/adresy_193300001_0001.djvu

			-łt.".....,I.......'.tI,.m
'..."...II"...........IIIIII.III......,III..IIIHI 


.: 


! ' 
l 


. 
I 
i 
K"SłĄŻK A I 
I 
ADQESQ'WA I 
, <
.. ,¥i _
: .. .,.'< _ _ I I 

' 
, '. "" . - . 
-.: 't'; '. '4 + I 
MIASTA · I 
J '
<'P :t 
. ..... 


"T 


[, 


L  


f, 


. BYDGOSZCZY: 
[>:..; 
 
.;..
 .:t łI 

 -40 


.... 


I 
I 
= 
. 
3 
! 
I 

 


f- 


ł -, 


l; . 
..... 

 


'> 


.. 


'.... 


... 


; 


::.. 


.........., 


.nl""'1I .. II I..mhl.... 


. t. ..
		

/adresy_193300002_0001.djvu

			, 
" 


, _ 
. ," Najwi e kszy maaazyn 
I ,iII " 
;j IH ',' 
"jl", 
I I 
 '!I 5: li'" :',;1 1 ", ,IIJ I, I I 
 - I k - b 

i ł' j t , ." I !i I ,
 . 
 
, . fI..,', H!. li 
; , ; . . II ; 
" .",." ł jl 
 1 1H I ,f
" "
,' ,
 dl zIem p o s IC 
f.ll 
 . 18 ,I 
 I 
 I .hi ' m -' I 
'-, I.L. I L, .. t l! c 
_ \' 
,... 
IIU , 
I 
 ,I. . -,!4 '&'
', 
I 
 ;::I'
'£-> ,
 
.14" ' , I ,. 

J!:1. - .'1...... 
...., ; -=- II! łi '.1 I"'łj t 1: i '. 1 , 

- 
 " U; Jl ' 't. " .
,; 
, ,\' - 
 - .... ".. _ ", t . : r '[ '1 I r '¥ _ ' 
ł' --. , '. " 
. ''''', 
--- , ." . ""\"'

 -: 

 


Gdańska 15 J-18e De Te 

 
D C o S -ł:\ o o", "'0 w A o. o Telefon 3-54 
Telefon Cukierni 17 
Poleca po najniiszych cenach 


PARTER: 


Jedwabie, wełny, płótna lniane i bawełniane, sto- 
łową bieliznę, artykuły kąpielowe, obuwie nlęskie, 
artykuły męskie, pończochy, rękawiczki, bieliznę 
damską i niemowlęcą, trykotaże, robótki igaJanterję 
I. PIĘTRO: 
Konfekcja dan1ska i męska, kapelusze dmuskie 
i męskie, konfekcja zawodowa, obuwie dałnskie 


II. PIĘTRO: 
Dywany, firanki, kołdry, koce, linoleUlu, chod- 
niki, ceraty, karnisze, materje dekoracyjne, 
kapy, bielizna pościelowa, zabawki 


III. PI Ę TRO: 
Wystawa dywanów.
		

/adresy_193300003_0001.djvu

			, ,.,. 
-


' .ł '. 
 
-' 


",)- .-
., '" 
i 


, -' '\
 


. 
lakła
 U
el
ieueń Wlajemnydl lakła
 U
el
ie[leń na ly[ie 
w POlnaniu w POloaoiu 


Plac Nowomiejski 8 
Telefony: 2381,3717,3807,4112, 
5372, 5381. 
Telegramy: Ogniowe - Poznań 


Plac Nowomiejski 8 
T e I e f o n y: 2381, 3717, 3807, 4112, 
5372, 5381. 
Telegramy: Życiowe - Poznań 


Oddział w Toruniu, ul. Żeglarska 26 


Cel: dobro publiczne 


Nieobliczone na zysk 


Prawno-publiczne Zakłady Ubezpieczeń na Woj. Poznańskie 
i Pomorskie 


Ubezpieczenia: 
. 
Ogniowe - Gradowe - Zyciowe 


Wnioski ubezpieczeniowe spisuje i udziela bezpłatnie 
porad i informacyj w sprawach ubezpieczeniowych 


INSPEKTOR POWIATOWY Z. U. W. i Z. U. Ż. 


na miasto i powiat Bydgoszcz 
JAN BARANIAK, Bydgoszcz, ul. Grodzka 8 
Telefon 825
		

/adresy_193300004_0001.djvu

			. 
K S I ,Ą Z K A 
ADRESOWA 


MlASTA 


ł 


BYDGOSZCZY 


NA ROK 


. 


1933 


OPRACOWAŁ I WYDAŁ 


WŁADYSŁAW WEBER 


DYREKTOR BIUR PRZY MAGISTRACIE M. BYDGOSZCZY 
UL. JAGIELLONSKA 26, TELEFO:>l 6-
5 


TREŚĆ: 


Stroiła 


Bydgoszcz W świetle cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dział informacyjny: \Yładze, urzędy, 
nstytucje pań
twowe i samorządowe 
Wolne zawody, handel, przemY8ł, rzemiosła. 
Rpis ulic miasta Bydgoszczy. . . . . . . . 
Spis mieszkańc6w wpdhlg uliC' . . . . . . . 
Hpis mieszkańców w porządku alfabetyczn:ym 
Zmiany w ruchu ludności . . . . . . . . . . 


(papier biały) 


" 


.. 


V 
IX 
l 
] 
5 
] 
36-1 


,. 


" 


(papier niebieski) 


" 


" 


(papier biały) 


" 


.. 


- 
------ --- .- - - 
 - - -- 
DRUKIEM ZAKI
ADÓW GRAFICZNYCH "BIBLjOTEKA POLSKA" W BYDGOSZCZY
		

/adresy_193300005_0001.djvu

			, 
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOSCI 
MIASTA BYDGOSZC
Y 
nI. JaHiellońska 4 W BYDGOSZCZY Telefon 2006. 2007 


Przyjmnje wkłady oszczednościowe 
. i załatwia wiszetkie tranzakcje 
bankowe  


.. 


Za wszelkie zobowiązania K. K. O. 
odpowiada Hmina miasta BYdHOSZCZY 
całym swym majątkiem oraz siłą 
podatkową  


, 
 

 
l\YO
		

/adresy_193300006_0001.djvu

			OD WYDAWNICTWA. 


Zgórą trzy lata upłynęły już od ostatnio wydanego rocznika 
Książki Adresowej m. Bydgoszczy. W międzyczasie na terenie 
naszego miasta zaszło wiele zasadniczych zmian: wprowadzono 
nową numerację domów i mieszkań, powstało wiele nowych zabu- 
dowań. Wydanie nowego rocznika Książki Adresowej okazało sie 
więc niezbędne. Wprowadzony ostatnio nowy system meldunkowy 
wraz z ankietą z dn. I lipca T93I r., wpłynął w poważnej mierze 
na polepszenie materjału źródłowego, z jakiego czerpano treść niniej- 
szego dzieła. W zrozumieniu swego szczytnego zadania wydaw- 
nictwo Książki Adresowej, cieszące się dotąd zaufaniem społeczeń- 
stwa, czego dowodem liczne zapytania nietylko z pośród obywateli 
miasta, ale i z poza jego obrębu, odważyło się wydać tak oczekiwaną 
książkę mimo napotykanych trudności, powstałych na skutek ostat- 
nio bardzo ostro przejawiającego się kryzysu. 
W nadziei, iż społeczeństwo, oceniając ten wysiłek, poprze 
go jak dotąd, wydawnictwo oddaje niniejszy rocznik na usługi 
obywateli. 


. A utor i wydawca. 


..'
		

/adresy_193300008_0001.djvu

			, 
- 
 
: 
, 


," 
 "
 
Q)" ': 


,.. 


'- 


I 
, , 


Q!m' 


i 
,n 
 :"" : r " ,! 
" I 
,
 - 
,Uj\-, 
 ;,r,
 

!.. ,II : I 
m
:s ,II 
.' 
I' 
'IłIIIUlLIIIłłIi" ij , 


ą;: 
II:
JI" :11'1:,1, '

" 


lewe ulki!wi[l r Ro
akowlki 


. 
Fabryka Wyrobów Zelaznych 
Bydgoszcz 
B i u r o : Podgórna 9, telefon nr. 892 
F a b ryk a: Nowodworska 26, tel. 2206 


wyrabia: 


Oddz. 1. Okucia budowlane Jak: 
Zamki i zawiasy do drzwi 
i okien, b a s k w ił e i t. d. 
Oddz. II. Łóżka i umywalnie metalowe, 
materace pat. wyściel. i t. d. 


Cenniki na żądanie!  

 
 

 
 
g Mitscbka i" Ska 
 

 dawniej, CARL SCHROEDER 
 

 ZAKŁADY PRZEMYSŁOWO - DRZEWNE 
 

 
 

 Bydgoszcz, ul. Toruńska 89, telefon 18 
 

 
 

 Wyrabiamy: pudełeczka drewniane z fornierów struganych do cygar, 
 
o;;;J perfum, mydeł, cukierków i t. p. Forniery strugane '.;;J 

 niesklejane z drzew liściastych, przeważnie olszyn. 
 

 Skrzynie drewniane do transportu wszelkich przedmiotów. 
 

 TARTAK PAROWY
		

/adresy_193300009_0001.djvu

			I 
I 
i I 


i 


l 


, 11-, 0.. 
"'I
 I 


 
, ,.I 
I..... J J. 
...  :::. 
. 
";
....
 -"':- 
.

...:. - 
.-----:: /' 


 - 


i! l 


....'1' 


J!"" 
" 
 


t.! 1-1; .. __ 
:.:..J 


I.. . 


u 


-6; 


,L
 


.N \ ' 
, -ł#''' I 
'. ' j , 
- 
 
- ... I 
. .
.
 -:.. - ' 
n .':'-
r-.:... 

 ....- 


w 


-L 


Jo 
to 


.-: 


BYDGOSZCZ W ŚWIETLE CYFR. 


Bydgoszcz zajmuje pod względem ilości miesz- ' Kolomyja 33.385 mieszkańc. 
kańców dziewiąte, pod wzgl
em zaś obszaru Płock . . 32.777 
czwarte miejsce pośród miast polskich, jak wy- Zawiercie 3
. 713 
kazuje poniższe zestawienie (według stanu z dnia Drohobycz 32.622 
9. XII. 1931 r.)'", Pińsk 31.913 
Inowrocław . 30.862 
Stryj 30.682 

owy Sącz. 30.278 
Gdynia 30.210 
Gniezno 29.924 
Chełm . 29.222 
Kowel . 27.650 
Rzeszów 27.499 
Zgierz . 26.64Ci 
Ostrowiec 25.983 
Żyrardów 25.081 
Łomża. . . . . . . _. 25.065 .. 
Najwi
kszemmiastem w Polsce jest \Varszawa, 
licząca około 1.180.000 mieszkaliców, najmniej- 
szem - Kopanica w \Vielkopolsce, z 640 miesz- 
kańcami. 

a I km k--w przypada w Bydgoszczy 1.808 
mieszkańców. 
11iasto Bydgoszcz zajmuje 65 km kw obszaru. 
Obszar ten pod wzg1f;:dem przeznaczenia użyt- 
kowego dzieli się następująco: 
Tereny zabudowane. 637 ha 94 ar 48 m:!: 
Tereny niezabudowane . 4.630.. 82" 44" 
Drogi, ulice i place 861" 19.. 75.. 
Parki i ogrody pub!. 43" 00" 00.. 
(
entarze .... 3S" 76" 19" 
".ody ...... 259.. 28" 07.. 
Boiska i inne tereny 72.. 75" 05 ,. 
Razem . 6.5-13 ha 73 ar 98 m 2 


Warszawa 
Łódź . 
Lwów . 
Poznań 
Kraków 
Wilno . 
Katowice 
Cz
stochowa 
Bydgoszcz . 
Lublin. . . 

osnowiec 
Białystok .. 
Królewska Huta 
Radom 
Stanisławów 
Kielce . . 
\Vłocławek 
Kalisz . . 
Toruń . . 
Przemyśl . 
Piotrków . 
Grudziadz 
(jrodno
 .. ...... 
Brześć n/Bugiem 
Bf;:dzin. . 
Pabjanice 
Tarnów . 
Borysław. 
Równe. . . . . . . 
Tomaszów 3Iazowiecki . 
Dąbrowa Górnicza 

iedlce . 
Tarnopol 
Luck 


l. 178.211 mieszkańc. 
605.467 
316.177 
246.698 
221.260 
1..345 
127.044 
ll7.594 
117.528 
112.539 
109.454 
91.335 
80.734 
78.063 
60.256 
:')8.397 
56.277 
55.125 
.54.280 
51.379 
.31.281 
50.405 
49.818 
49.435 
47.812 
45.6U 
4.3.23,'> 
41.683 
40.788 
38.065 
36.987 
36.927 
35.831 
3':;.70U 


" 


,. 


3Iiasto posiada 383 ulic. Ogólna powierzchnia 
dróg i ulic wynosi 1.194.563 m:!:, długość 196 km. 
Najdłuższą jest ul. Toruńska - 7.586 mtr. 
Przy ulicach- jest wysadzonych 13.386 drzew.
		

/adresy_193300010_0001.djvu

			VI 


Bydgoszcz w świetle cyfr 


Ludność. 
Liczba ludności według spisu z dnia 30. IX. 
1921 r. wYnosiła 87.64-3. 
Liczba iudności według spisu z dnia 9. XII. 
1931 r. wynosiła 117.528. 
\V ciągu więc 10 lat. przybyło ludności 29.8R5. 
Liczba ludności i budynków mieszkalnych we- 
dług spisu ludności 9. XII. 1931 r.: 
Bydg. miasto 66.698 mieszko 3.220 bud. mieszko 
8zwederowo II. 7 30 809 
Wilczak"-. 7.441 415 
Wilczak:\1. . 8.466 433 
Bielawy. . . 3.168 235 
Skrzetusko . 1.787 146 
Bartodzieje 1\1. 2.639 243" 
Jachcice . . 1.940 237 
Czyżkówko 2.744 " 230 
Wilczak .. 
(l\liedzYli.) 1.220 " 
Biedaszkowo . 242 " 
Bielice N owe. 795 
Rupienica . . 3.674 
KapuściskaW. 1.762 
Bartodzieje\\'. 882 
Kapuściska 
r. 669 
Ka puściska 
Dolne. .. 5R4 
Czersk Polski 465 
Fordonek .. 622 
Ludność według wyznania: 
katolików . . 
ewangelików. 
żydów 
innych 


Naturalny ruch 
ludności 


150 
26 
64 
314 
lU 
69 
68 


" 


" 


" 


54 
26 
52 


105.147 89,5% 
10.007 8,5% 
1.880 - 1,6% 
494 - 0,4% 
I \"" latach 
1929 I 1930 
 1931 Iałżeństw zawart.o 
Urodzeń ż)''Wych . 
Zgonów . . . . . 
Przyrost naturalny 
Na 1.000 mieszkańców 
przypada w stosunku 
rocznym: . . . 
'Urodzeń żywych . .. 24,4 24,11 21,5 
Zgonów . . . . . .. 13,8 12,81 12,7 
Kiezależnie od powyższego należy na tern 
miejscu uwzglE;:dnić dane cyfrowe dotyczące 
ruchu ludności według zestawienia tut. \Yydziału 
Ewid. Ludności i to według wpływających mel. 
dunków. \Y ubiegłym roku kalendarzowym za- 
notowano: 
Zameldowań . 21.346 
Przemeldowań 31.378 
Odmeldowań 19.664 
Razem. . . 72.388 
Według zestawienia rejestru osób przybyw:a- 
jących i opuszczających miasto, z uwzgl
Ille- 
niem urodzeń i zgonów, wynosi w czaSie od 
l lipca 1931 do I lipca 1932 r. 
Przypływ: Odpływ: 
mężcz. 9.367 mężcz. 8.553 
k obiet 9.46 0 k obiet 8.743 
18.827 17.296 


925' 891 
2.868 2.839 
1.614 1.513 
1.254 1.326 


788 
2.548 
1.506 
1.042 


Różnica: 
mężcz. . +814 
kob iet +717 
+ 1.531 


" 


I Ostatnio uz
'skane zestawienie stanu ludności 
miasta Bydgoszczy wykazuje na dziel} l stycz- 
nia 1933 r. 119.208. 
Opieka społeczna. Liczba stale w:,;pomaganych 
z końcem r. 1932 - 1.358 osób, pozat€m 
75 sie- 
rot. i 300 półsierot. Obiadów wydała l{uchnia 
Lud. wub. roku 2.486.151 i t.yleż porcyj a 250 gra- 
mów chleba. \Y przytułku dla bezdomnych udzif'- 
lono 12.000 noclegów. Szpitali i klinik: 18, łóżek 
ca. 600. 
Szkolnictwo. W mieście są następujące szko
: 
publ. szkół powszechnych 23. prywatnych 2, 
wydziałowych 2, średnich ogólno-kształcących 8, 
zawodowych 10. Z początkiem roku szkolnego 
1932/33 ogółem zapisanych było ucznić.w 21.452. 
Teatr Miejski. W roku 1931 było 433 przed- 
stawiel}. w tern 199 oper i operetek. Ilość miejsc 
- 743. 
Kinoteatry sprzedały w roku 1932 - 887.349 
biletów. 
Muzeum Miejskie zwiedziło 7.881 o:,;ób. 
Bibljoteka Miejska posiadała z kOl}cem rok
1 
1932 - 119.713 tomów. Frekwencja czytelm- 
ków - 23.133. 
Elektrownia Miejska. Długość kabli 131 km, 
ilość liczników dla światła i motorów - 9.572. 
Gazownia Miejska. Długość przewodć,w gazo- 
wych 93.180 mb. Liczba czynnych gazomierzy 
13.441. LatarIl ulicznych 1.710. 
Wodociągi. Długość sieci 71,5 km. Liczba 
nieruchomości połączonych z siecią 2.993. 
Kanalizacje. Długość sieci 78 km, przyłączo- 
nych nieruchomości 2.916. 
Rzeźnia Miejska. \V roku 1932 ubito ogółem 
131. 730 sztuk b
ła. Roczna konsumcja mif;:sa 
wynosiła na jednego obywatela 60,97 kg. Lodu 
wyprodukowano 616.434 kg. 
Straż Pożarna. \V roku 1932 było 84 pożarów. 
Personel wynosi 71 osób. 
Komunikacja - ruch w roku 1931. Koleje: 
Sprzedano biletów na dworcu głć'wnym 848.361. 
Na dworcu kolejki powiatowej 80.909. 
Lotnictwo: Przylotów na lotnisko bydgoskie 296, 
odlotów 299. Przewieziono 991 pasażerów, 
975 kg poczty i 19.338 kg bagażu. 
Poczta: Nadano przesyłek 22.174.729 sztuk, 
paczek 162.031, przekazów na sumę 18.970.385, 
czasopism 7.109.720, telegramów 61.503. Abo- 
nentów telefonicznych z końcem 1932 r. - 
1.860, abonentów radjofonicznych - 3.232. 
Tramwaje: Sprzedano w roku 1931 przeszło 
5 miljonów biletów. Długość linij tramwa- 
jowych 12 km. 
POjazdy mechaniczne: Samochodów 484, moto- 
cykli 116, rowerów 12.328, autobusów 12. 
Pośrednictwo pracy: Poszukujących pracy przy 
kOl}cU ł932 r. - 8.560, w tern 7.200 męż- 
czyzn. . 
Kasa Chorych: Przeciętna liczba ubezpieczo- 
nych w roku 1931 wynosiła 22.740. 


" 


".
		

/adresy_193300011_0001.djvu

			DZIAŁ INFORMACYJNY 


ohejn1uj e: 


Str. 
IX 
IX 
X 
X 
X 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XII 
XII 
XVI 
XVII 
XIX 
XIX 
XXI 
XXI 
XXIII 


A. \Vładze, urzędy i instytucje państwowe . . . . 
1. \Vładze i urzędy państw. adm.inistracji ogólnej 
2. Władze wojskowe .... 
3. Władze sądowe. . . . . . . . 
4. \Vładze i urzędy skarbowe 
5. Państwowy urząd meljoracyjny 
6. Państwowy Inspektorat Pracy 
7. Państw. Instytut Nauk. Gosp. Wiejsk. 
8. :\fiejsc. urząd miar . . . 
9. Dyrekcja Poczt i Telegr. 
10. Konsulaty . . . . . . . 
B. \Hadze, urzędy i instytucje miejskie 
C. Inne instytucje samorządowe 
D. Szkoły, oświata i nauka 
E. Lecznice 
F. \Vyznania. . . . 
G. Komunikacja . . 
/'
 
H. Dział polity
y i prasa 
J. Organizacje społeczne 
K. Różne: 


3. 
.ł-' 
4. 
5. 


1. Taryfa pocztowa . . . . 
2. 
is naczelników obwod. 
_ rozj emców okr. 
" Okręgów opiekuńczych 
" sygnalizatorów. Straży pożarnej 


. 
, \ 


XXIX 
XXX 
XXXJ 
XXXII 
. XXXIII
		

/adresy_193300012_0001.djvu

			.


.
 

 
 

 
 
i B. Hentzer i Ska 
 

 . Hurtownia towarów kolonjalnych - Palarnia kawy i 

 
 

 Monopolowa sprzedaż soli i zapałek 
 

 
 

 
 

 ul. Gdańska 42 Bydgoszcz Tel. 341 i 1315 
 

 
 

 
 
 ==:==::==
======:=======:===. . 
o o 
o 8 
o " 
I Łapa Aleksy i 
8 8 
8 Restauracja ti 
o o 
o o 
U Winiarnia i Probiernia Ił 
8 8 
o o 
o o 
o pod firmą O 
o O 
O O 
I Jan Cisewski fi 
8 8 
o Star y Rynek 21 " 
,t o 
8 Telefon 11-82 fi 
o o 
o o 
o o 
-
C
=
=

==:==
. _ 


LAN OWI RTSC HAFTLI C H E 
.ZENTRALGENOSSENSCHAFT 


Tow. z ogr. por. 


.Oddział W Bydgoszczy 
Dworcowa 67. Telefony 291, 374, 1076 


Od dz. zboża. Abtg. Getreide 
" m.aszyn ",}laschinen 
" paszy i nawozów" Futter- u. 
Diingemittel 


- 


K. Kujawski 


Skład towarów. 
kolonjalnych i win 


HURT! - DETAL! 


Restauracja 


Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 34 
Telefon 425 


- 


.aaa 

 __. 
. . 
= Stanisław Jaros 
 
= Kolektura 
 

 Loterji Państwo,!ej 
 
. ul. Gdańska 63, telefon 17-95 . 
. . 
. Konto P. K. O. Poznań 211.196 . 
. . 
. 


.
		

/adresy_193300013_0001.djvu

			urzędowo - informacyj ny. 
Władze, 


Dział 


A. 


urzędy i instytucje 


, 
panstwowe. 


l. WŁADZE I URZĘDYiPAŃSTWOWEJ 
ADMINISTRACJI OGÓLNEJ. 


Starostwo Grodzkie, Bydgoszcz, 
Słowackiego 7, tel. 250. , 
Starosta Grodzki: Dr. .T. Nowak, teL 250, 
pryw. 671. 
Powiat. władza admin. og. na m. Bydgoszcz 
Prezydent miasta: Leon Barciszewski, Ra- 
tusz, tel. 600-605. Patrz \Vładze i urzĘ:dy 
miejskie. 
Lekarz Powiat. na Bydgoszcz-)Iiasto: Dr.)1. X 0- 
wakowski, Grodzka 25. 


Komisarjat Główny Policji Państwowej na miasto 
Bydgoszcz 
.Jagiellońska 5 (gmach wojewódzki), teL 863, 
864 i 942. 
Kierownik: Komisarz Kołaciilski \Yładysław. 
l. K o m i s a l' j a t, .Jagiellońska 5, 'tel. 863, 
864 i 942. 
Kierownik: Podkomisarz Fąferek Andrzej. 
U. K o m i s a l' j a t, Wileńska 6, tel. 863, 
864 i 942. 
Kierownik: Podkomisarz 
liziołek Józef. 
III. K o m i s a l' j a t, \Vroclawska 5, tel. 863, 
- 864 i 942. 
Kierownik: Podkomisarz Szyszkowski Tad. 
IV. K o m i s a r j a t, Toruńska 54, tel. 863. 
864 i 942. 
Kierownik: Aspirant Okołowicz Eugenjusz. 
Posterunek P. P. Bydgoszcz-Kapu
iska, For. 
dOIlska 101, tel. 863, 864 i 942. 
Komendant, Posterunku: st. post. Ratajczak ::;. 
Posterunek Kolejowy P. P., Dworzec, tel. 863. 
864 i 942. 
Komendant Posterunku: st. przod. Pulina .J. 
Wydział Śledczy, Jagiellollska 5, tel. 863, 864 
i 942. . 
Kierownik: Podkomisarz Lissowski Kazimiel"z. 


Starostwo Powiatowe Bydgoskie 
Słowackiego i, tel. 245, 250. 
::;tarost-a Powiatowy: Dr. J. Nowak, }Jokój 2. 
teł. 250, pryw. 671. 
Komenda Policji Państwowej pow. bydgoskiego 
(wieś) w Bydgoszczy 

Ienn.ica 4, tel. 1994. ' 
Komendant Pow. Pol. Palistw.: PudkOluisarz 
Rclewicz. 


Posterunek POlicji Państwowej pow. bydgoskiego 
w Bydgoszczy (rejon okolicy Bydgoszczy) 
)Ienllica 4. 
Komendant posterunku: Korbik, st. przod. p. p. 


· Lekarz powiatowy na powiat wiejski. 
Dr. GaszYliski. Siedziba urzęd.: Staro
two Po- 
wiatowe, Słowackiego i, tel. 250. 


Powiatowy Lekarz Weterynarji. 
Dr. Sentkowski. Siedziba urz
d.: Starostwo 
Powiatowe, Słowackiego 7, tel. 250. 
Wydział Powiatowy 
Słowackiego 7, tel. 245 i 
50. 
Przewodniczący: Dr. J. :Xowak. 


Referat Budowlany na miasto Bydgoszcz i po- 
wiaty: Bydgoszcz, Szubin, Wyrzysk. 
Jagiellońska 5, pok. 85, 86, 87, tel. 92. 
Kierownik referatu: Ignacy Kurowski. 
Pomorski Inspektorat Okręgowy Straży Granicz- 
nej w Bydgoszczy 
Al. Ossoliiu;kich 7, t.el. .32. 


Powiatowy Zarząd Drogowy 
Slowackieg:o 7, tel. 245 i 250. 
Budowniczy powiatowy: Fi:,;cher. 


Powiatowa Kasa Komunalna 
Słowackiego 7 (gmach \Y ydziału Powiatowego), 
tel. 245 i 250. 
Kierownik kasy: "'ierzykowski. 
K. K. O. pow. Bydgoskiego pa.trz str. XVII. 
Lecznica Powiatowa Bydgoszcz 
Senatorska 30, tel. 1542. 
Dyrektor szpitala: Dr. Suf£czYliski. 


Urząd Wójtowski I 
Xaruszewicza lO, tel. 1591. 
Kierownik: \V ójt Ki:,;trzyń, mieszko pryw": gmina. 
, Brzoza. 


Urząd .Wójtowski II 
Libelta 2, tel. 1936. 
Kierownik: \\"ójt Ostrowski. mieszko pryw. = 
gmina Trz8('iewiec.
		

/adresy_193300014_0001.djvu

			x 


Władze urzędy i instytucje państwowe 


Bydgoskie KOleje Powiatowe. 
Patrz Komunikacja. 
Państwowe Nadleśnictwo Bartodzieje 
Garbary 13, tel. 392. 
Xadleśniczy: Inż. Lewicki. 


Państwowe Nadleśnictwo Jachcice 
Poniato
skiego 8, tel. 337. 
Xad]esniczy: Inż. Hubicki. 


Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz 
3 :1Iaja 11, tel. 1328. 
Xadleśniczy: Zwolanowski. 


2. WŁADZE WOJSKOWE. 
Dowództwo 15 Dywizji Piechoty 
Ks. Ad. Czartoryskiego 20. 
D-ca: Gen. dyw. Thommee \\
iktor, tel. 20
1. 
Komenda Garnizonu 
Ks. Ad. Czartoryskiego 20, tel. 2030. 
Oficer Placu 
::!.\Iarsz. Focha 9, tel. 2004. 
 
::!.\Ijr. Biskup Andrzej. 
Dowództwo 61 pułku piechoty 
Północna 2, tel. 2019. 
D-ca: płk. dypl. Korkozowicz Jan. 
Dowództwo 62 pułku piechoty 
\Varszawska 10, tel. 2012. 
D-ca: płk. dypl. Powierza \Vładysław. 
Dowództwo 15 pułku artylerji lekkiej 
Gdallska 147, tel. 2013. 
D-ca.: płk. Romiszewski Brunon. 


Dowództwo 16 pułku ułanów 
Szubińska, tel. 2008. 
D-ca: ppłk. Helmut-Tarnasiewicz Edmund. 


Dowództwo 11 dyonu art. konnej 
GdańEka 147. 
D-ca: płk. Dębiński Włodzimierz. 
Komenda Szkoły Podchorążych Piech. dla PodoI. 
Gdańska 190, tel. 2002. 
Kmdt.: płk. Kossecki Stefan. 
Kadra 8 Dyonu Samochod. 
Północna 2, tel. 2014. 
Kmdt.: major l\'1eyer Andrzej. 
Wojskowy Sąd Rejonowy 
:\Iarsz. Focha 9, tel. 2017. 
Kier.: kpt. Mazanowski St. 
Dowództwo Plutonu Żandarmerji Wojskowej 
Marsz. Focha. 25, tel. 2010. 


Składnica Uzbrojenia 
Ossowa Góra, tel. 2035. 
Kier.: kpt. Wójtowicz. 
Powiat. Komenda Uzupełnień B
dgoszcz miasto 
Gen. Bema 17, tel. 2029. 
K.mdt.: major Korzański Ryszard. 
Powiat. Komenda Uzupełnień Bydgoszcz powiat 
Gen. Bema 17, tel. 2029. 
Kmdt.: ppłk. Effert. 
Składnica Mat. Intendenckiego 
)[arsz. Focha 23. 
Centrum Wyszkolenia Podoł. Lotnictwa 
Szosa Szubińska, teL 2011. 
Kmdt.: ppłk. Prauszer. 
. 


3. WŁADZE SĄDOWE. 
Sąd Okręgowy 
Wały Jągiellońskie 4, tel. 349 (centrala). 
Prezes: Zułkwa }likołaj, tel. 1829, pok. 29. 
Prokuratura Sądu Okręgowego 
Wały Jagiellońskie 4, tel. 1828. 
Kierownik: Prok. Sobiecki \Valery, tel. 1828, 
pryw. 2134. 


Więzienie. 
Naczelnik: Fortuna Leopold, tel. 1645. 


Sąd Grodzki 
Wały Jagiellońskie 2. 
Kierownik: Sędzia Sądu Okręg. Pogoda Benon, 
tel. przez centralę 349. 


Komornicy sądowi. 
Obwód I. ::;tężycki St., Wełn. Rynek 12. 
II. Bertrand M., Śniadeckich 15. 
III. )Ialak Franc., Chrobrego 6. 
IV. \\Tałkiewicz Karol, Farna 5. 
V. Klóskowski Ant., Garbary 11. 
VI. 'Wierzbicki Jan, Poznańska 7. 
VII. Czerniewicz J., Śniadeckich 26. 
VIII. Łuczka Stan., Hetmańska 27. 
IX. Woźniak Fr., Św. Trójcy 23. 


.. 


" 


" 


Adwokaci. 
Patrz Dział Branż. 


4. WŁADZE l URZĘDY SKARBOWE. 
Urząd Skarbowy AkCYz i Monopolów Państw. 
Jagiellońska 9, tel. 1199. 
Kierownik: Beliczyński, referendarz. 


I. Urząd Skarbowy w Bydgoszczy (lewy brzeg 
Brdy) 
Jagielloilska 5, tel. 344, parter, pok. 6, 8, 9, 
!O, 11, 31, 32 i 33. 
Kier. Urzędu: :Mgr. Lisowski Zygm., insp. skarb.
		

/adresy_193300015_0001.djvu

			. 


\Vładze, urzędy i instytucje państv..owe 


Xl 


Dział Egzekucyjny I Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy. 
Kierown.: Gaworzewski Aleksy, pok. 8, t.el. 344. 


n. Urząd Skarbowy w Bydgoszczy (prawy brzeg 
Brdy) 
Jagiellońska 5, tel. 1659, pok. 8, 12, 13, 27, 28, 
29 i 30. 
Kier. Ul'zędu:l\lgr.Ożana J., insp. ekarb., pok. 30. 


Dział Egzekucyjny n Urzędu Skarbowego. 
Kierown. : lVIuszYJ1ski Kazimierz, pok. 8, tel. 1659. 


m. Urząd Skarbowy na Bydgoszcz-Powiat 
Jagiellońska 5, parter. tel. 1790, pok. 7, 19, 20 i 26 
Kierownik: Uramowski Wacł., pokój 20. 


5. PAŃSTWOWY URZ
D MELJORACYJNY. 
Państwowy Urząd Meljoracyjny 
Kad Portem 2, tel. 297. 
Kierown.: inż. Raciniewski, insp. budownictwa. 


Krajowy Urząd Budownictwa 
Kwiatowa 8. tel. lIII. 
Kierownik: inż. Lukowski. 


6. PAŃSTWOWY INSPEKTORAT PRACY. 
Inspekcja Pracy 54 Ob
odu 
Jagiellońska 5, tel. 38]. pok. 76, 113, 114 i !l5, 
II piętro. 
In.<;pektor: Tnż. Xapierkowski 
tan. 


Wydział R1)zjen\czy dla Przem. i Handlu 
Jagiellońska 5, tel. 381, pok. 113, [I piętro. 
przewodn.: Inż.i Janicki T., radca bud. meljOl. 


Dział Egzekucyjny III Urzędu Skarbowego. 
Kierown.: Sundmann Edward, pok. 7, tel. 1790. Państwowy 


Kasa Skarbowa 
Jagiellońska 5, tel. 986. 


Urząd Opłat Stemplowych 
(obejmuje terĘ'I?- miasta Bydgoszczy i pow. bydg.) 
JagIellońska 9, tel. 2216. 
Kierownik: l\Irugasiewicz \V., insp. skarb. 


Urząd Celny Bydgoszcz 
Dworzec, tel. 746. 
Kacze] nik: Pech Łucjan. 
Pozatem posiada Urząd Ekspozyturę Pocz- 
towo-Celn.ą, przy Urzędzie PocztoW5'ID Byd- 
goszcz 2, która odprawia przesyłki pocztowe. 


Państwowy Monopol Spirytusowy w Bydgoszczy 
Gdailska 140. tel. 1319. 
Kierownik: inż. Biehler K. 


Państwowa Fabryka Wyrobów Tytoniowych 
w Bydgoszczy 
Dworcowa 108, tel. 236. 
Kierownik: Kłodnicki Tadeusz. 


Urząd Katastralny Bydgoszcz I i n 
Jagiell0I1ska 5, pokój 74. 
Kierownik: "Tarmbier. 


Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe 
Mennica 6, tel. 256. 


"Polmin", państwowa fabr. olejów mineralnych, 
oddz. w Bydgoszczy 
Gdańska 32, tel. 174. 


i Opieki 


Urząd Pośredn. Pracy 
nad Wychodźcami. 
Grodzka 25, tel. 606. 
Kierownik Urz
lu: Tyborski Stan. 


Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia przy 
Min. Pracy i Opieki Społecznej 
Jagielloilska 18, teL 2075. 
Przewodn. Zarz. Obwod.: Tyborski 
t., tel. 2075. 


7. PAŃS'IW. INSTYT. NAUK. GOSP. WmJSK. 
Państw. Instytut Nauk. Gospodarstwa Wiejsk.. 
oddz. w Bydgoszczy 
kancelarja główna Pl. J. '\Teyssenhoffa 11, te1.669. 
Zast. dyrekt.: Prof. dr. Grabowski L., Al. Osso- 
liilskich 8. 


8. MIEJSCOWY URZĄD MIAR 
Toruilska 21. tel. ]950. 
Kierown.: Smogu!" Fr., st.legalizator. 


9. DYREKCJA POCZT I TELEGRAFÓW. 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
.Jagiellońska 6, tel. 530. 
Prezes: :Słojewski Wład. 


Urząd Pocztowy l 
Pocztowa 2. 


Xacz.: vacat. 
Zast.: Pokorny Augu:;t. 


Urząd Pocztowo-Telegraficzny Bydgoszcz 2 
Zygrn. Augusta 4, tel. 528. 
Xaczelnik: Stryszek Ludwik. 


Urząd Pocztowy 3 
narożnik Gdańska-Chocimska, tel. 1862, filja 
Urzł;:du Poczt. w l. w Bydgoszczy.
		

/adresy_193300016_0001.djvu

			. 


Władze, urzędy i instytucje państwowe 


XII 


Urząd PocztoWY 4 
Grunwaldzka 149, tel. 513. 
Urząd Telefoniczno-Telegraficzny JBydgoszcz 
Pocztowa 2, tel. 561. 
Naczelnik: radca Kurland, pokój 4. 
rzba Kontroli Poczt i Telegrafów z siedzibą., 
w Bydgoszczy 
Jagiellońska 5. 
Powołana jest dla centralnego wykonywania 
kontroli w pal'wltwowem przedsiębiorstwie "Pol- 
ska Poczta, Telegraf i Telefon". 
Dyrektor: Lesiecki 'Vłodz., tel. 584 pryw. 515. 


10. KONSULATY W BYDGOSZCZY. 


Wicekonsulat Szwecji 
Gdańska 06, tel. 175. 
Ini. dyr. Rolbieski Stan. 
Niemieckie Biuro Paszportowe 
Poznańska 3, tel. 179. 
Wicekonsul: Bernhardt. 


Wicekonsulat Brytyjski 
Piotra ::3kargi, tel. 939. 
Wicekonsul: 'ViningJJames. 


B. Władze, urzędy l instytucje miejskie. 


a) MAGISTRAT. 
Komplet członków Magistratu: 23. 
P r e z y d e n t m i a s t a: Barciszewski Leon, 
gabinet służbowy Ratusz, pokój 16, tel. 
600-605. Godziny przyjęć od 11 do 13 z wy- 
jątkiem środy i soboty. l\Iieszk. pryw. 'Vały 
Jagiellońskie 12, tel. 298. 
W i c e p l' e z y d e n t ID i a s t a: Dr. Chmie- 
larski Tad., gabinet służbowy Ratusz, pok. 9, 
l piętro, tel. 600-605. 
Iieszk. pryw. Pade- 
rewskiego 10, tel. 435. 
Członkowie Magistratu. 
a) Płatni (7). 
Hańczewski H., radca miejski, Krasińskiego 5, 
tel. 1653. 
Podoski Tytus, radca miejski, Pomorska 5, 
tel. 633. 
Raczkowski B.:>gd., radca bud., Kopernika, róg 
Adama Asnyka, tel. 705. 
Regamey Ludw., radca bud., Cieszkowskiego 3, 
tel. 1540. 
Śpikowski Marcin, radca miejski, syndyk, Gdań- 
ska 28, tel. 611. 
Wache l\laks., radca miejski, 20 Stycznia 18, 
tel. 635. 


b) Niepłatni (14). 
Góralewski Jan, Sportowa 6. 
Grześkowiak J., Król. Jadwigi 8, tel. 1046. 
Janicki Tad., Kołłątaja 10, teL 1692. 
Kocerka Teod., Król. Ja dwigi 29. 
Ks. Konopczyński Jan, Ugory 16, tel. 1168. 
Majchrzak J., Grunwaldzka 5, tel. 744. 
Matecki Edm., Wełn. Rynek 7, tel. 14, 908. 
Mencel Józef, Krasińskieg-:> 10, teL 1331. 
Muchowski Juljan, Poniatowskiego 26. 
Od 10 do 14 vacat. 
Wydział I. (ogólny) i syndykat. 
Decernent: radca miejski, syndyk Śpikowski, 
Ratusz, pokój 8, tel. 600-605. 
Kierownik: Kaliski, Ratusz, pokój 13, tel.600-605. 
Oddział Wychowania Fizyczn., ul. Libelta 5. 
Decernent: radca miejski Śpikowski, Ratusz, 
pokój 8, tel. 600-605. 
Dyrektor: l\fatuszewski, Libelta :>, tel. 2256. 


Urząd Stanu Cywilnego przy Nowym Rynku: 1. 
Decernent: radca miejski Wache, Ratusz, pok.21, 
tel. 600-605. 
Kierownik: urz
du. stanu cywilno Biecbowiak, 

owy Rynek 1. tel. 600-605. 
Wydział II. Finansowy. 
Decernent: radca miejski \Vache, Ratusz, po- 
kój 21, t.eL 6UO-605. 
Sekretarz miejski: \Vitecki, Ratusz, pokój 23, 
te1. 600-605. 
tOddział Kontroli. 
.D6CQ;-
eDt: radca miejski \Vache. 
Dyrektor: Aulich, Rat.usz, pokój 20, t,el. 600-605. 
Główna Kasa Miejska. 
Decernent: radca miejski \Vache. 
Sekretarz miejski: Griitzmacher, Ratusz, pok. 1, 
teL 600-605. 
Wydział fil. Podatkowy i Egzekucyjny. 
Decernent: radca miejski Hańczewski, 
ovt'y 
Rynek l, tel. 600-605. 
Kierownik: Michalak,:S owy Rynek l, tel. 600-605 
Oddział Egzekucyjny. 
Decernent: radca miejski Hańczewski. 
Kierownik: Kleybor, Nowy Rynek l, tel. 617. 
Wydział IV. WOjskowy i Mob. 
Decernent: radca miejski 
fajchrzak, Ratusz 
pokój 4, tel. 600-605. 
Kierownik: Kawrot, Ratusz, pokój 4, tel.'300-605. 

Wydział V. Przemysłowy, Sąd Kupiecki 
i Sąd Przemysłowy. 
Decernent i przewodu. Sądu: referendarz miejski 
Mańczak. 
Zastępca przewodn. : vacat. 
Kierownik: Werka, Jana Kazimierza 5, tel. 636. 


Urząd RozjemczY dla spraw najmu. 
Przewodniczący: s
dzia Ossowski. 
Asystent biurowy: \Volski, Jana Kazimierza 5, 
tel. 636.
		

/adresy_193300017_0001.djvu

			Władze, ur7.ędy i instytucje miejsl{ie 


XIII 


Wydział VI. Własności Miejskie. 
Decernent: referendarz miejski )łańczak, Jana 
Kazimierza 5, tel. 638, L204. 
Sekretarz miejski: Both, Jana Kazimierza 5, 
tel. 638, 1204. 
Planty i Ogrody Miejskie. 
Decernent: radca miejski :\Juchowski. 
Dyrektor: Giintzel, Gdańska, Park Jana Kazi- 
mierza, tel. 600, 605. r 

 r- 
Wydział VII. Opieka Społeczna. 
 'F
 
Decerncnt: radca miejski Podoski. Bernardyń- 
ska 10, tel. 60u-605. 
Kierownik: Czarnf\C'ki, Bernardyńska 10. tel. 
600-605. 


Zakłady charytatywne. 
S c h r o n i s k o d l a n i e m o w l ą t. Zawia- 
dowczyni: siostra przełoi. Katarzyna, PL Ko- 
ścieleckich 6. 
Z a kła d L u d w i k i. Zawiadowca: ::\lurach, 
Szubińska L 
Z ak ł a d H. D i e t z a. Zawiadowczyni: siost,ra 
przełoż. Seweryna, H. Dietza 5, tel. 1612. 
D o m S t a r c ó w. Zawiadowca: :Majewski, 
Grudziądzka 35. 
D o m O b v wat e l ski. Zawiadowca.: "-ełnic, 
Grudziądzka 35. 
Opiekunowie i lekarze ubogich 
Różne. 


Wydział X. Oświata i Kultura. 
Oddział Szkolny. 
Decernent: radca miejski :\lenceL 
Kierownik: Buczkowski, Długa 41. teL 600-605. 


Teatr Miejski. 
Decernent: radca miejski Janicki. 
Dyrektor: Stoma, PL Teatralny, teL 238. 
Administrator: dyr. Polak, m. asyst. biurowy 
Be:osert. 
Kasa Teatru tel. 1138. 


Muzeum i Archiwum Miejskie. 
Decernent: radca miejski Janicki. 
Sekretarz muzealny: Borucki, Stary Rynek 
im. Marsz. Piłsudskiego, teL 600-605. 
Muzeum ::\Iiejskie otwarte od JO-16, w niedziele 
i świĘ:ta od ll-H. 


Bibljoteka Miejska. 
Decernent: radca miejski ks. Konopczyński. 
Dyrektor: dr. Bełza, Stary Rynek im. Marsz. 
Piłsudskiego 24. teL 610. 


Bibljoteka Ludowa. 
Decernent: radca miejski ks. Konopczyński. 
patrz pod Dyrektor: dr. Bełza, Jana. Kazimierza. 


Urząd Ubezpieczeń. 
Decernent: radca miejski Podoski. 
St. sekretarz miejski: Kaczmarek, Bernardyil- 
ska 10, teL 600-605. 
Wydział VllI. Budownictwo Naziemne. Komitet 
Rozbudowy Miasta i Nadzór Budowlany. 
Decernent: radca bud. inż. arch. Raczkowski, 
Jana Kazimierza 5, teL 638, 1204. 
Nadzór Budowlany: radca bud. mag. inż. Seidel, 
Jana Kazimierza 5. 
Budowniczy miejski: Zabielski. 
Sekretarz miejski: 'Vitkowski, Jana Kazimie- 
rza 5, teL 638, 1204. 
Biuro miernicze przy ul. Grodzkiej 25. 
Decernent: radca bud. inż. arch. Raczkowski. 
Mierniczy: inż. Całka, Grodzka 25, teL 600--605. 
Wydział IX. Budownictwo Podziemne, Oddział 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Decernent: radca bud. )Iag. inż. Tubielewicz, 
Jagiellol1ska 48, tel. 630, 631, 2235. 
St. sekr. miejski: Kuberski, J6giellońska 48, 
tel. 630, 631, 2235. 


Wydział XI. Przedsiębiorstwa Miejskie. 
Elektrownie i Tramwaje Miejskie. 
Decernent: radca bud. inż. Regamey, Dr. Ero. 
Warmińskiego 8, tel. 222 i 223. 
Dvrektor: inż. Tymowski, Dr. Em. Warmińskie- 
'go 8. tel. 222' i 223. 


Gazownia Miejska. 
DecernenL: radca bud. Mag. inż. Tubielewicz. 
Dyrektor: inż. Klimczak, JagiellOliska 48, tel. 
630, 631, 2235. 


Kasa Gazowni Miejskiej. 
Decernent: radca bud. Mag. inż. Tubielewicz. 
Kasjer: st. sekr. m. Kijek, JagiellOliska 48, tel. 
630, 631, 2235. 


Rzeźnia Miejska i Kasa Rzeźni Miejskiej. 
Decement: radca miejski '''ache. 
Dyrektor: lekarz weteryn. Kwiatkowski. .T8- 
giellol1ska 51, tel. 641, 643. 
Biuro: a.svst. biur. )ołence!. 
Kasa: as
-st. biur. Grubich, Jagiellol1ska 51. 
tel. 641, 643. 


Ruch zewnętrzny kanalizacji i wodociągów. 
Inspektor ruchu zewn
trzn.: Kurczewski, Ja- 
giellol1ska 48. . 
Przodownik: Faleńczyk, ,Jagielloiiska 48. 
Miejski Zakład Wodociągów - Gdańska szosa. Hala Targowa. 
Decernent: Tubielewicz, radca budowo magistr. 1 Decernent: radca mieJski 'Vache. 
Kierownik: inż. Schade, tel. 1618. Inspektor: CiC'hocki. Podwale 7, tpl. 648. 


Targowica dla bydła. 
Decernent: radca miejski ',"ache. 
Inspektor: Jankowski, .TagieHońska 51, tel. 643.
		

/adresy_193300018_0001.djvu

			).,IY 


Władze, urzędy instytucje miejskie 


Straż Pożarna. 
Decernent: radca miejski Grze
kowiak. 
KOIDPndant: :\lilewski, Pomorska 16, tel. 616. 
Pogotowie Ratunkowe, te1. 615. 
(Sygnalizatory: Patrz Dział III, Spis mieszkail- 
ców według uliC'.) 


Tabor Miejski i Gospodarstwo rolne. 
Decernent: radca miejski Grześkowiak. 
Inspektor: lVozignój. Pomorska 16, tel. 616. 


IWydział XII. Administracja. 
Miejski Urzą.d Porzą.dku Publicznego. 
Decernent: radca miej. Hańczewski, Grodzka 25, 
tel. 600-605. 
Sekretarz miejski: Dukat. Crodzka 25, tel. 
600-605. 


Wydział XliI. Ewidencja Ludności. 
Decernent: radca miejski 'l\fatecki. 
Dyrektor 
iur: Weber, Dhlga 41, teL 600-603. 


Urząd Statystyczny. 
Decernent: radca miejski )Iatecki. 
Kierownik: Werka, Ratusz, pok. 3, tel. 600-605. 


Wydział XIV. Zdrowie. 
Decernent: lekarz miejski dr . Nowakowski , 
Grodzka 25, tel. 2252. 
Asystent biurowy: :\Tałeckj, Grollzka 2.'), tel. 
600-605. 


Szpitalnictwo i t. p. 
Decernent: lekarz miejski dr. Nowakowski. 
S z p i t a l ,M i e j ski. Zawiadowczyni: siostra 
przełożona. Antonina, Gdańsku 4, tel. 639. 
Szpital im. Giese-Rafalskiej. Za- 
wiadowczyni: siostra przełoż. Hulda, Semina- 
ryjna l, tel. 640. 
K l i n i k a P o ł o ż n i c. Zawiadowczyni: st. 
akuszerka Żółciówna, Gdańska 71, tel. 1216. 
s z P i t a l c h o rób. z a kaź n y c h. Zawia- 
dowca: Bączkowski, Zwirkii 'Wigury, tel. 1696. 
Stacja opieki nad matką i dziec k. 
Zawiadowczyni: Danielakówna, Jagielloi1sk.18. 
Ł a ż n i a .:\1 i e j s ka. Zawiadowca: Nowicki, 
Kq. Skorupki 2-4. 


Miejska Pracownia badania żywności i przed- 
miotów 
tku. 
Decernent: lekarz miejski dr. Nowakowski. 
Dyrektor: .Janiszewski, Marsz. Focha 5, teL 1676. 


Miejski Im:tytut Higjeny. 
Decernent: lekarz miejski dr. Nowakowski. 
Dyrektor: dr. \\'róblewski, )larsz. Focha 5. 
tel. 178. 


Zakład Zastawniczy (Lombard). 
Kierownik: Grudziński. 


b) RADA MIEJSKA. 
P r e z e s: Beyer Kaz., em. rektor szkoły, za- 
mieszkały Gdańska ] 45, tel. l] 95. Gabinet 
służb. w Ratuszu, pok. 24, tel. 600-605. 
Godz. prz.yj
ć w poniedziałki i czwartki od 
godz. 11-13, oraz przed każdem posiedzeniem 
Rady.:\liejskiej od godz. 17,30-18,30. 
] ,y i c e p r e z e s: Fiedler Konr., Paderew- 
skiego 22. 
II 'V i c e p r e z e s: :Matuszewski Tad., poseł na 
Sejm, ::\Iazowiecka 5. 
III \\- i c e p r e z e s: Gór:,:ki .Józef, p.m. insp. 
poczt., Śląska 5. . 
S e k r e t a r z: Balwiński Ign., Król. Jadwigi 2. 
,,, i c e s e k r e t a. r z: Najdrowski B., m. siodl., 
Dworcowa 27. 


l. Spis członków Rady Miejskiej m. Bydgoszczy 
według ugrupowań politycznych. 
Komplet członków Rady 
Iiejskif'j: 60. 
Lista nr. 2 - Polska Part ja :O:ocj. i Związki Kla.q. 
1. :\latuszewski Tad. 4. Lonatowski Fr. 
2. Pawłowski \Yacł. f). Dr. Lewiilpki Cz. 
3. Lenkowski Kaz. 6. Tlaczała Józef 


List.a nr. 3 - Niezależna Socja1. Part ja Prac
T. 
1. '''nuk Jan 3. Małecki Franc. 
2. Olszewski .Jan 4. Bethke Franc. 


Lista nr. 5 - 
arodowe Chrześc. Zjednoczenie 
Pracy (li!"ta wspólna Chrześcijańsk. Demokracji 
i Narodowej Partji Robot.n. . P. R. 
15. Faustyniak Jan 
16. Drewka 3'Iaks. 
17. Roszak Maciej 
18. Nieruszewicz 1\1. 
19. Sokołowski K. 
20. Trzebiatowski .J. 
21. Pomarzyński J. 
22. Nowicka Anast. 
23. Łukowski Stefan 
24. Leda Stanisław 


Ch. D. 
L Be) er Kazimierz 
2. Dr. '''iecki Cz. 
3. 
\Iieloch Ignacy 
4. Dr. Świątecki St. 
5. Kurdelski Ignacy 
6. Górski Józef 
7. Wit.ecki Teodor 
8. Błaszak Jan 
9. \Veimann Narcyz 
10. \\T encel Marcin 
II. Dudkowski Ant. 
12. Fryka Edmund 
13. Dr. Typrowicz 'VI. 
14. Balwiński Ignacy 
Lista nr. 6 - Zjednoczona Lista Xiemiecka. 
1. Jendrike Paweł 6. Hepke :Marjan 
2. Rehbein Gustaw 7. B6hme Eryk 
3. Dr. Eckert Alfred 8. Kraege Fryderyk 
4. Dzierla \\Tawrzvn 9. Kruse Jan 
5. Stoll Brunon . 


Lista nr. 7 - Narodowe Koło Gospodarcze. 


l. Lewandowski Ant.. 
2. Hechliński Jakób 
3. Najdrowski BoI. 
4. Fiedler Konrad 
5. Burzyrlski Andrzej 


6. 
Vlieczkowski Tarł. 
7. Sioda Zygmunt 
8. Martini Dionizv 
9. Jaworowiczowa J. 
10. Sokołowski Juljan
		

/adresy_193300019_0001.djvu

			\ 


Władze, urzędy i instytucje miej! 


Lista nr. !-i - Bezpartyjny BIO'k GO'spO'darczy. 
1. Siemiradzki Fr. 4. ł'O'dgórski ''''inc. 
2. Deja IzydO'r 5. Zółkiewicz Ant. 
3. \Varkocz Józef 


, Lista nr. 10 - Zjednoczenie Stanu ŚredniegO'. 3 
L Dr. 
ypniewski J. 2. PO'dO'rzymski P. 


2. Składy Komisyj i Deputacyj Rady Miejskiej 
miasta Bydgoszczy 
według stanu z dnia l grudnia 1932 r. 
Komisja Wyborcza. 
13 radnych: Dr. Wiecki, Fiedler, DudkO'wski, 
Jendrike,LO'natO'wski, PawłO'wski, SiO'da, Drew
 
kat \Vnuk J., SO'kO'łO'wski K.t Dr. Sypniewski, 
Fryka, Hepke. ' 
Komisja Finansowa. , 
13 radnych: LewandO'wski, KurdeIski, "-eimann, 
Balwiński Ign., MieczkO'wski, Martini, SO'kO'- 
łO'wski K., Drewka, .Tendrike, StO'lI, PawłO'w- 
ski, Olszewski, Deja, 


Komisja Rachunkowa. 
13 radnych: Górski, SO'kO'łO'wski J., \". itecki, 
Nieruszewicz, Burzyński, Kraege, Tłaczała, 
LenkO'wski, dr. Sy-pniewski, DudkO'wski, PO'- 
marzyński, ŁukO'wski, vacat. 


Komisja Budżetowa. 
25 radnych: składa się z KO'misji FinansO'wej 
i KO'misji RachunkO'wej. 


Komisja Regulaminowa. 
5 radnych: SiO'da, Jendrike, dr. TyprO'wicz, 
LenkO'wski, Faustyniak. 


Komisja Weryfikacyjna. 
5 radnych: }latuszewski. \Veimann, DejR, Jen- 
drike, RO'szak. 


Komisje rewizyjne kas miejskich. 
I. Główna Kasa Miejska: 
4 radnych: Burzyński, SO'kO'łO'wski K., \Vi- 
tecki, dr, Lewiński. 
2. Kasa PO'datkO'wa: 
4 radnych: PO'marzyński, Kraege, Nierusze- 
wicz. Balwiński. 
3. K a s a. T a b D r u !\l i e j s k i e g D: 
3 radnych: Stoll, Tłaczała, Jendrike. 
4. K a s a G a z D w n i 
f i e i s k i ej: 
3 radnych: l\fieczkO'wski, DudkO'W
ki, Len- 
kO'WSki. 
5. K a s a E I e k t r D w n i M i e j s k i ej: 
3 radnych: SiO'da, RO'szak, \Vnuk J. 
6. K a s a R z e ź n i M i po j s k i ej: 
3 radnych: Górski, PodO'rzymski, LO'na- 
tO'wski. 


xv 


Deputacja Budownictwa Naziemnego. 
3 człO'nków 
Iag.: radca Tubielewicz, RaczkO'w- 
ski, Wache. 
5 radnych: Hechliński, )latuszewski. :MielDch, 
Lukowski, Reh bein. 
O'bywateli: NO'wakO'wski Fr., GrO'dzki, Jan. 
kO'wski St. 


Deputacja Budownictwa Podziemnego. 
3 człO'nków 31ag.: radca Tubielewicz, RaczkO'w, 
ski, Regamey. 
4 radnych: 
Jartini, PO'dgÓrski, \Yencel, LO'na 
tO'wski. 
2 O'bywateli: Jarocki J., JankO'wski St. 


Deputacja Rzeźni Miejskiej. 
3 człO'nków 31ag.: "Tache, KO'cerka, l\Iuchowski 
5 radnych: Naj drO'wski , PO'dO'rz
..mski, Tłaczała 
PO'marzyński, Błaszak. 
3 obywateli: Chmielewski, TO'lIas, Frey Paweł 


Deputacja Straży Pożarnej. Taboru Miejsk. 
i Gospod. rolnego. 
3 człO'nków 1Iag.: PO'dO'Ski, GrześkO'wiak, 3Iu 
ChO'W<;ki. 
4 radnych: )Iartini, LO'natowski, Faustymak 
\\' enceI. 
2 O'b
ateli: Zi
tak K., 
O'wakO'wski Fr. 


Deputacja Ogrodów Miejskich. 
3 człO'nków 
Iag.: l\fUChO'wski, RaczkO'wski, vaca 
4 radnych: NO'wicka, \Veimann, JawO'rO'wiczO'wa 
B6hme. 
2 O'bywateli: RigO'ński E.. Świerczyński. 


. . mDeputacja Własności Miejskich. 
3 CZłO'nków 3!ag.: RaczkO'wski, Mańczak, :\Iaj. 
chrzak. - 
7 radnych: \\Ynuk J., Górski, :\Iartini, Matu 
szewski, Rehbein, dr. S
"Pniewski, PO'ma.rz'yńsk 


Deputacja Szkolna. 
2 CZłO'nkÓW )Iag.: 1lencel, PodO'ski, 
4 radnych: dr. \Viecki, JawO'rowiczO'wa, Fau 
stymak, Pawłowski. 
13 O'bywateli: dr. Labendziński, RO'lbieskR, Wi 
t.ek, ks. kan. StcPCZyilSki, past. Gauer, Barsz 
nikówna, HO'yke, FO'rmański, EwaId, Janicka 
Świerczyński, dr. Breitkopf, dr. Studziński 


Deputacja Bibljotek. 
2 CZłO'nkÓW 3Iag.: ks. KO'nO'
czyński, PO'dO'Ski 
2 radnych: LenkO'wski, dr. Świątecki. 
2 obywat.eli: NO'wakO'wski St., dr. Peliński. 


Deputacje Gazowni Miejskiej. 
/" człO'nków :\lag.: Tubielewicz, 
kO'WSki, Janicki, d;yr. Tym( 
7 radnych: Drewka, Górski, ] 
cel, B6hme, RO'szak, SO'kO'lr 
O'bywateli: JabłO'ński l\'ł. 
. . 
 
. il - 


Deputacja Teatralna. 
Racz- 3 CZłO'nkÓW l\Iag.: Janicki, PO'doski, 'Vache. 
7 radnych: Faustyniak, Fiedler, JawO'rO'wiczO'wa 
Wen- KurdeIski, Pawłowski, dr. \Viecki, X' msze 
WICZ. 
, Pia- 5 obywateli: FO'nnański, Świerczyński, Wdzie, 
" '\ ł
		

/adresy_193300020_0001.djvu

			XVI 


he, urzędy instytucje miejskie 


tki, Mence!. 

iemiradzk
, \Vei- 


Deputac 
; CZłO'nkÓW 
Iag.: Ja 
. radnych: Hepke, Fiedler, 
nw.nn, Nieruszewicz. 
i O'bywateli: Kuminek, RtO'biecki R., Świerczyń- 
ski, ks. Greksz, Rupnieweki.  Deputacja Wy-chowania Fizycznego. 

 człO'nków l\lag.: ŚpikO'wski, RaczkO'wski, Tu- 
bielewicz, vacat. 
i radnvch: dr. Światecki, Fiedler, Lenkowski, 
Deja: Pomarz:yński. 


Deputacja Elektrowni Miejskiej. 
CZłO'nkÓW Mag.: dr. Chmielarski, Regamey, 
RaczkO'wski, \Vache, TymO'wski, Klimczak. 
) radnych: LO'natowski, Siemiradzki, SO'kO'łow- 
ski J.. SO'kO'łowski K., dr. 'Wiecki. 
j obywateli: inż. Bernaczek, dr. KasperDwicz. 
inż. Ciszewski, inż. UstynO'wicz, inż. Zieliński. tali zast
pc'y człDnków Deputacji 
E I e k t l' D W ni. 
3 radnych: MieczkO'wski, Rehbein, vacat. 
:i Dbywateli: inż. JankO'w8-ki. inż. Piasecki J., 
Za
itai, KwiatkO'wski. 


Deputacja Szpitalnictwa. 
3 człO'nków :Mag.: dr. NO'wakO'wski, Podoski, 
RaczkO'wski. 
3 radnych: dr. Eckert, dr. '\Viecki, PawłDwski. 
3 obywateli: Zawitaj, dr. Kubczak, Rudnicki. 


Deputacja Domu Obywatelskiego. 


Deputacja Zakładu Dietza. 
2 członków :i\lag.: lVIuchDwski, vacat. 
5 O'bywateli: Spit,zer, dr. Kubczak, Banach, 
Ewaid, dr. SzubertDwa. 


Deputacja Zakładu Ludwiki. 
2 c
łO'nków Mag.: PDdDski, vacat. 
5 obywateli: PawłO'wska, SO'kDłO'wska, Kafne- 
rO'wa. c.;O'dek, Andrzejewski. 


Komitet Rozbudowy Miasta. 
PrzewO'dn.: Prezydent miasta. 
3 człO'nków Mag.: RaczkO'wski. \Vache, leka.rz 
miejski dr. NO'wakowski. 
3 radnych: !l-latuszewski, Fiedler, \Veirnann. 
5 obywateli: arch. Kurawski, \"eber K., 1\1a- 
tuszczak P., inż. GłO'wacki, Kukliński R. 


Komisja Opieki Społecznej. 
3 człO'nków Mag.: PO'dO'ski, Hańczewski, Matecki. 
6 radnych: Deja, RO'szak, JawO'rowiczO'wa, \\'en- 
cel, Kraege, dr. Lewiński. 


Rada szpitalna dla szpitala im. G. Rafalskiej. 
2 człDnków :i\lag.: Matecki, PO'dO'Ski. 
2 radnych: Jendrike, LenkO'wski. 
6 obywateli: ks. SkDnieczny, pastor Kahane, 
adw. Spltzer, dr. Szuhertowa, SO'kO'łDwska S., 
Brauerowa. . 


Komisja Kuchni Ludowej i dla spraw bezrobocia. 
2 człO'nkÓW Mag.: radca miej. Kocerka i r. m. 
PO'dO'Ski. 
2 radnych: PO'IDarZ}-ł1ski, Górski. 
5 Dbywateli: BigO'ński, JankDwski, Str6żyński, 
Dereżyński, dr. ChełkDwski, Rauhat. 


2 CZłO'nkÓW :Mag.: PO'doski, vacat. 
2 radnych: :Małecki, JawO'rO'wiczDwa. Komisja Rady Miejskiej dla spraw bezrobocia. 
3 O'bywateli: FrankO'wski, dr. Gliński, Haremza. Weirnann, Olszewski, Deja, R08zak, Kraege. 


Inne instytucje 
l CHORYCH W BYDGOSZCZY 
Dr. Em. WarmińskiegO' 3 
.L ...,
-o )kręgO'wemt1 UrzędO'wi Ubezpieczeń 
w Poznaniu: 
Administracja Kasy, tel. 137 i 1136 
Dyrektor Kasy inż. Ludwik Zawadzki, tel. 145 

aczelny Lekarz Kasy Dr. Jerzy KlikO'wicz, 
tel. 2295 
Zakłady PrzyrO'dO'lecznicze i HydrO'terapja. Dr. 
Em. WarmińskiegO' 3, tel. 1136 
Zakład Fizykalny, Gabinet RentgenO'IO'giczny, 
AmbulatO'rjum Dentystyczne i LaboratO'rjum 
Techniczne, Przychodnia Przp,{'iwgruźlicza, 
CieszkO'wskiegO' 5, tel. 950 
UzdrO'wiskO' w Opławcu, teL 293 
Ośrodek ZdrO'wia SzwederowO', teL 142 
OsrO'dek ZdrO'wia 'Yilczak, teL 1149 
Okręg działalnO'ści Kasy O'hejmuje: Bydgoszcz 
miastO' O'raz powiaty: BydgO'szCZ, Szubin 
i Wyrzysk 


c. 


samorządowe. 


Oddziały administracyjne w Szubinie, Wyrzy- 
sku i Nakle 


Izba Przemysłowo-Handlowa w Bydgoszczy 
NO'WY Rynek 10, tel. 242 i 1821. 
Prezes Izby: inż. WdziękO'ński TeO'fil. 
DyrektO'r Izby: mgr. jur et OODn. radca 'VcisłD E. 
Refer: Mgr. jur. Szprł;:ga \,\'inc., Wójcik Miecz., 
StO'biecki. 
Nacz. kanc.: Kałuża Franc., dyr. biur. 
Sekr. Izby: '\Vróblewski Tad. 
Prezydj. Izby: Prezes Izby: Inż. WdziekO'ński 
TeO'fil z BydgO'SZCZY. 
\Yi<:eprez.: dyr. Jankowskil\L z BydgDSZCZY, inż. 
dyr. Nan
ysłO''Wski Wład. z Piechcina p. Pa- 
kość, kupiec Sentkowski Maks. z Bydgoszczy 
i kupiec Stobiecki Roman z Bydgoszczy. 
KO'legjum I7by tworzy 4R rAdeIw.
		

/adresy_193300021_0001.djvu

			Inne instytucje samorządowe 


XVII 


OkI'. Izby obejm. z woj. poznańsko pow.: Byd- 
goszcz-miasto, Bydg.-powiat, Chodzież, Czarn- 
ków, Gniezno-miasto, Gniezno-pow., Inowro- 
cław-miasto, Inowrocł.-p
w., Mogilno, Szubin, 
\Vągrowiec, \Vyrzysk i Znin. 
Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy 
Jagiellońska 10, tel. 1580. 
Prezydent Izby: Grz8Śkowiak J. 
Syndyk i kier.: Dudkowski Antoni. 
Cechy. 

ech bednarski, cechmistrz Fritz J., Gru- 
dziądzka 9. . 
Cech blacharski, cechmistrz Krawczyk K., Śnia- 
deckich 40. · 
"':ech budowniczy, cechlllistrz Trojański i\I., 
Toruńska 4. 

ech dekarski, cechmistrz Niemczewski F., 
Jasna 7. 
....ech garncarski, cechmistrz Tschoerner E., 
Różana Ił. 
"':ech golarsko-fryzjerski, cechmistrz Żewicki, 
Dr. Em. \Varmińskiego 5. 
'ech kołodziejski, cechmistrz :Modlibowski I., 
Ks. Ad. Czartoryskiego 8. 
'ech kowalski, cechmistrz E. Kamiński, To- 
ruńska 12. 
'ech krawiecki, cechmistrz Zieliński \V., \Var- 
szawska 9. 
Cech krawiecko-damski, st. cechmistrz Janicki J., 
Herm. Frankego 3. 


Cech malarski, cechmistrz Graczyk R., Pomor- 
ska 14. 
Cech piekarski, cechmistrz Bur:ł;yński A., Dwor- 
cowa 24. 
Cech rzeźnicki (polski;, cechmistrz Błaszak J., 
Bocianowo 36. 
Cech rzeźnicki (niemiecki), cechmistrz Reeck K., 
Gdańska 63. 
Cech siodlarski, cechmistrz Xajdrowski B., Dwor- 
cowa 27. 
Cech pilno -ślusarski, cechmistrz Słomiński, Dr. 
Emila Warmińskiego 5. 
Cech stolarski, cechmistrz Szczepański J., Pod- 
wale 9. 
Cech szewski, cechmistrz Borucki J., Śniadec- 
kich 8. 


Komunalna KasaOszczędności miasta BydgoszczY. 
Dyrektor: Gulcz, Jagiellońska 4, tel. 2006, 2007. 
5 członków zarządu: naczelnik dyr. B. Gulcz, 
Kurdeiski, radca l\Iencel, Kasperski St., Len- 
kowski K. 
9 członków rady nadzorczej: dr. \Viecki, prze. 
wodn., adw. Sioda, zast. przew., pos. Faust y- 
niak, dr. Świątecki, Pilaczyński J., Janeczek, 
Góralewski, Deja, Pawłowski. ! 


Komunalna Kasa Oszczędności pow. bydgoskiego 
. Słowackiego 3, tel. 1432. 
Dyr.: Jankowski Florj., wicedyr. Siemianowski. 


D. Szkoły, oświata l nauka. 


INSPEKTORATY SZKOLNE. 


Inspektorat szkolny Bydgoszcz Miasto, 
Paderewskiego, tel. 2058. 
Inspektor: K. Łapiński. 
1ns!letdQrat szkolny Bydgoszcz Powiat, 
Jagiellońska 5, tel. 932. 
pektor: A. Klimesz. 


ZAKŁADY NAUKOWE. 
a) Szkoły średnie. 
Gimnazja męskie. 
Państwowe Gimnazjum Klasyczne, Pl. \Volno- 
ści 9. Dyrektor: Polakowski, tel. 1690 
Państwowe Gimnazjum Humanistyczne, Grodz- 
ka 18, tel. 1691. Dyrektor: 
lazurkiewicz 
M'ejskie Gimnazjum Męskie im. 1\1. Kopernika. 
Kopernika l, tel. 1616. Dyr.: Dr. Łabędziński 
p ywatne Gimnazjum Humanistyczne i Matem.- 
Przyrodn. niemieckie w Bydgoszczy, Dr. Em. 
Warmińskiego 13, tel. 1381. Dyrektor: Prof. 
Schnura 
. a.ństwowa Średnia Szkoła Rolnicza, Pawła 
z Ł
zycy 5, tel. 324 
b koła Roln. Wkp. "lzby Roln., Nowodworska ll. 
Dyr.: Raczkows
d Tad., tel. 125. 


Gimnazja żeńskie. 
Żeńskie kat. gimn. human. m. Bydgoszczy, 
Staszica 4, tel. 1350. Dyrektor: Rolbieska. 
Gimnazjum Żeńskie T. 
. S. \C, Kujawska 4, 
tel. 1729. 
Prywatne Gimn. Human. im. H. Sienkiewicza 
i Pedagogjum Wielkopolskie, Zduny 15, 
tel. 2041. Dyrektor: Dr. 'Vagner 
Prywatne \Vyższe Liceum im. Dregera, Peter- 
sona I, tel. 1640. (Xiemieckie). Dyrektor: 
Dr. Landwehr 


Szkoły Wydziałowe. 
Miejska Szkoła Wydziałow3 dla chłopców im. 
Śniadeckich, Konarskiego 2, tel. 1656. Kier.: 
Januszewski 
Miejska Szkoła Wydziałowa dla dziewcząt im. 
:.\'1. Konopnickiej, Konarskiego 5, Kier.: Barsz- 
nikówna  


Szkoły powszechne. 
VII. klas. publ. szkoła powszechna męska im. 
St. Staszica; Nr. I, Dworcowa 82. Kier.: 
Szczycki 
VII. klas. publ. szkoła powszechna żeńska im. 
H. Sienkiewicza, Nr. 2, Sowińskiego 5. Kier.: 
Ewald 


2 


" 


.-
		

/adresy_193300022_0001.djvu

			XVIII 


Szkoły, oświata i nauka 


1\ 


VII. klas. publ. szkoła powszechna męska im. 
Św. Jana, Nr. 3, Świętojańska 20, tel. 1229. 
Kier.: Porzych 
VII. klas. publ. szkoła powszechna żeńska im. 
Św. Jana. :Nr. 4. Świętojańska 20. Kier.: 
Markowska 
VII. klas. publ. szkoła powszechna z niemieckim 
językiem nauczania. Nr. 5, Pl. Kościeleckich 8. 
Kier.: Eckert 
VII. klas. publ. szkoła powszechna im. Ks. Pira- 
mowicza. Nr. 6, Bernardyńska 5, tel. 2095. 
Kier. : Mencel 
VII. klas. publ. szkoła powszechna żeńska im. 
J. Kochanowskiego, :r-;r. 7. Nowodworska 13. 
Kier.: Kocajówna 
VII. klas. publ. szkoła powszechna męska im. 
H. Dąbrowskiego. Nr. 8, Dąbrowskiego 8. 
Kier.: Tokarz 
VII. klas. publ. szkoła powszechna im. St. 
Leszczyńskiego, :Nr. 9, Leszczyńskiego 47/49. 
Kier.: 'Vnuk 
VII. klas. publ. szkoła powszechna im. Św. 
Trójcy. 
r. 10. Kordeckiego 20122. tel. 2282. 
Kier.: Dachtera 
VII. klas. publ. szkoła powszechna żeńska im. 
K. i\Iarcinkowskiego. Nr. 11, Nakielska 11. 
Kier. : Kałas 
Szkoła Rolnicza 'Vlkp. Izby Rolniczej. Kowo- 
dworska 11, tel. 125. Dyrektor: Raczkowski 
VII. kI. publ. szkoła powszechna męska iin. 
A. 
Iickiewicza. Nr. 12. Nowogrodzka 5. 
Kier.: Pellegrini 
VII. kI. publ. szkoła powszechna im. St. Ko- 
narskiego, :Nr. 13. Grunwaldzka 132/134, 
i .Miedzyń, 
 akielska. Kier. : Rypszer 
VII. klas. publ. szkoła powszechna im. E. Est- 
kowskiego. :Nr. 14, Senatorska 12. Kier.: 
Hartmann 
VII. klas. publ. szkoła powszechna im. Królowej 
.Jarlwigi. Nr. 15, Karpacka 52/54. Kier.: 
Zawadzki 
IV. klas. publ. szkoła powszechna. Nr. 16. Byd- 
goszcz-Jachcice. Saperów 119. Kier.: l\Iomot 
VI. klas. publ. szkoła 'powszechna. Nr. 17, Byd- 
goszcz-
Iałe BartodzIeje. Bełzka 2. Kier. :Kraska 
IV. klas. publ. szkoła powszechna, Nr. 18, 
,Vielkie Bartodzieje, Fordońska 5 i Kapuści- 
ska 
lałe. Fordońska 70. Kier.: Kamiński 
V. klas. pub!. szkoła powszechna. Nr. 19. Byd- 
goszcz-Zimne \Vody, Toruńska 272. Kier.: 

nodecki 
V. klas. publ. szkoła powszechna z niemieckim 
językiem nauczania. Nr. 20, Grunwaldzka 41. 
Kier.: J endricke 
II. klas. publ. szkoła powszechna, Nr. 21, Byd- 
goszcz-Siernieczek. Fordońska 126. Kier.: 
Doktor 
II. klas. publ. s;,r;koła powszechna. Nr. 22, Byd- 
goszcz-Brdyujście, 'Vitebska 10. Kier.: Jurski 
VI. klas. szkoła specjalna im. Dr. J ózefy J oteyko, 
Nowodworska 13. Kier.: Utecht 
Szkoły przygotowawcze. 
,::;Zkoła przygotowawcza przy męskiem gimn. im. 
.M. Kopernika (5 klas wstępnych), Koperni- 
ka l, teL 1610. Kier.: Cygański 
Szkoła przygotowawcza przy żeńskiem kat. 
gimn. human. miasta Bydgo.;;zczy (5 klas 


wstępnych). Staszica 4, teI. 1350. Kier.: 
Chehnicka 
Szkoła przygotowawcza przy T. :N. S. tY., Ign. 
Paderewskiego 2. Kier.: M. Wojciechowski 
Prywatna szkoła przygotowawcza przy Pryw. 
Żeńskiem Gimn. Ruman. im. H. Sienkiewicza 
i Pedagogjum Wlkp., Zduny 15. Dyrektor: 
Dr. 'Wagner 
Szkoła Ćwiczeń przy Żeńskiem Seminarjum 
Naucz. T. N. S. W., Zduny l, teL 658. Dyr.: 
Polakowski 
)Jiemiecka Szkoła Przygotowawcza przy pryw. 
liceum wyższem im. Dregera. Petersona l, 
teL 1640. Dyrektor: Dr. Landwehr 
f Szkoły zawodowe. 
Państwowe kat. semin. naucz. męskie. Semina- 
. ryjna 3, tel. 1086. Dyrektor: \Vinkler 
Zeńskie semin. naucz. T. N. S. \V.. Zduny l. 
tel. 658. Dyrektor: Dr. Strzy
owski 
Państwowa Szkoła Przemysłowa, Sw. Trójcy 37, 
tel. 419. Dyrektor: Inż. Siemiradzki 
Bursa przy Nowodworskiej 9 
Państwowa Szkoła Średnia Rolnicza. Pawła 
z Łęczycy 5. tel. 324. Dyrektor: Profic 
Szkoła Rolnicza \Vlkp. Izby Rolniczej. Nowo- 
dworska II, tel. 125. Dyrektor: Raczkowski 
1liejska Szkoła Handlowa, Jagiellońska 11, 
, tel. 1661. Dyrektor: Witek 
Liceum Handlowe Koedukacyjne Izby Przem. 
HandI., Król. Jadwigi 25, tel. 447. Dyrektor: 
Inż. tVasielewski 
Żeńska Szkoła Zawodowa Tow. popierania pracy 
zaw. kobiet, Gdańska 119. Kier.: pp. Zofja 
.Malewska i Rubenauowa 
Publiczna, Szkoła Dokształc. Zawodowa. Chwy- 
towo 16 i Dworcowa 78. teL 1193. Dyrektor: 
'Yeimann 
Szkoła Kupiecko-Dokształc.. Jagiellońska 11. 
teL 1661. Dyrektor: \Vitek 
Bydgoskie Konserwatorjum :\Iuzyczne, Aleje 
Mickiewicza 9. tel. 1623. Dyrektor: Win- 
terfeld 
-:\Iiejskie Konserwatorjum -:\fuzyczne. Piotra 
Skargi 14, tel. 2107. Dyr.: Jahnke Irena 


Zakłady szkołne. 
Ochronka SS. Elżbietanek, Petersona 3 
Ochronka SS. Elżbietanek, Stara Szkolna 10 
Ochronka parafjalna, Orla 26/28 
Ochronka parafjalna przy kościele Św. Trójcy, 
Chwytowo 6 
Ochronka na Czyżkówku. Koronowska 
Ochronka Św. tVojciecha na Bielawkach, Płoc- 
ka 11 
Ochronka przy przytułku im. H. Dietza, Hen- 
ryka Dietza 5 
Ochronka Św. Florjana, Św. Florjana 8/10 
Ochronka BIurowego ewangelicka. Nakielska 47 
Ochronka Deutscher Frauenverein, ewangelicka. 
.Małe Bartodzieje 
 . 
Ochronka Deutscher Fre enverein, ewangelicka. 
Ks. Skompki 48 
Ochronka Związku, tworł.enia i utrzymywania 
ochronek ewang., Mazowiecka 22 
Ochronka kolejowa, Krók wej Jadwigi 16 
Polsko-francuska szkółka 'P. Marji Regamey. 
Cieszkowskiego 3 '
		

/adresy_193300023_0001.djvu

			\... 


Szkoły, oświata nauka 


XIX 


Przedszkole "Betesta", Libelta 2 
Przedszkole "Rodziny Wojskowej", Jagielloń- 
ska 15 
Przedszkole "Rodziny Policyjnej", Jagielloń- 
ska 19, tel. 863 
Przedszkole "Boruniowej", Jagiellońska 24 


Zakłady kościelne. 
Zakład Św. Florjana, Św. Florjana 14/16, 
tel. 1394 
Zakład Św. Józefa, Śniadeckich 
lnternat Św. Ducha, Kujawska 117 


Oświata pozaszkolna. 
Kursa maturalne i dokształcające T. N. S. W. 
pod dyrekcją Dr. Łabędzińskiego, Kopernika l 
Uniwersytet Ludowy Tow. Uniw. Rob., Grodz- 
ka 1. (Dom katolicki) 
Rządowe kursa francuskie, Kopernika 1 (gmach 
gimn. im. ::\1. K,?pernika). Kier.: radczyni 
Podoska 
Kursy języka francuskiego i niemieckiego "Sek- 
wana", Cieszkowskiego 3. Kier.: Marja Re- 
gamey 


E. Lecznice. 


Lekarz powiatowy na miasto Bydgoszcz 
Dr. )[ieczysław Nowakowski, biuro: Grodzka 
25 I, mieszko prywatne Sielanka 12/1, tel. 2252 


Kąpiele. 
Łazienkowe: C. A. Franke, Ad. Czartoryskiego; 
Łaźnia )[iejska, Ks. Skorupki, naroż. Orlej 
Zakłady kąpielowe Dr. Gadomskiego, Gdańska 27 
Rzeczne: Petersona, Nadrzeczna 2 
Trzebiatowskiego, Jachcice, Saperów 
'Vojska nad Brdą 
Zakłady przyrodolecznicze i hydroterapja Kasy 
Chorych, Dr. Em. \Varmińskiego 3, tel. 1136 


Lecznice. 
Lecznica Miejska, Udańska 4, tel. 639 
Lecznica Powiatowa, Senatorska 20, tel. 1542 
Szpital im. Giese-Rafalskiej (Diakonisek), Se- 
minaryjna 1 
Szpital śW. Florjana, Św. Florjana 20, tel. 1394 
Garnizonowa Izba Chorych, Jagiellońska 15, 
tel. 2037 
Szpital Izolacyjny, Żwirki i Wigury 11, tel. 1696 
Stacja wenerycznie chorych, \Yały Jagielloń- 
skie 10112, tel. 864 
Lecznica dla położnic, Gdańska 71, tel. 1215 
Lecznica Prywatna chorób wewn.,nerw. i chirurg- 
ginekologiczna Dr. Króla, Pl. 'Wolności 11, 
tel. 1910 
Lecznica chirurg.-ginekologiczna i położnicza Dr. 
J. Glillskiego, 20 Stycznia 8, tel. 882 
Klinika Prywatna i miejsce wywczasowe, sp. 
z ogr. odp., Al. 11ickiewicza 15, tel. 1376 
Klinika Prywatna dla położnic, Gryfkowski, 
Długa 68, tel. 1673 
Zakład Leczniczy Dr. Szymańskiego, Gdańska 
27, tel. 421 
Zakład Kąpielowo-Leczniczy "Sanitas", Gdall- 
ska 27, tel. 215 


Zakład Przyrodoleczniczy Kasy Chorych. D
. 
Em. Warmińskiego 3, tel. 1136 
Zakład Przyrodoleczniczy firmy C. A. Franke. 
Ks. Ad. Czartoryskiego 6, teJ. 987 
Zakład Przyrodoleczniczy Dr. Sentko\oVskiego, 
Pl. 'Wolności l, tel. 824 
Ambulatorjum Dr. Siegerta z aparatem Roent- 
gena, górskiem słońcem i t. d., Gdań..c:ka 5, 
tel. 956 
Zakład Roentgena Dr. J. Króla, Pl. \Volności 11 
Zakłady dobroczynne. 
Dom Ociemniałych Żołnierzy, Trzeciego Maja 24 
Ewang. Zakład dla dziewcząt. )Iińska l, tel. 187 
Dom Opieki dla starców, Grudziądzka 35 
Internat Kresowy, Senatorska 8, tel. 680 
Ochronka dla dzieci SS. Elżbietanek, Bielicka 8 
Ochronka Św. Florjana, Św. Florjana 12 
Ochronka S. S. Elżbieta.nek, Petersona 3 
Ochronka S. S. Elżbieta.nek, Stara Szkolna 10 
Ochronka parafjalna przy kościele Św. Trójcy, 
Chwytowo 6 
Ochronka na Czvżkówku, Koronowska 10 
Ochronka Św. "-ojciecha, Płocka 11 
Schronisko dla niewidom., Kołłątaja 9, tel. 1120 
Schronisko dla niemowląt, Pl. Kościeleckich 6. 
tel. 1491 
Ewang. schronisko dla dziewcząt, Dworcowa 53 
Ewang. schronisko dla sta,rców, Dąbrowskiego 5 
Ewang. przytułek dla dzieci, Toruńska 17 
Ewang. schronisko dla starców, Łokietka 27 
Ewang. schronif'ko ludowe im. Blumwego, Na- 
kielska 47 
Przytułek dla sierot im. Henryka Dietza, Hen- 
ryka Dietza 5, tel. 1612 
Przytułek dla bezdomnych, Jagiellońska 62 
W ojewódzki Zakład dla Ociemniałych, Krasiń- 
skiego 10, tel. 1331 
Zakład im. Ludwiki, Szubińska l 
Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, Jagielloń- 
ska 18/20 


F. Wyznania. 


Kościół rzymsko-katolicki 
Przełożona władza: Kurja Arcybiskupia Gniezno 
Dekanat bydgoski miejski 
Dziekan: Ks. kan. Stepczyński,radca duchowny, 
p
zyjmuje. od 12-13 godz., kancelarja Pl. 
PIastowskI 5, tel. 795 i 1763 


Paraf je : 
Paraf ja Farna Św. Marcina i Mikołaja. ProboszCi; 
ks. kanonik' Schulz. Biuro parafjalne i kasa " 
kościelna, Farna 10. tel. 221 
Paraf ja Serca Pana Jezusa. Proboszcz ks. 
kanonik Stepczyński, kancelarja Pl. Piastow- 
ski 5, tel. 795 


2'
		

/adresy_193300024_0001.djvu

			xx 


\Vyznania 


Paraf ja Św. Trójcy. Proboszcz ks. Skonieczny, 
Św. Trójcy 26, tel. 1075 
Paraf ja .Matki Boskiej Nieust, Pomocy, Szwe- 
derowo. Proboszcz ks.Konopczyński, Ugory 16, 
tel. 1168 
Paraf ja Św. "Tincentego a Paulo Bielawy. Pro- 
boszcz ks. superjor )'[azurkiewicz, Pl. Osso- 
lińskich, tel. 2128 
Paraf ja \Vojskowa Św. Jerzego. Proboszcz ks. 
\Viszniewski, starszy kapelan, ppłk., Pawła 
z Łęczycy 


Kościoły. 
Kościół Św. Marcina i )[ikołaja (Fara), Farna 10 
Kościół Klarysek (należy do Fary), Gdańska 2 
Kościół Św. Ignacego (dla Niemców katoL), 
Stary Rynek im. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 
ks. prebendarz Heymann, Farna, tel. 1938 
Kościół pobernardyński (garnizonowy), Pawła 
z Łęczycy 
Kaplica pod wezwaniem )Iatki Boskiej Częstoch., 
Senatorska 8 
Kaplica Św. Florjana, Św. Florjana 20 
Kościół parafjalny Serca Jezusowego, Pl. Pia- 
stowski 
Kościół parafjalny Św. Trójcy, Św. Trójcy 26 
Kościół parafjalny )'[atki Boskiej Nieust.Pomocy, 
Ugory 16 
Kościół parafjalny Św. ""incentego a Paulo, 
Pl. Ossolińskicb 
Kaplica w Czyżkówku, Koronowska 5 
Klasztor Franciszkanek od 
'ieustającej Adoracji 
Najśw. Sakramentu, Gdańska 56 
Kaplica Zakładowa Kongregacji Ducha Świętego, 
Kujawska 117, teI. 885 
Kaplica w Siernieczku. 


Domy 
parafjaIne. 
Dom katolicki przy Farze, Grodzka 11 
Sala parafjalna Św. Trójcy, Św. Trójcy 26 
Dom katolicki na \Vilczaku, :Miedza 4 
Sala p9.rafjalna kościoła Serca Pana Jezusa, 
Pl. Piastowski 5 i 
Dom katolicki parafji Szwederowo. Orla 


Ewangelicka Gmina Zjednoczona 
Konarskiego 11. te]. 979 
Biuro i kasa kościelna. WaLy Jagiellońskie 14 
Superintendent: Assmann, Konarskiego II, 
tel. 979 


;:. 
 
Paraf je. 
Paraf ja Małe Bartodzieje i Zimne "
ody. Pastor 
Gauer 
Paraf ja 'Wilczak, Nakielska 
Paraf ja Okole, Nowogrodzka 3 
Paraf ja Czyżkówko. Koronowska 14 
Pastor: Sichtermann, tel. 427 
Gmina Szwederowo, Leszczyńskiego 42. Pastor: 
Pirwitz. 
.Paraf ja EwangeI.-Luterańska, Poznańska 25. 
Pastor: K. Paulig. 
Polski Zbór Ewang.-Augsb. 
Kościół, Poznańska 25. Dom parafjalny i kan- 
celarja, Libelta 4. Proboszcz: pastor \Valde- 
mar Galster , 


Kościoły. 
Kościół Fara, Pl. Kościeleckich 
Kościół Św. Pawła, Pl. Wolności 
Kościół Chrystusa, Warszawska 
Kościół Dr. Marcina Luthra 
Kościół w Małych Bartodziejach. 
Kościół w \Vilczaku, Nakielska. 
Kościół w Okolu, 
owogrodzka 3. 
Kościół w Czyżk6wku, Koronowska 


14. 


Cmentarze dla katolików. 
Nowy cmentarz farny, Na Groby l. Inspektor: 
Sikorski, tel. 1609. 
Stary cmentarz farny, Św. Trójcy 15. Inspektor: 
Żuchowski. 
Cmentarz parafji Najśw. Serca Pana Jezusa, 
Ludwikowo 2. 
Cmentarz gminny (dla ubogich wszystkicb wy- 

nań), Szubińska. Inspektor: Bączkowski. 
Zwirki i Wigury II, tel. 1669. 
Cmentarz gminny dla Bielawek, Stepowa. 
Cmentarz gminny dla Szwederowa, h..onopna. 
Cmentarz gminny dla Czyżkówka, Chmurna. 


Cmentarze ewangelickie. 
:5r,ary cmentarz, Jagiellońska 33. 
Nowy cmentarz, Na Groby, (obok katolickiego). 
Jachcice l cmentarz. 
\Yilczak 2 cmentarze. 
:\fałe Kapuściska l cmentarz. 
Okole-Czyżkówko 1 cmentarz. 
Szwederowo 2 cmentarze. 
Wielkie Bartodzieje l cmentarz. 
)Iałe Bartodzieje 3 cmentarze. 
Bielawki 1 cmentarz. 


Wyznanie prawosławne. 
Kaplica, Trzeciego Maja 3. 
Kaplica, Petersona 7. 
Bydgoskie Bractwo Prawusławne. 1!arsz. Fo- 
cha 32, tel. 1519. Prezes: )-likołaj Parfionow. 
Gmina Żydowska. 
Biuro gminy, Wały Jagiellońskie 7, tel. 920. 
Rabin Dr. Sonnenschein. Synagoga, Jana 
Kazimierza 7. 
Szkoła religji żydowskiej, Wały ,Jagiellońskie 7. 
Cmentarze: Nowy cmentarz, Szubińska 103 
tel. 1780. Stary cmentarz, Na \Vzgórzu Dą- 
browskiego. 
9 Sekty religijne. 
Polsko-kat. kościół narod. (Hodur). Sala modlitw, 
l\Iarcinkowskiego 3. Kaznodzieja: Milewski. 
Baptyści (Baptistengemeinde), Gmina Zbór, 
Pomorska 41. Kaznodzieja: Edwin Becker. 
Adwentyści (Adventistengemeinde). Gmina i sala 
modlitw, Lipowa 9. Kaznodzieja: Kosrnowski. 
Evangelische Gemeinschaft, Zduny 10. Kazno- 
dzieja: Wecke. . 
Apostolische Gemeinschaft. Gmina i kaplice 
Śniadeckich 36. Kaznodzieja: Scbulz Henryk. 
Katholisch-Apostolische Gemeinschaft. Sala mo- 
dlitw Śniadeckich 40. Kaznodzieja: Kriiger 
Gustaw. 
Badacze pisma ŚwiQtego "Epifanja". Sala 
modlitw w hotelu Pomorskim. Kaznodzieja 
Milczewski.
		

/adresy_193300025_0001.djvu

			Komunikacja 


XXI 


G. Komunikacja. 


Insp. DrÓg Wodnych w Bydgoszczy 
Nad Portem 2, tel: 297 
Kierownik: inż. Tychoniewicz, radca budGw. 
w Gdańsku 
Elektrownie i Tramwaje Miejskie. 
Decernent: radca bud. inż. Regamey, Dr. Em. 
Warmińskiego 8, tel. 222 i 235. 


Polskie Koleje Państwowe w Bydgoszczy 
Dworcowa 63 


Dyrekcja Okręgowa. Kolei Państw. 
Centralne Biuro Rozrachunków 
Dyrektor: Cywicki Filip. 


Wydział Kontroli Dochodów w Bydgoszczy 
Dworcowa 63 
Naczelnik wydziału: \Velz Bronisław. 


Wydział Wojskowy 
Naczelnik wydziału: (Szczepański. 
Oddział Ruchu 
Naczelnik: Inż. Wojciec.howski Jan. 
Oddział Drogowy 
Naczelnik: Inż. l\Iaydell Juljan. 
Oddział Mechaniczny (stacja) 
Naczelnik: inż. Stecewicz_Edward. 
Warsztaty Główne (dworzec Bydgoszcz) 
Naczelnik: inż. Schmidt Rudolf, tel. 507. 
P. K. P.IStacja Bydgoszcz 
Zawiadowca stacji: Affeltowicz Tadeusz. 
P. K. P. Eksp. Tow. Bydgoszcz 
Kierownik: Suchomski Józef, tel. 662. 
P. K. P. Eksp. Tow. PośP. 
tel. 506 
Kierownik: Theiss Franciszek. 


Bydg. Koleje Powiatowe 
Grunwaldzka 80, tel. 195. 
Eksped. towarowa tel. 196. 
Naczeln.: inż. Zgierski Oton, l\Iały Dworzec. 


Komunikacja Autobusowa. 
Postój autobmów: Pl. Kościeleckich, tel. i in- 
formacja Nr. 3 
Poczekalnia,'bufet, tel. 1872 (publicz. rozrrówn'.) 
Linje węzła bydgoskiego: 
Bydgoszcz-Fordon (ruch podmiejski) 
Bydgoszcz-Solce Kujawski (ruch podmiejski) 
Bydgoszcz-Chełmno 
Bydgoszcz-Topolinek-Gruczno 
Bydgoszcz-Koronowo-:\ląkowarsko-Obodo- 
wo-\" ierzchucin-SoŚllo 
Bydgoszcz-
1rocza-Sępolno 
Bydgoszcz - Nakło - ""yrzysk - \Yysoka - 
Łobżenica 
Bydgoszcz-Szubin-Żnin 
Bydgoszcz-Labiszyn-Barcin 


Postój auto dorożek : 
Gdańska obok Pl. ""olności, tel. 2251 
Jagiellońska obok kościoła Klarysek, tel. 
Główny Dworzec Kolejc.wy 
Stary Rynek im. 
Iarsz. J. Piłsudskiego 
Kordeckiego narożnik Św. Trójcy 
Słowackiego narożnik Gdańskiej 
Al. Mickiewicza narożnik Gdańskiej 


2250 


Polskie Linje Lotnicze ..Lot", oddz. w Bydgoszczy 
Lotnisko, tel. 1919. 


H. Dział polityczny l prasa. 
, 


Wybory do Rady Miejskiej w r .11929. 
Ostatnie wybory do Rady )liejskiej odbyły 
się dnia 6 października 1929 r. 
1Vynik wyborów: Oddano głosów ważnych 
44.361, z czego na poszczególne listy przypada: 
Lista Nr. 2: Polska Part ja Socjal. i Zw. 
Klasowe. . . . . . .. 4.434 
" 3: Niezależna Socjalistyczna 
Part ja Pracy ..... 2.817 
" 4: Stronnictwo Chłopskie. 203 
" 5: Narodowe Chrześcijańskie 
Zjedn. Pracy ..... 16.629 
" 6: Zjednocz. Lista Niem. 6.933 
" 7: Komitet Gospodarczo- 
Kulturalny .. . . .. 6.980 
" 8: Bezpartyjny Blok Gospo- 
darczy ..... . .. 3.702 


" 


" 


" 


" 


,. 


" 


Lista Xl'. 10: 


Zjednoczenie Stanu Śred- 
niego......... 
Zjednoczenie Drob. Han- 
dlu i J?rzemysłu . . . . 
Lista Zydowska . . . . 


499 
490 


1.674 


" 


" II: 


" 


" 12: 


Ilość otrzymanych mandatów we<:Uug poszcze- 
gólnycb list: 
Lista Kl'. 2 - 6 mandatów 
" 3 - 4 
" 4 
" 5 
" 6 
" 7 
" 8 
" 10 
" II 
" 12 


" 


" 


" 


" 


.. 


24 
9 
IV 
5 
2 


" 


" 


.. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


razem 60 mandat. 


" 


"
		

/adresy_193300026_0001.djvu

			XXII 


Dział polityczny i prasa 


, 


Wybory do Sejmu i Senatu w roku 1930. 
"Y y b o r y d o S e j m u odbyły się dnia 
16 lIstopada 1930 r. \Vynik wyborów w okręgu 
wyborczym Nr. 32 był następujący: 
Oddano głosów ważnych 208.490, z czego na 
poszczególne listy padło: 
Nr. L Bezpartyjny Blok Współpracy 
z Rządem . . . . . . . . . 43.928 
" 4. Lista Narodowa. . . . . . . 52.054 
" 7. Zw. Obrony Prawa i \Volności 
Ludu Stronnictw Centrolewu: 
P. P. S., P. S. L. ..\Vyzwolenie", 
Stronnictwo Chłopskie, P. S. L. 
"Piast" i Nar. Partj. Rob. . 
" 12. Niemiecki Blok Wyborczy . . 
" 19. Katolicki Blok Ludowy . . . 
" 22. Lewica Robotniczo-Chłopska 
(Niezal. Socjal. Part ja Pracy) L929 
" 23. Niem. Part ja Mieszczańska.. 249 


62.450 
33.825 
14.055 


Posłami zostali wybrani: 


Z listy Nr. L Ks. Cza plewski Paweł, prałat, 
4. z Byszewa, pow. Bydgoszcz. 
" " Trąmpczyński \Vojciech, prawn., 
z Poznania. 
Petrycki Józef, redakt., Bydg. 
" " 7. Faustyniak Jan, urzędn. pryw., 
Bydgoszcz; Jfatuszewski Tad., 
sekr. związk., Bvdgoszcz. 
" " 12. Graebe Kurt, ero. ppułk. armji 
niem., Bydgoszcz. 


\V y b o r y d o S e n a t u odbyły się dnia 
23 listopada 1931 r. \V mieście Bydgoszczy 
oddano glosów ważnych 35.945, z czego na po- 
szczególne listy przypada: 
Nr. L Bezpartyjny Blok Współpracy 
z Rządem . . . . . . . . . 13.508 
" 4. Lista Narodowa. . . . . . . 11.267 
" 7. Zw. Obrony Prawa i Wolności 
Ludu Stron. Centrolewu . 5.713 
" 12. Niemiecki Blok Wyborczy 5.457 


Senatorami zostali wybrani: 
Z listy Nr. 1. Karłowski Stanisław, rolnik, Sze- 
lejowo, pow. Gostyń. Banaszak 
Wojciech, rolnik, Panieńka, pow. 
Jarocin. 
" 4. Seyda Marjan, dziennik., Poznań. 
Meissner Czesław, lekarz, Poznań. 
" 7. Kulerski \Viktor, redaktor, Ow- 
czarki, pow. Grudziądz. 
" 12. Dr. Busse Georg, rolnik, Tupa- 
dły, pow. Szubin. 


" 


" 


" 


Związki polityczne (stronnictwa). 
Stronnictwo Narodowe, sekretarjat Marsz. Fo- 
cha 18, tel. 304, 1044 i 352. 
Organizacja Monarchistyczna, sekretarj. Ciesz- 
kowskiego 7. 
.Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokra- 
cji, sekretarjat Dworcowa 5, tel. 1299. 
Narodowa Part ja Robotnicza, sekretarjat Dwor- 
cowa 13, tel. 1468. 


Rada Okręgowa i Rada Grodzka Bezpartyjnego 
Bloku "'spółpracy z Rządem, sekretarjat 
Grodzka 5, tel. 2218. 
Zjednoczenie Stanu Średniego, sekretarjat Herm. 
Frankego 7. 
Stronnictwo Chłopskie, sekretarjat Łokietka 4. 
Polska Part ja Socjalistyczna, sekret. Dolina 3. 
Niezależna Socjalistyczna Part ja Pracy, Pi
k- 
na 34. 
Deutsche Vereinigung im Sejm und Senat se- 
kretarjat 20 Stycznia 2, tel. ll6. ' 
Deutsch -Sozialistische Arbeits-Partei, sekretarjat 
Dolina 3, tel. 1789. 
Organizacja Sjonistyczna, sekretarjat "Tarszaw- 
ska 9. 
Deutsche Volkspartei, przewodniczący adw. 
Hoeppe Marcin, Dworcowa 43, tel. 1236. 


t  


I 


Posłowie. 
Lewandowski A. B., Stron. Narod., Długa 7, 
tel. 311. 
Faustyniak Jan, N. P. R., Pl. J. \Veyssenhoffa 9, 
tel. 739. 
}latuszewski Tadeusz, P. P. S., Mazowiecka 5, 
tel. 90L 
Graebe Kurt, DL Vereinigung, 20 Stycznia 2, 
tel. 116. 
Petrycki Józef, Stron. Narodowe, Al. Mickie- 
wicza 20.  


Prasa. 
Redakcja "Dziennika Bydgoskiego", PoznaI'l- 
ska 12/14, tel. 316, 326. Ch. D. Redaktor 
odpowiedzialny: Nowakowski Stanisław. 
Redakcja" Gazety Bydgoskiej" , :Mursz. Focha 18, 
tel. 352. N. D. Redaktor odpowiedzialny: 
Małycha Kazimierz. 
Redakcja "Dnia Bydgoskiego", Grodzka 5, 
tel. 2218. Redaktor odpowiedzialny: Dobro- 
stański J. 
Redakcja "Deutsche Rundschau", Dworcowa 13, 
tel. 594. Redaktor odpowiedzialny: Starke 
Gott.hold. 
Redakcja "Volkszeitung", Dolina 3, tel. 1789. 
Redaktor odpowiedzialny: Pankratz Artur. 
Redakcja "Prawda w Oczy", tygodnik demokra- 
tyczny, Sienkiewicza 16. Redaktor: Henryk 
Fa brycy. 
Redakcja "Szabeskurjera", Gdańska 125. Re- 
daktor: M. Kulik. 
Orędownik Urzędowy m. Bydgoszczy, Jezuicka 
(Magistrat), tel. 600. Redakcja: Magistrat. 
Orędownik Urzędowy na powiat bydgoski, Sło- 
wackiego, tel. 245. Redakcja: Starostwo Po- 
wiatowe. 
Sport Pomorski, Poznańska 12/14, tel. 316, 326 
(dodat. do Dziennika Bydgoskiego). Redaktor: 
W. Albrycht. 
Mi1chwirtschaftlicher Anzeiger, Dworcowa 100, 
tel. 1538. Organ mleczarzy. Redaktor: Bruno 
Grabowski.
		

/adresy_193300027_0001.djvu

			D.

ał polityczny i prasa 


XXIII 


,,\Yirtschafts.Zeitung". Redaktor: Arno Strose, 
Zamojskiego 4. \Vydawca: \Virtschaftsver- 
band stadtischer Berufe, Marcinkowskiego 11, 
tel. l326. 
Polska Agencja Telegraficzna (P. A. T.), Oddz. 
w Bydgoszczy, Grunwaldzka 7, tel. 1574. 
"Jugenland", organ dla niem. dzieci. Redakcja 


i administracja: "Legut", Gdańska 20. Re- 
daktor: Fritz Hopp. 
"Deutsche Schulzeitung in Polen"" organ niem. 
nauczycieli, Gdańska 20. Redaktor: Fritz 
Hopp. 
Przegląd Bydgoski. Czasopismo naukowo-lite- 
rackie ilustrowane, :M u z e u m M i e j s k i e. 


Organizacje społeczne. 
(Związki, zrzeszenia, kluby, towarzystwa, bractwa i t. p.) 
Naukowe. Polski Touring Klub, Oddział w Bydgoszczy. 
Tow. Przyroi.n.ik6w Polskich im. Kopernika, Prezes: Dr. Kuziel. Sekretarjat: Libelta 5. 
Oldz. w Bydgoszczy. Prez.: pro£. Choiński. 
Polskie Tow. Chemiczne, Oddział w Bydaoszczy. 
Prez.: pro£. Czajkowski. (Państwowa-=> Szkoła 
Przem.), Św. Trójcy 37. 
Bydgoskie Tow. Kursów Techn. (w Państw. 
Szkole Przem.). Dyr.: inż. F. Siemiradzki. 
Narodowy Uniwersytet Rnbotniczy. Prez.: prof. 
Papierkowski Emil. 
Towarzystwo Uniwersytetu Rob. (T. U. R.). 
Sekr.: Dolina 3, tel. 1789. 
Towarzystwo Krajoznawcze. Prez.: red. Fiedler, 

Iarsz. Focha 18, tel. 352, 1044. 
Tow. Pomocy Naukowej im. K. 11arcinkow- 
skiego. Prez.: Modrzewski, Matejki 12. 
Naukowe Koło Esperanckie (Scienca Esperanta 
Rondo). Prezes: prof. 1\1. Sygnarski. 
Bydg. Tow. Esperantystów (Societo Esperanto 
Bydgoszcz). Prezes: Edm. Fethke, Peter- 
sona 12/2. 
"Verda Stelo", kółko esperanckie przy państw. 
Gimn. Humanist. Opiek.: X. prof. Kukułka. 
Koło esperanckie przy Państw. Gimnazjum 
Klasycznem. Opiek.: prof. ::\I. Sygnarski. 


. 


J. 


Kulturalno-oświatowe i filantropijne. 
Akcja katolicka przy parafji farnej. Preze;: 
Baranowski. 
Katolickie Koło Pań. Prezes; dyr. Guentzlowa. 
Katolickie Stowarzyszenie Robotników Polskich 
przy kościele Najśw. Serca Pana Jezusa. 
Prezes: Kibicki. 
Katolickie Towarzystwo Polskich Robotników 
przy Farze. Prezes: Kałamaja. 
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich 
przy kościele Św. Trójcy. \Viceprezes: Baum. 
Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich 
przy kaplicy na Czyżkówku. Prezes: \Vi- 
śniewski. 
Konferencja m
ska Św. \Yincentego a Paulo 
przy kościele Kajśw. Serca Pana Jezusa. 
Prezes: Sikorski. 
Konferencja żeńska Św. ".incentego a Paulo 
przy kościele 
ajśw. Serca Pana Jezusa. 
Prezes: l\1azgajowa. 
Konferencja Pań Św. "Tincentego a Paulo przy 
Farze. Prezes: Siuchnińska. 
Konferencja panów Św. \Yincentego a Paulo 
Kulturalno-Społeczne. przy Farze. Prezes: Sagel. 
Konferencja męska Św. \Yincentego 8; Paul? 
Związek Obrony Kre8ów Zachodnich. Prezes: przy kościele Św. Trójcy. Prezes: Llsew
kl. 
Pr. dyr. Brustmann. Sekretarjat: Jezuicka 8. Konferencja panów miłosierdzia przy kościele 
"Caritas", Bydgoski Okręg. Dworcowa 52, Św. \Vincentecro a Paulo. Prezes: \Voj- 
tel. 2292. ciechowski. o 
Zrzeszenie rodaków z \\
armji, .:\Iazur i Ziemi Konferencja paI) Św. \\Tincentego a Paulo prz,r 
:\-Ialborskiej. Prezes: Jabłoniowski, Dworco- kaplicy na Czyżkówku. Prezes: Kutowa. 

a 7, tel. 998. Katolickie Towarzystwo Rzemieślników Polsko 
ZWIązek Samoobrony Społecznej "Rozwój". przy Farze. Prezes: Talkowski. 
Prezes: adw. KrysIak, Gdańska 29, tel. 576. Koło przyjaciół młodzieży przy kościele M. B. 
To
arzystwo Czerwonego Krzyża, siedziba, Trze- N. P. na S
wederowie. Patron: ks. Perski. 
. Clego Maj
 24. Prezes: Szuoortowa. Liga katolicka przy kościele \Vincentego a Paulo. 
Liga 
Iorska l Kolonjalna, Oddział w Bydgoszczy. Dr. Pańek. , 
Prezes:. Dr. Wiecki. Sekretarjat: Pl. Pia- Papieskie Dzieło Rozkrzewienia '''iary przy 
stowskl B. kościele ':\1. B. N. P. Przew.: ks. Baranowski. 
Liga Obrony Praw Człowieka. Prezes: prof. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej "Naprzód". 
Straszewski, Jagiellońska 12. Prezes: Jaworski. 
Liga Obrony Powietrznej Państwa. Prezes: inż. Stowarzyszenie .Młodych Polek "Zorza". Prezes: 
F. Siemiradzki. Palicka. 
Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej, Oddział Stowarzyszenie Służby Zeńskiej pod wezwaniem 
w Bydgoszczy. Prezes: inż. Stecewicz. Św. Zyty. Prezes: \Voźniakówna. 
Towarzrstwo Przyjaciół Szkoły Oficerskiej. Pre- Stowarzyszenie Dzieci )Iarji. Prezes: Czar- 
, zes: Inż. Stan. Rolbieski, Gdańska 90, teł. 175. lińska. . 
Stowarzyszenie "Rodzina 'Vojskowa". Prezes: Stowarzyszenie :Młodzieży Pobkiej ..Brzask". 
Meyerowa, Północna 2. Prezes: Redlarski. 
Towarzystwo Filatelistów. Prezes: prof. Roes- Stowarzyszenie l\Hodych Polek "Prześwit". Pre- 
sler, Pl. J. "
eyssenhoffa 7. zes: Kubałówna.
		

/adresy_193300028_0001.djvu

			XXIV 


Organizacje społeczne 


S. 1\1. P. "Promyk", Oddział starszych. Prezes: 
Białaszkćwna. 
S. :!\L P. "Promyk", Oddział młodszych. Prezes: 
\V ojciechowska. 
S. 1\1. P. "Gwiazda". Prezes: Domke. 
Stowarzyszenie Pań 
Iiłosierdzia Św. \Yincentego' 
a Paulo przy parafji Św. Trójcy. 'Prezes: 
Giertychowa. 
Stowarzyszenie Pań Pracujących w Handlu 
i Konfekcji. Prezes: Kryger. 
Stowarzyszenie :\Uodzieży Polskiej ,,\Volność". 
Prezes: 'Viśnicki. 
Stowarzyszenie l\Iłod
'ch Polek" Szarotka". Pre- 
zes: 
Iuchowska. 
Stowarzyszenie Dzieła Dzieciństwa Pana Jezusa. 
Patron: ks. Obtułowicz. 
Stowarzyszenie Dzieci Marji. Patron: ks. Ko- 
łodziej. 
Stowarzvszenie Pań Miłosierdzia przy kościele 
\Vincentego a Paulo. Prezes: Potocka. . 
S. 
I. P. Białvch Orląt". Patron: ks. PerskI. 
Stowarzv

enie'l\1łodych Polek "Gwiazda". Pa- 
tron: 'ks. 
fnichowski. 
Stowarzvszenie Pań Miłosierdzia Św. \Vincen- 
tego a Paulo przy kościele Matki. Polskiej 
Xieust. Pomocy. Patron: ks. PerskI. . 
Stowarzyszenie :!\finistrantów. Patron: ks. )InI- 
chowski. 
Stowarzyszenie :!\1iłośników Bibljoteki Młodzieży 
im. Henryka Sienkiewicza. Patron: ks. Mm- 
chowski. 
Stowarzyszenie l\Hodzieży Pol

i
j p
zy kaplicy 
na Czvżkówku. Prezes: WlCmskI. 
Stowarzyszenie l\fiodych Polek przy kaplicy na 
Czyżk6wku. Prezes: Różnicka. . 
Absolwenci Szkół Handlowych. SekretarJat: 
Sienkiewicza 39. 
Towarzystwo Kobiet "Jedność". Prezes: Ro- 
manowska. 
Towarzystwo Kobiet "Jutrzenka". Prezes: Ba- 
ranowska. 
Towarzystwo Robotników Katolickich przy ko- 
ściele Św. \Vincentego a Paulo. Prezes: Ja- 
sieniecki. 
Tow. Polsko-Katolickie Robotników przy ko- 
ściele M. B. N. P. Patron: ks. proboszcz 
Konopczyński. 
Tow. Obywateli Szwederowa. Patron: ks. 
Perski. 
Tow. Kobiet Katolickich przy kaplicy na Czyż- 
kówku. Przewonn. : Andrzejewska. 
Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary przy 
koŚciele 
L B. N. P. Patron: ks. Perski. 
Związek Ociemniałych Żołnierzy, Trzeciego Ma- 
ja 24. Prezes: Perzyński. 
Związek Cywilnych Niewidomych. Prezes: Wi- 
nicki. 
Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi. Patron: 
ks. kan. Stepczyński. 
Towarzystwo Kolonji Letnich "Opieka". Pa- 
tron: ks. proboszcz Skonieczny. 
Towarzystwo Bibljoteki Urzędników Pocztowo- 
Telegraficznych. Prezes: Phillip. radca pocz- 
towy. 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Prezes: 
Ostrowska, Litewska 14. 
Patronat Opieki nad \Vięźniami. Prezes: adw. 

ieduszyński Czesław, teI. 798. 


SPiewacze, muzyczne i sceniczne. 
XXI Okręg Kół Śpiewaczych. Prezes: Kowal- 
ski Feliks. 
Stowarzyszenie śpiewu "Hal'IIlonja". Prezes: 
Faleńczvk Franciszek. 
StowarzyS'zenie śpiewu "Hasło". Prezes: Rofi- 
mann Franciszek. 
Stowarzyszenie śpiewu "Odrodzenie". Prezes: 
Greinert Ignacy. 
Stowarzyszenie śpiewu "Lutnia". Prezes: Czał- 
kowski Józef. 
Stowarzyszenie śpiewu ..Dzwon". Prezes: Ce- 
gielski Jan. 
Stowarzyszenie śpiewu "Chopin". Prezes; Ja- 
godziI'iski l\'
aksY!lliljan." T 
Stowarzyszeme śpIewu "Echo. Prezes: Ko- 
siński Ludwik. 
Stowarzyszenie śpiewu "Lutnia" na Jachcicach. 
Prezes: Sempołowicz Roman. 
Stowarzyszenie śpiewu "Bydgoski Chór Męski". 
Prezes: Koczyński Józef. 
Stowarzyszenie śpiewu "Halka". Prezes: Gut- 
kowski Marjan. 
Stowarzyszenie śpiewu "Moniuszko". Prezes: 
Janicki Jan. 
Chór KoŚcielny przy kaplicy na Czyżkówku pod 
wezwaniem Św. Grzegorza. Prezes: ks. Ba- 
ranowski. 
Stow. Chóru Kośc. ::\1. B. N. P. Patron: ks. 
Perski. 
Klub Mandolinistów "Lutnia". Prezes: Pro- 
porowicz 1\1. 


Stowarzyszenia niemieckie. 
Kaufverein zur Forderung der Akademi::,chen 
Berufsausbildung. Przewodniczący: posełXau- 
mann Eugenjusz. 
Deutscl1er Frauenverein. Przewodn.: Dietz Ger- 
truda, Gdańska 20. .. 
Deutsche Gesellscl1aft fiir Kunst und "Issen- 
schaft. Przewodniczący: prof. Schnura "'. 
Deutscher Verband fiir Jugendpf1ege. Prze- 
wodniczący: Dr. Bahr Paweł, Gdańska: 36. 
Deutscher Schulverein in Polen. PrzewodnIczą- 
cy: Graebe Kurt. . 
Verein junger 
aufleu!e: Pr
wodniczący: )for- 
genstern Fehks; KosclUszkI 24. . 
Bruderrat fUr Evangelisation und Gemem- 
schaftspf1ege. Przewodniczący:: pastor Rese- 
kiell\larcin, \Vały Jagiell
ńskIe 14. ,. 
Deutsche Bii}me. PrzewodnIczący: prof. 'lItzł: 
Hans, Gdańska 91. 
Landesverband deutscber Lebrer und Lehre- 
rinnen in Polen. Przewodniczący: rektor 
Jendrike Paweł, Grunwaldzka 44. 
Bezirkslehrerverein. Przewodniczący: nauczyc. 
Flatau w Fordonie. 
Kreislehrerverein Bromberg Land. Przewodni- 
czący: nauczyciel Kitzmann Morit.z, Dąbrowa 
Wielka, pow. Bydgoszcz. . 
Padagogischer Verein. 
rzewC?dlllcz
y: R
dke 
Gustaw, "Legut" (ksu
garnIa zWIązku nIem. 
. nauczycieli). Przewodniczący: rektor ,Ten- 
drike Paweł. 
Verein der Grund- und Hausbesitzer. Prze- 
wodniczący: inż. Schulz Paweł, Św. Trójcy 35. 
Deutscbe Kasinogesellschaft Erholung. Prze- 
wodniczący: Dr. Biihr Paweł, Gdańska 36.
		

/adresy_193300029_0001.djvu

			Organizacje społeczne 


xxv 


::;;tenngraphenverein "Stolze Schrey". Przewo-' Deutsch-Katholischer Frauellbund. PlZewodn.: 
dniczący: \Vilke Erlwin, Chodkiewicza 18. KaWer Jadwiga, Gdańska 32. 
Sport-Briiderverein fUr Fussbal und Leicht. Verein Bromberger Volksgarten. Przewodn.: 
athletik. Przewodniczący: Guhl Artur, \\Ti. StaneJle Paweł. Trzeciego :\laja 10. 
le{lska 9. "Tirt£chaftsverband stadti£cher Berufe. Prze- 
Handwerkerverein 1848. Przewodniczący: Kin- wO<.lniczący: Heege Hans, 20 Stycznia 3. . 
der Paweł, Dworcowa 43. Verband der llucbhandler in Polen. PrzewodnI- 
Manner-Turnverein Bromberg. Przewodniczący: I czący: Kriedte Arnold, Grudziądz. ZastE;:pca: 
'\Vernickc Oswald, Św. Florjana 6. Deuser Kurt, księgarz, Gdańska 13. 
Manner-Turnverein Bydgoszcz.\Yest. przewo- 1Iilchwirt!"chaftlicher Verband in Polen. Prze- 
dniczący: 
Iachholz łfermann, Grunwaldz- wodniczącv: C
rabowski Brunon, Inflant- 
ka 44. ska 58. . 
Ruderverband Posen-PommerelIen. Przewodni- \\' es tpolnifOche Lawlwirtschaftliche Gesell£chaft. 
czący: Thoel Alfred, Ign. Paderewskiego 2. Kierownik: Steller Emil, Pl. Józefa \Yeyssen- 
Ruderklub Frithjof. Przewodniczący: Thoel hoffa 7. 
Alfred. LandwirtEchaftlicher Kreisverein Brom berg. Kie- 
Deutscher Tennisklub. Przewodniczący: Hin- rownik: f\teller Emil. Pl. J. \Vevssenhoffa 7. 
richsen Hugo, Pauliny, pow. bydgoski. Verband deut£cher lluchdrucker in'Polen. Prze- 
Evangelischer Jungmannerverein. Przewodni- wodniczący: Spang Artur, .:\lazowiecka 2n. 
czący: pastor \Vurmbach Bernhard, Dwor- 
cowa 67. 
Deutsche Jugendschaft. Przewodniczący: Pro- 
bul Kurt, Sowińskiego 16. 
Bund deutscher Gesangvereine Posen-Pomme- 
relIen. Przewodniczący: Kretschmer Karol, 
Pomorska 13. 
Gau.Gesangverein Bromberg. Przewodniczący: 
Niefeld Otto, Garbary 10. 
l\Ianner-Gesangverein tiedertafel. Przewodni- 
czący: Lach Fryc, Gdańska 26. 
.:\Ianner-Gesangverein Kornblume. Przewodni- 
czący: Niefeld Otto, Garbary 10. 

Ianner-Gesangverein Germania. Przewodniczą- 
c
': \Yilm Karol, Koronowska 4. 
l\Hinner-Gesangverein Gutenberg. Przewodni- 
czący: :\1atteschek Ernst, Nakielska 9. 
Gemischter Chor Bromberg-Ost. Przewodni- 
czący: 
owicki \Yincentv, Dr. Em. "Tarmili- 
skiego 13. . 
Bachverein. Przewodniczący: Steuck Rudolf, 
Dworcowa 67. 
Handwerker Frauenvereinigung. Przewodniczą- 
cy: Kretscłuner '\TaIli, Pomorska 13. 
Eufrat. Przewodniczący: Dr. Staemler Zygfryd, 
Ign. Paderewskiego 22. . . 
Verein Freundinnen junger :\liidchen. Prze- 
wodnicząca: Kolloch Ottilja, Piotra Skargi 7. 
Blaukreutzbund in Polen. Skarbnik: nauczyc. 
Schilberg Zygmunt, Toruńska 84. 
KatholiEcher GeselIenverein. Przewodniczący: 
Ronowicz Bernard, Stroma 29. 
Ortsgruppe des Verbandesderdeutschen Katho- 
liken. Przewodniczący: Saffian Franciszek, 
Siemiradzkiego l. 
Evangelischer ,Jungmadchenverein. Przewodn.: 
Keil Helena, Pl. Poznański 2. 
Deutscher \Vohlfahrtsbund in Polen. Prze- 
wodniczący: Gmebe Kurt, 20 Stycznia 2. 
"Deutscher, UnterstiitzungsveJ'band in Polen. 
Przewodniczący: "-eber Karol, Mazowiecka 5. 
Deutscher Frauenbund. Przewodn.: Schnoo 
Marta. 20 Stycznia 2. 
Jugendbund fUr Entschierlenes Christentum. 
Przewodniczący: pastor Gnauk Reinhoid, 

Iarcinkowskiego 3. 
Deutsches Privatgymnasium. Przewodniczący: 
Ohloff Fryderyk, 20 Stycznia 16. 
Dregersches Privatlyzeum. Przewodn.:, Strauss 
Maks. Gdańska tiR. 


Loże. 
Loża im. Emanuela :-3cheitzera. Przewodniczący: 
Fritz Hnpp, Krasiiiskif'go 13. 
Loża "Janus". Przewodn.iczący: Dr. Rhein.- 
dorff O:5kar, f;tary Rynpk im
 )Iarsz. J. Pił- 
sudskif'!w l. 
"Schlaraftia"'. lokal w Kasynie Cywilnern. Prze- 
wodnicząc
': adw. Hoppe .:\larcin, Dworco- 
wa 43. 


Sportowe. 
Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia WOjskowego miasta Bydgoszczy 
Prezes: Prezydent miasta Barciszewski. 
Sekretarz: Dvr. :\ratuszewski. 
Organa w
Tko;'awcze Komitetu: :\Iiejski Wydział 
\Yych. Fiz. - Poradnia Sport.-Iek. - Sekre- 
tarjat. Komitetu" F. i PW. przy ul. Libelta 5, 
tel. 225(>' - Powiatowy Komendant P. \V. 
miast.a Bydgoszczy prz
' ul. FaInej. Ratusz, 
tel. 600. 


A. Zwią.zki Okręgowe W. F. i P. W. 
Kolej. P. "T.. Okręg Bydgoszcz. komend. Pio- 
trowski, Dworcowa. Dyl'. Kol. 
Poczt. Zw. \Y. F. i P. 'L, Okręg B
'dgoszcz. 
Słojewski \n., Jagiellońska, Dyr. Poczt. 
Zw. Powst.. i \Voj., OkrE;:g Bvdgoszcz, Grodzki J.. 
Pl. Wolności 5. 
Tow. Gimn. Sokół, Okręg V, 
Ialczewski A., 
Teof. 
lagdzińskiego 3. 
S. )1. P., .nkręg II Bydgoszcz, Fiedler. ks., 
Paraf ja Sw. Trójcy. 
Pam. Zw. Klnbów Kręglarskich, Formański. red., 
Dzien. Bydgoski. 


B. Zwią.zki Okręgowe Sportowe. 
Pom. akr. Zw. Lekko-Atletyczny, Cołębiewski 
Fr.. Św. Trójcy 35. 
Pom. OkI'. Zw. Piłki .Nożnej, Kochailski Z., 
Chwytowo 5. 
PO!ll. Okr.. Zw. £łJ'Wacki, \Vojciechowski Fr., 
Sniadeckl(
h 33. 
Pom. OkI'. Zw. Atletyczny, Sosnowski St., To- 
ruńska 49. 
Bydg. Komitet Tow. \\'iośl., dr. Siemiątkowski 
St., Stary Rynek im. Marsz. Piłsudskiego 3.
		

/adresy_193300030_0001.djvu

			XXVI 


Organizacje społeczne 


c. Towarzystwa W. F. i P. W. m. Bydgoszczy. 
Zw. Oficerów Rezerwy, Śpikowski 1\1., r. m., 
}Iagistrat. 
Zw. Podoficerów Rezerwy, Chlebek P., Ło- 
kietka 12. 
Związek Strzelecki, Kalita E., Mennica 7. 
Związek POW8t. i ,y oj., O. K. VIII, Kuligowski 
W.. Gamma 3. 
Tow. Powst. i Woj. Bydg.-l\lacierz, Miński B., 
Chwytowo 7. 
Tow. Powst. i ',"oj. S
wederowo, Sika \Vł., 
Rupienica 19. 
Tow. Powst. i 'V oj. \Vilczak-Okołe, Marciniak 
Wł., Gdańska 87. 
Tow. POW3t. i \Voj. Jachcice, Janas J., Niecałal9. 
Tow. POW3t. Bielawy-Skrzet,usko. Górnikiewicz 
Cz., Stepowa 4. 
Tow. Powst. Wlkp. z r. 1918/19, Brzeski A.. 
Al. }Iickiewicza Ił. 
Związek Hallerczyków, Plac. Bydg., Kowalski 
\Vł., Dworcowa 106. 
Kołej. Przysp. Wojsk., Ogn. B.ydg., :Stabrowski 
K., Al. Mickiewicza 7. 
Ośrodek Poczt. P. 'V. Bydg. 1. Franckowski J., 
Kilińskiego I. 
Związek W. F. i P. W. przy 1. K. R., :Szajkar L., 
Gdańska 10 I. 
Bractwo Strzeleckie, Rybarczyk A., Mazowiec- 
ka 7. 
Org. Przysp. Kobiet d. O. K., Krzyżanowska L., 
Toruńska 72. 
Hufce Szkolne P. \\r. (:\Ięskie), por. Lindner, 
)[agistrat, Kom. P. 1"'. 
Hufce .Szkolne P. W. (Zeńskie), Ziółkowska J., 
:\IagIstrat, Farna. 
Zw. Kawalerzystów i br. jezdnej, Ciepły J., 
Toruńska 3. 
K-da Hufca l\I
skiego Z. H. P. (28 dr.), komend. 
Saroszewski, Kościuszki 5. 
K-da Hufca Żeńskiego Z. H. P. (18 dr.), komend. 
Depkówna, Pomorska 16. 
R :\1. P. Naprzód, Jaworski E., Rycerska 7. 
S. )l. P. Gwiazda, Golińska :\1., 
owodworska I. 
S. 'M. P. Brzask, Redlarski M., Toruńska 39. 
S. :\1. P. Orzeł, 'Wyciński Z., Bronikowskiego 14. 
S. 'M. P. Wolność, \\'iśnicki St., Kościuszki 50. 
S. M. P. Promyk, Białasik :\1., Pl. Poznański I. 


D. Towarzystwa Gimnastyczne ..Sokół". 
T. (1. Sokół I, Bigoński E., Grun
ałdzka 20. 
T. H. Sokół II, Krygiełka W.; Saperów 79. 
T. U. Sokół III, 'Vieczorek B., :Marsz. Focha 49. 
T. G. Sokół IV, Wyrzykowski B., Sienkie'W. 16. 
T. G. Sokół V, ::\lęczyński :St., Grunwaldzka 75. 
T. G. Sokół VI, Chmielewski A., Przemysłowa 3. 
T. G. Sokół VII, Śmigiełski J., 
Iokra I. 
T. G. Sokół VIII, Giczek J., Glinki 22. 
T. G. Sokół X, Świerkowski r., Fordońska 42. 
T. G. Sokół XII (Konny), Sokołowski St., 
Gdańska 51. 
T. G. Sokół ŻeIlski, red. Teskowa, Poznańska 12. 
T. G. Sokół Żeński B,ydg.-Jachcice, Eisopowa M., 
:Xiecała 25/27. 
E. Kluby Sportowe. 
Bydg. Klub Sport. Polonja, dyr. \"oda, Bank 
Polski, Jagiellońska 8. 
K. S. Astorja
 Krupa L., Szczecińska 7. 


K. S. Sparta, Nunweiler K., Dworcowa, Dyr.Kol. 
K. S. Brda, Grabowski A., Siemiradzkiego 6. 
K. S. L9gja, Guzik M., Saperów 20. 
K. S. Iron, l\Iatuszyński L., Grunwaldzka 81. 
K. S. Kabel Polski, K
dziera J., Fordońska 100. 
K. S. Szkoły Przem. Dokszt., Ostrowski P., 
Nakiełska 27. 
K. 
. Sportbriider, Neugebauer, Marsz. Focha. 
Pohcyjny Klub Sportowy, Fąferek A., Sienkie- 
wicza 3. 
K. S. Głuchoniemych, Grabarz J., Chełmińska 8. 
K. S. Amator (Atlet.), Baganz L., Ułańska 23. 
K. S. Siła (Atlet.), Tykwiński J., Orła 11. 
K. S. Ursus (Atlet.), Sosnowski St., Toruńska 49. 
Bydg. Klub Sportowy (Tenis). Bauer K., Wy- 
spiańskiego 8. . 
Bydg. Klub Tenisowy, Grześkowiak 1.. Mosto- 
wa II. 
Deutscher Tennis.Club, HensellVl., Pomorska 3. 
Pomorski Automobilklub, Rolbieski St., Gdali- 
ska 96. 
Klub 'Motocyklistów Bydgoszcz, Borowski K., 
Gdańska 59. 
Bydg. Tow. Cyklistów, Radzikowski I., Nowu- 
dworska 41. 
K. P. ,\'. - Oddz. Kolarzy, Duma,ński W., Ra- 
cławicka II. 
Bydg. Tow. Wioślarskie, ::\Iusiał Z., Gdańska 35. 
Klub \Vioślarski "Gryf", Zamiara Br., Staszica 1. 
Klub Wioślarski Frithjof, Stenk R..Dworcowa 30. 
Bydg. Klub Wioślarek, Klikowiczowa Al., Gdail- 
ska 81. 
Kolej. Klub Wiośl. Sparta, inż. Stabrowski, 
Al. Mickiewicza 5. 
Gimn. Klub \YiośI. Brda, Pałubicki K., Jackow- 
skiego 24. 
Gimn. Klub \\Tiośl. Wisła, Sygnarski :M., Kor- 
dec kiego 23. 
Bydg. Klub Pływacki, BiirscheIF., Chwytowo 22. 
,\T. K. S. Pleszczenica 61 p. p., chor. Karliński, 
61 p. p. 
\V. K. S. 62 p. p., por. Zaremba, 62 p. p. 
\V. K. S. Biały 16 pułk ułanów, por. Przeniewski, 
16 pułk uh,mów. 
K. S. Szkoły Podchorążych, kpt. Parczyński, 
Szkoła Podchor. 
W. K. S. Szkoły Pilotów, kpt. Łęgowski, :Szkoła 
Pilot{,w. 
Gimn. im. Kopernika, Albrycht W., Zduny 9. 
Gimn. Klasyczne, Sygnarski M., Kordeckiego 23. 
Gimn. Humanistyczne, 'Vojciechowski Fr., Snia- 
deckich 33. 
Seminarjum Nauczycielskie, Timmler A., Semi- 
naryjna 3. 
Liceum Handlowe, Lipczyński 'Vł., Piotra Skar- 
gi 7. 
Koło Sportowe p'rzy Stow. Polsko Młodz. Ewang.. 
inż. Seifert, Św. Jańska 3. 
K. S. Promień, Gorecki Br., Jagiellońska 55. 
Chrze:Śc. Stow. Młodz. Prac. Odrodzenie, Teska 
Lech, Poznańska 12. 
Zwią.zki zawodowe. 
Chrześcijańskie Zjedn. Zawodowe. Sekr.: DwOI- 
cowa 5, tel. 1299. 
Zjednoczenie Zawod. Polskie. Sekr.: Dworco- 
wa 13, tel. 1468. 
Związek Pracown. Instyt. Użyteczno Publicznej. 
Sekr.: Dolina. 3, teI. 1789.
		

/adresy_193300031_0001.djvu

			Organizacje społeczne 


XXVII 


Polski Związek Klasowy, Dolina 3, tel. 1789. 
Związek Zawod. Pracown. Przem. Gastronom.- 
Hotelowego. Sekr.: Pl. Piastowski 17, te1.1I63. 
Związek Plastyków Pomorsko Prez.: Rupniewski 
J., Konarskiego 9, tel. 1600. 
Grupa Plastyków Pomorskich. Prez.: Faczyński. 
Związek Tow. Kupieckich. Prez.: Sentkowski M., 
tel. 177. 
Związek Lekarzy R. P., Okręg Pomorski. Prez.: 
dr. Maryński .M. 
Związek Właśc. Tartaków i Kupc. Drzewnych. 
Prez.: Jackowski Leon. 
Powszechny Związek Pracodawców. Prez.: \Vie- 
se Stefan. 
Zjednoczenie Pracy \V si i Miast. Prez.: inż. 
Lisiecki Piotr. 
Towarzystwo Oświat. "Lech". Prez.: Zała- 
chowi3ki Franc. 
Towarzystwo Kominiarskie. Prez.: l\1agdański, 
Podwale II. 
Związek \Vłaścicieli Nieruchomości. Prez.: inż. 
Piszczek, Długa 23. 
Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, oddz. 
w Bydgoszczy. Prez.: inż. Lechowski St., 
Chodkiewicza 7. 
Związek Zawod. Pracown. Gastronom.-Hotel. 
w Bydgoszczy. Sekr.: Pl. Piastowski 17, 
teI. Ll63. Prez.: Szlab., sekr. Sokołowski K. 
Związek Okr. Inwalidów Wojennych R. P., oddz. 
Bydgoszcz. Prez.: Szyperski J. Sekr.: Zboże 
Rynek 7, tel. 1613. 
Związek Zegarmistrzów. Prez.: Kozłowski E. 
Tow. Siodlarskie. Prez.: Najdrowski, tel. 1060. 
Hodowcy Kanarków "Trel". Prez.: Gadomski. 
Chrześcijański Związek Młodz. "Odrodzenie". 
Siedziba: Toruńska 30. Prez. Teska Lech. 
Tow. Przem.-Rzemieślnicze. Prez.:Budziński Ign. 
Związek Wywiadowczy Kredytu. Sekr.: Dwor- 
cowa 75, teI. 1224. 
Związek Ociemniałych Wojaków. Sekr.: 3 :\'[80- 
ja 24, tel. 2153. 
Związek Artyst. Scen Polsk., oddz. Bydgoszcz. 
Prez.: Podgórska Ant. 
Zrzeszenie Pracown. Nauk. P. Nauk. Inst. Roln. 
Sekr.: Hołyński. 
Związek Pracown. Poczt, Telegr. i Telef. R. P. 
na Okr. Nadnotecki i Pomorze w Bydgoszczy. 
Prez.: Wróblewski Leon. 
Związek Pracown. Poczt, Telegr. i Telef. R. P., 
Koło miejsc. w Bydgoszczy. Prez.: Czmo- 
chowski Jan. 
Związek Ni:lszych Pracown. Poczt i Telegr. R. P., 
· Okr. Nadnotecki i Pomorze. Prez.: JagieIski. 
Związek Niższych Pracown. Poczt, Telegr. i Telef. 
R. P., Koło miejsc. Prez.: Betański B. 
Związek Pracown. Dyrekcji Poczt i Telegr. 
w Bydgoszczy. Prez.: Cyprjan Burda. 
Koło Izby Kontroli Rach. Prez.: Dobrowolski. 
Okręgowe Tow. Urz
ików Sądowych w Byd- 
goszczy. Prez.: Schulz J. 
Stowarzyszenie' Chrześcijańskie Narodowe Nau- 
czycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, 
Koło Bydgoszcz. Prez.: rekt. Beyer K., tele- 
fon 1195. 
Koło Adwokatów. Prez.: dr. Dulęba, :Mosto- 
wa 2, teI. 389. 
Bvdgoska Sekcja Eksport. Materj. tarto z drzew 
iglastych przy Związku Właśc. Tartak., :Marsz. 
Focha 20, tel. 819. 


.. 


Związek "
łaśc. Autodorożek, Henr. Dietza 18. 
Stowarzyszenie Techników Polsko w Bydgoszczy. 
Prez.: Juszkiewicz. - Sekr.: C'hocimska 5, 
tel. 2169. 
Korporacja Budownicza "Strzecha" w Byd- 
goszczy. St. korp.: Grodzki J., Pl. 'Wol- 
ności 5, tel. 1915. 
Pomorski Związek Przedsiębiorstw Autobusow. 
w Bydgoszczy. Prez.: Niewitecki St., Fordon. 
Sekr.: \Veber H., Pl. Weyssenhoffa 9, teI. 1397. 
Zwi
zek Kapłanów "Unitas" . Prez.: ks. Sko- 
nIeczny. 
Koło Prefektów. Prez.: ks. prof. Kukułka. 
Tow. Techników. Prez.: inż. Regamey. Sekr.: 
inż. Juszkiewicz, Chocimska 5, tel. 2169. 
Związek Urzędników Miejskich. Prez.: dyr. 
\Veber 'V., Jagiellońska 26, tel. 645. 
Poznańskie Stowarz. Dozoru nad Kotłami w Po- 
znaniu, oddz. Bydgoszcz, Król. Jadwigi 29. 
Zjednoczenie '\lolnych Związków Bydgoszcz, 
Dolina 3. 
Czytelnia Ludowa T. H. H., Dolina 3. 
Rada Klasowych Związków Zawodowych w Byd- 
gOSZCZY, Dolina 3, tel. 1781. 
Związek Fabrykantów, Nowy Rynek 8, tel. 808. 
Centralny Związek Pracodawców Ziem Półn.- 
Zachodnich, Pl. Teatralny 3, tel. 149. 
Polski Związek Prze:lsiębiorstw Elektro-Techn., 
Koło Bydgoszcz, Mostowa 8, tel. 691. Prez.: 
Pawlak. 
Zjednoczenie Fabr. Papy Dachowej w Byd- 
goszczy, Gdańska 51, tel. 2184. 
Korporacja Koncesjon. Przem. Kominiarzy. 
Prez.: l\fagdański. 
Korporacja Koncesjon. Instalatorów Gazowo- 
\Yodociągowych. St. korp.: Krawczak Józef. 
Towarzystwo Kupców. Sekr.: Jagiellońska 13. 
Sekcja Zbożowców przy Tow. Kupców. Prez.: 
Rzymkowski Z., tel. 1793. 
Koło Bławatników przy Tow. Kupców. Prez.: 
Maciejewski, tel. 354. 
Sekcja Hurtown. Kolonjalnych przy Tow. Kup- 
ców. Prez.: Sentkowski M., tel. 509. 
Koło Kupców Branży Opałowej. Prez.: Bu- 
rzyński A.. tel. 206. 
Związek Hurtowników Tytoniowych. Prez.: 
Nagel St., tel. 1434. 
Tow. Kupców Detal. Branży Spoż
-wczej. Prez.: 
Bukolt A., tel. 376. 
Związek Gospodarczy Zawodów Miejskich (Wirt- 
schaftsverband stadt. Berufe), :\Iarcinkow- 
skiego II, tel. 1326. 
Związek Kupców Podróżuj. Agent. Handlowych. 
Prez.: Kucharzewski. 
Związek Ekspedytorów Bydgoskich. Prez.: Bon- 
nenberger St., tel. 468. 
Związek Kupców. \Viceprez.: Lewina Fel., tel. 
878. 
Polskie Zjednoczenie Drobnych Kupców. Prez.: 
Leib A. 
Związek Pracowników Kupieckich. Prez.: Go- 
ściński 1\L 
Stowarzyszenie \Vłaśc. Aptek. Prez. Umbreit, 
teI. 191. 
Bydgoski Okręg' Związku Tow. Restauratorów, 
Hoteli i Kawiarń z siedz. w Bydgoszczy. Sekr.: 
Długa 10, tel. 14. 
Towarzystwo Restauratorów na miasto Byd. 
goszcz i okolicę. Prez.: Kocerka.
		

/adresy_193300032_0001.djvu

			XXVIII 


Organizacje społeczne 


Związek Restauratorów Dworcowych na. Po- 
morze. Prez.: Berendt J.' 
Związek Pub!. Ustanow. i Zaprzysięż. Rewizorów 
Ksiąg przy Izbie Przem.-Handlowej. Prez.: 
\\?ęglikowski Fr., Dworcowa 62, tel. 1224. 
Towarzystwo Czytelni Ludowych. Prez.: ks. 
Skonieczny 1\1. 
Związek Kobiet Pracujących. Przewodn.: Ra. 
dec
a Rozalja. 
Związek .Młodzieży Robotniczej. Prez.: Kwaś- 
ni ak :Mieczysław. 
Związek Drogerzystów R. P., Koło Bydgoszcz. 
Prez.: Kiedrowski, te1. 1396. 
Związek Zawod. Pracown. Kolejowych R. P. 
Zarz. okręg., Koło związku w Bydgoszczy, 
Dolina. 3. Przew.:Kuryłowicz A., tel. 1789. 
Centralny Związek Zaw. Robotn. Bud. w Polsce. 
Sekr. okręg. i oddz. związku w Bydgoszczy. 
Dolina 3, tel. 1789. Przew.: Łapiński Kazim. 
Związek Zawod. Robotn. Przem. Drzewnego 
w Polsce. Zarz. okręg. i oddz. zarządu w Byd. 
goszczy. Dolina 3, tel. 1789. 
Związek Robotn. Przem. J\letalowego w Polsce. 
Oddz. związku Dolina. 3, tel. 1789. 
Związek PracGwn. Komun. i Instyt. Użyteczno 
Pub!. w Polsce. Zarz. okr., oddz. w Bydgoszczy 
Dolina 3, tel. 1789. 
Związek ZawodoW}? Robotn. Rolnych R. P., 
oddz. w Bydgoszczy Dolina 3, tel. 1789. 
Poznańsko-Pomorski Sekretarjat Centr. Komisji 
Związk. Zawod. w Polsce, oddz. w Bydgoszczy, 
Dolina 3, tel. 1789. 
Związek Oficerów R. P. Koło Bydgoszcz. Prez.: 
Śpikowski :M., radca miejski. 
Związek Podofic. Rezerwy R. P., Koło Byd- 
goszcz. Prez.: Chlebek Pawel. 
Związek b. Zawod. 'Vojskowych. Prez.: Pola- 
kiewicz Bolesław. 
Związek b. Uczestników PGwstań NarodGwych. 
Prez.: adw. Brzeski Adam. 
Związek Hallerczyków. Prez.: Pałaszewski Stan. 
Związek Przyjaciół Strzelca. Prez.: Łapiński K. 
Związek Strzelecki. Prez.: Kalita Emil. 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Prez.: 
Podgórska Jadwiga. 
Bydgoski Komitet Tow. \Vioślarskich. Prez.: 
Siemiątkcwski Stefan, dr. 
Zjednoczenie Kolejowców Polskich. Prez.: Ja- 
błoński Tadeusz. 
Związek Niższych Funkcj. Państw. Prez.: Hałas. 
Związek Praccwn. Kas Chorych i Inst. Ubezp. 
Społecznych. Prez.: Handzlik. 
Związek Pracown. Adwokackich i Notarjalnych 
w Bydgoszczy. Prez.: Kuchciński P. 
Korporacja Zakładów Graficznych i 'Vydawn. 
na. Poznańskie i Pomorze, oddz. 
adnotecki 
w Bydgoszczy. Prez.: Strzyżowski 'Vł. 
Wielkopolskie i Pomorskie Tow. Rybackie w Byd- 
goszczy. Prez.: Gawalski Felicjan. 
Związek Emeryt. Państw., Autom., Rencistów, 
'Vdów i Sierot po nich. Prez.:iDŻ. Szczudłowski. 
Związek Polskich Rzeźników w Bydgoszczy. 
Prez.: Podorzyński P. 
Tow. Niemieckich Rzeźników w Bydgoszczy. 
Prez.: Reeck K. 
Związek Zaw. Drukarzy i Pokr. Zawod. w Polsce. 
Prez.: Dymek P. 
Związek Litografów, Chemigrafów i Pokr. Zaw. 
w Polsce, oddz. Bydgoszcz. Prez.: Błotniak 'V. 


Polski Związek Zaw. Drukarzy i Pokr. Zawod., 
Okręg Pomorski. Prez.: Sroczyński Antoni. 
Towarzystwo Pracowników Fryzjerskich. Prez.: 
Kaczmarek. 
Towarzystwo Bednarskie. Prez.: Fritz I. 
Tow. Bud. Prez.: Trojański :\1. 
Tow. Dekarskie. Prez.: Niemczewski F. 
Tow. Blacharskie. Prez.: Krawczak. 
Tow. Garncarskie. Prez.: Tschoerner. 
Tow. Ślusarskie i Pilnik. Prez.: Słomiński J. 
Tow. Kołodziejskie. Prez.: :Modlibowski. 
Tow. Kowalskie. Prez.: Kamiński E. 
Tow. Piekarzy. Prez.: Burzyński A. 
Tow. 'Vłaśc. Cuk. i Kawiarń. Prez.: Ganasiński. 
Tow. Pom. Cukiern. Prez.: Kwaśniewski. 
Tow. Gol.-Fryzjerskie. Prez.: Żewicki. 
Tow. Krawieckie. Prez.: Zieliński 'WI. 
Tow. J\lalarskie. Prez.: Graczyk Roman. 
Tow. Stolarskie. Prez. Szczepański J. 
Tow. Szewskie. Prez.: Borucki J. 
Tow. Krawiectwa Damskiego. Prez.: Janicki. 
Związek Akuszerek na miasto Bydgoszcz i okolice. 
Prez.: Obierska. 
Kółko Rolnicze Bydgoszcz-Jachcice. (Prez.: hra- 
bia Bniński J. 
'\1kp. Tow. Rolnicze, filja. Bydgoszcz, :;:ekr.: 
Wełniany R vnek 6. 
Powszechny Związek Lokatorów i Sublokatorów 
R. P., oddz. Bydgoszcz. Prez.: J\latuszczak. 
Tow. Hodowców Drobiu i Królików. Prt>z.: 
, Stryszyk. 
Tow. Kredyt.-OszczędnościGwe. Prez.: Greinert. 
Związek Obrony 'Vierzyt. i Prawa 'Yła!';ności. 
. Prez.: CzekanGwski . 
Tow. 'Mieszkaniewe. Sekr.: Kołłątaja 12. 
Tow. Hodowli Gołębi Pocztowych. Prez.: )Ie- 
ling i Rychlicki. 
Zjednoczenie KolejowcGw Polskich. Zarz. ukr. 
Dworcowa 76. Prez.: T. Jabłoński. 
Oddz. I. ,,'arsztaty. Prez. Biirszel A. 
Oddz. II. Ruch. Prez.: Jagodziński 1\1. 
Oddz.III. Gmach!Dyr. Kol. Prez.: BiernackiI. 
Związek Urzędn. Kolej. Prez.: Gaca B. 
Związek Admin. Techn. Prez.: Arendt. 
Związek Zaw. Kolej. Prez.: Kaczmarek J. 
Związek Maszynistów Kolej. Zarz. okr. Byd- 
goszcz. Prez.: Hernet. 
Związek Drużyn Konduktorskich, Koło Byd- 
goszcz. Prez.: Antoniewski L. 
Związek Rob. i Rzemieśln. Zjednoczenia Zav.. 
Polsk., Dworcowa 13, tel. 1468. Zarz. w,Po- 
znaniu. Filje: metalowców, budowI. prac., 
komunalno rob., stolarzy, krawców, tytoniarzy, 
skórników, piekarzy, prac. za kI. wojsk. 
i t. d. 
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe, Dwor- 
cowa 3, tel. 1299. Prez.: red. Bigoński Edm. 
Filje: stolarzy, metalowców, pracown. tramw. 
i elektrowni i t. d. 
Zjedn. Wolnych Związków w Polsce, Zarz. gł. 
Prez.: Matuszewski T. Sekr.: Dolina 3, tel. 
1797. 'V skład związku wchodzą następujące 
sekcje: murarzy, cieśli, brukarzy iramarzy, 
stolarzy, malarzy, dekarzy" blacharzy, ślu- 
sarzy, piekarzy, rzeźników, robotników drzew- 
nych i t. d.
		

/adresy_193300034_0001.djvu

			XXIX 


R6żne 


K. Różne. 


TARYFA POCZTOWA. 
L i s t y z w y k ł e: 
Obrot wewnętrzny Obrót zagraniczny 
i z 'v. :\L Gdallskiem 


P r z e k a z y z w y k ł e: 
do 10 zł 0,20 zł Telegraficzne ponadto 
do 25 zł 0,3.5 zł należytość manipula- 
do 50 zł 0,50 zł cyjną od każdego 
do 100 zł 0,70 zł przekazu 20 gr i opła- 
do 250 zł 0,95 zł ta za telegr. Kwota 
do 500 zł 1,35 zł przekazu ńie może 
do 7.50 zł 1,80 zł przekraczać 2000 zł. 
do 1000 zł 2,20 zł 
do 1250 zł 2,,15 zł 
do 1500 zł 2,90 zł 
do 17.50 zł 3,25 zł 
do 2000 zł 3,55 zł 


do 20 g . . . . 60 gr 
za każde dalsze 
20 g .... 30 gr 
do Austrj i, Cze- 
chosłowacji, Ru 
munji i Węgier 
do wagi 20 g 50 gr 
za każde dalsze 
2U g .., 3u gr 


do 20 g L5 gr 
ponad 20 g do 
250 g 30 gr 
ponad 250 g 
500 g 40 gr 


30gr 


60 gr 
do 
, 80 gr 


K a r t k l . t P r z e k a z y z a g r a n i c z n e: 
p o c z o w e: 
miejscowe _ zamiejsc. Obrót zagraniczny d d o IOU zł 0,80 zł I Do krajów, z któremi 
. d' O o 200 zł 1,30 zł wprowadzono obrót 
pUJe yncze l g 20 gr pojedyńcze ., 35 gr do 3(1) zł 1,80 zł P rzek
zowy 
z oplaconą odpo- do Austrj i, Cze- 
wiedziq 20 g . 4n gr chosłowacji,Ru- d do 400 zł 2,30 zł 
o 500 zł 2,80 zł 
. " I munji i Węgier 30 gr I d 600 zł 3,30 zł 
"'ymiury na)mllleJsze 10 X 7 cm, o 
n8jwiększe 15 X 10,5 cm. d d o o 700 zł 3,80 zł 
800 zł 4,30 zł 
do 900 zł 4.80 zł 
do lOuO zł. 5,30 zł 
za każde dalsze 
100 zł lub ich 
cz
ć 50 gr 
za każde 5U g . lU gr 
do ]00 zł IOU gr 
do 200 zł 200 gr 
do 300 zł 300 gr 
do 400 zł 400 gr 
do 500 zł 500 gr 
do 600 zł 600 gr 
do 700 zł 700 gr 
'do 80U zł 800 gr 
do 900 zł 900 gr 
do 1000 zł 1000 gr 
za każde dalsze 100 zł 
lub ich część 100 gr 
J{rajowe: 
na odległość do 
2,) km . . . 0,60 gr 
na odległość do 
50 km ... 1,20 zł 
na odległość do 
100 km . . . 2,00 zł 
na odległość do 

UU km . . . 3,00 zł 
i zn każde dalsze 
100 km . . . U,60 zł 
Za rozmowy pilne pobiera się opłatę potrójną_ 
Telegramy żywnościowe ze zniżoną opłatą za 
sło
o 2 gr oraz zasadnicza opłata 25 gr. 


D r n ki: 
do 2;) g 5 gr 
do 5U g 10 gr 
do 100 g }:1 gr 
do 2,)0 g 25 gr 
do 500 g 50 gr 
do 1000 g 60 gr 
do 20uO g (tylko 
pojedyilCze to- 
my). ... 70 gr 


Do Kanady, St. Zje- 
dnoczonych Ameryki, 
Wielkiej Brytanji i 
krajów, z któremiobr. 
przekazowy odbywa 
się za pośrednictwem 
\'"ielkiej Brytanji 


D ł' U k i b e z a d r e s o we: 
do .5U g (tylko w obrocie wewnętrznym) 5 gr. 
Dmki prywatne i urzędowe nndawane jedno- 
ł'azowo w iIOl
('i: 
ponall 100 do 5HU sztuk 60 0 0 
ponad 5UlI do lUUU sztuk 5U
0 
pJllad 1000 sztuk 40'/0 opl. za druki prywatne 
lub urzędowe odpowiedniej wagi. 


Zagraniczne: 
Taryfa specjalna za- 
leżnie od państwa 


P a p i e r y h a n d lo w c: 
do 250 g' . . . 25 gr I za każde 50 g . 10 gr 
ponad 250 g do najmniej jednak 60 gr 
500 g . . . . 50 gr I Najwięk:3za dopu- 
do 100U g 60 gr szczalna waga 2 kg 


P I' Ó b k i t o war o w e: 
do 250 g . . . . . . . . . . . . . 25 gr 
ponad 250 g do 500 g . . . . . . . . 50 gr 
"'ymil1ry pl'óbek nie mogą przekraczać 45 X 20 
X lU cm, lu b jeżeli próbka ma formę rulonu - 
4., cm dlugości i 15 cm średniey. 


T e l e g r a m y: 


P a c z k i ż y w n o ś c i o w e: 
do lUO km ponad 100 kg 
50 gr 100 gr 
60 gr I
O gr 
7U gr 140 gr 
SU gr 160 gr 
90 gr 180 gr 
100 gr 200 gr 


Zagraniezne: 
Taryfa specjalna Z9.- 
leżme od pallstwa mię- 
dzv innt>mi 78. słowo: 
do :\.ll!!lji .. 39 ct 
do .\ustrji.. 26 ct 
do Belgji 26 ct 
do Czechosłow. 19 ct 


Krajowe: 
od wyrazu . . 0, l,) gr 
nadt.o opł. do. 
df't,koVla .. 0.50'gr 
pilne (D) 
od wyrazu . .0.45 gr 
nadto op!. do- 
datkowa .. 0,50 gr 


do wagi 5 kg . . . 
pollad 5 kg do 6 kg 
ponad 6 kg do 7 kg 
punad 7 kg do 8 kg 
punad 8 kg do 9 kg 
ponad 9 kg du 10 kg
		

/adresy_193300035_0001.djvu

			xxx 


R6żne 


Krajowe: 
listowe (Lt) 
od wyrazu . 0.05 gr 
nadto opl. do- 
datkowa .. 0.25 gr 
najmniej jednak 
20 WJ'razów 

a ozdobnym 
blankiecie" (Lx) 
oplata norm. 
nadto należno 
za ozdobny 
blankiet . 


Zagraniczne: 
do Francji.. 28 ct 
do Gdańska jak 
w obr. wewn. 0,15 gr 
do Niemiec 0.22 gr 
do K. Yorku 
via East . . 1.20 gr 
do N. Yorku 
via Ra.djo 
do Rumunji 
najmniej .. 
do Szwajcarji 
1.00 zł I do WIoch . 


. 


1.20 gr 
0.12 gr 
1.20 gr 
0,26 gr 
0.36 gr 


R o z m o w y t e I e f o n i c z n e: Krajowe 
Za jednostk
 3 minut. rozmowy miej- 
scowej prowądz. z mównicy (autom.) 15 gr 
za 3 min. rozmowę międzymiastową: prze- 
prowadzoną z. do
olnej stacji 
bonen- 
towej, ze stacJamI abonentowerni. załą- 
czonemi do central na terenie tegoż po- 
wiatu. co i wywołująca stacja abonen- 
towa. oraz za rozmowy zgłaszane z do- 
wolnej stacji abonontowej z wezwa
iem 
do rozmównicy na terenie tegoż powIatu 30 gr 


P r z e s y I k i m i e s z a n e: 
(druki, próbki towarów, papiery handlowe) 
do 250 g . . 25 gr 
do 500 g . 50 gr 
do 1000 g . . 60 gr 


L i s t Y w fi r t o ś c i o we: 
a) opłata za list polecony odpowiedniej 
. . 
wagI, 
b) należność aseknracyjna za każde 100 zł 
podanej wartości lub ich część: . 
przy listach nadawanych w stanIe za- 
mkniętym . . . . . . . . . . . .. 10 gr 
przy listach nadawanych w stame 
otwartym . . . . . . . . . . . . 30 gr 
\V arto
ć podana .nie może przekraczać 10000 zł. 


Obrót zagranIczny: 
Jak za list polecony odpowiedniej 

gi i naIł:- 
żytość od zadeklarowanej wartoscI od kaz- 
dych 300 zl lub część tychże, 50 gr. War- 
t08Ć nie może przekraczać 5000 franków. 


P a c z k i P r Y wat n e i u l' Z ę d o w e: 
Strefa 


Waga 


do 
do 


l I 2 
100 km ' po
ad 100 
300 km do 300 km 


do l kg 70 90 
ponad 1- 3 kg 90 130 
ponad 3- 5 kg 130 190 
ponad 5-10 kg 190 I 270 
ponad 10-15 kg 260 410 
ponad 15-20 kg . 360 610 


P a c z k i P r Y wat n e i u r z ę d o w e: 
Strefa 


\Vaga 


3 I 4 
ponad 300 I o d 600 
do 600 km p na 


do l kg HO 130 
ponad 1- 3 kg 170 210 
ponad 3- 5 kg 250 310 
ponad 5-10 kg 410 610 
ponad 10-15 kg 610 810 
ponad 15-20 kg 810 1010 
SPIS NACZELNIK. OBWOD. M. BYDGOSZCZY. 
Okr
g I: Stobiecki R., Stary Rynek 20, Siuch- 
nińE'ki :Miecz., Stary Rynek 20. 
Ulice: Niedźwiedzia, Przvrzecze, Mostowa, 
Grodzka 8-27, Stary Rynek, Jana 
zimierza, 
Kręta, Zaułek, Ku Młynom, l\Ieruucą, Farna, 
Jezuicka. Batorego, .Tatki. Szpichlerze, Ks. 

Ialczewskiego. 
Okręg II: Kalbteił:ł-Osłowski Fra:ł;lc., 
agielIoń- 
ska 2 GrzechowJak St.an., JagIellonska 5/7. 
UlicA: Grodzka 1-7 i 28-32, Długa, BernardY11- 
ska, od Zbożowego Rynku do mostu Bernar- 
dyńskiego. Teof. lVIagdzińskiego. Pawła z Łę- 
czycy, Żupy, Babia \Yieś, Toruńska, Podwale, 
Niegolewskiego. . 
Okręg III: Wardacki KI., Długa 59. PaprzyckJ 
Jan, Zbożowy Rynek. 
Ulice: Konopnickiej, Choloniewskiego, Łysf,t Gó- 
ra, Ustronie, PL Kościeleckich, Henr. DIet za. 
Zboż. Rynek. Długa, Kujawska. Lwowska. 
SIeroca Przv Zamczvsku. \V iatra kowa. 
Okręg IV: Sporny Franc., Długa 70, Gonce- 
rzewicz \YaL, Zboż. Rynek 5. 
Ulice: \Vały .Jagiellońskie, Na \Vzgórzu, Trybu- 
nalska, Przesmyk, Kowy Rynek, Pod BlaI,1- 
karni Nowodworska, TerasYI Bramka. 
Okręg V: Jan Wilczewski, Św. Trójcy 30, Mróz 
Ant.. Św. Trójcy l . .. 
Ulice: Grudziądzka, Krótka. SemmarYJ
; Pl. 
Poznański Poznańska, Lubelska, Szubmska, 
POdgórna,'Dolina, Stroma. \Vzg

ze I?ąb
ow. 
skiego, \Vełn. Rynek, Melch. \\ IerzblCkIego: 
Okręg VI: Mateja A
t.? Śląska 17, Adamski 
Michał Król. JadwIgI 5. 
Ulice: G
rbary, Św. rr:rójcy, Chwytowo, Jac- 
kowskieg?, Nał:lszewlCza, ,Marsz. Focha, Ką- 
cik. SiemJradzkIego, Art. Grott
era, Długosza. 
Król. Jadwigi, Śląska, Kordeckiego, Ad. Czar- 
toryskiego, Łokietka, III Śluza. . 
Okręg VII: ::\-Iatecki \Vład., Sw. Florjana 11. 
Żurawski Wikt.. Kołłątaja 4. 
Ulice: Św. Florjana, Libelta!, St
szica, Wołyń- 
ska Al. OssoliIlskich, KrasmskIego, 20 Stycz- 
nia: Kopernika, Parkow
, GimnazJa
na, 3 l\'

- 
ja. Herm. Frankego. PIOtra S
argI! qs
olm- 
skich, Bernardyńska od JagIell.onskIeJ. do 
mostu, Karmelicka, 
ocztowa, NIemcewIc7!a, 
Nadbrzeżna LubecklegO, Urocza. Kołłątaja, 

ad Porte:rł. Zamojskiego. Pl. Teatralny. 
Pl. 'Wolności, .Jagiellońska. 
s. :\-larkwarta, 
Reymonta. Kasprowicza,. \
 ds?na, Adama 
I Asnyka, Klasztorna, WYSPIanskIego.
		

/adresy_193300036_0001.djvu

			R6żne 


XXXI 


Okręg VIII: Konieczka Bron., Gdańska 108, tza, Zboź. Rynek, Szpitalna, K
jawska, Si£'- 
Gonczerzewicz Ant., Gdańska 132. I'Oca, Lwowska, \Yiatmkowa. 
Ulice: Gen. Bem
, Pl. Kochanowskiego, Sło- Okręg IV: Król Juljan, Kowy Rynek 10; Ko- 
wackiego, Chodkiewicza, Pl. J. \,feyssenhoffa, sicki Teodor, Nowy Rynek 3. 
Gdańska, Śniadeckieh, Św. Jańska, Kościusz- Ulice: \\"ały Jagiellońskie, "-ąska, Trybunalska, 
ki, Pomorska, Cieszkowskiego, Paderewskiego, Kowy Rynek, Pod Blankami, Kowodworska, 
Chocimska. Terasy, Bramka, Szwederowo, Melch. \Vierz- 
Okręg IX: Krawczak Konst., Śniadeckich 43, bickiego. 
Wawrzyniak Paweł, ,,'arszawska l. Okręg V: Urbański "-ac ław, Pl. Poznański 2; 
UlIce: Dworzec, Dworeowa, Podolska, Ślusar. Tłaczała Józef, Dolina 3. 
ska, Marcinkowskiego, Unji Lubelskiej, Gam- Ulice: Dębina, Leszczyńskiego, Grudziądzka, 
ma, Dr. Em. Warmińskiego, Lipowa, Sobie. Krótka, Pl. Poznański, Poznańska, Lubelska. 
skiego, Rejtana, Ludwikowo, Sienkiewicza 1-23 Szubińska, Podgórna, Dolina, Mazurska, "'zgó- 
i 43-70, Petersona, 
Iatejki, Zduny. rze Dąbrowskiego, "-eln. Ry'nek. 
Okręg X: Konieczny Piotr, Śniadeckich 32, Okręg VI: \\-ilczewski Jan, Sw. Trójcy 30; 
Witt Łucjan, Pomorska 55. Kujawski Kaz., Kordeckiego 34. 
Ulice: Kwiatowa, \Vileńska, Pl. Piastowski, Ulice: Garbary, Sw. Trójcy, Chwytowo, Jac- 
Zygm. Augusta, Na Groby, Ogrodowa, Mazo- kowskiego, Kordeckiego. Naruszewicza, \Yoje- I 
wiecka, "'arszawska, Sowińskiego, Fredry, wódzka, Kącik, Siemiradz
iego, Adama Czar- 
Hetmańska, Sienkiewicza 23.42. Kaszubska, toryskiego, f.okietka. III Sluza, Art. Grottge- 
Szczecińska, Rycerska, Chrobrego, Świecka, ra, Długosza, Król. Jadwigi, od Garbary do 
Racławicka. mostu Król. Jadwigi, Śląska. 
Okręg XI: Ziółkowski Fr., Glinki 34, Polewski Okręg VII: Sarbinowski Tom., Jagiellońska 16. 
Vlawrzyn, Glinki 37. Ulice: Św. Florjana, Pl. Kochanowskiego, Li- 
Ulica: Rupienica. belta, Słowackiego, \,"ołyńska., Staszica, PI. 
Okręg XII: Kolodziej Frenc., Ugory 48, )le- J. \Vevssenhoffa. Al. )lickiewicza, PI. Ossoliń- 
liński 'l'eodor, Leszczyńskiego 21. skich , ' Os
olinskich, Herm. Franke g o, Krasil)- 
Ulice: Szwederowo. 
Okręg XIII: )1uchowski J., Poniatowskiego 26, skiego, Ks. 
larkwarta, Paderewskiego, Ko- 
Grajnert Ignacy, Kiliilskiego l. pernika. 
Ulice: Bielawy. Okręg VII: :.\Ieyer Leonard. 3 }Iaja 2. 
Okręg XIV: Fitzner Piotr, Bełzka 37, Świątek Ulice: Parkowa, Gimnazjalna, 3 
Iaja, Piotra 
Juljan, Toruńska 38. Skargi, Bernardyńska, od Jagiellońskiej do 
Ulice: }łałe Bartodzieje. mostu, Karmelicka, Niemcewicza, Pocztowa, 
Okręg XV: Słaboszewski A., Grunwaldzka 183, Nadbrzeżna. Do )Iagazynów, Lubeckiego, 
Kowalewski ""inc., Koronowska 51. Urocza, 20 Stycznia, Kołłątaja, Kowalska, 
Ulice: f'zvżkówko. Konarskiego, r\ad Portem. Zamojskiego. Plac 
Okręg XVI: Bukolt Ad., Grunwaldzka 145; Teat] alny, Pl. 'Wolności, JagiellOliska, Rev- 
Grabowski Józef, 
tara Szkolna 13. manta, Ka>-p,owicza, \Vi/sona, Adama Asnyka. 
Ulice: Okole. Klasztorna, \V)"spiaJiskiego. 
Okręg XVII: Giełda Stani sł. , )Ialborska 23; Okręg VIII: Szczepaniak Józef. \Yilmiska II; 
Bergmann !\Iichał, Kakielska 29. Rybarczyk Albin, )]azowiecka 31. , 
Ulice: 'Yilczak. L"lice: Chodkiewicza, Kwiatowa, \\"ileilska, 
nia- 
Okręg XVIII: Pryliński Paweł, Promenada 2; deckich, )]azowiecka, Św. Jaliska. Ko
ciuszki, 
:Maciejewski Juljan, Promenada 9. Cieszkowskiego, Pomorska. Szczecińska. Gdail- 
Ulice: Szretery. ska. Gen. Bema. 
Okręg XIX: ..ł.rzebiatowski Józef, Jachcice; Le- O
ręg IX: Bloch Franc., Śniadeckich 30. . 
wicki Piotr, Jachcice. 'Uhce: Dworcowa, PodolSka, Ślusarska, :}IaI'Clll- 
Ulice: Jachcice. kowskiego. Unji Lubelskiej, Gamma, Lipowa. 
Sobieskiego, Rejt-ana, Ludwikowo, Sienkie- 
SPIS ROZJEMCÓW I OKR. M. BYDGOSZCZY. wicza, Pet.ersona. )latejki, Zduny, Król. Ja- 
Okręg I: Rybicki Zdzisław, Stary Rynek l. dwigi od Dworcowej do mostu Król. Jadwigi, 
Kaszubowski Jan, Seminaryjna 8. Dr. Emila 'Warmiiiskiego. - 
Ulice: Niedźwiedzia. Przyrzecze, Mostowa, Star V Okręg X: Chabowski Tom., Śniadeckieh 51; 
Rynek, Jana Kazimierza, Kręta, Przesmyk. \Vitt Łucjan, Pomorska 55. 
Zaułek, Ku )Iłynom, .Mennica, Farna, Jezuic- Ulice: Bocianowo. Pl. Piastowski. Zygm. Augu- 
ka, Batorego, Jatki, Rzpichlerna, \Vodna, sta, Sowiilskiego, Hetm8I)ska, Rycerska, Ka- 
Grodzka 7-9 i 14-32. szubska, Chrobrego, Świecka, Chocimska. 
Okręg II: Nagel Stanisław, Długa 76; Matacki Fredrv, Raclawicka, \Yarszawska, Ka G rob,". 
Edmund, Wełn. Rynek 10. Ogrodowa. 
 
Ulice: Grodzka od 10-13, Długa, Pl. Kościelec- Okręg XI: Czarnecki, Ks. Skorupki 59; Pio- 
kich, Bernardyi1ska, od Zboż. Rynku do 
lostu trowski Adam, Lenartowicza 12. 
Bernardyi1skiegQ;T. Magdz., Pawła z Łęczycy, Ulice: Szwederowo, Bielice, Biedaszkowo. 
Zupy, Babia \Vieś, TOrUł)ska, Podwale, Przy Okręg XII: Gierszewski Fr., Grunwaldzka 68: 
Zamczysku. Bukolt Adam, Gl unwaldzka 68. 
Okręg III: Romański Leon, Zboź. Rynek 10; Ulice: Okole. 

uczkowski Stan., Sieroca 16. Okręg XIII: Jarocki Juljan, Malborska 23; 
UlIc.e: K?nopnickiej, Niegolewskiego, Choło- Bel'gmann Michał, Nakielska 29. 
mew!'3klego, Ust.ronie, Lysa Góra, Henr. Die- Ulice: \\"ilczak, ::\Iiedzyn.
		

/adresy_193300037_0001.djvu

			XXXII 


R6żne 


Ok.ręg XIV: Trzebiatowski Józef, Jachcice. 
Ulice: Czyżkówko, Jachcice. 
Okręg XV: Szymański Edmund, Toruńska 18. 
SIłodzik Jan, Ujejskiego 3. 
Ulice: l\lałe Bartodzieje, Rupienica, Zimne \V 0- 
dv, Ściersko. 
Okręg XVI: Kujawski Winc., FordOIlska L; 
Kałamaja Michał, Krakowska 1. 
U.ice: Szretery, Siernieczek, Bielawy, Brdy- 
ujś
ie, \Vielkie Bartodzieje, Kapuścisko. 


SPIS OKRĘGÓW OPIEKUŃCZYCH. 
OPIEKUNÓW I LEKARZY UBOGICH. 


... 


-Okręg I. Ulice: Batorego, Bramka, Dluga od 
I-57 i od 2-76, Farna, Grodzka, Grudziądzka. 
.Jezuicka, Jana Kazimierza, Jatki, T. 
Iagdz., 
Kręta, Krótka, Ks. 'Malczewskiego. Ku i\Ily- 
nom, )lelch. \Yierzbickiego, 
Iennica, .:\1:ostowa, 
Xiedźwiedzia, Xowy Rynek, Pod Blankami, 
Podwale, Poznańska, Przy Zamczysku, Prze- 
smyk. Przyrzecze, Podgórna, Szpichlerna, 

tary Rynek, Tamka, Trybunalska, "'ały Ja- 
giellońskie, "'ąska, '''ełn. Rynek, Wieżowa, 
Zaulek, 
O p i e kun: Trafas Franc.. Pl. Poznański l, 
tel. 1222. 
L e k a l' z: Dr. Rheindorff. Stary Rynek l, 
tel. 1663. 
Okręg II. Ulice: Artura Grottgera, Bielany, 
Długosza, Garbary, Jackowskiego, Król. Ja- 
dwigi 14.2 od 1-21, Kącik, Łokietka, :Most 
Król. Jadwigi, Xaruszewicza. Siemiradzkiego, 
Ślaska od 1-25 i od 2-26. 
O p i"e k u n: Gorczyński Fr., Król. Jadwigi 9. 
L e k a l' z: Dr. \Vłodarczvk, Poznallska 7, 
tel. 2260. - 
Okręg III. Ulice: Dworzec, Dworcowa od 41-89 
i od 50-108, Chrobrego, Fredry, Król. Jadwigi 
16 i od 25-29, Kwiatowa, L	
			

/adresy_193300038_0001.djvu

			R6żne 


XXX I I I 


Okręg Xl. Bielice Kowe-Rupienica. Ulice: 
Bielicka od 60-100 i od 55-63, Brzozowa, Do 
Rakarni, Daleka, (:linki od I -83. i od 2-70, 
.J es ionowa , Karpacka od 17 -4 7 I od 20-54, 
Koźmiana, Kujawska od 11 7 -ll9 i od 14(
-I4(). 
Łucka, :\lyśliwska. Podleśna. Połudmowa, 
Rupienica, Sieradzka, Sokola, Tucholska. 
Ziemska. 
O p i e k u n: Polew,.ki ,y fiwrzyn. <.: I inki i. 
L e k fi l' z: Dr. 'Veynel'owski, Uda{lska 91, tele. 
fon 2248. 
Okr
g XII. UliC'e: Babia Wie
,. Bcrrul]'
IYli::kfi 
od 1-5 i nr. 2, Długa od 78-86 I od 59-65. Ku- 
jaw.;ka. od 1.53 i od 2-66, Karl2a

a od .1. 9 
i od 2-18. Pfiwła z ł,
czycy. PI. KoscIeleckich. 
Pohulanka, Toru{lska od l-57 i od 2-R8, Ustro- 
nie, ZLoż. I:-tynck, Żupy. 
O p i e k II n: Loga Stan., Kujawska 9, tel. 342. 
L e k a l' z: Dl'. Rheindodf. Stal'
' Rynek l, 
tel. 11363. 
Okn
g XIII. U:ic-e: Chołon;ew"ki
}!:o. KOIlop- 
nif'kiej, Kujawska od 55-115 l od u
-13li, 
Lwowska. 
O p i e k u n: Lełiski Bolesł., Kujawska iO. 
L e ka r z: Dr. Uadomski. Ks. l'ikorupki li. 
Okr
g XIV. Ulice: Grodziska, Henryka Dietza. 
Xiegolewskiego od 1-5 i nr. 2, Xowo(hvOI'"ka, 
Siel'oca. Terasy. 'Yiatrakowa. 
O p i e k u n: Bm:to:;zYliski )1., Xowodworska 29 
L e ka l' z: Dl'. Uadomski, Ks. Skorupki Ii. 
Okr
g XV. Bieda:;zkowo. Ulice: Bielicka od 
1-;;3 i OtL 2-58. U,'odzirlskiego, Czackiego. Ha- 
licka, lnoW'l'ocławska, Konopna, Krz
-L()wa. 
Lenartowicza, LcszczYliskiego, )lurjacka, Xo- 
wa. 'Niegolewskiego od 6-3G i od 7 do kOllC'a. 
U,:.!ory, Żuławy. 
O p i e k u n: .Pioh"owski A.. Xiegolewskiego 28. 
T
 e kar z: DL Kubczak, :\Ial'"z. Focha 22, tole- 
fon 1742. 
Okre,g XVI. U:ice: Dzcwski FI'., (;ruuw:=tldzky. 68. 
tel. H27. 
L c kar' z: Dr. E
kert. Gmnwah]zka !).;. tele- 
fon J S32. 


t 


SPIS SYGNALIZATORÓW STRAży 
POŻARNEJ MIASTA BYDGOSZCZY. 


I. Dworcowa, róg 
ienkiewicza. 
2. Jackowskiego, l'l.l'; l;arbary. 
3. Dworcowa, róg Śniadeckich. 
4. D
Qrzcc główny osobowy. 
5. Płac pI'zpd ek
pedycją towar(;wą. 
6. Hetmaliska. róg :-iienkiewicza. 
7. Szczecillska, przed koszarami pieehot
.. 
8. Gdal'i.ska, pl'zy koszarach artylerji. 
9. GdaI'lska, róg Chocimskiej. 
lO. Cie:'>zkow:'ikiego, róg Ullallskiej. 
I I. Kl'asi{lskiego, róg 3 ::'tlaja. 
12. Zaci",ze, róg OssoliI'lskich. 
13. Bielawy, Henatorska, naprzeciw Lecznicy 
Powiatowej. 
14. SienlieC'zek, przy doma",';';' rLloydu Bydgosk. 
15. JagieIIOI'lska. przed Uazownią }Iiejską. 
!G. .TagieIIOI'lskn, róg \\'ołyń!"kiej. 
li. .JagieIłOllF;ka, p1'zy 'l'eatrze .\Iiejskim. 
lR. Do }[agazynó'w. PI'ZY magazynach wojskowo 
19. 1Iłyny, dawniej królewskie. 
20. Star
' R
'nek. prz
r Bibljotece )[iejskiej. 
21. Zbożowy n.yn.ek, naprzeciw Bel'llardYll;;kiej. 
22. Torl111ska, napl,ze<'iw Strzelnicy. 
23. TOI'misku, pl"zed pralnią wojskową. 
24. Ka rpp.c lm, przy szkole p
wszechnej. 
25. Kujawska, r'óg Lwowskiej. 
25. Xowodworska. róg Lenartowiczp. 
27. Welniany Rynek, róg Podgórnej. 
28. 
odgół'lla. róg Ks. :';korupki. 
:m, Zuławy, róg Ks. :'\korupki. 
30. SwhiJlska, przed kos;r.ara.mi L6 p. ułanów. 
31. Plac Poznallski, pomi
dzy Doliną i Lubelską. 
32. Nakielska, przy Szkole Przemysłowej. 
33. Nakielska, w pobliżu fabryki Rłumwego. 
34. Urunwaldzka. róg Koronowskiej. 
35. 'Yojewódzka, róg .Adama Czurtoryskieg tl . 
36. .TachC'iee. Średnia. 
37. Torm'i.ska, naprzeciw Bełzkiej. 


:'!
		

/adresy_193300039_0001.djvu

			XXXIV 


Deutsche 
Volksbank 


Bank Spółdzielczy 
z ogr. odpowiedzialnością 
W Bydgoszczy 
Gdańska 17 
Telefon 162, 384, 1354 
Konto w Banku' Polskim 
" P. K. O. 202.264 
Oddziałv - Filialen: 
Chełmno - Telefon 75 
Konto wP. K. 0.209.737 
Grudziądz - Telefon 249 
Konto w Banku Polskim 
" "P. K. O. 208.9S3 
Koronowo :.- Telefon 48 
Świecie ,,82 
Konto w P. K. O. 212.26] 
Wejherowo - Telefon 7] 
Konto w B. P. w Gdyni 
Wyrzysk - Telefon 3] 


Przedsiebiorstwo pru 
brukarski[b i podziernny[h 
A. Bnkowski 


Wykonuje: 
Bruki i chodniki wszelk. 
rodzaju, szosy i inne drogi 
bite. Kładzenie kanaliza- 
cji, rurociąg. i wszystkie 
inne prace podziemne. 


Wszelkie potrzebne materjały 
zawsze na składzie 
Hi uro: Toruńska 69 
Telefon 762 


Przedsiębiorstwo 


robót na- i PD
li
lDnY[h 
oral żelb
towY[h 
JULJAN 
JAKOCKI 


BYDGOSZCZ 


UL. MALBORSKA 23 
Tel. 914. 


./ \_/l.\\W'ł-\\W".\\W".\ \W".\\W".\\W".\\W".\I'.\\.".\\W".\\W".\\W".'\\W".\\W/'.\\W'C,! 
j , I 
i PIERWSZA WLKP. fABRYKA INSTRUMENTOW MUZYCZNYCH I 
j j 
I J ULJAN KIELBICH 
 I 
i Gdańska 19. Telefon 12-81 ,

 j 
- . " - . 

 ,"'- 
j I '
 
 " "
' " i. 
::: ł ł Rok zał. 1894 .,. 'j 

 
i , i 
I r ;.:..
 Nagrodzona medalem ZłotYm, ,_,./ 
 \' - J j 

 I t .v- , i 
. bronzowym i liczno dyplomami 
 _ 
, . , - , 
 
 ! 
i Specjalność: · \,, \..
 i 
! Dosta:wa kompletów I 
I _ 
I i 
i dla orkiestr wojskowych, tow. i szkolnych i 
il'.\\W"."WJI.\\W".\\W".\\W".\\W".\\W".',I'.' \W"."W"."W".\\W".\\W".\\W/'.\\W".\(; 
.
		

/adresy_193300040_0001.djvu

			Wolne zawody, handel, przemysi, rzemiosla. 


Skorowidz alfabetyczny według kategoryj. 


Adwokaci i notarjusze 4 
Agencje o 4 
Agentury 4 
Akumulatory 5 
Akuszerki . 5 
}lnty
aQaty . 5 
Antaby i aparaty do piwa 5 
Apteczneartykuły-hurt o 5 
Apteki o o o 5 
Architektoniczne biura 5 
Armatury - fabryki i bron- 
zownictwo . . 
Artykuły m
skie 
Asfalt o 
Aukcjonatorzy 


Banki o 
Baty o o 
Bawełniane wyroby 
Bednarze 
Benzol 
Benzyna 
Bibljoteki 
Bielizna. . . o . o o _ 
Biurowe sprzęty i przybory 
BiżuteQa _ _ . o . o o o 
Blacha o o _. . 
Blacharskie zakłady . 
Bławaty i manufaktura 
Broń i amunicja _ o _ 
Browary . o . o o _ o . 
Browarnicze narzędzia i ar- 
tykuły o . o o o o o . 8 
Brukarskie przedsiębiorstwa 8 
Buchhalteryj ne biura . o . 8 
Budowlane materjały o . . 8 
Budowlane przedsi
biorstwa 8 
Butelki o o . . . o o o o 8 
Bydło - handel 8 


Cegielnie o.... 
Cement i wyroby . 
Ceramiczne wyrob y . 
Ce 
 
raty .... o o 
Chemiczne produkty 
Chiropraktvk . o . 
Chirurgiczne narzędzia 
Cukiernicze surowce 


Str. 


Str' 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
o o 11 
12 
11 
11 
12 


Cukiernie 
Cukier o 
Cukry. o 
Czapki o 
C?.ekolada 


Dachówki _ o 
Dekarskie przedsi
biorstwa 
Dehkatesy o _ o o 
Dentyści lekarze o _ 
Dentyści ... o 
6 Dentysto maszyny i przybory 
6 Domy towarowe o 
6 Drogerje .. o o 
6 Druciane wyroby . 
Drukarnie . . . . 
6 Drzewne wyroby . 
6 Drzewo o ___ 
6 Dywany i kilimy o 
6 Ebonitowe wyroby 12 
6 Ekspedycyjne biura o 12 
6 Elektrotechniczne artykuły 12 
6 Elektrownie 13 

 Eternit o 13 
6 13 
7 13 
7 13 
7 13 
7 13 
7 13 
13 
13 


Fabryki kartonów . 
Farbiarnie .. 
Felczerzy o . o o 
Filatelistyka 
Filmy o _ o . 
Flizy ścienne i posadzkowe 
Forniery i dykty. . . . . 
Fortepiany i pianina .. 
Fotograficzne aparaty i przy- 
bory o _ o _ 13 
Fotograficzne płyty 13 
Fotograficzne zakłady . 13 
Frezery do cukrownictwa 13 
Fryzjerzy o... 13 
Futra . ..... o 14 


8 
9 Galanterja i towary krótkie 14 
9 GalwaniC'zne zakłady 15 
9 Garaże o o. 15 
9 Garbarnie . 15 
9 Garncarze . _ 15 
9 1 Gaza jedwabna 15 
9 Gazeciarnie . o 15 


Str. 
Gazety o _ . . o . 15 
Gazomierze 15 
Gazowe urządzenia 15 
Gazownie o . _ 15 
Glimer . o o 15 
Gorsety o . . o o .. o 15 
Graficzne zakłady o o o 15 
Grafologiczny Instytut 15 
Gramofony 15 
Grawerzy . 15 
Gudron _ 15 
Gumowe wyroby _ 15 
Hafciarnie . . o 15 
Heraklit . o o _ 15 
Herbata - specj. składy 15 
Hotele .. o o 16 


Instalacje gazowe i wodo- 
ciągi . _ lf) 
Instalacyjne zakłady 16 
Introligatornie . . 16 
Jadłodajnie. _ o o 16 
Jadłodajnie i restauracje 16 
Jaja o.. 16 
Jedwabie . . 16 
Jelita zwierzęce 16 
Jubilerskie, wyroby 16 
Jutowe wyroby . 16 
Ka barety . 16 
Kable . o o 16 
Kafle . 16 
Kamasznicy . . . o . . . 17 
Kamienie sztuczne (nagrob- 
ki) . . . o o . . . o . 17 
Kapelusze . o 17 
Karbid o o 17 
Kartony i tektury 17 
Kastor do izolacji 17 
Kasy pancerne. . 17 
Kawa .. 17 
Kawa słodowa . . .. 17 
Kawiarnie i cukiernie . 17 
Kazeina o o 24 
Kąpiele rzeczne . 18 
Kąpielowe zakłady 18 
a
		

/adresy_193300041_0001.djvu

			2 


Spis alfabetyczny poszczeg6lnych branż 


Str. 
Kije bambusowe . . .' 18 
Kinematografy . . . . . . 18 
Kioski i post. sprzed. gazet 18 
EJapki dachowe 18 
EJej .. . . . . 18 
Kliszarnie . . . . 18 
Kolejki polne . 18 
Kolektury loterji . 18 
Kolonjalne i spożywcze to- 
wary. . . . 
Kołodzieje 
Kominiarze 
Komisowe domy . 
Komornicy sądowi 
Konfekcja damska 
Koni handel . . . 
Koni podkuwacze . . . . 
Konserwy kawowe . . . . 
Kosmetyczne artykuły 
Kosmetyczno - światłolecz - 
nicze gabinety . . .. 22 
Kostjumy maskowe 22 
Kosze trzcinowe do 
ęgli 24 
Koszykarskie wyroby .. 22 
Kotlarnie . . . . . '. 22 
Kowale . . . . . . " 22 
Krawatv . . . . . . . . 22 
Krawcy.i zakłady krawieckie 22 
Krawieckie dodatki.. 23 
Krawiectwo damskie. 23 
Krawiectwo wojskowe 24 
Kreda....... 24 
Kręgarz . 24 
Kryształy 24 
Księgarnie 24 
Książki . 24 
Kuśnierze . . 24 
Kwas węglowy 24 
Kwiaciarnie . 24 


19 
21 
24 
. 21 
. . . . 22 
i męska 22 
22 
22 
22 
22 


Lakiernicze zakłady 
Lekarskie instrumenty 
Lekarze med. 
Lekarze weteryn. . 
Licytatorzy 
Likiery . . . . . 
Linoleum . . . . . 
Litograficzne zakłady 
Lody . 
Loterja 
Lustra 


24 
24 
24 
25 
25 
25 
. 25 
. 25 
25 
25 
25 


Łódki . . 
Łóżka metalowe 


Makaron . 
Malarskie przybory 
Malarskie zakłady 
:\Iarmurowe wyroby . . . 
:\Iasażyści i gabinety kosmet. 
Maszynowe części rolnicze . 

iaszyny budowlane 
Maszyny cegielniane . 
Maszyny cukrownicze . 

faszyny do pisania 
Maszyny do szycia . 

faszyny roleczarskie 
Maszyny młynarskie 


Maszyny ..... 
Maszyny piekarskie . 

faszyny rolnicze. . 
)iaszyny rzeźnicze . 
Materace sprężynowe 
Mąka i pasza 
Mąka mięsna 
:Meble. . . . . . . 
Meble wyściełane. . . 
Mechaniczne warsztaty 
Metale - odlewnie . 
Metalowe wyroby 
l\'I1eczarnie. . . 

nynki do kawy 
Młyny .... 
:Młyny śrutowe . 
:Motory . . . . 
Musztarda . . . . . . 
Muzyczne konserwatorja 
Muzyczne instrumenty 
Mydło. . . . . . 
Naftowe produkty 
Narzędzia . . . . . 
Nasiona . . . . . 
Nawozy sztuczne. 
Kaukowe zakłady 
Nici i twysty 
Nieruchomości . . 
Notarjusze. . . . 
Nożownicze wyroby 
Nuty. 


Obrazy 
Obuwie 
Ocet . 
Odlewnie . . . . . 
Ogniotrwałe materjały 
Ogrodnicze zakłady. . 
Ogrzewanie centralne . . . 
Okucia, budowlane i do mebli 
Olejarnie . . . . . . . . 
Oleje mineralne i techniczne 
Opał . . . . . . . 
Opał chemiczny 
Opaski gipsowe 
Opatrunkowe środki 
Optyczne artykuły . 
Organy . . . . . . 
Ortopedyczne zakłady 
Owoce ....... 
Owoce południowe . . 
26 Ozdoby choinkowe . . . . 
26 Ozdoby do mebli i trum.ień 


29 
. . 29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
. 31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 


26 Pantofle. . . . . . . . . 31 
26 Pantofle rafjowe . . . . . 35 
26 Papa dachowa . . . . . . 31 
26 Papier i artykuły pi4mienne 31 
26 Papiernie . . . . . . . . 32 
26 Papierosy . . . . . . . . 32 
26 Papierowe wyroby (fabryki) 32 
26 Parasole. . . . . . 32 
26 Pasmanterja . . . . 32 
26 Pasy transmisyjne . 32 
26 Pasza . . . . . . . 32 
27 Parkiety - posadzki 32 
27 Perfumerje .... 32 


Str. I Str. 
27 Pensjonaty 33 
27 Piece kaflowe . 3:.-1 
27 Piece piekarskie 33 
27 Pieczęcie 33 
27 Pieczywo 33 
27 Piekarnie 33 
27 Pierze. . 34 
27 Pilniki . . . . . 34 
28 Piśmienne materjał) 34 
28 Piwo . . . . . . 34 
28 Plakaty uliczne 34 
28 Plastry medyczne . 34 
28 PIisownie . . . . 34 
28 Płyty klejone '. 34 
28 Płyty korkowe. . 34 
28 Płyty posadzkowe . 34 
28 Podatkowi rzecznicy 34 
28 Podszewki . . . . . . . . 34 
28 Pogrzeboweprzcusiębiorstwa 34 
29 Położne . . . . . . . . . 34 
29 Pompy . . . . . . . . . 34 
Pończochy ....... 34 
29 Porady prawne, wnioski, re- 
29 klamacje ...... 34 
29 Pośrednictwa majątków. 35 
29 Powozy . . . . . . .. 35 
29 Powroźnicze wyroby .. 35 
29 Pralnie chemiczne 35 
29 Pralnie i prasowalnie .. 35 
29 Prośb i tłumaczeń biura 35 
29 Przybory rybackie . . . . 35 
29 Prawnicze biura i zastępcy 
procesowi . . . . 35 
Psów tresura . 35 
Puszkarze . . . . .. 35 
Powroźnicze surowce. 35 


Radjo aparaty i części 
Raf ja (Łyko). 
Rakarnie . . . . . 
Raki . . . . . . . 
Ramy ...... 
Rasz1pe . . . . . . 
Reklamacje frachtów . 
Reparacyjne warsztaty me- 
chaniczne . . . 36 
Restauracje . . . 36 
Rewizorzy ksiąg . 37 
Ręczne roboty. . 38 
Rolnicze artykuły . 38 
Rowery . . . . . . . . . 38 
Rowery i warsztaty repara- 
cyjne . . . . . 
Rybackie przybory 
Ryby. . . . . . 
Rymarze . . . . 
Rytownicy . . 
Rzeźbiarsko - kamieniarskie 
zakłady . . . . . 
Rzeźbiarze-artyści 
Rzeźnickie przybory 
Rzeźnickie składy . 
Rzeźnicy . . . . . 
Rzeźnie koni 
Samochodowe części 
Samochodowe kursa 
Samochodowe warsztaty re- 
paracyjne . . . . . . . 40 


35 
36 
36 
36 
36 
36 
36 


38 
38 
38 
38 
38 


38 
38 
38 
38 
39 
40 
40 
4U
		

/adresy_193300042_0001.djvu

			Spis alfabetyczny poszczeg6lnych branż 


3 


Str. 
Samochody . . . ., . 40 
Samochody CH
Zarowe, wy- 
pożyczalnia 40 
Sery . . . . . 40 
Siatki do włosów 40 
Siatki druciane 40 
Siatki jednolite 40 
Sieci . . . . . 40 
Sieczkarnie 40 
Siodlarskie wyroby 40 
Sita ....... 4,0 
Skóry. . . . . . . 40 
Skóry surowe . . . 41 
Skórzane wyroby, galanterja 41 
Sknynie ...... 41 
Smary ..... .. 41 
Smołowcowe przetwory 41 
Sól . . . . . . . 41 
Spirytualja .... 41 
, Spirytus. . . . . . 41 
Sportowe przybory . 41 
Spożywcze artykuły 41 
:-:pr
żyny . . . . . 41 
Stacje benzynowe . . . . 41 
Stacje obshlgi samochodów 42 
Starzyzna . . . . . . . . 42 
Stocznie. . . . . . . . . 42 
Stolarnie dla robót budowI. 42 
Stolarskie przybory 42 
Stolarnia modeli . . 42 
Stolarnie . . . . . 42 
Strojenie fortepianów 42 
Strzeżenie . . . . . 42 
Studnie . . . . . . 42 
Sukno ...... 42 
Surowce -- szmaty 43 
Sygnały kolejowe 43 
Szamotowe cegły. . 43 
Szamotowe piece. .. 43 
Szczotkarskie narzędzia 43 
Szczotki. . . . . .. 43 


Str. 


Str. 
Szklane huty . 43 
Ślusarnie . . . 43 
Szewcy . . . . 43 
Rzewskie formy 44 
Szklarze . . . . . 44 
Szkło, porcelana, sprzęt
- ku- 
chenne . . . . . . . . 44 
Szkło okienne . . . . . . 44 
Szlachetna zaprawa fasad. 44 
Szlifiernie szkła i luster 44 
Szlifiernie . . . . . 44 
Szpagaty . . . . . 44 
Szyldy -- malarnie 44 
Swiece 45 
Szmaty . . . 45 
Tańców lekcje 45 
Tapety 45 
Tapicerskie surowce 45 
Tapicerskie przybory 45 
Tapicerskie zakłady 45 
Tartaki . . . . . . 45 
Taśmyopatrunkowe . . . 45 
Techniczne artykuły i tech- 
niczne biura . . . . . . 45 
Tektura do opakowania. . 45 Zabawki .... 47 
Technicy dentyści . . . . 45 Zajazdy . . . . . 47 
Telefoniczne przedsiębiorst. 45 Zakłady kąpielowe 48 
Terazyt i Terona . . 45 Zboże . . . . . . 48 
Tlen . . . . . . . 45 Zduny ..... .,. 48 
Toaletowe artykuły 45 ZegaI'Illistrzowskie przybory 
Tokarskie zakłady . 46 i narzędzia ...... 48 
Torebki papierowe '. 46 Zegarmistrzowskie zakłady. 48 
Tnepaczki. . . . . . . . 46 Zgrzebła. . 48 
TranzytGwe pnedsiębiorst. 46 Ziemiopłody 48 
Trumny . . . . . 46 Złotnicy 48 
Traki . . . . . . 46 Ż . 
Tytuniowe wyroby 46 . aluzJe .. . 
?egluga . . . . 
Ubezpieczeniowe agentury i ' I ?elazne wyroby 
biura . . . . . . . . . 46 Zelazo stare . . 


V'rządzenia browarnicze 
Urządzenia sanitarI}.e 
Utylizacyjne zakłady 


46 
46 
46 


Wagi. . . . . 
Walizki . . . . 
\Vapno . . . . 
"Tełna .... 
\Yełna drzewna 
Wędki do ryb . 
\\' ędliny. . . . 
\\lókno kokosowe 
Wina owocowe. . 
"-ina zagraniczne 
Włosy...... 
\Yody mineralne . 
Wódki i likiery . 
\Yojskowe przybory 
Worki. . . . . . . . . 
\Vorki kokosowe do węgli 
\V ózki dziecięce . . . . 
Wulkanizacyjne zakłady 
\Vycieraczki kokosowe 
\Yywiadownie handlowe. 


46 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
. 47 
47 
47 
47 
47 
47 


48 
48 
48 
49 


3
=

=
=
=

=
============

===== ==
 C. 
U. O 
ił "Zelazohurł" II 
" Organizacja sprzedażylwyrobów Gómoslą.skich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury 8 
8 I[SP. z o. o. w Katowicach 
; 
8 Oddział w Bydgoszczy 'ł 
8 ul. Kopernika nr. 12 - Telefon 500 i 50] U 
" prowadzi stale na składzie: O 
8 ?elaza kształtowe: I-dźwigary -- żelazo korytkowe. O 
U Zelazo sztabowe wszelkiego rodzaju: żelazo płaskie, obręczowe, bednarka -- żelazo okulgłe 8 
" oraz betonowe i kwadratowe -- żelazo kątowe, teowe i inne żelazo fasonowe, jak żelazo O 
8 do krat, żelazo do okien. żelazo pół-okrągłe, żelazo korytkowe o mniejszych profilach -- 8 
" stal resorowa. . O 
8 Blachy czarne, gładkie i ryflowane, ocynkowane -- fasonowe ocynkowane dachówki bla- O 
" szane - wiadra ocynkowane -- bednarka ocynkowana. " 
" Kuto-żelazne rury gazowe, kotłowe, kotwicowe, wiertnicze, łą.czniki 8 

 Rury i kształtki zlewowe -- Sruby i nity -- Gwoździe i druty -- Podkowy. hufnale, hacele -- O 
" Surowiec odlewniczy i
 t. P. :; 
8 Dostawa materjałów zsyndykowanych wprost z huty " 
" po cenach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych 8 
v. Wszelkie inne artykuły wyrabiane przez nasze huty po cenach naj korzystniejszych. O 
... ,t 
.===:=:..
==
===
=

=================-:==============. 
a* 


.
		

/adresy_193300043_0001.djvu

			Wolne zawody, handel, przemysł, rzemiosła. 


Adwokaci inotarjusze. 
(1\Iieszk. prywatne patrz dział 
alfabetyczny). 
Bloch Antoni, biuro -:\lostowa 6, 
tel. 33. 
Rreitkopf A., Długa 27, tel. 1606. 
Bromirski 'Vładysław, Cieszkow- 
skiego 10, tel. 2096. 
Brzeski A. i Chrzanowski, adw. 
i not., Gdańska 12, tel. 59. 
Dr. jur. Budzyński Janusz, Ja- 
giellońska 2, tel. 371. 
Celewicz :Michał, adw. i not., 
Marsz. Focha 12, tel. 72. 
Dr. Chrzanowski BoI., m. pryw. 
Zamojskiego 15, tel. 54. 
Cieluch J., Długa 5, tel. 1514. 
Cisewski Bernard, Gdańska 7, 
tel. 1016. 
Domke St., Stary Rynek 18, 
tel. 290. 
Dr. Drwięga Mich., adw. i not., 
Gdańska 22, tel. 1891. 
Dr. Dulęba Zbign., adw. i not., 
Mostowa 2, tel. 389. 
Fabiańczyk M., :Marsz. Fochal2, 
tel. 72. 
Dr. Felberbaum, Mostowa 9, 
tel. 314. 
Felcyn, Gdańska II, tel. 2195. 
Głowacki Jan, Libelta 5. 
"Gramatowski St., )Iostowa 4, 
tel. 855. 
Hering W., Długa 46, 
Hoeppe M., Dworcowa 43, tele- 
fon 1236. 
Jankowski Z., Marsz. Focha 10, 
tel. 183. 
Dr. Janowski A., Gdańska 135. 
Jasiński, Gdańska 10, teL 218. 
Dr. Jurek Chr., adw. i not., 
Dworcowa 8, tel. 132I. 
Dr. Jurkiewicz, adw. i not., 
Nowy Rynek 6, tel. 946. 
Dr. Kaszyński Stan., Gdań- 
ska 30, tel. 915. 
Kokurewicz Stan., Dworcowa 6, 
tel. 1555. 
Krysiak Janusz, Gdańska 29, 
tel. 576. 
Dr. Kuziel Stan., Gdańska 39, 
tel. 1244. 
Dr. Łasiński Henryk Dworco- 
wa 3, tel. 1499. 
::\IaciejewskiB., Stary Rynek lI, 
tel. 1724. 
Madaliński, Dworcowa 8. 
Majchrzak J., Długa 42, tel. 744. 


Meissner Jan, adw. i not., Gdań- 
ska 7, tel. 1016. 
Michnik Ad., Mostowa 6, tel. 33. ARONSOHN ALBE RT 
Dr. Murach, Marsz. Focha 2 
tel. 1541. ' Ul. Król. Jadwigi 2 - Telefon 1353 
Dr. Nieć 11., Gdańska 25 Agentury Ubezpieczeniowe 
tel. 880. ' na :tycie:-:.nieszczęśliwe wypaaki-ogień 
Dr. Nie,duszyńskiCz.,adw. i not.. - kradzlez - włamanie - szkło i t. d. 
.Gdanska 32, tel. 798. 
NIedzielski Ludwik, Starv Ry- Bock Jan! reJ?r. Assikurazioni 
nek 21, tel. 2087. 
 Generah Tnste, Al. Mickiewi- 
Niedźwiedzki, Pl. Wolności l c.za 5, teJ. 1733. 
Dr. Nikolay, Dworcowa 2 te: Boze
o
skI A., przedstaw., Za- 
lefon 835. 'mo]sklego 6, tel. 2259. 
Nowak R., Długa 32, tel. 2132. CadekHerm.,repr.fabr.obuwia, 
RadzikowskiK., Zboż. Rynek 4 Fredry. 12, tel. 1987. 
tel. 850. ' Czarnocki T., dom agent. handl. 
Rubenau Edward, Dworcowa 7 Śni
dec
ich 1. tel. 1677. ' 
tel. 998. ' Da
m. "., repr. The Anglo- 
Sawicki \Vacł., 
Iarsz. Focha 20 As18tlC Comp. Ltd. London, 
. tel. 2033. ' o
dz. w Gdańsku, Chodkie- 
SIOda Z., adw. i not Gdań WlCza 14, tel. 1581. 
ska 16, tel. 83. ., - Dąbrowski 'Yikt., skł. fabr. tow. 
Skrzyniarz Just., dr., biuro włók., Melch. WierzłJickiego I, 
Długa 58, tel. 826. tel. 1951. 
Spit
er Willi., \Vały Jagielloń- Freyer Jan, przedst. przybor. 
skle lI, tej. 642. zeg
rm., Grunwaldzka 141. 
Staszkiewicz A., Fredry 6. "Gomec", biuro. og
osz. i agent 
Sypniewski Jan, dr., Nowy gazet, wł. FrIedrIch Ludw., 
Rynek l, tel. 1452. Dworcowa 94, tel. 1313. 
Szczudłowski Dołęga A., Stary Glas«;r J., skł., ko
ygJ?-. wyrob. 
Rynek 6, tel. 783. włok. fabr. łodzklCh I pabjan., 
Szlenk Stan., Grodzka 6, t.2315. St. Rynek 8, tel. 2301. 
Dr. Szwaykowski Zdzisł., adw. Hammer P., przedstaw., Chro- 
i not., Gdańska 21, te
. 2239. brego 13, tel. 443. 
ŚmigielskiMich., Jagiellońska 4 Herold Georg, przedst. "Dai- 
tel. 1645. ' mon", 3 Maja 14, tel. 2213. 
Świtaiski Wacł., MOstowa 3 Kał?ws
d Mich., kupiec, So. 
tel. 153. ' bleskiego lI, tel. 417. 
Trzciński Winc., Stary Ry. Kasprowicz St., przedstaw., Po- 
nek 22, tel. 2330. .morska 42, tel. 1129. 
Dr. Typrowicz, adw. i not., .Mo- Kll'sztejn J., przedstaw., Św. 
stowa 12, wejście Grodzka 5, Ja
k
 2, tel. 101I. 
tel. 706. KotlmskI Leon, reprez. , Śląska 6, 
\Vawrowski Rom., adw. i not., tel.. ,20
5. 
Pl. 'Wolności I, tel. 1085. Kukhnskl T., reprezen
., Gd.ań- 
Wirski Ludw. Gdańska 27 ska 51, tel. 1126. 
tel. 2050. ' , Kunicki \V., reprezent., Herm. 
:pr. Wroński Z., \Vełn. Rynek 8. Frankego 17, tel. 772. 
Zelazny Stan., Długa 23, tel. 41. Lange C
;, r
prezent., Dr. Em. 
. \Varmmsklego 6, tel. 1228. 
. . Agenc
e. Łysakowski Ant., przedst. firmy 
Agencja 
'sch
dnIł
, reprez. Jó- "Centra" w Poznaniu i "Pe- 
zef Leslewskl, Śllladeckich 29, tea" w Białej. 20 Stycznial8, 
tel
, 785. tel. 1694. 
"Par, Polska Agencja Rekl., Małek :\1ichał, Gdańska 46 
Dworcowa 54, tel. 721. teL 1183. ' 
Polska A
ncja Teleęraficzna, Matz Fr., kant. agent. kom., 
P.A.T., kler. oddz. Grossman, zbytmanuf., Piotra Skargi 13 
Grunwaldzka 7, teL 1574. teL 731. ' 


Agentury.
		

/adresy_193300044_0001.djvu

			Agentury - Architektoniczne biura 


5 


Anker" kasy kontroI. i masz. , Akumulatory. Apteczne artykuły - hurt. 
" buchali., revr. na Polskę 'J. Zakłady Akumulatorowe syst. Patrz takżepodChem. produkty. 
Milller, Gdanska 17, tel. 1049. "Tudor", Sp. Akc., oddz. .,Hadroga ", Sp. Akc., l\-1atejki 2, 
Nowak Wł., repr. ?row. "Oko- Bydgoszcz, Śląska 13, t. 1377. tel. 278, 136. . 
cim", Jackowskiego 4-6, te- Kłosiński Jan Dworcowa 66, 
lefon 1505.. . tel. 1595. ' 
Omnieczyńs
i Paweł. zas
. firmy Akuszerki. Pharmachemja, lab. chem.-. 
"Reschop , Kordeckłego 8, Balcer L, Długosz
 9. kosm., właśc. 'Wacł. Paidzłer- 
tel. 47.. . Chamska H., Gdanska 144. ski, Marsz. Focha 16, tel. 1461. 
Pawł
wskl J., 
Ęen. dom komIs., Chrzanowska, Peters.ona 4.. Ruszkowski Stan. T., Grodz- 
KroI. Jadwigi 9, tel. 1850. Czajkowska H., Szpital wOJsk. ka 21, tel. 2249. 
Pietsch L., w

wa, repreze
t., Czarnolewska A., Spokojna. 15. "Sanator", Stroma 4, tel. 2032. 
Król. Jadwigi 19, tel. lla5. Czerwińska L., Ks. Skorupki 61. 
Polus, przedstaw., Pomorska 58, Danek Z., Dworcowa 
6. Apteki. 
tel. 1782. Danielczyk J., Hetmansk
 10. ." T 
Vacuum Oil Company, Sp. Akc., Dettlaff \\"alerja, Pomorska 31. Apteka "pod AnIOłem ,H. \\ al- 
przedst. Poiniak Jan, inż., Dolacińska C., Chrobrego 10. licht, Gdań
ka 65, tel. 3.85. 
Chrobrego 20, tel. 1280. Donaj \V., Dworcowa 60. Aptek
 
rzr 
Ielawac
, :MarJan 
Przywarski '\-Vł., reprezent., Ign. Finderowa K., Śniadeckich 48. Drozdzynski, Gdanska. 91, 
Paderewskiego 14, tel. 456. Gaca "'. Podolska 20. tel. 1467. 
Pyttlik \Vład., reprez. na wina Gajzlerska L., Dworcowa 20. Apteka; "Centralna", 
L Lakner, 
i koniaki zagrano (franc.), Gl'yfkowska F., leczn. dla po- Gdanska 27, tel. 9
4. T 
Przyrzecze 7, tel. 1359.. łożnic, Długa 68, tel. 1673. Apteka. "pod Koroną , \\ . Ra- 
Heimann \V., kup., przeds
. flr- Jarzemska H., i\lazowiecka 3. decki, Dworcowa 

, tel. .301. 
my por. czek. K
sma, młeszk. Józefowicz, Nakielska 35. Apteka ,
pod Lwem, P. I J!. 
pryw. 20 Styczma 19, t. 1893. Karabasz A., Kujawska 2. Umbrelt, Grunwaldzka 31, 
RitzkiE.,agent.ihand.drzewa, Knozowska A., Kujawska 41. tel. 191. 
Św. Trójcy 35. tel. 482. Kucznerowicz Julj., Nowodwor- 
Sarbinowski T., przedstaw., Ja- ska 34. Apteka pod Łabędziem 
gieHońska 12, tel. 1490. Michalak A., Ugory 52. wł. Brunon Kazimierski 
"Hazet", cukierki: p!zedstaw. l\1ieluszyn H., Jezuicka 20. Bydgoszcz, ul. Gdańska 5. 
Sekel Leon, Gdanska 76, Nowacka E., Grunwaldzka 42. Telefon 204. 
tel. 2238. . Obierska Julj., Wileńska 3. 
Ste
an Jerzy, rel?r
z. fabr. }?Ia- Oleszyńska, Ks. Skorupki 47. . M u 

n Arnold. Flblger, Kahsz, Paszkowska E., Śnia
eckich 44. APTEKA P od nlEDIWIEDIIE 
Cłeszkowskłego 12. " Pohlmann A, Poznanska 31. u 
Reprezent
cja. fabr. włokłen.:, Reinowska K., Chwytowo 22. J. ROCHON, BYDGOSZCZ 
R. Sto błeckl r Stary Rynek 2a, Ryrner Bogurn., Chrobrego 24. Niedźwiedzia II Telefon 50 
tel. 49. . Sochaczewska St., Chocimska18. 
Suwalski Edm.
 Dom !tlpot.- Sojkowa Ch., 
larsz. Focha 14. APTEKA PIASTOWSKA 
handł., :\iarcmkowskl
go l, Słomińska Leonom, Orla 9. S CIERNIAR 
tel. 590. . Surdyk Fr., Bocianowo 34. . I. . 
Swendrak J., przedstaw. fumy Szablewska St., Kujawska 2. Bydgoszcz, ul. ŚnIadeckICh 49. 
,,
oyal oc, fach. naprawa masz. Szo ińska, Dolina 4. 
Teiefon 682. 
bIUrowych, Parkowa. 3. Szu
artowska 
L,. Pi

na 40. A teka rzY Pl. Teatralnym, 
Szmolke 1\1:, s
. dyw. I chodn., Szymanowska, Jagiellonska 25. PJ Kla[ecki l\Iarsz. Focha 10, 
zast. .KabskleJ Manuf. Pluszu, Trefort H., Ossolillskich L t
l 1962. ' 
JezuIcka 22, tel. 1301. \Veidemanowa Koronowska 1. . 
'Vajs, BoI., przedst. fabr. wyr. \\'ichrowska Z.: Grunwaldzka89. 
.włok., Stary Rynek 20. T \Viśniewska, Grunwaldzka 40. 
WaHer :\1., agent drzewa, \\ ełn. \Voiniak Rozalja, Toruńska 28. 
T Ry:nek lI. tel. 329. . Zabłocka Petr., Kujawska 1I8. 
\\ arhch E
., przedst. f Inny Zielińska \Y., Srednia 12. stary Rynek l, telefon 98. 
 
"Dunlop 
ubber Comp., Ign. Żółciwna Rozalja Gdańska 71. \. , 
PaderewskIego 12, tel. 1966. ' Apteka Staromiejska, Jaraczew- 
Weinsztein i Ska, Dom agent. ski Edm. Długa 39, tel. 300. 
kom.-hand!., Jana Kazimie- Antykwarjaty. ' 
rza l, tel. 325. Patrz Komisowe domy. APTEK A BO LESŁAWA TARASIEWI[lA 
\Vende A., repr. firmy Skóra 
\ i Ska, skł. masz. i mebli biur., Antaby i aparaty do piwa. Bydgoszcz-Szwederowo 
\urządz. i przyb. biur., warszt. ul. Orła 8 _ Telefon 146. 
repar., St. Rynek 21, tel. 1I75. Aparaty'do piwa, wody sodowej 
Wolnikowski Albin, przedstaw., i rOZle
aczki do alkohoiu Architektoniczne biura. 
Gdańska 107, tel. 2123. FranCUiiZek Bloch 
Zaii
[
.Br

;;e

s:::i

: Śniadeckich 30 - Telefon 961 BIERNACKI TEOFIL 
tel. 1478. 
Żurawski \Viktor, przedstaw., Zawitaj J., Dworcowa 66, tele- BYDGOSZCZ 
Konarskiego 7, tel. 244. fon 1715. ... .Jana Kazimierza 8. .n 


Apteka pod "Złotym Orłem" 
wlaśc.: IDIIUAW RYBI[KI
		

/adresy_193300045_0001.djvu

			6 


Architektoniczne biura - Biżuterja 


.... 


Głowacki T., inż., Śląska 9. 
Gottwald K. Z., Kordeckiego 19. 
Grodzki Józef, Pl. \V olności 5, 
tel. 1915. 
JażdŻ€wskiEdm., Gdańska 176, 
tel. ll34. 
Krieger T., inż., Kasprowicza 2, 
tel. 1043. 
Łaganowski Rob., Kozietulskie- 
go 8, tel. 139. 
Pitak Edm., Zduny 8. 
Rautenberg :\laks., inż., Marsz. 
Focha 16, tel. 1430. 
\Veidner F., Dworcowa 73. 
tel. 129l. 
Zabloński 
IaksyIIl., Ślqska 9. 


Armatury - fabryki 
i bronzownictwo. 


Armatury na: fiaz, Wodę i Parę 
FRANCISZEK BLOCH 
Tel. 961. Śniadeckich 30. Tel. 961 


"Prodmetal", właśc. inż. Helena 
Krzywcowa, Śląska 15, t. 402. 
Reschke C. nast., właśc. P. Po- 
	
			

/adresy_193300046_0001.djvu

			Biżuterja - Browary 


7 


Gellert Herm., Dworcowa 7. 
Gratzka Emilja, Pomorska 5. 
Grawunder Br., Dworcowa 57, 
tel. 1698. 
Kaszubowski H., Dluga 22, 
tel. Il23. 
Kestenberg Manja, Gdańska 69. 
Kłosowski Ant., \Vełn. Rynek 1. 
Knycii1ski A., Stary Rynek 13. 
Koeseling Fryderyk, \"'ełn. Ry- 
nek ll, wejście Podgórna. 
Kozłowski F., Poznańska 16. 
Lis J. i T., Gdańska 10I. 
Loerke Hugo, Gdańska 17. 
Majewska Anna, Długa 5. 
)1enard Rysz., właśc. Bruno 
Gansen. Długa 21, tel. 508. 
Nowicki Franc., Gdańska 39. 
"Omega", H. Pfeiffer, Gdań- 
ska 64. 
Pophal Elżb., Śniadeckich 43. 
Schroeter Johannes, Długa 43. 
Skoraczewski \'.., Dworcowa 36. 
Srodzińska Jadw., Batorego 5. 
Szara fiński Dyonizy, Teof. Mag. 
dziilskiego l. 
Szczepański \Vinc., Długa 76. 
Szulc "T., Gdańska 3, tel. 844. 
"Taliszewski J., GdaIlska 95. 

aparucha H., Grunwaldzka 44. 
Zak A., Długa 61. 


Blacha. 
Kolwitz L., Sp. z o. p., Chodkie- 
wicza 19, tel. 453, 454, 45 5. 
Wacław Millner, Bydgoszcz" 
Mazowiecka 29, tel. 1428 i 789 
Metale: miedź, mosiądz. a1uminjwn. 
Blachy: cynkowe, ocynkowane, że- 
lazne, białe an(!'ielskie, alpakowe. 
\... Ołów, cyna I t. p. artykuły....1 
Musolff Jul., T. z o. p., Gdań- 
.ska 7, tel. 26, 1650. 
"Zelazohurt", organ. sprzed. wy- 
ro bów Górnośląsk. Zjedn.Hut 
Królewskiej i Laury, Sp. z o. 
o. w Katowicach, oddz. Byd- 
goszcz, Kopernika 12, tel. 500. 
Blacharskie zakłady. 
Buchho]z Fr., Poznańska 34. 
Buchholz Józ., Chwytowo 22. 
Bury Fr., Stara Szkolna 8. 
Bury Feliks, Gdańska 45. 
Chojnowicz Moryc, Zduny 21. 
Coym W., Gdańska 74. 
Herszkowicz A., Długa 72, tele- 
fon 1335. 
Herszkowicz S., Grodzka 21, 
tel. 1903. 
JaszewskiFr., Farna 4, tel.1948. 
Kamnitzer G., Poznańska 29. 
Krawczak R., Śniadeckich 40, 
tel. 1707. 
Kufiel Feliks, Hetmańska 28. 
Lange Maks., Gdańska 102. 
Malinowski, Kujawska 56. 


Niefeld Otto, Garbary 10, te- Neuman Otto, /Stary Rynek 14. 
lefon 1701. Noworacki B., Gdańska 55, 
:Kij akowski "T., Mazowiecka 25, tel. 1256. 
tel. 629. Pauls C., dawno B. Thiele, Star)' 
Sosnowski L., Śniadeckich 40, Rynek 12, tel. 1781. 
tel. 1707. PopławskiR.,Długa 23"tel. 133. 
Sporny Franc., Podwale 9. Preissowa Eugenja, Długa 19. 
Sporny J., Moniuszki l, te1.11l4. Przybyłowicz Z., detal i hurt, 
Sporny Stan., Przyrzecze 6, Stary Rynek 25. 
tel. 2089. Radtke Józef, Śniadeckich 55. 
StaneIle P., 2 Maja 10, teI. 922. 
Świ
ek Fr., Za:kł. 
lach. "Ra- Schnlidt ""'ilhelm 
dJator". JagIellonska 25. 
Szamalek J., Pomorska 37. Składnica poilczocb - trykotaży 
Szarzyński M., Poznańska 14. . Towary krótkie 
Świderski B., Pomorska 35. Św. Tr6JcJ 35 Telefon 124 
Terski Leon, Rycerska 18. 
\Vilczek \V., Biedaszkowo 6. 
Witucki Jan, Gdańska 69. 


Smużyk l\1irjam, Dworcowa 53. 
Sobiecki Feliks, Śniadeckich 42. 
Szmelter i \Vesołowski, Stary 
Bławaty i manufaktura. Rynek 9, tel. 257. 
H "Textil", Dom lIandl., T. z o. p., 
u r t. Stary Rynek 10, tel. 843. 
"DAK", Boltz, Bredschneider, \Vański Jan, Gdańska 39. 
Oberliinder, Stary Rynek 23, \VojtynowskaC., Śniadeckich51. 
te!. 1378. Ziętak K., Mostowa 6. 
Lewm H., Podwale 12, tel. 1682. Ziółkowski Maks. skład Bła- 
"Polon", Sp. Akc. dla przem. wat", Niedźwiedzia 4. " 
i handlu, centrala Łódź, Stary Ziołkowski Maks., :Mostowa 7. 
Rynek 19, tel. 729. Złotnicka Goda, Długa 55. 
Przybyłowicz Z., St. Rynek 25. 
S k la d y s p e c j. b ł a wat. Broń i amunicja. 
Borys Cz., Pl. Teatralny 2, "Hubertus", M. Pilaczyrłski, 
tel. 708, mieszko ::\Iarsz. Fo- Grodzka. 8, tel. 652. 
cha lO, tel. 134. Jahr Klara, Dworcowa 45. 
Bułka Bala, Grunwaldzka 49. Kesterke J., Marsz. Focha. 26. 
Bydgoski Dom Towarowy, 
Gd8l1ska. 15, róg Dworcowej, 
tel. 17, 354. 
Cywiński B., Stary Rynek 7, :===
======:
:== 
tel. IGO. 
 
 
Ferber Tad., właśc. T. Toma- g B i 
szewski, Gdańska 63, tel. 619. 
 rowar = 
Hirschel Bracia, Dworcowa 12, i = 
tel. 1275. 
 Brac. - Drau r = 
Hiibschmann A., Marsz. Focha.4, = e ! 
tel. 1459. = = 
Izbicki . 
aIlluel, Długa 4. ,g lbo2owy Rynek g - Telefon 251 g 
KołodzIejczyk Br., Sw. Jan- = = 
ska 2, wejście z Gdańskiej. == === ======= 
Kriese Filip, Grunwaldzka 18. 
R.ink \Y,ł., Grunwaldzka 57. BrOwar B"d g OSMI Sp. z ogr. odp. 
Smchnmska M:arta, \Yełn. Ry- y 
nek l. Tel. 1608 Bydgoszcz Ustronie 7 
Krzepicki Dan., Batorego 4. Browar - Sło
ownia i Fabryka wód 
Kurtz Karol, nast,. 'VI. Petzold mmera1nych 
i Liermann, Poznańska 8, 
tel. 1210. Browar Kuntersztyn, Tow.Akc., 
Landwirtschaftliche Zentralge- Grudziądz, filja Bydgoszcz, 
nossenschaft, Dworcowa 67, Kryśko T., Pomorska 68, 
tel. 291, 374, 1076. tel. 115. 
Mateccy Bracia, Dom Towaro- 
wy, Stary R..YJ1ek 17, tel. 231. 
M:atz Alfred, Sniadeckich 49. 
Neumann G., Niediwiedzia 3. 
Neuman Karol, Śniadeckich 50, 
róg Pl. Piastowski. 
Neuman R., Pl. Piastowski 19. 


Browary. 


PIWO OKOCIMSKIE 
Repr. Browarll Okocimskiego 
BydgOSZCZ, Jackowskiego 4 I 6 
= Telefon 1505 =
		

/adresy_193300047_0001.djvu

			8 


Browary - Cegielnie 


H u r t o w n i e p i w a. 
BudziakSt.,Jezuicka 24, t. 1351. 
J eske E., Grunwaldzka 59, 
tel. 1776. 
Langner K., Jackowskiego 17. 
Nowak A., Sienkiewicza 33, 
tel. 382. 


Wytw. napoi z kwasu 
m l e c z n e g o. 
"Chabeso", Racławicka 9, te- 
lefon 2294. 
"Kefir", Parkowa I, tel. 2314. 


,v o d y m i n e r a I n e. 
Budziak St., Jezuicka 24. te- 
lefon 1351. 
"lwonka", Śniadeckich 49. 
Jeske E., Grunwaldzka 59, te- 
lefon 1776. 
Fabryka wód mineralnych K. 
Langner, Jackowskiego 17. 
NowakAndrzej, Sienkiewicza33, 
tel. 382. 
,,\Vita", Marsz. Focha 16. 


Browarnicze urządzenia i artyk. 
Hessenmilller K., Gdańska 88. 


6uslau A. SCheerSChmidl 
Artykuły Browarnicze 
T
1. 831 BydgoSltz. DworEowa lO. 


Brukarskie przedsiębiorstwa. 
Bukowski A., biuro Torul'lska 69, 
tel. 762. (Patrz ogł. str. 
XXXIV). 
Grz6Śkowiak \V., Podwale 14, 
tel. Il18. 
JaszewskiFr., Farna 4, te1.1948. 
Woliński St., Toruńska 34. 
Buchalteryjne biura. 
Patrz Rewizorzy ksiąg. 


Budowlane materjały. 


August Appelt 
Bydgoszcz. Naruszewicza 6 -10 
Założ. 1875. Telefon 109 


Aron E. i Co., Jagiellońska 40, r 
tel. 45, 46, 356. 
Bohm G., Grunwaldzka 48, 
tel. 1744. 
Raw E., Toruńska l 


Impregnacja T. z o. p. 
" 
Centrala Bydgoszcz 
Marsz. Focha 4 - Telefon 1214 i 1215 
(Plac Teatralny) 
Fabryki papy, smoły j t. d. - Sprzedai 
wszelkich materJalów budowlanych 


Schlaak i Dąbrowski, Bernar- Sypniewski J., )Iazowiecka 4. 
dyńska 4, tel. 830, 150. Szatkowski J., Promenada 77, 
tel. 34. 
. Trojański Marjan, Toruńska 4. 
BRACIA SCHLIEPER tel. 737. 
Hurtowniamaterjalów budowlanych i opa. 
łowych - Cegielnia - Fabryka papy P b d 
dachowejoraztowar6wcementowychlglp- race u owiane 
Telero
OSd6C
 Gda 
 . e:
ł43
 hl
on 36 ł III 
wszelkiego rodzaju 
Z . " 'nT K . . Ch . wykonuje na do- 
" nlCZ , \'V. umlnek l :nlSt 
S., Grunwaldzka 31, tel. 1330. godnych warunkach 
Budowlane przeds.iębiorstwa. J . Wojciechowski 
Barcz Robert, LItewska 10, oJ . 
tel. 2194. Pomorska 36 - Telefon 1302 
Biernacki T., archit., rzeczozn. 
sąd., Ja
a KazimieI
za 8. W'eidnerF., arch., Dworcowa 73. 
CzaplewskI St., MazowIecka 14. Zbikowski ,,,. 
Fricke J. H., ŚW. Trójcy 20, 
tel. 203. B tel k. 
Gaca 'Vład., Sienkiewicza 9, U l. 
tel. 84. Wielkopolska Huta Szklana, W. 
Gehrke E., Nakielska 24, t. 322. Pasikowski, Toruńska 308, 
Głowacki T., inż., Śląska 9. . tel.. 
32? , . 
Biuro architekt. budowI. K. Z. Tobohnskl Fr., PI.Poznanskl 4. 
Gottwald, Kordeckiego 19. 
Grodzki J., archit., Pl. Wol- Bydło - handel 
ności 5, tel. 1915. B E t G . . 
Janczewski J., Senatorska 39. acon- xpor, 
lezno, centr. 
Jarocki Julian, Malborska 23, Bydgoszcz, Gdanska)6, tele- 
teI.9I4(Patrz ogł.str.XXXIV). fon 2257, 2312. 
Jaworski A., Promenada 13 i 15, Drews R., dyr. f-y Bacon-E
- 
t l 650 1314 port, centr. Bydgoszcz, Gdan- 
J Ź e d : k " Edm . Gd ' k 176 ska 16, tel. 2258. 
a zews l ., ans a , G b yś J Y t . k ' 8 t I 1996 
tel. 1134. a 
 ., 

a e] l , e. :. 
Józefowicz Nik., Zaścianek 12, RobInson Osk., fabr. bek.onmy, 
tel 1442 centr. Bydgoszcz, Jaglellon- 
J' f . . ' . Vł d P k 4 3 ska 2, tel. 797, 2287. 
oze OWlCZ a., omors a . Pła k k. 'i\
 K k k 18 
Juszkiewicz Rysz., Chodkiewi- cz ows l ' ., ra ows a , 
cza 2, tel. 1937. tel. 
311. , 
Przedsiębiorstwo Budowlane inż. SzczygIeł Mak., Torunska 18, 
T K . K . 2 tel. 1450. 
. rleger, asprowlCZa '\v h k . J S . T , . 21 
tel. 1043. ac ows l ., w. ro]cy , 
Ł k . R K . t l k' tel. 1837. 
aganows l ., OZIe U S Je- \V' rt P L ' b l "
 2 t l 1936 
go 8, tel. 139. ..eme .
 l e.,.,. '. ,e. . 
NiestrawskiL.,)larsz. Focha 15, ?i}hlke :ę.emh., Szubms
a 33. 
tel. 2241. Zołtowskl Fr., Ad. Ko1wlt.za 2, 
Niestrawski i Zaborny, Zamoj _ tel. 2173. 
skiego 15, tel. 1020. 
Pietraszewski F., Gdańska 22, 
tel. 2229. 
Rautenberg Maks., inż., Marsz. 
Focha 16, tel. 1430. 


"R I K ,A" 
Budowlane Towarzystwo Akcyjne 
Własna stolarnia z elektr. zapędem 
wykonuje wszelkie roboty 
budowlane na- i podziemne, 
betonowe i żelbetonowe 
Bydgoszcz, Marcinkowskiego 7 
Telefon 172 


Rutkowski M., Gdańska 75. 
Scheithauer, Krakowska 3. 


" 


Cegielnie. 
Ceramiczne Zakłady Bydgoszcz, 
Chodkiewicza 15, teł. 1300. 
Ceramiczne Zakłady Bydgoszcz, 
Sp. z o. o., Cegielnia II, Lan- 
gewicza 5. 
Cegielnia Szwederowo, J. Dziat- 
kiewicz, Szubińska 3, tel. 1366. 
Zjednoczone Cegielnie, inż. A. 
Krzywiec i Ska, Sp. z o. p., 
Śląska 15, tel. 402. 
"Lasmet" Polanka 2, teL 132. 
Lloyd Bydgoski, T. A., główne 
biuro Grodzka 17 i 19, tele- 
fon 471, 472. 
Peterson Fr., Młyńska 3, tel. 87. 
Stranz J., Nakielska 137, te- 
lefon 1486.
		

/adresy_193300048_0001.djvu

			Cegielnie - Cukry 


9 


. "PHARMACH EM lA" 
BRACIA SCHLIEPER Labor. Chem.-Kosmet. 
Hurtowniamat,:rjal
w budowlanych i opa. wł. W. Paździerski Mag. Farm. 
łowych - Cegieima - Fabryka papy , 
dachowejoraztowar6wcementowychlgJ.p Bydgoszcz, Manz. Focha 16, tel. 14-61 
sowych - DestylaCja smoły 
Telefon 306. Gdańska 140. Telefon 361 "Persii", Polska Sp. Akc., gł. 
. biuro Gdańska 46, tel. 8. 
Cegielnia Parowa Ludwikowo Fabryka Persii, Kraszewskiego, 
Sp. z o. o., Wimmer A. O., tel. 1277. 
Ludwikowo 42, tel. 1788. "Sanator", Stroma 4, tel. 2032. 
"Urbin", Sp. z o. o., Bydgoszcz, 
Cement i wyroby. Pomorska 44, tel. 368. 
Wiese Stef., fabr. chem. "Mars", 
F a b ryk i. Św. Trójcy 15, tel. 1400. 
"Tri", Tow. Robót Inżyn., Sp. 
Akc., fa br. wyr. cement. w Po - Chiropraktyk. 
znaniu, biuro Bydgoszcz, £8- Rabczewski St., Długa 31. 
bryka w Białobłotach, Jagiel- 
lońska 30, tel. 277, 488. Chirurgiczne narzędzia. 
Patrz Lekarskie instrumenty. 


. 
BRACIA SCHLIEPER Cukiernicze surowce. 
Hurtownia mate.rjal
w buaowlanych i opa. "Blok", właśc. Bodkier 'V., 
łowych - Cegielnia - Fabryka papy Dworcowa 86, tel. 959. 
dachowej oraz towar6wcementowych I glp' 
sowych - Destylacja smoły Wytw6rnla i hurtownia 
Telefon 306. Gdańska 140. Telefon 361 surowc6w cukierniczych 
· B. FODS i Ska 
Tel. 23-22. - Bydgoszcz, Dworcowa 22 


Ceramiczne wyroby. 
Ceramiczne Zakłady, gł. biuro 
Marsz. Foch8 4. 


Cukiernie. 
Bandurski Edw., cuk. i kaw. 
"Promień", Śniadeckich 21. 
Baumgart Jan, 'Vileńska 14. 
"Bielany", Płokarz :\larta, Bie- 
lanv. 6. 
Ch 'c ne P rodukt y BigOlfs!d 
V., Grunwaldzka 31. 
eml Z . BurzynskI A., Dworcowa 24, 
Behring Dr. i Ska, Sp. z o. o., tel. 779. 
Dłu g a 63, tel. 1191. . . . .................................................. . 
H dr S Ak ,... t . k ' 2 ........ . . . ; . . . . . . . . . . . . 
a oga, p. c., .LUa ej l ,.:. .:. 
H;;l

:' 


., Petersona 6, :
: CuMiernla i KaWiarnia :
: 
y . 
tel. 1765. .:. G .:. 
Kirstejn J., ŚW. Jańska 2, .=. re y .;. 
tel. 10 ll. .:. ::: 
r- "'\ :
: Gdańska 35 - Telefon 212 :!: 
J KI -, k - .:. Rok zał. 1870 .:. 
aD OSIDS I :=: Pierwszorzędny Interes zam6wleń :=: 
.:. Znakomita kawa I ciastka .:. 
Bydgoszcz .:. .:. 
Dworcowa 66 - Telefon 1595 e.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.. 


Ceraty . 
Patrz Tapety. 


Kropiński J., Grunwaldzka 73. 
Kruza Ign., Św. Trójcy 17. 
Kunkiel O., Długa ll, tel. 1488. 
Kunkiel Z., Długa 2, tel. 375. 
Kwaśniewski K., Gdańska 67. 
K)rdzyński Włodz., Długa 70. 
Lemke Herm., Dworcowa 43, 
tel. 1473. 
Lenkeit Jul., Sienkiewicza 41, 
tel. 1687. 
.:\Iakulska 'n., cuk. "Udziało- 
,/ wa", Śniadeckich 53. 
)Iatern M., Poznańska 23. 
Kudrycki S., wytw. wyr. farma- Miklas Z., "Kawiarnia pod So- 
ceut. ,,
Iediko", Dworcowa32. kołem", Gdańska 168. 


Hurtownia Farmaceutyczna 
Specyfików Krajowych 
i Zagranicznych 


Główny skład hurtowy 
fabryki chemicznej 
R. Barcikowski Tow. Akc. 
Poznań 


\.. 


NASIADEK FLORJAN 
Tel. 272 - Bydgoszcz, Manz. Focha 10, 
Cukiernia, Kawiarnia, Piekarnia 
Wykwintne pieczywo własnęgo wyrobu 
Specjalność: Sucharki dla chorych i dzieci 
Polczyński Jan, Gdańska 93. 
Radwan-Rakowska Klara, Po- 
morska 37. 
Riedel Otto, Św. J811ska 2
 
wejście Gdańska, tel. 466. 
Ruciński J., Grunwaldzka 60. 
Stenzel R., Gdańska 45. 
Stenzel R., Jana Kazimierza 3. 
Strączkowski Fr., Śniadeck. 57. 
Szramka HeL, Pomorska 35. 
miński Fr., Podwale 13, tel. 442_ 
Cukier. 
H u r t. s p r z e d a ż. 
"Poirux" , wł. Pol. .:\1ikulski i J. 
Rux, Poznańska l, teI. 1303. 
Cukry . 
F a b ryk i. 
r " 
Fabr. Cukrow n KR n BYDGOSZCZ I 
i Czekolady H H 


:w:7_

 
wł. R. ABELSKI 
Specjalnośó : Kuwertura i Percipan 
\. -
 
"Arkadia", Gdańska 26. 
"Faworit", Dworcowa 80. 


Fabryka Cukierków 
w. Hermański 
Bydgoszcz 
Dworcowa 39 - Telefon 2001 
Parowa fabryka wyr. cukrowych 
czekoladowych i marmolady 
"KAMA" wł. K. Mazgaj 
Tel. 1410. Bydgoszcz, Zduny 20 
Konto czek.: P. K. O. Poznań nr. 203.612 


Kędziorski L., Xakielska 5. 
"Kosma", "7. Reimann, gen. 
przedst. i skł.fabr., fabr. czek. 
"Kosma", Gdal1ska 26, t. 623. 
"Liga", T. z o. p., .:\Iarsz. Fo- 
cha 16, tel. 723. 
"Lukullus", Fr. Lełunann, Po- 
znallSka 16, tel. 1670. 
Malczewski A., Teofila .:\'1a.g- 
dzillskiego 5, tel. 1113. 
 
Tysler Bracia, Św. Tró jcy 16
 
te l. 862. 

 WYTWÓRNIA CUKRÓW 
I CZEKOLADY 
Specjalność: Kuwertura 
K. W A K O W S K I, Bydgoszcz 
ŚN IADECKICH 29 TELEFON 1174 
Wiśniewski Julj., Wełn. Rynek5
 
tel. 1305.
		

/adresy_193300049_0001.djvu

			. 


10 


Cukry - Dentyści 


S kła d y. )Iiemczewski Fr., Jasna 19, 
Behrend Carl Erben, Gdańska23 tel. 1073. 
filja Długa 38, tel. 323. ' 
owak Piotr, Dworcowa 100. 

,Bombonierka", Cholewska G., Radtke Bernh., Bielicka 28. 
Gdańska 5. Stanelle Karol, 3 Maja 10. 
Buczkowska Pr., Dworcowa 68. Su
lski \V., Jackowskiego 10, 
Ciesińska Zofja. Nakielska 21. tel. 439.. 
..Franboli", Pl. Teatralny 6. Sza

o
sk! Jan, Promenada. 
Gniatczyk Anna, Cuk. Poznań- Tylmskl Jozef, !,omorska 42. 
ska, Dworcowa 31. Zlęta-ra Jan. Warszawska 3. 
Kucharzewska L, Podgórna 23. 
KuJiszówna :Marta, Długa 22. . 
"Lukullus", filja Dworcowa 2 Dehkatesy. 
i 89, tel. 9. Bednarska Jadw., Marsz. Fo- 
"Lukullus", filja ::\Iarsz. Focha 2, cha 28, tel. 1766. 
wejście Gdańska, tel. 2316. Burkacki Rom. Józ., Pomor- 
:Malczewski A., Teof. l\	
			

/adresy_193300050_0001.djvu

			Dentytki - Drzewne wyroby 


11 


Krause G., Pomorska 42. Gluma J., Drogerja "Kosmos", 
Kube Paweł, Gdańska 39, Dworcowa 55, tel. 770. 
Kurzyński B., Nakielska 58. Górski R., Zboż. Rynek 4, 
Landsmann R., Dhlga 8. tel. 679. 
Lechowska L., Promenada 13. Gundlach H., Poznańska 9, 
Lewandowski Fr., Długa 2. tel. 1633. 
Makowiecki P., Dworcowa 45, Heydemann \V., dawno \Vencel 
, tel. 988. C., Gdańska 29, tel. 94. 
Matern H., Grunwaldzka 41. Jungbluth T., "Drogerja pod 
}'[atern W., Gdailska 31. Koroną", Sienkiewicza 32. 
Narings Józef, Matejki 10. 
Palm Zuzanna, Gdallska 23. B. Kledrowskl - 
Paschke J., Dworcowa 47. 
Paschke ::\1., Zboż. Rynek 10. Drogerja 
Petryko
ski St., Śniadeckich
8. Ul. Długa 53 - Telefon 1396 
RafałowIcz J., lek. dent., Śma- Filja ul. Mostowa 5 
deckich 63. 
Reich E., Warszawska 11. K . d k . B I " '[ stowa 5 
R . . k k' M F ł 20 Je rows l o.,.n o . 
R oz b m k a 
w l s C I,. a k rsz. k o.c la 3 . Kindermann L., Dworcowa 73. 
y a ,n.. lesz ows legO ' Kr k "(X' It H t . k l 
t I 53 a 

a er, e mans a 
Sen

r .A., Dworcowa 31. "l\'[
ner;va", Małg. Kopczyńska, 
Sochaczewski S., Mostowa 9, GdaliSka 17. 
tel. 1237. 
Szarafińska An., Gdańska 63. DROGERJA pod "GWIAZDĄ." 
Wąsikowski P., Pl. Wolności 5, Igna[ V KOllega rok zal. 1906 
tel. 2160. , Dworcowa 31. 'fel. 1252 
\V inkler J., Krasińskiego 2, F i I ja: Bydgoszcz, "Pod Aniołem" 
tel. 2297. ul. Ks. Skorupki 5 i HEL pow. Morski 
Wolf Erwin, Św. Trójcy 3. 
Zbychorski S., Gdańska 52, Lewandowski A. B., Długa 7, 
tel. 2263. tel. 311. 
Dentystyczne maszyny i przybory 
"Dentopol", Gdańska 12, tele- 
fon 403. 
"Medica", dawno Chlebowski 
Stef., Dental-Depot, Pl. 'Vol- 
ności l, tel. 1211. 


DR06ERJA POD ŁABIDZIEM 
Artykuły drogeryjne, 
Foto i perlnmerJa 
Gdańska 5 + Telefon 829 
---ł 
.Miko da Kl., Gdallska 127, tele- 
fon 2056. 
Schenk 'Wł., Drogerja pod Krzy- 
żem, Król. Jadwigi 19, tele- 
fon 1797. 
Schiefelbein A., Drogerja Bren- 
kania, Bocianowo 19, te1.1l25. 
Drogerje. Schm.idt C., właśc. Marta Braun, 
AgacińskiH., Grunwaldzka 142. Śniadeckich 45, tel. 1614. 
Bartkowski Zygm., Gdańska 65. Stark H., Drogerja "Iris", Św. 
Bogacz F., Dworcowa 14, tele- Jańska 2, tel. 1620. 
fon 1287. Drogerja Centralna, Szyperska, 
Poznańska 7, tel. 1420. 
Cen tr a In a Dro gerja Umbreit P. i H., Drogerja "pod 
ł F S k . Lwem", Grunwaldzka 37, te- 
W. r. z}'pers I lefon 191 
Bydgoszcz
 ul. Poznańska 7. Walter 1\1., Gdańska 61, tel. 906. 
'.l elefon 1420. Wasielewski Alf., Drogerja Me- 
D . FI " S B . ń k . dycynalna, Średnia 6. 
rogerJa" ora, t. oze s l, \Vilanowski L., Drogerja "Sani- 
GdaliSka 35, tel. 879. t " Ś . d k . h 4 2 
BuzaIski l\'I., Grunwaldzka 59. as, ma ec 1C '. 
Buzal ki M f T N k' I k 22 Owczarzak J., Droger]a pod 
tel. s 1476:' l]a a le s a , Orłem, Grunwaldzka 52, te- 
Cichocka Salomea, Orla 36. lefon 947. 
Cywil1ski L., Drogerja "pod . 
Kotwicą", Jagiellońska 29. Druciane wyroby. 
Drogerja i Foto-Centrala, Maks. Ostrowski St., :Mazowiecka 26. 
Gebauer, Marsz. Focha 8, Sulkiewicz i Robakowski, biuro 
tel. 1240. główne Podgórna 9, tel. 892. 


Domy towarowe. 
Bydgoski Dom TowarQwy, 
Gdańska 15, tel. 17, 354. 
Dom T9warowy Bracia Mateccy, 
Stary Rynek 17, tel. 231. 


Dmkamie. --- 


c 


Dmkarnia Ballhausen 
Tel. 684 Jezuicka 14 Tel. 684 
Spec.: Druki dla handlu I przemysłu, 
tycia prywatnego oraz zabaw 
I innych uroczystości. 


Ą 


Czuba J., Śniadeckich 46, tele- 
 
fon 860. 
Drukarnia Bydgoska, Sp. Akc., '
 
Poznańska 12-14, tel. 315, 
361, 326, 1374. 


Drukarnia dla Handlu i Przemysłu 
Adolf Mamach i Ska 
Dr. Em. Warmińskiego 14. Tel. 1251 
Najstarsza polska drukarnia w miejscu 
_./ 
Dittmann A., T. z O. p., .l\Iarsz. ,- 
Focha 6 i Dworcowa 13, tel. 61. 
Drukarnia Kupiecka. J. Fiszer, 6 
Jagiellońska 22, tel. 1557. 
Kabat \Y., Herm. Frankego 5, .,.. 
tel. 1238. 
"Książka", Poznańska 7. t  


Fr Lach Drukarnia dla 
. Handlu i Przemysłu 
s p e eja'noś
: z aprosa:enia 
oraz wszelkie druki uroezysfojdou>e 
Tel. 1949 Bydgoszcz Gdańska 26 
Nordmann K., Gdańska 7, te- 'D 
lefon 570. 
Pawłowski E., Marsz. Focha 18; " 
tel. 352. 
Seyd1er i Grosskurth, Sienkie- 12) 
wicza 5, tel. 260. 


q 


Drukarnia Akcydensowa 
BRACIA SOJKI 
B Y D G o S z c Zł ul. Marsz. Focha 16. 
Telefon I2-72. 


,
 


Staniewski J., Dworcowa 32, 
tel. 1309. 
Zakłady Graficzne Instytutu 
Wydawniczego "Bibljoteka 
Polska", Jagiellońska 3, t-ele- 
fon 498, 499. 
Załachowski F., Zduny 23. 


''I 


,- 
1
 


1& 


Drzewne wyroby. 
Bugiel C., wł. B. Jakubus, Gru- 
dziądzka 5, tel. 387. 
Bydgoskie Zakłady Przemysłu 
Drzewnego, T. z o. p., Prome- 
nada 24, tel. 271. 
Kadow F., Hetmańska 22, tele- 
fon 2213. 
Kowalski 'Wł., Dworcowa 106. 
Szebeko W., 3l\Iaja 12. tel. 1539. 
"Zap" , Zakłady Przemysłowe, 
T. A., Kwiatowa 4. tel. 787.
		

/adresy_193300051_0001.djvu

			12 


Drzewo - Elektrotechniczne artykuły 


Ebonitowe wyroby. 
"Prodmetal", Śląska 15, te1.402. 


Drzewo. 
Arend A., główne biuro Śląska 9, 
składn. Ogrodowa 2, tel. 1359. 
Bandler P. i Ska, Gdańska 134, 
t.el. 1545. 
Draeger Oton, Poznańska 19, E .x p R E S S Ił 
składn. Sowińskiego 18, tele- " 
fon 1414. Bydgoszcz, Zygm.. Augusta 18 
Gast \Y., Unji Lubelskiej 5 te- transport I przechowanie bagażu 
lefon 400. 'Telefon 800, wł. Makowski, załoi. 1915 
"Lasmet", Tow. handl.-przem., Ek l " N R k 
Sp. Akc., Polanka 2, tel. 132." spo, owy yne 3. 
"Lasy Pols
ie", Sp. Akc., Tow. "G O N I E C I N W A L I D A .- 
przem.-lesne, Przemysłowa 22, ul. Jagiellońska 18 ++ Telefon 1925 
tel. 208. F U R M A li S T W O 
Machatschek F., Krakowska 6, Przewóz bagażu i rozlepianie wszelkich 
tel. 262. plakatów na słupach miejskich. 
Machnikowski E., Tartak Ma- G . . . . 
rjański, Toruńska 95, teL 792." omec [nwalula", fIIJa Zygm 
Maćkowiak St., Chodkiewicza 6, Augusta 12, tel. 1926. 
t.el. 396. 
Meyer Rich., Fordońska 48, C. Hartwi g S. A 
tel. 99. 
Mitschke i Ska, dawno Carl Międzynarodowi Ekspedytorzy 
Schroeder, TorUllska 89, te- Dworcowa 54. Tel. 190 468 469 
lefon 18. ' · 
Petrykowski F., ŚW. Trójcy 31. M H E R Z K E 
Petrykowski o., Garbary 20, . 
tel. 1373. . Dom Przewozowo-Transportowy 
Raatz H., Ks. Ad. Czartoryskłe- l Gd ' k T l f 6 
go 18, tel. 28. li . ans a 142. e e on I 
RitzkiE., Św. Trójcy 35, tel.482. " 
Scheunemann \V., GdailSka 74, Przedsu
blOrstwo Przewozowe 
tel. 2. "Lloyd Krajowy", Pomor 
Sosna Polska, Sp. Akc., To- ska 25, tel. 858. 
ruńska 145, tel. 131. Kocikowski, Kaszubska 13, te 
lefon 1959. 

 ull . n O ' i r ki - Kall - IDI - n fI P
:ł
:;i>
w;0;;:
k
5

 
y 
 r; RadomskI Stan., Dworcowa 81 
Handel drzewa użytkowego tel. 837. 
Chodkiewicza 22 - Telefon 1264 
 '\ 
Waller M., 'Wełn. Rynek 11, "RAWA" Dom SpedVCUJDU 
tel. 329. . wł. Władysław Szmańda 
Weynerowski Ant., Promena- Sniadeckich 37. Tel. 121, 2152 
da 6, tel. 909. .J 
Zjednoczone Tow. Przem. Drze- 
wnego Wschód, Sp. Akc., Ka- Wodtk
 W., dom spedycyjny, 
towice, biuro Krakowska 10, Gdanska 76, tel. 15. 
tel. 1762. 


Ekspedycyjne biura. 


Elektrotechniczne artykuły 
i instalacje. 
Dywany i kilimy. 
Brukarzewicz :\1., Śniadeck. 61, 
Bydgoski Dom Towarowy, tel. H07, Toruńska 18, tele- 
Gdańska 15, tel. 17" 354. fon 1450. 
"Dekora", Gd
ńska 10, tel. 226. Ciszewski St. i Ska, Sp. z O. p., 
Mateccy BraCia, Dom Towaro- Sobieskiego l, tel. 1164. 
wy, Stary Rynek 17, tel. 231. Griinewald K. H., nadinż. firmy 
Przemysł Ludowy, oddz. w Byd. Polskie Zakł. " Siemens" , S.A., 
goszczy, wł. T. Filipowska, 0ł-ł-dz. w Bydgoszczy, 20 Stycz- 
Dworcowa 42. ma 10, tel. 57I. 
Schmolke }1., Jezuicka 22, te- Bendig C., ŚW. Jańska 18. 
lefo
 1301. Bracia Borkowscy, zakł. elektr., 
Skład 
 oddz. sprzed.. fa
r. dy- Sp. Akc. w Warszawie oddz. 
w
now R.. RochoWI
Z I Ska, w Bydgoszczy, Gdańska 28a. 
BIała k. BIelska, WIleńska 6. tel. 2320. 


Warsztat Elektrote[hni[zny 
Ini. Paul Schultz 
włak. Gerda Schultz 

W'. Trójcy 35 - Telefon 741 
Instalacja światła I siły 
Specjalność: reparacje maszyn 
elektrycznych 


Buchholz W., inż., Gdańska 38, 
tel. 405. 
Zakł. Elektro- i Radjotechn. 

1. Brukarzewicz inż., Toruń- 
ska 18 i Śniadeckich 61, tele- 
fon H07, 1450. 
"Centroprzewód", centr. biuro 
sprzed. przewod. Sp.z 0.0., Ign. 
Paderewskiego l, tel. 1015. 
Figy Paweł,l\Iarcinkowskiego l, 
tel. 512. 
· Gonczerzewicz Z., Pl. \\'olnościl, 
tel. 1124. 
"Magneto", wł. Fr. Graczkow- 
ski, zast. firmy Bosch, Stutt- 
gart, Król. Jadwigi 27, tele- 
fon 1825. 
Jączkowski B., Gdallska 23, 
tel. 930. 
Kawa Fr., Teof.l\Iagdzińskieg09. 
Kluck Karol, Pomorska 42, 
tel. 1092. 
- Lechowski Stan., Chodkiewi 
cza 7, tel. lI17. 
- ::\1:arciniak A., Sp. z o. o., Dłu 
ga 6, tel. 1343 
. Okonek \Vł., Grunwaldzka 14 
,Patecki F., Jackowskiego 18 
tel. 1755. 
, "Elekt.ra", wł. J. Pawlak, :\1:0 
stowa 8, tel. 691. 
Reimarm R. B., Dworcowa 25 
tel. 780. 
Richt.er Alfred, Gamma 3, tele 
fon 1292. 


r '\ 
"WOLTA" E.Ritt 
ul. Piotra Skargi 9 - teł. 1345 
- Specjalne Biuro Eiektrotechnikl - 
, J 
Biuro Elektr.-::\Iech. K. Soko 
łowski, Grunwaldzka 3, te- 
lefon 2190. 
Schumann G., Marsz. Focha II. 
Świetlik L, Gdańska 27, tele- 
fon 1080. 
Surma St., Długa 2, tel. 1297. 
"Teleradjo", Trzeciak 1\1., Po- 
morska I. .  
ZAKtAD ELEKTRD - TE[HBI[Zny 
W. TVBORSKI 
wlaśc. Waclaw Tyborski 
Bydgoszcz, Śniadeckich 3, tei.
		

/adresy_193300052_0001.djvu

			Elektrotechniczne artykuły - Fryzjerzy 


13 


"Th. Joop", P. Nawrocki i Weh- 
ram, Gdańska 23. 
Karge Alojzy, Dworcowa 10. 
Kolasiński Jan, Chrobrego 19. 
Kolski Jank. K., Słowackiego l. 
Pęcherski Stei., Gdańska 16. 
"Rembrandt", wL Kobs Kaz., 
Gdańska 26. 
Salewska, Św. Jańska 8. 
Schoffer Fr., Leszczyńskiego 18. 
"Stena", wł. Budziński Stan., 
Poznańska II. 
Tadrowski Wit., Św. Trójcy 15. 
,,'''iol'' , właśc. Planner Józef, 
Marsz. Focha 16. 
Wojucki W., Śniadeckich 29, 
tel. 1022. 
Zaremba Jan, Pl. Wolności 1. 


Wielkopolskie Tow. 
lek
rycz- Forniery i dykty. 

e, Sp. z o. p., Ch?dkIeWI
z
 7. "Fornier" , Sp. z o. o., Kordec- 
'\Vmkler Stan., KroI. JadwIgI 5, kiego 2, tel. 2204. 
tel. 21O
. , Forniery i Dykty, Sp. z o. o., 
WitkowskI W:' Gdans
a 67.. Dworcowa 98, tel. 1440. 
Woj
iechowskI S., NIedźwIe. Przemysł Dyktowy ,,1Vfultiply", 
dZIa 4, tel: 1345. Sp. Akc., Fordońska HO, 
'\VojtynOWSkI B., Dworcowa 39. tel. 58. 


mossrnann H. i L. i Sun 


,v uj e e (;yprj an 
Specjalny zakład nawi- 
jania elektromotorów \Varszawska 
Ul. Dworcowa 94 - Telefon 1520 Fabryka Fornierów 
Mieszkanie prywatne: Pomorska 60 T I 320 B d D 86 
\. .J e. . U gOSICI, worcowa 
Ziętak Bron., Dworcowa H 'Wielkopolska Hurtownia For- 
tel. 339. ' merów, Dykt i Kleju, Woj- 
desławski S., Dworcowa 104, 
El ktrownie tel. 1982. 
e.. '\Vojdesławski S., Dworcowa 36, 
Elektrown,ia J\bejska, nowa, Ką- tel. 1982. 
pielowa 4. 
Tramwaje i Elektrownia Byd- 
goszcz, Dr. Em. \Varmińskie- 
go 8, tel. 222, 223, 1384. 


Fortepiany i pianina. 
Fabryki. 
Sommerfeld B., Śniadeckich 2, 
fabr. Promenada 4, tel. 458, 
883. 
. Jahne W., lokal wyst. Gdań- 
ska 34, fabr. Kordeckiego 3, 
Bracia Schlieper t
l. 22
5. 
MaJewskI O., fabr. Kraszew- 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 skiego 10, tel. 2060. 
. Naprawy. 
Fabryki kartonów. Szeliga Kaz., Pomorska 15. 
"Wicherek Paweł, Grodzka 8. 
, Woj
kowiak Wład., Śniadec- 
Hoppe Fabryka kich 31. 
kartonów 
Fotograficzne aparaty i przybory. 
Bydgoucz: 
Gl'Udziqdtko 5 _ Telelan 1040 Drogerja pod Łabędziem, Gdań- 
ska 5, tel. 829. 
Drogerja i Foto-Centrala, wł. 
Maks. Gebauer, Marsz. Fo- 
cha 8, tel. 1240. 
Heydemann W., Gdańska 29, 
tel. 94. 
Zakaszewski St., Gdańska 9, 
tel. 1099. 


Eternit. 


r 
E. 


Farbiarnie. 
Patrz Pralnie chemiczne. 


Felczerzy. 
Twardowski J., Gdańska 27. 


Filatelistyka. 
"Hermes", Grlańska 37, tel. 446. 


Filmy. 
Frog-Film, Gdańska 10, tel. 269. 


Flizy ścienne i posadzkowe. 


. 
BRACIA SCHLIEPER 
Hurtownia materjalów budowlanych i opa. 
łOwych :- Cegielnia - Fabryka pap}' 
dachowej oraz towarowcem.ento f£ h l glp' 
sowych - Destylacja smo 
Telefon 806. Gdańska 140. Tele on 361 
. 


Fotograficzne płyty. 
F a b ryk i. 
"Alfa", właśc. 1\1. Dziatkiewicz, 
Garbary 4, teL 849. 
Fotograficzne zakłady. 
..Alfa", wł. Michnowski \\'inc., 
Długa 16. 
..Automat", GombińskiNaclun., 
Mostowa 9. 
Basche Fr., Gnmwaldzka 78, 
tel. 64. 
Centrala Fotogr., wł. A. Riidiger, 
Gdańska 27, tel. 120. 
"Foto Studio", wł. Tokarzewski 
Jan, Gdańska 63, tel. 2217. 
"Helena". Długa 39. 


Frezery do cukrownictwa. 
"Grakona", Onufry Gertner 
i Ska, Tow. z o. p., Peter- 
sona 13, tel. 176. 


Fryzjerzy. 
Adamski :M., Król. Jadwigi 5. 
Arontowicz Fr., Garbary 30. 
Bachorski \\'1., Melch. Wierzbic- 
kiego 2. 
Bernard W., Dworcowa 73. 
BieliIlski J., Pl. Poznański 4. 
Bielski Kaz., Warszawska, wej- 
ście Sobieskiego. 
Błaszczyk V
'., Dworcowa 49. 
Boniecki SteI., Gnillwaldzka 83. 
Boniecki SteI., Jezuicka 3. 
BudzińskiIgn., )Iarsz. Focha 16. 
Buliński J., Łokietka 27. 
Bytomski Jan, Pomorska 23. 
Chojecki \VL, Promenada 8. 
Chopcia \VL, \Varszawska 15. 
Chytrowski Fr., Szubińska 15. 
Ciesiński Br., Szczecińska 1. 
Cymmer O., Śniadeckich 32. 
Czech Mich., Fordońska II. 
Dalewski T., Podgórna 25. 
Dalski P., Kujawska 30. 
Dolski Józef, Gdańska 132. 
Dułyk .J., Hetmańska 8. 
Ekwiński A., Toruńska 136. 
Forrnanowski R., Mostowa 12, 
teL 856. 
Fritz \Vład., Pl. Poznański 6. 
Gajewski FI., Łokietka 24. 
Glatz P., Gdańska 17. 
Gomulski FeL, Gdańska 144. 
Gorzelanny \Yład., Grunwaldz- 
ka 37. 
Grabowski Z., Gdańska 51. 
Grosenik R., Zboż. Rynek 6. 
Griitzmacher Fr., Ks. Skorup- 
ki 42. 
Hamulski Stan., Gdańska 67. 
Haraszkiewicz \V., Gdańska 30. 
Hoffmann \n., Al. Mickiewi- 
cza 1. 
Jagielski P., Koronowska 2. 
Jankowski Fr., Ułańska l.
		

/adresy_193300053_0001.djvu

			14 


Fryzjerzy - Galanterja i towary kr6tkie 


Jar
yma F., Śniadeckich 21. 'Winn.iewski J., Nakielska 23. 
Jonas Wald., Jagiellońska 32. \"'iśniewski E., Ogrodowa I. 
Kaczmarek W., 
akielska 15. Wiśniewski \YI., Orla I. 
Kamieński :VI., Grunwaldzka 26. \Vitt Otton, Grunwaldzka 81. 
Kamiński Fr., Dworcowa 25. \Voźniak J., Sienkiewicza 42. 
Kamiński K., Senatorska 15. \Vruck .Alb., Jagiellońska 26. 
Kaniewski J., Nakielska 40. 'Yruck Ernst, Św. Trójcy 27. 
Kaschik H., Ja,na Kazimierza 5. Zerull Rysz., Szczecińska 4. 
Kaufmann,1\1. Szternberg, Dłu- Żewicki Maks., Dworcowa 39. 
ga 49. Żura]ska Pel., Kujawska 26. 
Kirsch F., Pomorska 21, wejście 
Śniadeckich. Futra. 1 
Kirski
., Gdailskł.ł.16, tel. 1021. S:k ł aJd y. 
Kołackl Cz., KoleJarska 5. B l . k . G ' l D 45 t l 
K B G d' k liO a IC l l., worcowa ,e e- 
omasa r., ans a . f 1338 
Kowałek Marj., Nakielska 22. F on '. F " 
Kr o' k P D 3 t l 997 uterał, IckowICz lSZ., Dwor- 
on e ., worcowa , e.. 9 t l 308 
Kubicki St., Toruńska lI. Ic

icz ' J%z:, D
orcowa 53. 
LamI??,
zyk St..' Chrobr
go 23, Jaworski F. i K. Nitecki, Dwor- 
weJscle Pl. Piastowski. 35 t l 1341 
L l k . T ....r dź " d ..... cowa , e. . 
an(OW
-I."'" .I....le wie zla ,. Rapaport i Syn \Varszawa 

eszc;z
n k skI H 
laks K ':rm d " J k a.sna 3l' fi]ja Bydgoszcz, Dworcowa 33: 
,arClnIa ." or ec lego . teL 2113. 
l\IarmurowlCz St., Teof. 1Iag- Z .. 1.\1 ' la F ha " 
d ., k' 14 welnlger ., -, rsz. oc 
, 
"" a 
 ło lns : k l
gO " H . p ń 
 k II wejście Gdańska. 

n s w" l ,>' ., ozna" a . 
:\letza Maks, Bernardyńska 2. Galan te1'] 'a i towar y krótkie. 
:Miniszewski M., Grunwaldzka64. 
Moczyński 'V., \Vrocławska 4. H u rt. 
:Modrow W., Orla 14. 
Mozella Jan, Chocimska I. 
Milller St., Pomorska 55. 
Niedzielski P., ŚW. Jańska 4. 
Nowakowski St., Bocianowo 51. 
Nowicki Edm., Kujawska 34. 
Olszewski H., Orla 17. 
Petrykowski Józ., Pl. Piastow- Gothelf A., Długa 44. 
ski 19. 
Piotrowiak St., Podwale 12. 
Piotrowski A., Poznańska 26. 
Piotrowskil\I., Grunwaldzkal29. 
Poraziński Ja,n, Kujawska 47. 
Pszczółkowski J., Gdallska 79. 
Radziński A., Poznańska I. . 
Salon Fryzjerski "Ronov\'icz a ", l\1org
nstern I 
ka Stary Ry- 
S. ROllowicz, Gdańska 32. nek] ,:0 tel: 1,13. . 
Rudziń
 k a Gertr Dwor 96 "Obrot ,własc. F. Lewm, Pod- 
" . ". . cowa . wale 15, tel. 1773. 
Rychter Z., SIenkIewICza 22. S h . dt 'nT Ś T ,. 35 
S łun " dt Em Ś . d k . h 5 C mi n., W. rOJcy , 
? I. ,", ma ec IC 
. teL 124. 
Sikorski, Gdanska 31, teL 81,. w ',' k . R S R k 6 
Silk e r E Gru wald k 142 Isnlews I ., tary yne , 
. ., n. .z 
 . tel. 1810. 
Sprmger A., SienkIeWICZa 61. 
Stankowski Z., Poznańska 20. 
Suligowski J., Zduny l, wejście S kła, d y 
Pomorska. .Albin Henryk, Długa 9. 
Sypniewski Fr., Pl. Kościelec- Bi]ecka M., Król. Jadwigi 15. 
kich 3. Mercedes, wł. A. Blaufuks, Mo- 
Szałkiewicz B., Podgórna 17. stowa 3, tel. 582. 
Szczygielski T., Sowińskiego 3. Błaszak M., Bocianowo 34. 
Szymański Wł., Dworcowa 83. Boroniowa Z., Pl. Poznański 5. 
Tomaszewski J., Sienkiewicza39 Borowicz M., Grunwaldzka 101. 
Uhlke T., Mazowiecka 6. Brołuner E., Pąznańska 18. 
Uthke E., Herm. "Frankego l, Brzeski Fr., Pomorska 25. 
. tel. 673. Burchardi Anna i Gert., Zboż. 
Vanhauer K., Grunwaldzka 38. Rynek 3. 
\VasikLeon, Jasna 5. Bydgoski Dom Towarowy, 
Wawrzyniak Fr., Św. Trójcy 28. Gdańska 15, tel. 17, 354. 
Weinkauf E., Pl. Poznański 3. Cicha Walerja, Długa 61. 
Wilczyński St., Pomorska 48. Derchelt Leop., Gdańska 37. 


8vdgOSBa HUrlownła 6alanterll 
Tel. 22-83. Bydgoszcz, Długa48 
Wielki WYb6r towar6w kr6tkich, 
nici, pończoch. wełny I trykoła!y 


M. FRAJMAN 
Hurtownia towar6w kr6tkich blawat6w, 
nici, pońcZOCh, welny I trykotaiy 
Bydgoszcz, Dr. Em. Warmińskiego 17 
TelefoD 2I-20. 


Finc .Alojzy, Stary Rynek 15. 
Frydrnann Abr.. Długa 58. 
Fiirstenberg Br., Długa 43. 
Gą,bińskiBenj., Grunwa]dzka41. 
Giełda St., ..\Ialborska 23, tele- 
fon 964. 
Grodzki 1.\1., Nakielska 29. 
Grajnetówna Z., Promenada L 
Guenter Emmy, Gdańska 83. 
Herman Fr., Zboż. Rynek 10_ 
Herzberg \V., Szubińska 15. 
Hillemann Reinh., Długa 78. 
Hubertówna Ed., Gdańska 97_ 
Kaczmarek 1\1., Dwol'cowa 19. 
Kędzierski St., Gdańska 55. 
tel. 2233. 
Kiewe A. i Iz., Stary Rynek 10. 
Klatecka Gertr., Garbary 23. 
Kosmowska 11., Śniadeckich 47. 
Kowułowa A., Dworcowa 32. 
Kozielecka A., Grunwaldzka 54. 
Kulecki J., ŚW. Jańska 19. 
Kwiatkowska J., Zb. Rynek 4. 
Lodwich-Adamowska .d., Gdm-ł- 
ska 71. 
Laib Alf., Grunwaldzka 67. 
Langowa H., Sowińskiego 22. 
Lichtenhauf Dora, Długa 68. 
Mass Łucja, Gdańska 152. 
J\1ateccy Bracia, Dom Towaro- 
wy, Stary Rynek 17, tel. 231. 
:\Iindak Łucja, Długa L 
Minc A.. Długa 58. 
Modrow A., Sienkiewicza 55. 
.l.\Iodzielewski Piotr, Długa 23. 
l\1utke Fr., Sienkiewicza 45. 
1.\liiller \"
anda, \Yarszawska l. 
Neum.an .Al., Jezuicka 7. 
Nicewicz S., Zboż. Rynek 12. 
Nowak Tad., PL Poznański 3. 
Nowakowska Ur., Pl. \Volności l 
wejście Gdańska. 
Nowicka Łucja, Św. Jańska 4. 
Papierz L., Ks. Skorupki 42. 
Pausz Olga, Gdańska 87. 
Pawlicka Eliza, Św. Jańska 22. 
Pawlikowa J_, Śniadeckich 39. 
Pchałek Stef., Podgórna 25. 
Przybył Łucja, Gdańska 93. 
Raddatz l\1. i B., Grunwaldz- 
ka 42. 
Ranał Fema, Dworcowa 74-. 
Reinert Ad., Poznańska I. 
Riske .Alma, Orla 10. 
Rożańska Elżb., Długa 25. 
Rudowska H., Jagiellońska 12. 
Samulewska Br., Długa 7. 
Sass Sam., Sienkiewicza 41. 
Scharmach J., Teof. Magdziń- 
skiego 14. 
Słowik Abr., Dworcowa 30. 
Siebert C., Gdańska 1 i 3. 
tel. 1226. 
Siudzińska 1\1., Marsz. Focha 2
 
wejście Gdańska. 
Sobczak Jadw., Gdańska 137. 
Sobieski Fel., Śniadeckich 42. 
Spiewakowska G., Fordońska 4. 
Susała 1\Iarj., Stary Rynek 19.
		

/adresy_193300054_0001.djvu

			Galanterja i towary krótkie - Herbata 


15 


r;;o: '
:g
S
 
 
U Bydgoszcz U 

 Plac Teatralny 2 
 
Fi Wyroby skórzanne 
 

 i galanteryjne 
 

. i::
7
i
:::E: 
 

 Hurt Detal 
 
El l ....... l El i ....... II ....... l El i ....... l Ei 
Bazar Ludowy wł. Suszek Ch., 
Długa 56. 
Szatkowska :\1., Gdaliska 118. 
Szkotnicka 
'larja, Grunwaldz- 
ka 152. 
Szmelter i \Vesołowski, Stary 
Rynek 9, tel. 257. 
Szott Karol, Sienkiewicza 16. 
Szroeder Br., Marsz. Focha 32. 
Szymański H., Siemiradzk. 8. 
Tahlman Jakób, Długa 29. 
Tomasówna M., Gdańska 59. 
\Vala AIUla, Gdańska 53. 
Walcz
rilska \Yanda, Długa 42. 
\Valżykówna E., Pl. Poznań- 
ski 2. 
'Wiczykowski 
I., Kujawska 57. 
\Viese Jadw., Pomorska 54. 
W otynowski J., Śniadeckich 51. 
?ryl Genda, Stary Rynek 3. 
Zukowska Petr., Hetmałiska 13. 


Galwaniczne zakłady. 
Zakł. Galw.-Plast. Niklowania, 
wł. A1. Kokosiński i Wł. Ba- 
rylski, Hetmańska 28. 
Okoniewski K., Mostowa 2. 
TarczyńskiN. i Ska, Lokietka 4. 


Garaże. 
Auto-Garaże, Król. Jadwigi 27. 
Auto-Garaże, Śniadeckich 32. 
Wiese Otto, 3 Maja 22, tel. 1185. 


Garbarnie. 
Buchholz L., Sp. Akc., Gar- 
bary 2, tel. 36, 1371. 
Bydgoska Garbarnia i Biało- 
skórnia, Feder i 'Vlodarczyk, 
Jasna 34. 
"Polskóra ", Polskie Zakł. Garb., 
Sp. Akc., Kraków.Ludwinów, 
Jezuicka 14, tel. 1723. 


Garncarze. 
Patrz Zduny. 


Gaza jedwabna. 
HoffmaIUl G., Cieszkowskie- 
go 12, tel. 1940. 
Scheerschmidt G., Dworcowa20, 
tel. 833. 
'Viese Otto, Dworcowa 90, tele- 
fon 459. 
Ziegler Ferd. i Ska, Dworco- 
wa 10, tel. 24. 


Gazeciarnie. 
Patrz Kioski. 


Gazety. 
Deutsche Rundschau, Dworco- 
wa 13, tel. 594, 595. 
Dzień Bydgoski, adn1in. :\Iosto- 
wa 22, tel. 2218. 
DzieIUlik Bydgoski, Poznań- 
ska 12-14, tel. 315, 316, 326, 
1374, filja Dworcowa 5, 
tel. 299. 
Gazeta Bydgoska, :\Iarsz. Fo- 
cha 18, tel. redakcji 304, 1044, 
adn1inistracji 352. 
Ilustrowany Kurjer Codzienny, 
filja Bydgoszcz, Gdaliska 14, 
tel. 1819. 
"Prawda w oczy", redakcja 
i adn1inistr. Sienkiewicza 16. 
V olkszeitung, red. i administr. 
Dolina 3, tel. 1789. 


Gazomierze. 
Polska Fabryka Gazomierzy, 
Jagiellońska 29, tel. 958. 
Gazowe urządzenia. 
Patrz Instalacje, Kanalizacja 
i Blacharstwo. 


Gazownie. 
Sklep Gazowni ::\Iiejskiej, ::\Iarsz. 
Focha 5. 
Gazownia Miejska, Jagielloń- 
ska 48, tel. 630, 631. 


Glimer. 
. 
Bracia Schlieper 
Gdat1ska 140 - Telefon 306 i 361 
. 
Gorsety. 
F a b ryk i i s p r z e d a ż. 
Fabr. Gorsetów ,Y. G. 1\eu- 
maIUl, Tow. z o. p.,
I. Kaspro- 
wicz, Gdańska 27. 
"Korset Imperj al" , E. Vesper- 
maIUl, Gdańska 16. 


Graficzne zakłady. 
Drukarnia Bydgoska, Sp. Akc., 
Poznańska 12 i 14, tel. 1374. 


Haman E., Poznańska 4, tele- 
fon 1899. 
Stefanowicz H., Pl. Poznaiiski 6. 
Zakłady Graficzne Instytutu 
Wydawniczego "Bibljoteka 
Polska", Jagiellońska 3, tele- 
fon 498, 499. 


Grafologiczny Instytut. 
"Astra", Gdańska 16. 


Gramofony. 
Dziembowski J., skład gramoL 
"Odeon", Dworcowa 3, te- 
lefon 2167. 
Świetlik J., Gdańska 27, tele- 
fon 107. 


Grawerzy. 
Gross Fr., Poznaliska 4. 
Jozewitz .Alfred, Długa 25. 
Kinder P., Dworcowa 40, tele- 
fon 1362. 
Prenzel G., :\Iarsz. Focha 15. 
Zawadzki Franc., Pomorska 4. 


Gudron. 


. 
Bracia Schlieper 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 
. 


Gumowe wyroby. 
F a b l' Y k i. 
Polska Spółka Akcyjna "Kau- 
czuk", Toruńska 155, tel. 813. 
H u l' t. o b u w i a g u m o w. 
i P ł a s z c z y g u m o w y c h. 
Centrala Obuwia Gumowego 
"Centrogum", Długa 32, te- 
lefon 1562. 
\Yasercug::\1. i Ska, Podwale 15, 
tel. 842. 


Hafciarnie. 
Ligarzewska 1.\1., Św. Trójcy 18. 
Rękawicz Wal., Długa 33. 
Szymkowiak ::\1., Poznańska 14. 
Wisławska F., Gdańska 130. 


Heraklit. 


. 
Bracia Schlieper 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 
. 
Herbata - specj. składy. 
Behrend Carl i Co., Gdańska 23" 
tel. 323. 
l\leinl J., Import kawy i herbaty, 
S. A., Gda{lSka 13, tel. 2182.
		

/adresy_193300055_0001.djvu

			16 


Hotele - Kafle 


Pawłowski E., Marsz. Facha 18, Jedwabie. 
tel. 352. S kła d y 
Zakłady Graficzne Instytutu b " k . 
W d . g B'bł- t k " on marche , Sp. z o. o., ler. 
P Y I 
 k 

I J cze .0 11 ń " k I 3 Jo t e l a A. Tłusty, Gdańska 24, tele- 
fo o :,; 4 a , 4 agIe o s a , e e. fon 1599. 
n 98, 99. Borys Cz., Pl. Teatralny 2, 
tel. 708. 
Bydgoski Dom Towarowy, 
Gdańska 15, tel. 17, 354. 
Mateccy Bracia, Dom Towaro- 
wy, Stary Rynek 17, tel. 231. 
Ujma Julj., Gdańska 5. 
Wański Jan, Gdańska 39. 
Bagker J., dawno Ogród Patzera, .. 
Sw. Trójcy 31 i 33, tel. 280. JelIta zWIerzęce. 
Hotel Lengning, właśc..:\1. Smo- Bochallski BoI., Dworcowa 84. Bachrach L., 1łlarsz. Focha 19. 
gulecka, Długa 37, tel. 335. Cudzik H., Pomorska 46. tel. 2270. 
Cymmer Z., Restauracja "pod Casing Comp. Bydgoszcz, Ja- 
Lwem", Marsz. Facha 7, te- giellońska 25, teJ. 2284. 
lefon 1890. Lyck Julj., Jagiellońska 27. 
Godek St., Dworcowa 64, tele- Luksenberg Aron, Chopina "2, 
fon 1258. teL 1761. 
Godzwon \\71., \Yarszawska 17. Pająkowski L., Jagiellońska 52. 
Hartwig .:\:1., :\Iarcinkowskiego 2. Prylińscy Bracia, Promenada 2, 
Jaroszyńska L., Pomorska 5. tel. 693. 
Litkowska M., Toruńska 12. Spółka Zakupu i Sprzedaży, Sp. - 
Luckwald Nast., wł. Pomierski z odp. udz. przy Cechu rzeźn.- 
Fr., :.\larsz. Facha 20, tel. 173. wędlin. w Bydgoszczy, Ja- 
Łapowa Leok., Stary Rvnek 21. giellońska 52, tel. 1967. 
J-Iajerowicz J., Art. Grottgera l, Schulz R., Dworcowa 49. 
"...t k el ł . 
809 k " Z Am . k " Jubilerskie wyroby. 
-,-ul o aJews -I .,,, erl -a , P . . ' . 
GdaIlska 46. atrz B IzuterJa. 
H t l R '.. T Gl d Dłu Mikulski J., Herm. Frankego 9, Jutowe wyroby. 
o e " 10, . a ysz, . I 1944 
ga 31, tel. 167. te. . '. Dietrich E., Gdańska 78, te1.782. 
Nowy 
WIat, wl. "echsler Br., Składnica 'Vłókiennicza Harry 
P . Gd h ansk k 8: E 52. Sta R k 5 Lewin i S. Baron, Podwale 12, 
leC ows I., ry yne -, te 1682. 
. teL 85.. r Tugemann A., Dworcowa 62, 
PIOtrowski F., "em. Rynek 2, tel "'96 
R teL 1672' K . k " J . I Walt
/ H:, Poznańska 4. 
"esursa upiec a, agw - 
lońska 13, tel. 1916. Kabarety. 
Hotel Warszawski, GodzwonW., Schuleit H., Poznańska 20, róg "Oaza", Pomorska 19, tel. 951. 
Warszawska 17. . Św. 
rójcy., "PikadylIy", Marcinkowskiego. 
Sikorski T., Grunwaldzka 1. K bl 
Instalacje gazowe i wodociągi. Stachowiak Fr., Herm. Fran- a e. 
P B h' kego 7. Kabel Polski, Sp. Akc., For- 
atrz lac arstwo I Kanalizacja Struensee A., Restaur. Obywa- dOIlska 106, teL 1007, 1150. 
telska, Dworcowa lI, tel. 1636. 
Tepper S., Poznańska 10, tele- 
fon 369. F a b ryk a. 
Tw

dowski .Ą., .P
rko
a 2., Ceramiczne Zakłady, Chodkie- 
"Ul ,wł. Cz. Smlglelskl, Gdan- wicza 15, tel. 1300. 
Tsk.a 
1, tel. 2125. "Impregnacja", gł. biuro Marsz. 
l\'ahckl A., Restaur. "Bagate- Focha 4 teL 1214 1215. 
la", Jagiellońska 34, tel. 1945. Pinczewski J., Zy
. Augu- 
\:rardacki Klem., Długa 61. sta 24 tel. 1791. 
\Vichert J., "Stara Bydgoszcz", ' . 
Grodzka 14, tel. 75. ' . 
Wysocka M., Teof. Magdziń- BRACIA SCHLIEPER 
skiego 9. Hurtowniamaterjalów budowlanych i opa, 
lowych - Cegielnia - Fabryka papy 
dachowej oraz towarów C6m
ntowych I gip. 
J . Bowych - DeiltyłacJa smoły 
8]8. Telefon 306. Gdańska 140. Teleron 361 
H u r t i e k s P ort. . 
Radtke J. i Ska., Dworcowa 5, Schopper Osk., Zduny 9, te- 
tel. 926. lefon 2003. 


Hotele. 
Hotel Dworcowy, Siuchniński 
A., Zygm. Augusta 18. 
Hotel Deutsches Haus "Ely- 
sium" , Gd811ska 68, tel. 1171. 
Hotel "Gastronomja", H. Ka- 
torski, Dworcowa 19, tel. 340. 


I Hotel Gelhorn 
pierwszy dom przy dworcu 
wlaśc. J. BOHLMANN 
Dworcowa 87 i 89, telefon 9 
'- 
 


HOTEL mETROPOL Bydgomz 
OWOR[OWA 79 = TELEfOn 1626 


Hotel "pod Orbm", St. Maje- 
wicz i Ska, Gdańska 14, tele- 
fon 95, 
6. 
Hotel Pomorski, Podgórna 1. 


HOTEL ROSENFELD 
wł. Walter Lotz 
Poznańska 17, tel. 168. 


HOTEL WIKTORJA 
drugi dom przy dworcu 
Telefon 327 - Dworcowa 85. 
Właś
. A. LASKOWSKA 


Instalacyjne zakłady. 
Patrz Blacharstwo. 


Introligatornie. 
Czuba J., Śniadeckich 46, tele- 
fon 860. 
Dittmann A., T. z o. p., :Marsz. 
Facha 6, tel. 61. 
Drukarnia Bydgoska, Sp. Akc., 
Poznańska 12 i 14, tel. 1374. 
Góral Karol, Krasirlskiego 4. 
Hoffmann T., Gdańska 77. 
Introł igatornia "Bibljoteki Miej- 
skiej" , Długa 41. 
Jaworski Emil, Piękna 30. 
Klawitter K., JagielloIlska 23. 
Nordmann K., Gdańska 7, tele- 
fon 570. 


Jadłodajnie. 
Patrz Restauracje. 


Jadłodajnie i restauracje. 


Kafle.
		

/adresy_193300057_0001.djvu

			Kafle - Kawiarnie i ci!kiernie 


17 


Stęszewski M., Poznańska 26, 
tel. 234. 
Kamasznicy. 
Balcerkiewicz P., \\Tarszawska l. 
Borucki Jan, RienkiewicZR 26. 
DiJling Jan, Toruńska 22. 
Fuks Izrael, Bramka l. 
Grabowski Fr., Pomorska 17. 
Lipszyc Aron, Dluga 35. 
Lubiński :U., Dr. Em. "'armiń- 
skiego 6. 
Lusiewicz 
I., Pomorska 26. 
:\lenche Gedalje, Długa 65, 
1likołajczyk Ant., Podwale 8. 
31róz Józ., Pod Blankami 25. 
Nodzykowski St., Goań....;ka 113. 

ikitin Dim., Teof. 31agdziil- 
skiego 4. 
Rajch Szmul, Podgórna l. 
Rozenfeld :\1., Podgórna l. 
Szafran .Abr., ""iatrakowa 12. 
Szpil'o L., \\'ełn. Rynek 10. 
TorOl'lcz\"k ::\1., .Jezuicka W. 
Zjawiiiski ,Jan, Pozlllulska 8. 
Kamienie sztuczne (nagrobki). 
\Vielkopolska Huta. "Helenit". 
T. z o. p., Rawicz, biuro !iprze- 
daży i ska dn. fabr. w Bydg., 
Zduny 5, tel. 1379. 
Glon Leon, Kaszubska 1. 
Jab Jak., Rl'jtana 8, tel. 476. 
Haczkow"ki F.. :\Iarsz. }'oc-ha 36. 
:-:itrchlau Teofil, Ślqska 20. 
\Vodsack (
.. Dworcowa 3h, 
tel. G51. 
Kapelusze. 
F a b l' Y k i. 
I"zvrnankiewicz \n., Pomor- 
- 
kB 35. 
"'ojnarowski St., Jana Kazi. 
mierza 5. 
H u l' t - s kła o v. 
Hurtownia Kapeluszy Diunsk., 
,v. I"ala, Batorego 4. 
Sożmiski J., Dworcowa 40, tele- 
fon 1464. 
Sztolcrnall E. H., "Jana Kazi- 
mierza 1. 
Bartnicka ,M., Wełn. Rvnek 6. 
Bloehertowa A., 8niadeckich 41. 
Bogusławska A., Uclallska 67. 
Brahmer Siostry, Śniadeck. 22. 
lluchert E., UdaJ'18ka 2S. 
Budziak A. i L., Jezuicka 7. 
l'hudewiczowa "'., Śniadeck. 32. 
l'zesińskie H. i J., OdaJiska 22, 
tel. 1986. 
Głowaccy N. i R., Dworcowa 44. 
Holcman J., Długa 57. 
l{lawonn :Fr. :\1., Jagiellońska42. 
Kruszyńska .:\1., Św. Trójcy 4. 
Krzytag(lrs1.a- 
 J., Niedźwie- 
l a.' 11. .u" " 
1\1 tv
ka ,J., '<. _r
ska 25. 
'I Maki I';'.
 3' 
 uja 18. 
P roży 18 -a 'Ff..J rna 4. 
· fu 'U.1 

 
 

 o'tl 
3"dgoe ii 


Powałowa St., Śniadeckich 34. , Imbs BoI., "Energja'$, 
.Jadwigi 4a, tel. 2129. 
Hurtownia kapeluszy damskich 
I przYbor6w do kapeluszy 
Władysław Sala 
Bydgoszcz, Batorego 4 - Tel. 1905 

 J 
Salowa PeL, "Salon Celina", 
\\Tełn. Rynek 7. 
Sałdecka Marta, Gdailska 54. 
Sawicka J. i Burowa )1., "A la 
Paris", Henn. Frankego 3. 
Reifert Kaz., Długa 55. 
Sroczyński T., Batorego 3. 
I'zulcowa F., Gcłallska 58. 
SZ"-łllankowa. Dworcowa 9. 
I'z,-maIlska :\1., )larsz. Focha 19. 
Trawicka )lel., Gdańska 62. 
Tuleja Leok., Św. Trójcy 28. 
Tvlewska Franc., Dworcowa 4i. 
\\
akarecv F., właśc. .:\1. Kasza- 
da. Dworcowa 8, tel. 1460. 
\Yawrz\"niak L., Gdallska 4-0. 
\\'ertans B.. Ten£. )lngdzińsk. 4. 
\\Tojnarowski ll., Pl. Piastow- 
ski 11. 
\\-rvcz-Rekowska )1. i Thea, 
'reo£. )Iagdziilskiego 3. 
Zbzeznv \\'1.. )[Słrsz. Focha 32. 
Żółkow'ska Ter., PoznaI'lska 35. 


Kawiarnie i cukiernie. 
Behrendt Józ., Dworcowa 6. 
t.el. 1090. 
Kawiarnia "Bristol", Z. Ciupek, 
Mostowa 9, tel. 736. 
Cafe Amf'rikana, O. -L. )Iunter, 
Pl. \Yolności l. 
"Carola", St. Ganasiriski, .Je- 
zuicka 12. 
"Eldorado", Cdańska 22, te- 
lefon 284. 
C'ukiernia "Eurnpejska", Józ. 
St.awiasz, Gdanska, róg 
-\l. 
)lickiewicza l, tel. 1518. 

 HOPPE Fabryk 
 "
kł:P{
:' 
i.l
r;;owski, Odmi. 
· , kartcn6w J I - firey ul. Gdańska 35 
BYDGOSZCZ U lu r 
ul. G mdziądzka 5 + Telefon 10 40 
 tel. 212 i 2212 


l" kła d y m 
 s k i e. 
Brocka J. i L., Jezuicka 24. 
Bunn H. i Syn, Udańska 32, 
tel. 2066. 
 
Holcman Idesa, Długa 57. 
Lewandnw..ki H., Gdaliska 11, 
tel. 1649. 
"Lion" , ::\1. Aj fel', DhJga 14. 
..
port", )1. Kartovn;ka. Pod- 
wale 13. 
Xozdrz\-kowski A.. Jlostowa 5. 
Pobóg.l;rabowski W., Śniadec- 
kich 43. 
Srocz
Tński T., Bat.orego 3. 
Świtaiska "0., )Iostowa 2. 
"Tetzker Eug., "oełn. Rynek 2. 
Zbzeznv \n., )larsz. Focha 32. 
Ziemsk'i A., Gdańska 31, tele- 
fon 148. 
Zweininger )1., )[arsz. Focha 2, 
wejście Odaliska. 


Karbid. 
Karbid Wielkopolski, Sp. Akc., 
Rolbieski St,., dyr. Gdań- 
ska 96, teJ. 175, fabr. Smu- 
kała, tel. 25. 
Kartony i tektury. 
F a b ryk i. 


Król. 


"P EWO T" 
PO::\IORSKA \\'YTWOR
IA 
OPAKOWAŃ TEKTL'ROW. 
:\1arsz. Focha 32, tel. 15191440 


IV Y ,. a b i a w8%ellriego "odzaju 
kartony . specjalne opaIwu:onia. 
(;eny konkurencyjne /  J 
Sosnowski Wł., Xakielska 43 i 45 
tel. 1344. 


Kastor do izolacji. 


. 
Bracia Schlieper 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 
. 


Kasy pancerne. 
Lubomscv Bracia, Ślusarska 2, 
tel. 655. 


Kawa. 
P a l a l' n i e. 
Berend Carl Erben, Gdańska 23, 
tel. 323. 
Gross K., Dworcowa 23, tel. 128. 
Kentzer Br. i Ska, Gdańska 42, 
tel. 341. 1315. 
Loose J., Podwale 15, tel. 597. 
Łoś A., 
niadeckich 47. 
Ltlczkowski \Y. J., Dworco- 
wa 56, tel. 184. 
Sentkowski )1., Św. Trójcy 16, 
tel. 509. 


. 


Kawa słodowa. 
F a b l' Y k a. 
Przygodziliski H.. Fabr. kaw
' 
słod. ,.)Ielka", Xad Portem 4. 
tel. 1363. 


b
		

/adresy_193300058_0001.djvu

			18 


Kawiarnie i cukiernie - Kolektury loterji 


. 


Jaroszyńska L., Kawiarnia i .Ta- Kino "Nowości", Piotrowski, 
dalnia Ziemiańska, Pomor- Mostowa 9, tel. 386. 
ska. 5. Kino "Rewja", Marcinkowsk. 4. 
Kawiarnia, Cukiernia. i Restaur. Kino wojskowe 62 p. p., So- 
"Ogród Teatralny", Z. Ciu- wińskiego. 
pek, Marsz. Focha 3, tel. 2244, 
Kucharski T., Długa 29, tel. 211, K' ki' t d . t 
Nasiadek J., wł. FI. Nasiadek, lOS l pas. sprze az gaze. 
Marsz. Focha 10, tel. 272. Adaszkiewicz F., Św. Trójcy, 
Cafe Restaurant "Pod Orłem", róg Kordeckiego. 
Gdańska 14, tel. 2105. Alwin 'Wiktor, Mostowa. 
"Pomorzanka", kier. J. Adam, Batke \Y., Król. Jadwigi. 
, Gdańska 50a. Białkowski A., Niegolewsk. 34. 
Restauracja i Kawiarnia "Pod Błaszak J., Marsz. Focha 13. 
Strzechą", St. Petras, Marsz. Budziak \Vikt., Pomorska 13. 
Focha 14, tel. 370. Chudziliski Kl., Grunwaldzka, 
"Renaissance", Pl. Teatralny 6. róg Św. Trójcy. 
"Savoy", Sp. z o. p., wł. A. Hoff- CiekanowskiFr., .Tagiellońska4l. 
mann i Ska, Pl. Teatralny 6, Dynowiak St., Stary Rynek. 
tel. 220. DzięgeJewski Fr., Dworcowa 3l. 
Fiałkowski Fr., Kordeckiego 28. 
I" PIEKARNIA i CUKIERNIA " Fi
a 
., Toruńska l. 
FriedrIch L., Dworcowa 94, 
H. Stenzel tel. 1313. 
BYDGOSZCZ Gabriel Br., Gdańska, róg Pl. 
Jana Kazimierza 3 - Telefon 2307 \Volności. 
Filja ul. Gdańska 28 Gierczak K., Jackowskiego, róg 
CUKIERNIA i KAWIARNIA , Śląska. , . 
Gdańska 5 _ Telefon 343 Głowacka 1\1., Pl. Poznanskl. 
Goltz Berth., Grunwaldzka 54. 
", POLECA SWE WYROBY .J Grzymała W., Gdańska 133. 
Grzymała Z., Ugory, róg Lesz- 
Szymoniak Stan., Kawiarnia czyńskiego. 
"Zacisze", Śniadeckich 3. Janicki St., Śniadeckich 25. 
Zborowski, Dworcowa 42. .Taranowski J., Dworcowa 3. 
Zwierzycki P., Dworcowa 50, Jaśniewska 1\1., Jlarsz. Focha 41. 
tel. 1140. .Teskówna Ursz., Dworcowa 51. 
Jęsiak A., Gdańska 100, tele- 
fon 1416. 
Kalinowska Kar., Król. .Tadwi- 
gi 27'- 
Kaszubowski .T., Gdańska 4. 
KiełczYIlski .T., Kujawska 56. 
Kościelny St., Fordońska 4. 
Kiosk Karpacki, wł. Kościelna 
Kąpielowe zakłady. Zuzanna, Karpacka l. 
Zakład Kąpielowy C. A. Franke, Komorski BoI., Pl. Teatralny. 
Ks. Ad. Czartoryskiego 6, te- Krawczyk P., Nowy Rynek 5. 
lefon 987. Krzypnik Teod., Gdańska 4. 
:Miejski Zakład Kąpielowy przy Kubiński Jan, Orla, róg Dą- 
ul. Ks. Skorupki, naróżn. Orla browskiego. 
"Sanitas", Gdańska 27, tel. 715. Kujawski Cz., Zygm. Augusta, 
Zakłady Kąpielowe Kasy Cho- róg Dworcowa, teJ. 1926. 
rych, ,Dr. Em. Warmińskie- Kurek Aug., Gdańska 64. 
go 3, tel. 1136. Lipińska Ludw., .Tezuicka 9. 
Lubińska Pel., Pomorska 44. 
Kije bambusowe. Manikowski Roc?, Gda?ska 
l. 
S '" G dz . l k 2 "" 33 Marek Cz., Gdanska, rog Śma- 
" urOWlOO, ru lą( z a I -, d k . h 
t l 1458 ec lC . 
e . . Marek Cz., Śniadeckich 2. 
Marmurowicz Fr., Dworcowa 81, 
Kinematografy. tel. 2179. 
Kino "Apollo", Krasińskiego 23. :Michalski .Tóz., Jagiellońska 5. 
"Bałtyk", Teatr Kino, Gdań- Mirowski St., Gdańska 30. 
ska 25. :NajdowskiA., GrunwaldzkalO9. 
Kino "Kristal", T. z o. p., Nowicki .Tóz., Wełn. Rynek 12. 
Gdańska 10, tel. 452. Owsianowska R., Sienkiew. 35. 
Kino "Marysieńka", Gdańska2 l , Pikła P., Grunwaldzka, koło 
tel. 735. :Małej Kolejki. 


Kąpiele rzeczne. 
Petersona, Nadrzeczna. 
Jutrzenki- Trzebiatowskiego, 
Saperów. 
\V ojskowa, nad Brdą. 


Plucińska M., Niegolewskiego 2. 
Pokorowska M., Czarna Droga. 
Pokorowski T., Gdańska 76. 
Raatz Maks., Dworcowa 22. 
Raczkowski \V., Dworcowa 69. 
Reetz Helm., Długa 23. 
Sawicki Fr., Grunwaldzka 19. 
Schlieter A., Poznańska 32. 
Siebert WacI., Gdańska 52. 
Sikorska Paul., Podgórna 13. 
Śliwińska M., Grunwaldzka 66. 
Słupaj Piotr, Nakielska, róg 
'\Yrocławska. . 
Strzypczak Fr., Hetmańska 13. 
Szutkowska 1\1., PI. Piastowski. 
Szybowicz Ign., Gdańska 18
 
tel. 1931. 
Szymańska Ad., Bocianowo 26. 
Trawiński W., PI. Kościeleckich. 
Trojer Józ., Pl. Poznański 4. 
Tycziński Karol, \Vrocławska. 
Tylkowska SteL, Toruńska 7. 
\Vierzchucki St., Św. JaIlska. 
\Viśniewski Fr., Gdańska 145. 
Zdunek Reg., Św. Trójcy, róg 
Poznańska. 
Zieliński \YI., SowilIskiego 6. 


Klapki dachowe. 
F a b ryk a. 
Meyer R., Gdallska 152, 
fon 1456. 


tele- 


Klej. 
Hoffmann Edw., Petersona 6
 
tel. 1765. 
Kirsztejn J., ŚW. JaIlska 2, tele- 
fon IOlI. 
W itJI kopolsk i Skład Fornier, 
Dworcowa 104. 


Kliszarnie. 
Drukarnia Bydgoska, Sp. Akc.
 
Poznańska 12-14, tel. 315, 316. 
"Lew", Bocianowo 42. 
Zakłady Graficzne Instytutu 
Wydawniczego "Bibljoteka 
Polska", Jagiellońska 3, tele- 
fon 498, 499. 
Kolejki polne. 
F a b ryk i. 
Smoschewer i Ska, Tow. dla 
przem. kolejowo z p. z o. o., 
biuro Dworcowa 75, tel. 430. 


Kolektury loterji. 
Bank Tow. Kredytowe, Sp. z o. 
o., Herm. Frankego l, tele. 
fon 2302. 
Jankowski St., Długa 76, tele- 
fon 1434. 
Jaros St., Gdallska 63, tel. 1795. 
Kaftal \V. i Ska, Katowice, od- 
dział w Bydgoszczy, Jagiel- 
lOIlska 2. 

apturkiewicz W., :\Iarsz. Fo- 
cha 17, tel. 62.
		

/adresy_193300059_0001.djvu

			Kolektury loterji - Kolonjalne i spoż. towary 


19 


r 
 Bleszyński E., Krasińskiego 9. 
Największa na Pomorzu tel. 2310. 
i w Wielkopolsce Blochowa Wł.. Chełmińska 24. 
k L .. P , . Bluhm R., Leszczyńskiego 3, 
Kole tura oterJl anstwoweJ tel. 1455. 
Błaszczyk Stan., .Tasna 31. 
Błaszczyński B.,.T agiellońska 37. 
Błaszek 1\'1., Hetmańska 18, róg 
Sienkiewicza. 
Błażejczak ::\1., Toruńska 70. 
Boch St., .Tackowskiego 15, 
tel. 2091. 
KOlonialne i spożywcze towary. BochaiIska Izab., Stawowa 27. 
H u l' t o w n i e. Boenisch Franc., Tormlska 87. 
Bogusławska A., ;Bocianowo 20. 
Bojakowa Gertr., Babia \Vieś18. 
Borm Melanja, Senatorska l. 
Boroń l\Iarja, Ugory 28. 
Borucka H., Ogrodowa l, wej- 
ście Racławicka. 
Brandt l
 lza, Malborska 9. 
Brząkała Ł., Sienkiewicza 23. 
Gross Karl, Dworcowa 23, te- Brzeziliska Herta, Karpacka 21. 
lefon 128. Bl'zeziński St., Senatorska 15. 
Hii.usler .T., 
Iostowa 6, tel. 205. Budzyńska E., 
owodworska53. 
Kaczmarek Stan., Dworcowa 98, Budrysówn.a.T., Sienkiewicza14. 
tel. 1413. Bujaiska Anna, Sieroca 16. 
Bukolt Adam, Grunwaldzka 71, 
B. KENTZER tel. 376. 
. . Bukowska .Tadw., Śląska 6, róg 
HurtownIa tow.ar. kOlon)alnych Długosza l. _ 
PalarnIa kawY Burdaiska 1\1., Sw. Trójcy 15. 
GDAI'iSKA 42 TELEFON 1315-341 Burdelska 
I., Crunwaldzka 59. 
Kujawski Kaz., Kordeckiego 34, Burkacki R. .T., Pomorska 21, 
tel 425 tel. 1213. 
Lo . B . f " P R f Id Bury Franc., Sienkiewicza 32. 
tz ern., wir. . osen e C f t G t \ u' l ' k 9 
N P ' k 15 t I 168 .a us aw, .
 l ens a . 
ast., oznans a ,e . . C l H l N \V - 36 
Łuczkowski \V. .T., Dworco- C e me l r \\ 
 ł e . 1 ' ;.. zg k orz
2 . 
wa -6 t l 184 eme a( ., uJaws a I . 
S k a ' k 
 .; '1 Ś . T , . Cichocka Izabela, Gołębia 83. 
ent ows -l .'., W. rOJcy 16, C . . 1 , 1 ' r y" Sk k' 28 
tel -09 leSie 
Ha ,
er., Uj. orup l . . 
Szcz
p
ni
k J., Wileńska 23, C!
ińs
i Fr., Król. .Ta?wigi 9. 
tel. 104. C!eśleWlCzEdw.,)ra
owlecka 14. 
Żbikowski 
L, Zboż. Rynek 7, CIszewska T K ., Łokietka 37. 
tel 119 Chmara \\ 1., Grunwaldzka 42. 
. . Chojnacka H., Pomorska 29. 
Chuda .Tózefa, Pomorska 54. 
S kła d y. Cichocki S., Orla 36. 
Adamczewska A., Sieroca 13. Cichowlas St., Sienkiewicza 46. 
Ad.amczewskiWł., Karpacka 18. Ciesielski F., 'Warszawska 1. 
Adamska SaL, Piękna 27. Cup Anna, .Nakielska 126. 
Andrzejewski Fel., .Tasna 3. Ćwikliński B., Chołoniewsk. 22. 
Arendt Adolf, Toruńska 238. CVWillskiB., Śląska 28, te1.1834. 
A.rlt Oskar, Dworcowa 33. C
ajkowski .Tan, Gdańska 43. 
Balewski Alojzy, Stepowa 15. Czajkowska St.. i Ska, 19n. Pa- 
Banaszak Ant., Przemysłowa 7 derewskiego 11. 
Banaszek .Tózefa, Lwowska 1. Czarra Rozalja, Lipowa 14. 
Barczyńska Z., Niegolewsk. 23. Dąbrowska .T., Karpacka 27. 
Bączkowska Hel., Nakielska 2 Dąbrow:::ki J., Ks. ::;korupki 40. 
Beczyński 19n., Kujawska 33. Dietrich A., }Iarcinkowskiego 2. 
Bednarska .T., ::\1arsz. Focha 28, Dil1ing 1\[arta, Tormiska 22. 
tel. 1766. Dober8tein Wład., Kakielska 117 
Berg Otton, Gdaliska 95. Dobberschiitz Ł., Chopina 28. 
BernhardRobert. Toruliska 102. Doege 
Iich., Grunwaldzka 143. 
Bethmann Alma, Średnia II. Dombrowska M., Brzozowa 7. 
BielickiZygm.,Sienkiewicza28a. Domeracka N., Al. l\Iickiew. 7. 
Bilecka Gertr., Gdańska 102. Domzałowa .T., Kujawska 118. 
BileckiKlem:, Grunwaldzka179. Dubiel .Tadwiga, Orla 31. 
Biskup Cz., Zwirki i Wigury 25. Dulska Wład., Kujawska 1I4. 


..Uśmiech FortuDY u 
Bydgoszcz, Pomorska l 
Tel. 39. Konto czek. P. K. O. 21269lł 


G. F. Andreas 
Toruńska 2 - Telefon 200 
H U r I O W D i a lowarów kolonjaloJch 


Dydyński St., Gdańska 69. 
Dymowski Franc., Łokietka 27. 
Dzierżawska :M., Toruńska. 310. 
Eckert Aug., Promenada 12. 
Fankidejska KI., Grunwaldz- 
ka 151. 
Feddekówn.a H.. Podgórna l. 
Fenske Edward, Toruńska 39. 
Fischer O., Pomorska 51, tele- 
fon 1792. 
Fischer \V., Chodkiewicza 18. 
Fitzner Piotr, Bełzka 20. 
Fluder Eleonora, \Yysoka 18. 
Fojucik H., Ks. Skorupk
 82. 
Fortuna 'VI., Jana Kazim. 4. 
Fr6hlich Rozalja, Długa 86. 
Frydrychowicz J.,XowyRyn. 3. 
Galas Kaz., Ogrodowa 13. 
Ganswindt i\1., Kujawska 75.. 
Gapiiiski A., Lenartowicza 26. 
Gąszczak J., Dworcowa 71, 
tel. 775. 
Geiger 11.. 8ienkiewicza 39. 
Giełda St., ,.Polonja", :\Ialbor- 
ska 23, teL 964. 
Gierszewski Fr., Grunwaldz- 
ka 68, tel. 1127. 
Gniewkowski K., St. Rynek 27. 
Goc K., Racławicka l, tel. 1294. 
Goltz Berth.. Grunwaldzka 54. 
Gołębiewska' L, Toruńska 25. 
Goł
biewska Pel., Glinki 2. · 
Gołąb Józef, 11alborska 7. 
Gorecka K., Ks. ::5korupki 13. 
Górecka Zofja, li'ordońska 105. 
Gralewska ::\1., Gdańska 137. 
Crenda Lucja, .:\lalborska 21. 
Grobelny Stefan, Podwale 9. 
Gross Karol, Dworcowa 23, tele- 
fon 128. 
Grossek StanisI., Jasna 16. 
Grupa l\larjan, Koronowska 17. 
G rzegórsk i .Tózef, Kołłątaja 8. 
Grzelak Jan, Brzozowa 64. 
Grz
da 19n., Dworcowa 22. 
Grzymbowska C., Grunwaldz- 
ka 72. 
Gundlach Leon, Św. J8Iiska 14. 
Guzek Fr.. Kujawska 82. 
Hartwich I., Bocianowo 31. 
Hiiusler .T., właśc. St. Hiiuslor, 
Mostowa 6, telef. 203. 
Heller F., Dworcowa 59, tel. 992. 
Hennemann l., Dąbrowsk. 18. 
Hennem8lm A., Dąbrowsk. 29. 
Heresztyn :\Iagd., Garbary 2L 
Heymmm K., Szubiliska 25, 
tel. 261. 
Hoffmann \V., Ks. Skorupki 57. 
Humerski Apo!-, Lokietka 32. 
Hiibner WaL, Sw. Trójcy 12. 
19nowski Stan., Jasna 33. 
Jagła B., :\Iarsz. Focha 10, 
teL 1462. 
.Ta niszewsk i L., Herm. Fran- 
kego 9. 
Janka Leok., Grunwaldzka 158. 
Janka Zen., Lenartowicza 60. 
.Tankowski Z., :Nowodworska 39, 
b*
		

/adresy_193300060_0001.djvu

			20 


KoIonjalne i spożywcze towary 


.Janowiak 
L, BernardYliska I. Kujawski K., Kordeckiego 34, 
.Jaskulski Cz., Senatorska 24. tel. 425. 
.Jeżówna Jan., Ks. Skorupki 23. Kukkuk G., Grunwaldzka 157, 
Jędrzejczak Jan, Różana 18. tel. 962. 
Jędrzejczak Kat., Ugory 50. Knrnatawska 1\1., Dworcawa 3. 
Jędryczewska M., Glinki 30. Kurawska K., ŚW. JaIiska 15. 
Jozefiak Andrz., Gamma 9, róg Kurzhals Emil, Jasna 29. 
Zduny. Kutzke Lidja, Sienkiewicza 46. 
Józefiak Gertr., Bacianawa 3. Kuznicka l\Iagd" Taruńska 9. 
JóźwiakF., GdaIiska 91, tel.877. KUŹllicka Stanisł., Orla 4. 
Jung Ella, Gdańska 174. Kwasek Łucja, Piękna 45. 
Kadaw Gertr., \Vitebska 30. Kwiatkowska Fr., Sieraca 13. 
Kalka StanisI., Lubelska 28. Kwiatkawski Fr., Nawadwor- 
Kamysz Fr., Król. Jadwigi 21. ska 31. 
Kaniasty J., Dwarcawa 96. Kwiatkowski J., Chwytawa 10. 
Karasek "-ład., Gdailska 110. Lemke H. E., Gdańska 83, 
Kardaś 
larjan, Padwale 13, tel. 1627. 
tel. 88. Lencowa :\1., Sienkiewicza 10. 
Kardasz 1\1., Kijowska 15. Leńska Helena, Kujawska 70. 
Karolewicz A., 
akielska 165. V3wandawski E., Promenada 9. 
Kasperska :Marł
' Dwarcawa... 68. L3w8:ndawski Fr., Pl. Paznań- 
Kasza Tad., "łatrakawa I,. ski 3. 
Kawecka K., Xakielska 139. L
wandawska Leok., Ign. Pade- 
Kawnik Otylja, Garbary 14. rewskiegO' I. 
Kazigratowski \V .,Kuj

ska 66. L
'Y'icki Franc., Promenada 8.3. 
Kaźmierczak A., Szubmska 15. LLSlecka Br., Zygrn. Augusta 22. 
Kazimierczak Józef, Ruska 35. Lipczyński Ant., Szubiiiska 27. 
Kempiński P., Karonawska I. Laase 
1. Reg., P
dwale 15. 
Kempowa Marta, Zduny I. Lotz Bern., Paznanska 5, tele- 
Kiernikaw8ka :\1., Kanopna 17 fan 168. 
Kilichawski F., Piatra Skargi 7. LubaiLSka Franc., Kujawska 26. 
Kitta Józef, Łokietka 15. Lupertawicz L., Padgórna 26. 
Klarkawska A., Gdańska 148. Liineberg Jan, Fardańska 46. 
Klesiiiska :M., Grudziądzka 24a. Łagawska A., Sienkiewicza 16. 
Kluczvński \Vinc., Kujawska 8. Łakata An., JagiellOllska 28. 
Knasiak AlUla, Senatorska 18. Łaniecka Teaf., Garbary 19. 
Knebe Gust., Jackawskiega 17. Łasa Anna, Stara Szkalna 9. 
Kacian 11., Długa i8. Łabada Rranisł., Śląska 19. 
Kaciszewski \V., Ugory 14. Lasiawa H., Śniadeckich 47. 
Kaeplin Jadw., Pl. Walnaści 7. Łowicki Daw" 
ie(lźwiedzia 2. 
Kajtków 'Marta, Gdańska 85. :MaciejewskiA1f., Nakielska 20I. 
Kałakawska H., Bazar \\'iejski, )Iagnuszewski \y.,Hetmań,;}rn 6. 
Gdańska 71, tel. 1017. )Iajewska Cecylja, Kujawska 25. 
Kalasińska Anast., Padwale I. )Iajewska Stan., Śniadeckich 25. 
Kallmann Robert, Średnia 32. )Ialicka 'farja, Poznańska 2. 
Kanieczny P., Orla 17. :\IarchlewskiAnt.,Nakielska 30. 
Kardus Piotr, Smoleńska 19. ::\Iarkawski Teof., Dwarcawa 83. 
Katnas Jan, Gdańs
a 103. )Iarten )larja, Niecała 29. 
Kasiedowska R., Śllladeck. 31. ::\Iasajada Marja, Św. Jańska 16. 
Kassecka Dalb., Karpacka 5. ::\Iatuszewska Leok., Czerska 39. 
Kastrzewska Z., 20 Stycznia 17. ::\olazur E., Niegolewskiego 6. 
Kowalkawska Eleon., Orla l. )Iazurek Z., Sienkiewicza 55. 
Kawalska Józefa, 
uc.za I. )Iączyński J., Senatarska 77. 
Kazława Raz., Sawmskłega 16. 11eister Rud., Zboż. Rynek 3. 
Kazławski J., Dwarcawa 79. )felin 1\1., Pl. Piastawski 2. 
Kazławska K., Pl. Paznański 7. )Ienc 
Iarta, Taruńska 75. 
Krahn Alw., Fardańska 87. :\Iichalak Pelagja, Śląska 33. 
Kraw:c:awicz St., Tar,!
k.a 140. l\Iietagawa \'
anda, Śląska 46. 
Krapmska Roz., Sowmsklega 4. :\Iikada KI., Gdańska 127, te- 
Królczak Fr., Sowińskiego 26. lefan 2057. 
Kruczkawski J., Chocimska 16. 'Ylikałajczak \\
., Mazawiecka 7. 
Kruczkawski J., Grunwaldz- :\Iilanowski J., Śniadeckich 41. 
ka 127, tel. 2288. :\Iilanawski P., Chrabrega l. 
.Krygerowa Zofja, Toruńska 15. :\'liniszewska Pel., UłaIlska 6. 
Krzypiec I., Chocimska lI. )Iiruszewska A., "-inc. Pala 6. 
Krysiilska l\Iarja, Długa 19. 
Ueczarnia Centralna, T. z o. p., 
Kubczak Bron., Bielicka 6. Gdańska 99, tel. 410. 
Kubiak Antani, Bełzka 32. :\Il'azińska C., Hetmańska I. 
Kubiak St., Wysaka 9, tel. 1034. :\fudziejewska 1\1.,Bocianawo 37. 


Nadolska Paulina, Bielicka 33. 
N alazek Edw., Śniadeckich 31. 
Napierała J., LeszczyńskiegO' 35. 
Netzel Eug., Chocimska l, róg 
Gdańska. 
Kickei Paul., Paznańska 13. 
Nieruszewicz 1\1., Senatorska 48. 
Niemczewski 1\1., Grunwaldz- 
ka 45. 
Nitka Br., "
arszawska l, wej- 
· ście Śniadeckich. 
Nawaczykawa 1\1., Pamorska 58. 
Nowak )laks., Kaszlibska 17. 
Nowakowa PeL, Strzelecka 17. 
Nawakawski \Y., \\rarszawsk.2I. 
Ochimawski 
\., Gdałiska 51, 
tel. 1826. 
Olszewski I., Poniatawskiega 30. 
Olsztyński E., Dwarcawa 57. 
Olszyński R. Fr., Kujawska 3u. 
Opałka Paweł, Kujawska 38. 
Ossawska Leok., Fredry 4. 
Oszubski Fr., Grunwaldzka 154. 
Ozimillski Piatr, Gdańska 58. 
Panin Razalja, GdaIiska 104. 
Parzysz Cec., 20 Stycznia 21. 
Pawlik \n., Nawadwarska 6. 
Pawław;;ki St., Jasna 15. 
Perlik Bronisł., Gdańska 81. 
Perlik Czesław, Gdańska 63. 
Pertkiewicz 
1., Nuwodwarska 16 
Pewińska P., Matejki 8. 
Piasecki K., Grunwaldzka 40. 
Piechocki Bagdan, Długa 27. 
Pieni
żna Anast., Różana 23. 
Pierżvński Wit.., Toruń8ka 31. 
Pietrowiak Jadw., Gdańska 134. 
Pietsch Helena, Nakielska 29. 
Piltz Cz., wł. Leak. Piltz, 
Iarsz. 
Facha 2, tel. 955. 
Pinczewska Anna, Strzelecka 41. 
Piatrawski Maks., "Dwór 'Wiej- 
ski", Grunwaldzka 39. 
Piatrowski \VI., Długa 65, tel
. 
fan 309. 
Paczekaj Aug., Kassaka 55. 
Poegel 1\1., Król. Jadwigi 2, 
tel. 2053. 
Pohl Anna, Długa 59. 
Porażyńska Zofja, Taruńska 66. 
Prakap Jan, Dwarcawa 52." 
Przedpełska H., Gdańska 1 iO. 
PrzybylskiM., Grunwaldzka I 25. 
Przybylski Winc., Ułałlska 13. 
Przybyszewska P., I...ubelska I. 
Pubanc Br., Śniadeckich 20, 
wejście Pamarska. 
Pufund Hel., Grunwaldzka 90. 
Rachuta \V., Rycer<;ka 4, tej. 736 
Radamski L., Ks. Skorupki lOa. 
Radtke Jan i Ska, właśc. J. 
StolzmalUl, Dworcowa 5, te- 
lefan 926. 
Radziński W., Nawy Rynek 5. 
Reckzeh A., Nakielska 13. 
Rembawicz J., Chrabrega 9. 
Remus Adela, Kościuszki 38. 
Robakowski Michał, Nawa. 
Rose F., Pamorska la, tel. 907.
		

/adresy_193300061_0001.djvu

			Kolonjalne i SPożywc.le tO'wary - Komisc.we domy 


21 


RO'senau W., Sienkiewicza 42. Szczepaniak .J., \Vileńska II, 
RO'ze Frania, \Yeln. Rynek 12. tel. 104. 
RO'solO'wska 1\1., Gdańska 120. Szczepankiewicz St., Orla 24. 
Rucińska .Jadw., TO'ruńska 260. SzlegelO'wa H., Zduny l, wejście 
Rucińska Marta, Podgórna 17. PO'morska. 
Rugowska .Julj., BO'cianO'wo 12. Szmugge T., Siemiradzkiego l. 
Rutkowski \V., PO'znańska 9, Szott J., BO'cianO'wO' 40, tel. 1463. 
tel. 653. . Szulc Art., .Jagiellońska 45. 
Rybkowa 
I., Grunwaldzka 96. SzulereckaFr., Grunwaldzka 61. 
Rychwalski K., UgO'ry 43. SzulkO'wska 1\'1., ChrobregO' 21. 
Rydlewski Fr., Śniadeckich 63, Szul-z Regina, Chełmińska 10. 
wejście DwO'rcowa. Szulzki Franc., 1\akielska 60. 
Rzepecki S., Ks. SkO'rupki 42. Szwajcer "'ład., Rycerska 16, 
Sadowczyk "V., Pl. Józ. \Vey- róg OgrO'dO'w a 17. 
ssenhO'ffa 2. Szyrnkowska Kl}t., Lubelska 4. 
Rawicka Stan., Grunwaldzka 18. Ślachcia.k :M., Sniadeckich 53. 
Scheerbarth Alb., TO'ruńska 137. Śliwowa :\larja, Śniadeckich 21. 
Schlaffenberg 
I., St. Czarniec- Świniarska Leok., .Jagiełl
ll- 
kiego 13. ska 25,. tel. 2142.. . 
Schneider Magd., Chocimska l, Tadr
sk
 TO'm.. C?hnkl.23. 
wejście Gdańska. Temphn \\., ChO'łO'me'":'.klegO'13. 
Seehafer Helena, Piękna 34. To,?olewska J.3ron., -!W zana 2
. 
SerO'wko Franc., Gdańska 141. TOjka BudzIkowskI, Poznan- 
Seyfried KarO'I, KO'rO'nO'wska 32. ska .18, tel. 981.,. . 
Sieg Józef, Śląska l. TomasIk :\Iarta, \\ mc. Pola 9. 
Sieradzki Br., PrO'menada l. TO'PO'rek Jak., Pomorsk?, 4
. 
S . d C l . CI eł l .. 
 ka 8 Trafas Fr., Pl. PO'z.nanskl l, 
!u a ecy ja, l m. n" . tel. 1222. 
SI
dek Stan., pO'znanska 36. Trafas Fr., Śniadeckich 51, 
SkterkO'wska H., Garbary 29, tel. 20. 
tel. 350.. Trenchel Józ., PO'zn8l1ska 8b. 
Skręty Fr., JezUIcka 16, tele- Tucillski Fr., ,DworcO'wa 60. 
fon 2076. . , Tyl Henrvk, Sw. Trójcy 17. 
Słt.
O'Sf:;skl A., Grunwaldz- Tyrnienicka St., DługO'sza 10. 
S b .. k T l Ch t Q 4 UrbanO'wska EL, KO'nO'pna 3. 
S Q b
cl!1;8 k a -:r'T' w
' 
w 90' Urbański Wł., Grunwaldzka 1I5. 
S Q I


 H':'l "L 
7
s 
o . Wachholz Kar., Szubińska 57. 

 O'
'lns l . l a. e S " . u e 
 a S' \Valkowiak :\1., PO'dgórna 34. 
I5poł( 
:e 
I
 PO'zywcow" pO'. Warchoł Wikt., ChO'cimska 12. 
łe
 ' fdja. 
 z O'. udz., Plac \Varmbier Anna, Toruńska 13. 

18S
O'W
kl I.., \Varmbierll., Grunwaldzka 103. 
SpO'łd
:elma SPO'ZYWcow. "Spo- \Varszawski K.,Grunwaldzka19. 
łem z. o. U., Stary 
Y!1ek 3. Weiss \Yilh., \Yełn. Rvnek lI, 
SprawsklA., .Jana Kazlmlerza3. tel 1523 . 
Sprawski Al., Gd8l1ska 32. Wed
ll P.' ŚW. Trójcy 29, 
Spychalski .J., Szczecińska 3. tel. 953.' 
Stachnik Brun., Kujawska 81. 
Stachowiak Pel., KO'nO'pna 7. TOWARY KOLONJALNE 
StachO'wski R., Lesoozyńsk. 45. M ł W 
Stani.k Stef:, Ks. ,SkO'rupki 21. a gorzała e g n e r 
Sta
Vlcka \\al., '\\arsza
ka 6. ul. Trzeciego Maja 14. 
StembO'rn M., Na \Vzgorzu 33. 
Ste
nbO'rn Marta, Chwytowo 8. Wegner O., Grunwaldzka 79. 
Stemke P., Grunwald7ka 6, \\T e łnu'1ski Tad., Gdańska 152. 
tel. 497. \Yenda .Jan, Czerska 39. 
Stefaniak Jan, Kujawska 43. \Venda .Jan, Promenada 8. 
Stefańska )larja, Św. Trójcy 30. WentO'wski Z., Świecka 2. 
St.elmach .J., TeO'f.Magdzińsk. l. \Veynówn.a 1ł.,NO'wO'dwO'rska57. 
Stemplewski L., FO'rdO'ńska 6. Weyna .Józef, BO'cianowo 24-. 
Stentk6wna .J., DwO'rcO'wa 39. \VieczO'rek .Józefa, Sieroca 2. 
Stepka \V., Przyrzecze 10. \VierzbO'wska 1\1., GO'łębia 61. 
Sternberg .:\1., DąbrO'wskiegO' 18. Wika Feliks, St. CzarnieckiegO' 8. 
Styczeń B., Grunwaldzka 58. Wirbath O., ChrO'brego 23, wej- 
Suchland Herm., TO'ruńska ll9. ście Pl. PiastO'wski. 
Surdyk Ant., BocianO'wo 34. \Viśniewska M., Lubelska 13. 
Szafrańska }larja, TO'ruńska 35. Witkowski .J., Zyg. Augusta 26. 
SzallatO'wa Hel., Gamma 3. \VłO'darska A., Bocianowo 4-4. 
Sza,lO'T\ek .J., Grunwaldzka 225. \VłO'darska H., Unji Lubeisk. 12. 
Szałajda Elżb., Rycerska 7. WO'decki l\Iich., Bielicka 62. 


\VO'jciechowska G., Racławic- 
ka 18. 
\\'O'jtkiewicz .J., Kościuszki 46. 
\VO'lfram :\Iarcin, Ugory 6. 
\\'O'li{lska Stef., Gdańska 103. 
\VO'llman Hel., GrO'dzka 10. 
Wolska :\1., Łowicka 15. 
Wolski Rud., ŁO'kietka 21. 
Wyźenkiewicz J., ChrobregO' 20. 
Zagórski T., SteL Czarnieck. 12. 
Zafewska \V., \\'ysO'ka. 4-8. 
Zander TeodO'r, Gda{lska 85. 
Zarembski B., Leśna 38. 
Zielichowski T., KiegO'lewsk. 2. 
Zie]i{lska \Y., Grunwaldzka 83. 
ZimO'ch St., Niedźwiedzia 7. 
tel. 1648. 
Zintek 3Iałgorz., Gdańska 164. 
Ziółkowska \Yal., L'łańska 35. 
Zirke 'Marta, Grunwaldzka 78. 
Zumkowska \"al., UgO'ry 29. 

yrke 3Iarta, C}:1ełmińska 4. 
Zbikowska, Br., ZbO'ż. Rynek 7. 
Żuchowski \V., Kaszubska 14. 
KOłodzieje. 
Bździel )Iaks., Ks. SkO'rupki 62. 
DąbrO'wski Fr., BrzO'zO'wa 7. 
DitschkO'wski A., Zboż.R) nekll. 
Jaschke Ern., Ks. Ad. CzartO'ry- 
skiegO' 9. 
.Jeske Rud., Grunwaldzka 92. 
KO'pischke E., Garbary 7. 
Kulina KarO'I, Matejki 6. 
Lamprecht O., Grunwaldzk.139. 
Lamprecht R., TO'ruńska 23-22, 
tel. 415. 
:\Iaternowski l\1aks., G runwaldz- 
ka 96. 
:NO'wak Franc., TO'ruńska 112. 
Resmer TeO'fil, Gda{lska 123. 
Runkei F., Hetmańska 25. 
Ummerle OttO', PO'dO'Iska 23. 
\"edel Konr., Hetmańska 28. 
ZgO'ła Leon, Grunwaldzka 187. 
Komisowe domy. 
Barallska H., Śniadeckich 25. 
Bast,rychO'wa Ag., Długa 46. 
Gerth .:\Iaks, Wełn.. Rynek 8. 
HO'mma )'Iarja, ChrO'bregO' 21. 
KO'piński R., Pl. PO'znański l. 
Kuberek J., PO'mO'rska 21, wej- 
ście Śniadeckich. 
Leszczyńska 
larj., Długa 84. 
)laciaszek St., Sienkiewicza 40. 
)'lakO'wski L., )Ielch. "'ierz- 
bickieg O' 2. 
::\Iasłowska .J., Grunwaldzka 45. 
:\Iazur Ludw., Grunwaldzka 52. 
"ętała Okazja", A. l\Iroczyński, 
Gdańska W. 
Nyka Helena, Hetmańska l. 
PO'Ppe Henr., SO'wińskiego 4. 
Schleich Ad., PO'mO'rska 32. 
RchnitterO'wa St., Gdańska 141. 
Stach E., Długa 78. 
'\Vegner Helena, Jezuicka 5. 
\Veyna Józef, PomO'rska 7.
		

/adresy_193300062_0001.djvu

			22 


Komornicy sądowi - Krawcy i zakłady krawieckie 


Komornicy sądowi. 
Bertrandt 1\1., Śniadeckich 15. 
Czerniewicz J., Śniadeckich 26. 
Kłoskowski A., Śląska 11. 
Kowalski W., Śniadeckich 
tel, 2082, 
Malak, Chrobrego 6. 
Stężycki St.. Wełn. Rvnek 12. 
\Vałkiewicz, Farna 6. 
 
'Vierzbicki .T., Poznmiska 7. 
Woźniak, Św. Trójcy 23. 
Konfekcja damska i męska. 
Kosmetyczno-Swiatłolecznicze 
F a b ryk i.. gabinety. 
Bydgoska Fabr. Ubran Zawodo- Cd'b" Sł k' 1 
wych, Dębowski, Marsz. Fo- " e I , owac lego, . 
cha 16, tel. 1637. 
"Industria", .Tanecki A., Ku- 
jawska 10, tel. 1747. 


Koni podkuwacze. 
Patrz Kowale. 


39 Konserwy kawowe. 
, "Zap'
, Zakł. przemysł., T. A., 
Kwmtowa 4, tel. 787. 


Kosmetyczne artykuły. 
Patrz Chemiczne produkty 
i Drogerje. 


Kostjumy maskowe. 
SZ)''lIlankiewicz St., Dworco- 
wa 22. 


Składy. 
Koszykarskie wyroby. 
Borowiak 11., Batorego 5, róg B 
. k Ada ....T k . I k 43 
Długa 33 ana::sla m, 
..a le s a . 
' -" ło ' kn ' k " . F " h l B b Giindler Elżbieta, Długa 13. 
" ,w I, 18C e rom erg, "O" h I k Sta H t ' k 5 
Stary Rynek 16, tel. 1804. m
? a s -a n., e :r,nans a . 
Źro ' dł " c h Cyw ' Dł 42 
liiller Edw., Racławicka 8. 
" o , o n la, uga, R ldt B K . k 27 
tel. 786. 
,,!a, 
rn., uJaws a .' 
Cywiński B. Sta R mek 7 \\ oJe
dzkl Zakł8:1 d,la OC18- 
tel 160' ry) , mmałych, Krasmsk18go 10, 
Doroiyńska S. i Ska, Długa 22. tel. 1331. 
Grzegorzewski St., :\Iostowa 9, 
tel. 1372. Kotlarnie. 
Grzegorzewski St. i Ska, Stary Eberhardt F., Sp. z o. p., Św. 
J3.ynek 18. Trójcy 11, tel. 74, ] 741. 
Hełdner J., Dworcowa 7, tele- Gorzaniak 11., Hetmałlska 30. 
fon 1892. .... Kretschmer C., Pomorska 13. 
Kałowska Rach., Nledzw
edzm2. Schultz R., Dworcowa 30, tele- 
Kanczuk .T. Henoch, ,," ygoda- fon 1753. 
pol", "
ełn. Rynek 8. 
Karpowicz Eug., Długa 57. 
Kempillski .T. i Ska, Długa 64, 
tel. 1008. P I 
"Oszczędpol", Kierstein, Benj., a u 
Stary Rvnek 22. 
Koniec"Zki L, Gdańska 41, tele- 
fon 2196. 
Lerer L. H., Gdail8ka 32. 
"Konfekpol", Loterman Hersz., Andrzejewski \Ył., :\Ialborska 3. 
Teof. :\lagdzińskiego 2. Balcerek Cz., Gdańska 139. 

laciejewski J., Długa 51. Danielczyk .T., Grunwaldzka 96. 
11oszkowicz Gerson, Długa 60. Dymka Jan, Kościuszki 9. 
,,'Vłóknopol", Offenbach Ch. .T., Filanowski Kaz., Kujawska 19. 
Długa 58, tel. 14-51. Górny Franc., Śniadeckicb 51. 
"Polczester", wł. Opatowski i Li- Hasse]mann R., Sienkiewicza 8, 
bermann, Stary Rynek 5, tel. 832. 
tel. 976. Kaczmarek Fr., Kujawska lOU. 
Ranch M., Długa 8, tel. 1833. Kowalczewski T. Szubińska 17. 
Rednor Ch., Źródło Nowości, Kamiński Edm.: Toruńska 12. 
Grunwaldzka 20, III piętro. Kraas August, Fordońska 28. 
Sehu1tz \Vojc., Dworcowa 40. l\Iańkowski Fr., Pułaskiego 10. 
\VarSZ3wski :\Iagazyn Konfekcji Myk .Tuljan, Senatorska 67. 
Męskiej i Dam..,>kiej, Sellmann, Nowak Leon, Grudziądzka 83. 
R
c!lla, Długa 3.. Nowak Winc., Kujawska 60. 
Szubmska Rywka, .Tezuicka 20. Różek '!\lichał, FordoilSka 20. 
Rudat Franc., GrunwaldzkaI31. 
Koni handel. Schmiede E., Ks. Ad. Czarto 
Preu8s, Dworcowa 104, tel. 355. ryskiego 9, tel. 753. 


Kowale. 


Altenburg 
mistrz kowalski 
Fabryka powoz6w - Podkucie koni 
Dworcowa 38 - Telefon 1036 


Schubert G., Kujawska 5, tele- 
fon 2085. 
Sobociński .T., Bernardyńska 4. 
SucłlOmski "V., Bełzka 4. 
Szyperski Sz., Grunwaldzka 92. 
Tojza Ignacy, Nakielska 104. 
\Vardziński Teof., Gdańska 123. 
\Vołoch Rom., Kujawska 107. 
ZerulI Gustaw, Kwiatowa 2. 
Zieliński .Tan, Zboż. Rynek 11. 
Krawaty. 
Hurt. 


"OVIT U Fabryka 
krawatów i szelek 
Marsz. Focha 16 
Hurt! Detal! 
Krawcy i zakłady krawieckie. 
Andrys \Vojc., Bocianowo 9. 
Balinowski Ant., Kujawska 40. 
Be.De-Te, Bydgoski Dom To- 
warowy, Gdańska 15, tel. 17, 
354. 
Barański Henryk, Dolina 6. 
Barbarski i Kurdeiski, Dworco- 
wa 14, tel. 1409. 
Bigalke E., Kwiatowa 3. 
Blaufuks Baj]i, l\Iarsz. Facha 16. 
Błaszczak \"'., Dworcowa 92. 
Bornszt.ajn B., Marsz. Focha 24. 
Both Fr.. 3 'Maja 9, tel. 30. 
Bromberg Fiszl, Stary Ryn. 16. 
Bukowski Ant., .Kakielska 21. 
Caliński J., Stary Rynek 27, 
tel. 477. 
Chęciński Wł., Poznańska 28. 
Chojnackl )-1., Długa 4. 
Ciepły .Tan, Chełmińska 3. 
Cieżki .Tózef, Lubelska 14. 
Cwi Abraham, Podwale 5. 
Cwi Pinku
, Farna 6. 
Czarnecki Józef, Pomorska 35. 
Darda Fryd., Dworcowa 59. 
Depka K., Gdańska 67. 
Dąbrowski A., Lubelska l. 
Diering Roman, Toruńska 32. 
Dimant B., Dworcowa 80. 
Dorsz P., ŚW. Ja{LSka 15, tele- 
fon 1019. 
Drews Franc., Gdańska 36. 
Drzewiecki A., Sienkiewicza 33. 
Drzycimski J., PL Wolności 5, 
tel. 166. 
Dukat Leon, Chełmińska 18. 
Dunajski "V., Podgórna 25. 
Duszczak .T., Gdańska 186. 
Filanowski A., Dworcowa 47. 
Folszleger Ch., Teof. :\Iagdziń- 
skiego 12. 
Frątczak .Tan, Cieszkowsk. 14. 
Gawrych Wal., Kujawska 28. 
Gburek Józef, 1\'1arsz. Focha 24. 
Gliszczvński Z., Gdańska 89. 
Głowac'ki St., Piotra Skargi 8. 
Gorzkiewicz L., Mazowiecka 12. 
Haupt E., Cieszkowskiego 22.
		

/adresy_193300063_0001.djvu

			Krawcy i zakłady krawieckie - Krawiectwo damskie 


2;J 


Holka ::\Iateusz, Pomorska 47. 
Izbicki 
'[ajer, Podwale II. 
Jakubowski L., Poznańska 8. 
Janicki J., Herm. Frankego 3, 
tel. 620. 
Jakubowski, Fredry 6. 
.Tanik F., Ign. Paderewskiego' l. 
Jankowski A., Sienkiewicza 19. 
Jażdzewski Fr., Dr. Em. 'V ar- 
mińskiego 10. 
.Tehkabson .T., Piotra Skargi 12, 
tel. 2149. 
Jędraszak Fr., Gdallska, róg Al. 
Mickiewicza l. 
Jettke L., Wileńska 14. 
Jędraszczyk Józef, Zaułek L 
Jóźwiakowski, Gdańska 44, te- 
lefon 1190. 
Juhnke Jan, Marsz. Focha 28. 
Kaczmarski Fr., Kwiatowa 17. 
Kaszubowski .Tózef, Fredry 3. 
Kelm .Tan, Grunwaldzka 26. 
Klaczkowski Leon, Toruńska L 
Kochański C., Zyg. Augusta 22. 
Kociół L., :\lelch. Wierzbick. 2. 
KowalczykIgn., Śniadeckich 13, 
tel. 1844. 
Kowalczyk P., Dr. Em. "Tar_ 
mińskiego 6. 
Kowalewicz Fr., Chrobrego 12. 
Kowalew8ki \Valenty, Długa l. 
Koźlak .Tan, Garbary 8. 
Krawczak.Tóz., Sienkiewicza 57. 
Kropidłowski \Y., Kujawska 40. 
Kruszyński St., Św. Trójcy 4. 
Krzykanowski St., Zboż. Ry- 
nek 10. 
Książkiewicz Fr., Podgórna 17. 
Kurdelski Ign., Dworcowa 14. 
Lewandowski .Tózef, Długa L 
Lewandowski St., Gdallska 139. 
Lipszyc Fajgle, Dworcowa 45. 
Lubaszewski :M., :Mostowa 3. 
Lasa Roman, HetmaIlska 18. 
Łaszewski Lucjan, Gdańska 93. 
Makowski R., Al.l\lickiewicza 4. 
l\ialinowski P., Pomorska 29. 
Marczyński Br., Król. .Tadwi- 
gi 12. 
:Matalewski \'T., Bocianowo 37. 
l\lądrzejewski .T., Pomorska 24. 
Miedziński Daw., Toruńska 26. 
Mikołajski Ad., Pomorska 7, 
tel. 1444. 
l\lurawski O., Długa 42. 
Miihlstein W., Gdańska 40, 
tel. 1355. 
Naskręt Ignacy, Dolina 4. 
Nass Alb., 'Varszawska 25. 
Neumann Ernest, Długa 62. 
Nosillski BoI., Pomorska 22. 
Nowak Franc., Sienkiewicza 32. 
Nowicki 'WaL, Chrobrego 15. 
Noworyta Franc., Śniadeck. 10. 
Orzechowski Jan, \Vilellska 4. 
Pańke '\V ojc., Kordeckiego 3. 
Papies Jan, Dworcowa 40. 
Paryziński Szcz., Karpacka 41. 
Peschel Oskar, Kujawska 93. 


Pieczkowski .T., Długa 2. 
Pielecki W., PL Poznański 7. 
Pietruszenko 'V., Gdańska 69. 
Podemski Franc., Matejki 7. 
Pokorski Cz., Niedźwiedzia 4. 
Pokorski .T., Grunwaldzka 24. 
Pokorski Marcin, Ułańska 4. 
Powałowski Bron., Farna 6. 
Prentki Stefan, Śląska 2. 
Przybylski Maks., Stroma 30. 
Ratajczak Stan., G(' allska 139. 
Rodzynek Ps., Teof. l\1agdzhl- 
skiego 4. 
Roze Bronisław, Śląska 34. 
Rozenblat .T., }Iarcinkowsk. 3. 
Rudak Stan., Dworcowa 70. 
Rasiak Andrzej, Grodzka 6. 
Rybka },[iecz., Poznańska 23. 
Rybka Rom., Sienki
icza 41. 
Ryszkowski Stef., Nakielska L 
Rzanny St., .Tezuicka 18. 
Sampław8ki Adam, Krótka 2, 
tel. 1139. 
Schultz E., Cieszkowskiego 16. 
Schulz Cz., PI. \Volności 5. 
Schulz Fritz, Sienkiewicza 29. 
Schulz ::\Iarjan, Zduny 3. 
Schutz B., Gdańska 34, te1.2027. 
Sylberstein Zysk., Długa 47. 
Skórcz Stan" Poznańska 27. 
Skupata 1\1., Pocztowa L 
Spanowski B., Poznal'iska 16. 
Spychalski Fr., Hetmańska 6. 
Stalmierski Fr. Dworcowa 64. 
Stefaniak \VI., Cieszkowskiego 9 
Steinborn Fryd., Gdańska 3. 
St.einborn F., Pomorska 17, 
tel. 921. 
Sypniewski .T., Św. Trójcy 3, 
tel. 1472. 
Suchanecki T., LeszczyiLSk. 24. 
Swakowski :\I., Dąbrowskiego 11. 
Szajniak A., Sienkiewicza 43. 
Szarkowski Fr., Św. .Taliska 12. 
Szeliga Feliks, Długa 3. 
Szreiber Paweł, Petersona II. 
Szwarc Benj., TorUlIska 26. 
Szwarc Oj zer, TorUlIska 26. 
Talorowski Józef, Gdańska 41. 
Tomalak Franc., Dworcowa 30. 
Treder Edm., \Yarszawska 9. 
Trzyński J., Bocianowo 19. 
Ulm Ant., Św. .TalIska 21. 
Unger Otto, Grudziądzka 34. 
Urbański J., PI. PoznalIski 10. 
\VarszczYIL.<;ki Dyon., Śląska 35. 
'''Tel1dt Bruno, Łokietka 29. 
\Viatrowski L., Chwvtowo 12. 
'Viewiorka H., Bocianowo 20. 
Wilczewski .T., Św. Trójcy 30, 
tel. 1188. 
Wilhelm Ang., WileIlska 12 
teL 1964. 
Wiśniewski Feliks, 
Iatejki 5. 
Wolnik W., Pl. PoznaIlski 6. 
\VoźniakAndrzej, Gdańska 116. 
Zbilski :\Iich., Gdańska 134. 
Zblewski Ant.oni, Łokietka 2. 


Ździebłowscy Bra
ia, Śniadec- 
kich 25, teL 2176. 
Zellman 1\1., 
Ielch, 'Yierzbic- 
kiego 2. 
Zieliński Wł., Śniadeckich 27. 
Ziołkowski .T., Sienkiewicza 15. 


Krawieckie dodatki. 
Krokowski "-., \Varszawska 3. 
Noworacki B., Pomorska 24-, 
tel. 1256. 
Papies Jan, :Qworcowa 40. 
ZieliIlski W., Sniadeckich 27. 


Krawiectwo damskie. 
Banasiak l\larja, Dworcowa 2. 
Boberska ::\Iarja, Ign. Paderew- 
skiego 13. 
Bojarska Marja, Gdańska 64. 
Cyrus, mieszko pryw. Gdań- 
ska 28a, tel. 1433. 
Czerwińska Teresa, Zduny 3. 
Drybulska A., Sienkiewicza 29. 
Dzioch Helena, Podgórna 1 l. 
Falacińska Stan. Długa 27. 
Florek .Tadwiga, Fredry 2. 
Glesmer Stan., Grunwaldzka 19. 
Haeusler \V., Sienkiewicza I. 
Drews Franc., Gdallska 36. 
Grzegorzewski St., Stary Ry- 
nek 18. 
Hollmich R., Gdańska 30, tele- 
fon 1385. 
.TUllczewska \n., Xowodwor- 
ska 46. 
Kamnitzer Faj da, Długa 72. 
Kasza Eug., \Viatrakowa 15. 
Kempińska Ica, Gdańska 62. 
Klopman :\1., JagiellOlIska 30. 
Koraluk Anna, Podgórna 9. 
Kotowska Sew., Pomorska 9. 
Kurawicz K., Sienkiewicza 28. 
Lisiewicz Zofja, Jezuicka 7. 
Misiewicz J\L, Sienkiewicza 15. 
1\iurawski O., Długa 42. 
Nowak Józefa, Gdańska 30. 
Nowakowska Aleks., Sienkie- 
wicza 2 I. 
Pracownia Sukień "Pani", 
Dworcowa 45. 
Podemski Fr., Matejki 7. 
Raschke Fr., Jagiellońska 38. 
Rodzynek Ps., Teof. l\lagdziń- 
skiego 4 I 
Rybicka .Tóz., Król. Jadwigi 2. 
Schnaubplt O., Chrobrego 5. 
Schulz Cz., Pl. \Yolności 5, 
tel. 2047. 
Schulz :\larjan, Zduny 3. 
Skubała l\Iałg., Pocztowa 1. , 
Smoleńska Jan., Śniadeck. 15. 
Spuś .Tanina, Bocianowo 11. 
Spychalska \L, Hetmańska 6. 
Stefaniak ,nad., GdailSka 119. 
Straszkiewicz B., Bocianowo 30. 
Średnia 1\'Iarja, Długa 16. 
Świetlik Ludwika, Dłnga 40. 
Trawieka )re1. j Gdańska 62.
		

/adresy_193300064_0001.djvu

			24 


Krawiectwo damskie - Lekarze med. 


'Vajsbard Perla, Toruńska 6. 
\Vozifuka H., Chwytowo 4. 
Ziętak A., Pl. Wolnoś
i 7. 
Złobik Alb., Gimnazjalna 4. 


Krawiectwo wojskowe. 
Gliszczyński Z., Gdańska 89. 

oworyta F., Sniadeckich 10. 
Reetz Herm., Gdańska 156. 
Sampławski J., Krótka 2, tele- 
fon 1139. 
Treder Edmund. Fredry l. 


Kreda. 
Patrz Budowlane materjały. 


Ku
nierze. 
Patrz także pod Futra. 
Bursztyn )1., Pl. Wolności 3. 
Conrad F., Sniadeckic
 11. 
Ickowicz Fisz], Dworcowa 12. 
Ickowicz Józef, Dworcowa 53. 
Kartowska Reg., Pomorska 55. 
:Murawski O., Długa 42. 
Peschel Edward, Długa 44. 
Podemski Fr., )latejki 7. 
Rein Stanisł., Dworcowa 25. 
Budak Stanisł., Dworcowa 70. 
Sengbeil Karol, Św. Jańska 21. 


Kwas węglowy. 
Hartwig C., Sp. Akc. w Pozna- 
niu, oddz. w Bydgoszczy, 
Dworcowa 54, tel. 468, 469. 


Kryształy. 
Dymkowski H., Gdańska l, 
tel. lU37. Kwiaciarnie. 
Garczyński H. i 1\1., Pl. Teatral- S kła d v. 
ny 2, tel. 1675. /':_ Bo}une R., Tow. z 
. p., Jagiel- 
Grawunder Br., Dworcowa Dl, lońska. 16, t€tl. 42. 
tel. 1698. 4 Dendersk
 Ign., I?'."orcowa 73. 
Hensel A., D
vorcowa ,tel. 193. Denderski Ign., fdJa Długa 8. 
Kaszubowskl H., Długa 22, Figurski Florjan, Grodzka 36. 
tel. 1123. .r k Ł Pl W l ,. l 
Kr k ' F G d' k 9 t l 1 4 37 ano
s. a ".' o noscI , 
es l r., ans a , e. 'weJscle Gdanska. 
Lendzion Fr., Jackowskiego 7. 
MUller H., Toruńska 60, te1.2188. 
17, Nauhsedat Fr., ,,'Viosna", Śnia- 
deckich 50. 


Księgarnie. 
Bażańscy Bracia, Gdańska 
tel. 581. 
Chmielewski K., Śniadeckich 7. 
Gieryn 2\1., Pl. Teatralny 6, JUL. HOSS - Tel. 48 
tel. 345. Blumengeschafte : Grunwaldzka 20 
Globig Ernst nast., właśc. Eddy und Gdańska 17 
Popitz, Długa 76, tel. 1448. ZAKŁAD OGRODNICZY 
Hecht E. nast., właśc. C. Deuser, Nasiona-Szkółka dn8W i wiąz. kwiatów 
 
Gdańska 27, tel. 1660. \., " 
Księgarnia i Skład Nut J. Idzi. Kwiaciarnia "Mimoza", J. Pa- 
kowski, Gdańska 23, tel. 1260. tyna, Gdaliska 58. 
Jankowski St., Długa 76, tele- Przybylska W., Dworcowa 48. 
fon 1434. "Róża", Przybylska W., Gdań- 
"Lektura", In,>t. Literacki, L. ska 62. 
Smykałowa, Gdańska 54, te- Scheibner R., Kordeckiego 27. 
1efon 1739. Schmiede Erich, Zmudzka 11. 
"Promień", L. Nowakowska, tel. 753. 
Gdańska 115. Schroedter B., Okopowa 2, 
Parny Jadw., Śniadeckich 50. tel. 852. 
"Świt", Zdz. Izdebski, Śnia- Szwajcer N., Dworcowa 100. 
dec kich 18, tel. 1169. Wetzker K., wł. H. 'Vetzker, 
\Yernicke O., Dworcowa 7, te1e- Długa 7, tel. 1013. 
fon 884. 
Księgarnia Ludowa, Zahaczew- 
ska Danuta, Batorego l. 


Kominiarze. 
ChybickiR., Rejta.na 6, te1.2205. 
Cziba Karol, Ślusarska 2. 
Książki. KościeIski St., Malborska. 8. 
'V y P o ż Y c z a l n i e. Magdmiski Piotr, Podwale 11. 
B ' b l" k M" k St R - Schebl Edward, Kossaka 7. 
l Jote a leJs a, ary J - Smelkowski F., Dworcowa 68, 
nek 24, tel. 610. t l 717 
"Czytaj", D. Janicka, Gdań- 'V y e 
cki Adam Gdańska 100. 
ska 26. ' s , 
GilImann J., Grunwaldzka 177. 
"Lektura", Gdańska 54, tele- 
fon 1739. 
Pa;rniecka Kazim., Fredry 12. 


Kosze trzcinowe do węgli. 
"Surowiec", Grudziądzka 33, 
tel. 1458. 


Kazeina. 
'W y t wór n i a. 
Pomorska 'Vytwórnia Kazeiny 
"Poka", Gdańska 134, tele- 
fon 1545. 
Kręgarz. . 
Rabczewski Stan., Długa 31.. 
Lakiernicze zakłady. 
Bracia Nowakowie, Kujawska 5, 
tel. 2085. 
Radomski \Vikt., Tormiska 15. 
Rutkowski D., Hetmańska 28. 
'Valenczykowski, Dworco:wa 20. 
Zimmerłnann E., Petersona 9, 
tel. 1629. 
Lekarskie instrumenty. 
,,
Iedica", dawno Chlebowski St., 
Pl. Wolności l, tel. 1211. 


Fr. Wilke 


Instrumenty lekarskie i bandaże 
Gdańska 22 - Telefon 73 
rok Eałożenia 1836 


Lekarze med. I 
Dr. med. Bader H., Gdańska 33, 
tel. 1743. 
Dr. med. Bahr P., okul., Gdań- 
ska 36, teL 136L 
Dr. med. Biziel, Cieszkowskie- 
go 3, tel. 1266. 
Dr. Brunk L., lek. prakt. i ak.. 
Gdaliska 42, tel. 1368. 
Dr. Brzozowski Roma.n, Sena- 
torska 20, tel. 1542. 
Dr. med. Czablewski, Gdańska 5, 
tel. 889. 
Dr. med. Czajkowski E., lek. 
specj., Gdańska 33, tel. 1522. 
Dr. med. Czajkowski Fr., Gdań- 
ska 24, tel. 1573. 
Dr. med. Czarnowski 'Vł., lek. 
prakt., Długa 8, tel. 1566. 
Dr. Czopowska l\L, Kwiatowa 17. 
Dr. med. Chełkowski B., Gdań. 
ska 65, tel. 13. 
Dr. med. Dietz, radca sanit., 
Gdańska 90, tel. 189. 
Dr. med. Dobak, lek. spacjo dla 
chor. skórno i wener., Gdail- 
ska 11. tel. 51. . 
Dr. Dobrin, Św. Jań.'3ka 2, 
tel. 1253. 
Dr. med. Dobrowolski W., ŚW. 
Trójcy 27, tel. 1135. 
Dr. Dziembowski Z., chir. i giu., 
Śniadeckich 10, teł. 1526. 
Dr. med. Eckert A., Grunwaldz- 
ka 55, tel. 1832. 
Dr. med. Filipowicz St., Jagieł- 
IOliska 2. 
Dr. med. Fischbach B., Orla 8, 
tel. 2186.
		

/adresy_193300065_0001.djvu

			Lekarze med. - Lustra 


25 


Dr. med. Fischoeder E., Marsz. 
Focha 2, tel. 159. 
Dr. Frąckiewicz Stan., Bernar- 
dyńska 3. 
Dr. Fryczyfuki Br., Dw.>rco, 
wa 12, tel. 143. 
Dr. med. Gadomski T., Gdań- 
ska 57, tel. 421, Ks. Skol'. 17 
Dr. Gaszyński St., lek. pow., 
ginek., chir. i akusz., Gdań- 
ska 71, tel. 40. 
Dr. GBrdom, lek. prakt., Gdań- 
ska 22, tel. 1812. 
Dr. Gintyłło W., lek. prakt., 
Cieszkowskiego 6, tel. 1699. 
Dr. med. Gliński J., chir., wl. 
leczn., 20 Stycznia 8, tel. 882. 
Dr. GrajewskiEdm., Gdeńska41 
tel. 639. 
Dr. med. Hecht, radca sanit., 
Gamma 9, tel. 1686. 
Dr. Hernet Edm., Nakielska 31. 
Dr. med. Jłowiecki, \Vileń- 
ska 9, tel. 716. 
Dr. med. Jonscher .T., Zamoj- 
skiego 4, tel. 1265. 
Dr. med. Kantak J., specj. 
w chor. gardła, nos i uszu, 
Gdańska 11, t.el. 1142. 
Dr. Kawczyński, neurol., Śnia- 
deckich 2, tel. 358. 
Dr. med. Kerz A., chor. wewn. 
i dziec., Gdańska 57, tel. 1988. 
Dr. Klikowicz J., nacz. lek. Ka- 
sy Chor. m. Bydg., Gdań- 
ska 81, tel. 129. 
Dr. Kretowicz J., Pomorska 52. 
Dr. me
. Kr?l. J., leczn. pr
., 
Pl. \\olnoscl lI, tel. 1910. 
Dr. med. Krzymiński, lek. nacz. 
:Miejsk. Klin. Poł., specj. chor. 
kob., GdRliska 71, tel. 1216. 
Dr. med. Kubczak J., :Marsz. 
Facha 22, tel. 1742. 
Dr. Kube A., lek. prakt., Gdań- 
ska 36, tel. 1840. 
Dr. med. Linsker, lek. ak., 
Dworcowa 71, tel. 1058. 
Dr. med. Lipczyńska O., specj. 
chor. dziec., Piotra Skargi 7, 
tel. 866. 
Dr. med. Lewiński K., akusz., 
Cieszkowskiego 9, tel. 217. 
Dr. Mackiewicz J., lek. prakt., 
Jagiellońska. 10. 
Dr. med. l\Iaryński, lek. chir., 
JagiĘJllońska 2, tel. 773. 
Dr. med. ::\łeyerOsw.,radca san., 
Gdańska 55, tel. 1568. 
Dr. l\Iiedziszewski 1\1., Śniadec- 
kich 12, tel. 654. 
Dr. l\Iierzwiński J., Dworco- 
wa. 17, tel. 2247. 
Dr. med. l\1i1chert H., Grun- 
waldzka 77, tel. 209. 
Dr. Montowski J., Marsz. Fo. 
.cha 10, tel. 967. 
Dl'. Neugebauer G., Petersona 2, 
tel. 898. 


Dr. Niedźwirski E., Sielanka 2. 
Dr. NowakowskiM., Sielanka 12, 
tel. 600. 
Dr. Nowicki CzesI., 8eminaryj- 
na l, tel. 1394. 
Dr. Nowicki W., Gdańska 57, 
tel. 1756. 
Dr. Pfeifer R., )larsz. Focha 8, 
tel. 147. 
Dr. Piórek Anna, )larsz. Fo- 
cha 22, tel. 1508. 
Dr. Prus - Kowalewski, l\Iarsz. 
Focha 14. 
Dr. Radelbach T., Seminar. l. 
Dr. Rckowski K., Seminar. L 
Dr. Rheindorff, Stary Rynek l, 
tel. 1663. 
Dr. Sągajłło E., :Mickiewicza l, 
tel. 241. 
Dr. Sentkowski B., lek. prakt., 
Pl. ". olności l, tel. 824. 
Dr. Siegert, Gdańska 5, tel. 956. 
Dr. Sielużycki, lek. prakt., Ber- 
nardyilska 3, tel. 404. 
Dr. Siemiątkowski :::;t., Stary 
Rvnek :J. tel. 199. 
Dr. Słowik Z., Gdańska 4, tele- 
fon 639. 
Dr. SoboczyńskiE., GdaIlska27, 
tel. 1103. 
Dr. Sobociński W., Gdańska 54, 
tel. 2275. 
Dr. Staernmler, chir. specj., Ign. 
Paderewskiego 22, tel. 1376. 
Dr. Strzemeski, Promenada 5. 
Dr. Suffczyń.<;ki .T., dyr. szpit. 
powiatowego... Jagiellońska 12, 
tel. 352. 
Dr. Suwiński, Cieszkowskiego l, 
tel. 1728. 
Dl'. Szmaj St., )Iarsz. Focha 14, 
tel. 265. 
Dr. Szubert, specj. chor. skórn., 
radca zdr., Dworcowa 14, 
tel. 1288. 
Dr. SZ
i"manowskiK.,med., oku- 
lista. Gdańska 5, tel. 1924. 
Dr. Śmierzchalski H., Nakiel- 
ska 44, tel. 1730. 
Dr. Świątecki St., GdailSka 27, 
tel. 726. 
Dr. Titze H., radca, Gdań- 
ska 91, tel. 450. 
Dr. TomczykB., Konarskiego 9. 
Dr. Tomicki A., Konarsk. 11. 
Dr. Umbreit l., chor. tlziec. 
wewn., Grunwaldzka 37, te- 
lefon 191. 
Dr. \Veynerowski T., Gdań- 
ska 91, tel. 2248. 
Dr. 'Viecki Cz., Dworcowa 47, 
tel. 1623. 
Dr. Włodarczyk Wł., Poznań- 
ska 7, tel. 2260. 
Dr. "Tojtkiewicz, Al. l\Iickiewi- 
cza 9, tel. 1535. 
Dr. Wróblewski W., Libelta 5. 
Dr. Zacharski l\I., pedj., 1\10- 
stowa 3, tel. 2305. 


Dr. Zielińska H., lek. prakt. p 
Gdańska 30, tel. 1346. 
Dr. Zit;:takówna .z., )Iarsz. 
Focha 17, tel. 686. 
Dr'. Żelewski St., Al. .l\lickie- 
wicza 3, tel. 1268. 


Lekarze weteryn. 
Bernacki F., Promenada 5. 
Gloksin H., 3 ::\Iaja 18. 
GołaszewskiH., Pl. J. 'Yeyssen- 
hoffa II. 
Grzmil J., Cieszkowskiego 13. 
Harland H., Karpacka l, tele- 
fon 1515. 
Hein.rich Br., dr., miejski lek. 
wet.., Senatorska 31, tel. 1710. 
.Taszczyński B., Kołłątaja 5. 
KwiatkowskiA., Jagiellońsk. 49. 
Kubale H., Ign. Paderewsk. 14. 
Lewanrlowsk(H., Krakowska 14. 
Dr. Panek K., Al. Ossolińsk. 6. 
Rypiński :\1., Kordeckiego 13. 
Sentkowski K., pow. lek. weter., 
Cieszkowskiego 4, tel. 1293. 
'Vołoszyński :\1., Ign. Paderew- 
skiego 22. 
WollschHiger P., Zboż. Ry- 
nek 10,- tel. 1485. 
Licytatorzy. 
Cichon :!\I., Podwale 3, tel. 936. 
Piechowiak ::\1., Poznańska 7/6, 
tel. 16-5 l 
Likiery. 
Patrz Fabryki wódek gatunk. 
Linoleum. 
Arndt :\1., :\Iarsz. Focha 15 i 17, 
tel. 20 l. 
"Dekora", Gdańska 10, tel. 226. 
Klann O., Dworcowa 15, te1.828. 
Stryszyk A., Długa 12, tel. 1239. 
Waligórski Zb., Gdańska 12, 
tel. 1223. 
Żakowski \V., Jezuicka. 16, tele- 
fon 1494. 
Litograficzne zakłady. 
Patrz. Drukarnie. 


.. 


Lody. 
. W Y t w Ó l' n i e. 
Grzegórski J., Bernardyńska 3. 


. 


Loterja. 
Patrz Kolektury loterji. 
Lustra. 
F a b ryk i. 
Fabryka Luster, Dworcowa 94, 
tel. 1055. 
Górski Wł., Garbary 7, tel. 1061. 
Havema1lll P., Śniadeckich 34, 
tel. 1357.
		

/adresy_193300066_0001.djvu

			26 


Lustra - Maszyny do szycia 


HRUfifR EUfiE" T. z o. p. 
HurtownIa szkła taflowego 
Szlifiernia szkła i fabryka luster 
Podolska 7. Tel. 228 i 210 
Mieszkanie prywatne Dworcowa ł 6 


"Wawel". Dworcowa l, tel. 1359. 


Łódki. 
B u d o w a i r e p a r a c j e. 
Gannot \V., Toruńska 125, te- 
lefon 1813. 


Łóżka metalowe. 
Rogoziński P., Gdańska 67. 
Bydgoska Fabr. Lóżek. Bracia 
W odyńscy, Senatorska 53. 


Makaron. 
Fabryki. 
Hiiusler J., Chrobrego 16, tel. 66. 


Malarskie przybory. 
Kerber K., Gdańska 66, tel. 625. 
Spółdzielnia Surowców Malarzy 
i Lakierników z o. o., Sienlde- 
wicza l, tel. 1198. 


Malarskie zakłady. 
Adamski 'V., Nowodworska 41. 
Arndt G., Marsz. Focha 15-17. 
Mndt J., Marsz. Focha 15-17. 
Dankowski 'Vł., Hetmańska 12. 
Draimow L., Zboż. Rynek 10. 
Dzięgielewski G.. Konopna 12. 


III fl
[H(R, w. 

 


Freter M., Ogrodowa 12. 
Głaziński R., Sienkiewicza 28. 
GorczyńskiFr., Król. Jadwigi 9. 
Górski J., Podgórna 10. 


. 


Józef Grabowski 
mistrz malarski 
Nowogrodzka 2 - Telefon 1131 


Graczyk i l.Iroczek,Pomorskal4, 
tel. 871. 
Granatowicz J., Kościuszki 24. 
Grześkowiak J.,Król. Jadwigi 8, 
tel. 1046. 
Hejze AL, Chocimska 20. 
Hiibscher Alb., Dworcowa 38. 
Jasiewicz M., Pomorska 17, 
tel. 1835. 
Jashlski W., Król. Jadwigi 6. 


KaŹInierczak J.. Jagiellońska 42, 
tel. 919. 
Kopeć Józef, Chrobrego 10. 
Kruk Jak., Petersona Ił. 
Kujawski M., Król. Jadwigi 4. 
Leszczyński B., Piotra Skargi 8, 
tel. 2067. 
Leszczyński Karol, Śląska 40. 
Lewandowski Fr., Pl. Poznań- 
ski 5, tel. 2115. 
Lubański Józef, Chocimska 20. 
Miiller Ad., Poznańska 29. 
Nowacki Fr., Sowińskiego 10, 
tel. 1786. 
Nowak Bracia, Kujawska 5, 
tel. 2085. 
Paradowski P., \Varszawska 23. 
Penner H., Ossolińskich 6. 
Petrykowski Jan, Śląska 21. 
Piotrowski Ant., Długa 22. 
Radetzki Edw., Chrobrego 9. 
Reich :\'Iaks.. Marcinkowsk. 7. 
Reiss P., Grunwaldzka la. 
Rohrbeck A., Szczecińska 3. 
Rux P., Dr. Em. \Yarmińsk. 5. 
Sękowski F., Śniadeckich 30. 
Słomski P., Mennica I, tel. 618. 
Smarzewski A., Nakielska 23. 
Szałajda B., Poznailska 14. 
Thews Oskar, Gdańska 137. 
Welke Zygfr., Krasińskiego 3. 
\Vendt Frvd., Toruńska 58. 
'Wiśniewski W., Grudziądzka 5. 
Witkowski Leon, Malborska 21. 
'Wojciechowski \V., Gamma 9. 
Ziętarski Eryk, Matejki 12. 
Ziółkiewicz \V., Pomorska 42. 
Ziółkiewicz l\L, Szczecińska I. 
Zwoliński Wit., Pomorska 13. 


Marmurowe wyroby. 
Patrz Kamienie sztuczne. 


Masażyści i gabinety kosmet. 
Dąbrowska \V., Dworcowa 7. 
Eysymunt Wacł., Sowińsk. 14. 
Izbicka Eug., Słowackiego l. 
Klein Natalja, Kaszubska 28. 
Kłos Józefa, Gdańska 26. 
Łosijewa Julja, Wesoła 10. 
Pet.rykowska M., Krasińsk. 4. 
Bymarkiewicz Czesław, Kra- 
kowska, 17. 
Rogowska M., Król. Jadwigi 6. 
Schulz Ste£., Kordeckiego 18. 
Sobolewski Stef.. \Viatrak. 17. 
Tarnowska Em., Sobieskiego 3. 
Trefort Hel., Ossolińskich l. 
Twardowski J., Gdańska 27. 
Wilde Józefina, Gdańska 3. 
Żukowska Marja, Cieszkowsk. 3. 


Maszynowe części rolnicze. 
Landwirtschaitliche Zentral-Ge- 
nossenschaft, Dworcowa 67, 
tel. 291, 373, 1076. 
Ramme Bracia, Grunwaldz- 
ka 24, tel. 79. 


Schulze E. i Majewski T.. Dwor- 
cowa 56, tel. 56. 
Stockey i Schmitz, wł. A. Ry. 
barczyk, Mazowiecka 33, te- 
lefon 451. 
Szymczak J., Dworcowa 28, 
tel. lI22. 
Maszyny budowlane. 
Schlieper Bracia, Gdańska 140, 
tel. 361. 
MaszYnY cegielniane. 
F a b ryk i. 
Eberhardt F., Sp. z o. p.. Św. 
Trójcy lI. tel. 74, 1741. 
LOhnert H., Sp. Akc., Gen. Be- 
ma 19, tel. 460, 461. 
Nowak T., Chodkiewicza 17, 
tel. 881. 
Maszyny cukrownicze. 
F a b ryk i. 
Lohnert H., T. A., Gen. Be- 
ma 19, tel. 460, 461. 
Nowak T., Chodkiewicza 17. 
tel. 88l. 
Maszyny do pisania. 
S kła d y. 
Block-Brun, Tow. przem.-handl. 
Sp. Akc., Dom handł., oddz. 
Po znalisk i w Bydgoszczy 
Gdańska 42, tel. 438. 
Nordmann K., Gdańska 7, tele- 
fon 570. 
Oltlitz \V., )Iarsz. Focha 12, 
tel. 207. 
I' t , "' 
A . W e n d e Reprezentant Il'my 
H Skóra i Ska 
Maszyny do pisania j rachowania 
Oraz artykuły biurOwe 
Stary Rynek 21 - Tel. 1175 


'Yarsztaty reparacyj ne. 
Jaśkowiak :M., Śniadeckich 12, 
tel. 620. 
l\lasiak-Manikowski, Kościusz- 
ki 41. 

 Maszyny do szYcia. 
Bork F., Teof. Magdzińsk. 18. 
Jahr Klara, Dworcowa 45. 


"R05MA", Sp.z O.P. 
Fabryka Maszyn do Szycia 
Bydgosm. fimnwaldzka 22. Tel. 1038 

 
 
Singer Sewing Machine Comp., 
Dworcowa 2, tel. 1492. 
\Yasielewski A., Dworcowa 41, 
tel. 1047.
		

/adresy_193300067_0001.djvu

			Maszyny mleczarskie - Meble 


?:l 


Maszyny mleczarskie. 
Tow. Budowy Mleczarń, Mol- 
kerei-BaugeselIschaft, Sp. z o. 
o., Dworcowa 83, tel. 1538. 


Schulze F. i :Majewski T., Dwor- Świercz Rozalja, Śniadeckich 50. 
cowa 56, tel. 56. Ziółkowska Wł., Długa 66. 
Zwierzycka M., Pl. Poznański 11. 


JOZEF SZYMCZAK 
Maszyny i narzędzia rolnicze 
oraz warsztaty reparacyjne 
Telefon 1122 BYDGOSZCZ Dworcowa 28, 


Maszyny tnłYnarskie. 
Kirchhoff W., Al. Mickiewi- 
cza 5, tel. 227. 
Hoffmann G., Cieszkowsk. 12, (Patrz także pod: Maszynowe 
tel. 1940. części rolnicze.) 


Maszyny. 
F a b ryk i. 


w. BARAnOWSKI i M. STAUDE 
Bydgoszcz, Dworcowa 9. 
Jedyna polska fabryka ogólnej budowy 
masz)'J1 i odlewnia na Bydgoszcz i oko- 
"lic ę . S p e c j a l n o ś t : motory .J 
Domański '\'., Dworcowa 69, 
tel. 943. 


F. EBERHARDT 
Zal. 1847 Sp. z o. p. Zal. 1847 
B Y D G O S Z C Z Tel. 74 i 1741 
Fabryka maszyn 
Odlewnia żelaza 
Warsztat reparacyjny maszyn 
wszelkiego rodzaju 


Fabr. Traków i :\'[aszyn do Ob- 
róbkiDrzewa, dawno C. BIuro- 
we i Syn, Sp. Akc., Nakiel- 
ska 53 i 55, tel. 10, 21. 
Lewandowicz K., Chwytowo 14, 
tel. 980. 
Lloyd Bydgoski,.T. A., gł. biuro 
Grodzka 17 '1 19, tel. 471, 
472, 259. 
Lohnert Herm., Sp. Akc., Gen. 
Bema 19, tel. 460, 461. 
Maszyny piekarskie. 
Witte Fr. i:M. Radziński, Gdań- 
ska 112, tel. 398. 
Krause Paweł, Gdańska 76. 
Maszyny rolnicze. 
Sprzedaż i warsztaty 
r e p a r a c y j n e. 
Gehrke Ulrich, Gdańska 142, 
tel. 229. 
Landwirtschaftliche Zentral-Ge- 
nossenschaft, Dworcowa 67, 
tel. 291, 373, 1076. 


BRACIA RAMME 
Skład i warsztat reparacyjny maszyn 
, rolni czych 
BYDGOSZCZ, Grunwaldzka 24 tel 79 
\.. 
 


. 


Maszyny rzeźnicze. 
Radau A., nast. Fr. Goc, Jagiel- 
10l1ska 37, tel. lI09. 
Zimmermann M., JagiellOl1ska 
50, tel. 803. 


Materace sprężynowe. 
Fabryki i składy. 
Bobkiewicz J., Kowalska 5. 
"Heureka", Dworcowa 46. 

izeraczyk F., 'Vełn. Rynek 6. 


Mąka i pasza. 
H u r t o w o. i e. 
Bamwald \Y. i Ska, Promena- 
da 28, tel. 219. 
)'[łyn Parowy "Czyżkówko", 
Kuta Wł., Elbląska l, tel. 285. 
Grochowski Fr., lVarszawska lI, 
tel. 2084. 
Pallstw. Zakłady Przemysłowo- 
Zbożowe, Oddz. w Bydgosz- 
czy, Mennica 6, tel. 256. 
Poradzewski J., Herm. Franke- 
go 3, tel. 330. 
Przechowo :Młyn i Tartaki, Prze- 
chowo n/W., Oddz. w Byd- 
goszczy, Grunwaldzka 60. 
Sikorski P., l\Iłyńska 4, tel. 490. 
Sonnenberg Adolf, Grunwaldz- 
ka 140, tel. 2268. 
Składy detal. 
Biernaciak 1.1., Gdarlska 132. 
Bydgoska Centrala Mąki, Sp. 
z o. o., 'Veln. Rynek 12, tele- 
fon 2172. 
CynuIler Amalja, Hetmańska 12. 
Fenske Eduard, Toruńska 39. 
Grochowska L., \Varszawska 6. 
Gwizdalski K., Pl. Poznailski 6, 
tel. 1158. 
Hausler .J., Mostowa 6, tel. 319. 
Janeczek A., Grunwaldzka 33, 
tel. 1364. 
Janeczek A., X'akielska 21. 
Kausowa Eliza, 
akielska 27. 
Kukuk Gustaw, Grunwaldz- 
ka 157, tel. 962. 
Lange Br., nast. wł. R. Meister, 
Zboż. Rynek 8, tel. 181. 
Poradzewski J., Zboż. Rynek 6, 
tel. 330. 
Szaładajewski Kaftali, Podwa. 
le 12. 


Mąka mięsna. 
Fabryki. 
Preuss H., Sieradzka 39, tel. 434. 


Meble. 
F a b ryk i. 
Balcer K., Grudziądzka 9, tele- 
fon 491. 
Błaszczyk \V., 
larsz, Focha 16, 
tel. 303. 
Bronikowski E. i Syn, Nakiel- 
ska 135, tel. 158. 
Mechaniczna Stolarnia Eken 
Józef i Syn, Śląska 31. 
Gabriel B-cia, Gdańska 138, 
tel. 767. 
Gronau Paweł, Lipowa 12. 
Haberman G., Langewicza 3, 
tel. 122. 


J AKÓ B HECHLIŃSKI 
Fabryka mebli i zakład 
architektury wewnętrznej 

dgoszcz. Podgórna 5, tel. 695 
" . .J 
r , 
F r H e g e Fabryka Mebli 
. Artystycznych 
właśc. F. Hege I H. Hege 
Fabryka I wystawa Podg6rna 6 
Telefon 78 zał. 1817 
W y k o n U je: kompletne urządzenia 
mieszkaniowe - meble stylowe 
- wszelkiegO rodzaju meble - mebJe 
klubowe - urządzenia architektury 
wewnętrLnej 


"Ikuza", Zduny 8, tel. 1712. 
Jakubns Br., Grudziądzka 5. 
"Jesion", Dworcowa 42, tel. 394. 


FABRYKA MEBLI 
ANTONI KRUCZKOWSKI 
Bydgosuz, 6rudziadzka 25. tel. 1310 


Litkowski Józef, Toruńska 8. 
:\laternowski Ksawery, Stara 
Szkolna 16, tel. 1770. 

Iatthes H., Garbarv 24, te1.876. 

ląka St., Grunwaldzka 65, tele- 
fon 1310. 
Orłowicz Józef, Grunwaldzka 69, 
tel. 2048. 
Orłowski i Syn, Gdaliska 107. 
Raczkowski "T., Poznańska 21, 
tel. 749. 
Rejentowicz R., Dr. Em. ,,'ar- 
mińskiego 15. 
Schiilke J., )larcinkowskiego 8, 
tel. 1503. 
Siudowski B., Jasna II, tel. 227-t.
		

/adresy_193300068_0001.djvu

			28 


lVleble - Muzyczne konserwatorja 


r KURT W'NKLER l 
Grunwaldzka 22, tel. 1038 
Fabryka Mebli Artystycznych 

 J 
Sprzedaż - składy. 
Beatus F., Długa 82. 
Dobrzyński St., Długa 32. 
Drzycimski J., Xowy Rynek 5. 
Drzycimski J., wł. Wiktorja 
Drzycimska, Długa 2. 
Fischer Józef, Podwale 12. 
Górecki A., ,,- ełu. Rynek 9, 
tel. 1516. 
Grajnert 1., Dworcowa 21, tele- 
fon 1921. 
Hechliński J., Podgórna 5, tele- 
fon 695. 
Janoszke Hildegard, Śniadec- 
kich 2, tel. 1025. 
Kosmowski'L, Pl. Piastowski 9, 
tel. 397. 
:\Iattheus H., Gdańska 27, tele- 
fon 1418. 
)Ieyer Grete, \\'ełn. Rynek 10. 
l\Iichalski Feliks, Gdańska 49. 
Nowak Bernard, Długa 10. 
Orłowicz J., Grunwaldzka 69, 
tel. 2048. 
+++++++++++++++++++++ 
+ + 
t Otto Pfefferkorn : 
:: Artystyczna 'wystawa mebli :: 
+ i urządzeń stylowych + 
+ + 
+ Bydgoszcz, Dworcowa 12 + 
+ + 
+ Telefon 331 i 432 + 
+ + 
+++++++++++++++++++++ 


Piechowiak :\1., Poznańska 7, 
tel. 1651. 
"PoloIlja", Długa 16. 
Rejentowicz R., Dr. Em. 'V ar- 
mińskiego 15. 
Sajkowska Weronika, Długa 34. 
F-ma Schiitt H., Czersk,Dr.Em. 
Warmińskiego 16. 
Spółdzielnia Mebli Zjedn. Sto- 
larzy, Sp. z o. o., Dworcowa 8. 
Zieliński Aug., Śniadeckich 40. 
Ziółkowski Lech, Wełn. Rynek7. 
Meble wyściełane. 
Drzazga Stan., Dworcowa 76. 
Ostrowski E., Grunwaldzka 2. 
Ił Mechaniczne warsztaty. 
Patrz Samochodowe warsztaty. 
Metale odlewnie. 
Odlewnia: Bronzu, Mosiądzu, Spiżu 
I wszelkich białych metali 
FRANCISZEK BLOCH 
Tel. 961. Sniadeckich 30. Tel. 961 


Janiska Bron., Czarna Droga l. 
Koszeniuk A., Kozietulskieg023, 
tel. 745. 
RatajczykA., :\Iiedza 6, tel. 1481. 
Reschke C., nast. wł. P. Po- 
zorski, Śniadeckich 54, t-ele- 
fon 1148. 
Zawitaj J., Dworcowa 66, tele. 
fon 1715. 


Metalowe wyroby. 
F a b ryk i. 
"Argus", :\larsz. Focha 16, tele- 
fon 334. 


FRonCISZEK BLOCH, BYD6DSZU 
Tel. 961. Sniadeckich 30. Tel. 961 
Fabryka Wyr. Metaluwych i Odlewnia Metali 


Bydgoska Fabr. okuć meblo- 
wych i budowI., T. z o. p., 
Zduny 16, tel. 1913. 
"Ferna", S. A., Dr. Em. \Yar. 
mińskiego lI, tel. 821. 
Gorzaniak 
I., Hetmań::;ka 30, 
. tel. 2269. 
Krzywiec Alek::;., inż., .:\Ietal. 
Fabr. :\Iasowej Produkcji 
"Prodmetal", wł. inżynierowa 
Helena Krzywcowa, Śląskal5, 
tel. 402. 


Wacław Millner 
Fabryka wyrobów metalowo - masowych 
Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 29 
Telefon 1
28 i 789 
Okucia do mebli, części do rowerów, 
zawiasy taśmowe I wszelkie arty- 
kuły sztancowane, tłoczone i lane. 
Zakłady galwanizacyjue. 


Owoccy B-cia, Gdańska 182, 
teI. 332. 
..Prodmetal", )Ietalowa Fabr. 
)Iasowej Produkcji, inż. A. 
Krzywiec, wł. inżynierowa 
Helena Krzywcowa, Śląskal5, 
tel. 402. 


Mleczarnie. 
Diethelm, Knuth Alojzy, Piotra 
Skargi 9, tel. 462. 
Dwór Szwajcarski, Jackowskie- 
go 26, tel. 254. 
Kock K., Pomorska 34, tc1.1823. 
Mleczarnia Centralna, T. z o. p., B 
Gdańska 99, tel. 410. 


Młyny. 
Baerwald i Ska, gł. biuro Aleje 
Mickiewicza 3, tel. 480. 
Młyn Parowy ..Czyżkówko", 
Kuta Wł" Elbląska l, tel. 285. 
:\Iłyn "Okole",Młyńska 4, tel.87, 
PaIlstw. Zakl. Przelll.-Zbożowe 
oddz. w Bydgoszczy, Menni- 
ca 6, tel. 256. 


Młyny śrutowe. 
Jakobsen C., Nowy Rynek 16, 
tel. 212L 
Kuliszewski Jan, Poznańska 32. 
Poradzewski J., Kujawska 4, 
tel. 330. 
Śrutownia i 
ieczkarnia, Nowy 
Rynek 5, teL 1318. 


Motory. 
F a b ryk i. 


BARANOWSKI i SKA '\ 
T. z o. p. 
Tel. 788. BYDGOSZCZ, Dworcowa 9 
J\.IotOTY, Odlewy, Generatory na gaz 
ssący. 


./ 


Musztarda. 
F a b ryk i. 
" Ocet" , Poznallska 35, tel. 923. 


PILIŃSKI ANTONI 
NaJwiększa w Polsce Fabryka Musztardy 
Nowy Rynek 8. Rok za]. 1867. Tel. 401 


Muzyczne konserwatorja. 


Miejskie 
Konserwatorium Muzy[zne, 
, w Bydonsmy 
ul. Plotła Skargi tł, tel. 21-07. 
Dyrektor Irena J ahnkowa 
Uczelnia artyst
'czna zatwierdzona 
przez Ministerstwo W. H. i O. P. 
o pełnych prawach publiczności. 
W y d z i a ł y: śpiew, fortepian, 
instrumenty orkiestrowe, oTgany, 
zespoły, teorja. 
Informacje, prospekty w kancelarji, 
godziny urzędowania 11-1. 4--6. 


ydgoskie Konserwatorjum Muzyczne 
Dyrektor W. Winterfeld 
zał. w r. 190.\ Telefon 1628 
Nauka we wszystkic;h działach sztuki 
muzycznej, od najwcz8t'iniejszych- zaczą.t- 
ków do artystycznej doskonalości -Wstęp 
o ka:Mym czasie - Doskonale 'Siły na- 
Baranowski i Ska, T. z o. p., uczycielskie - Zgłoszenia w sekretarj;;1cie 
Dworcowa 9, tel. 788. ulica Sniadeckich 8 


Młynki do kawy. 


....
		

/adresy_193300069_0001.djvu

			Muzyczne konserwator ja - Obuwie 


29 


Szkoła Illuzyki L. Jaworskiego, 
Śniadeckich 29. 
Muzyczne instrumenty. 
Fryc :Feliks. Dworcowa 57. 
Kielbich J., Gdańska 19. tele- 
fon 1281. 
Kiełpi(lska L.. "Syrena", Po- 
morska l. 


STAnISŁAW nIEW£lYK 
WYlwórnia instrumentów mUlynnnh 
BYDGOSZCZ. ul. Sniadeckich 2 
Mydło. 
Fa bryki. 
Bydgoska 'Wytwórnia Mydła, 
wł. Pt. Pyrek, Długa 65, 
tel. 1209. 
l\Iix E.. Gdańska 10, tel. 111. 
S kła d y. 
:Fethke Bronisława, Długa 40. 
l\lix E., Gdańska 10, tel. 111. 
Omnieczyńska 11ałgorzata i Jad- 
wiga, Poznańska 6. 


Naftowe produkty. 
"Karpaty", Sp. z o. p., oddz. 
w:Bydgoszczy, Św. Florjana 3 
tel. 939. 
.,Karpat,y", Sp. z o. p., składy 
Artyleryjska 15, tel. 1083. 
"Limanowa", Tow. Naftowe, 
Chrobrego 21, tel. 1110. 
"Polmin", Gda(lska 32, tel. 174. 
Standart-Nobel w Polsce, S. A., 
Promenada 67, tel. 161, 1161. 
Zamiara Br., Staszica l, tel. 1478 
Narzędzia. 
F a b l' Y ki. 
Sprzedaż patrz Żelazne wyroby. 
,U,rakona", wł. Onufry Gertner 
i Ska, Petersona 13, tel. 176. 
"Prodmetal", wł. R. Krzywco- 
wa, Śląska 15, tel. 402. 
r , 
J ÓM

fy i 
a

z
o

z
 k J 
Oraz warsztaty reparacyjne 

dgOsZCZ, Dworcowa 28. Tel. 1122 
Nasiona. 
Denderski Ign., Długa 8. 
Janeczek A., Grunwaldzka 33, 
tel. 1364. 
Janeczek A., Nakielska 21. 
Kalka St., Śniadeckich 35, tele- 
fon 1431. _ 
Landwirtschaftl. Ein- u. Ver- 
kaufsverein dyr. O. Brandt, 
gł. kantor Dworcowa 67, tele- 
fon 100, składnica Senator- 
ska 3. 


Landwirtschaftliche Zentral-Ge- :Malęga M., Poznańska. II. 
nossenschaft, Dworcowa 67, Mruk Józef, Batorego 6. 
tel. 291, 374, 1076. Sawicki A., Śniadeckich 12. 
Radny Roman i Ska, 1'[arsz. Szklarnia Art. i Bud., T. Mag- 
Focha 28, tel. 2110. dzińskiego 9. 
Ross Juljan, Grunwaldzka 20, Szutkowski A. i Piechota St., 
tel. 48. Długa 21. 
SzukaIski St., Dworcowa 8, "Venecja", Ziółkowski Fr., Ber- 
tel. 839, 1162. nadyńska 2. 
\Viefel i Co, Długa 42, tel. 820. ,,"'awel", Dworcowa 11, tel.359. 
Ziółkowska Wł., Długa 66. 


Obuwie. 
Nawozy sztuczne. F a b l' Y k i. 
. . y Behring Alb., T. z o. O., biuro 
Landwlrtsc
aftl. Elll- u. Vel" Św. Trójcy 34, tel. 807. 
kaufsverem, Senatorska 3, te- Fabryka Obuwia "CoIlcordia", 
lefo
 100. . CrlaIlska 143, tel. 1571. 
Landwlrtschafthche Zentral-Ge- Klatt A., 'Wysoka 36, tel. 1296. 
nossenschaft, Dworcowa 67, " 1Iargo" , Sp. z o. p., wł. B. Si- 
tel. .2?,1, 374, 1076. ., gurski, B. Radfelder i R. Su- 
"Rolmk w Bydgoszczy, Społdz. sZ
J'cki, Gdańska 145, tel. 150 L 
Roln.-Randl. z o. o., Herm. ,,1Iinerwa". Sigurski i Tuchal- 
Frankego 19, tf'l. 336, 1336. ski, Chrobrego 11, tel. 1173. 
Schlieper Bracia, ndań
ka 140, 
tel. 306, 361. 


.:
::

:
. 
O O 
8 STAND AR T" 8 
O JJ ,t 
O Sp. z o. p. O 
i Me[baniuna fabnka Obuwia 8 
o Bydgoszcz,Marsz.Focha 47 8 
o Telefon 1904, telefon pryw. 1424 O 
,t " 
Sprzedaż hurt. patrz Galanterja .::=::
:=::
:
:::e 
i tow. krótkie. 
Hermel Antoni, Promenada 9, 'Yeynerowski \Y. i 
yn, "Leo", 
tel. 2072. Chocimska 13, tel. 993. 1993. 


Naukowe zakłady. 
Patrz Dział informacyjn
', 
Oświata. 


Nici i twysty. 
F a b l' Y k i. 


S kła d y. 
"Bata", Polska Spółka Obuwia, 
8. A., Pl. Teatralnv 6, tele- 
fon 2280. . 
BerendtFriedr.. Śniadeckich 3
. 
Notarjusze. 
udysz Zo
ja, Poznańska 18. 
. ., Chlebowskl J., Dworcowa 29. 
Patrz. A
.wokaCl J n?tarJ,u8ze, o
z Czerski K., ,.Fortuna" , Długa 26. 
DZlałmformacYJny,
ądowll1c- "Obuwie", wł. Ch. Dorn, Stary 
two. Rynek 8, tel. 1358. 
"Dom Obuwia Era", hurt i de- 
tal, wł. Ch. Śmietanka i F. 
Lipszyc, T. :\lagdziJlskiego 4. 
Gabrielewicz K., Pl. Piastow- 
ski 15. 
Glasman 
L, 'Vehl. Rynek 10. 


Nieruchomości. 
K u p n o i s p l' Z e d a Ż. 
Patrz Pośrednictwa majątków. 


Nożownicze wyroby. 
Zaist A., Grodzka 5. 


Nuty. 
Bażallscy Bracia, Gdańska 17, 
tel. 581. 
Gieryn 11., Pl. 
tel. 345. Skład i wytwornia obuwia 
Idzikowski Jan, Gdańska 23, Bydgoszcz, Gdańska 22 - Tel. 1465 
tel. 1260. 
Grzegorzewski St., 110stowa 9, 
Obrazy. I te.l. 1372. 
Skła"dy i wytwórnie. Jan)a
 .:\1., Podwale 14. _ 
. Kot 
zczep., Grunwaldzka 74. 
Froelich Fr.. Dworcowa 15. I Kowalska Stan., Długa 84. 
Kwella Józef, Dworcowa 62. Kubera Janina, Rycerska 5. 
Kowalkowska St., Jezuicka 14. "Leo", Gdańska 21. 


Gonczerzewicz 
Teatralny 6, 


w.
		

/adresy_193300070_0001.djvu

			Obuwie - Opał 


30 


Stark KI., Mostowa 2, tel. 1578. 
Stark K., Gdańska 47, tel. 253. 
Szulc S., Dworcowa 72, tel. 840. 


"Liwa", Franc. Kaszyński.1 "Prodn1etal", wł. inż. Helena 
Teof. ::\Iagdzińskiego 4. Krzywcowa, Śląska 15, tele- 

Iaciejewski Jan, Dworcowa 35. fon 402. 
Malinowska A., Dworcowa 27. Reschke C. Nast., wł. P. Po- 
.Musiewicz ::\Iaks., Pomorska 26. zorski, Śniadeckich 54, teJe- 
MUller Oswald, Gdańska 77. fon 1148. 
.Myszkowski Jan, N. Rynek II. 
Nodzykowska H., Gdańska ll3. 
Pankratz R., Jackowskiego 22. 
Parzysz Fr., Pomorska 53. 
Pasiński Józef, Jezuicka 10. 
Pasiński Seweryn, "'ąska 5. 
Paszek Fr., Gdańska 67. 
Skład Obuwia im. Płk. Kiliń- 
skiego, Gdańska 46. 
Radziejewski R., T. l\Iagdziń- 
skiego 18. 
Ruciński Ign., Wełn. Rynek 5. 
Ryfczyńska Pelagja, Długa 27. 


Olejarnie. 


PlUŃSKI ANTONI 


Józef Zawlłal 
Odlewnia Bronzu i Mosiądzu Nowy Rynek 8. 
Tel. 17-15 - Bydgoszcz, Dworcowa 66 
Dzwony, Licbtarze i Krzyże kościelne .. . . 
Cbrystusy na krzyże z bronzu i mosiądzu OleJe mineralne I techniczne. 
Hoffmann Gustaw, Cieszkow- 
skiego 12, tel. 1940,. 
Kordana :\'1., Pl. Kościeleckich 4. 
"Po]min", oddz. w Bydgoszczy, 
Gdańska 32, te1- 174. 
Vacuum Oil Company, Sp. Akc., 
przedst. Poźniak Jan, inż., 
Chrobrego 20, tel. 1280. 
"'iese Otto, Dworcowa 74, tele- 
fon 459. 
Ziegler Ferd. i Ska, Dworco- 
wa 10, tel. 24. 


Telefon 407 


Ogniotrwałe materjały. 
Appelt .August, wł. Otto Appelt, 
Naruszewicza 8, tel. 109. 


. 
BRACIA SCHLIEPER 
Hurtownia materjalów budowlanych i opa. 
łowych :- Cegielnia - Fabryka papy 
dachoweJ oraz towarów cem,entowych l gip- 
sowych - Destylacja smoły 
Telelon 806. Gdańska 140. Telefon 861 
. 


Skład oburoia ..Posh
p" 
rołcśc. F. SJv10LRR£t1 


BYDGOSZCZ, przy Wełnianym Rynku. 
Streich Pelagja, Grunwaldzka I. 
"Styglic", T. :\Iagdziń
kiego 10. 
\Viśniewski Fr., -::\Iostowa 8. 
Zieliński Jan, Gdallska 12, tele- 
fon 1652. 


Opał. 
Appelt, August, wł. Otto .Appelt, 
Naruszewicza 8, tel. 109. 


Ogrodnicze zakłady. 
Patrz Kwiaciarnie. 


r , 
l 
KRNTOR OPRŁOWY
 
Ogrzewanie centralne. wł. AUGUSTYN BARAN 
I
. Gadzi{lski A., Szebeko Bydgoszcz, o) Podolska ił i 
l Ska, Sp. z 0.0., Dworcowa 50 DWOTcowa 2_. TeJpfon 184;, 
teL 393. ' H U R T D E T A L. J 
Hosemann J., Pomorska 42, 
teL ll87. Bohm Gottlieb, Grunwaldz- 
"In:o;talacja", wł. Szpil Br., ka 48, tel. 1744. 
Dworcowa 61, tel. 1498. 
Kemnitz E., Gdańska 127, tele- 
fon 1784. 
Piecek J., Sobieskiego 8. tele- 
fon 573. 
Stawicki \Yiktor, "Sanitarja", 
OdalIska 73, tel. 1975. 


Ocet. 
F a b ryk i. 
"Ocet", Poznańska 33 
tel. 923. 


35, 


r-- 

 
-ii:d" 
.
 c:: 

 c::::I 
- 

 
C; 

 - 
ca 
.=-::: 

 
c:: 

 ::-s 
a::: 
I ::-s 

 
c::::I 
:z:: 
- 
z:: 

 
- 

 :z:: 
c:z: 
:;;:::: 
() 
 
.:z:: 

 
, i5: 
. 
-- 
oE;oO!Ol 
rei 
- 

  


Skład materjałów opałowych 
M. BRODZI.SKI 
Sowińskiego 16 - Telefon 1855 


, 


Bronikowski St., Nowodwor- 
Ok . b d l d bl ' . t ska 4, tel. 2279. 
uCla U ow ane O me II . p. Brzykcy Antoni, Orla 4. 
IU;j;- A"":: DI 
ga 5 0:te1:-1048. Burzytiski A., Sienkiewicza 34, 
Bloch Fr., Śniadeckich 30, tele- tel. 206. 
fon 961. Bydgoska Spółka Opalowo-Bu- 
Bydgoska Fabryka Okuć Me- dowlana ,,\Y
glopol", Sp. z o. 
blowych i BudowI., T. z o. p., odp., Torunska l, teL 575. 
Zduny 16, tel. 1913. Giesche, Sp. Akc., Górnośląskie 
"Fema", S. A., Dr. Em. \\Tar_ Tow. \Vęgl., Gdańska 16, 
mińskiego ll, tel. 821. tel. 668, 720, 1593. 
:\Iillner\Vacław, 'Mazowiecka 29. 
tel. 789, 1428. C H t S A 
Kolwitz L., Sp. z o. p., C}lOd- . ar wig · · 
kiewi<;za .I
, tel. 453, 454, 455. Międzynarodowi Ekspedytorzy 

IarchwlCkl l Ska, Dworcowa 
106, tel. 1798. Dworcowa 54. Tel. 190, 468. 469 
:Muso]ff J., T. z o. p., Gdańska 7, 
tel. 26, 1650. . Raw E., Toruńska l, tel. 575. 
Neumann i Knitter, Niedźwie- Henke :\1., Poznańska 22. tele- 
dzia l, tel. 141. fon 1317. 
"Prodmetal". Śląska 15. teL402. Herzke 
I., GdalISka 142, tel. 16. 


, 


S k I a d y. 
Stelmach .T an, T. l\Iagdzińskie- 
go l, tel. 1082. 
Odlewnie. 
Patrz 11etal i Żelazo. 
Bloch Fr., Śniadeckich 30, tele- 
fon 961.
		

/adresy_193300071_0001.djvu

			Opał - Papier i artykuły piśmienne 


31 


r 
Dofmanu Eugeu 


Bydgoszcz, ul. Zamojskiego 5 
Telefon nr. 954 
Najlepszy górnośląski węgiel. koks 
hutniczy, brykiety, węgiel drzewny. 
drzewo opałowe 


Hurt I 


Detal! 


Jeske Ewa] d, wł. K. Jeske. 
Grunwaldzka 95, tel. 1776. 
Kocikowski. Kaszubska 3, tele- 
fon 1959. 
Kociński E., Grunwaldzka 93 
i 95, tel. 1144. 
Maasberg i Stange, Pomorska 5. 
teI. 900. 
:MatuszytIski Jakób, Gdańska 
121, tel. 2246. 
:!\IłynarczykFr., Hurtownia 'Yę- 
gla "Plutus" , JagieBońska 10, 
tel. 395. 
"Opał", Bocianowo 24, tel. 740. 
Oźmiilski \V., Rycerska 5, tele- 
fon 1942. 
Paliwo", Śniadeckich ró g Dwor- 
cowa. 


"PETOW" 
Polskie Towarzystwo Weglowe 
Sp. z. o. 
Biuro Sprzedaży Polskich 
Kopalń Skarbowych na 
Górnym Sląsku, na okreg 
Wielkopolski i Pomorza 
Biuro : 
RYdgomz, Gdańska 34, tel. 321 
Skład detaliczny: 
Ryd]DSZCl, Ra[lawi[ka 14, tel. 318 
Mieszkanie prywatne dy- 
rektora: 
Bydgosm. Libelta 14, tel. 2127 


Doslarcza hurtownie i detalicznie: 
węgiel- koks - brykiety 


wyłącznie najwyższej jakOści 
z kopalń: ..Król" Bielszowice 
i ..Knurów" kopalnia i Knurów 
koksownia 


Solidna obsługa. 


Pietschmann R., Grudziądz- 
ka 19, teł. 82. 
Poczekaj \\T., Pomorska 62, 
tel. 65. 


Rajch Josek, Warszawska lI, Owoce. , 
tel. 740. . Brenner Zofja, Gdańska 89. 
"Rawa", Dom spedycYJny, wł. Broniec Zofja, Gdańska 89. 
'VI. Szmańda, Śniadeckich 37, Ewert :Matylda, Gdańska 107. 
tel. 121, 2152. Putz Otton, Udańska 49. 
:Rewenka Piort, Świecka 3. Zietak Zofja, Gdańska lI8. 
Rode C., Bocianowo 26, tel. 925. dn . 
Rugowska Julja. Bocianowo 12. Owoce polu lowe. 
Schlieper B-cia, GdalIska 140, Frommer Ig., Dworcowa 7, te]e- 
tel. 306, 361. fon 1711. .' 
Sikorski Jan, Jackowskiego 3. Kra
se l\'I., Dr. Em. "armlń- 
Schlaak Gustaw l\larcinkow- sklego 5, tel. 718. 
skiego I, tel. 1923. Ziółkowski F., T. .:\fagdzińskie- 
Schlaak i Dąbrowski, Sp. z o. p., go 6, tel. 1095. 
Bernardyńska 4, tel. 830, 150. Ozdoby choinkowe. 
. F a b ryk i. 
BRACIA SCHLIEPER Fabr. Ozdób Choink., wł. F. 
Hurtownia materjalów budowlanych i opa- Bogacz, Dworcowa 14, tele- 
lowych -' Cegielnia - Fabryka papy fon 1287. 
dachowej oraz towarów cementowych i glp- . . t ., 
sowych - L>e3tylacja smoły Ozdoby do meblI l rUIDlen. 
Telefon 306. Gdań.a 140. Telefon 361 Szulc S., Dworcowa 72, tel. 840. 
Pantofle. 
I'5chroeder Gustaw, nast. wł. 'V y rób. 
Otto Gloeckel, Pomorska 25, Patzke Hugo, Kujawska 27. 
tel. .1775. repliński J., Chwytowo 4, tele- 
Średm Samuel, Po
w3:le 3. fon 1018. 
Tarsa A., Leszczynsklego 12. Vetter Aug Koronowska 2 
"Unitas", Sp. 'Yęglowa, Cie-'.' . 
szkowskiego 22, tel. 1181. Papa dachowa. 
Wodtke W., Gdańska 76, tel. 15. Aron E. i Co, Bydg. Fabr. Papy, 
Ziółkowski BoI., Ka.szubska 25. Jagiellońska 40, tel. .45, 46, 
"Znicz", 'VI. Kuminek i S. 356. 
Chmist, Grunwaldzka 31, te- Appelt August, wł. Otto Appelt, 
lefon 1330. Karuszewicza 8, teI. łU9. 
Bohm Gottlieb, Grunwaldzka 48. 
tel. 1744. 
Haw E., Toruńska I 
Impregnacja Fabryki Papy Da- 
chowej, składnica Chodkiewi- 
cza 15, tel. 1300. 
Impregnacja Fa bryki Papy Da- 
chowej, gl. biuro ::\Iarsz. Fo- 
o.. cha 4, tel. 1214, 1215, 1003. 
Pietschmann R., Grudziądz- 
ka 19, teL 82. 
. 
BRACIA SCHLIEPER 
Hurtownia materjalów budowlanych i opa- 
lowych - Cegielnia - Fabryka papy 
Optyczne artykuły. dachowej oraz towarów cementowych i 8'lP- 
K . P sowych - Destylacja smoły 
rzymIeń i aszke, Chrobre- Telefon 306. Gdańska 140. Telefon 361 
go 21, tel. 933. . 
Meyer Oskar, wł. ,J'. .Jasieilski Zjednoczone Fabryki Papy Da- 
i F. Zeller, Gdanska 21, cho"",ej w Bydgoszczy, Gdań- 
S . te k I. 13 k 8
' A . Sk Ch b ska 51, tel. 2184. 
IW ows l . I a, ro re- 
go 26. Papier i artykuły PlsIDlenne. 
Zakaszewski St., GdaIIska 9, H u r t o w n i e. 
tel. 1099. Aleksandrowicz R. i Synowie, 
.Nad Portem 4, tel. 1852. 
Organy. r 
Wybrański M., Jagiellońska 23, . Huł"ł	
			

/adresy_193300072_0001.djvu

			32 


Papier i artykuły piśmienne - Perfumerje 


F a b ryk i. 


Dittmann A., Marsz. Focha 6, 
tel. 61. 


Skład Papieru i Tektury 
A. Miller 
:Specjalność: Papiery pakowe, piśmienne 
I torebki 
Gdańska 36 


Telefon 972 


Keumann I. L., Zboż. Rynek 2, 
tel. 1533. 
Nordmann K., Gdańska 7, tele- 
fon 570. 


",SEGROBO.. 
Hurtownia artykul6w piśmiennych 
T. z o. p. 
Dworcowa 89 :-: Telefon 845 
\.. .J 


.++++++++......++++++++++++++++++++....++... . 
ł JAN SZYMAŃSKI ! 
f Fabryka Wyrobów Papierownb f 
f BYDGOSZCZ f 
: Poznańska 19. .. Telpfon 16-30 f 
f Oddział Handlowy w Poznaniu I 
f ul. Szewska 20. + Telefon 28-00 : 
f f 
.

++++
...
++


++++++
. 


S kła d y. 
Andrzejewska A., Nakielska 21. 
Biel Helena, 'Yileńska, wejście 
z ::\Iazowieckiej. 
Cirocka Jadw., Dworcowa 43. 
Czajkowska Marja,Św.Trójcy 30. 
Dittmann A., l\larsz. Focha 6, 
tel. 61. 
Florczyk Joanna, Kr. Jadwigi 2. 
Gillm
nn J., Grunwaldzka 177. 
Golniewicz Włodz.. Długa 59. 
Gomulski L., Kujawska 47. 
Groeger )Iargareta, Jackowskie- 
go 24. 
Heyduk Ignacy, Chrobrego 23, 
wejście Pl. Piasto," ski. 
Hoffmann Tomasz, Gdańska 77. 
Holtzendorff Br., Pomorska 5. 
Jakowienko Jan, Dworcowa 5, 
tel. 1697. 
Jakuszkowiak L., 11. Focha 28. 
Jaszek Fr., "Tełn. Rynek 6. 
Jaworski Emil, Pl. Poznal1ski 5. 
Johne's \V. Buchhandlung, Pl. 
"'olności l, wejście z Gdań- 
skiej, tel. 422. 
Jura J., 3 l\laja 6. 
Kamińska Marja, Gdańska 154. 
Kamionka l\l. r Grunwaldzka. 51. 
Kopeć Stan., Sienkiewicza 43. 
Koseda Bened., 
zczecińska 7. 
Kruger Berta, Dworcowa 37. 
Lira ::\Iałg., Śniadeckich 41. 
:Michalska G. i St., Św. Jańska 2. 
l\Iusielewicz Fr., Pomorska 7. 
l\Iyslicki Romuald, Dworcowa47 


'Niewitecka Anna, Gdańska 22. 
Nogowski B., Św. Jańska 6. 
Nordmann K., Gdailska7, tele- 
fon 570. 
Nowakowski L., Grunwaldz- 
ka 45. 
Parniecka Kaz., Fredry 12. 
Paszcza Kaz., Długa 23. 
Pitlińska A., Gdańska 107. 
Pollak Stella, Grunwaldzka 65. 
Prauze Józef, Pomorska 9. 
"Segrobo", T. z o. p., Dworco- 
wa 89, tel. 845. 
Stachowiak ,Małgorzata, Nowo- 
dworska 14. 
Sobiesińska H., Pomorska la. 
Sperkowska S., Grunwaldzka78. 
Stefaniak )Iichał, Gdańska 137. 


BudgosMa labrUMa parasoli 
RUDOLF WEISSIG 
BYDGOSZCZ 
Telefon nr. 318 


f KSię8'arOia i Skład Papieru"\ Pasmanterja. 
"Ś W i t JJ I F a b ryk i. 
Właść.: Zdzisfaw Zdebski "Pasamon", F. F. Lewandow- 
T.u6g. Bydgoszcz, Śniadeckich 18 ski, Promenada 69, tel. 1667. 
'-- ./ "Pa.samon", Jagiellońska 2, 
tel. 2162. 


Tłaczała Józef, Poznańska 7. 
Tscheuscherr: Gertrud, Grun- Pasy transmisyjne. 
waldzka a9. B d k F b k P - . A t 
'Vesołowska R., )Jarsz. Focha 2, y gos a a ry a as?w l ' r . 
t l 27 - Sportow:rcb, Hetmanska 30, 
. e '. a.. _ tel 2269 
\\eghkowskl H., Dworcowa 7a, H ff ' G t C . k 
t l 1224 o mann us aw, leSZ ow- 
,e . . skiego 12, tel. 194U. 
Papiernie. Scheerschmidt G., Dworcowa20, 

. lk k D . . T tel. 833. 
W la opols a rapierma, OWo '\Viese O., Dworcowa 90, tel. 459. 
Akc., Bydgoszcz-Czyżkówko, 
Siedlecka 10, tel. 1137, 1151. 


Papierosy. 
Patrz Tytuniowe wyroby. 


Ferd. Zi("gler& Co I 
Pasy transmisyjni 
Oleje mineralne 
Dworcowa 10 - Telefon 24 
'-- ./ 


Papierowe wyroby. 
F a b ryk i. 
"Dekate", Gdał1ska 54, tel. 416. 


Pasza. 
Patrz l\lłyuy i Mąka. 
Par kiety - posadzki. 
,..--. "'\ Fabryka parkietów wł. Krajo- 
A. D a n I e I c z u k bank, Promenada 34, teL 77. 
Wytworn.ia Wyrobów Papierow,Ych Kaźmierczak 'V., Ign. Paderew- 
Druki - Koperty - Torebki k . 10 t l 13 - 69 
Drukarnia i Introligatornia S lego "e . . 
\. Tel. 416. - Bydgoszcz, Gda.ń sk
 Pedumerje. 
(Specjalne sk
ady). 
9ittel B.
 Sieradzka 9, tel: 1O
0. Patrz także Drogerje. 
Seydler l Grosskurt.h, Slenkle- B dz " k H 1\1 F h 16 
wicza 5, tel. 260. u . ms a ., 
 ars
. oc a . 
ŚwierkowskiKaz., Zakłady Gra- ChoJnacka H:, Gdanska 91. 
ficzne w Pleszewie, Oddz. FOImanowskI R., Mostowa 12, 
Handlowy na Pomorze _ tel. 856. , 
Bydg., Dworcowa 84, tel. 1489 J8:nk
wska E.,. Gdanska 33. 
Szymański Jan, Poznańska 19, Klrs

 Fr., G.danska 16, tel.l021. 
tel 1630 Krasmska Wł.,Marsz. Focha 14. 
. . Kronke P., Dworcowa 3, te1.997. 
Parasole. Ku dryck i S., Dworcowa 32. 
Omnieczyńska :M. i J., Po- 
R e p a r a c j e. znańska 6. 
Haagen J., Śniadeckich 28. Różycka J., Pomorska 9. 
Sagalik A., Długa 62. Sikorski B., Gdańska 31, te1.817.
		

/adresy_193300073_0001.djvu

			Pensjonaty - Piekarnie 


33 


Pensjonaty . 
Jaworowiczowa J., ŚW. Jań- 
ska 13, tel. 577. 
Landsmann ::\1., Poznańska 9, 
tel. 1678. 
'Veber H., ::\Iarsz. Focha 8. 
Piece kaflowe. 
Budowa. 
Bysikiewicz, Nakielska 163. 
"Impregnacja", gł. biuro ::\Iarsz. 
Focha 4, tel. 1214, 1215. 
Neumann R., Nowodworska 8. 
P£laum H., Pomorska 42. 
'Pinczewski J., Zygm. Augu- 
sta 24, tel. 1791. 

chopper O., Zduny 9, tel. 2003. 
Rypniewski .T., Mazowiecka 14. 
I' 
Stęszewski Maksymiljan 
mistrz budowy 
piec6w kaflowych 
Poznańska 26 - Telefon 234 


Tschorner E., Różana 11, tele- 
fon 1054. 
Zielillski E., Średnia 30. 
Piece piekarskie. 
F. Witte i M. Radziński 
Fabryka pieców i maszY]l 
piekarskich 
GDAŃSKA 112. TELEFON 398 
Pieczęcie. 
Kabat 'V., Herm. Frankego 5, 
tel. 1238. 
Piecbocki J. i B. Włodarczyk, 
Dworcowa 30. 


Franciszek Zawadzhl 


Bydgoska Fabryka Stempli 
Bydgoszcz. Pomorska 4, tel. 70 


Stemple kauczukowe 
i metalowe wszelkiego 
rodzaju - Szyldy mo- 
siężne w każdem wy- 
konaniu i wielkości 
- ,Szablony, znaczki 
do kluczy, garderoby 
i inne - Stemple sta- 
lowe i do wpalania 
- Numeratory - Da- 
towniki - Przybory 
do stempli i t. p. 


Pieczywo. 
S P I' Z e d a ż. 
Balcer :\1., filja Mostowa 4. 
B
rth A., filja Król. Jadwigi 11. 
Białogłowski Ch., Dworcowa 49. 
Drzewianowski Z., Grunw. 187. 
Dwór Szwajcarski, filja Dłu- 
ga 28. 


Dwór 
zwajcarski, filja 4 Gdań- Jezierska L., Jasn,a 22. 
ska 66. Kadow ::\1., Piekarnia ..Samo- 
Dwór Szwajcarski, filja l Het- pomoc", Nakielska 9. 
mańska 2, tel. 254. Kamiński ::\1., Leszczyńskieg023. 
Dwór Szwajcarski, filja Pl. Po- Kamiński T., Nakielska 177. 
znański 2. Kaźmierczak ,,-., Król. Jad- 
Frydman K., Długa 51. wigi 12. 
Jakubowski 'V., filja Pomor- Kleina J., Hetmańska 10. 
ska 1. Krause J., Grunwaldzka 63, 
Kasperska M., Dworcowa 68. tel. 2064. 
Lenkeit J., filja Dworcowa. 92. Krause P., Toruńska 146, tele- 
"Panis", Sp. z o. o., filja 2 fon 2231. 
Bocianowo 42. Kreja J., Żółkiewskiego 11. 
"Panis", Sp. z o. o., filja 1 Kropiński J., Grunwaldzka 73. 
Sienkiewicza 46. Kruza Ig., Św. Trójcy 17. 
Pryl Erwin. Dworcowa 81. Kunkiel O., Długa 11, tel. 1488. 
__ KlI
i
1 Z., ,Długa 2, !,el. 375. 
P IEK ARN IA . CUKIERNIA KwasmewskI K., Gdanska 67. 
l Lemke H., Dworcowa 43, tele- 
R. Slenze. fon 1473. 
BYDGOSZCZ Lenkeit J., Sienkiewicza 41, 
Jana Kazimierza 3 - Telefon 2307 tel: 1687. . . 
Filja ul. Gdańska 28 LulkIe
cz M., Śn
adecklCh 15. 
CUKIERNIA. KA WIARNIA :\Iachal
nska O., Gdańska 156. 
,l MałeckI St., Pomorska 46. 
Gdanska 5 - Telefon 343 1\larcinkowski 'Vł., Poniatow- 
POLECA SWE WYROBY skiego 30. 
'-- " Marmurowicz T., Zboż. Ry- 
. Piekarnie. nek 12. tel. 2303. 
S k ł d Marquardt 'V., Kujawska 55. 
a y. l\Iatern 1\'1:., Poznallska 23. 
Balcer ::\1., Promenada 14. :\Iichczyński J., Kujawska 84. 
Bartb. A., \Varszawska 7. Mielke A., Ryc
rska 16. 
r Neske F., Pomorska 72. 
A B ' k . Xeumann F., Garbary 9. 
. urzyns I Xowak ::\1., Śniadeckich 43. 
Olszewski A., ŚW. Jańska 16. 
Piekarnia i Cukiernia Piekarski Wł., 
akielska 39. 
BYdgoszcz, Dworcowa 24 -Tel. 779 Polczyński Jan, Gdańska 93. 
\.. Pomorska Hurtownia Mąki 
Bigoński 'V., Grunwaldzka 31. i Pieczywa "Panis", Pomor- 
Chachulski F., Jasna 23. ska 60, tel. 328. 
Chęcinski J., Gdallska 120, Priske Fritz, Lokietka 30. 
tel. 1218. Prełkowski J., Wełn Rynek 11. 
Cieszyński St., Orla 12. Rapp ::\1., Ks. Skorupki 22. 
Cuske M., Leszczyńskiego 5. Riedel O., ŚW. Jańska 2, tele- 
Czajkowski T., Chwytowo 22. fon 466. 
Deja St., Śniadeckich 11. Roeske Fr., Sienkiewicza 24. 
Dudziak Helena, Kujawska 24. Rogaczewski P., Grunwaldz- 
Dwór Szwajcarski, Spółdz. z o. ka 149. 
o., Jackowskiego 26 i 28, Ruciński J., Grunwaldzka 60. 
tel. 254. Rzadkowolski J., Sienkiew. 14. 
Ejankowski P., Pl. Poznański 10. Seehafer R., Ks. Skorupki 44. 
Filipiak Józefa, Kujawska 60. Skowroński F., Torullska 65. 
Filipowska Marja, Dolina 2. SoIiński St., Saperów 75. 
Giezek Jadwiga, Fordońska 11. Sowińska ::\1., Pomorska 55. 
Gorecki B.. Bocianowo 14. Specht A., Sienkiewicza 60. 


JUII . U r r. r n y ul. Gdańska 35 r , 

 U li teL 2]2 i 22]
 PIEKARNIA i CUKIERNIA 
Reldt Jan, Szubillska 21. R. Stenzel 
Rojka J., Gdańska 117, tel. 904. . 
YDGOSZCZ 
Jakubowski F., Jasna 37, .fana KaZ1IWerza 3 - Telefon 2307 
Jakubowski Fr., Grunwaldz- FIlJa ul. Gdańska 28 
ka 88, tel. 1570. CUKIERNIA I KAWIARNIA 
Jankowski F., Tormiska 28. Gdańska 5 - Telefon 343 
Jasiński E., Cb.ociroska 2, tele- POLECA SWE WYROBY 
fon 1963. 


c
		

/adresy_193300074_0001.djvu

			34 


Piekarnie 


;Stoel Br., Xowodworska 25. 
Strączkowski Fr., Śniadeck. 57. 
Szramka H., Pomorska 35, tele- 
fon 91. 
/Szulc 
\rtur, JagiellOliska 45. 
Ulatowski J., Konopna 12. 
UlińskiFr., Podwale 13, tel. 442. 
Urbanowski A., Średnia 43. 
"-ilm Karol, Koronowska 4. 
"'ojciechowski F., Ks. Skorup- 
ki l. 
Zacharias "'., JagieIloilska 27. 
Zakrzewski A., Kujawska lIl, 
tel. 1093. 
Zdrojewska K., Kujawska 33. 
Ziemke Fritz, Orla 32. 
Zimniewicz \\T., Kakielska 23. 
Zumkowska \Y., Ugory 29. 
Znviałowski Cz., Ks. Skorup- 
. ki 45. 


Pierze. 
Knrtz Karol, wl. ""l. Petzold 
i Liermann, Pozna liska 8, 
tel. 1210. 
PilaczVliski J. i Ska, Udałiska Ił, 
tel. 
814, 2138. 
Pilniki. 
F a b ryk i. 
Fró,hlich Olga, X. Rynek 6. 
,,(::- rakona ., , Opufry Gel.t ner 
i :-;ka, Tow. z o. p., Peter- 
sona 13, tel. 176. 
Piśmienne materjały. 
Patrz Papier. 
Piwo. 
Patrz Browary, rozlewnie piwa. 


Plakaty uliczne. 
(Eksploatacja, słupów). 
"Goniec Inwalida", JagiellolI' 
ska 18, tel. 1925. 
Plastry medyczne. 
Dr. Behring i Ska, Sp. z o. o., 
Długa 63, tel. lI9I. 
Plisownie. 
Patrz także Pralnie. 
"Czystość", Kraków, filja 
w Bydgoszczy, t:dałiska 26. 
"Elegancja':, Dworcowa 39. 
Kopp W., Sw. Trójcy 12, tele- 
fon 1911. 
Piwecki L., 
w. Trójcy 18. 
"Pomorzanka" , wl. Lisikiewicz 
M., Zduny 23. 
ProebstelDr. i Ska, Gdańska 54, 
tel. 2102. 

teffen E., Dworcowa 22. 
Żakowicz J., Gdmlska lIO. 


Płyty klejone. 
,,:\Iultiply", Sp. Akc., Fordoń- 
ska lIO, tel. 58. 


Porady prawne t wnioski, reklamacje 


Płyty korkowe. Boberski 'W., Zamojskiego 15. 
. Berkowski T., Grodzka 4. 
B Dr. v. Behrens, Promenada 5. 
racia Schlieper Bichniewicz Br., Dworcowa 32, 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 tel. 1309. 
. Biegoi] P., JagiellOl}ska 7. 
"Biuro Porad", Śniadeckich 31. 
Płyty posadzkowe. Biuro Reklamac. i badaJ} frach- 
(Parkiety). tów kol., Wagner L., 20 Stycz- 
F a b l' Y ki. nia 22, tel. 1594. 
Fabryka parkietów, wl. Krajo- "'\ 
bank, Promenada 34, tel. 77. 
 r Biuro kSięgo.wOŚCi i podatk6w J 
Podatkowi rzecznicy. Fr. DIttmayer 
P P d . k . Są,d£.wn. zaprzysiężony rewizor ksiąg 
atrz ora y prawne, WIllOS I 
reklamacje, także Prawnicze Długa 23 - Telefon 868 
biura. 


Podszewki. 
Patrz Krawieckie dodatki. 


Pogrzebowe przedsiębiorstwa. 
Basendowska AIma, \Yały Ja- 
giellollskie 19, tel. 1532. 
Drzycimski A., Długa 22, tele- 
fon 1009. 
(;nmd R., Gdm-łska -H, tel. 338. 
1Iąka 
t., Grunwaldzka 6j), 
tel. 1310. 
"Poczt.arnia", Śmierzcha 19k i ,L, 
(:rodzka 32, tel. 436. 
Położne. 
Pat1'Z Akuszerki. 


Pompy. 
F!l b ryk i. 
Patlz takż
 Studnie - budowa. 
Dąbrowski .T., Cdańsl;:a 1-1-8. 
Dietrich August; GdUllska 7
, 
tel. 782. 
Kopcz}"11ski K., OdalIska 1
1), 
tel. 295. 
Lund H., 
obieskiego 6, tel. 249. 
Pech Leonard, 3 11aja 8. 


Pończochy. 
F a h ryk i. 
Ritter n., Fordoilska 6, tel. 1531. 


H li l' t u w n i e. 
Patrz także Ga.lanterja - hurt. 
Ziętak A. i W., )-Iostowa 7, 
tel. 1454. 
"Dom pończoch", wl. Irena 
Poćwiardowska, Mostowa 12. 


BIURO PORAD PRAWNYCH 
w sprawach podatkuwych- jedyna fachu- 
wa instytucja tego rodzaju w miejscu - 
poleca się do korz
'-stnego zalatwiania 
wszelkich spraw podatkowych, pro
adZŁ'- 
nia książkowości wraz zestawiania i spraw- 
dzania bilansów pod wzgJ(:dpffi farhowym. 
Rzecznik podatkowy Fr. Chmarzyński 
b._naczelnik Urz(:du Skarbowl'go 
GDANSKA 7 TEL£FON 1674. 


Buchnowski1I.,Jackowskieg021. 
Cichy K., Długa 16. 
"Emeryt", l\
ostowa 3. 
"Fortuna", Sniadcckich 13. 
U-orclius S., Kujawska 42. 
Uruczała -Krajewski. Sicnki('- 
WiCZ9 33. 
Hertel Fr., \Yełn. Rynek 2. 
"Informator", K. (;n;chała, Ja- 
giell011ska ł2. 
Kapturkiewiez \Y., 1fHI'SZ. Fo- 
cha 17. 
Kanla8 Fr., Si. Rynek 2
. 
tel. 7] 9. 
Kardyś 11., Pijar(,w 14. 
Kaźmierski 11., Dluga 38. 
Koślicki A.. Długa 15. 
Kostro 
t., Poznmiska 27. 
Krause A., Zduny 9, tel. 19R.1. 
Krynicki \\". A., Długa 2. 


J. KWIATKOWSKI 
= OBROŃCA PRYWATNY = 
BYDGOSZCZ 
ul. P07nańska R. .:. Trlefon 21-24 


Lewandowski 11., 	
			

/adresy_193300075_0001.djvu

			. 


Porady prawne, wnioski, reklamacje - Radjo aparaty i części 


33 


PolewczYJiski St., Św. Jańska21. 
Poprawka F., Jagiellońska 19. 
"Pos
p", Pomorska 26. 
Pufal B., Kościuszki 13. 
Przybylski E., Bocianowo 22. 
Prvłowski 'V., Garbary 19. 
Rosenthal Leon, Dworcowa 2. 
Rosenthal Leon, Długosza 4. 
Rybojad Leib, Grunwa1dzka 67. 
Randach F., Pomorska 32, 
Schrodel K., Nowy Rynek 16, 
tel. 748. 
Sikorski, Król. .Jadwigi lO. 
"Biuro Obrony Obywatel:skiej" 
red. St. Sokołowskiego, Ko- 
ściuszki fi, tel. 23. 
Sławoszewski F., Chwytowo 6. 
Sobczak 1., S1. Czarnieck. 13. 
Szymkowiak F., Heja 7. 
Ujma E., Pocztowa l. 
Urban K., Xo",,'.. Rvnek 16. 
'Vęglikow
ki F.:Dworcowa 6l. 
". ojcipchowski .1., Długa 31. 
Zmyśliński ,Y., Podgórna l. 
Znaniecki A., Dworcowo 73. 


Pośrednictwa majątków, 
Behr A., Dworcowa 24, tel. 776. 
..Prawo",wł. Bichniewicz,Dwor- 
cowa 32, tel. 1309. 
"Emeryt", )lostowa 3, tel. 1470. 
Fajtanowski H., Grl:uiska 19. 
Kuligowski A., Gamma 3, tele- 
fon 2040. 
Nowakowski ,,'., Dworcowa 70. 
Ożog ,Janina, Dworcowa 60. 
..Po:;'rcdnict,.\'C' mojąt,k6w",Dwor- 
cowa 24. 

okolowski, Hniadeckich 52. 
Szarek '''I., Dworcowa 20. 
", y enecja", Hniarłeckich 43. 
r Westfałewski Piotr '\ 
Kupno i spr%edaż 
m a; ą tków ziemskich 
Dworcowa 6 - T efefon 698 
\.. --' 
Wetzker K., Długa 7, tel. 1013. 
Powozy. 
B u d o wa. 
Patrz także Kowale. 
Kami.lski E,lm., Toruńska 12. 
ERICH SCHMIEDE 
Fabryka powozów - PodkucIe koni 
Budowa karoseryj i przyczepek 
ul. Ks. Ad. Czartoryskiego 9. Telefon 753 
Schubert G., Kujawska 5, tele- 
fon 2085. 
Zimmermann E., Petersona 9, 
tel. 1629. 
Powroźnicze wyroby. 
Hu rtownie. 
DressieI' O., współwł. i kierown. 
firmy Rassalski i 
ka, Dwor- 
cowa 68, tel. 1615. 


Tugemann Adolf, Dworcowa 62, "Stefanja", Grałak Br. Ska, 
tel. 796. Al. Mickiewicza 3. 
S P l' Z e d aż - s kła d y. SzramowskaA., Sienkiewicza 14. 
Apt, Dr. Em. 'Yarmińskiego 5, Szukała Elfrieda, "Czystość", 
Długa 84. 
F t.e k ]: 2 0 291 G ', I ' k 8 - Tchórznicka i Ska, "Promień", 
un ., (ans łł ,. Ch b 24 
Giindler Elisabeth, Długa 13. U 1 rO k .reg.o ,, : I . P , 
Spe ko ka S ( -' , ] Izk 
 8 l' Jan -leWlCZ a erJa, Oznan- 
l' ws .,., "runwa ( a,. k 20 
Sperkowski St., Poznmiska 6, ' V sI k a .' k 11 ta Ś . d k 3 9 
t l 1928 a oWJa - ar , ma ec . -. 
......' e . . J 13 . l . k 18 'Yiśniewska Jadwiga, Grun- 
.1. Llgemalillan.lelc a . waldzka 64. 
" ,,'ute Fr., Dworcowa 29. 
Pralme chemiczne. Zaborowska Kat., Podwale 12. 
"Czystość", Kraków, filja Ryd- . . . 
goszcz, Gdailska 26. Prawnicze bIUra I.zastępcy pro- 
"Elegancja", Dworcowa 31:1. cesowI. 
Komorowska Anna, Grnnwaldz KaI'(]aś Fr., S1. Rynek 22, te]e- 
ka 41. fon 719. 
Komorowski Z.. filja ::;niadec- Orchowski A.o Poznmiska 9. 
kich 18. tel. llla. 


.:===========:=:=
. 
O O 
" Farbiarnia i PTalnia Chemiczna O 
8 KOPP WILHELM 81 
O Fabryka i główny interps: 0l Przybory rybackie. 
:: ul. Św. Trójcy 4-6, - teJ. 1911. g Herrguth i 
ka, Dworcowa 61, 
" :\Iiejsca przyjmowania: "tel. 1224. 
ł; Gdańska 11, Gdańska 61, Mo- 8 f'perkowski 
t., Poznańska 6, 
" stowa 12 i Wełniany Rynek 2. O teL 1928. 
" " 
.
=====:=:====::==:=. 


Prośb i tłumaczeń biura. 
Patrz Porady prawne. 


Psów tresura. 
Ruda Fr., Xakielska 72. 


Piwecki L., ŚW. Trójcy 18. 
"Pomorzanka ", wł. Lisikiewicz 
),1., Zr]uny 23. Puszkarze. 
,.PomOl'
f;lnka", 
'ł. Lisikiewicz Georg Kesterke 
)1., fl]Ja Podgorna 23. 
Proeste] 'ł?;. i f'ka, (),]aliska ,34, mistrz puszkarski 
tpL 210::0. D E . 1 " W .. k . 2 5 
Steffen F., Dworcowa ')C) r. mI - arID1ns lego , m. . 
f'teffen F., ndallska 25. ł'ilaczYllski )1., f-ma Hu bf'l't u=", 
,,\\'alerja". (f,łailska 68, tele- (
r(}dzka 8. teJ. 6.32. 
fon 2177. 


Pantofle rafjowe. 
"SuJ'owiec", (.
rudziądzka 
teL 1438. 


Pralnie i prasowalnie. 
"H;\-gcnia", Bcntkowska Geno- 
wefa, Udmiska 108. 
"Bh'sk", Lokietka 1-0. 
BoriIcka Ewa, Jezuicka 6. 
Brzozowska A., C'holoniewsk. 8. 
Czap]ewski A., PrzYl'Zecze I, 
teL 1830. · Radjo aparaty i części. 
George A., Sienkiewicza 47. Brnkarzewicz )1., inż., Śnia- 
Polska Pralnia Bielizny "Laya", deckich 61, tel. H07 i TOl'm-ł- 
Gottel Zygm.. Grudziądzka 7. ska 18, teL 1450. 
Urybkowa .\., 
ienkiewicza 46. Buchho]z ,y., Gdallska 38, te]e- 
Koh]meyer E., Łokietka 44. fon 40.3. . 
Ko
]meyer, siostry, Hetmail- +.............................._.....................+ 

j
iL G::
g:H::i
::: u. 

nU(RnWIU I 
"He]ena", Neuman Reinhold, t II t k ł R d . . h ' : 
Ni

:
:;:k
6irelenfl, Poznail- i B Hr y U Y a JDłe[ DI[zne 
 
ska 9. t ydg03Z
Z. Pl. Wolności 1 : 
Pawlak St., Bocianowo 19. t Telefon 1124. : 
Splitt J., Chrobrego 2. .1.............-.............................-..+. 
c. 


33, 


. Powroźnicze surowce. 
,.
lIrowiec", Urudziadzka 
tel. 14.38. . 


33,
		

/adresy_193300076_0001.djvu

			J 
36 


# 


Radjo aparaty i części - Restauracje 


J 4CZKOWSKI BOLESŁAW 
chenk Nast., Jagiellońska 41. Dzieriawski B., FordolIska 310. 
Biuro instalacji elektrotechnicznej tel 1014 F e l lS ' zkowskl ' J., Fordun ' ska 13. 
tel. 930 BYDGOSZCZ Gdańska 23 rok zal. 1919 C> . . . . 
Zakl. siły i światła elektr. Reperacje ISmfert I Foerster, Gdańska 28. Fengier L., Ks. Skorupki 7. 
Skład wszelkicbl'rzybor6w elektroiecb- tel. 1332. Ferenc J., Senatorska 18 tele- 
nicznych R A D J O Siwk
s
i Al., Chrobrego 26. .fon 1154. ' 
:Marciniak A.. Sp. z o. o., Sło
mskl J., Dr. Em. '\Varmiń. Flrchau Edw., Fordońska 113. 
Długa 6. tel. 1343. sku
go 7, tel. ą31. Flakowski A., Grunwaldzka 73. 
Reimann R. B., Dworcowa 25. Stadzie AutomobIle, Sp z o. o., Frajer BoI., Bocianowo 32. 
tel. 780. PL Wolności l, tel. 1602. 
.,Teleradjo", Trzeciak 
Iarja. Straszewski J"TKord
kiego 15. 
Pomorska l. Szmalenberg ",.. Nakłelska 23. 
Tyborski W., Śniadeckich 3. Szulze E: i 11ajewski T., Dwor- 
Świetlik J., Gdańska 27, tele- cowa 06, tel. 56. 
fon 1080. Szymczak J., Dworcowa 28, 
Winkler St., Król. Jadwigi 5, tel. .1122:.- 
tel. 2101. Temphn "'.. Grunwaldzka 6. 
teL ] 386. 
'Varszawski \Vł., Hetmańska 28. 
33, W oliński Wł., Bernardyńska l. 
Zimmermann M., Jagielloń- Glapa L.. Grunwaldzka 159. 
ska 50, tel. 803. Godek St.. Dworcowa 64. tele- 
Rakarnie. fon 1258. 
P H '-'!. dzk 9 l 4 4 Restauracje. Goclzwon 'n., 'Varszawska 17. 
reuss ., 'C1łera a 3 ,te. 3'. 
.,Adria". wł. Sulczyński :\1., C. A. Franke, wł. :M. Golińska, 
Dworcowa 24, teL 1544 kier. S1. Chart., :Mostowa 4. 
Bahr A.. Nakielska 13, tel. 1941 Gonczerzewicz 'Y., Zboż. R,- 
9 Beidatsch Ed.. Gdańska 45, nek 5, teL 1706. 
. tel. 57. Gordon Fr., Podgórna 27. 
Bernard R., ToruilSka 102. Górecka Zofja, Fordońska 105. 
B ielawsk i Ign., Szczecińska l. Grabowski
1.,Kabaret..Oaza", 
tel. 1774. Pomorska 19, tel. 951. 
Bloch J., Jana Kazimierza 8, Graj St., Zboż. Rynek l. 
Ra l tel. 2158. Greife Franc., ..Pod Lechem", 
szp e. Bluhm R., Leszczyńskiego 3. Szczeciilska 2, tel. 1575. 
.,Grakona", Opufry Gertner tel. 1455. Grzechowiak St., rest. Rzeźni 
i Ska, T. z o. p.. Petersona 13, Blaszek 1\1., Hetmańska 18, róg :\1iejsk., Jagiell. 49, tel. 1971. 
tel. 176. Sienkiewicza. Hammer Alw., Nowy Rynek 12. 
Reklamacje frachtów. Bociański 'V., Poznailska 19. "Harmonja", Hade Bolesł., Mar- 
. Bochański B., Dworcowa 84. cinkowskiego 12, tel. 1818. 
'Vagner L., 20 Styczma 22, Boron Fr., Pl. Poznailski 5, Hartwig .M., 11arcinkowskiego 2. 
tel. 1594. tej. 1510. Heller Fr., Dworcowa 59, tele- 
. Borowiak J., GrunwaJdzka 59. fon 992. 
ReparacYjne warsztaty mechan. Borowiak St.. rest. ..Zorza", Herzberg Kar., Szubińska 15. 
Bukowski St., Racławicka 5. Grunwaldzka 39. Hinze Julj., Nowodworska 28. 
Butowski i Ska, Gdańska 24, Braun "-anda, Kujawska 73. Jakob Maks., Kujawska 13. 
tel. 1559. Bronz J., "Strzejnica", Toruń- "Bar Ekonomiczny", kieroW11. 
Conrad i Gunter. Podolska 8. ska 30, tel. 755. Jakoblew 'VI., Jezuicka 18. 
tel. 1997. Brzozowska Jadw., Świecka 2. Jakubczak '\Vł., Jezuicka 24. 
. Gehrke Uh., Gdańska 142, tele- Buchh01z O., Bronikowskiego 17. Jankowiak St., Hotel Lengninf!, 
fon 229. Budzbon, wdowa, Król. Jadwi- Długa 37. tel. 335. 
Graczkowski Fr., Król. Jadwi- gi 17. ..JAR", Śląska 2. 
gi 27. tel. 1825, Butz J., Jagiellońska 12, te1.971. Jarnath J., "Złoty Róg", Grun- 
Haftkowski A., Toruńska 15. Bydlowski L., Długa 24, tel. 929. wa.ldzka 54, wejście Chełmiń. 
Janik St., Dworcowa 36, tele- Cbabowski T., Kasyno Obywa- JaroszYlIska L., Pomorska 5. 
fon 734. telskie. Śniadeckich 32. Jaśniewska M., Poznańska 34. 
Lewandowski Fr.. Podolska 25, Cieśliński R., Rycerska 15, tele- Jeżak Józef, Dworcowa 92. 
tel. 2207. fon 2054. Kadow Gertr., 'Yitebska 28. 
Labicki Maks., Gdańska 121. Cisewski J., "Ermitage", Dłu- Kalinowski W.. Wełn. Rynek 8. 
Nalazek L. i Powalik J.. Pl. Pia- ga 56, tel. 130. - Kalkstein-Osłowski, Jagielloń- 
stowski 13. Cymmer Z.. "Pod Lwem". ska 2, tel. 724. 
Niedbabki FI., Jagiellońska 20. Marsz. Focha 7. tel. 1890. Kamiński Tad., Nakielska 2 
tel. 1470... Czarnecki K., Ks. Skorupki 57. Kasyno Cywilne (Kasino Gesell- 
P6łgęsek }"'r., Pl. Piastowski 13. Dom Związku Zawodowego Pra- schaft), Gdai'lska 20, tel. 437. 
Puchowski Fr., Gimnazjalna 6. c0W11ik6w Kolej. R. P.. Do- KiełczYlIska Fr., Kordeck. 12. 
Radau A., nast. Fr. Goc, Ja- lina 3. Kociński Edm., Św. Trójcy 15, 
gielloilska 37, tel. 1109. Dom Czeladzi Kat., Zygmunta tel. 1144. 
RammeBracia, Grunwaldzka 24, Augusta 14. Kieper Ido, Bernardyńska 6. 
tel. 79. Domkek B., TargoW11. :Miejska, "Lunch", wl. Kirszblum Fiszej. 
..Sl\illostarter", Kogciuszki H. Podwale 5-7. Długa 28. 


Rafja (Łiko). 
"Surowiec", Grudziądzka 
teI. 1458. 


Raki. 
Hurt. 
Urbanowski L., Kwiatowa 
tel. 1426. 
Ramy. 
Patrz Obrazy. 


,,6ASJROnODlJA" 
HOIeli ReSlauracla 


właśc. : Katorski Hieronim 
ul. Dworcowa 19. 
Tel.: Hotel 340, Restauracja 841.
		

/adresy_193300077_0001.djvu

			Restauracje - Rewi
orzy ksiąg 


37 


Kleinert 1\1., \Vrocławska 7. 
Kłodziński Piotr, Grodzka 10. 
Kocerka Teod., Dworcowa 71. 
Kołodziej Franc., Ugory 48. 
Komarnicki E., Toruńska 156. 
Konioozka Br., Gdańska 108, 
tel. 2059. 
Kosmala \\
., "Czarny Kot", 
Warszawska 25. 
Kosmala \V., Lipowa 14, róg 
Matejki. 
Kozłowska 
t., GdaIiska 127. 
"Elysium", Kraski B. i Ska, 
GdaJlska 68, te1. 1171. 
Kreklau A., Grunwaldzka 44, 
tel. 1735. 
Kuczyński K., Śluza Kwi9.towa. 
Kujawski K., Kordeckiego 23 
tel. 425. 
Kujawski ,r., Fordollska l, 
tel. 1658. 
Langer \\"a1., Pomor::;ka 56. 
Łachecki A., Grunwaldzka 101. 
Łapowa L., Htary Rynek 21, 
tal. 1182. 
Łapa l\Iich., Hobieskiego 4. 
Libelta \
;.. Teof. :\lagdzi{lsk. I, 
tel. 12. 
Liermann H. i Ska, dawno '" erk- 
meister, Sp. z o. p., Jagielloń- 
ska 4, tel. 11. 
Limiński St., ,,:\lonopol", Gdań- 
ska 51. 


"MORSKIE OKO" 
właśc. M. Litkowska, Toruńska 12 
RestauracJa - Kawiarnia - HOlel 
SALA DO ZABAW 
- Pierwszorzędna kuchnia - 

 
 


)1ajerowicz J., Art. Grottgera l, 
tel. 1809. 
"Miodozdrój", JagiellOliska 7. 
"Miraż", l\iagdziarz K., Bocia- 
nowo l, róg S
czecińska 13. 

Iałecki St., l V Sluza. 
Matecki E., dawno Goerdel J., 
Długa 10, tel. 14. 
Meller J., Pl. Piastowski 17, 
tel. 1163. 
"Ameryka", :\Iikołajewski Z., 
Gda{lska 46. 
Mikulski J., Herm. Frank:ego 9, 
tel. 1944. 
l\1roziński :\1., Zygm.Augusta 30, 
tel. 225. 
Niemczewska St., Gdańska 184. 
Nowak J., Przyrzecze 14. 
Nowakowski K., Długa 47. 
Ogród Patzera, J. Biicker, Św. 
Trójcy 31 i 33, tel. 280. 
Orczykowski Zr., "Pod Lasem", 
Saparów 75. 
"Probus", wł. Piechowski Edn1., 
Stary Rynek 5, tel. 85. 
Piotrowski F., Wełn. Rynek 2, 
tel. 1672. 


Luckwald \V. nast., wl. Pomier- 
ski Fr., Marsz. Focha 20, 
tel. 173. 
Proporowicz L., 
zubiliska 19. 
Radomski A., "Pod Żeglugą", 
Herm. Frankego 17. 
Restauracja "Stare 
Iiasto" wI. 
Rataj Leon, Długa 47. 
r ReSl3uraCja "Resursa Kupiecka" 
BYDGOSZCZ 
uJ. JagieJJońska 13.-TeJefon 1916 
Sala do zabaw, ogr6d, kręglarnia 
Pierwszorzędna kuchnia i bufet 

 J 
Romancewicz Sz., :\1elch.\Yierz- 
bickiego 3. 
Rost St., Herm. Frankego 5, 
tel. 1607. 
RutkowskiA.,Grunwaldzka 179. 
RutkowskaA., Grunwaldzka 33, 
tel. 995. 


.111 Jan Rux 


Restauracja i Destylacja 


III Bydgoszcz. Poznańska 1 
Telefon 1306 


Schinke .Fr., Sowińskiego I. 
Schmidt A., Gdań::;ka 79, tel. 86. 
Schuleit H., Poznańska 20, róg 
Św. Trójcy. 
Schutz K., PoznaIiska 13, tele- 
fon 1408. 
Schwadtke Bracia, Zboż. Ry- 
nek 2, tel. 1666. 
Seehafer Helena, Pi
kna 34. 
Sikorski T., Grunwaldzka l, 
tel. 1507. 
Siuda Br., Pomorska 3
. 
Smolarek KI., Kujawska 1I8. 
"Ul", Bal', właśc. Śmigielski Cz., 
Gdańska 21, tel. 2125. 
Stachnik Br., Kujawska 81. 
Stachowiak Fr., "Bydgoszczan- 
ka", Herm. Frankego 7. 
Stachowska Z., Leszczyńsk. 45. 
Starzyńsl{i :\1., "Trocławska l, 
tel. 983. 
Stoeckman K., Nakielska 51. 
Streich Z., "Pod Lipą", Gdali- 
ska 158. 


Restauracja Obuwateiska 
wlaść: Słruensee L. 
BYdgos?;cz. ul. Dworcowa 11 
Telefon 1636 


- 
Dobra i łania kuchnia o kaldeJ 
porze - Smaczne obiad, i kolacje 
..... 


Strzelczyk Teofila, Jasna 22. 
Szara fińska wd., Kaszubska l. 
Szmelter .Nik., Dworzec Główny. 
Szylski J., ..Riviera", Nakiel- 
ska 88. 
Szymkowiak 1., Poczek. Autob., 
Pl. Kościeleckich 4. 
Tepper 8., Poznałiska 10, t.ele- 
fon 369. 
Thiem R., Udańska 143. 
Trzebiatowski Jutrzenka J., 
Saperów 103. 
Twardowski A., Pod Dzwonecz- 
kiem (Bratwurstgl6ckl), Par- 
 
kowa 2. 
 
Uliszewski T., Bronikowsk. 13. 
Urbaniak Kat., Toruńska 66. 
"Bagatela", wł. \Yalicki A., 
kier. Derucka. Fr., Jagielloń- 
ska 34, tel. 1945. 
\Vardacki Klemens, Długa 61. 
"Nowv Świat'" \Vechsler Bron., 
Gdańska 52. 
""ele Marta, Dworcowa 72. 
'\V t;:glarska Olga, Kujawska 53. 
\Yęglarski 'Vł., "Eąropejska", 
Nowy Rynek 5. _ \ 
\Vichert .T., "Stara Byd.goszcz", 
Grodzka 14, tel. 75. 
WiU Feliks, Śniadeckich 47. 
\Vlodarczak Fr., Dworcowa 77. 
\Vysocki St., .Tagiellońska 45. 
\,,"ysocka 1\1., "Do Pomorzank:i", 
Teof. Magdzińskiego 9. 
"Zagłoba", Grabowski .:\1., 
Gda{lska 10, t.el. 399. 
Zielsdorf Konst.. Bocianowo 51. 
Żółkiewicz A., Śniadeckich 35, 
tel. 1431. 
Zulczvkowa \n., Zygm. Augu- 
sta
 4. 


Rewizorzy ksiąg. 
Biały L., Sielanka l, tel. 232. 
Dobiejewski K., Pomorska 70, 
tel. 1039. 
Dywor A., Kołłątaja 2, t.el. 1895. 
Huzarski .:\1., Krasińskiego 9, 
tel. 599. 
Kaczmarek K., 
lostowa 12, 
tel. 1248. 
Kapturkiewicz \'-., )Iarsz. Fo- 
cha 17, tel. 62. 
Krenz L., Chłopickiego l, tele- 
fon 1509. 
"Labor", Sp. z O. o., oddz. 
w Bydgoszczy, Dworcowa 88, 
tel. 777. 
Singer O., Dworcowa 88, tel. 29. 
Stasiewski B., Herm. Franke- 
. go 7, tel. 1279. 
Vorreau G., )Iarsz. Focha 10, 
tel. 1259. 
\Vt;:glikowski Fr., Dworcowa 61, 
tel. 1224. 
Związek Zaprz. Rewiz. Ksiąg, 
Dworcowa 61, tel. 1224.
		

/adresy_193300078_0001.djvu

			38 


Ręczne roboty - Rzeźnickie składy 


Ręczne roboty. 
Lindner A., Długa 64. 
Renkawitz WaL, Długa 34. 
Scheerschmidt L., Sienkiewi- 
cza 39. 
WAlczyńska Wanda. Długa 42. 


Rolnicze artykuły. 


r,'" 
') 


"Agraria", wł. H. Halm" Gdail- 
ska 17, tel. 1049. 
Cohn ::\I., Unji Lllbelskil"j 7, 
tel. 157, 237. 
Dratwiński Cz., Ossolińskich 17, 
tel. 1736. 
Gieremek Fr. i Zieliilski K., 
)'Iarsz. Focha 12, tel. 752. 
Hahn .T., Kołłątaja 10, tel. 2181. 
Junk \Y., Dworcowa 10, tele- 
fon 709, 712. 
Kalka St., Śniadeckich 35, tele- 
fon 1431. 
Knkzyk )1., Poznańska 19, 
tel. 857. 
Landwirtschaftlicher Ein- und 
Verkaufsverein, Senatorska 3, 
teL 100. 
Landwirtschaftliche Zentral- 
Genossenschaft, Dworcowa 67 , 
tf'I. 291, 374. 1076. 
Less u. :\[eiser, Dworcowa 100, 
tel. 282, 283. 
)lasełkowski J ., Kordeckiego 18, 
tel. 188. ' 
Okoniewski St., Gdańska 55, 
tel. 248, 1249. 
Oser D., Gdańska 29, tel. fi7o. 
Poradzewski J., Kujawska -1-, 
t("l. 330. 
Radny R. i 
ka, 1IaJ'Sz. Fo- 
cha 28, tel. 2110. 
"Rolnik" w Bydgoszczy, 
pół- 
dzielnia roln.-handl. z o. o., 
Herm. Frankego 19, tel. 336, 
1336. 
Rzymkowski Z., Dl'. Em. \Yar- 
miliskiego 10, tel. 1787, 1793. 

chmidt i Szemke, Gdańska 24, 
tcl. 1311, 14ll. 
Sikorski P., )IłYliska 4, tej. 490. 
I"onnenberg Ad., Grunwaldz- 
ka 140, tel. 2268. 

trzeleckii Formanowicz, UdAli- 
ska 27, tel. 2309. 

zapira J., wł. ::\[endel :Szapira, 
Sienkiewicza 13, tel. 1245. 

zukalski St., Dworcowa 8, 
tel. 839, 1162. 
\\-awrzvński i Lechowski, Dwor- 
cowa' 54, tel. 1121. 


Rowery. 
F fi b l' Y k i. 
,Talu' \\"., Dworcowa 45, tele- 
fOll 1525. 
Tornów ,,-., Dworcowa 49, tele- 
fon 467. 
"-
'l
gała J., Grunwaldzka 35. 


, Rowery i warsztaty reparacyjne. Zamorowski Fr., Karpacka l. 
Bosk FI., Teof. l\[agdziI'isk. 18. Zybertowicz M., Kujawska 57. 
Hammer "T., Zboż. Rynek 7. ZYWE:rt 'Fr., Grunwaldzka 74. 


WILLY JARK, BydOosuz pat
:tg:;:
y. 
Dworcowa 45 - Telefon 1525 _' .., 
Rower y - Moto[ y k l e - M aszyny do SZy[) ' 8 Rzezblarsko-kanllemarsJne zakl. 
Glon Leon. Kaszubska l. 
.I . k . B P - 2 Job Jak., Rejtana 8, tel. 476. 
an!c 
 ern.,: ozn
nska O. Raczkowski F.. l\Jar:"z.Focha 36. 
Ja
l1C
l R., Ś1l1!?'decklCh 39. Strehlau Teofil, Ślaska 20. 
JazdzIewska \\., Grunwaldz-. - 
k fi 9 .

v. 
a 
 .. .... ... 
Kołecki D., Długfl 5, tel. 728. .:. Wodsack G. .:. 
Kordecki L., Grunwaldzka 75, .i. .:. 
tel. 1262. ::: :=: 
Reeck Jul., Dworcowa 21. .:. Bydgoszcz, Dworcowa 79 .:. 
}{osenkranz O., Długa 68. tele- .:. Telefon 651 .:. 
fon 911. ::: .i. 
. Kagrobki 
 
Amoczyk H., Cdailska 103, .:. .:. 
\\Tasielewski A., Dworcowa 41, .i. Granit - Marmur .:. 
l 104 ... ... 
J' te .. 7 .. e.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.i 
"yh;:gała J., Crunwaldzka 35. 


Rybackie przybory. 
Herrguth i Ska, Dworcowa 61, 
tel. 1224-. 
Sperkowski SL, Poznańska 6, 
tel. 1928. 


Rzeźbiarze - artyści. 
Dembek Brunon, Stroma J. 
Dorr Rych., Na \Yzgórzu lU. 
Gajewski T. i Trieber, Król. 
Jadwigi 13. 


KŁOBUCKI BRONISŁAW 
Ryby. art. rzeźbiHrz 
pracownia: ul. Gdańska 50 Tel. 1402 
D e t a l. m. prJw. Nowodworska 25 
13u1"\ . ' 
-\. , Chołoniewskie g o 49. Projekty i wykonanie pomnik6w, rzeib 
dekoracyjnych w parkach oraz wszel- 
Getke T., Zygm. Augusta 26. ki:h innychrzeżb, wchodzących w zakres 
Kulczyk )1., ł...okietka 17. sztuki kościelnej. 
Samowrowski J., Kujawska 82. Koźmiński 1301., Gdmiska 62. 
Scherbarth Em., Parkowa 3. \Yachowicz 
t., PomOl"ska 15. 
Tomke Paulina, Chrobrego 20. 
Urbano
"Ski L., Kwiatowa 9, 
tel. 1426. 


Rzeźnickie przybory. 
Patrz Jelita zwierz
ce i 
Ia- 
szyny rżeźnicze. 


Hurt. 
Wielkopolskie i Pom
rskie 
o- Rzeźnickie składy. 
wafzystwo Ryba.ckle, KWIa- Achtel A. \Y., GdaIlska 7."), 
towa 9, tel. 14-26. tel. 228l. 
A1brecht O., Kujaw8ka 28. 
\Y ę 
1 z a l' 
 i e. Andryszak B., Zboż. Rynek 7. 
Bydgoska" ędzar1lI3 ,Ryb,_ S
. Andrzejewski J., ChołoTliewsk.1. 
z o. .0., dawno Fr. Cwszynskl, Arkuszewska K., Pl. PoznaJI- 
Lokletkfl 17, tel. 975. ski 8. 
Bacon Export 'sakło, filja Uda{l- 
Rymarze. ska] 70. 
llarbknecht O., Peten;ona 9. Bacon Export Xakło, (;run- 
Cukier H., Dr. Em. \"armiII- waldzka 40. 
skiego 17. 13acon-Export 
akło, Grull- 
Kircher E., Zhoż. Rynek 4. waldzkfl 75. 
Krajniewski B., Dworcowa 60. Bacon-Export Stachowicz A., 
Lajd
'k St., Grunwaldzka 74. 
akło, Kujawska 41. 
)Jalak A., Dr. Em. Warmiń- Bacoll-Export, Podgórna 24. 
skiego 17. Bacon-Export, Błaszfl,k )1., Po- 
l'ajdrowski A., Pomor
ka 35, znmiska 19. 
tel. 106łJ. Bacon-Export Xakło, Zboż. Ry- 
NowaczyR 
l." \Vrocławska 3. nek 12. 
Podliński J., Sniadeckich 20. Barcikowski L., Wiatrakowa 21. 
Riemer Paweł. Gdańska 7. Bartig Gust., OdailRka {}7. 
Rosenthal K., LeszczyiIsk. ] 1. Blum Klara. Ślf!ska 23.
		

/adresy_193300079_0001.djvu

			Rzeźnickie składy - Rzeźnicy 


39 


Błaszak J., Bocianowo 36, tele- Krzvżaniak B., Łokiet.ka 14. 
todo]ny St., Grunwa]dzka 43, 
fon 1644. Krz;"żaniak St., Pomorska 70. tel. 2098. 
Bochvński Jan, ,Kaszubska II. t
. 874. Stodolny St., fi]ja :\fostowa 3. 
Bocie
k J.. fi]ja Sniadeckich 41, Kubaczewski F., Fordońska 6. Świetlik Anna, Senetorska .33. 
tel. 1548. Kucharski, Gdańska 77. Szpr
g]ewskiJ.,Sienkiewicza 40, 
Bociek J., Pomorska 28, tele- Kwasek 'Yojc., Chocim.
ka 9. tel. 1752. 
fon 1fi48. Lange Jan, Dworcowa 17. tele- Tchórz ::\1. 'Y., Długa 45. te]e- 
fon 1734. fon 2198. 
r FabrYka kiszek i wyrobów mięsnych " Legęziliski St., ::\la]borska 21. Tepper S., Poznailska 10, tele- 
.6!' R. Leichnitz L., Grunwa]dzka 121. f'm 369. 


 I. O Ił S O n I Ił Listopad H., Podwale II, t-ele- Tepper S". fi]ja G
rb
ry 14. 
mistrz rzeźnicki fon 2267. Tobo]ewskl Fr., Gdanska 146. 
Bydgoszcz, Dworcowa 67. Tel. 1258 Lubawy 'Y., fi]ja Udałiska 63. 'Yierzchucka 'Y". Karpacka 29. 
\. J Lubaw
-'V.. Teof. :\lagdzińsk. 9. Wiase Otto, Błehcka 36. 
Bonin B.. GdUliska 115, tel. 156. I:..uczak .rózef Szubińska 23. Więzowski Br., Podgórna 18. 
Bonin L., D,",orcowa 37, te!e- Lyskawa F.. 'Garbarv 27, tele- 'Yiniarski J., Gdańska 
04. 
fon 1757. 'fon 1543. . 'Yachowski J., ŚW. TróJcy 21. 
Bordanowicz K., TorUliska 27. 1\IachhoItz Herm., .Jasna l. tel. 1837. 
Bordanowicz R., Kujawska 39. Maciejewski J., "-esoła 9, tele- "-alczak Józef, Odailska 116. 
Borowski ,J., Długa 17, tel. 1917. fon 1284. \Yeyna W., Długa 74, 
el. 710. 
BudnarowskiT., 'YarszawskaI5. Makowiecki K., Ugory 50. "'ęclewskiAndrz.. Torun
ka. 148 
Chojnacki Br., Podgórna 23. ::\lańczak A., Xakie]ska 115. '''inowiecka P., Leszczynsklego. 
Chudv "T., Dworcowa 26, tf']e- l\1arzo] .rózef, Kujawska 68. róg ;\[arjacka. 
fon II;U6. 'Viśniewska '\'.,Koronowska 52. 
Chwiałkowski A., Dworcowa 34, Fabryka Wyrobów Mięsnych 'Vo]niewicz P.. Xiedźwiedzia 5, 
tel. 1565. M h f . k K d t
l. 1780. 
Czyżewski. Promenada 3. tele- at ea raO[ISZe oora Zvwert A.. Śniadeckich 33, 
{('\fi 806. . tel. 1534. 
Vekowski 'VI., ::\lazowiecka 9. mistrz rzeźnicki Zywert Alf., Pomorska 45, tele- 
Drażak Z. A., Grunwaldzka 148. Zakup bJdla. iwin i"hurtowa fon 2290. 
Fiojnacki BronisI., Orla l. sprzedai mięsa Zvwert A.. Xakielska 25, tel.246. 
Fridman Ita, T. 
lagdzińsk. 18. Bydgoszcz. Grunwaldzka 34 Z}'Wert :Fr., )lazowiecka 13. 
Frohwerk A., Król. .Jadwigi lI, Telefon 1053 ŻiIbka J., Stef. Czarneckiego 2. 
tel. 1811. Żubka Stan., Bocianowo 38- 
Frohwerk A., tiIja l! Dworc. 75. 1\Iączkowski .Tan, Szubiliska 31. . . 
FrohwerkA., fiłja 2, 
niadeck.49. ::\iączkowski Leon, L0kietka 25. Rzezmcy. 
(
aekci C., Grunwaldzka 62, ł ::\leinicke Fryd., Reja 2. Achtel A., Gdalis.ka 7:5. 
tel. 1407. l\Ieinike :F.. fi]ja Pomorska 1. A]brecht O., KUjawska 28. 
(
niewkowski S., Urunwa]dz- l\1iiIIer Otto, Sienkiewicza 50. Andryszak B., Zboż. Rynek 7. 
ka 77, tel. 2321. Nowaczyk Wł., Gmnwa]dzk.141 Andrzejewski .J., Gdańska 137. 
Gl'zegorzewska T., Ks. S]w- Owczar
ak H., Szczecińska 5. Andrzejewski J., Chołoniew- 
mpki 61. - Perlik 'VI., Senatorska 14, tele- skiego 52. 
(:utbier Br., Podgórna 36. fon 2137. Arkuszewska K., Pl. Poznali- 
Hprdel E., Tonuiska. 52. Piaseczna Stanisł.. Gdallska 114. ski 8. 
Biller J., Kujawska 61. Piasecznv \L, Grodzka 10. Barcikowski L., '\
iatrakowa 21. 
Rolka "'acł., Po.znańska 23. Pokora R., Długa 52. tel. 1643, Bartig G., Gdańska 97. 
Janowiak \n., Sw. Jaliska 6. 1906. Błaszak J., Bocianowo 36. 
.Jewasili::;ka :\1., PI. Piastowski 4. Pokora R., fi]ja ::\Iarsz. Focha 2, BochYliski J., KaRzubska l]. 
Jf:'zierski ::\1., Grunwa]dzka 187. tel. 1906. Bocif:'k Józef, Pomorska 28. 
.Jozwiak "\Tonika, Toruilska 82. Poliwodziliski \n., Sienkiew. 40. Bonin Bronisł., Odaliska 115. 
. Karamucki B., \Vełn. Rvnek 3. Pruss \V., Bocianowo 21, tf:'le- Bonin Leon, Dwor<:
owa 3,.. 
tel. 114. . fon 1575. Honin 'Va]enh T , l\Iiedza 2. 
Karomucki Br., fi]ja Z
'gm. RomaIi
ki L., Zboż. Rynf:'k 10, Bordanowicz K.. Tonlńska 27. 
Augusta 4-0. wejście Rycerska, tel. 714. Bordanowicz R., Kujawska 39. 
tel. 1l06. Rosenke K., Nowodworska 54. B'Jrowski Józef, Długa 17. 
Karwasz J., Hetmmiska 3. Schulz Bracia, Śniadeckich 55, Budnarowski T., "'arszawska fi. 
Kątny h., GnmwaIc:łzka 19. tel. 1446. Drożak Z., Grunwa]dzka 148. 
Kitkowski ::\iarjan, ,Jasna 33. Słomiliski Edm...Or]a 10. Eber]e Br., Rupienica 26. 
K]ettlm R., .Jagielloliska 32. Smeja Franc., Sw. Trójcy IR. Eljasz Józef, Jagiel10liska 30. 
KloIlowski L., Długa 40, te]e- SmoczYIiski '''ad., Ks. Sko- Fischer Erik, TOruliska 98. 
fon 2165. rupki 4u. . Friede P., Grunwa.ldzka 2. 
K]onowski L., Śniadeckich 20, Smoczyński ',"Rei., filja Kordec- ;Frost 'n., Kowodworska 54-. 
tel. 2165. kiego 13. Gaekel K., Grunwa]dzka 62. 
Kluck L., Tonu'lska 5. So]iński J., Poznailska 31, tele- Gierke Karo], Rieradzka 33. 
I
oc
rk.a .Józ., Dworco\\a 79. fon 377. Grzegorzewski St., Żuławy 9. 
h..oclemewska H., Różana l. Sommar R., (;dailska 43. te]e- Gutbier Br., Podgórna 35. 
Kosecka ':\1., Gda{lska 54. fon 104.3. Twicki Jan, Uajowa 33. 
Kruża B., Grunwaldzka 181. Spiegel Karo]. \Yarszfł.wska 4. Kadzban E., Poznaliska 23. 
Krzyżaniak J., Chrobrego 23. Rtenze] Rich., Rie]icka lO. Kątny 1., (
nmwaJdzkłł I fi.
		

/adresy_193300080_0001.djvu

			40 


Rzeźnicy - Skóry 


Kłosowski J., Grunwaldzka 19. 
Kocieniewski Fr., Róża.na I. 
Kokot Florjan, Jasna 16. 
Kordecki Cz., Chwytowo 8. 
Kretek L., Kozietulskiego 19. 
Lange Jan, Dworcowa 17. 
Ligęziński St., Malborska 21. 
Listopad Eljasz, Podwale II. 
Machholz Bernh., Jasna I. 
:Makowiecki K., Winc. Pola 6. 

lanikowski Fr., Nakielska 81. 
Mańczak Ant., Nakielska 115. 
Marzoł Józef, Kujawska 68. 
Mączkowski J., Szubińska 31. 
Mączkowski L., Łokietka 25. 
1\1einicke Fryd., Reja 2. 
Miiller O., Sienkiewicza 50. 
Nowaczyk T., Grunwaldzka 93. 
Olsiewski K., Grunwaldzka 64. 
Orcholski F., Kujawska 102. 
Ormiński Alojzy, Ułańska 16. 
Owczarzak H., Szczecińska 5. 
Parlow Paweł, Sieradzka 33. 
Perlik \Yład., Senatorska 74. 
Piasecznv \Ył., Gdal1..<;ka 114. 
Pokora Roma.n, Długa 52. 
Poliwodziński 'V., Sienkiew. 40. 
Pruss \Vinc., Bocianowo 21. 
Reich Wład., Łokietka 22. 
Romański L., Zboż. Rynek 10. 
Roszinalski Fr., \Viatrakowa. 7. 
Sadowski Jan, Kujawska 17. 
Schulz Wł., Śniadeckich 55. 
Słomiński Edm., Orla 10. 
Smeja Franc., Św. Trójcv 18. 
Smoczyński Wacł., Ks.
 Sko- 
rupki 40. 
Sommer B., Gdańska 43. 
Spiegel K., \VarszawBka 4. 
Stodolny St., Grunwaldzka 43. 
Szczeciński K., Ułańska 8. 
Szulczyński Cz., Pomorska 23. 
SZllłkiewiez l., Pl. Józ. Wey- 
ssenhoffa 3. 
Świetlik J., Bart,. Głowack. 7. 
Tchórz 
Iordka, Długa 45. 
Tepper Sylw., Poznańska 10. 
'Vacbowski J., ŚW. Trójcy 21. 
\Valczak Józef, Gdałiska 116. 
Węclewski A., Toruńska 150. 
Wierzchucki \Vł., Karpacka 29. 
\Vięzowski Br., Podgórna 18. 
Winiarski Józef, Gdańska 104. 
Zmich Robert, Toruliska 32. 
Zywert Alojzy, Nakielska 25. 
Zywert Alf., Śniadeckich 33 
?,ywert Fr., Mazowiecka 13. 
Zubka Br., Sienkiewicza 46. 
Żubka Julj., Stef. Czarneck. 2. 
Żubka Wład., BOcianowo 38. 


Rzeźnie koni. 
Preuss H., Sieradzka 39, tel. 434-. 


Samochodowe części. 
..Autoarma", fabr. świec "Ha- 
Be", właśc. Beitsch H., Zdu- 
ny 6, tel. 1824. 


"Auto-Parts", Gelbfisch Paweł, Siatki do włosów. 
Dworcowa 17, tel. 711. Hurtownie. 
Bl


. Ska, Gdańska 24, Demitter W. E., NakielBka 
Janik St., Dworcowa 36, te1.734. 
Seifert i Foerster, właśc. Seifert 
K. i A., Gdaliska 28, tel. 1332. 
Stadzie Automobile, Sp. z o. o., 
Pl. \Volności l, wejście Cdań- 
ska, tel. 1602. 


Samochodowe warsztaty repa- S . . 
racyjne. lecI. 
Butowski i Ska, Gdańska 24. Herrgutb i Ska., I:5p. z o. o., 
tel. 1559. ' Dworcow:a 61, tel. 1224. 
Conrad i Glinter Podolska 8 Sperkowskl St., Poznmiska 6, 
tel. 1997.' , tel. 1928. 
Janik St., Dworcowa 36, tel.734. 
Lewandowski }
r., Podolska 25, Sieczkarnie. 
tel. 2207. K l . k . J P . ka 32 
Ł b . k . ,.... k Gd ' k 121 u lszews l ., oznans . 
a IC l 
Ha B., ans a . S . k . . Ś t . ........ 
1\ !I " ł śc G k k .. lecZ arnIa l ru ownla, .l."owy 
" agneto, wa . xracz ows l Rynek 5 t l 1318 
F., Król. Jadwigi 27, tel. 1825. ' e. . 
Specj. Parowy Zakł. Wulkaniza- 
cyjny, wł. Nalazek L. i Powa- Siodlarskie wyroby. 
lisz J., Pl. Piastowski 13. Patrz także Rymarze 
Ni:

a
4

:I., Jagiellońska 20, Flor

 A., 
ezuicka 2, tel". 
830. 
S rt " K '. k . 11 KraJllIewskl B., Dworcowa 60. 
" amosta er, OSClUSZ l . Malak A D' E \\T .. k' 
Seifert i Foerster, wł. Seifert K. .l. go 17" l. 
m. armms le- 
i A., Gdańska 28, tel. 1332. ....T . dro . k . B Dw 2 
St d . A t b ' l S .l....aJ ws l., or<>owa 7, 
a le u orno l e, p. z o. o., t l 1060 
Pl. \Volności l, wejście Gdań- No':
czvk '1\1., Wrocławska 3. 
St ska , tel k .lj02 ic d k' 15 Podliński J., Śniadeckich 20. 
. raszews l ., Ol' ec lego . Riemer P., GdaIiska 7. 
Samochody Rosenthal K., L
Bzczyńsk. II. 
. . t . , ZamorowscyBracIa, Karpacka I. 
Butowskl l Ska. (",danska 24. Zybertowicz ]\f., Kujawska 57. 

el. 1.559. . Zywert Fr. i Ska, Grunwaldz- 
Sełfert l Foerster, wł. S81fert K. ka 74 
i A., Gdańska 28, tel. 1332. . 
Stadie Automobile, Sp. z o. o., 
Pl. Wolności l, wejście Gdań- Sita. 
ska, teL 1602. W 
- rób. 
S Sperkowski St., Poznańska 6. 
amochod. cięż. wypożyczalnia tel. 1928. 
Bonia, Nowodworska 48, tele- 
fon 2193. 
Grosse H.: Sienkiewicza 54, 
tel. 1031. 
Pokoln, mieszko pr. I:5Ieroca 10, 
tel. 1992. 
Przewóz wszelko tow. samochod. 
cięż., Kujawska 5. . 
\Vema Ad., Sieroca 5, tel. 2209. S P l' Z e 51 a z. 
Bobowski T., \Vełn. Rynek 8. 


Samochodowe kursa. 
Kochański Zygm., 3 Maja 
tel. 1185. 


Sery. 
F a b l' Y k a. 


AUGUST LATTE 
Hurtownia i FabrYka Sera 
Grunwaldzka - TeL 1108. 
WędlinJ, marynaty, konserwy rJbne 


19. 


Siatki druciane. 
Patrz Druciane wyroby. 


Siatki jednolite. 
. 
Bracia Schlieper 
22, Gdańska 140 - Telefolł306i 361 
. 


Skóry. 
F a b l' Y ki. 
Buchholz L., Sp. Akc., 
ry 2, tel. 36, 1371. 


Garba- 


Centrala Skór 
Bydgoszcz, ul. T. Magdzińskieg04 
Skóry i przybory szewskie 
Handel Skór, dawno Dmugela- 
tes, J. BolowBki, Batorego 4.
		

/adresy_193300081_0001.djvu

			Sk6ry - Stacje benzynowe 


41 


Sk ' I przybory szewskie 
Ol"}' i slodian kie korzystnie 
p o l e c a: 


Feliks Dolczewski 
dawniej Ludwig Buchholz 
BydgoszCZ - ul. Przyrzecze 2 
obok Fary, Teiefon 111 


Dvkier 'VI., Pomorska 28. 
Fiorck A., Jezuicka 2, tel. 1830. 
Kohn Cha.skiel, Długa 35. 
Krajewska R., Pomorska l. 
Kulik Augustyn, Długa 15. 
Peek K., Dłnga 59. 
Polska Hurtownia Skór, Dłu- 
ga 18, tel. 1084. 
"Polskóra", Jezuicka 14, tele- 
fon 1349. 
Rotman Hune, Hetmańska 16. 
Rubinstein S., Dworcowa 85, 
tel. 1927. 
I" 
Józef Smuiyk 
Skład sk6r i przybor6w szewskich 
Ul. Długa 30 - Telefon 1585 

 
 
"Trójkąt", Fabr. Garbarska 
w Łodzi, skł.fabr. Gdańska26, 
tel. 2318. 
Centrala Skór, wł. \Vannau F., 
Teof. l\1agdzińsk. 9, tel. 1807. 
Wawrzyniak P., Rybski Szcz., 
\Varszawska l, róg Śniadeck., 
tel. 689. 
Skóry surowe. 
Gutkowska .:\1., Pomorska 45, 
teI. 1857. 
Haute- u. Fellvel"Wert.ung der 
Fleischereigenossenschaft, Sp. 
z o. o., Jagiellońska 49, tele- 
fon 944. 
Leyser 1\'1., Kujawska 34, tele- 
fon 1796. 
Lipszyc Bracia, Marsz. Focha19, 
tel. 2079. 
Lipszyc Haj., :Marsz. Focha 12, 
tel. 1642. 
Prylińscy Bracia, Promenada 2, 
tel. 693. 
Voigt P., Marsz. Focha 28, 
tel. 1441. 
Skórzane wYroby, galanterja. 
Składy. 
Białon Helena, Dworcowa 25. 
Bigasil'lska J., Gdańska 51. 
Drzewiecki Zvgm., Gdallska 73. 
Filipiak W., 
Stary Rynek l. 
Jesion .!VI., Grunwaldzka 27. 
Kielczewska A., Gdańska 25. 
Kirche.r Em., Zboż. Rynek 4. 
Groszowy Targ Poznat
ski, wł. 
Kłosowska K., Stary Ryn. 20. 
Kuczyński Br., Dworcowa 14. 


Liermann H. i Ska, "p. z o. p., 
Jagiellońska 4. tel. II. 
l\1ielczarzewicz B., Dworcowa4i. 
Sajdak \\'acl., Chrobrego 2. 
Schmidt A., Gd.allska 79, tel. 86. 


Lemańczyk Z., DworcowH 35. 
Musiał L., Długa 29, tel. 1133. 
Najdrowski B., Dworcowa 27, 
tel. 1060. 
Nowakowski St., Niedźwiedzia 7. 
Podliński .J., Śniadeckich 20. 
Psiakowski Karc., Odaliska 69. Spirytus. 
Riemer PanI, Gdańska 7. . 
'Vróblewicz F., Dworcowa 67. R Q z I e w n I e. 
,\\Tyroby skórz., galanterja Zakł. Franke C. A., K!>. Ad. Czarto- 
Wychow. w miejscu Piasto- ryskiego 4, tel. 69. 
wem, Dworcowa 2. Państw. :.\[onop:>l Spirytusowy, 
Ziegelski B., Pl. Teatralny 2. hurt. nr. 44 w Bydgoszcz
-, 
Zywert Fr. i Ska. Grunwaldz. Gdańska 140, tel. 1319. 
ka 74. 


Skrzynie. 
F a b ryk i. 
:Mitschke i Ska, Toruńska 89, 
tel. 18. 
WiśniewskiAlfr., Nakielska 183, 
tel. 2262. 


Smary. 
Patrz Oleje mineralne i techn. 


Sportowe przybory. 
F a b ryk a. 


r 


" 


Bydgoska fabryka Pasów 
i Arlyłnłów SportowyCh SP. l O. O. 
BYDGOSZCZ, ul. Hetmańska 30 
Teiefon 2269 Teiefon 2269 


S kła d y. 
Krause 'Y., Długa 23, tel. 948. 


Smołowcowe przetwory. 
Appelt Aug., wł. Appelt Otto, B P A U L 
Karuszewicza 8, tel. 109. · 
Aron E. i Co., Jagiellońska 40, B Y D G O S Z C Z, ul. Dworcowa 1
. 
tel. 45 46 356. PrzY
IT sport
we oraz ł:eperac]e 
, , tychże, bielIzna Igalanter]amęska 


. 
BRACIA SCHLIEPER 
Hurtownia materjalów budowlanych i opa- r 
 "' 
łowych - Cegielnia - Fabryka papy F ABR'\: KA SPRĘŻYN 
dacho':


h 

ł'2::;l

e::n"J
h I gJP- G U S T AW R E H B E I N 
Telefon 306. Gdańska 140. Teie(on 361 
. 
Sól. 
Kanicki A., Gdańska 140, tde- S p r z e d a ż. 
fon 2
,5I.. . . Apt, Dr. Em. \Yarrnil1skiego 5, 
"Polrux , "łase. }bkulskl P. tel. 229I. 
i Rux J., Poznańska ], tele- Dietrich E., OdUlIska 78, wl.782. 
fon 1303. Sperkowski St., Poznallska fi, 
tel. 1928. 
Tugemann A., Dworcowa 62. 
tel. 796. 


Impregnacja T. z o. p. 
Centrala Bydgoszcz 
Marsz. Focha 4 - Telefon 1214 i 1215 
(Plac Teatralny) 
Fabryki papy, smoły i t. d. - Sprzedaż 
wszelkich materjał6w budowlanych 


,,
port-Muzyka", Trocka Br., 
Jezuicka 3. 


Spożywcze artykuły. 
Pat,rz Kolonjalki. 


Sprężyny . 
F a b ryk i. 


Gdańska 58, BYdgoszcz, telefon 941 


Spirytualja. 
Specj. składy. 
Bosiacki Fel., Poznańska 4. 
Fiathe H. B., Poznańska 13, Stacje benzynowe. 
tel. 1408. Stacja benzynowa Bern.ardyil- 
Goerdf'l J. J., wła.śc. :\latecki E., . ska, róg Zboż. Rynek. 
Długa 10, tel. 14. Stacja benzynowa Gdańska 142. 
Gonczerzewicz \C, Zboż. Ry- Stacja benzyn. JagiellOllska 14. 
nek 5, tel. 1706. Stacja benzyn. Król. Jadw. 2.. 
Kaczmarek 11., Gdańska 39, Stacja benzyn. 1Iarsz. Focha. 
tel. 1563. róg Św. Trójcy. 
Leistikow C., Gdańska 40, tele- Stacja benzyn. Pl. Poznański. 
fon 851. "Benzynopol", Podwale 3.
		

/adresy_193300082_0001.djvu

			42 


Stacje obsługi samochodó,,' - Sukno 


Stacje obsługi samochodów. I Fischer J., Podwale 12. 
..Standart Xobel", Sp. Akc., I Glesmer Br:, Ułallska 6. 
kom. Leśniczak L.. Gdańska76 Goc Antom, C'hwytowo 8. 
, Grajnert T., Gdail:;:ka 144. 
Starzyzna. Gralewski W.. Wały Jagiell. 17. 
Grams P., F:zczeci6.ska 2. 
Patrz Komisowe domy. 
Gronau P., Lipowa ]2. 
Stocznie. Giinther J., .TorUllska 15. 
( 
 t \\ T ' T . k 125 t I Hanczvk J., Sląska 24, tel. l J 59. 
AU1no .. OrU11S"a ,e e- Hade L:. Pomorska 30. 
fon lR13. I J 11 . ]'F P . t k' 4 
Llovd Bvdgoski, T. 
\.., gł. biuro t k 0{:8 {l k:' R on
V' ows pIerO l' 
Grodz'iut 17-19, tel. 259, 471, j ' J a nk u O\\" k S.l ,\ " .. aS .111 1 C. k 0 2 a l . 
4
? a ows -l ., ",IUa( ec. . 
l_o ' , .Tanowicz D., :.\Iarsz. Facha 32. 
Stolarnie dla robót budowlanych. Janowicz. T.. 
zubiliska 71. 
J k . A P I 13 ' ]5 I Jarz(.:bskl .:\1.. 
Iaska 31. 
. aWOrs"1 ., I'Omenal a l ' K k . 
 D " E 
t I 1 3]4 . ac
ors:l 

.. r. 'Ul. \\al'- 
e.o,. 'k Ił 
..Rika", 'Yielkop. Tow. BudowI., I K mLI
"a .Ie!r I" 'a 8 
S. A., .:\Iarcinkowsk. 7. te1.172. K an
) 1. 1 . T ., 
 T IPO k \\ k '. g 
anlec.U . ., . ac O\V,;; "le u 14. 
Kanitz Fr. ,Pomorska 15. 
Kaspro'\\.icz A., Sowińskiego 30. 
Kasprowif'z H.. X iegolewsk. lJ. 
Kasprowif'z K., Poznańska iłO. 
Katz Rich., Kościuszki 8. 
Kaźmierczak f;tef., Flisaf'ka ]. 
Kempa .T., Pomorska 15. 
Kierzkowski L.. Gdat'J.ska 44. 
Klabecki Fr., Bocianowo 16. 
Kochał-iski F., Karpacka 7. 
Kosif'ki T.. XO'\\.T R,-nek 3, 

 tel. 1213. .. 
/. Kosmowski A., PI. Piustowski. 
Kośmidf:'r J.. Pomorska 15. 
Kowalewski .J., UdaJIska 22. 
Kruczkowski A., Gl'udziądzka25. 
Kruiyński P., Pomorska 30. 
Krz"iniński Fr., Ch,,,/\"toW'J 12, 
Kul)erski St., XiegolEwvsk. 22. 
Lewandowski K.. Łacznik 16. 
1Iagdański L., Korde
kiego 13. 
.:\lamach 11.. Podgórna 7. 
}fichalski F., Pomorska 15. 
Bohlmann H., (;linki 15. l\Iikowski C., Poznańska 9. 
Bronikow8ki E., Xakielska 135. l\lo8zkowicz N., Grudziądzka 29. 
Biirchel 
t., TOI"l1l1ska 15. )lyśliwiec Idzi, tidańl"ka 87. 
CzechowskiF., 3 }łaja 7. . Najdrow::ki A., Pomorl"ka 35. 
Dawictowski .J., 
\Ialborska -ł-. I ' Najdrowski J., Gdańska 64. Studnie. 
Dietrich \\"., Różana 5. I\owak L., Marsz. Focha 34. B u 110 wa. 
Dominikowski J.. Poznaliska 20. Kowicki A., Kujawska 75. K b A G Id k 16 
I 'Xowiński A., 3 )laja 10. o us ., runwa z a . 
r , .. " Olejarczyk Fr., Kordeckiego 13. r . 
JedynaPolsko-ChrzeSCl)ańska Olejarczyk P., Kordeckiego 13. K. KOPCZYNSKI, Bydgoszcz 
SK Ł AD N I[A S UnOW[ÓW DL A Ol!;'ze
ski .fr., _
romenada 33. ul. Gdańska 180 Telefon 295 
II OrłOWICZ Oj., (Trunwaldzka 59. P d . b . t . . l d . e ' 
Ó O k . r ' d ' k ,.., rze SIl' 10rs wo Wiercenia S u Zl 11 
STOL " nIY I POKn. IAWOD W rłows I . ., <. ans "a 10/. izakladaniawodociąg6w. Skladpomp_ 
H I Orłowski L, DW:}l'f'owa 60. 
PałaczYlIski A., Pomorska 15. Kunau E., Grunwaldzka ] 93. 
Paw
łcza.k Fr., J.acko,;sk. 32. LundH., Sobieskiego 6, tel. 249. 
UL. GRODZKA 21. TEL. 492 Perh.k" 
., Pod
orna 28. Orłowski Jan, Xowa 2. 
P
trlCh . ("., B.oc18,.nowo 39. Pech LeollflJ'd, 3 )faja 8. 
PIaSeCkI Fr., Zboz. Rynek l. 
I Piotrowski A., Niegolewsk.24j26 
PiskuIski J., Grudzi.,!dzka 17. 
Poppe H., Sowińskiego 4. 
Popławski Z., Karpacka l. 
Putz Fr., Śniadeckich 48. 
Rachow E., Szubillska 2L 
.J Ramp.,k. -t. tel. 627. 


Stolarnie. 
Balcer K., Grudziądzka 4. 
Baumann J.. Kossaka -17. 
Bernurd \r., Król. Jadwigi 
Białka J.. Grunwaldzka 109. 
Bielicki J., Bahia Wieś 14. 
Rłaszczyk \n.. 3 1Iaja 6. 


r 
Wojciech Błaszczyk 
mistrz stolanki 
Fabrykacja mebli wszelkielr0 rodzaju 
Bydgoszcz, Marsz. Focha 16.Tei.303 
'-..: 


wł. E. Dzionara 


Poleca: Forniel')', plyty klejone, kleje, 
szelak, narzędzia stolarskie, piły, oku- 
cia meblowe i budowlane, zamki 
i antaby, zawiasy taśmowe i zwy- 
czajne, wkrętki, gwoździe, sosnowe 
deski stolarskie, szalówki, okucia do 
trumień i wszelkie przedmioty w za. 
kres stolarstwa wchodzące po prz)'- 
stępnych cenach. 


\. 


Rejentowicz K., Dr. Em. "'ar- 
mińskiego 15. 
Roszak H., Kaszubska 31. 
Rożuński W., Dworcowa 44. 
Ruciński J., Dr. Em. '''arm. 12. 
Schmidt J., Pomorska 15. 
Schmidt L., Grunwaldzkn 39. 
Schulz Al., Pomorska 30. 
8chiilke J., l\'l.arcinkowskiego H. 
Siernicki C., Szubińska 35. 
Sitarek St., 
trzelecka II. 
Simlowski B., .Jasna II. 
Słomiński E., TOl'l.ulska 8. 
SoboC'zyński F., Ks. Skorupki 14. 
Sprada KI.. POZllfni.ska 20. 
Stockmann (:., Pomorska 29, 
tel. 664. 
Sumzalski ),1., Kwiatowa 2, 
tel. 1087. 
F:uplicki 'V., Pomorska 15. 

zczepański E., Podwale 9. 
F:zcz
niak St., 9cta.llska 91. 

zulczewski J., Sniadeck. 46. 
SzvmaTl.ski Br., Chwvtowo G. 
Ś
iątek J., Pomorska 15. 
Świetlik .T., Nąruszewicza 3. 
Vielhaber J., JagiellOli.ska ]2. 
\\"elkp A., Racławicka 13. 
,,\TieloszvilSki F., Chocimska II. 
Witt Ł:, GdaIlska 3. 
"Vloch A., Leszczvł-Iskiego 35. 
'Yolfram, 1:gory 6'. 
"'oif'ik T.. Śui
deckich 2L 
"'ybrański \Y.. Sienkiewicza 56. 
"'yrzykowski T., Grunwaldz- 
ka 23. 
Ziółkowski FI'., )[azowiecka u. 


Strojenie fortepianów. 
Patl'z Fortcpiany i pianina. 


Strzeżenie. 
"Potow" , PozllaTl.skie Towarzy- 
stwo Strzeżenia z o. p., Bato- 
rego I, tpI. 1307. 


Sukno. 
S k la d y. 
"bon march e" , Sp. 
 o. 
GdailSka 24, tel. 1599. 
Bydgoski Dom Towarowy. 
Gdailska 15, tf'1. 17, 354. 


U."
		

/adresy_193300083_0001.djvu

			Sukno - Szewcy 


43 


Fabryczny Skład Sukna. )[ich- 
lewicz \\ " DWOl'COWS 39, T p., 
tel. 1469. 
Ferbel' Th., wł. Tomaszewski T., 
Udańska, róg Cieszkowskiego. 
tel. 619. 
Hersztadt S;vma, Dluga 72. 
Junko
ski K. i S
>n w Bielsku, 
skI. fabr. .JugieJlOlJska 2, tele- 
fon 264. 
Kutsche A.. wł. Steinborn Fr., 
Gdailska 3, tel. lWI. 
J[uteccv Bracia, Dom Towarl)- 
wy, Sta1'Y R
'nek 17. tel. 231. 
:\[olenrla G. i Syn, fabr. sukna 
w Bielsku. skł. fabr. Oelml- 

ka II. tel. 2192. 
Simon Leop., B
torego 6. 
\Yilczewski .J.. Sw. Tró.ip
' 30, 
tel. lIS!':. 
Zi
tak K.. Jlostowa (i. 


Surowce - Szmaty. 
Przybylski T., Artylpryjskl1 3, 
tel. 1074. 
Le,,;ZeZYIlSka Hurtownia Surow- 
ców: R. Lflska, Leszno, oddz. 
w 13ydg.. \rtylm,.,'jska ] I. 
tel. ] 73S. 
Wielkopolska Centrala Surowców 
"Surowiec"B ydgoszcz,Grudziądzka27, 33 
Telefon 1458. Adres telegl'. "Piassaya" 
Zał. 1914 r. Domy własne. Dostarcza 
suruwce szczolkarskie, tapicerskiI.', pO- 
wroźniczl.', oraz worki kokosowe do węgla. 


Sygnały kolejowe. 
Fipbrandt (
. i f'ka. Sp. z o. o., 
Urunwalelzka 32, tel. 182, 
lR3. 186. 


Szamotowe cegły. 
Aron E. i Co.. Jagic]J
(lska 40.. 
teł. 45, 46. 356. 
,.Impregnacja", 1.'.]- o. p., biuro 
glówne: ::\Iarsz. Focha 7, tel. 
1003, 1214, 1215. 
Rchlieppr Dmcia, nrłfl.łl:=ka L 40, 
tpl. 306, 3CH. 
Szamotowe 
iece. 
. 
Bracia Schlieper 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 
. 
\Yitte Fr. i )1. Radziński, l
dail- 
ska 112, tf'l. 39S. 
Szczotkarskie narzędzia. 
..Rurowiec", Orudziądzka 33. 
tel. I-t5S. 
Szczotkarskie surowce. 
..
llrowiec", \Vielkopolska Cen- 
trala, Grurlziądzka 33. tele- 
fon 14;;8. 


Szczotki. 
W Y l' Ó b. 
Apt, Dr. Em. \Yarmiilskicgo 5, 
tel. 2291. 
Funk O., Udatlska Si. 
Gajewski FL Podwale 3. Szewcy. 
Uujewski X., Urodzka R. Andrzejewski ,J., Kaszubska 16. 
Cajewski Zygm., St.rzelecka 59. Augustowski A.. Kujawska 22. 
Hoffrr..ann Artur. Orla 48. Barczewski A., Sobieskiego 2. 
Jloffmann H.. Podgórna 7. ..Bflta", Polska :O;p. Obuwiłł, Pl. 
Teatralnv 3. 
G. A. M A Y H O L Dl Bagol'ski ,j" Piptra Skargi R. 
Fabryka szczotek, pędzii i szczotek! Behrendt Fr." Sniadeckich 39. 
staiowych, sprzedaż drzewa do szczotek Brzeczek .J., 8ląska 36. 
Tel. 2296 za! 1862 P.K.O. PoznaiI 21 3.K!8111rzeczek \\'1., Konopna 35. 
BYDGOSZCZ ."'iplkie Bartodzil.'je . Mala 2. Brzezil'1ski J., Promenada 25. 
Ostatni przystanek tramwajowy Brzostowicz Fr., Gdańska 26. 
Pa kentrege I' \\-. ,:\[agdzil'iskiego 9. Budniarfrowsk. IS. 
Szymm'l
ki E., Gdałiska 46. (

lewmskl 
 '!" mt:ł:akowR 19. 
CIesiak 
L, SmadecklCh 39. 
Fabryka Szczotek i Pędzli 
z
czyk R:. ?arb?ry 21. 
i sprzed.surowcówszczotkarskich CZleszewsk
 St.. t.ro(.lzka 2. 
L RZESZEWSKI Der
gow
kl
 J., TorulIska 13. 
. DonarakI .:s;.. Pomorska 3. 
Bydgoszcz, Jezuicka 16. Telefon 14- 2 7. Dreja>'! Jl.. Kasznbska 15. 
S ki h ty DUl'ny .1., Podgórna 25. 
z ane u . Dvlik .J., Kl"ÓI. Jarlwigi.. 
\\'ielkopolska Huta Szklana, \L F£m..<;ki P.. Śniadeckich. 
Pasikowski, Tomńska 30S, Figel A.. Sipl'Oca 22. 
tel. 
325. ....,. Ceppert J., Orla 
. 
SkładUlca fabr. szkla lJ]SCle, GliicksmaIUl Fr., Srednia 51. 
Sp. Akc., Rklndn. w Byd- (
Iażew::;ki Tgn., Udmlska 64. 
goszpzy, Dworco,,'a 
3. teł.41l. GGlil'lski A., Xowodworska !. 
(1-ondek Szcz., Hetmańska K 
Gm'nas J., Pl. Poznański i. 
nrygrowicz A.. KOI'onowska 3. 
10, C:rzemski ::\L. Xukieloka 2i. 
Józefiak K., i;w. Trójcy 1
. 
Kaldan J., Bocianowo 28. 
KamilJski B.. DworcO'\\-'a 7. 
Kanoniczak \\-l.. \Yar,,;zaw::;ka G. 
KarpilIski F.. Leszczyńsk. 23. 
Ka,,;przak J., Grunwaldzka 29. 
Kili1lski 
t., Gdml
ku 43. 
IGimek \\'.. .Jana Kazimierza 5. 
Klosowski \VI., Pomorska 23. 
Kocon Fr., Crun'\-\aldzka i9. 
Koczorowski .T.. Kujawska ]3. 
KoczU[' FI'., Pod Blankami 40. 
Kozielczvk S., Promenada 8. 
Krause :-\., Kordeckiego 1 S. 
Królik Fr.. Grunwald£ka 57. 
Kruba J.. Xakielska 35. 
Krzv'\vdzillSki J.. Ślaska It. 
Kuc'zyt'lski A., D:}]n'o"sk. 1
. 
Kucz\
t'lski Fr., Długosza 7. 
KmUlilski F., 
w. Florjanfl 4. 
Kujuwa R., DworcowH 7. 
Kuklillski J.. LubpIska 31. 
Kulesz \\'1., Dw;)rf'owa 33. 
Kurc E., Różana 4. 
Leśniewski :\1., Sienkipwiczu 10. 
Lewandow
ki B., Bocianowo 19. 
Lulkow8ki .J., Bocianowo 31. 
Liidtke R., FordoiIska 24. 
Lukaszewski K.. Graniczlla 23. 


Ślusarnie. 
Balcer Cz., {;dałlska 139. 
Bal'che Fr.. Jl.lgiellOliska 
tel. 1365. 
Blesz:n-łski J.. Hetmałl:"ka 
Chcla'sillski A.. :::;w. Trójcy 
Czarne('ki \n.. K',ściuszki 
tel. 1586. 
DobcZVJJski L., Gdał-l",ka-::ą3. 
Haftkówski 
\.. Tm'Ullslm 15. 
Uiinter i Conrad, Podolska 8. 
Kalito'Wski Izvd.. Gdall",ka 43. 
Kocikowski J
n. Udatlska 121. 
Kordepki Leon. Xakielska 23. 
Kowarz ,J.. Sienkiewicza I. 
Krause Paul. Gdflt'lska 7ti. 
Lewandowicz K., Chwyt owo 14. 
Labicki :\[aks., Gdallska 121. 
Litewnik F., Hetmailska 20. 
)[unikowski Jan, Kościuszki 41. 
Xowacki Fr., Kozietul!-;kiego 25. 
Reimeł' R., 3 ){vja 5. tpL 574. 
Sc]mlz Paweł, Rw. Trójcy 35. 
8chwirz F.. Pod Blankami 26. 
Siwkowski A., Chrobrego 26. 
Slomił-lski J., Dr. Em. "-IU'miń- 
skiego i, tel. 831. 
'femplin \\-, , l
runwaldzka 6, 
tel. 13S6. 
Turzański A., KOŚf'iu:,:zki 11. 
Urbuniak K., Pozllałlska l. 
"-al'szpwski \\Tł., Hetmmlska 28. 


".oliński Wł., Bernardyńska l. 
\Vróblewski .J., Dr. Em. "'al"- 
mińskiego 17. 
Ziemey Rysz., Pomorska 44. 


22. 
15. 
18,
		

/adresy_193300084_0001.djvu

			44 


Szewcy - Szyldy - Malarnie 


Łukaszewski 
I., Śląska 14. 
Łukaszewski St.., Dworcowa 57. 
:\lachnikowski A., Kujawska 44. 
:\Iajewski W., Jackowski
go 19. 
:Makowski B., 
owy Rynek 5. 
}Iakowski St., Gdańska 150. 
Matuszewski J., Śniadeckich 59. 
Matyszkiewicz St., Malborska 7. 
)lclIer J., Grunwaldzka 52. 
l\IeIUling H., Bocianowo 37. 
Michałek St., Sieradzko, 19. 
Michniacki J., Pomorska 14. 
Muszyński St., Przyrzecze 12. 
l\fyszkowski J., Story Rynek II. 
Najdowski J., Grunw8ldzka 105. 
Napierała Fr., Lubelska 13. 
Nawrocki 8t., Ugory 37. 
Nowak 
I., Szubińska 19. 
Nowakowski St., Al.l\Iickiew. 5. 
Kurkiewicz Br., Crllańska 162. 
Ostrowski P., Nakielska 27. 
Ostrowski Z., Farna 6. 
Pankratz R., Garbar
- 30. 
Parzy!Oz Fr., Pomorska 53. 
Paszek Fr., Gdańska 67. 
Pawlisz A., Bielicka 32. 
Pilichowski J., Ustronie 13. 
Pniewski A., Orla 48. 
Poczekaj L., Przyrzecze 25. 
Pomplun "'., Grunwaldzka 91. 
Przybyliński F.. 'Yarszawska 3. 
Przybylski St., Brzozowa 7. 
Reetz H., Poznańska 34. 
Rezler A., Toruńska 36. 
Rogowski A., Gdańska 111. 
Rózewicz P., Gdaliska 57. 
Ruciński I., Wełn. Ryn.ek 5. 
Rymarzewicz J....., Pod BImu.:. 2. 
Schiewe A., )Ialborska 19. 
Siewart R., Dr. Ern. 'Val'm. l. 
Skiba 11.. Grun.waldzka 139. 
Słomiński St., Dworcowa 34. 
SobieraIski '\
., Grunwaldzka76. 
Stawicki J., Jagiellońska 30. 
Stefański W., ŚW. Trójcy 30. 
Stender R., Konarskiego 9. 
Stranz :\1., Łokietka 16. 
Stolarski J., "-itebska 33. 
Swadzyniak I., ŚW. Jeńska 4. 
SzalI a Fr., KróL Jadwigi 10. 
:-;zelągiewicz J.,. Średnia 22. 
SzukaIski K., Sniadeckich 28. 
:)zulc K., Senatorska 15. 
Slebioda A., Gdańska 99. 
Świtała L., Jagiellońska 25. 
Tafelski J'r., 'Varszawska 9. 
Torzewski B., Toruńsko, 256. 
Turzański J., Grunwaldzka l. 
Ulatowski ,J., Chwyt owo 3. 
\\
awrzvniak J., .Jana Kazim. l. 
"iśniewski 'V., Pomorska 41. 
Whldarski Fr., Wileńska 9. 
'Volandt H., Pomorska 45. 
\Y olny J., Dolina 4. 
'Yudniak K., Dworcowa 46. 
- Wyżgowski Br., Chrobrego 24. 
Zblewski T., Sienkiewicza 15. 
Zielichowski T., Niegolewsk. 2. 
Zieliński Fr., Kordeckiego 34. 


Kreski Fr., Gdańska 9, tel. 1437. 
Mogdans A., Grunwaldzka 65. 
Musolff J., T. z o. p., Gdańska 7, 
15. tel. 26, 1065. 
Neumann i Knitter, Niedźwie. 
Szewskie formy. dzia l, tel. 141. 
Centrala Skór, wł. \Yarman F., PaprzyckiA., Grunwaldzka 183. 
TeoI. Magdzińsk. 9., tel. 1807. Paprzyski St., Bernardyńska l, 
Dolszewski F., Przyrzecze 2, .tel. 1235. 
tel. 11 7. RItter Sylwe8ter, Długa 61. 
FIorekA., Jezuicka 2, tel. 1830. RudowskaNat., Śniadeckich 47. 
Polska Hurtownia Sk.Jr Dlu- Schwabe G., Grunwaldzka 57. 
ga 18, tel. 1084. ' Sierpiński ,v., Niedźwiedzia 4. 
Sporny Fr., Podwale 9. 
Szklarze. Stark K., Mostowa 2, tel. 1578. 


:


<;

 


'b

r
;n
'k 7. 
::

l
i

 C
.:ń,


.\
t;
e
5
. 
J k k . F P k 45 Stenzel Edyta, Gl'l.U1waldzka 35. 
an ows l r., omors a ,. Szalla A ' C d k 9 
J k k . J ' f Gd . k 59 ., xro z a . 
a
 -ow
 l 
ze. ' ans a '. . Szarzyńska .l\1arja,Poznańska 14 
JeZłerskl. 
a
lmlerz, uL TeofIla \Vojciechowska Z. Gdal1.ska 71. 
:\lagdzIllslnego 9. Z l . I C .' Id ka 36 
K lk k B J . 1 14 an( erelt -., 
runwa z . 
owa ows a r., eZUlC (:a . 
Kwella Józef, Dworcowa 68. Szkło okienne. 

Iakowski. " ., Dwor
owa 36. Kriiger Eugen, T. z o. p., Po- 
l\1al
ga :\hch., Poznanska 11. dolska 7 tel. 210 228. 
:Mruk Józef, Batorego 6. " 
Pałaszewski Fr., 3 ::\Iaja 20a. Szlachetna zaprawa fasadowa. 
Piliński Leon, Sienkiewicza 13, . 
Sawicki A.t Śniadeckich ]2. . . 
Tschenschner }'., Grunwaldz. 59. Bracia Schlleper 
Ziołkowski Fr., Bernardyńska 2. Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 
"l\'awel", Dworcowa 11, tel. 359 . 


SZLIFIERNIA SZKŁA 
"Orianda", K. Stawiński, Ko- I FABRYKA LUSTER 
ściuszki 25, tel. 893. EUOEn II R " OER T O 
Pomorska Centrala Żelaza, J. 'I U . Z . p. 
31archwicki i Ska, Dworcowa POdolska 7 8 Teler. 228 1210 
\.. .J 
106, tel. 1798. 
Lange H., jun., Dworcowa 26, 
D e t a l. tel. 1589. 
B I J Gd ' k 59 t I \Vilke Fr., GdaIlska 22, tel. 73. 
a cer an, ans a , e e- 
fon 2223. Szlifiernie. 
Bieliński A., Grunwaldzka 26. 'W' lk F Gd " k ') 2 t I 73 
Bleja A., Długa 50, tel. 1048. nI. e r., . ans a 
 e. 
Chmielewska H., Śniadeckich 46. Zalst Antom, Grodzka. 5. 
Dymkowski H., Gdańska l, SzPagaty. 
tel. 1037. P t P b 
Domański 'V., Dworcowa 69, a rz owroźnicze wyro y. 
tel. 943. 
Hensel A., kantor gł. Dworco- 
wa 4, tel. 408, 193. 
Herzberg Aniela, Śniadeckich40. 
Kamnitzer S., T. Magdzińskie- 
go 12, tel. 1404. 
Kańcił1kowa '\V., Jezuicka 3. 
Kasprzak Ign., Śniadeckich 50. 
Kolwitz L., Sp. z o. p., Chodkie- 
wiLza 19, filja Nowy Rynek l, 
tel. 453, 454, 455. 


Zjawiński J., Poznańska 8. 
Zuska Fr., Chrobrego 10. 
Zybert Wł., Ogrodowa 6. 
Żółtowski Wł., Senatorska 


Szkło, porcelana i sprzęty 
kuchenne. 
Hurt. 
A. Czernikowski 
Hurtownia lamp, fajansu, szkła 
i porcelany 
ul. DIuKa 68 Telefon Nr. 1457 


Szlifiernie szkła i luster. 
Fabryka Luster i Szlifiernia 
Szkła, Dworcowa 94, tel. 10 55. 
Górski '''1., Garbary 7, tel. 1061, 
Havemann P., Śniadeckicn 34. 
tel. 1357. 
,,'\Vawel", DworcowalI, tel. 359. 


Szyldy - Malarnie. 
Fischer \\.., Dhiga 68. 
Graczyk i l\lroczek,Pomorska14, 
tel. 871. 


r "\ 
H iib scher Al b. 
Malarnia SzYldów 
Bydgoszcz, Dworcowa 38. Tel, 1036
		

/adresy_193300085_0001.djvu

			Szyldy - malarnie - Toaletowe artykuły 


45 


r , 
polsMa malarnia SZUlddW 
Paweł Słomski 
Bydgoszcz, Jezuicka 3. T.618 
Pracownia: ul. Mennica l 
Godła firmowe i reklamowe - Szyl- 
dy szklane i reklamy świetlne 
- Litery szklane, z drzewa i metalu 


Świece. 
F a b ryk i. 
Szymański, Janicki i Ska, To- 
ruńska 20, tel. 1579. 


Szmaty. 
Patrz Surowce. 


Taó'ców lekcje. 
Kochański 'YI., Sienkiewicza 12, 
tel. 2214. 
Plaesterer H., Dworco"a 7. 
Koncesjonowana Szkoła Tańców 
p. Tulibackiej, J ackowpkie- 
go l. . 
Tapety. 
r , 
R " RnOT MarSl. FOCha 15.17 
. H Założona 1831 
Poleca: Tapety, Linoleum, Ceraty 
Wykonanie wszelkich prac m a ł a r 8 k ł c h 

 j 
Klann O., Dworcowa 15, teI.828. 
Klupcziński Ed.m., Pomorska la. 


TapUy - Linoleom - [era ty 
WySyłkOWY nom Taput S. Sfryszvk 
Dluga 12 Rok zał. 1904 Tel. 12-39 
'Wielkopolska Centrala Tapet, 
wI. Zb. Waligórski, Gdań- 
ska 12, tel. 1223. , 
Bydgoski Dom Tapet, \V. Za- 
kowski, Jezuicka 16, tel. 1494. 
Tapicerskie surowce. 
" Surowiec", Grudziądzka 33, 
tel. 1458. 
Tapicerskie przybory. 
,,_\.pt", Dr. Em. \Varmińskie- 
go 5, tel. 2291. 
Dietrich E., Gdańska 78, tel. 782. 
Dressler O., F-ma Rassalski 
i Ska, Dworcowa 68, tel. HH5, 
"Kojulen", właść. Saul Baron, 
Podwa.1e 12. 
Sperkowski S., Poznańka 6, 
tel. 1928. 
"Surowiec", Grudziądzka. 33, 
tel. 1458. 
Tugemann Adolf, Dworcowa 62, 
tel. 796. 
\Valter H., Poznańska 4. 


Tapicerskie zakłady. 
Brzozowski F., \Vały Jagiell. 17. 
Drzazga St., Dworcowa 76. 
Fichtman H., Śniadeckich 48. 
Grudziński Fr., Toruńska 24. 
Janowicz D., }Iarsz. Focha 32. 
Janowicz Kaz., :\Iarsz. Focha 32. 
Kochowicz F., AI.l\Iickiewicza 5. 
Konopka J., Gnillwaldzka 96. 
Krause Helena, Dolina 6. 
Kuchel P., Nowy Rynek 3. 
Lewandowski B.,Hetmańska 28. 
Ostrowski E., Grunwaldzka 2, 
Pinkas K., Stary Rynek 3. 
\Vardanowski L., Bocianowo l. 
\Vitt Aug-ust, Ganuna 5. 
Tartaki. 
"Lasrnet", Polanka 2, tel. 132. 
"Lasy Polskie", Sp. Akc., Prze- 
mysłowa 22, tel. 208. 
"Lloyd Bydgoski", T. A., gł. 
biuro Grodzka 17 i 19, tel. 
471, 472, tartak I\:apuści8ko 
Małe, tel. 44. 
:\Iachn.ikowRki E., Tonlńska 95, 
tel. 792. 

leyer Richard. Fordońska 48, 
tel. 99. 
Petrykowski 'T., Garbary 20, 
tel. 1373. 
Raatz H., K:;;. Ad. Czart,ory- 
ski ego 18, tel. 28. 
"Sosna Polska", Sp. Akc., To- 
ruńska 145, tel. 131. 
\Yeynerowski A., Promenada 6, 
tel. 909. 
" \Visła", Toruńska 55 i 57, 
teI. 93. 
Taśmy opakunkowe. 
Stentke Br., Jagiellońska 10. 
Techniczne artykuły i technicrne 
biura. 
"Azet", inż. T. Krieger, Kaspro- 
wicza 2, tel. 1043. 
Baranowski i Ska, T. z o. p., 
Dworcowa 9, teI. 788. 
Gadziński A., inż., Szebeko 
i Ska, Sp. z o. o., biuro techn. 
Dworcowa fiO, tpl. 393. 
Gadziński L\." inż., Zduny 17, 
tel. 390. 
Głowacki Fr., Śląska 9, tel. 2052. 
Grodzki .J ózef, PL \Y olności 5, 
tel. 1915. 
Hessenmiiller K., Gdańska 88, 
tel. 370. 
HoffmalID Gust., Cieszkowskie- 
go 12, tel. 1940. 
Hosemann J., Pomorska 42, 
tel. 1187. 
Kemnitz E., Gdańska 127. tele- 
fon 1784. 
Kirchhoff W.,AI. :Mickiewicza 5, 
t.el. 227. 
Klotz Z. i J., inż., Gdańska 134, 
tel. 1545. 


Piecek J., skład Dworcowa 47, 
tel. 406, gł. biuro Sobieskie- 
go 8, tel. 573. 


ARTYKUŁY TECHNICZNE 
K. KORNASZEWSKI 


TEL. 198. - BYDGOSZCZ, Matejki 7 


Rautenberg 
Iaks. i Ska, 
Iarsz. 
Focha 16, tel. 1430. 
Rehbein G., Gdańska 58, tele- 
fon 941. 
Scheerschmidt G., Dworcowa20, 
tel. 833. 
Scheuer .J., inż. cyw., Chod.kip- 
wicza 8, tel. 357. 
Stawicki \Yiktor, "Sanitarja", 
Gdaliska 73, t.eI. 1975. 
Szpil Bronisław, "Instalacja", 
Dworcowa 61. 
Tow. Inżvnierskie Karbowski 
i Kuro
ski w "'arszawie, 
oddz. w Bydgoszczy, Forooń- 
ska 105. 
\Yawrzon Paweł, Dhlga 62. 
\Yiese Otto, Dworcowa 90, tele- 
fon 459. 
Ziegler Ferd. i Ska, Dworco- 
wa 10, tel. 24. 


Tektura do opakowania. 
"Pewot", Sp. z o. o., 1\larsz. 
Focha 32, tel. 1519. 


Technicy dentyści. 
Patrz Dział inform.-med. 


Telefoniczne przedsiębiorstwa. 
Poznańskie Tow. Telefonów z o. 
p., filja B;ydgoszcz, Pomor- 
ska l, tel. '/38. 
Telefongesellschaft Udańsk, Sp. 
z o. p., Toruńska 19, tel. 822. 


Terazyt i Tfrona. 
. 
Bracia Schlieper 
Gdańska 140 - Telefon 306 i 361 
. 


Scł-łlieper Bracia, Gdaliska 140, 
tel. 306, 361. 


Tlen. 
F a b ryk i. 
aPerun", Franc. Tow. _\kc., 
biuro Gdańska 34, teL 1212. 
"Perun", Franc. Tow. Akc., 
fabryka. Pułaskiego 25, t.ele- 
fon 2174. 


Toaletowe artykuły. 
Patrz Drogerje i Perfumerje.
		

/adresy_193300086_0001.djvu

			\ 


46. 


Tokarskie zakłady - Wagi 


Tokarskie zakłady. 
Brieske Fr., Chrobrego 12. 
Doege Karol, Garbary 2;J. 
GI'Rbarek F., Zduny 4. 
Torebki papierowe. 
"Deka te", Gdańska 54, tel. 416, 
Gittel 8., Sieracka !.I, tel. 10 10. 
Imbs B., "Energja", Król. Jad- 
wigi 4a, tel. 2129. 

eydler i Gros:;kurth, Sienkie- 
wicza 5, tel. 260. 
Świerkowski K., Dworcowa 84, 
tel. 1489. 
Rzymański Jan, Poznańska 19, 
tel. 1630. 
Trzepaczki. 
,,
urowiec", Grudziądzka 33, 
tel. 1458. 
Tranzytowe przedsiębiorstwa. 
Patrz Ekspedycyjne biura. 


Trumny. 
Ba"endowska Anna, "-ały .Ja- 
giell0l1ska 19, tel. 1532. 
,. Ceremonjał", Izydorkówna \Y., 
Długa 54. 
Drzycismki .A., Długa 22, tele- 
fon 1009- 
Zakład Pogrzebowy R. Gruucl, 
Gdańska 41, tel. 338- 
Kosmowski "T., PI. Piastowski9, 
tel. 3 !.I 7. 
Ruczytiski B., Pl. Pozna{lski 2. 


Traki. 
Fabryka T,'aków i 1Iaszyn (lo 
Obróbki Drzewa, dawno C. 
Blumwe i Syn, Sp. Akc., :Na- 
kielska 53 i 55, tel. 10, 21. 


Tytuniowe wyroby. 
H P e c j. s kła d y. 
Huit i detal. 
Płłl1StW. Fabr. \Yyrobów Ty ton. 
Dworcowa lOS, tel. 236. 
Hurt. tytoniowa Zwią.zku Sto- 
warzyszeti Ociem.n. ŻoblieI'zy 
R. P. w \\-an;zawie, Dworco- 
wa 66. 
Jaros St., Gdallska 63, te!. 170,). 
,Jezierski .J., Gdal1ska 2:;, tele- 
fon 1002. 
:\Iichalski K., Hniadeckich 63, 
tel. 924. 
:\Iróz Antoni, :\lal':-'z. FoC'ha 10, 
teL 1067. 
Rujner St., \\"ełn. Rynek 6. 
\Viśniewski A., :M:o:;towa 12, 
tel. 1248. 
Balewicz Jan, Koronowska l, 
wejście z Grunwaldzkiej. 
Pudor Robert, Batorego l. 
SC'lliefelbein J., Bocianowo 44. 
Stambula Emma, Poznańska II. 
'\Vróblewicz )1., Dworcowa 41. 


Ubezpieczeniowe agentury 8 1.......... I G I ........ II ........ ! 8 1 ........ ! EI 
"Alliance", 
-\


;). A
c., Pio- 
 Towarz y stwo U bez pl .e uen ' li 
tra Sk
rgl 3, tel. 39D. 
 rł 
r<-ASE:"(URA.Cj:;':1 
 " P O I O fi i a" 
 
... " ... 
 
 
.i. Centraine Biuro Ubezpieczeń .:. 
:: . .: PIotra SkargI 3 . ' tel. 935 . . ': . :. . . 
 Sp. A"C. w War s z 8 W i e 
Oddział Pomorski 
 
t zastępuJe: .:" , 
::: Warszawskie Tow. Ubez- ::: Bydgoszc . ' Z 
.:. pieczeń ':.' 1 ; 
 
 
.:" P tri " o:. Dworcowa 47 - Tel. 500 
._. "a a .+.1 
.:. Polskie Tow. Cbezpieczeń .:., 
... Pr "" .".' 8 Przyjmuje Ubezpiecze- 8 
* T

v. z0::


zeń *'U nia i wystawia na miej- 
 
::: "Piast" :::1 
 scu polisy ogniowe, 
 
.i. Tow. Cbezpieczeń .;. 
 kradzieżowe, od p owie- 
 
v 
 
+':":..:":..:":'.:":":..:'.:..:.':"':.':.':
':":'.:.+ dz ia I n oś c i p ra w n o. cy- 
"Em'opa", :Sp. Akc. w \\ Il.l'sza- I 
 wiln
j, t r a n s p o r t y 
 
wie, o(kłz. pomorski ,"v Byd- oraz szyby od rozbicia 
go;;zczy, Dworcowa 76, tele- 
fon 1)61. 
 
 
Krajowe rbezPie , c7.ellie O
n , io- J Zdolni akwizytorzy l 
we w Poznaniu, UfhJz. w Byd- 1 we wszYstkich miejsco- r 
gos
c
r' Grod
.ka .s. tel.. 825. 
 wościach pożądani i po- 
 
"PatrJa , J. \\ lnlllllg, PIotra k .. l 
Skargi 3, teł. 935. 8 szu lwam 8 r 
"P
ast'.. J. 'Yinni.?
, PiotJ'a 
 I ___ 1 8 1 ___ II ___ I I::] I ___ 1 8 
:O;kH rgl 3, teL 93;-,. 
,-- 
Tow. {jbezpieczpil "Piast" sp. Akc. 
[{eprezentacja w Bydgoszczy 
Cz. Lange 
Dr. Em. Warmińskiego 6, tel. 1228 
Ubezpieczenia wszelkipgo rodzaju 
\.. 
 
Koczwara Jan, Cieszkowskie- 
go 6, tel. 873. 
"\ Urządzenia sanitarne. 
r l Tow Ubuz p Przuzorno
r S p Ak[ I Gadzil1ski A.,_ Szeheko i Ska, 
. ." . . Dworcowa aO, tel. 3!J;
. 
Założ. IR
:! - \?dr!ział w POLnaniu, Keulllitz B., GclaJlska 1:27, tele- 
pl. ""lnoścl 14, tpl. 17-66 f l 
84 
Inspektorat w Bydgoszozy, P" on k j S b' k 8 l --3 
ul. Gdańska 51, tel. 11-26 S lCce. k :' \\ '. o I S 
s l
gO. ,}e G ..J I ' .. 
Zawiera ubezpwczenia: od ognia, kra- ,tawJC l .,,, anJtarJa . (aU- 
	
			

/adresy_193300087_0001.djvu

			Walizki - Zajazdy 


47 


Walizki. 
F a b ryk i. 
Cukier H., Dr. Em. 'Yarmiń- 
skiego 17. 
Lewandowski P., Zb. Rynek 0, 
t.el. 1932. 


Wapno. 
Patrz Budowlane matf"rjały. 


Wełna. 
Albin Henryk, Długa !.I. 
FengIer 3Iarja, '''ełn. Rynek 4. 
,. Siła Przemysłowa", Gerson ':\1., 
St. Rynek 5, tel. [] 89. 
Siebert G., GdalIska l i 3, 
tel. 1226. 
"-iśniewski R., St. Hynek 6, 
tel. 1810. 


Heinricb Gobn 


Handel 

 brudnej 
wełny 
Unji Lubelskiej 7 
Telefon 157 i 237 


Wełna drzewna. 
. 
Bracia Schlieper 
dawka 140 - Telefon 306 i 361 
. 


" Surowiec", Grudziądzka :
3, 
tel. 1458. 


Wędki do ryb. 
,. Surowiec", Gnidziądzka 33, 
tel. 1458. 


Wędliny. 
Patr.z Rze7niey. 


Włókno kokosowe. 
"Surowiec", Grudziądzka 
teł. 1458. 
Wina owocowe. 
F a b ryk i. 
Arendt Br., TOruIIska 13u. 
:\Iakowski, Fama l, tel. 489. 

iklaus F. \V., Pl. \VoJ.llości L 
'Yeiss \V., ,,'em. Rynek ]], 
t.el. ]523. 


Wina zagraniczne. 
Hurt. 
Kentzer 31., Gdańska 42, tele- 
fon 126. 
Liermann Hugon i Ska, Sp. 
z o. p., .Jagiellońska 4, tel. II. 


J. J. 

(R
n 


wł_ E. Matecki 


zaprZYSlęzony dostawca 
win mszalnych 


BYDGOSZCZ 
DŁUGA 19, TEL. 14 


Rok założenia 1811 


Handel Win i Spirytualij 


Wina węgierskie. 
białe i czerwone 
Bordeaux, wszelkie 
reńskie. południowe 
i szampańskie 
Specjalność : 


Wina Węgierskie 


Władysław Pyttlik 
Bydgoszcz, Przyrzecze 17, t. 1359 
Reprezentacje, Import i hurtowna 
sprzedaż win i spirytualij 
p o d s t a w a: "ina fTancuskie czerwone 
i 
iale B o r tI 
 a u.x z pierwszych ŹTódeJ, 
wma francuskie białe stołowe A n j o li, 
jak również wszelkip inne wina dodatkowe, 
wina frani'. musujące m. Chevalier freres. 
Hozlew konjaków francuskich Charente 
i Eaux de vie. - DOM DOBORU. 


Schm.idt B. i G., wl. Agnes 
Schmidt, JagieJlońf;ka 12, te- 
lefon 8S8. 
Vaedtke \\"., Chrobrego 22, 
tel. 984. 


Włosy. 
33, 
Demitter \Y. E., .Nł'.kielska 19. 


Wody mineralne. 
Patrz Browary. 


Wódki i likiery. 
F a b r y' k i. 
Flathe H: B., wł. Karol Schutz, 
Poznaliska 13, tel. 1408. 


Franke C. A., gł. biuro Grodz- 
ka 12, tel. .'55. 
Goerdel I. J., wl. EdIll. )Iateeki. 
Długa 10, tel. 14. 
Lisewski B., ŚW. Trójcy 13. 
tel. 794. 
:5chmidt A., Gdaliska 79, tel. 80. 


Wojskowe przybory. 
Buna H. i Syn, Gdańska 32, 
tel. 2066. 
Krokowski \Y., \Varszawska 3. 
Lewandowski .J. Sast., wł. Łu- 
cja '!\Iindak, Długa l. 
Worki. 
Handel. 
Ś"" i
toslawscy B-cia, Piotra 
. Skargi 5, tel. 16M. 
Zmuda-Trzebiatowski T., \\'i- 
lelIska l L 


Worki kokosowe do węgli. 
"Surowiec", Grudziądzka 33. 
tel. 1458- 
Wózki dziecięce. 
Fabryka ',"ózków iJzie
'i
ey('h. 
Sp. z o. o., 3 )Jaja 12. 
Hensel A., D".orcowa 4, teL 
408, 193. 
Kreski Fr., Ud
ll::;ka 9, teL 143/. 
Kolecki D., Długa 5, tel. 72
 


Wulkanizacyjne zakłady. 
Butow-.ki i Ska, Gdańska 24. 
tel. ].359. 
SaJazek i PowRli,.;z, Pl. Piastow- 
ski 13. 
Wycieraczki kokosowe. 
"Surowiec" Crudziądzka 33, 
tel. ]458. 


Wywiadownie handlowe. 
Związek \y
 '" iadowczy Kredy- 
tu, DworcI .wa 7.'5, tel. 1224. 


Zabawki. 
Bydgoski Dom Towarowy. 
Gdallska 15, róg Dworcowej. 
tel. 354, 17. 
Mensel A., Dworcowa 4, teL 
408, 193. 
Krauze ,,-., Długa 25, tel. 94K 
Kreski Fr., Gdańska 9, tel. 143/. 
\'-esołowska R., .:\larsz. Focha 2. 
wejście z Gdaliskiej, tel. 275. 


Zajazdy. 
Gonczel"Zewicz "-., Zboż. Ry- 
nek 5, tel. 1706. 
Harruner Alwina, :N. Rvnek 12. 
Kieper leta. BernardyiiSka 6. 
Flathe H. B., PoznalIska 13. 
tel. 1408. 
Kneiding A., Poznańska 20.
		

/adresy_193300088_0001.djvu

			48 


Zajazdy - 2elazne wyroby 


Knopf. Św. Trójcy 15. 
Konieczka Br., Gdańska 108, 
tel. 2059. 
Lewakowski, Nowy Rynek 5_ 
Rux Jan, Poznańska l, teL 1304. 
'Witucki, Toruńska 12. 


Zakłady kąpielowe. 
Franke C. A., Ks. Ad. Czarto- 
ryskiego 6, tel. 987. 
:Miejski Zakła( Kąpielowy, Ks. 
Skorupki, narożnik Orla. 
"Sanitas", Gdańska 27, tel. 715. 
Zakłady Kąpielowe Kasy Cho- 
rych, Dr. Em. 'Varmińskie- 
go 3, tel. 137, 1136. 


Zboże. 
Patrz Ziemiopłody. 


Zduny. 
Bysikiewicz M., Nakielska 163. 
" Impregnacja", gł. biuro :\farsz. 
Focha 4, tel. 1214, 1215. 
Jaszczak Jan, Kujawska 144. 
'Musiał Józef, Grunwaldzka 62. 
'seumann R., Nowodworska 8. 
Pflaum H., Pomorska 42. 
Pinczewski J., Zygm. Augusta. 
24, tel. 1791. _ 
Schopper O., Zduny 9, teL 2003. 
Sypniewski Jan, Mazowiecka 4_ 
Stęszewski '!\1., Poznańska 16, 
tel. 234. 
Tschorner E., Różana 11, tele- 
fon 1054. 
Zieliński Emil, Średnia 30. 


Zegarmistrzowskie przybory 
i narzędzia. 
Zawodny 'V., Sienkiewicza 9. 


Zgrzebła. 
F a b ryk i. 
Sulkiewicz i Robakowski gł. 
biuro Podgórna 9, teL 892. 


Szukaiski St., Dworcowa; 8, 
tel. 839, 1162. 
\Vawrzyński i Lechowski, Dwor- 
cowa 54, tel. 1121. 


Złotnicy. 
. 
!emiopłodY. . Dąbrowski Kaz., Długa 39. 
"Agrana , wł. Hahn H., Gdan- Gordon Aleks, Podgórna 29. 
ska ] 7, 
el. 1049.. Jesiołowski K., ŚW. Trójcy 8. 
Bae:ł;w8:ld .1 Ska, gł. bIUro AL Kaszubowski H., Dluga 22 
'!\llCkwwlCza 3, tel. 480. Kinder P. Dworcowa 43 tele- 
Cohn :\1., Unji Lubelskiej 7, fon 1362. ' 
tel. 157, 237. Kochańscy B-cia i Kiinzl Gdań- 
Młyn Paro
y" Czyżkówko", wł. ska 58, tel. 1375. ' 
Kuta, Elbląska l, tel. 285. Kiinzl Jan Pomorska 11. 
Dratwiński Cz., Ossolińskich 17, Lukszat F.: Pomorska 35. 
,.teL 1736.. . ., . Poniatowski L., Śniadeckich 3. 
GIeremek Fr. l K. ZIeliński, Schroder Jan, Długa 43. 
Marsz. Focha 12, tel. 752. Szubert :\Iarcin, Długa 39. 
Hahn J., Kołłątaja 10, tel. 2181. 
Jakobsen C., Nowy Rynek 16, Żaluzje. 
teL 2121. Naprawa 
Janeczek A.. Grunwaldzka 33, . k . F Pl \ "
 In . . ] 
tel 1364 ' CzaJkows l r., _f o OSCI . 
Jung' 'V., 'Dworcowa 10, teL Fichtman H., Śniadeckich 48. 
709, 712. 
Kalka St., Śniadeckich 35, tele- 
fon 1431. 
Kukkuk G., Grunwaldzka 157. 
tel. 962. 
Kulczyk 
I., Poznańska 19, 
tel. 857. 
LandwirtschaftL Ein- u. Ver- 
kaufsverein, Senatorska 3, Oppermann FiliP. Król. Jad- 
teL 100. wigi 3, tel. 660, 
Landwirtschaftliche Zentral-Ge- Zjedn. Żeglugi Śr6cUądowej, Sp. 
nossenschaft, Dworcowa 67, z o. p.. udział w Bydgoszczy, 
teL 291, 374, 1076. .:\Iarsz. Focha 26, teL 235. 
Less & :\'Ieiser, Sp. z o. p., Ziemski 'V., Zw. Tow. Maryn. 
Dworcowa 100, tel. 282, 283. Rz. P., biuro Żeglugi, Herm. 
l\Iasełkowski Jerz
" Kordeckie- Frankego 7, te!. 1425. 
go 18, tel. 188. 
Okoniewski Stefan, Gdańska 55, Żelazne wYroby. 
tel. 248, 1249. Kolwitz Ludwik, Sp. z o. p., 
Oser D., G
ańska 
9! tel. 576. Chodkiewicza 19. tel. 453, 
Poradzewski J., KUJawska 4, 454, 455_ 
tel. 330.. Modrzejowskie Zakłady Górn.- 
Ra<,IDY Roman I Ska, Marsz. Hutnicze, S. A., skład fa- 
]ocha 28, tel. 2110 . bryczny Jagiellońska 38. 
Rolnik w Bydgoszczy, Społdz. Pomorska Centr. Żelaza, March- 
Roln..Band!. z o. o., Herm. wicki J i Ska Dworcowa 106 
Frankego 19, tel. 336, 1336. tel. 1798.' '. ' 


Zegarmistrzowskie zakłady. 
'V a r s z t a t y. 
Brzozkowski St., J agielloń- 
ska 28. 
Chmielewski H., Dworcowa 41. 
Cieszyński H., Grla,ńska 136. 
Dembowski J., Inflantska 59. 
Freyer Jan, Grunwaldzka 141. . 
H KASZUBOWSKI Zefiryn Rzymkowskl 
. ZIEMIOPŁODY 
Zap rz y si ę ż o n y rzeczoznawca BYDGOSZCZ, Dr. Ero. Warmińskiego 10 
Tel. 1793, 1787 + Tej. prywatny 1308 
ul. Długa 22 .:. Telefon 11-23 


Lipiński Alfons, Gdańska 158. 
Majewski Alojzy', Długa. 5. 
OrcholRki M., SW. Jańska 12. 
RostkowskiZ., Grunwaldzka. 51. 
Sawicki :Marceli, Pomorska II. 
Szarafiń8ki D., T. ::\oIagdzińsk. l. 
Środziński Jan, Batorego 5. 
'Viór Izaak, Długa 49. 
Zaparucha A., Grl 1 nwaldzka 44. 


Sikorski P.. :Młyńska 4. tel. 490. 
Schmidt i Szemke, Gdańska 24, 
tel. 1311, 1411. 
Sonnenberg Adolf, Grunwaldz- 
ka 140, teL 2268. 
Stolpe Stan., Gdańska 51. 
Strzelecki St. i Formanowicz, 
Gdańska 27, teł. 2309. 
Szapira. J., wl. Mendel Szapira, 
Sienkiewicza 13, tel. 1245. 


Żegluga. 


c. Hartwig S. A. 
MiędzYJ1arodowi Ekspedytorzy 
Dworcowa 54. Tel. 190, 468, 46!.1  STAL - ŻELAZO 
 
H. SCHELLono. BYDOOSZCZ 
ul. Sw. Trójcy 22. - Tel. 12-50 
Stal narzędziowa - Stal 
szybkotnąca - Stal chro- 
moniklowa - Stal spręży- 
nowa do samochodów - 
Materjał czysto ciągniony 
(wały transmisyjne) - Stal 
sześciokątna. - Stal sre- 
brzanka - Stal maszynowa 
... i blachy stalowe
		

/adresy_193300089_0001.djvu

			Żelazne wyroby - Żelazo stare 


4!-ł 


B.-cia Schmidt 


:stark KI., :\Iostowa 2, tel. 1578. 
Stark K., \VI. Janina. i Jerzy 
Stark, Gdańska 47, tel. 253. 


Wyroby żelazne 
Bydgoszcz, ul. Grodzka 21 
Telefon 239 


Musolff JUljus;' 
T. z o. p. 
Sklad żelaza i sprzęl6w kuchennych 
Gdańska 7 - Telefon 26 i 1650 


Gieroń )1., Petersona 7. 

eW?-aIUl i Knitter, Xiedźwie- Leszczyńska Hurtownia Surow- 
dZla l, tel. 141. - I ców R Łaska Leszno oddz 
'" d . Paprzycki Aleks., Grullwaldz- B y d g o
zcz 
t y ler YJ 'ska H. 
..., P r z e a z. ka 183 l - ' , 
B . l ., k . A G k ' : , te. 17a8. 
le ms I ., runwaldz a 2t5. Paprzyski St., Bernardynska l, O ł " B' 24 t I 
 4u 
Bleja A., Długa 50, tel. 1048. 1 tel. 1235. " p.a , oCia_nowo .' ,e. ( . 
Kolwitz L., filja 
owy Rynek l, Ritter Sylwester, Długa 61. Paplerz L., Kordeckłego 3. 
tel. 453. Schwabe G., GrtUlwaldzka 57. Zgoda Fr., Kujawska 9, tel. 342. 


Żelazo stare. 


BACON.EXPORT GNIEZNO SP. AKC. 


Dyrekcja i Biuro główne w Bydgoszczy, ul. Gdańska 16, telefon nr. 2257. 
Fabryki bekonów: Bydgoszcz tel. 276 - Gniezno teł. 292 - Grodzisk tel. 94 - Tczew tel. 357 
Fabryka smalcu w Bydgoszczy, tel. 2312 - Fabryka szynek w Warszawie, tel. 102672 - 
Chle wnia zarodowa w Jelonku pod Gnie znem. 
Hodowla świń rasy Y o r k s h i r e 
Słały zakup świń w wadze od 80 do 100 kilogramów przez centralę jak równie( przez filie. 


LLOYD BYDGOSKI 


TOW. 
AKC. 


dawniej Bromberger Schleppschiffahrt 
Z a r z ą d: Bydgoszcz, ul. Grodzka 17-19 Oddział w Gdańsku, Schaferei nr. 15-18 
T e l e f.: Gabinet Naczeln. Dyrektora 259 Telefon 274-46 
Biuro: nr. 471 i 472 Oddział w Warszawie, Port Wiślany, Praga. 
Adres telegraficzny: "LLOYD" ul. Zamojskiego 2, telefon 139-19 
1) Żegluga rzeczna, Flisactwo i Port Przeładunkowy w Kapuściskach Małych 
Telefon 267. HOLOWANIE, Ek<;pedycja, l\Iagazynowanie, Ubezpieczenie, WaITaDty. 
2) Fabryka Maszyn i Stoczni w Kapuściskach Małych - Telefon nr. 127 
wykonuj e i naprawia: 
l) Statki, łodzie motorowe, barki, pontony i t. p. 2) Urządzenia mechaniczne cegielń: 
wózki syst. Kenera, elewatory, oraz ładownie, transportery i t.. p., wagony wąskotorGwe, 
wózki do kopalń, cementowni, wapienników, cukrowni, tarcze obr(Jtcwe i t. p. 3) Mosty, 
dźwigi, wiązania dachowe, konstrukcje żelazne, zbiorniki, kcminy żelazne i t. p. 4) Urzą- 
dzenia mechaniczne rzeźni: windy, ż6rawie, wieszaki, ramiona, kolejki wiszące z wćz- 
karni, wózki, stoły i t. p. 5) Urządzenia mechaniczne gorzelni: parniki, zaciernie, pra!'y 
ślimakowe do oczyszczania zacieru, kadzie fermentacyjne dla gorzelni i t. p. 6) Zbiorniki 
gazowe, transportery do wrjSla i koksu, wózki wszelkich typów, wieże do gaszenia kckl'-u 
systemu "Klaune" i t. p. . 
3) Tartak parowy w Siernieczku. Telefon nr. 44 
Dostawa tartego materjału drzewnego, przecieranie powierzonego materjału-Magazynowanie i ekspedycja drzewa 
4) Cegielnia w Czersku Polskim. Telefon' nr. 44 
Cegła, dreny.
		

/adresy_193300090_0001.djvu

			50 ======="'========
 

 Fabryka Pasmanterii nP A S A M O NU 
 

 właśc. E. F. LEWANDOWSKI 
 

 Promenada li!! BYD GO S ze z Telefon 16-67 
 

 S kła fi
' f a b r y c z li e: BYDGOSZC7.. ul. J agiellollska ;J 
 

 K A T O W I O E, u L ;-3 
I a j a 24 
 

 W A R S Z A \Y A, u L J a s n a 11 
 

 p () l e e a: pasy i taśmy wszelkiego rodzaju 
 

 oraz frendzle. sznury. taśmy i chwasty 
 

 dla celów tapicerskich i dekoracyjnych 
 

 
 

 I ....... II ___ II ....... II ....... " ....... ]I ....... II ....... I EJ I
 II ....... II ---- I ....... II ....... II ....... II ....... II ....... l ig 


M E IN LA 


KAWA 
HERBATA 
KAKAO 


BYDGOSZCZ 
Gdańska 13. Tel. 21-82 


.:
===:
=:
:::::::====
=:=:=:==. 
8 8 
I JILJI
Z MI

LFF fi 
u o 
o u 
o TOW
HZystWO z ograniczoną poręką O 
" 'J 
n BYDGOSZCZ n 
8 ul. Gdańska 7. Telefon 26 i 1650 n 
o o 
o o 
o o 
u " 
8 8 
u o 
8 8 
o o 
o o 
o o 
" o 
o o 
u u 
8 SKŁAD ZELĄZA 
; 
g Towarów żelaznych 8 
o o 
8 oraz 3 

ł Sprzętów kuchennych :ł 
o u 
o o 
.
:::=:======:===

==
=:==:==
.
		

/adresy_193300091_0001.djvu

			Skorowidz ulic miasta Bydgoszczy. 


I 
L. p'l Nazwa ulicy-placu 


l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
49 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 


Adama Asnyka .. 
Adolfa Kolwitza. 
Al. Mickiewicza 
Al. Ossolińskich 
Art. Grottgera . 
Artyleryjska, dawno 
Na Groby . . . 
Babia Wieś . . 
Bałtycka .. . 
Barska .. . 
Bart. Głowackiego 
Bat.orego . . . . 
Bełzka . . . . 
Bernardyńska. . 
Biedaszkowo. . 
Bielany . . . . 
Bielicka. .. 
Blumwego . . . 
Blotna . . . . 
Bocianowo. . . 
Boczna . . . . . . 
Bot,aniczna .... 
Bramka . . . . . 
Brodzińskiego . . . 
Bronikowskiego . 
Brzozowa . . . . . 
Budowlana .... 
Cegielniana ... 
Chełmińska .. 
Chłopjckiego . . . 
Chmurna . . . . 
Chocimska ., . 
Chodkiewicza. 
Chojnicka . . . . 
Chołoniewskiego . . 
Chopina . . . . . 
Chrobrego . . . . . 
Chwytowo . . . . . 
Cicha . . . . 
Ciemna . . . . 
Ciepla. . . . . 
Cieszkowskiego . . 
Cmentarna .. 
Czackiego . . . 
Czarna Droga . . 
Czerska . . . . . 
Częstochowska . . - 
Daleka . . . . . 
Dąbrowa ..... 
Dąbrowskiego 
Długa..... 
Długosza .. . . 
Dolina .... . 
Do Magazynów .. 
Dr. E. Warmińskiego 
Dr. Potockiego. - - 


Na planie 
w obrębie: 


I, 7.8 
J, 7 
H-I, 7 
I, 7-8 
G, 8 
H-I, 6 
H-I, 9 
K-L, 7-9 
E-F, 5 
K, 7 
H. 8-9 
K, 9-10 
H, 8-9 
E, 11 
G, 8 
G, 9-12 
E-F, 8 
D-E,3 
G-H, "j 
M, 7-8 
D, 8 
H, 9 
G,1O 
D-E, 7 
G-H, 10 
O, 9-10 
K, 7-9 
F, 7 
F,8 
D, 3-4 
H-I, 7 
l, 7 
D,5-6 
H, 9-10 
I, 7-8 
H, 7 
G, 8 
J, 7 
I-J, 6-7 
D, 8 
H, 'l 
I, 10-11 
F-G, 10 
F, 7 
E-F, 5-6 
L-M, 9-10 
H-I,11-12 
J, 11-12 
G, 9 
G-H, 9 
G, 7 
F-G, 8 
G, 8 
H, 8 
E, 10 


Str. 


L.p. 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
II 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14- 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
17 


56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
6
 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7I 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 


Nazwa ulicy - placu 


Do Rakarni . . 
Dwernickiego ., 
Dworcowa . . 
Dworzec. . . . . . 
Dworzec Kol. Pow. . 
20 Stycznia " . 
Elblaska ... . 
EmilJi Plater . 
Fabryczna . 
Farna . . 
Filarecka 
Flisacka. .. 
Fordońska . . 
Fredry . . . . 
Gajowa . . . . 
Garruna . . - . - 
GarbBry . . . . 
Gdańska ... 
Gdvńska ... . . 
Gen. Bema . . 
Gimnazjalna . 
Glinki ..... 
Głucha . . . . 
Gnieźnieńska .. 
Gołębia. . 
Graniczna . . . . 
Grobla . 
Grodziska. . 
Grodzka . . . 
Grudziądzka . . . 
Grunwaldzka .. 
Halicka . . . . . 
Harcerska . . 
Henryka J)jetza . . 
Hermana Frankego . 
Hetmańska . . . . 
Hoża . .... 
Hutnicza. . 
Ign. Paderewskiego . 
Inflantska . . . . 
Inowroclawska . . 
Inwalidów. . . 
Jackowskiego 
J agieIJońska . . . 
Jana Kasprowicza. 
Jana Kazimjerza. . 
Jary . . . 
Jasna. . . . . 
Jastrzębia . . 
Jatki . . . 
Jesionowa . . 
Jezuicka. . . . 
KaHska . 
Kamienna . 
Kanałowa 
Kapliczna . . 


Na planie 
w obrębie: 


H-I, 12 
I-J 6 
G-H 7-8 
, 
F-G, 6-7 
F, 7 
H-I, 7 
D, 7 
J, 'l 
M, 7-8 
G-H, 8 
G, 9 
D, 6-7 
K-S, 6-9 
G, 7 
K, 7-9 
H, 8 
G, 8 
H-I, 6-8 
L, 7-9 
I-J, 6 
H, 8 
I-K, 10-12 
D-E, 6 
F, 9-10 
E-F, 9-10 
F, 7-8 
F, 10 
G, 9 
H, 8-9 
G, 8-9 
D-F, 6-8 
F, 10 
N-O, 7 
H, 9 
H, 8 
G-H, 7 
E, 8 
R-P, 10-12 
I, 7 
A-C, 7 
D-G, 10 
K-O, 7 
G, 7-8 
H, 1-8 
I, 8 
H, 9 
E, 8 
F, 7 
J, 7-8 
H, 8 
H, 10 
G-H, 8-9 
J, 6 
L, 7 
F, 7-8 
poR, 7-9 
l 


Str. 


17 
17 
18 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
22 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
32 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
35 
36 
36 
36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37
		

/adresy_193300092_0001.djvu

			2 


Skorowidz ulic 


L.p. 


Ul 
U2 
113 
U4 
115 
116 
117 
118 
119 
]20 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
1
5 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 


Nazwa l\licy - placu 


Karłowicza . 
Karmelicka 
Karpacka 
Kaszubska. . 
Kącik . 
Kąpielowa 
Kielecka 
Kij owska 
Kiliiiskiego 
Kolejarska . 
Kollątaja . 
Konarskiego . 
Konopna . . . 
Konopnickiej . 
Kopernika . . . . 
Kordeckiego . 
Koronowska 
KosMka . 
Koszarowa . 
Kościuszki . 
Kowalska . . . 
Kozietulskie
o 
Koźmiana . . 
Krakowska . 
Krasińskiego. 
Kraszewskiego 
Kręta . . . . 
Król. J Bdwigi 
Krótka . - . 
Krueza . . . . 
Krzvwa...... 
Ks. . Ad. Czartorysk. 
Ks. l\f alczewskiogo . 
Ks. l\Iarkwarta .. 
Księży 'Misjonarzy 
Ks. Skorupki . 
Kujawska .. 
Ku Młvnom . . . . 
Ku ,yiatrakom .. 
Kwiatowa . 
Langiewicza 
Lelewela 
I.enartowicza 
Leszczyna . . 
Leszczvńskiego 
Leśna ". . 
Libelta 
Lipowa . 
Litewska 
Lubeckiego 
Lubelska 
Ludwikowo 
J...wowska 
Łącznik. 
Łąkowa 
f.ęczycka 
f...okietka 
ł.omżvńska 
Łowicka 
Łucka 
:\Ialborska . 
'fała 
Małachowskiego 


:Na planie 
w obrębie: 


I-J, 8 
H, 8 
H-I, 9-10 
łI, 6- 7 
G, 8 
F 6-7 
N-O, 9-10 
L, 7-9 
J, 7 
F. 6 
H-I, 8 
H, 8 
G, 9-10 
H, 10 
I, 7-8 
G, 8 
D, 3-6 
E-G, 9-10 
E-I, 8-9 
F,8 
H-I, 8 
J-K, 7 
H, 1I-12 
I, 8-9 
H, 8 
E, 7 
H, 8 
G, 7-8 
G, 9 
F, 9.10 
B, 7 
G, 8 
H, 8 
H-I 8 
I,8 
F-G, 9-10 
R, 9-12 
G, 8 
K, 10 
H, 7 
G, 7 
J, 7 
G-H, 10 
C, 8 
F.G,9-10 
J -K, 6 
H, 7-8 
G-H, 7 
J, 7 
H, 8 . 
F-G, 8 
F-G 6 
H, io 
D, 6 
D, 6 
L, 7-8 
F-G, 7 
K. II 
S; 7-8 
H-I, 11 
F, 8 , 
K, 9 
J, 6 


Str. 


I 
I L.p. 


38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
4'4 
46 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
53 
53 
53 
53 
53 


174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 


181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
1:)2 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21I 
212 
21ił 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 


Kazwa ulicy -placu 


Marcinkowskiego . 
Marjacka . .. . 
Marsz. Focha, dawno 
Jagielloilska . 
'Marynarska 
Matejki . . 
l\f azowiecka . . 
Melchjora 'Vierzbic- 
kiego, dawno Pale- 
stra . 

Iennica 
'Miedza. . 
Mierosławskiego 
:\1:ińska . 
Młyńska 
Mogiły 
Mokra 
Moniuszki . 
Mostowa . 
Myśliwska 
Nadbrzeżna 
Nad Kanałem 
Nadrzeczna 
Nad Portem . 
Nakielska 
Naruszewicza 
Na \Vzgórzu . 
Na '\-Vzgórze Dąbrow- 
skiego.. . . 
Niecała . . . . . 
Niedź'w:iedzia . .. 
Niegolewskiego . 
Niemcewicza . 
Niziny 
Nowa. 
Nowodworska . . . 
Nowogrodzka . 

 owomiejska 
Nowy Rynek 
Objazdowa 
Oboz9wa 
Ogrodowa 
Ogrody . . 
Ogród Botaniczny . 
Ogród Jagiełły. . 
Ogród Kazimierza 
Wielkiego 
Okopowa 
Okrężna . 
Orawska 
Orla 
Osada . 
O
olillskich 
Pag6rek 
Pańska . 
Park Kochanowsk. 
Parkowa 
Pawia. .. 
Pawła z Łęez, c," . 
Pestalozziego' . 
Petersona 
Piaski . 
Pi
kna a planie 
w obrębie: 


Str. 


G-H, 8 
G, 9 
G-H, 8 
J, 9 
G, 7 
G-H, 7 


53 
53 
53 
54 
54 
54 


G, 9 
G, 8 
E, 8 
J, 7 
B-C 6-7 
E, 7 
.T -K, 9-1I 
l\ol-N,9-1O 
I-J 8 
H, '8 
H, 12 
H, 8 
F, 7-8 
F, 7 
G, 8 
C-F, 7-8 
G, 7-8 
E-F, 8 
G, 9 
F,6 
H, 8 
H, 9-10 
I, 7 
I-J, 10 
G-H, 9 
G-H, 9 
F, 7 
J, 8 
G-H, 9 
P, 9-11 
E, 3 
H, 6 
J-K, 10 
I, 7 
H-I, 8 


55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 


62 


H, 8 
C-D, 6 
E-F, 4 
C, 7 
F-G, 9 
D, 7-8 
I, 8 
C, 7 
R-S, 5-6 
l, 7 
H, 8 
F,9 
H,9 
.1 J, 8 
: . , G-H, 8 
E, 3 
F, 9 


62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 


64- 
64 
64 


64- 
64 
64
		

/adresy_193300093_0001.djvu

			L.p. 


232 
233 
234 


235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 


278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 

92 


. 


- 


Nazwa ulicy -placu 


Pij arów . 
Piotra Skargi 
Pl. Józefa \Veyssen- 
hoffa, dawn.Zacisze 
Pl. Kościeleckich 
Pl. Kościuszki 
Pl. Petersona 
PL Piastowski 
PL Poznański 
PL Teatralny 
Pl. W o!ności 
Płocka 
Pocztowa . . 
Pod Blankami 
Podchorążych. 
Podgórna . 
Podleśna 
Podolska 
Podwale. . . 
Pohulanka . 
Polanka . 
Polna . . 
Południowa 
Pomorska . . 
Ponia towskiego . 
Powstańcó
 "1kp. 
Poznańska . 
Północna . 
Półwiejska . 
Promenada 
Prosta . 
Przejazd. 
Przemyska 
Przemyqłowa . 
przesm yk 
Przyrzecze 
Przy Zamczysku 
Pułaskiego . 
Racławicka 
Reja 
Rej t.ana . 
Reymonta 
Równa 
Różana 
Rupienica 
Ruska . 
Rybaki, dawno Rybi 
Rynek 
Rycerska 
Sadowa . 
S
rn.ierska 
Sap,tJ'rów. . 
Sen\inaryjr a 
Senatorslrn 
Siedlecka 
Sielanka . 
Siemiradzkiego 
Sienkiewicza 
Sieradzka 
Sieroca 
Skwarna 
Słoneczna . . 
Słowackiego 


.... 


Skorowidz ulic 


Na plarue 
w obrębie: 


c, 7-8 
H, 8 
I, 7 
H, 9 
H, 7 
F, 7 
G-H, 7 
G, 8 
H, 8 
H, 8 
I-J, 7 
H, 8 
G-H, 9 
I, 6 
G, 9 
I, Ił 
H, 7-8 
H, 8-9 
H, 9 
K, 8 
I, 9-10 
H-I, 10 
E, 7-8 
I -J, 7 
poR, 5-7 
G, 8 
H-I, 5-6 
F, 6 
I-K, 8-9 
P, 9-]0 
C-D, 5 
D-E, 7 
O-R, 8-9 
H,9 
0,8 
H, 8-9 
K, 7 
H 6-7 
H: 8 
O, 7 
I, 8 
N, 9 
F, 8 
H-I, 10 
J-K, lO-Ił 
H, 8 
H, 6-7 
P, lO-U 
L-M, 9-lI 
E-F, 5-e 
F,8 
J, 7 
E, 4 
I, 8 
G, 7 
G-H, 7 
H, 9-10 
H,9 I 
D, 8 I 
E, 8 
H-I, 7 


Str. 


L.p. 


64 
65 


293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334- 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 


65 
65 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
68 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
71 
71 
7l 
71 
7l 
7l 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
n 
73 
73 
73 
74 
74 
74 
74 
75 
75 
75 
76 
77 
77 
78 
78 
78 


:Naż'\\a uiicy -placu 


I Smętna 
Smoleńska 
I Smukalska. . 
Sobieskiego . . . . 
Sokola dawno Olszyna 
Solna . ., . 
Sowińskiego . 
Spadzista . 
Spokojna '1 . 
Sporna 
Sportowa . . 
Stara Szkolna 
Starogardzka ... 

tary Rynek im. :M ar- 
szalka Piłsudskiego 
Staszica . . . 
Stawowa ... 
Stef. Czarnieckiego 
Stepowa. . . . . 
Stroma. .. 
Strze
ecka 
Suczyńska . 
Szajnochy . . . . 
Szamarzewskiego . 
Szczecińska . -. . 
Szpichlerna . 
Ę;zubillska 
S cieżka . . 
Śląska . 
Slusarska . . 

luza Miejska . 
" Stara II . 
" Stara III . 
.,. Stara IV . . 
., Stara V . . 
Śluza Kwiatowa 
Śluza VI 
Śniadeckich . . 
Srednia . 
Swiecka . 
Sw. Florjana .. 
Św. Jańska . . 
Sw. Trójcy 
Tamka ._ 
Teof. l\Iagdzińskiego, 
dawno Kościelna . 
Terasy . . . 
Toruńska . 
Trentowskiego . 
TryblUlaIska . _ . . 
Trzeciego1\:Iaja, dawno 
Grodztwo 
Tucholska 
Ugory. . 
Ujejskiego . 
Ułańska.. . 
Unji Lubelskiej 
Urocza. . 
Ustronie. . . . ' :1 
Wały Jagiellońskie 
'\Varszawska. . 
Wawrzyniaka. . 


" 


Xa planie 
w obrębie: 


L, 9 
)1-R, 9-10 
E, 2-4 
G, 7 
H-I, 9 
K.L 11.12 
O, 6-7 
P, 9-"10 
K, 9-10 
O, 8-9 
I-J 8 
F '7-8 
, 
F,6 
H, 8 
H-I, 8 
E, 8 
F, 8 
K, 6-7 
F-G, 9 
E-F, 9-10 
P-S 5-6 
:M, 7-8 
D-E, 3-5 
H, 6-7 
H, 8 
E-F. 8-10 
E-F' 7 
F-a' 7-8 
, 
e, 7 
G, 8 
G,8 
F, 8 
F, 8 
D-E, 7 
D, "7 
C, 7 
G-H, 7-8 
F,6 
H, 6 
H, 8 
H, 7 
F-G, 8 
G, 8 


H, 8-9 
G, 9 
H-R,9-1O 
C.D, 7-8 
G, 9 


H, 8 
R, 9-10 
G-H, 9-10 
I-J, 9-10 
F, 8 
G, 7 
H-I. 8 
H, 9 
H, 9 
G, 7 
J, 7 


3 


Str. 


78 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
84 
84- 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
88 
91 
91 
91 
92 
92 
93 
9
 
94 
94 
94 
94 
94 
95 


1.
		

/adresy_193300094_0001.djvu

			4 


Skorowidz ulic 


. 
L. p. Nazwa ulicy - placu Na planie Str. L. p. Nazwa ulicy - placu Na planie Str. 
w obrębie: w obrębie: 
352 Wąska . . . . O, 9 95 372 Wyspiańskiego . l, 8 97 
353 Wą.wozowa . . . E, 9 95 373 \y yścigo
a N, 8 97 
354 Wełniany Rynek . G, 9 95 374 Wyżyny . . . . J, 10 97 
355 \Vesoła . . . J, 8 95 375 Zakątek E-F, 5-6 97 
356 "Veteranów . . O, 7 95 376 Zamojskiego . l, 7 97 
357 "Viatrakowa . . H, 9 95 377 Zaścianek B, 6 98 
358 Widok . . . . . . C, 7-8 96 378 . Zaświat . - . H, 5-6 98 
359 Wiejska . . . . . D, 5.6 96 379 Za"" iśle . T- U, 8-Ił 98 
360 Wieżowa . . . G, 9 96 380 Zaułek . . . . . H, 9 98 
361 Wileńska . . H, 7 96 381 Zbożowy Rynek . H, 9 98 
362 'Vilsona . . . . l, 8 96 
82 Zduny .... . H, 7-8 98 
363 "Vincentego Pola . F, 8 96 383 Zielona . . . . D, 6 98 
364 Wiślana . . . : . R.S, 7-8 96 384 Ziemska. . . G-H, Ił 98 
365 Witebska . . R-T, 7-9 96 385 
ygm. Augusta . G-H, 6-7 98 
366 Włościańska . . . P-S, 5.6 97 386 Zabia . . . . . K, 9 99 
367 \Yołyńska . . . B, 8 97 387 Żmudzka . . . K, 8 99 
368 \V rocławska. . . F, 8 97 
88 Żółkiewskiego . . G-H, 7 99 
369 Wybickiego . J, 7 97 389 
uławy . . . . . . G, 9.10 99 
370 'Vyrzyska . . . e, 6 97 390 Zwirki i Wigury dawn. 
371 Wysoka . . . E-F, 8 97 Piotrkowska . E, 9-10 99 


, 


Q 

 
 

 miEJSKIE 
 
I HonSERWalORJUm mUZYCZnE I 

 ul. Piotra Skargi 14 W Bydgoszczy Telefon Nr. 2107 
 

 Dyre"ktor IRENA J AHNKOW A 
 

 UCZELNIA ARTYSTYCZNA, ZATWIERDZONA PRZEZ 
 

 MIN. W. R. i O. P. O PEŁNYCH PRAWACH PUBLICZN. 
 

 Wydziały: śpiew, fortepian, ins
Dmenty orkiestrowe, 
 

 organy, zespoły, teorja 
 

 Informacje, prospekty w kancelarji. 
 

 Godz. urzędowania od 11-13 i 16-18.
		

/adresy_193300095_0001.djvu

			Adama Asnyka - Babia Wieś 


5 


spis ulic i placów 
porządkową numeracją domów i ich 
Sporządzony na podstawie "Rejestru Domów". 
UWAGA: Cyfry w nawiasach oznaczają stary numer domu. 
C'iowak m. 3 t2 (2) Państw. Inst. 
auk. 4 (22) Dom w budowie 
Lewin m. 4 Gosp. Wiejsko 5 (3) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Węgleński m. 5 Apolinarek m. t Kmieciak m. 1 
Jankowski m. 7 Leszczenko m. :2 ZyczyIiski m. 2 
Gołębiewska m. 8 13-26 I\'iezabudowane Wolny m. ;ł 
Bigalke wł. d. m. 1 25 (32) GaszyIiska H. wl. d. Blubm m. 4 
Buck m. 2 NOVoicki m. 1 Kuhlatowicz m. 5 
Raatz m. 3 Kurnatowski m. 2 Labuszewski m. 6 
Kirchhofl m. 4 Hctmańczyk m. 3 Reszka m. 7 
Terczakowski m. 5 Chassin m. 4 Graja m. 8 
Kiełpiński m. 7 6 (21) id. Toruńska 15 
Nowastowski m. 8 Art. G r o ttge ra. 7 (3a) :Mag. m Bydg. wł. d. 
Ogród . Krawczak m. 1 
Rozenthal T. wł. d. t l\lajeroVoicz wł. d. Janicki m. 2 
m. 8 2 (t3) Insp. Drog Wodno Koszuta m. 3 
Gaede m. 2 Wikarski m. 1 Lesiewski m. 4 
WinkJer m. ;ł 3 (2) Majerowicz wł. d. Klaus m. 5 
:5tabrowski m. 4. Brandt m. 1 Anderson m. 6 
'leiser m. 5 Zoske m. 2 Jung m. 7 
AngeU m. 6 Robako\l\rski m. 3 Kantorslu m. 8 
Hartung m. 7 Knuth m. 4 8 (20) \\ilczek wł. d. 
Stasiak m. 9 Nikitin m. 5 Joppek m. t 
Myszkowski m. tO ,Tarentowicz m. 6 MuczyIiski lU. 2 
8 l\'iezabudowane Frede m. 7 Lisakowski m. 3 
9 (6) Niezamieszk. m. t Świerlrowska m. 8 Neubert m. 4 
Wojtkiewicz m. 2 Chojnkki m. 9 Strużyk m. 5 
Nowkuńska H. wł. . (t2) Insp. Dróg Wodno 9 (3b) Mag. m. Bydg. wł. d. 
d. m. 3 Kryger m. t Bąkowski ID. t 
Nowkllński m. 4 5 (4) Heinke St. wł. d. Jagielski IIi. 3 
Gołębiewska m. 5 Kress m. t Wiśniewski m. .\ 
Niezabudowane Kalis7an m. 2 Niezamieszkane m.5 
Brzeski Voł. d. m. t Konwińska m. 3 Sarnacka m. 6 
Kiełpikowski m. 2 Fryder m. 4 Majerov;icz m. 7 
Niezabudowane Patyk m. 5 Czajkowski m. 8 
Weynerowski H. wł. Fendiuk m. 6 tO (19) Boelitz wł. d. 
d. m. 1 6 Niezabudowane Gili m. 1 
Niezabudowane 7 (3) Heinke St. wł. d. Buss m. 2 
Rcich i Dr. Biihr Handke ks. m. t Kamińska m. 2 
wł. d. Frost m. 2 Szwocba m. 3 
Krause m. t Wi
niewska m. 3 Jablońska m. 4 
Nellmann m. 2 8 Niezabudowane Ratajczak m. 5 
id. Pl. Weyssenhoffa 9 (5) Romanowski m. Olejniczak m. 6 
Kozakowski wł. d. Kotlęga m. 2 Dominiak m. 7 
'Kasprowicz m. 1 Splitt m. 3 Paluch m. 8 
Niezabudowane Srhreiber m. 4 Piszczek m. 9 
Stenzcl L. wł. d. I\feliński m. 5 Joppek m. 10 
Skopowski m. t Głębicki m. 6 H' (3c) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Frelicbowski m. 2 Streich m. 7 Makowski m. 1 
Ponczek m. 2 
7mudzinski m. 3 
Wichert m. 4 
Pischinger m. 5 
Trzciński m. 6 
VI olfram m. 7 
SpIitter m. 8 
D. t2 (18) Zabłocka G. wł. d. 
Krenicki m. 1 
Schneider m. 2 
Better m. 3 
Zielsdorf m. ł 
MajewskI m. 5 
13 (3d) Mag. m. Bydg. wł. d. 
n.ahn m. 1 
Skiciński m. 2 
Biedziak ID. 3 
Waciński m. . 
Kamyszek m. 5 
Mroczkowski m. 6 
Golińska m. 7 
Janko\l\	
			

/adresy_193300096_0001.djvu

			6 


Babia Wieś - Bełzka 


K:urczewski ni. 5 
Konarski m. ti 
Błaszak m. 7 
Chalewski m. 8 
16 (15) Spadkobiercy Pin- 
now wł. d. 
Kawicki m. t 
BOrkO\\ski m. 2 
Pinnow m. 3 
Klarkowski 
Wollschlager m. 4 
Kaczmarek m. 5 
nona m. fi 
Krawczyk m. 7 
Rutkowski m. 8 
17 (48) l\lag. m. BYdg. wł. d. 
Nowicki m. 1 
Wenning m. 2 
l\-Iałecki m. 3 
Zozulewicz m. 4 
Myszkowski m. 5 
Grzechowiak m. 6 
Barai:1iak 
Donarski m. 8 
t8 (14) JOnas wł. d. 
Szczęsn y m. 1 
Wróblewska m. 2 
Cbyrck m. 3 
Hoppe m. 4 
Kaźmierczak m. 5 
Jonas m. 6 
Suplicki m. 7 
Winowiecki m. 8 
19 (4b) .!'.lag. m. Bydg. wł. d. 
Prays m. t 
Włodatczak m. 2 
Petroi m. 3 
Urbanowski m. 4 
Dobrostański m. 5 
Królik m. 6 
Karabasz m. 7 
Tobolska m. 8 
20 Niezabudowane 
21 (4c) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Dorna m. t 
Banach m. '2 
Andrzejewski m. 3 
Dembczak m. 4 
Sotpk m. 4 
GOłębiewski m. 5 
Karczewski [l). 6 
Krassowski m. 7 
Laskowski ro.. 8 
22 TYkwińska wł. d. 
Lipińska ID. t 
Tykwiński m. 2 
23 (4d) Mag. m. Bydg. wł.d. 
Brz yski m. 1 
Loepke m. 2 
SZl'beko m. 3 . 
Kamiliski m. 4 
Ch"łak m. 5 
Bethke m. ti 
Duczmal J. m. 7 
Ghraplak m. 8 
24 Niezabudowane 
25 (5-6) !\lag. m. Bydg. wł. d. 
Helmański m. 2 
Brucka m. 3 
Strauss m. ł 
Piotrowski m. 5 
Pietruszyński m. 6 
Lehnartlt m. 7 
Lehnardt 
Knąjdek m. 8 
!\leredziński m. 9 
Trawiński m. tO 
Zedelski m, 11 


Bałtycka. 
:'iipJ:abudowana. 


Barska. 
t-4 - Niezabudo\\am' 
5 (16) Zieliński ",t. d. 
Zieliński m. t 
Pa\\likowski m. 2 
6 (6) Grolewski wl. d. 
Grolewski m. 1 
7 (t7) Owieśniak wł. d. 


Owie
niak m. 1 
Sierakowski m. 2 
8 (5) Poplawski wł. d. 
Popławski lU. t 
9 (20) Teske wł. d. 
Teske lU. t 
10 - Niezabudowanp 
11 (2ł) Hohensee wl. d. 
Hohpnsee m. I 
1:2 - Niezabudowane 
13 (24) Kurcz wł. d. 
Kurcz m. t 
ł,awniczak 
14 Kuicb wł. d. 
Riegpl m. 1 
Kuczma m. 2 
15 (25) Zaparucba wł. d. 
Zaparucha m. 1 
Schroder m. t 
Sikorski m. t 


Bart. Głowackiego. 
t-2 - Xiezabudo",anp 
3 (4) Obremski wł. d. 
Sikora m. t 
Obrpmski m. 2 
Kurkie",icz m. 3 
KalarzyIiski m. 4 
4 Niezabudowanp 
5 (6) Szarafińska wl. d. 
Gordon m. 2 
Zapałowski m. 3 
Guto\\ski m. 4 
Przyb}-tkowski m. 5 
6 Niezabudo",ane 
7 (7) ŚwitJik wł. d. 
ŚwiUik m. t 
Kraszkie",j('z m. 2 
Cerak m. 3 
Bojakowski m. 4 
Perlik m. 5 
Kucharska m. 6 
Dobrzvński n:.. 7 
Gawrych m. 8 
8-11 - Niezabudowanp 
12 (26) Szatkowska wł. d. 
Szatkowska m. 1 
t3 (10) Berthold wł. d. 
Drył m. 1 
Fiłareckl m. 2 
Kucharski m. 3 
Zwierzycki m. 4 
14,-t5 - 
iezabudowane 
16 (25) Kurowska wI. d. 
Kurowska m. 1 
17 - Xiezabudowanp 
18 24) Moryson wl. d. 
Budziak m. 1 
Kwiatkowski m. 2 
Sip m. 3 
Lange m. 4 
Budziak 
10 Wajcowicz 
20 Zarembska '1'11. d. 
Zarpmhski 
21 Ś",iatowiak \\1. d. 
Jpzp",ski m. t 
Ślęzak m. 2 
Trępała Dl. 3 
Światowiak m. 4 
Kr1pmiński m. ;; 
Duczmal m. 6 
22 (22) pOlarzviIski wl. d. 
POlarzyński m. 1 
Tarkowski 
Janicki m. 2 
Ryło\\icz 
23.2;} 
 Niezabudowalle 
24 - Pałcz}ński wł. d. 
26 (2t) ZaTemhska wł. d. 
Zarpmbska m. 1 
SchuOliński 
27-28 - Niezabudowane 
29 (t7) Ceglarski \\1. d. 
Andrzejczak m. t 
Szczawiński m. 2 
Gunther m. 3 
l'\iezamieszk. m. 4 
Gmffka m. 5 
G-linther m. 6 
Waszak m. 7 


Bełzka. 
l id. TOruń5ka i cment. 
2 (105) Mag. m. Bydgo.zczy 
Kraska m. i 
3 - id. Toruńska 
ł (104) .Jarz}"ński wł. 	
			

/adresy_193300097_0001.djvu

			Bełzką - Bielicka 


# 


7 


55 (28) RadleI' wł. d. m. 1 
;;6-5!! Niezabuduwane 
60 (80) Gordon wł. d. n. m. 
Pawlicki m. 2 
Palacz m. 3 
61-63 Niezabudov.ane 
64 (78) Wiese wł. d. m. 1 
t'.;; (33) Heldt wł. d. n. m. 
Górski m. 1 
l\1urawska m. 2 
Antczak m. 3 
66 Niezabudowane 
67 (34) Karł wł. d. m. 1 
68 (76) Wojak wł. d. m. 1 
69-71 Niezabudowane 
72 (74) Rutyna wł. d. m. 1 
Wojtko 2 
prz)'staw m. 3 
.Jav.or m. 4 
73 Niezabudowane 
74 (73) Chojnowski wł. d. 
Gałgański m. 1 
Labędziewski m. 2 
Chojnowski m. 3 
Kotliński m. 4 
75 Nipzabudowane 
76 (72) Terebieniec wł. d.m.1 
Janowicz m. 2 
77 - l'\iezabudov.ane 
78 (71a) Gruszka wł. d. m. 1 
GołdYIl 
79 lXiezabudowane 
80 (70) Labisz wł. d. n. m. 
Kalitowski m. 1 
81-85 Niezabudowane 
86 (67) Zamojska wł. d. n.m. 
Gruning m. 1 
87 - Niezabudowane 
88 (66) Wię("kowska wł. d. 
Bahr m. 1 
BOżpk m. 2 
Więrkowski m. 3 
Xiezabudowane 
Skarb Państwa 
Baliński m. 1 
Babiński m. 2 
Barl'zak m. 3 
92 (63) Bahr wł. d. m. 1 
!J3 - Xipzabudowane 
94 (62) Karl ",I. d. m. 1 
!Ja - 'iiezabudowane 
96 (61) Boldin wł. d. m. i 
97-9!J Niezabudowane 
10U (59) Radlpr ",ł. d. 
101 (48) Dec wł. d. m. 1 
BOrk 2 
102 (58a) Fripdrkh v.1. d. 
103 (49) Karl wł. d. 
ł04 (57) Lukaszev.ska wł. d. 
m.1 
Mroz m. 3 
llajpr m. 4 
103 (50) l\'ie7abud o wane 
106 (56) Rlumierska wł. d. 
107-108 Niezabudowane 
109 (52) BOrk wl. d. 


89.91 
!J() 


Bernardyńska. 
1 (to) id. Zboż. Rynek 4 
Tepper M. ",ł. d. 
Kwiatkov.ski m. 1 
Janowiak m. 2 
Nuwakowski m. 3 
Paszcza m. 4 
Grunbagen m. 5 
Szuchicwicz m. 6 
Nierzwicka m. 7 
2 (!J) id. TOruńska 1 
3 (11) Sipdlecki St. wł. d. 
:2:urawska m. 2 
Zieliński m. 2 
Sielużycki dr. m. 3 
Lewandowski m. 4 
IIladaliński m. 5 
Winnic ki m. 6 
.Tesionowski m. 7 
Herold m. 8 
Karamurl.i m. 9 
Michalski m. 10 
Bagniewski m. 11 


(5) Silesia T. z o. p. ",I. 
Horosiewicz m. 2 
Sobuciński m. 3 
Dąbrowski m. 4 
5 (12) Mag. m. Bydgoszczy 
polachov.ski m. 1 
(4-) Kieper I. wł. d. m. 1 
Kieper W. m. 2 
lJórski m. 3 
Niezabudowane 
(1) Mag. m. Bydgoszczy 
Jopek m. 1 
Stpfaniak m. j 


4 


6 


!) 
10 


Biedaszkowo. 
I - Niezabudowanp 
2 (23) id. Inowrucławska43 
:Mag. m. Bydgoszczy 
",I. d. 
Kucharski m. 2 
Kohlmeier ill. 3 
3 Niezabudowane 
4 (22) Mag. m. Bydgoszczy 
wł. d. 
Cichocki m. 1 
Woźniak m, 2 
5 Niezabudowane 
6 (18) Mag. m. Bydgoszczy 
wł. d. 
Wilczek m. 1 
7' - Niezabudowanp 
8 (21a) Mag. m. BYdgoszczy 
wł. d. 
Brudny m. 1 
9 (I) Nipdtwierki wł. d. 
m.1 
Przeniosło m. 2 
Jaworski m. 3 
10 (21) Mag. m. B)'dgoszczy 
wł. d. 
Figurski m. 1 
llNiezabudowane 
12 (20a) Mag. m. Bydgoszczy 
"ł. d. 
Kowalski m. 1 
13 )iipzabudowane 
14 (20) Mag. m. BydgoszcZY 
",ł. d. 
Lewocha m. I 
la - Niezabudowane 
t6 (19a) Mag. m. B\'dgoszczy 
"ł. d. 
ł.ąC'l.ka m. 1 
17 - Niezabudowanp 
'18 (19) Mag. m. Bydgoszczy 
wł. d. 
Gazedd 111. 1 
19 (2) Ziemke wl. d. m. 1 
20 (ł8a) Mag. m. B}-dgoszczy 
wł. d. 
Frąszrzak m. 1 
CzujkO 
Hoffmann 
21-22 Nipzabudo",ane 
23 (3) Boplter wł. d. m. 1 
24-2j Niezabudo\\aIlP 
26 (l7a) Mag. m. Bydgoszczy 
wł. d. 
ł.yszkiewicz m. l 
'27 Niezabudowanp 
28 (17) :Ilag. m. Bydgoszczy 
wł. d. 
Szruetpr m. 1 
29 - i'i:ipzabudowane 
30 (16a) Mag. m. Bvdg. \\ł. d. 
Słomka m. 1 
31 - Xiezabudowane 
32 (t6) Mag. m. Bydg. wł. d. 
:\fajcher m. 1 
33-35 Niezabudo"ane 
:
6(I:>a) Mag.m.Bydg.wł.d. 
Karpacz m. 1 
37 - Niezabudowane 
:-I8 (15) Mag. m. Brdg. wł. d. 
Mąka m, 1 
39 (4) Stasiilski wl. d.n. m. 
Szwabczvński m. 1 
40 (14-a) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Gałecki m. 1 
Rożnov.ski m. :2 
41 - Niezabudowan.. 


42 (14) !\lag. m. Byg., wł. d.1 
Pawlikowski m. 1 
Z,jIlmann m. 2 
(5) Tomnyk wł. d. m. 1 
- Niezabudo",ane 
(6) Słomko" ski wl. d. 
m.1 
Państw. Sredn.Szko- 
la Roln. wł. d. 
Kosko m. 1 
Gorski m. 2 

Iarkiewicz m. 3 
Bocha m. 4 
47 (7) Dawidziński wł. 
m.1 
49-65 Niezabudov.ane 
66 (11) Walczak wł. d. m. 1 
67 - Nipzabudowane 
68 (10) Pukropp wł. d. m. 1 
69 - 
ipzf1budowane 
70 (8) Lutomski dzierż. m.2 
Wojciec,howski m. 1 
71 - 
iezabudowane 
72 (8) Urasiński wł. d. m. I 
I1ołyszko 


43 
44 
/,5 


46-48 


1.:> 
6 


Bielany. 
Xiezabudov.anp 
Hafalska wł. d. 
płokarz m. 1 
Korbik m. 2 
Popielewska m. 3 
Wyżgo
aki m. 4 
Busse m. 5 
Wiznpr m. 7 


8ielicka. 


1-2 :'iipzabudowane 
3 (61) Kripwald J. wl. d. 
Fialkowski llJ. I 
Steinke m. :2 
Rz6ska m. 3 
Rzóska 'm. 4 
\Votna m. 5 
Chlebo
 m. 6 
4 Niezabudov.'ane 
5 (60) Kriewald J. wł. d. 
Zwolińska m. 1 
Pabel m. 2 
OrłO\\ ski m. 3 
R}'wald m. 4 
Gawroński m. 5 
6 (3) 
Iagenhpim wł. d. 
Kuczma m. 1 
Kellpr m. 2 
Drażd7ewski IlI. 3 
Ludwicki m. 4 
Dambpcki m. 5 
'l'rojanowin m. 6 
:Mipchowian m. 7 
Kudprki m. 8 
Ja
k6lski m. 9 
Radpcki m. to 
Haksalary m. 11 
)lodrzPjewski m. 12 
Szymczak m. 13 
7 l39) Kwiatkowsl{i wł. d. 
m. 1 
Zdziubanv lU, 2 
8 (4) !\Iag. m. R)'dg. wł. d. 
Wnuk m. 1 
Pipprz wł. d. m. 1 
Stenzcl ",ł. «1. m. 
Russe m. 2 
Cipsielski m. 
 
l\laludziński m. 
) 
Białkowska m. 6 
Lpwandowski m. 7 

a\Ha m. 8 
Damski m. 9 
11 (j8) Przybyliń
ki wł. d. 
m.2 
Grabowski m. 1 
Niezabudowane 
Luźny wł. d. Ul. 1 
Landowski wł. d.UI.1 
1'afliński m. 3 
Spadziński m. 4 
haczmarek m. 1 


9 
tO 


12-14 
15 (:)6) 
16 (9) 


Butler m. 2 
Kotlewska m. 3 
Lesiński m. 4 
Kloska m. 5 
17 Niezahlldowane 
t8 (tO) Schubert wl. d. 
K'.llczak m. I 
Krause m. 2 
Wi
niewski m. 3 
Rozpęk m. 4 
(
racz}'k m. 5 
VI iśniewski m. (; 
19 Niezabudowane 
d. 2U (11) Matuszewska wł. d. 
m.1 
21 - Niezabudawane 
22 (12) Kordowski wl.d.m.1 
Peplińska m. 2 
Kuczkowski m. 3 
Sande m. 4 
Cieszvński m. 5 
Pałaszewska m. fi 
Wojewódzki m. 7 
23 Niezabudowane 
24 (23) Słońska W. wł. d. 
Kowalski m. 1 
Jędrkowiak nI. 
 
'\lazurek m. 3 
Kolanowski m. 4 
Piórkowski m. 5 
Przybylski m. fi 
Starczewska m. 7 
Dobrosielski m. 8 
Drygaiski m. 9 
Masiakowski m. 10 
Szmplcer m. 11 
:t.urawski m. 12 
Tprrzvńska m. 13 
25 NiezałJUdov.ane 
26 (14) Guczal
ki wł. d. m. 1 
Guczalski p. m. 
 
27 (52) Kęd7ierski m. 1 
Białka m. 2 
28 (15) Hadtk.. wł. !t. m. 1 
2f1 Eliko\\ 
ka wł. d. 
m. I 
Zamojski m. 2 
30 (16) Ppwińska wł. d. 
Wołoszyk m. i 
Kurz m. 2 
Pev.iński m. 3 
31 (49) Cichockawł.d.n. m . 
Cicbocki m. 1 
Kalaczyńska m. 2 
32 (17) Pav.lisz wł. d. m. 1 
!\Iarciniak m. 2 
33 (48) Walkowiak wł. d. 
Piotrowska m. 1 
lXadolska m. 2 
J'.zelowicz m. 4 
34 (18) Kaczorowski 
ł. d. 
m. 1 
Kocikowski m. 2 
Bogusławski m. 3 
Czaplicki m. 4 
He\"zp m. J 
KoiorlziPjski \\1 d. 
m.1 
\\,ipsp wł. «1. m. l 
Wiese m. 2 
37 (46) D om kowski wł. d. 
"iipdżwipcki m. t 
38 (20) Kups wł. d. nl. 3 
Świderski m. 1 
GOląbiewski m. 2 
39 (lł4) Spifert wł. d. n. Ul. 
.Tendykiewicz ID. 1 
Grupa m. 2 
/łO (:22) Boczkowsc}' ",ł. d. 
Brpmer m. ł 
PatYna m. 2 
Bart kowiak m. 3 
Orwat m. 5 
S7auer m. fi ' 
4t Niezabudo"ane 
42 (23) Wysocki wł. d. m. ł 

witała 3 
Arczykowski \\ł. d. 
IrI.1 
Wojciechowski m. 2 
44 (':!4) Frąckiewicz dr. ,,'ł. 
«1. n. m. 


3;; (47) 
:-I6 (19) 


43
		

/adresy_193300098_0001.djvu

			8 


Bielicka - Bo
ianowo 


KOrdan m. 1 
Fajz m. 2 
Badura m. 2 
Karwecki m. 3 
.&.5-.&.7 (42ab) Niezabudowane 
ł8 (t7) Jendykiewicz wł. d. 
m.l 
GroJJ m. 2 
Kosak m. 3 
Wi
niewski m. 4 
49 Niezabudowane 
50 (28) Gronowska wł.d.m.l 
Jaruszewski m. 2 
Wróblewski m. 3 
51-52 Niezabudowane 
53 (42) Fandrei wł. d. m. 1 
54 (30) BOroń wł. d. 
Klucz m. 1 
Bobrowski m. 2 
Pepliński m. 3 
Goł
biewski m. ł 
Golębiewska m. 5 
Jakubowski m. 7 
Sieradzki m. 8 
Lewandowski m. 9 
55 Niezabudowane 
56 (31) Belińska wł. d. m. 1 
Włoszczyński 
57 (4t) Kular wł. d. m. 1 
Tyś m. 2 
58 (33) Bartoszewicz wl. d. 
m. I 
Bossowski m. 2 
59-61 Niezabudowane 
62 (33a) \vodecki wl. d. m. t 
63 (40) Bransch wł. d. m. 1 
64-71 Niezabudowane 
7'2 (3-ł) Mag.m. Bydg.wł.d. 
ZalPjski m. t 
lIIajewski m. 2 
73 Nipzabudowane 
74 (35) Dzido wł. d. m. 1 
Turowski!ln. 2 
75-77 Niezabudowane 
78 (36) Winklarz wł. d. m. 1 
79.81 Niezabudow8ue 
82 (37) Wiśniewski wł. d.m.1 
WiSniewski m. 2 
83 - Niezo.budowane 
84 (38) Kawała wł. d. m. 1 
85 - Niezabudowane 
86 39) Koczwara wł. d. m. 1 
Stoińska m. 2 
\Vysocki m. 3 
87-95 Niezabudowane 
96 (40a) Bransch wł. d. 
Markiewicz m. 1 
Kuśnierz m. 2 
Gondek m. 3 
Luboński m. 4 
97-99 Niezabudowane 
100 (40b) Hransch wł. d. 
Lawicki m. t 
Brzeziński m. 2 
Feter m. 3 
Gawliński m. ł 
Jesionowski m. 5 
Kohlmeyer m. fi 


Blumwego. 
Niezabudowana 


Błotna. 
1-9 NiezabudoYtane 
10 (3) Sałuda wł. d. m. 
H-t3 Niezabudowane 
ił (2) Murawski wł. d. m. 1 
15-17 Niezabudowane 
18 (t) Polowczykwł.d.m.1 


Bocianowo. 
(43) Wardanowski m. t 
PaweIski wl. d. m.2 
JOzmund m. 3. 
Janke m. ł 
Czernik m. 5 
2 Niezabudowane 
3 (łła) Józefiak wl. d. m. 1 
Baranowska m. 2 


4 (39.40)Kryger W. wł. d. 
Mikołajczak m. t 
Wielicki m. '2 
Przewoźna m. 3 
Chrapłak m. 4 
Arczyński m. 5 
KOwalkowski m. 6 
Adamski m. 7 
5 Leisner J. wl. d. 
Marcinkowski m. t 
Kuja wa m. 2 
Malicka m. 3 
Jahnke m. 4 
6 (35) Ogród 
7 (45) id. Kaszubska 16 
8 (36) Ogród 
9 (4.6) Andrys m. I 
Krause m. 2 
Siefke wl. d. m. 3 
Siefl
e m. ł 
Kosiak m. 5 
Miastowski m. 6 
10 (38) Ogród 
ił (47) Porczyński wł. d. 
Lukasiewicz m. I 
Poczekaj m. 2 
Spi1ś m. 3 
Grygrowicz m. 5 
Mura wski m. 6 
Grodzka m. 7 
12 (34) )Iag. m. Bydg. wl. d. 
Kreja m. 1 
Szu miński 
KauCka m. 2 
Ossowski m. 3 
13 (48) Chamiec wł. d. m. 1 
Borowski m. g 
Szopowski m. 4 
Przegiętka m. 5 
Marciniak m. 6 
Korpalm. 7 
Hoffmann m. 8 
Przybyla m. 9 
Potasznik m. 10 
Osiński m. t l 
buczak m. t2 
14 (33) Mazany wł. d. 
Górpc ki m. 1 
Sibilla m. 2 
Tobolska m. 3 
Biechowski m. 4 
Hernet m. 5 
Waldowski m. 6 
Karpiński 
KlaU m. 7 
15 Niezabudowane 
16 (31) Kośmider m. 1 
Jagodziliski m. 2 
Manthei m. 3 
potocki m. ł 
Kłeydzińska m. 5 
Gorzyński wł. d. 
m.6 
,Miiller m. 7 
Martenka m. 8 
Joppek m. g 
Muszvński m. 10 
Jabłoilski m. 11 
Wiśniewski m. 12 
Lutowski m. t3 
Kuhl m. 14 
17 Niezabudowane 
18 ('29-30)Witkowski wł. d. 
NechwiUa m. t 
Bereza-KudTyckim.2 
Jagła m. 3 
Gołąbek m. ł 
Kowalewski m. 5 
Golz m. 6 
Pawlak m. 7 
Rysy m. 8 
Kolander 
Maciejewski m. 9 
Kosiński m. 10 
Jermis m. 11 
Lepom m. t2 
Chojnacki m. 13 
Różyńska m. 14 
Matczak m. 15 
Cyran m. 16 
Wardanowska m. t7 
Mindykowski m. 18 


\\ ichert m. t9 
Manke m. 20 
19 (t) Niezamieszk. m. 
Cywińska m. 2 
Sliwiński m. 3 
Schiefelbein m. 4 
Mąka m. 5 
Klorek wł. d'. m. 6 
Pawlak m. 7 
Trzciński m. 8 
20 (28) Pietruszewsld wł. d. 
m.2 
powidzki m. 1 
Brozdowska m. 3 
Gał	
			

/adresy_193300099_0001.djvu

			Bocianowo - Brzozowa 


9 


Hoppe m. 10 

owak m. fi 
Bochocki m. 12 
Badura m. 13 
Klabecki m. 14 
Laskowski m. 15 
Mogilicki m. 16 
34 (21) Janiszewska wł. d. 
Goc m. 1-3 
Wypyjewski m. 2 
Surdyk m. 4 
Rogowski m. 5 
Kowalkowski m. 6 
Częstochowski m. 8 
Wiśniewski m. 9 
Kamiński m. 10 
35 (9) Ch yrek m. 1 
Schmidt m. 2 
Luczyński m. 3 
Hegenbartb m. 4 
Rzymyszkiewicz m.5 
Prychuwska m. 6 
Hoffmann m. 7 
Cieśliński wl. d. m. 8 
Andrzejewski m. 9 
Strehl m. fU 
Cieśliński m. H 
Mrówczyński m. 12 
Bendowski m. 13 
Semrau m. 14 
Kałek m. 15 
KTetkowski m. 16 
Meszyński m. 17 
Zakov.icz m. 18 
Khl\.itter m. 19 
Musiał m. 20 
36 (20) Błaszak \\1. d. m. 1. 
37 (10) Wykowska wł. d. 
POkTZ ywiński m. 1 
Roszak m. 2 
Menning m. 3 
Mudziej ewski m. 4 
Gąsiorowski m. 5 
Bartscb m. 6 
Margański m. 7 
Nessel m. 8 
Bartoszewicz m. 9 
Damski m. 10 
Bogusła\\ski m. Ii 
Drążkowski m. 12 
Oskiewicz m. 13 
Jopek m. 14 
Zieliński m. 15 
Kosiorek m. 16 
Więckowski m. 17 
Skibicki m. 18 
K wasigrocb m. 19 
Wyżga m. 20 
Adamczyk m. 21 
Przybylski m. 22 
Sawicka m. 23 
Leciejewski m. 24 
Tobolski m. 25 
Banach m. 26 
Kawka m. 27 
Radomski m. 28 
Swiekatowski m. 29 
Korzeński m. 30 
38 (19) :lubka wł. d. m. 1 
Frejter m. 2 
Arkuszewska m. 3 
Burek m. 4 
Tocha m. 5 
Błędzki m. 6 
Grzywiński m. 7 
Tykwiński m. 8 
39 (Ił) Markiewicz wł. dm,l 
Dębny m. 2 
Graj m. 3 
Spychała m. 4 
Prusak m. 5 
Malak m. 6 
Kruszczyński m. 7 
60 (18) Szott wl. d. m. 1 
Wicikowski m. 2 
Mańrzak m. 3 
Golnik m. 4 
Wasielewski m. 5 
Zieliński m. 6 
Zielińska m. 7 
Zieliński m. 8 
Stronka m. 9 


Behling m. 10 
Cisowski m. 1 l 
Popowski m. 12 
41 (13a) 'fow. Mieszk. wł. d. 
Morański m. 1 
Modrakowska m. 2 
Czerwiński m. 3 
Tarkdwski m. 4 

owakowski m. 5 
Jaworska m. 6 
Dembicki m. 7 

owak m. 8 
Rajmann m. 9 
Cwik m. 10 
Skibicki m. II 
Bossardt m. 12 
42 (17) Wicikowski wł. d. 
m.1 
Krzoska m. 2 
Wesoło\\ski m. 3 
Tomczak m. 4 
Lewandowska m. 5 
Kupferschmidt m. 6 
Lemański m. 7 
Bauer m. 8 
Danielewicz m. 9 
Rotecka m. 10 
43 (13) Tow. IIlieszk. wł. d. 
Koralewski m. 1 
Nadolny m. 2 
Lis m. 3 
Menning m. 4 
Bartnicki m. 5 
'Velke m. 6 
44 (16) Ebertowska wł. d. 
Schiefclbein m. 1 
Zamoński m. 2 
Górska m. 3 
Szczepaniak m. ł 
45 (13c) Tow. Mieszk. wl. d. 

Iulcan m. 1 
Boss8rdt m. 2 
Laudsmehser m. 3 
Schmelter m. 4 
Olszewski m. 5 
Poklękowski m. 6 
Kłopocki m. 7 
Karst m. 8 
Szczukowska m. 9 
Karowska m. 10 
Pa włowska m. 11 
Jokiel m. 12 
46 Niezabudowane 
47 (ił) Matuszewski wł. d. 
\Veidemann m. 1 
Sohkowiak m. 2 
Pomianowski m. 3 
Drzewierki m. 4 
Sala m. 5 
Łuczka m. 6 
Brączkiewicz m. 7 
"9 (15) Dawczvńska wł. d. 
Schulz' m. 1 
Fritzkowski m. 2 
Sikorski m. 3 
Wicikowski m. 4 
Rwlewski m. 5 
Hoffmann m. 6 
Lai'ss m. 7 
Wolta m. 8 
Stodolski m. 9 
Jarecki m. 10 
Ga.idus m. 11 
IIfalicki m. 12 
Sal'npcki m. t3 
50 Niezahudowane 
5t (15a) ZielsdoTf wł. d. m. t 
Opitz m. 2 
Malicki m. 3 
Nowakowska m. 4 
Alichniewicz m. 5 
Ko\\alski m. 6 
Grobplski m. 7 

widurski m. 8 


Boczna. 
Niezabudowana. 


Botaniczna. 
Niezabudowana. 


Bramka. 
l (2) Zimmer wł. d. 
Gordon m. 1 
Fiszer m. 2 
Janc m. 3 
Zalewski m. 4 
Rex m. 5 
2 id. Długa 80 
3-4 Spicblerze 
5 id. Wały Jagiell. 11 
6 SpichleTz 


BrodzlńskJego. 
JanczarskI wł. d.m. 1 
\\'ęgrzyn m. 2 
Qlara m. 3 
! Kraszkiewicz ",ł. d. 
m. t 
6 Bochniak wl. d. m. 1 
b. n. Wyżgowski wl. d. 
m. 1 


Bronikowskiego. 
1-2 - Niezabudowane 
3 (3) Fabr. Traków S. A. 
· Rodnicki m. 1 
.&, ;\;iezahudowane 
5 (3a) P. K. P. wł. d. 
Wietrzychowski m. 1 
Fryckowski m. 2 
Mazurkiewicz m. 3 
6-9 - Niezabudowane 
10 (4) Dr. BehTing i Ska 
Szawłowski m. 1 
11-12 - Niezabudowane 
13 (8) Uliszewski w. d. m. 1 
Porowska m. 2 
MOcek m. 3 
Steinborn m. 
 
Murawslci m. j 
Kantowicz m. 6 
ił (5) Domżał m. 1 
Dojahn wł. d. m. 2 
Musioł m. 3 
Wiciński m. " 
Matuszak m. 5 
Kwasucka m. 6 
Tadych m. 7 
Klóska m. 11 
Ze-6rska m. 9 
15 NIezabudowane 
16 VI śluza P. Insp. 
Dróg Wodnych 
Malak m. 1 
Jur m. 2 
Dudziński m. 3 
Olejniczak m. ł 
17 (NakleIska 107) Dressler 
",I. d. 
Burholz m. 1 
Łysiak m. 2 
Dallmann m. 3 
Baszldewicz m. " 


Brzozowa. 
t (1) Niezabudowane 
2 (82) Budziak m. t 
Busse m. 2 
Kautz m. 3 
Krzyżański m. 4. 
!\Iarecka wł. d. m. 5 
3 (2) Polaszek i Kriese 
wl. d. 
Wojdecki m. 1 
Kasprzak m. 2 

owaczY-ńska m. 3 
Kriese m. 4 
4 (80) Nil'zabudowane 
5 (3) Tobiasz m. 1 
Balik m. 2 
Kulczak m. 4 
Bukowski m. 5 
6 :.\'iezabudowane 
7 (4) Przyhylski m. 1 
Milewska m. 2 
Kuchcińska m. 3 


!\Iiilll'r m. 4 
Dąbrowski m. 5 
Dziura m. 6 
Dombrowski m. 7 
Dombrowski m. 8 
!łyska m. Ił 
8-9 - !liieza.budowane 
10 (79) Rydlev.-ska wł.d.m.1 
Hvdlev.-ski m. 2 
Kaspr.t:ak m. 3 
l l (5) Dombrowska wł d. 
Gł}'żewski m. 1 
Górski m. 2 
Błaszkowski wł. d. 
m.4 
12 (78) Popowski m. 1 
Borczvkowski w. 2 
:NadoI5b.i m. 3 
13-14 - Niezabudowane 
15 (6-7) Schulz wł. d. m. 
Staniszewski m. 2 
16 Nie
abudowalle 
17 (8) Fac wł. d. m. 1 
Czechowski m. 2 
Piekarski m. 3 
Idczak m. 4 
Stasiak m. 5 
18 Niezabudowane 
19 (9) Przybył wl. d. m. 1 
Hermann m. 2 
Lewandowska m. 3 
Reszkowska m. 4 
20-22 - 2\'iezabudowane 
23 (H) Sikora ",ł. d. m. 1 
2/ł - Niezabudowane 
25 (12) Popowski wl. d. m. 1 
26 - ;\/iezahudowane 
27 (13) Werwfcka wł. d. 
Wyrwicki m. 1 
Stołz m. 2 
Jęsiak ID. 3 
Osiński m. 4 
Krupecki m. 5 
28 Niezabudowane 
29 (14) Pu
sek wł. d. m. 1 
Piotrowski m. 2 
Niezahudowane 
Schirakowski wł. d. 
Koza wł. d. m. 1 
Barczewski m. 2 
Kujaczyński m. 3 
33 (16) Spickermann wł. d. 
m.1 
Szlatkowski m. 2 
Riemer m. 3 
Froter m. 4 
Szymański wł. d.m. ł 
Niedzielski m. 2 
Biernad wł. d. m. 1 
Kmieciak m. 2 
Ratusińska m. 3 
Leżo.ński m. 4 
36 (66) :.\'iezabudowane 
37(18-19)Niezabudowane 
38 (67) ;\;iezabudowane 
39 (20) Schulz wł. d. m. 1 
"O (65) Lewandowski wł. d. 
m. 1 
Daroń m. 2 
Klejna m. 3 
Dulęba m. 4 
Bernl'r lI:.. 5 
41 Niezabudowane 
42 (64) 
akowski wł. d. m. 
Wawrzyniak m. 2 
Kujav.a m. 3 
"3 (21) Andrzejewski wł. d. 
m.1 
44 (63) Niezabudowane 
45(22-23)Niezabu dowanc 
46 (65) Nowakowski ",ł. d. 
m.1 
Tugemann m. 2 
Łuczak m. 3 
47 (24) Spikermann wł. d. 
m.1 
48 (61) :Niezabudowane 
49 (26) Wangrowska wl. d. 
m. t 
50 (60) Wiśniewski wł.d. m.2 
!'ot iiller m. 1 
Krispin 


30 
31 (t5) 
32 (69) 


34 (68) 
35 (17)
		

/adresy_193300100_0001.djvu

			10 


Brzozowa - Chmurna 


;-i l (28) Zalewski wł. d. m. 1 
!\Iarko\\ ski m. 2 
52 (59) Dziegielska wł.d .m.1 
Lazarowicz 
Klunder 
53(:29.31) I'oJiezabudowanp 
54 (58) Galander ",ł. d. m. 1 
55 t32) Lipiński wl. d. m. 1 
!,lucha m. 2 
Chwilka m. 3 
Chudziński m. 4 
Cliiezabudowane 
l'\iezabudowane 
Oparski wł. d. m. 1 
Zygroaniak m. 2 
Antczak m. 3 
Wysocki m. 4 
59 (34) Niezabudowane 
60 (55) Niezabudowane 
61 (35) Jasiński wł. d. m. 1 
62 Niezabudowane 
63 (36) Niezabutlowane 
64 (54) Sikora wł. d. m. 1 
Pluciński m. 2 
Wojtczak m. 3 
Kuchorek m. 4 
Jaroni m. 5 
Żakowski m. 6 
Piórkowski m. 7 
Modżyński m. 8 
Bagnewski m. 9 
65 (6) Kowalski wł. d. m. 1 
Biełiński m. 2 
66 (53) HiIler wł. d. m. 1 
Schulz m. 2 
Brywczyński m. 3 
Jopve
 m. !! 
GęZlC kI m. a 
67 (38) Szepłer wł. d. m. 1 
Wąsikowski m. 2 
PllcZ'\-ński m. 3 
68 (52) HiIler wl. d. 
Homiński m. 1 
Cliowicki m. 2 
OIkowski m. 3 
Dolata m. 4- 
:\finer m. 5 
Kloska m. () 
Prusiecki m. 7 
69 (39) Niezabudowane 
70 (5t) NiezabudoYrane 
71 (40) Wardalska wł. d. 
Biełak m. 1 
Ciacinek m. 2 
Cliipzabudowane 
;'\ipzabudowane 
Zielke wl. d. m. 1 
Kabn m. 2 
Konobiewski m. 3 
Kirchhoff m. 4 
7:; (40) Kleemann m. 1 
\, itkowski dzierż. d. 
m.2 
76 (48) :'IJipzabudowane 
77 (43) Wit kowski dzieT7. d. 
Simmicb m. 1 
78-81 - Niezabudowane 
82 (47) Bogumił wł. d. m. 1 
83 - Niezabudowane 
84 (46) Wardalski wł. d.m.1 
Szymańska m. 2 
Łu.kasik m. 3 
Spionkowski m. 4 
Hadowski m. 5 
Pieta m. 6 
83 Nie7abudowane 
86 (45) Czaja wl. d. 
Witkowki m. 1 


56 (57) 
57 (33) 
58 (56) 


72 
73 (41) 
74 (42) 


Budowlana. 
1-2 -- Nie/almtlowane 
3 - I,loyd Bydg. "ł. d. 
Saganowski m. 1 
Łukowski m. 
 
Siekierski m. 3 
J'lltkowski m. 4 
Krajewski m. 5 
Kujawa m. 6 
Ebprt m. 7 
Siekierski m. 8 


4 (2) LIoyd Bydg. wł. d. 
Wojtysiak m. 1 
Nowak m. 2 
Klimczak 
nanaś m. 3 


Cegielniana. 
11-33 - !';iezahlldo\\aue 
3
 (34) Tyczewski dzien. 
T}'czewski m. 1 
Tomaszewski m. 2 
Ouisk m. 3 
35-36 - Niezabudowane 
37 F.a Lasmet wł. d. 
Szulc m. 1 


Chełmińska. 
1 (I) Kamińska i Piasecka 
wł. d. 
Makowski m. ł 
Gogoliński 
Dąbrowski m. 2 
Tuptano\\ski m. 3 
Miklaszewski m. ł 
Ciężki m. 5 
Migawa n1. 6 
Balcer m. 7 
2 (24) Winiarz wł. d. 
Dykert m. i 
Kamiński m. 2 
Pettin 
,Jezuit m. 3 
Baranowski m. 4 
Dz.ikowski li. 5 
Kruch m. 6 
Pstrągowski m. 7 
3 (2) Derchelt wł. d. 
Zmudziński m. 1 
t:zaplewski m. 2 
CiepłY m. 3 
Tomczak m. 4 
Żurawski m. ;; 
S}'Dtek m. 6 

owakowski m. 7 
Burdziak m. 8 
Kluciński m. Ił 
Lepski m. 10 
Słaski m. 11 
Turiński m. 12 
Stenżewski m. 13 
4 (23) Tuniszewski wł. d. 
Zirkp m. ł 
Pie,'horki m. 2 
Kraft m. 3 
Kamiński 
Stolp m. 4 
S7czukowa m. :> 
Kowalska m. 6 
Oficyna 
Krzv\\dziński m. 
Szciurek m. 2 
()ficvna 
Dracheim m. 1 
Halata m. 2 
Krr'ilik m. 3 
Hośrisz.ewska JIl. Ił 
5 (3) Karwecki wł. rl. 
Barciński lll. t 
Karv.-ecki m. 2 
Fischer m. 3 
" Hol bierki m. 4 
Frowert m. 5 
Rolbiecki m. 6 
6 (22) Tucholka wł. d. 

Iarchlewicz m. 1 
Berek m. 2 
Perchner m. 3 
Bąk m. 4 
7 (Ił) Wawrzon wł. d. 
\'Vawrzon m. i 
I'rzyb)Iska m. 2 
Kv.iatkowski m. 3 
ł,ubiewski m. Ił 
Hechtfisch m. :; 
Krygier nI. G 
8 (21) .Jaskulska wl. d. 
Grabarz m. 1 
Siuda m. 2 


Kordowska m. 3 
Kociniewski lll. 4 
Sonnefeld m. 5 
Zentkowski m. 6 
ł.ukiewski m. 7 
Kopiec m. 8 
Kapkowski m. 9 
Prokop m. 10 
ThieI m. 11 
szypulski ID. i2 
Karwecki m. 13. 
Pezala m. i/ł. 
Hutek 
Maciejewska m. 15 
Wliniński m. Hi 
!J Fi) Fisch wł. d. 
Zerbst m. i 
Lewandowski m. 2 
Budasz m. 3 
Żurawski m. 4- 
Schleif m. ;; 
Hemmerling m. 6 
Teske 
10 (:tO) Szulc wł. d. 
Szpringer m. 1 
Bucholt m. 2 
Schulc m. 3 
Rotecki 
Podliński m. 4 
Neumann m. 5 
Bona m. 6 
,Jaszkowski m. 7 
Siuda m. 8 
Nawrot m. 9 
Drarhl'im m. iD 
Krzvżaniak 
Papierz m. 11 
Kulczyński 
11 :\:ipzabudowaoo 
12 ({9a) Popowska wł. d. 
m. ł 
,Jasiński m. 2 
Figurski m. 3 
Szymański m. 4 
Litewka CI. 5 
Borowicz m. 6 
Zwiewka m. 7 
Organ m. 8 
Popowsld m. 9 
Lewandowska lTI. 10 
Czerwiński . 
\lal1taj m. ił 
Pawlak m. 1::? 
Brakowski m. 13 
Klomiecki 
Szw31ek m. 14 
Sriemski m. 1:1 
Rozniak m. ł6 
pOdgórski m. 18 
Walec ki m. ł 9 
Dudziak m. 20 
i 3 NiezabudoYtane 
Rrzo.lOwski \\ł. d. 
m.3 
Kosecki m. 1 
Lubka m. 2 
Pl,'gowski m. 4 
Ziemiewski 
15 l'iiiezabodowane 
16 (18) Walpndak wł. d. 
Sikora m. 1 
Lubka m. 2 
Kurowski m. 3 

1achmk m. 4 
Kanabaja m. 5 
Jpliński m. 6 
-\ 7 
iezabudowanl' 
18 (17) GrOss wł. d. 
Glama nI. 1 
Wittstoch m. ::? 
Sobota m. 3 
7.ipmke m. 4 
Skrz)'pek 
Wrzos m. 5 
Dialpcki m. (I 
lirorhowski m. 8 
Hedłarski m. 9 
Dukat m. tO 
Tomaszpw
ka m. 11 
Fredrich m. 12 
Jakuhrzyk m. 13 
ł!J Nic7ahudowane 


20 (i6) Pławcnc "ł. d. 
Młodzik m. 1 
Kol
wczyńskim. 
 
Piotrows'ki m. 3 
Sled:t m. 4 
21 l'\ipzabudowane 
22 (15) Jakubowski wł. d. 
Drzycimska m. 1 
Kiprowski lll. :! 
Drewka m. 3 
Koszyński m. ł 
Kwiatkowski m. 5 
Ch'.ła m. 6 
Kontowski m. 7 
Pr)'wińska m. 8 
Stachowicz m. 9 
Januszewski m. 1
 
23 Niezabudowane 
24 (14) Sledż wł. d. 
:SIedź m. i 
Talaska m. 2 ' 
Mat vniak m. 3 
POl;iekaj m. ł 
Roze 
Walz m. 5 
Sled:t m. 6 
Matuszak m. 7 
Hzepka m. 8 
Żurawski m. 9 
Bloch m. 10 
Schmark m. ł1 
I1zierrewski m. 12 
nobkov.ski m. 13 
Bialik 
BTtirhan 


Chlopiekiego. 
(1) Dysman "ł. d. 
Wasielewski m. 1 
Krllszelnirki 
Wierzbowski m. 2 
Wojno-Drański m.3 
Dyzman m. 4 
Strem!'pI m. 5 
Krpnz 6 
Kufel m. 7 
Li Ir0ws ki n}. 8 
Płotka m. 9 
2 
iezabudowane 
3 (2) Wilczyilski wl. d. 
Sobieraiski m. 1 
Ligowski lll. 2 
Wilczvński m. 3 
WikzY6ska m. 4 
.Jan kowska m. 5 
Lewandowski m. 6 
Sk';rczewski m. 7 
!.cłiwa m. 8 
.\ 
iezabudowane 
;) (3) Gondek wł. d. n.lII. 
Zalewski m I 
Lischcwski m. '2 
W rłgI\pr m. 3 
Kawałek m. 4 
Stróhński m. 5 
Twardowski m. 6 
Gczl'goro"ski m. 7 
Otto m. II 
FOliński m. 9 
WiU ID. 10 


Chmurna. 
1 Xiezabudo"ane 
::? n.ogozier ki 
:-I :'.ipzabudowane 
4 - Rallhut wl. d. 
Hauhut m. ł 
\Vałczak 
;, Niezabudo\\anp 
l) (I) Hyhaeka wł. d. 
Hvbacka nI. 1 
7-2i - Nfezahudov.anp 
22 (2) j'Mik wł. d. 
]\h.ik m. t 
23 Niezabudowaoe 
24 (3) Nowak wł. d. 
Nowak m. 1 
Brążkiewicz
		

/adresy_193300101_0001.djvu

			Chmurna - Chołoniewskiego 


11 


2.i:i Niezabudowane 
::-!6 (4) JankI.' wł. d. 
JankI.' m. i 
Hoeft 
27 - Niezabudowane 
2ł; (5) Fon-ś wł. d. 
FOryś m. t 
29-33 - 
iezabudowaue 
34 (6) Habowskl wl. d. 
Habowski m. i 
Gluszek m. 2 
35 Niezo.budowane 
36 (7) Rosiński i Kropel- 
nicka wł. d., 
Hosiński m. i 
Kropelnicki m. 2 
37 Niezabudo\\ane 
38 (8) Hauhut wl. d. 
nauhut m. i 
Orzeszek m. 2 
39-4t - Niezabudowane 
42 (9) Zacharjasz wl. d. 
Zacharjasz m. i 
Młoszvcki 
43 
iezai)Udowanl' 
44 (10) Trojabn wł. d. 
Trojahn m. 1 
45 Niezabudowanp. ' 
46 (11) FabjanowirJ: wl. d. 
Fabjanowicz m. i 
. pobl 
47 
iezabudowanl.' 
48 (i2) Rzeczek wł. d. 
HZl'czek m. i 
Królik m. 2 
Jurecki 
49 Niczabudowane 
;';0 (i3) Ziegenbagen wł. d. 
Zil'genhagen m. 1 


Chocimska. 
(i) '\Iorawski wl. d. 
Blażvński m. 1 
Kowałski m. 2 
'["cner m. 3 
Bankil'wirz m. 4 
Borowska 
Morawski m. :J 
Gołfbicwska m. 7 
Krzak m. 8 
ł,ękowski m. \I 
Krzewiński m. 10 
Do'janski m. 11 
Landowski ID. 12 
Frasz m. 13 
Rłaszak m. 14 
Gac,knwski m. 15 
2 (19) id. Gdańska 64 
3 (ia) Gołąbek wł. d. 
Balcerzak m. 1 
I.emkowski m. 2 
Gohjbl'k m. 3 
xowicki m. 4 
Szulc m. 5 
Schmidt m. 6 
Litilkowski lU. 7 
Kucharski m. 8 
4 (HI) Pokorowski wl. d. 
pokol'Owski m. ł 
Ody ja 
5 (2) Robin5ka wł. d. 
5t owarz }s7enie Tech- 
ników m. -1 
Wa""rono""ski m. 2 
Pawlak m. ;) 
Makowski m. -'I 
Plewa 
() (i7) Kozłowski wł. d. 
Kozłowski m. 1 
7 . (3) Kozubowski wl. d. 
Pochatzki m. I 
Richter 111. 2 
l{urzero. m. 3 
Hemus m. 4 
Izneidpr m. 1 
Og6rkiewicz m. 2 
Szulc m. 
 
Osiński m. 4 
J>iesowicz m. ;; 


3 
4 (43) 
;; (4) 


VakhTadze m. 6 
Patschkp m. 7 
GrochowskI m. 8 
Piekarski m. 9 
SC7ay,iński ID. 10 
Hilbszman m. ił 
Słówka m. i2 
t 7 :\'iezabudowane 
18 (36) Goss wł. d. 
Fischer m. 1 
Schmidt m. 2 
WilkI.' m. 3 
Goss m. 4 
50bieszcz)'k m. ;; 
Lotz m. 6 
Kaim m. 7 
Ga W1'vch m. 8 
i9 (19-2t)Ekeri ""ł. d. 
Zuchołkowski m. t 
20-2t - :IIiezabudowane 
22 (34) Tokarska wł. d. ID. i 
Grass m. 2 
LemkI.' 
l\fpi£sner m. 3 
Suligowski m. 4 
Krilger m. 5 
Stelmacho""ski m. 6 
Świetlik m. 7 


Chojnicka. 
I (1) Gawronek wł.d.m.1 
2 Gornv 
3-;; N ie7.a'budOwane 
6 Woźniak \\ł. d. m.i 
7 (t) Labęda wł. d. m. 1 
8 Niezabudowane 
9 Strzelecki wl. d. m. ł 
10 Gurn)" wł. d. 
t t Rejwer wł. d. 
Reiwa m. ł 
12 
iezabudowane 
t3 (2) t:rbański ",ł. d. m. t 
Bolka m. 2 . 
i4 :\'iezabudowane 
t5 (3) :\'awrocki wł. d. 
t6 fl;iezabudowane 
17 (4) Osińska wł. d. m. 
1.:latow ski m. 
 
lt! '\iezabudowane 
19 (5) Wronko""ski wł. d. 
m. t 
Gorzka m. 2 
20 Xiezabudo",ane 
21 (6) Biskupska wl. d. 
Kulo1{ m. 1 
22 Xiezabllduwane 
23 (7) SZl'0jda 111. t 
24-26 - Xipzabudowane 
27 (8) }Iaj ewska wl. d:m.i 
Chrapkowshi 
28 :'Iiipzabudowane 
29 (9) Korvcki wł. d. 
Szcierkowski m. 
I"ukliilska m. 2 
30 i\il'zabudowane 
31 (-10) Kuhiak wł. d. JlI. ;I 
Pawło""ski m. i 
Folerzvński m. 2 
32-38 - ;>\iezabudowane 
39 - Cm£'nlarz katolicki 


Choloniewskiego. 
i (52) Andrzeje\'\'ski wł. d. 
m. I 
Koczorowski 
Kulikowska m. 2 
Reszak 
Wit kowski m. 3 
Matuszczak m. 4 

largańska m. 5 
Ek""inski m. 6 
Firielski m. 7 

Ianke m. B 
Pa pierz m. 9 
Lipczo.k m. 10 
7'achmielewska m.it 
Wojciechowski m.i2 
Markiewicz m. i3
		

/adresy_193300102_0001.djvu

			12 


2 (2) 


3 
. (3) 


5 (50a) 


fi (4) 


7 (50) 


8 (5) 


9 
10 (6) 


11 
12 (7) 


t3 (49) 


Smogorzewska m. 14 
Gonia 
Januszewski m. 15 
Kuj a wa 
Oimińska wł. d. m. t 
Kozakiewicz 
Beyer m. 2 
Stempe 
Bartłodziej m. 3 
Straszkie\\icz m. .&, 
Domański m. 5 
Solecka m. 6 
Nlezabudowane 
Dochoda wl. d. 
Lemańczyk m. 1 
Sołak 
Zdun m. 2 
Wlodarski m. 3 
Buhm m. ł 
}Iuralewski m. 5 
Biel m. 6 
I\lionskowski wł. d. 
m.4 
Krzemkowska m. 1 
n.utkowski m. 2 
Baranowski m. 3 
}liąskowski m. 5 
Piłat m. 6 
!lliąskowski 
Kulev.ska m. 7 
)Iaternowski m. 8 
Sliwiński m. 9 
Januszewski wł. d. 
m: 1 
Czechowski m. 2 
Graszyk m. 3 
poznań 
Rosenthal wł. d. 
Lewandowski m t 
Karnov.s
i m. 2 
Bączkiewlcz m. 3 
Lampka m. 4 
Chojnacki m. 5 
Kielczyński m. 6 
Liberacki m. 7 
Folko\\'ski m. 8 
Przybyszewski m. 9 
Ciesielski m. 10 
Szulc m. 11 
Jarnńska m. 12 
Rutkov.ska m. 13 
Vvlodarczyk wł. d. 
m. I 
Drążkowski m. 2 
Brzozowska m. 3 
Tomczak m. 4 
StTzelecki m. 5 
Klapiszewski m. 6 
Wiśniewski m. 7 
Geldarska m. 8 
Teraj m. 9 
Górski m. 10 
Kasprzak m. łI 
Kubiak m. 12 
Dahms m. t3 
:'iIo\\icki m. 14 
Pilarska m. t5 
Dutkiewicz m. 16 
Niezabudowane 
Nowicka wł. d. 
Czerwiński m. t 
Fintak m. 2 
Arczyński m. 3 
Kalinowski m. ił 
f\Oadstazik m. 5 
Pflaum m. 6 
Bladocha m. 7 
ChTabrowski m. 8 
Szymczak m. 9 
Nowicki m. 10 
Niezabudowane 
Warginowa wł. d. 
Wargin m. t 
'Wargin 
Landowska m. 3 
Ejzert m. 4 
Pawski m. 5 
Janowicz m. 6 
Heise m. 7 
Wilk m. 8 
POhlman wl. d. 
Templw m. 1 


Chołoniewskiego 


Kube m. 2 
BTaun m. 3 
Malarski m. 4- 
Pfłaum m. 5 
Adamczyk m. 6 
Dalmer m. 7 

eumann m. 8 
i4 (8) Szla pa wł. d. 
Szlapa m. 1 
Gromadka m. 2 
Antczak m. 3 
Fiszer m. " 
Pa wska 
Pro kop m. 5 
15 Niezabudowane 
16 (80.) Szypliński ",I. d. m, t 
17 Niezabudowane 
18 (9) Pluta wł. d. lU. 1 
Liczmańska m. 2 
Wiatr m. 3 
Olszewski m. 4 
Dolata m. 5 
19 'iezabudowane 
20 (10) Janicka wł. d. 
Janicki lU. 1 
Sieracki 
staslak m. 2 
21 l'iiplabudowane 
22 (H) C\\ikliiJski wł. d. m. 1 
Pa wsb.i m. 2 
Kułigowski m. 3 
Pułkowski m. 4 
I.ipiuski m. 5 
Swiątek m. 6 
23 Nielabudowane 
24 (12) SZTamka wł. d. m. 1 
1\1 elIer 
l\Iontewski m. 2 
Kaczmarek Dl. 3 
25 NiezalJudowane 
26 (13) Petecki wł. d. m. 
Szczukowski m. 2 
. Szczukowski J. m. 3 
Skov.roński m. 4 
Grabowska m. 5 
27 i\iczabudowane 
28 (14) Wasiplewska wł. d. 
Andryszak m. 1 
Bąk m. i 
Witkowska m. 3 
Joppek 
Pawski m. 4 
"'a\\rzyniak 
Fiałkowski m. 5 
Grzelak m. 6 
Przybylak m. 7 
Wnuk m. 8 
Slawkowski m. 9 
Flanc m. 10 
Andrys7ak m. 11 
Górecki m. 12 
29 Niezabudowane 
30 (15) DziurIo. wł. d. 
Prądzyńska m. 1 
Plaszczykowski m. 2 
Nierzwicki m. 3 
Janicki m. 4 
Kalaczyński m. 5 
Gałgański m. 6 
Roszkiewicz m. 7 
Switala m. 8 
Sikorski 
Jankowiak m. 9 
Luczak m. 10 
Witkowski 
Drążkiewicz 
Kozber m. H 
Stobodzian m. 12 
31 (41) Freiter wl. d. m. 5 
Rakowski m. 1 
Szypura. m. 2 
Szochow m. 3 
Zieliński m. 4 
32 (16) Napiątek wł. d.m. 1 
Kmieciak m. t 
B&naszak m. 2 
Ceglarek m. 3 
Kwiatkowski m. Q 
Tucholski m. 5 
Turczyn m. 6 
Wojciechowski m. 7 
Konczak m. 8 


Chrobrego 


33 (40) Krzyż
'ński wl.d. m.t 
Kruk m. 
 . 
Walczak 
Lepska m. ::I 
Ojdowska m. 4 
}laTszalkowski m. 5 
Szczukowski m. 6 
Zając m. 7 
Grabski m. 8 
Barczykowska m. 9 
Kruk m. 10 
34 (17) Br
'g.eman wł.d. m. I 
Retmański m. 
 
35 l'iiezabudowane 
36 (18) Albcr \\1. d. 
Brzeziński m. 1 
Kapczyński m. 2 
Mohr 11).. 3 
37 (38) Leda wł. d. m. 
Kowalski m. 2 
Tafplski m. 3 
)Iuzolf m. 4 
38 (19) Alber wl. d. 
Wiśniewski m. t 
ZaTemski m. 2 
39 Niezabudov.ane 
40 (21) 'Schiller wł. d. m. t 
Juszczak m. 2 
RaJ]lec ki m. 3 
Stankiewicz m. 3 
Lev.andowski m. 4 
Hegenbarth m. 5 
Urbańska m. 6 
\,\'vsocka m. 7 
4ł Niezabudowane 
42 (22) 'Bielicki wł. d. 
Lange m. 1 
Bielicka m. 2 
Sprenger m. 3 
Piątek m. 4 
Kozakiewicz wl. d. 
m. t 
U (23) Trt'ichel wl. d. 
Stosik m. t 
Nowakowska m. 2 
Wroński m. 3 
Panspgrau m. 4 
Treicbl'l m. 5 
Smigiel m. 6 
Skowroński m. 7 
Dąbro\\ ski m. 8 
'romaszewska wl. d. 
Neumann m. 2 
.&,6 (24) Kowalkowska wł. d. 
m.l 
Fprtykowska 
Wawrzyniak m. 2 
Smoliński m. 3 
Piotro" 
ki m. 4 
47 (::I4) Kozłowski wł. d. m. t 
Lewandowski m. 2 
Robakowski m. 3 
Bethke m. 4 
Kapczyński m. 5 
Jankowski m. 6 
Grodziński m. 7 
Warchół 
48 (26) Wol.iński wl. d. m. t 
;,\iezamieszk. m. 2 
Kostański m. 3 
Wodlw m. 4 
Szulc 
Zakrzpwski m. 5 
Kuliberda 
49 (33) Bury wł. d. 
Grzeschok m. t 
Berg m. 2 
Niezabudowane 
Szabelan wł. d. 
Gładysz m. t 
Jarka wl. d. m. t 
Krzemif1ski m. 
 
Arczvński 
Stamłer m. 4 
Orłowska m. 5 
Wesołowski m. 6 
53 (32) Syrokwasz wł. d. m t 
Jasiniecka 
Zieliński 
54 (29-32) Kronenbreg wł. d. 
m. 1 
GreTczak 


63 


45 


50 
5t (310.) 
52 (28) 


Kwiatkowski 
\\adawik m. 2 
Su der m. 3 
l\1ohr m. 4 
Janczak m. 5 
Malinowska m. 6 
Pcra 111. 7 
Ofic 
YIJ3: . 1 '. .) 
CIeSle S"l m. _ 
Jasieniecka m. 3 
Siuda m. 4 
Siewert m. 5 
55 (31) Wąsowkz wl. d. m. 1 
Reiter m. t 
Substyk m. 2 
Skibiński m. 3 


Chopina. iezabudowan" 
(6) Pryliński wł. d. 
R'.lriński m. 1 
Brzeski m. 2 
}luszyński m. 3 
Cieśla m. 4 
D yla\\erski 
Liedtke m. 5 
BOrowski wł. d. m. 1 
Wanecki m. 2 
Grabowski 
Szulz m. 3 
Niezabudowane 
Grele\\ iczowic wł. d. 
Niezamieszk. m. t 
Ks. Pacewicz wł. d. 
Brandowski m. 1 
\Valden wł. d. m. 1 
(3) Gotardowa wł. d. 
Syrocka m. t 
Biskup m. 2 
Go tar d m. 3 
Ueberle m. 4 
Zieliński m. 5 
SzczypiiIski wł.d.m.t 
(.\) Nitoslawska wł. d. 
Burdajewicz m. 1 
Jllrp\\icz m. 2 
Huciński m. 3 
Jlphs m. 4 
Witkowski 
Niezabudowane 
Nowicka wł. d. m. t 
(5) Drapiev.ska wł. d. 
m.l 
Niezabudowane 
Niezabudowanc 
Nielabudowane 
(6) Sommerfeld wł. d. 
m. t 
Hasemann m. 2 
t9 (11) Dziurio. wl. d. m. 1 
Ruhr m. 2 
Niezabudowane 
Ginter wl. d. 
Sliv.iński m. t 
Marmurowicz 
.Jarecki m. t 
Rakowski m. 2 

[atuszkov.iak m. 3 
(7) SulrzcwsJli wł. d.m.t 
Jekiel m. 2 
(9) Kawecki wł. d. m. 1 
(8) Rllbińska wł. d. lU. t 
Riernacik m. 2 
25 - Niezabudowane 
26 (80.) Kałużn y wł. d. m. 2 
\Viiczyński m. 1 
Przyb)'lski m. 3 
Kaszyński m. 4 
Niezabudowane 
Rzadkowolski wł. d. 
I\loYtiński m. t 
Lpskiev.icz m. 2 
Łoś m. 3 


t 
2 


3 


4 
5 {t2) 
6 (2) 


7 
8 


9 
10 


11 
12 
t3 
ił 


15 
t6 
t7 
t8 


20 
21 2 


23 
24 


27 
28 


Chrobrego. 
t (t) Milauowski wł. d. 
m.l 
Zblewski m. i!
		

/adresy_193300103_0001.djvu

			2 (26) Tow. mieszko wf. d. 
Błaszczak m. 1 
Sajdak m. 2 
Landowski m. 3 
SpliU m. 4 
Kątny m. 5 
Nowakowski m. 6 
oskrop m. 23 
6 (16) Schulz wł. d. 
Szczygiplski m. t 
'V'. ójcildev.icz m. 3 
Domina 
Bury m. 4 
Brzezińska m. 5 
Kosowski 
'" ojnowski m. 6 
:>Iiezamieszk. m. 7 
Loch m. 8 
Nabelska m. 9 
Michalski 
Maćkowsk.i m. tO 
Białyński m. t l 
Szyperska m. 12 
Krause 
Sławoczewski m. 13 
Rafaiski m. 14 
Leppke m. 15 
Sułkowska m. t6 
JankI' m. t 7 
Ciszewski m. 18 
Briigmann m. t 9 
Spychalski m. 20 
Szymański m. 21 
Smierzewski m. 22 
Frowprt m. 23 
Siemiński m. 24 
7 (Ił) OrIikowska wł. d. 
Spchawpr m. 1 
J}oilczyk m. 2 
Millska m. 3 
Orlikowska K. m. ił 
Orlikowski St. m. 5 
8 (15) Kordeeki wł. d. 
Stpinhorn m. 1 i 6 
Szumiński m. 2 
Kollet m. 3 
Lpmański m. 4 
\\'i
niewski m. 5 
Hochaulf m. 7 
Poćwiardowski m. 8 
Smoliński m. 9 
Stelmachowski m.10 
GOl' m. 11 
'{ordecki m. 12 
Xiezamieszk. m. 13 
Piwnicki m. 14 
Kufl'I m. 15. 
KOrthaJas m. 16 
Cipsielski m. 17 
Konkowska m. 18 
Damski m. 19 
Poniatowski m. 20 
Fisrher m. 21 
Piwnicki W. 
Balcer m. 22 
9 (5) Badzi
gowa wł. d. 
Kowalkowski m. 1 
Pastprnacka m. 2 
Sowiński m. 3 
Badziąg m. 4 
tC (14) Zyhertowicz wł. d. 
Grabowski m. 1 
Zachmielewski 
Kwiatkowski m. 2 
Berkowski 
l'i'iezamipszk. m. 3 
'" esołowski m. .\ 
Dufka m. 5 
Ju
zczak 
Blum m. 6 
Niezamieszk. m. 7 
Gizdra m. 8 
Ił (6) Powałowski wł. d. 
\Vysocka m. 1 
Sokołov. ski m. 2 
Grabowski m. 3 
Hermaciński m. ł 
Paul m. 5 
Piechowski m. 6 
Lipski m. 7 
Kwiatkowski m. 8 
Mateja m. 9 
Ziętek m. 10 
Hassc m. 1 t 


...
		

/adresy_193300104_0001.djvu

			14 


Chwytowo - Czarna l>roga 


Rudni{'ki m. ł
 
Betai;ski ID. i3 
UTbankiewicz ID. i4 
.Jankowski m. i5 
Stepanik m.16 
1
 (lJa) Hutek wł. d. m. 3 
Barczyitski m. t 
KaczmaTek ill. 
 
pioterek m. 4 
Pietrzak m. 5 
Kosiak ni. II 
ł.abocka m. 7 
Hillemann m. 8 
Kosiak m. 9 
Warczewski m. W 
Bronicka m. i1 
Wiatrowski m. ł2 
Hzeznik m. 13 
i3 (7) Gebert wł. rI. 
Kabacińska m. i 
Schoet m. 2 
Wiedenł10ft m. 3 
WaUwwiak m. 4 
Szczu{'ka m. 5 
Lukaszewicz m. 6 
Hinc m. 7 
Woźnicki m. 8 
Wicikowska m. 9 
Krzvżaniak m. iO 
l'tIaternowski m. li 
Waszvński 
ł4 (ł3) Lewandowicz wł. d. 
m. t 
Sentkowski m. 2 
Buzaiski m. 3 
Dereszvński m. 4. 
Niezan:iieszk. m. 5 
15 (8) Pacho wł. d. 
Kruger m. 2 
Ratz m. 3 
Owsian.0wska m. .I} 
16 (12) Mag. m. Hydg. wł. d. 
Lukaszewi
z m. 1 
17-19 - N'iezabudowane 
20 (11) Gołębiewska wł. d.' 
!tfatuszek m. i 
Bogucki m. 2 
Szwarc m. 3 
Jabłoński m. 4 
Koraszvński m. " 
Jaworski m. t) 
. Kotlarek TIl. 7 
Muller m. 8 
Gis m. 9 
Reinowski m. 10 
Koczorowski m. 11 
Drews m. t2 
2t Niezabudowane 
22 (to) Gołęhiewska .vI. d. 
Gołębiewska m. 1 
Buchholz m. 2 
Ban lera 
Czajkowski m. 3 
Burschel m. 4 
:\tieTz...icka W. m. 5 
Buna 
,Jaśniewski ffi. 6 
Mierzwieki St.. m. 7 
.Jawkki m. 8 


Cicha. 


l (-I) Hr. Toll wł. d. m. 1 

 (15) j!ieluhowicz wl. d. 
t:laassen M. I 
Taranda-Arlamowicz 
m.2 
3 (2) Remmy wł. (\, 
Ott.o m. i 
Remmy 
Hpding m. 2 
Ą. (14) Philipp wl. rI. m. 1 
5 (3) (
aca wł. d. m. 1 
:'IIiezamieszk. m. 2 
6 (t3) Klesmer wł. d. 
Mielka m. 1 
7 (4) Bzonca wl. d. 
:'Iakuch 
łI (t2) Sartory wł. d. 
1	
			

/adresy_193300105_0001.djvu

			Czarna Droga - Dąbrowskiego 


15 


Harendarski 
t;ieślik m. 6 
Jędras m. 7 
Hepka 
Damski m. 8 
Sokowski m. 9 
Demel m. 10 
Brzozowski m. Ił 
Neumann m, 12 


Czerska. 


t-! - Niezabudowane 
3 (t) Lewwski wł. d. m. 1 
Nowak m. 2 
Kufel m. 3 
Burehard m. 4 
Lewiński m. 5 
4-6 - Niezabudo...ane 
7 (2) Slik wł. d. 
Woda m. 1 
GTaja m. 2 
Wojnowski m. 3 
Graja m. 
 
Buczkowski m. 5 
Dreschko m. 6 
Klawitter 
8 (34) SonnenbeTg wł. d. 
m. t 
Lorenz m. 2 
9-10 Niezabudowane 
11 (3) Wojasiński wł. d. 
m. t 
t2 (33a) Czyżewski wI. d. m. 1 
7..ak m. 2 
WieTzbowski m. 3 
13 (4) Rauhut wł. d. m. 1 
Frydrychowicz m. 2 
Ruciński m. 3 
Janowski wł. d. m.t 
Niezabudowane 
Pawlak wł. d. m. t 
Markowska wł. d. 
Lewandowski m. 1 
Dordzik m. 2 
Drogan m. 3 
Mańczak m. 4 
19 (5) Serafin m. 1 
Piaskowski m. 2 
Stelmaszuk m. 3 
Frydrychowicz m. 4 
Niezabudowane 
WiesB wI. d. m. t 
Kwiatkuwski wI. d. 
m.1 
PaszkI' m. 2 
Bl'netkiewicz m. 3 
(6) Alfeld wł. d. m. 1 
- Niezabudowane 
O) Kl'akowiak wł. d. 
m. ł 
Dymski m. 2 
26 (30) Bąkowski wł. d. m. 1 
BaTczyński m. 2 
Sobecki m. 3 
ObOTSki m. 4 
Niezamieszk. m. 5 
27 (8) Kajewska wł. d. m.t 
Budnik 
KaIllIowski m. 2 
!8 
iezabudowane 
2
 (9) Szymandera wl. d. 
m. t 
:'oiiczabudowanl' 
Wetz \\1. d. m. t 
Wiu. 
Niezabuduwane 
Pawlak wl. d. m, t 
Adamska 
Kubiak m. 2 
36 Niezabudowane 
:-17 tlOb) Kropiński wł. d. 
Szulz m. 1 
EbeTt m. 2 
;ł8 Nwzabudowane 
39 (11) :Matusze\\ska i Gry- 
ska wl. d. m. l 
Wenda 
Trockowski m. 2 
h.uziemski m. 3 
Nil'zaburlowane 


14 (33) 
15-16 
t7 (4a) 
18 (32) 


2U 
2t 
22 (3t) 


23 
24 
:l5 


30-32 
33 (10) 
34 
35 (IOa) 


40 t (l1a) ChYlil wI. d. 
Huffmann m. 
Sielski m. 2 
Sobecki m. 3 
42 Niezabudo\\anc 
43 (12) Korpiński wł. d. m. l 
Lękawa m. 2 
44 Niezabudowan" 
45 (t3) l:Iaver wl. d. 
Pasiński m. 1 
46 Niczabudowanc 
47 (t5) Gr.ska wl. d. m. t 
Potka m. 2 
48 - Niezabudowane 
49 (16/t6a)Bil'lecki wI. d. 
Potracki m. t 
Kowalczvk 
Niezft.mieszk. m. :2 
Holub m. 3 
Schulz m. 4 
50 Niezabudowane 
51 (t7) Borucki wł. d. 

urawski m. 1 
Borucka 
Borucka m. 2 
Polasik m. 3 
Olszewski 
52 Niezabudowane 
53 (18) Stenzel wł. d. m. t 
BBthke m. 2 
Herzberg m. 3 
54 Niezabudowane 
55 (t9) Liischer wł. d. 
Jeschke m. 1 
Lóschcr 


Częstochowska. 
1 (2) Bydg. Hut. Szkl. 
Makowska m. l 
Kierzenkowski m. 2 
Bednarek m. 3 
Gierszał m. 4 
Tokarski m. 5 
K orbiński m. 7 
Dybalski m. 8 
Nle7.amil'szk. m. 9 
Jankowska m. 10 
2-3 - NiezabudowanI' 
4 (3) Kl'ukowski wl. d. 
m.1 
Bujak m. 2 
5-6 - Niezabudowan.. 
7 (4) Pawłowski wl. d. 
m.2 
Bajda m. t 
8 Niezabudowane 
9 (4) Koczorowski \\ l. d. 
m. t 
10 ""'iezabudowane 
t 1 Kościerski 
l! "iiezabudowane 
13 (6) Kempińska \\ł. d. 
m. ł 
U-t 7 NiezabudowanI' 
18 (t8) Piekus wł. d. m. 1 
Figiel 
19 (5) 
yłka \\1. d. m. t 
Niezamieszk. m. 2 
l\"iezamieszk. m. 3 
20 Niezabudowane 
21 (8) Berl'ndt wł. d. m. 
Bork m. 2 
Janicki m. 3 
Dąbrowski m. 4 
Strohschein m. 5 
22 ;'Iiiezabudowan,e 
23 (9) Kunde m. t 
24 
iezabudowanl' 
25 (10') Emml' wl. d. m. 
l\Iura"ski m. 2 
26 Nil'zabudowane 
27 (H) Ziegler wl. d. m. 1 
28-34 :'I:il'zabudnwane 
3;; (15) Duralek wl. d. m. 1 
Figiel 


Daleka. 
1-2 "I;iezabudowane 
:I t2) B..hnko wl. d. 


1 
2 


Dąbrowa. 
.:\'iezabudowane 
\\róblewska wl. d. 
m. i 
Nil'zabudowanl' 
Kolasa wł. d. Dl. 
'Wróblewski m. j 
Skorczewski m. 2 
GTygiel m. 3 
Kopacz m. 4 
Nil'zabudowanl' 
Buszko wł. d. m. ł 
Galant 
Firsch wI. d. m. 
Lev.andowski 
Niezamieszk. m. 2 

iczabudowaDt. 
Sinoradzki wl. d. 
m. l 
Niewiada m. 2 
Rams m. 3 
Malinowski m. 4 


3-5- 
6 (7) 


7 
8 (6a) 
9 (2) 


t O-H 
i2 (6) 


Dąbrowskiego. 
(25) Tokarska wl. d. 
Sobański m. l 

icbałowski 
Ha wTa m. 2 
Kobylarski m. 3 
.'\owacka m. 4 
Damska 
Dom Katolicki 
3 (24) Szmelter wI. d. m. l 
Kuś m. 2 
Puściń:ki m. 3 
Latacki m. 4 
4 (3-4) Ogrod 
5 (23) Stępowski wl. d 
Slarosla m. i 
\łalicki m. 2 
Bieganowski m. 3 
Stępowski A. m. 4 
Lieske m. 5 
Behrendt m. 6 
Slachera m. 7 
Sze\\a m. 8 
Jańczak m. 9 
}<,ialkowski m. tO 
Żakowicz m. 11 
Wojciechowski 
"Itucki m. 12 
Rafalski m. i3 
Zajdler m. 14 
6 (j) Ot. Wohlfahrtsbund 
wl. d. 
\"'iese m. 1.3 
Harylski m. 4 
BryI m. 5 
Drątewski m. 6 
7 (22) I	
			

/adresy_193300106_0001.djvu

			16 


Lewandowski m. f2 
Dulcet m. 13 
Huzarska m. f!ł 


Długa. 


f (15) Lewandowski wł. d. 
Mindak m. f 
Czaj kowska m. 2 
Zakabłukowska m. 3 
Lewandowski m. 6 
Ko\\alewski m. 5 
Lewandowski J. m. 6 
Kluczyński m. 7 
popowski m. 8 
Szociński m. 9 
2 (39) pomerenke wł. d. 
Kunkiel m. ł 
Stopa, m. 4 
Lewandowska m. 5 
Krynicki m. 6 
Pieczkowski m. 7 
Stosik m. 8 
!\fotlawski m. 9 
3 (f6) Lubach wł. d. m. i 
Kukuk m. 3 
Szmajser m. 4 
4 (38) Szymański wł. d. 
m.1 
Szpacjer m. 3 
5 (40) Kołecki wł. d. 
Cieluch m. f 
6 (37) Reeck wł. d. 
KiUmann m. f 
7 (4f) Meng wł. d. m. 6 
Gozimirski m. f 
Wetzker m. 2 
Lewandowski m. 3 
8 (36) Heeck \\ł. d. 
Grześkowiak m. 2 
Seng"r m. 3 
Czamowski m. 5 
Hauch m. 6 
Szmulkowski m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
9 (4-2) Umbreit wł. d. 
Socha m. f 
Dutczak m. 3 
Maller m. 6 
Benz m. 5 
to (35) BohI wł. d. m. f-3 
Schnase m. 4 
f 1 (43) Kunkiel wł. d. m. f 
f2 \34) StTyszyk wł. d. m. f 
Lampkowska m. 2 
13 (34) Gundler wł. d. m. 3 
Guzek m. 1 
Kupich m. 4 
U (33) Orchowski wl. domu 
m.3 
SzwaTC m. 2 
Langnas m. 4 
Wojtynowski m. 5 
15 (45) Klinowiecki wl. d. 
\Veyna m. 2 
Koralewska m. 3 
Diickert m. 4 
f6 (32) Michnowski wł. d 
m. f 
Stęszewski m. 2 
Kaczmarek m. 3 
l,awski m. 4- 
f 7 (46) norowska wł. d. m. f 
Piotrowski m. 3 
\Vichrzycki m. 4- 
f8 (31) pol. Hurt. Skór 
wł. d. 
Miiller m. f 
LoteTmann m. 3 
f9 (47) Salicka wł. d. 
Kaczmarek m. 1 
Kasprowicz m. 2 
Trybiński m. 3 
Kr:ysiński m. .I} 
Piekarska wl. d. 
Potomkiewicz II). f 
Menard wł. d. 
Szatkowska m. f 
Gansen m. 4 
Szymańska m. 1 
Kozłowska m. 2 


20 (30) 
!1 (48) 


22 


Dąbrowskiego 


niernacki m. 3 
Kra wczyk m. 4 
Matcz
,'ńska m. 5 
Kuszubowski m. 6 
Radziński m. 7 
HittneT m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
LepCzyI1Ska m. tO 
Kamiński m. f f 
Kaczorek m. f2 
Szczukowski m. 13 
Wudniak m. U 
Szytowska m. f5 
23 (49) Kiedrowska wł. d. 
m.l 
Saliuski m. 2 
Zarzycki m. 3 
24- (28) Bydłowski wł. d. m. 1 
25 (50) Krauze wł. d. m. t 
Josewitz m. 2 
Siela m. 3 
26 (27) Hiersz. Spadk. wł. d. 
Lupertowicz m. -I 
Hoppe m. 2 
Niezamieszk. 3 
Czerski m. 4- 
27 (5t) Kędzierska wł. d. 
Breitkopf m. f 
Falacińska m. 3 
BudniaTski m. 4 
Szumiński m. 5 
Chmielnik m. 6 
Sukowski m. 9 
28 (26) Lubawa wł. d. 
Kirszblum m. f 
Manchen m. 3 
Niezamieszk. .I} 
29 (52) KuchaTski wł. d. m.l 
Niezamieszk. 2 
30 (25) Kurnik wł. d. m. 2 
31 (53) Gładysz wł. d. m. t2 
Grześkowiak m. t 
Niezamieszk. m. 8 
Rybarczyk m. 6 
Niezamieszk. m. 10 
32 id. pod Blankami 36 
33 (54) Kierill wl. d. 
Niezamieszk. m. f 
Renkawitz m. 2 
Glasenapp m. 3 
34 (23) Kentzer wl. d. 
Niezamicszk. m. f 
Przybyło",icz m. 2 
Zaremba m. 3 
Burzvński m. 4 
35 (56) Iłowska wł. d. m. t 
Łowicki m. 2 
Łotermann m. 3 
Niezamieszk. m. 4 
36 (32) id. Pod Blankami 
37 (56) Smogulpcka wł. d. 
Gotdzik m. 1 
Hoeft m. 2 
KOTzeńska m. 3 
39 (57) Jaros wł. d. 
Miedziński m. f 
Schubert m. 3 
Ditel m. 4 
Niezamieszk. m. 5 
Głowiński m. 6 
Łopatka m. 7 
40 (20) Kołecki wl. domu 
m.3 
Klonowski m. f 
Rogowska m. 2 
f.adiak m. 6 
Swietlik m. 5 
41 (58) Mag. m. !3ydg. wł. d. 
Olkowskl m. f 
42 (19) Grucowa wl. d. m. 8 
STedni m. f 
Dreżewska m. 2 
Lewin m. 6 
Sass m. 5 
Stoszf'zvk m. 6 
Szwaguiiński m. 7 
Murawski m. 9 
43 (59) Stenzel wl. id. d. J. 
KazimieTza 3 
Furstenberg m. t 
Sprawski m. 2 
Schroeter m. 3 


Długa 


Stenzel m. 4- 
Topolewski m. 5 
Białkowski m. 6 
Stenzel K. m. 7 
44 (18) Szedzikowska wł. d. 
m. 4- 
Niezamieszk. m. 5 
45 (60) Wilczek wł. d. 
Margules m. 2 
Szvks m. 2 
Kad/ubowska m. 3 
Niezamieszk. m. 4 
Hoffmann m. 6 
Wierzelewski m. 7 
66 (t7) Pawłowska wł. d. 
Bastrych m. i 
TvszleT m. 2 
p{otTowska m. 3 
47 (6t) Czerska wł. d. m. f 
GrolI m. 4- 
Chamski 
48 (16) Bromberg wł. d. 
Niezamieszk. m. 2 
Konig m. 3 
Werthaus m. 4 
Tauzowicz m. 5 
Jakubszer m. 6 
4-9 (62) Zielechowska wł. d. 
Łoszniów m. 1 
Stein m. 2 
Wiór m. 3 
Okopny m. 4 
Scrkowski m. 5 
Bleja wł. d. id. J. 
Ka7imierza 4 
Jeckel i MacieJew- 
ska wł. d. 
Ratkowski m. f 
Pruss m. 2 
Maciejewska m. 4- 
Frydman 
52 (U) Mag. m. Byd
. wł. d. 
id. Jana KaZlm. 5 
53 (64) Kiedrowski wł. d. 
m. ł 
54 (t3) Pokora wł. d. 
Smoczyński m. t 
55 (65) Gewartowski wł. d. 
Niezamieszk. m. i 
Ponczer m. 2 
Seifert m. 3 
Menche m. 5 
Szopieraj m. 6 
Szu]c m. 7 
Sopoński m. 8 
Hramicki m. 9 
56 (12) ROhnke wł. d. 
Cisewski m. t 
Urł..ach m. 2 
Ostrowski m. 3 
Gutcrmann m. 4 
Tchórz m. 5 
Theobald m. 6 
57 (66) Grześkowiakowa wł. 
d. id. Podwale t4 
Grunwald m. i 
Bethke m. 2 
Breuer m. 3 
WieTzchuciński m. 4- 
Karpowicz m. 5 
Grześkowiak m. 6 
Dobrzyński m. 7 
Janiak m. 8 
58 tił) Kotowski wl. d. 
Kornaszewski, m. 3 
Frajman m. 4 
Kucz'yński m. 5 
Klakowski m. 7 
Listopad m. 8 
Kutniewski m. 9 
Mądziplewska m. 10 
Biechowska m. ił 
Prętki m. t2 
Pi!\,tkowski m. f3 
59 (1) Pillńska wł. d. id. 
Pl. Kościeleckich 
60 (Dł. 9) Gwiazdziński wł. d. 
m. t 
Seifert m. 2 
Szulc m. 3 
61 (Szpil. 2) nilińska wł. d. 
Zak m. t 


50 (t5) 
5t (63) 


Wardecki m. ! 
Cicha m. 3 
MOTgenstem m. 6 
Dąbrowski m. 5 
Kujawska m. 6 
Ludwikowski m. 7 
l"iezamieszk. m. 8 
62 (Dł. 8) Terlikowska wł. d. 
Lamrentowski m. ! 
Ciszek m. 3 
Nowicki m. 4 
Neumann m. 5 
63 Niezabudowane 
64 (Dł. 7) Lewin wł. d. 
Lindner m. 2 
SegaJl m. 3 
segalik m. 4 
Cieszyńska m. 5 
Dział9szyński m. 6 
65 (Szpil. 3) Piotrowski wł. d. 
m. t 
66 (Dł. 6) Pflaum wł. d. 
Sztyft .1!l. 2 
Szyke m. 3 
Staszyński m. 4 
Korecki m. 5 
67 Nie istnieje 
68 (Dł. 5) Lewin wł. d. 
Miernik m. t 
Rozenkrantz m. ! 
Gryfkowska m. 3 
Czernichowski m. -' 
Nied:fwiccka m. 5 
Rosenkranz R. m. 6 
Sznajder m. 7 
Kowalski m. 8 
69 Nie istniej e 
70 (Dł. 6) Mazgaj wł. d. 
SpoTna m. 2 
Kupny m. 3 
71 Nie istnieje 
72 (Dł. 3) Herszkowicz wł. d. 
m. ł 
Kamnitzer m. ! 
73 - Nic istnieje 
74 (Dł. 2) Chda wł. d. 
Neugebauer m. ! 
Raj pk 
Fethke 
75 Nip istnieje 
76 (m. 1) Nagelwł.d.id. Pod 
Blankami 7t m. 4- 
Jankowski m. 5 
77 - Nie istnieje 
78 (Szpit. 8) Góralski wł. d. 
m.9 
Stach m. 1 
Bączvk m. 5 
Klimczak m. 6 
Kalinowski m. 7 
Kraft m. 8 
Góralski m. 9 
OTłowski m. 10 
79 Nie istnieje 
80 (Szp. 7) Piszczek wł. d. id. 
Bramka 2 
Klączkowski m. t 
Morawski m. 2 
KrilgeT m. 3 
Niezamieszk. m. " 
Griinwald m. 5 
Niezamieszk. m. 6 
M ulIer m. 7 
Bartz m. 8 
Niczamieszk. m. 9 
Niezamieszk. m. tO 
Ruciński m. t 1 
Matusiak m. 12 
Persz kI' m. t3 
81 Nie istnieje 
8
 (Szp. 6) Schmidtke wł. d. 
m. f 
83 - Nie istni{'je 
84 (Szp. 5) Basendowska wl. 
d. m. 6 
Senkała m. 2 
Fudziński m. 5 
85 - Nie istnieje 
86 (Szp. -') MaTmurowicz wł. 
d. 
Lictzkowski m. f 
Nicewicz m. 2
		

/adresy_193300107_0001.djvu

			Długosza 


Dwernickiego 


17 


Długosza. 
t (lO-t I) Ochocki wł. d. 
.\damski m. t 
Lelawska m. 2 
ł, vsakowski m. 3 
Kuczkowski m. 4 
Wróblewski m. 5 
£ (9) Rychliński wl. d. 
Wlośniewski m. t 
W}'socka m. 2 
Brunk m. 3 
Waldziński m. 4 
3 (12) Smoliński wl. d. 
Strzele('ki m. I 
Dondajewski 
:l:urek m. 3 
Fasching m. 4 
"ajchrzak m. 5 
WolImann m. 6 
Wożniak m. 7 
Borowa m. 8 
Wojciak m. 9 
Magdziarz m. tO 
" (8) Smoliński wl. d. 
Nellman m. t 
Kaczmarek m. 2 
Nazarewicz m. 3 
Prusiilski m. 4 
Florkowski m. 5 
'friebler m. 6 
\Vałdowski m. 7 
Komrowska m. B 
5 (l3) Cegielski ",I. d. 
Czarnecka m. l 
Matuszak m. 2 
Maćkowski m. 3 
Waćkowiak m. 4 
Korn m. 5 
Drahiilski m. 6 
'iaćkowski m. 7 
Połczyńska m. 8 
6 (7) Piszczek wł. d. 
Wilk m. t 
'liezamieszk. m. 2 
Kałdowska m. 3 
Czaj kowski m. 4 
iIOif'zamit'szk. m. 5 
Zadrożna m. 6 
pi\l m. 7 
Strassbllrg m. B 
7 (14) Pietrowa wl. d. 
Kościelak m. ł 

Iucha m. 2 
Kościelak W. m. 3 
Pietrów m. 4 
Śmigiciska m. 5 
Ziólkowska m. 6 
Bender m. 7 
Ostrowski m. 8 
7,goda m. 9 
Gąsiorowski m. tO 
8 (6) Dr. Dobrowolski 
wl. d. 
Golata m. t 
R ydzkowska m. 2 
Radomski m. 3 
Bauer m. 4 
Konieczka m. 5 
Rpwf'rs m. (; 
9 (t5) Miillcr wl. d. m, 2 
Kurek m. t 
Clausen m. 3 
Nowak m. 
 
Formański m. 5 
Goździewiński m, 6 
Balcer m. 7 
Domańska m. B 
10 (5) Lamparski wl. d. 
Gmdzińska m. t 
Tymieniecki m. 2 
Trzoska m. 3 
WiU m. 4 
Ziętak m. 5 
Schwarz m. 6 
Jeliński m. 7 
Janicki m. 8 
II (16) Pawłowski wł. d. m.3 
Weber m. I 
Górny m. 
 
Nieza'mieszk. m. 4 


12 (4) 


Dembek m. 5 
Kaczmarek m. 6 
Dolęgowska wl. d. 
m.4 
Szczucka m. i 
Bilski m. 2 
Jagla m. 3 
Pawlikowski m. 5 
Topoliński m. 6 
Kużmiński wl. d. 
polasik m. t 
Dryl m, 2 
Cegielska m. 3 
Niezamieszk. m. 
 
Lipkowska m. 5 
Lewandowski m. 6 
Kokot m. 7' 
Izdebska m. B 
Stachowiak m. 9 
Kokot J. m. iD 
Lisewski m. t t 
Klappa m. 12 
Jagla wl. d. m. 
Kunce m. 2 
Olejnik m. 3 
Widerski m. 4. 
Thimm m. 5 
Gili m. 6 
Grubczyński m. 7 
Zalewski m. B 
Piaskowski m. 9 
Łukaszewski m. tO 
Łomżvński m. ił 
Orczvkowski m. t2 
Szeląg 
Nie istnieje 
Mączkowski wl. d. 
Bl1kowski m. t 
Niezamieszk. m. 2 
Nyłk m. 3 
pozorski m. 4 
Szymański m. 5 


i3 (t 7) 


t4 (3) 


i5 
t6 (t-?) 


Dolina. 
i (I) Stryszyk wl. d. m. t 
Filipowski m. 3 
2 (26) Chalupa wl. d. 
Filipowski m. t 
Zbvlut m. 2 
Werkowski m. 3 
Bandowski m. 4 
3 (2) Zw. Zaw. Prac. Kol. 
:' 


Matuszewska m. 6 
Lange m. 7 
2ura wski m. 8 
Filist m. {J 
Grundkowski m. tO 
Waliszewski m. t t 
Luba m. 12 
7 (3a) Slomiński wł. d. m.t' 
B (t6) Elektrownia 
9 (6.-5) Uziert. T}'sll'r m. t 
tO (t5) RzyJńkowski wl. d. 
Szczepańska m. ł 
Krolikowski m. 3 
Lewin m. 4 
Gustowska m. 5 
Luks m. 6 
Wrzesiński m. 7 
H (6) ,,Fema" Tow. Akc. 
wl. d. 
Gorynia m. t 
Gogolińska m. 2 
Rutkowski m. 3 
t2 (14) Ruciński wl. d. m. t 
Urbański m. 2 
popielewski m. 4 
t3 (8) Pryw. Gimn. Niem. 
wl. d. 
Nowicki m. t 
t4 (t3) Mamach wł. d. 
Niezamieszk. m. t 
Mamach m. 2 
t5 (9) Rejentowicz wl. d. 
m. t 
t6 (t2) Skladnica 
i7 (tO) Janicki wl. d. 
Cukier m. 2 
Kock m. 6 
Gawrych m. 5 
Pencak m. 3 


Dr. Potockiego. 
t (47) Iłumeł wl. d. 
Zubrzy
ki m. t 
Krynipa 
2-3 - l'iiezabudowane 
4 Mundt wl. d. m. 
Jakubowski m. 2 
Dąbrowski m. 3 
5 Niezabudowane 
6 (29) Rubaszewska wl. d. 
Xawroeki m. t 
Grzelarcz}'k m. 2 
Płoszczański m. 3 
Ciszewski m. 6- 
Rubaszewski m. 5 
7 lXiezabudowane 
B (30) Rehbaum wl. d. 
Thuran m. f 
Czaja m. 2 
Majewski m. 3 
Niezamieszk. m. 6 
Rehbaum m. 5 
Niezamieszk. m. 6 
.9 (6-3) Min. S. Roln. dzierż. 
Andr ;ejewski m. I 
Giza m. 2 
Kaczmarpk m. 3 
tO (3t) Kobs wl. d. m. I 
KBrsten m. f 
I t-i 7 - Niezabudowane 
ł B (35) KaczmaTek wl. d. 
Kott 
t 9-25 - Niezabudowane 
26 CentT. Wyszko podor. 
Lotn. - za W. Boro- 
wiak m. 27 
Kordeł m. 28 
Michalski m. 62 
Klosiński m. 65 


.. 


Dwemlckiego. 
i-4 - Niezabudowane 
5 (t-24)Baraki Mag. m. 
Bydg. wl. d. 
Barak t Matkowiak 
Oszuścik 
SZ}>Ilczak 


2
		

/adresy_193300108_0001.djvu

			18 Dwernickiego - Dworcowa 
Derengowski Barak ł2aKłosowski hrupka AndTzejewski m. 1-& 
Lange Wesołowski KnoU 13 (6) Dittmann wł. d. 

ołądkowski lwicki Miks Deckert m. 1 
Maciejewski Gordon sommerfeld 16 (93) Beidatsch wł. d. 
Prz vbyszewski Wierzchoslawski Antoniak Barbarski m. t 
Tomaszewski Ruciński Jurgoński KurdeIski m. 4 
ilarak 2 Duchant Zydlewska LewandowskJ Dr. Szubert m. 6 
KrygieT .Meliński Lange Dziurla m. 7 
Lis 
ołondek Podgórska Rosenberr. m. 8 
Pstrągowski Osieński Tabor 15 (6a) Kłann w . d. 
Urbański Górski Karłowicz Tabaczyński m. 
Stolarski Reszkowski Pachowiak ... Froełich m. ::.! 
Wróblewski Szarafińska Skopowska Kotlarpk m. 3 
Sodowski Szmelter Górra Szeja m. 4 
Lu komski Borkowski Ziółkowski Jakobi m. 5 
Bara k 3 Koralewski Smeja Kałdan 16 (92) Kriiger w1. d. 
Kasprzak pstrągowski Rogowska KriigeT G. m. :2 
Szałek Rodur Nowicka Kluger H. m. 3 
Michna Barak ł2bLewandowski Rzenicki 17 (7) Słomiański \\ I. d. 
Majewski Lucyszyn . BaTak 18 Antoniak m. ł. 
Świekatowska Pryliński Jurgoński Mierzwicki m. 2 
Rossa Ochmański Lewandowski Gelbfisch m. 3 

Iarcinkowska BaTak 13 UszkuTat Lange Czarnecki m. 4 
Jaruszewski Kolenda POdgórskiJ Lamberska m. 5 
JaTacz Krzemiński TaboT Budzyński m. 6 
Potarzyński Krzemińska Karłov. icz l{ujawa m. 7 
Kra wczyński Toppa Pachowiak 18 (91) Kruger ",I. d. 
Barak 4- Wolniak Cichowska Skopowska Niezamieszk. 2-3 m. 
Baran Szweihsing Tuszawski m: 4 
Wruk Badziąg Hcrsztadt m. 6 
Kopras Wilcz}-ński Dworcowa. Grabiszewska m. 7 
Kowalski Lacna Torłopow m. 8 
Bąk '\fichalski 2 (98) GOdek wł. d. m. 3 19 (7a) Katorski wl. d. 
Skorzvbót Matthius SpoTna m. 4 Pezała m. l 
Barak 5 Ziemborski Luczak Brzeziński m. 5 Kaczmarek m. 2 
Witkowski ŚWieTczyński Banasiak m. 6 20 (90) Szulc wł. d. 
TTuszczyńsł..i Smarzyk Szcześniewski re. 7 Tra wiński ru. t 
Barczyńska Oudziński Finkelslein m. 8 Szulc m. 3 
Kociniewski Jakubowski Matuszewski m. 9 Szarek m. 4 
Grzechowiak Janduła 3 (la) Conitzer wł. d. Gajzlerski m. :; 
Kanciak Morawski Blank 111. 3 Mvszkier m. li 
Trawińska Piernik Dr. Lasiński m. 4 DYnda s m. 7 
ł..ukowiak Dłoniak Anioł m. .'i Kufel m. 8 
Barak 6 Kamiński Barak 14 Dorobek 4 Hense1 wl. d. 21 (8) 'fornow 
Stołowski Kornatowski 5 (2) Conilzer wł. d. Reeck m. 3 
Szymkowiak Czachowska Pietrzak m. 2 Nelke m. 4 
Popielewski Sobm Ickowicz m. 3 Cielęcki m. ;; 
Grobebki Nojek RToenke m, 
 22 (89) Piotrowski wl. d. 
Ferton Wieszczeczyński 6 (96) Bank Gosp. Kraj. Burchardt. m. 1 
Barak 7 Stephan Kubiak Westfalewski m. 3 Szvmankiewicz m. 2 
Berkowski Trudnowska Moczyński m. 6 Piotrowski m. 3 
Włodarczyk Matusik Tajer m. 7 \\aleńcz)"kowski m.5 
Kubis Sochanowska 7 (3) l\Iusolff 23 (9) Gross wł. d. m. 3 
l\IłynaTcz)rk Domtalski Stoizmann m. 2 24 (87) Burzyński wł. d. 
:'\Iróz Ignac Trammer m. 3 m. l i 3 
Lączkowski Ignasik Jabłoński m. 4 Ciszek m. 2 
Jakubowski Paszkiewicz HiIbscber m. 5 Deli
 m. 5 
Deręgowski Gackowski plaesterer m. 6 Zewlcki m. li 
Barak 8 Domiński Orogowska Górnr m. 7 25 (10) GrOss wł. d. 
\Vojt.ecka Krasiński Wojciechowski m. 8 Chelminiak m. ::I 
Borszewska Barak 15 Mucha Gellert m. 9 Lange m. 
 
Lemanik Musiał Koniarska m. 10 SzaTowski m. 5 
Moroz Ost.rowski 8 (95) Szukalski wł. d. :'\owak m. t) 
Kanciak Pałecka Lewandowski m. 3 Rcin m. 7 
Górecki Gałkowski Pozorski m. 4 Koszucki w. 8 
Erdmann Liude 9 (4) Deutsche Volksbank 26 (86) Chudv wl. d. m. 
Barak 9 Klukas l\HilIer wł. d. Bott in. 2 
sobikowski Kruszczyńska Stolarski m. 3 HOTtl m. ::I 
Frydrychow1cz \Vieszczeciński 10 (95) ZiegIer & Co wł. d. 27 (U) Najdrowski wf. d. 
Sza małek Lewandov.ski Lewandowski m. 2 Malinowski m. 1 
Heise Barak 16 Baran Junk m. 3 Najdrowski m. ::! 
Barak 10 Mucha Nowak Lehning m. 4 Szymański m. 3 
Lukowiak Filarski 
a W1'Ocki m. 5 Swćł m. 4 
Wojtaszyk . Winiarski Kriese Troczyński m. j 
PrzybyszewskI Sta ws ki Fajkowski m. 7 Nowak m. 6 
Koszuta Malinowski Kargo m. 8 Rambalska m. 7 
Skit.ek Lewandowski Gajewski m. 9 Rybczewski m. 8 
Brzezi:riski Biskupski Kierczyński m. 10 28 (Bli-.85)Szymczak wl. d. 
Barak łł Lemańczyk St.a wski 11 (fi) Slruensee wł. d. Gebler m. 2 
Konczal Barak 17 Kameduła m. 6 i 5 29 (12) Rotlęga wł. d. 
MUTlewski Fimm Niezamieszk. m. 6 Chlebowski m. 
MOTgowski Obzowski Borczyński m. 7 W".Jte m. 2 
Hinz \Votniak GrcIewicz m. 8 KubaIo m. 3 
Herdel KasmeT Fischer m. 9 Kl1tZ m. Ił 
t
hrzanowski Wrzeszcz 12 (94) Pfefferkorn wł. d. Jalmbowski m. 5 
Hanć Pa włowski \Vajsberg- m. 5 Prusi:riska m. 6 
Ba.rak 12 Wilczewski Doliński JeŻewskl m. 6 30 (83) Szulc wl. d. 
Kasprzykowski Zapęcka PfeffeTkorn m. 7 Dembus m. 1 
Giemza Besków Pfefferkorn O. m. 8 Tomalak m. 2 
Andrzejewski Kaniewski Kamiński m. 1 l Szutz m. 3 
Sut Strans Karwecki m. 12 Quahs m. 4- 
Schramm Mohr Szwajchel m. 13 Burdzińslti m. 5
		

/adresy_193300109_0001.djvu

			Dworcowa 


19" 


Szelski m. 6 
Schulz m. 7 
at (t3) Liberda wł. d. 
Kotlęga m. 4- 
Senger m. 5 
Cichy m. 6 
LibeTda m. 7 
Grabowski m. 8 
Dondalski m. 9 
Thamm m. t O 
Cichocki m. t t 
Spychał m. 12 
SzypeT m. t3 
Walkowski m. U. 
32 (8f) Soliński wł. d. 
Bielmiewicz m. t 
Kaja m. 3 
Szczudłowski m. 4 
Wiśniewski m. 5 
Wiśniewski S. m. 6 
KozieU m. 7 
Dereziński m. 9 
Gburczyk m. tO 
33 (t4) pomerenke wł. d 
m.l 
Bytomska m. 2 
Dębska m. 3 
Sterling m. 
 
Wodsack m. 5 
Rvdlewsk.i m. 6 
Gorznv m. 7 
Moede' m. 9 
3
 (8t) Chwiałkowski wł. d. 
m.1 
Szczęsna m. 2 
Słomiński m. 4- 
3j (t5/158) Zweiniger wł. d. 
m.2 
Kuchcińska m. 3 
pietTzak m. 4- 
Kłopotek m. 4a 
Fita m. 5 
Witt m. 6 
Gubar 
Kulesza m. 7 
Behlau m. 9 
SzneidTowski m. 10 
36 (80) Matuszak wł. d. 
Piasecki m. 1 
Matusiak m. 2 
Andrz£jewski m. 3 
:\Iaelger m. 4 
Bartowski m. 5 
Paszek m. 6 
Skoraczewski m. 7 
37 (Hi) Bonin wł. d. m. t 
38 (79) Ummerle wł. d. 
Altenburg m. 1 
39 (17) Mierzwiński wl. d. 
Siemianowski m. 1 
WagneT m. 5 
Theil m. 7 
Kwieciński m. 8 
Leppert m. 9 
wojtynowski m. 10 
SledZlński m. 12 
40 (78) Schulz wl. d. m. 1 
Schulz S. m. 3 
Sozański m. 5 
Grabowska m. 6 
4t (18) Seidel wł. d. m. 4 
Seidel p. m. 6 
Steidinger m. 7 
&2 (77) Zborowska wł. d. 
m. t-2 
Hoppe m. 3 
&3 (t8a) LemkI' wł. d. m. 1 
Cirocka m. 2 
KindeI' Dl. 3 
planner m. 
 
Jagła m. 5 
Perski m. 6 
U (76) Młynarcz ykowa wł.d. 
Papies m. t 
Głowacki m. 2 
RO:lański m. 3 
Kaczmarek m. 6 
45 (t8b) Jahx wł. d. m. 4 
Jahr W. m. 5 
Pietzonka m. 6 
Mako"iecki m. 7 
Gross m. S 


Blaustein m. 9 
Rosada m. 10 
Hirschel m. U 
Trepto m. t2 
Kolanowska m. 13 
46 (75) Młynarczykowa wł.d. 
Witucki m. 1 
Kalitowski m. 2 
Wudniak m. 3 
Kubiak m. 4- 
Jankowska m. 5 
Straszewska m. 6 
47 (ISc) Truszkowski wł. d. 
:\-lielcarzewicz m. 1 
Tylewska m. 2 
Gaca m. 3 
Pasch kI' m. 4 
Dr. Wiec ki m. 5 
GÓTny m. 6 
:\Iarkiewicz m. 7 
Barciński m. 8 
Jóźwiak m. 9 
Łukowski m. 10 
Filanowski m. Ił 
48 (74) Radecki wł. d. 
Schlegel m. 1 
Radeck.i m. 2 
49 (lSd) Tornow ,,-I. d. 
Blaszczyk m. 3 
Tornow m. 4.5 
Gapińska m. 6 
Warmbier m. 7 
Szouert m. S 
Rehbein m. 9 
WeiCeleT m. 10 
Meszyński m. łł 
WaIeńczak m. 12 
Kamiński m. 13 
Jarzębski m. 14- 
Duwe m. t5 
Woliński m. 16 
Dz.ieTźanowski m. t 7 
Lilek m. tS 
Kukliński m. t 9 
Szulc m. 20 
Neumann 
Dąbkowska m. 21 
Rodewald m. 22 
Chole\\icz m. 23 
Kukliński F. m. 24- 
50 (73) Tow.Ubezp."Vesta" 
wł. d. 
Mayer m. 3 
Ja\\orski m. 
 
Hintz m. 5 
Jankowski m. 6 
)Iarer m. 7 
5t Niezabudowane 
52 (73) Tow.Ubezp."Vesta" 
wł. d. 
Kruber m. 3 
53 (t9) Grawunder wł. d. 
Jekowicz m. 1 
Ciesielski m. 3, 
Gebhardt m. 4- 
.Joskowicz m. 5 
Witecki m. 6 
Nowicki m. 8 
Karowski m. 9 
5-6 (72) C. Hartwig S. A. 
wł. d. 
Nowicki m. l 
Czarnowski m. 2 
Go:fdziewicz m. 3 
55 ({9a) Grawunder wł. d. 
Tomaszewski m. 2 
Fryc m. 3 
56 (71) Łuczkowski wł. d. 
m.2 
Scbuk m. 3 
57 (20) Gra\\undeT wł. d. 
OlsztYński m. 2 
Durscha m. 3 
BaIidd m. 4- 
GTawunder m. 5 
Kanał m. 6 
Iwano'Nłcz m. 7 
Ajter m. 8 
KrusI' m. 9 
59 (2t) Heller wł. d. 
Rudiger m. 2 
HilleT m. 3 


Flieger Dl. 4- 
Darda m. 5 
Siemieński m. 6 
60 (69) Buzaiska wł. d. 
Donaj m. 1 
Oźga m. 2 
Turiński m. 3 
Gajewski m. 4 
Nachowicz m. 5 
Piasecka m. 6 
Baar m. 7 
Andrzejczak m. 8 
Wróblewski m. 9 
Malek m. tO 
OTłowski m. t l . 
Nowakowski m. t3 
Alszer m. 15 
Frąszczak m. t6 
61 (22-23) Berthold \\ I. d. 
Piecbowiak m. t 
Aleksander m. 2 
Szulc m. 3 
Berthold m. 4 
Waschhut m. 6 
WęgIikowski m. S 
Dusterwald m. tO 
Lange m. t l 
62 (68) Tllgemann wl. d. 
m. t 
Kwella m. 2 
Uebig m. 3 
Betbke m. 4 
Kropiałowski m. 5 
63 (24-28) P. K. p. Oddział 
Drog. wł. d. 
Piotrowski m. 2 
Scbmidt 
:\Ieszler m. 3 
Stachowiak 
Kolander m. 4- 
Mieleszkie\\icz m. 5 
64 (67) Tugemann wł. d. 
Bonin m. t 
Godek m. 2 
Wolna m. 3 
Ostrowska m, 5 
Szpakowski m. 6 
65 (20) l\lin. W. R. i O. P. 
Oddz. Arch. wł. d. 
Błaszkowski m. 3 
66 (66) Zawitaj wl. d. 
Damek m. 2 
Zawitaj m. 4 
Biaszczyk m. 5 
Gluma m. 6 
Grzesińska m. 7 
67 (30) Landesgenosspnsch.- 
Bank, Poznań wl. d. 
WTóblewicz m. 2 
Klug m. 4 
Daniel m. 5 
Stepczyński m. 6 
ReischaueT m. 7 
Stenck m. 8 
Giźewski m. 9 
l\Iertins m. tO 
68 (65) Najdulowa wł. d. 
Kasperska m. 1 
Najdul m. 2 i 6 
Szpringer m. 3 
Smelkowski m. . 
Dressler m. 5 
Maciejewski m. 7 
Krawczak m. 9 
Watorowski m. tO 
69 Niezabudowane 
70 (64) Wojciechowski wł. d. 
Niezsmieszk. m. t 
Beszczak m. 2 
Knot m. 3 
Jasióski m. -6 
Bąk m. 5 
Drążek m. 6 
7t (31) Zipliński wł. d. 
Gąszczak m..2 
Linsker m. 3 
Habermann m. 
 
Załat'bowski m. 6 
Santarius m. 7 
72 (63) Wele wł. d. 
Grebpl m. 2 
Walkowiak m. 3 


"'hlls.-lllag-er m. 
 
\\,plf' m. j 
73 (3ta) Den<łerska ,,/. d. 
Kind"rmann m. 1 
Bernard III. t 
Uenderski m. 3 
Renka\\ił7 m. 4 
'łiłkowska 111. 5 
B1.d!'ga m. 6 
DruŁkowski m. 7 
Rost m. 8 
WeidnPT 111. 9 

r\lgoViski m. 10 
LesikOw
ki m. t3 
Luczkowski m. 14 
){utnicki m. 15 
Jaskólski m. 16 
Just m. 17 
Bierla m. tS 
Goncerzewicz m. 19 
Ciesielska m. 20 
74- (62) Smyk "ł. d. 
Anstreicher m. t 
Smvk m. 3 
Buda m. 4- 
Goldmann ru. :; 
:lIUS>tYlisl,.i JI1. 6 
Kuchuell lU. 8 
75 (3tb) Ziętak wł. d. 
:\.Ialczewska m. 1 
Ziętak m. 
 
Sobiecki m. \ 
Ruszko\\Ski m. 5 
h.itko\\ski m. 6 
Robel m. 7 
\Irof'zyński m. 8 
SŁojowski m. 9 
Ty	
			

/adresy_193300110_0001.djvu

			20 


Dworcowa - Flisacka 


Tbom 111. 5 
Dinding£'r m. 6 
Chmi£'lewski m. 7 
Kędzierski m. 8 
Grzybowski m. 9 
92 (53) Gruszczyński wl. d. 
Szydlowski m. 1 
Jeżak m. 3 
Bednarz m. 4 
Cichoń m. 5 
Cieśla m. 6 
Michalak m. 7 
}t'undowicz m. 8 
93 Niezabudowane 
94 (5!) Albrecht wl. d, m. 1 
Friedrich m. 2 
95 Niezabudowane 
9(; (51) Krasnowolska wl. d. 
Kaniast Y m. ł 
Budziński m. 2 - 
Krasnowolska m. 3 
EigneT m. 4 
Majchrzak m. 5 
Nowakowska m. (; 
Kulaszewicz m. 7 
Gaca m. 8 
Roiak m. 9 
97 Niezabudowane 
98 (50) Kaczmarek wł. d. 
m.2 
Mehl m. 3 
Krawczyński m. 4 
Nawrocki m. 5 
Bartosz yński m. 6 
Rybowiak m. 7 
99 Niezabudowane 
100 (49) Hausner wl. d. 
Preuss m. 2 
Szwajcer m. 3 
Cierniak m. 4 
.Hausner m. 5 
Piotrowski m. 6 
Hausner B. m. 7 
Brandt m. 8 
Loboda m. 9 
Nowak m. 10 
_ Niezabudowane 
(48) p. K. p. wl. d. 
Niezabudowane 
Preuss wl. d., 
Niezabudowane 
Skarb Państwa wł. d. 
Kłodnicki m. ł 
Jasicki m. 2 
Dobrowolski m. 3 


101 
102 
t03 
104. (47) 
105-107 
108 


Dworzec. 


20 Stycznia. 
l - Niezabudowane 
2 (36-37)l..
ndw: Zent.ralverb. 
wł. d. 
Wiese m. 4 
Vincent m. 5 
Graebe m. 6 
Bartz m. 7 
3 (3) Hege wł. d. m. 3 
Zakrzewska m. t 
Krenge1 m. 2 
Stroszein m. " 
4 Ogród 
;; (4) Mysliński wl. d. n.m. 
hr. Bniński m. 1 
Bredschneider m. 2 
RoIł m. 4 
Stojowski m. 5 
6 (35) Neumannowa wł. d. 
m.4 
Kucharska m. t 
Zeromska m. ! 
Dr. Bełza m. 3 
Pudlowski m. :5 
Konzorski m. 6 
Boetzke m. 7 
Tykwiński m. 8 
.7 (5) Meyen wl. d. m. ! 
pokornicki m. l 


Maryński m. 3 
Kentzer m. 4- 
Buczkowski m. 5 
Dr. Gliński wł. d. 
m. t-3 
Niezabudowane 
(33) Selig wl. d. m. 3 
Hoffmann m. 1 
Zychon m. 2 
Stolpe m. 4 
Marcinowska m. 5 
Buhs m. 6 
Maslowski m. 7 
Flizikowski m. 8 
Dockow m. 9 
I Niezabudowane 
12 (32) Selig wl. d. n. m. 
Dzikowska m. 1 
Pawlowicz m. 2 
Załuska m. 3 
t3 Ni£'zabudowane 
1-& (31) Sowiński wl. d. n. m. 
Labicki m. ł 
Dembiński m. 2 
Kocieniewski m. 3 
Kwiatkowski m. 4 
15 Niezabudowane 
t6 (30) Dęb!ka wl. d. n. m. 
Jezierski m. 1 
Ohlhoff m. 2 
Rust m. 3 
Kiinzel m. 4 
Sawicz m. 5 
Pampuch m. 6 
Nidecki m. 7 
Skórcz m. 8 
17 (tO) Schulz M. wl. d. m. 5 
Kostrzewski m. 1 
Stoltmann m. 2 
Petrycki m. 3 
Koralewski m. 4 
Piradoff m. 7 
Zawadzki m. 6 
Baczyński m. 8 
Kaldowicz m. tO 
Kochowicz m. 11 
t8 (29) Sokolowska wł. d. 
n. m. 
Rafałowicz m. I 
Morg£'nstern m. 2 
Czudowski m. 3 
Zdębski m. 4- 
'Vache m. 5 
Niezychowski m. (; 
Niedzielski m. 7 
Raszewski m. 8 
Dudpk m. 9 
Jankowski m. 10 
19 (H) Hoffmannwl.d. m. 3 
Reimann m. 1 
Jankowski m. 2 
Benoit m. 4 
StaTk m. 5 
()ziembowski m. 6 
Bielski m. 7 
Wahl m. 8 
BaTtel m. 9 
Bagrowska m. t O 
20 (28) Reszka wł. d. m. 2 
Szyperski m. t 
,_ . Dombek m. 3 
Gawrońska m. 4 
Hausler m. 5 
Drewek m. 6 
\\'olter m. 7 
Kersten m. 8 
Cerajewski m. 9 
2\ (H) Wodtke wl. d. n. m. 
Tucholski m. 1 
Pruss m. 2 
Barcz m. 3 
22 (27) Dr. Reszka wł. d. 
n. m. 
Piłat m. 1 
Fiałek m. ! 
Reszka M. m. 3 
Kucżora m. 4- 
GinteT m. 5 
Dzierzyńska m. 6 
pucmski m. 7 
BuzaIska m. 8 
Wagner m. g 


8 (36) 
9 
10 


23 (12) Fryc wł. d. n. m. 
Rydelska m. t 
NIestatek m. 2 
Herdin m. 3 
Węglewski m. 4 
Hausler m. 5 
Klóskowska m. 6 
Lange m. 7 
Brucker m. 8 
Gbiorczvk m. 9 
Palicki in. 10 
Comot m. 1 t 
24 (25) Madalińska wł. d. 
n. m. 
Dołęga.Piskorskim. t 
Labendziński m. 2 
Wrzesiński m. 3 
Repke m. 4 
BrQ
kner m. 5 
Umiński m. 6 
Niklaus m. 7 
Schonrok m. 8 
Kowal m. 9 
25 (13) Bechtold wł. d. m. 2 
Wajs m. 3 
Majewski m. " 
M uhle m. 5 
26 Pawłowska wł. d. 
n. m. 
Czenszak 
27 (13a) Dittmann wl. d. m. 1 
Taterka m. 2 
Nowak m. 3 
28 Niezabudowane 
29 (13b) Nowak wl. d. 


Elbląska. 
l (1) Kutowa wł. d. n. m. 
Krzvżanowski 
2-7 Niezabudowane 
8 (7) Przybolewski wl. d. 
9-11 - Niezabudowane 
t2 Buliński wł. d. 
13 Niezabudowan£' 
14. Kwiatkowski wł. d. 
n. m. 
Helak 
t5 Niezabudowane 
16 (3a) Kwiatkowscv wl. d. 
m.1 . 
Na wrocki m. 2 
Słoma m. 3 
Swiecho\\icz m. 4 
Gołata m. 5 
17 Niezabudowane 
18 (3) Z3lescv wł. d. m. 1 
Pastus';tek m. 2 
Dvbowski m. 3 
Siefner m. 4 
Basiński m. 5 
19 Niezabudowane 
20 (2) Węglewska wł. d. 
n. m. 
Miklas m. 1 
Mrugowski m. 2 

ukowski m. 3 
Biskup m. 4 
Orzechowski m. 5 
Niedzielski m. 6 
Zaborowski m. 7 


Emilji Plater. 
Niezabudowana. 


Fabryczna. 
l Niezabudowane 
2 - id. Fordońska 63 
(TaTtak "Wisła") 
3 (tO) Kolenda wl. d. 
4 - id. FOTdońska 63 
5 (108) Donarski wl. d. m. 1 
Piotrowski m. 2 
6 - id. FOTdońska 63 
7 (98) Wo:fniak wł. d. 
8 (1) Figel wl. d. n. m. 
Sadowski m. t 
Kraszkiewicz m. 2 


9 (9) Kaczmarek wł.d. m.1 
SpaH m. 2 
10 2) Figel wł. d. n. m. 
Gackowiak m. 1 
Schonke m. 2 
11 Niczabudowane 
12 (3) Figel wl. d. n. m. 
Dublanica m. 1 
Ludwikowski m. 2 
Schn£'ider m. 3 
13 Hartfiehl wl. d. m. 1 
Zielińska m. ! 
14 (
) Figel wl. d. 
SaTnecki m. 1 
Zasadzki m. 2 
15-18 - Niezabudowane 
19 (7) Girod wł. d. m. 1 
Rapicki m. 2 
20 - Niezabudowanf\ 
21 (6b) Kuhn wl. d. 
22 (5) Figel wl. d. 
Dzieda wski m. t 
Świerczyński m. 2 


Farna. 
l (1) Mag. m. Bvdg. wl. d. 
Czerwiński 
. 2 (7) Dt. Kath. JB!!uit. Ge- 
meinde wl. d. 
Apt m. t 
Ks. Heymann m. 2 
Ks. KaluBchkf\ m. 3 
3 (2) Niozabudowane 
4 (6) Jaszewski wł.rl.m.2 
Porozyńska m. 1-3 
Pat.ka m. 
 
Sopoński m. 5 
Switalska m. 6 
5 Rzyszka m. 7 
Niezabudowane 
6 (5) Bobowski wl. d. m. 6 
Wałkiewicz m. t 
.Jankowski m. 3 
Ziólkowska m. 4 
Albrvchtowicz m. 5 
7 Niezabudowane 
8 (
) Par. Farna wł. d. 
Ks. Wojciechowski 
m. t-3 
k!. Kamiński 
ks. Mencel 
9 Niezabudowane 
10 (3) PaT. Farna wl. d. 
Nawrot m. 1 
Lewandowski m. 2 


Filarecka. 
1 (t-2) Niezabudowane 
2 (6) Gmina 
yd. wł. d. 
Nojmann 
3 (2) Golębiewska wl. d. 
4. - Niezabudowane 
5 - Malicki wl. d. 
6-8 - Niezabudowane 
9 (3) Wiedeholz wł. d. m. 3 
Paul m. 1 
Cwaliński m. 2 
Boliński m. 4. 
Należvty m. 5 
Rulewski m. 6 
Nowakowska m. 7 
10 Niezabudowane 
11 Szalajda wl. d. 
12-20 - Niezabudowane 
21 (tO) Gierszewski wl.d. m.t 
Lowandowski m. 2 
Biskup m. 3 
Pietrzak m. 4 
Bug m. 5 


Flisacka. 
I (20) Każmierczak wł. d. 
! (t) Lu
yńskawl.d.II\.f 
KmtteT m. 2 
Józefowicz m. 3 
Dywel m. " 
Blelicki m. 5 
Stasiewska m. 6
		

/adresy_193300111_0001.djvu

			3 (19) Jerzmanowa wł. d. 
m.3 
Majewski m. 1 
Grabowski m. 6 
Hannasiński m. 5 
Kosiarz m. 6 
Pezała m. 7 
4 Niezabudowane 
5 (i9a) Łuczak wł. d. n. m. 
SchneidTowski m. 1 
Szews m. 2 
Państw. Insp. Bud. 
wl. d. 
Wruk m. 1 
KaczmaTek m. 2 
Klinger m. 3 
Ignatowski m. 4 
Deylitz wl. d. m. 
Niezabudowane 
Deylitz wł. d. n. m. 
ElleTt m. 2 
Jenczek m. 3 
Bryger m. 6 
Wygienko m. 5 
Withmann m. 6 
Sadka m, 7 
iO Niezabudowane 
1 I (i6) Oszubski wł. d. m. 6 
Kruszka m. i 
Krieze m. 2 
Cyra m. 3 
Manske m. 6 
Jansen m. 5 
Kwieciński m. 7 
Prażyński m. 8 
Wichmann m. 10 
Siekierski m. ił 
Tarka wł. d. m. 1 
Krysiak m. 2 
Pstrągowski m. 
13 (ł6a) Krauzowa wl. d. nm, 
Slaski m. i 
Kwieciński m. 2 
Latko m. 3 
Szubińska m. 4 
Augustyniak m. 5 
Lewandowski m. 6 
t" Niezabudowane 
15 (i5) Wełnowski wł. d.m. 3 
Płotka m. 2 
Wełnowski Fr. m. 1 
Barczyński m. 4 
16 Niezabudowane 
17 (16) Dojahn wł. d. n. m. 
FubTmann m. 1 
Strzelecki m. 2 
Danielewski m. 3 
EngleT m. 6 
Górny m. 5 
Drzycimska m. 6 
Nowicki m. 7 
Górski m. 8 
Ratkowski m. 9 
Łabenda m. 10 
Wełnowska m. H 
Siekierska m. 12 
Senenko m. 13 
KOt'otkiewłcz m. 14 
Zwoliński m. t5 
Państw. Isnp. Bud. 
wl. d. 
Brzykcy m. t 
Ratajczak m. 2 
19-2t - Niezabudowane 
22 (6) Sauerland wł. d. 
23 (13a) Brunk wl. d. m. 2 
2" - Niezabudowane 
25 (t3) Radomska wł. d. m.2 
26 - Niezabudowane 
27 (ł2) Nowak wl. d. n. m. 
Krajewski m. i 
Breliński m. 2 
Darnowski 'm. 3 
Bosiacki m. 4 
(7) Sorhacki wł. d. n. m. 
Beller m. t 
Pietka m. 2 
Winowiecka m. 3 
Kubiak m. " 
Mądra m. 5 
Torn'ński m. 5 
Le1'\andowska m. 7 


fi 


7 (t7) 
8 
Ił (17) 


12 


18 


28 


Flisacka - Fordońska 


\\ alczak Dl. 8 
Sochacki 8t. m. 9 
.Frontczak m. 10 
29 (128) GOTdon wl. d. 
30 - Państw. Insp. Bud. 
wł. d. 
Jahnz m. 1 
Szwaibl' m. 2 
Strzoda m. 3 
31 (ił) Paczkowska wł. d. 
m. 3 
Schramm m. t 
Niezamieszkane m. 2 
Danielski m. 6 


Fordońska. 
t (1) I{u,jawska wł. d. 
2 (77) Wydz.Powiat.wLd. 
SieweTt 
3 (2) ReUig wl. d. 

 (76) Kościelscy wł. d. m. l 
Spiewakowska m. 2 
Pocierznicki m. 3 
Szczypiński m. 4 
Wilczewski m. 5 
Nowaczvk m. 6 
Matusik' m. 7 
Mag. m. Bydg. wł. d. 
Balcer 
Ritterowa wł.d.m.3 
Stemplewski m. 1 
Kubaczewsk.i m. 2 
Crbański m. 4 
Litwiński m. 5 
7 (4) Hartung wł. d. 
8 Niezabudowane 
9 (5) Rettig wl. d. 
tO (74) SchumacheT wł. d. 
m. t 
Hoffmann m. 2 
Lewandowski m. 3 
t 1 (6) Feliszkowska wł. d. 
n. m. 
Ozech m. 1 
Giczek m. 2 
Pinkowski m. 3 
Kordas m. 4 
Linda m. 5 
Rutkowski m. 6 
Ławicki m. 7 
Miihlberg m. 8 
f2 (73b) Radtke wł. d. m. 3 
Polasik m. t 
.libratzka m. 2 
Jackowski m. 5 
Lipiński m. 6 
Seidel m. 7 
Ujma m. 8 
i3 (7) Feliszkowska ",I. d. 
m.1 
Czech m. 2 
Pinkowski m. 3 
Majka m. 4 
Nowak m. 5 
Pepliński m. 6 
Lildtke m. 8 
Piaseczny m. 9 
l.andowski m. tO 
BandeT m. 1 t 
Lieda m. 12 
Gadziński m. 13 
Rutkowski m. 14 
t6 (73a) Rosołowska wł. d. 
m.3. 
Batke m. t 
Piestra k m. 4 
Karalus m. 5 
Bromundt m. 6 
15 Niezabudowane
 
t6 (73) Tow. PTzem. Handl. 
"Lasmet" wł. d. 
Klutb m. 1 
Nowakowski Jll. 2 
Hirsl'korn m. 3 
Zf'gar m. 6 
Skoezvński m. " 
:\"if'zabudowane 
Nil'zabudowane 
i'iil"labudowane 


5 (3) 
6 (75) 


t7 
t8 (72) 
i9 


20 (71) 'fuw. Przl'm. Handl. 
"Lasmel" wł. d. 
Mikołajczyk m. 1 
:łboralski m. 2 
Cbmielewska m. 3 
Piekarski m. 
 
Heinrvch m. 5 
Ratajczak m. 6 
\\illiIn m. 7 
Różek m. 8 
Niezabudowane 
Kohlschmidt wl. d. 
Niezabudowane 
Kohłschmidt wł. d. 
n. m. 
Krysiak m. 1 
Kl'8szk.iewicz m. 2 
Gierszewska m. 3 
Sterma m. 6 
LtJ.dtke m. 5 
Szałkiewicz m. 6 
:\tichalski m. 7 
Świercz}-ński m. 8 
25 (8) Schulz wł. d. 
26 (68) KTaasowie wł.d. n. m. 
Lossek m. 1 
Bogacki m. 2 
Heleski m. 3 
Jasiński m. 5 
Mączkowski m. 6 
Kubiak m. 7 
Bathka m. 8 
27 Niezabudowane 
28 (67) Kraasowie wł.d. m.1 
Ku:tmińska m. 2 
29 Niezabudowane 
30 (66) Weber wł. d. m. t 
Cielewkz m. 2 
SchneideT m. 6 
Górka m. 5 
Marciniak m. 6 
WilIim m. 7 
31-33 - 
iezabudowane 
34 (65) MaT
"JlOwski wl. d. 
n. m. 
Gosz m. 1 
Borzykowska m. 2 
Wo:tniak m. 3 
Leszczyński m. 5 
S('honrock m. 6 
35 (9) id. Kijowska 1 
36 (64) Mar}"Jlowski wł. d. 
m.l 
Badzińska m. 2 
37 Niezabudowane 
38 (63) Starczewski wł. d. 
39-60 - Niezabudowane 
41 (10) Bromund wł. d. m. 1 
Zahn m. 2 
Jeske m. 3 
Kukliński m. 4 
Gawiński m. 5 
42 (62) Szlapa wł. d. m. 1 
Jądrzejewska m. 2 
Mielcarek m. 3 
Paczkowski m. 4 
Szilling m. 5 
43-45 - Ni£'zabudowane 
46 (61) Ltlneberg wl. d. 
47 (11) Hartung wł. d. 
68 (60) MayeT wł. d. m. 5 
Batke m. 1 
Kończak m. 2 
Tabatt m. 3 
Machnik m. " 
Barcziński m. 6 
Blitz m. 7 
49-50 - Niezabudowane 
51 (12) Knieeieka wł. d. m.l 
SclOmann m. 2 
(59) \\1odarcz.ykowie wł.d. 
Niezabudowane 
\\łodarczvkowie wł. 
d. n. m.' 
Śv.il'rko",sk'i m. 
Zawiślak m. 2 
MaTcinkowski m. 3. 
55 (13) Fritz wł. d. 
56 (57) Szatkowski wł.d.n.m. 
Grtech m. 1 
Piniewski m. 2 
\\'itc:lak m. 3 


jJl 
22 (70) 
23 
24 (69) 


52 
53 
56 (58) 


21 


57 Niczabudowane 
58 (56) SZjltkowski wł. d. 
n.m, 
Barabasz m. 1 
Dąbrowski m. 2 
59 (14) Sommer wł. d. 
Lange m. 1 
Lipecki m. 2 
60-61 - Niezabudowane 
62 (55) Szatkowski w.d.D.m. 
Garst ka m. 2 
63 (15-16) Figel wł. d. n. m. 
Mertin m. 1 
Borowska m. 2 
Chojnowski m. 3 
Pa wlikowski 
64-69 -- Niezabudowane 
70 (54) Mag. m. Bydgoszczy 
Maciejewski 
71-72 - Niezabudowane 
73 (17) PrZl'm. Dykt" Multi- 
ply" wł. d. 
KaczmaTek 
74 (53) Sparlkob. 
Iow wl. d. 
Drodlarski m. 
Ku('ak m. 3 
OIndorf m. 4 
Schonke m. 5 
Ry('hlicka m. 6 
75 (t8) Przem. Dykt "Muł- 
tiph'" ...1. d. 
Jankowski m. 1 
Sludpnski m. 2 
Rozenszajn m. " 
76 (52) Spadkob. Streh- 
low wł. d. 
l\Iako\\ski m. 1 
Bniadkiewicz m. 3 
!\tvślak m. 4 
Kolenda m. 5 
Jał!iński m. 6 
77 (19) Borówka wł. d.n,m. 
Mkhniewski m. 1 
S('hnł'ider m. 3 
_ Czapczyk m. " 
S(łbieTal5ki m. 6 
Wendt m. 7 
Slichlau m. 8 
78 (5i) Figel wł. rI. n. m. 
Witrzak m. 1 
Małl'cki m. f 
Batzkp m. 3 
SamOrev m. " 
P{)lowcz'yk m. 5 
..romniszł'wski m. 6 
79 (20) Ali('hniewicz wł. d. 
80-82(50) NiezabudGv. ane 
83 (21) Wolczak ",ł. d. m. 1 
Nowakowski m. 2 
,/awoTski m. 3 
84 (49) Uoyd Bydg. wł. d. 
Tylo('h m. 1 
Blachowski m. f 
Kowalkowski m. 3 
Kluszczyński m. ,\ 
85 Niezabudowane 
1!6 (68) J.loyd Bydg. wł. d. 
Klusz('zyński m. 1 
Jf'nkneT m. 2 
Szlosser m. 3 
Krupski m. " 
I{rahn wł. d. 
Niezabudowano 
P. Insp. DTóg Wodno 
Korl'('ki m. 1 
Wiśniewski m. 2 
91-97 Niezabudowane 
98 (46) "Kabel po/ski" wł. d. 
Re-imus m. i 
Borowiak m. 2 
Zmvślonv m. 3 
Pierzchaiski ID. 4 
99 C!M) Llo
'd B}"dg. \\1. d. 
Dombek m. i 
Kowalski m. 2 
Skiba m. 3 
Trepcz}'ński m. " 
"Kabl'l Pvlski" wł. d. 
Kl.'dziora 
lOt (23) 1J0yd Brdg. wł. d. 
Fr}'ka m. 1 


Streh- 


87 (22) 
88-89 
90 \47) 


100
		

/adresy_193300112_0001.djvu

			22 


Fordońska - Garbary 


Hatajczal.. m. 2 
}Ius.iałow
ki m. 3 
Olko\\ski m. 4- 
Swicrska m. 5 
ł02 (44) "Kabel polski" wł. d. 
Wl'źniak 
i03 (2 / ła) p. K. p. Udc. Drog. 
Kapuścisko Małe 
Kra
iłlski m. 1 
Korpik m. 2 
I\ilanowski m. 3 
iO
 (43) "KabeIPolski"wł.d. 
I{o\
al m. I 
.Jęczmyk m. 3 
}lIod.zieniewski m. 4 
105 (25) Lloyd By(!g. wł. d. 
106 (42) "Kabel Polski" wł.d. 
Nowak m. i 
Schnabel m. 2 
Gajczak m. 3 
107 :-.Iiezabudowane 
i08 (42a) ..KabpIPolski"wł.d. 
:'>lowak 
'Vrzeszczykowski 
[(oWer 
;lJiezabudowane 
Firchau wł. d. 
Niczabudowane 
Firchau wł. d. 
Przvbolewski m. fa 
Paczkowski ID. 2 
Komoro....ski m. 3 
11f, (39) P. K. P. Odc. Drog. 
Kapuśc. Małe wl. d. 
tiaca m. 2 
Muchewicz m. 3 
H7 (27a) Czwojdziński wI. d. 
U8 (38) P. K. p. Odc. Drog. 
Kapu.śc. lIIałe wł. d. 
Hogański m. 1 
Brzeski m. 2 
l'ieTzchalski m. 3 
<;ikora m. 4 
ił!) .'{iezabudowanB 
120 (37) P. K. P. Odc. Drog. 
Kapu
c. Małe wł. d. 
Walichnie\\;cz m. 1 
Kulig m. 2 
Szablewski m. 3 
Perlik III. 4 
121-ł25 "iiezabudov.ane 
126 (36) 
Iag. m. Bydg. wł. d. 
.la
iń
ki 
127 :'>liezabudowane 
128 (35a) Pieszak wł. d. 
129 - ;>Jipzabudowane 
130 (3
» Kube wł. d. m. 2 
Bednarczyk m. 1 
131-132 :'\;it.zabudowane 
f33 (::!9) 7.ipsak wł. d. n. m. 
'lajewski m. 1 
Tuhisz m. 2 
SteItmann m. 3 
Pih.cki m. 4 
Zabłocki m. 5 


109-112 
113 (2G) 
114 -- 
115 (27) 


2 


Fredry. 
t8) Hl'ouecki wł. d. n. m. 
BOrO" ski m. 1 
Bónig m. 2 
Bluska m. 3 
Lissowski m. 4 
Gapiński m. 5 
Konkoł m. 6 
AI'('zyński m. 7 
(I) Wisnicwska wl.d.m.t 
Florek m. 2 
Gladysz m. 3 
Frank m. 4. 
I\.nwalkowski m. 5 
Golach m. 6 
I'rz,'bvliński m. 7 
Wiśni
wski m. 8 
Hospnfplrl m. 9 
Lucki m. 1(1 
(JgTÓ(\ 
(3) Zipliński wł. d. m. 2 
Ossowski m. 1 
Wp!niak m. 3 
O
r".t 


3 
4 


;) 


6 


(4) Staszkiewicz wł. 2 d" 
m.6 
Tkaczyk m. 1 
Kaszubowski m. 
Berendt m. 3 
Jankowski m. 5 
Ch1ebowski m. 6 
Li bers ki m. 7 
KUrowski m. 8 
Ritter m. 9 
Gryza m. tO 
Dąbrowska m. ił 
BaTtczak m. 12 
Ogród 
(5) Rosenke wł. d. n. m. 
GrUse m. i 
Nowicki m. 3 
Wojcieszak m. 4 
Gutzman m. 5 
- Ogrćd 
(6) Rosenke wł. d. m. 4 
Majewski m. i 
Ziętak m. 2 
Kotlicki m. 3 
Wolter m. 5 
}o'rąszczak m. 6 
Ogród 
(7) BineTt wł. d. n. m. 
Fichtner m. t 
Strykowski m. 2 
Wawrzyński m. 3 
Kaczmarek m. 6 
Reinke m. 5 
Cadek m. 6 
Szczygielski m. 7 
Bliige m. 8 


7 
ł! 


9 
10 


11 
ł
 


GaJowa. 


1-5 - !\ieLabudo\\ane 
6 (H) Sonne wł. d. 
7-H - Niezabudowane 
12 (33) Bacz wł. d. 
13 Xiezabudowane 
14 (32) Horhoń wł. d. n. m. 
Żak 
15 (t) Dzikowska wł, d. 
16-17 (37) Niezabudowane 
18 (35) Strohschein wł. d. 
m. t 
Schoeter m. 2 
'\lenning m. 3 
19-21 - Niezabudowane 
22 (36) Windmiiller wł. d. 
m.1 
Pawlikowski m. 2 
Trppczyński m. 3 
Pawlak m. 4 
23 (2) Bóhme wł. d. n. m. 
2ubrowski m. f 
Kwiatkowski m. 2 
24-25 - Niezabudowane 
26 (37) F
urski wł. d. n. m. 
27-30 - :'oIwzabudowane 
31 (3) Brzeski wł. d. 
32 Niezabudowane 
33 (4) Szwarczewska K. 
wł. d. m. i 
Wvrzykowski m. 2 
Powalisz m. 3 
Kominiarek m, 4 
Daniszewski m. 5 
Prusiecki m. 6 
Pilarczyk m. 7 
34 Niezabudowane 
35 (5) Ditt.mayer wł. d. 
36 (38) Ceglarski wł. d. 
37-47 - Niezabudowane 
48 (39) Harla wł. d. m. t 
Kmiecik m. 3 
'farka m. 4 
49-:>1 - Niezabudowane 
52 (
) Pokorski wł.d. m. 1 
53 Wawrzyniałc wł. d. 


Gamma. 
ł id. DWOrcowa 24 
2 (Dworcowa 88) Dank Gosp. 
Kraj. wł. d. 
Walewska m. 1 
Romański m. 6 


3 


Szychowski m. 7 
Miklaszewicz m. 8 
Luszcz}-ńska m. 9. 
(2) Zaleski wl. d. m. 4 
Iwaszkiewicz m. 2 
RichteT m. 3 
Stojowski m. 5 
Czubek m. 6 
(8) Arędzikowski wł. d. 
n. m. 
Malak m. t 
Czekajewska m. 2 
MeteJski m. 3 
Spychała m. 4 
Gratz m. 5 
Jakubowski m. 6 
Szmoll m. 7 
Zawicki m. 8 
Fabiszak m. 9 
(3) Szybowicz wł. d,m.2 
Wiu m. i 
Modlibowski m. 3 
Górski m. 4 
(7) Nowoświat wł. d. 
n. m. 
Kuczyński m. t 
:'i'owa-kowski m. 2 
SeT m. 3 
Niezamieszkane m. 4- 
Gronostaj m. 5 
Otmiński m. 6 
Styczyńska m. 8 
(4) Beetz, wł. d. m. t 
Kasprzycka m. 2 
ParCionow m. 3 
Raatz m. 4 
KiedTOwska m. 5 
PO]Jpel m. 6 
Wolski m. 7 
Iserhot m. 8 
Byliński m. iO 
GlOvanoli m. f i 
Xiezabudowanie 
(5) Marciniak wł. d. 
\Vankiewicz m. 1 
Warda m. 2 
Wojciechowski m. 3 
Hecht m. 4. 
Budzyński m. 5 
i\1usz}"l1ski m. 6 
SzmeJteT m. 7 
Ledej m. 8 


4 


5 


6 


7 


8 
9 


Garbary. 
(1) Jachowscy wł. d. 
n. m. 
Spił m. 1 
2 (35/60) L. Huchholz S. A. 
VI I. d. 
'toor m. 1 

i"zamieszk. m. 2 
KiUler 111. 3 
Lohmever m. 4 
3 Dziatkiewicz wł. rI. 
n. m. 
Fabr. płyt fotogr. 
"Alfa" 
4/6 (34/33) L. Buchhołz S. A. 
wł. d. 
lIomailski m. 1 
Wj
niewski m. 2 
Lukaszewski m. 3 
Kędziora m. 4 .. 
5 (4) ,.Promień" S.A.wł. d.- 
Ulatowski m. 1 
7 (5) Kopis('hke E. wł. d., 
m.3 : 
Bączkowski m. i ' 
Kopischke FTyd.m.2 
 
Librrska m. 4. ' 
8 (32) L. Buchholz S. A. ' 
wł. d. ' 
Chrzanowski m. 1 
Koźlak m. 2 
Dors('h m. 3 
9 (6) Kirs('hner wł. d.n.m. 

Bumann m. t 
Kaufmann m. 2 
Hoppe m. 3 
Havemann m. 4 
Kowalski m. 5 


. Hadwilowicz m. 6 
Nowakowski m.-7 
Krvkwiński m. 8 
Grucza m. 9 
Czarnecki m. tO 
Chrzan m. 1 ł 
Brodowska m. 12 
Spiąkowska m. 13 
iO (31) Diren wł. d. n. m. 
Górski m. t 
Thierling m. 2 
Niefeldt m. 3 
BOruUa m.' 4 
Sieńska m. 5 
Wege m. 6 
Dąrlelewski m. 7 
Szalla m. 8 
Lasa m. 9 
l t (7) Gallas wł. d. m. 2 
Witkowski m. t 
PrzybYlski m. 3 
Kwaśnik m. 4 
Oitz m. 5 
Milornirska m. 6 
Rudnicki m. 7 
KOrotkiewicz m. 8 
l\Iitrykow m. 9 
Rozenblum m. tO 
Niezamieszk. 1 t 
Kaiser m. 12 
]{óhn m. i3 
R vbicki m. B 
Smułka m. i5 
12 (28/29) Projahn wł.d. m. 4 
Michalak m. 1 
Loboda m. ! 
Kuczyńska m. 3 
Buchwald m. 5 
Frost m. 6 
Piskorz m. 7 
Kuchta m. 8 
13. (8) Skarb Państwa wł. d. 
Nadleśnictwo Bar- 
tOdziej f' 
Lewicki m. t 
14 (27) Kodęcki wł. d. m. 4 
Kawnik m. 1 
Bąk m. 2 
Skrzypil'lski m. 3 
Nieruszewicz m. 5 
{jrbaniak m. 6 ' 
Konieczka m. 7 
Winicki m. 8 
Elminowska m. 9 
Barańska m. 
O 
15 (9) Skarb Państwa wł.d. 
Biura Nadleśnictv.a 
Bartodziej e 
16 (24) Frey wl. d. m. Ił 
Górski m. i 
Gostomski m. 2 
Majchrzak m. 3 
Pawlousek m. 5 
Rechlicz m. 6 
Waszak m. 7 
Blaumann m. 8 
Kurczewski m. 9 
Brodnicki m. tO 
Weiss m. 11 
Krzyżplewska m.,t2 
BOrtII m. t3 
i 7 (iO) GÓTzyńska wł. d.m. 5 
Kiilm m. 3 
Hinz m. 6 
Gabrych m. 7 
Kluek m. 8 
Burz vński m. 9 
t8 (23) Frev'wł. d. n. m. 
Sei6ertshaus
1' m; t 
Zeidlpc m. 2 
SC!1ellpfBffer m. 3 
Wawrzyniak m. .\ 
19 (ił) Jaruszewski wł. d. 
Laniecki m. 1 
Dittrich m. 2 
Piątkowski m. 3 
Gniatczyk m. 4 
Pvtlarz In. 5 
Romańska m. 6 
Czmochowski m. 7 
Podaj ska m. 8 
Tlla('zyk m. 9
		

/adresy_193300113_0001.djvu

			Garbaty - Gdańska 


23 


Ofic\'na 
- Laskowski m. t 
Radtke m. 2 
Bobkowska m. 3 
Kutmiński m. " 
Loewe m. 5 
Brzeicha m. 6 
Pa wlowski m. 7 
Adamaszek m. 8 
20 (22) Petrykowski wl. d. 
m. t 
Zient.ek m. 2 
Kaczmarek m. 3 
Kawka m. 4 
Nawra m. 6 
Grabowski m. 7 
Graczkowski m. 8 
Kurczewska m. 9 
SikoTSki m. 10 
21 (12) Matthes H. wł. d. 
n. m. 
Heresztin m. 1 
Kosiński m. 2 
:'IIiezamieszk. m. 3 
Karwecka m. 4- 
Czaczvk m. 5 
Kubacki A. m. 6 
Pfeiffer m. 7 
Derezowska m. 8 
Rąk m. 9 
Kubacki P. m. 10 
22 (2t) id. GaTbary 20 
!3 (13) 
Iatt.hes H. wl. d. 
n. m. 
Przedwojski m. i 
Klatecki m. 2 
Zielke m. 3 
Zimmermann m. 6 
Zaborowski m. 5 
MaTkiewicz m. 6 
26 (20) 1.latthes H. wl. d. 
m.3 
Matthes K. m. t 
petrykowski m. 2 
Pankratz m. 4 
Czyżewski m. 5 
Koniuszewski m. 6 
25 (16) Niezabudowane 
'
6 (19) Tow. Mieszk. wł. d. 
Szoepe m. 1 
LOW1Cki m. 2 
FeliltSiak m. 3 
Częst.ochowski m. 
 
Szłapiński m. 5 
Górski m. 6 
Bl'łkowski m. 7 
\lakowski m. 8 
Cyprys m. 9 

lagowski m. 10 
Drzewiecki m. 11 
Biecki m. i2 
Kucharski m. 13 
Dybowska m. 1
 
Czestochowski m. 15 
Kempiński m. 16 
Częstochowska m. 17 
Klejnowski m. i8 
sobolewski m. 19 
Nadolnv m. 20 
Polakowski m. 21 
Chyrek m, 22 
Zaborowski m. 23 
Piotrowski m. 26 
2i (15) Lvskawa wl. d. m. i 
'Iarchlewski m. 3 
28 (18) Tow. Mieszk. wl. d. 
Gt'ossmann m. 1 

achel m. 2 
Góralski m. 3 - 
Jagielski m. 6 
Smol m. 5 

adelnv m. 6 
Częstochowski m. 7 
Zieliński m. 8 

ie1.amieszk. m. 9 
r.rubich m. iO 
Lit.ewska m. ł1 
:'IIiezamieszk. m. 12 
Gronowski m. t3 
;-.iowicki m. 1-\ 
Wolnikowski m. 15 
I{anabai m. 16 


\ 


29 (i6) zulc m. 17 
Daroń m. 18 
Skierkowski wl. d. 
m.2 
Zwierzycka m. 
Kuhse m. 3 
1Ilie]iński m. 4 
Rossa m. 5 
Kleyhor m. 6 
Schulz wl. d. 
Arent.owicz m. 2 
:'I/owicki m. 3 
K1appa m. 6 
Piechowska m. 5 
Steidt m. 6 
Dzierla m. 7 
pokorski m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
Lota m. iO 


30 (t 7) 


Gdańska. 
(2) Jankowski wł. d. 
n. m. 
Koronka m. 3 
Drzewiecki m. 6- 
Kuś m. 5 
Czerwionka m. 6 
2 (i68) Kościól K]arysek 
3 (3-/ł) BiirgeT wl. d. 
Alfs m. t 
Wilde m. 3 
Guzek m. 5 
Formanowski m. 7 
6 (t67) Mag.m.BYdg.wł.d. 
Szpital Miej
ki 
Slowik Dr. 
C.zepe k 
Wilczewska 
Guzowska 
Bączkowska 
palmowska 
Forvcka 
Delowska 
Huebner 
5 (5) Jacob wl. d. n. m. 
Siegert Dr. m. 1 
Koczorowski m. t 
Czablewski DT. m. 3 
Szymanowski DT. 
m.4 
Kazimiprski m. 5 
:'Ijeumann m. 6 
Zempel m. 7 
6 (166) Mag. m, Bydg. wł. d. 
Ogród 
7 (6) Mm!olf T. z o. p. 
wł. d. 
Ripmer m. 3 
Taler m. 6 
Wagner m. 6 
8 Ogród 
g (7) Kreski wł. d. n. m. 
Kreski R. m. 1 
Zakaszewski m. 5 
Grajnert m. 6 
Poniński m. 7 
Kreski W. m. 9 
l') (t6;;) Mix wł. d. m. 12 
porałła m. 6 
Jasiński m.,7 
Goldbarth R. m. 8 
DWOTkowski m. 9 
Kaim m. 10 
Goldbarth A. m. t t 

1iintzeT m. 13 
Głaza m. i4 
tt (8) pawis wł. d. 
Nowak m. 2 
Pieńr.zewska m. 6 
Dr. Dobak m. 5 
Lewandowski m. f: 
Dr. Kantak m. 7 
Szews m. 10 
Zacharkiewicz m. ł1 
12 (166) philipp wł. d. m. 3 
Moszkowicz m. 2 
Salcmann' m. 4 , 
Graczyk,m. 5 
13 (9) Weissig wl. d. m. 3 
Druzpr m. 5 


ł4 (t63) Palejowski wł. d. 
Hotel pod Orłem 
Tabaczyński m. 2 
Pitula m. t 
15 UO-t2) Conitzer wl. d. n. m. 
Bydg. Dom TowaT. 
16 (162) Bank Przemysłowe. 
wl. d. 
Dawid m. 6 
PTeiss m. 5 
Gruszczyński m. 6 
Dakowski m. 9 
Zieliński m. Ił 
Eisfeld m. t2 
Pęcherski m. t3 
Pasiński m. 16 
:7ieliński m. 15 
Niezamieszk. m. t6 
i7 (ł:J) id. Gdańska 19 
18 (t6t) Woj ew. Pom. wl. d. 
Giintze] m. t 
Niezamieszk. m. 2 
19 (16) Hoss wl. d. 
Glatz m. 9 
Kipf m. 10 
Fajtanowski m. 11 
20 (l60a)Kasyno CyWilne 
Simmig 
21 (15) D:!wojna - S}'lwe- 
strowicz wl. d. n. m. 
Ei	
			

/adresy_193300114_0001.djvu

			24 


Gdańska 


4i (149) Kentzer wł. d. 
Frajman m. i 
Kentzer Br. m. 4 
Kentzer M. m. 5 
Janecki m. 7 
Kozika m. 8 
Kentzer Z. m. 9 
Wybrań5ki m. 10 
43 (i7) Soromer wł. d. m. 1 
Graczykowski m. i 
Rybarczyk m. 3 
Kosicki m. 5 
Ahrendt m. 6 
ł4 {148) Kielbich wł. d, 
Schmidtke m. 1 
Haak m. i 
Abelski m. 3 
Kempiński m. 
 
Redelbach m. 5 
Szymański m. 6 
Schneider m. 7 
Busch m. 8 
Bagniewska m. 9 
Rietz m. 10 
Liberadzka m. 11 
45 (i8) Haase wł. d. m. 
Beidatsch m. 2 
6-6 (147) Małek wl. d. m. 
Lam{larski m. 3 
SzaplrO m. 5 
Jesionowski m. 4 
Grześkiewicz 
WyJ'walska m. 7 
SZ)'Dlań5ki m. 8 
Mikolaj ewski m. 9 
47 (i9) Stark wł. d. m.l 
Treichel m. i 
48 (tł6) Dietz spadk. w I d. 
Gąsiorowski m. ł 
Janiszewski m. 2 
SJ:umilowski m. 3 
49 (30) Michalski wl. d. m. ł 
Niezamieszk. m. 2-3 
50 (145) Dom Klubu polsko 
Sp. z o. o. wl. d. 
Schulz m. 1 
Milller 
Ochimowski 
51 (31-32) Ramme wl. d. 
Bi
siński m. 1 
Grabowski m. 2 
Koślicki m. 3 
Konieczka m. 4 
Gregor m. 5 
du Perr'ey m. 6 
Kukliński m. 7 
Pietraszewski m. 8 
Butowski m. iI 
Galecki m. 10 
Merhut m. 11 
Nov.icki m. 12 
51 (142) Przybora wl. d. m. 5 
Wechsler m. 1 
Hamulski m. 2 
Zbychorski m. 3 
Wolbeck m. 4 
Pilarski m. 5 
Radtke m. 7 
53 (33) Sichting wł. d. m. 1 
Ciesiński m. 2 
54 (141) Sewruk wł. d. m. 6 
sobociński m. 1 
Niezamieszk. m. 2 
Wiśniewski m. 3 
Deszkiewicz m. 4 
Rogoziński Fr. m. 5 
Jaraczewski m. 7 
Siuchniński m. 8 
Rogoziński P. m. 10 
Wolna m. 11 
55 (34) Warsz. Tow. Ubezp. 
wl. d. 
Kędzierski m. 2 
Meyer m. 3 
Okoniewski m. 4 
Streich m. 5 
Korygacz m. 6 
56 (lłO) Klasztor Franciszk. 
wl. d. 
57 (35) Kirilenko wl. d. n.m. 
Wojciechowski m. 1 
Xił'zamieszk. m. I 


Janowska m. 3 
Gadomski m. 4 
Kerz m. 5 
Ziętak m. 6 
Loroff m. 7 
Rochlitz m. 8 
Waszak m. 9 
Adamski 
58 (139) Schultz wl. d. 11.. m. 
Wacowski m. 1 
Szulc m. 2 
Patyna m. 4 
Ozimińska m. 5 
Starzyński m. 6 
Wrzesiński m. 8 
59 (36) Borowski wł. d. m. 1 
Balcer m. 2 
Matkowiak m. 4 
Jankowski m. 5 
Raczkowski m. 6 
Koperska m. 7 
Matuszak m. 9 
Tomas m. 11 
Łączkow
ki m. 12 
Pła v. ski m. 13 
60 (138) Balcerkiewicz wł. d. 
m.6 
Ratajczak m. l 
Gostkowska m. 2 
Galecki m. 3 
Młynarz m. 4 
61 (37) Walter wl. d. m. 
Skrzypczak m. 2 
62 (137) Sudhoff wł. d. n. m. 
Kolwitz m. 1 
Lipszyc m. 2 
Sliarzyński m. 3 
Urbach m. 4 
Tra wieka m. 5 
Przyb)'lski m. 6 
Klebba m. 7 
()lejnicki m. 8 
Banditt m. 9 
Boczkowski m. 10 
Kempińska m. 11 
Kotmiński m. 12 
Schmidt m. 13 
Kowalski m. 14 
zoner m. 15 
63 (38) AlCeIska wl. d. m. 5 
Ferber m. 1 
Perlik m. 2 
JarOs m. 3 
Twarużek m. 
 
Tokarzewski m. 6 
Reeck m. 7 
Szarafińska m. 8 
Millner m. 9 
Swensicka m. 10 
Filarska m. 11 
Repka m. 12 
Kwapiszewski m. 
Leszcz m. 14 
Ks. Karwowskim. t5 
54 (136) Paicher wl. d. m. 3 
Soiński m. 1 
Bujarska m. i 
Plate m. 4 
Grudowska m. 5 
Barelkowski m. 6 
Chudy m. 7 
Paicher m. 8 
65 (39) Kordecka wl. d. m. 4 
Dąbrowska m. 5 
Dr. Chelkowski m. 6 
Kinne m. 7 
Kowalski m. 8 
Filipowski m. 9 
66 (135) Deutsches Haus, T. 
z O. p. wl. d. 
Schmidt m. 2 
Schemke m. 3 
Starke m. 6- 
Strauhs m. 5 
Lemke m. 6 
67 (40) Siwczyński wł. d. m.6- 
Kwaśniewski m. 1 
Stark m. 5 
Boettcher m. 6 
Czemplik m. 7 
.Jahns m. 8 
Polak m. 9 


Hanaszak m. tO 
SiwczyńskiW.m.l1 
Zern m. 11 
Mazur m. t3 
Zakowski IDo t4 
Neumann m. 15 
Depka m. 16 
Pastwikowska m. 17 
Jótwiak m. 18 
Murawski m. 19 
Grossmann 
68 (134) Deutscnes Haus, T. 
z O. p. wł. d. 
Łomżyński m. i 
Pauly m. 4 
Łukaszev;ski m. 5 
Less m. 6 
Neumann m. 7 
Damaschke m. 8 
69 (41) Pogoda wł. d. m. 6 
Kpstenberg m. 2 
Szulc m. 3 
Sobieraski m. 4 
Rosenberg m. 5 
Ujma m. 7 
Swierzyński m. 8 
GieTemek m. 9 
Leśniewicz m. 10 
Łukaszewicz m. 11 
Pietruszenko m. 12 
petlJ'kowski m. 13 
Schoett m. 14 
Ristau m. 15 
Pov.ałowska m. 16 
Blaszkiewicz m. 17 
Kolosowski m. 18 
Niezamieszkane m.19 
Łukaszewski m. 20 
70 Niezabudowane 
71 (42) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Ciszewski m. 1 
Kołakowski m. 3 
Dr. Krzvmiński m. 4 
:"awick(m. 5 
Dr. Gaszyński m. 6 
Cblebowska m. 7 
t:kielski m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
Izdebski m. 10 
Grajkowski m. 11 
71 Niezabudowane 
73 (43) Zdziarski wl. d. m.3 
Montewski m. 1 
Drzewiecki m. I 
Stawicki m. 4 
74 (13!) Wodtkespadk. wl.d. 
MilaIiOv.ski m. 1 
Hewner m. 2 
Scheunemann m. 3 
Coym m. 4 
Ratowski m. 5 
Urbanowicz m. 6 
75 (U) Niezgodzki wl.d. m.2 
Scbnitter m. 1 
Achtel 
W)'stański A. m. 3 
Bock m. 5 
Wodczak m. 6 
Kozlowska m. 7 
Sikora m. 8 
Wystański T. 
76 (13t) Wodtke E. wl. d. 
Hprzke m. 1 
Gilewski m. 2 
Kurpik m. 3 
Matthps m. 4 
Ciesielski m. 5 
Jahłoński m. 6 
Barchelt m. 7 
Sawicki m. 8 
Drewniczak m. 9 
Mudyn m. 10 
Bartłomiejczak m.l1 
Adamski m. 15 
Roll m. 18 
Stelmaszyk m. 19 
Jędrzejczyk m. 20 
Priewe m. 21 
Elminowski m. 22 
PółTOlnik 
77 (45) Redgate wl. d. m. 2 
Kausch m. 3 


:\tuller m. 4 
Kucharski m. 5 
Klajbor ' 
78 (130) Dietrich wł. d. m. I 
Kuhnert m. 1 
Biłobran m. 3 
Gustowska m. 
 
Lipiński m. 5 
Juszczak III. 6 
Górski m. 7 
Zieliński m. 8 
Dietrich E. m. g 
Kwaśny m. 10 
Buda m. 11 
Blaszkowski m. HI 
Wawrzyniak m. 13 
Ciesielski m. 14 
Hinz m. 15 
Jarzpmbek w. 16 
Brzeźniak m. 18 
Krzpmkowski m. k 9 
Bartz m. 20 
'femplin m. 21 
79 (46) Schmidt wł. d. m. 4 
Pszczólkowski m. i 
Schmelling m. 3 
Schmidt J. m. 5 
Rubenau m. 6 
Felberbaum m. 7 
Holtz m. 8 
GilI m. 9 
Ftinfhaus 
80 (129) Drasze wł. d. 
Kietłińska m. 
Lippe m. 2 
Szwalkiewicz m. 3 
Komasińska m. 4 
Grafstein m. 5 
8i (47) Cbamiec wl. d. m. ł 
Pietrucha m. 2 
Dr. Klikowicz m. 3 
Zajchowski m. ó- 
Mieszkowski m. j 
Zuchelkowski m. 6 
Skory m. 7 
82 (128) Michalak wl. d. m. t 
GackOw8ki m. 3 
83 (47a) Lipiński wł. d. m. 4 
Lemke m. 1 
Rowiński Dl. 2 
Nehring m. 3 
Geise m. 6 
Paschke m. 7 
Muszyńs}(i lli. 8 
(''hlpbińska m. 9 
Og6rkowski m. 10 
84 (127) Bank Ludowy wł. d. 
Na wrocki m. 2 
Łoża m. 3 
(48) id. Sw. Jańska i 
85 (
9) Michalski wl. d. 
Paciorkiewicz m. 1 
S]iwa m. 2 
Orenbach m. 3 
Piglowska m. 4 
Wolff m. 5 
KieTońska m. 6 
ETdmann m. 7 
Osterreich m. 8 
Zobel m. 9 
G6rzny m. JO 
Lasocka m. ł1 
Szamski m. 12 
Sobczak m. 13 
wichert m. 14 
86 (125) Koczorowska wl. d. 
m.5 
Lasocki m. 1 
87 (50) Czarnecka spadk 
Funk m. ł 
Vogt m. 2 
Warmbier m. 3 
Regenbrecht III. 4 
Kukuk m. 5 
Paus:zek m. 6 
Rubel m. 7 
Sukowski m. 8 
Pierzcha Iski m. 9 
Wysocka m. 10 
Detłor m. 11 
MOr}.son m. 12 
Srnka m. 13
		

/adresy_193300115_0001.djvu

			Gdańska 


23 


WYJ'Zgowski m. 1 
 
Gieri
 m. 15 
Gawhński m. 16 
Rogowska m. 17 
88 (12
) Dr. Dietz wł. d. n. m. 
Zawadzk)' m. 1 
Hessenmtiller m. 2 
89 (51) Lisiecki B. wł. d. m. 3 
Broniec m. 1 
Gliszczyński m. 2 
Lisiecki A. m. 3 
GeTland m. 4 
Zagórski m. 5 
Lassa m. 6 
Kasprzak m. 7 
Marciniak m. 8 
Woźniak m. 9 
Betina m. 10 
00 (123) Dr. Dietz wł.d.n.m. 
Winter m. 1 
Altszeller m. ! 
lit (52) Krilgpl wł. d. m. 
 
Jóźwiak m. ł 
Witek m. 2 
We:!,nerowski m. 3 
.. Dr. Fietze m. fi 
Dąbski m. 6 
Mutschler m. 7 
Gabrylewicz m. 8 
Garsz tka m. 9 
Braun m. 10 
V2 (122) Maciaszek wł. d. m.2 
Walent:!,n m. 3 
93 (53) Maciejewskiwł.d.m.
 
Pecłzyński m. 1 
PTzybył m. 2 
Bprgmann m. 3 
Wojciechowski m. 6 
Schafer m. 7 
. Dzięgielewski m. 8 
Lewandowski A.m.9 
Dulski m. 11 
Kaczmarek m. 13 
Lewandowski J. 
Derbirh m. 15 
Rosa m. 16 
Bork m. 1'1 
Kazyaka m. 18 
Schmidt m. 19 
Korinth m. 20 
;l;akowski m. 21 
Sojai. m. 22 
Kujoth m. 23 
9ł (121) Zweiniger wł. d. m.2 
Waitz m. 1 
Preys m. 3 
115 (54) Dr. Mazeraki wł. d. 
Ber,lr Dl. 2 
SmlgiPl m. 3 
Szawłowski m. 
 
Srednicka m. 5 
Maj ewicz m. 6 
Petzold m. 8 
Kozłowski m. 9 
wo
cik m. 10 
Kicińska m. 12 
Zakierska m. 13 
Wasilewski m. lI> 
Szews m. 15 
BOdyński m. 16 
Lewandowski m. 17 
Klonowski Dl. 18 
96 (120) Rolbieski wł. d. m. 2 
Kierszkowski m. 1 
97 (55) Bartig wł. d. m. 1 
Grzybowska m. 2 
Lohse m. 3 
Dziurla m. 6 
Ksiątkiewicz m. 7 
Klein m. 8 
Baganz m. 9 
118 Ogród 
99 (56) KockW.wł.d.m.8 
KOck H. m. ł 
Butowski m. 2 
\łizgalski m. 3 
Kock E. m. 4 
Kasprowicz m. 5 
Dąbrowski m. 6 
Slebioda m. 7 
Pisarski m. 9 
Jano\\-iak m. 10 


100 (H8) \\ )socki wł. d. 1 
'l'omas m. 3 
101 (57) Ciechanowski wł. d. 
m. 5 
Kanicki m. 1 
Lis m. 2 
BIedo"" m. 3 
WiIczyński m. 
 
WiU m. 6 
)fazurkiewicz m. 7 
Sobczak m. 8 
Kiincel m. 9 
Magnuszewski m. 11 
Lewandowski m. J 2 
Dokładny m. 13 
Markuszewska m. tl> 
102 (H7) Lange wł. d. m. 1 
Wożniak m. 2 
l'Tzybylski m. 3 
Jankan O. m'. 
 
Ząpalska m. 6 
Bardeć m. 7 
Jankan M. m. ł! 
Kasperek m. 9 
Eggt'Tt m. 10 
103 (58)' "oMska wł. d. m. 1 
Smoczyk m. 2 
Schrpibpr m. 
 
sz..""s m. 5 
Myszka m. 6 
Szlosowski m. 7 
Hoffmann m. 8 
Subipralska m. 9 
Rucińska m. 10 
104 (H6) Herzbprg K. wł. d. 
m. 
 
Pamin m. 1 
Winiarski m. 2 
Herzherg F. m. 3 
Włodyka m. 5 
Smeja m. 6 
DietTich m. 7 
piaskowski m. 8 
105 (59) Grabowski wł. rl. 
n. m. 
Strosz m. 2 
,Jurkiewicz W. m. 3 
Zmudziński m. 
 
Jurkiewicz L. m. ;; 
106 id. Gdańska 108 
107 (60) Pytliński wł. d. m. 2 
Ewert m. 1 
Kozłowicz m. ł 
Wolinkowski m.;; 
Imm m. 6 
Kostuch m. 7 
Grobelski m. 8 
108 (115) Koniczka wł. d. m. 1 
Wiśniewski m. 2 
Bentkowska m. 3 
109 (61) Weynerowski i Syn 
wł. d. n. m. 
Klein m. 1 
WiśniPwska m. 2 
110 (1U) PTzywarski wł. d. 
Karassck m. 1 
Komasa m. 2 
Marciniak m. 3 
Żuralska m. 4 
Kubiatowicz m. j 
Ziółkowski m. 6 
Siedź m. 7 
:2;akowicz m. 8 
Adamczyk m. 9 
Brauer m. 10 
l';owak J. m. 11 
Olejnic7.ak ID, 12 
Dobusz ,m. 13 
Buczyński m. U 
Cichocki m. 15 
Grzelka m. 16 
Siedliński m. 17 
Schlpminger m. 18 
hlementowicz m. 19 
Lubipwska m. 20 
GTabowski m. 21 
Nowak W. m. 22 
Schulz m. 23 
11 i (62) Rogowska wł. d. 
m.H 
'Wolańczyk m. 1 
TalaTOwski m. 3 


łI 


Wiśniewlki m. 4 
Kraeger m. 5 
Drożniewski m. 7 
Kubera m. 8 
Kretschmann m. 9 
Kocieniewski m. 10 
Bociek m. H 
H2 (H3) \\iUe wł. d. m. 1 
H3 (M) GehTke wł. d. m. 5 
Nodzykowski m. ł 
Zacniewska m. 4 
OTlewicz m. 6 
Jasiński m. 7 
114 (112) PaprOcka wł. d. m. 5 
Piaseczny m. 1 
Wojciechowski m. 3 
KonaTski m. 6 
Jaroszewski m. 7 
Bielawny m. 8 
115 (65) Bonin wł. d. m. 
Nowakowski m. 2 
SZ}'IDanowicz m. 
KubPTa m. 5 
Stanisze""ski m, 7 
116 (111) Walczak wł. d. 111.1 
Woźniak m. 2 
Grochowska m. 4 
Witkowski m. 5 
117 (66) Heuka wł. d. m. 
SierOcka m. 3 
Krawczak m. 
 
Ristau m. 5 
Heydak m. 6 
118 (110) ZaL
t wł. d. m. 6 
Ziętak m. 5 
D}'IDarkowska m 8 
Tulpja m. 9 
Ciesielski m. 10 
119 (67) Chołoniewska wł. d. 
m.l0 
;\/iedzielska m. 2 
Hospodarewski m. 3 
Stefaniak m. 
 
Rosiński. m. 5 
Kwiatkowski m. 6 
Sommprfeld m. 7 
MateIski m. 8 
Rzaniok m. 9 
H!O (109) Chęciński J, wl. d. 
m.l 
Rosołowska m. 2 
Kinczewski m. 3 
Cbęciński St. m. 4 
Okoniewski m. " 
Wude m. 6 
Pieczka m. 7 
Gucz m. 8 
Tylkowski m. 9 
121 (68) Jabłoński wł. d. 
Janicki m. ł 
Boroc ki m. 2 
Lewandowski n.. 3 
Jaśkowiak m. 4 
11atusiński m. 5 
Gucz m. 6 
122 (108) Jedliński wł. d. m. 1 
Pachum m. 2 
Luko\\-ska m. 3 
Pulachowska Dl. " 
123 (69) HartP11bprger wl. d. 
m.1 
Zoller m. 2 
Wegner m. 3 
Brykowska m. 4 
Płoszyński m. ;) 
Sońta m. 6 
Langl' m. 7 
Górny m. 8 
Rpsmer m. 9 
Katmiprczak m. 10 13
 (102) 
124 (107) Kiliński ""I. d. m. 2 
Dodot ID. 1 
D7iaszyk m. 3 
Zalpwski' m. 4- 
Cipsll'lski m. 5 
Stefański m. 6 
Romanowski Jll. 7 
Jankowski m. 8 
Jankowska m. (ł 
Guspnda m. 10 
125 (70) Bpck wl. d. m. 
 
B,'c)'rnrk m. l 


\\ uiwa). ID, 
 
GOI'Ttz m. 3 
Miękina m. :; 
:'Iiowicki m. r. 
Górski m. 7 
Kaszników m. 8 
Jankowski m. 9 
Korte m. 10 
126 (106) Hentschel wl. d. 
127 (71) Mrotszka wł. d. m. 2 
Mikoda m. 1 
Lewiński m. 3 
}1alinowski m. 4- 
Tomaszewska m. 5 
Kenmitz m. 6 
Bąk m. 7 
:\owicka m. 8 
Kurant m. fi 
Bociek m. 10 
Kubiak m. U 
128 Niezabudowane 
l> ł29 (71a) Ks. Pacewic:l ,., f. d. 
m. 3 
. Krzyżyń5ki m. 1 
Andrzej ewski m. :2 
Grześ m. 4- 
Burz}'!iski m. 5 
Mroziński m. 7 
Pucykowicz Dl. 8 
Geppert m. 9 
Konwiński m. 10 
;'\iedzielska Dl. 11 
Włodarski m. 12 
130 (104) Bartig wł. 
. 
Eng)jcht m. ł 
Wysla""ski m. 
 
Korth m. 3 
Kossowska m. 4- 
Grabowicz m. 5 
F)jciński m. 6 
Feipr m. "1 
J\h.i1ler m. S 
Bpnsl'l m. 9 
l'rbański m. 10 
Pinkowski m. t ł 
Połomski m. fi! 
Beł,lermann m. 13 
Czajkowski m., Ił 
S""'1ęsicki m. l;ł 
Sosińska m. 16 
131 (72) Michalski "",. d. 
Zadora m. 2 
Wolf m. 3 
Katmierczak m. 4 
Grzela m. 5 
Menzel m. 6 
Górski m. 7 
LipiJiski-Wnuk m. 8 
Jakisz m. 9 
Pokora m. 10 
Strzelecki Dl. li 
Szwankowska m. 12 
Gabski m. 13 
132 (103) Goncerzewi";t ""ł. d. 
m.4 
Zagonki Dl. d . 
WToniecki m. 6 
Puchowski m. 7 
Luczkowski m. 8 
Ciesiński m. g 
Dawidziński m. tO 
133 (73) Wrzesiński wł. d. 
m. ł 
DąbTowski Dl. j! 
Kiri m. 3 
Igle""ska 111. .\ 
Beger m. ;; 
Baum m, 6 
Schnegularz Dl. i 
Heill'mann wł. d.m.6 
Zbilski m. t 
Viotrowiak Ut. 2 
Ehmke m. 3 
Sakowski m. Ii 
Kubicki m. 5 
Wróblewski m. 7 
PeT)jk m. 8 
Niezami< szkane Ul g 
Sadtka m. 10 
135 (7
) (iwiazdow
ki ,,-l. d. 
n. m. 
Kril'sel m. l
		

/adresy_193300116_0001.djvu

			26 


Gdanska 


BalPliewski m. 2 
BOJankowski m. 3 
Sadlowski m. 4 
Radomski m. 5 
Janowski m. 6 
Ceglarski m. 7 
Spattle m. 8 
ł36 (łOI) Kołecki wl. d. m. 1 
Kujath m. 2 
Furmańska m. 3 
J..arwecki m. ł 
.:\'il'zgódzka m. 5 
Hl'inrich m. 7 
"ilczvilSki m. 8 
Heliński m. 9 
,Jakubowski m. 10 
Steinborn m. 11 
Weigt m. 12- 
137 (75a) Stdaniak wl.d.m.I-2 
Thews m. 3 
Andrzejewski m. 4 
Jagodzińska m. 5 
Domagajski m. 6 
J{achelski m. 7 
Szydlowski m. 8 
138 (100) Gahriel wl. d. 
13
 (75b) Kośmieja wł. d. m. 2 
Grzegorowski m. 1 
Ratajczak m. 3 
Wruk m. 5 
Kierblewska m. 6 
Dłuźewski m. 7 
Poturaiska m. 8 
1-W (99) F.ma "Peka", wł. d. 
Diehler m. 2 
Zastępowski Dl. 3 
Schlieper m. "' 
14,1 (751') Andrzejewski wl. d. 
m.3 
GTabowska m. 1 
Schnitter m. 2 
Moszeńska m. 4 
Ossowski' m. 5 
Hahrnwski m. 6 
Kaizer m. 7 
Rutkowska m. 8 
St}"{)czyński m. 9 
KukliJ!!;ki m. 10 
fjrahiański m. U 
Lupp'J m. 12 
14,;! (Ui') Kaufmann wl. d. 
n. m. 
Kłoss 
U3 (7;:irl) Bonin \'Ol. d. 
Thiem m. 2 
"'egner m. 3 
I'odłiński m. ł 
Blaszak m. 5 
.Jażewski m. 6 
Lev.andowski Fr. 
m. 7 
Iuispin m. 8 
Lewandowski M. m.9 
Wolniewicz m. 10 
r.ogowski m. 11 
1ł.4 (9Ia) (;rajnert wl. d. n. m. 
f;.omulski m. 1 
CIlamski m. 2 
.:\'iewcz\Tk m. 3 
Adam m. 4 
Tur"nwski m. 5 
Wiliński m. 6 
,,"ude m. 7 
Gebrmann m. 8 
Rogalski m. 9 
145 (7f,P) Suszycki wl. d. m. t L 
Neumann L. m. 1 
Koenig m. 2 
Bever m. 4 
Strzelc.zyk m. 5 
WłoszC'7.yński m. 6 
:'IIeUlnann O. m. 7 
Lewicki m. 8 
Biskup m. 6 
Brzetycba m. 10 
146 (9601) Toholewski wl. d. 
m.1 
Ubowski m. 2 
Svbila m. 3 
Gerth m. ł 
Kohlmeier m. 5 
n'
zyii
lti m. 6 


147 (76) Sb.arb Państwa'wł.d. 
Koszary 15 pap. 
Skiba m, l 
l'iechocki m. ! 
Wydrowski m. 3 
Skrzynecki m. 4 
Głon m. 5 
Golata m. 6 
\\ ojciński m. 7 
Kasprz}-k m. 8 
Krzekotowski m. 9 
Woźniak 
:'>Iassek 
Ciehy 
Katmierczak 
Ratajczak 
Brycki 
DomeTacki 
Wieczorkiewicz 
Spychała 
Karolczak 
Laskus 
Pardyj!'& 
Polewlcz 
Nowopolski 
Lewicki 
ł"urman 
:Malchrowicz 
Golecki 
Borowski 
Warchłewski 

łiC'halczyk 
Biedziński 
" lodarkiewicz 
Durka ' 
Jankowiak 
H enke 
Szlendak 
Nowak 
Gorzkiev.icz 
Kowalkowski 
Korniej 
Mikołajczak 
Górniak 
przvbvn 
Stachowiah 
)łatusze\\ski 
Kruk 
Skrz
'pC'zak 
ł,uś 
Jerzyk 
Królak 
Frymark 
Zięt kiewiez 
Jarano\\ski 
JUTek 
Gorgosz 
Figaszewski 
Hlok 3021 Panufnik m. t 
Kulezycki m. 2 
Sołtyski m. 3 
Glo\\acki m. "' 
Blok 3057 Us m. 1 
r\orniszewski m. 2 
Tamawski m. 3 

fajpwski m. 4 
U8 (96) Zprbst wł. d. 
Klarkowska m. 1 
Pta
kicwiez m. 2 
Burchart m. 3 
Lewiński m. 5 
Szymański m. 6 
Sadowski m. 7 
Frydmann m. 8 
KokosiJigki m. 9 
Elfutowska
m. 10 
Lawrenz m. 11 
Gilł m. 12 
14H Niezabudowane 
150 (95) Mewr wł. d. 
Ch4,dzińska m. 1 
Bać m. 2 
Tobolewska m. 3 
Dereźyński m. 4 
)fakowski m. 5 
Bogusławska m. 6 
h waśniewski m. 7 
AnkI' m. 8 
La wrpnz m. 9 
Wichert m. tO 
Dirsl,a m. I t 
U"hrpnst!nrf m. 12 


JCBse m. t3 
Kam m. t4 
151 ;'\iiezabudowane 
1:>2 (9ł) -Sawicki wł. d. m. 6 
Cichański m. 1 
Hoffmann Dl. 2 
Heinś m. 3 
Kukułka m. ł 
Gocki m. 5 
Kwieciński m. 7 
Sujak m. 8 
\Vrzeszczykowski 
m.9 
K wada m. 10 
Lazarski m. t l 
Romaniee m. 12 
Nowacki Dl. 13 
Zaremba m. 14 
Kantowiez m. 15 
1.33 Nipzabudowane 
15ł (93) Szafrański wl. d. 
n. m. 
Herrmann m. 2-4 
l\-Iachaliński m. 5 
Klóska m. 6 
Tepper m. 7 
Rybarczyk m. 7 
Bąk m. 8 
Glowac,ka m. 9 
Plotnicki m. tO 
Ciesielska m. 11 
Leonhard m. 12 
Politowski m. 13 
Slipko m. 14 
Mądra m. 15 
Rieławska m. 16 
Ziołkowski m. 17 
Wódczak m. 18 
'ł'obolewski m. t 9 
Ostrowski m. 20 
Wisniev.'Ski 
155 Niezabud6wane 
t56 (91) 
achalińska wł. d. 
m. t 
Rectz m. 2 
.Jagla m. 3 
Kajewicz m. ł 
Nidz!!,orsl,a m. 5 
Dusz)oński m. 6 
I{nwalski m. 7 
ZaC'harias m. 8 
Glowczewski m. 9 
Szwankowski m. 10 
Pająkowski m. 11 
157 Niezabudowane 
1:>8 (90) GrYfdewicz wl. d. 
m.10 
Niezamipszkane m. 2 
Stachowiak m. 3 
Riissler m. 4 
Lipińska A. m. 5 
Posłuszny m. 6 
Streich m. 9 
Wiland m. 11 
JopJ)Ck m. 12 
'\'ockenfuss Ul. 1 ł 
Kater m. t5 
J.ipiński I. m. 16 
Cierpiszewski m. 17 
1:19 Niezabudowane 
160 (89) Skarh Państwa wł.d. 
Kasyno Oficerskie 
Delekta m. i 
161 Niezabudowane 
162 (88) Cisewska ViI. d. 
Nurkiewicz m. 1 
Neumann m. 2 
Czerwiński m. 3 
Koniecznv m. ł 
Cl'Iglarska' m. 5 
''''erno m. 6 
Kowański m. 7 
Grajek m, 8 
Janaszek m. 9 
Erdmann m. 10 
Borucki m. 11 
Lobecki m. 12 
163 Niezabudowane 
1M (87) Balicka 
ł. d. m. 2 
SkrzypC7ak m. t 
Granatowicz m. 3 
Mizerka m. ł 


LopiilSki m. :; 
Rozmiarek m. 6 
Grochowski m. 7 
Ginter m. 8 
Zientek m. 9 
165 Niezabudowane 
t66 (86) NeTger wl. d. m. 1 
Hoffmann m. 2 
Nahs m. 3 
Foester m. ł 
Blażyński m. 5 
167 Niezabudowane 
168 (85) Rettig wl. d. m. 3 
Muszyński m. t 
Miklas Dl. 2 
Starzyński m. 4 
Nowak m. 5 
Mossakowska m. 6 
Frąckowiak m. 7 
Pufal m. 8 
Wojciński m. 9 
Kaczmarek m. 10 
Szymański m. 1 I 
Walor..ki m. 12 
Huber m. 13 
Kamiński m. 1 ł 
Lewandowski m. t5 
Laski m. 17 
.Jahr m. 18 
169 Niezabudowane 
170 (84) Przybylska wl.d.m.2 
Sterma m. 1 
Banach m. 3 
Lachowski m. 4 
Piaskowski m. 5 
Kabus F. m. 6 
Kabus JC m. 7 
171 NiezabudowanA 
172 (83) Schronisko dla Dzieci 
Pufal m. 1 
Kern m. 2 
Kusz m. 3 
Zwirkowski m. ł 
173 :-.fiezabudo\\ane 
174 (82 lIłahs wl. d. n. m. 
Bigalke m. 1 
Tobolpwski m. 2 
Malecki m. 3 
Bentl'rt m. 6- 
Krajniewski m. 5 
Jung m. 6 
Szymański m. 7 
Lpwandowski m. 8 
Gierszewska m 9 
Popielewski m'-1O 
Bąkowski m. 11 
Pluriński m. 12 
175 Niezabudowane 
176 (81) .Jażdżewski wl. d. 
m.1 
177 Niezabudowane 
178 (80) Stow. "Feierabend- 
baus" wł. d. 
Kiesów m. 1 
179 Niezabudowane 
180 (79) KOP.cz
"1i.
ki 
I{ahsz m. 1 
Szulc m. 2 
Niezabudowane 
(78) Owocki wł. d. 

ipzabudowane 
(7.7) Krtiger wł. d. m. 1 
Wojtynkowski m. 2 
lIłodrn-ński m. 3 
Kruk in. Ił 
Woźniak m. 5 
Cierznipwski m. 6 
185 Niczabudowane 
t86 (76a) Piasecki wł. d. m. ! 
Kubua m. 1 
Alwin m. 3 
Rubińska m. 5 
Wolnik m. 6 
Kolasa m. 7 
.Jasnoch m. 8 
Mundry m. 9 
Nie7.abudowane 
Bud. Oficerski 
Hodala m. t 
'Viedmann m. 3 
Amoldt-Russocki 
m.4 


181 
182 
183 
184 


187 
188
		

/adresy_193300117_0001.djvu

			Gdańska 


Gołębia 7 


189 
100 (76) 


SkOWl'OJiski m. 5 
Gogobeidze m. 6 
Heldut-Tarniesie- 
wicz m. 8 
Dembiński m. 9 
'1ala wski m. 10 
Bu kowski m. 11 
Heilman m. t2 
Niezabudowane 
Mag. m. Bydg. wl. d. 
Szkoła Oficerska' 
Boehm m. 2 
Kozicki m. ł 
Niezamieszk. m. 5 
Gatner ID. 6 


Gdyńska. 
NieZabudowana. 


Gen. Bema. 
t-4 - l'iie7.ablldowane 
5 (3) Ks. Czaplewski wl. d. 
n. m. 
GTOpp m. t 
StTóżyński m. 2 
Hetyna m. 3 
Trępała m. 4 
I'atrzykąt m. 5 
Bredschneider m.6 
Marach m. 7 
6 Niezabudowane 
7 (4) Hprdin wl. d. n. m. 
Hvżvk m. 1 
Sc'hiinke m. 2 
Gutbowski m. 3 
\tazurek m. 4 
Ziemecki m. 5 
Kalinowski m. 6 
;\lar('hlewska m. 7 
Cnotka m. 8 
Kowalski m. 9 
Kucza m. 10 
8-16 - lXipzabudowane 
17 (9) P. K. U. Bydgoszcz 
'Voźniak m. 3 
Adamski m. ł 
18 ;\ipzabudowane 
19 (lOR) 13ydg. FabT. Maszyn 
H. Lohnert S. A. 
wł. d. 
Sta
icki m. 1 
Slawiński m. 2 
Przvbvlińska m. 3 
Dittsdnlll m. 4 

O Niezabudowane 


Gimnazjalna. 
1-3 - :'\iezabudowane 
4- (I) Kierski wl. d. m. 2 
Durecki m. 
 
Antonowicz m. 3 
5 )\,iezabudowane 
6 (2) Kierski wl. d. n. m. 
Szalański m. 1 
Bogusławski m. 2 
nzepecka m. 3 
(
ross m. ł 
Bukowiecki m. 5 
Puchowski m. 6 
LieTa m. 7 
Hadecki m. 8 
Kowalski m. 9 
7 XiezabudowaD.e 
8 (3) Kierski wl. d. n. m. 
Hronkki m. t 
,Puckowski m. 2 
,Januszewski m. 3 
PuchaIski m. 4 


Glinki. 


t 
S! (92) 
3 (2) 


4-.6 
'1 


Xiezabudowane 
Purcbla w!. d. 
Piptrzak wl. d. 
Polewska m. 1 
Tomasko m. 2 
Musiał m. 3 

iezabudowane 
(ł) Polewski wl. d. m. 1 
Kostecki m. 2 


. 


.Jahloó
ki m. 3 
Polewski m. ł 
Ratzlaff m. 5 
Karolczak m. 6 
StachuTa m. 7 
8 (3) Głębocka wl. d. n.m. 
Pałucki S. m. 1 
Palucki Fr. m. 2 
Roloff m. 3' 
Cezar m. 4 
Wojtanowski m. 5 
(5) Pałucki wł. d. 
id. Glinki 7 
Niezabudowane 
(6) Wójcik wl. d. m. l 
Niezabudowane 
(7) Chwostowska wl. d. 
m.1 
Czerwińska m. 2 

abski m. 3 
14- (89) Gamracy wl. d. m.1 
Brzeziński m. 2 
J{mieciak m. 3 
15 (8) Bohlmann wl. d. m.l 
16 (88) Grabowska wl. d.m. f 
.Złotkowski m. 2 
17 (89) Pa wł6lwska wł. d. 
n. m. 
Oparski m. 1 
Niezabudowane 
Kubica wł. d. m. ł 
Honspiess m. 1 
:\Iądrowski m. 2 
Kociniewski 
Konwiński m. 3 
21 (87) Gili wl, d. m. l 
poźniak m. 2 
21 (9a) Smolińska wl. d. 
22 (86) Giezek wł. d. m. 1 
Wypijewski m. 2 
GiI'Tek m. 3 
23 (10) Tadrowski wl. d. m.1 
2ł (85) Pilch wl. d. m. 1 
Kuligowski m. 2 
25 (11) Sobbl'k wl. d. m. t 
26 (8ł) Steltmann wl. d. m.1 
GTalak m. 2 
27 (tS!) O
orzeja 
I. d. m. 
I{albarczvk m. S! 
Antkowiak m. 3 
Honk m. ł 
28 (83) Kowalec wl. d. m, 1 
Wikarjusz m. 2 
29 (13) Mróz wl. d. m. 1 
30 (82) Dobek wł. d. n. m. 
Jendryszewski m. 
Biernat m. 2 
Tatarz)'Il m. 3 
Czech m. ł 
31 (14-) Czarnecki wl. d. m.1 
Stasiak m. 2 
Jabłoński m. 3 
Cwikowski m. 4- 
32 (81) Wresilo wl. d. m. 1 
33 (t5) Lipska wl. d. m. 1 
3ł (80) Zi,jlkowski wl. d.m.1 
Giersz m. 2 
:'./owacki m. 3 
Pilarski m. 4 
Kasiborski m. 5 
35 (16) Gruhl wł. d. m. 1 
Koliński m. 2 
36 (63{79) Niezabudowane 
37 (17) Czeszewska wl. d. 
n. m. 
Paruszewski m. 
Sil'racki m. 2 
Janicka m. 3 
Zabłocki m. ł 
Sieracka m. 5 
Niezabudowane 
Lororh wl. d. m. 1 
Nil'zabudowane 
Dl\h('l< w1. d. n. m. 
JalInke m. 1 
Kociniewski m. 2 
42 Niezabudowane 
ł3 
O) Dobek wl. d. n. m. 
Hogs m. I 
Schwpnkp m. 2 
Thiel m. 3 
I"latprld m. ł 


9 
10 
11 
t2 
13 


18 
19 


38 
39 (18) 
60 
łl (t 9) 


Hłaszkiewicz m. 5 
Klemert m. 6 
Górecki m. 7 
44-48 - Niezabudowane 
ł9 (23) SzymaJiska wl.d.m.1 
Urbański m. 2 
50 Niezabudowane 
51 (24) Ciurko wl. d. m. 1 
Cegielski m. 2 
52 - Xiezabudowane 
53 (25)" ięckowski J. w. d. 
m.1 
Więckowski Fr. m. 3 
Łabodzińska m. 4 
51. Niezabudowane 
;)5 Majcbrzak wl. d. m. 1 
56 Niezabudowane 
57 (27) Bebnke wl. d. m. 1 
38 - Niezabudowane 
59 (28) Chmarzyński wł. d. 
60-62 - :-.Iie7abudowane 
63 (30) Schab wł. d. m. 3 
Sta.wicka m. 2 
64, Niezabudowane 
65 (31) .Jasnoch wl. d. 
66 Niezabudowane 
67 (32) Wiśniewski wl. d. 
m.2 
Eljasiak m. 1 
68 :-.fiezabudowane 
69 (33a) Kierzkowski wl. d. 
m.1 
Petela m. 2 
70 Niezabudowane 
7L (33) Ziegpnhagen wl. d. 
m.1 
Wessel m. 2 
Szara fiflski m. 3 
72 :'IIiezabudowane 
73 (3ł) Kruczek wł. d. m. t 
Konradowski m. 2 
74-77 - Niezabudowane 
78 (62) Strzyżewski wl. d. 
m. 1 
Polega m. 2 
79-82 - 1\iezabudowane 
83 (49) Kowal wl. d. m. 1 
Szpojda m. 2 


Głucha. 


Niezabudowana. 


Gnieźnieńska. 
Kaźmierczak wł. d. 
m. t 
Seidel 
2 (15) Kotlęga wl. d. m. t 
Łukanowski 
J{ozerka 
3 Kaźmi"Tczak wł. d. 
m.1 
Jaroc ki 
Kanrlerz 
Kowalska 
ł.ukaszvk 
Karmelióski m. .\ 
Grzeszak m. 5 
Nadzieja m. '1 
4 (tł) Januehowski wl. d. 
Janucbowska m. 1 
Sieg 
Kirstcin 
Briickmann 
Najdowski m. S 
5 (l4a) Szeliga wl. d. m. 1 
6 Woźniak i Wencel 
wl. d. 
Woźniak m. 1 
\Vencpl m. 1 
Drejza 
Szmelcer 
7 (t5) ł,ukanowski wł. d. 
8 (12) Gola wl. d. 
9 Niezabudowane 
10 (H) Imbiorowski wl. d. 
Gola 
Ziihlke 
11-13 - l'iiezabudo
ane 
l ł Lewandowska wl. d. 
n. m. 


łIelenid.k m. t 
Janiszewska m. ! 
Płaszczykowski m.4- 
Segatyński 
15 Niezabudowane 
16 (5) Zieliński wl. d. 
17-23 - NiezabudowaBe 
24- (3) Gorynia wl. d. m. I 
Kaźmierczak 


Gołębia. 


1 Niezabudowane 
2 (2) Hałas wl. d. m. 1 
Tobolewski m. ! 
Miętki m. 3 
Grobelny m. 4- 
3 (11 t) Piechota w. d. m. 1 
Kurczewski m. 2 
Janowski m. 3 
Szvlke m. 4 
Kaczyński wl. d. m.1 
Mondziuk m. 2 
5 (110) Stempniewska wl. d, 
m.1 
Tomczak m. ! 
Szola m. 3 
Patalewski m. ł 
MiiHer m. 5 
6-7 - Niezabudowalłe 
8 (7) Raclawski wl. d. 
9-12 - Niezabudowane 
13 (107a) Wujczak wl. d. 
t ł - Niezabudowane 
t5 (107) Bratz wl. d. 
t6 (H2) Dudziak wl. d. 
17 (106a) lI1aniewski wl. d. 
18 - Wacławski wl. d. 
t 9 (106) Griindel wł. d. 
20 - Wiśniewski wł. d. 
21 \105a) Frankewł.d.n.m, 
Felczykowski m. I 
22 - l'iiezabudowane 
23 (105) Oprych wl. d. n. m. 
Godawa 
24 - Niezahudo
ane 
2;) (l04a) Korzorowski \Ił. d. 
26 Xie7.abudowane 
27 (104) Kubiak 
I. d. 
28 - Xiezabudowane 
2!J (103) SikoTSki wł. d. lU. 1 
Karwasiewicz m. 2 
30 Niezabud owane 
3t (102) Hubiński i Hoppe 

1. d. 
Hoppe m. 1 
32 (15) Paslerski wł. d. 
33 (101) Lehmann wł. d. m. 1 
Lauch m. 2 
Bączyńscy wł. d. 
NOWakOl.vski 
Siepa wl. d. m. 1 
Le
niewicz wl. d. 
Kominek wł. d. m. 6 
Piwiński m. 1 
Lewandowska m. ! 
Wysocka m. 3 
Ogór m. 4- 
Balik m. 5 
Okoński wl. d. n. m. 
:"1ipzabudowane 
Wesolowska "ł. d. 
m.1 
Blum m. 2 
!\,ipzabudowane 
Konopka wl. d. 
Wojaczyński "ł. d. 
m.1 
Ludkowski m. 2 
Leśniewicz m. :I 
Jarkowski m. ł 
Nowakowska m. 6 
Rączyński m. , 
Marczewski 
44 (25) Tosiek wl. d. D'I. t 
No"ak m, 2 
Chojnarki m, 3 
45-47 - 
ie7.abudo"ane 
ł8 (27) Kozak-Woźniak "ł. 
d. m. ł 
Hinz 
Petr
-k 


4 


3ł 
35 (100) 
36 - 
37 (99) 


38 
39 (97) 
60 (23) 


4-1 
ł2 
ł3 (96)
		

/adresy_193300118_0001.djvu

			28 


Gołębia - Grudziądzka 


49-50 - i'\iezabudowane 
51 (89) '.atko wl. d. n. m. 
Bednarek m. 1 
Franz m. 3 
52 (i9) Latos wł. d. m. 1 
Graczyk m. 2 
53 (88) Ruszkowska wł. d. 
54 (30) .Tankowiak wl. d. 
n. m. 
Pawlowski 
55 (87) ROsenau 
ł. d. n. m. 
Nowicki m. 1 
Pankanin m. 2 
Szmo
 m. 3 
W}..borskiwl.d. n, w. 
:-liezabudowane 
(32) Miiller wl. d. 
(86) Wiła wl. d. m. 1 
Janik m. 2 
Swientek m. 3 
Mira m. 4 
60 (33) Drzewiecki wł. d. 
61 (8
) Pawlikowski wł. d. 
m.1 
Wierzbowski m. 2 
K('dziorski m. 3 
62 (34-) Riegel spadk. wl. d. 
Mlicki m. 1 
Bembnista m. :2 
63 (83) Jóźwiak wl. d. m. 1 
Jankowski m. 2 
20łądkiewicz 
fi4 (35) Tabaczyńska wł. d. 
m. 1 
Wolnik m. 2 
Stefanowski m. 3. 
Hronka m. 4 
Bartoszewski m. 5 
65 N'iezabudowane 
ti6 (3ł1) Ptaszyńska wł. d. 
m.1 
Kiełpiński m. 2 
PuTczyński 
67 (M2) Gabryelski wl. d. 
tl8 (37) Jankowski", ł. d.m.1 
Bethke m. 2 
69 (81) Niezabudowane 
..:xl (38) Kassner wł. d. m. I 
Górniak m. 2 
71 (80) BOTgula wl. d. m. 1 
Stejenka m. 2 
Wojciechowski m. 3 
72 (39) Blaszak wl. d. n. m. 
Okoniewski m. 1 
Gmozdewska 
73 ::\'il'zabudowane 
74- (40) Piechockiwl.d.n.m. 
Bregulla m. 1 
75 Niezabudowane 
76 (4-1) SzwaTgot wl. d. m. I 
Popa m. 3 
Kotecki 
20łądkiewicz m. 4 
Pankau m. 5 
77 );iezabudowane 
78 (42) Ciesielska wl. d. 
Popielewski m. 2 
Suska m. 3 
Górski m. ł 
Kotecki m. 5 
79.M. - Niezabudowane 
85 (74) Rogalski wl. d. m. t 
StTeblau m. 2 
86 (47) Kanclerz wl. d. 
87-98 - Niezabudowane 
119 (66) Jankowska wl. d. 
d. bE'Z nr. Schneider wł. d. 


at) (31) 
57 
58 
59 


Graniczna. 
1 (2) C. Fiebrandt i Ska 
, wl. d. 
2 (14) id. Grunwaldzka 26 
3-4 -'- Niezabudowane 
5 (4) Blaszkowska wl. d. 
m.2 
lIfądrach m. 1 
Zimmer m. 3 
Knich m. 4 
Ol,upnik m. 6 
t;rahyszewski m. 7 


Przybylska m. 8 
Jagła m. 9 
6 Niezabudowane 
7 (5) Domsta wl. d. m. 1 
LemkI' m. 2 
Frątczak m. 3 
8-10 - Niezabudowane 
11 (7) Piekarska wl. d. m. t 
Bałka m. .2 
Nowicki m. 3 
Cyra m. 4 
Cwikła m. 5 
Mazurkiewicz m. 6 
L2 Niezabudowane 
t3 (8) prigann wl. d. n.m. 
lIfodlibowski m. 1 
Krawczak m. 2 
Pączek m. 3 
Leśniewski m. 4 
Maliszewski m. 5 
Roesmer m. 6 
Nowak m. 7 
Domek m. 8 
Schenk m. 9 
Jagiełlo m. 10 
Jasiński m. ił 
Przybolewski m. 12 
Loboda m. 13 
Dr}'1 m. t4 
Schroeder m. t5 
Becker m. 16 
Konieczny m. t 7 
Laskowski m. 18 
14 Niezabudowane 
t5 (9) Gordon wl. d. m. ł 
Kruża m, 2 
Ryszewski m. 3 
Szumiński m. 4 
Gosieniecki m. 5 
Jaworski m. 6 
MiilLer m. 7 
Jędruszewski m. 8 
Zastępowski m. 9 
16 (t3) BIum wł. d. n. m. 
Sobiecki m. t 
Hartlieb m. 2 
Bruszkowski m. 3 
L 7-20 - Niezabudowane 
21 (tł) Schmidt wl. d. n. m. 
Starobrat m. 1 
Lentz m. 2 
Przybylski m. 3 
Dulisz m. 4 
Siekierkowski m. 5 
22 Niezabudowane 
i3 (tła) Zwolińskawl.d. m. 2 
Łukaszewski m. t 
Bączkowski m. 3 
Adryański m. 4 
Piłkowski m. 5 
Schmidt m. 6 
Woźniewski m. 7 
Taberski m. 8 
24 Niezabudowane 
25 (t2) Wojewódzka wl. d. 
n. m. 
Kubera m. 1 
GTelewicz T. m. 2 
Tonn m. 3 
Hoffmann m. 4 
GTelewicz M. m. 5 
Radecki m. 6 
Swiątkowski m. 7 
Sus m. 8 
Fialkowski m. 9 
Szymański m. 10 
Stoppel m. H 
Szudarski m. t2 


Grobla. 


Niezabudowane 
Ristau wł. d. n. m. 
Latos m. t 
Niezabudowane 
(6) Burchard wl. d. n. m. 
Jabloński m. 1 
Jaskólski m. 2 
iQ-U - Niezabudowane 
12 (8) Rogo:f.ny wl. d. n. m. 
SchrOder m. 1 
13 - Xiezabudowane 


t-4 - 
5 (t 7) 
6-7 
8 


14 (2) 


Pawliko
ski wl. d. 
n.m. 
Andrzejewski m. 1 
OŻÓg m. 2 
Staslński wl. d. 
Ki!ichowski wł. d. 


d. bez nr. 
d. bez nT. 


Grodziska. 
"I/iezabudowana. 


Grodzka. 
(20) Par. Kośc. FarnegO 
wl. d. 
Szmelter m. 1 
2 (19) id. Wodna :2 
3 (2t) id. Mostowa 
4 (18) Seeman wl. d. n. m. 
Pliński m. 1 
Czeszewski m. 3 
Kabat m. ł 
Drążek m. 5 
B()th m. 6 
Kaminiecki m. 7 
Barbknecht m. 8 
Hux "In. 9 
5 (22) Bank Polski wł. d. 
ł<'ischer m. 8 
Kasperski m. tO 
:\Iuszyński m. U 
Bukszon m. t£ 
Wiśniewski m. t3 
Abram m. 14 
Bocian m. 15 
-Szallate m. 16 
Kot liński m. 17 
T}"sler m. t8 
6 
 t 7) id. Mostowa 7 
7 23) 'SzpichleTze 
8 t6) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Pilaczyński m. t 1 
WiŚlliewski m. 12 
Golubska m. 13 
Wicherek m. tł 
Gajewska m. 15 
9 (24) Szpichlerz 
10 (15) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Kłodziński m. 1 
Kottas m. 3 
Kątny m, 4 
11 (25) Szpichlerze 
12 (14) C. A, Franke wl. d. 
Miiller m. 3 
DubiIiska m. 6- 
13 (£6) SzpichleTze 
U-16 (12/t3) Wichert wl.d. m.t 
t7-19 (28/29) Lloyd Bydgoski 
wł. d. 
Skórcz m. 2 
Klimkowski m. 3- 
18-22 (8.H) Pa
stw. Gimn. 
Humanistyczne 
Kubi
ski m. 1 
Mazurkiewicz m. 2 
21 (30) Plac budowlany 
23-25 (31/32) Mag. m. Bydg. 
wl. d. 
Hiller 
24 Mag. m. Bydg. plac 
bud owI. 
Czarnowski 
I	
			

/adresy_193300119_0001.djvu

			Grudziądzka - Grunwaldzka 


Z9 


!
 (23) id. poznańska 15 
24a - id. Poznańska 19 
25 (12) Fritz wł. d. n. m. 
Kruczkowski m. 1 
Mielcarski m. 2 
26 (22a) id. poznańska 21 
27 (13) Chajmowicz wł. d. 
m.1 
.Janke m. 2 
Larhman m. 4 
Król m. 5 
Reszkowski m. 6 
Kociołek m. 7 
Turaziuk m. 8 
Stupaj m. 9 
Szmelcer m. 11 
Cieślak m. 13 
Strehlau m. 14 
Eisenschmidt m. 16 
Woźniak m. 17 
Klóska m. 18 
Henselmann m. 19 
28 (22) id. Poznańska 23 
29-31 - Niezabudowane 
32 (11) Raczkowskiw.d.n.m. 
Skórcz m. 1 
Steinborn m. 3 
Mierzwicka m. 4 
33 (13) Chajman, fabryka 
34 (18) id. Poznańska 29 
35 (14) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Zakład dla Starców 
Majewski 
Boruc1ti 
36 (17) id. Poznańska 31 
37 (t5) Włodarczak w.d.m.3 
Splitt m. 1 
Michniewicz m. 2 
Rogemann m. 4 
2uławski m. 5 
Zieliński m. 6 
38 (16) Niezabudowane 
Grunwaldzka. 
l (12e) LaUe .wł. d. m. 12 
Uklejewski m. 1 
Sikorski m. 2 
Kluth m. 3 
Górska m. 4 
Hpiss m. 5 
Kisser m. 6 
BOTowska m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Hubaszewski m. 9 
Kruszcz",}j;ki m. 10 
Dukat m. 11 
Domżalski m. 13 
Przygodzki m. 14 

 (20-21 WIeszczyński wl. d. 
m.2 
8ass J. m. 1 
Hurchadt m. 3 
Kamiński m. 4 
Fyrst m. 5 
Szews m. 6 
Sadka m. 7 
Adrian m. 8 
. Sass T, m. 9 
Górski m. 10 
Zygmann m. 11 
Łazarski m. 1
 
Kozłowski m. 13 . 
3 (12d) Lattll wl. d. n. m. 
Bobkiewicz m. 1 
Szokalska m. 2 
Komasiński m. 3 
Baran m. 4 
Wolff m. 5 
I'rorzkowski m. 6 
Sokolowski m. 7 
Lis m. 8 
, Niezabudowane 
5 (12c) Hubert wl. d. n. m. 
Fuchs m. 1 
Kazura m. 2 
Szurek m. 3 
Dalkowski m. 4 
Masełkowska m. 6 
Schapr m. 7 
Majchrzak m. 8 
\Vierzchowski m. 9 


Jendrzejewska m.tO 
Libora m. 12 
Gałecki m. 13 
6 (19) Temp]iD.J.wl.d .m.5 
Steinke m. 1 
Cwi m. 2 
Ciemniecki m. 3 
Czerwiński m. 4 
Lorcnz m. 6 
Olbrich m. 7 
Mieduniecki m. 8 
Gr6żalski m. 9 
Templin H. m. 10 
Lipiński m. 11 
Topolewski m. 12 
Ltick m. 13 
Ryszewski m. 14 
Goździcki m. 15 
Komorowski m. 16 
Tomczak m. 17 
Petrykowski m. 18 
7 (12b) Wollschlager w.d.m. 1 
Surman m. 2 
Ziemke m. 3 
Grossman m. 4 
Jeske m. 5 
Klosowski m. 6 
Markiewicz m. 7 
Redmann m. 8 
8 Ogród Rossa 
9 (1211.) Oeck wł. d. n. m. 
Buchholz m. 1 
Brunk m. 2 
Deck m. 3 
Grochowalski m. 4 
Klotz m. 6 
Koziorowski m. 7 
Zieliński m. 8 
10 (18) Ross wl. d. n. m. 
Krause m. 1 
Bethke m. 
 
Anders m. 3 
Labenz m. 4 
Dreier m. 5 
Szalek m. 6 
11 (12) Malicka wl. d. n. m. 
Swiątkowski m. l 
Polasik m. 2 
Kalwas m. 3 
Nack m. 4 
Czaplewski m. 5 
Kother m. 6 
Plewacki m. 7 , 
1
-13 - Niezabudowano 
14 (17) Chmara wł. d. n. m. 
Okonek m. 1 
Maniewski m. ! 
Ceglecki m. 3 
Szczupak m. 4 
SzkudIarek m. 5 
piotrowiak m. 6 
Nawrot m. 7 
Molski m. 8 
15 (13) Cmentarz Katolicki 
16 (17a) Kobus wł. d. 
17 (15a) Par. Farna wł. d. 
Zuchowski m. 1 
Kruszyński m. 2 
18 (16) Marll'ańska wł. d. m.4 
SaWlcki m. 1 
Kriese m. 2 
Drzycimski m. 3 
R6żański m. 5 
Zielińska m. 6 
Łukowicz m. 1 
Szpojda m. 8 
Borchardt m. 9 
Staszak m. 10 
19 (151) Kątny wł. d. m. 1 
Warszawski m. 2 
Deja m. 3 
Ogórkowska m. .\ 
G]asmer m. 6 
Teklik m. 7 
20 (15) Ross wł. d. m. 1 
Kleybor m. 2 
Berger m. 3 
Bigoński m. 4 
Michalska m. 5 
Glaesman m. 6 
Lewański m. 7 
Modzelewski m. 8 


Sprin f er m. 9 
SamI' m. 10 
Fondt m. tl 
Przychodźko m. 12 
Darnowski m. 13 
Brakemeier 
21 (150) Błaszczak wł. d.n.m. 
Syrocki m. 1 
Kwiatkowski m. 2 
Turz m. 3 
Nowicki m. 4 
Syper m. 5 
22 (14a) Winkler wł. d. m. 6 
Wardzińska m. 1 
Nowacka m. 2 
Wolski m. 3 
Lindenberg m. 4 
Krzemiński m. 5 
Musiał m. 7 
Andrzejewski m. 8 
Czabański m. 9 
Rondio m. 10 
Kasprowicz m. 11 
Klunder m. t2 
.Janz m. 13 
23 (t 49) Błaszczak wl. d .n. m. 
Deja m. 1 
Grygrowicz m. 2 
Rajwer m. 3 
Kwasiński m. 4 
Danielski m. 5 
24 (14b) BciaRammewł.d.n.m. 
Jarecki m. 3 
Palucki m. .\ 
Pokorski m. 5 
Waraczewski m. 6 
Wlodarski m. 7 
Kania m. 8 
Suligowski m. 9 
Kanabaj m. tO 
25 (148) Hlmcyk wł. d. m. 
Kamiński m. 3 
26 (14) Biel.ińskawl.d.m.5" 
Kamieński m. 3 
Makowski m. 6 
Molski K. m. 7 
Malak 
Wons m. 8 
Kawczyński m. 9 
Slizewski m, 10 
Wojtczak m. 11 
DomagaIski m. 12 
Jędrzejczak m. t3 
.Jędryczka m. 14 
Michalski m. t;; 
Kelm m. 16 
Bogdałowicz m. 17 
Molski A. m. 18 
27 (147) Bie]awski wł. d. n. m. 
Janowicz m. 2 
Rutkowski m. 3 
Litewka m. 4 
Kopydłowski m. 5 
Muszyński m. 6 
.Jesion 
Hugo m. 7 
28 (t) C. Fiebrandt i Ska 
wl. d. 
Majewski m. 1 
Reichwald m. 2 
Klindt m. 3 
Thiel m. 4 
29/31 (146) Łapa wł. d. 
Bigoński m. t 
Słupiński m. 2 
Manuszewski m. 3 
Kasprzak m. ó- 
30 (2) C. Fiebrandt i Ska 
wL d. 
Gackowski m. I 
Zaborowski m. 2 
Woźny m. 3 
Baczkowski m. 4 
Richter m. 5 
NOryskipwicz m. 6 
Szymański m. '1 
Hoffmann m. 8 
Głogowski m. 9 
32 (4) C. FiebTandt i Ska 
wł. d. 
Kędzior m. 1 
33 (lł5) Rutkowski wl.d.m. 1 


34 (5) Matbea. wł. d. m. 3 
35 (144) Krause wł. d. m. 1 
Stenzel m. t 
Wylpgała m. :ł 
Szafarz m. 4 
Kowalski m. S 
Ledwarowski m. 6 
Paul m. 7 
Stróżyk m. 8 
Paczkowski m. 9 
Steinke m. (O 
Proppe m. t ł 
36 (6) Zandereit spadkob. 
wl. d. m. 1 
Wichrowski m. 2 
Szankowski m. 3 
3'1 (143) Umbreit wł. d. m. 3 
Gorzelany m. 5 
38 (7) Piasecki wł. d. n. m. 
Vanhauer m. 1 
Leziński m. Z 
Chojdowski m. 3 
Cieślak m. 4 
Strugala m. 5 
Rogozit!wicz m. 6 
39 (142) Orbaczewska wl. d. 
n. m. 
Horo\\iak m. I 
Laskowski m. 2 
Zi6łkowski m. 3 
Michalski m. 4 
Schmidt m. :; 
Grylewicz m. 7 
Sciesińska m. 8 
Pazderski m. 9 
40 (7a) Piasecki A.wł. d. m. ł 
Piasecki E. m. 1 
Bełt m. 2 
Wiśniewski m. 3 
Rogoziewicz m. 5 
Kinder m. 6 
Saidowski m. 7 
Ptak m. 8 
il (14t) Mag.m. Bydg.wł.d. 
Bohm m. t 
Gąbiński m. 2 
porsch m. 3 
Blank m. 4 
Matprn m. :; 
Schilakowska m. ł! 
Przepie]a m. '1 
Komorowska m 9 
42 (8) Raddatz wl. d. m.6/ 7 
Chmara m. I 
Tomaszewski m. 2 
Nowacka m. 3 
Niewiemski m. 4 
Preuss m. 5 
Raddatz P. m. 8 
43 (16,0) Stodolny wl. d. m.t Ił 
Frohlich m. 3 
Stoizmann m. 5 
Cwikla m. 6 
Schroeder m. 1 
.Jendraszyk m. II 
Płażalski m. 10 
Barczykowski m. 11 
Filipia k 
ł4 (9) Kreklau wl. d. m. 2 
Zaparurha m. t 
Kiedrowski m. 3 
Finger m. 4 
Wiesner m. 5 
.Jendrike m. 6 
Mikołajczyk m. 7 
Brunk m. 8 
Scheewe m. II 
Pijarow
ki m. t l 
Gaca 
Bruskowski m. I! 
ł5 (139) Korbański wł. d. 
m.32 
Niemczewski m. 1 
Tomczyński M. m. I 
Błachowska m. 3 
Kowalski m. 4 
Parnin m. 5 
Węgier m, 6 
Tomczyński W. m. 7 
Graczkowski m. 8 
.Jasiak m. 9 
Wojtynowski m. 10
		

/adresy_193300120_0001.djvu

			30 


Grunwaldzka 


LaWlpka m. 11 
TokaTski m. 12 
Wachowski m. 13 
Kowalski m. U, 
Kuraszkie",icz m. 1;) 
Switek m. 16 
Trybuszewski m. 17 
Ziółkowski m. 18 
Loboda m. 19 
Kaczmarek m. 20 
Szpajer m. 21 
'freichel m. 22 
Ga wrys m. 23 
Kruk m. 24 
Hłaszak m. 25 
Trybuszewska m. 26 
S",iech m. 27 
Bindek m. 28 
Pacuła m. 29 
Szulc m. 30 
Masłowski m. 3 ł 
46 (10) Kreklau wł. d. n. m. 
Schutta m. 1 
47 (139a) J'\iezabudowane 
48 (1łf12)Składn. mah'rjałów 
opałowych 
49 {138) HeTdei wl. d. 
Bułka m. 1 
Grossert m. 2 
Marchlewshi m. 3 
Legwiński m. 4 
Goncerzewicz m. 5 
K\\iatkowskj m. (j 
Korebki m. 7 
50 Niezabudo\\ane 
51 (137) Schmidt wł. d. n. m. 
Polaszewski m: l 
Kamionka m. 2 
Zawidzki m. 3 
Warda m. 4 
Loeper m. 5 
Dzieda m. fi 
Lewandowski m. 7 
52 (13) Ziegler wł. d. m. 7 
Meller m. 2 
Cieś1arczyk m. 4 
Polasik m. 5 
Owczarzak m. 8 
53 (136) Schulz I. wl. d. m. J 
Schulz L. m. 1 
Kamiński m. :r 
Schulz H. m. 4 
Ciesielska m. 5 
Kroskowski m. 6 
Paliński m. 7 
lO Fac m. 8 
Fenske m. 9 
Schmidt H. 
Mikołajczyk m 10 
Hannemann m. 1 ł 
54 (14) Dr.Umbrejt w.d.n.m. 
Goltz m; 1 
Himstedt m. 2 
Rausch m. 4 
Giezella m. 5 
Bachorz m. 6 
Mat vniak m. 7 
Jarnaht m. 8 
Kozielecka m. 9 
55 (135) schwabe wl. d. n. m. 
Blech mann nl. 1 
Stein m. 2 
Eckert Dr. m. 3 
Reich m. 4 
Korthals m. 5 
Michel m. 6 

wandowski m. 7 
56 (15) id. Chełmińska 1 
Skład maszyn 
57 (134) Schwabe wł. d. 
Rink m. 1 
Schwabe A. m. 2 
Cichocki m. 3 
Gertig m. 4 
Kotlewska m. 5 
Urban m, 6 
58 (16) Hancyk wł. d. n. m. 
Styczeń m. 1 
Gill m. 2 
Renn m. 3 
Konieczka m. 4 
Balcerskj m. 5 


59 (133) Jeske wł. d. m. 3 
Bużalski m. 1 
Tcheuschner m. 2 
Arkuszewski m. 4-- 
Kauch m. 5 
Burdelski In. 6 
Kochański m. 7 
Buła wa m. 8 
60 (17) Bross wi. d. m. 1 
61 Jeske wl. d. n. m. 
id. GnInwaldzka 59 
62 (18) Gaekel wł. d. m. ł 
lIolz m. 2 
Ja worski m. 3 
Musiał m. 4 
63 (132) BUTdelska wł. d.n.m. 
Krause m. 1 
Zalewski m. 2 
64 (19) OlsiewskiL.wł.d.m.l 
Królik m. i? 
Arkuszewski m. 4 
Olsiewski K. m. 5 
Kwaśniewski m. fi 
65 (131) Mąka wł. d. n. m. 
Laska m. 3 
Semkow m. 4 
Schmidt 
Sachar m. 5 
Hejnowski m. 6 
Maćkowski m. 7 
Jagła m. 8 
Szczeciński m. 9 
Kociński m. 10 
Urbanowski m. 11 
66 (20) Bloch spadk. ",ł. d. 
m.l 
Drewka m. 2 
Nowakowski m. 3 
Schriider m. 4 
Chmara m. 5 
Kluck m. 6 
Wegner m. 7 
Staszczak m. 8 
Meller m. 9 
Sillchnjński m. 10 
67 (130) Hajek wł. d, m. 3 
Leib m. 1 
Matuszak m. 2 
Polak m. 4 
KrzyZaniak m. 5 
Synakiewicz m. 6 
Zalewski m. 7 
68 (21) Gierszewski wł. d. 
m.1 
Karwecki m. 2 
Nowacki m. 3 
Szulc m. 4 
Kurowski m. 5 
Spiąkowski m. 6 
BuTdajewicz m. 7 
Dropiewski m. 8 
sojl{owski m. 10 
Urbański m. 1 ł 
Migas m. 12 
69 (129) Orłowicz wł. d. m. 1 
Kuciński m. 2 
70 (22) Rochon wl. d. n. m. 
Gończyński m. 1 
Ceglarski 
Sanigórski m. 2 
Buława m. 3 
Nowak m. 4 
Bociek m. 5 
Walla m. 6 
Sledzikowski m. 7 
Neumann m. 8 
71 (1£8) BukoIt wł. d. m. 1 
Boiński m. 2 
Lipski m. 3 
Schulz m. 4 
72 (23) Bugaj spadk. wl. d. 
m.3 
Grzębowski m. t 
Bartz m. 2 
Nowicka m. 4 
Zmidzińska m. 5 
Andreskowslu m. 6 
Gazińska m. 7 
Mocria m. 8 
Drella m. 9 
Joskowiak m. 10 
73 (127) Flakowska wł.d. n.m. 


Flakowski A. m. 
Janiak m. 2 
(;ieślewicz m. 3 
Bartyna m. 4 
Kubicki m. 5 
74 (24) Kunkiel wł. d. 
Nowicki m. 1 
Nalazek m. :2 
Zander m. 3 
Sochacki m. 4 
Krajewski m. 5 
Zajdyk m. fi 
Wejner m. 7 
CLekalski m. 8 
Zywert 
Melin m. 10 
Wypyjewski m. 11 
Ciesielski 
Syrek m. 13 
"ijniewski m, U 
Rybacki m. 15 
Kobus m. 16 
Kosiak m. 17 
Wichrowski m. t8 
Jeliński m. t9 
75 (t26) Sełlnau wł. d. m. 
Milller m. :,! 
Męciński m. 3 
Szczypiński m. 4 
76/78 (25) Basche wl. d. m. ł 
Krause m. 4 
Kipi m. 5 
ATmknecht m. 6 
Jankowski m. 7 
Kampiński m. 8 
Gołata m. 9 
Bock m. tO 
Niemczewski m. 1 ł 
Kraft m. J2 
GilI m. 13 
'\lalczak m. t4 
Polanowski 
77 (125) Gniewkowski wł. d. 
m. I 
Kot m. 2 
Talmann m. 3 
Sikorski m. 4 
Błoch m. 5 
Franz m. 7 
Centała m. 8 
S wic tIik nI. 9 
Walkowiak m. 10 
79 (124) Kocon F. ",l. d. m. 2 
Kocon J. m. t 
Wegner m. 3 
Dzikowski m. 4 
Szutniłowski m. 5 
Berendt m. 6 . 
Lewandowslu m. 7 
80 (26) Dyr. Kol. }Jo\\ iat. 
Zgierslti m. 1 
Pacanowskj m. 2 
Le\\an m. 4 
Skrzypkowski m. j 
Ciszewski m. 6 
81 (123) Bartig ",ł. d. m. 8 
WiU m. 1 
l\1ączyński m. 2 
OIlewski m. 3 
Janik m. 4 
Matuszyński m. 5 
Kiestrzyn m. 6 
Zieliński m. 7 
Wiśniewska m. 9 
Wierczewski m. t O 
SwietIik m. 1 t 
sobociński m. 12 
witucki m. t3 
Zygnerski m. 14 
Andrzej ewska m. 15 
\Vojcikiewicz m. t6 
Matuszyński m. 17 
Graczyk m. 18 
Lobos m. tO 
Kasprowicz m. 20 
Ryszewski m. 21 
Jaśkowiak m. 22 
82 (28) Ogrodnictwo 
83 (ł22) Rek wł. d. m. ł1 
Domeracki m. 1 
Boniecki m. 2 
Spiąkowski m. 4 arnecki m. 5 
Krzyżanowski m. 6 
:\'ajdowski m. 7 
Hrakowski m. 8 
l'rIonltowski m. 9 
Nowak m. \O 
Skibiński m. 1:2 
84 (29) P. K. P. wl. d. 
Feltynowski 
85 (t21) Wolff wł. d. n. ID. 
NaTloch m. ł 
Głowski m. 2 
Górski m. 4 
86 (30) Bartig wł. d. n. m. 
Kaczmarek m. 1 
Wylegała m. 2 
Chmielewski m. 3 
Krti
er m. 4 
Zawlerucha w. O; 
Stachem m. 6 
Gawron m. 7 
Dolewski Dl. 8 
87 (120) Wolff wł. d. 
Makowski Dl. I 
Musiała m. ::! 
Fatz m. 3 
Nalaskowski m. 4 
Samol m. 5 
Springer m. fi 
Kaczmarek m. 7 
Krzymiński m. 8 
Lecki m. 9 
Szymczak m. 10 
Grabowski m. ł l 
Kwaśniewski m. 12 
Piec m. 13 
Gościński m. ł4 
Ewertowski m. 15 
88 (3t) Jakubowski wł. d 
m.1 
Wojtaszek m. 2 
Brucki m. 3 
Slesiński m. ł 
Gałdziński m. 5 
Wojtysiak m. 6 
Rapacki m. 7 
potka m. ł! 
Jurkiewicz m. 9 
szener m. 10 
Lubiewski 
89 (119) Kamióska wl. d. n.m. 
Tomczewski m. 3 
Wyszomiersl{i m. ł 
Wichrowski m. 5 
Rzanny m. 6 
Tomczak m. 7 
Renecka m. 8 
Osiński 'm. 9 
Kruber m. 10 
90 (32) Springer wł. d. m.2 
Pufund m. 1 
Grzegorzewski m. 3 
9t (tł8) Gulke wł. d. 111. 1 
Gonia m. 2 
Gili m. 3 
Sarnecki m. 4 
Schmidt m. 6 
Kumm m. 7 
9".	
			

/adresy_193300121_0001.djvu

			Grunwaldzka 


31 


llilicki m. 10 
Szmelter m. 11 
Roszczyn m. 12 
Florczyk m. 13 
96 (35) Kono}Jek wl. d. m.3 
[)anielczyk m. 2 
Konarski m. 5 
97 (115) Nowak wl. d. m. 2 
Praży(lski m. 1 
PIoszyDski m. 3 
Róhl m. 4 
98 (36) Montowska wl. d. 
Donarski m. 1 
Borowicz m. 2 
Masełkowski m. 3 
Rybka m. 4 
Kocińska m. 5 
Pawlewicz m. 6 
Myga m. 8 
Uumiński m. 9 
Lewandowski m. 10 
Kolaszewski m. f f 
Schmidt m. f2 
Sledz m. 13 
Woliński m. 14 
Gościniak m. f5 
Wich mann m. 16 
Fac 
99 (H4) Piechockawl.d. m. f 
.Tażdzewska m. 2 
Sik 
Napierała m. 3 
Połega m. 4 
Nikodem m. 5 
100 (37) P. K. P. wł. d. 
Klein m. 1 
łOI (113) Łachccki wl. d. m. 5 
Drabiński m. f 
Merchel m. 2 
Borowicz m. 3 
Siuda m. 
 
KaźmieTczak m. 6 
W oliński m. 7 
Przesiilski m. 8 
Cichy m. 9 
102 (38) P. K. P. wl. d. 
Senger m. 1 
Leśniewicz m. 2 
Demski m. 3 
Kortas m. 4 
Przygocld m. 5 
t."hudziński m. 6 
103 (112) Zióllwwska wł. d. 
m.8 
Warmbier m. 1 
Szyperski m. 2 
Dąbkowski m. 3 
Sadka M. m. 4 
Marach m. 5 
I{as{Jrowicz m. 6 
Siel<1erska m. 7 
Ernest m. 9 
Rompalski m. 10 
Gołata m. f 1 
Sobieszczyk m. f2 
Krawczyński m. 13 
Sadka Fr. m. 14 
Wojtynowski m. 15 
Wiesner m. 16 
1O
 (39) P. K. P. wł. d. 
Podlewski m. 1 
Durszewicz m. 2 
Szwed m. 3 
Dziewulski m. 4 
Mietz m. 5 
Kaczmarek m. 6 
105 (Hi) Zielińska wl. d. m. 3 
Lohse m. 1 
Balcer L. m. 2 
Benghardt m. 4 
Dudziński m. 5 
Uamski m. 6 
Balcer A. m. 7 
NaJdowski m. 8 
Siewert m. 9 
Bejna m. 10 
LeszczyiIski m. 11 
Chrzepkowski m. f2 
Szulc m. 13 
Klatecka m. f
 
Kusiński m. f5 
Wlodarczyk m. 16 


106 (40) P. K. P. wł. d. 
Wolnikowski m. 
Puziak m. 2 
107 (110) Kress wł. d. m. 1 
Wiśniewska m. i? 
Kohlmeyer m. 3 
Makowski m. 
 
"rześniacki m. 5 
Cyra m. 6 
108 (4f) P. K. P. wl. d. 
Dominiak III. 1 
Gołecki m. :2 
Il.ubaszewski Ul. 3 
\liIczewski m. 
 
Kaźmierczak m, 5 
r Gackowski m. 6 
109 (109) Kóbe wł. d. m. 14 
Micbalska m. 1 
Laskowski m. 2 
Latowski m. 3 f22 
Lewandowska m. 
 123 (102) 
Bialek m. 5 
Buchbolz m. 6 
Gruczkowski m. 7 
Myszkowski m., ł! 
DYmala m. 9 
Schauer m. 10 
Paczkowski m. f f 
Ratajczak m. f:2 
HO (42) P. K. P. wl. d. 
Czerniak m. 1 
Czabański m. 2 
Witkowski m. 3 
Maternowski m. 4 
Łukarski III. 5 
Jędziński m. 6 
fil (108) Lemański wl. d. m. I 
Orzechowski m. 2 
Rzendkowska m. 3 
Ostrowski m. 4 
Gili m. 5 
Wiśniewski m. 6 
Wika m. 7 
Olejniczak m. 8 
Białecki m. 9 
Sitarei, m. 10 
Mira m. f1 
Kempa m. 12 
Kuczborski m. 13 
Jllener m. 14 
Tvkwiński m. 15 
Felski m. 16 
Warda m. 17 
112 (43) P. K, P. wl. d. 
Donarski Dl. 1 
Bielańska m. 2 
Najdowski m. 3 
Lubawy m. 4 
Gierszal m. 6 
113 (107) Wint er wl. d. m. 
Grzybowski m. 2 
Szlapiński m. 3 
Gramek m. 4 
Koliński m. ;; 
Zająkala m. 6 
Krajecki m. 7 
Wiesner m. 8 
Ka szu bowska m 9 
Wierzba m. 10 
114 (44) P. K. P. wł. d. 
Ptaszyński m. 1 
Błaszczyk m. :i! 
Krempiec m. 
 
S)j",iński m. 3 
Kaczmarek m. 5 
H5 (106) Nowaczyk wl. d. m.6 
lTrbanowski m. I 
Witucki m. 2 
Wieczorek K. Dl. 3 
Wieczorek J. m. 
 
Poppe m. 5 
H6 (45) P. K. P. wl. d. 
Jeszke m. 1 
Guziolek m. 2 
Łański m. 3 
Pacek m. 4 
Radke m. 5 
Szuba m. 6 
117 (105) Czarko\\ska spadk. 
wł. d. 
Lisiecki m. f 
Hoypr m. 2 


118 (45a) P. K. P. \Ił. d. 
Klodzik m. 1 
Mazurkiewicz m. 2 
Lewandowski lU. 3 
Różańsb.i m. 4 
Mozejko m. 5 
Swobodziński Ul. 6 
Leichnitz wł. d. 
iliiczabudowane 
Leichnitz wł. d. m. i 
Czarko\\ski m. :2 
Burchard.t m. :ł 
lh'miko\\ski Dl. 4 
1laliń5ki m. 5 
Arndt m. 6 
Poraziński A. 
Poraziński .T. m. 7 
Sorha m. 8 
Zawadzki m. \J 
'IoIiezabudowane 
Bużalski wł. d. 
Jędraszczak m. 
Różniak m. 2 
Ossowski m. 3 
Redlarska m. 4 
Rąpalski m. 5 
Gębara m. fi 
Meliński m. 7 
Muller m. 8 
Kasprzyk ni. 9 
Ptaszvński m. 10 
Xajdowski m. II 
11atczak m. 12 
\\ypijewski m. 13 
Warmbipr m. 14 
Dońrzpwski m. 15 
Knlcz"owski m. 16 
Florkowski m. L 7 
Dudek m. 18 
124 Niezabudov.an.. 
125 (101) BOro",icz wl. d.n. m. 
Kątny m. I 
:"Jaskręt m. 2 
Miihlan m. 3 
Kotowski m. 4 
Przyb
'lski m. 5 
Kubiś m. 7 
Bonin m. 8 
Roesler lit. m. 9 
Wardalski m. 10 
Pozorski m. 11 
Roessler J. m. 12 
126 Xiezabudowane 
127 (100) KTuczko\\'ski \Y.d.m.i 
Szyperski m. 
 
Xalazek m. 3 
Kajdasz m. 
 
Brucka m. 5 
Szmigel m. 6 
Jabloński m. 7 142 (50) 
I{owalska Fr. m. 8 
Kowalski J. m. 9 
Witkowska m. 10 
Badoński m. il 
Donarski m. 12 
Borowiak m. 13 
Dejanowski m, 1.... 
128 Niezabudowane . 
129 (99) Olszewscy wl. d. 
Waleński m. 1 
Nessel m. 3 
Maternowski Fr. m.4 
Kozlowski m. :j 
Le""andowski m. 6 
Przybysz m. 7 
Brucki m. 8 
Woźniak m, 9 
Arndt m. 10 
Karasiński m. il 
PachoIski m. f3 
Wachowicz m. lI> 
Banaszak m. 15 
Materno....ski \\ l. 
m.16 
130 Niezabudowane 
13i (98) Rudat wl. d. m. I 
Rudat Fr. m. 2 
Wietrzykowski m. 3 
Krotkowski m. 
 
133 (97) Nowakowscy spadk. 
wł. d. 
Nil'zamieszkane m. 1 


'Cafel m. 2 
Wlodyka m. :ł 
pozorsJd m. 4 
134 (47) Mag. m. B}'dg. \
ł. d. 
Szkoła Po....sz(>chna 
Hypszer w. 1 
135 (96) Schulz wł. d. m. £ 
Putynkows"a m. 1 
Raczyński Dl. 3 
Kułllmeyer m. 
 
f36 J\'iezabudo\l iWe 
137 (95) !'>Ie
' wl. d. m. 2 

aTach m. t 

lalicki m. 3 
Pluciński m. 4 
Jrlatusiński m. 5 
Ksycki m. 6 
\Iikołajczak nI. 7 
Krbl m. 8 
Pi6Tkowski m. 9 
Adamowicz m. 10 
. posteike m. 11 
Baker m. 12 
PaszkI' m. 13 
Kempińska Iii. 14- 
Należyty m. 15 
138 (48) Wildemann wl. d. 
\\ ęl1rowska m. 1 
Chmarz
'ński m. 2 
l'iowak m. 3 
Puł'\-nlw\\ski m. " 
Latiis m.:> 'ł 
Swiątko""ski m. 6 
Stachowirz III. 7 
Eron m. 8 
Strumyk m. II 
139 (94) Wapniarski ....1. d. 
n. m. 
Lamprecbt Ul: I 
Skiba m. 2 
Tobolewski rn. 3 
Kutminshi m. 4- 
i40 (
9) Wildemann wł. d. 
Sonnenbelg m. 1 
Rychliński m. 2 
Kleczka m. " _ 
Uf (93) Wapniarshi ...... d. 
n. m. 
I"reyer m. I 
Nowaczyj., m. 2 
Korthals E, m. 3 
Zieliński m. 4 
Jrlik1aszev.ski m. 5 
Kortbals J. m. 6 
K\\asiński Jll. 10 
Nowak m. 11 
Fryl1rychowicz m. f2 
Nebak 
H}'Iiski 
Grzybek wl. d. n. m. 
Silke m. 1 
Szo}Jieraj Dl. ;2- 
l'iapierala m. 3 
Kałużny m. .\ 
S\\'akowsld Il!. 5 
Kollath Fr. m. 6 
}Iaas Marja m. 7 
Jrlaas Maks m. 8 
Harl'mza m. 9 
Lemańczyk m. 10 
KoUath M. m. 11 
Heller m. f 2 
Agacińska 
143 (92) Byko"" ska wl. d. m.S 
Doege m. ł 
Liczborski lU. ;2 
Pietruszewska m. J 
ŚMsarek m. 4 

alicka m. 5 
\\ iśniewski m. 6 
Nogo\\'ski m. 7 
Buko\\'ski m. II 
Latos m. 10 
U4 (51) Galińska wl. d, m." 
Lorch m. 1 
Dąbrowski m, 2 
2ebrowski m. 3 
145 (91) Bykowska wł. d. 
Juś m. 1 
Gliszcz}-ński m. 2 
Woźny m. 3 
Grorho\\ski ID. .\ 


119 (10") 
120 - 
121 (103)
		

/adresy_193300122_0001.djvu

			32 


Grunwaldzka - Henryka Dietza 


LeVrandow5ki m. 5 
Nosowicz m. 6 
146 (52) Jagielski 
Kasprowicz m. 1 
Skiba m. 2 
Wronkowski m. 3 
Jeleniewski m. " 
Starczak m. 5 
Reżnik m. 6 
Witt m. 8 
Hi \00) Rubażewski wl. d. 
n. m. 
Btiltner m. t 
Bochenek m. 2 
Radcy m. 3 
,Suchowski m. " 
S16sarek m. 5 
148 (53) Jasińska wl. d. 
Kuczora m. t 
Niemczvński m. 2 
SzymaÓski m. 3 
Waliński m. " 
Harmacińska m. 6 
Tyhus m. 7 
Kośmieja m. 8 
Tyloch m. 9 
Wożniak m. 10 
, Kasprzak m. t I 
149 (29) Janiak wl. d. m. 
Wiśniewski m. 2 
Górski m. 3 
l'Iiezamieszkane m.4 
Rogaczewski m. 5 
MrOwCZ} ński m. 6 

50 (54) Eggphrecht wl.d.n.m. 
Baszlak m. 1 
Mazurczak m. 3 
Cichy m. 4 
Ignasiak m. 5 
Karczewski m. 6 
GTochowski m. 7 
1;)1 (S8) Fankidejska wl. d. 
m.1 
CichY m. 2 
Klonpcki m. 3 
Płocki m. 4 
San m. 5 
Ziętak m. 6 
SmolaTek m. 7 
Kardach m. 8 
Olszewski m. 9 
Błażpjczak m. tO 
Fraze m. lł 
Wojewódzki m. 12 
Ziarnek m. 13 
Paluchowska m. 15 
Borucki m. 16 
Kukliński m. t 7 
Kanowski m. 18 
Lewicki m. 19 
Fliciński m. 20 
Gronkowski m. 21 

52 (;)5) Oszubski wł. d n. m. 
Stańczyk m. t 
Modrzyk m. 2 
Gołecka m. 3 
Szkotnicka m. 4 
K wasiński m. 5 
Siekierkowski n. 6 
153 (87) IAchnitz wł. d. n.m. 
Matyniak m. 1 
R1iggebrecbt m. 2 
Kubacki m. 3 
Lipski m. 4 
Buholc m. 5 
Karwasz m. 6 
Brzykcy m. 7 
Podwalski m. 8 
.1;)4 (56) Oszubski wl. d. m. t 
Wasilewska m. 2 
Będziewski L. m. 4 
Lemański m. 5 
Borlik m. 6 
Będziewski J. m, 7 
Węglarz m. 8 
Studziński m. 9 
155 (86) Goląbiewski wł. d. 
m.4 
Ciesiński1'm. t 
Kowalewski m. 2 
Wenzke m. 3 
Piaskowski m. 5 


Kocikowski wl.d.m.2 
Gockowiak m. t 
Kukuk wl. d. m. 
Gabryelczyk m. 2 
Kukliński m. 3 
Ober m. 4 
Kraj e'\vski 
Kwasiński m. 5 
Leśniewski IIi. fi 
Lorkow
ki 
Dymny m. 7 
Matysiak m. 8 
JagleIski m. 9 
t58 (58) Janka wł. d. m. 
Waliński m. 2 
Nie
tatek m. 3 
Cichy m. 4 
t59 (84) Glapa wł. d. m. 
Tahaka m. 2 
160 (59) Gaczkowiak wl. d. 
t61 (83) Kuchenbecker wl. d. 
m. 1 
Nowacka m. 2 
Marchlewicz m. 3 
Drygaiski m. " 
Matuszrzak m. 5 
Pilarek m. fi 
Jaworski m. 7 
Piaskowska m. 8 
Konitz m. 9 
Rvbacki Fr. m. 10 
Prażyński m. 11 
Rybacki WI. m. 12 
Szramm m. 13 
Szumińska m. 14 
Kędzierska m. 1" 
t62 (60) Stepka wl. d. m. 3 
Zielonka m. I 
RednaTek m. 2 
Ma7ajka m. " 
Wiland m. 6 
Łukowski m. 7 
163-165 - Niezabudowane 
t66 (61) Slaboszev.ski wl. d. 
n. m. 
Welka ID. 1 
Duszyński m. 2 
Topoliński m. 3 
Lewandowski m. Jj. 
Kuta m. 5 
Rogoziecki 
Kasprowicz m. 6 
167 (82) P. K. P. wł. d. 
Wiśniewski m. 1 
Rodkiewicz m. 2 
168 (62) Gaca wł. d. m t 
Sc iesiński m. 2 
Jakubiak m. 3 
Stachowiak 
Rezulak 
169 Niezabudowane 
170 (63) Hapka wł. d. m. 
lIarrnaciński m. 
Mikolajewska m. 
Pepliński m. 3 
Ziętek m. 4 
Kiełczyński m. 7 
\\iiśniewski m. 8 
171-173- :'Jipzabudowane 
174 (9.\) Tyrakowskawł.d.m.t 
Brankowski m. 2 
Sikorski m. 3 
Grochowski m. " 
F'plter m. 5 
Pałczyński m. 6 
Szymkowiak m. 7 
175 Niezabudowane 
176 (65) Kukuk wł. d. 
Prażyński SI. m. 
PTażyński J. m. 
sobacki m. 3 
Putschbach m. 4 
Kuliński m. 5 
Kuchowicz m. 6 
Kowalska m. 7 
WaIa
iak m. 8 
Graczvk m. 9 
Jakuszkowiak m. 10 
Papczyński J. m. 12 
Papczyński K. m. 13 210 
Dudek m. 14 211 
Szopiński m. 15 


156 (57) 
t
7 (85) 


177 (81) Drzymaławl.d.m.7 212 
Muszyńska m. 2 213 
Prochowski m. 3 
Kinka m. 5 
Pawłowski m. 6 
178 Niezabudowane 
179 (80) Kuta wl. d. m. 3 
Bilecki m. 1 
Rutkowski m. 2 
t80 Niezabudowane 
t8t (79) Kalm wl. d. m. 2 
Warchlewski m. 1 
Klopotek m. 3 
Kruża m. 4 
Górski 
182 ::"iiezabudowane 
183 (78) Slaboszewski wł, d. 
m.2 
Paprzycki m. t 
SimmIch m. 7 
Kaman m. 8 
Rauchert 
Flakowski m. .\ 
Kas(Jrzyk ID. 5 
Filipiak m. 6 
Koza wl. d. m 2 
Chmielewski m. 1 
Niezabudowane 
Wiśniewska m. t 
JezieTski wl. d. m. 8 3-7 
Schirmer E. m. t 8 
Ks. Baranowski m. 2 
Wilt m. 3 
Zgola m. " 
Eron m. 5 
Ringert m. 6 
Wróbel m. 7 
Schirmer Z. m. 9 
Michalak m. tO 
Hocheispl m. tOa 
Ostrowski m. 11 
Niezabudowane 
Szyperski w!. d. m. I 17 
Matusil, wl. d. n m. 18 
Kokoszyński 
HH (75) Makowsky wl. d.m. I 
Szypersld m. 2 
Uaroń m. 3 
Becker m. " 
Perszon wl. d. m. 2 21-23 - 
Martens m. 1 24 (12) 
Krause m. 3 
Bednarek 
t 93 (74-74a)Auch i Kunau wl.d. 
Maćkowiak m. t 
Bogusławski m. 2 
Kunau m. 3 
Kaźmierczak m. 4 
Hetzyg m. 5 
194-195- Nipzabudowane 
t 96 Zaborowski wl. d. 
m.l 
Radke m. 2 
Rodewald wl. d. m. I 
SZp'ojda m. 2 
Wllczyński m. 3-4 
Donczewski m. 5 
198-t99- Niezabudowane 
200 - Kilichowski wł. d. 
20t-203- Niezabudowane 
204 - Smeja wl. d. m. 1 10 
205 - Nil'Zahudowane 
206 - Suchomski w1. d. t2 
207 (72-73) Skarb Państwa 13 
wl. d. 
Fabryka Za palek 
Rezmer m. 1 
l'Oiezabudowane 
Brodnicki J.wl.d.m.1 
Pazdprski m. 2 
WToński m. 3 
Latos m. 4 
nadac m. 5 
Stryenko m. 6 
Klimc7ak m. 7 
Brudnicki W. m. 8 
Brudnicki J. m. 9 
Król m. 10 
Radecki m. 11 
Niezahudowane 
Knil ter wl. d. m. 

elazny m. 2 


184 


185 
186 
187 (77) 


188 
189 (76) 
190 


t92 


6 
t 
2 197 (73a) 


208 
l 209 (71) 
2 


l'iiiezabudowane 
GaJda wl. d. m. 2 
Imbiorowski m. 1 
Niezabudowane 
Jażdżewski wl. d. 
m. t 
216 Niezabudowanll 
217 Szamałek wIo d. m.t 
218-220- Niezabudowane 
221 - Należyty, wl. d. m.1 
222 - Niezabudowane 
223 (67a)Sakiewicz wl. d. m.1 
224 Niezahudowane 
225 Marciniak wl. d. m. 2 
Szalonek m. 1 


2J4 
21:; 


Hałłcka. 


l Niezabudowane 
2 (I) Brandt wl. d. m. t 
Skory m. 2 
Michnowski m. 3 
3 - Niezabudowane 
4 (2) Lewandowski wl. d. 
m.3 
Gill m. 1 
Palimąka m. 2 
:' Niezabudowane 
16 (7) Libuda wl. d. m. 1 
Libuda m. 2 
Nie7abudowan!' 
(8) Ziebart Ida wl. d. 
Biittner m..1 
t 9 Niezabudowanp 
20 (10) Smakowska wl. d. 
m. 1 
Trzeciak m. 2 
Niezabudowane 
Semmlpr wl. d. m. 1 


Harcerska. 
(I) Kabel l'olsl,j wl. d. 
Janz G. m. t 
(t) Kabel Polski wl, d. 
Dobes m. 1 
Wąsikowski m. 2 
3 (14) F-ma Multipli wł. d. 
Jankowska m. 2 
Król m. t 
4 (2) ::"iowak wł. d. m. I 
5 (12) Ferenc wl. d. m. 1 
Gackowski m. 2 
6 (3) Pospiech m. t 
8 (4) Ferenc wł. d. m. t 
II (H) Zllhlke wł. d. m. t 
Woźniak m. 2 
(5) Skrzypczak \VI. d. 
m.1 
(6) Szymczak wl. d. m. t 
(tO) Tow. Wyścigów Kon- 
nxch 
NIezabudowane 
(9) Tow. Wyścigów Kon- 
nych 
BIelecka m. 1 


2 


t4 
15 


Henryka DIetza. 


ł 
2 (1 l) 


Niezabudowane 
Zlobin wl, d. 
Budziak m. 
 
Cierzniakowska m.t I 
Grege m. t2 
Jabłoilski m. 5 
Janiszewska m. 6 
Koczorowski m. 7 
Kiihn m. f
		

/adresy_193300123_0001.djvu

			Konieczka m. tO 
Kreklau m. t6 
Kruger m. 8 
Łepka m. 9 
Majdziński m. 13 
Ottinl!:er m. U 
TrawIński m. 3 
Zieliński m. 2 
Zwoliński m. t5 
3 Niezabudowane 
4 (10a) UTbański wl. d. m. 1 
Brywczyński m. 10 
Chmielewski m. ił 
Gajewski m. 9 
Kruger m. 2 
Łakomy m. 5 
Matyśkiewicz m. 3 
Modlibowski m. 6 
nomanowski m. 7 
Rosolowski m. 4 
Tyborski m. 8 
5 Przytulek dla Sierot 
im. Henryka Dietza 
6 (15) Malecka wl. d. m. 2 
FTeder m. 6 
He1min m. 3 
Modrakowski m. 4 
Neumann m. 5 
Smaglińska m. t 
Ziółkowska m. 7 
7-15 Niezabudowane 
16 (5) I{empiński wl. d. 
m.1 
t7 - Niezabudowane 
18 (4) Klonowski "I. domu 
m.5 
Ciepluch m. 7 
Ciesielski m. 3 
Doberschiltz m. 2 
Kiełpikowska m. 6 
Konieczny m. 8 
Kucharski m. " 
Weseliński m. 1 
t9 Niezabudowane 
::?O (3) Klonowski wl. d. 
Kolasińska m. t 
21-23 - Niezabudowane 
24 (1) Jankowski wl.d. m.1 
Brączkowski m. 7 
MI)'Ilarczyk m. 5 
Reich m. 4 
Reiter m. 3 
Slarczuk m. 2 
Dobrogoszcz m. 6 
Kwiatkowski m. 8 


Hermana Frankego 
1 (I) Bank Zw. Sp. Zar. 
id. P1. Teatralny 2 
Hor1yński m. 5 
Tombiński m. 4 
Benoit m. 6 
:I (1a) Bank Zw. Sp. Zar, 
Gappe m. 12 
Kowalski m. 15 
Poradzewski m. 13 
Uthke m. U 
::; (2) Sobiecka wl. d. 
Matlhes m. 4 
Nordmann m. 7 
Peikert m. 8 
Rost m. 1 
Sikorska m. 6 
Swiątkowski m. 9 
Stachowiak 
7 (3) Całka wł. d. m. 12 
Gc?elak m. 2 
Kabat m. 5 
Kaptur m. 3 
Karbowski m. 6 
Kliszewska m. 9 
lIIichaiska m. 10 
Sipowicz m. 11 
Wolski m. 4 
Ziemski m. 7 
Zakowski m. 8 

 (4) Brodowska i Zbi. 
kowska wl. d. 
Janiszewski m. 2 
Klimek m. (; 
Korpowicz m. 5 


Henryka Dietza - Hetmańska 


Mikulski m. 4 
Sz
..jkowski m. 3 
Zbikowski m. 8 
11 (5) Skarb Państwa 
Urząd Pocztowy 
Lewandowski m. 2 
Roźdźyński m. t 
13 - Szpi('hlerze 
15 (7) Landw. Ein.u.Verk. 
Verein wl. d. 
Durau m. 4 
Klause m. 2 
Konowalski m. 5 
Leichnitz m. 8 
Łapacz m. 3 
Mager m. 6 
PodoTzyńska m. 1 
Witkowski m. 7 
17 (8) Schmidt R. wł. d. 
n. m. 
Koch m. 8 
Kunicki m. 3 
Laskowski m. 5 
Pommerenke 
Radomski m. 1 
Schmidt 
Scbroder m. 2 
Ziemski m. 6 . 
Olszewski m. 4 
19 (9) Centrala "Rolni I," 
wl. d. 
Becker m. 8 
Budziak m. 7 
Centkowski m. 14 
KOłodziejek m. 1 
KrajC7yńska m. 11 
Manstein m. 2 
Markus m. 10 
Mielnik m. t2 
Lampa m. 4 
Olejnik m. 5 
Rożański m. 3 
Rudnicki m. 9 
Niezamieszkane m.6 
Wojczis m. 15 
Ziętak m. 13 
21 (10) Szpichlerz 


Hetmańska. 
1 (25) Assmann wł. domu 
n. m. 
Gburek m. 3 
Gerth m. 5 
Kohlme)'er m. 1 
I{opiński ni. 6 
Zadrzewski m. 2 
Ziółkowski m. 4 
2 (23) .Janicki wl. d. m. 3 
Michalowski m. 1 
Cwikliński m. 4 
,J'i'drzejewski m. 5 
Kanarek m. 8 
Klowcz)'Iiski m. 12 
Merres m. 7 
Streich m. 6 
Mróz m. 9 
Bystrek m. 10 
Nastrożny m. 13 
Priewc m. 11 
3 (26) Karwasz wł. d.m.1-2 
Cichy m. 7 
Ciemiński m. 10 
Fiszer m. 5 
]las m. 3 
Kujawski m. 9 
Nowak m. 8 
pajor m. 4 
\Varaczewski m. 6 
. (22) połomski wl. d. m, 3 
Adamska m. 5 
Bona m. 8 - 
Drosz m. 1 
Dymarkowski m. 10 
Krzvwiński m. 9 
Manthey m. 11 
Miku]ski m. 4 
polomska m. 3 
stolpe m. 6 
Thimm m. 7 
Zaborski m. 2 


5 (27) ł'austman n wl. d. 
Biniecki m. 3 
Grochowski m. 7 
Glaubert m. 5a 
Jaworska m. 5 
Kamiński 
Kurland m. 6 
Kwiatkowski m 8 
Laskowski m. 4 
Patocki m. 2 
Ziemiński m. 1 
6 (21) Ogorzał)' wl. domu 
n. m. 
Bartoszewski m. 10 
Liberacki m. 2 
Magnuszewski m. 1 
Marcininak m. 3 
Mysak m. H 
Neumann m. 8 
Poznański m. 6 
Siewodnik m. 7 
Spychalski m. 4 
Spychalski Sz. m. 5 
SzpaJda m. 9 
7 (28a) Nowak wl. d. m. 4 
Dziengowski m. 8 
Bohlmann m. 2 
Chyliliski m. 6 
Czyżewski m. 5 
Gorczak m. 2 
Knitter m. 3 
Kordowski m. 9 
Nowacki m. 1 
Wesolowski m. 7 
8 (19) Sawicka wl. d. m. 3 
J
raszllk m. 5 
Dubek m. 4 
Gondek m. 1 
Kasperczak m. 6 
Klein m. 2 
Schmidt m. I 

 (28) Chyliński wl.d.m.! 
Bergmann m. 6 
FOTmella m. 7 
Nowacki m. 3 
Partyka m. 1 
sztence1 m. 5 
Zaborowski' m. 4 
10 (18) Kleina wl. d. m. t 
'Vierzchaczewski m.2 
ił NiezabudowanI' 
12 (17) Dąbrowska wl. d. 
m.3 
Dankowski m. 6 - 
Dziedzic m. 7 
Dąbrowski 
Kocieniewski m. 4 
Minicki m. 1 
pilecki m. 5 
Rimpel m. 2 
Wende m. 9 
Ztihlke m. 8 
13 (30) Olszowa wl. d. m. 2 
Ba]inowski m. 4 
FengIer m. 5 
Grubicka m. 3 
Kruczyńska m. 6 
Olszowy m. 2 
Różański m. 8 
:?;uk-Zukowski m. 7 
14 (16) Zebrowski wl. domu 
n.m. 
Borman m. 4 
Chmiel m. 7 
Fabianowicz m. 6 
Puls m. 3 
Kwiatkowski m. 2 
Puls m. I 
15 (31) Tow. Mieszk. ",I. d. 
Brohs m. 5 
Gackowski m. ,. 
Kruszyński m. 8 
Maniewski m. 2 
Murawski m. 7 
Radke m. 6 
Warmbier m. 3 
Wożniak m. 1 
16 (15) :l;ebrowski wł. domu 
n.m. 
Konwiński m. 2 
Meger m. 5 
Mogdam m. 1 łH 


MrugaIski m. 4 
S.eński m. 6 
Trembski m. 3 
17 l'Oiezabudowane 
18 (14-14&) Salinger wl. d. 
n. m.' 
Błaszek m. 1 
Drzewiano" ski 
Uutkowski m. 8 
Janowska m. 4 
Kaczmarek 
Łasa m. 7 
Staszkiewicz m. 5 
Mazurkiewicz m. 9 
:'oóadolny m. 6 
Xawrocka m. 3 
Witkowska m. 2 
20 (13) Trojański wl. d. m.1 
Brzezióski m. 2 
Fibich m. 6 
Glon m. tO 
Jażdżewski 
Kowalski m. 4 
Krumr}'ch 
Listewnik m. 9 
\1azurkiewicz m. 13 
Paradowski m. S 
Piechocki m. H 
Pukownik m. i! 
Rvdzewski m. 11 
Sttidemann m. 8 
Walden m. 3 
WolszlegieT m. 7 
21 id. Mazo"iecka t 
22 (t2) Salling wI. d. m. 3 
Blaszczvk m. 8 
.Jankowski m. 6 
Komarnicka m. 7 
Lewandowski m. 
Nalazek m. " 
Pukownik m. i 
Swinecki m. 5 
Bl['S&yński m. 9 
23 (34) Golębiewski wl. d. 
m.2 
Kruźyński m. 3 
Skok m. 1 
24 (11) SUilcke wl. d. 
Borkowski m. 5 
Bzdręga m. 4 
Chudańska m. 7 
Cialkowski m. 2 
Gehrke m. 6 
Pasińska m. 3 
Strzelecki m. t 
25 (35) RunkeI wl. d. 
26 (10) Maciejewski wl. d. 
m. t 
Idziaszek 
Lemański m. 2 
Stawicki m. 3 
27 (36) stoli wl. d. m. 4 
Kowalska m. 7 
L
ski m. 5 
:'oóitoslawska m. 1 
Łuczkowski m. 6 
Rybka m. 3 
Stoli E. m. 4, 
Teresiński m. II 
Janz m. 2 
28 (8-9) Trojański wl. d. 
Hermann m. 4 
Kuffel m. 3 
Lewandowski m. 6 
Łabużek m. 5 
Podlasiński m. 1 
Wedel m. 2 
29 (37) Giżyński wł. d. n. m. 
Niezamieszkane m. 1 
30 (7) Gorzaniak wł. domu 
m.8 
Betańska m. 2 
Goldberg 
Iwański m. 4 
Jagla m. 11 
Nowarki m. 3 
Nowak m. 10 
Rotman m. ;') 
Rynkowski m. 7 
Gorzaniak m. 6 
31-40 - Niezabudowane 
41 id. sowińBkill(o 1i 
3
		

/adresy_193300124_0001.djvu

			34 


Hoża - Jackowskiego 


Hoża. 
(dawn. Słoneczna). 
1-2 - 
iezabudowane 
5 Lewandowska wł. d. 
m. t 
3 Dłużak "I. d. m. 2 


Hutnicza. 
(l) Paslko\\ski W. wl. d. 
n. m. 
.-\damcz}k m. 9 
Bełza m. 11 
Buczko\\'Ski m. t7 
Filinger m. t5 
Fuss m. tli 

iezamieszkane m.30 
Gulajew m. 23 
Hprzug m. 6 
Kuffner m. 12 

lichajlow m. 8 

losbauer m. 19 
:'Ilachmann m. 32 

achmann m. 3 
Pasikowski m. 28 
Ryng m. 4- 
Sadowska m. 26 
smoliński m. 10 
Landgraf m. 7 
S7adkowski m. 2 
Talma m. 1 
Tabuna m. 24- 
Tomkowicz m. t3 
Wiązowski m. 5 
Wic ki m. 25 
Wróbel m. :21 
2 (TOTuńska 66b) Szczerbiń- 
ski wl. d. 
3-1, 
iezabudowane 
5 (2) Pasikowski wł. d. 
m. t 


Ign. Paderewskiego. 
1 (32) Hoffmann wł. d. n. 
m. 
Abbe m. 6 
Jastrzębska m. lt 
Kręcki-Bończa m. 3 
Lewandowski m. 10 
DT. :"Jikolay m. 5 
:\Iocydlarz m. 7 
Ostrzyc ki m. t 
Słabęcki m. 9 
Niezamieszkane m. 2 
Witkowski m. t3 
Wojcieszak m. 12 
Duczkowska m. 4- 
Borowski m. 14 
2 (t9) DT. WagneT \\1. d. 
n. m. 
Tadyszak m. 1 
3 (33) Taff wł. d. m. 1 
Sonnenschcin m. 3 
Czaja m. 4- 
:\lajPTowski m. 5 
Witkowski m. 6 
Rudzki m. 7 
4 (18) Hiibschmann wl. d. 
m.,l 
Becker m. 2 
5-9 
iezabudowane 
10 (t4) Szubertowa wł. d. 
Dr. Chmielarski m.4 
Feser m. 7 
Krpft m. 6 
Każmierczak m. .') 
Kliglich m. 9 
MeyeT m. 2 
Pawlak Jll. 3 
Dr. ROf!'alski m. t 
WierzbIcka m. 8 
Zacharjasz m. tO 
11 (37) KTenc wl. d. n. m. 
BTzozowski m. 7 
Czajkowska m. 1 
Dan m. 3 
Kownacka m. 4 
Loose m. 2 
Rozwadow
ki m. 5 


Krajewski m. 6 
Wakowski m. 8 
t2 (13) :\laćkowska wl. d. 
DąbTowska m. 4- 

iedżwiecki m. t 
Raatz m. tO 
Klimek m. \) 
Luczewska m. 2 
:\1atecki m. 6 
Warlich m. 3 
Wojciechowski m. 7 
Wojewoda m. 8 
t3 (38) id. Zamojskiego t5 
Cerkaski m. 2 
Krenc m. 3 
14 (t2) Przywarski wł. d. 
n. m. 
!:łukowski m. 8 
Josialt m. t 
Kwieciński m. 5 
:Xasiadek m. 3 
Paderewski m. 2 
Szymkiewicz m. 6 
Wiśniewski m. 7 
PTzywarski m. 4 
t5 OgTód, 
t6 (11) Radan wł. d. n. m. 
Adamski m. 4 
Aksan m. 6 
Bartsch m. i} 
Brablce m. 7 
Chorzewska m. 8 
GolIasch m. 2 
KieTna m. 10 
Klotz m. 9 
:\,phTebecki 
Zglenicki m. 3 
t 7 Ogród 
18 (tO) Sibilska wł. d. m. t 
Głowińska m. tO 
Kaufmann m. 8 
Okoński m. 7 
Paszek m. 4 
Przymusińska m.' 2 
Szygendowski 
Timm m. 6 
TOTn m. 3 
Trepka m. 5 
Zgórski m. 9 
19-20 - Ogrńd 
21 (43) ZiaTkowski wł. d 
m.2 
Dąbrowski m. t 
}[eisel m. 3 
Wat'.3 m. 5 
Rehberg m. 4, 
22 (7) \tóllpr wl. d. m. 
Tymowski m. 2 
Bąk 
Czarne-rki m. ,8 
Cieślewicz m. 10 
Fipdler m. 3 
Jende m. 5 
Lapiński m. 4 
BObaszkiowicz m. 9 
SpiTkowska m. 1 t 
Dr. Staemmlpr m. 6 
'fhol m. 7 
23 :"óiczabudowano 
24 (6) DT. Stęp]ewski wł.d. 
Bukowski m. 2 
Dckowski m. l 
Kopppns m. 5 
Meradziński m. 6 
HllX m. 3 
Juszczvński m. 4 
25-34 "iczabudowane 


Inflantska. 
(68) Lewandowska i Ry- 
d7e\\ski wl. d. 
Lewandowski m. 
Rydzewski m. 2 
2 :"/iezabudowane 
3 (69) Gaj da wł. d. m. 
Kli
 m. 2 

 ieza bu dowane 
PTiebe Voł. d. m. 
Niezabudowane 
Wardalski wł. domu 
m.l 


4-8 
9 (67) 
10-17 - 
18 (79) 


Dragon m. 2 
Wojciechowski nl. 3 

iczabudowane 
Fenske wl. d. m. t 
KaspTzyk wł. d. m. t 
Niezabudowane 
(70) "ilda wł. d. m. l 
Izak m. 3 
\Vilda m. 2 
32 (78) Rogowslra wl. d.Dl. 1 
33-37 - Niezabudowane 
38 (77) Kohnert Jan, wł. d. 
m. t 
39-4t - lXiezabudowane 
42 (76) Rehbein wł. d. m. t 
43-45 - Niczablldowane 
46 (75) Goede wl. d. m. t 
47-50 - "",iezabudowane 
51 Jacoszek wl. d. m. 1 
S2 (74) Jacoszek wl. d. n. m. 
Solarski m. t 
Wojciechowski wl. d. 
m. t 
:54 (73) Korgó] dzieTź. d. m. 2 
Szukaj m. 1 
:'I;iezabudowane 
Słowik wl. d. Dl. l 
Grafst(.w wl. d. 
Grabowski wl. tłomu 
m. t 
Przybyla m. 2 
Dembowski m. 


t 9-27 - 
28 (7&) 
29 
30 
3t 


53 


5i} 
56 (72) 
57 
58 (7t) 


59 


Inowroclawska. 


l-:i Niezabudowane 
6 (8) Jankowski wł. d.m. t 
KaczmaTek m. 5 
Kuśnian m. 2 
Rachuba m. 3 
Gwiazdowska m. 4 
I\liłosierny, wł. domu 
m.1 
Niezabudowane 
Lalasz wl. d. 
Schulz m. t 
\\'ołoch wl. d. n. m. 
Bergf'r m. 1 
Dolny m. 2 
K \\iatkowski m. 4 
Olszewski m. 5 
StaTowicz m. 3 
II (67) Knospl' wl. d. m. t 
Grundkowski m. 2 
Zymmich m. 3 
12 (13) Przybyłowicz wł. d. 
m. t 
l\Iikołajczak m. 2 
Baran wł. d. m. 1 
Gurda m. 2 
KTzyźaniak wl. d. 
m. t 
Janka m. 2 
15 (65) Kubicki wł. d. m. l 
Cholewa m. 3 
Kapała m. 2 · 
t6 (tS) Woźniak wl.d.n.m. 
Chojnacki m. t 
Klewicz m. 2 
17 (64) GTams wl. d. m. 
Jagnipwski m. 3 
W)Tzykowski m. 2 
18-20 (62-63) Niczabudowane 
2t (6t) MOneT wl. d. n. m. 
l(łosiński m. t 
22 (t6) Rąk wl. d. m. 3 
CJludziński m. 2 
Piclak m. t 
23 (58) Giplerak wl. d. m. t 
24 (t7) Tilsch wl. d. m. 1 
Tilsch K. m. 3 
Kwiatkowski m. 2 
25-26 (56.57) Niczabudowane 
27 (5.') Lowin Vol. d. m. t 
Bautz m. 2 
28-30 (5t-54) :'IIiezabudowane 
31 (50) EWCTt wł. d. m. t 
32-42 - lXiczablldowane 
43 (23a) Mag. m. Bydg. wł. d. 
OpIera wice m. 1 
51 - Bochiński wł. d. ID. t 
44-59 - Niezabudowane 


7 


8 
9 (68) 
10 (t2) 


t3 (M) 
14 (14) 


60 (49) Szmyrgałło wl. d. 
m. t 
Kaczmarek m. 2 
Milek m. 1 


Inwalidów. 
- Win keI wł. d. m. l 


Jackowskiego. 
t (2) Czernic-
pumann 
wł. d. n. m. 
Becker m. 15 
ChTomiński m. l
 
Czecho\\ski m. 2 
Finger m. 13 
G-crtych m. 6 
Gettke m. 7 
GTylewicz m. 16 
Ignatowski m. .') 
Jasiński m. 4 
Klundl'T m. 8 

IToczyńska m. 10 
Politowski m. 9 
Svlwester m. t 
1'obolski m. t7 
'fulibacki m. 3 
Wożwiak m. 14 
Zipliń3ka m. t l 
2 (37-39) OgTód 
3 (3) Plac f-my "Węglo- 
pol" 
4 (37-39) Browar "Okocim" 
Kulka m. 2 
:'IIov.ak m. t 
5 - Niezabudowane 
6 (37-39) Składnica BTowaru 
Okocim" 
7 (6) 'Kukułka wł. d. n.m. 
Lendzion m. 1 
8 (36) Rcwald wł. d. m. 8 
Ap'pelt m. 2 
DZlubkowski m. 7 
Folman m. t 
Karwel' ka m. 3 
Klawińska m. 9 
Okoński m. S 
Schonwald m, 4 
WalIo m. 10 
Wen ker m. 6 
BUl'7kowski m. 2 
9 (7-12) Ogród 
10 (35) Niczabudowanc 
II (7-t2) Ogród 
12 (34) Suwalski wl. d. m. 3 
Joppl'k m. 2 
Muzolf m. t 
Muzolf m. 4 
Nvks m. 5 
t3 (7-t2) Ogród 
14 (33) Marcinkowski wł. d. 
n. m. 
Biprg;pl m. 5 
Brzyski m. 2 
Grus m. :I 
(,TzywiJiski m. 9 
;'Iiiezamieszkane m. 6 
BOTowicz m. 1 
Ll.'derman m. 7 
Orchowski m. 8 
palurh m. tu 
Sroka m. 4 
15 (13) ,Janicki wł. d. m. 4 
Boch m. 3 
Cial'iuch m. 6 
Jaźdźewska m. I 
'lałpk m. 2 
:'I;ast m. 5 
16 (32) Henschke wł. d. ffi. 4 
Bennpr m. 5 
DUTdelak m. t 
Kolberg m. 3 
Kowalski m. 6 
Kowalski m. 7 
Poraziński m. 8 
Prabucki m. 10 
Rybka m. 9 
Szulc m. 2 
t7 (14) Skoczek wł. d. Dl. 6 
Gutowski m. 4 
Kowalski m. 3
		

/adresy_193300125_0001.djvu

			Jackowskiego - Jagielleńska 


.35 


L<1.ngner m. 1 
Osiński rn. 2 
Maerz m. 5 
t8 (3t) Henschke wl. d.n.m. 
Gebauer m. 5 
Kostujak m. 3 
Laskuwski m. 2 
:\tulleI' m. 4 
Ratc<:ki m. t 
schnpideT rn. 6 
Schumann m. 8 
Zieliński m. 7 
t9 (t5-t6) Majewskiwł.d. m. t 
Bettyna m. 9 
DTvcki m. 8 
Ci(:siclski m. 3 
Erdmann m. t5 
(
acka m. 16 
HocJlmann m. 13 
Kwiatkowski Dł. 12 
Le\\andowski m. 2 
Malejka m. 5 
Stachowiak m. t4 
Szczypiiiski m. 4 
1'eTcze\\ski m. fi 
Walkowski m. H 
Gadomski m. 7 
Wyżga m. tO 
20 (30) SkieTko\\ski wl. d. 
n. m. 
Domagała m. 2 
Fyi-st m. 4 
F)Tst 
Klaczkowski m. 6 
Przybył m. 5 
Sójkowski m. 3 
Stankiewicz m t 
2t (t 7) Koszeniuk wł. d. n.m 
Błoch m. 3 
Buchnowski m. t 
Kimmel m. 7 
KOCZOTowski m. 9 
Lemańczyk P. m. 5 
LNnańczyk F. m. 3a 
MieJińska m. 2 
Trybiński m. 6 
Ubremski m. 8 
ZachaTski m. 4 
.22 (29) Schulz wl. d. n. m. 
Barczewski m. t 
Cis7I'wski m. 4 
Herszkowicz m. 2 
Kuseda rn. 7 
Laskowski m. 6 
Migas m. 5 
Sz/'zypiorski m. 3 
Zahłocki m. 8 
23 (t8) Swiątek wl. d. m. 7 
Andrysiak m. 8 
Cichocki m. t8 
Dud:lińska m. 5 
Friese m. I t 
Jaracz m. 13 
Joliński m. t:; 
KOkoszyiiski m. t7 
Kn:eszewski m. 12 
Langowski m. 6 
Makowski m. t 
Suslewski m. 2 
Pałubicki m. 9 
Pietnlszyiiski m. 4 
Wess,,1 m. 16 
Wierzchucki m. 3 
Wierszawski m, tO 
ziółkowski m. 14 
24 (28) Letkowa wł. d. n. m. 
Borońska m. 6 
Brunk m. 3 
{,""habowski m. 4 
Grobelski m. 9 
GroegeT m. 7 
Kamiński m. 8 
Niezamieszkaup m. 2 
Kruczkowski m. t 
Pałubicka m. 5 
25 (19) Siemiątkowski wl. d. 
m.4 
Buliński m. 5 
Karowski m. 9 
Lewandowski m. 
Lonatowski m. 3 
Łukowska m. 10 


Maćkowska m. 7 
MajTowski m. 6 
:\lalicki m. 8 
Pesalski m. t t 
Szkudlarek m. t3 
Tosiek m, 12 
Sikorska m. 15 
Winiecki m. 14 
Bl'ndt wl. d. m. 1 
Radtke m. 2-3 
Cymmer wł. d. n. m. 
Elbracht m. 5 
F"ull'rzyńska m. 3 
Fitzner m. 4 
Jesionowski m. 7 
Niezamieszkane m. 2 
Przybylska m. 6 
Szteinkp m. 8 
Xiez3mieszkane m. t 
28(25-26)Bendt wł. d. 
Aswald m. t 
29 (2t) id. Łokietka 2t 
Jankowski wl. d. 
n. m. 
DoehleTt m. 6 
Glwiecki m. t 
Kantecki m. 8 I 
Kaźmicrczak m. 9, tO 
Nowak m. 2 
Pawlikowski m. 4 
Smól m. :; 
Tvborski m. 7 
1'yborshi m. tO 
Makowski m. 3 
30-31 - ;l;iezabudo\\ane 
32 (24) BTaune wł. d. n. m. 
Bubacz m. 6 
Chudziński m. 3 
Fischer m. 2 
FTobel m. 8 
Kubiak m. 5 

hilIer m. 7 
Pawełczah m. 4 
Tire m. 9 
,,"olkowska m. 1 
33 ;l;iezabudowane 
34 (23) BTaUne wl. d. n. m. 
Iwiński m. 3 
Jaruszpwski m. t 
Lehmann m. 4 
Łysakowski m. 2 
35 Niezabudo\\ane 
::Ifi (22) Braune \\1. d. n. m. 
Błażejewir7 m. 4 
Czeczka m. 5 
(
burrzyk m. t 
Olejniczak m. :2 
Schmidt m. 3 
Zieliński m. /) 


26 (27) 
27 (20) 


Jagiellońska. 
t (1) Niezabudo\\ane 
2 (67-68) pfpfferkorn Otto, 
wł. d. n. m. 
UT. Budzyński m. 14 
BudzUlSki m. 19 
Robinson m. t2 
Kalkstpw-(Jslowski 
m.l:; 
Greck-Korecki m. 16 
Kucharski m. 22 
Dr. MaTyilski m. t3 
1\ITóz m. 21 
:Ózulczvński m. t7 
Wiśniewski 
3 (2) Zakl. Graf. .,Bibljot. 
Polska" wl. d. 
RUS7ke ID. I 
4 (66) Mag, ID. B)dg. wł. d. 
Kom. K
sa Oszczęd. 
Gulez m. 3 
Liermann ID. 4 
Igmann m. ;; 
5 (3) Dyr. Lasów Państw. 
wl. d. 
(;rudowski m. 7 
Kosiński m. 6 
Kryszak m. 1 
Lubas m. :; 
Sz
"mański m. 8 
łJmiejski m. 2 


6 (64-6;;) SkaTb Państwa 
Dyr. Po
zt i Tplegr. 
wl. d. 
Lesie<.'hi m. 2 
Slojewski m. t 
Skowroński m. 3 
7 (4) Suwalscy wl. d. m. 2 
WaIirka m. 3 
.. Szpil m. :; 
8 (63) Bank POlski wł. d. 
Buko\\lecki m. 5 
Chętkowski m. 4 
Górski m. t2 
"iara m. 7 
Piotrowski m. 3 
Sadowski m. 6 
Parnowski m. 2 
'" ięznowski m. 8 
Woda m. 1 
;\1iezamieszkane m. 9 
9 (j) Skarb Państwa wł.d. 
l.;rząd Akc}b 
Gmerpk m. 5 
(.órski m. 6 
Kamiilski m. 4 
Lesiński m. 7 
HozboTska Dł. 3 
(62) Izba Rzpmie
1. wmśc. 
domu 
Dudkuwski m. 3 
Lins m. 7 
:Niezamieszkane m. 6 
!ltłynarczyk m. 4 
DT. Mackiewicz m. 1 
Zawad7ki m. 5 
Niezarn;eszkane m. 8 
:\Iag. m. Bydg. wł. d. 
FreyteT m. t 
Schmidt \\ł. d. m. t 
Butz m. 8 
SuffczYJiski m. 5 
FOTmanowicz m. 4 
FTyderyk m. 9 
Rudawska m. 2 
SaTbinowski m. 6 
Straszev"ski m. 7 
YielhabeT m. to 
Szmidt m. t t 
t3 (7) Tow. Kupców w. d. 
Błas7Czak m. 3 
SenlkowsJ..i m. t 
tli - O!!l'6d Bohmego 
15 (8) Sf	
			

/adresy_193300126_0001.djvu

			36 


Jagiellońska - Jasna 


3
 (ł9) \\'alicki wl. d. m. 4. 
Le"andowska m. 1 
l<'ilipowski m. 3 
Ostrowska m. 5 
Kurzyński m. 6 
Derudo m. 7 
Sułko\\ski m. 8 
Suchomski m. 9 
35 (19) Jakubowski wł. d. 
m.1 
Thiede m. 2 
36 :Xiezabu dowane 
37 (20) Pruss wł. d. 
Affelt m. 6 
Błaszczyński m. 1 
GTajewski m. 9 
Gruchałka m. 2 
GTześkowiak m. 3 
Kałka m. 8 
Lehnert m. 5 
MaTkiewicz m. 4. 
Rybak m. 7 
Vielhaber m. 10 
38 (4.8) F-ma "Tebaz" wł. d. 
Kinal m. 7 
Niedzielska m. 2 
Niemier m. 4. 
Raschke m. 3 
Thomas m. 6 
Tykwiński m. 5 
ZaboTowski m: 8 
39 Niezabudowane 
40 (4.7) E. Aron i Co wł. d. 
n. m. 
DT. Chaskel m. 2 
Chaskel m. i 
4.i (22-23) Dąbrowski wł. d. 
m. i 
Czajkowski m. 2 
Kajdasz m. 4. 
Potyński m. 3 
4.2 (4.6) E. Aron i Co wł. d. 
Kaźmierczyk m. 6 
Klawonn m. 3 
Miklasz m. 4. 
Wiśniewski m. 7 
Wojciechowski m. 5 
Wolff m. 1-2 
4.4 (44-45) Magistrat. Dyr. Gaz. 
wł. d. 
Balcerowicz m. 9 
Buława m. i 
Cywiński m. 4 
Klimczak m. 2 
KUTczewski m. 6 
Malicki m. 3 
Stachowiak m. 7 
Teodziecki m. 8 
Tuhiełewicz m. 5 
4.5 (24.) Wardencki wł. d.m. 3 
Kozłowski m. 6 
Goc m. 4. 
Schulz m. 2 
Weisman m. 5 
''Vvsocki m. i 
46 (43) Niezabudowane 
47 (25) =" euhau er wł. d. m t 
.\8 (4-0-42) id. Jagiellońska 4.4. 
1,9 (26-30) Dyr. Rzetnii Targ. 
Miejsk. wł. d. . 
GTzechowiak m. 1 
... .Jankowski m. 5 

Ioksin m. 6 
50 (39) Mag. Dyr. Gaz.wł.d. 
Giese m. 8 
Kat'zmarek m. 5 
Ludwig m. 6 
Potarzyński m. 7 
Szu miński m. i 
Szalonek m. 4 
Wyinikiewicz m. 3 
Zimmermann m. 2 
51 RzeźniaMiejskawł.d. 
Kwiatkowski m. i 
52 (38) Mag. Dyr. Gaz.wl.d. 
Buczyński m. 7 
Ertmann m. 5 
Kowalski m. 3 
Mierzwicki m. 4. 
Pająkowski m. 1 
pangowski m. 6 
53 Rzeźnia Miejska wł.d. 


Freyter m. i 1 
FriedTich m. 10 
Klawitter m. 9 
54 (37) Mag. Dyr. Gaz.wł.d. 
Cyran m. 9 
Głowacz m. 6 
Gutke m. 2 
Guzek m. 1 i 
Kleidt m. 7 
Kuberski m. 
 
Rosenthal m. :I 
Sporny m. 5 
Wunsch m. 8 
55 Rzeźn. Miejska wł. d. 
Górecki m. i3 
Krawczewski m. i4 
56-6i - Niezabudowane 
62 (3i) Mag. Azyl dla bezd. 
wl. d. 
Dziwnik 


jana Kasprowicza. 
1 Niezabudowane 
2 KriegeT wl. d. m. i 
Danielek m. 2 


jana Kazimierza. 
ł (1) Cohn wł. d. m. 3 
BUTSztyn m. II 
Gołata m. 5 
Sztolcmann m. 4.
 
Turanow m. 6 
2 id. St. Rynek (Biblj. 
Miejska) 
3 (2) id. Długa 63 i Zaułek 
i2 
4. (7) id. Długa 50 i Pod 
Blankami 45 
Bleja wł. d. m. t 
WłodaTkiewicz m. 2 
, Bleja J. m. 3 
5 (3) Mag. m. Byg. wł. d. 
Pokora m. t 
Adamczak m. t3 
Gładysz m. 3 
BilskI m. t2 
Klimek m. 4 
Raatz m. 9' 
Witkowski m. 11 
Wojnarowski m. ł4. 
Wygocki m. 6 
'Ziółkowski m. 2 
6 (6) Niezab. - id. Pod 
Blankami 28 
7 (4) Gmina Żyd. wł. d. 
8 (5) Zadrzewł;lri "ł. d. 
n. m. 
Biernacki m. 4. 
Bloch m. 2 
Dzielińska m. 8 
Grześkowiak m. 10 
Kazubowski m. 7 
Kubke m. 9 
Menard m. G 
Przedecki m. 5 
Stablewski m. 3 
Za wot'rlik m. 3 


1-2 
3 
5 
6 
7 


jary. 
Nil'zabudowane 
Główczewski wł. d. 
Jaworski m. 3 
(i) Kukliński wł. d. m.t 
TeTzimann m. 2 
- Niezabudowane 
(2) Czerw. 
zyż wł. d. 
Bednarski m. i 
- Piosik m. 4 
Przybylski m. 3 
WOJcieszl'k m. 2 
- Niezabudowane 
(2) Cywiński wł. d. m. t 
Cywiński m. 4. 
Wojtynowski m. 2 
Baum m. 3 
Niezabudowa,ne 
Ratz wł. d. 


8 
9 


10 
ił 


jasna. 
t (Grunwaldzka 9.10) Kre- 
klau wł. d. n. m. 
Machholz m. iO 
2 (29a) Mielnik wł. d. m. 4. 
Budniarska m. 3 
Kempiński m. 2 
KUTek m. i 
Niezamieszkałe m. 5 
UTbański m. 7 
Reck m. 6 
3 (t) Sucharskawł. d.n. m. 
AndTzejewska m. 1 
Niezamieszkałe m. 
 
Ziółkowski m. t 
4. 
9) Lissy wl. d. m. 4. 
Basmann m. 3 
Bronikowski m. 5 
Pasiciel m. 2 
Stachowska m. 7 
Wodnicka m. 6 
Zawadzki m. t 
5 (ta) Czupr
"Jlowa wł. d. 
n. m. 
Górny m. 6 
Hawr
rluk m. 8 
HellwJg m. 5 
Jarząbkowski m. 7 
Każmierczak m. t 
Kiljan m. 9 
Kluczyński m. iO 
Koszucka m. 3 
Mazurkiewicz m. 1 i 
Wasik m. 2 
6 (28) C. Fiebrandt i Ska 
wł. d. 
Jaroch m. 8 
Kamiński m. 9 
Kolęda m. 1 
Kopkowski m. 3 
l\Iikołajewski m. 6 
OTsztvnowicz m. 7 
Reinke m. 4 
Rothang m. 5 
WłodaTski m. 2 
7 (ta) Boczko"ski wł. d. 
m.4. 
,Jabłoński m. 7 
Kensbok m. 2 
Laurentowski m. 8 
'\ładaj m. 3 
Rose m. 5 
SzaszoTowska m. 6 
WO.itkowiak m. i 
8 (27) C. Fiebrandt i Ska 
wł. d. 
.Janczor m. 4. 
Murawski m. 2 
Ratajczak m. 3 
Schułz m. 6 
Szerafińska m. I 
Pokorski m. 5 
9 (2) Brahmer wł. d. m. t 
Kesik m. 6 
KriigeT m. 7 
Lukowski m. :; 
Neufan
 m. 3 
NowickI m. 2 
Sikorski m. 4 
10 (26) Kępiń
ki wl. d. m. 5 
Damski 
Kępiński. m. i 
Murawski m. 3 
Tetzlaff m. 2 
11 (2a) Siudowski wł.d. m.2 
Zomrow
ki m. t 
12 (25) ETdmann wł. d. m.3 
BOTowicz m. 2 
RrandenbuTger m. 8 
Bztla w
ki m. 6 
Domagaiski m. 7 
Lepak m. 4. 
SandeT m. 1 
Szalińska m. 5 
i3 (3) id. Jasna 11 
14 (24.) Radtke wł. d. m. t 
Konieczka m. 1a 
Drezewska m. 3 
Flizikowski m. 6 
Grzegorowski m. 7 
HimmLl m. 2 


KUTka m. 4. 
Lachuta m. 9 
Kozikowski m. 8 
Berent m. tO 
15 (4) Plawenz wł. d. m. t 
Baranowski m. ! 
Gralka m. 3 
Pa włowski m. 5 
Rumel m. 6 
Priebe m. 7 
Jenczak m. 8 
Woliński m. 4. 
i6 (
3) Raczkowski wl. d. 
m.4 
Bonin m. 11 
Groszek m. 2 
Karczew
ki m. tO 
Kołodziejski m. t5 
Niezamieszkałe m.t3 
Lipiński m. t4 
Lochowicz m. 6 
Oszuscik m. 3 
Paliwoda m. 5 
pozoTski m. t6 
Przybylski Dl. 7 
Szme]ter m. i2 
Szubert m. 9 
Tybelski m. 8 
17 (5) Czerwińska wl. tł. 
m. t 
BahTY m. 2 
Murawski m. 6 
Pełcz}-ński m. 5 
SemTau m. 8 
Włodarska m. 7 
Wożniak m. 3 
Zawadzka m. 4. 
t8 (22) Dobrindt wł. d. n.DI. 
Ałaszewski m. t 
Ewald m. 2 
Ewald m. 4 
Januszewski m. Ił 
Kowa]ska m. 7 
Najdowski m. i t 
Nowacki m. 3 
Schulz m. tO 
Dąbkowski m. 5 
Tomczak m. 8 
Wechterowicz m. g 
\\'itczak m. 13 
Wyzujak m. t2 
i9 (6) Niemczewski '91'1. d. 
m. t 
20 Niezabudowane 
21 (7) GrIJss wł. d. m. 1 
Kołodzil'jczak m. 4 
Kujawa m. 6 
MajoTczyk m. 3 
Marciniak m. fi 
Skrzypczak m. 7 
22 (20-2t) Jezierslti wł. d.m.8 
BieTnat m. 2 
Czarnecki m. 5 
Królik m. 9 
Marchlev.
ki m. 3 
Nadolski m. 10 
StTzelczyk m. 1 
Szwemin m. 6 
Szwemin m. 7 
Weinert m. 4 
23 (8) Kałas wł. d. m. t 
Berent m. 9 
Boniek m. 14 
Budka m. 19 
CzeTwiliski m. 5 
Cze;-wiński F. m. i8 
DrayeT m. 4. 
Dulski m. 3 
Grabowski m. t7 
Jacieiski m. tO 
KaTnowski m. 8 
Karpowski m. t5 
Knopf m. 7 
Kozera m. 16 
Lisewska m. 13 
Sobański m. 6 
Tupajka m. t2 
Weinert m. i1 
Winiec ki m. 2 
24-26 (t9) Schewitz wl. d. 111.2 
Bansl'n m. 1 
Dączkowski m. tO
		

/adresy_193300127_0001.djvu

			Jasna 


Kapliczna 


37 


Błaszkiewicz m. 3 
Hłorhowicz m. 5 
Priifer m. i3 
Jurski m. i2 
Panten m. 7 
Podlasiński m. 8 
Redmann m. 4 
Skibiński m. i i 
Studziński m. 9 
25 (9) Jakubowski wł. d. 
m.ii 
Albiński m. i2 
Błażejewiez m. i3 
Bulera m. 5 
DąbTowski m, ł 
Dąbrowski m. 4 
Finke m. 9 
Grzybek m. 7 
Hak m. 20 
.Jagodziński m. 14 
Jakubowski m. i8 
Kaczmarek m. 8 
Łowiński m. i 7 
Maternowski m. iO 
MToziński m. 6 
Napierała m. 2 
Rozmarynowski m.3 
Wentowski m. 19 
Abramowski m. 21. 
27 (tO) KajPwicz wl. d.n. m. 
BendeTski m. 5 
Benetkiewicz m. 2 
JędTzejewski m. 3 
Kowalski m. 4 
Kowalska m. 6 
Pawlak m. 1 
28 (18b) Les,:czyńskawl.d.m.! 
Gburek m. 10 
Gilewski m. 7 
Januszewski m. 6 
Kozłowski m. 1 
Młodzik m. 3 
Rothang m. 4 
Schmidt m. 5 
Sobiechowski m. 8 
Szczęsna m. 9 
29 (H) Kurzhals wl. d. m. 1 
Fuchs m. 2 
KOpTowicz m. 4 
KriigeT m. 5 
Kulas m. 6 
ROzenke m. 3 
Szczukowski m. 7 
30 (iBa) Leszczyńska wł. d. 
n. m. 
Domeracki m. i4 
Górny m. 11 
Krause m. i2 
SieweTt m. 13 
31 (12) Leszczyńskiwł.d.m.1 
Balcpr m. 4 
Błaszczyk m. 2 
Kwiatkowski m. 7 
Popa m. 5 
Riskc m. i 
Stochaj m. 3 
Subczyński m. 6 
32 (i8) Niezabudowano 
33 (i3) Rapp wł. d. m. 6 
Holz m. 3 
Ignowski m. i 
Jagła m. 5 
Królikowski ID. 4 
Siewert M. m. 7 
Siewert S. m. 2 
36 i 7 Fpder wl. d. m. 3 
Głogowski m. 1 
Kieł m. 2 
35 (14) Papis wł. d. m. i 
Kępa m. 8 
Komosiński m. 9 
Łepek m. 6 
Paluch m. 5 
Pawłowska m. 3 
Quiram m. 2 
Rytlpwska m. 7 
Stachowicz m. 6 
36 Niezabudowano 
37 (i5) KTeja wł. d. n. m. 
Baras m. 3 
DąbTowski m. 10 
f)pmbowski m. 9 


DuTa m. 2 
Dutkiewicz m. 8 
Jakubowski m. i3 
Jezierski m. 14 
:.'IJowak m. 5 

owicki m. 6 
Zakrzewski m. 12 
Petrykowski m. 11 
Sikorski m. 4 
SzaszoTowski m. 7 
LzaTski m. 1 
!IIipzabudowane 
Łyskawa wl. d. n. m. 
Balcer m. i 
Bednarek m. 14 
Białek m. 12 
Kachlicki m. 8 
Kaczmarek m. 4 
Kalka m. 1 i 
Kowalkowska m. 10 
h.Tzesiński m. 6 
Loboda m. 5 
!\]athias m. i3 
Pospiech m. 15 
SzwaTC m. 9 
Szwemin m. 3 
Zieliński m. 7 
Jastrzębia. 


38 
311 (16) 


Niezabudowana. 


Jatki. 
Jesionowa. 
Niezabudowana. 


Jezuicka. 
i (15-16) Mag. m. Bydg.- 
Ratusz 
2 (14) id. Przyrzecze 10 
i FaTna 2 
Florek wł. d. n. m. 
Ballhausen m. 1 
Husse m. 11 
Dudziński m. iO 
Henochowicz m. 3 
Kościelny m. 5 
Krupa m. 2 
'\1usiał m. 9 
Podlaska m. 6 
Rybak m. 7 
W ójciński m. 6 
Wietrzychowska m.8 
3 (17) id. 
iedźwiedzia 11 
4 (13) SchOn wł. d. n. m. 
Dobrz}-ński m. 1 
)liiller m. 6 
Rotenberg m. 2 
Weiss m. 3 
Zalcmann m. 5 
5 (18) Szymańska wł.d.m.4 
Danielski m. 6 
Wegner m. 3 
6 (12) Górecki wł. d. m. 2 
DaTowny m. 5 
Klappa m. 3 
Hutkowski m. 6 
Sitarek m. 1 
Sliwa m. 4 
7 (19) Pawlik wł. d. m. 4 
"ewner m. 5 
Ziółkowska m. 3 
8 (11) Barłik wl. d. II. 2 
GlebO-Koszański m.1 
Wołowska m. 3 
9 NipzabudowanlJ 
10 (10) Pasiński wł. d. m. i 
Czajko\\ska m. 4 
Wardecka m. 3 
11 Niczabudowane 
-12 (9) Ganasiński wł. d. 1-2 
Kucharzewski m. 3 
13 !IIiezabudowane 
14 (7-8) Pawłowska wł.d.m. 3 
Dekowski m. 1 
Kowalkowski m. 2 
Zełazny m. 6 
Tremblcki m. fi 
T{łosowski m. 5 
Lewandowski m. 3 


15 
16 


- Niezabudowane 
(6) MolIer wł. d. n. m. 
Grobelny 
Cyprys m. 9 
Janicki 
Kaczmarowski m. 7 
Rzeszewski m. 11 
MarynO\Vska 
Kleinbaum m. i3 
Mandrych m. 6 
Paku lska m. 5 
Pochylski m. i 
Przeniczkowski m.i2 
Stoltmann m. iO 
Torończyk m. 8 
Skręty m. 4- 
Nie istnipje 
(5) Wysocki wł. d. n. m. 
Borowska m. 6 
BTonikowski m. 2 
Beker m. 5 
Rźanny m. 3 
Skorzewski m. 7 
Wiśniewski m. i 
Nie istnieje 
(4) Jagaciak wl. d. m. 3 
Gąbifuki m. 2 
Sztubiński m. i 
Nie istnieje 
(3) Szmolke wł. d. m. 1 
Nie istnieje 
(2) ,Takubczak wł. d.m.7 
Brorka m. 1 
Czerwińska m. 6 
Kłosowski m. 8 
Lind.nCl m. 10 
Putz m. 2 
Uraszewski m. 3 
Wilczyńska m. 4 
Wilczyńska m. 5 
Nie istnieje 
(1) id. Długa 23 
Kaliska. 
(1) Cichy wł. d. m. i 
Kierzkowski wł.d.m.i 
Czarnecki m. 3 
(2) Roehłe dzierż. d. m. 
Czarnecka m. 2 
Reimus m. 3 
Niezabudowane 
(3) Drgas wł. d. m. 2 
Langner m. i 
I'Oiezabudowane 
(4) Langner wł. d. m. i 


17 
18 


19 
20 


21 
22 
23 
24 


25 
26 


i 
2 
3 


" 
5 
6 
7 


Kamienna. 
Niezabudowana 


Kanałowa. 
l Niezabudowane 
2 (12) Bumke wł. d. m. 3 
Bartelt m. 8 
Chłosta m. 7 
Geit.h m. 2 
Heuchert m. 5 
K]otzbiicher m. 6 
Kwiatkowski m. 4 
Libuda m. 10 
SkOTk m. 9 
Winkler m. 1 
3 (i) Cichockiwł.d.n.m. 
Dipte m. 2 
· Koszyński m. 3 
Stanke m. i 
Susała m. 6 
Tomaszewski m. 5 
"(9-H) :.'IJiezabudowane 
5 (2) Gąsiorowskiwł.d.n.m 
Rarczewska m. 9 
Czarnecki -m. 11 
Dux m. 4 
Dzierża m. 8 
Gbur m. 3 
Gąsiorowski m. 6 
Krauze m. i 
Marcinko\\oski m. iO 
;\Jarloch m. 7 
Porzpkajski m. 5 


Twardowska m. 2 
;l/rezabudowane 
Abraham spadkob. 
wł. d. n. m. 
Chylewski m. 8 
Ferenc m. 7 
GTabowski m. 4 
Gross m. 1 
Grzegorczyk m. 3 
Kaczmarek m. 6 
KTzckotowski m. 5 
Kuman m. 9 
Mikołajczyk m. 2 
Kruczkowski wl. d. 
m. i 
Baker m. 13 
Bon m. 7 
Chyti] m. U, 
Karwacki m. 6 
Klemm m. 3 
Ringwelski m. iO 
Prętki m. 8 
Purzycki m. 4 
Sobierałski m. 9 
Sternalski m. 2 
Cholewski m. i2 
Suschkp in. 11 
Szeszycki m. 5 
Zwierzykowski ID. t5 
Niezabudowane 
Niezabudowane 
Jager wł. d. n. m. 
FTase m. 5 
Hepke m.. 2 
Strohschem m. 1 
Wirku s m. 4 
Krause m. 3 
Niezabudowane 

Iichnik wl. d. m. i 
Kirszkowski m. 4 
Kowalski m. 3 
Krokowska m. 6 
Macht m. 2 
Michnik m. I 
Wiza m. 5 
Xipzabudow3ne 
Grabowski wł. d.n.m. 
Banicki m. 11 
BTacikowski m. ł 
Darowny m. 5 
Kuryłło m. 8 
Łaszcz m. 4 
Maciejewski m. 3 
SchaueT m. 7 

Iilrhert m. 2 
Szulc m. 12 
Tomrzak m. 6 
Sobczak m. 9 
Lewy-Taljański m.10 
Kapliczna. 
1 (1) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Jagła ID. ł 
2-8 - Niezabudowane 


6 
7 


(3) 


8 


(8) 


9 
10 
11 


(4) 
(5) 


12 
13 


(6) 


14 
15 


(7) 


9 


(2) Tow. Przem. "Lasy 
Polskie", wł. d. 
Buzała m. 2 
Klawrzyński m.1 
Xipzabudowane 
(3) "Lasy Polsk." wł. d. 
Kraszkiewicz m. 1 
Antczak m. 2 
- Niezabudowane 
(4) "Lasy polsk." wł. d. 
Badner m. i 
Kasprowicz m. 3 
Misiewicz m. 2 
Wiśniewski m. 4 
l'iiezabudowane 
(5) "Lasy polsk." wl. d. 
Dutkowsld m. 4 
Hrzybek m. 2 
Jankowski m. 3 
Marenda m. 1 
Niezabudowane 
(6) "Lasy polsk." wł. d. 
Gromadzmski m. 3 
.Janiszewski m. 1 
Jełmski m. 2 
Karaś m. 4 

ipzabudowane 


10 
11 


i2 
13 


i4 
t5 


ł6 
17 


18
		

/adresy_193300128_0001.djvu

			38 


19 (7)" Lasy Polsk." \Ił. d. 
Dutkowski m. 1 
Róźyński m. 3 
Sieradzki m. :! 
Woiniakowski m. 4 
20 .'\iPl:abudowane 
2ł (8) "Lasy polsk." wł. d. 
Błaszkowski m. 1 
Rytlewski m. 4 
Szpajer m. 2 
Wożniakowski m. 3 
22 l'iiezabudowane 
2J (9) ..Lasy POIsk." wł. d. 
l{aspTOy,icz m. 4 
Spadziński m. 3 
Szmagaj m. 2 
Zawadzki m. 1 


Karlowicza. 
1-7 - Niezabudowane 
Ba (Wesoła 15) Zalewska w!. d. 
n. m. 
Babula m. 5' 

h.szkowski m. 1 
Czapski m. 4 
Jagła m. 3 
Szymański m. 2 
9-10 - Niezabudoy,ane 
10a (Wesoła 14) Nowosielski 
St. wI. d. m. 4 
Niezamieszkane m. il 
GaTdziele\lski m. 9 
DąbTowski m. 3 
Groza m. 7 
Nowosielski m. 4 
Kordylewski m. 1 
Rakowski m. 8 
Kumann m. 6 
Talkowski m. 2 
Tomm m. 5 
Talko\\ski m. 10 
11-14 - l'iiezabudowane 
15 - Zwierzchowska wł.d. 
Kowalski m. 1 


Karmelicka. 
1 (1) id. !\Iar:;z. Foc.lm 71 


Karpacka. 
1 (1) Harland wl. d. m. 1 
2 (33-35) Niezabudowane 
3 (2) ScbuppelIus \\ł. d, 
m.4 
Zieliilski m. 5 
Tutzke m. 6 
Ucińska m. 3 
Liebner m. 2 
Jakubowski m. t 
4. Niezabudowane 
5 (3/4) Tylińska wl. d. m. 3 
Zieliriski m. 4 
Stachuwiak m. 2 
Strzyżewski m. 1 
6 Niezabudowane 
7 (5) Czech M. wl. d. m. 2 
Żebrac ki m. 4 
Cil'sielski m. t 
Garnczarl'k m. 3 
K!3Ppin m. 5. 
8 
lezabudowane 
9 (6) Paraf ja Farna \II. d. 
Scil'sińska m. 1 
KulibeTda m. 2 
10 l'iiezabudowaue 
ił (7) Farafja Fama wł. d. 
Januszewski m. 4 
Falenrzyk m. 2 
Syrkowska m. 3 
Wełniak m. 1 
NiezabudowanI' 
:'IJiezabudowanl' 
Paraf ja Farna wł. d. 
Buławski m. 1 
id. Karpacka 11 
l'ieumann BT., m. 
rzeźno wl. d. m. i 
Piątek wł. d. m. 
SmaTze\lski m. 2 


i2 
i3 
U 


i5 
16 (31) 
i7 (8) 


Kapliczna - Kaszubska 


18 (30) Adamrzl'wska wl. d. 
n. m. 
Fundameński m. 
Kolan m. 6 
Hedmann m. 3 
Tyk\linska m. 5 
Witkowski m. 7 
\\'ojcier.howski m. 4 
t9 (9) Kóbernik wl. d. m.1 
GTabowski m. 4 
Kolaczyń.ski m. J 
Kolarzyilski m. 7 
luanspilz m. 2 
Krilger m. 6 
Kujav.ski m. 3 
20 (29) DąbTowska wł. d. 
m. 1 
Brzykcy m. 4 
Wisełka m. 2 
DąbTowski m. 
Stoeck m. 3 
21 (9a) BTzeziilski wł. d. m. 1 

2 Nil'Zabudowane' 
23 (10) Górski wł. d. m. i 
Liebenau m. 2 
Karpiński m. 3 
24 (29) MajOTowiczwł. d.m.l 
Knitter m. 2 
Szpotański m. 3 
25 (t t) FTiedTich wł. d. m. 1 
AdeTjahn m. 3 
Jaskoła m. 5 
Lińska m. 7 
Orłowski m. 6 
Włodarski m. 4 
Ziętak m. 2 
26 (27a) Jażdżewski wł. d. 
m.3 
BieTnacki m. 2 
DombTowski m. t 
Kurszewska m. 4 
27 (12) Pucek wl. d. n. m. 
Bembnista m. j 
Dąbrowska m. 3 
Gołębiewski m. I 
Igliriski m. 6 
Orłowski m. 4 
Piłat m. 2 
Jatdtowski wł. d. 
Niezabudowane 
BOTzych wł. d. m. 5 
Lirz)'mski m. 8 
,Jabłoński m. 3 
Janicki m. 6 
Jóźwiak m. 12 
Kujawa m. 1 
Liszewski m. 7 
Mietz m. 9 
Mikołajewski m.l0 
Roś m. tł 
WesoIowski m. 2 
\\ ierzchucki m. 4 
30 (27b) Czerwiński wl. d. m.i 
31 (U) Krzemkowski wł. d. 
m.l 
Chmara m. 5 
Krzemkowski m. 6 
KujaYta m. 3 
Lubnau m. 2 
Kamiń
i m. 7 
32 (27) Lewicki wł. d. n. m. 
Dietrich m. 4. 
Lubiewski m. 2 
Dąbrowski m. 1 
33 (15) Wesołek wł. d. m. i 
Repka m. 2 
34 (26b) Kliszczyński
..-ł. d. 
m. i 
35 (16) Kliszczyński wl. d. 
m.2 
Ratajc7.ak m. 2 
36 (26a) Zieliński i Smoliński 
wł. d. m. i 
Smoliński m. 2 
37 Niezabuduwane 
38 (26) POkOTSki wł. d. m. i 
Kordowski m. 4 
Jastak m. 3 
Kuras m. 2 
39 (t 7) Sewpr)"Il wł. d. m. 2 
Markowski m. i 
40 (25) Szydłowski\\ł.d.m.l 


27a - 
28 
29 (13) 


Chomińska m. 8 
Głowacki m. 6 
Gocki m. 4 
Gromotka nł. 2 
Koralewski m. 3 
Laskowa m. 7 
Salkowska m. 5 
41 (18) Paryzińskiwl. d. m.i 
42 - Ciesielsl{i wł. d. m. 1 
Lacbacz m. 2 
43 (19) Kmentowa wł. d.m.2 
Miniszewski m. 4 
Kołacz m. i 
Nipzamieszkane m. 3 
4-4 (24b) Wolny wł. d. m. 1 
,Jpszkp m. 2 
;'I;iezabudowane 
Gługowsk wł. d. m.l 
Harasin m. 2 
DeTł'ngowski "l. d. 
m. t 
Niezamieszkane m. 2 
Pprdziak m. 3 
411 (24) Ciążyńska wl. d.m. t 
)lichałek m. 2 
Niezabudowane 
Bororh wl. d. m. 1 

iezabudowane 
(22) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Orłowski m. 1 
53 - 
iezabudowane 
54 - }Iag. m. Bydg. wl. d. 
Zawadzki m. 1 
55-56 - !\'iezabudowane 


45 
46 (24a) 
47 (:20) 


49 
50 (24) 
51 
52 


Kaszubska. 
1 (I) Krasiński wl. d, m.2 
Kosik m. 3 
i\liethke m. 6 
'\ł)'śliwiec m. 5 
Pepliński m. 1 
Szarafińska m. t 
Tomczak m. 2 
Wojciechowski m. 4 
2 (34) Ryszkowski wio d. 
n. m. 
Andrzejewski m. 1 
Bejma m. 8 
Chełminiak m. 1 t 
Czyszyński m. 10 
KanloTski m. 12 
Kołodziejczyk m. 3 
KOCZOTOwska m. 7 
!\lichalski m. 5 
:'\owako,
ski m. 4 
;'IIowicka m. 6 
Pepliński m. 2 
Szymczak m. 9 
3 (2) l'iiezabudowane 
4 (33) Derg wl. d. m. i 
Ciesielski m. 6 
FigleTowicz m. 2 
Głowacki m. 3 
Woliński m. 5 
ZełlmeT m. 4 
5 (3) Czajkowski wl. d. 
m. t 
Cza.ikowski m. 2 
Czajkowski m. 4 
Poniatowski m. 3 
Olpwiński m. 5 
Kiprowski m. 6 
6 (32) !\lichalski wl. domu 
n. m. 
Diałecki m. I 
Enge m. 3 
.Janicki m. /) 
l"fdziprski m. 7 
Przybylak m. 8 
Rogalski m. 4 
Tvkwiński m. :i! 
Ziolkowska m. 5 
7 (3a) Czajkowski J. \VI. d. 
n. m. 
(}ołebiewski m. 2 
Zalewski m. I 
Kaczmarpk 
8 (31) GriegeT wł. d. m. 
Grabowski m. 2 
Nojman m. :-I 
Waszkiewicz m. 4 


9 (4) Skaza wl. d. n. Dl, 
Falan'z)'k m. 3 
Jonak m. 1 
Kowalski m. 5 
Topoliński m. 4 
Wegner m. 2 
10 (30) Kal'zmarek F. wł. d. 
m. II 
.fur m. 6 
Koperski m. 4 
KTask" m. 3 
l'iiezamieszkane m. 9 
;\łajewski m. 5 
Paprzycki m. 2 
Siewert m. 7 
Szymański m. t 
Walczak m. iO 
WesołoYtski 'm. 8 
fi (5) HutteT \VI. d. m. 3 
Bochyński m. 2 
Furdyna m. 1 
Jabłoński m. 8 
KOlOwski m. 7 
Lewandowski m. [) 
!\łosiilSki m. 5 
Rybak m. 4 
12 (29) Orlo\lski wł. d. m. 1 
Kv.iatkowski m. 2 
13 (6) Pruss ,
1. d. n. m. 
Kocikowski m. 1 
14 (28) Holka \Ił. d. n. m. 
Semmler m. 16 
Basiński m. 18 
B ogalecki , m. 15 
Niezamieszk. m. 2 
Fiscber m. 7 
Hyska.m. i3 
Judkiewicz m. 4- 
Kau
a m. t 7 
Korpał m. 12 
l\1ira m. 6 
Mróz m. 11 
Najdowska m. tO 
Nowak m. 3 
Płąchocki m. :; 
Rvchlicki m. 9 
Lrban m. 14 
UTbaniak m. ł 
WolteT m. 8 
lj (7) Werner wł. d. n. nI. 
Dolaciński m. 10 
DTejas m. 3 
Frąszczak m. 8 
Hemke m. 12 
Lipka m. 9 
l\łiastkowski m. 4 
Ossowski m. 5 
Paprocki m. 6 
Roszak m. 2 
Semrau m. 11 
Swędra m. 1 
Thiedp m. 7 
16 (27) id. Bocianowo 7 
Rurińska wl. d. m. j 
AndTZl'jewski m. ! 
Dąbrowski m. 8 
Badziriski m. 4 
KlImczak m. 9 
Kokoszyilski m. 3 
Kowalski m. 7 
Nadolny ID, 10 

apierij m. 6 
Rvmer m. 11 

iezamieszk. m. i 
17 (8) id. Bocianowo 4 
Krygl'T wł. d. m. 6 
Gackowski m. 4 
GantPT m. 3 
Okoński m. 5 
Szczyglowski m. 2 
Uhlherr m. -la 
Nowak m. 1 
18 l'iiezabudowane 
19 (9) Mikołajczak wł. d. 
n. m. 
Borkowski m. 6 
Kamiilski m. 4 
Kina m. 5 
nittpr m. 3 
Stankiuwicz m. I 
'farkowski m. 2 
20 ;\'iezablldoYtane
		

/adresy_193300129_0001.djvu

			Kaszubska - Konopna 


39 


:::1 (tO) 1<: uf M wl. d. n. m. 
Hinz m. t 
K wiatko"ska m. 2 
Balcer m_ 3 
;'\/apieralska m. 4 
:!2 
iezabudowalle 

3 (li) Zieliński wl. d. m. 3 
Golus m. t 
Niezamieszkane m. 4 
Histau m. 5 
Sobek m. 6 
S1,midt m. 7 
Wróblewska Dl. 2 
24 Niezabudowane 
25, (12) 
Ieissner Vtł. d. D. m. 
Uartz m. to 
I:łudkiewicz m. 2 
Denerke m. 4 
Kamieńska m. 9 
l\lin£'rt m. 8 
Paul m. 6 
Tirp m. 3 
lHich m. 1 
Wude m. 7 
Ziółkowski m. 5 

(j Niezabudowane 
27 (13) KOTd
'lewicz \VI. d. 
m.4 
Błotny m. t 
Dudek m. 8 
Lange m. 5 
Machalazo\\ilz m. 11 
Puchalski m. 2 
Skrz
'Pnik m. 7 
Wybranska m. 6 
Zieliński m. 10 
Ziemke m. 3 
28 Nie1,abudowane 
29 (14) Hału[.ka wł. d. m. 3 
Drejer m. t 
Wojtalewicz m. 2 
30 
iezabudowane 
31 (t5) Dagiński wl. d. m. 3 
Frankowski 
Braun m. 5 
Duszyński m. l 
Mniwka m. 4 
ZbikoW5ki m. 2 
32 Niezabudowanc , 
33 (16) Siudziński wł. d. m.t 
GiesleT m. 4 
Kostkowski m. 2 
Kącik.. 
t Niezabudowanc 
2-3 - Niezabudowane 
4 (2) Oziatkiewicz wł. d. 
m.l 
Michalski m. 2 
Piotrowski m. 3 
5 Niezabudowane 
6 (1) Fabr. płyt fotograf. 
"Alfa" lO 
Kąpielowa. 
1 - Kąpielnia Wojskowa 
2 - Niezabudowane 
3 (2) Wimmer dzieTż. ceg. 
n. m. 
G6Treki m. t 
4 Mag. m. D'rdg. wł.d. 
ElektTownia 
Płaza m. t 
5 3) Bogusławski wł. d. 
11. m. 
Wybrański m. 2 
6 (4) Głowacki Fr. wł. d. 
Burcbardt 
7 Starja pomp clektT. 


Kielecka. 

iezabudowana. 


Kijowska. 
t (FoTdońska 9) Kusy Paweł 
wl. d. m. t 
Bock m. 2 
2-4 - Niezabudowane 
3 ]\'iezabudo\\anc 


5 (19) Tomczak wl. d. n. m. 
Chmiele,,"ski m. 3 
Chmiele\\ski m, 7 
Cichoń m. 4 
Jaskólski m. l 
Kaszuba m. 5 
Martas m. 6 
Szumska m. 2 
6 (l) Ptaszvński wł. d,m.t 
7 l<:orec'ki wl. d. n. m. 
Janowski m. t 
8 t:i!) FettneT wl. d. m. t 
9 (17) Steimann wł. d. m. t 
tO Lewandowski wl. d. 
m. I 
H (16) Reszkowski '" I. d. 
m. t 
t2 (3) PTechitko wł.d. n.m. 
Bagiński m. I 
\\'rzeszcz m. 2 
t3 (15) Stanisławski "I. d. 
m. l 
14 (4) Smółka wl. d. m. 3 
l'iiezamieszkaue m.2 
Domoracki m. t 
t5 (14) Tomczak wł. d. m. I 
16 
iezabudowane 
17 (13) Ratajczakwl.d.m.1 
t8 - Niezabudowane 
t9 (t2) BeyeT wł. d. m. t 
20 - Różewicka wł. d. m. t 
2t-22 - IIIiezabudowanc 
23 (H) OT. Kantak wł. d. 
n. m. 
Golus m. 3 
Rybacki m. l 
Seński m. 2 
24 (5) Gielicki wl. d. m. t 
Bardyga m. 4 
Gorr m. 3 
Kuchta m. 2 
Szarafińska m. 5 
25-27 - 
iezabudowane 
28 (6) LeVrandowski "ł. d. 
m. t 
Biernat m. 3 
Grzymowicz m. 2 
29 (tO) OTłowski wł. d. n. m. 
Lewandowski m. 2 
Merlander m. t . 
Milcarek m. 5 
Tobolski m. 4 
Wyrwicki m. 3 
30 Niezabudowane 
3t (9) LindoTf wł. d. m. t 
Apponiewicz m. 2 
Bogalecki m. 4 
Kałuża m. 7 
Wesołowski m. 8 
Felczykowski m. 5 
BaTyła m. t t 
l\1astalesz m. 10 
Kurzyński m. 9 
Witkiewicz m. 6 
32 (7) Block wł. d. m. t 
Kunc m. 2 
Palaska m. 3 
33.35 - Niezabudowane 
36 (8) DT. Kantak ",I. d. 
n. m. 
Landa m. 1 


2 
3 


Kilińskiego. 
(t) Grajnert wl. d. Dl. 2 
FranckoVrski m. 3 
Kuchciński m. 4 
Malinowski m. 1 
Szwajko\\Ski m. 5 
Niezabudowane 
(2Y Świellik wł. d. m. 3 
GTaskowska m. 2 
Szczepaniak m. t 


Kolejarska. 
t-3 - Niezabudowane 
4 Rozga wł. d. m. t 
5 Frasz \\ł. d. m. 1 
R"terski m. 2 
Sieja 
6 Wegner wł. d. m. ,t 


Kołłątaja. 
t (8-9) Tow. Mieszk. wł. d. 
Biskupski m. 4 
Drath m. 2 
Gostański m. 3 
Kaczmarek Dl. 6 
Kiełczewski m. t 
Klpin m. 5 
Mazurkiewicz m. 7 
Schulz m. II 
2 (7) id. Libelta tO 
GOłębiewski St. wł. 
d. n. m. 
Burzvński m. 3 
Dvwor m. 4 
MeveT m. 2 
l'yiie m. t 
3 (10) Stenzel wl. d. n. m. 
BeTg m. 4 
Chmielnik m. " 
Krvsiak m. 2 
I\la./chTzak m. 8 
l\Iilsz m. 3 
Noetzel m. t 
Rost m. 6 
4 (5-6) Smigielska St. ",I. d. 
n. m. 
Faszcz m. 3 
r.onl'k m. 2 
Smigielska m. I 
5 (H) BOTtliszewska wł. d. 
n. m. 
Cielaszyk m. 4 
Krenc m. 7 
KwitnieNski m. 
Lesman m. 3 
Niezamieszkane m. 6 
Witkowski m. 2 
6 (4) POTczynska wł.d.m.3 
Czechanowska m. 8 
PiOtTowski m. t 
Romanowski m. 5 
Ślizo\\ska m. 7 
Tittenbrun m. 4 
Wiśniewski m 9 
Witczak m. fi 
7 (t2) Kruger wł. d. m. 3 
Arndt m. t 
Kruger m. 3 
Radau m. 2 
Rekuć m. 4 
Szawala m. 6 
Weigelt m. 7 
8 (3) Garaże 
9 (t3-14) Tow. Opieki nad 
Niewid. wł. d. 
Sibila 
tO (2) Janicki wł. d. m. 3 
Dombka m. 9 
Hackharth m. 5 
Hahn m. 2 
Kaus m. t 
Ossowicki m. 7 
PlucińsTm m. 8 
Swięcicka m. 6 
Tomaszewski m. 4 
t t" Niezabudowane 
t2 (1) id. Staszica 7 
Tow. )Iieszk. wł. d. 
Kowalski m. 4 
Olejnik m. 2 
Perlik m. 5 
Sajdak m. 3 
Winnic.ki m. 6 
Witkowski m. t 


t 
2 


Konarskiego. 
- Niezabudowane 
(7) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Szkoła W
-działowa 
Pawlak m..t 
- Niezabudowane 
(6) Mag. m. Byg. wl. d. 
Hala Gimnastyczna 
Koźlinka m. t 
(I) 
łaR..m. Bydg. wł. d. 
SlDlglel m. t 
(5) Mag. m. Bydg. wł,.d. 
Plac Gimnastyczny 


3 
4 


5 
6 


7 


(2) 


Baranowski wł.d.m.3 
KaJuźnv m. t 
Kamrowski m. 2 
Żurawski m. 4 
l'i'iezabudo"an" 
Łaganowska \VI. d. 
Dl. 2 
I:łabiń
ki m. 3 
Dr. Nowakowski m.t 
Dlaż
-ński m. 4 
Stendera m. 5 
XiezabudowaDl,> 
Bungeroth wł. d. n.m. 
Assmann m. 3 
Hansen m. 5 
JfdTzejewski m. f 1 
.Jordan m. 8 
Kozłowski m. 4 
LakneT m. 6 
Orpiszewska m. 2 
Schmidt m. t 
Jędrzejewski m. 9 
Wojcikiewicz m. 7 
Belgil'r m. tO 
Całka m. t:3 
Hupniewski m. 12 


8 
9 


(3) 


10 
11 


(4) 


Konopna. 
t.2 Niezabudowane 
3 (27) Crbański "I. d_ m. t 
Bronikowski m. 5 
Kaliciński m. 3 
Kołodziejczak m. 14 
Kowalska m. t t 
Kozłowski m. 6 
Kubacka m. t5 
i'liowacki m. 4 
Pa"likOv.ski m_ 6 
Sarnowski m. 7 
Smajewski m. 2 
Swiąt.kowski m. 9 
4 l'iiezabudowane 
5 (26) Dulla "I. d. m. 6 
Adamski m. 9 
Chojnacki m. 10 
CzerVrllski m. t t 
Gałęzewski m. 8 
He
-za m. 7 
Jędrzejewski m. 4 
)łiękiszak m. 2 
PepliiIska 5. 
Ratkowski m. t2 
Skuciński m. t 
Sznajdl'r m. 3 
6 (29) Więcławski.wł.d.
.8 
Ruczkov.skl m. i) 
Buczkowski 
Jasiński m. 3 
Kiełpikowski Dł. 4 
Leński m. 6 
Rychwalski m. 9 
Vollmilller m. 2 
Więcławski m. 10 
7 (25) Zalev.ski wł. d. m. t 
Szymański 
JaroS7ewski m. 4 
Zalewski m. 7 
Sła\\icc A. m. 5 
Myszkowiak m. 10 
Siewniak m. 3 
Stacbowiak m. 2 
Slawiec M. m. 6 
Trawiński m. 9 
Zale\\ski m. 7 
Wypijl'wsld m. I! 
8 (30) StempkoVrska wł. d: 
m.6 
Adamski m. 8 
Buczkowski m. 3 
Giesil'lski m. I 
Kluczvński m. 7 
Martmika m. 5 
l'lutowski m. 4 
Wojewódzki m. 2 
9 (24) Ogród 
10 (31) Kuśnierz wl. d. m. 5 
Gałęzewski m. 3 
Ostrowski m. 2 
Kowalski m. 6 
Najdowski m. t 
Ratuszna ID. 8 


-
		

/adresy_193300130_0001.djvu

			40 


Konopna 


Kordeckiego 


Sikuski m. 9 
Wróblewska m. 
 
Wylegała m. 7 
I I (23) Ziółkowska wł. d. m.l 
12 (32) RydIewskiwl.d.n.m. 
Bukolt m. 3 
Dzięgielewski m. 10 
Falerowski m. 8 
Kwiatkowski m. 7 
KrugeT m. 5 
Pawlikowski m. 9 
Stachowska m. 11 
Swiątkowski m. 4 
Ulatowski m. I 
Zakowicz m. :2 
13 (22) :'o!iezabudowane 
U, (33) JaTOSZ wł. d. m. 6 
BTZycki m. 3 
Kopczyński m. 2 
;,\Jowacki m. 1 
KTuszczyński m. 5 
Ziołkowski m. 4 
15 (21) Cemel wł. d. m. 2 
Wiśniewski m. 5 
Paszkiet m. 3 
Kaźmierczak m. 4 
Śl
żak m. 1 
16 (34-38) Niezabudowane 
17 (20) Kiernikowski wł. d. 
m.l 
WiŚDiewski m. 2 
18 
iezabudowane 
19 (19) FIu der wł. d. m. 1 
!\taTek m. 2 
:110-22 - l'iiezabudowane 
23 (18) Struś wł. d. m. 1 
Maahs m. 3 
Pohl m. 4 
Zachnieja m. 2 
26 Xiezabudowane 
25 (17) BTukwicki wł. Ii.m.l 
Borzeszkowska m. 2 
26 Niezabudowane 
27 (16) Kokociński wł. d. 
m.l 
Górski m. 3 
Zuralski m. 2 
Niezabudowane 
Wawrzynowicz m. 1 
Niezabudowane 
(13) Freyter wl. d. m. 1 
NapieTalski 
3
 (39}' Wiśniewski wl. d. 
m.l 
33 (12) Boczkowski wl. d. 
n. m. 
DeTangowski m. 3 
GÓTak m. 2 
Antoniak m. 1 
34 
iezabudowane 
35 (11) BTzeczek wł. d. n. m. 
Gładyszewski m. 2 
:'o!iedhała m. 5 
Brzeczek A. m. 3 
Sylwestrzak m. 4 
Wolter m. 1 
36.40 - 
iezabudowanp 
61 (9) Gottemeyer wł. d. 
m.l 
Kempiński m. 8 
Olszewska m. 3 
Pawlak m. 9 
PopTawa m. 2 
Pszczoliński m. 4 
Ptaszyński m. 6 
Twardy
osz m. 5 
Walkowłak m. 10 
6
 
iezabudowane 
63 (8) Kowalski wl. d. m. 1 
Kostecki m. 2 
44 :'IIiezabudowane 
ł5 (7) Karaś ....ł. d. m. 1 
Birkholc m. 3 
'\iezamie!lzkałe m.2 
r...apara m. 4 
Skrzypkowska m. 5 
WiŚDiewski m. 6 
46 Niezabudowane 
47 (6) 
arciniak wl. d. n. m 
BTyl m. 2 
KaczoTowski m. 1 
:\'iezabudowane 


28 
29 (15) 
30 
31 


48 


49 (3) Biernat wł. d. m. 2 
Filek m. I 
;,\Jiezamieszkałe m. 4 
StTzelecki m. 3 
50 ;,\Jiezabudowane 
51 Ogród 
52 Nmzahudowane 
53 (2) Cichocka wł. d. m. 1 
Jułkowski m. 
 
Krassowski m. 3 
Łęga m. 5 
Roszcz)'Iliała m. 2 
54 Niezabudowano 
55 (1) Walkowiak wł. d. 
n. m. 
Gmiński m. 5 
KaczmaTek m. 3 
Pawlicki m. 4 
SUTma m. 2 
Konopnickiej. 


1 Niezabudowano 
2 Czcch m. 1 
3-6 
iezabudowane 
7 (1) Stawicki wł. d. m. 
Drewniczak m. 2 
Ernat m. 5 
Jelińska m. 8 
Kmieciak m. 3 
KUTowskil. m. 
 
Xowak m. 7 
8 Niezabudowane 
9 (2) Giese wl. d. m. 1 
Tabat m. 2 
10-12 - NiezabudoW8ne 
13 (8) Domagała wł. d. m. 1 
29 - Sliżewski wl. d. m. 1 
Chrzan m. 2 


'Kopernika. 
(21) Mag. ID. Bydg. wl. d. 
Goroński m. I 
Niezahudowane 
Niezabudowane 
Tyborski wl. d. m. 3 
8.kweTcz m. 2 
Jarnatowski m. 4 
Pawlicki m. 5 
Fedrigoni m. 6 
5-6 - Niezabudowane 
7 (4) KrahI wł. d. m. 1 
Siekierkowski m. 4 
Skweres m. 2 
Szczepecka m. 3 
8 (10) MielcaTzewiczowa 
wł. d. 
Dr. MiIcheTt 
9 ;,\/iezabudowane 
10 (9) Weynerowski wł. d. 
m.l 
11 Niezahudowano 
12 (8) "Zelazohurt", Sp. 
z o. o. wł. d. 
Kamiński m. 2 
Obst m. l 


2 
3 (1-3) 
6 


KordecJdego. 
- ;,\Jiezabudo"'''anc 
2 - Niezabudowane 
3 (7-10 Korth ",ł. d. n. m. 
Palika m. 1 
Skamiera m. 2 
4 (4) Jabłoński wł. d. m.2 
Ike-Duninowski m. 3 
I	
			

/adresy_193300131_0001.djvu

			Kordeckiego - Kossaka 


41 


33 (23) Spadk. Herbert wl. d. 
KiepeT m. t 
l'agacz m. 2 
34 (27) Chałupa wł. d. n. m. 
Kocieniewski m. t 
Kujawski m. 4 
Zieliński m. 2 
Zieliński m. 3 
35 (25) Zabłocki wł. d. m. 2 
Kruczyński m. t 
Hadies m. 2 


Koronowska. 
(66) Dr. Spalke wl. d. 
n. m. 
Błażejczak w. 7 
Kempiński m. I 
Bałewicz m. 2 
Kruczkowski m. 6 
Kruczkowski m. 5 
Schlllke m. ił 
Sieja m. 8 
Weidemann m. 3 
:2 (t) Jagielski \\oł. d. m.2-3 
AndTykowska m. 5 
Jasiek m. 8 
Jawor m. 4 
Kaszyński m. 7 
Sarnccki m. fi 
ZicliJiski m. t 
3 (65) Masiak wl. d. m. t2 
Borowczak m. 4 
Dahlke m. t 
GÓTski m. 6 
GTygTowicz m. 7 
Grzeszkowiak m. 3 
MaJach m. 8 
Malach m. 10 
;\/ow* m. 9 
Prussak m. 5 
Stachowicz m. t t 
Vetter m. 2 
4 (2a) Wilm wl. d. m. t 
5 (64-) Paraf ja Sw. Trójcy 
wl. d. 
Flisiak m. 1 
6 (26) WiIm wł. d. n. m. 
Bukowski m. 4 
Ptak m. 7 
Rulkowski m. 6 
Ryszkowski m. 3 
StTzełewicz m. 5 
Szmclter m. 2 
łciek wł. d. m. t 
Niezabudowane 
HeTmann wl.d.n, m. 
Kałużny m. 2 
Otlewski m. t 
10 (3) Sto'Y.'.Ochr. i Pielęg. 
wl. d. 
GaIIus m. t 
łł (30-31) :-;iezabudowane 
t2 (5) Ewang. Gm. Kośc. 
wl. d. 
t3 (58) PaździoTa wł. d.n.m. 
Bosiacki m. 4 
Ejankowski m. 3 
Kowańska m. t 
witucki m. 2 
t4. (4) Ewang. Gm. Kośc. 
wł. d. 
Sichtermann m. t 
t5 (57a) Kucharska wł. d. 
n. m. 
Czarniak m. 7 
Czarnowski m. 5 
Czechowski m. 3 
Grabowicz m. 8 
Jakubowski m. 9 
Kijak m. 10 
Kloska m. 6 
KUTdplski m. t 
:."Jowak m. 4 
Niezarnieszk. m. 2 
16 (6) KaTOw wl. d. m. t 
17 (57) GTunich wł. d. m. 1 
BukoIt m. 8 
Grupa m. 5 
Jączyński m. 9 
Klawiilska m. 4 
I	
			

/adresy_193300132_0001.djvu

			42 


. 


Koszarowa. 
t-3 - Niezabudowane 
4 CZ\-Ź wt. d. m. 
!\lichalski m. 2 
5-9 - :\iezabudowane 
tO Cze
nikoW$ki ",I. d. 
m. t 
11-t5 - :\ipzabudowane 
16 ł,ukaszewski ",t. d. 
m. t 
'" il'loszvński m. 2 
Niezabu'dowane 
DTabik wt. d. lU, t 
hoczorski m. 2 
19-23 - :."\iezalmdowane 
24 (Sta",o\
a 25a) BOchańska 
wł. d. m. t 
Joppek m. 2 
Talar m. 3 
Czerwiński m. 4 
- :'iJiezabudowlUle 
Gbiurczyk wł. d. 
Andrzeje",ski wł. d. 
m. t 
l'iiezabudowane 
Kamwska \\ł. d. m.t 


t7 
t8 


25-27 
28 
32 


33 
i4 


Kościuszki. 
t (t) l\Iasojada wł. d. n.m. 
Haczkowiak m. 3 
Tobolewski m. 2 
Wyżgowski m. t 
Ziółkowski m. 4 
2 (59) Bauschat Spadk. wł. 
d. n. m. 
BujaTski m. 2 
Dymek m. 3 
Kowalski m. t 
3 (2) SZl'Temeta m. 1 
KotIęga m. 2 
Wiecka m. 3 
Wisnowski m. 4, 
Bil'chowski m. 5 
:\Iasojada m. 6 
Olszewski m. 7 
Kłos m. 8 
4 (58) Spiegelmann wł. d. 
n. m. 
Burzyński m. t 
Ruciński m. 3 
Ceglarska m. 8 
ETnest m. 9 
Fekz)kowski m. 4 
Hlady m. 6 
Kalina m. 10 
Molenda m. 5 
Kalupa m. 11 
Rogalski m. 7 
Spajda m. 2 
Wisniewski m. 12 
5 (3) Stulgińska ",ł. d.m.4 
Janko\\ski m. 7 
Jendr)'czka m. 2 
Kolanko\\ska m. 3 
I\facioszck m. 5 
Saroszewski m. t 
Witkowski m. 6 
6 (57) WawTzOn wł. d. m. 3 
Cichucki m. 7 
Xalazek m. 5 
Xo",ak m. 6 
Pawlak m. 2 
Grzegoro",ski m. 4 
Tpreszkiewicz m. t 
7 (4) GieysztoT wl. d. m.1 
Hobe m. 1 
Hanasseh m. 2 
8 (56) Katz \\t. d. m. 1 
9 (5) Gtinther wł. d. n. m. 
DobTO'" olski m. 5 
HeTzke m. 7 
Hinb m, 9 
Hohmann m. 2 
Kopecki m. 6 
Kukielczvński m. t 
Lc\\ando\vska ID. 8 
KOTn m. 4- 
10 (55) Świecki wl. d. n. m. 
Adler m. 12 


Koszarowa - Kościuszki 


Ciesiński m. 16 
DomeTacha m. 4 
Drozd m. 14 
Górski m. 2 
Iłoffmann m. 7 
I..lapl'cki m. 15 
Kokut m. 10 
Kołodzińska m. 3 
Kopczyński m. 6 
l\Iińkiewicz m. 11 
Urliński m. j 
Prokop m. t7 
Higall m. t 
Rutkowski m. 8 
Sosnowski m. t3 
Wróblewska m. 9 
1 t (6) Skrz
'-pczak wł. d. 
m. I 
Radomski m. Ił 
Buczkowska Ul. 5 
G..rniak m. 2 
Niezamieszk. m. 3 
12 (54-) Abt wl. d. m. I 
Ast m. 2 
Kamiriska m. 3 
t:'l (7) Sehulz wl. d. n. m. 
!>la tz m. t 
14 (53) Szcześniak wł. d.m.t 
Hlondowski m. 4 
Darnowska m. 6 
luuczvński m. 5 
nulewicz m. 3 
t5 (S) DTewa wl. d. m. t 
I\faterno'
ska m. 3 
Pipchucka m. 2 
Rólewicz m. 4 
16 (52) Brink wł. d. m. t 
Brink m. 2 
t7 (9) Sawicki wl. d. m. t 
Borkowski m. 3 
Łukasze",ska m. 2 
18 5t) Czarnp
ki wł. d. m.t 
Barsznik m. 6 
Hpmdt m. 4 
Białkowshi m. 8 
Brzoska m. t 1 
Chojnacki m. 7 
Kempiński m. 9 
Kocienicwski m. t2 
Kroskowski m. tO 
Qburska m. 2 
l'rukup m. 3 
Rosińska m. 5 
19 (tO) Lygman wł. d. m. t 
Szaller m. 3 
Zygman m. 4- 
20 (50) KaTbo\\iak wl.d. m.3 
FicM m. 2 
Albrpcht m. 4 
Łasze\\ski m. t 

I (11) Sobipcki wł. d. m. 1 
DOTlag m. 8 
Grabowska m. 6 
HÓTburg m. 2 
KOronka m. 9 
I'rfajewski m. 3 
Muchalski m. tO 
Reszczyński m. 4 
Stanisł1-wska m. t2 
Suligowski m. 5 
Wałukiewicz m. 11 
22 (49) Sawirki wl. d. m. 4- 
Gaharet m. 1 
Gębicki m. 2 
Kocikowski m. 5 
23 (12) Domeracki ,
ł. d. 
m.3 
Borkowshi m. 10 
Cp-gietska m. 5 
Dumeracka m. 6 
Ga wrych m. 7 
Grage m. 2 
Kowalewski m. 4 
Lemańska m. 8 
PrzywaTska m. 1 
Starzvński 
24 (48) MorgpnstpTn wl. d. 
m.2 
Duszyilska m. tO 
GOTznv m. 5 
GTanaiowicz m. 12 
Malicka m. t 


Xowicki m. 3 
Orczykowski m. 7 
Usińska m. 4 
Hohbj.in m. II 
Slubowski m. 8 
',\'enda m. 9 
2;:; (13) Stawiński wl. d. m.1 
26 (47) WeyneTowski ",I. d. 
n. m. 
Bnrn m. 4 
Pela Hl, I 
GTaDo\\hki m. 3 
Korzonpk m. 9 
Kędziorska m. 7 
:\Ialczl'wski m. to 
Puzowski m. 6 
ReszkI' m. 2 
Tuczkowstca m. 5 
Wolski III. 1'\ 
ZoJh'r m. 1 t 
27 (14-ł6) Pla.' i fabryka 
28 (46a) \\adl wl. d. III. I 
29 (t 7) Muzalewski wl.d.m.t 
BaTtoszyński m. 8 
Koperska m. 2 
Lpwirka m. t t 
Pepliriski m. 9 
Spitza m. 7 

\\ietlik m. to 
Tuleja m. 5 
Zvdlp-wski m. 4 
'\'lodarska m. 6 
211rawski m. 3 
30 (46) Hłaszcz)"k wl.d. m. 2 
Małecki m. t 
3t (t8) Piutrowska wł.d.m.t 
32 (44-45) Ogród 
33 (19) Weynerowski wł. d. 
Andr:reje",ski m. 15 
Baldowski m. 4 
Dymała m. 10 
Fabiszewski m. t 
,Januszewski m. 2 
Marchewka m. 3 
'\h'ggCT m. 8 
!'rlikolajt'zyk m. I t 
Eken m. 6 
:\'owak m. 13 
Dzienni}" m. 5 
PawIaczyk m. 9 
Szvmań.ski m. 7 
Trybuszkiewicz; m. t 
Winiarski m. 12 
34 (43) Radziński wl. d. m.t 
35 (20) Zaborowski wł.d.n.m 
Ziółkowski m. t 
Beirau m. 8 
Drzycimski m. 4 
Drz)'Cimska m. 3 
Guziński m. 6 
Lewandowski m. 2 
Schauer m. 7 
Stoppp-I m. 5 
36 (42) PTz}'byszewski wl. d. 
n. m. 
Wotny m. 5 
Horst m. 4- 
Kaszuba m. 3 
Lesikowski m. t 
Schiimann m. 2 
l\iezamieszk. m. 6 
37 (2t) Głazik wl. d. m. t 
38 (4t) Przybyszewski wł. d. 
m. '4 - 
Jarotzki m. 9 
Bronowska m. 12 
Dolpgała m. 2 
Wesołowski m. 11 
F"igel m. 10 

il'zamieszk. m. 3 
ł{elz m. 7 
Krzesiński m. 6 
!'iowak m. t 
Patalong m. 5 
Pieslrzyńska m. t3 
Riesing m. 8 
Schmidt m. 14 

hpnipwskam. 2a 
Ziołkowski m. t 7 
Demel m. t8 
39 (22) Knuth wł. d. m. t 
l'rl'łowski m. 2 


I'iiezabudo,
ane 
!\Iasiak wl. d. m. t 
l\1asiak m. 2 
Neumann wł. d. m.1 
Baumgart m. 4 
Nipzamiesz;k. m. t5 
Bensel m. 11 
Kalicki m. 9 
Kamiński m. 5 
Kłodziński m. 12 
l{oTtas m. 6 
Kosiński m. 7 
Koszucki m. t3 
Krie,
ald m. 8 
l\1ilchmeveT m. tG 
POkOTSki' m. 3 
Sarnl'cki m. ł7 
Treicht'l m. 2 
Urbański m. 14 
RunkIol wł. d. m. t 
Niezabudowanc 
Fornal wl. d. n. m. 
Siuda m. t 
'II; ojtkiewicz wl. d. 
m. t 
Biplawski m. 2 
Dąbrowslti m. 5 
(;orll'wski w. 4, 
nirhtl'r m. 3 
47 (25) FOjuth wł. d. n. m. 
!'iadoiski m. t 
WiU m. 3 
48 (37) piotrowski ",l. d. 
m.2 
Adr)"3.ński m. 7 
l{lupczyński m. 3 
Łab icki m. t t 
Dąbro\\ski m. 1 
.Jakubowski m. 8 
Lewando\\ski m. 4 
Ramza m. 9 
Rogoziński m. 6 
Winiarska m. to 
Wodziński m. 5 
Szvmański wł. d.m. t 
Kosmala m. 2 
Zuławska wl. d. m. t 
Groth m. 3 
Grześkowiak m. 5 
Kortł1 m. 7 
Kujawa m. 9 

Iuszvński m. 2 
Rutkowski m. 4 
Rybacki m. 8 
Wiśnicki m. 6 
.'}t (27) 
ikolayow wł. d. 
n. m. 
Bejtka m. 9 
Gordon m. 8 
Kopeć m. 7 
Klingbeil m. 3 
Le
ny m. 5 
Nowacki 'm. 4 
Sopoński m. 2 
Swakowski m. 
Schmidt m. 6 
;:;2 (35) N'azaTewicz wł. d. 
n. m. 
Bąk m. 5 
Rukowski m. 10 
Hahs m. 9 
I'rfichalowicz m. 2 
Usiński m. 8 
potTzebny m. 11 
Poznański m. 6 
Swakowski m. 4 
SZTejbl'T m. 3 
Wardziński m. t 
5:'1 (28) F-ma Schmidt wl. d. 
n. m. 
Mikołajczyk m. 2 
Szudermann m. 1 
Tatera m. 3 
:>4 (34) Kojnsowa wl. d.n.m. 
Bułat m. 3 
Dominowski m. 7 
ł'ojuth m. t 
HartenbeTger m. tt 
Kiehłpr m. to 
Orlik m. 6 
PiOtTowski m. 9 
nybarki m. 5 


40 
4 I (23) 
42 (39) 


43 (24) 
44 - 
45 (24a) 
46 (37a) 


49 (26) 
50 (36)
		

/adresy_193300133_0001.djvu

			Kościuszki - Kręta 


J.'J 


Siudowska m. 
 
Szymańska m. 8 

iezamieszk. Dl. 2 
55-57 - Niezabudowanc 
58 (32) :l;6łkiewkz wł. d 
n. m. 
Batog m. t4 
Czapla m. 10 
Ejankowska m. t3 
lia cl\o\\ ski m. 3 
,Jasiński m. 4 
Le\\andowski m. 12 
LiPtH kI' m. t 
Kosmala m. 2 
ł"owak m. 6 
Reszkowski m. 8 
Scheffs m. 5 
Skajda m. Ił 
Tycncr ID. 7 
Witl'kowski m. 9 
;)9 I\'iezabudowane 
00 (31) Załęska wł. d. Dł. t 
Za !('ski 


Kowalska. 
t (I) Szczygie!ski wł. d. 
n. m. 
Poczekaj m. I 
Kuliberda m. 3 
Skorzpwski m. 2 
Ti"fprt m. 4 
:?-3 - ;\jpzaIJuduwane 
4 (5) F-ma "Polbal", S. A 
wł. d. 
GawToniak ID. 3 
.Jankuwski m. 6 
PiOtTowski m. 2 
Suhczak m. 4 
Sobolpwska m. t 
Wipnskowski m. 5 
5 ;<';ip7abudowane 
6 (4) DonaTska \VI. d. m. t 
Borowski m. 6 . 
Czekajewski m. 2 
li6TSki m. 5 
Maradziński m. 3 
PUTSZ m. 4 
7 OgTód 
8 F-ma Smoschewl'r 
wl. d. 
.J£'ziprski ID. I 


Kozietulskiego. 
t (t-2) 
:2 (65) 


Niezabudowane 
Mozolewska v.-ł.d.n.m 
SZI'IJanów m. t 
Rzewuska m. 2 
Biełus ID, 3 
Pietrucha m. 4 
3 (3) Sobota \\ł. d. m. I 
4 (56) Chutkiewicz wl. d. 
n. m. 
Kowalski m. t 
Tesche m. 2 
5 (4) Chnstmann wl. d. 
m. ł 
6 (62) ŁOzińska \VI. d. m. t 
Baupr 
1 (5) PiskoTSki wl. d. m. t 
Mossak.owski m. 2 
8 (6t) Łaganowski wł. d. 
m. t 
!J (6) Hyszkicwicz wl. d. 
n. m. 
Jasniak m. 1 
Golankiewicz m. 2 
10 (00) Ks. Łańcucki wl. d. 
n. m. 
Mat ylis m. t 
OIJrcmski m. 2 
t t (7) Pfaff wł. d. m. 
Pfaff m. 2 
t2 (58-59)Nil'78budo\\anc 
13 (8) Delik wl. d. m. 1 
Hildebmndt m. 2 
14 (57) Radlke wl. d. m. t 
15 (9) Brzuzowski \\ł. d. 
m. t 
16 (56) Spławski wl. d. m. t 
Rozenau m. 3 
\\'agn£'r m. 4 


\\'ojciński m. 2 . 
ZałJłocki m. 5 
t 7 (10-11) Stegmann wl.d.m.t 
t8 (55) Kmuse wł. d. n. ID, 
Neumann m. 3 
Hojny m. I> 
IlImeT m. 5 
Miiller m. t 
Press m. 2 
Zimmprmann m. 6 
19 (12) ł.uczk6w wl. d. m. t 
Bogusłav.-ski m. 3 
Kretek m. 2 
20 (54) I,awrenz \\1. d. m. I ! 
21 (13) Zi"mke wł. d. m. t 
Bielecki m:2 
22 :'iii"zabudowane 
23 (f4) Koszeniuk\\"ł.d.m.2 
Fint m. t 
24 I\'iezabudowan" 
25 (I::;) Cwikła wł. d. m. t 
Kamiński w. 4 
Kaniecki m. 5 
Kriese m. 6 
"Iowatzki m. 7 
\\ ięckoński m. 2 
'''yrzykowski m. 3 
26 Niezabudowane 
27 (16) Cichomdzka wł. d. 
n. m. 
Danielska m. 4 
Donarski m. 2 
Głumska m. 3 
Kostkowski m. 1 
28 Bogusławski wl. d. 
In. 2 
Rudzka m. I 
20 
ie7abudo\\nae 
30 (51) PapkI' wl. d. m. 1 
Szczęścikiewicz m. 2 
Hzeźnikowski m. 3 
,Jaranowski m. 4 
3t NiezaIJudowane 
32 Malińska \\ł. d. n. m. 
Głowal'ki m. 2 
Kowalik m. t 
Rosiński m. 3 


Koźmiana. 
t-2 - ł"iezabudowane 
3 (I) Fagasiński wł. d.m. t 
4 (10) Jaskiewicz wł. d. m. t 
5 (2) Maślikiewiczwł,d.m.1 
6-7 - NiezaIJudowane 
8 (9) Kuper wł. d. m. 1 
9 (3) KuIJiak wl. d. m. t 
tO (8) Skorzewski wł. d.m.t 
t t :'IIiezabudu\\anp 
t2 (7) Matusik wl. d. m. 
Kujawski m. 2 
t3 (4) Kmk wl. d. m. t 
14 (6) Kul' wl. d. m. t 
ff) (5) Manikowskawł.d.n.m 
Rybirki m. t 


Krakowska. 
(t 8) l>'\siJiski wl. d. m. t 
Bussl' m. 8 
Kałamaja ID. t t 
Kamechi m. 15 
:\fildpr m. 9 
:'I;awrot m. 14, 
Pellowski m, 10 
Radke m. 5 
Radke m. 6 
Słomski m. 4 
Szczp
niak m. 17 
Szlichta m. t3 
Trieb\\asSł'r m. 12 
Wiśnie\\ski m. 3 
WO.irińska TIl. 16 
Z"ndl'l m. 2 
Zil'liński m. 7 
Pellowski m. 10 
2 Ogród 
3 (t 7) Srhl'ill18ueT wł.d.n.m 
Havma.nn m. 1 
Czarnerki m. ł., 
Antczak m. 3 
GundcTman m. 2 


4 (2a) Neuhoff-Lcy wł. d. 
m. t 
Obricnd" m. 2 
Chodkiewicz m. 3 
5 (16) ZimmeT wl. d. ID. 
Derg m. 2 
6 (2b) Lipczyńska wl. d. 
Sa!;s m. 1 
11ziubko\\ski Dl, 4 
!\-larhatsc'hek Dł. 3 
l{arnicki m. 2 
7 (t5) TOmaS7e\\ski \\1. d. 
m. t 
Ćwikliński m. 4 
\\aliszewska m. 2 
:Xiezamie
zk. m. 3 
8, (3) Starosł. Kr3.J. Pozn. 
wł. d. 
Konwiń	
			

/adresy_193300134_0001.djvu

			44 


KroI. Jadwigi - Ks. Skorupki 


Król. Jadwigi. 
(8) Diltuer wł. d. m. 4 
Biittcher m. 3 
Kaszewska m. :2 
Kratsch m. 5 
Ptigel m. t 
Skarwecki m. 7 
Wełniński m. 6 
2 (7a) Andrzejewski wł. d. 
m. 
 
Majewska m. t2 
Aronsohn m. 3 
Boru('ki m. 7 
Florczyk m. t 1 
Bąk m. 6 
Pieńczewski m. 9 
Belz m. tO 
Regulski m. 13 
Rohl m. l 
Hyhicka m. 5 

iezamieszkałe m. 8 
'Werner m. ! 
3 (8a) Dr. Wiecki Cz. wł. d. 
n. m. 
Gręzicki m. 4 
Balwiński m. t 
Kowalski m. 3 
Oppermann m. 2 
Sell m. 5 
.. (7) Mikulski wł. d. n. m. 
Czternasty m. 5 
Dolata m: 3 
Kaźmierczak m. 6 
Kątny m. 7 
Kujawski m. 2 
Szymkowiak m. 9 
Urbanyi m. 4 
Wróblewska m. 8 
5 (9) Ciechomski wł. d. 
n. m. 
Adamski m. t 
Do1czewski m. 5a 
Gąska m. 9 
Kleineder m. 5 
Pie('howski m. 
 
... Rzymkowski m. 6 
Wąsacz m. 8 
Bugalski m. 2 
Ziętak m. 3 
zmudzińska m. 7 
6 (6) F-ma "Hortensja" 
wł. d. m. t 
Czeniek m. 3 
Jeshe m. 6 
Za
ba m. 7 
Nielepiec ID. 2 
Sawilski m. 4 
Myrants m. 5 
Skibicka m. 8 
7 (lO) Ciechomski wł.d.n.m. 
Bernard m. 3a 
Dylik m. 4 
Hebniniak m. ta 
Lewandowski m. t 
Mosiński m. 6 
Porzyński m. 3 
Rafalski m. 5 
Siudzmski m. 2 
8 (5) Grześkowiak wł. d. 
m.2 
Cynkin m. t 
Nieziunieszkałe ID. 5 
I
asiak m. 4 
Słowiński m. 3 
Wożniak m. 6 
" (t t) Gor('zyński wł. d. 
m.3 
Ciesiński m. 9 
Ka wczanka m. 7 
Ladwig m. 4 
Pawłowski m. t/2 
Putz m. 5 
Szymura m. 6 
Trepczyńska m. tO 
Wi1czyński m. 8 
10 (4b) Appelt wł. d. n. m. 
Batke m. 6 
Kamiński m. 8 
Koerdt m. t 
Sikorski m. 5 
ł.ęgowski m. 4 


Szvmczak m. 7 
Świetlik m. 2 
Wendorff m. 3 
t t (t2) Frohwerk wl. domu 
m. t 
t2 (4) Zieliński wł. domu 
m. 6 
Filipowiez m. 3 
Hrytczak m. t t 
Kamiński m. t3 
Bąk m. 8 
Karwecki m. 10 
Kaźmierczak m. 9 
Majewski m. 5 
Marczyński m. 2 
Mulla m. 7 
Stojac2óyk m. t 
Niezamieszk. m. t2 
Zbroszczvk m. Ił 
t3 (t3) Widerkiewicz Stef., 
wł. d. n. m. 
Diestel m. ;; 
Kriese m. 8 
Lustyk m. 2 
Pawłowski m. 3 
Regulski m. 6 
Śliwińska m. 4 
Świtalska m. t 
Gelbard m. 7 
U (3) F-ma Hartwig wł. d. 
polak m. 1 
t5 (t3a) Budzbon wl. d. n. m. 
Bilecka m. t 
Cichoń m. 2 
Głowacki m. 6 
'Wojcieszak m. 7 
Kocińska m. 9 
Pawłowski m. 5 

iezamieszk. m. 3 
Węglewski m. Ił 
Wihchowski m. tO 
Drąg m. tt 
7.iółkowska m. 8 
t6 (2) P. K. P. Odc. Dr. III 
wł. d. 
Szczepański m. 4 
Krzyżanowski m. 5 
Ma vdell m. t 
Piu&rz m. 2 
Siwczak m. 7 
Stecewic2ó m. 3 
Wood m. 6 
t 7 (14) Budzbon wł. d. m. 4 
Czyżewski m. 6 
Gerth m. 5 
Kwasigroch m. t 
Michalski m. 3 
Pacholec m. ! 
t8 Niezabudowane 
t9 (t5) Berendt wł. d. n. m. 
Buczkowski m. 6 
Hannl'mann m. 2 
Mencel m. 5 
Pietsch m. 4 
Schenk m. t 
:"iiezamieszk. m. 3 
Płocki m. 7 
20 NiE'zabudowane 
2t (t6) Berendt wł. d. m. 4 
Horzft:a m. 2 
Karczewski m. 6 
Groma('ka ID. 3 

adolska m. 7 
='Iiespodziany m. t 
Niziołkiewicz ]T 5 
Niezamieszkale m 
22 
iembudowane 
23 (t6a) Niezabudowane 
24 Niezabudowane 
25 (t 7) Dyl'. Lic. IIdl. wł. d . 
Winiec ki m. t 
26-28 - Niembudowane 
29 (t9) Zieliński właśc. domu 
n. m. 
Abraham m. 8 
Rydlewski m. 3 
Bubno m. 4 
Czerwińska m. 7 
Kocerka m. 2 
Odrzywolski m. 6 
Papczyńska m. t 
Skwil'rczyński m. 5 


t 
2 


Krótka. 
ł-lagazyn 
Budzikowski m. Ił 
Budysz m. t 
Andrzejewski m. 2 
Sampła wski m. 3 
Bożek 
Niezabudowane 


(3) 


3 


(2) 


Krucza. 
1 (I\.ossaka t 9) Ko.....alski wł. 
d. m. t 
Kurowski wł. d. 
='Iiezabudowane 
Jóźwiak wł. d. n. ID 
:Xadrajkowski m. 
Niezabudowane 
Bożek wł. d. 
Niezabudowane 
Głowacki wł. d. m. 
Mróz m. 2 
Sumislawska m. 3 
Xi('zahurlowanc 
Dominiczak wł. d. 


2 
3-4- 
5 


6-7 - 
8 
9 
tO 


Ii 
t2 


Krzywa. 
t-1!J - Niezabudowane 
20 Kindermann wl. d. 
m. t 
21 Niezabudowane 
22 Fre1ichowska wł. d. 
m. t 
23 Niezabudowan(' 
24 Pańczyk wł. (l. m. 
25 Niezabudowane . 
26 Kelm wł. d. m. t 
27 Niezaburlowane 
28 Chmielnicki m. t 
29-33 - Niezabudowane 
34 "olf wł. d. m. t 
35 Niezablldowane 
36 - Zembski wł. d. m. t 


Ks. Ad. Czartoryskiego. 
t (9) i\'iezabudowane 
2 (8) Składnica maSZ)"Il 
3 (10) id. Sw. Trójcy 14 
4 (7b) C. A. Franke wł. d. 
La wrenz m. t 
Nowakowski m. 2 
Rogożyński m. 3 
Schmeling m. 4 
Niezamieszkałe m. 5. 
Thomas m. 6 
Nowacki m. 7 
Manchen m. 8 
Steinborn m. 9 
5 (H) id. Sw. Trójcy t6 
6 (7-7a) C. A. Franke wl. d. 
Scholz m. t 
7 (t2) id. Sw. Trójcy 20 
8 (6) C. A. Franke wł. d. 
Brohmer m. t 
Isemann m. 2 
Jakubus m. 3 
Tapper m. Ił 
Zielińska m. 5 
Hanke m. 6 
'lilajewska m. 7 
Zutz m. 8 
9 (t3) TiIl wł. d. n. m 
Warsztat kow. f-my 
Schmiede 
Trafas m. t 
tO (5) C. A. Franke wł. d. 
MaJaczewski m. t 
Kowalska m. 2 
Rutkowska m. 3 
Gerth m. 4 
t t Niezabudowane 
l2 (4) Plac f.my C. A. Fr. 
t3 (t4) C. A. Franke wł. d. 
Manch('n m. t 
Skoniecki m. 2 
Franke W. m. 3 
Franke H. m. 4 
t4-Hi (2-3)C. A. Franke wł. d. 
Lochschmidt m. t 


Klulh m. 2 
Mocek m. 4 
Meiburg m. 5 
t5-t 7 - Niezabudowane 
18 C. A, Franke wł. d. 
Bocian m. t 
t9 Niezabudowane 
20 (I) Skarb Państw. wł. d. 
Thommóe m. t 
Zawadil m. 2 
Kozierowski m. 3 


Ks. Malczewskiego. 
t (Wodna t) id. Farna 2 
2 (6) id. Grod2óka ! 
S('hulz wł. d.'D. m. 
Boroński m. t 
'\Viśniewski m. 2 
Hybak m. 3 
Ch milewski m. 4 


. 


Ks. Markwarta. 
1-6 (t-4) !'iiezabudowane 
7 (6) Iwaniszyn wł. d. m. t 
8 - Niezabudowane 
9 (7) Jeżewska wł. d. 
Za wadil m. t 
Tomaszewska m. 2 
Kloczkowski m. 3 
Bułharin m. 4 


Ks. Ks. Misjonarzy. 
t Księża Misjonarze 
Ks. Dr. l\loska m. t 
Pitlok 
Siuka 
Kołodziej 
Zapior 
Ebtułowicz 


co 


Ks. Skorupki. 
1 (H t) HaIke wł. d. n. m. 
Wojciechowski m. t 
Bloch m. 2 
S2óeliga 
2j4 (4/5)Mag. m. Bdg. wl. d. 
Łażnia Miejska 
='Iowicka m. t _ 
Kalaczyński m. 2 
Garska m. 3 
Dr. Fischbach m. ... 
3 (HO) Balke wł. d. n. m. 
MakseUon m. t 
Marachowski m. 2 
5 (109) Balke wł. d. n. m. 
Halka m. t-2 
Pasieczn y 
Czajka 
6 Niezabudowane 
'i (108) Balke wł. d. n. m. 
Fengier m. t 
Wieczorek m. 2 
8 Niezabudowane 
9 (t07) Tomczak wl. d. m. i 
Wojciechowski m, 2 
KubiiIski 
::'Jeumert m. 2 
Januszewski m. 4 
Staniszewski m. 5 
Stolarczyk m. I) 
Niezamieszk. m. 7 
Nipzamieszk. m. 8 
Skupin m. 9 
Lcwendowski m. tO 
tO (7/8) Konieczka wl. d. m. 3 
Konieczka m. t 
Ferlak m. t2 
Niezamirszk. m. t t 
Kulwicki m. 2 
Fytter m. 4 
Kocieniewski m. 5 
Jakobczak m. (j 
\Vaszak m. 7 
Groszczyk m. 8 
Januszewski m. 9 
Zurek m. tO
		

/adresy_193300135_0001.djvu

			Ks. Skorupki 


- 


4.5 


11 (106) Ziarnik wl.d.m.7 
Strasburg m. t 
Chojnacki m. 2 
Spycbalski m. 3 
Gondek m. 4. 
G6rczyńska m. 5 
Gadzinowski m. 6 
Lewandowski m. 7 
Babiński m. 9 
Kostkowski m. tO 
Modlińska m. tt 
Deręgowski m. t2 
Matuszak m. t3 
t2 (9) Kwiatkowski wł. d. 
m. t 
Antochewicz m. 2 
Palicki m. 3 
Liczkowska m. 
 
Kapłoński m. 5 
Kicia m. 6 
Sobczyński m. 7 
13 {f 05) Fus wł. d. 
G6recki m. 1 
Bączkowski m. 2 
Górkiewicz m. 3 
Pertkicwicz m. 4 
Swiątek m. 5 
Ripke m. 6 
Kuman m. 7 
BOnin m. 8 
Krause m. 9 
Kłoko('ki m. tO 
U (10) Kwiatkowski wł. d. 
n. m. 
Rudweleit m. t 
Myszkowska m. 2 
Ezop m. 3 
Kubiak m. 
 
t5 (t06,) Taterka wl. d. n. m. 
Roszyk m. t 
Kuś m. 2 
Bogucki m. 3 
Nowicki m. 4 
Majewski m. 5 
Titarenko m. 6 
Nov;aczkiewicz m. 7 
Gmura m. 8 
Karwan m. 9 
Jaskólski m. 10 
Konieczka m. t2 
16 (H) Siuda wl. d. n. m. 
Kruber m. 2 
'\"rzeszczyński m. 3 
Cierzniewski m. 4 
Flak m. 5 
Niezamieszkale m. 6 
t 7 (t03) Mruk wl. d. m. 1 
Kuleszewicz m. 
 
l.ewandowska m. 3 
Kaczmarek m. 4 
18 (t2) Siuda wł. d. m. t 
Zarembski 
Nowak m. 2 
t 9 (t02) Meczeticz wl. d. 
Hautkopf m. t 
Frasz 
Dembski m. 2 - 
Stranz m. 3 
NickeI m. 4 
Ciesiplski m. 5 
20 (13) Ratajczak v.ł. d.n. m. 
Kaczmarek m. t 
Kocieniewski m. 2 
Wiśniewski m. 3 
Strzelewicz m. 6, 
Goga wl. d. m. t 
l\-1uszvńska m. 2 
Stanik m. 3 
Czajkowski rn. 4 
Walczak m. 5 
Szymańska m. 6 
l.ewiński m. 7 
22 (14) Rapp wł. d. m. t 
Forszpaniak m. 2 
Gawin m. 3 
Panek m. 4 
Kree m. 5 
Stangel m. 6 
Wietrzykowski ID. 7 
Niezamieszk. m. 8 
Czubachowski m. 9 


\ 
2t (101) 


23: (tOO) Franciszkowski wł.d. 
m. t2 
Affelski m. t 
Samorowski ID. 2 
Polasik m. 3 
Woźniewski m. 6, 
Zieliński m. 5 
urbanek m. 6 
Tabaczyński m. 7 
Redmann m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
Stroba m. tO 
Gronkowski m. t t 
Głowacki m. 14 
24 (t5) Budzińska wł. d. m. t 
25 (99) Książkiewicz 19. wł. 
d. m. t 
Ksią7.kiewicz A. m. 2 
Szufrajda m. 3 
Chełminiak m. 4 
Deręgowski m. 5 
Grzelak m. 6 
26 (t6) Tobolewska wł. d. 
m. t 
Tobolewski m. 2 
Lorenz m. 3 
Skorczewska m. 4 
27 (98) Dacker wł. d. m. t 
Brąźkiewicz m. 3 
28 (t 7) Męciński wł. d. 
Gończa. m. t 
Napiprała m. 2 
29 (97) Przewoźna v.ł. d. 
n. m. 
Kropidłowski m. 1 
Banach m. 2 
Tibus m. 3 
Skrzypiński m. 4 
Kobus m. 5 
Konopińska m. 6 
Kaźmierski m. 7 
30 (18) l\fakowipcki wł. d. 
m.l 
Urbański m. 2 
:\fateja m. 3 
Bukowiecka m. 4 
Dziecioł m. 5 
31 (96) Grndek 
Niezamieszk. m. 1 
Kruczkowski m. 2 
Skrzekowski m. 3 
TafliilSki ffi. 4 
Pawlak m. 5 
Gadziemski m. 6 
32 (19) ,JankI' wl. d. m. t 
Sadka III. 2 
Kiełpikowska m. 3 
Siemipniecka m. 4- 
Sadka m. 5 
Dembicka m. 6 
33 (95j95a) Grabowski wł. d. 
m.l 
Polowczyk m. 2 
Bettin m. 3 
Doberschiitz m. 4 
Kucharska m. 5 
34-36 (30i21)Wolffwł.d.m. 1 
'''olff m. 2 
Sroka m. 3 
35 (9
) Frank wł. d. m. 1 
Niezamieszk. m. 2 
Thieme m. 3 
37 (93) Maass wl. d. m. 1 
38 (23) Tobolski wł. d. m. t 
:-r;ipzami('szk. lD. 2 
TyliJiska m. 3 
Dziurla lD. 4 
Izbaner m. 5 
Gołd 
'J} :m. 6 
39 (92) Kamm wł. d. m. 2 
OIeszVIi.ski m. 1 
Czechowski m. 3 
Kulaszewska m. 4 
40 (24) Dąbrowski wł. domu 
m.l 
Niezamieszk. m. 2 
Polc m. 3 

iezamieszk. m. 6, 
Zieliński m. 5. 
Mieloch m. 6 
Durdanowski m. 7 
41 (9l) iliie7abudowane 


42 (2;;) Stefan "I. d. m. 1 
Niezamieszk. m. 2 
Marczak m. 3 
Smoliński m. 4 
RO£'hmann m. 5 
Bogdański m. 6 
ZyIis m. 7 
Mazurhiewicz m. 8 
43 (90) Niezabudowane 
44 (25a) Seebafer wł. d. m. t 
Górecki m. 2 
45 (89) Krause wł. d. 
Preiss m. t 
Pamin m. 2 
Szymczak m. 3 
Landt m. 4 
iliiezamieszkane m. 5 
Wiecki m. 6 
Dolny m. 7 
Zdano'\\ski m. 8 
Sz('zepański m. 9 
Goliński m. 10 
:i'\iezamieszk. m. 11 
Haremza m 12 
Konatkowski m. 13 
Wojciechowski m.14 
Wika m. 15 
46 (26) Błażejczak wl. d.m.l 
Lubomski m. 2 
Krzvlaniak m. 
Grąbczp'\\ski m. 
47 (81!) Kończak wł. d. n. m. 
Hajdukil!wicz m. 1 
Płotnicki m. 2 
Gołębie\\ski m. 3 
Przenio
ło m. 4 
Steinborn m. 5 
:'IIiezamieszk. m. 6 
Pawlak m. 7 
Strauchmann m. 8 b 
Hprgandy m. 9 
Grześkowiak m. tO 
Faleńczyk m. t t 
Walczak m. 12 
48 (27/28)Dt. Frauenverein 
wl. d. 
Schwarz m. t 
49 (87) id. Ks. Skorupki 47 
50 (30) S('harmach wl.d.m.l 
5t (86) Kostuj wł. d. m. t 
Filek m. 2 
Ł).bek m. 3 
Radzicki m. 4 
V;erfass m. 5 
Wiatrowski m. 6 
Graczyk m. 7 
Witkov.ski m. 8 
52 (31) :-r;iezabudowane 
53 (86a) pnuwska wł. d. m. t 
5-'i (32) Kieper wl. d. m. 9 
GU<'7a m. 2 
Kwiatkowski m. 3 
Bubrt m. 3a 
;\feg
er m. 4 
Pilarski m. 5 
Knopf m. 6 
Gucza m. 7 
Gnonek m. 8 
Hoffmann m. 10 
Schulz m. t 1 
Albre('ht ffi. 12 
55 (85) Rux ""ł. d. 
Fenske m. 1 
Liesak m. 2 
.')6 (33) Thurau wł. d. 
Nowak m. 2 
Sadka m, :-1 
Koła m. 4 
57 (84) Czarnecki wł. d. m. 1 
Pa'\\likowski m. 2 
Hoffmann m. 3 
Lisewski m. 4 
Kaak m. 5 
G.irski m. 1) 
58 (34) Jurkowski wl. d. m.t 
59 (83) id. Ks. Skorupki 57 
60 (35) Roszak wł. d. m. 1 
61 (82) OJeszyńska wł. d. 
m.2 
Pawlak m. t 
Gąsiorek m. 3 
Michalski m. 4 


Rogalski m. j 
Górniak m. 6 
Słomiński ID. 7 
Czerwińska m. 8 
Galubiński m. 9 
Gacki m. 10 
Gollnik m. 11 
62 (36) Banaszak wł. d. n. m. 
Chujnacki m. 1 
K1ett m. 2 
Gockowiak m. 3 
Fie
el m. 4 
Pahwoda m. 5 
Brzeziński m. 6 
Biernat m. 7 
Kolasiński m. fi 
Kuffel m. 9 
63 Ogród 
64 (37) Bibrowkz wł. d. m. t 
Przeniosło m. i 
Kubacki m. 3 
Woźniak m. 4 
Cieślicki m. 5 
Zieliński m. 6 
65 (80/81) Kriese wł. d. m. 1 

adolny m. i 
Kriese m. J 
66 (38) ],;iezabudowane 
67 (78j79) Kaczmarek wł. d. 
m.l 
Kolas m. 2 
Kleineder m. 3 
68-69 - Niezabudowane 
70 (40) Bogdański wl. d. m. 5 
Stefański m. 1 
Kozak m. :2 
Nowak m. 3 
Gapiński m. 4 
71 (77) Gleske wl. d. m. 4 
Kalaczvński m. 1 
Sekuła' m. 2 
Kalaczyński m. 3 
72-74 - Niezabudowane 
75 (76) Runowicz wł. d. m. 1 
Wysocki m. 2 
Kimiński m. 3 
Pierhocki m. .&. 
73 (6,1 {44) l'iiezabudowane 
77 (75) Hejman wł. d. m. 1 
Kurzawa m. 2 
Kaszak m. 3 
Paprocki m. 4 
78-79 - Niezabudowan.a 
80 (45) Murawski wł. d. n.... 
Kaczmarek m. 1 
Kowalski m. 2 
Kriiger m. 3 
Lisewska m. 4 

Iali('ki m. 5 
81 (54) Nieza.budowane 
82 (400) l\furav.ski wł. dumu 
n. m. 
Fojucik m. t 
Wojci!'ehowski m. 2 
Budnik m. 3 
Paluch m. 4 
Sta('h m. 5 
83 (74) Howe wł. d. m. 2 
Le\\andow!'ki m. 
Piątkowski m. 3 
Skonieczny m. 4 
84-45 - :<;iezabudowane 
86 (46) Murawski wł. d. Dl. 1 
87 (73) Gierszewski wł. d. 
m.l 
Kędziorski m. 2 
88-89 (71/2) Niezabudowane 
90 (47) Cyli('howska wł d. 
m.l 
Piotrowski m. 2 
91 -94 (22) fl;iezabudowane 
95 (70) Datsch wł. d. n. lU. 
Czajko,,"ska m. 1 
Wolski m. 2 
Majewski 
Wołodin m. J 
96 (48) Bibrowicz wł.d.n.m. 
S('hriidl'r m. 1 
97 (69) ],;iezabudowanf' 
!l8 (49) Strzyżewska wl. d. 
m. 1 
Sosiński m. 2
		

/adresy_193300136_0001.djvu

			4tJ 


Ks. Skorupki - Kujawska 


99 (68) Woiniak wl. d. m. 
Górska m. 2 
Kosicki m. 3 
Kryszak m. 4 
Gordon m. 5 
I:Irz}'cki ID. 6 

iezamieszk. m. 7 
Szcz}-glowski m. 8 
Pawlicki m. 9 
100-tOt tli;),67) Niezabudow. 
102 (50) ,llHazga wł. d. n. m. 
piekarski m. l 
103-t06 Niczabudowane 
107-107a (63{64-) Jedrysikwł.d. 
m. t 

tarach m. 2 
Gauza m. 3 
:-':iezamicszk. m. 4 
Bogaczyk m. 5 
Piotro\\ski m. B 
108-t 10 i'oiie.r;abudowane 
HI (62) Dev wł. d. 
Ertner m. I 
Sygnerski m. 2 
Banaszkiewicz m. 3 
D1Ibrowski m 4 
I\lurawski m. 5 
U:2 Xiezabudowane 
tł3 (6t) Rl'inhold wł. d. m. t 
Gurski m. 2 
114-1:20 (58-60) Niezabudow. 
t21 (57) Jarnuczak wł. d. m. 1 
t22 - :'\iezabudowane 
t:23 (56) Legień ""ł. d. 
Szczepański m. I 
Gralewski m. 2 
Szwert m. ił 
i'Oiezamieszk. m. 4 
t24 Niezabudowane 
t23 (55) GumolI wł. d. m. 1 
Gomoll m. 2 
t26 Niczabudowane 
127 (53) Budq'ś wł. d. m. t 
Bogusławski m. 2 
Cięciura m. 3 
128-t30 (52) Niezablldowane 
I:U (51) Polak wł. d. m. 1 
Polak m. 2 
Hendig m. 3 
Okonkowska m. 4 


Kujawska. 
(2) Andl'ras wł. d. m. 4 
Potarzvńska m. I 
lirosenick m. :2 
Eggl'rL m. 3 
:? (t27) Ks. 
pycbalski Cz. 
wI. d. n. m. 
I aaziński m. 1 
Ki)ichowski m. 2 
Walkowiak m. 3 
Szablewski m. 4 
Spaluny m. ,4 
wołoszyn m. 5 
Stellbaum m. 6 
Hadziejski ID. 7 
Szorcz m. 8 
Rogoziński m. 9 
:\tura wski m. 10 
Anderson m. t t 
Gondek m. t2 . 
3 (3) Niezabm10wane 
.\ (126) Zakrzewska wł. d. 
D. In. 
"ulbek m. t 
Kłóska m. 2 
l<'alski m. 3 
Białkowski m. 4 
j (6.) Schubert wł. d. m. ł 
Rybka m. 2 
nvdlewski m. 3 
WItkowska m. 4 
Krause m. 5 
8 (4) Koronka wł. d. n. m. 
Budnik m. t 
Gcnsler m. 2 
7 (5-6) Kipf wl. d. m. I 
!I-H (7-8) LOI:3 wł. d. m. 1 
Wodtke m. 2 
tO (t23) Dąbrow
ki wł. d. 
m.2a 


Tuszvński m. t 
Szawłowska m. 2 
l,ipinska m. 3 
liło\\czl'\\ski m. 4 
Sz)'mański m. ;) 
ROl'perL m. 6 
Fróhlkb m. 7 
Polak m. 8 
Rad7iński m. 9 

ier m. 10 
Ostrowicka ID. 1 t 
Graf m. t:2 
Schramm Dl. t3 
Rux m. t4 
Wszołek m. t5 
Karczewslti m. t6 
Gipp m. t7 
Kowałewska m. tR 
11 (8) id. Kujawska 9 
t2 Niezabudoy.ane 
t3 (9) Jakob wl. d. m. t 
Grtining m. 2 
Busse m. :ł 
Hannl'mann m. 4 
t4 (122) Sokołowska wł. d. 
n. m. 
Frydrycho\\icz m. 1 
Krzl'mkowski m. 2 
13 (lO) Lewandowski wl. d. 
m. t 
Balcerek m. :2 
D}'Cfcld ID. 3 
Koczorowski m. .\ 
16 (122b) Krzemkowska "ł. d. 
n. m. 
:\iezamieszk. m. t 
Drost m. 2 
Karwacki m. 3 
Krul'zvński m. 4 
nomió'ski m. 5 
17 (H) Rafalski wl. d. n. m. 
Gurzvóski m. t 
Lipióski m. 2 
. Niezamieszk. m. 3 
Szwarckopf m. 4 
pietsch m. 5 
Tabasz m. B 
18 (22a) Brzyska wł. d. m. 2 
Blaszczyk m. t 
t!J (t2) Halagiera wł. d. m. t 
Harkosz m. 2 
Szews m. 3 
Lipiński m. 4 
Rybicka m. 5 
Brzezińska m. 6 
20 (122c) Sokołowski wł. d. 
Bednarek m. t 
Jasicniecka m, 2 
Szkopl'k m. 2a 
Nogalski m. 3 
Simmich m. 4- 
Zbilski m. 5 
Wieszczl'czyJ1ski m.B 
Drzymała m. 7 
21 (13) Ikiert wi. d. n. m. 
Stodolski m. t 
Pankau m. 2 
"'rzyszczyński m. 3 
Gorzelany m. 4 
JaulW m. 5 
Busse m. 6 
22 (121) Siwiec wł. d. n. m. 
Andziewicz m. t 
.Jagiełło m. 2 
Oficz m. 3 
Augustowski m. 4 
KaJna m. 5 
Klimik m. 6 
T
lkowski m. 7 
23 (t3a) Iklert wl. d. n. m. 
Leitner m. t 
Patzke m. 2 
Ekert m. 3 
""ierzchucki m. 4 
.\'iewiecka m. 5 
24 (t20) Widerkiewicz wI. d. 
n. m. 
Dudziak m. I 
Eckcrt m. 2 
Grzeczkowska m. 3 
25 (t4) Ikiert wl. d. n. m. 
Majewska m. 1 


Priefer m. 2 
Lipski m. 3 
I(ałamaja m. 4 
Klawczvński m. 5 
Knittl'r' m. 6 
Ua
ni,'wski m. 7 
Pril'we m. 8 
lłl'h"ald m. \} 
Jastrzebski m. 10 
Talarsld m. t t 
Lubański m. 12 
Czajkowski m. 13 
Rurchardt m. t4 
Kroll m. 15 
26 (t 19) Lubańska wł. d. m.I 
Żuralski m. 2 
27 (t5) lkicrt wł. d. ID. t 
Bielasz m. 2 
Ziołkowski ID. 3 
Cieś\icki m. 4 
Majewski m. 5 
28 (tł8) Wendt wł. d. m. 5 
Karabasz m. t 
Senderowicz m. 2 
Kuczyński m. 3 
Kuligowski m. 4 
29 (t53) Ikiert wl. d. n. m. 
Szczukowski m. t 
Janusz m. 2 
Janz m. 3 
Kędzierski m. 4 
Casper m. 5 
Juraszek m. 6 
Krnczvński m. 7 
Matmik m. 8 
Mikołajewski m. 9 
Szwarc m. tO 
Wodko"ska m. 11 
30 l" 7) \\ endt wl. d. 
Olsz)TIlski m. t 
Dalski m. 2 
"esołowski m. 3 
Lusiak m. 4 
Słomkowski m. 5 
Cieślak m. 6 
Schwankl' m. 7 
3t (16) h.laużyńska wł. d. 
n. m. 
Stoeck m. t 
Szmldt m. 2 
Figatclska Il!' 3 
Vlindykowskl m. 4' 
Rosiński m. 5 
r;zapczyk m. 6 
Gąsowslti m. 7 
32 (H6) Prupper wł. d. n. m. 
Lewi m. t 
Kłoniecki m. 2 
Leyser m. 3 
Cacha m. 4 
Schmidt m. 5 
33 (t 7) Bordanowicz wł. d. 
n. m. 
Zdrojowski m. l 
G
stwa m. 2 
Kempka m. 3 
Bcczyński m. 4 
Waliszewski Dl. !1 
Glapa m. 6 
Bil'la m. 7 
Sadowski m. 8 
Zi<\łkowski m. 9 
Tarkowski m. tO 
Ciemński m. 1 t 
Chmarzyński m. 12 
34 (tł5) Leyzer wl. d. n. m. 
Repka m. t 
Piekut m. 2 
35 (t8) Okzak wl. d. n. m. 
Dn bowska m. t 
Wichl'rt m. 2 
Stankiewicz m. 3 
Lewandowski m. 4 
Fl'rldek m. ;; 
.\'iwińska m. 6 

hTCk m. 7 
:'IIiezamil'szk. m. 8 
Frasz m. 9 
Fejzl'r m. 10 
Gałązka m. I t 
K
dzierski m. t2 
I{rygier m. f3 


'\Vitucka m. 14 
Witucki m. 15 
Januszewski m. t.3 
I'robe m. t 7 
Kłoso\\ski m. 18 
l'rl'uss m. t9 
36 (t t4)!\tag. m. B}'dg. wł.Ed. 
Wodecka m. t 
Brzyski m. i 
Ziemnik m. ::I 
KOl'pke m. 4 
Frelikowski m. 5 
Paliwoda m. \j 
"oźniakowski m. 7 
Lewandowski m. 8 
37 (t 9) Dąbrowska wł. d. 
m. t 
Nil'zamieszk. m. :2 
Urbańska m. 3 
Skwerps m. 4 
Buliński m. j 
38 (t 13 Opałka wl. d. m. I 
39 .(20) Bordanowicz wl. d 
m.l 
Nowicki m. 2 
Bida wska m. ::I 
40 (łt2) Kropidlo,",,,ka wł. d. 
m. 3 
Śmigiel m. t 
Staniek m. 
 
Kropidłowski m. 3 
li link.owski m. 4 
Witczak m. 5 
)tantaj m. 6 
I..amiński m. 7 
:'iiezamieszk. m. 8 
J\.leist m. 9 
Budziński m. 10 
41 (21) «.nozowski wł. d. 
m.2 
Stachowicz m. I 
Rirhter m. 3 
42 (tlł) Hutkowska \\1. d. 
n. In, 
Ijor
lik m. 
HafLkowski m. :2 
Chaba Hcrsz m. 3 
Lewandowski m. 4 
Chaba Ch. m. 5 
43 (22) Stefaniak wl. d.n.Ul. 
Zmura m. I 
Hoszcinalski m. 2 
)lackuwski m. :ł 
Sulkowska m. 4 
Wolter m. 5 
;'I/il'zamieszk. m. 6 
Laskowski m. 7 
44 (t tO) HOl'nke wł. d. m. 
l'asiński m. 2 
Słujewski m. 3 
Koóczewski m. 4 
Straszey.ski m. 5 
Lakomska m. 6 
Głogowska m. 7 
\lazur m. 8 
Plotkowski m. 9 
Machnik m. 10 
2yłko"ski m. 1 I 
Budek m. 12 
Gljrny m. t3 
Grobvś m. t4 
Rączii:owiak m. tj 
Godlewski 

 (23) Pałka wł. d. m. . 
WiJanowicz m. t 
Ryczek m. 2 
Rohakuwski m. 3. 
:'Iiiezamieszk. m. 5 
Cbełminiak m. 6 
Twarog m. 7 
Borowczak m. 8 
Leszcz m. 9 
46 Niezabudowane 
47 (24) Manl'rowska wl. d. 
m.5 
Poraziński m. I 
GOllmlski m. 2 
Komowska m. ::I 
Fialkowski m. . 
Dobrowolski m. 6 
Scheibler m. 7 
Piechocki m. 8
		

/adresy_193300137_0001.djvu

			Kujawska 


47 


Runowski m. 9 
Fogel m. tO 
48 (109) NiezabudowaDł' 

9 (25) Łukasiak wł. d. m. t 
Mikulski m. 2 
Wypijewski m. 3 
Berg ID. 4 
Hajduk m. 5 
Rydelski m. 6 
Wicbrowski m. 7 
Olszewski m. 8 
Tucholski m. 9 
IOarkowski m. 10 
i'>iezamieszk. m II 
su (108) Stawicki wł. d. m. t 
Groth m. 2 
Beuller m. 3.t 
Jaszczerski m. Ił 
"t (
6) Pacych wł. d. n. m. 
CieszYliski m. t 
Kowalska m. 2 
l"rbański m. 3 
Bełzerowska m. 4 
:\Ioczyński m. 5 
Strzelczyk m. 6 
Stefańska m. 7 
Dudkiewicz m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
Wojciechowski m.lO 
52 (107) Jedrzejewski wł. d. 
n. m. 
Kaptur m. I 
Dudar m. 2 
Kram'l' m. 3 
Szcz)'pior m. 4 
Szumski m. 5 
Szopiński m. 6 
Kuligowski m. 7 
WOźniakowski m. 8 
"3 (27) Węglarski wł. d. m.1 
Kurczvński m. 2 
;\' iezabu dowanc 
,,5 (28) II-Iarquardt wł. d. m.1 
Bogusłav.ski m. 2 
Woźny m. 3 
Goebl'l m. 4 
SzmeJtpr m. 5 
56 (106) Polek K. wi. d. Dl. 2 
Jabłoński m. I 
Kujawski m. 3 
Muzalewski m. 4 
Polek A. m. 5 
Niezamieszk. m. 6 
Raniszewski m. 7 
J7 (21:1) Zvbertowicz wł. d. 
ni. t 
Węd7ikowski m. 2 
Xiezamieszk. m. 3 
Sułtysiak m. 4 
Woliński m. 5 
Krause m. 6 
Nowak m, 7 
j8 (105) Giezek wł. d. m. 
'\łaradziński m. 2 
Golińska m. 3 
Fechner m. 4 
Lewański m. 5 
Kawicki m. 6 
Kamiński m. 7 
Krzywdzińska m. I! 
J'\iurkiewicz m. 9 
59 (30) Timm wł. d. m. t 
Borkowski m. 2 
60 (104) Z,"iger wł. d. n. m. 
Wilkowski ID. t 
Langkau m. 2 
Nowak m. 3 
Szulz m. 4 
SZ'Czygieł m. j 
,\Iatcja m. 6 
Filipiak m. 7 
Wieczorkowski m. 8 
Pipowski m. 9 
6t (3t) nosiński wi. d. m. 2 

tadejczak m. 3 
-"'iezamieszk. m. 4. 
Kamiński m. 5 
Lewandowska m. fi 
I.ejek m. 7 
Żelazny m. 8 
6:t (tO
i) liiziński wl. d. m. 0\ 


54 


. 


Wierzchosławski m.t 
Schulz m. 2 
Wierzchosławski m.3 
Kieszkowski m. .) 
Konwalski m. 6 
Trzciński m. 7 
Światowy m. 8 
Hobakowski m. 9 
Biec ki m. 10 
Kęsik m. fi 
Lewandowska Dl. t2 
Fota m. t3 
Lewandowski m. t4 
63 (32) Wojnero.....icz wi. d. 
n. m. 
Wosiński m. 1 
}Iross m. 2 
l'otratzki m. 3 
Pawliko\,ska m. 4 
Kuraszkiewicz m. 5 
Prz}bysz m. 6 
64 (102) l'ampllln wł. domu 
n. m. 
Konig m. t 
Zieliński m. 2 
Grzegorowski m. 3 
65 (33) Enskajt wi. d. m. t 
Sibora m. 2 
Lisiecka:t,m. 3 
66 (10t) Kazigrotowski wł. d. 
n. m. 
Amborski m. 1 
Kowalski m. 2 
Lewandowska m. 3 
Gaedtke m. 4 
Frasz m. 5 
67 (34) Ciźewski wł. d. m. t 
68 (100) Marzol .....i. d. m. 8 
Bu('hsler m. t 
:\Iateja m. 2 
I.uczak m. 3 
Zieliński m. 4 
Luczak Dl. 5 
Trojanowirz m. 6 
'Warsztat m. 7 
Wierzchowski m. 9 
Wierzchowski m. tO 
Kaczmarek m. t t 
;\'owaczyk m. t2 
69 (35) Krusz)'Ilska wł. d. 
m. t 
70 (99) Leński wł. d. m. t 
Prywiński m. 2 
Malak m. ;i 
Bamke m. 4 
Klajhor m. ;) 
Strzykała m. 6 
Strumpf m. 7 
Bomholewski m. 8 
Proszkiewicz I\t.m. 9 
Jaro('ka m. 10 
Proszkiewicz F. m... I 
Siuchniński m. t2 
Kistowski m. t3 
7t ;\;iezabudowane 
72 (98) Kukuk wI. d. m. 
Hoffmann m. 2 
Zaremska m. 3 
Mróz m: 4 
Cemel m. ;) 
Jasiński m. I) 
Krywaiski m. 7 
Wałdyn m. 8 
Urbaniak m. 9 
Pawliko.....ski m. 10 
73 (36) Preuss \'\ł. d. n. m. 
Braun m. I 
74 (97) Frey \'\ł. d. m. t 
Górski m. 2 
11arvnowski m. 3 
Sucliomski m. 4 
Antoniewicz m. 5 
Woźniak m. 6 
Brzl'ziński m. 7 
BłaszkiewicŁ m. 8 
Mazurek m. 9 
75 (37) nosiński v. i. d. m. t 
Gansv.indt ID. 2 
Pijarowski m. 3 
.Jóźwiak m. 7. 
Kotyński m. 8 


Bochiński m. 9 
Pazderski ID. 10 
76 (96) Kozakie",icz wł d. 
m.3 
Górski m. t 
Cbojnacki m. 
 
Kuniarski m. 4 
Krzemkowski m. 5 
Michniacki m. 6 
77 (38) Stachnik wi. d. n. m. 
Szroeder m. t 
Kichstaedt m. 2 
nogoziecki m. 3 
Wojciechowski m. 4 
Wi
niewski m. 
 
Koszucka m. 6 
78 (95) Wilk wł. d. m. 3 
Pieczvński m. I 
i'iiezainieszk. ID. 2 
79 (39) stachnik wł. d. ID. 4 
Lewandowski m. l 
Groszewski m. 2 
Kalinowski ID. 3 
80 (94) Gralak wł. d. n. m. 
Skotarek m. 1 
KOeli m. 2 
Kasprzak m. 3 
:-iowak ID. Ił 
Bosiak m. 5 
Kriiger ID. 6 
Bogucka m. 7 
Gołębiewski m. II 
Oepka m. 9 
Cil'sielski m. 10 
Dufka m. łt 
h.ędzil'rsh m. t2 
Ruciiiska m. t3 
Lewandowski m. tlł 
8t (40) Sta('hnik B. \\'.. d. 
m. t 
Stachnik F. m. 2 
82 (93) Zamorowski J. wł. d. 
m. t 
Burv m. 2 
Zamorowski Fr. m. 3 
I	
			

/adresy_193300138_0001.djvu

			48 


t09 (50a) l'Iiezabudowane 
t tO (8t) Kruszyński wł. d. 
m. t 
Ht (5t) Zakrzey.ska wł. d. 
m. t 
Grzegorowski m. 2 
Sztolf m. 3 
t t 3 (52) Dobrzański, wł. d. 
m. t 
Kołacz m. 2 
Jaskólski m. 3 
t t4 (80) G,untzel y.1. d. n. m. 
Steinke m. t 
Danielski m. 2 
'" itkowski m. 3 
Liberda m. 4 
Konwiński m. 5 
Książkiewicz m. 6 
Jaszczerski m. 7 
Ogdowski m. 8 
(
rzegorzewska m. 9 
Storzewski m. tO 
Dulski m. H 
Kruk m. t2 
Brajcka m. t3 
Tafelski m. t4 
tł5 Niezabudowane 
-łł6 (78) V,alczak wł. d. m. 3 
J
draś m. t 
Darnowski m. 2 
Okońska m. 4 
Skrzypiński m. 5 
Iciak m. 6 
Szmelter m. 7 
Śmigiel m. 8 
1t7 (53) Zakl. Św. Ducha 
118 (77) Minikowska wł. d. 
m. t 
Smolarek m. 2 
Gmiński m. 3 
Helak m. 4 
Domżała m. 5 
Rutkoy.ski m. 6 
BoeIter m. 7 
it9 (54) id. Kujawska H7 
t20 - Niezabudowane 
121 (55) id. Kujawska ił7 
t22/t26 - Niezabudowane 
t23/t27 - Niezabudowane 
t28 (75a) Nowak wl. d. n. m. 
Musielak m. t 
Antkowiak m. 2 
Przybylski m. 3 
Bystry m. 4 
Morzywołek m. 5 
Krzyżanowski m. 6 
"yżgowski m. 7 
Kornowski m. 8 
Biliński m. 9 
129 
iezabudowane 
130 (75) Pipowski wł. d. m. t 
Mroczkowski m. 2 
Pipowski m. 3 
Rutkowski m. 4 
Kuraszkiewicz m. 5 
}JieIcarz m. 6 
H:Iawohn m. 7 
t31/t33 - Niezabudowane 
t32 - Niezabudowane 
t34 (74) Tbrams wł. d. m. t 
t35 - Niezabudowane 
t36 (73) Mikulski wł. d. m. t 
t37-t38 - Niezabudowane 
t39 (60) Bogusławska wl. d. 
n. m. 
Wożniak Sz. m. t 
Wożniak Fr. m. 2 
Matusik m. 3 
Walkowiak m. 4 
140 (72) Hildebrandt wl. d. 
m. t 
Zaremha m. 2 
Ut (61) Godzisz wł. d. m. t 
Sowa m. 2 
142/t43 - Niezabudowane 
144 (71) Buchaniec wł. .domu 
m.l 
Dembiński m. 2 
Jaszczak m. 3 
145 (62) Grieschau wł. d.n.m. 
Andrzejewski m. t 
146/147 - Niczabudowane 


Kujawska - Leszczyr?skiego 


t48 (70) ,,"olff wI. d. m. 1 
Kierstein m. 2 
Hahs m. 3 
Kruger m. 4 
Tyliński m. 5 
Mohr m. 6 
149-t56 - Niezabudowane 
157 - Rakarnia 
t58/159 - :\'il'zabudowane 


Ku Młynom. 
Niezabudowana. 


Ku Wiatrakom. 
t-t8 - Nipzabudoy.anc 
t9 (1) Ba
niewski m. t 
(2) Obecnie Ruska 63 


Kwiatowa. 
t (t) Pohl wł. d. n. m. 
Drzewiecki m. t 
Najdrowski m. 2 
Drzymała m. 3 
Piskorski m. 4 
2 (14) Sumsa1ski wl.d. m. 1 
Delik m. 2 
Sobkowiak m. 3 
Sledzianowski m. 6, 
Borkiewicz m. 5 
Ziólkiewicz m. 6 
Krzyżaniak m. 7 
Zieliński m. 8 
Griese m. 9 
3 (ta) Kabat wł. d. m. 3 
Rakowska m. ł 
Buchwald m. 2 
Zwoliński m. 6, 
Lewin m. 5 
Gapiński m. 6 
Gabryel m. 7 
Kitowski m. 8 
Kaczmarek m. 9 
Smul m. 10 
Jezierny m. t 1 
4 (t2/13) Firma "Zap", wł.d. 
Su drawski m. 1 
5 (2) Zerolł wł. d. m. 1 
Kuhnert m. 2 
Klofcz}..ń.ski m. 3 
Cyrulik m. 4 
Bełkowska m. 5 
6 (t t) Stepczyński wł. d. 
n. m. 
Linhardt m. t 
Wimmer m. 
( 
Wawrzyńska m. 3 
Cymmer m. 4 
Drzazgowski m. 4 
7 (3) IOann wł. d. m. 2 
Lange m. 1 
Sobkowiak m. 3 
Berek m. 4 
Jabke m. 5 
Dorzych m. 6 
I'rzegiętka m. 7 
Kukucki m. 8 
Łassa m. 9 
Soszyński m. tO 
Klarkowski m. tł 
SchuIe m. 12 
8 (tO) Czerwiński wł.d.n.m. 
Kołacki m. t 
Larosiek m. 2 
Brojewski m. 3 
Łu ka wski m. 4 
RóżaIski m. 5 
Zawodny m. 6 
9 (4) Urbanowski wI. d, 
m.2-3 
Loch m. 1 
Gierka m. 4 
Patka m. 5 
Szulc m. 6 
Jakubowska m. 7 
Siekiera m. 8 
Banaś m. 9 


Kowalewski m. 10 
Gili m. H 
Pianowski m. t2 
tO (9) :ł;,'Wiolek wl. d. n. m. 
U"Iejnik m. t 
Najderska m. 2 
Niezamipszk. m. 3 
Kielczewska m. 4 
Pietzonka m. 5 
Schulz m. 6 
Pawłowski m. 7 
t t-t3 - Niezabudowane 
t2 (8) id. Sienkiewicza t3 
14-t6 - Nie istnieje 
15 (7) }i'udzińska wł.d.m.2 
Pokrop m. t 
Fudziński m. 4 
Ks. Szulc ID. 3 
Walia m. 5 
:ł;urawski m. 6 
Hujduk m. 7 
Hojnacka m. 8 
Grubich m. 9 
Maluszvński m. 10 
t7 (7a) Wawro
ski wł. d. 
n. m. 
Kaczmarski m. t 
Niezamieszk. m. 2 
Tuleja m. 3 
Der
gowski m. .\ 
Piotrowski m. 5 
Pndlik m. 6 
Pierdzioch m. 7 
Czopo.....-ska m. 8 
Drzewiecki m. 9 
Meyer m. 10 
Klarkowski m. 1 t 


Langiewicza. 
1 (Unji Lubelskiej 8) Mag.m 
Bydg. wł. d. 
Tutlewski m. t 
2 - Nie istnieje 
3 (9-H) Habermann ",ł. d. 
u. m. 
Barabas m. t 
. Nie istnieje 
5 (9.H) Habermann wl. d. 
n. m. 
!\Iarcinia km. t 
Czarnowski m. 2 
M
żydlo m. 3 
Grobus m. 4 
Jankowski 
Nowak m, 5 
Gus m. 6 
Jefinow m. 7 
Seński m. 8 
Kempiński m. 9 
Tomaszewski m. tO 
Sitek m. H 
Moldenhauer m. t2 
Dorsz m. 13 
Popowicz m. 14 
Powideł m. 15 
Skrzypczak m. 16 


Lelewela. iezabudowana. 


Lenartowicza. 


1-2 - Niezabudowane 
3 - Pieczka wł. d. m. t 
Płaczek m. 2 
4 Niezabudowane 
5 (74) PoIcyn wł. d. m. t 
6 (20) Orcholski wł. d. m.l 
Kwiatkowska m. 2 
Folborski m. 3 
7 (73) Niezabudowane 
8 (21) Gozdecka wł.d.m. t 
Baranowski m. 2 
9 (72) Nelkowska wł. d. 
n. m. 
Różek m. 1 
Kubicki m. 2 
10 (22) Krost wł. d. m. 1 


Krust m. 2 
Kumm m. 3 
11 (71) Szulc wł. d. m. t 
t2 (23) Grzesiak wł. d. m. t 
Górecki m. 2 
t3 (70) Dzięgielski wl.d.n.III. 
Hoffmann m. t 
14 (24) Janowski wł. d. m. 1 
t5 (69) Niewiem wł. d. m. t 
16 (25) Małek wł. d. m. t 
Janik m. 2 
Piaskowska m. 3 
t 7 (68) Schinkowska wł. d. 
m. t 
t8 (28) Scheier wl. d. n. III. 
Urbański m. t 
Baranowski m. 2 
19-25 - Niezabudowane 
26 - Kilichowski wł. d. 
m. t 
27-33 - Niezabudowane 
34 - Burnicki wł. d. m. t 
35 - Niezabudowane 
36 - Pieniążek wł. d. m. t 
37-39 - Nil'zabudowane 
40 - Ekert wł. d. m. t 


Leszczyna. 
1-4 (1-82) Niezabudowane 
5 (83) 'fhunt m. t 
6 - Niezabudowane 
7 (84) Słomiński m. t-2 
8 - Niezabudowanp 
9 (85) Zdunek wł. d. n. m. r 
Przybyła m. t 
.r 
Rosenke m. 2 
10 Niezabudowane 
tt (86) Szudrowicz wl. d.m.t 
Bąkowski m. 2 
t2 Niezabudowane 
13 (87) Wrzeszcz wł. d. m. t 
14-t6 - Niezabudowane 
t 7 (89) Łozińska wł. d. n. m. 
Gomolińska m. t 
18 - Niezabudowane 
t 9 (90) Palczyński wł. d. 
m.l 
20 - Niezabudowane 
21 (9t) Kostkowski wł. d. 
m. t 
I{ądziela m. 2 


Leszczyńslde
o. 
l - Nie istnieje 
2 (108) Cendrowski y.1. II. 
m. t 
Piechowicz m. 2 
Urbaniak m. 3 
Wendler m. 5 
3 (2) Bluhm wł. d. m, t 
Knorr m. 2 
Wgniewski m. 3 
Gili m. I, 
Jamroży m. 5 
Krajczewska m. ., 
4 Nie istnieje 
5 (3) Armata wł. d. Dł. 4 
Cuske m. 1 
Nejmann m. 2 
Klocek m. 3 
Prabucki m. 5 
Chmarzyński m. 6 
Chmielewski m. 7 
Żabińska m. 8 
Kola m. 9 
G Niezabudowane 
7 (4) Nowak wł. d. m. ! 
Krakowiak m. t 
Strzelecki m. 3 
Wojnowski m. 
 
Lachut m. 5 
8 Tomaszewski wl. d. 
m.2 
9 (5) Elikowski wł. d.n.Ri. 
Białkowski m. t 
Sliwiński J. m. 2 
Sliwiński K. m. 
 
10 Nie istnieje
		

/adresy_193300139_0001.djvu

			Leszczyńskiego - Leśna 


49 


11 (6) Rosenthal wl. d. m. t 
Donarski m. 2 
Grabiec m. 3 
:l;ernikow m. 6, 
t
 (t03) Tarsa wł. d. m. t 
Kwiatkowski m. 2 
Dończewski m. 3 
t 3 (7) Rosenthal wł. d. m. 4 
Drzewiecki m. t 
Sliwiński m. 2 
Wegner m. 3 
Orłowski m. 5 
Gordon m. 6 
f4 (1&2) Mruk wł. d. 
Otto m. f 
Sass m. 2 
Kr6likowski m. 3 
Imbiorowski m. 4 
Imbiorowski m. 5 
ł..azarski m.' 6 
Dejna m. 7 
Gorna m. 8 
Nowak m. 9 
Reszkowski m. to 
Heckert m. H 
Belkowska m. f2 
Laskowski m. f3 
Lewando\'oski m. t6, 
f 5 (8) Kaldowski wł. d. 
Piechocki m. f 
Goliński m. 2 
Kusz m. 3 

alewalski m. 4 
Kałczy'ński m. 5 

atyniak m. 6 
Nie iSI nieje 
Szu miński m. t 
Czerwiński m. 2 
Kowal m. 3 
Rożański m. 6, 
18 (iOO) Chojecki wl. d. n. m. 
Schoffer m. t 
Puchała m. 2 
Pa wlowski m. 4 
Schoffer m. 3.5 
Skrzypkowska m. 6 
Otremha m. 7 
Kubicka m. 8 
t 9.20 - Nie istnieją 
21 (10) ..łeliński T. wł. d. 
m. t 
Wojciechowski m. 2 
Wojciechowski m. :3 
Melinski M. 
S12 (9\J) Hpiss wł. d. m. 4 
Pawlowski m. t 
Pliquet m. 2 
Pu('alo\'oski m. 3 
Pczalski m. 5 
Aleja ID. 6 
Heleniak m. 7 
Lanks m. 8 
Gnipwkowski m. 9 
Lewandowski m. tO 
Gi1ł m. il 
Kowalski m. t2 
Gottel m. i3 
Plewinski m. 14 
23 (11) Kamiński \'ol. d.m. t 
Wierzbowski m. 2 
Tomaszewski m. 3 
Mukan m. 4 
H.,ince m. 5 
Karpiński m. 6 
ł..omski m. 7 
24 (98) Kowal wi. d. n. m. 
Duszvński m. t 
Suchane('ki m. 2 
Krajewski m. 3 
Nowak m. 4 
Kumiński m. 5 
Sadka m. 6 
25 (12) Pałubirkiwł.d.m.2 
.Jankowski m. t 
Maahs m. 3 
Stryszczyk m. 4 
26 (97) Mali(' ka wł. d. n'. m. 
Wojdechowskim.t-3 
'W ieczurkowski m. 2 
Staszak m. .&. 
Borowicz m. 5 
Walkowiak m. 6 


16 
17 


Kanabaj m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Kilichowski m. 9 
Stolarski m. to 
27 (13) Pałuhiccy wł. d.n.m. 
Bogusławski m. i 
Kriiger m. 2 
SZ)'lDkowiak m. 3 
28 (96) Janowiak wl. d. m. t 
Sitarek m. 2 
Kuliberda m. 3 
Janowiak m. 4 
Janowiak m. 5 
Kryszak ID. 6 
Łazik 
29 (14) Jonas wl. d. m. t 
Hychlicki m. 2 
Gackowski 
Pawlewski m. 3 
Mikolajewski m. 4 
30 (95) Zabłocka - Gajdziń- 
ska n. m. 
Sikorski m. t 
Niezamieszk. m. 2 
Tucholska m. 3 
Adamski m. 6, 
Kasz
"ński m. 5 
\\'oźmacka m. 6 
Zieliński m. 7 
Panowicz m. 8 
Niezabudowane 
Kiełpiński wł. d. m. t 
Broniec m. t 
Kuhiak m. 2 
34 (t6) j'\;iezabudowane 
35 (t 7) Wlo('h wł. d. m. t 
Knasiński m. 2 
Gill m. 3 
Włoch m. 4 
36 (93) Piotrowski wł. d. 
n. m. 
Lu('zak m. 1 
Korek m. 2 
Guc7alski m. 3 
Smeja m. 4 
:'IIiezamieszk. m. 5 
Dukat m. 6 
Szumiński m. 7 
Slomska 
Kaczmaro\'oski m. 8 
Gołęhiewski m. 9 
Svnakie\\icz m. tO 
Pokrzywiński wł. d. 
m. t 
Smakuiski m. 2 
Kunkei wł. d. m. t 
Bukowski m. t 
39 (t Sa) Wojcieszak wł. d. 
m.1 
\Viniecka m. :i! 
40 - 
ipzaburlowane 
4t - ;\Iałek wł. d. m. t 
N'iezamieszk. :n. 2 
42.44 (89-00) Ewang. Gmina 
Kuśdel1l3 wł. d. 
Lassahn m. t 
Uavid m. 2 
w budowie 
Sta('howski wł. d. 
m.2 
GOłęhiewski m. t 
45 (t9) I{riewald \'ol. d. m. t 
Niezamieszk. m. 2 
Stachowska m. 3 
Wysocki m. 4 
Głomska m. 5 
46 Niezabudowane 
47-49 (20.2t) Mag. m. Bydg. 
Szkoła powszechna 
RO('howiak m. t 
48 - Niezabudo",ane 
50-52 - Niezabudowane 
53 (22a) Garczyński wł. d. 
m.2 
Bączyński m. t 
Dardzikowski m. 3 
54 N'iezabudowane 
55 (22) Wurm wł. d. m. t 
Nalazek m. 2 
56-60 - Niezabudowane 
6t (26) Szemłewski wł. d. 
m.1 


3t 
32 (94) 
33 


37 


38 


43 
4-3a 


. Lampka m. 2 
Mikołajczak m. 3 
Woj ewódzki m. 4 
62-64 - !\iezabudowane 
65 (28) Ramion wl. d. m. 1 
Stefański m. 2 
66-68 - Niezahudowane 
69 (29) Kujawska wl. d. m.2 
Berner m. t 
Salewski m. 2 
Kortas m. 3 
Kociszewski m. 4 
70-72 - Niezahudowane 
73 (30) :l;ukaszczyk wł. d. 
m. t 
74 I\'iezabudowane 
75 (31) Pauk wł. d. m. 6, 
Cbmarzyński m. t 
Bettin m. 2 
Maćkowiak m. 3 
Bettin wł. d. n. m. 
Łażewski m. t 
77-78 - Niezahudowane 
79 (32) Hartmann wl.d.m.t 
Stein m. 2 
80-82 - !\iezabudowane 
83 (33) Stiirmer wl. d. m. t 
Mazurek m. 2 
84 
iezahudowane 
85 (34) Igielski wl. d. m. t 
Bprestka m. 2 
Swierczyk 
Ryszewski m. 4 
86 Niezahudowane 
87 (35) Schauer wł. d. m. t 
Niezamie zk. m. 2 
Byszewski m. 2 
88 Niezabudowane 
89 (35a) Buchholz wł. d. m. t 
Szu miński m. 2 
Graczykowski m. 3 
Schattschneider m. 6, 
90 Niezahudowane 
91 (36) Steinke spad.koh. wl. 
domu 
Mazurek m. t 
Musielak m. 2 
Lu('ht m. 3 
Pełczyńska m. 4 
Za'\\adzki m. 5 
Modliński m. 6 
Krumkauer m. 7 
Smigiel m. 8 
Nielahudowane 
Czerwiński wł. d .m.t 
Nipzabudowane 
Kunde wł. d. m. t 
Luhacz m. 2 
Ziegenhagen m. 3 
96-98 - Niezabudowane 
99 (39) Zieliński wl. d. m. t 
l\Iodliński m. 2 
Nadolny m. 3 
Czerniakowski m. 4 
100 Niezabudowane 
tOt (
O) Lipski wł. d. m. t 
Andryańczyk m. 2 
Andryań('zyk m. 3 
Jankowski m. 4 
t02 
iezabudowane 
103 (41) :l;eglarski wł. d. m. t 
Szplitt m. 2 
Pilacha m. 3 
t04 "iiezabudowane 
t05 (42) Gackowski wł. d. 
m. t 
Herdel m. ! 
t06 Niezabudowane 
107 (43) Wojciechowska wl.d. 
m. 1 
Tuhisz m. 2 
Kujawa m. 3 
Łohoda m. 4 
MoszyUski m. 5 
Zawadzki m. 6 
2uchelkowski m. 7 
Dominikowski m. 8 · 
- Niezabudow. 
Marriniak wl.d. m. t l 
Niezabudowane 
(46) Biernaczyk wł. d. 
m. t 


76 


92 
93 (37) 
94 
95 (38) 


t08-tłO 
t 11 (
) 
112 
H3 


114 
H5 
tł6 
tł7 


Malicki 
Boehiński m. ! 
Niezabudowane 
(6,7 Schauer wl. d. m. t 
Niezabudowane 
(48) Petrykowska wl. d. 
m.1 


Leśna. 


t-3 - I\'iezahudowane 
4 Rybczyński wł.d.m.t 
5-9 - Niezahudowane 
10 (46) Dr. Hecht, wł. d.n.m . 
Wyrzykowski m. t 
Appełt m. 2 
l t (5) Steller wł. d. m. ł 
Niemczewski m. ! 
Beker m. 3 
Dowgiełło m. 4 
Miłezarek m. 5 
Niezamieszk. m. 6 
Rybarczyk m. 7 
Galewski m. 8 
Piechowiak m. 9 
Pie('hocki m. tO 
t2 (45) Beliński wł. d. m. 2 
LiJ?ska m. t 
t3 (6) Wlese wł. d. 41.. m. 
Lewandowski m. t 
Czajkowski m. ! 
Kriiger 
14 (44) P. K. P. Ode. Drog. 
Kapuśc. Małe wł. d. 
Bubacz m. t 
Myszkowiak m. 2 
t5 (7) Kłaczyński wł. d. 
m. t 
Gil m. 2 
Zieliński m. 3 
16 (43) Siedź wł. d. n. m. 
Stemka m. t 
I{utka m. 2 
t 7 Nipzahudowane 
t 8 (42) Konierzny wł. d.n.lII. 
Janil'ki m. 2 
Kowalski m. 3 
Kierzek m. 4 
t9-20 - ;'I;iezahudowane 
2t (tł) Krzyżanowski wl. d. 
m.1 
22 Niezabudowane 
23 (t2) Rydwelski wł. d. m. 1 
Wikzyński m. 2 
Pudelv.itz m. 3 

likulski m. 4 
Kier.:kowski m. 5 
Górski m. 6 
Okuiski m. 7 
24 l'\iezabudowane 
25 (t3) Gpih wł. d. m. 1 
Niezamieszk. m. ! 
Niczamil'szk. m. 3 
Włodarska m. 6, 
Kantorski m. 5 
26-27 - Niezahlldowane 
28 (37) Joźwiak wł. d. n. m. 
I,ange m. t 
Cieszyński m. 2 
Strzemkowski m. 3 
Stop pel m. 4 
Ryglewski m. 5 
Strzelecki m. 6, 
Tomaj('zyk m. 7 
.. Janicki m. 8 
29-31 (36) Nip7abudowane 
32 (35b) Jóźwiak 
ł. d. n. m. 
Lipiński m. ł 
Lisie('ki m. 2 · 
Huczyński m. 3 
33 (17) Perlik \'\1. d. m. t 
Martin m. 2 
34 (35a) J6:hviak wł. d. m. 1 
35 (t8) Kempińska wł. d. 
m.2 
Berdych m. t 
Kadzhan m. ta 
Kpmpiński m. 2! 
Osiński m. 3 
Budziński m. 4 
Osińska FT. m. 5 


4
		

/adresy_193300140_0001.djvu

			50 


Lesna - Lubelska 


36 (35) Jóżwiak wl. d. 
Wiśniewski m. t 
Kujawa m. 2 
Niezabudowane 
Zaremski wł. d. m. 1 
Niezabudo\\ane 
Wyrzykowski wł. d. 
m.1 
Łowiński m. 2 
Maćkowiak m. 3 
Strzelecki m. 
 
41-43 - Niezabudowane 
4" - Stypczyński wl. d. 
m. t 
45-47 (3t-32) Niezabudow. 
48 (30) Mag. m.
Bydgoszczy 
(bar.) 
Łaboda m. t 
Kulczyk m. 2 
Zarzycki m. 3 
Wilezynski m. 4 
Legwiński m. 4a 
SzaCrański'm. 5 
Bąk m. 6 
Silka m. 7 
Reich m. 8 
Thiel m. 9 
2:mudziński m. tO 
Bąk m. 11 
Lipski m. t2 . 
Sengebusch m. t3 
Janowski m. t4 
Kątny m. t5 
Groehowiak m. t6 
Kwaśniewski m. ł 7 
Szulc m. t 8 
Baszyński m. t 9 
Nowak m. 20 
Bąk J. Dl. 21 
Boczek m. 22 
Meller m. 23 
Sarnowska m. 24 
Sajdak m. 24a 
Springer D:l. 25 
Piaskowskl m. 26 
Wojtkowiak m. 27 
Brzeziński m. 28 
Walerowiez m. 29 
Sułkowski m. 30 
Lewandowski m. 3t 
Faliński m. 32 
Czeczemski m. 33 
Lewando\\ski m. 34 
Gęsicki m. 35 
Górski m. 36 
Grabowski m. 37 


37 
38 (M) 
39 
40 (33) 


Libelta. 
t Niezabudowane 
2 (7) \Veinert i Jarocki 
wl. d. 
Pauli m. t 
"einert m. 2 
Horowicz m. 3 
Kubieki m. 4 
Biittler m. t 
Piaskowski m. 2 
Niezamieszk. m. 3 
Radłowski m. .&. 
3 
iezabudowane 
" (8) Pol. Zbór Ew. wl d. 
Pierzvńska m. 3 
Glimm m. 4 
5 (5) MaE!'. m. Hydg. wł. d. 
SWltalski m. t 
Niezamieszk. m. 2 
Ks. kan. Szulc m. 3 
Wróblewski m. 4 
Janko\'oski m. 5 
Weitmann m. 7 
Głowacki m. 8 
Scherbarlb m. 9 
sła wiński m. t O 
Niezami9szk. m. 11 
Kłosiński m. t2 
fi-7 - Niezabudowane 
8 (9a) Logenheim-Ges., T. 
z o. p. wł. d. 
Wodlke m. t 
9 
iezabudowane 


tO (10) 


id. Kułłątaja 2 
GOłębiewski wł. d. 
m. 6 
S\'oistun m. t 
HarL wig m. 2 
;'Iiiezamleszk. m. 3 
\\'iSniewski m. 4 
Gregorowicz m. 5 
Barez m. 8 
Kasprzak m.' 9 
Faleńezyk m. 10 
Biga1ke m. 11 
i'Oiezabudowane 
Tow. Mieszk. wł. d. 
id. Kołłątaja t 
Wittstoek m. 1 
Rybicki m. 2 
Witkowski m. 3 
Hoffmann m. 4 
G6rzyński m. 5 
Kugler m. 6 
Mura wski m. 7 
Górka m. 8 

iezamieszk. m. 9 
Małachowski m. 10 
Ziółkowski m. 1 t 
:'I/iezabudowane 
Krieger wł. d. m. t 
Piątkiewicz m. 2 
Thipme m. 3 
Schoen m. 4 
Bartz m. 5 


11 
t2 (1 t
 


t3 
l" (12) 


Lipowa. 
t-3 - Niezabudowane 
4, (Sa) VI esoluwska wł. d. 
n. m. 
Bąk m. t 
Pohl m. 2 
Grabowski m. 3 
Kossiński m. 4 
l;techt m. 5 
5 Niezabudowane 
6 (5) Wesołowska wł. d. 
Garc.zarek m. t 
Tosiek m. 2 
Milewski 
Kiewlicz m. 3 
Burski m. 
 
Pieczyński m. 5 
Stangierski m. 6 
Andrzejewska m. 7 
Rade r ka m. 8 
7 (9) Kriiger wł. d. 
Niezamieszk. m. t-3 
Gundlach m. 4 
LemkI' m. 5 
Lipiński m. 6 
8 (4) Kanabaj wł. d. m. 1 
9 (tO) Tow. Dud. "Kon- 
strukcja" wł. d. 
Piątek m. t 
Krzyżaniak m. 2 
Bala wen der m. 3-4- 
10 (3) GeJzer wl. d. m. 2 
Lewandowicz m. t 
Kiersnowski m. 3 
Richert m. 4 
Klettke m. 5 
r;rosse m. 6 
Szezukowski m. 7 
Wocka m. 8 
Graezykowski m. 9 
KOleczyński m. tO 
Ekwiński m. t t 
Kowalska m. t2 
Korpal m. t3 
Szmyd m. U 
łf (H) Logier wł. d. m. t 
Wuthe m. 2 
Sa wiez m. 3 
DiLtbemer m. 4, 
12 (2) Gronau wł. d. m. t 
Wolski m. 2 
Schmie
el m. 3 
XiezaIDleszk. m. 4, 
Kło
 m. 5 
t3 Xiezabudowane 
t4 (i) 7akaszewska wl. d. 
Kosmala m. t 
Musiał m. 2 . 


SommerCeld m. 3 
Uciechowski m. 4 
Domailski m. 5 
IIIic.halski m. 6 
Klett m. 7 
\Vachowski m. 8 
Niezamieszk. m. 11 
Zaborowski m. 10 
Knitter m. łt 


Litewska. 
t (t) Rallhudt wł. d. m. 1 
2 (12) Jasinkowicz wł. d. 
m. t 
Walusz m. 2 
3 (2) Dr. Studziński wł. d. 
m. t 
.&. (t t) K.K.O. Po". Bydg. 
wł. d. 
GUme m. t 
Niezamieszk. m. 2 
Magdziarz m. 3 
Gackowski m. 4 
5 (3) Dąbrowski wl. d. 
n. m. 
Gorgolewski m. t 
6 (tO) Noworyla wł. d. oD.t 
7 (4) Andraeki ",ł. d. n. m. 
Szaniawski m. 1 
8 (9) Witkowska wl. d. 
m. t 
9 - Niezabudowane 
to (8) Zachar wł. d. 
Krzyżaniak m. t 
łł Niezabudo\\ane 
t2 (7) HamCe wł. d. m. 
t3 Niezabudowane 
t4 (6) OsLrowska wł. d.m. t 
t5 Niezabudowane 
16 . (5) Hepke wl. d. m. t 
Hepke A. 


Lubecklego. 
Bez numeracji 
Spichlerze i ogrody 


Lubelska. 
l (t) Jasiobędzki wł. d. 
n. m. 
Rybczyński m. t 
Berdich m. 2 
Piechocka m. 3 
Światkowski m. Ił 
Dąbrowski m. 5 
Szudarski m. 6 
Kulczvcki m. 7 
Strózyk m. 8 
2 (34) Chopcia wl. d. n. m. 
Reimann m. t 
Kowalski m. 2 
pohlmann m. 3 
Graczvk m. 4 
Megger m. 5 
Leszcz m. 6 
3 (2) SzauCer wł. d. n. m. 
Szulc m. t 
Kozłowska m. 2 
Chojnaeki m. 3 
Schwarzwald m. 4 
Nowakowski m. 5 
Kusz m. 6 
Hamburska m. 7 
Gomuła m. 8 
Arndt m. 9 
Klaszezyński m. 10 
Chrapkowski m. 11 
Łączny m. t2 
Zięlak m. t 3 
Wojciechowskim. t4 
Królik m. t5 
Przybylski m. t6 
Schroeder m. t 7 
4 (33) Grudziński wł. d. 
n. m. 
Ciesińska m. t 
:5zymkowiak m. 2 
Badziński m. 3 
Kraśkiewiez m. 4 


Graczyk m. 5 
Kusniprz lD. 6 
Lalasz m. 7 
Ciehe\'oicz m. 8 
5 (3) Sokołowski wł. d. 
ID. 2 
Miniszewski m. 1 
Koniarska ID. 3 
Freund m. 4 
Kiełpińska ID 5 
6 l32) Knapik wł. d. m. 2 
Wawrzyniak m. t 
Jagodzińska m. 3 
Lawiński m. 4 
Zbikowski m. 5 
Karwasz m. 6 
Pawłowski m. 7 
ParCil n... 8' 
7 (4) KancIerzewski \'ol. d. 
m.6-7 
Materno\\ski m. t 
PezaIa m. 2 
HoH\\eg m. 3 
Liidtke ID. 
 
Bogusławski m. 5 
Szulakie\'l iez m. 8 
8 (3t) OrJikowski wł. d.m.t 
Wolska m. 2 
Koppel m. 3 
9 (5) Koszudows1d \\1. d. 
n. m. 
KolIat m. I 
Bujarski m. :! 
Hass m. 3 
Osińska m. 4 
Rosiński lU. ;; 
10 (30) Leśkiewicz wł. d. 
n. m. 
Wierzbicki Dl. l 
Kubiak ID. 2 
Kajster m. 3 
11, (6) Lewandowska T. \'Ił. 
d. m. 1 
Majewski m. 2 
Schlietrr m. " 
Rene m. 4 
Fatz m. 5 
Wróblewski ffi. 6 
Jóźwiak m. 7 
Kwiatkowski m. 8 
Kamiński m. 9 
Choryński m. 10 
Sztych m. I l 
Janiszewski m. t2 
Danielewski m. 13 
\"asielewski m. 14 
Szmelter ID. 15 
Wenda m. 16 
Dembiński m. 17 
Niezamieszk. m. t8 
12 (29) Hołota wł. d. n. m. 
;\lajewski m. t 
Jagodziński m. 2 
Niedżwiecki m. 3 
Remian m. 4 
Do1ewska m. ;) 
Wiese m. 6 
Dolewski m. 7 
Gronowski m. 8 
t3 (7) Hein wł. d. n. m. 
NapieraIa m. I 
Wiśniewski m. 2 
Ćwikliński m. 3 
Sobolewski m. 4. 
Ciesiński m. 5 
Skibiński m. 6 
Groszczyk m. 7 
Heckert m. 8 
Lewandowski m. 9 
Gl-abowski m. tO 
Wilczyński m. 11 
t4 (28) Olszewska wl. d. m.1 
Piotrowska m. 2 
Wolska m. 3 
!\Iarchlewska m. " 
Ciężki Dl. 5 
Morawski 
Woźniak m. 6 
Deręgowski m. 7 
Olszewski m. 8 
15 (8) Wojtynkie\'oicz wł.d 
n. m.
		

/adresy_193300141_0001.djvu

			Lubelska 


Lokietka 


;'1 


Malhias m. 1 
Kalinowska m. 2 
Cwikowski m. 3 
:'olowak m. 4 
Wiśnie" ski m. 5 
Wojdanowicz m. 6 
Pieniążek m. 7 
Skrzynecki m. 8 
W olski m. 9 
Pieszyk m. 10 
He'pniak m. ł1 
t6 (i7) Pelowska wl. d. m. 
Pelowska m. 2 
Kaczmarek m. 3 
Stacho"icz m. 6, 
Lukowska m. 5 
Orlikowski m. 6 
Bplkowski m. 7 
Orlikowski m. 8 
17 (9) Braun wl. d. n. m. 
Liberacki m. t 
Kotlarek m. 2 
N owicki m. 3 
Ledejewski m. " 
Dachtera m. 5 
Kujawa m. 6 
Stawicki m. 7 
Przybyliilski m. 8 
Szmelter m. !J 
Romiński m. 10 
Malicka m. ł1 
18 Nie7abudowane 
19 (10) Kosmala wł. d. 
Kowalski m. 1 
RompalskJ m. 2 
20 (26) SzaUa wł. d. m. 1 
Lopacki m. 2 
Gill m. 3 
21 (H) Pułkowska wl. d. 
Pułkowski m. 1 
Twardowski m. 2 
Pierzchała m. 3 
Pulkowski m. 4 
Gajewski m. 5 
.Joppek m. 6 
Pułkowska m. 7 
22 (25) Wierucka wł. d. m. 1 
Gutowski m. 2 
23 (12) Głowacka wl.d.n.m. 
Czupryńska m. 1 
Ziembicki m. 2 
Kubanek m. 3 
Kobipla m. 4 
Schmidt m. 5 
24.25 (13) N'iezabudowane 
26 (24) LawiIiska wł. d. m. 3 
. .Jackowski m. t 
Andruszkie" icz m.. 2 
Panter m. 4 
Cypr es m. 5 
DObrzyński m. 6 
Kamiński m. 7 
Orłowska m. 8 
Nawrocki m. 9 
!\1atus7ak m. tO 
Piotrowski ni. ł1 
27 (13a) Socha wł. d. m. 8 
Hurchardt m. 1 
Xiezamleszk. l
. 2 
Pryła m. 3 
Osińska m. 4 
Wojdylak m. 5 
Kanzer m. 6 
Kawa m. 7 
Wesołowski m. 9 
Kautz m. 10 
 
Klawczyński m. ł1 
:::?8 (23) Pikies wl. d. m. t 
Durszewicz m. 2 
But!>e m. 3 
Niedziałkowska 
Su miński m. 4 
Sieg m. 5 
29 (14) Krajewska wl. d. 
Gapr'npr m. 1 
Swoiński m. 2 
Jabloń
ki 
Derucki m. 3 
SchoE'n 
Korlhals m. 4 
J\laciejowski m. 5 
Swynarczuk m. 6 


Haremza m. 7 
Ciesińska m. 8 
30 (22) Sowińska wl.d.n.m. 
lwanit,c m. 1 
KriIger m. 2 
3t (14a) Kukliński wl. d. m. 1 
Wilczyński m. 2 
Lechowska m. 3 
Kujawa m. 4 
Kuczma m. 5 
32 (2ta) Sowińska wl. d. n. ID. 
Buzaiski m. 1 
Augsburg m. 2 
Niemier m. 3. 
Podel m. 4 
Guzek m. 5 
Brzykcy m. 6 
Grześko"iak m. 7 
Deluk m. 8 
33 (Ue) Ks. Nitpcki wl. d. 
Sowiński m. 1 
Iwański m. 2 
Kosmeja m. 3 
Wojewodzki m. 4 
Kapałczyński m. 5 
Kempiński m. 6 
Lewandowski m. 7 
Jankowski m. 8 
G6rra m. 9 
Felczykowski m. 10 
34 (21) Cicha wł. d. 
Checbła m. 1 
Boczek m. 2 
Grzeszczyk m. 3 
Siegert m. 4 
Smarzewski m. 5 
Guzek 
35 (t5) Niezabudowane 
36 (20) EIsner wł. d. m. 1 
Lisiecki m. 2 
S ....lwester m. 3 
Skrzynecki m. 4 
Krupski m. 5 
37 (16) Ks. Nitecki wl. d. 
n. m. 
Morawski m. t 
Kuja",a łl1. 2 
Smul m. 3 
38 (19) Gnaciński wł.d.m.1 
Kulicki m. 2 
Antoniak m. 3 
39 Niezabudowane 
40 (18) Josdowskiwl.d.m.t 
41 J\'iezabudowane 
42 (17) .Josdowski wł.d.n.m. 
Uzdowska m. 1 
43 .'liiezabudowane 
44 (t) Dromke \\ł. d. m. 
Spławski m. 2 
Kloska m. 3-4 
Liczkowska m. 5 
Erwart m. 6 
Helpniak m. 7 
Pietrzcwska m. 8 
Jankowski m. 9 
45 Niezabudowane 
46 (2) Trojanowska wł. d. 
n. m. 
Furmański m. 1 
\\'aszkowiak m. 2 
47 Niezabudowane 
48 (3) Trojanowska wł. d. 
m.2 
Wojtaszek m. 1 
Laski m. 3 - 
Kieszczvńska 
49.5t - Niezabu'dowane 
52 (4) Kwiatko\\ski wł. d. 
m: 1 
Maciejewski m. 2 


Ludwikowo. . 
t ;\jiezabudowane 
2 - Cmentarz katolicki 
3 - Nipzabudowane 
6, - Duszyński wł. d.m. 7 
5-15 - l'iie7a.budowane 
t6 - Krzyżanowski wł. d. 
m.1 
Waszak m. 2 
17.£1 - !\"iezabudowane 


22 Czerwiński wl. d. m.t 
23 NiezabudowanlJ 
24 Wajpr wI. d. m. 1 
Rydlewski m. 2 
25 Niezabudowane 
26 Niezabudowane 
27 l\'iezabudowane 
28 Chmielewski wł. d. 
m.1 
Gliński m. 2 
29-41 - Niezabndowane 
42 (1/3) WimmeT dzierż. d. 
n. m. 
42a Czarra w[ d. m. 1 
Schmidt m. 2 
43 l'iiezabudowane 
44 Wimmer wl.d.n.m. 
"trzeszcz m. 1 
Ratajc'Zak m. 2 


Lwowska. 
(1a) Piotrowski ",I. d.m.1 
Kt;sy m. 1 
Banaszak m. 3 
Ciechanowska m. 4 
Musiał m. 5 
J\lroziński m. 6 
Pacl'r m. 7 
Szubl'rt m. 8 
Smolińska m. 9 
Hrauer m. 10 
Kuligowska m. ł1 
Januszewski m. 12 
Weyna m. 13 
Kt;sy m 14 
\\'andzll'wicz m. 15 
Nadolny m. t6 
Kmiecik m. 17 
Lenckowski m. t 8 
Kaźmierczak m. 19 
l'iit>dbalski m. 30 
Chehniński m. 21 
Kasprowicz m. 22 
2' (9) Ka7igrolowski wl. d. 
m.2 
ŚledziJiski m. 1 
placzek 
Jarocki m, 3 
Pawlicka m. 6, 
Orlikowska m. 5 
Biskupska m. 6 
Olszewski m. 7 
Szafarkiewicz m. 8 
Kwiatko\\ski m. 9 
:{ (2) Orłowska wl. d. 
Szmyt m. 1 
Błażejewski m. 2 
Knilter m. 3 

iezamieszk. m. 4 
Skowroński m. 5 
Kolewczvński m. 6 
Wilczewski m. 7 
Smolińska m. 8 
Sadecki m. 9 
4 (8) l'iiezabudowane 
5 (3) Połumowa wł. d. 
Furman m. t 
Markowski m. 2 
Brzeziński m. 3 
Bytkowska m. a. 
Sliwiński m. 5 
Guczalski m. 6 
Szałkowski m. 7 
Gabrych m. 8 
Radzki m. 9 
Olszewski 
6 (7) Węsierski wl. d. m. t 
Chło!\ciński m. 2 
Drzewiecki m. 3 
Banda m. 4 
Salaber m. 5 
Powalisz m. 6 
Hajdycki m. 7 
Nowak m. 8 
Ważny m. 9 
Woźniak m. 10 
7 (4/5) Niezabudowane 
8 (6) Domański wł.d.n.m 
Dudziński m. 1 
Nowak m. 2 
Kuźniacki m. 3 


Łącznik. 
1-5 - 
iezabuduwane 
6 (3) Gmin. Ewang. w I. d. 
Giirtz m. 1 
7 Szyszkowski wł. d. 
m.1 
8 
iezablldowane 
9 (1) Kowalski wł. d. m. 1 
Katmierczak m. 2 
10-13 - Niezabudowanp 
14 Arndt "l. d. m. 1 
Kallis m. 2 
t5 Niezabudowane 
16 (2) Lewanduwski \\ I. d. 
m.1 
Merchel" m. 2 
Malewicz m. :f 
18 Piontek "ł. d. m. 


Ląkowa. 
J\.iI'Jicho\\ski wł. d. 
Jaworski m. I 
2 i\'iezabudowane 
3 Lemki m. 1 
Rynkowski m. 2 


Łęczycka. 


t-4 !liiezabudowiine 
5 (7) Michniewksi wł. d. 
m.1 
Piotrowski m. 2 
6-7 - 
iezabudowane 
8 (t) Ossowska wl. d. m. 1 
Kolenda m. :2 
Mazurkiewicz m.3 
9 
 iezabu dowane 
10 (2) Gruchot wl. d. m.t-2 
11 - I\ iezabu dowalle 
t2 (3) Ciesielski wl. d. m. l 
Tra wiński m. 2 
t3 Niezabuduwane 
14 (4) Kabat \VI. d. m. l 
15 - Niezabudowane 
16 (5) Urpger wł. d. m. 1 
Kubacki m. 2 
Lpwandowski m. :1 
17 l"iezabudowane 
t8 (6) Jędraszcz)'k wl. d. 
m.1 
Bachorz m.2 
Gladys m. 3 


Łokietka. 
(t) Budzbon wł. d. n. m. 
Hudzbon H. m. 1 
Poniato"ski m. 2 
Part vka m. 3 
Każinierczak m. .\ 
2 (30) Berendt wl. d. n. m. 
II-Iarko\\ski m. t 
Niemczyk m. 2 
Zblewski m. 3 
3 (2) Ludwiczak wł. d. 
n. m. 
Tarczvńska m. 1 
Radtkp DL 2 
Haly m. 3 
Leliński m. .\ 
Nowak m. 5 
Stopiński m. 6 
4- (29) Schopn wł. d. m. 3 
Laski m. 1 
Karlinski m. 2 
Le\\in m. 4 
Kopa m. 5 
Isz m. 6 
SmoliiIski m. 7 
Wachsmann m. 8 
Kudlińska m. Ił 
Puchaczewski m. 10 
Ajchler m. 11 
5 (2a) Ludwiczak "I. d. 
Adamkiewicz m. 1 
Baumgardt m. 2. 
Michalski m. 3 
pomerenka m. 4- 
Kupiec m. 5 
Jaszke m. 6 
4"
		

/adresy_193300142_0001.djvu

			52 


Lokietka - Łomżyńska -8 (28-29&) Hagen wł. d. 
m.2 
Peterl m. t 
Lange m. 3 
\Vieczorak m. 4 
Borkowska m. 5 
Mętydlo m. 6 
Orenbach m. 7 
Dobrindt m. 8 
Szmyt m. 9 
Kowalski m. tO 
i (3) Kwiatkowski wł d. 
n. m. 
Otremba m. t 
Kulczyk m. 2 
Sieroclsi m. 3 
Szallat m. 4 
Seiler m. 5 
Zgórski m. 6 
'9 (4) Bronik wl. d. m. t 
W iedenhtiCt m. 2 
Fibikowski m. 3 
Popek m. 4 
Wirbarth m. 5 
Jankowski m. 6 
tO (27) Ewang. Gmina Ko. 
ścielna wł. d. 
Dom StBTcÓW 
Erdmann in. t 
l I (4a) Krause wl. d. m. t 
::itoiński m. 2 
Sikorski m. 3 
Jeruchów m. 4 
Drążkowski m. 5 
t2 (26) Wianckowski wł. d. 
n. m. 
Zakowicz m. 1 
Kuczyńska m.2 
Domil1iczewski m. 4 
Kijek m. 4. 
Durzyńska m. 5 
Zieliński m. 6 
Budzyński 
\\ eissbrodt m. 7 
Krzemkowska 
t3 (4b) Piwiński ",I. d. m. 3 
Walendowski m. t 
Niezamieszkane m. 2 
Głazik m. 4, - 
Szymański m. 5 
Pruszkiewicz m. 6 
Pruszkiewicz m. 6 
14 (25a) I:!ucholz wl.d. m. 1 
Krzyżaniak m. 2 
t;:; (5) Peitsch wł. d. m. 4 
KiUa m. 1 
Bratoszewicz m. 2 
Heger m. 3 
Kotulecka m. 5 
Krzyżagórski m. 6 
Kop
zyński m. 7 
Michałek m. 8 
Niezamieszk. m. 9 
(
oUhardt m. tO 
Bucholc m. 1 t 
Mod7plewski m. 12 
Swierczvński m. t3 
t6 (25) Kolszewski wl. d. 
m.7 
Stranc m. ci 
Kruszvński m. 2 
Kiełpi6.ska m. 3 
Straszun m. 4 
Smorowińska m. 5 
Cybulski m. 6 
Kanabaj m. 8 
Spychalska m. 9 
Hartkowiak m. tO 
Ilahn m. łt 
Komasińska m. t2 
Tłok m. t3 
Piekut m. 14 
Zieliński m. t;:; 
Nowiński m. t6 
Dek>rt m. 17 
Szczech m. t8 
t7 (6) Cieszyński wł. d.m.7 
Grzesiak m. t 
Woloszyńska m. 2 
Jędruszewska m. 3 
Bock m. 6 

7fłakowski m. 8 


t8 (24) Skibińska wl. d. 
Sabm m. 1 
Gillmann m. 2 
Sta wski m. 3 
Lulkowski m. 6, 
Grajewska m. 5 
Dzięciuch m. G 
Sobczak 
Górny m. 7 
Malszak m. 8 
Fierfas m. 9 
Zacharkiewicz m. tO 
Kwaśniewski m. tł 
Tobolski m. t 2 
Mroczek M. t3 
Kalinowski m. t4 
Gładykowski m. t5 
Majewski m. t6 
Prochnow m. t 7 
Woźniak m. 18 
t9 (7) Braune wł. d. 
Witkowski m. t 
Maternowska m. 2 
Zieliński m. 3 
Kowalski m. 4 
Klawon m. 5 
Klatecka m. 6 
Psykała m. 7 
Grobelski m. 8 
Renc m. 9 
Kaźmierczak m. tO 
Chudziński m. tt 
Papuga m. 12 
20 Niezabudowane 
21 (8a) id. Jackowskie f o 29 
Jankowski w. d. 
n.m. 
Janiszewski m. 
Wolski m. 2 
Western m. 3 
Pietsch m. 4 
I\liklas m. 4a 
Chylarecki m. 5 
Schmidt m. 6 
22 (22a) Reich wł. d. m. 3 
Wierzba m. t 
GOłębiewski m. 2 
Szrubkowski m. 4 
SkrzypiIiski m. 5 
Wolniaszczyk m. 6 
Siwiak m. 7 
Reich m. 8 
Michniewska m. 9 
23-25 (8b) id. Długosza 16 
Mączkowski wl. d. 
m.7 
Szachnowski m. t 
Stachowiak m. 2 
Brzeski m. 3 
Tosiek m. 4 
Sobieszczyk m. 5 
Strzvźewski m. 6 
Bunze m. 8 
Kienahs m. 9 
Gazińska m. tO 
Zander 
Gonia m. t t 
24 (22) Dopierała wł. d. 
Rietzka m. t 
Grudowska m. 2 
G.l0ński m. 3 
Grudowski m. 4 
Gajewski m. 5 
Łassa m. 6 
Radecka m. 7 
Krause m. 8 
26-28 (2t) Deja wl. d. m. t 
Jarocki m. 2 
KowalskI m. 3 
Tobolewski m. 4 
Klein m. 5 
Ga.....Toński m. 6 
Sobolewski m. 7 
Echaust m. 8 
Bąk m. 9 
Rudnik m. tt 
Skól'7.ewski m. 12 
Jankowski m. t3 
Kuraszkiewicz m. t4 
Ziemiński m. t6 
Cholewiński m. t 7 
Karpa m. t8 


27 (8c) id. Długosza t3 
Kuźmiński wł. d. 
m.2 
Dvmowska m. t 
Mazur m. 3 
Radziej owski m. 4 
Fallencik m. 5 
Kasprowicz m. 6 
Ce1eJewski m. 7 
29 (8d) Kozłowski i Radke 
wl. d. 
Bąk m. t 
Fortuna m. 2 
Witkowski m. 3 
Kołodziej m. 4 
Czarnecki m. 5 
Ickowicz m. 6 
Makałowski m. 7 
Niezamieszk. m. 8 
Mierka m. 9 
Tomkowiak m. tO 
30 (2łb) Prieske wł. d. m. 2 
Rządkowski m. t 
Fast m. 3 
Kurkowski m. 4 
Szulerecki m. 5 
Wensierski m. 6 
Domalska m. 7 
3t (8e) Dobrowolski wł. d. 
n. m. 
Rosenthal m. t 
Wieczorek m. 2 
Gruetzmacher m. 3 
Muszyński m. 4 
Tucholski m. 5 
\Vieczorek m. 6 
Olkie",icz m. 7 
Kt;cińska ID. 8 
Krajewski m. 9 
Gorski m. tO 
Lewandowski m. tł 
Ziętak m. t2 
Okoniewski m. t3 
Schenk m. t4 
Cech m. t5 
Papierowski m. t6 
32 (20) Leński wł. d. m. t 
Humerski m. 2 
Matalewski ID. 3 
FolerzyIiski m. 4 
Kaniak m. 5 
Lewandowski m. 6 
Tiedt m. 7 
Burowicz m. 8 
33 (9) Reich wł. d. m. 4 
Klu.:z m. t 
po walisz m. :I! 
Rybka m. 3 
Nowak m. 5 
Wiliński m. 6 
Kamiński m. 7 
Bociek m. 8 
Niezamieszk m. !) 
34 Niezabudowane 
35 (tO) Cieszyński wł. domu 
n. m. 
Nowak m. t 
Jaskólski m. 2 
Zieliński m. 3 
Jawurski m. 4 
36 (t9) Sowińska \VI. d. D. m. 
Celewicz m. I 
Kleczyński m. 2 
Kruszka m. 3 
Głodowski m. 4 
Mazur m. 4a 
Nowosielski m. 5 
Pulkowska m. 6 
Schmidt m. 7 
Jędrzyński m. 8 
Sarama m. 9 
sobkowiak m. 10 
Malanowski m. t t 
Łapa m. t2 
37 (H) Guzek wł. d. m.4 
Ciszewski m. 1 
Zall'wski m. 2 
Zieliński m. 3 
38 (t8a) Winowiecki wł. d. 
Krakowski m. 1 
Chwarczvński m. 2 
39 ;<;iezabudowane 


60 (18) Su miński wł. d. m. 
Niezamieszk. m. 2 
(."hojnacki m. 3 
Reinke m. 6, 
Chojnacki m. 5 
Kra wczak m. 6 
Niezamieszk. m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Ziółkowska m. 9 
4t l\"iezabudowane 
42 (t 7) Berendt wl. d. n. m. 
Gbiorczyk m. t 
Brzeziński m. !ji 
Radomski m. 3 
FengIer m. 4 
Banach m. 5 
Nowiński m. 6 
Arndt m. 7 
Strzelczyk m. 8 
43 Niezabudowane 
M (t6) Ritzkowski wł. d. 
m. t 
Kopczyński m. 2 
Górna m. 3 
KOhlmeyer m. 6 
Lemańczyk m. 5 
Wiśniewski m. 6 
Durczak m. 7 
Szymczak m. 8 
Lauch m. 9 
Lis m. tO 
Augustynowicz m. t 1 
Kujawowicz m. t2 
Albig m. t3 
45-47 - Niezabudowane 

8 (15) Czaplewska wł. d. 
m.2 
Kornacka m. 2 
Jj-rzemski m. 3 
49 (Graniczna t3) Jarecka wł. 
d.D. m. 
Niezamieszk. m. t-2 
Gbiur m. 3 
;\Iietz m. 4 
Sulecki m. 5 
50 (14) Pokora wł. d. m. 3 
Wróblewska m. t 
Rydziński m. 2 
Rutkiewicz m. 4 
Miiller 
51 Niezabudowane 
52 (13) Więzowski wł. d.m.t 
Wojtanuwski m. 2 
Wyżgowski m. 3 
Laskowska m. 4 
Mazurczak m. 5 
Sliżewski m. G 
KosiiIski m. 7 
Wilkosz m. 8 
Kalczyński m. 9 
Kośmieja m. 10 
53 Patka wł. d. m. 2 

iezamieszk. m. t 
54 Więzowski wł. d.m.l 
55 (Graniczna t5) Donarska 
wł. d. m. t 
Jankowski ID. 2 
KlawiUer m. 3 
. KurzhaIz m. 4 
56 (t2a) Kuchowicz wł. d.m.1 
Bujarski m. 2 
57 (t5a) id. Łokietka 55 n. nr. 
58 (t3) Jare('ka wł. ci. n. m. 
Jurkiewicz 
Lugowski 
59 Xiezabuduwane 
60 (t4) Jarecka wł. d. m. 3 
Kierstl'in m. t 
Kochailski m. 2 
Jar£
ki m. 3 
Kowalski m. 6, 


Łomżyńska. 
t - Niezabudowane 
2 (t) Skonieczny wł. d. 
m. t 
3.6 - Niezabudowane 
7 (3) Smiglic ka wł. d. m. 
Przybyliński m. 2 
8-t9 - Niezabudowane 
20 (2) Czarnecki wł. d. m.
		

/adresy_193300143_0001.djvu

			Lowlcka. 
t-2 - Niezabudowane 
3 (t) Andrzejrzak i Czerw- 
czak \\ł. d. 
Andrzejczak m. 2 
Czerwczak m. 1 
Wilma m. 3 
Krupiak m. 4 
ł (t6) Krysiak i Tulibacki 
wł. d. 
Krysiak m. 1 
Tulibacki m. 2 
Wojciechowski m. 3 
Chlebowicz m. 4 
5 (2) Wawrzyniak i Gal- 
czewski wł. d. m. 1 
Galczewski m. 2 
Krysiak m. 3 
Szpręglewska m. 4 
6 (15) Binkowski wł.d.n.m. 
Burchardt m. 1 
Chechła m. 2 
Prętki m. 3 
Sikora m. 4 
7 (3) Szatkowski wł. d.m.! 
Szymkowak m. 1 
Niezamieszk. m. 3 
Wojciechowski m. 4 
8 Niezabudowane 
9 (4) Funk wł. d. m. 2 
Talaga m. 1 
Ziołkowski m. 3 
Duczmal m. 4 
10 (143) Kochanowska wł. d. 
m.1 
to (14b) Dzierzawska wł. d. 
m.2 
Pilichowski m. 3 
t 1-t2 - Niezabudowane 
13 (5) Frąckowiak wł. d. 
m.1 
Wojciechowska m.2 
Faustmann m. 3 
Kowalkows J m. 4 
14 (143) Buras wl. d. m. 1 
t5 (6) Wolski-Rzewuski wł. 
d. m. 1 
16 (14) Jabłonski wł. d. m.3 
Kolasiński m. 1 
Mądrzejewski m. 2 
Wojnowski m. 4 
Niezamieszk. m. 5 
Walerych m. 6 
Gawrysiak m. 7 
Gili m. 8 
MtiUpr m. 9 
17-19 - Niezabudowane 
20 (13) Jabłoński wł. d. m.1 
Niezamieszk. m. 2 
21-22 - Niezabudowane 
23 (7) Państw. Insp. Dr6g 
Wodnych wł. d. 
Gapski m. 1 
Pastwa m. 2 
24 Niezabudowane 
:2S (8) Państw. Insp. Dr6g 
Wodnych wł. d. 
Nycek m. 1 
Lubiszewski m. 2 
26 Niezabudowane 
27 (9) Państw. Insp. Dróg 
Wodnych wl. d. 
Slachclak m. I 
Malicki m. 2 
28 Niezabudowane 
29 (10) Państw. Ins y . Dróg 
Wodnych w. d. 
Badziągowski m. t 
Ogrodowski m. 2 
30 (t2) Państw. Ins f. ' Dr6g 
Wodnych w . d. 
Graj m. 1 
Sotkiewicz m. 2 
Stankiewicz m. 3. 
Barak - POdkościełn1 wł. 


Lucka. 
1-2 - Niezabudowane 
3 (1) Maszlewska wl. d. 
4. (12) Kałdon wł. d. 


Lowicka - Marsz. Focha 


5-8 - -"iezabudowane 
9 (2) Kasprzak wł. d. 
10 (H) Malcewicz wł. d. 
H (3) Biernat wł. d. 
12. Niezabudowane 
13 (4) Kozłowska wł. d. 
n. m. 
Wawrzyniak 
i4 (tO) Kasak wł. d. 
15-i6 - Niezabudowane 
i7 (5) Jajko 
18 (9) Pospieszny wł. d. 
i 9 (6) Matyka wl. d. m. 1 
Keuchel m. 2 
20 (8) Staszak wł. d. m. i 
Biemacik m. 2 


Malborska. 
1 (t2) Deutsche Vołksbank 
wł. d. n. m. 
Lange 
2 Niezabudowane 
3 (H) Andrzejewski wł. d. 
m.2 
Banach m. 1 
Ratz m. 3 
Siekierski m. 4 
4 (i3) Kuźmiński wł. d.m.3 
Keyster m. t 
Wojtynowska m. 2 
Germann m. 4 
5 (iO) Kośnierska wł. d. 
m. t 
Cichoracki m. 2 
Kośnierska m. 4 
Krostkowska m. 5 
Pa wlisz m. 6 
6 (14) Niezabudowane 
7 (9) WolC wł. d. m. 9 
Białas m. 3 
.Jabłoński m. 8 
Kuligowski m. t t 
Lamberski Dl. 4 
Matyszkiewicz m, i 
Skrzypiński m. 5 
Steplewski m. 6 
Schmelter m. t O 
Schmidt m. 7 
TObelewska m. 2 
Wilczpk m. t2 
8 Cł5) Paciorkiewicz m. 3 
Muszyński m. t 
Pioszyk m. 5 
Kościelski m. 7 
Swięcicka m. 4 
9 (8) Mtisiałek wł. d. m. 6 
Adamczewski m. 3 
Brandt m. 2 
Głowacki m. 5 
Kaliszewski m. 7 
Krajczewski m. t t 
ManderIe m. tO 
Musiałek m. 6 
Sitarekm. i 
Szymańska m. 9 
Wolsz)eger m. 8 
tO (t 7) Szk. Powsz. id. z Na- 
kie łslcą 
ił (7) Jakubowski wł. d. 
n. m. 
Adamczak m. 9 
BeHin m. 5 
Dudek m. 2 
Roszczynalski m. t t 
Janke m. i2 
Lisewski m. t 3 
Knich m. 7 
Leśniak m. 6 
Kierzkowski m. 3 
Waśko m. 4 
Sztyma m. i 
Zacniewski m. 8 
i2 Niezabudowane 
i3 (6) Krzesińska wł.d.m. 6 
Bielicki m. 5 
Borowicka m. 9 
Borysiak m. t t 
Budziak m. 12 
Farchmin m. 2 
Friihlicb m. 6 


Kamiński m. 7 
Kwapiszewski m. 8 
:\tarcmkowskim. t 
Rakowski m. tO 
Zdrankowska m. 3 
t4 Niezabudowane 
t5 (S) Kwiatkowska wl. d. 
m.2 
Kaźmierski m. 3 
Kwiatkowski m. i 
Kwiatkowska m. 4 
Kwiatkowski m. 6 
Macbulski m. 5 
t6 (t9) id. Nakielska t5 
17 (4) Pieczka wł. d. m. t 
Sołtysiak m. 3 
Sułkowska m. 2 
Wojtczak m. 4 
18 (20) Olejnik wl. d. n. m. 
Ziętak m. 1 
Kandziorowski m. 3 
Maćkowski m. 4 
Szukaj m. 5 
19 (3) Sk6rczewski wł. d. 
m.2 
Dahlke m. 3 
Poroźyński m. 2 
Schiewe m. 1 
Tomaszewski m. " 
20 Niezabudowane 
2i (2) Ligęziński wł. d. m. 2 
Grenda m. t 
Kanth m. 4. 
Juraszek m.2 (olk.) 
Karweckl m. 3 
Marciniak m. i i 
Matheja m. 9 
Orliński m. 3 (ofic.) 
Pawlak m. 5 (ofic.) 
Piotrowski m. 10 
Rompalski m. 5 
Rossa m. 7 
Splitt m. 4 
Szvmanowski m. 6 
Wrzeszcz m. 8 
22 Niezabudowane 
23 (1) ,Jarocki wł. d. m. 4 
Doberstein m. 1 
Duliński m. 5 
Giełda m. 2 
Marchlewski m. 3 


Mała. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


(7) 


Kiezabudowane 
Ma "hold wł. d. 
Niezabudowane 
Nipzabudowane 
l"iezabudowane 
Frahse wł. d. m. 
Kukuk m. 2 
Kukuk m. 4 
Lipinski m. 6 
Meister m. 3 
Niezabu dowane 
Siewert wł. d. n. m. 
Gmiński m. ! 
Suszyński m. 4 
Tobolski m. 1 
Wo:tniak m. 3 


(9) 


7 
8 


1 


Małachowskiego. 
Urbańska wł. d. 
Labęcki m. 1 
Mazurkiewicz m. ! 
(i) Holz wł. d. 
Niezabudowane 
(2) Timm wl. d. 
Korecki wł. d. m. t 
Langner: m. 2 
(3) Pijanowska wl.d.m.i 
Tomajczyk m. 2 
Zytniewski ,m. 3 
Ciesiński wł. d. 
Grodzki 
(4) Jahnke wł. d. 
Pinkowski wł. d. 
(5) Nadobnik wł. d. 
Gatner wł. d. 
(6) Kubera wł. d. 


51 
3 
4 
5 
6 


7 
8 
9 
10 
11 
12 


53 


13 Rózga wł. d. 
t4 Niezabudowane 
t5 PierzchaIski wł. d. 


Marcinkowsklego. 
t (8a) Schlaak wl. d. ni. 5 
Behrens m. 7 
Figy m. 6 
lIeyse m. \ 
Zimmermann m. 3 
2 (6) id. Petersona t6 
3 (8b) Sp. ewang.Stow.zap. 
Bubl m. 8 
Gnauk m. 3 
Rozenblat m. 9 
Rysiewski m. 7 
Spomer m. 4. 
Stenzeł m. 10 
Wachowski m. 5 
\\ ronecka m. 6 
4 (5) Bartz wł. d. n. m. 
Romanowska 
5 (8a) Insp. Dr6g Wodno 
Raciniewski 
6 (6) Kneiding wl. d. m. t 
Barbarska m. 2 
Bigalke m. 4 
Zabowska m. Y 
Gryźa m. 10 
Giinther m. 5 
Piotrowska m. 8 
Syntek m. 6 
2:uchowski m. 3 
7 (9) Reich wł. d. n. m. 
Kadereit m. t 
Klemke m. 3 
\Vyrz30'kowski m. 2 
8 (3) Schtilke wl. d. m. t 
Nabarek m. 3 
9 (tO) Pawelski wł. d. m. 3 
Bipsł-e m. 6 
Budnarowski m. 9 
HaU m. 12 
Kamola m. 8 
Klajbor m. t3 
Koperski m. 7 
Rębalski m. 14 
Rutter m. 11 
Soszyński m. 15 
Szczygłowski m. ! 
Szulz m. 5 
Wadowska m. " 
Wróblewski m. 10 
10 (2) Hade wl. d. n. m. 
Restauracja 
tł (U) Mix wl. d. n, m. 
Beliński m. 7 
Bogacki m. 6 
Copek m. 4 
Janiszewski m. 5 
Ja.....orski m. 8 
MiskI' m. 3 
M iiller m. 2 
Zarada m. 9 
12 (t) Hade wl. d. 
Madacka. 


1 
2 (16) 


i'iiiezabudowane 
BQcks7a wł. d. n. m. 
Beer m. 2 
Prusz30-ńska m. 1 
Gendek m. 3 
Ringwelska m. 5 
Gora m. .\ 
Rogoziński m. 6 
Małek "ł. d. 
Gackowskawł.d.m. I 
Małek m. 2 
Błaszczyńska wł. d. 
n. m. 
Cichocki m. 3 


3 
4 (14) 
5 


Marsz. Focha. 
l (1) Tealr !tfił"jski 
2 (47) Zweiniger wł.d. n. Dl. 
Muracb m. 1 
Dr. Fischoedł"r 111.. ! 
Pronobis m. 3
		

/adresy_193300144_0001.djvu

			54 


Caliński w. 
 
Jachowski m. 5 
Szuminski m. 6 
3 (2) Kasa Oszczędn.wJ.d. 
Kowalkowski m. 1 
Iłuschke 
" (
6) Beitsch wł. d. n. m. 
Sora via m. 1 
Walio m. 4 
BeHsch m. 6 
Wrzos m. 7 
5 (3) Magistrat 
J. d. 
SkTzypnik m. 6 
Borkowska w. 7 
6 (
) DiUmann T. z o. p. 
Janz m. i 
Hauser m. 2 
7 (4) Magistra t wJ. d. 
Cymmer 
8 (

) Dittmann T. z o. p. 
Lewandowski m l 
Dr. Pfeifer m.' 2 
Weber m. 3.
 
9 (J) Niezabudowane 
10 (4-3) 
asiadek wł. d. m. 1 
Czubiński m. 5 
Bor)'s m. 6 
Dr. !llontowski m.7 
V"rreau m. 8 
Gniatcz)'k m. 9 
Jagla m. tO 
Kierszkuwski m. 11 
l l N'iezabudowane 
12 (12) Oklitz wł. d. m. 3 
"'ilgoszcz m. 1 
".ysocka m. 2 
Fabiańczyk m. 
 
lItarmurowicz m. 5 
Lipszyc m.. 7 
Łuczkowskl m. 8 
Talmud m. 9 
13 (7) Skarb Panstwa wł. d. 
Piekarnia Wojskowa 
U (41) Trajman wł. d. 
Dr. Szmaj m. J 
Petras m. 2 
Iwicki m. 3 
Dr. Prus - Kowalew. 
ski m. 4' 
KulczyńskI m. 5 
Palicka m. 6 
M'lntlak m. 7 
Wyrzykowska m. 8 
BresIeI' m. 13 
15 (8) Arndt wł. d. n. m. 

iezamieszk. m. 2 
i\"iezamieszk. m. 3 
:'IIiestrawski m. 
 
Prenzel m. 5 
16 (-iO) .'-seher wł. d. n. m. 
I,'riedland m. 3 
Offenbach m. 
 
Breslauer m. 5 
W ółkowicz m. 6 
Prelewkz m. 7 
Dorna m. 8 
Oehlke m. 9 
l3aer m. 10 
Hausmann m. 1 l 
17 (I) F.ma Arndt wł. d. 
Śliwińska m. 1 
liętak m. '2 
Stysiak m. 4 
18 (3!) Pawłowski wJ. d. 
Gozda wa-Strzy1ow- 
ski m. 2 
P"peta m. 3 
19 (łO) Lipsz)'(' wł. d. m. 2 
SzymaI1ski m. 1 
Oachrach m. 3 
Apt m. 4 
Kociniewski m. 5 
20 (38) Bohlke wJ. d. m. 6 
Hożniakowski m. 4 
21 (H) Niezabudowane 
2! (37) Piorek wJ. d. m. 2 
Dr. Kubczak m. 1 
Dąbrowski m. 4 
23 (Ii) 
karbPanstwawł.d. 
Pannerl m. 1 
'" jrth m'- 2 
,,"otn)" m. 3 


Marsz. Focha - Mazowiecka 


24 (36) Kolińska wł. d. n. m. 
Madrowski m. 1 
Gbur m. 2 
Neugoldberg m. 3 
Bornsztein m. 
 
Kopydłowski m. 5 
Grabowski m. 6 
Walczak m. 7 
Sybila m. 8 
Skarh Państwa 
Spichrze wojsk. 
Grabowski wJ. d.m.
 
Vollmer m. 1 
Regulski m. 2 
Hasse m. 3 
Zabłocka 
Kosz}-ński m. 5 
Hialkowski m. 6 
Jędrzejczak m. 7 
Haffke m. 8 
Hoppe m. 9 
Skarb Państwa 
Kasyno oficerskie 
Gromek wł. d. n. m. 
Giers m. 1 
Jakuszkowiak m. 2 
Voigt m. 3 
Hint2 m. 4 
Lau m. 5 
Mirus m. 6 
Juhnke m. 7 
29 Niezabudowane 
30 (33) Fabr. "Fema" T. A. 

l. d. 
Sokołowski 
31 Niezabudowane 
32 (32) Panko i Cieszko wł.d. 
n. m. 
Zbrzezny m. 1 
Fujut m. 2 
Mroz m. 3 
Mrozik m. 4 
Pieczyński m. 5 
Wysz
:ńki. m. 6 
Pa włowskl m. 7 
Tichov.ski m. 8 
33 Niezabudowane 
34 (31) Ponko i Cieszko wł.d. 
n. m. 
Fildt'n-Felden m. 
Krause m. 2 
Malak m. 4 
Dut kowiak m. 5 
Paczkowski m. 6 
Kozłowski m. 7 
Lugiert m. 8 
Nowak m. 9 
35 Niezabudowane 
36 (30) 
Iende wJ. d. m. 2 
Słomska m. 1 
Schwandrau m. 3 
KTaWC7.vk m. 
 
:'IIiezabudowane 
Nie istnit'j e 
Państw. Insp. Dróg 
Wodno 
Mikosz m. 1 
Kurowski m. 1 
Goworzt'wski m. 4 
W Ni. istnieje 

1 (20) Insp. Bud. wł. d. 
Wieczorek 
42 Nie istnieje 
43 Nie istnieje 
44 Nie istnieje 
4-5 Niezabudowane 
46 Nie istniejl' 
47 (23) Liibbers wł. d. m. 3 
Kryg.'r m. I 
Bichler m. 2 


25 (13) 
26 (35) 


27 (1
) 
28 (34-) 


37 
38 
39 (20) 


Marynarska. 
1.4 - Niezabudowane 
5 (2) Wrzeszczyński wJ. d. 
m.l 
Dembiński m.3j5 
Matuszewski m. 2 
Podliński m. 4 
6 (1) Borowska wł. d. m. 1 
Berger' m. 4 


Luthel' m. 2 
Miłczewski m. 3 
Michalski m. 5 


Matejki. 
1 (10) SzydJowski v.1.d. m.
 
Brusch m. i 
Łanoszko m. 2 
Otowska m. 3 
Helwin m. 5 
Wiśniewski m. 6 
2 (1) F-a "Hadroga" S.A. 
wJ. d. 
Cylkowski 
3 (9) Niezabudowane 
.\ (2) Gąsiorowski wJ. d. 
n. m. 
Leppert m. 3 
Małecki m. 4- 
Klimek m. 5 
Jankowski m. 6 
5 (8) MoHer wJ. d. n. m. 
Wołk-Łaniewski m.i 
Pisarzewski m. 2 
Schurak m. 3 
Górny m. 4- 
Wiśniewski m. 5 
KaJużna m. 6 
Konopnicki m. 7 
Rabisch m. 8 
6 (3) Kulina wł. d. 
7 (7) Słumiański wJ.d.n.m. 
Marde.... ald m. 1 
Kornaszewski m. 2 
""owak m. 3 
Podemski m. 4 
Tomaszewski m. 5 
Pankratz m. 6 
Tatarski m. 7 
Nowak m. 9 
Czajewicz m. 10 
Sypniewski m. 11 
8 (5) Gabr)'ś wł. d. m. 3 
Gross m. 1 
Kwiatkowski m. 2 
Ef'('ker m. 4- 
Kowalczvk m. 5 
Motvlewski m. 6 
Iwanowil'z m. 7 
y Niezabudowane 
10 (5a) Obarski wJ. d. n. m. 
Ring m. 1 
Zbikuwski m. 2 
Ramlsch m. 3 
Łuczak m. 4 
Sławski m. 5 
Ziętarski m. 6 

arings m. 7 
J t Niezabudowane 
12 (6) Obarski wf. d. n. m. 
Neumann m. 1 
Minczykowska m. 2 
Modrzejewski m. 3 
Grzegorzewski m. 4 
Deligdysz m. 5 
Zi6łkiewicz m. 6 
Kujath m. 7 
Szulc m. 8 
Domagała m. 9 
Niedbała m. 10 


Mazowiecka. 
i (4:» Tow. Mieszk. wf. d. 
id. Pomorska 51 
Kort m. 1 
Kra wczak m. 2 
Lasek m. 3 
Piotrowska m. 4 
2 (1) Stachowiakwł.d.m.l 
MiiHer m. 2 
Bartnicka m. 3 
Fiłfras m. 4 
Lówi m. 5 
Czajkowski m. 6 
3 (4-4-) Tow. Mieszk wł. d. 
Rutkowski m. t 
Śliwiński m. 2 
Graczykowski m. 3 
Crezelius m. 
 


Jarzemski m. 5 
Styrbicki m. 6 

 (2) Feilke wł, d. m. 5 
SY}1niewski m. 1 
Bonych m. 2 
Wotniewski ID. 3 
Janosebke m. 
 
Janowski m. 6 
Kępa m. 7 
Andrzejewski m. 8 
Starzyński m. 9 
Janicki m. 10 
Sarnowski m. 11 
Cyl m. 12 
Cwojdziński m. 13 
Budziak m. 1
 
Fibich m. 15 
Galander m. 16 
Kostkowski m. 17 
Wiesenthal m. J 8 
Pasiński m. 19 
5 (43) Łaniecki wJ. d. n. 111. 
Senft m. i 
Schinke m. 2 
Weeber m. 3 
Raciniewski m. 4 
Matuszewski m. ::; 
Kotek m. 6 
Łukaszewski ID. 7 
Wiatrowski m. 8 
Orłuwski m. 9 
Scherlitzke m. 10 
Pansł'grau m.. 1 I 
WojciechowskI m. 12 
Lewandowska m. 13 
Adamski m. 14- 
6 (3) Romanowski wł. d 
n. m. 
KlleZ)'liski m. 1 
Sobieszczyk m. 2 
Sz}mański m. 3 
Graczyk m. 4 
Kołakowski m. 5 
Rosiński m. 6 
Wilke m. 7 
l\1iuticz m. 8 
7 (42) Morkowski wl.d.n.m. 
Dudziński m. 1 
Puls m. 2 
Jaracz m. 3 
Lipski m. 4- 
Szymański m. :J 
TetJ:ław m. 6 
Gackowski m. 7 
Zawoliński m. 8 
PTokop m. 9 
Koperski m. 10 
Borucka m. 11 
Ryszewski m. 12 
Kubiak m. 13 
Wiśniewski m. 14 
.Wielandt m. 1:; 
8 (4/
a) Reinhard wJ. d. n. m. 
Zmich m. 1 
Rode m. 2 
Gaj m. 3 
Klośka m. 4 
Czyźewski m. 5 
Myk m. 6 
Hine m. 7 
Pułkowski m. 8 
Jaworski m. \) 
Świnka m. tO 
Urbański m. i I 
Rytlewski m. 12 
J{os7.ecki m. 13 
IIlaćkowiak m. 14 
Wejl:ner m. 15 
9 {4t} Morkowski wł. d.m.5 
'Dekow6ki m. 2 
Wacławek m. 3 
Kaliski m. 4 
Lohin m. 6 
\'dikołajczak m. 7 
Tobolska m. 8 
Karst m. 9 
10 (5) Piotrowski wł.d.n.m. 
Popek m. 1 
Gruse m. 2 
Bethke m. 3 
Jarezyf1ski m. 4 
Lesik m. 5
		

/adresy_193300145_0001.djvu

			Mazowiecka - Mostowa 


55 


Kaszubowskl m. 6 
Kudryński m. 1 oCic. 
H
rcbardt m.2 ofic. 
Wlerczewska m. 3 
Perliński m. 4- oCic. 
l I (40) :IIepon wł. d. m. 3. 
Zamiar m. 1 
Sobański m. 2 
Janicki m. 4 
Weissel m. 5 
Bednarski m. 6 
Izdepska m. 7 
GOrdon m. 8 
Schulz m. 9 
Nepon m. 10 
Konif'czny m. H 
Koperska m. 12 
}łakowski m. 13 
Rywolt m. 14, 
Pyszka m. 15 
1
 (6) id. Sienkiewicza 4-0 
13 (39) StaTzyński wł. d. m. 2 
Szpręaolewski m. 1 
U (8) Usowska wł. d. n. m. 
id. Hetmańska 21 
Pilarski m. 1 
Cieślewicz m. 1 (of.) 
Szczypczyński 
Jabłoński m. 2 (of.) 
,Jastrowski 
Kwiatkowski m. 3 
Baum m. 3 (ofie.) 

owak m. 4 
Majewski m. 5 
Lange m. 6 

owdk m. 7 
Rumiński m. 8 
Kamiński m. 9 
15 (38) Żubka wl. d. m. 3 
Suligowski m. 1 
7ieliński m. 2 
Henni!\, m. 4, 
Wóda m. 5 
Hadtke m. 6 
Stefaniak m. 7 
Nowaczyk m. 8 
16 (9) Żucbelkowski wł. d. 
17 (037) Jaszczyk wł. d. n. m. 
Kempiński m. 1 
Ćwikliński m. 2 
Grzelachowski m. 3 
18 (10) Gałkiewicz wł.d. m.4 
:\'arc.inkowski m. 1 
).'urek m. 2 
Stefaniak m. 3 
Turajska m. 5 
Gapski m. 6 
Huszcz m. 7 
Swi'ltkowski m. 8 
Bala m. 9 
Grzelak m. 10 
Bartylaczyk m. 1 l 
Andruszkiewiczm.12 
Frantkowski m. 13 
flloniak m. 14 
.Ioppek m. 15 
19 (36) id. Sienkiewicza 41 
20 (1 I) Stoli wl. d. n. m. 
Spang m. 1 
J('sko m. 2 
Skrzypczak m. 3 
Łączkow
ki m. 4- 
Klonowski m. 5 
Fi'ICson m. 6 
Pecbtold m. 7 
21 (34) Sladie wł. d. 
!2 (12) Niem. Stow. Wych. 
wł, d. 
Stellbaum 
'23 (:
:n Haftka \VI. d. n. m. 
Kamiński m. 1 
Płol'ieniak m. 2 
Jankowski m. 3 
G6rska m. 4 
Kaus m. :'i 
Bednarska m. 6 
!4 (I:J) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Lanl!;6 m. 1 
Sontowska m. 2 
Wotniah m. 3 
Kanderski m. 4 
Hermanowski ni. ;; 


Górska m. 6 
Włodarski m. 7 
25 (30) Nijakowska wł. d. 
26 (14) Meller wł. d. n. m. 
Podorzyński m. 1 
Klein m. 2 
Starczewska m. 3 
Jankowski m. 4, 
Ustrowski m. 5 
Dziubiński m. 6 
K widziński m. 7 
27 (29a) Tow. Mieszk. wl. d. 
Wojtczak m. 1 
Gerth m. 2 
Karasek m. 3 
Zieliński m. " 
Krasnopolski m. 5 
Kozmiński m. 6 
Kulasiewicz m. 7 
Walent m. 8 
Leśniewicz m. 9 
Fornalczyk m. 10 
Lipczyński m. 1 l 
Pytlewicz m. 12 
Zabel m. 13 
Megger m. 14, 
Drzewiecki m. 15 
Zieleziński m. 16 
Grondzewski m. 17 
Milewska m. 18 
28 (t5-23) Bank M. Stadtba- 
gen wl. d. 
Leichert 
29 (28-29). Millner wł. d. 
Zoładek 
30 - :IIiezabudowane 
31 (27) R}'barczyk wl. d. 
32 Niezabudo"ane 


Me.ch. 
1 (12) 


Wierzbickiego. 
id. Nowy R
"Ilek 2 
Wierzbicka wł. d. 
m.3 
Marcinek m. 1 
Sypniews
i m. 2 
Dąlirowski m. 4 
Janowski m. 5 
id. z Wełn. Rynk. 10 
Boelitz wł. d. n. m. 
Romancewicz m. 1 
Kollinka m. 2 
Moszkowicz m. 3 
Chitler m. 4, 
Piątkowski m. 5 
Feldman m. 6 
Romancewicz m. 7 
id, z Wełn. Rynk. 10 


2 (t) 
3 (3) 


4- 


Mennica. 
1-3 (1-3) Niezamieszk. 
4, (tO) Kom. pOw. Pol. P. 
Kałka m. 1 
Biuro Kom. Pow. 
pol. Państw. m. si 
Chrząszcz m. 3 
5 "'iezabudowane 
6 (9) Państw. Zakł. Przem. 
Zboż. 
Kański m. i 
Szczepański m. 2 
Mańkowski m. 3 
OrzechOwski m. 4 
Rzążewski m. 5 
Kaczor m. 6 
7 (4) Państ. Zakł. PTzem. 
Zboż. 
Kornacki m. 1 
Kalita m. 2 
Adamski m. 3 
Chrząszcz m. 4 
8 Państw. Insp. Bud. 
Sarnowski 


I 
2 


Mied
a. 
Niezabudowane 
Bonin wł. d.- m. 
R)-łIll'r m. 2 
Piszczyk m. 3 


(I) 


3 (i 7) Dt.Schulverein wł.d. 
Kohnert 
4- (2) Dom Kat. Par. Sw. 
Trójcy 
5 Niezabudowane 
6 (3) Ratajczak wł. d. m.1 
Szlachta m. 2 
7 (17a) Dt.SchuIverein wł.d. 
HenkeI m. 1 
Grams m. 2 
Schneider m. 3 
Boerger m. 4, 


Mieroslawsklego. 


l Niezabudowane 
2 Karczewska wl. d. 
n. m. 
Sciera 
3 Niezabudowane 
4, Peek wł. d. n. m. 
Olek m. 1 
Urbaniak m. 2 
5 Niezabudowane 
.6 Neugebauer wl. d. 
n. m. 
Schlitzmann 
7 Niezabudowane 
8 Rutkowscy wł. d. 
10 Lepak wł. d. m. ł 
J uhnke m. 2 
14 Franc wł. d. n. m. 
Herzek m. 1 
Nawrock; m. 2 
16 Jerzak wł. d. n. m. 
18 Radziejewski wł. d. 


Mińska. 
1-3 - Niezabudowane 
4 (10) Leszcz}-ński wł. d. 
5 (1) Niezabudowane 
6-7 - Niezabudowane 
8 (2) Niezabudowane 
9 (3) Fabr. Masz. dawno 
C. Blumwe wł. d. 
Wróblewski m. 1 
Redziński m. 2 
10 Niezabudowane 
l l Fabr. Masz. dawno 
C. Blumwe wł. d. 
Konecki m. 1 
Łabenda m. 2 
12 Niezabudowane 
13 Niezabudowane 
14, (1 l) Mojzeszowiczowa wł. 
d. m. 1 
Szabłewski m. 2 
15 (5-6) Ew. Zakł. dla Dziew. 
wł. d. 
Len 
16-20 - I'\iezabudowane 
21 (7) Ew. Zakł. dla Dziew. 
wł. d. 
22-24 - Niezabudowane 
25 (8) GOede wl. d. 
26 - Niezabudowane 
27 (9) Leszcz)'ilski wł. d. 
28-36 - Niezabudowane 
37 (12) Państw. Insp. Dróg 
Wodno wł. d. 
Imbirowski 


Mlyńska. 
(1) Państw. Insp. Dróg 
Wodno wł. d. 
Kluczyński m. 1 
Ratajczak m. 2 
2 f3) Peterson wł. d. m. 1 
Bosiacki m. 2 
3 - Niezabudowane 
4 (2) Peterson wł. d. n. m. 
Dziera m. 1 
Wenda m. 2 
Rynda m. 3 
Augu
tyniak m. 4, 
Peterson 
5 ...:... NiezabudoWane 


6 Paóstw. Insp. Dróg 
Wodno wt. d. 
Szubarga 


Mogiły. 
1-7 - Niezabudowane 
8 (2) Kucharska wł.d. m.l 
Cabański m. ! 
9 (1) Myślicki wt. d. n. m. 
Zawodny m. 1 
Mendyka m. ! 
Szypura m. 3 
10 (3) Koth wł. d. 
11 (4) Taras wł. d. 
12-20 - Niezabudowane 
2i (5) Kołcoll wł. d. m. 1 
Prz).byliń.ski m. ", 


'Mokra. 


l (2) Mag. m. Bydg. "ł. d. 
Śmigielski 
2 Niezabudowane 
3 (1) Mag. m. Bydg. wl. d. 
Olszewski m. 'i: 
Koralewski m. 4 
4- ;Xiezabudowane 
5 (4-) Mag. m. Bydg. \\1. d. 
Wesołowski m. t 
Siemiątkowski m. 2 
6 Niezabudowane 
7 (5) Laul wł. d. 
8 - Niezabudowane 
9 (6) Scheerbarth wl. d. 
Wotniak m. 1 
Kostowski m. 2 
10 ;Xipzabndowane 
11 (7) Krusz)'1iski wł. d. 
12 - ;'\/iezabudowane 
13 (8) Lloyd Bydg. wł. d. 
Winnicki 


Moniuszki. 
(1) Sporna wł. d. m. t 
Sporna m. 2 
2 Niezabudowane 
3 (2) Raczkowski wl. d. 
n. m. 
Kwiatkowski 
4 Niezabudowane 
5 (3) Edelman wł. d. 
6 :'iiezabudowane 
7 Ozmiński wł. d. m. 1 
Lehnert m. 2 
Schachtschneidf'r 
m.4 
8 ::\"iezabudowane 
9 (4) Bukowski wl. d. 
Mostowa. 
l (1) id. Stary R)-nek 
2 (11) Mag. m. Bydg. wł. d. 
l'Itaciejewski m. 7 
Biechowiak m. 9 
Zamojski m. 10 
Both m. 11 
SZl1ittf'r m. 12 
Płonowski m. i3 
Grzegorowska m. t4 
Janowski m. 15 
3 (2) Bank Przem. wl. d. 
Zacharski m. 4- 
Lubaszewski m. 5 
4, (łO) Weinert wł. d. n. m. 
Jaschek m, 2 
Bowski m. 3 
Gramatowski m. 4- 
Chart m. 5 
LockstlLdt m. 6 
5 (3) Scemann ",ł. d. m. 4 
Goptz m. 5 
6 (9) Mag. m. Bydg. "ł. d. 
Marchewka m. 4- 
Bończ m. 5 
Wiatr m. 6 
Kaliski m. 7 
Welke lU. 8
		

/adresy_193300146_0001.djvu

			56 


Mostowa - Nakielska 


Dzbań.ski m. 9 
Kołodziejek m. 10 
Ogdowski m. 11 
Nawrot m. 12 
'l (4-) Nowmski wł.d.D.m. 
RaMak m. ł 
Lisiecki m. 6 
Jarocki m. 7 
Bubacz m. 8 
I (8) Mag. m. Bydg. wł. d. 
id. z ul. Grodzką 8 
II (5) Jachmann wł.d.m.IO 
(nar. ul. Grodzka 2i) 
Sochaczewski m. 7 
Ciupek m. 8 
Swiętosławski m.9 
Falkiewicz m. 11 
Grabiszewska m. 12 
Kołodziej m. 14 
10 (7) Mag. m. Bydg. 
id. z nl. Grodzką 
ił Nie istnieje 
12 (6) Bank Bydg. wł. d. 
id. z ul. Grodzką :) 


Most BernardyńskL 
Most GrunwaldzkL 
Most Jagielloński. 
Most KróL JadwlgL 
Most PortoWY. 
Most Teatralny. 


Most lygm. Augusła. 
Myśliwska. 
1 (1) l'eulnanat wł. d. 
2 - Niezabudowane 
3 (!r Friede wł. d. n. m. 
Krzemkowski 


Nadbrzeżna. 
ł (J) Maga>.)J.l wojskowy 
Ciaston 


N ad Kanałem. 
1-6 - .....l"L&lJullowane 
7 (1) FlakoWllka wł. d. m.i 
Guse m. 2 
I (2) ł{ummel wł. d. m. i 

iezamieszkane m.2 
Wąsikowski m. 3 
Jeleński m. 4- 
Strzelecki m. 5 
Czukała m. 6 


Nad Kolejką. 
i - "ac \\1. d. 

-5 - :\'iezabudowane 


Nad Portem. 
l ."'ie iSlnieJe 
i (1) Państw. Insp. Dróg 
Wodno wł. d. 
Wrus m. 1 
Mrugowski m. 2 
Tychoniewicz m. 3 
3 
ie istnieje 
4- (2) Peterson wł. d. n. m. 
Susala m. 2 
Palacz m. 3 


Nadrzeczna. 
1 (1) Pel"rslIn wł. d. n. m. 
Machliński 
t (2) Peterson wl. d. n. m. 
wojcik m. 1 


3 


Czechłiński m. t 
Augustyniak m. 3 
PetersOll wl. d. D. m. 
Drischmer 


(1) 


Nakleiska. 
i (1) Janczur wl. d. m. 2 
Gość m. 1 
RyszkoWllki m. 3 
Schulz m. 4 
Dankowska m. 5 
t (1!7ji28) Jagieniak wł, d. 
n. m. 
Grzywińska m. 
Sahlke m. 2 
Matzel m. 3 
Swięcicki m. 4 
3 (2) Stojak wł. d. m. 4 
Balcer m. 1 
Gulcz m. 2 
Duda m. 3 
Tobolski m. 5 
Tomczyk m. 6 
Ił (1£7/128) Jagieniak wł. d. 
Ratajczak m. i 
EjankoWllki m. ! 
Meliński m. 3 
Kowalski m. 4 
Burzyń.ski m. 5 
Freudeberg m. 6 
Leib m. 7 
Solarski m. 8 
Tomaszewski m. 9 
5 (3) Johnowa wl. d. 
Isbrandt in. 2 
Rygol m. 3 
Klauhs m. 4- 
Grochocki m. 1 
Kolander m.' 6 
Ceglarski m. 7 
6 (126) Kwella wł. d. m. 1 
KwiatkoWllki m. 4 
Ausmacher m. 3 
Zalewski m. ! 
7 (4) wolniewicz i Seege- 
barth wł. d. n. m. 
MoHer m. 1 
Schreiber m. 2 
Parnin m. 3 
Felske m. 4 
Dankowska m. 5 
8 Kunz wl. d. m. 1 
Deplewski m. 2 
Nowak m. 3 
9 (5) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Jagniewski m. 2 
Pawlicki m. 3 
Lekszycki m. 4- 
Gierig m. 5 
Malak m. 6 
10 (124) Grzegorowski wl. d. 
n. m. 
Kadow m. i 
Orłowski m. 2 
Smarszcz m. 3 
11 (6) Mag. m. Bydg. 
Szkoła Powszechna 
Kalas 
12 Niezabudowane 
13 (7) Bahr wł. d. m. 
Reckzeh m. 2 
Szyperski m. 3 
Grucki m 
Brucki m. 4 
Spławski m. 5 
Kowalski m. 6 
14- (122) Plant v 
15 (8) Papierzewski wł. d. 
m.5 
Matysiak m. 1 
Grabowska m. 2 
Bukowiecki m. 4 
Schmidt m. 6 
Hernet m. 7 
Kochańska m. 8 
Wojewódzka m. 9 
Podlasiliski m. to 
Wiedeholz m. 11 
Grochowaiski m. 12 
Niedzwiecki m. 13 
. Guza m. 14 


i6 (123) Planty 
17 (9) Olejnik wł. d. n. m. 
Ignaczak m. 1 
Freund m. 2 
Błaszkiewicz m. 3 
Janicki m. 4- 
Caft m. 5 
Peters m. 6 
Gumowski m. 7 
Gumowski m. 8 
18 (121) ZakTzewski z. d. m. 1 
Kasper m. 2 
Rozmarynowski m. 3 
19 (10) Sobiecka wł. d. n. m. 
Szynka m. 1 
Urbańska m. 2 
Chamier - Gliszczyń- 
ski m. 3 
KruczkoWllki m. 4- 
Hering m. 5 
Baumgart m. 6 
Nowak m. 7 
Sandach m. 8 
Hemmerling m. 9 
20 l'\iezbudowane 
21 (10a) Majrowicz wl. d. 
Andrzej ewski m. 
Bukowski m. 2 
CzesiÓ8ka m. 3 
Nowicki m. 4 
Wilczek m. S 
Wotniewski m. 6 
t! (lfO) Wrońska wł. d. m. 4 
Ka wałek m. 2 
Mellin m. 3 
Kucharski m. 5 
Klunder m. 6 
!3 (H) Kuklińska wł.d.n.m. 
Zimniewicz m. 1 
Kowalski m. 2 
Szybiń.ski m. 4 
Krzemkowski m. 5 
Tarczyński m. 7 
Bronk m. 8 
Jaskolski m. 9 
Zieliński m. 10 
Szmalenberg m. tl 
Spychaj m. 1.2 
Lonczała m. 15 
Rubaszewski m.16 
Szymczak m. 17 
Ił (119) Gehrke wł. d. m. 1 
Mittag m. 2 
!5 (12) Skierska wl. d. m. 3 
Z ywert m. 1 
Purzycki m. 2 
'SkieJ'fka m. 3 
Kurz yńsk
 m. 4 
Neumann m. 5 
Grabowitz m. 6 
Hermanowski m. 7 
Wardalska m. 8 
Karabasz m. 9 
Walkowiak m. 10 
Drojma m. 11 
!6 Niezabudowane 
!7 (13) Lissy wl. d. n. m. 
Zblewski m. 1 
Wronkowski m. 3 
Starszewski m. 4 
Markowski m. 5 
Rossa m. 6 
Wronkowski m. 7 
Andersohn m. 8 
Weise m. 9 
Gackowski m. tO 
Ostrowski m. 1 i 
Olejczak m. 12 
Januszewski m, 13 
StaszeWlIki m. 14 
Gabrys m. t5 
Boźek m. 16 
Bąk m. 17 
t8 (łł8) Bieroński wl. d. 
£9 (14) Bergmann wł. d. m. 3 
Piet.sch m. 1 
Czochański m. 2 
Smierzchalski m. 4 
Schiukowski m. 5 
Priewe m. 6 
Kulel m. 7 
Machwiński m. 8 


Kordas m. 9 
Fabisiak m. 10 
Budziak m. 11 
Marchewka m. t 2 
Baran m. 13 
Andrzejewski m. ił 
Wawrzvniak m. t5 
30 (11 7) Marchlewski wł. d. 
31 (iS) Krause wł. d. n. DL 
Ceranel{ m. l 
Brzeziński m 2 
Goldmann m. 3 
Fatz m. 4- 
Kempa m. 5 
Mikołajewska m. 6 
Napieralski m. 7 
Sch\1tzmann m. 8 
Stobiński m. łj 
Rumiński m. to 
Kulik m. ł1 
Koszników m. li 
Sikorski m. 13 
Tutaj m. 14- 
Redmann m. 15 
Wulert m. t6 
Gaca m. 17 
3! (116) Kra\1se spadk. wl. 41. 
Smolarek m. 1 
Bohlmann m. 2 
Chojnacki m. 3 
Sahm m. 4 
Bednarek m. 5 
Małecka m. 6 
Klarkowski m. 7 
Jankowski m. 8 
Pryba m. 9 
Seehafer m. 10 
33 (16) Muszvński wł. d. m. 1 
Pa,,-lOwicz m. 2 
Uowiński m. 3 
Bukolt m. 4 
Cyganek m. S 
Nowak m. 6 
Moheit m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Pa włowski m. 9 
34 Niezabudowane 
35 (17) Henselmann wl. d. 
m.3 
Franke m. 1 
Kłak m. 2 
Ltint>berl/: m. 5 
.Józefowicz m. 6 
Kruba m. 7 
Mahlli
 m. 8 
Hauschild m. 9 
Jaźdzewski m. tO 
Winiewski m. t l 
36 Niezabudo\\ane 
37 (18) Drygalski wl. d. m. 1 
Paczyński m. 2 ' 
.Jabłoński m. 3 
Gracz,..ko\\ski m. ... 
Sado
ski m. 5 
Ksobiak m. 6 
Dziamecki m. 7 
CzarllPcki m. 8 
Zieliński m. 9 
Nieruszpwicz m. 10 
38 Niezahudowane 
39 (19) Wirbalh wł. d. n. m. 
Gitewski m. l 
Piekarski m. 2 
Putues m. 3 
Plotka m. 4 
Jun
blut m. 5 
Hojka m. 6 
PaTadowski m. 7 
4-0 (115) \łętydło wl. d. m. '12 
Z11kowicz m. l 
1'ycz}'ński m. 2 
Fanselan m. 3 
Lewando,,-ski m. " 
Skutecka m. 5 
Jankowski m. 6 
Gacka m. 7 
Ziehlke m. 8 
Ołkiewicz m. 9 
Kulpa m. 10 
Kret.kow.ki m. 12 
4-t-43 (20-2!) Rzymkowski 
wł. d. n. m.
		

/adresy_193300147_0001.djvu

			Nakielska 


-,... 
:)1 


Janiak m. t 
Jesz m. 2 
Wahl 
Banasiak m. 3 
Pawlisz 
Latos m. .\ 
Zgórski m. 5 
Feaske m. 6 
Niezamieszkane m.7 
Ściesiński m. 8 
Frieske m. 9 
Mrówka m. 10 
Kwiatkowski m. 11 
Pietrzak m. 12 
Niezamieszkane m. 1 6 
Idczak m. 17 
,U.,U (H
a-1ł4) Staszak wł. 
d. m. 2 
Napierałski m. 3 
Jądryezka m. 4 
Michalski m. 5 
Ziółkowski m. 6 
Woliński m. 7 
Cerajewski m. 8 
Sowiński m. 9 
Smierzchalski m. 10 
Niezamieszkane m. t 1 
Raniewski m. 12 
Szadłowski m. 13 
45 (20-22) Rzymkowski wł. d. 
n. m. 
Turecki m. t 
Tomczvk m. 2 
Kraiński m. 3 
Grajkowski m. 4, 
N'iedzwiedzka m. 5 
KościeIski m. 6 
Knuth m. 7 
Laf!'rt m. 8 
Skihiński m. 9 
Buttler m. tO 
Gawliński m. 1 t 
66 Niczahudowane 
47 (23) ChrisU. Frauenhilfe 
Zakł. Diak. wł. d. 
Seegeharth m. 1 
Lange m. 2 
Klauss m. 3 
(Alumnat Dregera) 
m.1 
48 Składnica 
49 (24) Stockmann wł. d. 
n. m. 
Dahlke 
50 Składnica 
51 (25) Stóckmann wł. d.m.t 
Stephan m. 2 
Bzdawski m. 3 
Kotoliński m. 4 
Moraczewski m. " 
Nowak m. 6 
Pokorski m. 7 
Horowiak m. 8 
Zakowicz m. 9 
Giara m. 10 
Piutz m. t 1 
Szych m. 12 
Klimecki m. 13 
Magdziarz m. 14 
Krzyżaniak m. t5 
Olejniczak m. 16 
52 (H3) Fahr. Trak. dawno 
C. Blumwe wł. d. 
Kierczewski m. 1 
Zhlewski 
53-55 (26) PaI1stw.lnst.Nauk. 
Gosp. Wiejsko wł. d. 
Zschalig m. 1 
Wasilewski m. 2 
Spudych m. 3 
54 (t 12) Fahr. Trak. dawno 
e. Blumwe wł. d. 
"dachaliński m. 1 

mierzchalski m. 2 
C.łażewski m. 3 . 
Dietrirh m. 4 . 
Oliwkowsk.i m. 5 
Kurek m. 6 
56 (ł 11) Kłeinschmidt wł. d. 
Ostrowski m. 1 
Grabczewski m. 2 
Miłosierna m. 3 


Prohul m. 4 
Lałasz m. 5 
LOrenz m. 6 
Dominowski m. 7 
Przybylska m. 8 
Chrapkowski m. 9 
. Kleinschmidt m. 10 
Stroiński m. 11 
Michalski m. 12 
57 Niezabudowane 
58 (HO) Toczyski wl. d. n. m 
Gerlach m. 1 
Polaszek m. 2 
Bock m. 3 
Gorzewski m. 4 
Mentkowski m. 5 
Fischer m. 6 
Dzielińska m. 7 
Kurek m. 8 
59 (27) Fabr. Trak. dawno 
C. Blumwe wł. d. 
Pawlicki m. ł 
Musiełak m. 2 
Kosiara ID. 3 
Krajewski m. 4 
Hermanowski m. 5 
Stawicki m. 6 
Przystawski m. 7 
Murawski m. 8 
Marciniak m. 9 
Kotowski m. 10 I 
Stach era m. 11 
60 (109) Schulz ki wł. d. m. 1 I 
Brzyckcy m. 2 
Keil m. 3 
Stachowiak m. 4 
.Jaworski m. 5 
Lewandowski m. 6 
Medan m. 7 
KuMeld m. 8 
Montowski m. 9 
.Qudek m. 10 
Reiss m. 1 t 
Gosieniecki m.12-13 
Gburek m. 14 
KOrałewski m. 15 
61 (28) Niezabudowane 
62 (108) Czerscy wł. d. 
63 (29) Andr)'cz wł. d. n. m. 
Kubiak m. 1 
\Voźny m. 2 
SkrzyPkowski m. 3 
Puźniak m. 4 
Pryłowski m. 5 
Berger m. 6 
Korba) m. 7 
64 Niezabudowane 
65 (30) MikuccJ' wł. d. m. 2 
Cł1ełminiak m. 1 
Lica m. 2 
Szatkowski m. 3 
Wolff m. 4 
Polasik m. 6 
Kwasiński m. 5 
Medau m. 7 
Erdmann m. 8 
Sawiński m. 9 
66-68 - Niezabudowane 
69 (32) WoHschlAger wł. d. 
n. m. 
Bettin m. 1 
Januszewski m. 2 
Szumiński m. 3 
Fabich m. 4 
Matteschek m. 5 
Zając m. 6 
Gabryelczyk m. 7 
CYwiński 
Sochacki m. 8 
:.'Iliwiński m. 9 
Andrzejewski m. iD 
Michalski m. ił 
Pankau m. 12 
Mietzner m. 13 
70 (V. st. śluza) Państw. Insp. 
Dróg Wodno wł. d. 
Jaruzel m. 1 
Morzkowski m. 2 
Dąbrowski m. 3 
Szubiński m. 4 
Stachowiak m. 5 
Sieki£'rski m. 6 


Wvźłić m. 7 
Wojtko\\iak m. 8 
WiIichowski m. 9 
Stołr m. 10 
Marki"wicz m. 11 
Kalinowski m. 12 
Wojciechowski m. t3 
Sutkowski m. 14 
Strajch m. t5 
Wyrzykow.ski m. 16 
Wyrzykowski m. 17 
Niezamieszkane m.18 
Hefner m. t 
PeIlik m. 1 
71 (33) Kukliński wł. d. m.2 
Kwiatkowski m. 1 
Błotnicki m. 3 
72 - Buda (tresura psów) 
73 - id. Nakielska 71 
74 - Niezabudowane 
75 (35) Frahsk
 wł. d. m. 2 
Mołenda m. t 
Friebe m. 3 
Wiłski m. 4 
Majewski m. ;) 
Urbaniak m. 6 
Tuszyński m. 7 
76 N"iezabudowane 
77 (36) Schulz wł. d. n. m. 
Pastemak m. t 
Franitza m.2 
:"Iowak m. 4 
Kempka m. 5 
Matuszewski m. 6 
Waszak m. 7 
Kaszubowski m. 8 
Karwecki m. 9 
Arkusz"wski m. tO 
78 (śluza kwiatowa) Państw. 
Insp. Dróg 
'odn. 
wł. d. 
Kufel 
79 (37) Werda wł. d. m. t 
Wolski m. 2 
No\\icki m. 4 
Połasz£'k m. 3 
Kamerliński m. 5 
80 (śluza kwiatowa) KUl'Zyn- 
ski wł. d. m. 1 
Mącznikowski m. 2 
Pałka m. 3 
8t (-38) Manikowski wł.d.m. ł 
Osik m. 2 
82 - id. z VI. st. śluzą 
83-86 - 
iezabudowane 
87 (41) Zolłmer wł. d. 
88 (106) Szylski wł. d. m. 3 
Kubera m. t 
Górski m. 2 
Balka m. 4 
Kamiński m, 5 
89-00 (42) Niezabudowane 
91 (43) Szymoniakwł.d.m.t 
Zajicz£'k m. 2 
92 (t05) Mohrenz wł. d. m. J 
Mohrenz m. 2 
'l'omała m. 3 
Arkuszewski m. 4 
93 (44) ;'o/iezabudowane 
94 SaHa wł. d. m. t 
Reszka m. 2 
Kot m. 3 
Zwierzykowski m. 4 
95 (45) Niezabudowane 
96 (103) Tomczak wł. d. m. 1 
Krewis m. 2 
97 (46) Niezabudo...ane 
98(102) Kostujakwł.d.n.m. 
Knie 
99 (47) Niezabudowanł' 
100 - Nadołny wł. d. 
101-103 - lI/iezabudo\\ane 
t04 (10t) Kłarkowscy wł. d. 
105 (50) Szumiłak wL d. n. m. 
\\'aszak m. 1 
Walos2ł'wski m. 2 
Kuhfeld m. 3 
Kluczyński m. 4 
Tojza m. ;) 
Behnisch m. 6 
'\łonarcha m. 7 
Lppl'Zyń
l-.i m. 8 


Buschkie\\icz m. 9 
106 Niezabudowan!' 
t07 (50a) Śnigocka wl. d. n. m. 
Pawełczak m. 1 
Gołata m. i! 
Goliński m. 3" 
Figel m. 4 
Błachowiak m. 5 
Tejza m. 6 
108 (100) Świder wł. d. m. 2 
Skoraczewski m. 1 
t09 (51) Snigockawł.d.n.m. 
Brtlkwicki m. t 
Jaskólska m. t 
Kozłowski m. 3 
Zgubieński m. 4 
Fritz m. 5 
110 Niezabudowan4' 
H1 (52) Haak wł. d. n. m. 
Wesołowski m. 1 
Jaskólski m. ! 
Skrobacki m. 3 
Kruszyński m. 4 
Riiske m. ;; 
Wojtczak m, 6 
112 Niezabudowane 
tł3 (52a) Haak wł. d. n. Dł. 
Burzyr1ski m.A 
Kamiński ID. 
 
Gackowski m. 3 
Zieliński m. 4, 
Guziałek m. 5 
Sawastianów m. I'i 
PiIarski m. 7 
Czyżak m. 8 
GiH m. 9 
łt4 (991 Lubiewski \\1. d. 
H5 (53) Mańczak wio d. m. 1 
:Mvk m. 2 
tł6 (98) Kubiesa \\i. d. m. ł 
Redmann lU. 2 
Balcer m. 3 
Lukasiev.icz m. . 
Janowczyk m. 5 
\Vestfałewski Dł. 6 
Wiśniewski m.7 
tł7 (54) Lauch wł. d. n. m. 
Doberst£'in m. t 
Karau m: 2 
Krołiko\\ski m. 3 
HaukI' m. 4 
Rybo\\iak m. 5 
Buchholz m. 6 
Wernł'r ID, 7 
Baś m. 8 
Nowak m. 9 
Grzonka m. 10 
Lukaszewski m. t t 
BrugiPr m. t! 
Ałtmann m. 13 
Hybiak m. U 
Gadziński m. t5 
Najdowski m. t6 
t18 (97) Matysiak wl.d.n. m. 
Brunk m. t 
Tojza m. 2 
Grabau m. 3 
119 (55) Lauch wł. d. n. m. 
L£'wandowski m. t 

icbalski m. 2 

art!'nka m. :) 
Kicak m. 4 
Rosiński m. 5 
120-121 - Niezabudowana 
t22 (96) Bloch wł. d. m. 
Oses£'k, m. 2 
Pacz)"ński m. 3 
t23 (57) Sienkiewiczowie wl. 
d. m. 3 
Szewczyk m. 1 
Sydor m. 2 
Zipłiński m. ł 
1!4 (95) Metzgł'r wł. d. n. m. 
Stacho\\iak 
125 (58) Stuwe wł. d. m. ł 
Florkowski m. 1 
Stuwe m. ! 
Steinke m. 3 
Knras m. 5 
Walkowiak m. 6 
Baldowska lU. 7 
Gałąt£'r
ki m. g
		

/adresy_193300148_0001.djvu

			58 


Nakielska - Na Wzgórzu 


h.lohs m. 10 
Krolikowski m. tt 
Pątlinowski m. 12 
126 (95a) Stachowiak w.d.n.m. 
Cup m. 1 
Ślubowski m. 2 
Wawrz3'niak m. 3 
Wypijewski m. 4 
Piastkowski m. 5 
Sochaczewski m. 6 
Rydlichowski m. 7 
Zygaj m. 8 
127 (a9) Butka wł. d. m. łt 
Głowacki m. 1 
Domhrowski m. 2 
Nowicki m. 3 
Brus m. 4, 
Nowicki m. 5 
Mahlke m. 6 
Jądrczak m. 7 
Schroder m. 8 
Górny m. 9 
Tomaszewska m 10 
Budka m. 1 l 
Pierzchlewicz m. 12 
128 Niezahudow8oe 
129 (62) Fabr. Trak. da\\>n. 
C. Blumwe wł. d. 
Chyrek 
130 (9;)c) Szpil wł. d. 
131 (60) Fahr. Trak. dawn: 
C. Blumwe wł. d. 
(id. z nr. 129) 
132 Niezahudowane 
133 (63) Fahr. Trak. dawno 
C. Blumwe wł. d. 
Koenig m. 1 
Kamzol 
134 ;'\/iezabudowane 
135 Bronikowski wł. d. 
136 Niezabudowane 
137 Straoz wł. d. n. m. 
138 Niezabudowane 
139-141 (64) Stranz wł. d. m. 1 
Górski m. 2 
Stranz m. 3 
Wabich m. 4 
Kujawa m. 5 
Snopek m. 6 
Błaszczyk m. 7 
Chrze
cielewski m. 8 
Brandyk m. 9 
.Jakubiak m. 10 
Kawt'eki m. 11 
.Jankowski m. 12 
Szulerec ki m. 13 
Piorkowski m. 14 
Eog1er m. 15 
Giermann m. IG 
Kozłowski m. 17 
Bajer m. 18 
Petner m. 19 
Kozłowski m. 20 
Imbierowiez m. 21 
Kapłanuwski m. 22 
Kugacz m. 23 
Dobrowolski m. 24 
Kłod2iński m. 24 
tabczyński m. 25 
Maeiaszek m. 26 
Głupczyńsl,d m. 27 
Rosiński m. 28 
Kapuśchiski m. 29 
Słowiński m. 30 
Rudek m. 31 
Rótnow
kl m. 32 
Ziętara m. 33 
Katmierezak m. 36 
Ostrowski m. 34 
Wąsik m. 35 
Sarhicki m. 37 
Olejnik m. 38 

ichstaedt m. 39 
Kamzol m. 41 
Ostrowski m. 4,2 
Pietrzak m. 4.3 
Banoszak m. 44 
KuIigowski m. 45 
Kujów m. 46 
14,{1 (9.) Wiese wł. d. m. 1 
Stolpmann m. 2 
Szopiński m. 3 


142 (93) Sichau wł. d. m. t. 
Rabenhorst m. 2 
l\tundt m. 3 
Moszezyński m. 2 
i'iiezabudowane 
por o żyńskiwł.d.m.1 
Podliński m. 4, 
Rafiński m. 3 
Kaczmarek m. 5 
Karutz m. 6 
14G (92) $;usik wł. d. m. 1 
Szalek m. 2 
147-150 - Niezabudowane 
151 (66) ks. Kluezyński wł. d. 
152.154 - Niezabudowane 
155 (67) KOłodziejczak wł. d. 
m.1 
Michałowski m'. 2 
1;;1).160 - Niezabudowane. 
161 (68) Szmolk.e wf. d. n. m. 
Karwec ki 
162 (9tj Pietrusza wł. d. 
163 (69) Wolnikiewic.z wł. d. 
n. m. 

lańkowski m. 1 
Bysikiewicz m. 2 
164 Niezabudowane 
16:> (70) Karolewiczwł.d.m.1 
Stachowiez m: 2 
Szarafiński m. 3 
Jaworska m. 4 
Janerzf'k m. 5 
Wieczorek m. 6 
166 
iezabudowane 
167 (71) ł'ąs wł. d. m. 1 
Rydzyński 
Pacewiez m. 3 
168 Niezabudowane 
169 Ćwikliński wł. d. 
170 Niezabudowane 
171 (72) Boeck wł. d. n. m. 
L ysiak m. 1 
Kawałek m. 2 
Schlicht m. 3 
172-174 - !'iiezabudowane 
175 (73) Boeck wł. d. n. m. 
Dolata m. ł 
Lubański m. 2 
Kapłański m. 3 
Bednarek m. 4, 
176 :\iezabudowane 
177 (74) Hr....mak wł. d. m. 5 
Kryszak m. 2 
Kamiński Dl. 1 
Zasla\\ny m. 4 
178 Niezabudo\\ane 
179 (75) Filip wł. d. m. 1 
Pucię
el m. 2 
180 i\'iezahudowane 
181 (76) Śliwka Vił. d. m. 
Gieldarski m. 2 
182 - Niezabudowane 
183 (77) Wi
niewska wł. d. 
m, 1-2 
Giinther m. 3 
.Je2iorna m. 4 
Hohlweg m. 5 
184 Niezabudo",ane 
185 (78) Lemański wł. d. m. 1 
Wf'odland m. 2 
Wiśniewski m. 3 
Jart11.f'1 m. 4. 
KOy,alczyk m. 5 
Pasternacki m. 6 
18r, Niezabudowane 
187 (79) Kubera ",ł. d. m. 2 
Górerki m. 1 
Kamiński m. 3 
188-190 - Nie2abudowane 
191 (80) Najdo\\ski wł. d. 
192 i'iiezabudowane 
.193 (80) Dziubu wł. d. m. 1 
Priebe m. 2 
I\latuszewski m. 3 
194-196 - Niezabudowane ' 
197 (81) Bahr wł. d. n. m. 
Korbal m. 1 
Brzeziilski m. 2 
Korbal m. 3 
Kędziora m. 4 
Pilarski m. 5 
Tad ych m. 6 


144 
145 


pilarski m. 7 
Siemienieeki m. 8 
Dzikowski m. 9 
Polaszek m. 9 
Lubiewski m. 10 
198-200 (82). Niezabudowane 
201 (83) Dąbkowska
ł.d.m.1 
polaezek m. 2 
Adamczyk m. 3 
Maciejewski m. " 
CieśnieViski m. 5 
Skiba m. 6 
Franz m. 7 
Pauszek m. 8 
202-210 - Niezabudowane 
211 (84) Boeek wł. do n, m. 
Batka m. 1 
Lysiak m. 2 
2122-16 - NiezabudoW8ne 
217 Laganowski wł. d. 
n. m. 
No\\akowski m. 1 ' 
polaszek m. 2 
Czarnecki m. 3 
Chorowski m. 4 
Kaniewski m. 5 
218-222 - I'\iezabudowane 
223 (86) Przywarski ",,'ł. d. 
n. m. 
Skoraczpwski 
224-226 - Niezabudowane 
227 (87) Macek wł. d. 
228-232 - Niezabudowane 
233 (88) Szelezyńska wł. d. 
m.1 
234-236 - Niezabudowane 
237 (89) Wanat wł. d. 
238-242 - Niezabudowane 
243 190) Dietrich wł. d. 
Naruszewicza. 
(la) Projahn wł. d. n. m. 
Tistul m. 1 
Sikorska m. 2 
Czekierski m. 3 
Swokov. ski m. 4. 
S\\ietlik m. 5 
Rupry('ht m. 6 
Kaniecka m. 7 
2 Ogród ' 
:I (2) Projahn wł. d. n. m. 
Centnero\\ ski 
4-5 - Nie7abutłowane 
6-8 l6-5)Appell wł. d. n. m. 
Ramm" m. ł 
7-9 - Nieza '>udowane 
10 (4) Appelt woJ. d. m. 2 
Rosenberg m. 1 
Benkendorf m. 3 
Krause m. 4. 
Scbulmann m. 5 
Rosenau m. 6 
11 Niezabudowane 
Na Wzgórzu. 
INiezabudowane 
2 (5) Adamski wł. d. m. 1, 
3 i' 4 
Czerwiński m. 2 
3 (61-u2) Horakiewicz wł. d. 
ID,1 
Wojtezak m. 2 
Prz')'bysż m. 3 
Urbański m. 4, 
Staehoy,iak m. 5 
Cieślak m. 6 
Kurda m. 7 
4 (6) Bu,latkowa wł. d.m.6 
Deręgo\\ski m. 1 
Fraigant m. 2 
Woda m. 3 
Kośeielak m. 4. 
Prusak m. 5 
5 (60) Kudziński w.d.m.1-2 
C
arnowski m. 3 
6-7 - Niezabudowane 
8 (7) Nodzykowskiw.d.m.1 
Olejarczyk m. 2 
Wodrzak m. 3 
Kowalski m. " 
143 (65) Karda
 wL d. m. 


I"alabasz m. 5 
Józefowicz m. 6 
9 (59) Smeja wł. d. m. 
Dyrda m. 2 
10 (8) Dorr wł. d. m. 3-4. 
Stańczyk m. 1 
Jankowski m. 2 
1 l (58) Pieczewski wł. d.m.1 
Kamiński m. 2 
Lemke m. 3 
Koth m. Ił 
12 (9) Droszcz wł. d. m. 
Nowieki m. 2 
13 (57) Niezabudowaoe 
14 (10) DObryński wł. d. 
m.2 
Stock m. 1 
Czarnecki m. 3 
Mroezkowsk.i 'm. 4 
DObrzyński m. 5 
Okoniewska m. 6 
Nowak m. 7 
Dobrzyńska m. 8 
Okooiewski m. 9 
15 (56) Sikorski wł. d. n. m. 
Redlarski m. 1 
NiekeI m. 2 
Oehlke m. 3 
NickeI m. 4, 
16 (11) Niezabudowane 
17 (55) Sikorski wł. d. m. 1 
Jahn m. 2 
Koto\\ski m. 3 
Mliller m. 4- 
18 (13) Niezabudowane 
19 (54) Niezabudowane 
20 (14) StankieViiCz \\t. d. 
n. m. 
Moskalik 
21 (53) Balecr wł. d. m. 
Gółkowski m. 2 
Kisek m; 3 
Kruszyński m. 4 
Rode m. 45 
Ślebioda m. 6 
Pawłowski m. 7 
Zukierski m. 8 
Sikora m. 9 
22 (15) Stankiewicz wł. d. 
m.1 
Kosiński m. 2 
23 (52) Bf'liński wł. d. m. 1 
Ziołecki m. 2 
Ryżek m. 3 
Popielewski m. ,. 
Kurowski m. 5 
Głatkowski m. 6 
Rohde m. 7 

4 (16) Lepak wł. d. no. 1 
Lewandowski no. 2 
Pinezuk m. 3 
'Vasielewska m. 4. 
25 (51) Beliński wł. d. n. m. 
Filipiak m. 1 
Kujawa m. 2 
Cerafieki m. 3 
26 (17) Zaeharjasz wł. tł.m.1 
Mroezkowski m. 2 
Nadolski m. 3 
Hatłrys m. '\. 
27 (50) Schuda wl. d. m. I 
Mlodzikowski m. 2 
Włośniewski m. 3 
Włosov.ski m. 4 
Makowski m. 5 
Kalkowski m. fi 
MeszkI' m. 7 
28 (17a) Skomskawł.d.n.Dł. 
. Tomaszewski 
20 (49) K,,'aśniewska Vił. d. 
n.m. 
Perlik m. 1 
Rucińska m. 2 
Krawisz m. 3 
Mierhowiao m. 4 
Roguszka m. 5 
Pawłowski m. 6 
SzCZęsnY'Dł. 7 
30 (18) Wł'RIler wł. d. 
31 (48) Zab1ewsKa wł. d.m.1 
32 (19) Latos ",'ł. d. m. 1 
Gąsiorek m. 2
		

/adresy_193300149_0001.djvu

			Na Wzgórzu - NiegoIewskiego 


59 


33 (47) Podemski wl. d. m. 3 
Perlik m. t 
Zurawski m. 2 
Wieczorek m. 4, 
GorczalI. m. 5 
Teic.hert m. 6 
Sławiński m. 7 
34 (20) Tatarkiewicz wł. d. 
n. m, 
Sulska 
35 (MI) Matu3zyilSka wl. d. 
36 (2t) Griese wl. d. m. 1 
Cel mer m. 2 
Wiedeheft m. 3 
Krause m. 4- 
Priewe m. 5 
Rosiński m. 6 
l\tagdański m. 7 1 t 
37 (45) Micha]ak wł. d. m. t 12 
Lipski m. 2 
Głazik m. 3 
38 (22) Górna 
ł. d. m. t 
Gładko
ski m. 2 
Zf'hrowski m. 3 
Blaszkowski m. 4 
Malak wł. d. n. m. 
Gacka 
Jurezykowski wł. d. 
m.l 
Szatkuwski m. 2 
.. (43) Baranowska wł. d. 
n. m. 
Wasilewski m. 1 
Kaczmarek m. 2 
Swiderski m. 3 
Sohieraj m. 4, 
Pieprzyk m. 5 
42-43 - Niezahudowane 
44- (30) Latos wl. d. 
.5 (H) Mozo]ewskawł.d.m.4 
Wolanowski m. t 
Dulka m; 2 
Dorniniak m. 3 
l!cz\-ński m. 5 
Graczykowski m. 6 
Tureeki m. 7 
46 (3ł) Radtkc wł. d. li, 
Ejanko\\ski m. 2 
Płocieniczak m. 3 
Drątkowski m. 5 
JasiI\ski m. 6 
Jurkiewicz m. 7 
.Jankowski wł. d.m.t 
Majewski m. 2 
Radtke wł. d. n. m. 18 
Prądzyński m. 1 ' t9_ (5a.) 
Tyk
iński m. 2 
paeek m. 3 
Ejonkowski m. 4, 
Labl;nda m. 5 
4!J (39) Kiuowski wł. d. m. 1 22 
Tyma m. 3 23 
Radtke wł. d. n. m. 
Oślicki m. t 
KOrtas m. 2 
BOrzeszkowski m. 4 24- 
Strosin m. 5 25,27 
Nowicki m. 6 
Budnik m. 7 
51 (39) Rozpęduwski wł. d., 
52 Margański wl. d. m.2 
Strosio m. 1 


- 


. 


39 (44) 
40 (23) 


4, 7 (4-0) 
.8 (3ła) 


50 


1 


Na Wzgórze 
Dąbrowskiego. : 
(2) Swierczyński wł. d,; 
n. m. 
, Nowak i 
(3) \lularczYkwł.d.m.4 
Frelichowski m. i 
Orlewicz m. 2 
Remb_owicz m. 3 
Ekert JIl. 5 
Pugesek m. 6 
(I) Pankanin wl. d. 
Pias
zyński m. t 
Leśniewski m. 2 
Kwa si groch m. 3 
Stah] m. 4 


2 


3 


4 (4) Zdrojewska wł. d. 
m. t 
Doliński m. 2 
5 Staszek wł. d. n. m. 
6-8 (5-5b) FOrtuna wł. d.m. 3 
Sobczyk m. i 
Bross m. 2 
Wamser m. 4- 
Kowalski m. 5 
Lewandowska m. 6 
Matuszewska m. 7 
Strzałkowska m. 8 
Kuss wł. d. 
Niezabudowane 
Wodzyńska wł. d. 
m. i 
Baj m. 2 
Niezabudowane 
Czajkowski wl. d. 


7 
9 
10 (5a) 


Niecala. 


(i) Mag.m. Bydg. wł. d. 
Baranowski m. 1 
2 Jaszek wl. d. m. 1 
3 (ta) Mag. m. Bydg. wl. d. 
Szymański 
Smykowski 
Niezabudowane 
(2) l'tlag. m. Bydg. wł. d. 
Szyperski 
Łepek wł. d. 
Trochowski 
Makselon 
7 (2a) Mag.m. Bydg. .wł.d. 
Staruszkiewicz 
Drubkowski wł. d. 
Frydryszek 
(3) Mag. m. B}'dg. wl. d. 
Muszyński 
10 Niezabudowane 
t i (3a) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Muszyński 
t2 niezabudo\\ane 
13 (4) Mag. m.Hydg. wl. d. 
Grochołewski m. 1 
Gryska m. 2 
14 '\Iiezabudowane 
15 (4a) Lewicki wł. d. m. 
Burkiewiez m. 2 
16 
iezabudowane 
17 (5) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Pokląkowski 
Niezabudowane 
Mag. m. Bydg. wl. d. 
Janas 
20 - .'Iiezahudowane 
2t (6) .l\lag. m. Bydg. wł. d. 
Strupagiel 
- Niezabudowane 
(6a) :.'Ilowak wł. d. m. i 
Frąckowiak m. 2 
Szada-Borzyszkow. 
ski m. 3 
?\Iif'zabudowane 
(7 7a) Mag. m. Bydg. 
wł. d. 
Rydlewski m. t 
Eizop m. 2 
;'oiiezamieszkały 
Morz'S'ński wl. d. 
Lapawa wł. d. 
Terasiński wł. d. 
.'Iiezablldowane 
I-If'rnet w!. d. n. m. 
Danielewiez 
(
ołach m. 2 
Koc.iem
ki m. 3 
;.;'jf'zabudowane 
Laszkiewicz wł. d. 
D}Tka m. t 
Huppenthal m. 2 
Skrzypkowski m. 3 
,} f'zierski 
Tromska wl. d. 
Lewandowska wl. d.! 
m.l I 
F'ac m. 2 . 
Piatkowski m. 3 
Adamski wl. d. 
Kriigllr wl. d. 


4 
5 
6 


8 
9 


26 
28 
29 
30 
3t 
32 


33 
34 


35 
36 


37 
50 


t 
2 


Nlediwiedzia. 
(t) id. Batorego 2 
(8) Aronsohn wł. d. n.m. 
Urzech m. 4 
Kohn m. 5 
(2) Krause wł. d. m. i 
Biskupski m. 3 
(7) Mag.m. Bydg. wl. d. 
l'ttatuszak m. 4 
Wojcieehowski m. 5 
Koszutska m. 6 
Mróz m. 6 
Gaziński m. 7 
Bernacki in. 8 
Begier m. 9 
Pytel m. t O 
(3) Wolniewiez wł. d. 
Nie istnieje 
(4) Wolniewicz wł. d. 
n. m. 
Switalski m. 2 
Frajman m. 3 
Zimoch m. 4 
Rabc.zewski m. 5 
Pa włowski m. 6 
Nie istnieje 
(5) Jakubowski wł. d. 
Nie istnieje 
(6) Rochon wł. d. m. 
Słumski m. :1 
Sokołuwski m. 4 
Kanciak m. 6 


3 
4 


5 
6 
7 


8 
9 
tO 
11 


2 


Niegolewskiego. 
(2) Haberkowski wł. d. 
n. m_ 
Kac.zmarek m. t 
Bellf'r m. 2 
Rutkowski m. 3 
Rzóska m. 4 
Ruszkowski m. 5 
Grochowski m. 6 
Romanowski m. 7 
Prz\'bvł m. 9 
Zielłńs'ki m. 10 
(5) Mazurek 
1. d. m. 7 
Zielichowski m. 1 
Kobusiński m. 2 
Gańcza m. 3 
Olszewski m. 5 
Dębowski m. 6 
Muc.howicz m. 7 
Strosin .m. 8 
(3) Przybylski wł. d. 
n. m. 
Mrówczyński m. 1 
Rost m. 2 
Kowalska m. 3 
Komisarek m. 4 
Styrbicki m. 5 
Andrzejczak m. 6 
Kłubucki m. 7 
Popiela' m. 8 
Majgowski m. 9 
(1) Mazur \VI. d. n. m. 
Stelmaszewski 
(4) Plaezkowski wl. d. 
m. 1 
Jaruzel m. 2 
Kłopowski m. 3 
Zakrzewski m. 4- 
Kotlenga m. 5 
Kliński m. (; 
Blaszczyk m. 7 
Sandach m. 8 
Rudolf m. 9 
StUrmer m. tO 
Pokoj ski m. t 1 
Krysiak 111. t2 
(2) Mazur wł. d. m. 
Behnke m. 2 
Hałas m. 3 
Zwierzchowski m. 4 
Dębowski m. 5 
Borzvszkowski m. 6 
Draeger m. 7 
Strzvż£'wski m. 8 
ŁochowiCz m. 9 
Tomaszewski m. 10 


3 


4 
5 


6 


:lłalinowski m. 1 I 

Iatuszak m. 12 
Pinczewski m. 14 
7 Niezabudowane 
8 (3) Kranz wł. d. m. 4 
Slizewski m. 1 
Struszewski m. 2 
BugaIski m. 3 
Rapp m..5 
Dobek m. 6 
Chrzan m. 7 
Wiatr m. 8 
Sikorski m. 9 
Zieliński m. 10 
Kasprowiez wł. d. 
n. m. 
Madaliński m. 3 
Zawiśla II. m. 5 
Pyrzewski m. 6 
tO (4) Modrakowska wł. d. 
m.l - 
Mantaj m. 1 
Gajda 'm. 2 
Łączkowski m. 3 
Darol\ m. . 
Gniazdowski m. 5 
Gorecki m. 6 
Modrakowska m. 7 
Steinke m. 8 
łt (91) Kasprowiczowie 
 ł.d. 
12 (5) Barczyński wł. d. 
m.8 
Karpinski m. 1 
Pikła m. 2 
Sławski m. 3 

Ii"rzwa m. 4 
Smarzewski m. 5 
Kra wczyński m. 6 
BudzialI. m. 7 
Wojcik wl. d. m. 1 
Kaptur m.2 
14 (6) Byszewski wł. d. 
m. t-2 
Hiszczak m. 3 
G\\iazdowski m. 4 
Sprawa m. 5 
Grzeszczak m. 6 
Nowaczewski m. 7 
Krzyżanowski m. 8 
Ollesz m. 9 
Weiss m. 10 
15 (89) Grabowski wl. d.m.3 
Frankowski m. 2 
Chojnacki m. 4 
Sz
ajcer m. 5 
S",isterski m. 6 
Karpiński m. 8 
Wendziłu\\icz m. 9 
(7) Pikla wł. d. m. t 
Polarek m. 2 
BudzialI. m. 3 
Korecka m. 4- 
N owakowska m. 5 
Lange m. 6 
Busse m. 7 
Wieczorkowska m. 8 
Jankowska m. 9 
t 7 - - Niezabudowan-" 
t8 (8) Lalasz wł. d. m. 
Szulc m. 2 
Antezak m. J 
Stawska m_ 4 
Freliko\Vski m. 5 
Kasprzykowski m. 6 
t 9 Zakrzewski wl. d', 
20 (9) Kaczmarek w. d. 
m. t 
Daroń m. 3 
Kaczmarek m. 4 
Slolała wł. d. m. 
Wiśniewski 
Zieliński 
Bossak 
2:2 (10) Kuberski wł. domu 
m. 1-4- 
Kwiatko
ska m. 6 
23 (85) Barczyńscy wł. d. 
m. 1 
Schilling£'r m. 2 
Bronkowski m_ 3 
Szulc m. 4 _ 
SlachowiBk ni. 5 


9 


t3 


IG 


21
		

/adresy_193300150_0001.djvu

			60 


24 (H) 


25 (84) 


26 (12) 


27 
28 (83) 


29 


30 (U.) 
31 (82) 
3ł (15) 


33 
:J4- (Iti) 


35 
36 (17) 


t 
2 
3 
. 


Piotrowski wł. d. 
n. m. 
Schroder m. 1 
Wyczyński m. 2 
Wiśniewski m. 3 
Adamczyk m. 4- 
Bukowska wł. d. n.m. 
Glapiński m. 1 
Grupa m. 2 
KOllleczna m. 4- 
Piotrowski wł. d.m.2 
Gapiński m. 1 
Urbański m. 3 
Gorcz}-ński m. 4- 
Niezabudowane 
Sokołowska wl. d. 
m.4 
Wieczorkowska m. t 
Brzezińska m. 2 

akowska m. 3 
Pietrzak m. 5 
Więcławska wl. d. 
n. m. 
Dwornik 
Jędrzejewski wł, d. 
Komorska wł. d.m.1 

iwiński m. 2 
Graf wł. d. 
Lewandowskim. 1 i 3 
Kwiatkowski m. 2 
Niezabudowane 
Białkowski wł.d.m.1 
Wyżgowski m. 2 
Lewandowski m. 3 
Kubiak m. 4 
niezabudowane 
Judek wl. d. n. m. 
Michalski 


Niemcewicza. 
O¥ród botaniczny 
NIezabudowane 
Ogrud botaniezny 
Eckert wł. d. m. i 
Reszczyński m. 2 


(t) 


Niziny. 
Smoliński wł. d. 
Ziółkowska 
2-3 Niezabudowane 
4 Polewski wl. d. 
5 - Sobiesińska wl. d. 
6-9 - Niezabudowane 
iO - Oparska wł. d. 
H-13 - Nlezabudowaae 
14- (t) Czajkowska "wl. d. 
m.1 
Kubiak m. 2 
15 (24) Oparska wl. d. m. 1 
Oparski m. 2 
Ciechelski m. 3 
16 Niezabudowane 
i 7 (25) Szulc wł. d. 
18 Tadaj wl. d. 
t9 (27) Bess wł. d. 
20 Niezabudowane 
21 Adamski wł. d. 
22-24 - Niezabudowane 
25 (29) Gryś wł. d. 
26 - Niezabudowane 
27 (30) Niezabudowane 
28 - Niezabudowane 
29 (3i) Gozdech wł. d. 
30 - Niezabudowane 
3t (32) Swierczek wł. d. 
Konradowski 
32 Niezabudowane 
33 (33) Kujawiak wl. d. 
Suchowski 
34- Niezabudowane 
35 (34-) Szudarski i Wąsi- 
kowski wł. d. m. 1 
Szudarski m. 2 


Nowa. 
t Niezabudowane 
2 (t /2) Dukutowska wł. d. 
11.. ffi. 


NiegoIewskiego 
 Nowodworska 


Orlowski m. 1 
Malichi m. 2 
Zech m. 3 
Korpal m. 4- 
Sikorski m. 5 
Gosieniecki m. 6 
Hoffmann m. 7 
Małolepszy m. 8 
3.7 - Niezabudowane 
8 (3) Neuleib wł. d. m. 
Manikowski m. 2 
Krzyżanowski m. 3 
GiD m. 4- 
Stahl m. 5 
KrasińBki m. 6 
Sass m. 8 
Klimczak m. 9 
Gilewski m. t O 
Kotecki m. łł 
Kuczyński m. t2 
Czubrych m. t3 
Tomaszewski m. 14- 
Matysiak m. t5 
9 Niezabudowane 
10 (4-) Hanusiak wł. d. 
i t Hince wl. d. n. m. 
Robakowski m. t 
Szvszkowski m. 2 
Wróblewska m. 3 
12 (5) Cemka wł. d. m. 1 
Ważny m. 2 
t3 N'iezabudowane 
14- (6/6a) Kuligowski wł. d. 
m. t 
Switała m. 1 
Kuligowski m. 2 
Nowaczewski 
Andrykowski m. 3 
Wojciechowski m. 4- 
Wachowiak m. 5 
t5 Niezabudowane 
t6 (7) Iwicki wI. d. m. t 
Drzewiecki m. 2 
t 7 (8) Kłosiewicz wl. d. 
t8 2;ytelewski "ł. d. 
19/2t (9/H) Niezabudowane 
22 (t2a) Szostakiewicz wl. d. 
m.2 
Białecki m. 1 
23 Niezabudowane 
24- (13) Kędziorska wł. d. 
m.2 
Lewandowski m. t 
Kędzierski m. 3 
Riitz m. 4 
Nowak m. 5 
Gaszak m. 6 
Kurzawa m. 7 
Gronkowski m. 8 
25 Niezabudowane 
26 (14) Potocki wł. d. m. 3 
Fabiszak m. t 
Drażkowski m. 2 
Guzowski m. 4- 
Rybarczyk m. 5 
27 (27) Kucal wl. d. m. t 
Lubiewska m. 1 
Grzegory m. 2 
Afeldt m. 3 
Frasz m. 4- 
Czywczyński m. 6 
28 (15) Czaiby' wł. d. n. m. 
Berezlński m. t 
Krupski m. 2 
Felczykowski m. 3 
Storin
 m. 4 
Marcilllak m. 5 
Sosnowski m. 6 
Karczewski m. 7 
29 Niezahudowane 
30 (t6) Przybylska wł. d. 


Nowodworska. 
t (53a) GótteI wł. d. m. 
Goliński m. 2 
:\Ia
ll'wski m. 3 
Der{'gowski m. " 
Pa włowski m. 6 
Sandler m. 7 
2 (t) :'\ie7ablldowane 


3 (53) Laskowski wł. d. m.1 
Pichler m. 2 
Kubera m. 3 
Plutowska m. 4 
4- (2) Andrzejewska wł. d. 
m.3 
Pa wlik m. 1 
Szczerbiński m. 2 
5 (52) Michalski wł. d. m.1 
Matczak m. 2 
Brzeziński m. 3 
6 (3) Guttbier wl. d. n. m. 
Kamińska m. 2 
Hoppe m. 3 
Hawan m. 4- 
Wróblewska m. 5 
7 (51) 'frytek wl. d. n. m. 
Penier m. i 
Kierzenkowski m. 2 
8 (4) Neumann wł. d. m.t 
Ossowski m. 2 
Szczypiński m. 3 
Stankiewicz m. 4- 
Zgurski m. 5 
Stróż m. 6 
Kasprowicz m. 7 
Szmelter m. 8 
Tabat m. 9 
Schirrmaeher m. tO 
Skrzypczak m. H 
9 (50) Państw. Szk. Przem. 
(bursa) 
Malak 
10 (5) Wojczuk wl. d. m. t 
Piotrowski m. 2 
Ligowski m. 3 
łł (4-9) Mag. m. Bydgoszczy 
(Szkoła Rolnicza) 
Raczkowski 
t2 (6) Grzybowski wł. d. 
m.3 
Badziński m. 1 
OIkowski m. 2 
Perski m. 4- 
Skupniewicz m. 5 
BaJł)use m. 6 
KOzłOwski m. 7 
Dufka m. 8 
t3 (4-8) Mag. m. Bydgoszczy 
(Szkoła Rolnicza) 
Bettgur 
t4- (7) Nowak wł. d. 
t5 (4-7) Niezabudowane 
t6 (8) Murawski wł. d. m.3 
SzukaIski m. 1 
Nowicki m. 2 
Zieliński m. 4 - 
Burchardt m. 5 
Grygrowicz m. 7 
Banaehowski m. 8 
17 (4-6/4-6a) Serówka wł. d. 
m. t 
Synakiewiez m. 2 
Stanisła wski m. 4- 
Robaszkiewicz m. 5 
Grzonek m. 6 
t8 (9) Schułz wł. d. m. 
Hiibseher m. 2 
Karczewski m. 3 
Ziółkowski m. 4 
Wóda m. 5 
Jakubowski m. 6 
Jeliński m. 7 
19 (45) Rafiński wł. d. n. m. 
Htibscher m. 1 
Suchomski m. 2 
Thieme m. 3 
Radfelder m. 4- 
20 (tO) Połomska wł. d. m.2 
Połomski m. t 
Krych m. 3 
Palucb m. 4- 
Lisewski m. 5 
Siewert m. 6 
2t (.ua) Wolska wl. d. m. 2 
Burczyk m. t 
22 (Ił) Gwożdż wl. d. m. 15 
Fryckowski m. t 
Szym
owiak m. 2 
Sadowski m. 3 
Balbuse m. . 
Wawrzyniak m. 5 


Orupiewski m. 6 
Fine m. 7 
Stańczak m. 8 
Lonski m. 9 
Galikowski m. tO 
Ziólkowski m. 1 t 
Lewandowski m li 
Gackowski m. 13 
Budnowski m. t4- 
Kwiatkowski m. 18 
GOrdon m. 17 
23 (-i4) Kleist wł. d. m. t 
Figurska m. 2 
Wojciechowski m 3 
24 (t2) Śląska wl. d. m. :; 
Kamysz m. 1 
Wałecki m. 2 
Przybrlski m.- 3 
Gackowski m. . 
25 (4-3/43a) Stoli wł. d. m. t 
Klobucki m. 2 
Gajewski m. 3 
Światowy m. " 
Zawacka m. 5 
Gajewski m. 6 
Tuszyński m. t 
Grzegorowski m. i 
Poznański m. 3 
26 (13) Robakowski wł. d. 
m.1 
Biskup m. 2 
Trębacz m. 3 
27 (42) Rzepka wł. d. m. i 
Slomkowski m. 2 
Klawitter m. 3 
28 (14-) Hince wł. d. m. 5 
Stachowski m. 2 
Julkowski m. 4- 
29 (4-t) Bartoszyński wł. d. 
m. t 
Drzycimska m. 2 
Zakrzewski m. 3 
Siełnienierki m. 5 
30 (t5) Chmielewski wł. d. 
m. t 
Kociński m. 2 
Siuda m. 4- 
31 (40) Lęgowski wł. domu 
m.3 
Kwiatkowski m. t 
Kloska m. 2 
- Kasiński m. 4 
Fornahl m. 5 
Kasiński m. 6 
Warho
iak m. 7 
Musolf m. 8 
3ta (40a) Ciekanowski wl. d. 
32 (16) Fijałkowska wl. d. 
n. m. 
Tomasz m. t 
Tihsler m. 2 
StrzvżeWI'Jki m. 3 
Ziehike m. 4- 
CholE'wiński m. 5 
WindYl!'a m. 6 
Fandrey m. 7 
Kopczyński m. 8 
Wi
l1iewski m. 9 
Kuchta m. tO 
Reszkow
ki m. t i 
Salaber m. t 3 
33 (39) Wnuk wł. d. m. 
Firkowski m. 2 
Kal'zmarek m. 3 
Roznowski m. . 
Alrutowski m. 5 
Sieradzki m. 6 
34- (17) Rydzyński wł. d. 
n. m. 
Kucznerowiez m. t 
Kostkowski m. 2 
Tinszew m. 3 
Lewków m. 4- 
Musialkowski m. 5' 
Zwiewka m. 6 
.Ja worski m. 7 
Wojdziak m. 8 
Helak m. 9 
Manke m. tO 
"ull'zyk m. łł 
Li_ewka m. ł2 
)tania m. t3 


,
		

/adresy_193300151_0001.djvu

			Nowodworska -:- Ogrodowa 


61 


3;; (38) 


36 (t8) 


37 (37) 


38 (19) 


39 (36) 


40 (20) 


41 35) 2 (2t) 


43 (34) 


.u. (22)  (33) 


Fialek m. 14 
Matuszewski m. 15 
Borowiakowa wl. d. 
m. t 
Dymek m. 2 
Klosiewicz wł. d.m.t 
Kranz m. 2 
.Janicki m. 3 
Musial m. 
 
1IIa tuszewski m. 5 
Strzytewski m. 6 
Klingbeil wl. d. n,m, 
Januszewski m. t 
Ziemny m. 2 
Swidurski m. 3 
Brzoskowski m. 4 
Rogalski m. 5 
Mąezkowski m. 7 
Małecki m. 8 
Schuster m. 9 
Dobrius wł. d. n. m. 
Zieliński m. t 
Krych m. 2 
Łuczak m. 3 
Alfs m. 
 
}Vidacki m. 5 
Kowalski m. 6 
Piotrowski m. 7 
Jankowska wl. d. 
m. t 
Wannat m. 2 
Witkowski m. 3 
Paliwoda m. 
 
Borowicz m. 5 
Mokl'I m. 6 
:lmudziński m. 7 
Batkowski m. 8 
Pruszyński m. 9 
Stawicki m. tO 
Hurzyński m. t t 
Matuszewski wl. d. 
m. t 
Bialv m. 2 
Suchomski m. 4 
Godusiak m. 5 
KOzlo"sb.i m. 6 
Kledzik m. 7 
Pipowski m. 8 
Sakwiński m. 9 
Dunyński m. tO 
:'i' owicki m. łł 
Łochiński m. t2 
Sz vmański m. 13 
Fandrzejewski m. t
 
Deręgowski m. t5 
Kołecki wl. d. m. 5 
Damazyn m. 2 
Adamski m. 3 
Radzikowski m. 4 
Kuzmiński m. 5 
Radziński m. 6 
\Vlodarski m. 7 
.Jaśkiewicz m. 8 
nux wł. d. m. t 
Wiśniewski m. 3 
Zawadzki m. 4 
Rallhausen m. 6 
Strzyżewski m. 7 
Dzięciele"ski m. 8 
Kluezknwska m. 9 
Królik m. tO 
Nowicka m. Jt 
Łaczyński wl. domu 
m.1 
Szuberga m. 2 
Wessel m, 3 
Kołaslńska wl. d. 
n. m. 
Cierzniakowska m. t 
Smoliński m. 2 
Drews m. 3 
Steinborn m. 4 
Tabor m. 5 
Cierzniakowski m. 6 
Sadecki m. 7 
Kiełbowska m. 8 
Kolasiński m. 9 
Strzyżewski wl. d. 
m. t 
SJ:vmaliski m. 2 
Sjkora m. 3 
Landyszkowski m. 4 


Strzyżewski m. 5 
Sochaczewski m. 6 
Drews m. 7 
Swięcicki m. 8 
46 (23) Witzkę wl. d. m. t 
Junczewski m. 2 
Wierzchowski m. 3 
Walencikowski m. 
 
Czysz m. 5 
Grabowski m. 6 
2akowicz m. 7 
47 (3!) Brendeł wl. d. m. t 
Ladwich-Adamow- 
ski m. 2 
Owczarek m. 3 
Tarcz}"ński m. 4 
Smoczyński m. 5 
Manikowska m. 6 
.48 (24) Bonia wl. d. m. t 
Rabn m. 2 
Alichni
wicz m. 3 
Stempiński m. 
 
Klinger m. 5 
Popielska m. 6 
Bialogoubek m. 7 
49 (31) Wójke wł. d. m. 2 
Łuczkowski m. t 
Werner m. 3 
Zimmermann m. 5 
Serwiński m. 6 
Polaszek m, 7 
50 (2:5) Poczekaj wl. d. m. 6 
Baranowski m. 2 
\\ iśniewski m. 3 
DomaiLski m. 4 
Kaczmarek m. 5' 
51 (30) Marks wl. d. m. 2 
Łowicki m. t 
Kuligowski m. 3 
Margański m. 4- 
Gabriel m. 5 
Pła wski m. 6 
Bednarek m. 7 
Stanek m. 8 
Trzaskowski m. 9 
Stanek m. tO 
52 (26) Lawrenz wl. domu 
m.t 
Rosiński m. 2 
53 (29) Tesko wl. d. m. t 
Ziolek m. 2 
Lach m. 3 
Kujajewski m. 4 
Budzyński m. 5 
Zarada m. 6 
Gilewski m. 7 
P,[iodowski m. 8 
Gangnin m. 9 
Tuchowski m. tO 
5
 (27) Rosenke wl. d. m. 2 
Gramatke m. t 
Wojdyla m. 3' 
55 (28a) Smoliliski wł. domu 
m.9 
Jankowski m. 1 
Korpal m. 2 
Nybak m. 3 
Pszezołiński m. 4 
Dudziński m. 5 
Zaklikowski m. 6 
Glowaeki m. 8 
Giersz m. 10 
56 Niezabudowane 
57 (28) \\-awrz3'niakowie wl. 
d. m. 3 
Behrend m. t 
Gawlak m. 2 
Rytlewski m. 4 
mum m. 5 


Nowogrodzka. 


t 
2 (H) 


Niezabudowane 
Grabowski wł. d. m.3 
Danielek m. ł 
Kryger m. 2 
Grabowski m. 4 
Kostujak m. 5 
Grabowski m. 6 
Gmina Ewangelicka 
(Kościół) 


3 (t/2) 


4 (tO) Józefowlcz wł. d. 
n. m. 
Pasgreta m. t 
Martin m. 2 
Kriiger m. 3 
Witkowski m. 4, 
S
la m. 5 
Strelch m. 6 
Fatz m. 7 
Kamińska m. 8 
Borzych m. 9 . 
5 (3/4) Mag. m.Bydg. wl . d. 
(Szkoła Powszechna) 
Mlyński 
6 (9) Pawlik wl. d. n. m. 
Le"andowski m. t 
Biskupski m. 2 
Pa wlieki m. 3 
Reszezyński m. 4 
Majcherek m. 5 
Radziejewski m. 6 
7 Niezabudowane 
8 (8) Grajnert wl. d. n.m. 
Gorbaszew m. t 
Grabowicz m. 2 
Lampreeht m. 3 
Dembski m. 
 
Laska m. 5 
Kobylański m. 6 
9 Niezabudowane 
tO (7) Zutz wl. d. n. m. 
Katmierski m. t 
Jedraszek m. 2 
Sfwczvński m. 3 
Erdmimn m. 
 
Przyjemski m. 5 
Micha]" k m. 6 
Nawrocki m. 8 
Teclaw m. 9 
Mocny m. tO 
t t Niezabudowane 
t2 (6) Liśniewski wł. d. 
n. m. 
Fonkiel m. t 
ReicheIt m. 2 
Grzesik m. 3 
Zarembski m. 4 
Sekula m. 5 
Konieczka m. 6 
Jaszkowski m, 7 
Burmeister m. 8 
Kozakiewicz 


Nowomiejska. 


t-t3 - 
ieJ:abu:dowane 
1
 Spoldz. Bud. "Nowe 
Miasto" wl. d. 
Zająezkowski m. 1 
Eysymontt m. 2 
Stryjski m. 3 
Swiątkowski 
Łoś m. 
 
Wawrzyniak 
t5 Niezabudowane 
16 Spoldz. Bud." Nowe 
Miasto" wł. d. 
Sosnowski m. t 
polakiewicz m. 2 
17 Niezabudowane 
18 Sr6łdz. Bud., ,Nowe 
Miasto" wł. d. 
BotkI' 
t9 .'i"iezabudowane 
!O Sp6ldz. Bud. "Nowe 
Miasto" wl. d. 
I';ruetzmacher m. 1 
Swiętorzecki m. 2 
Blpjdorn m. 3 
:Iolalewski m. 3 
2t Nie
abudowane 
22 Spoldz. Bud. "Nowe 
Miasto" wl. d. 
Wilczewski m. 1 
Duczmal m. 2 
Michalski m. 3 
Duczmal m. 4 
Des.ler m. 5 
bez Nr. Spóldz. Bud. "Nowe 
J\liasto" wl. d. 
,Mikołajczyk 


Nowy Rynek. 
(1) Mag. m. Bydg. wł. d. 
NOlzplmann m. 
Bogdański m. 3 
Kraft m. 4 
Gucza1ski m. 6 
Bejenka m. ., 
Grabowski m, 8 
Leszczyński m. Ił 
Schulz m. tO 
2 (t2) id. M. Wierzbickiego 
3 (2) Kosicki wl. d. m. 3 
Bielicki m. 4 
nóżańska m. 5 
Popowski m. 6 
Kokoszewski m. 7 
))ziko)Yski m. Ił 

 (11) Tepper wł. d. n. 111.. 
Król m. 2 
Kaniecka m. ł 
Lehnardt m. 3 
5 (3-4) Lewakowski wł. d. 
m.7 
Drzycimski m. I 
Radziński m. 2 
Susala m. 3-5 
WeJnowski m. 8 
Ruduis m. 9 
Rymarzewicz m. 10 
Dabiński m. 1 i 
Starszak m. t2 
6 (10) Kr\1ger wl. d. n. m. 
Knabe m. ł 
Wiprzchucki m. ! 
Szu miński m. 3 
Gurt m. 
 
Modzelewski m. 5 
Dorożyilski 
Jurkipwicz m. 6 
Hoffmann m. 7 
Mackie",icz m. !iI 
Szeffler m. 10 
Kaezmarek m. Ił 
l\Iaćkowiak m. 12 
7 Nif'1abudowane 
8 (9) Piliń
ki wł. d. m. 3 
Kukliński m. 4 
Semrok m. 5 
Tietze m. 6 
Prószyński m. 8 
Glaszczyk m. 9 
9 i\'iezabudowane 
10 (8) Izba Przem. Handl. 
Kałuża m. 4 
\\ cislo m. 5 
Sarbinowski m. 6 
łt !';iezabndowanp 
t2 (7) Hammer ",I. d. 
t3-t5 - i\'iezabudowane 
t6 (6) Jakobsf'n wl. d. m. 1 t 
Schrodel m. 3 


Objazdowa. 
t !':iczabudo\\ane 
2 (t) Mag. m. Bydg. \\1. d. 
Graczyk m. t 
l\Ialuszak m. ! 
\lichalczyk m. 3 
Lorenz m. 4 
Toma m. 5 
Piechocki m. 6 
Ratajczak m. 7-t 1 
Leja m. 8 
Krzvżano\\ski m. 9 
Bock m. tO 
Kierszkowski m. t2 


Obozowa. 
NieJ:abudowana 


Ogrodowa. 
(1) An!lrJ:ejewski wł. d. 
n. m. 
Musial m. 2 
Gabryszek m. 3 
Likowska m. 4 
Piątek m. 5
		

/adresy_193300152_0001.djvu

			62 


Ogrodowa -. Orla 


Landov.-ski m. 6 
Kanif'wska m. 7 
Bielicki m. 8 
Kwiatkowski m. 10 
Halaszek m. 12 
.Janicki m. 13 
2 (17) Arend wł. d. n. m. 
Drzycimski 
3 (la) Pydde wl. d. m. 11 
Witucki m. 1 
Schneiderowski m. 2 
Idziorek m. 3 

 owicka m. 4- 
Dobosz m. 5 
Kriiger m. 6 
Kempa m. 7 
Kwiatkowska m. 8 
Schwink m. 9 
Kubiński m. 10 
Sohieraj m. 12 
Grochowski m. t3 
Szmelter m. 15 
Mikołajczyk m. 16 
. Niezabudowane 
5 
) I.is wl. d. m. 1 
Wierzhicki m. 2 
Ziółkowski m. 3 
Białecki m. Ił 
Bahiiiski m. ;) 
Cieślewicz m. 6 
Pa v.- łowski m. 7 
Kuligowski m. 8 
Krasińska m. 9 
Organista m. 10 
Montrvmowicz m. 11 
Jakohy m. t:1! 
Kujawa m. 13 
Xiespodziana m. t4- 
Schreiher m. 15 
Szczehlewski m. 16 
(j (16) Bąk wł. d. m. t 
Martcnka m. 2 
Weingott m. 3 
Gutowski m. 4 
Kołacz
'ński m. 5 
Rink m. 6 
'\Iatuszewski m. 7 
Grabowski m. 8 
7 (3-4) Wiśniewski wl. d. 
Wroński m. 1 
Slebioda m. 2 
!\tałec ki m. 3 
Gązorowski m. 4- 
Garczyński m. ;) 
Witoslawski m. 6 
Zielecki m. 7 
Rieck m. 8 
"rowczyński m. 9 
Szymański m. 10 
Małerki m. łł 
Rakowski m. 13 
Pierzchalski m. 14 
Rakocki m. 15 
Klawitter m. 16 
Skrzypczak m. 17 
8 (t5) Scholia wl. d. m. 1 
Rosiński m. 2 
Smerli.ński m. 3 
Wędrowski m. 4 
Balcerek m. 5 
Cbojnacki m. 6 
Kla\\itter m. 7 
Manz m. 8 
pawlicki m. 9 
Hertel m. 10 
Jurkiewicz m. 11 
9 Niezabudowane 
10 (14-) Demkow wł. d. m. 3 
Śliwa m. t 
Krukiewicz m. 2 
Gebel m. 4 
Noak m. 5 
Smól m. 6 
Kron m. 7 
Majewski m. 8 
11 (5) Zielke wł. d. m. 3 
Dąbrowski m. 1 
Makowska m. 2 
Brózdowski ni. 4 
Graczyk m. 5 
Grzvwiński m. 6 
Spio'npk m. 7 


i 2 (13) 


Graczyk m. 8 
Kłuczyński m. 9 
Bojanowski m. iO 
Neiss wł. d. m. 2 
Treter m. i 
Migawa m. 4 
Kowalkowska m. 5 
Zając m. 6 
Lis wł. d. n. m. 
Szarafiński m. i 
Dalilge m. 2 
Brieger m. 3 
Wiśniev.-ski m. 4- 
poszwa wl. d. m. 6 
Kubacka m. 1 
Filip m. 2 
Spychalski m. 3 
ZIeliński m. 4 
Gol1er m. 5 
Kinowska m. 7 
Guziński m. 8 
Sobiech wł. d. m. 1 
Hildebrandt m. 2 
Zgliński wł. d. m. 1 
Młynarczyk m. 2 
Marchewka m. 3 
Szopiera m. 4- 
Kaczor m. 5 
Jasionkowski m. 6 
Jagodziński m. 7 
Maćkowski m. 8 
Bogacki m. 9 
Smolińska m. 10 
Jaruszewski m. 11 
Bandurski m. 12 
Kwiatkowski m. 13 
Kronczewski wł. d. 
m.l 
Dembska m. 2 
Kątny m. 3 
Zwoliński m. 4- 
Bandurska m. 5 
Grzanko\\ski m. 6 
Maciejewski m. 7 
Hejnowski m. 8 
Skarb Państwa 
Romaniczyn 


13 (6) 


t 4 (1.2) 


15 (7) 
16 (11) 


17 (8) 


18 (iO) 


Ogrody. 
1-2 - ;:Ijiezabudowane 
3 (i) Słapa wł. d. 
4-U! - l'iiezabudowane 
13 (4) \\ło
niewski wl. d. 
m.l 
Gośli..ki m. 2 
Imberoy,.ski m. 3 
Pokorski m. 4 
14 (2) Chomiak wl. d. m. t 
Gurdak m. 2 
15-16 - Niezabudowane 
17 (5) Więckowska wł. d. 
n. m. 
Tritz 
18 (3) Heidemann wł. d. m. 
n. m, 
Pokrzykowski 


Ogród JaJtiełły. 


Ogród Kaz. Wielkiego. 


Okopowa. 
i (67) Koebke wł. d. 
2 (66) Scbroedter wl. d. 


Okrężna. 
1-3 :'Iiiezahudowane 
4 (4) Zalewski wł. d. m. 1 
Gackowski m. 2 
5 Niezabudowane 
6 (5) Wojciechowski wł.d. 
7 Niezabudowane 
8 (6) Ziółkowska wł. d.m.i 
Pacek m. 2 
9-ił - Niezabut10wane 
12 (7) Schwarzrock wł. d. 


. Orawska. 
1-8 - .:xipzabudowane 
9 CyCert wl. d. 
tO Kaczmarek wł.d. m.l 
Szklorz m. 2 
i 1 Urtnowski wl. d.m. 1 
Waliszewski m. 2 
12 Burczyk wl. d. 
13 Adamski wł. d. 
14-15 - Niezabudowane 
16 Krajewski wł.d. m.2 
Kołdon m. i 
Vuczyński m. 3 


Orla. 
(62) Kowalkowska wł. d. 
m. :2 
Piechowicz m. 3 
2 (1) Świerczyński wł. d. 
m.l 
'1oy,.ak m. 2 
Wiśniewski m. 3 
Ślusarek m. 5 
Beltrowski m. 6 
Geppert m. 7 
Kokoszyński m. 8 
Szarafiński Fr. m. 9 
Kujawa m. 10 
Szarafi.iJski J. m. 11 
Śmidoda m. 12 
3 (60-61) Chojnacki wł. d. 
m.l 
Pa welczak m. 2 
Keller m. 3 
4- (2) Lachecki wł. d. n. m. 
Wieczorek m. 1 
Sieracki m. 2 
Prusak m. 3 
Kutnieki m. 4 
Pszczoliński m. 5 
Kauczor m. 6 
Matemowski m. 7 
Dukowski m. 8 
Józefov.-icz m. 9 
Sitarek m. 10 
Brzykcy m. t 1 
Mikulska m. 12 
Piasecki m. 13 
Małkowski m. t 4 
5 ;Xiezabudowane 
6 (3) Nowak wł. d. m. 1 
Palacz m. 2 
Beck m. 3 
Rybicka m. 4 
7 :'Iiiezabudowane 
8 (4-) Parzvsz wł. d. m. 1 
Bark. m. 2 
POdgórski m. 3 
Falski m. 4 
Gołata m. 5 
9 (59) Rywe wł. d. n. m. 
Siemiński m. 1 
Szmyt m. 2 
Sehme1t('r m. 3 
Wy
ocki m. 4- 
Laguna m. 5 
Maciej ewski m. 6 
Żakowski m. 7 
Mikołajczak m. 8 
Rudnicki m. 9 
Gołembiewski m. 10 
Kuś m. 11 
Wojeiechowskim.12 
Labędt m. t3 
Włodarczyk m. 14- 
iO (5) Kowal wl. d. m. 3 
Riske m. 1 
Słomiński m. 2 
KryskI' m. 0\ 
Prylowski m. 5 
Prvłoy,.
ki m. 6 
Lewandowski m. 7 
Jaczyński m. 8 
Wasielewski m. 9 
GOłębiewski m. 10 
Goralski m. 11 
11 (58) Ristan wł. d. m. 8 
Topoliński m. 1 
Piaskowski m. 2 
S7achta m. 3 


Damski m. 4 
I,ewandowski m. ;:; 
Abramowski m. O 
Tykwińsili III. 7 
12 (6) Grabińska wł. d. m. I 
Jesionowski m. 2 
Krasucki m. 3 
Małek m. li 
Gordon m. 7 
Socha m. 8 
Grabarski m. 9 
LoretańBki m. 10 
Dudziński m. II 
Kwiatkowski m. l! 
13 Niezabudowan.. 
14 (7) Tomas wl. d. m. 
Peksa m. 2 
Pa wIak m. 3 
Piątkowski m.- .\ 
Dukowski m. 5 
ł.ukowski m. 6 
KończaI m. 8 
Garcz}'ński m. 9 
Studański m. 10 
sosiński m. 11 
Czekajski m. 12 
Górka m. 13 
Bramanska wł.d.m.t 
Pleszewski m. 3 
Scharlowsk.i wl. d. 
m.6 
Gust m. 1 
Piątkowska m. 2 
Geuka m. 4- 
Kra ewski m. 5 
17 (56) Kucharski wł. d.m. 1 6 
Kowa!czyk. m. ł.,) 
Strzyzewskl m. 
 
Groncz}'ńska m. 3 
H.ickert m. 4 
Remian m. 5 
Drewniczak m. 6 
Schmidt m. 7 
Barczvński m. 8 
Bechler m. 9 
Palacz m. 10 
PegIon m. t ł 
Kinn'e m. 1:1! 
Nawrock.i m. 13 
Brzeziński m. 14 
Olstowski m. 15 
18 (9) Scbarlowski wł. d. 
n. m. 
KończaI m. 1 
Kostowski m. 2 
Hzyszkowski m. 3 
Losek m. 4 
.Jorbahn m. 5 
19 (55) ;-.>iezabudowane 
20 (10) Borowski wl. d. m. i 
Borowska m. :2 
Hinc m. 3 
Gropp m. 4 
Hafiński Dl. 5 
21 (5.\) Pasch wl. d. m. 1 
Brakowski m. 2 
Kotowsld m. 3 
Buda m. 4 
22 (t i) .Jędraszczak wł d. 
n. m. 
.Jurkiewicz m. 1 
Klonowski m. 2 
Kozłowski m. 3 
Smeja m. 4 
Kucharski m. 5 
Dyjewski m. 6 
.Jt'żorska m. 7 
Staręga m. 8 
23 Niezabudowane 
24 (12)" łodarczak wł. d. 
Szczl'">8.nkiewicz m.l 
Drożdzyński m. 2 
Bielicki m. 3 
Szwajkowski m. 4- 
Dorna m. 5 
Zaremha m. 6 
Szubartowski m. 7 
Rl1szkowski m. 8 
Schnase m. 9 
Spacjer m. 10 
Schymik m. Ił 
Niezabu duwane 


15 (57) 
16 (8) 


25
		

/adresy_193300153_0001.djvu

			6
 


Orla - Pańska 


Opalitłski Dl. f, 
Penner m. 7 
Ka.tmierczBk III. 8 
Krakowska m. !ł 
Lutomska m. tO 
7 
iezabudowane 
8 (9) Przybyszewski \\1. d. 
n. m. 
"'teissner m. I 
ł\.alisz m. :2 
\luloI'Z m. 3 
Kucharski m. .\ 
Bunn m. :> 
Schrued(.r m. 6 
Krause E. m. 7 
Berger m. 8 
\\ olnik m. 9, 
Krause P. m. 10 
9 (7) ;'I;iezabudo""anf' 
10 (8) Giebocki \\t.d. n. m. 

laciejewska m. I 
Górski m. 2 

Iiklaszewski m. 3 
Tetzlaff m. .\ 
Kirchner nI. 5 
Cicha m. 6 
.Jakubuwski m. 7. 
Krzyianiak m. 8 
Malinowski m. 9 
:\lazalon m. iO 
:.'I:iezabudowane 
lt'-ma .. Bacon" 
:\lag. m. Dydg. wł. d. 
Zalf'5ki m. I (z.. w.) 
Kłossowski m. 
 
Glosrncki m. 3 
NiezamieszlI., m. 4 
Kokol m. j 
Dybizbańska m. 6 
\lichalik m. -; 
:\Iaj ewski m. 8 
:'iiezamieszk. m. 9 
i4 Niezabudowane 
t5 (19) Zypser wl. d. lU. 
Krajczvcka m. 2 
Wilczek m. 3 
Kronenberg m. 4 
Krasicki m. 5 
Bar m. 6 
Michna m. 7 
Jarecki m. 7a 
Owczarski m. 8 
t6 Niezabudowaoe 
17 (20) Jemkowa ",ł. d.n.m. 
Terlf'cki m. i 
Dratwiński m. 2 
Arndt m. 3 
Ruciński m. 4 


26 (13) Par. M. B. Nieust. 
Pom. (Szwederowo) 
DWlllecka 
'n (;;1-;;2) Janz wl. d. n. m. 
Strohschein m. 1 
Pawlicki m. 2 
Chruściński m. 3 
!!8 (14) Par. :\f. B. Nieust. 
Pom. (Szwederowo) 
Kfdziernl1ski m. I 
Perski m. 2 
Neboźna m. 3 
::!!oJ (4!oJ-50) Baranowska wł. d. 
Popielarz m. 2 
:JO Niezabudowane 
31 (48) Dubiel wł. d. m. 5 
Sikorski m. 2 
Wolanowski m. 3 
Owczarek m. 4 
Przybyłowski m. 6 
Kotowski J. m. 7 
Kotuwski W. m. 8 
Rentlewski m. 9 
liermach m. iO 
Sprada m. t I 
32 (15) \\-ojnakowski \VI. d. 
m.3 
Ziemke m. i 
Skalski m. 2 
}Iilller m. 4 
.Jarnath m. 5 
33 (47) Woj ta łOwicz wl. d. 
n. m. 
Redmann m. I 
.Jótwiak m. 2 
Hildebrandt m. 3 
'liłkowski m. 4 
Rasiński m. 5 
Blaumann m. 6 
Siestrzev. ltowskam. 7 
Ziętak m. 8 
33a - Zieliński wl. d. 
:14 (16-i7) Niezabudowane 
35 (45-46) Niezabudowane 
36 (18) Rusołowski wł. domu 
n. m. 
Cichocki m. t 
Piechowiak m. 2 
Snowacki m. 3 
Brzozowski m. 4 
Szyja m. 5 
Galikowski m. 6 
Zieliński m. 7 
Riicker m. 8 
Kiliszewski m. 9 
Hentkowski m. tO 
Kowacki m. 11 
Rybka m. i2 
WiŚIliewski m. 13 
Zołądek m. 14 
Szymański m. i5 
37 (
4) Mikołajczyk wL d. 
n. m. 
Szałkowska m. i 
l{ru pski m. 2 
Papina m. 3 
Konieczny m. 4 
Kubachi m. 5 
Pilarski m. 6 
PacllUlski m. 7 
Kamiński m. 8 
39 (19) Waltenburg "t. d. 
n. m. 
Konkowski nI. t 
Puchalski m. 2 
Piotrowic! m. 3 
Fiułkowski m. 4 65 
39 (43) Mikulscyspadk.wł-d. 66 (34) 

ielke m. i 
Stachowiak m. 2 
Lukaszewski m.'3 
Kubiak m. 4 
40 (20-21) Martini wl.d. m. 13 
Stefan F. m. i 
Stefan E. m. 2 
Wotniak m, 3 
Tojza m. 4 
MUller m. 5 
Sajdak m. 6 
Chojnacki m. 7 
l\1axeUon J. m. 9 
Tertykowski m. to 


Maxellon M. m. 11 
MądroW«i m. 12 
41 (42) Szejnert wł. d. n. m. 
Czekała m. t 
Grygorczuk m. 2 
Stalewski m. 3 
Brakowski m. 4 
42 (23) J\1iłczewski wl.d. m.l 
W ojcik m. 2 
Rartkowiak m. 3 
Swiec,howicz m. 4 
Kuja wa m. 5 
Lulkowska m. 6 
Sobota m. 7 
Skory m. 8 
43 (4t) Siudziński wł-d. m. " 
Głowacki m. i 
Kitowski m. 2 
Górecki m. 4 
44 (24) Hobeck wł- d. n. m. 
Wrzesiński m. i 
Kempiński m. 2 
Zieliński m. 3 
Szplitt m. 4 
Sz ylke m. 5 
!I1ursch m. 6 
Ziułkov.ski m. 7 
Lewandowski m. 8 i i 
Bodek m. 9 
Olszewski m. iO 
45 Niezabudowane 
46 (25) Kwiatkowska m. 1-2 
Adamc.zvk m. 3 
Bielińska m. 4 
47 (40) Fiałkowski wl.d. m. t 
Małek m. 2 
I\titecki m. 3 
Konwiński m. 5 
Zimmermann m. 6 
Górnv m. 7 
4-8 (26) Radecki wł. d. m. 
Okuniew m. I 
1\Iałkowski m. 2 
Lewandowski J. m. 3 
Sadka m. 4 
Pniewski m. 5 
I,ewandowska m. 6 
Grzonkowski m. 7 
Królikowski m. 8 
49-51 - Niezabudowane 
52 (27) Xiklewska wł. d. m. I 
Zarczyńska m. 2 
Banas
k m. 3 
Baranowski m. 4 
I,emiszewski m. 5 
53.;)7 - N'iezabudo\\ane 
58 (29) Leśniewska wł- d. 
m. 1 i 3 
Roszko m. 2 

iarchlewska m. " 
Kurek m. 5 

kibiński m. 6 
Neitzke m. 7 
Welzant m. 8 
Zalet.a m. 9 
Mllszyńska m. tO 
\\ inkel m. 11 
Wink m. i2 
Garbarc.zyk m. 14 
:>9-63 - Nie1abudowane 
64 (33) Radomski wł. domu 
m.2 
Gucza m. i 
LipiiIski m. 3 
Kreto""icz m. .Ił 
Szwaguliilski m. 5 
Niezahudowane 
Bron er ",'ł. d. n. m. 
LipiiIski m. t 
Bossak m. 2 
Kędzierska m. 3 
Tur('zyński m. 4 
Krajewski m. 5 
Szczygielski m. 6 
Winiec ki m. 7 
Szubartowski m. 8 
67-69 - Niezabudowane 2.5 (U) 
70 (38) Sypniewska wł. d. 6 (tO) 
n. m. 
Stac.howicz m. t 
Kohlmeyer m. 2 
Wawrzyniak m. 3 


pohl m. 4 
Cybuta m. 5 
FUJ'maniak m. fi 


" 


Osada. 


I (I) Widerkiewicz ",ł, d. 
2 (25) Szmał1kowska wl. d. 
m. I 
Filarec ki m. 2 
Figurski m. 3 
Kwinicka m. 4 
Walkoy,iak m. 5 
Walczak m. 6 
3 (2) Klewenhagen wl. d. 
4 (24) Zamiara wł- d. 
:; (3) Lazzani wł. d. n. m. 
Majev. ski 
6 (23) Hlumenthal wl. d. 
7 (4) liabr)'ś wł. d. n. m. 
lTogolewski 
8 (22) Tesc.hnerowa wl. d. 
n. m. 
9 (5) Witt wł- d. 
10 (2i) Diisterbeck \\ł. d. 
m. i 
Schirmer m. 2 
(6) Goertz wł- d. m. I 
Za wic ki m. 2 
i2 (20) Olbrich wł. d. 
i3 (7) Lniska wł- d. m. I 
Zukov.icz 
14 (i9) KlimI:.k \\t. d. m. 3 
Zaworski m. I 
Gapa m. 2 
Brzozowska m. .\ 
15 (8) N'iesler wł. d. n. m. 
Krolikoy,ski 
t6 (i8) Kno11 wl. d. n. m. 
Pier1('hlewicz m. 2 
17 (9) Zieliński wł- d. n. 
. 
Slizewski 
18 (i7) Marcinkowski wl. d. 
i9 (10) Patvna wł- d. 
20 Gogolewski wł. d. 
21 (łł) Deblessen wł. d.n.m. 
Cieślak 
22 (16) Dehlessen wł. d. 
23 (i2) Boro\\ski wł. d. 
24 (i;» Sucbowiak wł. d. 
!llokrzvcki 
25 - 
iezahudowan(' 
26 (14) Kwaśniewski wl. d. 
27 - 
iezabudo"anf' 
28 (13) Buchholz wl. d. 
29 - Przyb}'lska wł. d. 
Polzin 
30-34 - i\'iezabudowane 
35 - Kokotowska \\ ł. d. 
36-42 - :'\Iit'zabudowane 
43 Matysiak v.l. d. 
44 Goliński wł. d. 
45 - nosenke wł. d. 
4-6 - Rogalski wł. d. 
47 - Kowa]ski wł. d. 
48-49 - Niezablldowane 
50 Dąbrowski wł. tł. m.1 
Głowacki m. 2 
Browski wł. d. 
. Ghojnacki wł. d. 
Grajek \\ł. d. 
Sadowska wł. d. 
:Xiezabudowan(' 
Piszkowa wł. d. 
:'\Iiezabudowane 
Wiśniewski w1. d. 


III 


11 
i2 
13 (18) 


. 


Pagórek. 


1-3 - Niezabudowan\' 
4 (82) Gregowski wl. d. m.i 
Rusc.h m. 2 
5 (66) Szuda ".. d. m. I 
Naskowski m. ::! 
Wojtalak m. 3 
Siudziński fi). 4 
Zielil1ski fil. ;; 
6 
iezabudo\\aIle 
7 (65) Kamola ""ł. tJ. m. 3 
Loboda m. 1 
Kamola Sz. m. 2 
S Iliiez.abudowane 
9 - id. z Inflantską 3 
10 (Si) Lemke wł. d. 
i i - N'iezabudo\\ aue 
ł2 (80) L'rban wł. d. m. 
Wojtalak m. 2 
Smolińska m. 3 
Bez :\:r. Cejer v.1. d. 


51 
52 
:13 
54 
55 
56 
57 
58 


Ossolińskich. 
(12) 1.arnowski wł.d. m.t 
Brukwicki m. 2 
Trefort m. 3 
Pierzchalski m. 4 
Ci1iński m. 5 
Hoffmann m. 6 
Niezabudowane 
Jasieński wł. d. n.m. 
Scbn('idf'r m. t 
Strzelecki m. 2 
:Xiezamieszk. m. 3 
:\Iarsch m. 4 


Pańska. 
i-2 - Niez.abudo\\rłnp 
3 (i) P. K. P. OM. Drog. 
wł. d. 
Jaworski 
4 - Niezabudowane' 
5 (2) Ru('iński ",ł. d. m. i 
Słabęcki m.
		

/adresy_193300154_0001.djvu

			64 


Parkowa - Pijarów 


Parkowa. 
(!a) id. z ul. Gdańską 
(Hotel p. Orłem) 
2 (tO) Mix spadkob. wł. d. 
Schmidt m. t 
Londenberg 
3 t3) Hotel pod Orłem 
Siwiak m. t 
S<:herbarth m. 3 
Wojtania m. 4- 
MaRikowski m. 5 
Jlldraszak m. 6 


Pawia. 
t '- Skowronek wł. d. 
2 
iezabudowane 
3 HaTczenko wł. d. 
4- :'«iezabudowane 
5 Budnik wł. d. 
6 Zi!lińska wł. d. 
7-1
 - J'liiezabudowane 
tł Pryłowski wł. d. 
Bez Xr. Goncerzewicz wł. d. 


Pawia z Łęczycy. 
t (6) Szałasy wioślarskie 
2 - planty 
3 (7) Państw. Sred. Szk. 
Hołnicza wł. d. 
4 Płanty 
5 (7) Państw. Sred. Szk. 
Rolnicza wł. d. 
Kalejta m. t 
Dziemitko m. 2 
Rutkowski m. 3 
Profic m. 4- 
Pokorski m. 5 
Kwarciak m. 7 
Dunin-Karwickim.9 
t;etnerowski m. tO 
Lisiecka m. t t 
Karczewski m. t2 
fi '\ie istniej e 
7 (7) Państw. 
red. Szk. 
Rolnicza wł. d. 


Petersona. 
t (I) Pryw. Lic. Dreger a 
Dretzke 
2 (t5) Habermann wł. d. 
m. t 
.Neugebauer m. 2 
Pierdzioch m. 3 
3 (2) Zgrom. Sióstr Elżb. 
l'iowak S. 
Obst 
Gabrylewicz 
.:'iowak S1. 
Bendowska 
Gostkowska 
PaszkI' 
Dutkowna 
.&. (11)) Jeliński wł. d. m. 4. 
Leciejewski m. ł 
Chrzanowo ki m. 2 
Michałowicz m. 3 
Pasińska m. 5 
5 (3) Ogród 
6 (t3) Kowalski wł. d. m. t 
Witek m. 2 
Hoffmann m. 3 
Baczyński m. .&. 
Wendorf m. 5 
7 (4) Niezabudowane 
8 (t2a) Cottowa wł. d. n. m. 
Kłoc m. .. 
piItz m. 2 
Rygol m. 4. 
Bogacz m. 5 
Klabecki m. 6 
Wawrzyniak m. 7 
KlosiIiski m. 8 
Kron m. 9 
Maciejewski m. tO 
II (5) ZimmerlOann wł. d. 
- n. m. 


Drzwimski m. t 
Bartknecht m. 2 
10 (t2) Kiwerska wł. d. 
Pokorski m. t 
Jagielski m. 2 
Tarkowski m. 3 
Smętkowski m. 4- 
Szmanda m. 5 
Megier m. 6 
Kijek m. 7 
Werth m. 8 
Berodt m. 9 
ił (6) Stolpe wł. d. m. t 
Katerla m. 2 
Schreiber m. 3 
Brąszkiewicz m. 4- 
Nowakowski m. 5 
Kruk m. 6 
t2 (H) Chełmicka wł.d.n.m. 
LaszPwski m. t 
Fethke m. 2 
Thom m. 3 
Staszewski m. 4- 
Urbański m. 5 
lIfarquardt m. 6 
Siuda m. 7 
t3 (7-8) F-ma "Grakona" 
wł. d. 
Gertner m. t 
Brustmann m. 2 
Wojciechowski m. 3 
Wisniewski m. 4. 
a (10) Peusch \\ł. d. n. m. 
Warszawski m. t 
Poszvński m. 2 
Stojowski m. 3 
Leu m. 4. 
Grams m. 5 
MoczyIiski Fr. w. 6 
]\[ocz}'ński R. m. 7 
t') Nie istnieje 
.t6 (9) Barl7 wł. d. m. 5 
Restauracja m. t 
'Vaschut m. 2 
Sobe! m. 3 
Czecho\\icz m. 4- 
Dietrich m. 6 
Bartz m. 7 


Piaski. 
t :."i'iezabudowane 
2 (2) Załimkiewicz wł. d. 
3 - :'Jiezabudowane 
4. (3) Prostak wł. d. 
5 (1) Zawistowski wł. d. 
n. m. 
Drabiński 
6-7 - 
iezabudowane 
8 (4.) Botz wł. d. 
9-H - N'iezabudowane 
t2 (5) Salkowski 
t3-2t - 
iezabudowane 
22 (6) Lebida wł. d. 
23-3ł - :."Iiezabudowane 
32 (7) Brettschnciderwł. d. 
33 - Niezabudowane 
34. (8a) l\(ir wł. d. 
35 - Niezabudowane 
36 (9) Janik v.ł. d. 
37 (8) "'oppa wł. d. 
38-4.2 - 
iezah1ldowane 
4.3 (tO-H) Dąbro\\ski wł. d. 
4.4.-4.6 - 
ie.lablldowane 
47 (t2) Bohr wł. d. 
Miliilski 
4.8-50 - Niezabudowane 
5t (t3) Sobieszczyk 
32-54. - :.\'iezabudowane 
55 (13a) Gogolewski wł. d. 
56-66 - 
iezabudowane 
67 (14.) G,isler wł. d. n. m. 
Koczałów 
68 - :'Jie7abudowane 
69 (t5) Bernsdorf wł. d. m. t 
Ziemke m. 2 
70 - .\iezabudowane 
7t (t6) Bernsdorf wł. d. 
72-76 - Niezabudowane 
77 (t8) )[iTowie "ł. d. 
78-82 - ....iezabudowane 


3t (37) Szczepański wł. d. 
m. t 
Folaron m. 2 
Bąkowski m. 3 
32 (t6) Seehawerwł.d.n.m. 
Strzełecki m. t 
Musielak m. 2 
Tonn m. 3 
Turzyński m. 4- 
Libełt m. 5 
33 (36) Lenz wł. d. n. m. 
Freter m. t 
Hak m. 2 
34. (17) Seehawerwł.d.m.t 
WrzyszczYński m. 
 
Zacharjasiewicz m. 3 
Pitroch m. 4- 
Sprada m. 5 
Pitroch m. -6 
35-36(35)Niezabud o wane 
37 (34.) Klimek wł. d. m. 
Zieliński m. 2 
38 (t9) Ulrich wł. d. n. m. 
Burdajewicz m. t 
Michalak m. 2 
Kmiet m. 3 
2urek m. 4- 
Grabowski m. 5 
Antczak m. 6 
Gładyszewski m. 7 
39 (33) N'iezabudowane 
4.0 (20) Szubartowski wł. d 
10.4. 
Kawczyński m. t 
Joppek m. 2 
Wieczorek m. 3 
4.t (32) Moskal wł. d. m. t 
Stalmienki m. 2 
4.2 - NiezabudowanI.' 
4.3 - Niezamieszk. 
4.4. - .Niezabudowane 
4.5 (3t) Putemickiwł.d.m. t 
Gonia m. 2 
Dementjew m. 3 
Kwasek w. 4. 
Affelt m. 5 
Mendyka w. 6 
46 (27) Pazderski m. t 
Gorczyca m. 2 
Pick Fr. m. 3 
Pick J. m. 4. 
ł d 4.7 l'iie istnieje 
w. . 48 (25) Frisch \\ł. d. 


tNiezabudowane 
2 (1) Rucińska wł. d. m. t 
Czaj kowski m. 3 
Werblow m. 4- 
Joskowiak m. 5 
C}'bulski m. 6 
Burdak m. 7 
AnderskOwski m. 8 
3 Niezabudowane 
4- (3) Liidtke wł. d. m. t 
Borkowski m. 2 
Wojciechowski 
5 - Niezabudowane 
6 (5) Lamęcka wł. d. m. 2 
Borniak m. t 
Prz)'Stawska m. 3 
Kohlmeyer m. 4- 
7 Niezabudowane 
8 (6) Januszewski wł. d. 
m. t 
Cygan m. 2 
Gaca m. 3 
Gaca J. m. 4. 
l'iiezabudowane 
Smajek wł. d. 10_ 2 
Czapiński m. t 
H-t3 (7) Niezabudowane 
14. (8) Luck wł. d. m. t2 
ł\Iadaj m. 1 
Prokopp m. 2 
Przybolewski m. 3 
Szymański m. 4. 
CwikliIiski m. 5 
Nurkiewicz m. 6 
BOrowicz m. 7 
Skemska m. 8 
Zalewski m. 9 
pamów m. tO 
Karpus m. H 
Dziatkiewicz wł. d. 
Loś, port jer 
t6 (9) Kaczmarek 
n. m. 
Zalewski 
H-t8 (tO-H) Nipzabudowane 
t9 (4.3) Sieczko wł. d. m. 2 
Wiłson m. 3 
Jędraszczyk m. 4- 
Malinowski m. 5 
20 (4.2) Schreiber wł. domu 
n. m. 
Kostkowski m. t 
Trudziński m. 2 
Tardowski m. 3 
l'iwiIiski m. 4- 
RVlIIl.'r 10.5 
2t-22 - :'\iezabudowane 
23 (4.1) Repke wł. d. m. 
Karpiński m. 2 
2
 - Niezabudowane 
25 (4.0) Sze\\s wł. d. 
Ciepliński 
26 (t2) Pusch wł. d. m. t 
Tank m. 2 
Jahnke m. 3 
Will III. 4 
27 (39) Zil'anek wł. d. n. m. 
Pawlo\\ski m. t 
S\'JJakie\\icz m. 2 
Siir'ler m. 3 
2ółty m. 4. 
CywiIiski m. 5 
Bomba m. 6 
Lamparski m. 7 
Niezabudowane 
Solinska wł. d. m. t t9 (56) 
Jagodziński m. 2 20 (6t) 
Jaworski wł. d. m. 3 
Ratko"ski m. t 
Śrubkowski m. 2 
"Iałek m. 4. 


83 (t9) Schulz wł. d. 
84.-86 - }l;iezabudowane 
87 (20) Skoropiński wł. d. 
88-90 - Niezabudowane 
9t (21) Błyszcz wł. d. 
92 - Niezabudowane 
93 (22) Lau wł. d. 


Piękna. 


9 
10 


tS 


28 
29 (38) 
30 (t5) 


Pijarów. 


t-2 - Niezabudowane 
3 (53) Mag. m. Bydg. wł. d, 
Solkoła Powszechna 
Hypszer m. t 
Kędziprski m. 2 
Fornalik m. 3 
Il.ozplochowska m. 5 
4--5 - iIIiezabudowane 
6 (64.) Lernke wł. d. n. m. 
Kolis m. t 
Kwiatkowski m. 2 
N'iezabudowanc 
Dopierała wł. d. 
Olpjniczakwł.d.m. t 
l\;itkowski m. 3 
tO - l\;jpzabudowane 
t t (54.) Wiese wł. d. n. m. 
Cbudziński m. 2 
Kolis m. 3 
Ołl.'jniczak m. 4- 
Grzegorzewski m. 5 
t2 Kaliski wł. d. 
t3 (55) Breitkreutz wł.d.w.t 
Schróder m. 2 
Kłodziński m. 3 
t4. (62) Kard ys wł. d. 
t5-t 7 - Niezabudowane 
t8 Jęsiak wł. d. n. m. 
Cięgotura 
Szmagerów wł. d. 
Chrośniak wl. d. m. t 
Kl.'lm m. 2 
2t (S6a) H.eimann wł. d. 
22 - Kostańskiwł.d.n.m. 
Przybylski 


7 
8 (63) 
9 (53a)
		

/adresy_193300155_0001.djvu

			Pijarów - Pl. Piastowski 


65 


23 Niezabudowane 
24. Szalajda wl. d. 
25 Niezabudowane 
26 Gackowski wl. d. 
27 (57) Olszewski wl. d. m. t 
Stypka m. 2 
Lisi-ecki m. .&. 
28-30 - Niezabudowane 
31 (58) Młynarkiewicz wł. d. 
m. t 
Owczarzak m. 2 
32 Bu:łmk wł. d. 
33 (59a) Gill wł. d. 
3,. Budnik wł. d. 
35 (59) Dusza wł. d. m. t 
Hałas m. 2 
36 - Dziabas wl. d. 
37 (60) N eymann n. m. i Bu- 
tor wł. d. 
Butor m. 1 


, 


Piotra Skargi. 
t Ogród 
2 (t3) Gorski wł. d. n. m. 
Vaedtke m. t 
Szczepański m. 2 
Prądzińska m. 3 
Bukowska m. 4- 
3 (t) Pusłowska wł.d.n.m. 
Winning 
4- (i2) Dziedziniec Szkoły 
Wydz. Męsk. 
5 (2) Ks. Jaworski wł. d. 
n. m. 
Sroczyński m. i 
Marczewska m. 2 
Stein m. 4- 
Romme m. 5 
Starszewski m. 6 
Kosiński m. 8 
6 (i i) Kilmel wł. d. 
7 (3) pomrenke wł.d.n.m. 
Kilichowski m. t 
Lipczyński m. 2 
Kolloch m. 3 
Lengnik m. 4- 
Fenske m. 5 
Chmarzyński m. 6 
8 (iO) Gąslerowski wł. d. 
n. m. 
Leszczyński m. i 
CZYDczoI m. 3 
Głowacki m. 4- 
Kręgielski m. 5 
Gromek m. 6 
Bągorski m. 7 
Kobic m. 8 
Jakubowicz m. 9 
Witkowska m. 10 
Chlebus m. ił 
Lipszyc m. 12 
Gleichner m. i3 
g (ł) Diethelm wł. d. m. 1 
Knuth m. 2 
Ritt m. 3 
tO (9) Baumann wł.d. m. 2 
Dro:tdzyński m. i 
Krtlger m. 3 
Murswik m. 4- 
Bajroiewski m. 6 
MOlIer m. 8 
ił (5) Diethelm wł. d. n. m. 
Kleemann m. i 
Fechner m. 2 
Goncerzewicz m. 3 
Sobczak m. 4- 
Nowicki m. 5 
Wiliński m. 6 
i2 (8) Machnikowski wł. d. 
n. m. 
Osińska m. i 
Firch m. 2 
Wo;/.niak A. m. 3 
Wotnia K. m. 4- 
Kliche m. 5 
Jl'hkabson m. 6 
Dorsch m. 7 
Piliński m. 8 
t3 (6) Matz \\1. d. m. 3 
Rybarczyk m. 1 


Liedtke m. 2 
Rudelius m. 4- 
Gontarska m. 5 
Góralczyk m. 6 
Kaczyński m. 7 
i4. (7) Machnikowski wł. d. 
n. m. 
Listing m. i 
Zomrowski m. 2 
M.Konserw.Muz.m.3 
Zatorski m. 4- 
M.Kon
rw.Muz.m.5 
Zielechowski m. 6 
Szczepaniak m. 7 
Betański m. 8 
Bąk m. 9 


PL J. Weyssenhoffa. 
i (t) Stenzel wł. d. m. ,. 
BlJrtram m. i 
Wallicht m. 2 
Honigmann m. 3 
Jankowski m. 5 
Hoffmann m. 6 
Lamprecht m. 7 
Dr. PlJliński m. 8 
2 (H) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Treichel m. i 
Szantruczek m. 3 
Orlicz m. ,. 
Dąbrowski m. 5 
Kolaciński m. 6 
Sadowczyk m. 7 
Rost m. 8 
3 (2) Schultz wł. d. m. 2 
Riemer m. i 
Adamczewski m. 3 
Weimann m. 4- 
Szułkiewicz m. 5 
Sachs m. 6 
Głazińska m. 7 
Stefański m. 8 
}Iikołajewska m. 9 
,. Niezabudowane 
5 (3) KrOger wł. d. n. m. 
Kopp m. i 
Turowski m. 2 
Hryckiewicz m. 3 
Neumann m. 4- 
Blaufuks m. 5 
Lohse m. 6 
Bernatowicz m. 7 
Dasll'r m. 8 
Bes('hke m. 9 
Walkowiak m. tO 
6 Niezabud,owane 
7 (4-) Dr. Szatkowska wł. 
d. n. m. 
Gudz m. i 
Papierkowski m. 2 
Ebner m. 3 
Klatt m. 4- 
Stellpr m. 5 
Narkiewicz m. 6 
Herszberg m. 7 
Marchlewicz m. 8 
Letke m. 9 
E]minowska m. tO 
8 N iezabudov. anI' 
9 (5) Michnik i Bras wł. 
d. n. m. 
Wojciechowski m. 4- 
Oskiewi.('z m. 2 
Faustyniak m. 3 
Madaliński m. 4- 
\Veber m. 5 
Trz('iński m. 6 
Zachar m. 7 
ClJlev.icz m. 8 
Palic ki m. 9 
Szpankowski m. iO 
10 NiezabudowanI' 
i t (6,7,8) Państ. Inst. Nauk. 
Gosp. Wiejsko 
Witkowski m. i 
Wieczorek m. 2 
Kulmatycki m. 5 
Hołyński m. 6 
Romanów m. 8 
KowandY m. 9 


Plac Kościeleckicb. 


t Niezabudowane 
2 (3) Biliński wł. d. n. m. 
Częstochowski m. i 
Peck m. 2 
pohl m. 3 
Kurek-m. 4- 
Popitz m. 5 
Golnie\\icz m. 6 
3 id. podwale i5 
4- (4.) Biliński wł. d. n. m. 
KOrdana 
5 - Niezabudowane 
6 (2) dzierż. Magistrat (M, 
Schr. dla NiemowI.) 
Roszak siostra przeł. 
Sątowska 
Klejna 
Rosiak 
Piernik 
7 Niezabudowane 
8 (i) id. Bernardyńska 5 


PL Kościuszki 


t-3-5 - Nie istnil'je. 
2-4.-6 (t-2)KasaEmer.dlarob. 
P. K. P. 
Ziembiński m. i 
Mordawski J. m. 2 
Chrobociński m. 3 
Wrzeszcz m. 4- 
GOrdon m. 5 
Pniewski m. 6 
Nowak m. 7 
Laszkiewicz m. 8 
Szumiński m. 9 
MordawskiSzcz.m.iO 
Oskiewicz m. 11 
Koland m. i2 
Pokorowski m. i3 
Fołaron m. 14- 
Kocik m. tS 
Maryks m. t6 
Lukowski m. i 7 
Biechowski m. i8 
Umiński m. i 9 
Chudysiewicz m. 20 
Kajdasz m. 2t 
Szlachetka m. 22 
Kamiński J. m. 23 
Chyla m. 24- 
Kurnikowski m. 25 
Lewandowski m. 26 
Tupaj ka m. 27 
Kończewicz m. 28 
Kubicki m. 29 
Mąka m. 30 
Rink m. 31 
Nowacki m. 32 
Ebertowska m. 33 
Urbański m. 34- 
Arendt m. 35 
Wendland m. 36 
Kłomski m. 37 
Kamiński T. m. 38 
Kowalikowski m. 39 
Felczykowski m. łO 


PI. Petersona. 


i-!- 
3 (3) 


Niezabudowane 
Smiałowska wł. d. 
m. i 
Becker m. 2 
Klorek m. 3 
Siuda m. 4- 
Szczukowski m. 5 
Mauke m. 6 
Bogacki m. ') 
Tomczak m. 8 
Schmidt m. 9 
Ziółko\\ski m. tO 
Niezabudowane 
Dt. Schulverein wł.d. 
l'i:itz III. t 
Lang m. 2 
Dr. Wien m. 3 


4- 
5 


PL PiastowskL 
i (iO) Brmkmann wł.d.m..& 
Lipiński m. 2 
Derchelt m. 3 
Skąpiński m. 5 
Spiewakowski m. 6 
2 (11) Stempkowski wł. d. 
m. iO 
Gehrke m. i 
Czerwiński m. Z 
Jasiewicz m. 3 
Dzialdowski m. 6. 
Nowicki m. 5 
Ziółkowska m. 6 
polachowski m. 7 
Jankowski m. 8 
Neja m. 9 
3 (9) Brinkmann wł. d. 
n. m. 
Grzonek m. t 
Machnik m. 
 
Gruhlke m. 3 
Gulcz m. 4- 
Wiśniewski m. 5 
Komasiński m. 6 
Górski m. 7 
Rostalski m. 8 
4- (t2) Jewasiński wł. d. 
m.U 
Klapa m. t 
Gruszkiewicz m. ! 
Skorczyński m. 3 
KopczYDska m. 6. 
Targoński m. 5 
Wróblewska m. 6 
Polcyn m. 7 
Urbańska m. 8 
Kieliszek m. i2 
Mikołajezak m. i3 
Iv.ińska m. i4- 
5 (8) Paraf ja Kosc. N. S. 
Jezusa 
Malachowicz m. 3 
6 l'iezabudowane 
7 (7) Jakubowska wł. d. 
Witeeki m. i 
Ormiński m. 2 
Michalska m. 3 
Sierocińska m. 4- 
Poczekaj m. 5 
Słomski m. 6 
BYDer m. 7 
Poegl'] m. 8 
Brandhoff m. 9 
Kloskowska m. iO 
Siemianowska m.i t 
Fritz m. i2 
Kwiatkowski m. 1.&. 
Folczyński m. i3 
Lipski m. i5 
Kowalski m. t6 
Rumiński m. i 7 
Osiński m. i8 
8 Niezabudowane 
9 «(la) Kosmowska wł. d. 
m.2 
Zacholski m. 3 
Graczkowska m. 6. 
Misiak m. 5 
iO Niezabudowane 
U (6) Tarczyńskiwł.d.m.6 
Górski m. t 
\\'ojnarowski m. 2 
Pac m. 3 
Garbiez m. 4- 
Holecki m. 5 
Roclawski m. 7 
Wyrzucka m. 8 
Lapacz m. 9 
i2 Niezabudowane 
t3 (6) Górzyński wł. d.n.m. 
Zuem m. i 
Wiśniewska m. 2 
lIfi('halak m. 3 
Kiihns St. m. 4- 
Janicki m. 5 
Kuhns Wł. m. 6 
Blach m. 7 
i4 Niezabudo\\ane 
i5 (3) IIlikorzewska wł. d. 
n. m. 


5
		

/adresy_193300156_0001.djvu

			66 


Gabielewicz m. t 
Rozenau m. 2 
Bielski J. m. 3 
Wilczewski m. 4 
Ciszewski m. 5 
Chudzikiewicz m. 6 
Bil'lski P. m. 7 
Gil'łda m. 9 
t6 ł"il'zabudo\\ane 
t7 (2) Melll'r wł. d. m. 4 
Kanarkowski m. 3 
Biehl m. 5 
Barczyński m. 6 
Pokorska m. 7 
Ołtuszewska m. 8 
Andruszkiewicz m. 9 
Krupska m. tO 
t 8 Nil'zabudowane 
19 (t) Górzyńska wł. d.m.2 
Pl'trykowski m. t 
Kołodzi
j m. 3 
Jakubiak m. 4 
Kaczmarek m. 5 
Grabowska m. 6 
Smolińska m. 7 
Liebthal 


PI. Poznański. 
t (12) Kałata wł. d. m. 6 
Zil'gler m. t 
W
'lmiewska m. 2 
Brunk m. 4- 
Conrad m. 5 
Ganski m. 7 
Trafas m. 8 
Gąsiorowska m. 9 
Wachowicz m. t f 
Klimczak w. 12 
2 (t3) Zil'liński wł.d.n. m. 
Walżyk m. f 
Prync m. 2 
Urbański m. 3 
Okoniewski m. 4- 
Grabowska m. 5 
Euskajt m. 6 
Liermann m. 7 
Patalas m. 8 
Keil m. 9 
Kaźmierczak m. tO 
Bilecka. m. f f 
Rybarczyk m. 12 
Rzembicka m. t3 
Szulc m. f4- 
2urowska m. f5 
Zająkała w. t6 
3 (t4-) NOwak wł. d. m. 2 
Lewandowski m. t 
Zgórzelak m. 3 
Weinkauf m.4- 
Szymoniak m. 5 
Zemelak m. 6 
4- (f) Topoliński wł. d.m.5 
Lubawski m. f 
Bie\iński m. 2 
Szymańska m. 4 
5 (2) Boroń wł. d. m. 2 
Fredrich m. 3 
Wagner m. 4- 
Tobolski m. 5 
Gomol m. 6 
Sielski m. 7 
Śpiewakowski m. 8 
Walkiewicz m. tO 
Felpel,m.11 
Malicki m. f2 
Zwierzykowski m. f3 
Pawlak m. f4- 
6 (3) pomerenke wł. d. 
n. m. 
Przybylski m. 3 
Stefanowicz m; 4- 
Fritz m. 5 
7 (4) Bonin wł. d. n. m. 
Górski m. 1 
Frvckowski m. 2 
Olejnik m. 3 
Klemińska m. 4- 
Dąbrowski m. 5 
Knasiński m. 6 


Pl. Piastowski - Pod Blankami 


Otdżyński m. 7 
Górnas m. 8 
8 (5) Arkuszewska wł. d. 
m. f 
Sprl'nglewska m. 2 
Górski J. m. 3 
Górski A. m. 4. 
Grupka m. 5 
9 (6) Sza
h-Bej-Krumel 
wł. d. 
10 (tO) Fietz \\ł. d. n. m. 
Ejankowski m. f 
Stelmach m. 2 
Chmurzyński m. 3 
Kolbe m. 4- 
Ogrodowski m. 5 
Urbański m. 6 
Indykiewicz m. 7 
Zawidzki w. 8 
Tobolewski m. 9 
Burczyk w. 10 
Cl'ntkowski m. 11 
Otto m. f2 
Mankowski m. t3 
Krzyżaniak m. f4 
Jurzyńska m. 15 


PI. Teatralny. 
1 (1-2) Teatr Miejski 
Tomczak 
2 (4-) Bank Zw. Sp. zarob. 
3 - Nie istnieje 
" (3) id. Jagiellońska67/68 


PL Wolności. 
t (1) Turasiewicz wł. d. 
n. m. 
Jdzikowski m. t 
Wawrowski m. 3 
Dr. Sentkowski m. 4 
Owczarzak m. 5 
Zaremba m. 7 
Sekulak m. 8 
Walosczyk m. 9 
Płażalski m. 10 
Piegsa m. 11 
Czajkowska m. 12 
2 Nie istnieje 
3 (ta) Roepke wł. d. m. 3 
Blaszczyk m. 2 
Milłl'r m. 4- 
WoJff m. 5 
2urawski m. 6 
Jatzkowska m. 7 
4- Nie istnieje 
5 (2) BOrger wł. d. m. 7 
Weigt m. t 
Grodzki m. 2 
Schulz m. 3 
Hirschel m. 4- 
Zirkler m. 5 
Drzycimski m. 6 
Jędrzyńska m. 7 
Wąsikowski m. 8 
Ma.kuracka m. 9 
Hocheisel m. 10 
Trawiński m. t t 
Wideliński m. f2 
6 - Nie$istnieje 
7 (3) pozn. Bank dla Hdl. 
i Przem. 
Skwirz yńska. 
Ziętek m. 3 
Lubański m. 4- 
Swako\\ski m. 5 
Graczyk m. 6 
8 Nie istnieje 
9 (i) Państw. Gim. Klas. 
Polakowska m. t 
Wolny m. 2 
tO Nie istnieje 
t t (S) Dr. KroI wl. d. 


Płocka. 
t (f-3) Niezabudowane 
2 (22) Grzymała - Siedlel'ki 
wl. d. w. t 
Sobecki m. 2 


3-4. - Niezabudowane 
5 (4) Niesiolowska wł. d. 
m. f 
Błażewski m. 2 
6 (2t) Schlichting wł. d. 
m. f 
Magdzia.rz m. 2 
7 (5) Świtała wł. d. m. 
Dorau m. 2 
8 (20) Tyszkiewiczowa 
wl. d. 
\) (6) Aulich wł. d. 
10 (t 9) Zmuda-Trzebiatow- 
ski wł. d, 
11 (7) Ochronka ŚW. WOJ- 
ciecha 
Makuracka 
Domżalska 
t2 (t8) Szadkowski wl. d. 
m. t 
SkTobacz m. 2 
f 3 (8) Gramatyka wł. d. 
m. t 
Robak m. 2 
Hobel m. 3 
14 (t7) Starzyński wł. d. 
D. m. 
Scheerschmidt 
t5 Niezabudowane 
t6 (t6) Gorczyca wł. d. n. m. 
EberIein m. 1 
Deinert m. 2 
t 7 - Niezabudowane 
f8 (tS) Lubieński wł. d. 
t 9 - Niezabudowl\ne 
20 (t4.) Schlinzigk wł. d.m. t 
Fatz m. 2 
2t - Niezabudowane 
22 (t3) Gertych wł. d. 
23 - Niezabudowane 
24 (12) Stryszek 


Pocztowa. 
(3) Zbikowski i Brodow- 
ska wł. d. n. m. 
Stopikowska m. 2 
Schulz m. 3 
Skubała m. 4 
Romanowicz m. 5 
Sojki m. 6 
Świerczyński m. 7 
Staśkowski m. 8 
Palm m. 9 
Kopczyński m. tO 
2 (t-2) t:rząd Pocztowy 


Pod Blankami. 


t (24.) Niezabudowane 
2 (22) Czachowska wł. d. 
n. m. 
FrYc m. 1 
Wykurz 
R ymarzewicz 
Mądrowska m. 4 
Sprada m. 5 
Majcher m. 6 
Borowicz m. 7 
Klatt m. 8 
Koncewicz m. 9 
NOwak m. tO 
Kieszkowski m. t t 
Cieślik m. t2 
Schmackpfefferm. t 3 
Skonieczny m. t/ł 
3 (25) Niezabudowane 
4/6 (19/21) Piliński 
5 (26) Śpichlerz 
7 (27) id. Długa t2 
8 (t8) Jackowska wł. d. 
n. m. 
Eiff m. t 
Arndt m. 2 
Bukolt m. 3 
Stróżyński m. 4- 
Nadolski m. 5 
Januszewski m. 6 
Dojas m. 7 
Deręgowski m. 8 


Damska m. 9 
Pelcer m. 10 
Garstecka m. 11 
9 (28) id. Długa t4. 
10 (t 7) Piliński 
t t (29) Niczabudowan.. 
12 (16) Loża Janus 
13 (30) id. Długa t8 
Galicki m. 3 
ł4. (tS) Loża Janus 
Abraham 
t5 (31) id. Długa 20 
t6. (f4) Kriese wł. d. n. m. 
Jmbierowicz m. t 
Kujawski m. 2 
Chrabąszcz m. 3 
Schrader m. 6 
t7 (32) id. Długa 22 
t8 (13) Sumińskiwl.d.n.m. 
FOlerzyński m. f 
Mróz m. 2 
Szymczak m. 3 
Stawski m. 4. 
19 (33) Niezabudowane 
20 (12) Kno" wł. d. m. t 
Bocianowski rn. 2 
Jakubowicz m. 3 
Rytter m. 4- 
Marczewski m. 6 
2t (34.) Hirsch spadk. 
id. Długa 26 
Sarnowski m. 5 
22 (11) Spajchert wł.d.n. m. 
Praczyk m. f 
Krawczyńska m. 2 
Hramański m. 4 
Wiśniewska m. 5 
23 (35) Lubawa wł. d. n. m. 
24- (tO) Pokora wł. d. n. m. 
Marcinkowski m. t 
Schmelter m. 2 
25 (36) id. Długa 30 
26 (9) Schwirz wł. d. 
27 (37) id. Dluga 32 
28 (8) Śpichlerz 
29 (38) id. Długa 34 
30 (6/7) Ogród 
3t (39) id. Długa 36 
32 (5) Śpichlerz 
33 (40) id. Długa 38 
34. (4) Zarz. Gm. 2yd. 
Romantowski m. t 
Kurc m. 2 
Birencwajg m. 3 
Gl'rson m. 4- 
Urbańska m. 5 
Majzels m. 6 
35 (4.1) id. Długa 40 
36 (3) TerliJ..owska wł. d. 
n. m. 
Lubiński m. t 
Olkowski m. 2 
Ryżowy m. 4. 
37 (4.2) id. Długa 42 
38 - id. Wały Jagiel], 10 
Profer m. 3 
39 (4-3) Szedzikowska wł. d. 
Wojciechowski 
40 (t) Goralski wł. d. 
4.1 (44) id. Dluga 4.6 
42 - Niezabudowane 
i3 (45) id. Dluga 4.8 
44 - Niezabudowane 
4.5 (4.6) id. Długa 50 
46 - Niezabudowane 
47 (4.7) id. Długa 52 
48 - Niezabudowane 
49 (4.8) id. Długa 54. 
50 - Niezabudowane 
51 (49) id. Dluga 56 
52 - N'iezabudowane 
53 (50/5t) id. Długa 58 
54. - Niezabudowane 
55 (52) id. Długa 60 
56 - Nie?abudowane 
57 (53) id. Długa 52 
58 - Niezabudo\\ane 
59 (54.) id. Długa 64 
60 - Nie?abudo\\ane 
6t (55) id. Długa 66 
62 - Niczabudowane 
63 (56) id. Dluga 68
		

/adresy_193300157_0001.djvu

			Pod Blankami - Południowa 


67 


64- - Niezabudowane 
65 (57) id. Długa 70 
66 - Niezabudowane 
67 (58) id. Długa 72 
68 - Niezabudowane 
69 (59) id. Długa 74- 
70 - Niezabudowane 
7i (60) id. Długa 76 


Podchorążych. 
t-3 - Niezabudowane 
4- Skarb Państwa wJ.d, 
Funtowicz m. 1 
Kończewicz m. 2 
Wtinsche m. 3 
Janicki m. 4- 
Podraza m. 5 
Szybiński m. 6 
Woźniak m. 7 
Stawniak m. 8 
Hrymowiecki m. 9 
Janiszewski m. 10 
Mantaj m. 1 l 
Jarosz m. 12 
Wiśniewski m. i3 
Kmieć m. t4. 
Malicki m. 15 
Rost m. 16 


Podgórna. 
i (1) BOlJlitz wł. d. m. 1 
Ferdynand m. 2 
Frydmann m. 3 
Krzepicka m. 4- 
Biskupski m. 5 
Zelkowicz m. 7 
Adler m. 8 
Reich m. 9 
Szwarc m. 'tO 
Kociołek m. 11 
Chitler m. 12 
2 (28) WE'iss wł. d. n. m. 
Piotrowska 
3 (la) Hoffmann wI. d. 
n. m. 
RozE'nfeld 
4- (27) Pantel wł. d. m. i 
Lipowski m. 2 
Bartecki m. 3 
Bogusławski m. 4 
5 (2) HechIiński wł. d. 
6 (26) Fa. Hege wł. d. 
Hege P. m. 3 
HlJge Fr. m. ,. 
7 (3/4) ME'nning wł. d. m. 2 
Bogda.ńska m. 1 
Vorath m. 3 
!\famach m 4- 
Pardun m. 5 
Haase m. 6. 
KTtiger m. 7 
Bugaj m. 8 
8 (25) Maciejewski wł. d. 
9 (5/6) Witecka wł. d. m. 5 
Gralpwski m. i 
Witecki J. 
Koraluk m. 3 
Sulkie\\icz m. 4 
Koniarska m. 6 
Witecki B m. 7 
Górski m. 8 
Raczko\\ska m. 9 
Jaracz 11). 10 
Sosiński m. 11 
Kuczyński m. 12 
10 (24) Maciejewska wł. d. 
n. m. 
LlIbnau m. 1 
Gorska m. 2 
Frąckowiak m. 3 
Lii.nser m. 4 
Smurawski m. 5 
Reiwer m. 6 
II (6) Witecka wł.d.n.m. 
WinkeI m. 1 
Plutowski m. 2 
Grudowski m. 3 
Bark m. 4 


Wolnik m. 5 
Dioch m. 6 
Cichański m. 7 
12 (23) Budnicka.wł.d.n.m. 
Kruczkowski m. 1 
Raszkie\\icz m. 2 
Przenioslo m. 3 
Rypholz m. 4- 
Sitnik m. 5 
13 Nip7abudowane 
14/16 (21j22) Budnicka wł. d. 
m. t 
Wołowska m. 2 
Budnicka M. m. 3 
Budnicki A. m. 4 
15 (7) Schulz wł. d. m. 5 
Ratke m. 1 
Kochańska m. 2 
Hdminiak m. 3 
Bartz m. 4 
Nowakowski m. 6 
Boroźyński m. 7 
17 (8) Kurkowski wł. d.m.4- 
Ruciiiski m. i 
Szczepański m. 2 
Pflaum m. 3 
Feitlowicz m. 5 
Kolakowski m. 6 
Fuks m. 7 
18 (20) Wiezowski wł. d. 
n. m. 
19 (9) POwałowska wl d. 
n. m. 
Pankanin m. t 
Gordon m. 2 
Kaczmarek m. 3 
20 (19) Harońskispadk.wł.d. 
Cholewszyński m. 1 
Walewski m. 2 
Uzdowski m. 3 
BukoIt m. 4- 
SiE'racki m. 5 
21 (9a) Poznańska wł.d.n.m. 
Zołądkiewicz 
2i Niezabudowane 
23 (tO) Nawrocki wł. d. m. .\ 
Barczak m. 1 
Lewandowski m. 3 
Arnak m. 5 
Krause m. 6 
Nowicki m. 7 
24- (18) Gruhn wł. d. n. m. 
Lopatowski m. ł 
Gałecki m. 3 
Weinert m. 4- 
Szyperski m. 5 
Stissmann m 6 
Czajkowski m. 7 
Kurz m. 8 
Chrzanowski m. 9 
Gołata m. 10 
Kosakowski m. łł 
25 (11) Pch.ałek wł. d. m. 1 
Schauer m. 3 
Dumy m. 4- 
Barabas m. 6 
Kołacki m. 7 
Paufil m. 8 
26 (17) Lupertowicz wł. d. 
m. t 
Manthey m. 2 
Hermann m. 3 
Dominowska m. 4- 
Koczorski m. 5 
Nowakowska m. 6 
Koźlinka m. 7 
27 (i2) Gordon wł. d. m. 1 
Gęstwicki m. 2 
Radecki m. 3 
Komorowski m. 5 
KrUger m. 5 
Baranowski m. 6 
28 (i6) Perlik \\ł. d. m. 1 
Płotnicka m. 2 
Szyperski m. 4- 
29 (t2a) Gordon wł. d. n. m. 
30 (100) Perlik wł. d. n. m. 
Tomaszewski 
31 !';iezabudowane 
32 (15) WietrzYkowska wJ.d. 
m. 1 
Krisch m. 2 


Urbański m. 3 
Osiński m. 4 
33 Niezabudowane 
34- (U) Korbolewska wł. d. 
m.2 
Walkowiak m. 1 
Cywiński m. 3 
Szala.jda m. 4- 
35 Niezabudowane 
36 (13) GutbiE'r wł. d. m. 2 
Dembicki m. 3 


Podleśna. 
t-3 (8) 
iezabudowane 
4 (7) Komada wł. d. m. i 
RadtklJ m. 2 
5 - Niezabudowane 
6 (6) Szwarecki wł. d. 
7 - Niezabudowane 
8 (5) Mirek wł. d. 
9 - Niezabudowane 
10 (4-) Miazga wł. d. 


() Podolska. 
l (1) 


SzukaIska wł. d. m.3 
Bronikowska m. 1 
Synowicj!: m. 2 
Gadzikowski m. 4- 
Langier m. 5 
Gotowicz m. 6 
Wichlacz m. 7 
2-3 - l'\iezabudowane 
4- (30) Muhme wł. d. n. m 
KnoIł m. t 
Glon m. 2 
Hanemann m. 3 
5 (3) Spichlerz (id. Dwor- 
cowa t2) 
Andrzejewski 
6 (29) Spichlerz 
7 (4-) Krtiger (fabryka) 
8 (6) Nowak wł. d. 
Szepiela 
9-11 - l'iiezabudowane 
i2 (25) Maciejewski(warszt.) 
1.3 (8/9) Szamczak wł. d.n.m. 
14-19 - Niezabudowane 
20 (20) Raczkowski wł. d. 
m.6 
Gaca m. 1 
Jarzembski m. 2 
Graczyk m. 3 
Smura m. 4- 
Galuba m. 5 
Bagniewski m. 7 
Krysztoforski m. 8 
Rinke m. 9 
Ceraficka m. iO 
Pyszka m. ił 
2t (t 3) Matusiak wł. d. n. m. 
Jonik m. i 


Podwale. 
(U) Kolasiński wł. d.m.l 
Metzer m. 2 
Pawlak m. 4- 
Kolasińska J.m.5 
Wojciechowska m. 6 
Sarnowska m. 7 
, Milller m. 9 
2 (iO/H) C. A. Franke wł. d. 
(id. Kręta 3 - 
Grodzka i4) 
3 (i5) Walczak wł.d. 
4 (7/9) id. StarY R
"J1ek 17 
(Dom Tow. Matec- 
kich) 
5/7 (16) Rzetnia Miejska 
(Hala TaTgowa) 
Cichocki m. 2 
6 (6) "Polon" S. A. wł. d. 
Heinrich 
8 (5) Linde wł. d. n. m. 
Kautz m. t 
Mikolajczyk m. 2 
Prusak m. 3 
Wojtanowski m. 4. 


9 (17) Grześkowiak "(l. d. 
n. m. 
Wiśniewski m. 1 
Listopad m. 2 
Waschilowski m. 3 
tO (4) id. Stary Rynek 23 
1ł (18) Magdański wl. d. 
m.3 
(zbicki m. 2 
Szczepański m. 4- 
Bahr m. 5 
FelImann m. 6 
Ody ja m. 7 
Szymandera m. 8 
i2 (2/3) Kiwi wł. d. n. m. 
Poeger m. 1 
Zaborowski m. 2 
Sztyglic m. 3 
Sawicki m. 4- 
Kostrzewa m. 5 
Weisfpld m. 6 
Jabłońska m. 7 
Buchholz 
Baer m. 8 
Landau m. 9 
i3 (19) Uliński wł. d. m. 2 
Szarafiński m. 3 
Gedicka m. 4- 
Kubicka m. 5 
t4 (i) id. Długa 57 
15 (20) Wassercug wł. d. 
m.7 
Waliszewski m. 4 
Morawski m. 5 
Wiązek m. 6 
Lewandowski 
Grubich m. 7 
Loose m. 9 
Szmul m. tO 
Woźniakowski m. łł 
RE'bbe m. t2 
Aronowicz m. i3 


Pohulanka. 
f-3 - Niezabudowane 
" (2) Strelow spadk. wł. d. 
Tomaszewski m. i 
Rynk M. m. 2 
Olkiewicz m. 3 
Gwizdalski m. 4- 
Mianowicz m. 5 
R
-łlk J. m. 6 
Podorzyński m. 7 


Polanka. 


2 
3 
4- 


(2) Wojczyński wł. d. 
m.l 
Janicki m. 2 
(1) "Lasmet" S. A. wł. d. 
Janicki 
(.\) Faustmann wł. d. 
(3) Jasinkowicz wł. d. 
n. m. 
Rychter m. 1 
KościeIski m. 3 
(6) Zielińska wł. d. n. m. 
Owczarzak m. ł 
Katryński m. 2 
Niezabudowane 
(8) Dreas wł. d. m. 2 
Grudziński m. 1 
Modzelewski m. 3 
Rębacz m. 5 


.5 


6 
7 


Polna. 


Bez nr. Smolarek wf. d. n.m. 
Konradowska 


Południowa. 


1-31 - Nievabudowane 
32 (21a) Bogusławski wł. d. 
33 - Niezabudowane 
34- l\latuszewski wl. d. 
5*
		

/adresy_193300158_0001.djvu

			68 


Pomorska 


Pomorska. 
t (t) id. Dworcowa 2 
ta (2-2a) Hensel (sklepy) 
2 (7t) id. Gdańska t7 
3 (3) Hensel wł. d. m. 7 
Gomol m. 2 
Radtke m. 2a 
Szkaradkiewicz m. 3 
Battige m. .&. 
Hensel Mały m. 5 
R :\marzewski m. 6 
Jankowski m. B 
Witkowski m. 9 
4 (70) Niezabudowane 
5 (5) Sułkowska wł. d. 
n. m. 
Pastelski m. t 
Grabka m. 2 
Król m. 3 
Sikorski m. 5 
Czak m. 6 
Stange m. 7 
Podoski m. B 
Wisniewski m. 9 
6 (69) Niezabudowane 
7 (6) Swendrak wł. d.n.m. 
Mikołajski m. t 
Musielewicz m. 2 
Kiedrzvńska m. 3 
Domań-ski m. 4 
Swendrak Teof. m.5 
Doege m. 6 
8 (68) Niezabudowane 
9 (8) Gieryn wł. d. m. 8 
Południowska m. 3 
Sergot m. 4 
Wawrzyniak m. 5 
Górpcki m. 6 
Królik m. 7 
Lioiński m. 9 
t 0.(67) Piiaczyńsey "ł. d. 
m.3 
Zeller m. 
, 
Piniarska m. 4 
Kotowska m. 5 
Go
ciński m. 6 
t t (Ba) Kuczyński wł. d. 
n. m. 
Markowski m. t 
Kosz m. 2 
Sa wicki m. 4- 
Nozdrzykowski m. 5 
K:rause m. 6 
t2 (66) Heydemann wł. d. 
n. m. 
Guziołek m. t 
Hinz m. 2 
RosI' m. 3 
Schanmburg m. 4 
Matuszak m. 5 
Hagelweide m. 6 
t3 (9) K:retschmeT wł. d. 
Gorczak m. 2 
'14 (65) Graczyk i Mroczek 
wł. d. 
Strassner m. t 
Mathea m. 2 
Szwarc m. 3 
Graczyk m. .&. 
Groeger m. 5 
Bothen m. 6 
Buzaiski m. 7 
Kozłowski m. B 
Kierzkowski m. 9 
Has m. tO 
Góral m. t2 
Siuda m. t3 
Bieliński m. U. 
Więckowska m. t5 
Pragacz m. t 6 
Strzykała m. t 7 
Fiskal m. t8 
t5 (tO) Krtiger wł. d. m. t 
Burnicka m. 2 
Pałczyński m. 3 
!{arpiński m. 4 
, BaveT m. 5 
t6/t8 (64/63) Mag. m. Bydl{. 
wł. d. (Tabor Miej- 
ski i Straż Pożarna) 
Milewski m. t 


Wozignój m. 2 
Pszczoliński m. 3 
Depka m. 4- 
t 7 (Ił) Jasiewicz wł. d. m. t 
Grabowski m. 2 
POIJkowska m. 3 
Steinborn m. 4 
Joachimowski m. 5 
Mentzel m. 6 
Mindykowski m. 7 
ł9 (t2) Grabowski wł. d. 
20 (6t/62) Kulpiński wl. d. 
n. m. 
Ożga m. t 
Napierała m. 2 
Fiałkowski m. 3 
21 (t3) Sadowska wł. d.m. 4- 
Voigt m. 3 
Burchacki 
Zdrojewski m. 5 
Janiszewski m. 6 
Nowakowska m. 7 
Poznański m. B 
Ilak m. 8 
Bijałd m. 9 
Kirch m. t t 
KubeTek m. t3 
Jankowiak m. t4 
Kozłowska m. t 5 
22 (60) Rauhudt wł. d. n.m. 
Kuffel m. t 
Kisel m. 2 
Forycki m. 3 
Win kler m. 4 
Nosiński m. 5 
Zakrzewski m. 6 
Panasiewicz m. 7 
Szulc m. 8 
Potacki m. 9 
Timmler m. tO 
Bąbińska m. t1 
Gburek m. t2 
Sobkowski m. t4 
23 (t5) Stiickmann wł. d. 
m. ł 
Jaworski m. 2 
Siudziński m. 3 
Nowak m. 4, 
Muhs m. 5 
Bytomski m. 6 
Kościelniak m. 7 
Eisner m. 8 
Klosowski m. 9 
24 (59) Moll "ł. d. n. m. 
Drążkowski m. t 
Noworacki m. 2 
Giewarski m. 3 
Kotoliński m. 4 
K:riiger m. 5 
Piuczyński m. 6 
Wali.szewska m. 7 
Nowakowski m. 8 
Neumann m. 9 
Przybyłek m. tO 
Ryglewski m. t1 
25 (t6) Schroeder wł. d. m. 4 
Guacińska m. t 
Rosenbaum m. 2 
!\lichaliczko m. 3 
Koczor m. 5 
Jarecki m. 6 
26 (58) ThieleTt wł. d. m. 8 
Lusiewicz m. t 
Matuszak m. 2 
Kwiatkowska m. 3 
'vojtowicz m. 4 
Stankiewicz m. 5 
Galaszyński m. 6 
Balik m. 7 
Lawrenc m. '9 
Kluczyński m. tO 
Dolecki m. t t 
Rospęk m. t2 
PiJarski m. t3 
Szews m. t 4 
27 (17) Wpn(Uand wl. d. m.3 
l\Iałkowski m. t 
Eis m. 2 
Rogoziński m. 4 
Sierpiński m. 5 
Pfitzenrenter m. 6 
Bogusławska m.'7 


Wllltzdorf m. 8 
I\landrych m. 9 
Hełminiak m. tO 
Rembowicz m. t t 
Orlewicz m. t2 
Solik m. t3 
2B (57) Bociek wł. d. m. t 
Babski m. .&. 
Dolny m. 5 
Kaczmarek m. 6 
K:rzyżanowski m. 7 
29 (t8) Jaburek wł. d. m. 2 
Chojnarski m. 1 
Kiciński m. 3 
30 (56) Klawonn wł. d. m. 1 
K:rtiger m. 2 
Sałfeld m. 3 
Kanitz m. 4 
Kliche m. 5 
Krz)'Siak m. 6 
Hełminiak m. 7 
Halikowski m. B 
31 (20) Tow. Mieszk. wł. d. 
Palic ki m. t 
Ohmke m. 2 
Pankowski m. 3 
Gornikiewicz m. 4 
Uckeley m. 5 
Dettlaff m. 6 
32 (55) Klawonn wł. d. n.m. 
Rubinstein m. t 
Sandach m. 2 
Kla.won P. m. 3 
Hartwich m. 4 
Dykier m. 5 
Dąbrowski m. 6 
Brodowski m. 7 
Działdowski m. B 
33 (2t) Tow. Mieszk. wl. d. 
Popowski m. t 
Urbański m. 2 
Orkiszewski m. 3 
Repiński m. 4- 
Słowiński m. 5 
Komarski m. 6 
34 (54) Kock wł. d. 
35 (22/23) Pohl wł. d. n. m. 
Luckszat m. t 
Adrian m. 3 
Pros m. 4 
Sienkiewicz m. 5 
Donaj m. 6 
Czarnecki ID. 7 
Redlarski m. 8 
Wyżgowski m. 9 
Schwandrau m. tO 
Bunóscheit m. t t 
36 (53) Wojciechowska wł. 
d. m. 1 
Tu ciński m. 4 
Jordan m. 5 
Horn m. 6 
Rosiński m. 7 
Ciesielski m. 8 
37 (24) Serno wł. d. n. m. 
Siuda m. 1 
Rakowski m. 2 
Goldbruch m. 3 
Muszczyński m. .&. 
Bruhning m. 6 
Kaczmarek m. 7 
Wiśniewsld m. B 
Lobodziński m. 9 
Wiek m. tO 
Gacka m. t t 
Ollesz m. t2 
3B (52) Wojciechowska wł. 
d. n. m. 
Górecka m. 1 
Fichtmann m. 2 
Welke m. 3 
Sląga m. 4 
Bednarek m. 5 
39 (25) Niezabudowane 
40 (51) Jakoblew wł. d. m.3 
Cywiński m. t 
Dudek m. 2 
Goetsch m. 4 
4t (26) Zbór Baptyst. wł. d. 
Radfelder m. 1 
Ristau m. 3 
Scharmer m. 4 


Szeitor m. 5 
Mocny m. 6 
Wiśniewski m. 7 
MtilllJr m. 8 
Kowalski m. I) 
42 (49/50) Czyżewski "I. d. 
n. m. 
poleński m. 1 
Janowski m. 2 
Tylniski m. 3 
Krause m. 4 
Kluck m. 5 
PClaum m. 6 
Dobrzyński m. 7 
Gummer m. 8 
Marcinkowski m. tO 
Rocla.wski m. t t 
Hildebrandl m. t2 
2mich m. t3 
Bielinowicz m. t 4 
Schmechel m. t5 
Maciejewski m. 17 
Sterna m. tB 
Janiszewski m. t9 
Langer m. 20 
Depa m. 2t 
43 (27) Buszkiewicz wł. d. 
n. m. 
Józefowicz m. t 
Ossowski m. 2 
Heimberg m. 3 
Gaca m. 4 
Gruse m. 5 
Jeszke m. 6 
Głaczvński m. 7 
Musiał m. 9 
Wiśniewski m. 10 
Misiewicz III. t t 
Majl'wski m. t2 
44 (48) Józefowiczowa wł d. 
45 (28) Gutkowska wł. d. 
m.3 
Jankowski m. 1 
Zywert m. 2 
\Volandt m. 4 
46 (47) Gackowski wł. d. 
n. m. 
Małecki m. t 
Hanasz m. 2 
Runkei m. 3 
Pietraszak m. 4 
Juszczak m. 5 
Szymandera m. 6 
Lewicka m. 7 
Janowski m. B 
Lapldewicz m. 9 
Kaliski m. tO 
47 (29) Bociek wł. d. n. m. 
Holka m. t 
l\łanderle m. 2 
Majewski m. 3 
Kobus m. 4 
Chronowska m. 5 
Rydzkowski m. 6 
Graczvlmwski m. 7 
I\lale\\ 'Jcz m. 8 
Humerska m. 9 
Małkowski m. tO 
Bernold m. tt 
Czajkowski m. t2 
Fac m. t3 
Schol'pe m. t4 
Wróblewski m. t5 
CZl'rwiński m. 16 
48 (45/4ti) Toporek wł. d. m.t 
Wilczy:Iiski m. 2 
'foporl'k Kl. m. 3 
Kukułka m. 4 
Fuchs m. 5 
Schlinger m. 6 
JlJzierska J. m. 7 
Jezierski M. m. B 
Reych m. 9 
49 (30) Tow. Mieszk. wł. d. 
Nawrocki m. t 
pawelski m. 2 
Wvdrzyński m. 3 
Kowa1kowski m. 4 
Diabelec m. 5 
Janicki m. 6 
50 (44) Hinz wł. d. n. m. 
Backer m. 7
		

/adresy_193300159_0001.djvu

			Wojdesławski m. 8 
Klein m. 9 
Salkowski m. 10 
51 (30a) Tow. Mieszk. wl. d. 
Wolnilwwski m. 1 
Fiszer m. 2 
Lochmann m. 3 
Szczepański m. 4 
Konieczka m. 5 
Jankowski m. 6 
52 (fł3) Guhl wł. d. m. 4 
Zersin m. 1 
K:retowicz m. 2 
Popiolkiewicz m. 3 
Grundtke m. 5 
Bargiel m. 6 
Kochański m. 7 
Kawala m. 8 
Benke m. 9 
Szymański m. 10 
Gnaciński m. 11 
53 (31) Skarbonkiewicz wl. 
d. n. m. 
Parzvsz m. 1 
SZvIDczak m. 2 
Ceglarski m. 3 
Wardziński m. 4 
Kowalska m. 5 
Szczepanek m. 6 
Pa welczak m. 7 
Dudzik m. 8 
Klu gowski m. 9 
Sodtke m. 10 
Smulkowska m. 12 
Ga wrisch m. 13 
Hareński m. 14 
Janowski m. 15 
Krumrych m. 16 
Janiec m. 17 
Afanazjew m. 18 
Lipiński m. 19 
Mo (42) Guhl wł. d. n. m. 
Wiese m. 1 
Chuda m. 2 
Guhl Art. m. 3 
Michej eff m. 4 
Lewiński m. 5 
Fechner m. 6 
Kaczmarek m. 7 
Stern m. 8 
Ciepluch m. 9 
Makowski m. 10 
Lrbanowicz m. 11 
Bialobrzeska m. 12 
Mtihlbrandt m. 13 
Najdrowski m. 14 
lIeyer m. 15 
Preuschhoff m. 16 
Sekel m. 17 
Wiert'zewski m. 18 
Śliwiński m. 19 
Rude m. 20 
Bork m. 21 
Malkowsld J. m. 22 
Małkowski Fr. m. 23 
Ziegler m. 24 
Springer m. 25 
Gołębiewski m. 26 
55 (32a) Andraszewicz wł. d. 
n. m. 
Muller m. 1 
Sosiński m. 2 
Funk m. 3 
Kilhn m. 4. 
Witt m. 5 
Karłowski m. 6 
Gdaniec m. 7 
Świgon m. 8 
56 (41) Langer wł. d. m. 2-3 
Gajewski m. 4 
poniatowski m. 5 
57 (32b) Assmann wł. d. m. 5 
Banaszak m. 1 
Kakoszka m. 2 
PrOwe m. 3 
Taljański m. 4 
Hoffmann m. 6 
58 (40) polus wł. d. m. 4 
Bąk m. 1 
N owaczyk m. 2 
Pohl m. 5 
Dreczkowski m. 6 


d 


Pomorska - Poznańska 


Wi
niewski m. 7 
Liczmański m. 9 
Fróhlichowska m. 10 
Gburek m. 11 
Rydelski m. 12 
Krasiński m. 13 
Małecki m. 14 
58 (40) 'ł'uszyński wł. d. n. 
m. (oficyna) 
'ł Tylkowski m. 2 
Koperski m. 3 
Centała m. 4 
Alichniewicz m. 6 
Niemczyk m. 7 
Kaźmierczak m. 8 
Plewińska m. 9 
J6źwiak m. 10 
'Wełniak m. ił 
Ruczkowski m. 12 
Wesołowski m. 13 
Maćkowski m. 14 
Dubliński m. 15 
Szczepański m. 16 
59 Nie istnieje 
60 potoniec wł. d. n. m. 
Niemczewski m. 2 
Wietrzykowska m. 3 
Szulz m. 4 
Schmeckel m. 5 
Wujec m. 6 
Franz m. 7 
Kubiak m. 8 
Sakris m. 9 
Piotrowsld m. tO 
Moss m. 11 
Kamiński m. t2 
61 Nie istnieje 
62 (38) Poczekaj wl. d. m. 1 
Borkiewicz m. 2 
Moryksie"icz m. 3 
Genth m. 4 
63 Nie istniej e 
64 (37) Dzionara wł. d. m. t 
Kamiński m. 2 
Pav.ska m. 3 
Baranowska m. 4- 
Kimmel m. 5 
Kokociński m. 6 
Specjał m. 7 
65 1\ ie istniej e 
66 (36) Brzeska wl. d. n. m. 
Fischer m. 1 
Poroźyński m. 2 
Kubicka m. 3 
Kasprowicz m. 4 
Michalski m. 5 
Dl7.azga m. 6 
Burandt m. 7 
Pięta m. 8 
Śmidoda m. 9 
67 Nie istnieje 
68 (35) Browar Kuntersztyn 
Damon 
69 Nie istnieje 
70 (34) Zaluski wł. d. n. m. 
Dobiejewski m. 1 
Krzyżaniak m. 2 
Locsch m. 3 
Senkpiel m. 4 
Głowicki m. 5 
Lasek m. 6 
Szramkowski m. 7 
Kamińska m. 8 
Dylewska m. 9 
7t Nie istnieje 
72 (33) NeskI' wł. d. m. 1 


Poniatowskiego. 


t - Niezabudowane m.1 
2-3 - Niezabudowane 
4. (12/t3) Kalitowski wł. d. 
m.1 
Adrian m. 2 
Karpiński m. 3 
5-7 - Niezabudowane 
8 (11) Skarb Pa ństwa 
(i'ladleśn. Jachcice) 
Hubicki m. 1 
Zysnarski m. 2 
9 - l'\iezabudo"ane 


tO (tO) Klotz wł. d. m. 4 
Wiśniewski m. t 
Klar m. 2 
Kieszkov.ski m. 3 
Schróder m. 5 
Kościelny m. 6 
11-t5 - l'Ioiezabudowane 
16 (8) Perlik wl. d. m. 2 
Rożański m. t 
t 7 Niezabudowane 
18 (7) Perlik "ł. d. m. t 
Szkiela m. 2 
19 Niezabudowane 
20 (6) Bażańska wl. d. m. 4 
Smolarz m. 1 
Laclmer m. 2 
Romiński m. 3 
'" iśniewski m. 5 
Bajerski m. 6 
2ł-23 - Niezabudowane 
24 (4) Zwierzchowski wł.d. 
m.4- 
Poprawa m. 2 
Conrad m. 3 
Kufel m. 5 
Pawłowski m. 6 
Lewicka m. 7 
Przybytkowska m. 8 
Goniewicz m. 9 
Bałdysiak m. 10 
25 Niezabudowane 
26 (3) Muchowska wl. d. 
m.5 
Wozign6j m. 1 
!lleliński m. 2 
Horosie"icz m. 3 
KsobiaK m. 4- 
Lewandowski m. 6 
Borkowski m. 7 
Kucharska m. 8 
27-29 - Niezabudowane 
30 (1) MaTcinkowski wł. d. 
m.1 
Gierszewski SŁ. m.2 
Olszewski Ign. m. 3 
Brugier m. 4- 
Gierszewski A. m. 5 
Nikel m. 6 
Dohrau m. 7 
Lewicki m. 8 
01schewski A. m. 9 
Szczechowska m. 10 


Powstańców Wlkp. 
1 (1) Paufil wł. d. n. m. 
Sołtys 

-6 - Niezabudowane 
7 (2) h.itkowska wl. d. 


Poznańska. 


(1) Ruxowa wl. d. m. 2 
Reinert m. 1 
Lewicki m. 3 
2 (35) Smolarek wł. d.m.2 
Smolarek A. m. 4- 
"ieczorek m. 5 
Borucki m. 6 
Malicka m. 7 
3/5 (2/3) Dt. Passtelle wl. d. 
-Rutkowski m. 2 
Bernard m. 3 
Hinz m. 4. 
4. (34) Haman wł. d. m. 1 
Gąsiorowski m. 3-4- 
Gross m. 6 
Haman B. m. 7 
6 (33) Sperkowski wł. d. 
m. 1 
Niemczewski m. 2 
Ćwikliński)D. 3 
7 (4) Rochon wł. d. n. m. 
Szyperski m. 1 
Karczewska m. 3 
Dr. Włodarczyk m.4 
Budzikowska m. 5 
Piechowiak m. 6 
Piechota m. 7 
Reichel m. 8 


\ 


69 


Makowski m. 9 
CZajkowski m. 10 
Rogo"ski m. ił 
Radziński m. 12 
Peterek m. 14 
Leciej ewski m. 16. 
8 (32) Eiermann wł. d.n.m. 
Banach m. 1 
Grzy-mała m. 2 
Kwiatkowski m. 3 
Zjawiński m. 4 
Heymann m. 5 
Jakubowski m. 6 
9 (5) Gundlach wł. d. m.4- 
'farasiewicz m. 1 
Kubiak m. 5 
Landsmann m. 5 
Orchowski m. 6 
Wiese m. 7 
Sielski m. 8 
Rutkowska m. 9 
Krukowska m. 10 
10 (31) Tepper wł. d. 
t t (6) Budzikowski wł. d. 
n. m. 
Masłowski m. 4. 
Słambuła m. 5 
t2 (30) Teskowa wł. d. 
13 (7) Schutz wl. d. m. 1 
Nickei m. 2 
14 (29) Druk. Bydg. S. A. 
wl. d. 
Szarzyński m. 2 
Szymkowiak m. 3 
Hell m. 4- 
Damazyn m. 5 
W eilbach m. 6 
Pokrop m. 7 
Szymczewska m. 8 
Szalaj da m. 9 
Biskup 
15 (8) Lotz wł. d. 
16 (28) Lehmann wł. d. m.3 
Kozło",ski m. 2 
Calińsxi m. 4 
Spanowski m. 6 
Schmidt m. 7 
17 (9) Lotz (hotel) 
18 (27) Kopp wł. d. n. m. 
Tojka m. 1 
Tobolt m. 2 
Nowakowski m. 4 
19 (10) Kulczyk wł. d. m. t 
Gaclw"ski m. 2 
Sander m. 3 
Draeger m. 4. 
Kiedewicz m. 5 
Bociański m. 6 
Wojcieszak m. 7 
Klesińska m. 8 
Sloma m. 9 
Szymański m. 10 
20 (26) Kneiding wł. d. m.2 
Janicki m. 1 
Szul{'it m. 3 
Gogoliński m. 5 
Hoffmann m. 6 
21 (11) Raczkowski wł. d. 
m.1 
\Iasłowski m. 2 
Lisowska m. 3 
Fojutowska m. 4 
Kenigsberg m. 5 
22 (25) Gieger wl. d. m. t 
Jankowski m. 2 
Henke m. 3 
23 (12) Leda wł. d. m. 4 
Holka m. ł 
Kawcz}-ński m. 2 
24- (24) F-ma Eberhardt 
i Ska ",I. d. 
Bunn m. 1 
Korth m. 2 
Kamiński m. 3 
Dettlaff m. 4 
25 (t3) Ew.-Luterska Para- 
fja wł. d. 
Pa1l;lig ID. ",1 
KleIn m. 
 
!6 (23) Stęszewski "ł. d. 
n. m. 
Piotrowski m. 2
		

/adresy_193300160_0001.djvu

			70 


Poznańska - Promenada 


Friedrich m. 3 
Dukland m. ,. 
Maliński m. 5 
Tiebelt m. 6 
Orawcz)k m. 7 
Jackowski m. 9 
Litwa m. tO 
Br)gier m. t t 
27 (t4.) Haczkowski wł. d. 
Zielińska m. t 
Kamnitzer m. 2 
Rąfowski m. 3 
Kaźmierski m. 4- 
Stangenhaus m. 5 
Kufel m. 6 
Pierz vńska m. 7 
Kostro m. 8 
Ka('zmarek m. 8 
28 (22) Kogut wł. d. m. 
Effert m. 2 
Krzepicki m. 3 
Rybicka m. 4 
Kolokołów m. 5 
Grzybowska m. 6 
Bechler m. 7 
Chęciński m. 8 
Pianowski m. 9 
Dprkowski m. tO 
Pierzcha Iski m. t t 
29 (15) RychIiński ",ł. d. 
n. m. 
Poziomka m. t 
MOHer m. 2 
Śledziejowski m. 3 
Lorkowski m. 4- 
PaszkI' m. 5 
Sass m. 6 
Piasecki m. 7 
Schmidt m. 8 
Unger m. 9 
Kubicka m. 10 
30 (21) Tuszyński v.ł. d. m.t 
Fuchs m. 2 
Witt m. 3 
Zarek m. 4 
Lubav.a m. 6 
Kwaśniewska m. 7 
Suwalski m. 8 
Schrock m. 9 
Kaczmarek m. ł'O 
Waj er m. H 
Steinkraus m. 12 
Witkowski m. 13 
Pieczonka m. t5 
Sieracki m. t 6 
31 (16) Soliński wł. d. m. t 
pohIroann m. 2 
Ziółkowski m. 5 
32 (20a) Gebert wł. d. n. m. 
Urbański m. t 
Mielcarek m. 2 . 
Kaczor m. 3 
33/35 (17/t8) Kłębowski wl. 
d. m. 2 
Kaczor m. 3 
Dembiński m. 4- 
Dondcrska m. 5 
Szymczak m. 6 
3,. (20) Pacho wł. d. n. m. 
Jaśniewska m. 1 
Reetz m. 2 
J\1ato
ki m. 3 
Malinowski m. 4 
Kuliszewski m. 5 
Rog-.t1ski m. 6 
36 (19) Majchprzyńska wł. d. 
Siudek 


Pólnocna. 


t Niezabudowane 
2 Skarb Państwa 
(Kosz. 8 Dyonu Sa- 
moch). (blok 3062) 
Zydorczak m. t 
Walusz m. 2 
Duracz m. 4- 
Szczepaniak m. 8 
WalaJtys m. 9 
"(blok 3063) 
Makakowski m. 2 


(blok 3064) 
Malinowski m. 
Hoźecki m. 2 
Szurkowski m. 3 
Białobłocki m. 5 
Dutkiewicz m. 6 
(blok 3065) 
Zaremba m. 2 
Szpichowski m. 3 
Jabłoński m. 6 
Duczmal m. 7 
Ozonk m. 8 
Bielczyk m. 11 
Czewadze- Wardisani 
Ul. 12 
(blok 3066) 
Krzyżanowski m. 4- 
Gawdzik m. 5 
Szymański m. 7 
Ciebacl1 m. 8 
Walasch m. 9 
(blok 3225) 
Radziewanowski m.l 
M os kali k 


Pólwiejska. 


Nowakowski wł. d_ 
m.l 
Nowakowski Ed.m.2 
Hirt ....ł. d. m. t 
Białvński m. 2 
Nowacka m. 3 
Krentz wł. d. m. t 
Podłińska m. 2 

iezabudowane 
Windorpski wł. d. 
l'iiezabudowane 
Mag. m. Bydg. wl.d. 
Kułwieki 
9 J\"iE'zabudowane 
10 (la) Mag. m. Bydg. wł.d. 
Gaca 
Niezabudowa.ne 
Mag. m. Bydg. wl.d. 
Czapliński S1. m. t 
Czapliński J. m. 2 
13 N'iezabudowane 
t,. (2a) Kilichowsld wł. d. 
m. t 
Ożóg m. 2 
t5 Niezabuduwanc 
t6 (3) Mag. m. Bydg. wł.d. 
FucJ;r' 
17 l'iiezabudowane 
18 (3a) Mag. ni. Bydg. wł.d. 
Chodecki 


1 


2 


3 


4- 
5 
6-7 - 
8 (1) 


ił 
12 


Promenada. 
(1) Falu. Kons. Mięsn. 
wl. d. 
Bacz)rński m. t 
Sieradzki m. 2 
Sosnowski m. 3 
Basche m. 4- 
Spanier m. 5 
Neukampf m, 6 
Gartz m. 7 
Gessler m. 8 
Eletyna m. 9 
Margreczynsl{a m.l0 
Kwaśniewski m. H 
Stermer m. t2 
Paprzycki m. t3 
Pławski m. U 
Wojtynowski m. t5 
Chojnal'ki m. 16 
2 (M/1}5) Pryliński P. wl. d. 
m.2 
Pryliński T. m. 2 
Neukampf m. 3 
Liedtke m. 5 
3 (3) Czyżewski wł. d. 
m.1 i 3 
Noskiewicz m. 2 
Tucholski m. 4 
Oczachowski m. 5 
Majchrzak m. 6 
Wróblewski m. 7 


PrYlińscy wl. d. 
(patrz Nr. 2) 
5 (3) Dr. Kwiatkowski wł. 
d. n. m. 
Cichov.ski m. 1 
Pałuska m. 2 
Dr. Behrens m. 3 
Dr. Strzemeski m. I} 
Figielek m. 5 
Frydmann m. 6 
Hejnowski m. 7 
Kośmińska m. 9 
Słowiński m. t O 
Dudzik m. t t 
Starzyiłski m. t2 
Woźniak m. 13 
Figel m. t I} 
Faleńczyk m. 15 
Szvbke m. 16 
Ktifel m. 17 
6 (1}3) Weynerowski wl. d. 
n. m. 
DymaIski 
7 (I}) Orpiszewska wł. d. 
n. m. 
W olińska m. 1 
Kasprzycki m. 2 
Jankowski m. 3 
ł,ącka II,I.. 4- 
Kamińska m. 5 
Pawlak m. 6 
Siender m. 7 
Wachowiak m. 8 
Sosiński m. 9 
Smyk m. 10 
8 (1}2) HubE'rt wł. d. n. m. 
Kozielczyk m. 1 
\" enda m. 2 
Chojecki m. 3 
Prauss m. 4 
Kurzydłowska m. 5 
Łańcucki m. 6 
ldzkowski m. 7 
Welecki m. 8 
Dydyńska m. 9 
Donajski m. 10 
9 (5) Hermelowa wł. d. 
m. l 
Krzytanowski m. 2 
Rozczyniała m. 3 
Kulis m. I} 
10 (51) Rzymkowski "ł. d. 
11 (7) Kabat wł. d. n. m. 
Cieśla m. 1 
Tomczyński m. 2 
possinger m. 3 
Ost-ov.il'ki m. I} 
Cicchan'Jwski m. 5 
t2 (W) Eliasz wl. d. m. 3 
Eckert m. 2 
Hrzpziński m. 4- 
:Masłowski m. 5 
Mrugowski m. 6 
Łukaszewski m. 7 
Szemet m. 8 
Rutkowski m. 9 
GaHer m. 1 t 
GardziE'l m. t 2 
13/15 (8/9) Jaworski wł. d. 
n. m. 
Treichel m. t 
.Jaworska M. 
pomia.nowski 
U (39) Gotard wl. 
n. m. 
Balcer m. t 
Niezgódzka m. 2 
Wojciechowska m. 3 
Piaskowski m. 4- 
Gąsir ki m. 5 
16 Niezabudowane 
t 7 (10) MiiHer wl. d. m. 6 
Girod m. t 
Szweda m. Si 
Bortius m. 3 
Niedbaiski m. I} 
Taper m. 5 
Korzeński to. 7 
Lamberski m. 8 
t8 Niezabudowane 
t9 (H) Wirski wł. d. m. 2 
Czeka
owski m. t 


I} 


m. 3 
m. 4 
domu 


Piekut m. 3 
Piskorski m. 4- 
Jakubowski m. 5 
20 Niezabudowane 
21 (12) Mag. m. Bydg. wł. d. 
(id. Wesoła 1) 
Michalski m. t 
Szczepańska m. 2 
Pękała m. 3 
Niejacki m. 4- 
22 Niezabudowane 
23 (14) Kokurewicz wł. d. 
n. m. 
Kallnik m. 1 
Schendel m. 3 
Pawliczak m. I} 
PE'lc m. 5 
Speier m. 6 
Balczerzewicz m. 7 
Kozłowski m. 8 
Pa wlicki m. 9 
Le"andowski m. 10 
Swoboda m. t 1 
Gordon m. 12 
21} (38) Bydg. Zakł. Przem. 
Drewn. 
25 (t5) Koziorowska .....1. d. 
m.2 
Dąbrowski m. 
Pleśniak m. ,. 
Wilk m. 5 
Toepfer m. 6 
Paesler m. 7 
Szałkowski m. 8 
Cichowicz m. 9 
26 (37) Br. Nobel S. A. wł. d. 
27 (16) Witek wł. d. n. m. 
BujaIska m. t 
Zachara m. 2 
Buczkowski m. 3 
Sitek III. 4 
28 (36) Ba'erwakl W. i Ska 
wł. d. 
Huth 
29 (17) \\itek wl. d. m. 7. 
Oświęcimski m. t 
Karbownicki m. 2 
Borowski m. 3 
Hiemer m. I} 
\Vawrzyniak m. 5 
Graj ewski m. 6 
Biechowial{ m. 8 
Młyński m. 9 
30 Niezabudowane 
31 (18) Terlecki wl. d. m. 5 
Manikowski m. 1 
Pierzchaiski m. 2 
Spojda m. 3 
\,,"ojciechowska m. Ił 
Piotrowska m. 6 
Radwan-Babski m.7 
Kujawski m. 8 
32 Niezabudowane 
33 (19) Olszewska wł. d. m.t 
Krause m. 2 
Kurzyński m. 3 
Jurczak m. 
34 (35) Bank Cosp. Kraj. 
wł. d. 
Mielnik m. t 
Zaborowski m. 2 
Hankiewicz m. 3 
35 (20) Chełmil'ki wł. d.m.2 
Chełmicki wł. d. m.t 
36 (34) Bank Gosp. Kraj. 
wl. d. 
Menning 
37 Niezabudowane 
38 (Ma) Bank Cosp. Kraj. 
wł. d. (id. Zabia 4-) 
Lutomski m. t 
Pertek m. 2 
39 Niezabudowane 
40-42 - Niezabudowane 
4-3 (21) Mag. m. Bydg. wł.d . 
Barlkowiak m. t 
Światowiak m. 2 
Kudenków m. 3 
Kni 
h m. 4- 
4-4--52 - Nipzabudowane 
53 (2ta) Szymańska wł. d. 
m.l
		

/adresy_193300161_0001.djvu

			Promenada 


Racławicka 


71 


. 


Miniszewska m. 2 
Bagrowska m. 3 
Szlicht m. 
 
56, Niezabudowane 
55 (22) Kriegel wł. d. n. m. 
Smaruj m. 2 
Tapper m. 3 
Andrzej czak m. 4 
Karwecki m. :; 
Sehulz m. 6 
Kopaniak m. 7 
Kloda m. 8 
Schmidt m. 9 
Hoffmann m. tO 
Walcze
ki m. t 1 
56 Niezabudowane 
57 (23) Kończak wl. d. n.m. 
Makowski 
58 - Niezabudowane 
59 (24-) Kończak wl. d. n.m. 
Borzyszka m. t 
Elminowski m. 2 
Kaus m. 3 
UO Nie7abudowane 
6t KoilcZak wl. d. m, t. 
Kończak H. m. 2 
62 Nie istnieje 
63 potoniec wl. d. n.m. 
Kawa m. t 
KoźrniIiski m. 2 
Bobowski m. 3 
64.-66 - Niezabudowane 
67 (27) Standard-Nobel S. A. 
wł. d. 
Konieczny 
68 - Niezabudowane 
69 (27a) Lewandowski wl. d. 
m. t 
Kleinfeld m. 2 
70-74. - Niezabudowane 
75 (28) Szatko"ski wl. d. 
n. m. 
Geske m. ł 
Graf w. 2 
Wiśniewski m. 3 
Kotlęga m. 4- 
Wegner m. 5 
Wendland m. 6 
76 Niezabudowane 
77 (29) Szatkowski wł. d. 
m. t 
Grzybowski m. 2 
"'"eirnann m. 4 
Mcder m. 5 
78 Niezabudowane 
79 (30) Szatkowski wł. d. 
n. m. 
Klauze m. t 
Piechowski m. 2 
80 ]\'iezabudo\\ane 
81 (3t) Ewang.Gm. Kośc. 
Skrzetusko 
Natter 
82 Niezabudowane 
83 (32) Lisiecka wł. d. m. t 
Gęsicka m. 2 
Jurek m. 3 
Ciszmowski m. 4 
Pawlikowski m. 5 
84 l'iiezabudo\\ane 
85 (33) Lewicki wl. d. m. ł. 
Smaruj m. 2 
Bork m. 3 


, 


Prosta. 


Niezabudowana. 


Przejazd. 


t l'iiezabudowane 
2 (t) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Kulesza m. t-2 
Kieliszek m. 3 
Nawrocki m. 4 
Malinowski m. 5 
SaJiński m. 6 
3-5 - Niezabudowane 
6 (ła) Jakubowska wł. d. 
n. m. 


7 (4) 


Hoffmann w. t 
Seidak 
Kawa wl. d. m. 1 
Wencel m. 2 
Szewc 
Niezabudowane 
Gordon wl. d. 
Niezabudowane 
Sauerland wl.d. n.m. 
Gerth m. t 
Madaj m. 2 


8-9 - 
10 (2) 
ił - 
t2 (3) 


Przemyska. 
t-2 - Niezabudowane 
3 Grajewska wl. d. 
4 Niezabudowane 
5 (t) Dr. Lech wł. d. n. m. 
Hellwig 


Przemysłowa. 
1 -2 .'Iiezabudowane 
3 (1) Grajewska wł. d. 
4. N ezabudowane 
5 (2) J\1isiak wł. d. n. m. 
Krallse m. t 
Jabłoński m. 2 
6 (7) Lloyd Bydg. S. A. 
wl. d. 
MOHer m. _ 
Cały m. 3 
7 (3) Domańska wł. d. 
8(8-t t) Lloyd Bydg. wl. d. 
Kwiatkowski m. t 
Peter m. 2 
Przekwasińska 
Smarsz{'z 
9 (4-) Korniluk wł. d. n.m. 
Breger m. t 
Breger m. 2 
tO Niezabudowane 
11 (5) Lloyd Bydg. wI. d. 
Slowiński m. t 
Kroi m. 2 
Tubisz m. 3 
Craszewicz m. 4 
Zielińska m. 5 
Kwiatkowski m. 6 
Chorzelewski m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Kliwek m. 9 
t2 Niezabudowane 
t3 (6) Lloyd Hydg. wł. d. 
Bawolsl{i m. t 
pawlikows"-i m. 2 
Wi;niewski m. 3 
Kabaciński m. 4. 
Kocipniewski m. 5 
Słowiński m. 6 
'" łodarski m. 7 
Dumo"ska m. 8 
PTZybolewski m. t3 
t4-t9 - Niezabudowane 
20 (t5) Tow. PTzem. Leśn. 
"Lasy Polskie" wl. d. 
Kasprowicz m. t 
Sergot m. 2 
21 (t2) Tojza wl. d. n. m. 
Szlagowski m. t 
Schneider m. 2 
22 (16) Tow. Przem. Leśn. 
"Lasy Polskie" wł. d. 
Obermaypr 
23 (18) P. K. P. Odc. Drog. 
Kap. Małe 
Bławat 
24 (14) Tow. Przem. Leśn. 
.. Lasy Polskie" wl. d. 
Barano
ki 
25 (t9) P. K. P. Ode. Drog. 
Kap. Małe 
Jędrzej ewski 
26 (t3) Tow. PTzem. Leśn. 
"Lasy polskil''' wl.d. 
Antezak m. 1 
Schulz m. 2 
27 (20) P. K. P. Ode. Drog. 
Kap. Małe 
Gaca  


28 (17) 


Tow. Przem. Leśn. 
"Lasy polskie"wł. d. 
Rzaniak 
Ostrowski dzierż.n.w. 
Kilmczak 
l'iiezabudowanc 
Marciniak wł. d. m. t 
Filinger m. 3 
Lehmann m. 4. 
Kryger 


29 (21) 
3U 
31 (22) 


Przesmyk. 


Niezabudowana. 


Przyrzecze. 
t (tO) id. Farna 30 
2 (9) Buchholz Sp. Akc. 
wł. d. 
Dolcze
ki m. t 
Szorcz w. 2 
Arkuszewski m. 3 
3 (tf) SchOn wł. d. n. m. 
Horodenka m. t 
Pankowiak m. 2 
Kobza m. 3 
Wojciechowski m. 4. 
Barezewski m. 5 
Kręzelewski m. 6 
Maradziński m. 7 
Jelka m. 8 
4. (8) Niezabudowane 
5 (12) id. Jezuicka 6 
6 (7) Hubert wł. d. m. t 
Bitler m. 2' 
Wierszewski m. 3 
Sporny St. m. 
 
Sporny K. m. ;) 
Bvliński m. 6 
Janiak J. m. 7 
Ja.niak Fr. m. 8 
7 (t3) Harlik "ł. d. n. m. 
Lockstiidt m. t 
Masłowski m. 2 
8 (5-6) Lęlrowski wł. d. m. t 
Kamieński m. t 
9 (14.) id. Jezuicka 2 
tO (4) Bielicki wł. d. n. m. 
Stepka m. t 
Wojtas m. 2 
Reszkowska m. 3 
Cieśliński m. 4 
tt (t5) Ganasiński wł. d. 
Staszak m. t 
Dąbrowski m. 2 
Sosnowski w. 3 
t2 (3) Bielicki wł. d. n. w. 
id. Jezuicka 5 
Muszvński m. t 
Król 'm. 2 
Kukułka m. 3 
Beau\"ale w. 
 
Cłazewska m. 5 
1:3 (t6-17) id. Jezuicka 14. 
14. (2) Bielicki wł. d. m. t-2 
t5 (t8) id. Jezuicka t6 
t6 (t) Niezabudowane 
t7 (19) id. Jt'zuicka t8 
18 - l'iil'zabudowane 
t9 (20) Jagaciak wł. d. n. m. 
Lewandowski m. 5 
r.lieluszyn w. 6 
Busse m. 7 
Leśniewski m. 8 
Stolarski m. 9 
20 Niezabudowane 
2t (2t) id. Jezuicka t8 
22 - Niezabudowane 
23 (22) id. Długa 17 
24 - Niezabudo"ane 
25 (24) id. Długa f3 


Przy Zamczysku. 
t (t-2) Ew. Gm. Kościelna 
Lindner 


Pułaskiego. 
t-9 - Niezabudowane 
10 (42) Perlik Spadk. wł. d. 
Krasny m. t 
Drążkowski m. 2 
Mankowski m. 3 
Lipiński m. 4. " 
11 (t3) Zjedn. Ceg. Krzywlee 
i Ska wł. d. 
Cvwiński 
t2-t4 - Nłezabudowane 
t.') (t5) Marchlewski wl. d. 
m.2 
Kierna m. t 
Dąbrowski m. 3 
Krusik w. ... 
Marchlewski L. m. 5 
Heinrich m. 6 
Drzymala m. 7 
Grochowski w. 8 
t6 Niezabudowane 
t7 (t6) Rewenko \VI. d. 
Chrapkowski M. m. t 
Jal'ger w. ... 
Baranowski m. 5 
Chrapkowski J. m. 6 
t8 l'\iI>zabudowane 
t9 (17) Bujny wl. d. m. 2 
Chrapkowski m. t 
Blaszczyk W. 3 
Hyska m. 4 
20 Nil'zabudowane 
2t (18) Eder wł. d. n. m. 
Kasprowicz m. ł 
Swigielska m. 2. 
Stahnke m. 3 
Sierocki m. 4 
Derpka w. 5 
Dietrich m. 6 
Nowicki m. 7 
Konierzny m. 8 
22 Niezabudowana 
23 (t9) Miturowa wł. d. m. 3 
Szymaniak m. t 
Lukaszewski m. 2 
Szmidt A. m. 4. 
Szmidt J. m. 5 
Waltl'r m. 6 
24. Nie istnieje 
25 (t9a) Tow. Franc."Peron." 
(fa br.) 
26-28 - !'\iezabudowane 
29 (25) Szwajkowska wl. d. 
n. m. 
Kal'zmarek W. t 
Lewandó
ł-i m. 2 
30-32 - Niezabudowane 
33 (27) Domański wł. d. 
34 Niezabudowane 
35 (28) Diethelm wł. d. n. m. 
Filipiak m. 2 
Szczesnv m. 3 
Zołądkiewicz m. 4. 
36-55 -Nit'zabudowanl' 
56 (187) P. K. P. Odc. Drog. 
Ka.p. Małe 
Nowak 


Racławicka. ( 
(t) Michalak wł. d. w. 
 
Gara m. t 
Napierała (11. 2 
Szczurek m. 3 
Karneclu m. 5 
Holz m. 6 
Polaszek m. 7 
Grundkowski m. 8 
SteinkTaus m. 9 
2 (24) Mazany wł. d. n. m. 
Dąbrowski m. 2 
Sobczak w. 3 
Nowacki m. 4. 
Manz m. 5 
Lil?iński m. 6 
3 (2-3) EIJasz wl. d. n. m. 
Diringk m. t 
Blank m. 2 
Borzykowski m. S 
Muracb m. 
 
Gniot m. 5
		

/adresy_193300162_0001.djvu

			72 Racławicka - Rupienica 
Zentkowski m. 6 Czapliński m. 2 7 (,.) St.ar. KTaj. (ZaJd. dla 10 (21) Matuszewska wł. d. 
Grocholewski m. 8 :Myszkowski m. 3 Ociemn.) m. 1 
ł (23) Kolander wł.d. m. 2 WIśniewska m. 4 SawiIski m. 1 Stock m. 2 
Misiak m. 1 Antlmwiak m. 5 Roesner m. 3 Rociński m. 3 
Wiśniewska m. 3 Hartenberger m. 6 Balcerek m. 4- Sioda m. 4 
Kowalewski m. 4- Twardowski m. 7 Mańczak m. 6 l l (5-6) Tschorner wł. d. m. 1 
Smeja m. 5 Laskowska m. 8 Kwaśniewski m. 7 SWckmann m. 2 
Lukowska m. 6 Gocko\\iak m. 10 Brzykcy m. 3 
Szwankowski m. 7 Moszczeński m. 1 l Rejtana. Kamczek m. 4- 
Ebert m. 7 Gordon m. 13 12 (20) Wyrwicka wł. d. m.1 
Bogaczyk m. 9 Kosiak m. 14- 1-5 (1-5) Niezabudowane Kantowicz m. 2 
FierCahs m. 10 PTess m. 15 6 (8) Chybicki wł. d. Napierała m. 3 
Graskowski m. 1 l Wcsół m. 16 7 Niezabudowane 13 (7) Licbten wł. d. m. 1-4 
Bigalke m. 12 Bąk m. 17 8 (7) Job wł. d. Wawrzyniak m. 2 
Krusz)'Iiski m. 13 Witt. m. 18 14- (19) Lepak wl. d. m. 1 
5 (4) Sokołowski wł. d. 13 (8) Welke wl. d. m. 3 Jaworski m. 2 
m. ,. Brukwicka m. 1 Reymonta. Rehwald m. 4 
Ignatowski m. 1 Kopczyński m. 2 I\iezabudowana Ratt.ey m. 5 
Jędrzeje
kiW. m. 2 14- (18) Margrecz)'Iiski wł. d. Szymański m. 6 
Małko
ka m. 3 m.U Wicrszewski m. 7 
Labutka m. 5 Nowako
ki m. 1 Rolna. Damazyn m. 8 . 
JędrzejewskaK.m.6 Opiekuński m. 2 15 (8) BeHin wł. d. m. 1 
Repka m. 7 KuCCel m. 3 Niezabudowana Sopański m. 2 
ł (22) Job wł. d. n. m. Kruszyński m. 4- Kwiatkowski m. 3 
Plich m. 3 MaIino\\ski m. 5 Równa. 16 (18) !lIilIler wł. d. n. m. 
7 (5) Buss wł. d. n. m. Mindak m. 6 Kaźmierczak m. 1 
P'¥,szka m. 1 Matuszczak m. 7 Niezabudowana Joachimiak m. 2 
MIChalak m. 2 Różyński m. 8 Hulisz m. 3 
Strzelecki m. 3 Nasarzewski m. 9 Różana. Cieślińska m. 4- 
Walindowski m. 3a !I1ySZC)'ll m. 10 Vogt m. 5 
KtihneIl m. 4- Rodies m. 1 l (t) Szmuge wl. d. m. 4- Guczalski F. m. 6 
Kaja m. 5 Kikel m. t2 Kocieniewski m. 1 Rosenke m. 7 
Wiśniewska m. 6 Hube m. t3 , Gerbatowski m. 2 Ga "in m. 8 
Reksa m. 7 NasIu-ęt. m. 15 Su walski m. 3 Przybylska m. 9 
Dybo\\ski m. 8 Standke m. 16 Staszewski m. 5 NehrinlI m. tO 
ScheTaus m. 9 Kaja m. 17 Budziak m. 6 Plaszynski m. 11 
8 (21) Rudowski wł. d. n. m. ł5 Niezabudowane 2 (24-25) Jakubowski wł. d. Guczalski A. m. t2 
Dziurla m l 16 (17) Steinke wł. d. n. m. n. m. Połczyński m. 13 
Gwożdzik m. 2 Puszakowski m. t J\1ensch m. t 17 (9) SobieraIski wł. d. m. 1 
Grabiński m. 3 Bagniewski m. 2 Konieczny m. 2 Kamińska m. 2 
1tłalilmwski m. 4- Czerwiński m. 3 Bielski m. 3 t8 (17) Skrzypecki wl.d.m.1 
Gutentag m. 5 Bertholc m. 4 Brock m. 4- Skrzypecki J. m. 2 
Chyła m. 6 Smeja m. 5 Sło\\iński m. 5 Madl\ja m. 3 ... 
Bagniewski m. 7 Nietz m. 6 Deręgowski m. 6 19 (tO) Adamczewska wl. d. 
Kaczmarek m. 8 '17 Adryańska m. 7 Rybacki m. 7 20 (16) Merchel wł. d. 
Jendraszczak m. 9 
iezabudowanc Wichmann m. 8 21 (I l) Grześkiewicz wl. d. 
Batog m. tO t8 (16) Ruciński wł. d. m. t TTuskawa m. 9 m. 1 i 3 
Zagórska m. t t Koczorsl{a m. 2 Mróz m. It Przybylski m. 2 
Lassa m. t2 Chojnacki m. 3 3 (2) W oźniewicz wł. d. Wardalska m. 4- 
Armknecht m. '13 Stawicki m. 4 m.tO Koczorowski m. 5 
WolIszleger m. 14- FiCelski m. 5 "'o:l.niewicz SŁ. m. t 22 (t5) Szalewska wl. d. m. 1 
Klóska m. 15 Kubski Person m. 2 Zagorski m. 2 
MolIer m. 16 19 Niezabudowane Janik m. 3 Sobolewski m. 3 
Szałajda m. t 7 20 (15) Freter wł. d. n, m. :2:ukowski m. ,. Synakiewicz m. 4- 
Putz m. 18 Skór('zewski Ludwiczak m. 5 23 (12) Domke wł. d. m. 7 
Nowicka m. ł9 Matcszek m. 6 Pieniężny m. t 
Pa\\lak m. 20 Reja. Bu liński m. 7 Szulczyński m. 2 
9 (6) F-ma "Chabeso" Kocien
l:wski m. 8 Kmieczak m. 3 
(Cabr.) t (1) id. Piotra Skar
i 5 Bahińsld m. 9 Dąbrowski m. 4- 
10 (20) Krzymański wł. d. 2 (7) pomrenke wl. d. n.m. pokorski Fagas m. 5 
n. m. !I1einicke m. t 4 (24-25) Jakubowski wł. d. '.I'rudnowski m. 6 
Urbanowicz m. ł Budnik m. 2 n. m. Orczykowski m. 8 
Powalisz m. 2 Szymkowiak m. 3 Paczlmwski m. 1 Pisarek m. 9 
Wilczyński 'm. 3 3 (2) Charzyńska wł. d. Kurz m. 2 Sikorski m. 10 
Kolodziejczak m. 4- n. m. Rząska m. 3 Wyrwiński m. 11 
Szukalski m. 4a. Kaczmarek m. 2 Dietrich m. .& Chrapkowska m. t2 
Kosedowska m. 6 4- (U) Szczepański wl. d. Kozłowska m. 5 24- (14) Szczawiński w!. d. 
Godlewski m. 7 m.4 Domowicz m. 6 m.2 
Adamski m. 8 Sa wenlm m. 1 Wojciechowski m. 7 Gise m. 3 
Kukliński m. 9 .Janiszewski m. 2 5 (3) Gackowiak wł.d.m.t !l5 Niezabudowane 
Szulc m. 10 Winkler m. 3 '\'a
er m. 2 
PachoIski m. ił Leszczow m. 5 Mul er m. 3 Rupienica. 
Daugsch m. 12 fIejIl{)wski Fr. m. 6 ZygaTt m. ,. 
Banaszak m. t3 Lisiecka m. 7 Skrzypczyński m. 5 1-3 - Niezabudowane 
Lewandowski m. t4- Hernowski J. m. 8 6 (23) Piotrowska wł.d.m.t 4- (2) Kosecki wł. d. 
Cichy m. 15 Szrejder m. 9 Lerch m. 2 5 (21) Dulski wł. d. n. m. 
Kilichowski m. 16 Zublewicz m. tO Wiśniewski m. 3 HoCCmann m. t 
Piechowiak m. 17 Lewandowski m. 1 l Wojciechowski m. ,. Bartkowiak m. 2 
Skórcz m. 18 5 (3) Ehrbar wł. d. n. m. M)'lldykowski m. 5 Andrysiak m. 3 
Sowińska m. t 9 Kobza m. t Kwiatkowski m. 6 Załuski m. 4- 
Strzyżyński m. 20 Walerowicz m. 2 Kordecki m. 7 Nipzamieszkane m. 5 
ł1 (7) Ibkowski wł. d. m. 3 Jabłoński m. 3 Mikulski m. 8 Konczal m. 6 
Kleineder m. t .. Spyrłak m. .&, 7-9 (.\-5) Gackowiak wł. d. 6 (3) Bogusla.wski wł. d. 
Centek m. 2 Volkey m. 5 8 (22) Lepek wł. d. n. m. 7 
20) Reichell wl. d. 
Lewandowski m. 4- Dragas m. 6 Schmidt m. t 8 3a) Wąsowicz wł. d. m. t 
Wioch m. 5 Jakusz m. 7 Riske m. 2 Nadolski m. 2 ' 
Szauer m. 6 Wojciechowski m. 8 Adamski m. 3 Perlik m. 3 
Szmelterowski m. 7 Hadas m. 9 Radziński m. 4- 9 JIIiezabudowane 
Rogalski m. 8 Stankiewicz m. tO Wolski m. 5 tO (4) Bogusla
ka wł. d. 
t2 (19) Wróblewska wł. d. Zieliński m. t t Wlośniewski m. 6 H (19) Rose spadk. wł. d. 
m.12 6 (5) Star. Kraj. (ZaJd. dla Piechowski m. 7 Jeschke m. 1 
Pokora m. t Ociemn. ) Sunińska m. 8 Bogusławska m. 2
		

/adresy_193300163_0001.djvu

			Rupienica - Sadowa 


73 


Malicki m. 3 
Boeliz m. ,. 
Nowicka m. 5 
t2 (5) Alwin wł. d. 
t3-t4. - Niezabudowane 
t5 (i8) Kozłowski wł. d. m. i 
Josse m. 2 
Piotrowski m. 3 
Fiałkowska wł. d.m.i 
CieśIak m. 2 
Grupa wł. d. m. 6 
Bukowski m. t 
Majka m. 2 
Hintz m. 3 
Radziński m. 4- 
Oborski m. 5 
Bothge wł. d. m. i 
Lassa m. 2 
Borzyszkowski wł. d. 
n. m. 
Zawadzka m. 1 
Oparski m. 2 
Olszewski m. 3 
Michas m. ,. 
Kowalski m. 5 
Bogusławski m. 6 
Bucz}-ński m. 7 
Frąszczak m. 8 
Szulc wł. d. m. t 
Gladziejewski m. 2 
Michciński wł. d.n.m. 
Rulewski m. 1 
Januszkiewicz m. 2 
Rychlewski m. 3 
EIsner m. 4- 
Hoppe m. 6 
22 (9) Gohrke wł. d. m. t 
Sałatowska m. 2 
Safian m. 3 
Rosiński m. 4- 
Lobodziński m. 5 
Namysł m. 6 
23 (14) Ołszewskawł.d.m.2 
Ochronka m. 1 
prusiecki 
Figaszpwski wł. d. 
Niezabudowane 
Eberłe wł. d. 
Niezabudowane 
Spreilger wł. d. m. t 
Lewandowski m. 2 
Berdych m. 3 
Paku'łski m. 5 
29 Niezabudo\'oane 
30 Goncerzewicz wł. d. 
3t Niezabudowane 
32 (t3) Goncerzewicz wl. d. 
m.1 
Goncerzewicz Br.m.2 
:\Iiezabudowane - 
Ratajska wł. d. m. t 
Unger m. 2 
Wodziński m. 3 


16 (6) 
17 (i 7 


18 (7) 
19 (16) 


20 (8) 
21 (15) 


24. (iO) 
25 - 
261 (11) 
27 - 
28 (12) 


33 
34. 


Ruska. 


t 2 Niezabudowane 
;3 (i) Genderka wł. d. m. t 
Kotlewski m. 2 
4.-8 - Niezabudowane 
\) (1a) Palaszewska wł. d. 
n. m. 
Hoppe m. t 
Krysztop m. 2 
10 Niezabudowane 
łl (2) Kopka wł. d. 
i2 Niezabudowane 
i3 (3) Reeck wł. d. 
i4- - Niezabudowane 
15 (5) Lepczyński 'YI. d.m.1 
Tabaczyńsk
 m. 2 
Zawiłkowski m. 3 
16 (6) Drzewiecl{i wł.d. m.t 
Janowski m. 2 
Wiedeń m. 3 
Stejenka m. 4 
Piotrowicz m. 5 
17 Niezabudowane 
18 (7) Friihłich wł. d. 
t9 (8) WeSsel wł. d. 
20 Niezabudowane 


2t (9) Pankonin wł. d. 
22 Niezabudowane 
23 (iO) Wesseł wł. d. 
24- Niezabudowane 
25 (11) Wessel wł. d. 
26 Niezabudowane 
27 (i3) Więckowska wł. d. 
m.1 
Hoffmann m. 2 
28 Niezabudowane 
29 (13a) Jelińska wł. d. m. 1 
C7.arnecki m. 2 
30 Niezabudowane 
31 (t,.) Szyszl{a wł. d. 
32 Niezabudowane 
33 (15) Wesscl wł. d. 
34- Niezabudowane 
35 (t6) Katmiorczak wł. d. 
m.1 
Bagniewski m. 2 
Cisolewski m. 3 
Pasternacki m. ,. 
Olszewski m. 5 
36-38 - Niezabudowane 
39 Mendelowska wł. d. 
m.1 
Banaszkiewicz m. 2 
40 (17) Piihlke wł. d. 
4.1-43 - Niezabudowane 
M (19) Górska wł. d. m. 
Biernat m. 2 
4-5 (20) Box wł. d. m. t 
Knitter m. 2 
4.6-47 - Niezabudowane 
48 (21) Prandol "ł. d. n. m. 
Mikołajczyk 
4.9 (22) Prandol wł. d. 
50.51 - Niezabudowane 
52 (26) Gockowiak wl. d. 
53-54- - Niezabudowane 
55 (23) Meyer wł. d. 
56 - Niezabudowane 
57 (24.) Szymańska wł. d. 
58 (27) Meyer \'oł. d. n. m. 
Stachowiak 
59 (25) Gockowiak wł. d. 
60 (28) Ziętak wł. d. n. m. 
Drzewiecki 
61 (29a) Socha wł. d. 
62 (29) Nowak wł. d. 
Szymczak 
63 (2) Dobek wł. d. 
Balcerzak 
64 (30) Neumann wł. d. n.m. 
Maciejewski m. 1 
KempaTa m. 2 
65 - Niezabudowane 
66 (31-32) Gockowiak wł. d. 
67 (37) 
widerski wl. d. m. i 
Strąk m. 2 
68-69 - Niezabudowane 
70 (33) Regall wł. d. 
71-73 - Nipzabudowane 
7,. (34-) Wildhirt "ł. d. 
Cebula 
Wildhirt M. I 
75 Niezabudowane 
76 (35) Krzyżanowski wł. d. 


Rybaki. 
id. Podwale-Grodzka 


.łycerska. 
(2) Sędecki wł. d. n. m. 
Wiśniewski m. 1 
Górny m. 2 
Grodzki Ign. m. 3 
Wełniak m. 4- 
Grodzki Wł. m. 5 
SauIski m. 6 
Lisewski m. 7 
KOzera m. 8 
Kropiński m. 9 
Skrzypińska m. 10 
Ćwikliński m. 11 
Wojciechowskim. t
 
Denisowicz m. i3 
Wiorek m. i4 
Rychłowski m. tS 
Kneblewski m. i6 


Mieleilski m. 17 
Krz yźan m. i 8 
Karpuś m. t9 
Pyszka m. 20 
Kahl m. 2t 
Wojdak m. 22 
Pszczoliński m. 23 
Kujawa m. 24- 
2 (25) Morawska wł. domu 
m.5 
Gackowski m. t 
Wołłschlaeger m. 2 
Hańczewski m. 3 
Rode m. 4- 
WiedeTstein m. 6 
Pikies m. 7 
Wojtis m. 8 
Gackowski m. 9 
8 (3) Steinke wł. d. m. 3 
Niezamieszkane m. t 
Niezamieszkane ID. 2 
4- (24-) Rachuta wł. d. m. i 

Ialek m. 2 
Smoczvński m. 3 
Wróbei m. ,. 
Poszwa m. 5 
Kowalski m. 6 
Kretkowski m. 7 
Lewandowski m. 8 
Witkowski m. 9 
Kasprzak m. 10 

miraglia m. 11 
Melin m. 12 
Nowicka m. t3 
5 (4-) Ol miński wł. d. m.15 
TroIlsch m. i 
Czablewski m. 2 
Kołatka m. 3 
Lotzke m. 4 
Płotnicki m. 5 
Komar m. 6 
1\a wrocki m. 7 
Schowe m. 9 
Dehnert m. 10 
Pozorski m. 1 i 
Szachta m. i2 
Wieczorkowska m.13 
Franc m. i4- 
6 (23) Niedzielak wl.d. m.4- 
Osiński m. t 
Zielińska m. 2 
Tomczak m. 3 
Jasińska ffi. 5 
Perlik m. 6 
Banasif'wicz m. 6 
Kuhn m. 7 
Płaczek m. 8 
Stfumer m. 9 
Tomaszewski m. tO 
Loroch m. 1 t 
RampaIski m. 12 
'''idzyński m. t3 
7 (5) Bochniak wł.d. n. m. 
Na.wrocki m. t 
'''-a wrzyniak m. 2 
Zieliński m. 3 
Klunder m. 4- 
Nowacki m. 5 
Bartz m. 6 
Waldyn Ant. m. 7 
Nowakowska m. 8 
Potocki m. 9 
Izydorczak m. 10 
Stachowicz m. 11 
Baranowski m. 12 
Szmejterowski m. t3 
Mądrowski m. U 
Janicki m. tS 
Witkowski J. m. 16 
Giersz m. t 7 
Witkowski Fr. m. t8 
Lach m. i9 
Mvszkov.-iak m. 20 
Anhut m. 21 
HoffmanriJul.m. 22 
Sokołowski m. 23 
'''aldyn Kat. m. 24- 
Szpłitt m. 25 
Czesny m. 26 
Jankowski m. 27 
Kotlinka m. 28 
Hoffmann Hel. m. 29 


8 (22) Oźmińska wł. d. n. m. 
Hehrensdorf m. 1 
Kuś m. 2 
Nowak m. 3 
Klabecki m. 4. 
9 (6) Nowacki wł. d. 
10 (21) Oźmińska "ł.d. n.m. 
Budziak m. t 
!\legar m. 2 
Krilger m. 3 
Drews m. 4- 
Jaworski m. 5 
03iński m. 6 
Wróbel m. 8 
11 (7) Debuszowicz wł. d. 
m.4- 
Kujawa m. t 
Roguszka m. 2 
Tuczkowski m. 3 
Głowski m. 5 
Menning m. 6 
Jankowska m. 7 
Debusze"iczHen.m.8 
i2 O
ód 
t3 (8) Szitowski wł.d. m. 4- 
Tuczkowski m. t 
l\ajdowski m, 2 
Klajbor m. 3 
Małecki UL. 5 
Szróbka m. 6 
Przymeski m. 7 
No"ak m. 8 
Bryll m. 9 
Paterek m. iO 
Lipiński m. 1 i 
Rutkowski m. i2 
Szulc m. 13 
Bartczak m. t4- 
14- (i9) Tabaczyński wl. d. 
n. m. 
Róża m. t 
"ieckowska m. 2 
Kwiatkowska m. S 
Niezamieszkane m. 4. 
Tabaczyński m. 5 
Wiśniewski m. 6 
Rzepka m. 7 
Sadecki m. 8 
Boroniewicz 
Ciaciuch m. 9 
Nikłas m. tO 
Fold7iński m. 12 
Grabowska m. 13 
15 (9) Cieśliński wł. domu 
m. t-3 
Cieśliński M. m. 2 
16 (17-18) Kronczewskawł.d. 
n. m. 
Szwajcer m. 1 
Mielke m. 2 
Szulc m. 3 
Pieszak m. 4- 
Pieczka m. 5 
Pałczyński J. m. 6 
Pałczyński A. m. 7 
t 7 Nie istnipje 
t8 Terski wl. d. m. 1 
Mikłińska m. 2 
19 ;l;ie istnieje 
20 Ol!Tód 
21 
ie istnieJe 

 (t2-t5) P. K. P. (Eksp. 
Towar.) 
Suchomski m. t 
Hajf'k m. 2 


Sadowa. 
i (3) Fandrey wł. d. m. i 
KopIin m. 2 
2 (t) Lange wł. d. m. i 
Ebert m. 2 
3 (6-) DYr. poczt i Telegr. 
wł. d. 
Mokwiński m. t 
Stogowski m. 2 
4 (2) Schreiber wł. d. m. 1 
Szczepański m. 2 
5-7 - Niezabudowane 
8 (5) Milling wł. d. n. m. 
Neumann m. 1 
Kunz m. 2
		

/adresy_193300164_0001.djvu

			74 


Sandomierska - Senatorska 


Sandomierska. 


i (1) Magistrat m. B}dg. 
Twardowski m. 1 
Smolinski m. 2 
Kaźmierczak m. 3 
Kiliński m. 4 
Lenckowski m. 5 
Batko m. 6 
Nowak m. 7 
Kępiński m. 8 
Wardyński m. 9 
Krawczyński m. tO 
Kostkowski m. t t 
Zakrzewski m. 12 
Wilczoch m. 13 
Sułkowski m. t4 
Rolewicz m. 15 
Richter m. t6 
Stein m. 17 
Stolke m. t8. 
BigalkI' m. 19 
.Jekel m. 20 
Bagniewski m. 2t 
Niedźwiecka m. 22 
'Wojciechowska m.23 
Cichosz m. 24 
Stawicki m. 25 
Łagódka m. 26 
Raniecki m. 27 
Górecka m. 28 
Walewska m. 29 
Si.....ka m. 30 
Szymański m. 31 
'Vi
niewski m. 32 
Piorko.....ski m. 33 
Alwin m. 34 
Bartłomiejczak m.35 
Pilarska m. 36 
Bilecki m. 37 
Stodółka m. 38 
Szrama m. 39 
Siemieniewski m. 40 
Betkp m. 41 
Lawrpnz m. 42 
Mazurkipwicz m. 43 
Joppek 
Rrudziński m. 44 
Cichowicz m. 45 
Szczęsny m. 46 
Bartsch m. 47 
Biedaszkiewicz m.48 
Marcinkowska m.67 
Bloch 
Ko
inider 
Modrakowski 
Szwarc 
Ren keI 
Konieczka 
Zielecki 
Przybyliński 
ł.okietpk 
Schmid 
BaWliewski 
Kalinowski 
Błaszcz....k 
Wasielewski 
Malicki 
Gipslpr 
Pawłowski 
Zasada 
Dobroliński 
Lewicki 
Walczak 
2 "lipzabudowane 
3 (2) Psuiński wł. d. 
" (27) Bogs wł. d. n. m. 
Bednarcz)'k m. 1 
Grzegorzewicz m. 2 
Dolata m. 3 
Bilicki m. 4 
BigalkI' m. 5 
5-6 - Niezabudowane 
7 (3) Karwat wł. d. n. m. 
Chała s 
8 (26) Chałas wł. d. 
9 (4) Pułtorak wł. d. m. 2 
Słonia m. t 
Kędziora m. 3 
tO-11 - l'\iezabudowane 
12 (25) Missal wł. d. m. t 


Horajluk m. 2 
Groń m. 3 
KowaleVlski m. 4 


Saperów. 


t-2 - 
iezabudowane 
3 Piotrowski wł. d. 
4-8 - Niezabudowane 
9 Mazurkiewicz wł. d. 
tO-t t - l'\iezabudowane 
t2 (20) Magistrat m. Bydg. 
wł. d. 
Konieczka m. 1 
Smolarek m. 2 
t3-t5 -l\'iezabudowane 
16 (36) Murachowa wł. d. 
n. m. 
Hyła 
t7 Kotecki wł. d. 
t8 (35) Murachowa wł. d. 
n. m. 
Jaworski 
t 9 Głazik wł. d. 
20 (34) l'Ilurachowa wł. d. 
u. m. 

t - l\'iezabudowane 
22 (33) Błocki wł. d. m. t 
Barche m. 2 
23 Nipzabudowane 
24 (31) Grześkowiak wł. d. 
Nelke m. t 
PachoIski m. 2 
Lis wł. d. m. t 
Wawrzyniak m. 2 
26 (31) Szubert wł. d. m. t 
Kasperczak 'V. m. 2 
Kaspcrczak FI'. m. 3 
27 - Kaczmarek wł. d. 
Tomalak 
28 (30) Welsandt wł. d. 
29 - Murawska wł. d. 
30 (29) Kirstein wł. d. 
3t - Niezabudowane 
32 (28) Cichocki wł. d. 
Zajączkowski 
33-74 -l\'iezabudowane, 
75 (10) Orczykowska wł. d. 
m. t 
Sobaciński m. 2 
Owsianka m. 3 
Soliński m. 4 
76 Niezabudowane 
77 (lOa) Mielcarek wł. d. m. t 
l'ilarczyk m. 2 
Latowski m. 3 
MilI m. 4 
Garczyński m. 5 
Lipiński m. 6 
78 Niezabudowane 
79 (11) Klatecki wł. d. m. 1 
Krygiołka m. 2 
Spichalski m. 3 
Pilarek m. 5 
Manthey m. 6 
Ibron m. 7 
Witucki m. 8 
80 Niezabudowane 
81 (t2) Szymańska wł. d. 
n.m. 
U>ron m. 2 
Wysota m. 3 
Zielnica 
82-84 - N'iezabudo\\ane 
85 (14) Zi1hlke wł. d. m. 1 
Szmelter m. 2 
Majrowski m. 3 
86 
iezabudowane 
87 (t5) Person wł. d. m. 
Kucharski m. 2 
Discher m. 3 
88 - Niezabudo\\anc 
89 (16) Kautz wł. d. m. t 
Sygnecki m. 2 
90 - Niezabudowane 
91 (t7) Kukoschke wł. d. 
92-t02 - Niezabudowane 
103 (20) Poćwiardowski wł. d. 
I n. m. 
Banas 
ł04 - Niezabudowane 


25 


105 (21) Jutrzenka-Trzebia- 
towski wł. d. 
Drenkhahn m. 2 
106-108 -l\iezabudowane 
109 (22) Drobyszewski wł. d. 
m.1 
Pawlikowski m. 2 
Schiers m. 3 
Benetkiewicz m. 4 
110 Niezabudowane 
111 (23) Poznań wł. d. m. t 
Maciejewski m. 2 
łł2 - l\'iezabudowane 
t 13 (24) Tomaszewski wł. d. 
n. m. 
Dolny m. t 
Grocholewski m. 2 
Przybyła m. 3 
Badzińska m. 4 
Matuszewska m. 5 
l tli-H6 -l\iezabudowane 
łł7 (24a) Depka wł. d. 
118 
iezabudowane 
119 Magistrat m. Bydg. 
(Szk. Powsz.) 
Momot m. 1 
Sempołowicz m. 3 
120-t 12 -Niezabudowane 
123 (26) Koszyński wł. d. 


Seminaryjna. 
1 (112) Magistr. m. B. wł. d 
(Szpital im. Giese- 
Rafaiskiej) 
Dl'. Redelbarh 
Dl'. Rekowski 
Dr. Daszyńska 
Lenz 
Kruger 
BUJlk 
Zimmer 
J esse 
peukert 
Wendt 
Arnd t J\f. 
Arndt G. 
Anders 
Wollenberg 
Liniek 
Labitzke 
Egler 
Gonschorek 
2 (15) Jasiobędzki wł. d. 
n. m. 
Ko
z)'Ilek m. 1 
Rutkowski m. 2 
Sokołowski m. 3 
Pstrąg m. 4 
Linowski m. 5 
Wieske m. 6 
Kempf m. 7 
3 (317)Państw. Sem. Naucz. 
Dl'. Wiu kler m. 1 
.Jagielski m. 2 
Kujawa m. 3 
Szlapczyński 
4 (14) Radacki wł. d. m. 3 
Doma
ała m. t 
Sadecki m. 2 
Ignaczewski m. 4 
Szurlewicz m. 5 
Andreskowski m. 6 
1\Iusolf m. 7 
Rudolf m. 8 
Rutkowski m. 8 
Nehring m. 9 
Wolter m. tO 
Sobczyński m. t 1 
5 (317) Państw. Sem. Naucz. 
Timler m. 1 
Kazała m. 2 
Janiecki m. 3 
6.7 - Niezabudowane 
8 (H) Sarnowski wł. domu 
m.4 
Sarnowski Fr. m. 1 
MOrY m. 2 
Baranowska m. 3 
Siwek m. 5 
Kaszubowski m. 6 


Kwasek m. 7 
Balewski m. 8 
9 Niezab'JdOwane 
tO (10) Rłaszkowski wł. d. 
m.1 
Gierszcwski m. 2 
Radtke m. 3 
Błaszkowski A. m. 4 
Michorczyk m. 5 
Skrzypczak m. 6 
Skrzypek m. 7 
Winiec ki m. 8 
Nowacki m. 9 
Woźnicka m. tO 
Nowak m. 1 t 
Dreżewski m. t2 
11 N'iezabudowane 
12 (9) Kabat wł. d. n. m. 
Wiśniewski m. t 
PaszkI' m. 2 
Szymański m. 3 
Paiucki m. 4 
Orlikowski m. 5 
Czarnecki m. 6 
Stępniewski m. 7 
Przybyłka m. 8 
Grzegorczyk m. 9 
Waśkowski m. tO 
Bartoszewski m. t t 
Jabłoński Br. m. t2 
Południk m. t3 
.Jabłoński FI'. m, 14 
GOraczka m. t5 
t3 Niezabudowane 
14 (8) Adamczyk wł. d. 
m.3 
Makuś m. t 
Dyrda m. 2 
Kotyński m. 4 


Senatorska. 
t13 (tI2) Landw. Ein- u. 
Verkaufsverein wł.d. 
Brandt m. 2 
Borm m. 3 
Młodzik m. 4 
2 (87188) Dt. PTi....atgymna- 
sium 
Krause m. 1 
Gołota m. 2 
4 Urbaniak wł. d. m. 1 
5-7 - Niezabudowane 
8 (80) Internat Kresowy 
dyl'. Zambrzyck 
9 (6) l\[itschka wł. d. 
tO - Niezabudowaue 
l t (7) Kocaj i Basińska 
wł. d. 
Kocajowna m. 1 
Basiński m. 
 
12 (79) Magistr. m. Bydg. 
(Szk. Powsz.) 
Hartmann m. t 
Sell m. 2 
t3 (8) Hopp wł. d. m. 2 
Kaczmarek m. t 
t4 (78) Perlik wł. d. 
t5 (9) Ziolkowski wł. d.m.3 
Brzeziński m. t 
Szulc m. 2 
Adamska m.. 4 
Szumański m. 5 
Noskiewicz m. 6 
Niezamicszkane m.7 
Durszewicz m. 8 
Wotny m. 9 
Rajucz m. 10 
Kl'Ilchy m. 11 
Sz}mkowski m. 12 
Kamiński m. t3 
Stryszyk m. 14 
Cikowslri m. 15 
Winiarski m. t6 
t6 (77) BOrowski wł. d. m. 1 
Horczyński m. 2 
t 7 - 
iezabudowane 
18 (76) Ferenc wł. d. 
t9 (12) Nowako\\ski wł. d. 
20 (13/74) Lecznica Powiat. 
. Dl'. Brzozowski
		

/adresy_193300165_0001.djvu

			Senatorska - Siemiradzkiego 


7
 


Węcławska 
Sosnowska 
Makowiecka 
Wilczyńska 
Dolna 
Marszek 
Siejak 
Lenckowska 
2t (t3) Pansegrau wł. d.m.t 
Wojciechowska m. 2 
Lubiński m. 3 
Słomińska m. .\ 


 (7tJ72) Maron wł. d. m. 4 
Nov.aczyk m. t 
Krzemiński m. 2 
Gwizdała m. 3 
23 (i4) Grzechowiak wł. d. 
Graja m. 2 
Złotowski m. 3 
Kotlewski m. 4 
:l:uchelkowski m. 5 
24 (70) H.ze
nik wł. d. m. 3 
Kujawski m. i 
Warczak m. 2 
Tasarek m. 4 
GilImann m. 5 
Kasperowicz m. 6 
Zim mer m. 7 
Smoliński m. 8 
Debka m. 9 
Spitza m. 10 
25 (i5) Owczarski wł. domu 
m. t 
Hars m. 3 
Wyrzykowski m. 4 
POrz'lcki m. 5 
Kraszkiewicz m. 6 
26 (69) Magistr. m. B. wł. d. 
Dabrowska m. i 
Lindner m. 2 
27 (16) Plochockawł.d.n.m. 
Witkowski m. i 
Andraszczyk m. 2 
Ku bers ki m. 3 
Różański m. 4 
Dworniczak m. 5 
Ruczyński m. 6 
Uberowicz m. 7 
28-30 (i7) Xiezabudowane 
32 (i8) Dr. Hpinrich wł. d. 
m. i 
Tuleja m. 2 
32 Niezabudowane 
33 (19) Janowska wł. d.n.m. 
Ks. Ja\\orski m. 2 
Heyka m. 3 
Kostrzewa m. 4 
34-36 - Niezabudov.ane 
37 (22) Beetz wł. d. n. m. 
Guth m. i 
:l:ydowicz m. 2 
I,ange m. 3 
Rutkowski m. 4 
Dembek rn. 5 
Szwajkowski m. 6 
Bossard m. 7 
Motylewski m. 8 
38 - Gracz:"k wł. d. 
39 (23) Niejadlikwł.d.n.m. 
Janczewski m. i 
Jakubov.ski m. 2 
Krzemiński m. 3 
Pyszka m. .\ 
Kwiatkowski m. 5 
40/4i - l'i'iezabudowane 
42 (62) Rzadkowolski wł. d. 
n. m. 
Marcinkowski m. i 
DercheU m. 2 
Golisrh 
Zmudziński m. 3 
. 43-44 -'- Niezabudowane 
45 (26) Lubieński wł. d. 
46 (60) Lepski wł. d. 
47 - Niezabudowane 
48 (59) Derchelt wł. d. n.m. 
Nieruszewicz M.m. i 
Nieruszewicz J. rn. 2 
Stawicki m. 3 
Sikorski m. 3 
Hagniewski m. 4 
49 - Niezabudowane 


50 (58) Orlikowski wł. d.m.t 
Idziilski m. 2 
5i Niezabudowane 
52 (57) Kankiewicz wł. d. 
m.i 
Burdelak m. 2 
53 (3Q) Schmidt wł. d. n. m. 
Szczepański m. 3 
Ryterski m. 2/4 
Świątkowska m. 5 
Wącek m. 6 
54 Niezabudowane 
55 (3i) Cichoń \Vł. d. m. I 
Ropke m. 2 
Misiek m. 3 
:l:\iwicki m. 4 
K"orthas m. 5 
Siudziński m. 6 
Rogalski m. 7 
Sengebusch m. 8 
56 Niezabudowane 
57 (32) Gottwald wł.d. m. 5 
Appelt m. i 
Piotrowski m. 2 
Jl,1ikołajczyk m. 3 
Wulff m. 4 
58 l\'iezabudowane 
59 (33) Jastak wł. d. m. 3 
Sobczak m. t 
PawlaczYk m. 2 
Nowicki YJJ. 4 
60 Niezabudowane 
6i (33a) Hoffmannowie wł. d. 
m. i 
Drozdziński m. i 
Piosik m. 2 
Winiarski 
Komosiński m. 3 
""eber m. 5 
Wojciechowski m. 6 
Czajkowski m. 7 
!'rIaciocha m. 8 
62 Niezabudowane 
63 (34) Maciocha wł. d.n. m. 
Kolasa m. t 
Iwicka m. 2 
Sikorski m. 3 
M (48) Frankenstein wł. d. 
m. t 
Karczewski m. 2 
Ściera m. 3 
Wierzbicki m. 4 
65-66 - Niezabudowane 
67 Pokrzywiński wl. d. 
m. t 
:l:uchniewski m. 2 
Myk m. 3 
68 Niezabudowane 
69 Perklik spadk. wł. d. 
'Krajniak m. t 
Grubich m. 2 
\\'ypijewski m. 3 
Behrensdorf m. 4 
Rzekiecki m. 5 
Komisrhke m. 6 
Kulikowski m. 7 
Jędrzejewski m. 8 
Perlik Fr. m. 9 
Skoraczewska m. iO 
70 Niezabudowane 
7i (39) Zarembska wl. d. 
72 - Niezabudowane 
73 (40) Strehlau wł. d. 
74 - Niezabudowane 
75 4i) Dom w budowie 
76 - Niezabudowane 
77 (42) Mąn
-ński wł, d. 
78-80 - Niezabudowane 
8i (45) Mittelst3dt wł.d.m.i 
Kwiatkowski m. 2 
Gogowski m. ... 
Wegner m. 5 
82-86 - Niezabudov.ane 
87 BestrY wł. d. 
88 - Niezabudowaue 
89 - Kowalik wł. d. 


Siedlecka. 
i Kowalczyk wł. d. 

 Niezabudowane 
3 - Nowy dom (niezam.) 


4-9 - Niczabudowane 
tO (1) Wlkp. PapiemiaS.A. 
Lącki m. i 
Panek m. 3 
Szumińska m. 4 
Thomas m. 5 
Krasiewicz m. 6 
Draim m. 7 
Kurant 
U-14 - Niezabudowane 
i5 (2) Wiese (dzierż.) 
16-2i - Niezabudov.ane 
22 Oczadły wł. d. n. m. 
Kriese m. 1 
:l:erdżiński m. 2 
Dabalski m. 3 
23 Niezabudowane 
24 (4) Oczadły wł- d. 
25-3i - :'IIiezabudowane 
32 (7) Matusiakowa wł. d. 
33 Niezabudowane 
34 Kropelnicka wł. d. 
m. i 
Będziewski m. 2 
Borlik m. 3 
Kowalski m. 4 
35-39 - Niezabudowane 
40 - Mocny wł. d. 
41-43 - Niezabudowane 
44 OIejnik wł. d. n. m. 
BistrolI m. i 
Olszewski m. 2 
45 Niezabudowane 
46 (11) Witt wł. d. n. m. 
Mezemann m. t 
Pieniążek m. 2 
47 Xiezatlldowane 
48 (12) KrYsiński wł. d. 
49 - Niezabudo\\ane 
51) (t3) Bressel \\ł. d. m. 1 
Kozik m. 2 
5i Nip7ablldowanp 
52 (14) Karbid Wlkp. ",ł. d. 
Cipślarrzyk m. i 
Soliński m. 2 
53 - Niezabudowane 
54 (l5) BłażPjPwski wł. d. 
55 - Niezabudowane 
56 (16) Turzański wł. d. m. i 
Kościeln y m. 2 
57 - :'\ipzahudowane 
58 - - Chart ",ł. d. 
59-6i - :'\ipzablldowane 
62 (i9) Kriiger wł. d. m. i 
Wyrzvkowski m. 2 
63-(j5 - Nipzabudowane 
63 (20) Werstler wł. d. 
Pamin 
Serwińska 
67-69 - Niezabudowane 
70 (21) Capała wł. d. 
7i-73 -Niezabudowanp 
74 (22) Bliimke wł. d. 
75 - Niezablldowane 
76 (23) Koplschke wł. d. 
m. t 
Cyganek m. 2 


Sielanka. 
Biały wł. d. m. t 
Cugipr m. 3 
2 Cacko wł. d. n. m. 
Niedżwiedzki m. i 
Starkipwicz m. 2 
Kula",iak 
3 Niezablldowane 
4 (9) Kukliński wł. d.n.m. 
Przedpplski m. t 
Wiesiołowski m. 2 
Samowska m. 3 
5 Nie istnieje. 
6 (8) Reich wł. d. m. i 
Korbik m. 2 
7 Nie istnieje 
8 - Bpmaczek wł. d.m.t 
Maderki m. 2 
9 - Niezabudowane 
tO (5) Kochanowska wł. d. 
n. m. 
Cwi kowski m. i 


Koriński 
Gębicki m. 2 
Turasiewicz m. 3 
i t Nie istnieje 
i2 (4) Nowakowski wl. d. 
i3 - Nie istnieje 
i4 (3) Bonneberger wł. d. 
t5-i7 - Niezabudowane 
t8 (1) Grabowski wl. d. 
n. m. 
BiałY m. i 
Święcicka m 2 
Feltau m. 3 
Szkoppk m. 4 
Alingzy 


Siemiradzkiego. 
i (7) Saffian wł. d. m. 2 
Szmugge m. t 
Kotlarek m. 3 
Fęglerski m. 4 
2 (6) Derech wł. d. n. m. 
Kempa m. 1 
Waraczewski m. 2 
Nowicki m. 3 
Haciak m. 4 
ł.ukaszewski m. 5 
Lica m. 6 
BOraszkiewicz m. 7 
Baker m. 8 
Pluczińska m. 9 
Werner m. 10 
Najdek m. 11 
3 (8) Saffian wł. d. n. m. 
Migdalski m. t 
Stachnik J. m. 2 
Przyborski m. 3 
Majewski m. 4 
Poppiel' m. 5 
Wyrwicki m. 6 
Weber m. 7 
Stachnik W. m. 8 
4 (5) Trzciński wł. d. m. 3 
Kriiger m. t 
Warda m. 2 
Dornowski m. 4 
Gwiazdowski m. 5 
Stukowski m. 6 
Bełoniak m. 7 
Kastner m. 8 
Bucholz m. 9 
Dumy m. 10 
.:; (9) Scherle wł. d. m. 6 
Buliński ni. i 
Dapiński m. 2 
Friedeł m. 3 
Balcerowska m. 4 
Seydowski m. :; 
Bałoniak m. 7 
Brzeski m. 8 
6 (4) Volkmann wł. d. m. 4 
Chylkowski m. 1 
Mellin m. 2 
Balcerowski m. 3 
Grabowski m. 5 
Bannach m. 6 
7 (10) :l:ółtowski wł. d. m..\ 
Ezop m. i 
!\iowicki m. 2 
Brodzka m. 3 
Epding m, 5 
Pluta m. 6 
:l:ółtov.ski Fr. m. 8 
8 (3) Dembek wł. d. m. I 
Sz)'mański m. 2 
Klotzbiicher m. 3 
Sznajder m. 4 
Szeszuła m. 5 
StarzYński m. 6 
Gapi:ł\ski m. 7 
Ćwikliński m. 8 
9 (tOa) Szramka wł. d. n. m. 
Lewandowski m. i 
Hoffmann m. 2 
Szramka Fr. m. 3 
Besler m. 4 
iO (2) Dłużewskiwł.d.n.m. 
Dłllżewska m. 1 
f:-łowczyńska m. 2 
Rentz m. 3 
Sadtka m. 4
		

/adresy_193300166_0001.djvu

			76 


Siemiradzkiego 


Sienkiewicza 


H (H) Dobrowolski wł. d. 
n. m. 
Rydwelski m. 1 
Makowski m. 2 
Borzych m. 3 
Konieczny m. -' 
Tomaszewski m. 5 
Alberty m. 6 
H! (i) Kozłowski i Radtke 
wł. d. 
Kaczmarek m. 1 
Xowak m. 2 
Lewandowski m. 3 
Lepek m. 4. 
Osses m. 5 
Olsztyński m. 6 
Konieczny m. 7 
Konopa m. 8 
I\lakow:iecki m. 9 
Szamański m. 10 
Skowron m. H 
}.'inc m. 12 


Sienkiewicza. 
1 (la) Hintz wl. d. m. 4 
Kryształ m. 1 
Daniłow m. 2 
Haeusler m. 3 
Orlikowski m. 5 
Dziadosz m. 6 
Kryger m. 7 
Salaber m. 8 
Mastek m. 9 
Chmielewski m. 10 
CiNuniak m. 11 
Górski m. i2 
2 (68) Schulz wł. d. n. m. 
Damazyn m. 1 
Najmanowicz m. 2 
Kluth m. 3 
Sonnenberg m. -' 
3 (2) Spichlerz fmyRawa 
'" (66/67) Fabr. lamp. elcktr. 
5 (3) Seydler wl. d. 
6 (65) Szub wł. d. n. m. 
Cukier m l 
Pa wlak m. 2 
:"Iiedzwiecki m. .3 
Zielniewski m. -' 
Gotter m. 5 
Maroko m. 6 
Tietz m. 7 
Koza m. 8 
Wilczyński m. 9 
7 (4/.\a) Rychliński wł. d. 
n. m. 
Brzezińska m. 1 
Politowicz m. 2 
Splitt m. 3 
Góralczyk m. 4 
Marciniak m. 6 
Jackowski m. 7 
Kędzierski m. 8 
8 (64) Hasselmann wl. d. 
9 (5) Biskupskawl.d.n.m. 
Zawodny m. i 
Gaca m. 2 
Jasiński m. 3 
Ostrowski m. 4 
Uj (63) Pokora wl. d. n. m. 
Drabik m. 2 
Tomaszewski m. 3 
Batka m. 4. 
Szyk m. 5 
Ziemecki m. 6 
Magnuszewski m. 7 
Kruszelnicka m. 8 
Smułkowski m. 9 
Ossowski m. 10 
Baranowski m. 11 
Leśniewski m. 12 
11 (6) Biskupska wl. d.m.! 
Zoske m. 1 
Scheffler m. 3 
Rychliński m. -' 
12 (61) KochaDski wl. d.m.t 
1 wiński m. 2 
Młodzikowska m. 3 
M
zydło m. 4. 
Balcerzak m. 6 
Rutko"-ski 


13 (7) Widerkiewicz wl. d. 
n. m. 
Meik m. 2 
Daniel' m. 3 
Wienke m. 4 
Herman m. 5 
Szapira m. 6 
Kufel m. 7 
Maciejewski m. 8 
Obremska m. 9 
Chudyszewicz m. tO 
t4 (60) Rzadkowolska wl. d. 
m.l 
Urban m. 2 
Gackowski m. 3 
SkibińSki m. 4 
t5 (8) Bock wł. d. n. rn. 
Ziolkowski m. I 
Misie,,-icz m. 2 
Płoszyński m. 3 
Gauza m. 4 
Bogdańska m. 5 
Schulz m. 6 
Sikorska m. 7 
r>;iezamieszkane m. 8 
Zbelicki m. Ił 
Zblev.ski m. to 
Bock m. 11 
Lorenz 
16 (57) Schafnagel wł. d. 
n. m. 
(mieS7k. 1-7,t 7. id. 
z uL Śniadeckich 40) 
Garmatter m. 8 
Kamiński m. 9 
Olszewska m. tO 
Wetzker m. H 
Krawczak m. 12 
W)TZykowski m. 13 
Spott m. t4 
Błaszkiewici m. 15 
Sala zabaw m. 16 
17 (9) Zołkiewicz wl.d.n. m. 
\\asielewski m. 2 
PietrYIr3- m. 3 
Lendzion m. 4. 
Kołaski m. 5 
Glass m. 6 
Lesikowski m. 7 
18 (56) Grabowska wł. d. 
m.2 
Fabiszewska m. 1 
Ks. Hanelt m. 3 
Cholewczyński m. 4 
19 (1 ta) \\ ysocka wł. d.n. m. 
<\ngierski m. 1 
V.'vsocka J. m. 2 
Jankowski m. 3 
Flakowski m. 4 
Kowalska m. 5 
SzatkoVlska m. 6 
Rybicka m. 7 
20 (55) Hoffmann wł. d.m.2 
Wietrzykowski m. i 
Kędzierski m. 3 
Ziętak m. 4 
Wende m. 5 
Stajek m. 6 
Jahnke 
Stawski m. 7 
2t (72) l\'owakowska wł. d. 
m.2 
Nowakowska A.m.l 
Jankiewicz m. 3 
Jabłońska m. 4 
Lewandowski m. 5 
Pufund m. 6 
Kaczmarek m. 7 
Sadecka m. 8 
22 (5-') Rufenachwł. d. m. 2 
Rychter m. 1 
Pa włowski m. 2 
Tafliń
ki m. 3 
Manikowski m. 6 
Wolman m. 7 
23 (13) Osika wl. d. D. m. 
ł,ampkowski m. 1 
Brzakała m. 2 
Striałkowska m. 3 
Jabłoński m. 4 
Tomaszewski m. 5 
\Viszniewski m. 6 


Zuchowski m. 7 
Pełka m. 8 
Miiller m. 9 
Kapajewski m. 10 
Bohn m. lt 
2-' (53) Ropske wl. d. m. 1 
l\'iklewski m. 2 
Jahnke m. 3 
Fenske 
I'rlatczyński m. -' 
ł"iedbalski m. 5 
Czechowska m. 6 
Kortas m. 7 
Giiller m. 8 
25 (14) Giese wł. d. n. m. 
Kowalewski m. I 
Kuhiak m. 2 
Rybka m. 3 
Kowalczyk m. 4 
Kordowski m. 5 
Ziegler m. 6 
26 (52) Kortas wł. d. m. 3 
Borucki m. 2 
Rzentkowski m. 4 
Linda m. j 
Dyszkiewicz m. 6 
Malinowska m. 7 
MiJling m. 8 
Zastempowski m. 9 
Chudy m. 10 
Lapka m. t2 
Zblchorski in. 13 
27 (15) Konarski wl. d. n. m. 
Dawid m. 1 
Talaska m. 2 
Sawcz:\,"'ński m. 3 
Brozyna m. ,. 
Makowska 
28 (51) A. Xowak i M. Le- 
wandowski wł. d. 
Wieczorek m. t 
Głaziński m. 2 
Was7ak m. 3 
Krzoska m. 4 
!Italik m. ;) 
28a - Kreft m. 1 
Knrawicz m. 2 
Fdjfer m. 3 
Ritter m. 6 
LewandoVlski m. 7 
Witczak m. 8 
29 (16) Konarski wł. d. m. 2 
Nejman m. 1 
Schulz m. 2 
Drybulski m. 4 
Helmrich m. 6 
Dzięcioł m. 7 
Gapiński m. 8 
Makowska m. 10 
30 ("'9/50) Grzegorze"ski wł. 
d. n. m. 
Owocki m. 1 
Chełkowski ID. 2 
Męciński m. 3 
Parczyński m. 4 
31 (17) Szczepkowska wł. d. 
m.3 
Sprenger m. 2 
Brzoska m. 4 
Wołyński m. 5 
Maas m. 6 
Daron J. m. 7 
Baszkowski m. 8 
Koszutowski m. 9 
Mańczak m. iO 
Daron M. m. 11 
Matczak m. 12 
Laufman m. 13 
Hinc m. t4 
Minga m. 16 
Wawrzyniak 
32 (48) Majcherzyński wł. d. 
m.l 
Kaczmarek m. 2 
Burg 
Faferek m. 3 
Hanftwnrzel m. 5 
Nowak m. 6 
Gałerki m. 7 
33 (18) Nowak wł. d. m. 3 
Drzewiecki m. I 
Woszczyii.ska m. 2 


... 


Męczykowski m. 4 
Jezierska m. 5 
Gruchała m. 6 
3-' (47) Burzyński ",l. d. 
35 (t9) Breitenfeld wl. d. 
m.3 
Siuda m. I 
Radke m. 2 
Brzeski m. 3 
wołkowicz m. 4. 
Schulz m. 5 
Kubich m. 6 
Jakubowski m. 7 
36 (46) Wittmann wł. d. 
Orlowski m. 1 
Fr6Wich m. 2 
Sonnenberg m. 3 
Zieliński m. 4 
Ziemski m'. 5 
Misterek m. 6 
Schmidt m. 7 
Torka m. 8 
37 (20) Lork spadk. "ł. d. 
Rudnicki m. t 
Nowakowski m. 2 
Sachs m. 3 
Krause m. 4 
Węclewski m. 5 
Świderski m. 6 
Marek m. 7 
Kowalkowski m. 8 
Grot m. 9 
P"ra m. 10 
Lucht m. 11 
Parnuła m. 12 
Zacharias m. 12a 
38 (45) Juszczykwł.d.n.m. 
Gast m. 1 
Skodowski m. 2 
Schwedtke m. 3 
Gerlh m. 4 
Ciagliński m. 5 
Kleicho"icz m. 6 
Kaczmarek m. 7 
39 (20a) Stadie ,wł. d. 
Cieślak m. i 
Tomasze", ski 
Gocalski m. 4 
40 (44) Tomaszewski wł. d. 
n.m.id. z Mazowiecką 
Szpręglewski m. i 
Niezamieszkane m.! 
Korek m. 3 
Kwiatkowski m. 4 
Esman m. 5 
Rudnicka m. 6 
Ka
prowicz m. 7 
Makowski m. 8 
Pawlisz m. 9 
Gawryło", m. 10 
Chojnacki m. tł 
GTuszczyński m. 12 
Ogdowski m. 13 
Wołowski m. U 
Szramka m. 15 
Oklej m. 16 
Swadżyniak m. 17 
Gorzkiewicz m. 18 
Wojtynowski m. 19 
Dobrowolski m. 20 
Szewo 
Naskręt m. 2t 
Trzaskowska m. 22 
41 (21) Lenki>jt ",ł. d. m. 1 
id. Mazowiecka t9 
Rybka m. 3 
Hoppe m. 4 
Dr. Landweher m. 5 
Jędryczkowska m. 6 
Czarnecki ID. 7 
Krause L. m. 8 
Krau8c E. m. 9 
Renz m. iO 
42 (43) Tow. Mieszk. wł. d. 
Rozenan m. I 
Schornstein m. 3 
Bielawski m. 4 
'VrzYSzcz m. 5 
Zieliński ID. 6 
Koperski m. 7 
Jakubowski m. 8 
I\.łabecka m. 9
		

/adresy_193300167_0001.djvu

			Sienkiewicza - Sieroca 


77 


-'3 (22) H. Kamińska i I. 
Giżyńska wl. d. n. m. 
Kamiński m. 1 
Muszyńska m. 2 
Świtala m. 3 
Branccka m. 5 
Szajniak m. 6 
Falgowski m. 7 
44 (42) Żebrowski wł. d.n.m. 
Baranowski m. 1 
Kautz m. 2 
Milsz m. 3 
Urbaniak m. 4 
45 (25) Mutke wł. d. m. 1 
Berendt m. 2 
Gutknecht m. 3 
Chmielewski m. -' 
Bigdnen m. 6 
Murawski m. 7 
Pliszka m. 8 
Jankowski m. 9 
46 (41) Gatz wl. d. m. 1 
Kosecka m. 2 
Leznicki 
Kiczka m. 3 
Zubka R. m. -' 
Zubka Br. m. 5 
Golus m. 6 
Janowski m. 7 
Nyari m. 8 
Roenspiess m. 9 
Goląbek m. to 
Kutkze m. H 
47 (26) Jankowska wł. d. 
n. m. 
Malachowicz m. 1 
George m. 2 
Mahrenholz m. 3 
Rekowski m. -' 
Buss m. 5 
Radowski m. 6 
Plaskiewicz Fr. m. 7 
Plaskiewicz St. m. 8 
Kedzierski m. 9 
Ludv.iczak m. 10 
Vvercmann m. 11 
Frąckowiak m. 12 
Czamecka ni. 13 
-'8 (40) Boguslawski wl. d. 
u. m. 
Andrysiak m. 2 
Sobieszczyk m. 3 
WOlniewska m. 3a 
Birkenhagen m. 4 
Pasternak m. 7 
Szulc m. 8 
49 (27) Łukowicz wl. d. n.m. 
petrich m. 1 
Brukwicki m. 2 
Kuhn m. 3 
Felski m. 4 
Melczak m. 5 
MądzieJewski m. 6 
Bross m. 7 
Arendarski m. 8 
Laskowski m. 9 
50 (39) Boguslawskispadkb. 
wl. d. 
Piotrowska m. 1 
MiiUer m. 2 
Boguslawski m. 3 
Bossard m. -' 
Kilirhowski m. 5 
Chelmiński m. 6 
51 (28) Kucharska wl. d. 
n. m. 
Pawiński m. 
 
Janus m. 3 
Tokarski m. 4 
Wilgórski m. 5 
Wegner m. 6 
Ługowska m. 7 
52 (38) Zieliński wl. d. m. 6 
Zieliński Fr. m. 1 
Binikowski m. 2 
Falańczyk m. 3 
Wiśniewski m. 4 
Lewandowski m. 5 
Gulczyń
ki m. 7 
53 (29) Palm wl. d. m. 3 
Pńgann m. 1 


Faber m. 2 
Wiese m. -' 
W ędrowski m. 5 
Piasecki m. 6 
Nonn m. 7 
54 (37) Zieliński wl. d. n. m. 
Nowacka m. 1 
Smoliński m. 2 
Przybylska m. 3 
Makowski m. 4. 
Sawicki m. 6 
55 (30) HiIler wl. d. n. m. 
)l,lodrow m. 1 
Jagodziński m. 2 
Napierala m. 3 
c.hrzanowski m. -' 
Pszczoliński m. 5 
Bialecki m. 6 
Bettke m. 7 
Szachta m. 8 
Smolińska m. 9 
Alalkowska m. 10 
Głowiński m. 11 
Likowski m. 12 
Cieślicki m. 14 
56 (36) Wybrański wl. d. 
m. 1 i 2 
Kubera m. 3 
Jagodziński m. 4 
Łośnicki m. 5 
Krencki m. 6 
Hemmerling m. 7 
Zydzik m. 8 
57 (31) HilIer wł. d. n. m. 
Skrobacki m. 2 
Bolowski m. 3 
Ziegler m. 4 
Lewandowski m. 5 
Herman m. 6 
Wardaliński m. 7 
Stanczyk 
Kominczak m. 9 
Nowak m. 10 
58 (35 WFbrańska wl. d. 
m.4 
Kolasa m. 1 
Murawski m. 2 
Nowak m. 3 
Stachov.iak m. 5 
Lekszycka m. 6 
Klappowa m. 7 
Chodkiewicz m. 8 
Kv.iatkowska m. 9 
Kamińska m. 10 
Giż}"llska m. ł1 
59 (32) Klorek wl. d. n. m. 
Scha.fer m. 1 
Donderski m. 2 
Gruntkowski m. 3 
60 (34) Specht wl. d. m. 1 
Marciniak m. 2 
Rohde m. 3 
ł,ażewski m. -' 
Foj m. 5 
Palkowska m. 6 
Kurasek m. 7 
Wesół m. 8 
Seibertsha.user m. 9 
Nowakowski m. 10 
Borkowski m. 11 
Wovke m. 12 
Weiniński m. 13 
Cichocki m. 14 
Neumaun m. 15 
Kaczmarek m. 16 
61 (33) Klorek wl. d. n. m. 
Nowaczyk m. 1 
Mrówka m. 2 
Rojek m. 3 
Urbański m. 4 
Czara 
Springer m. 5 


Sieradzka. 


l 
2 {t 5) 


Niezabudowane 
Kalaczyński wł. d. 
m.3 
Weinert m. 1 
Pietsch m. 2 
Majerowska m. 4 


Klimek m. 2 
Binczak m. 3 
Wiśniewska m. 4 
Brakowski m. 5 
Pałgowski m. 6 
38 Niezabudowane 
39 (18) Preuss wł. d. 
40 Niezabudowane 
41 (19) Preuss ",ł. d. D. 
Minga m. 1 
Krause m. 2 
Reisemann m. 3 
Frater m. 4 
Kulasiewicz m. 5 
Pecyna m. 6 
42 Niezabudowane 
63 (20) Koni
 w ł. d. m. ł 
Marcmiak m. 2 
SkoW1'oński m. 3 
Jarzembski m. 4. 
Fiirst m. 5 
Kurek m. 6 
Uegen m. 7 
44 l'\iezabudowane 
45 (21) Gawiński wł. d. 


3 (i) Hillar wł. d. m. 1 
Wiśniewski m. 2 
Siwka m. 3 
Buszkiewicz m. 4 
5 (2) \\itek wł. d. m. 3 
Bergandy m. 1 
Witek J. m. 2 
Witek St. m. -' 
Kurkowski m. 5 
Pawlaczyk m. 6 
Nowicki m. 7 
6 Niezabudowane 
7 (3) Koziński m. 1 
Wojtkowiak m. 2 
Pfeiffer m. 3 
Kopke m. 4 
Mikołajczak m. 5 
Wojtynkowski m. 6 
8 Niezabudowane 
9 (-') Gittel w!. d. m. 1 
Knuel m. 2 
Niezabudowane 
KOTthaIz wł. d. 
Wilkowska wl. d. 
Bindek wł. d. m. 3 
Przybylski m. 1 
Karwecki m. 2 
14 (45) Rybak wł. d. n. m. 
Leszcz m. 1 
Borowczak m. 3 
15 (6) Pinczewski wł. d. 
m.1 
Wollandt m. 2 
"-ierszawski m. 3 
16 Łukaszewski wł. d. 
17 (7) Napiątek wł. d. m. 3 
pocwiardowski m. 1 
Kruszyński m. 1a 
Nowicki m. 4/5 
Jordan m. 6 
18 Niezabudowane 
19 (8) Knopińscy wł. d. 
m.1 
}'lichalek m. 2 
Sommerfeld m. 3 
20 Niezabudowane 
21 (9) Tobolska wł. d. m. 1 
Wojciechowska m. 3 
Tobolski L. m. 4 
22 Niezabudowane 
23 (10) Przeworski wł. d. 
m.1 
Glaziński m. 2 
24 Niezabudov.aue 
25 (Ii) Paszke w!. d. m. 1 
Guziewicz 
Budnik 
1,,, ołodin m. 2 
26 Niezabudowane 
27 (H!) Gallert v. ł. d. 
28 Niezabudowane 
29 (13) Lulkov.ski wł. d. 
n. m. 
}Iarchewka m. 1 
RosenthaJ m. 2 
Jankowski m. 3 
Szczesiński m. 4 
30 Niezabudowane 
31 (14) Parlow wl. d. n. m. 
32 Niezabudowane 
33 (t5) Parłow wł. d. m. 1 
Machel m. 2 
Giinther m. 3 
Wichliński m. 4 
Gerke m. 5 
Rury m. 6 
Neumann m. 7 
Janowski m. 8 
Bogacki m. 9 
Jaruszewski m. iO 
Mackowski m. 11 
Racz}"llski m. 12 
Nimczyk m. 13 
34 Niezabudowane 7-9 - 
35 (16) Parlow wl. d. n. m. 10 (i0) 
Barczvhski m. 1 
Janicki m. 2 
Szymański m. 3 
Radfelder m. -' 
36 l'\iezabudowane 
37 (17) Preuss wł. d. n. m. ił (20) 
Jarzembski m. 1 


10 
li (5) 
12 (4a) 
13 {5a) 


.. 


Sieroca. 
1 (15/16) Jastrząbska wł. d. 
n. m. 
Blaszczyńska m. 1 
Graczykowski m. :! 
Norenberg m. 3 
Sokolowski m. 4 
Marciniak m. 5 
lI1ądlewski m. 6 
Królikowski m. 7 
Mateja m. 8 
Wieczorkowska m. 9 
! (13) Tadrowski wl. II. 
m.9 
Wieczorek m. 1 
Tokarski m. 2 
Róialski m. 3 
Pyszka m. 4, 
Kukliński m. 5 
Rybicki m. 6 
Szczepaniak m. 7 
Janson m. 8 
3 (f 7) Krygier wł. d. n. m. 
Pałaszewska m. 1 
Popielarz m. 2 
Ludwik m. 3 
Strzelczyk m. 4 
Laskov.ski m. 5 
Za wodniak m. 6 
Sypniewski m. 7 
Matuszewski m. 8 
Szewczyk m. 9 
4 (12) Gościńska wl. d. 
n. m. 
Pasiciel m. 1 
Pawlikowski m. 2 
Jarżąbkowski m. 3 
Kitowski m. 4 
Graczkowski m. 5 
Koerth m. 6 
Szreiber m. 7 
Budziak m. 8 
Jeliński m. 9 
Giinther m. 10 
Ley,andowski m. 11 
Owczarzak m. 12 
Smoliński m. 13 
5 (18) Krygier wl. d. m. 1 
Baczko\\ski m. 2 
Piasecki 
Berger m. 3 
6 (11) potracka w!. d. m. 1 
Bannach m. 2 
Kiihn m. 3 
Brukwicka m. 5 
Nipzabudowane 
Kiliński wł. d. n. m. 
Su miński m. ł 
Chojnacka m. 2 
Kiliński T. m. 3 
Bla:l:ejewski m. -' 
Rahn m. 6 
.Jaworski wl. d. m. 1 
ha miński m. 2
		

/adresy_193300168_0001.djvu

			78 


Tubisz m. 3 
Tszan ID. 4 
Stasiak m. 5 
Kubiak m. 6 
Tadrowski m. 7 
1:2 (9) I"iezabudowane 
13 (21) Appelbaum..ł.d.m.2 
Kwiatko'1l\-sk.i m. 1 
!\lichalak m. 3 
Kwieciński m. 4 
Kopczak m. 5 
Trudnowski m. 6 
Bohm m. 7 
Wyrwicki m. 8 
Owczyński m. 9 
Gawłowski m. 10 
14 (8) Szczygielscy wl. d. 
n. m. 
Kosicka m. 1 
Michalski m. 2 
Kasprzak m. 3 
Katowski m. 4 
Tajkowska m. 5 
Stiirmer m. 7 
Sztych m. 9 
Margiewski m. 9 
Mrówczyński m. 10 
15 (22) Masełko wł. d. n. m. 
Dąbrowski m. 2 
Biedowicz m. 3 
Robaczewski m. 4 
Lewandowski m. 5 
Stauchmann m. 6 
Krzykanowski m. 7 
Sosińska m. 8 
Raguszke ID. 9 
16 (7) Kuczkowski wl. d. 
m.2i5 
Rellier m. 1 
Safian m. 3 
Czerwiński m. 4 
Szulc m. 5 
Bonin m. 7 
Wojnowski m. 8 
Bujaiski m. 9 
17 (23) Krause wl. d. n. m. 
Bulera m. 1 
Mura wska m. 2 
Kowalczewska m. 3 
18 (6) Mockiewicz wł. d. 
m. 11 
Podgórski m. 1 
Sch warz m. 2 
Maternowski m. 3 
Skopowski m. 4 
Kujaczyński m. 5 
Grzegorek m. 6 
Szymczak m. 7 
:2:ukowska m. 8 
Fochtman m. 9 
Schraube m. 10 
19 Niezabudowane 
20 (5) Zimecka wł. d. m. 1 
Kiełpiński m. 2 
Oelschlager m. 4 
Kuja wa m. 5 
Maternowska m. 6 
Kubacki m. 7 
Okolita m. 8 
Nowakowski m. 9 
Maternowski m. 10 
Boliński m. li 
Przed wojska m. 12 
!H Niezabudowane 
22 (3) Tarczyńska wł.d.n.m. 
Wilczewska m. 1 
Zaremba m. 2 
Theiss m. 3 
wojnowski m. 4 
Grabiszewski m. 5 
Poniatowski m. 6 
lItolpnda m. 7 
Bębnista m. 8 
Piotrowski m. 9 
Kałamarski m. 10 
23 Niezabudowane 
24 (2) Ks. Kuliński wl. d. 
Niezamieszkane m. 1 
Czaplicki m. 2 
Niezamieszkane m. 3 
OtIewski m. 4 
Brąszkiewicz m. 5 


Sieroca - Sokola 


25 
26 


Guse m. 6 
Kuliński K. m. 7 
Doberschtitz m. 8 
Musiał m. 9 
Turatus m. 10 
Lewandowski m. 11 
Jakubowski m. 12 
Piasecka m. 13 
Zatorska m. 14 
Bąk m. 15 
Niezabudowan{' 
Wesołowski wl.d.m.1 
Ziołkowska m. 2 
Gniewecka m. 3 
Taczkowski m. 4 


Skwarna. 
b.n. Franz wl. d. m. 1 
6 Jędrzejewski m. 
10 Borowicz m. 1 
12 Obremski m. t 


Słoneczna. 
2 Szczepańska wł. d 
m.2 
BuzaIska m. 1 
b.n. Krawczyński wł. d. 


Słowackiego. 
1 (1) Wyganowska wl. d. 
n, m. 
Gramek m. 1 
Dzionara m. 2 
Kublicki-Piotuchm.4 
Maciewski m. 5 
Przeżdziecki m. 6 
Nordmann m. 7 
Dymkowski m. 8 
Zdziebłowski m. 9 
Kolski m. 10 
Bzyl m. ił 
Adam m. t2 
LewiJiski m. t3 
2 Ogród 
3 (2) Wydz. powiat. wl.d. 
Cichowlas m. 2 
Jankowski m. 3 
Fischer m. 4 
Wyrzykowski m. 5 
Szumski m. 7 
Michałowska m. 8 
Trojanowicz m. 9 
4 O
ród 
5 NIezabudowane 
6 Ogród 
7 (I) Wvdz. Powiat. wl.d. 
Dr: Nowak m. 1 
Gackowski m. 2 


t 
2 


Smętna. 
Ni{'zabudowaue 
Lpngowska wł.d.m. t 
Siuchniński m. 2 
\Vesołowski m. 3 
Butz m. .\ 
Mańczak m. 5 
łbźmierczak m. 6 


(1) 


Smoleńska. 
t Niezabudowane 
2 (87) Fpnski wl. d. n. m. 
Medziński m. t 
Słowiński m. 2 
Ceglarski m. 3 
Kruzel m. 4 
3-18 - Niezabudowane 
19 (5) Zickermann wł. d. 
n. m. 
Korduś ID. 1 
Górski m. 2 
SToka m. 3 
Słomiński m. 4 
Szymański m. ::; 
Kunicki m. 6 
Sledzikowski m. 7 
l\1atuszczak m. 8 
20-27 - Niezabudowane 


28 


(I) Macioszczyk wl. d. 
m. t 
Diirand m. 2 
Wrukowski Jan m 3 
Wrukowski Józ. m. " 
Majchrzak m. 5 
Duszyński m. 6 
Saganowski m. 7 
Szymański m. 8 
Niezabudowane 
(2) SObieraj wl. d. m. 1 
Zakrzewski m. 2 
Paczkowski m. 3 
Śledzikowski m 4 
Sobierja J. m. 5 
Miiller m. 6 
Niezabudowane 
(3) Rykowski wł. d.u.m. 
Bykowski J. m. l 
Brzykcy m. 2 
Kocieniewski m. 3 
Polaszewski m. 4 
Tej kowski m. 5 
DąbTowski m. 6 
Schmidt m. 7 
Modrakowski m. 8 
Kornet m. 9 
Kujawa m. 10 
Niezabudowane 
(4) Bykowskiwl.d. n.m. 
Zieliński 


29 
30 


31 
32 


33 
3lr. 


Smukalska. 
1-30 - Npzabudowane 
31 (t) Stiickmann wl. d. 
32-38 - Niezabudowane 
39 (2) Siwiak wł. d. m. 
Tonicki m. 2 
40 - :'iiezabudowane 
41 (13a) Wojciechowski wl.d. 
42-44 - N'iezabudowane 
45 (3) Rogaczewski wł. d. 
m.l 
Kolasa m. 2 
Rokita m. 3 
46-48 - Niezabudowane 
49 (4) Fisch wł. d. 
50 - Niezabudowane 
51 (5) Meyer wł. d. 
52 - N'iezabudowane 
53 (6) St6ckmann wł. d. 


Sobieskiego. 
1 (10) Obyw. Browar wł. d. 
Mathias m. 1 
Lesikowski m. 2 
Długaszewicz m. 3 
Plucrek m. 4 
2 (9) Piost wł. d. n. m. 
Krzy:l:anowski m. 
Kabaciński m. 2 
Baczewski m. 3 
Hoffmann m. 4 i 5 
Samojłow m. 6 
Dudkówna m. 7 
Kaźmierczak m. 8 
Borucka m. 9 
Schmautz m. 10 
Kocerka m. 1 t 
:2:migrodzki m. t2 
Górski m. 13 
MeJ1;er m. 14 
(;lipze m. 15 
Przybylak m. 16 
Winke m. 17 
Walter m. 18 
Lamenski m. 1!) 
Lubojemski m. 20 
Konarski m. 21 
Schmidkiewicz m. 22 
Lipiński m. 23 
3 (t t) JJoerfel wł. d. m. 2 
Strzelecki m. I 
'l'adych m. 3 
4 (7) Hausner wl. d. n.m. 
Łapa 
5 Niezabudowane 
6 (6) Lund wl. d. m. 1 
Opitz m. 2 


Ł
kawa m. 3 
Młodzik m. " 
Rolmann m. 6 
7 (12) P. K. P. Oddz. Drog. 
wl. d. 
Brzozowski m. 1 
Bugaiski m. 2 
Malicki m. 3 
Czarnecki m. 4 
Barra m. 5 
Helewski m. 6 
Macioszek m. 7 
8 (5) Piecek wl. d. m. 1 
\Vurmbach m. 1a 
Piecek P. m. 3 
Karłowski m. ł. 
:2:urawski m. 5 
9 (13) Szczygiel wl.d. n. m. 
Koronka m. 1 
Biernat m. 2 
Wilko m. 3 
Pryl m. 4 
Litwak m. 5 
Kowarsch m. 6 
Płoszyński m. 4 
10 Niezabudowana 
11 Szczygiel wł. d. n.m. 
Chojnacki m. 1 
Kałowski m. 2 
Kuberski m. 3 


Sokola. 


Niezabudowane 
(7) Dozór Kośc. Farnego 
(1) Brzeziński wł.d. ID. l 
Knopek m. 2 
Faleńczyk m. 3 
Kamiński m. " 
Wieczorek m. 5 
Strótyk m. 6 
:; Niezabudowane 
6 (2) Suwalski wl. d. 
Kochański m. I 
Kłoniecki m. 2 
Wojnowski m. 3 
Gackowski m. 4 
Appel m. 5 
Runge m. 6 
Pawlak m. 4 
Reszkowski m. 8 
7 Niczabudowane 
8 (3) Gryfkowski wł. d. 
n. m. 
Jabłoński m. 1 
Piechowiak m. 2 
Matcrnowski m. 3 
TrPichel m. 4 
Oubska m. :; 
Ziółkowski m. 6 
Tomaszewski m. 7 
Niezabudowane 
(4) Łuczak wł. d. 

 iezabudowane 
(5) Zakierska wl. d.m.2 
Wierzchosławski m.t 
13 :'IIiezabudowane 
U (6) Malec i Sadowska 
wł. d. 
Malec m. I 
Górski m. 2 
Sadowska m. 3 
Kałakowski m. 4 
Jochymek m. 5 
15 Niezabudowane 
16 (7) Klunder wł. d. m. 
Gulh m. 2 
Niezabudowane 
(8) Lewandowska wl. d. 
!,;i(,Labudo wane 
(9) Litoborska wł,d. m.2 
Szulc lU. 1 
Nipzabudowane 
Jabloński wl. d. 
!';ipzabudowane 
(11) Kinne wł. d. m. " 
Kołodziejczak m. 2 
C\lodrakowski m. 5 
25-27 - Niezabudowane 
28 (12) Schmelter wł. d. 
29-31 - Niezabudowane 
32 (13) Różański wł. d. 


1-2 
3 
4 


9 
10 
11 
12 


17 
18 
19 
20 


21 
22 (10) 
23 
24
		

/adresy_193300169_0001.djvu

			I. 
33 
3.\ (t4) 


Niezabudowane 
Grocholska wl.d.m.l 
Kujawski m. 3 
Niezabudowane 
Wądkowska wl. d. 
m. t 
Niezamieszkane m. 2 
Drzymala m. 3 
Jabubowski m. 4 
Machel m. 5 
Nie zabudowane 
\\oiśniewski wl.d.m.t 
Tobolski m. 2 
Niezabudowane 
Modrzejewski wl. d. 
n. m. 
Bemer m. 1-2 


35 
16 (15) 


17 
18 (15a) 
19 
.o (16) 


Solna. 
1-2 - !'OiezaLudowane 
3 (1) Pinda wl. d. 
4 Niezabudowane 
5 (2) Strzyżewski wl. d. 
6-7 - Niezabudowane 
8 (3) Janeczko wl. d. m. 1 
Bergmann m. 2 
Koczorowski m. 3 


Sowińskie&o. 
t (2) Murzyn wl. d. n. m. 
Domagala m. 1 
Terrpj m. 3 
Wielosik m. 
 
Zur m. 5 
Jankowski m. 6 
Fritz m. 7 
Janicka m. 8 
Kitowski m. 9 
Wojciechowskam. 10 
2 (21) Brinkmann wl. n. m. 
Buhr-and m. 1 
Anders m. 2 
Linetty m. 3 
3 (3) ł3inert wl. d. n. m., 
id. Fredry 12 
Kobusińska m. 1 
Majewska m. 3 
Nowicki m. 4 
Kucal m. 5 
Kiuka m. 6 
4 (20) Poppe wł. d. m. 6 
Kropiński m. 1 
Jcsionowski m. 2 
Chodziński m. 3 
Steinke m. 4 
Exner m. 5 
Gwiazdowski m. 7 
Kosicki m. 8 
:; (4) Maga. m. Bydg.(Szk. 
powszechna) 
Piotrowski 
6 (19) Ciechomski wl.d.n.m. 
Nadolny m. 1 
Btihnert m. 2 
Bartig m. 3 
Wipczorek m. 4 
Milchert m. 5 
Płociński m. 6 
Geisler m. 7 
Szwengler m. 8 
Krajewski m. 9 
Tabaczyński m. 10 
Giers m. t 1 
Starszak m. 12 
Gnadt m. 13 
Jpschke m. 14 
7-8 - i\'iezabudowane 
Koszary 
(17) Meisner wł. d. n. m. 
NOwacki m. 1 

Iazalon m. 2 
Uatkiewicz m. 3 
Kozłowski m. .\ 
Krakowska m. 5 
/ Niezamieszkane m. 6 
" I Hyżorek m. 7 

 ;\iiezabudowane 
I ' 12 (16) Witt wł. d. m. 3 
\ Jeszke m. t 
Kiphara m. 2 


Sokola - Stara Szkolna 


t3 Nie istnieje 
14 (15a) Brodziński wl.d.n.m. 
Gutowski m. 1 
Plotnicki m. 2 
Kantor m. 3 
Gajdccka m. 4 
Miaszkiewicz m. 5 
Bess m. 6 
Kurnikowski m. 7 
15 Nie istnieje 
16 (15) Brodziński wl.d.n.m. 
Wojciński m. 1 
Walotka m. 2 
Orlowski m. 3 
Jurczyk m. 4 
Wiśniewski m. 5 
Kozioł m. 6 
Probul m. 7 
t7-19 - Niezabudowane 
20 (12) Kowalski wł. d. 
21 Nie istniPje 
22 Szczepaniak "I. d. 
m.6 
I\larczyńsk m. I 
Chylewski m. 2 
Pszczoliński m. 3 
Napipralski m. 4 
Za wiółkowski m. 5 
Nowicki m. 7 
Rassek m. 8 
. Pohl m. 9 
22a (Ha) Tow. Mieszk. wł. d. 
Bossardt m. 1 
Milewski m. 2 
Badziński m. 3 
Nowak m. 4 
Rohde m. 5 
Sliwiński m. 6 
Kunowski m. 8 
Nawrocki m. 9 
Górecki m. 10 
'Wasilewski m. 1 t 
Więckowski m. 12 
Szymański m. 13 
Stoiński m. 14 
Garbulski m. 12 
22b (l1b) Tow. Mieszk. wl. d. 
Reszkowski m. I 
Simon m. 2 
Gierszewskim.3 
Rocławski m. 4 
Janiak m. 5 
Piaskowski m. 6 
Garbulski m. 7 
Issel m. 8 
Hammling m. 9 
Grubczyński m. 10 
Giziński m. 11 
Kolet m. 12 
Erim m. 13 
Pawłowski m. 14 
WawrzYniak m. 15 
Kwasi
roch m. t6 
Trawinski m. t 7 
Jabcz)'ński m. t8 
23 Nie istnieje 
24 (10) Szczepaniak wl. d. 
n. m. 
Socha m. 1 . 
Trawiński m. 2 
Reiwer m. 3 
Nowak m. " 
Bindek m. 5 
Manerowski m. 6 
Jarecka m. 7 
Szuderska m. 8 
Domański m. 9 
25 Nie istnieje 
26 (9) Lato wl. d. m. .\ 
Królczak m. 1 
Donarski m. 2 
Helbig m. 3 
Dolny m. 5 
Buczkowski m. 6 
Majewski m. 7 
Glaza m. 8 
JędrzPjewski m. 9 
Sciesińska m. 10 
27 Nie istnieje 
28 (7) Ebertowski wl.d.n.m. 
Wlodarska m. 1 
Rygielski m. 2 


BechUo!f m. 3 
Lugiert m. 4 

1ils m. ;) 
Olszewska m. 6 
Zaremba m. 7 
Rzepka m. 8 
Schliwski m. 9 
smoliński m. 10 
Polasik m. 11 
Dudziński m. t2 
Mikolajczyk m. 13 
Kuklińska m. 14 
Grabiński m. 15 
Korecki m. t6 
Litewka m. 17 
Bancer m. 18 
Stachowiak m. 19 
29 l\'ie istnieje 
30 (6c) Kasprov.icz wl. d. 
m.4 
Łukowski m. 1 
Felski m. 2 
Pęczkowski m. 3 
Kasprowicz m. 4 
Bosak m. 5 
Koperski m. 6 

owacki m. 7 
Gierszewski m. 8 
Wollert m. Ił 
Lewicki m. 10 
Durajewski m. 11 
Linden m. 12 
31 Nie istnieje 
32 (6b) Yaeschke wl.d.m.I-2 
Skrzypczyński m. 3 
Lewicki JT\. .\ 
Jutrowski m. 5 
Wierzbowski m. 6 


Spadzista. 
:'\iezabudowana. 


Spokojna. 
1-8(1-2) Niezabudowane 
9 - Smoczyk wl.d. n. m. 
Vettpr 
10 Niezabudowane 
11 (3) Schmidt wl. d. m.l 
Gniewkowski Br.m.2 
Gnie" kowski J. m. 3 
12 Niezabudowane 
13 (4) Tritz wl. d. 
14 Niezabudowane 
15 (5) Czarnolewski wł. d. 
m.l 
Szulc m. 3 
16 Niezabudowane 
17 (6) Skibicka wl. d. 
18 Niezabudowane 
19 (7) Szatlach wl. d. 
Korbiński 
20 (11) Majewski wł. d. n. m. 
Kierzenkowski m. 1 
Piszczek m. 2 
21 (8) l{rajczewska wl. d. 
22 I'\iezabudowane 
23 (9) I\lill wl. d. 
24 - Niezabudowane 
25 (10) Wiśniewski wł.d.m.l 
Nosek m. 2 
Pomarzyński m. 3 
Małkowski m. 4 


Sporna. 
;'IIiezabudowana. 


Sportowa. 
t Niezabudowane 
2 (8) I\lag. m. BydS. wl. d 
" cdel 
3 (2) Lafert wl. d. 
4-6 - Niezabudowane 
7 (4) Sta
czewski wł. d. 
m. 
 
Jeszke m. 1 
Macińska m. 3 
8 Niezabudowane 


79 


9 (5) Jabczyński wl.d.m. f 
Wielewicki m. 2 
tO - Niezabudowane 
11 (6) Góralewski wl. d.m.2 
Kryska m. 2 


Stara Szkolna. 
1 (17) Adamowicz wł.d .m.i 
Koszucka m. 2 
Filarecki m. 3 
Dobrowolski m. 4 
Romel m. 5 
Zarębska m. 6 
Kohlmeyer m. 7 
:'\Iiemczyk m. 8 
2 (1) Radecka wl. d. m. 5 
Kadow m. t 
Lewandowski m. 2 
Nieruszewicz m. 3 
Sopoliński m. 4 
Matuszewska m. I) 
Wesolowski m. 7 
3 l'iezabudowane 
" (1a) Baldermann wl. d. 
m. I 
Szymański m. 2 
Szydłowski m. 3 
Kłoniecki m. 4 
5 (16) Kamiński wl. d.n. Ul. 
Szwankowski J. m.i 
Łukowski m. 2 
Szwankowski F.m. 3 
Józwiakowska m. .\ 
6 (2) Giezek wl. d. m. 1 
Witkowski m. 2 
Leda m. 3 
Budny m. 4 
Górecki m. ;) 
Kaczmarek m. 6 
Kowalski 
Cichocz m. 7 
7 (15) Senger wł. d. n. m. 
Parch liniak m. 1 
1'.laternowski m. 2 
Siedliński m. 3 
Łepakowska m. .\ 
Owczarzak m. 6 
Brandt m. 7 
Ciepluch m. 8 
lttaternowski m. 9 
Pufund m. iO 
Piotrowski m. 11 
Kubiński m. II 
8 (3) Kuklińskiwl.d.n.m. 
Tomaszewski m. 1 
Kukliński R. m. 2 
Wieczorek m. 3 
Alichniewicz m. .\ 
Sapeta m. 5 
Dąbrowski m. 6 
Gierszewski m. 7 
Lochiński m. 8 
Dymalski m. 9 
Januszewski m. 10 
Janaszek m. 11 
Bury m. 12 
Lipiński m. 13 
Matuszewski m. 14 
Buzalski m. 15 
:l:akowicz m. 16 
Krokowski m. 17 
9 (13) Ptok wl. d. n, m. 
Łassa m. 1 
Nawrocki m. 2 
Paterka m. 3 
Sobacki m. ł 
Sliwiński m. 5 
Stefaniak m. 6 
cybulski m. 7 
Kosakowski m. 8 
,(,heil m. 9 
Lanowski m. 10 
Biskupski m. 11 
10 (.\) !\Iag.m. Bydg.(ochr.) 
Jankowska przeł. 
Drzewiecka siostra 
Kalasz siostra 
Kuciak siostra 
l t (12) Pulo wl. d. m. I 
Bociek m. 2
		

/adresy_193300170_0001.djvu

			80 


Stara Szkolna - Stef. Czarnieckiego 


Szulc m. 3 Gerson m. -' Halasiak m. 4 KrasiIiski m. 7 
Lanowski m. ł Piechowski m. 5 Felski m. 5 Kwiatkowski 
Stelmaszyk m. 5 Libermann m. 6-7 Kres m. 6 Dorszewski m. 10 
Nowicki m. 6 Miiller m. 8 8-tO - Ogród miejski 25 (14) Malina wł. d. m. 4 
Toppma yer m. 7 Kowalska m. 9 Czarlińska m. 2 
Zawacki m. 8 6 (H) Bank Ludowy wł. d. Stawowa. Lcnckowski m. 3 
Burchara m. 9 Wiśniewski m. i 26 (30) Szczypiorski wł. d. 
Jargon m. 1Q Szczudłowski m. 2 I - Bakerak wł. d. m. i 
Sikora m. H Swiatkowski m. 4. Grabiński GilI m. 2 
Chojnacki m. 12 7 (18) Goetz wł. d. 2-3 (1-3) Niezabudowane Klotz m. 3 
.'udek ffi. 13 8 (10) Aronsohn wł. d. 4 (40) Florczyk wł. d. m. -' Głowski m. 4 
12 (5) !'iiezabudowane Głazer m. 2 Kaspruś m. 1 Kilanowski m. 5 
13 (U) Steinborn wl.d. n. m. Krzepicki m. 3 Bartnic ka. m. 2 Kozlowski m. 6 
Ciszmowski m. 1 9 (i9) Mag.m.Bydg.wł.d. Laga m. 5 Jasiński m. 7 
Kowalski m. 2 to (9) id. Nied:fwiedzia 2 Lorkowski m. 6 Florkowski m. 9 
Lewandowski m. 3 11 (20) Mag. m. Bydg. wl.d. 5 Niezabudowane 27 (15) Bochański wł.d.m.i 
Majka m. 4 Ziółkowski m. 2 6 Dembiński wł. d. Kossowski m. 2 
Bednarz m. 5 Busch m. 3 Dembiński m. 1 Redmann m. 3 
Kukliński m. 6 Sokolowska m. 4 7 (4) Kilichowski wl. d. Kuźniacki m. 4 
Bilski m. 7 i2 (8) id. Batorego 1 m.1 Fertykowski m. 5 
Frysnl m. 8 i3 (2t) Mag. m. Bydg. wl. d. Borowski m. 2 Siudzińska m. 6 
Sciesi ski m. 9 Knyciński m. 2 Olejnik m. 3 Skiera m. 7 
Bakowski m. 10 Janowska m. 3 8 (39) Neumann wł. d.m.1 28 (29) pakula wł. d. m. 1 
Wojewódzki m. ił Jankowska m. 4 Neumann Rysz. m.2 Witkowska m. 2 
Margoński m. 12 14 (7) Bromberg wł. d. n.m. Sitnik m. 3 Roszak m. 3 
Kowalska m. 13 Izbicki m. 4 9 (5) Burczyk wł. d. Przeniczkowski m. 4 
Bak m. 14 Jedraszczyk m. 5 tO (38) Szynka wł. d. m. t Zawadowski m. 5 
U (6) Niczabu dowane 15 (22) Mag. m. Bydg. Uatki) 11 (6) Parzysz wł. d. m. t Kaczyński m. 6 
Hi (10) Dobslaff wł. d. m. 2 16 (5-6) Schmidt wl. d. m. 4 Ziemke m. 3 Orlowski m. 7 
Dobslaff K. m. 1 Bromberg m. 3 1
 (37) Sadtka wł. d. m. i Spychalski m. 8 
Lisowski m. 3 t7 (23- 25 i Matecki wł. d. m. 3 Ciesiplski m. 2 Bednarczyk m. 9 
Felski m. 4, ołądkiewicz m. 2 Kowalski m. 3 Turz m. 11 
Hanisch m. 5 i8 (4) Bednarz wl. d. Lochowicz m. 4 Dobrzyński m. 13 
Kujawa m. 6 Domke m. i Kryspin m. 5 
9 (16) Rauser wł. d. 
Zoller m. 7 Klimek m. 2 Andrzejewski m. 6 30 (28) Pakuła wł. d. 
Głowicki m. 8 Hrynkiewicz m. 3 13 (7) Niezabudowane Szulc m. i 
Mogdan m. 9 Ćwiklak m. 4 14 (36) Detłlaff wł. d. m. i Frelichowski m. 2 
Krugiełka m. 10 Petrych m. 5 Staśkowiak m. 2 BeJter m. 3 
Bernaś m. ił 19 (26) F-ma "Polon'
 wł.d. Pogorzelski m. 3 Kłobuchowska m. ,. 
Piekarski m. 12 20 (3) Siuchniński I Sto- 15 (9) Niezabudowane Fliciński m. 5 
Szews m. i3 biecki wł. d. 16 (35) Luczak wł. d. n. m. Nizielski m. 6 
16 (7) Dobslaff wl. d. n. m. Siuchniński m. i Schwanke m. 1 Walczak m. 7 
Chrzanowski Stobiecki m. 2 Błaszewski m. 3 Głowczewski m. 8 
17 (9) Dobslaff wł. d. n. m. 21 (27) Linde wł. d. m. 3 i7 (iO) Krzyżaniak wł. d. Frank m. 9 
Niezamieszkane m. 1 ł,apa m. i m. 1 Śliwa m. iO 
Andrzej ewski m. 2 Wende m. 2 Bajda m. ! 31 Niezabudowane 
Bruski m. 3 ćwi m. 4 18 (34) Kwiatkowski wł. d. 32 (27) Szpojda wł. d. m. i 
Wróblewski m. -' 22 (2) Koczorowski wł. d. m. i Kowalski m. 2 
Muszvński m. 5' n. m. Lewandowski m. 2 33 (19) Uniatowska wł. d. 
Kruczkowski m. 6 Dzimer m. ł Rojek m. 3 34 (26) Clausen wł. d. n. m. 
Górny m. 7 Sibilski m.} .. Kużniacki m. -' Redmann m. 1 
Trzcieliński m. 8 
3 (28) F-ma "Dak dZIerz. Staszak m. 5 Roczek m. 2 
Mielcarek m. 9 
lilder m. 2 Kobuś m. 6 Roszak m. 3 
Dorszewski m. iO Kastner m. 3 19 (11) Drabik wł. d. m. 1 Komischke m. 4 
Plichcińska m. 11 Kantorczyk m. -' Audryk m. 2 Malewicz m. 5 
Fac m. t2 2-' (t) Mag. m. Bydg..wł. d. Nowicki m. -' \Vesołek m. 6 
18 Niezabudowane (Bibljoteka Miejska) poniko\'l5ki m. 5 Pietrzykowski m. 7 
i9 (8) Kozioł wł. d. m. 1 25 (29) Stobiecki wł. d. Kubisz m. 6 Swiniarski m. 8 
Kawczvf1ski m. 2 
6 - l'\ie istnieje Zawierowski m. 7 35 (20) Thieme wł. d. m. 
 
Szamocki m. 3 27 (30) Stobiecki wł. d. Kocieniewski m. 8 Borucki m. 1 
Szytorszewski m. 4, id.T.Magdzińskiego 1 20 (33) 1'r1ir.halska wł. d. m.i 36 (25) Banicki wł. d. m. 1 
Kaliszewski m. 5 Wronkowski m. 2 Katmierski m. 2 
Gumowski m. 6 Budziewicz m. 3 37 - Niezabudowane 
Kiprowski m. 7 Staszica. PowQzowski m. 4 38 (24) Haremza wł. d. 
DryIl m. 8 21 (i2) Dalkowscy spadk. Roszczynała m. 1 
Pa wlak m. 9 (2) Janiccy wł. d. n. m. Dalkowska m. i Kołodziejski m. 2 
Szynkiewicz Sztuba m. 8 Kempiński m. 2 39 Niezabudowane 
Schmidt m. 9 Osik m. 3 40 Pająk wł. d. 
Starogardzka. 2 Niezabudowane Sobis m. 4 4t Niezabudowane 
3 (3) Tow. Miesz. wł. d. Srorzyński 42 Staszak wł. d. 
Niezabudowana D.vdzik m. 1 22 (32) Rutkowska w. d. m.1 (23) Gmina Ewangelicka 
Walkowiak m. 
 Fabich m. 2 (cmentarz) 
Stary Rynek im. Oppitz m. 3 Adamowski m. 3 Neige 
Cv
ński m. 4 Włodarczyk m. 4 
Marsz. J. Piłsudskiego. vJo ki m. 5 KaźmierczakPel.m.5 
Chmielewski m. 6 Kaźmierczak St. m.6 Stel. Czarnieckiego. 
1 (i4) Rybicki wł. d. m. i Pietrzak m. 7 Spic m. 7 
Dr. Rheindorf m. 4 4. (8/H) :\Iag. m. Bydg. wł.d, 23 (13) Kraiński wł. d. m. 1 1 (t) Kamińskiwł.d.m.i 
2 (13) Magistr. m. Bydg. (Gimn. żeńsk.) Ciesielski m. 2 Juhnke m. 2 
Muzeum Miejskie Szulc Sroczyński m. 3 BerV m. 3 
3 (t5) Bamas wł. d. n. m. 5 (4) Tow. Mieszk. wł. d. Przyjemski m. 4 Reimysz m. 4 
Dr. Siemiątkowski Kowalski m. i Kryszak m. 5 Hadrych m. 5 
m.1 Dąbrowski m. 2 Kłob'lchowski m. 6 $wietlik m. 6 
Harwoziński m. 2 Domiński m. 3 Burzyńska m. 7 
 (12) l.ubka wl. d. m. 2 
Paszkiet m. 3 Skrzypiński m. 4. 
4 (3t) Nowicki wł. d. Szrzepaniak m. 1 
Hildersheim m. 4 Jeszke m. 5 . Chrustowski m. 1 Szendel Konst. m. 3 
SegaU m. 5 Bejgerowski m. 6 Janowiak m. 2 Kwiatkowski m. 4, 
Gbiorczyk m. 7 6 Niezabudowane Lowiński m. 2a Szendel Kat. m. 5 
Zalcman 7 (5) Tow. Mieszk. wł. d. Rymarkiewicz m. 3 Roszak m. 6 
4 (12) KO
CI	
			

/adresy_193300171_0001.djvu

			Stef.. Czarnieckiego - Strzelecka 


81 


Doruiilski m. 10 11 (6) Królikowska wł. d. Damrath m. 4 13 Rabska wł. d. 
Zawadzka m. 11 m.7 Dratkowski m. 5 14 Niezabudowane 
3 (2) Brande wł. d. n. m. Stawowski m. 1 14 Niezabudowane 15 (29a)Ewertowski wł. d. 
Grochowski m. 2 Sass rn. 2 15 (7a) Purzyn wł. d. n. m. m. i 
Regulski m. 3 Otto m. 3 Wierzchucki m. 1 Suwalski m. 2 
4 (ił) Ni£'lepiec wł. d.n. m. Lazarski m. /I. Balewski m. 2 Fabiszak m. 3 
Siu da m. t Brandenburger m. 5 Pietrasiński m. 3 16-17 - Niezabudowane 
Wierzbiński m. 2 Szulczewski m. 6 Ostler Mik. m. Ij. 18 (5t) Kura wł. d. m. 1 
:\Ioczyński m. 3 Mosiewicz m. 8 Wojewódzki m. 5 Karwat m. 2 
Wypijewska m. Ij. Gackowski m. 9 Drzycimski m. 6 Kie-rzek m. 3 
1.llchowski m. 5 Wardziński m. 10 Kaczmarek m. 7 Rakowski In. 4 
Schulz m. 6 Nowicki m. 11 Baul m. 8 KOpczyński m. 5 
Górski m. 7 t2 (7) Kriese wł. d. n. m. Łukaszewski m. 9 Halas m. 6 
Finc m. 8 Kiliński m. 1 Kurzawa m. 10 Wysocki m. 7 
.\damczyk m. 9 Jankowski m. 2 Ostlar Br. m. 11 Gollnik m. 8 
}Ioraczewski m. 10 Zagórski m. 3 Głodek m. 13 Dąbrowski m. 9 
Poraziński m. t 1 Grzechowiak m. 4 t6 (40) Ziegler wł. d. m. pwtrowski m. 10 
5 (3) Deja wł. d. n. m. Puchów m. 5 Walczak m. 2 19 lXiezablldowane 
Kowalska m. t :l:uchowski m. 6 Siuda m. 3 20 (52) Grath wł. d. m.t 
Jakubiak m. 2 Arendt m. 7 Nowakowski m. 4 Karwat m. 2 
Heth m. 3 Trepczyński m. 8 Sawiński m. 5 Murawski m. 3 
PreUSB m. 4 Blaszczyk m. 9 Bagrowski m. 6 21 Niezabudowane 
\-Vrz;eszcz m. 5 W
ik m. 11 t7 Niezabudowanf" 22 (53) Zglenicki wł. d. n. m. 
Grz;ybek m. 6 Ba iński m. 12 t8 (39) Tobolski wł. d. n. m. Banaszkiewicz 
Flisiak m. 7 Przybolewski m. 13 I\Ireła m. i 23 Niljzabudowane 
Sch]icht m. 8 Kujawska m. 1/1. Bielawski In. 2 24 (54) Kitowska wł.d.m. 1 
Szewczyński m. 9 Kriese Ad. In. i5 19-20 - Niezabudowane GoraJewski m. ! 
Malak m. to Malak m. 16 2i (t3) Wilczarska wł. d. Barclkowski In. 3 
Jeliński m. 11 13 (6b) Ormiński wł. d. n. m. m.2 Brakowski m. 4 
Hiliński m. 12 Sobczak m. 1 Bzdawski m. i Kruś m. 5 
Rosiński m. t3 Żołtowski m. 2 22 Niezabudowane Krzeszewski m. 6 
Gierszak m. 14 Róźniak m. Ij. 23 (t4) Alten.burg wł. d. 25 Niezabudowane 
6 (iI) Dobowska wł. d.n.m. Bendzmerowski m. 5 n. m. 26 (55) Kozlowski wł. d. 
Jakubowski m. 1 Schweng m. 6 Jasieniecki m. t n. m. 
l{rążełewski m. 2 Ju.k m. 7 Nowakowska m. 2 Napierała m. 1 
.'pske m. 3 Kloss m. 8 Cichańska m. 3 Makowski m. 2 
J\:ott m. 4 Zielińska m. 9 Paprzycki m. /I. 27 (6) Smeja wł. d. m. t 
Boruch m. 5 Przybyłka m. 10 Dombro.vski m. 5 Morozów m. 2 
Białecki m. 6 Dudek m. 1 i Urbańska m. 6 Afelt m. 3 
,Jeleński m. 7 Grabarek m. t2 Rucińska m. 7 28 (56) Bleja wł. d. 
J{luska m. 8 Repka In. tł Saganowska m. 8 29 (5) ł.uczkowska wł. d. 
Stremlau m. 9 24 Niezabudowane n. m. 
Antczak J. m. 10 Stepowa. 25 (t 5) Masiak wł. d. m. 8 Lenski m. 2 
Antczak St. m. ił Saganowski m. t Niezamieszkane m. S 
Stasiński m. i2 1-2 - Niezabudowane Radtke Ad. m. ! 30 (57) Przybylska wł. d. . 
Kubiak m. 13 3 (3) Krośnicka wł. d. m.t Cerak m. 3 m. i 
7 (4) Domke wł. d. m. 1 Tomczyk m. 2 Kieczkowski m. 4 Gucza m. 2 
Domke Ew. m. 2 Lewandowski m. 3 Radtke Joan. m. 5 Nuta m. 3 
Steillke m. 3 .Jabłoński m. '" Sobiechowski m. 6 3t (4) Lubarska wł. d. m. ł 
8 (9) :\Iazurowski wł. d. Stawicki m. 5 Daniszewski m. 7 Górtowski m. 1 
n. m. Skibiński m. 6 Niezamieszkane m.2 
Afelski m. 1 4 (/1.7) Galarda wł. d. m. 1 Stroma. Woźnicka In. 5 
Wika m. 2 Ogrodowski m. 2 32 (58) Sławińska wł. d. 
Wojtalewicz m. 3 Gómikiewicz m. 3 i (1) Dembek wł. d. m. 1 33 (3) D=tbrowski wł. d. 
Mikolajczak m. 4. 5 (/I.) Homt wł. d. n. m. Kinder m. 2 (id. Ks. Skorupki 60) , 
Mrowczyński m. 5 Jezewski m. 1 Teske m. 3 34 (59) Kuźnicka wł. d. 
Filipiak m. 6 Świątkowski rn. 2 Piasecki m. /I. n. m. 
Kotyńska m. 7 Cieślewicz m. 3 Błaszkiewicz m. 5 Kosz m. 1 
Kowalkowski m. 8 Polasik m. 4. Stachowicz m. 6 Drewkowski m. ! 

łatyszkiewicz m. 9 Kwaśniewski m. 5 2 (28) Paraskowicz wl. d. !\focny m. 3-4 
Kamiński m. 10 Dworak m. 6 n. m. MichaL
ki m. 5 
Hoffmann m. 11 Klomfas m. 7 3 (2) Jurkiewiczwł.d.n.m. Wichert m. 6 
Keił m. 12 6-8- Niezabudowane K
tny m. 1 KOzłowski m. 7 
9 (5) Czeszewscy wł. d. 9 (6) P. K. P. Odc. Drog. Wlchłacz m. 2 Wyżgowski m. 8 
n. m. wł. d. Iwicki m. 3 Lauk:s m. 9 
Krause m. 1 Gwiazdowski m. { Cychnerski rn. 4 Cie8ielska m. 10 
Schreiber m, 2 Twardowski m. 2 Woźniak m. 5 Ku\!i m. it 
posadzy m. 3 10 (
) Rutkowska wł. d. Hoffmann m. 6 35 (2) Noga m. 12 
Tutlewski m. 4 m.2 4 (29) Paraskowicz wł. d. Niezabudowane 
Redmann m. 5 Porecki m. i ffi.3 36 (60) Kubis wł. d. m. t 
Kudliński m. 6 Stange m. 3 Pankowski m. 1 Nowak m. 2 
Słoma m. 7 Kierna m. 4 Fabiszak Kłosiński m. 3- 
Kriiger m. 8 Berdik m. 5 5 Niezabudowane Dziurla m. 4 
Koźlińka m. 9 Kumm m. 6 6 (36) Dziatkiewicz wł. d. b.n. Andrzejewska wł. d. 
Falszewski m. 10 Jankowska m. 7 n. m. (cegielnia) b.n. Wessely wł. d. 
tO (8) Grządkowski wł. d. ił (6a) P. K. P. Ode. Drog. 7 Niezabudowane 
m.1 wł. d. 8 (32) Dziatkiewicz wł. d. 
Jańczak m. 2 Wróblewski n. m. Strzelecka. 
Lewandowska m. 3 12 (42) Zajączkowski wl. d. Dończyk 
1\Iurawski m. 4 m.5 9 (22) Dziatklewicz wł. d. 1-3 - Niezabudowane 
Ksobiech m. 5 Świerczyński m. i 10 - Niezahudowane 4. (2) Wentzel wł. d. n. m. 
Wyrzykowska m. 6 :l:akowski St. rn. 2 103 - Królikowski wł. d. Malinowski m. i 
I\:wiatkowski m. 6a Drost m. 3 m./I. Sło\\iński m. 2 

owakowski m. 8 Stelmach m. 4 Pułkowski m. t Ogórek m. 3 
Dziubkowski m. 9 Kierna m. 6 Oszczak m. 2 Gralewski m. 4 
Czternasty m. 10 :l:akowski Wł. m. 7 Małek m. 3 Pezalska m. 5 
Klesiński m. ił l'rIaćkowski m. 8 H .(2ł) 'Jaror ki wł. d. m. 2 Łulrowski m. 6 
S\"lwester m. 12 13 (7) Danielczyk wł. d. Domogalski m. t Drewkowska m. 8 
Stanpk m. i3 n. m. Olszewski m. 3 Głogowski m. 9 
Przybył m. 14 G0g-0liński m. 1 12 ARdrzejewski wł. d. Nadolny m. 10 
Wrzeszcz m. {'5 RaJczyk m. 2 m.1 Tomała m. t i 
1,£'ilJ m. iO Hegenbarth m. 3 Słupikowski m. 3 Stachowicz m. 12 
6
		

/adresy_193300172_0001.djvu

			82 


Strzelecka - Szczecińska 


5 (93) Konkel wł. d. m. 3 
Sadka WI. m. t 
Sadka A. m. 2 
6 (3) Wentzel wł. d. n. m. 
Gallus m. 1 
Piórkowska m. 2 
Rajewski m. 3 
KOpeć m. /I. 
7 Niezabudowane 
B (4) Dolewska wl. d. m. 1 
Walburg m. 2 
Ziółkowski m. 3 
Janowicz m. 4 
9-10 - Niezabudowane 
ił (91) Sitarek wł. d. m. 1 
Sitarek St. m. 2 
Szwajkowski m. 3 
Klofta m. 4. 
U! (6) Gralewski wł. d. 
Mieszczak 
Orłowski 
:t3.U. - Niezabudowane 
:t5 (89) Smektała wł. d. 
:t6 (7) Niezabudowane 
:t 7 (88) N owak wl. d. m. :t 
Kozłowski m. 2 
NOwak M. m. 3 
Nonn m. 4 
18 (8) Boroń wł. d. D. m. 
Piekarski m. 1 
Schoefer m. 2 
19.2t - Niezabudowane 
2! (9) Klebs wl. d. m. 2 
Ott m. t 
23 (84) Zawadzki wł. d. m.1 
Burdajewicz m. 3 
Wiśniewski m. /j. 
2/j. (10/t 1) Małek wł. d. m. 9-11 
Szymański m. 1 
Małek Jan m. 2 
Niezamieszkane m. 3 
Rajka m. 4 
Tomkowiak m. 5 
Janowicz m. 6 
Rydwelski m. 7 
Kossak m. 8 
Wyczyński m. 12 
Słowiński m. 13 
Wiśniewska m. 14 
Synakiewicz m. 15 
Adamczyk JuJj.m.16 
Marcinek m. 17 
wojtynowski m. 18 
Adamczyk A. m. 19 
Sass m. 20 
25 (83) Nuncek wł. d. m. /j. 
Bocianowski m. 1 
Lolyca m. 2 
Zele'k m. 3 
26 (12) Jędraszczyk wł. d. 

7 (82) Schmidt wł. d. m. t 
Szumiński m. 2 
Gross m. 3 
Siudziński m, Ij. 
Taranczewski m. 5 
27a - Piotrowski wł. d. 
28 (13) Hass właśc. d. m. 2 
Sampławski m. 1 
Knospe m. 4. 
29 (80) Wypniewska wł. d. 
30-32 - Niezabudowane 
33 (78) Zielińska wł. d. 
3/1.-35 - Niezabudowane 
36 (15) 2;aków wl. d. m. 2 
Szaffarczyk m. 1 
37-39 - Niezabudowane 
40 (19) Popiołek wł. d. m. 1 
Jeliński m. 2 
Ruszkowski m. 3 
Kalinowski m. fi 
40& Waldowski wł. d. 
4i Pinczewski wł.d.m. t 
Słomiński m. ! 
ł2 Mucha wł. d. 
4.3 (7/j.) Komorowski wł. d. 
m.2 
Piechowska m. 1 
'" - NiezabudoW3ne 
U - Kowalska i Ska wł. 
d. (oficyna) 
ł5 (75) Zawistowski wł. d. 
.6 (21) Malewicz wł. d. 
.1 


/1.7 Niezabudowane 
48 (22) Walczak wl. d. 
/j.9 (66) Kirsztein wl. d. m. 1 
Chojnacki m. 2 
Niembudowane 
Stefanowski wł. d. 
Leszycki wł. d. n. m. 
Kaźmierczak m. 1 
KOłodziej m. 2 
Rasprowiak m. 3 
53 Niezabudowane 
5/1. (25) Stasierowski wł. d. 
55-58 - Niezabudowane 
59 (61) Wiśniewska wł. d. 
m.4 
Gajewski m. 1 
Przybylski m. 2 
Zołątkiewicz m. 3 
60 Niezabudowane 
61 (60) Schwarz wł. d. n. m. 
Michalski m. 1 
Szym1ik m. 2 
62-64. - Niezabudowane 
65 (58) Małek wł. d. 
66 - Niezabudowane 
67 (57) RetzIaf i Lewan 
dowski wł. d. 
Bajor m. 2 
Retzlaff m. 3 
Lewandowski m. /I. 
Matuszak m. 5 
68 Niezabudowane 
69 (56) Lisowska wł. d. 
70 Niezabudowane 
71 (55) Andreas wł. d. m. 1-2 
Król m, 3 
Duchowski m. /j. 
72 Niezabudowane 
73 (53) Bergerowa wl. d. 
74 
i
budowane 
75 Pietrzykowska wł.d. 
m.1 
Musolf m. 2 
- Niezabudowane 
(52) KozłQwski wł. d. 
Jabłoński 
Niezabudowane 
Papke wł. d. m. 1 
Szufrajda m. 2 
Niezabudowane 
Hass wł. d. 


50 
51 (65) 
52 (2/j.) 


76 
77 
78 
79 (51b) 
80 
81 (51a) 


Suczyńska. 
1 Niezabudowane 
2 (I) Ltidtke \\ł. d. 


Szajnocby. 
1-/1. - Niezabudowane 
5 (1) Marcinkowska wł. d. 
6 (9) Ermanowicz wł. d. 
m.3 
LUdtke m. 1 
Krzeszewski m. 2 
Trudnowski m. /I. 
7 (2) Kisiel wł. d. m. 1 
Komecki m. 2 
8-12 - Niezabudowane 
13 (3) Decowska wł. d. 
14 (8) Myślicki wł. d. 
15-17 - Nieza,QudOwane 
18 (7) Czerwińska wł. d. 
n. m. 
Pewiński m. 1 
Sitarek m. 2 
Stempnik m. 3 
19 (/j.) Sobczak wł. d. 
20 Niezabudowane 
21 (5) Jakubowski dztl!r:t. 
22 Niezabudowane 
23 (6) Szymczak wł. d. 
n. m. 
Kiszka 


Szamarzewskiego. 
1 Niezabudowane 
2 (27) Tomaszewska wł. d. 
Kotecka 
3 Niezabudowane 


/j.-5 - Niezabudowane 
6 (1) Lentz wł. d. m. 1 
Kaźmiarczak m. ! 
7-11 - Niezabudowane 
12 (2) Poppa wl. d. 
t3 - Niezabudowane 
14 (3) Ledzińska dziad. 
t5 (6) Ziemlewicz wl. d. 
t6 (/I.) Rutkowska wł. d. 
t 7 (7) Guzik wł. d. 
t8 (5) Tomczak wł. d. 
19-22 - Niezabudowane 
23 (8) Koszyńscy wł. d. 
n. m. 
Kamiński 
24 Niezabudowane 
25 (9) Drzycimska wł. d. 
Nawrot 
26-28 - Niezabudowane 
29 (łO) Hiibschmann wł. d. 
n. m. 
Figurski 
30-/j.2 - Niezabudowane 
63/4.5 (11/:t2) Kolano wł. d. 
m. t 
Dominowski m. 2 
Niezabud owane 
Niezabudowane 
Drzewiecki wł. d. 
m.t 
BOJ'Uch m. 3 
/j.8 - Niezabudowane 
49 (1/1.) Hirt 
padk. wł. d. 
Werrncke 
50-5t - Niezabu.dowane 
52 (t5) Koszut'ka wł.d. n. m. 
Osińska 
53 - Niezabudowane 
54 (16) Bagniewski wł. d. 


4/1. 
/j.6 
/j.7 (13) 


Szczecińska. 
(1) Gliszczyński wł. d. 
D. m. 
Cymmer m. t 
Ziółkiewicz m. 2 
Biela wski m. 3 
Ruge m. /I. 
Krzyżanowski m. 5 
Pasternacki m. 6 
Wojdyło m. 7 
Weber m. 8 
Witkowski m. 9 
Ciesiński m. 10 
Szpakowski m. ił 
2 (t2) Pruss wł. d. n. m. 
Niezamieszkane m. :t 
Wilczyński m. 2 
Krause m. 3 
Otto m. 4 
3 (2) Jakubowscy wł. d. 
n. m. 
Rohrbeck m. :t 
LewandowskI m. 2 
Bieńkiewicz m. 3 
Kempa m. /j. 
Iwicki m. 5 
Reise m. 6 
Dybowski m. 7 
Cwik m. 9 
Dost m. to 
Rasz m. It 
/j. (H) Borowiecki wł. d. 
m.3 
Zerull m. I 
Osińska m. 2 
Spiewakowski m. 4 
Rutkowski m. 5 
Depka m. 6 
podemski m. 7 
Kozłowski m. 8 
Stołecka m. 9 
Wieczorek m. 10 
5 (3) Sobecka wł. d. m. 1 
Ignasiak m. 3 
Podliński m. /I. 
6 (tO) Kręcki wł. d. n. m. 
Bmski m. 1 
Trojanowicz m. 2 
Komasiń.ska m. 3 
Pazderska m. 4 
WalIo m. 5 


Sroczyński m. 6 

arkwart m. 7 
Salaber In. 8 
Biskupska m. 9 
Malinowski m. 10 
Jarzyńska m. ił 
Michalczyk m. 12 
Wróhlewski m. t3 
JaTYSz m. 1/1. 
Niezamieszk. m. 15 
Purnis m. t6 
Jeleński m. 17 
Goldamer m. 18 
Zydor m. t9 
Wika m. 20 
Bruszyński m. 21 
Adamczyk m. 22 
Dekowski m. 23 
Piasecki m. 2.4 
7 (4) Koseda wł. d. m. t 
Siatkowska m. 2 
Pinkowski m. 3 
Stryszyk m. 5 
Owczarzak m. 6 
Krupa m. 7 
S wieUik m. 8 
Pokorski m. 9 
Mamet m. tO 
Szczecińska m. 11 
Wantach-Rekowski 
m.12 
8 (9) Loga wł. d. (koszary) 
Blok I Felczykowski m. t 
Repka m. 2 
Kaźmierczak m. 3 
Zieliński m. /I. 
Luciński m. 5 
Jabłoński ID. 6 
Kuczyński m. 7 
Popowski m. 8 
Kolbertowicz m. 9 
Nowak m. 10 
Dominik m. :t t 
Szymkowiak m. 12 
Blok II Rehlis m. 13 
Szymański m. U 
Matuszewski m. 15 
Szulczyk m. 16 
Drażon m. 17 
Kal'łoński m. 18 
Wielińska m. 19 
Weber m. 20 
Goliński m. 21 
Osiński m. 22 
g (5) Brzeź wł. d. m. 2 
Kętrzyński m. 1 
Grembocki m. 3 
Giś m. /I. 
Kucharski m. 5 
Andrzejewski m. 6 
Talpa m. 7 
Robakowski m. 8 
Grosskreutz m. 9 
Buczyński m. 10 
Ratajczak m. t 1 
Urban m 12 
Durno m. 13 
Korn m. 1/1. 
Ziółkowski m. 15 
10 Eisenberg wł. d. n. m. 
Gorlewski m. 1 
1 t (6) Sikorski wl.d. m. 2 i 6 
Czerwiński m. 1 
Beliński m. 3 
Murawski m. 4 
Gąsierowski m. 5 
Mikołajewski m. 6 
Stejka m. 7 
\Vojtkowiak m. 8 
I	
			

/adresy_193300173_0001.djvu

			t9 (9) Eisenberg wł. d. 
n. m. 
Wiśniewska m. ł 
Rosiński m. 3 
Dobrzyński m. 4 
Krause m. 5 
Ziółkowski m. 6 
Panków m. 7 
Prelowski m. 8 
Modliński m. 9 
Szwankowski m. 10 
)
atowska m. t t 
Zieliński m. t2 
Wojciechowski m. t3 
Bylińska m. 14, 
Mackowski in. 15 
Glaeser m. t6 
Dymarkowski m. t 7 
20 Niezabudowane 
2t (9a) Eisenberg wł. d. 
n. m. 
Ptaszyński m. t 
Biernasik m. 2 
Stawicki m. 3 
Tykwińska m. 4 
Taranczewski m. 5 
£2 Niezabudowane 
23 (9b) Eisenberg wł. d. 
n. m. 
Szarafińska m, l 
Kowalski m. 2 
Petrykowski m. 3 
Waliszewski m. '" 
WieczOrek m. 5 
Tomaszewski m. 6 
Szatkowska m. 7 
Więckowski m. 8 
Włoch m. 9 
Grządzicka m. tO 
Faltyński m. łł 
Leśniewicz m. t 2 
Grubich m. t3 
Nunweiler m. t4 
Taranczewski m. t5 
Markowski m. 16 
Zieliński m. t 7 
24 Niezabudowaue 
25 (9c) Wiśniewscy dzierz. 
n. m. - 
Switała m. t 
Lejska m. 2 
:\lalicki m. 3 
Kaszubowski m. 4 
Chojnacki m. 5 
Domailski m. 6 
Jailczak m. 7 
Wiśniewska m. 8 
Domachov.ski m. 8a 
Pater m. 9 
Urbaniak m. tO 
Splitt m. łł 
Nowacka m. t2 
Urbański m. t3 
Osiewicz m. t4 
Górny m. t5 
Weiland m. t6 
Rumiński m. t 7 
Kałuzny m. t8 
Stanisławska m. t9 
Zołdowicz m. 20 
Janowski m. 2t 
Kamiński m. 22 
Klimek 
26 Niezabudowane 
27 (9c) Tow. Bud. "Rika" 
(Reich) wł. d. 
Kienitz 


t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
tO 
11 
t2 


Szpichlerna. 
Nie istnieje 
(t) Szpichlerz 
Nie istnieje 
(2) Szpichlerz 
Nie istniej e 
(3) Szpichlerz 
Nie istnieje 
(4) Szpichlerz 
Nie istnieje 
(5) Sz pichłerz 
Nie istniej e 
(6) Szpichlerz 


Szczecińska - Szubińska 


Szublńska. 
b.n. - Cbojnacki wł. d. 
b.D. (26) Budny wł. d. 
t (t) Mag. m. Bydg. 
(Zakł. Ludwiki) 
DUr ID. t 
H el'Zenskron m. 3 
Gauder m. 5 
Btl.ttner ID. 7 
Hoffschen m. 8 
Hoppe m. 9 
Altag m. tO 
B1ittner m. łł 
Schmidt m. t2 
Knopf m..t3 
Greth m. t 5 
Meyer m. 16 
Schmidt m. t 7 
Mative m. t8 
Murach m. t 9 
2 (58) D. O. K. VIII. 
(Kosz. ł 6 p. Uł.) 
Wrzaliński m. łł 
Maciejewski m. t 7 
Walkowiak m. t8 
Jabłoński m. 2t 
W ęclewski m. 21a 
Tarczyński m. 22 
Bobowski m. 24 
Bryza m. 25 
Gmerek m. 26 
Dudziak m. 28 
Hoppe m. 29 
Wilczyński m. 29a 
Swierczyk m. 30 
Stępowski m. 3t 
Suski m. 32 
Darcz m. 44 
Michalski ID. 50 
Gotowicz 
Tonkoszkurowa 
m.5t 
Kmiec 
Więckowski m. 71 
Zielonka 
3 (2) Dziatkiewicz (ceg.) 
id. Stroma 6 
4-8 - Niezabudowane 
9 (5) D7ieszka wł. domu 
m. t 
Ka
mierczak m. 2 
Nowakowski m. 4 
Kwasiński m. 4a 
Staliński m. 5 
Klein m. 6 
tO Niezabudowane 
l t . (6) Herzberg wł. d. n.m. 
Marchlik m. 1 
Pałaszewska m. 2 
Krzymiński J. m. 3 
Krzymiński P. m. 4 
Tomaszewski m. 5 
Spadziński m. 6 
Komasiński m. 7 
Papierowski m. 8 
NOwak m. 9 
Jonas m. tO 
Kother m. 11 
Reuz m. 12 
Wojtynowski m. t3 
Dziekanowski m. 14 
t2 Niezabudowane 
13 (7) Herzberg wł. d. n.m. 
Michałowski m. 1 
Puziak m. 2 
Kaczmarek m. 3 
PresS m. 4 
Pieńczewski m. 5 
Januszewski m. 6 
Kroi 
KOnieczka m. 7 
t4 Niezabudowane 
t5 (8) Herzberg wł. d. m.t 
Wojtynowski m. 2 
Stefaniak m. 3 
Bogusławski m. 4 
Margański m. 5 
Zwierzchlewski m. 6 
WojtynowskiF. m. 7 
Nowicki m. 8 
Herzbel1r W. m. 9 


Herzberg K. m. 10 
Saberniak m. H 
t6 I'\iezabudowane 
t 7 (9) Kowa1czewski wł. d. 
m. t 
Darowny m. 2 
Leszcz}'i1ska m. 3 
Sowiński A. m. 4 
Przeniosło m. 6 
.J{aniecki m. 7 
Krygier m. 8 
Gruszka m. 9 
t8 Niezabudowane 
19 (tO) Ks. Pieślak wł. d. 
n. m. 
Zieliński B. m. t 
Nowak m. 2 
Romanowski m. 3 
Zieliński J. m. 4 
Jezierowski m. 5 
Tuski m. 6 
20 Niezabudowane 
2t (H) Liebenau wł. d. m. 4 
Heymann m. 1 
Heldt m. 2 
Jankowiak m. 3 
WojewOdzki m. 5 
Lewando\\ski m. 6 
Tomaszewski 
KOpOliczyk m. 7 
23 (t2) Liebenau wl. d. n.m. 
Łuczak m. 1 
BuIzych m. 2 
Masełkowska m. 3 
F]orkowski m. 4 
Błaszkowski m. 5 
Galas m 6 
24 Niezabudowane 
25 (t3) Bygier wl. d. n. m. 
Depka m. t 
KopIiner m. i 
Kujanek m. 2 
Gościa k m. 3 
Menchen m. 4 
Lewandowski m. 5 
Gatzke m. 6 
26 Niezabudowane 
27 (14) Koszcząb wł. d. n.m. 
Mateiski m. t 
Proporowicz m. 2 
Afek rn. 3 
Lipcz
'ński m. 4 
Wesołek m. 5 
Markiewicz m. 6 
Skrzepek m. 7 
Szrubkov.ski m. 8 
Nowak m. 9 
Krykwiński m. t O 
Kostkowski rn. łł 
28 Niezabudowane 
29 (t5) Wrok v.ł. d. n. ID. 
KanaTkowski m. t 
Majewski m. 2 
Nowaczyk m. 3 
Rybarczyk m. 4 
Rettig m. 5 
Woźmak m. 6 
Hinb m. 7, 
Delatowski m. 8 
30 Niezabudowane 
31 (t6) Mączkowska wł. d. 
n. m. 
Fojutowski m. t 
Redmer m. 2 
Lipiński m. 3 
Chmielewski m. 4 
Kwiatkowski m. 5 
Jędrzejczak m. 6 
Starczewski m. 7 
Kolodzie)czak m. 8 
Stachowlak m. 9 
Nowakowski m. tO 
Grodzki in. t t 
32 Nit'zabudowane 
33 (t 7) Ziihlke w!. d. m. t 
Abramski m. 2 
Riske m. 3 
Michalski m. 4 
Piątek m. 5 
34 Niezabudowane 
35 (t8) Siernicka wł. d. m. 5 
Górecka m. 1 


8H 


Okoński m, 2 
Wierzbicki m. 3 
}i'6lerzyński m. 4 
36 Niezabudowane 
37 (t9) Lemańczyk wl. d. 
m.5 
Pliszka m. i 
Esmont m. 2 
Dittmer m. 3 
Lipiński m. 4 
38 Niezabudowane 
39 (20) Ciesielski wł. d. m. t 
Lemańczyk m. 3 
Ciesielski M. m. 4 
40 Niezabudowane 
4t (21) Reck spadk. \\1. d. 
\Vąsowicz m. 1 
:Matuszak m. 2 
Jakubowski m. 32 
Reck Art. m. '" 
Stolar!!ki m. 5 
Rach m. 6 
42 Niezabudowane 
43 (22) Gruszka wl. d. n. m. 
Stolowski m. t 
Rybarczyk m. 2 
Gorączka m. 4 
44 Niezabudowane 
45 (23) Wiedeheft wł. d. m.t 
AndrzPjewska m. 2 
Synakiewicz m. 3 
Hiotz m. 4 
46 Niezabudov.ane 
47 (24) Ruciński wl. d. m. t 
Jasiński m. 2 
Boruch m. 3 
Salkowski m. 4 
Suwalski m. 5 
Leśniewski m. 6 
48 Niezabudov.ane 
49 (25a) Kabat w!. d. m. t 
Buchnik ID. 2 
50 Niezabudowane 
5t (25) Wiśniewski[wł. d. m.t 
Zielińska m. 2 
52 - Niezabudo...ane 
53 (25b) Papka wl. d. n. m. 
Lisiecki m. 2 
Pawlicki m. 3 
54-56 - Niezabudowane 
57 (26) Wachholz wł. d. m. t 
Wiedenheft m. 2 
Dick m. 3 
Grzenia wł. d. 
Niezablldowane 
Duczmal wl. d. m. '1 
Le\\andowska . m. 2. 
S7.IDelter m. 3 
Robacki m. 4 
Szulc m. 5 
60 1\'iezabudowane
 
6t (28) Papke wl. d. n. m. 
BuchhoIz m. 1 
Rapicki m. 2 
62 I'\iezabudowane 
63 (29) Wruszcz wl. d. m.'t 
Pawlikowski m.12 . 
Szpojda m. 3 
64-70 - Niezabudowane 
71 Janowicz wł. d. m. t 
Dudziński m. 2 

iezabudowane 
Gm. Ewang.-Lut. 
(cmentarz) 
I'\iezabudowane 
(50) Gm. 
yd. (cment.) 
Wieczorowski m.l.l 
Napolski m. 2 
MiJewicz m. 3 
t04-i06 Niezabudowane' 
t07 (56) Centr. W1"szk. Podl. 
(Lotn.) 
Dziennik 
OŻÓg 
Szajnor 
Lagowska 
Stąpień 
GałJryel 
Jankowiak 
i08 t\'iezabudowane \ 
t()9 (57) 1'.1ag. m. Brdg. tvł. d. 
Rt'dmer 


57a 
58 
59 (27) 


72-100 
tOi (49) 
t02 
103 


6*
		

/adresy_193300174_0001.djvu

			8-1 


Ścieżka - ŚI/iSka 


Ścieżka. 
1 (I) Domke wł. d. m. 3 
Ryszewski m. 1 
l\lasłek m. 2 
Jarocka m. I} 
KampiIiski m. 5 
Ossowski m. 6 
Zająkała m. 7 
Schmidt m. 8 
Tesmcr m. 9 
Pachoiski m. 10 
2 
iezabudowane 
3 (la) P. K. P. Oddz. Drog. 
wł. d. 
Świątek 
<5. (H} Jankowski, dzierż. 
5 (2) Stenzel wł. d. n. m. 
Jutrowski m. 1-2 
Zieliński m. 3 
Barra m. &. 
powalisz m. 5 
Hohl m. 6 
Woźniak m. 7 
Stępień m. 8 
Ja worski m. 9 
Ciemny m. 10 
,futrowska Br. m. 12 
!\1aternowski m. 13 
Burchardt m. i.&. 
Hyszewski m. 15 
Ch murzyńska m. 16 
Wichmann m. 17 
Drzycimski m. 18 
Dulla 
6 i\'iezabudowane 
7 (3a):\' puendorf wł. d. m. t 
Nowak m. 2 
Wojciechowski 
Zająkała m. :I 
8 (12) Lewandowska wł. d. 
n. m. 
Kaczmarek 
9 (3b) Glaesing wł. d. 
to - Niezabudowane 
H (4) Zakrzewski wł.d.m.1 
popowski m. 2 
Kwiatkowski m. 3 
t2-14 - Niezabudowann 
t5 (5) Szymczak wł. d.m.3 
Niezamieszkane m. 1 
Katmierczak m. 2 
Janek 
Zajączkowski m. .&. 
Łusiewicz m. 6 
t6.t8 - Niezabudowane 
t9. (6) Wutkowscy wł. d. 
m. t 
Rogozió.ski m. 2 
Niezamieszkane m. 3 
Stranz m. .&. 
20 Niezabudowane 
21 (6a) Piłat wł. d. m. t 
Ryhicki m. 2 
Malak m. 3 
Kozioł 
Błaszkowski m. .&. 
22 Niezabudowane 
23 (7) MOdrakowic wI. d. 
m. t 
Niezamieszkane m. 2 
Glapa m. 3 
Lewiński m. .&. 
Pauka m. 5 
2<5. !'liezabudowane 
25: (7a) Paczosa wł. d. m. 
Lauch m. 2 
Tórz m. 3 
26 Niezabudowane 
27 (8) Andrzejewska wI. d. 
n. m. 
Jaskółski m. 1 

owak T. m. 2 
Kuhiak m. 3 
Dąbrowski m. <5. 
Ignatowski m. 5 
Darnowski 
Cyrankiewicz 
Barwikowski m. 6 
Woliński m. 7 - 
:'\owak Fr. m. 8 
Kałi
zewska m. 9 


28 
29 (9) 


Szyperska m. 10 
Kornacki m. t t 
Cyrankiewicz m. 12 
Omiński m. 13 
Niezabudowane 
Kułzner i Olkiewicz 
wł. d. 
Kutzner m. 1 
Rynkowski m, 2 
Lewandow&ki m. .&. 
Olkiewicz m. t 
Piasecki m. 3 
Ludwiczak m. .&. 
Katmierczak m. 5 
Niezabudowane 
Jerzy wł. d. 


29a - 


30 
31 (10) 


Śląska. 
(1) Rujner wł. d. m. tO 
Krzybnowska m. 1 
Sieg m. 2 
Pierzchalski m. 3 
Kostu,jak m. <5. 
Zerański m. 5 
Jagła m. 6 
Berendt m. 7 
Niezamieszkane m. 8 
Kątny m. 9 
2 (24) Janicki wł. d. n. m. 
Szmitkowski m. 1 
Monikowska m. 2 
Szu miński m. 3 
Mittelstll.dt m. 4, 
Prentki m. 5 
Popa m. 7 
Swakowski m. 8 
Droszcz m. 9 
Błotniak m. 10 
Gierlicz m. ił 
3 (2) Szroko wł. d. m. 3 
Pronobis m. t 
Różniakowski m. 2 
Niezamieszkane m. 4 
Leszewicz m. 5 
Wawrzynczak m. 6 
Lenkowski m. 7 
Gierasimenko m. 8 
Dietrich m. 9 
.\ (23) Rvchliński wł.d.n.m. 
Kościcki m. 1 
Karmoliński m. 2 
Rrdmann m. 3 
onesch m. I} 
Brunk m. 5 
Popławski m. 6 
,Jeliński m. 7 
SUiała m. 8 
5 (3) Kukułka wł. d.n.m. 
KIpdzik m. I 
Musioła m. 2 
Górski m. 3 
Koikv m. Il. 
Wolnlkowska m. 5 
Hanmann m. 6 
Kaczmarek m. 7 
Truś m. 8 
Malak m. 9 
Wołiński m. 10 
6 (22a) O
hocki wł. d. n. m. 
Bukowska m. t 
Wojak m. 2 
Ciszewski m. .&. 
Wruk m'. 5 
Śloderbach m. 6 
Znaniecki m. 7 
Dziewulski m. 8 
Kotlitiski m. 9 
Siuchniński m. tO 
7 (4,) O,{l'ód 
8 (22) O
hocki wł. d. m. 2 
Taczak m. t 
Makijonek m. 3 
Spreemann m. <5. 
Lewandowska m. 5 
9 (5) Arl'nd wł. d. m. t 
Roder m. 2 
Arend L. m. :I 
\Vie
zorowska m. <5. 
ZaLłoński m. 5' 
Mancewicz m. 6 
Bartni
 ka m. 7 


GłowiLcki m. 8 
Schubert m. 9 
Tamar m. 10 
10/12 (2t) Grabowska wł.d.n.m. 
Płatalski m. 1 
Antoniewski L. m. 2 
Krzfwdziński m. 3 
Gołębiewski A. 4. 
Antoniewski A. m.5 
Winke m. 6 
Krygier m. 7 
Mroczyński m. 8 
Krajewska Wł. m. 9 
Kohn m. 10 
Zbielski m. H 
Zalewski m. 12 
Ruchalski m. 13 
Krajewski A. m. 14 
Chełminiak m. t5 
Hoffmann m. t6 
ił (6) Garczyński wł. d.m.4 
Romaniszyk m. ł 
Klóskowski m. 2 
Paulisch m. 3 
1\1 ulIer m. 5 
Ernst m. 6 
Hintz m. 7 
Franckowski m. 8 
Romaniszyn 
13 (7) Muller i Peitsch wł. 
d. n. m. 
Chmiełewski m. 1 
Winkowski m. 2 
Urbański m. 3 
Linowski m. &. 
Rostel m. 5 
Luboroski m. 7 
Friebe m. 8 
U (20) Saffian wł. d. n. m. 
Łukaszewski m. 1 
Szkudłarek m. 2 
Szukalska m. 3 
Grochowski m. <5. 
Talarowski m. 5 
Koebernik m. 6 
Kocikowski m. 7 
BurzyDski m. 8 
15 (8) Krzywcowa wł.d.m.3 
Mazurczak m. 2 
Kondratowicz m. Il. 
Zaremba m. 5 
Tołłoczko m. 6 
Mateja m. 7 
Dragon m. 8 
16 (19) Witkowski wł. d. 
n. m. 
Skucivski m. ł 
!\Iadejewski m. 2 
Damska m. 3 
Sobeckł m. .&. 
Fac m. 5 
l\łrowiński m. 6 
ROessler m. 7 
Wichrowski m. 8 
17 (9) Mateja wł. d. m. 1 
Wendland m. 2 
Zander m. 3 
Ewałd m. <5. 
Kocikowski m. 5 
Imbs m. 6 
Szwajko.wski m. 8 
Balcer 
18 (18) Reich wl. d. 
id. Łokietka 33 
19 (10) Sławski wł. d. m. ł 
Łoboda m. 2 
P
kala m. 3 
\ViUe m. Il. 
Witkowski m. 5 
Nawrocki m. 6 
Danielski m. 7 
Nowak m. 8 
Szwajkowski m. 9 
20 (17) Strehlau wł. d. m. 1 
Rohde m. 2 
Donarski m. 3 
Dymarkowski m. <5. 
Sikora m. 5 
Petrykowski wł. d. 
Niezabudowane 
Blum wł. d. m. 1 
Griitzmacher m. 2 


21 (H) 
22 (16) 
23 (12) 


2.&. (HI/15) Lisiecki wł. d, m.3 
Opiński m. 1 
Dębowski m. 2 
Rosen m. .&. 
Uzarski m. 5 
Philipp m. 6 
Szarafiński m. 7 
Kempiński m. 8 
Derks m. 9 
Magnuszewski m. 10 
Górski 
O$'Tód 
NIezabudowane 
(1) Doruchowska n. m. 
Gili m. 1 
Vorath m. 2 
Sadka m. 3 
Paluchowski m. &. 
Bąk m. 5 . 
Szmelter m. 6 
Kulpiński m. 7 
Górny Ant. m. 8 
Obremski m. 9 
Kurczewski m. 10 
Rzepka m. łI 
Górny Ant. m. 12 
Waldecker 
Grochocki m. 13 
poraziński m. 11} 
28 (15) SchI)1idt wł. d. m. 3 
Supłicka m. 1 
Cywiński m. 2 
Kosiński m. 4. 
Strzyżewski m. 5 
Seheffler m.. 6 
29 (2) Gorke wł. d. m. 
Kaczmarek m. 2 
Lewicki m. 3 
Chrobog m. 4, 
Makowski m. 5 
Zielińska m. 6 
Nowak m. 7 
Jokieł m. 8 
Trojanowski m. 9 
Gackowska m. 10 
Januszewski m. 11 
Włodarski m. 12 
Neujoks m. 13 
Deryng m. fil. 
30 (1<5.) Sierocki wł. d. m. 5 
Schwarz m. 1 
Tomczyński m. 2 
Jankowski m. 3 
Pryłucki m. <5. 
Bąezkiewicz m. 6 
Borkowska m. 7 
Balcerzak m. 8 
Stem('lin m. 9 
Górski m. 10 
31 (3) Eken wł. d. n. m. 
Gościński m. 1 
Najdek m. 2 
Marciniak St. m. 3 
Wawrzyniak m. 5 
Piotrowski m. 6 
Roeławski m. 7 
Dziaroski m. 8 
płotka m. 9 
Mrozik JIl. 10 
Gierszewski m. t 1 
Marciniak W. m. 12 
Drewka m. 13 
32 (13) Pietrzykowski wł. d. 
m.3 
Cierniak m. 1 
Januszewski m. 2 
Dywicki m. 4. 
Wotniak m. 5 
Antczak m. 6 
Pazderski m. 7 
Folaro'l m. 8 
33 (4) Borowski wł. d. n.m. 
Kawałek m. 1 
Michalak m. 2 
Deja m. 3 
Oszuścik m. 4, 
Karaśka m. 5 - 
Golz m. 6 
3(ł{36 (12{11) Piasecki wł. d. 
m. ł 
Barra m. 2 
Szymkowiak m. 3 


c;r 
-<> 
26 
27
		

/adresy_193300175_0001.djvu

			Śląska - Śniadeckich 


85 


Kopeć m. 5 
Kośmider m. 6 
Skrzypczak m. 7 
Polewski m. 8 
Kasprzyk m, 9 
Rutkowska m. 10 
Olszewski m. 1 t 
Skrzypiński m. t2 
Szymkowiak 
35 (5) J.esser wł. d. n. m. 
Borchardt m. t 
NOwak m. 2 
Warszczyński m. 3 
Folaron m. 4- 
Gąsiorowski m. 5 
Ziętak m. 6 
Szymański m. 7 
Kohlmajer m. 8 
Kurczewski m. 9 
KrOger m. tO 
Tydda m. H 
Borta m. t2 
37 (5a) id. Jasna 29 
38 - NiezabUdowane 
39 (6) Kulas wl. d. m. 2 
Szlapiński m. t 
Kulas Szcz. m. 3 
łO (10a) Leszczyński wł. d. 
m.5 
Slomiński m. 1 
LachOwska m. 2 
Staniewski m. 3 
Konstantynów m. 4- 
Leszczyński K. m. 6 
Cech m. 7 
Głogowski m. 8 
Arszyński m. 9 
Półgąsek 
Burchard m. 10 
41 (17) Dąbrowska wl. d. 
m.2 
Klesiński m. 1 
Burgmann m. 3 
Krzymiński m. 4- 
Reibs m. 5 
Ciąszka m. 6 
42 (10) Sobczyńska wl. d. 
n. m. 
Pigłas m. 1 
Herzberg m. 2 
Figel m. 4- 
Szelągowski m. 5 
DoczekaIski m. 6 
Karasiewicz m. 7 
Kośmieja m. 8 
Krauz m. 9 
Szendel m. 10 
Marciniak m. H 
43 Niezabudowane 
44 (9) Jaskólski wł. d. m.l 
Fi.!lke m. 2 
Berus m. 3 
Ruppenthal m. 4- 
Woltersdorf m. 5 
ł5 Niezabudowane 
46 (8) Szalaj wł. d. n. m. 
Stopyra m. 1 
Marchel m. 2 
Pieńczewski m. 4- 
Trzepacz m. 5 
Lasa m. 6 
Jerzak m. 7 
Maternowski m. 8 
Bogusławska m. 9 
Bock m. 10 
Gil m. 11 
Grenda m. t2 
Paschke m. 13 
66 Kołodziej ski m. 1 
Skorupska m. 2 
Wiza m. 4- 
Skok m. 5 
Wiese m. 6 
Sikora m. 7 
Gockowiak Iusarska. 


t 
2 (H) 
3-6- 
7 (6) 


Niezabudowane 
Cziba wł. d. 
Niezabudowane 
Słomiański wl.d.n.m. 


Musielak m. 1 
Pawełczak In. 2 
. Musial m. 3 
Matu8zek m. 4- 
Rauchut m. 5 
Giełda m. 6 
KOńczewski Fr. m.7 
Kwiatkowski m. 8 
Matu8zak m. 9 
Jabloński m. 10 
Migdałek m. 11 
Koncz8wski B. m.12 
8-10 - Niezabudowane 


Śluza MieJska. 
(Państw. Insp. Dr6g Wodn.) 
Rybczyński 
II. st. śluza 
Droszkowski 
III. st. śluza 
Kuczyński 
Stolzmann 
IV. st. śluza 
Zieliński 
Zawiński 


Śluza Stara II. 

IDza Stara m. 

luza Stara IV. 
Śluza Stara V. 

luza Kwiatowa. luza VI. niadeckich. 
1 (I) hr. Kościelski wł. d. 
n. m. 
Isbauer m. 1 
Czarnocki m. 2 
2 (56) Twardowski wł. d. 
m.8 
BiIski m. 2 
Tarnowski m. 3 
Dr. Kawczyński m.1} 
Budzyńska m. 5 
Grzegorzewski m. 6 
Mackowski m. 7 
'Vesołowski m. 9 
3 (2) Cichocki wł. d. n. m. 
Tyborski m. 1 
Danczvk m. 2 
Jasiński m. 3 
Majewski m. 4- 
4 (55) Zakaszewski wl. d. 
Woda m. 1 
St6ckel m. 2 
Moczarska m. 3 
Piszczek m. 4- 
Staszyk m. 5 
Jędrzejewska m. 6 
Libuda m. 7 
Hekert m. 8 
Chełminiak m. 9 
5 (3) Magistrat m. Bydg 
(Tabor Miejski) 
Baranowski 
6 (53) Borys wł. d. n. m. 
Czajkowski m. 1 
E
er m. 2 
Nledzielski m. 3 
Wojcikowicz m. 4. 
Wegenke m. 5 
7 (4.) Dr. Skrz}-warz wl. d. 
m. 4 
Wegicnka m. t 
Ross m. 2 
Formanowicz m. 3 
Niezamieszkane m.5 
Rudnicki m. 6 
Kulpiński m. 7 
Grzybek m. 8 


8 (5li) Bor}s wl. d. n. m. 
Winterfeld. 
9 (5a) Kulpiński w. d. II. m. 
Hadyk m. 1 
Lange m. 2 
Hamburger m. 3 
Laskowski m. &. 
Lubomski m. 5 
PeJllińska m. 6 
10 (52a) Wolański wł. d. m. 3 
Dr.l)ziembowski m.l 
Ochocińska m. I} 
Szwarc m. 5 
Ch)'ła m. 6 
11 (5) Kulpińskiwł.d. n.m. 
Conrad m. 1 
Deja m. 2 
Lange m. 3 
Jaskółka m 4 
Kopiński m. :> 
Kałużny m. 6 
Nowicki m. 7 
12 (52) Bittner wł. d. n. m. 
Brach m. 1 
Szapiro m. 2 
Frelmann m. 3 
Miedzi8zewski m. 4. 
de Wetter Ronntbal 
m. 5 
Rychlewski m. 6 
Stothut m. 7 
Tomaszewska K.m.9 
Tomaszewski WI. 
m.9 
Gordon m. 10 
Dietrich m. t 1 
Sawirki 
13 (6) :2;ywiołek wl. d. n. m. 
Wróbel m. t 
Szeliga m. 2 
Kowalczyk m. 3 
Bohm m. 4 
Wrzesińska m. 5 
Jutrzenka m. 6 
Priebe m. 7 
Składanowska m. 8 
1/i (51a) Kwiczor wl. d. n. m. 
Laskowski m. ł 
Hoff m. 2 
15 (7) Z}'Wiolek wl. d. m. .ł 
Zakrzewska m. 1 
Hoffmann m. 2 
Bl'trand m. 4 
Mikołajski m, 5 
Majonerowski m. 6 
16 (51) Kwiczor wł. d. n. m. 
Makowski m. 1 
Łukaszewski m. 2 
Stenzel m. 3 
Ross m. 4- 
Lowitzka m. ;; 
17 (8) Lulkiewiczwl.d. m.l 
Napierała m. 2 
Kurrek III. 3 
18 (50) Kwiczor wl. d. n. m. 
Zdebski m. 1 
Piechowia.k m. 2 
Voigt m. 3 
Ristau m. li 
Jeske m. ;) 
Siuda m. 6 
19 (8a) Lulkiewicz wl. d. 
n. m. 
FOrst m. ł 
Wacławski m. 2 
Wojt m. 3 
Wilk m. 5 
Droeger m. 6 
Czajkowsk m. 7 
Owedyk m. 8 
Kelz m. 9 
Stawna m. 10 
Rafalak m. 11 
Siekierc:fak m. 12 
20 (49a) Gródecka wł. domu 
m.2-3 
Bagnus m. 1 
Preuss m. 4- 
:"Iiewetecka m. 5 
Sarnecka m. 6 
I...wiński m. 7 
Witczak m. 8 


21 (9) Jasiewicz wl. d. m. 6 
Handurski m. 1 
$Iiwa m. li 
Wardęska m. 5 
Schmidt m. 6 
Jarzyna m. 7 
Buczkowski m. 8 
Reszkowski m. 9 
Joppek m. 10 
22 (69) Muhme wł. d. 
Herzberg m. 1 
Brahm..r m. :2 
Kaszewski m. 3 
Firch m. 4 
Wagner m. 5 
Kara9kiewicz m. 6 
Kosiński m. 7 
Zmudzińska m. 8 
23 (10) Ewang. Gm. Ko
c. 
wl. d. 
Girle 
24. (liSa) Ciupek ",ł. d. n. m. 
Januszewski m. 1 
Ustynowicz m. 1 
Klimek m. 4- 
Kempiński m. 5 
Samuel m. 6 
Wiarek m. 7 
25 (11) Nehring wl. d. m. 3 
Majewski m. 1 
Barański m. 2 
Głyda m. 4 
Dziewulski m. 5 
Zdiebowski m. 6 
R6
ański II!. 7 
KocieniewFki m. 9 
Tomaszewski m. 10 
Brzozkowski m. 11 
Łukowski m. 12 
Dzil'wiątko",ski m.lS 
Sass m. 14 
Jeleński m. 15 
Januszewski m. 16 
Rożewicz m. 17 
Grvfkowski m. t8 
Ciesielski m. 19 
Tokarski m. 20 
Kramer m. 21 
26 (4-Sb!47) Ciupek wL domu 
n. m. 
Gatza m. I 
!'rłederski m. 2 
Czerniewicz m. 3 
:\lłodzik 
Feldgras m. 
 
Grzesik m. 5 
Johst m. 6 
Tytulski m. 7 
Rvnarzewski -m. 8 
OfiC)'Jl3 
K
iatkowslti m. l 
Koronka m. 2 
Warszyński m. 3 
Walkowiak m. " 
Eutes m. 5 
Hoffmanll m. 6 
Smolińsl..i m. 7 
27 (12) Zil'liński wł. d. m. 'I 
Zielińska J. m. 2 
Weckmilller m. 3 
Tomaszewski m. I} 
Nowakowski m. 5 
28 (4.7) Bloch wł. d. n. m. 
Czarnkiewiczm. 2 

ahs m. 3 
Wyrobek m. (ł 
Maciejewska m. 5 
LOrenz m. 6 
Henke m. 7 
Haagen m. 8 
Puterczak m. 9 
Gisdra m. lO 
:\'iedzielski m. Ił 
29 (13/14) Kabal wł. d. m. 3 
Niezamieszkane m.l 
Sli",a m. 2 
Dydiński m. 4 
Saucken ID. 5 
Jaworski m. 6 
Wasiłe
ski m. 7 
Fentzel m. 8 
Janl..owiak m. tO
		

/adresy_193300176_0001.djvu

			86 


Śniadeckich - Średnia 


h.annenberg m. ł 1 Weynerowski m. 10 BiaIogłowska m. Czafliński m. li 
WOjucki m. 12 Szymański m. 11 Rubenau m. 2 Kit owski m. 5 
30 (47a) Bloch wI. d. m. 2 ł3 (22) Pobóg - Grabowska Raue m.'ł Marciniak m. 6 
Ziemniak m. 3 wł. d. m. 7 Fąferek m. 5 Giinther m. 7 
Sęko\\ski m. ł NOwak M. m. 1 Adamc:z.a.k m. 6 Brett m. 8 
31 (15:16) Ks. Dunajski wI. d. pophal m. '2-3 Richter m. 7 Kant 
n. m. Laszkiewicz -m. 4 Matuszewski m. 8 20 (13) Lewandowski wł. d. 
KO!:;iedowski m. 1 Cieszyński m. 5 Glesmer m. 9 m. 1 
Schulz m. 2 Domagała m. 6 60 Nie istniej e Bethke m. 2 
Czerwiński m. 3 Piesch m. 8 61 (31) Brenner wł. d. m. 3 Mentzel m. 3 
Wojtkowiak m. ł Nowak L. m. 9 Brukaszewicz m. 2 Andrzejak m. ł 
poklękowski m. 5 M (ł2) Cichoradzki wł. d. Sip,rowicz m. 4 21 (58) Ossowski wł. d. n. m. 
(Oficyna) Stachowski m. 2 Męiyński m. 5 Czaplewski m. 1 
Pancek m. 1 45 (23) Braun wI. d. m. 1 POwała m. 6 Mazurkiewicz m. 2 
DOhrin
 m. 2 Holz m. 3 Przybylski m, 7 Mielcarzewicz m. 3 
Jawors a m. 3 Korecki m. ł Niszczota m. 8 Potka m. ł 
Borczyńska m. ł .w (ł.1) Cicha wł, d. m. 4 Musielak m. 9 Marciniak m. 5 
32 (46) Konieczny wł. d.m.;) Czuba m. ł Nikorowicz m. tO RuciDski m. 6 
KoIacki m. 6 Chmielewski m. 2 Pokora m. H Herman m. 7 
Kulpiński St. m 7 Orczykowski m. 3 Bigalke m. 12 CY!tanek m. 8 
KiIjan m. 8 Riidiger m. 5 Gackowski m. 13 22 (lIi) Dy iona wł. d. m. 2 
Renkowska m. 9 Heidner ,m. 6 62 Nie istnieje Szelągiewicz m, 1 
Kulpiński L. m. 10 Piotrowski m. 7 63 (33) Białowąs wł. d. n. m. Pokorski m. 3 
JOPfek m. 11 Niezamieszkane m. 8 Górska m. 1 Kaczmarek m. 4 
33 (17) Ree wł. d. m. r. Szulczewski m. 9 Michalski m. 2 Szuda 
Heinrich m. 1 47 (2li) Braun wł. d. n. m. Rvchlmski m. 3 23 (57) KarmiDlIki wł. d. m. 1 
Leissner m. 2 Rudowski m. 1-2 Świtalska m. ł Szulc m. 2 
Rosenau m. 3 Becker m. 3 Manthey m. 5 Lewandowski m. 3 
Z)'Wert m. 4a Ostrow
 m. ł Witzka m. 6 Szuda m. r. 
M (
5) Bochiński wł. d.n.m. Hoffmann m. 5 Wojtaszewski m. 7 2ł (15) Nadolski wł. d. n. m. 
Griining m. 1 Ostrowski m. 6 Goetsch m.. 8 Matuszewski m. 1 
Lewiński m. 2 Reja m. 7 Plewak m. 9 Kulbarsz m. 2 
Woźniak m. 3 Łoś m. 8 Szulczyk m. tO Stefański m. 3 
[35 (18) Zółkiewicz wł. d. Szews m. 9 Kropiński m. 11 Domieracki m. li 
m.1-2 48 (łO) Kołocka wł. d. m. 6, Gretza m. t2 W
niewski m. 5 
Szvmanowski m. 3 Finder m. t Skaj da m. t3 25 (56) Sander wł. d. n. m. 
Boettcher m. ł Fichtmann m. 2 Hardt m. t 
Giedrość m. 5 Lewiński m. 3 Średnia. Wojdylak m. 2 
36 (4ł) Jahnke wł. d. n. m. l\farks m. ł Eichhorst m. 3 
Srhulz Petrykowski m. 5 1-2 - Niezabudowane ZalewskI!- m. ł 
37 (19) Szmańda wI. d. 49 (25) Obl!-rski wł. d. m. 2 3 Ziehlke wł. d. m. 3 Budziński m. 5 
38 (43a) Bartel wł. d. m. 3-4 Cierniak m. 1 Skrzypnik Klinger m. 6 
FiIipiak m. 5 Wojakiewicz m. 3 Drzewiecki Kwiatkowski m. 7 
Fleszar m. 6 Szymankiewicz m. Jj, Heimbach Wojdak m. 8 
39 (20) Budzyńskawł.d.n.m, 50 (39) Górzyńska wł.d.n.m. SZOnszOr 26 (16) J azd.żewski wl. d. 
Janicki m. 1 Orłowski m. 1 Krajewski n. m. 
Berendt m. 2 Zacharski m. 2 li Niezabudowane Robński 
Klimesz m. 3 51 (26) Mirska wł. d. n. m. 5 NowiDska i Krajew- 27 (55) Michalik wł. d. n. m. 
Kowalski m. ł Herbutowski m. 1 ska wl. d. Lemański m. 1 
Metelski m. 5 Baier m. 2 Nowiński Michalski m. 2 
Szu walski m. 6 Po1cyn m. 3 Kloska Ziemnicki m. 3 
Kurland m. 7 Wojewodzki m. .& 6 (5a) Sendecka wl. d. m. ł Marzyński m. 4 
Trytek m. 8 Wojtynowski m. 5 Ziej ewski m. 3 Parol m. 5 
Wojnowski m. 9 Gaca m. 6 7 Niezabudowane Pa wełczak m. 6 
Viertel m. 10 Schmidt m. 7 8 (6) Bujak wł. d. m. li 28 (17) Szymański wł. d. 
Szmagała m. 11 Rasmus m. 8 Wojnowski m. t 29 (54) Paszko wl. d. m. t 
Konieczka m. 12 Samelko m. 9 Czarniak m. 2 Piotrowska m. 2 
Ch waścikowski 52 (37) Przyborawł. d.n. m. Skoropiński m. 3 30 r 8 ) Zieliński wł. d. 
Pawlik m. 13 Kwapiszewski m. 1 Burdajewicz m. 5 31 53) Nowicki wł. d 
Cierzniakowski m. 14 Sokołowski m. 2 9 Rosie/Iski wł. d. 32 t9) Kollmann wł. d. m. t 
Niezam. m. 15/16 Szonter m. 3 to (7) Kurkiewicz wł. d. Tomaszewski m. 2 
ł,ukomska m. t 7 POrtaszewicz m. ł n. m. Przedwojski m. 3 
Degórski m. t8 Rybski m. 5 Łukaszewicz m. t 33 (52) Budniewski wl. d. 
Lebioda m. 19 Korpa} m. 6 Mądrzak m. 2 3!J. (20) Sander wł. d. m. 2 
Stranc m. 20 Sadka m. 7 Kurkiewicz A. m.3 Janowiak m. ł 
40 (43) Szafnagel wl. d. n. m Bączkowski m. 8 Korpal m. ł Maciaszek m. 3 
Sosnowski m. t Nitka m. 9 Dąbrowski m. 5 Skonieczka m. 4 
Zielińska m. 2 53 (27) Schulz Br. wł.d. n.m. Rowacki m. 6 Wiczyński m. 5 
i\leUer m. 3 Ślachciak m. f f1 (63) Bethmann wł. d.m.t Miastkowski m. 6 
Teller m. 4 Makuiski m. 2 i 6 Sikora m. 2 ł3arańczyk m. 7 
Lach m. 5 Sroczyński m. 3 Murawka m. 3 35-36 - I'iiezabudowane 
Faleńczyk m. 6 Wybi
alski m. ł Lewicki m. 5 37 (50) J-Iaak wł. d. m. t 
Wachowiak m. 7 Nowaczkiewicz m. 5 Gierszewski m. 6 Bus1er m. 2 
Stoppel m. 8 Pa wleta m. 8 f2 Biimke wl. d. 38 (22) Wróblewska wł. d. 
41 (21) Milanowski wł. d.m.l 54 (36) pozorska wł. d. \VrzOs m. t 
Koza m. 2 55 (28) Schulz Br. wł. d.m.3 Wiliński Sucharski m. 2 
Lica m. 3 Radtke m. t Zieliński 39 (.\9) Kemi>a wł. d. 
Wysocka m. ł Schulz Wł. m. 2 13 (62) KOzłowski wł. d.m.t 40 (23) Dąbrowska wł. d. 
Nauhsedat m. 5 Łukaszewski m. Jj, Machnikowski m. 2 łl (48) Lewicki wł. d. 
Poćwiardowski m 6 Kosiak m. 5 Gilewski m. 3 li2 (2(ł) Przybylska wł.d. m.l 
Fiszbain m. 7 Jesionowski m. 6 Smoliński m. 4 Górski LI. 2 
Decher m. 8 Gotówka m. 7 sobociński m. 5 li3 (li6) Domiński wł. d. n. m. 
Bruszyńska m. 9 56 Nie istniej e Nadolski m. 6 Urbanowski m. 1 
Wvka m. 10 57 (29) Kaźm.ierczakowa wl. tł (9) Chilewski wł.d. m.l Barczyński m. 2 
4-2 '.\
J.) Sobieski wł. d. m. Jj, d. n. m. Kaczor m. 2 Piepiorka m. 3 
Kotzbach m. 3 Strączkowski m. t Przydryga m. 3 Klesiński m. ł 
Węgliń...ki m. 5 Niezamieszkane m. 2 Molenda m. 4 44 (25) Gajdziński wl. d. 
Ks. Stepczyński m.6 Ziebarth m. 3 Bączkowski m. 5 ł5 - Dom w budowie 
Pokorny m. 7 J gielski m. ł f5.t7 - 
iezabudowane li6 (26) Anklam wl. d. 
Strzelczyk Świtoniak m. 5 18 Skrzl'szewski wł. d. 47 (44) Duda wl. d. m. 1 
Fahnrirh m. 8 58 "'ie istniPje t9 (59) Chmiel wł. d. Jezierski m. 2 
Sn	
			

/adresy_193300177_0001.djvu

			.. 


J:l8 (27) Dembiński wł. d. 
J:l9 (43) Przybylski wł. d.m.t 
Badyna m. 2 
Majewska m. 3 
Jagodziński m. 4. 
50 (28) Biedowicz wł. d. 
5t (42) Butz wł. d. 
52 (29) Stachowiak wł. d. 
53 (Id) Glucksmann wł. d. 
m. t 
Rybak m. 2 
M (30) Kwiatkowski wł. d. 
55 (40) Brzoskowski wł. d. 
m. t 
Gm.iński m. 2 
Cichocki m. 3 
KOlodziejczak m. 4. 
Niezamieszkane m. 5 
56 (31) Pataniak wł. d. m.l 
Plichciński 

 owakowski m. 2 
sobczak m. 3 
Danielewicz m. 4. 
Dzięcioł m. 5 
Przybył m. 6 
liolc 
Pomorski m. 7 
Karolewska wł. d 
Kędzierski wł. d. 
Remus wł. d. n. m. 
Remus Fel. m. t 
Rl'mus Alek. m. 2 
Dybowski m. 3 
Gregor m. 4. 
Bethmann wł. d. 
Niezabudowane 
Pangowski wł. d. m.l 
Urbański m. 2 
63 Niezabudowane 
64. (35) Kucharski wł. d. m .1 
Kucharski Ant. m. 2 
Kucharski Leon rn.3 
65 Xiezabudowane 
66 (36) Rosa wł. d. m. 1 
Sieradzki m. 2 


57 (39) 
58 (32) 
59 (38) 


60 (33) 
6\ 
62 (3J:1)  


Świecka. 


1 Xiezahudowane 
2 (iii) Borzych wł. d. m. 5 
Klimczak m. t 
Chudysiewicz m. 2 
::;toiński m. 3 
Kubich m. 4. 
Zieliński m. 6 
Laskowski m. 7 
Gogołek m. 8 
Wiśniewski m. 9 
Andrzejczak m. tO 
8./i - CIliezabudowane 
5 (3) Chojnacki wł. d.n.m. 
Chełminik m. t 
Dajnowski m. 2 

owak m. 3 
Wicjak m. 4. 
Gremblewski m. 5 
Kawka m. 6 
Fiirst rn. 7 
Szmajterowski m. 9 
Szulc m. tO 
Niemczewski m. 11 
Lewandowski m. 12 
Łukaszewicz m. t3 
Napieraj m. 14. 
Sztejka m. 15 
6 (\2) Ratz "I. d. ID. 1 
Ratz Otto m. 2 
ŁyskawiJ\ski m. 4. 
7 (4) Dzięcielak wł. domu 
n. m. 
Milcz yński m. 2 
8 Niezabudowane 
9 (4a) Gajdecki wł. d, m. t 
Bubo)z m. 2 
10 - Niezabudowane 
l t (5) Kamola wł. d. m. 2 
Bilicki m. 1 
Bagniewski m. 3 
12 Niezabudowane 
t3 (6) Lindner wl. d. m. t 
Bn bob m. 2 


Srednia - SW. Jańska 


14. 
15 (6a) 
t6 
17 (7) 


Niezabudowane 
Leśniewicz wl. d. 
Niezabudowane 
Rogalski wł. d. rn. 4. 
ł..ański m. t 
KrausB m. 2 
Gętkowski m. 3 


Św. Floriana. 
t Niezabudowane 
2 (14) Tuchołka wł. d. m. 1 
Hubert m. 3 
Riedel m. 4. 
3 (1) Kentzer wł. d. m. 6 
Jantz rn. 1 
Wotniak m. 3 
Lyczak m. 4. 
Ziętak m. 5 
Maladińsky m. 7 
Tomaszewska m. 8 
Mesko m. 9 
Grzegorek m. 10 
Bartz m. ił 
Wierzbicki m. 12 
Gawrych m. 13 
4. (17) Kijewska wł. d. m. 1 
Milton m. 2 
5 Niezabudowane 
6 (16) KI. WiośI. ..Fritjof" 
wł. d. 
Seidel m. 1 
Dauer m. 2 
Szotarski m. 3 
Wernicki m. 4. 
KopiskB m. 5 
Morawska m. 6 
Kurzyński m. 7 
Freundt m. 8 
Krzywdziński m. 9 
Gląb m. 10 
Deręgowski m. i l 
Kempf m. 12 
Ogdowska m. 13 
Dyrka m. U. 
Nowak m. t5 
Pawska m. t6 
Jabłoński m. 17 
Bertbold m. 18 
7 Niezabudowane 
8-10 (1J:1/15) Zakl. Św.Florja- 
na ks. Odrobina 
9 (5) Przybylska wł. d. 
m.3 
Babiński m. 1 
Ziabicki m. J:I 
Viemeyer m. 5 
(Oficyna) 
Majka m. 1 
Chwatal m. 3 
Kaschik m. 4. 
11 (6)' Kirski wł. d. m. {! 
Nowakowski m. 1 
Tarkowski m. 2 
Korpal m. 3 
Orlewicz m. 5 
Fein m. 6 
Smo)iński m. 7 
Gromadka m. 8 
t2 (13) Zakł. Św. Florjana 
Zawadzka 
Hermańska 
Hoffmann 
Kawak 
Golnik 
Oleńska 
Rożek 
Knof 
Paczkowska 
Hoppe 
Górna 
Lesińska 
\Vloczewska 
Posłusna 
Barneta 
Jankowska 
Brzozowska 
Zawieja 
Stole 
Pierhowska 
Śliwa 


13 - NiezabudowanB 
14./16 (11/t2) ZaJd. Sw. Flor. 
jana 
Hajduk 
15/17 - l';iezabudowane 
18 (10) SobieraIska wł. d. 
m.l 
Makowski m. 2 
Stachowiak m. 3 
Eichholz m. 4. 
19 Niezabu dowane 
20 (9) Zakl. Św. F)orjana 
Dr. Grajewski 
Szymańska 
21 - Niezabudow;lne 
22 (8) S. A. "Polbal" 
Scherfel m. t 
SuchoIska m. 2 
Mazanowliki m. 3 
Peron m. 4. 
wi)iński m. 5 
Leśniak m. 8 


Św. Jańska. 
t - Ogród . 
2 (11) Riedel wł. d. m. 6 
Kolodziejczyk m. 3 
Dr. Dobrin m. 5 
KirszteiQ m. 7 
Dybowski m. 9 
Miske m. 10 
Brochki m. 11 
3 (13) Polak wł. d. n. m. 
Mielke m. 1 
Woschke m. 2 
WOdy(.ska m. 3 
Gertig m. 4. 
Formailski m. 5 
Zajfert m. 6 
Balinowski m. 7 
Garsztka m. 8 
Ulbl'ych m. 9 
Szaroleta m. 10 
Tafliński m. 11 
4. (10) Gapiński wł. d. n. m. 
Kłosowska m. 1 
Danielezuk m. 2 
Barański m. 3 
Nowosielski m. 4. 
Czortek m. 5 
Lemański m. 6 
Nowicka m. 7 
Lipski m. 8 
5 (14) lieyder wł. d. m. 7 
Kośmińska m. ł 
Lange m. 2 
Skomska Hel. m. 3 
Skomska Stan. m. 4. 
Eger m. 5 
Steinke m. 6 
6 (9) Semrau wł. d. m. ł 
Preuss m. 2 
7 (i5) Scharlauck wł. d.m.t 
Dykband m. 2 
Gestewitz m. 3 
J.f asch m. 4. 
Pfeiffer m. 5 
Bledor m. 6 
8 (8) Salewski wł. d. m. t 
Salewska Aug. m. 2 
Szydłowska m, 3 
9 (16) Rose wł. d. m. 1 
Jl1raszek m. 2 
Schulz m. 3 
Walkowski m. 4. 
Kara
kiewicz m. 5 
Blum m. 6 
Kryska m. 7 
Dudziński m. 8 
10 (7) Zw. Prac. Poczt. 
i Telegr. wł. d. 
Wilczewska m. 3 
Olszowska 1;11. &. 
11 (17) Urbański'wł.d.n. m. 
Kosznik m. ł 
Steinke m. 2 
Murek m. 4. 
Marcbwicki m. 5 
Bartkowska m. 6 
Bazali m. 7 
Castner m. 8 


87 


Gruszczyński m. 9 
Lewandowski m. 10 
12 (6) Bieławski wl.d. n. m. 
Kamocki m. t 
Barszczewska m. Z 
Kinka m. 3 
Śmigielski m. 4. 
13 (18) Sokołowski wł.d.m.3 
Kiśluk m. 2 
Politycki m. 4. 
Piskorski m. 5 
Wiśniewska m. 6 
Sosnowski m. 7 
Nowak m. 8 
Danie)ak m. 9 
14. (5) Adamczewska wł. d. 
m.3 
HeinriGh m. Z 
Caspari m. ł 
15 (19) Stanczykowski wł.d. 
n. m. 
DziubaIska m. 1 
Kurowski m. 2 
Husa m. 3 
Dorsz m. " 
Słoniński m. 5a 
Dyrka m. 5b 
ł..ukowroz m. 6 
Buterm&nn m. 7 
Pilarska m. 8 
KrausB m. 9 
Jałoszyński m. 10 
Gierszewski m. t t 
Tomaszewski m. IZ 
16 «(ł) Masojada wł. domu 
n. m. 
Skowroński m. 1 
He)dt m. 2 
Knitter m. 3 
Karau Dl. {! 
Kostrz m. 5 
Krnm m. 6 
17 (20) Schulze wł. d. m. 5 
Bejger m. ł 
Brunk m. 2 
Treichel m. 3 
Czamańska m. {! 
Piotrowska m. 6 
FreitalJ m. 7 
DrzewIanowski m. 8 

abs m. 9 
Matuszewski m. 11 
18 (3) Dobrowolska wł. d. 
n. m. 9 
Bendig m. t 
\\'aszak m. 3 
Zamorski m. 4. 
Bartig m. 5 
t9 (21) Krasińska wł.d. m.6. 
Kulecka m. 1 
Za wadzki m. ! 
Michalski m. 3 
Tyblewski m. 5 
Dudzik m. 7 
Rorott m. 8 
Krenski m. 9 
Lewandowski m. 10 
20 (2) Magistr. m. Bydg. 
(Szkoła powsz.) 
Piel rzak 
21 (22) Widerkiewicz wł. d. 
n. m. 
Scnkbeil m. t 
Ulm m. 2 
Stanisła wski m. 3 
Kowalkowski rn. 4. 
Piotrowski m. 5 
Wyderski m, 6 
Briickner m. 7 
Targoński m. 8 
Kaufka m. 9 
Gulgowski m. 10 
Wood m. tt 
Kołacki m. t2 
Matuszewski m. 13 
Nowaczyński m. 1& 
22 (1) Pruss wł. d. n. m. 
Pawlicka m. ł 
Figurska m. ! 
Kocerka. m. 3 
Czarlińska m. {! 
Leitgeber m. 5
		

/adresy_193300178_0001.djvu

			88 


Św. Trójcy. 
j (ta) Barc wl. d. m. 4- 
Czernicka m. 1 
Sypniewski m. 2 
Brunk m. 3 
Rótniakowski 
Za wadzka m. 5 
Szkodowski m. 6 
Kalpińska m. 7 
Kedzielski m. 8 
Niezabudowane 
Kopp wł. d. n. m. 
Niezabudowane 
Kopp wł. d. n. m. 
Schmitt m. 3 
Just m. (ł 
Reihs m. Ii 
Kruszyński 
7 Niezabudowane 
8 (32) MUBzyński wł. d. m. 2 
Muszyński Wł. m. 1 
sommelfeld m. 3 
Kaczmarek m. 
 
Brandt m. 5 
Ozdziński m. 6 
GriHzmachel m. 7 
Kubela m. 8 
Muszyńska Ant. m.9 
Swigoń m. 10 
Kriese m. 11 
Niezamieszk.ane m.12 
Gutkowski m. 13 
Gęstwicki m. 1
 
KitowBki m. 15 
Leśniewicz m. 16 
Kujawski m. 17 
9 Niezabudowane 
10 (3f) F-a Ebelhardt i Ska 
wł. d. 
Eberhardt. H. m. 2 
Ebelhaldt M. m. 3 
Kamiński 
F-a Eberhardt i Ska 
wl. d. Fabryka 
Penkalla wł. d. n. m. 
Józeriak m. 1 
Hubnor m. 2 
Piotrowicz m. 3 
Plocka m. r. 
Ci.eślak m. 5 
Baxan m. 6 
Janeczek m. 7 
Cichy m. 8 
Arciszewski Dl. 9 
Rybak m. 10 
Ziólkowski Fr. m.H 
Romer m. 12 
Dymek m. 13 
Wojciechowski 
Cierzniakowski m.l
 
Kornacki 
f3 (3) Lisewski wł. d. m. 1 
Dorszyńska m. 2 
Tucholski m. 3 
1.\ (29) MUller wł. d. m. 6 
Nowak m. 2 
Michalak m. .&. 
Alexander m. 5 
Sergot m. 7 
Ziółkowski 
Balbuze m. 8 
Morek m. 9 
Weisshoff m. 10 
15 (.&.) Knopr wl. d. n. m. 
BurdaLski m. 1 
Derfert m. 2 
Paczkowska m. 3 
Krz ywiński m. 4- 
16 (28) Sentkowski wł. domu 
m.1 
Maćkowicz m. 2 
Modlibowska m. 3 
17 (5) Kunkiel wł. d. n. m. 
Kruta m. 1 
Srodziński m. 2 
Hudzicka m. 3 
18 (27) Schulz wł. d. D. m. 
Smeja m. 1 
Miętkiewiewski m. 3 
Piwecki m. 
 
Folgowski m. 5 


2-3 - 
6 
5 
6 (33) 


11 (2) 
12 (30) 


Św. Tr6jcy - Toruńska 


19 Niezabudowano 
20 (26) Fricke wl. d. m. f 
Fricke M. m. 2 
21 (5a) Wachowskiwł.d.m.l 
Budziak m. 3 
Jandy 
Idzkowski 
Alber 
Siwiński 
22 (25) Fill wł. d. 
23 (6) Ciechanowska w. d. 
m.6 
Bartill'keit m. 1 
Wotmak m. 2 
Grabowiecki m. 3 
Ziętak m. r. 
pouschke m. 5 
Krawczak m. 7 
Kościański m. 8 
Krzyżanowska m. 9 
Tetzlaff m. 10 
Olszewski m. 11 
24- Niezabudowane 
25 (6a) Ostrowski wł. d.n.m. 
Kowalińska m. 1 
- Zimmermann m. 2 
Pacyńska m. 3 
Dydyński m. .&. 
Jurkiewicz m. 5 
Smierzchalska m. 6 
Kaja Konst. m. 7 
Kaja Leon m. 8 
26 (2(ł) Dozór Kośc. Sw. 
Trójcy wl. d. 
Ks. Majchrzak m. 1 
Ks. MUller 
Ks. Skonieczny m. 2 
Kociniewski m. 3 
Maslowski m. <5. 
27 (6b) Schmolke wł. d.n.m. 
Ernsdorff m. 1 
Wrnck m. 2 
Klonecka m. 3 
Lietzow m. .&. 
Sczaniecki m. 5 
Dr. Dobrowolski m.6 
Totzlafr m. 7 
28 (22b) Prz¥Q'odziński wł. d. 
m.6 
Tuleja m. 1 
Pfaehler m. 2 
Knabe m. 3 
Wyilic m. {! 
Jaschek m. 5 
Pech m. 7 
Tabeau m. 8 
Suchoń m, 9 
BOdalski m. 10 
Brzesko m. 11 
Wawrzyniak 
29 (7) Wedell wł. d. m. 1 
Wandzel m. 2 
Wedell K. m. 3 
Pasiciel m. .&. 
Adamczewski m. 5 
30 (2!a) Fokciński wł.d. m. 6 
Wilczewski m. 1 
Stefański m. 3 
Lewandowski m. r. 
Pławińska m. 5 
Blociszewski m. 7 
Llndtln m. 8 
Ziółkowski m. 9 
Misiewicz m. 10 
Morozowicz m. 11 
OJkiewicz m. 12 
Skrabaczewski m. 13. 
31-33 (8-9) Backorwł.d.n.m. 
Dutkiewicz m. 2 
:lukow m. 
 
Hannemann m. 5 
Wołowski m. 6 
Paczkowski 
32 (22) Składno telaza 
36 (22) Fabr. obuwia Beh- 
rinea . 
35 (10) Greilich Spadk.wl.d. 
Kaczmarek m. 3 
Backer m. 6 
Scheidler m. 5 
Ritzki m. 6 
Swiepra wski m. 7 


36 
37 (lf) 


Moritz m. 8 
Reisner m. 9 
Fendler m. 10 
Benko m. 11 
Schulz m. 12 
Konkol m. 13 
Kosmieja m. 14. 
Czaj kowski 
Marciniak m. 15 
Trzciński m. 16 
Schmidt m. 17 
Maćkowska m. 19 
Siuchnińska m. 20 
Swierska m. 21 
Wróblewski L. m. 22 
Kraszkiewicz m. 23 
Kolkowska m. 24 
Gordon m. 25 
Gołębiewski m. 26 
Wróblewski P. m. 27 
Łukomski m. 28 
Rewelski m. 29 
0Vodowski m. 31 
NIezabudowane 
Państw. Szk. Przem. 
Siemiradzki m. f 
Felmer Aug. m. 2 
Felmer Wł. m. 3 


Tamka. 
Niezabudowana 


Teollla Magdzińskłego. 
(Dawn. Kościelna) 
1 (1) id. St. Rynek im. 
Marsz. PiłsudskiegO 
27 
Stobiecki R. wł. d. 
n. m. 
Jaszczyński m. 5 
Lewandowska m. 1 
Libelta m. 2 
Prengiel m. 
 
Stellmach m. 3 
2 (13) Stobiecki R. wł. d. 
n. m. 
Rożnowski m. 1 
3 (2) Wrycz-RekowskaM. 
w. d.m. 1 
Wrycz- Rekowskim.l 
.&. (12) Begach Kl.wł.d. m.2 
Głowacka m. 6 
Laube m. 3 
Majewski m. .&. 
Rodzy."lek m. 1 
5 (3) Albor wł. d. n. m. 
Malczewski m. 1 
6 (11) Ziółkowski wł.d.n.m. 
Delatowski m. .&. 
Diisterwald m. 3 
Urbanowski m. 2 
7-9 (
-5) Węglewski P. wl.d. 
Warmann m. f 
Kawa m. 2 
Pakentreger m. 6 
Sojke m. 7 
Wysocka m. .&. 
8 (10) Schachtmeyer Jan 
wł. d. m. 1 
10 (9) Kamnitzer wł.d. m.l 
11 Niezabudowane 
f2 (8) Kamnitzer wl.d.n.m. 
Dombek m. 2 
Makowski m. 1 
Liberman m. 5 
SzuI m. .&. 
13 Ro:tnowski wl. d. 
U. (7) Bruch wl. d. n. m. 
Kańczuk m. 5 
Nowak m. 6 
Scharmach m. 3 
Sredni m. 4 
Terasy. 
1 Niozabudowane 
2 (3) Menni,n,g wł. d. D. m. 
Nowickl m. 1 
Jabłoó.ski m. 2 
Schmigiel m. 3 
Rataj m. {! 


3 (7) Dogs wł. d. m. 3 
Kantz Reinh. m. 1 
Felmer m. 2 
Heimann m. .&. 
Swiekatowski m. 5 
Schmidt m. 6 
Chrapkowski m. '1 
Mieloch m. 8 
Kantz Ludw. m. II 
Borowczak m. 10 
{! (2) Kazimierczakowie 
wł. d. m. 2 
Kazimierczak J. m.t 
5 (7b) GoJe wl. d. m. 3 
Rybak m. 1 
Sałek m. 2 
Nowak m. 4 
Schmidt m. 5 
6 (la) Mag. m. Bydg. wl. d. 
Frankowski 
7 (8) Uher wl. d. 
8 (1) Mag. m. Bydg. wl.d. 
Kunowski m. 1 
Wotniak m. 2 
Szczerbiński m. 3 
Sass m. {! 


Toruńska. 
1 (1) Mrukowicz wl.d.n.m. 
Metza m. 2 
Wotny m. 3 
Prill m. .&. 
Schmidt m. 6 
Gratzka m. 7 
Ziólkowski Dl. 8 
Machnik m. 9 
2 (189) Andreas wł. d. n. m. 
Wa wrzyniak m. 1 
Piekaxski m. 3 
Makucka m. 5 
Gawrych m. 6 
3 (2) Ogród kośc. garn. 
.&. (188) Grochowska wl. d. 
m.3 
Trojański m. 1 
Fabian m. 2 
Staniszewski m. !a 
Baran m. 4- 
Czajkowska m. 5 
Kołodziejczyk m. 5a 
Tomczyk m. 6 
5 Niezabudowane 
6 (187) Seliger wł. d. m. 7 
Goltz m. 1 
Kondratiuk m. 2 
Ryszewski m. 3 
Wajsbard m. 4 
Lil?iński m. 5 
SOjki m. 6 
Klonowska m. 8 
Kluczyk m. 9 
SZ}'lllczak m. 10 
Z3Jączkowski m. 12: 
7 Niezabudowane 
8 (186) Beetz wł. d. m. 2 
smoczyk m. 1 
Myk m. 3 
9 (3) I{owalewski wł. d. 
Fiszlewicz m. 1 
Urban m. la 
Majtkowski Miecz. 
m.2 
Lewandowski m. 3 
l\1ajtkowska Leok. 
m. 4- 
Zielaskowski m. 5 
Pawlak m. 6 
Mrot Józ. m. 7 
Mroż Ft'snc. m. 8 
Buciewicz m. 9 
Słupiński m. 10 
Drzewiecki m. 11 
Jankowski m. 12 
Celle m. 13 
f O (185) Beetz wl. d. n. m. 
Budzińska nt. 1 
Gorgel m. 2 
Waru m. 3 
Kwasek m. .&. 
Malczewski m. 5 
11 (4,) Dąbrowski wl. d.
		

/adresy_193300179_0001.djvu

			Toruńska 


89 


t2 (184) Wytocki wl. d. n. m. 
Litkowski m. t 
Jarmusz m. 2 
G)asroan m. 3 
Stockbausen m. 4. 
Tyrankiewicz m. 5 
13 (5) Szarkowa wl.d. n.m. 
Warmbier m. t 
Wajcowicz m. 2 
sosnowski m. 3 
Dobrzański m. <5. 
Ueręgowski m. fi 
Kluck m. 6 
Kranz m. 8 
U, (t83) Szymańskiwl.d.n.m 
Bażański m. 1 
Branicki m. 2 
Masłowski m. 3 
Matecki m. <5. 
Kwiatkowski m. 6 
Pietkiewicz m. 7 
Giers m. 8 
Górnacki m. 9 
Kaczmarek m. 10 
Jezierska m. 11 
15 (6) Krasiński wł.d. n.m. 
Szatkowski L. m. 1 
MOdrzejewski m. 2 
Krygier m. 3 
Durasiewicz m. 4,a 
Weinreich m. 6 
Mohr m. 7 
Pawlowska m. 8 
Szatkowski Józ.m.9 
Węgielski m. 10 
16 (182) Szymański wl.d.m.3 
Woliński m. 1 
lwicki m. 2 
Jaworski m. {! 
Brzeziński m. 5 
17 (7) Przytulek dla dzieci 
Schmidt siostra 
Russe siostra 
Kujahn siostra 
Schulz siostra 
18 (181) Szymański wl.d.n.m. 
Brzeziński m. 1 
Szczerbacuk m. 2 
WoJniko
ski m. 3 
Nado)ny m. Il. 
Laqua m. 5 
Kasprowicz m. 6 
Zacliarkiewicz m. 7 
19 (8) Nitoslawska wl. n. m. 
Firyn m. 1 
Dittmann m. 2 
!O (180 Szymańska wl.d. m.t 
Kirski m. 2 
2t (9) Becker wl. d. n. m. 
Otomański m. 2 
Smogc.r m. 4 
Przybyliński m. 5 

lajsner m. 6 
Czubrych m. 7 
22 (t79) Fenske wl. d, m. 10 
WolIschlAger m. 1 
Hiibscher m. 2 
Furman m. 3 
Kubisz m. 4. 
Kowa)kowski m. 5 
Dilling m. 6 
Chylarecki m. 7 
Przybysz m. 8 
Griining m. 9 
Sommerfeld m. 11 
Radomski m. tll. 
!3-25 (10.1 t) Bahr wl.d. m. 1 
Gronkowski m. 2 
Bronicki m. 3 
24. (178) Grudzińska wl. d. 
m. 1-2 
Turkowski m. 3 
Gic m. 4. 
26 (177) Chrapkowska wl. d. 
m.3 
Miedziński m. 1 
Nowak m. 2 
Podgórski m. ił 
!7 (12) Bordanowicz wl. d. 
28 (176) Jankowski wł. d. 
29 (13) ZimmerwJ.d.n, m. 
Thielke m. t 


Tomczyk m. 2 
Stasieruwski m. 3 
30 (t 75) Mag. m. Bydgoszczy 
(S trzeJnica ) 
Bronz 
31 (t4.) Skręt wl. d. m. 2 
Król m. t 
Buciewicz m. 3 
Barte) m. 4. 
Klein m. 5 
32 (174) 
mich wl. d. m. t 
Marciniak m. 2 
Gorzkiewicz m. 3 
33 (15) Mentlich wl.d. m. 12 
Czolga m. I 
GomoJl m. 2 
Bilicki m. 3 
Mąciński m. 4. 
Szymański m. 5 
Ginter m. 6 
Staszak m. 7 
Rejnsztein m. 8 
Kuklińska m. 9 
Matuszewski m. 10 
Schillinger m. 11 
34. (173) Palejewski wl. d.n.m. 
Oerkowski m. t 
Sta wieki m. 2 
Woliński m. 3 
Heymowski m. 4 
Subkowska m. 5 
35 (16) Dr. T)'prowicz wl. d. 
n. m. 
Szafrański m. 1 
Gromadzki m. 2 
Czepurka m. 3 
Schulz m. 4. 
36 (172) Roesner wl. d. n. m. 
:takowicz m. 1 
Rezler m. 2 
Gracz
'kowska m. 3 
Stawicki m. 4. 
Drzycimski m. 5 
Winnicki m. 6 
Zamojska m. 7 
Siekierkowska m. 8 
37 (17) Dr. Typrowicz wlaśc. 
domu 
38 (171) Swiątek wl.d.m. 1 
Wittek m. 2 
Masau m. 3 
Heinse) m. 4. 
Wojcik m. 5 
stylo m. 6 
39 (t8) Hirsch wł. d. m. 3 
Fiolka m. t 
StęI>a m. 2 
Redlarska m. 4. 
Zmuda m. 5 
Seibert m. 6 
Ernest m. 7 
Ermanowicz m. 8 

ukowski m. 9 
Rykowski m. '10 
Kamiński m. 11 
Powalisz m. t2 
Kaczmarek St. m.13 
Marciniak m. t4 
Szuk m. t5 
Sawicka m. t6 
.Jurkiewicz m. t 7 
Frąckowiak m. 18 
Kuhl .J. m. t9 
Kaczmarek M. m. 20 
Kuhl Z. m. 21 
4,0 (t70) Świątek wl. d. n. m. 
Machaliński m. 2 
Giersz m. Il. 
4.1 - Tartak" Tri" 
4.2-43 - Niezabudowane 
ł4 (168-t69) Zimmer wl. d. 
4.5 (20) Skarb Państwa 
(Kier. adm. 62 pp.) 
Huber m. t 
.Jastrzębski m. 2 
4.6 (167) Szlenkowa wł. d. 
m. 1-2 
Rybacki 
47 (21) Państw. Insp. Dróg 
Wodnych 
Hałas 
4.8 (166) Niezabudowane 


49 (22alb) Mag. m. Bydg. 
wl. d. 
Primus m. t 
KTuczyński m. 2 
Laube m. 3 
Kolenda m. 4. 
Zawodny m. 5 
Mikołajczykm. 6 
Pawlak m. 7 
Luczak m. 8 
Kotlęga m. 9 
Sadowski m. 10 
lsbaner m. 11 
Dahlke m. t2 
Kauczka m. 13 
t,;erajewski m. 14 
Jackowski m. t5 
Woźnicki m. 16 
Kapka m. 17 
Furmaniak m. 18 
Bzdzion m. t9 
Kotecki m. 20 
Droździński m. 21 
Grajczyk m. 22 
?;alikOwski m. 23 
Lajs m. 24 
Oficyna 
POłczyński m. 1 
Sosnowski m. 2 
Zolądkowski m. 3 

o
icki m. 5 
Kostkowski m. 6 
Wolski m. 7 
Wdowiak m. 8 
Bazarnik m. 9 
Oleszycki m. 10 
Kozłowski m. 1 t 

adolnv m. 14 
50 (165) Weynerowski wl. d. 
51.53 (23-24) Mag. m. Bydg. 
wl. d. 
Stawicka m. t 
Budnik m. 2 
Kruszvńshi m. 3 
Sulecki m. 4- 
Gościński m. 5 
Burzawa m. 6 
Mazur m. 7 
Tykwiński K. m. 8 
Tykwiński J. m. 9 
.Jargiełło m. 10 
Kujawska m. 11 
Makowski m. t2 
SzuJc m. t3 
Pulkowski m. U 
Ziomkowski m. 15 
Kowalski J. m. 16 
Kowalski Ant. m. t7 
Kowalski M. m. 18 
Flisiak m. 19 
52 (164) Herdel wl. d. 
5Jj, (163) \, eynerowski ",I. d. 
n. m. 
. KopersJIi m. t 
Mróz m. 2 
55 (25) Figel wl. d. m. t 
Christmann m. 2 
Dondalski m. 3 
56 (162) '" e)"Ilerowski wl. d. 
n. m. 
Kempniak m. ł 
Brodnicki m. 2 
Szczepaniak m. 3 
Wend)er m. .\ 
Manthey m. 5 
t,;hojnarka m. 6 
Szuhprt m. 7 
Rożnowski m. 8 
Jetyk m. 9 
57 (26) Fig!'1 wl. d. n. m. 
Borowska H. m. l 
Borowska !\I. m. 2 
58 (161) R6hr wl. d. m. t 
Wendt m. 2 
Plotka m. :r 
Łukaszewska m. 4 
Turzyńska m. ;:, 
Bączkowski m. 6 
Tarta k 
Miillpr wl. d. ' 
Berker wł. d. m. 4 / 
Aleksander m. 2 


59 
60 (160) 
61 (27) 


PacLciński m. 3 
Szatlach m. ::. 
Bagnie
ski m. 6 
Becker G. m, 7 
62 (159) Michaelis ",I. domu 
m. 1-3 
. Herzberg m. 2 
Kiciński m. 4 . 
Kulczvński m. 5 
63 (28) Niezabudo",ane 
64 (158) Schulz wl. d. m. 
Koperski m. 2 
Szeye m. 3 
65 (29) Hajduk wl. d. m. 2 
Kowale\\ski m. 1 
66 (t57) Bromb. Volksgarten 
To",. zap. 
Urbaniak m. 1 
Poraziński w. 2 
NiezamieszkaJo m. 3 
Kowalski m. 4 
67 (30) StPJlzel wl. d. n. m. 
Sumiński m. i 
Przepiorz}-ński m. 2 
68 (156) ReJlier 
I. d. n. m. 
Grajkowski m. t 
Brążkiewicz m. 2 
Donaj ko", ski m. 
 
Piechocki m. 5 
Hewner m. 6 
69 (31) Bukowska wl.d. m.2 
Stefanowski m. -1 
Staszewski m. 3 
Bukowski L. m. 4. 
Sadowska S. m. 5 
Ekwiński m. 6 
Kujawski m. 7 
Sadowski B. m. S 
Barczyko\\ski m. 9 
70 (155) Rellier wl. d. n. m. 
Wieczorkowski m. 2 
Janicki m. 3 
Eckert m. 4- 
Raca m. 5 
Grżeschok m. 6 
Joppek m. 7 
Balkau m. 8 
Krzemiński m. 9 
Mano\\ski m. 10 
Rossa m. 11 
Kilińska m. 12 
71 (32) Macbnikowski wl. d. 
n. m. 
Glodkiewicł: 
72 154) SchattscLneid!'r 
spadk. 
Deręgowski m. 1 
Wachowiak Fr. m. 2 
Thierfe)d m. 3 
Goldau m. 4- 
Donajkowska"m. 5 
\\ achowiak M. m. 6 
FTąckowiak m. 7 
Jordan m. 8 
73 (33) Grtitzmacher wl. d. 
m. ł 
Brzykcy m. 2 
Alwin m. 3 
Konieczka m. 4 
Karliński m. 5 
Sieber m. 6 
:Michalski P. m. 7 
Kiefer m. 8 
Michalski st. m. !ł 
Neumann m. tO 
74. (t 53) Schattschneider 
spadk. wł. d. 
Goertz lU. 1 
Andrniak m. 2 
Wełnic m. 3 
Bororsch m. 4. 
Berliner m. 5 
75 (34.) l\leutz wl. d. W. 1 
Winicki m. 2 
Len7. m. 

 
Klin
er m. 4 
Le
m m. 6 
76 (152) Seremetowa wl. d. 
n. m. 
Schendpl m. t 
Henko\\ska w. 2 
Popielił Dl. 3
		

/adresy_193300180_0001.djvu

			90 


77 (35) Meutz wł. d. n. m. 
Mazurkiewicz 
78 (151) Boenkowa w1.d. n.m. 
Michalski m. 1 
:Xowak m. 2 
szczygielski m. 3 
Kiełpikowski m. 4 
Kołacz m. 5 
79 (Jtj) Zemisch wł. d. m. " 
Powalisz m. 1 
Cz.ajkowski P. m. 2 
Czajkowski J. m. 3 
Koszucki m. 5 

osiński m. 6 
Lenc m. 7 
Nogalski m. 8 

O (150) Boenkowa wł.d. n.m. 
Górecki m. 1 
Dziuba m. 2 
Burschel m. 3 
Kempiak m. " 
Małycha m. 5 
Schlabs m. 6 
81 (37) Zemisch wł. d. n. m. 
Głowa m. 1 
Kubiak m. 2 
Kowalski m. 3 
Chałas m. 4 
Dziki m. 5 
Płoszaj m. 6 
82 (140) Heydemann wł. d. 
n. m. 
Jóźwiak m. 1 

owicki m. 2 
Kluczyński m. 3 
Mieloch m. <5. 
Zakrzewski m. 5 
KOt>erski m. 6 
Wolski m. 8 
Górka m. 9 
Smoliński m. 10 
83 (38) Hartung wł. d. m. 1 
Szymański m. 2 
ti4 (148) Heydemann wł. d. 
n.'m. 
Waclawik m. ł 
Schilberg m. 2 
:Młynarczyk m. 3 
Ulrych m. 4 
Zittlau m. 5 

rówczyński m. 6 
Roelle m. 7 
85 N:iezabudowane 
86 (147) Heydemann wł. d. 
m.l 
Kryszak m. 2 
Liebthal m. 3 
87 (39) Boenisch wł. d. m. 1 
Strzelecki m. 2 
Grabowski m. 3 
Sobierajska m. " 
Dziatkowiak m. 5 
ag (146) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Tuszyński m. 1 
Zborowski m. 2 
89 (40) Mitschka i Ska wł. d. 
Hinczewski 
90 (145) Wichrowski wł. d. 
m. ! 
Sobiesiński m. 1 
Ferler m. 3 
TOłodziecki m. r. 
Wagner m. 5 I 
Ostrowieki m. 6 
WiSniewski m. 7 
Kamiński m. 8 
Friihlich m. 9 
Ql (.\1) "litschkaiSkawł.d. 
Lorenc m. t 
Strehlau m. 2 
Burd yński m 3 
Dończewski m. 4 
92 (144) Skowroński wł. d. 
n, m. 
Górecki m. 1 
Wincek m. 2 
Ryfczyński m. 3 
Lisiecki m. " 
Kaczor m. 5 
94 (a3) Skowrońska wł. d. 
n. m. 
Sko,wrotiski J. m. 1 


Toruńska 


Skowroński W. m. 2 
SzatIach m. " 
Nowicki m. 5 
Brążkiewicz m. 6 
93-99 (42-"3) Machnikowscy 
wł. d. m. 1 
Lis m. 2 
Lewandowski m. 3 
Krause m. " 
Koralewski m. 5 
Banaszkiewicz m. 6 
Leski m. 7 
Budzar m. 8 
Królikowski m. 9 
96 (142) Fischer wł. d. m. 1 
Steidinger m. ! 
Czubachowska m. 3 
98 (141) Fischer wł. d. m.'l 
Karliński And. m. 2 
Jotter m. 3 
Jahnke m. 4 
Karliński Jan m. :; 
Paszl>iewicz m. 6 
SobiechOwski m. 7 
100 (140) Fiscber wł. d. n. m. 
Wiszke m. 1 
Ratz m. 2 
101 Niezabudowane 
102 (129) Bernhardt wł.d. m.l 
Kozłowski m. 2 
Maryks m. 3 
Królewicz m. li 
ChyJewski m. 5 
Tyrakowski m. 6 
Sierakowski m. 7 
Dąbrowski m. 8 
Kosiedowski m. 9 
Schmidt m. 10 
Stachowiak m. 11 
Szczepański m. 12 
Wiśniewski m. 13 
Drożniakowski m. tli 
to3 Niezabudowane 
104 (138) Jabłońska w1. d. 
m.l 
Szulc m. 2 
Ściesiński m. 3 
Lewandowska m. Jj, 131 (55) 
Funk m. 5 
Kostkowski m. 6 
Ronka m. 7 
105 (li5) Bumke wł. d. n. m. 
Feld m. 1 
GoJlnik m. 3 
106 (137) Kiebzakowa wł. d. 
m.l 
Grajewski m. 2 
R ynkowski m. 3 
Machaj m. Jj, 
Suplicka m. 5 
RZI'pka m. 6 
107 (46) Bumke wł. d. n. m. 
Garb 
108 (136) Peek i La wicki w1. d. 
n. m. 
Zawodny m. 1 
Diering m. 2 
109 (Jj,7) F-ma "Lasmel" 
w1. d. 
Kufel 
110 (135) Urbanowski wł. d. 
n. 'ni. 
Marciniak m. 1 
Assenheimer m. 2 
Sopońska w. 3 
Szafrański m. 4 
Włodarski m. 5 
KoJiński m. 6 
Jaworski m.. 7 
Donorowiclo m. 8 
Nowakowski m. 9 
11 I (018) F-ma "Lasmet" 
wł. d. 
Krukowski m. 1 
Jurkiewicz m. 2 
Pomagier 
t12 (134) Radziszewski wł. d. 
m.l 
Selwat m. 2 
113 (49) Scheerbarth wł. d. 
114 (133) ident. z Nr. 116 
115 - r>iezahudowane 


116 (132) Siemiątkowska wł.d. 
Kapczyński m. t 
DuchaIski m. 2-3 
117 (51) Radtke wł. d. 
118 (131) Nowak wł. d. n. m. 
Dembczak m. 1 
Rzeżak m. 2 
Wolski m. 3 
Lutkowski m. 4 
Schmidt m. 5 
Pintal m. 6 
119 (52) Suchland wł. d. 
120 (130 Hanas wł. d. m. 1 
Raczyński m. 2 
Niezabudowane 
Strzelecka wł. d. m.l 
Staszewski m. 2 
Gannot w1. d. n. m. 
Thomas m. t 
Gannot Alf. m. 2 
Majewski m. 3 
Wesołowski m " 
12li (128) Nowicki w1. d. 
125 (5li) Gannot wł. d. m. 1 
Kohn m. 2 
t26 (127) Koziński wł. d. m. 1 
Górna m. 2 
Witkowski m. 3 
Dzido m. Jj, 
Wyrębski m. 5 
127 Niezabudowane 
128 (126) Fus wł. d. n. m. 
Neumann m. 1 
Bieniaszewski m. 2 
Twardowski m. 3 
Wierzchucki m. 4 
Kowalczyk m. 5 
129 (54a) Werdin wł. d. n. m. 
Makowiecki m. t 
Siwka m. 2 
Buks m. 3 
Strykowski m. 4 
Marciniak m. 5 
130 (125) Arendt wł. d. m. 2 
Ortmann m. 1 
Olnau m. 3 
Diesterbeck m. <5. 
Scheerbarth
wł. d. 
n. m. 
Chałas m. 1 
Lemański Ig. m. 2 
Lemańska M. m. 3 
132 (124) Kujawa wł. d. n. m. 
Tech m. 1 
Sopoński m. 2 
133 Niezabudowane 
13<5. (123) Schmidt wł. d. m. 3 
Pomaxzyńska m. 1 
KruzeJ m. 2 
13;) Niezabudowane 
136 (122) FeJtmann wł. d. 
n. m. 
Ożóg m. 1 
Frafara m. " 
MikJas m. 5 
Schwanke m. 6 
Samson m. 7 
Michalska m. 8 
Niestatek m. 9 
Klause m. 10 
Suchomski m. 11 
Jarzembski m. 12 
Nebus m. t3 
Kopecki m. 14 
Kaczmarek m. 15 
137 (56) Scheerbarth wł. d. 
m.l 
Draczów m. 2 
Graczyk m. 4 
138 (12t) ident. z Nr. 136 
139 - Niezabudowane 
140 (119/120) Gockowiak w1. 
d. m. 1 
Aderjahn m. -fa 
Gackowiak Br. m.2 
WesseJ m. 2a 
Kra wcowicz m. 3 
Nawra m. " 
Bloch m. 5 
Krystek m. 6 
Hildebrandt m. 7 
Niezabudowane 


121 
122 (t29) 
123 (53) 


141 


1"2 (118) Werdin wł. d. n. m. 
Hagel m. t 
Drzazga m. 2 
Schwarzrok m. 3 
Strec.khaar m. Jj, 
143 (57) Sosna Polska S. A. 
wł. d. 
Werdin 
1" (117) Werdin wł. d. n. m. 
Strackhaar 
1li5 (57 c) Sosna Polska S. A. 
wł. d. 
BuchoJz m. 1 
Fenske Fr. m. 2 
Fenske Alb. m. 3 
Wyrloykowaki m. 6 
Michalski m. 5 
Bogs m. 6 . 
146 (116) Krauze wł. d. m. 1 
Sobiechowski m. 2 
Jakubiak m. 3 
Pakulski m. 4 
lJj,7 (58) LloydBydgoski v.ł.d. 
Chmielarczyk m. 1 
Wasielak m. 2 
Masiak m. 4 
Kabacińska m. 5 
1.\8 (115) Węclewski wł. d. 
n. m. 
Wojstarowicz m. 2 
Pawlikowski m. 3 
Brzeziński m. 4 
Ili9 (59) Lloyd Bydgoski 
wł. d. 
Krogulski m. 2 
Gubi m. 3 
150 (tU) Węclewski wł, d. 
m.l 
Gajewski m. 2 
Adamski m. 3 
Wieczor m. 4 
151 (60) Lloyd Bydgoski 
wł. d. 
Bramowski m. 1 
Paszkiet m. 2 
Szewa m. 3 
Rosiński m. " 
Woźniak m. 5 
152 (ł 13) Kacerka wł. d. n. m. 
Lorenc m. ł 
Wakzak m. 2 
Tarczyński m. 3 
Rafiński m. Jj, 
Lepczyński m. 5 
Michalska m. 6 
Górski m. 7 
Wierzbiński m. 8 
153 Niezabudowane 
1M (H2a) Ziółkowski wł. d. 
m.l 
Bloch m. 2 
Malak m. 3 
t55 (61) "Kauczuk" S. A. 
wł. d. 
Paczkowski m. 2 
Wiłdt m, 3 
nohoziński m. 5 
Niezamieszkane m. 7 
156 (112) Komarnicki wł. d. 
157 (ti2a) Mag. m, Bydg. wł.d. 
(tor regatOWY) 
Zybała m. t 
Zbik m, I 
Kasprzyk m. 3 
Vaństw. Insp. Dróg 
Wodno 
Komarnicka wł. d. 
m. t 
Wiersch m. 2 
Schwanke m. 3 
Wesołowski m. 4 
Briiclmer m. 5 
Czajkowski m. 6 
Witkowski m. 7 
159 Niezabudowane 
160 cmentarz 
161.163 - Niezabudowane 
1M Kościół ewangel. 
165 Ni(!za budo wane 
166 (110) Ziołkowski wł. d. 
n. m. 
Tomaszewski m. 1 


" 


..: 


157 (62) 
158 (111)
		

/adresy_193300181_0001.djvu

			to 


Rzepka m. 3 
Lewandowski m, Jj, 
Hagel m. 5 
Zarzycki m. 6 
:'iIiezabudowane 
Bukowski wl. d. 
n. m. 
Banaszak m. 1 
Barczewska m. 2 
Czekalski m. 3 
Szmelter m. 5 
169-177 - Niezabudowane 
178 (109) Pisze) wl.. d. m. 1 
Kuczowski m. 3 
Mróz m. ił 
Niezabudowane 
Piszel wł. d. n. m. 
Jutrowski m. t 
Czynsz m. 2 
t81-t87 - Niezabudowane 
t88 (108) Podczaskiwi. d. n.m. 
BeyllJ' 
t89-t91 - Niezabudowane 
t92 (107) F-ma "Lasmet" 
wł. d. 
Jutrowski 
t 93-237 - Niezabudowane 
238 (106) Arendt wl. d. m. i 
Will m. 2 
Wujewski m. 3 
Frąckowiak m. Ii 
239 Niezabudowane 
2M) (105) Bukowski wl. d. 
n. m. 
Chmielarczyk m. t 
Twaróg m. 2 
Stachowski m. 3 
Dawid m. " 
Janowski m. 5 
26-1 Niezabudowane 
2(j,2 (106-) Lange wł. d. m. 1 
Wojciechowski ffi. 2 
Orlowska m. r. 
2/i3 Niezabudowane 
26-4 (103) Ciemk wl. d. m. 
Staniak m. 2 
Bujak m. 3 
2r.5 Niezabudowane 
2.ł6(248(t02)Ziehlke wl. d. 
m. t 
Łajdycb m. 2 
Hajdak m. 3 
BUjak m. Jj, 
Guss m. 5 
Bury m. 6 
Poskrop m. 7 
Pacbulski m. 8 
Ebert m. 9 
:'Iiowaczyk m. 10 
Peter m. U 
,rakubiak m. t2 
Roguszka m. t3 
249 Niezabudowane 
250 (101) Bąk i Wiśniewski 
wl. d. 
Bąk m. ł 
Pluciński m. 2 
Kwiatkowski m. 3 
Puszczykowski m. r. 
Janik m. 5 
Wendowski m. 6 
251 Niezabudowane 
252 id. Częstochowska ł /2 
253 Niezabudowane 
256- (97) Pawlowski wł.d. m.1 
Chmielnik m. 2 
Hanysz m. 3 
Gierszal m. " 
255 Niezabudowane 
256 (96) Torzewski wl. d. 
257 Niezabudowane 
,258 (95) '\łaciaszek wł. d. 
m.2 
Kawicki m. ł 
Skalecka m. 3 
Pyszka m. ł 
!59 
iezabudowane 
260 (9/i) M,aciasuk w. d. 
n. m. 
Jackowiak m. 1 
Czerniak m. 2 
Andrzejewski m. 3 


167 
168 


179 
t80 


" 


Toruńska - Trzeciego Maja 


Hclak nI. " 
261-263 - Niezabudowane 
266. (93) Templin wł. d. m. t 
Wrzeszczyński m. 2 
Lubiński m. 3 
Liński m. r. 

65 Niezabudowane 
266 (92) Templin wl. d. n. m_ 
RUClński m. 1 
Piłarski m. 2 
Marecka m. 3 
Borówka m. " 
Lubiński m. 5 
Głowski m. 6 
Mali.szewski m. 8 
Albecki m. 9 
Dudek m. 10 
267 Niezabudowane 
268 (91) Mag. m. Bydg. wl.d. 
Strzelecki m. t 
Mikolajczyk m. t 
Wozikowski m. " 
Zieliński m. 5 
Januszewski m. 6 
Majocha m. 7 
Sta wski m. 8 
Kosseda m. 9 
Bona m. 10-11 
Gtinther m. 12 
Kaniewski m. 13 
Lamenta m. 16- 
Materziński m. 15 
Slomkowski m. 16 
Wierszewski m. 1'7 
Dymas m. t8 
Słaby m. t 9 
Hipczak m. 20 
Olszewski m. 21 
Gołdyn m. 22 
Siekierska m. 23 
Perkowicz m. 2{1 
Lewandowska m. 25 
Plewa m. 26 
Garcz J. m. 27 
ChOjnacka m. 28 
Pecyna m. 29 
Delatowski m. 30 
Januszkiewicz m. 31 
Ziemlewski m. 32 
Zasada m. 33 
Karczewski m. 36- 
Bogusła wski, m. 3/ia 
Michalski m. 35 
Kurczewski m. 36 
Czerwiński m. 37 
Wrzesińska St. m. 38 
Szopińska m. 39 
Januszewski m. M) 
Mamach m. {lt 
Hej ża m. "2 
Lepczyński Ł. m. li3 
Lepczyński J. m. Mi 
Dvmarkowski m. 6-5 
Stankiewicz m. 46 
Wrzesiński K. m. "7 
Bigalke Er. m. li8 
Kowalkowski m. {l9 
Kmieć m. 50 
Szpajer m. 51 
Bigalke Em. m. 52 
Garcz St. 
269 Niezabudowane 
270 (90) Sawi6.ska wl. d. n. m. 
Strzelecki m. t 
Paprocka m. 2 
Haak m. 3 
271 NiezabudOwane 
272 (89) Mag. m. Bydg. wł. d. 
(szkoła powszech.) 
MOdecki m. t 
Łochocki m. 2 
Kasprowicz m. 3 
273-277 - Niezabudowane 
278 Werdin wl. d. n. m. 
Rapicki Ant. m. t 
Mielcarek m. 2 
Kunicki m. 3 
Wiarek m " 
Leu m. 5 
Burszel m. 6 
7.aborowski m. 7 
Hass m. 8 


Napierala m. 9 
Sitarek m. tO 
Gołębiewski m. 1 t 
Mrówczyński Szcz. 
m. t2 
Marcinkowski m. t3 
Cełusta m. 16. 
Niestatek m. t5 
Kościelniak m. 16 
Konopióski m. t 7 
Rapicki Leop. m. 18 
Kaniecki m. t9 
Wełna m. 20 
Chęś m. 2t ' 
Rybarc];yk T. m. 22 
Paluszczak m. 23 
Nowacki m. 2" 
Stel'Ina m. 25 
Mrówczyński St. 
m.26 
Rapicki And. m. 27 
Wahl m. 28 
Gutowska m. 29 
Rybarczyk J. m. 30 
Słowiński m. 31 
GłowsJ.i m. 32 
Kuligowski m. 33 
Owczarek m. 3" 
279-301 - Niezabudowane 
302 (67) "Lloyd Bydg." wl.d. 
Krause m. 2 
Trafara m. 3 
303 - Niezabudowane 
304 (66a) "Lloyd Bydg." wl.d. 
Szczerbińslci. m. t 
Grygier m. 2 
Kubisz !Ił. 3 
Kiezabudowane 
..Lloyd Bydg,'. wl. d. 
Grobelnv 
Niezabudowane 
Pasikowski wł. d. 
(id. Hutnicza t) 
Klimczak m. 2 
Drzewiecki m. 3 
309 Niezabudowane 
310 (64) Dzierżawski wl. d. 
n. m. 
Wąs 
311 Niezabudowane 
312 (63) Wydz. Powiat. wł.d. 
Torzewski m. t 
Dąbek m. 2 


305 
30
 (6&) 
307 
308 (65) 


Trentowskiego. 
1 (50) P. K. P. wł. d. 
Andryszak 
2-7 - Niezabudowane 
8 (49) Boeck wl. d. 
9 (46) Tabett "I. d. m.i 
BoeUer m. 2 
tO (48) Slafrok wl. d. 
H-t3 - Niezabudowane 
16- (47) Boeck wł. d. m. 2 
Sonnenberg m. t 


Trybunalska. 
l - Nie istnieje 
2 (4) id. Pod Blankami 
tO/t 7 


Trzeciego Maja.- 
t Niezabudowane 
2 (2") Skarb Państwa 
Okupski m. t 
Sompoliński m. 2 
Musi..lak m. 3 
Wal
ur8ki m. .\ 
Pawłowski m. 5 
Drozd 
Niezabudowane 
Niezabudowane 
Reimer wł. d. m. 8 
Kruszona m. t 
Śladkowski m. ! 
Sągaj łło m. 3 
Wi
[\iewska m. " 
['au l m. 5 


3 
6- (23) 
5 (5) 


91 


Lungenhausen m. fi 
Wit t m. 7 
Łukowiak m. 10 
Stróżyński m. 11 
6 (22) Gr];eśkowiak wł. d. 
n. m. 
Nowak m. t 
Jura m. 2 
Keller 
RU!lłiński m. 3 
Drgas m. &. 
Dąbrowski m. 5 
7 (6) StaneIle wł. d. n. m. 
Płotka m. 1 
Stanelle H. m. 2 
Ehrig m. 3 
Lewandowski m. & 
Gregor m. ::; 
Mesmer m. 6 
Tomaszewski m. 7 
Quahs m. 8 
Michalak m. 9 
8 (2t) Biziel wL d. a. m. 
Pech m. 1 
Zielińska m. 2 
Weik m. 3 
Molski m. 5 
Scbilnke m. 6 
Nest m. 7 
Sikorski m. 8 
Bochocki m. 9 
9 (9) Wierzchosławska wł. 
d. n. m. 
l\Iarmurowicz m. 1 
Wojciechowski m. Z 
Olkowska m. 3 
Both m. {I 
Biński m. 5 
Górny m. 6 
Skowroński m. 7 
tO (20) Stanelle wł. d. m. tO 
StaneIle K. m. t 
Sieg m. 2 
Wilde m. 3 
Bartel m. Jj, 
Betka m. 5 
\Verner m. 7 
Tykwiński m. 8 
Apt m. 9 
Krause m. łt 
Neumann 
Schwabe m. I&. 
11 (10) Skarb Państwa "I.d. 
Zwolanowski 
12 (t9) Cohn wl. d. m. 3 
Ajustajn m. ł 
Bpdprke m. ! 
Pałuchowski m. " 
Majerowicz m. 5 
Rosmke m. 6 
13 Nie istnieje 
1/i (t8) Wegner wł. d. m.! 
Wegnpr Ma r . m. t 
Herold m. 
Radczewski m. {I 
Dr. Dombrowskim.5 
Feigel m. 6 
t 5 Nie istnieje 
16 (17) Dr. Blihr wł. d. 
n. m. 
Beliński m. ! 
Steinike m. 3 
Nawrocki m. .& 
Raczyński m. 5 
17 Nie istnieje 
t8 (16) Cyra.nowa wł. d. 
n. m. 
Mrowińska m. ł 
Dahlke m. 2 
Dusn-ńska m. 3 
Kuf Cel m. " 
Trzpbińska m. 5 
Kowalewski m. 6 
Płotka m. 7 
Wicikowski m. 8 
Bartkowi.ak m. tO 
Wendt m. H 
Nisiewic:1I m. ł2 
Marach m. t3 
Za('harów m. (Jj, 
Som mer m. tS 
C,rzesiński m. 16
		

/adresy_193300182_0001.djvu

			92 


Tu:eciego Maja - Ugory 


Foliński oo. 17 
Szałamacha m. 18 
Hadt oo. 19 
Henze oo. 20 
Mokwa m. 21 
HI Nie istniej e 
iO (tła/15) Wiese wł. d. oo. 9 
Samulowitz m. 1 
Wachowski m. 2 
Borczyński m. 3 
Wolff m. " 
Maliszewski m. 5 
Cywiński m. 6 
Rose m. 7 
Majew1lka m. 8 
Pałaszewski m. 10 
21 Nie istnieje 
22 (14) Michalscywł.d.n.m. 
Meyer oo. 1 
Turowiecki m. 2 
ŚwiQtosławski m. 3 
Sch warz m. " 
Karwecki m. 5 
23 Nie istnieje 
2.. (13) Okręg> Cz. Krzyża 
wł. d. (Zw.Ociemn. 
Wojakow) 
Grabarek m. 2 
Boberska oo. 3 
Zgodziński oo. 4 
Bloch m. 6 
25 Nie istniej e 
26 (12/1!a) R. Bohme T. 
z o. z. wł. d. 
Ludka oo. 1 
Szubert m. 2 
Kasprzyk m. 3 
SchneIder m. 
 


1 


Tucholska. 
(1) Jażdzewski wł. d. 
m.2 
Janc m. t 
Pior m. 3 
Jarom 
Uerrek m. " 
Jabłoński m. 5 
Filipiak m. 6 
Czysz m. 7 
Wiśniewska m. 8 
Kurek m. 9 
Niezabudowane 
Sakwiński wł. d. 
m. 1 
Pawiwki m. 2 
Jermis m. 3 
Tobolski wł. d. m. t 
Czarniak oo. 2 
(2) Chmielewski wł. d. 
00.1 
Nowacki oo. 2 
Janczewski oo. 3 
Stasierowski oo. " 
Stachowiak 
Kinder m. 9 
Liziński wł. d. oo. i 
Czerwińska m. 2 
Darowny wł. d. 
Górecki wł. d. oo. t 
Katulski m. 2 
(3) Grecka wł. d. m. t 
Kiliszewski oo. 2 
Kalaczyński oo. 3 
Jankowska m. 6 
Niezabudowane 
(4) Torzewsko. wł. d. 
m.l 
Niezamieszkałe m. 2 
Niezabudowane 
(5) NeuOO8nn wl. d, 00.2 
Suwalski m. 1 
Bąk m. 3 
Zizmer oo. 4. 
!\Hnga m. 5 
Ugory. 
.N iezabu dowane 
Michalski wł. d. oo. 8 
Mathea m. t 
Sieooiątkowski m. 2 

lehiQda m. 3 


2 
3 


" 
5 


6 
7 
8 
9 


10 
łi 


t2 
13 


1-5 -. 
(\ (3) 


'" oJfraoo oo. 4 
Rutkowski B. m. 5 
Gapczyński m. 6 
Rutkowski K. m. 7 
Kiprowski oo. 9 
Budnik m. 10 
Pazola m. t 1 
Urbański m. t2 
Berner m. 13 
Rybacki m. U 
7 Niezabudowane 
8 (Jj,) KolasBa wł. d. m. 1 
Stachowicz m. 2 
Jankowski m. 3 
Katmierczak oo. 4 
Nowak oo. 5 
Kolet m. 6 
Bossardt m. 7 
Matuszewski oo. 8 
Maturkiewicz oo. 9 
Maciejewski m. 10 
Zieliński m. 11 
Marachowski m. 12 
Sarnowska m. 13 
Graduszewski m. 1Jj, 
Rybicka m. 15 
zydlewski oo. 16 
9 NIezabudowane 
tO (5) Mazany wl. d. m. i 
Wawrzyniak m. 2 
Krachel m. 3 
Łosiński oo. " 
Krzewiński oo. 5 
Chyrek m. 6 
Derągowski m. 7 
Ceplucka m. 8 
Zieliński m. 9 
Ziółkowski m. 10 
Lewandowski m. 11 
11 Niezabudowane 
t2 (6) Surmiak wł. d. m. 5 
Mądrowski oo. 1 
Karłowski m. 2 
Kotłęga m. 20. 
\Vidyński oo. 3 
Muszyński oo. ł 
KowaJczewski m. .6a 
Szooaó.kowski m. 6 
Łazarów 
Ryckowski m. 7 
Tomczak m. 8 
Matuszak m. 11 
Grylewicz ID. 12 
13 Niezabudowane 
U (7) Brązert wł. d, m. 
Pasiński m. 2 
Bramański m. 3 
Przybylski oo. Jj, 
Mazurkiewicz m. 5 
Streblau m. 6 
Marchlev.ska m. 7 
Ll'wicki m. 8 
Gilewska m. 9 
Sikorski m. 10 
Matuszak m. 11 
Śrubkowski m. 12 
Romel m. 13 
Kuchció.ski m. 1" 
Simmich m. 15 
15 Niezabudowane 
16 (8/9) Paraf Ja Szwederowo 
Iiościoł M. B. N. P. 
Ks. Konoprzynski 
Ks. Mnichowski 
17 Niezabudowane 
t8 (tO) Kukuk wł. d. m. 2 
Uciechowska m. t 
Maternowski ni. 3 
Zawiasiński m. " 
S8kwiński m. 5 
Klan1l'k m. 6 
Chilla m. 7 
Landowski oo. 8 
Olszewski m. 9 
Schulz m. 10...lr 
Koczorowski m. 1 t 
Lewandowski oo. t2 
Mali
ki m. t3 
Jakubiak m. 1" 
Ziółkowski m. 15 
19 (57) Dekutowska wł. d. 
ner('f(owski m. 1 


Barczykowski m. 2 
Piskorski ,00. 3 
Stachowska m. 4 
płąchocka oo. 5 
Gołata oo. 6 
Schmidt m. 7 
Nadolna m. 8 
Moskala m. 9 
Puzowski m. 10 
Bujanki m. 11 
Wieczorek m. 12 
20 (H) Retzlaff wł. d. m. 1 
Hetzlaff m. 2 
Kalka m. 3 
Pleszewski m. " 
Grzonek m. 5 
Lewandowski m. 6 
Rydziński m 7 
Szudrowicz m. 8 
Włodarska oo. 9 
Chełminiak m. 10 
Stilrooer oo. 11 
Ptaszyńska m. 12 
2t Niezabudowane 
22 (12) Miiller wł. d. 
Urbański m. 1 
Radtke m. 2 
Goncerzewicz m. 3 
Thiede m. <5. 
Ściesiński m. 5 
Tykwiński m. 6 
Smura wski m. 7 
Kauszka m. 8 
Lewandowski m. 9 
Kaszubowski m. 10 
Gili m. H 
Brucki m. 12 
Ciesiński oo. 13 
BTacki m. 14 
Burchard m. 15 
Szulc m. 16 
Kujawa m. 18 
Węcel m. 19 
Mrugowski m. 20 
Gil oo. 21 
Wesołowski m. 22 
Ermanowicz oo. 23 
23 Niezabudowane 
2" (13) Lemańczyk wł. d. 
m. i 
Skrzypkowska m. 2 
25 Niezabudowane 
26 (14) Schlifer wł. d. m. i 
}o
ckert oo. 2 
27 Niezabudowane 
28 (15) Szczepankiewicz wł. 
d. n. m. 
Nowakowski m. i 
Grabowski m. 2 
Kądziela m. 3 
Kozów m. 
 
29 (48) Rafaiska K. wł. d. 
m.2 
Niezamieszkałe m. 1 
Leszczyński m. 5 
Zawiła m. <5. 
nafalski E. m. 5 
30 (16) Cermann wł. d. m.2 
Witkowski m. 1 
Sieracki m. 3 
3i (47) Weissmann wł. d. 
m.5 
Kachelski m. i 
Kosmatka m. 2 
:/;eglarski m. 3 
Michałek m. " 
Kreczmer m. 6 
BorucJla oo. 7 
Has m. 8 
Templin m. 9 
32 (17) Jączynskiwł.d.oo.1 
Przybysz m. 2 
Klause m. 3 
33 (66) Krocz wl. d. oo. 7 
Niezamieszkałe 00.1/2 
Kosmatka m. 3 
Kopczyński m. 4 
Winowiecki m. 5/6 
3"/36 (18/19) Engeł wł. d. m. i 
Dembowski m. 2 
Ciabach m. 3 
Rutkowski m. " 


Dozda m. 5 
Kędzierski m. 6 
Keoopski oo. 7 
Lewandowski m. 8 
Nagel oo. 9 
Groszewski m. 10 
Chudy m. 11 
Prywer m. 12 
Przybyła m. 13 
35 Niezabudowane 
37 (44) Pundel wł. d. m. 1 
Brzeczek m. 2 
Nawrocki m. 3 
Majewski oo. Ii 
Priewe m 5. 
Lewandowski m. 6 
Moryks oo. 7 
38 (20) Poznańska wł. d. 
n. m. 
Olawiński m. i 
Gaul m. 2 
Kucak oo. 3 
Spotek m: 4 
Sa wmski m. 5 
Pionka m. 6 
Siudajewski oo. 7 
39 (-'3/"30.) Bączyńska wł. d. 
m.3 
Chrosińska m. i 
Kołodziejski m. 2 
Rutkowski m. " 
Langmesser m. 5 
Bączyńska m. 1a 
Ciabach m. 2a 
40 (21) Poznańska wł. d. 
m.10 
Kokociński m. 5 
Przybylski oo. 8 
Murawski oo. 9 
Sojkowski m. i i 
Wiecławski wł. d. 
m. i 
Zdrojewski wł. d. 
m, i 
Kalamejka m. 2 
Kujawa m. :J 
Maliuowski m. 
 
"3 ("1) Dulła wł. d. m. t 
Krygier oo. 2 
KotJewska m. 3 
Malissa m. 4 
,.,. esorowska m. 5 
Marciniak oo. 6 
Michalowicz m. 7 
Tymiński m. 8 
Jaroszewski m. 9 
Jelińska m. 10 
Kamowski m. i i 
Wiśniewski oo. 12 
Siemieniecki m. 13 
Fundament m. i" 
Jasiński m. 15 
Spychala oo. 16 
Błaszkiewicz oo. 17 
Wierszewska m. 18 
U (23) Jarnath wl. d. oo. 1 
Kuzimski m. 2 
Kurdykowska m. 3 
Rutkowska m. " 
Przybyła m. 5 
Kopańczyk m. 6 
.ł5 (40) Wesołowski wł. d. 
n. m. 
Ziółkowski m. 2 
Spiong m. 3 
Kurkerewicz m. 6 
Przymus m. 5 
Safian m. 6 
Nalazek oo. 7 
Sikora oo. 8 
.ł6 (2") Ko
odziej wł. d. n.m. 
Urban oo. t 
Gocek m. 2 
Niezabudowane 
Kołodziej wł. d. m. t 
Niezabudowane ' 4 
JendrzeJczak wł. d. 
m. i 
Makowiecki oo. 2 
Lewandowski m. 3 
Grochecki m. 4 
Pakulski m. 5 


"1 (4£) 
.ł2 (22) 


."7 
48 (25) 
49 
50 (26)
		

/adresy_193300183_0001.djvu

			Krocz m. 6 
Kiełpiński m. 7 
51 Xiezabudowane 
52 (27) Michalak wł. d. 
Pawlak m. 1 
Wierzbicki m. 2 
.ł:immermann m. I} 
Dolewska m. 5 
53 Niezabudowane 
56. (28) Wierzchowska wł. d. 
Przybyszewski m. 1 
Tomczyński m. 2 
Jasif1ski m. 3 
Głowiński m. I} 
55 Niezabudowane 
56 (29) Hinz Erwin wł. d. 
Rogozif1ski 
57 Niezabudowane 
58 (30) Radzki wł. d. m. 8 
Kaźmierczak m. ł 
strzecki m. 2 
Hadziński m. 3 
WoźBiak m. 4' 
Tepper m. 5 
Kuklińska m. 6 
Sojkowski m. 7 
Cezar m. 9 
Słonina m. ł ł 
Pochowski m. t2 
59-61 - Niezabudowane 
62 (32) Kubacki wł. d. m. 1 
Poraziński m. ! 
63 :"iiezabudowane 
66. (33) Pietrzycki wł. d. m. ł 
Siemiński m. 2 
Wąsikowska m. 3 
Butlewski m. 4 
KOłodziejski m. 5 
Skolimowski m. 6 
Kwaśniewski m. 7 
Ignatowska m. 8 
65 :'I/iezabudowane 
66._(34) Wenzel wł. d. 
Smala Sz. m. 1 
Smala K. m. 2 
Zołądek m. 3 
67 :'\iezabudowane 
68 (35) Puchała spadkob. 
wł. d. 
:\laciejczak m. ł 
Zieliński m. 2 
Rzewuski m. 3 
Puchała m. Il. 
Kilbowski m. 5 
69 Niezabudowane 
70 (36) Kicia wł. d. m. 2 
Kruszyński m. 1 
71 Niezabudowane 
72 (37) Brenda wł. d. m. 
Manthey m. 2 
Peschel m. 3 
Ziółkowska m. 6. 
73 Niezabudowane 
71} (38) Dittmann wł. d. m.l 
Łukomski m. 2 
Górski m. 3 
Marg-ans ki m. 6. 
Frącek m. 5 


1 
2 


Ujejskiego. 
i\'iezabudowane 
Hasse J. wł. d. m. 1 
Hasse Fr. m. ł 
Szymański m. 3 
Tomkowiak m. {I 
Borowska wł. d. 
m.l 
Pietrzak wł. d. m. 1 
Leńska m. 3 
Goliński m. 6. 
Niczabudowane 
Rahn wł. d. m. 1 
Wiatr m. 2 
Turowski m. 3 
Pałka m. I} 
Smala wl. d. m. t 
Br
ękała wł. d. 
Czudzichowski m. 1 
Pawlewicz m. 2 
Górnv m. 3 
Szulci.lski m. 4 


3 (3) 
Il. (50) 


5 
6 (49) 


7 
8 (4&) 


Ugory 


Kiziel wł. d. m. 1 
Balbierz m. 3 
Płaszezykowski m. 6. 
to (48) Boruta wł. d. m. 2 
Knioła m. 1 
Majcher wł. d. 
Niezabudowane 
Mysana wł. d. m. 1{2 
Baleerzak m. 3 
13-15 - Niezabudowane 
Ui - Gaedtke wł. d. m. t 
i 7 - !\Iaxciniak wł. d. 
18 (1}5) Hińczewski wł. d. 
19 (10) Zwolanowska wł. d. 
n. In. 
Gankowski m. 1 
20 (4.4a) Sarnowski wł. d. m.l 
20a - Koscielny wł. d. m.l 

1 (H) Mandel wł. d. n. m. 
Rybacki m. t 
Rybarczyk m. 2 
Bączyk m. 3 
Przybysz m. 6. 
Templin m. 5 
Trojanowicz m. 6 
22 (1}Il.) Materia wł. d. m. 1 
Wożniak m. 2 
Pszczoła m. 3 
Stawowski m. Il. 
Łochowicz m. 5 
Pukownik m. 6 
Laczkowski m. 8 
22b - Helwig wł. d. 
23 (12) Chara wł. d. m. 2 
Cicha m. 1 
:Zych m. 3 
24 (6,3) Krzyżanowska wł. d. 
m.l 
Gapiński w. 2 
Niezabudowane 
Haudan wł. d. m. 
Gorlicki wł. d. 
Firch m. 1 
28 (M) Figiel wł. d. 
29-30 - Niezabudowane 
31 (15) Fus wł. d. m. 2 
Wileński m. t 
Lewandowski m. 3 
32 Niezabudowane 
33 (16) Boldin wł. d. m. 3 
KuMeld m. ł 
Wacholc m. 2 
34 (39) Gorlicki wł. d. m. 1 
35-36 - Niezabudowane 
37 (17) Nawrocki wł. d. m.l 
Pastecki m. 2 
Wawrzyniak m. 3 
Wieczorek m. Il. 
Bukowski m. 5 
Piechowicz m. 6 
38 (37) Dworczak wł. d. m. 1 
Kamińska m. 2 
Kozłowski m. 3 
39 (17a) Nawrocki wł. d. n. m. 
Pfeiffer m. 1 
Weychan m. 2 
Andrzejczak m. 3 
Strzelecka m. 4 
Kośeielniak m. 5 
Ruciński m. 6 
Chorążek m. 7 
KończaI m. 8 
40 Niezabudowane 
6.1 (17b) Bronikowski wł. d. 
m.l 
Kręgowski m. 2 
6.2-43 - Nie.tabudowane 
44 Smyk wł. d. 
45 Niezabudowane 
46 (33) Kwiatek j, Wrzeszcz 
wł. d. 
Kwiatek m. ł 
Piekarczyk m. 2 
Wietrzykowski m. 5 
Wojtowicz m. 4 
Steller m. 3 
47 Niezabudowane 
{l8 (32) Konował wl. d. m. t 
Szych m. 2 
Domacbowska m. 3 
Brzeziński m. 4 
Okoński m. 5 


9 


ł.Oa - 
11 
1.2 (47) 


25 
26 (42) 
27 (13) 


Ułańska 


'\'iile.tura m. 6 
Zieliński m. 7 
Wincek m. 8 
Raniecka m. 9 
Przymęska m. 10 
49 (19) Strelow Spadkob, 
wł. d. 
Krebs m. 1 
Bohn m. 2 
50 (31) Sarnecka wł. d. m.l 
Osiński m. 2 
Bachora m. 3 
51 i\'iezabudowane 
52 (30) Szymański Wacław 
wł. d. m. 1 
i\liiller m. 2 
Szymański Woj. m.3 
53 (20) Rydlewscy Spadk. 
wł. d. n. m. 
Klbnczyk m. t 
54 (29) Kiziel wł. d. m. 1 
Tatarzyn m. 2 
55 l\'iezabudOwane 
56 (28) Spacjer wL d. m. t 
Patka m. 2 
57-59 - ;'riiezabudowane 
60 (24) Różańska wł. d. m.1 
Jarzemski m. 2 
, Pierz yński m. 3 
61 - :'Iiiezabudowane 
62 (23) Burczak-Abramo- 
wicz wł. d. m. 1 
Kowalczyk m. 2 
RoeHe m. 3 
Szpajer m. 4 
Pawelka m. 5 
Grabows1	
			

/adresy_193300184_0001.djvu

			94 


Ułańska - Warszawska 3 (16) Baesler E. wł. d. 
m.1 
Manthey m. t 
BagaDz m. 3 
Abczyń!;ki m. " 
Tomaszewski m. 5 
Ciepły m. 6 
Kurpiński m. 7 
Baesler W. m. 8 
Szudarski wł. d. 
Niezabudowane 
Wotniak wł. d. m. 1 
Frąk m. 1 
Czapara m. 2 
Nieborak m. 3 
Polus m. " 
Ksobiech m. 5 
27-'8 - Niezabudowano 
29 (t7) Paszk.owska wł. d. 
m.1 
Wojdylak m. 2 
Mroziński m. 3 
Niezamieszkano m. 4- 
Kutniewicz m. 5 
30 (23) Trojan wł. d. m. 2 
Loroch m. 1 
Kmiet m. 2 
31 (18) Czajkowski wł. d. 
32 - Niezabudowane 
33 (19) Zborowski wł. d. m. 1 
34 (21) Wardalska Fr. wł. 
d. m. 2 
Krauze m. 1 
KawiT m. 3 
Majewski m. 4 
Damski m. 5 
Milller m. 6 
Wardalska Z. m. 8 
35 (
O) Banaszak wł. d. 
Weckwerth m. 1 
Zułtowski m. 2 
Kłoss m. 3 
Schmidt m. " 
Karwecki m. 5 
Mikołajczak m. 6 
Mikulska m. 7 
Jankowski m. 8 
Bukowiecka m. 9 
Wasik m. 10 
Kowalska m. 11 
Walczak m. 12 
Domińska m. ł 3 


24 
25 
2(\ (25) 


Unii Lubelskie! 
t (13) Mag. m. Bydg. wł. d. 
Tramw. i ElektroWD. 
Rutkowski m. 1 
Szreiber m. 2 
Pliszka m. 3 
Baniecki m. " 
Kress m. 5 
Gabryś m. 6 
Drews m. 7 
Niezamieszk. m. 8 
Domiński m. 9 
Stelmach m. 10 
Popielewski m. 11 
Zieliński m. 12 
Pukownik m. 13 
Kempa m. 14 
Szymański m. 15 
· 2 Niezabudowano 
3 (14) Wodyński W. wł. d. 
Roszkowiak m. 1 
Hoppe m. 2 
Milller m. 3 
Wodyński st. m. 4- 
Ziółkowski m. 5 
Kunicke m. 6 
WodyńskiP.m.7 
Schei'be m. 8 
4 (5) Brow. Wielkopolski 
wł. d. 
5 (t...) Turczyn wł. d. m. 2 
Cyankiewicz m. 1 
Gast m. 3 
Krz}'iztofowicz m. 4 
Mti1ler m. 5 
Sz ylski m. 6 
Kaszewska m. 7 

Jicka m. 8 


Tonn m. 9 
6 (ł) Niezabudowane 
7 (Ub) Less wł. d. 
Cohn m. 1 
Zewicki m. 3 
Cichorz m. 4 
8 (3) Niezabudowano 
9 Niezabudowane 
10 (2) Marchwicki wł. d. 
Niezamieszkane m. 1 
1.1 Niozabudowano 
12 (1a) Kosiński wł. d. m. " 
Włodarska m. 1 
Ką.tny m. 2 
Marciniak m. 3 
Kamiński m. 5 
Betański m. 6 
Kondracka m. 7 
Urocza. 


(2) Szczygielski wł. d. 
m.3 
Werner-Rennoff m.1 
Kluck m. 2 
Marciniak m. 4 
Karnicki m. 5 
Gehrmann m. 6 
Sten dera m. 7 
Martens m. 8 
Prus-Andrzejewski 
m.9 
Klettke, wł. d. n. m. 
Klunder 
(3) Ogród 
(10) Klettke wł. d. n. m. 
Guzek m. 1 
łlamack m. 2 
Dutkiewicz m. 3 
Gliniecka m. " 
Orylska m. 5 
Spenner m. 6 
5 (4) F-ma ..Polbal" S. A 
wł. d. 
Kuhl m. 1 
Bednarska m. 2 
Joppek m. 3 
Hehlke m. 4 
Walczak m. 5 
Wolny m. 6 
6 (9) Liidtke spadk. wł. d. 
Damaszenko m. 1-2 
Jędrzejewski F. m. 3 
Chojnacka m. 4 
Krzyżański m. 5 
Jędrzejewski K.m. 6 
Lewandowska m. 7 
(5) F-ma ..Polbal" S. A. 
wł. d. 
(8) Liidtke spadk. wł. d. 
Tietze 
- Niezabudowane 
(7) id. Sw. Florjana 
- Niezabudowane 
(6) F-ma ..Polbal" S. A. 
wł. d. 
Kozera m. 1 
Czajkowski m. 2 
Ustronie. 
t (1) wysocki wł. d. n.m. 
KaIUiński m. 1 
2 (H) Nowacka wł. d. n.m. 
Dominik m. 1 
Januszewski m. 2 
Siew m. 3 
Leśniewicz m. 4 
Hajdrowski m. 5 
Wotniak m. 6 
Latacki m; 7 
woliński m. 8 
Wasikowski m. 9 
Donaj m. 10 
Bucke m. 11 
Bucholz m. l' 
Dobek m. 13 
Zołądkiewicz m. t4- 
3 (2) Wysocki wł. d_ 
Nalazek m. t 
Jakubowski m. 2 
Przybyłak m. 3 
4 (10) id. Kujawska 7 


2 (H) 
3 
4- 


7 
8 
9 
10 
H 
12 


5 (3) Ogród 
6 (9) id. Kujawska 9 
7 (4/6) Strehlow spadk. w.d. 
Meske m. 1 
Strehlow m. 2 
8 Niezabudowane 
9 (7) Składno Brow. Bydg. 
lO-HI - Niezabudowane 
13 (8) JaMb wł. d. 
Pilichowski m. 1 
Królak m. 2 
PolczyIiski m. 3 
Michalak m. 4 
Grubich m. 5 


Wały Jagiellońskie. 
1 (6) Gm. Ewang. wł. d. 
Lota Janus 
2 (5) Skarb Państ. wł. d. 
Są.d Grodzki 
Rubaszewski m. 1 
Kiełczyński m. 2 
3 (7) Gm_ Ewang. wł. d. 
Loża Janus 
4 (4) Skarb Państ. wł. d. 
Sąd OkTęgOWY 
Kucharski m. 1 
Lewandowski m. 2 
Biemacki m. 3 
Antczak m. 4 
Fortuna m. 5 
5 (8) Gm. Zydow. wł. d. 
Bóżnica 
Niezabu dowane 
Gm. Zydow. wł. d. 
W ollszleger m. 1 
Mag.m. Bydg. wł. d. 
Areszt Policyjny 
Buttler m. t 
Ausmacher m. 2 
Weiss m. 3 
9 (9) i\Iiezabudowane 
10/12 (2/3) Mag.m.Bydg.wł.d. 
Barciszewski L..J>rez. 
miasta m. 1 
Kujawa m. 2 
11 (10) Metbner wł. d. m. 2 
Sitzer m. 1 
Priifer m. 3 
13/15 (11/12) Zimmer wł. d. 
14 (1) Gm. Ewang. wł. d. 
Hesekiel m. 1 
16 Niezabudowane 
1.7 (13) F-ma H. Schmidtke 
wł. d. 
Brzozowski 
18 - NiezaDudowane 
19 (16) id. Długa Sił 
Basendowska 
20 - Niezabudowano 
21 (15) id. Zbot. R}'Ilek 
Warszawska. 
1 (24) Przybora wł. d. 
Miiller m. 1 
Woźny m. 2 
Sadowczyk m. 3 
Cywiński m. " 
Sojka m. 5 
Janicka m. 6 
CieHicki m. 7 
Sadka M. m. 8 
Tubaj-Dubaj m. 9 
Głowacki m. 10 
Czepek m. 12 
Ciosański m. 13 
Krygier m. 13a 
Szwałek m. 14 
Kaczyński m. 15 
maszkowski m. 16 
2 (1/2) Dawid wł. d. m. t 
Liberski m. 2 
Mazurek m. 3 
Gordon m. 4 
3 (23) Kukliński wł. d. 
Przybyliński m. t 
Krokowski m. 2 
Olejnik m. 3 
Geppert m. 4 
Szypliński m. 5 
Chmielewski m. 6 


6 
7 (8a) 
8 (1) 


ł (3) Spiegel M. wł. d. 
Spiegel K. m. 2 
Becher m. 3-4 
Radecki m. 5 
Szramowska m. 6 
5 (22) Chwiałkowski wł. d. 
n. m. 
Budnarowski m. 1 
Chopczyca m. 2 
Swięcichowski m. 3 
Licbarski m. 4 
NawTot m. 5 
Borzychowski m. 6 
GieTszewski m. 7 
Winkler m. 8 
Roggemann m. 9 
Sass m. tO 
Kausa m. 11 
Pawski m. 12 
6 (4) Schulz wł. d. n. m. 
Sałatowski m. 2 
Patraszewski m. 3 
Neihs m.. 4 
HełIniniak m. :i 
Paczkowski m. 6 
Piziumyk m. 7 
Szeliga m. 8 
KaTwacki m. 9 
Trzeciński m. 10 
Przeniczkowski m. 1 1 
Piekarski m. 12 
Ratajczak m. 13 
7 (21) Bartb A. wł. d. m. 2 
BalceTkiewicz m. 1 
Hilbner 
Barth H. m. 3 
Wojtkiewicz m. 4 
Goltz m. 5 
Rogoziński m. 6 
(5) Zieliński wł. d. n.m. 
Wojeiechowski m. 1 
Krause m. 2 
Rutkiewicz m. 3 
Siuchnińska m. 4 
Mierzuchowska m. 5 
Wiese m. 6 
9 (20) Brodecki wł. d. n.m. 
Obremski m. 1 
Tafelski m.1:! 
Niezamieszkałe m. 3 
Jeziowski m. " 
Kostuch m. 5 
Neihs Br. m. 6 
Neihs B. m. 7 
10 (7) Skarb Państwa 
Koszary 62 p. p. 
Sokołowski m. 1 
Murkociński m. 2 
Grabowski m. 3 
:Makarewi1:z m. " 
Skibiński m. 5 
Romanowski m. 6 
Miłostan m. 7 
Kończai m. S 
Zawiślak m. 9 
Kaptur m. 10 
Fryder m. 11 
flasmus m. 12 
Piosik m. 13 
Perczak m. 14- 
Wróbel m. 15 
Milewski m. 16 
SmuczyIiski m. t 7 
Szulc m. 18 
Grabias m. 19 
Nowaczyk m. 20 
Powierza m. 21 
Swiatłowski m. 22 
Lenkiewicz m. 23 
Kiełczewski m. 24 
Radwl<ński m. 25 
Lindner m. 26 
Dębowski m. 27 
Imaiski m. 28 
Biernat m. 29 
Prus m. 30 
Kosmowski m. 31 
Piszcz m. 32 
Chwirot m. 33 
Ejankowski m. 34 
Cedler m. 35 
Chojnacki
		

/adresy_193300185_0001.djvu

			Warszawska - Wiatrakowa 


95 


Mazur 
Domagała 
Kowalczyk 
Grzeszyk 
Rychłowski 
t (t 9) Mathea wl. d. n. m. 
Grochowski m. t 
Ziemke m. 2 
ROłanek m. 3 
Diirr JD. . 
Reich m. 5 
Górska m. 6 
Schwarz m. 7 
Stupaj m. 8 
Niemczyk m. 9 
(8) P. K. P. wł. d. 
Schmidt m. t-2 
i/t5 (t8/t 7) Piecek - Składn. 
ł-16 - Nie istnieje 
7 (16) Godzwon wł. d. m.3 
Każmierczak m. 1 
Mensor m. 2 
Milian m. 4 
Konstańczak m. 5 
Nie istnieje 
(t5) Buro wl. d. 
Wrzeszczykows ki 
m. t 
Szelong m. 2 
Kurkiewicz m. 3 
piechocka m. 4 
Jółwiakowski m. 5 
Greger m. 6 
Nowicki m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Węsierska m. 9 
Antoniewicz m. to 
Niezabudowane 
(t4) Matuszewski wl. d. 
m. t 
Kulik m. 2 
Frymark m. 3 
Joppek m. 4 
Grajkowska m. 5 
Mrozióski m. 6 
Rozenberg m. 7 
Paliwoda m. 8 
Dahlke m. 10 
Steyer m. łt 
Sarbinowski m. 12 
Nowakowski m. t3 
Krentz m. t4 
Schmidt m. t5 
Słoma m. t6 
Klemm m. t 7 
Pinkowski m. t8 
Majchrzak m. t9 
Paluszkiewicz m. 20 
Niezabudowane 
(t3) HoltoTff i Głogow- 
ska wł. <1. 
Wolnikowska m. 1 
Górecki m. 2 
Marchlewska m. 3 
Seydak m. . 
Pawińska m. 5 
Domii1a m. 6 
Bujak m. 7 
Niśkiewicz m. 8 
Jarocki m. 9 
Mieluszyn m. tO 
Niezabudowane 
(tO) KrOger wł. d. m. 2 
Kosmala m. t 
Prigan m. 3 
Wichrowski m. 4 
Welka m. 5 
Nass m. 6 
Tarloch m. 7 
Rybacki m. 8 
Gneca m. 9 


Wawrzyniaka. 
(t) Dr. Kasperowicz wł. 
d. n. m. 
Gliński 

 (t9) Schnura wł. d. 
(2) GieTszewsIU wl. d. 
m. t 
Jankowski m. 2 


4 (t8) PaEtkowski wl. d. 
n. m. 
Gabański 
5 (3) Rinno wł. d. 
6 (t 7) Willmes wł. d. 
7 (4) Maass wł. d. m. t 
Rzepkowski m. 2 
Plenzler m. 7 
8 (16) Jankowska wl. d. 
9 (5) Bedernik wł. d. 
tO (t5) Bieliński wł. d. m. 1 
Streński 
tt (6) Markiewicz wł. d. 
t2 (16) MikuJski wł. d. 
t3 (7) Will wł. d. . 
Beyer m. t 
Eckert m. 2 
16 (t3) Grotowska wł. d. 
JankowsKi 
t5 (8) Draheim wł. d. m. t 
Krause m. 2 
16 (t2) Hubert wł. d. 
t7 Karbownik wł. d. 


Wąska. 
t/3 (5) Czachowska wł. d. 
n. m. 
Cieślik m. t2 
Pilarczyk m. t5 
Witkowski m. t6 
Niciński m. t8 
Gerich m. t9 
Górecki m. 20 
2 (3) id. Wełn. Rynek 
Liebthal m. 4 
Nawrocki m. 7 
Namyśl m. 8 
4 (2) id. Wełn. Rynek 
5 (6) Pasiński wł. d.m.1-5 
Grochowski m. 6 
Nowak m. 7 


t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tO 


Wąwozowa. 
Wotniak ,\ł. d. 
Niezabudowane 
GTabowski wł. d. 
Niezabudowane 
Popkowska wł. d. 
Najdek wł. d. 
Kolasa wl. d. 
Grzesiński wł. d. 
Niezabudowane 
Wełnic ki wł. d. n. m. 
Tysarczyk m. 3 
Janicka m. 4 
Niezamieszkałe m. 5 
Niezabudowane 
Niezamieszk. 
Niezabudowane 
Wilkowski wł. d. 
Adler m. 3 
Kałmierczak m. 4 


11 
t2 
13 
14 (24) 


Welniany Rynek. 
1 (8) Siuchniński wł. d. 
m.3 
Hałas m. 4 
Alwin m. [) 
2 (9) Kopp W. wł. d. m. 4 
Kopp J. m. 6 
Malic1ti m. 7 
Dicków m. 9 
Kozłowska m. tO 
Ziegenhagen m. 1 I 
Jółwiak m. t2 
Kotowski ID. 13 
Piotrowski m. 14 
Wetzker m. t5 
Ernest m. 16 
3 (10) Karamucki wł. d. 
m. t 
4 (t t) Feng]er ,\1. d. m. t 
Werner m. 2 
5 (12) Wiśniewski wl. d. 
m.3/. 
Gil m. t 
Ruciński m. 2 
6 (t3) Sikorski wł. d. 
Przybysz m. 3 
Perlik m. 4 


Goluch m. 5 
Bartuszewska m. 6 
Fróhlich m. 7 
Pioterek m. 8 
Zieliński m. 9 
Pankau m. tO 
Rożnowska m. 11/14 
Bartnicki m. 13 
Budnik m. 15 
Krzymiński m. 16 
Pałkowski m. t 7 
7 (U,) Matecka A. wł. d. 
Matecki E. m. 3 
Nowak m. 4 
8 (t-2) Swiacka wl. d. n. m. 
Hubert m. .\ 
Bobowski m. 5 
Kalinowski m. 6 
Ast m. 7 
Kańczuk 
Wiśniewski m. 8 
9 (3) Górecki dzierż ..d . 
to (.) id. M. Wierzb. 4 
Kostnewska ",ł. d. 
Hyżak m. 2 
Bachorski m. 3 
Zellmann m. 4 
l\tichniewicz 
Winowiewicz 
Kirszenberg m. 5 
Smutyk m. 7 
Meyer B. m. 8 
Szawala m. 9 
Szpiro m. 10 
Meyer A. m. t I 
Kozłowski m. 12 
11 (5-6) Weiss wł. u. m. 3 
Bazaczek m. 2 
Prelowski 
KokurewiclI m. 4 
Kusz}'Óski m. 5 
Waller m. 6 
Schauer m. 7 
polsakiewicz m. 8 
StrzeJczyk m. 9 
Koese1ing m. 10 
t2 CI) Doromick wł. d. m. 7 
Kohn m. 2 
Zalcmann m. 3 
Stężycki m. 4 
Ferszt m. 5 
Marsch m. 6 
Szarlowska m. 8 
Sromutka m. 9 
Reptowski m. 10 
Lipr.zyc. m. 11 
Matpiski ID. t2 
Placzkowski 
We sola. 
1 id. Promenada j 
2 (t3) Orłowski wł. d. m. t 
Goetz m. 2 
Baranowski m. 3 
3-6 - Niezabudowane 
7 (4) Maciejewski wł. d. 
n. m. 
Pijarowski m. t 
Dreżewski m. 2 
Wysocki m. 3 
8 (16) Dr. Skrz}'Jliarz wł. 
d. n. m. 
Chomicka m. t 
9 (5) Maciejewski wł. d. 
m. t-2 
tO (14) id. Karłowicza 10 
Sikora m. 1 
Szuberg m. 3 
11 (Sa) Kajut wł. d. 
\Vagner m. 1 
Wasielewski m. 2 
Konitzer 
Lipiński m. 3 
Beugart m. . 
12 (13) Cott wl. d. in. t 
Wendler m. 2 
13 Niezabudowane 
tł (1!a.) Nikolay wł. d. 
Pasióski m. 2 
Kucharski m. 3 
t5 (6) Wehner wł. d.m. 1i2 
16 (t2) Grzechowiak wł. d. 


Piskorek m. t 
Kurz m. 2 
Janecka m. 3 
17 (7) Bittner wł. d. 
18 (H) Chełmickie J. H. S. 
wl. d. 
KłoB m. 1 
Drą.tkowska m. 2 
Weteranów. 
t (t) Krause wl. d. n. m. 
Wiśniewski m. 1 
Bednarek m. 2 
2-5 - Niezabudowanp 
6 (2) Skarb Państwa wł. d. 
Wiatrakowa. 
(2) id. Zboż. R}'TIpk 8 
- Niezabudowane 
(3) Fabryka Lewandow- 
skiego 
4 (18) Radzińska K. ,\ł. d. 
Niezamieszkałe m. 1 
Kasperski m. ta 
Jeliński m. 2 
Bronskiewicz m. 3 
Radzióski m. .\ 
Januszewski m. ;:; 
\Vawrzvniak m. 6 
Batkowska m. 7 
5 Niezabudowane 
6.(17a) Delert wł. d. 
7 (4) Jurewicz ,\1. d. 
Rytlewski m. 1 
!\Iałas m. 1a 
Eizikiewicz m. ! 
MaIJon m. 3 
Arnold m. 4 
Drajem m. 5 
Adamski m. 6 
WiWiewski m. 8 
8 (17) Ziółkowski wl. d. 
m.2 
Lewandowski m. t 
9 Nipzabudowane 
to (16) Pacho",icz wł. d. 
m. l' 
Wilmes m. 2 
t t Niezabudowanp 
t2 (15) Ramos wł. d. m. 3 
Frank m. 1 
Stopowska m. ! 
Balcerowicz m. 4 
Hanus m. 5 
Tomiński m. 6 
:\'iezabudowane 
Pilichowska F. \\ł. d, 
Bogusławska m. 2 
Czarnecka "ł. d. 
Klein m. t 
Redzińska m. 2 
Osińska m. 3 
Wolak m. 4 
Czarnecki B. m. 5 
Ostrowski F. m. 6 
Szwedek m. 7 
Kasza m. 8 
Ostrowski B. m. 9 
16 (12) Bibro wł. d. m. 2 
Bartczak m. I 
Schmidt m. 3 
Głowacka m. ł 
Małkowski m. 5 
Mikołajczyk ffi. 7 
Gapiński m. 8 
Bie]awski m. i 
t7 (9) Czarnecka wł. d. 
KlaUe m. 1 
De Molibre m. 2 
C
ńska m. 3 
Zlętarski m. 4 
Wojciechowska F. 
m.5 
Wojciechowska ,A. 
ID. 6 
Rome] m. 7 
Golewska m. 8 
18 Niezabudowane 
t9 (10) Arczyńska wł. d. 
m.7 
7amorowski lU. t 


1 
2 
3 


t3 
t 4 (14) 
t5 (8)
		

/adresy_193300186_0001.djvu

			96 \Viatrakowa - Witebska 
Igłowskl m. 2 Kubiak m. 6 Flizikowski m. t t Karnatal m. 4 
Cholawiliski m. 3 Libert m. 7 Windorpska m. 12 Wajer m. 1) 
Dzierz}'liski m. 4- Cip,Hewicz m. 8 Manikowska m. t3 10 Niezabudowane 
Skibicka m. 5 )/apierala m. 9 Marecki m. t4 11 (6) Seidel wł. d. m. .& 
Kucharski m. 6 Żarkowski m. tO Hinz m. t5 Fandrey m. t 
Katmierski m. 8 Kamassa m. H Musiał m. t6 Roteńska m. 2 
)/ierzwicki m. 9 Bierzyńska m. 12 Gonia m. t 7 Jaszek m. a 
Jakubowski m. tO Damrau m. t3 Skopek m. t8 Steinberg m. 5 
Kxzemieniewski Garm m. 14 :2 (t3) Onniński wl. d. n. m. Krzyżanowski m. tI 
m. 11 7 (tU) Zamojski wł. d. m. 4- Chojnacki m. t Budz}'liski m. 7 
Przybył m. 1.2 Baderski m. t Dornecki m. 2 Holas m. 8 
20 Niezabudowane A.ntochewicz m. 2 Szudarski m. a Sakwiński m. 9 
21 (11) Walczak wł. d. m. 4. EjzerL m. 2a Ulatowski m. 4 Sorn m. tO 
Barcikowski m. t Wierzchowski m. 3 Kalinowski m. 5 12 Niezabudowane 

Iazur m. 2 Pilarz m. 6 AsLukiewicz m. 6 13 (7) Piłkowski wł. d, m. .& 
Kryger m. 3 Domański m. 7 Szymańska m. 7 Rafiński m. 1 
Gutknecht m. 5 Sentkowska m. 8 3 (2) Dryriski K. wł. d. Szmelter m. 2 
Staude m. 6 Makowska m. 9 m. Gockowiak m. 3 
Piszczeł;. m. 7 Senkbeil m. tO Drygaiski Fr. m. 2 tlł Niezabudowane 
Szplitt m. t t PTzybolewski m. 3 t5 (8) JakobitzA. wł. d. d. 
Widok. 8 (4) Czaplewski wł. d. Maternowski m. .& m.1 
m.3 2uchowski m. 5 1\tarchwińska m. 2 
t Franciszkowski wł.d. Doll'ga m. ł Andrzejewski m. 6 Wardaliński m. 3 
2 Strzelecki wł. d. Spychalski m. 2 Grzywiński m. 7 Bednarska m. .& 
3 Grzełczak wł. d. Gzubkowski m. 4 Grochowski m. 8 Kamiński m. 5 
Lewandowska m. 5 4 (12) stenze] wł. d. n. m. Lunkenbein m. 6 
Wiejska. Spychała m. 6 Schwalbe m. t Jakobitz, E. m. 7 
Schubert m. 7 Lassa m. 2 Jułkowski m. 8 
3 Grot'howski wl. d. Przybyła m. 9 Voss m. 3 Witkowski m. 9 
Barszczewski m. 3 Jurasiński m. 10 Kilichowski m. 4- t6 Niezabudowane 
5 Smolarek wł. d. Loch m. H Guttmann m. 5 17 (9) Laskowski wł. d. 
Burcbard m. :2 FloJ:,czak m. 1.2 Kubisz m. 6 Kawczyńska m. 1 
23 Urbańska wł. d. \Vrzesiński m. t3 Za wadowski m. 7 Hetzig m. 2 
Sadka r Goleniewicz m. t4 Płotka m. 8 Knorr m. 3 
b.n. 'Iajchel wł. d. 9 (9) Guhl wł. d. m. .& Brakowski m. 9 Deckelmann m. 5 
Caft m. 1 Lawniczak m. tO Fangerow m. 6 
Wieżowa. Wudarski m. 2 Górski m. H Bochacz m. 7 
Buchholc m. 3 Pastprska m. t2 DUK m. 8 
!liiezabudowana Dr. Iłowiecki m. 5 Preibisz m. 1.3 Karl m. 9 
Egerska m. 6 Kasprowiak m. t4 
Koliński SkTzypczak m. 1.5 Wiślana. 
Wileńska. Brocki m. 7 Florczak m. t6 
Kopczyński m. 8 Machtel m. :t7 Niezabudowana 
l (ł3) DusterhiifL wł. d. Mackowski m. 9 Pawlak m. 18 
n. m. Laurentowski m. tO Derkowski m. 19 Witebska. 
Szymanowski m. t Klpin m. 11 Schmidt m. 20 
Geburczvk m. 2 10 (5) Zeitz wł. d. n. m. Reformat m. 2t ł Niezabudowane 
Lukowiak m. 3 tt (8) Hau wł. d. n. m. Kuliński m. 22 2 (20) Ostrowski wł. d. , 
Figlewicz m. -4' Trzebiatowski m. t 5 (3) Jędrzejczyk wł. d. 3 - Niezabudowane 
Baranowirz m. 5/6 Szczepaniak m. 2 Mosiek m. t 4 (t9) Gackowski wł. d. 
Kapczyński m. 7 Biel m. 3 Sarnowski m. 3 m. t 
2 (1) N ehrebecki wł. d. Ks. Degórski m. 4 Kamiński m. 4 5 - Niezabudowane 
Spychalski m. t Braun m. 5 Bukowski m. 5 6 (18) Zakaszewski wł. d-- 
Klim m. 2 Szczi\Iiel m 6 Lipiński m. 6 Laska m. 1 
Kłodziński Rydli ski m. 7 Ostrowski m. 7 Laska L. m. 2 
Szumiński m. 3 Hamelka m. 8 Schmidt m. 8 7-9- C'liezabudowane 

uszyński m. 4- t2 (6) Cil'rniak wł. d. Labuda m. 9 to (t7) Mag. m. Bydg. wł.d 
Lisik m. 5 Wilhelm m. t Wojtynowski m. tO Szkoła Powszecbna 
Festenberg m. 6 Skonieczny m. 2 Nehring m. H Jurski 
3 (t2) Sobierajska w1 d. Bukowska m. 3 6 (H) Barknowitz wł. d. 11 Niezabudowano 
m.6 Franzkowiak m. 4- Miruszewska m. t t2 (16) Koeppel wł. d. m. 1 
Kaczmarek m. t Bykowski m. 5 Porosza m. 2 Makowski m. 2 
Musielewicz m. 2 Gorzyński m. 6 Damski m. 3 Markowski m. 3 
Sulecki m. 3 Fein m. 7 Kotowski m. 4 Stachowski m. 4r 

itz m. .\ Lvsek m. 8 Dolny m. 5 Ewald m. 5 
Obierski m. 5 1.3 :-	
			

/adresy_193300187_0001.djvu

			Witebska - Zamojskiego 


97 


32 - i\Iiezabudowane 
33 (5) Sotlarska wł. d. m. t 
BUIczykowski m. 2 
34 (t2) Klinger wł. d. m. t 
Otczenasz m. 2 
Szałkowski m. 3 
35 (6) Stolarski wł. d. ID. t 
Lewandowski m. 2 
36 (t t) Kuhrke wl. d. 
37 (7) Grocholski wł. d. 
n. m. 
Milewska m. 1 
Kolasiński m. 2 
Dudzińska m. 3 
Krysiak m. Ił 
38 (tO) Grzybowski wł. d. 
m.2 
Wojnowski m. t 
Rybka m. 3 
Lempke m. 4 
Majewski m. ;) 
Wilma m. 6 
39-41 - Niezabudowane 
1ł2 (9) Lenzing wł. d. n. m. 
(;l'hrmann m. t 
43-49 - Xil'zahudowane 
50 (8) Grocholski wł. d. 


Włościańska. 
- :'oiip7abudowane 
2 (1) Ziesak wł. d. 
3-5 - :-Jiezabudowane 
6 (2) Pa właczyk wł. d. 
m. 1 
 
\\szolpk m. 2 


Wolyńska. 
id. .Jagi'elloń'ska 22 
- id. Jagil'lłońska 20 
- Id. Św. Florjana 3 


Wrocławska. 


1 (l\'akielska t22) Starz)ń- . 4 
ski wł. d. 
2 - Niezabudowane 
3 (Nakielska 123) J\lałecki 
wł. d. m. 1 
Nowacz}'k m. 2 
Kubera m. 3 
Bittner m. 4 
Czajkowska m. 5 
Reszkowski m. 6 
Sohucki m. 7 
Pawlisz m. 8 
Krauze m. 9 
Pawlaczvk m. tO 
Pamin m. Ił 
Spionkowski 
4 (4) Orłowska wl. d. m. ł 
,ralankowski m. 2 
Wotniak m. 4 
Sergot m. 5 
5 (IV Śluza stara) Państw. 
Insp. Drog. Wodno 
wł. d. 
6 (3) Paraf ja Sw. Trójcy 
wl. d. 
Balcerek m. t 
Walaszek m. 2 
:1:umwska m. 3 
Bury m. Ił 
Waliszewska m. 5 
Pohl m. 6 
7 (5) J	
			

/adresy_193300188_0001.djvu

			98 


\ 


HI'garney m. 3 
Bożyko",ski m. 4 
Wiewiórka m. 5 
Palm m. 6 
'" ódkowski m, 7 
Tilz m. 8 
7 ;\il'zabudowan.. 
8 (21) Czaplewska \VI. d. 
n. m. 
Szylkiewicz m. 
Cywinski m. 2 
Sokołowska m. 3 
D!'lckla m. II 
Higersberger m. :; 
'fulirius m. 6 
l,..wandowska m. 7 
,\lbert m. 8 
Szyperski m. 9 
9 :'oIiezabudowane 
tO (20) Krl'nc wł. d. m. .\ 
id. Ign. Paderew- 
skiego 11 (37) 
Weinbcrg m. t 
. ',aszkiewicz m. 2 
Ludwiczak m. 3 
Matz m. :; 
Hzeszowska m. 6 
Ch{'l'iński m. 7 
Antosiewicz m. 8 
t 1 (6) Hoffmann wl. d..m. 4 
Kmieć m. t 
Matuszl'wski m. 2 
Hedl kI' m. 3 
Kraski m. 5 
Patdzierski m. 6 
Strzvżowski m. 7 
Jabłoński m. 8 
Ziętek m. 9 
Thom m. 10 
12 C\'iezabudowane 
t3 (7) Hadtke wl. d. m. 4 
Korzailski m. t 
Lewin m. 2 
Felc}-'11 m. 3 
l{rliger m. ;; 
Krause m. 6 
W\'brański m. 7 
(;rochowski m. 8 
(;acki m. 9 . 
ł/j, ;\lic istnieje 
t5 (1:\) id. Ign. Padcrew- 
skit'go 13 
Slypulkowski wł. d. 
n. m. 
Heise m. t 
(;iermann m. 2 
Zaborny m, 3 
Tippcnhauer m. 4 
ParzYSZ m. 5 
Gawenda m. 6 
Chrzanowski m. 
zipp('/ m. 8 
Ofirvna 
Bonk m. t 
Krzemień m. 4 
Hallan' m. 5 
(;rzerh"lski m. 6 
16 17 (16:t7) DL Tl'nnis-Kluh 
",ł. d. 
Pal yna 


Zaścianek. 
1 - Niczabudowant' 
2 (Swiecl.a 1430) Szmelc wł.. 
d. m. 3 
Stubiilski m. 1 
,Jasikiewicz m. 2 
3 (Świecka t3) Hoppe w1. d. 
m.3 
Kluczkowski m. 2 
Jakubowski m. 4 
Wroński m. :; 
4 (Ś\\iecka t4f) 1\ybicki wl. 
d. m. t 
Frelichowski m. !! 
Chmielnik m. 3 
Lipski m. 4 
Gurski m. 5 
5 :"IIipzablldo\\anl' 
fi (
wi..cha 14b) KU57.yńscy 
",I. d. m. 1 


Zamojskiego 


Graczko",ski m. 
 
RuciJiski m. 3 
Liherska m. 4 
7 
 ."iezabudO\\anl' 
8 (Swiecka 14d) Rozmar
- 
llowska wl. d. m. t 
Kłosowski m. 2 
Dąbrowski m. 3 
Kawczv/Iska ID. 4 
9 "\liezabudowane 
10 (Swiecka 1-41') Szmelc wl.d. 
Ce
larek m. 1 
ŚC1esiński m. 2 
1 I - l\"iezabudowane 
t2 (Świecka t) Józefowicz 
",l. d. 


Zaświat. 


t 
'2-5 - 
6 


Nie istnieje 
Niezablldowane 
Gmina i<;wang. wł. 
Cmentarz 
!\otohr m. 1 


Zawiśle. 
(I) Heise wl. d. 


Zaulek. 


Nie istnieje 
2 id. Batorego 3 
3-t 9 - Nie istJliej e 
20 (20) Maciejewska i Jeckel 
wl. d. 
Bednarel{ m. 2 
Szumański m. 1 


Zbożowy Rynek. 
(1) Mulorz w1. d. 
Graj m.1 
2 Niezabudo"ane 
3 (2) Schwadtke wł. d. 
m.4 
Neumann m. 2 
Łazarewil'z m. 3 
Burchardi A. m. 5 
',eonhardi m. 6 
Hurrhardi G. m. 8 
Maćkowski m. 9 
Hurchardi O. m. 10 
Kosznik m. tt 
4 (3) Tepper wl. d. n. m. 
Kircher m. 1 
Radzikowski m. 2 
Gc.rski m. 3 
Górecki m. 4 
5 (4) Goncprzewicz wl. d. 
m. 1 
Szpajda ID. 2 
6 (:» Florpk .J. wl. d. m. 2 
Lewandowski m. 3 
Hofer m. .'j 
łilorek G. Ill. 6 
Czapla m. 7 
Winkler m. 8 
7 (6) lbi kowski wl. d. m.1 
Molł'nda ID. 2 
_ Andrzejczak 
SekreL. Zw. Inwal. 
II (7) Meister wł. d. m. I 
Franitza m. 2 
PYTek 
9 (R) Browar B-cia Brauer 
wł, d. 
Hrauer O. m. I 
Brauer G. m. 2 
10 (9) H.lJmański wl. d. ro, I 
Dorożyński m. 2 
wollschlager m. :i 
Herman m. 5 
Draim m. 6 
Hoffmann m. 7 
I t (10) f)i lSl'hkowski wl. d. 
m. t 
Zieliński m. 2 
Szwacki In. 3 
Reinstein m. .\ 
Winowiecki m. 5, 


Zygm. Augusta 


JablOl'1ski m. 6 
Karowski m. 7 
Szneider m. 8 
Hamelińska 111. 9 
Budziak m. 10 
Koralewski m. ł t 
Krzekanowski m. t2 
Piechocki m. 13 
12 (U) l\larmurowicz w. d. 
m. I 
l'\ikolaj m. 2 


Zduny. 


1 (1) Slryszowski wl. d. 
m.6 
Kempa m. 1 
Jaeckel m. 2 
Jankowski m. 7 
Har\\ardt m. 8 
Jądrzyk m. tO 
2 (21) Pętkowski wł. d. 
n. m. 
Dąbrowski m. 1/2 
Rollauer m. 3 
Czarnecki m. 4 
Manz m. 5 
Liber m. 6 
Prauze m. 7 
Wicher m. 8 
Dr. Kosiński m. 9 
Pilarz m. 10 
2ółlowski m. 11 
3 (2) Muhme wl. d. m. t 
Slrzell'cki m. 2 
H.ink m. 3 
l\1azurkil'wicz m. 4 
Kolberg m. ;; 
S('hulz m. 6 
Baranowski m. 7 
Schneider m. 8 
Czerwi/Iski m. 9 
Wolff m. 10 
Fryc m. tt 
Maradzińska ID. t2 
Hannemann m. 13 
Tobolewska m. 14 
Hirsch m. t5 
Drzymalski m. 16 
4 (20/2030) Fabiańczyk wł. d. 
Falhiewicz m. I 
Śliwiński m. 3 
Su
ka m. 5 
Sztencel m. 6 
Nietz m. 7 
(;.rabarek m. 8 
Stęszewski m. 9 
Leśniewski m.IO 
Ziętak m. 11 
Górna m. t3 
SobiesiIiski m. 1:> 
5 (3) F-ma ,.Polonia" Sp. 
Spoi. wl. d. m.I-:> 
Przybylski m. 2 
Sznvcer m. 3 
I{ardach m. 4 
Pałkowski m. 5 
Luther m. 6 
6 (19) Niezabudowane 
7 (4) id. Gamma 
8 (18) Kuzimska wł. d. no, 5 
Glyda m. t 
Pitak m. 3 
Baumgart m. 4 
9. (5) Marciniak wl. d. m. 2 
.1ózefiak m. 1 
Sl'hopper m. 3 
'Vacbe m. 4 
Albryrht m. 5 
Klonder m. 6 
Krause m. 7 
Polewski m. 8 
Hzdawska m. 9 
10 (t7) Gmina Ewang. \\I.d, 
Wojciechowski m. t 
Nest m. 2 
Wecke m. 3 
Andrzejczak m. 4 
Nawrot m. 5 
Szneider m 6 
Saluda m. 7 


ł 1 (6) Dilrich wl. d. 
Koslrzewska m. 
Zaleski m. 2 
Krause m. 3 
Jaroszewski m. 4 
Ryterski m. .'j 
:\larszvcka 
12 (t6) 1\ohlo£f wl. d. 
Klajboro"ski m. 1 
Bachnicki m. 2 
Bystrek m. 3 
Sadowski m. 4 
Tyczyński m. ;; 
Jaśniewski m. 6 
Bohlkl' m. 7 
Majewski m. 8 
t3 (6a) id. Podolska 2:, 
Maciejewski wl. d. 
n. m. . 
Rej ewska m. t 
Kaleński m. 2 
Haw m. 3 
Herkowska m. 4 
Zamiar m. 5 
14 (t5) Czarnecka wl. d. 
n. m. 
Zasła wski 
t.=; (7) Kunicka wl. d. n. ID. 
Powałowski m. t 
Monowid m. 3 
Drozdowska m. 5 
Dachtera m. 6 
Porcher m. 7 
Sobolewski m. 8 
16 (1530) Niezabudowane 
17 (8) Dr. Soboci(lski wł. 
d. n. m. 
Dr. Dobrzański m. t 
Gadziński m. 2 
t8 (14) Queisnl'r w!. d. m. 3 
Ciesiński m.1 
Hirowskl m. 5 
t9 (9) Pieczka wl. d. m. 2 
Wasilewski m. 1 

O (13) Mazgaj wi. d. n. m. 
Fialkowski m. I 
21 (tO) Derchelt wł. d. 
Chojnowicz m. 1 
Dolata m. 2 
Baumgarl m. 4 
Nowicki m. .'j 
Wolman Ill. fi 
Magdziarz m. 7 
Skorzewska m. 8 
22 j\;ie istnieje 
23 (11) Kamińska m. fi 
Zaremska m. 1 
Maag m. 3 
Jankowski m. 5 
Kucharska m. 7 
Chmiel m. 8 
Staniszl'wski m. 9 


Zielona. 
I (Grunwadzka 70) Gordon 
",ł. d. 
2 - Niezabudo\\ane 
3 (Grunwaldzka 63) Dulka 
wl. d. m. 1 
Wygieuka m. 2 
Krawczak m. 3 
Blażejczak m. 4 
Dończewski m. ;-, 
Gomiak m. 6 
li ::\"iezabudowanl' 
5 (Grunwaldzka 68) '>ruska 
wl. d. m. t 
Śmigipl m. 2 


Ziemska. 
1-7 - :'iiiezabudowanl' 
R (4) Szczerbo wsk i ",I. d. 


Zygm. Augusta. 
t (3530) P.K.P. warszt.telrgr. 
2 (t/2) Magistrat - Elek'r. 
Miejska 
;\falak m. ł
		

/adresy_193300189_0001.djvu

			3 (35) P. K. V. wl. d. 
Ślago\\ski m. 1 
Falko\\ski m. 2 
4 (3) Zulczyk wł. d. m. 4 
Weber m. 3 
Ritter m. 6 
5 (34) P. K. P. wl. d. 
Sikorski m. 1 
Wojcieehowski m. ::! 
Hańczak m. 3 
Glaciński m. 4 
6 (4) P. K. P. wł. d. 
Krupiński 
Garysz 
7 (33a/33) P. K. P. - Dwv- 
rzec 
Pawełek m. 1 
Kłosińsk.i m. 2 
Majewski m. 4 
Zieliński m. 5 
Hill m. 6 
Sawczuk m. 7 
Wolski m. 9 
Jasiński m. 13 
Tbienl'l m. 15 
Sarach m. 1(1 
Cz'\.'ńska m. 16a 
Bu'czyłło m. 17 
Kosieniak m. 18 
Grojnim m. 19 
Warczak m. 20 
Dom tylny 
Affeltowicz m. 2 
8 (j) P. K. P. wł. d. 
Mazurkiewic.z m. 
JJobrowolski m. 2 
OzimiilSki m. 3 
Gryl
wicz m. 4 
9 (32) P. K. P. wł. d. 
Welz m. 2 
Zaremba m. 3 
Ostrowski m. 4 
10 P. K. P. - ogród 
11 I\ie istniej e 
12 (6) P. K. P. wł. d. 
Ciechanowski m. 1 
Borzvszkowski m. 2 
Steckei m. 3 
13 XiI' istnieje 
14 (8) Rafiński ....1. d. 
15 Nie istnieje 
16 

ó
. . 
1 7 '" II' Ist.meJ p 
18 (9) Siucbniński wl. d. 
m.1 
:l.elazny S. 
Zelazny Fr. 
19 i\lie istniej,. 
20 (10) P. K. P. - I'\.as
'])o 
Kolejowe 
Olszewski m. t 
Strusipwicz m. 2 
l1erc,hplt m. 3 
Strehlau m. 4 
Wiercze\\ski m. 5 
2 l i\lie stniejP 
22 (18) Kaszubowsk.i wl. d. 
KOl'hański m. 1 
Lisiecki m. 2 
Hadrvl'h m. 3 
Sowh
ski m. ,. 
Sobl'zyński m. ;; 
Klein m. 6 
Szczypiorska m. 7 
Wachowiak m. 8 
Wolter m. 10 
Labbe m. 1 t 
'Flanz m. 12 
Wbiniewski m. 13 
Plpnny m. 14 
Dąbrowski m. 15 
23 
ie istnipje 
24 (łSa) Pińczewshi wł. d. 
m. ł 
Zi(ilkowski m. i 
(:hmarzyński ID 3 
rirajewski m. 4 
Rutkowski m. 5 
Muszyński m. 6 
23 Nie istnieje 
26 (19) Janik wl. d. m. 2 
Rutkowski m. 3 


Z}'gm. . Augusta - Żwirki 


27 
28 (20) 


29 
30 (21) 


31 
3'2 (22) 


33 
34 (23) 


35 
36 (2:» 


37 
38 (27) 


39 
40 (29) 


2-3 - 
4 


Sobieśmewski m. 4 
Czechański m. 5 
Mathia m. 6 
Midiach m. 7 
Kaczmarek m. 8 
Dzikowski m. 11 
Orvlski Ill. 12 
Pugęsek m. 13 
Klos m. 14 
Gietka m. 15 
i\lie ist.nieje 
Stoeck wł. d. m. 8 
Lanchst.aedt m. 1 
Wojtko\\iak m. 2 
Schulz m. 3 
Habs m. 4 
Ziętak m. ::; 
Adamski m. 6 
Ciaciuch m. 7 
Briist m. 9 
Rutko....ska m. 10 
Lewandowska m. 1 I 
Wojtkowiak m. 12 
Borkowski m. 13 
:-\,i,. istniPjP 
!ltroziński wl. d. m. 1 
Wolff m. 2 
Musiał m. 3 
XiI' iSlnieje 
Mroziński wł. d. 
Baranowski m. 1 
Marcin.iak m. 2 
Trapp m. 3 
Skopowski m. 4 
Fundament m. j 
Lewando....ska m. 6 
Busz n.. 8 
Him: m. 9 
.'1ip istmpjP 
Czarnecki wf, d. 
n. m. 
Szyperska m. 
Gil m. 2 
Strzelecki m. 3 
Gałężewski m. 4 
Grzpsiński m. 5 
Nie istniPjP 
Czarne..ki wl. d. m. 6 
Kaczmarpk m. 1 
RajPwski m. 2 
Orosie,. m. 3 
Oźminko....ski m. ,. 
Orchowski m.- 5 
Reimus m. 7 
Nie iSlniPj e 
Czarnecki wl. d. 
n. m. 
Michalska m. 
Cie
łak m. 2 
&hmidt A. m. 3 
Schmidt M. m. 4 
Siarkowsk.i m. :> 
Cia!'iuch m. 6 
Urbański m. 7 
Hergpr m. 8 
R)-gielski m. 9 
Nie iSlniPj(' 
KaramUl'ki ....1. d. 
Karłowski m. 2 
Sikorski m. 3 
Stachowski m. 4 
Szachta m. :; 
]{uźba m: 6 


(6) 


Żabia. 
Radlke wl. d. III, 
Wojnowski ID. 2 
Borowicz 
Tomkiewicz m. 3 
Jandruszewski m. 4 
Szymkowiak m. 5 
Nie istnieje 
Bank Gosp. Kraj. 
id. Prompnada 38 


Żmudzka. 


1-6 - NiezabudowanI' 
7 (2) Stoeck wł. d, m. t. 
Sil'raszewski m. 2 


Wigury 


Przybysz m. 3 
Schreiber m. 4. 
l'rzyborowski m. 5 
Sadecki m. 6 
8 (I) Weiss wł. d. m. 8 
CzarnoJewski m. t 
Kokoszyńsk.i m. 2 
Griinhagpn m. 3 
Wągrows'ki m. 4 
Donajski m. 5 
Jabłoński m, 6 
Prądz}'ński m. 7 
9-10 - Niezahlldowanf' 
II (3) Schmiedp wf. d. 
m. :2 


Znińska. iezabudo\\ana 
l 
Żółkiewskiego. 


t-4 - 
iezaLudo
an
 
j (3) Preiss wf. d. m. 4 
Mela m. 1 
Brakowski 
Kaczmarczvk m. 2 
Baranowski m. 3 
li Xipzabudowane 
7 (4) Tow. Mieszk. właśc. 
domu 
Lica m. t 
Bisku ps ki III. 2 
Maciejewski m. 3 
Sliehlau m. 4 
!\lłodzikowski m. :i 
!\Jophs m. 6 
l!rbański m. 7 
Xawrocki m. 8 
8 Niezabudowanp 
9 (:'i) Tow. Mieszk. wlaśc. 
domu 
Branicki m. 1 
Sobpk m. :2 
Jurski m. 3 
Wietrzvkowski m. 4 
Witkowski m. :> 
Januszewski Ul. 6 
Brakowski m. 7 
Pracki m. 8 
10 Nip istnieje 
t I Kreja wł. d. 
Poremba 
. 


Żuławy. 


1-2 - 
iezabudowanp 
3/5 (7/8) Lpnlz \\ł. d. 
4 i 6 - Niezabudowane 
7 (9) Balke wł. d. 
Bugajewski m. 
Szmelcer m. 2 
Pierzyński m. 3 
Pa wlak m. 5 
Baf'tczak ni. 6 
;Sowak m. 7 
:'lawrocki m. 8 
Lipiński 
Hindek m. 9 
Kaczmarek m. 10 
Poszwa m. 1 t 
Wiśniewski m. t2 
Ciężki lli. 13 
:'IIipmczyk m. 14 
8 Niezabudowane 
9 (tO) id. Ks. Skonlpki 21 
Ołoszczyilska wł. d. 
Morzywolek m. 2 
. Grzegorze....ski m. 3 
Widacki m. 4 
Borowska m. 5 
Kaiser m. 6 
I\1roz m. 7 
Pikulski m. 8 
Hubaez m. 9 
ZagTabski 1Il. 10 
Witucki m. t t 
Pro hu I 


99 


Zupy. 
l'\iezabudowana 


Żwirki i Wi&ury. 
t-5 - Nie7abudowane 
6 Szalow wl. d. 
7 Niezabudowane 
8 Walio wł. d. m. 3 
Moryks m. 1 
Stawski m. 2 
9 Niezabudowane 
tO (83) nospiał ",ł. d. 
Warzocha m. t 
Wąsowski 
Nagajski m. 2 
Badziński m. 3 
Ciszak m. 4 
ł 1 (3) Magistr. m. H}'dg. 
(szpital izol.) 
Bączkowski 
t2 (82) Krvstmann wł. d. 
13 (4) Pawlikowski m. t 
Kosioł m. 2 
14 (81) Kaliszewski wl. d. 
m. t 
Gawęcki m. 2 
Piaskowski m. :
 
l:i (5) DOIllŻalski wl. d. 
m.1 
Jaworski 1Il. 2 
Krauz m. 3 
t6 (80) Rehbaum wł. (.I. m. 1 
Ryks m. 2 
Sylwester m. 3 
Skowrońska m. 
 
17 Niezabudowam' 
18 Hass wł. d. 
19 Niezabudowanc 
20 (79) Dusiilski wł. d. 
21 (8) Kowalski wł. d. 
22 (22) Ziółkowski wl. d. 
m.1 
Blaszak m. 
 
Piechutowski m. 3 
Doktor m. 4 
Nowak m. fi 
Sklarczyk m. 8 
Reinke m. 9 
Kowalska m. 10 
Nowaezyk m. II 
23 Niezabudowane 
24 Pietrusze\\ski m. 
Rembacz m. 2 
KaczOr m. 3 
Duszkiewicz m. 4 
Twardowski m. 6 
Michalski m. 7 
Sikora 1Il. 8 
2:> Ciesil'lska wł. d. m. l 
Biskup m. 2 
26 Jl(agillr. m. Bydj!'. 
Huzalski 
27-32 - i\liezabui\owane 
33 Wąsowska wł. d. 
m. t 
Zieliński m. 2 
34 Dom w budowie 
3j Skrzypczak m. 1 
Grabowski m. 2 
36 Dom w budowie 
37 XiI' istnieje 
38 Dom w budowie 
:19 Nie istnieje 
4{) id. Golębia 

I Nie istqleje 
42 Dom w budowip 
43 :\'ie istnieje 
44 "alinowski wł. d. 
m.4 
Winianki m. 2 
4j :\'ip istnieje 
46 Kleemann wł. d. m. :2 
Zalewski m. 1 
47 Nie istnieje 
48 (t9) Grzadzi..ki ,\1. d. 
m. ł 
Butler m. 2 
49 Nie istnieje 
50 (18) Michalski wl. d. n.m. 
Piolrowski
		

/adresy_193300190_0001.djvu

			100 


91an qeałru 9Jtiejskiego - ro t1)ydgoszC2Y  L 


CRmfileatr 


Galeria 


Galeoo 


Galeria
		

/adresy_193300191_0001.djvu

			DODATEK 


do Książki Adresowej m. Bydgoszczy na r. 1933. 


Zmiany w ruchu ludności i poprawki dokonane po wyjściu książki z druku. 
Całość wg. stanu z dnia 10 marca 1933 r. 


Abramowski Erich, złotnik, Jasna 25/1 
Adamski Lud\vik, krawiec, Gdańska 76/15 
Adrijańska Helena, marszantka, Racławicka 16/7 
Affelski lVIieczysław, rzeźnik, St. Czarnieckiego 8/1 
Affeltowicz Tadeusz, za\viad. stacji koL. Zygm. 
Augusta 7/2 
Ahl Maks. brakarz drzewa, Witebska 29/1 
Andrzejewski Jan. asyst. kol., Babia Wieś 21/3 
Apolinarek Stefan. laborant, Al. Ossolińskich 12/1 
Adt Oskar, kupiec, Dworcowa 33/2 
Arndt Teofil. urzęd. kol., Pl. Kościuszki 4/35 
Ballhausen Reinhold. drukarz, Nowodworska 42/6 
Barałkiewicz :.vlarjan, kierow.. Zygm. Augusta 4/3 
Dr. Baranowski Wład., lekarz. Dworcowa 3/3 
Barański Edmund, kupiec. Śniadeckich 25/2 
Barczykowski Wład, steward. Chwytowo 10/1 
Baroń Saul, kupiec. Al. l\lickie\vicza 4/2 
Bartnicki Władysław, urzęd.. Krasińskiego 17/3 
Becker Emil, pastor, Pl. Petersona 3/2 
Beckmann Jan. kupiec, Cieszkowskiego lJ/l 
Beitsch Ernst. przemysłowiec. l\larsz. Focha 4/6. 

 1-02 
- Herbert, kupiec. l\larsz. Focha 4/6 
Dr. Bełza Wit.. dyr. Biblj. Miej., 20 Stycznia 6/3 
Berg Franciszek. kier. parow.. \Varszawska 5/4 
Bergmann Erna, Zduny 4 
Białowiejski Mik., inż. leśny, Ad. Asnyka 6/2 
Biernacka Marja, maI. art., KróL Jadwigi 13/2 
Biskup Aleksy, młynarz, Elbląska 23 
Blumierska Marta, wł. domu. Bełzka 106 
Bochacz Franciszek, kupiec, Winc. Pola 17/7 
Bonneberger Herbert, pom. kup., Sielanka U 
(zarn. Bonnberger) 
Borowska l\1artyna. nauczyc., Zamojskiego 15/1 
- Wilhelmina, emer., Marsz. Focha 39/1 
Borzyszkowski Wiktor, fotograf, Cicha 17/1 
Bram Henryk, kupiec, Chrobrego 17/3 
Brandowski Stanisław. redaktor, Chopina 6, 

 7-66 
Brenner Adolf. kierowo oddz., Cieszkowskiego 9/10 
Bronz Kazimierz, kupiec, Koronowska 60 
Dr. Brzozowski Roman, lekarz, Senatorska 20 
Buchholz Otto. restaurator, Bronikowskiego 17/1 
Budzyńska Józefa, wł. domu, Śniadeckich 39/8 


Burger Augusta, \vł. domu, PL Wolności 5/7 
- Heinrich, wl. domu, Gdańska 3/4 
BukO\vski Bron., bank., Ign. Paderewskiego 14/8 
- Jan, sekr. Urz. Skarb., Leszczyńskiego 38/2 
- Jerzy. urzędnik państwowy. Śląska 6/1 
Budka Ludwik, w1. nieruch.. Nakielska 127/11 
Bytomska Marja. kupcowa, Dworcowa 33/2 
Bzdawska Klara, tancerka. Zduny 9/9 
Chawluk Antoni, inżynier, Śląska 5/6 
Chełminiak Florj., urz. St. Pow.. Podgórna 15/3 
- Łucjan, sekr. prok. S. Okr.. Pomorska 27/10 
Chęciński (zamiast Chęcimski) Ludomir, kierow. 
biur. Zamojskiego 10/7 
Chmarzyński Gustaw, art., Zygm. Augusta 24/3 
Chmielewski Franc., st. p. p. śled. P. P., Bo- 
cianowo 2/3 
Chojnacki Jan, urzęd. poczt., Kościuszki 18/7 
Chorzewska :\1arja, urzęd., Ign. Paderewsk. 16/8 
Chraplak Wad.. kontr. elektr., Babia Wieś 23/8 
Christman Józef, kupiec, Kozietulskiego 5 
Chrościński \Vładysław, blacharz, 'Wysoka 3/2 
Dr. Chrzanowski BoI., adw., Zamojskiego 15/7 
Chwastal I\Iarcin, \verkmistrz, Św. Florjana 9/3 
Chylak Adam. kier. dz. P. K. P., Babia Wieś 23/5 
Ciarczyński Antoni. technik. Sienkiewicza 20/1 
Cichon Maksym., ayst. poczt., Król. Jadwigi 15/2 
Cyran Tadeusz, tokarz, Sowińskiego 22a/5 
Czak Stanisław, wiceprok. S. Okr., Pomorska 5/6 
Czeniek Ignacy, kier. hurt.. Król. Jadwigi 6/3 
Czerniewicz Józef, kom. sąd., Śniadeckich 26/3 
Damaschke \Villi, naucz.. Gdańska 68/8 
Dąbrowski Jan, naucz., Gdańska 99 
Delekta \Vładysław, kupiec, Gdańska 160 
Dr. Dembiński Włodzim. D-ca XI. DAK., 
Gdańska 181;/9. 
 22-36 
Deppitz Mikołaj. oficer zaw., Cieszkowsk. 11/6 
Depka Wenancjusz, prokurent, Nakielska 3/6 
Dittmer Franciszek, modelarz. Cieszkowsk. 11/7 
Oittschun Walter, technik. Łokietka 15/6 
Dobek Czesław, ofic. zaw., N. Rynek 6/5 
Dobrzański Józef, wł. domu. Kujawska 163 
Domanski Julj
n. kier. działu, Pomorska 52/5 
Drath Emil, nacz. sekr. sąd.. Kołłątaja 1/2 


.
		

/adresy_193300192_0001.djvu

			2 


Dr. Drwięga - Ła.komski 


Dr. Drwięga l\1i(,;hał, adwok. i notarj., Gdań- 
ska 22/3, 
 18-91 
Dygórski Roman, malarz, Nakielska 113/1 
Dyzman 1\1arjanna, naucz., Bocianowo 47/6 
. Dzierzgowski Tad., ofic. zaw., Jagiellonska 28/10 
Dziewiątkowski Benedykt, majster wojsk., Śnia- 
deckich 25jl3 


Feldborg Henry, kupiec, Gdańska 95 
Fels Karol, dentysta, Kwiatowa 17 
Formella Edward, kupiec, Hetmańska 9/7 
Fraenkel l\1arja, naucz. pryw., Sienkiewicza 3b 
Franitza Paul, inż., Nakielska 77/2 
Frączczak Czesław, masz. kol., Fredry 10/6 
Fuchs Alfred, bankowiec, Jasna 29/2 


Gabaret Levi, inżynier, Kościuszki 22/1 
Gabriel Artur, fabrykant, Gdańska 87/2 
Gackowiak Ignacy, wl. domu, Różana 5/1 
Gavard Joanna, naucz., Cieszkowskiego 10/4, 
Giezek Zofja, higjenistka, St. Szkolna 6/1 
Gogoboridze Borys, ofic. zaw., Gdańska 188/6 
Goldbeck Juta, wl. domu, Krakowska 18/3 
Goldberg Mieczysł., art. maI., Śniadeckich 13/1 
Gomolińska 1\1arja, naucz., Jasna 2/1 
Gorlewski Leon, blacharz, Szczecińska 101'1 
Gosławska Jadwiga, art. dram., Gdańska 46 
Góralewski Jan, urz. pryw.radca m., SportowalI/2 
Grelewicz Stanisława, biur., Graniczna 25/5 
- Walerja, sekretarka, Długosza 14/12 
Grodzka Władysława, urzędn., l\tIałachowsk. 7/2 
Gropp Jan, kamieniarz, Orla 20/4 
Grudzieński Franciszek, tapicer, Toruńska 24/1 
- Wiktor, kupiec, Śniadeckich 52/5 
Gruszkiewicz Janina, urz. pryw., Pl.Piastowski 4/2 
Grylewicz Franciszka, kupcowa, Kaszubska 13/1 


Hahn Florjan, maI. kolej., Łokietka 16/1I 
Haman Oswald, kupiec, Poznańska 4/1 
Hecker Friedrich, kupiec, Śniadeckich 22/3 
Heiwentreger Chaim, kupiec, Wełn. Rynek 12 
Helden Hans, dr. phil., literat, Grunwaldzka 65 
Hennes Stefan, agronom, Chrobrego 15/5 
Henochowicz :l\1aurycy, kup., Nowy Rynek 4/1 
Herbst Nachman, kup., Bocianowo 29/14 
Herman Bronisław, cukiernik, Brzozowa 84/2 
Heufeld Robert, dziennikarz, Piotra Skargi 5/2 
Hoffmann Bruno, kup., Pomorska 57/6 
Horoszczuk Roman, leśnik, Gdańska 71/3 
Hubert Gwidon, bankowiec, Gdańska 97/4 
Huszcza Józef, agronom, Libelta lO/l 


Ickowicz Fiszel, kup., Dworc<5'wa 5/3 
Imbiorowski Kazimierz, urz. państw.,l\lińska 37/1 
Indraszek Walenty, eksped, poczt., Kaszubska 2/1 
Izdebski Ewaid, technik, Długosza 13/8 


. 


Jagła Jan, m. piek., Dąbrowskiego 16/5 
Jahnke Irena, dyr. M. Kons. 1\Iuz., Al. Mick. I 
Jahros Stanisław, 
up., Gdańska 63/3, 
 17-95 
Jamuła Kasper, rolnik, Nakielska 108/1 
Janczar Emanuel, majst. fabr., Jasna 8/4 
Janicki Tadeusz, radca bud. inż., Kołłątaja 10/3, 

16-92 
Jaraczewski Ludwik, kier. biura, Gdańska 54/7 
Jarmułowicz Konstanty, funkc. P. P., Grun- 
waldzka 1/3 
Jarotzki Franc.. majst. wojsk., Kościuszki 38/9 


Ks. Jaworski Józef, katecheta, Senatorska 33/2 
Josewitz Alfred, m. rytown., Długa 25/2 
Joswig Rudolf, rew. ksiąg, Dworcowa 84/4 
Dr. Jurkiewicz Bronisł., adw. i not., Nowy 
Rynek 6/6, 
9-46 


Kajetanowicz Ludwika, emer., Kościuszki 18/8 
Kamieński Wład., kupiec, Gdańska 83/5 
Kamiński B<:rnard, tech. melj., Lubelska 29 
- Bogdan, bankowiec, Śniadeckich 6 
Karnza Zofja, naucz., Ig. Paderewskiego 14 
Kańciak Stanisław, kupiec, Niedźwiedzia 1I/6 
KSf Karwowski Wiktor, duch. prawosł., Jana 
Kasprowicza 2 
Kasperowicz Konrad, inż. dypl.. Al. Mickiew.17/1 

 17-27 
Kasperski StanisI., wicedyr. K.K.O., Grodzka 5/10 
Kasprowicz l\tIarja, kupcowa, Gdańska 99/5 
Kassner Eryk, farbiarz, Gołębia 70/1 
Kaszyński Stefan, refer. miejski, Długa 74/1 
- \Vład., drukarz, Leszczyńskiego 30 
Kaudel Rudolf, bankowiec, Kordeckiego 16/2 
Kawier Michalina, wd., Ułańska 34/3 
Kawka Stanisław, stolarz, Kościuszki 11/3 
- Irena, naucz., Kr. Jadwigi rJ/7 
Kendrzewski Juljan, ćwiekarz, Kujawska 35/12 
Kf"uchel Wojciech, emer., Łucka 19/1 
Kiciński Henryk, kupiec, Gdańska 77/5 
Kiełbasiewicz Aleksander, fotograf, UnjiLub. I/II 
Kieniewicz \Vanda, dr. phil., 20 Stycznia 22/3 
Kieper \Vilhelm, prokurent, Bernardyńska 6/2 
Kinowski Edmund, kupiec, Jagiellońska 29/3 
Kipf Otto, wl. domu, Kujawska 7/1 
Klaus Erich. kupiec, Nakielska 47/3 
Kleineder Tadeusz, chemik, Racławicka 11/1 
Kleinfeld Karol, werkmistrz, Promenada 69/2 
Klunder Brunon, siodlarz, Sokola 16/1 
Kolski Jankiel, fotQgraf, Słowackiego l 
Konstańczak Marjan, zbożow., \Varszawska 17/:5 
Kończewicz Franc., muzyk, PI. Kościuszki 2/21') 
- Franc., blacharz, Pl. Kościuszki 2/2S 
Kopka Franciszek, ślusarz, Wysoka 4/30 
Koral Stanisław, biuralista, Stroma 31 
Koraszewski Zbigniew, of. zaw., Chocimska 3/4 
Kordana Michał, kupiec, Pl. Koście!eckich 4/3 
Kordos Stanisław, urz. państw., Fordońska 1l/4 
Kościeiski Czesław, redaktor, Polanka 4/3 
Kowalewski Stanisław, handl., N. Rynek 6/2 
Kowalkowski Franciszek, kier. warszt. kol.. 
Pomorska 49/4 
Kozłowski Włodzim., redaktor, Kołłątaja 7/4 ' 
Krajewski Michał, inż., Ign. Paderewskiego 1I/6 
Kriewald Johanna, wł- d., Leszczyńskiego 45/1 
Kubiatowicz Łucjan, kontr. K. Skarb., B. \Vieś 5 
Kudrycki-Bereza Sergjusz, kup., Zamojsko 1I/6 
Kujawa Wincenty, eJektromont., Kujawska 57/1 
Ks. Kukułka Łucjan. prefekt, Cieszkowsk. 12/2 
Dr. Kułakowski Tadeusz, pprol{. S. O., Ogro- 
dowa 10/3 
Kustodijewa Lidja, naucz. muz., N mvomiejska22/2 


Lewandowski Antoni, rzeźnil{, Strzelecka 67/4 
- Franciszek, kupiec, Ign. Paderewskiego l/lO 
- Leon, kupiec, Kujawska 61/4 
Lewandowska Stanisława, Gdańska 95/17 
Luck Erich, kupiec. Dworcowa 49/18 
Dr. Labendziński, dyr. gimn., 20 Stycznia 24/2 
Łakomski Stefan, piekarz, Gdańska 120/1
		

/adresy_193300193_0001.djvu

			Łaszczyńska - Dr. Suwmski 


3 


Łaszczyńska Stefanja, naucz., Śniadeckich 39/5 
Łaszkiewicz Hipolit, inż., Zamojskiego 10/2 
Łubieńska Helena, wd., Senatorska 4.3 
- Pelagja, wl. d., Pod Blankami 36/1 


Dr. Mackiewicz Józef, lekarz, Jagiellońska 10/1 

 19-61 
1\1alukiewicz Witold, kier. mlecz., Dworcowa 29/5 
Mathea Feliks, kupiec, Pomorska 14/1I 
Meliński Edmund, podsekr. S.O., Leszczyńsk.21/1 
Dr. MeyerOswald, lekarz, radca zdr., Gdańska55/3 
Michnik Tadeusz, adwokat, Jagiellońska 24/3 
Motycki Władysław, urźędn., Chodkiewicza 2/2 
1\1ross Dominik, emeryt, Kossaka 62/2 
- Franciszek, leśnik, Kujawska 63/2 
Mrowiński Klemens, rzeźbiarz, Śląska 16/6 
Miiller Jan, kupiec, Gdańska 17/8 
Miinter Oskar, inż., Gdańska 10/13 


Napierała Stanisław, kupiec, Leszczyńskiego 3.3/1 
Neihs Reinhold, m. szewcki, Warszawska 6/4 
Nordmann Ernst, kupiec, Słowackiego 1/7 
Nowak Maksymiljan, m. piek., Śniadeckich 43/1 
Nowicki Karol, kupiec, Dworcowa 54/1 
Olejnik Antoni, profesor, Kwiatowa 10/1 
Osieński Feliks, kupiec, Marsz. Focha 16/2 
Ozmiński Stanisław, sekr. lic., Ganuna 6/6 
Ks. Pacewicz Wacław, prefekt, Gdańska 129/3 
Pacyński Tomasz, kupiec, Św. Florjana 25/3 
Paluchowski Leonard, malarz, Śniadeckich 25/lU 
Pałuska Mal",,'ina, kapitalistka, Promenada 5/2 
Panek Józef, Siedlecka 10/3 
Panknin Karol, rolnik, Ruska 21 
Pankowiak Florjan, nauczyciel, Przyrzecze 3/2 
Parnowski Jan, zast. dyr. B. P., Jagiellońska 6 
Pasikowski Józef, kier. techn., Hutnicza 1/28 
- \Vacław, przemysłowiec, Toruńska 308/31, 

 308 
Paulig Clemens, pastor, Poznańska 25/1 
- Zofja, sekretarka, Poznańska 2511 
Peterson Klara, wl. cegielni i mł'yna, Młyńska l/l, 

 87 
Dr. Piechocki Jan, naucz. gimn., Bernardyńska 3 
Pilarska Wład., kier. handL, Śniadeckich 12/3 
Piojda Leonard, urzędnik, Bocianowo 27/6 
Piotuch-Kublicki Walerjan, podpułk., Niecała 15 
Piradoff Konstanty, dyrektor, 20 Stycznia 17/5 
Pirwitz Johanes, pastor, Leszczyńskiego 32 
Przybyliński AleJ{s, spawacz, Chwytowo lI/lO 
(zamiast Przybylański... i dalsze nazwiska 
Przy by li ński ) 


Raczkowski Bogdan, mz. arch., radca budowL, 
Ad. Asnyka l, 
 7-05 
- Franciszek, dentysta, Poznańska 21/1 
- Tadeusz, dyr. szk. roln., Nowodworska lI/l, 

 1-25 
Radetzki Leon, m. szewcki, Gimnazjalna 6/8 
Radtke Eryk, kupiec, Grunwaldzka '196/1 ' 
Ratzlaff Paul, drukarz, Glinki 7/5 
Rawicz Szczęsny, Gdańska 67/7 
Regamey 1\1arja, kursy "Sekwana", Cieszkow- 
skiego 3, 
 15-40 
Reihs Rudolf, dypL inż., Gdańska 35/3 
Reiss Willy, prokurent, Kordeckiego 14/6 
Reźniczek Ludwik, inżynier, Ogrodowa 5 
Roesler 1\1arcin, urz. koL, Grunwaldzka 125/9  


Roessler Klemens, adj. kolejowy, Ś!ąska 16/7 
Rojewski Szczęsny, Ign. Paderewskiego 10/4 
- Władysław, litograf, Bełzka 18/20 
Rokowski \Vojciech, kupiec, Czarna Droga [3/9 
Rożanek Jan, st. sekr. poczt., Warszawska 1I/3 
Rossler Józef, kapitan, Gdańska 15 8 / 4 
Rozler Edmund. naucz., Pl. J. Weyssenhoffa 7/9 
Russowski Arnold-Juljan, oficer, Gdańska 188/4 
Ruszkowski Alojzy, m. bud., Sienkiewicza 10/4 
Rybałko Teodor, inżyn., Ign. Paderewskiego 22 
Rybka Roman, m. krawiecki, Sienkiewicza 41/3 
Rysy Elżbieta, nauczycielka, Bocianowo 18/2 


Safian Antonina, wdO\va, Sieroca 16/3 
Sager 'Walenty, kupiec, Poznańska 17/1 
SajkO\vski Teofil, kupiec, Długa 34 
Sala Łucja. kupcowa, Nakielska 94/1, 
 19-05 
Sawicz Józef, mgr., Lipowa 1I/3 
Scheibner Robert, ogrodnik, Kordeckiego 27/1 
Scheithauer Franciszek, archit., l\larsz. Fochal2/8 
Schlingler Erwin, em. dyr. gimn., Toruńska 48/6 
Schmidt Georg, kupiec, Gdańska 24 
Dr. Schoenbeck Otto, Krasińskiego 3, 
 11-78 
Schopper Kurt, m. garnc., Zduny 9/3, 
 20-03 
Schreiber Juljusz, m. szew., St. Czarnieckiego 9/2 
Schroeter Willy, złotnik, Staszica 1/6 
Schrubka Józef. urzędn. kolej., Rycerska 13/6 
Schulz Fritz, m. krawiecki, Sienkiewicza 29/3 
- Karol, rolnik, Brzozowa 39/1 
Schurak Hans, inż., :Matejki 5/3, 
 10-42 
Schutkowski Franciszek, handL. Dworcowa 52;2 
SchiHke Jan. m. stoL, Marcinkowskiego 8/1 
Schwirz Ferd., m. ślus., Pod Blankami 26/1 
Sellnau Erich, m. mech., Grunwaldzka 75/1, 

 12-62 
Senger Adolf, ofic. PoL P., Chwytowo 4/10 
Seroka Edm., naucz. gimn., Toruńska 26/4 
Sielski Bron., przod. P. P., PL Poznański 5/7 
Siewczyński Franciszek, kupiec, Gdańska 67/4 
Silska Stanisława. żona archit., Cicha 15 
Siwek Brunon, naucz., Fordońska 70 
Skibiński Karol, chorąży, Bernardyńska l/i 
Smoczyński 'Wacław. m. rzeźn., Ks. Skorupki 40/8 
Sojka Chaja, akuszerka, M. Focha 14/7 
Sojki Abram, drukarz, T. l\1agdzińskiego 7/7 
Sokołowski Konst., m. elektr., Grunwaldzka 3/7 
Sokołowska Cecylja, akusz. dypl., Sieroca 1/4 
Sołtysiński Bolesław, apI. sąd., Pl. Wolności 1/4 
Speer Eryk, dyrektor. Cieszkowskiego 22/4 
Spcier na str. 289 w. 2 od d. a nie Spieer 
Sperkowski Edmund, kupiec, Poznańska 6 
Stachowski Winc., handlow., Śniadeckich 44/2 
Stadie \Valter, kupiec. 1\1azowiecka 21- 
Staffel Hans, pastor, Nakielska 77/3 
Stankiewicz Leonard, urz. K. K. O., Pomorska 26/5 
Staszak \V ojciech, podof. zaw., Toruńska 33/7 
Staszek Józef, budown., Chopina 24/2 
Stecewicz Edw.. nad. oddz. P. K. P., Król. 
Jadwigi 16/3 
Stelmach Leon, m. szewcki, Dwernickiego 5 B. 13 
Steuck Rud., st. rew., Dworcowa 67/8 
- Willibald. stud., Dworcowa 67/8 
Stieler Aleks, podof. zaw., Piękna 27/5 
Stojowski Ludwik, prok. bank., 20 Stycznia 5/1 
Stothut Konrad, piekarz, Śniadeckich 12/7 
Strzelecka Franciszka, naucz., Toruńska 270/1 
StuszYI1ska Weronika, handl., Św. Jańska 21/6 
Dr. Suwiński Jerzy, lek. wojsk., Cieszkowskie- 
go 1/4, 
 17-28
		

/adresy_193300194_0001.djvu

			4 


Szalonek - Żurawska 


Zabłocki Stanisław, stolarz, Jackowskiego 32/4- 
Ks. Zaborowski Stan., zakonnik, Kujawska 117 
Zacharias Małg., wl. piek., Jagielłońska 27/1 
Zacharjasz Paweł, drukarz, Pl. Józ. Weyssen- 
I hoffa 7/9 
Ulbrych Stefan, ślusarz P. K. P., 
w. Jańska 3/9 Zagórska Halina, książkowa, Gdańska 132/5 
Urbanowska Franciszka, Bełzka 22/2 - Jadwiga, biuralistka, Gdańska 132/5 
U rbanyi Janina, nauczycielka, Król. Jadwigi 4 Zająkała Aleksy, robotnik, N akielska 50 
Zakrzewski Wacław, urz. bank., Toruńska S2/5 
Zaleski Teofil, emeryt. kolej., Zduny 11/2 
Zapalska Marta, kupcowa, Gdańska 102/6 
Zarzecka Lucja, Gdańska 124 
Zdrojewski Stanisław. tap., Chołoniewskiego 54 
Zelewski Henryk. porucznik, Północna 2 
Zieliński Roman, aktor, 
laska 29/6 
Dr. Zielińska Halina, lek. prakt., Gdańska 30/4 
Ziernecka Tekla, Gen. Bema 7/5 
Ziętak Kazimierz, kupiec, 
w. Florjana 3/1 
Ziętarski Teofil, nauczyciel, Matejki 10/6 
Ziółkowska Jadwiga, stenotyp., Król. Jadwigi 15/8 
Złobin Cyryll, kupiec, Długa 33/1 
Zmigrodzki Michał, urz. koL, Sobieskiego 2/12 
Żakowski Stanisław, handlarz, Jagielłońska 62 
Żurawski Wiktor, em. dec. poczt. i kupiec, Ko- 
narskiego 7/4 
Żurawska Bronisł., as. poczt., Bernardyńska 3/1 


Szalonek Jan, kupiec, Grunwaldzka 225/1 
Szaniawski Piotr, inż., Pomorska 62/1 
Szmańkowski Franciszek, rzeźnik, Osada 2/1 
- Wojciech, szewc, Ugory 12/6 
Szmidt Matylda, kupcowa, Chwytowo 12/9 
Szneidrowski Edm., asyst. m., Dworcowa 35/10 
Szopińska Konstancja, akuszerka, Dolina 4/4- 
Sztajgerwald Janina, mgr. phil., Śniadeckich 28/5 
Sztencel Marja, urz. skarb., Zduny 4,16 
Sztuba Teodor, chorąży, Staszica 1/8 
Szukaiski Konrad, m. szewski, Chołoniewskiego 8 
Szulc Karol, emeryt, Rycerska 16/3 
Szulc Helena, kupcowa, Gdańska 67/8 
Ks. Kan. Szulz Kazimierz, emeryt, Kwiatowa 15/3 
Szyca Daniel, urz. cel., Hetmańska l5/4- 
Szymański Marjan, piekarz, Jasna 23/7 
Szymoniak Łucja, urz. państw., Pl. Poznański 5/3 
Śloderbach Ign., kontr. Ubezp. Kraj., Śląska 6/6 

wiątkowski Aleksander, funkc. m., Łokietka 23/8 


Teuerkauf Ernst, ogrodnik, Gajowa l2/2 
Thomas Robert, ekspedytor, Kościuszki 20/2 
Tojza Leon, mistrz szewski, Pl. Poznański 7/1 
Tomaszewski Edward, dypl. technik architekt, 

niadeckich 25/10 
- Michał, handlarz, Śniadeckich 25/10 
- Piotr, rachmistrz, Szubińska 21/9 
Tomaszewska Kazirn., wdowa, Sienkiewicza 47/7 
- Marta, robotnica, Rycerska 6/10 
Tomczyński !\1arceli, robotnik, Grunwaldzka 45/2 
Tomeczek Józef, dziennikarz, Cieszkowskiego 20/1 
Trzebski Tadeusz, urzędn. pryw.. Gdańska 65/8 


Volcker Walter, ślusarz, 20 Stycznia 20/2 


Wardziński Tadeusz, kupiec, Malborska 21/11 
Warmbier FeJiks, kier. parow., Hetmańska 15/3 
Warpechowski Piotr, ofic. zaw., Cieszkowskie- 
go 9/5 
Wasielewski Alfons, drogerzysta, Średnia 6/3 
- Anastazy, kupiec, Zduny 19/1 
Wasilewski Antoni, artysta, Św. Trójcy 3/5 
Waschke Ida, służąca, Konarskiego 11/3 
Waschut Wilhelm, książk., Dworcowa 61 7 
Waszak Stefan, stolarz, Poznańska 27/2 
Wawrzyniak Konrad, piekarz, Gdańska 113/4 
Weber Zofja, nauczycielka, Fordońska 30/1 
Wecke Wilhelm, kaznodzieja, 'Zduny 10/3 
Welecki Tadeusz, ofic. zaw., Promenada 8/8 


Wesołowska Rozalja, kup., Śniadeckich 32/9 
Wędołowski Eugenjusz, podof. zaw., Piękna 14/7 
Wichmann Otto, pianista, Dąbrowskiego 14/2 
Wicikowski Teofil, wl. d., Bocianowo 42/1 
Wieliński Stefan, wiceprezes Sądu Okręg., W dn. 
Rynek 11/6 
Wielkop. Huta Szklana, Pasikowski, Toruńska 
308, tel. 13-25 
Wiśniewski Karol, podof. zaw., Lenartowicza 6/2 
Witecki Aniela, wdowa, Ułańska 30/2 
Witkowski Bernard, kier. poc., Sobieskiego 2/8 
- Feliks, kupiec, Pomorska 35/3 
Wiznerowicz Teodor, urz. gosp., Chwytowo lI/lI 
Wnuk Marja, wl. domu, Nowodworska 33/1 
Wockenfuss Friedrich, tech. fort., Gdańska 158/14 
Wojciechowska Anna, lek. dent., Al. Mickiew. l/l 
W ojciekiewicz Józef, robotnik, Grunwaldzka 81/16 
Woltmann Bernard, urz. gosp., Grodzka 32/3 
Woltyński Leonard, sędzia Sądu Okr., CieszJww- 
skiego 24/6 
Wołoszyn Zofja, nauczycielka, Gen. Bema 5/3 
Wrońska Hulda, wł. domu, Nakielska 22/4- 
Wróbel Leon. przykrawacz, Pomorska 54/24- 
- Helena, urzędn. I. K. R., Libelta 12/1 
\Vróż Marja, Bocianowo 30/1 
Wudniak Stanisława, urz. K. Ch., Długa 22/14 
Wyrwicki Antoni, kupiec, Jagiellońska 22/3 
Wysocki Wacław, handl., Gdańska 77/2 


.. Do spisu mieszkańców według ulic. 


Str. 40 wiersz 5 ul. Kordeckiego nr. 8 
winno być Kurland mieszko 9 


I Str. 58 wiersz 5 ul. Nakielska nr. 143 
winno być Kardaś wl. d. m. l 
Moszczyński m. 2
		

/adresy_193300195_0001.djvu

			Abbe - Adamski 


1 


Alfabetyczny spis mieszkańców miasta Bydgoszczy 
według stanu z dnia 15 lutego 1933 roku. 
UWAGA: Liczby przed kreską ułamkową oznaczają nr. domu, 
liczby po kresce ułamkowej oznaczają nr. mieszkania. 


A 


Abbe Erh., em. insp., 
niadeckich 61/5, 
 7-42 
Abelski Rubin, kupiec, Gdańska 44/3 
Abend Konrad, ogrodnik. Miilska 4/1 
Ablewicz Aurelja, Chocimska 7/5 
Ablewski Stanisław, handlowiec, Chrobrego 19/5 
Abraham Adolf, urzędn., Pod Blankami 14/1 
- Erna, służąca, Gdailska 91/5 
- Gertruda, Pod BlanKami 14/1 
Abram Antoni, siodlarz. Grodzka 5/14 
- Jan, woźny, Grodzka 5/14 
- Józef, podoficer zaw.. Rycerska 6/6 
Abramczyk Stefan, kupiec. Sowińskiego 32/1-2 
Abramowicz l\Iarja, bona. Libelta 2/3 
- Małgorzata, wdowa, Babia \Vieś 10/8 
- Zofja. krawczyni. Babia Wieś 10/8 
Abramowicz-Burczak Barbara, wl. d.. Ujejsk. 62/1 
Abramowski Alfons. rob., Stepowa 4/2 
- Juljan, robot. koL, Orła 11/6 
- Leon, fryzjer, Kwiatowa 1/2 
Abramski Hugon, robotnik. Szubiilska 33/2 
Abramson l\Ieszylen, przemysł., Dworcowa 8/1 
Abt Ludw., ag. handL. Kościuszki 12/1. 
 17-77 
Achtel Aleks., rzeźn., Gdańska 114/1, 
 12-43 I 


A. 'V. AłJHTEL 


Wytwórnia wyrobów mięsnych 
Bydgoszcz. ul. Gdańsk.a 75, tel. 22-81 
Achting Janina, pielęgn., Jackowskiego 16/3 
Adam Ernst, emeryt. Żmudzka 3/2 
_ Józef. kupiec, Słowackiego 1/12 
_ Ryszard, robotnik, Wyżyny 11/1 
_ \Vawrzyniec, handlarz. Wyżyny 15/2 
- \Vawrzyn, robotnik, Słowackiego 1/12 
- Berta, krawcz., Gdańska 31/5 
- - Elżbieta. Wyżyny 15/2 
_ Franciszka, wI. piekarni, Gdailska 144/4 
- Olga, służąca, Toruńska 98/1 
Adamaszek M agdal. , wd., Garbary 19/8 
Adamcio Adam, urz. państw., 3 Maja 18/16 
Adamczak Eaward, stolarz, Chełmińska 6/1 
_ Józef, podoficer zaw., Grunwaldzka 21/4 
l\ilarcin, m. szewcki, Jana Kazimierza 5/13 
_ Stanisław, podol. zaw., 
rednia 8/4 
_ Bronisława, kucharka. Malborska 11/9 
_ Franciszka, wdowa. Malborska 1119 
- Helena, ekspedj., Orla 3 
_ l\1 arj anna, '\'Iryręczycielka, Jezuicka 3/6 
_ \Vładysława, robotn., Malborska 11/9 
- Zofja. robotnica. Kujawska 18 
Adamczewski Antoni. rzeźnik. Różana 19 
_ Antoni, urzędn. p
stw., 
w. Trójcy 29/5 
Ignacy, robotnik, Sw. Trójcy 29/5 
Jan, drogerzysta, Pl. J. Weyssenhoffa 3/3 
Józef. kupiec, Różana 19 I 


Adamczewski Józef, robotnik, Witebska 27/4 
- lVIichał, podof. zaw.. Poznańska 23/3 
- Tomasz, emeryt, :Malborska 9/3 
Adarnczewska Józefa, służ., Na \Vgórzu 36/2 
- Salomea. służąca, Poznailska 7/3 
- Stanisława. służ., Na Wzgórzu 24/3 
Adamczyk Edmund, szewc, Ks. Skorupki 57-59/5 
- Jan. robotnik, PI. Kościeleckich 6/8 
Jan, robotnik. Stel. Czarnieckiego 4/9 
Józef, malarz, Nakielska 201/3 
Józef, muzyk. Dr. E. Wannińskiego 10/5 
Józef, piekarz, Bdzka b. n. 
Juljan, kolejarz, Strzelecka 24/16 
- Leon, robotnik, Seminaryjna 14/3 
- Leon, robotnik, Szczeciilska 6/22 
- Michał, robotnik, Niegolewskiego 24/4 
- Michał, inwalida. Orla 46/3 
- Stanisław, robotnik, Nakielska 201/3 
- Stanisław, hutnik, Hutnicza 1/9 
- Tadeusz. stolarz, Chołoniewskiego 13/6 
_ Władysław, robotno kol., Gdańska 110/9 
_ Władysław. robotnik, Średnia 56/7 
- Władysław, robotnik, Jagiel10ilska 62 
- Anastazja, robotn., Ogrodowa 5/9 
- Helena, robotn., Graniczna 21/2 
- Helena. robotnica. Ułańska 18/1 
- Jolenta, Sieroca 21/1 
_ Kazimiera, robotnica. Strzelecka 24/19 
- :;\'larja, robotn.. Leszczyńskiego 14/11 
- \Valentyna. służ., Herm. Frankego 17/4 
Adamek Franciszka, robotn., Nakielska 108/2 
- Stanisława, Słowackiego 7/1 
Adamiak \Vładysław, robotnik. Piękna 40/4 
Adamkiewicz Jan, szewc, Ujejskiego 39/7 
_ Czesław, m. piekarski, Toruńska 65/1 
-- Leonard, robotn.. Kujawska 42 
- Michał. Krasiilskiego 10 
- Agnieszka, wdowa. Gdańska 147 
- Zofja, służ., Petersona 12/1 
Adamowicz Jan, rzeźnik, Grunwaldzka 137/10 
- Michał, urzędn. państw., Cicha 2/2 
_ Stefan, rzeźnik, St. Szkolna l/l 
- \Vacław, Pomorska 14/6- 
_ Regina. naucz., Ign. Paderewskiego 14/1 
A.damowski l\1ichał. robotn., Stawowa 22/3 
- Stanisław. oficer zaw., Gdailska 172/4 
Adamowska Sabina, Gdańska 102/5 
Adarnowski-Lodwich l\lichał, szachm., Nowo- 
dworska 47/2 
Adams Fryderyk, literat, Pomorska 43/5 
Adamski Alfons. stolarz, Wiatrakowa 7/6 
- Antoni. szewc, Średnia 6/4 
Bernard, woźny. Gen. Bema 17/4 
Bolesław, stolarz, :l\Iazowiecka 5/14 
Bronisław. rzeźnik, Senatorska 15/4 
Feliks, piekarz. Gołębia 59/1 
Feliks. strażak. Zygm. Augusta 28/6 
Franciszek. kupiec, BocianO'\'\.o 4 
Franciszek, urzędn. kol., Długosza l/l 
1
		

/adresy_193300196_0001.djvu

			2 


Adamski - Aleksandrowicz 


- 


Adamski Franciszek, robotnik, Racławicka lU/8 
Franciszek. kupiec, M,!łlborska 8/1 
Franciszek. cukiern., Scieżka 29/1 
Franciszek, malarz. Orawska 13/1 
Jan. szofer, Ułańska 7/6 
Jan, urzędn. miejski. Na Wzgórzu 2/1 
Józef, robotnik, Bełzka 48/4 
Józef, rzeźnik. Mazowiecka 5/14 
JulJan, robotnik, Niziny 21 
Konrad, ślusarz, Toruńska 150/3 
- Leon, mechanik. Na Wzgórzu 2/1 
- Leon. robotnik, Konopna 8 
- l\1aksymiljan, stolarz. Mazowiecka 5/14 
Michał, port jer, Dworcowa 82/1 
- Michał. fryzJer, Król. Jadwigi 5/1 
- Paweł. posługacz. Saperów 16 
- Stanisław. robotnik. Orawska 13/1 
- Tadeusz. handlow., H. Dietza b. u. 
- Tomasz, oficer zaw.. l\Iennica 7/3 
- Wacław, krawiec. Siemiradzkiego 9/3 
- \Vacław, ślusarz, Różana 8/3 
- Wincenty. górnik, Konopna 5/9 
- Wincenty, malarz, Nowod'\,"orska 41/3 
- Witold, fryzjer, Król. Jadwigi b. n. 
- 'Władysł., st. przod. P.P., Leszczyńskiego 30/4 
- Zygmunt, kier. biura, Ign. Paderewsk. 16/4 
Adamska Agnieszka, kucharka, Racławicka 5/5 
- Anna, urzędn. I.K.R., Długosza l 
- Helena, maszynistka, Hetmańska 4/5 
Janina, gospodyni, Bernardyńska 7 
Janina, książkowa. Senatorska 15/4 
- Joanna, służ., Dworcowa 17/1 
- Juljanna, wdowa, Senatorska 15/4 
- lVlarja, stenotypistka, Hetmańska 4/5 
Marjanna, Chrobrego 26 
- l\lichalina, wdowa, Kaszubska 14/33 
_ Salomea, ekspedjentka. Piękn,a 27/2 
- Teodozja, urzędn. I. K. R., Scieżka 29/1 
- Teresa, bufetowa, Król. Jadwigi 21/4 
- Weronika, służ., 
w. Trójcy lI/I 
- Władysława, służąca, Ks. Markwarta fJj2 
- Zofja, biural., Król. Jadwigi 21/4 
- Zofja, nauczycielka, Karpacka 43/2 
Adasiak Marjanna, służąca, Saperów 75/1 
Adaszkiewicz Franc.. kupiec, Kordeckiego .')/3 
- Eugenja, pielęgn., Kordeckiego 5/3 
Aderjahn Elza, robotn., Toruńska 140j] 
- Helena, wdowa, Toruńska 140/1 
- 1\larta, wdowa, Karpacka 25/3 
Adler Augustyn, muzyk, Leszczyńskiego 15 1 tj 
- Izrael, naucz. pryw., Kościuszki 10/12 
- Rudolf, murarz, \Vąwozowa 14/3 
Adrian Alfons, st. kanc. kol., Poniatowskiego 4/2 
- Jan, stolarz. Jasna 35/3 
- Klemens, piekarz, Długa 43/4 
- Helena, krawcz., Grunwaldzka 2/8 
- Paulina, wdowa, Kordeckiego 6/6 
"Adrja" , śniadalnia i restauracja, Dworcowa 2-1-. 

15-44 
Adryan Marjanna, służ., Jagiellońska 24/2 
- Prakseda. ekspedj., Dworcowa 35/6 
Adryański Franciszek, ślus. koL. Kościuszki 48/7 
- Leon, telegr. kol., Graniczna 23/4 
Adrych Elżbieta, urz. państw.. Sienkiewicza 37/5 
Adwokaci przy Sądzie Okręgowym, 
 52 
Afanasjew Kazimierz. robotn., Pomorska 53/IS 
- Anastazja, wdowa, Pomorska 53/18 
Afek Antoni. robotnik, Szubińska 27/3 
- Helena, służąca, Św. Trójcy 28/10 


Afeld Jł.n, robotnik, Nowa 27;! 
Afelski 1\1., mistrz rzeźn., St. Czarnieckiego 18/1 
Afelt Antoni, pom. ogrodn., Cegielniana 34/3 
- Ignacy, robotnik, Glinki 69/3 
Affeld Olga, służąca, JagieHońska 23/10 
Affeldt Ernst, emeryt, Czerska 23 
- Ida, służąca, Sienkiewicza 6/1 . 
Afeltowicz Michalina. Toruńska 15/2 
Affelski Franc., m. rzeźn., Ks. Skorupki 23 / 1 
- Franciszek, rzeźnik, Ks. Skorupki 23/1. 
Jan, kupiec, Gdańska 63/5 
- Teofil, rzeźnik, Ks. Skorupki 23/] 
- Teofil, właśc. nieruch.. Gdańska 63/5 
Affelt Jan, kowal, Lenartowicza 58 
- Leon, murarz, Konopna l5/3 
- Leonard, murarz, Stroma 27/3 
- Stefan. rzeźnik, Strzelecka 23 
- Walerjan, pom. gastr., Jagiellońska 37/1) 
- Leokadja, rob., Piękna 4515 
- Wanda, bufetowa, Piękna 15, l 
Agaciński Henryk, Grunwaldzka 142 / 3 
Agacińska Helena, biural., Grunwaldzka 142,3 
- Pelagja, wdowa, Grunwaldzka 142/3 
"Agraria". wł. H. Hahn. ziemiopłody, Gdań- 
ska 17, 
 10-49 
Ahrendt Marta, krawcz., Gdańska 43/{) 
Ainstein Michał, urz. pryw., 3 Maja 12/1, 
 7-27 
Ajfer Leon, kupiec, Dworcowa 37/8 
Ajzenberg Szulim, książk., Dworcowa 86/3 
Łaja, biuralistka, Lokietka 4/5 
- Łucja, książkowa, Garbary 30/;> 


AKR A " Fabryka cukrów i czekolady 
" = właśc. R. Abelski = 
Bydgoszcz, Dworcowa 42 Telefon 17-32 
++ Specjalność kuwertura dla Cukierników .. 


Aksamit Juljan, sekr. poczt., Cicha 17/2 
Aksan Konrad. pułk., Ign. Paderewskiego }{) II) 
Albecki Paweł. rob., Toruńska 266/9 
Alber Rudolf. kupiec. Gdańska 51/8 
Albert Edward, ofic. zaw., Płocka 10 
- Horst, kupiec, Zduny 4/10 
- Wanda, wdowa, Zan10jskiego 8/łs 
Alberti Stanisława. wd., Grunwaldzka l/l 
Alberty Jan, tech. bud.. Siemiradzkiego II 
Albig Artur, m. blachar., Nowodworska 6 
Albin Henryk, handlowiec, Kordeckiego 25i3 
- Roza, rezydentka, Grudziądzka 35 
Albiński Witold, kond. koL, Jasna 2S/12 
Albrecht Giinther. ślusarz, Dr. E. Warmińsk. 17/4 
- Heinz, kupiec, Kościuszki 20/1 
- Henryk. kapitaL. Ks. Skorupki 54/12 
- Karol, kupiec. Kościuszki 20/1 
- Otto, m. rzeźnicki, Kujawska 28/3,
 11-67 
- Werner, kupiec, Dworcowa 94/ 1 
- Emma, wdowa, Dworcowa 94/1 
- Frieda. Dworcowa 14/1 
- Helena, wdowa, 'Vinc. Pola '2/5 
Albrycht Wojciech, prof. gimn., Zduny 9/;' 
Alda Stanisław. urz. I. K. R., Litewska 6/1 
Aleksander Idzi, robotn., Toruńska 61/2 
- J o:mna, Dworcowa S8/3 
Aleksandrowicz Jan, emeryt, Libelta 5/1I 
- Paweł, emer. pułk., Ad. Asnyka 5/3 
R. i Synow:e, fabr. skI. papieru, N. Portem 4, 

 18-52
		

/adresy_193300197_0001.djvu

			, 


Aleksiejew - Andrzejewski 


3 


Aleksiejew Bened., kreśL-tech., Art. Grottgera 7/3 
Alexander Ernst, kupiec, Dworcowa 61/2' 
- G., handel bydła, Dworcowa 61, 
 12-42 
"Alfa", fabr. płyt fotogr., Garbary 4, 
 8-49 
Alfs Stanisław, stolarz, Nowodworska 38/4 
- Monika, Gdańska 3fl 
Alfuth Bernardyna, książk., Jasna 12/7 
Alfutowski Bronisław, rob., Nowodworska 33/5 
- Franciszek, ogrodnik, Strzelecka 24/1 
Alfutowska Bronisława, wd., Gdańska 148/JO 
Alichniewicz Aleks., kupiec, Grudziądzka 1I/15 
- Andrzej, urzędn., St. Szkolna 8/4 
- Franciszek, rolnik, Fordońska 79 
- Jan, kolf"Jarz, Pomorska 58/6 
- Maksymiljan, kolejarz, Nowodworska 48/3 
- Teodor, kolejarz, Grudziądzka 37/2 
- Marjanna, wdowa. Gołębia 72/1 
Alisz l\IIarta, służ., Niedźwił'dzia 2/4 


"ftlUnn[[" Angielska SP. Akt Tow. Ubezp. 
PIOTRA SKARGI 3 - TELEFON 935 


AlIweil Dawid, tech. ogrod., Gdailska 62/11 
Alszer Fritz, szlifierz, Dworcowa 60;1.3 
Altag Teresa. rczyd., Szubińska 1/10 
AJtenburg Paweł, m. kow., Dworc. 38/1,
 10-36 
AJthaus Henryk, kup., Al. Ossolińskich 6/8, 

 lI-W 
Althtim Bernard, adj. kol., Sląska 32/4 
Altmann Fryderyk, ślus., N akiclska 117 / 1:
 
- Olga, służ., 1\1. Focha 32/6 
- Rozalja. służ., Fordońska 1I3/ l 
"Alumnat Dregera", Nakielska 47, 
 11-52 
"Alumnat Pryw. Gimnazjum", Dolina 3, 
 68 
Alwin Florjan, robotn., Toruńska 73/3 
- Huhert, 'rzeźnik, \Vcłn. Rynek 1/5 
- Jan, robotn., Sandomiers
a 1/34 
- Wiktor, m. rzeźn., Gdańska 186/3 
- Władysław, robotn., Rupienica 12/1 
Ałaszewski Jan, fryzjer, Jasna 18/1 
Ałaszewska Salomea, PL J. \V cyssenhoffa 1/6 
Amborski Andrzej, kowal, Kuja'\.vska 66/1 
Ambroszko Ewa. go,Sp., Sowińskiego 16/3 
Ambrożek Helena, Sniadeckich 2/5 
Ambrożewicz Zofja, wdowa, Ign. Paderewsk. 14/5 
Amerski Tadeusz, ślusarz, Szczecińska 8/1 
Ammacher Józef, robotn., .Nakielska 6 
Anasiewicz Rafał, robotn., Bełzka 18/44 
Anderek l\.latylda, Garbary 13/2 
Anders Gerhard, drogerz., Sowiilskiego 2/2 
- Karol, handl. gazet, Sowińskiego 2/2 
- Wilhelm, technik, Grunwaldzka 10/3 
- Gertruda, biural., Sowińskiego 2/2 
Andersohn Zdzisław, stolarz, Nakielska 27/8 
Anderson Jan, asyst. miejs., Babia Wieś 7/6 
- l\Iarjanna, robotn., Grunwaldzka 151/4 
Andersz l\hrja, emerytka, Gdańska 148/4 
Andraszewicz Wiktorja, eksp., Gdańska 64/3 
Andreańczyk Leon, robotn., LeszczyiJ.skiego 101/3 
Andreas G. F., hurt. tow. kolonj., Toruńska 2, 

 2-00 
- Karl, kupiec, Kujawska 1/4 
- Kurt, kołodziej, Strzelecka 71/1 
-- Robert, murarz, Strzelecka 71/1 
- Jadwiga, kupcowa, Kujawska 1/4 
Andrecki Edm., mech. fortepj., Sieradzka 19/1 
Andrejanczyk Łucja, Grunwaldzka 44/40 


Andreskowski Franc., stolarz, SemiQaryjna 4/6 
- Willi, stolarz, Piękna 2/8 
-- Władysław, podof. zaw., Grunwaldzka 72/6 
Andruszewski Łucjan, techn., \Vełn. Rynek 6/8 
Andruszkiewicz Bogdan, kup:ec. P. Skargi 5/2 
- Jan, fotograf, Piotra Skargi 5/2 
- Tomasz. elektromont., PL Piastowski 17/9 
- Władysław, funkcjo poczt., Lubelska 26/2 
Andryańczyk Franc., wartown., Leszczyńsk. 101/2 
- Leon. robotn., :1';a \Vzgórzu 3/4 
- Cecylja, służ., Grunwaldzka 44/40 
- Łucja, służ., Naruszewicza 6/1 
Andryk Jan, rob. kol., Stawov.a 19/2 
Andrykowska Agnieszka, rob., Koronowska 2/5 
- Stanisława, wdowa, Nowa 14/3 
Andrys \Yojciech, krawiec, Bocianowo 9/1 
Andrysiak Florjan, rob., Rupienicą 5/3 
- Jan, tran1wajarz, Jackowskiego 23/8 
- Jan, poster. P. P., Sienkiewicza 48/2 
-. Józef, kolejarz, Ogrodowa 5/1 
- Stanisław, kowal, Rupienica 5/3 
- Stefan, robotnik, PI. Piastowski 4/U 
- - Wojciech, handl., \Yileńska 5/4 
Andryszak BoI., m. rzeźI1., Ks. Skorupki 3
 2 
- Józef, tramwajarz, Toruilska 74/2 
- Stanisław, rob., Trentowskiego l/l 
- Józefa, wdo'va, Chołoniewskiego 28 
Andryszczak Franc., rob., Chołoniewskiego 2
/1 
Andryś Franciszka, stenot., B,ocianowo 9 
Andrzejak Stanisław, kowal, Srędnia 20/4- 
Andrzejczak Aleksander, rob., Swiecka 2/10 
Franciszek. rob., Zduny 10/4- 
Ignacy, rob., Cjejskicgc 39 '3 
- Jan, rob., Bart. Głowackiego 29, l 
- Stanisław, stołowy, Dworcowa 60/R 
- Stanisław, rob.,. Lowicka 3/2 
- Władysław, dyr. inż., Promenada 5J,4 
Andrzejeszczak Jan, kraw., 
iegolewskiego 3 / 6 
- Kazimierz, piekarz, Grunwaldzka 29-31/1 
Andrzejewski Albin, fryzjer, Toruńska 147 
- Aleksander, woźny, 
owodworska 40 / ,3 
- Aleksander, ogrodn., Stroma b. n. 
- Alojzy, fryzjer, Jasna 3/1 
- Alojzy, rob., Toruńska 260/3 
- Alojzy, szofer, Kaszubska 2/1 
- Anastazy, m. szewcki, Kaszubska "2/1 
- Andruj, st. post. P. P., Korono\",'ska 20/1 
-- Antoni, sekr. poczt., \\lysoka 19/4 
- Apolinary , Piotra Skargi ;'jf2 
Bogusław, prakt. techn., Dworcowa 36/3 
Bolesław, urz. skarb., Krakowska 13/1 
Bronisław, kupiec, Nakielska 29/14- 
Bronisław, kupiec, Ogrodowa l/l 
Bronisław, ślusarz, Nakielska 69/10 
Czesław, strycharz, Śląska 29/6 
Edmund, mech. lotn., Grobla 14/1 
Feliks, kupiec, Jasna 3/1 
Florjan, wl. domu, Król. Jadwigi 2/4 
Franciszek, emeryt, Brzozowa 43/1 
Franciszek, kolejarz, St. Szkolna 17/2 
Franciszek, stolarz, Krótka 2/2 
Franc.,' \VI. nier., Gdańska 141 / 3, 
 1-69 
- Henryk, tokarz,-l\Ialborska 3/2 
Ignacy, pom. biur., Dworcowa 36/3 
Jan, piekarz, Koszarowa 32/1 
Jan, ślusarz, Nakielska 29fl4 
Jan, m. ObUWIl., Kaszubska 16/2 
Jan, rzeźnik, Gdańska 137/4 
Jan, kupiec, Nakielsl{a 21/1 


1*
		

/adresy_193300198_0001.djvu

			4 


Andrzejewski - Apteka 


Andrzejewski Jan, stolarz, Kossaka 55/4 
Jan, ramiarz, Koszarowa 32/1 
Józef, handlowiec, Mazowiecka 4/5 
Józef, m. rzeźn., Chołoniewskiego l/l 
Józef, biuralista, Brzozowa 43/1 
Józef, stolarz, Krótka 2/2 
Józef, emer. porlofic., Dr. Potockiego 9/1 
Kazimierz, stolarz werkm., Grunwaldzka 22/8 
l\1aksymiJjan, rolnik, Dąbrowskiego 27/3 
Maksymiljan, litograf, Kościuszki 33/15 
!\.1aksymiljan, ślus. masz., Stawowa 12/6 
Maksymiljan, ta
icer, Krótka 2/2 
Piotr, robotn., Dwernickiego 5, Barak 12 
Seweryn, rob., Kujawska 145/1 
Stanisław, rob., Winc. Pola 3/6 
Stanisław, szewc, Nowodworska 4/3 
Stefan, robotnik, Lipowa 6/7 
Stefan, bankowiec, Krasińskiego 2/3 
Stefan, szczotkarz, Krasińskiego 10 
- Tadeusz, urzędn. pryw., Dąbrowskiego 27/3 
- Tomasz, robotnik, Brzozowa 43/1 
- 'Władysław, kowal, Malborska 3/2 
-- '\Vładysław, robotnik, Dworcowa 12/14 
- Władysław, rzeźnik, Nowodworska 4/3 
Andrzejewska Balbina, wdowa, Wysoka 19/4 
- Bronisława, służąca, Krótka 2/2 
- Cecylja, marsz antka, NakielSka 29/14 
- Franciszka, wdowa, Toruńska 36/4 
- Gertruda, biural., Kaszubska 2/1 
- J rena, biural., Dworcowa 36/3 
- Klara, biural., Cieszkowskiego 4 
- Marjanna, wdowa, Kanałowa 13/4 
- l\.'larcjanna, wdowa, Grunwaldzka 81/15 
- Marta, służąca, Ks. Skorupki 59 
Marta, wdowa, Szubińska 45/2 
- Pelagja, służąca, Stawowa 23/1 
- Stanisława, robotn., Ks. Skorupki 127 
- Stanisława, szwaczka, Krótka 2/2 
- \Viktorja, wdowa, Koronowska 20/1 
- Zofja, służąca, Promenada 8/2 
- Zofja, nauczycielka, Dąbrowskiego 27/3 
Andrzejewski-Prus J., art. dram., Urocza 1/9 
Andziewicz Antoni, stoI., Koronowska 30/1 
- Antonina, robotn., Kujawska 22/1 
- Gertruda, książk., Kujawska 22/1 
- Marja, krawcz., Kujawska 22/1 
Angell Henry, kup., Al. Mickiewicza 7/5,
 3-07 
Anger Stan: sław, robotn., Gdańs
a 78/16 
Angierski Bolesław, urz. kol., L!po
a 
0/4 
Angierski Franciszek, urz. kol., Slenl{Jcwlcza 19/1 
Anhut Małgorzata, wdowa, Rycerska 7/21 
Anioł Stanisław, domowy, Dworcowa 3/5 
Aniszewski Bonifacy, mech., Grunwaldzka 108/6 
Anke Ewelina, wdowa, Gdańska 150/8 
Ankiel Stanisława, służ., Dworcowa 45/4 
Ankier Wiktor kupiec, Dworcowa 45/3 
Anklam Erich,' robotnik, Średnia 46/1 
- Jan, ślusarz, Średnia 46/1, 
Anstreicher Herman, hurt. skor, Dworcowa 74 
Anszułowska Hadesa wychow., Dworcowa 45/9 
Antczak Franciszek, 
oźny, Wały Jagiellońskie 4 
_ Ignacy, robotnik, Kapliczna II 
Jan, robotnik, Bełzka 65/3 
Józef, tramwajarz, Piękna 3
/6 . 
Józef robotnik, 
tl?f,. 
z:łrmecklego 6/10 
Stanisław, kołodzIeJ, Blehcka 54/5 
Stanisław, robotnik, Niegolewskiego 18/3 
Stanisław, robotnik, Śląska 32. . 
St:misław, zwrotn., St. Czarmecklego 6/11 


Antczak Szczepan, inwalida, Brzozowa 58/3 
- Wacław, asyst. aptek., Krakowska 3/8 
- \Vincenty, robotnik, Brzozowa 58/3 
- Władysław, formiarz, Dąbrowskiego 18/8 
- Apolonja, służąca, Dworcowa 24/1 
- Cecylja, Lipowa lO/l 
- \Viktorja, kucharka, Chołoniewskiego 14 
Antkowiak Antoni, murarz, Tucholska 13/2 
- Ignacy, podofic. zaw., Racławicka 12/5 
- Michał, robotnik, Kujawska 128/2 
- Helena, wdowa, Glinki 27/3 
- Marja, służąca, Petersona 8/1 
Antoch
wicz Stanisł., ślusarz, '\Vileńska 7/2 
- Stefan, ślusarz, Ks. Skorupki 12/2 . 
Antochowicz M aksymiljan, stolarz, Chełmiń- 
ska 4/23 
Antoniak Jan, robotnik, Konopna 33/1 
Jan, stolarz, Lenartowicza 5 
- Stanisław, robotnik, Lubelska 38/3 
- Antonina, wdowa, Kujawska 80/13 
- Joanna, wdowa, Dwernickiego 5, Barak 18 
- l\'larta, robotnica, Kujawska 86/14 
Antoniewicz Adam, urz. pryw., Cieszkowskiego 8/6 
- Jakób, robotnik, Gołębia 43/47 
- Józef, st. woźny S. O., Kujawska 74/5 
- Anna, portjerka, Warszawska 19/10 
- Kamila, hafciarka, Cieszkowskiego 1/5 
Antomewski Antoni, emeryt, Śląska 12/5 
- Ludwik, kier. pociągu, Sląska 12/2 
Antoniewska Helena, modniarka, Śląska 12/5 
Antosiewicz Władysł., kupiec, Zamojskiego 10/8 
- Helena, wdowa, Gimnazjalna 4/3 
Antykwarnia, Jan Porałła, Gdańska 10, 
 19-30 
Anyżewska Józefa, robotn., Ogrodowa 11/10 
Apanasewicz Urszula, służ., Inowrocławska 60 
Apczyński Jan, szklarz, Farna 2 
- Maksymiljan, szklarz, Farna 2 
Aponiewicz Bazyli, robotn., Kijowska 31/3 
Aporius Kurt, ucz. ogrod., Żmudy II/l 
Appel Antoni, kolejarz, Sokola 6/5 
- Emma, diakonisa, Seminaryj na l 
Appelbaum Karol, kupiec, Sieroca 13/2 


AUGUST APPELT, Naruszewicza 8. 
Założ. 1875. Te1efon 109 
MATERJAŁY BUDOWLANE I OPAŁOWE 


_ Florjan, ślusarz, Leśna 19/2 
_ Gerhard, handlowiec, Naruszewicza 10/2 
- Jan robotnik, Senatorska 57/1 
_ Maks technik, Jackowskiego 8/2 
_ Otto, 'kupiec, Naruszewicza 8, 
 1-09 
_ Elżbieta, wdowa, Leśna 10/2 
_ Klara wdowa, Naruszewicza 10/2 
Apponiewicz Bazyli, iI?-waL, Kijows
a 31/3 
Apporjus Kurt, robotmk, Trentowsklego 8 
Apt Ada, kupiec, Pomorska 14/3 
_ Chaskiel kupiec, Marsz. Focha 19/4 
_ Gustaw 'tkacz, 3 Maja 10/9 
_ Józef, tkacz, 3 Maja 10/9 
_ Minda, biural., Marsz. Focha 19/4 
_ Pinkus urz. pryw., :Ylarsz. Focha 19/4 
_ Szyja podróżujący, Toruńska 12/3 . 
Apt, wyr.'szczotkar. i trzcin., Dr. Em. Warmiń- 
skiego 5, 
 22-91 
Apteka B. Tarasiewicza, Orla 8, 
 1-46
		

/adresy_193300199_0001.djvu

			Apteka - Aswald 


5 


APTEKA CENTRALNA l 
M.LAKNER 
Telefon 994 BYDGOSZCZ Gdańska 27 


Apteka na Bielawach (1'\'1. Drożdżyński), Chod- 
kiewicza 22, 
 14-67 
- Piastowska (St. Cierniak), Śniadeckich 49, 

 6-82 
"Pod Aniołem" (H. Wallicht), Gdańska 65, 

 3-85 
- "Pod Koroną" (W. Radeckir, Dworcowa 48, 

 3-01 
- "Pod Lwem" (P. i H. Umbreit), Grunwaldz- 
ka 37, 
 1-91 
- "Pod Łabędziem" (właśc. B. Kaźmierski), 
Gdańska 5, 
 2-04 
"Pod Niedźwiedziem" (I. Rochon), Nie- 
dźwiedzia 11, 
 50 
- "Pod Złotym Orłem" (Z. Rybi ck i), St. Ry- 
nek l, 
 98 


APTEKA PRZY PLACU TEATRALNYM 
J. Klabecki 
Tel. 1962 ul. Marszałka Facha 10 Tel. 1962 


- Staromiejska (E. Jaraczewski), Długa 39, 

 3-00 
Arabska Janina, fryzjerka, Chdmińska 18/8 
Aranczewska Rozalja, służ., '\Viatrakowa 21/1 
Arasimowicz Filomena, służ., ,Petersona 12/5 
Archelaus Aleksandra, wdow., Sniadeckich 29/11 
Archipow Jan, robotnik, Chrobrego 22/10 
Arcimowicz Kaz., szof.-mech., Bocianowo 30/10 
Arciszewski Feliks, teletechn., Św. Trójcy 12i9 
Arczykowski Maksym., rzeźnik, Bielicka 43'1 
Arczyński Aleksander, urz. miej., '\Viatrakowa 19 
- Ajojzy, szewc, Średnia 53/1 
- Jan, rob. kol., Chołoniewskiego 52/3 
- Marceli, robotnik, Fredsy li7 . 
Arczyńska Klara, książk., Bocianowo 40/4 


8 1"'-" II ........ II ........ / 8 1 ...-.. II ........ II ...-.. II ...-.. 1 8 
[J - REND Tarlak I handel drzewa 
 

 .ł... Tow. z ogr. por. 
 

 Deski, kantówki, 
:

gl
dJ
:;u i deski stolarskie 
 
Biuro: Śląska 9, Tel. 1359- Składnica: Ogrodowa 2 
Bydgoszcz 
8 1....... II ......... II ......... 1 8 1......... II ......... II ....... II ......... 1 8 
.\rendArtur, tarto i hebl. par., Śląska 9/1,
 13/59 
- Luiza, wdowa, Śląska 9/1 
Arendarski Nikodem, kolej., Sienkiewicza 49/8 
Arendt Adolf, kupiec, Toruńska 238/1 
- Brunon, wł. domu, Toruńska 130/2 
- Stanisław, ślusarz, St. Czarnieckiego 12/7 
- Teofil, urzędn. kol., Pl. Kościuszki 4/35 
- Juljanna, przykraw., Koźmiana 12/1 
- Klementyna, Sieroca 13/2 
Arentowicz Franciszek, fryzjer, Garbary 30/2 
- Marja, krawcz., Podgórna 21 
"Argus", fabr. wyr. met. i drzewn., l\IIarsz. Fa- 
cha 16, 
 3-34 
Arkuszewski Ant., m. rzeźn., Pl. Poznański 8/1 
Bolesław, biural., Długa 12 
--'- Brunon, kolejarz, Grunwaldzka 59/4 


Arkuszewski Franciszek, dozorca fabr., Grun- 
waldzka 64/4 
- Franciszek, kier. parow., Przyrzecze 2/3 
- Jan, tokarz, Nakielska 92/4 
- Kazimierz, robotnik, N akielska 77/ lU 
- Mieczysław, rzeźnik, Pl. Poznański 8/1 
- Stanisław, rzeźnik, Pl. Poznański 8/1 
- Walter, robotnik, Bocianowo 38/3 
- Wincenty, kancel. kol., Bocianowo 38/3 
- '\Vładysław, stolarz, Poznańska 8 
Arkuszewska l\Iarja, wdowa, Bocianowo 38/3 
- Władysława, służąca, Gdańska 42/9 
Arbt Oskar, kupiec, Dworcowa 33/2 
Annata Stanisław, rolnik, Leszczyńskiego 5/4 
Armknecht Bolesław, mech., Racławicka 8/1 
- Franciszek, tokarz, Gdańska 84/2 
- Jan, ślusarz, Grumvaldzka i8/6 
- Marjan, kolejarz, Racławicka 8/13 
Arnak Roman, szewc, Podgórna 23/5 
Arndt Alojzy, składacz, Grunwaldzka 12:,/10 
- Gustaw,m.mal., 
Iarsz. Focha 15/3,
 2-01 
- Hennan, robotnik, Łącznik 14/1 
- Jan, sędzia S. O., Al. Ossolińskich 17/3 
Jan, kupiec, Marsz. Focha 15/2, 
 2-01 
Józef, kolejarz, Pod BIankan1i 8/2 
Paweł. kolejarz. Grunwaldzka 129/10 


r 
R Arndt Bydgoszcz, ul. Marsz. Facha 15-17 
. tel. 201 - Założony 1831 - teł. 201 
Poleca: Tapety. Linoleum. Ceraty. 
Wykonanie wszelkich prac malarskich. 


\.. 


- Szymon, ślusarz, ł...okietka 42/7 
- Berta, robotn., Łokietka 40/4 
- Gertrud, diakonisa, Seminaryjna l 
- Jadwiga, maszyn., Łokietka i6/9 
- Luiza, kucharka, P. Skargi 9/2 
- Marja, diakonis2, Seminaryjna l 
-- Marja, służąca, Ign. Paderewskiego 22/,; 
- '\Viktorja, wdmva, Lubelska 3/9 
Arnold Kate, \Viatrakowa 7,'4- 
Aron E. i Co. (Bydg. Fabr. papy), Jagiellońska 40, 

45 
Aronowicz Stanisław, książk., Podwale 15/13 
- Itta, biural., Podwale l5/13 


Aronsohn Alberl 


Król. Jadwigi 2 
Telefon 1353 
Agentury ubezpieczeniowe (patrz dziR! branż) 


Arszyński Alfons, urz. pryw., Śląska 40/9 
Arszyńska Julja, niańka, Sobieskiego 2/5 
"Asekuracja" ,Centr. biuro ubezp., Piotra Skargi 3, 

 9-35 
Assenheimer Jerzy, bud. pianin, Toruńska 110/2 
ASSffiann Bogumił, naucz., Pomorska 57/5 
- Bogumił, rolnik, Pomorska 57/5 
-- ks. Juljusz, superint., Konarskiego II/3, 

 9-79 
- Ryszard, ślusarz, Pomorska 57/7 
Ast Aleksander, kupiec, Wąska 2/7 
- Hennan, kupiec, Kościuszki 12/2 
Astukiewicz Adolf, robotn., Winc. Pola 2/6 
Aswald Fryderyk, ffi. piekarski, Św. Trójcy 14/5 
- Hildegard, kasjerka. Św. Trójcy 14/5
		

/adresy_193300200_0001.djvu

			l5 


Auch - Baganz 


Auch Juljanna, wdowa, Grunwaldzka lB3/3 
Auda Józef, rzeźnik, Tucholska 13/2 
Augsburg Jan, refer. ruchu, Lubelska 32/1 
Augustin Juljan, urz. poczt., Cieszkowskiego 13 
Augustowski Antoni, obuwn., Kujawska 22/4 
- Augustyn, asyst. kol., Jackowskiego 22/8 
Augustyn Andrzej, krawiec, Łokietka 18/1 
- l\1 arj a, wdowa, Boci
nowo 22 
Augustyniak Franc., post. P. P., Bełzka 18/22 
- Ludwik, podofic. zaw., :Miedza 7/3 
- ::\larcin, robotnik, Ugory 37/4 
- Stanisław, piekarz, Nadrzeczna 2/2 
- Anna, krawczyni, Zbożowy Rynek 10 / 1 
- - Janina, robotn., Dwernickiego 5, Barak 6 
- - l\larja, służąca, Chwytowo 13fJ 
Augustynowicz I\Iarja, robotn., Senatorska 8/13 
- ::\Iarja. wdowa, Łokietka 44/11 
Aulich l\1, aksym. dyr. rach. m.. Płocka 
, 
Aurbach Abram, szteper, Kujawska 14 
Ausmacher Stefan, funkc. miej., \Vały JagielI. 8 
- Łucja, urzędn., Wały JagieUoilskie 8 
"Autoarma", fabr. akces. sam., Zduny 6,
 18-24 
"Auto-Parts", wl. Gelbfisch Pawd, części samo- 
chodowe i opony, D..vorcowa 17, 
 7-11 
Awakowicz '\Viktorja, wdowa, Pl. Piastowski 15/6 
"Azet" , Przem. Hdl. biuro inż., Kasprowicza 2, 

 10-43 


B 


Baar Adam, Dworcowa oU/3 
- Jan, emeryt, Dworcowa 60/3 
Babacz Feliks, cukiernik, Koronowska 45 4 
Baber Janina, krawcz., Gdailska 147/1 
Babiilski Aleksander, kolej., Ogrodowa 5/5 
Bolesław, malarz, Ks. Skorupki 11/9 
Bronisław, rob.,' \Vinc. Pola 2/7 
- Franciszek, m. kołodz., Ułań.ska 26/2 
- Jan, drogerzysta, Strzelecka 24/5 
- Jan, robotnik, Winc. Pola 2/7 
- Leon, robotnik, Stef. Czarno 12/12 
- Teodor, szewc, Winc. Pola 15/1 
- Zbigniew, kpt. pilot., 
w. Florjana 9/1 
Babiilska Felicja, robotnica, Różana 3/9 
- Franciszka, służ., Jasna 12/6 
- Józefa, wdowa, Różana 
/9 
Babitsch Aleksander, kapeL, Sniadeckich 13/5 
Babski Bernhard, kolejarz, Pomorska 28/4 
- Bohdan, wykładowca C. wyszko P. Lot., 
1\1. Focha 28'5 
Babska-Radwan Rozalja, Fksp., Promenada 31/7 
- Wacława, wdcwa, Promenada 31/7 
Babula Antoni, robotnik, Śniadeckich 4,fj 
- Jan, robotnik, Karłowicza 8a
 
Bachara '\Viktorja, służąca, Gdańska 147/1 
Bachert Gustaw, robotnik, Gdailska 76/7 
- Herbert, kotlarz, Ks. Skorupki 27 
- Charlotte, krawcz., Gdańska 76/2 
Bachnicki Franciszek, Zduny 12/2 
- Jan, asyst. kolej., Długa 68/5 
Bachnicka Róża, ekspedj., Zduny 12/2 
Bachora Józef, robotnik, Jagiellońska 25/5 
- Kazimierz, kowal, Ujejskiego 50/3 
- Helena, pom. labor., Jagielloilska 25/5 
- Janina, krawcz., JagielIoilska 25/5 
Bachorski Władysław, fryzjer, '\Vełn. Rynek 10/3 
Bachorska Marja, rob., Gdailska 119/10 
- Marta, krawcz., Dworcowa 31/6 
Bachorz Franciszek, robot., Grunwaldzka 54-f6 


Bachorz Stanisław, robotnik, Łęczycka 18/2 
Walenty, urzęd. sąd., Chocimska 8/10 
- Łucja, służąca, Gdańska 79/6 
Bachrach Lejzer, kup., M. Focha 19/3, 
 22-70 
Bacon-Eksport, centrala Gdailska 16, 
 22-57 
- biuro fabr., Rzeźnia Miejska, 
 2-76 
- dyr. m. pryw., 
 22-58 
Bacz Mieczysław, ogrodnik, Gajowa 12 
Baczewski Adam, obuwnik, Sobieskiego 2/3 
Baczyński Dionizy, radca Dyr. P. i T., Peter- 
sona 6/4, 
 18-84 
- Feliks, woźny, Gołębia 43;7 
- Leon, robotnik, Chrobrego 21 
- Włodzimierz, urzęd., 20 Stycznia 17/8 
Baczyńska Marja, naucz. Szk. Handł., Peter- 
sona 6/4. 
 18-84 
- Pelagja, wdowa, Południowa 3t/l 
Bać Jan, podo£. zaw., Gdańska 150/2 
Badalewski \Vładysław, handl., Ks. Ad. Czarto- 
ryskiego 10/1 
Dr. Bader Henryk, lekarz, Gdańska 33/5,
17-43 
- Heinz, bankowiec, Gdańska 33/5 
Baderski Bronisław, \Vileńska 7/1 
Badilkes Rachil, prokur., 1\1ostowa 4/3 
Badner Ryszard, ślusarz, Kapliczna 13 / J 
- Edith,' służąca, Dworcowa ltJ/2 
B adowsk i Melchjor, robotnik, Brzozowa 84,'5 
Badt Marta, naucz., 3 Maja 18/19 
Badura Jan, palacz kolej., Bocianowo 33/13 
- Ludwik, robotnik, Bielicka 44/2 
Badyna Wincenty, robotnik, Czerska 22/1 
Badziąg Augustyn, inwal., Dwernickiego 5, B. 13 
- Genowefa, służąca, Lipowa 14/5 
- Helena, asyst. poczt., Król. Jadwigi 13/5 
- Władysława, wdowa, Chwytowo 9 
Badziągowski Franciszek, robotn., Łowicka 29/1 
- Leon, handlarz, Nowodworska 8/4 
- M aksymiljan, robotnik, Łowicka 29/1 
Badziilski Adam, emer. naucz., Lubelska 4/3 
Bronisław, robotnik, Kaszubska 14/16 
- Franciszek, robotnik, Saperów 113/4- 
- Frartciszek, robotnik, Ugory ,')8/3 
- Józef, pilnikarz, Żwirki 10/3 
- Maksymiljan, kolejarz, Sowińskiego 22a/3 
Badzińska Anna, służąca, Henryka Dietza 5 
- Helena, ckspedj., Dworcowa 42/1 
- Ludwika, wdowa, Saperów 113/4 
Badziowski Franciszek, robotnik, Glinki 51/110 
Baehnisch Ernst, robotnik, Nakielska 105/6 
Baer Artur, mydlarz, Podwale 12/8 
- lVlaksymiljan, kupiec, Marsz. Focha 16/ 
- Berta, wdowa, Podwale 12/8 
- Paula, kapit., Gdańska 69/5 


w. Baer'WaldłSka 


Młyn Parowy 
Tel. 480, 219 Bydgoszcz, f\leje Mickiewicza 3 
Baerwald Wilhelm, kup., Al. Mickiewicza 3/5, 

 4-80 
Jadwiga, introI., Al. Mickiewicza 3-5 
Baesler Erich, m. ślus., Ułańska 6/3 
- Walter, robotnik, Ułańska 23/8 
Baganz Leonard, robotnik, Ułańska 23/3 
- Maksymiljan, robotnik, Jana Kazimierza 8/5 
- Otto, robotnik, Gdańska 97/8 
- Wincenty, robotnik, Gdańska 97/9
		

/adresy_193300201_0001.djvu

			Bagiński - Balcerzak 


7 


Bagiński Adam, technik, Kijowska 12/1 
- Stanisław, emeryt, Kijowska 12/1 
- Władysław, chemik, Kijowska 12/1 
- Zygmunt, rachm., Kijowska 12/1 
Bagińska Helena, labor., Kijowska 12/1 
Bagniewski Andrzej, rqbotnik, Podolska 20/7 
Antoni, robotnik, Swiecka l] i3 
Antoni, kolej., Koronowska 26/2 
Bernard, ślus., Senatorska 48/5 
Bernard, robotnik, Ruska 16/1 
Bernard, Bernardyńska 3/11 
Bronisław, robotnik, Kujawska 25,17 
Bronisław, rolnik, Szamarzewskiego 54/1 
Franciszek, robotnik, Piotra Skargi 10/6 
Franciszek, rolnik, Ku \Viatrakom 19/1 
Franciszek, .bankowiec, Gdańska 44/9 
Ignacy, port jer , Bernardyńska 3/11 
Jan, kolejarz, Racławicka 8/7 
Jan, robotnik, Racławicka 16/2 
Jan, robotnik, Senatorska 48/3 
jan, kupiec, Gdańska 44/9 
józef, Ku Wiatrakom 19/1 
józef, rolnik, Szamarzewskiego 54/ l 
Juljan, robotnik, Sandomierska 1/21 
- Ludwik, robotnik, Toruńska Ul/6 
Paweł, robotnik, Brzozowa 64/9 
Roman, robotnik, Ruska 16/1 
Stanisław, hand!., Ruska 35/2 
Stanisław, robotnik, Senatorska 48/3 
Stanisław, murarz, Sandomierska 12/3 
Stanisław, robotnik, Sandomierska l/59 
Bagniewska Franciszka, Grudziądzka 35 
Jadwiga, robotn., Ogrodowa a/9 
J uljanna, shlżąca, Toruńska !} l 
Katarzyna, robotn., Ruska Hi/I 
Łucja, fryzjerka, BocIanowo 41 
Marja. robotn., Racławicka 16/2 
::\1 arj anna, wdowa, DworcO\va 25/3 
- ::\1arta, biuralistka, Gdańska 44/9 
- Teodozja, wdowa, Gdańska 44/9 
- Zofja, robotn., Ruska 16/1 
Bagrowski Jan, cieśla, Stepowa 16/6 
Bagrowska Joanna, robotn., 20 Styczn!a 19/2 
- Stanisława, robotn., Promenada 53/3 
- Stanisława, podr., Stepowa W/H 
Bahl Marja, służąca, Kołłątaja 9 
Bahnicki Stefan, szofer, Artyleryjska 2/ '2 
Bahnik Jadwiga, kucharka, Gdańska 34/3 


Artur Babr 
Restauracla 
Telefon 1941 Bydgoszcz N akielska 13 
- Ernst, kupiec, Podwale 11/5 
- Juljusz, wl. domu, Bełzka 92;1 
- Anna, gospodyni, Bdzka 92/1 
- Augusta, wdowa, Toruńska 23-25/1 
Bahry Andrzej, stróż, Jasna 17/2 
- Halina, biuralistka, Jasna 17/2 
Baier Czesław, urzędnik, Śniadeckich 51/2 
Baj Łukasz, robotnik, Na \Vzgórzu Dąbrow. 10/2 
Bajda Maks., ślus.-mech. szof., Stawowa 17/2 
Bajdziński Edmund, urz. sąd., Dworcowa 92/5 
Bajek Franciszek, wl. domu, Kossaka 80/1 
Bajer Benjamin, robotnik, Gdańska 87/11 
Czesław, szofer, Nakielska 139/18 
Jakób, stolarz, Pomorska 15/5. 
Leokadja, służąca, NakieJska 139,18 


Bajerski Andrzej, kolejarz, Poniatowskiego 20/6 
Bajkowska Stanisława, kucharka, Toruńska 71/1 
Bajohr l\larta, Chrobrego 3 
Bajon Witosław, kupiec, Kujawska .56/2 
- Gertruda, służąca, Dworcowa 47/7 
Bajor Jan, robotnik, Strzelecka 67/3 
Bakalarz Wincenty, ślus. kolej., \Vysoka 15/3 
Bakhradze Zacharjasz, gen. bryg. W. P., Chod- 
kiewicza 16/6 
Baksalary Franciszek, robotnik, Bielicka 6/11 
- Piotr, robotnik, Leszczyńskiego 36/8 
Bala Aleksander, robotnik, 
lazowiecka 18/9 
Balawender l\larja, służąca, Lipowa 9/3 
Balbierz Antoni, robotnik, Ujejskiego 9/3 
Balbuse Andrzej, robotnik, Kossaka 40/1 
- Stanisław, robotnik, Nowodworska 22/4 
- Juljanna, wdowa, Nqwodworska 12/6 
Balbuze Jan, rob. kolej., Sw. Trójcy 14/8 
- l\1arja, marszantka, Św. Trójcy 14/8 
Balcer Alfons, stolarz, Nakiclska 3/1 
- Alojzy, ślusarz, Chwytowo 8 
- Anastazy, kowal, Grunwaldzka 105/7 
Cezary, stolarz, Jasna 31/4 
Edmund, szofer, Jasna 39/1 
Franciszek, robotnik, Na Wzgórzu 21/1 
Jan, kupiec, Gdańska 59 '2, 
 22-23 
Jan, maszynista, Nakielska 116/2 
Jan, funkc. miejski, Grunwaldzka 137/12 
Józef, ślusarz kolej., Siemiradzkiego 2/8 
Konrad, wytwórnia mebli, Grudziądzka 9, 

 4-91 
- Leon, robotnik, Chełmińska 1/7 
- Leon, podróżujący, Kanałowa 8 
Łucjan, robotnik, Grun}Valdzka 105/2 
1\-lieczysław, urz. sąd., Sląska 17/8 
Mieczysław, m. piekarski, Promenada 14/1 
Piotr, NakieJska 2-3/1 
Stefan, nauczyciel, Fordońska ;) 
Bronisława, Kossaka 51/ł 
Czesława, nauczycielka, Kanałowa 8/13 
Ewa, wdowa, Ugory 12/8 
Franciszka, wdowa, Na \Vzgórzu 21/1 
Helena, biuralistka, Kościuszki 38/9 
- l\1ałgorzata, robotnica, Kaszubska 21/3 
- Marja, wdowa, Kos!iaka 51/4 
- Marjanna, wdowa, Sląska 27/4 
- Władysława, wdowa, Kanałowa 8/13 
Balcerak Czesław, technik, Stawowa l/l 
- Jan, cieśla, Stawowa l/l 
Balcerek Bernard, stolarz, Jary l 
- Franciszek, woźny, \Vrocławska 6 / 1 
- Józef, ślusarz, Ogrodowa 8/5 
- Józef, podróżujący, Kujawska 15/2 
Ks. . Balcerek Zdzisław, pref., Reia 7/40 
Balcerkiewicz Bogumił, hand!., Śniadeckich 4/ l 
- Feliks, Gdańska 60/6 
- Piotr, cholewkarz, Chrobrego 26 
Balcerowicz Kazimierz piecomistrz, Jagiell. 44/9 
- Paweł, monter, Wiatrakowa 12/4 
Balcerowski Franc., książk., Siemiradzkiego 6/3 
Balcerowska Bronisława, robotn.,N a \V zgórzu 21/1 
- Marja, wdowa, Siemiradzkiego 5/4 
Balcerski Franc., Kowal, Grunwaldzka 58/5 
Balcerzak Antoni, inwalida, Śląska 30/8 
- Antoni, emeryt, Sienkiewicza 12/6 
- Bronisław, robotnik, Ruska 63 
- Jan, nadwerkm., Chocimska 3 
Walerjan, urz. poczt., Kościuszki 46/1 
- Marjanna, robotnica, Ujejskiego 12/3
		

/adresy_193300202_0001.djvu

			8 


Ba1cerzak - Bank 


Balcerzak Marja, wdowa, l\1arsz. Focha 7/1 
- Melanja, nauczycielka. Sienkiewicza 12/6 
- Stanisława. kasjerka, Chocimska 3/1 
Balcerzewicz Jan, robotnik, Promenada 23/7 
Baldermann Gertruda. St. Szkolna 4/1 
Baldowski Józef, brukarz, Kościuszki 33/4 
Baldowska Elżbieta, robotnica, Nakielska 125/7 
- lvlagdalena, robotnica. Orla 17/12 
Balewicz Jan. kołodziej. Sienkiewicza 31/2 
- Jan, emeryt, Koronowska 1/2 
Balewski Alfons, murarz, Grunwaldzka 103/12 
- Alojzy, kupiec, Stepowa 15 
- Alojzy, stolarz. Śniadeckich 20/3 
- Franciszek, stolarz, Seminaryjna 8i8 
Balicki Antoni, murarz, Różana 16/6 
- Bronisław, wulkaniz., Hetmańska 28/1 
- Brunon. m. cukiern., Jagiellońska 2/2 
- Gitel. kuśnierz, Dworcowa 57/4, 
 13-38 
- Heliodor, mechanik, Gdańska 164/2 
- Włodzimierz. inż. cukr., Pomorska 47/5 
Balik Juljan, robotnik, Pomorska 26/7 
- Piotr, robotnik, Brzozowa 5/2 
- Władysław. woźnica. Gołębia 37/5 
- Marjanna, wdowa. Dr. Em. \Varmińsk. 17/