walewicz Joanna 
Wiącek Ryszard 
Wielogórska Elżbieta 
Winkler Piotr 
Witkowski Witold 
Wnukowska-Wiącek Dorota 
Wojnicz Beata 
Wojnicz Radosław 
Wróbel Ewa 
Wyrębska-Ruge Joanna 
Wytyk Jakub 
Zajączkowska Arieta 
Zawadzka Kinga 
Zawadzki Stanisław 
Zielińska Izabela 
Złonkiewicz Monika 
Żurawska Jadwiga 
Żyromska Agnieszka 


Kolossa Tomasz 
Kopcewicz-Wiśniewska Joanna 
Korpusik Lucyna 
Kotarski Miłosz 
Kowalska-Winkler Agnieszka 
Kowalski Witold 
Krajewski Maciej 
Krawczyk Barbara 
Krenska-Wiącek Anna 
Krukiewicz Janusz 


Kudyk Aldona 
Kwiecińska Maria 


349
		

/Untitled-342_0001.djvu

			Absolwenci 


1996 
Albrewczyńska Monika 
Almoliki Amin Abdulwahed A. 
Attoun Majed A.S. 
Bakr Tahrir Abu 
Bakri Ghazwan Haj 
Balawajder Barbara 
Balawajder Piotr 
Banach Wojciech 
Bernaciak Katarzyna 
Białek Stanisława 
Bielicki Piotr 
Bilewicz Cezary 
Bilkiewicz Joanna 
Bonek Robert 
Brożek Marzenna 
Buszko Jerzy 
Butowska Magdalena 
Byczyńska Danuta 
Chojak łwona 
Chybaiska Joanna 
Czerwiński Andrzej 
Darwish Nasser D.J. 
Dębkowska Celina 
Domżalska Sylwia 
Donderska Monika 
Dorau Dariusz 
Drabik Tatiana 
Drost Elżbieta 
Dwornikiewicz-Lewandowska Monika 
Fadel Mohamed 
Filipowska Lidia 
Frąckowiak Waldemar 
Furche Anna 
Ghosh Izabela 
Ginter Krzysztof 
Ginter Monika 
Gitner Alicja 
Gołębiowska Jolanta 
Grabowski Leszek 
Grajewska Magdalena 
Grajewski Marek 
Grzesińska Anna 
Haile Yishamu T adesse 
Hamdounah Sami Mohamed Abd El Fattah 
Hanash Abdulsalam Ali Mohamad 
Hanczewski Andrzej 
Hebda Ewa 
Heise Renata 
Iwaszko Monika 


350 


Iwaszko Wojciech 
Jabłoński Jacek 
Jankowska Agnieszka 
Jankowska Iwona 
Jarmocik Paweł 
Jaszowski Krzysztof 
Józefowicz Janusz 
Jurkowska Marta 
Karliński Dariusz 
Kawa Bernadeta 
Kawiecka Jolanta 
Kępa Czesław 
Knopik-Hanczewska Alicja 
Kodrycki Krzysztof 
Kołecki Artur 
Kozankiewicz Anna 
Kozankiewicz Paweł 
Kozłowska Hanna 
Krojec Marcin 
Król Joanna 
Kruger-Politowska Bogumiła 
Ksobiak Iwona 
Kujawa Alina 
Latoch Izabela 
Latos Milena 
Lewandowska Magdalena 
Lipińska Iza 
Lach Ewa 
Lukowicz Małgorzata 
Maciejewska Małgorzata 
Magielska Joanna 
Magielski Przemysław 
Majka Anetta 
Man-Gołębiowska Jolanta 
Marciniak Grażyna 
Marcinkowski Rafał 
Masaiska Oliwia 
Michalska Kinga 
Nowakowski Piotr 
Oczachowska Anna 
Oczachowska Sylwia 
Olszewski Krzysztof 
Osińska Violetta 
Ostrowski Adam 
Ostrzycka Izabela 
Pałgan Izabela 
Paradowska Renata 
Paradowski Tomasz 
Perlińska Agnieszka 
Piltz-Ferenc Anna
		

/Untitled-343_0001.djvu

			Absolwenci 


Płeszka Piotr 
Polakowski Maciej 
Polińska Iwona 
Polczyńska Anna 
Porzych Marcin 
Potocki Paweł 
Ptaszyński Rafał 
Pyskło Alina 
Pyskło Marek 
Racki Maciej 
Radtke Dorota 
Rafińska Magdalena 
Raźniewski Lech 
Rolewska Agnieszka 
Rolewski Mariusz 
Romaniuk Tomasz 
Różnicka Aleksandra 
Rucińska-Winiarska Joanna 
Runge Katarzyna 
Rydzkowska Iwona 
Ryniec Robert 
Sadowska Dagmara 
Sieg Włodzimierz 
Sitkowska Agnieszka 
Skwiercz Marta 
Soltysiński Tomasz 
Sousak Masaoud 
Sternaiska Monika 
Stępień-Jaszowska Beata 
Strączyńska Katarzyna 


Szafkowski Robert 
Szałek Beata 
Szczepanek Małgorzata 
Szotkiewicz Artur 
Szulc-Dzieniak Katarzyna 
Szychuiska Barbara 
Szymańska-Karlińska Małgorzata 
Śleszycka Edyta 
Świątkiewicz Danuta 
Świgoń Paweł 
Uziallo Jarosław 
Waglowska Anna 
Waraksa Małgorzata 
Warszawska-Ruszkiewicz Sonia 
Waszkiewicz Beata 
Waśniewska-Kołaczyk Wanda 
Wilgorska-Dorau Iwona 
Winkler Adam 
Winkler Magdalena 
Wożniak Bartosz 
Woźniak Tomasz 
Wrzyszcz Jarosław 
Zacharska Izabela 
Zając Renata 
Zasępa Małgorzata 
Zawadzka-Gralec Anna 
Zielińska Izabela 
Zielińska Małgorzata 
Zięba Marta 
Zygmunt Iwona 


1997 
Augustynowicz Mikołaj 
Balak Wojciech 
Banaszek Magdalena 
Bartoszewska Agnieszka 
Białkowska Joanna 
Bielis Robertas 
Boczarski Jarosław 
Brazis Pavelas 
Bronowicz Jarosław 
Brzozowska Anna 
Czerwińska Jolanta 
Czyżewska Joanna 
Depta Renata 
Drat-Gzubicka Joanna 
Drawi Abu Sitta. T. Al. 
Dunowski Przemysław 
Dworak Olga 
Fabrykiewicz Marzanna 
Frątczak Jarosław 


Gajewska Anna 
Gerc Krzysztof 
Gerc Monika 
Ginter Tadeusz 
Główczewski Maciej 
Gniot Borys 
Gołębiowska Monika 
Górska Lidia 
Grabowska Ewa 
Grajkowska Jagoda 
Grajkowski Marcin 
Gralec Artur 
Gruszka Artur 
Gustowska Kornelia 
Guth Cezariusz 
Idźkowski Andrzej 
Jasieńska Katarzyna 
Jasieński Tomasz 
Jastrzębiec-Jankowska Agnieszka 


351
		

/Untitled-344_0001.djvu

			Absolwenci 


Jeziorkowski Jarosław 
Kaczmarek Violetta 
Karwaszewska Anna 
Karwatowska Beata 
Karwowski Janusz 
Kazhlawi Mohamad Al Amin 
Khalilul-Quaium MO 
Klaus Anna 
Klonowski Dariusz 
Kołodziejczyk Bernardeta 
Konrad Janina 
Kowalski Paweł 
Kowalski Piotr 
Kowalski Tadeusz 
Krupa Włodzimierz 
Kułakowski Michał 
Lipin Marta 
Łoś Ewa 
Małyszka Piotr 
Mamos Mariusz 
Marciniec-Orzeł Agata 
Matkiewicz-Chudaś Tamara 
Mencwal Marzena 
Mielnik Marek 
Mikulska Magdalena 
Morańska Renata 
Mućka Jacek 
Miiller Maciej 
Mykowska Joanna 
Niewiadomska Beata 
Noworyta Marzena 
Oczachowska Jolanta 
Orzeł Tomasz 
Ostrowska Izabela 
Parszuta Robert 
Pasińska Mirella 
Pawluk Robert 
Pech Anna 
Pierściński Stanisław 


Pietrzykowska Ołena 
Podgrebelnyj Andrij 
Poniatowska Elżbieta 
Przyborowska-Stankiewicz Dagmara 
Przybytkowska Roma 
Reszke Joanna 
Rudziński Dariusz 
Rusak Renata 
Sadowska Anna 
Sawicka Sylwia 
Skorupa Hanna 
Słomska Agnieszka 
Sokorski Tomasz 
Sołowiej Jarosław 
Soroczyńska Anetta 
Soroko Rafał 
Stańczyk Dominika 
Strączyńśki Piotr 
Szczepański Jan 
Szczęsny Wojciech 
Szefke Joanna 
Szydłowski Andrzej 
Szymański Paweł 
Szymkuć Iwona 
Świderska Agnieszka 
Uba Artur 
Wąsewicz Artur 
Wieczorek Maria 
Wieczorek Robert 
Wierzykowski Tomasz 
Wisiecka Joanna 
Włodarczyk Marcin 
Zarębska Anna 
Zasadowska Anna 
Zasadowski Marcin 
Zięba Artur 
Zwolak Renata 
Żak Marzena 


1998 
Al Kurd Hatem Rebhi Abdel Latif 
Armatys-Sowa Jowita 
Baranowski Przemysław 
Białoszyński Tomasz 
Bieńkowska Anna 
Bronisławska Małgorzata 
Brożek Beata 
Budzyński Krzysztof 
Burda Robert 
Chudaś Maciej 


Cieszyński Krzysztof 
Dachtera Magdałena 
de Rosier Artur 
Dobiecka Agnieszka 
Dobosz Krzysztof 
Domagała Jan 
Drabik Mariusz 
Dunowska Alicja 
Dyzia Krzysztof 
Frasz Jacek 


352
		

/Untitled-345_0001.djvu

			Absolwenci 


Frąckiewicz Piotr 
Gadomska Grażyna 
Gerynowicz-Balak Beata 
Grubecki Arkadiusz 
Grześk Magdalena 
Grzybek Magdalena 
Gumienik Maciej 
Hadaś Nina 
Hoppe Aleksandra 
Ignaczak Piotr 
Jabłoński Mirosław 
Jakimiak Mariusz 
Jakuta Anna 
Jankowska Eliza 
Jankowska Janina 
Jankowski Tomasz 
Jaworska Aleksandra 
Jaworski Maciej 
Jóźwik Beata 
Kawczyński Maciej 
Kędzia Klaudia 
Kiełpiński Arkadiusz 
Klag Michał 
Klatecka Ewa 
Knapik-Bieniek Aleksandra 
Kobierowski Marcin 
Kopczacki Adam 
Kopczyński Andrzej 
Kozłowska Ewa 
Kraśnicki Krzysztof 
Krzaczkowski Grzegorz 
Krzewina-Kowalska Anna 
Kurowski Robert 
Laudencka Adriana 
Lemańczyk Tomasz 
Łachmański Andrzej 
Łożyńska Diana 
Łukasiewicz Aleksander 
Maćkowiak Jacek 
Malinowska Tatiana 
Mężykowski Zbigniew 
1999 


Michorzewska Katarzyna 
Nowak Aneta 
Nowicka Anna 
Ogłodek Ewa 
Okurowska Edyta 
Olszak Marlena 
Petruczynik Zofia 
Piasecki Radosław 
Pietrzyk Anna 
Piotrowski Arkadiusz 
Połomska Agnieszka 
Pros Agnieszka 
Przybyszewska Anna 
Purcel Andrzej 
Purcel Izabela 
Pyszno Dominika 
Radoń Agnieszka 
Rogóż Tomasz 
Rolbiecka Ewa 
Ruciński Mariusz 
Rychlik Małgorzata 
Rychter Marcin 
Salus Dariusz 
Serafin Zbigniew 
Smykowska Katarzyna 
Smykowski Marcin 
Sobierajska Magdalena 
Stolarczyk-Uba Edyta 
Suchańska Tamara 
Śniegowski Mariusz 
Światlak Katarzyna 
Wachowiak Małgorzata 
Walewska Agnieszka 
Warunek Bogdan 
Wenerska Elżbieta 
Wiatr Aleksandra 
Wiatr Michał 
Wierzchucka Joanna 
Wiśniewski Dariusz 
Zielezińska Lucyna 
Zwierzchlewski Tomasz 


Anaszewicz Marzena 
Antas Ewa 
Bartkowiak Witold 
Bieryło Adam 
Bocińska Monika 
Bomba Monika 
Borowiec Aneta 
Chlipała Radosława 


Chmielnicki Michał 
Chróścicka-Kulas Małgorzata 
Cichocka Katarzyna 
Cybertowicz Mariusz 
Czachorowska Katarzyna 
Czajkowski Rafał 
Czerwińska Magdalena 
Dankiewicz Iwona 


353
		

/Untitled-346_0001.djvu

			Absolwenci 


Dąbrowska Marlena 
Dobrowolska Anna 
Doroszewski Bogusław 
Duran Ryszard 
Futyma Jacek 
Gałecka Anna 
Garbaczonek Marek 
Gołaszewska Małgorzata 
Gozdek Mirosław 
Guz Andrzej 
Hoffmann Piotr 
Hybiak Ewa 
Jachalska Anna 
Jankowska Dorota 
Jantarska Urszula 
Jantarski Daniel 
Józefowiez Sławomir 
Kałużny Bartłomiej 
Kamińska Joanna 
Karolkiewicz Maciej 
Karwacka Iwona 
Katafias Andrzej 
Kaźmierczak Aleksandra 
Klimek Sławomir 
Koprowski Marcin 
Kordaszewska Kinga 
Kotnarowski Kamil 
Kowalska Magdalena 
Kubalewska Magdalena 
Kulas Bartosz 
Kwiatkowski Adam 
Lauda-Świeciak Anna 
Laudencki Mariusz 
Lenkiewiez Agnieszka 
Lisieka Aleksandra 
Łosińska Lucyna 
Łukowiak-Rychlik Anna 
Machowska Edyta 
Magielska Agnieszka 
Majer Anna 
Marzec Małgorzata 
Mazur Marzena 
Meder Agnieszka 


Meder Grzegorz 
Miklaszewska Lidia 
Murawska Sylwia 
Ocicka Anna 
Okrasa Małgorzata 
Piasta Agnieszka 
Przelaskowski Piotr 
Przybył Anna 
Raczko Sylwia 
Rahnema Nilofar 
Rajewska Anna 
Rajewski Piotr 
Rogoziński Marek 
Rudaś Aleksandra 
Rudzińska Małgorzata 
Salczyńska Dagmara 
Sawicki Grzegorz 
Schlitzke Małgorzata 
Shanab Abd AHa Saleh Abou 
Sieńska Marlena 
Sitarz Radosław 
Skibińska Sabina 
Słomkowski Przemysław 
Słowińska Joanna 
Smętek Agnieszka 
Smużyńska Magdalena 
Sobotko Anita 
Spławska Magdalena 
Starzec Wioletta 
Stroińska Monika 
Szmaglińska Hanna 
Szymko Beata 
Ściegienny Rafał 
Ślęzak Agnieszka 
Tomczyk Ewa 
Trojanowska Joanna 
Wachowicz-Tobolik Marta 
Walczyk Mirosława 
Wiśniewska Dorota 
Wolanin Beata 
Wulkowiez Artur 
Żyromska-Przelaskowska Danuta 


2000 


Arentewiez Anita 
Aszyk Justyna 
Balcerak Robert 
Bernat Małgorzata 
Brożek-Gawrońska Anna 
Ceglarska Anna 


Dobrzeniecka Dorota 
Drewa Łukasz 
Drewa Sylwia 
Dylewski Paweł 
Ebebenge Mbongi Jean-Bertin 
Flisiński Mariusz 


354
		

/Untitled-347_0001.djvu

			Absolwenci 


Garbaczonek Sylwia 
Gardzińska Anna 
Głuchowska Katarzyna 
Graczyk Małgorzata 
Grajkowski Dariusz 
Gralec Cezary 
łwańska Renata 
Jakubczyk Marlena 
Jakubowska Milena 
Jaskólska Sylwia 
Jodłowski Tomasz 
Jonczak Arkadiusz 
Kapała Paweł 
Karasiński Marcin 
Karkowska Joanna 
Klimarczyk Maciej 
Kołodziejczyk Joanna 
Kondratjew Jolanta 
Korenkiewicz Lukasz 
Koterska Dominika 
Kowalska Julita 
Kozłowski Marcin 
Kozłowski Michał 
Krause Anna 
Krawczyk Jolanta 
Kruszewski Marcin 
Krzemińska Agnieszka 
Kuźmiński Andrzej 
Kwapisz Marcin 
Kwiatkowski Mariusz 
Lewczak Danieł 
Litwiniuk Monika 
Maciejewski Marcin 
Majczyńska łzabela 
Majczyński Adam 
Malec Dorota 
Martynowska Magdalena 
Martynowski Zygmunt 
Misiak Elżbieta 


Miśkowiec Ilona 
Musiałkiewicz Magdalena 
Oracz Grzegorz 
Orzechowska Monika 
Ossowska Agnieszka 
Perlińska Katarzyna 
Polak Beata 
Polańska Magdalena 
Prześlak Barbara 
Przybyszewski Michał 
Romaniuk Bartłomiej 
Ronduda Piotr 
Rosochowicz Tomasz 
Rujner Aleksandra 
Semrau Karolina 
Skonieczny Krzysztof 
Skowroński Michał 
Smykowska Aneta 
Sosnowska Joanna 
Stefaniak Aleksandra 
Szkolnicka Joanna 
Szopiński Jacek 
Świętaszczyk Cyprian 
Świętochowska Monika 
Świtłyk Marta 
Tokarczuk Małgorzata 
Wągrowska Małgorzata 
Wilczyńska Dorota 
Wojtaszek Michał 
Wolska Ewa 
Woźniak Jakub 
Woźny Przemysław 
Zaremba Marcin 
Zembrzycka Joanna 
Zieliński Dariusz 
Zwolińska Jolanta 
Żukowska Agnieszka 
Żurada Agnieszka 


2001 
Adamczyk Przemysław 
Banach Katarzyna 
Banaszewska Joanna 
Biadasiewicz Marietta 
Bielska Anna 
Błaszkiewicz Andżelika 
Bratosiewicz Bernardeta 
Breza Joanna 
Brożyna Dorota 
Brudnoch Maciej 


Buczkowska Danuta 
Budzbon Dominika 
Chrzczonowicz Jan 
Ciechanowska Magdalena 
Cywilko Alina 
Czerwińska łwona 
Dobrowolska Anna 
Dolata Tomasz 
Doligalska Agnieszka 
Dudziak Szymon 


355
		

/Untitled-348_0001.djvu

			Absolwenci 


Dulęba Jacek 
Dulęba Karolina 
Dybowski Jarosław 
Dzięgielewska Monika 
Engełgardt Piotr 
Fabiszak Daria 
Fabiszak Tomasz 
Gadzińska Aneta 
Gadziński Waldemar 
Gniłka Andrzej 
Graczyk Michał 
Gruchaiska Magdałena 
Grzanka Aleksandra 
Grzanka Dariusz 
lIczyszyn Rafał 
Janicka-Kulińska Monika 
Jankowska Joanna 
Jeczeń-Rykowska Jolanta 
Jeżewska Jolanta 
Juraszek Anetta 
Kaczor Marek 
Kaszubowski Krzysztof 
Każmierczak Wojciech 
Keleczawa Mirosław 
Kleist Mariola 
Kłubo-Gwieżdzińska Joanna 
Kobus-B1achnio Katarzyna 
Korab Artur 
Krzywdzińska Ewa 
Kubiak Monika 
Kucharska Bożena 
Kuchta Agnieszka 
Kuczkowski Leszek 
Kukułska Beata 
Kulewski Wojciech 
Maciaczyk Jarosław 
Maciejewski Tomasz 
Majak Michał 
Matusiak Grzegorz 
Matuszak Renata 
Mądrzejewska Anna 
Mądrzejewski Adam 
Medyńska Katarzyna 
Medyński Marcin 
Michalak Sebastian 
Mikołajska Agata 
Mindykowski Roman 
Misterek Bartosz 
Miszczak Paweł 
Moczydłowski Rafał 
Modrzewska Alicja 


Neyman Piotr 
Niemiec Rafał 
Nowakowska Agnieszka 
Ochwat Krystyna 
Ołejniczak Marcin 
Ordańska Małgorzata 
Oręziak Agnieszka 
Palewicz Elwira 
Papke Magdalena 
Pawlik Joanna 
Pełka-Witt Jołanta 
Pietrzak Jarosław 
Piotrowski Wojciech 
Piwowarczyk Grzegorz 
Podgórski Maciej 
Polachowski Dariusz 
Polańska Aleksandra 
Pomastowska Anna 
Princ Robert 
Puckowska Katarzyna 
Racinowska Małgorzata 
Rautman Agnieszka 
Roehle Alina 
Rogala Agnieszka 
Rogoziewicz Marcin 
Runge Marek 
Sakson Agnieszka 
Sarwińska Milena 
Seredyka Aleksandra 
Skórczewski Radosław 
Sobocińska Magdalena 
Soszyńska Małgorzata 
Spychalska Magdalena 
Stasiłowicz Alicja 
Staszewska Agnieszka 
Staszewski Paweł 
Strupiechowski Mariusz 
Szadujkis-Szadurski Rafał 
Szcześniak Maciej 
Szyjkowska-Polachowska Agnieszka 
Świątek Anna 
Topoliński Bartosz 
Troszczyński Oskar 
Tumiłowicz Magdalena 
Walczak Michał 
Warszyńska Teresa 
Wąż Małgorzata 
Wencius-Dudek Justyna 
Wietrzyński Wojciech 
Wójtewicz Sławomir 
Wysocki Piotr 


356
		

/Untitled-349_0001.djvu

			Absolwenci 


Zaborowski Radosław 
Zielińska Hanna 
Zielińska łwona 


Ziełiński Rafał 
Żołędziewski Grzegorz 
Żurada Anna 


2002 


Andruszkiewicz Jacek 
Banul Anetta 
Batorowicz Małgorzata 
Biedka Marta 
Bieńkowska Anna 
Biesek Dorota 
Blaziak Andżelika 
Bogusławski Wojciech 
Burchardt Marek 
Chabior Alina 
Chojnicka Ilona 
Chorchos Jarosław 
Chyba Magdalena 
Ciesielska Anna 
Cieślik Wioletta 
Cis Magdalena 
Czaja Michał 
Czaplewski Artur 
Czarnecki Rafał 
Dorna Małgorzata 
Drewniak Ewa 
Duda Anna 
Dzwonkowska Beata 
Fesser Alina 
Flinik-Jankowska Magda 
Gawroński Marcin 
Głazowska Monika 
Górska Joanna 
Graczyk Katarzyna 
Grudziński Sebastian 
Iwanowska Anna 
Jakubaszek Michał 
Janikowski Grzegorz 
Janiszewski Damian 
Jaroszewski Wojciech 
Kaczmarczyk Aneta 
Kamińska-Mucha Joanna 
Karska Anita 
Kasongo Shambuyu 
Każmierczak Karolina 
Keczmerska Elżbieta 
Kobierzycka-Sudoł Selena 
Koczaj Anna 
Kolesińska Natalia 
Konieczka Radosław 
Kościelniak Barbara 
Kościelniak Józef 


Kotarak Tomasz 
Królikowska Anna 
Kryczka-Kania Luiza 
Kuś Paweł 
Kuźma Edyta 
Leszczyński Damian 
Lewandowska Anna 
Lipiński Piotr 
Lisiecka Anna 
Lisiecka-Strupiechowska Patrycja 
Łoniewska Anna 
Ługowski Marek 
Łukaszewska Zofia 
Maćkowska Katarzyna 
Majewska Magdalena 
Makieła Magdalena 
Małachowska Bożena 
Małek Joanna 
Markiewicz Marzena 
Mazur Anita 
Mazurowska Edyta 
Medaj Joanna 
Molski Michał 
Mosiołek Mirosław 
Moskal Sebastian 
Nowak Barbara 
Nowak Elżbieta 
Onasz Kamil 
Orzechowska Adriana 
Orzechowska Natalia 
Ostrowska-Nowak Joanna 
Pachoiska Małgorzata 
Pasek Artur 
Pokrywka Łukasz 
Prywiński Maciej 
Pufal Małgorzata 
Racinowski Filip 
Raczyńska Agnieszka 
Rajewska Aleksandra 
Romanowska Kinga 
Rudzińska Urszula 
Rudzka Aldona 
Ruszkowski Leszek 
Rydelek Katarzyna 
Sandurski Dariusz 
Seichter Adam 
Siemiątkowska Anna 


357
		

/Untitled-34_0001.djvu

			Historia Akademii Medycznej 


Promocja doktor" hooor1! causa Larsa Nor- 
gren., 2003 r. Od lew"" pro! dr hab. Gerard 
DtP-\\'3. Dzie
an W1}dzlalu Lekarskiego. proJ. dr 
hab Danuta M
dcka.Śh\Yka Rektor, prof. d.. 
hab Arkadiusz J('Jwień promotor, prof 01' LaTs 
Norgren 


r 


r- 
r : 
,  


. ,.. 


..,.
 
.
;: . '= . 
a 


'";. 

""''''...... !t, 
........;.. 
'''''
 


. 
. 


;;. : 
" . 
. ... 
.." 


... 


t. " 
ł. ; .-: 
. , 

. . 
.;",4 -\ 
\- 


W minionych latach, od czasu uzyskania uprawnień, zakończono 
565 przewodów na stopień doktora nauk medycznych, w tym 114 w zakre- 
sie biologii medycznej oraz 41 na stopień doktora habilitowanego nauk me- 
dycznych, W tym siedem w zakresie biologii medycznej. Na wniosek Rady 
Wydziału Lekarskiego 26 osobom nadano tyluł profesora, w tym trzem 
tytul profesora zwyczajnego. Na wniosek Rad trzech Wydziałów Minister 
Zdrowia powołał 34 profesorów na stanowiska profesorów zwyczajnych 
Akademii Medycznej. Uroczyście nadano tytuł doktora honoris causa 
dziewięciu osobom - pierwszy W 1998 r., a ostatni w 2004 r. 
Celem, Jaki postanowiliśmy zrealizować w pierwszym dwudzies- 
toleciu naszej Alma Mater było zmniejszenie dystansu do pozostałych 
uczelni medycznych, dZiaJaj'icych już w okresie międzywojennym b'i dź 
utworzonych zaraz po wojnie. Zadanie ID zostało wykonane. Kształcąc 
obecnie 3 721 studentów, mamy ich więcej niż Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi i Akademie Medyczne w Szczecinie, BiaJymstoku i Gdańsku. 
W rankingu 5Zkół wyźs.zych tygodnika "Wprost" w 2004 r wy- 
przedziliśmy juz Akademię Medyczną w Gdańsku, a na pytanie, gdzie 
studiować medycynę, uzyskaliśmy pozycję przed akademi'i gdańsk'i i lu- 
belską. 
Do klasy międzynarodowej, w której znalazło się 28 najlepszych 
uczelni publicznych kraju, brakuje nam jedynie 0,5 pkt na 100 możliwych. 


Jan Domaniewski 


34
		

/Untitled-350_0001.djvu

			Absolwenci 


Sikorski Bartosz 
Siwka Sylwia 
Skowrońska Magdalena 
Solarz Joanna 
Syrewicz Robert 
Szafrański Jacek 
Szczepaniak Inga 
Szews Anna 
Szmytkowski Jakub 
Szymańczyk Monika 
Szyszka Karina 
Śmigiel Dorota 
Świniarski Tomasz 
Tomkiewicz Anna 
Urbaniak Dorota 
Urbańska Hanna 
Walentowicz Anna 


Wasielewska Monika 
Wasiluk Maja 
Wdzięczna Małgorzata 
Weiss-Rostkowska Wioletta 
Wesołowski Tomasz 
Wojciechowska Anna 
Wojciechowska Dagmara 
Wojciechowski Rafał 
Wojdyga Hubert 
Wojtarowicz Tomasz 
Wolski Bartłomiej 
Wrzecionowska-Witkowska Małgorzata 
Wrzesiński Witold 
Ziajor Katarzyna 
Zmudziński Marcin 
Żurowicz Bożena 


2003 
Aniśko Judyta 
Bielski Andrzej 
Biernacka Monika 
Błaszczyńska Barbara 
Błażejewska Agnieszka 
Bondarenko Piotr 
Bońkowski Miłosz 
Brazowski Jerzy 
Butkiewicz Janusz 
Chabior Wojciech 
Cieciura Renata 
Ciołczyk Piotr 
Czerebiej Anna 
Czerebiej Michał 
Dawidowska Ines 
Dąbrowska Agnieszka 
Demczuk Małgorzata 
Depińska-Gontarczyk Bożena 
Dębska-Kozińska Katarzyna 
Dobrowolny Paweł 
Dobruchowska Magdalena 
Dudek Daniel 
Eberhardt Andrzej 
Fadellzabela 
Falkowski Jarosław 
Frankowska Małgorzata 
Frygier Andrzej 
Gałązka Przemysław 
Gamrot Dariusz 
Garboś Małgorzata 
Gierach Marcin 
Gierlotka Krzysztof 


Gilewska Elżbieta 
Głuszak Mariusz 
Gołębiowska Agnieszka 
Grabowska Ewa 
Grduszak Dariusz 
Grudzka Przemyslaw 
Hawro Tomasz 
Janik Tacjana 
Jarzembski Mirosław 
Józwiak Grzegorz 
Jułga Leszek 
Jurecka Anna 
Kałka Katarzyna 
Kamińska Agnieszka 
Kamiński Maciej 
Kamrowska Anna 
Kania Łukasz 
Kaniak Aleksandra 
Kieszkowski Przemysław 
Kisielnicka Katarzyna 
Kleczka Anna 
Klobukowska Estera 
Kobylińska Elwira 
Kogut-Dębska Katarzyna 
Kondrak Przemysław 
Kosicki Artur 
Kosiń Katarzyna 
Koziński Marek 
Krasińska Justyna 
Kuczko Ewelina 
Kudlicka Katarzyna 
Kudlicki Szymon 


358
		

/Untitled-351_0001.djvu

			Absolwenci 


Kulińska Katarzyna 
Kuliński Przemysław 
Lach Sabina 
Lenkiewicz Bożena 
Lewandowska Magdalena 
Lisewski Paweł 
Łakomiak Katarzyna 
Łodygowska Beata 
Maciejewska Małgorzata 
Maciejewski Jerzy 
Maćkowski Damian 
Majkowska Ewa 
Malinowska Justyna 
Małecki Zbigniew 
Marciniak Agata 
Marcinkowska Elżbieta 
Martyniak Beata 
Materka Anna 
Migowska Anita 
Miśkiewicz Adam 
Moczarska Anna 
Moczulska Beata 
Morawska Ewa 
Muchewicz Małgorzata 
Muzalewski Przemysław 
Niemiec Arkadiusz 
Oberda Anna 
Olszewska Anita 
Pawłowska Joanna 
Petelicka Ilona 
Piestrzyńska Karolina 
Pietrewicz Tamara 
Pietrzak Sebastian 
Pietrzykowska Ewa 
Piotrowiak Michał 
Posłuszny Barbara 
Proczek Sławomir 
Pufal Joanna 
Puszkar Małgorzata 
Radomski Patryk 
2004 
Bednarski Rafał 
Biernaczyk Agnieszka 
Boczar-Gałkowska Małgorzata 
Bogucka Sonia 
Bogusz Karolina 
Brzdąk Agnieszka 
Bukir Monika 
Burduk Mateusz 
Centek Patryk 


Rzetelska Katarzyna 
Rzetelski Piotr 
Sawkiewicz Anna 
Seredyka Ewa 
Sieradzka Aleksandra 
Skawiński Marcin 
Sławińska Alicja 
Słomiński Krzysztof 
Sobieszak Paulina 
Soboń Marcin 
Socha Maciej 
Sowa Jacek 
Stodolski Mariusz 
Sulkowska Anna 
Szafryna Małgorzata 
Szambelan Monika 
Szawiei Michał 
Szleszyńska Aneta 
Szrajda Monika 
Szynwelska Małgorzata 
Ślepko Joanna 
Talkowski Jerzy 
Tomczak Danuta 
Trestka Mirosław 
Trumpus Magdalena 
Ujazdowski Marcin 
Walewicz Marcin 
Walewska Magdalena 
Waśniewska Agnieszka 
Wcisła Adam 
Węgierski Piotr 
Wierzchowski Paweł 
Wilczak Michał 
Wojtkiewicz Rafał 
Zielińska Joanna 
Zieliński Tomasz 
Ziołkowski Michał 
Ziółkowska Ewa 
Zuckarrolli Żaneta 
Żurawski Rafał 


Chrzanowska-Gawrońska Anna 
Czeluścińska Marta 
Deba Adrianna 
Dembińska Anna 
Deptuła Aleksander 
Derkowski Tomasz 
Dębowska-Serwińska Agnieszka 
Doruchowska Anika 
Dubas Ewelina 


359
		

/Untitled-352_0001.djvu

			Absolwenci 


Duło Justyna 
Galiński Marcin 
Gierasimiuk Marta 
G1ińska Dorota 
Główczewska Emilia 
Głuszek Luiza 
Gordon Marcin 
Górlicka Justyna 
Graczyk Helena 
Gruba Liliana 
Hinz-Brylew Natalia 
Jagiello Joanna 
Jasińska Dorota 
Jundzill Arkadiusz 
Kentzer Anna 
Kloc Agnieszka 
Kłyszejko Joanna 
Kolenda Aneta 
Komorowska Iwona 
Konieczka Joanna 
Korzybski Przemysław 
Kosecka Dominika 
Krix-Jachym Karolina 
Kropidłowska Aneta 
Kucharzewska Anna 
Lebiedziński Konrad 
Lemańczyk Anna 
Lemańczyk Karol 
Łada Karolina 
Ładziński Marcin 
Maciejewska Agnieszka 
Maj Ewelina 
Majczyńska-Krzyżanowska Eliza 
Majewska Agnieszka 
Majewska Mariola 
Makarewicz Michał 
Manerowski Marcin 
Mateiska Monika 
Matuszewska Joanna 
Matuszyński Maciej 
Melon-Walczak Monika 
Molisak Joanna 
Moszczyńska Katarzyna 
Możdżeń Kinga 
Napiórkowska Katarzyna 
Nawrocki Mariusz 


Nowakowska Magdalena 
Olechnicka Agnieszka 
Olechnicki Maciej 
Orlińska Dorota 
Piechnik Anna 
Pilaczyńska Marta 
Poręba Małgorzata 
Radtke Janusz 
Radzymińska Małgorzata 
Rajewski Paweł 
Reczulska Izabela 
Rutkowska Anna 
Sawiński Paweł 
Siedlecki Zygmunt 
Skoczylas Katarzyna 
Słonina Aleksandra 
Słupski Piotr 
Sobańska Marzena 
Srokosz Aleksandra 
Szczęś Anna 
Szweda Krzysztof 
Świątek Małgorzata 
Świgoński Robert 
Tomczyk Remigiusz 
Trusewicz Marzena 
T utak Marzena 
Uczniak Sebastian 
Wawrzyniak Michał 
Weber-Falkowska Karolina 
Weterle Katarzyna 
Wiechecka Joanna 
Wikariak Hanna 
Wiśniewska Katarzyna 
Wiśniewska Małgorzata 
Wojdowska-Czaplewska Sylwia 
Wojtkowska Ewa 
Wrotkowska Monika 
Wójcik Ewa 
Wysokiński Adam 
Zalewska Joanna 
Ziebarth Agata 
Zimna Wioletta 
Ziółkowska Dorota 
Zmudziński Mariusz 
Żebrowska Izabela 


360
		

/Untitled-353_0001.djvu

			Absolwenci 


KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA - studia licencjackie 
2004 


Adamiak Katarzyna 
Bogiel Tomasz 
Chełminiak Małgorzata 
Chmara Sylwia 
Gruda Monika 
Hypiak Adrianna 
Junkiert Anna 
Kamińska Ewelina 
Kamińska Justyna 
Kleparska Katarzyna 
Krajniak Emilia 
Krawczyk Agnieszka 
Krupa Magdalena 
Krzykanowska Joanna 
Lasota Elżbieta 
Leszczyńska Aleksandra 
Leszczyńska Angelika 
Łazarczyk Ewelina 
Łukasik Anna 
Marciniuk Monika 
Martenka Joanna 
Mikołajewska Patrycja 
Najzer Adam 


Nasternak Magdalena 
Oficjaiska Katarzyna 
Oliwa Kamila 
Patrzek Kamilla 
Peret Justyna 
Pilch Beata 
Pisarczyk Marlena 
Plato Marta 
Rosiejka Karolina 
Rozwarski Patryk 
Rychlicka Małgorzata 
Skiba Sebastian 
Słowik Agnieszka 
Stawski Łukasz 
Szczepański Mariusz 
Szemczak Karolina 
Szostak Natasza 
Uznańska Anna 
Wesołowska Agnieszka 
Wilk Aleksandra 
Zielińska Agnieszka 
Żuraw Aneta 


Wydział 
Farmaceutyczny 


KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA - studia magisterskie 
1993 


Balcerak Sławomira 
Baranowska Beata 
Chrostowska Magdalena 
Foksiński Marek 
Grzesiak Barbara 
Hildebrandt Anna 
Hnatuszko Beata 
Jasik Izabela 
Kopczyńska Ewa 
Laudańska Justyna 
Leman-Żurek Karolina 


Leończyk-Różewicka Romana 
Łoś-Tomaszewska Ewa 
Piasecka Bernadeta 
Syroczyńska Anna 
SyroczyńskiMarek 
Ślusarska Jadwiga 
Trenda Jolanta 
Witkowski Witold 
Zendei Donata 
Zmyślińska Marlena 


1994 


Anchim Tomasz 
Bleja Anna 
Oobiasz Jolanta 
Outkiewicz Sylwia 
Oykowska Małgorzata 
Godlewska Beata 


Gruszka Marzenna 
Gwizdała Mariola 
Jarczyk Joanna 
Kania Justyna 
Kopeć-Kaniowska Małgorzata 
Kowara Renata 


361
		

/Untitled-354_0001.djvu

			Absolwenci 


Kozak Marzenna 
Lewandowska Ewa 
Litwinowicz Katarzyna 
Łoboda Barbara 
Maliszewska-Tkaczyk Magdalena 
Mioduszewska Katarzyna 
Mroczyńska Lucyna 
Murawska Maria 
Namysłowska Maria 
Partyka-Nasrullah Ewa 
Pierścieniak Ewa 


Rucińska Renata 
Rymar Anna. 
Sarwa Małgorzata 
Suda Anna 
Szady Małgorzata 
Szefler Beata 
Świtkowska Katarzyna 
Wiśniewska Ilona 
Wittka Małgorzata 
Załucka Elżbieta 


1995 


Barabasz Beata 
Barańska Anna 
Bierwagen Monika 
Błaszczyk Małgorzata 
Buciak Violetta 
Budna Wiołetta 
Cieślik Mariola 
Czerwińska Beata 
Domański Cezary 
Dzięgelewska łwona 
Fedus Andrzej 
Ferensztajn Anna 
Kieszkowska-Grudny Anna 
Komor Magdalena 
Kowalska Sylwia 
Kozicki Mirosław 
Kujawska Ewa 
Kuryło-Rafińska Beata 
Lawenda Agnieszka 
Liszewska Bożena 
Łojczyk Piotr 
Majewska Anna 


Malewicz Arkadiusz 
Milczarek-Przybyłowicz Renata 
Miłik Anna 
Niewiadomska Dagmara 
Oracz Joanna 
Pawela Karolina 
Pierzchało Ewa 
Popińska Agnieszka 
Prusak Małgorzata 
Roślewska Aleksandra 
Siewaszewicz Renata 
Szcześniak łzabela 
Szczupacka Danuta 
Szkudelska Agata 
Targańska Agnieszka 
Tomczak Żaneta 
Trochimiuk Małgorzata 
Wilk Anetta 
Witek Konrad 
Wojciechowski Maciej 
Zmysłowski Michał 
Żebracka Renata 


1996 


Cieszyńska Agnieszka 
Gołębiowski Janusz 
Horowitz Grażyna 
Jońska Anna 
Jurek Renata 
Kapuścińska Marzanna 
Kranz Jędrzej 
Kruszyńska łwona 
Kwaśniewska Monika 
Ludwińska Anna 
Maciak Radosław 
Manelska łwona 
Michałski Jarosław 
Niemyjska Joanna 
Pałka Dorota 


Pomiankiewicz Katarzyna 
Poreda Marzena 
Przewoźna Magdalena 
Przybylska Danuta 
Robak-Szymańska Katarzyna 
Smulska Anetta 
Soska Joanna 
Suchan Renata 
Szachewicz Jarosław 
Szaulewicz Ilona 
Śłebioda Katarzyna 
Tarnowska Małgorzata 
Zajkowska Anna 
Zdunek Iwona 


362
		

/Untitled-355_0001.djvu

			Absolwenci 


1997 
Fecko Agata 
Intek Jarosław 
Jankowska Agnieszka 
Kowałke Katarzyna 
Kujawa Katarzyna 
Kumek łzabeła 
Lebiedziewicz Bogumiła 
Lewandowska Małgorzata 
Lewandowska Małgorzata Maria 
Lewandowska Monika 
Lipiński Paweł 
Makowska Hanna 


Małecki Maciej 
Mikurenda Agnieszka 
Morczyńska Małgorzata 
OIejniczak-Smoczyńska Beata 
Pazderska Hanna 
Sęk Katarzyna 
Siepsiak Joanna 
Strzałkowski Aleksander 
Szczepańska Anna 
Tuńska Joanna 
Wieczorek Anna 


1998 


Borowska Ewa 
Dąbrowska Magdalena 
Gburczyk Magdalena 
Gitner łwona 
Gronowska Edyta 
Hartka Justyna 
Jarecka Danuta 
Jaskólski Tomasz 
Klonowska Agnieszka 
Koszela Agnieszka 
Kuliński Lubomir 
Lodwich Magdalena 
Malec Klaudiusz 
Martyniuk Robert 


Murawska Beata 
Ostrowska Sylwia 
Pietrykowski Norbert 
Płaczkowski Marek 
Reutowicz Joanna 
Rudzik Aleksandra 
Spólnicka Magdalena 
Szadurska Danuta 
Szczęśniewicz Maciej 
Szustowska Katarzyna 
Warsiński-Kozioł Jacek 
Witkowski Piotr 
Żak Dorota 


1999 
Borkowska Ewa 
Gackowski Daniel 
Goldszmyt Katarzyna 
Janyszko Joanna 
Karbowiak Agnieszka 
Kołtuńska Izabella 


Kotyńska Joanna 
Malec Aleksandra 
Musiałkiewicz Dariusz 
Niewolska Ewa 
Wieczorkowska Julita 


2000 


Abramczyk Anna 
Bielis Liliana 
Czyżnikowska-Balcerak Żaneta 
Duda Monika 
Dycha Żaneta 
Figiel Katarzyna 
Gackowska Lidia 
Gajewski Maciej 
Głowacka Agnieszka 
Gnat Agnieszka 
Godlewska Magdalena 
Jagodzińska Małgorzata 


Jastrzębska Edyta 
Pawłowicz Magdalena 
Piątek Anna 
Radtke Beata 
Rogozińska Monika 
Różaiski Rafał 
Siekierka Monika 
Stefańska Anna 
Stoparek Ewa 
Szwarc Justyna 
Śliż Katarzyna 
Zielonka Kinga 


363
		

/Untitled-356_0001.djvu

			Absolwenci 


2001 
Auguścińska-Żołądz Anna 
Barska Marta 
Bociek Żaneta 
Bruździńska Agnieszka 
Felczak Iwona 
Gajda Marcin 
Garbiec Agnieszka 
Gatkowska Magdalena 
Górnicka Anna 
Grzegorzewski Bartosz 
Jaros Agnieszka 
Jarowska Barbara 
Kapałka Beata 
Kowalska Agnieszka 
Kozajda Czesława 
Królikowska Karolina 
Kurek Iwona 
Ostrowski Wojciech 


Pakosińska Agnieszka 
Pełszyńska Monik", 
Pietrzak Anna 
Rajska Iwona 
Siomek Agnieszka 
Siwińska Magdalena 
Słomińska Maria 
Soczywko Julita 
Staszczak Sylwia 
Suchecka Sylwia 
Szczepańska Monika 
Szeferska Małgorzata 
Szyjkowska Ewa 
Trajder Agnieszka 
Wawrzyniak Aldona 
Ziółkowska Joanna 
Zwolska Agata 


2002 


Lewandowska Alicja 
Malicka Aleksandra 
Nawrocka Donata 
Paternoga Agnieszka 
Piekarski Zbigniew 
Plyszczyńska Marta 
Ruzik Katarzyna 
Sawicki Marcin 
Skonieczka Katarzyna 
Starnawska Brygida 
Sulerzycka Dorota 
T etkowska Agnieszka 
Tomasiewicz Beata 


Blachnio Katarzyna 
Chalamońska Magdalena 
Ciunel Grażyna 
Dajnowska Agnieszka 
Domański Andrzej 
Dubicka Aleksandra 
Dudek Aleksandra 
Helmin Anna 
Jachna Katarzyna 
Jankowska Katarzyna 
Kaczor Katarzyna 
Kowalczyk Anita 
Krieger Izabela 
Kuligowska Magdalena 
Kurnat Kinga 


Wójcik Edyta 


2003 


Brauze Dorota 
Broniszewska Anna 
Bryła Anna 
Chrapkowska Agnieszka 
Chrzanowska Bożena 
Działa Anna 
Głowacka Magdalena 
Guz Jolanta 
Kosior Sylwia 
Kosznik Magdalena 
Królikowska Agnieszka 
Kulesza Marta 
Matusiak Marta 


Muszyńska Kamila 
Piwowarski Maciej 
Ruszkowska Anna 
Ruszkowska Barbara 
Ryta Patrycja 
Talma Aneta 
Stasiak Jolanta 
Sztukowska Paulina 
Urbanowska Dorota 
Weterle Tatiana 
Wiktorowicz Anna 
Zalas Patrycja 
Zbonikowska Agnieszka 


364
		

/Untitled-357_0001.djvu

			Absolwenci 


2004 
Brzdąk Marcin 
Ciok Emilia 
Gappa Dagmara 
Gutowska Marta 
Jasiniewska Joanna 
Kwiatkowska Monika 
Marzec Małgorzata 
Pater Paweł 
Rosińska Zofia 
Rosowski Robert 
Rozmus Agnieszka 


Rystok Danuta 
Sarnowska Anna 
Skała Magdalena 
Stangreciuk Ewa 
Stroksztejn Anna 
Szczepańska Marta 
Szemro Magdalena 
Szpyra Joanna 
Ułanowski Piotr 
Zaręba Monika 
Zielonka Joanna 


KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA - studia licencjackie 
specjalność biomedycyna laboratoryjna 


2003 
Biegas Sylwia 
Czupryniak Małgorzata 
Fiedler Karolina 
Kukawka Krystian 
Madej Marta 
Nowicka Sabina 


Pyłka Kamila 
Rucińska Luiza 
Sadkowska Justyna 
Sulecka Dorota 
Szwonka Anna 
Zielińska Agnieszka 


2004 


Bartoszewska Monika 
Basińska Agnieszka 
Bochocka Karolina 
Cieślak łwona 
Droń Agnieszka 
Fic Magdalena 
Gąsior Marcin 
Graczyk Magdałena 
Grzywaczewska Ewa 
Jagodzińska Anna 
Kaligowska Wioletta 
Kałuża Anita 
Klepczyńska Joanna 
Konopska Anna 
Kowalska Anita 


Lenkiewicz Beata 
Laksa Małgorzata 
Majerczak Magdalena 
Murawska Monika 
Orteł Iwona 
Owczarska Ewelina 
Radkowiak Justyna 
Siekierska Karolina 
Szarowska Agnieszka 
Szatkowska Dominika 
Szczypiorska Magdalena 
Szmajda Katarzyna 
Szrepfer Iwona 
Witkowska Anna 
Zajda Dominika 


KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA - studia licencjackie 
specjalność biomedycyna informatyczna 


2004 
Gęsicka Sonia 
Gliszczyńska Elżbieta 
Kłobukowski Przemysław 
Kocik Magdalena 
Konieczna Kamila 
Ludian Katarzyna 
Macherzyńska Karolina 
Magdziarz Katarzyna 


Maraszek Michał 
Matuszewski Dariusz 
Nadołski Bartosz 
Nawacka Anna 
Rządkowska Adriana 
Staniszewska Joanna 
Wajer Katarzyna 
Witkowski Marek 


365
		

/Untitled-358_0001.djvu

			Absolwenci 


Wydział 
Nauk o Zdrowiu 


SPECJALNOŚĆ KOSMETOLOGIA - studia licencjackie 
2000 


Atanasiu Anna 
Biliaminu Iwona 
Czaplińska Jolanta 
Dec Halina 
Dymek Dorota 
Gaca Małgorzata 
Gierek Katarzyna 
Grabara Izabela 
Grandos Aleksandra 
Gruszewska Anna 
Gryglewicz-Nagrodzka Agnieszka 
Kaczmarek-Skamira Elżbieta 
Karolska Joanna 
Kądzielawa Beata 
Kozakiewicz Katarzyna 
Kulpanowska Ewa 
Mielewczyk Beata 
Olszowiec Elżbieta 


Patuła Anna 
Perzanowska Maria 
Pęczek Dorota 
Piątkowska Izabela 
Przybylak Monika 
Romańczuk Ewa 
Seń Joanna 
Smyk Beata 
Suchodolska Iwona 
Sulisz Ewa 
Szulc-Komorowska Małgorzata 
Szymańska Karolina 
Ścieszka Zuzanna 
Tomaszewicz-Bonk Violetta 
TopoIska Katarzyna 
Wągrodzka Renata 
Wątorowska Beata 


2001 
Czyżewska Małgorzata 
Jaworowska Magdalena 
Wojciechowska Magdalena 


KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO - studia magisterskie 
2001 


Belter Aleksandra 
Bembenek-Muschinska Violetta 
Błaszczyk Anna 
Chołacińska Alina 
Cichocka Marzena 
Cieślak Justyna 
Golata Joanna 
Januszewska Anna 
Kaźmierczak Sylwia 
Kosik Barbara 
Koza Katarzyna 
Kruszyńska Agnieszka 
Kubińska Katarzyna 
Kuczmińska Agnieszka 
Matyjasek Renata 
Michalska Anna 
Orlikowski Paweł 


Pawłowska Bożena 
Pazderska Małgorzata 
Peplińska Aleksandra 
Remiszewicz Beata 
Rutkowska Iwona 
Rybicka Agnieszka 
Sobczyńska Ewa 
Sojka Magdalena 
Sroczyńska Katarzyna 
Szrajber Wioletta 
Światłowicz Milena 
Wachowiak Ewa 
Wojciechowska Anna 
Wutke Marlena 
Wysocka Katarzyna 
Żurawska Kinga 


366
		

/Untitled-359_0001.djvu

			Absolwenci 


2002 
Anielak Edwin 
Anielska Kamila 
Augystyniak Sylwia 
Barszczak Maria 
Bąk Agnieszka 
Bąk Robert 
Bernaciak Agnieszka 
Bieżyńska Anna 
Bochna Małgorzata 
Boguiska Elżbieta 
Brzyska Beata 
Charlikowska Hanna 
Chojnacka Aneta 
Cholewa Małgorzata 
Czajkowska-Fesio Jolanta 
Czuryło Marta 
Czyżewska Aneta 
Dalecki Andrzej 
Dądela Renata 
Eluszkiewicz Danuta 
Filanowicz Małgorzata 
Fiszauf Monika 
Formella Teresa 
Frankowska Krystyna 
Gospodarewicz Katarzyna 
Grejczyk Agnieszka 
Gryl Robert 
Guth Izabela 
Hapka Aldona 
Haska Mariola 
Hellwig Izabela 
Hildebrandt Magdalena 
Indyk Krystyna 
Jagielski Damian 
Jałkiewicz Elżbieta 
Janowska Joanna 
Jaroch Beata 
Jaworska Marta 
Jeznach-Machalska Magdalena 
Junik Anita 
Kalwejt-Spaleniak Alina 
Kałęka Joanna 
Kiniorska Beata 
Klisiatys Bożena 
Kochanek Karolina 
Kołodziejska Joanna 
Kołosowska Agnieszka 
Kozłowska Adriana 
Krzemkowska Arieta 
Krzyżanowska Agnieszka 


Ksobiak Anna 
Kucharska Izabella 
Kulińska Lilia 
Kwiatkowska-Davies Agnieszka 
Leszczyńska Krystyna 
Łęgocki Dariusz 
Łoboda Joanna 
Maćkowska Maria 
Majer Ilona 
Malinowska Katarzyna 
Małecka-Dubiela Anna 
Masłowska Stanisława 
Michalak Zbigniew 
Mindykowska Lucyna 
Moraczewska Renata 
Morgaś Małgorzata 
Motuk Justyna 
Musiejczuk Ewa 
Mychałyk Ilona 
Niemczyk Magdalena 
Nieruszewicz Aleksandra 
Nita Małgorzata 
Nowicka Beata 
Obirek Regina 
Osojca Katarzyna 
Ostrowska Dorota 
Paciorek Magdalena 
Pająkowska Iwona 
Pawlak Jacek 
Pawlikowska Małgorzata 
Pawłowska Małgorzata 
Penkowska Maria 
Pilaszewska Katarzyna 
Pilewska Aleksandra 
Płońska Jolanta 
Potocka Anita 
Pypczyńska Dorota 
Romanowska Dorota 
Rutkowska Karolina 
Rymaszewska Lucyna 
Rzepka Katarzyna 
Schneider Alina 
Skibińska Monika 
Skóra Iwona 
Słowińska Agnieszka 
Sobieszczyk Renata 
Sokala Lidia 
Sowińska Małgorzata 
Starszewska Aleksandra 
Stawarska Marzena 


367
		

/Untitled-35_0001.djvu

			Ludwik Rydygier :':.. : ". 


'J '." ., 

- ........... 


.. 


H 6 .Ił  


", 


'!!I 
-ą 
,.' 


;/4 


#f ' , 
., 
, 
'J' 


,t,.... 
" '" 
,. . 
 

 /
 .L 
"', . 
.' ",:ł'" - 
..,,-' 

 ,,"-c' 
. ". 
;; I 
\ '.1 
} '.h 
I :c 

._;;. 
,..,. m'J;, . 


,. 
, 
";I ,.4 -. r
 .-1"';;. 
. 

 
. ....

.... ,y' 


,  .' 
'. . 


..  
-. 
iJ' .. .....-:. .. ""II 
.. "7- 


ri. -. 


- . 


.tol' 


Jj;; 


,- 
 


.: 
r, 
..r-l ......., 
, 


. 


'\. 
A",\ 
- 
 


. 
.' , 


.. 04.... 
"'''':' .... 


" 


.--=- . 
....- .  
5: 


.

. "...... .JI';" 


" 


. 
; ." .. 
" ..... -fI# .' 
., ..' -Tt .- 
. J .-1.. . . 
 
 
-{' 
':>:M" r.: 
. 


. 


, I 
". b 
< 


" 


r 'l1:
't
 
-.. 


, . 
-.>..... : 
< " 
'"'" . 
r" fA. !: 
",. Y . 
 
."-!f\ ...; 

 ' 

 
.  .-. 


i 
.. 
.....  


.. 
'. , 
:-> { 
1 .::1,' . 
-...... ... 
.',-j.r 
 
.- \};} "., . 
'f .{.. ,it). 

. l
 ::.. t' 
.' 
 
. ... ''i"'( 


;4 


,.. 


.v 


." . ł 


0'0:;'.. , 
> 


>, 


. 
. -ł _ 


- 


.. 


€' 
i!;- 
ł 


'" 


, 


: 3. 


. ."".It .... 

i"'" :Jł.. 

 
, , 

'j' .w 

:.
 
"1 
-: '.,<
: ł

 _..' t, ..J 
 . . 
 \.. 
...... 
..... 
 . 

., 
 
k.", t
:
;.
... 
. ,",
 1(' : Zf:
,'.f:. . _ f 
ł" 
 ""'" 
'",- . 
'. '. 
.' ... . .... 
,\;.' . 'Ij::..
 ',-...-: 11". 
"''\-".. . ..-'-, 
.. . 


J 
..:
 
,'
 


o', 
'. 


.......
 1,- J 
-' 

 
 , 
. 
 
-$ , 
2 .. 
., 

 
.. /, 
, 


.. - 
., . 

'f" I, 


-; .. .. "', 
i
.' -:, 
Jr" ",*,"': 


,. 


" 


, 


Ludwik Rydygier urodził się 21 sierpnia 1850 r. w Ousocinie k. Grudziądza. 
Uczył się w katolickim progimnazjum Collegium Marianum w Pelplinie 
oraz w gimnazjum w Chojnicach i Chełmnie, gdzie w roku 1866 zdaI 
maturę. W tymże samym roku rozpoczął studia medyczne na uniwersyte- 
cie w Gryfii, następnie jeden semestr studiował na uniwersytecie w Ber- 
linie, gdzie kształcił się w chirurgii operacyjnej, w okulistyce i internie. 
oraz jeden semestr na uniwersytecie w Strasburgu, gdzie doskonalii swoje 
umiejętności w chirurgii, okulistyce i ginekologii. Dyplom lekarza uzyskał 
8 grudnia 1873 r. w Gryfii. Wkrótce potem, 8 marca 1874 r., zdobył dok- 
torat medycyny w zakresie chirurgii i położnictwa za rozprawę: Experi- Dr l.J.xkYIk Rydyglef" WŚJ-ód asysterltóvl-, obraz 
olejny Leona Wycrółkuwskiego, kopIa w sali 
posiedzeti Senatu AkadeIIl1i Ivkdy.:zną 


35
		

/Untitled-360_0001.djvu

			Absolwenci 


Strzałkowska Joanna 
Suszkiewicz Ewa 
Szczech Anna 
Szczepaniak Karolina 
Szemraj Monika 
Szewczyk Agnieszka 
Szortyka Edyta 
Szyszło Joanna 
Śledź Katarzyna 
Śpiołek Wiesława 
Teutenbach Edyta 
Wawrzyńska Urszula 


Wiatrowska Joanna 
Wierzbicka Milena 
Wika Lidia 
Zaborowski Andrzej 
Zagubień Danuta 
Zarychta Kamila 
Zawirowska Małgorzata 
Zawisza Gizela 
Zielińska Hanna 
Zientara Magdalena 
Żurek Maria 


2003 
Albrecht-Malczewska Dorota 
Aszyk Tomasz 
Bielecka Emilia 
Bielicka Barbara 
Brudnoch Ewa 
Chmielewska Iwona 
Cierzniakowska Katarzyna 
Cieślakowska Małgorzata 
Cuber Halina 
Czajka-Bogacka Bogumiła 
Czarnecki Damian 
Frank Katarzyna 
Gacek Beata 
Grabowska Sylwia 
Gralak Mariola 
Grzybowski Maciej 
Grzymowicz Barbara 
Hanisz Anna 
Hinz Anna 
Hołubowska Edyta 
Humańska Marzena 
Iwińska-T arczykowska Lidia 
Janikowska Iwona 
Jaskulska Ewa 
Jelińska Joanna 
Kalinowska Anna 
Kania Joanna 
Kapuścińska Jolanta 
Kardasz Dorota 
Kiełbasa Lucyna 
Kobierska Joanna 
Korbel Monika 
Korzeniewska Małgorzata 
Kropkowski Zbigniew 
Król Mariola 
Krzeszewska Grażyna 
Krzysztyniak Tomasz 
Kwaśniewska Agnieszka 
Laskowska Beata 


Łukowiak-Mazurek Otylia 
Malinowska Elżbieta 
Manowska Beata 
Matraszek Bogdan 
Nelke Marlena 
Nowak Agnieszka 
Nowak Ewa 
Nowakowska Agnieszka 
Nowakowski Piotr 
Nycek Ilona 
Ostrowska Żaneta 
Otremba Ewa 
Pawlas Adam 
Piechnik Alicja 
Piskorska Małgorzata 
Pitala Alina 
Płotkowiak Anna 
Przybylska Dorota 
Rutyna Ilona 
Rychel Grażyna 
Ryś Justyna 
Serkowska Bożena 
Sobolewska Dorota 
Stasiak Ewa 
Stejakowska Anna 
Stępień Justyna 
Sukaiska Sylwia 
Szablewska Sylwia 
Szmagliński Jarosław 
Szumlańska Maria 
Świątkowska Agnieszka 
Trochimczyk Ilona 
Walczak Anna 
Wegner Maria 
Wencka Maria 
Werens Leokadia 
Węgrzynowicz Maria 
Wiland Beata 
Wilk Anna 
Wiśniewska Edyta 


368
		

/Untitled-361_0001.djvu

			Absolwenci 


2004 
Bannach Małgorzata 
Baranowska Magdalena 
Bilicka Dorota 
Boros Agata 
Cwajda Justyna 
Dąbek Ewa 
Dąbrowska Joanna 
Dąbrowska Małgorzata 
Dębiec Monika 
Dynarska Joanna 
Dzwonkowska Katarzyna 
Ejankowska Iwona 
Falkowska Aleksandra 
Gałązka Małgorzata 
Gaweł Małgorzata 
Gliszczyńska Anita 
Glomska Sylwia 
Hildebrandt Zofia 
Indycka Sylwia 
Jakubowska Anna 
Jakubowska Monika 
Janik Lidia 
Kaczmarek Renata 
Kalocińska Dorota 
Kijewska Alicja 
Kilkiewicz-Chojnaka Agnieszka 
Kluczyńska Anna 
Kołoszewska Magdalena 
Kosowska Anna 
Koziura Dorota 
Kozłowska Katarzyna 
Kulawiak Katarzyna 
Lewandowska Agnieszka 
Ławniczak Anna 
Łysko Weronika 
Maciuba Agnieszka 
Malej Izabela 
Mania Marlena 
Marciniak Magdalena 
Markowska Ewa 


Matusek Teresa 
Mądrzycka Adriana 
Michalska Anna 
Miziołek Katarzyna 
Morawiecka Ilona 
Nowak Ewelina 
Nowakowska Anna 
Olszewska Katarzyna 
Olszewska Renata 
Opszyńska Agnieszka 
Orłowska Marzena 
Osmólska Agnieszka 
Osowicka Aneta 
Parzątka-Lipinska Marzena 
Plewa Monika 
Roszak Karolina 
Rybka Mariola 
Senska Helena 
Sławińska-Charszlak Urszula 
Sobiechowska Katarzyna 
Sokalska Agnieszka 
Szymańska Ewa 
Szytniewska Anna 
T eper Aleksandra 
Topolewska Małgorzata 
Tubacka Marta 
Wasiłowska Katarzyna 
Wierzbicka Elżbieta 
Wilk Katarzyna 
Wiśniewska Justyna 
Wiśniewska Katarzyna 
Wojciechowska Magdalena 
Wypijewska Katarzyna 
Wysoczyńska Mirosława 
Zalewska Ewa 
Zalewska Małgorzata 
Ziółkowska Mirosława 
Zreda Aneta 
Żabicka Iwona 
Żelazek Maja 


KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO - studia licencjackie 
2002 


Baranowska Magdalena 
Cwajda Justyna 
Dąbrowska Joanna 
Dynarska Joanna 
Falkowska Aleksandra 
Gałązka Małgorzata 
Gaweł Małgorzata 


Glonek Magdalena 
Głomska Sylwia 
Jakubowska Anna 
Jakubowska Monika 
Kaczorowska Adriana 
Kalocińska Dorota 
Kijewska Alicja 


369
		

/Untitled-362_0001.djvu

			Absolwenci 


Kilkiewicz Agnieszka 
Klimczak Andrzej 
Kluczyńska Anna 
Kolasińska Ewa 
Kotarska Justyna 
Kowalczyk Aneta 
Kulawiak Katarzyna 
Lubiszewska Karolina 
Ławniczak Anna 
Maciuba Agnieszka 
Marciniak Magdalena 
Matusiak Agnieszka 
Michalska Anna Maria 
Miziolek Katarzyna 
Murawska Dorota 
Opszyńska Agnieszka 
Osmólska Agnieszka 
Osowicka Aneta 
Pedde Katarzyna 
Piskor Paulina 
Piwecka Ewa 
Plewa Monika 
Popa Weronika 
Pruszak Marta 


Roszak Karolina 
Sobiechowska Katarzyna 
Sokalska Agnieszka 
Staniszewska Marzena 
Stasiak Sylwia 
Sulińska Monika 
Szanecka Wioletta 
Szurpita Dorota 
Szymańska Monika 
Szymczak Magdalena 
Śniegowska Wioletta 
Teper Aleksandra 
Topolewska Małgorzata 
Urbańska Małgorzata 
Wierzbicka Elżbieta 
Wilk Katarzyna 
Wiśniewska Justyna 
Wojcinowicz Monika 
Wolańska Agnieszka 
Wyżykowska Agnieszka 
Zalewska Ewa 
Zreda Aneta 
Żabicka łwona 
Żelazek Maja 


2003 
Bembenek Danuta 
Chmurzyńska Katarzyna 
Chwilka Monika 
Cirocka Anna 
Czerwińska Marta 
Dalka Irena 
Dąbrowska Dorota 
Delbowska Hanna 
Delikta Karolina 
Dorau Magdalena 
Duda Magdalena 
Gajewska Katarzyna 
Gasińska Jolanta 
Gronowska Magdalena 
Grzywińska Katarzyna 
Jakubowska Andżelika 
Kaczan Katarzyna 
Karasiewicz Justyna 
Kaszuba Anna 
Klusek Dorota 
Kocon-Młynarczyk Katarzyna 
Kotowska Ewa 
Krężołek Iwona 


Kuligowska Joanna 
Lewandowska Dominika 
Lewandowska Joanna 
Lewińska Jadwiga 
Łęczycka Anna 
Malec Katarzyna 
Marciniak Magdalena 
Mikołajczak Anna 
Nowacka Edyta 
Orkwiszewski Marcin 
Padykuła Małgorzata 
Pasieta Monika 
Piórkowska Agnieszka 
Pułka Magdalena 
Sierocka Lucyna 
Studnicka Aleksandra 
Wasielewska Joanna 
Wieczorek Joanna 
Witkowska Karolina 
Witt Paweł 
Wojtala Magdalena 
Wolszlegier Marta 
Woźnica Ewelina 


370
		

/Untitled-363_0001.djvu

			Absolwenci 


2004 
Bubas Katarzyna 
Budnik Anna 
Centkowska Urszula 
Chmielewska Wioletta 
Chwalisz Lidia 
Ciosek Agnieszka 
Dobkowska Joanna 
Drozdowska Karolina 
Fidler Magdalena 
Frost Karolina 
Gackowska Joanna 
Giers Ewelina 
Glazik Magdalena 
Gołębiowska Agnieszka 
Górczyńska Edyta 
Hanuszewska łwona 
łskra Magdalena 
Jasiak Alina 
Kaczmarek Anna 
Kallas Alicja 
Karbowska Kinga 
Klinkosz Ewelina 
Kostecka Ewa 
Krempczyńska Anna 
Kucharska Anna 


Ladzińska Anna 
Lewandowska Agnieszka 
Łukowicz Bogumiła 
Majewska Małgorzata 
Maślej Urszula 
Mołoń Agnieszka 
Olewińska Justyna 
Orzeszak Sylwia 
Pachoiska Mirosława 
Paczkowska Anna 
Pawlik Agata 
Pluskota Kamiła 
Rozwadowska Anna 
Rumińska Agnieszka 
Rumocka Izabela 
Sobierajska-Ciarkowska Małgorzata 
Stefanowicz Justyna 
Stępień Małgorzata 
Szarlat Joanna 
Szumska Anna 
Tomczak Małgorzata 
Trzebiatowska Agnieszka 
Walkowiak Mariola 
Wolarz Małgorzata 
Zwolińska Monika 


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - studia licencjackie 
specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 


2003 
Berendt Anna 
Bożek Anna 
Chyła Ewa 
Ciudzińska Monika 
Gajda Joanna 
Grześkowiak Joanna 
Hein Monika 
Jędrasik Karolina 
Jurkiewicz Katarzyna 
Koźlarek-Sadek Monika 
Krzemińska Joanna 
Kuczyńska Krystyna 
Kulas Przemysław 
Kurek Dagmara 
Kuśnierz Dorota 
Kwaśniewska Joanna 
Marcinkowska Agnieszka 
Mazajka Katarzyna 
Misiaszek Marlena 
Olejnik Mariola 
Olszewska Ariana 
Osiecka BC\rbara 


Oźmińska Anna 
Palicka Anna 
Poklękowska Katarzyna 
Rogala Dorota 
Rogawska łzabela 
Rosińska Małgorzata 
Rucińska Beata 
Rynkiewicz Katarzyna 
Rytwińska Kamila 
Schedler Piotr 
Siwek Anna 
Skonieczny Marcin 
Socha Izabela 
Stepek Agata 
Suchomska Agnieszka 
Szablowski Jacek 
Szczepaniak Elżbieta 
Urbaniak Katarzyna 
Wawrzyniak Mariola 
Włodarkiewicz Magdalena 
Wojtalewicz Małgorzata 


371
		

/Untitled-364_0001.djvu

			Absolwenci 


2004 
Bielska Małgorzata 
Biernacka Katarzyna 
Bociek Marlena 
Burzyńska Agata 
Cuprych Aleksandra 
Dobkiewicz Marcin 
Dragan Tomasz 
Drypa Janina 
Grabowska Marta 
Grochowska Magdalena 
Herbowska ArIetta 
HoIowko Stefania 
Jabłońska Agata 
Karnaś Bożena 
Kozak Anna 
Krzeszewska Hanna 
Krzyminski Wojciech 
Kubacka Ewa 
Kucińska Małgorzata 


Kuligowska Kamila 
Maciaszczyk Wioletta 
Marjańska Joanna 
Mirończuk Agnieszka 
Porębna Agnieszka 
Rochowicz Joanna 
Rybacka Iwona 
Sankowska Elżbieta 
Sarnowska Agnieszka 
Smolczyńska Aneta 
Sokolowicz Magdalena 
Studzińska Anna 
Szulc Renata 
Szwesta Anna 
Szymkowiak Joanna 
Wachowiak Małgorzata 
Westfal Maria 
Woźniak Izabela 
Wysocka Natalia 


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - studia licencjackie 
specjalność ratownictwo medyczne 


2003 


Apczyńska Anna 
Boguszewski Robert 
Branicka Teresa 
Ciekliński Michał 
Czapraga Izabela 
Garlicki Damian 
Guzowska Agnieszka 
Henicz Marcin 
Jasnowski Szymon 
Kalinowski Grzegorz 
Kentner Maciej 
Klucznik Jacek 
Kmieciak Andrzej 
Kołacki Andrzej 
Konopa Waldemar 
Lichnerowicz Arkadiusz 
Mikoś Andrzej 


Muża Paweł 
Nadolska Julia 
Ogonowski Wojciech 
Orłowski Grzegorz 
Richert Sławomir 
Sierzputowski Jacek 
Skrok Marcin 
Sokolowska Katarzyna 
Stawiarski Adam 
Stępińska Anna 
Szambelan Dorota 
Westfal Przemysław 
Wiśniewska Milena 
Ziarnik Przemysław 
Złocki Piotr 
Zrąbkowska Monika 
Żelazna Aleksandra 


2004 


Andrzejczak Marcin 
Babicz Rafał 
Baranowska Anna 
Bielecka Agnieszka 
Bobolowicz Barbara 
Chmiel Dominik 
Cimaszkiewicz Jakub 
Cybulski Karol 
Cyganowska Katarzyna 


Czaplewski Jakub 
Czarnecki Piotr 
Czarnecki Rafał 
Diadia Wojciech 
DługopoIski Michał 
Domańska Izabela 
Durajczyk Katarzyna 
Formella Zdzisław 
Goch Beata 


372
		

/Untitled-365_0001.djvu

			Absolwenci 


Gurajdowska-Bollin Magdalena 
Gwiazdowska Agmeszka 
HoIyst Krzysztof 
Jabłońska Marta 
Jankowska Dagmara 
Jurołajć Krzysztof 
Kaszuba Zbigniew 
Kiśleńczuk Artur 
Kolodziej Agnieszka 
Komarnicki Marek 
Krzymińska Katarzyna 
Kuc Jarosław 
Ligęza Joalnta 
Łuzińska Bernadeta 
Łyba Piotr 
Marchelek Rafał 
Mazurek Robert 
Mierzwa Magdalena 
Mikołajczyk Bartosz 
Mikulski Robert 
Misiopecka Barbara 
Paprocki Tomasz 
Pietras Alina 


Podgórski Marcin 
Polak Magdalena 
Popiel Czesław 
Prokopiuk Mariola 
Rębowski Radosław 
Rozwadowska Justyna 
Sobieraj Marta 
Sopel Dariusz 
Spychalska Dominika 
Szurek Piotr 
Tekień Zofia 
Tęcza Krzysztof 
Tuszyński Szymon 
Tylec-Kurlandt Anita 
Warczak Katarzyna 
Wilkaniec Szymon 
Wiśniewska Małgorzata 
Witkowska Agata 
Wójcik Bernadetta 
Wyczyńska Agnieszka 
Ziółkowski Damian 
Zygmunt Łukasz 


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - studia licencjackie 
specjalność dietetyka 


2003 
Baldysz Agata 
Bober Kamil 
Ciemna Maria 
Durczak Renata 
Dybicz Lidia 
Fryszkowska Żaneta 
Kopińska Joanna 
Mierzejewski Grzegorz 


Nowaczewska Grażyna 
Nowicka Alicja 
Olszewski Paweł 
Słomińska Anna 
Szatanik Mariola 
Walas Katarzyna 
Walter Katarzyna 
Wawrzeńczak Małgorzata 


2004 
Bednarska Anna 
Czech Małgorzata 
Grzegorczyk Joanna 
Jurgoński Adam 
Kostrzewa Marta 
Malicka Monika 
Mazur Arieta 


Musiałowska Agnieszka 
Nieclawska Agnieszka 
Puls Przemysław 
Słomkowska Anna 
Świątek Kinga 
Wojciechowska Sylwia 
Żabecka Anna 


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - studia licencjackie 
specjalność kosmetologia 
2002 


Bubacz Paulina 
Iwasiewicz Joanna 
Matuszkiewicz Anita 
Mochnacz Agnieszka 


Paśniewska Joanna 
Pluskota Barbara 
Szufrajda Katarzyna 


373
		

/Untitled-366_0001.djvu

			Absolwenci 


2003 


Baszak Sonia 
Binert Patrycja 
Budniczenko Monika 
Chylińska-Matejak Hanna 
Czarna Agnieszka 
Eszer Monika 
Gajewska Agnieszka 
Gortatewicz Dominika 
Grzebień Agata 
Gulatowska Magdalena 
Hasse-Cieślińska Marta 
Hochół-Molenda Anna 
Janicka Izabela 
Kolibabka Marta 
Kuchciak Małgorzata 
Łacic Małgorzata 
Maciejewska Paulina 
Marciniak Agnieszka 
Michalska Sylwia 
Nejman Ewa 


Niewińska Karolina 
Nowicka Anna 
Ojewska Anna 
Ostrowska Małgorzata 
Pędraś Anna 
Reksa Natalia 
Romanowicz Dorota 
Różycka-Pustkowska Barbara 
Skalska Agata 
Sobczak Hanna 
Stobiecka Anna 
Styczyńska Patrycja 
Szczepuchowska Magdalena 
Wawrowska Linda 
Wendyńska Aleksandra 
Wiśniewska Alicja 
Wiśniewska Karolina 
Zasada Aneta 
Ziółkowska Agnieszka 


2004 


Amroziak Anna 
Artkop Joanna 
Barańska Małgorzata 
Bromińska Paulina 
Chróściel Agata 
Dańczak-Pazdrowska Aleksandra 
Dobrzyńska Marta 
Domagała Katarzyna 
Fajer Agnieszka 
Faluta Anna 
Gawłowska-Bzdawka Jolanta 
Gromala Monika 
Jopek Aneta 
Jóźwiak Elżbieta 
Kendzierska Magdalena 
Kluczkowska Agnieszka 
Kuczmierowska-Angelow Barbara 
Kwaśnica Monika 
Łojewska Ewa 
Marton Aldona 
Marzec Greta 


Mlicka Jolanta 
Orzepowska Dominika 
Petk Magdalena 
Racinowska Julita 
Rembecka Mariola 
Sas-Bordiehn Kornelia 
Schwarz Joanna 
Siemiątkowska Julita 
Soroko Katarzyna 
Spisz Joanna 
Stępień Joanna 
Szyczewska Małgorzata 
Szymkowiak Sylwia 
Ściegienna Weronika 
Wesołowska Jolanta 
Wilk Monika 
Wojciechowska Milena 
Wygodnik Monika 
Wytrążek Joanna 
Zastępowska Paula 
Zboralska Karolina 


KIERUNEK FIZJOTERAPIA - studia magisterskie 
2003 


Belau Lucyna 
Błażejowska Lucyna 
Czekałowska Anna 
Dejewska Iwona 
Dybowska Ewa 


Folga Bogumiła 
Fotovat Victor Mohsen 
Gałkowski Tomasz 
Glazik Karolina 
Gogolińska Anna 


374
		

/Untitled-367_0001.djvu

			Absolwenci 


Golińska Marta 
Grzegorek Ewa 
Hoppe Ewelina 
Janowiak Maciejewska Katarzyna 
Jendrusińska Katarzyna 
Jędrzejowski Jarosław 
Klawikowska Hanna 
Kopacz Monika 
Kotlińska Agnieszka 
Kowalkowska Aleksandra 
Lewandowska Małgorzata 
Liana Robert 
Łapińska Łucja 
Łapińska Olimpia 
Ławniczak Rafał 
Ługiewicz Magdalena 
Łukowiak Karolina 
Marszałek Anna 
Marszałek Kamila 
Mądrzak Marta 
Mlonek Dariusz 
Mrotek Magdalena 
Nicpoń Magdalena 
2004 


Niewiemska Joanna 
Nikel Natasza 
Nitka Magdalena 
Pawłowska Anna 
Pilecka Katarzyna 
Radwańska Grażyna 
Radzimińska Agnieszka 
Sawosz Alicja 
Siuda Anna 
Sobotowski Krzysztof 
Stec Gabriela 
Stefaniak Monika 
Stepowska Justyna 
Struensee Marcin 
Szopińska Katarzyna 
Szreder Urszula 
Szulc Robert 
Talar Anna Daria 
Wittbrodt Lucyna 
Wochna Arkadiusz 
Wojtalik Beata 
Zaborowski Jakub 
Zacniewski Robert 


Bembnista Bartosz 
Bielska łrena 
Biront Krzysztofa 
Bodal Magdalena 
Borowski Tomasz 
Brodecka Alicja 
Chady Konrad 
Cieplik Małgorzata 
Czapor Bernadeta 
Czerwczak Dominika 
Domżalska Hanna 
Ozie/akowska Edyta 
Fijałkowski Szymon 
Gałązka Szymon 
Golecka Agnieszka 
Gozdek Agnieszka 
Gumińska Małgorzata 
Hinc Halina 
Hintz Małgorzata 
Hoffmann Jarosław 
Hyżorek Marta 
Janowiak łwona 
Jóźwiak Magdalena 
Jóźwiak Małgorzata 
Kmieć Elżbieta 
Knapik Anna 
Kołaczyk Agata 


Kołaczyk Krystian 
Kołucki Janusz 
Komoń Agnieszka 
Koseda Barbara 
Kosińska Agnieszka 
Kotłowski Marek 
Kowalczyk Małgorzata 
Kromrych Joanna 
Kufel Wojciech 
Kujawińska Sylwia 
Lewandowska Edyta 
Lulińska Ewelina 
Łoboda Aleksandra 
Majewicz Marta 
Makowski Adam 
Malejka Dawid 
Mazurek łzabela 
Michalczyk-Targońska Alicja 
Młynarczyk Agnieszka 
Morawska Barbara 
Mrozińska Karolina 
Niedźwiecka Dominika 
Odachowska Magdalena 
Olkusz Katarzyna 
Owczarzak Monika 
Pawlikowska Hanna 
Pieczko Tomasz 


375
		

/Untitled-368_0001.djvu

			Absolwenci 


Płoszaj Magdalena 
Porankiewicz Daria 
Potapska Jolanta 
Pyszora Anna 
Radzioch Marta 
Richert Katarzyna 
Rylke Maria 
Sałacka Iwona 
Samul Katarzyna 
Selke Małgorzata 
Sielski Łukasz 
Stachowiak Joanna 
Stankiewicz Dorota 
Suski Adam 
Szkodzińska Magdalena 
Szubzda Maciej 
Szulc Karolina 
Szulc Monika 


Śledzińska Barbara 
Śpiewak Aneta 
Świerczyński Paweł 
Tetzław Filip 
Tomaszewska Ewelina 
Walkowiak Marta 
Wańtuchowicz Adriana 
Wawrzyniak Ewa 
Wędzich Anna 
Witkowska Paulina 
Wojciechowska Jolanta 
Wojciechowski łreneusz 
Wojciechowski Karol 
Wojdowska Katarzyna 
Wołkowicz Anna 
Wójkowska Aleksandra 
Wyrzykowska Paulina 
Zielińska Anna 


376
		

/Untitled-369_0001.djvu

			lndeks nie obejmuje nazwisk osób występujących w wykazie absolwentów oraz w nazwach własnych instytucji 
Achramowicz Waldemar 262 Buczkowski Krzysztof 81, 207, 208 40, 60, 61, 63, 67, 71, 78, 81, 83, 114, 208, 211, 
Adamczak Rafał 167, 171, 201 Budzbon Jarosław 145, 146, 147 212. 217, 220. 240, 250. 259. 337 
Adamczyk Przemyslaw 329 BugaIski Roman Marian 218. 242, 305 Domańska Urszula 311 
Albrecht Karl Friedrich 174 Bukowska Karolina 318 Domaradzki Zbigniew 168 
Aleksarldrowicz Anita 233 Bułatowicz Irena 286, 288 Donderski Ralał 144 
Ałtuchova W. 206 Bułkowska Beata 328 Donev St. 206, 207 
Andruszkiewicz Anna 297, 298 Bugnord L 53 Doroszewska Grażyna 158 
Andrzejewska-Golec Emilia 233 Burduk Danuta 155, 158 Doroszewski Witold 144 
Andrzejewski Jacek 328 Burduk Paweł 158 Dramiilski Marcin 196, 237 
Arrlsimowicz Lech 140, 141 Burduk Piotr 298 Drążkowski Henryk 166. 171 
Araszkiewicz Aleksander 69. 172, 173 Buszewski Bogusław 129 Drela Maria 158 
Armata J. 164 Buze Wanda 313, 314 Drewa Gerard 21, 23, 24, 31, 34, 44, 63, 69, 72, 81, 
Augustyńska Beata 243, 244 113, 114, 194, 195, 322, 323, 337 
Camparlii Rodolfo 213 Drewa Tomasz 72, 175, 176, 178, 195,331 
Cegła Bernadeta 275 Drewniak Wanda 179 
Centkowska Gabriela 243 Dróżdż Wiktor 305 
Chabecki Marcin 330, 331 Drygas Andrzej 312, 335 
Chilmoilczyk Zdzislaw 236 Drygas Barbara 312 
Chimiak Ewa 172 Duda Hanna 275 
Chmielewska Iwona 279 Dudziak Szymon 330 
Chrobot Agnieszka 72 Dudziak Zenon 217, 218, 242 
Chrobot Andrzej 72 Duszak Anna 290 
Chrzanowski Bernat 161 Dvoracek 177 
Chwirot Barbara W. 129 Dworakowska Marta 331 
Cichaf1ska Małgorzata 133 Dymek Grażyna 240 
Cichon Roman 253, 302 Dziedziczko Andrzej 25, 27, 52, 63, 68, 95, 115, 
Cieślewicz-Dybała Ewa 286 116, 117,118,249,275,322,323 
Cieśliilski Krzysztof 124 Dziembowski Zygmunt 87 
Cisowski Jerzy 174 Dzierżanowski Maciej 286, 287 
Clowes A.124 Dziewiątkowska Alina 168 
Cysewski Piotr 68, 71, 218, 234, 235 Dziuban Szczepan 328 
Czarny Jakub 71, 73, 188 
Czerski Piotr 307 
Czerwiilski Andrzej 79 
Czerwionka-Szaflarska Mieczysława 23, 24, 30, 44, 
63, 67, 69, 71, 72, 75, 100, 113, 159, 160, 161, 
164,292 
Czternastek Maria 133 
Czyżak IzabeUa 325 
Czyżewski Krzysztof 331,332,333 
Cabrić Miłan 255. 283. 284 


Indeks osób 


Balcar-Boroil Anna 16, 19, 63, 100, 113, 161 
Bała Dariusz 282 
Bała Grażyna 73, 120 
Banaszkiewicz Mariola 296 
Baranowski Paweł 292 
Baranowski Władysław 136 
Barczykowska Ewa 277, 278 
Barecki Andrzej 173 
Barker J. 206 
Bartkowiak Anna 304 
Bartoszewski Paweł 328 
Bartuzi Zbigniew 31. 116. 118. 250. 256. 272. 273. 
338 
Bassi PierIrancesco 177 
Bazylak Grzegorz 72, 220, 233, 234, 236 
Bednarz Józef 104 
Belitsky P. 176 
Bengmark Stig 56 
Bet1ejewski Stanisław 16, 19, 21, 45, 57, 63. 67. 74. 
154. 155, 156, 158. 159 
Beuth Wojciech 146, 148, 149, 226, 250, 272, 275, 
276 
Białkowska Aneta 201 
Białkowski Karol 68, 71, 232 
Białoblocka Malgorzata 322 
Biardzka Barbara 135 
Bieganowski Lech 135 
BiegarlSki Władysław 310 
Bielski Andrzej 330 
Bilewicz Zygmunt 312 
Bilikiewicz Adam 15, 16,57,58,59,63, 114, 172 
Biliilski Piotr Jacek 153 
BilIroth Teodor 36, 37 
Binder B. R 226 
Binek Maciej 152 
Biniak Romuald 101 
Biziel Jan 94 
Błachnio Aleksandra 291 
Bobrowski Leon 304 
Bocheński Józef Maria 52 
Bodurka Jerzy 69, 223, 224 
Bodurka Malgorzata 69 
Bogusz Wioletta 321 
Bojakowski J. 289 
BokszaI'1ski Marek 140 
Borek Marcin 140 
Borkowska Alina 305, 306, 307 
Borkowska Maria 36, 37 
Borof1 Zdzisław 63, 67, 69, 212 
BorovanskyJan 195 
Borowski Henryk 312, 335 
Borucki Marcin 7 
Bossowski Aleksander 36 
Bożiłow Władimir 67, 113, 204, 205, 206, 207, 334 
Breddin Hans K. 226 
Brodowska Mariola 123, 136 
Bromowicz Jan 145 
Brown Jason 291 
Bryczkowski Michał 176, 178 
Brzeziilska Jarlina 168 
Brzeziilski Roman 172 
Brzozowski Zdzislaw 13, 14 
Brzyk Janusz 80 


Dadzibóg Ewa 182 
Dalke Krzysztof 158 
Danielewski Roman 208 
Danysz Andrzej 198 
Dąbkowski Stanisław 332 
Dąbrowiecki Stanisław 31. 46, 108. 131, 132, 273 
Dąbrowska Hanna 237 
Dąbrowski A. 284 
Dąbrowski Henryk 8 
Dąbrowski Mariusz 196, 284 
Dąbrowski Metody 145, 146 
Dądela Renata 174, 178 
Dega Wiktor 88, 153, 266, 267 
Dembska Katarzyna 237 
Demidowicz Krzysztof 92, 108 
Deptuła Maria 309, 310 
Deresz Tomasz 328 
Derkowski Tomasz 328 
Dębicka-Malkowska Danuta 120, 121 
Dębowska-Weiss Jolanta 135 
Dębska-Kozif1ska Katarzyna 331 
Dębski Robert 164, 165 
DiMauro Salvatore 292 
Dimitrijević Meta M. 289 
Dimitrijević Milan R 289 
Dizdaroglu Miral50, 51, 114 
Długolęcki Ryszard 109 
Dmowski Tadeusz 174, 175 
Dobiecka Agnieszka 334 
Dobosz Danuta 140, 279 
Dobosz Maria 331 
Doboszyilska Bolesława 67, 217, 218, 285 
Dobrzyilski Waldemar 167,171 
Domarrlewska Jolanta 310, 311 
Domarrlewski Jan 12-16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 


Ereciilski Kazimierz 165 


Faleilczyk Kamila 275 
Falkowska Janina 280 
Felsmann Mirosława 294, 296 
Ferenc Aleksandra 199 
Filipiak Ewa 310 
Filipiak Jan 85 
Florea Paul 281 
Foksif1ski Marek 68, 71 
Formiilska-Kapuścik Maria 292 
Fórmaniak Jacek 168, 280 
Frąckiewicz Cecylia 322 
Frąckowiak Krystyna 313 
Friedman Andrzej 289 


Gackowska Lidia 241 
Gackowski Daniel 72, 73, 232 
Gajewski Henryk 173 
Gajewski Jerzy B. B. 176 
Galązka Przemysław 331 
Galkowski Tadeusz 290 
Garbacz Jerzy K. 68, 69, 217, 218, 234, 253. 284 
Garczewska Anna 322 
Gargasz Zofia 292 
Garstecka Agnieszka 201 
Gawenda-Kempczyilska Dorota 233 
Gawroilski Marcin 330 
Gierszewska Malgorzata 280 
Giese Ludwika 136 
Gierek-Łapiilska A. 41 
Giziilski Włodzisław 207 
Glinka Ryszard 268 
Głowacka Mariola 296 
Głuszek Marcin 332 
Głuszek Mariusz 331 
Głuszko Tomasz 146 
Gniazdowski Ryszard 296, 297. 298 
Gniłko Wlodzimierz 57, 131 
Gniot Elżbieta 163 
Golec Lucjan 284 
Gołda Ryszard 240, 241 
Gordeiko Vladimir 281 
Gorzelailczyk Edward Jacek 292 
Gospodarek Eugenia 219. 221. 242. 243. 322. 323 


377
		

/Untitled-36_0001.djvu

			Ludwik Rydygier )\, 


'. 
'0;: 
. . 


\. 
, 


; 


'. 


------=--- 


Futografia Ludwika Rydygiera ze zbl
 
tableau uC2€stnjl
\.\I IV Zjazdu Lekarzy i PHY- 
rodników w Poznaniu w 1884 r 


36 


menie"e Beitrage zur Lehre von der Wirkung der Carbo/sQure, napisaną 
pod kierunkiem pro£. Heutera, u którego był przez pewien czas asystentem. 
Praktykował w szpitalu Najśw. Marii Panny w Gdańsku i SS. Miłosierdzia 
W Chełmnie. Habilitował się 10 marca 1878 r. w Jenie na podstawie pracy: 
Eine neue Methode zur Behand/ung von Pseudarthrosen (Jena 1878 r., 
pol. Nowy sposób leczenia stawów wrzekomych), za którą senat wyróżnił 
go godnośclą docenta. Następnie był krótko I asystentem kliniki chirur- 
gicznej w Jenie, odbyl też podróże naukDwe do Warszawy (kI. chir. prof. 
Juliana Kosińskiego i kI. ginekologiczna prof. Władysława Tyrchowskiego) 
oraz do Wiednia do kliniki chirurgicznej prof. Teodora BilIrotha. 
W roku 1877 oźenił się ze starszą od siebie o 17 lat Marią Borkow- 
ską, której majątek umożliwił mu zakup domu przy ul. Dworcowej 9 
w Che!mnie, gdzie zorganizowa! i uruchomi! w roku 1878 prywatną 
klinikę chirurgiczną, okulistyczną i ginekologiczną. Był to wzorowy zakład 
leczniczy na 25 łóżek z salami operacyjnymi, ambulatorium, budynkiem 
dla prac doświadczalnych na zwierzetach. parkiem dla rekonwalescentów 
i nowoczesnym wyposazeniem, duzo lepszym niż na Uniwersytecle Ja- 
gielłońskim. W klinice Rydygiera rocznie leczylo się ok. dwa tysiące 
pacjentów. Obok Rydygiera pracowali w niej dobrzy chirurdzy, tacy jak 
Wiktor Wehr i Leon Polewski, którzy, podobnie jak Rydygier, poświęcali 
również czas na badania naukowe. W "Przeglądzie Lekarskim" Rydygier 
publikowal sprawozclania z działalności naukowej i lekarskiej swej kliniki. 
Po dziesięclu latach bardzo owocnej pracy naukowej i leczniczej 
Rydygier opuścił klinikę chelmii1ską, Senat Uniwersytetu Jagielłoilskiego 
2 lipca 1887 r. mianował go bowiem profesorem zwyczajnym i kierowni- 
kiem kliniki chirurgicznej. W latach 1887-1889 Rydygier przeprowadził 
budowę nowoczesnej kliniki chirurgicznej przy ul. Kopernika 40 w Kra- 
kowie (dziś I KI. Chir. Ogólnej). W latach 1888--1889 był dziekanem 
Wydziału Lekarskiego. Z jego inicjatywy i w jego klinice odbył się w roku 
1889 pierwszy Zjazd Chirurgów Polskich, który zapoczątkował syste- 
matyczne odbywanie takich zjazdów. Zjazdy te w roku 1921 daly początek 
Towarzystwu Chirurgów Polskich. 
W roku 1897 Rydygier, w randze profesora zwyczajnego, objął kie- 
rownictwo nowo otwartej kliniki chirurgicznej na Uniwersytecie Lwowskim. 
Z jego klinik, zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, wyszło wielu wybitnych 
lekarzy i uczonych, jak Leon Kryi1ski, Aleksander Bossowski, Karol Kiecki, 
Teofil Zalewski, Tadeusz Ostrowski, Stanis!aw Massing czy Stanisław Huf t. 
W łatach 1898--1899 Rydygier był dziekanem Wydzjalu Lekarskiego, 
a w latach 1901-1902 rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. 
Po wybuchu I wojny światowej Rydygier oddal swe usługi rannym 
i chorym żołnierzom. By! komendantem szpitala wojskowego w Brnie na 
Morawach. Potem wrócił do zdewastowanej przez wojnę kliniki lwowskiej. 
W roku 1920 w randze genera!a porucznika p€łnil obowiązki szefa sanitar- 
nego armii na Pomorzu. Wraz z generałem Hallerem braI udzial 10 lutego 
1920 r. w zaślubinach Polski z Bałtykiem. Opracował projekt utworzenia 
wydzialu lekarskiego na Uniwersytecie Poznańskim oraz nosił się z pla- 
nami utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej. Chciał również w Tcze- 
wie otworzyć prywatny Instytut Chirurgiczny Polski za środki ze sprzedaźy 
swego majątku Fujna w pow. żółkiewskim. W tym celu udał się do Lwowa,
		

/Untitled-370_0001.djvu

			Indeks osób 


Gospodarek Graźyna 158 
Goszczyilski Wiesław 145 
Gościcka Danuta 67. 192 
Gościniak Arkadiusz 312 
Góral Roman 127 
Góralczyk Barbara 225 
Góralczyk Krzysztof 207 
Górecki Henryk Mikołaj 333 
Górnicki Albert 223, 224 
Górska Krystyna 167 
Górska R. 166 
Górski Marian 12, 52 
Grabarczyk Zenon 181, 182 
Grabiec Marek 98, 167, 266 
Grabowska-Gaweł Anna 272, 279, 280 
Grabowski Lech 312 
Graczykowska-Koczorowska Alicja 179 
Graczyilski Marek R. 293 
Grąbczewski Wojciech 282 
Grądziel Tomasz 161 
Grądzki Wlodzimierz 124 
Grężlikowska Urszula 266 
Grucza Ryszard 69, 284, 285, 298 
Grunbaum Benjamin W. 183 
Gruszczyilski Maciej 176 
Grygiel Maria 158 
GrY9iel Marian 153 
Grzanka Alina 204, 205, 206, 207 
Grzegorzewski Bronisław 27, 30, 45, 85, 218, 219, 
220,223,224,32
332 
Grzegorzewski Marek 69 
Grzelak Maria 140 
Grzybowski Tomasz 71,73.188 
Gustowski Aleksander 166 
Gutsze Aleksarider 24, 25, 31, 32, 67, 69, 217, 218, 
223,224 
Guziilska Małgorzata 135 
Gwieździilski Zenon 23, 45, 63, 68, 138 


Haftek Jan 292 
Hagner Wojciech 153. 255. 286, 287 
Haller Józef 36 
Halota Waldemar 24, 25, 69, 71, 74, 96, 137, 138 
Halpern Bernard 52 
Hałas Joanna 272 
Haor Beata 296 
Hartmann Hans Peter 183, 184 
HasiakJolanta 178 
Haus Olga 199, 201 
Hauser Joanna 307 
Hausmanowa-Petrusewicz Irena 289 
Hawro Tomasz 333 
Hay David A. 206 
Haydn Joseph 333 
Hejka Lech 158 
Hellwig Izabela 266 
Helmin-Basa Anna 241 
Heuter 36 
Hlavaty Antoni 14, 153 
Hładoil Bogusław 220, 232, 247, 248 
Hoyt Pamela 281 
Hryncewicz Witold 54,331 
Hurynowicz Jarlina 105 


Idaszewski Aleksarider 87 
Idczak Halina 298 
łwan-Ziętek Iza 224 
Iwaszkiewicz J. 14 


Jablenska R. 207 
Jachimowicz-Wołoszynek Dorota 280, 281 
Jackowski Marek 102, 127, 129, 130, 131 
Jaeger Tim 174 
Jagiełski J. 206 
Jagodziilska Sylwia 237 
Jakubaszko Juliusz 253, 270, 272 
Janicka Grażyna 305 
Janicka-Beuth Lidia 158 
Jarrlszewska Hanna 200 
Janowiak-Maciejewska Katarzyna 286 
Janowicz Eugeniusz 38, 314, 315, 316, 322 


Jan Paweł II, papież 9, 100, 167 
Januszewicz Witold 174, 175 
Jaroszek Jarosław 282 
Jaruga Paweł 68, 71, 231 
Jarząbek Joanna 302 
Jarzemski Piotr 80 
Jarzemski Zdzisław 173 
Jasiakiewicz Romarl 63 
Jastrzębowska Grażyna 290 
Jawieil Arkadiusz 34, 54, 56, 57, 69, 73, 95, 124, 
126,127,322,323,332 
Jaworowska Agnieszka 302 
Jaworska-Cieśliilska łwona 135 
Jaworski Antoni 88 
Jedwabiilski M. 153 
Jeleilska-Sadzikowska Zofia 204 
Jeżewska Jolanta 326 
Jędruszek-Ługin Krystyna 135 
Jędrzejczak Wiesław 276 
Jędrzejczyk Waldemar 67, 127. 129. 130, 259. 262 
Johansson Barbro 289 
Johnson A. G. 127 
Jundziłł Włodzimierz 54, 57 
Junik Roman 179,180 
Jurek Krzysztof 217, 228 
Jurgowiak Marek 71 
Jurkowska Malgorzata 228, 229 
Jurkowski Piotr 224. 225, 226, 229. 303. 304 


Kabaciilska Renata 189 
Kaczmarek Bożydar 292 
Kalużny Józef 21, 23, 24, 41, 43, 60, 163, 67, 69, 
73,80,83,113,124,134,135,257,313,314,337 
Kałużny Jakub 41, 135 
Kamecki Krzysztof 261 
Kamiilski Jarosław 174 
Kamiilski Piotr 214, 215 
Kania Łukasz 331 
Kaniasty Maria 134, 135 
Kapała Andrzej 131 
Kasperowicz Zygmunt 166 
Kasperski Andrzej 155 
Kasprzak Heliodor Adam 147. 148. 149 
Kasprzak Stanisław 161 
Kassian Joachim 217,237 
Katafias Jolanta 311 
Katafias Stanisław 310, 311 
Kazimierz Wielki 7 
Kaźmierczak Henryk 69, 158, 329 
Kaźmierczak Mieczysław 282 
Kaźmierczak-Pacholska Jolanta 168 
Każmierczak Urszula 286 
Kądzielawa Darluta 292 
Keith Louis 170 
Kędziora Józef 194 
Kędziora-Kornatowska Kornelia 250, 264, 265 
Kiciilski MarcIn 331 
Kiecki Karol 36 
Kiejna Andrzej 292 
Kielholz Paul 58 
Kieliotis Władysława 161 
Kieroilska Alicja 81 
Kilkowska Kazimiera 168 
Kinalski Ryszard 256, 287, 289 
Kirk R. M. 127 
Kitlof! Jan 7 
Klawe Jacek J. 69, 71, 252, 285, 286 
Klimiilski Jan 79, 310 
Kluzek Katarzyna 201 
Kłyszejko Czesław 25,27,33,63,69, 113, 114, 167, 
168. 280 
Krlopik Leszek 228 
Kodym Anna 220, 246. 247 
Kolasiilska Irena 168 
Kołakowski Jarosław 140 
Kołodziejska Renata 196 
Koltan Andrzej 165 
Komidzierska Marzena 279 
Kopacz Monika 286 
Kopczyilska Ewa 243, 244 
Korbal Piotr 80, 168, 169, 224, 226 


Korenkiewicz Jadwiga 212 
Kornatowska Kornelia zob. Kędziora-Kornatowska 
Kornelia 
Korpalska Walentyna .303, 310 
Kosik Teresa 319, 321 
Kosiilski Julian 36 
Kościełkowska 120 
Kotschy Darliel 226 
Kotschy Maria 21, 23, 63, 67, 68, 217, 218, 224, 
225,226,227 
Kotzbach Roman 166,167, 171,272,280 
Kowalczyk Andrzej 223 
Kowalewski Janusz 98, 122, 123, 124 
Kowalewski Witold 146 
Kowaliilska Ewa 224 
Koza Jarosław 331 
Koziilski Marek 330, 331, 332, 333 
Kozłowska H. 206, 207 
Kozłowski Jan 138 
Kozubski Wojciech 150 
Kram Mirosława 277, 278 
Krasiilski Zdzisław 79 
Kraśnicki Krzysztof 176, 178 
Krechowiecki Adam 192 
Krejczy Kazimierz 132 
Kretowicz Marek 144 
Kręgielska Urszula 161 
Kręgielska-Gozdecka Urszula 163 
Kropiilska Irena 226 
Kruczyilski Jacek 153, 154 
Krueger Andrzej 183 
Krupa-Wojciechowska Barbara 16 
Kruszewski Stefan 219, 223 
Kruszyilski Zdzisław 68, 118, 119 
Kryilski Leon 36 
Krysiilski Jerzy 218. 220. 221. 241 
Kryst Leszek 79 
Krzeski Tadeusz 174 
Krzymiilski Józef 171 
Krzyżaniak Andrzej 158 
Krzyżaniak Teresa 317 
Książkiewicz Barbara 150, 151, 152 
KubaIski Jan 12 
Kubiak Monika 61, 320, 322, 323. 334 
Kubica Jacek 72, 142, 143,330 
Kubiczkowa Janusza 155, 158 
Kubisiak Danuta 168 
Kubiszewska Izabela 240 
Kubczak Stanisław 79 
Kuczma-Napierała Jadwiga 275 
Kudejko Jan 138 
Kujaciilska łzabełla 201 
Kujawa Jolanta 331 
Kujawka Elżbieta 315 
Kułakowski Michał 261 
Kupcewicz Bogumiła 237 
Kupczyk Daria 328 
Kupść Witold 304 
Kurowska Krystyna 296 
Kurylak Andrzej 277, 278 
Kusza Krzysztof 118, 119, 120 
Kwaśniewska Jolarita 164, 165 
Kwela Krzysztof 175, 176, 177, 178 
Kwiatkowski Szymon 174 
Kwieciilska Ewa 196 


Lach Jarosław 168 
Lambrecht Winicjusz 99, 122, 123, 304, 305 
Lampka Magdalena 243, 244 
Lasek Władysław 69, 212, 214 
Latos Edward 161 
Lau Grzegorz 140 
Lauda-Świeciak Anna 199 
Leliilska A. 244 
Leilko Jan 174 
Lepsien 128 
Lesiewska-Junk Hanna 135 
Leszczyilska Iwona 140, 279 
Leszniewski Jarosław 261 
Lewandowski Andrzej 256, 298, 312 
Lewicki Z. 14 


378
		

/Untitled-371_0001.djvu

			Leźnicka Małgorzata 281 
Linka Maria 172 
Lisecki Paweł 330 
Lisiak Mariusz 168 
Listopadzki Dariusz 224 
Lubiilski Jan 70, 129 
Ludwikowski Grzegorz 167, 193 


Lapuć Aleksander 174, 175, 176, 178 
Łęcka Joarlna 194 
Łęgowski Stanisław 129 
Łoś-Rycharska Ewa 72 
Łukasik Jerzy 166, 171 
Łukowska Agnieszka (Morkowska) 281 


Macheta Waldemar 136 
Maciejewska-Kaźmierczak Maria 167, 171 
Mackiewicz Zygmurlt 16, 19, 21, 33, 44, 48, 53, 54, 
57.63.67.73,131,132.334 
Mackiewicz-Nartowicz Hanna 158 
MacQueen Bruce Duncan 255, 290, 291, 292, 293 
Madaliilski Kazimierz 198 
Madej Joanna 261 
Majewska Agnieszka 331 
Makarewicz Roman 98, 189, 190 
Makrocka Monika 309 
Malicka Krystyna 155 
Malinowski Dariusz 312 
MaIlach J. 183 
Malukiewicz Piotr 147 
Malukiewicz Władysław 145,146, 147 
Malukiewicz-Wiśniewska Graźyna 135 
Małecki Jarl 11, 154, 155 
Mandor 53 
Marlitius Jacek 69, 143, 144, 145 
Marlysiak Sławomir 240 
Marciniak Magdalena 328 
Marcinkowska Anna 201 
Marescaux 128 
Markiewicz Jan 183 
Markowicz Jarosław 133 
Marszałek Jacek 174.175 
Martyniuk Anna 233 
Marzec Alicja 296, 297 
Masierak Włodzimierz 224 
Masłowska Barbara 80 
Maśliilski Sławomir 226 
Mazur Jan 261 
Mazur Roman 63. 67, 149, 150, 151, 152 
Mątewski D. 153 
Michalak-Tlappa Jolarita 158 
Michalska Klnga 224 
Michalski Arkadiusz 224 
Michalski Włodzimierz 312, 334 
Michalkiewicz Jacek 219, 240, 241 
Michałowski E. 179 
Michell198 
Mierzejewski Andrzej 41, 135 
Mierzwa Grażyna 69, 73 
Mierzwiński Józef 158 
Migda Marian 168 
Migdalski A. 226 
Mikolajczyk Maria 212 
Mikulska-Jovanovic Magdalena 175, 176, 178 
Milanowska Kazimiera 267 
Milewski S. 41 
Mindykowski Roman 329 
Miodoilski Władysław 152, 153 
Missima Maurycy 140, 141 
Misterek Bartosz 176, 178 
Miścicka-Śliwka Darluta 5, 6, 19, 21, 30, 34, 42, 63, 
67, 69, 71, 73, 79, 82. 83, 114. 184. 185. 188. 189, 
193,323,329,337 
Młodzik-Danielewicz N. 244 
Modrzejewska Lucyna 314, 322 
Mohtar Imad 175, 176, 178 
Molik Edward 79 
Molski Stanisław 54, 57, 132, 133 
Mondor Henri 53 
Monsiorski Jerzy 171 
Montreynaud Dubois de 52 


Mossing Stanislaw 36 
Mozart Wolfgang Amadeusz 333 
Mucha Barbara 199 
Murawski Bernard 171 
Murphy Shelagh 281 
Musolff Ryszard 146 


Napoleon 8 
Narębski Juliusz 180, 314 
Nartowicz Edmund 142 
Natali Jean 53, 54, 114 
Nawrocka Ewa 32, 63, 109, 110, 322, 323 
Neumann Jacek 120 
Newman Pau] 165 
Niczyporenko Mikołaj 176, 177 
Nierzwicki Krzysztof 314, 315, 322, 323 
Norgren Lars 34, 47, 56, 57, 114, 126 
Norman Richard W. 176, 177 
Nowacki Ryszard 109 
Nowaczyk-Michalak Anna 161, 163, 164 
Nowak Dariusz 207 
Nowicki Andrzej 272, 276, 277 
Nowicki Stanisław 132 
Nyka W. 150 


Odrowąż-Sypniewska Grażyna 32, 218, 220, 221, 
23
238,239,240,314,337 
Ogorzeja Wojciech 140 
Olechowicz Robert 69 
Olejarz Elżbieta 135 
Olejarz Tadeusz 57 
Olejniczak Marcin 329, 330 
Oliilski Ryszard 23, 24, 43, 50, 51, 63, 67, 68, 71, 
72,75,217,218,221,229,230,232,322 
Olszewska-Slonina Dorota 195 
Opozda Krzysztof 278, 279 
Orkiszewski Marek 102, 249, 259, 260, 261, 263. 
304 
Ormowski Jacek 240 
Oshinyemi Edward 175 
Osiilska-Pawlak Katarzyna 288 
Osiilski Paweł 147, 158 
Ossowski Roman 252, 293, 299, 300, 310 
Ostrowski Tadeusz 36 


Pac Witold 32, 109 
Paciorek Przemysław 269 
Paczuski Ryszard 224, 225 
Padovarli 53 
Pagarlo Franoesco 177 
Paluch-Marchwiilska Lucyna 168 
Paradowska Agnieszka 331 
Pasiilska Magdalena 200, 201 
Pasteur Ludwik 52 
Pasteur Vallery-Redot 52 
Paszek Iwona 233 
Pate1 53 
Pawlaczyk Jarl 220, 237 
Pawlak-Osiilska Katarzyna 158 
Pawliszak Wojciech 141 
Pawlowicz Zbigniew 98 
Pawlowska Małgorzata 69, 79, 137, 138 
Pąchalska Maria 290, 291, 292, 293 
Pąchalski Adam 292 
Pączek Agata 326 
Pearl J. 37 
Peiper H. 128 
Pelpliilski JarlUSZ 123, 124 
Petkov P. 206 
Petrus Andrzej 175, 176, 178 
Petrusewicz Jacek 198 
Pfennig Karolina 37 
Piątkowska Maria 224 
Picard Jean Daniel 33, 48, 49. 114 
Piech Janusz 282 
Pierściilski Stanisław 131 
Pietrysiak Aldona 158 
Pietrzak Sebastian 330, 331, 332 
Pilch Barbara 309 
Pilecka Katarzyna 286 
Pilecki Stanisław 330 


Indeks osób 


Pilewska Aleksandra 261 
Piotrowicz Radosław 57 
Pisarski Tadeusz 54,55, 114, 168 
Piskorz Adam 132 
Piszcz Magdalena 224 
Placek Waldemar 138, 139, 140 
Planutis Grzegorz 147 
Plewa Adam 144 
Podemski Ryszard 152 
Podkościelny P. 284 
Pokora Ludwik 300, 301 
Pokorowska Elżbieta 328 
Pokrywka Łukasz 176, 178 
Polewski Leon 36 
Ponczek Danuta 296 
Ponikowska Irena 63, 69, 71, 74, 104, 255, 257, 259 
Popiela Tadeusz 127 
Popielski Boleslaw 183 
Poznailska-Linde Hanna 217, 218, 237 
Prokofiew Sergiusz 333 
Prokurat Andrzej L 121, 122 
Protas-Drozd Franciszka 138 
Prus Agata 331 
Prusiilski Antoni 150 
Prywiilski Stanisław 131 
Przybylski Grzegorz 79, 99, 136, 137 
Przybył Marek 282 
Przybyszewska Justyna 302 
Pufal Anna 291 
Pypkowski Jacek 131 
Pyskir Malgorzata 224 
Pyszora Anna 331 
Pytel-Dąbrowska Teresa 100, 161, 164 


Qudot Jacques 53 


Radwailska U. 164 
Radzimiilska Agnieszka 286 
Radzimiilski Aleksarider 11, 154, 158 
Raimondi P. 334 
Rao K. A. 245 
Rapacka-Gackowska Alina 233 
Raszeja Stefan 12, 16, 49, 50, 114, 183, 184 
Reiter Russ 194 
Rewakowicz Maciej 146 
Rezmerska Leokadia 296 
Romailska Krystyna 218 
Romailski Bogdarl 12, 13, 16, 19, 43, 52, 53, 63, 67, 
114,115,116,117,118,314 
Rosa Ewa 286 
Ross M. G. 245 
Rość Danuta 219, 224, 225,226,227, 249, 280 
Roth Thomas Stephan 177 
Rowiilski J. 206 
Rożnowska Urszula 168 
RóżaIski Rafał 73, 232 
Różyczka Jerzy 224 
RuchaIski Jan 136 
RuchaIski Michał 141 
Ruciilska-Zandecka Joanna 294 
Ruf! Stanisław 36 
Rusin Elżbieta 134, 135 
Ruszkiewicz Andrzej 79 
Rutkowska Joanna 330 
Rutkowski Leszek 330 
Ruzik Katarzyna 225 
Rybakowski Janusz K. 67, 68, 73,172,173,305, 
306,307 
Rydygier Ludwik 22, 35, 36, 37, 38, 337 
Rydzyilski Konrad 75 
Ryżewski J. 226 
Rzyp' Romuald 168 


Sadkiewicz Józef 166 
Safi H. J. 124 
Safiejko-Mroczka Barbara 206 
Santus Maria 196, 218 
Sarap Jerzy 167 
Sarrazin Olgierd 121 
Sarwiilska Jadwiga 312 
Sawa Henryka 165, 166, 168 


379
		

/Untitled-372_0001.djvu

			Indeks osób 


Sawicki Piotr 328 
Schachtschabl Dieter Otto 195 
Schulte-Frohlinde D. 50 
Schweiger Avraham 291 
Seneque 53 
Senger Alfons 153 
Serówka Elżbieta 243 
Sheth Shirish S. 170 
Sicard 53 
Siekiera Jerzy 174, 175, 176, 178, 282 
Sienkiewicz Aleksander 148 
Siewaszewicz Wojciech 312 
Siewert J. R. 128 
Sikorski Barrosz 330 
Sikorski Janusz 123 
Sikorski Wojciech 123 
Sinkiewicz Anna 158 
Skalski Zenon 150 
Skok Zdzisław 212 
Skokowski Jan 99, 122, 123 
Skonieczka Katarzyna 200 
Skrzynecki Marian 118, 119 
Skublicki Stanisław 166, 167, 171. 172 
Skurczyilski Zbigniew 174,175 
Skwierczyilska Teresa 313 
Sluzhynska Oleksandra 281 
Słomkowska Joanna 322 
Słomiilski Marcin 328 
Słowik-Gabryelska Anna 99, 137 
Słupski Maciej 174 
Smith Barry 281 
Smoczyilski Stefan 14 
Smuczyilski Andrzej 147 
Sobiesiak Krzysztof 237 
Sobociilski Zbigniew 167 
Soboczyilski Edward 87, 88, 154 
Sokołowska Ewa 284 
Sokołowski Marek 312 
Soliilski Krzysztof 313 
Sonntag von C. 50 
Sosnowski Dariusz 131 
Soszyilska Krystyna 199 
Srokowski Grzegorz 286, 287 
Staliej Joanna 135 
Stanecki Janusz 333 
Stanisław św. 7 . 
Stanisz-Walis Krystyna 304 
Stankiewicz Wojciech 330 
Staszewski Przemysław 219, 227 
Staśkiewicz Jerzy 168 
Stefaniak Elżbieta 135 
Stefaniak-Stiasny Bożena 224 
Stefailczyk Agnieszka 328 
Stefailski Krzysztof 219. 227. 228. 229 
Stone Trevor W. 198 
Streich Hanna 262 
Stróżecki Paweł 144 
Strubiilski Andrzej 155 
Struensee Marcin 288 
Strzyżewski Krzysztof 261 
Styczyilski J. 164. 165 
Sujkowska Renata 208, 209, 211, 212 
Sulikowska Beata 144 
Swincow Andrzej 146, 148 
Swincow Grażyna 69 
Sygit Bogusław 308 
Sygit Marian 218, 285 
Sypniewski Jerzy 166 
Szachłamow W. 206 
Szadujkis-Szadurski Leszek 67, 196, 197, 198, 199 
Szaflarska Anna, zob. Szaflarska-Szczeparlik Anna 
Szaflarska Mieczysława zob. Czerwionka-Szaflarska 
Mieczysława Szaflarska-Poplawska Anna zob. Szaflar- 
ska-Szczeparlik Anna 
Szaflarska-Szczepanik Anna 71-73 
Szaflarski Jerzy 80, 207 


Szczepailski Jan 261 
Szczesny Wojciech 131, 322, 323 
Szczurowicz Andrzej 166, 167 
Szewczyk Maria 272, 273, 274 
Szmytkowski Jakub 131, 322 
Szopiilska Katarzyna 286 
Szopiilski Jacek 131 
Szpinda Michał 192 
Szrajda Justyna 299 
SzukaIski Jacenty 212 
Szustakowski M. 151 
Szweda Ewa 135 
Szymailski Andrzej 174, 175, 178 
Szymailski Jan 11, 154, 158 
Szymailski Marek 80, 168, 171 
Szymailski Wiesław 54, 63, 67, 68, 74, 95, 166, 167, 
168.169,170,171.172,179,266,314,323 
Szymczyilski Grzegorz 194 
Szymkowiak Edward 153, 154, 269 
Szypliilska Danuta 168 
Szyszymar Bohdan 138 
Śliwiilski Marian 140, 166 
Śliwka Karol 24, 27, 43, 49, 63, 67, 68, 69, 71, 74, 
182, 183, 184, 189 
Ślusarz Robert 275, 276 
Śmiechowska Barbara 16 
Śniegocka Aleksandra 299 
Śniegocki Maciej 147, 148, 307 
Świątkiewicz Andrzej 133 
Świątkowski Maciej 95, 254, 263, 264 
Świtoilski Maciej 79 


Tafii-Klawe Malgorzata 27, 44, 69, 71, 180. 181. 
330,332 
Talar Jan 81, 254, 267, 268, 288, 290, 292 
T atułmska Barbara 146 
Terlikiewicz Joanna 190 
Thews M. 54 
Tłokiilski Waldemar 292 
Tomaszewska Marta 305 
Tomaszewski Wiesław 293 
Tomczak-Watras Wirginia 144 
Tomicki Antoni 87 
Torliilski Lech 69,218,243 
Tretyn Andrzej 129 
Trojan Jerzy 202, 204 
Trybuś Leszek 212 
Trzciilska Hanna 296 
Trzcmski Grzegorz 85 
Tworkiewicz Maciej 330, 331 
Tyłoch Ferdynarld 173, 174, 175,296,297 
Tyloch JarlUSZ 174, 175, 176, 322, 323, 331 
Tyrakowska Jadwiga 99, 136 
Tyrakowski Tomasz 219,243,244 
Tyrchowski Władysław 36 


Ukleja Zygmunt 155 
Unzeitig Vit 170 
Uszyilski Mieczysław 68, 217, 218, 224, 244, 245, 
246 


Vencovsky Ewżen 58 
Verdi Giuseppe 334 


Wajsman 179 
Walasek Lech 298, 299 
Waldel-Galuszko de K. 295 
Walentowicz Małgorzata 168, 266 
Waleron Frarlciszek 312. 335 
Waleron Wiesława 312 
Walizek Grzegorz 148 
Waluś Anna 302 
Wanatowska Halina 319, 320 
Warlkiewicz Roman 310 
Warmiilski Emil 87 


Warmiilski Stanisław 87 
Ważyilski Dariusz 135 
Wehr Wiktor 36 
Weiser H. F. 128 
Wenska-Złotowska Halina 155 
Wernicki Karol 292 
Wichliilski L 20 
Wieczór Halina 333 
Wielicka-Piszcz Magdalena 228 
Wiertlewska Jarlina 182 
Wiłkość Monika 305 
Winiarska Liliana 158 
Winiarski Piotr 158 
Wiśniewska Ewa 224, 313 
Wiśniewska Halina 212 
Wiśniewski Andrzej 146, 147, 148 
Wiśniewski Jacek 152, 228 
Władysław Jagiełło 7 
Włodarczyk Leszek 168 
Włodarczyk Zbigniew 71, 190, 191, 332 
Woda Łukasz 328 
Wojtanowska Halina 163 
WOjtaszek-Słomiilska Anna 158 
Wojtkiewicz Sławomir 329 
Wójtewicz Sławomir 330 
Wojtyła Karol, zob. Jan Paweł II, papież 
Wolny Jan 140 
Wolski Zbigniew 25,27,46, 174, 175, 176, 178. 179. 
322,323 
Woźniak Ałina 72, 195 
Woźniak Marcin 71, 73, 188 
Wronczewski Andrzej 175, 176, 178 
Wroilska Irena 63, 81, 252, 294, 295 
Wróbeł Barbara 158 
Wróbel Stanisław 173, 174 
Wyczółkowski Leon 9, 35 
Wyrzykowska Maria 297 
Wysocka Katarzyna 331 
Wysocki Mariusz 69, 100, 161, 162, 163, 164, 165, 
277 
Wyszomirska-Gołda Malgorzata 240, 241 


Zaborowska Agnieszka 331, 333 
Zaborowski Adam 146, 148, 158 
Zachara Bronisław 67, 194, 277 
Zalewski Teofil 36 
Załuski Tomasz 220,233 
Zarzycka Malgorzata 178 
Zarzycka-Lindner Grażyna 144 
Zastawna Ewa 224 
Zastawny Tomasz 68, 71, 232 
Zdzienicka Małgorzata Z. 201, 202 
Zegarska Barbara 268, 269 
Zegarski Wojciech 14, 98, 282, 283, 334 
Ziebhart Agata 331 
Zieliilska Izabela 73 
Zieliilska-Wieczkowska Halina 296 
Zieliilski Andrzej 133, 134 
Ziemiilski Adam 312, 334 
Zięba Sebastian 140 
Ziętek Zbigniew 174, 175 
Ziółkowski Marcin 172, 272, 278, 279 
Zmysłowski Wiesław 282 
Zreda Aneta 328, 330 
Zwoleilkiewicz Tomasz 168 
Zyglewski Zbigniew 10 
Żbikowska-Gotz Magdalena 116 
Żekanowska Ewa 221, 224, 225, 226 
Żemojtel145 
Żóltowski Mariusz 219, 228, 229 
Żurada Agnieszka 133 
Żury Agnieszka 199 
Żydowo Mariusz 15 
Żylicz Zbigniew 293, 294 


380
		

/Untitled-373_0001.djvu

			Spis treści 


Słowo wstępne ......................................................................................................................................................................... 5 
Dzieje Bydgoszczy............................... ....... .......... ..................................... ................. ....... ................................. ... .....................7 
Historia Akademii Medycznej .... ................. ............... .......... ............. ................ ......... ............ ..................... ................. ....... 11 
Ludwik Rydygier ..................................................................................................................................................................... 35 
Rektorzy... .......................................... ................... ...... ...... ........................ ... ............... ............. ............................ ...... .......... ..... 39 
Prorektorzy ........... ..................... ............. ....................................... ..................... ............................... .................... .................. 43 
Doktorzy honoris causa ................. .................. ..... ............................... ..................... ..... ................................. .................. .... 47 
Odznaczeni "Medalem za szczególne zasługi dla Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy" ........63 
Misja Akademii Medycznej .. ............... ....................................... ...................... ................................ ................... .................. 65 
Działalność naukowa... .................. ................. ................ ................... .,. ................ ........ .............. ........... ...... ................ ... ........ 67 
Działalność dydaktyczna ..... ... ...................... ........................ ........... ... ................. ........................ ......... ...................... ........... 77 
Działalność kliniczna i kształcenie podyplomowe lekarzy ........................................................................................... 87 
Samodzielny Państwowy Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza ................................................................................. 87 
Historia Szpitala ............... ...... ............................ .......................... .............................. ... .................... ............... 87 
Działalność kliniczna Szpitala ......................................................................................................................... 92 
Kliniki akademickie i dydaktyka w innych szpitalach Bydgoszczy i . regior:J.u........................................................... 94 
SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy ............................................................................... 94 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy..............:....................................... 96 
Centrum Onkologii. Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy .................................................................. 97 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ............................................................................. 98 
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy ......... ....................... ............................ .......................... ............ 100 
Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.............................................................. 100 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu .. ........................................................................... 101 
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu ................ .................... ..................................... .............. ................. 102 
Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku ............................................................................................ 103 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu n. Wisłą im. J. Bednarza .......................... 104 
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu ....................................................................... 105 
Kształcenie podyplomowe lekarzy ............................ ............................. ......................... .............................. .......... 106 
Administracja.... .................................... ................. ...... .................... ........... ..... ..................... .................................. ................ 109 


381
		

/Untitled-374_0001.djvu

			Spis treści 


Wydziały i inne jednostki organizacyjne ....................................................................................................... 111 
Wydział Lekarski ............ ..................................... ....................... ........................... ....... ...... .......... ........... 113 
Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych ..................................:................................ 115 
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii ................................................................... 118 
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej ........................................................................................... 120 
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.......................................................... 122 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej ...................... .................. ........................................... ............ 124 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej .................................. 127 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej .............................................................. 131 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń ................................................................................. 132 
Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej .......................................................................................... 133 
Katedra i Klinika Chorób Oczu .................................................................................................... 134 
Katedra i Klinika Chorób Płuc ..................................................................................................... 136 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych ........................................................................................... 137 
Katedra i Klinika Dermatologii .............. ...... .................... ........................... .............................. .... 138 
Katedra i Klinika Kardiochirurgii . ....................... ........... ........ ............ ............................ .............. 140 
Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych ................................................................... 142 
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych ............................. 143 
Katedra i Klinika Neurochirurgii ..................................... ............................. ..... ...... ...................... 145 
Katedra i Klinika Neurologii .................. ............................. ...................... .................. .................. 149 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu .......................................................... 152 
Katedra i Klinika Otolaryngologii ........ ............ .................... ................ ................... .... .................. 154 
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii ........................................................... 159 
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii ...................................................................... 161 
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej ............................. 166 
Katedra i Klinika Psychiatrii .................... ........... ........................................ .......... ...... ................... 172 
Katedra i Klinika Urologii .......................... ..................... .............................. .... ...................... ...... 173 
Katedra Endokrynologii i Diabetologii ............................. ............................ ............................. .... 179 
Katedra i Zakład Fizjologii ...................................... ... .................... ..................................... .......... 180 
Katedra Lingwistyki Stosowanej ... ................................. .......... ..... ....... .............................. ........... 181 
Katedra Medycyny Sądowej .......... .................... .................. ........ ............ ...................... ............... 182 
Zakład Medycyny Sądowej ...... ............... ................. ............ ... ........................................ 182 
Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ........................................................................ 185 
Katedra Onkologii ...................... ........................... .......................... ................................... .......... 189 
Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej .. ................................................................................ 190 
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej ......................................................................................... 192 
Katedra i Zakład Andrologii Klinicznej .......................................................................................... 193 
Katedra i Zakład Biochemii .......... .... .................... ...... ................... ................... ................. ... ....... 194 
Katedra i Zakład Biologii Medycznej ............................................................................................ 194 
Katedra i Zakład Chemii Ogólnej .................................................................................................. 196 
Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii .........................:.............................................................. 196 
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej ............................................................................................ 199 
Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki .......................................................................... 201 
Katedra i Zakład Genoterapii ................... ........ ......................................... ........ .......................... 202 
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ..................................................................................... 204 
Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego .......................................................................................... 207 
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej .................................................................................. 208 
Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej ................................................................... 212 
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska ......................................................................................... 214 


382
		

/Untitled-375_0001.djvu

			.... 


Spis treści 


Wydział Farmaceutyczny ...... ................ ................. .................... ........................ ............................... ..... 217 
Katedra Biofizyki ...... ............................... ....................................................... .................... ......... 223 
Katedra Patofizjologii ................................ ................... .................. .................................. ............ 224 
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej ........................... 227 
Pracownia Informatyki Medycznej .. ............................................. ........................... ........ 228 
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej .......................................................................................... 229 
Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki . ....................................................................... 232 
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej .................................................................. 233 
Katedra i Zakład Bromatologii ...... ... ................................ ......................... ............................. ...... 233 
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej .............................................................................................. 234 
Katedra i Zakład Chemii Leków ................................................................................................... 236 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ................................................................ 236 
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ................................................................................ 237 
Katedra i Zakład Immunologii ... ................... ... ................. ...................... .... ... ..... ...... ............... .... 240 
Katedra i Zakład Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceutycznego .............................................. 241 
Katedra i Zakład Mikrobiologii................. ....... ........... ... ...................... ...... ............ ............ ........... 242 
Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej ..................................................................... 243 
Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny .................................................................................... 244 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku .................................................................................. 246 
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego ............................................. 247 
Wydział Nauk o Zdrowiu ...... ................. ..................... ..... ........... ..................... .... ........ ..................... ..... 249 
Katedra i Klinika Balneologii ...... ................. ............................................ ............................. ....... 257 
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii . ................................................................. 259 
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych .............................. 263 
Katedra i Klinika Geriatrii . ......................... ............... .............. ...... .................................. ............ 264 
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego ........................... 266 
Katedra i Klinika Rehabilitacji ............................. ............... ........................................ ................. 266 
Katedra Kosmetologii ........................................... ................ ........ .................................. ............ 268 
Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof .. ................................................................................. 269 
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego ...... ....... ............................................ ............................... ..... 272 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego.. ................ ................ ........................ .................. 273 
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego ...... .............. ...... .................................. .............. 275 
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego ...................................... 275 
Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego ....... .................... ...... ............................ ............. 276 
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego..... ............ ......... ............ .................... .................. 277 
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. ................ ............. .......................... ................. 278 
Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej ................................................ 279 
Zakład Pielęgniarstwa Położniczego...... ................... ..... .................................. ............... 280 
Katedra Zdrowia Publicznego ............................ .................... ........... ............................ ............... 280 
Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia ................................................... 280 
Klinika Chirurgii Onkologicznej ............................... .............. ...... .................................... ............ 282 
Katedra i Zakład Antropologii ............. .......................... ........................... ............ .............. ......... 283 
Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych .......................................................................... 284 
Katedra i Zakład Fizjologii Wysiłku Fizycznego ............................................................................ 284 
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii ..................................................................................... 285 
Katedra i Zakład Kinezy terapii i Masażu Leczniczego .................................................................. 286 
Katedra i Zakład Neurofizjologii Klinicznej ................................................................................... 287 
Katedra i Zakład Neurolingwistyki ............................................................................................... 290 
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej ............................................................................................ 293 
Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej .............................................................. 294 


383
		

/Untitled-376_0001.djvu

			Spis treści 


Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego .............................................................................. 296 
Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej ................................................................................. 298 
Katedra i Zakład Promocji Zdrowia .............................................................................................. 298 
Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej ........................................................................................ 299 
Katedra i Zakład Podstaw Terapii Fizykalnej ................................................................................. 300 
Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki ........................................................................................... 302 
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa ................................................................................... 303 
Zakład Informatyki i Metodologii Badań Naukowych .................................................................... 303 
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek . ........................................................................ 304 
Zakład Mikrobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych .................................................................... 305 
Zakład Neuropsychologii Klinicznej ..................... ..................... .................................... .............. 305 
Zakład Neurotraumatologii ....... ..................... .................. ..... ..................................... ................... 307 
Zakład Podstaw Prawa Medycznego ..... ................. ..................... .................................... .............. 308 
Jednostki Międzywydziałowe .................................... .................. ............ ............................. .................. 309 
Zakład Dydaktyki .... .......... ...... ....................... ............... ................ .......................... ..................... 309 
Studium Medycyny Społecznej ....... .......... ........................ .............................. .......... .................... 310 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ................................................................................... 311 
Jednostki Ogólnouczelniane .................... .......... .................... ........................................ .................... .... 313 
Zespół ds. Wydawnictw ................. ..... ...... ............................................ ......... ...... .................... ..... 313 
Biblioteka Główna ...... ...... ............................... .................... ... .................................... .................. 314 
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów .................................................................... 318 
Dział Udostępniania Zbiorów...... ................... .......................... ......... ............ ......... ......... 319 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny .................................................................................. 319 
Zbiory Biblioteki, katalogi ........ .................... .................................. ......... .................. ...... 320 
Dydaktyka .................................. ............................................ .......... ..................... ......... 321 
Publikacje ................................. ............................................... ......... .... ...................... .... 321 
Studenci .................... ............. ..... ................................. ...................... ........................... ......... .................... ..... ..... 325 
Biuro Promocji Studentów i Absolwentów ............................................................................................ 325 
Biuro Informacji Międzynarodowej dla Studentów .............................................................................. 325 
IFMSA ..................................................................................................................................................... 326 
Samorząd Studencki ....... ........................... ......................................................... ............ .................. ...... 327 
Studenckie Towarzystwo Naukowe ..................................... ....................................................... ........... 330 
Chór Akademii Medycznej ...... ........................................ ..................... .................................... .............. 333 
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego .. ..................................................................... 334 
Summary .............................................................................................................................................................. 337 
Aneks ............................................................................................................ . ...................................................... 339 
Absolwenci ...................... ................. ...... ............................... .................... ...... .................................. ................. 341 
Indeks osób ... ............... .................................................. ..................... ....................................... ........................ 377 


384
		

/Untitled-37_0001.djvu

			Ludwik Rydygier 


gdzie zmarł nagłe w kancelarii adwokackiej 25 czerwca 1920 r. Został po- 
chowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 
Rydygier pozostawił ok. 200 publikacji naukowych, dzięki którym 
rozsławił imię polskiej medycyny na cały świat. Jako świetny operator był 
piomerem wielu nowych metod operacyjnych nazwanych jego imieniem. 
Jako drugi po J. Peanie, a na trzy miesiące przed T Billrothem, wykonal 
16 listopada 1880 r. w swej klinice w Chełmnie wydęcie odźwiernika 
z powodu raka i opisałto 11 grudnia 1880 r. w "Przeglądzie Lekarskim". 
Przez 25 lat walczył z pobudek patriotycznych o nadanie tej operacji 
nazwy Rydygiera, a nie Billrotha. 
Innym wielkim sukcesem Rydyglera była pierwsza w świecie, 
udana, operacja wycięcia żołądka z powodu wrzodu, wykonana w klinice 
chełmińskiej 21 listopada 1881 r. na Karolinie Pfennig. Operował własną 
metodą wgłębienia je1it przy ich niedrożności (1885 r.), raka odbytnicy przez 
czasowe usuwanie kości krzyżowej (r. 1893), ustalił ruchomą śledzionę 
w kieszeni otrzewnej ściennej (1895 r.). W roku 1899 zastosował własną 
metodę otwierania jamy brzusznej przy zapaleniu wyrostka robaczkowego. 
Już w 1901 r. stosował płat skórno-mięśniowy przy operacji tętniaka tętnicy, 
a w 1908 r. płat kostno-skórny z obojczykiem dla odtworzenia żuchwy. 
W kardiochirurgii zaproponował w r. 1899 własną metodę łatwego i szyb- 
kiego dojścia do serca bez uszkodzeń opłucnej. Przyczyni} się do rozwoju 
urologii, dzięki nowym własnym metodom operacji pęcherza moczowego 
oraz ortopedii (w r. 1896 pierwszy w Polsce wykonał krwawe nastawienie 
zwichniętego biodra). W ginekologii zmodyfikował operację piersi, usuwał 
guzy jajników i zaatakowane przez rak szyjki macicy. Ostatnie lata życia 
poświęcił chirurgii wOjskowej. Był autorem podręcznika z zakresu ran i zła- 
mań postrzałowych oraz z zakresu chirurgii wojennej dla lekarzy. 
Rydygier od młodości podkreślał swoją polskość Będąc na uni- 
wersytecie samowolnie zmienił pisownię nazwiska z Ridiger na Rydygier, 
za co był wie1okrotnie szykanowany przez władze pruskie. Należał do 
założycieli powstałego w Gryfii w 1869 r. akademickiego stowarzyszenia 
"Polonia". Wspólorganizował wiece w obronie języka polskiego w szkołach 
elementarnych. Przesb-zegał zasady publikowania prac najpierw na łamach 
wydawnictw krajowych, by przede \.vszystkim Polsce srużyć swoją wiedzą. 
Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, wspomnianą Marią Bor- 
kowską miał troje dzieCI. Najstarsza córka zmarła w dzieciństwie, starszy 
syn Antoni był chirurgiem i wyemigrował do Brazylii, gdzie zmarł w 1960 r., 
młodszy syn Józef był prawnikiem i zmarl w Grudziądzu w 1921 r. 
Miarą uznania wybitnych zaslug Rydygiera był wspaniały jubileusz 
25-lecia jego działalności naukowej, zorganizowany w r. 1899 we Lwo- 
wie. W 1951 r. jego osobie poświęcono obrady XXXV Zjazdu Towarzystwa 
Chirurgów Polskich w Lublinie. W 1958 r. w szpitalu w Chełmnie odsłonięto 
tablicę ku czci L Rydygiera. W 100. rocznicę pierwszej w świecie resekcji 
żołądka z powodu choroby wrzodowej, wykonanej przez Rydygiera, odbyła 
się w Chełmnie w 1981 r. konferencja naukowa, a w 1984 r. odsłonięto 
w tymże mieście pomnik wielkiego chirurga. Jego imieniem nazwano 
mjn. Szpital Chirurgiczny w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Toruniu i najmłodszą uczelnię medyczną w Polsce - Akademię Medyczną 
w Bydgoszczy (1989 r.). 


37
		

/Untitled-38_0001.djvu

			Ludwik Rydygier 


POPiersie Ludwil,a Rydygiera - pomnIk przed 
Szpitalem Woje\'A-ldzkim im. L RydygleTt1. VI To. 
Tumu 


38 


. .. 
. - ...../f....ł.. 
. . 


v
łr.. 
.... 


\
 * 
.. 

.- .. 
. ... 
. ".; 

,j.... 
::.
' 


.,
."..,c".....ł. "I, ,...
.
...... "
'. ... 
_.
,,' 
 '.. '\\- 

 
;.:.
..J

 ;.
,.:::.. 
. .'. .' . '. : 'ł 
 ' '
-' 
 .,.
: ,,:' 

 
$ . :.

;\ :: '. .; 'Al 
.... -.-t' - <'.-, -.;. ::
$.
...;'" ' 

,.i;: 
..: 
\.
 '.,f
'io --:','.. i 
,
.
 lJIIIi.\; .:,oł;.. t -, , 
. :U< it " ';,".'; . -,""1..
'. 
 
ot..;Jł . 
" '
:'...'tv->
 -.. 
 -'II 
 


' .'.:'), ,."..., '"t, '.J' 
..."v
-:' 
 <:' :"
.'" ,:..... Th 
,. . b- ,>,.,.. tł.. < ,
. .,. ',
 tł 
W-ł" t..* -.:..


, '" 
.,.. ";}. '_ !,t.ł..... 

.' .

 ,
 :{:.if
.. "', 
,- 
,
....
. 
.
g..: . ' 
 ' '¥ ',- 
p' . 'a> 
.... 
,;, l" .... 
 l..: . : '--, .,
 ł' 
'
. . 'ff.. J. 
- 
..;- :-. 
(
. .;.'1 

i':
.Ji 
-.:;.;'" 
 . :>.'
- 

. 
 ii
 

 
,->'" 
 
\
>.... 

 - .... . .; . ....:.. 
,. ," ,.,,AI ":'\"' -.. ł.. 
'ł '.:
 -
. ... 


.... 


, --  


...,',," 


--''!'''. :
 
.: 
 i t. ,.! 
,.... ").o.. . 


- . 
'_'l!;  
..".... 


.
 
..;.
...\) 
,

 .(, t-. 
. \ . 
 . . .. '" 
. ...'.'. l:. t 
. '),:...Jii£.... .t.;_.,.'_.... 
/o. >"ftO ".,. 
S 
 .... ..}\"
'::'ł
 
o'" '-o - '."} 
..: I'.'. 
" 


Na zakoilczenie warto przytoczyć słowa Ludwika Rydygiera z prze- 
mówienia w związku z powalaniem go na profesora przez Uniwersytet 
Jagielłoński: ..Odznaczenie mnie tą wysoką godnością nie jest atoli 
jedyną, ani nawet najgłównLejszą przyczyną mej radości, [...] Pojmiecie 
panowie radość moją wiedząc, że przybywam z tej części naszej ojczyzny, 
gdzie myśl i słowo polskie poniekąd za zbrodnię poczytują. Ten tylko, 
kto żył w tamtejszych stosunkach i zna je, umie dobrze ocenić, jakiego 
szczęścia my tutaj używamy, pojmie dokładnie jak ważnym warunkiem 
dla rozkwitu nauk jest swoboda slowa ojczystego. Chociaż bowiem nauka 
jest międzynarodowa. to niemniej jest rzeczą pewną. że tylko uprawiana 
na gruncie swojskim i w języku ojczystym może się należycie rozwijać 
i wydawać bujne owoce". 


Eugeniusz Janowicz 


. . 

 
r:-- 
.\ .1 
, " 
" " 
, 


'. 


. !  
. '11' 
O >'.. t>
 
.,t.... 
" .. 

 

1 r..: 
-- .'! '-
		

/Untitled-39_0001.djvu

			Rektorzy 


.. .. £: 


,'" 


.' 


, 
 


, ' 


7 


I l 1'1 i I 


. 


.. I. p .-d 
. 


'. . 
1./(;"' 
o. 
. 


" 


.1 


,.' 
, 


;.J. 
.'ł r -  
... 
,,
 -e-" .'
 
:r.. J, o. 't I 
, 
4; 
/. 
... .' 


". , 
,.. . :1' 
f-"'"!'. 
 ', ..." 
'. "; ..... 
.. . 

:' 
 >J , 
. ....-<. 'łIi:'- 
. . 
..-:li'" .
 .. 

 


.. 


1, ':I,f 
,. 
8 
, :rio: '""'! .: . 
' " , ..,
 .
 "d o 


". ,..- '. ,:
:"';" 
 . 


"'. 
"p'" r ' 
.../iIIIIII.. 
. r
 
. H
. 
1<. 
 


, ... 

...' 
, ,. 
o
 


F 


.... 


"Jo, 
r -. ł

 -,"T 
. > 


. '.s... 

..
 
lo. 


. o 
..... . 
. 
'" , 

 


.. 


,; 
 
I. 
.. 
./ 


; 
. 


.....:... _';-,r,.." 


.. 


... 


..y -, 


. 
,. 
%.  


oft/I
 '1.. 
,rp '.:. 
> - : 


, 


l. 


. '" 


.' 

  


.
 
. " 
.. 


'- .. 


. 

  


$:...... 


ł ł;" 


-.. 


, 
. 


...:J:r ,:. 
. . 
, 
..".r/r 
, 


. 


I 


'1;' 
'h 
'ł- 


, 


, 

 
i 


-, 

 
;"'-;:... .:r:: 


, 


l 


'; '"-."3-,_ 


,., 
 .:,..... 
___, I .... 
ł
, )
 


! r 
.. 


... 
. 


:'1 


,.. 
"f 


'. 


,.,  
. 
.
 
.. liP 


:
 
..
... 


. \ 
l 


"Hi. 


"# 


'<
 . I . 


Insygnia władzy rektorskiej 
AkademIi Medycznej im Ludwika Ryo.lyg1era 
w Bvdg
zczy 


39
		

/Untitled-3_0001.djvu

			. 
I 


. 
la e czna 


a 
oszcz 


. 


w 


Bydgoszcz 2004 


. 
lera
		

/Untitled-40_0001.djvu

			Rektorzy 


JM Rektor 
Jan Domaniewski 
1984-1987 
1987-1990 
1996-1999 
1999-2002 


.., . 


,h 


-. 
"". 


..... 
., 
..'!. 


o 
.,.. 
 


"'" 


'" 
- 
, , .... 
., '1 I 
, 
 _oJ'; ,.' :'.". 
" .,
 ,.;': , " , . 
. 
) -I' 
 ". 
. .
 I..t
.: : ,.-'- 

f,;' 


..... 


Prof zw dr hab Jan Domanit?wski 


40 


Profesor zw. dr hab. med. Jan Domaniewski tytuł lekarza dyplomo- 
wanego uzyskał w 1952 r., a sześć lat później ukończyl specjalizację II 
stopnia z patomorfologii. Kolejne stopnie awansu naukowego uzyskał: 
stopieil doktora medycyny w 1964 r., doktora habilitowanego medycyny 
w 1969 r., stanowisko docenta w 1973 r.. tytuł profesora nadzwyczaj- 
nego w 1979 r. i tytuł profesora zwyczajnego w 1989 r. 
W latach 1952-1959 był kierownikiem pracowni patomorfologii 
w Szpitalu Miejskim w Elblągu, a następnie kierownikiem zakładu patomor- 
fologii w Szpitalu im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Zaklad ten od 1973 r. 
stal się jednostką Zespolu Nauczania Klinicznego, później Filii Gdańskiej 
Akademii Medycznej \II Bydgoszczy, a od 1984 r. Katedrą i Zakładem 
Patomorfologii Klinicznej, funkcjonującą w strukturach Akademii Medycz- 
nej w Bydgoszczy. 
W latach 1970-1971 z polecenia rektora AMG i władz bydgos- 
kich prof. J. Domaniewski przygotował warunki do powstania zespołu 
dydaktycznego w Bydgoszczy. Od 1973 r. był Pełnomocnikiem Rektora 
ds. Kształcenia Podyplomowego. Współuczestniczył w organizacji studiów 
stacjonamych dla studentów V i V1 roku w latach 1973-1975. W 1975 r. 
został kierowmkiem Filii i Oddziału Wydziału Lekarskiego AMG, a nas- 
tępnie jego dziekanem. W latach 1982-1984 aktywnie uczestniczył 
w pracach komisji ds. powolania samodzielnej uczelni. W 1984 r. został wy- 
brany pierwszym rektorem Akademii Medycznej w Eydgoszczy na okres 
dwóch kadencji, energicznie zabiegając o jej rozwój i nowe inwestycje. 
W latach 1990-1996 był przewodniczącym dwóch komisji senackich: 
ds. rozwoju i aparatury Oraz budżetu i finansów, W roku 1996 ponownie 
został rektorem na kolejne dwie kadencje. W tym okresie doprowadził do 
przekształcenia uczelni z dwuwydziałowej o dwóch kierunkach nauczania 
w trzywydziałową O siedmiu kierunkach i sześciu specjalnościach oraz do 
3,5-krotnego zwiększenia liczby studentów. 
Prowadzone przez prof. J. Domaniewskiego badania naukowe 
koncentrują się wokół zagadnień patologii chorób serca i naczyil, immu- 
nopatologii zawalu serca i jego powikłań oraz patologii i immunologii 
nowotworów i stanów przedrakowych. Jest autorem 150 publikacji 
i bardzo wielu doniesień zjazdowych, a takźe twórcą bydgoskiej szkoły 
patomorfologii klinicznej, wyspecjalizował kilkudziesięciu patomorfolo- 
gów, jest promotorem 33 przewodów doktorskich, w tym 30 zakończo- 
nych. Dwie jego uczennice uzyskały stanowiska profesora - jedna w USA. 
druga w uczelni macierzystej. 
Dwadzieścia lat pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Byd- 
goskiego Polskiego Towarzystwa Patologów. Eyl również wiceprezesem 
Zarządu Głównego (1 kadencja) oraz Prezesem Bydgoskiego Towarzystwa 
Naukowego (3 kadencje). Podczas Powstania Warszawskiego dwukrotnie 
odznaczony został Krzyżem Walecz
ch. W łatach następ
ch bylwielokrot- 
nie odznaczany, wtym Krzyźem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodze- 
nia Polski. W 2000 r. odznaczony został "Medalem za szczególne zasługi 
dla Akademii Medycznej im. L Rydygiera w Bydgoszczy", a w 2004 r, 
tytułem doktora honoris causa Akademii Medycznej im. L Rydygiera 
w Bydgoszczy.
		

/Untitled-41_0001.djvu

			Profesor Józef Kałużny urodził się 17 marca 1940 r. w Główiewie. w woj. 
wielkopolskim. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, które ukończył w roku 1964, 
a następnie odbył dwuletni staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Poz- 
naniu. Od 1 marca 1964 r. pracował w Klinice Okulistycznej Akademii 
Medycznej w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta, a od roku 
1972 na etacie adiunkta. W latach 1976-1979 był ordynatorem Oddziału 
Okulistycznego w Zielonej Górze. Od roku 1979 do chwili obecnej kieruje 
Kliniką Okulistyczną Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Pierwszy stopień specjalizacji z okulistyki uzyskał w roku 1968, 
a drugi trzy lata później. W roku 1972 w Akademii Medycznej w Poz- 
naniu obronił pracę doktorską zatytułowaną Badania białel-c płynu 
podsiatl-cówkowego w samoistnym odwarstwieniu siatkówki. W tejże 
Uczelni habilitował się w roku 1978, a tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał 
Laser argonowy w chirurgii tęczówki. Badania doświadczalne i kliniczne. 
W roku 1987 otrzymał tytuł profesora. a w roku 1994 stanowisko profe- 
sora zwyczajnego. 
Profesor J. Kałużny brał czynny udział w wielu międzynarodowych 
kongresach okulistycznych. odbył też kilka dłuższych staży naukowych: 
Retina Associates w Bostonie (3 miesiące), Oddział Okulistyczny w Wind- 
sor (2 miesiące) i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu w Columbus (2 mie- 
siące). W latach 1980-1992 był redaktorem naczelnym "Kliniki Ocznej" 
- pisma Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, natomiast w okresie 
1998-2004 prezesem tego Towarzystwa. Od roku 2001 do chwili obec- 
nej jest przedstawicielem Polski w Sekcji Okulistycznej Europejskiej Rady 
Towarzystw Medycznych w Brukseli. W Akademii Medycznej w Bydgosz- 
czy piastował kolejno następujące stanowiska: prodziekan (1984-1987). 
prorektor (1987-1990) i rektor (1990-1996). 
Dorobek naukowy prof. J. Kałużnego to ponad 180 publikacji i1:rzy 
monografie. W pierwszych latach pracy interesował się biochemią oka i od- 
warstwieniem siatkówki. Efektem tych zainteresowań była rozprawa dok- 
torska. W następnych latach zainteresował się możliwościami wykorzysta- 
nia laserów w okulistyce. Na tym polu był jednym z polskich i europejskich 
pionierów. Już od roku 1966 stosował w leczeniu chorych laser rubinowy, 
a od roku 1974 - argonowy. Wynikiem zainteresowania tą tematyką była 
wspomniana już rozprawa habilitacyjna. W czasie pracy w Bydgoszczy prof. 
Kałużny zajął się chirurgią soczewki. Jako pierwszy w Polsce wprowadził 
wszczepianie soczewek tylnokomorowych, które. obecnie są powszechnie 
stosowane. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Profesor zajął 
się chirurgią refrakcyjną. Jako pierwszy w Polsce wprowadził keratotomię 
radialną. był także jednym z pionierów wewnątrzgałkowej chirurgii refrak- 
cyjnej. Ostatnie lata natomiast to powrót do zainteresowań chorobami 
siatkówki. Prof. J. I	
			

/Untitled-42_0001.djvu

			Rektorzy 


JM Rektor 
Danuta 
, 
Miścicka-Sliwka 
2002- 


, 
'. 
.,' 


';to' ...... .... 
,. 


J. .... '!: 


., 


. 


;r'.{/f';. r 
:
: {.... 
/-. 
'. . ** 


" 


ł 


.. 


" 


.. 


" > 


" 


ł 


1-., -Ci 
.,'..:. .
 ,,1 
. .'

 
'ł....... :"[: 
'I:;' 1 


. 


Prof dr hab Danuta Miścicku-
Iiwka. prof zw 
AM 


42 


Profesor dr hab. n. med. Danuta Miścicka-Śliwka urodziła się w 1949 r. 
w Toruniu, w roku 1973 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej W Gdańsku, a w 1979 r. na macierzystej Uczelni uzyskDła sto- 
pień naukowy doktora nauk medycznych. Stopień naukowy doktora habi- 
litowanego uzyskala w roku 1988 w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Początkowo pracowała w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akade- 
mii Medycznej w Gdańsku, a od 1 grudnia 1979 r. jako adiunkt w Z"kładzie 
Medycyny Sądowej bydgoskiej filii AkademIi Medycznej w Gdańsku. 
W 1989 r. została mianowana na stanowisko docenta w AM w Bydgoszczy, 
a w roku 1990 na stanowisko profesora nadzwyczajnego W 1998 r. uzys- 
kała tytuł profesora, a w roku 2001 mi"nowana została na stanowisko pro- 
fesora zwyczajnego. Od 1991 r. był" kierownikiem Pracowni Serohema- 
tologii Sądowo-Lekarskiej w I\atedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej AM, 
przemianowanej w 2002 r. na Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej. 
Profesor D. Miścicka-Śliwka odbyła wiele staży zagranicznych. 
Jej dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 200 publikacji zamiesz- 
czonych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest redaktorem 
dwóch monografii i współautorem monografii Dowód z badań DNA a inne 
dowody w procesach o ustalenie ojcostwa Oraz rozdzialu w monografii 
Mummy. 
Placówka, którą kieruje, prowadzi badania genetyczne dla celów 
sądowych i diagnostycmych na najwyższym światowym poziomie. Uzyskala 
szereg międzynarodowych atestów na badania DNA i została - w ramach 
Amerykailskiego Programu Missing Persons - jako jedna z dwóch na 
świecie, włączona do badań identyfikacji genetycznej kości zabezpie- 
czonych z grobów masowych z dawnej Jugosławii. Współpracuje z wielo- 
ma ośrodkami w kraju i zagranicą. 
Profesor D. Miścicka-Śliwka była promotorem dziewięciu zakoń- 
czonych przewodów doktorskich oraz opiekunem wielu prac magisterskich. 
Pięciu Jej doktorantów uzyskało stypendi" Fundacji n" rzecz N"uki Polskiej. 
Jest przewodniczącą Komisji Hemogenetyki Sądowej PTMSiK, była m.in. 
przewodniczącą Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Byd- 
goszczy, od 1999 r. czlonkiem Senatu, a także m.in. przewodniczącą Se- 
nackiej Komisji Budżetowej, rzecznikiem dyscyplinarnym. przewodniczącą 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
Profesor D. Miścicka-Sliwka włączyła się w proces rozwoju U- 
czelni, przygotowując m.in program nauczania Międzyuczełnianego 
Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
zorganizowanego wspólnie z Wyższą Szkolą Zarządzania i Finansów 
w Bydgoszczy oraz dl" kierunku biotechnologi". Od 2002 r. pelni funkcję 
Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy, aktywnie wprowadzając 
Uczelnię w postanowienia deklaracji bolońskiej, dzięki czemu Uczelnia 
uzyskuje akredytacje dla poszczególnych kierunków studiów. Czterokrot- 
nie otrzymała nagrody za dzi"lalność naukową oraz dydaktyczną i orga- 
nizacyjną Ministra Zdrowia oraz wielokrotnie nagrody rektorskie, nagrodę 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w ochro- 
nie zdrowia. 
Profesor D. Miścicka-Śliwka została odznaczona Krzyzem Kawa- 
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej oraz od- 
znaczeniami resortowymi i regiooalnymi.
		

/Untitled-43_0001.djvu

			Prorektorzy 


;>1 


-
 '\ 
( 
 
\ 

'i . 
i 


 
J. . 

 
. \ 


.... 
. -
 

 


; 


, 


rt 


.'f 
. 


....I'''''
 


....i 


" 
<
 

 


..e::. 


au 


'ł: . 
-..> 

 
. 

 
.....;,.;:. 

 
,,"". 
':'"1$
 ".<9<\ 
. ..' 1
 
!£ ..' 
...s..r fi. 
. 0\ .  
 
1 ' 
"-
. 


,,/ 


j' 


.11. 


, 
ł... Jo. .S 


. 
 ' 
.
\ \ 
. 
\t\\ 

.'V'. 
, 


'. 


0'/ 


: 


,. 


fi! 


. 

 


, "Jh 


Prof dr hab Bogdan Romański 
ProMitor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
1984-1987 


Prof dr hab. Józef Ka!uźny 
Prorekl.or ds Nauki i Współpracy z Zagranicą 
1987-1990 


'!1 
ił 
n 
:. 
,. 
. 
. ..... 


$' 
")! 
t
 
.. , 


.....- -. .'. 


,- , 


.i .
 


. 
, 

. 


.... 


',-"-,; 9 
"'. -, 
-Ą. 


/16  

Ą 


.t. 
 


, 


..... 
. '. y- 

..
 


.,. 


) 
, 


"- 
.
. 
, . . 
, 
< ", 
, ,. 


, 

 


Cc 


''''''' 


!"""'".  


':v 
. .iJ.. -" 


J 
t
,.' 
) 
i''' j .- i .$"<."\'\' 
r r
:'ł 
. _
h" 
,
.
. 
. . ( 


.. {. 
'-"',. f 

;4f' 
 .a,' 
'. 
.IN 


. .1\ 


. ., 


. - ,-.. 
" 
 
,y '.
''V £- 


.. 


Pro£. dr hab RyszaId Obńskl 
PrOlełd:or ds. Nauki I Współpracy zZagramc!) 
1990-1993, 1993-1996 


Pro! dr hab. Karol Śliwka 
PKilektor ds. Nauki I Współprncy z Zagranicą 
1996-1999, 1999-2002 


43
		

/Untitled-44_0001.djvu

			Prorektorzy 


. 


'>1 


" 
:{. 

 


, 
'." 


,. 


..,
" -- 


.' 
 
.' 


...... '....... 
:1 
'1' 


., 


,. 


4 


.. 
: 


., 


;.-  
 
' .': 
;p 
. ; ..J '. . f.', ł':l 
\ ,r. . 
,:.I-"";; I 
l
li 
.,
 
If/
, . 
.
 


...-.... 


l! , fi....
': 

,,
	
			

/Untitled-45_0001.djvu

			Prorektorzy 


. 
, 


'1 .  
/ 

 
,  ? 


, 
1f!' 

 I
' 

 


I ,.. 


.... 
. 


t  " 
',
.
 
}f 


./ 


>. 
'- 
'" 


.' <'10 .......... 
I':' ..,
 

 
 
K q' 

 !:>,( 
'


:łJ:" ). ' 
. . 
\ 


J 


s. 


.-:.' . 


. 
'", 


..... -<'. 
\


 .J., 
-...: -
 " 
J.: 'l...". 

r"""" 
.. 


i1 , .. 
a':.' 
'1' 


".,;,.c, 

 
;. 
 
 


, 
-{ 


Dr hab Eronisław Grzegonewski. prof nadzw AM 
Proreł\tor ds. Studenckich 2002- 


Prof dr hab Starn$law Betlejewski 
Proreklor ds_ Klinicznych i KszałCX;flia Podyplomowego 
1984-1987, 1987-199() 


"ł. o' 


I 
, 


< ,;: 


.' 

r 
 
'. . 
" " 
,\ - 


, 
:1 


. .-.- 
tf..
: _ 
 
.... . , 
. .» 
 :
... 

'.:ł 
p.: .. 
. . 


" 


ol'-': 


'. 


" 
t, 
I 


: 


{.: 


,,
 


. 

'1 
" i; 
. .. '.':7- , 


I :J> 
!/.<'7J 
".. 


(I. 


" cł,'It 
4 
l, 
;: 
..... :,... 
" . 
.1
 


i' 


.-' 


"' 
. 1 ;J: 
\ f t 
. £. . 
1 - . 

f
 
'L f > 
: .l .1$ 

 ,...\:... s.- 
I,. 
 


: ., 
 


ł- , 
... 
-... 

 . 


" 


'.1 


Pro f. dr hab. Zenon GWłeżdziński 
PlOreł.-.Inr ds. Klinicznych i Kszałcenia Podyplomowego 
1990-1993 


Prof. dr hab Waldemar Halota 
Prorektor ds. Klinicznych i Kszałcer\ia Podyplomowegu 
1993-1996 


45
		

/Untitled-46_0001.djvu

			Prorektorzy 


,,--..  


, 
,  \:0.0.. :'1J.
 
-, 1/' 


r.  
... 


, - 


:;u.. 

 L 
., 


.'-?, 


, ,t &f'" , 
t. , fj " rI> . 
f_;
' 
.


\: /'. 
" 


r 
, . 


Dr hab. ZbigOl£w Wolski. prof nadzw AM 
Prol€ktor ds Klm
 i Ksz.t
.Irenia Podyplomowego 
1996-1999, 1999-2002 


Dr reb. Stams'łtw Dc;browlecki. proł nadzUJ AM 
Prorektor ds_ Klmlcznych I Kształcenia Podypl
o 
2002- 


46
		

/Untitled-47_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


" 


I. 


( , 


.'. 


.
 


\. . 
1-'. . . 


. - 


OI'
(J
 


It'IU:M-"I.U:. .......s:...łr..." 
..t-*";'(ł
n"''''1If ..:t1 1t"':ltLt,'Fl"'.:I'
 ......I('-'
t 
""O!' 


....................':I.,jwt....,"'" , 


tI.I'."v
 
liliJ t....:r:Y&I "tĄU$
1f(
 
1::i")-..oI/:.I'1'JIr.
S:{...I/r, 'kŁAD.ł

 IIoW.(:t.1I 
ol'I'"i J...RI
"
j 


n: "UlII':
 CL,łIIU!k'!l:łi.ł.tJW 111" )li..,..'t
łh)
i 


LAREN'l'lUM NORGR£,N 


t
..wt)I_.IU. .'Ut 


i"U'.a40tl'
V
 - 


:<.
 

 
.
 
............... 


'. 


'"-'ł''''_ -łI 
I.<--łt;"" 


"""''''' 


-.,c:
I(
....'It...

'P"Uli'ł'4J11.

t'$(o(f.IfI!At. 
I.t. 1.M. 


. 
DOC'fORI5 HONOm:> CAUSA 


<;0!0»<...
,"""rt.r
 fIrM
 
.1J':

ntM;J(
iD[ !U..tAr
 -łA)


 


",,",),<11\'00 


);1
__
..,ł.,u"""""'IIUI1	
			

/Untitled-48_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


Jean Daniel 
Picard 


'. 

 


.
 


. , 
; , 


ł. t, 
1<"'" ,,
 


 fi- . r. 
.4 .....:. '.:; 

  


f . 


,: 

 


Prof Jean Daniel Pici:Jrd 


48 


Promowany 16 pażdziernika 1998 roku, promotor: pro£. dr hab. med. 
Zygmunt Mackiewicz, prof. zw. AM 


Profesor Jean Daniel Picard urodził się 1927 r. w Paryżu. Studia 
medyczne ukończył w roku 1955 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Paryskiego, broniąc pracy doktorskiej na temat Radiologia raka przelyku. 
Praca ta została nagrodzona przez Societe Fran<;aise de Radiologie. Po 
studiach szkoliI się w kierunku patologii przewodu pokalmowego oraz 
elektroradiologii i w latach 1956-1957 otrzymał dyplomy specjalizacyjne 
w wybranych kierunkach studiów. Od roku 1960 został zatrudniony jako 
specjalista w zakresie elektroradiologii w szpitalach paryskich. Habilitowaj 
się w roku 1963 i zostal mianowany profesorem w College de Medicine, 
prowadząc wykłady Z radiologii. 
W roku 1968 profesor J. D. Picard został kierownikiem Zakładu 
Angiografii w Szpitalu Focha, a w latach 1974-1993 roku byl kierow- 
nikiem Zakładu Radiologii Ogólnej Szpitała Focha (l.:Hospital Foch) 
w Paryżu. W roku 1972 ob ją I kierownictwo nauczania klinicznego na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Paryskiego. 
Największe zaslugi na polu nauki pro£. Picard odniósł, badając 
i rozwijając obrazowanie naczyń tętniczych, żylnych i chłonnych. Wyrazem 
uznania środowiska angiologicznego jest powierzenie prof. J. Picardowi 
prezesury College Fram;aise de Pathologie Vasculaire oraz członkostwo 
Akademii Chirurgicznej w Paryżu. Profesor Picard opracował dwie fun- 
damentalne monografie Circulation Iymphatique (1994) oraz Imaging of 
veins (1996). W pierwszej z nich, opierając się na własnych bogatych 
doświadczeniach. na podstawie badań limfograficznych i tomografii 
komputerowej, opracował tekst i atlas anatomii i patofizjologii układu 
limfatycznego człowieka. Drugą monografię poświecił obrazowaniu żyl 
czlowieka W różnych obszarach ciała, od kończyo dolnych systemu żyły 
glównej górnej oraz systemu wrotnego do obrazowania żyl patologicznych 
powstalych w następstwie zakrzepicy, nowotworów lub innych chorób. 
Profesor J. D. Picard jest uznanym autorytetem naukowym W za- 
kresie radiologii. Wyrazem jego osiągnięć naukowych są prestiżowe nagro- 
dy, które zdobywal od najwcz€Śniejszych lat po ukoilczeniu studiów. 
W roku 1955 zdobył wspomnianą już nagrodę Societe Franc;aise de Radio- 
logie, w roku 1958 nagrodę Societe Franc;aise de Gynecologie za pracę 
nad diagnostyką radiologiczną raka piersi. W roku 1983 otrzymał Nagrodę 
Alberta ł, ksi\'L'ia Monako za monografię Badania radiologiczne piersi, 
wydaną we Francji, Belgii i WIoszech. W roku 1983 otrzyma] prestiżową 
nagrodę festiwalu filmów pt. "Rozmowy z Bichat" za film Tomografia ciała. 
Profesor J. D. Picard Jest czlonkiem wielu francuskich i zagranicz- 
nych towarzystw medycznych, w tym od 1984 r. członkiem Academie Na- 
tionale de Medicine, od 1978 r. L'Academie de Chirurgie oraz członkiem 
American College of Surgery. W latach 1976-1990 pelni! funkcję sek- 
retarza generalnego, od 1990 r. jest prezydentem Colłege Franc;aise de 
Pathologie Vasculaire, prestiżowego towarzystwa interdyscyplinarnego 
łączącego angiologów, chirurgów. radiologów. dermatologów, internistów 
oraz specjalistów nauk podstawowych, zajmujących się problematyką 
naczyniową w szerokim tego slowa znaczeniu. W skład tego towarzystwa 
wchodzj ponad 14 innych towarzystw francuskich i zagranicznych, w tym
		

/Untitled-49_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


również Polsko-Francuskie Towarzystwo Angiologiczne, którego prot Picard 
jest honorowym prezesem
 Jest również członkiem honorowym Towarzyst- 
wa Chirurgów Polskich. 
Profesor Jean Daniel Picard jest kawalerem Legii Honorowej 
oraz oficerem Zakonu Narodowego Wybrzeźa Kości Słoniowej
 


, 
Promowany 7 kwietnia 1999 roku, promotor: pro£. dr hab. Karol Sliwka, Stefan Raszeja 
pro£. zw
 AM 


Profesor zw. dr hab. Stefan Raszeja w-odził się 24 grudnia 1922 
roku w Starogardzie, w rodzinie nauczycielskiej. Do roku 1939 ukończył 
w tym mieście szkołę podstawową i gimnazjum
 Świadectwo dojrzałości 
uzyskał, kończąc Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie we wrzeSniu 
1945 roku. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziałe Lekarskim Uniwer- 
sytetu Poznańskiego. W utworzonej później Akademii Medycznej w Poznaniu 
uzyskał absolutorium w 1950 r., dyplom lekarza zaś 20 CZeJ.wca 1951 r. 
Pracę zawodową rozpoczął jeszcze jako student, przechodząc 
później na etat młodszego asystenta bez dyplomu w Katedrze i Zakładzie 
Medycyny Sądowej. Łącznie pro£. Stefan Raszeja przepracował przeszło 
50 lat w dziedzinie medycyny sądowej i niektórych jej pokrewnych 
kierunków (m.in. deontologii lekarskiej) - w latach 1947-1964 w Katedrze 
Medycyny Sądowej w Poznaniu, a od 1964 r. w Gdańsku. Tytuł specja- 
listy patomorfologii otrzymał w 1953, a w zakresie medycyny sądowej 
w 1954 r 
Stopień doktora medycyny uzyskał w 1959, a stopień doktora ha- 
bilitowanego w 1963 L 
W 1964 r, w drodze konkursu pro£. Stefan Raszeja objął stano- 
wisko kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Me- 
dycznej w Gdańsku. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 30 września 
1993 r
, to jest do chwili przejścia na emeryturę. Tytuł naukowy pro- 
fesora nadzwyczajnego nadanu mu w 1969 r., a profesora zwyczajnego 
w 1976 r. 
W 1966 r. został wybrany Dziekanem Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Po 3-letniej kadencji Dziekana w 1969 L 
został powołany do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki. a w latach 
1972-1975 kierował Uczelnią jako jej rektor. 
Działania pro£. Stefana Raszeji jako rektora miały istotne i decy- 
dujące znaczenie dla powołania w Bydgoszczy przejściowych struktur 
organizacyjnych, na których w latach późniejszych budowano samodzielną 
Uczelnię. W 1973 L podjął on decyzję zorganizowania w Zespole Nau- 
czania Klinicznego Gdańskiej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, dotąd 
pro\.
.'adzacym dydab.-tykę w systemie rotacyjnym, studiów stacjonarnych 
z pełnym programem nauczania na V roku medycyny
 W 1974 r. rozszerzył 
decyzję na VI rok Wydziału Lekarskiego, a w 1975 r również na IV 
rok studiów lekarskich
 Dzięki staraniom prof S. Raszeji doszło też do 
przekształcenia Zespołu Nauczania Klinicznego w Filię Akademii Medy- 
cznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy z ZamiejscoIJI.'ym Oddziałem 
Wydziału Lekarskiego
 


" , 

L 


0']",. -.:. 


... 
f 


Prof zw. dT hab Stefan Raszeja 


49
		

/Untitled-4_0001.djvu

			Redaktor 
Krzysztof Nierzwicki 


Opracowanie typograficzne 
Arkady Śliwiński - Centrum Promocji i Reklamy ReMedia 


Redaktor techniczny 
Monika Kubiak 


Korekta 
Ewa Jaroszewska, Mirosława Szprenglewska, Magdalena Szczepańska 


Opracowanie indeksu 
Ewa Jaroszewska 


Fotografie 
zbiory własne autorów, archiwa Klinik, Zakładów i Szpitali AM 
Centrum Promocji i Reklamy ReMedia, Andrzej Widerkiewicz 


@ Copyright by Akademia Medyczna im. L Rydygiera w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2004 


ISBN 83-87383-73-2 


Wydawca: 
Akademia Medyczna im. L Rydygiera w Bydgoszczy 


Przygotowanie do druku: 
Arkady Śliwiński - Centrum Promocji i Reklamy ReMedia 


Druk i oprawa 
Centrum Promocji i Reklamy ReMedia 
www.remedia.pl
		

/Untitled-50_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


Mira} Dizdaroglu 


50 


Na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku prof. S. Raszeja 
zorganizował w 1978 r. jedną z pierwszych w Polsce komisję etyczną 
ds. badań naukowych Zaangażowal się w przywrócenie zlikwidowanej 
specjalizacji I stopnia z medycyny sądowej i tworzenie terenowej służby 
sądowo-lekarskiej. 
Profesor zw. dr hab. Stefan Raszeja był i jest nadal czynnym 
czlonkiem szeregu towarzystw naukowych. Byl dlugoletnim Prezesem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Krymi- 
nologii, a zagranicą wiceprezydentem Międzynarodowej Akademii Medy- 
cyny Prawnej i Społecznej i wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Sto- 
warzyszenia Nauk Sądowych. 
Nadano mu również honorowe członkostwo sześciu zagranicznych 
towarzystw naukowych z zakresu medycyny sądowej oraz dwóch towa- 
rzystw krajowych. 
Był wspólredaktorem lub czlonkiem komitetów redakcyjnych 
4 międzynarodowych i 4 polskich czasopism naukowych. Od lat 70. 
ubiegłego stulecia jest redaktorem naczelnym .,Annales Academiae Medi- 
cae Gedanensis". 
Wziął czynny udział w kilkudziesięciu międzynarodowych im- 
prezach naukowych. 
Jest autorem lub współautorem okolo 220 prac naukowych, z tego 
około 70 zamieszczono w renomowanych czasopismach zagranicznych. 
Profesor Stefan Raszeja otrzymał trzykrotnie Nagrodę Naukową 
I stopnia Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe i wielokrotnie Nagrodę 
I stopnia Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowo-organizacyjnR 
Zostal odznaczony m.in. Krzyźem Komandorskim i Kawaler- 
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Par- 
tyzanckim, odznaczeniami resortowymi "Za wzorową pracę w służbie 
zdrowia", "Medalem Komisji Edukacji Narodowej". 
Wśród 29 odznaczeń regionalnych posiada odznaczenia: 
"Zasłużonym Ziemi Gdańskiej", "Za szczególne zasługi dla rozwoju 
Województwa Bydgoskiego", "Za zasługi dla Miasta Bydgoszczy". 


Promowany 7 kwietnia 2000 roku, promotor: prof. dr hab. Ryszard 
Oliński, prof. zw. AM 


Doktor Miral Dizdaroglu urodził się 7 kwietnia 1945 r. w TurCJi. 
Studiował inżynierię chemiczną na Uniwersytecie w Ankarze. Studia 
ukończył w roku 1967, a następnie rozpoczął pracę badawczą w Niem- 
czech, zajmując się początkowo konserwacją żywności przez promie- 
niowanie jonizujące w Ośrodku Badań Jądrowych w Kar'sruhe. 
Jego rozprawa doktorska dotyczyła wpływu promieniowania 
jonizującego na alkohole. W 1971 r uzyskał na Uniwersytecie w Karls- 
ruhe stopień naukowy doktora chemii fizycznej. Przez siedem lat pra- 
cował w Instytucie Maxa P]ancka w Miihlheim-Ruhr w grupie prof. C. 
von Sonntaga i pro!. D. Schu'te-Froh]inde. W 1976 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Ankarze. Dwa lata 
później otrzymał stypendium Akademii Nauk USA i przeniósl się do 
Stanów Zjednoczonych.
		

/Untitled-51_0001.djvu

			Początkowo przez dwa lata zajmował się badaniem wpływu 
promieniowania jonizującego na białka w US Army Natick Laboratories 
w Massachusetts. Wykładał również chemię fizyczną w University of Ma- 
ryland Baltimore County, a od 1981 r. pracuje w National Institute of 
Standards and T echnology, zajmując się badaniem wpływu wolnych rod- 
ników na peptydy, białka i zasady azotowe DNA. 
Doktor M. Dizdaroglu należy niewątpliwie do grona uczonych, 
których pionierskie badania przyczyniły się do częściowego rozwikłania 
tajemnic związanych z oddziaływaniem wolnych rodników tlenowych 
z materiałem genetycznym. Jego ogromny dorobek naukowy zamyka się 
w chwili obecnej liczbą 144 oryginalnych artykułów, w tym 17 napisa- 
nych na zaproszenie redakcji renomowanych czasopism naukowych. 
Wszystkie bez wyjątku ukazały się w najlepszych, specjalistycznych cza- 
sopismach indeksowanych w Cc. Wygłosił 87 wykładów na zaproszenie 
organizatorów wielu konferencji naukowych. 
Miral Dizdaroglu jest jednym z najwybitmejszych ekspertów 
w dziedzinie analizy uszkodzeń materiału genetycznego (DNA). Jego 
pozycję w świecie nauki najlepiej odzwierciedla bardzo wysoki indeks 
cytowań. Trudno byłoby obecnie znaleźć pracę o uszkodzeniach oksyda- 
cyjnych DNA, która nie nawiązywałaby do jego badań. Do chwili obecnej 
prace dr. Dizdaroglu były cytowane ponad pięć tysięcy razy w światowej 
literaturze naukowej 
Jego osiągnięcia naukowe zostały uhonorowane w 1989 r. 
Hillebrand Prize, prestiżo
'Ym wyróżnieniem nadawanym przez Ameri- 
can Chemical Society (czterech laureatów Nagrody HHlebranda stało się 
później laureatami Nagrody Nobla). W 1993 r dr Dizdaroglu zosŁał uhono- 
rowany Odznaczeniem Naukowym Republiki Turcji, a w Stanach Zjedno- 
czonych Silver Medal Award, nadanym przez rząd USA. 
Miral Dizdaroglu zapisuje się w świadomośd społeczności nau- 
kowej przede wszystkim jako twórca szkoły naukowej o międzynarodowej 
renomie i światowym zasięgu. Taka szkoła istnieje również w Bydgosz- 
czy. W latach 1992-1998 prof. Ryszard Oliński z Katedry i Zakładu Bio- 
chemii Klinicznej AM w Bydgoszczy i jego współpracownicy przebywali 
wielokrotnie na stażach naukowych w laboratorium kierowanym przez 
dr. M. Dizdaroglu. Dzięki bezpośredniej współpracy z laboratorium dr. M. 
Dizdaroglu Uczelnia nasza została dwukrotnie wyróżniona grantem Pol- 
sko-Amerykańskim II Funduszu im. M. Skłodowskiej-Curie. Oba zespoły 
pod kierownictwem profesorów Dizdaroglu i Olińskiego mogą poszczycić 
się wieloma pracami naukoo.'YfIli, przygotowanymi wspólnie, a opubliko- 
wanymi w prestiżowych czasopismach naukowych. 


Doktorzy honoris causa 


;. 


')1 
.j 


: 


-.. 


.r i. 
p 


, , 

 .; 
;. . 


: ... 
, 


\
 - 
. . 


. . 
, - 
;'" 
.
 


- 


. . 
ł 


._- 
- 
..,...... 

 
... 


51  
.. 


:.- . 


, 


"" 
, 


':. 


.., 
I 


\- 
<{ 
 


". .
 


{f 


.\ 
.... 


.
 ..  


, . 


Dr Miral Dizdaroglu
		

/Untitled-52_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


Bogdan Romański  

..f:'.iJ 
/' L 
 ...:. .': 
.. t: 


"" 
;i'" 

" 
, 
r$ 
J ',. 
ł 


:!< ; : 


; 
'''.....1
 
. 
 ' 
..;, 
"f
 


,':" 


].: 


f
, 
 

 :. ;. . 
 ł.:- 
" 
l.itt. .... 
.;.. 
 ...,
.. 
11 :.
..:,. 


Prof. zw. dr hab Bogdan Romański 


. 


52 


Promowany 6 kwietnia 2001 roku, promotor: dr hab. Andrzej Dziedzicz- 
ko, pro£. nadzw. AM 


Profesor Bogdan Romailski urodził się w Krakowie, przez długi 
czas mieszkał w Gdailsku, gdzie skończył studia lekarskie, zdobył specja- 
lizacje z chorób wewnętrznych i alergologii, uzyskał doktorat i habilitację, 
ale w pełni dojrzałą działalność zawodową osiągnął w marokańskim 
mieście Meknesie i ostatecznie w Bydgoszczv. Jak sam wspominał, aler- 
gologiem został przypadkiem, gdy w latach 50. od szefa macierzystej klini- 
ki w Gdańsku, pro£. Mariana Górskiego, dostał zadanie zorganizowania 
przychodni alergologicznej, a następnie odbył półroczny staż naukowy 
w Paryżu pod okiem światowej sławy alergologa Pasteur Vallery-Radot. 
wnuka Ludwika Pasteura. 
W następnych latach rozbudowal przychodnię chorób alergicznych 
w Gdańsku, opracował pierwsza w Polsce rozprawę doktorską o najczęst- 
szych uczuleniach u chorych na astmę i pierwszą w kraju pracę o leczeniu 
tej choroby metodą immunoterapii. Profesor Romański przeprowadził, ory- 
ginalne do dnia dziszejszego, badania nad florą atmosferyczną i domową 
grzybów i jej rolą w patomechanizmie astmy, które stały się prz,-,dmiotem 
jego rozprawy habilitacyjnej. 
Na swojej drodze zawodowej spotkał licznych, życzliwych sobie 
ludzi o wie1kich nazwiskach. W Paryżu zetknął się m.in. z prof. Dubois 
de Montreynaud, pro£. Halpernem i dr Ky. Dzięki zaproszeniu prof. Ber- 
narda Hałperna mial możliwość dalszego studiowania alergologii w In- 
stytucie Immunobiologii i College de France w Paryżu, CO umożliwiło 
mu poznanie metodologii produkcji szczepionek przeciwalergicznych, 
badań immunologicznych i badań czynnościowych układu oddechowego. 
Z kolei w Szwajcarii prof. Romański spotkał się we Fryburgu z ojcem 
profesorem Bocheńskim, światowej sławy filozofem, logikiem i politolo- 
giem, autorem licznych książek i publikacji, które to spotkanie wywarło na 
nim niezatarte wrażenie. Dzięki ojcu Bocheńskiemu prof. Romański odbył 
kHkumiesięczny staż w Klinice UniweJ-syteckiej Chorób Wewnętrznych 
w Lozanrue. Następnie w latach 1967-1970 pracował jako ordynator 
w Szpitalu im. Mohammeda V w Meknesie w Maroku. 
Po powrocie profesora do Polski, w 1971 r. rektor AM w Gdań- 
sku prof. Górski, na polecenie Ministra Zdrowia, zaproponowal pro£. 
Romańskiemu objęcie stanowiska kierownika Zespołu Nauczania Klinicz- 
nego w Bydgoszczy. Uczestniczył w kolejnych etapach ewolucji nauczania, 
pOprzez II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą 
w Bydgoszczy, do samodzielnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, 
w której zostal Prorektorem ds. Nauki. 
Jako Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, 
a później Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych, pro- 
fesor Romański podjął działania na rzecz roZl.\1Oju alergologii w Polsce. 
W latach 70. wywalczył wpisanie alergołogii na listę uznanych spe- 
cjałności łekarskich. Wkrótce powstała Przychodnia Alergołogicz- 
na i książka Alergologio dla internistów, pierwszy podręcznik dla le- 
karzy specjalizujących się w alergologii, wznawiany później kilkakrot- 
nie. I\ształtował kierowaną przez siebie klinikę, która stała się wówczas 
jednostką naukowo-dydaktyczną ZDaną w całej Polsce. Odbywały się
		

/Untitled-53_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


w niej konferencje naukowe, kursy i liczne egzaminy specjalizac
ne w zakre- 
sie alergologii i chorób wewnętrznych, a pod okiem Profesora dojrzewała 
kadra pracowników naukowych, doktorów nauk medycznych. doktorów 
habilitowanych i w końcu profesorów. 
Profesor Romański był także konsultantem krajowym w dziedzinie 
alergologii oraz twórc
 powstałego w Bydgoszczy Polskiego Towarzy- 
stwa Alergologicznego i Przewodniczqcym Zarzqdu Głównego przez 
dwie kadencje. 
Z pasją oddawał się nauce, miał również liczne zainteresowania 
humanistyczne, filozoficzne i artystyczne, zajmował się m.in. rysunkiem 
i malarstwem, przede wszystkim portretowym, oraz kolekcjonowaniem 
figmek cynowych, przedstawiających różne formacje wojskowe od czasów 
starożytnych do 1815 roku. Historia i etyka pozostawały również w kręgu 
dziedzin wiedzy, którymi się zajmował i oddawał się im z przyjemnością. 
Należał do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy w Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie. Interesował się literaturą polską i francuską oraz 
filozofią. Mial dar swobody wyrażania myśli, lekkość pióra i łatwość wzbu- 
dzania zainteresowania słuchaczy. Pisal dużo 1 chętnie, mając w dorobku 
liczne prace naukowe i popularnonaukowe. 
Zmarl nagle i nieoczekiwanie w dniu 13 czerwca 2002 roku w wieku 
72 lat. becłc,c jeszcze w pełni sił twórczych i planów na przyszłość. 


Promowany 6 kWietnia 2001 roku, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Jean Natali 
Mackiewicz, prof. zw. AM 


Profesor Jean Natali urodził się w 1921 r_ w Paryżu i z tym mias 
tern związany był poprzez szkołę śre.dnią, a następnie studia medyczne na 
Wydziale Lek.."'lrSkim Uniwersytetu Paryskiego w latach 1940-1947. Po 
studiach pracował jako asystent szpitali paryskich pod okiem znakomitych 
chirurgów paryskich, profesorów: Mondora, Padovani. Pate1a, Seneque i Si- 
carda. Podczas rezydentury w roku 1950 współpracował z Ośrodkiem 
Doświadczalnym Naczyniowym Szpitali Paryskich (Laboratoire de Re- 
cherches Vasculaires de Hospitaux de Paris). Współpracował i braI udział 
w pracach doświadczalnych i klinicznych Jacques' a Qudota, który w roku 
1950 dokonał pierwszego na świecie przeszczepu aortalno-udowego w zes- 
pole Leriche' a, wykorzystując tętnice pobrane ze zwłok. 
Chirurgia rozwidlenia aorty była tematem jego eKsperymentalnej 
i klinicznej pracy doktorskiej w roku 1952 Tytuł doktora medycyny obronił 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Paryskiego. Praca została nagrodzo- 
na złotym medalem. Począwszy od roku 1960 prof. J. Natali jako w pełni 
uformowany chirurg był asystentem, a następnie adiunktem-ordynatorem 
w szpitalach paryskich. Równocześnie zajmowal się pracami doświadczal- 
nymi w Instytucie Narodowym Higieny (L Institut National d' Hygiene) 
wspólnie z profesorem L Bugnordem. 
W latach 1961-1970 był docentem Wydziału Lekarskiego Uniwer 
sytetu Paryskiego, a w okresie od 1977 do 1987 r. profesorem Szpitala 
Uniwersyteckiego Pitie-Salpetriere. Kierowal wówczas Kliniką Chirurgii 
Naczyniowej, w której szkoliła się znaczna część chirurgów naczynio- 
wych Francji oraz chirurgów z innych krajów Europy, Afryki i Ameryki. 


. j 

 


, 


"'" 
I. 


. 


. 


Prof Jean Natall 


:l .\....\ W 


." 
S;l 
. . 


tlił 
- 


." 


/:: 


53
		

/Untitled-54_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


Tadeusz Pisarski 


54 


Profesor Natali w roku 1972 został członkiem Akademii Chirurgicz
 
nej Francji (L.:Academie Francaise de Chirurgie), a w roku 1976 prezyden- 
tem I<;olegium Francuskiego Chirurgii Naczyniowej (Colłege Fram,:ais de 
Chirurgie Vasculaire), gdzie przez 10 lat kierował szkoleniem chirurgów 
naczyniowych Francji. W roku 1984 został członkiem honorowym To- 
warzystwa Chirurgów Polskich - tytułu, który nadaje Towarzystwo za 
wybitne zasługi dla rozwoju nauki i wspólpracy z Polską. W roku 1989 
w Rzymie został członkiem honorowym Międzynarodowego Towarzystwa 
Angiologicznego, a rok później British Society Vascular Surgery. Jest 
członkiem licznych towarzystw zagranicznych, w tym od 1956 r. Towa- 
rzystwa Europejskiego Chirurgii Sercowo-Naczyniowej (Societe Euro- 
peane de Chirurgie Cardio-Vasculaire), w którym był delegatem Francji 
przez 20 lat. Od roku 1993 jest członkiem Academie Nationale de Medi- 
cine. W 1999 r. został odznaczony Legią Honorową. 
Łącznie prof. Natali ogłosił ponad 300 prac w piśmiennictwie fran- 
cuskim i zagranicznym. Jest autorem 5 monografii dotyczących chirurgii 
naczyniowej, które napisał na podstawie własnych doświadczeń. 
W Klinice pod kierownictwem prof. J. Natali w latach 1979-1980 
szkolił się prof. Zygmunt Mackiewicz, w latach 1985-1987 pro£. Arka- 
diusz Jawień, a asystenci Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń co 
roku wyjeżdżają na szkolenie do Francji (dr W. Jundziłł. dr W. Hryncewicz. 
doc. S. Molski, dr M. Thews). 
Profesor Natałi uczestniczył w konferencjach i zjazdach organi- 
zowanych w Bydgoszczy: w roku 1980 - konferencja poświęcona zawo- 
dowym chorobom naczyn, w 1984 r. - Zjazd Sekcji Klatki Piersiowej, 
Serca i Naczyń TChP oraz w roku 1999 - 59 Zjazd TChP. 


Promowany 8 I-..'wietnia 2002 roku, promotor: prof. dr hab. Wiesław 
Szymański, prof. zw. AM 


Profesor zw. dr hab. n. med. Tadeusz Pisarski jest Wielkopolaninem, 
urodzonym 14 września 1927 r. w Rokutowie. Studia medyczne ukoilczyl 
w 1953 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W tym 
samym roku rozpoczął pracę w I Katedrze Położnictwa i Chorób Kobiecych 
IN Poznaniu, którą w roku 1970 przemianowano na Instytut Ginekologii 
i Położnictwa. W Instytucie tym przeszedł kolejno wszystkie szczeble zawo- 
dowe, od młodszego asystenta do profesora. 
Specjalizację I stOpnia z zakresu ginekologii i położnictwa prof. 
Pisarski uzyskał w 1955 r., a II stopnia sześć lat póżniej. Posiada również 
specjalizację I stopnia z zakresu anatomii patologicznej (1957). Stopień 
naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1961 r. na podstawie 
rozprawy Patomorfologia popłodów w zgonach okołoporodowych. 
W 1966 r. prof. Pisarski uzyskał stopień naukowy doktora habilito- 
wanego na podstawie pracy Immunohistochemiczne badania nad 
rozmieszczeniem substancji białkowej w popłodzie i przechodzenie 
tych substancji od ciężarnej do płodu. Za pracę tę uzyskał nagrodę 
naukową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W roku 1969 Profesor otrzymal stanowisko docenta, a rok później 
został kierownikiem Zakladu Patofizjologii Narządów Płciowych Kobiety
		

/Untitled-55_0001.djvu

			oraz zastępcą dyre.ktora Instytutu ds. naukowo-dydaktycznych. Tytuł pro- 
fesora nadzwyczajnego nadano mu w roku 1977. W tym samym roku objął 
kierownictwo Kliniki Rozrodczości w IGiP, którą stworzył od początku 
i prowadził nieprzerwanie do momentu przejścia na emeryturę. Zarówno 
Zakład Patofizjologii Narz
du Rodnego, jak i Klinikę Rozrodczości prof. 
Pisarski tworzył od podstaw, nadając im bardzo nowoczesny kształt. 
W latach 80. prof. Pisarski kierował Instytutem Ginekologii i Położnictwa 
AM w Poznaniu, pełnił również funkcję dyrektora PSK Nr 3. 
W roku 1985 prof. Tadeuszowi Pisarskiemu nadano tytuł profe- 
sora zwyczajnego. Liczne zainteresowania naukowe Profesora zmieniały 
się z biegiem lat. Początkowo były to badania struktur popłodu, roz- 
poznawanie zaburzeń czynnościowych w patologicznych ciążach i poro- 
dach oraz ocena warunków rozwoju wewnątrzmacicznego płodu. Dzięki 
pro£. Pisarskiemu powstała pierwsza w Polsce Pracownia Patofizjologii 
Popłodu, w swoim czasie jedna z nielicznych na świecie. Pracowano 
w niej nad sposobami monitorowania jaja płodowego, doborem testów 
diagnostycznych, diagnostyką wad wrodzonych z określeniem poziomu 
alfafetoproteiny i użyciem metod immunologicznych i radioimmunologicz- 
nych. Wyłoniła się tu kolejna grupa zainteresowań Profesora - fizjopatolo- 
gia wczesnej ciąży, zagadnienia dotyczące rozrodu człowieka, zwłaszcza 
komórki jajowej i pęcherzyka Graafa. Dzięki prof. Pisarskiemu w Insty- 
tucie Ginekologii i Położnictwa wprowadzone zostały metody endosko- 
powe - histeroskopia i laparoskopia. 
W latach 1988-1991 prof. Pisarski był prezesem Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ponadto przedsta- 
wicielem tego Towarzystwa w Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej 
Federacji Ginekologów. W łatach 1982-1988 pełnił funkcję redaktora 
naczelnego "Ginekologii Polskiej", a obecnie jest redaktorem "Ginekologii 
Praktycznej". Za pracę na rzecz wymiany doświadczeń pomiędzy gine- 
kologami, uznano Profesora honorowym członkiem naukowym wielu 
tOVJarzystw ginekologicznych. Był też członkiem Rady Naukowej Insty- 
tutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Rady Naukowej Pomnika Szpitala 
Centrum Zdrowia Matki Polki, członkiem licznych komisji resortowych, 
środowiskowych i PAN. Jest czynnym członkiem Europejskiego Towa- 
rzystwa Ginekologicznego, Światowego Towarzystwa Endoskopii i Euro- 
pejskiego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej. 
Profesor Pisarski od początku istnienia Akademii Medycznej w Byd- 
goszczy zaangażował się osobiście w jej działalność dydaktyczną i naukową. 
Dzięki organizowanym przez niego kursom podyplomowym, bydgoscy 
ginekolodzy i położnicy mogli zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności 
praktyczne. Od 1984 r. prof. Pisarski uczestniczył w komisjach egzamina- 
cyjnych na II stopień specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 
które odbywały się w naszej Uczelni. Był też recenzentem kilku rozpraw 
doktorskich oraz przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Nieocenione 
są zasługi prof. Pisarskiego w przygotowaniu i realizacji Warsztatów Nau- 
kowo-Praktycznych z zakresu endoskopii ginekologicznej, organizowa- 
nych przez Katedrę i Klinikę Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy. 
Profesor T Pisarski }'XJsiada bogaty i oryginalny dorobek naukowy, 
obejmujący 670 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicz- 


Doktorzy honoris causa 


11'" 

" .. 
I -1 A' 
s: 
, i 
"OJ'
" . 
. 

 
 ,
 
...-.' 
 
ł ;
 116_ 
.
 .. 
ł I 

'I 
'f s. 


r' 


, 
-I (.
... 
J r 
 r
 
, . 
.  t 


, . 
.' h 
Prof zw dr hab Tc.deusz Pisarski 


55
		

/Untitled-56_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


Lars Norgren 


f:
- - 


 
-" 
., 
:,- 
. 
': 
l  ..1j 
" 


Prof Lars NQrgren 


56 


nych, w tym 23 podręczniki lekarskie i 4 skrypty dła studentów. Stworzyl 
własną szkołę ginekologii i położnictwa. Pod jego kierunkiem 31 osób 
uzyskało stopień doktora nauk medycznych, a 6 osób stopień doktora 
habilitowanego. Profesor od lat cieszy się najwyższym autorytetem nau- 
kowym i zawodowym wśród polskich ginekologów. 


Promowany 11 kwietnia 2003 roku, promotor: prof. dr hab. Arkadiusz 
Jawień, prof. zw. AM 


Profesor Lars Norgren urodzi! się w 1942 roku. Nauki medycz- 
ne studiował W Sztokholmie w Karolinska lnstitute, gdzie w roku 1961 
uzyska! stopień doktora nauk medycznych. Doświadczenie chirurgiczne 
zdobywa! w Klinice Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu w Lund, pod kie- 
runkiem znakomitego chirurga Stiga Bengmarka. W roku 1974 uzyska! 
stopień Ph.D. i W cztery łata później, po mianowaniu na stanowisko Asso- 
ciate Professor, objął kierownictwo Kliniki Chirurgii Naczyń Uniwersytetu 
w Lund. W roku 1994 zostal profesorem chirurgii naczyniowej, a w roku 
2000 Kliniki Chirurgii Naczyń Uniwersytetu Lund/Malmo, gdzie pracuje 
do chwili obecnej. 
Przez 22 lata, prowadząc jedną z najlepszych klinik naczynio- 
wych Skandynawii, wykształcił wielu chirurgów naczyniowych w kraju, 
a przyjmując na szkolenia li=ych stypendystów z Europy Centralnej 
i Wschodniej, przyczyni! się do szybkiego rozwoju tej specjalizacji w naszej 
części Europy. W tym czasie był promotorem 11 obronionych prac doktor- 
skich (Ph.D.), a kolejnych 7 jest w stadium przygotowania. 
Profesor L. Norgren jest autorem ponad 400 prac naukowych 
z chirurgii i biologii naczyil, opublikowanych w szwedzkich i renomowa- 
nych anglojęzycznych czasopismach medycznych. Jego zainteresowania 
naukowe wykraczają daleko poza chirurgię naczyniową i obejmują zagad- 
nienia biologii molekularnej naczyń krwionośnych, patofizjologii układu 
żylnego koilczyn dolnych, badania nad wplywem chorób i zabiegów chirur- 
gicznych na metabolizm komórki. Jest również pionierem w popułaryzacji 
zabiegów wewnątrznaczyniowych w SzwecjI. 
Pełnił wiele zaszczytnych funkcji w gremiach licznych towarzystw 
naukowych. W łatach 1996-1997 był prezesem Europejskiego Towarzys- 
twa Chirurgów Naczyniowych (ESVS), a w okresie 1996---2000 prezesem 
Societas Phłebologica Scandinavica. Pełnił również funkcję wiceprezesa 
Międzynarodowej Unii Angiologicznej (lUA). Aktualnie jest członkiem 
European Board of Vascular Surgery, najwyższego organu odpowiedzial- 
nego za szkolenie w chirurgii naczyniowej w Unii Europejskiej. 
Profesor Lars Norgren jest redaktorem naczelnym "Scope on Phle- 
bology and Lymphology" oraz zastępcą redaktora naczelnego wczasopis' 
mach medycznych "Phlebology" i "International Angiology". Ponadto zasiada 
w komitetach redakcyjnych wielu specjalistycznych czasopism europejskich 
i amerykańskich. Wysoka pozycja naukowa Profesora powoduje, że jest 
członkiem komitetów sterujących w licznych badaniach naukowych z zakre- 
su chorób naczyń krwionośnych o zasięgu europejskim i światowym. Należy 
do prestiżowej grupy Translantic Consensus Group, która opracowała w ro- 
ku 2000 wytyczne postępowania z chorymi z przewlekłym niedokrwieniem
		

/Untitled-57_0001.djvu

			kończyn dolnych - "Guidelines on Clinical TriaIs in PAOD". Obecnie pełni 
funkcję przewodniczącego tej grupy. 
Posiada także wiele zaszczytnych honorowych tytułów naukowych 
towarzystw medycznych, w tym Australian - Ne\JJ Zeland Chapter of the 
International Society of Cardiovascular Surgery, The Royal College of 
Surgeons (London), The Royal Physiographk Society (Lund), The Royal 
Norwegian Society and Sciences and Letters. 
Lars Norgren przebywał w Polsce wielokrotnie, w tym pięciokrotnie 
w Bydgoszczy, wizytując i wygłaszając wykłady w klinikach chirurgicznych 
naszej Uczelni. W ciągu ostatnich 20 lat trzech chirurgów z klinik AM 
w Bydgoszczy - praf. dr hab. Arkadiusz Jawień, dl med. Włodzimierz 
Jundziłł, lek Radosław Piotrowicz - przebywało na 3- i 6-miesięcznych 
stypendiach naukowych w prowadzonej przez profesora Norgrena Klinice 
Chirurgii Naczyń. Ponadto Klinikę wizytowali również: pro£. dr hab. Zyg- 
munt Mackiewicz, dr hab. med. Stanisław Molski, dr med. Tadeusz Olejarz 
i dr med. Włodzimierz Gniłka. 
Liczne kontakty chirurgów bydgoskich z Kliniką prof. L Norgre- 
na zaowocowały wspólnymi publikacjami w czasopismach anglo- 
języcznych, a w jednym przypadku pobyt naukowy został uwieńczony 
pracą doktorską. 


Promowany 27 września 2004 roku, promotor: proI. dr hab. Stanisław 
Betlejewski. pro£. zw. AM 


Profesor zw. dr hab. med. Adam Bilikiewicz urodził się 2 kwiet- 
nia 1933 r. w Krakowie. Egzamin dojrzałości złożył z wyróżnieniem 
w roku 1951. W tym samym roku został przyjęty na I rok studiów na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza 
uzyskał 15 września 1957 r. 
W czasie studiów, w latach 1953-1954 pracował jako wolontariusz 
w Zakładzie Fizjologii AMG. Na ostatnich dwóch latach studiów był czyrmy 
w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Chorób Psychicznych AMG, 
pelniac przez cały czas funkcję przewodniczącego. W październiku 1956 r. 
rozpoczął pracę w Klinice Chorób Psychicznych AMG, początkowo jako 
stażysta VI roku, a potem kolejno jako wolontariusz, asystent, starszy asys- 
tent, adiunkt i docent. Stanowisko docenta etatowego zajmował w Klini- 
ce Chorób Psychicznych w Gdańsku od 1 kwietnia 1971 do 30 września 
1975 r. Dnia 1 października 1975 f. Rektor AMG powołał dr. hab. Ada- 
ma Bilikiewicza na stanowisko kierownika, a zarazem organizatora Kliniki 
Psychiatrii w Filii AMG w Bydgoszczy. Kliniką bydgoską kierował do 
31 sierpnia 1984 r. W tym roku powrócił do Gdal1ska, gdzie Rektor AMG 
powierzył mu kierownictwo II Kliniki Chorób Psychicznych. W 1994 r. zos- 
tał mianowany kierownikiem zespołowej Katedry Psychiatrii. l paździer- 
nika 2003 r. przeszedł na emeryturę. 
Stopień naukrn.1\1Y doktora medycyny uzyskał w 1964 r. w Aka- 
demii Medycznej w Gdańsku na podstawie rozprawy Spostrzeżenia kli- 
niczne nad schizofrenizacją zespołów cyklofrenicznych (opublikowanej 
w wydawnictwach PAN). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie psychiatrii uzyskał także w Akademii Medycznej 


Doktorzy honoris causa 


Adam Bilikiewicz 


.,.. 
'..  


, 


PraL zw dr hab Adam Bilikiewkz 


57
		

/Untitled-58_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


58 


w Gdańsku w dniu 8 maja 1969 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: 
Badania kliniczne nad istotq napadów padaczkowych dystymlcznych. 
Praca ta w całości została opublikowana w języku angielskim w wydawnic- 
twach PAN. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 r., 
a tytuł profesora zwyczajnego w 1989 r. 
Dorobek naukowy prof. Adama Bilikiewicza obejmuje 265 prac i 74 
oceny drukowane książek. Na zjazdach krajowych i zagranicznych wygłosił 
198 referatów i doniesień. 
Główne zainteresowania naukowe dotyczyły: nowych metod tera- 
pii biologicznej w psychiatrii ze szczególnym uwzględnieniem psychofar- 
makoterapii, psychopatologii padaczki, aspektów psychiatrycznych guzów 
wewnątrzczaszkowych, udarów mózgu, a od 19 lat zespołów otępiennych 
ze szczegółnym uwzgłędnieniem choroby Alzheimera. W dorobku publika- 
cyjnym mieszczą się też prace dotyczące chorób afektywnych (depresji, 
zaburzeń schizoafektywnych) i szeroko pojętej psychogeriatrii. 
Profesor Bilikiewicz odbył dwa dłuższe staże zagraniczne. Na 
przełomie 1964/1965 przebywał na trzymiesięcznym stażu naukowym 
w Uniwersyteckiej Klinice Psychiatrycznej w Bazylei kierowanej wówczas 
przez prof. Paula Kielholza. W tym okresie spędził też po kilka dni w klini- 
kach psychiatrycznych w: Zurychu. Bernie, Lozannie i Miinsterlingen. 
W 1970 r. jako stypendysta Słowackiego Ministerstwa Zdrowia przeby- 
wał kilka tygodni w klinikach psychiatrycznych ówczesnej Czechosłowacji 
- najdłużej w I\linice pilzneńskiej kierowanej w6v!czas przez prof. Ewżena 
Vencovsky'ego. W 1986 r. został zaproszony przez Uniwersytet Jana 
Gutenberga w Moguncji z wykładami dla studentów \Nydziału Nauk 
Społecznych. 
W zakresie kształcenia kadry naukowej habilitowal trzy osoby i był 
promotorem 18 doktoratów. Dwie rozprawy doktorskie są na ukończeniu. 
\Nyspecjaliwwał 37 osób na I stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii 
i 33 osoby na ][ stopień. 
W latach 1976-2003 pelnił obowiązki konsultanta wOjewódzkie- 
go w dziedzinie psychiatrii - najpierw na terenie ówczesnego wojewódz- 
twa bydgoskiego, od 1984 roku na obszarze ówczesnego wojewódz- 
twa gdańskiego. Po zmianie przepisów w łatach 90. był konsultantem 
regionałnym na terenie trzech województw: gdailskiego, elbląskiego 
i słupskiego. W ciągu ostatnich dwóch lat był konsułtantem wojewódz- 
kim na terenie województwa pomorskiego 
W Akademii Medycznej w Gdańsku pełnił kilka funkcji, m.in. opie- 
kuna VI roku studiów na Wydziale Lekarskim, prodziekana i dziekana za- 
miejscowego \Nydziału Lekarskiego AMG w Bydgoszczy (zarazem kierow- 
nika Filii w łatach 1981-1984) oraz prorektora ds. nauki AM w Gdańsku 
w okresie 1984-1987. Przez kilka kadencji był członkiem Senatu AMG. 
W latach 1987-1990 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkol- 
nictwa Wyźszego, reprezentując dwie uczelnie; Akademię Medyczną 
w Gdańsku i Bydgoszczy. Przez dwie kadencje był członkiem I\omisji 
Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkołnictwa Wyższego 
(1987-1993). Od 1996 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu 
i Stopni Naukowych. 
Profesor Adam Bilikiewicz od 1958 foku jest członkiem Polskie- 
go Towarzystwa Psychiatrycznego i pełnił funkcje przewodniczącego
		

/Untitled-59_0001.djvu

			Oddziału Gdańsko-Pomorskiego (4 kadencje), redaktora naczelnego "Psy- 
chiatrii Polskiej" w latach 1976-1992, przewodniczącego Rady Programo- 
wej "Psychiatrii Polskiej" do 1998 L, prezesa Zarządu Głównego w okresie 
1995-1998, przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PTP w la- 
tach 1998-1991. Był przewodniczqcym Komisji Psychogeriatrii i choroby 
Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przekształconej 
w 1992 r. w Sekcję, której przevJodniczył do 2001. Od 1957 r_ jest 
członkiem (od kilku lat honorowym) Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (członek honorowy), Polskiego 
Towarzystwa Udaru Mózgu, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (przez 
jedna kadencję był Zastępcą Sekretarza Generalnego GTN), Bydgoskiego 
Towarzystwa Naukowego. 
Przez dłuższy lub krótszy czas był członkiem: Komisji Psychiatrycz- 
nej, Komisji ck Padaczki, Komisji Gerontologicznej Komitetu Patofizjologii 
Klinicznej Wydziału VI PAN. Był lub jestem nadal członkiem kilku zagrani- 
cznych towarzystw naukowych: International Association for Suicide Preven- 
tion, Gesellschaft zur Erforschung und Bekampfung von Schlafstórungen, 
International College of Psychosomatic Medicine, European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP), Europejskiego Towarzystwa Geron- 
topsychiatrii, Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego im_ Jana Ewangelisty 
Purkyny'ego (członek honorowy)_ Jest członkiem Międzynarodowego To- 
warzystwa Neuropsychiatrycznego z siedzibą w USA. 
Od 1981 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychia- 
trii j Neurologii w Warszawie. Jest również członkiem komitetu redak- 
cyjnego lub rady programowej następującycn czasopism: ,.Psychiatria 
Polska", ,,Archives of Psychiatry and Psychotherapy", "Postępy Psychia- 
trii i Neurologii", "Wiadomości Psychiatryczne", "Psychiatria w Praktyce 
Ogólnolekarskiej". "Neurologia Praktyczna", "Badania nad Schizofrenią", 
"Rocznik Psychogeriatryczny" (redaktor naczelny w latach 1997-2003) 
- przekształcony w kwartalnik "Psychogeriatria Polska" począwszy od 
2004 r_, "Gerontologia Polska"_ 
Od 2002 r. jest członkiem Rady Naukowej Index Copernicus_ 
Profesor Adam Bilikiewicz wielokrotnie otrzymał nagrody I, II i HI 
stopnia JM Rektora AMG, kilka razy nagrody II stopnia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej, w 1990 r. otrzymał nagrodę im. W. P Protopowa 
przyznaną przez Prezydium Ukraińskiego Towarzystwa Neuropatologów 
i Psychiatrów w Kijowie za wspólautorstwo monografii Wczesna diag- 
nostyka zaburzeń psychicznych (wydana w 1989 r. drukiem w języku 
ukraińskim) _ 
Z ważniejszycn odznaczeń wymienić należy: Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Medal Jana Ewangelisty 
Purkyniego nadany przez Prezydium Czechosłowackiego Towarzystwa 
Lekarskiego, Medal "Gloria Medicinae" nadany przez Polskie Towarzystwo 
Lekarskie, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Tytuł honorowy "Zasłużony 
Nauczyciel PRL', Odznaka honorowa "Za wzorową pracę w Służbie 
Zdrowia", medal ..Za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Byd- 
goskiego", medal "Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku", me- 
dale: 30-lecia, 4O-lecia i 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku, medal 
"Prezydenta Miasta Bydgoszczy" za szczególne zasługi dla Miasta Byd- 
goszczy (d\vukrotnie)_ 


Doktorzy honoris causa 


59
		

/Untitled-5_0001.djvu

			owo wst 


ne 


W bieżącym roku nasza Alma Mater obchodzi jubileusz 20-lecia powstania. 
Nasuwa się pytanie, czy 20 lat to dużo, czy też, patrząc na inne wiekowe 
i szacowne uczelnie w kraju i na świecie, tylko chwila? Jednak dla nas 
chwila ta, to cały wiek wysiłków Jej twórców, zmagań i etosu tworzenia, 
kreowania swoich małych ojczyzn w katedrach, klinikach i zakładach, bu- 
dowania ich od podstaw na kruchych korzeniach tradycji nauczania me- 
dycyny w Bydgoszczy sprzed ponad pięćdziesięciu lat. Każdy dzień niósł 
wyzwanie nie tylko dla Tych wspaniałych ludzi, którzy mieli wizję utworze- 
nia w regionie uczelni medycznej, ale też wszystkich Pracowników, którzy 
wspólnie tego dokonali. Z osiągnięć Ich wszystkich możemy być dzisiaj 
dumni. 
Minione lata to okres pełen wydarzeń, osiągnięć naukowych, his- 
toria znaczona losami nauczycieli, tysięcy studentów, osiągnięć jej nau- 
kowców, absolwentów, dzięki którym nie tylko w kraju, ale i za granicą 
rozpoznawalne jest Nasze Imię. 
Księga Jubileuszowa przygotowana przez pracowników i stu- 
dentów naszej Almae Matris przybliży Państwu trudne początki i drogi jej 
rozwoju. 
Rodzi się jednak pytanie, jaka będzie dalsza przyszłość, czy 
możemy spoglądać na nią z nadzieją, z perspektywy tego, co jest ważne 
dla naukowca, nauczyciela, medyka czy wreszcie studenta? Czy potrafimy 
znaleźć swoje miejsce w europejskiej przestrzeni badawczej, czy spro- 


" . 
o, 


-- 


'" 


- 


-- 


Prof. dr hab. Danuta Miścicka-Śliwka, Rektor 
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy 


5
		

/Untitled-60_0001.djvu

			Doktorzy honoris causa 


Jan Dornaniewski 


Jj.. "f . . 
..ł""" ":tł: . 
 
" 


" 


ł'., 
.- 


- 
'.!le 


.-":f' 


ł:: 
'" 


Proł. 2W dr hab. me.d. Jan Domanimvsla. 


60 


Promowany 27 wrzesma 2004 roku, promotor: prof. dr hab. Józef 
Kałużny, pro!. zw. AM 


.... 


Profesor zw. dr hab. n. med. Jan DomaniewskI urodził się 
w 1928 r. w Warszawie. W 1952 r. na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku 
otrzymaj dyplom lekarza. Specjalizację II stopnia z anatomii patologicznej 
uzyskaj w 1958 r.. a w 1959 L podjął pracę w Zakładzie Patomorfologii 
Wojewódzkiego Szpitala im. dL A Jurasza w Bydgoszczy na stanowisku 
kierownika. 
Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1'164 r. w Akademii 
Medycznej w Gdańsku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych 
w 1968 roku w Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie. W 1979 r. 
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. tytuł profesora zwy- 
czajnego. Od 1984 r. do przejścia na emeryturę w 2002 r. kierował Katedrą 
i Zakładem Patomorfologij Klinicznej AM w Bydgoszczy. 
Profesor Jan Domaniewski jest niekwestionowanym współtwórcą 
AkademiiMedycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W 1970r. został 
wyznaczony przez Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku oraz władze 
województwa bydgoskiego do przygotowania Zespołu Nauczania Klinicz- 
nego w Bydgoszczy. W 1973 L został pełnomocnikiem Akademii Medycz- 
nej w Gdańsku ds. ksztalcenia podyplomowego na obszar województwa 
bydgoskiego, Współuczestniczyl wraz z Kierownikiem Zespołu Nauczania 
Klinicznego w organizacji studiów stacjonarnych dla studentów V roku 
w 1973 r., a dla studentów VI roku w 1974 r. W 1975 L, gdy powołano Filię 
Akademii Medycznej w Gdańsku z zamiejscowym Oddziałem Wydziału Le- 
karskiego w Bydgoszczy, rozszerzając studia stacjonarne na rok IV. został 
Kierownikiem Filii i Oddziału. Jego aktywna działalność w tych latach 
zaowocowała utworzeniem nowych klinik i zakładów OraZ budowaniem 
bazy dydaktyczno-naukowej. W 1979 r. doprowadził do przekształcenia 
Zamiejscowego Oddziału Wydziału Lekarskiego AMG w II Wydział Le- 
karski. Został jego dziekanem, pełniąc tę funkcję do 1981 r W latach 
1983-1984 był członkiem komisji wojewódzkiej przygotowującej warunki 
do powołania samodzielnej uczelni medycznej. 
W 1984 r., gdy utworzono Akademię Medyczną w Bydgoszczy, 
został jej pierwszym rektorem i do roku 1990 ustawicznie dążył do jej 
rozwoju. W 1996 r. ponownie zostal wybrany rektorem i pełni! tę funkcję 
do 2002 r., przyczyniając się do przekształcenia Uczelni w 3-wydziałową 
z siedmioma kierunkami i sześcioma specjalnościami, podwojenia liczby 
profesorów i doktorów habilitowanych, a także niemal czterokrotnego 
zwiększenia liczby studentów. Jego zaslugą była modernizacja progra- 
mu nauczania z tworzeniem nowych jednostek akademickich zgodnie 
z ogólnoświatowymi tendencjami rozwoju nauk medycznych. 
Od chwili ukończenia studiów lekarskich pro!. Jan Domamewski 
związał się zawodowo, dydaktycznie i naukowo z patomorfologią. Główną 
problematykę prowadzonych przez niego badań stanowią: immunopato- 
logia choroby niedokrwiennej serca, immunologia stanów przedrakowych 
oraz transformacja nowotworowa (patologia molekularna w procesie 
nowotworzenia). Działalność naukowa pro£. Jana Domaniewskiego obej- 
muje 150 prac opublikowanych w naukowych czasopismach medycz- 
nych, charakteryzujących się nowoczesnością, śmiałymi koncepcjami 
i możliwością pral.-tycznego wykorzystania.
		

/Untitled-61_0001.djvu

			Głęboko zaangażowany w sprawy dydaktyki, prof. Jan Do- 
maniewski zyskał uznanie studentów, mimo surowych wymagań_ Stworzyl 
bydgoską szkołę patomorfologii klinicznej, która wychowała kilkudziesięciu 
specjalistów patomorfologów. 30 doktorów nauk medycznych oraz jed- 
nego doktora habilitowanego. 
Profesor Jan Domaniewski został odznaczony Krzyżem Koman- 
dorskim z Gwiazdą, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Krzyżem Wa- 
lecznvch , Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, 
Krzyżem Partyzanckim i wieloma innymi medalami. 
oprac Monika Kubiak 


Doktorzy honoris causa 


61
		

/Untitled-62_0001.djvu

			'i1"'I"" ['7.-,.., 
!"',,-
l. ';...:.lIJ<;, , 
. \.\. 'J '.
 ..,: ':'.-:.
"'
."

 ....>. . ., 
.& .)- -i' 

 . 

 . . "
'>.b:'" - _," , .
" 
(. ','" 
.-
. "y"'A. 
-.' ;
t 1:


 
 i " 
_ 
j-:'P _
 
.. . 

 " f '
'; 
 
 "
 . 
."1 '" \, :.,. 
',A_ '.t.r.. 'r .' . 
. ", -' 
 
 - j:--' 
 
I<'" .... 
\. -.:Ą . ..ł, ....... I' 

,*r ...- "'"i 
. . . -.' -. 
., .. 
 
"
'{fi?.
 
 ", 
. ."'
 

 
Wi'" 'H"; 
 
) '
I,
 _.. '-

 
. .. .'\..' L'" '\.:
 
'.'
rff':' .;...
 
.......\. ".
' 
... . -ł-- A 


. '. 
"-;f
::""""
;-:.::' 


, 


',A"..'" :.'" 

.
(t( 
":I. I 
... :..... 


 
 

 .:: ł . 
_rl. 
t-. t. . 
> J I t' .' 
. '
1"V 
"\łf  
1 


, 'NOM'
M!\ PUł,)'Mtitm-,s, 
. . . 
.... . 
\, 


'. 


"Medal za S2CZegoIne zasług; dla Akademij Medycznej 
im Ludwika Rydygiera w 
ZV" 


62
		

/Untitled-63_0001.djvu

			Odznaczeni 
Medalem za szczególne zasługi dla Akademii Medycznej 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 


2000 rok 
prof. zw. dr hab. Anna Balcar-Boroń 
pro£. zw. dr hab. Jan Domaniewski 
prof. zw. dr hab_ Bogdan Romański 


2001 rok 
prof. dr hab. Maria Kotschy, prof. zw. AM 
pro£. dr hab. Zygmunt Mackiewicz, prof. zw. AM 
dr hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM 


2002 rok 
prof. dr hab. Zdzisław Boroń, prof. zw. AM 
prof. dr hab. Zenon Gwieździński. prof. zw. AM 
prof. dr hab. Roman Mazur, prof. zw. AM 
dr hab. Irena Wrońska, prof. nadzw. AM 
Roman Jasiakiewicz - Prezydent Miasta Bydgoszczy 


2003 rok 
pro£. zw. dr hab. Adam Bilikiewicz 
prof. dr hab. Stanisław Betlejewski, prof. zw. AM 
pro£. dr hab. Józef Kałużny, prof. zw. AM 


2004 rok 
pro£. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. prof. zw. AM 
prof. dr hab. Gerard Drewa, prof. zw. AM 
pro£. dr hab. Czesław Kłyszejko, prof. nadzv. r . AM 
, 
prof. dr hab. Danuta Miścicka-Sliwka. prof. zw. AM 
pro£. dr hab. Ryszard Oliński, prof. zw. AM 
prof. dr hab. Irena Ponikowska, prof. nadzw. AM 
prof. dr hab. Wiesław Szymański, prof. zw. AM 
prof. dr hab. Karol Śliwka. pro£. zw. AM 
mgr Ewa Nawrocka 


63
		

/Untitled-64_0001.djvu

			C'ftya. ns:!kar/e}1u;'; rvftdyrK'Fl;/ 


c:t//jnrlp'.iJ/io ()4!("";p:'
'X
u'[' I;m ::t.ud(tJ/;/.-r
;4f Yl{!lf!,"aNI m .tJ6.V
(),j:;rc.:r:¥ 
jej! r/x/a'0ilClt tli {!lI :;:ec.,,}/!wJjwh/
 klO}<
'rh .JlI}J
h:1e1}l :J.tJ;1t 
(7 
 t/,Z - Li" 
(JJ!'/ (l£-flr:4 P "I."<' "(71((.:'
-r",lirt j)-/f'{/
'ltJl1./ ',jh'tlvLt t. Ll(.'UllJ{fo, Ito
k-;(l kF)o- 
" d , '" r, /.. 
nu;;
 j/mle-Jfc1-lch, -ro-.iiu1!r,,/" ,/;rf("fhtł
;t f
(
J{(n:.łIjU(J- W«ttk-olt'jrh. 
. cJ;:f./iftrl(!.oJ)I,H
 0.fl('r-I/lc....//.("(.,/
--,./,:-r /Jl!;ł-da.l ftJ'f/'i-/('/'{!' 1'-oJ;,'{)f,IC;
t(.'a 
{.r 
-;:Pfc.::e/l'lMI.l dockJll:ryt4 Wln(}l-G./Cl tr.acly?p= i d-o-po/./;Q(()f; J[f(,(('fJ'/.,.,flIO}I(f 
J;-.-,a-otlJ.l-5k.-«( l.'kal':1-kc.ro reflW4ł-tt ił ((l"kxe ('x(;'fu.<' x lb-vjokli"
h (tuJ- 
. . " 
(tJlil,!r::Yi'.Il Ml/J'1fCk (.(r;.<-ehl-i 'ł
f("-Iy(.'X'IVfP'j,. lU lc.'n{/u..1 J./óJ'}ld
 fi J'ojeJoJ'o({lt{: 
b(.(r/o.uĄ7/,; IWJ:..q <.;91/;Jvt, c,tlct/e-J" I(J- juc"(J"J;;ovch./at«(,ch ri ló(me-ma-. 
c!/ fi;; D.(.
fjt r..r.7lmkJJ/ ':1: r
 lIPt'fyY/l

i {m <-Lttdt
J{Ir-r? {J? Yc(r/{jc pa 
Ji/aJrflll: jlf, P;:'Jf.(.(.({I'
#i6 jako j«/.;W,.kl'tll(">' W("f,i'Jw.' 


, 
- }f(1..(£'cXa)({.e
 
-j;P-of{Jlu!:;:eJlie baela,A Jlfl-l/.k-o{OyCh.l 
- }(o."ill'o/ kac/r JUUlko{[ł'!/.oh, 
. < 
- llx-l.tlhb,o-J,! M, xai-JlPU/> oah-Jtmt1/ ::r!}((J./oU7 
;\< . 
ci {{(la/tut /-e, 1'"e.a!r.;-;U({)((')le Jq tv jWJ..-:a/JWWtT-JUfL ir/{>[ fraf/Jrly.l 
JJ-;aC(//Jt!Cf{ ("lo f 0'("("&)1 t" r,....delucJci {() I
 lejtOWfXCC/tHiwtur '
Y,xia;;O{{O}J1/ 
tYI1l jl}t
r-Jw(e(,({..Jxcx!lII
:! C9/:Jk::reH.Ll' dokw c::r!o£f)l-Cka.o 
. Ć;.o1kadc> IJ/ la ,:.:-fl..,(1'c.'
 /tO fi }IOI{/(/Ll Jlt7t{rX((JltlJ !ta fir..; lO ]JU-8- 
/'ccmfllrciv./Jl', mu.f/i:J!e/l"Ji:lJJn, r/tJ,(;loJlJk.oJIl, {() xawodXle Ie/crt J'Ta merly- 
Clf/ltV r i-/;"j(.!I(-h. Xalvorktch bW1JU'({?f(';;:Jl}f('h, fi/. fi o/tJlq.Wllllit x. ::-
f/1r(mllł- 
firakf:/.cZJl
l/JJ/i w 1c/{/J'ukQ.Ck a.katklJllCk.fi...h f, j'I"x,vr/lOrlm.U7rh {IJ}"(I1l" /lj(O.- 
tll((.d
i {'lNiC 100001Il,y llxiaktłl(' I et <'df{A-ac {/ I }/l)! (, jlOjlldm'Jj.;v!!;cxp.'iiilil.l.((. 


65
		

/Untitled-65_0001.djvu

			Misja Akademii Medycznej 


66 


C 'f!r
acxaJlie
 jt}/f)(.(la{I-..QJf£, (fI łh'j{f'II((
 ;1
X,y p(}Xna)t.tf' a/:;/.{fa(FI
f 
fl'tedx//> tOJ{"<;;f/9lOJci jw)XakUlJ(l7lW J'X
/("/.;'9 jtnfffJ(f}/ orm; orl- 
lomierl-rwhwJ('i Ulobe(. .vł<(>f(,CXtJ71Jt!ll{f. rlJ!ilff!cCt l!xf;'Jl1i(! i wiecxo- 
rOlfJC rJlC{!I{ te., ."on (I!r.,{(k,I,,:rki chwr a !r.Ie7C, II J(ac!l{f lo('!zIllomo{(!('., 
/r;xlrfkqo.nu! -ft(''l.jt-,lio!;rC'MU kkllPXY o-?'IIX k"tPJ,V jiO((vjtIoJJf<.IlJe 
kx 'E 
rlO;lJNwkwtt(. (('ie,f-ry x.flJ(I!aif{t'/Fch IM flJlfkJ;di,fc(,lIW k-adr!f XUMh/« " ((J(a.fr,- 
/' d .. 
 v " ,.; 

/t/
}l> f?Of/!e/Jl ahrlrv
(u.f,,, ;;:rlr.lJlCf/() ¥J'{J-J!£t-Ć "
'IXlll(J-n{(}lJi- 'fJ.Yl(;;;
..eJ/lł:! 
1Jl(''(IU(1f-li{l./ ()c,A
LlJ((JU(}Jlt ((Jo/'r]kxe;l7teaO Jjrokr.'.;e'lIJlio([. 
" <',,9; . d,// .'") 

".f{u/f.'" Jilta Jr.
 dr ((':If/tl
r;'fe/((-« 
IOJ/{;!l'Juc!tfJ(l, ¥o;;c.:ę'?
(1. x/tJf't;{{(/(-"po 1{ X((.((JOrk'1'U' J)iJ'
df/{'X7ł-lrJJll' 
o Jfq:... jtv/J.}t(f,{fJJI ,;ak()-.!c, ().rhFo9i'Jj xdl'olllia,. ... 
&lJ<;I(f.c"firf!f
 ;(£{Jiq.:.a9t"ł'-X t{(.("k(Jlia
l(i :r«18/''fJ'({)
?f)Jli.J 
fkaikJJlta 
t1:'"J{/1 x k;x{allom({>/(Mn, Hł-1r f; lmuk tł-OJJ/<'f(1CXł
lfcli 
O/fOA It.(J().rx
':tf-P'1Jł.. {Oaru,jl'{ etYCXN,!-'l;!; J((J'(fdrt Ji(".ud-i i JJlr.d:rłr//1-IJł. 
Q7(;;dak,t! /t{e fi 1frtlYillJ'7161r6tlt Il
l ({k-Dfl'J/ch je:ł.t y. Ir.olei 11 
".ę FV;\ (YJ'(IJ(( I- 
. . . 
III.
 XIP.'£f!:=CCVił6 K [..Ch JlO}(((Jl!/('J}l 
1.{1-{{,.t.-("JN)
?f}}1 i xdOJ'!Ittl44łl
'Tll ko-fy-'Jl.ych 

l()/rJIl: l fl/ltl/Ja! JIClllkoW1,,-,'h ol'a;; :;laIN£'C[:x.1/tt
/J/'
B 'iU!
Ht, 
efyr;;-":rc/" nl/I,;.{(.t'-'--,ycfe.k uhodeJltlrcy ,
 J/lId<"ltci 	
			

/Untitled-66_0001.djvu

			Działalność naukowa 


Powołanie do życia Akademii Medycznej w Bydgoszczy było ukorono- 
waniem prawie czterdziestoletnich starań. Wydarzeniu temu towarzyszyło 
żywe zainteresowanie nie tylko medycznego świata nauki, ale także 
mieszkańców województwa i regionu. Dziś, po 20. latach jej istnienia, 
łatwo prześledzić prężny rozwój tej najmłodszej uczelni medycznej w kraju. 
Systematycznie wzrastała liczba pracowników naukowo--dydaktycznych, 
zdobywających kolejne stopnie naukowe j doskonalących swój war- 
sztat badawczy. Rozbudowa bazy dydaktyczno-klinicznej nieprzerwanie 
podnosiła jakość usług świadczonych w ramach działalności klinicznej, 
co niewątpliwie zachęcało potencjalnych adeptów sztuki lekarskiej do 
wstępowania w mury Akademii i niejednokrotnie umiejscawiało Uczelnię 
w ścisłej czołówce tego typu ośrodków w zakresie osiągnięć naukowo- 
badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych 
Pierwszym Rektorem Akademii Medycznej został prof. dr hab. 
n. med. Jan DomaniewskL Na stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współ- 
pracy z Zagranicą powołano prof. dr hab. n. med. Bogdana Romańskiego. 
W okresie jego kadencji, w latach 1984-1987, tytuły naukowe profesora 
nadzwyczajnego otrzymało aż siedmiu pracowników Uczelni. \Nśród nich 
byli 
 doc. dr hab. n. med. Stanisław B etlejewski , doc. dr hab. n. med. 
Zdzisław Boroń, doc. dr hab. n. med. Wiesław Szymański, doc. dr hab. 
Bronisław Zachara, dr hab. n. med. Józef Kałużny, dr hab. n. med. Zyg- 
munt Mackiewicz, dr hab. n. med. Roman Mazur. 
Mimster Zdrowia i Opieki Społecznej przyznał indywidualną 
nagrodę naukową doc. hab. n. med. Karolowi Śliwce za pracę habilitacyjną 
pt Ocena pośmiertnej pobudliwości elektrycznej mięśnia sz/cieletowego 
szczura i jej znaczenie dla określania czasu śmierci. Natomiast w 1986 f. 
wyróżnił następujqcych praco
mików Akademij - prof. dr. hab. n. med. 
Bogdana Romańskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie alergologii 
oraz doc. dr. hab. Leszka Szadujkis-Szadurskiego za szczególne ważne 
i twórcze osiągmęcia na polu badawczym. 
Na kolejną kadencję, przypadającą na łata 1987-1990, na stanowis- 
ko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą powołano prof. dr. hab. 
n. med. Józefa Kaluźnego. Tytuły profesora otrzymali wówczas: prof. dr 
hab. fVIaria Kotschy, dr hab. Bolesława Doboszyńska, dr. hab. \Nładimir 
Boźiłow, dr. hab. Janusz Rybakowski. Natomiast najbardziej wyróżniającymi 
się w pracy naukowej nauczycielami akademickimi w tym okresie byli; 
pro£. dr hab. n. med. Józef Kałużny, doc. dr hab. Danuta Miścicka-Śliwka 
i doc. dr hab. Mieczysława CzeJ:wionka-Szaflarska. którym Minister Zdrowia 
Przyznał indywidualne nagrody naukowe. 
W ciągu następnych sześciu lat (1990-1996) funkcję Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą pełnił prof. dr hab. n. biol. Ryszard 
Oliński. Tytuł profesora uzyskali wówczas następujący pracownicy 
Akademii
 dr hab n. med. Danuta Gościcka, dr hab. n. fiz. Aleksander 
Gutsze, dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk, dr hab. n. med. Karol 


67
		

/Untitled-67_0001.djvu

			Działalność naukowa 


Śliwka, dr hab. n. med. Zdzisław Kruszyński, dr hab. n. med. Mieczyslaw 
Uszyński, dr hab. n. med. Zenon GwieździńskL Natomiast nagrody minis- 
terialne otrzymali: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski za publikacje 
naukowe oraz prof. dr hab. n. med. Maria Kotschy i dr hab. n. med. An- 
drzej Dziedziczko. 
W tym okresie, począwszy od 1991 r.. zaczęto pozyskiwać środkI 
finansowe z I	
			

/Untitled-68_0001.djvu

			Działalność naukowa 


W tych latach ukazały się także ważne monografie autorstwa pra- 
cowników naukowych Uczelni, z których dwie uzyskały nagrodę Minis- 
tra Zdrowia i Opieki Spolecznej: Chirurgia refrakcyjna rogówki, której 
współautorem jest proL dr hab. n. med. Józef Kałużny (1994) oraz Zarys 
teorii absorpcji pojedynczych gazów na po wierzch m ciał stałych autor- 
stwa prof. dr. hab. Jerzego Garbacza (1995). 
W roku 1996 Minister Zdrowia przyznał pracownikom Akademii 
sześć nagród za osiągnięcia naukowe: 
1. nagrodę zespołową za cykl prac na temat miejsca diagnostyki obra- 
zowej w onkologii oraz badań radiologicznych w paleopatologii - dr 
n. med. Zdzisław Boroń, dr n. med. Władysław Lasek, dr n. med. 
Marek Grzegorze\vski, 
2 nagrodę zespołową za cykl prac opublikowanych w renomowanych 
czasopismach międzynarodowych dotyczących badań dynamiki wody 
w soczewkach ocznych otrzyma1i - praf. dr hab. n. fiz. Aleksander Gutsze, 
dr Jerzy Bodurka, mgr Robert Olechowicz, 
3. nagrodę zespołową za cykl prac w dziedzinie badań nad cehaklią 
i wtórnymi zespołami zlego wchłaniania oraz udziałem Helicobacter pylori 
i Giardia Lamblia w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci - dr hab. 
n. med. Mieczysława Czerwionka-SzafJarska, dr n. med. Grażyna Swincow. 
dr n. med. Małgorzata Pawłowska, dr n. med. Grażyna Mierzwa, 
4. nagrodę zespołową za cykl prac dotyczących odruchowych mechaniz 
mów regulujących w układzie krażenia i oddychania w zespole snu z bez- 
dechem - dr n. med. Małgorzata TafiI-Klawe, dr n. med. Jacek J. Klawe, 
5. nagrodę indywidualną za zasługi i osiągnięcia w zapobieganiu zakaże- 
niom HIV i pomoc chorym na AIDS - dr hab. n. med. Waldemar Halota, 
6. roczne stypendituTl Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dla młodych pra- 
cowników nauki) - mgr Małgorzata Bodurka (1993). 
W raku 1996, na okres dwóch kadencji, stanowisko Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą objął prof. dr hab. n. med. Karol Śliwka. 
prof. zw. AM. T ytuly naukowe profesora otrzymało wówczas kolejnych 
13 pracowników Akademii: dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Sza- 
flarska. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. med. Henryk Kaźmierczak. 
dr hab. n. med. Jacek Manitius, dr hab. n. med. Danuta Miścicka-Śliwka, 
dr hab. n. med. Irena Ponikowska, dr hab. n. med. Lech Torliński, dr hab. 
n. med. Aleksander Araszkiewicz, dr hab. n. med. Gerard Drewa, dr hab. 
n. med Mariusz Wysocki, dr hab. n. med. Czesław Kłyszejko. dr hab. 
n. med. Ryszard Grucza, dr hab. n. med. Waldemar Halota. 
Z roku na rok pracownicy naukowi Uczelni zgłaszali coraz więcej 
wniosków na kolejne konkursy grantów KBN. Tematy, które uzyskiwały 
akceptację Komitetu, otrzymywały środki pozwalające na przeprowadzenie 
kosztownych badań, efektem których były publikacje w renomowanych cza- 
sopismach naukowych. W latach 1997-1999 Komitet Badań Naukowych 
finansował 27 projektów, a w latach 2000-2002 kolejne 24. 
Działalność naukowa Uczelni koncentrowała się na wielu bardzo 
istotnych dla rozwoju medycyny tematach, takich jak choroby nowotworowe, 
zakażenie wirusowe wątroby, zakażenie Helicobacter pylori, cukrzyca 
i grzybice. W tym okresie rozwinęły się badania w zakresie biologii i gene- 
tyki molekularnej. Przy współpracy z ośrodkami zagranicznymi prowa- 
dzona badania nad szczepionką przeciwa1ergiczną. 


69
		

/Untitled-69_0001.djvu

			Działalność naukowa 


W 1999 r. Katedra Medycyny Sądowej nawiązała współpracę 
w tworzeniu ponadnorodowej bazy danych sekwencji mtDNA z George 
Mason University, ]nstitute for Bioinformatics and Biotechnology Georgia 
w USA Rok później podpisano umowę o współpracy naukowej pomiędzy 
Katedrą i Kliniką Psychiatrii a Westfalische Zentrum fOr Psychiatrie und Psy- 
choterapie w Paderborn oraz pomiędzy Katedrą i Kliniką Urologii w Byd- 
goszczy a Kliniką Urologii Uniwersytetu Dalhousie. Halifax w Kanadzie. 
Obok środków otrzymywanych z Komitetu Badań Naukowych na 
działalność statutową, podstawę finansową prowadzonej działalności nau- 
kowo-badawczej Uczelni stanowiły dotacje z budżetu na badania własne. 
W 1997 r. ustalono, żecoroczniepodziałuśrodkówfinansowychnarealizację 
badań własnych pracowników naukowych będzie dokonywała Senacka 
Komisja ds. Nauki i Aparatury Naukowej w drodze wewnatrzuczelnianych 
konkursów zgloszonych projektów. 
O wysokiej pozycji niektórych jednostek naukowych Uczelni 
świadczy udział jej przedstawicieli w międzynarodowych badaniach nau- 
kowych, finansowanych przez Unię Europejską w ramach 5 Programu 
Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE: 
- Katedra i Zaklad Biochemii Klinicznej od roku 2000 uczestniczyła 
w realizacji dwóch grantów w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europej- 
skiej: QLK1-CT-1999-00568 EUl"Opean Standards Committee on Oxidative 
DNA Damage (ESCODDI, dotyczącym analizy oksydacyjnych uszkodzeń 
DNA. Próba standaryzacji różnych metod oraz QLKl-1999-00l79 furo- 
pean Research on Functional Effects of Dietary Antioxidants (ElJROFEDA), 
dotyczącym badań znaczenia wolnorodnikowych uszkodzeń zasad azo- 
towych DNA w procesach fizjologicznych i patologii kcxnórki; 
- Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej od roku 2000 uczestniczyła 
w realizacji grantu w ramach 5 PR UE-QLRT-1999-00063, dotyczącym 
badań dziedzicznego podłoża raka piersi i jajnika. Koordynatorem badań 
jest prof. Jan Lubiński z Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych w Szcze- 
cinie; 
- Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych od roku 2002 uczestniczy 
w realizacji grantu w ramach 5 PR UE-QL KZ-CT-ZOOZ-01579 Sur- 
veiUance of Vaccine Preventable Hepatitis (HEPNETI, koordynowanym 
przez Uniwersytet w Antwerpii. 
O międzynarodowej randze Katedry Medycyny Sądowej świadczy 
powierzenie jej przez Międzynarodową Komisję Osób Zaginionych, 
powołaną przez rząd USA oraz Instytut Osób Zaginionych w Sarajewie 
(Bośnia i Hercegowina), badań w dziedzinie genetycznej identyfikacji 
szczątków ludzkich z grobów masowych ofiar wojny w byłej Jugosławii. 
Pracownicy Katedry wykonywali też ekspertyzy antropologiczne w miej- 
scu ekshumacji szczątków ofiar NKWD i gestapo. Zakład Genetyki Mole- 
kularnej i Sądowej Katedry uczestniczył w międzynarodowych programach 
badawczych z dziedziny genetyki molekularnej i sądowej. Zarówno zakres, 
jal, i metodologia prowadzonych badań odpowiadają standardom przyjętym 
dla nielicznych, wysoce wyspecjalizowanych placówek naukowych w Eu- 
ropie i USA O podobnym profilu. W roku ZOOO Zakład został pozyty- 
wnie zweryfikowany przez laboratorium genetyczne FBI (Waszyngton, 
USA) w zakresie wykonywania badań polimorfizmu mtDNA i zaproszony 
do współtworzenia ogólnoświatowej bazy danych sek-wencji mtDNA dla 
celów identyfikacyjnych. Obecnie prowadzone są badania filogenetyczne 


70
		

/Untitled-6_0001.djvu

			stamy standardom wyznaczonym przez zapisy traktatu bolońskiego? 
Dróg dalszego rozwoju Uczelnia nasza upatruje w połączeniu swoich 
struktur, jako Collegium Medicum, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Lepsze wykorzystanie bazy naukowej i dydaktycznej to jeden 
z powodów fuzji. Ale nie należy zapominać o tym, że akt ten pozwoli 
znaleźć się w tradycyjnej formie wszechnicy, z wszystkimi wydziałami, 
w tym wydziałami medycznymi. Umożliwi też spełnienie uniwersalności 
zainteresowań naukowych obu środowisk oraz stworzenie szerokiej korpo- 
racji uczonych i uczących się. Stanie się podstawą do tworzenia metropolii 
bydgosko-toruńskiej i budowania związków między obu miastami. 
W dniu 27 sierpnia 2004 r. Sejm RP uchwalił ustawę o włą- 
czeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Decyzja, czy z dniem 
1 października 2004 r. będziemy jedną, wielką Uczelnią o szerokich 
perspektywach rozwoju, potrafiącą konkurować nie tylko z uczelniami 
krajowymi, ale też i najlepszym i uniwersytetami Unii Europejskiej, leży 
teraz w rękach Senatu i Prezydenta RP. Jeśli proces legislacyjny zakoń- 
czy się pozytywnie, będzie to drugi uniwersytet w Polsce, który podobnie 
jak Uniwersytet Jagielloński będzie mógł się poszczycić obecnością w swej 
strukturze wydziałów medycznych. 
Z okazji Jubileuszu pragnę złożyć wszystkim Pracownikom i Stu- 
dentom życzenia wielu owocnych lat. 


Danuta Miścicka-Śliwka 
REKTOR 


6
		

/Untitled-70_0001.djvu

			populacji azjatyckich oparte na technikach molekularnych oraz tworzone 
są duże populacyjne bazy danych profili genetycznych dostępnych m.in. 
dla europejskiej populacyjnej bazy danych mtDNA (EMPOP), powstaj
cej 
pod auspicjami Europejskiej Grupy Profilowania DNA (EDNAP). 
W tym okresie szereg przedsięwzięć naukowych i prac badaw. 
czych zostało nagrodzonych. W 1997 r. indywidualną Nagrodę Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej za dotychczasowe zaangażowanie i pracę 
dla dobra osób zakażonych HIV i chorych na AIDS otrzymał dr hab. n. 
med. Waldemar Halota, a prof. zw. dr hab. n. med. Jan Domaniewski 
oraz dr hab. n. med. Irena Ponikowska zostali w 1998 r. wyróżnieni za 
całokształt pracy naukowej. Nagrody zespołowe Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej otrzymali: pro£. dr hab. n. bioL Ryszard Oliński, dr n. med. 
Karol Białkowski, dr n. chem. Piotr Cysewski, dr n. med. Paweł Jaruga, 
dr n. med. Marek Jurgowiak, dr n. bioI. Tomasz Zastawny za cykl prac 
nt. Indukcja i naprawa oksydacyjnych uszkodzeń DNA - znaczenie bio- 
logiczne; prof. dr hab. n. bioI. Ryszard Oliński, dr n. fiz. Piotr CysewskL 
dr n. med. Piotr Jaruga, dr Tomasz Zastawny, mgr Karol Białkowski, mgr 
Marek Foksiński za cykl prac poświęconych znaczeniu oksydacyjnych 
uszkodzeń DNA w patologii; prof. dr hab. n. bioI. Ryszard Oliński, dr 
n. fiz. Piotr Cyse\lJSki, dr n. med. Piotr Jaruga, dr Tomasz Zastawny, mgr 
Karol Białkowski, mgr Marek Foksiński za cykl prac pt. Badania nad 
oksydacyjnymi uszkodzeniami DNA i enzymami uczestniczącymi w ich 
naprawie - implikacje dla procesu nowotworzenia. 
W 1999 r. za opracowanie Podręcznego słownika medycznego 
polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego Minister Zdrowia przyznał 
nagrodę zespołowi w składzie: dr hab. n med. Małgorzata Tafil-Klawe 
i dr n. med. Jacek Klawe. Natomiast w 2000 r. została wyróżniona praca 
z dziedziny właściwości tautomerycznych i kodujących zasad azotowych t 
zmodyfikowanych działaniem rodnika hydroksylowego; dr. hab. n. chem. 
Piotra Cysewskiego. W 2001 r. wyróżniono dr. n. med. Zbigniewa Włodar- 
czyka za rozwój transplantologii w regionie kujawsko-pomorskim. 
W 1999 r. nagrodę naukową przyznaną przez Prezydenta Mia- 
sta Bydgoszczy otrzymał zespół Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii 
i Gastroenterologii pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mieczysławy 
Czerwionka-Szaflarskiej _ 
W 1998 r. Międzynarodową nagrodę Fellows Award for Re- 
search Excellence, in recognition of excellence in biomedical research, 
przyznawaną przez National Institutes of Health, Bethesda, Maryland) 
USA za odkrycia na polu mechanizmów nowotworzenia otrzymał dr 
n. med. Karol Białkowski. 
W roku 1998 zostały również przyznane Stypendia Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, które otrzyma1i 
dr n. med. Tomasz Grzybowski i mgr Marcin Woźniakt a w roku następnym 
dr n. med. Jakub Czarny i dr n. med. Anna Szaflarska. 
Następczynią pro£. K. Śliwl(j na stanowisku Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą została w 2002 r. prof. dr hab. n. med. Mie- 
czysława Czerwionka-Szaflarska. 
W roku 2001 nagrodę Marszałka województwa kujawsko-pomorskie- 
, 
go w dziedzinie ochrona zdrowia otrzymała prof. Danuta Miścicka-Sliwka. 
W roku 2003 pracownicy naukowi Akademii rozpoczęli realizację 
13 projektów badawczych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i In- 


Działalność naukowa 


td
 
, 
" 


< 


. ..... 
c 


J:.
 
"" 

)H 
 


.. \  


c...  

 . 


t 


Nagroda Marszałka Województwa Kuj	
			

/Untitled-71_0001.djvu

			Działalność naukowa 


ANNALES 
ACADEMIAE i\IEDICAE 
BYDGOSTIENSIS 


Faksymile {)kladkl k..mu XVII .,Anl1ales Acade- 
miae Medinie BydgostieoslS" z 2003 t. 


72 


formatyzacji (dawny I	
			

/Untitled-72_0001.djvu

			blisko trzydziestu różnych populacji ludzkich, szczególną uwagę poświęcając 
zagadnieniom pochodzenia i zróżnicowania Słowian. Wyniki tych prac 
zostały opublikowane w renomowanych czasopismach znajdujących się na 
Liście Fi1adelfijskiej, co mialo decydujący wpływ na przyznanie w 2004 r. 
Nagrody Ministra Zdrowia pro£. dr hab. n. med. Danucie Miścickiej-Śliwce, 
prof. zw. AM, dr. n. med. Tomaszowi Grzybowskiemu, dr. n. med. Jakubowi 
Czaj nemu za osiągnięcia w dziedzinie genetyki molekularnej i sądowej. 
Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymał Zespół Katedry 
i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w składzie: dr n. med. 
Grażyna Bała, dr n. med. Grażyna Mierzwa, dr n. med. Anna Szaflarska- 
-Popławska, dr n. med. Izabela Zielińska. Stypendium Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki otrzymał w 2004 r. mgr 
Rafał RóżalskL Kontynuację ubiegłorocznego stypendium Fundacji otrzymał 
dr Daniel Gackowski. Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy obzymał 
dr n. med. Marcin Woźniak. 
W ciągu pierwszych 10 lat liczba samodzielnych pracowników nau- 
kowych zwiększyła się niemal trzykrotnie, a przez 20 lat istnienia samodziel- 
nej uczelni - siedmiokrotnie (108 profesorów i doktorów habiJitowanych). 
W czasie 20-letniej historii działalności naukowo-badawczej Aka- 
demia Medyczna im. Ludv.Jika Rydygiera w Bydgoszczy wyspecjalizowała 
się w wielu kierunkach badań naukowych, z których wiodące stały się 
w szczególności: choroby nowotworowe, urazy i ich następstwa dla ustro- 
ju, choroby układu krążenia, choroby alergiczne, biologia molekularna, 
uzależnienie alkoholowe, nikotynowe i lekowe oraz ochrona zdrowia mat- 
ki, dziecka i rodziny. 
Profil naukowy uczelni wiąże się ściśle z realizowanymi w kate- 
drach, klinikach i zakładach tematami naukowymi resortowymi i uczel- 
nianymi. Miar
 dorobku naukowego s
 liczne publikacje pracowników 
w piśmiennictwie krajowvm i zagranicznym 
Wyraźny wzrost liczby opublikowanych prac zauważyć można 
w ostatnich dwóch latach. Jest to efekt dużego nacisku władz Uczelni na 
motywację wysiłku w ce1u zwiększenia dorobku naukowego pracowników 
naukowo-dydaktycznych Akademii. 
Wyrazem aktywnej działalności naukowej bydgoskiego środowiska 
medycznego był też, poza licznymi publikacjami w piśmiennictwie kra- 
jowym i zagranicznym, znaczący udział w zjazdach i sympozjach nau- 
kowych w kraju i za granicą, których uczestnikami lub organizatorami byli 
pracownicy Akademii. Stanowiły one okazję do prezentacji wyników badań 
naukowych, jak również porównań i wymiany doświadczeń z naukowcami 
z przodujących światowych ośrodków badawczych. Co roku gościliśmy 
wielu wybitnych uczonych z calego świata, a wielu naszych pracowników 
naukowych odbywało liczne staże naukowe oraz wyjeżdżało na stypendia 
zagraniczne do uznanych placówek naukowych. Wielu z nich aktywnie 
uczestniczy w pracach międzynarodowych towarzystw i organizacji. 
Wyrazem uznania dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy był, już 
w początkach jej istnienia, wybór pracowników z tytułem profesora na 
stanowlska prezesów zarządów licznych towarzystw i organizacji nau- 
kowych, m.in.: prof. Zygmunta Mackievvicza na prezesa Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, prof. Józefa Kałużnego na prezesa Polskiego Towa- 
rzystwa Okulistycznego, pro£. Arkadiusza Jawienia - Polskiego T owarzys- 
twa Angiologicznego, prof. RybakoVJSkiego - Polskiego Towarzystwa Psy- 


Działalność naukowa 


U",bap= 
55C1 
50CI 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) -- 
-,} 
:jCl 
O. 
to- CI:) CI ..-- C\I C') 
 rJ') (Co ...... lO) CD .ci _ ("ol I('") 
romrnmC1mC!Q"IoQ)C)c:.o>oooo 
QOJ.c:nmO)O}t:1)C:»O}D)O)mocc.c 
."... _ __ __ -r- ...-- ....- -r- ...-- ..- ....-- ...-- C'"ł 
 C'f c-.J 


.

 .

 


I<:rajowe i zagrani
 publikacje pracowmków . 
Akademii Medycznej w Bydgoszczv w latach 
1987-2003 


L!cWo
. 
12 . 
lO 


et- 
6t- 


- 
r- - - - 
-- - f- - - - - 
- - T r- - - - - 
.... ..... - - - - 


:ft 
r-- 
,e, !> 
 .g, t} !Q !f? & t...&-.&>..& 
#'
 
J#.&'$
 #
 
 r#'¥rt;rrr;>' 


LICzba