/spis00001_0001.djvu

			Cen3 e 


mpla173 spi
u 1.75 zł. 


Koła ogumowane 
na masywacb i oponaeh 

o wszelkicn pojazdów 
konnych, 8ryczki, pO- 
wozv, remunty, lakierli- 
wanie poleca: 


pc :k. 
if l 
)\ 
El:.=' 

I: 
,

.... 
..;,
, 


dla abonent6w 1
25 zł. 


.. 
HORN &S(HUTZ 
TORU N ' 3 T e I. 2022 
rok zał. 1856. 
F n B RYK n H n s l y li. Kotłów 
purOUlvc:i zbiorników i oporotów 
D D tE W " I A Ź e I a z a, 51ali i metali 
LOKOHOBlJ.E rOGłEBInRKI 


SI. Milewski 
Warszawa, 6rzyb!lwska 51 , tel. 323-5G 


s P I S 


IHPIIRIICJE - SPIIWIINit - ELEKTR. IlUTOGEN. 


ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH 
DYREKCJI OI\,tń ': -.., 
B A .J
J fE,

! I ! 'Zii.ł\..;,....,;.
) . .:
 · BVD
O
CZ 12
 

"I'&. IU'
 II) '\ ,.. / ' ' 
 "J----- , 
g


: 2
b

 
S - P.t . E .:
 sg1 . , .. O Jf----- ' 

gJv . I
ł 3 

 - - n . :: 
 -. "KIELCE 1593 


 'KRAKOW 11530 
- 'W \!i
 r \;:;"::;'

); " ; t
r?ŹW 8 
Q 
 R ..''''-.'' ,'., PIOTRKOW ł008 
. ,;) ! 
 ).,
 ",OSN{)yvrfC bf 2
5 
.. , 
ni /' L"i( '.A." .>. ti:!." TORUN 1654 
mmfC ' . ...;;/,.. "
 1" ,A'u j,,
. ',.. 
,,:,::,,:,,;;,:,,"I:!'i;;:;::. 
 
\ WARSZAWA 547ÓO 
" ': '- ,<

. ':-i.; . !i"
1.>i
' 
 
Jo:,.;:
 -' <

 ' ,-,. 

\
gWAG 


 
........ .. ¥
"
.. ł.,...J . ł"1\Ii& .... . t.>. _______ 

r:9AVJNI(TW:l PAŃSTVJO\.'JEu
} PRZEDSiĘ810RSTWA "Hi 
;: !qł p G C l T
, T EL E G P.JłF I T EL EF o ł." /... 
.tf ,.' '. : ,
..._"f. . 

łł'" ,: ". " 
{I.
 'h J
' 11' 
.' 
.. "t" 
-.\ . , 1..1j; . 
.}, ,. _, , ,o,,( 
;2. 'i..... . 
,.,",
 I ' , , 'J ) . 
:
: J" , 1t "" "1 ., ..
'-":.... 
.' 
--;J.. f '. .. 
 
 ... 


OBUWIE 
. n a 
Lato i limę 
"HELIOS" 
fabryka Obuwia, 


. . .....J,l,. 
.f:. L f" 1, i'
"; 
,;.. ..
."" ,:11. 


BVdgoszcz, telefon 38-01 


Żądać wszędzie 
pierwszOTzędc d jakości 
MATRYCE I F ARBY 
do powielania 
K A 
 K I m a s z y n o w e, o ł 6 w k o w e, p r z., b i t k o w E'. 
T A S M Y do wszystkich systemów maszyn pi''1:acych. 
Ikzqcych. adresujqcych i drukarE'l, bl<.rowych. 
ATRAMENTY TUSZE I KLEJE biurowe 
produkcji SŁON ' CE " 
"bbtvki 
h"'rni('znf"i lł-- Sp. Z o. o. 
W A R S Z A W A - L IJ D N A 6.'8, tel. 9S3 S8 


/ 
./,L 
< --.	
			

/spis00002_0001.djvu

			90% 
oszczęd- 
ność 
osiągnąć 
można 
tylko 


-____-'110. _. 


PRZEZ 


..- 

 
li .
 


GENERATORY NA ,GAZ IMBERT' 
SSANY 
 DRZEW A " 
dla POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
H A W E K A Sp,.z o. o. TORUŃ-MOKRI 


!- '!' "'I;" .-a. ,L., . .... 
,..:.. -.

I 


... 
... '"" 
'.J i ,f
 


". 
. 


.. \ ' 


\j I.: 
.-- 


,. 
.I/Jf 
I 
1- 


REKLAMA 
POCZTOWA 
.
 


UDZIAŁOWCY: 
"POLSKA POCZT A, TELEGRAF i TELEFON" i "POLSKIE RADIO" 


AGENTURA W BYDGOSZCZY: 
Rynek im. Marszałł\a Piłsudshiego 21, T elelon 11-05, 


CENTRALA: 
, 
War s z a wal, 
Królewska6 


O D D Z I A l Y: 
Katowice, Kraków, 
Lwów, lódź, Poznań 


Prowadzi 


nasfepuiqce działv: 


I 


DZIAŁ ADRESOWY 
_tlvrzqdza ponad 3.000.000 stale korygowanych adresów, podzielonych na 
2.000 szczegółowych branż wg województw, miast, urzędów pocztowych. Adresy 
sq zestawione na podstawie żródeł urzędowych i wykupionych świadectw prze- 
mysło\o
ych. Załatwia całkowitq ekspedycję druków. Porto i wszelkie czynności 
pocztowe dla swej klienteli po cenach nominalnych. Pełna bonifikata za zwroty. 


DZIAŁ PLAKATOWY 
P I a k a t o VI a n i e w 4.000 urzędów pocztowych, na stacjach kolejowych, 
słupach miejskich w całej Polsce itp. W ł a s n e a t e I i e r g r a f i c z n e. 


SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH 
PAŃSTWOWYCH I KONCESJOWANYCH W POLSCE 
Jest to jedyna księga branżowa Polski. Przez cały rok na biurku 180.000 obywateli. 


REKLAMA NA TERMOMETRACH 
Umieszczanie wszelkich reklam na tablicach z termometrami, 
które sq wywieszane przed wejściami do urzędów pocztowych. 


REKLAMA NA RACHUNKACH RADIOWYCH 


Przyjmowanie zleceń na umieszczanie rek 
radiowych wysyłanych do radioabonent 


-
		

/spis00003_0001.djvu

			DLA PAMIĘCI 


,lefonu 


NAZWISKO 


Nr telefonu 


NAZWISKO 


mm
;;:
.;;
,cr-
m2fJmmm?m________m____m_______m__mm- I 
-- --- -----
 - . - i--a----... ______._ _.....______________;_____ ______ ____ ________ _n --0-----... _. - _. 
 

_._ __ ...__

 .__
___________________.__ ______ ___ _. ______________________.__________.____....... 
.n___nn n 
. .. { (] (J 
. n\.---:i
n.nn---m..:
:i".::n ___n" 
-- -, "- .
.'-m-..-n-: _'nn___.nn_________..________,,_..___m.____, .".n'____n____nm_ "nm. n_.n.__._.nn____nn.___...._._._nn___'_mm___._n 
B Biu
o Zleceń 


H 


ł 
, 


. ____ 
C 


I 


______......._._._mn....m.m.....______m_., ,'. __mn., ,___nn.._____________n__________n___._nm_'_.... , 


D 


J 


j 


E 


K 


F 
nn_..n___. "..nnn.n.nn.___n._mn...._...._....m.mm....m...m.._nn.._.___._.._ __nm..m..m..____ ______m.mm__..m_.m_._.n_._.._........_mn_.___.nnnn.n____n___ .1  


iadczeni kierowcy stosujq 
leje samochodowe 
GAL KAR-LUX 
Do motocykli i motorów wyczynowych 
GAL KAR RAP ID-LUX 


IL..: . 


/ 


-;. 


-, "
		

/spis00004_0001.djvu

			DLA PAMIĘCI 


r telefonu 


NAZWISKO 


I Nr telefonu 


NAZWISKO 


L R 


.
--------
.- ..._....
_._---_._-_...------..-_..----------....._----------..---.......---..-.------ -- ------------------.- -..--.------...--.--.........----------.......------------....--.......-----....- 


___ n ..___ _ _ _ _. ._. __. ___ ______________.___ ___ __. _ _._______ _ _ ___ ____._...._____._____ ________ _____ . - ---. ------ ----------.. --- ------. n n ___. - - ___ _. _____ ______.. ___. __0- _____. _._. ___ ___________.._ -----0 


_______ ..__ ___________...... .___...__________......_______....______....__..________..______..... _________________n____ __.___________....___._..._._____________._________..._...--...----------....... 


_. ____ _____ _________ n. __ ..


 _.. ___ ____... ._... ___... ._
. ----- --.-. ....- ------ - -----.-... 

 - -. - ... --. -----
 - - - - - -- - - ..-.............-- -----.-....... ..--- ----. ------.-- ----. .....-..-.. -- ----
. -------.. 


Ł 


s 


Straż pożarna 


n. ___. _ _... _____ __o _. __.. ..... ._.. _. _____ _h __.. ...__ ___.._.. ._. ___._. __...... .__..... 
 __ __ __ . __....___.__. ....___ __o . ._..____n ___ _n. _
_..._. _. _ _. __ ___..... _.. n. _____ _____. -. - - -. -.. ---- _n.. ..... 


.__._.,.__..__,. __________..._.______........______......._____._..........._.....___..............._________ _....__________.....n. _._....________._............_________.__._.________._..-.------.------...-..-.. 


. _
__ __ ____. . ______ _ _ n __... ___... ._______..........._______________. __
.. n _____ ____...._ ._._ __.. ____ __.. _ ______ __ _____. __ -. ..____ ---- --. 
.-.. ----- n -... -- _ _ -- --. ---. --.-.. ---------.. ..-.- ----- --... ...... 


. .__. _____ _ _..___._
 ..___. _____._. _
.. _ _._ _______ ____... ..___. _________ ___..... ____._ _____.... _. _ _ _ __.. _ _.
 ____ n ___._ _ ___.._....._._._.__..
 -.. --...- ------. ...-... -- - -- ---.. --............ ...... .---....... 


M T 


n .._.. _____ n _ ___... ____ _____............ ___ _.. ._.. _.____ ________ ______.
.. --.___ --- -- ___n __ n. _n _ 
---. -- -- ---- --- -----. _ . ---.... -..- --......-.----- ---... -.-....... -...-- ....----.- -------..--- --....-.----- 


____n_.....__ _.__.____..._......._..___.__....___.___.......________..___._..._........______n.... _.n___....____________ -------...-..-..----.--......--...........-------........-.---------------.---...--- 


___.__.____. .____...___..........__.__.__.._..______........________................______n_....__ __________________._._. _._.__..........______..........__________..._.._._________-.----...........---..---- 


ł 


..
------_. ..-....................-..-..-..-------...........------.--....-......-- .------------.- ----_.......-..--...... .....--.................-.--...................-----.............................--.------ 


u 


------------.. ......................-..........-.-----.---...-.-----..-....--....-----------.............-.._--_.- .----..-----.......----. -----_.
_..................--..--..-_..........-.-------- -.---.-_._---_._--.---.-.-.. 


N 


-----....-.---.........-......-.-........--.--....-------....-.-....----..-....--......-.............-.......................--.- -.------........---........- ---------..--............................---..--................-.----..-----.------...__..__..  


...----..........-.....---.---................-.................................-..--............----.. -----....-...............-... .---..------.-------...-..-........-..................-----.-.----.--...--.------ 


w 


-...........-.-............----.-...---.----......................................-...........-.---.-.. -..------.............----- .-------.........................-.--.........-.....--.---........._
.-.............. 


.-...-.......--..--.....--....-----.-.......-.......-............-..............-............-.------ .----.........---...--.- --.--.........-....-..............................-................--..-.._-............... 


o 


--
-- --.-........-..-.........-.--.........-.---....................---.............--.......-.---.-.-- ----...................- --...--...-....................-.----...-..................---...........-.-.......-....-..-- 


-..----....-....- -.--.........-..........-.-.............-..-...-.......----.............-.......................-............---- --..-....-......---------. .-...--.--_.................-.---.-----..------------_._-.-----.-.----------_..-... 


Z Zegar 


.-.---------
- .---.-....-.-...---...........---..........--..........-.-......................-.------.--.-----... ---.----_...........----_. ----.----.----......-..-----------.--.-...--.--.......-----.-------------_._----- 


p 


Policja Kom. ,u___..... 


Zleceń Biuro 


.____...._.___ _____........____......._____........._.___................._...........__.______...__..__...._______ _ _..___.._..____.._.__ _._n....______..__.................._.......
...__
____._._.........._...._____. 


______.___u' ,_UhU....U.u..,.uum...mm_._.....__.mm.....mum..m_...._.._..'" uum____...___..u,' ,o.Z------.m-.ou-----.....----u---.o..u.m- uuuou...'uu'u."o,o, 


Łupieżowi i wypadaniu włosów zapobiega skutecznie 


OLEUM PETRAE "GLIMAR", 


jedyny preparat zbadany klinicznie i polecany przez 
lekarzy. Żqdać w aptekach, perfumeriach i droge- 
riach w r a z z o r z e c z e n i a m i l e kar s k i m i. 


I 


'I
		

/spis00005_0001.djvu

			P 
STWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSKA POCZTA. TELEGRAF I TELEFON 


I' \ 


F 


. 


, 
SPIS ABONENTOW 


SIECI TELEFONICZNYCH 
DYREKCJI OKRĘGU -POCZT I TELEGRAFÓW 


W BYDGOSZCZY 


I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ 
W MIEŚCIE BYDGOSZCZY 


.. 


, 
na 1-.39 r. 


WARSZAWA-STYCZEŃ 1939 
PRAWO PRZEDRUKU ZASTRZEŻONE
		

/spis00006_0001.djvu

			\ 


Chcesz byt dobrze obsłużony 
przez telefon automatyczny - 
stosuj się do następuicłEVEh przepisów:  
1) Sprawdź w spisie abonentów numer iqdanego 
telefonu. Nie polegaj na pamięci, gdyż ta często cię 
zawodzi, Posługuj się najnowszym oficjalnym spisem 
abonentów. Spisy prywatnego nakładu, jak wykazało 
doświadczenie, często zawodzą. 
2) Czekai na sygnał zgłoszenia się centrali. 
3) Nie pukai widełkami. 
4) Dopiero po usłyszeniu sygnału zgłoszenia się 
centrali. nakręcai iqdany numer. 
S) Nakręcai numer nie śpieszqc się - cyfra po cyfrze 
w tym porządku, w jakim są wydrukowane w spisie 
abonentów. 
6) Nakręcaj palcem wskazującym prawej ręki. 
7) Uważaj, aby przy nakręcaniu palec doszedł do ię- 
zyczka oporowego. po czym palec wyimii. aby 
powrotny ruch tarczy odbywał się zupełnie samoczynnie. 
Nie hamui. nie przyśpieszai i nie dotykai tarczy 
podczas iei ruchu powrotnego. 
8) Jeżeli przy nakręcaniu numeru omylisz się (weźmiesz 
niewłaściwą cyfrę, palec wyskoczy itp.) zawieś mi- 
krotelefon na widełkach i zacznij nakręcanie od po- 
czątku - oczywiście po nowym otrzymaniu sygnału 
zgłoszenia się centrali. 
9) Gdy nie rozmawiasz. to mikrotelefon musi bez- 
w zg'ędnie spoczywat na widełkach. 
10) zapoznaj się dokładnie ze szczegółowymi przepisami 
w części I A spisu abonentów. 
Kto nie stosuje się do przepisów, 
szkodzi .sobie. 
szkodzi innym abonentom. 
szkodzi centrali outomatycznei. 
niepotrzebnie psuje sobie i innym nerwy, traci czas 
i pieniądze. 


; 
ł 


- 


. 


\
		

/spis00007_0001.djvu

			KORZYSTAJCIE Z MIĘDZYMIASTOWYCH 
ROZMÓW TELEFONICZNYCH 


Z
IŻKI 
'" ()PŁATACH: 


. 


... 
lECtOREM II '_ i 
,>, 
I \
 
- ! .... 
, 
 
, . 
oJ godz. 19 do 24 

 . 

O% . ,I 
k 
,\..
. 
.. 
'"7
 II 

 
-- ,., 
." ., 
'" 
- 
/ ., 

.', 
,,) (I · 
n o c 9 , 
.I ł -'" 
., 
)
 ; .. .1,,-. 

\ .... :
ł -;. .. 

,. 
o godz. 24 do 6 "- " 4 4
 
,- ł ..,J
 
60

 do 70% - 
o -- 

 , fF' .. ,. 
"i
 - 

 , .. ' . . 
'" . . ; 

 - t 
 
- . 
. - 
'
-
. 
I 
 54 3 2 
, 
...f.1....- 
-- - ;".. 8 go " 
-. ) 
A n o i 
 . < 
. I 
1- 1 '11 ,- 'ł
 ł " - 
,-4 .t 
od godz. 6 do 8 . ) 
. /
l' 
. , , 

O% . "-../ 
.1' I 
?" 
 

 


'.0"', 16,'SA. 
. XI,38 - 112.00 


-
		

/spis00008_0001.djvu

			żnieisze połączenia 
I foniczne kra i o we 


( graniczne 


lE FON 
3LIŻA, PRZYŚPIESZA 

 PRAWNIA ŻYCIE 


DANIA 


IZWECJA 


NO QwEG lA 


I='INLANDIA 


ŁOTWA 


LITWA 


HOI.ANOIA 


n_ ZJ. AMEQ. Pt.N. 


Z./.Q.R, 


BEL61A 


IN D I li: 
HOLEND£Q/I(IE 


KUBA 


NIEMCY 


MEI	
			

/spis00009_0001.djvu

			Podczas burzy telefonować nie nale
 


SKOROWIDZ 


CZĘŚĆ I. 


A. Uwagi, wskazówki i taryfy. 


1. Objaśnienia znaków ! skrótów . . . 
2. Wskazówki praktyczne o używaniu aparatów telefonicznych, załqczonych: 
a) do central. automatycznych . . . 
b) do central ręcznych o centralnej baterii 
c) do central ręcznych o miejscowej baterii 
3. Wskazówki o korzystaniu z komunikacji międzymiastowej 
4. Nadawanie i odbieranie telegramów przez telefon 
5. Reklamacje i informacje 
6. Wyciqg z ordynacji telefonicznej (warunki zakładania, przyłqczania i ko- 
rzystania z urzqdzeń telefonicznych) 
7. Wskazówki dla abonentów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 
, 
Taryfy: pocztowa, telefoniczna, telegraficzna i radiofoniczna (wyciqgi) zaw! 
sq w osobnej broszurze dołqczonej do spisu. 
- 


B. S p i s a b o n e n t ó w w porzqdku alfabetycznym według miejscowości naz" 
abonentów. 


.. 


C Z Ę Ś Ć II. 


Ogłoszenia reklamowe - według bran.! zawodów.  --,
		

/spis00010_0001.djvu

			Godz .łużbow. 
e.nlrol. t.lef. 


L/2 
L 


c 


N/2 
N 
L/BC 


Część I. 


A. 


Uwagi, wskazówki i taryfy. 


I. Obiaśnienia znaków 


skrótów. 
.. 


Służbo trwająca W ciągu dnia najwyżej 3 godziny. 


Służba ograniczona dzienno trwająco: 
w dni powszednie od godz. 8 do 11. i 15 do 18. 
w dni świąteczne od godziny 9 do 11 i od 15 do 16, 


Służba całodzienna - w d n i p o w s z e d n i e: 
od 1 kwietnio do końca wrześnio od godz. 7 do 21, 
od 1 października do końca marca od godz. 8 do 2 ł, 
W dni świąteczne: od godz. 8 do 12 i od 15 do 18. 
Służba całodzienna przedłużona do północy trwa od godz. 7 do 24. 


Służba ciągła w dzień i w nocy. 
Służba podczas sezonu kapielowego od godz. 7 do 21, w innych porach roku 
od godz. 8 do 12 i od 15 do 18, 
C/BN/2 Służba podczas sezonu letniego do północy. W innych porach roku od godz. 8 do 21. 


W niedziele i święta uroczyste rzymsko-katolickie oraz narodowe, urzędy ze służbą 
..N" i .N/2" czynne są bez żadnych ograniczeń. 


W celu prawidłowego i szybkiego otrzymania połq- 
czenia w centralach z obsługq ręcznq należy: 


1, Przed wywołaniem centrali sprawdzić w spisie czy numer. który ma być zakomunikowany 
telefonistce. istotnie naleiy do iqdanego abonenta, 
2. Wyraźnie i prawidłowo powiedzieć numer i zwrócić uwagę, czy telefonistko powtó- 
rzyło go dobrze, oraz potwierdzić prawidłowość powtórzonego numeru. 
3. Pamiętać, że podawanie telefonistce zamiast numeru żądanego abonenta - jego nazwiska 
lub nazwy przedsiębiorstwo itp., powoduje zwłokę b
dź omyłkę w połączeniu. Telefonistki 
nie są w stanie zapamiętać wszystkich numerów abonentów swej centrali. 
4, Unikać wszelkich rozmów z telefonistkami, gdyż to w wysokim stopniu utrudnia szybkie 
załatwienie żądanych połączeń. 
5. Zapoznać się dokładnie ze wskazówkami i przepisami podanymi w Części I A Spisu. 


l
		

/spis00011_0001.djvu

			2. Wskazówki praktyczne 
telefonicznych, 


o 
załączonych 


używaniu aparatów 
do central. 


na nowo nadawanie właściwego numeru, oczy- 
wiście po otrzymaniu sygnału z centrali. 
1. W celu wezwania centrali telefonicznej. 4, Po nadaniu numeru otrzymujemy w słu- 
należy zdjąć lewq ręką słuchawkę, przyłożyć chawce sygnał dzwonienia, oznaczajqcy, że 
do ucha i czekać na sygn'ał z centrali, tj, na centrala dzwoni do żqdanego telefonu, Sygnał 
charakterystyczne brzęczenie w słuchawce, które ten powtarza się dotqd, dopóki wywołany 
oznacza, że centrala jest gotowa do wykonania abonent nie zgłosi się do telefonu, 
żądanego połączenia, II 
Dopiero po otrzymaniu sygnału z cen- 5, Jeżeli żądany numer iesł zaięły, 
trali na'eży rozpocząć nadawanie żqda- to po nadaniu numeru usłyszymy w słuchawce 
nego numeru, trzymajqc ciqgle słuchawkę sygnał zajęcia, wtedy należy rozłączyć się, 
przy uchu. - tj. mikrotelefon zawiesić lub położyć na wi- 
Przed nadaniem, numer abonenta należy dełkach
 gdyż w przeciwnym razie, nawet po 
zawsze sprawdzić w spisie. zwolnieniu się żądanego abonenta, centrala na- 
2. Nadawanie numeru uskutecznia się za dawać będzie sygnał zajętości. 
pomocq umieszczonej na aparacie tarczy nu- 6. Jeżeli został wybrany numer abonenta 
merowej przez nakręcenie każdej cyfry od- nie istniejącego lub wyłączonego z sieci, usły- 
dzielnie - cyfra po cyfrze, w tym porządku. szymy w słuchawce specjalny sygnał nie osiq- 
w jakim się je pisze. Na przykład, gdy chcemy galnego numeru. 
połqczyć się z numerem 255-30, należy wska- 7. Po skończeniu rozmowy należy mikro- 
zujący palec prawej ręki włożyć w otwór tarczy telefbn zawiesić na widełkach. Jeżeli rozmowa 
l1U merowej, oznaczony liczbą 2, i kręcić krążek była prowadzona z abonentem, posiadajqcym 
w prawq stronę (tj, w kierunku ruchu wska- centralę _ domowq z aparatami dodatkowymi, 
zówki zegarowej) aż do oparcia się palca o wy- to następnq rozmowę, tj, nadawanie nowego 
stęp zaporowy, po czym wyjąć palec z otworu. numeru, można rozpocząć dopiero po upływie 
Wtedy krążek samoczynnie obraca się w kie- pewnego czasu, oby dać możność rozłączenia 
runku odwrotnym i staje w położeniu pier- poprzedniej rozmowy w centrali abonenta. 
wotnym. Następnie w ten sam sposób nada- 8, Jeżeli podczas rozmowy miejscowej 
jemy drugą cyfrę, nakręcając krqżek z otworu włączy się centrala międzymiastowa, to roz- 
oznaczonego liczbą 5, potem trzecią cyfrę mowa miejscowa zostanie przerwana. przy 
(w danym wypadku również 5), czwartą (3) czym odłqczony abonent otrzymuje sygnał ana- 
i wreszcie piatą (O), logiczny z sygnałem zajęcia. 
3, W razie pomyłki, spostrzeżonej pod- 9. Podczas nieużywania telefonu, mikro- 
czas nadawania numeru, należy mikrotelefon telefon bezwzględnie winien spoczywać na wi- 
zawiesić lub położyć na widełkach i rozt>oczqć dełkoch. 
U W A G A. Mechanizmy centrali automatycznej są nadzwyczaj precyzyjne i wprowadzane są 
w ruch przez samego abonenta zdjęciem mikrotelefonu z widełek i obrotami tarczy 
numerowej. Z tego względu jest nadzwyczaj ważne, aby abonenci nadawali nu- 
mery w sposób, odpowiadający ściśle podanym przepisom. W przeciwnym bowiem 
razie nie tylko nie otrzymają żadnego połączenia, lecz psujq urządzenia centrali 
i swój aparat lub mogą otrzymać połączenie z innym numerem nie żqdanym. 


a) Centrale automatyczne. 


W szczególności nie należy: 


d) 


Stukać widełkami, co wywołuje niemożność otrzymania zgłoszenia się centrali lub fałszywe 
nadanie numeru. 
Popychać lub wstrzymywać krążka numerowego podczas jego ruchu powrotnego, który 
powinien odbywać się jedynie samoczynnie; Nawet jeżeli numer żądanego abonenta składa 
się z jednakowych cyfr, na przykład: 222-22, należy po nadaniu każdej cytry wyjqć palec 
z otworu krążka, aby mógł on samoczynnie wracać w położenie pierwotne. Niezachowa- 
nie tego przepisu wywołuje rozregulowanie mechanizmów automatycznych centrali i nie- 
możność połączenia się z żądanym numerem lub połqczenia fałszywe. 
Dotykać lub kręcić krqżka numerowego podczas rozmowy, gdyż w ten sposób przerywa się 
własną rozmowę. Również nie należy poruszać krqżka numerowego, gdy aparat jest nie 
używany, gdyż powoduje to uszkodzenie aparatu. 
Podczas nieużywania telefonu zdejmować słuchawki z widełek lub odkładać jej na bok, 
gdyż blokuje to mechanizmy centrali i powoduie wyłączenie aparatu abonenta. 


a) 


b) 


c) 


2 


.
		

/spis00012_0001.djvu

			b) Centrale ręczne o centralnei 
baterii. 
1. W celu wezwania centrali telefonicznej 
należy zdjąć słuchawj<ę telefoniczną z widełek, 
przyłożyć do ucha i czekać na zgłoszenie się 
telefonistki, a gdy to nastąpi - podać jej numer 
żądanego abonenta. Nie należy przy żądaniu 
połączeń podawać telefonistce zamiast nume- 
rU - nazwiska lub nazwy abonenta, gdyż po- 
woduje to omyłki bqdź zwłokę w połączeniach. 
Zaznacza się, że samo zdjęcie słuchawki 
z widełek wywołuje zapalenie się lampki sygna- 
łowej w centrali telefonicznej. 
2. Przy wzywaniu centrali nie należy 
stukać widełkami aparatu, gdyi to nie 
tylko ie nie przyśpiesza odezwania się 
telefonistlei, lecz przeciwnie, op6źnia ie 
lub nawet w ogóle uniemoiliwia. Gdy po 
zdjęciu słuchawki centrala nie odzywa się, na- 
leży mikrotelefon zawiesić na widełkach i do- 
piero po paru minutach ponownie spróbować 
połączenia; jeżeli i wtedy centrala nie odezwie 
się, to oznacza, że komunikacja telefoniczna jest 
uszkodzona, o czym należy zawiadomić cen- 
tralę lub Biuro Naprawy. 
3. W czasie, gdy abonent z telefonu nie 
korzysta, słuchawka powinna być zawsze za- 
wieszona na widełkach. Zdjęcie słuchawki 
i odłożenie jej na bok powoduje uszkodzenie 
telefonu i odłqczenie g:> od centrali. 
c) Centrale ręczne o mieiscowei 
baterii. 
W celu wezwania centrali telefonicznej na- 
leży kilkakrotnie zakręcić korbką induktora, 
przyłożywszy słuchawkę do ucha, i czekać zgło- 
szenia się centrali, a gdy to nastąpi - podać 
jej numer żądanego abonenta, Telefonistka 
powtarza numer, a otrzymawszy potwierdzenie 
prawidłowości tegoż, dodaje ..dzwonię'. lub też, 
w razie jakichkolwiek przeszkód, odpowiada 


.zaj.ęty", .uszk?dzony" itp. Nie należy przy żą- 
daniu połączen podawać telefonistce zamiast 
numeru .- nazwiska .Iub nazwy abonenta, gdyż 
p
wodule to omyłki bądź zwłokę w połącze- 
niach. Gdy połączenie nastqpi, wezwany abo- 
nent, otrzymawszy sygnał dzwonkowy, przykłada 
słuchawkę do ucha i wymienia swój numer, po 
czym rozpoczyna rozmowę. Po ukończeniu 
rozmowy obie strony kładą słuchawki na wła- 
ściwe miejsce i dają sygnał na rozłqczenie 
przez trzykrotne krótkie zakręcenie korbką indu- 
ktora. 
Na sieciach miejscowej baterii z automa- 
tycznym sygnałem do rozłączenia wystarcza 
położenie słuchawki na widełkach. Na sieciach 
tych nie należy kręcić korbką induktora po 
skończeniu rozmowy. 
Sygnalizowanie, tj. wydzwanianie abonen- 
tów, uskutecznia sama centrala telefoniczna 
bez udziału abonenta. Gdy połqczenie nastąpi, 
a wzywany nie zgłosi się (na dzwonek centrali) 
natychmiast, to wzywajqcy nie powinien dzwo: 
nić ponownie, lecz, trzymaiqc słuchawkę 
przy uchu pewien czas, czekać na zgło- 
szenie się wzywanego abonenta, gdyż 
każde następne dzwonienie, spowodo- 
wane niecieri1liwościq wzywaiącego, uwa- 
żane będzie przez centralę telefonicznq 
za sygnał do rozłqczenia. 
Łączenie i sygnalizowanie aparatów do- 
datkowych uskutecznia nie centrala telefoniczna, 
lecz abonent centrali abonentowej lub aparatu 
głównego. Jeżeli chce się bezpośrednio po skoń- 
czonej rozmowie wywołać centra
ę ponownie, 
to trzeba najpierw dać sygnał na rozłqczenie 
(3 obr. korbką), po czym poczekać chwilkę i do- 
piero po pewnym czasie wywołać centralę na 
nowo. W czasie, gdy abonent z telefonu nie 
korzysta, słuchawka przy aparacie biurkowym 
powinna zawsze spoczywać na widełkach, a przy 
aparacie ściennym - wisieć na haczyku z le- 
wej strony. 


3. Wskazówki o korzystaniu z komunikacii 
międzymiastowei. 


Każdy abonent ma prawo korzystać z ko- 
munikacji międzymiastowej wprost ze swego 
telefonu, o ile przedtem złoży w miejscowowym 
urzędzie pocztowo - telekomunikacyjnym odpo- 
wiednią deklarację, Opłacanie rachunków za 
rozmowy międzymiastowe łqcznie z innymi opła- 
tami telefonicznymi powinno odbywać się regu- 
larnie co miesiąc, najdalej siódmego dnia po 
otrzymaniu rachunków. W razie przeciwnym 
urzqd wstrzymuje komunikację telefoniczną, a za- 
ległe należności ściąga w drodze administracyjnej. 
Od abonentów, nie dajqcych rękojmi co 
do terminowego opłacania rachunków, pobiera 
się kaucję w wysokości, wystarczającej na po- 
krycie miesięcznych należności. 


" 


W celu .:am6wienia rozmowy między- 
miastowei, abonent wzywa centralę tele- 
fonicznq międzymiastowq i podaje rodzaj 
rozmowy (pilna, prasowa, z wezwaniem, 
z uprzedzeniem i ł. d.), wymienia numer 
swego telefony oraz miasto i numer abonenta, 
z którym chce mówić. Telefonistka powtarza 
zamówienie abonenta w celu sprawdzenia, czy 
dobrze je zrozumiała, a przekonawszy się, fe 
nie ma omyłki, odpowiada: .przyjęte'.. Abonent 
wtedy kładzie słuchawkę na właściwe miejsce 
i czeka wezwania do rozmowy. Po ukończo- 
nej rozmowie abonenci, załączeni do central 
ręcznych z bateriq miejscową, dają za pÓłnocą 
induktora sygnał rozłączenia; abonenci pozo- 


3
		

/spis00013_0001.djvu

			stałych central dają sygnał ukończenia rozmowy 
przez położenie słuchawki na widełkach aparatu. 
Rozmowy międzymiastowe mają pierwszeń- 
stwo przed rozmowami miejscowymi i okręgo- 
wymi, wobec czego rozmowy wymienione są 
przerywane dla rozm6w międzymiastowych. 
W razie niemoino'ci prowadzenia roz- 
mowy międzymiastowei z powodu prze- 
szk6d technicznych (zła słyszalnośf), 
należy o tym natychmiast zawiadomić 
centralę. 
Opłaty za przeprowadzone rozmowy tele- 
foniczne międzymiastowe z abonowanego tele- 


fonu opłaca abonent bez względu na to, czy 
zamówione one były przez niego samego, czy 
też przez kogo innego. 
Osoby nie posiadajqce telefonu, jak r6w- 
nież abonenci, którzy nie złożyli odpowiedniej 
deklaracji lub kaucji, mogą korzystać z komu- 
nikacji międzymiastowej w rozmównicach pu- 
blicznych, mieszczących się we wszystkich urzę- 
dach, (agencjach) pocztowo - telekomunikacyj- 
nych, za każdorazowq opłatq według taryfy. 
Opłatę za pierwsze 3 minuty uiszcza się z góry, 
za dalsze minuty dopłaca się zaraz po skoń- 
czeniu rozmowy. 


u W A G A. W czasie rozm6w międzymiastowych naleiy m6wić głośno, powoli 
I wyraźniej trąbkę mikrotelefonu trzymać przed ustami, a nie pod 
brodą, z boku itp. 


4. Nadawanie i odbieranie telegrar:nów przez telefon. 


Każdy abonent ma prawo nadawania przez 
telefon wysyłanych przez siebie telegramów 
I żądania, aby nadeszłe dlań telegramy były 
mu oddawane telefonicznie W tym c:elu składa 
W mic jscowym urzędzie pocztowo-telekomuni- 
kacyjnym deklarację. 
Abonent, chcąc nadać telegra'11 telefo- 
nicznie, zawiadamia o tym centralę, która łączy 
go z oddziałem odbierajqcym telegramy. 
W większych centralach numery telefonów, 
pod które należy nadawać telegramy telefo- 
nem, podane są przed spisem abonentów danej 
centrali. 
Telegram należy dyktować powoli i wy- 
rafnie, robiąc przerwę po każdym słowie, 
a następnie po każdych trzech lub czterech 
słowach. 
Imiona własne, słowa obce, liczby i takie 
słowa, których pisownia przedstawia pewne 
Wqtpliwości, powinny być dyktowane na żqdanie 
głoska po głosce lub' liczba po liczbie. 
Jeżeli w telegramach liczby mają być napi- 
sane słowami, trzeba bezpośrednio przed poda- 
niem liczby powiedzieć: _słowam;.-. Za wyraz 
.słowamr nie dolicza się opłaty. 
Wszelkim żądaniom powtórzenia pojedyń- 
czych sł6w lub zdań, w celu należytego od- 
bioru telegram6w przez telefon, strony powinny 
wzajemnie zadośćuczynić. , 
O ile przy nadawaniu przez telefon tele- 
gramów nie można przy niektórych wyrazach 
osiągnąć dostatecznego porozumienia, wyma- 
wia się wtedy wyraz w ten sposób, że każdq 
literę wyraża się osobnym słowem, zaczynajq- 
cym się daną literą, na przykład: 


a - Adam m - Maria 
b - Barbara n - Natalia 
c - Cecylia o - Olga 
d - Dorota p - Paweł 
e - Ewa r - Roman 
f - Fra nciszek s - Sta nisław 
g - Genowefa t - Tadeusz 
h - Henryk u - Urszu la 
i - Irena w - Wacław 
i - Jadwiga z - Zygmunt 
k - Karol x - Xantypa 
I - Leon y - y psylon 


Za odtele'owanie adresatowi tele- 
gram6w n
e pobiera się żadnei opłaty 
dodatkowei. a oryginały telegramów, wyda- 
nych telefonem, doręcza się następnie pocztq, 
również bezpłatnie jako list zwykły lub wkłada 
się do skrytki pocztowej, o ile ją adresat 
posiada. 
Na wyrafne życzenie adresata, odtelefono- 
wany telegram może mu być doręczony przez 
gońca, za opłatq taryfową w wysokości 30 gr. 
Telegram odtelefonowany adresatowi uwa- 
ża się za doręczony. 
Odbieranie przez telefon telegram6w na- 
deszłych, które zostały nadane za zniżoną 
opłatą, jest niedozwolone. 


Abonentom zaleca się iak naiczęstsze korzystanie z powyższego sposobu 
odbierania nadchodzących na ich imię telegram6w, gdyż to iest spos6b 
naiszybszy i nie pociqga za sobq żadnych koszt6w. 


"
		

/spis00014_0001.djvu

			5. 


Reklamacie 


Reklamacje z powodu wadliwego funkcjo- 
nowania urzqdzeń łelefonicznych lub ich złej 
obsługi należy wn-osić telefonicznie, ustnie 
lub pisemnie; w małych centralach-wprost na- 
czelnikowi miejscowego urzędu pocztowo-tele- 
komunikacyjnego, a w centralach większych- 
kierownikowi ruchu lub kontroli danej centrali. 
W większych centralach numery kontroli lub 


. 
I 


'nformacie. 


informacji podane sq przed spisem abonent6w 
danej centrali. 
pjsemne reklamacje, dotyczqce rozm6w 
międzymiastowych oraz nadanych lub przyję- 
tych przez telefon telegramów, podlegajq opła- 
cie, którq uiszcza się przez nalepienie na re- 
klamacji znaczków pocztowych w wysokości, 
podanej w taryfie telefonicznej. 


6. Roiporzqdzenie Ministra Poczt i Telegrafów 


z dnia 27 październi
a 1934 r. *) 


Ordynacia telefoniczna. 
(w y c I q g) 
Na podstawie art. 18, ust, 1 i 2 ustawy 
z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie. te!egrafie 
i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 
481) zarzqdzam co następuje: 


Używa n ie telefon6w. 

 1. Ordynacja telefoniczna określa wa- 
runki zakładania. przyłqczania i korzystania 
z urządzeń telefonicznych, eksploatowanych 
przez państwowe przedsiębiorstwo .Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon . i przez koncesjo- 
nariuszów. 
Urzqdzenia telefoniczne. 

 2. (1) W skład sieci telefonic.znej wcho- 
dzq sieci miejscowe, okręgowe oraz między- 
miastowa sieć telefoniczna. 
(2) Sieć miejscowq tworzq centrale i do- 
łqczone do nich urządzenia stacyj abonento- 
wych i rozmównic publicznych. . 
(3) Okręgową sieć telefonicznq tworzą 
okręgowe centrale telefoniczne oraz pr zyłqczo- 
ne do nich sieci miejscowe, wyszczególnione 
w taryfie. 
(4) Międzymiastową sieć telefoniczną two- 
rzq międzymiastowe centrale telefoniczne, po- 
łączone między sobq przewodami międzymia- 
stowymi oraz publiczne rozmównice między- 
miastowe. . 
(5) Stację abonentową tworzq: pojedyńczy 
aparat telefoniczny (końcowy), bqdź zespół 2 
aparatów (główny, dodatkowy lub równoległy 
bez przełqcznika), bqdź centrala abonentowa 
z aparatami telefonicznymi dodatkowymi. 
Za centralę abonentowq uważa się rów- 
nież zespół ponad 2 aparaty, połqczone sze- 
regowo. 
Abonament telefoniczny. 

 3. (1) Zgłoszenie o założenie stacji 
abonentowej należy kierować do miejscowego 
urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego, lub kon- 
cesjonariusza. 


(2) Urzqd, lub koncesjonariusz, otrzymaw- 
szy zgłoszenie ustala kategorię (9 38) i dorę- 
cza zgłaszajqcemu do podpisania deklarację 
przystqpienia do abonamentu telefonicznego 
wraz z wykazem kosztów instalacji. 
Podpisana deklaracja stanowi umowę abo- 
namentowq. 
(3) Można odmówić założenia stacji abo- 
nentowej, jeżeli stoją ku temu na przeszkodzie 
względy natury technicznej. . 
(4) Stację abonentową oznacza się nume- 
rem. Abonent nie ma prawa wyboru numeru. 
(5) Stację abonentową przyłq:za się z re- 
guły do najbliższej sieci miejscowej. 
(6) Przyłqczenie jednego i tego samego 
abonenta równo::ześnie do 2 sieci miejscowych 
może nastqpić za pomocq 2 odrębnych nie 
połqczonych ze sobq przewodów elektrycznych. 


Korzystanie ze słacii abonentowych. 

 4. (1) Abonent sieci mlelscowej, za 
opłatq ustalonq taryfq, ma prawo łqczyć się 
ze stacjami telefonicznymi, należącymi do tei 
samej sieci miejscowej. 
(2) Abonent sieci okręgowej, za opłatą, 
ustaloną taryfą, ma prawo łqczyć się ze stacja- 
mi telefonicznymi, należącymi do tej samei 
sieci okręgowej. 
(3) Za opłatą, ustalonq taryfq,' abonent 
ma prawo prowadzenia rozmów międzymia- 
stowych ze stacjami telefonicznymi, należqcy- 
mi do innych sieci miejscowych lub okręgo- 
wych. 
(4) Abonent ma prawo nadawania i od- 
bierania telegramów drogq telefonicznq na 
warunkach, ustalonych ordynacjq telegrałicznq. 
(5) Abonent ma prawo komunikowania się 
ze stacjami telefonicznymi innych państw, za 
opłatq, ustaloną zagranicznq taryfq h
lefo- 
nicznq. 


.) Dz. U, R. P. z 1934 r. Nr 106, poz. 944. 


5
		

/spis00015_0001.djvu

			(6) Za opłatą. ustaloną taryfą, abonent 
ma prawo korzystania z usług biura zleceń 
i innych urządzeń telefonicznych oraz otrzymy- 
wania połączeń stałych w czasie przerw 
w obsłudze centrali telefonicznej. 

 5. Abonent obowiązany jest umożliwić 
dostęp do abonowanej stacji telefonicznej na- 
leżycie legitymujqcemu się organowi państwo- 
wego przedsiębiorstwa .Polska Poczta, T elegrał 
i Telefon . lub koncesjonariusza, w celu spraw- 
dzenia działalności urządzeń oraz warunków. 
określających kategorię stacjj abonentowej. 


Zakładanie stacyi abonentowych.  6. (1) Każde połączenie stacji abonen- 
łowej z centralą miejscową (połączenie główne) 
stanowi oddzielny abonament telefoniczny'. 
(2) Na każde 7 aparatów dodatkowych, 
dołączonych do centralki, musi przypaść przy- 
najmniej jedno połączenie z miejscową centralą 
(połączenie główne). 

 7. (1) Aparaty dodatkowe mogą być 
instalowane tylko w obrębie tej samej posesji, 
w której znajduje się aparat główny (połącze- 
nie główne). W obrębie strefy (934) pierwszej, 
w sieciach, dla .których stosuje się opłaty abona- 
mentowe ryczałtowe, dopuszczalne jest umiesz- 
czenie aparatu głównego i aparatu dodatko- 
wego na różnych posesjach pod warunkiem, 
że oba aparaty będą zainstalowane w loka- 
lach, należących do tego samego abonenta, 
(2) Aparat równoległy może być zainsta- 
lowany tylko w tym samym lokalu, co i aparat 
główny lub dodatkowy. 
8
. Dopuszcza się połączenie z centra- 
lą miejscową za pomocą jednego obwodu naj- 
wyżej czterech stacyj abonentowych, pod wa- 
runkiem, by wszystkie stacje abonentowe znaj- 
dowały się ponad 3 km od granicy strefy 
pierwszej (połączenie towarzyskie). Przyłqczeni 
w ten sposób do centrali miejscowej abonenci 
odpowiadają solidarnie, 


Przyłqczanie prywatnych urzqdzeń 
telefonicznych. 
--  9. (1) Prywatne urządzenia telefoniczne 
lub sprzęt telefoniczny. na żądanie właściciela, 
będą przez państwowe przedsiębiorstwo ..PoI- 
ska Poczta, Telegraf i Telefon" lub koncesjonar- 
iusza włączone do sieci telefonicznej, jeżeli sy- 
stem tych urządzeń odpowiada pod względem 
technicznym miejscowej centrali telefonicznej 
i warunkom ustalonym przez Ministra Poczt 
i Telegrafów , 
(2) O wszelkich zamierzonych zmianach 
w prywatnych urządzeniach. a w szczególności 
o zmianach ilości przyłączanych aparatów do- 
datkowych, winien abone:'lt niezwłocznie powia- 
domić Dyrekcję Okręgu Poczt i Telegrafów lub 
koncesjonari usza. 


6 


Przeniesienie urządzeń stacii abonentowei. 

 10. (1) Żądanie przeniesienia telefonicz. 
nego urządzenia abonentowego winien abonent 
zgłosić na piśmie do miejscowego urzędu 
pocztowo-telekomunikacyjnego lub do koncesjo- 
nariusza. 
(2) Przeniesienie może nastąpić tylko 
w granicach tej samej telefonicznej sieci miej- 
scowej, o ile względy techniczne na to zezwa. 
lają, za uiszczeniem opłaty przewidzianej taryfą, 
Zmiany i konserwacia urzqdzeń. 

 11. (1) Państwowe przedsiębiorstwo 
.Polska Poczta, Telegraf i Telefon. lub konce. 
sjonariusze konserwują urządzenia stącyj abo. 
nentowych oraz należące do nich przewody 
i przeprowadzają również wszelkie zmiany 
w urządzeniach. Za zezwoleniem Dyrekcji Okrę. 
gu Poczt i Telegrafów lub koncesjonariuszów. 
abonent może własnym kosztem konserwować 
prywatne urządzenia telefoniczne, włączone 
do publicznej sieci telefonicznej, 
(2) Bez zezwolenia Dyrekcji Okręgu Poczt 
i Telegrafów lub koncesjonariusza, abonent nie 
może dokonywać żadnych zmian w urządze. 
ni.ach 


Czas trwania abonamentu telefonicznego 
i warunki rozwiqzania. 

 12. Umowa abonamentowa może byt 
terminowa lub bezterminowa. 

 13. U mowa bezterminowa może być 
rozwiązana za trzydniowym co-najmniej pisem- 
nym wy
wiedzeniem od dnia 1 następnego 
miesiąca, jednak nie wcześniej. niż po upły- 
wie 3 miesięcy od dnia 1 miesiąca, następu- 
jącego po dniu przyłączenia urządzenia do 
centrali miejscowej. o ile urządzenie abonen- 
towe znajduje się w I strefie, a po upływie 12 
miesięcy, o ile takie urządzenie znajduje się 
w II strefie (9 34). 

 14. Umowa terminowa nie może być 
zawarła na czas krótszy niż jeden miesiąc, 
8 15. O ile abonent nie uiści opłaty abo- 
namentowej w ciągu 7 dni od terminu płatno- 
ści, państwowe przedsiębiorstwo .Polska Poczta 
Telegraf i telefon" lub koncesjonariusz mają 
prawo wyłączyć urządzenia telefoniczne z sieci. 
a po upływie następnych 7 dni uznać umowę 
za rozwiązanq z winy abonenta i własne Urzą- 
dzenie abonamentowe usunąć. _ 
8 16. W razie rozwiązania umowy abo- 
namentowej z winy abonenta, abonent obo- 
wiązany będzie uiścić opłatę abonamentowq 
do końca miesiąca, w którym urządzenie wy- 
łączono, a oprócz tego, w wypadku rozwiąza- 
nia umowy przed upływem 3 lub 12 miesięcz- 
nego terminu, ustalonego w 9 13, karę umownq 
w wysokości. stanowiącej różnicę pomiędz 
wpłacońą przez abonenta sumą za abonament, 
a sumq równq trzymiesięcznej opłacie abo- 
namentowej.
		

/spis00016_0001.djvu

			Zmiana osoby abonenta. 

 17. Za zgodą państwowego przedsię 
biorstwa _Polska Poczta, Telegraf i Telefon- lub 
koncesjonariusza, po uiszczeniu przewidzianej 
taryfą opłaty za przepisanie abonamentu, abo- 
nent może przelać swoje prawa abonamento- 
we na inną osobę, zajmującą na swoje imię 
na stałe lokal, w którym znajduje s:ę stacja 
abonentowa, 


Odpowiedzialno'
 abonenta. 

 18, Abonent odpowiada za oddane mu 
do użytku urządzenia telefoniczne, Odpowiada 
on również za działanie osób trzecich. 


Czas otwarcia central telefonicznych. 

 19. (1) Centrale telefoniczne automa- 
tyczne są czynne przez całą dobę bez przerwy. 
Czas otwarcia central innych systemów, jak 
również rozmównic publicznych ustala Minister 
Poczt i Telegrafów. 
(2) W razie katastrofy kolejowej, lotniczej 
lub samochodowej, przymusowego lądowania, 
napadu rabunkowego, rozruchów i katastrof 
żywiołowych oraz w wypadkach wzywania po- 
mocy lekarskiej, obsługa centrali telefonicznej 
winna umożliwiać połączenie w każdym czasie. 

 20. O ile pozwalają względy natury 
technicznej, abonent, za opłatami przewidzia- 
nymi w taryfie, może na czas, w którym cen- 
trala telefoniczna nie jest czynna. uzyskać stałe 
połączenie z drugim określonym abonentem, 
przyłączonym do tej samej centrali miejscowej 
lub do innej, ale bezpośrednio połączonej. 


Rozmowy międzymiastowe. 

 21. Rozmowy międzymiastowe dzielq 
się na: 
 
1) państwowe pilne, 
2) państwowe zwykłe, 
3) służbowe pilne, 
4) służbowe zwykłe, 
5) prywatne błyskawiczne, 
6) prywatne pilne, 
7) prywatne zwykłe. 

 22. Kolejność rozm6w ustalają prze- 
pisy ruchu. 

 23. Obsługa centrali ma prawo prze- 
rywać rozmowę miejscową lub okręgową, je- 
żeli zażądano połączenia dla rozmowy mię- 
dzymiastClwej. 

 24. Za opłatą ustaloną taryfą można 
żądać: a) wysr:ukania numeru wzywanego abo- 
nenta, podając jego zawód, imię, nazwisko 
i adres, b) wezwania danej osoby do rozmów- 
nicy publicznej, c) uprzedzenia wskazanej oso- 
by o zamierzonej rozmowie.  25. Zwykłą rozmowę międzymiastowq 
na oznaczoną godzinę należy zgłosić przynai- 
mniej na 30 minut przed terminem. 
Powyższe nie narusza postanowienia 
 42. 

 27. Jednostkę taryfową dla rozm6w 
międzymiastowych stanowi trzyminutowy okres 
czasu. r 

 28, (1) Czas trwania rozmowy między- 
miastowej prowadzonej między abonentami roz- 
poczyna się z chwilą odezwania się obu stacyj 
abonentowych, wzywającej i wzywanej. 
(2) Przy rozmowie zam6wionej z rozmów- 
nicy publicznej ze stacją abonentową czas 
trwania rozmowy rozpoczyna się z chwilą po- 
łączenia zamawiającego ze stacją abonentową, 
(3) Jeżeli jest wzywana rozmównica pu- 
bliczna, czas trwania rozmowy rozpoczyna się 
z chwilą uzyskania połączenia z osobą, wezwa- 
ną do rozm6wnicy. 

 29- Czas trwania rozmowy kończy się 
z chwilą, gdy stacja zgłaszająca rozmowę dała 
sygnał jej ukończenia. 

 30. Początek i koniec czasu trwania 
rozmowy w przypadkach wątpliwych ustala osta- 
tecznie obsługa centrali międzymiastowej po 
stronie zgłaszającego rozmowę, 

 31. Rozmowę uważa się za przepro- 
wadzonq bez względu na to, kto rozmawiał 
z telefonu wzywającego lub wezwanego. 

 32. W razie przeszkód w czasie trwa- 
nia rozmowy czas płatny rozmowy przedłuża 
się o czas trwania przeszkody. 

 33_ (1) Opłaty za rozmowy między- 
miastowe zamawiane z rozmównicy publicznej 
uiszcza się z góry. 
(2) Opłaty za rozmowy zamawiane ze 
stacyj abonentowych mogą być kredytowane 
na warunkach, ustalonych w deklaracji składa- 
nej przez abonenta. 
Grupy i strefy. 

 34. (1) Poszczególne sieci miejscowe 
lub okręgowe zalicza się do jednej z 5 grup, 
w zależności od ilości stacyj abonentowych 
głównych, wchodzących w skład danej sieci. 
(2) Obszar zasięgu sieci miejscowej w każ- 
dej grupie dzieli się na dwie strefy, w zależ- 
ności od długości promienia koła, którego śro- 
dek ustala właściwa Dyrekcja Okręgu Poczt 
i Telegrafów. 
(3) Zasady podziału sieci na grupy i strefy 
zawiera poniższa tabela. 


Ilość stacyj abonentowych P,amień kola dla St refa I 
stle'y I .iecl miel- 
Grupy wchodzqcych w skład .cowel w po. II 
danej sieci IZczeg61nych 
glupach 
I do 20 1.5 kin Poza ob- 
li od 2f do 1 00 f,5 " wodami 
III od f O f do 400 2 .. strefy I 
I IV od 401 do 2000 2 " 
V od 2000 wZWtŹ 3 " 


7
		

/spis00017_0001.djvu

			(4) W poszczeg61nych sieciach Minister 
Poczt i. Telegrafów może zarzqdzeniem dopu- 
ścić zmiany w zasadach zaszeregowania sieci 
do danej grupy. 
(5) W razie zaliczenia sieci do wyższej 
grupy, abonenci, przyłqczeni do sieci przed 
dniem wprowadzenia zmiany, uiszczają opłaty 
abonamentowe w pierwotnej wyso
ości w ciągu 
następnego miesiqca, w którym wprowadzono 
zmianę. 


Opiaty. 

 35. (1) Zgłaszajqcy deklarację o przy- 
łączenie stacji abonentowej do sieci uiszcza 
jednocześnie opłatę wstępnq i instalacyjną. 
(2) Abonent, zawierający umowę termino- 
wq na czas krótszy niż 6 miesięcy, uiszcza, 
oprócz taryfowych opłat, wstępnej i instalacyj- 
nej, opłatę za zniesienie stacji abonentowej, 
oraz ewentualnie różnicę między taryfową opła- 
tq instalacyiną a rzeczywistymi kosztami insta- 
lacyjnymi. 
(3) O ile abonent wznowi abonament przez 
niego wypowiedziany przed upływem 3 mie- 
sięcy od daty rozwiązania umowy abonamento- 
wej, opłata wstępna nie będzie pobrana. 
(4) R6wnież nie będą pobierane opłaty, 
wstępne od osób, które żądają przywrócenia 
w tym samym lokalu miejscowej stacji abo- 
nentowej. którą abonowali w bezpośrednio po- 
przednim sezonie, uiścili opłatę za zdjęcie apa- 
ratu i opłacali w okresie pomiędzy sezonami 
opłatę za konserwację przewodów. 

 36. Opłaty za używanie stacyj abo- 
nentowych są następujące: 
a) opłaty abonamentowe, 
b) opłaty za konserwację przewodów, 
c) opłaty za przyłączenie stacji abonento- 
wej do dalszej centrali z pominięciem 
bliższej, 
d) opłaty za' dodatkowe urządzenia w stacji 
aeonentowej. 
9 37. Wysokość opłat okreś
a taryfa. 
9 38. (1) Opłaty abonamentowe mogą 
być. 
a) licznikowe, 
b) ryczałtowe, 
(2) Opłata ryczałtowa zależna jest od gru- 
py sieci i kategorii abonamentu. Kategorie 
abonamentu określa taryfa. 

 39. Opłaty 
yczałtowe i licznikowe kon- 
tyngentowe oraz za konserwację abonent opła- 
ca z g6ry za każdy miesiąc, a opłaty liczniko.. 
we ponadkontyngentowe w następnym miesiącu, 
najpófniej w ciągu 7 dni po wezwaniu do za.. 
płaty; wreszcie opłaty za świadczenia, wymie" 


8 


nione w puktach c) i d) 
 36 jednocześnie 
z żqdaniem dokonania świadczenia. 
9 40. (1) Kategorię stacji ustala się w de- 
klaracji (
 3 ust. 2). 
(2) Abonent jest obowiązany niezwło=znie 
powiadomić o zmianie warunków, określają

ch 
kategorię sta::ji abonentowej (9 38). Zmiana 
kategorii stacji abonentowej zgłoszona prz
z 
abonenta dokonywa się od dnia 1 miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym abonent 
zgłosił zmianę warunków. 
(3) Zmiana kategorii stacji abonentowej 
na skutek stwierdzenia zmiany warunk6w przez 
organa kontrolujące (9 5) dokonywa się od 
dnia 1 miesiąca, następującego po miesiqcu, 
w kt6rym zmianę warunk6w stwierdzono. 
(4) Zmiana kategorii winna być uwidocz- 
niona w deklaracji i podpisana przez abo. 
nenta. 
(5) Jeżeli zmiana warunków spowodowała 
przejście stacji abonentowej do wyższej kate- 
gorii, a nie była niezwłocznie zg
oszona pr
ez 
abonenta (ust. 2), abonent obowiązany lest 
wyrównać za czas ubiegły różnicę w opłatach 
w podwójnej wysokości. 
9 41. Abonent w pierwszym miesiqcu 
abonamentu opłaca tylko za każdy dzień od dnia 
uruchomienia 1/30 części miesięcznej opłaty 
abonamentowej. . 
9 42. (3) Jeżeli wzywany do rozmównicy 
publicznej z jakiegokolwiek powodu nie zgłosił 
się na oznaczony termin, pobiera się opłaty za 
wzywanie i połączenie, a zwraca się opłaty 
za rozmowę. 
(4) Jeżeli po połączeniu ze stacją abonen- 
tową nikt się do aparatu nie zgłosi, albo zgła- 
szajqcy ograni:::zy się do zam
ldow;]nia, 
e 
osoby wzywanej nie ma - rozmowę uważa Się 
za nie doszłą do skutku i pobrane opłaty pod- 
legają zwrotowi; pobiera się natomiast opłatę 
taryfową za połączenie. 
(5) Jeżeli zgłaszający rozmowę nie stawi 
się w okresie trzyminutowym po wezwaniu do 
odbycia rozmowy, uważa się rozmowę za 
doszłą do skutku. 
9 43. Roszczenie o zwrot opłat może 
być wnoszone w terminie 6-cio miesięcznym. 
9 44. Rozporządzenie wchodzi W. życi
 
z dniem 1 sty:::znia 1935 r. Równocześnie tr
:
 
moc obowiązującą rozdział II części trzecIel 
taryfy telefonicznej (załącznik do rozporządze- 
nia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17-go 
września 1934 r., Dziennik Taryf P?czt i 
 el; 
Nr 11, poz. 31), o ile nie zawiera postanoWlen 
o charakterze taryfowym. 
Minisfer Poczt i T elegrafóVł 
E. Kaliński.
		

/spis00018_0001.djvu

			I. Wskazówki dla abonentów Polskiei AkcYinei Spółki 
T elefonicznei 


Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna (P ASn 
- ksploatuje sieci telefoniczne: Warszawską, 
ódzką, Lwowską, Lubelskq, Białostocką, Bory- 
ławską i Bydgoskq, w których skład wchodzą 
lastępujące miejscowości: 


,eksandrów Łódzki _.. 
,ndrzejów k. Łodzi. 
ialystok . 
orysław . . 
ydgosz:cz: 
rohobycz . 
rotniki . . 
.onstantynów Łódzki 
ublin . 
I utomiersk . 
w6w 
' d ' 
o z: . . 
I abianice ., '" 
I uda Pabianicka .., 

 chodnica .. 
. tryków k. Łodzi. 
l ruskawiec . 
l uszyn . 
łarsz:awa . 
Wiśniowa Góra k. Łodzi . 
gierz . . 


należq do sieci: 
. Łódzkiej 


- 
Biatostockiej 
Borysławskiej 
Bydgoskiej 
Borysł
wskiei 
Łódzkiej 


. . 


- 
lubelskiej 
Łódzkiej 
lwowskiej 
Łódzkiej 


.. 


- 
Borysławskiej 
Łódzkiej 
Borysławskiej 
Łódzkiej 
Warszawskiej 
Łódzkiej 


. . 


Spisów abonentów powyższych miejsco- 
\ ości należy szukać pod nazwami tych miej- 
s 'owości (z wyjątkiem Warszawy). 


Biuro Abonent6w 
]łatwia wszelkie sprawy, związane z zamó- 
ieniem nowych instalacyj aparatów i dodatko- 
v ych przyrzqdów, przeniesień, wszelkich zmian 
c az zdjęć. Udziela wszelkich informacyj w po- 
yższych sprawach, określając koszty abona- 
r entu i opłat wstępnych. 
Biuro Naprawy 
ł ,zyjmuje telefoniczne zawiadomienia o wszel- 
I('ch uszkodzeniach na liniach lub w aparatach 
elefonicznych i usuwa je. 


Biuro Numer6w 
udziela informacyj, dotyczących tylko numerów 
abonentów, nie wydrukowanych w niniejszym 
spisie, 


Biuro Spisu Abonent6w 
udziela wszelkich informacyj, dotyczących druku 
Spisu abonentów. 
Wszelkie pożqdane zmiany do nowego 
Spisu abonentów należy zgłaszać na piśmie do 
Zarządu odpowiedniej sieci. 


Nieprawidłowa obsługa 
Reklamacje na niedokładności w połącze- 
niach na centralach ręcznych przyjmuje kierow- 
niczka stacji przy podaniu jei numeru niepra- 
widłowo obsługującej telefonistki. Na numer 
telefonistki zatem należy zwracać uwagę. 
Telefonistkom zabroniono prowadzenia ja- 
kichkolwiek bądź rozmów z abonentami, a tym 
samym i przyjmowania od abonentów rekla- 
macyj lub uwag. 


Do naprawy lub kontroli aparatów mogą 
być dopuszczane tyiko te osoby, które przed- 
stawią wydaną przez Zarząd Telefonów legi- 
tymację z fotografiq, oraz osoby delegowane 
przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów. 


Prawo nadawania i odbierania przez abo- 
nowane telefony telegramów krajowych i za. 
granicznych oraz prawo łqczenia się z abono- 
wanych teletonów z sieciq telefonów między- 
miastowych uzyskuje się po podpisaniu odpo- 
wiednich deklaracji w miejscowym urzędzie 
pocztowo-telekomunika::yjnym (patrz przepisy. 
dotyczące międzymiastowej komunikacji te!efo. 
nicznej oraz nadawania i otrzymywania tele- 
gramów przez telefon. str. 3 i 4), 
UWAGA: Telefony biur Zarządu Telefonów 
i Telefonów Międzymiastowych po- 
dane sq na początku Spisu abonen- 
tów każdej z sieci. 


9
		

/spis00019_0001.djvu

			TELEGRAMY 
GRATULAOYJNE 


NA OZDOBNYCH 
BLANKIETACH 


_ !f

 


, 
, 

 
. "\ 
... 


.. 

 

 :t. 
 ,
 
u lU ',f .'
.;
. q 
li. .u..> L,... rąu ,U,__ 
J4. 


, 
.. 


-.. 


'ł  <'" 


.... c.&..
 


.
 
f' 

 
,$' 
\ ". . :,:.:

" 
,.,.... . .tł' 
 

... 

i 
 
. ". 

 (fi 
\ 
Iq

. 


" , 


-, . 


.. 


TO MIŁA I TRW ALA 
PAMIĄTKA 


"01> Nr 39/SA 
"1-39-19310
		

/spis00020_0001.djvu

			..,. 


I 


- 


PRZYBYLI I ZMIANY 
PODCZAS' DRUKU 


. 


Abonenci, których dane zostały umieszczone 
w spisie niewłaściwie, oznaczeni są znakiem * 


"
		

/spis00021_0001.djvu

			"OP. N. 12/SA. 
1{1-39-:aooao. 


,  


słów życzeń 


za 


- 


"'''') 


---..- .. 
.

!l
!::.


ł
i:i..!. ): . 
. :.H 
::; 
::::l ;:!: ;:

:

!!!;;r=i


::
 
. ::;,.!:!::
!i:- ..... 
 .,;:..:: 

!:::l! i!
i:. 
. -:-. . :t::: ....: ..;:::: 
"
l ..
....... ".'t::1 :::.
... 
-.
!..: '- "::1! !Jt
.. L....'.I:.:'....t:::;-:t:;.. -:!
::. 
. :C:::' :iz:::c: in:..:.l <;; :ar";::::;:
U.l .: I;:;: 
::;HHf. 


Hm(. "l:i,::. ":;
 
f- Wq ł E;h :j
:- 

.' ;1..1 ....,.:1 
'
''' I I'': .iitU, h
.. '.1.. .,- 
'HU::

J ';l
tl:fuł'i:":! .:'- ;:1: 1 . t:.;: l
;:;iU:; 
:
1H!g: :!ił!fW f H11;U'm1HH: '
iijHi¥! 'ią
p.!Hi. 
:;:: 
łt
.:;I::i _
.
:1. f:!:::: 
;.:.. t!"
 . "'I-'F" .sari-' .:p
 
i.1:t .;:.. _.0_,. (" 1 - ..nf;;, .'..U!I. f"!} 
:::: .'.-r.:::
:..[.:... I.rt...: ::J'
ł.i:'S:t 
::J:{tt .t :..
:ntl:"ll:::
n:u; .'.
 
lli
H;:- ::
__


r'" .
 .t


:; .....!
( .::-:{x:: ,L '

:' 'i' 
h li":itml' nI 
 'm i :1 uno' :::,:I!
 

:: E:
 t':t 1: 
::' . :;:;
i. 
"'1.:;.:t.
 t2 c. .....1 _ .:3. . 
5:::: ... 
 l ': -. :;, =, Tiiił fi . -r
' l j l ': 
-;:: 
 _.....- "" :t . 1:
1_ ,.. ..... 
 II i . 

. ... ,'_' ....- '.-: -M:....-...-
.... .._..::1.;.....,......11--. 
..:: .::::. 
:::

i!. E .. l ' 1 :J 
n I: ; c
 r.:.t:i.1fi' i
 i" . fil! : ł:':j 5';:::
: :..;:. 
!:-:::::::;r_:T..1 ...1.4.........ł--:

....: fł .: t . 
.t-1.. ,tI ."-":": 
.. ........... .....-......2; .."t I--1.:;łrCtC..-.--.... s -..... .1...... nt.1 
.::;::I;'::::::
" - f %"; ... 
."l.
:":::
 :t:: .:::::
;:-
::===:
. 
"::J:::)

: ::" ..tl r 'U::
 ;;
't!
rt=::
:: =:::::
::u.:nIJ(.HU: 
-; ::!::ii:: 
:::::: ::
. ::= ;:
 'iii
; t;;: :! ::{:?l:: :;[!=:: ?:
 
.....d
t....... 
c:i;:::uu..It..i',1 ł":'
 o..r'("I' 
'
;:':2rl :
:t;: ..... 'I
.:::::::.. ,..:: ;:::


:; 
:= ::: 
'Ju:::H
!:. Z'!::::d1::;:n:.;)- _:
:::;H!:!::'::- 
-1t:£!::.

 &..;: 
::::, ... - iF::: :::: :::' 
-.' 1
"'.- -.!i:;J;J...r.,.--. 
.: 
::..::; _ :
 .
....::..-::::'::U 
1.:1 -":': I '

Uf!'
'r..tl:'F::" ' 
.. fI lU · !i!


.:::...I'(. . \
 
.I\i . 


:i- 


" 


[{ ,...-\ 
'"- \ł 
,\; , 


'- 


.. 
.
\ 


'--fII' 


_-ł--' - 
'}- 
-_.,
 , 
- j./j,- 
.. ....
,i. 


_ /rf,ł.Jif 
'C ....,-Jf 
..,( .-ł, , 
-jP' 
 
," ,I' 
, 


.::. 


_.- 


tł' 
"",,".f 


uroczystości i t. p. 
pocztowych 
się z 5 słów - 
podpisu i daty) 


Z ohazji świąt, imienin, 
można wysłać na harthach 
- życzenia shładające 
(nie wliczając adresu,
		

/spis00022_0001.djvu

			\ 


"- 
BARCIN C 
43 Radomski Stanisław. W6icin. 3593 
* 381«? 
BRODNICA . N/2 


147 (bojnackl Zygmunt. drogeria, Hal- 
lera 7 
166 Malużeński Paweł. maj. Tarnówko 
129 "Opał". wł. Grzywacz Fr. wegiel 
mat. bud. ziemiopłody, Mazur- 
ska 15/17 


BRZEść KUJA WSKI C 


38 BaccłareUl Cezary. właśc. maj. 
Miechowice 
39 Kodroń Jan. apteka. Narutowicza 5 


t UKOWIEC POMORSKI C 


30 Polakowa Maria. dr med., lekarz 


BYDGOSZCZ N 
A. 


'888 
679 


..Alfa", Urłowski Teofil, dr. dyr. 
techn.. m., Św. Trójcy 35 
"Aułoprzewóz - :tnln", oddział 
Bydgoszcz, pl. Piastowski 9 


616 


B 
Biuro Technlczno-Handlowe, wł. 
Leonard Meyer, hurt. rur rowe- 
rowych huty .1.'Pokój". Katowi- 
ce, Lzartoryskiego 4/6 
Boczkowski Wincenty, Jasna 7 
Bracia Welz. dom ekspedycyJno- 
transportowy. Gdańska 108 


'750 
'228 


D 
'436 Dworańczyk jerzy, inż., mierniczy 
przysięgły, Gdańska 218 


E 
8 Ol ..Elektrofon". Rogdan Kamiński 
I Karol Nowicki, przedstawiciel- 
stwo wytwórni radiotechn. "SI- 
lesia", Promenada 12 


F 
116 Fucik Andrzej. dr lekarz. Cieszkow- 
ski ego 4 


G 
· 4 7S Głowlak AntonJ. inż., kontroler dro- 
4 gowy. Jodlowa 8 
30 Giinther jan. fabryka mebli, Grun- 
waldzka 61\ 


H 


Harassek Adam, urzędnik Banku 
Polskiego, Reja 3 
Hoffmann jakub, handlowiec, Sien- 
kiewicza 20 


J 
036 60 jabłonowska - Stolarczukowa Hele- 
na, dr med., specj. chorób płuc- 
nych, 20 stycznia 20 r. 23 
3826 jałoszyńskl jan, zakład fotograficz- 
ny "Bobo". Dworcowa 10 
.3483 Jankowski A.. krawiectwo i ku- 
śnierstwo damskie, Dworcowa 15 
3104 janyska Bronisław. odlewnia br/izu 
I mosi/idzu, Jasna 34 


K 


38 23 Kar pińska Florlanna, Gdańska 212 
1019 Katolickie Tow. Ochrony Kobiet, Mi- 
sja Dworcowa, schroni!\ko I biu- 
ro pośrednictwa pracy, Zygm. 
Augusta 18 
.3946 Koslńskł ł S-ka, sp. z o. 0_. Bydgo- 
ska Fabr. środków Spożywczych 
..Omega", b. śniadeckich l 
1816 Krack Walter, dr'rerla, Hetmań- 
ska 1 
2112 Krorunan B., hurtownia skór, Gdań- 
ska 26 
2924 Kronman j., Matejki 5 
.2827 Kubiak józef. przedstaw. fabr. 
porcel. Giesche S. A.. K:>to\d- 
ce II. Poznańska 28 


L 


3951 Lewandowska Zofia, Promenada 69 


M 


13 23 Matz P. A.. 


dom bławatów, ryn. 
Marsz. Piłsudskiego 7 
chemiczna fabryka 
Ziółkowska Cecylia, 
Grudzl/idzka 33 


23 49 ..MetropolIs" , 
kleju, wł. 


N 


3739 Niedżwleckl Michał, dr med., cho- 
roby kobiece. Cleszkowskiego 11' 
2146 Niewmierzycld Kazlmif'r'7. injynier. 
Dworcowa 73 


o 


28 88 Orłowski Teofil, dr, dyr. fabryki, 
św. Trójcy 35 


p 


2416 
2122 
3646 


"Pe-Te-Ha", Polskie Tow. Handlo- 
we, Gdańska 16 
Podworski Władysław, Int., pl. 
Weyssenhoffa 9 
"Pogoń", Rydgos1m Straż Strzeże- 
nia, Mostowa a 


2881 SchmaehUng Roman, Inżynier, Pa- 
derew!\kiego 16 
3046 Sławll1skl Zygmunt, inż., Paderew- 
skiego 1 
3711 Smukalskl Zbigniew, dr med., specj. 
chorób jamy ustnej, szczęk i zę- 
bów_ ,Mnsto"''' 12 
1757 Sobota jan, mistrz rze:inickl, Dwor':' 
cowa 37 
1597 Szajnik Michał, właśc. f-my "Filet", 
20 Stycznia 20 r. 12 
3255 Szczupak Henryk, Słowackiego 1 
SZKOI.Y: 
Gimnazjum Im, Marsz, Pilsud- 
skiego, sala konferencyjna, pl. 
Wolności 9 
NIemieckie OImnazjum Prywatnet 
Plerackiego 2 


*2829 


2313 
3031 
3974 
3011 
1637 


3351 


1381 


2441 


3302 


R 


Rekowskl Kazimierz. dr med.. lek. 
spec]. chor. wewn., ordynator 
Szp.itala Miejskiego, Oddzi:J.ł 
Bie)'ł\vki, m.. G<1.. ń s 	
			

/spis00023_0001.djvu

			Ch oj nice - Gdynia 


- 


I 


H 


c 


CHOJNICE 


N 


Hercok Wladysław, 10 Lutego '!
 
m. g 
Herman jul. & Co, dom handlowo_ 
ekspedycyjny, oddz. w GdYIIi, 
Polska, dom f-my "Bananas" 
- wydz. eksportowy 
- biuro portowe 
Hillar Pawel, przemysłoy,'iec, Slą. 
ska 17 b 
Hyrc Piotr, przedsleb. robót lastry- 
kowych, Warszawska 74 m. 13 


3886 


Ccdro M. Z. & Ska, Sp. z o. o., ma- 
klerzy okretowi, St. :2:eromskle- 
go 47 


2470 


lileiplatz H. i Siut, 31 Stycznia 12 
Lernańczyk Franciszek, przedstawi- 
ciel "Gazety Pomorskiej", refe- 
rent O. Z. N., Rynek 4 
Schau Herbert, skład bławatów, Ry- 
nek 11 


223 
74 


2490 
3090 
3376 
2063 
1603 


1258 
3708 
3728 
2741 
2923 


224 


- m., Andrzej Struszklewicz 
"Centra", \V. Tomaszewski Po- 
znań, przedstawicielstwo I skład 
Władysław jaworski, śląska 4 a 
Centrala Rowerów. wł. C. I S. Ger- 
son Władysława IV 30 
"Ceres", sprzeda
 mąki I art. pie- 
karskich, Chylonia, Morska 172 
- Chylońska 28 
- Chylońska 128 
Certoux Martlal, Sienkiewicza 38 
Chassel Ozjasz, Św. Jańska 100 m. 6 
Cukiernia - piekarnia, Stanislaw Go- 
towała, mistrz. piekarski, Legio- 
nów 56 
- filia, 10 Lutego 21 
Czużak i Ska, Sp. z o. o., P. Wy- 
sockiego 42 


SZKOŁY: 
Gimnazjum i Liceum Państwowe, 
sala gimnastyczna, Błonie Za- 
konne 1 


209 


3068 
9666 
97 Ol 
9766 
2029 
3690 
3169 


I 


Wszelaki Edmund, zakład radio- 
technlczny,- pl. Król. Jadwigi S 


225 


Instytut Bałtycki, Św. Jańska :!3 
II p. 
- dyrektor 
- m. dyr., 3 Maja 
7 m. 28 
"Iron", tow. handlu zamorskiego, 
. 10 Lutego 24 m. l
 
"ltalpol", ship-chandler -Hejda Jan, 
Leśna 
O a I p. 


1874 
2234 
3888 
3848 
3589 


CIECHOCINEK 
N dla abonentów 
C/BN/2 dla rozmó"\V,nicy 


1711 
. 1322 


J 


D zmidt józef, handel ryb, Bema 9 


jabłoński Stanisław, km dor Pf H. 
Sw. jańska 105 m. 9 
jakublk Marian, konc. przcJs 
przewoz., Starowiejska 23 II p. 
Jankowski JÓ7ef, pełnomocno f-mj 
Spółki Ekspl. Elewat. ,Zboż. w 
Polsce, Krasickiego 38 m. 3 
jaskowiak Marcin, "Me(:han(ka" 
Św. jańska 96 m. 5 
Jaworski Wladysław, przedst. "Cen. 
tra", "Piastów", j. FranaszcL 
Hurt: CZęSCI rowerowe, art. tech- 
niczne. żarówki, latarki et
 . 
sląska I a 
jewelowsld juliusz, bIuro par::
1. 
nnj. !'!tały Kack, skw. kościlISI. 
Id l/) ni. 
 


1977 
1064 
2963 


*171 


"Dal", tow. handlu między nar ., 
S. A. w War
zawie, deleg. w 
Gdyni, kier. W. J. (jilewski. Rot- 
terdamska :; 
Dancingi "Alhambra", Palais de 
danse, vis li ,,'is gmachu poczty 
głównej 
Dietkow Igor, 
ekr. kontr. standar. 
Polsko Związku Eksporterów Be- 
konów i art. zwierz., Morska 106 
bl. )1 m. 30 
2609 Donimirska Anna, sw. Jańska 6.f 
m. 4 
3709 Dubois józef, dr, inż., skup surow- 
cow, śliłska 22 
3889 "Edla", bąłt. import ka\\y i her- 
baty, palarnia kawy, Słowackie- 
go 64 
2975 Ejbuszvc Natan, centrala bananów, 
A. Abrahama ::6 
13 22 Elektrotechniczne biuro inżynieryj- 
ne, Sp. z o. o., P. Wysockiego 42 
25 70 Elewator Zbożo\\y w Gdyni, nabrz. 
Indyjskie 2 
3570 
2963 - Jankowski J., pełnomocnik, m., 
kr:!sickie
o :łR m. 3 
23 79 Elżanowski Leon, dr chern., Hetmań- 
.... ska 1 
18 81 Engel Adam, biuro ubezpieczeń, 
Pierackiego 11 m. 4 
-.35 94 Engfeld Haf'ls. sekr, kon5111. sz '.Hdz- 
kiego, Marsz. Piłsudskiego 56 
-m. 13 
2858 Entin N., hurt. tow. tekstylnych i 
konfekcji, 10/ Lutego 35 a 


2969 
CZERSK C 
46 Urząd parafialny katolicki * 22 37 
GDYNIA N. 3523 


32 97 
1603 


AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Hala i Chłodnia RYł'na, Port Ry- 
backi 


2976 


A 


K 


1966 
1927 
2088 


Aleksandro\\icz Mcnasz, mgr praw, 
Starowiejska 3 
Altstock Paul, św. jańska 114 m..l 
Anweiler Ferdynand, kpt. mar. woj., t 
A. Abrahama 77 m. 17 
Armknecht józef, zakł. krawiecki, J 
Św. jańska 13 a 
Auto-Union DKW, Wł. Serwa, Św. 
jańska 94 


1942 Kalkstein Ela, 10 Lutego 7 
19 63 Xar.>szewski Alfons, mistrz piekar. 
ski, Morska U5 
92 31 . Kasl'rowski Wilhelm, Orłowo, By. 
tomska l
 
291-0 Ka\\iarnia "Zloty R6g''t wł. Barba- 
-4..- ra Kowalska, A. Abrahama P 
1669 Ka:irnierski AntonJ, Chojnice,.. odd 
w Gd}ni, składno wódek, liki, 
rów, win kraj. własnej wy tv 
i rozlewnia win zagran., Ś\' 
jańska 3 


2253 
3559 


B 


Badzląg Klemens, przedst. polskich 
maszyn do pisania "F. K.", 
warsztat repar. maszyn biuro- 
wych, Mściwoja 10 
"Bałtoszyb" , Antkowiak Piotr, Koł- 
łątaja 4 
Bałtyckie Aukcje Owocowe, Sp. 
z O. 0_, Starowiejska 9 
"Bałtyk", fabr. 5wiec, mydła i wy- 
robów woskowych, wł. J. Hillar, 
śląska l7b 
"Bałtyk Transport", przedsiębior- 
stwo ekspedycyjne, cenrala zbio- 
rowych ładunków, Św. jańska 15 
Bar "Europa", Sitarzówna Zofia, 
pL Kaszubski 5 
Bartczak jan, fabryka skrzyń, ślą- 
ska 3 
Bazylian jankiel, ekspedytor, A. 
Abrahama 21 m. 1 
Bednarski Leonard, rzeżnictwo, ha- 
la targowa, stoisko 213 
" Bergtrans" , tow. żeglugowe, Sp. 
z o. o., Portowa 13/15 
Biuro parcelacji maj. Mały Kack, 
Je\\ elowski Juliusz. skw. ko- 
ściuszki 15 m. 2 
Bleiberg Karol, buchalter, Św. jań- 
ska 114 
,.Błyskoszyb", wł. Sosnowski Zy- 
gmunt, zakł. czyszcz. okien i par- 
kietów, Sw. Jańska 98 m. & 
Boczkowski Zdzislaw, kpt. mar. 
woj., Mściwoja 9 m. 4 
Borowik józef, dr, dyr. Instytutu 
Bałtyckiego, 3 Maja 27 m. 28 
Bracia UchmanD, Weg'owa IIi 
Bracia Welz, dom ekspedycyjno- 
transportowy , Sp. z o. o., St. 
Batorego 8 
- linie glówne, A. Abrahama lS' 
m. 9 


2233 


2097 
1923 


Kędzierski Leonard, handlowiec, 
Nowogrodzka 22 m. ł 
Kidel G.. Sp. z o. o., Bema 3 m. 3 
Kluk Franciszek. Pierackiego 11 III.. 
Kolektura Loterii Państwowej M. 
Wltuckiego, Św. Jańska 

 
Kolektura Loterii -P.aństwowej Nr 
511 "Zachęta" , Sp. z O. o. 
Łódź, oddz. Gdynia, 10 Lutego 5 
Komunalna Kasa Oszczedności m. 
Gdyni, "płatnia 1 O Lutego :!ł 
m. 10ł 
Konc. Przeds. Przc\\oz. M. jaku. 
bik, Starowiejska 
3 JI p. 
Korwin - Pawłowski Waclaw, A. 
Abrahama 18 m. 16 
Kosso\\skl Aleksy, kupiec, M. Reja 9 
liozubek Franciszek, restauracja, 
kililiskleJ.'0 
 
Kohle Alfred, art. techn., p. Kele 
Emil, Portowa 8 
Krampa Brunon, skład mąki f paszy. 
Chylonia, Chylońska 159 
Krupski Henryk, mgr praw, Orłowo, 
Kasztanowa 9 
Krzemiński T" zakład bud. ogrze' 
wań centralnych i urządzeń sa. 
nitarnych, Urłowo, Inżynier- 
ska 17 
Krzyżanowski Urban, M. Reja 21 
Kukula Rudolf, dvr., Uleiarni. 
"Union", S. A., Ejsmond I 
 
Kulikowski józef, dr., Mickiewi 
cza 3. 
Kurecki Franciszek, magazynier f-ni' 
"Warta", Św. jańska 32 m_ 1. 


2914 
2920 


2955 
1936 
2501 


F 


2741 


27 10 


1832 Friedrich Marian, "iosk, P. Wvsoc- 
kiego 


3513 


3351 


G 


3878 
2613 
3339 
2012 


1064 


3241 Gdyńska agencja hadl., wł. W. No- 
wicki i S-ka, skw. Kościusz.ki 
15 m. 6 
3388 Gdyńska Spółka MyśUwska, Św. Jań- 
ska 66 
3068... Gerson C. i S., skład rowerów, Wła- 
dysława IV 30 
9228 Getta józef, skład win, wódek I 
tow. kolon., Orłowo, )nżynler- 
ska 72 
9256 - Przebendowskich 27 m. 1 

 1924 Gilewskl Włnd. Julian, kier. dele
. 
f-my "Da''', S. A., A. Abrahama 
10 m. 12 
2878 Gniłka Stefan, zakł. mechan.-rusz- 
ndkarskl, Św. Jańska 33/35' 
3068 Godlewicz C. I S., cpnTr:!':! row..rów. -j. 
Władysława IV 30 
3836 Goldsztejn Sz.. Z. Augusta 6 m. 66 
2937 Gorazdowskf Tadeusz, P. Wysockie- 
go 33 m. 19 
3169 Gotowała Stanisław, mistrz piekar- 
ski, piekarnia - cukiernia, Legio- 
nów 56 
- fili:!. 10 Lutego 
1 
GożdLiewski jan, inż., rząd. uprawno I 
arch., MośCiCkich 2.. 
Górecki Adam, in.i:., Sienkiewicza 42 I 
m. 7 
Górski Władyslaw, dr jur., rzecznIk 
do spraw agrarnych, Szkolna 10 
Gregoraszczuk jan, zakł. kuśnier- 
ski, 10 Lutego 5 
Gwardzik Ludwik, zakl. krawiecki. 
10 L'lItego 5 


2871 


2940 
3249 
1691 
9704 


3027 
2976 


9158 
9263 


3563 
3218 


1929 
1969 
2905 
2189 


2248 


3888 
3592 
2010 


1711 
3814 


L 


3171 
1701 
3891 
H32 
9284 


H93 


9160 Laurecki Miroslaw, dyr. f-my "S\.. a , 
bopol", morski tksp. wegla 
koksu z polsko kopalń skarb. I 
Gorn. Śląsku, Popiela 13, W. "El 
bidl 
3836 Lichtman H., Z, Augusta 6 m. 66 


2455 


Brandt Alma, Bema 5 m. 5 
Budka Lud"ik, ini., G. Chrzanow- 
skiego 1-1 m. 14 
Bukowski Adam, Orłowo, Mysło- 
wicka 17 


2935 


2935 


IV
		

/spis00024_0001.djvu

			Gdynia 


Grudziądz 


3088 Odświeżalnia garderoby, Dyduła 
Marcelina, Szkolna 6 
1824 Okoń5ka Zofia, śląska 42 m. 1 
91 77 Okroj I Ska, przedsięb. przewozowe, 
Orłowo. Limbowa 7 a 
29 60 Organizacja przysposobienia kobiet 
do obrony kraju, zarząd koła 10- ... 
kainego, Starowiejska 31 a 


3442 
3391 
3596 
3632 
3313 
2862 
2085 
. 
2985 


3297 
2525 
1970 
2460 


2455 
2936 
1904 
2438 
1603 


3149 


2980 
31.69 


1711 
3378 


3908 


9731 


3427 
1402 
3758 


1960 
1864 


2003 
1432 
1498 
3035 


3334 
1064 


1635 
3722 
3195 
2790 


3981 
3639 
1966 


M 


Maclejowski Konrad, miejski lekarz 
weteryn., Z. Augusta 6 m. 86 
Madeyski Tadeusz, Z. Augusta 9 
m. 7 
Maehle Mikołaj} ŚW. J ariska -12 III p. 
rog E. Kwiatkowskiego 
Magnus Waltber, rzeczozn. skór, 
b., Portowa 3 
- m., Św. Jańska 120 m. 7 
"Makron ata" , wł. f. Scandpol, Sp. 
z o. o., Słupecka 9 
MaJlniak Marcin, inż., Św. jai1ska 
33/35 m. 12 a 
Marszewski Michał, dyr. f-my "Mor- 
ski Przeładunek", pl. Kaszub- 
ski 5 m. 6 
"Mechanika", napr. maszyn biur., 
Św. jariska 96 m. 5 
Metzler józef, arch., Leśna 59 
Milewski Mieczysław, dr med., lek., 
Morska 150 
MosIewicz Witold, Mickiewicza 25 


o 


p 


Szkol- 
na 10 . 
Parlevliet Dirk, Krasickiego 40 m.8 
Pawilon kulinarno - gastronomicz- 
ny, 10 ,Lutego 3';' 
Penkałła jan, Sienkiewicza 39 
"Piastów", zakłady, kauczukowe 
\\'arsz.awa, przedstawicielstwo i 
skład, Władysław Jaworski, Ślą- 
ska ,I a 
Piątkowski Karol, dyr. f-my "Ha- 
kol", Sp. z o, o., St. :2:eromskic- 
go 45 
P. I. E. H., polsko - italski export, 
wł. Strixino Dario, Leśna 9 m. 6 
Piekarnia - cukiernia Stanisław Go- 
towała, mistrz piekarski, Legio- 
nów 5G 
- filia, 10 Lutego 21 
Piekarnia Krakowska, 


..Parcelacja 


Podgdyi1ska" , 


Św. Jań- 
ska 28/30 
POCZTA, TELEGRAP I TELEfON: 
Rejonowy Urząd Tełef.-Telegr. 
Gdyma 
- podawanie opłat za rozmowy 
młędzym. od godz. 9-20 
- m. technika 
Obwodowy Urząd Pocztowy Gdy- 
nia l, 10 Lutego 10 
- dział nadawczy paczek 
- dział radiofoniczny 
- warsztat samochodowy, 3 Maja 


Pogorzelski Ignacy, St. :2:eromskie- 
go 47 m.5 
"Polonia", wlmarnia i restauracja, 
wl. Jan Kowalczyk, skw. Ko- 
ściuszki 10/12 
Polski Lloyd, S. A., oddz. w Gdyni, 
Celna 8 


Pommer & Thomsen, dom handl., 
Sp. z o. o., import śledzi i art. 
kolon,., molo R)obackie 
Przedsiębiorstwo przewozowe. Ma- 
rian jakubik, StarowIejska 23 
II p. 


R 


"Raymond", tow. fundamentowe, 
oddz., św. jai1ska 33/35 
Rechthand Kazimierz, wł. f-my 
"Giessa", Leśna 9 
"Rema", warsztaty i st. obsługi, 
Słowackiego 62 
Restauracja kupiecka, Adamczyk 
Kazimierz, Morska 150 
Rothert & Kilaczyckl, Sp. z o. o., 
maklerstwo okrętowc, Dcrdow- 
skiego 7 
- centrala lączy z \\szystkimi wy- 
- działami 


"Rozaleks", hurt s-luJr, wł. j. Rozcr.- . 
berg I M, Aleksandrowicz} .Sta- 
rowlejska 3 


1966 
9142 
1949 


2945 


9141 


3858 


2812 
2313 


3327 
1920 
1031 


1188 


* 38 72 


1644 


9179 


1527 


3635 
9131 
2956 
3339 


1687 


9255 
2009 
2570 


3570 
2963 


9179 


1940 
2063 
3644 


3162 


2913 


1953 


3327 
1293 


1541 
1540 
1850 
3306 
1570 
2562 
3046 
3397 
9204 


2168 
3462 


, 
Rozenberg Józef, Starowiejska 3 
Rozmiarek J{az/mierz, Orłowo, By- 
tomska 30 
Różkowskl Teodor, zaopatrywanie 
o
rętów, fabr. kons. i przetw. 
mIęsnych, Polska, mag: Urzędu 
Morsk. 
Rubach władysław, techn. masz., 
Starowi ej ska 9 m. 5 
Rupp Fryderyk, in1:., Orłowo, Inży- 
nierska 57 


s 


Schlff Sz., przedst. owoc. poludn., 
A. Abrahama 26 m. 8 
Schubert Saul, rzeżnik, St. Batore- 
go 4 
Sieradzki: janusz, sekrdarz Urz. 
.Morskiego, G. Chrzanowskiego 14 
"Sihsupply", Sp. z o. o" zaopatry- 
wanie statków 
- Św. Piotra 7 m. 2 
- Polska 5 
"Skamor" , to\\'o armatorskie, Sp. z 
o. o., molo Rybackie 
Skibickl Stanisław, nacz. wydz. og. 
Kom. Rządu, pl. Konstytucji, Sąd 
Okręgowy 
Skrobiszewski Piotr, reprez, f-my 
"Damara", lody "Pingwin", Św. 
jańska 16 

kupień Stefan, dr, lekarz, Oksyw- 

I	
			

/spis00025_0001.djvu

			, 


Grudziądz - Łobżenica 


1112 
1113 


1114 


1115 


1116 


1117 


1118 


1127 


1128 


1502 


lS03 


1606 


* 15 16 


1880 


1787 


1477 


2043 


1255 


B 


BAN KI: 


. 
Państwowy Rolny. oddzial, SIen- 
kiewicza 18 
- og61ny, Informacja 
- (dod.) referat kredytowy 
- dyrektor oddzlalu 
- (dod.) sekretarz, sekretariat 
- wyd.dal kredytu krótkoterm. 
- (dod.) naczelnik. referat n1- 
wozowy 
- wydzlal bankowy 
- (dod.) naczelnik. kantor 
_ wvf17iał kref1v'n krófl(oterm. 
(dod.) kierownik sekcji Inst. 
pośredn., magazyn 
- wydział księgowości 
- (dod.) glówny księgowy, wy- 
dział F. A.. kierownik sekcji 
kslegowoścl 
- wydział lunduszów administro- 
wanych 
- (dod.) naczelnik, kantor 
biuro prawno-egzekucyjne 
(dod.) kierownik biura, hala 
maszyn 
wydział funduszów administrG- 
wanych 
(dod.) zastępca naczelnika. 
księgowo
': 
.- wydzial agrarny. 5ienklewi- 
cza 12 
- (dod.) r.aczelnlk, referenci 
wydzlal kredytu długoterm.. 
. Sienkiewicza 12 
- (dod.) naczelnik, referenci 


Blellcka Jadwiga, drukarnia, Toruń. 
ska 25 
Biuro Spoi. Pośr. Pracy Kobiet. Sien- 
kiewicza H 
Browar Sl[lemłewlcki Wladyslawa 
Strakacza. reprezentac!a w Gru- 
dziądzu. wł. Fischer lózef, To- 
ruńska 25 


D 


DąbrowskJ Leonard. handel bydła, 
Mickiewicza 12 


G 


GałęzowskJ Roman. kierownik P. :2:. 
Rz. "Vistula" w Grudziądzu, 
Kwiat.owa 14 
"Ge-De-Te". Grudziądzki Dom To- 
warowy. Sp. z o. o., skład bla- 
watów, galanterII. szkła. porce-- 
lany i sprzętów knrhł''1'1ych, :. 
Mościckiego 4-6 
Oumowe. sport. artyk. "Minerwa". 
Mickiewicza 1 7 


181S Halski Eugeniusz. dr, adw., J. Wy- 
btckiego 39 


-H 


J 


1210 jarosz T" 


naczelnik Izby Skarb., 
m., Kiltńsklego U 


1590 


1484 
1540 


K 


Ka1kstein Kazimierz, rtm. w st. sp., 
Ks. BudkJewlcza 9 
Kasyno Oficerskie, Hallera 
Kurowski Witold, not.; J. Wybickie- 
go 7 


M 


1712 Markowicz Wł., inż., Fa ..Emeco", 
Chelmińska 74 
18 27 Michalak Wacław. Strzemlecińska 
1255 "Minerwa", skład artykułów spor- 
towych i gumowych, Mickiewi- 
cza 1 7 
20 19 M
lIer Herbert, insp'ektor Tow. 
Ubezp, "Orzeł', Staszica 4 


o 


1933 Ognisko T. P. Dz. Ul., Strzemlecin 
2019 "Orzeł", Tow. Ubezp.. Sp. A., Insp. 
Mi!lIer H., Staszica 4 


VI 


1112 
1113 


1114 


1115 
1116 


1117 


1118 


1127 


1128 


1502 
1503 


1628 


* 19 96 
1659 


1826 


p 


Pa.Ąstwowy Bank Rolny, oddzia
 
SlenkJewicza lb 
- ogólny. Informacja 
- (dod.) referat kredytowy 
_ dyrektor oddziału 
_ (doa.) sekretarz, sekretariat 
_ wydział kredytu kr6tkoterm. 
_ (dod.) naczelnik. referat nawo- 
zowy 


- wydział bankowy f 
- (dod.) naczelnik, kantor 
_ wydział kredytu kr6tkoterm. 
_ (dod.) kierownik sekcji Inst. 
pośredn., magazyn 
- wydział kslegow()ścl ł 
_ (dod.) główny księgowy, wydzlal 
P. A.. kierownik sekcji kslego- 
, wości 
_ wydzlal fuduszów. adminlstrowa-4 
nych 
_ (dod.) naczelnik, kantor 
_ biuro prawno - egzekucyjne 
_ (dod.) kierownik bjura, hala 
maszyn 
_ wydzlal funduszów admlnistro"""- 
nych 
_ (dod.) zastepca naczelnika, ksle- 
gowość 
_ wydział agrarny. Sienkiewicza 12 
- (dod.) naczelnik, relerencl 
_ wydział kredytu długoterm., 
Sipnkil'wicza 12 
- (dod.) naczelnik. referenci 
Pokorzvńskl Luclan I Wellmann Gu- 
staw, adwokaci, I. Mościckiego 1 
Prezvdent MllIsta, Vf'n:zkleF.o 18 
Prokuratura Sądu Okręgowego, se- 
kretariat. Ogrodowa 17 
(dod.) Prokurator, gab. 
Prokurator, m" J. Piłsudskie- 
go 106 


s 


1779 Schimmelpfennig Bronislaw. kupiec, 
m.. Młyńska 26 
2091 Schmidt E., dr med., specjalista w 
choro
ach skórnych I wen er., J. 
Wybickiego G 
1970 Sommerfełd Willy. kupiec, Slenk;ewl- 
na 6 
125S Sportowe, gum. artyk. "Minerwa", 
Mickiewicza l' 
1561 Szczurkowski Marian, ks. dyrektor 
Carit., Mikołaja z Ryflska (w 
środę, piątek ł sobote od Rodz. 
10-13 nr 11\ 21) 


1289 
1628 


* 17 72 


2040 


· 18 88 


*637 


*119 
*182 
193 


W 
Weiss Stefan, cukiernia. pl. 23 Stycz- 
nia 11-13 
Wellmann Oustaw I Pokorzyńskl Lu- 
cjan, adwokaci, I. Mościckiego 1 
Wysocki JuUan, mistrz netnlckl, .- 
Długa 4 


z 


ZARZ
D MIEJSKI: 
Elektrownia. C. Skłodowskiej 6-'; 
ZWI
ZKI: 
Zawodowy Kelnerów I Pokrew- 
nych Żawodów, Malomlyńska 16 


HEL 


C/BN/2 


11 
., 


Marek A.. wedzarnia ryb, dawno 
Barlasch I Wolff 
Modelskł Franciszek. piekarnia, 
Wiejska 42 
Rossiński B., inf., Wiejska 40 


52 
12 


INOWROCLA W N 


103 


"CarItas", Oddz. Okręgu 1 Marsz_ 
Pllsuasklego u 
Dziennik Bydl1oskl. nrzf'r1!":!,..irif'l- 
stwo. Kr61. Jadwigi 16 
Komunikacja Autobusowa, Piłsudskie- 
go 48 
Kryslńskj Wojciech, dom bławatów ó 
Rynek 2 
Kusto Mieczysław, lekarz, Prez. Na- 
rutowicza 43 m. 5 
Misiak Szczepan, ksiądz. pl. 3 Ma- 
ja 4 m. 5 
Młyn w Pęckowie, pow. Inowrocław 


185 
529 


*140 


198 


534 


*652 


.ModzelewskI julian, dyr. Cukrowlli, 
Al. SlenkJewlcu 2
 
Obóz Zjednoczenia Narodowego. 
Marsz. Piłsudskiego 10 


183 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
Komisariat na miasto&... Gen. BroD. 
rleracklego 
 
- kler. komis.!.. Kubasik Konstan- 
ty. 5W. Ducha 67 m. 5 


160 


"Potoro" , Przedsiebiorstwo Ochrony 
Mienia. sp. z o. o.. Rynek 24 
PoznaiJsko - Warszawskie tow. ubez- 
pieczeń, S-ka Akc., Św. Ducha 6 
m. 3 
Rlgall Aleksy. inż. rolnictwa, blegly 
sądowy dla spraw rolnych. Ja- 
giellońska 2 
Składn1ca Elektrowni I Oazowni Miej- 
skieJ, Król. Jadwigi 26 
szwaJkert Alfred. adwokat, Solanko- 
wa 68 
Wletrzychowskł, stacja obsługi f-my 
Stand art Nobel. Marsz. Piłsud- 
skiego 


647 


574 


402 


306 


KARTUZY 


N/2 


* 34 Komunalna Kasa Oszczednoścl pow. 
Kartuskiego. Parkowa 6 


POCZTA. TELEGRAF 1 TELEFON: 
l 38 sekretariat urzędu 


URZt;:DY: 
120 Nadleśnictwo Państw., Jeziorna 
5 
111 Urząd Skarbowy, dział katastralny 


KośCIERZYNA 


N/2 


46 


Kolej, Oddział Drogowy, Dworco- 
wa 25 
Komunalna Kasa Oszczędności pow, 
CJJoJnicklego, Oddział w Koście- 
rzynie, Rynek 7 
Obóz Zjednoczenia Narodowego, 
Obwód, 3 Maja 11 
Rybacki, Kośc
erska przetwórnia 
padlin w Nowym Klinczu 


110 


132 
80 


112 


SZK OL Y: 
Publiczna Powszechna :teńska, 
stopnia 111, Nr 2 


46 Zenowlcz Br" inż., Dworcowa 17 


KOWALEWO l C 


67 


Hrehorowlcz Zbigniew. 


dr. adw., 
Rynek l' 


LICHNOWY 


L 


4 
. 2 
3 
l 


Oabrlel Alojzy, rolnik 
Ossowska Helena, sklad tow. kolon. 
Regenbrecht Józef, rolnik 
Wandtke jan, kpt., rolnik. Ostrowitc 
", 


LIPNO 


N 


62 
86 
14 


Bleżyńska Jadwiga, Dobrzyńska 4 
Lewin, drukarnia, Kościuszki 6 
Starostwo, ,.Ice-starosta, gab. 


LUBAWA C (7-22) 


31 


Gałka Wiktoria, handel zbofa 


LOBźENICA 


( 


* 37 


Zarząd miejski 
- (dod.) gab. burmistrza
		

/spis00026_0001.djvu

			- 


MALKI 


L 


2 Jacyna Władysław, Int., Pasieki 


MIASTECZKO 
. KRAIŃSKIE 


c 


. 13 Nadleśnictwo Państwowe 
_ (dod.) Leśnictwo Państw. Brodna 
11 Ratajczak józef, kupiec 


· MORZESZCZYN L 
(8-12 i 15-21) 


MROCZA 


c 


10 Szkoła Powszechna, Dworcowa 10 


NAKLO 
n. Notecią 


N/2 


64 
.108 


Czulkowskl Ksawery, Staszica 25 
Fablś M. Wlod7lmlerz, kler. robót 
meliorac., Sw. WawrzytH:a i 
Robinson Oskar, Kasyno, Sadowa 7 
Sawickl Aleksander, lek. wet., Marsz. 
Piłsudskiego 16 


129 
148 


NIEżYWIĘC L 
(8-12 i 15-21) 


*5 


Redmann Amalla, wł. dóbr, Buczek 


OPALENIE 


2 Drewek Jan, zarządca przy'musowy 
majątku Aplinki 
11 Lernpkowskl Franciszek, rzeźnictwO 


OSIEK 
n. Notecią 


8 Held otto, kupiec, Dworcowa 
6 Sroka Józef. kupiec. Dworcowa 


OSIEK RYPIŃSKI -. L 


JWZMOWNICA PUBLICZNA 


OTLOCZYN L 
6 Zarząd gminny Popioły 
PELPLIN - N/2 
1
4 Urząd ParaflaJny ewang.. Rudno 
. Urzędy Parafialne 
PIOTRKóW C 
KUJA WSKI 
30 Dom Rololczo-Handlowy, J. Oenge 
I A. Ecardt 
42 Małachowsld Tadeusz, apteka 
32 Nekricz Izak. dr, Ickar.£ 
PUCK C 
.104 MaclejowskI Konrad. lek. wet., Hal- 
era 7 
.31 Młyn parowy, Jul Prlebe, wł. B-cia 
Prlf'be, Mł
ska 6 


RADZIEJóW N 


70 Dlużnlewska Alicja, lek.-dent., Ry- 
nek 
69 S7ejman Michał, kupiec 


RUMIA-ZAGÓRZE C 


47 Erber Antoni, _ elektrotechnik, Le- 
śna 116 
2 Jendryczka Mieczysław, drogerzysta 
Paderewskiego 3 
25 Stromskł Józef, przedslęb. elektro- 
Lechniczne, MOI SKa 11 
57 Urzlłd Parafialny rzym.-katol., Ru- 
mia 
49 Walaskowskl Józef, Kościelna 11 
34 Zielli1skl Edm., dr rne(1., Hallera 3 


RYPIN 


N/2 1 


132 Beldylder Abram, przemysłowiec" 
śmigłego Rydza :J 
151 Drarnińskl Jan, inż., właśc. młyna, 
Piłsudskiego 28 
62 Oimnazjwn T-wa Szkoły Średniej, 
hościuszki 'ł I 
41 l't'ondrzejewski Teofil, lek. wet.. 
r.Uawska 22 
143 WIcestarosta, m., Mlawska :; 


SKóRCZ 


12 Makowski Franciszek. hurtownia pi- 
wa, fabryka wód mineralnych, 
Dworcowa 13 


*14 


L 


STAROGARD 


L 


l 31 Bursa gimnazjalna, ks. Kuchciński. 
Skarszewska 26 
], 34 Linsenbarth Witold, rotmistrz 
85 Łekawskl 'fHdcus.£ . opUlko\\ lIik 
275 Skawiński Jan, major 
92 Stacja Opieki nad MatkIł i Dzieckiem, 
Dworcowa 11 


SZUBIN 


N/2 


34 Lubawy Franciszek, kupiec zbożowy. I 
Młyńska 8 


SZW ARCENOWO L 


2 Ewertowskl Leonard 
l 2uchowskl ApoUnary, ks. prob. 


ŚWIECIE 
n. Wisłą 


N/2 


Boelk Alfred, Klasztorna 11 
Instruktor hodowlany Pom. Izby Rol- 
oJczej, Milewski Michał Witold 
Milewski Michał Witold, Sądowa 15 
Papież Alojzy, dr med.. stomatolog, 
Rycerska 7 
80 Wojciechowski Jan, mistrz rzeżn.- 
wedlinlarskl, Klasztorna 11 


87 
136 


136 
135 


TCZEW 


1074 


Borkowski Stefan, mistrz stolarsk
, 
Zamkowa 35 
Orand Hotel, Szerle Jan, Marsz. Pił- 
suasklego 13/ 14 
Szauka Jadwiga. kwiaciarnia, Mar- 
szałka Piłsudskiego 16 
Wa]czak Józef, kierownik PolskieJ 
tegl. Rzecznej Vistula, Dworco- 
wa 2'i 


1007 
1213 


1154 


2549 


1009 


1087 


1572 


1322 


1312 


1207 


1745 


2803 


C 


2555 


1288 


N 


Maiki - Toruń 


TORUŃ 
A 


N 


Apteka św. Barbary. wł. Welter Wa- 
lerian. Szosa Chełmińska bO 
Auto-Ekspres, A. Tłustek, przepr. 
transp. tow.. Jeczmienna 22 


B 


Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium 
O. S. P., Wysoka 10 


c 


Cukiernia "Roma". wl. Rzepkiewicz, 
Król. Jadwigi 13/15 
Cuklemfa i restauracja "EkspIana- 
da", Lewandowski Tadeusz, Ko- 
nopnickiej 4 


D 


Dobrowolski Romuald, inż. hydro- 
techn., Słowackiego Gti 
Drukarnia Kupiecka, skł. papieru 
wł. Humel Gustaw, Kościuszki 2Ż 
Drukarnia Pomorska, L. Janicki. pl. 
Św. jana 8 


G 


Orabowska Anna, skI. artyk. dam- 
skich, męskich i dziecięcych, Sze- 
roka .. 
Orelewicz Stan., hurt. tow. kolon., 
ł-'ullmuflld oS;; 
Orelewicz Stan., spec. skr. wyrobów 
tyton., przybory do palenia
 kar- 
ty do gry, hurt. gilz, Kroi. ja- 
dwigi 22 


I 


28 04 Hilbruner Bolesław, rest. "Sielanka", 
Poznai1ska H 


H 


J 


17 45 Janicki Ludwik, druk. pom., pl. Św. 
jana 8 
2815 Jettka Alfons, dr, lek. prakt., I aku- 
szer, Św. Katarzyny 10 


2566 
1868 


1086 


.1084 


K 


Kasyno Oficerskie, Koszary Hallera 
Klnowski Leon, dr med., lek. nacz. 
ubezp. społ. w Toruniu, Król. 
Jadwigi 20 


1949 


K O L E J E: 
Dyrekcja Okręgu Kolei Państwo- 
wych, pl. Teatralny 1 
_ Cywiński Piotr, Inż., m., Ła- 
zienna 20 
_ Kosioł Maksymilian, pomocno 
naczel. parowoz. gr' l m., Mic- 
kiewicza 93 
_ Swoboda Józef, Inż., m., Ma- 
tejki 20 


24 19 Komitet Zimowej Pomocy Bezrobot- 
nym, Jagiellońska 27 


L 


1295 Leyk Wienczysław, Insp. rewlz., Mo- 
niuszki 33 
2900 dslńskl Józef, Kazlm. Jagiellończy- 
ka .. 


N 


M 


20 31 "Moc:c:a". 


palarnia 


kawy, 


Kościu- 
szki '86 


N 


2429 Nledtwleckł Józef, zaprzys. ble f ł Y 
samoch.. i silników spalin., a- 
glellońska 26 


VIl
		

/spis00027_0001.djvu

			I Toruń - Wyrzysk 
p 


23 Ol 


2257 
2731 
2783 
1023 

7 33 
1361 
1788 
2416 


2005 


2782 


1263 


1813 


2891 


2891 


1428 


2412 


1518 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
Komenda Wojewódzka P. P., Byd- 
goska 39 
kmdt. wojew., gab. 
kmdt. wojew., m. 
I oficer insp., gab. 
II i III oficer insp. gaiJ. 
naczelnik urz. śl., gab. 
zast. naczeln. urz, śl., 
gab. 
(dod.) kier. ref. adm. pers., g. 
(do-d.) kler. ref. budż. gosp., 
gab. I 
kier. ref. wojsk., gab. l 
urząd śledczy, dział roz- 
poznawczy 
urząd śledczy, dział po- 
lityczny 
urząd śledczy, dział kry- 
minalny 


(dod.) 
(dod.) 
(dod.) 
(dod.) 
(dod.) 
(dod.) 


(dod,) 
(dod.) 
(dod.) 
(dod.) 


radiostacja 
ofic. Insp., podinsp. Wertz Ta- 
deusz, m., Słowackiego 13 
II ofic. insp., podinsp. Bauman 
\V., m., Słowackiego 80 
III olic. insp., nadk. Sozański 
Józef, m., Matejki 21 
naczelnik urz. śl., nkom. Dnliil- 
ski Wiktor, m., \\'arszawska 12 
zast. nacz. urz. sI., nkom. Ma- 
kohoński A., m., Matejki 4
 
- zast. nacz. urz. iiI., kom. Ka- 
bulski Roman, m., Matejki 36 
kier. ref. adm. pers., kom. No- 
wak Włodzimierz, m., Mickie- 
wicza 7 
kier. ref. budż. gosp. kier. 
kanc., \Vitebski Czesław, m., 
Słowackiego 53 
Komisariat I, Wały 10 
- kierownik kom. II pod kom. Or- 
łowski, m., Wyczołkowskiego 17 


Polska Agencja Telegraficzna, oddz. 
w Toruniu, pl. Bankowy 2 
Pomorska Spółka Budowlana, bud. 
sądu apel., Grudziądzka 
Pomorska Spółka Okowiciana, repr. 
w Toruniu, Szczytna 1 
Pomorski Bank Rolniczy, sp. akc. w 
likw., Szczytna 1 
"Potow" , przedsieb. ochrony mie- 
nia, filia Toruń, N. Rynek 27 
Poznańsko-Warszawskie Tow. Ubez- 
pieczeń, insp. Socha Henryk, pl. 
Banko\\'y 2 
Prelewicz jałt i Ska, fabryka becz
k, 
1:ółklewsklego 64 


R 
1854 Rausch H., fabrykant, Św. Jakuba 7 
1853 Remus józef, hurt. tow. kolon., \V. 
Garbary 19 
1975 Rój jan, ppłk., Matejki 68 
1524 Ruchniewicz jan, przemys., Czar- 
nieckiego a5 


VIII 


.... 


2412 
2212 


2838 


1392 
1375 
1061 


2Jj 49 


2150 
2883 


s 


Socha Henryk, insp. pozn. warsz. 
tow. ubezp., pl. Bankowy 2 
Szeflerowa Sabina, wytw, trykotów, 
Łazienna 17 


ś 


śliwIński Romuald, \ lek. 


wet., Mo- 
stowa 10 


1761 
1234 


1262 
1786 
1630 


1315 


WŁOCLA WEK N 
A 


Akcja KatoIłcka, stow. kobiet, gmal.1 
Kurii Bisl	
			

/spis00028_0001.djvu

			Spis 


Część I. 
B 


abonentów 


Właściwy spis abonentów ułożony jest w porządku alfabetycznym DAZW miejscowości (sieci), a w obrębie katdej 
sieci - w porządku alfabetvcznym nazwisk (nazw) abonentów danej sieci. 
Nazwa centrali oraz rozmównicy uwidoczniona jest w nagłówku grubym drukiem; po nazwie centrali rozmównicy 
podano godziny służbowe literami: L/2, L. C, N/2. N. UBC, C/BN/2. 
Telefony dodatkowe oznaczone zostały skrótem (dod.), a telefony towarzyskie skrótem (tow.). 
Przy układzie spisu zastosowano grupowy układ abonentów. Należy więc szukać: 


Apteki pod literą A Stowarzyszenia pod literą S 
Banki ,. B Szkoły " .. S 
Drogerie " D Szpitale " S 
Hotele lO " H Urzędy państwowe U 
Konsulaty lO " K U rzędy parafil,lne " U 
Lecznice lO .. L Wojskowe inst, i oddz. " lO W 
Pensjonaty lO P Zarządy miejskie " " Z 
Policja I. " P Związki " " Z 
Poczta, Tekgraf i Telefon .. ., p 


Dogotowie ratunkowe i straż pożarną - pod właściwymi literami, a poza tym na początku spisu abonentów danej centrali 


ALEKSANDRÓW N/2 
KUJA WSKI 


53 Przyjmowanie telegramów telefonem 
90 Aleksandrowski Młyn Parowy, Józef 
Atłas i Syn 


- (d:ld.) m. 
- (dod.) szef biura 
26 Apteka, Piłsudsk:ego 10 
28 Areszt Miejski 
5 BlIhatyr Lucjan, adw., 


Słowackie- 
"O 15 
Chróścicki Zbigniew. komornik "'sądO- 
wy, I rewiru 
22 Czałbowskl Adam. skład żelaza, na- 
rzędzi rolniczych, mater. budowI. 
i opał., Piłsudskiego 5 
Czałbowski Henryk, kierownik szko- 
ły Nr 2 
Czajkowski Antoni, skład produktów 
młynarskich, ryżu, zboża i Poasion, 
Piłsudskic
() 27 
(tow.) Deutscher Marian. ziem,. 
maj 05trowąs 
88 Drabarek Roman, dr med., Słowac- 
kiego, dom urzędniczy nr 1 
Pedor Stanisław, hurtownIa tyton., 
Narutowicza 13 
6 PligelmanQ'.va Atalia, sprzedaż mąki, 
ka5lY, ryż!! i grochu, Piłsudskie- 
go 21 
61 Pronczak Edmund, dr med., Piłsud- 
skiego 5 
OImnłazjum Męskie (z Internatem) 
T -wa Salezjailskiego. Piłsudskie- 
go 22 
- (dod ) gab dyr. 
55 Onlatkowskl Zdzisław, 


7l 


8 


50 


77 


13 


27 


skup śwln. 
Dekierta 7 
26 Hartingh Rene i Barbara. Piłsudskie- 
go 10 
46 Herman Norbert, notariusz, Wilso- 
na 15 


A 


80 
11 


Wiślana 
handel zboża, 
Okrzei 7 


14 
3 


POLICJA i>AJilSTWOWA: 
Komenda, Słowackiego 
(dod ) posterun
k 
- Komendani, m. 


4 


łnspektorat Szkołny, 
KamiiIski Józef, 
- (dod.) kal1tor
 
Kamiński Ludwik, mleczarnia, Piłsud- 
skiego 6 
- (doa.) m. 
Keller O
kar, masarnia I skład węgla, 
Piłsudskiego 9 
Kolej - dyżurny ruchu 
Komunalna Kasa Oszczednoścl. Sło- 
wackiego 15 


12 Powiatowa Komenda W. 1'. I P, W, 
75 Powiatowy Komitet Pomocy Zimowej, 
Słowackiego 49 
2 Powiatowy Zarząd Drogowy 
77 (łow.) Probostwo parafii Ostrową!!, 
dyec, Wic. 
Przedeckl Maurycy, skład drzewa, 
mater. budowlo i opał., Piłsud- 
skiego 34 
(tow.) Przywieczerski Konstanty, 
ziem, maj. Plebanka 
32 Reżner Rudolf, P. O. \V. 12 
72 Sąd Grodzki, gab. sedziowskl. Sło- 
wackie
o 42 
9 Starostwo Nieszawskie, Słowackiego, 
bud. państw. nr 6 
Starostwo Nieszawskie. gab, starosty, 
bud. państw. nr 6 
Staszyńskl Ludwik. kier. szkoły pow- 
szechn. nr 2 
30 Strzelecki Paweł. ..Glos Nieszawski", 
Piłsudskiego 6 
- (dod ) drukarnia 
16 Szczec;ńskl Moszek, 


47 


77 


l 


44 


skład drzewa, 
Piłsudskiego 31 
52 Szkoła Rzemiosl Im. Marszałka Pił- 
sudskiego 
31 Szpitał Powiatowy, Słowackie
o, bud. 
panstwowy 
- (dM.) kane. 
10 Urząd Skarbowy. Słowackiego 
_ (dod) gab. naczelnika 
41 Waleckl Wacław, ks. prob. parafii 
21 Wydział Powiatowy, Słowackiego. 
bud. państw. nr fi 
- (dod.) gab. sekretarza 
15 Zarząd Miejski, P. O. W. 


Centrala w Aleksandrowie Kuj. tel. 42 
O d d z i CI ł w [ie[hocinku tel. 131 


L
MUNALNA KASA OSlClĘDNOSCI Powiatu Nieszawskiego 


7 
25 
42 


- (dod.) dyrektor 
37 Lewkowicza Sałomona S-wie, hurt. 
towarów spożyw. i kolon., Piłsud- 
skiego 7 
18 L. O. P. P. Obwód powiat., Słowac- 
kiego 40 
77 (tow,) Manklewicz, ks. prob., Ostro- 
wąs 
23 MarUcz Adam. lekarz naczelny szpi- 
tala pow, Kościelna 
66 M1kołajewskł Adam, dr, Słowackie- 
"O 65 
33 MycieIski - Trojanowskl E.. 
iem , 
maj, Białobłota 
38 Narożny Pranciszek, dr, Narutowi- 
cza 6 
76 OkońscV J. T., Łąkowa 5 
40 Pawlicki Stanisław, obrońca, Słowac- 
kiego 
60 Pawlicki Stanisław, obroilca, m , Wil- 
sona 
70 Pawski Erazm, adw., Słowackiego 4l 
69 Pawski Erazm, ądw., m.. Wilsona 4
 
POCZTA. TELEGRAP ł TELEFON: 
54 - dział pi
nleżny I gab. nacz. 
58 - eksp
dycja i dział listowy 
57 - magazyn techniczny 
20 - monter, m. 
86 - naczelnik, m. 
43 technik. m. 
53 telegraf, kontrola I kancelaria 


Bd_ II
		

/spis00029_0001.djvu

			Bachorce - Brodniea 


- 


BACHORCE 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L 


BALDOWO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(AbonencI - patrz centrala Tczew) 


BARCIN 


c 


38 Bank Ludowy, Sp. z. z n. o., Ko- 
ścielna 28 
Bazar, skład bławat6w, 4 Stycznia 3 
(dbd.)Bedzltowo. kasa majetnoścl 
Brzeski &:.razm, Krotoszyn dwor 
- (dod.) admin, maj. Krotoszyn, 
stacja kolejowa Barcin i Wapien- 
no 
12 Czajkowski Jan, skł, tel.. budowl., 
kol. i reśt. 
11 Drozdowskl Wojciech, młyn parowy 
33 Duschek Wilhelm, pastor 
18 Priedrich Wilhelm, mistrz rzeżn., 
4 Stycznia 5 
16 Giebockl Stefan, dr med., lekarz, św. 
WOicif'cha 7 
44 Kemnltz Plorian, Drogeria Flora 
4 Kolej. ekspedycja towarowa, Barcin 
3 - (dod.) ekspedycja towarowa, 
Wapienno 
kol" wy- 
Wapienno 
lek, Ry- 
nek 19 
3 (dod) Kwiatkowski Leon. dyr. Za- 
kładów Wapiennych M. Levy i Co. 
31 Landwlrtscbaftliche Eln u. Verkaufs- 
gen., sp z o. o. 
24 MajewskJ Stefan, rzeżnictwo 
26 Mleczarnia '" liarcinie, sp z o. o.. 
Barcin - wieś 
28 Nowicka Marta, rest., skł. kol., labr. 
lem., rozl. piwa 
29 Orcbowskl Franciszek. właśc ZlJls- 
dorU, tow. kol, budowlane, że- 
lazo, restauracja, 4 Stycznia 27 
35 Owczarzak K.. dawno Młyny Labl- 
szyńskie 
7 Palistwowe Nadle$nlctwo Szczepano- 
wo 
POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
17 - naczelnik urzedu, b. 
36 "tJ m. 
40 - kasa 
54 - telegraf 
27 Policja Państw,. posterunek 
5 Relter Pranclszek. właśc. maj. Dą- 
brówka 
Rust Hans, własc. ziemski, W6jcin 
Rybacki Ryszard. przetwórnia padlin 
Rycbter Kazimierz, mistrz blachar- 
ski, 4 Stycznia 
49 ..Rydzek", tow. koJ. I restauracja, 
wł. Kucharski Bolesław, Kroto- 
szyn, stacja kol. i poczta Barcin 
2 Schulze Marian, ziemlo
łody 
21 Schulze Marian. m, kier. Głowacki 
Zbigniew 
14 Skrzypczyk Jan, skład kol., restaura- 
cja, stacja benzynowa, Rynek 19 
10 Trzeblńskl Marce1l, Hedzitowo 
8 Tunak Adolf. mistrz rzefnlckl, 
4 Stycznia 
Ul'7ąd parafialny ewangel. 
Urząd parafIalny, ks. Nowicki, prob. 
Urz/łd parafialny Szczepanowo, ks. 
dziekan R61ski 
42 Wlsz Władysław, właśc. ziemski, Wił- 
kowo 
3 Zakłady Wapienne, Wapienno, M. Le- 
vy I Co. 


19 
10 
9 


41 KomorowskJ Zygm.. tow. 
szynk, 
15 Kończal Pellks, dr med., 


43 
39 
20 


33 
13 
34 


1 Zarząd gminny 
- (dod) wójt Winleckl K. 
22 Zarząd miejski 
- (dod) burmistrz Piotrowski 
- (dnd) g:l7 n wnia 
11 
ebrowskl Kazimierz, lek. wet. 


BARLOżNO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L 


BĄDKOWO L 
2 Kozłowski Jan, dr 
7 Krzymuskl Roman. maj. Krotoszyn 
5 Majewski Edward, mgr farm. 
4 Urzlld Parafialny. ks. prob. 


12 Bd. 


B 


BIALOŚLIWIE 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


16 Andryszak W.. hotel, skład tow 
kolon I :łelaza. Białośliwie, 
Podgórna 3 
5 Burow E.. posiedz" POb6rka Wielka 
4 Chylareckl Z., dr. lek. prakt. 
33 Hennlg Gustaw. rzeżnictwo, Pod- 
górna 2t: 
50 Karweckl Leon. dentysta. Podgor- 
na 13 


8 
6 


Kolej, ekspedycja towarowa. 
Komicrowskl Tomasz. wł. d6br Nie- 
żychowo 


11 
:J 
40 
29 
10 
34 
14 


- (dod.) pałac 
- (dod,) mieszkanie zarządzającego 
- (1.101.1.) maj Wymysłowo 
Kopczyński Tadeusz. ks, proboszcz 
Korbcr Wllbelm, mistrz dekarski, 
4 Stycznia 17 
Malachowlcz Bernard. eksport siana, 
Podg6rna l 
Mclchert Gerbard, rolnik. PodgOr- 
na 18 
Mleczarnia Blalośllwfe. sp6ł. z o o,. 
Strzelecka 14 
Neuman Ryszard, rzeżn., 4 Stycznia 1 
Ochocki Antoni, wl. drogerii. 4 Stycz- 
nia -18 


49 Panek, mistrz rzeżnicki 


POCZTA. TELEGRAP I TELEFON: 

O - naczelnik urzedu, b. 
20 .... m. 
Jo5 - monter, m. 
42 RykowskJ NIcefor. kupiec, Nieżycho- 
wo 


15 Sawińskl JOzef, tow. kolon" sprzęty 
dom.. weglel. restauracja I sala, 
4 Stycznia 2 
38 Scbramm Robert. kupiec. 4 Stycz- 
nia 45 
41 Sławiński Jan, młyn, Podgórna 4 
- (1201.1.) młyn, biuro 
12 Spólka zakupu I sprzed. płf;>d. roln.. 
tow. z O. p. 


- (dod.) biuro 
Szafranek Jan. kupiec. 4 Stycznia 38 
Warda J.. apteka 
Wiśniewski Telesfor. kupiec 
Zakłady Przemysiowe w Nleżycbowle, 
Centr. Elektryczna Wyrzysk. 
17 Zarząd gminny, Kordeckiego 1 
2 Zarząd WyrzyskJcb Kolei Powiato- 
wycb. 


48 
28 
.36 
7 


- (dod.) dyrektor. m. 
- (dod. warsztaty 
22 Zlck Arthur. posiedz.. Jańczyn 


BLĄDZIM 
2 Januszewski Konst.. rolnik 
1 Kat. Biuro paraf.. Rykowisko 
4 NowicId A.t rzeżnictwo 
3 Wacbholz Alojzy 


BOBOWO L 
k. Starogardu 
17 Orabowskl Aleksander. rolnik. Dą- 
brówka 


5 
14 


Kahman Wilhelm, wł. dóbr 
Kaszubowski Wincenty. kupiec I wł. 
młyna 


lewIcId Jan, rolnik 
Lazarskl Pranciszek, wf. ziemski Ja- 
błówko 
9 Plnsld Bronlslaw, maj. Wysoka, sta- 
cja kolejowa Pączewo 
8 Samplawskl Karol, wł. dóbr Gra- 
bowo 
Urząd Paraf. Katol.. Dąbrówka 
Wygockl Józef, obywatel ziemski, 
Wysoka 


2 
7 


łl 
18 


13 


Zarząd gminny 


BOBROWNIKI L 
D. Wisłą 
3 Zarząd gminny 


BOBROWO L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Najmowo) 


c 


BOGUSZEWO 


L 


Blel
r Helnrlch. właśc. dóbr, LI. 
nówk
 
Kolej, ekspedycja towarowa, Bogu. 
sz ew
 
6 - ekspedycja towarowa, linowo 
14 Majewski Roman, właśc. maj<1tk 
Stararuda 


3 


7 


1 Miiller Dietrich, Kitnowo 
13 Prels Bolesław, rolnik, linowo KrÓl 
5 WyganowskJ Tadeusz, dzierf dÓbr 
Gołeblewkó 


BOLESZYN 


L 


2 KraJe wsk I Józef, dzlerf. plebanki 
1 PtaszynskJ Ignacy. ks. proboszcz 


BONIEWO 


12 
6 
11 
10 
5 
2 
15 


C 
Dobrska Halina. dobra Otmlanowo 
Kolej wąskotorowa, stacja 
Majątek Boniewo, Janowie Gllńscy 
Majątek Grójce, Soj
cka Teresa 
Majlltek Lilki Markowe, Praszkil. 
Sir. 
Majlltek Paruszewlce. hr. M, Zi. 
hors' 
Markowicz Władyslaw. maj. Łąl 
Zwiasto\\. 


16 Młyn I mają lek Lania 
3 Morawski Teofil, ks. proboszcz 
8 Studziński Antoni, d'zierżawca mai 
Pyszkow 
17 WalIszewski Hieronim, kupiec 
14 Wlzer Barnimus, młyn "Barnimów" 
9 Wfinsche Teodor. maj. Ląkl Wielkie 
4 Zarząd Dóbr Osiecz Wielki ' 
- (dod.) pałac hr, Witolda Broe 
Platen 


- (dod.) maj, Osiecz Mały 
7 Zarząd Gminny Pyszkowo 
BOROWY ML YN L 
1 Leśnictwo państwowe Stary Most 
- (dOd'ł Kobyle Góry 
- (dod. Wleczywno 
BORSK L/
 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
BORUCINO L/
 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L 


BORZECHOWO I 
(8-15 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


BORZESTOWO I 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
BORZYSZKOWY L 
ROZMoWNICA PUBLICZNA 
BRATJAN L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Nowe Miasto 
Lubawskie) 
BRODNICA NI) 


(b, n.) 
32 
156 
173 
172 


Centrala międzymiastowa 
Biuro naprawy 
Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowycb 
Przyjmowanie telegramów telefonl' 
(Inne połąi:zenia służbowe patrz p . 
Poczta, Telegraf I Telefon) 
AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Dworzec kolejowy, holi 
..Bar Zagloby". ryn. Marsz. Pilsu 
sklego 
Apteka Rodzeństwa Stankowsklc 
Hallera 
..Autodorożki" , Relnert Jan 
..Autopostój dla autodorożek" , 11.. 
chalczyk Franciszek, Ryn 


40 
13 
5
		

/spis00030_0001.djvu

			- 


120 "Autostop". wł. Białachowskl A. 
Mazurska 10 
160 ..Bacutil". Tow, Przem. Handl. 
111 Balcerowicz Czesław. skladnica skór. 
przy moście 


58 


B A N K I: 
Komunalna Kasa Oszczędności Mia- 
sta Brodnicy. ryn. Marsz. Pil- 
sudskiego 13 
Komunalna Kasa Oszczędności Po- 
wiatu brodillckjego. ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 


57 


KOMunllnA KA!A OSUlfOftO![1 
POWIA TU BRODNICKIEGO 
BROONICA 
TELEFON 57 P,K.O.Nr 204-424. 
Inltytucja bankowa prawa publicznello 
o pupilarnej pewDo'ci 


116 Zjednoczony Bank Spóldzlelczy. 
Sp. z n. o. odp., ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 24 


Rok załolenia 186/!. P. K. O. 803.028. Tel. 116. 
Zjednoczony Bank Spółdzielczy 
Spóldzie Ola z oieugraoiczoDą odpowiedz. 
'W' Brodnicy n. Dr'Węcą 


69 Barański józef. dr med.. lek. prakt., 
Mostowa 4 
Betlejewscy Bracia. Kamionka 3 
Bielawski Fr.. n. Drwecą 13 
Bjrkholz Erich, pastor, Kamionka 3 
Bohne Henryk. ryn. Marsz. Pilsud- 
skiego U; 
130 Briks józef. pow. lek. wet.. Mosto- 
wa 1 
1 Browar Bydgoski, oddział Brodnica, 
Mazurska 5 
93 Cieszyński Bolesław. hurtownia wy- 
robów tyt.. Mostowa 7 
112 Cobn Caesar, restauracja. Gorcze- 
nica 
142 Cybulski Aleksander. hurt. handel że- 
laza, Mostowa 1& 
Leon, handel ziemioplod.. 
Wodna 3 
Leon, kupiec zbożowiec, 
Hallera 11 
81 Dabm Emil, handlarz. Miejskie Po- 
le 24 
165 DeJa Pranclszek, kupiec, Kamionka 13 
94 Drogeria "Fortuna", FI. Tomczak, 
Kościuszki 7 
1 40 Drukarnia M. WoJciechowskiego. 
84 Dulczewsld Stanisław, młyn Niskie 
Brodno 
47 Dzlerzgowsld WoJclecb, Paderew- 
skiego 20 
OstrowIte. 
Dworcowa 4 
125 "Esplanada" kawiarnia. ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 35 
78 PUlpp Adolf. mler. przysie
ły, Mic- 
kiewicza 2 
. 139 Punnańczyk Roman, Instr. hodowl., 
Paderewskiego 6 
52 Garstka józef. fabr, maszyn roI.. 
Pieracklego 
Gimnazja (patrz Szkoły) 
67 Głablszewskl Ryszard, mistrz rzei- 
nicki. Strzelecka 2 
17 Glablszewskl Tomasz. mistrz rzeż- 
nicki i wedliniarski, Kopernika 6 
127 ..Głeba", Uom Roln.-Handl., Ka- 
mionka 30 
61 Glówczewskl Marian. dzierż. maJ. 
J')aństw. Brodnlca-Zamek 
158 Ołówna Spółdzielnia Roln.-Handl. na 
Pomorzu, Sp z o. o.. n Urwecą 1 
43 Gonet A., lek. wet., Przykop 12 
12 Gończ jan. kolej. przeds1fblorstwo 
dowozowe, Hallera 15 
Gończ Pa\\eł. mlyn automatyczny 
Górecki JÓ7ef, Mały Rynek 6 
Górski Feliks, adw, Kamionka 20 
Górzyński józef. hurtownia piw, Ma- 
zurska 1 
128 Graduszewski Agaton. Kruszynki 
62 Grośty józef, apteka "Pod Orłem", 
ryn. Marsz. Pilsudskiego 32 
21 Grośty józef, Michalowo 
132 Grzywacz Wł., sklad tow. koł. I rest., 
ryn. Marsz. Pilsudsklego 4 
14 Hasse Eryk. Inż bud. maszyn, Mo- 
stowa 10 
65 Hewelcke Giinther, 2mijewo 
53 Hbltzel Kurt. wl dóbr Hlrkenek 


54 
41 
38 
64 


28 Czajkowski 
49 Czajkowski 


29 


Ekspedycja 


cukrowni 


7 
56 
50 
121 


16 
100 
15 


H O T E L E: 
..De Rome". Hallera 26 
Dworcowy. wl. M. Jurkiewicz. 
Dworcowa 12 
Polski, wł. Lewandow
ki L.. ryn. 
Marsz. Pilsudskiego 1:ł 


Idźkowskl Zygmunt. wł. ziemski 
Mszano 
Inspektorat Szkolny brodnickl. Wiej- 
ska 6 
9 jakubiak MarceU. dr, specj. chorOb 
oczu. Rynek 35 
jarzebskl Kajetan, Wapno 
jedwabny Kazimierz, skład ielaza. 
Hallera 13 
Kamiński R.. dr, lek. pow., Pade- 
rewskiego 14 
92 Karls jan. prokurator, Paderewskie- 
go 6 
Kirstein Roman. skład ielaza, Mo- 
stowa 1 
Koczwara Stefan. adw.. Kamionka 12 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Komendant Powiatowy P.W. I W. P. 
Komitet Powiatowy Funduszu Pracy. 
Zamek A. Wazowny 
Boleslaw. taksowki, 
P'rzykop 7 
Kozicki Tadeusz, towary kolonialne, 
Hallera 7 
Kozłowski Pr., dr med. Hallera 14 
Królikowski Stan., opał-art. budowl. 
i zwózka, Mały Rynek 8 
Krzyżnlewskl Pawel, Przykop 41 
Kukuk Prane., przedsieb. budowi , 
Przykop 57 
Lamparski jan. mistrz rzeżnicki, Ka- 
mionka l) 
Landbund Welchselgau. n. Urw(cą 1 
Lehmann W., wlasc. dóbr, Karbowo 
Lewandowski jan. lek. dentysta, Ko- 
pernika 10 
Lewińska Maria. Bazar, ryn Marsz. 
Piłsudskiego 33 
MacIejewska Marla, dom Cieleta 
Mackowski. dr med.. Przykop ł 
Mechaniczna Piekarnia I Cukiernia, 
A. Ciechanowski 
MechlIn Edward, hurt. soli. "kład 
tow. spoż. I budowi.. Koper- 
nika 7 
Mlchnowskl. ks. dziekan, Mszano 
M1stelski Kaz.. zakup i sprzedaż zie- 
mioplod, M'Izurska 10 
37 Mleczarnia Brodnica, Spóldz z o U., 
18 Stycznia 4 
Moeller H. B. I S-ka. eksport beko- 
nów I konserw miesnych. 


87 
91 


23 
150 


135 


70 


101 
11 
73 
65 


149 


Kopcżyński 


24 


60 
76 


154 
86 


118 


167 
34 
77 


145 


68 
124 
72 


48 


104 
SS 


133 


33 
138 Nadleśnictwo Państw.. Mszano 
129 ..Opal". wł. Grzywacz Fr.. weglel. 
mat. bud.. ziemiopłody, Mazur- 
ska 15/17 
44 Ossowskl Adolf, wl. ziemski. Naj- 
mowo 
1 48 Ossowskl Walerian, ks. proboszcz, 
Farna 1 
102 Panek, ks. proboszcz. CIeleta 
46 Peto jan. hurt. tow. kolon. 


POCZTA. TELEGRAF I TELEPON: 
1 SS naczelnik urzedu. b. 
l 74 zas! naczeJ urzędu. m. 
1 57 sekretariat urzedu 
156 nadzór telegrafu I telefonu (in- 
torrnacja ) 
nadzór teletechniczny, b , Pocz- 
towa 3 
kier. nadzoru techn., m. 
magazyn mat. tcletechn 
oddzial nadawczy (okienka) 
kasa glówna 
telegraf 
dekartacja 
monterzy 


32 


177 
131 
173 
175 
172 
151 
184 


POLICJA PANSTWOWA: 
42 komenda powiatowa. Wiejska 6 
45 posterunek, Jatki 6 
162 
163 
164 
169 
170 
171 


123 ..Pomorzanka", cukiernia, ryn. Mar- 
szalka Piłsudskiego 33 
31 Postel Stanislaw, adw, ryn Marsz. 
Pilsudskiego 33 
96 Przewoski Witold, lek wet, n. 
Urwecą 2t 
107 Remblszewski Tad.. lekarz, Ka- 
mionka 26 
126 Richter I.. bandlarz bydla, Kilii1skie- 
&0 4 


Brodaica - Brudnia 


59 Roclawski P., adw., ryn. Marsz. PIł- 
sudskieco 26 
35 Rozwadowski Kazimierz. adw" Ka- 
mionka 22 
80 S, AnuncJata Kretschmer, kier. Za- 
kladu Sierot, Tylna 4 
88 S. Rafala PIIachowska. Przykop 33 
71 Sandowska Anna, wlaśc. Anna 
Schmidt, Kamionka 11 
..Savoy". wł. Paszona M;t cukier- 
nia. ł	
			

/spis00031_0001.djvu

			Brusy 


Bydgoszcz 


(b. n.) 
42 


14 Bd. 


BRUSY 


, 


Informacja centrali telefonicznej 
Przyjmowanie telegramów telefonem 


4 "Arbor", Sp. z o. o., tartak 
27 Austen Eryk. włase. tartaku. MłytJ- 
ska 19 
25 Brzoskowska Marta, Chełmowska 15 
29 ..Dominante", Zakł. przemysł. handL, 
. Sp. z o. o. w Gdyni. oddział 
32 Ganc:za Stanisław, handel zboża, 
Szkolna 4 
l Glówc:zewskl józef, dzierż., majątek 
Wielkie Chełm f 
22 Grunlng Bernard, ks. kanonik, Ko- 
ścielna 3 
28 Kantrzonka Bolesław. handlarz, 
Gdańska 11 
5 Kolej, ekspedycja towarowa 
2 Komunalna Kasa oszczędno pow. 
Chojnicklego, oddział 
29 Konserwy "Dominante" . Za kłady 
Przemysłowo-Handlowe Sp. z o. 
odp. Gd}nia, 10 Lutego 24, fa- 
bryka konserw w Brusach 
24 Nadleśnictwo Państwowe, Giełdon 
10 Nadlcśnictwo Państwowe, Laska 
7 Pański jan, skład kolon., Rynek 2 


POCZTA, TELEGRAP I TELEFON: 
43 
45 
47 
46 
48 
42 


- naczelnik urz('du, b. 
_ oddzi
ł nada
c:zy m. 
posterunek techniczny 
- posterunek techn. (monter), m, 
- telegraf 


19 
9 
3 
29 


PoUcja Państw., posterunek, Cheł- 
mowska 15 
Słomlńskl A., el,sp. tow. spoż., Gdan- 
ska 18 
Strahl B., lek. prakt., 2 Lutego 3 
Suszarnia "Dominante" , Zakłady 
Przemysłowo - Handlowe, Sp. z o. 
odp. .Gdynia, 10 Lutego 24, su- 
szarnie parowe dla uprzemyslo- 
wienia runa leśnego w Brusach 
Szamocki Wladyslaw. kupiec, Szkol- 
na 2 
Szyng
elski !"tarian, kupiec, Ryne" t 
Trzeblatowski jan, oberża, Kosobudy 
Wenda Maks., drogeria, 2 Lutego 8 
\Vędzarnia "Dominante". Z3kłady 
Przemy!>łowo - Handlowe, Sp. z o. 
odp. Gdynia, lO-Lutego 24, wę- 
dzarnia ryb morskich i rzecznych 
w Brusach 
Willer Maria, I,awiarnia Pocztowa J 
Wróblewski Aleksander,' skł. żelaza 
i art. budowI., 2 Lutego 3 
Wróblewski Leonard, bazar, 
(d.od.) tartak parowy, Uziemiany 
Wyslnskl F., nast. T. Koliński, dom 
handL, 2 Lutego 8-9 
Zarząd gminny 
:lalikowskl Walerian, ryboł., Gdań- 
sl(a 12 


14 
13 
21 
30 
29 


31 
6 
17 
12 
15 
11 


BRZEŚĆ KUJ A WSKI C 


14 
27 
24 
7 


BacciareIU Kazimierz, własc. maj. 
. Jądrowice 
Baczynskl jan, skład drzewa, Kole- 
BI "" A jowa 
7 
uge Ifred, właśc. maj. Kuczyna 
Bohm Ferdynand, suszarnia cykorii. 
Kolejowa 13/19 
- (dod.) dyrektor, m. 
Burak Piotr Leon, obr., Krakowsk'a 29 
Cukrownia Brześć Kujawski, Sp 
. . . Akc., Traugutta 1 
Dancygler Majer, kup. zbożowy, Rey- 
. monta 11 
Gauber Eustachy. właśc. maj. Fal- 
bórz 
Goldman Mendel, lSzcz, G<-ańska C:! 
Albin józef, skład welny i tO\\ 
krótkich, Długa 
 
Alexander G., handl. bydła, DWI)
' 
cowa 61 
Aleksandrowicz R. Synowie, tab 
s!dad papier., reprez mgr Tiu, 
lJerg, Nad Portem ł
		

/spis00032_0001.djvu

			Przybyli i zmiany do dnia 31 grudnia 1938 roku 
na sieci telefonicznej w Bydgoszczy. 


rwaga: Abonenci, których dane umies?'c?'ollc zostały w spisie nif'własciwic, oznaczeni są znakieru * 


Automaty telefoniczne: 
Caf(. Elite, Gdańska 5Oa. 


A 


2888 


"AUa", Orłowski Teofil, dr, 
(lyr techn.. m., Św. Trój- 
cy 35 
Andrzejewska Felicja, Stro- 
ma 12 
"Aso", _\.gcntura Cen
r, 
Stacji Obsługi Ra dla 
"Stobra", \Varszawa, 
Gimnazjalna 8 
Auto p rzewóz - 
nin", od- 
" . 
dział Bydgoszcz, pl. PIa- 
st.owski 9 


2394 
3280 


16 79 


B 


1!3 96 


Baumgart Leonard, Stara 
Drogeria, Rynek Marsz. 
Piłsudskiego 21 
Biuro Techniczno - Handlo- 
we, wl. Leonard l\leyer, 
hurt. rur rowerowych 
hutv Pokój", Katowice, 
. " 
Czartoryskiego 6 
Błędowski Wiesław, inż)':.: 
nier, pl. "Tey
senhoffa j 
Boczkowski Wincenty, .Ja- 
sna 7 
Borowski Ksawery, fabryka 
wiecznych piór, Gdail- 
f'ka 59 . 
Bosak - Hauke hr. Karol. 
pułkownik. \1. Ossoliń- 
skich 17 
Bracia Welz, (10m eksperly- 
cyjno .- tram:portowy, 
Goańska 108 
Bydgoskie Linie Autobuso- 
we. Sp. z o. o., Zakrz
w- 
ski Boleshm. 
ad Por- 
tem 4 


1616 


2' ił 
17 50 
1282 


1888 


2228 


29'5 


c 


36 ił Ciszewski st. mz. i S-ka, 
Sp. .\kc.. Sohi('ski('g"o 1 


D 


1977 Dąbrowski Stefan, mistrz 
kominiarski, Chłopickie- 
go 12 . 
. 37 7' Derfert Władysław, b. dZIer- 
żawca dÓDr rycerskich, 
7nawca w rolnictwie, 
Pomorska 22 
· 31 'lI Deutsche Pailtelle, :?O-go 
Styomia 
 r. 3 


. 3061 "Deutsche Rundschau in 
Pole n", Dworcowa l:} 


3594 
3595 
3051 Dobak, dr nll'd., lek, specj. 
chorób skórnych i wpne- 
rycznych, Gdailska n 
1310 Dowsin Leon, inż) ni er, pl. 
\Ye,'ssellhoffa 7 
23 96 Drogeiia Stara, I.couanł 
Baumgart, łoyl1. :\IHrsz. 
PiłslHlskiego 21 
2436 Dworańczyk Jerzy, lłlZY- 
nicr, mierlliczy pr?ysię- 
głr, {;oallska 218 


E 


o 3801 ..Elektrofon", llogdan I\a- 
miński i Karol 
owicki, 
przedstawicielstwo wy- 
tworni radio techn. "Sile- 
sia", Promenada lt 
39 57 Engler Ernest, nacz_ {. 1'1.. I). 
Bydg'. 1. m.. :\1 i £'ł'Osław- 
skiego 6 
2078 Eysymontt Mieczysław dl', 
Kró\. .Jadwigi :3 


G 


1812 GerdoDł dł', 211 
tycznia 
20 r. 18 
Ił 75 Growiak Antoni, inż., lwn- 
troler rtrogo\\-y, .J ooło- 
wa 8 

8 98 
nczerzewicz Roman, 
przedsta" _ Polsk. Zald. 
Philips, S- A. \Yarszawa, 
Piotrowskiego 19 
3522 Grabowski Witold, sklad- 
nica materiałów opało- 
w)-ch. ks. Skorupki 33 
3430 Giinther Jan, fahryka ITI£'- 
hli, Grułlwaldzka G:"j 


H 


3' '8 


Haman Oswald. J;;,upi('c. 
Promenada 7 
Harassek Adam. urzędnik 
Banku Polskiego, RE'.ja 3 
Hoffmann Jakub. handJo- 
wicc, SienkiE'wic:7a 20 
Hurtownia Bławatów, J .eo- 
pold BrNlschneider, Dłu- 
ga 37 
Hurtownia Prywatna Wy- 
robów Państw. Monopo- 
lu Spirytusowego, Jagiel- 
loilika 'O 


3593 


* 38 16 


13 78 


1319 


J 


3660 Jabłonowska - Stolarczuko- 
wa 
len.a, dr med. 
specj. chorob płucnych. 
20 Strcznia :?O r. 2
 
1131 Jaedeke Georg, d) r) gent 
Stowarzyszeli im. Bacha 
\\" 'Bydgoszcz), Poznaniu 
i Lesznie, k
. '13ł'kwar- 
ta 22 
3826 Jałoszyński Jan. zakład 
foto
n'af. ..Bobo.', Dwor- 
cowa 10 
er 3ł 83 Jankowski A., kra" iectwo 
i kuśnierstwo damskie, 
Dworcowa 15 
3104 Janyska Bronisław, odle\'- 
nia brązu i rnosiąrtw, 
Ja
na 34 


K 


3823 Karpińska Florianna, Gdail- 
ska 212 
2' 59 Kijek Edmund, Pronwna- 
da 25 
Koleje: 
· 31 38 Dyrekcja Okr. Kolei Państw.. 
Dworcowa m. Centnlla 
\\ ewnętrzna 
- Cent.ralnE' Biuro noz- 
rachunkow 
- ?) (do(l.) Za:-;tępca 
a- 
czeJnih:a C. B. H. 
-1- (do(l.) I\:i£,ł"O".nik D7. 
Ogólnego 
- -6 (dod.) Kierownik Dz. 
Pa
ażers1\. iego 
-; (dod.) I{ierownik Dz. 
negulacyjno - n('kla- 
macyjnego 
;---2 (do(ł.) Dział Og'ólny 
--3 (dod.) Kanc('laria 
3662 Monter Sygnalizacji, Wit- 
kowsld. Ślą
l;;,a ;? 


· 39 '6 Kosiński i S-ka, SI'- z o, o., 
Bvdgosl;;,a Fabryka środ- 
kÓw Sroży" czych "Om£'- 
ga", hiuro. Śniadf'ckicll 1 
2126 - fa]wyJ;;,a, Gd:lil
l\.:1 1 i:ł 
1816 Krack Walter, ,l 1'01!E'ri a. 
II e tmaIlsl;;, a 1 
2112 Kronman B., J tU rt n\\"n i:l 
s I;;, ór. {-;d3lisha 
(i 
2924 Kronman J" :\[atpjki ;) 
22 ł6 Kruszczyński Brunon, po- 
rll'ÓŻUj,\C)-. i r;'run" a ldz
 
ka 1 
· 2827 Kubiak Józef, przedstaw. 
fabr. porcel. Giesche S. 
.\. Katowice n. Pozna"l- 

 k Mo 2R
		

/spis00033_0001.djvu

			L 


1521 "Lama", fnbryka obuwia. 
wła'śc. Ed. Radfelder. 
Marsz, Focha 16 
1974 Lamprecht Robert, Toruil- 
ska 23/23 
362& Leonhard Jerzy. podpulk., 
Asnyka 7 
39 51 Lewandowska !Zofia, Pro- 
menada 69 


M 


· 39 29 Magdański Piotr, mistrz ko- 
miniarski, :\Iagdzińskie-. 
go 13 
2962 Magott Antoni, mgr, Śnia- 
deckich 21 
3663 Matecki Kazimierz, kupiec, 

Owy Rvnek 10 
23 ł9 "Metropoliś", chemiczna fa- 
bryka kleju, wl. Ziół- 
kowska Cecylia, Gru- 
dziądzka 33 
38 93 Młyny Chobielińskie, Ber- 
nard Reysowski, filia 
Bydgos7cz, Długa 86 


N 


3739 Niedźwiecki Michal, dr 
med.. choroby kobiece, 
Cieszkowskiego 11 
21 '6 Niewmierzycki Kazimierz, 
inżynier. Dworcowa 73 


o 


28 8S Orlowski Teofil, dr. d VI' 
fabr,. św. Trójcy 35 . 


p 


2368 Państwowe Zaklady Prze- 
myslu Dyktowego i For- 
nierowego, Fordońska 110 
20 32 Paraskowicz Tadeusz, Stro- 
ma 4 
2' 16 "Pe-Te-Ba", Polskie Towa- 
rzystwo Handlowe, Gdań- 
ska 16 
21 22 Podworski Wladyslaw, in- 
żynier, pl. 'Veyssenhof- 
fa 9 
3646 "Pogoń", Bydgoska Straż 
Strzeżenia. Mostowa 3 
2333 "Pomorski Autotranzyt", 
'Vileńska 10 
28 12 Powiatowy Komitet Pomo- 
cy Zimowej Bezrobotnym 
Sło\\"ackiego 7 


R 


· 28 29 Rekowski Kazimierz, dr 
med., lelc specj. chorób 
wewn" ordynator Szpita- 
Ja :Miejskiego, Oddział 
Bielawki, m., Gdailska 
15 
2200 Rembowicz Antoni, kupiec. 
Pomorska 48 
1517 Remlein Maria, Saperów 16 
29 &1 "Remo", fabryka rowcrow, 
ram i części rower., sp. 
z o. o., I{ośd'uszki 2;j 
3031 Restauracja "śląska", wl, 
I\.amiilski Józef, Śląska 2 
3974 Rosenberg B., Al. :\lickie\\i- 
CZa 3 
11 92 Rubenau Edward, adwokat, 
m., pl. \Veyssenhoffa 5 
34 88 Rumel Pelagia, koncesj, 
przemysł kominiarsld, 
Grunwaldzka 20 
30 11 Ruszkowska Genowefa, 
skład spożywczy, Szcze 
cińska 10 
1& 37 Ruszkowski Bronislaw, 
skład spożywczy, Pade 
rewskiego 1 


s 


2881 Schmaehling Roman, inży. 
nier, Paderewskiego 1G 
21 76 Schumann Rozsi, Sosnowa 5 
3711 Smukalski Zbigniew, dr 
med., specj. chorób jamy 
ustnej, szczęk i zębów, 
Mostowa 12 
1757 Sobota Jan, mistrz rzeźnic- 
ki, Dworcowa 37 
2486 Stenzel Kurt, Gdańska 94 
1216 Stenzel Roman, biuro. Dłu- 
ga 43 
1597 Szajnik Michał, właśc. f-y 
,.Filef'.20 Stycznia20r.12 
32 55 Szczupak Henryk, Słowac- 
kiego 1 
szkolI' : 
33 51 Gimnazjum im. Marsz. Pił- 
sudskiego, sala konfc 
rencyjna, pl. \Volności 9 
13 81 Niemieckie Gimnazjum Pry- 
watne, Pierackiego 2 
· 36 02 Powszechna im. hetmana 
Stefana Czarnieckiego. 
Fordońska 5 


14 98 "Sztaba", Pomorskie Biuro, 
Śniadeckich 63 
2'.u Szyperko Ludwik, zapr7.Ys. 
rewizor ksiąg i biegły 
sąd.. Cieszkowskiego 18 
3302 Szystowski Franciszek, ma- 
jor. Piotrowskiego 19 


T 


289' "Toharol", T -wo HandJ. dla 
eksportu słodu i prod. 
rolnych. S. A.. Dworco- 
wa 83 


u 


1382 Uliński Stanislaw, inżynier. 
kontroler drogowy, 
lł\- 
ska 5 


v 


1088 Veith Karol, przemysłowiec 
kominiarski. Toruńska 2(; 


w 


2939 Walerowicz Michał, mistr7 
rzeźnicki, 20 Stycznia 
20 r. 39 
23 69 Wieczorek Leopold, Pomor- 
ska 3 
· 176' Wodecki Michal, skład ko- 
lonialny. Jagiellońska 25 
Wojsko: 
20 02 Szkoła Podchorążych Ma- 
rynarki Wojennej 


z 


3901 Zalęski' Stanisław, inżynier. 
Zeglarslm 43 
3000 Ziółkowski Józef, wypoż
- 
czalnia samochodów oso- 
bowych i ciężarowych. 
Bocianowo 19 
1399 Zwiagin Sergiusz, inżynier, 
Kościuszki 22 


Związki: 
2' O, Związek pubL Ustanowio- 
nych i Zaprzysiężonych 
Rewizorów Ksiąg, Tow. 
Z., Śniadeckich 63 


ż 


18 67 
ydowski Klub Towarzyski, 
Libelta 8
		

/spis00034_0001.djvu

			Ali. - Bielice Bydgoszcz 


'849 
2937 
2888 
].544 
1274 
1036 
1119 
1864 
3200 


..Alfa". fabr. płyt, błon I paplerłw 
fotogr., Garbary 3 
- Dzlatklewlcz Marian. właśc. fa- 
bryki. m. 
_ Orłowski Teofil. dr, dyr. techn.. 
m. Król. jadwIei 6 
_ Orlowskl jan. kler, handl., m., 
Piotrowskiego 3 
..Alka". biuro techn.-handlowe, wy- 
tw. chern.. Gdańska 35 
Altenburg P.. mistrz kowalski. 
Dworcowa 38 
Althaus Henryk, spedytor. Piotrow- 
skiego 8 
Ambrożek Helena. Gdańska 79 
Andreas G. P.. hurt. tow. kolon.. 
Toruńska 2 
_ (dod.) m., Kujawska 1 
Andrzejewski FrancJszek, Gdań- 
ska 141 
Andrzejewski józef, mat. budowi. i 
opalowe, Nowodworska 4 
Angell H.. al. Mickiewicza '1 
Ankier D., sklad futer. Dworcowa 36 
Apt M., wyroby szczotkar. I trzem., 
Marsz. Focha 19 


3169 
1290 
3307 
2230 
2291 


1467 
1962 
3300 


A P T E K I: 
B. Tarasiewicza, Orla 8 
..Centralna", M. Lakner, Gda!'1- 
ska £ 7 
..Piastowska", S. CIerniak. Snia- 
deckich 51 
"Pod Aniolem" , mgr Kowalewski 
Henryk. Gdańska 65 
..Pod Koroną". wł. Wiktor Ra- 
decki, Dworcowa 48 
,.Pod Lwem", wł. P. I H. Umbreit. 
Grunwaldzka 3'1 
"Pod Łabędziem". wl. Brunon 
Kazimierski, Gdańska 5 
..Pod Niedźwiedziem", wl, Ignacy 
Rochon, I";i(dzwiedzia i.1 
"Pod Złotym Orłem", wł. Z. Ry- 
bickl. ryn, Marsz. Piłsudskie- 
go 1 
Przy Blelawacb, wł. M. Drotd:hfl- 
ski, Gdańska 91 
Przy pl. Teatraln}m. wł Klabec- 
ki. Marsz. focha 10 
..Staromiejska", wł. E. jaraczew- 
foki. radca wojew., Długa 39 
Arclmowlcz Kaz.. m.. Szczecińska 3 
Archiwum Panstwowe, patrz Urzcdy 
Arend, tartak, handel drzewa. T-wo 
z o, p., Ogrodowa 2 
Arend Artur. tartak I hebl drzewa. 
hdl. drzewa użytk.. SI
ska 9 
Aronsohn Alb.. kupiec, Król. Jadwi- 
gi 2 
"Asslcurazlonl Oenerall Trłeste", 
Włoska Sp Akc.. Gdańska 101 
,.Asslcurazionl Generall Trłeste". 
Inspektorat Bydgoszcz, Joh. 
Streich, P. Skargi '1 
Assmann, superintendent. Konarskie- 
go 11 
"Autobusy", Nlewlteckl Stefan, Gru- 
dziądzka 5 
..Autokomunikacja". Sp. z o. o.. b., 
Sielanka 2 
- garafe, Podolska 27 
"Automobile". J. Szymczak, przed- 
sta wicielstwo "Opel" I "Buick", 
Gdańska 21!a 
Automobilklub (patrz Pomorski) 
"Autoprzewóz", Sedlaczek Z.. prze- 
ładownia f-my Autoprzewóz Po- 
znań Gdańska 76 
..Autotransport". wł. Śtanisław Do- 
berschiitz, koncesjo przedsieb. 
przewoz , Jagiellońska 26 
..Auto-Unlon", St Sierszyńskl. sp, z 
o. o. w Poznaniu, Oddz. w Byd- 
goszczy. GdatJska 41 


3146 
3994 
3682 
3385 
3301 
3191 
3204 

 
3098 


1153 
1340 
1359 
1353 
3023 
3748 


3979 
2810 
2100 
2209 
1530 


3045 


1081 


2885 


B 


2680 


Bacon Export Gniezno, Sp. Akc.. 
Dyrekcja I Biuro Glówne w 
Bydg., Piotrowskiego 12/14 
fabryka konserw. oddział szynek 
w puszkacii 
magazyn I portier 
lekarz weterynarII. Piotrowskie- 
go 12 
- oddzlal wedlIn f konserw różny.:h 
- skład detalłczny, Gdańska 10 
- śniadalnia. . GdatJska 10 
biuro fabr. przy bekoniarni w 
Rzdnl Miejsk. 


2044 
046 
946 
93 
657 
680 
732 
276 


1743 
3481 
3480 
19U 
2068 
2223 
2.3 25 
2866 
1338 
3684 


Bader H.. dr med.. Gdańska 33 
Baderskl Bronisław, kupiec. Kujaw- 
lika 7 
Baerwald W.. al. Mickiewicza 7 
Babr Artur. skład tow. kolon.. re- 
stauracja. Nakjelska 13 
Bahr Gertruda. Nakielika 197 
Balcer jan, Gdańska 69 
Balcer Mieczysław, piekarnia-cu- 
kiernia, Plerackiego 32 
Promenada 14 
Ballckl Glld, liklad futer oraz prac. 
kuśn.. Dworcowa 45 
Ballbausen L., drukarnia. Jezuicka 2 


Drukarnia Ballhausen 


Ul. .Jezulck. 2 - Tel.ron 38-84 


1.3 04 
3152 


1068 
2620 


2580 
1204 
1207 
1208 
3077 
2006 
2007 


2063 
1432 


1473 
3291 


3373 
3374 
1799 
3927 
3154 
3383 
1596 
1091 
1965 
1846 


2.3 02 
3
44 
1230 


1231 
1250 


1841 
2833 
2905 
1768 
3056 
1409 
2936 
3012 
2297 


2278 
3397 


24,68 


Banaszak. doradca prawny, Gdań- 
ska 35 
Bandler P. I S-ka. przedsiebiorstwo 
drzewne, 29 Stycznia 20 f. 10 
B A N K I: 
Bydgoski, Sp. z O. o., Mostowa 12 
fur Handel und Gewerbe. Poznań. 
Poznański Bank dla Handlu I 
Przemysłu. S. A,. Oddz. w 
Bydgoszczy, Dworcowa G 
Deutsche VOlksbank, Bank Spół- 
dzielczy z o. o.. Gdańska 17 
Gospodarstwa Krajowego. Oddz. 
w- Bydgoszczy. Gamma 2 


admlnJstracja nieruchomości, 
Promenada 34 
Komunalna Kasa Oszczędności 
m. Bydgoszczy. Jagielloń!:>ka 4 
- (dod.) Oddział Zastawn.. 
Pocztowa 
- dyrektor, m. 
Komunalna Kasa Oszczednoścl 
powiatu Bydgoskiego, Gdań- 
ska 10 
- dyrektor 
Landesgenossenscbaftsbank. l3ank 
Spółdzielczy z o. o. w Pozna- 
niu. Oddz. w Bydgoszczy, 
Gdańska 15 


3524 
3634 
3804 


3064 
1532 
1944 
1716 
2!80 
1484 
2396 


3433 


3906 
1091 


3581 
2211 
3560 
2387 
2232 
1737 
1865 
3323 


1980 
3891 


1801 


1191 
3102 
1172 
3497 


Bartel Jan, skład papieru. Gdall- 
ska 77 
Bartel K., hurt papieru. ŚOIadec- 
kich 38 
Bartel. Ryszard. skład papieru I ma- 
tenał6w piśmiennych, Śniadec- 
kich 9 
Bascbe Pr.. zakl. fotogr., Grun- 
waldzka 78 
Basendowska Anna, Waly Jagielloń- 
skie 19 
Bassak Julian, notariusz. Marsz, Po- 
cha 10 
"Baśka" cukiernia, Pomorska 37 
Bata, Polska Sp, Obuwia, S. A.. pl. 
Teatralny 6 
Bauer Karol, Wyspiańskiego 8 
Baumgart Leonard, drogeria. ryn. 
Marsz. Piłsudskiego 21 
Baum
art Paweł, hurtownia wełny. 
wloczek I tow. krótkich. ryn. 
Marsz. Piłsudskiego 3 
Baumgart Walerian. "Nowa Dro- 
geria", Gdańska 61 
Baurskl Stefan. zast. dyr. Banku 
Polskiego, m.. jagiellońska 8 
Bażanscy Bracia. ks1eg.. Gdańska 17 
Bażaitskl Władysław. wl. ksler., 
Cicha 10 
Bączyńskl Antoni. śniadeckich 39 
Bąkowskl Florian. zakład elektro- 
techniczny, Grunwaldzka 68 
Bebenkowskl jan. inż.. m., Pomor- 
ska 6 
Bednarski Pr.. kupiec, Curie-Skło- 
dowskiej 24 
Bednarski Hieronim, skł. kolon. I 
delikatesy, Promenada 1 
Behrend Carl I Co., hurtowa palar- 
nia kawy, towary kOlonialne. 
Gdaliska 23 
(dod.) Hansen Hans. kupiec. 
Gdańska 23 
Behrendt Hans, dr fil.. dyr, gimn..r 
Wawrzyniaka Al 
Behrendt Kazimierz, Inspektor ubez- 
pieczeniowy. Gdańska 60 
Bchrens Edward, von, dr genealor 
I heraldyk, Promenada 6 
Behrłng dr I S-ka, Sp. z o. o.. labr. 
artyk. opalrun., Długa 63 
Beltsch Ernst. kupiec, Marsz. Po.. 
cha' 
Belińska Marla, Matejki 5 
Belke Hllgon, koncesjo przeds. elek- 
trotechniczne. Nakielska 36 


Ludowy, ryn. 
Polski. Oddz. 


Marsz. Piłsudskie- 
go 6 
w Bydgoszczy. Ja- 
giellońska 8 


Hugon Belke KODces. Pn.edsięb..Elek- 
tro - RadlOtechDlczDe. 
I\ooserwacja diwigów osob 
Nakie1ska JS. Tel. 34-97. 


3254 Bendt Glinther, kierownik f-my 
"Dwór Szwajcarski", Jackow- 
skiego 2&' 
2419 Berek Bernard, kupiec, Kwiatowa 7 
3970 Berenbaum A., wł. I-y "Welpol". 
P. Skargi 6 
1090 Berendt, wf. Dawldowskl Jan, cu- 
kiern'a, kawiarnia, restaur.. 
Dworcowa 6 
1032 Berger M.. kupiec, Grunwaldzka 20 
2864 Berl.owskl Teodor, biuro pisania po- 
dań do władz adm. I sądowych, 
Grodzka .. 
3362 Bennański, dr, nacz. wydz. Dyr. 
O, KP" Król. Jadwigi 16 
24 42 Bernackl Jan, pracownia okrył dam- 
skich, Marsz. Focha II 
3080 Bernaczek Gustaw. dyr. fabr.. m.. 
Sielanka 8 
"Berufshiłfe", patrz Stowarzyszenia 
11 95 Beycr Kazimierz. Gdańska 146 
3232 Biały L.. zaprzys. rewlz. ksiąg, Sle- 
la nka 1 
3610 Bibllotcka MieJska, ryn. Marsz Pil- 
. sudsklego 24 
3498 "Biblioteka Polska". Sp. Akc" Zakl. 
Graficzne Instytutu Wydawni- 
czego, jarlellotJska 3 
3499 
1034 Biblioteka Stow. "Deutsche Gesell- 
schaft flir Kunst u. Wissen- 
schaft", Gdaliska 20 
Bledaszkowo, folwark (patrz Szkoly) 
1774 Blelawskl Ignacy, reataur.. Szcze- 
cińska 1 
3386 Blellńskł Alojzy. skład telaza, Grun- 
walazka 26 
. 1423 Bielice-Nowe, majetność. Blehcka 63 


REND" 


dębowe. jesionowe, ,ra- 
o cenac:h przy
tępnych. 


- dyrektor oddz., m. 
- zast dyr. oddz.. m. 
Spóldzielczy Kredytowy. Spół- 
dzielnia z n. o., jagiellońska 7 
Towar LyStwO Kredytowo-Oszczęd- 
nościowe, Spółdz. z o. o. za- 
rz
d. H. frank ego 1 
Verelnsbank Bydgoszcz. Jagielloń- 
ska 10 
Związku Spółek Zarobkowych, S. 
A.. oddz. Bydgoski. pl. Tea- 
tralny 4 


"Bar Okocimski". restauracja, wł. 
jan Puch. Gdaliska 81 
BaraJ Piotr, skład dykt klejon. i for- 
nierów , Zboż. Rynek 7 
- m, al. Ossolińskich 9 
BaranowskI ks.. Czyżkówko, Grun- 
waldzka 207 
Baranowski Wł.. dr med.. spec. 
chorób płuc.. Gdańska 27 
Barbarski I Kurdelskł. mody meskle, 
Gdańska to 
Barclkowskl Leon. mistrz rzeżnicki. 
Chrobrego 20 
Barclńskl Jakub. GdatJska 95 
Bargieł Franciszek. reprezentacja 
hut I fabryk żelaznych. JalZielloń- 
ska 38 
_ m.. Paderewsklea;O 2ł 
Baron S.. wl. f-y "Kojulen", hurt. 
sprzedaż worków, art. jutowych, 
szpagatów I tektury. Podwale 12 
m., al. Mickiewicza .. 


TARTAKI) HANDEL DRZEWA 
Sp. & 0lr odpow, 8YDGO
ZCZ 
'1Ilua 9, leI 13.59, O rodow.. :l. lei 13-411. 


Deski. belki sosnowe, b.l. 
bowe I lipowe - dOl'łt.rc:z. 


Sd. 15
		

/spis00035_0001.djvu

			Bydgoszcz Bielkiewicz - Caritas 


- 


2243 Budzyńskl Witold, adwokat, Gdań. 
ska 37 
2039, Buege Pritz-Carl, kupiec, św. Trój. 
q J5 
15 30 Buick. przedstawiciel j. Szymczak 
Gdańska 2
' 
3376 Bukolt Adam, towary kolon., Gru
 
waldzka 7 
3762 Bukowskl A., przedsleb. prac bru,! 
i podziem., Toruńska 6 
2066 Bunn I Syn. Gdańska 32 
3206 Burzyńskl A" handel mater. Opal. 
Sienklt.wicza 3 
37 79 Burzyńskl A.. piekarnia i cukiernia 
Dworco" a 2 
21 93 Butowski Antoni. kupiec. Gdail 
ska 21 
Butowskl I S-ka, Gdańska 24 
- sprzedaż samochodów, 
Butowski Paweł, Zamojskiego 4 
Butz jan, restauracja, jagielloń. 
ska 12 
1669 BuzaIski M.. drogeria, Grunwaldz. 
ka 59 
30 66 Bydgoska Fabryka Makaronu I Środo 
ków spożywczych, józef Hausler. 
Chrobrego " 
3070 Bydgoska Pabryka Stempli, Fr. Z- 
wadzki, Pomorska 


2320 Brncia Borkowscy, zaklady elcktro- 
techn.: S. A. w Warszawie, 
oddz. w Bydgoszczy, Gdań
"a 
2Jja 


10 29 Blclklewicz Wojciech, Iniynler, Po- 
morska 62 
3328 BlelskJ Stanisław. dyrektor, Prome- 
nada 63 
18.34 Blcrglel Konstanty. admiral, al. 
Mickiewicza 7 
1116 Bleske Albert, kier. Polsk. Fabr. Ga- 
zomierzy, Marcinkowskiego 9 
1883 Bigalke Emil, dentysta. al. Mickie- 
wicza 5 
1334 Bigońskl Wincenty, cukiernia, pie- 
karnia, świętojańska 2 
- Kordeckiego 12 
Bigosińskl Teodor, Nowy Rynel 5 
Bigosińskl T., hurt. zabawek i ar- 
tykułów religiin., ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 20 
2842 "Bilard-Klub", restauracja, jagi
l- 
loń
ka 12 
28 47 Bileckl Klemens, sklad tow. kolo- 
nialnych, Grunwaldzka 179 
24 45 Birkholz Regina. sklad tytoniu, 
Marsz. Focha 10 
3931 Blrnbaum Róża, 3 Maja 12 
2298 Biskupska janina. lek. dent., Sien- 
ki
wicza' 11 
1871 Biszewski Edmund. inż., Zamojskie- 
!;O 4. 
1896 Biuro Budowy Niem. Gimn. Pryw.. 
Gdańska 51 
3981 - budowa, Pierackiego 2 
36 06 Biuro Pośrednictwa Pracy (p. Urzę- 
dy) 
3721 Biur" Ogłoszeń I Reklam, Nowicki, 
Dworcowa 54. 
1552 Biuru Ogloszeń "Par", Polska .\gen- 
cja Reklamy. Franciszek Krajna, 
Mostowa 12 
kupiec, Krasiń- 
skiego 9 
3022 Bloch Antoni. adwokat, Marsz. Fo- 
cha 8. 
3961 Bloch Pr., fabr. wyrobów metalo- 
wych, śniadeckich 28/30 
3438 Block-Brun, Sp. Akc., Wolności l 
3959 "Blok", hurtownia cukiernicza. wl. 
W. Bodhier, Marsz. Focha 16 
18 27 Blum Richard, Leszczyńskiego 3 
3021 Blumwe I Syn, obecnie Fabryka 
Traków i Maszyn do obróbki 
drzewa, Sp. Akc., Nakielska 1>3 


Bracia BORKOWSCY, S. A. 
Tel. 23-20 


Bracia Ramme. Grunwaldzka 24 


3079 
3076 
1446 
3862 
3251 


1324 
1966 
2408 


Bracia Scbulz, przetwórnia Wt r ; 
mięsnych, śniadeckic.h ao 
Bracia Tysler, fabryka cukrów i cze- 
kolady, Warmińskiego 7-9 
Brauer Bracia, browar. Zboż. Ry- 
IIEk 9 
- (dod.) Brauer O., wl. brow. 
Bracia Brauer, Zbożowy Rynek 9 
BrRIlf'r Gustaw, wl. brow. Bracia 
Brauer, Zbożowy Rynek 9 
Bredschnelder Leopold, Paderew- 
skiego 22 
Breitkopf Alfred. adwokat, Dwor- 
eow:). 14 
Broda Mieczysław, inż. dypl. t , zast. 
naczelnika Parowoz. Gl. J\apuś- 
cisko Tr., m., Cieszkowskiego 12 
Brodziński Marian, hurt, mat. opał., 
Sowińskiego 16, róg Hetmań- 
skiej 
Bromberg F.. ryn. Marsz. Piłsud- 
skieg9 16 
Bromlrski Wład., adwokat, Ciesz- 
-kowskiego 10 
Bronikowskl E, I Syn. fabr. mebli, 
Nakielska 1
5 
Bronikowskl Stanisław, Gdańsl,a 48 
Brom: Anto
I, Lboż. Rynek 12 
Bronz Kazimierz, Poznańska 35 
Broński Stefan. przed
t. budowI., 
Konarskiego :J 
Browar Braci Braiter. Zboż. Ry- 
nek 9 


1559 
2948 
2433 
3982 


1356 
3502 
1606 
3057 


FRANCISZEK ZAWADZKI 
Bydgoska Fabryka Stempli 
Zakład Mechaniczno-Grawerski 
Pomorsko 1 Tel. 30.70 


1855 


1664 
2096 
3158 
3441 
2328 
1561 
1539 
3251 
1356 
1608 
1603 
3115 
3279 
2836 
1505 
1974 


3461 Bydgoska Pabryka Maszyn, Herm 
Uihnert, S. A. Gen. Bema 
19 13 Bydgoska Pabryka Okuć Meblowy; 
I Budowlanych, Fordonska 
24 05 Bydgoska Pabryka Opakowań BI". 
szanych, sp z o. o., Gda
, 
ska l 
1700 Bydgoska Fabryka Pasów I artyk. 
łów sport,. sp. z o. p., Hr', 
mańska 


Bleszyńskl Emil, 


2310 


B!fdgos/ra kbn/Ha Pasóm 
inrfljliu/ SporloHlfch 
1ClP. 
7:J v d 9 0S zt:Z 
r.trt- I1DD 
 H,/_liltłd4 


Browar Bydgoski, Sp. z o. o., fabr. 
wód mineral., Ustronie 7 


Browar Kuntersztyn, Sp. Akc., 
lIia 
w Bydgoszczy, Pomorska 61! 
Browar Obywatelski w J\lyśleclnkn. 
T. z o. p. 
-filia Bydgoszcz, Poznańska 17 
Browar Okocimski. reprezentacj:i, 
Ustronie 7 
Browar Związkowy, reprezentacja, 
wl. Martyński Marian, Toruń- 
ska 23/25 
Brukarzewlcz, inż., koncesjo Drzed- 
siębiorstwo elektro- i radiotechn., 
Marcinkowskiego 11 
Briickner Erwłn, dyp!. inż., Pade. 
rewskiego ] 5 
- biuro I przedsieb. robót Inżyn,- 
, budowI., Św. Trójcy 20 
Brychczyński Kazimierz, śniadec- 
kich 6 
Brzeski A" adwokat, al. Mickiewi- 
cza 15 
Brzeski A., ,,\\ięgiel drzewny", Ga- 
jowa 31 
Brzeziński Edmund. kupiec, Kar- 
packa 
1 
Brzeziński R. I B., 'abr. motoró'.v 
i maszyn, Nakielska 131 
Bubley jakub. technik komunikaCJi, 
Pomorska 35 
Buchholz Józef. mistrz tlach.-instaL, 
Chwytowo 22 
Buchholc Karol, Wileńska 9 
Bucbholz Ludwig, fabryka skór, Sp. 
Akc., Garbary 2, 4, 6, 8 


Bydgoska Pabrvka Pończoch, 
 
Marian Susaja, Marsz. Foeha 
Bydgoska Fabryka Skrzyń, Lewa 
dowski i Ska, Babia Wieś 
Bydgoska Fabryka środków Sp 
żywczych "Omega". Z. j. " 
siński i Ska, Sp. z O. o., Gda' 
ska l 
Bydgoska Palarnia Kawy, wl. 
Różaliska, Toruńska 1 
Bydgoska Składnica Cukru, P. fi 
kulski, Poznańska 
Bydgoska Wedzarnia Ryb, sp. z 
o., Łokietka l 
Bydgoska Wytwórnia Mydła, 
 
Ant. Pyrek, Długa 
Bydgoska Wytwórnia Pedzli, Gr" 
waldzka 
Bydgoska Wytwórnia Pilników, 
Uskar Hartenberger i Feliks " 
szucki Pomorska 
Bydgoski Dom Tapet: W. 
akl 
!)ki, jezuicka: 
Bydgoski Dom Towarowy, Sp. z. 
o., Gdańska ., 
Bydgoski Klub Sportowy z o., SI 
SLo 
Bydgoskie Unie Autobusowe, Sp, 
o. o, Tatarska Maria, nad F 
tern 
Bydg. 'Tow. Wiosi" Pawła z tec. 
ey (sezono\ 
Bydgoskie Zaklady Mechaniczne, " 
z o, o.. Pierackiego 
"Byfana". wl. Leonard Rose, Gd 
ska 


1443 


3018 
2054 
1644 


Błaszak jan, rzeżnictwo, Poznań- 
ska 19 
Błaszak Jan. mistrz rzeźnicki, Bo- 
cianowo 36 
Błaszczyk Walenty, z::kl. fryzjer- 
ski i perfumeria, Dworcowa 4.
 
Błaszczyk Wojciech, fabryka me- 
bli, Marsz. Focha 16 
Błaszek Maria, restauracja, Het- 
mańska 1
 
Bobkiewicz Józef, f..br. matera::y 
sprężyn., Kowalska ł 
Bocb Stanisław, to\\'ary kolonialne, 
jackowskiego 15 
Boc!ek, mistrz rzeżn., Pomorska 28 
Bogacki Mieczyslaw. restauracja, 
Pomorsl,a 37 
fatr. ozdób 
Dworcowa 14 


1732 
2126 


1278 


1177 


1558 
1303 
3975 
1209 
1293 
3518 


3123 


3868 
2968 
2947 
1104 
1581 
1365 
3788 
2889 
2199 
3252 
3036 
1371 
3836 
3405 
3390 
'*' 


2:j 86 
2.3 78 


2091 


154R 
2293 


Bogacz P., drogeria, 
choink., 
- m., Śniadeckich l 
Bohm GottUeb, hurt. węgla i mate- 
rialów budowlan.. Grunwaldzka 
46/48 
Bojarska Marła. wł. salon'u mód, 
Gdańska 61 
Boncl jacques, inż., Asnyka 5 
Bonin B.. mistrz rzeżnicki, Gdań- 
ska 115 
Bonin Leon, mistrz rzeżnicki, Dwor- 
cowa 37 
Bonneberger St.,. kupiec, Sielanka 1-t 
Borowski józcf, mistrz rzeżnicId, 
Długa 1 7 
BDrowskl Witold I Ska, fabr. wy- 
robów dr7ewnych, Langiewicza 3 
Bordanowicz Karol. mistrz rzeźnic- 
ki, Toruńska 27 
Bor}'czka Leon, Kierownik Sam. 
Oddz. Osobo Dyr, Okr. P. I T., 
PiotrlJwskiego 13 
Borys Cz., magazyn bławatów, ;:II. 
Teatrginy 2 
- m., Sielanka 8a. . 
Bosiackj Feliks, rec;tauracja, Bocia- 
nowo 32 
B07ekowski Alfred, Zamojskiego 6 
Bóhme R., Sp. z O. o" ogr:>dnic- 
tWOI Jagiellońska 16 


1287 
1487 
1744 


1494 
3354 
3017 
1875 
2945 


1665 


1171 
3156 
1757 
1527 
1917 
3122 


1662 
3516 
1313 


Buchholz Otto, "Restauracja 6-ta ś:u- 
za", Hronikowskiego 45 
Buchholz W.. inż.. biuro instal., 
'Gdańslca 38 
Buda Fr.. tresura psów, Nakiel-' 
ska 72 
Budowlane Przedsiębiorstwo, Kon- 
rad Wożniak, Gdańska 47 
Budzbanowska P.. gabinet de..tysty- 
czny, Chopina 19 
Budzbon Tadeusz, kier, Hurto\\ ni 
Tytoniowej Zw. Ociemn 20łnie- 
rzy R. P., m., Król. jadwigi 17 
Budziak Plorlan, skladn. wyrobów 
zakł. przem. "Centra", Pomor- 
ska 13 
Budziak Leon, Zamojskiego 15 
Budziak St., fabr. wód minerain., 
jezuicka 24 
Budzyńskl Janusz, dr, adwokat, ja- 
glel\oń
ka 2 


..BYFANA" 
:T
 wł. Leonard Rose 
I Gdańska 145. Waz.lkie artykuły dla beko
ó. 
i ,zetniclwa eroz gastronomiczne. Specio'
oj' 
chłodnIki do butelek 


3357 
2219 
1383 


3241 


1831 


c. 


3708 
3134 
37 )l 
2876 
3042 


2205 


2370 "Całe Club", eukie
 wl. J, 
borowicz, Gdańska 
3326 Całe Italia, Gdaliska 72 
-3477 Caliński jan, zakl krawiecki, Ma 
Focha 
"Caritas'.', (patrz Stowarzyszt. 


3512 
1351 
3371 


16 Bd.
		

/spis00036_0001.djvu

			Casing - Drogeria 


Bydgoszcz 


2284 
2418 
1059 


Caslng Company Bydgoszcz, JagIel- 
lońska 40 
"Catanla", owocarnia, wł. Fr. Ja- 
nuchowski, JagieIlonska 2 
"Cedlb", kosmetyczny salon, wł. 
prof. Izbicka Eugenia. Słowac- 
kiego 1 
Cegielnia "Ludwikowo", wf. Wil- 
czewski Fr., :2:eglarska 42 
"Ceglelnia-Szwederowo", Józef 
Dziatkiewicz, Szubinska 3 
Celewlcz Michał, adwokat, plac 
Weyssenhoffa 5 
"Centra". składnica, F. Budziak, 
Pomorska 13 
"Centrala". przybory artyk. rzeź- 
nickich I jelita, JagieIlońska 16 
"Centrafna" , drukarnia, introliga- 
tornia, fabr. stempli, K. Wi1fart, 
śniadeckich 3ł 
Centralna Stacja Obsługi Radia 
..Stobra", Sp. z o. o., oddz. w 
Bydg., Gimnazjalna S 
Ceramiczne Zakłady Bydgoszcz, 
Chodkiewicza 15 
"Ceremonial", zakład pogrz,ebowy, 
wł. \\'dowiak :5tanisław, I'\owy 
Rynek 3 


2147 
1366 
3108 
2205 
1337 
1021 


3280 


1300 
2165 


"rEREMDniAŁ" 
Nowy Rynek 3. 


ZAKŁAD 
POGRZEBOWY 
Tel. 21-65. 


3055 
1910 
2299 
1218 
2335 


Ch
skel l\1aks, dr, JagieIlonska 40 
Chelkowsk' Bernard, dr. med., pl. 
, Wolności 11 
Chelmicka Janina, Promenada 35 
Chęciriski Józef, mistrz piekarski, 
Gdanska l:!O 
"Chic Parisien", magazyn kapeluszy 
damskich, M. Kaliska i P. Busch, 
Śniadeckich 7 
"Chic Parisien", pracownia sukien 
i okryć damskich, wł. L. Radke, 
Dworcowa 10 
..Chleb Szwedzki", Sp. z. o. o., Ko- 
ściuszki 53 
Cblebowska Janina, lek. dent., Marsz. 
Focha 12 
Cbmara WI., skład kolonialny, 
Grunwaldzka 42 
Chmielarski Tadeusz, dr, Asnyka 3 
Chmielewska Emilia, 20 Stycznia 
20 r. 16 
Chmielewski Anastazy, Staszica 3 
Chmist Stefan, al. Mickiewicza l 
Chojnackl Marcin, zakład krawiecki, 
śniadeckich 61 
Chojnacki Paweł, dr. med., okulista, 
ordynator oddziału ocznej:(o Szpi- 
tala Miejskiego, Gdanska 35 
Cholewinski Jerzy, inż., Kołłątaja 2 
CholodziiJski Jerzy, Inż., pl. Weys- 
senhoffa 4 
Chrzanowski Bernard, lek: med., 
. Długa 2 
Chrzanowski Boleslaw. adw., b., 
Gdańska 12 
- m., Kopernika 4 
Chudy Waclaw, fabr, wyrob. mie- 
snych, Dworcowa 
6 
Chwialkowskl Ant., mistrz rzeżnicki, 
hurt., detal., Dworcowa 34 
Chybi ck i Roman, mistrz kominiarski, 
Rejtana & 
Ciechanowski Mateusz, przedsięb. 
budowI., Gdanska 101 
Cichy Karol, przedstaw. f-y Vacuum 
Oil Company, S. A., Zduny Ił 
Cieleckl Ignacy, Wileńska 2 
Clelnch Jan, adw., Mostowa 2 
Cieśllński Roman, restauracja, Ry- 
cerska 15 
Cisewska Zofia, żona adw.. Gdan- 
ska 92 
Cisewskl Bernard, adw. Gdańska 7 
Ciszewski Stefan, inż., fabr. art. 
elektrotechn., Sp. Akc., Sobie- 
skiego l, ogólny I miedzymiasto- 
wy 
(dod,) Dyrekcja 
wydział sprzedaży miejscowej 
(dod,) wydział sprzedaży za- 
miejscowej 


3838 


2854 
3289 
1821 
3435 
1327 
28n 
3539 
1233 
3003 


3263 
2800 
1594 
3059 
3054 
1806 
1565 
3575 
:1070 
1556 
2428 
1514 
1063 
3608 
1016 
3464 


1164 


1564 
1771 
1609 
1470 


wydział 7akupów 
(dod.) ksifj:(owost 
Ciszewski Stefan, 


3007 
3190 
1062 


int., m, I	
			

/spis00037_0001.djvu

			Bydgoszcz 


Dro
eri. - Frant 


wl. Witold 
Rycerska 6 
J. Gluma. 
Dworcowa 55 
2.3 96 Droge
a. Leonard Baumgart. ryn. 
Marsz. Piłsudskiego 21 
3906 Drogeria Nowa. wl. Walerian Haum- 
lart, Gdańska 61 
'565 Drogeria - Perfumeria i skład farb. 
E. WawrzoD 1 J. Łazarskl. £10- 
elanowo 19 
1252 Drogeria "Pod Gwiazdą". J. Kotle- 
ga, Dworcowa 31 
1683 Droierla ..Pod Koroną". Jun£blutb 
Tadeusz. Sienkiewicza 32 
3829 Drogeria "Pod Łabedzlem". Brunon 
I\azimierski, Gdańska 5 
3947 Drogeria "Pod Orlem". J. Owcza- 
rzak, Grunwaldzka 52 
1797. Drogeria "Pod Sokolem". wl. Józef 
Budziak. Gdańska 101 
1702 Drogeria Poznanska. wlasc, A Hap- 
ka, pl. Poznański 6 
1354 Droieria "Royal". wl. Jan Reszka. 
Gdańska 49 
2927 Drogeria. RcUnlakowska A.t Gar- 
Dary 30 
3027 Drogeria "SanItas". hurtownia per- 
. fum.-drogeryjna, L. Wllanowskl( 
Snladeckic,h 441 
2363 Drogeria. Siuda H.. Gdańska 17 
2086 Drogeria Wilczak. wł. Walentyna 
Pankowska, Nakleiska 22 
1496 DropiewskJ MaksymiUan. obwod. 
mistrz kominiarski. Pestalozzie- 
go '1 
1227 Droszcz Florian. biuro bandIowe. 
Sniadeckich :!9 
29 97 Drozdowskl Czesław. dentysta, liro- 
wa 4 
3061 Drukarnia A. DUłmann. T. Z 4). p.. 
Dworcowa 13 


34 86 Droicria ł skład farb. 
a< ulczynskl. 
37 70 Drogeria "Kosmos" . 


3594 
3595 
12 72, Drukarnia 


2650 


Akcydensowa. wl. Bracia 
Sojld, Marsz. Focha. 16 
Drukarnia Bydguska. Sp. Akc.. wy- 
dawno Dzienn.ka Bydgoskiego, 
Poznańska 12/14, (nocą n-r 26 53 
od 19-ej do 8-ej rano) 
Drukarnia dla Handlu I PrzemysłII. 
A. Mamach i Ska. Warmińskie- 
go 14 
Drukarnia 'Kupiecka. Józef FIszer . 
Jagiellońska 22 
Drukarnia Pawłowskil'go. wydawn. 
.,Kurlera Bydgoskiego". Marsz. 
Focha 18 
Drukarnia I Wytwórnia Wyrobów 
Pap.. A. Danilczuk. Gdańska 5( 
Drzaz
a St.. hurt. artyk. taplc.. 
Dworcowa 76 
Drzewieckl Zygmunt. &klad artyku- 
lów pOdróżnych I wyrobów 
szczotkarskich. Gdańska 73 
DrzycImski A.. zakład pogrzebowy. 
Długa 22 
Dudkiewicz Waclaw. Pomorska 6 
Dudzik Franciszek, Pomorska 53 
Dukat leon. konfekcja damska. Weln. 
Rynek 7 
Duszczak Jan. zaklad krawiecki, Śnia- 
deckich 4 
Dworzec Autobusowy, biuro kierow- 
'lika, pl hościeleckich 4 
Dworzec Autoł:usowy. stólcja benzy- 
nowa. Lt:Śniczak 1 :taruk. pl Ko- 
. - ścieleckich 3 
D.wór Szwajcarski. Sp. z O. o.. mle- 
czarnia i piekarnia. Jackowskie- 
go 26 


1251 


1557 
3352 


3416 


1767 
1201 


1009 
3446 
1284 
2365 
1673 
3674 
2255 


3254 


2908 
3544 
2833 
28 95 


- filia, 
atorego 3 
Dykler Wladyslaw. sk6ry I przybo- 
ry. Pomorska 28 
Dykty klejone I forniery. &kład f-my 
Piotr !łaraj, Zboż Rynek '1 
..Dywan". War,;z. Fabr. Dywanów. 

p. Akc., oddz. Bydg.. Jagielloń- 
ska 2 
D}'wor Adam, zaprzys. rewizor ksiąg. 
H. Frankego 3 
Dziatkiewicz Marian, wl. fabr. 
..Alfa", Kącik 4 
Dzlerr.bovJski Jerzy. gramoł. I radio, 
vworcowa 3 
J.. przemysłowiec, 
Cleszkowskiego 9 
Dzlembowskl Zygmunt, dr, chirurg 
I ginekolog. Gdańska 16 
Dziennik Bydgoski. (Drukarnia Byd- 
goska. Sp. Akc ), Poznańska 12/14, 
redakcja, admin
stracja (nocą nr 
26 53 od U-ej do 8-ej rano) 
_ oddział, Dworcowa 6 
Dzierżyński Waclaw. restauracja 
I skład win, Wroclawska l 
Dzlkowsld fr)'deryk. mistrz rzeżnicki, 
Oalow
 li 


1895 
2937 
1225 
1725 
1526 
2650 


DzlembowskJ 


1299 
37 42 
3105 


18 Bd
 


E 


3074 Eberhardt P.. Sp. z o. o.. fabryka 
. maszyn ł kotłów. odlewnia tel.. 
Św. Trójcy 11 


1741 


1832 
2400 
1839 
1037 
1479 
3844 
3069 
3243 
3691 
1092 


'801 


_ (dod.) Hans Eberhardt, m.. Iw. 
Trójcy 10 
Eckcrt A,. dr med.. lek.. Grun- 
waldzka 20 
..Edeko". zaklad przemysł., wł. E. 
Kotlińskl. Karłowloza 10 
Eger P.. Gdańska 93 
Eger Rudolf, Sniadecklch 6 
Elgner K.. zakł. dentyst.. 


Dworco- 
wa 96 
Elchstldt Kurt. pastor ł.. SObieskiego Ij 
Elscnberg fryderyk. 
zczecińska 10 
Eis 1 Kozłowicz; skład żelaza, Nowy 
Rynek l 
Elektra. "".ł. J. Pawlak, biuro e!ck- 
trotechn., Mostowa S 
..Elektrobudowa". S. A. w Łodzi. 
;nzedst. Int. Karol Kluck. Pomor- 
ska 9 
..Elektrofon". Bogdan Kamiński 
i Karol Nowicki. przedstawiciel- 
stwo wytwórni radiotechn. .,SI- 
lezia", Promenada 12 
Tramwaje, Warmli1- 
sklego 8 
Elektrownia Nowa. :teglarska 4 
..Elewacja". Pierwsza Polska Fabr. 
Tynków Szlachetnych, centrala 
Gdynia, oddz. Bydg.. Urocza 7 
Elbardt I S-ka. sp. z o. o;! Marsz. 
rocha 15 
..Elysium". restauracja, Gdańska 68 
. ,Energia" . wytw. torebek I karto- 
nów. właśc. B. fmbs. król. Ja- 
dwigi 4 a 
..Ergamon" . zakłady przemysl.-han- 
ul., Sp. z o. o., Jagiellońska 25 
..Erma". przedsieb. techn. - il!,>tal. 
Dworcowa 67 
Ernest Roman, furmaństwo. Ko- 
ściuszki 4 
Esden- Tempski St.. notariusz. Dwor- 
cowa 2 
..Este" , :5terezewskl Edward I S-ka. 
magazyn modnych artykułów 
damskich. Gdańska l 
..Eternit". zaklady radi.otechniczne. 
ryn. Marsz. Piłsudskiego 22 
Ewangelicka Gmina Kościelna, GIrle, 
diakon, Śniadeckich 23 
Ewangellckl Zakład dla dziewcząt. 
Czyżkówko, Minska 15 
Ewangelil:kle biuro parafialne, Wa- 
ły Jagiellońskie 14 
..Express", przedsieb. przewoz. eks- 
pl:dyc. pośpi
sLn., Warszawska 25 
..Express Poranny". i ..Przegląd 
Sportowy". oddz. red. w Bydg.. 
Grunwaldzka 98 


1384 
1845 


32 22 Elektrownia 


3201 
1071 
2129 


1113 
2999 
3457 
3081 
1836 


1900 
1285 
3187 
2227 
3800 
1023 


F 


3072 fablańczyk MIeczysław. adw., Marsz. 
Focha 12 
3913 Pabryka beczek, Bruno Gall (dawn. 
M. Pomrenke), Dworcowa 33 
3164 Pabryka cukrów I czekolady. L. Ke- 
dziorski. Sienkiewicza 6 
- (dod.) m. . 
16 47 Fabryka konfekcji męskiej ..Indu- 
stria". Kujawska &/8 
22 06 Fabryka lóżek metalowych "Merkur" , 
Nowodworska 26 
3788 Pabryka motorów I maszyn R. I B. 
Brz
ziński, Nakielska 131 
1843 Pabryka mydła I prod. chem., Sta- 
nisław Kozłowski, Marsz. Fo- 
cha 43 
12 59 fabryka Pedzll ..Rekord". wl. 
Schulz, Wawrzyniaka 1 
2060 fabryka piania O. Majewski, Kra- 
szewskiego 10 
30 85 Pabryka Siatek I Ogrodzeń Drucła- 
... nycb. wl. Stefan Ostrowski, M1.- 
zowiecka 26 


Fabryka Siatek Drucianych 
STEł- AN OSTROWSłU 
Mazowiecka 26. tel. 30-85. 


3021 


3018 
1014 


Pabryka Traków I maszyn do obrób- 
ki drzewa. (dawn. C. Blumwe 
I Syn, S. A.). Nakielska ;'3 


1
 32 fabryka Wsllzell:. 


Pabryka Wag, W. 


Schenk, nast.. Ja- 
riellońska 41 
p, Lewandowski, 
Wł.trakowa II 


. 


12 14 Pabrykl Papy Dachowej ..Impreg. 
nacja". Marsz. Focha i 


1215 
1003 
13 00 - składnica. Chodkle\\ Icza 13 
31 48 . PajtanowskJ R.. Zduny 10 
22 20 Falkiewicz B.. pl. Piastowski 11 
1934 Parber Maks. przedst. wyrob. juto. 
wych. 3 Maja 22 
"Parmacja". hurt. artyk. farmaceut. 
Jan Kło&ińskl, Warmińskiego 1
 
Pąferek Andr
eJ. podkom.. kier. 
Komis. 1., m.. Grunwaldzka Ił 
2427 FeJgin B.. Dworcowa 86 
3314 Pelberbaum Adolf. dr. adwokat 
Marsz. Focha 16' 
- m.. Chrobrelo 19 
Felcyn. adwokat, Gdańska 21 
Felczykowskl Walenty. wyr. metal. 
I ebct"it.. Sw. Trójcy 35 
3576 Peldmann Stanisław. adwokat. GdaiJ- 
ska 33 
1506 Pelpel Pr. Gdańska 93 
3821 ..Fel1!a".
. A.. fabryo	
			

/spis00038_0001.djvu

			- 


;1.4 '8 


Franz H., współwłaśc. I-my Ober- 
meyer I Franz. handel drzewa 
I dykt, Toruńska l 
Freter Harry, skład tapet. Dwor- 
cowa 15 
preudrnan Karol, Odańska 48 
Prledland Henn.. Marsz. Focha 16 
Prledricb Nikodem, fprzedat wyrob. 
monopol., Dworcowa 94 
"PrItbjof" T. z.. niemiecki klub wlo- 
łlarskl. św. Floriana 6 
Probwerk A., mistrz rzeźnicki, cen- 
trala. król. jadwlil 11 
- filia, Dworcowa '15 
- filia, Śniadeckich 49 
Prommer Ignacy, dom handl., Marsz. 
Pocha 2 
Prost Lulse. dyr.. Garbary 8 
Fryczyriskł Bronisław. dr, lekarz, 
Dworcowa 12 
Puch
 Andrzej. dr. lekarz. Cleszkow- 
ski ego 4 
Pundusz Pracy. Woj ew. Biuro w To- 
runiu, Ekspozytura w Hydgosz- 
czy. Orodzka 25 
"Futeral" . skład futer, Dworcowa 14 
Futra I pracownIa kuśnJen;ka. K. NI- 
teckl. Dworcowa 48 


'828 
'720 
3197 
2410 
1089 
1811 
1455 
2135 
1711 
1546 
3143 
2116 
3606 


3308 
3325 


'281 
'421 
'39' 


G 
Oabrlel Bracia. fabr. mebli. Odań- 
ska 13 8 
Oadomskl Tadeusz. dr med., Gdań- 
ska 57 
Oadzlńskl Inf. I Ska. Instalacja ogrze- 
wań centralnych. wody. kanali- 
zacji I iazu oraz urządzeń sani- 
tarnych. Dworcowa 42 
Oackel C.. mistrz rzdn1ckl, Grun- 
waldzka b2 
..Oalicja", S. A., składy komis., Br. 
Zamlara. Artyleryjska '1 
Oall Bruno. wł. fabr. beczek, Owor- 
.:owa 33 
..Oalwa", wf. Kukuk A., fabr. cześcl 
rowerowych-masow.. Sienkiewi- 
cza 39 
Oałecki Tadeusz, generał w st. sp., 
Gdańska 52 
Oanaslński Stanisław. restauracja I 
kawiarnia, jezuicka 12 
Oannott W., stocznia I warszt. bu- 
dowy statków wodnych. Toruń- 
ska 125 
Oarafe Hotelowe, właśc. P. Konlecz1l 
ny. Sniadeckich 3a 
Oarczyńskle- H. I M.. pierwszorzedny 
mag. jubilerski I zegarmistrz.. 
pl. Teatralny 2 
OarnIzonowa Izba Chorych (patrz 
Wojsko) 
..Oastronomla" , restauracja, wł. Ii. 
Katorskl, Dworcowa 19 
Oaszyńskl Stefan, dr med., choroby 
kobiet I akuszeria. Gdańska 39 
Oaher, pastur. urz,d parafialny, 
Bełzka 11 
Oawlak Ludwik, skład kolonialny, 
Nowodworska b7 
Oazeta Handlowa Codzienna w Byd- 
goszczy, red. :2:mlgrodzkl. Dwor- 
cowa 45 
..Oazeta Pomorska". administracja 
I redakcja. oddział w Hydgosz- 
czy, Dworcowa 30 
..Oazolłna", Sp. Akc., benzyna, oleje, 
gazol., przedstawiciel M. Rutkow- 
ski. Słowackiego 1 
Oazownla Miejska (patrz Zarząd 
Miejski) 
Olłslorowskl Br.. Mazowiecka 31/33 
- m.. Piotra Skargi 2 
Olłszczak Jan, deltkatesy. Dworco- 
wa 7l 
OdanIec Wiktor, restauracja, Po- 
zn/! ńska 17 
Oebllg O. O., biuro książkowości 
rolniczej, Dworcowa 43 
Oehrke Erich, warsztat samochod. 
I ślusarski, Nakleiska 24 
Oehrke P., Gdańska 113 
Oehrmann Konrad, przedsiębiorstwo 
robót budowI.. Urocza 1 
"O
ntleman", Angielsko-Polski Prze- 
mysł Gumowy, Sp. Akc., Pod- 
wale 15 
Ocrdom, dr. lekarz, Gdańska 22 
Oetler - Oirtler Jan, Int., dyr. Kolei 
Franc.-Polsk. T-wa Kolej., m., 
20 Stycznia 20 r. 7 
Glbs Mieczysław, 3 Maja 22 
(,iJełda Stanisław. skład kolon., Mal- 
borska 23 
elda Zbożowo-Towarowa w Byd- 
goszczy, Gdańska 27 
- biuro 
- maklerzy 
- dyrektor 


1407 
1478 
3913 
2478 


2028 
1321 
1813 


3558 
2475 


3841 
3040 
1995 
3259 
1470 


2480 


2.3 38 


1681 
2981 
3775 
2896 
1100 
1018 
3229 
3834 
3842 


1812 
3907 


2452 
3964 
3614 


3613 
3624 


Franz - Harcerska Bydgoszcz 


1121 Glerszewski Pr., skład kolon.. Grun- 
waldzka bIS 
3345 Gleryn N.. łud- 
sklego 8 
1874 OIauk P., handel mąki I paszy, 
Wełn. Rynek II 
1954 GUński Aleksander, mistrz kominiar- 
. ski. Kujawska 10 
'882 Olinski Jerzy, dr, chirurg, ginekolog 
I akuszer. własna lecznica. 20 
Stycznia 20 r. 8 
14 48 OIoblg Erost. nast., wł. Eddy Po- 
pltz. Dłura 76 
2331 OIoksin Henryk, lek.-weter.. jagiel- 
lońska 61 
14 25 Głowacki Pranclszek, śląska 9 
15 84 OnJewkowskl Karol, skład tow. spot. 
I mydeł, ryn. Marsz. Piłsud- 
skiego 27 
2321 Onlewkowski Sylwester. mistrz rzeź- 
-nicki, Grunwaldzka 77 
16 24 Ooe AntonI, fabryka meblk Nowy 
ł Adalbert, dyr., Chodkiewicza 18 
Oozimlrskl J., dentysta, Dluga 7 
Oórski R.. drogeria I skład fabr., 
Zboż. Rynek 4 
1061 Oón;ki Wł., fabr. luster I szlif. szkla, 
Garbary 7 
1276 Orabowska Anita, pracownia kl""dwi
- 
cka, Marcinkowskiego 11 
37 65 Grabowska Marla, Sienkiewicza 18 
21 02 Grabowski L.. fabryka skrzyń, 3-go 
Maja 12 
21 44 Orabowskl Lucjan, Sielanka 18 
35 '8 OrabO\
skl Tadeusz, Nacz. Urzedu 
Telef.-Telegr., m., Chwytowo 14a 
2172 Oraczko....ski Fr., wł. f-y "M/!I!:neto", 
Sląska 3 
1825 Oraczkowski. wł. f-y "Magneto", 
króJ. jadwigi 37 
3871 Oraczyk i Mroczek. za kI. malarski, 
Pomorska 14 
3932 Orajnert, mistrz stoiarskl I rzeźbiar- 
sKI, właśc. fabryki i składu mebli) 
Grunwaldzka 2D 


2158 
1347 
3014 
1714 


3621 


Oorzelańczyk 


3455 
1312 
3679 


19 21 Orajnert Ignacy D., dom mebll.l 
Dworcowa 2J. 
16 35 arale
 Wincenty. 6tolarnia, Wały 
Jagiellońskie II 
'855 Oramatowskl StanIsław. a
wokat, 
Gdanska 32 
1698 Orawunder Br., zegarm. I jubiler 
Dworcowa 51 
29 22 Oray Brunon. 20 Stycznia 20 r. 26 
34 44 Oregor .r.1. A.. kupiec. Dworcowa 46 
3212 Orey, cukierni,a I kawiarnia. Gdań- 
ska 35 
1474 Orochocki Józef, zakład fryzjerski, 

\arsz. Focha 16 
2084 Orochowski Fr., handel zboża miłki 
i paszy. Warszaw;ka II 
1915 Orodzkl Józef, architekt budowniczy, 
znawca sądowy I przy Izbie P. H' A 
Nakleiska 65 
1057 Oross A. P., skład bielizny, Jasna 21 
3128 Oross Karl. hurt. tow. kolon.. Dwor- 
cowa 23 - 26 
1935 Orudziński Józef. przedst. fabr. chem. 
.. Tukan", król. Jadwigi 1 
'235 Grudziński Władysław. kupiec, Lu- 
belska 4 
33 '8 Orund R., zakład pogrzebowy. Gdań- 
ska 4l 
3530 Oriin O., wł, f-y ..Gryf". Marsz. 
Pocha 28 
15 51 ..Gryf", hurtownia rowerów I czę- 
ści, Podwale 15 
'7 33 Orzebiliszewski Stanlslaw. kier. f-my 
..Pniowiec" . Dworcowa 9 
15 34 Grzeczkowskl Władysław. skład skór 
I przyborów szewsk.-siodl., Dlu- 
ga 62 
1372 Orzegorzewski Stanisław. skład obu- 
wia I konfekcji, Mostowa 9 
2872 - m.. 20 Stycznia 20 r. 18 
1046 Orześkowlak J., mistrz malarski, król. 
Jadwigi 8 
34 31 Orześkowiak Kurt, przedsięb. bruk. 
i bud. podziem.. Zboż. Rynek 10 
2815 OrzebowskJ Edward, skład fabr. rllz 
..Sokół", Curie-Sklodowskiej 10 
3513 Orzęda Ignacy. skład delikatesów 
I win, Dworcowa 11 
23 44 Ouhlowa Irena, wytwórnia pasków 
biustonoszy, gorsetów, Pomor- 
ska 64 
206.3 Oulcz Bolesław. dyr. Komun. Kasy 
Oszczędno m. Bydg., jagiellońska 4 
1377 Oumowe wyroby, zakłady kauczuko- 
we ..Piastów", S. A., oddz. Byd- 
goszcz, Gdańska 62 
1633 Oundlacb Hugon, drogeria, Poznań- 
ska 9 
'3 89 Oustowskl Jan, adwokat, śniadec- 
kich 2 
2159 Outkowskl Roman, mjr. Paderew- 
skiego 1 


H 


1824 
2817 


"Ha-Be". fabryka rowerów, Zdu- 
ny 6 
Haberbusch I SChlele, Sp. Akc., re- 
prez. Zjedn. Brow. Warszawsk.. 
Nakielska 169a 
"Hadroga". hurt. I wytwórnia drog.- 
apteczna, wł. St. Cylkowski, Ma- 
tejki 2 


31'6 


3278 
2131 Hahn Herbert, kupiec Libelta 10 
2181 Hahn I Co., ziemlopłoJ Yj Sp. z o. 0..1 
sniadeckich 41 
2180 
1981 "Hala Groszowa", Długa 32 , 
3648 Hala Targowa (Targowica Miejska). 
Podwale 6-7 
1899 Haman Erhardt, wł. zakł. graf., Po- 
znaliska 3-6 
3448 Haman Oswald, kupiec, Promena- 
da II 
17 47 Hammer M. I Syn, fabr. dykt kle- 
jon. ..Mało ryto", składnical 
Dworcowa 4
 
3443 Hammer Paweł, Chrobrego 13 
2850 Hamulskl M., warsztat elektrome- 
chan.. Gdańska 67 


M. HAMULSKI 
Warsztat Elektromechaniczny 
Gdańska 67. Tel. 28-50 


2171 Hanftwurcel Leon, Sienkiewicza 3
 
34 08 Harcerska Spółdzielnia z o. u. 
"KaDeHa", Poznań, oddz. w 
Bydioszczy, Odańska 26 


Bd_ 19
		

/spis00039_0001.djvu

			Bydgoszcz Hartwig - Jankowski 


2660 


Hartwig c.. Sp. Akc., Miedzynaro- 
dowi Ekspedyt. I transport me- 
bli w Poznaniu, Oddz. w Byd- 
goszczy, Dworcowa b1 
- składy, kr()1 Jadwigi 14 


3940 


c. HtłRTWIG S. ". 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 54 


3832 Hasselmann Rud.. mistrz kowalski, 
Sienkiewicza 8 
3944 Haute u. Fellverwertung der Flel- 
schereigenossenschaft Sp. z o. o., 
jagiellońska 49 
37 93 Haw E.. materiały budowI. i Op3- 
łowe, Toruńska 1 
2965 Haw Egon. kupiec. A. Kolwitza 2 
22 38 ..Hazet" . przedstaw. Leon Sekel, 
Dworcowa 8&' 


! "H A Z E T" ! 
rarowa fabryka Cukrów I Czekolady 


3066 Hausler józef, przemysłowiec, wł. 
Hydgoskiej Fabryki Makaronu 
i środków spożywczych, Chro- 
brego 14 
36 95 Hechlińskl jakub, fabr. mebli altyst., 
Podgórna 5 
1660 Hecht Erich nast, wł. Kurt Deuser, 
ksiegarnia, Gdańska 27 
3460 Hecker FryderyK, ziemiopłody, wy- 
roby młynarskie, Gdańska 31 
3549 Ht'idner jan, magazyn odzieży I 
obuwia, ryn. Marsz. Piłsudskie- 
go 9 
3685 "Heima", Sp. z o. O., Podgórna 15 
1710. Heinrlcb Brunon, dr., miejski lek. 
wet., em.: Hernardynska l 
3807 ",Helios", Czemplik I Reiss, fabry- 
ka obuwia, Gdanska 80 
3992 Heller F.. kupiec, Dworcowa 59 
1317 Henke M.. skł
d opatowy i budowi , 
Poznanska 20 
2856 Hennig jerzy, dyrektor, 2eglarska 5 
3860 Henochowicz Maurycy, Dworco- 
· wa 100 
3193 Hensel A., wł. W. Sierpiński i I. Ka- 
sprzak, sprzety kuch., dom., 
szkło, porcel., kryształy, platery, 
sztućce, lampy, łożka żel., wóz- 
ki dziec. i zabawki, Dworcowa 4 


A. HENSEL. wł.: W. Slerpiiuki I Kasprzak 
S:Jrzęty kuch.. dom, szkło, p:>rcelana. kryształy. 
płatery, szłućce. łampy, łóżka żel, wózki dziec 
i zabawki. Dworcowa 4 


1996 
1273 
3093 


1255 
3401 
1070 
3710 


Ht'pke Marian, redaktor, Litewska 16 
Hering Władysław, adwokat, pl. 
Teatralny 2 
"Herkules". fabr. wyrob. drzewn., 
wł, FI. Borowska, Toruńska 57 
Herman Br.. kupiec, ks. Markwar- 
ta 20 
Hermanski W., wytwórnia cukrow 
i czekolady, Garbary 17 
Hermel Ludwik, rewizor ksiąg 
handl., jodłowa 7 
"Hermes", zakład galwanotechnicz- 
ny, właśc. Ludwik Hermel ł S-ka, 
Dworcowa 81 


HERME ' Zakład Galwanotechniczny 
" niklowanie, chromowanie. 
srebrzenie. Dworcowa 81, tel. 37.10. 


2830 
2213 
1335 


1903 


3016 
3379 
3094 
1275 


20 Bd, 


Hernet Edmund, dr med.. Marsz. Fo- 
cha 2 
Herold Georg, przedstawicielstwa, 
3 Maja 14 
Herszkowicz A., mistrz blach. I. In- 
stal., warsztat blacharski I wo- 
dociąg., Długa 72 
Herszkowicz S" mistrz biacharsko- 
instalacyjny, wodociąg I kana- 
lizacja, Sląska 1 
Herzke M" miedzynarod. transpor- 
ty, Wały jagiellonskie 1 
Hessenmiiller Karl. biuro techn., 
Gdanska 
8 
Heydemann W.. (dawn. C. Wenzel), 
drogeria, Gdańska 29 
Hlrschel Bracia, skład bławatów I 
manulakt., Dworcowa 12 


1096 
1236 
3816 
1765 
3954 


1923 
3954 
3037 
1940 
2196 
1887 


3904 
3723 


2352 
13 44 
2843 
1430 
2136 
1040 
1069 
2375 


3340 
3009 
3335 
1626 
3095 
3096 
2432 
3327 


1999 
3652 
1319 


1368 
2112 
2151 
1052 
2808 
3500 


3599 
3062 
3905 


Hlrsz-Langcrowa Maria, galanteria 
meska, Gdańska 33 
Hot'ppe Marcin, adwokat, Długa 42 
Hoffman jakub, handlowiec, Sien- 
kiewicza 20 
Hoffmann Edward, zakł. przem., 
Chocim ska 22 
Hoffmann Eugen., węgiel górnoślą- 
ski, koks hutn., brykiety. wegiel 
drzewny, drzewo opał., Zamoj- 
skiego 5 
Hoffmann Eugen.. m.. :!O Stycznia 20 
r. H 
Hoffmann Fryderyk, kupiec, Cicha 4 
Hoffmann Gustaw, artykuły tech- 
niczne, Cieszkowskiego 12 
Hoffmann Walenty, skład kolonialny, 
ks. Skorupki 57 
Hoffmann Władyslaw, zakład fry, 
z]erskl dla pań i panów, Gdań- 
ska 79 
Hojka jan, piekarnia, Gdańska 117 
..Holandja" , Sp. z o. o" fabr. ka- 
kao, kuwertury, masła kakaowe:' 
go I czekolady, Marsz. Focha 16 
T. Coutroullis, wł., m. 
G. Tsakumakis, m. 
Holtzendorff Bruno. ekspedycja ogło- 
szeń, Gdańska 35 
Holz nast., R. E. Mielke, Krasiń- 
skiego 4 
Hoppe E, fabr. kartonów, Gru- 
dziądzka 5 
Hordyńsld Władyslaw, dr, dyr. ban- 
ku, Kasprowicza 4 
..Hortensja", kwiaciarnia, wf. Ger- 
da Wiśniewska, Gdanska 33 


H O T E L E: 
..Gastronomja", wł. H. Katorski, 
Dworcowa 19 
..Gelhorn". hotel I restauracja, 
wł. J. Bohlmann, Dworcowa 89 
..Lengning", wł. Linka Hronisław, 
Długa 37 
..Metropol" , Dworcowa 79 
..Pod Or
em", Majewicz I Sk'-l, 
Gdańska H 


. 


..Polonia", wł. Godzwon Wł.. 
Warszawska 17 
.. Victoria". hotel I restauracja, 
Laskowska Anna, Dworcowa 85 
Hubert Konstanty, kupiec, Grun- 
waldzka 5 
..Hubertus", wł. M. Pilaczyński, skhll 
broni i amunicji,' Grodzka 8 
Hurtownia Prywatna Wyrob. Pań- 
stwowego Monopolu Spirytus., 
Czartoryskiego 4 
kierownik i tel. nocny, Sw. Trój- 
cy 5 
Hurtownia skór. H. Kronman, Gdan- 
ska 26 
Hurtownia soli nr 187, A. Kanicki, 
Gdanska 14U 
Hurtownia Tytoniowa Zw. Ociemn. 
:toin. R. P., centrala Dworcowa 66 
- filia, Długa 40 ' 
Hurt. 2el. I rur ..2elazohurt", sp. 
z o. o. w Katowicach, oddz. 
w Bydgoszczy, Kopernika ::'2 
Huzarski Maurycy, eksp rewizor 
ksiąg handl., 20 Stycznia 20 r. 4l 
Hiibner Walerian, skład kolon., Sw. 
Trójcy 12 
Hiibscber A., malarnia szyldów, 
Dworcowa 38 


A.HOeSCHER 
SZ.YLDY. LITE RV 
D\NOA
O'-NA JI T li L. 3. - 05 


1
 59 Hiibschmann A., skład bławatów, 
Marsz. Focha 4 
21 
O - m., Pader
wskiego 4 


3757 
2886 
3596 


1894 
1819 
2106 


. 


I 


Ickowicz Pischel, Pomorska 6 
Idźkowskl Rocb, kupiec, Promena- 
da 8 
Ignaszak Magdalena, dr. med., specj. 
chorób skórnych, pecherza I we- 
nerycznych, Gdańska 5 
..I-K-B", łabr. wyrobów metalo- 
wych. Malborska 13 
Ilustrowany Kurjer Codzienny, Dwor- 
cowa 20 
Iłowieckl Kazimierz. dr, lek., Gdań- 
ska 36 


2129 
1480 
1214 
1215 
1003 
1300 
3381 
2058 
3853 
3885 
1483 
1540 


1847 
1820 
3242 


1059 


2956 
2913 
3998 
1256 
2809 
3527 
2118 
2336 
2359 


1462 


2907 
1889 
1525 
1769 
2121 
1697 


3996 
1570 
1572 
2964 
1658 
3649 
1364 
13 74 
3240 
1973 

O 43 
1692 
3483 
1473 
3934 
3264 
3367 


2967  


Imbs BoI.. wytw. toreb. I kartonów 
król. Jadwigi ła 
"Impex", sklad drzewa, Wileńska F 
"Impregnacja", Fabryka Papy Da 
chowej, Marsz, Focha ł 


- skladnica, Chodkiewicza 15 
Inspektor Pracy 54 Obwodu. Jagiel. 
lońska 5 
Inspektorat Szkolny m. BydgoszczJ 
Cieszkowskiego 3 
Instytut Pieknoścl ..HallIla ", Marsz, 
Focha 14 
Internat Misyjny Ducha Sw,. Kujaw_ 
ska 117 
Iskos Tadeusz, wł. f y "Tkanina" 
m., Swietojańska 2 
..Iskra". zakład elektrotechniczny 
wł. Roman Michalski I S-kil 
Gdanska 3; 
Israel Hugo, handel skór, T. Mag 
dzińskiego 
Iwlckl T., dentysta. Marsz. Fo. 
cha 14 
Izba Przemysiowo - Handlowa w 
Gdyni. Ekspozyt. w Bydg.. No- 
wy Rynek Ji1 
Izba KontroIł Rachunkowej (patp, 
Poczt; I 
Izbickl Marian, inż., części sam. 
chodowe, motory, Słowackiego l 


J 


Czesław. budowniczy 
Cieszkowskiego 12 
waclaw, zakł. kraw 
Matejki ], 
jabłoniowsld Stefan. lekarz - dent., 
Dworcowa 1 
Jabłoński Fr., zakład elektrotechn 
pl. Kościeleckich 
Jabłoński Jan, wł. ktna ..Marysieli. 
ka", Kordeckiego . 
jabłońskJ Wincenty, Sw. Floriana 6 
jachmann Rudolf, automobile, Mr 
stowa 
jaeckel Marta, skład bielizny, ZdL 
ny' 
jagieiski jan, przedst. f y ..AlteSSl 
Wisła", fabr. bibułek I tutek II 
papierosów, Sp. AI	
			

/spis00040_0001.djvu

			Jankowski - Kędziorski Bydgoszcz 


- 


3] 83 
17 .51 
3104 
1933 
3180 
1383 
3914 


Jankowski Zbigniew, adw., Marsz. 
Focha 10 
januszewska Stefania, skład kolon.. 
Jagiellońska 10 
janyska Bronisław. odlewnia brązu 
i mosiądzu, Czarna Droga l 
jaraczewskl Edmund, radca woje- 
wódzki, 20 Stycznia 20 r. 25 
Jarano",ska Anna, dzierżawczyni ma- 
jętności Myślecinek, p. Bydgoszcz 
Jarnath - Władysław, restauracja, 
Parkowa 3 
Jarocki Julian, przedsięb. robót na- 
i podziemn., wł. Z. Wykrzykowskl, 
Kordeckiego 12 
Jaroszyńska Elżbieta, Gdańska 58 
jasiewlcz Roman, mistrz malarski, 
Sniadeckich 21 
Jasiński. dr jur., adwokat, Gdań- 
ska 10 
Jasiński Boi., mistrz kraw., Słowac- 
kiego l 
Jasiński Edward, mistrz piekarski, 
Gdanska 113 
Jasiński Leon, Pomorska 19 
Jaskulski Henryk, kpt, lek. wet., św. 
Trójcy 23 
"jaspis". wytwórnia ram i widełek 
rowerowych, właśc. Gerhard Ro- 
galski, Grudziądzka 17 
Jaszewskl Pr.. bud. bruk., kanaliz., 
wodociągi i roboty podziemn., 
Farna 4 
Jaworowlczowa jadwiga, pensjonat, 
. Gdanska 55 
Jaworska Waclawa, gab. kosmet., 
Podolska l 
jaworski Antoni, przedsięb. robót 
inżyn.-budowl., tabr. wyr. drze- 
wnych, obróbki drzewa I sto- 
larnia budowI., Promenada 13/15 
m., Promenada 13 
Jaworski Peliks, skład futer, Dwor- 
cowa 3,5 


1516 
1835 
3218 
3215 
1936 
2933 
1515 
2990 


1948 


3577 
2860 
3650 


1314 
13 41 


FlUJTIRA 


F. JAWORSKI 
Dworcowa 35. 
Tel. 13-41. 


1955 Jaworski Kazimierz, ks. Markwar- 
ta 11 
1134 Jażdżewski Edm., budown. arch., 
zaprzys. znawca sądowy, Gdan- 
ska 176 
3930 Jączkowskl B., biuro instalacji elek- 
tro- i radiotechnicznej, Gdar.- 
ska 23 
- m.. al. Ossolińskich 21 
Jedlickl Stanislaw, dr, lek. (godz. 
lO -12 i 2 - 6), Gdańska 63 
Jende Oskar, Libelta 10 
Jerzak Józef. dyr. Młynów Kentze- 
ra, Promenada 23 
Jerzy Janusz, Fordonska 36 
jeske Romuald, laborat. dentyst., 
Chrobrego 23 
Jcttka Leon, mistrz kraw., pl. Pia- 
stowski 13 
Jezuitkowskl Jerzy, m., Chrobre- 
go 12 
Jeżewskl Stefan, pl. Weyssenhoffa 4 
Jędrzcje",skl Stanlslaw, nowoczesny 
dom obuwia, Magdzinskiego 4 
job Jakub, zakł. kam.-rzeźb., Rej- 
tana 8 


3665 
3415 


3365 
3889 


1913 
1655 


2.3 81 


1268 


1866 
2978 


3476 


3422 
3060 
1694 
1562 
1686 
1805 
1442 
2072 
1190 


"Johne's Buchhandlung". ksiegarnia, 
Gdanska 21s 
Jonscher Józef, dr, lekarz, Gdali- 
ska 51 
Jordan Zygmunt, reprez. Przemysłu 
Metalowego, Kołłątaja 10 
Josse Józef, RupienIca 15 
joswig Max, Cieszkowskiego 22 
józefowlcz Józef, kupiec, Koper- 
nika 4 
Józefowlcz Nikodem, przedsieb. ro- 
bót budowI., Zaścianek 12 
Józefowlcz Wł.. przcdsięb. bud owI., 
Pomorska 43 
jóżwiako"sJ.l józef, zakł. kraw.. 
Gdanska H 


"Jungdeutsche Partel flir Polen" , 
(patrz Stowarzyszenia) 
37 09 junk Włodzimierz, produkty rolne, 
KrasiIiskiego Z 


3712 
1205 


2237 


1937 


1457 
3946 
1238 
1007 


1150 
1097 


J 
"Juno", tabr. oł-łuwia, wł. Walter 
Pankratz, Marsz. Focha 47 
jurkiewicz Zdzisław, agentura f-y 
"Paged", Polska Agencja Drze- 
wna Gdynia, oddz. w Poznaniu, 
$więtojanska 11 
Juszkiewlcz Ryszard, bud., m., 
Chocimska l 


K 


Kabacińska Zofia, Chodkiewicza 1 
Kabacinski Edmund, $niadeckich l 
Kabat W., druk., introlig., Dwor- 
cowa' 9 
Kabel Polski, Sp. Akc., fabryka ka- 
bli I przewodników, Fordoli- 
ska 106 


3630 


1509 
3114 


2049 


317' 
3025 
3939 


1083 


Kapturkiewlcz Wladysław. zaptzys. 
biegły sąd., kursy ksIęgowości, 
Kon
 rskiego 9 
Kapuścinski Stefan, Dworc.)wa 76' 
Karamucki Konrad, wytwórnia wy- 
rob. mięsnych, Weln. Rynek 3 
Ka..amuckl Roman, wytwórnia wy- 
rob. mięsnych, Rycerska (rog 
Zyg. Augusta 40) 
Karbid Wielkopolski, Sp. Akc., Rol- 
bieski St., dyrekcja, Gdanska 96 
- fabryka. Smukała 
..Karpaty", Sp. z o. o.. sprzedaż 
produktów naftowych, oddz. w 
Bydg., Gdańska 22 
składy, Artyleryjska 15 


OLEUM PETRAE"
 


willa 


"KABEL POLSKI" Sp. Akc. 
BYDGOSZCZ 
Kabłe wszelkiego rodzaiu dla prqd6w 
silnych i słabych, kable okrętowe. 


2371 Kaczmarek Bernard, sprzęty kuch., 
tow. żelazne, magazyn wypraw, 
Podwale 12 


K A C Z M'. A REK' B E I.ł 
 A R D 
,SPRZĘTY KUCHENNE TOWARY tELAZNE 
PODWALE 12 MACAZYN WYPRAW- . TEL a-n 


29 72 Kaczmarek P.... skład sprzetów ku- 
chennych i towarów żelaznych, 
Długa 64 

 nlaka
 !_I_ I 
.7Qwart.l 'X.£C.O%n.t 
FR.KACZMAREL< 
D
U'A'4 2'4nl TEL 19-J2 


1413 


3408 


2802 


3815 


2455 
3528 
1357 
1938 
1410 


3258 


1361 
3801 
2437 


1563 
3097 
3103 
2151 
1142 


3729 


1025 


{ 


/ 


" 


Kaczmarek Stan.. hurt. drożdży 
I tow. kolon., Dworcowa 98 
..Ka-De-Ha", Harcerska Spółdzielnia 
z o. U., Poznań, oddział w Byd- 
goszczy, Gdanska 26 
Kadgiebn G., hurt. tow. kolon. 
i mat. opał., Marcinkowskiego 1 
Kalinowski jakub, skład przyborów 
stolarskich, Dworcowa 77 
Kalka Stanislaw, skład nasion, No- 
wy Rynek 5 
Kallis Erika, skład kolonialny, Grun- 
waldzka 75 
KalInik Aleksander, własc. domu, 
Jodłowa 13 
Kaluschke Alojzy, ks. prebendarz, 
Farna 2 
..Karna", fabr. wyrob. cukiern. 
i marmolady, Zduny 20 
..Kamczatka". prac. kuśnierska i 
skład futer, Dworco\\ a 42 
Kamieński Kazimierz, libeIta 5 
KamIeński Irogdan, Promenada 12 
Kamiński Edmund, mistrz kowalski, 
radca I zby Rzemieślniczej, Ustro- 
nie l 
kamiński Józef, skład tytoniu, Gdań- 
ska 154 
Kamiński Karol, Chopina 28 
Kamiński Kwiryn, zakład fryzjerski, 
Pierackiego 15 
Kanickl A" wolny skład soli, Gdań- 
ska 140 
Kantak J., dr med., specj. chor. gar- 
dła, nosa I uszu, Gdanska 11 
Kapczyński Peliks, hurto\\ nia b:a- 
watów, Długa 36 
Kaptur Wladyslaw, kupiec, Ci es z- 
kowskiego l  


Kasy kontrolne I maszyny kslllgulqce 
Warua...a,"paI:>lińskich 8, t.l. 51.c. 7" . 
i 51.c-76. 
Prz.dstaw,ci.1 W B '/ d g o S z c z '/' 
M. Kowałewskl, Dworcowa 75, te'. 20-22 


1138 
1748 
3437 
1123 
3915 
3916 
1019 


3340 
2953 


3537 
1269 
3358 
3910 
3902 
2175 
3068 


1155 
2244 


3272 
2105 
2832 
2491 
3204 
3829 
1369 
3919 
1784 
1145 
33 41 


U..zędu Skarbowego (patrz 
Urzędy) 
Kasa Teatru Miejskiego, pl. Tea- 
tralny l 
Kasprowicz Mieczysław, kupiec, Dłu- 
ga 34 


Kasa 


Kasyno Cywilne, Gdańska 20 
Kasyno Oficerskie (patrz Wojsko) 
Kaszubowskl H., skład zegar. I bl- 
żut.. Długa 22 
Kaszyńskl Stan., dr, adw., b., Gdań- 
ska 17 
- m., Asnyka 6 
Katolickie Tow. Ochrony Kobiet, 
Misja Dworcowa, schronisko i biu- 
ro pośrednictwa pracy, Zygm. 
Augusta 18 
Katorskl H., Hotel Gastronomja, 
Dworcowa 19 
"Kauczuk", fabryka wyrobów gu- 
mowych, Sp. z o. o., Torun- 
ska 155 
Kautz Otton, techn. dent., Sienkie- 
wicza H 
Kawala Edmund, m., Grodzka 19 
Kawczynski, dr, neurolog, Sniadec- 
kich 2 
Kawecki Gustaw, przedsięb. prze. 
wozowe, Marsz. Focha 32/3-1 
Kawiarnia . ,Atlantyk ", wł. Szczy- 
gieIski Andrnj, qworcowa 50 
Kawiarnia ..Cafe Elite" , Gdań- 
ska 50 a 
Kawiarnia - Cukiernia - Bar uSavoy", 
właśc. Michał Grabowski, pl. Te- 
atralny 6 
Kawlan1Ja-CukJernia ..Cr.lstal", W. 
Hass, pl. Wolności l 
Kawiarnia Cuklcrnia I Restauracja 
..Ogród Teatralny", wł. Z, Ciu- 
pek, Marsz. Focha 5 (sezonowy) 
Kawiarnia Cukiernia Nasiadek, 
Marsz. Focha 10 
Kawiarnia pod Orłem, Sp. z o. o., 
Gdańska 14 
Kawiarnia I Restauracja ..Szmelter". 
Gdanska 30 
Kawiarnia Ziemiańska, Dworco\\ a 2 ł 
Kazimle..skl Brunon, aptekarz, Gdań- 
ska r; 


Każmierczak Wincenty. Paderew- 
.... skiego 10 
Każmierczyk J., maI. zdobn., Jagicl- 
lonska 42 
Kemnitz Edmund, kupiec, Dworco- 
wa 45 
Kempinskl Marian, dentysta, Po- 
morska 5 
Kentzer B. I S-ka, hurt. tow. kolon., 
Gdańska 42 


1315 
-= (dod.) Kentzer Br., kupiłc, m., 
GdaiJska 42 
3126 Kcritzer M., hurt. win i wódek, 
Gdailska 42 
3861 Kentzer T., kupiec, 20 Stycznia 20 r. 7 
3625 Kerber Erna, skład farb I lakierów. 
. Gdańska 66 
1988 Kerz A., dr med., chor. wewn. 
i dzieci, Dworcowa 12 
3590 Kędzierski Zdzisław, nacz. Wydz. 
Rach. Franc.-Polsk. Tow. KoL. 
m., 20 Stycznia 20 r. 4l 
3164 Kędzlorski Leon, fabryka cukrów 
i czekolady, Sienkiewicza 5 
- (dod.) m., 


. 


JERZY KARLIŃSKI 
pl. Wolnołcl 1, 
włóczki. wełny do robót ręcznych 


21 
Bd.
		

/spis00041_0001.djvu

			Bydgoszcz. Kiedrowskł - 


1776 Kiedrowskl Aleksander. redaktor. 
Długa 8 
139ó Kledrowskl B., drog., oerfum. I skł. 
farb, Długa 63 
2884 Kledrowskl Witold. ..Warszawska 
Fotodrogeria I Perfumeria", Mo- 
litowa 6 
12 Sl Klelblch Julian. pierwsza wlkp. fabr. 
Instr. muzyczn.. Odańska 4ł 
1.3 95 KiełczyńskI Hugon, restauracja. św. 
Trójcy 16 
Klerczyńska Kazimiera. Mostowa 12 
KIerski Kazimierz, Libelta 6 
Klllman Leonard, Zamojskie
o 8 
Klnder P., mistrz złotn., Gdanska 40 
Klndemu\n E.. Dworc:owa 73 
Kino .,Apollo". Krasińskiego 23 
Kino "Kristal". wł. Józei KItkow- 
liki, Gdańska 10 
3449 Kino "Lido", Zieliński Brunon, Mo- 
stowa 9 
Kino ..Marysieńka", Gdańska 21 
KJrchhoff W., inż.. Petersona . 
KJrscbner E.. reprezentant fabr. 
szkła ..UIście" , Oarbary 9 
1011 KlnzteJn J., przedlitawlclel, al. 0180- 
lIiłsklch 17 
1907 Kltkowskl Józef. m.. Dworcowa 76 
321.3 Kltowskl Antoni, składnica surowców. 
wł. Antonina Kltowska. Św. Trój- 
cy 32 
1960 K1abecka JanIna. wł. apteki, Peter- 
Iona 8 
38 28 Klann Otto. wlaśc. H. Freter, skład 
tapet, Dworcowa 16 
246S Klauss Erich. fabr. ram rower.. Na- 
kielska 129 
10 BO KlIche Leon. Kopernika 3 
3129 Klikowicz J., dr med.. Śwletojaf1- 
ska 2 
2633 Klimczak Br.. Inż. dypl., dyrektor 
gazowni, Jagiellońska 48 
1.3 77 KUmczak Wladysław, kier. oddziałów 
firmy .. Tudor
' I "Piastów" Sp. 
Akc. w Warszawie, oddz. Byd- 
, goszcz, Gduńska 62 
2816 K1imowlcz Czeslaw. kom. P. P., kier. 
komis. II, m.. Pomorska 67 
36 80 Kllnk Magdalena. dr. med., lek. 
specj. w chorobach wewnetrznych, 
Marsz. Focha 16 
Klonowskl Leon. pl. PJastowskl 4 
Klotz Jakub, m., Petersona 8 
Klon Z. I J., Inż.. Gdańska 134 
Klołz Zygmunt. Inżynier, Cieszkow- 
ski ego 12 
1402 Klub Polski, Gdańska 50 
1092 Kluck Karol. Inż., biuro Inżyn. 
I techn.-handl., Pomorska 9 
36 94 Kluth Peliks, Cegielniana 1 
29 B3 Kłodzlńskl Roman, restauracja, 
Grodzka 10 
15 95 Klosiński Jan, ..Parmacja". hurt. 
art. chem.-farm., Warmińskiego 10 
Kłossowskl Jan. Kołłątaja 6 
Kober WIlii, lekarz, Dworcowa 14 
Kocerka TeodQr. restaur. Rzdnl 
Miejskiej, Jagiellońska 49 
1375 Kochańscy Bracia I Kiinzl, fabr. wyr. 
złoto i srebr.. Gdańska fil! 
2214 Kochański Wł., szkoła tańców, Chro- 
brego 22 
1185 Kochański Zygm.. kursy samoch., 
3 Maja 20 a 
19 59 Kocikowskl Józef, Kaszubska 13 
22 22 KoclńskJ Edmund. skI. mat. opał. 
I spedycja, urunwaldzka 93 
.36 68 Kocjan B-cia. handel owoców po- 
łudniowych I krajo\\'ych. Pod 
Rlankami 14 
1823 Kock K., mlecz. parowa, Pomor- 
ska 34 
3813 Koczwara J., em. dyr I repr, Pnzn.- 
Warsz. Tow. Ubezp., Dworco- 
wa 75 
17 12 Kobn Samuel, skład mydeł I tow. 
kolon., Wełn. Rynek 12 
Kohnert Hanna. Paderewskiego 22 
Kohnert Hans, dr, 20 Styc7nla 20 r. 2 
..Kojulen", wł. S. Baron, hurt. 
sprzed. art. Jutow., Podwale 12 
2468 - m., al. Mickiewicza .. 
15 55 Kokure\\lcz, .dw.. Gdańska 22 


1248 
2875 
3202 
1.3 62 
1634 
3495 
3452 


3135 
3227 
1968 


3478 
3230 
1545 
3409 


3928 
2488 
1879 


1733 
3116 
3397 


2882 
1316 


. 


K O L E J E: 
Ajenc'a Celna. Zygm. Augusta 
Drużyna pociągu ratunkowego. 
Bocianowo 23 


3138 


3675 


3504 
3506 
2467 
3505 
3676 
1284 
3662 
3469 


2863 
3428 


3195 
3196 
3071 


1808 
2874 
2570 
1792 
1793 
1872 


Dworzec, Zygm. Augusta 
1 (dod.) Warsztat Glówny I kl. 
kabina 
3 (dod.) Naczelnik Warszt. 
Glówn. I. kl. 
. (dod.) Inspektor Minist. Ko- 
munikacji prz}' P. 
P. K. 
Naczelnik Oddz. Dro- 
gowego I. 
Oddział Drogowy 1., 
biuro techn. 
Portier na peronie 
Kierownik Eksped. 
Pośpiesznej 
Zawiadowca War- 
sztatów Sygnał. 
Mieszkanie Naczel- 
nika Warszt. Gł. 
Magazyn Główny, 
składnica druków 
(dzwonić 1 raz) 
biuro personalne 
(dzwonić 2 razy) 
Naczelnik Parowo- 
zowni 
Naczelnik Oddziału 
Mechanicznego 
Kontroler Drogowy 
I. Oddz. Drog. I. 
Naczelnik Oddziału 
Ruchu I. 
Oddział Ruchu 1.. 
Rachuba 
Zawiadowca Stacji 
Osobowej 
Kasa Stacyjna 
Port Lotniczy 
Rejon budynków 
Odcmek Sygnalowy 
Kasa Biletowa 
Mieszkanie Naczelni- 
ka Oddz. Drog. il. 
Naczelnik Magazynu 
Głównego 
Rozmównica w biu- 
rze telegrafu 
Komendant Kolejowej 
Straży Pożarnej 
Mieszkanie Naczelni- 
ka Oddziału Ruchu I. 
Dyrekcja Okr. Kolei Państw., 
Dworcowa 63, Centrala we- 
wnetrzna 
Centralne Biuro Rozrachunków 
5 (dod.) zastepca naczelnika 
C. B. R. 
. (dod.) Kierownik Działu 
Ogólnego 
6 (dod.) Kierownik Działu Pa- 
sażerskiego 
7 (dod.) Kierownik Działu Re- 
gulacyjno-Reklama- 
cyjnego 
2 (dod.) Dział Ogólny 
3 (dod.) Kancelaria 
Ekspedycja Towarowa 
Ekspedycja Towarowa Pośpieszna 
mówny Magazyn Zasobów 
Kasa Towarowa 
Kolejowa Przychodnia Lekarska, 
Dworcowa 63 
Monter Sygnalizacji. Dudzik Pr.. 
Pomorska 53 
Monter Sygnalizacji, Witkowski, 
Hetmańska 18 
Varhely Wlodzimierz, naczelnik 
Centralnego Biura Rozrachun- 
ków, Dworcowa 63 
Warsztaty mówne 
- Naczelnik Warsztat. Ol. I. KI. 
Koleje Powiatowe: 
- Dyrekcja)., Grunwaldzka 80 
- Stacja. urunwaldzka 80 
Prancusko - Polskie T -wo Kolejo- 
we, S. A. w Paryżu. pl. Wol- 
ności 1 


Kowalewski 


3507 
2807 


li (dod.) 
6 (dod.) 
8 (dod.) 
9 (dod.) 
10 (dod.) 
11 (dod.) 
12 (dod:) 


12 (dod.) 
- 13 (dod.) 
- 14 (dod.) 
16 (dod.) 
16 (dod.) 
17 (dod.) 
18 (dod.) 


19 (dod.) 
20 (dod.) 
21 (dod.) 
22 (dod.) 
23 (dod.) 
24 (dod.) 
26 (dod.) 
28 (dod.) 
29 (dod.) 
30 (dod.) 


3063 
3039 


3332 
3805 
3991 
3453 


- 


3057 


Zastepca naczelnika Parowoz. 
Gl. Kapuśc.. Tr., Inż. dypl. 
Broda Mieczysław, m. 
- Pomocnik naczelnika I dyspo. 
zytorzy Parowoz. Gl., b 
- Pomocnik naczeln. Parowoz' 
Gl., Manlewskl Ludwik, m: 
- Magazyn Zasobów, Kapuścisko 
Tranzyt, b, 
Kolektura Kapturklewlcza, Sp. z o. 
o.. Marsz. Pocha 2 
Kolektura Lotern Klas. nr 446 
Polsk. Monop. Loteryjnego ..Us. 
mięch Fortuny" w Lublinie, Od- 
dz. w Hydgoszczy. Pomorska I 
Kolektura LoterII Klasowej Rzanne. 
go. centrala, Gdaóska 26 
- oddział, pl. Teatralny 2 
Kolektura LoterII Klasowej ,.Zache- 
ta", Jagiellońska 2 
Kolwltz Ludwik, Tow. przemysłu I 
hurtowego handlu żelaza I artyk. 
żelazn.. Sp. z o. p.. Chodkiewi- 
cza 19 


1873 
3082 
2976 


3454 
30 62 Kołlontay Eryk A., sklad komllowy 
Św. Trójcy 12 
17 04 Kołodziejczak Mateusz, przemysło. 
wlec. Gdańska 22 
1705 Kołodziejczak Roman, f-ma ..Oce. 
an". fabr. cukr. i czekol., Het- 
mańska 31 
1989 Koltun Pesa, wytw. mebli glet.. WaJ 
. ły Jagiellońskie 17 
2806 Komenda Powiatowa W. P. I P. W" 
Słowackiego 3 
Komisariaty Policji Państw. (patrz 
Policja) 
Komunalna Kasa OszczednoścJ (patrz 
Banki) 
14 32 
munalna Kasa Oszczednoścl Pow, 
- - Bydgoskiego, Gdaóska 10 


oddz. III, Kołłątaja 6 
Dyrekcja Kolei Herby Nowe 
Gdynia. Dworcowa 63  
', 'K...O 
..l\ft:"e:.. A 
SK A""łO 

. . .. -'I 
t{.,! 
. POWlA, 
 
T[L
;ON ...",' 


3479 
23B4 
2915 
3561 
3149 
2059 
2097 


2339 
1168 
3295 
1005 
1911 
2379 
2955 
3198 
1586 
3946 


2075 


3423 
5 
3738 
lB84 
1553 
1167 
lB44 
1298 
2022 


Kon Stefania, świetojańska 2 
KonarsIu Walenty, skład wełny I tow. 
krótkich, Pomorska l. 
Konarzewska Krystyna. Cieszkow. 
skleio 8 
Konarzewski Edmund. dentysta, Sw. 
Trójcy 30 
"Konfekpol", ryn. Marsz. Piłsudskie. 
&0 2
 
Konieczka Br., wl. domu I rest., 
Gdańska 108 
Konieczka Leon, magazyn kont. me. 
skiej I chłop.. wł. H. Wańska, 
Gdańska 23 
Konieczny Władysław. agencja ga. 
zet, 3 Maja 20 
Konopczyóskl, ks.. biuro paraf., 
Ugory 16 
Kopczyńsld K., przedsieb. wierc. 
studzien, Gdańska 180 
kopp Peliks, kupiec, św. Trójcy 6 
Kopp Wilhelm, praln. chem. I farb, 
Św. Trójcy 
 
Kordeckl Czesław. wł. nierucho' 
mości, Chwytowo 
Kornaszewska Stanisława, 20 5tycz 
nia 20 r. I 
Kornaszewskl Kazimierz, kupiec 
Matejki 
Kornblum Albert. Matejki 6 
Kosińskl I S-ka, . sp. z' o. o.. Byd 
goska Fabr. środków Spoiy"" 
czych ..Umega''. b., śniadeckich j 
Kosmowski Józef, zast. f-y Edmur, 
Szulc, Poznań, przedstawicir' 
stwa fabryk wyrobów włókie' 
niczych. śniadeckich 
Kossowskl Jan. architekt. Knrde 
kiego . 
Koszenluk Aleksander, odlewn. 
meta li. Kozietulskiego . 
- m., Gdańska 95 
Koszuckl Jan, odlewnia metali, Bar. 
Głowackiego 
Kościelny WoJciech, Ujejskiego 36 
Kotarski Tadeusz, Toruriska 46 
Kowalczyk Ign.. za kI. kraw., Sni. 
deckich l 
Kowalewlcz Pranclszek, zakł. kraIN 
Sienkiewicza 71 
Kowalewskl Marian, kasy rejestr 
cyjne "National", Dworcowa 7& 


- 
- 
Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Bydgoszczy 
ul. ]aJ(ieHońska 4. Telefony. 2006 i 2007 - Rok założenia 1840. = 
- 


22 Bd. 


- Naczelnik Parowozowni Głów- 
nt:1 Kapuścisko Tranzyt., b. 
(dod.) Inż. dypl. Neuman Teo- 
bald, nacz. Parowoz. Gł. 
Kapuścisko Tr., m.
		

/spis00042_0001.djvu

			- 


2212 Kowalewski - Pras Pr., dr. lekarz 
spec). chor. skórnych I płciowych. 
m.. jodłowa 12 (prakt. lek. Marsz. 
Focha Ił) 
Kowalewski Wiktor, jnt.. ks. Mark- 
warta 20 
Kowalska Klara. Gdańska 93 
Kowalski Antoni. mgr pr., Komisarz. 
. Komendant Powiatowy I Miasta 
P.P., pl. Weyssenhoffa 2 
13 OS Kowalski Leon, warszt. elektrotechn., 
Gdańska 137 
2998 Kowalski Stefan. urzednik f-y Bacon 
Export Gniezno. S. A.. Centrala 
w Bydgoszczy, m., Cleszkowskie- 
go 7 
Kowalsld Władysław. fabryka wyrob. 
drzewn.. Sowińskiego 20 
Kowarzyk de Jedlina Lore. Wyspiań- 
skiego 4 
Kozika Maria, lekarz-dentysta, Gdań- 
ska 16 
Kozłowski Edward. mag. jub. I ze- 
garm.. Gdaóska 3 
- m.. Gdańska 31 
Kozlowski Stanlslaw, fabr. mydła 
i prod. chem.. Marsz. Focha 43 
31 SS Kokenyessy Bela, dyrektor, Piotrow- 
skiego 21 
15 36 Krajewska-Barciszewska Halina. le- 
_ --- karz prakt.. Świetojańska l 
11 B6 Krajnik Józef. mechan.. piekarnia 
I cukiern.. Pomorska 60 
1985 Krause Albert, em. doradca praw- 
ny. Zduny 9 
111 03 Krause E., dyr. teglugl Lloydu 
Bydg.. Pomorska 11 
3B 02 Krause O.. dentysta, Pomorska 42 
2064 Krause Jan, piekarnia, Grunwaldz- 
ka 63 
1.3 22 Krause MaksymiUan. fabryka maszyn 
uniwersalnych do obróbki drze- 
wa, Nakielska 43 a 
2231 Krause Paweł, piekarnia. Toruń- 
ska 146 
1837 Kravse Walter, Grunwaldzka 20 
1707 Krawczak Konstanty. mistrz blach.- 
Instal., Śniadeckich 41 
28 04 "Kredyt", Spółdzielnia z o. o.. 
Dworcowa 6 
33 61 Krenskl M., Zakłady Przemysłowe. 
Sp. z O. o.. oddz. Bydg.. Gdań- 
ska 140 
3306 
2390 Krenz Ludwik, sądownie zaprzJS. re- 
wizor ksiąg roln. I biegły sl,Ido- 
wy, Chłopicklego l 
1437 Kreski Pr., porcelana. szkło. kry- 
ształy, sprzety domowe I ku- 
ch
nne, sztućce, tyrandole. wóz- 
ki dzieciece. łóżka telazne I za- 
bawki. Gdańska 9 
3686 Kretowlcz Józef. dr. med., akuszer 
Marsz. Focha 17 
2218 Kretowicz KazImierz, mgr, redaktor, 
Chrobrego 3 
20 B2 Kregielsld Waclaw. buchalter-bilan- 
sista, pl. Weyssenhoffa 9 
10 43 Krieger T.. int.. I M. Zabloński. 
przedsieb. budowI.. Reja 4 
Krleger T.. Int.. m., Kasprowicza 2 
Kroenke. zakł. fryzj., Dworcowa 3 
Krogulski Tadeusz, Wesoła 9 
Królikowski Antoni, sąd zaprzys. 
rewizor ksiąg handl. Bernardyn- 
ska 3 
22 B8 Kruczkowski Aleks. handel mąki 
i zboża. tow. kolonialne, Grun- 
waldzka 127 
3917 Kruczkowski Jan. Chocimska 16 
1210 Kruszczynski E. (dawn. Kurtz Ka- 
rol). magazyn wypraw. skład 
pierza. Poznańska 8 
322B Kriiger Eugen., Sp. z O. 0_. hurt. 
I szlif. szkła, fabr. luster. Po- 
dolska 7 
- (dod.) Kruger Gerhard, dyr.. m.. 
Dworcowa 16 
1263 Krłiger Gerhard. Gdańska 184 
12 06 Kryger W.. przewóz towarów. Sien- 
kiewicza 1 
10 B7 Kryslóskl Bolesław, kupiec, Gnieź- 
nieńska 20 
Kryze Antoni. wł. Zakł. Graf. j. Sta- 
njewskl, Grudziądzka 3 
Krzeplcka Pola, Dworcowa 71 
Krzeplckl Roman, jezuicka 16 
Krzymień I Paszke, warszt. precy- 
zyjno-mechan. I optyczne. Chro- 
brego 21 
3170 Krzymień Stan., Paderewskiego 13 


1869 
17B9 
.37 43 


.36 72 
.37 SB 
1035 
.39 49 
2.3 04 
1843 


2943 
3997 
3854 
1787 


1404 
3510 
2859 
3933 


- 


3481 
2341 
36B7 
247B 


2484 


Kowalewski - Lelzczków Bydgoszcz 


2411 


Krzymińsld. dr med.. ord r nator M. 
oddz. położno - gineko, specj. 
chor. kobiecych. Gdańska 6 
Krzywlec - Metalowa Fabryka Ma- 
so
ej Produkcji ..Prodmetal", 
Inzynler Aleksander Krzywiec 
wł. Intynierowa Helena Krzyw: 
cowa. Śląska 16 
Krzyżanowska Ludmiła, Gdańska 68 
Ksleg. Bydgoska N. meryn. pl. Te- 
. atralny 6 
Ksieza Misjonarze, pl. Ossolińskich 2 
Kubczak J., dr med., lekarz, Marsz. 
Focha 22 
Kube Alfred. dr med.. lek. prakt. 
I akuszer, Gdańska 36 
Kubera I Tucholski, warsztaty elek- 
tro-radlotechn.. 20 Stycznia 20 
r. 21 
Kubera Lucja, sklad obuwia, Śnia- 
deckich 20 
Kublak Józef. przedstaw. fabr. por- 
cel. Giesche S. A.. Katowice n. 
Kublszta. Adam, adwokat, pl. Wol- 
ności 6 
Kucharczyk Józef, kupiec. Grun- 
waldzka 3 
Kucharski Bolesław. dyr. f-y ...te- 
lazohurt". Krasińskiego 9 
Kuchclńskl Piotr. Kilińskiego l 
Kudrycka N.. perfumeria Isklad 
przy bor. fryzj.. Dworcowa 7 
Kujawski Czesław, kiosk. Z. Augu- 
sta 12 
Kujawski K.. towary kolonialne, hurt 
I detal, bydgoska kwaszarni-a ka- 
pusty i ogórków; specjalność: do- 
stawy wojskowe I komunalne. 
Kordeckiego 34 
Kujawski Wincenty. restauracja. je- 
zuicka 14 
Kukiełczyński Józef. restauracja J 
Długa 31 
Kukliński Rafal. m., jary 5 
Kukuk A.. ..Galwa". fabr. cześcl ro- 
werowych - masow.. Sienkiewi- 
cza 39 
Kulaszewlcz Pranciszek. zakład kra- 
wiecki. kursy kroju. Cieszkow- 
skiego 9 


3402 


1102 
2350 
3345 
212B 
1742 
1B40 
2346 


2920 
2B27 
1170 
37 07 
1213 
1262 
1463 


1926 
3425 


ZAHł.AD I\RA WIECH. 
Fr. KULASZEWICZ 
A&.olwen' okodemii zagranicznych 
ul. Cieazkowski..go 9 - tel. 24-84. 


1990 Kulawski Fr.. prokur. f-y Bacon-Ex- 
.. port Gniezno. centrala w Bydg., 
m,. Kołłątaja 2 
2040 Kuligowskl Antoni, reprez. Tow. 
Ubezp. ..Piast", Gdańska 33 
2995 Kulaszko Aleksander. Długosza 7 
1289 Kuminek Henryk, dziennikarz, Chod- 
kiewicza 2 a 
3772 Kunickl Waclaw, przedst. fabrykI 
fajansu Cz. Szrama I W. Kap- 
czyński w Chodzieży. H. Fran- 
kego 17 
1024 KunkicI Jadwiga, gabinet kosmetycz- 
ny, pl. Wolności 5 
14 B8 Kunklei O., cukiernia I piekarnia, 
Długa 11 
39'B3 Kunkiel Zygmunt, piekarnia i cu- 
kiernia, Św. Trójcy 17 
- lilia, Wełn. Rynek 8 
Kunzner Alfred, Gdańska 35 
Kurek Maria, Długosza 9 
"Kurjer" . przewóz baga
u, 


- - 


2124 
2975 


Kwlatkowsld Józef, obrońca pryw., 
Poznańska Ił 
Kwiatkowski Józef, skład u
)'w. na- 
rzedzl I łożysk kulk.. Gdanska Ul 


3777 


L 
Labor. Sp. z o. o,. organlz. kshltk. 
roln.. oddz. w Bydg.. Dworco- 
wa 88 
Lach Prltz. drukarnia, Gdańska 26 
..Lama", fabryka obuwia, właśc. 
Ed. Radfelder. Chwytowo 6 
Lampe Stefan, zaprzys. makler Gieł- 
dy Zboż. Towar" H. Frankego 19 
Landsberg Aleksander. Inżynier, Pa- 
derewskiego 11 
Landwirtschartl. Eln- u. Verkaufs- 
vereln, Sp. 1. o. o,. Grunwaldz- 
. ka 60 
Landw. Zentralgenossenschaft, Sp. z 
O. (I. w Poznaniu, Oddz. Byd- 
goszcz, Dworcowa 67 
(dod,) F. Fock. m. (po godz, 
urzed.) 
- (dod.) Składnica. Pleracklego l 
Lange Cz.. gen. repr. Tow. Ubezp. 
..Piast", Gdańska 16 
Lange Pryderyk. przedsleb. instala- 
cyjne. Dworcowa 61 


3375 
1274 
2330 
1529 


1044 
'J3 52 
3474 
2446 
1101 
3427 
1244 
2482 
'J6 41 


Parko- 
wa l 
Kurjer BydgOski, redakcja, Marsz. 
Focha 18 
- administracja I dział ogłoszeń, 
Marsz. Focha 18 
Kurowskl Jan, wytwórnia siatek dru- 
cianych, Gdańska 176 
Kuszyńskl Alojzy, Magdzińskiego 7 
Kutschke A. I Ska. skład sukna, 
Gdanska 3 
Kutzer Richard, pastor. Koronow- 
ska 14 
Kuzlc1 Stanisław. dr. adw.. Dwor- 
cowa li 
Kwasek Ignacy. zakład elektrotechn., 
pl. Poznański 6. 
Kwiatkowski Ant., lek.-wet., dyr. 
rzeźni I targowic. m.. jagielloń- 
ska 
 l 


1949 
1521 
1336 
'274 
2B24 


3374 


1799 
3291 
3100 
122B 
2966 


UrqdzewllIDllarDI. IlzowII ceDlralDll1 0lrzewlall 
FR. LANGE 
D_arcowa 6., tel 29-66. 


3208 
11 OB 
1717 


3B82 


1.3 76 
1910 


2893 
1739 
3310 
1627 
1779 
2413 
2189 
3993 


1993 
1497 
3266 
1125 


1589 
2294 
2343 


Lange "., jun.. szklar,. oprawa 
obraz.. Dworcowa 26 
Lange Rudolf. wytw. lemoniady I ro- 
zlewnia plwa. Racł-awick-a 9 
Lassahn P. O., pastor (Ewangelic- 
ki Urząd Parafi. Szwederowo). 
Leszczyńskiego 42 
.,Lasy Polskie". Sp. Akc.. Tow. 
Przem.-Leśne, Przemysłowa 22 
Latte August, Grunwaldzka l 
Lcchowski Stanisław. inż.. Sułkow- 
skiego 4 
L E C Z N I C E: 
Chirurgiczno-gint:kolo£. dr J. GIliI- 
skiego (pata Glińskl), 20 Sty- 
cznia 20 r. 8 
Pry\\atna Chirurgiczna. dr Staem- 
lera, al Mickiewicza 16 
Pry\\atna, dr med, B. Chelkowskl, 
choroby wewnetrzne, chirur- 
giczne, kobiece i położnictwo. 
zakład Roentgena I fizyko-te- 
rapeutyczny, pl. Wolności 11 
Lederman Sonia, lIwo,(()wa 86 
"Lektura". kSI\:g, druka,nia, wypo- 
żyCl: kSiijżek, Gdańska 61 
Lemam.kl Wacław, restaur acja. Po- 
morska 60 
Lcmke H. E, skł. low. koloniaL. 
Gdańska 83 
Lemke Ht:lmut. wł. piekarni, Dwor- 
cowa 43 
Lendzion PrancisLek. ogrodnictwo. 
Jackowskiego 7 
Lenkit:"icz Leonani. inż., Pade- 
rewskjego 11 
Leo, labr. obuwia, Sp. Akc,. Chocim- 
ska 13 


- oddział II, Gdanska 109 
Lesiak Roman, Gdańska 39 
Lesiewski Józef. redaktor, śniadec- 
kich 26 
1056 Leslau I. M. I S-wie, fabr. fornler. 
I dykt, Sobieskiego 3 
1079 - Hosenberg A,. reprezentant, m.. 
Sniadeckjch 42 
3237 Less Oertruda, wł. domu. UnII Lu- 
belskieJ 7 
2919 ,.Leszczków", zakłady rolniczo-prze- 
mysłowe Homana .turowsklego. 
sp. z o. o., ")rób sukna, koców 
i samodziałów wełnianych, skład 
w Bydg.. Gdańska 20 a 


.
 t e $%tziow;;' 
_ "''jł,wet:1U uun.łat_t,. . 
% t'Z'jłftJ Włłl\V eWU.J 


Landw. Zentralgenossenschaft Filia w B y d g o s z c z y 
Sp6łdz. z ogr. odp. Poznań Zakup i sprzedaż wszelkich ziemiopłodów Dworcowa 67.-Telefon nr 32-91,33-74,17-99 f 31-00 
..... 


Bd. 23
		

/spis00043_0001.djvu

			Bydgoszcz 


Leszczyńska - Meiser 


1758 Leszczyńska Hurtownia Surowców. 
Rudolf Łaska, Leszno, oddz. w 
Bydgoszczy, Artyleryjska 11 
2067 Leszczyński B.. mistrz malarski, 
P. Skargi 8 
1397 Leśniczak Leon, stacja benzynowa 
I obslugi, Gdańska 76 
3466 Lewakowski Kazimierz. Krakow- 
ska 21 
2348 Lewandowicz KOnstanty, Chwytowo 14 
33 11 Lewandowski A. B., hurtownia dro- 
geryjna, Długa 7 
31 94 Lewandowski Feliks, skła
 żelaza, 
Dworcowa 50 
22 07 Lewandowski Franciszek, senior, 
warszt. samochod., Podolska 25 
2115 Lewandowski Fr., zakł. maI., pl. Po- 
znański 3 
2834 Lewandowski Jan, skład fabr. art
 
podróżn., Długa 29 
3163 Lewandowski Stan., lek.-dent., Dwor- 
cowa 10 
2094 Lewandowski W. T.. por., jagiel- 
lońska 25 
3269 Lewicki jan, koncesjo przedsieb. 
elektr.-inst.-techn.. . Poniatow- 
skiego 30 
1306 Lewicki Waclaw, kupiec, Pozn.\ńska 1 
3429 Lewin Feliks, Gdańska 27 
1682 Lewin Harry, skł. manufakt., rynek 
Marsz. Piłsudski\.go 5 
2117 - m" 20 Stycznia 20 r. 16 
3217 Lewińskl K., dr med., lekarz prakt. 
i akuszer, Cieszkowskiego 9 
1582 Lexandrowicz jan, przedst. f-my 
j. A. Baczewski Lwów, m., Pe- 
terson.a 6 
Liceum (patrz Szkoły) 
2950 Licznerski Alf., dypl. inż. architet.t, 
Wesoła 17 
36 70 Liga Obrony Powietrznej I Przeciw- 
gaz., Długa 62 
1286 Limiński Stefan, restaur. "Mono- 
pol", Gdailska 51 
37 71 Llpczycowa E., pracownia sukien, 
Dworcowa ,10 
18 07 Lipszyc A.. przedstawicielstwa fa- 
bryk garbarskich, Magd-zińskie- 
go 4 
2079 Llpszyc Bracia. skóry surowe, Marsz. 
Focha 19 
1642 Llpszyc Haj., handel skór surow., 
Marsz. Focha 12 
1055 Lipszyc Sara, zakup skór surowych 
i wełny, Kujawska 32 
1421 Lipszyc Szymon, kupiec, Marsz. Fo- 
cha 19 
3598 Lisiec!d Piotr, inż., śląska 24 
37 94 Lisewski B., fabr. wódek i likierów 
deser., św. Trójcy 13 
14 Ol Listopad Eliasz, rzeżnictwo, Pcdwa- 
le 11 
2446 "Liwa", dom obuwia, A. Kuszyń- 
ski, Magdzińskiego 7 
25 60 Lloyd Bydgoski, Sp. Akc., Grodz- 
ka 17/19 


LLOYD BYDGOSKI .p. akc. 
Żegluga rzeczna, porł pueladunkow" tabr,ka 
I stocznia, cegielnia. 
Grodzka 17/19. Telefon 25.60. 


3267 
3299 
3127 
1802 
3858 
3342 


- port przeładunkowy w Kapuści- 
sku Malym, Przemysłowa 8 
- stacja kolejowa, Kapuścisko 
Małe 
- fabryka maszyn, Kapuścisko Ma- 
łe. Fordońska 112 
- dyr. Maryński, m., Chodkiewi- 
cza 2 
Lloyd Krajowy, przedsieb. przewozo- 
we, Pomorska l5 
Loga Topacz Stan., wl. nieruchom., 
Kujawska 9-11 
Lombard (patrz Banki) 
Lorenz Paul, inż., Grunwaldzka 6 
Lotz Erost, kupiec, Libelta 10 
Loża Odd. FeIlow, administr. Kelm. 
Libelta 8 
Lohnert H., Bydgoska Fabryka Ma- 
szyn, Sp. Akc.. gen. Bema 19 
"Lubań-Wronki", Sp. Akc., Biuro 
Sprzed. w Bydgoszczy, Pomor- 
ska 3 
Lubomscy Bracia, fabr. kas i konstr. 
żelazn., Nakielska 129/131 
Lugiert Antoni, mistrz budowy pie- 
ców kafl., Gimnazjalna 6 
Luksenberg A., św. Floriana 22 


1914 
2374 
1867 
3461 
2369 


3655 
3697 
2051 


1670 
1674 
1668 
2316 
3999 
2957 


..Lukullus", fabr. cukrów I czekol.. 
wł. Pr. Lehmann, Poznańska 16 
- składnice, Garbary 5 
Filie hurtowe i detaliczne: 
Dworcowa 2, sklad detaliczny 
Dworcowa 89, skład detaliczny 
skład detal., Mostowa 9 
Poznańska H', sklad detaliczny 
(Poznań, św. Marcina 62. hur- 
townia I sklad detal., tel. 2077) 
(Gniezno, Chrobrego 6, hurtow- 
nia i sklad detal., tel. 220) 
(Inowrocław, król. jadwigi 3:!, 
hurtownia I sklad detaliczny. 
tel 223) 
(Toruń, Szeroka 2, hurt. isklad 
detaliczny, tel. 1384) 
(Chelmno, Rynek 2, sklad deta- 
liczny) 
(Grudziądz, Prez. Mościckie- 
go 24, skład detal. i hurtow- 
nia, tel. 15 4ł) 
(Chojnice, Gdanska 2, tel. 1 57, 
ski. detal) 
(Tczew, Marsz. Piłsudskiego 1, 
skI. detaliczny) 
(Starogard, Rynel( 9, skI. detal.) 
(Gdynia, KiJińskiego 12, :Jurt, 
i skł. detaliczny, tel. 1236) 
(Łódż, Piotrkowska 89, hurt, i 
sklad detaL, tel. 2 07 9;» 
(Katowice, Piotrowice - Ochojec, 
Brynowska 12, tel. 250 4-1, 
przedsta w. I składnica) 
Liick Erich, Dworcowa 49 


2890 


Ł 


2456 Ładownia I reperacja akumulatorów. 
wł. janina Tichowska, h\3rsz. 
Focha 32 
3139 Laganowskl Robert, arch., KozIetui. 
skiego S 
1182 Łapa Aleksy, restauracja i winiar- 
nia, ryn. Marsz. Piłsudskiego ::1 
1499 Łasińskl Henryk, dr, adwokat, Dwor- 
cowa 3 
2156 Laszklewicz Hipolit, inż., technolog, 
al. Mickiewicza 1 
1151 Łącki jerzy, inż., dyr. Wielkop. Pap. 
Czyżkówko 
2153 (dod,)Łepczyńskl Leon, Krasińskie- 
00 21 
3547 Łoś Franciszek, elektr. paJarni
 I(a- 
wy, Śniadeckich 49 
2177 ŁOwicka Fabryka Naczyń. Chrobre- 
go 22 
3597 Lozińska julia, inż., leszczyna 17 
3430 Łuczak H., artykuły kosmetyczne, 
\Varmiń!\ł	
			

/spis00044_0001.djvu

			, 


Meiser - Nowak Bydgoszcz 


--- 


2354 
1163 
2206 
1267 
1389 


Melser Paul, m., al. Mickiewicza 3 
Meller, restauracja 3 Maja, pl. Pia- 
stowski 17 
..Merkur" . Fabryka Lóżek Metalo- 
wych, Nowodworska 26 
Meyen, dyr . dóbr. 20 Stycznia 20 
r. 7 
Meyer Oskar, wł, j. Jasieński I F_ 
Zeller, zakład optyczny, Odań. 
ska 21 
Meyer, tartak parowy, "Wielkie 
Bartodzieje" , .fordońska 48 


)099 


E MEYER Tartak Parowy 
. ,_Wielkie Bartodzieie" 
Tel. 30-99, Fordońska 48. 


3767 
1516 


Meysner jan, notariusz, jagiellofl- 
- 
ka 2 
Meysner Stanisław. dr. me.d., dyre
- 
tor sanatorium, specI. chorob 
płuc, Smukała 
Mężyńskl Adam, Grunwaldzka 81 
Mężyi1skl St., śniadecki
h 61 
Michalak Walenty. furmanstwo, 
Gdaliska 82 
MJchalik Stefan, red. Expr. Ilustr., 
Mostowa 2 
Michalski Feliks,' labr. cukierków, 
Jagiellońska 37 
Michalski Kazimierz, hurt. papieru, 
. art. szkol. i biur. oraz sprzedaż 
wyrob. - tytoniowych, Dworco- 
wa 90 (narożnik śniadeckich) 
1\1łchalskl Paweł, zakł. elektrotechn" 
Gdańska 39 
Michalski Roman, ;,Iskra", zakł. 
elektrotechn., Gdańska 33 


1293 
2493 
2477 
1296 
3656 
3924 


3207 
1540 


Z A KŁA D II I S K R AU 
ELEKTROTECHNICZNY 
Wł. Roman M i c h a lik I I Paweł C i ż e w s Ic I 
Gdańska 33. Tel. 15-40 


1469 
3033 
3313 
2435 


Micblewicz W., fabr. skład sukna, 
Dworcowa 39 
Michnik Adam, adwokat, b., Mostc)- 
wa 6 
- m., al. Ossolińsldch 25 
Michnowskl Wincenty. zakł. arfy- 
stycznej fotografii, Długa 16 (li- 
lia Dworcowa 29) 
Mlf'czkowski Tadeusz. IOZ., \\'y- 
spiańskiego 2 
Miedziszewski Maksymilian, dr, 
specjal. chorób wewII. idzieciec., 
śniadeckich 12 
MJejscowy Urząd Miar (patrz 
Urzedy) 
Miej'ikle Konserwatorium Muzyczne, 
Gdańska 71 (godz. urz. 10-13 
I 15-18) 
Mielke R. E., budownictwo, b., Dwor- 
cowa 22 
Miernik Marta, Długa 68 
Mierzwiński józef, dr med., Dwor- 
cowa 39 
Mletlicka Helena, Gdańska 72 
"Mikado", wytw. wafli i wyrob_ c
- 
kiem., wł. Fr. Strączkowskl, 
Dworcowa 36 
Miklaszewski Leon, inż., Piotrow- 
skiego 10 
Mikoda Klara, skł. kolonia 1. I dro- 
geria, Gdańska 127 
Mikołajski Adam, zakład krawiecki, 
Pomorska 7 
Mlkulski P., Wawrzynl3ka 12 
- Bydgoska Składnica Cukru, Po- 
znańska 1 
Mllanowski Paweł, transport samo- 
chodowy Chrobrego ,1 
Milbradt Udo, dr, Gda'ńska 66 
Milchert Henryk, dr, leIlach. i instaJ., Gar- 
bary 10 
1073 Niemczewski Fr., mistrz dekarski, 
jasna 19 
1254 Niemiecki Klub Tenisowy, Zamoj- 
skiego 16 
Biuro Paszporto",
, 
20 Stycznia 20 r. 3 
1571 Nieruszewlcz Marcin, kuniec, Pie- 
rackiego 38 
2210 Niesio!'Jwska, m., Płocka 5 
3751 Niestrawski Leon, arch.-budowni- 
czy, upr. do projekt. I kierowo 
bud. zaprzys. znawca przy S. O., 
, 20 Stycznia 20 r. 23 
3699 Niewiadomski jerzy, jodłowa 1 
3851 Niewiteckl józef, wl. Anna Nlewl- 
lecka ksiegi handJ., papier, ar!. 
, biur. i szkolne, Gdańska 22 
11 49 Nlewitecki Stanisław, syndyk upadł. 
baliku M. Stadthagen, S. A., gen. 
Bema 19 
1449 - m., Zamoyskiego 17 
2810 Niewlteckl Stefan, autobusy, Gru- 
dziądzka 5 
3629 Nijakowskl W., "'ach. instaJ., Ma- 
zowiecka 25 
24 48 Niklewicz Franciszek, mistrz ślusar- 
ski warsztat ślusar. ł konstruk- 
, cji żelazn., Sienkiewicza 43 
3835 Nikolay Stanisław. dr, adwokat, 
Gdailska 2S 
Nltecki Kazimierz, skład futer i prac, 
kuśnierska, Dworcowa 12 
Nordmann h., hurt. papieru i dru- 
karnia, Gdańska 7 
2969 Nordwlnd Beno, Dworcowa 47 
37 47 Nosiński Boleslaw, zakład krawlec- 
. ki Dworcowa 22 
17 86. Nowacki Pr., zakład' malarski, So- 
wińskiego 10 
3494 Nowacki P., fabryka rowerów "Hal- 
ka" Rycerska,:I 
1471 Nowaczyński Henryk, ł:Jistrz piekar- 
ski i cukierniC"lY, Gdańska 93 
3382 Nowak Andrzej, burto\\nia piwa, 
Sienkiewicza 33 


1931 
2188 
2926 


1209 
1510 
2982 


1434 
3272 


2021 


3503 


3019 
1872 


3179 


3325 
3570 


Miiller IY. Jesław. kiosk. pl. Wolności 
Miiller R.. ogrodnictwo, Toruńska 60 
Miinzer Henryk, skład fabr. naczy" 
kamien., "Szlachetna Kamionka", 
Urocza 7 
Mydlo Pyrka, Długa 65 
Mystkowski Mieczyslaw, komornik 
sądowy, Paderewskiego 3 
Mytkowskl feliks, lekarz. śniadec- 
kich 59 


N 


1064 


3898 


2951 
384J 


1533 


3141 


3257 


1030 


1719 


Niemieckie 


Bd_ 25
		

/spis00045_0001.djvu

			Bydgoszcz Nowak - Pinkowskj 


36 05 Nowak Bernard. skład mebli, Dru- 
ga 10 
21 32 Nowak Roman. adwokat, Długa 32 
2821 - m. Paderewskiego 17 
19 02 Nowak Roman. restauracja. Poznail- 
. ska 4 
1952 Nowak Stefan, ("Hadroga"). al. Mic- 
kiewicza 3 
3881 Nowak T., Int.. fabr. maszyn. Chod- 
kiewicza 17 
15 50 Nowak Teofil. Int., 20 Stycznia 20 
r. 29 
15 71 Nowakowska Stanisława, Niedźwie- 
dzia 7 
22 52 Nowakowski. dr, lekarz miejski, Sie- 
lanka 12 
13 68 Nowakowski Czesław. Św. Trójcy 35 
22 21 Nowakowski Leon. restauracja, War- 
szawska 25 
2979 :'4owastowski Stanisław, skład obu- 
wia, al. Mickiewicza 5 
1756 Nowicki Pranciszek. dr med., lekarz- 
spłcjalista chorób dzieclecych, 
(ordyn. od 11 - 12 I 4 - 6), 
Gdańska 35 
Nowicki Jan. kupiec. Dworcowa 54 
Nowicki Karol, Promenada 12 
Nozdrzykowski Alojzy. galanteria 
meska, Mostowa 6 
33 94 Nucher Liba, Sienkiewicza 30 


3721 
3B01 
3192 


o 


1234 Ubarskl J.. kapitalista. śniadeckich 49 
14 38 Obennayer I Pranz, handel drzewa 
i dykt, Toruńska l 
21 54 Obierska Ju1łanna. akuszerka, Suł- 
kowskiego 26 
22 61 Obóz Zjednoczenia Narodowego. ob- 
wód Bydgoszcz, Gdańska 44 
1773 "Obrót", wł. Feliks Lewin, hurt. tow. 
galanter. Podwale 15 
392.3 ..Ocet U , fabr. octu I muszt.. Sp. z o. 
p., Poznańska 35 
1358 Ochimowskl Aleksander. skład ko- 
lon. Gdańska 51 
15 52 Ogłoszenia - ..Par". Polska Ac en - 
cja Reklamy. Franciszek KraJna, 
Mostowa 12 
2848 Ogórkowskl Stanisław. kiosk, Gdań- 
ska 18 
30 24 (dod.)Ohlhoff Pr., 20 Stycznia 20 
r. 16 
1770 "Okole". sp. z o. o., fabr. mebli, 
Staroszkolna 16 
3407 "Ola". fabr. musztardy. konserw 
i oleju jadain., wł. Antoni PI- 
lińskl, Trybunalska 2 
2B 14 Olkowska M.. wytw. bielizny, ryn. 
Marsz. Piłsudskiego 20 
. 39 46 ..Omega". Bydgoska Fabryka środ- 
kó.... Spożywczych. Z. J. Kosiń- 
ski I S-ka, sp. z o. o.. biuro, 
Śniadeckich l 
21 26 - fabryka, Gdańska 143 
1002 ..Omega". fabr. wyrob. metal. 
I okut mebl., 3 Maja 12 
3847 Omnieczyńskl Paweł, zast. f-y "Res- 
chop", Kordeckiego 8 
Ońko Władysław, Gdańska 65 
Opałka Paweł, kupiec, Kujawska 3t; 
Opel. przedstawiciel J. Szymczak, 
Gdańska 28 a 
3667 "Orbis", Polskie Biuro Podróży, 
Dworcowa 2 
2076 Orcholskl Alfons. Jezulcka 16 
2J 72 OrJewicz Z., skład telaza I sprzet. 
kuch" Gdańska 100 
1451 OrUcz Kazimierz. dypl, Inż archi- 
tekt, pl Weyssenhoffa 2 
15 44 Orłowski Jan, Piotrowskiego 3 
1006 Orłowski Jan. warsztaty stolarskie 
dl:ł prac budowlanych. Gdań- 
ska 107 
2B BB O..łowsld Teofil. dr. dyr. fabryki, 
król Jadwigi 6 
3591 Onnińskl Prancls:lek, adwokat, śnia- 
deckich 3 
1422 ..Orzeł". Tow. Ubezp., Sp. Akc., In- 
spektor Zellmer Otto, 3 Maja 20 
1078 Osiriski Paweł, Sulkowskiego 28 
2917 Oo;sow..ki Jan, przedsieb robót bu- 
dowl. oraz felbeton., wykonanie 
projektów, Pomorsl	
			

/spis00046_0001.djvu

			Piotrowski - Przeradzki Bydgoszcz 


- 


22 02 Plotrow'3kl Adam, Int. dypl.. Słowac- 
kie
o 3 
'5 92 Piotrowski Adam, mistrz stoJaraki, 
Nlegolewskiego 26 
1051 Piotrowski Wł.. pworcowa 22 
1 508 Piórek Anna. do\{torowa. Marsz. Pe- 
cha 22 
'937 Plradoff Konstanty, dyr. f-y ..PersU'" 
m., 20 Styczni'! 20 r. 17 
3696 Plskorskl Marian, Intynler, Płocka 3 
2472 P. K. O., dział ubezp., Inspektor re- 
Jonowy. Asnyka 3 
PI'icówka Straży Granicznej. (p'ltrz 
Urzedy) 
1870 ..Plantator", nasiona, zboże, pasza, 
Dworcowa 76 
3877 Vlejewskl Leon, prezes Sądu Okreg.. 
Nowy Rynek 10 
2311 Płaczkowski W.. mistrz rzeźn., hdl. 
bydła i nierogacizny. Krakow- 
ska 18 
2892 Płotka Bracia. skład mięsa I wed\ln, 
Promenada 8 
1027 Płotnlckl Tadeusz, kupiec, ks. Mar- 
kwarta 22 
3733 , Pniowlec", Sp. z o. o" fabr. skład 
, papieru, sprzeda:t I biuro handl., 
Dworcowa 9 
'713 - składnica. Król. Jadwigi 14 
3065 Poczekaj W.. własc. A. Wołkowskl, 
Dom Ekspedycyjny, Gdańska ł7 
POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
2520 Centrala wewnętrzr.a Poczty ląc.zy 
następujące InstytuCJe: 
- Dyrekcja Okręgu Poczt I Tele- 
grafów. Jagiellońska 6 
- Izba Kontroli Rachunkowej 
Poczty I Telekomunikacjll ja- 
giellońsKa 5 
- Okrego.wa Skladnica Materiałów 
Pocztowych, Herm. Frankego 11 
- Pocztowy Urząd Przewozowy, 
Herm. Frankego 11 
Placówki: 
- Rejonawy Urząd Telefoniczno- 
Telegraficzny , Pocztowa 2 
- Obwodowy Urząd Pocztowy 
Bydgoszcz 1 Pocztowa 2 
Urząd Pocztowo- Telekom. Byd- 
goszcz 2, Zygm. .Augusta 3a 
Urząd Pocztowo- Telekom. Byd- 
goszcz 3 ChocImska 1 
Urząd Poczto.wo- telekom_ Byd- 
goszcz 4, Grunwaldzka 23 
Urząd Pocztowo- Telekom. Byd- 
goszcz 6, Fordońska 76 
Urząd Pocztowo- Telekom. Byd- 
goszcz 6, Grunwaldzka 187 
- Agencja Pocztowo - Telekom. 
Bydgoszcz 7, Ks. Skorupki 2 
- Agencja Pocztowa - Telekom. 
Bydgoszcz 8, średnia łl 
- Agencja Pocztowo - Telekom. 
Bydgoszcz 9, Pieracklego 37 
- Agencja Pocztowo - Telekom. 
Bydgoszcz 10, Kujawska 62 
- Agencja Pocztowo - Telekom. 
Bydgoszcz 11, Nakleiska 7l 
- Agencja Pocztowo - Telekom: 
Bydgoszcz 12 Gdańska 158 
- Urząd Pocztowo-'relekom. Byd- 
goszcz 13, Dworcowa 41 


'436 


Pocztamia, powozy do ślubów I ka- 
rawany, Śmierzchalska J., Grodz- 
"1 32 
Pocztowe Przysposobienie Wajskawe. 
. Przystań. 8abla Wieś 15 
Paćwlardowska Marla, wdowa po 
adwokacie. Śniadeckich 41 
- wf. domu, Leszczyńskiego 36 
Padhareckl Michal, Int., miernic?y 
przysiegły. Słowackiego 1 
..Pad Lwem", restauracja, wł. Z. 
Cym mer, Mars? Focha 7 
Podławski Edward, zast. f-my dr 
Wander S. A. Kraków, Sienkie- 
wicza 10 
Podoska Jadwiga, Pomorska 6 
Pod warski Władysław, inż., Pade- 
rewskiego 18 
Poegel Marta. skI. kolon.. król Ja- 
dwigi l 
Pogota\\ie Ratunkawe, Pomorska 16 
..Poka". j>omorska wytw. kazeiny, 
Gdańska 134 
POkolm E.. koncesjon. przedsleb. 
przewoz., pruwozy I przepro- 
wadzki samochod. cietarow., Dłu- 
gosza 6 
Pokara R.. rzdnlctwo, Długa 64 
"Paldykt" , wł. A. Ledermann, skład 
4ykt t larolerów oraz akuć mebl.. 
Dwarca.... 83 


2234 


3004 
3812 
1666 
1890 
2485 


3633 
2122 


2053 
2615 
1545 
1992 


1643 
3890 


2700 


3692 
3659 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
Komenda Powiatowa I MIasta P. 
P.. ja
lellońska 6, łączy: Ko- 
misariaty l - IV. Wydział Śled- 
czy, Posterunek Kolejowy, Po- 
sterunek Kapuściska, Wartownie 
jachcice, Areszt Policyjny. 
Koszary PalicJI Państwowej. Men- 
nica 4 
Posterunek P. P.. Bydgoszcz- 
paw., Mennica 4. 


1893 Palit józef, Siemiradzkiego 4 
3174 "Palmin". państw. fabr. alej ów ml- 
neral.. addział w Bydgoszczy, 
b., dzlal sprzeda:ty, Gdańska 30 
- (dad.) składnica, Artyleryjska 1 
2974 - kierawnik Misztalsld Gustaw, m., 
Libelta 6 
29 30 - klerawnik oddziału. b., Gdan- 
ska 30 
3414 "Polania", Taw. Ubezp., reprezen- 
tacja. król. Jadwigi 29 
1574 Polska Agencja Telegraficzna (P. A. 
T.), Oddz. w Bydgoszczy. Gdań- 
ska 22 
3133 - kierownik, m.. ks. Markwarta 20 


POLSKA AKCYJNA SPóŁKA TELEPONICZNA: 
(Zarząd Telefanów Bydgo.skich. Pomorska 6) 
1162 Biuro Abonamentów. informacje 
o nowych załażeniach. prze- 
niesieniach itp. 


1160 
1162 
3704 
2500 
2505 
1156 
1157 
1159 


3958 


2109 


1084 
2810 


3236 
3334 
3946 
3321 


3322 
"78 
3600 
1730 


17 JS 


2377 


3165 
3133 


1782 
3512 
2098 


3166 
1012 


Dyrekcja 
Kasa 
Centrala telefoniczna (reklamacje) 
Biuro napraw 
Biuro numerów (informacje a nu- 
merach telefanów) 
Wydział Techniczny 
Partier 
Magazyny 


Palska Pabryka Gazamierzy, . BiII
- 
wicz i S-ka z 0._ a.. jagIelian- 
ska 29 
Palska Pabryka Wyrobów Kauczu- 
kawych "Siphania". Lubecki, 
Stark i Mantejewskl, sp. z a. a., 
Nakielska 129 
Palska Hurtawnla Skór. handel skór, 
Długa 18 
Palska Kamunikacja Autabusowa" , 
" wł. Stefan Niewitecki. GrudzIądz- 
ka 5 
Polski Biały Krzyż, (patrz Stowa- 
rzyszenia) 
Polski Czerwany Krzyż. (patrz S
o- 
warzyszema) 
Palski Monapal Tytaniawy. wytwór- 
nia w Bydgoszczy, UnII Lubel- 
skiej 16 
- administracja. ogólny 
- Dyrektor 
PalskI Przemysł Tarfowy. sp. z o. 
a., zarząd, śniadeckich 1 
Palskle Kapalnie Skarbawe, Sp. 
dziert., Sp. Akc. w Katawicach 
Skarboferme", biuro sprzedaży 
.. w Bydgaszczy. Gdańska 34 
- składnica det. sprzed. wegla I 
koksu, Racławicka 14 
- Plątklewicz Leonard, klt:rownik, 
al. Ossalińskich 6 
Polskie Radia, podstudio bydgoskie, 
biuro radia, pl. Teatralny 1 
Palskle Towarzystwo Krajaznawcze. 
(patrz Stowarzyszenia) 
Palskle Zakłady Chemiczne .,Zema". 
kosmetyki artyk. apteczno-drog., 
, b.. Gdańska 26 
Palskle Zrzeszenie Zawodawe Wła- 
ścicieli Barek (patrz Związki) 
PołamskJ Peliks, werkmistrz f-my 
PersII" m., Okole, Branikow- 
... ski ego 10 
Pałońska N.. Dworcawa 86 
PałudnlowskJ Kazimierz, kierownik 
Oddz. P. A. T.. m., ks. Mark- 
warta 
O 
Pomorska Pabryka Kawy Słodawęj, 
wł. Budziak L., Nad Partem 4 
- m.. Zamajskiego 15 
Pamorska fabr. pasów transmis., 
Dondajewskl Stefan, Chrobre- 
go 12 
Pomarska Oarbarnla, sp. z o. o., 
Toruńska 63 
Pomorski Autamobilklub, T. z., pl. 
W aJna5,1 1 


. 


1319 Pamorskl Auto-Przewóz. Czartory- 
skiego. 6 


POMORSKI-AUTO-PRZEWÓZ 
KONCli:S. ICOMUNIK. TOW_ 
TELEFON 13-19 - 


Pamorskl Inspektorat Ok reK. Straży 
Gran., (patrz Urzędy) 
32 46 Pamarskl Instytut Wydawniczy "Pa- 
step". Warmińskieg,p 17 
3485 Pamorskl Skład Kawy. wł. M. jan- 
kowski. Poznańska 15/17 
3214 Popialkiewlcz józef, m., Dworco- 
wa 74 
1448 Papltz Eddy, fa Ernst Glabig nast:z 
Długa 7G 
36 27 Poppe Henryk, stolarnia modeli, So- 
wińskiego 4 
2213 "Port", Taw. Ubezp., S. A. w War- 
szawie agent G. P. Herr.hI. 
, 3 Maja 14 
2811 Posłuszny Antoni. przedstaw. f-my 
Toruński Młyn Parowy, L. RycII- 
ter w Toruniu, Wiatrakowa 11 
Posterunek Meteorolagiczny (patrz 
WojskO) 
1.3 07 ..Patow", Pozn. Taw. Strzeżenia 
z a. a., Batorego 1 
3222 Powlatawa Centrala Elektrycznal 
Warmińskiego /I 
Pawiatowa Kamenda UzupełnJcń 
(patrz Wojsko) 
1678 Poznańska Składnica Surowców. wł. 
Maria Kitowska, Marsz. Focha 47 
3395 Poznański hlaksymilian, skł. kafli 
i bud. pieców, Dworcowa 61 
3891 Poznańsko-Warszawskie Taw. Ubez- 
pieczeń, Gdańs
a 60 
11 48 Pazarsld jerzy, wł. f-my C. Reschke 
nast., adlewnia metali I żelaza. 
Śniadeckich 64 
33 25 Pracawnla kuśnierska, K. Nlteckl, 
Dwarcowa 12 
3424 Pralnia ..Irena", Farna 3 .. 
24 00 Pralnia Parowa "Posejdon", Karło- 
wicza 10a 


POS£'JDON.:' PIERZE 
-' -TANIO DOB,RZ [ 

24.00 N4 W'AGĘ
 24-00--:- 


35 88 Prelss Eugenia, 


skI. ludowy, pl. 
Wolności 1 


3589 
3533 


- filia, Długa 19 
Preiss Waldemar. ks. pastor, LI- 
beJta 4 
H., rakarnia I fabryka m"kl 
mię
nej, Sieradzka 3t 
Wilhelm, handel końmi I fur- 
maństwo, Dwarcawa 84 
Prima", Restauracja - Winiarnia. 
" A. Buchholtz, Gdańska 71 
Prabaszcz Parafii N. Serca Pana Je- 
zusa Kanonik Stepczyński, dzie-_ 
· kan bydgoski, Matejki 1 
Prodmetal" Metalowa Fabryka Ma- 
" sowej Produkcji. Inżynier Alek- 
sander Krzywiec, wł. Inż. Helena 
Krzywcowa, Śląska 16 


34 34 Preuss 
33 SS Preuss 


1814 


1763 


3402 


1102 


Pr akuratura Sądu OkręgoWEgo., (p. 
Urzedy) 
.,Prom". fabryka pilników I narz;- 
dzl, sp. z a. a., Petersona 13 


3176 


P R O M. Fabryka Pilników I Narzędzi 
Pelersona 13. Tel. 31-76 
Pilniki, Cęl!i, Szczypce, Mlolki, Klucz
 malzyn
- 
we, samochcdowe, łranculkie, NarzędzIa dła .koleJ- 
nictwa, Wywrotki, wal!onetki, Ró:i:ne CZęŚCI kute 


1575 
3693 


Prus!! Wincenty, mistrz rzeźnicki. 
Boclano.wa 21 
Pryllńscy Bracia, zakup I sprzed. 
surowo skór I jelit. Promena- 
. da 2 
,.Przec1mwo", młyny I tartaki, Sp. 
Akc w Przechowie, oddz. w 
Bydgoszczy, Unii Lubelskiej 7 
Przeniewska - Ossowska Leokadia, 
lekarz dentysta, Św. TrójcJ 28 
Przeradzkl Stefan, ratmistrz, Jaclel- 
lońska 28 


1072 


1599 
2179 


PORCELANA-SZKlO 
sprzęty kuchenne. 
MAKSYMILIAN CłłYLINSKł 
Śnl.4Iec;\l1ch 50, 


Sd. 27
		

/spis00047_0001.djvu

			Bydgoszcz Przybora - Rybka 


1112 Przybora. In!., Gdańska 52 
1796 Przybylski Antoni, kupiec, jagiel- 
lońska 2g 
13 9B Przybylsld Michał. Gdańska 12 
1074 Przybylski Teofil. hurtownia surO\...- 
ców, Artyleryjska 3 
19 B6 _ Przybył Jadwiga. Gdańska 31 
1740 Przybył jakub. restauracja, winiar- 
nia i kawiarnia, Grun.....aldzka 44 
2023 Przyjalkowski Zdzislaw, pułkownik 
dypl., m.. al. .'''ickiewłcza l 
3475 Przysposobienie Gospodarcze, Sekre- 
tariat Komisji Rejonowej, Sło- 

 wackiego 3 
2234 Przystań Wioślarska P. P. W.. Ba- 
bia Wid ] 5 
Przvtułek dla sierot Im. Henryka 
Dietza. (patrz. Zarząd Miejski- 
Sierociniec) 
1537 Przytułek Dziecięcy, Toruńska H 
3456 Przywarski Wł.. kupiec, Paderew- 
skiego 14 
1738 Ptak Wojciech, inż
'nier, Swi
tojań- 
ska l 
2254 Pyde Edward, lekarz-dentysta, Mar- 
szałka focha 17 
2819 Pyhii.lii. Pekka, Piotrowskiego 21 
1209 Pyrek A., Bydgoska Wytwórnia My- 
dła, Vługa 65 


3028 
3799 
3736 
.n05 


2141 


3749 


R 


Raatz H.,' tartaki parowe, Czarto- 
-ryskiego 18 
_ m., Czartoryskiego 13 
Rachuta W., skł. tow, kolon., Ry- 
cerska il)ili<:ne. 
U dypł. handł. 
I Rynek im. Marsz. J. Pił!'udskiego. Tel. 19-00. 


3396 
2101 


17 35 
1130 
1B70 
3837 
239B 
2259 
1622 
3850 
2150 
1726 
3233 
3076 
3079 
2487 
2867 
2113 
1615 


1587 
1481 
3121 


2152 
2440 
39 OB 
2270 
2178 
3473 


"Radlofon" . Gdańska 1 
"Radiolavox". specj. zakład ra.dio.- 
techniczny, .....ł. Leon Porzynskl, 
Dworcowa 6-ł 
Radio-odbiorniki, bud. I pogot. ra- 
diowe, Gdailska 26 
"Radioświat" , artykuły radiowe. 
Dworcowa lOłt 
Radny Roman, kupiec. Dworcowa 76 
Radomskł St., przedslęb. przewoz. 
Bocianowo 47 
Radtke Ale\!:sander, mistrz. rzeżn., 
Sobieskiego 11 
Radtke Bernard, Bielicka 28 
Radtke Gustaw, skład techniczny, Za- 
mojskiego 13 
Radzikowskl Kazimierz. adwokat, 
Mostowa 12 
- m., Hetmańska 20 
Rahn Hugo, m.. Gdańska 28 
Ramme Artur, Dworcowa 80 
Ramme B-cia, maszyny roln. i wa
- 
sztat reper., Grunwa łdzka 21 
_ (w godz. pozabiur. tel. nr. 2437 
i 32 33) 
Ramme Friedrich, współwł. f-y B-
i,-ł 
Ramme, 20 Stycznia 20 r. 5 
Ramme Paulina, tJdańska 51 
Rapaport Ch., skład futer, Dwor- 
cowa 33 
Rassalski Ign. I Ska, Sp. z o. o. w 
Łodzi, kierownik Oskar Dressler, 
Dworcowa -15 
Raszeja A., dr, dyr, banku, 20 Sty- 
cznia 20 r. 19 
Ratajczak A., wytw. białych meta- 
li, Miedza , 
"Rawa", dom spedycyjny, wł. 
Szmańda Władysław, Śniadec- 
kich 37 


składn.. Petersona 7 
Rautkop M., Długa 58 
Re
kzeh Alfred, restauracja, TortIn- 
ska 102 
Reetz Agata, skład papieru, żurnali 
mód, Poznańska 7 
Relch Peivel, Toruńska 6 


QUASS ERICH 
Naprawa maszyn biurowycb 
i aparatów fotograficznycb. 
Telefon 11-06 


28 Bd. 


3769 
3107 
37 BO 
37 B1 
:35 74 


3B27 
3391 
2B 53 
372B 
1105 


Rclch M., budowniczy, Sielanka 6 
Reimann R. B., zaklady elektrotech- 
niczne, Gdańska 27 
- radio i elektrotechnika, Dworco- 
wa 25 
- m, Nakielska 169 
Relmer R., ślusarnIa, reperacjll 
i otwieranie kas ogniotrwałych, 
3 Maja 5 
Reiss Wił1y, kupiec, (>1. Weyssen- 
hołła :5 
Rejentowlcz Konstanty, fabr. mebli, 
Warmińskiego 15 
Rcj
w3ka Aniela, Wawrzyniaka 17 
Rek Paweł, kupiec, Grunwaldzka 8J 
Reklama Pocztowa. Sp. z o. o., 
Agentura w Bydgoszczy, ryn. 
Marsz. Piłsudskiego 21 


3721 
1552 


2829 


2200 
343B 


2961 
2161 
1148 


3971 
2139 
355B 


1519 


2313 
3778 
2407 
1818 


3921 
2960 
2832 
1636 
3579 
2083 
3110 
3689 


1890 
3724 


3173 
3130 
2931 


2861 
2954 
1916 
1663 


Reklamy Ogłoszenia, Nowicki, 
Dworcowa 54 
Reklamy I ogloszenla "Par". Polska 
Agencja Reklamy, Franciszek 
Krajna, Mostowa 1
 
RekowskJ Kazimierz, dr med., lek. 
specj. chor. wewn., oraynator 
Szpitala Miejskiego - Oddział 
Bielawski, m., Gdańska 35 
Rembowicz Antoni, kupiec, Chrobre- 
go 9 
"Remington", maszyny do pisania, 
przedst. Block-Brun, Sp. Akc. 
w \\'arszawie, oddz. poznański 
w Bydgoszczy. spec). warsztat. 
reperacyjny maszyn do pisania, 
pl. Wolności 1 
"Remo", fabryka części rower.
 wł. 
Antoni RemieIn, Kościuszki 25 
Reprezentacja samochodów, "Han- 
sa" ł "Aero", pl. Wolności l. 
Reschke C., nast., wł. jerzy Pozor- 
ski. odlewnia metali i !el., fabr. 
armatur, Śniadeckich 54 
Restauracja ..Ameryka", wl. Miko- 
łajewski Zygmunt, Gdańska 46 
Restauracja "Bagatela", jagielloń... 
ska 34 
Restauracja ..Bar", właśc. Piotr Ko- 
nieczny, Sniadeckich 3;; 
Restauracja Centralna. wł. Jermis Le- 
on, Marsz. Focha 12 
Restauracja "Dom Rzemieślniczy", 
jagiellońska 10 
Restauracja Dworcowa, Władysław 
I'o:apierała, Dworzec Główny 
Restauracja Hall Targowej, wł. No- 
wak St., Podwale 5 
Restauracja "Harmonia", wł. Ana- 
toliusz Hade, Maroinlkowskie- 
go 10/12 
Restauracja "Imperial", wl. józet 
Modrzejewski, Dworcowa 92 
Restauracja-Kawiarnia im. Poniatow- 
skiego, Wrocławska 3 
Restauracja - Kawiarnia "Szmelter", 
Gdańska 30 
Restauracja "Obywatelska", wł. 
Struensee, Dworcowa 11 
Restauracja ogród i sale Kleinerta, 
....;ł. Fr. Kowalski, Wrocławska 7 
Restauracja "Paryżanka", wł. ja- 
worska .Marianna, Gdańska 95 
Restauracja "Pod Dzwoneczkiem" . 
A. Twardowski, Parkowa 2 
Restauracja "Pod Dzwonem", wł. 
Czuba józef, Wełn. Rynek 2 
Restauracja "Pod Lwem". Marsz. 
focha 7 
Restauracja .,Problernla I śnlad
l- 
nia", kierownik Karol Burdaje- 
wicz, jagiellońska 2 
Restauracja "Sportowa", wł. Paweł 
Śliwa, Marsz. Focha 20 
Restauracja, winiarnia, Cisewski 
Konrad, Długa 56 
Restauracja "Wenecja". wł. Każ- 
mierczak Wincenty, Śniadec- 
kich 57 
Restauracja. wł. 26łtowski j6zef, 
Toruńska 12 
Restauracja Zielsdorf, wł. Irena Ma- 
lak, Bocianowo 51 
Resursa Kupiecka. restauracja i wi- 
niarnia, jagiellońska 13 
Rheindorff, dr, ryn, Marsz. Piłsud- 
skiego l 


. 


1219 


3319 
3172 


3462 
1531 
3482 
2206 


3925 
3582 
16B7 
1420 


3167 
3175 
2110 


3336 


1B85 
2264 
1385 
3B65 
2443 
3465 
1079 


1465 
1042 
3562 
103B 


304B 


1607 
2470 
1370 


2393 
2499 
2257 
1390 
1118 
1220 
1192 
1214 
1215 
1003 
1300 
1377 


1905 
3542 
2986 
3220 
1637 
2249 
2241 
2862 
2338 


3995 
3120 
3053 
3350 


- 


RiE'mer P., mistrz siodlarski, artyk. 
skórz.-galanter i sport" Gdań. 
ska 1 


m" Pomorska 10 
"Rika", Wielkopolskie Towarzystwo 
Budowlane, S. A., Marcinkowo 
ski ego 7 
Ritt E., specj. biuro elektrotechniki 
..Wolta", P. Skargi 9 
Ritter O.. mechan. fabr. pończoch 
Fordońska G 
RitzW E., agentura I hand\. drztwa 
Św. Tr6jcy 35 
Robakowsk!. wl. f-my Sulkiewicz I 
Robakowski, Nowodworska 26 
Rode Jadwiga, Bocianowo 26 
Rodziewicz Aleksander, dyrektor Te. 
atru Miejskiego, jagiellońska 2 
Roeske Pr., piekarnia, Slenkiewi. 
Cza 41 
Roenspless Bracia, szlifiernia szkh 
i oblewnia luster, Śniadeckich 34 
RokInan B. I Ch. LIsak, hurt bła. 
watów i bielizny, Długa 40 
Rolbieskl St.. in!., Gdailska 96 
Rolewski Władysław, kierownik f-y 
"Urbin", Sp. z o. o., ToruiI- 
ska 16 
"Rolnik" w Bydgoszczy, spółdzi
l- 
nia Roln. - Handl. z o. o., H. 
Frankego 19/
1 


..Roma". fabryka cukierków I cze'.. 
jagiellońska U 
Ronowicz Sylwester, zakł. fryzjerski 
Gdańska 3' 
Rose Fduard, Świętojańska 9 
Rose Leonard, Kozietulsklego 17 
Rose Leonard. Gdańska 19 
Rosenberg A.. reprezent. f-m) 
Leslau i S-wie, fabr. fornierow 
Śniadeckich 4 
Rosenberg B.. wf. f-y Mordkowic , 
Dworco.....a 
. 
RosE'nberg 1.. Inż., Zamojskiego l 
Rosińskl Kazimierz, fryzjer, Dwo 
cowa ] 
"Rosma", Sp. 2:. o. p.. fabryl 
maszyn do szycia, Grun.....ald 
ka 
R05S jul.. ogrodnictwo artyst, i hal 
dlowe, handel kwiatów, GrUl 
waldzka 
- (dod.) sprzedaż' kwiatów, Gdaf 
ska l, 
Rost St., destylacja, H. Frankego ' 
Roszyniec Edmund, komisarz ska- 
bOwy, Chołoniewskiego 15 
Rozenblat L, dentysta-techn., labr 
ratorium dentystyczne, Marsz. 
focha 19 
Rozenfeld Stanisław. pl. Piastowo 
ski ł 
Rozental D.. magister, analizy lekar- 
skie, Długa 8 
Rożniakowski józef, dentysta, Dłu. 
ga 68 
"Róża", kwiaciarnia, wł. Wiktom 
Przybylska, Gdańska 6
 
Różycka Jadwiga, lekarz - dentyst., 
Dworcowa I 
Rubenau Edward, adwokat, Dwor. 
co.....a 7 
- m., Gdańsl	
			

/spis00048_0001.djvu

			Rzanny - Spółdzielnia Bydgoszcz 


,'32 


- 


3805 


Rzanny Konstanty, kolektura, podhur- 
townia tytoniowa, speC). skła(] 
wyrobów tytoniowych, Gdai1ska :!5 
- kolektura, specj. skład wyrob6w 
tytoniowych, bateryj i ostrzy do 
golenia, pl. Teatralny :! 
Rzeszewski L., fabr. szcLotek , 
pędzli, Marsz. Focha 1 ł 
Rzeżnia Miejska I Targowisko przy 
Rzeżnl MiejskieJ, jagiellońska -19 


1427 
'643 


s 


3806 Sadowski Walenty, rzeźnictwo, Pro- 
menada 3 
1433 Sadowski Władysław, handlowiec, 
Gdańska 1-18 
3973 SaUr Hermann, ks Markwarta 9 
1139 Sampławski Jan, mistrz krawiecki, 
Gdań!>ka 16 
Sanatorium (patrz Szpitale) 
3715 "Sanitas", zakł. kąpielowo-leczni- 
czy. J. Podoska, Gdańska 27 
3489 ,Sanok", Polska Spółka dla przemy- 
, słu gumowego, S, A. w Sanoku, 
dział opon rowerowych, skład 
labr., Sw. Tr6jcy 21 
3942 Sapeta Bronisław, mjr, lekarz wet., 
Staroszkolna 8 
3091 Sauer Pellks, Gdańska l 
2481 Sawlckl Adam, szklarn. I opr. obra- 
zów, Sniadeckich 12 
2033 Sawlckl Waclaw, adw., b., Marsz, 
Focha 20 
Sąd Okregowy (patrz Urzędy) 
3681 Schachtmeyer Jan, czekol., cukier
.i, 
keksy hurt" detal, Magdzm- 
. skiego 8 
1853 Schattauer Jozef, Inż, Paderew- 
skiego 16 
3370 Scheerschmidt L., pracownia biusto- 
noszy i pasków, Czerska 33 
3833 Scheerschmidt Norbert, Dworcowa 20 
3044 Scheibler K. I L. Orohman, Zjedn. 
- Zakł, Włók., S A. w Lodzi, 
oddz. sprzed. w Bydgoszczy, pl. 
Teatralny 1 
1577 Schemke Erich, kupiec, Nad Por- 
tem 4 
30 02 
 Scheuncmann W.. makler drzew- 
ny, Sienkiewicza 41 
1480 - wł. I-my ..Impex", skład drzewa, 
Wileńska 5 
3298 Schillcr Otto, pastor, Poznańska 25 
3150 Schlaak I DąbrowskI, Sp. z ogr. 
odp, handel węgla, koksu, drze- 
wa imater. budowI., zastepstwa 
koncernu, Bernardyńska 4 
Schlieper Fr., kupiec, Gdai1ska 79 
Schmautz FriedrIch, m, ks. Mark- 
warta 20 
Schmidt A.. fabryka w6del( i liki<'- 
r6w, Gdańska 79 
SchmIdt Carl, drogeria, Sniadec- 
, kich 45 
Schmidt I Schemke, ziemiopłody, b, 
Gdańska 24 


3830 
3304 
2323 


3086 


1614 


1311 


1411 
1211 
3293 
3534 
3888 
3239 


- magazyn, Nad Portem 4 
Schmidt Kazimierz, zast. nacz. 
Parowoz. Gl" król Jadwigi 21 
Schmidt Marian, reprezentacja, Wia- 
trakowa 16 
Schmidt R. G.. handel win i w6dek, 
jagielloilska 12 
Schmidt Tadcusz, (dawniej B-cia 
Schmidt), wyroby żelazne i me- 
tale. Grodzka 21 
Schmidt W.. składnica pończoch, try- 
kotaży I tow kr6tkiCh, Długa ()C 
Schmiede Erich, bud karoserii I 
przyczepek, kuck koni i bud 
woz6w, Czartoryskiego 9 
(ogr
dn. I sLkółka drzew, 
2mudzka 11) 
Schmołke M., zas!. Kalisk, Mamił. 
Pluszu i Aksamitu, skład dywa- 
n6w I chodnik6w, Jezuicka 22 
Schneider Edmund, zaprzys. rewizor 
ksiąg handl. i zaprz)s. sąd, rze- 
czoznawca ksiegowoscl, Grun- 
waldzka :!U 
SChoenbeck, dr fil, dyr, Krasiń- 
!'>kiego 3 
Schornstein Zygmunt, przedsicb dla 
wykon robót i dostaw kolej" pl 
Poznański 2 
Schopper Osk., budowa pieców i 
kuchen, Zduny 9 
Schramm Adolf. dyr. Związku Gosp, 
Gdańska 5 L 
Schroedter B" ogrodOlctwo, Oko- 
powa 
 
Schroedter Erwln, kupiec, wł go- 
spod, ogrodn" Przemyska li 
Schronjsko dla niewidomych. Kołłą- 
taja 9 


3124 
3753 


1301 


1033 


1178 
1445 


2003 
3526 
3852 
2923 
1120 


2085 
17 53 
3644 
1259 
3658 
1588 
2462 
1000 


3741 
37 Ol 
1503 
3962 
3845 


1332 
2238 
3509 
2520 


2380 
3260 
1226 


3956 
3404 
3199 
3493 
2844 
1243 
2885 


1609 


3817 
1619 
3490 
1507 
1592 
1920 


Schubert Goltfrled, mistrz kowal- 
ski, Kujawska 5 
Schultz Robert, warsztat' wyrob6w 
miedzianych, Dworcowa 30 
Schultz Bronisław, 20 Stycznia 20 
r. 17 
Schulz, labryka pedzll, Wawrzy- 
niaka 7 
Schulz Czesław, handel mater. opał.. 
Chełmińska 10 
Schulz Ida. Gtunwaldzka (j3 
Schulz Ida, rzdnictwo, Brzon- 
wa 1.5 
Schulz Józef, ks. kanonik. pr.)- 
boszcz par. Farnej, m., ks Mal- 
czewskiego 1 
Schulz Paul, loż" $w. Tr6jcy 35 
Schutz Bernard, zaklad krawiecId, 
Gl1anska 34 
SchiiIke J., fabryka mebli, Marcln- 
kowskiego 8 
Seehafer Maksymilian, Grunwaldz- 
ka 157 
"Segrobo". wł Jan Bohlma:lO, hur- 
townia papieru, artykulow pi- 
semnych i wyrobów chemicznych, 
Dworcowa S9 
Seifert I Poerster, samochody, Gdań- 
ska 28 
Sekel Leon, przedst. f-y "łiazet", 
Dworcowa 86 
Stntkowskj M. hurt. tow. kolon., 
Sw. Tr6jcy 16 
Serafin Mieczyslaw, inż., kier. 
oddz, budowI. Uyr. Okr. P. i T., 
Grodzka 3-1 
Ser6wka Maria, sklad. kolon., No)- 
wodworska 17 
Seydler Werner, Podolska 8 
Siebert C., wł, W. Jarinowa, magaz. 
towar. galanter., welny, bie- 
lizny I trykotaży, Gdańska 1-3, 
Siegert, dr med, lekarz, Gdań- 
ska 5 
Si
luźycki, dr, lek. prakt., Jagiel- 
lońska 12 
Siemiątkowski St., dr me.1" ryn, 
Marsz. Piłsudskiego 3 
Sierpiński Wladyslaw, sklad sprze- 
t6w kuchennych, !IIiedżwieozia 1: 
Sierota Dawid, zakup sk6r sur. i 
wełny, Kujawska 9 
Sierota Jakub, kupiec, jagielloń- 
ska 28 
Sierszyński St., sp, z o. o, w Po- 
znaniu, Oddz. w Uydgoszczy, re- 
prezentacja koncernu "Auto- 
Union" , Gdańska 4l 
Sikorski Andrzej, insp. I ogrodOlk 
cmentarza farnego, Artyleryj- 
ska 10 
Sikorski Brunon, fryzjer, perfumeria, 
Gdańska 31 
Sikorski Jan, handel drzewa i wę- 
gla, Dworcowa 92 
Sikorski Paweł, handel paszy I zbo- 
ża, Młyńska 4 

ikorski T., restauracja, Grun- 
waldzka 1 
Singer Sewing Machine Company, 
oddz. w Bydg., Gdańska ] O 
Sioda Leon, dyl'. fabr., al. Mickie- 
wicza 6 


1826 
2045 
2329 
3046 
1140 
3618 
3380 
1585 
1766 


3089 
1877 
2275 
1103 


1778 
1237 
2929 


Skoraczewskl Witold, skład zegar6w 
i biżuterii, Gdańska fi 
Skotnicki Stanisław, generał, Gdań- 
ska 4 
 
Skroczyński Albin, płk, Kopernika 6 
Sławiński Zygmunt, inż., Paderew- 
skiego l 
Slojewskl Władysław, em. dyr. Okr. 
P. i T., Plocka 7 
Słomski Paweł, mistrz malarski, 
20 Stycznia 20 r. 9 
Słucki H.. wsp6łwł. domu, al. Mic- 
kiewicza 3 
Smużyk 1:., skład skór i przybor6w 
szewskich, Długa 35 
Soblcze\Vska Bronisława, skł. tow. 
kolon. I delikates6w, Marsz. Fo- 
cha 2
 
Sobiesh'lska Hełena, skład papieru 
i przyb. biur., Pomorska 1 a 
Soblesińskl Franciszek, przedsieb. 
rob6t budowlanych, Niziny 5 
SobociiIski Waclaw, dr. med., lekarz 
stomatolog, Marsz. Focha 10 
S1)boczyńskl Edward, dr, specj. (hor. 
nosa, uszu i gardła, (przyjmuje 
codziennie 11.30 - 14, po pOło 
tylko wtorki i piątki od 17-19), 
Gdańska 27 
Sobolła Franciszek, ppłk., jodlo 
wa II! 
Sochaczewski S., zakł. drnt., Mosto- 
wa 9 
Soczkle\\	
			

/spis00049_0001.djvu

			" 


Bydgoszcz Spółdzielnia - Szkoly 


15 83 Spółdzielnia Spożywc6w "Zryw". 
Gdańsl-.a 190 
3703 Spółdzielnia Surowców I Przyborów 
PryzJerskich z odp. udz.. Owor- 
cowa 39 


Spółdzielnia Surowców i Przrborów Frrzierskich 
Dworcowa 39, Tel. 37-03, 
Najkorzystoieisze 1r6dlo zakupu dla pp.Fryzjerów . 


2148 


.39 90 
2835 
2417 
1967 


Stańczyk. 


Zachodnie Zakłady Graficzne 
H. S T E F A N O W I C Z 
BydgoszCJ:, śmo Trójcy J 5 
Artystyczna Lilografia, Offset, Druhmla 


1568 
1101 
1649 
3912 
.37 52 
1082 


2401 


1500 
3688 
3343 
2307 


CUKIERNIA . 


.32 34 


3049 
3280 


3451 
3001 
1115 
3926 
3955 


30 Bd. 


Steinbach Tadeusz, Zamojskiego 17 
Stelnbom Pritz I Helmut. ski sukna 
I zakl. kraw _. Gdallska 3 
Stein Lucja. P, Ska rgi 6 
Stein Waldemar, budowa I napr. 
apar. radiow" Oworcowa 94 
Stelnke Paweł. kupiec, Grunwaldz- 
ka 6 
Stellmacb Jan, ski. octu I musztardy 
oraz olejów jadal,. Magdzińskte- 
go 1 
Stentzel Peliks. dr int., kler. Bydg. 
Fabr. Opak. Hlasz., Chodkiewi- 
cza 14 
Stenzel L.. Int" pl. WeyssenhoUa l 
Stenzel R_, Dworcowa 75 
Stenzel R.. Gdańska 6 
Stenzel R., J Kazimierza 3 


S T O W A R Z Y S Z E N I A: 
2314 ..Berufshilfe". Tow. zap.. Gda"'- 
ska 66 
2292 "Caritas". Bydgoski okreg. Gdań- 
ska 30 
13 92 ..Deutscber Scbulvereln In Polen" . 
Tow. zap., Gdańska 33 
1896 blur1> budowlane, Gdańska 61 
11 78 Dr Sch(jnbeck. dyr.. Krasiń- 
skiego 3 
3981 budowa gimnazjum. Plerackie- 
go 2 
16 21 ..Delltscher Wohlfahrtsbund In Po- 
len", Tow. zap., Marsz. Fo- 
cha 36 


2849 
3870 
3872 
1402 
3670 


2261 
1143 
1720 
3764 


2104 
2169 
3090 
2326 
1611 
2111 
1641 


..Jungdeutsche Parte! flir Polen", 
Zarząd Glówny. Sobieskiego 6 
-' oddz. Bydgoszcz. Czartory- 
skiego 4 
Klub Polski, Gdańska 60 
Liga Obrony Powietrznej I Prze- 
ciwgazoweJ. Stow. wytszleJ 
użyteczno pod Wys. Protekt. P. 
Prez. R. P. Bydg, Obwód MieJ- 
ski, Długa 52 
Obóz Zjednoczenia Narodowego, 
Obwód Bydgoszcz, Gdaliska 44 
Polsld Biały Krzyż. al. Mickiewi- 
cza 7 
Poisld Czerwony Krzy!. Cleszkow- 
sklego 11 
Polskie T-wo Krajoznawcze. oddz. 
Bydgoszcz. Zygm. Augu- 
sta 14 
..Rodzina WoJskowa", Jagielloń- 
ska 15 
Techników. Gimnazjalna l 
T -wo Właścicieli Domów I Nieru- 
chomości, Gamma 7 
Wielkopolskie I Pomorskie T -wo 
Rybackie, Z, Augusta 4 
Zjednoczenie Niemieckie. stow. 
zap.. 20 Stycznia 20 r. 2 
- oddz. Bydgoszcz. 20 Stycznia 
20 r. Z 


32 70 Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w 
Poznaniu, oddz. w Bydg., Dwor- 
cowa 76 
1486 Stranz Józef, ..Cegielnia Parowa", 
Nakielska 141 
29 49 Straszewski Edmund, adwokat, Gdali- 
ska 31 
Straż Graniczna (patrz Urzedy) 
06 Straż Pożarna, Pogotowie ogniowe, 
Pomorska 1&/18 
2616 Straż Pożarna, Pomorska 16/18 
2283 StrącLkowskl Pr.. cukiernia I piek., 
Snladecklch 57 
3748 5treicb Johannes, Inspektorat Byd- 
gOSLCL Assicurazlonl Generall 
Trieste, P. Skargi 7 
1393 Strose Arno, mgr ek., redaktor, 
M, Piotrowskiego 19 
3508 Strunk R., przedstawiciel fabryk ro- 
werowych, elektrotechnicznych 
I radiowych, Pomorska 3 
3572 Struszewskl I Krause, zakł. blach.- 
insta!., Hetmaliska 24 
12 39 Stryszyk S.. wysylk. dom tapet, Dłu- 
ga 12 
3867 Strzelczyk, wl. Alojzy Urbart{Jwskl, 
Pomorska l 
1493 Strzelecki Alojzy, skład telaza, 
Gdańska 75 


Alojzy STRZELECKI 
Skła'd art. felaznych i kućhennych. 
Gdańska 75. Telel. 14-93. 


i. 
ICAWIARNIA 


'1!JllW"...J? 


11 98 Spółdzielnia. Surowców MalaJZY 
I Lakierników z n. o.. centrala, 
Sienkiewicza l 
- filia I., Długa 52 
- filia II,. Gdaliska 60 a 
Spóldzielnia żołnierska, Szubińska 2 
Spółka Zakupu I Sprzedaży, spółdz. 
z o. u., przy cechu rzeźnlcko- 
wedliniarskim w Hydg., jagiel- 
. lońska 62 
3450 Spuslowa Janina. wł salonu mód, 
Snladeckich 24 
1501 Stacbnlk Bruno, kupiec. Kujaw- 
ska 81 
1602 Stadle Automobile. Sp. z 0_ o.. 
Snladeckich 2 
1727 - warsztaty reperac. f mieszkanie. 
Mazowiecka 21 
Stadion Miejski (patrz Zarz. MieJ,) 
1376 Staemmler Siegfrled, dr, chirurg, 
Paderewskiego 22 
1015 Staffehl Hans, pastor. pl. Peter- 
sona 6 
1904 ..Standart", Sp. z o. p., mechan. 
fabr. obuwia, Malborska l 
39 22 Stane Ile Paul. blacharnia linstal., 
3 Maja 10 
3900 Stange Else, Gdańska 52 
1404 Staniewski Jan. Zakl. graficzne, Gru- 
dziądzka 3 
2498 Stankiewicz Leon, Inż" nacz. Paro- 
woz. Gl. o. O. K. P" Zygm. 
Augusta 9 
przedstaw. motocykli 
..Motor". Dworcowa 27 
3253 Stark K.. wł. Klemens Stark, sklad 
telaza, Gdaliska 47 
1981 Stark Karol, Kopernika 9 
15 78 Stark Klemens. handel żelaza, Mo- 
stowa 2 
2103 Starke Ootlhold, red,. Gdańska 66 
Starostwo Powiatowe I Grodzkie 
(patrz UrzCdy) 
2454 Stcfanowicz H.. Zachodnie Lakłady 
Graf" Sw. Trójcy 16 


Stęszewskl Maksymilian, Bydg. 
Składnica Kalli, zakład budowy 
pleców kaflowych, Poznańska 26 
Stobleckl Roman. ryn. Marsz. Pił- 
sudskiego 20 
..Stobra". centralna stacja obsługi 
radia, Sp. z o. o., oddz. w 
Bydg., Gimnazjalna I 
Stoc:key I Schmitz. Sp. z o. o., Ma- 
zowiecka 31/33 
Stolpe Stanisław, ziemiopiody, Gdań- 
ska 4Z 
Stolzman Ch.. hurt. kapeluszy dam- 
skich, Jana Kazimierza 1 
Stoizmann J., eksport jaj I drobiu. 
Dworcowa i 
..Stomil". S. A. Poznań, reneralna 
reprezentacja n. Pomorze. Dwor- 
c:owa ł 


23 09 Strzelecki Stanisław, produkty rolne, 
Pomorska 10 
10 58 Studentowicz Kazimierz, dr, zast. 
dyr. oddz. Banku Gosp. Kraj '. 
20 StyCznia 20 r. 9 
2928 Stukowskl Edmund. zbożowiec, Ma- 
tej ki 8 
34 40 StulgIńska Helena. Int., Kościuszki 6 
3545 Suchoń Karol. wytwórnia art. piś- 
miennych. Zduny 19 
2803 Sukowskl Edmund. drogeria I ski. 
farb, król. Jadwigi 19 
16 93 Suleclńskl Józef int.. Sielanka 10 
1264 Suligowskl Kazimierz. zaprzys. znaw- 
ca drzewa, hdL drzewa utytk. 
I dykt, Gdańska 128 
22 06 Sulklewlcz I Robakowski. fabryka 
okuć budowlanych. Nowodwor- 
ska 26 
Sulklewlcz Tadeusz. przemyslowlec, 
Terasy 3 
Sarma Sł., biuro elektrotechn" 
Gdańika 61 
, 


)892 
1297 


1458 
1128 
3586 


- 


..Surowiec". surowce szczotk.. ap c. 
powroźnicze, Grudziądzka 33 
Susała Marian, skł. policzoch, ryn 
Marsz. Piłsudskiego 19 
Suwalski Lucjan. materlaly budoWI 
i opałowe. jackowskiego 10 


Suwalski Łucjan 
Materiały budowlane I opałowe 
Jackowskiego lO, tel. 35-86 


3439 Suwalski Wincenty, mistrz dekarski. 
Jackowskiego 10/12 
1728 Suwlńskl Jerzy. dr med., lekarz 
prakt.. Gdaliska 79 
1415 Swendrak Józef, dypL mistrz me 
chanlkl, naprawa maszyn biuro 
wych. Pomorska 7 


NURAWA I KONSERWACJA MASZYN BIUROWYCH 
J. Swendrak. dypl. misln mecb. 
Pomoralra 7. Teł. 14.15 


36 47 Synowlcz Ig., sekr. prezydenta mla 
sta; m.. Niedżwledzia 4 
Synowiec Jan, Gdaliska 25 
Sypniewska Julia, Cieszkowsklego 4 
Sypniewski Bolesław. reprezentant 
f-my Skóra I S-ka w Poznaniu, 
maszyny do pisania I liczenia, 
meble biurowe, Jagiellońska 54 
2852 Sypniewskł Jan. mistrz zduński. Ka. 
szubska U 
1452 Sypniewski Jan. dr. adw.. Gdań. 
ska 14 
1472 Sypniewski Julian. zakł. kraw., Sw. 
Trójcy 3 
2868 Szafranek I Oronowskl. wyroby sta. 
lowe, plomby I galanteria, Gam. 
ma 4 
29 11 Szajnik A.. Paderewskiego 28 
1245 Szapira Mendel. ziemioplody. 20 
Stycznia 20 r. 16 
1946 - skladnlca, Gdańska 140 
1945 Szapira Izrael, wspOlwl. f-y Mendel 
Szapira, m.. Sienkiewicza 13 
2245 Szapira Jolr. m.. 20 Stycznia 20 
r. 16 
37 22 Szaplro Szmul, Kopernika 7 
29 44 Szarkowskl Stanisław, hurtowrli. 
kapeluszy damskich, ryn. Marsz, 
Piłsudskiego 2b 
2065 Szatkowski Jan. asp.. kler. wydz. 
śledcz., m.. Gdańska 141 
3034 Szatkowski J.. przedsleb. budowI., 
Promenada 77 
3980 Szczepański Jan, starszy cechu sto- 
larzy I sąd. zaprzys. rzeczO- 
znawca, Podwale 11 
2474 Szczepański Klemens. centrala spo. 
żywcza, Orla IIi 
2406 Szczcśniak Stanisław, fabryka krze- 
sel, jagiellońska 2' 


3587 
2952 
1441 


St. SZCZEŚNIAK 
Bydgoszcz, ul. Jagielloóska 23. telefon 24.06, 
Stolarnia. Spec;.: budowa krzeseł. 


3783 
3255 
1450 
2959 
2497 
3038 
3936 
3976 


1193 
1661 


1729 
3447 


1610 


135«1 


Szczudłowski Dolęga Antoni, adw j 
ryn. Marsz. Pilsudsklego 
 
Szczupak Henryk, Jagielloliska 2 
Szczygieł Maks.. mistrz rzdnickl, 
Sobieskiego , 
Szenkler Gustaw, Oddzial Byd. 
goszcz, Gdallska UO 
Szerffel Wacław, rewiz. ksIąg. 
hand!., P. SkargI 13 
Szerzenlewskl St,. dr, lekarz powl.' 
towy, Cieszkowskiego 10 
Szeszyckl Antoni. adwokat, b., 
Gdańska 11 


- m.. Nowy Rynek 8 


S Z K O L Y: 
Dokształcająca Zawodowa nr l. 
Konarskiego I 
Olmnazjum Kupieckie. Koeduka. 
cyjne. Im. Staszica. Ja g iell o " l ' 
ska 1 
Olmnazjum 1;eńskle Im. Marii Ca' 
rle-Skłodowskiej, Kujawsks ł 
LIceum Handlowe Izby Przemy' 
slowo-HandloweJ. Król. Jad S ' 
wlgl 2 
Miejskie OImnazjum Im. Kopertll. 
kat KOpernika I 
MfeJslde Katolickie OlmnazjUlD j 
ieiJ.lde StaniU
		

/spis00050_0001.djvu

			- 


3419 
1690 


1691 


1031 
1086 


'324 


1685 
2869 
3645 
3531 
3766 
3602 
3603 
2828 
2466 
1656 
2342 


3546 
2095 
2451 
247l 
2360 
3810 
2279 
1229 
2282 
1203 


2041 


1640 


1590 


1381 


3463 


1590 
3740 
1851 
3125 


3604 


3411 
2315 
2052 
2858 
1760 
3257 


832 
1301 


'119 


s Z KOł. Y: 
(ciąg dalszy) 
Państwowa Szkoła 


Przemysłowa. 
Św. Trojcy 37 
I Państwowe Liceum i Gimnazjum 
im. Marsz. Piłsudskiego, pl. 
Wolności 9 
II Państwowe Liceum I Gimnazjum 
im. Marsz. śmigłego - Rydza, 
kancelaria, urodzka 18/22 
- Grono profesorsIde. Grodzka 18 
Państwowe Liceum Pedagogiczne, 
ul. Seminaryjna 3 (dawniej 
Państw. Seminarium Nauczy- 
cielskie) 
Panstwowe Liceum Roln. I Państw. 
średnia Szkoła Roln., Pawła 
z Łęczycy 5 
- folwark Biedaszkowo 
Powszechna im. A. Mickiewicza, 
Nowogrodzka 3 
im. Curie - Skłodow- 
jachcice, 2:eglarska l 
im. H. Dlłbrowsklego. 
Dąbrowskiego 8 
Powszechna Im. E. Estkowskiego, 
Pierackiego 1 
Powszechna im. hetmana Stefana 
Czarneckiego. Fordońska 5 
Powszechna im. Kasprowicza, 
Bełzka l 
im. Konarskiego, 
Grunwaldzka 132 
Powszechna Im. Król. Jadwigi, 
Karpacka 5-1 
Powszechna im. Króla Wiad. Ja- 
giełły, Nowodworska 13 
Powszechna im. Leszczyńskiego, 
Leszczyńskiego 49 
Powszechna im. Marc:inkowskie- 
go, Nakielska 11 
Powszechna Im. ks. Piramowlcza, 
pl. Kościeleckich 
Powszechna Im. Romualda Trau- 
gutta. Toruńska 272 
Powszechna im. Sienkiewicza, So- 
wińskiego 5 
Powszechna Im. Sowińskiego, So- 
wińskiego 5 
Powszechna im. Staszica, Dwor- 
cowa 82 
Powszechna Im. Stefana Batorego, 
Nowogrodzka 3 
Powszechna Im. sw. Jana, świę- 
tojańska 20 
Powszechna im. św, Trójcy. Kor- 
deckiego 20 
Prywatna 6-klas. szkola po- 
wszechna koed. pod wezw. 
Św. Kazimierza. wl. Zofia Bic- 
Jawska, Cieszkowskiego 6 
Prywatna koedukacyjna 6-klas. 
szkola powszechna Tow. Szko- 
ły Jednolitej, Paderewskiego 2 
Prywatna Koedukacyjna Szkola 
powszechna im. Dregerówny. 
z niem. językiem nauczania. 
Petersona l 
Prywatna Szk
la Przysposobienia 
w Gospodarstwie Rodzinnym 
I stopnia (patrz Pryw. Gimn. 
Krawieckie) 
Prywatne Gimnazjum Koedukacyj- 
ne z niem. jęz, naucz.. War- 
mińsldego 18 
Prywatne Gimnazjum Męskie Pol- 
skiego T-wa Szkolnego, Semi- 
naryjna 3 
Prywatne :teńskie Oimnazjum Kra- 
wieckie, Konarskiego 5 
Przedszkole Sw. Wojciecha, Ploc- 
ka 11 
Przysposobienia Kupieckiego, 
Chwytowo 16 
Rolnicza Wlkp. izby ROlniczej, 
dyr. Raczkowski T.. Nowo- 
dworska 11 
Specjalna im dra Józef y Joteyko, 
Dworcowa 78 


Powszechna 
skiej, 
Powszechna 


Powszechna 


Szkópa Zygmunt. inż., Sosnowa 5 
Szlenk Stanislaw, adwokat, Mosto- 
wa 7 
Szfenkowa Marla, Toruńska 46 
Szłapka Stefan. Sienkiewicza 31 
Szmańkowskl Pranclszek. Gdańska 17 
SZmelter i Wesołowski, ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 9 
"Szmelter", kawiarnia - restauracja, 
Gdańska 30 
Szmolke M., zast. Kalisk. Manuf. 
Pluszu I aksamitu, skład dywa- 
nów i chodn.. jezuicka 22 
Szmul J.. I	
			

/spis00051_0001.djvu

			Bydgoszcz Tornow - Vesta 


3467 


2890 
3911 
1333 
2890 
3467 
2894 


1775 
1228 


1222 
3020 
3223 
2208 


1886 
2236 


3277 


3671 
2841 
3737 
2318 
1318 
17 2.3 
2157 
1522 
2880 


2843 
1054 
2346 
1377 


Tornow Wilhelm,. fabryka rowerów 
I motocykli ..Tornedo", Dwor- 
cowa 49 


filia, Długa 54 
- filia, Dworcowa 21 
- Lilck Erich, m. 
- Tornow Wilhelm, m. 
Towarzystwo Handlowe dla ekspor- 
tu słodu i produktów rolnych, 
Vworcowa 83 
Tow. Kredytowo - Oszczędnościowe 
(patrz Banki) 
Towarzystwo Rolnicze Powiatowe, 
b" Zboż. Rynek 1.0 
Tow. Ubezp. . ,Piast", Gdańska 16 
Tow. Właścicieli Domów I Nieruch. 
(patrz Stowarzyszenia) 
Trafas Pr., tow. kolon. i delik., pl. 
Poznański l 
- śniadeckich 61 
Tramwaje ł Elektrownia, Warmiń- 
skiego 8 
TrAger A., przedst. fabr. opon sa- 
"!poch. I motocykl., Wełn. Ry- 
nek 10 
Treuchef Józef, Dworcowa 32 
Trłebler Piotr, art. rzeźbiarz, Vwor- 
cowa 94 


Pomniki, nagrobki, mar- 
mur. granit, praskowiec, 
sztuczny kamied 


.... 


ARTYST A RZE:tBIARZ 
P. TRIEBLER 
Zlkłld rzeźb.. klmieniuski 
BVdgoszcz.Dworcowa 94 
T eJ. 22-3() 


"Tri", Tow. Robót Inżynierskich, 
Sp. Akc_, mechan, fabr. wyrobow 
betonowych, Hiałeblota, poczta 
Ciele pow. bydg. 
plac wystawowy, Sniadeckich 34 
Trocki Mikołaj, ks. Markwarta 22 
Trojański Marian, budowniczy, Ple- 
rackicgo 46 
..Trójkąt", fabr, garbarska w Ło- 
dzi, skł. fabr.. Gdańska 22 
Truderung, śrutownia i sieczkarnia, 
Nowy Rynek fi 
Trudnowska L., Instytut kosmetycz- 
ny, pl. Wolnosci l 
Trzebiatowski - Jutrzenka J.. nacz, 
XIX obwodu, Saperów 105 
Trzeblńskl HenryK, adwokat, Mo- 
stowa 4 
Trzęsowskl Franciszek, przedsieb, 
elektrotechn. i reper. maszyn 
biur., H Frankego 3 
Tsakumakls O., 20 Stycznia 20 r. 4l 
Tschorner Edward, mistrz zduński, 
Różana 11 
Tucholski I Kubera, warsztaty radio- 
elektrotechn., 20 Stycznia 20 r. 21 
..Tudor", Zakłady akumulatorowe, 
S. A., oddz. Bydgoszcz, Gdań- 
ska 62 


A... AlfUMU1ATDA 
DOR 
, Oddz, Byjgoszcz. Gdańsko 62 I 
3796 Tugemann A.. hurt. wyr. powrożn" 
Dworcowa 62 
1969 Turowlecki Stanisław, przemysło- 
wiec, 3 Maja 22 
3612 Turowskl W.. pl Weyssenholfa 6 
1241 Tuszyńskl Józef, skład kolon., Gdań- 
ska 141 
1605 Tutlewskl Franciszek, Jun., skład 
wegla i drzewa, Sowinskiego łS 
3966 Twardowska Paulina, Śniadeckich 2 
3515 Tyborski Wacław, elektrotechnik, 
Śniadeckich 25 
3864 Tycbonlewlcz Stanislaw, dypl inż" 
biuro prac inżynierii wodnej 
I miernictwa, Piotrowskiego n 
1279 Tyczyński Jan. 6kład la rb. Gdań- 
ska 40 
1050 Tymowskl Jan. Inż. dypl., Pade- 
rewskIego 22 


37 06 'Typr"wlcz Wł.. dr. notariusz, Mo- 
stowa 12 
1689 - m., al. Mickiewicza 17 
3862 Tysler B-cia. fabryka cukrów I cze- 
kolady, Warmińskiego 7-9 
2909 Tyszklewicz hr. Jerzy, Płocka 8 
2093 Tytulski Jerzy, kupiec, Litewska 7 


3137 


1136 


.v 34 
3145 
3950 


2295 
3142 
2361 
3626 


2016 
1240 
3442 
3191 


2287 
1426 
1436 
3517 
3368 
2110 
1843 


1249 


1194 
2470 


3381 
2058 


3392 


3273 
3286 
1328 
3364 
3287 
3268 
3363 
3337 


1221 
1271 
1217 
3113 
1232 


1950 
3297 
2224 


3032 


3013 


u 


Ubezpieczalnia Społeczna w Bydgo- 
szczy, biura admin., Warmiń- 
skiego 3 
_ biura administracji I zakłady 
przyrodolecznicze 
_ ł(jernwnik Sekcii Ewidencji 
- Dyrektor Ubezpieczalni 
Dział leczl1lclwa: biura, zaklad 
fizykalny, gabinet rentg., przy- 
chodnia przeciwgrużl., Cieszkow- 
skiego 5 
N;rczelny Lekarz 
Ośrodek Zdrowia, Orla 62, 
_ punkt rozdawnictwa leków, \Var- 
mińskiego 5 
Ude Waltber, dr, int.,kier. fabr. f-y 
"PerlOn", m.. Asnyka 7 
Ujma J., kupiec, Gdańska l 
Ujma L., Gdańska 10 _ 
Ulhiski Fr., Podwale 13 
Umbreit Irena, dr med.. (godz. przy- 
jeć 10-12, 4-5), Grunwaldz- 
, ka 37 
Urban Ericb, Konarskiego 11 
Urbanowski, dom handlowy. Spi- 
chlerna 2 
Urbanowski L.. Kwiatowa 9 
Urbański Franciszek, inspektor Tow. 
Ubezp. "Port". Śląska 13 
..Urbin", Sp. z o. o., Grodzka 12 
_ Rolewski Władysław, kier. f-y 
"Urbin", Toruńska 16 
..Ursus", fabryka mydła, Marsz. Fo- 
cha 43 


U R Z Ę: D Y: 
Archiwum Państwowe Poznańskie. 
Oddz. Bydgoszcz, Dworcowa 65 
Brygada Ochrony Skarbowej, ja- 
giellońska 9 (pokój 21) 
Roszyniec Edmund, komisarz 
skarb., kier. Hrygady Ochrony 
.;karbowej, Chołoniewskie- 
go 25 
Inspektor Pracy 54 Obwodu, ja- 
giellońska 5 
Inspektorat Szlrolny Bydgoski, 
Cieszkowskiego 3 
Lasy Państwowe: 
Państwowe Nadleśnictwo Barto- 
dzieje, Garbary 15 
- (dod J Inż. Roman Lewicki, 
nadl. państw., m. 
Państwowe Leśnictwo Małe Bar- 
todziclC 
Państwowe Leśnictwo Zimne 
WOd) 
Państwowe Nadleśnictwo Byd- 
goszcz, 3 Maja 11 
Państwowe Leśnictwo Biedasz- 
kowo 
Państwowe Leśnictwo Bielice 
Panstwowe Leśnictwo Przyjezie- 
rze 
Państwowe Leśnictwo Trzciniec 
Państwowe Nadleśnictwo Jachcice A 
Poniatowskiego lS 
_ (dod) inż, K. HorajkiewiCz, 
nadl. państw. 
Państwowe Leśnictwo Bocianowo 
Państwowe Leśnictwo Czy:l:kówkO 
Państwowe Leśnictwo Jasiniec 
Państwowe Leśnictwo Osowa Góra 
Państwowe Leśnictwo Zacisze 
- (dod) wieża przeciwpo:l:arowa 
Miejscowy Urząd Miar, Piotra 
Skargi 3 
Państwowy Zarząd Wodny, Nad 
Portem 2 
- Śluza w BrdyujŚclu 
Pomorski Inspektorat Okręgowy 
Straży OraniczneJ 
_ Ogólny Pomorskiego Inspekto- 
ratu Straży Granicznej. al. 
OssolIńskich 7 


3035 
3329 
3330 


3349 


1829 
1828 
3869 
2134 


3052 


2550 
2553 
3092 
2074 
2552 
3271 


2984 


2550 
2554 
3746 
2216 


1199 


1194 
3986 
3344 
1659 
2265 
1790 
2911 


3607 
3S33 
3606 


1591 


2203 


3161 
1556 
3984 
2388 


1892 


17 99 


3374 
3730 


Ofk:er Sztabu Pomorskiego 
Insp. Okr. m., Mazowiecka ł 
Placówka Straży Gran., Bocia- 
nowo 22 
- Warsztat rusznikarski, GdatJ- 
ska 145 


s Ił d y: 
Sąd Okregowy, centrala, Wały Ja- 
giellońskie ł 
- (dod.) Sąd grodzki, Wały Ja- 
giellońłikie 2 
Prezes Sądu Okregowego, Wały Ja- 
giellońskie 4 
Prokuratura Sądu Okregowego 
Wały Jagiellońskie 4 
Prokurałor s. O.. Br. Łukawski 
m., al. Ossolinsklch li 
Wiceprokurator Sądu Okreg, 
Wierzchowskj E , Paderewski
- 
go H 
Adwokaci. przy Sądzie Okrego- 
wym, Wały Jagiellońskie 4 
S t a r o s t w o: 
Starostwo Powiatowe I Grodzkie 
Słowackiego i 
referat bezpieczeństwa 
referat budowlany, jagielloń. 
ska 6 
spraw inwalidzkich 
Marsz. Focha 39 
starosta, m., 20 Stycznia 20 
r l 
Nowakowski Edmund, wic es ta- 
rosta, m., 20 Stycznia 20 r, 20 
Kretowicz Michał, relerent bez. 
pieczeństwa. m., Pomorska 62 
Wydział Powiatowy, Słowac. 
kiego 1 
(w godz. pozaurzedowych) 
Urząd Celny, Rycerska 22 
Urząd Opłat Stemplowych, jagiel. 
lońska 9 
Urząd Pocztowy (patrz Poczta, 
Telegraf I Telefo
) 
Urząd Skar
owy Akcyz i Monopo. 
lów Panstwowych. jagiellon. 
ska , 
- Brygada Ochrony Sk,arbowej, 
Jagiellońska I 
dział egzekucyjny i kasa 
I Urząd Skarbowy, Jagiellońska 5 
II Urząd Skarbowy. jagiellońska I 
III Urząd Skarbowy. Marsz. fo. 
cha 3 
IV Urząd SkarboWy. jagie!lo
. 
'ika , 
- Dział Katastralny, jagiellori- 
ska 5 
Urzedy Wojskowe (patrz Wojsko) 
U,.z!łd Stanu Cywilnego (patT! 
ZarZójd Miejski) 
Urząd Parafialny, polska paralla 
ewang -augsb, Libelta ł 
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pr.. 
cy w Toruniu, Ekspozytura ., 
Bydgoszczy, urodLlła 25 
Zarząd Ominny w Bydgoszczy, 
Naruszewicza !O 


referat 


Ustynowicz St.. przedst. fabr 
.. Tungsram" t ..Tytan" 
"Union '. Gamma Z 


v 


Vacuum 011 ComJ1any S. A., Promt. 
nada 26 
- przedst. Cichy Karol, pomor- 
ska 62 
Vaedtke Waclaw, hurtownia wi
, 
Chrobrego 2? 
Varhely Wlodzimierz, nacz Central. 
nego Hiura Rozrach. V. 0, K 
 
m " Libella 
"Varsovle", wl Edmund Kwasi 
groch, restauracja I kawiaJnla 
Gdańska ł 
Verband Deutscher OenossenschafłeD 
In Polen. zap. stow,. oddz. 
 
Bydgoszczy, Dworcowa 6 


..Vesta", Bank Wlajemnych UbU 
pieczeń w Poznaniu, oddz. 
Bydg" Dworcowa 6 


- 


F a b ryk a Ul y r o b 6 w T R I " Towarzystwo Rob6t 
Betonowych I teibetowych " In!y'dersklch S. A. 
8lałebłota. pOlizla Ciele, pow. 8ydgoszcz, Tel. 8ydgoszliz 32-77 I 36.77. 


Produkuje: rury kan..lizacyjnc, ołyty chodnikowe. kra. 
wężniki, śmietniki. parkany telbetowe ażurowe. latar 
nie żelbetowe. maszty żelbetowe. słupy żelbetowi 
dachówki i inne kształty betonowe i żclbeto
 


32 Bd.
		

/spis00052_0001.djvu

			- 


"VIstuia". Sp. z o, o.. Polska te- 
gluga Rzeczna, Grodzka 21 


1196 
3030 
folsł\a Żegluga Rzeczna 
V I S T U L A " 
" SPÓŁKA Z O. O, 
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 
GRODZKA 21 - TEL. 11.96 i 30-30 


w 


1013 


"Wab", zakł. przemysłowe, wł. An- 
drzejczak Władysław. Promena- 
da 21: 
Wache M.. radca miejski, 20 Stycz- 
nia 20 r. 18 
"Waflarnla". mechan. fabr wafIi, 
Garbary 23 
Wahl Bernard. Ini:, mierniczy przy- 
siegły, Król. Jadwigi 6 
Wajcenberg Abram, Śniadeckich 42 
Wajman J.. handel bydła. Śniadec- 
kich 63 
Wajs Bolesław, Paderewskiego 24 
Wajsberg 1\\,. kupiec, śniadeckich 2 
Wakarecy P., wł. Kaszade Maria, 
salon kapelusży, Dworcowa 8 
Wakowski Kazimierz, fabryka cu- 
krów i czekol, Śniadeckich 29 
Walczak Józef, skład rzdn., Gdan- 
ska 11&- 
Walcrowicz Michał, 20 Stycznia 20 
r. 39 
Wallckl Julian, dr med" Zboż. Ry- 
nek 4 
Wali górski Tadeusz, inż., nacz. słui:- 
by drog P. P. T. K, m.. IJI- 
Weyssenhoffa 1 
Waligórski Zb., sprzedaż tapet, li- 
noleum, cerat itp., Gdańska 12 
Walzel Rudolf, Inż., Św. Trójcy 35 
Wanskl Jan, magazyn blawatOw 
'i jedwabi, Gdańska 39 
Warmbier Artur, inż" mierniczy 
przys., Dworcowa 49 
Warsz. Pabr, Dywanów ..Dywan", 
Sp. Akc" oddz. w Bydg., JagIel- 
lońska 2 
..War!zawska Piekarnia", wł. J Kah- 
lau, Sien!..iewicza 14 
Warszawskie Tow. Ubezp.. S. A" 
Gdańska 1 
Warsztat elcktro-mechan., inż. Paul 
Schulz, biuro elektrotechn.-instal., 
warszt. reper, elektromotorów 
I aparatów, Św. Trójcy 35 
"Warta", Poznailska Pralnia Che- 
miczna, Jagiellońska 2 
Waschut Wilhclm, buchalter I pełno- 
mOcno f-y ..Persil" , m., Pio- 
trowskiego 5 
Wasercug Maksymilian, składy ko- 
mis. PePeGe i Ardal. Długa 32 
- m., Podwale 15 
Wasielewski A., bydgoska hurtownia 
ro\\erOw, rower\'. maS1yny do 
szycia, wózki dziec., hurt. de- 
tal., Dworcowa 41 
Waszak Irena, wł. I-my "Radio- 
świat" , Uworcowa 100 
Waszak Walenty, rozbiórka samo- 
chodów, Król. Jadwigi 27 
..W-A-T", Wielkopolski Auto- Tran- 
sport, Petersona 10 
Watołło Ołton, Chopina 28 
"Wawel", szlif. szkła, luster I wy- 
twórnia obrazów, Dworcowa 11 
Wawrowskl Roman, adwokat, Gdań- 
ska 25 
Wawrzon Jacek. kupiec, przedstawi- 
cIel handl., Chrobrego 23 
Wawrzon Pawel, architekt-budown, 
Długa 22 
Wawrzyniak Franciszek, zakład fry- 
zjerski, św, Trójcy 28 
Wawrzyniak I Rybski, handel skór, 
Warszawska l 
- filia, Długa 60 
Wawrzyńskl W.. ziemIOpłody, Dwor- 
cowa 98 
Wąslkowskl Piotr, dentysta, Gdań- 
ska 32 
Wedel E.. S. A, sklep fabr czeko!., 
Gdańska 14 
Wedel! P" skład tow. kolon.. win, 
likleró\\, wódek I delikat.. św. 
Trójcy 29 
Wedeł Konrad, mistrz kołodziejski, 
budowa karoserII samochod., 
Hetmańska 28 


)635 
1601 
2389 
1709 
2845 
2.319 
1772 
1460 
1174 
2873 
3690 
1817 
2088 


1223 


3116 
1133 
3965 
2895 


2447 
3622 
3741 


2351 
2.3 82 


2837 
2855 
1047 


1130 
2991 
1260 
32 47 
3359 
1085 
2932 
3413 
2383 
3768 
2988 
1121 
2160 
3333 
3953 


3969 


- 


Vistula - Wojewódzkie Sanatorium Bydgoszcz 


1387 Welmann Narcyz, dyr. w st. spocz.. 
Litewska 5 
- Weimann E. H.. reprezentacja 
maszyn ..Royal Typewriters" 
1975 Weiss Wilhelm, kupiec, f\;akielska 76 
3318 Welsslg Rudolf, bydg. fabr, paraso- 
li, Gdanska 13 
1098 Welke SIegfried, mistrz malarski, 
Krasińskiego a 
3261 Welke Ałojzy, mistrz stolarski. Ra- 
cławicka 13 
3970 "Wełpol", handel wełny owczej, 
Cieszkowskiego 11 
21 45 Wenda Jan. kupiec. Piotrowskiego 21 
11 75 Wende A.. skład papieru I warsztat 
naprawy maszyn biur.. Marsz. 
focha 6 
3131 Werdln Emst, "Sosna Polska". Sp, 
Akc., Toruńska 143 
3884 Wemlcke O" kSiegarnla.., skład pa- 
pieru, vworcowa 7 
2140 Wemo Józef, Gdańska 218 
1842 Wertans B.. hurt. kapeluszy damsko 
i przyb. do stroju, ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 22 
3651 Wesołowska E.. hurtownia kapeluszy 
damskich I wszelkich przyborOw 
do stroju, Uługa 36 
32 75 Wesołowska R., skład papieru, Gdań- 
ska l 
37 50 Wesołowska Walerla, skł. sprzet. 
kuchennych. Grunwaldzka 57 
1638 Wesołowski P., m.. Lipowa 6 
24 29 Wesołowski Roman, spedycja tratew, 
liajowa 35 
1632 Westpoln. Landw. - Gesellschaft. 
stow. zar., Dworcowa 14 
1266 Weyna Marta, skład papieru, Sien- 
kiewicza 43 
3763 Weynt'rowskl Ant.. wł. fabr., Toruń. 
ska 50 
3366 Weynerowskl H.. al. Mickiewicza 13 
2248 Weynerowskl Teodor, dr med.. le. 
karz. Goł\;bla 77 (godz. przyjeć 
8-9 I 17-19, 
33 
7 weynerowskl Witold. dr. Koperni- 
Ka 10 
23 92 Weclewskl Andrzej, rzeźnictwo, To- 
ruńska 150 
1224 Weglikowskl Pr.. sąd. zaprzys. re- 
wizor ksiąg handL, Uworcowa 77 
2940 Weglorz franciszek, architekt, Gdail- 
ska 69 
31 75 WIcekonsulat Szwedzki, St. RoIbie- 
ski, Gdańska 96 
3075 Wlchert J., ..Stara Bydgoszcz". 
Grodzka 1-1 
1258 Wich mann Otto, m.. Kordeckiego li 
1623 Wieckl Czesław. dr med.. U.Norco- 
wa 47 
2494 Wieczorek August, kupiec, Skwarna 3 
38 20 Wiefel I Co.. handel nasion, hurt. 
i detal., zboże, pasza, specjal- 
ność; koniczy.ny I trawy - skład 
I biuro, Długa 42 
3819 magazyn I czyszczalnia nasion, 
Wały Jagiellońskie 13 
12 23 Wielkopolska Centrala Tapet, sprze- 
daż Tapet, Gdańska 12 
1982 Wielkopolska Hurtownia fornierów 
I Dykt. Dworcowa 104 
1325 Wielkopolska Huta Szkła, W. Pasi- 
kowski, Toruńska 308 ' 
1137 Wielkopolska Papiernia. Tow. Akc" 
Czyżkówko 
3895 Wielkopolska Składnica :lelaza. wł. 
Stefanowa Katarzyna, Św. Trój- 
cy 31 
2415 Wielkopolski Sklad Kawy, IJdań- 
ska 75 


33 09 
3761 
2326 
1117 


- Długa 65 
Wielkopolski Sklad Kawy, magazyn, 
Chodkiewicza 19 
Wielkopolskie I Pomorskie Two Ry- 
backie, Z. Augusta 4 
Wielkopolskie Towarzystwo Elek- 
tryczne. Sp. z o. o., korespon- 
dencja I buchalteria. Sułkowskie- 
go 4 


1717 


(dod.) biuro techniczne 
f3binet kierownika 
(dod.) mieszkanie 


Inż. St. Le- 
chowskiego 
32 96 Wierzbicka Janina. M. Wierzbickie- 
go 1 
1208 Wierzbicki Tadeusz, dyr. oddz. Han- 
ku Gosp. Kraj" w Bydg., Gam- 
ma 2 
21 34 Wlt'rzcho\Vskl Edmund, wiceprokura- 
tor Sądu Okr.. Paderewskie- 
go 14 
3569 Wiese Otto. garde samochodowe, 
3 Maja 20a 
3459 Wiese otto T. z o. o., interes 
techn. I' fabr. pasów transmis , 
Dworcowa 90 
1646 Wiezienie kamo - śledcze. Wary 
Jagiellońskie 4 


1065 Wilczyńskl Peliks, Św. Antoniego 
z Padwy U; 
1964 Wilhelm August. przedsieb. krawiec- 
kie. Wileńska 11 
3073 Wilke Pr.. skład specj. instr. lek. 
I higien.. Gdańska 23 
1838 Wilia Wulf. uzdrowisko Rynkowo 
1038 Wlnkler Kurt, fabryka mebli, Grun- 
waldzka 22 
23 73 Wlnnlckl Henryk, Sportowa 1 
3622 Wll)nig J., Gdanska 1 
39 46 Wln
ing I Kabac,nski, Sp. z O. o., 
bIuro eksportowo - importowe, 
Śniadeckich 1 
39 46 Wlnning Jammes, Śniadeckich l 
1628 Wlnterfeld. dyr. konserw. muzycz. 
nego. al. Mickiewicza 3 
2050 Wlrskl Ludwik. adwokat, Gdań. 
ska 21 
Wlrtscltaftsverband (patrz ZWIązki) 
2989 WIszniewski Piotr, Sienkiewicza 23 
1187 Wlśnlcka Jadwiga, skład galanterii, 
Śwletojańska l 
22 62 Wiśniewski Alfred, fabr, sk.rzyń. Na- 
kielska 183 
1391 Wiśniewski Józef. wł. zakł. ogrodn., 
Konopna 32 
1810 Wiśniewski R., ryn. Marsz. Piłsud- 
skiego 6 
37 60 Witek Józef, dyr. Miejsk, Gimn. Kup., 
Gdańska 119 
1908 Witkowski I Trojański, KośCiuszki 11 
1880 Witkowski Leon, mistrz malarski, 
. Chocim ska 5 
1918 Witkowski Stefan, przedst. f-y ..Per- 
siI", m., Dworcowa 73 
1235 Witkowski Sylwester, reprez. firm su- 
rOwców przem. cukro-czekolad., 
pl. Wolności 3 
33 98 Wltte Pr. I M. Radziński. fabryka 
pieców I maszyn piekarskich, 
Gdańska 112 
2818 WituCkl Jan, mistrz blach.-instal., 
Świecka 5 
1106 Włodarczyk Bolesław. zakład gra- 
werski, stemple, Dworcowa 30 


BOLESł-A W WŁODARCZYK 
ZAKŁAD GRAWERSKI r

wJ
Nl
 
Bydgoszcz, Dworcowa 30, tel. 11-06. 


2260 


Włodarczyk Władyslaw, dr med., 
lekarz prakt. I akuszer. Poznań- 
ska 9 
WIodarski Teodor, Sowińskiego 28 
"Wlóknik", skład konfekcji, wł. 
Bromberg F., ryn. Marsz. Pił- 
sudskiego 16 
Wnuk Jan, przeds1ebiorstwo brukar- 
skie, Chołoniewskiego 
 
Woda Ludwik, prof., Gdańska 7l 
Wodtke W.. spedycja I transport 
,mebli. Gdańska 76 


2870 
1804 


2057 
2149 
3015 


W. Wodtke 


Spedycja i transport mebli 
SKŁADNICE-GARAŻE 
Tel. 30-15. Gdańsko 76 


2801 WOdzińskl Jan. składno i:elaza, Gdań- 
ska 121 
2277 Wojciechowska Anna, lekarz-denty- 
sta. ;>1. Mickie\\ icza l 
1961 WoJciecho\\ska Zofia, wł. Ciszew- 
ska Zofia, skł. sprzet. kuchen.. 
Gdańska 71 
11 89 Wojciechowski Peliks, handel I 
mechan, obróbka drzewa. Gdań- 
ska 61 


FELIKS WOJCIECHOWSfil 
HANDEL DRZEWA 
MechanIczna Obr6bka Drzewa 
Pomorska 36. leI. 11-89, 


1302 


Wojcicchowskl J., budown. I radca 
Izby Rzemiesln. w Poznaniu, 
mistrz murarsko - ciesielski, za- 
przys. znawca sądowy. naJ star- 
sze przedsieblorstwo robót in- 
żyn.-budowL. Pomorska 36 
Wojcicchowskl S., l-ma "światło'., 
zakład elektrotechn., Mostowa 2 
(dawniej Niedźwiedzia 4) 
Wojciechowski Seweryn, zakład elek- 
trotechnicwy, Wiatrakowa 19 
Wojciechowski Wł.. naczelnik wydz. 
ogóln. Dyr. Okr. P. I T., m., 
Zamojskiego 13 
WoJdesławskl S.. Pomorska 50 
Wojewódzkie Sanatorium dla Pier- 
siowo Chorych w Smukale pod 
Bydgoszczlj 


1345 


1107 
1822 


1983 
1576 


Bd. 33
		

/spis00053_0001.djvu

			Bydgoszcz Wojsko - Zawadil 


- 


2037 
38 87 
2081 
1246 
J585 
2004 
3168 
2029 
2010 
2099 
2034 
2018 
2417 
2011 
2047 
2017 


w O J S K O: 
Garnizonowa Izba Chorych 
Kasyno Oficerskie, Gdańska 147 
- Gdańska 160 
- Marsz. Focha 27 
- pl. Poznański 9 
Komenda Placu 
Komenda Grodzka Przysposobienia 
Wojskowego 
Komenda Rejonu Uzupełnień Byd- 
goszcz Miasto I Powiat 
Pluton :tandarmerU 
Posterunek Meteorologiczny 
Pralnia Wojskowa 
Proboszcz Parafii Wojskowej św. 
Jerzego 
Sp6łdzielnla :tołnierska 
S7koła h1a'0'etnich, lotnisko 
Szkoła Podchorążych Marynar'ei 
Wojennej 
Wojskowy Sąd Rejonowy 8yd- 
goszcz 


1535 Wojtklewlcz. dr. lekarz, specj. cho- 
rób chirurg. I koblec., ')dan- 
ska 63 
2366 Wojtynowskl Bronisław, zakład elek- 
trotechniczny, Huzarska 6 
2489 Wojtynowskl Jan, skład hlawatow, 
Nied:!wiedzia 4 
1022 Wojl1cka M.. zakł. fotogr., Śniadec- 
kich 29 
2391 Wojueki WitalIs, za kI. fotogr., Gdań- 
ska 57 
1859 Wolański Walerian, kier. Oddz. bu- 
dowy i konserwacji Dyr. Oi(r. 
P. i T., m., Emilii Plater 10 
3520 Wolański Zygmunt, Sniadeckich 10 
2421 WolU Erwin, techn. dent., GrUl'- 
waldzka 3 
Woliński Stanlslaw, mistrz brukar- 
ski, Karpacka 4 
lekarz weter., 
Zboż, Rynek .1 
20 42 Wolniewlcz Józefa, pralnia chemicz- 
na, H. Frankego 7 
1780 Wolnlewicz Piotr, rzeźnictwo, Nie- 
dżwiedzia 5 
21 23 Wolnikowskl Albin, Chodkiewicza 14 
1141 Wolski Kazimierz, skład cukr. i cze- 
kolady, jezuicka 5 
165.3 Wolski Rudolf. skład kolonialny, 
Promenada 12 
2364 Wolszlegler Alojzy, budownictwo, 
Plerackiego 49 
3462 ..Wolta", wł. E. Ritt, specj. biuro 
elektrotechn.. P. Skarg' 9 
3112 ,.Wolwort", Zjedn. Domy Towar., 
Gdańska 11 
1898 Wolkowicz A., hurt. tow, galanter., 
· Długa 46 
30 65 Wołkowski A.. w'aśc. f-y W. PocLe- 
kaj, Dom Spedycyjny, Gdańska 47 
1179 WoIodko\\icz Kazimierz. Chocim- 
ska l 
2277 Woyclechowska A., lek.-dent., al. 
Mickiewicza l 
2472 Woyda Czeslaw, inspektor P. K. O., 
Asnyka 3 
2615 Wozimirskl Wawrzyniec. komendant 
Straży Pożarnej, Pomorska 18 
33 57 Wożniak Konrad. budowniczy, Gdań- 
ska -ł7 
37 25 Woźniak Stefan, Matejki 7 
3622 Wożnlak W., Gdańska l 
2395 Wójcik Mieczysi., II1fr, dyr. Giełdy, 
20 Stycznia 20 r. 17 
1554 Wróblewski Norbert, Gdańska 42 
10 26 Wsp.6lnota Inżynieryjno - Budowlana, 
Sp. Akc.. Budowa Naprawni dla 
F. P. T. K. Kapuścisko-Tranzy- 
towe 
2036 Wujec Cyprian. warszt. elektro-me- 
chan., Dworcowa 94 
Wydział Opieki Społecznej (
atrz 
Zarząd Miejski) 
Wydzlal Powiatowy (patrz Urztdy) 
2420 Wypyszyńskł J6zef. zaprzys. rewiz. 
ksiąg hand!., Gdańska 33 
23 24 Wysocka Marla, kiosk "Gdański", 
Gdańska 68 
1456 Wysocki Adam, obwod. mistrz komi- 
niarski. Gdańska 100 
1848 Wysocki Stanlslaw, restauracja. ja- 
giellońska 45 
2271 Wystański Czesław, makler przys. 
Gieldy Zboż. - Towar.. Gdań- 
ska 60 
2970 Wytwórnia Chemiczna ..Róg". wł. 
Felpel, Gdańska 91 
2483 Wytgowskl Franciszek, zakłady elek- 
tro-radlOtechn. Śniadeckich 47 
10 76 Wyżnlklewicz Jan, In1ynler, a I Osso- 
lItISkiCh 11 


3521 
1485 


WolIschlager 


P., 


34 Bd. 


z 


12 SIl Zablońskl Maksymilian, budown., za- 
przys. znawca przy Sądzie Okr. 
w ł:!ydg., 20 
tycznia :W r. 9 
2190 Zaborski Leopold, inż., Paderewskie- 
go :!H 
1349 Zachar Kazimierz, płk. W. P. s. s., 
litewska 10 
2305 Zacharskl Mieczyslaw, dr med. 
specj. chor. dziec.. 20 Stycznia 
20 r. 6 
1632 Zachodnio - Polsleie Tow. Rolnicze, 
stow. zar. w Poznamu, oddz. w 
Bydg., Dworcowa 67 
1202 Zackiewicz Stanislaw, wł. Hotelu pod 
Orłem w Toruniu, 20 Stycznia 
2U r. ::s 
17 45 Zagórski St&nisław, Gdańska 132 
3886 Zajda Włodzimierz, drukarnia, Zda- 
ny 23 
1099 Zakaszewski St., Centr. Optyczna, 
Gdańska :I 
13 31 Zakład Ociemniałych ł'omorsklego 
Woj. Związku Komunalnego, Kra- 
sińskiego 10 
1394 Zakład Św. Floriana (patrz Szpi- 
tale) 
1009 Zakład Pogrzebowy, A, Drzycimski. 
Długa 22 
1017 - Szymańska leona, wł f-y, m., 
Toruńska 37 
38 25 Zakład Ubezpieczev Wzajemnych w 
Poznaniu, oddział w Bydgoszczy, 
Gdańska 71 
1377 Zakłady Akumulatorowe ..Tudor", 
S. A., oddz. w Bydg., Gdań- 
ska 62 
18 99 Zakłady Graficzne E. Haman, pO)- 
znańska 4 
1404 Zakłady Graficzne J. Staniewskl, wl. 
A. Kryze, Grudziądzka 3 


ZAKŁADY GRAFICZNE 
..J A N S T A N I E W S K l" 
WŁ. ANTONI KRYZE 
G R U O Z I Ą D Z K A 9- t t. T E L. 1....0.. 


3498 Zakłady Graficzne Instytutu Wy- 
dawniczego "Biblioteka Polska". 
Sp. Akc., jagiellońska 3 


3499 
1377 


Zakłady Kauczukowe "Piastów". S. 
A.. oddz. w Bydg., Gdańska 62 
Zaklady Przemysłowe 1\\. Krenskl, sp. 
z o. o.. Oddz. Bydg., Gdańska 140 


3361 


3306 
1093 Zakrzewski A" piekarnia. Kuj]w- 
ska 111 
1166 Zakrzewski Tadeusz, Dom Sanitarny, 
Pomorska 36 
1417 Załachowskl Fr., drukarnia. War- 
mhiskiego 17 
3400 Załeski Stefan, cm. major, al. Mic- 
kiewicza 5 
1478 Zamiara Bronisław, hurt. mat. pedn., 
olej. mineraln.
 Artyleryjska 7 
1477 - m., jodłowa 9 
1569 Zamorowska Anna, sklad kolonialny, 
Gdańska 174 
1367 Zander StanIs:aw. Import herbaty 
i kakao, jOdlowa 17 
3787 "Zap", zakłady przemysł., T. A_, 
Kwiatowa 4 
3088 Zapalski Józef. towary spożywcze. 
Podwale 13 
321f8 - m., Przyrzecze 8 
Zarząd Gminny (patrz Urzedy) 
3920 Zarząd Gminy :tydowskiej, Wały ja- 
giellońskie 'l 
Zarz,d Kolei Państwowych (patrz 
Koleje) 


2600 
3623 
1195 
3610 
3620 
3673 
3615 


ZARZ
D .MIEJSKI: 
Centl'ala, jezuicka 1 
Administracja Ogrodów Miejskich, 
Św. Floriana 1 
Beyt'r Kazimierz, ławnik miejski, 
m., Gdańska 115 
Biblioteka Miejska, ryn. Marsz. 
Piłsudskiego 24 
Budowa Szpitala na Bielawkach, 
Nowomiejska 
Dom Opieki dla Starców, GrH- 
dziądzka 35 
Dom Turystyczny. Zygm. Augu- 
sta 14 (naprzeciwko Dworca 
Gł6wnego) 
Dworzec Autobusowy, b. kierow- 
nika, pl. Kościeleckich 4 
Ełektro.vnie I Tramwaje: 
Centrala, Warr.;illskiego 8 
Elektrownia Nowa, :2:eglarska " 


3674 


3222 
1384 


2630 


3784 


3168 


3648 
3615 


1862 
2252 
3598 
2090 


1676 


3178 
2107 
1856 
2021 


2838 
3744 
1433 
2256 


2914 
2073 
2615 


2600 
1639 
3643 
3641 


3678 
1612 
3162 


2285 


2616 


3647 


3611 


3238 
113
 
3607 


3636 
3637 
3638 


2630 


1651 
1618 
2240 
2839 


2887 


2353 


Gazownia Miejska: 
Centrala, jagiellońska 48 
- dyrektor. anż. dypl., Br. Kllm. 
czak, m.. Jagiellońska IS 
- Sklep Gazowni Miejskiej, udań. 
ska 37 


06 


Grodzka Komenda W. f. lP. W 
- Grodzki Komendant W. F. i p' 
W.. por'- Miedzianowsk.: 
Nowy Rynek 4 
Hala Targowa (Targuwrca MieJ' 
sl,a) Podwale 5 - l 
Kiosk informacyjny przy Dworcu 
Glównym (naroznik Dworcowej 
I Zygm Augusta) 
Kruchy Andrzej, Pierackiego 15 
Lekarz Miejski, dr Nowakowski 
m., Sielanka l: 
Lisiceki Piotr, lawnik mit.jski. m,. 
śląska 2t 
Mańczak Andrzej, nacz wydz. fi- 
nansowo-gospodarczego, Ber- 
nardyńska l a 
Miejska Pracownia Badania ty",- 
noścl, Marsz. Focha 5 
Miejski Instytut Higieny, Mars! 
Focha :, 
Miejskie Konserwatorium Muzycz. 
ne, Gdańska 7l 
Nawrot Maksymilian, Zduny 9 
Nawrowskl h1ieczysław, dr inż" 
wiceprezydent miasta, Li. 
bełta 5 
Oddzial Szpitalnictwa. jagiel'l,:i- 
ska 18 
Oddział Wojskowy, Grodzka 25 
Oranżerie 1\1iejskle, Kl.:ja\\ska 36 
Ośrodek Wychowania Fizycznego, 
Nowy Rynek ł 
- Miejski Komitet W. F. i P. W., 
poradnia sportowo-lekarska 
- Dyr. Marcin Matuszewski 
- Pierackiego 8 
Paslński Roman. insp. administr, 
Wesola l 
Pogotowie ratunkowe, admin stra. 
ży pożarn. i tatoru miejsk" 
Pomorska lb 
Prezydent Miasta, jezuicka l 
Przytułek dla Bezdomnych, jagiel. 
lońska 62 
Rzeźnia Miejska i Targowica przy 
Rzeżni h1lejsk.. łagiellońska 49 
- dyrektor, Kwiatkowski Ant., lek, 
wet., jagiellońska 51 
Schronisko dla Niemowląt, pl. Ko. 
ścieleckich 6 
Sierociniec im. H. Dietza. H. Die. 
tza 5 
Stacja OpIeki nad Matką I Dzlec. 
klem, jagiellońska 13 
Stadion Im. Marsz. Piłsudskiego, 
al. Mościckiego 
Straż Pożarna. P(jgotowie Ogni
 
we, Pomorska 1G 
Straż Pożarna. Pogotowie Ratun 
kowe, Tabor MiejskI, Komen 
da nt Wozimirski WawrzynieC 
Pomorska 1 
Synowicz I., sekretarz prezyden 
ta, m., Niedźwiedzia 4 
spikowski Marcin, wiceprezyden 
miasta. .u.. Libt:lta 5 
Teatr Miejski, pl: Teatrafny 
- kasa teatru, pl. Teatralny 
Urząd Stanu Cy\\'ilnego. Nowy Ry. 
nek l 


Wydział VIII: 
centrafa. J. Kazimierza 5 


(dod.) 


budow.nictwo naziemne 
Nadz6r budowlany 
Oddział Pomiarowy 
Oddział Rozbudowy 
Miasta 


" 
.. 
" 


Wydział IX: 
Oddział Wodociągów, Kanalizacji 
i Oddzial Drogowy, jagieJlOl 
ska 48 - 54 
Nadzór Pól Iry;:owan) ch, Mokra 
Stacja Pomp Wodociągowych, 52(, 
sa Gdańsk. 
Wydział Opieki Spolecznej. Be. 
nardyńska 10 
Wydzial Zdrowia, Jagiellońska 18 


Zarzecki Wacław, asp, P. P., kle' 
komis. III, m., Gdańska ]21 
ZawodU Oskar, mjr. w 5, 6., Pade' 
rewskieJ:0 J 


-
		

/spis00054_0001.djvu

			- 


'070 
'205 


Zawadzki Fr., bydgoska fabryka 
stempli, Pomorska 1 


- m., Reja 3 


FRANCISZEK ZAWADZKI 
Bydgoska Fabryka Stempli 
zakład Mechaniczno-Grawerski 
Pomorska 1 Tel. 30.70 


1598 Zawadzki Sta"1isław. dyrektor f-1 
"Lloyd Bydgoski", m., Libelta 5 
1715 Zawitaj józef. oalewnia brązu I mo- 
siądzu, fabr . armatur. Dworco- 
wa 66 
2263 Zbychorski Władysław, lekarz-den- 
tysta, Gdańska 55 
1380 Zeller Fritz, Gdańska 68 
14,2 Zellmer Otto, inspektor Tow. Ubezp. 
"Orzeł", 3 Maja 20 
1735 Zelno Wł., inż" Gdańska 26 
1502 Ziabicki Tadeusz, Sielanka 16a 
1495 Ziarkowski B., dyrektor, Paderew- 
skiego 21 
'O 24 Ziegfer Ferd. I Co., oleje, pasy i ar- 
tykuły techniczne, Dworcowa 10 
13 46 Zielińska Halina. dr med., lek. prakt., 
Gdańska 30 
1412 Zieliński Janina. profesor, Kordec- 
kiego 24 
3047 Zieliński Hieronim. dr, Chodkiewi- 
cza 7 
1652 Zieliński jan, skład obuwia, Gdan- 
ska 12 
3414 Zieliński M,. inspekt. Tow. Ubezp. 
"Polonia", król. jadwigi 29 
1464 Ziętak A. iW., galanter. damska 
- i meska, Mostowa 7 
33'9 Zlętak Bronisław, inż., zakł. elektro- 
techn., zakład. światł
 siły, radio, 
vworcowa {I 
2197 - m., Gdańska 36 
3686 Zlętak Kretowlczowa. dr med., specj 
chor. koblec., Marsz. Focha 11 
2857 Zietak Stanisław, bielskie sukna, po,t- 
szewki krawieckie, Dworcowa 9 


Stanisław Ziętak 
Dworcowa 9,'1 p..Tel. 28-57 
Dom wysyłkowy sukna 
Hurt. - przybory krawieckie - Detal 


2317 
1329 
3803 


Zim mer E.. Toruńska 44 
Zimmermann Emil, lakier. powoz. 
i samochod., Petersona 9 
Zimmermann Max, bydgoska fabry- 
ka maszyn rzeźniczych, biuro, 
Jagiellońska 50 
- fabryka, Fordońska 88 
Zimoch St.. delikatesy, 


3863 
1648 
2387 
3000 


NiedźwIe- 
dzia 7 
Ziółkowski Gerhard, zakład elektro- 
techn., Grunwaldzka 68 
Ziółkowski józef, wypożyczalnia sa- 
mochodów osobowych I cie;taro- 
wych, Grunwaldzka 39 I 
Ziółkowski W., handl. nasion I mąki, 
Długa 70 
Zjednoczenie Kolejowców Polskich 
(patrz Związki) 
Zjednoczenie NłenJieckle (patrz Sto- 
warzyszenia) 
Zjednoczenie Zawodowe (patrz Zwią- 
zki) 


1309 


CEKCYN 


7 Cybulski Maksymilian, kupiec 
2 Hapka Konrad, tartak par. 
14 Jastak jakub, tartak par 
4 Pieczka Eligl, restauracja dworcowa 
5 Słomlńskl Franci'izek, wł. młyna 
13 Urząd parafialny katolicki 
l Zarząd gminny 


CHAŁUPY 


3 Muża Jan, wedzarnia ryb 


CHARZYKOWO L/2 
(Czynna od 15.IV. do 31.X,) 
ROZ:\\óWNICA PUBLlCZ
A 


1939 Zjednoczone Cegielnie. cegielnia "BI
- 
lawki", Pnłaskif'gc 11 
1762 Zjednoczone Tow. Przem}'słu Drze- 
wnego Wschód. Sp. z o. o.. Ka- 
towIce, b, w Bydgoszczy, Kra- 
Kowska J" 
1849 Zjednoczone Zakłady Krawieckie, 
Śniadeckich J 8 
3536 Zmuda - Trzebiatowski Klemens, 
Wileńska 11 
1330 "Znicz", wł. Kuminek Wł. I S. 
Chmist, mater. opał. i bud., Grun- 
waldzka 31 
3360 Zoller Edmund, technik dentystyczny, 
Podgórna 3 
3484 Zugehoer Władysław. 20 Stycznia 
20 r. 16 
24 86 Zweiniger Maks, Gdańska 94 
3091 Zwelniger 1\1" nast., F. Sauer, Gdań- 
ska l 


1971 


2337 
1520 
2071 


1580 


2891 
3171 
1722 


2402 


1468 
1468 
17 8!3 


3117 
2934 

8 oB) 
3185 
1326 


1613 
1703 
3372 


3372 


2153 


L 


L 


ZWL
ZKI: 
Centralny Związek Robotn. Prze.... 
bUdo"I.. drzewno I pokrewno 
zawodów w Polsce. oddz. Byd- 
goszcz, Dolina 3 
Chrześcijańskie Zjednoczenie Za- 
wodowe, i.hvorcow'.l 5 
Polski Związek Zachodni, Delega- 
tura w Bydgoszczy, Gdańska 22 
Polskie Zrzeszenie Zawodowe Wła- 
ścicieli Barek I Statków "je- 
aność". Bernardyńska 6 
Pomorski Związek Samodzleln}'ch 
Rzemieślników Chrześcijan. Ko- 
ło w Bydg , jagiellońska 10 
Powszechny Z"lą
ek Pracodaw- 
ców, Marsz. Focha 20 
Towarzystwo Kupców, tow. zap" 
Jagiellońska 13 
Zjednoczenie Kolejowców Pol- 
skich, Zarz. Okr.. Śniadec- 
kich 18 
Zjednoczenie Polskich Związków 
Zawodowych, Rada miejscowa, 
Marsz. Focha 
:1 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie, 
Warmińskiego 17 
Zjednoczenie Zawodowe PolskIe, 
Dworcowa ] 5 
Zjednoczon" Związki Powlatńw 
Wojew. Poznańsko i Pomorsk.. 
Gdańska 71 
Zrzeszenie Kupców Uurtowych bran- 
ży opalowej. jagiellońska 13 
Związek Cywilnych Ociemniał}'cl], 
Kołłątaja 12 
Związek f'abr}'kantów. !;łow. z:u<:- 
jestr., Nowy Rynek 10 
- m. pryw. dyr. Palickiego, pl. 
Weyssenhoffa 7 
Zwiazek Gosp('darcz)" Zawod. 
Miejskich, Wirts<.haltsverbanct 
Stiidtischer Berufe, stow zar., 
. Gdaliska 66 
Związek Inwalidów Wojennych R, 
P" Wały Jagiello..sKle 15 
Z" iązek Kupców w Bydgoszczy, 
Mostowa 9 
Zwląz.
k LĘkarzy Państwa Pol- 
skiego, obw. bydgoski, Gda'l- 
ska 50 
Zwilłzek Lekarzy Państwa Pol- 
skiego. Okręg Pomorski, Gdali- 

ka Ii
 
Związek Ociemniałych :tołnlerzy 
na Wiel"opol
kę, Pomorze 
i sllłSk, T z" 3 Maja 24 
- (dod) Łepczyński L., Krasiń- 
skiego 
 


c 


CHELMCE 


19 Adamczyk Stanisi,. Chełmiczkl 
l jaczyńska Maria, własc. ziemska, 
TarnówkO 


12 Kołas Franciszek 
17 Kozłowska Czesława. 


Klcko, pow. 
Chełmce 


18 Ludwiczak Antoni, ks. 
4 Majętnosć Popowo, 
9 Mayer Ferdynand, Morgi 
8 Mleczarnia w Chełmcach, 


Spóldz. 
z o. O. 


15 Naue Fryder}'k, Chełmlczki 
5 Naue Otto, właśc. dóbr ryc. 
11 Policja Państw., posterunek 
16 Rydz Sylwester, Witowiczkl 
10 Stann}' Wład}'sław. \Vitowice 


janocin 


. 


Bydgoszcz - Chełmno 


3566 Związe'< Pracodawców Wojewódz- 
twa Pomorskiego. Nowy Ry- 
nek 10 
1224 Związek Publ. Ustanow. l7.aprzy
. 
Rewl1:. Ksilłg przy Izbie 
Przem.-Handl. w Qdynl, Od- 
dział Bydgoski, Dworcowa 51 
3117 Związek Towarzystw Kupleck. 
na obwód nadnotecki, Jagiel- 
lOńska 13 
1868 Zyśko Adrian, Inżynier, Gdańska 27 
2290 Zywert .A., mist' z rzeźn., 
nia(lec- 
kich 33 


z 


1494 takowski W.. Bydgoski Dom Ta- 
pet, Jezuicka 16 
3119 Żbikowskl M.. ZbOżowy hynek 7 
2490 :tbikow,;kl I Qa'iińskl, przedsiebiol- 
stwo budowlane. H. Frankego 9 
3030 tegluga "Vistula", Poiska :tegluga 
Rzeczna, sp. z O. o., oddz. w 
Bydg., Grodzka 21 


1196 
3500 


,,:telazohurt", org. sprzed. wyr. Gor- 
nośl Isk Zjedn. Hut Królewskie) 
i Laury oraz Katowick. Sp. Akc. 
dla Górnictwa I Hutn., Sp. z o. O. 
w Katowicach, oddz. w Bydgos.- 
czy. Kopernika 12 


3501 
3472 :tewickl Maksymilian, salon fryzjer- 
ski, Dworcowa 44 
1662 :te..vickl Wł., sekr, B. T. W. (sezo- 
nowy) 
1470 :tmlgrodzki St., red. Codz. Gazety 
Halldl.. Dworcowa 45 
1431 1:ółkiewlcz A., restauracja, Śniadec- 
kich 35 
2173 :tóltowski Franciszek, mistrz rzeźn" 
eksport szynek, A, Kolwitza 25 
2161 :tubka franciszek, reprezentacja sa- 
mochodów "Hansa" i ..Aero" , 
pl Wolności 1 
1876 tukowskl Wiktor, Kopernika 8 
32.ł4 żurawski Wiktor, dom handl., reprez. 
firm kraj. i zagran.. Dworcowa 77 


BYSŁA W 


l 


9 Finc Michał, wójt 
3 Gaul Adolf, tartak, Szumiąca 
2 Kamiński StanJsław, kupiec 
.L Każmierskl Edmund, Wełpin 
4 Nadleśnictwo Państwowe Zamrzenica 
5 Policja Państwowa, posterunek 
6 Rutkiewicz Wincenty 
10 Staśki
wicz Anna, siostra przełożor.a. 
kl;;sztor Bysław£k 
8 Urzlłd parafialny katolicki 
7 larząd gminny 


BYSZEWO L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


BYTONIA 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


BZOWO 
k. Warlubia 
2 Państwowe Lesnictwo. Bzowo 
l Proboszcz parafii rzym.-kat, 


t 


c 


7 Strehl Mleczyiław, Iks. probos7.cz, 
Ostrowo n/Gopłem 
3 Trzcińskl juliusz, wł"śc. majątku 
Ostro\\ o n/Gopłem 
6 Zarząd gminny 


CHEŁMNO 


N/2 


Informacja centrali telefonicznej 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(I nne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefon) 
77 Apteka pod Orłem I drogeria. mgr 
Hronisław Jasiński, Rynek :J 
161 Apteka Radziecka, E, Hempel, Ry- 
nek 24 
57 Badzlong M." restaur., kawiarnia 
"Gastronomia", Marsz. Focha 24 


100 
(b, n,) 


Bd_ 35
		

/spis00055_0001.djvu

			. 


Chełmno Banki - 2urawski 


75 


BANKI: 
Deutsche Volksbank. Bank Spół- 
dzielczy z o. o., w Bydgoszczy, 
oddz. w Chełmnie, Rynek 22 
Komunalna Kasa Oszczędności pow. 
Chełmińskiego, Dworcowa 3 
Spółdzielczy Chełmiński, Spółdz. 
z o. o., Hallera 4. 


50 
1 


87 Boruta Franciszek, skład pomocniczy 
P. M. :;piryt., Dworcowa t! 
108 Bredefeldt Teodor. przedslebiustwo 
budowlane. arch. budown., 22 
Stycznia 40.!J2 
92 Browar Bydgoski, filia ChełlJlno, 
Dworcowa 16 
4 Bl1kowskl Bernard. autodoro:i:ka, Wo- 
dna 31 
53 
glelnla "Saturn", Inż. A. DJ:iedziu: 
i Ska, szosa Łunawska 2 
158 Cbebnłńska Cegielnia t>arowa. wł. M. 
Nelke, L. Rost, Polna 29 
155 Cbmurzyflskl józef. tyton.e, wina, 
wódki. kiszarnia ogórków I ka- 
. pusty. Wodna 29 
140 Culmer Zeitung (Gazeta Chełmlnska), 
ksieg. i drukarnia spółkow:t, 
Musz. Focha 211 
1 48 Drążkowskl Joachim. Rycerska 27 
166 Drą:i:kowskl józef, dr med.. lekarz, 
Dworcowa ti 
53 Dzledzlul Alfred, In
. dypl.. wł. ce- 
gielni i prezes Związku Cegielni 
(Cegielnia ..
aturn") 
1 52 Dziekan L., skład 
elaza i art. rolni- 
,"ych, Hallera 1 
93 E'>łowskl Stanisław. 
Iusarnla budo- 
wlana, Marf'Z. Focha 32 
125 Erdmann Teodor, hurtownia piwa 1 
fabryka wód mineraln)"ch, Marsz. 
Focha 30 
98 Ewangelicki Dom Towarzystw. hotel 
i restaur., zarządca Fiebig Adolf, 
świetojerska 3 
84 Feibel M., handel drzewa, zboża i zie- 
miopłodów, Dwolcowa 32 
86 FiJarskl A., skł. tow. kolc.rn.. delikt 
restaur.. 
arsz. Focha 9 
81 Fltzermann Bracia, fabryka obreczy 
i hurt wiklin, Polna 8 - 10 
114 FrankowskJ Bolesław. rybołówstwo. 
RYl1kowa o 
1 49 Prąckowskl Jan. mistrz rzeźnicki. BI- 
skupia 6 
1 04 Frąckowskl Wład., cukiernia I ka- 
wiarnia, Biskup:a 2 
15 Oołęblewskl Z.. skład żelaza. Rynek l 
1 42 Oóreckl 
tefan, materiały budowlane, 
Wodna 3. 
45 Orzankowskl Józef. skład tow:.trów 
kol. i restauracja, Rynek 11 
10 Henatsch Werner. własc. dóbr rYl'. 
Kobyły. poczta Małe Czyste 
165 Hotel Centralny, właśc. Walery Ja- 
nowski, Dworcowa 23 
6! Huth Hall
, przemysł druciany i że- 
lazny. 22 Stycznia 30 
78 Jeske Stefan. b. dyr Pom. Izby Roln.. 
major rez., Uść. 
51 Kamłflska Mari1, rozlewnia plwa, 
Rynkowa 5 
95 Ka..ztelan Józef. wytwórnia soków 
owoc.. hdl. tow. kolon. I restau- 
racja, Dworcowa 24 
80 Katolicki Urząd Parafialny. FrancisJ:- 
kańska 8 
8 Kęsik St.. mistrz rzeźnicki, Marsz. 
Focha 28 
1 27 Kierownictwo Budowy Obwałowania 
Wisty pod Chełmnem, Rynek 19 


K O L E J E
 
3 ekspedycja towar.. Vworcowa 41 
SS - ek:;pedycja towar.. Stoino 
88 K(\menda Oarnizonu 
9 Komenda P. W. I W. F. 
21 Koncern Chmielowy, Ska z o. O. 
Lwów. Słodownia w Chełmni.:. 
Biskupia 23a 
124 Kośrnlder Antoni. mistrz ślusarsKI. 
Torl1ń
kie Prz
dmleście 18 
6 Kraffke W.. skład 
elaza, Marsz. Fo- 
cha H 
66 Krąkowski Tadeusz, pow. lekarz wd., 
Dworcowa 
6 
42 Kryska jan, dr med., pl. Marsz. Plł- 
sudskie[!o 3 
41 Krzywoszyńskl Alojzy I Franciszek. 
skł. żel., Marsz. fochą 23 
91 Księża Pallotyni, dom misyjny, Dwor- 
cowa 3! 
90 Kurowskl Antoni, mistrz piekar;;kf 
i ",łas.:, paHiwej pif:karnl, Marsz. 
Focha 13 
157 Kunzle Erwin, oby\\atel ziemski. Ma- 
łe Czyste, pow. Chełmno 


36 Bd. 


40 Kiinzle Oustaw, handel zboża I na- 
sion, Podmurna 2 
69 Lamparczyk Feliks, kupiec, Wodna 
t 
171 Landbund welchselgau, St. z., TDrun- 
ska 5 
46 Le'Don jan. spe
ytor, transport me- 
bli, Rycerska 17 
160 LIcznerski józef, adw.. b.. 22 Stycz- 
nia 8 
52 - m.. Dworcowa 29 
60 Loga, von wł. dóbr ryc.. WIchorze 
43 "Lukullus. 1 fabr. cukrów I czekolady 
Bydgoszcz. lilia Chełmno, hurt 
I detal, Rynek 2 
123 Mańkowski Antoni, przedstawici
1 
Brow&ru Skierniewickiego. Bi'iku- 
pla 11 
111 MólCzkowskl Antoni, fabryka wyro- 
bów cementowych, budownictw.> 
studJ:iell . zakład kamieniarsko- 
rzubiarskl, DworLowa 2 
18 Mescck A. I Scbultze W.. biuro, za- 
kup zbtża, 
przeda:l: I wymiana 
m:.\kl. drzewo użytkowe i budo- 
wlane, Marsz. Fo::ha 19 
19 młyn parowy. tartak I hebl:uni3, 
Nowe DOl1HI 
82 Michalski Bolesław, dr, notariusz, 
Rynek .. 
54 Mleczarnia Spółkowa, Stoino 
154 Młyn elektryczny, Brzozowo, pow. 
Chełmno, właśc. Alfred Sch;n:IU12. 
116 "Młyn Nadwislaliskl". J. Haf tel, Tu- 
ruńska 13 
58 Neumann Henryk, skł. tow. kolOII., 
Rynkowa 2 
2 O
sterle E.lla, handel ziemiopłodami. 
Wodna 27 
73 Osl£ckl Bronisław. dr. lek.. Hallt'ra 3 


POCZTA. TELEORAF I TELEfON: 
1 Ol n'aczelnik tirzedu. b. 
(dod.) m. 
- kal1ce',trla 
- główna kasa 
- ekspedycja 
- oKien'	
			

/spis00056_0001.djvu

			- 


CHELMźA 


N/2 


Inform"cja cent..all telefonicznej 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefon) 
AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Dworzec kolejowy. 
27 Alvensleben, br.. Głuchowo . 
24 Apteka Nowa. wł. Maliszewski Fran- 
ciszek. Torunska 10 
48 Apteka 'pod Orłem (Wolski Bole- 
sła....) , pl. Marsz. Piłsudskiego 13 
ł6 Bank LuLlowy. Spółdzielnia z odpow, 
cgr. w Cht:I'nz>, 
125 Blum Helnz; rolnik, Chrapice. p Du- 
biel no k. Chełmży 
5 Blumencwejg Bernard, handel koni, 
Torunska 27 
194 Borus I Czerwlnskl. fabryka wódek 
I likierów. !lurt. tow. kol.. ben- 
zyny, nafty, oliwy, tłuszczów itp.. 
sprzedaż wszelkich art. malar- 
skich I bud,. Strzelecka 1 
2.3 Brockl Roman. dr, lek, wet.,.. Hal- 
lera 33 
135 Brzuszklewlcz Leon. restaur. Obyw.. 
tanie pokoje dla przejezdnych i 
smllczne potrawy. Szewska 15 
44 Badzyńskl Ludwik. wł. ziemski, Pa- 
powo Bisk. 
- (dod.) probostwo 
58 Blirschel józef. sklep spożywczy I re- 
stauraCJa. Chełminska 13 
100 Chrzanowski \\-ładysław. kupiec. pl. 
Marsz. Piłsudskiego 6 
123 Chrzanowski Władysław. hurt piwa. 
Toruńska 16 


.186 
(b, n.) 


1.3 Cukrownia. Sp. Akc. 
28 .. 
l SS Czajkowski Franciszek. handel bydła, 
Hallera 22 
41 Czar1ińskl Lech. wł, dóbr. Brąch- 
nówko 
84 Durczewskl I Ska, fabryka grzebieni 
J6 Dzlałowskl Stanisław. wł. maj.. Mi- 
rakowo (godz. rozm. 8-9 I 
20-21) 
3 Dzleglelewskl Roman. skład tow. kD- 
lonialn. I restauracja. Toruń- 
ska 10 
170 Eberhard Giinter. kierownik II V e- 
reinsbank", Toruńska 20 
1 34 Eutropla, siostra przełożona SS. El- 
żbietanek, Tumska 18 
17 Ewangelicki Urząd parafialny. pl. 
Marsz. Piłsudskiego 4 
63 Oierszewskl józef. kierownik szkoły 
powsz.. Hallera 17 
47 Główny zarząd majet. Kuczwały 
78 Górski Fr.. dr. lek. wet.. Dąbrow- 
skiego 2 
40 Grossfuss Fr.. dr med., pl. Marsz. 
Piłsudskiego 1 
98 Herzke Otto. technik bud.. Kolejo- 
wa 8 
92 Hohendorff Ernst, wł. dóbr. Koś- 
ciuszki 12 
88 Honlg Marla. siostra przełożona, 
... Dom Starców 
101 Hotel Pomorski. wł. M. Dittmayer. 
Toruńska 16 
70 Hulewlczowa. Warszewlce 
151 Jabłoński Andrzej, studniarstwo 
7 janklewlcz julian. notar" pl. Marsz, 
Piłsudskiego 14 
7l Kaczmarczyk WłodzimIerz, dr. adw., 
Kościelna 1 
38 Kalksteln Antonina. wl. dóbr Plus- 
kowęsy, Kuczwały, Zalesie 
106 Katlewskl Jakub, Chełminska 34 
59 Kleszkows'd Maksymilian. .Chełmiń- 
ska 9 
3l Klussmann Fritz. wł. maj.. Browina 
67 Knodel Bernard. fabr. beczek na ma- 
sło, Toruńska 32 


KOLEJE: 
Ekspedycja towarowa. Chełmła 
Ekspedycja towarowa. Głuch owo 
Ekspedycja towarowa, Grzywna 
49 Komendant pow. P. W. Toruń 
Komunalna Kasa Oszczednoścl (patrz 
Zarząd Miejski) 
Kotewlcz Ludwik. skład wegla I drze- 
wa, hurt plwa. Dąbrowskiego l 
Kozłowsld jan, dr, adw' f Torun.>kd fi 
Kozłowski Stanisław. ayrektor Po- 
morskiego Syndykatu Skór TorLIn, 
Paderewskiego 15 
KrAmer Adolf. mistrz dekarski, wł. 
Kr:tmer Wilhelm, Jana 6 
45 Kanz Relnhold, mistrz dekarski, 
Strzelecka l 


15 
52 
10.3 


56 
102 
131 


16.3 


61 Leszczyński Kazimierz, młyn parowy, 
Kościuszki 29 
66 Lewandowski Leon, . skład tow. ko- 
lon.. delikat.:sów. win I likierów, 
Toruńska 39 
8 LIndemann Wilhelm. sklad tow. 
kolon. 


6 
.39 
142 


Lohrke Bracia. fabr. maszyn 
Majątek Nowa Chełmża 
Makowiecki Antoni, dyr, cukrowni, 
Kolejowa .!O 
Wladysław. spedytor, 
Szewska 14 
MączyńskI jan. kupiec, Kolejowa 2 
Mellln Zygmunt, Zalesie 
MeJlinowa Marla, Grzywna dom. 
Mleczarnia, Sp. z o. o. 
Moldenhauer O., fa, wł. 
Epding. skład żelaza. 


79 Makowski 


167 
60 
94 
2 
91 


Edward 
Toruń- 
ska 19 
96 Muszyński Sylwester, skład żelaza. 
ToruiJska 15 
Miiller jakub, wl. dóbr. Skąpe: 
Napiórkowskł, dr med. 
Notariusz janklewlcz Julian, pt. Mar- 
szałka Piłsudskiego 14 
Orłowski Szczepan. wł. maj. Grzyw- 
na Bi!'k. 
Patalon józef. rzeźno wedlin., pl. 
M:usz. Piłsudskiego 3 
14 Pichert Bracia. Sp. z O. o., fabr. 
papy dachowej i wyrobow ce- 
ment.. dest. smoły. hurt mat. bu- 
dow. i opał. Kolejowa :} 
Pieńczewski Bernard. skład tow. ko- 
lon.. pl. Marsz. Piłsudskiego 15 
Pllatowski Zbigniew. zbożowiec, pl. 
Marsz. Piłsudskiego 14 
89 PlaskIewicz Stanisław, mistrz rzeźn.. 
pl. Marsz. Piłsudskiego 11 
38 PIuskowesy. Zarząd majetności 
51 Pluta Pranclszek. kupiec. Dworco- 
wa 8 


11 
85 
7 


.30 


10 


50 


26 


POCZTA. TELEGRAF I TELEPON: 
1 ts4 - naczelnik urzedu, b. 
189 - naczelnik urzedu, m. 
181 - kontr. ruchu poczt., b. 
l 82 - kontr. ruchu poczt.. m. 
190 - kasa 
188 - okienko nad.-oddawcze 
185 - rozdzielnia I ekspedycja 
19.1 monter. m. 
1 92 - monter, m. 
193 - warsztat monterów 
117 Policja Państw. posterunek. Dąbrow- 
skiego 3 
76 Pomorska Spółdzielnia Roln. z o. o., 
Toruńska 22 
19 Proboszcz parafii rzym.-kat.. Tum- 
ska 7 
74 Przewoski Leon. dr, lekarz 
55 Rledel Wilhelm. fabr. octu. p1. Mar- 
szałka Piłsudskiego 14 
33 Rydlewskl Pranclszek, ziemiopłody, 
pl. Marsz. Piłsudskiego 6 
80 Rymer Henryk. młyn motorowy 
77 Sarnecki Zygmunt. zbożowiec, To- 
ruńska 35 
1.36 Sąd Grodzki, Sądowa 2 
97 Schneider Alice. handel wegla, ag. 
ubezp,. Toruńska 21 
8.3 Sczanlecki Jan. wł dÓbr. Nawra 
15 Siudowskl Czesław, rolnik. Strużal 
110 Smól Wojciech. młyn parowy, Papo- 
wo Bisk. 
37 Sołtysi ak Wincenty. sklep Spożywczy 
I wyszynk napojów alkohol. 
72 Stacja rozdzielcza 15 kV, Końc
e- 
wice 
73 Steplewski jerzy, dr, lek.. 21 Stycz- 
nia 4 
.34 Strebe Hans. wł. dóbr ryc. Falecin 
1.37 Strzyźowski Stanisław. dr. adw., pl. 
Marsz. Piłsudskiego 12 
86 Suskl M.. wypoż. samochod.. pl. 
Marsz. Piłsudskiego 1-1 
69 Szczepański St.. skład drzewa użytk,. 
. opał;! i wegl'a, Paderewskiego 27 
107 - Chełmińska 27 
S Z KOŁ V: 
MIejskie Gimnazjum Koedukacyjne, 
Ha1\era 
Szkoła Rolnicza Pom. Izby Roln., 
21 Stycznia 7 
. 
Szóstakowski Hipolit, piekarnia par.. 
Chełmińska 18 
Szpital Powiatowy 
Szulc Feliks, gł. ag. Słowa..Pomor- 
skiegO, Chelmmska 
O 
Szyjkowski Władyslaw. adw.. Torun- 
ska 7 
Talkowski Alojzy..mistrz rze
n. To- 
lUlIska 13 


122 


62 


144 


11.3 
25 


150 


119 


Chelmża - Choceń 


115 Toruńska Spółdzielnia Rolnicza w 
TOruniu z odpow. udział., Oddział 
w Chełmży, Kolejowa 3 
105 Trenkei Karol. wł. dóbr Bielczyny 
65 Trenkei Oskar, kupiec 
99 Trenkei Wilhelm. wł. wybudowo 
9 Ubezpieczalnia Społeczna. Oddz., 21 
Stycznia 2 
104 Urbanlak Antoni, restaur., pl. Marsz. 
Piłsudskiego 11 
90 Urbański Bolesław, mistrz rZeźn.. 
Toruńska ł1 
4 Urząd Skarbowy, Kolejowa 6 
53 Verelnsbank zu Chelmża. bank spół- 
dZielczy z o. o.. pl. Marsz. Pił- 
sudskiego 6 
29 Vorreyer P.. wł. dóbr ryc.. Grzywna 
Szlach. 
16 Waligóra Władysław, dzierż. dom. 
państw., Papowo Bisk. 
111 Warszewski Leon, hurt. tyt., pl. 
Marsz. Piłsudskiego 14 
68 Welgt Tadeusz, restaur.. Toruńska Ił 
18 Welde Maks. tartak. cegielnia 

 32 Wed1ikowski Leon. wł. ziemski. 
Grzywna 
121 Wojciechowski Szczepan. rakarnia 
9.3 Wolter Gerhard. kupiec zbOżowy, 
Chełm. Przedmieście l 
21 Wygralak Wacław. olejarnia. Tum- 
ska 6 
1.30 Zagrabski Mateusz, mistrz rzeźn.. 
Trakt 2 
141 Zagrodzki Stanisław. inż., Cukrownia 
22 Zaklad Doświadczalny Pomorskiej łz- 
by Rolniczej, Kończewice 
l 24 Zakład Graficzny. Fr. Miemczyka, 
Dworcowa 2 
20 Zarząd gminy ChełmŹ8, 21 Stycz- 
nia 6 


ZARZ4D MIEJSKI: 
l Centralka, Hallera 1 
(dod.) kasa 
(dod.) główna adm., burmistrz 
- (dod.) M. Urz. Hezp. I Porz. 
PUbl, 
- (dod.) nacz. sekr. 
12 - Adm. Zakl. Miejskich. 21 Stycz- 
nia 1 
l 40 Komunalna Kasa Oszczednoścl, 
pl. Marsz. Piłsudskiego 12 
23 Rzeźnia Miejska, HallerA 33 
81 Wodociągi, 3 Maja 16. 


42 Zegartowlce. majetność 
57 Ziółkowski jan, Strzelnica 
82 Zyblewskl Aleksander, mistrz dekar- 
ski, Rynek Hednarskl 3 


CHLEWISKA 
k. Inowrocławia 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


CHLAPOWO 


l 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


CHMIELNO 


l 


S Dylewskl Antoni, ks. proboszcz 
4 Lewlńska Melania. majątek Kożycz- 
kowo 
1 Mansdorf Gerhard. dzIerżganie wal- 
CÓW 
7 Skrzypkowskl Hubert, pensjonat 
2 Stencel józef, pensjonat 
3 Zarząd gmInny 


CHOCE
 


C 


5 Administracja maj. Choeetl 
_ (dod.) Chudzyńscy M. I W., m. 
_ (dod,,) fol w Janowo 
14 Arendt Ludwik, lek weter. . 
.3 Karpiński Witold, maj. Wola Ada- 
mOWI 
l Mljakowskl Bohdan, ks.. plebania 
15 Naber Wiktor. dr med, 
6 Ostaszewskl jerzy. apteka 
2 Policja Państw., posterunek 
_ (dod,) komendant. m. 
4 Rybacki Andrzej, mlyn 
9 Slniarskl-Czaplickl Kazimierz. ziem., 
maj Borzyml. 
10 SiniarskJ - czapllckl Ludwik, maj. 
Niemojewo  


r 


Bd. 37
		

/spis00057_0001.djvu

			Chodecz - Chojnice 


CHODECZ 


14 Comber Leon, dr med., al. Marsz. 
Piłsudskiego 18 
8 Czyżewscy B-ela, ziemiopłody, al. 
Marsz. Piłsudskiego 8 
18 Elektryczny młyn. jankowski P.. al. 
Marsz. Piłsudskiego 2.1 
22 Lewandowski Bolesław. kupiec, 
WarS?:8wska 7 
4 Morzyckl Lucjan, ziem., maj, Brzy- 
szewO 
- (.10d.) maj. SObiezewy . . 
7 Piechotka M., skład drzewa Imater. 
oudow., szosa Lubieńska 
21 PIerański florian
 lek. weter., Brze- 
ska 4 


POCZTA, TELEGRAP I TELEFON: 
20 - naczelni urzedu 


3 Policja Państw., posterunek, War- 
szawska 12 
5 Szklarczyk H. I S-wie, skup zboża, 
Wspólna 7 
19 Szkola Powszechna III stopnia, 
Brzeska 2 a 
16 Tatera Mleczyslaw, mleczarnia, al. 
Marsz. Piłsudskiego 32 
15 Urząd parafialny ewangel.. pl. Ko- 
ściuszki 11 
11 Urząd paraf. rzym,-katol.. proboszcz, 
Warszawska 16 
12 W
mer Karol, ziem., maj. Chode- 
czek 


-- (dod.) maj. Ignalin 
10 Zarząd gminny 
9 Zarząd miejski. Kościelna 9 


CHOJNICE 


. (b. n.) 
143 
142 


Infonnacja centrali telefonicznej 
łnlonnacja w sprawach pocztowych 
Biuro napraw (przyjmuje zgłoszenia 
o naprawę telefonów od godz. 
7 - 19) 
Biuro numerów (udziela Informaj;ji, 
dotyczących tylko numerów atJo- 
nen!Ow miejscowych, niewydru- 
kowanych w niniejszym spisie). 
Biuro czynne codziennie 
Centrala miedzymiastowa (zgłoszenia 
rozmów krajowych i zagranicz- 
nych) 
Kontrola centrali miedzymiastowej 
(reklamacje) 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - 
patrz pod Poczta, Telegral i Te- 
lefon) 


146 


(b. n,) 


146 
145 


AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Dworzec oSObowy 


ROZMóWNICE PUBLICZNE: 
Urzedy pocztowo-teleko m -; 
Chojnice l, Rynek 8 
Chojnice 2, dworzec kolejowy 


71 Apteka Nadworna, Broen Erich, Ry- 
nek 13 
- (dod.) m, 
2 Apteka Radziecka, Zieliński jan, Ry- 
nek 1 
- (dod.) m. 
62 Autoruch, wynaJem auto-dorożek, 
Rynek 
 
206 Autotaksa, wynajem auto-dorożek, 
Rynek ]0 
20 Bacon Export, rzeźnia mieJska 
82 - inż. Kuleszyński, m., Mlyńska l 
207 Baerwald L., kier. Komischke O., pl. 
Król. Jadwigi 3 


BANKI: 
61 Bankvereln, Bank Spóldz. z o, o" 
Młynska ] 
 


BANKVEREIN CHOJNICE 
Bank Spółdzielczy z ol!r. odp. 
Tel. 61. ul Młyńska 22, 
Załot. 1859 r. 
Żyro-konto; Bank Polski. Chojnice. 
PKO: 20U.574. (poznań) i 803.174 (Gdynia) 


97 Ludowy, sp. z odp. nieogr, Gim- 
lJazjalna 2 


.. 


38 Bd. 


c 


68 Miejska Komunalna Kasa Oszczęd- 
nosel, Rynek l 


Komunalna K.asa Oszczędności 
maista Chojnie w Chojńicach 
Rynek 1. Tel. 68. 


90 Polski, Pierackiego 11-]3 
161 - dyr., Pierackiego 11-13 
16 Powiatowa Komunalna Kasa 
OszczędnoscJ, Gdańska 23 


N 


189 Bartz Rudolf, wł. maj. Karolewo l 
176 Bąclkowski Stanisław, dom r.1clJ, 
Gdanska 21 
175 - m., Gdańska 9 
155 Behnke 1'r1ieczySlaw. adw., Warszaw- 
ska 9 
219 "BeIle\'ue". pensjonat, CharzykowO 
135 Bełkowski Witold, dr med., lek. 
prakt., Br. Pieracklego 6 
137 Bettske Wladysław, rolnik, Bydgo- 
ska 33 
79 Betyna Alojzy, stacja autobusowa, 
pl. jagieloński 11 
150 Bonin T. L., handei maszyn, Gdań- 
ska 11) 
6 Borkenhagen Bernard, spedytorstwo 
kolejowe, transport mebli i przed- 
sieb. samochod" Marsz. Piłsud- 
skiego 'j 
111 Bracia Pichert, Sp. z o. o., fabr. 
papy dachowej, destylacja smoły, 
hurt. mat. bud. i opałowych. Szo- 
sa Gdańska 3'7 
42 Brzeziński Wincent, mistrz rzeźn., 
Marsz. Piłsudskiego 9 
200 Buraczyński Józef, adw., Młyńska 28 
184 Chrzanowski Józef, wł. maj., Zbeniny 
95 Dam 11 M.. odlewnia metali, fabr. 
aparat. i urządzeń sanit., Dwor- 
cowa 13 
191 Dogs Robert. wł. maj. Zamieście 
116 Dreszler &)" pow. lek. wet., War- 
szawska 27 
66 DuIlek Józef, młyn I tartak parowy, 
Sp. z o. odp., Towarowa ]5/17 
46 - dyr. Dullek. m., Towarowa 15/17 
44 Dziennik Pomorski, Lud Pomorski, 
Konitzer Tageblatt. wydawn. .druk. 
Iksieg., 31 Stycznia 13 
124 Dzwonkowski Jan, skład rowerów, 
Br. Pierackiego l 
Engel Heinz, drogeria: Gdańska 2 
Fischer Rudolf, wł. maj. jarcewo 
Proese Antoni i K. Wolf, przeds. bu- 
dowl., Warszawska l 
105 Proese Hubert, art. techniczn., pl. 
Król. jadwigi 2 
131 Gehrke J., fabr. przyb, pszczelar- 
skich, Wysoka 39,43 
108 Gehrke R., 1iutomobile. Czluchow- 
ska 9 
30 Gelb S., młvn parowy Pawiowo 
- (dod.) Szkoła Rolmcza, Pawłowo 
196 Gierszewski Jan, restauracja, Charzy- 
kowo 
19 Oierszewski Wiktor. adw,. pl. ja'gie- 
loński 7 
1 Główna Spóldz. Rolniczo-Handlowa 
na Pomorzu, landw. Haupth. f. 
Pommerel., S. z o. p. Grudziądz. 
Oddz. Chojnice 
2 13 Gorlik Jan. przeds przewozowe, Ba- 
torego 4 
2 02' Grabowski franciszek, drogeria, Ry- 
nek 18 
215 Grabowski Stefan, prezes S. O., m., 
Gimnazjalna 7 
14 Graeber M.. nast. E Nurnberg, ku- 
piec, pl. jerzego 4 
102 Q(o)chowskl Stanisław, em, insp. 
szkol., CzłuchOwska 62 
27 Orodzickl Ludwik, hurt tytoniu I soli, 
Młyńska 4 
125 Grodzlckl Ludwik, m., MarSJ. Pił- 
sudskiego 40 
173 Orzęski Perdynand, adw., Młyńska 23 
2 ')5 Giintzel franciszek, piekarnia parowa 
i właść. młyna automat. w Silnie, 
Strzelecka l 


132 
34 
137 


HOTELE: 
50 Dworcowy, Dworcowa 30 
3 Engel, Młyńska ] 
192 Polonia, Rynek 23 
23 Urban, pl Król Jadwigi 6 


169 Hubert Julian, drogeria, Gdańska ]8 
64 "Hurt Budowlany" R. Stamm, hurt. 
art, budowi i opał., Szosa .Qda,\- 
ska 14 
186 Jagodziński Edward. wl. maj. lipie- 
nice 


.. 


- 


15 Janta Połczyńskl Adam, wł. maj" 
ChOjnalv 
7 Jasnoch A., towary kolon., delikate- 
sy, wina, wódki. restauracja, Hy- 
nek 10 
1 215 Jazdżewski Marian. restauracja, pl. 
jerzego 5 
41 Judek Roman, cukiernia. 31 Stycz. 
nia 22 


190 
194 
9 


Kaletta Jan, Młyńska 6 
Kaschitzki Walter. rolnik, Człuchow. 
ska 43 
Kazimierski Antoni, fabr. koniaków 
I likierów, wytw. win, hurtO\H. 
tow. kolonialnych, Br. Pierae- 
kiego Ił 
Klotz Juliusz, T. z o. p.. Mlyn paro- 
wy, Marsz., Piłsudskiego 28-30 
- (dod.) biuro 
Koch Herman, architekt budow., za. 
przys. biegły sąd.. przedsieb. ro. 
bót inż. bud owI.. Dworcowa 22 


26 


59 


114 
91 
29 
123 
70 
197 


KOLEJE: 
Ajencja Celna, dworzec 
Centrala tli. stacji kol. 
Ekspedycja towarowa 
Komenda Garnizonu 
Kozłowski bolesław, dom towarowy, 
Gdańska 9 
Krenski M., Sp. z o. o., Gdynia, za- 
kłady Przemysł. drzewa i skł. 
"11ater. budowI., Oddz. Chojnicł, 
Warszawska 11 
Krogel Maks., Młyńska 26 
Krużyńskl Aleksander. adw., pl. ja. 
gieloński ł 
Kriiger Maks. i synowie, Fotorama, 
Drzymały 19 
Krzyżański Hipolit, adw., pl. Jagie- 
lońc;ki 
 
Kwasigrocłt, "Merkur" , tow. kolon., 
Młyńska 13 
Landbund Weichselgau. pl. jerzego 4 
Latzke Stanisław, młyn motor., pl. 
Piastowski ił 
Lentz Walter, architekt, Dworco- 
wa 
g 
Leszczyń'iki Jan, rakarnia. Procho- 
wa g 
Ludwik Albert, kupiec, Gdańska 3ł 
..Lukullus", fa br. czekolady. Gdai1- 
ska 2 
Luplnus. hodowla słodkiego łubinu. 
biuro czynne od ] IX do 31/
 
w godz. 8-13 I 15-]8, od l/VI 
do 30jlX w godz. 8-15, pl. Król, 
Jadwigi 4-5 
_ Ider., dypt. agronom Zern Maksy. 
milian, m., Warszawska 12 a 
_ kier. kupiecki, Riemer Rudy, m., 
Gdanska 27 
Łangowski Stefan, adw., Młynska 26 
Łukowlcz Antoni, radiotechnik, 
warsztat radiotechn" Radio-Ser- 
vice. Jezuicka 9 
ł.ukowicz Jan, ar med, chirurg, or- 
dynat.-chirurg, ginekol., odl1z, 
Zakładu św. Boromeusza, Marsz, 
Piłsudskiego 41 
Machowiński Antoni. dr med., Gdań- 
ska 27 
Makonaski Józef, dr med., lek. po. 
wIat" Czluchowska 7
 
Mechlin Paweł, handel mat. opal., 
Batorego 9 
Morze-Czernic Bronisław, notar., pl. 
jagielloński 7 
Nath Eryk, ski. żelaza, Rynek 11 
Nath G. C,. tOW8..IY kolonialne, mate- 
riały budowlane, towary 
elazne, 
Człuchowska 24 
Nehring Otton, mistrz rzeź" Człu. 
chowska 17 
Neumann Pranclszek. dr med., pl. 
.Król jadwigi g 
Nowacki Roman, urzedowe ekspedy. 
torstwo, transport mebli, inkaso I 
"11agazynowanie, Staroszkolna 25 
ogonowskl Adam, mier przy... 
Gdańska 1 
Ogorzelińskle Młyny, Sp. z o' o., 
młyn mączny I handel zlemiopło. 
darni, pl. jerzego 6 
- (dod.) S7yszke Alfr., m. 
Oszwałdowski jan, pierwsza kraioY;
 
fabr. sieci, pl. Kościelny 
 
Otoilńskl Maksymilian. Kino Lux, 
Gdańska 
1 
Parszyk Konstanty, kupiec, Rynek li 
Pastewski Plorian, przeds.ieb sam o 1 
chod., Mickiewicz
 
. 
Pazderski Pranciszek, jadłOd
Jn
g 
31 Stycznia. 
Pencke Paul, cukiernia, Rynek 1
 
Petke Edward, 'abr. cukierkoWi 
Młyi1S\..d I 


208 
25 
83 
77 
167 
49 
54 
103 
204 
185 
157 
170 


113 
177 
199 
220 


67 


33 
52 
101 
12 
138 
69 


98 
118 
11 


210 
18 


63 
88 
133 
84 
156 
86 
179
		

/spis00058_0001.djvu

			- 


111 Pichert Bracia, Sp. z o, o, łabryka 
papy dachowej, destylacja smoły, 
hurtownia materiałów budowla- 
nych I opałowych, ChoJnice, Szo- 
sa Gdai1ska 37 
S Pielowskl, dr med., 31 Stycznia 20 
6
 Piotrowski Antoni, fabr. octu, :::'zosa 
Gdai1ska 13 
212 Początek Stanlslaw, zaprzys rewi- 
zor ksiąg, Dworcowa 'l 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
1 49 - naczelnik urzędu, b. 
l 44 - naczelnik urzedu, m. 
146 - zastepca naczel., b. 
1 '>6 - zastepca nacze!., m. 
141 - oddział nadawczy 
143 - dekartacja I odprawa 
147 - kancelaria 
165 - kasa glówna 
l 42 - naOzor techniczny, b. 
164 - nadzór techniczny, m. 
148 Urząd poczt, telekom. 2, dworzec 
kolej 


37 
160 


- naczelnik, b, 
- naczelnik. m. 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
38 - komenda powiat., Rynek 2 
87 - komendant, m., Czluchowska 38 
55 - wydział śledczy, Rynek 2 
1 06 - posterunek, Rynek 2 
128 - posterunek graniczny, Właoy- 
sławek 
!ł2 - posterunek graniczny. Dworzec 
kolej. 


51 Pośpiech Pranciszek, budowniczy. 
Szosa Gdanska 11 
203 Pozorski Teodor. lekarz miejski, 
Człuchowska 10 
32 Prusza
 Alojzy. wł. maj., Krojanty 
136 Ptaszynski Józef. budowniczy, Swie- 
topełka 14 
56 Radwanski Mieczyslaw, notar., pl. 
jagielloński 41 
47 Richter WI,. restauracja, Marsz. Pił- 
sudskiego .12 
17 Riedel Bruno. odlew. żelaza, pl. 
Piastowski 1
 
40 Riedeł Selma, browar. Angowicka 
8-10 
60 Rink Franciszek, kupiec, Gdańska 2 
115 Rohde Herta, handel zboża, Cmen- 
tarna 5 
81 RoU Otton, elektrotechnik. Gdań- 
. ska 6 
182 Różek Marian, wl. maJ,. pl. Piastow- 
ski 6 
43 Rudnik jan, dom bławatów. Młyń- 
ska 10 
130 - kupiec, m., pl Jagielloński 8 
3l Ruppolt Marta. Batorego 3 
195 Salcwski jan. wł M Kądziela, skład 
porcelany. Rynek 22 
218 Schllt Wojciech. wl. I-y ..Wspólna 
Praca". dom rolniczo-handlowy. 
Staroszkolna 22 
152 Schmidt A., mistrz maszyn., pl. Pia- 
stowskI 28 
48 Schreiber Juliusz. skład bławatów, 
Rynek 17 
22 Schulz Wilhelm, fabr. maszyn, pl. 
Król jadwigi 3 
221 Schwarz Jadwiga. Marsz. Piłsud- 
skiego 15 
96 Slx Aleksander, browar I fabryka 
lemoniady, o\ngowicka 26 
24 Skrzypkowskl Józef, skład 
elaza, 
pl. Jerzego 5 
8 Slapa Oton, adw.. pl. Jagielloński l 
172 Smeja Pawel, restauraCJa, Marsz, 
Piłsudskiego 25 
94 Sobczyńskl Wlallyslaw. skład bława- 
tów, Rynek 7 
85 Spóldz. Mleczarska, z o. o.. Wa- 
łowa 3 
93 SpÓłdz, Producentów Rolnych dla 
handlu artykułami rolniczymi, 
z odpow, udziałami. w Chojni- 
cach, pl. Jagielloński 3 
180 Stachnik Jan. wł maj.. Topole 1 
214 Stachurskl Aleksander, lekarz-den- 
tysta, Marsz, Piłsudskiego 19 
64 Stamm Roman, hurt. budowlany, 
hurtownia artykułów budowla- 
nych i oprłowych. Gdańska 18 a 
- (dod.) poseł Stamm, m. 
133 Stamm Roman. Nast. Parszyk, skł:1d 
ielaza, Rynek 9 
129 Stelnhilber Pr,. wł. Lahn Dorota, 
tartak, Szosa Bytowska 3 
193 Stryszyk J,. skład opału, Człuchow- 
ska 37 
127 Szamotuiski Pawel. handel !>ydła, 
Warszawska 21 


80 
134 
104 


Choinice - Ciechocinek 


s Z K o L V: 
Miejskie Gimnazjum 2.eńskie, Br. 
. Pierackiego 29 
Panstwowe GImnazjum Klasyczne 
Męskie, :-';0 w e Miasto 4-6 
Państwowe Koeduk Gimnazjum 
Kupieckie, Dworcowa 2 


58 Szpera Boleslaw, ziemioplody, Dwor- 
cowa 1S 
198 Szulz Alfred, aow., pl. Jagielloń- 
ski 2 
78 Szyca Tomasz, zaklaO ślusarskO-in- 
stalacyjny I fabryka maszyn, 
Marsz, Pilsudskiego 21 
153 Tafelski Sylwester, drogeria, Marsz. 
Piłsudskiego 22 
35 Tomowiak Bolesław, handel bydla, 
Warszawska 5 
93 Towarz}'stwo Rolnicze Powiatowe w 
Chojnicach. pl Jagielloński 3 
162 Troka KJlian, piekarnia i cukiernia, 
Marsz. Piłsudskiego 27 


10 
109 
110 


217 
151 
120 
122 
89 
121 


183 
168 


21 
72 
4 
178 
107 
139 
73 
100 


174 
99 


13 


U R Z Ę D Y: 
Krajowe Zakłady Opieki Spolecz. 
. nej, Igielska 2 
- (dod.) dyrektor Zakładu 
- (dod) majątek Igly 
Inspektorat Szkolny, pl. Jagielloń- 
ski l 
(tow.) Le
nicłwa Państwowe, Ba- 
chorze, Drzewicz, Funka 
Nadleśnictwo Państwowe Klosnowo 
- (dod.) leśnictwa Debowagóra, 
Klodawa, Powa:ki 
- dzial rybny, Charzykowo 
Powiato
 Komenda P. W. i W. P. 
Prokuratura, Pietruszkowa 6 
- Prokurator, m., Marsz. P ił- 
sudskie&o 40 
Sąd Grodzki, Mlyńska 24 
Sąd Okręgowy, Młyńska 24 
(dod.) prezes Sądu, b. 
Straż Graniczna, Komenda ObwO- 
du, Warszawska 13 
Straż Graniczna. komisariat, Czlu- 
chowska 66 
- (dod.) placówki CharzykowO, 
Moszczenica 
Starostwo Powiatowe, Człuchow- 
ska 52 
_ starosta. gab" Człuchowska 52 
_ wicestarosta. m.. pl. Jagielloń- 
ski 4 
Urząd Celny, dworzec 
Urząd parafialny ewangel., D\\or- 
cowa H 
Urząd paraf.- rzym.-katol., pl Ko- 
ścielny f) 
Urząd Skarbowy, Marsz. Piłsud- 
skiego 13 
Urząd Skarbowy Akcyz I Mono- 
poli Państwowych, Marsz, Pił- 
sudskiego 13 
Więzienie. Pietruszkowa 4 
Wydzlal Powiatowy. Czluchow- 
ska 6
 


209 Weber Jan, inż" Rudowi Spól. Akc" 
Br. Pierackiego 13-15 
159 Wellandt Konrad, sklad kolonialny, 
Gdańska 5 
l gS Welland Oton, spec. skład futer, 
Marsz Piłsudskiego 10 
76 Węsierskl Franciszek, restauracja, 
Mlyńska 
1 
75 WojciechOwski Wincenty, kupiec, 
Gdańska ł 
216 wolr Karol. budowniczy, Gocko\\'- 
skiego 6 
187 Wolszlegler-Nleżychowska Irena, wl. 
... maj. Szenfeld 
117 Wrycz-Rekowski, konces zakł3d ra- 
dioelektrotechn., blawaty, kon- 
fekc,. j!;alanter., 31 Stycznia 10 
2 Ol Zablockl Kazimierz, wynajem samo: 
chodów, Batorego 2 
36 Zakład ŚW. Boromeusza, Klasztor- 
na 5 
28 Zarząd gminn
, Marsz. Piłsudskie- 
go 15 


119 
181 
15S 


53 
57 
45 
154 


Zarząd majątku, Czartolomie 
Zarząd majątku, Grunowo 
Zmuda-Trzebiatowskl Edmund, ku- 
piec, Młyńska 4 
Z A R Z 4 D M IE J S KI: 
_ Rynek l 
_ Rynek l 
_ elektrownia, gazownia I wodo- 
ciągi, pl. Piastowski 26 
_ rzeźnia. Rzeżalna 6 


CHOMĘTOWO L 
11 Blażejczyk Jan, maJ. Gąbin pt. Cho. 
metowo 
12 Degler Pranciszek, 2ędowo pt Cho. 
metowo 
6 Hartwig Gustaw. właśc. młyna par.. 
. Wąsosz 
9 Klem Jan, ks. proboszcz, Chome- 
. towo 
5 Krauze Alfred, wlaśc. młyna mot., 
.. Jabłówko 
3 Muhlbradt Rudolf, "Kon
um", Ja- 
. blówko 
7 Pelczynski Ludwik, rolnik, Zedowo. 
p. Chometowo, st. k. \'ł-ąsosz 
2 Schenk johannes, ew. Urząd paraf., 
J abłó\\ ko 
l Zarząd gminny, Chometowo 
4 Zarząd maj. Retkowo 
8 Zembrzllski Kazimierz, właśc. ziem- 
ski, Gąbin 


CH Oś NICA L/Z 
ROZl\lóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Suleczyno) 


3 
2 


CHROSTKOWO L 
k. Lipna 
Krępeć Konrad, maj. Wlldno 
(dod) Krepec Henryk, maj. Kr
pa 
Zauąd gminny 


CHROśNA.. L 
l Nadleśnictwo Państwowe Osiek 


CHW ASZCZYNO L 
23 Boelke Ernst, wl. dóbr ryc., Bornie- 
wiec 
20 Cegielnia Wysoka, L. Lisiński 
9 Czarnecki Zygmunt, wl. dóbr, Tu- 
chom 
10 Czonstke Augustyn, restauracja 
7 D.rewa Alfons, sklad kol., Wysoka 
13 Pllut Czesław, piekarnia 
22 Hewelke Maks., wł. dóbr, \Varzenko 
6 Kieszkowski jan, majątek Borowce 
8 Krause Michal, rzeźnictwo 
5 Littwin Teodor, restauraCja 
24 Nadleśnictwo Panstwowe Wysoka 
12 Redmann Ambroży, mistrz rzeżnicki, 
Osowa 
14 Sarnowski, ks. proboszcz 
21 Winkelmann Pawel, wl. dóbr, Maly 
Tuchomek 
15 Winkelmann Pawel, wl. dóbr, Ow- 
czarnia 


16 Zarząd gminny 


CICHE 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


CIECHOCINEK 
N dla abonentów- 
C/BN/2 dla rozmównicy 
o Centrala międzymiastowa, zgłoszenia 
rozmów krajowych i zagranicz- 
nych 
9 Informacja centrali międzymiastowej 
148 Informacja w sprawach pocztowych 
8 Biuro naj)raw 
9 Biuro numerów (udziela infcrmacjl. 
dotyczących tylko numerów abo- 
nentów miejsc., niewydrukowa- 
nych w niniejszym spisie, Biuro 
czynne codziennie podczas sezonu 
od godz. 7-24, po sezonie od 
godz 8-21) 
111 Podawanie dokładnego czasu (zega- 
rynka) 
7 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne polączenia służbowe patrz pod 
Poczta Telegraf i Telefon) 
AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Basen termalno - solankowy 
Dworzec kolejowy 
Główny park zdrojowy, galeria 
spacerowa. 
2 60 Straż Pożarna 


214 Abramowltz J.; dw, "Irena", Prze- 
chodnia (sezon,) 
l Ol Apteka mgra farm. P. Laskowskiego 
Nieszawska l 
121 - filia. dw. ..Wersal". Przechod- 
nia (sezon) 


Bd_ 39
		

/spis00059_0001.djvu

			Ciechocinek - Czerniewice 


125 Ast Nikodem. kl. prob. par. rz,-kat" 
Poniatowskiego 
2 70 Bank Spółdzielczy. Sp. z o. o, 
Zdrojowa 2 
262 Borkowski Stefan, buchalter. P O 
W.7 
290 Bornstein Roman, dr med., spec 
wewnetrznych. dw. Milera, Zdro- 
jowa (sezon) 
22S Brandt Gustaw, sprzedaż mąki, otrąb 
i kasz, Rynek 4 
293 Brudzińska Władysława, lek dent., 
dw. "Ora:tyna". Traugutta 
2 61 Bukowska Jadwiga, dr med., dw 
.,Romana", Kościuszki (sezon) 
1 07 "Centos". kOlonie letme dla dZieci. 
Ks Józefa 31 (sezon) 
2 B3 Chełstowskl Waclaw. skł apteczny, 
Zdrojowa 
271 Dernblckl Ignacy dr med, dw ..Or- 
muzd", LegIonów (sezon) 
1 66 Dom Księży Emerytów. dw "Pod 
Orłem", Kościuszki 
2 77 Garfłnkiel Jakub, dr med" dw Mlk- 
ra (sezon) 
126 Gemblckl Marłan, kler. szkoły 
powsz, 7 kl. Toruńska 8 
250 Grelewlcz Stanisław, sklep kolon., 

elazna 2 (sezon.) 
1 24 HlndemU Eleonora. drobna sprzedaż 
mąki i kasz, Rynek 6 
102 Hotel Milera, Toruńska l 
129 Hurwicz joachim, dr med.. dw. 
"Kruszyna". Sienkiewicza 
118 Iwanowski Wacław, dr med, le- 
karz zdrojowy, .,Stary Dworek" 
146 Kawiarnia ,.Basen". kąpielisko 
term,-sołank (sezon) 
2 OS Kawiarnia ..Bristol". Park Zdrojowy 
(sezon) 
2 63 Komisja 7.drojowa, Legionów 
213 Klub Towarzyski. Nieszaw
ka 2 
(sezon) 
266 - rentgen. gab. I ośrodek zdrowia, 
Toruńska ł 
267 - san. Im. św Tadeusza dla dzieci, 
Poniatowskiego (sezon) 
135 - szpllal sezonowy, Sportowa (se- 
zon) 
131 Komunalna Kasa Oszczednoścl pow. 
nieszawskiego. oddz. w Ciecho- 
cinku. Zdrojowa 
272 Kornblum Wolf, pokoje umeblowane, 
handel win i wódek, Zdrojowa 8 
l 6S Kowalski Zygmunt sklep spożywczy. 
Nieszawska 2 (sezon) 
122 Kraushar Markus. dr med., dw. Mi- 
lera (sezon) 
145 Księgarnia. skł. mat. piśm. I ko- 
lektura loterii państw. St. Roga- 
lewskiego, Nieszawska l 
2 B7 Llpszyc A., dr med., dw.. "Lucyna", 
Zdrojowa (sezon) 
136 Lorentowlcz Leonard, dr med., prof. 
Uniw. Warsz.. ginekolog, gab.. 
Legionów 9 (sezon) 
1 39 Lorentowlcz Zofia I Leonard. Be- 
ma ł (sezon) 
265 Loth Edward, dr med.. praf. Unlw.. 
Poniatowskiego 6 (sezon) 
1 SB Madallńskl Aleksander, piekarnIa, 
Rmek ł 
177 Matczak józef. dw. ..Celestyna.... To- 
ruńska 17 
210 Mey Adolf. mleczarnia "Szwajcar- 
ska". Zdrojowa 21 
123 Młyn motor. A. Goldbluma, Hema 2 
l 54 Murawski Peliks. sklep kolonialny, 
hale targowe 
285 MU8zyńskl Aleksander, Toruńska 19 
28ó Nowak Mieczysław. współwłaśc. 
przedsieb. samoch.. Zdrojowa 22 
170 Obermayerowa Lina. analizy lekar- 
skie. dw. Mentone. Zdrojowa 
6 (sezon.) 
105 Paflstwowy Zaklad Zdrojowy, sekre- 
tariat. al. 3 Maja 
- (dod.) dyrektor. gab. 
200 - dyrektor. m. 
1 00 - dom reprezentacyjny. park so- 
snowy 


114 - buchalteria 
112 - elektrownia, łaz. nr 3 
- (dod.) warsztaty mechan., laz. 
nr 3 
128 - kąpielisko termalno - solankowe 
(sezon) 


113 
115 


- stacja pomp, Kuczek 
- warzelnia soli 


PENSJONATY: 
259 ..Aleksandra". Izaaka Reichenberga, 
Mazowiecka (sezon) 
117 ..Arkadia". Warzeimana 5 (sezon). 
\\ pOkojach woda bieżąca ciepła 
, i zimna 
151 "Balbinka". Br, Smoleńskiel, 
łowac- 
kiego (sezon) 
132 "Belweder", M.. Rozenbluma, Ma- 
zowiecka 2 (sezon) 
Nallepszy punkt zdrolowlska, 
bliskO lasku I łazIenek, vis-a-vis 
cieplicy Pokoje komfortowo urzą- 
dzone z wodą bieżącą. Kuchnia 
wykwJlltna 
289 "PelIcjanka" , S. Outwerga. 1\owa 3 
(sez
n) 
2 33 ..Grażyna". H J. Tulczyńskich Cen- 
trum Chrzescijanskl, I raugutta 6 
l 27 "Home" . Marii Lesz
zyńsklej, Koś- 
ciuszki i Nieszawska Vis-a-vis 
łazienek, pokoje komfortowe z 
biezącą ciepłą i zimną wodą, 
kuchlIla wykwintna, gara! 
257 .,Jedynaczka". P O. W (sezon) 
254 ..julianowka I Malutka". d-rowej A, 
Sawickiej (sezon) 
273 "Konstancja". M. Mosin, :-':ieszaw- 
ska 19 (sezon) 
134 "Kościuszko",' J. Brzezińskich. aJ. 
Marsz. PiłsulJ"Kiego 5 
l'ajlepszy punkt zdrolowiska. 
vis-a-vis łazienek i cieplicy. 
Woda bieżąca w pokojach, kucll- 
nia wykwintna. Oaraże 
281 "KróloweJ jadwigi". Warzelniana 
(sezon) 
297 "Liliana". Toruńska (sezon) 
159 "Nowoczesny. dw. jutrzenka". Wi- 
.. dok 8 (sezon.) 
296 "Opieki Św. Józefa". Nieszawska 12 
(sezon) 
291 "Orion". Anny Szvłan, Warzelnia- 
na 3 (sezon.) 
269 "Onnuzd". J. Tokarskiej. Legio- 
nów (sez..n) 
278 "Plast", Helena Łukomska Marsz. 
Piłsudskiego, 11 (sezon) 
l 33 "Pod Orłem". chrześcijailski, Ko.;- 
ciuszki i Nieszawska (sezon.) 
144 "poraj". d-rowej B. Wielowleyskiej, 
Nowa 6 (sezon) 
147 "Różana", S. Bernsteinowej, Ma- 
zowiecka (sezon) 
l SS "Samotna", inż. Szołowskiej, Ponia- 
towsldego 3 (suon). Centrum 
zdrojowiska, komfort. wszelkIe 
wygody, willa dla chrześcijan 
137 "Sienkiewiczówka". dyr. Marii Ku- 
sarskiej, Ni
szawska (sezon) 
168 "Szarotka". Zw. Stow. Prac. Umysł. 
Monop. 'Państw., Słowackiego 15 
211 "Wledeńskl". H. Zakrzewskiej, Wi- 
dok (sezon) 
294 "Wlktoria", S. M. Łegowskich, 
Nowa (St:zon) 
223 "Własna", ini. H. Russakowej, 
Marsz. Piłsudskiego 7 (sezon.) 
167 "Zachęta", Stow. Urz. Państw. Cen- 
trum Zdrojowiska. pOkoje z bie- 
iąCII zimną i gorącą wodą. Le- 
gionów 7 (sezon.) 
234 Person Roman, towary kolonialne I 
delikatesy. hale targowe 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON 
143 - centrala' połączeń dla transmi- 
syj radiofonicznych 
- dozorca gmachu urzędu p. t., 
pl. Odaliski 2 


280 


149 
148 
110 
150 
2154 
153 
222 


- ekspedycja 
- sekretariat urzedu p. t, 
- naczelnik urzedu. gab. 
m. 


- 


145 
120 
152 
275 
274 
254 
260 
171 
251 
252 
156 


Rogalewski Stanisław, Nieszawska 2 
Rozenberg Józef, dr med., P. O. W. 
(sezon) 
Rożnowski Rudolf. restauracja, Le. 
gionów (sezon) 
Rubinstein Julian. dr med" . dw, 
"Ewa". Zdrojowa (sezon) 
Sanatorium dla niezamożnych :ty. 
dów ..Refuach" , Widok 6 (sez) 
Sawlcka Aleksandra, d-rowa, al. 
Marsz Piłsudskiego 6 (sezon) 
Straż Pożarna 
Szmldt józef. skład we'dl\n. 
elazna I 
Taft joze., skład wedltn. :telazna I 
- m , Narutowicza 39 
Ubezpieczalnia Społeczna we Wło. 
cławku, Ośrodek leczmczy w Cie. 
choclnku. dw. Krajewskiego, 
(sezon.) 
Urbacb MIchaJ, dr med., dw "Mer 
tone" (sezon) 
.. VIstuia" . iegluga rzeczna, przystail 
na Wiśle (sezon) 
Wasilewski Zygmunt. nauczyciel 
Toruńska li 
Wojskowy Szpital Sezonowy, dw, 
"Warszawianka", Pomatowsl-.ie. 
go, róg P O W (selOn) 
Wolman jakub, Traugutta 8 (sezon) 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ko- 
lonia leczn.-wypocz dla dZieci, 
Staszica 9 (sezon) 
Zarębski Marłan. rzcżnlctwo, Be. 
ma 152 
Zarząd gminny, Raciążek 
Zarząd gminy wyzn. tydowskiej, 
Targowa 8 


- pOkoje gościn
e 
- telegraf 
- technik. m. 


140 
108 
264 


Podczaski Władyslaw. dr. lekarz. 
dw., ..Zalesie" 
Policja Palistw., posterunek. Zdrn- 
jowa 2 
Polska :tegluga Rzeczna .. VIstuIa". 
ekspedytora w Ciechocinku, pr y- 
stań na Wiśle (sezon) 
Polskie Biuro Podróży "Orbis", Nie- 
szawska 2 (sezon) 
RedIIch Machel. jadłodajnia, dw. Za- 
cisze (sezon.) 
Restauracja "Europa". Nieszaw- 
ska 2 (sezon) 


215 
264 
157 
109 


255 
2515 


130 
104 
230 


2 06 - burmistrz, gab. 
l 06 Zarzlld miejski. Toruliska 19 


CIELE 


L 


279 
217 
141 


1 EJchsłledł Walter, Zielonka 


CIERPICE 


L 


2 Dopslaff Ernst, starosta niziny Nie. 
szawskiej 
l Heise Emil. rolnik. Wielka Nieszawkl 
4 Polaszek Czesław. budowniczy, tar 
tak parowy. przeds. robot bu 
dowl 


CIĘGARDLO L/2 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


CZARNA WODA L 


l Brambach Reinhold, m., dyr. 
8 Brambach Reinhold, tartaki I młyn 
zbOżowy 
4 Leśnictwo Państwowe Czarna Wodl 
2 Nadleśnictwo Państwowe Leśna Huta 
3 Urząd Parafialny rzym.-katol., pr
' 
bOszcz, lI'li 
7 Typrowyczowa Zofia, maj.. Wieek 


CZARNA WODA L/2 
k. Osia 
ROZMÓWNICA PUBLICZNA 
CZARNOWO L 
3 Lau Henryk. rolnik, Toporz}'sko 
2 Riibner Ernma, właśc. majątku 
CZARZE L 
ROZMÓWNICA PUBLlCZ
A 


CZERNIEWICE C 
k. Włocławka 
10 Brzosko Bronisław. maj. ziemski WIJ. 
kowlezkl 
17 BY8zewskl Antoni, maj. ziemski ąo- 
rzymo w1 . C 
S Cukrownia ..Choce
", w Chocenlu 
- (dod.) administrator cukrowni 
22 CzapUckl Lucjan, maj. ziemski Jarl" 
to wlec 
6 Debowskl MikołaJ. maj. ziemski KcP 
ka 
zlacheek 
28 Dulski Anastazy. maj, ziemskI Grab- 
kow
 
8 Peldt Artur, właśc. maj. Czernle",lce 


- 
Cenlrala W Aleksandrowie Kuj. tel, 42 
O d d Z II ł w Ciechocinku tel. 131 
- 


KOMU
ALNA KASA OSZCZĘDNO Ś CI Powiatu Nieszawskiego 
40 Bd.
		

/spis00060_0001.djvu

			- 


. , 
2S Gabriel jerzy, maj. ziemski Olga no- 
wo 
29 Gwiazda Tomasz, dzier:tawca. maj. 
ziemski Dąbrówka 
16 Hernpler Ed.vard, maj. ziemski WiI- 
kowice 
12 Higersberger Aleksander. Choceft 
24 ja&lkowskl Adam, maj. ziemski Unl- 
sławice 
'0 Kolej, kanc. za vladowcy stacji P. K. 
P.. Czerniewice 
15 Ka
ster Franciszek. maj. ziemski Bo- 
dzanówek 
18 Kujawska Spółdzielcza przetwórnia 
mięsna 
20 Kwia'tkowski jerzy. samorz. lek. wet. 
2 Około-Kułak jerzy. Int.. ziem,. maj., 
Siewiersk 
7 Okręg. Mleczarnia Parowa Spółdziel- 
cza 
_ (dod.) Kierownik techniczny 
21 Pa
mow£ka Filomena. akusz. dypl. 
POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 
49 - naczelnik ur
du. b. 
48 -m. 


4 "Rolnik". spółdz. roln.-hand!. z o. o. 
26 Rybacki Adam. młyn motorowy 
11 Szymanski Stanisław, maj. ziemski 
Kuźnice 
Grab- 
kowo 
..Rolni- 
ka" 


27 UrZlld paraf. rzym.-katol., 
14 
ulawski Stefan, Kierownik 


CZERNIKOWO C 


l' Chełmickl Ludwik, rejent 
1B Czajkowski Karol 
2 Dllbrówka maj.. sądowy zarząd lasów 
Osowleckich 
l Oórecka Apolonia. ziem,. maj. Obro- 
wO 
- (dod.) administracja majątku 
11 Unowul jan. ziem., maj. Stek lin 
- (dod) kanc. maj. 
19 Łysaklewlcz Stefan. apteka 
4 Malinowski józef. Inż. rolny. maj, 
StekIinek 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
1 - posterunek 
13 - kmdt, m. 


17 Ruda jakub. kupiec 
, Zarząd Gm no" Czernlkowo 
1'5 ZarZ!łd Ominny Osówka 


CZERSK 


c 


(b. o.) Informacja centrali telefonicznej 
96 Przyjmowanie telegramów telefonem 
AUTOMATY TELEPONICZNE: 
Dworzec koiejowy - poczekaJ- 
nia II I kl. 


14 Apteka Pod Lwem, Przewoski Leo- 
nard. Kościuszki 34 


DĄBROWA BISKUPIA L 


10 Bobelm Ernest, ppłk. właśc. maj., 
Brudnia 
4 Iwlckl Pranclszek, ziemianin, Chro- 
stowo 
- (dod.) Wyborskl Stanisław, właśc. 
ziemski, Chróstowo 
12 Juszklewlcz Korneliusz, lek. wet.. 
S Milan Zbigniew. dr med. 
13 Pinkowskl Boleslaw, dr, majętność 
Walentynowo 
18 PodIaszewski józef, właśc ziemsid. 
Zduny, Ośniszczewko 
- (dod.) maj. Opoki, p Oś:tiszczew- 
ko 
7 Policja Państw., posterunek 
8 Scheuer jan, młyn motorowy 
3 Zarząd gminny 


Czernie wice - Dębianek 


13 Bank Ludowy. Sp. z n. o., Kośchl- 
szki 15 
44 Błach józef, Sukcesorowie. magazyn 
bławatów, Kościuszki 41 
16 Browar Pomorski, właśc. Jan Czar- 
nowski, Starego Urzędu 11 
4 Dakowskl Bolesław. restauracja. 
Starogardzka 62 
45 DurajewskJ Pranciszek, skład. tow. 
ko!., Król. Jadwigi l a 
62 Oaweł Mlcbał. hurtownia tytomo- 
wa. Kościuszki 34 
22 Gazownia, Clersk - Lubianka 
53 Orabańskl j. I B. Stopowsld, Sp. z 
o o. w Czersku, fabryka listew. 
tartak parowy I fabryka mebli. 
Manikowskiego 
7 Oroos H., tartak młyn parowy, 
Młyńska 61 
6 Groos Walter, Szkolna 13 
" O T E L E: 
9 ..Czerski Dwór", Kiedrowska St.. 
Kościuszki 21 
63 ..Dworcowy", Talaskowa Fr.. 
Marsz. Piłsudskiego 16 
S ..jagaIski" . Starogardzka 2 
56 Kalinowski Stefan. drogeria oraz 
skład artykułów fotograficznych. 
Kościuszki 45 
3 Kapiszewski józef, kier. szkoły. 
Szkolna 3 
12 Kasprzak Pranciszek. kupiec, Marsz. 
Piłsudskiego 7 
SS Klebba jan. restauracja dworcowa 
l Kolej, ekspedycja towarowa 
30 Komunalna Kasa Oszczędności. po- 
wiatu Chojnickiego. oddział w 
Czersku Starogardzka 19 
47 Konitzer Aleksander. budowniczy, 
Lipowa ił 
31 Kopeć Kazimierz. adwokat. Marsz. 
Piłsudskiego 13 
SS Kopickl jan. restauracja dworcowa 
29 Kosczyńskl józef, eksport płodów 
leśnych, Kościuszki l 
'2 Lemańczyk julian. dorożko samocbod. 
40 Leśnictwo Czersk 
42 Leśnictwo Juńcza 
40 Leśnictwo lukowo 
2B I eśnlctwo Ustronie 
72 Łapka Pranciszek, zakład rzeźnicki! 
Marsz Piłsudskiego 4 
50 Lężyk Michał. eksport produktów 
leśnych, Kr jadwigi 10 
48 ..Łubianka", fabr. wyrobów cement,. 
właśc. jan Klin 
71 Megier Edmund, kupiec zbOżowy. 
Kościuszki -t5 
57 Minlkowskl Boleslaw, mistrz sto- 
larski, Starogardzka 29 
2 Nabożny M., skład maszyn, narzędzi 
roln . rowerów I radiosprzętu, 
Kościuszki 28 
17 Nadlesnictwo Państwowe Czersk 
27 Nadleśnictwo Panstwowe Twarot- 
nica 
60 NIeborowski L., dentysta. KroI. 
Jadwigi 
64 Okuniewskl Konrad. komunik. sa- 
mochodowa. Chojnicka 13 


D 


DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 


L (8-12 
i 15-21) 


11 Duwe Pritz, właśc. dóbr 
2 Piessel Emil I Syn, właśc. tartaku. 
maj ziem. I przedslęb. budowi. 
_ (dod) m 
10 P'essel Pryderyk. mły.n motoro
y 
4 Giintzel joachim. dzlerz, maj. Clcho- 
radz 
_ (dod.) Alvensleben, hr., pałac 
7 OIintzel Józef. maj BoJumin 
1B "anelt Tadeusz. dom towar!!wy 'p 
23 Kentzer Roman. właśc maI. GI_r- 
kowo 
19 Kraśkie\\	
			

/spis00061_0001.djvu

			Dębionek - DźwierzDo k. Chełmży 


10 Skalski Kazimierz, właśc. maj" Raj- 
gród 
7 Skórcz Wladyslaw. kupiec, D
bno 
5 Urząd parafialny ewangel. 
6 WaberskJ Walerian, dzierż. maj. 


DĘBLIN 
k. Skarszew 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


DĘBOGóRZE 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


DĘBOWA ŁĄKA I L 


5 Czarnecki Bronisław. restauracja 
2 Dom Mis}	
			

/spis00062_0001.djvu

			- 


ELGISZEWO 


L 


ROZMOWNIC A PUBLICZNA 


F ABIANKI 


L 


4 


Aleksandrowicz Hipolit, hr., maJ. 
Chełmlca Mała 
Aleksandrowicz Hipolit, hr, maj, 
Łochocin 
Policja Państw., posterunek Cyprian- 
ka 
Racięckl Zygmunt, maj. Wichowo 
Wierzbicki Jerzy, maj. Bogucin 


l 


5 
3 
2 


FIROGA 


L 


4 Bisewskl Teofil, mlsrrz rzetnlckl 
13 Cegielnia parowa, wł. józef Wlsz- 
niewski, Firoga 
2 Dost Wilhelm, mistrz ceglarski, By- 
sey, o 
9 fiebrantz Ernsl, dobra rycerskie Ko- 
koszki 
l Hensel Walter, dobra rycerskie, By- 
sewo 
S Klein Alfred, kupiec, Matarnia 
7 Kolej, ekspedycja towarowa Ko- 
koszki 
6 Kulllng Armln. dr, wł, cegielni, Klu- 
kowo 
10 Policja P., posterunek, Kokoszki 
- (dod.) budka !la przejściu gra- 
nicznym w Matarni 
11 Rhode Kazimierz, ksiądz, Matarnia 


GARDEJA L 140J 
ROZMOWNłCA PUBLICZNA 
(AbonenCI - patrz centrala Mokre k. Gru- 
dziądza) 
GĄSKI L/2 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
GDYNIA' N 


09 
1430 
08 


Inlormacja centrali telefonicznej 
l':1formacja w sprawach pocztowych 
BIUro napraw (przyjmuje zgłoszenia 
o naprawę telefonów od godz. 
8-19, w sOboty od godz 8-16) 
05 Biuro numerów (udziela informacji, 
dotyczących tylko num
rów abo- 
nentów miejscowych, nIewydru- 
kowanych w niniejszym spisie); 
biuro czynne codziennie od godz. 
8-22 
Centrala automatyczna (reklamacje) 
Centrala międzymiastowa (zgłoszenia 
rozmów krajowych) 
Ol Centrala międzymiastowa (zgłoszenia 
rozmów do W. M, Gdańska) 
Centrala międzymiastowa (zgłoszenia 
. rozmów zagranicznych) 
Dyzur techniczny (czynny od godz. 
19-8) 
Kontrola centrali międzymiastowej 
(reklamacje) 
03 POdawanie dokładnego czasu (zega- 
rynka) 
07 Przyjmowanie od abonentów tefe- 
gramów telefonem od godz. 8-22 


1413 
00 


02 
1008 
1407 


E,F 


, 
8 


Roemer Maks,. dobra rycerskie, Ma- 
tarnia 
Zywickl Klemens, piekarnia, Klu- 
kowo 


c 


....- 
24 
;($ 
16 
3 
29 
12 
5 
::9 
26 
25 
3l 
32 
42 
31' 
35 
17 
7 
20 
8 
19 
34 
28 
21 
18 


Elgiszewo - Gdynia 


Kucharskł A., drogeria, Bydgoska 1 
"lasgo" , Sp, Akc dla pr Lem. ek6p. 
drzewnego 
leśniczówka Kamieniec . 
Mały Janusz, dzierż. majet,. r.;owy 
, Dwór 
Markiewicz Stefan, kupiec. Bydg:J- 
ska 52 


Medzeg A., tartak parowy 
Medzeg A., parowa cegielnia, Byd- 
goska 52 
Mrowlriskl Edmund, sklad bławatów 
Neubert Claus, rolnik. dom. Strzel- 
ce Górne 
Plotrow}ikł Pranclszek, młyn motoro- 
wy, Sienkiewicza 1 
Plotka Fr.. sklad koL, Rynek 2 
Podgórski Waldemar, mistrz rzeżn., 
Bydgoska ;'3 
Policja Państwowa, pOMerunek, Syd- 
, goska 53 
Rallnskl Pawel, restauracja 
Rochonowa Janina, młyn, Strzelce 
Dolne 
Rosenov C., apteka, jagiellońska 6 
Rutzen Otton, paslor, jagiellońska 4 
Spar- u Darlehnskasse. Ogrodowa l 
Urząd parafialny katol.. MarsL. PIł- 
sudsl\lego 35 
"VIstuia" , Potska legi Rzeczna, 
przystan n/Wisl/ł 
Więzienie, Rynek 8 
- (dod,) m, naC7e1nlka wiezienia 
Wlekllr1skl Kazimierz, restauracja 
Wysiekł Pranciszek, mistrz rzeż- 
nlcl\l. Rynek 10 
Zarząd MIejski. Jagiellońska 3 


Urząd p. t Gdynia 5, dworzec 
morski (hol) 
Urzo1d p. t Odynla 7 (Witomino) 
Urząd p. t Gdynia 6 (Obluże) 
Urząd p. t. Odynia 8. Św, jań- 
ska 104 
Urząd p. t. Gdynia 9, Morska 106 
Urząd p. t. Gdynia 10. Strefa Wol- 
nocłowa 
Urząd p, t. Gdynia-Orłowo (hol) 
2egluga Poiska, przystań Gdynia 
(sezon.) 
Zegluga Polska, przy!'tań OrlowO, 
molo (sezon.) 
ROZ:MOWNICE PUBLICZNE: 
Urzędy pocztowe I agencje: 
Gdynia 3, Oksywie, ks. Mu- 
chowsklego 1 
Gdynia 4, Chylonia, Chyloń- 
ska 124 
Gdynia 6, dworzec morski, 
Port 
Gdynia 6, Obluże 
Gdynia 7. Witomino, Wąska 8 
Gdynia 8, Św Jańska 104 
Gdynia 9, Morska 106 
Gdynia 10, Strefa Wolnoclowa 
Gdynia-Orłowo, Gdańska 254 
Rejonowy Urząd Telel. - Te- 
legc.. Władysława IV 
Wielki Kack, ag. p. t., Wicz- 
lińska 6 
2egluga Polska. S A" przy- 
stań (sezon) 
1240 Pogotowie ratunkowe ubezp. spoi. 
1708 Straż pożarna, miejska zawodowa 
9250 - III posterunek Orlowo 
10 12 Straż pożarna portowa 


'dlsko _ Skandynawskie Towarzystwo Transportowe S. A. (adres telegr. "Polskarob") G OY N lA. 
POLSKAROB " Ekspedycia - Maklerka - tegluga - Stacja Bunkrowa. Miesięczny przeładunek: C8 300000 ton węgla, 
Własna stacja bunkrowa w Amsterdamie i Rot- sls ..Robur III:: - 2850 t. D. W. 
, . terdamie: "N V Nederlandsche Steenkolen ./s ..Robur IV.. - 3000 t. D. W. 
olmsch. Skandinavische Handelmaatschappij",(adrestelegr.Ligustrum, aIs ..Robur V - 30001. D W. 
ransport . Handelsgesell- Amsterdam) Rotterdam, Przedstawicielstwo sls ..Robur VI" - 3300 t. D. W. 
chaft m. h H, GDANSK. Koncernu "Robur" Związek Kopalń Górno- Statek bunkrowy sls ..Robur VII:: - 1100 t. D. W. 

 tbQnkeng05Se 45.48 śląskich, Spółka Komandytowa, Katowice. sls ..Robur VIII - 4300 t. D. W, 


FORDON 


1 
15 
30 
9 


Alvensleben - Schórtborn Joachim, 
hr, ordynacja Ostron:cc
'J 
Asbar Relnhołd, rest. letn.. Wyszo- 
grodzka 26 
Augustyn józef. szkła, Mar!>z Pił- 
sndskil:go 34 
eaumgart Paweł, hurt. wełny i tow. 
krótkich 


40 
23 
44 
2 
36 
6 
10 
27 
22 


Beyer H., wł Palcz 
Burzyńskl Andrzej, Wyszogrodzka 11 
Buxakowskl Stefan, dr, lek" Byd- 
goska ')6 
fabryka Tektury 1 Papieru "for- 
don", Bydgoska 36 
franke Carl, Gądecz 
Gniot Paweł. handel zboża, Marsz. 
Piłsudskiego 1 
Graduszewski Anastazy. dzierż ma- 
jątku, jarużY!1 
Ouderskl Mieczysław, mistrz rz
ż- 
nickl 
Huebner R. K ł Ska, fabc. przetw. 
owoc. Dworcowa l 
..Impregnacja". fabr papy dacho- 
wej, Bydgoska 26 
Kaszewska Hefena. drogo centr.. Ry- 
nek 7 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Kryger Hubert. hurt tyton. I rest. 
Kubczak józef, Dr Łoskon 


4 
41 
14 
" 
)) 


G 


Przyjmowanie od abonentów telegra- 
mów telefonem Od godz. 22-8 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta. Telegraf I Telefon) 
AUTOMATY TELEfONICZNE: 
Albrecht I Ska, kawiarnia, 10 lu- 
tego 24 
Aukcje Owocowe, nabrz. Fran- 
cuskie 
Bank Zachodni, Św jańska 23 
Rergtrans, Strefa Wolnocłowa 
Bosman Portu, Oksywie (s
zon,) 
Dworzec koleJowy. Gdynia, pl. 
Konstytucji 
Dworzec 1\OIejowy, Orłowo 
Uworzec morski, Gdynia-Por t 
Fetter józel, S A, Polska 22/26 
Hale Targowe, Mościckich 
Izba Przemysłowo - Handlowa, 10 
lutego 
Kasyno oficerskie. Oksywie 
Kasyno podoficerskie, Oksywie 
Kawiarnia "Europa", 10 lutego 7 
Komunalna Kasa Oszczędności. Św, 
)ańska 17 
Masowy hotel turystyczny, Ry- 
backa (sezon) 
Oficer Inspekcyjny, Oksywfe (se- 
zon) 
Pensjonat "Victoria Regia". Kam. 
Góra (sezon.) 
Restauracja Koseda, Obłu że 
Sąd Okręgowy pl. Konstytucji 
Urząd celn i ' Rotterdamska 19/21 
Urząd Tele .-Telegr Gdynia, Wła- 
dysława IV (hol) 
l1rząd p. t. Gdynia 3 (Oksywie) 
Urząd p. t. Gdynia 4 (Chylonia) 
hol 


Bd_ 43
		

/spis00063_0001.djvu

			Gdynia Abramów - BanaD 


1477 


2.3 43 


1502 
2670 
2680 
2860 
2110 
2107 
2513 
3818 
1497 


3496 
3806 


1791 
1891 
1892 
2553 
3371 
2040 
1680 
1066 


3019 


9637 
9637 
1816 
3777 
9186 
3704 


2040 


1578 


3242 


2279 
3420 


3394 
2748 
3511 


9675 


17 82 


1688 


2511 


2'97 
2237 


3083 


1087 


2212 


J7 80 
3781 
3782 
J7 83 
3784 
1056 


44 Bd. 


A 


Abramów Pawel. Int., z.akl, elektro- 
techn.. Bajończyków 14 m.7 
Abramsobnowa L.. wl domów w 
Odyni, Bema 3 I " 
Ackermsns et van "aaren. O. Chrza- 
nowskiego 6 


- kancelaria 
- dyrekcja 
- biuro intynleryjne 
_ szd warsztatów v, d. Berg. 
_ warsztaty firmowe przy Roz- 
głośni 
Adamowicz Mleczyslaw, kdor pof.. 
Z Augusta 9 I p. 
Adamowskl Rai' Tadeusz, Sienkie- 
wicza 39 
AdmInIstracja Domów Kasy Emery- 
talnej dla Robot(1ików P. K p. 
w Gdyni, śląska 33 
Administracja Domów nr 26, 28, 30, 
30 a, Szczecinska 30 m 6 
Administracja domu lund emer. 
prac. B O. K., 3 Maja 27 
Administracja Nieruchomości Z U S. 
_ biuro administracji, Marsz Pił- 
sudskiego fi m 64 
dozorca bloków, Władysła- 
wa łV 23 w JaMka 139 
Śląska 51 
10 Lutego 24 
Adresów Biuro "Mar". skw. Ko- 
ściuszki 15 m 10 
Adwokat Odyniec Eugeniusz, 10 Lu- 
tego 18 
A. E. O'. Powsz. Tow. Elektr., Sp, 
z o. o, oddz, w Gdyni. Św Jań. 
ska 3 
..Aeosolo" bud. autom. regulat. 
ciągu, Sp z o. o" A. Abrahama 
45 m 12 
Aeroktub Gdański, Rumla-Lotnisko 
Aeroklub I Ośrodek P. WLotn., 
Rumia-Lotnisko 
Aerokłub Morski, 10 Lutego 5 m 7 
Afłergut I Rosenbach, kupcy. Mor- 
., ska 63 
.,Agawa". willa dra W Szymańskie- 
go, Orłowo 
Agencja dla handlu wymiennego. Sp, 
z o o,. Mściwoja 3 I P 
Agencja Reklamy I Biuro Ogłoszeń 
..Mar", skw Ko
ciuszkl 15 m 10 
Agencja T elegraficzna ..Express", 
Kowalski ZygIryd, redaktor, 
Lemborska l a 
Agentury Gustaw Brylowlcz, import 
owoc. ,poludn. Wladyslawa IV 
28 m, 4 
Ajencja Celna P. K. P., Port, Celna 3 
Ajencja Telegraficzna A. T_ E., 
przedst. na Odynię I Gdańsk, 
skr. poczt 133 
Akuszerka B. Młynkowa. A Abraha- 
ma 17 m H 
Akuszerka Oozdowska B_, Św Jań- 
ska ]39 m 60 
Akuszerka I masażystka, A Olszew- 
ska-Zagrodnikowa, Św. Jańska 7] 
m 4 
Akuszerka. masa
ystka, W. Podraż- 
kowa, Morska 261 m 4 
Akuszerka Plcszczyńska Jadwiga. 
Św Jańska 53 m 12 
Akuc;zerka rejonowa Ubezp. Społ.. 
Nowakowa Konstancja. ŚI
ska;)4 
m 7 
Akuszerka rejonowa Ubezp. Społ, 
Ska wińska J6zefa, Oksywie, Blę- 
kitna 49 m 40 
..Alfa", W. Płotka, Starowiejska 5 
..Alhambra", palais de danse. naj- 
starszy lokal w Gdyni, 10 Lute- 
go 2] 
Atpersztejn D., repr. "Secollanta", 
A Abrahama 26 m. 3 
..Alstenja" . Stelania Sprawska, hurt 
mydeł i proszków do prania, ślą- 
· ska 3"! 
Ambulatorium I zakład fizykoterapii 
Ubezp. Spoi.. G. Chrzanowskie- 
go ]9 
Amerlcan Scantlc Llne w Polsce, Sp 
z o, o, Nabrz Polskie 
gab. dyr W Jasińskiego 
wydz importowy 
dod magazyn, ekspedycja 
wyd,- eksportowy 
buchalteria, kasa, maklerka 
awizacja, dzlal rachunków 
m. dyr. W. jasińskiego, 3 Maja 
27 m. Ii 


1417 
2774 
1685 
2066 
3838 
2602 


1870 


2401 
1357 


9666 
.39 35 
3076 
1077 
1471 
3131 


1417 


2274 
2618 


2088 


3338 
2640 
2332 
1844 
2288 
9151 
1529 
3390 


1192 
3076 
2180 
2335 
3232 
2781 
.32 28 
32M 


2847 
2143 


1901 
1826 
1303 
3648 


1944 
1947 
3445 
3401 


2028 


1241 


m. maklera W. Antkowiaka, św. 
jańska 66 
m. S. Zemo]tela, Chopina 8 m, 1 
m. M. Lipczyńsklego, Sienkiewi- 
cza 8 m. 5 
Andryjaszew Walenty, buchalter, G. 
Chrzanowskiego 5 
Andrzejewski Adam, kpt. tegl. wielk., 
Kapitanska 25, willa ..janka" 
Andrzejewski Aleksander. dom tech- 
nicmo-handlowy, 3 Maja 27, 
Państwowe Wytwórnie Uzbroje- 
nia. Starachowickie Zakłady Gór- 
nicze, Burroughs maszyny do 
liczenia, Sp Akc. 
AndrzejowSkl Stanisław, Inż, parce- 
lacja terenowa Andrzejowo, te- 
lei Kosakowo Nr 5 
Anf1lnkowa Pelagia, sklad bielizny, 
trykotaży. ponczoch etc., 10 Lu- 
tego 27 
- m A Abrahama 49 
..Anglo Scott", nadmorski przemysł 
rybny. labr. konserw I wędz 
ryb, Port Rybacki 
- (dod) dzlal konserw. 
Angowskl jan, sprzedaż mąki I art 
piek Chylonia, Morska 172 
..Ankerlager. 1 dom transp eksped., 
Sp z o o, Św Jańska 9 
Anklersteln Wanda, śląska 9 m 5 
Anm, usy przetw miesne, zast J. 
Jastrzebski, Warszawska 59 m, 6 
Antkowiak Aleksy, P Skargi 17 
Antkowiak Czesław, Insp nawlg. 
2egl Polsk, S. A, Korzeniow- 
skiego 25 
Antkowiak Witold, makler okretowy 
l-my American ScanUc Lint w 
Polsce, Św Jailska li'; 
Antonlewlcz Franciszek, kiosk. Poi- 
ska fHZy dworcu morskim 
Antoszewski Ryszard, rzeczozn dla 
przelad okret" zaprzys przez 
I P łł, św Jańska 59 m 8 
Anweller Ferdynand, kpt mar. woj, 
E Kwiatkowskiego 24 
A P T E K I: 
8ałtycka. Mieczysław HoltC, ślą- 
ska 42 
"Centratna" mag. ZenOna Safic- 
kiego, pl Kaszubski 10 
Czernlachowicz Nikodem, mgr, 
Bosmanska 48 
Dra Adama jurliOWskiego, skw 
Kościuszki 22 
mgr. 'ar. józefa Orodzkiego, 
Morska 137 
Nadmorska, wl Alojzy Szkodow- 
ski, Orłowo, Orłowska 66 
.,Pod Oryfem", A. Malecki, Sta- 
rowlejska 34 
.,sw1etojańska", mgr jan H. 
ćwiertni
wicz, Św. jańska 122 


..Argus" , 


ochrona mienia, wl E, 
Mitszkowski 
prlewozy tow. celnych, 
Rolterdamskie. hangar II 
m 6 


..Argus" , 
nab. 


_ hiuro. czynne całą dobę 
- nocny 
_ micszk właściciela 
- kontroler na miasto 
"Arkadia", cukiernia - kawiarnia, 
Maćkowski józef, 10 Lutego 6 
Arkus M., Św. jańska 68 
Armatys Maria, masażystka. św, 
Jańska 79 
..Artystyczny przemysł łudowy", - 
..Leszczków" , ..Milanówek". 
Św janska 38 
..Ali", nIkł fryzjl'rskl, 10 Lutego 1 
Asslcurazionl Generall Trieste. tow 
ubezp, skw Kościuszki 22 
..Atlantic", Tow. Transp, Sp z o. 
o., spedycja łlidowa I morska, 
maklerka ok ret. (biuro gł6wne), 
Jana z Kolna 2 
centrala 
hurt mat. opał. Morska 48 
burt. fela za I sanItaryj, oral 
sklad radiotorów. Śląska 21 
Auerbach jakub, skup skór suro- 
wych, śląska ] fi 
Aukcje Owocowe w Odyni, Sp z o 
o,. Port, nabrz. Francuskie 
- centrala 
- magazyn 
Auta cletarowe, wszelkie lwózkl, 
Królewiecka 8 
..Auto-Centrala", B-cia Skwiercz, 
Sp. z o. o., Starowiejska 37. róg 
3 Maja 
..Auto". cześcl samochodowe, A 
Abrahama 27 


1518 


1277 


1639 
1105 


2567 


1839 


3559 


1136 
2001 
3684 
2070 


3280 


1961 
1962 


2503 
3344 
2583 
1321 
1155 
2233 


2439 
3075 


1849 
1922 
2447 
1370 
1740 
16 .37 


2304 
2280 
1089 
2655 
3547 
.3647 
2387 
2607 
3742 


374ó 
2697 


3384 
2787 
1524 


9658 
1306 
2172 
2317 
2182 
1029 
2209 


Autodorożki (patrz Taksówki) 
Auto-Lloyd, transporty samochoGo_ 
we, św. Piotra 12 lip. 
..Automobile". Mercedes, Sko!!. 
Hillman. Standard, Packard' 
"De-Ha- Te", Mars
. Piłsudskje
 
go 53 
Automobilklub Odyńskl, sekretariat 
administracyjny. 3 Maja 27 m 9 
"Auto-Motor". skład części samo- 
cliod" Szemiot M" 3 Maja, rÓl 
E Kwiatkowskiego 
..Autoprzewóz" ,konc przeds, prze- 
woz towalów samoch ciężar n. 
linii Gdynia - Bydgoszcz - Po- 
znań, wl, Z. Sedlaczek w Pozna- 
niu, śląska 12/15 
..Autorucb", transp samoch wł A. 
Rosen, A. Herszenhorn, A, Abra- 
hama 6 
"Autosalon". Wł. Serwa, przedst. 
motocykli samochodów, 
w. 
jańska 9ł 
Auto-Servlce, Sp. z, o. o . Starowie)- 
ska 13/15 


- salon sam!\chodowy 
- stacja benzynowa 
"Autoskład" , Specht I Talaśka, Z. 
Augusta t 
..Auto-Trans", Sp z o o.. przed.. 
prlewoz, Marsz. Piłsudski
go 16 
"Avis" . transporty międzynarodowe 
Sp. z o. o" Polska 2i 


B 


Bacbmann J- H,. tow. sptdycy)ne, 
Sp, z o. o.. Derdowskiego 7 
Bacon Export GnIezno S. A. oddz. 
w Gdyni. skład ddaliczny - zav- 
patrywania statków, chip-chand- 
lers, św. jańska 11)0 


warsztaty-chłodnia, 
Iąska 16 
Badian Arnold, inż. dypl. Ujelskle. 
go 11 
Badzłąg Bernard, warsztat mech.- 
ślus, St. 2eromsklego 2. 
Badzląg Klemens, przedst pOlskic
 
maszyn do pisania "F. K.". war. 
sztat reperac. maszyn biurowych, 
Szkolna 10 m f 
Baerselman Aleksander. m , Leśna 5
 
.,Hagatela", restauracja, bar, dan 
Cing, wł. Maćkowskl Alojzy 
Śląska 3" 
Balcerowicz Kazimierz. lakł. kra- 
wiecki, św Jańska 78 m f 
Balcerzak Henryk, zast. dyr. oddz, 
Hanku Polsl.:iego, 3 Maja 2 
Balickl jan, podkom. P. P., Nowo 
grodzka 2 
"Balta". hurt. tow. spoż" A. Abra 
ha ma 2' 
- Sł Zj
dnoczonych 16 
Balfic Casing Co, hUt,t jelit, impor
 
eksport, wl. Jan StoJpa, Włady. 
sława IV 28 m 
..Baltic.Radlo", zakłady radlotechn., 
Witomino, Polna 
"Baltlcum". konc. wywiadown 
handl.-kredyt.. 10 Lutego 
. 
- Z Augusta 6 m. 76 
..Balto-Le\\oant", biuro eksped 
transp., Sp. z o. o., polska 
Bałaban Adam, reprez. firm, 
Abra/!ama I 
Bałaban Mendel, kupiec, A Abrah 
ma 10 m. 
Bałtycka Hurtownia Materiałó\\' BI 
dowlanych, Sp. z o. o.. Szkolna 
..Bałtycka Ryba". biura I m,lg 
Port Rybac 
- wedzarnla, Portowa 4 
Bałtycka Spółka Drzewna ..Drewno" 
Sp. z o. o., sklIId mater drze 
nych, Śląska I 
Baltyckl Import śledzi, Hala Ryb
 
Bałtyckie Aukcje Owocowe, Sp, z ,. 
O., Starowiejska !J I 
Bałtyckie Przeasieblorstwo (Balf, 
Cargo Superintendence), Hyb 
chow Leona rd Pols
 
Bałtyckie Zaklady Stolarskie, J6z 5 
Radtke. Chylonia. Osowska 
..Bałtyk", wl. Józef Skwiercz, l, 
Lutego 21-2. 
..Banan-I mport.., Sp. z o o, SI, 
rowlejska 
dojrzewalnia w Porcie. PolskI, 
mai lU 


poza godz. Dlur.
		

/spis00064_0001.djvu

			Banan - Bitny Gdynia 


155) 


- 


1556 
39 41 
1149 
1371 
2221 


"Banan'
, polskie tow. dla handlu 
bananami, Sp. z o. o., magazyn 
Aukcji Owocowych, Port 
- dojrzewalnia 
.,Bananas", polski przemysI owoco- 
wy, 
p. z o o., Polska 21 
_ dojrzewalnia, Polska, na przeciw 
. Chlodnl 
Banaszkiewlcz Paweł, zegarmistrz, 
Sw. Janska 56 
- m,. Warszawska 59 
..Bandera", tow. transp, Sp. z o, o" 
św. Janska 9 


"BANDERA" 
Tow. Tronsp. Sp. z o. o 
'II G D Y N I. u ł. Ś w i ę t o i a ń s k a 9 
_ leI. Centralo nr 39-35.- 


3935 
2460 
2082 
)308 
3528 
3115 


centrala 
m., dyr. Mosiewlcz Witold 
m" Orgelbrand Andrzej, kler. 
dz. sped. 
m., KOhl Antoni, dz. maki. 
- m., jezlerskl Cz., buchalt 
Bandych Kazimierz, dr med., specl. 
w chorobach skórnych, moczo- 
plclowych i pęcherza, Św. janska 
18 m. 4 (godz. przyjęć 11 - 13 
I 16 - 19,30) 


B A N K I: 
Cukrownictwa S. A. w Poznaniu, 
oJdz w Gdyni. Mściwoja 9 


2818 
2822 
2128 
3128 


Dom Bankowy, dr józef Kuge1 1 
Ska, Sp. Komand., 3 Maja 27, 
róg 10 lutego 
- centrala 
Pranco-Polonalse. Bank Francu- 
sko-Polski, francuska S. A., 
oddz. w Gdyni, skw. Kościusz- 
ki 15 
Oospodarstwa Krajowego. odd-z. 
w Gdyni, 10 Lutego 8 
centra1a (po godz. urzęd zgla- 
sza się dozorca) 
centrala. oraz m. dyr. oddz. 
centrala. oraz m. zast. dyr. 
oddz. 
wydz, magaz. w strefie wolno- 
cłowej portu 
Handlowy w Warszawie. S. A. 
oddz. w Gdyni, Portowa 15 
- dyrekcja 
PolSki, oddz 


3951 
2124 


2725 


3941 
3944 
3942 
17 74 


3056 
30
1 
3161 


1921 
1922 
3791 
3792 
3793 


w Gdyni, 10 Lute- 
go 20/22 
m. dyr. oddz. 


2890 
2891 
1079 


centrala I 
zast. dyr. 
waluty 
wnioski dewizowe 
izba rozrachunkowa 
Powszechny Związkowy w Polsce. 
S. A.. oddz. w Gdyni, pl. Ka- 
szubski 8 (bank dewizowy) 


1581 
1582 
1583 
1581 
1773 
1723 


Rolny PafJstwowy, oddz. w Gdyni, 
pl. Konstytucji 


1797 


:..yr. oddzlalu 
(dod.) m. 
za,>t, dyr. oddzialu 
(dod ) m. 
sekretariat 
(dod,) m. sekretarza 
wydzial kredytu krótkotermi- 
nowego 
wydzial bankowy i kasa 
wydzialy: kredytu długotermi- 
nowego, agrarny I biuro praw- 
no-egzekucyjne 
(dod.) rozmównica 
księgowość 
(dod ) dyżurny woźny I dozor- 
ca domu (czynny od godz, 15 
do 22-ej) 
Zachodni, S A, Św. jańska 23 
Związku Spółek Zarobkowych, S. 
A., św Jańska 36 


1762 
1763 
3094 
3095 
1196 
1197 


Bankier Juliusz, Import-eksport śle- 
dzi, Port Rybacki, Hala Rybna 


1112 
1188 
9139 


3186 
2859 
.22 84 
3375 
3765 
1649 
3165 
2142 
2284 


2550 
1336 
1144 


3526 
2556 


1991 


2268 
2862 
9673 
3142 


2401 


3328 
9195 
3151 


1129 
3454 
3874 


1781 
9219 
2114 


2502 
2135 
2635 


2636 
1756 
3339 
1546 
1712 
2500 


1585 
1586 
2043 
9203 
3237 
2173 
2588 


Bankier Juliusz. m" A. Abrahama 28 
m. 9 
"Bar Ennitage", Św. Jańska 39 
Bar Europejski, 'III. Klemens Gac- 
ko tYski, Orłowo, al Kasztanowa 
Bar Globus, A Abrahama 77 
Bar Haberbusch-Schiele. św. Jań- 
ska 62 
Bar Krakowski. Lukasik Marian, św, 
Jańska 84 
Bar Kupiecki, Kufma Stefan, Staro- 
wiejska 40 
"Bar Mały", 10 lutego 35a 
"Bar Okocim". wł. Jakubowski 
Szczepan, 10 lutrgo 19 
Bar "Pod Bachusem". Marla Ko- 
nicl(a, 10 lutego 32 
Bar-Restauracja "Mars", Trojano- 
wa, Św. jańska 87 
Bar-Restauracja "Royal", Jarczew- 
ski franciszek, Sw. Jańska 8
 
Bar Turystyczny, wl, Seweryński 
Edmund. 10 lutego 15 
Baraden W., dr med., ginekolog, 
Krasickiego 32 
Baranowlcz jan, ..Hydrotechnika", 
Marsz. Piłsudskiego 6 m, 43 
Barański Bernard. księgowy, Kiliń- 
skiego 9 II p. 
Barański Tadeusz. technik budowi , 
G. Chrzanowskiego 12 m 5 
Barclkowski R., S A, Poznań. oddz. 
handlu zamorskiego w Gdyni, 
Port, Celna 4 
Barczewskl j. I Ska, sprzedaż mat 
drzewn.. Bema 10 m 5 
Barczlńskl Moritz, kupiec, SIupec- 
ka 9 
Barllkowskl józef, ski. kolon" Chy- 
lonia Wiklinowa 
Bartczak Marian. sprzedaż owoców, 
cukrów, win i napojów gazo- 
wych, 10 lutego 35 
Bartkowlak l. sklad zegarmistrzow- 
ski i optyczny, Starowiejska 9 
Bartkowska flora, Śląska 32 
Bartmcka Irena, wl willi "Ira", 
Orłpwo. Inżynierska 
Bartnik Edmund, lek wet., dyr. 
rzeźni, Sienkiewicza 35, w. 
Herma" 
Bartosiak Wincenty. Zakop
i1ska l:! 
Bartoszcwicz-Kukulskl, Mściwoja 3 
"Barwa", farbiarnia parowa, pralnia 
chemiczna, wl. L Kałamajski, 
10 lutego I; 
"Bata", polska spólka obuwia, ŚW, 
Jańska 18 
- Orlowo (sezon) 
Bauer Adolf, wspólwl. f-my "Balto. 
lewant". E. Kwiatkowskiego 24 
m.4 
Baum Eryk, kupiec, 10 Lut
go 30 
Baum Konstanty, Św. Janska 12fi 
m l:! 
..Bawko", towarzystwo ekspedycyj- 
no-kontrolne bawelny, Sp. z o. o , 
Derdowskiego 7 m. 3 
Bazar Mydlany, wl. Bergman Salo- 
mon Abrahama 28 
Bazyl/an Jankiel, ekspedytor, Staro- 
wiejska 3 m 1 
Bazylika Morska w Odyni, E Kwiat- 
kowskiego 2fi 
Bąkowskl Wincenty, przeds instal 
elektr A Abrahama 20 m 10 
Beatus B'., hurt. art, tapicl'rskich, 
10 lutego 37 


Hurtowoia artykulów tapicerskich 
i materialów meblowych 
8. 8 E A T U S 
ul. 10 lutego 37fI.p., Id, 25.00. 


3203 
2671 


Beck Prltz 'III f-my Gdyńskie L C, 
, Meble, św Jań
ka 47 
Becker Helnrich, Gdańsk, Sp z o o:' 
oJdz. w Gdyni, przeds spedycYJ- 
ne, specj bawelna, Derdowskie 7 - 
go 
Beckmann & jorgensen (patrz Gdyń- 
ska Spółka Kontrolna z o o), 
10 lutego 25 


Bederska Zofia. Orłowo, Arcbltek- 
tów 21 m 2 
Bederskl jan, dr, lek" sp
cj chorób 
wewn., 3 Mala 27 
 G 
Bedla Piotr. mistrz zduński, War- 
sza\\ska 1 
Bednarski Konrad, restauracja, Św. 
jaflska 15 


3333 


1118 
1856 
2535 
3831 
3454 
1268 


1024 


2186 


3032 
2360 


3839 
1230 
2843 
1756 


3921 
1239 
1246 
1121 
3626 
2058 
1159 
3446 
2841 


2435 
3561 
2561 
1301 


3887 
1326 
2661 


1198 
1741 
3514 
3836 
1792 
2200 
1604 


2486 
3325 
1536 
2251 
3141 
3521 
11 07 
2773 
2863 
2080 
1866 


9671 
1121 
1074 
2402 


Bednarski Leonard, wytw. rzdn.- 
wędl., Oksywie. Bosmańska 126 
Behnke li Sleg, Sp. z o. o., makle- 
rzy okrętowi, Derdowskiego 7 
- clerkowie i wymiana konosamen- 
. 
w 
- maklerka, buchalteria I kasa 
Beisertowa Elwira, Z. Augusta 6. 
m. 62 
Bekon Kresowy "Kresexport", prze- 
tw. mięsne, Batorego 24 
..Bekon". wyroby mięsne, konserwy 
mlęsn.e i jarzynowe, Mściwoja 3 
Bekoniarnia Brodnica H. B. MoeUer 
li Co., sklep sprzed. Gdynia. Sw. 
Jańska 116 
Beldowskl Tadeusz, pplk. rez,. prze- 
mysł sprzed parcel bud owi w 
Gdyni, ChylOnii ! Podgórzu. biuro 
parcel.. Wladys awa IV 10, obok 
Miej Str Poi.. 
Bennleh Alfons, kand nauk pollt., 
przemyslowiec, Moniuszki 20 
willa "Pogoda" 
Berberyusz Wlodzlmierz, Wybickie- 
&0 3 
Berent Julian, Ini. dypl, lipowa 23 
Bereza Mcfan, not. Kwiatkowskie- 
go 3Z 


- kancelaria not. 
- gab not 
Berezowskl Adolf. 


arch.. Hetmań- 
ska 19 
Bergman Salomon. bazar mydlany 
Abrahama 28 
"Bergtrans" , IOW, żeglucowe, Sp z 
o o, maklerstwo okr
lOwe. eks- 
pedycja-transport, Portowa 13/15 
centrala 
mag V. cukroporl, wolny obszar 
celny 


biuro portowe, P01ska 
Berlin jerzy. skład sukna I dod- 
kraw ,św Jańska 66 
Bernalewski Wlodzimierz, kpt mar. 
handl., Zwlrki i Wigury 6 m 20 
Berneckl jOzef, bankowiec, M. Re- 
ja 16 
Berryer Edmond, Św. Jańska 9 
"l3crship", Sp z. o., zaopatrywa- 
nie okr\:IÓw. export, import, Por- 
towa 4 
- biuro główne 
_ m, dyrektorów Dumicz I Garbar- 
ski, Urszulanek 1 
Berwald Józef, wytwórnia futer, ŚW. 
Janska 41, I p. 
"Betoniarnia", przeds wyr beton., 
langiewlCl Józef, arch bud, Św. 
Jariska 125/127 
Bebenek Wawrzyniec. kupiec, Sam- 
bora 13 b 
Bialkowskl jan, św jańska 101 m 6 
Biblioteka Miejska Publiczna, Sta- 
rowielsha 7. róg A Abrahama 
Bicberslein I lorber, p1, Kaszubski 6 
Biedermann Teofil. dentysta, Sw. 
Jańska 18 I p. 
Blegnlewskł KazImierz, Warszaw- 
ska 75 m. 4 
Biegun Samson, Z Augusta 6 m 64 
Biel Perdynand, jnt" m, P. Wysoc- 
kiego 33 m. 14 
Bielawski Kazimierz. dr med" Sw. 
Janska 34 
BIelawski Zdzlslaw, Ini, przeds, ro- 
bót jntyn I budowi , Kołłąta- 
ja 61 a 
Bielecki Maksym., Sw, jańska 73 m. 4 
Bielecki Marcjan, Zakopianska 17 
m.4 
Blełlńskl Kazimierz, inf., dyr: M Z. 
E Starowielska 11 
Bielski Sklad Sukna', K Oust
w, Sw. 
Janska 41 
Bleloguskl I Oilerman, produhty rol- 
ne. Sp z o o. 3 Map 24 m. 21 
Błerowskl Tadeusz, dr adw., skw. 
KO$c,uslkl 1ft 
Błeszk józef Zbigniew, adw" 3 Ma- 
ja 22/24 
Bikowski 8., Bema 3 If p. 
Bikowskl B., Import śledzi, Port Ry- 
backi 
Biliriski Stanisław, 3 Maja 27 m 12 
Binck leon, dr lek specj chorób 
skórnych, moczopłciowych I pe- 
cherza Sw. Jańska 37 II P (10- 
, 12, 16-1930) 
Bisior leon, morska pralnia mechan" 
Chylonia. Kartuska 6 
- Msciwoja 10 
Blstroń józef, Inwal, kiosk, p1 Ka- 
szubski 
Bitny Szlachta Mlchał, .. Wysockle- 
&0 33 m. 17 


Bd_ 45
		

/spis00065_0001.djvu

			Gdynia Biura - Cegielnia 


1294 
2359 
2706 
1435 


9217 


16 89 
2771 


1480 


2280 
1089 
2040 
9248 
2608 
1687 
3484 


9229 


3705 


1782 
1263 


1701 


.36 14 
1668 


2055 
.36 87 


.30 82 
3563 
2568 
2091 
2507 


3231 
3631 


Biura parafialne (patrz Urzedy pa- 
rafialne) 
BIuro Buchalteryjne. M. Pacoszyński. 
Z. Augusta 1 lip. 
Biuro budowlane Inż. Z. Smoleil I B. 
Kalinowski. Starowie]ska 37 m.7 
Biuro detektywów prywatnych, St. 
2:eromsklego 8 m. 
 
Biuro handlowo --pośrednicze, domy, 
place, mieszkar.ia, lokale, Stefan 
Rzeżnicki. 10 Lutego 25 
Biuro Informacyjno pośrednicze I 
przepisywanie na maszynie. Lu- 
CJan 
chabie.iski, przeprowadza 
szybko i sumiennie wszelkie kup- 
na, sprzedaże i dzierżawy parce"!, 
domów, will, pensjonatów, lokali 
handlowych, mieszkań i pokoi. 
Udziela bezpłatnie wszelkich in- 
formacji za
owno odnośnie Orło- 
wa jak i samej Gdyni; Orłowo, 
Wielkopolska, róg lidańskiej, pa- 
wilon 
Blllro Inżynierskie, int. F. Rupp, Sp. 
z o. o., Sląska b7 
Biuro Inżynieryjno-budowlane. inż. 
E. Morawski i S-ka, Sp. z o. o.. 
m.. Marsz. Piłsudskiego 5 m. 93 
Biuro Inżynieryjno-budowlane Inż. 
Władysław Zabrodzki, bud. gara- 
ży M. T. K., Odaliska, róg Spor- 
towej 
Biuro koncesjo Informacji handl.-kre- 
dytowe ..8alticum", 10 Lutego:!
 
- Z. Augusta 6 m. 76 
Biuro Ogłoszeń I Agencja Reklamy 
"Mar". skw. Kościuszki 15 m. 10 
Biuro parcelacji majątku Mały Kack, 
Orłowo, Klonowa 13 
Biuro pierwsze posłańców, pl. Ka- 
szubski. róg Mościckich 
Biuro pomiarów, świętochowski Ka- 
zimierz, miern. przys., Krasickie- 
go 38 I p. 
Biuro pośrednicze "Informator Han- 
dlowy" (patrz Informator Han- 
dlowy). Orłowo, Gdańska 224 
Biuro pośredniczo-handlowe, placów, 
domów. will, mieszkań itp., józef 
Kujawa, 10 Lutego 17 a m. 7 w 
podw. 
Biuro przepisywań na maszynie, św. 
jańska 53 m. 12 
Biuro regionalnego planu zabudowa- 
nie północnej części Wojewódz- 
twa Pomorskiego w Gdyni. Mści- 
woja 9 m. 10 
Biuro reklamy. wypotyczalnia tygod- 
ników ilustr. kraj. i zagran" Pro- 
menada, kiosk 
Biuro reprezentacyj handlowych. 
Z. Pawluk, A. Abrahama 45 
Biuro sprzedaży spółdzielczej prze- 
twórni mięsnej w Wołkowysku. 
Św. jańska 100 m. l 
Biuro techniczne, Franciszek Palmą- 
ka, Św. ja.iska 72 m. 4 
Blacharstwo I dekarstwo. jaworski 
Wincenty, mistrz blacharski, Ślą- 
ska 15 a 
Blaschkowa Maria, salon mód ..Kry- 
styna", Sw. jańska 104 
Bleiberg Karol, buchalter, Św. Jań- 
ska 48 m. '[ 
Bllchiewicz Jan. kpt. w st. sp., skw. 
Kościuszki 15 II p. 
Blltzer Henryk, dyr. f-my bałtycka 
hurt. mat. bud., A. Abrahama 2M 
I p, 
B1ock-Brun S. A., tow. przem.-handl., 
oddz. w Gdyni, 10 Lutego 24 
- Bobbe Sylwester. kier. sprzed. 
l-my 


MaSZYDv do pisania REMII'IGTON, do licze- 
nia FACIT, DALTON, BRUNSVIGA, Tow. 
PnIOm. - HaDdlowe BLOCK _ BRUN Sp. Akc. 
oddLiał w GdYDi, 10 lutego 24, telefon 32-31, 


3987 


2723 
2260 
2223 
2611 
3218 


3009 


46 Bd. 


Bloomfield'S, Sp. z o. o.. tow. prze- 
mysłu rybnego, Port Rybacki, 
nabrz. Angieiskie 
Blumenfeld Klara, skw. Kosciuszki 
15 III r. 
Blaszkiewicz Feliks, konc. elektro- 
monter, Starowiejska 31 a 
Blawut jan, por. w st. sp., Nowo- 
grodzka j 7 
Błeszyński Zbigniew, in2:. arch.. Slo- 
wacklego 60 
..Błyskoszyb" , wł. Sosnowski Zy- 
gmunt, 7akł. oczyszcz. okien I par- 
kietów, Slupecka 13 m. 7 
..Boatman", przeds. cumownicze stat- 
ków. wl. Pietruszka Stanisław, 
Wolny Obszar Celny 


.36 31 


3727 


3304 
1044 


2322 
1535 
16 6.3 


2248 


1331 
3202 
3438 
3104 


9165 
1440 
1805 
1743 
2693 
3685 
3028 


1876 


2759 
1082 
2271 


3223 
3038 


2534 


1534 
1656 
2811 
2811 
1479 
2073 
1581 


2457 
1565 
1476 
2444 
20 1'0 


3171 
3360 
2109 


2544 


2164 


3608 
3698 


2079 


2342 
2690 


Bobbć Sylwester. kier. sprzed. f-my 
"Block Brun' Ż ' S. A. oddz. w 
Gdyni, . Augusta 6 m. 59 
Bobkowlcz Emilian I S-ka, Sp. Ko- 
mand., Import bawełny, Oerdow- 
skiegi> 7 
Bobkowicz Paweł, 3 Maja 29 m. 55 
Bobkowski Stanisław, dr med.. cho- 
rOby kobiece i wewn., Św. Jań- 
ska 34 II p. 
- m., Warszawska 44 
Bochiński Teofil. dentysta, A. Abra- 
halna 18 
Boczar Mieczyslaw, dypl. merc., tłu- 
macz przy:>. dla obcych jezyków, 
Św. Jańsl.a 23 II wejście 
Boczkowski Zdzislaw, kpt. mar. 
WIJj., Hetmańska 1 
Boguslawska Eugenia, wytw. stempli 
i szyldów, Św. jaliska 9 
BoguslawskJ Michał, dyp!. drogerzy- 
sta, ŚW. jaliska 93 
Boguslawski Władyslaw, Leśna II 
m. 5 
Bohdano\\'icz Kazimierz, dr, lek. 
specj. chorób skórnych, wen er. 
i pecherza, Starowiejska 52 I I p. 
Bohomolec Aleksander, in2:., Orłowo, 
dom własny 
Bojakowski Michał, inż. arch., Ka- 
spn....i::za 15 
Bojarski Stefan. polski przemysł wód- 
czany, Św. jańska 14 
- m., 10 Lutego 30 m. 6 
Bolecho\\ski Franciszek, wł. restaura- 
cji "Cristal", A. Abrahama 18 
Bomba Franciszek, kmdr. por. w st. 
sp., Bajoliczyków 8 
Bon Marchć", polski dom towar.)- 
" wy, Sp. z o. o., Św. Jańska l8 
"Bonolit". Sp. z O. o.. tynki szlach.. 
ksylolit. lastryka, Poniatowskie- 
go 54 
Borackl Teofil, zegarmistrz, Staro- 
wiej-;ka 19 
Boraks Kazimierz, urzędnik, $I
ska 
51 bl. III m. 13 
Borkowski józef. insp po kI. f-my 
"Poiskarob", kpt. mar. handl.. 
BajoliczykÓw 10 I P 
Borkowski Kazimierz, fotograf, Sw. 
Jańska 72 m. 3 
Borkowski Leonard. skład art. biur, 
papieru mater. piśm., kreśl 
I' szkolnych, Św. Jaliska 47 
Borkowski Stefan, nacz. wydz. hand!. 
Urz
du Morskiego. Mostowa 2 
III. 8 
Borkowski Tadeusz Jan. 3 Maja 22/24 
m 7 
Borkowski Wawrzyniec, mlecza.nia 
2:alno, Św. Jaliska 78 
Bortman Pranciszka, lek. dent., ŚW, 
Jańska 51 m 8 
Bortman Henryk, Św. Jańska 51 m !! 
Borys Paweł, inż. f-my Skarbopoi, 
Warszawska 14 
Borysiewicz Tadeusz. kpt. mar, Św. 
Jańska 32 IV p. 
Boryslawski Lucjan, dyr. oddz. Państ, 
Banku 
olnego, Mościckich 53 
m. 9 
Boryszkiewiczowa Maria, kiosk, A 
Abrahama 
Borzestowskl Edmund. Kapitaliska ::19 
Bracia jurkiewlcz, skł I obróbka 
drzewa, śląska 5 
Bracia Luszczyńscy, kwiaciarnia, 10 
Lutego 2, róg Św Jańskiej 
Bracia Welz, dom eksped.-transp., 
Sp. z o. o, St Batorego M 
(czynny całą dobe) 
Bracia Zimand, skł desek, parkietów 
i dykty, Śląska 27 
Bradtke Edmund, (działkI budowla- 
ne) Ok!>ywie, ks. Muchowsklego fi 
ni 1 
Bramiński Tadeusz, kdr. por. w st 
sp., insp. 2:egl. Polsk., Falista 17 
willa ..Kal:na" 
Braszczok Henryk I Kryszewski Hie- 
ronim, reprez rabr. papieru świa- 
tłoczułego "Ozalid" w Łodzi, oraz 
wszelkie przybory kreślarskie, pa- 
piery I art. biurowe, Sw. Jańska MO 
Braude A., A. Abrahama 17 m. 1 
Braude Erich, dyr. f-my ..ferrum", 
Sp. z o. o., św. jańska 108 m.6 
Braun józef, pierwszorzedny zakl. 
krawiecki. Gdynia, Św Jańska 39, 
Gdalisk, Kohlenmarkt 35 
Brauner Israel, :lakI. szklarski, Św 
Jańiika 80 
Britholl, polska spół. Importu śledzi, 
Sp. z o. o.. Port Rybacki III 
mag. śledziowy 


1861 
2679 
2013 


2596 
1065 
3145 
2854 
3242 
, 
n16 


9649 


2491 
2409 
1132 
3414 
2.3 98 


1848 


3212 
3595 
2898 
.32 98 
9284 
1425 
2138 
2139 
2310 


1664 
1931 
2711 


2602 


1388 
2188 
2047 
1473 


3271 
3106 
2423 
.30 48 
3234 
2213 
2123 


3.3 85 


3506 


2419 
1237 
1575 


2492 
2470 


2490 
3090 
3597 
10 2.3 


- 


"Bronisława", fryzjer damsko-m
skl 
Św. Jail'ika 13 
- m.. Z. Augusta 9 III p. 
Bronk Ignacy Klemens, skł. żelaza 
art. techn. i kuchenne. A. Abra
 
ha ma 23 
Broilski Michal, wł. f-mY.I,GdYńska 
odlewnia metali", Morska 7\) 
Brukiewicz Edmund, piekarnia, Mor. 

ka 13 
Brumiany Władysław, konstruktor 
bud. maszyn, Morska 115 a m. 2 
Brychcy jan, skł. larb, Św. jańska 51 
Bryłowicz Oustaw, agentury. import 
owoc. poludn., Wladyslawa IV 2
 
m. 4 
Brzeziński Henryk, prok. I-my 
"Unio n" S. A., Br. Pierackiego 11 
III p. 
Brzezifiskl julian, ski. .żelaza I mat. 
bud., sprzety kuchenne, porcel 
na i fajanse, handel paszy i mat. 
opal., Chylonia 8" 
Brzeziński Kazimierz, skI. blawatów 
Lipowa i 
Bucl10lz Wojciech, kupiec, Hema 5 
Budka Ludwik, inż., O. Chrzanow- 
skiego 11 m. 8 
Budkowa HalInaJ Starowiejska 37 
m.3 
"Budowa", przeds. robót budowI., 
Fr. Zieliński, arch.. P. Wysockil 
go 4 
Budrewfcz Kazimierz, przed st. fabry' 
elektrotechn. i mechar... 10 Lute- 
go 35 m. 7 
Budyn Wladyslaw. em. urzed. P.K.P., 
wł. nieruch., Św. jaliska 9 
Budziakowski józef, Inż., Wybickie. 
go 3 m. 7 
Budzisz Antoni, handel ryb, wedzar- 
ni a, fabr. konserw, Św. Piotra 7 
Budzisz Paulina, śniadalnia. A. Abra. 
hama 6 
Bukowskl Adam, Orlowo, Mysłowic- 
ka 7 
Bukowskl Stanisław, Kapitańska 8 
Bukowskl Stefan, sl.ładn. rolnicza, 
(filia), Toruńska 
 
- m., Morska 132 
Bułhak Władysław, zast. nacz. eksp. 
..Polska rob" w porcie, Sienkiey,j. 
cza 3" 
Burdecki Tadeusz, adw' J Starowiei- 
ska 3ł 
Bvreau Veritas w Polsce. ..Gdynika", 
makI. ub. morsk., Sienkiewicza 39 
Bureau Veritas, expert inż. A. Gro. 
dzinskl. Marsz. Piłsudskiego 
m.411 
Burroughs, maszyny do liczenia, kal. 
kulatory, maszyny buchalteryjne 
dom techniczno-handlowy. Ale
 
sander Andrzejewski, 3 Maja 2 
Buxell Ivar, 3 Maja 27 m. 16 
Bydgoska Fabryka Mebli Biurowyt
 
Sp. z O. o., Lipowa I 
Bydgoski Skład Mebli, R. Siudows
i 
Ujejskiego 34 I P 
Bytomski Jan, zakł. malarskie. Sla. 
rowiejska 311 


C 


"Cafe Club", rest.-dancing, W. War. 
kocki, Jana z Kolna l 
Cafe Moka. skw. Kościuszki 15 
Cafć Patria, skw. Kościuszki 15 
Cafe Tosca, wł. Henryk Błaszcz), 
św, Jaliska ' 
Canadian Pacilic Railway Compao v , 
Portowa ' 
"Carbomin". wł. E. Kauss, skła
, 
wegla, Władysława IV ' 
"Caritas", gdyński okreg, inS
ylu, 
dobroczynności. kier. ks. Miel 
2:urek, 3 Ma 
"Carmln" , skI. farb I art. malarski. 
M. Lewandowska. Św. Jaliska 
.,Cebeka", Sp. z O. o. w Łodzi, odoz 
w Gdyni, Starowiejska 
Cech mistrzów malarskich, skw. K' 
ściuszki 12 m, 
Cech mistrzów piekarskich, Br. Pi' 
rackiego 11 m. l 
Cederbaum Maurycy, ekspedyt! 
transp. samoch., przeładunki, S 
Jańska 51 m. 
Cederberg Daniel, ks. szwedzki 
 
marynarzy, Jana z Koli 
cedro M. Z. & S-ka. Sp. z o o, n: 
klerzy okretowi, St. 2eromS k : 
go 


.1 
Ccdro Zygmunt. makler okret , MSCj 
woja 9 III, 
Cegielnia Nowackiego, Sląska 7&'
		

/spis00066_0001.djvu

			- 


20 16 
1784 


Cegielnia Osowa, A. D. i K. ł':edajko, 
Św. janska 36 
Cegielski H.. S. A.. Poznań, przedst.. 
inż. S. Kopystyński. Krasińskie- 
go 34 
Celmer Zofia, Korzeniowskiego :.!9 
Centrala Farb, St. Hatorego 24 
Centrala światła, wł. M. Porankle- 
wicz, Św. jańska 99 
Centrala Warzyw, (patrz Sikorscy 
janina I janusz), A. Abrahama 18 
m. 19 
Centralna stacja obsługi radia "Sto- 
bra", Sp. z o. o., oddz. w Gdyni, 
skw. Kościuszki 18 
"Centrowoc", hurt. sprzedaż owoc. 
połudn. i kraj., wł. Abraham SiI- 
. biger, A. Abrahama 6 
"Centrum", Z. Dubanowicz i S-ka. 
zakł. mechan., Chylonia, Zbożo- 
wa 39 
"Ceres", sprzedaż mąki I art. piekar- 
skich, Chylonia, Morska 172 
"Ceres" \\'1. Angowski jan, Chylonia. 
Morska 172 
Certouse Martlal. Sienkiewicza 38 
Cetkowskl Henryk, dr specj. w chi- 
rurgii ortopedycznej, E. Kwiat- 
kowskiego 9, przyjm. od godz. 
11-13 I 16-18 
Chabowskl Mateusz, Nowogrodzka 37 
Chalupka Jan, prok. f-my "Exim- 
port", Sw. jariska 93 m. 9 
Chassel Ozjasz, kier. f-my "Polski 
Lloyd", S. A., Św. jańska 100 
m.6 
"Chevrolet" samochody, St. Marlew- 
ski i Ska, A. Abrahama 27 i 10 
Lutego 31 
Chibowskl Marian, owocarnia, Św. 
jańska 33/35 
Chlodnia i Hala Rybna. fabr. . lodu. 
magaz. śledziowe, zamrażalnia 
ryb, fabr. mączki rybnej. Port Ry- 
backi 


2264 
3262 
2198 
2798 


3620 


2098 


9717 


9666 
97 Ol 
2029 
3214 


2564 
2752 


1824 


2155 


2768 
1778 


1250 


Chlodnla i Sklady Portowe. Sp. z o. 
o.. Polska 24 


2915 - centrala łączy: 
- dyrekcja 
- kier. wydz. teclm. 
- wydz. handlowy 
- wydz. techniC7ny 
- dział składowo-gospodarczy 
- buchalteria 
kasa 
werk mistrz 
portiernia 
m. kier. działu składowo-gosp. 
1305 wydział handlowy 
12 78 \', ydz. handlowy 
1324 dozór celny 
1579 - m. dyr. Wawrzyńczaka Teofila, 
pl. Konstytucji, gmach P .B.R. 
3430 - m. kier. wydz. techn. int. Ka- 
czyńskiego Kazimierza, Polska 24 
m 6 
2628 - m., Rablegi józefa, św. jańska 84 
96 70 - admin. osiedla mieszkan., Chłod- 
nia, Leszczynki 155 
25 31 Chłodnia Włoska, Wł. Karmelita. 
Sw. jańska 26 
1832 Chmielewski Maks.. mistrz krawiec- 
ki, Św. jańska 87 m. 7 
2769 Choczner, wsp6łwł. firmy "Owoc- 
pol", m. Kilińskiego 8 
2106 Chojka Stefan, restauracja, Oksywie 
2183 Chomickl Stan.. mistrz stolarski 
: rzeżbiarski, Św. jańska 63 
3730 Choynackl jan, poczekalnia robotni- 
cza Nr 3. slref. \\'olnocłowa 
3187 Choynowskl Rościslaw, św. jańska 
116 
2638 Chrzanowska Marla, Kam. Góra. wiT- 
la "Radowid" 
1275 Chudzh1ska Krystyna. P. Wysockle- 
1244 go 39 
Chudzjńskl Henryk, not., skw. Ko- 
ściuszki 15 (godz. 9.30-15.30) 
2315 Clara Marceli, prok. K. K. O., Mści- 
woja 10 
1788 Clchońskl Piotr, wsp6łwl. "Ermita- 
gett. św. jańska 39 
2615 Ciechanowski Aleksander. in2. mor- 
9 ski, 10 Lutego 25 m. 10 
170 CIechorski J6zef, restauracja, Orło- 
l wo, Strassburgera 5 
834 Clendała Andrzej, dyr. f-my P.A.M., 
konsul Estońsld. Sienkiewicza 39 
264 Ciesielska Stefania. m., Lipowa 1 
08 m. 2 
6 Ciesielski Bronisław, skI. węgla. Św. 
9 jaliska 12 
205 CIe5zynskl Władysław, mistrz piekar- 

ki i cukierniczy, Orłowo, pl. 
Górnośląski 1 
S 52 Ciszewski Tadeusz, inż.. Slowackie- 
go 16 


9150 
1779 
2558 
9728 


1102 
1205 


28 67 
9234 


1519 
31 26 
20 26 
1758 
2775 
3670 
26 15 
2124 
1552 
31 06 
2423 
3169 


3008 
2755 
2871 
26 41 


1810 
3234 
3189 
2226 


3029 
2832 


96 60 
9692 
2320 
22 61 
1582 


9171 


2554 
2046 
3882 


9194 
1010 
3693 


1728 
2789 


1888 
2137 
1845 
2090 
1292 
1554 


Cegielnia - Domaszk Gdynia 


Ciundzlewlcki Stefan, kpt. mar. 
hand1.. Orlowo, Klonowa 11 
Codzienna. G8:Zeta 
andlowa, redaK- 
CJa I adm m., 10 Lutego 39 
..Coionial" , tow. handlu zamorskie- 
go. Sp. z o. o., Ki1ińskiego 6 
Crown Bacon Company Ltd. Sp. z o. 
o., bekoniarnia, Gdynia 4 Po- 
gór"ka, r
eżnia 
- Wagnu Teofil. członek zarządu 
m., Gdynia, Św. jańska 23 m. 6 
Cukier, hurtowa sprzedaż, Wirpsza, 
Czerniawski i Ska, StarowieI- 
ska 15 
Cuklerman Ajzyk, Władysława IV 
23 m. 3'1 
Cukiernia " Cafe jeanette,", wł. ja n 
Bellon, Orłowo, Gdariska, ró
 
Dworcowel 
Cukiernia Fangrat, skw. Kościusz- 
ki 24 
- filia I, św. }ańska 93 
- biuro, skw. Kościuszki 24 
Cukiernia Francuska, wł. Błaszczyk 
Tadeusz, skw. Kościuszki 20 
- kawiarnia, przystań :2:eglugi Pol- 
skiej (sezon) 
Cukiernia ..Grand Cafe. wł. Wett 
Włd.. 10 Lutego 27 
Cukiernia I sprzedaż pieczywa M. 
Janikówna, Św. jańska 90 
Cukiernia Jan Grimm. św. jańska 48 
Cukiernia - kawiarnia, piekarnia, 
Kazimierz janik, Starowiejska 11 
Cukiernia "Moka", skw. Kościusz- 
ki 15 
Cukiernia Patria, Św. Jańska 26 
Cukiernia, piekarnia, Stanisław Go- 
towala, mistrz piekarski, Legio- 
nów 56 
Cukiernia Wett Władysław. Staro- 
wiejska 2l 
Cukiernia Wielkopolska, wl. M. Gra- 
bowski. Starowiejska 58 
Cukiernia Ziemiańska. Św. jań- 
ska 53 
"Cukrort", hurt. I detal. skł. cu- 
krów, czekolady, owoców. i na- 
pojów gazowych, 10 Lutego 35 
"Cuma", cumownictwo okretowe, 
Nabrz. Belgijskie 
Cunard Wbite Star Limited, Porto- 
wa 15 
Cybulski Włodzimierz, Legionów 23 
Ilł p. 
Cylkowski Boleslaw, dr med. et phil. 
lekarz specj. chirurgii i chorób 
jamy ustnej i zebów, św. jańska 
23 ł p. 
Cyłkowskl Tadeusz, kupiec, Witomi- 
no, Wąska 15 
..Cytrus", sprzedaż owoc. połudn.. 
Sp. z O. o., Z. Augusta 6 m. 50 
cywilny Port Lotniczy M. K.. Rumia 
- stacja meteorologiczna Portu 
_ biuro zawiadowcy portu 
- (dod.) m. zawiadowcy portu 
Czajewskl Karol. prok. f-my "PoI- 
skarob" . Korzeniowskiego 4 
Czajka jan. mistrz murarski. War- 
szawska 69 
Czapllckl Stanisław. zast. dyr. oddz. 
Państw. Banku Roln., Mościckich 53 
m. 15 
Czappowa Antonina, autotaksa, Or- 
łowo, \Vitomińska 8. dom własny 
Czarlińskl Jarosław, prezes s;:l1u 
okreg.. pl. Konstytucji 5 m. l 
Czarnowski J., przeds. transp" św. 
jańska 13 I p. 
Czarnowski Wac:law. inż.. biuro 
techn. ok ret.. Portowa 15 
Cząstka jan. dom towarów i restau- 
racja, Wielki Kack 
Czekaiski Wincenty, m,. pl. Kaszub- 
ski 5 m. 4 
Czempllk Bernard, dr med., lek.. 
specj. chorób płucnych, choroby 
wewn.. rentgen, św. Jariska 37 
godz. przyjęć 4-7 
Czernek Władysław. stolarnia, Mor- 
ska 95 m. 66 
Czerniak julian. dypl. mistrz malar- 
sko-lakierniczy. Szczecińska, d. 
inż. Dudzińskiego 
Czerniawski Artur, Beniowskiego 13 
Czernichowski Ludwik, kpt. w st. 
sp., Św. Wojciecha 7 
Czernkowska Matylda. skI. spoż., 
Zakopiańska 1 
Czesko-Polskie Tow. Transportowe, 
Sp. z o. o., A. Abrahama 10 m.8 
Czoska Antoni. kupiec, Krasickie- 
go 30 
Czoska A., obec. Szulkiewicz, gdyń- 
ski skł. kawy, sprzedai win, 
w6dek I tow. kolon., Starowiej- 
ska 9 


2462 


3088 
1251 
32-89 


2218 
23 26 
1211 
12 47 


2337 


3278 
1310 
3127 


1833 
36 04 
3554 
1277 


1517 
3571 
2380 
3346 
21 36 
3539 
1685 
23 65 
2281 


1442 
92 36 


2505 


1374 
2014 
2359 
1795 


3539 
2377 


3342 
3523 


9214 
3243 
29 64 


2352 
96 57 
3207 
24 64 
9635 
97 16 
36 16 
96 72 


9732 
1072 
3797 
2743 


2474 
24 65 


Czu)?ryńskl Zygmunt, repr. "Wisła 
S. A.... dawniej Łucznik, Staro- 
wiejska 16 
..Czystość", odświeżalnia gardero- 
by, Szkolna 6 
Czyż-Mintowt józef, inż.. Sienkie- 
wicza 33 
twikUliski jan, kpt. żegl. wielk.. No- 
\',ogrodzka 20 


D 


Dalos Heńryk, dyr '. 
Damaszke Janina. 


A. Abrahama 28 
m.12 
kiosk, M
rska. 
róg Leśnej 
Damięcki Bohdan, Inż. arch, Sien- 
kiewicza 34 
Damrath Curt, zbotowiec, przedst. 
"Kornhaus", Pelplin, Warszaw- 
ska 57 m. 5 
Dancingi ..Alhambra", Palais de 
danse, vis a vis gmachu poczty 
gł6wnej 
Daneckl Stanisław, int., Bema 4 m. Ij 
Darski Stanisław, dr, Mickiewicza 36 
Data Maksymilian, restauracja, "Bar 
Bałtyk", Portowa 14 
Dau Paweł, Chylonia, Lipowe Błota 
Dąbrowski j. i Cz. Okoński, Sw. 
jańska 89 
Dec józef, hurt. sprzed. nabialu. ha- 
la targowa 520 
"De-Ha-Te". j. Englicht i S-ka, l\far- 
szałka Piłsudskiego 53 
Deklarancl Celni (patrz Związek) 


"Dekora", przemysł zdobniczy, Wi- 
tomińska 36 
..Delta", zrzeszenie handl., port 
Rybacki 
Dembiński Teodor, kupiec, Korze- 
niowskiego 25 
Dembiński Zygmunt, Krasickiego 40 
Dembiński Zygmunt, Sienkiewicza 8 
m. Ii 
Dentystyczny Gabinet, Ejzenberg A., 
10 Lutego 32 
Dentystyczny Gabinet, lek. den t . M. 
Misjon. św. jańska 87 m. 1 
Dentystyczny Gabinet, Paweł Mampe, 
Morska 121 
Deppner Bronisław, dostawa mater. 
drzewnych. Orlowo, Wielkopol- 
ska 21 
Derezlńskl jan, em. konsul R. P., 
komisarz ubezp.. konsul kr. ju- 
goslawii, św. jańska 135 
Detaliczna sprzed. wyr. tyton.. 
nr 113, Św. jańska 65 
Detaliczna sprzed. wyr. tytoniowYCh, 
Morska 29 
Detko Irena, urzedniczka, Starowiej- 
ska 37 m. 7 
Deutsch Marian, wł. Drogerii Por- 
towej, pl. Kaszubski 13 
Devis Walpole, Krasickiego 40 
Deyczakowskl Zbigniew, kpt. mar. 
- handl" Wojewódzka 32 
Deyczakowskl Zygmunt, kpt. Ż, w., 
Wojewódzka 32 
Dietków Igor. sekr. kontr. standar. 
Polsk. Związku Eksporterów Be- 
konów i artyk. zwierz.. Św. Jań- 
ska 135 m. 10 
Dietrich jan, Gdańska 254 m. 2 
Długołęckl Antoni, 3 Maja 27 m. 8 
Dluski Stanisław. kpt. żegl. wielk, 
kier. oddz. morskiego P. I. M. 
i Obserwatorium 
Dobilis Stanlslaw. Leśna 23 
Vobke Jan. Chylonia, św. Mikołaja 8 
Dobrostań
kl józef, redal<,tor. Ku- 
jawska 3 
Dobrowolski j6zef, piekarnia. Wi- 
tomir.ska 2 
Dobrowolski Stefan, dr med.. Chy- 
lonia. Chyroriska 8:.! 
Dobrzyński jerzy. zakl. krawiecki, 
Chylonia, Chylońska 159 m. 6 
Dobrzyński Tadeusz, inż., kpt. mar., 
Nowogrodzka 34 
Dolata Franciszek, piekarnia parowa 
oraz skI. kolon. spoi,. Chylonia, 
Chylońska 100 
_ Chylońska 97 
_ lilia, Morska 143 
Dlolata jan, Marsz. Piłsudskiego 6 
m. 3 
Domagaiski Marian. przemysłowiec, 
5ędzickiego 16, willa "Pozna- 
nianka" (sezon.) 
Domański Waclaw I Helena, Św. jań- 
ska 35 
Domaszk Leon. rzeżnictwo, Mor- 
ska 145 m. 2 


Bd. 47
		

/spis00067_0001.djvu

			Gdynia Dom - Fabryka 


2095 


2010 


3171 
1967 


1968 
1722 


9106 
1474 
2492 
2183 
1765 


1198 
2848 


1485 
3483 
9108 


3460 
1532 
2634 
2800 
2726 
1373 


2754 
9613 
3311 
2881 


1601 


2785 
1128 
1108 
2105 
2691 


3672 
3672 


2406 


9669 
1394 
1682 
3367 
2122 
2290 
3272 
2873 
2392 
1860 
3840 
1795 


3202 


2334 
3739 
3601 
2684 
2433 
3873 


48 Bd. 


Dom Ekspedycyjno - Handlowy Józ
f 
Wislawski. 
p. z o. o ,św Jan- 
ska 62 m. 6 
Dom Ekspedycyjno - Transpo
owy, 
Bracia Welz Sp. z o, o.. St. Ba- 
torego Ś (czynny całli dobe) 
Dom Ekspedycyjno - Transporti>WY 
..Extrans" , Polska, róg Rott
r: 
damskiej 
Dom Handlowo - Ekspedyc. Tadeusz 
MinkiewJcz. św. jańska 120 m. 6 
Dom Kuracyjny. Orłowo (sezon.) 
Dom Marynarza. Jana z Kolna 21 
Dom Marynarza Szwedzkiego. Jana 
z Kolna 
Dom Mebli H. Chomicka. św. Jan- 
ska 63 
"Dom Pod Murzynem", drowa W. 
Mora-Mieszkowska, Kam. Góra 
(sezon) 
Dom Spedycyjno - Transp. Lorber 
łBieberstein, pl. Kaszubski 6 
Dom Spedycyjny M. Oalster, św. 
Jańska 61 m. 7 
Dom Spedycyjny ..Rawa", wl. Wła- 
dysław i Teodor Szmanda, Staro- 
wiejska ;;1 


Dom wypoczynkowy Spółdz. Prac. 
Min. Romictwa. Orłowo. Ułań- 
ska 2 
Dom wysyłkowy ..Banan", Staro- 
wiejska 62 
..Dom Zdrojowy", ciepłe kąpiele 
morskie, Kam. Góra 
"Dominante" . zakł. przemysł. han- 
dlowy. Sp. z o. o.. 10 Lutego 24 
Do rninlak Artur, dypl. abs. W. S. H.. 
Starowiejska 17 
Donaj Pr.. mag. art. sk
r7;anych, 
parasoli I wózków dZleclecych, 
św. Jańska 13 
Doński Leon, dr iiI. i inż. technolog, 
. św. Jańska 61 
Dorsz Feliks. rolnik, Pogórze 
Doskoczyńskl Henryk. ppłk., 10 Lu: 
tego 39, m. Iti 
Dostawa lodu sztucznego, A. Gąsio- 
rek, P. Wysockiego 34 
Dostawa Lodu Sztucznego, 
ol£ 
Mieczysław, Litewska 2 przy slą- 
ski ej 11 
Dośla Włodzimierz...nacz. biura port. 
P. K. P., Podjazd (j 
"Dowóz". gdyńskie tow. eksped., Sp. 
z o. o., biuro glówne. Morska 2
 
_ ekspedycja towarowa. Jana z Kol- 
na 
Drewa Jan, piekarnia. Oksywie. Ok- 
sywska 12 
"Drewno", Bałtycka Spółka Drze- 
wna, Sp. z o. o.. skł. mater. 
drzewn., śląska 66 
Driemel Lucyna, dypl. pielegniarka, 
Orzeszkowej 18 m. M 
Driemel Stefan, urzednik, Orzeszko- 
wej 18 m. 8 
Drogerie: 
Centralna i hurtownia drogeryjno- 
apteczna, Franciszek Szyperski, 
10 Lutego 'j 
Centralna, K. Piotrowska, Chylonia, 
Chylońska 58 
..Foto", In!. Edward Lanota, skw. 
Kościuszki 14 
- św. Jańska 82 
_ skład farb, B. Fikus. św. Jań- 
ska 48 
Kaszubska, E. Reikowskl, Oksywie 
Morska. 10 Lutego 32 
..Omega". WI. Subda I J. Rekawek, 
św. Jańska 65 
Peńumerla ..Syrena", Karol Fisch- 
ner, św. Jańska 37 
"Pod Koron,". wl. Kociurska, 10 Lu- 
tego 19 
Pod Orłem, 10 Lutego. róg św. Jań: 
skiej 
Popularna. św. jańska 105 
Portowa, wł. Marian Deutsch, pl. Ka- 
szubski 13 
Poznańska. W. Karpiewska, św Jań- 
ska 93 
..Sanitas", Edmund Orlowski, ślą- 
ska 40 
śląska, wł. Felicja Łaska, ŚląSka 58 
..
łońce", L. I	
			

/spis00068_0001.djvu

			- 


,4S4 
3114 
1SS8 


Pabryka konserw I wyrobów mles- 
nych, Mściwoja 3 
Pabryka lin I siatek. Z. Szyniec, 
Sląska 16 
Pabryka luster, szlifiernia szkła. :za- 
Kłady szklarskie, Ryszard Zieliń- 
ski, Pułaskiego 9 
Pabryka mebli I stolarki budowI.. 
Orłowo, Krościeńska 3 
Pabryka Papy Dachowej I hurt mat. 
budowI.. ..Materiał Budowlany", 
Sp. z o. o. 
- centrala, śląska 12-16 
- fabryka, Gdynia 6 
Pabryka Papy Dachowej ..Starogard", 

p. z o. o.. 10 Lutego 11 
- składnica w Orłowie 
Pabryka wyrobów bursztrn
wyc
. 
oraz zakłady oczyszczama I szli- 
fiernia muszli morskich l EIsnero- 
wa Elza, 10 utego ą2. 
Paflus Roman, inż.. m., Św. jan- 
ska 104 III p. 
..Pala". wilia. Ptaszyńska S
anisła- 
wa, PopIela 14 
Pangrat, cukiernia, skw. Kościuszki 24 
- filia I, Św. Jańska 93 
- bruro. skw. kościuszki 24 
Parby. pokosty I lakiery, Gdyńska 
Centrala Farb, St. Batorego 24 
Paust Jan, przeds. blach.-budowl., 
Św. jańska 53 
Pedajko Władysław, przemysłowiec, 
św. jańska 3G' 
Pederacja polskich związków obroń- 
ców ojczyzny. zarząd podokregu 
w Gdyni. Zgoda 4 
Pedorow Borys. przemysłowiec, Lipo- 
wa 14 
Pedorowlcz Wacław, dyspaszer, Słu- 
pecka 22 
Pe:lngold A. Bruno. przemysłowiec, 
A. Abrahama 28 III p. 
Pelzytyn I Trocal. Św. jańska 'l1 
..Feniks". dancing, Kowalczyk Wła- 
dysław, Św. jańska 61 
perrovle Itallane Delio Stato-Agenzla 
Marittlma (włoskie koleje pa il- 
stwowe-agencja morska), Der- 
dowsklego 13 II p. 
..Perrumu. tow. handl.. Sp. z o. o., 
Św. jailska 46 m. 7 


92SS 


1001 
9691 


2000 
9164 
'268 


10S7 
91'8 
1519 
3126 
2026 
3262 
35 43 
2016 
3482 


1675 
1467 
2358 


3434 
34 .32 
1900 


.36 77 


37 2.3 
Petter Józef I Ska. dom przemysł. to- 
war., Port. Polska 22/26 
- centrala 


2987 
2911 
2912 
9617 


.. 


Ficht Edmund, właśc. realności, S-ła- 
re Obłuże 
96 09 Plcht józef, właśc. dóbr, Pogórze 
1189 Fiedorowlcz Adam, kpt. mar. handl. J 
Kwidzyńska 1:1 
2651 Plbel józef. dr. E. Kwiatkowskiego 24 
m. 10 
1894 FUacz MaksymiUan, zakł. krawiecki, 
Portowa 5 II p. 
2828 Pilar Karol, Zakopiańska 10 
20 54 Flilnger janina, akuszerka, śląska 51 
m. 70 
25 58 Plsch Bernard, Ki1ińsklego 6 
287.3 Plscher Karol. drogeria ..Syrena", 
Św. jańska 37 
1790 Piszer M., hurtowy skład worków, 
śląska 19 
145.3 - m.. po godz. biurowych, War- 
szawska 44 
3695 FIszer Mikołaj, Św. jańska 135 m. 9 
3453 Plelschman Jakub, śląska 20 a 
2142 PlIsowska Amalia. dr med., specj. 
chorób dzieci. 3 Maja 27 
2142 PlIsowski Aleksander, dr med., 3 Ma- 
ja 27 
2329 "PIorau. kwiaciarnia, wł. A. Sarnie- 
Jew. Św. jańska 108 
26 65 "PIorlanka" , krak. tow. ubezp., S. 
A., Św. jańska 63 
2308 Porster JOrgen, urzednik f-my "PoI- 
skarob" . Pomorska 64/56 
37 Ol ..For.vardlng" I sztauerka I przeładu- 
nek Steveaoring &: Shlpments, Sp. 
z o'. o.. Portowa 3 m. 6, biuro 
czynne bez przerwy 
3584 ..Poto ..A.F .A. u, agencja fotografii 
amatorskiej. wł. Henryk Dwora- 
kowski, A. Abrahama 18 m. 6 
3586 ..Poto-Bałtyk". wł. Leonard Zalega, 
Św. jańska 59 
1394 Poto-Drogerla. Inż. E. Lanota, skw. 
Kościuszki 14 
1682 
1512 


- Św. jafJska 82 
.,Poto-Elite", wł. Nogajewska, skł. 
przyb. foto gr. I zakł. fotogr., Sta- 
rowiejska 7 


36 18 
1629 


2102 
27 SI 
32 2.3 
2236 


2163 
33 50 


3881 
2475 


1925 
9235 
2592 
2.3 18 
2.3 05 
30 41 
1696 
31 56 
9268 
2879 
3611 
2551 


31 S3 


1495 
2561 
36 67 
2589 


Fabryka - Gdyńska Gdynia 


Poto-pox, Waclaw Schulz, \Varszaw- 
ska 66 m. 7 (sezon.) 
"Foto Herma", zakł. fotogr., wł. K. 
Hermanowski. mistrz fotograf, Św. 
Jai1ska 12 
"Poto". Lemańskl Bronisław, Św. 
jańska 9G' m. 6 
"Poto Studio". S. Z. Urban, Św. jań- 
ska 40 
Potograf, K. Borkowski. Św. jań- 
ska 72 m. 3 
Potograf technlk l _ Raulin Ernest, Mar- 
szałka ł'iłsudskiego 6 m. 39 
Porster Beniamin, kupiec} śląska 7a 
Pranciszkanie Ojcowie, UJejskiego 40 
Prancusko-Polskle tow. kolejowe, S. 
A. w Paryżu. ekspozytura dyrek- 
cji, (patrz koleje) 
Prank Jerzy. urz. pryw., Św. Jań- 
ska 61 m. 6 
Prankowskl Stefan. kdo!J m., Sien- 
kiewicza 12, w. .. I rzech Róż" 
Pratelli Zerollo Inc. Cotton Control- 
lers. Plenip. Polskie tow. kontroli. 
Sp, z o. o., Derdowskiego 7, 
(patrz Polskie Tow. Kontroli) 
- centrala 
Prled Maksymilian. adw., Orłowo A 
Akacjowa 511 
prostówna Klara, salon mód (skł. R1r- 
&:'eluszy damskich). 10 Lutego 25 
..Fructus" . przemysł. dla wyr. cu- 
kiern., Port, nadbrz. Polskie 
- b.. Nowogrodzka 41 m. 7 
Prydman Marceli, Inż.. zast. lejer. 
techn. olejarni "Union", Bema 3 
Prydrychowlcz Jerzy, Tatrzańska 1.6 
Frysz B.. gdynskl skup surowcowo 
10 Lutego 41a 
PryszowskJ Rudolf, mjr w st. sp., 
Orłowo, Techniczna 26 
Pryzjer damsko-męski "Henryk". wł. 
H. Adamkiewicz, Św. Jańska 54 
Pryzjer damsko-męski, Św. jaJ'H:ka 21, 
obok ..Polonii' 
Puchs Pranclszek I Synowle,t S. A.. 
dom h/p W-wa, przedst. tl. Rataj- 
czak, 
w. jańska 6'1 
Puhrschmied Edward, inż. arch. ot 
upow. budown., A. Abrahama 211 
Pundusz Pracy (patrz Urzedy) 
Pundusz urlopowy dla robotników 
portowych, Weglowa 
Putra józefa Berwalda. Św. jańska 4l 
I p. 
..Futra". paryski zakl. kuśn.. 10 Lu- 
tego l. I p. 


- kasa I ewidencJa konsumen- 
tów 
wydz. propagandy 
- wydz. techn. i reklamacje. 
magaz. w godz. 15-22 
- monter dyżurny 
1690. 25 16 - dyżur nocny V! 


9640 


9601 
2722 
37 71 
2509 
1690 
2516 
2881 
32 36 


- gazownia I dod. 


godz. od 
22 - 8 
m.. gaz- 
mistrza 


mieszkania prywatne: 
- dyr. Inżynier Fr. Hofmokl, 
Chylońska 112 
- szef biura St. Drozdowski, 
Wojewódzka 19 
- kler. ruchu zewn. j. Holy, 
Morska 29 
- kler. wydz. propag., mgr 
A. Gruszecki, Św. jańska 90 
- st. monter Fr. Barański. 
Królewiecka 2 
- st. monter St. Maslowsk
 
2e r (mskiego 111 
Oąslorek Albin, P. Wysockiego 34 
Olł5iorowskl Mieczysław, olic. mar. 
hand\., A. Abrahama 45 m. 9 
Odynla Ameryka Linie :teglugowe 
S. A., biuro portowe, D\\orzec 
Morski 


-m. 


G 


1210 Oablnet racjonalnej kosmetyki, Marty 
Modrzewskiej, abs. Uniw. Pozn., 
Św. jańska 23. róg Zygmunto
: 
sklej 
9139 Oackowskl Klemens, Orłowo, al. Ka- 
sztanowa, w. ..Walentyna" 
2269 Oajdek Franciszka, m., Św. jań- 
ska 139 m. 157 
1626 Oajek ł... wł. gdyńskiej szklarni, A. 
Abrahama 2 
2848 Oalster M.. dom spedycyjny, Św. jań- 
ska 61 m. 7 
3352 Oałczyńskl Lesław, Kilińskiego 6 
1041 Oałczyńskl Ryszard, prez
 
arządu 
l-go polskiego tow. kąpieli mors- 
kich S. A.. m., Kam. Góra, willa 
, Sokola" 
3S 77 Oandccld Antoni, HetmafJska"33 . 
10 Ol Oaraże. L. Pozańsk
 I Ska. stac)
 
benz. i ole)., Śląska 12-16 
1697 Oarbowlcz Bronisław, dyr. f-my 
..Elibor". Św. jańsk
 
3 
2258 Oarllńskl Stanisław, uprawno mz.. 
skw. Kościuszki 15 
2688 - m., Focha 16 
25 36 Oasluk Antoni. zakl. krawiecki, Św. 
Jańska 78 m. 4 
2150 oastronomlauz.. restauracja, dancing, 
" wł. I-'astwa \V., śląska (O 
1729 Oazeta Odyńska. 10 Lutego 2 
1544 Gazeta Morska", E. Kwlatkowskle- 
" go, (Paged) 
..Oazollna" S. A.. oddz. w Gdyni, 
sprzed. p'rod. naft., Św. jai1- 
ska 66 


1027 - biura 
2515 
1350 - składy przy ul. Weglowej 
96 Ol - m. dyr. w Chylonii 
2722 - qj' St. Drozdowsklego 
Oazownla, Św. jafJska 66 
1027.2515 - centrala łączy w godz. 8-15 
_ dyrektor 
_ sekretariat 
_ szet biura i buchalterII 


3961 


2687 
37 85 
2610 


3D 16 


1585 
1586 
2043 
1937 


- centrala 
- (dodatkowe) 
dyrekcja 
kier. wydz. frachtowego 
wydz. frachtowy 
kier. wydz. zaopatrzenia 
wydz. zaopatrzenia 
kier. wydz. pasażerskle&o 
wydz. pasażerski 
- wydz. wycieczkowy 
- kasa 
- świadczenia społeczne 
- inspektor 
- inspelitor techniczny 
- magazyn 
- C. K. B. 
- kier. biura angat. załóg 
- biuro angaż. załóg 
- statek (czynny jedynie w czasie 
postoju statków') 
Odynla-Cotton Association, Derdow- 
skiego 7 
Odynla Supervislng Co. Ltd., 10 Lu- 
tego 25, (patrz gdyńska spółka 
kontrolna z o. o.) 


"Odynika" , makI. ubezp. morsk., 
Sp. z o. o., )nsurance Brokers 
Ltd., Sienkiewicza 39 
3072 Odyńska centrala futer. Ch. Rappa- 
port, Św. jańska 59 
2625 Odyńska centrala mebU, Adolf Hen- 
deI mag. różnych mebli, skw. 
, Kościuszki 15 
2227 Odyńska centrala wysyłkowa, wł. 
H. 
a\\'icka, Bema 4 m. 6 
1790 Odyńska hurtownia I wytwórnia 
worków, śląska 19 
1453 - m., po godz. biurowych War- 
szawska 44 
3319 Odyńska hurtownia roweró
, R. 
Tornow. Starowie)ska 22 
27 03 Odyńska pakownia płatków owsia- 
nych, Brunon Kolberg, 10 Lute- 
go 27 m. 4 
97 10 Odyńska Ryba", wedzarnia ryb, 
" Chylonia, Pucka 35 
15 45 Odyilska spółdzielnia mieszkaniowa. 
Morska 96/98 
1400 Odyńska spółka drzewna, Sp. z o. o., 
skI. mat. tartych, tartak parowy, 
mech. obróbka drzewa, Mor- 
ska 80 


3760 


lS
 
1586 


OdyfJska Spófka KC?
troJna z o. o.. 
Gdynia 
upervlsmg Co. Ltd.. 
kontrola wagi, jakości i próbo- 
brania wszelkle
o rodzaju towa- 
rów, przedstawIcielstwo f-my Beck- 
mann &: jorgensen, KOi?enhaga, 
z oddziałami we wszystkIch por- 
tach Europy, 10 Lutego 26 


po godz. biurowych: 
3473 - Messer juliusz, kier.. św. jafJ- 
ska 68 
2043 - Stenzel Ignacy, Insp. port., ślą- 
ska 66 


B.d
_ 49
		

/spis00069_0001.djvu

			Gdynia Gdyńska - Hala 


9634 
1626 


3846 
2219 


1.2 85 
1287 
2184 


2884 
1687 
3536 
1435 


3203 
3853 
2772 


1469 
1429 
3866 
3859 


3274 
3813 
1255 
2338 
3609 


9139 


2045 
3100 
3060 
1228 
3021 
3484 
2510 


2584 
2517 


1469 
1429 
9228 


9256 
1215 
2370 
3368 
2639 


3675 
2077 


1590 
2594 
2865 
1521 
3111 
3185 


50 Sd. 


Gdyńska Spółka Stolarska. Fr. Kem- 
pa, L. Grotkowski, Chylonia 
Gdyńska szklarnia, skł. szkła, opra- 
wa obrazów, szlifiernia szkła 
i wytw. luster, A. Abrahama.. 2 
Gd)ńska wędzarnia ryb. józef W li- 
ma Komandorska 43 
Odyńskl dom przt:m. handł. 
,Star", 
urządz. biurowe, ma.t.. plse
l)e, 
art. harcerskie, wl. mz.. Wiktor 
Maracewicz, św. janska 53 
Gdyński Import owoców południo- 
wych, Władysława IV. 3" a 
_ dojrzewalnia bananów . 
GdyilSkl Import śledzi, (Gdynia Her- 
ring Import). wl. L. Myreboe, 
Port Rybacki, magaz. III 
Odyńskl poslaniec, Św. jańska 88 
Odyńskl przeładunek portowy, Z. 
Augusta 6 m. 67 
Gdyńskie biuro bandlowo-pośredn., 
domy, lokale, Stefan Rzeżnicki, 
10 Lutego 25 
Odyńskle L. C. meble, Św. jańska 47 
Gdyńskie targi owocowe, S. A., w 
likwidacji. Św. Piotra 19 m. 4 
Odyńskle tow. elektryczne, O. T. E., 
Sp. z o. o., biuro i skł. główny 
mat. elektro-techn. i radiowych, 
Starowiejska l() 
Gdyńskie towarzystwo handlowe, 
"Geteha" 


_ sklep, Starowiejska 3 
_ magazyn, Bema 5 
Gdyńskie tow. Importu bawełny, Sp. 
z o. o" Derdowskicgo 7 
Odyńskle tow. sprzedaży surowcÓW, 
Sp. z o. o. Produce TrAding Co 
Ud:, skw. Kościuszki 14 
Odyńskle tow. stevedorskie. "Getos" , 
E. Kwiatkowskiego 29 
Gdyńskie zaklady Izolacyjne Perdy- 
nand Radomski, Sląska 55 m. 6 
Odyńskle zakłady mechaniczne, Na- 
brz. Sląskie 
Gdyńskie zaklady stolarskie, wl. jó- 
zef Każmierczak, śląska 1/3 
Gelbbart J.. wł. f-my Umonimport, 
import owoc. poludn., A. Abraha- 
ma 10 m. 6 
Gełczyńskl Mleczyslaw. mistrz zduń- 
ski. Orłowo. willa "Walentyna" 
Oembarskl Jan, Inż., Św. jańska 46 
III p. 
Oendaszyk Józef, dyr. targów gdy n- 
skich, A. Abrahama 26 
Oeneral Tradlng, reprez. saIT.ocho- 
dów, Sp z o. o., Polska 21 
Generali-Port-Polonla, . Zjednoczone 
tow. ubezp., S. A., Św. jańska 15 
Geniuszowa Aniela, wł. Bar Blue 
Bird, pl. KasLubski 3 
Oerman Pryderyk, inż.. Bajończyktlw 
16 
Gerwel Tadeusz, dr med.. lekarz, 
specj. chorob gardla, krtani, no- 
sa i uszu, Św. jańska 33/35 
(godz. przyj. 11-1 i 4-6, w so- 
boty 11-1) 
Geszajt L.. wl. f-my ..Sicilimport", 
Starowiejska 17 
- m" Kilińskiego 8 
..Oeteha", gdyńskie tow. handlowe, 
- sklep, Starowiejska 3 
- magazyn, Bema 5 
Getta Józef, skł. win, 
kolon., Orłowo, 


wódek I tow. 
Przebendow- 
skich 27 m. 1 


- Przemysłowa 16 
Giacomlnl Edouard Pran
ols, konsul 
belgijski, Wita Stwosza 3 
Gledroyf-Juraha Jerzy, Tatrzańska 
43 
Giedroyf - Juraha Wladysław. dr 
med., Św. jańska 17 
Gledroyć - Juraha Wladyslaw, urz. 
Izby Przem. Handl., P. Wysoc- 
kiego 39 m. 7 
Oelniak Stefan. przeds, elektro-in- 
. stal.. Olsztyńska 17 
GIerdaiski Józef, skł. skór i wyr 
skórz., pl. Kaszubski 17 
Gierdaiski Wacław, skI. fela za 
_ centrala, pl. Kaszubski 10 
- filia, Sw. jańsl..a 46 
Olerdziejewskl Wacław," Inf.. św. 
jańska 120 
Oierszal Marian. mistrz stolarski, 
zakł. stolar., Św. jańska 130 
GIertych Jerzy, sedzia okreg., śled., 
. m., A. Abrahama 41 
Glerut Tadeusz. redaktor.... ("Poiska 
Zbrojna" I "Express ł'oranny"), 
Słowackiego 50 m. 3 


2495 


2938 
3722 
1353 


3097 
2520 


3117 
3510 


2697 


3713 


1414 
3503 
3883 
2878 
1879 
3105 
3583 
2816 
1676 


3686 
1170 


3124 


1686 
1104 


3830 
2496 
2573 


2476 
1009 
3831 
1620 
2054 
2417 


3169 


2.3 57 
9277 


3718 


2748 
9690 
3814 
3522 
1232 
1560 


3779 


2455 


Gleriodowa _ Mlklaszewska Leoka- 
dia, lek. dent., św, jańska 53 
m. 3 
Glesche, Sp. Akc., oddz. w Gdyni, 
Weg 10wa 
"Glessa" , gdyński import i eksp. 
skór surowych, Leśna 9 m. 7 
Gleysztor Władyslaw, Sienkiewicza 
25, w. ,,\,\fanduśka" 
Gimnazja (patrz szkoły) 
Olasenappowa FraDciszka, św. jań- 
ska 42 
Olescy Bela, reprez. browaru Kun- 
tersztyn S. A., Grudziądz, śląska 
22/2.1 
Globisz Józef, inż. arch.. Tatrzań- 
ska 30 
Głasko Wlodzimierz, inż., Marsz: 
Piłsudskiego 5 m. 34 (w Jastarni 
w sezQn. letn. tel nr 44) 
Ola z jan, współwł. bałtyckiej spółki 
drzewnej, "Drewno", Sp. 2. O. o., 
śląska 66 
Ológowieckl Br.. skł. mat. droger. 
apteczn. I perfum., Św. jańska H 
Glogowskl Wacław, inż. bud., skw. 
Kościuszki 8 
Olowackl Adam, kupiec. wódki, owo- 
ce, delikatesy, Morska 13 
Głowiński Michał. przedstawiciel 
handlowy, Słowackiego 16 m. 5 
Oniłka Stefan, zakł. mechan.-ruszni- 
karski, 5tarowifjska 26 
Oodlewskl Paweł, kurator sądowy, 
A. Abrahama 18 m. 11 
Ooeldeł Hans, wl. maj., Chwarzno, 
pow. Morski 
Goldfarb L. D., 3 Maja 22/24, m. 22 
Goldfarb Simon, kupiec, Marsz. Pił- 
sudskiego 16 m. l 
"Gold-Star", Sp. z o. o., hurt. han- 
del herbaty, kawy i kakao. Św. 
jańska 87 I, 
0011 A., mat, budowi. opał. i pasza, 
,Morska 56 
"Ooplana" , fabr. czekolady. cukrów 
i kakao Poznań, skladn. fabr. 
Gdynia, 10 Lutego 4 
- kler. Mieso józef, m., Św. jań- 
ska 64 
Ooraj A, & Co, morskie tow. transp., 
Sp. z o. o., A. Abrahama 17 m. 5 
Oorazdowski Stefan, kpI. z. w... Św. 
jańska 23 m, 20 
Gorczyńskl Zbigniew I Bcia, eksport 
ryb, raków i uboczno art. roln., 
Podgórna 8 
Gorinfeld Marku8, Św. jańska 135, 
m. l 
Gorinsztejn jakób. św. jańska 13!1, 
m. 167 (sezon) 
Gomowskl Henryk. prok. f-my Blom- 
field's. S. A., Św. jańska 81, 
m.8 
"Oorsety", prac. gorsetów. Św. jań- 
ska 23 
Gorzcchowskl Henryk, por. W. P. w 
st. sp., $Iąska 70 
Gorzkowskl - Jasny Jerzy, Batorego 
24 
Gospoda ,.Pod Ryjkiem", wł. Stefan 
Zambrzycki, Szkolna 10 
Gospodarek Jan, fotograf, Sląska 51 
m. 7 
Gotowała Antoni, skł. tapet, farb 
i przyb. malarskich. Św. jań- 
ska 40 
Gotowała Stanisław, mistrz piekar- 
ski, piekarnia - cukiernia, Legio- 
nów 56 
Gottesman Leon, dr. adw., 10 Lu- 
tego 27 
Oottlieb - tebrowskl Zbigniew, k. h, 
PoIrnin - Gdynia, Orłowo, Prze- 
bendowsklch 29 
"Gozdawianka". pensjonat kawiar- 
nia, Sieradzka Konstancja, B. 
Prusa 24 (sen'1) 
Oozdowska Benigna. akuszerka. $w. 
jańska 139, m. 60 
Gozdowskl Paulin, stolarz, Chyloń- 
ska 59 
Gożdziewski Jan, Inf.. rząd. upraw. 
arch" Św. jańska 78, m. 16 
Oóral Stanisław, prac. krawiecka, 
Św. Jańska 42, m. 4 
Górnicki Wacław, redaktor. Św. jań- 
ska 89, m. 6 
Górska Irena. przelożona szkoly 
powsz. pryw., Kam. Góra, Mic- 
.kiewicza 11 
Górski Jan, przedst. f-my :,Mąka", 
Sp. z O. O. w Pelplinie, Warszaw- 
ska 57 
Górski Władyslaw. dr jur.. rzecznik 
do spraw agrarnych, 10 Lutego 
39, m. 15 


2566 
1746 
2048 
3772 
2445 
3716 
3682 


2591 
3200 
2648 
3474 
2711 


3335 
3292 
1032 
2585 
2585 
1221 


2718 
2675 
1853 
1059 
1668 
2509 
3000 
3851 
1220 


2144 
3119 
1015 


1067 


1052 
3676 
2209 
2253 
2251 
3309 
3134 
3683 


1025 
1158 


3303 
2643 
2241 
3662 


3135 
2606 


3400 
3408 
1778 


1250 


- 


Gortowskl Bronislaw, piekarnia-cu_ 
kiernia. Porto" a 9 
Grabowski Jerzy, inż., BajończYkÓw 
róg WOjewÓdzkiej 
Grahowski Zygmunt, przeds. kanał. 
skw. KoscIUszki 18, 10,4 
Orabskl Leon, urzednik, A. Abraha_ 
ma 49, m. 1 
GracL Jan, zakł. malarsko-dekor., 
Św. jańska 84, m. 5 
Orammens Alfons, inż.. 3 Maja 29 
m. 5
 
Granowski Bazyli, wytw. lodów, la. 
br. chałwy, skw. Kościuszki 15, 
m . 12, IV p. 
Granowski Jan, sprzed. ryb wedz. 
I konserw rybnych, 10 Lutego 3 
Grewicz Henryk. redaktor ..Echa 
Morskiego". m., Nowogrodzka 5
 
Orlmm I Kamieński. Sp. z o. o., od. 
dz. VI Gdyni, Św. jańska 31 
Grodzieński Wladyslaw, inż. arCh" 
Bema 3, m. 5 
Orodzlńskl AleksaDder, inż. techn., 
expert "I:lureau Veritas", Marsz. 
Piłsudskiego 5, m. 46 
Gronczewskl Stanisław, Warszawska 
40, m. 
 
Groniowskl Roman, S. A.. fab/. 
dźwigów, Z. Augusta 9, m. 8 
Gross Jan, zakl. elektrotechn., P. Wy- 
sockiego 33 
Groswert Bronisław. Św. janska 4ł 
i Kwiatkowskiego 21 
Groswert Danuta Antonina, Św. jań. 
ska 44 i Kwiatkowskiego 21 
"Gródek", pom. elektr. kraj. S. A, 
w Toruniu, oddz. w Gdyni, 
Okreżna 58 


- podstacja, Morska U8 
Grubba Agnieszka, wł. domu, św. 
jańska 3, m. 7 
Orubba Jan. rolnik, Starowiejska 58 
Orubowski Józef, Św. jańska 100, 
m. I 
Oruszeckl Adam. mgr praw. św. 
Jariska 90, m. 9 
Gruszecki Wojciech. dr, skw. Ko. 
ściuszki 14, m. 7 
Oruszkoś Jan. Leśna 29. m. 1 
"Grunhaus", gdyilski el.sport drze. 
wny, Sp. z o. o., składy i mech 
obróbka drzewa. Morska 68/6
 
Orunwald Augustyn, Oksyy, te, Ok. 
sywska Ił 
"Gryf", pOlski import herbaty i ka- 
wy, Sp. z o. o., A. Abrahama 77 
Grzegowskl Pranciszek. kupiec, re. 
stauracja, bar, hotel, Starowiej. 
ska 31 
Grzeńkowicz Augustyn, przeds. ro. 
bót drog., dostawa kamieni wszel. 
kiego rodzaju Starowiejska 31 
Grzeszczak Józef, Starowiejska 10 
Orześkowlak Michał. kupiec, śl
. 
ska 64 
Grzywacz Józef, dyr. f-my ..Banan 
Import". Z. Augusta 6, m. 51 
Ougólka Teofil, św. jańska 13, IV P 
Oustaw Karol, Św. jańska 4l (paW 
Bielski Skład Sukna) 
Gutman Abram, hurt. jelit I smalcu 
Morska 19! 
Gutowskl Jan, przeds. instai., B 
Pierackiego 11 
Oułter Henryk, przedst. fabr. papie 
ru "SolaU" , tywiec, Wybickie. 
go 3 
Ouzlewicz P., przys. rzeczozn. i pro 
bobierca. m., Portowa 1
 
Ouzman Andrzej, mistrz ślusarski, 
konc. przeds. kanal., wodociąg., 
centr. ogrzew., napr. I bud 
wag., Warszawska 44 
Guzowski Zygmunt, m., P. Wysoc. 
kiego 39, m. ,g 
Gunsberg E.. techn.-dent., Św. jan 
_ ska 69, m. 1 
Giinther K., zakl. elektrotccl1n., 
Ujejskiego :' 
Giirtler Romuald. Inż., arch., W 
jewódzka 30, m, ' 


H 
Haberbusch I Schlele. reprez., Mo 
ska I 
Hacker Leon, mgr, Śląska 33. m. ! 
"Hakol". stowa rzyszenie kupeó 
dla handlu kolonia 1., Sp. z o. 
 
10 Lutego 21/ 


Hala I Chlodnla Rybna, fabr. lod 
magaz. śledziowe, zamrafal n 
ryb, fabr. mlłczkl rybneJ" Po 
ł	
			

/spis00070_0001.djvu

			- 


1272 
2394 
3715 


Hale 
argowe m. Gdyni, Mościckic(J 
dyzurny 
Hallkowskl Michał. wulkanizacja 
i sprzedaż opon I dętek, J. Po- 
niatowskiego 77 a 
Hammer Joachim. Marsz. Piłsudskie- 
go 16. m. 4 
..Harnoryb". centr, handl. mor;;kich 
ryb, Sp. z o. o.. Port Rybacki 
Sienkiewicza 38. 
Handlowe biuro pośrednictwa. domy, 
place. lokale. Stela n Rzeźnicki, 
10 Lutego 25 
Handwerger Gustaw. rząd. upr. inż. 
arch.. Św. Jańska 104, m. l 
Haneman M., reprez. tow. ubezp,. 
Słowackiego 16 
..Hanka". S. A.. górnośląska fabr. 
czekolady i cukrów, 
iemianowi- 
ce, skł, hurt.. 10 Lutęgo 23. m. 2 
Hansa Lloyd. przedst. s3mochoda,v, 
ar Jahnz. Św. Jańska 120 
Hanusz Edward, sprzed. wyrob. par- 
kiet. w Polsce i mat. budowI., 
skw. Kościuszki 15 
Harklewlcz Wlodzimlerz. drogeria, 
Orłowo. Wielkopolska 24 
Hartwig C., S. A.. oddz. w Gdyni 
międzynarodowi ekspedytorzy. . 
Węglowa 28 


3553 
3293 
3291 
1435 


3537 
2667 
1327 


3HO 
3798 


92S8 


c. HARTWIG s. A. 
GDYNIA, ul. WĘGLOWA 28 


2225 
2323 
2324 
3443 
2692 
2637 
2866 
26,60 
2845 
3857 
2414 
2625 
3112 
3226 
2347 
3135 


- wydz. eksportu 
- wydz. importu 
- wydz. krajowy 
- m. wice-dyr.. W. Ryd'ewskiego. 
. Pomorska 18 
Hausler Stanislaw. kupiec. Wysockie- 
go 33. m. 22 
Hedrych Franciszek, budown.. Wla- 
. dyslawa IV. 23, m. 35 
Heldrlch Edward. not.. Św. Jańska 3. 
I p. 
- m,. Kam. Góra. willa ..Rado- 
\\'id u 
Heln Florian. zakl. stolarski. Ślą- 
. ska 47 
Heimich Edward, urzed. 1:eg'ugi Pol- 
skiej, 3 Maja 29, m. 49 
Hempel I Leppert, Sp. z o. o., fabr. 
farb okręt.. Strefa Wolnocłowa 
Hendei Adolf. wl. I-my gdyńska cen- 
trala mebli, skw. Kościuszki 15 
Henlsz Stanisław, przeds, budowI., 
Wojewódzka 34, I p. 
Henschel Władysław, dyr. Bcniow- 
skiego 14 
Hensel Michał. konc. przeds. robót 
inst. sanit" Słowackiego 18 
Herman A., reprez. zjedn. brow. 
Warsz. p. f. Haberbusch I Schie- 
, le S. A.. Morska Gl 
Herman Eliasz. kupiec, m.. Z. Augu- 
sta G, m 82 
Herman Jan. ol. mech. polsk. mar. 
handl., Marsz. Piłsudskiego 16 
Herman Juł, & Co. dom handlowo- 
ekspedycyjny, oddz. w Gdyni, Ja- 
na z Kolna 2. 


26 33 
17 37 


1258 
3708 
37 28 
2231 
24 63 
12 53 


wydz. eksportowy 
biuro portowe 
"Hermes", skład okuć I narzędzi, 
Władysława IV 2'8 
Herszfełd M.. St. Batore
o 4 
Herzberg Henryk, dr med. choroby 
wew/). i moczopłciowe.' Św. Jań- 
ska 76 
Herzog Marek, fabr. wyrob. karto- 
nowych, Leśna 7 
Hesse bracia. Łódź, oddz. w Gdyni, 
mag. konfekcji i galant, męskiej, 
Św. Jańska 9 
H
ynar Tadeusz. dr praw, Lipowa 23 
Hlcke Hubert. Pomorska 3G 
Hflde.brandt B.. P07n:!ń. oddz. Gdy- 
ma mech. fabr. odzie2y zawodo- 
. wel, Św. Jańska 51 
Hlldt Jerzy. m.. Hetmańska 12 
Hirsch Adam, miejski lek. weteryna- 
rii, Św. Jańska 75, m. 14 
Hochermann Tauba, ,"arsz. Piłsud- 
skiego 56 
Hochfeld Stanlslaw, E. Kwiatkow- 
skiego 9 
Hochman Henryk, Int., Św. Jańska 
48, m. 1 
Hoffmann H. ma
 blawatów, wl. H. 
Strzelecka, Św. Jańska 64 m. 1 
Hoffman Władysia w, ob\"w. U. S. A., 
Matejki, willa ..Prus" (sezon) 


2620 
3550 


1384 
1732 
2814 


1457 
2477 
2621 
2821 
3884 
2449 
2624 


3744 Hofmann Werner. komisarz awaryj- 
ny, pl. Kaszubski 13, m. 7, biu- 
ro czynne od 10 - 13 poza 
godz. biur. teler., Gdańsk 45222 
9163 Hohmann Alfred. "Bazar Orłowski", 
Orłowo, Górnośląska 11 
3817 Holewiński Stanisław. podhu
t. i de- 
tal. sprzed. wyr. tyton.. Św. Jań- 
. ska 135 
3771 Holy Jan, kler. ruchu zakł. gazowe- 
go. m.. Morska 29, m, 16 
3498 Holzer Leon, A. Abrahama 28 
27 76 Honheiser Albin, kier. techn f-my 
olejarnia "Union" S. A.: m.. 
Wzgórze Focha, śniadeckich 4 
17 31 Hoogendijk W. C. D., Zygmuntow- 
24 ska l, m. 7 
68 Hordyński Roman, dyr. fabr.. Cel- 
na 2 
3238 Horowltz Ludwik, Starowiejska 31a, 
22 67 II p. 
Horyd Zygmunt, Inf.. kmdr ppor, 
Nowogrodzka 36 
9715 Horyńskł Daniel, dr med. lekarz, 
Chylonia. Chylońska 65 
3517 Hoszowskł - Sas Józef. płk dypl.. Za- 
kopiańska 8 


1522 
1411 


9148 


1016 
2669 
1532 
1725 


1015 
1414 
1730 
2020 
9607 
2810 


3230 


1035 
1036 
1037 
1040 
2.3 63 


2747 
1182 


1368 
1557 
1882 
1501 


3267 


3674 
1110 


2211 


2506 


1819 


1671 
3671 
3435 
1524 


3301 
3266 
1144 


H O T E L E: 
Centralny, wł. Skwiercz, Staro- 
wiejska l 
Dworcowy, wl. Langowski Włady- 
sław. Br. Pierackiego 11 a 
..Orlowo". Orłowska 8 
- (dod.) dyrekcja 
..Polska Riviera", h
tel-pensjonat 
- Restauracja, "Dom Zdrojowy". 
Kam. Góra 
,.Skarbek". konc. schronisko tu- 
rystyczne, Kam. Góra. Siemi- 
radzkiego 11 
Staro-Gdyński, wł. M. GrzegowsIka 17 
1259 Jakubowlcz Stefan. wice-dyr. Ole- 
jarni Union, Sienkiewicza 8 m. 3 
2448 jakubowska Marla, ski. dellk. I tow. 
kolon.. Starowiej'ika 22 
3489 Jakubowski. zjedn. zakl. mlecz. w 
Gdyni, ślą:.ka 33 
14 70 Janc:rewska - Rybaltowska Zofia. 
pianistka, . naucz. muzyki, św. 
Jańska f:9 m. 23 
3456 Janczewskl Stanislaw, dr. lek. !OpecT. 
chorób skóry. wen er. I pęc
rza. 
Portowa 15 CI. 7 
2403 Janicka Marla. Kwidzyńska 5 
9156 Janicki Boleslaw, inf.. referent Urz. 
Morsk., Orłowo, Inż}ni.erska 
3290 Janik Antoni. mistrz piekarski, B. 
Za'e.v
I	
			

/spis00071_0001.djvu

			Gdynia Janiszewski - Klajman 


3B 42 Janiszewski Stanislaw, mgr ekon. 
polit., 
wirki i Wigury 2 m. 6 
2012 Janklewlcz Irena, śniadalnia, 10 Lu- 
tego 9 
232B Jankowska Franciszka, akuszerka, 
St. 
eromski
go 18 
12 97 Jankowska Jadwiga. Sieroszewskie- 
go 3 ID. 3 
2161 Jankowski Czeslaw, adw.. 10 Lute- 
go 4 
lB 29 Jankowski Karol I Syn, fabr. sukna 
Bielsko. oddz. w Gdyni. Św. jań- 
ska 36 
1771 Jankowski Stefan, adw., św. jattska 
16 m. 3 
2644 Janusz Wiktor. dr med.. lek. specj. 
chorob nerw. i cmysł., Św. 
jańska 32 I ptr. (od 10-12 i 
4-6) 
2B 30 Januszewski Józef, skI. papieru, Św. 
jar.ska 34 
3132 "Jar", sprzedaż ziemiopłodów, w:!- 
rzyw, owoców. węgla, drzewa 
i słomy, Nowogrodzka 1
 
2425 Jannarkowskl Longin, mistrz ma- 
larski, m., Św. jańska 53 m. 8 
biuro - Warszawska 20 
2429 Jarzeckl JaD. urzędn. f-my Skarbo- 
poi, Bema 19 m. l 
1657 Jaslckl Tadeusz, olic. mar handl.. 
$w. jańska 14 m. 7 
3257 Jasiński Kazimierz, wl. mleczarni w 
Krokowie, Św. jańska 141 m ., 
10 56 Jasiński Witold. dyr. American 
Scantic Line w Polsce. 3 Maja 
27 m, [) 
9740 .,Jaskólka", Sp, z o. o., Kartuska 39 
9120 jas Stanisław, n.dnictwo. Orlowo. 
maj. Mały Kack 
3297 jaśkowlak Marcin. ..Mechanika", 
Św. J ailska 65 
1075 jaśkowiak Stanisław, urzędn. pryw., 
Beniowskiego 31 m. 2 
2B 36 jawdyk jan, kiosk, Starowiejska 41 
3080 jaworska Cecylia. skI. papieru, Św. 
jańska 9 
36 B7 Jaworski Wincenty. mistrz blachar- 
ski, blacharstwo-dekarstwo, Ślą- 
ska 16 a 
16 03 Jawors.
1 Wła
ysłąw
, przedst. ..Cen- 
tra, ..Piasto w , .,J. Frana- 
szek" , ..Prems". śląska 4 a 
3070 Jatdżewski Klemens, mag mody, 
św. jańska 16 
9174 Jażdżewskl Wincenty. kupiec, Orło- 
wo, pl. Górnośląski 9/11 
3367 "Jega". fabr. lakierów i farb. Sp. 
z o. o. Chorzów, składn" Św. 
jańska 48 
2522 Jeklelek Ludwik, inż. elektr., projek- 
ty, kier. robót, rzeczozn. z za- 
kresu elektrotechn. prądów sil- 
nych i słabych, Ujejskiego 26 
1637 Jelit hurtownia. Import. eksport, 
Baltic Casing Co, wl. jan Stol- 
pa, Władysława łV 28 m. 6 
3516 Jerczynski Jerzy. inż.. Starowiej- 
ska 31 a 
1103 Jereczek Józef, handel miłki I paszy, 
Leśna 3 
3689 jeske Jan. mat. bielskie, Św. jań- 
ska 16 
15 42 Jezierskl Aleksander. insp. okręt. 
S. A. 
egl. Polska, Św: Jań- 
ska 37 m. 6 
1B 40 Jezierskl Józef, Nowogrodzka 42 
97 OB Jeziorowska Wanda. restauracja, 
Chylonia, Chylońska 182 
Jezuici, Tarzattska 35 
Jeczkowiak Józef, św. jańska 65 
m. 8 
Jedrychowskl Jan, miern.. Kaszte- 
lańska 2 m. 4 
JedrzeJek Albin. kupiec, Starowi ej- 
ska 26 
1206 Jedrzejewskl Tadeusz. inż. arch. S. 
A. R. P.. skw. Kościuszki 14 
m. 7 a 
3569 Jędrzejowlcz Zdzisław. 3 Maja 27 
m. 33 
3133 Jobansen Ejgil, Sp. z o. o., 10 Lu- 
tego 24 m, 101-102 


3139 
2533 
3259 
3196 


3193 
3506 


1596 
2313 
lB14 
1476 
1844 


2559 
3417 


52 Bd. 


John J.. s. A. w Lodzi, biuro gdyń- 
skie, Starowiejska 37 
Joskowskl Wojciech, mistrz piekar- 
ski, Komandorska 41 
Józefowicz Franciszek. dypl. mistrz 
zduński. Bema 14 d. własny 
Józcwlcz Zdzislaw, adw.. 10 Lute- 
go 18 
Jurklewlcz bracia. skł. I obróbka 
drzewa, śląska 6 
Jurkowskl Adam. dr, docent uniw, 
pozn,. skw. Kościuszki (patrz 
apteka dr Jurkowskiego) 
.,juta", S. A., St. Batorego 26 
Jutalen, śląska 16 


2101 
3265 
2075 
1893 


3276 
3430 
1597 


15B4 


2710 


2041 
2169 


2662 
2B25 
2714 
358S 
2265 
3366 
28B3 
1067 


22B6 


3253 
3407 
1549 
2551 


2650 
lB38 


1019 
1047 


3612 
2B80 
1163 
1142 


1142 


2294 


3202 
3567 


1266 


3044 
2344 
1316 


2728 


K 


Kaczmarek Antoni, mistrz rzeźnicki, 
Oksywie, Dykmana 'I 
Kaczmarek Edward, dentysta, 10 Lu- 
tego 23 m. 4 
Kaczmarek Józef, kiosk. św. jań- 
ska 36 
Kaczmarek L.. stolarnia mebli i urz. 
biur. i składowych, skw. Ko- 
ściuszki 16 a 
Kaczor Józef. hurt. tow. spoż., Sta- 
rowiejska 3 
Kaczyński Kazimierz.!. Inż. chlodnia 
i składy port., t'olska 24 m. 6 
"Ka De Ha", komisowy dom han- 
dlowy Adolf Kurtzmann, wyro- 
by gumowe, ceraty, linoleum, 
chodniki, Św. jańska 11 
..Kado". przeładunki' portowe. wł. 
Kamieński N, Dopierała J., pl. 
Kaszubski 6 m 6 
Kaftal W. I S-ka. kolektura polskie- 
go monopolu loteryjnego. 10 Lu- 
tego 5 
Kahani Jerzy. ks. pastor. Morska 13 
m. T 
Kajkowskl Zbigniew. dr, lek. specj. 
chorób dzieci, E. Kwiatkowskie- 
go 
I m. 7 
Kajzer Kazimierz, .,Splot", Leśna 1 
Kaliksztajn Daniel, sprzedaż drze- 
wa. Bema 10/7 
Kalinowski Ignacy. zakł krawiec- 
ki, św Jańska 116 
Kalinowski Jan. inż, arch., P. Wy- 
sockiego 33 m. 8 
Ka!ter Dawid, Z. Augusta 6 m. 64 
Kałkusińskl Stanisław, Morska 68 
Kamenz jan, Bema 12 m. 12 
Kamieniołomy. dostawa kamieni 
wszelkiego rodzaju, Grzeńko- 
wiez Aug., Starowiejska 32 
KamIeński Feliks. zaprzys. rze- 
czozn. okręt., Inż. bud okręt., 
Bandurskiego, róg Bema 
KamIńskI Alojzy, zakł.' fryzjerski, 
Św. Jańska 46 
Kamrowskl Alojzy, zaprzys. rewiz. 
ksiąg handl.. Malborska 4 
Kamrowski Jan, kier. szkoły powsz., 
m., Starowiejska 48 
Kantorowicz Hartwig Nast., S. A. w 
Poznaniu, przedst. B. Ratajczak 
Gdynia, Św. jańska 61 
Kański Gustaw. kapitan portu, m., 
Polska 2 (gm. Kapit. Portu) 
Kaperstwo okretowe Aleksy Antko- 
wiak, Celna 4 
Kapitanat Portu Gdynia-Port 
dyżurny oficer portu 
- (dod.) kapitan portu 
- rejestratura 
- (dod.) inspektor nabrzeży 
Kapuściński N., mag.. bławatów 
i konfekcji, Św. jańska 42 
Karaslewlcz józef, sedzia S. O., 
Władysława IV 23 m. 36 
Kardach Leon, Bema 6 
Karłowska Zofia, inż., zaprzys. 
rzeczozn. dla owoców połudn., 
grzybów susz. i drobiu, G. Chrza- 
nowskiego 14 m. 2 
Karłowskl MarIan, inż., kier. oddz. 
elektro-mechan. Urz. Morsk., G. 
Chrzanowskiego 14 m. 2 
"Karmin". Stanisław smiglel, zakl. 
dekor.-malarski. Starowiejska 19 
m. 12 
Karplewski Maksymilian, dypl. dro- 
gerzysta, św. jańska 93 
Karpiński Fr.. S. A., chem larm. 
zakł. przemysł. i fabr. wód mi- 
ner.. oddz. w Gdyni, Morska 78 
Karpowlcz Witold, kpt. żegl. wielk., 
zaprzys. biegły dla spraw nawi- 
gacji i ładunku, Marsz. Focha 21 
Karski Jerzy, dom handl., mat. bud" 
Vąbrowskiego 44 
Karwackl Józef, kupllec, Św. jań- 
ska 56 
Karwowski Czeslaw, nacz. wydz. 
bezp. Kom. Rządu, m., Słowac- 
kiego 50 
Kasa Wzajenmej Pomocy Oficerów 
Polskiej MarynarkI Handlowej, 
G. Chrzanowskiego 1'1  


K..y kontrolno I moszyny księgqiqco 
Warszawa. Os.ahńskich 8, t.l. 51"-7" 
1514.76. 
Przed.taw,ci.1 w G d y.n I: 
M. Magar. pl Kaszub.ki 19. tel 1".64, 


3017 
1365 
1464 


3679 


2213 
1271 


162B 
2B07 


2627 
3737 
1552 
3555 
3106 
2730 


2338 


1669 


2600 
2600 
1691 


3750 


3005 


2488 
1531 


345B 


2B23 


3534 
2571 
2489 
2569 


2303 
3336 
1633 
3B19 
1468 


9646 


3702 
9703 


2362 
1162 
2616 
2734 
3600 


2203 
9
44 


2744 


- 


3B41 
2408 


Kasperska Stanisława. skI. kOlon" 
3 Maja 37 
Kasprowicz Bolesław. dr. dyr. Rady 
Interesantów Portu, Sw. Jali- 
ska 44 
Kasprzak J. I Ska, Poniatowskie_ 
go 79 
Kasprzak Waleria. Nowogrodzka 23 
Kasy rejestracyjne .,National", Ma- 
rian Mager, pl. Kaszubski 19 
Katolicki Urqd Parafialny (patrz 
urzędy parafialne) 
Kaus J.. linie bałt. i śródżiemno_ 
mOrskie P. A. M.. Św. Jańska 
139 m. 155 
Kauss Edmund, składno węgla, Wła- 
dysława IV 18 
Kawała Antoni. przeds, insta!. wo- 
doc., kanal. i centr. ogrzcw., 
. Kujawska 7 
Kawczyński Józef. wicedyr Izby 
Przem. Handl.. Podlaska ł 
KawczyńskL Stanisław. zaprzys. 
przez I. P. H. rzeczozn wagi 
i ilości towarów I próbobiorca 
Tatrzańska 2 
Kaweckl Jan, inż., Warszawska łł 
Kawiak Paweł, kiosk, Morska 114 
Kawiarnia - cukiernia I piekarnJa, 
Kazimierz Janik, Starowiejska 11 
Kawiarnia i cukiernia, Karol Albrecht 
i Ska. 10 LutlgO 24 
Kawiarnia Moka, skw Kościuszki 15 
Kawiarnia - restauracja - bilardy 
..Europa", wł. M. Grabowski, 
. . 10 Lutego 7 
Kazmlerczak Józef, mistrz stolarski 
gdyńskie zakł. stolarskie. Ślą: 
ska 1/3 
K3Żmierskł Antoni, Chojnice. oddz. 
w Gdyni, skład n wódek, likie- 
rów. win kraj, własnej wytw, 
I rozlewnia win zagran" Św. Jan. 
ska 35 
Kączkowska Zofia, dr med" Leśna 21 
Kączkowskl Leszek, inż, Leśna 21 
Kele Emil, art, techn dla przemysłu, 
żeglugi i rzemiosła. Portowa 8 
Kemmer Tadeusz, dyr. oddz. Banku 
Zachodniego, S. A., m., 
wirki 
i Wigury 6 m. 19 
Kibiłz Robert, dr med., lek. specj. 
chorób kobiecych i akuszer, Św. 
jańsk.a 63 m. ł 
Kiedrowskl Władysław, sędzia S.O;/ 
Tatrzańska 3
 
Kiejzlk Paweł, warsztaty sz.mocho- 
dowe. P. Wysockiego 63 d. wła- 
sny 
Kierownictwo budowy strugarni ek. 
sport., port drzewny .,Pagedu", 
Okrężna 
"Kiermasz światowy", bracia Ry- 
marscy, dom handl" Starowiej- 
ska 17 
Kiernik Zygmunt} dyr. fmy M.E W., 
sw. Jańska 136 m 8 
KUbert Henryk. kupiec. A. Abraha- 
. ma 28 
Kin janina. m.. Starowiejska 52 m.6 
Kin Leon, inż., Mściwoja 10 m. 6 


KłNA: 
..Bajka", skw. 
"Lido", 3 Mllja 
"MorskIe Oko" , 


Kościuszki 14 
28 
skw. Kościusz' 
ki l 
"Polonia", Sp. z O. o" St. 
erom' 
skiego 
"Zorza", M. Mireckiego 4 


Kłuczyk Marceli, konc. przeds, TO' 
bót wodoc., kanal. I centr. 
ogrzew., Chylonia, Chylońska 91 
m.3 
Kiosk, 10 Lutego, róg 3 Maja 
Kiosk owocarnia, Milian Leon, Chy' 
lonia, Chylońska 136, róg Kartu' 
- skiel 
Kiosk, Pakula Feliks, Kopernika, 
róg LegionóW 
Kiosk, Sankowicz Eugenia. Nowa: 
grodlka, róg Pcmorsl..iel 
Kiosk wyrob. tyton" 10 Lutego, TÓ
 
św, jańskiel 
Kirstein Leon, Pocztowa 4 
Kisielewski Michał, proł. państw. 
Szk. Morsk" rzecZOzn. okręt. za' 
przys. przy I. P. H., Morska 86 
m.3 
Kftłowskl Franciszek, m.. Tatrza n - 
ska 36 
Kitowskl Józef, zaprzys. rzeczCz n . 
i rewiz. ksiąg hand!., Chylonia, 
Uzi<.lo\\ skiego 4 
Klajman Ignacy, dr med., lek" aku' 
szeria, choroby kobiece i wewn., 
Św. jańska 68
		

/spis00072_0001.djvu

			'775 
'350 
3096 

22 
2629 
3087 
2676 


Klarner Czeslaw, int. dypl., Mśclwo- 
ja 3 m. 3 
Klasztor 00. Pranciszkanów. Wzgó- 
rze Marsz. Focha 
Klausal Waclaw, mgr, skw. Ko- 
ściuszki 15 m. 17 
Klawikowskł Brunon, piekarnia. 
Chylonia 
Klechnlowskl-Sas Czeslaw. redaktor 
Expressu !lustr.. Hetmańska 18 
Klcin Augustyna. szlifiernia szkla 
- i wytw. luster, p, Wysockiego 41) 
Klein . Em
nuel. przemysłowiec, 
wspołwłasc. f-my "Nordia Ha- 
we", skw. Kościuszki 10 
Klein &- Wierzbicki, mat. bud owI.. 
Św. jańska 134 
- (dod.) Klein Franciszek. m. 


1068 


KLEIN & WIERZBICKI 
MATERIAŁY BUDOWLANE 
.1 
wię'oiań.ka 134, ..1. 10.68 


28 33 Kleiner Marek, dr adw., 10 Lutego 
37 m. 2 
2034 Klejnot józef. Urszulanek 3 
2J 80 Klemensiewicz Helena. Witomiń- 
ska :>6 
"52 KIJem H. I T. Ciszewski. dypl inż 
roboty inżyn.-budowl.. SłowaC-= 
kiego 16 
3572 
2J JJ Kliks józef, zegarmistrz-jubiler, pl. 
Kaszubski 3 
- filia, św. jańska 90 
1621 Klink jerzy. urzędn. S. A. 
egl. Poi- 
ska, m., Marsz. Piłsudskiego 16 
1754 Klub Obywatelski, Mariacka 3 
2661 Klub Rodziny Urzędniczej, Staro- 
wiejska 7 
381S Klub Sportowy "Gdynia". skr. 
poczt. 81 
li93 Klugman Majer, Sienkiewicza 42 
m, 7 
1796 Klos Pranciszek, Warszawska 6 
13 J9 Knabe jan, buchalter. śląska 11 
l m. 10 
74l Kolazlew. A!!at
J. kler. f-my "Ste- 
vedonng , Sp. z o. o. w Porcie, 
Bema 7 Ol. 2 
3421 Knotgen Zdenko, kpt mar. handl.. 
Mickiewicza 25 
1679 Kobiellowa Kunegunda, kiosk, Fran- 
cuska 
Kobielska Helena. Z. Augusta 13 
m.ll 
Kociuba Tadeusz, por. !Dar., Mści- 
wOJa 10 IV p._, 
Kohn Nikodem, Mickiewicza 25 m. 2 
Kolberg Brunon, 10 Lutego 27 m. 4 


227S 
3393 
I 
3852 
2703 


2113 
2112 
2906 


KOLEJE: 
Prancusko - Polskie Tow. Kolej.. 
S. A. w Paryżu, ekspoz. dy- 
rekcji, Starowiejska 47 m. 2 
naczelnik 
biuro 
P. K. P.. stacja Gdynia-Port 
centrala łączy: 
zawiadowcę stacji Gdynia I 
Gdynia-Port, biuro I mieszka- 
nie. 


2279 
2893 
2896 
1408 
3502 
1026 
2894 
2330 
2340 
3524 
2892 
2895 
9264 
1175 
9679 
3525 
2785 
9265 


!lrzędnik
 inspekcyjnego. 
informaCJę, 
dyżurnego, 
nadzorczego. 
dworzec morskf 
ajencja celna. Celna 3 
ajencja celna, strefa 


wolno- 
cłowa 
- dysponent wagonów. stacja 
Gdynia-Port 
- ekspedycja bagażowa 
ekspedycja towarowa, Mor- 
ska 12 
ekspedycja towarowa. jana 
z Kolna 
ekspedycja towarowa. dworzec 
morski 


- port 
- port, Celna 3 
- port, Oksywie 
strefa wolnocłowa 
- ekspedycja towarowa, Weglowa 
- ekspedycja towarowa. Gdynia- 
OrłowO 
odcinek drogowy 2, Morska 18 
- stacja Gdynia-Chylonia 
- urzedn. insp. b. Gdynia-Port. 
Celna 3 
- Dośla Włodzimierz, nacz biu- 
ra port, m.. Przejazd 6 
Szponar Stanislaw, radca kol., 
m.. Orłowo. Inżynierska 108 


3.3 07 


1377 
1819 
2301 
2710 


1437 
9169 


20S7 
3869 
2708 


1186 
2059 


2022 


1391 


206S 
1520 


1203 


. 


Klarner - Kozłowski G d y n ia 


Kolejowe Przysposobienie Wojsko- 
we, admin. domu K. P. W., Ja- 
na z Kolna 
Kolektura LoterII Państwowej ..Dro- 
ga do Szczęścia", Św. jailska 10 
Kolektura l;oteri.1 Państwowej, józef 
WlkarYJczyk, Św. jailska 14 
Kolektura LoterU Państw. 63S M 
Kminikowska. 10 Lutego 2i 
Kolek!ura polskiego monopolu lote- 
rYJnego, W. KaJtal i Ska, 10 Lu- 
. tego 5 
Kolesinski M., przeds. budowI., Ślą- 
ska 17 
Kołodziej Stanisław. wytw. keksów 
ciast i pierników. Orłowo, Parko
 
. _ wa 20 a 
KołodzIejczak Florian. Kam Góra, 
willa Leśna 
Warszaw- 
ska 39 
papier, to- 
Dembinskie- 
go 92 
Koltun Hersz, Św. jańska 126 m. 3 
..Komdrobit", kier. budowy w Gdy- 
ni, śląska 55 
Komenda Rejonu Uzupełnień (patrz 
Wojsko) 
Komendant Miejskiej Zawodowej 
Straży Pożarnej. Wladysława IV 
11 
Komisariat RZlłdu (patrz Zarząd 
Miejski) 
Komisariat Straży Granicznej (patrz 
Urzedy) 
Komitet Obywatelski Miejskiej Po- 
mocy ,Zimowej Bezrobotnym w 
Gdyni, Lisa Kuli 4 
Komitet Pomocy Dzieciom I Mlodzie- 
żYt 10 Lutego 21 
Komolka Walenty. przeds. transp. 
samochodami ciężarowymi, stała 
komunikacja Gdynia-Warszawa- 
Łódź-Poznań, śląska 44 
m., śl::ska 33 m. 26 
Komunalna Kasa Oszczędności m. 
Gdyni. bank dewizowy.. św. jail- 
ska 17 


Kołodziejczyk Henryk, 
Kolodziejski KazImierz 
rebki, Grabówek.' 


KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
MIASTA GDYNI 
BANK DEWIZOWY 
T E L E F O N Y: Centrala - 29-51, 
Oddział w Chvloni - 97-07. 
Oddział w Orlowie - 91-90. 


29 SI 
1270 
1274 
3351 
9190 
9707 
2367 
1064 
3275 
2185 


1446 


1300 
18 SI 


1900 


3590 
1215 
2670 
2991 
3332 
212S 
2946 
1834 
2991 
3018 
3704 
2971 


- centrala 
- kantor wymiany walut obcych, 
dworzec kolejowy 
- kantor wymiany walut obcych, 
Portowa 4 
- wpłatnia. hale targowe. Mościc- 
kich 
_ oddz. w Orłowie, Orłowska 74 
_ oddz. w Chylonii, Chyloilska 67 
Konarski Zygmunt. kier. oddz. Pr. 
Karpiński S. A.. św. jańska 77 
Konc. Przeds. Przewoz., M. "lakubik, 
Starowiejska 17 
Konikowskl Paweł, dlUj!erzysta. 
dypl.. Słowackiego 18 m. 2 
Konkel józef. wędzarnia ryb i fabr. 
konserw ..Polska Ryba", św. 
Piotra 5 
Konopka A.. Słupecka 9 
Konsorcjum Prancusko-Polskle dla 
budowy portu w Gdyni, 10 Lu- 
tego 14 


KONSULA T Y: 
Agencja konsularna włoska (R. 
Agenzla Consolare Italiana) , 
Derdowskiego 1::1 II p 
Argentyński, 3 Maja 22/24 m. 12 
Belgijski. Wita Stwosza 6 
- kancelaria 
Brytyjski (vice), Waszyngtona 15 
Costa Rica (vice). A. Wiatrak, 
P. Wysockiego. 39 
Czechoslowackl. św. jańska 120 
Duliski, Derdowskiego 7 
Estoński, Cienciała Andrzej, dyr. 
f-my P.A M., Sienkiewicza 39 
Pinlandzkl, Waszyngtona 15 
Francuski, Sienkiewicza 36 
Grecji (król. generalny), MściwO- 
ja 3 
Hiszpański (vice), wicekonsul C. 
Raczewski, sekretariat, Korze- 
Iliowskiego 8/10 


2680 
2991 
25 OS 
1908 
3744 


3921 
17 bO 
3S6O 
2408 
2971 
2981 
1931 


Holenderski (vice). kancelaria, 
. G. Chrzanowskiego 6 
japonski. Waszyngtona 15 
jugoslowlańskl. Św. jailska 135 
Łotewski. Inż. M. Laureckl, nabrz. 
Duilskie 
Niemiecki. pl. Kaszubski 13 m 7 
Norweski, konsul Lars Ustere'd- 
Svendsen, Portowa 13/15 
- centrala 
Peru. konsul Wie rusz-Kowalski 
Krasickiego 40 
Portugalski (vice), św. janska 120 
Rumuliski. Sw. jailska 44 
Szwedzkj (król.). Korzeniowskie- 
go 8/10 
- oddz. dla spraw morskich, se- 
kretarz konsulatu 
Węgierski (król.). konsul Giey- 
sztor Władyslaw, nabrz. Fran- 
cuskie, biura ..Warty" 
- sekr. kons. bar. Wildburg-Geza 


37 38 ..Konsum", Mikulska Helena, Mor- 
ska 151 m. l 
2420 Kontrola Wywozu jaj Związku Izb 
Przem. - Handl., Rotterdamska 
3194 mag. U. M. 
. Konwińskl jan, sędzia spraw. kie- 
rown. 
ądu Grodzk., pl. Konsty. 
tucjl 5 m. 3 
3625 "Konwój", przewóz towarow nieelo- 
nych bez konwoju celnego. Poi- 
ska 15, mag. ..Pantarei" 
27 64 Kopczyński Kazimierz. skł. sukna 
A. Abrahama 24 
22 77 Kopickj Peliks, b. adw. I not., Kar- 
.. packa 6 
2681 Koplckl Pellks, zamówienia taksówek 
samoch., Mościckich 36 
966S Koptas józef, ódlewnia żelaza I me- 
tali oraz zakład mech., Chylonia, 
Morska 
1530 Koptas józef, przemyslowiec, Oksy- 
. wie. Kępa- Oksywska 37 
17 84 KopystynskI Stanisław. inż., Krasiil- 
skiego 34 
1117 "Korab". tow. polowów dalekomor- 
skich, Sp. z o. o.. Port Rybacki 


1146 
3370 Kornelak Tadeusz, ..Dostawa", Por- 
towa 3 
1228 Korporacja kupiecka w Gdyni, św. 
. jailska 15 
22 92 "Korłysa", zaklady Izolacyjne, Sta- 
rowiejska 34 III p. 
3603 Koryckl Bronisław, zast. dyr. zakl. 
wodoc. i kanal., śląska 56 m. 5 
1461 Korze!1iowskl Albin, kier. f-my "Pol- 
ski Przemysi Drzewny". Mor- 
ska 114/116 
2788 Kosianowskl Wladyslaw, kmdor ppor. 
w st. sp., dyr. tow. dalekomor- 
skich polowów ..Pomorze", m" 
Hetmailska 31 
38 SS Kosko Stanlslaw, dyr. pailstw. szk. 
morsk., Morska 81 m. !II 
2367 Kosmetyczny gabinet, j. Konars:utj, 
Św. Jańska 77 
22 82 "Kosmos", przeds. transp, S. Zang 
I Ska, A. Abraham"a 26 
2712 "Kosmos". skł. mat. piśmiennych.l 
10 lutego II 
2366 Kosmowska Marla, św. jańska 60 
1161 Kossakowskl Henryk, inż.. zaprzys. 
rzeczozn. tow. chem.. Morska 85 
m. 11 
3092 Kostrowicki jan, or. mech. mar. 
handl., Św. Jailska 77 m. 10 
38 62 Kostrzewa Kazimierz, urzedn. Warsz. 
Tow. Transp., Wojewódzka 27 
2466 Kostyal Tadeusz, m.. P. Wysockie- 
go 39 
384S Kosznik Pranciszek, 10 lutego 39 
1683 Kotek Rywen, sprzed. owoców iwa. 
rzyw, A. Abrahama 5 w podw. 
"Kotwica", przemysł rybny. Port Ry- 
backi 
Kowalewski Wiktor, handlowiec, Or- 
łowo. In:l:ynierska, d. własny 
2882 Kowalska Marla. restauracja, dwo- 
rzec morski 
pranciszek. Oksywie, 
Oksywska 12 
276S Kowalski Wacław, mistrz krawleckl.r 
10 Lutego 32 m. II 
1760 Kowalski - Wierusz józef, Krasic- 
kiego 40 
2374 Kozakowskl Leon, św. jań5ka 44 
III p. 
2171 Kozłowska Adela, Paderewskiego 17 
2002 Kozłowska Henryka, kupcowa, Por- 
towa, róg św. WOjciecha 
1289 Kozlowska Marianna, kiosk, PolsTla 
obok 5 magaz. 
3120 Kozłowski Adam. dr. prokur. S. O" 
m, gmach sądu 


3346 
9230 


21 OS KowalskI 


Bd. 53
		

/spis00073_0001.djvu

			. 


Gdynia 


2004 
3694 
2391 
2762 
2454 
1245 


2819 


2631 


'447 


2827 


2665 


2647 
9704 
2197 
9269 
2321 
9615 
3475 
9604 
9248 
9709 


3513 


Kozłowski - Leśnictwo 


KozłowskI jan. kupiec. Z. Augusta 6 
m. 42 
Kozłowski Wladysław, Św. jańska 
139 m. 159 
Kozubowska Czesława, Sedzickiego 
24, w. ..Otok" (sezon.) 
Krajewska Janina, dr fiL. Marsz. 
Piłsudskiego 5 m. 60 
Krajewskl jerzy, Focha 18 
KrajewskI Mieczyslaw, 6i1ansista- 
rzeczoznawca. Slowackiego 18 
m. 4- 
KrajewskJ Zygmunt, komisarz awa- 
ryjny I taksator towarów, zaprz. 
rzeczoznawca owoców, spirytualii 
l ziemioplodów, zaprz. próbobior- 
ca gieldowy, agentury krajowe 
i zagraniczne, A. Abrahama 27 
..I'rajoruch", przeds. eksped.-transp., 
Sp. z o. o.. SI. Batorego 4 skI. 
.,Krajsped", p1'zeładunkl w porcie 
I ekspedycja towarów samocho- 
dami.. A. Abrahama 10 m. 6 
Krakowski Adolf, przemyslowiec, 
współwł. f-my Nordia-Hawe. A. 
Abrahama 28 m. 2 
Krakowskie Tow. Ubezpieczeń ..PIo- 
rianka", S. A., Ś. Jańska 53 
Kramer Gustaw, technik, insp. "ruchu, 
Władysława IV 23 m. 32 
Krarnpa Brunon, ski. mąki i paszy, 
Chylonia Chylońska 128 
Krampel Zygmunt, "st. Batorego 4 
m. 5 
Kraszewska Halina, Orłowo, Inży- 
nierska 87 
Kraus józef Stanisław, owocarrna 
..Witaminka", Br. Pierackiego 7 
Krause józef, wł. ziemski, Pierwo- 
szyno p. Kosakowo 
Krause R., 'wytw. czapek, St. :te- 
romskiego 47 
Krause Stefan, sprzedaż mąki, paszy 
i opału, szosa Chylońska 95 
Krauze Augustyn, burmistrz, Orło- 
wo, Klonowa 13 
Kreft Robet, skI. żelaza, sprzety ku- 
chenne, mat. budowI. i opałowe, 
Chylonia, Chylońska 50 
KrembuszewskI AntonI, Okreżna 
KrenskI M., zakł. przemysł, Sp. z 
o. o., Gdańska 15 


2630 
2731 
9119 - skł. drzewa i 


2797 109 
3451 
3448 


3036 


3013 
1574 


1764 


3704 
3082 
2164 


1011 
9197 
1341 
2405 
1855 
1121 
1125 
1151 
2806 
9287 
2115 
1821 
1714 


54 B	
			

/spis00074_0001.djvu

			- 


2033 
2728 
3130 
1131 
2072 


Leśniczak Marceli. inż. dypl.. Zako- 
pianska 15, m. 3 
Leśniewski Stanislaw. pilot, G. Chrza- 
nowskiego 14 
Letke Mieczyslaw, Św. jańska 137 
Lewandowicz Karol. mistrz malarski. 
A. Abrahama 105 
Lewandowski Kazimierz. zakł. elek- 
trotechn. I radiowe, 10 Lute- 
go 7 
Lewandowski Maks.. prac. płaszczy 
i kostiumów damskich, Św. jań- 
ska 47, m. 6 
Lewandowski Wacław, zakl. bla- 
charski, Słowackiego 66 
Lewi Rafał, kier. Assicurazioni Ge- 
nerali Trieste, skw. Kościusz- 
ki 22 
Lewln A.. wł. firmy "Hurtowoc" , 
hurt. owoc. połudn., św. jań- 
ska 59, m. 5 
Le",insohn L.. pośrednik hand\.. Be- 
ma 4, m. 5 
Llbura Walerian. inż., biuro elek- 
ktrotechn., Marsz. Focha 1 
"Licea". (patrz szkoły) 
Lletzau jan, restauracja "Morska", 
Orłowo 
Liga M
rska I Kolonialna. obwód 
morski w Gdyni, skw. Kościusz- 
I ' ki lO, m. 11 
L ga Popierania Turystyki, biurO 
turystyczne w Gdyni Pierackie- 
go (pawilon obok dw'orca kolej.) 
Lilia józef. m., śląska 54 
"Limonimport" , import I sprzedaż 
owoc. połudn., wł. j. Gelbhart. 
A. Abrahama 10 m 6 
Linie :leglugowe Gdynia Ameryica. 
biuro angaż. załóg Polska 
Linke Pranciszek. dyr zarząd'z. K. K. 
O. . m. Gdyni. A. Abrahama 12 
Lipczynski Michal, m., Sienkiewi- 
Li .. k cza 8. m. 3 
pms I Mleczyslaw, dyr f-my Ex- 
. trans", Beniowskieg
' 14 
LIpnik A., b'., śląska 7 a 
- m.. Św. Jańska 87 
Lipski Adam,. współwł. f-my "Awis". 
transp. miedzynarod., Sp. z o. o., 
Św. jańska 23. m. 9 
Llpszyc Dawid, magazynier f-my 
Ferd: Prowe. śląska 51. m. 42 
Llslnlewlcz Włodzimierz, Jana z Kol- 
na, hala targowa 
Liszka jan, Św. jańska. kiosk 
Liszka Stanisław. hand\., Św. Jań- 
ska 35 
Litodruk, zakł. graf., Tomaszewski 
. Czesław, św. Jańska 59 
Lltterer Włodzimierz, M. Reja 17 
. m. 5 
BrytYJski. agentura "Berg- 
trans", Portowa 13 
Bydgoski. S. A.. agentura w 
.. Gdyni. Celna 8 
..Lloyd Gdynskl". Weinkraut. A. 
Abrahama 15 
Lloyd Toruński, Sp. z o. o., oddz. 
w Gdyni. Portowa 3 
Lloyd's Agency. ubezp. morskie, 
Portowa 13/15 
Lloyd's Register or Shipplng, Wa- 
szyngtona 15, gmach :teglugi 
Loch Henryk. Korzeniowskiego 29 
Lodu fabryka, hala I chłodnia ryb- 
na, magazyny śledziowe, zamra- 
żalnia ryb, fabry
a mączki ryb- 
neJ. Port Rybacki 


3441 


3001 
2143 


3435 


3172 
3146 


9114 
1005 


3800 


2031 
3609 


3785 
1345 
1685 
3766 
3774 
37 76 
3089 


3578 
2325 
2187 
1669 
3490 
1827 
3921 
1329 
3729 
3343 
3921 
1643 
1452 
1778 


Lloyd 
Lloyd 


1250 
3712 
1391 
1487 


Loevy Teodor, A. Abrahama 28 
L k m. 8 
o alny komitet funduszu pracy, 
Lisa Kuli 
"London", pomorska pakownia ka- 
wy, herbaty. kakao etc. Szcze- 
panek józef, śląska 5i m. 97 
L. 
. P. P:, liga obrony powietrznej 
I przeciwgazowej, 10 Lutego 5 
L m . 7 
orber I Bieberstein, pl. Kaszubski 5 
"Lot". polskie linie lotnicze oddz. 
w Gdyni, lotnisko, Rumia-Za- 
górze 
Lotn
sko cywilne, port lotniczy, sta- 
CJa meteorologiczna, Rumia-Za- 
górze 
- biuro zawiadowcy cyw. portu 
lotniczego M. K. 
.,Lukullus, fabr. cukrów, czekoladv 
i kakao Bydgoszcz, oddz. w Gdy- 
!1i, Św. jańska, róg Kilińsklego 12 
Lurski Stanisław I Ska, tow. hand\., 
św. jańska 34 m. 6 
szlifiernia szkła, A. Abra- 
hama 2 
szlifiernia szkła, A. Klein, 
P. Wysockiego 48 


1816 


1198 
9650 


9660 


9692 
1236 


3666 
1626 
3087 


Lustra 


Lustra 


3801 


2176 
3856 
2809 


Leśniczak - Masarnia Gd ynia 


Lut",:ak M.. przedst. f-my Dekora- 
CJa wnetrz", St. Bat

ego 24 
L b m. 5 
uxen urg jan, A.. m., Bema 10 
"Lwowlanka", kuchnia domowa 
A. Abrahama 15 I. p: 
Lwowicz O., A. Abrahama 26 m. 4 


L 


1818 Łaba Wladysław, dr, adw., b., 10 
Lutego 25 
9238 - m., Orłowo, Miodowa 21 
3805 Łablszak Stanislaw. "Cale Soleit", 
BosmańsKa 6 
1409 Łabuć Władyslaw. inż. dypl., Mści- 
woja 3 m.3 
9272 Łangowskl Bonifacy, adw. I not., 
OrłGwo, Orłowska 72 
2052 Łanieckl Kazimierz, Poprzeczna 8 
13 30 Ł
czkowskl Wilhelm, Beniowskie- , 
. . go 13 
35 64 Ł
CZY'lSkl j., warsztat reperacji sa- 
moch.. Mościckich 32 
9271 Łepkowskl jerzy, urzed. f-my Ful- 
men. górnośląski hrndel wegl;! 
z Wełnowca ad Katowice Orło- 
wo, Przebendowskich 29 
1448 Łegowskl Stanislaw, inż., dyr. Urze- 
::lu Morskiego, G. Chrzanowskie- 
go. dom urzed. morsk., bl. II. 
2 m. 7 
179 Łękawskl Roman, św. Janska 75 
1256 Łoś Andrzej, kmdor ppor., Kam. Gó- 
ra, Stary Dwór 
3615 Łukslk Ignacy, Św. jańska 38 m. 7 
Łuszczarnia Ryżu, Sp. kom. w Gdy- 
ni. nabrz. Indyjskie 


1905 
3825 


2726 
2291 
2815 
1472 


9247 
14BB 


2298 


3582 
3442 
1465 


9198 
1133 
3391 
3596 
1464 


1859 


3632 
3040 


2204 
203B 
1069 
2529 


- centrala 
Łyko Bronisław, arch., rząd., upraw. 
budown.. Witomińska 23 


M 


. 
Mach Roman, Starowiejska 17 
Machaiski Władysław. Św. jańska 3 
I p. 
Machwitz, palarnia kawy, Lipowa 3 
Maciejewski Czesław, dr med. 
specj. chirurg, ordynator oddz: 
chirurg. szpitala św. Wincente- 
go, Św. jańska 32, ord. 3.30-5 
Maciejewski Czesław. kpt. mar. 
handl., Orlowo, Orlowska 70 
Maciejewski Eugeniusz, inż. arch., 
S. A_ R. P.. rzeczozn. sąd. i 
Banku Gosp_ Kraj., Wzg. Focha 
Maciejewski Franciszek, wł. f-my 
"Gdyńskie Zakl. Mecl1an.". Sta- 
rowiejska 37 m. 6 
Maclejewskł Klemens. urzed. f-my 
"ProgresS"'. skw. Kościuszki 20 
Maciejewski Konrad. miejski lekarz, 
Z. Augusta 6 m. 86 
Maciejewski Stanislaw, Int. rucnu l 
sieci M. Z. E., Władysława IV 
23 m. 13 
Maciejewski Walenty. furmaństwo. 
Orłowo, szosa Gdańska 7 
Madela Wladysław, inż., r
ąd. 
uprawno arch., A. Abrahama 41 
Madeyskl Tadeusz, Sienkiewicza 33 
m. 5 
Maehle Mikołaj. M. Reja 21 m. 6 
Mager Marian, stemple i szyldy, 
przedstawicielstwa: maszyn do 
pisania "Royal-Orga", do licze- 
nia ..Astra". kasy rejestr. "Na- 
tional". ,maszyny do frank. Ii- 
stó tV "System", konserwacja 
maszyn, pl. Kaszubski 19 
Maggi, Sp. z o. o., przedst. Jan 
Haszke, St. Batorego u f-my 
Welz 
Magnus Walther, rzeczozn. skór, 
portowa 3 
Maib Gerard. prok. f-my "Berg- 
trans" . tow. żeg!., 3 Maja 27 
m.19 
Majdański józef, zakł. krawiecki, 
Św. jańska 46 m. 9 
Majerczyk A., wł. f-my "Ocean", 
Port Rybacki, hala rybna 
MaJerowicz Walerian. kwiaciarnia, 
10 Lutego, róg Szkolnej 
Majewski Aleksy, dr. insp. państw, 
szkoły morskiej, Morska 85 m. 9  


Ka.y .on.roln. I maszyn, ..iegufąc. 
Warszawa, Ossoli"skich 8. lei. 514.74 
i 514.76. 
PrzedsłaWIciel w G d , " I: 
M. Mager. pl Kaszubski 19, łel 14-64. 


3479 MaJewski Bernard, św. Jańska 69 
28 13 Majewski Franciszek. Beniowskle- 
97 . 3 M ' ki go 9 

 aJ.ews jerzy, int., Pogórska 111 
34 Ol MaJzner Uedeon, przeds. przewoz,. 
Królewiecka 8 
1062 Makowski Ignacy. mistrz rob6t 
ziemnych bruk., Warszawska 16 
2482 Malarnia sz
ldów I godeł, malarstwo 
<:ekor.acYJne, Św. Jańska 130 
15 76 Mal
rstwC? dekoracyjne, artyst

n
 
I koscIelne, Piechocki Marian. 
10 Lutego 23 
3159 Maletz Kurt, kier. f-my F. G. Rein- 
hold, Sp. z o. o., Warszawska 58 
3468 Malhomme Stanlslaw. 111Z., biuro 
techn.-handl. i warsztat elektro- 
mech., Komandorska, róg gen. 
Zielińskiego 
2750 Malhomme Stanisław, inż" m., Lem- 
borska 3 I p. 
30 14 n
allckl Leon. jana z Kolna 35 m. 2 
2085 Maliniak Marcin, inż., Św. Jańska 
116, II p. 
1736 Malinowski Antoni, m., Mościckich 
53 P. B. R. 
9623 Malinowski Bronislaw, prof., tłu- 
macz przys.. Cisowa, "Dworek 
pod Lasem" 
1529 Maleckl Antoni, wl. aptekI "Pod 
Gryfem", Starowiejska 34 
1243 Małecki I Plókarz, adwokaci Św. 
jańśka 18 
3389 Małeckl-Wańskl, import kawy i her- 
baty, palarnia kawy, pakownia 
herbaty, Warszawska 6 
3205 Małeta Sta,tisław, palarnia kawy, 
tow. spoż. kolon., Hala Targo.. 
wa 8 
2840 Małkowskl Pranciszek, zakł. hyzj. 
damsko-meskl, Portowa 13 
1280 Małkowskl Izydor.' sprzed. ryb mor- 
skich i rzecznych, konto czek. 
209H4, hala tar
owa, stoi- 
sko 401 
1379 Małuszek Wincenty, zakl. szklarskie 
i malar .ikie, 10 Lutego 28 
3011 Mały Dziennik, oddz. w Gdyni, :;w. 
jańska 9 
97 02 Małysa jan, Chylonia, Chylonska, 
róg Puckiej 
1442 Mampe Paweł, dentysta, Morska 121 
2826 Manissaly Edward, dr adw., Staro- 
wiejska 58 
3314 Maniszewski Marian W" dr med., 
lek., spec;. chorób I chirurgii ja- 
my ustnej. lek. dent., Św. jań- 
ska 64, 9-12, 3-6 
1354 Manstein - Henner de Gabriel Ta- 
deusz, dr adw., Św. jańska 50 
I p. 
2312 Manufaktura, skł. tow. i ozdób 
wojsk. I. Rozenberg, św. Jań- 
ska 52 
2889 Mańkowski S,. zaprzys. rzecz. na 
port gdyński dla miary i wagi, 
ilości i próbobrania towarów, 
Wladysława IV 23 m. U 
2040 "Mar", morska agencja reklamy, 
biuro ogłoszeń, wł. Antoni Przy- 
godzki, inż., skw. Kościuszki 16 
m. 10 
1848 Marciniak A.. S. A. Warszawa, fabr. 
lamp i armatur elektr., przedst. 
K. Budre\\ icz, 10 Lutego 35 m. 7 
2306 MarcIszewski fr., laborat. dent., 
śląska 33 
2045 "Mariłana". salon mód, wł. Genia 
Gembarska, św. jańska 46 III p. 
3569 Markiewicz józef, 3 Maja 27 m. 33 
3803 Markowski Bolesław, dr med., Sta.. 
rowiejska 52 m. 9 (sezon.) 
3026 Markwart Ludwik. mistrz murarski. 
Bemll 18 m. 2 
Marlewskl Sł. I Ska, przedst. Ford 
Motor Co, Chevrolet 
2155 _ salon samochodowy, 10 Lute- 
go 31 
1241 _ skład cześci, warsztaty, A. Abrll- 
hamll 27 
3273 Maron Ludwik, kler. biura not., św. 
jańska 54 m. 11 
2232 Marsz Zygmunt, rzeźnictwo, Św. 
jańska 72 


2242 
2031 
9237 
3431 
9208 
2560 


_ Witomińska 2 
Marszałek Kazimierz, stolarnia I skł. 
mebli, Śląska 31 
Martyka Michał, Orlowo, Akacjo- 
wa 24 
Marwinski Artur, zaprzys. rewiz. 
ksiąg, St. Batorego 4 m. 11 
Marzol józef, rzeźnictwo, Orłowo, 
SZOSIl Gdańska 24 
Masarnia łódzka, sprzedaż miesa i 
wedlin. wł. Kachlicki K" Św. 
Jańska 98 


Bd. 55
		

/spis00075_0001.djvu

			Gdynia Mascotte - Mobuczy 


3032 
3030 
2665 
1205 


1252 


1001 
9691 
1835 
3686 


1374 
2824 


..Mascotte" . caf
 dancing, Sp. z o. 
o.. Wybickiego 3 


Masłowski Stanisław. ŚW. Jańslta 53 
!1aszyny biurowe (pisania. liczenia. 
kalkulacji, buchalteryjne, franko- 
wania). Wirpsza, Czerniawski I 
Ska, 
p. z o. o.. Starowiejska 15 
M. A. T.. morska agencja technicz- 
na. Szkolna 10 
"Materiał budowlany" Sp. z o. o.. 
. hurt. mater. budowI. i fabr. pą- 
py dachowej 
- centr'łla, śląska 12-16 
- fabryka. Gdynia 6 
Materiały budowlane. inł. Edward 
Wenzlik, Warszawska 51 
MaterJ. budowi.. opał. ł pasza. A. 
Goli, Morska 56 
Matem! Brunon. św. Jańska 65 
Mathiesen Hennan & Co.. Sp. z o. o., 
import i sprzedat śledzi, Port 
Rybacki 


1038 
307l - św. jańska 3 
ISSO Matusiak Stanisław. 


9282 
1562 
1046 
1168 
1877 


. 2805 


2422 


2448 
3779 


2183 


3038 


2188 
1023 
1400 


miern. przys.. 
Bema 15 
Matuszewski jerzy. dr. lek. prakt.. 
Orłowo, pl. Górnośląski 1 
Matyjewicz-Maciejewlcz I	
			

/spis00076_0001.djvu

			L 


,409 
'162 
1284 


Mohuczy Aleksander, kmdor, 3 Ma- 
ja 27 m, 13 
Mojseowicz Roman, dr, Orlowo, In- 
żynierska 94, w. ..jasna" 
Molenda Gustaw i Syn, fabr. sukna 
w Bielsku, skł, fabr. w Gdyni, 
św. jańska 18 
Molkner Wladyslaw, dr med" lek" 
10 Lutego 27 
Mor,1schein Maks. dy(. f-my ..Pol- 
ski Lloyd" S. A., Św. jańska 73 
Monopol Spirytusowy. hl;lrt. pry
. 
Pai1stw. Monop. Spuyt., LI- 
powa 5 
Monopol tytoniowy polski. magazyn 
w Gdyni, Polska 7, port 
Monseu de Stanislaw, urzed. 1:egl 
Polsk, Krasickiego 34 m. 5 
Morawska Zofia. św. jańska 120 
m.6 
Morawski E, I Ska. In:!:.. biuro In- 
żyn.-budowl.. m., Z. Augusta 6 
m. 69 
_ biuro, Leśna (bud. Gimn. Państw,) 
..Morawski Roman", skI. papieru, 
wl. Seweryna Nowacka, Staro- 
wiejska 7 


,32 1 
2461 
1110 


1780 
'247 
'515 
2771 


3)l8 
1504 


1212 - m., Śląska 45 
'189 Morelowski Marian. prof., Orlowo, 
willa .. \Veneda" (sezon.) 
2S6S Morgulec Władysław, inż., em. kmdr 
por.. proł. Państw. Szkoły Mor- 
skiej, Morska 81 m. 1 
J6 92 Morocznik jan. urzedn. pryw., Św. 
jańska 68 m 27 
"15 Morozewicz Wlodzlmierz, buchalter 
i bilansista, 3 Maja 22/2ł m. 4 
20 40 Morska agencja reklamy ..Mar" , 
biuro ogloszeń. skw. Kościuszki 
. 15 m. 10 
12 52 Morska agencja techniczna, M. A. 
T., Szkolna 10 
% 7l Morska pralnia mechaniczna, Chy- 
lonia, Kartuska 5 
1127 - MścIwoja 10 
J7 78 Morska przetwórnia papiernicza. K. 
Ł. Grzywacz, A. Abrahama 15 
3809 "Morska Ryba" . spólka rybacka z 
O. u.. Św. Piotra 9 m. 3 
% 88 - wedzarnia ryb, Chvlonia, Pucka 
2174 Morski Instytut Rybać1lI, Waszyng- 
tona 11 
28 Ol - stocznia rybacka, Waszyngtona 5 
Morski urząd rybacki (patrz urzedy) 
1816 Morskie koło szybowcowe przy ob- 
wodzie morskim L. O. P. P" 10 
Lutego 5 m. 7 
"Mortrans" , morskie tow. transp.. 
Sp. z O. o., konc. ajencja celna, 
Św. jańska 18 
J2 96 - dyrekcja I buchalteria 
3286 - ekspedycja 
1823 Mosiewicz Mieczysław. not., b.. 
MścIwoja 9 
1126 - m.. Mickiewicza 31. W. ..Da- 
nuta" 
2460 MoslewJcz Witold, Kam. Góra, W. 
Danuta" 
3504 Moszyńskl Stanislaw. św. 'jańska 38 
m. 15 
1623 "Motoskład" , sprzeda:!: cześcl i ak: 
cesorii samoch., Klimek Piotr I 
Bitny Szlachta jadwiga, Św. jań- 
ska 58 
2141 Mroczklewicz Zygmunt, nacz. wydz. 
"'a(Jm. Kom. Rządu, Fredry 6, 
willa ..Oleńka" 
2713 Mrozińska Stefania. fabr. skład 
cukrów I czekolady, Św. jań- 
ska 42 
1523 Mucha Kazimierz. nacz, dyr. f-my 
..Pantarei". S. A.. m., św. jań- 
ska 38 
27 69 Munk, wspólwl. f-my ..Owocpol" , 
m., Kiliiiskiego S 
3717 Murzył10wskl Henryk, kiosk, skw. 
Kościuszki. róg St. '1:eromskiego 
2441 Musiał Zygmunt, dyr., B. Pierackie- 
go 11 m. 10 
2418 Musielak Feliks, za kI. fryzj. dam- 
sko-meski, A. Abrahama 23 
3268 Muszle mors!.le, oraz artystycznie 
wykonane ozdoby z tychże, Els- 
nerowa Elza, 10 Lutego 32 
9683 Muszyńskl B., wytw. lin stalowyc'l 
i konopnych. mistrz powrożniczy, 
Cisowa 
3608 ..Muza". prac. gorsetów, A. Abra- 
hama 17 m. I 
36 44 Muzlol Feliks, przedst, f-my ..Kos- 
mos" S. A., Starowi ej ska 19 
3206 Miilrer Hugon. rzeżnlctwo, Hala 
23 49 Targowa 220 
- m., św. jańska 16 m. 4 
347l Miiller Marceli, budowniczy, 2wlrki 
IWigury 2 
1208 Myreboe Gunnar, kupiec, Portowa 
13/15 m. 11 


1496 
2083 
2297 
3710 


1898 


Mohu
zy - Odlew Gdynia 


Mysiakowski Tytus, makler okret" 
Beniowskiego 28 
Myslowskl Mieczysław. Z. Augusta 6 
m 48 
Myszkowstn Feliks, hala targowa, 
stoisko 3 
Myszkowski jakub, mistrz ślusarski, 
P. Wysockiego 62 


N 


2835 


Nadolny 
Nadoiski 


19 61 - biuro 
1962 
31 25 Neustein 


1030 
1436 


1248 


3788 


1359 
1359 
1714 


3540 
3860 
2084 
1172 
1798 
1775 
1873 
2563 
1653 
3168 
3188 
3463 
2695 


2804 
1244 


1212 


Edmund, techn. dent., skw. 
Kościuszki 14, m. 2 
Neyman jerzy. dr med., Św. Jań- 
ska 120, I p. 
Neyman Karol. kier. wydz. eksp. 
I makI. f-my ..Polska rob" , Po- 
morska 56 
NIeczuja - Ihnatowlcz Ludwik. ppłk. 
w st. sp.. tlumacz przys. jez. 
francuskiego I rosyJskiego, biuro 
pisania podań, Marsz. Pilsudskie- 
go 5, m. 37 
Nlemcow Mikołaj, dyr tow. okret. 
połowów dalekomorskich "Me- 
wa" S. A., 3 Maja 22/24, m. 16 
Niemiec' józef, dyr liceum I gimn. 
tow. szk. śr., Tatrzańska 9 
Niemiec Wiktor. prok. f-my "Berg- 
trans" tow. żegl.. Tatrzańska 9 
Niemlerklewlcz Marian, ksiegarnla. 
sklad nut I wypo:!:yczalnla nowO- 
ści skw. Kościuszki 18 
Nlemyf'\skl Feliks. kantyna robotni- 
cza. Rvbacka 
NIeniewski jerzy. 2wlrkl IWigury 2, 
m. 9 
Nlerzwlckl Brunon. kler. biura, Św. 
lańska 84, m. 7 
NIewiadomska Francfszka. sekr. Kom. 
Rzadu. Hetmańska 14 
Nlcwiarowlcz Waclaw. kpt. mar. 
handl.. Św. Jańska fi9 
Niklelski Walenty, wl. nieruch., 
Kalkstelna 22 
przeds. przewoz., 
Gdańska 10 
NIklewskI łan Słupecka 28 . m. 4' 
Niklewski Wacław. dypl. 11andl., Kar- 
packa 9. m. 3 
Niklownia. Prawdzik Stefan. 10 Lu- 
tego 39, m. 39 
Nlzlewicz jan. warsztaty mechan., 
Mazowiecka, obok f-my Dulny 
Norbeckl Edward, Warszawska 44. 
m.7 
,Norblin, Bela Buch I T, Werner". 
, skł. fabr. pólwyrobów z miedzi. 
mosiądzu I wyr. platerowanych, 
Św. Jańska 53 
Nordla - Hawe, 'abr. konserw rvh- 
nyc;.h I Jarzyn, P
rt f.'ybackl 
Notariusz Chudzlńskl Henryk, skw. 
Kościuszki 15 (godz. 9.30- 
15.30) 
Nowaccy HllarostwO. m., śląska 45 


Niklas 


józef. 


1504 Nowacka Seweryna, dawrf. "Roman 
Morawski", skI. papieru, Staro- 
wiejska 7 
3243 Nowacka Władyslawa, 3 Maja 27, 
m. 8 
1114 Nowacki Boleslaw, przemysI.. b. 
prezes, lady miasta Gdyni, Ślą- 
ska 76 
2673 Nowacki Czeslaw, art. meskie i ga- 
. lanterla Starowiejska 7 
1504 Nowacki Hilary, S'tarowiejska 7 
3706 Nowacki Tadeusz, m., Sienkiewi- 
cza 33 
1282 Nowaczyk Stanlslaw. mierniczy, Be- 
ma 9 
2S 12 Nowaczyk Tadeusz, stolarski zakl. 
mech.-przemysł. mebli !otylaw)'ch. 
blunwych i okrelowych, św. 
Wojciecha 13 
9686 Nowak Aleksander. kupiec, Morska 
162 
2546 Nowak Edmund, kpt. mar., Z. Augu- 
sta 9 
2270 Nowak Kazimierz. komisarz l\\faryj- 
ny, kpt. mar. handl., Św. jan- 
ski 9, m. 13 
3812 Nowak Leon, ..Kurier Poznański", 
I "Oredownik", Szkolna 8, part. 
3045 Nowak Marian, kier. biura port. 
Warsz. Tow. Transp., Św. jań- 
ska 90 
1688 Nowakowa Konstancja. akuszerka 
rejon. Ubezp. Spoi., śląska 54, 
m. 7 
1393 Nowlński Aleksander. mgr praw, 
Kam. Góra, P. Skargi 16, w. 
..Wanda" 
1348 Nowlńskl jan. kier. ""ydz. fracht. 
P. A. M., Sienkiewicza 27 
Nowosielski Bazyli. przemyslowlec, 
Orłowo 
Nowotny Antoni, ski. kolon.. Mor- 
ska 106 
3533 Nurek rzeczozn. Kuzynlak Eugeniusz. 
zaprzys. przez f. P H., Nowe 
Oksywie, Chodkiewicza 17 
3081 Nysenbolc A., M. Klein I S-ka, Im- 
port śledzi, port Rybacki 
3078 - m., S. Zajtmana. St. Batorego 4, 
m.3 


- kierownik 
- ekspedycja statków 
- po godz. służb. 
Ochrona mienia .,Argus". wl. E. 
Mieszkowskl nabrz. Rotterdam- 
skle, hangar II. 81, . 
_ biurO, czynne calll dobe 
- nocny 
_ mieszko właściciela 
_ kontroler na miasto 
Oddział Robót Budowlanych, Kon- 
sorcjum Francusko-Polskiego dla 
budowy portu (HOjgaard ci 
Schultz), G. Chrzanowskiego 71 
sekretariat 
(dod.) gab. dyr. 
buchalteria 
- mag. pl. robót 
- wydz. techniczny 
"Odlew". Sp. z o. o., odlewnia i
 
laza i metali I zakl. mecłlln., 
Morska 321 
96 65 - fabryka, Chylonia, Morska 


9117 
2023 


2186 
3250 


3971 
3591 
9159 


2007 
3837 
2228 
2480 


1816 
2038 


3348 
3349 
2454 


1192 
3076 
2180 
2335 


1035 


1036 
1037 
1040 
1724 


O 


"Oaza". dancing. Romanowski Fran- 
ciszek, Św. jańska 30 
Obmlńskl Stan. W.. rząd. upow. Inż. 
budown.. Marsz. Piłsudskiego 56, 
II p. 
Obóz Emigracyjny, Grabówek, E!TII- 
gracyJnl 
- centrala 
- b. Insp. I lekarza kanadyjskiego 
Obóz Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego, Kepa Orlowska (se- 
zon) 
Obóz Zjedn. Narod.. obwód Gdynia, 
pl. Kaszubski 
Obrączklewicz Bolesław. Sp. z o. o., 
składno sportowa, 10 Lutego 30 
Ob ryc ki Narcyz, ini.. m., Slowac- 
kiego 50. II p. 
Obryckl N., in:!:., I L. Narzy!skl. 
przedsleb robót bud. I inż., Św. 
. jańska 82 
Obserwatorium morskie (patrz Pań- 
stw. Inst. Meteor.) 
Obwód morski L. O. P. P. GdynIa., 
10 Lutego 5, m. 1 
.,Ocean", przetw. ryb morskich, wl. 
A. Majerczyk, Port Rybacki. ba- 
.Ia rybna 
Oceaniczna Agencja Okrętowa. Oce- 
an Shipping Agency, Sp. z o. o.. 
10 Lutego 24 


" 


2578 Nadbałtycki Dom Handlowy, wl. j. 
Kurzyński, Św. Jańska 90, m. 1 
Nadleśnictwa Państwowe (patrz 
Urzedy) 
Alojzy, Warszawska 76 a 
(patrz Laboratorium) 
Stefan, ski. miesa. Porto- 
wa 4 
1185 Nagler Walery, dyr f-my M. E. W" 
Św. Jańska 47, m. 10 
9632 . Nagórski Alojzy, przemysłowiec. wł. 
majątku Dzierzążno, Chylonia 
JO 25 Nahorskl Stanisław, kmdor, ppor. 
Św. jańska 84, m 8 
1320 Najstarsze biuro pośrednictwa do- 
mów, placów Itp., Kujawa Do- 
minik, Św. jańska 13. m. 5 
3288 Nalewaj Wadaw, jana z Kolna 6 
1142 Narbutt-Dowgiallo Zofia, Inż. (patrz 
Karłowska Z) 
3850 Narzedzla, Sp. z O. o., Św. jańska 
16 
3382 Narzyńskl Leonard, budown., Św. 
jańska 82 
3302 "Nasiona". Sp. roln.-handl., E,. 
Kwiatkowskiego 24 
1464 "Nationai", kasy rejestracyjne I ma- 
szyny ksiegujące (buchalteryjne) 
Marian Mager, pl. Kaszubski 19 
3840 Nehrlng I KalIszewski, przeds. ro- 
bót lastrico, ksylolit, terracota, 
glazura, Św. Jańsk& 71 
23 39 Nelsser Juliusz I Ska, Sp. z O. o.. 
miedzynarodowa ekspedycja mor- 
ska i lądowa, A. Abrahama 26, 
m.6 
13 07 Neumann Jan, lakiernik, śląska 67 
3754 Neul1lflrk Paweł, kier. tow. sped. 
J. H. Bachmann, Sp. z o. o.. m., 
3 Maja 22/24. m. 5 


Bd. 57
		

/spis00077_0001.djvu

			Gdynia Odlewnia - Petschl 


2596 
3088 
1680 
1715 
3448 


2527 


2040 
9153 
3461 
3350 
1766 
2547 623 


1007 


2941 
2944 
13 42 
3674 
9213 


3829 
2238 
1509 
2244 


2030 
1735 
1517 
3802 
9211 
2082 
9172 
1563 
3170 
9670 
1119 
9637 
2364 
3356 
. 
2768 
1761 
3700 
2301 
2295 
2050 


9241 


2321 


1269 
2769 
2164 


2126 
1294 


58 Bd. 


Odlewnia gdyńska metali, Morska 70 
Odśwleżalnia garderoby ..Czystość", 
Szkolna 6 
Eugeniusz, adw., 10 Lute- 
go 18 
Wiktor, dr med., 10 Lute- 
go 19 
Oficerski Klub Myśliwski w Gdyni, 
sekr. I skarbnik Król Aleksander, 
Morska 13, II p. 
Oficerski Yacht Klub R. P.. oddz. 
morski, basen Yachtowy 
Ogloszeń I reklamy biuro .,Mar", 
sk.v. Kosciuszki 15, m. 10 
Ogrodnictwo Braci Lu.szczynsklch, 
Orłowo, Wielkopolska 7 
Ogrodnictwo ..Mimoza" I kwiaty do 
sukien. Gdyńska 103 b 
Ojcowie Franciszkanie, wzg. Marsz. 
Focha 
"Okocim", reprez. browaru, Mor- 
ska 39 
Okolo-Kulak I., Inż., Marsz. Piłsud- 
skiego 5, m. 88 
Okoń Juliusz. skł. kolon. i delikat., 
B. Pierackiego 11 
Okoński, podkomisarz, m., Pomor- 
ska 22 
Olejarnia "Union" , zakł. przem. 
tłuszczowego i olejarskiego. S. 
A., Port nabrz. Indyjskie 
centrala 
wydz. zakupów 
Olszewska Julia, prof., Kapitańska 7 
Olszewski Aleksander, zakł. fryzj., 
Wybickiego 2 
Olszewski Jan. ziemiopłody. Orłowo, 
Inżynierska 81, m. 2 
Olszewski Józef. zakl. stolarski, 
Warszawska 48 
Olszowski Tadeusz, Mściwoja 9, 
m.H 
Opacka Łucja, Władysława IV 23. 
m.19 
Opaliński Jan, dyr i współwlaśc. 
f-my morski przem. rybny "Sy- 
rena", św. Jańska 33/35 
"Opal", wł. Formella Adolf, ski. 
mat. opał., Batorego 8 
"Orbis", polskie biuro podróży, św. 
Jańska 38 


Odyniec 
Oehlrlcb 


- dworzec morski 
- Orłowo (sezon.) 
Orgelbrand Andrzej, 


Św. Jańska 36, 
m. 9 
.,Orłowska Riwiera", Morska (sezon,) 
Orlowskl Bolesław, wyr. cementowe, 
10 Lutego 5, II p. 
Orlowskl Wacław, kupiec, Św. Jań- 
ska 77 
Osiedle mieszkaniowe Cblodni i 
Sklad. Port.. Leszczynkl 155-177 
Ostojscy Bracia, zakł. ślus.-mechan., 
Mościckich 
Ośrodek P. W. Lotn., Rumia, lotni- 
sko 
Overseas Hlde Trading Company 
Ltd., Św. Jańska 68 
Owocarnia. Bogalejszanka Eugenia, 
śląska 51, skI. 1 
Owocarnia, Chibowski Marian św, 
Jańska '33/35 
Owocarnia Odynska, Rogackl Cze- 
sław, św. Jańska 1 
"Janina", Wladysła w 
Chojnacki, Traugutta 2 
Owocarnia, Maria Kminikowska, 10 I 
Lutego 21 I 
Owocarnia Polska. Antoni Jóźwicki, 
· św. Jańska 53 
Owocarnia "Reneta",. wł. Elżbieta 
Zikorje, A. Abrahama 10 
"Owocarnia Wielkopolska", pod- 
lejska Władysława, Orłowo, I 
Wielkopolska 42 : 
Owocarnia ..WItaminka", owoce, 
słodycze, wina, Br. Pierackie- 
go 7 
,.OWl/ocpol", Import owoc. połudn., 
pl. Kaszubski 3 
- m., Kilińskiego 8 
"Oz
lId", reprez. papieru światło- 
czułego "Ozalid" w Łodzi, oraz 
wszelkie przyb. kreśl.. papiery 
i art. biurowe, f-ma H. Brasz- 
czok ł H. Kryszewski, Św. jań- 
ska 80 


Owocarnia 


p 


Pacewlcz Edward. kpt. :1:. w.. Wie- 
niawskiego 2 
Pacoszyńskl Michał, zaprzys. He- 
czozn. ksiąg hand!., Z. Augu- 
sta 1, 11 p. 


3091 
2369 
2815 
3107 


2256 
1507 
1733 
2055 
3829 
2587 
2344 


2917 
3416 
2157 
2961 


2602 


3269 


1592 


2964 


2205 
3080 


2307 


3417 
2577 


2455 
2115 
2293 
3608 
2087 
2709 
9221 
3667 
2589 


1916 
1919 


"Paged", Polska Agcncja Drzewna. 
Sp. z o. o., św. Jańska 44 
I. biuro główne 
- centrala, Św. Janska 44 
- dla rozmów miedzymiastowych 
Centrala łączy: 
- gabinet dyr Stanisława Tora 
- sekretariat dyrekcji 
- wydz. ogólny 
wvdz. handlowy 
- wydz. eksportowy 
- wydz. finansowy 
- kasa 
II. p o I' t d r z e w n y 
Oksywie 
kierownik 
- biuro 
- sprzedaż mat. drzewnych 
I". s kła d k o m i s o w y 
Morska 50/54 
- sprzedaż mat. drzewnych 
IV. o s i e d I e m i e s z k a n i o w e 
Oksywie, Kampinowska 2 
- administr. osiedla 
Pakura Leon, furmanstwo, Warszaw- 
ska 68 a 
Palarnia kawy I hurtownia kolonial- 
na, W. Machwitz. Lipowa ił 
Palarnia kawy, import herbaty, 
Webs Paweł, skw. Kościuszki 
15/19 
"Pale Pranki" w Polsce, Sp. z o. o., 
bud. fundamentów, śląska 47 
Palica Mieczysław. urzędnik, Słu- 
pecka 14 
Pallavlclnl-Csaky Władysław, Kas- 
prowicza 7 
Palmąka Pranciszek, biuro techn.- 
insta!., św. Jańska 72, m. 4 
Palasz Władysław, zakł. stolarski. 
Warszawska 48 
Pałyszko Jakub. Leśna 15 
"Pani", mag. kapeluszy damskich, 
wł. Karwacki Józef, św. Jańska 56 
..Pantarel" , powsz. zakl. magaz. 
itransp., S. A., Port, nabrz. Pol- 
skie 
centrala, łączy z wszystkimi dzia- 
łami 
- magazyn _ 
.....antrans... powsz. tow. transp., 
Sp. z o. o.. Starowi ej ska 17, m, 2 
Państwowa Szkoła Morska, Morska 
83 
Państwowe Leśnictwa, (patrz Urzę- 
dy) 
Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w 
Warszawie, dom techniczno-han- 
dlowy, Aleksander Andrzejewski, 
3 Maja 27 
Państwowe Zakłady Tele-Radio- Tech- 
niczne, placówka w Gdyni, 3 Ma- 
ja 22/24. m. 9 
Państwowy Instytut Eksportowy, de- 
legat w Gdyni, wolny obszar cel- 
ny 
Państwowy Instytut Meteorologiczny, 
oddz. morski P. I. M., obserwa- 
tOrium morskie. Waszyngtona 14 
- centrala łączy: 
kier. Stanisława Dłuskiego 
rachubę i sekretariat 
- dział synoptyczny i służby 
ostrzegawczej 
- dział klimatologiczny 
dział dewiacji i sprawdzań przy- 
rządów 


1091 
1092 
3507 


2851 


,. 


dzlal służby czasu 
dział kartograficzny 
dział hydrograficzny 
(dod.) m. kierownika 
"'aństwowy zakład Higieny, Staro- 
wiejska 50, I p. 
"Papeteria". skł. papieru, art. biu- 
rowych i szkolnych. wł. C. ja- 
worska, Św. Jańska 9 
Paplsowa Wanda, dypl, mistrzyni. 
prac. sukien I okryć damskich, 
.. Wanda". św. Jańska 63 
"Papkarton" , Sp. z o. o.. hurt. pa- 
pieru i tektury, śląska 7 a, m. 3 
"Papyrus" , hurtownia papieru, Sp. 
z o. 6., A. Ahrahama 28 
Parafie. (patrz urzędy parafialne) 
,,"'arcclacja Podgdyńska" , 10 Lu- 
tego 39, m. 15 
..Parcele budowlane". Oksywie, Ok- 
sywska ,28 
Pardon Zygmunt, ubezpieczenia. Św. 
Jańska 23, m. 8 
"Parkiet", A. Abrahama 17, m. l 
Parkiet, układanie I czyszczenie, J. 
Kwaśny, śląska 54, m. 13 
Parlevllet Dirk, Krasickiego 40, m.8 
Partyka Leon. prok. .f-my P. A. M.. 
Hed/owo, Husarska 8, d. własny 
Paryski zakł. kuśnien;kl. 10 Lute- 
tego 1. I p. 


- m. 


2150 
1591 
1720 
3140 
1537 
1630 
2389 
9619 
3340 
3380 
1281 
9717 
3673 
2438 
9611 


2501 
9111 


9147 
9224 


9251 
2820 
9136 
9253 
1060 
2246 
9155 


9178 
3512 
2057 
9129 


9222 
9233 
9212 
2039 
9266 
2171 
1725 


9216 
3006 
9108 


2020 
9283 
2171 


1858 


2194 


2346 
17 37 


1883 
3480 
1265 
3176 


- 


Pastwa Wiktoria, restauracja "G. 
stronom la" , śląska 
Paszkowa Pranciszka, akuszerka n: 
ubezp. społ., Śląska 
P. A. T.. Polska Agencja Telegr. 
ficzna, skw. Kościuszki 14 1- 
Patalas Jan, Witomino, Pop'rzec: 
na 
Patalas W., zakł. malarski, Star 
wiejska 32, I - 
Patzer Benon, Pomorska 40 
Paul Henryk. dyr f-my "Przewóz" 
10 Lutego 
Pawlaczyk Antoni. autodorożkarstwn 
Chylonia, Chylońska 130 m. 
Pawlowicz Czesław. olic. mar. bandl 
Wojewódzka 30 (sezol 
Pawłowicz Wiktor, mjr dypI., Z 
kopiańska 12, m. 
Pawlowski Lech, lek. dent., Port 
wa 15, m. 
"Pedab", Sp. z o. o., przeds. b 
dowl. Zbożowa. 
Penk Józef, komornik Ś. Grodz. re,. 
II, Krasickiego . 
Penka"a Jan, A. Abrahama 26, m. 
Penner Relnhold, wł. dóbr, Stel 
no
 


P E N S J O N A T Y: 
..Bełweder", F. :2:ółtowski, Kam. 
Góra, Korzeniowskiego. 
Bialy J)wór, Maciaszkowa lucj' 
Urłowo, Przebendowsklch (s. 
zonl 
"Czerwony Dwór". wł. Benkówr' 
Melania, Orłowo, Orłowska 15 
"Dania", wł. Halina Gaszkowsk' 
Orłowo. Przebendowskich 1\ 
( sezon' 
"Delfin". wł. M. Marszałek, Orlo- 
wo. Perkuna 15, (sezOl 
"Dworcowy", W. Trojanowskiei, 
Starowiejska 54, m.5 
..Gryf", wł. d-rwa A. Betlejew. 
ska, Orłowo, Przemysła\\l 
"Hallna", Orłowska 51 
"Hanka". Pankowska Jadwiga, 
Kam. GÓl 
"Henryka", willa, wł. OskierkI, 
Kam. Góra, Sedzickiego i 
..Irena", willa, wł. Wysocka lIt 
na, Orłowo, Balladyny 10 (St 
zon, 
"IwIenice" , Orłowo, światope 
ka 12 (sezo
 
"Laguna". I. Lement\ Kam. Gór 
Sienkiewicza 1 
.,Leśna". willa, B. Prusa 32 
"Maciejka". Wolińscy J., Orłowi 
Promenada Król. Marysieńki 
( sezo
 
"Marla", dr med., Kantak jar 
Przemysława 4 (sezon 
"Mimoza". Urłowo, Balladyny 
( sezon 
"Nina", Janina Miłowska. OrłowI 
Perkuna 7 (sezon 
.,Polonla". ł.ukomska Aniela, Sil 
ros:zewskiego 18 a (sezon 
Sadowskiej Paullny, Orłowo, 
Gdańska 257. (sezon 
"Sadyba". Sier.oszewskiego 8/10 
..Skarbek". konc. schronisko tu. 
r y st Kam. Góra Siemiradzkie. 
, , go 11 
.,Słonce". Spacerowa 23, (sez op ) 
..Słowicza", N. Słowikows kl . 
Kam Góra, Tetmajera 2
 
Spółdzielni Pracown. Min. Rol
, 
I Reform Roln., Orłowo, Ułap 
sk' . 
,.Vlcłorla-Regia". Sienkiewicza 
_ 9r. 
"Wanda", Kowale
ska Róża, Ol' 
łowo, Popiela 10, (sezon 
Zgoda, Paderewskiego 17 


Perkiewlcz Maksymilian, fabr, l.. 
ram,. cegielnia i tartak Lud 
kowo, P. Mosina. filia Gdyn.- 
Morska 
"Periow" . Wassily Perlon i S-w 
przedst, "Piup" . pierwsza Ul. 
przemysłowców, Port, polska 
Pernak Mieczyslaw, arch. bud., śl.: 
ska 22/ ' 
Perzanowskl Jerzy Waclaw, 11. 
mech. pol. mar. handI., Mar!, 
Piłsudskiego 
Peszkowskl Zygmunt, inż.. skw, J(' 
ścillszld 
Pctri W. G., adw., Św. Jańska 36 
Pctrymusz Pranciszek, wł. druka l 
..Express", Mściwoja I 
Petschl Roman, dyr. Banku Han
 
w Warszawie, S. A.. oddz. 
Gdyni, skw. Kościuszki 15, V -
		

/spis00078_0001.djvu

			2008 Pettka Augustyn, furmaństwo, War- 
szawska 65 
1178 Pedrackl józef, zast. dyr warsz., tow. 
transp., Hetmańska 41 
,%19 Philips, S. A. oddz. w Gdyni, E. 
Kwiatkowskiego 9 
'7 S6 Piasecki Karol. ppłk dypl. w st. sp.. 
dyr f-my "Progress" i M. E. W., 
Mickiewicza 19 
2S 37 piasec'd Wiktor. zakł. blacharski, 
dekarstwo, instal. sanitarna, War- 
szawska 43 
2494 Piaskłewlcz Tadeusz, int., Kapitań- 
ska 2 
Ja 77 "Piast", tow. ubezp. S. A., reprez. 
w Gdyni, św. jańska 73 
2717 Piątkowskl Karol. przys. rzecz. 
ksiąg, Św. jańska 36, m. 7 
15 76 Piechockl Marian, malarstwo deko- 
racyjne, artystyczne i kościelne, 
10 Lutego 23 
92 49 Pleglowski Zdzisław, inż., zaprzys. 
rzeczozn. okręt., Orłowo. świa- 
towida 7, m. 2 
1552 Piekarnia - cukiernia ł kawiarnia, 
Kazimierz janik, Starowiejska 11 
'169 Piekarnia - cukiernia, Stanisław Go- 
towała, mistrz piekarski, Legio- 
nów 56 
9215 Piekarnia higieniczna, W. Rafiński, 
Orłowo, Siedlecka 10 
9226 Piekarnia morska, A. Laskowski, Or- 
łowo, Mysłowicka 20 
152S Piekarnia "Warszawska". Witomiń- 
ska, d. własny 
,25S Piekarski Janusz, kpt. :2:. W., Het- 
mańska 10 
16 OJ Piełowskł jan, przeds. elektrotechn. 
śląska 4 a 
12 29 Pieńkowskł Roman I Meta, właśc. 
nieruchomości, Beniowskiego 32 
3697 Plerożyńskł Henryk, rzeźnik, Kępa 
. . Oksywska 12 
3847 Pierwsza gdynska wytw. mydla i 
przetw. chem., Sp. jawn., P. Wy- 
. sockiego 14 
2677 Pierwsza w Odynl wyto ł sprzedaż 
okryć damskich ..świat Mody". 
wł. Franciszka Dubielowa, prac. 
kuśnierska na miejscu, św. jań- 
. ska 36, I p. 
3268 Pierwsza w Polsce wytw. pamiątek 
morskich, E. Elznerowa, 10 Lute- 
go 32 
1806 Pierwsze Polskie Tow. Kąpieli Mor- 
skich. S, A, Kam. Góra Korze- 
niowskiego 13 
2024 PIerzchaIski Mikolaj, kier. działu 
fracht. statków f-my Rothert « 
Kiłaczycki. m.. Marsz. Piłsud- 
skiego 5, m. 100 
2426 ..Pierze-Puch" f-ma M. Zwierzycka, 
wł. Badowski R., św. jańska 74 
3143 Piesia Natalia, lek. dent., Św. janska 
39, róg Wybickiego m. 14 
2356 Pietrzak Kazimierz, przedst. f-my 
. E, Wedel, m., Mściwoja 10 
1213 Plltz Romuald, m., św. jańska 34 
1045 Pinczyn Warszawa, przedst. Bednar- 
czyk Władysław. Morska 19 a 
3872 I p. 
"Pingwin", lody f-my ..Damara", 
reprez. Skrobiszewski Piotr, św. 
jańska 16 
1808 Plnno Eugeniusz, urzęd. pryw., Św. 
jańska 68 m. 24 
2270 ..Pionier", tow okręt., Sp. z o. o., 
Św. jańska 9 m. 13 
2427 Piotrowlcz Antoni i Ska, hurt. owoc. 
połudn., A. Abrahama 45 
1759 Piotrowski jan, skw. Kościuszki 15 
2019 Piórnik Ewa. lek. dent,. Św. Jańska 
63 m. 6 
1276 Plsowackl Franciszek. zakł. kra- 
2 076 ' wiecki Św. jańska 33 m. 16 
Plste' Hugon Św. Jańska 66 
2888 Piszcz Edward. redaktor Kuriera 
Poznańskiego, Warszawska 16 
2009 Piszczek Franc
szek,. inż., up
aw
 
arch., Sw. janska 108 m. 11 
2158 Pltkowskl K.. ..Dentar", Starowiej- 
2 ska 23 II p. 
194 "Plup" , pler .vsza unia przemysłow- 
ców, Port, Polska 17 


1836 


1539 
3453 


1089 
2280 


1089 


1786 
1706 
1202 


1000 
1003 
3422 


2626 
1124 
3004 


3034 


2829 
9257 
2666 
3426 
1410 
2780 
1402 
3425 
1981 
3427 
1430 
1216 
3423 
3424 
1017 


2415 
2416 
1444 
3428 
1081 
1415 
:;
 00 
3939 


1500 
1700 
14 Ol 
1605 


3144 
1606 
1608 
3220 
1313 
1095 
1413 
1511 
1008 
1111 
3155 
3219 
1423 
1424 
1360 
1419 
3235 
3429 
1312 


Pettka - Pocztowe Gdynia 


Płocieni<łk Oracjan, adw., 
- m., Portowa 15 m. 4 
"Płomieo", węgiel. koks, węgiel 
drzewny Śląska 20 a 
Płotkowlak felicjan, i. Augusta 6 
Pł m. 76 
otkowlak Władysław. wł. konc. 
wywiadowni. handl.-kredyt. ..BaI- 
ticum" , 10 Lutego 24 
- m.. Z. Augusta 6 m. 76 
..Pn
owiec", fabr. składy papieru, 
Sp. z o. o. w Poznaniu, reprez. 
w Gdyni, Mściwoja 9 


biuro 
- magazyny, śląska 7 a 
Poczobut Kazimierz, kpt. mar. 
handl., Św. Jańska 66 
POCZTA, TELEORAF ł TELEFON: 
Obwodowy U
ząd Pocztowy Ody- 
ma l, 10 Lutego 10 
- naczelnik urzędu, gab. 
-m. 
- zast. nacz. urzędu i kier. oddz. 
obr. pien., b. 
- zast. nacz. urzędu, m. 
sekretariat naczelnika 
- sekretariat obwodu i kontrola 
. a
 
- dZiał gospodarczy i adm in. 
pojazdów n.ech. 
administrator gosp., m. 
administrator pojazdów, m. 
wartownia urzędu 
- ładownia na dworcu (peron) 
- kier. oddz. nadawczego. b. 
- dział nadawczy listów 
- dział nadawczy paczek 
- dział nadawczy zleceń i pobrań 
- kiosk na dworcu kolej. 
- 'dział radiofoniczny 
informacja 
- kier. oddz. oddawczego, b. 
- " II " m. 
- doręczalnia listowa 
- kasa główna, skarbnik. likwi- 
dator 
- liczelnia 
- kasa doręczeń pieniędzy 
- oddz. oddawczy paczek 
- dział pocztowo-celny 
- pokój gościnny Nr 35 
- pokój inspekcyjny Nr 34 
. - kier. rozbud. gmachów poczt. 
bud. domu mieszko dla prac. 
poczt. 
Rejonowy Urząd Telef.- Telegr. 
Odynia 
- naczelnik urzędu, gab. 
m. 


- sek:
tariat " 
- zas:. nacz. 


kier. oddz. sieci 
miejsk" b., 
m. 


9636 Plombon franciszek. Chylonia Chy- 
lońska 137 m 5 
1724 Pluteckl Zygmunt, kier. f-my Od- 
lew". Sp. z o. o., Z. Augu
ia 6 
1494 P I t .. S m. 65 
" u on, . A., skI., kawa, herba- 
ta. kakao, Św. jańska 37 
3810 Płachockł A" skł. obuwia, św. jań- 
ska 61 
Portowa 
15 m. 5 


- oddz. 
ieci mie'j'skiej " 
_ konserwacja i inwentaryzacja 
- bud. i kons. centralek autom., 
m. techn. 
_ dozór centrali automatycznej. 
b. 
t. m. 
centr. autom. 


- dy
urny t

hnik 
_ dyżurny monter 
_ billro naprawy telefon6w 
_ stacja wzmacniakowa 


.. 


m. tech- 
niką 


- warsztat 
_ magazyn techniczny 
_ skład i betoniarnia 
_ magazynownia 
- szofer 
_ bud. centr. międzymiastowej, 
b. 


- m. kier. 


2543 
1752 
2530 
1407 
3102 
1403 
2134 
1638 
3101 
2130 
1751 
1222 
1670 
2140 
1427 
1426 
2900 


1600 
2100 
1993 


96 03 
9641 
9600 
9696 
9698 
9699 
9697 


2700 
1156 
2740 
1809 
2278 


3513 
1996 
3413 


3411 
3410 
3412 
1928 


3405 
3406 


1418 
1428 
1992 


9220 
9103 
9100 
9199 
9292 
9296 
9290 
9295 
9291 
9297 
9289 
9298 


3353 
3210 
3300 
1750 
9292 


- k!er. oddz, sieci rejonowej. b. 
- kler. oddz. ruchu, b. 
- II II n m. 
- kont
ola telefonów micdzym. 
- oddział taryfowy 
- kontrola telegrafu 
- sala -aparatowa 
Informacja telegr. 
ekspedycja depesz 
k
ntrola telegramów ł ag. obw. 
kler. oddz. og
lnego, b. 
referat abonentow telef. 
rachuba 
kasa główna 
- okienko (hol). przyjm. telegr. 
i rOzmów 


Urząd poczt.-telekom. Odynla 3 
(Oksywie) 


- naczelnik. b. 
u m. 
- dekartacja i ekspedycja 
Urząd poczt.-telekom. Odyn la 4 
(Chylonia) 


- naczelnik, b. 
m 
- okien'ko 
- del	
			

/spis00079_0001.djvu

			G d yn i a Podkomorski - Pomieczyński 


3161 


2191 
2032 
9675 
3617 
1240 
3768 


2S28 
9638 
3736 
9166 
3719 


1466 
2096 
2276 
2094 


3059 


2250 
3703 
2240 
3313 
1120 
111.3 
2247 
2168 
3494 
2446 
1611 
1007 
1043 
1242 
1242 


9105 
9101 
9122 
911.3 


3084 
1116 
2612 
1143 
3605 
1107 
3113 
9621 
2450 
10 SS 
1459 


Podkomorski L, dr med., specj. cho- 
rób skórnych I moczo-płCiowych. 
ŚW. janska 23. wejść. z Z.y: 
gmuntowskleJ 
Podolecki Leon, dyr. Warsz. Tow. 
Ubezpieczeń, 3 Maja 22/24 
Podoski józef, P. Wysockiego 33 
m. 21 
Podrażkowa Władysława. akuszer- 
ka, Chylonia, Morska 261 m. 1 
Pogorzelski Lech, kier. ruchu stocz- 
ni gdyńskiej, Wojewódzka 20 
Pogotowie ratunkowe ubezp. społ., 
G. Chrzanowskiego 19 
"Pohaz". polska ajencja handlu 
a- 
morskiego. Sp. z o. o.. św. PIO- 
tra 12 
Pohl Stanisław, przeds. instal.- 
elektr., Olsztyńska 17 
Pohnke jan, wł. nieruch., Chylonia, 
Młynska 29 
pohnke Leon. lek. stomatolog (lek. 
dent.), skw. Kościuszki 22 m. 1 
Pokutyński Pełiks, dr med., le
"J 
OrłowO, Orłowska ;);) 
..Poler", przeds. cumownicze! wł. 
Alfred Kienitz, Marsz. PIłsud- 
skiego 5 m. 90 
polesha" polska spół. hand\., wł. 
.. Rodkiewicz. św. Jańska 60 
_ śląska 33 skI. 8 
- 10 Lutego 37 
"Połfruct". wł. Sz. Mehler, hurt, 
owoc. połudn. I tow. kolon., 
. A. Abrahama 27 
..Polholskór" , polsko-holend. tow. 
importu I eksportu skór suro- 
wych, Sp. z o. o.. StarowieJ- 
ska 54 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
Komenda Miasta P. P. 
_ komendant i kancelaria 
_ komendant i pokój gościnny 
_ komendant m. 
- Wydział śledczy 
- kierownik, gab. 
- dyżurny 
_ Balicki Jan, podkomis., m. 
_ Trepkowski Czesław. podko- 
mIs., m. 
_ Lipin Aleksander. asp., m, 
Komisariat I 
- kierownik, gab. 
- dyżurny przod. 
_ Ukoński Piotr. pod kom., m, 
KomisarIat II 
- kierownik, gab. 
- dyżurny przod. 
_ wojtarowicz Aleksander. asp., 
m. 


Komisariat III 
- kierownik, gab. 
- dyżurny przod. 
- przejście gran, 
- przejście gran. 
Komisariat IV 
- kierownik, gab. 
- dyżurny przod. 
- Schottek Juliusz. asp.. m. 
Posterunki P. P. 
_ kolej.-dyżurny przod. 
- kolej. - hala rewizyjna 
- Grabówek 
- Witomino 
..- Chylonia 
- Oksywie 
Kompania Nr 8 rezerwy poUc. 


szosa Gdynia- 
Sopot Y 
nad morzem 
Gdynia-Sopot y 


..Polkap" . polskie przeds. clImo" 
wnicze związku szypr. i maszyn. 
okret. Pol. Mar. Hand\.. WCglo- 
wa 
"Polmin". państw. fabr. olejów 
miner., oddz. w Gdyni, A. Abra- 
hama 2 J p. 


13 96 - biuro główne 
1807 
3233 - biuro magazynu, molo Rybackie, 
nabrz. Angielskie 
1486 "Polonia", tow. ubezp., S. A. gen. 
reprez., 10 Lutego 21 II p. 
1864 "PolonIa", winiarnia i restauracja, 
wł. Jan Kowalczyk. Św. jań- 
ska 21 
19 16 Polska Agencja Drzewna "Paged", 
Sp. z o. o.. (patrz "Paged"), 
św. Jańska 44 
2S 68 Polska Agencja Informacji handlo- 
wych, skw. Kościuszki 15 


POL5KA AGENCJA P 1\ I H " 
INFORMACJI HANDLOWEJ" . H.. . 
SD Z O. o. CentraiD: W-wa, Czacklega 6. 
tel. 293-36, 291-1 <ł I 317-80. O ,dział: 
Gdvnia, Slewe. KołdunIel 15. fel. 25-68. 


60 Bd. 


2957 


2.3 61 
2957 
1.3 55 


Polska Agencja Morska, Sp. z o. o.. 
maklerstwo okretowe, biurO 
główne, św. jańska 10 
_ centrala czynna w godz. biuro- 
wych łiczy z wszystkimi wydzia- 
łami 


- dyżur klarków 


_ biuro portowe magazyn 8, Wol- 
na Strefa 
poza godz. biur. mieszko pryw.: _ 
1834 - dyr. A. Cienciałaf.. konsul eston- 
ski 
ienkiewlcza 39 
92 21 - prok. L. Partyka, kier. wydz. 
maklerskiego, Wysokie Redłowo, 
Husarska 8 
1359 - prok. W. Niemiec, kier. li
iI re- 
gularnych, Tatrzanska. 9 
1348 - J. Nowiński, kier. wydz. fracn- 
towego Sienkiewicza 27 
3054 - K. Strzelczak · szef bucha1ferii, 
, świetojańska 10 
3679 - J Kaus linie bałtyckie I śród- 
ilemnomorskie, św. Jańska 139 
m. laó 
1452 - H. Loch linie dalekowschodnie. 
· Korzeniowskiego 29 
3863 - A. Schuster, linie amerykańskie, 
Starowi ej ska 24 
17 20 Poiska Agencja Telegraficzna. P. A. 
T. oddz. wOdynl. skw. Ko- 
sciuszki 14 I p. 
31 73 Polska agencja transp. samoch. 
"Pats" . wł. L. Kubickl I j. Cze- 
repaniak, Starowiejska 16 
3260 Polska Centrala. spółdz. spoż. prac. 
kolej., Sp. z .0. O. w .P!>znaniu, 
filia w Gdym. StarowI eJ ska 68 
3921 Polska-Lewant. agencja okret., Sp. 
z o. o., maklerstwo okret., Por- 
towa 13/16 
1016 Polska Rlviera, hotel. pensjonat, 
Kam. Góra 
2669 - (sezon.) 
"Polskarob" , polsko - skandynawskie 
tow. transportowe. S. A. 
I biuro główne, Kam. Góra, Korze- 
niowskiego 8/10 
centrala (czynna od 8 - 15) 
łl1czy. 


2971 


2971 
2972 
2974 


2981 


dyr. inż. KorzOn 
sekretariat 
inż. Hołowlńskl, zast. dyr. 
prok. dr BGrkowskl 
Gdaniec, szef wydz. dyspozy- 
cyjnego 
- 17 Birke, wydz. dyspozycyjny 
- 18 Rekoslewicz. wydz. dyspozy- 
cyjny 
- 19 Madeyski, wydz. dyspozyc. 
- 21 registratura 
- 23 prok. Andrzej Wachowlak 
- 24 Adamski, dział bunkrowy 
- 25 woźny 
- 26 pokoje gościnne 
gdy centrala nieczynna : 
wydział dyspozycyjny 
wożny 
pOkoje gościnne 
II biuro portowe, nabrz. 
centrala (czynna 


12 
- 13 
- 14 
- 15 
16 


Szwedzkie 
od 8-15) 
łączy: 
prok. Neyman. szef ekspedy- 
cji Imaklerkl 
klarcy makIerki 
Bułhak, dział bunkrowy 
dyżurny dysponent 
Damic. kasa wypł. robotników 
Stalmierski, warsztat 
Kramer, Inspektor ruchu 
maklerka 
Engfeldt. . zast. szefa makierki 
dział frachtowy 
Listopad, dział fakturowy 
prok. jan Kubica 
Kisiel, buchalteria 
t:zarnecki. dział frachtowy 
Bendykowski, kasa główna 
Ml1droszkiewicz, dział frach- 
towania okretów 
Kożyczkowskl, buchalteria 
Forster . szef działu fracht. 
okn;t.jw 
31 Tarchaiski, Inspektor maszy- 
nowy 
32 Inż. Gembarski, Inspektor po- 
kładowy 
33 Egler, wydział że
lugi 
34 dr Heynar, dział zakupów 
35 prok. Czajewski, szef wydz. 
teglugl 


- 10 


12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 
19 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


29 
- 30 


36 Szerszeń. magaz)n 
41 kaperzy 
42 Szamrak. dział fakturowy 
43 kantyna 
45 Rudow&ki. zast. szefa ekspe- 
dycji 
- 47 Grocholewski, rachunki ma- 
kl\:1 ki 


2981 
2982 
2983 
2984 
3201 


1436 
2320 
9180 
1534 
1434 
3594 
2385 
2310 
2308 
2647 
3391 
3580 
2], 8S 


2.3 S4 


3581 
2580 
2S 90 
2575 
1868 


3627 
3610 
3565 
1432 
1648 
1461 


1666 
3098 
2041 


9650 


1925 
2018 
1347 


1505 
3505 
3&19 
U83 
3637 


2991 
3991 
1793 
1569 
3138 


2092 


1789 
2783 
2784 
3681 


3484 
1309 


- 


gdy centrala nieczynna : 
_ dysponent ekspedycji 
- klark makierki 
- prok. Czajewskl 
_ dział frachtowania statków 
_ kaperstwo. nabrz. Szwedzkie 
III poza godz. urzedowania (mie- 
szkania) 
- prok. Neyman Karol 
- prok. Czajewski Karol 
_ prok. Wachowiak .-\ndrzel 
- prok. dr Borkowski Tadeusz 
- Rudowskl Zygmunt. zast. szela 
ekspedycji 
Engfeldt H,. zast, szefa ma. 
kierki 
Tarchaiski Bogdan, inspektor 
okrU. 
Bułhak Władysław. dział bun. 
krowy 
- Forster J., dzial fracht. statków 
_ Kramer Gustaw. Inspektor rucha 
- Madeyski Tadeusz, dział italski 
- Gralak Wł., szofer 
"Polska Ryba", Konkel Józef, we. 
dzarnla ryb i fabr. konserw, 
św. Piotra 5 
Polska Spólka dla handlu zamor. 
skiego, Sp. z o. o.. Św. Jańska 34 
m. , 
Polska Zjednoczona Korpo.-acja Bal. 
tycka, Sp. z o. o., maklerstwo 
okret.. Portowa li 
- dyrekcja 
- biuro 
- statek 
Polski Biały Krzy t, 10 Lutego 29 
Polski Czerwony Krzyż, oddz., pl. 
Kaszubski 1 m.' 
Polski Piat, S. A.. oddz. W Gdyni, 
Św. Jańska 111 


- biuro 
- magazyn 
Pols..J I nstytut Rozrachunkowy, de- 
leg. w Gdyni. 10 Lutego 24 m.1 
Polski Lloyd, S. A., oddz. w Gdy. 
ni, Celna I 
..Polski Melas", Sp. z o. o., Por
 
Indyjska 
Polski Przemysł Drzewny, Sp. z o. 
o., Morska lU/lU 
- (dod.) m. kierownika 
Polski Przemysł WłókienniCzy, Apo- 
linary Schmalhofer. 10 Lutego 21 
-m. 
Polski Zbór Ewang.-AugsburskJ, 
kancelaria. ks. pastor Jerzy Ka. 
hanł, Morska 13 m. 1 
P. K. P. Gdynia Port (patrz koleje, 
Polskie Linie Lotnicze ..Lot", Sp. I 
O. o.. oddz. Rumla, lotnisk 
( sezon. 
Polskie Tow. Kontroli, Sp. z o. o, 
kontrola. próbobranie. powiernic. 
two wszelkich towarów w t 
wszystkich portach świata. Plen
 
potent f-my Pratelli Zerollo, In! 
kontr. bawełny, Derdowskiego 
_ centrala (czynna od godz. 7 - 
19); gdy centrala nieczynna: 
- prokurent 
- inspektor portowy 
Polskie Tow. Ubezpieczeń ..Patria", 
S. A.. oddz. w Gdyni l 3 MI 
a 22/2. 
- centrala 
Polskie Zakłady Philips, S. A., oddl. 
w Gdyni, E. Kwiatkowskiego I 
Polskie Zjednoczenie Rybaków Mor, 
sklch, Sp. z O. o,. molo rybackie 
- Starowiejska 62 
Polsko-Brytyjskie Tow. OkrętoWe. 
S. A.. Waszyngtona II 
- centrala. biura 
- ekspedycja magazynowa 
- magazyn III Port, nabrz. p

 
skll 
Polsko-Islandzkie Towarzystwo Hall' 
dlowe, Sp. z o. O. (Polish 1st' 
landlc Trading Co Ud.), 10 l . 
tego I 
..Polszyb" , Piotrowski Adam, za 
czyszczenia okien I parkietó 
A, Abrat.ama .' 
..Poltos" ł polskie tow. stcvedorsk; 
Św. Piotra . 
"Poltrans". Sp. z o. O" śW. Ja; 
ska ' 
- dyrel	
			

/spis00080_0001.djvu

			- 


'035 


Pommer & Thomson, dom handlowy, 
Sp. z o. o., import śledzi I art. 
kolon., molo rybackie 
"Pomona", A. Abrahama 7 
Pomorska elektrownia krajowa 
"Gródek", S. A. w Torulliu, 
oddz. w Gdyni. Okreżna 68 
- podstacja, Morska 118 
Pomorska hartownia budowlana, 
Sp. z o. o., śląska 15 
Pomorska hurtownia papieru, Slą- 
ska 1'1 b 
Pomorska Spółka Węglowa z o. o., 
zast. konc. "Robur". sprzedaż 
krajowa: wegiel, koks, brykiety, 
b., 3 Maja 27 m. 9 
sklady z boczno kolej., Śląska 3a 
Pomorski skład mebU. Św. jańska 77 
"Pomorze". tow. dalekomorskich 
połowów, Sp. z o. o.. molo ry- 
backie 


'613 
1221 


2718 
2675 
1028 
1238 
1639 


1800 
.38 7l 
.30 55 


.30 22 
2137 
2.3 97 
1863 
2195 


- m. maklera t-wa, Św. Wojciecha 7 
Poncz N., 10 Lutego 39 m. 9 
Popiel Stanisław, M. Reja 6 m. 6 
Porecki Beniamin. tłumacz przys. 
jez. hebrajskiego i żydowskiego. 
Witomińska 2£ m. 3 
'215 Poro:iyński Bened)ikt, m.. Krasic- 
kiego 40 m. 6 
1228 ..Port", tow. ubezp.. S. A., Św. jań- 
ska 15 
2058 "Portex" , (patrz Berlin jerzy) 
1225 Porzezinski Aleksander, wicedyr. Z. 
O. M. i zaprzys. rewiz. ksiąg, 
Kwidzyńska 20 m. 4 
'401 Postój samochodów ciężarowych. 
Krolewiecka 
 
10 51 Postój samochodów ciężarow)'ch w 
porcie ł stacja benzynowa, Piotr 
Piekarski. Polska 
1435 Pośrednictwo l1andlowe, domy, pla- 
ce, lokale, mieszkania, Stefan 
Rzeźnicki, 10 Lutego 25 
1.5 95 Pośrednictwo sprzedaży domów, 
parcel. wilii wynajem lokali. Za- 
łatwia rownież wszelkie sprawy 
informacyjno-hlll1d l owe, wł. j. 
Radoń, 10 Lutego 6 m. 4 
Potocki Stdan, Sicnkiewicza 8 m. 5 
Potocki Wladysław. Grottgera 9 
Potrykus Aug., skI. tow. kolon., CI- 
sowa 
2852 Powałowskl Zygfryd, adw.. Staro- 
wiejska 17 f P. 
.3365 - m., Krasickiego 42 
la 66 Powszechne tow. elektryczne, A. E. 
G.. Sp. z o. o., oddz. w Gdyni, 
Św. jańska 3 
la Ol Poznański L. I Ska, dom eksped.- 
przewoz.. garaże, stacja benzyno- 
wa i olejowa, Sląska 12-16 
3528 Poznańskie zakłady Izolacyjne Edm. 
Inerowicz, Mściwoja 3 m. 7 
2120 Poznańsko-Warszawskie Tow. Ubez- 
pieczeń. S. A. w Poznaniu, ge- 
ner. reprez. w Gdyni, biuro, 
Kwiatkowskiego 9 m. 6 
1165 kierownik reprez. Grabski 
1187 Poznerowa Rysia, St. :teromskie- 
go 45 
1261 Północne Tow. Transp. I Eksped., 
S. A.. przeds. eksped., Derdow- 
skiego 7 


1685 
.37 69 
9620 


1361 
3261 
2S 82 Pradela 


Roman, likI. kolon., Mickie- 
wicza 33 m. 1 
967l Pralnia Morska./, wł. Bisior Leon, 
\.:hylonia. Kartuska fi 
1127 MścJwoja 10 
3168 Prawdzik Stefan, szlifier"Z, 10 Lu- 
tego :19 m. 39 
'734 Prądzyński Franciszek, mistrz rzeźn,- 
wędlin.. Starowiejska 37 
1484 Prellński Teodor, adw.. Starowiej- 
ska 26 
20.3S Presman L., skł. futer., Św. jali- 
ska 63 
9130 Preyss Witold, dyr. oddz. P. 1: Rz. 
., Vistula", Sp. z o. o., Orłowo, 
Miodowa 15 
9140 Prlgan Artur. piekarnia mech., 
Orłowo, Akacjowa 
1961 Prlor Carł Brema. reprez. Gdynia,! 
Derdowskiegol 


1962 
35.56 Probe Fryderyk, dr med '. lek. specj. 
chorób jamy ustnej i zebów, Sw. 
ja.iska 48 m. 3 (9-12 I 16-18) 


F. 


Ci. 


R 


E 


I 


- 


.p. z o. e. 


Pommer - Reinbold Gdynia 


1555 


Proehaska Włodzimierz. Int. arch" 
M. Focha 26 
"Progress" , zjedn. kopalnie górno- 
śl., oddz. w Gdyni, molo We- 
glowe 


2901 
2757 
2758 


- centrala 
- budka kontrolerów 1 
- budka kontrolerów 2 
Prokuratoru Sądu Okręgowego (patrz 
Urzedy) 
Pronaszko jerzy, arch., Zaleskie- 
go l m. 6 
Prowe Ferdynand. Sp. z o. o,. tow. 
eksped. i agent. morska, Staro- 
wiejska 7 


2196 


- maklerka 
- ekspedycja . 
- dyrekcja 
- magazyn, Cukroport. wolna strefa 
Prusak Franciszek, mgr, Nowo- 
grodzka 39 m. 2 
3192 Pruski Zygmunt, dr med., specj ra- 
diolog. prac. rentgenologiczna, 
A. Abrahama 41 (przyjm. 10-12 
16-18) 
3374 ..Przechowo". młyn i tartaki S. A. 
w Przechowie, oddz. w Gdyni, 
Władysława IV 10 
2458 Przedsiębiorstwo budowlane. inż. 
arch. Zygmunt Miesowicz. Be- 
ma 7 
2619 - bud. bloków Z. U. S,. św. jań- 
ska 
22 15 Przedsiębiorstwo budowlane ..Pion". 
Władysław Downarowicz. m., 
1 atrzańska 32 
2116 - bud. domu dla urzedn. Urz. 
Morsk. 
2316 - bud. domu mieszk, fund. emer. 
B G. K.. 3 Maja 
16 01 Przedsiębiorstwo przewozowe I do- 
stawa lodu sztucznego. Mieczy- 
sław Woli, Litewska 2, przy Slą- 
skiej 17 
3383 Przedsiębiorstwo przewozowe j, Ki1a- 
be I A. Skalska, Słowackiego 18 
m.7 
10 64 Przedsiębiorstwo przewozowe Ma- 
rian jakubik. Starowiejska 17 
1812 Przedsiębiorstwo przewoz.-transp., 
Jan VOigt, Sw, jańska 12 
9276 Przedsiębiorstwo robót budowi., 

tanisław Szymczak, arch. bud,. 
Orłowo, Popiela 13 
3820 Przedsleblorstwo robót drogowych. 
jan Miszczuk. Odaliska 
96 46 Przedsiębiorstwo robót wodoc.-ka- 
nal. I centr. ogrzew.. Kinczyk 
Marceli, Chylonia, ChylońSka 91 
m, 3 
1703 Przedsiębiorstwo techn.-budowl.. jan 
Siko
. arch. bud.. śląska 52 
1560 ..Przedszkole radosne" Ireny Gór- 
skiej, Kam. Góra, Mickiewicza 11 
9659 Przemysł leśny ,,!lwlerk", skł. mat. 
drzewn., Chytonla 129 
22 22 Przemysłowe zakłady rybne. Sp. z 
o. udz., wędzarnia ryb I fabr. 
konserw. port rybacki. śledziowa 


1878 
2078 
2678 
2378 
1652 


2229 


3822 


poza godz. urzed. 
- kier. int. j. Kukucz, m ., Marsz. 
Piłsudskiego 5 m. 26 
..Przewóz", biuro sped , Sp. z o. o., 
Starowiejska 11 


1387 
2388 
3870 
91 75 Przybielska Leokadia. skI. spoi. 
i delik., Orłowo, Dworcowa 
26 04 Przybrzeżna żegluga bałtycka. W ró- 
blewski i Ziemnicki, Port, nabrz., 
Polskie. przystan 
34 70 Przybylski A., biuro techn., Okreżna, 
teren kanału przemysł. 
2622 Przybyła Kazimierz, fabr. konserw 
i wyr. mięsnych, skI. fabr. w 
Gdyni, św. Jańska 61 
2040 Przygodzkl Antoni, inż., skw. Koś- 
ciuszki 15 m. 10 
97 30 Przyllbskl Adam. hand!owiec, . 
od- I 
. górska, rzeznla miejska 
2302 Przyslecka Kazimiera. lek. dent;.r' 
10 Lutego 2:1 
1288 Przysleckl Michał, k-dor, m. Gra- 
bówek, w. "Mura" 
2456 ,.Pudllszkl" wł. Stan.. Fenrych sprze- 
daż konserw, Jarzyn, owoców 
i soków. Wybickiego 3, w pi- 
wnicy 


3566 Pusłowskl Stanisław. Bema 18 
2177 Pyjor Stanisław. Inż., wzg. Focha. 
Śniadeckich 6 
2717 Pytlewski Marian, Św. jańska 36 
m.1 
3623 P. Z. P., polski związek prac. prze- 
mysł. biurowo i handl. z siedz. 
w Katowicach, koło miejsc. w 
Gdyni, Św. jańska 21 m. 6 


Q 


28 64 Quick. Dispatcb, tow. stywedorskie. 
Sp. z o. o., Polska. mag. "Pan- 
tarei .. 


R 


3323 Rabaud Claude, int" Korzeniowskie- 
go 7 
2628 Rablega józef. Chlodnia I Składy 
Port. w Gdyni, m , Św. Jańska 84 
2254 Racek jan, shipchandler. Staro\łiej- 
ska 18 
10 29 Raczkowskl Włodzimierz,. kupiec, 
KasprowIcza 15 a 
22 24 Rada delegatów zrzeszeń rybackich, 
oraz handlu I przemysłu rybnego 
na wybrzeżu, Sw. jaliska 53 
1209 Rada łnteresantów Portu, Św. Pio- 
tra 12 
3213 Rada Szkolna Miejska m. Gdyni, Św. 
Jaliska 111 
1705 - komisarz Rady Szkolnej, m. 
1830 Radke Antonina, skł, szczotek, pen- 
dzli i art gosp" św Jańska 60 
2698 Radlickl Franciszek, kiosk, Staro- 
wiejska, róg Mściwoja 
1890 Radomska Henriette, naucz jez. 
Iranc" Bema 3 m. 6 
3528 Radomski ferdynand, Mściwoja 3 
m. 7 
3813 Radomski Ferdynand, przemysłowiec..l 
Śląska 65 m. Q 
1S 95 Radoń józef, pośrednictw'o sprze- 
daży domów, parcel, will ł wy- 
najmu lokali; przeprowadza 
wszelkie sprawy handlowe, 
10 Lutego (; m 4 
wyr. cementowe.( 
10 lutego :c: 
3680 Radzimiński jerzy, Słowackiego 18 
m.l 
3295 Rago Zbigniew, Portowa 13 m. 2 
9231 Rańczuk Gustaw, piekarnia, Orlo- 
wo, Bytomska 12 m. 1 
1770 "Rapid" , tow. eksp. transp" śnia- 
deckich 2 
1395 Rapoport R.. hurt jeJlt, smalcu 
i przyb rzeżn., śląska 14/16 
1876 Rappaport Mieczysław. kier f-my 
"BonoJit", Sp, z o, o,. Poniatow- 
skiego 64 
18,31 Rasmussen Holger, int" Kam. Góra J 
w. "Słoneczna", \Vinc. Pola b 
2154 Raszke Maria, restauracja, Oksywie 
2551 Ratajczak Benon. kupiec, przedst, 
hand!., Sw Jaliska 67 
3403 Ratajczak jan, kiosk, port Rybacki 
2452 Ratner. dr chern., fabr, S A. w 
Warszawie, oddz. w Gdyni, Slą- 
ska 7 a 
1802 Rauch Władyslaw. dr med" lek., Św. 
Jaliska 89 m 6 (9-12 i 15-18) 
1871 Rauchowa NikliniewiCl Elżbieta, wł. 
domu, sw Jaliska 135 
2236 Raulln Ernest, techn fotograf, Mar- 
szałka Piłsudskiego 6 m 39 
.,Rawa", dom spedycyjny, wł. Wła- 
dysław i Teodor Szmańda, Sta- 
rowlejska 21 


11 09 Radtke 


jan, 


1485 
3483 
1635 


"Raymond fl . tow. fundamentowe, 
oddz. Portowa 4 
.37 22 Rechthand Kazimien. wł f-my 
"Girssa", A Abrahama 27 
2127 Reich Adam, pomorska hurt. bu- 
dowl, E. Kwiatkowskiego 2
,1I p. 
3868 Relcb 0" dyr. f-my "Chernart . A. 
Abrahama 28 m. 3 
1672 Relch łzrael, przemysłowiec, A. 
Abrahama 28 m. 6 
1179 Reichert Roman, dr, zakład rentgeno- 
logiczny, Z, Augusta (; m. 60 
1543 - m" Władysława IV 23 m 22 
1177 Reinhold f. G.. agentura okręt" Sp. 
z O. o" maklerstwo okręt., Por- 
towa ł 


1328 
1137 


n 


H 


o 


L 


D 


MAKLERZY OKRĘTOWI 
GDY tli A 
A d r e I t e I e . r a f i c Z D,: "R e I D h o I d a s'.. 
D I. P o r I o w. 4. T e I e I o D 1177, 1328. 


Bd. 61
		

/spis00081_0001.djvu

			Gdynia Reklama - Samochodowe 


3576 
2040 
3725 
1145 
1865 
3270 
1819 


3135 


2694 
3251 
1698 
3486 
3160 


9713 


1602 
9631 
1788 
2150 
2753 
1532 
2882 
2504 
2817 
9193 


1006 
2874 
3656 
2243 
2003 
2796 
3548 
2617 
3418 
2655 
1267 


2060 
3063 
1885 


1639 


1842 
2661 
2424 


9252 
1347 


9267 


. Reklama". 2ukowski St., art. gra- 
, lik, Tatrzańska 19 
Reklamy i ogłoszeń biuro ..Mar". 
skw. Kościuszki 15 m. 10 
Rekner jerzy, Św. jańska 135 m. 2 ! 
"Rekord". straż nocna. św: \Voj- " 
clecha 7 
_ kontroler, Nowogrodzka 35 I 
Rekowskl Leon, za"'. siodla !sko-ta- ' 
picerski, Św. janska 75 
Reprezentacja arcyksiąż. browaru w 
2ywcu i obyw. browaru w 
taro- 
gardzie. Bojarski i Wikary]czyk, 
Św. jańska 14 
Reprezentacja zjedn. browarów war- 
szawskich "Haberbusch i Schiele
', 
Mors, 1 
Restauracja ..Astoria". wł. Malczyk 
Roman, Br. Pierackiego 
 
Restauracja ..Bar Maksa". SłupskI 
Ma"symilian. Władysława IV 17 
Restauracja ..Bar Morski", wł. Dwo-' 
jacka Helena, Morska 41 
Restauracja-bar ..pod Batorym", wł. 
St. Wyrobek. St. Batorego 4 
Restauracja domu K. P. W.. Stani- 
sławczyk Stanisław. jana z Kol: 
na 5i) 
Restauracja dworcowa. Guziński Bro- 
nisław. Chylonia. dworzec 
ole- 
]owy 
Restauracja dworcowa, józef Rerendt, 
pl. Konstytucji 3 
Restauracja ..Dwór Lipowy". Chylo- 
nia 14 9 
Restauracja "Ęrmitage". Św. jań- 
ska 3!.1 
Restauracja ..Gastronomia", Pastwa 
W., śll1ska 40 
Restauracja "Grabianka" . Mor- 
ska 115 a 
Restauracja-Hotel ..Dom Zdrojow
". 
Kam. Gora 
Restauracja i kawiarnia dworca mor- 
skiego, Kowalska Maria 
Restauracja Kafe Centrum. Lira Lu- 
d\\ ik, A. Abrahama 14 
Restauracja "Metropol" . Władysła- 
wa IV 30 
Restauracja Obywatelska. Niedźwia- 
dek Stanisław, Orłowo. Gdań- 
sł-a 220 
Restauracja .,pod Starym Dębem". 
wl. E. Wojewska. Portowa 2 
Restauracja Rzemieślnicza. wł. Ro- 
man I\l1dziela. Z. Augusta 9 
Restauracja Targów Gdyiiskich, Mi- 
klasowa Klaudyna, Rybacka l 
Restauracja "Zacisze". Giemzianka 
Łucja. Morska 15 a 
Restauracja ..2ywiec". skw. Koś- 
ciuszki 10/12 
Rędziniak Michał, zakł. krawiecki, 
Św. jańska 139 m. 91 
Rępiński Bolesław, kiosk. Św jań- 
ska róg Kilińskiego 
Rieger Alojzy. kupiec, Szkolna 6 
Riemer Al., tow. kolon. i delik., Św. 
jańska 97 (patrz Universal) 
Risch jakub. dom spedycyjny, Sta- 
rowiejska 17 
Robalewski H.. zakł. ślusarsko-m e- 
chan.. \Vaszyngtona. stocznia ry- 
backa 
Robertson Edward T. & Son, kon- 
trola bawełny. Derdowskiego 7 
Robotnicza spółdzielnia przeładun- 
ku portowego z o. udz. w Gdyni, 
Portowa 5 
"Robur". koncern. sprzedaż krajo- 
wa. zastepswo Pomorska Spółka 
Weglowa z o. o. Gdynia 
"Rococo". zakł. fryzjerski, 10 Lu- 
tego 2, rog Św. jańskiej 
Rodzina Urzędnicza. koło wOdyni, 
Starowiejska 7 
Roesnf'r Zdzisław. dyr. szkoły mu- 
zycznej im. Chopina. Św. jań- 
ska 56 
Rogackl Franciszek. piekarnia I cu- 
kiernia, Orłowo, Gdańska 244 
Rogowski Władysław. insp. port. 
Polsk. Tow. Kontr.. SP. z o. p., 
Pomorska 51 
"Rolnik". produkty rolne. nawozy 
sztuczne, mat. budowi. i opał., 
wł. M. i T. Bukowscy. Orłowo. 
Wielkopolska 77 


KSIĄŻĘCE 
P I W A 


62 Bd. 


2868 
9624 
3164 
3195 
3521 
2201 
2487 
37 26 
37 71 
1787 
2351 
3305 
3740 
1619 
9126 
3529 


3244 


3981 
3639 
2056 


2312 
27 4J. 


9242 
2603 
1118 
2605 
1315 


3316 
3317 
1315 


..Rolnik". wł Połom Franciszek, P. 
. Wysockiego 33 
- Cisowa 
..Roma". restauracja, wł. Szulist 
Klara, Śll1ska 50 
Roma" warsztaty i st. obsługi, 
.'. Słowackiego 62 
Romanowski Fr., 10 lutego 19 m. 10 
Romanowski Marian Stefan, kpt. 
mar., Św. jańska 77 
Romaiiski Boleslaw, dyr. f-my Schen- 
ker i Ska Starowiejska 31 a 
Rosen Abraham: A. Abrahama 26 
III p. 
Rosenbach józef, Morska 63 
Rosenstrauch józef. admin.. St, Ba- 
torego 4 
Rosłaniec józef. bar "pod SetkIl" , 
Starowiejska 41 
Rossiński Bolesław, inż, drog i mo- 
slow, Krasickiego 40 
Rostowski Nachman. komisjoner śle- 
dziowy, Św, jańska 13 m, 6 
Roszczynialski W.. adw" b., Ś
. 
jańska 3 II p. 
- m., Orłowo 
Rotblit jakub, kier. f-my Stałe Tar- 
gi Samochodowe, Sp. z o. o., 
kupno. sprzed
ż samochodó
 no- 
wych i okazyjnych, sprzedaz ak- 
cesorii samoch., oliwy, ogumo- 
wania it'ł., obsługa. lakierowanie, 
tapicerowanie itp.. E. Kwiatkow- 
skiego 24 
Rothert Kazimierz. Sienkiewicza 39 
Rothert & Kiłaczycki. Sp. z o. o.. 
maklerstwo okretowe. Św. Jań- 
ska 9 
- centrala. łączy z wszystkimi wy- 
działami 


Rotstat Ludwik. w-dyr f-my ..Panta- 
rei". S. A.. m. Legionów 85 
Rozenberg 1.. skł. .materiałów, Św. 
jaoska 52 
Rozenblum jakub. hurt tow. krót- 
kich i bławatów. A, Abrahama 24 
I p. 
Rozmiarek Kazimierz. Orłowo. By- 
tomska 30 
Rózga józef. zakł. malarski. poznań- 
ska .. 
..Różany Gaj", pensjonat rejentowej 
j. Dmochowskiej, Kam. Góra 
Różkowskl Hipolit, mistrz rzeźn.- 
\\, edlin., Św. jańska 21 
Różkowski Teodor. fabr. konserw 
i przetw. miesnych, Św. jao- 
ska 13 a 


Morska 129 
Różkowski Teoftor. zaopatrywanie 
okretów. Św. jańska 13 a 


3316 
2305 Rubel juliusz. dyr., Nowogrodzka 41 
m. 7 
3064 ..Ruch". S. A., polskie tow. ksieg. 
, kolej., Warszawa, rozdzielnia 
pism Gdynia. Św. jańska 56 
9152 - Orłowo. Gdańska 224 
3459 "Ruch śl
ski". centrala przesyłek 
zbiorowych, skw. Kościuszki 24 
1086 Ruclński Edmund. zakł. tapicersko- 
dekor., Św. jańska 9!i 
2766 Rucińskl jan. Mościckich 53 
'488 Rudolf Stefan, inż.. arch. dypl., Li- 
powa 29 
1434 Rudowski Zygmunt, Mickiewicza 19 
27 OJ. Rudzki Teodor. urzednik Urz. Mor- 
skiego. G. Chrzanowskiego 6 m. 4 
Rummel & Burton. Sp. z O. o.. ma- 
klerzy ok retowi i agenci, Św. 
janska 3 


1510 
2777 
2778 
1841 
1129 
2813 
9719 
2063 
1841 
25 2.3 
9141 
1689 
2772 


TY(HY 


2478 
2017 


2719 
1822 
9218 
2839 


3388 
2383 
1332 
1778 


1250 
9659 


1153 


3491 
'443 
32 4J. 


1441 
3027 
1038 


1385 


1294 


'241 


2067 
2479 


9721 
9722 
9723 
9724 
3151 
3271 
1435 


9110 


9266 
2685 
1286 
15n 


Kazimierz, dziennikarz, 
Morska 96 m. 50 
Ruszczyc-Pohorny Konrad, major 
dypJ. w st, sp.. Sienkiewicza 7 
Ruszel Piotr. zakl. artysto ślusarsk e 
i konstrukc., leśna 1 
Rutkowski D., skł. skór i przyborów, 
Starowiejska 11 
Rutkowski Marian, kpI. mar. hand!., 
Orlowo. w. ..Ruta" 
Rutkowski Walenty, przedst. f-my 
Schicht-Lever, \Varszawa, War- 
szawska Ił 
Riicker Aleksander. Św. jańska 66 
Rybałtowski janusz. Ujejskiego 11 
..Rybitwa", gdyoska centrala ryb, 
10 lutego 28 
Rybna Hala i Chłodnia. fabr. lodu, 
magaz. śledziowe, zamrażalnia 
ryb, (abr, milczki rybnej. port Rv- 
backi 


Rusinek 


Rycer józef. kier. f-my przemysł leś- 
ny ..Świerk", Chylonia. Chylon- 
ska 129 
Ryczke M., handel I eksport prod. 
rolnych, nasion I paszy, skw. Ko- 
ściuszki 12 m. 6 
Ryczke Maurycy. kupiec, Św. jali- 
ska 66 
Rydlewskl Władyslaw. w-dyr. Pomor- 
ska 18 
Rygiel Włodzimierz. dypl. inż.. rZl1d. 
upraw. bud. rzeczozn. przys. przy 
I. P. H. na okr. gdyński. Wlady- 
sława IV 23 m. 6 
Rylska Helena. Kam. Góra, Sienkie- 
wicza 33 
Rymarklewicz Włodzimierz. 3 Ma- 
ja27 m. 18 
Ryneckl L., współwł. f-my Mathiesen 
& Co.. Św. jaoska 73 m. 5 
Rytlewski Fr.. S. A. Gdynia-Porl 
(patrz "Emteha") 
"Rzeczoznawca". biuro buchait.-re- 
wiz.. Z. Augusta l. II p. 
Rzeczoznawca przys. do spraw budow, 
i oszacowań techn. przy I. P. H. 
w Gdyni. inż. W. Rygiel, Włady- 
sława IV 23 m. 6 
Rzepczyńskł Stefan. rzeżnik, Staro- 
wiejska 43 
Rzepka Edward, kiosk. śledziowa 
Rzeżnia i Targowisko Zwierzęce, Sp, 
z o. o.. Pogórska 
- biuro 
- hala łączna 
- targo,wisko zwlerzece i komisja 
notowań cen 
- kasa targowa 
III. dyr. Sienkiewicza 35 w. ..Her- 
mali 
slacja kontr. sanił. hale targowe. 
jana z Kolna 
Rzeźnicki Stefan. handlowiec, biuro 
handlowo-pośrednlcle. domy, pla- 
ce, lokale, 10 Lutego 25 
RzdnJctwo Sorge Robert. Orłowo, 
Gdańska 84 
Rzymsko-katolicki urząd parałialny 
(patrz urzedy parafialne) 


s 


Sadowska Paulina, pensjonat. Orlo- 
wo, Gdańska 251 (sezo nl 
Sadowski Zygmunt. kpt. w st. sp., 
Kapitańska 11 
Sakowlcz Piotr. int.. Św. jańska 12
 
m. . 
Sallckl Zenon. mgr. aptekarz, Sw. 
Jańska 18 m. 6 
Samochodowe kursy kierowców, Wła. 
dysława Mielnika, Z. Augusta I 
Samochodowe Stale Targi, Sp. z .0, 
o., kupno, sprzedaż samochodo,! 
nowych i okazyjnych. sprzedał 
akcesorii samoch., oliwy, ogum.o- 
wania ltd.. obsłu
a lakierowame, 
tapicerowanie ltd., E. Kwiatl	
			

/spis00082_0001.djvu

			2028 


Samochody-Motocykle, cześcl zamIen- 
ne, opony, oleje, smary. akceso- 
ria, warsztaty samoch. mech., Sta- 
rowiejska 37, róg 3 Maja 
"Sanitaria", sprzedaż mat. Insta\. 
wodoc" kana\., Św. jańska 77 
"Sanłtas". prac. protez I przyb. or- 
toped., M. Cleślewicz. 10 Lute- 
go 39 
.,Saturn". tow. górno przern.. S. A., 
delegatura centrali, Św. jańska 10 
II p. 
Savon Marcos A.. konsul republiki 
argentyńskiej, 3 Maja 22/24 m. 12 
Sawlckł Jan, handlowiec dypl., Be- 
ma 4 m. 6 
Sawtckl Maksymilian, kler. agentury 
Lloyd Bydgoski, S. A.. Celna 8 
_ m., Admiralska, róg Beniowskie- 
go 38 
Sądy, (patn Urzedy państwowe) 
,.Scandpol", polskie tow. dla handl. 
z kraj. skandyn., Sp. z o. o., E. 
Kwiatkowskiego 24 
Schaad I Wożnlk. Sp. z o' o., A. 
Abrahama 12 
Schableńscy Lucjanowie, m., Orłowo. 
ś\\-iatowida 15 w. "Sabinka" 
SchIIchter Henryk, dr med,. akuszeria 
I choroby kobiece, Św. jańska 60 
m.2 


3058 
2044 


2842 


3590 


2227 
1329 
2539 


2721 


3492 
9259 
L612 


3372 Scheln jacob, 3 Maja 22-24 


Fwlakie Toworzystwo " ChBnkBr . 1 " ka " n 

,ansportu MIędzynarod. 11 11- ,11. . 
Ceotrala w Warszawie - telefon 550-66. 
Oddział w Gdyni - telefon 29-24. 


-- 


Schenker I S-ka, S. A. polskie tow. 
transportu miedzynar ., Rotterdam- 
ska 3 


2924 centrala 
508 
308 biuro portowe 
506 
39 Schlcht-Leve;.' Warszawa, przedst. W. 
Rutkowski. Warszawska H 
503 Schlckler M., low. kolon., Władysła- 
wa IV 19 
858 Schlff Sz.. przedst. owoc. połudn.. 
A. Abrahama 18 
472 Sc:hilbach Michał, pierwszorzedny 
zakł, krawiecki. fa chrześc.. 10 Lu- 
tego 5 m. 4 II p.. godz. przyjeć 
10-13 I 15-19 


KRA W I E C c h rz e Ś c. 
MICHAŁ SCHILBACH 
Olulel!o 5 m. 4, Tel. 34.72 


770 
B9 


SchłlUng Rozalia. sprzedaż owoc., 
A, Abrahama 6 
Schlager B.. dr, specj, choroby 
wewn. I dzieci, Św jańsl Schronisko MieJskie, Leśna 8 
. 38 Schronisko Polskiego Czerwonego 
J	
			

/spis00083_0001.djvu

			Gdynia Soltysiak - Szkło 


3854 


2707 
9102 
9110 
1490 
3752 
1235 


2336 


3684 
3339 
2296 
1296 
1858 
3551 


9661 
2010 
3171 
2782 
2662 
1235 


3074 


3355 
1264 
1376 
1375 
1097 
1425 
9643 
9255 
I 3588 
3074 
3369 
2540 
2570 
3570 
9700 
2404 
2063 
3607 
3396 
1051 
3387 
2645 
3529 


64 Od. 


Sołłyslak Kazimierz, egz, I zaprzys 
rewident ksiąg i rach. na obwód 
Sądu Apelac., rzecznik podalk., 
Sw. jańska 75 m, 4 
Sonabend Maks, dyr f-my "Bananas" , 
Sp. z o, o" E. Kwiatkowskiego 24 
Sorge Pawel, Orlowo, Gdańska 184 
Sorge Robert, mistrz rzeżnicki, Orlo- 
wo, Gdaitska 84 
Sosnowska Zofia, lek. dent., Sw, jań- 
ska 36 m 3 
Sosnowski Karol, prok., Sw. jań- 
ska 126 
Soszyńskl Czeslaw, prezes związku 
zaw, kelnerów I pokr zawodów 
w Polsce, oddz. w Gdyni, 10 lu- 
tego 6 m 3 
Sowiński Stanislaw, parowa wulkani- 
zacja, Władyslawa IV 9a, willa 
"Oleńka" 
Specht I Talaska, części samochodo- 
we i akcesoria, Z Augusta 9 
"Spedom", biuro eksped -transp" 
Starowi ej ska 3 m 1 
..Spedopol", Sp. z o, o, biuro spe- 
dycyjne, A. Abrahama 25 
Spedycja, magazyny, b-cia Pawliccy, 
Morska 21 
Spedycyjny Dom W. A. T., wielko- 
polski autotransport, Sląska 33 
m. 101 
Spedytor kolejowy Twardowski Ma- 
rian, Chylonia, Świecka 31 
Spedytorzy B-cia Welz, St, Batore- 
go 8 (czynny całą dobe) 
Splewakowski Antoni, Inł arch, E 
Kwiatkowskiego 9 m 1'
 
..Splot", gdyńska wytwórnia 
iat
k 
i ogrodzeń, leśna 1 
Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy 
przy związku za",od. kelnerów I 
pokr. zawodów, biuro czynne w 
dni powsz. od 9 do 12 i od 15 
do 18, w niedz. i s\\ ięta od 9 d1 
12, 10 lutego 6 m 3 
Spoleczne przedsiębIorstwo budowI.. 
Kwiatowa 
"Społem", Związek Spóldzlelni Spo- 
żywców R. P., oddz i ajent. han- 
dlu zagran., Polska 13 
- kler. sprzedaż-zakup 
_ buchalteria, hr.port śledzi, dekh- 
rancl 


27 )2 
1674 
2400 
1598 


2483 
2219 


2497 


2602 


3575 
2201 
2000 


Stanlak 1\1Ieczyslaw, oric, mar handl, 
,M. [
eja 15 
Staniszewski Julian, Sw. jańska 84 
m. 4 
Stankiewicz Józef, dr, lek., 3 M:I- 
ja 22/24 ffi. 13 
Stankiewicz Michal, zakl, krawiecki, 
męski. damski, A Abrahama 5 
m 3 
Stankiewicz Wiktor, kiosk, Sw. jail- 
ska, róg Kwiatkowskie;,:o 
..Star", gdyński dom pl zem. hand!., 
urządzenia biur., mat. piśmienne, 
art. harcerskie, wł. inż. Marace- 
wicz Wiktor, Sw. jaitska 63 
Starachowickie zakłady górnicze, 
przedst. K. Wernic inż" 10 Lute- 
go 32 
Starachowickie zaklady górnicze, sto- 
larszczyzna budowlana, dom tech- 
-niczno-łJandlowy, Aleksander An- 
drzejewski, 3 Maja 27 
Starbala Józef, kpt. mar. hand\.. 
Bandorskfego 44 m. 16 
Stark Kazimierz. jubiler, zegarmistrz 
10 lutego 4 
..Starogard", fabryka papy. 10 lu- 
tego 11 


- biuro 
.- (dod.) magazyn 
- magazyn śledziowy, 


Port Ry- 
bacid 
..Sport-Promie!.", Przety,ki I Gelbad. 
hurt. I dt:tal art. elektrotech'1., 
radiowych, muzYC7n}ch I rowe- 
rów, Staro\\iejska 21 
Spółdzielcze stP\\'arz)szenle osad 
wlasnych oficerów maryn. woj., 
z. o. o., Kapitańska 8 
Spóldzielnia gospodarcza przy cechu 
rzeżnicko-wę
linlarskim, Sp. z o. 
udz.. Po
orska (ter
n Rzeżni) 
Spółdzielnia pracy stolarzy, z o. ud?., 
Orlowo, Krościu1ska 3 
Spółdzielnia spożywców pracownik{J\.Y 
admin. morskiej I portowej Gdy- 
nia-Port, z o. udz., G. (hrzanow- 
fklego 21 
Spółdzielnia spożywców ..Wltomino" , 
z o. udz., Kwiatowa, d. społeczny 
Spółdzielnia żołnierska spożywców, 
Oksywie 


- Morska 67 
S,ólka eksploatacji elew..torów zbo- 
żowych w Polsce, Sp. z o, o" 
nabrz. Indyjskie 2 
Spretke AntonI. warsztaty karoseryJ- 
nor
olodziejskle, Chyl(}nia, Kar- 
tł..ska 36 
Spyrlak Stanisław, św. Jat.!!ika 18 
m.8 
Sroczyński Roman, pl. Chrobrego 4 
m. 7 
Stachowi ak Józef, przeds. przewoz., 
Sląska 12-16 
Stacja badania masła, J111:7eUm prze- 
mysłu i rolnictwa, R, ttŁrdamska, 
. mag. Urzed. Mors:C. 
Stacja benzynowa Port, p.otr Piekar- 
s"I, PoIska 
Stacja morska, oddz. rybacki, port 
rybacki, hl.la rybna 
sklad. sport')W3, Św. 
Jańska 66 
Stale Targi Samochodowe, Sp, z o. 
o., kł..ono, sprzedl'ż s
mochodów 
nowych. I ok<.zyjnych, sprzedaż 
lakcesoni samoch , oliwv ogu- 
mowani'! ltd., obsługa, I:lkierowa- 
nie, tapicerowanie Itd" E. Kwlat- 
kowsklc&o 24 


..Stadion" , 


Cegło, cement. popy smołowcowe I bi' 
tumiczne, wapno. żelazo. kafle I glazu. 
rO oraz materiały opałowe po cenach 
konkurencyjnych 
FABRYKA PAPY "s T AROGARDu 
Centrala w Gdyni, 10 lutego 11 
'el. 20-00 (91-64 sktadnica Orlowo) 


3649 


2467 


2393 


:Z2 66 
3419 
2156 
3579 
3621 


9146 
3267 


1464 


1331 
2043 


9630 
2850 
3650 
3436 
2088 
1741 
5342 
3246 
9148 
2410 
2506 
3620 


9179 


1311 
3122 
1378 
2801 
2887 


Staszyńskl S., poczekalnia, kiosk M. 
T. K" Grabówek. vis fi vis ml.:- 
czarni 
.,Stavanger" import ryb i $Iedzl, wl 
j. Nurllus, Hala Rybna, Port Ry- 
ba:.:kl 
Staw
ckl Józef, .kier. I-my "Piup" . 
pIerwsza unia przemysłowców, 
Gdynia-Port, m" Tatrzailska 23 
Stebelska Katarzyna, 10 Luttgo 21, 
III p. 
Steckl Karol, Bema 10 m. 6 
Stefańczyk Wojciech, ski spoż., No- 
wogrodzka 21 
Stejn Bronislaw, komend. bloku nr 15 
domów O, P. l" Hetmańska 21 
Steli a cav. Arturo. szef agencji mor- 
skiej, włoskich kolei p
ństw.. 
ajent konsularny król. italii w 
Gdyni, Sw. jańskcł 33-35 m. 22 
Stella Maris, sios:ry Elzbietanki, Or- 
lowo, Gdańska 26.1 
Stempel I., hurt bielizny gall.nt. I art. 
tapicerskich, Sw. jańska 56 I p. 
Stemple I szyldy emaliowane, "Sy- 
stem" maszyny do !rarok. !if>tów, 
Marian Mager, pl. Kaszub
ki 19 
Stemple-szyldy, Bogusławska Euge- 
nia, sw. jan
ka 
I 
Stenzel łgn.. kupiec, insp, port. f-my 
..Gdynska Spółka Kontruina", Ślą- 
ska 55 m 9 
Sternfeld Salły. ski. bław., Chylonia, 
szosa Popórska 
"Stevedorlng", Sp, z o. o., sztauer- 
SIwo, Derdowskiego 7 


m. kier. b. port', Kwlatkowskle- 
. g
 24 
Ol. kler. b. port.. Kniaziewa Ana- 
tola, Bema 7, m. 2 
Stepleń Jan, dypl. ol. mech. okret. 
I kI., Marsl. Piłsudskiego 5-6 
Stepleniowa Stanisława, ski. spot., 
Oksywie, ks. Muchcwsklego 4 
Stepkowskl Junosza Marcin, Orlowo, 
Orlowska S 
Stlehl J., dr spec). chorób wewn. 
I dziecięcych ŚW. jailska 17 
Stiller Gertruda, hurt. tow. kolon.. 
Morska 131 
..Stobra". centralna stacja obsługi 
radia, Sp. z o. o.. oddz, w Gdy- 
ni, skw. Kościuszki 18 
..Stoczllta Gdańska", 
p. z o. o. w 
Warszawie, przedst. inż. dypl 
Roman Słuszklt:wicz, Orlo wsk a 49 
. I w. ..Roma" 
Stocznia Gdyńska, S, A" Węglowa 
- centrala 
- dok . 
- przy kanale przernysiowym 
Stocznia rybacka morskiego Instytutu 
. rybackiego, Waszyngtona 6 
Stocznia Yachtowa w Gdyni Sp z 
o. o., Sw, Piotra, nabn.' Helskie 


kan! ' 
s
 
18 ,98 Sypniewski Wid.. mistrz stola 
Warszawsl	
			

/spis00084_0001.djvu

			Szkoly - Tor Gdynia 


- 


..Sztuczny Kamień", zakl, rzeżblar- 
sko-kamieniarskl, wl. St. Kalek, 
Witomińska 33 
Szuchlewlcz Roman, dyp\. abs. W. S. 
H., Starowie}ska 17 
SzukaIski St., skI, i hodowla nasion 
Bydgoszcz, oddz., Starowiejska 32 
Szulc Aleksander, dyr liceum hand\., 
A. Abrahama 101 
Szulcówna Ella, lek. dent., Oksywie, 
Oksywska 28 
Szulkiewicz Al., dawno A. Czoska, 
gdyński sklad kawy, sprzedał win, 
wódek i tow. kolon., Starowiej- 
ska 9 
Szuster A" linie amer. P. A. M., Sta- 
rowiejska 24 
Szuta Walery, piekarnia, !iląska 42 
Szwarcman Michal, St. :teromskie- 
go 45 
Szworc Stanislaw, kp1. t w" A. 
Abrahama 45 I p. 
Szydarowska Antonina, wl. domu, 
10 lutego 25 
Szyldy-stemple, Boguslawska Euge- 
nia, !iw. jańska 9 
Szymańska Helena, wł. instyt ko- 
smet. ..Ingrida", Wybickiego 3 
Szymański Bernard, restauracja ,.Ci- 
sowianka" . Chylonia, Chyloń- 
ska 243 
Szymański Wiktor, dr, lek., Orlowo, 
Przebendo\\:.skich 21 w. !,Agawa" 
Szymański Zygmunt, 'lakI. blacl1ar- 
sko-dekarski, 3 Maja 37 
Szymczak Stanislaw, arch, bud., O
lo- 
wo. Popiel a 13 
S'lymkowiak Mleczyslaw. mierniczy 
przys, Warszawska 60 III p. 
Szymura Marian, !i,,:. j
ńs
a 21 m, 2 
Szyniec Z.. fabr. Im I siatek, !ilą- 
ska 51 
Szynkman józefina, gab lek.-den1., 
!iw. Jańska 75 m. 7 
Szytko-Szczetkowski Stanisław, inz" 
wzg, Focha, !iniadeckich 12 


25 49 Talar Henryk, urz. f-my Bergtrans, 
Krasickiego 40 m. 7 
2257 Talar Karol, urz. f-my Bergtrans,. 
M. Reja 17 m. l 
3019 Tamman Erwln, Inż. dypl., A. Abra- 
hama 45 m. 12 
Tania dykta, wf. Plonskier , !iląska 17 
Tanio - paplcr, !iw, jańska 48 
Tapicer dekor., Macbaiski Zygmunt, 
!iw jańska 87 
2500 Tapicerski zaklad B. Beatus. 10 lu- 
tego 37 I p. 
2385 TarchaIski Bogdan. Insp. techn.. Po- 
morska 48 
3508 Tarczyński Edward, dr. adw.. Sta- 
rowiejska 64 lip. 
Targi gdyliskie, 
ybacka 1 


3065 


s Z K O L Y: 
Gimnazjum. liceum I szkola po- 
wszechna SS. Urszulanek. Po- 
morska 4l (godz. przyj
ć od 
17 - IŁ:) 
Gimnazjum Kupieckie 4 k\. koed. 
Izby Przem,-Handl.. Morska 79 
liceum gospodarcze-roc:ma szko- 
ła przysposobienia w gospodar- 
stwie rodzinnym, internat Iiceull 
gospodarczego, Morska 77 
liceum Handlowe, Morska 79 
liceum I gimnazjum 00. Jezuitów. 
Orłowo, Gdańska 
liceum I gimnazjum tow. szk. śr.. 
Mo'rska 79 
Muzyczna, Im. Fr. Chopina, dyr. Z. 
Roesner, 
w. jatiska 56 
Państwowa Szkoła Morska. Mor- 
ska 8J 
Powszechna prywatna, h eny Gór- 
skiej, Kam. Góra, Mickiewi- 
cza 11 
Prywatne IiccuJt1 meskle T. S. S., 
MOT ska 108a 
Publiczna Dokształcająca Za.vodo- 
wa Nr 8, Obłuze. kol. Nr 194 
Publiczna Powszechna Nr l, 10 lu- 
tego 
Publiczna Powszechna Nr 2. 
/ leśna 25 
Publlc:ltur Powszechna Nr 3, Wi- 
tomińska 
5,'2'1 
Publiczna Powsztthna Nr 4, 
, OKs}''' ie, Dykmana 27 
PuNlrzna Pow6.-:echna Nr 5, 
ren. Dreszera 19 
Publiczna Pows:tcchna Nr 6, 
Obłuże, kol. 19 la 
Publiczna Powszecł'na Nr 7, Mor- 
ska 10gb 
Publiczn'ł Powszechna Nr 9, Ci- 
sowa, Pszeniczna 6 
Publiczna Powszechna Nr 10, Chy- 
lonia, lubawska 
Publiczna powszechna Nr 11, Or- 
łowo, Wrocławska 52 
Publiczna Powszechna Nr 12, Wi- 
tomino 
Publiczna Powszechna Nr 14, Dem- 
tinskiego 
Publiczna Powszechna Nr 16, Chy- 
lonia, Kartuska 
Rada Szkolna Miejscowa, 
w. jań- 
ska 111 
Rzemieslniczo-przemyslowa, Mor- 
ska 79 
2eńskle Gimnazjum krawieckie, 
tow. szkoły hahdl.-mor
k. I T. 
P. w Gdyni, Morska 77 


1768 


2126 
3248 
2006 
2432 
1554 


1642 
1636 


3759 
3024 
3108 


1640 
9191 
1777 
2424 
2961 
1560 


3863 
2696 
1096 
3252 
1568 
13 31 
3731 
9654 


1213 
1283 
3100 


- dyr. Oendaszyk, m" A. Abraha- 
ma 26 
Targi Samochodowe Stale, Sp. z o. 
o.. kupno. sprzedaż samochodów 
nowych i okazyjnych. sprzeda:J: 
akcesorii samoch , oliwy, ogumo- 
wania itd., obsługa, lakierowanie, 
tapicerowanie itd,. E. Kwiatkow- 
skiego 24 
Targowski Wojciech, Wielki Kack 
Tartak parowy, mech. obróbka 
drzewa, skI. mat. tartych ..Gdyń- 
skiej Spólki Drzewnej". Sp: z o. 
o. Morska 80 


3529 


1767 
3182 
1021 
1571 
1071 
2111 
2472 
3182 
n81 
9685 
9627 
9244 
3180 
3179 
9720 
3213 
1641 
2081 


9293 
1400 


, 


9186 


3760 
1461 


Tartak paro\\y, stolarnia, skrzynlar- 
nia (patrz ..Polski Prz.emysł 
Drzewny,f), Morska 114/116 
T. B. O., towarzystwo budowy osie- 
dli. S. A., Marsz. .Piłsudskiego 5 
- biuro 


1138 
9276 
3669 


1958 
1959 
9602 
2727 
3571 
1631 


3327 
3114 
3630 
1772 


maj. ..Suchy Dwór" 
m. dyr. MichaJika 
m. prok, Gandeckiego 
administr acja osiedla robotno T. 
B, O" admin, Olszowski Zygmunt, 
Morska 89-97 
Tchórzewskl A., Int. mech., specj. 
bud. rzeźni i chłodni, S1. :terom- 
skiego 47 


3745 


ś 


1013 Techno-Parb, Morska 78 
2683 Teissyere Zdzisław de, dr, lek por- 
towy, 10 Lutego 5 
2382 TekieJskl Edward, zakł. tapicersko- 
dekoTacyjny, 
w. Jańska 59 
2214 Tektura papier. Głowacki Stefan, 
leśna 15 
3481 "Tełelunken", przedst. jan PataJa
, 
kupiec, 
w. jańska 89, róg lI: 
poweJ 
3227 TełeżyiJskl K., dr med" specl. gine- 
kolog I akuszer, 
w. jańska 64 
I P 
11 30 Tempel jakub, dyr. f-my Pól
. Tow. 
Transp. i Eksped" !iw. janska 51 
1574 Temporyb" \\'ł, Piotr Króliczek, 
" Por; ł	
			

/spis00085_0001.djvu

			Gdynia TorDOW - Urzędy 


3319 
3031 
1546 


3055 


3022 
2635 


2636 
1004 


3224 
3415 
2364 
1806 


1061 


1837 
1176 
1167 


1505 
3505 
3231 


2886 


1486 


1505 
3505 


Tornow H., gdyńska hurt rowerów, 
Starowiejska 22 
"Torpeda", Ilustrowana gazeta ty- 
godniowa, M. Reja 13 m. 3 
Towarzystwo budowy bazyliki mor- 
skiej, E. Kwiatkowskiego 26 (ple- 
bania) 
Tow. dalekomorskich połowów "Po- 
morze". Sp. z o. o.. molo Nyba- 
ckle 


- 


Towarzystwo eksped. kontrolne ba- 
wełny, Sp. z o. o., Derdowskle- 
go 7 m. ił 
Towarzystwo handl.-przemysł., Mie- 
czysław Zagajski, S. A. w War- 
szawie .oddz. w Odyn I, Traugut- 
ta 9/11 
Towarzystwo bandlu surowcami, Sp 
z o. o" Wladyslawa IV 10 
Towarzystwo handlu zamorskiego 
skórami, S A, Sw jańska 68 
Tow. kąpieli morskich, S, A Gdynia, 
Kam Góra, Korzeniowskiego 13 
- sprzedaż parcel 
- gab dyr 
_ buchalteria I m. buchatrera 
Towarzystwo kontynentalne dla han- 
dlu jelitami, :)p. z o o.. Staro- 
wiejska 7 
Towarzystwo okrętowe połowów da- 
łekomorsklch "Mewa", S. A.. 
(patrz ..Mewa" S. A ), Port Ry- 
backi 


. 


ubezpieczeń 
3 Maja 22/2-1 


Towarzystwo polskie 
"Patria" , 
- centrala 


Towarzystwo przem. hand!. "Block 
Brun" , S, A . oddz , 10 Lutego 2
 
Towarzystwo szkoły handlu morskie- 
go i techniki portowej, Morska 77 
Towarzystwo ubezpieczeń ..Polonia" 
S. A.. gen. reprez" 10 Lutego 21 
1\ p. 
Towarzystwo ubezpieczeń warszaw- 
skie, S. A ,oddz. w GdynI, 3 Ma- 
ja 22/24 


1273 
1283 
3100 - dyr. 


Towarzystwo wystaw I targów, Sp. 
z o. o" Rybacka 1 


3225 
1390 
9286 


2735 
3434 
9607 


2571 
2574 
3462 


66 Bd. 


9661 


9288 
3061 


3686 


1325 
13 49 


1240 


Twardowski Marian, spedytor. kOleJ.. 
Chylonia. świecka 31 I 
Twardowski Władysław. hurt. smal- I 
cu, Orłowo, Inżynierska 52 I 
Tygler Wilhelm. prok. f-my "Exim- 
port", S. A., Sw. jańska 82 m. 7 . 
Tynki szlachetne lastryco, A. Goli, 
Morska 66 


u 


r 


Ubezpieczalnia Społeczna, 10 Lute- 
go 24 


- kler. ekspozytury 
_ (dod ) dział świadczeń 
- lekarz obwodowy 
- (dod,) sekretarz 
_ (dod ) komisja lekarska 
_ pogotowie ratunkowe, G, Chrza- 
nowskiego 19 


- ambulatorium 
- dyrektor 
_ skład n apteczna, Mśc\woJa 9 
- lek naczelny 
- (dod ) sekretarz 
_ dział świadczeń I kasa 
Ulmar. zakłady przemysłowe, War- 
szawska -4 
Ulrlchs Konrad. dyr. f. polskiego tow. 
kąpieli morsk.. S. A.. m.. Kam. 
Góra, Wyspiańskiego 32, will
 
"joanna 
2800 U. M. I. P., Polsko Italskie Biuro 
Morskie, Ufficio Marittimo lIalo 
Polacco, Polish Italian Marltime 
Office, Sp. z o. o,. 10 Lutego 24 
3038 ..Underwood". maszyny do pisania, 
s"'. art. biur., L. Borkowski, 
Św. jańska 47 
2170 Unger Oswald. inł,. m, Kapitańska 6 
21 70 Ungerowle O. I E. Inżynierowie, Sp. 
z o. o., Kapitańska 6 
1886 Unleszowskl Adam, dr, pplk" specj. 
chirurg, Sw. jańslca 36 III P (or- 
dyn. od 16-18) 
"Union", zakłady przemysłu tłuszczo- 
wego I olej" S, A" Port, nabrz. 
Indyjskie 


2212 
3439 
3794 
3795 


3796 
1063 
1002 


2941 
2944 
2580 


3418 


3645 
3440 
2846 
3420 
3811 


2367 


2121 


2118 
1815 
2381 
2159 
3239 


31 31 


9662 
3191 
9678 
1420 
9612 
2205 


1515 
3655 
3120 
1346 


- centrala 
- wydzial zakupów 
Unlted Baltlc Corporałlon Ltd. (Po- 
lish), Portowa 15 
..Universal", Riemer A I, tow, ko- 
lon. I delikatesy, Sw, Jańska 97 
Urban BartłomieJ, zaopatrywanie 
okrętów. Portowa 4 
- magazyn tranzytowy. Polska 
Urbanlakowa Urszula, wł, ..\Varsza- 
wianki". Sw. Jańsk:! 54 m, [) 
Urbański Edmund, red., Bema 15 
Urbański Kazimierz, urzęd pryw,. 
Kasztelanska 6 
.,Uroda". gab. kosmet , J Konar- 
skiej, Sw. jańska 77 


U R Z Ę: D V: 
fundusz Pracy, eksp07ytura woJe- 
wódzkiego biura funduszu pra- 
cy, referat finansowy, kier«:lw- 
nik referatu, Morska 112c 
Pundusz Pracy. ekspolytura woje- 
wódzkiego biura 
_ kierownik ekspozytury, Mor- 
ska 112 c 
- referat pośred pracy. Lisa Ku- 
li 2 
biuro pośred. pracy dla robotno 
portowych, Okrężna 
mleszk kierownika, Pomorska 12 
m 2 
Izba Morska przy Sądz. Grodz. 
w Gdyni. przewodniczący sędzia 
S. O. Spelchert Wleslaw. S.ąd 
Okręgowy 
Leśnictwo Państwowe, Cisowa 
Leśnictwo Państwowe, WItomino 
Leśnictwo Państwowe, Zwierzyniec 
Morski Urząd Rybacki, Waszyngto- 
na 11 
Państwowe Nadleśnictwo. Chylonia 
Państwowy Zakład Higieny. Staro- 
wiejska 60 
Prokuratura Sądu Okręgowego, pl. 
Konstytucji 6 
- sekretariat prezydialny 
- (dod.) prok. S O, 
- sekretariat dochodzeń 
- (dod.) wiceprok. rejonu 11 
- prok. S. O., m. . 
- wiceprok. na miasto Odynłc, m, 


1122 
3657 


3651 


1054 
1014 


3654 


3652 
3653 
1295 
3457 


1200 
1201 


1745 
1847 
1135 
1896 
9648 
13 35 
9202 
9125 
9614 
9206 
1895 
1846 
1152 


3911 


Sąd Grodzki, Jana z Kotna 
- oddziały karne 
- biuro prezydialne 
- (dod.) kler. Sądu 
_ oddziały: spadkowy, testamen- 
towy, opiekuńczy, rejestr stat- 
k
w morskich, Izba Morska, 
protesty morskie, rejestr mal- 
ieńskich praw majątk.. wystą- 
pienia z kościoła, kasa, hipole- 
ka, depozyty 
oddz. egzekucyjny. cywilny I re- 
kwizycyjny 
Sąd Okręgowy. pl. Konstytucji 6 
_ sekretariat prezydialny 
- (dod.) prezes S. O. 
_ sekretariat wydziału karnego 
_ (dod.) wkeprezes wydz. karne. 
go 
_ sekretariat wydz. cywilnego 
_ (dod,) wiceprezes wydz. cywil- 
nego 


- rejestr handlowy 
_ przewodniczący wydz. handlo- 
wego 
I II rej. 


- sędzia okr. śledczy I 
Sąd Pracy, Jana z Kolna 
Straż Graniczna: 
Komenda Obwodu Straży Granicz. 
neJ. Rotterdamska 9i11 


Komisariat Straży Granicznej, Hot. 
terdamska 9111 
_ k-dt komisariatu (po godz. 
15-ej tel. 11 351 
_ podoI/cer słu'tbowy (czynny 
stale, 
_ placówka Str. Gr., ŚW, Wojcie 
cha 'I (czynny stalr 
placówka Str. Gr., str. wolno, 
cłowa (czynny stale 
placówka Str Gr., Mechelinki 
_ placówka Su. Gr., Oksywie 
(czynny stale) 
_ placówka Str. Gr.. Orłowo 
_ placówka Str. Gr.. Orłowo, m 
placówka Str. Gr.. Pogórze 
_ Placówka Str. Gr.. Wielki Ka 
_ poster. Su. Gr.. port hand!., 
G Chrzanowskiej 
_ poster. Str. Gr., port węglov 
_ poster. Str. Gr. stocznia ryba 
I' 
Urząd Celny, Rotterdamska 9 
- centrala, łIlCZY: 
_ 63 (dod) naczelnik urzędu 
_ 61 (dod,) zast nacz, urzcdu 
- 62 (dod ) sekretariat 
_ 65 (dod ) kancel:!ria, kierownI' 
_ 81 (dod.) kancelaria, registr 
tura i ekspedycja pis 
22 (dod,) dliał ogólny, kierO 
21 (dod.) dzl:!ł ogólny, admil 
budynków U C. 
sprawy gospodarc!! 
'14 (dod.) dliał ogólny, spraW} 
personalftl 
31 (dod,) dział ugOlny, pok 
 
goscli 
 
'18 (dod) dzl8ł postępowar 
celnego, klero\\' 
26 (dod) referat licytacyjny 
25 (doli,) zwolnienia od ( 
przeka 
79 (dod.) odpisy dokumentów 
80 (dod ) sprawy koncesyjne 
pozwoleń na za. 
twlanle formain '. 
celi ,. 
23 (dod) dział rach.-kas O 
kierOlI' 
76 I 77 (11011) dział rachu nl 
wy, ogólno-admini! 
I 'kwity wywO ZO ' 
37 (dod,) dział rachunkowy, 
kasa głó . 
16 (dod,) dział karny, klero 
71 I 72 (dod.) dział karny, ' 
lerel 
16 (dod) dzlal karny, ewld l 
cja, konfisk 
13 (dod.) dzlal kontroli, k 
rO\ 
70 (dod) dział kontroiI. I' 
trolel, 
14 (dod.) dział kontroli. se ' 
tarz komisji tar 


17 (dod,) 
12 (dod.) 
32 (dod ) 


laboratorium, kiel ' 
laboratorIum, 11 
nierowie ch ], 
portiernia 


Oendaszyk, m" A. Abraha- 
ma 26 
2193 Tragarze z wózkami, miejsce posto- 
ju przy dworcu kolejowym 
3678 ,.Transbalt". biuro ekspedycyjne, A. 
Abrahama 11 lip. 
1013 ..Transport w Gdyni", biuro eksped, 
handl" M Rusin i Ska. Morska 78 
17 32 Transporty samochodami ciężarowy- 
mi na linii Gdynia - Warszawa- 
LÓdż, Pomorska 36 
36 60 Tranzyt gdyński, dom eksp handl. 
St. 
eromsklego 45 
Trauman Adam. !iw, jaliska 68 m 8 
Trawiński Walenty, Starowiejska 16 
Trelińskl Stefan l czyszczeni, kotłów 
I konserwaCja statków, Orlowo, 
Małopolska 7 
Treppner jan, Dembii1skiego 14 
Trocal I Felzytyn,!iw Jańska 71 
Troka Antoni. rest. hotel "Wygoda" 
(dawniej Voss), Chylonia, Chy- 
lońska 25 
1042 Trzc\enleckl jan, prof. gimn., Admi- 
ralska 11 a 
2649 Trzeblatowski jutrzenka Bolesław. 
zalcł. krawiecki, Slupecka 39 
3681 Trzeciak Tadeusz, adw., Sw. jań- 
ska 51 m 5 
25 72 Trześniak Piotr. tabr wyr. bursz'ty- 
nowych. Sląska 6 
- sklep. 10 Lutego 6 
- Pierackiego 7 
Tubielewicz Witold, inł., G Chrza- 
nowskiego 11 m, 4 
2548 Tuchołka Lech. E. Kwiatkowskiego 9 
3568 Tuchołka Stefan, warsztat elektro- 
mechan , Marsz. Piłsudskiego 16 
3800 Turystyczne biuro L. P. T.. B. Ple- 
rackiego (pawil. obok dworca ko- 
lej.) 
1593 Turzyńskl I	
			

/spis00086_0001.djvu

			- 


1748 
3467 
3466 
3465 
2737 


1710 


1719 
2355 


1147 
3428 
2167 


1709 


2165 
2166 


2738 


3622 


1421 


1422 
1431 


1422 
1431 


1314 


1564 


3724 
1034 


3753 
2263 
1323 


Urząd celny: 
(ciąg dalszy). 
OddzIał ..Basen Im. 


Marsz. Piłsud- 
skiego" 
- 34 (dod.) kierownik, b. 
- 30 (dod.) .. m. 
- 33 (dod.) wywóz 
- 35 I 82 (dod.) dozór portowy 
- 83 (dQd.} sprawdzanie zgloszeń 
celnych i urzędnicy 
rewizyjni 
rachuba B. M. p, 
księgowość I likwida- 
tura 
księgi składowe 
rej. przek.-odbiorczy 
informacje, obrót 
uszlachetniający I 
przyjmowanie dekla- 
racyj 
41 (dod,) zezw.)lenia na przy- 
wóz I ulgi celne 


84 (dod.) 
36 (dod.) 
39 (dod.) 
- 85 (dod.) 
- 86 (dod.) 


sekretariat 
(dod.) naczeln.ik urzędu 
- naczelnik urzędu, m. 
- zast. nacz. ur£edu 
- portiernia 
- od
. ..Molo Pasałerskle", O, 
Chrzanowskiego 8 
- rejestracja I kasa (dod.), kie- 
rownik oddziału 
dozór portowy, dworzec morskI 
II p. (dod.) kierownik grupy 
dyłurnej 
oddz. "Molo Weglowe", nabrz. 
Szwedzkie, bud. "PoIskarob" 
oddz. "Molo Rybackie", nabrz. 
Angielskie, bud. HaU śledzio- 
wej 
- oddz. ..Port Drzewny". nabrz. 
Firmy "Paged" 
oddz. "Pocztowo-celny". 10 lu- 
tego, gmach Poczty 
- oddz. ..Wolny Obszar Celny", 
strażnica główna (dod.) rejestra- 
cJa 
oddz. ..Wolny Obszar Celny", 
kierownik oddz., b. (dod.) m. 
oddz. ..Wolny Obszar Celny", 
stra:tnica morska 
oddz. .. \\'olny Obszar Celny", 
strażnica kolejowa. wykop 2 
budynek mieszkalny Denhofła 4, 
administrator 


Urząd Miar, miejscowy, Warszaw- 
ska 60 
Urząd Morski, Gdynia-Port, O. 
Chrzanowskiego 1 
- sekretarz osobo dyrektora 
- (dod.) dyrektor 
Wydział I Ogólny 
- oddz. organizacyjny 
- personelu 
. - (dod.) nacz. wydziału 
- (dOd. 
 insp. admin. 
- (dod. kier. oddz. pers. 
- (dod. referat organlz. 
- oddz. prawny 
- (dOd' ł kier. oddz. 
- (dod. sekr. oddz. prawno 
- (dod. zast. kier. oddz. (!rawn. 
- oddz. finansowy (likwidatura) 
- (dOd' i kier. oddz. 
- (dod. refer. rach.-budł. 
(dod. refer. dochodów 
(dod.) refer. wynagrodzeń 
- oddz. gospodarczy 
- (dod.) kier. oddz. 
- (dod.) refer. zakupów 
- (dod.) zarząd budynków 
Wydzlal II Handlowy 
- naczelnik wydziału 
_ kier. oddz. umów I opłat por- 
towych 
- (dod.) refer. op!. port. 
- referat umów 
- (dod.) kasyno U. M. 
- 'kier. oddz. ekonomicznego 
- (dod.) oddz. statystyczny 
- referat taryfowy 
- (do
.) statystyka 


3714 
1618 
1338 
2354 


2440 
1018 


1217 


2853 
1012 


2794 


1439 


1351 
1039 
3449 


2652 


9652 
9209 
91 2.3 
9628 
3530 
1616 


2145 
9131 


2103 
9616 
3141 


1450 
1478 
3762 
3764 
3763 
1456 
3217 


2653 
2654 
2642 
1449 


1451 
1455 
2252 
3757 
9187 
3761 


Urzędy - Warkocki Gdynia 


.. 


kler. oddz. skladowego 
(dod ) biuro rachuby 
pcdoddz. oddz.. sklalJowego 
dyzurny wynajmu dźwigów 
m, nacz. wydz. handl. Stefan 
Horkowskl 
Wydzlal Techniczno - Budowlany, 
Waszyngtona 38 
naczelnik wydzialu 
centrala 
(dod.) rachuba 
(dod) rachuba 
(dod.) kier. oddz. hydrotechn. 
drogo 
(dOd, } ref er . bud. morskich 
(dod. oddz. bud. naziemnych 
(dod. kler. oddz. bud. naziem- 
nych 
(dod.) reler. insp. budowli 
(dod.) kier. oddz. elektr -me- 
chan. 
(dod.) nacz. wydz. Int. M Bu- 
kowskl, m. 
biuro taboru plywają
ego, Wa- 
szyngtona 8 
(dod,) kler. warszt. mechan. 
(dod.) dzJal ruchu sieci e1ektr. 
kier. oddz. urządzeń przeładun- 
kowych, Polska 11 
- portowa strat pożarna, O. 
Chrzanowskiego 15 
- (dod.) komendant port. str poż. 
- portowe zakłady wodociągowe, 
O. Chrzanowskiego 11 
Wydział IV. Administracja Morska 
oddz. nawigacyjny 
(dod.) nacz. wydziału 
- (dod.) kier. oddz. nawigacyj- 
nego 
- oddz. administracji morskiej 
- (dod.) kier.oddz admin morsk 
- oddz. insp. okrętowej 
- (dod.) insp spraw żeglarskich 
referat spraw żeglarskich 
- (dod.) komisja kwalifika:yjna 
dla roflot. port. 
Urząd opłat stemplowych, Św. j:tń- 
ska 111 


URZtD'i PARAFIALNE: 
Cisowa 
Ewangelicki, Orłowo. Palmowa 6 
Katolickl, Maly Kack 
Kosakowo, nr 32 
Obluże 
Przy kościele N. M. Panny (ks. ka- 
nonik Teodor Turzyński), E. 
Kwiatkowskiego 26 
Przy kościele Najśw. Rodziny (ks. 
prob, Wysiecki), Kołłątaja 40 
Przy kościele św. Józefa (ks R. 
WiśniewskI, kUL), Orłowo, 
Odailska 269 
Przy kościele św, Michała (ks 
prob. Przewoski). Oksywie 
Przy kościele św. Mikolaja (ks, 
prob. Mengel), Chylonia 
Witomino (ks. J. Mowiński), Po- 
prLeczna 7 


I Urząd Skarbowy, św, Jańska 109 
- kancelaria, łączy z nacz urzędu 
- zast. nacz urzedu 
- podatek dochodowy 
- podatek przemysłowy 
- dział egzekucyjny 
- kasa 
- dzial katastralny 
II Urząd Skarbowy, 10 lutego 24 
- naczelnik urzędu 
- podatek obrotowy 
- podatek dochOdowy 
- dział egzekucyjny 
Urząd Skarbowy Akcyz I Monopo- 
lów Państwowych wOdyni, Św. 
Jańska 109 


2025 
2259 
2795 
3827 
2216 
2792 
1352 


1615 


1218 


2857 


1083 
1084 
1085 
1338 


2809 
1812 
9680 


9735 
2069 
3163 
3743 
11 02 
1889 
3174 
9260 


2733 
3287 
1583 


2543 
2434 
3545 
2545 


..Usco". zjedn. tow. przelad. I ma- 
gaz. Sp, z o o., magazyn f-my 
..Pantarei" 


dyrekcja "I kasa 
buchalteria 
rachunki, ski ady 
przeładunki 
mag II 
mag. III 
mag. Vllł, wolna strela 


V 
Vaes Jean Maurlce, Inł. t-my Acker- 
mans et van Haaren. Mickiewi- 
cza 17 m. 1 
.,Vesta". bank I tow, wzajemno 
ubezp., 10 lutego 24 I p. pok. 2 
I 3 
..Vlator". tow. handl. eksp. w War- 
szawie, Sp, z O. o" reprez. w 
Gdyni, Portowa 13/15 
" Vistula" , poiska żegluga rzeczna, 
Sp. z o. o" oddz. w Odyni, Ry- 
backa 30 


., Vłta", zakl handl, przem., art. 
spoi. Idelik, Sp. z O. o" św. 
jailska 101 
\'Iaso\l Ałex, Inż" A. Abrahama 26 
Voigt Jan, przeds, przewoz tr.lnsp" 
Św. 'ańska 12 
Voss Antoni, rolnik I w!. nierucho- 
IIJOści, Chylonia, Chylońska 27 


w 


Wachowska H
lIna, lek., stomatolog, 
Gdynia 4, Chylońska S2 
Wachs Abraham, resl	
			

/spis00087_0001.djvu

			Gdynia Warm - Woźniakowa 


2190 
2289 


... 
Warm Maksymilian, hurt. szkła okien- 
nego, Morska 44 
"Warrant". 5kłady towarowe, S. A. 
w Łodzi, przeds. eksped., pl. Ka- 
szubski 13 


2249 
3121 


Warszawska spółdzielnia warzywni- 
ków, agentura w Gdyni, 
w. jań- 
ska 68, m. 16 
Warszawskie Tow. Transp., Sp. z o, 
o.. Derdowskiego 7 


2946 
3006 
3624 
1178 
3862 


- centrala 
- dyrektor 
zastepca dyrektora 
m. zast. dyr. józefa Pedrackiego, 
Hetmańska 25 
m. kier. pnelad. masowych Ko- 
strzewy Kazimierza, Wojewódz- 
ka 27 
_ biuro portowe, Cukroport, mag. 2 
_ ni, kler. biura port, Nowaka Ma- 
riana, 
w. jańska 90 
- mag;Jzyn 
Warszawskie Tow. Ubezpieczeń, S. 
A., oddz. w Gdyni, 3 Maja 22/24 
- centrala 


2146 
1617 
3045 
1344 


1505 
3505 
3568 
9700 


Warsztat elektro - techn., Stelan To- 
chołka, Marsz. Piłsudskiego 16 
Warsztaty Karoseryjno - kołodziej- 
skie, Chytonia. Kartuska 36 
Warsztaty Portowe Marynarki Wo- 
jennej Gdynia - Oksywie, remont 
i budowa okretów, sprzetu i urzą- 
dzeń portowych 
centrala własna 
_ przeż centrale Dowództwa Floty 
..Warta". tow. ekspedycyjne, nabrz. 
Francuskie. mag własne 


1948 
2931 


1931 - centrala 
2761 - ekspedient dyżurny 
27 63 - dział złomowy 
1249 - dział bawełny 
2245 - mag. Cukroport I 
2760 - waga złomowa 
1458 - dr Pawel Handtke, przeds C'entr. 
zakupu złomu, Francuska 6 
3665 - m. dysponenta :2:yłkowskiego jana, 
Witomino, Poprzeczna 14 
3787 Warylewska Helena, mag, art. me- 
skich, damskich i dzieciecych, 
w. 
jańska 3 
2206 Warżo jan, zakł. krawiecki, św. jań- 
ska 73, m. 2 
2384 Wasserman Moszek Chalm, cetrala 
futer, 
w. jańska 40 
3551 W. A, T., wielkopolski auto transp., 

Iąska 33, m, 101 
1579 Wawrzynczak Teolil, kier. wydz. 
handl, Chłodni i Skladów Porto- 
wych w Gdyni, m.. pl. Konstytu- 
cji P. B R. 
9232 Wawrzyszko janina, Orlowo, Archi- 
tel..tów 8 
1811 Wąsowlcz Antoni, kmdr. ppor. em., 
W. Wąsowicza 14 
3680 Wąsowskl Boleslaw. inż., Slowac- 
kiego 18, m 5 
13 72 Wdzleczkowskl Kazimierz, wicedyr . 
. K. K. O., lipowa, willa ..Fala" 
3107 Webs Paweł, palarnia kawy, Import 
herbaty, skw. Kościuszki 15/19 
2202 Wedegls Witold, adw., 
w. jańska 42, 
m.5 
1622 Wedel E.. Św. jańska 44 
2356 Wedel E., skI. hurtowy, Mściwoja 10 
15 66 Wegne r Franciszek. adw., b" Br. 
Pierackiego 11, I p. 
1445 - m., Tatr7ańska 16 
3487 Wegner Ludwik. repr. tow. ubezp. 
lJenerali - Port - Polonia, S A, 
Pomorska 16 
3633 Weissbard józef. skup starego żela- 
za I wózków, 
Iąska 17 
2010 Welz B-cia, dom eksped. transp., 

t. Hatorego 8 (czynny calą dobe) 
3171 
1835 Wenzllk Edward, In!., mat. bud., we- 
giel, koks, Warszawska 51 
24 97 Wernic Kazimierz. inż , przedst Sta- 
rachowickich zakl. górniczych, 
10 Lutego 32 
37 47 Werthelm I Ska, T. A.. dźwigi oso- 
bowe i towarowe, Marsz, Piłsud- 
skiego 6, m. 82 
2064 ..West - Export". Sp. z o. o.. 10 Lu- 
tego 25 
3015 Westfalewskl P., biuro pośredn ,. 
handl, skw. Kościuszki 18 
25 41 Wedlinlarnla gdyńska, rzeżnlctwo, 

w jańska 84 
1574 Wedzarnla i fabr. konserw ,Tempo- 
ryb", wl. Piotr Króllcz'ek Port 
Rybacki, Św. Piotra 4 
2185 Wedzarnla ryb I fahr. konserw "Pol- 
Ika Ryba", Sw. Piotra 6 


68 Bd. 


38 09 Wedzarnla ryb spóldzlelnl rybackiej 
..Morska Ryba", z odp. udz" 

w. Piotra 9. m, 3 
9688 - Chylonia, Pucka 
2682 Wedzarnla ryb ..Syrena", Sp. ,z o. o , 
Port RYbacki, 
w. Piotra 3 
3682 - m , wspólwl. B, Granowski 
28 81 "Wegiel" , A Oąsiorek, P. Wysoc- 
kiego 34 
3453 Weglel drzewny I opałowy ..Pło- 
mień", 
hłska 20 a 
3130 to Weglel". wl. M. Letke, 
w jańska, 
róg Kopernika 
2210 "Weglopol", wegiel, koks, drze.wo, 
\\1. Włodzimierz Skopiczenko, 
Traugutta 3M róg 
w jańskiej 
3629 .. Weglosklad". wegiel, koks, drze- 
wo, Św, Wojciecha 11 
3332 Wiatrak A., Import kawy i herbaty, 
wicekonsul Re;'!. Costa Rica, P. 
Wysockiego 39 
2117 Wlchlacz franciszek, piekarnia, Oksy- 
wie, Bosmańska 50 
3110 Wlclkowskl Teofil, budowniczy, św. 
jańska 98
 m. 6 
1291 Wlechert 1'.. jun. zaklady przem., 
Św, jańska 135. m 5 
2838 Wleczffiński Tadeusz, inż" biuro 
elektrotecllll, i sklad mat, silno 
I słaboprądowych, 
w. jańsk3 7
 
2576 Wlcczorck Wladysław, przeds, lico'" 
wdnia fasad, układanie glazury 
i terrakoty. oraz lastriko stopni, 
Warszawska 64, m. 11 
2303 Wieigomas Adam, kino-teatr ..Bajka", 
skw Kościuszki 14 
3287 Wielkopolska centrala tapet, sprze- 
daż tapet, św, jańska 10 
1022 Wielkopolski sklad kawy ..Weska", 
Sp. z o. o.. biura centralne. Sta- 
rowiejska 17 
1760 Wicrusz - Kowalski józef, prok. Ran- 
ku Zachodniego, Krasickiego 40 
m. 1 
1583 Wieru<;.l-Walknowski Stanisław, int. 
sekr. oddz. Państw Bank. Roln., 
Mościckich 53, m. 14 
1068 Wicrzblckl I Klein, mat budowI., 
Św. jańska 134 
2593 Wierzbicki Wacław, 
w. Piotra 22, 
m.2 
3538 Wlecklewicz Czcsław, skI spoż., 
lą- 
ska 13/15 
1819 Wlkaryjczyk józef, handel win i wó- 
dek, hurt. I detal. wyr. tyton., ko- 
lektura lot. państw., 
w. jań- 
ska 14 
2327 Wlkaryjczyk Stefan. skI. kolon., 
w. 
Piotra 9 
21 78 Wiktorowfcz Jan, UPOW3 18 
92 75 Włłczkowska Maria, wytw. wód ga- 
zowych i rozlewnia piwa, Orłowo, 
Inżynierska 12 
11 41 Włlczyi1skl Henryk, dom eksp. prze- 
woz. (dawn. Boismine I F. Wler- 
ciński), 
ląska 20 
3079 Wllczyńskl I., zakl. krawiecki, Sta- 
rowiejska 47, 11 p. 
2152 WilkI' Robert, wl. motorówek pasa- 
żerskich, 
w. jańska 11 
przystań motorówek. molo. se- 
zon) 
1813 Wilkickl józef, int. dyp1., biuro 
techn. konstr., Wojewódzka 25, 
m. 2 
9189 Willa ..Weneda", prof. Mariana Mo- 
relowskit'j!:o. Orłowo. (sezon) 
18 43 Willmowa Franciszka. Starowiejska 
, 35 
1788 Winiarnia - restauracja ..Ermltage", 
Sp. z o o.. Św. jańsk:! 39 
3532 Winiarski Zbigniew, of. mar. handl. 
Starowiejska 16 m. 6 
17 84 Winnlcka' - Korvstyńska, Int
' agr., 
zaprzys. rzeczozn. przez I. P. H. 
dla owoców I warzyw, KrasińskIe- 
go 34 
3787 Wlntoniw Hclena, kupcowa, m., Św. 
jańska 3 
1481 Wińcza Marla. Kapitańska 21, willa 
Eska" 
Wirpsza, Czcrnlawskl I Ska, Śp z o. 
o" skI. mat. budowI., Starowiej- 
ska 15 


2093 


3879 
13 30 
1888 
1205 
1632 
3688 


1073 


3073 


- hiuro i składy 
- dyr. Łączkowski 
- dyr Czerniawski 
-- dzial sprzed. maszyn biur. 
- sklady I wyładownia, Morska 36 
Wlrpsza Stanisław, kupiec, m.. Be- 
niowskiego 13 
..Wisła". spółdz. transp. I oszczedn. 
::>p, z o. o., w Gdańsku, oddl. .,,; 
Gdyni. żegluga śródląd., Mściwo- 
ja 9. m. 8 


(dod.) dyrektor 
(dod.) dyrekcja 


2095 WIslawski józef, dom eksped.-handl. 
Sp,z o. o., 
w. jańska 6
 
3541 WIszniewski jerzy. dr med., lek, 
specj. chorób dzieciecy£h, 
w, 
jańska 23 
34.52 Wiśniewski józef. zakl. krawiecki 
i skI. mat., 
w. jańska 75, I p, 
2481 Wiśniewski Moszek, zakl. krawiecki 
Morska " 
9131 Wisnlewskl RomaII, ks. kuratus przy 
kościele św, józefa, Orlowo, Gdali_ 
ska 269 
2876 Wltke, dr, lek., Oblu!e, Robotnicza l 
15 72 Witkowscy Stanisław I Helena, bu. 
chalter i nauczycielka, Technicz- 
na 16 
2756 Witkowska Apolonia, mag. mód dam. 
skich, 
w. jańska 41, skI. 
3640 Witkowska Sabina. skI. galant, toa. 
letowej, ks. Muchowskiego 6 
9116 Witkowski Ludwik, arch.. Orlowo, 
Klonowa 3 a 
3832 Witkowski Ludwik, arch" przeds, 
budow!., Mazowiecka 21 a 
3074 "WItomino", Spółdz. spoż" z o. u, 
Kwiatowa, d, społeczny 
9647 Wlttbrodt & jeslak, przedst I skład 
konsygn. polsko - szwajc, fa br. 
czekolady SuchWrd, S. A, Kra- 
ków, Chylonia, Chylońska 5 
9240 WItułska Irena, lek, stomatolog, ,Or- 
-. lowo, Gdańska 216 
92 40 Witulski Józef, deI. pol. tow. handL, 
kompensacyjnego przy I. P. H" 
Orlowo, Gdailska 216 
3834 Witulskl Witold. Olsztyńska 1 
2143 Wioska Spólka Akc., powszechna ase- 
kuracja w Trieście, Assicurazio- 
ni uellerah Trieste, skw, ho- 
ściuszki 22 
3560 "Wnetrze", Sp. z (1, o., skI. mebli 
i dywanów, 
w. jańska 120 
1921 Woda Stanislaw. dyr. oddz. Banku 
Polskiego, 10 Lutego 20/22 
30 33 ..Wodoszczelność", pr zeds. rObÓt 
izolacyjnych, wł. Fr, Hajdel, św. 
jańska 52, m. 3 
3843 Wohlgemutb Erost. 
w. jańska 51, 
2872 m.15 
Wojciechowski Czeslaw. wl. f-my 
..1Jywany :2:ywieckie", 
w. jali- 
ska 3 
1180 Wojcikow!tkl W., dr med.. gineko- 
log, 10 Lutego 21, m, 5 
3357 Wojc\llskl Bernard, skł. urządz. dom" 
maszyn i radio-odbiorn. Wejhe- 
rowo, filia w Gdyni, Starowiej- 
ska 26 


2931 
1948 
2220 
1757 
1753 
1224 
.33 58 


1242 


1204 
9625 
1164 


3222 
1601 


2283 
1547 
25 26 
2579 
1219 
3188 
2049 
1790 
1453 
9132 


.36 42 


W O J S K O: 
Centrala D-twa Floty 
Centrala Warsztatów Portowych 
Mar. Woj. 
Komenda Garnizonu I Miasta 
Komenda Obwodu P. W. 
Komenda Rejonu Uzupelnień 
Posterunek 1:andarmerll 
Wojskowy Sąd Marynarski 


Wojtarowlcz Aleksander, kier. II 
kom. P. P., m.. G. Chrzanowo 
skiego 
Wojtasik Piotr, rzeźnictwo, Porto- 
.. wa 15 
- szosa Chylońska 
Wojtasik Stanisław. maszyny, przy' 
bory i narzedzia rzeźnicze, jelita, 
papier pako\\y, korzenie, A. Ab- 
rahalTla 9 
Wojtecka \-wanda. dr med., specj, 
chorób dzieci, 3 Maja 22/24, m.8 
Wolf Mieczyslaw. przeds. przewo z ., 
Litewska 2 (przy 
Iąskiej 17) 
Wotr Aug. I Ska, Sp. z o. o., makler- 
stwo okret. i ekspedycja, porto- 
wa 5 


maklerstwo 
- ekspedycja 
Wol" Karoł, restauracja, w. lań. 
ska 88 
Wolszlegler Wladyslaw, przeds. prz e - 
woz., Gdynia 4, Ramulla 15 
Wolowlcz Włodzimierz, przeds. prz e - 
woz., Starowiejska 30 a 
Wołyniec. :z:akl. lakierniczy, Mazo- 
wiecka (Obok f-my Oulny) 
Womcla Adam, przedstawicielstwa, 

w. jańska 49 
Worki jutowe I wszelkie wyrobY 
jutowe. wł. M. Fisler 
Iąska 19 
_ m.. po godz. biurowych, War- 
szawska 44 
Wożnlak Czesław I Szeszytko jaro- 
slaw, skI. kolon
 I delikat.. OrłO- 
wo, vis li vis poczty 
Wożnlakowa Wiesława. św. Jańska 7: 
111,
		

/spis00088_0001.djvu

			- 


3437 
3520 
3736 
2715 
3331 
3715 


Woźny Kazimierz, dr med., św. jań- 
ska 108, m. 2 
Wróblewski Edmund. mjr. w st. sp., 
Morska 27 
Wróblewski Franciszek. skw. Ko- 
ściuszki 22, m. 1 
Wrycza Leon, piekarnia. Witom ino, 
Stawna 8 
Wrzeslńskl Alfred. makler okret.. 
Warszawska 57, m. 4 
"Wulkanizacja". M. Halikowskl, 
sprzedaż opon, j. Poniatowskie- 
go 77 a 
Wussak Zygmunt, handlowiec, 3 Ma- 
ja 29 m. 42 
Wydział angażowania załóg polskich 
towarzystw żeglugowych. nabrz. 
Polskie 
..Wygoda", wł. józef Klainsztain, 
jw. Jańska 89 
Wypotyczalnla nowości, Niemierkie- 
wicza, skw. Kościuszki 18 
Wyrobek Stanisław, urzednik pryw., 
kiosk przy Urz. Morskim, G. 
Chrzanowskiego 
Wyrostek Michał, dr adw., św. jań- 
ska 48 m. 1 
Wysieckl Alfons, ks. prob., rzym. 
kat. urząd paraf., Grabówek 
Wysocki Bolesław. składno mat. bu- 
dowL. Chylonia, Kartuska 1 
Wystawy I targi gdyńskie. Rybacka 1 


1254 
2687 


3lS4 
1714 
2021 


3804 
2145 


9676 
127:f 
1283 
3100 - dyr. Oendaszyk, m" A. Abraha- 
ma 26 
1115 Wyszomlrskl Stefan, wyroby cera- 
miczne, Tetmajera 11 
3433 Wytwórnia kołder, A. A br ahama 26 
m.9 
92 27 Wytwórnia mydła w Orłowie 
13 3l Wytwórnia stempli I szyldów, Euge- 
nia Bogusławska, św. Jańska 9 
97 14 Wytwórnia wyrobów powroźnIczych. 
kół i pasów ratunkowych, Sko- 
czyński Zygmunt, Chylonska 163 
2280 Wywladownla hand" - kredytowa 
konces. "Baiticum" , 10 Lutego 24 


1089 


y 


2S 27 Yachtklub oficerski R. P., oddz. mor- 
ski, basen Yachtowy 
1227 Yachtklub polski, oddz. morski. 
nabrz. Vachtowe 
13 62 Ymca PoIska. związek młodzieży 
chrześc., ognisko w Gdyni, Se- 
dzickiego 13 


z 


454 
1037 


Zabokrzeckl Zygmunt, Sienkiewicza 8 
Zaborowski Olgierd, asyst. insp. 
techn. G. A. L., Wybickiego 2 
Zabrodzkl władyslaw. inż.. Kapitań- 
ska 29 
- bud. garaży M. T. K. 
zacbarla:;lewlcz Władysław. urzed- 
nik, Słupecka 9 m. 7 
Zadorynowa Wanda. Orłowo, Wro- 
cławska 29 
Zadrożny Adam. Sp. z o. o., miedzy- 
Darodowe transp., Św. Jańska 1 
Zadrzewski józef, kupiec, Śląska 54 
m. 9 
Zagajski Mieczysław. S. A. tow. 
hand!. przem. w \\'arszawle, 
oddz. w Gdyni. Traugutta 9/11 


l234 
L480 
L678 

245 
3337 
37 32 
1004 


3224 
3864 
3078 
3381 
3218 


Zagrodzkl Waclaw. kpt. legI. wielk., 
Starowiejska 34 
Zajtman Szlama, St. Batorego 4 m. 3 
Zak Marian. mgr., Krasickiego 45 
m. 4 
ZAklad czyszcz. okien I parkietów. 
"Błyskoszyb" . wł. Sosnowski 
Zygmunt, Słupecka 13 m 7 
Zakład dekoracyjno - malarski Stani- 
sław śmigiel, Starowiejska 19 
m. 12 
Zakład dezynfekcji aparatów telef., 
Św. Jańska l
C m. 15 
Zakład Gazowy, Św. Jańska 66 
- centrala, łi;\czy w godz. 8-15 


2294 


1638 


1027 
2515 


- dyrektor 
sekretariat 
szef biura I buchalterII 
kasa I ewidencja konsumentów 
wydz. propagandy 
wydz. techn. i reklamacje, maga- 
zyn w godz. 15-22 
monter dyżurny 
dyżur nocny w godz. od 22-8 


1690 
251'5 
9640 - gazownia I (dod) m. gazmlslua 


Woźny - Zdrojewski Gdynia 


. 


mieszkania prywatne: 
96 Ol - dyr. Inż. F. Hofmokl. Chyloń- 
ska 112 
szef biura St. Drozdowskl, Woje- 
\,.ódzka 19 
kier. ruchu zewn. J. Holy, Mor- 
ska 29 m. 16 
2509 - kier. wydz. propag. mgr A. Gru- 
szecki, Św. jańska 90 
1690 - st. mOnter Fr. Barański, Króle- 
wiecka 2 
2516 - st. monter St. Masłowski, ;Zerom- 
skieg
 18 
1894 Zaklad krawiecki, Fiłacz Maksymi- 
lian, Portowa 6 11 p. 
1181 Zakład krawiecki, Mecner Zygmunt, 
skw. Kosciuszki 15 
2425 Zakład malarski. jarmakowski Lon- 
gin, mistrz malarski, biuro i zakł., 
\\arua\\ska 
ó 
2482 Zakład malarski, Sylwester Lewan- 
dowski, mistrz malarski, Św. jań- 
ska 130) m. 7 
3767 Zakład malarski. Tomesz józef, Po- 
morska 8 m. 1 
1630 Zakład malarsko-dekoracyjny, B. Pa- 
tler, Pomorska 40 
2445 Zakład małarsko-dekoracyjny. jan 
Gracz, mistrz malarski, Św. jań- 
ska 84 
2663 Zakład oczyszczania miasta, 3 Ma- 
ja 24 m. 11 
2658 - tabor, magazyny I warsztaty, 
Spo.rtowa 
30 23 - śmietnisko miejskie I chwytacz 
psów, Witom ino 
15 14 Zaklad pogrzebowy I stolarnia me- 
cbaniczna. Imbierowicz W., Św. 
jańska 52 
13 82 Zakład pogrzebowy, N. Kozłowski, 
Kilińskiego 10 


2722 


377l 


1282 
2210 


- m. 
Zakład przefasowania 
Karwackl Józef, 


kapelusz)', wł. 
skw. Kosciusz- 
ki 17 
1531 Zakład reperacji samochodów, P. 
Kiejzik, P Wysockiego 53 
3905 Zaklad S. S. Miłosierdzia, pl, Ka- 
szubski 10 
2342 Zaklad szkłarskl, Brauner Israel, św, 
jańska 80 
24 53 Zakład szklarski .,Szkło". Eug. 
Laub, Kilińskiego 8 
2108 Zakład św. józefa, sierociniec, Oksy- 
wie, Dykmana 13 
96 55 Zakład taplc.-dekoracyjny, Duka- 
czewski Jan I Syn, Chylonia, Chy- 
lońska 165 
31 08 Zakład faplcersko-dekor., Z. Michal- 
ski, św, jańska 87 
24 11 Zakład Ubezp. Wzajemno w Pozna- 
niu, oddz. w Gdyni, 10 Lutego 18 
Zaktad Wodociągów. I Kanalizacji 
miasta Gdyni, Witomińska 19/21- 
centrala 
_ dyrekcja ł biura 
1660 - centrala 
- dział techniczny 
stacja pomp wodociąg. w Gdyni, 
Jana z Kolna 
stacja pomp wodoCii;\g. w Oksy- 
wiu 
stacja pomp wodociąg. w Rumi! 
stacja przepompowań ścieków 
Nr 1 Port, Rybacka 
stacja przepompowań scieków Nr 
2 Kam, Góra 
stacja oczyszczania 
cieków, Mo- 
lo Rybackie 
magazyn, Witomińska 29 
m. dyr. inż. M. Michaisk!, Wzgó- 
rze rocha 22 
m. zast. dyr. Koryckl Bronisław, 
śli;\ska 55 m. 5 
1684 m. inż. St. Zielazek, Leśna 24 
3715 Zakład wulkanizacyjny, sprzedał 
opon M. Halikowski, j. Poniatow- 
, skiego 77 a 
3861 Zakład wyświetlania rysunków A. 
Kwiecińska, Sw. jańska 83 m. 1 
38 65 Zakład wyświetlania rysunków, Ser- 
giusz jakonowskl, P. Wysockie- 

o 33 
3636 Zakłady graficzne Alfons Szczuka, 
św. Piotra 12 
1533 Zakłady graficzne ł Introligatornia 
Dżwignla", Wojciech Jabłczyń- 
.. ski, A. Abrahama 8 
2865 Zaklady Ostrowieckie, reprez. w Gdy- 
ni, św.. Jańska 120 
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego 
i Olejarskiego ..Union" , S,. A:, 
Port nabrz. IndYjskie 
_ centrala ' 
_ wydział zakupów 
Zakłady stołarskie, Św. Jańska 130 
Zakłady szklarskie I malariikle, 
 2 W 8 . 
Małuszek, 10 Lutego 


1964 


1662 


1659 


9682 
1667 


2437 


1658 


1734 
1661 


3603 


2941 
2944 
1521 
1379 


1558 Zakłady szklarskie. szlifiernia szkła, 
fabr. luster. Ryszard Zieliński, 
_ Pułaskiego 9 
9112 Za końska Marla. Orłowo, Orłow- 
ska 55 
9239 "Zakrzewo"; Filipski Tadeusz. 
urzedn. pryw.. Orłowo. Buko- 
wa 16 
3586 Załega Leonard, fotograf, Św. jań- 
ska 59 m. 7. 
3258 Zaleski Henryk, inż. arch., Św. jań- 
ska 132 m. 'l 
1641 Zaleski Tadeusz, dyr. szkoły rzem.- 
przern.. Morska 79 
1776 Zaleski Walerian. kier. mag. B.G.K., 
3 Maja 27 m. 15 
9181 Zaleski Wladysław. kpt. w st. sp.. 
Orłowo. Orłowska 43 
2192 Zalewski Atanazy. adw., 10 Lutego 
24 m. 16-18 


3821 
3691 
2859 
3544 


3790 
2282 
1315 
3316 
9124 
2869 


3973 
1101 
1651 
1174 
1727 
2498 
1817 
1316 
1232 
1645 
1661 
1489 
2400 
1803 
9188 
2394 
1173 
1412 
1857 
2657 
2132 
2022 
1708 
9664 
?663 
2661 
1391 


2967 
2767 
3042 
9168 
9667 
42 


9176 
3359 
2779 


2646 
2430 
1340 
1872 
2855 
2292 
3593 


- m., Krasickiego 42 
Zalewski jan, apI. adw.. Św. jań- 
ska 122 
Zalewski ł	
			

/spis00089_0001.djvu

			Gdynia 


Gdynia 8 


1078 Zdzicszyńskl Stefan, wł. domu, 10 Lu- 
tego 35 a 
9127 Zegarska drowa, Internat przy gim- 
nazjum 00. jezuitów Orłowo 
3536 Zellger Stanisław. kupiec, Ż'. Augu- 
sta 6 m. 67 
2774 Zemojtel Stanisław, m., Szopena 8 
part. 
Zenkerowa Marla, kiosk. Podjazdo- 
wa, róg 10 lutego 
Zcrollo Fratelll Inc.. Cotlon Control- 
łers Plenip. (Polskie Tow. Kon- 
troli). Sp. z o. p.. Derdowskie- 
go 'l 
2428 Zlabickl Modest, inż, Św. Jańska 122 
m.6 
2803 ..Ziarno". hurt. sprzedaż mąki I art. 
spoż., Portowa 11 m. 6 
1684 Zielazek Stefan, inł.. kier. techn. 
Z. W. K., leśna 24 
20 85 Zleleniewskł L. I Fitzner-Oamper. 
tow. akc. Kraków, przedst. inż. 
M. Maliniak, Św. jańska 116 II p. 
91 92 Zielińscy Ryszardostwo, Orłowo. wil- 
Ia Ewely" 
3254 Zieliński Antoni, kpt. ł, w.:'3 Maja 
27 III p. 
2J 98 Zieliński Fr., betoniarnia, P. Wysoc- 
kiego 4 
1558 Zieliński Ryszard, zakł. szklarskie, 
szlifiernia szkla, fabr . luster. Pu- 
łaskiego 9 
1783 Zieliński Witold, zakłady wyświetl. 
rysunków, Z. Augusta 9 
36 06 Zlemnłckł Franciszek. Morska 27 
1207 Zleciak Marian, adw.. b.. 10 lute- 
go 30 II p. 
13 37 - m., Słupecka 29 
3360 Zimand Bracia, skł. desek" parkie- 
tów I dykty, sląska 27 
1214 ZioJowsld Stanisław. inż. arch., 3 Ma- 
ja 27 m. 7 
1769 Ziółkowski Adolf, skł. obuwia, Św. 
Jańska 56 
3007 Ziólkowski jan, dom handlowy, P. 
Wysockiego 33 m. 25 
36 63 Zjednoczone zaklady mistrzów sto- 
larskich. wł. Maron i Kołodziej- 
czyk, Morska 80 
36 68 Zjednoczone zakłady włókiennicze 
K. Scheiblera I L. Orohmana..t S.A. 
ŁÓdż, oddz. sprzedaży w udyni. 
Starowiejska 37 
3326 ZJoch bracia, furmaństwo transpor- 
towe, leśna 6 m. 9 
1770 Zmlgrod Ignacy, dyr. f-my ..Rapid".l 
Śniadeckich z 
2469 Zonfag Szyja, zakł. krawiecki, Ślą- 
ska 50 
26 32 Zrzeszen1e Ekspedytorów Portowych. 
Św. Piotra 12 I p. 
33 61 Zrzeszenie eksporterów masła w Pol- 
sce. A. Abrahama 20 I P. 
30 16 Zrzeszenie Interesentów handlu ba- 
wełną wOdynl, Derdowskiego, 
róg 2eromskief(0 
3361 Zrzeszenie kupców trzody ł bydła 
z siedzibą w Odyn1, A. Abraha- 
ma 20 I p. 
16 46 Zrzeszenie przedsleblorstw ekspedy- 
cyjnych, A. Abrahama 18 m. 8 
1647 Zschoppe Lucja. urzedn. pryw. M. 
Reja 7 m, 5 
3330 Zuske Maksymilian, inł. dypl, rząd. 
uprawno ar<:h.. al. Marsz Piłsud- 
skiego 5 m. 6 
m " Orłowo, Przebendowskich 6 
w. "Diogenówka" 
2519 Zlinder Marian, dyr. biura spcd. 
"PrzewóL", Bema 3 I p. 


3204 
1925 


9173 


2598 
2224 
3748 


1869 
2595 
3646 
3118 
3361 
3361 
3361 
3485 


2071 


70 Cd. 


ZWI
ZKI= 
Armatorów polskich, Waszyngto- 
na 15 
Fabrykantów I przemysłowców w 
Odyni, Św Jańska 53 
Gospodarczy spółdz. mlec. arskich w 
Poznaniu. agent.. Kilińskiego 6 
Inwalidów wojennych R. P.. sekre- 
. tariat, 10. lutego 6 I p. 
LegioOlslów polskich, oddz morski, 
Słowacleiego 18 
Oficerów Pol. Mar. Handl., Św. 
Jańska 65 m. 6 
Polski związek zachodni deleg w 
Gdyni, 10 Lutego .24 p 100 
Pomorski związek eksporterów dro- 
biu I jaj, Mściwoja 10 
Pomorski związek eksporterów pa- 
. szy, Mściwoja 10 
Pomorski związek eksporterów ryb 
. Mściwoja 11) 
Pracowmków przemysłu transporto- 
wego, Z. Z P.. pl Kaszubski l 
m Elb 
Pracy obywatelskiej kobiet. Śląska 
61 bl. ł m. 8 


2802 


1908 
3623 


3086 


3789 


37 SS 


1260 


3355 
1264 
1376 
1375 
3039 
1459 
2224 


1517 


35 71. 
1235 


1163 


3209 


3885 


1482 


1447 


2426 
1739 
1639 
3208 
2876 


PrzedstawlclelJ polskich koncer- 
nów weglowych "Skarbopoi" . 
. nabrz. Duńskie. Celna 
P. Z. P., polski związek pracowni- 
ków przemysł., biur. i hanjl. 
z siedz. w Katowicach. koło 
miejsc. w Gdyni, Św. jatlska 
21 m. 6 
Robotników ł rzemieślników, Z. Z. 
P.. sekretariat okregowy, Por- 
towa 4 I p. 
RzemleślOlków fydów w polsce, 
oddz. w Gdyni. Słowackiego 16 
Spółdzielni mleczarskich I jajczar- 
skich w Warszawie. Sp. z o. o., 
składy eksportowe, Celna 4 
_ sklep. St. Batorego 2 
Spółdzielni spożywców R. P. "Spo- 
łem", oddz. i ajent. handlu za- 
gran., Polska 13 
_ kier. sprzedaż, zakup 
_ buchalteria. Import śledzi. de- 
klarancl 


- biuro 
- (dod.) magazyn 
_ magazyn śledziowy, 


Port Ry- 
backi 
Strzelecki. zarząd powiatu Gdynia, 
Zgoda 4, m. 8 
Szyprów ł maszynistów okretowych. 
Pol. Mar. Handl., Weg 10wa 
Właścicieli tartaków I kupców 
drzewnych na Pomorzu Św. 
Jańska 53 
Zawodowy dekla rantów celnych 
i pracowników eksped. portu 
Gdynia, Celna 19/21 


Zawodowy kelnerów I pokr. za- 
wodów w polsce. oddz. w Gdy- 
ni, 10 Lutego 6 m. 3. biura 
czynne w dni powsz. od 9 do 
12 I 15 do 18. w niedz. I śwleta 
od 9 do 12 
Zawodowy polski buchalterów, 
rzeczoznawców, buchalterów- 
bilansistów i ich pomocników 
w R. P., komitet oddz. w Gdy- 
ni. Bema 5 
Zawodowy pracowników umysło- 
wych w handlu i przemyśle z 
siedzibą w Poznaniu, oddz. w 
Gdyni. Św. jańska 139 m. 155, 
czynny w poniedz. I czwartki 
w godz. od 19.30 - 20.30 
Zaw. transportowców. oddz. ro- 
botników portowych, Morska 
98, m. 90 
Zawodowy transportowców R. P, 

ekretariat okreg.. Św. PIotra 1 
Związków Zawodowych. sekreta- 
riat okregu morskiego, Włady- 
slawa IV 10 


Zwlerzycka M.. f-ma "skład pierza", 
Św. jańska 74 
Zwoliński Stefan, Inł., Tetmajera 24 
Zwolskl julian, dr, dyr.. 3 Maja 27, 
m. 9 
Zwolskl Stanisław. em. konsul R. P., 
Hetmańska 23 
Zydorek franciszek, pieka rnia. Obłu- 
że. Hobotnicza l 


2 


9262 :tablóski Leon, mistrz dekarski, Or- 
łowo. Łowicka 75 
9277 :tebrowskl- Gottlleb Zbigniew k. h. 
I'ulmin Gdynia, Orłuwo. Pr7eben- 
dowl;kich 29 
1493 :tebrowskl Henryk, Lipowa, willa 
"Ma ritka" 
9745 tedzik Feliks, ulic. mar. hand!., Mo- 
relowa l b 
tegluga Polsk:I, S. A.. WasLyngto- 
na 15 


2991 
3991 
237l 
2746 
1033 
27 Ol 
1491 


1492 
1609 
1610 
1613 
1614 
1793 
2656 


- centrala, biura 
- centrala biura 
- bIUro pod	
			

/spis00090_0001.djvu

			GDYNIA 9 L 
(Morska IO!J) 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


GDYNIA 10 (8-18) 
(Strefa W o1nocłowa) 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


GDYNIA-ORŁOWO LBIC 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Gdynia) 


GDYNIA 
Port Lotniczy 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
I 
GŁODOWO 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


GŁUCHYBÓR 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


GNIEW 


(b. n.) Infonnacja centrali telefonicznej 
97 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne poł;Jczenia służbowe - patrz 
pod Poczta. Telegraf I Telefon) 


81 Adamklewlcz D.. skI. kolon., Pol- 
skie Gronowo 
91 Balcerowicz Kazimierz. oberża, Pia- 
seczno 
56 Banaszak Czesław, posledz. ..Abisy- 
nii' w Tymawle, zarodowa śwl- 
niarnla w. b.. pomorska hodowla 
konia szlach, pół krwi - remon- 
ty, Tymawa 
19 Banaszek Zygmunt, kupiec, Sobie- 
skiego 3 
18 Bank Ludowy. Sp. z nleogr. odp" 
pl. Br. Plerackiego 26 
93 Barański Paweł. adw., Marsz. Pił- 
sudskic:go 6 
50 Behrendt Konrad, dr, lekarz, dyr. 
Szpit. Pow. Publicz., Marsz. Pił- 
sudskiego 20 
84 Blnerowskl Brunon. wł. ziem.. Ty- 
mawa 
69 Bonus Fryderyk, posiedz., Wielkie 
Gronowo 
25 . Ciążyńskl Kazimierz. dobra ryc.. 
Cierzpice 
12 Czarnowski Peliks. posiedz.. Gogo- 
lewo 
96 Dlrksen Ołło, wł. dóbr, Nowe LI- 
gnowy 
98 Domsta jerzy, Pod Basztą 4 
42 Drogeria Centralna, Wawrzynowlcz 
Alfred, pl. Br. Plerackiego 3 
79 Plebeikom Zofia, posledz, ziem.. 
Ciepłe 
2 Polske Emłlłan, Marsz. Piłsudskiego 3 
75 Herrmann Brunon, dr med. wet" lek. 
wet., Dybowo 19 
Hlllar Brunon, 27 Stycznia 4 
HoUmann Jan, tartak, Wiślana 12 
Hotel Centralny, wł. M. Nowacka, 
Marsz. Piłsudskiego 21 
2G Hotel Polonia, wl. K. SolecKI, 
27 Stycznia 18 
32 jahnke Ewaid, zbofe. pasza, nasiona, 
nawozy szt., i:elazo artyk. bu- 
dowl.. opał. tow. kolon.. Dybowo 


8 
63 
5 


33 
74 janltzki Prane" (abr. mebli, pl. Br, 
Pleracklego 42 
J	
			

/spis00091_0001.djvu

			Gniewkowo - Górna Grupa 


26 Tepper B-cia K. j.. f-ka maszyn, od- 
lewnia żelaza I metali, ostrzenie 
walców mlyńskich, Piasta .5 
78 Tomaszewski jan. gospodarstwo na- 
sienne. 17 Stycznia 15 
50 Urząd parafialny ewangelicki, 17 
Stycznia 6 
70 Wed lich Elfryda 
22 Wlerzblczany, pałac bar. Schlichting 
69 Wleclawek Waclaw. Kijewo 
44 Wożnlak Kazimierz, skł. bławatów 
31 Wójtowicz Antoni, cegielnia Chrzą- 
stowo 
8 Zarząd Dóbr Wlerzbiczańskich w Wie- 
lowsl Krół. 
51 Zarząd gminny, Marsz. Piłsudskiego 2 
37 Zarząd miejski 


GNIEWOWO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Reda) 


GODZISZEWO 


.C 


l Bąkowska Helena. wł. maj<;\tku, Da- 
maszka 


6 
16 
14 
2 
8 
7 
10 
18 
15 


Blelfeld Adalbert, wł. dóbr 
Conne Esper de, Gołębiewko 
Dłużewski Władysław. badacz miesa 
EIsner Michał, kupiec 
Fanslau Hermann. kupiec 
Friese Maks. skład zboża i mąki 
Hering Paweł. wł. dóbr. Mirowo 
Klemp Otto. wł. młyna 
Leczkowski Bernard. 


nauczyciel, 
Szczerbiecin 
12 Mielżyński Maciej, hr., wł. dóbr, Go- 
łębiewko 
S Nonnenmacher Wilhelm, wł. dóbr 
17 Policja Państwowa. posterunek, Go- 
dziszewo 
4 - Gołębiewko 
13 Prass Arno, dzierż. dóbr, Rościszewo 
9 Sołectwo. Siwiałkl 
11 Zarząd gminy 


GOGOLIN 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


GOGOLINEK L 


7 Alkiewicz A.. dr, radca zdrowia, Mo- 
chełek osada 
_ (dod.) Czarlińska L. 
6 Alkiewicz janina. maj. Piotrkówko 
l (jerth Edward. wł. maj. Gogolin 
3 Hamerski jan, ks.. prob., Wtelno 
4 Klewenhagen Zygmunt, podprok.. 
folwark Wtelno 
10 Kochański Edward, oberża, Mochle 
8 Kunz Helmut. posiedz., Gogolinek 
11 Priiffer Wilii. wł. młyna. Wierzchu- 
cice 
S Remiszewski józef. inż. roln.. folw. 
dośw. państ.. Instyt. nauk. gosp. 
wiejsk.. Mochełek 
12 Sołectwo Witoldowo 
2 Szulz Edmund, maj. ziemski, Wierz- 
chucinek 


GOLUB 


N/2 


95 Infornu:,cje centrali telefonicznej 
95 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia slużbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefon) 


22 Alter Eliasz. dr, lekarz, Dobr
ń n. 
Drw., Rynek l 
51 Andrzejczyk Henryk. burmistrz Dob- 
rzyń n. Drw., Działyńskich 2 
10 Balcerowicz Roman. handel zboża, 
Rynek 16 
19 Boguckl józef, rzeźnIctwo, Rynek 18 
67 Brana Kiwa. handel zboża, Dobrzyi1 
n. Drw., Rynek S 
48 Ciszewski F.. dr, lekarz. Dobrzyń n. 
Drw. 
28 DeJewski K., fabr. wód mineralnych, 
Zamkowa 13 
26 Dobraszklanka Szmul I Synowie. inte- 
res zbożowy, Dobrzyń n. Drw, 
. Marsz. Piłsudskiego 49 
62 Elbeszyc Samuel, Brodnicka 8 
27 Eisenack Erich, skład żelaza Rynek 2 
Elektrownia Miejska (patr; Zarząd 
Miejski) 
6 Foerster Adolf, )Wł. młyna, Lisewo 
50 Furgacz Abram. handel zboża Do- 
brzyń n. Drw" Katarzyńska 22 
5 (jąslor j. B., zakup zboża, Dobrzy" 
n. Drw., Mars7. Piłsudskiego 48 
36 Gletz Otto. młyn parowy, Zaręba 


72 Bd. 


59 OI
iecki Leon, lek. weter.. Hallera 6 
39 Gosciński Ignacy, wt. majątku, 
Skępsk 
49 Hlrsch Max, lekarz, 17 Stycznia 8 
31 Hirsch Samuel. skł. żelaza. 17 Sty- 
cznia 8 
57 Kadecki Szymon, tartak, Dobrzyń n. 
Drw., Ks. Rogackiego 11 
8 Klimek Bracia, Hotel ..Biały Orzeł'. 
restaur.. ski. tow. kolon., kino 
...,,"pollo". 17 Stycznia 7 
13 Kolej, ekspedycja towarowa 
l Kopp Gerart, lekarz, Rynek 16 
58 Krakowski Eugeniusz. przedsięb. au- 
tob., Hallera 6 
65 Kuchchiski Marian, magister farmacji, 
apteka, Dobrzyń n. Drw.. Kości
l- 
na 4 
18 Kufeld Boruch, kupiec, Dobrzyń :1. 
Drw., Rynek 8 
45 Leśnictwo Państwowe PalIwodzIzna 
53 Łempicki Ludwik. maj. ziemskI. Płon- 
ne 
_ (dod.) święcicki Henryk, admini- 
strator, płonne 
:) Łopata Chiel, skł. tow. kolon. oraz 
win i wódek, Dobrzyń n. Drw., 
Działyńskich 2 
61 Marcinkowski Wiktor. lek. weter., 
Dobrzyń n. Drw, Kilińskiego 17 
12 Mennicke Erich, wł. folwarku Słuchaj 
52 Muller D.. Dobrzyń n. Drw" Marsz. 
Piłsudskiego b2 
46 Nieczajew Aleksander. lekarz, Dob- 
rzyń n Drw.. Marsz. Pilsudskie- 
go 47 
16 Okręgowa Mleczarnia Spółdzlecza 
..Rotr" w Rypinie z o. u.. filia 
Golub Pomorze. (dawniej ..Eks- 
port") 
24 Olszewski Stefan, skł. kolon.. Ry- 
nek 8 
25 Pieniek Dawid, mleczarnia. Dobrzyń 
n. Drw.. Marsz. Piłsudskiego 6 
7 Pieniek Salomon. eksport raków 
i sprzedaż sIeci rybackich, Dob- 
rzyń n. Drw.. Nowa 15 
63 Ploski Aleksander. ziemianin, dobra 
Sokołowo 
- (dod,) kancelaria zarządu 
_ (dod.) folwark, Kamionka 
41 Płoski Bolesław, wł. majątku Boche- 
niec 
15 PłócIenlakowa Marla. majetność 
Owieczkowo 


POCZTA, TELEGRAf I TELEfON: 
94 naczelnik urzędu, b. 
93 naczelnik urzędu, m. 
91 okienko nr l 
92 rozmównica publiczna 
96 monter. magazyn 
97 monter. m. 
98 ekspedycja i dział wekslowy 
P O L I C J A P A Ń S T W O W A: 
. 
17 posterunek, Dobrzyń n. Drw.. 
Mostowa 2 
35 posterunek GoJub, Szopena 13 


43 Prabuckl Wiadysław. ziemianin. No- 
wawieś 
54 Proboszcz parafii rzym.-kat. 
2 Przybyszewski Stanisław. adwokat. 
Rynek l 
40 Relske Artur, burmistrz, Dworco- 
wa 10 
14 Risenfeld Adolf, apteka "Pod Or- 
łem". Rynek 6 
38 Rogensteln Nycha, Wodna l 
64 ..Rotr". Okręgowa Mleczarnia Spół- 
dzielcza w Ryplnie, z odp udz., 
filia. Ostro wite k Golubia 
16 "Rotr". Zakłady Okregowej Mle- 
czarni Spółdzielczej w Rypinie, 
produkcja serów delikatesowych. 
(dawniej ..Eksport"), Toruń- 
ska 15 
20 Ruina Motek. skup zbo:!:a, Dobrzyń 
n. Drw., Ks. Rogackiego 7 
29 Ruina Motek, maler. budow!., Do- 
brzyń n. Drw., Kilińsklego 6 
42 Sąd Grodzki, Kościelna 16 
21 Spodenklewicz Leopold, wł. młyna, 
Dobrzyń n. Drw., Rynek 3 
32 Strzelewicz M., księgarnia, Rynek 31 
60 Szewczyk Stanisław Hallera 5 
34 Szkola 1;eńska mleczarsko-serowarska. 
Szafarnia 
4 Szlacht
r Szymon, skup zboża, Dob- 
rzyn n. Drw., Marsz. Piłsudskie- 
KO :W 
30 Trzcinska Konstancja, Hotel Central- 
ny, skł. kolon., Rynek 17 
56 Warszewskj Edward, adw.. Szope- 
na l 


44 Wars:!:e"skl Leon, hurtowo-detaliczny 
handel winno-kolon., Dobrzyń n. 
Drw., Kościelna 6 
9 Zarząd gminny. Podzamek Oolubskl 
23 Zarząd gminny. Nowogród, pow. 
Lipno 
zarząd miejski w Golublu, Szopena 
_ Elektrownia miejska 
- Rzeźnia miejska 
Zarząd mieJski. Dobrzyń n. Drw.. 
Dzlałyńskich 2 
- (dod.) burmistrz, m. 
11 Zelkowlcz Abram. skup zboża, Do- 
brzyń n. Drw.. Marsz. Piłsud- 
skiego 13 
Zylbermann Chasklei I Ska. handel 
ziemiopłodami I przetw. młyń., 
skup zboża I nasion, Dobrzyń n. 
Drw.. Marsz. Piłsudskiego 48 


37 
33 
47 
51 


SS 


GOLU
 L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
GORĘCZYNO L 
l Policja Państw.. posterunek 
2 Zarząd gminny 


GOSTKOWO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Turzno) 


GOSTYCZYN L 
(8-12, 15-21) 
k. Tucholi 


10 Baumgart Stanisław, wł. ziemskI 
9 Budnik Wacław. wł. ziemski 
13 CIżmowski józef. wł. ziemski 
18 (jerth Waltcr, wł. ziemski, 


Mała 
Klonia 
Górski jan, wł. maj. Kamienica 
Górski jan. wł. maj. Kamienica 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Kowalewski Franciszek 
Mleczarnia, Sp. z o. o. 
Młyn Krczewo, Siwczyński Karol 
Nadleśnictwo. Kamienica 
Nagórskl Paweł. ks. prob. 
Ossowska Alojza, maj. Bralewnica 
Policja Państwowa, posterunek 
Radtke Emil. wl. ziemski, Pruszcz 
Radtke Leon j \\ł. ziemski, Bagienica 
Rompalski ant mistrz rzeźnicki, 
Pruszcz 
14 Roszczynialskl jan, wł. ziemski 
12 Zarząd gminny o 
l 
11 
3 
4 
2 
17 
S 
7 
8 
6 
15 
19 


GOŚCICINO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Wejherowo) 


L 


GOTELP 


L 


3 
l 
4 
2 


Gwizdala józef. młyn wodny. Za- 
wada 
Gwizdała L., młyn I tartak, Odry- 
Wojtal 


Leśnictwo Odry 
Teszka Wincenty, oberża 


. 


GOWIDLINO 


L 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Sierakowice) 


GóRA L/2 
k. Wejherowa 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Za mostne) 


GóRALE 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


GÓRKI ZAGAJNE L/2 
ROZMóWNICA PUULlCZNA 


GÓRNA GRUPA L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Grudziądz)
		

/spis00092_0001.djvu

			- 


GóRSK 


L/2 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Pędzewo) 


GóRZNO 
· (8-12 


L 
i 15-21) 


. 6 Chemiczna Fabryka ..Elaboru . T. z 
o. p. 
4 Oołemblewskl Jan. handel bydła, 
Rynek 20 
2 Justman M., tartak parowy 
5 Państwowe Nadleśnictwo Ruda 
:3 Policja Państw.. posterunek, Rynek 
l Warm Hugo, hotel. Rynek 
9 Zarząd miejski 


GóRZNO 
leśniczówka 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


GRABIE 


2 SIaniszewski Mieczysław, maj.Opocz- 
ki 
5 Zakład Wychowawczy św. Antoniego 
4 Zieliński Jan, wójt gminy Popioły 


GRABOWO 
k. Starogardu 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


GRABOWO 


POMORSKIE 
L 


l Lepschinskl Hans. wł. dóbr ryc. 
2 Pirch Paweł, wł. ziems1	
			

/spis00093_0001.djvu

			Grudziądz Blażejczyk - Gazownia 


Dworzec autobusowy. res aurac a 
poczekalnia, przyjazd I odjazd 
autobusów, Br. Pierackiego 5-7 
Dworzec koleJowy (patrz Koleje) 
..D,dennik Bydgoski". agentura w 
Grudziądzu. Toruńska 2
 


1672 


1923 Damrath Hans, blacharstwo I Insta- 
lacja, Groblowa 12-14 
2028 Danlclewlcz Władysław. Mickiewi- 
cza 35 
1789 Danzlgcr Neueste Nacbricbten. filia 
Grudziądz. pl. 23 Stycznia 23 
1120 Danzlger Prlvat-Actien-Bank. oddział 
w Grudziądzu 
11 43 Danzlger Raiffelsenbank. spółdz. z o. 
o.. oddzial w Grudziądzu. Toruń- 
ska 6 
17 87 Dąbrowski Leonard. handel bydła. (. 
Mościckiego 24 
16 96 Degusan Hugo, skład tow. kolonial- 
nych I fabryka cukru pudrowego, 
Toruńska 32 
1422 Dentysta - Imie(a Karo(. Sienkiewl- 
wicza 22 
2035 Deutsche Biihne. E. V. Grudziądz, 
dyr. W. Ritter. Mickiewicza 10 
1362 Deutsche Biichercl, Staszica 7 
1845 Deutsche Vercinigung. Oeschaftsstel- 
le, Staszica 7 
1249 Deutsche Volksbank, Bank Spóldz. z 
o. o., w Bydgoszczy, oddział w 
Grudziądzu, Staro rynkowa 2-" 
2056 Dleball Reinhold, pastor ewgl., pre- 
zes rady kościelnej ewgl.. Ogro- 
. dowa 40 
1910 Dobrzailskl Michał. komornik sąd., 
j Piłsudskiego 72 
Dom Handlowo _ Komisowy ..Salr". 
sp. akc. w Warszawie. oddzial w 
Grudziqdzu. fabryka wyrobów 
miesnych 
15 55 - fabryka bekonów. b. Narutowi- 
cza 1 
15 66 .- chłodnia 
1865 - fabryka konserw. b.. Chełmińska 
4.2-U 


1084 mażejczyk Władyslaw. furmaństwo 
samochodowe, handel owoców I 
warzywa, Spichrzowa 19 
2036 Blażejewski Kazimierz. dr med.. Wy- 
bickiego 31 
1439 Błąkala K.. prz
wóz samochodowy, 
Kwiatowa 27 
1415 Boblltz Edmund. młyn, Michale. pow. 
świecie n. W. 
1292 Bocznica Portowa. tow. z o. p.. nad 
Wisłą 
1268 Bodammer Hugo. oberżysta, Zającz- 
kowo 
1725 Boeckler Helmuth. pastor ewgl.. Gór- 
na Grupa 
1623 Borchert oustaw. ogrodnictwo, MI- 
chale 
15 95 Borko
skl R.. fabryka pierników, Św. 
Wojciecha 24 
1380 Borowski Czeslaw. pra!d. lek. dent., 
Rynek 21 
1227 Bracb Józef. kupiec, Rudnik k. Gru- 
dziądza 
- (dod.) Brach Stanisław, Mały 
Rudnik k. Grudz. 
13 63 Brendel Władysław. skład kolon.. Ry- 
nek 9 
17 74 ..Bristol". kawiarnia, Kowalczykowa 
Stanisława, legionów 7 
1557 Bromberg Abram. rabin, Forteczna 8 
1792 Bronlkowskl Bernard, wytwórnia po- 
wrożnicza, pl. 23 Stycznia 11-13 
2090 Browar Orudzlądzkl, dawno Som mer 
I S-ka, M. Focha 6-9 
11 37 Browar Kuntersztyn. S. A., ks. Bud- 
kiewicza 39 
11 38 - 
1407 Brumirskl Wiktor, mistrz blach., war- 
sztat, Ogrodowa 23 (m. legio- 
nów 37) 
1523 Brunke f'ranclszek. warsztat ślus.. 
Dworcowa 11 

7 22 Brzeziński Józef, stolarnia, Dragacz 
1508 Brzozowski Alfons. skład kolon, le- 
gionów 6 
1200 Burger Antoni, dr, dyr. Oddziału 
Banku Polskiego, Groblowa 7 
m.l 
1448 Butklewlcz Leon, dr med.. ortolaryn- 
golog, Mickiewicza 12 
1144 Butłercxportgenossenschaft, sp. z o. 
o , Toruńska 6 I. 


1294 


E 


. 


Egler Julian, kupiec. Mickiewi- 
cza 17-19 
Ehrllch M.. kupiec. Kościuszki 15 
Ekspedycja towarowa (patrz KoleJe) 
..Elektroradlo". zakład elektrotech- 
niczny. Grobowa 1 
..Elektrotechnika". warsztaty elektro- 
mechaniczne, Napierała E.. M. Fo- 
cha 22 
Elektrownia Krajowa .,Oródek", S. 
A.. oddział w Grudziądzu. ks. 
Budkiew;cza 8 
Elektrownia Miejska (patrz Zan:ąd 
Miejski) 
..Emeco". wytwórnia wyrob. metal.. 
sp. z o. o., Chełmińska 74 
Engelbrecht Albert. budownictwo, 
Poniatowskiego 10 
Englert Marian. właśc. f-my Centrala 
Handlowa Ziemiopłodów. m.. gen. 
Stachlewlcza 3 
..Erge". wlaśc. Rojzman G,. sklad 
blawatów. konfekcji I galanteri
, 
Długa 2 
Ertelt Paweł. skład kolonialny I de- 
likatesów, Pańska 16 
Ewert Wilhelm. właśc. dóbr. Dragacz 


1474 
1806 
1383 
1952 


1109 


1712 
1791 
1795 


1908 


2098 
17 2
 


F 
1583 Fabryka Kawy Slodowej I Cykorii 
..Nadwiślanin". właśc. Dl:erzeckl 
j" Br. Pierackiego 58-60 
1703 f'abryka Wyrobów Cementowych. A. 
Kościańska. Ks. Budklewicza 16 
16 03 f'alkenhayn Curt. właśc. dóbr ryc., 
Białachowo 
1567 f'elth Jan, dent., (. Mościckiego 1 
1302 f'elgenhauer Oskar. przedsleb. bu- 
dowl., mhstrz murarski. Dworco- 
wa 31 
1600 Plryo BolesJaw, adw.. Slen"lewlc"ll 
39 
1781 Flsch Karol. restauracja, G. Naruto- 
wicza 14 
1729 Fltzermann P.. hurt wikliny, Cegiel- 
niana 9 
1293 "florlanka". Krakowskie Tow. Ubez- 
pieczeń, S. A" Mickiewicza 22 
1871 f'oegc Alfred. adwokat, I. Mościckie- 
go 17-19 
Forteczna centr. telefon. (patrz Woj- 
sko) 
1470 ..f'oto-Walesa", Pańska 34. Fotogra- 
fuje wszystkich, wszystko, za- 
wsze. wszedzle, dobrze. tanio 
16 82 Pranz Frie!1a. własc. ziemska. Brat- 
win 
1381 Franz III Henryk, właśc. ziemski, 
Wielki Lubień 
1463 f'ranz I( Henr)k. właśc. ziemski. 
Wielki lubieil 
1844 Frclse Artur. lekarz weter.. gen. Hal 
lera 24 
1993 f'relek Kazlmi
rz, furmaństwo samo- 
chodow!: i handel owocem, Kwla 
towa 12 
1370 f'rench 1'., ogrodnictwo I kwiaciar 
nja, legionów 74-8 
1371 - gospojarstwo ogrodnicze, Gał 
1343 Prendl Egon. dr med., lekarz. choro 
by skórne I weneryczne, prlyjmU 
je 9-11 i 15-19, Sienkiewicza 7 
1265 Fróhiich Leon, m., Staszica 5 
1500 f'rohlich Stefan. przedst. tow. ubez 
piecz" gen. Hallera 
 
1707 f'rydmann Ignacy. mistrz rzeżn., 
ChełmiiJska 48 
1575 Fundusz Pracy. Eksp. Wojew. Biura 
gen. Hallera 4 


1866 - 
1556 
1805 


- Moeller H. B.. dyr, m. 
Dombrowskl Fr., budowniczy, przed- 
sieb. budowI., b.. Moniuszki 9 
- m., Moniuszki 6 
Dombrowski Maks. skład ielaza. To- 
ruńska 16 
Uominik J.. szkola kucia koni, Mic- 
kiewicza 40-42 
Domke Karol, fabryka powozów. au- 
to-warsztaty. M. Focha 20 
..Dom Konfekcyjny". właśc. Nowic- 
ki St. I Jedrzejczak E., j. Wybic- 
kiego 2-4 
Dom Towarowy W. Korzeniewski. S. 
A.. Rynek 2Z-24 
Donimlrska Wanda, majątek Maru- 
sza, pow. Grudziądz 
Dragasser Spar und Darlehnskassen- 
\lcrein. sp. z n. o... Toruńska 33 


1803 
2060 

005 
2022 
1675 


1506 
1249 


- Chłodnia 
Biittncr (jeorg, dyr. banku, Staroryn- 
kowa 2-4 


1898 
2027 
2002 


c 


..Caritas". okreg grudziądzki, 3 Maja 
17 dyr. ks. ::izczurkowski (m. 
Szkoła Jana Rosko, tel. 1864) 
Cech Rzeźnicko-Wedllniarskl, Naru- 
lowicza 3-5 
Centrala Handlowa Ziemioplodów , 
społdz. z o P,. dawn, Poznański 
Bank Zicmian, w Grudziądzu, j. 
\v)bi(kiego 25 (po godz. urzed. 
nr 1795 lub 1796) 


1521 


1930 
1295 


D R O Q E R I E: 
..Alchemia". KlImek I Sp., J. Wy- 
bickiego 31 
"Bałtyk", wlaśc. Tuszyńskl Wa- 
lenty, legionów 5 
"Centralna". Rynek 12 
..Concordla". wł. Grfinenberg Rob:! 
pl. 23 Stycznia 1"1 
"Merkur" I Perfumeria, właśc. 
Kazimierz Kalksteln-Osłowskl, 
Wybickiego 21 
"Medycynalna" , właśc. Nagórskl 
Edmund, Groblowa 29-31 
Orłowski, art, fotogr.. I. Mościc- 
kiego 12 
Pod "Orlem" . właśc. Hanczewskl 
L. E., Toruńska 10 
..3 Maja". R. Olszewski, apt., 
3 Maja 37 
..Stara", pl 23 Stycznia 3 
.,Uni\lersal". właśc Fr. lange, 
Chełmińska 56 m. 3 


1353 
1955 
2001 
1430 
1626 


1296 - 
1580 Cen.tralna Mleczarnia Orudzlądz-Ma- 
rusza. spoldl. z n. o., Br. Pierac- 
kiego 12-16 
1740 Chmielewski longin, właśc. majątku, 
Bralwin 
1542 Cicbockl Bronisław. sklad kolon." Ko- 
narskiego ó 
17 04 Cmentarz ewangelicki, w parku miej- 
skim 
1248 Cmentarz katolicki, Park Miejski 3b 
1460 Cukiernia i kawiarnia ..Kristai". 
v.łasc. Sznarwakowskl E, Toruń- 
ska 6 
1419 Cukiernia ..Kalina". właśc. Nogala 
W., Rynek 14 
1315 C.lapczyk St.. skład blOnl i amunicji. 
Sienkiewicza 8 
1951 Czarnecki B.. drukarnia, pl. 23 Stycz- 
nia 9 
1769 Czerniak Bracia, skład skór I art. 
sport, Mickiewicza 18 
1679 Czerwiński Alfons. buch.-biJansista, 
Pańska 19 
1804 Czerwiński Lucjan. arch., Br. Pierac- 
kiego 30 
2051 Cz/chotzkl K., Mickiewicza 41 


1436 
1717 
16 13 .. 
1601 
1983 
1721 


Drukarnia, Hoffmann J., Szewska 5 
Drukarnia Rzcm/eślnlcza, właśc. Gro- 
belny Wł., Groblowa 29-31 
Drukarnia. Sarbiewskł F.. Mickiewi- 
cza 8 
Dubowlk Adam. dr med" lekarz, le- 
gionów 3 
Duday Clara, współwlaśc. f-my Venz- 
ke I Duday, le
ionów 96 
Duday Ulr/ch, kupiec, Le
ionów 92 
Dunker Ludwik, Moniuszki 7 


1642 
17 42 
1588 
1777 
1385 
1387 
1770 


G 
Oadzlewskl Pawel, mistrz malarski, 
Szkollia 11 
..Oalit-ja", Galicyjskie TowarzystwO 
Naltowe, S. A. Br. Pierackicg O 
76-78 
Oardzlelewskl Władyslaw, autotakSY 
i autobusy, Sobieskiego 13 
..Gazeta Pomorska". pl. 23 StycZ o 
nla 8-1 
Oazownla Miejska (patrz Za.r7
d 
Mif'J
kl) 


1625 
1406 


D 


1433 
1442 


DtnłmP 

:

 
Reprezentant: ł\. L i e 1 z 
Grudzi"dz. pl. 23 5tycznie 21. 


1824 Damlc Artur, kupiec, Slenklewk:za 28 
2024 Damlc ł Szulc, artykuly sanitarne, pl. 
23 Stycznia 11 
2064 Damie I Szute, art.ykuły techniczne, 
pl. 23 Stycznia 14 


Wytwórnia maszyn rolniczych i części zapasowych, 
Konstrukcje !ełazne. Odlewnia żeliwa i metali 


WARSZTATY 
MECHANICZNE 


Bracia Fr. I J WACŁAWSCY 
Grudziądz. Kwiatowa 9, tetefon 20-97. 


74 Bd c
		

/spis00094_0001.djvu

			Gąssowski - Klasl Grudziądz 


2042 
1120 
1316 
1658 
2059 
1969 


Oąssowskl Marian, dr med., pl. 23 
5tycznia 32 
Odaliski Prywatny Bank Akcyjny w 
(jdanc;ku. oddział w Grudzi.adzu 
(jede Oustaw, fabryka pilników, Br. 
Pieracklego 62 
(jehnnann Antoni. skład skór, Mic- 
kiewicza 22 
Oemelndehaus. j. Piłsudskiego 29-31 
..Oenerali-Port-Polonla". Zjednoczo- 
ne Tow. Ubezpiecz en, S. A.. ge- 
neralna reprezentacja w Grudzią- 
dzu. Ks. Budklewlcza 18 
Gesche I Schlutt, właśc. Heinz Wirth, 
kupiec. Torunska 6 
Glese franciszek. mistrz rzeźn., No- 
wawleś 
.. Laskowicka 12 
Onginas Franciszek, mistrz piekarski. 
Długa 8 
OImnazjum Kupieckie I Szkoła Han- 
dlowa Iz
y Przemyslowo-Handlo- 
wej, Sobieskiego 10 
OImnazjum Państwowe (patrz Szko- 
ły) 
..Olokona" . fabryka czekolady I cu- 
krów, Pańska 13 
..0105 Grudziądzki". redakcja, To- 
ruńska 6 
OIówna Spółdzielnia Rolniczo - Han- 
dlowa na Pomorzu. spółdz. z o. 
o., M. Focha 12 


1622 
1572 
2058 
1688 
1359 


1607 
2055 
1186 


1187 
1988 
1476 


magazyny, 13r. Pierackiego 74 
Ooertz Erich, właśc. ziemski, Dra- 
. gacz 
1509 ..(joniec Nadwiślański", wydawnic- 
two 
17 Ol (jorczycowa Stanisława, właśc. kin 
.,Gry'" I ..Orzeł". m., pl. 23 
Stycznia 23 
1602 ..(jórne Młyny". dzierż. Zwoliński K.. 
Młyńska 1 
17 88 Oórsk' A.. reprezentacje handlowe, 
Mickiewicza 18 
2068 Oortz Ernst. dr, lek. wet.... właśc. 
ziemski, Kozgarty 
17 93 Oortz Paweł, właśc. ziemski. Dra- 
gacz 
1664 Orabowskl Feliks, wlaśc. domu, Br. 
Pierackiego 48 
1703 Orabskl J.. (patrz Kościańska) 
1236 Oramberg E., cegielnia parowa, Małe 
Tarpno 
1216 Gramberg Willi, mistrz ślusarski, K 
ł'ułaskiego 8 m. l 


w. GRA1\IBERG 
Zaklad, Slu.af.kie 
UL. KAZ. PUŁASKIEGO 8. TEL. 12.16 


1616 


Orams Agate, nauczycielka, Cegiel- 
niana 21 
Orams Erwln, dr weter., Cegielnia- 
na 21 
Oramse Joachim, dyr. związkowy 
wz., l. Pilsudskiego 56 
Oraudenzer Ruderverein, Portowa 8 
Oroenwałd józef. dr med.. lekarz 
specjalista w chorobach dziecie- 
cych, J. Wybickiego 49 
Gronek Józef, ..Warszawska Piekar- 
nia", Groblowa l 
..Oródek", Pomorska Elektrownia 
Krajowa, S. A., oddział w Gru- 
dzi.adżu, ks. Budkiewicza 8 
Orucza Franiciszek, Auto-Taksy, ks. 
Budkiewicza 25 
Orudzlądzka Fabryka Chleba, spółdz. 
z o. p., Chełmińska 70 
Orudzląd:zJ	
			

/spis00095_0001.djvu

			Grudziądz Klausal - Mazurka 


Lesiu Antoni, rzeźnictwo, Pańska 21 
Lewandowska Eleonora. akusz.. I. 
Paderewskiego la 
Lewandowska Oertruda. kwiaciarnia, 
Groblowa 29-31 
Lewandowski Hans, szofer mech., 
Kościuszki 17 
Lewicki Bogdan, dzierż. dóbr, Sa- 
dowo 
Uebert Jakub, skład kapel. I futer, 
I. Mościckiego 2 
Uetz Fr., skład rowerów. radiood- 
biorników, patefonów I maszyn 
do szycia pl. 23 Styczr.ia 21 
Liga Morska l Kolonialna, obwód w 
Grudzil1dzu, konto P. K. O. nr 
803119, Legionów 72 
Upowska Marta, materiały na ubra- 
nia, J. Wybickiego 2-4 
.,Uoyd Bydgoski". S. A;.! żegluga 
rzeczna, agentura w urudzil1dzu, 
Bracka 11 
Loewenau Paweł, zakup bydła i trzo- 
dy chlewnej na ubilj. Groblowa 2 
.,L. O. P. P.... obwód miejski, Mic- 
kiewicza 27 
Lorenz Karol. właśc. majl1tku, Mi- 
chale 
Lubner Roman, hurt. tow. kolon., 
Kościuszki 38 
"Lukullus", filia Grudzil1dz, hurt. 
składnica cukierków I czekolady, 
I. Mościckiego 24 
"Luxus" , skład cukierków I czeko- 
lady, właśc. Pil1tkowska F" pl. 23 
Stycznia 31 


132S 
18 SS 
14S4 
1884 
1237 
1914 
1666 


Kowalski Z., skład żelaza, pl. 23 
Stycznia 3 
Konlg Ludwik, hurtowa składnica cu- 
klerków, 3 Maja 39 
Krakowskie Tow. Ubezpiecz. ..FIo- 
rlanka", S. A.. Mickiewicza 22 
Kreft Bernard. kupiec, J. Piłsudskie- 
go 81 
Krcnskl Michał, Zakłady Przemysło- 
we Sp. z o. o., Mickiewicza 23 
Kriedte Arnold, księgarnia, Mickie- 
wicza 10 
.,Kristal", cukiernia I kawiarnia. 
właśc. Sznarwakowskl E., To- 
ruńska 6 
Krtlszonowa Helena. Toruńska 22 
Krużycka J.. spedytorstwo, furmańst- 
wo I skład opału, gen. Hallera 11 
Krliger Herta. sprzedaż milki. I wy- 
miana zboża. I. PaderewskIego 32 
Krliger Walter. właśc. dóbr. Mokre 
k. Grudz. 
Krygier H.. skup i sprzedat star. 
żel., metali i skór sur.. Mickie- 
wicza 33 
Krzewinski Fr., hurt. branży telaz3 
i tow. kolon., J. Wybickiego 24-26 
_ restauracja, J. Wybickiego 24 
Krzyżanowski Alfons. Nacz. Wydz. 
Zarz. Miejsk., m.. Forteczna 17 
Kucharski Walenty, I radio-aparaty,' 
żyrandole, przyboryelektryczne. 
II porcelana, ceramika, szkło, 
kryształy, sztućce alpakowe 1 pla- 
terowane, praktyczne podarki. Ry- 
nek 21 
Kugłer Hieronim, zakład kamieniar., 
Michale 
I\ulerskl Władysław, drukarnia. Mic- 
kiewicza 39a 
- skład papieru, drukarnia, Ry- 
nek 13 
- (dod) b. I m.. Rynek 13 
Kuniscb Adolf. wlaśc. Kunisch Anra, 
zakład elektrotechn i radio, To- 
ruńska 4 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Cheł- 
mińska 132 
Kurowski Edmund, adw., J. Wybic- 
kiego 15 
- m., Sobieskiego 7 
Kurowskl Witold, not., J. Wybickie- 
go 6-8 


2048 
1621 
1293 
169S 
1413 
2085 
1460 


Klausal Alfred. naczelnik Wydziału 
Ogólnego Izby Skarbowej, Marsz. 
Piłsudskiego 60 
Kleiss Emil, właśc. młyna, Owczarki 
- (dod.) młyn, Kłódka 
Klimkowskl Jan, transporty I frachty 
wodne, Rybacka 15 
Klingenberg P.. kupiec, J. Wybickie- 
go 23 
Klinika Olnekologlczna - Położnicza 
Miejska. J. Wybickiego 30 
Klose H.. lejarnia żelaza I fabryka 
maszyn, M. Focha 11 
Kłosowskl Klemens. mistrz piekarski, 
Ogrodowa 16 
Knopp Karol, handel zboża I milki, 
J. Wybickiego 31 
Kolasinski Eugeniusz. notar., ks. 
Budkiewlcza 12 
- m., Marsz. J. Piłsudskiego 68 
Kolber Kazimierz. przedstawiciel f-my 
Schicht-Lewer. S. A.. Staszica 9 


lSS8 


2089 
13 57 
1867 
2077 
1287 
1888 
1890 
1960 
1961 
1209 


1479 


1294 
2031 
1728 
1676 
1093 


1706 
1247 


12S7 
1702 
1963 
1797 
lS44 


K O L E J E: 
Stacja Orudzlądz, centrala telefo- 
niczna 


1108 
1107 
1195 
1930 


lISI 
1152 
1604 
2074 
1918 
1919 


Stacja Owczarki 
Ekspedycja pośpieszna, Dworzec 
towarowa 


1830 


Kolczyk Pranciszek, prokurent, Sta- 
- chiewicza 19 
Kolektura LoterII Państwowej nr 62u, 
Billert Paweł, Toruń, oddział 
Grudzil1dz, I. Mościckiego 7 
lioliński, dr med., chor. oczu, J. 
Wybickiego 39 
Kołodziej Michał, inż., zakłady elek- 
trotechn. i instalacyjne, pl. 23 
Stycznia 11-13 
Kołodziejczak Stefan. dyrektor Oddz. 
Pozn. Warsz. Tow. Ubezp., Sien- 
kiewicza 26 
Komenda Grodzka P. W. I Z. S.. 
Solna 9-11 
Komorowski Franciszek. reprezentant 
"Warsz. Tow. Ubezpieczeń" 
I "Pa tria''. Staszica 5 
Komorskl Walerian, Mickiewicza 22 
Komunalna Kasa Oszczędności miasta 
Grudziądza, Mickiewicza 23 
Kończykowskl Edmund, sprzedaż to- 
rebek i papierów pakowych, pl. 
23 Stycznia 16 
Kopka Antoni. notar, J. Wybickie- 
go 31 
Kopka Antoni, właśc. maj., Nowa- 
wieś, p. Grudziądz 
Kopper Bernard, własc. ziemski, Dra- 
gacz 
Kopper Paweł, właśc. ziemski, Małe 
Zajl1czkowo 
Korzeniewski Adam, kupiec, radca 
Izby przem .-Handl.. Młyńska 40 
I(orzeniewski Kazimierz, dr med., le- 
karz, choroby wewnętrzne, spe- 
cjalista chorób płucnych, gab. 
Roentgena Sienkiewicza 12 
Korzeniewski W., Ś. A., Najwiekszy 
Dom Towarowy Pomorza, Ry- 
nek 22-24 
Korzeniewski Wacław, kupiec, Hal- 
lera 2 ł 
Kostrzewski Pr., kuplec-przem., Ka- 
linkowa 46 
Kośclańska Amanda, dawno 1. Grab- 
ski, Fabryka Wyrobów Cemento- 
wych, materiały budowlane I opa- 
łowe, ks. Budklewlcza 16 
Kościoły (patrz Urzędy Parafialne) 
Kotlenga A., kupiec, grudzil1dzka fa- 
bryka mydła, Mickiewicza 1 J! 
Kowalski A. f Kowalski E.. handel 
ziemiopłodami, pl. 23 Stycznia 17 
Kowalski Kazimierz, zaprzysięż. rze- 
czozn. rołn., Długa 1 
Kowalski Leon, piekarnia mechan., 
gen. Hallera 20 


1611 
1106 


2008 
1331 
1330 


L 


1778 
1240 


l.adoś Kazimierz. generał dyw. w st. 
sp.. prezes R. N. Brow. Kunter- 
sztyn, Sobit:skiego 17 
Lagoda Stefan, mistrz zduński, Gro- 
blowa 9 
Lazarz Józef, mierno przys.. ks. Ku- 
jota 55 


1270 


1667 
1648 


1596 


2081 


1859 
1541 
1530 
1540 
1543 
1879 
1423 
1400 
17 26 

449 
1927 
1870 
2004 


1466 
2041 


M 


Maciejewski Feliks, zakłady elektro- 
techniczne, dom radiowy, Mickie- 
wicza I 
 
Majątek Michale, właśc. K. Lorenz 
l\1ajątek Rządz, właśc. A. Mayer 
Maj K.. dr med., lek.. ord. 9-10 
i 15-17, Legionów 13 
..Majkowski Lubomir, Inż.. centralne 
ogrzewania, sanitaria, Groblo- 
wa 19 
Makowski L., ogrodnictwo I kwia- 
ciarnia, Cegielniana 27 
Malinowski T., specjalny skład art. 
spożywczych, Toruńska !! 
Mamelok Leon, inż.. Br. Pierackie- 
go 26 
"Mangan", odlewnia żelaza, wła
c. 
Tobola Józef, G. Narutowicza 
17-19 
Mansfeld Wanda, pl. 23 Stycz- 
nia 8-10 
Marasińskl Konstanty, mistrz pie- 
karski, Pańska 9 
Marchlewlcz Jan I f:rnst MalIon, za- 
kłady elektrotechniczne, pl. 23 
Stycznia 9 
Marchlewski i Zawackl, handel I skład 
win, zaloźony 1879 r" J, Wybic- 
kiego 29 
Marschler Paweł, mistrz malarslli, 
J. Piłsudskiego 1-3 
MarszalIk Walery, adw., Szpitalna 4 
.,Marta". materiały na ubrania, 
J. Wybickiego 2-4 
Marzinek Kazimierz, dr med.. Ii!karz, 
wenerolo!{, pl. 23 Stycznia 31 
Maślanka Józef, dr med.. ó dyr. szpi- 
tala, grodowa l 
Matuszewski Antoni, restauracja, 
Rynek 16 
Mazur Józef, fabryka octu, Pańska 15 
"Mazurka", kabarrt-danclng, właśc. 
Umińskl Konrad, pl. 23 Sycznla 16 


1816 


.. 


1293 
1312 
1831 
1086 


1963 
1586 
12S6 
1991 


- m., Sobieskle
o 19 
(dod )Kuszczak Edward, dyr. Za- 
kładów P. M. T.. Brzeżna 3-7 
Kutowski Wilhelm, mistrz dekarski, 
Ogrodowa 23 
Kuhn Heinrich, dyr. banku, m., Le- 
gionów 92 
Kuhn Jerzy, mistrz piekarski, Dr3- 
gacz 
Kuhnbaum A., rzeżnik, Forteczna 19 
Kussner Karol, kupiec, pl. 23 StyCl- 
nia 2 
Kwaśniewski Józef, m., Legionów 4ł 
Kycler Antoni, dr lekarz, Forteczna 5a 


1645 
1647 
1723 
126! 
1443 
2003 


1708 
1271 
175S 
2050 


17 47 
1608 
1810 


L 


1320 
1938 
2047 
1186 


Lachowskl Leon, dr med., lekarz 
pow., gen. Hallera 22 
"Landbundbuchstelle". własc. B. 
Nietz, Kwiatowa 29-31 
"Landbund Weichselgau", Stowarzy- 
szenie Rolnicze, Kwiatowa 29-31 
Landwirtschaftliche Haupthandelsge- 
nossenschaft fur Pommerellen, sp. 
z o, o" M. Focha 12 
- magazyny, Br. Pierackiego 14 
Lange fr., drogeria "Universal", 
Chełmińska 56 
Lecznica prywatna dla kobiet dr D. 
Wyrwickiego, dawno dr ". 
Kleina, Ogrodowa 19 
Legia Inwalidów Wojsk Polskich, 
sklep tytoniowy, ,. Wybickiego 5 
Lemke A, warsztat reper. I skład 
masz rolniczych, 3-Maja 40-42 
Lenik Eugeniusz, adw. t pl. 23 Stycz- 
nia 17 


1898 


1897 
1260 
1703 


1404 


1517 
1464 
1706 
1549 
1244 
2017 
lS77 
1680 


1988 
17 21 
133S 


1269 
1368 
2037 
1263 


2029 


1Z SI 


1989 


NalwlęL.z y dom Lł.walów, LOllleLeJi 
.lam.Liel, mę.Liei I dzleelęeei, Llehzll 1 ' 
., .1 a n I e r ił, II r a II e L i .. 1 w . a ó w. 
SpeelalllY dział luler! CałLowile w1praw
 "u"lIe! 
22,24. z......: N.;lepsae ł.w.r
 p
 ..lalj.a
eL ee..e 


w. KORZENIEWSKI 
SP()tKA AKCYJNA 
GRUDZIĄDZ, R
DeL 


ToreLLI da..Lle! Z.LawL. f 


76 Bd.
		

/spis00096_0001.djvu

			1598 
1656 
1356 
1738 


1842 
2033 


1827 
1.317 


1475 
1424 
1223 


1466 
1648 
1497 
1516 
15S0 
1757 
1761 


1126 
1556 
1753 


1944 
1425 
2095 


.1609 
1711 
2011 
1323 
2013 
1736 


1093 


1583 


1137 


1436 


1841 
1525 
1203 
1952 
1872 
1808 
1375 
1511 
1434 
1597 
1618 
1233 
1669 
2061 
1507 


Mączkowski A. I St., skład art. 
metaL. 3 Maja 2:! 
Melssner K" m., ks. Budkiewicza 24 
Melssner P., Rynek 10 
Melup Salomon, prezes zarządu Prze- 
mysłu Gumowego, S. A., "Ardal" 
w Lidzie, Legionów 3 
Mentz I Neubauer. skład kawy, J. Wy- 
bickiego 1 
Mlączyńska Marla, dr med,. specjali- 
sta chorób oczu , przyjm. 10-11 
I 16-18, p. 23 Stycznia 23 
Michalak Wacław, Ventzklego 1 
Michalski Edmund, przemysłowiec, 
fabryka zapraw do wódek I wy- 
tłocznia soków owoc., Kwiatll- 
wa 4-6 
Michalowski Leon, ppułk w st sp" 
Poniatowskiego 5 
Michałowski Stanisław, wice-prezy- 
de!'!t miasta, ks. Budkiewicza 18 
Michniewicz Eug. Tad., dr med.. le- 
karz chorób kobiecych i chirurg., 
j. Wybickiego 5 
Miejski Komitet W. P. I P. W., Sol- 
na 9-11 
Mierniczy przysięgły - Lazarz. j.,-ks. 
KUjota 55 
Mikolajskl Leon, mgr praw. ks. Ku- 
jota 75 
Misja Dworcowa. Sienkiewicza 14 
Mleczarnia Orudziądz Marusza. 
(patrz: Centralna Mleczarnia) 
Mleczarnia Okręgowa Spóldzielcza, 
Dworcowa /) 
t.\łodys7ewskl Antoni, kupiec, przed- 
stawiciel f-my "Persil" . Polska 
Spółka Akc. Bydgoszcz, Legio- 
nów 31 
Młyn. F. Rosanowskl. właśc. H. Ro- 
sanowski, 3 Maja 1-3 
Moeller Herbert, dyr.. m., Cheł- 
mińska 42-4-1 
MolE'nda Oustaw I Syn, Fabryka Su- 
kna w Bielsku, oddział w Gru- 
dziądzu, Mickiewicza 7 
Mollin Edward, salon fryzjerski, pl. 
23 Stycznia 17 
"Monopol", restauracja, właśc. Jar- 
czyński M.. Groblowa 2 
Mosur Marian, dr med., lekarz, cho- 
roby wewn. I płuc.. Sienkiewt- 
cza 9 
- Mosurowa Helena, dr med., spe- 
cjalistka chorób dzieci, Sienkie- 
wicza 
 
Mroczyńskl B.. auto-warsztaty, Mic- 
kiewicza 44.-48 
- m" Groblowa 4 
Mueller Oustaw, Nadgórna 60 a 
Murawski Bolesław. przedsięb. prze- 
wozowe, śpichrzowa 29 
Murawski Wiktor, dentysta, Mickie- 
wicza 6 
Miiller Ludwik. mistrz malarski, M. 
. Focha 18 


N 


Nadersohn A,. właśc. Krygier H.. 
skup ł sprzedaż starego żelaza, 
metali I skór surowych. Mickie- 
wicza 33 
.,Nadwiślanin", Fabryka Kawy Sło- 
dowej I Cykorii, własc. Dzierzęcki 
jan, Br. Pierackiego 58-60 
Naganowski Aleksander. dyr. Brow. 
Kuntersztyn. sp. akc., ks. Bud- 
kiewicza 39 
N8g6rskl Edmund. własc. drogerii, 
Groblowa 29-31 (m.. Kościu- 
szki 18) 
Nahser Hllgon, hurt szkła I porcela- 
ny. Podgórna 25--27 
Na1dorf Szlama. handel bydła, 3 Ma- 
- ja 11 
Namysłowski Stanisław. dyr. Izby 

karbowej; m., Legionów 38 
Napierała Eryk, elektromechanik, M, 
Focha 22 
NaplE'rała JÓ7f'f. szkółka drzEw I 
krzewów, j. Piłsudskiego 129 
"Nasze Zioła". Spółdz. Roślin Lecz- 
niczych. Stachiewicza 39 
Nł'umann PawE'I, "fi
aro". zakł;t,j 
fryzjerski, S..ewska 17 
Neumeuer P., Pomorska Sp. Wydaw., 
Paliska 7 
Nickeł BruJlo, właśc. ziemski, Wiel- 
ki Lubieil 
Nlckeł Pawel, świerko'cin 
Nickei Reinhold. własc majątku, 
Maly Lubieri 
Nlemczcwskł Wiktor, przybory pie- 
I-.arsJ..o-cukier, Groblowa 19 
Niewinowskl Kazimierz, Herzfelda 6 
Noetzel F" kupiec, Staszica 4 
No
owskJ Wladyslaw. mistrz piekar- 
ski, Leelonów 17 


1617 
1645 


2013 
1252 


2045 


1427 
18S5 


1627 
1283 
1757 
2066 
1698 
13 44 
1601 
2020 
1207 
1581 
1717 
1522 
2018 
1456 
1660 
1953 


1130 
1253 
1727 
1347 
1112 
1113 
1114 
1502 
lS03 
1471 
1858 
1985 
1807 


17 83 


1245 
1828 
1241 
1391 
1452 


1560 
2063 
1262 
1956 
2070 
2015 
2014 
1662 
1313 
1912 


1911 
1665 


Mączkowski - Posterunek Grudziądz 


Notariusz - Baranowski H., J. Wy- 
bickIego 39 
Notariusz - Kopka Antoni, J. Wy- 
bicldego 31, (telefon w mieszk.: 
1647 w Nowejwsi, pod Grudzią- 
. dzem) 
Nowacki Władyslaw, mistrz rzeźn.. 
J. Wybickiego U 
..Nowa Oospoda". restaur. - bar - 
dancing, właśc. Gniłka R., Dłu- 
ga l 
No
.;akowskl Wladyslaw. hurt, tow. 
kolon. i sprzedaż detaliczna. re- 
stauracja oraz sprzedaż wódek 
monopolowych. Toruńska 38 


o 
Oborskl Leon, skład broni, 3 Maja 31) 
Obóz Zjednoczenia Narodowego- 
zarząd okręgu ł oddzialu Oru- 
dziądz, Groblowa 29-31 
Ognisko Podoficerskie Oarnizonu 
"Okocim", restauracja, B. Pelzer , 
!. Wybickiego 29 
Okregowa Mleczarnia Spoldz.. 
Dworcowa 5 
Okręgowy Związek Producentów 
Trzody Chlewnej. Bracka 12 
Olkowski Pranciszek, bJJdown. ks. 
Kujota 51 
Olszewski Hieronim, zakład krawiec- 
ki. M. Focha 22 
Oiszewskl Romuald, aptekarz, 3 Ma- 
ja 37 
"Orbis". Polskie Hiuro Podróży, pl. 
23 Stycznia 2 
..Orędownik", ekspozytura, J. Mos- 
cickiego 17-19 
Orlowskl Jan. auto-taksy, I.. Pade- 
rewskiego 58 
Orłowski Władyslaw, drogeria, I. Mo- 
scickiego 12 
Ornas Leon, dentysta, TorulIska 6 
Ornas Stefan. budown.. Groblowa 13 
Ornatkiewicz Mieczyslaw. dr med" 
pl. 23 Stycznia 31 
Oszwaldowski Aleksander, dr med., 
Mickiewicza J7 
Olta Konrad. lekarz-dentysta. Toruń- 
ska 4 


p 


Pacewlcz Wacław, ks., dr, Owczarki 
Paczkowski Władysław, handei ko- 
ni, M. Focha 4 
Palicka Cecylia, skład cukierków, 

1. 23 Stycznia 2 
Panka Wacław, zakl. kraw., Ch
ł- 
miliska 3Ua 
Państwowy Bank Rolny, Sienkiewi- 
cza 18 


wydział agrarny, Sienkiewicza J 2 
- wydział kredytu długotermino- 
wego 
Papierz Julian, zakup i 
przed
ż sta- 
rego żelaza, J. PiłsudskIego 5 
Pardon I Kurzawa. pl. 23 Stycznia 23 
Partyka Leon, warsztat radio-elek- 
trotechniczny, Chełmiliska 57 
Paul Ryszard, przysięgły 
ewident.i 
rzeczoznawca kSięgowoścI, 
Ogrodowa 23 
Pawlus Edml1nd, mistrz piek
rsk!, 
parowa piekarnia, ks. Budkle\n- 
cza 3 
Pehr Otto, dr. adw" m, Legio- 
nów 4 4 
- b., ks, Budkiewicza 10 
Pelkert Aleksander, prokurent l-my 
Schlllz M. i ogrodnlch\o, Michale 
Pelkert R.. budown., Chełmińska 32 
Pelka Stanislaw, restauracja "Go- 
spoda Rzemieślnicza". Groblowa 
29-31 
.,Pepege", kancelaria syndyka ul?ad- 
łości, Stachłewlcza 
Perek Wiktor, Wąska 25 . 
Peters A., dzierż. majątku. Wie.lkle 
Lmska 
Petcrson - Stift, Wiktorlus.za 12 
Piast" Tow. Ubezpieczen, S. A. 
". Sienkiewicza J O 
Piątkowskl Karol, przysięgły rzecz. 
kSlęg" Dworcowa 37 
Pit'chowlak Franciszek, dentysta, pl. 
23 Stycznia 17 
Placówka Straży (jranlcznej, Kołłą- 
tara 
Plika t Karol. skład tow. kolo.nial, 
pl. 23 Styczma 31 
Plachta Henryk. pończochy, .ręka- 
wiczki trykotarze, galantena, I. 
, Mościckiego 17-19 
lilia, 3 Maja 35 
m" Sienkiewicza 39. 


POCZTA. TF.(,EGRAP I TELEFON: 
. Urząd Pocztowy (jrudzilldz l: 
1010 - naczelnik. gab. 
10 14 "m. 
1001 - zastępca naczelnika. gab. 
1396 " ot m, 
1003 - sekretariat, dział go
.podarczy, 
reklama i propag1łrnJ4 
- kierownik oddliału oddawczego 
-' kierownik oddziału nadawczego 
I Informacyjnelto 
.- dzlal gazetowy I doręczalnla 
- dzlal pocztowy obrotu rozra- 
chunkowego, zleceniowego i 
spedycja 
główna kasa 
paczkarnia. dzial radiofoniczny 
i dział rent 
kontrola paczkuni. urzędów i 
agencji obwodu 
filia Grudziądz 4 (Legionów 37) 
garaż 
Oddział nadawczy, Chełmiliska 
32-31 
Oddział nadawczy, okienko 
- administrator nieruch.. m. 
- świetlica P. P. W. 
Urząd Poczt.-Teiekom, 
Orudziądz 2: 
- naczelnik. gab. 
m. 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
103l Kom. Pow. I Miasta (jrudzląd7a. 
Młyńska 19 
- komendant Gabała M. 
Wydzial śledczy, Młyńska 19 
- kierownik 
- kierownik Falkowski Eugeniusz, 
m.. Ventzkiego 5 
KomIsariat I., dyżurny, Kościel- 
na 13 
- kierownik 
- Pawlicki St. komisarz, m. oZ 
Słowackiego fi 
Komisariat II., dyżurny, gen. Hal- 
lera 
t'i 
- kierownik 
- Lopacińskl J.. kom.. m. Dwor- 
cowa 25 
Komisariat II I .. dyżurny, Legio- 
nów 3 ł 
- (dod.) kierownik 
Posterunek (jrudziądz 


1013 
1007 


1005 
1006 


1002 
1008 


1004 


lO 09 
1752 
1274 


1275 
1012 
1013 


1016 
1017 
1015 
1018 


1059 
1060 
1050 
1050 
1082 
1052 
1052 
1053 
1057 
1057 
1064 
1062 
9 
1070 
1076 
6 
1063 
5 
7 
1080 
1065 
17 80 
1054 
8 
1079 
1056 
1058 
1017 
1067 
1308 
1055 
1066 
1069 
1061 
1068 
1078 
14 29 
1418 


1916 


1032 
1224 
1023 
1025 


1021 


1022 
1029 


1026 


1027 
1028 


1030 


1034 


1036 


- eksp
dycja 
- oddział nadawczy, okIenko 
Urząd Telefoniczno - Tełegraficzny: 
- naczelnik. gab. 
.. m. 
- oddział ogólny, kierownik 
taryfikacja i rachuba 
kierownik, m. 
kancelar;a 
biuro abonentów 
kasa 
materIały teletechniczne 
(dod.) magazyn teletechniczny 
inwentaryzacja 
oddział ruchu, kierownik 
kierownik, m. 
inlormacja centrali telefonicznej 


kontrola centrali międzymiasto- 
wej (reklamacje) 
nadzór telegralu 
podawanie czasu telelonem 
przyjmowanie telegramów tele- 
fonem 
telegraf 
oddział siecI miejskiej 
kierownik 
.. m. 
biuro naprawy telefonów 
krosownia 
monter kablowy, m. 
monterzy, poczekalnia 
technik stacyjny centr. telef. 
m. 


.. 
monter, m. 
monter, m. 
oddział sieci rejono" ej 
(dod.) kierownik 
- kierownik, m. 
kierownik nadz. techn., m. 
- warsztat mechaniczny 


Pokora Florian, sklad miesa I wed- 
lin, Toruńska 28 
Połakowski P., fabryka mebli, 
.wlasc. Kurt Polakowski. 3 Maja 
31-3;, 
PoUey Walter, restauracja, pl. 23 
Stycznia 7 


wid, Młyń- 
ska U 
Posterunek Michale, pow. św. n. W. 


Bd. 77
		

/spis00097_0001.djvu

			Grudziądz Polonia - Stowarzyszenie 


Polskie Tow. Ubezpieczeń ..Pa tria", 
Staszica 5 
Połomski Władysław. Sobieskiego 15 
Pomorska Elektrownia Krajowa ..Oró- 
dek", S. A.. oddzial w Grudzią- 
dzu, ks. Budkiewicza 8 
Pomorska Fabryka Oazomierzy , Br. 
Pierackiego 56 
Pomorska Fabryka Kapeluszy, Marsz. 
Focha 10 
Pomorska Fabryka Wyrobów Papie- 
rowych. R. Preuss, Toruń, od- 
dzlal w Grudzil1dzu, Pańska 2 
Pomorska Rolnicza Spółka Handlu 

ywcem. Groblowa -1 
Pomorska Spółka Wydawnicza, Ferd. 
Neumeuer. Panska 7 
Pomorskie Zakłady Ceramiczne, Tow. 
Akc., dawno M. Falk i Co, ce- 
gielnia parowa. Br. Pierackle- 
go 37-59 
2044 
1768 Poradnia Przeciwgruźlicza. ks. Hvd- 
kiewicza 27 
17 46 Poschadel August, skład rowerów I 
motocykli, warsztat reperacyjny. 
Groblowa 4 
1369 Poznański Ludwik. zaklad fotogra- 
ficzny i sklad przyborów fotogra- 
ficznych, Rynek 21 
1856 Poznańsko-Warszawskie Tow. Ubez- 
pieczeń, Sp. Akc., od,dział p/?mor- 
ski, 3 Maja 22 
_ (dod.) Anyżewskl KI.. m., 3 Ma- 
ja 2
 
1431 Preuss Karol, mistrz rzeżn.. K. Pu. 
laskiego H 
13 50 Preuss R.. Pomorska Pabryka Wyro- 
bów Papierowych, Toruń, oddział 
w Grudziądzu, Pańska 2 
Prezydent Miasta, gab., Koscielna 13 
.. m. Ventzkiego 18 
Prokuratura Sądu Okręgowego, 
Prywatne Oimnazjum Niemieckie I 
Szkoła Powszechna Im. fioethego, 
Herzfelda 8 
Przybylski jan, Narutowicza 2 
Przybylski Piotr, majątek Łysakowo 
Przytułek dla starców. Wiktoriu- 
sza 13-14 
1868 Puk Pranclszek. komunikacja auto- 
busowa, Moniuszki 7 


1969 


1552 
1304 
1472 


1705 
1718 


1875 
1878 
1879 


2041 


1451 
1909 


1905 


1119 


1350 


1917 


1511 


2046 


1996 
1820 
1659 
2039 


1505 
1573 
1829 


17 90 
1901 


1574 
1346 


1957 
2090 
1550 
1334 


1252 


..Polonia", reprezentacja w Grudzią- 
dzu zobacz Generali-port-Polo- 
nia' Zjednoczone Twa. Ubezp., 
, Budkiewicza 18 
Polowiński Wł., zakład elektrotechn., 
Kilińskiego 9 
Polska Ag. Telegr. "PAT", oddział 
w Grudzil1dzu, Staszica 2 
Polska 
egluga Rzeczna ..VIstuia". 
sp. z o. o. agentura w Grudzią- 
dZ
, przystań nad Wisłl1 
Polski Czerwony Krzyż, Groblo- 
wa 29-31 
Polski Fiat. przedstawicielstwo 
Polsid Monopol Tytoniowy 
_ dział uprawy tytoniu, Tuszewo 
_ dział sprzedaży, Brzeżna 3-7 
_ (dod.) dyrektor, gab. 
_ dyrektor, m., Brzeżna 3-7 


R 


Rachau Paweł. właśc. majl1tku, Wlel- 
kie- Zajączkowo 
Radojewskl jerzy. emer. radca Najw. 
I. K. P. I dyr. Zw. Korporacji 
Kupieckich na Pomorzu, Killnskie r 
go 7 
Radzickl Willy, reprezentacja moto- 
cykli, J. Wybickiego 32 
Rapaport Chana, skład luter, Cen- 
trala Bydgoszcz. Dworcowa 33, 
oddz. Grudz., I. Mościckiego 20 
Ratajczak Stanisław. mistrz ślusar.. 
Chełmińska Ic 
Redmann M., właśc. Browaru Gru- 
dziądzkiego, Marsz. Focha 6-9 
Reimann józef, pow. lekarz weter., 
Staszica 9 
..Rekord" Fabryka Mydła, Br. Pie- 
rackiego 9 - 11, b, Ksil1żeca 1 
m.6 
Restauracja . Bar - Dancing, ..No- 
wa fiospoda" właśc. R. Gniłka, 
Dluga 1 
Eckert B.. Legionów 19 
Kolejowa. Jan 2elewskl 
"O
ród Obyw.... A. BI- 
gott, Marsz. Focha 7-9 
Restauracja . ,Okocim" , Pelzer B. 
Wybickiego d 
RestaaracJa ,.Pod Pocztą", Lewlń- 
Ikl fr., Mickiewicza 2' 


14 92 Restauracja 
1863 Restauracja 
15 20 Restauracja 


1283 
15'9 


78 Bd. 


1636 


1426 
1519 
1657 
2072 
1291 
1836 
1303 
1305 
1228 
1342 
1155 
1744 
2075 
1775 
1563 


2086 


1232 


Restauracja pod ..Strzech/ł". Choj- 
nowskl Franciszek, Mickiewi- 
cza 44 - 48 
Restauracja "polonia". wł. Jan Szy- 
mański, Kwiatowa 28 
Restauracja przy Rzeżnl MiejskieJ, 
Rynkowskl A.. G. Narutowicza 7 
Rezmcr Tomasz, restauracja, Cheł- 
mińska 48a 
Rledel Maks, Kwiaciarnia I Ogrodni- 
ctwo, Gen. Hallera 16 
- Nadgórna 66 
Rlemke Paula, Mickiewicza 8 
Rink Bernard, Dom Rolniczo-Han- 
dlowy, Kwiatowa 4-6 
_ filia, Paderewskiego 47 
Rink Pranciszek, przedstawiciel Bro- 
waru Kuntersztyn, Staszica 4 
Ritter Walter. Optyk dypl., I. Moś- 
Cickiego 13 
Rodzina Wojskowa, sekretariat, Pro- 
wiantowa 
Rogozlitska Irena, J. Piłsudskiego 64 
Rogozlńskl Wladysław, adw.. ks. 
Budkiewlcza 18 
_ m.. Legionów 3 
Roguiski Marian, Pracownia I Skład 
wykwintnego obuwia, Mościckie- 
go 16 
Rokoszewscy Bracia, konc. za
ła
y 
elektrotechniczne, J. Wybickie- 
go 25 
"Rolnik". Spółdzielnia Rolniczo Han- 
dlowa. J. Wybickiego 46 


1235 - 
1410 Romaniuk Jan zakład krawiecki, 
, Chełmińska 76 
1438 Romey Emil. skład papieru, Toruń- 
ska 16 
1125 Rosanowsld P.. właśc. H. Rosanow- 
ski, młyn wodny I parowy. oraz 
handel ziemiopiodami. 3 Maja 1-3 
1327 Rosanowskl Hellmuth. właśc. młyna, 
m., 3,Maja 4 
1972 Rosińskl Stefan, zakład ogrodniczy, 
Wiktoriusza 37 
1282 Rost Erwin, inspektor Tow. Ubezpie- 
czeń Ass. Generall Trieste. Venz- 
kiego 3 
1336 Roszak Franciszek, adw.. I. Mościc- 
kiego 24 
1962 Rotblit R.. skład :t.elaza, Rynek 7 
1900 Rothganger Walter. handel zbOŻ3, 
Małomłyńska l 
- m., Mickiewicza 39 I 
Rohl Richard, agentura, Groblowa 2 
Ruchniewicz A., biuro i skład deta- 
licwy fabryki wódek I likierów, 
Panska 17 
1141 - fabryka wódek I likierów, Spich- 
rzowa 39 
- m., Pańska 17 
Rudlta, adw.. m., Br. Pieracklego 36 
Rudka I Tułeckl. adwokaci, j. Wy- 
bickiego 25 
1366 Rudnik, leśnictwo miejskie 
1633 Rutkowski Zygfryd, dr med" choro- 
by wewnctrzne, Szewska 2-4 
1420 Rybacki fiiinter, przetwornia padlin, 
Owczarki 
1987 Rydzińskl jan, przewóz samochodo- 
wY. Toruńska 24 
1224 Ryslewski Edmund, budown., Cheł- 
mińska 38 


1950 
2030 
1140 


1551 
1324 
1814 


s 


16 15 
adowskl jan, dom towarowy, Pań- 
ska 18 
"Sair", Dom Handlowo - Komisowy, 
Sp. Akc. w Warszawie, oddz. w 
Grudzil1dzu. fabryka wyrobÓw 
mięsnych 
1555 fabryka bekonów. b., Narutowi- 
cza 1 


15 66 - chłodnia 
1865 fabryka konserw. 
1866 
1556 
1718 
1588 


1624 
17 39 
1238 
1538 
1539 
1513 
1782 


b., Chełmiń- 
ska 42-44 


MoeJler H. B" dyr. m. 
Samochody 
Sarblewskl Tadeusz, wytwórnia tore- 
bek, drukarnia, Mickiewicza 8 
Sarneckl jan, właśc. dóbr. Tuszewo 
S.,d Urodzkl, ks. Budkiewicza 19-23 
Sąd Okregowy, ks. Budkiewicza 19- 
23 
- prezes. dr Jareckl, ks. Budkiewir 
cza 19 - 23 
- sedzia śledczy, Ogrodowa 17 
Scheer jan. mistrz szklarski, Szew- 
ska 3 
Scblmme1fenlg Bronisław, kupiec zbo- 
żowy, Iprzedat wyrobów młyń- 
Ikich I wymiana zbo!a. Małomłyń- 
Ika 24 


13 52 Schlmme1fenlg, właśc. Pawel Witkow- 
kowskl, urzedowy ekspedytor ko- 
lejowy, pl. 23 Stycznia 8 - 10 
12 Ol Schroder Fryderyk, mistrz rzetn., 
Chełmińska 84 
1457 Schrllder Robert, rolnik, Mały Lubień 
1412 Schultz Oswald. warsztat elektro- 
techniczny. Ogrodowa 37 
1965 Schulz Bernard, sprzety kuchenne, 
3 Maja 25 
1967 - magazyn hurtowni, Bracka 5 
1280 Schulz Herbert, mistrz rzetn., l. Moś- 
cickiego 8 
1225 Schulz M., wł, R. Schulz, tartak pa- 
rowy I cegielnie, Chełmińska IG 
_ cegielnia. Kalinkowa 79 - 81 
Schulz Ho, wł. maj. Dragacz 
Schulz Wilhelm, mistrz maI., skład 
tapet i farb, Szewska 2-4 
1714 Schwarz Maks, mistrz stolarski, me- 
chaniczna stolarnia budowlana, 
Legionów 47 
Alfons, adw.. Groblowa 3 
Legionów 65/67 
Cz., farby. lakiery I mydła, 
Legionów 11 
- Sikora Karol. kupiec 
Sierociniec św. józefa, Bydgoska 5 
Siostry Elżbietanki, nowy sierociniec 
Sitek 
tanisław. ppłk.. Legionów 92 
Skład artykułów fotograficznych, L. 
E. Hanczewski, Toruńska 10 
15 06 Składnica tranzytowa Spółdzielni Ek- 
sportowej .Masła na Pomorzu, 
Spichrzowa 33 
1465 Skonleczny Ignacy, mistrz stolarski, 
Kalinkowa 60.-62 
1480 Skoplńskl Władysław. zakład kra- 
wiecki I przyborów wojskowych, 
J. Wybickiego 31 
1977 Skrobacz A., skład papieru, Mickie- 
wicza 21 
15 31 SłoneckJ-Korab Roman, por. w st. sp., 
Jagiellończyka 64 
12 07 "Słowo Pomorskie". ekspozytura 
I. Mościckiego 17-19 
1208 - Demela Pawel, kierownik ekspo- 
zytury, Ogrodowa 33 m. 2 
17 31 "Smakosz". fabryka surogat. ka- 
wowych, wł. Kozłowski Jan, 
Sienkiewicza 1 
18 38 Smoczyńskl Konrad, sprzedaż wegla, 
koksu I brykietów z Polskich Ko- 
palń Skarbowych na G. Śl.. Sp. 
dzierż.. Sp. Akc.. "Skarboferme'j 
Kwiatowa 1.1 
1468 Smeja józef, auto-dorożki, ks. Bud- . 
kiewicza 25 
1247 Sobole wsk I Bronisław, kierownik f-my 
"Lloyd Bydgoski" S. A. ,Bracka 11 
2090 Sommer I Ska, obecnie Browar Gru. 
dziądzki, Marsz. focha 6 - 9 
1968 Sommerfeld Karol. fachowa naprawa 
maszyn biurowych, Wybickie- 
go 27 
Sontowskl Józef. zakład krawiecki, 
Legionów 17 
1639 S6jkowskl Br., kupiec, M. Focha 4 
1828 Spitzer Juliusz, dr, i Pehr Otton. dr, 
adwokacI, ks. Budklewicza 10 
11 44 Spółdzielnia Eksportowa Masła. Sp. 
z o. o., Toruńska 6 
1612 Spółdzielnia 
ołnlerska SpożywcÓW, 
Legionów 68 
15 37 Spółdzielnia 20łnlerska SpożywcÓW, 
Karabinierów 2 - 10 
2032 Sport Club S. C. O" J. Wybickiego 
38 - 40 
1822 Stacja Badania Masła Muzeum prze- 
mysłu I Rolnictwa, gen. Hallera 22 
14 62 Stacja Opieki nad Matką I Dzieckiem. 
Mickiewicza 36 
1211 
tanek Z. I Ska. ł'abryka Papy DachO- 
wej, hurt I detal materiałów bu- 
dowlanych I opałowych, Młyń- 
ska 16 
1644 Stapl Stanisław, prof. glmn., Herz- 
felda 4 
Starostwo Powiatowe I Orodzkle 
(patrz Urzedy) 
1964 Stegner jan, furmaństwo I dorot- 
karstwo samochodowe, Staszica 7 
1860 Steln józef. dr, adw., J. Wybic
le- 
go 3l 


1226 
1229 
1534 


1750 Sergot 
1749 - m.. 
17 63 Sikora 


1310 
1864 
1764 
1673 


1286 


1862 
1862 


1570 
1693 
2092 
1995 
1'8' 


- m., ks. Kujota 62 
Stel nowa Antonina, dr med., lekarz, 
ks. Kujota 6:: 
Stelmaszyk Stanisław, przemysłoWICC, 
Dworcowa 67 
Stenzel jan, właśc. dóbr, Nowawieś 
Steyer Juliusz. skład tow. kolon., To- 
ruńska 34 
Stołowskl Stanisław. budown. mieJski, 
J. Piłsudskiego 62 
Stowarzyszenie Dozoru Kotłów, W'I- 
lona 8 I
		

/spis00098_0001.djvu

			- 


1640 
1349 
1111 
1498 
1364 
1090 


Stowarzj,;zenie Właścicieli Nierucho- 
mości, Sienkiewicza 12 
Stranz Jan. kraw. męski, Długa 24 
Straż Pożarna, J. Piłsudskiego 25 
Strzelblcki WłodzImierz, kier. oddz. 
f-my ..Karpaty", Legionów 31 
Strzyżewicz Bernard, hurt. tow. 
kolon. 3 Maja 16 
StulIgrosz Franciszek. skład kolon., 
Pańska 20 


s Z KOł. Y: 
Handlowa i Gimnazjum Kupieckie 
Izby Przemysłowo - Handlowej, 
Sobieskiego 10 
Instytut Muzyczny (Konserwato- 
rium) Im. St. Moniuszki, dyr. J. 
Zwierzchowski. J. Piłsudskie- 
go l - 3 
Państwowe Liceum Mechaniczne. 
gen. Hallera 31 
(dod.) dyrektor 
- warsztaty, Herzfelda 
Państwowa srednla Szkoła Hodo- 
wlano-Rolnicza. Venzkiego 13 
- administracja majątku. W. Tar- 

 pno 
Państwowe Gimnazjum im. BoI. 
l.nrobrego, Sienkiewicza 21 
Państwowe Oimnazjum im. Króla 
Jana III Sobieskiego, Sienkie- 
wicza 24 
Państwowe Liceum I Gimnazjum 
im. Marii z Bilewiczów Piłsud- 
skiej, Curie-Skłodowskiej Z2-24 
Panstwowe Liceum Pedagogiczne, 
Legionow 2-1
 
Powszechna 7 kl. nr 12 im. T. Ko- 
sciuszki, ł"urteczna 29 
Powszechna Pub I. Specjałna. Ks. 
Hudkiewicza 26-28 
Prywatna Powszechna stop. łll im. 
św. Jana Bosko, SS. Elżbietan- 
ki, Mikołaja z Ryńska 
Prywatne zczynska H., Nadgórna 32 
Pry\\atne Gi.Tmazjum Niemieckie i 
SLkola Pow!>zect:na im. 3 
1526 


1825 
1455 
1794 
1408 
1715 
1719 


1146 
1147 
1148 
1582 
1121 


1122 
1720 
1902 
1234 


1575 


2049 
1279 


1202 
1203 
1205 
1S58 
1156 
1157 
1158 
1159 


1571 
2038 
1613 
1651 
1652 
1631 


Stowarzyszenie - Warszawskie Grudziądz 


Temme Erich, \\łaśc. dóbr, Wegrowo 
Thielmann Wlłłi. mistrz rzeżn., Nad- 
górna U 
Tlahrt Henryk, właśc. majątku, Roz- 
garty 
Walczak, Legio- 
now 21-23 
Topolewski Peliks, przewóz samo- 
chodowy, Groblowa 13 
Topoli Teodor. dawn A. Kopczyński, 
skład wódek i restauracja. Legio- 
gów 35 
Topolnlckl jan. Nowawieś 32 
Towarzystwo Czytelni Ludowe'. se- 
kretariat na Pomorzu, Legionów 23 
Towarzystwo Rolnicze Powiatowe, 
Sienkiewicza :!5 
Towanystwo Zlemi,u.£k. Rynek 8 
Tramwaje Miejskie. (patrz Zarząd) 
MiejskI) 
..Transport  
- dział sprzedaży, Brzeżna 3-1' 
(dod.) dyrektor, gab. 
dyrektor. m., Brzeżna 3-7 
Starostwa 	
			

/spis00099_0001.djvu

			Grudziądz - Hel 


1718 
1523 
1741 
1976 
1929 


1978 


1504 
1661 
1684 
2057 
1367 
2006 
1821 
1403 
1857 


1394 
1587 
1727 


1222 
1352 


1820 


2093 
1733 


1131 
1132 
1133 


\ 


Warsztaty samochodowe, Polskiego 
Fiata 
Warsztaty ślusarskie, Brunke FrancI- 
szek, Dworcowa 11 
Waszkowskl Julian, adw., pl. 23 
Stycznia 24 
Wawrzyniak Stefan. skład wyrobów 
tytoniowych, pl. 23 Stycznia 5 
Welke franciszek, skład żelaza, sprzę- 
ty kuchenne i domowe, hurt. ma- 
teriał. instal., Legionów 1 
Welkówna 
tanisława, zakład fotol,::ra- 
ficzny, "Foto - Futur''. Groblo-' 
wa 48 
Werner Alfred, właśc. dóbr, Wielkie 
Zajączkowo 
WedllkowskJ L.. właśc. dóbr. No":a:- 
wles 
Wieckl P., "Solo''. fabr. przetw. 
chern., Marsz. Focha 10 
Wieczór jan, lekarz chorób nerwo- 
wych, Starorynkowa 2-4 
Wielkopolski Skład hawy. Toruńska 4 
Wleloglowskl Witold, dyr. fabryki, 
Legionów 44 
Wiezienie przy ul. Wybickiego, (cen- 
trala) 
Wiezienie, ks. Budkiewicza 15-17 
Wirtschaftsverband stadtischer Beru- 
fe. filia w Gn:dziądzu, Groblo- 
wa 21 
"Wisła" Orudz. Tow. Wioślarskh
, 
· Przystań nad Wisłą 
Wiśniewski Wacław, furmaństwo sa- 
mochodowe, Kwiatowa 12 
..Witamina", specjalny i pierwszO- 
rzedny skład czekolady, cukrów, 
wszelkich owoców kraj. I zagra- 
nicznych, pl. 23 Stycznia 2 
Witkowski Aleksander. rksporter, 
Pierackiego 24 
Witkowski Paweł. wlasc lirmy 
Schimmellenig, urzed. ekspedytor 
kolejowy, pl 23 
tycznia 8-10 
WloGek j., prezydent miasta, Venz- 
ki
g') 18 
Wodociągi Miejskie (patrz ZarnJł..t 
Miejski) 
Wojak Franci;zc!i. hurtownia win, pl. 
23 Stycznia 22 
- skład kawy, Długa 9 


WOJSKO: 
Centrala telefoniczna wojskowa 


17 73 Wolnikowskl Wł.. budowa k..:roserii, 
Marsz Focha 22 
1272 Wopp Paweł, hurto\\	
			

/spis00100_0001.djvu

			Hel - Inowrocław 


36 
S8 
9 
7 
18 


Mlelcuszny Marian, handel ryb, Wiej- 
ska 82 
MłQtk Bolesław. skład bławatów, 
Wiejska 80 
Myślisz Jan, Kol. Ryb. 39 
Nadleśnictwo Państwowe 
_ (dod) Leśnictwo Paristwowe Hel 
Obserwatorium magnetyczno - meteo- 
rologiczne P. I. M.. kierownik, b. 


POCZTA. TELEORAF I TELEFON: 
81 naczelnik, b. 
82 - naczelnik, m. 
83 - dział kasowy 
84 dział listowy I dekartacja 
81 - telegraf 
88 - pokój gościnny 
89 - pokój Inspekcyjny 


13 Policja Pailstw., posterunek 
46 Smakowski Aleksander. wedzarnla ryb 


ILOWO L 
k. Sępólna 
3 Pailstwowe Leśnictwo Deble 
_ (dod.) Państwowe Leśniewo No- 
wydwór 
4 Pailstwowe Leśnictwo Zaleśniak 
2 Wilckens Anna, wł. dóbr ryc. 


INOWROCLJ'- W N 


o Centrala miedzymiastowa (zgłoszenIa 
rozmów krajowych I zagranicz- 
nych) 
Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Biuro napraw (przyjmuje zgłoszenia 
o naprawe telefonów przez cał/ł 
dobe) 
Biuro numerów (udziela Informacyj, 
dotycz/łcych tylko numerów abo- 
nentów miejscowych, niewydruko- 
wanych w niniejszym spisie Biuro 
czynne przez całą dobe) 
Centrala automatyczna (reklamacje) 
Dyżur techniczny (czynny przez całą 
dobe) 
Kontrola centrali miedzymiastowej 
( reldamacje) 
Podawanie dokładnego czasu 


8 
641 
9 


8 


162 
555 


699 


309 
310 
7 


Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Tełefon) 
AUTOMATY TELEPONICZNE: 
Dworzec kolejowy 
Urząd pocztowo - telekom. Inowro- 
cław l. Król jadwigi 
ROZMOWNICE PUBLICZNE: 
Urząd pocztowo - tele"om. I nowro- 
cław l, Król Jadwigi 
Urząd pocztowo - telekom. Inowro- 
cław 2. Dworzec 
Urz/łd pocztowo - telekom. Inowro- 
cław 3 (Mątwy) 
Ekspozytura urz. poczt. - telekom 
Inowrocław - ZdróJ, Zdrojowisko 
czynne w sezonie k/łplelowym od 
l.V, do 3l.JX) 


, 276 Pogotowie ratunkowe Ubezp. Społ. 
618 Straż pożarna 


A 


122 Agentura ..Kuriera Poznańskiego". 
Zbi
niew Knast, Kro\. jadwigi 20 
201 Apolinarski P.. odl. metali. pl Klasz- 
torny 6 
406 Apteka "Pod Krzy:f:em". mgr Leo- 
nard Ośmiałowskl, Paderewskie- 
go 6 
334 Apteka "Pod Orłem", Teofil Reszka, 
Rynek :n 
464 Apteka ..Pod Złotym Lwem", Ta- 
deusz Moll, Król. Jadwigi 27 
521 nAspo", specj. s"lad kawy I herba- 
ty, Król. Jadwigi 6 
5 01 Autodorotld 


333 


170 
617 


647 


29 Spółdzielnia Spożywców Mar. Woj., 
sklep nr 9 
37 Stacja morska 
, Stacja sygnalizacji nautycznej 
- (dod.) kapitan portu, Hel, m. 
34 Straszyński Wlodzimierz, Inż., WieJ- 
ska 93 
17 Straż Graniczna, komisariat, Wiej- 
ska 71 
53 Strzelczyk Franciszek, kIerownik elek- 
trowni 
16 Szwarcowa Marla. sklep spoż.. Wiej- 
ska l 


W O J S K O: 
24 centrala telefoniczna garnizonu 
43 


49 Wojtaszewskl Pellks, sklep spoż., 
Wiejska 73 
40 
egluga Polska S. A., przystań że«lu- 

I przybrzeżnej 


I 


424 


Automobile. PrzedstawIcielstwo Pol- 
ski Fiat. warsztaty reperacYlne. 
garaże, koncesjo kursy SaIllU(lIo<1 , 
K. Lewandowski, Marsz Piłsud- 
, skl"ł!0 55 
Automobile reperuje najlepiej Karol 
Fritsch, Kasztelańska 23-25 
Auto-Warsztaty. generalny n'rnont 
samochodów, Dula AntonI, mistrz 
ślusarsko-samochodowy, Poznan- 
skI! "7 
Autowarsztaty reper., St. Wnuk, 
Marsz. Piłsudskiego 60-51 


B 


585 


Bandorowskl Edward, św. Ducha fi 
m.3 
B A N K I: 
Bank fur Handel und Oewerbe, 
Poznań, PowariskI Bank dla 
Handlu i Przemysłu. Sp_ Akc., 
oddział w Inowrocławiu. Solan- 
kowa 72 
Kwlleckl Potocki I Ska. Sp, Akc. 
w Poznailiu, oddzial Inowro- 
cław Król. JadwigI 24 
(dod.) m. dyr. Szczepanskiego 
(dod.) m. dyr. Szczepailsklego 
magazyn. średnia 7 
Ludowy w Jnowroclawlu, Spóldz. 
z o. o., Solar.kowa 6 
Polski, Oddział w Inowrocławiu, 
Grodzka 3 


:3 52 
180 


392 
610 
400 
128 
191 
446 
516 
177 


Komunalna Kasa Oszczednoścl mia- 
sta Inowroclawia, Rynek 6/6 
Komunalna Kasa Oszczędności po- 
wiatu Inowroclawskiego, To- 
ruńska 28 
dyrekcja 
Behrendt Rudolf, rzcżnlctwo, kaszte- 
lao.'Iska 11 
Benedykclilsld Franciszek, 
I
trz 
rzeżn.-wed!.. Kroi JadwIgI 9 
Benedykcińskl Leon. sklad rzdn.- 
wedliniarskl, Rynek 23 
Ber g er J ózef, kawiarnia nad Staw- 
kiem 
Bemdt Otto, przedsleb. budowi" Ja- 
cewska 12' 
Beyme P.. wl. dóbr ry
., Orl.owo 
Biuro Parafii Farnej, sw. Mlkolaja 1 
Biuro Parafii N. M. Panny, Toruil- 
ska 17 
Biuro Parafii św. Antoniego, Szym- 
borze 
Biuro Parafii św. Józefa, ks. Handk
. 
Solankowa 62 
Błażek Lud\\'lk, dr med., specj
lista 
chorób chirurg., Marsz. Pllsud- 
skie
o 7 
Błochowlak St.. zakup zho:l'a i sprz
- 
da! ospy. Wojciecha 60 
Boguslawska Helena, ski. mił"i I krilp, 
Farna 1 
Boguszynski Marcin, mIstrz rzeżn., 
Orlowska 16 m. l 
Borkowska St., pens. ..Hiały [)WO,- 
rek", Solankowa 43 


149 
273 
344 
432 
500 
206 
S 49 
217 
262 
378 
622 
629 


242 
196 
411 
S50 


HOPOWO 


L 


S Hardtke Hans. cegielnia, Stark,owa- 
'huta-__ 
l Hoene Albert, dobr. ryc.. Borcz 
6 Komarowa Maryna, maj '. Somonino 
3 Leśnictwo Państwowe Sarni-Dwór 
7 Policja Państw.. graniczny punkt 
kontrolny w Kamell 
2 Ptach Otomar, domena państwowa, 
Wyczychowo 


HUTA 
k. Starogardu 
ROZMOW
ICA PUBLICZNA 


L 


287 Bormann O. I A.. dentyści, przyjm. 
9 - 12 i 15 - 17. Solankowa 62 
207 Bożeński Jan, ..Nowa Drogeria". 
Król Jadwi
i 35 
462 Bratek-Dąbrowski J. I Ska, przedsta- 
wicielstwa i sklady konsygnacyj- 
ne, Slaszica 42 
46S Bronlckl Florian. dr, chor skorne 
i wener., (lO - 12 i 15 - 17)" 
Solankowa 60 
4 40 Browar Bydgoski. filia w Inowrocla- 
wiu. Marsz. Piłsudskiego 14 
I SIGdownia ..J{obylepole" 
wytw, lemoniady I wody 
Tow z o p., oddział in::J- 
wroclawskl. Walowa 2 
341 Browar Pomorski, lózefa (hronow- 
skie,::o. Toru" - Podl(órz. oddzial 
w InowrocławIu, Król. JadwigI 16 
216 Bukowski Bolesław, hurtownia ko- 
lon., palarnia kawy I jeczmienia. 
Rynek l 
496 Burzyńskl J., wł. ziemskI, Rą6in 
181 Buszczynski K. I Synowie, Sp Akc.. 
gospodarstwo rolne, zarząd ma- 
jąlku Wleclawice- 
244 Buszczyński K. I Synowie S. A.. ho- 
dowla nasion, stacja selekcYJna, 
W.ieclawice- 
_ (dod ) inż. Kryczkowski Euge- 
niusz, dyr. dzialu hodowlanego 
259 Bydalek Cz., dr med, lek miejskI. 
Toruńska 21 
3 69 Bykowski Józef. mistrz rzeżn -wed\., 
Kościelna Z 


383 


Browar 
oraz 
sOd., 


c 


103 "Caritas", okreg. Toruńska 20 
111 Cegielski H., Sp Akc, oddz. w Ino- 
wrocławiu, św. Ducha 67, sprze- 
daż maszyn i narzedzi rolniczych. 
wielkie wa rszta ty remontowe 
(dod) dyr. fabr. Skibiriski St. 
(dod,) m. 
44S "Ceres", filia, Kempski Jan. tow. 
kolon. Spożyw., delikat., cukry 
i owoce Prez. Narutowicza 62, 
, róg Król Jadwigi 
299 CerkaskI Zdzisław, adw., Kró\. jad- 
wigi 10 
343 - m., Solankowa 49 
S 70 Chałas Jan, artykuły opałowe, Prez. 
Na rutowicza 61 
S 78 Chmara Jan, skład delikatesów, w.ln 
i wódek palarnia kawy. KroI. 
, Jadwigi 36 
S 18 ChojnackI Hieronim, cegielnia. :l.laru- 
lewska 3 
6 S7 Chrzanowski Franciszek. em. sedzia 
pow. Gen. Pierackie
o 4 
245 Chrzanowski Jan, ziemianin, Sójko- 
wo 
397 Chrzanowski Witold, dzierż. maj Rą- 
binek 
3 53 Chrząszczowa Natalla. al, Sienkiewi- 
cza 17 m l 
6 12 Chudyszewlcz Leon, nast., kupiec, 
Mątwy n Not. 
455 Chwlałkowskl Edward. maj. Sławecin 
587 Cords Hans, rolnictwo, Krusza Zam- 
kowa 
6 S4 Cukiernia PromieiI", Graczyk Stan.. 
n Król. JadwigI 33 


Bd. 81
		

/spis00101_0001.djvu

			Inowrocław Cukiernia - Koleje 


548 
478 
-- 5 47 
231 
554 
527 


82 Bd. 


Cukiernia Ziemiańska, Król. jad)Vl- 
gi 26 
Cukrown1a Kujawy, Sp. Akc., janiko- 
wO 


Cukrownia Mątwy n. Not. 


192 


Cukrownia Tuczno, Sp. Akc., Tucz- 
no, pow. 'nowrocIa\\ 
Cukrownia Wierzchosławicka. Sp. 
Akc., Wierzchosiawice, pow. Ino- 
wrocław 
Czabański Fr. (nast. Owocki Marian). 
skład porcelany. Król. Jadwigi H 
Czajkowski, rzeżnlctwo, św. Wojcie- 
cha 5!! 
Czajkowski Zdzisław.... mierniczy 
przys., Marsz. ł"iłsudskieg-o 6 
Czarlłńskl Bogdan, inż., m., Mars-. 
Piłsudskiego 43 


313 
681 
535 


D 


451 


Delegat Wojewódzkiego Biura dla 
spraw Finansowo-Rołnych na po- 
wiat Inowroclaw, św. Mikołaja 29 
..Delicje'" wł. Irena jasińska, owoce, 
cukry czekolady, delikatesy, na- 
, biał, Solankowa 50 
Dieren K., Kotlarnia i budowa apa- 
ratów, Ks. Piotra Wawrzyniaka 2 
Dom Kuracyjny, Pankau józef, Prez. 
Narutowicza 29 
Donimirski 1\., wł. maj. Szadłowice 
Dorożki Konne, Solankowa, lokał 
Czabańskiego 
Drabińskl Wacław. hdl. drzewa, An- 
drzeja 13 
Drewa A.. rozlewnia piwa, fabry
a 
wód mineralnvch, restauracja 
..Pod Białym Orłem", Toruńska 2 
Dre
a Leon, ..Ogród Wiedeński". 
Król. jadwigi 25 
Drogeria KaźmIerczak Roman, Król. 
jadwigi 29 
..Drogeria Nowa", jan Bożeński. 
Król. jadwigi 35 
Drogeria ..Pod Kot"icą". Lorek M. 
T.. Paderewskiego 7 
"Drogeria Wiktoria", jankowski Wik- 
tor, Król. jadwigi 11 
Drogowski Fr., mistrz rzeżn.. Po- 
znańska l 
Drukaria Kujawska. Sp. Akc., pl. 
Klasztorny la 
Drukarnia, Zbigniew Knast, Król. 
jajwigi 19 
Dula Antoni, mistrz ślusarsko-samo- 
chodowy. Warsztat auto-mecha- 
niczny. Generalny remont samo- 
chodów, Poznańska 27 
J>uszyńskl Leon, dyr. firmy Marian 
Maciejewski. Solankowa 26 
Dwór Krusza Podlotowa, p. Inowro- 
cław 3 
Dyba józef, kupiec drzewny, Andrze- 
ja 16 
Dziennik Bydgoski, przedsławiciel- 
swo, Król. Jadwigi 16 
Dziennik Kujawski, pl. Klasztorny la 
- administracja 
_ (dod.) dyr. Ziętowski, m. 
Dzioch J., skład bławatow, sukna, 
przyb. kraw" futer i płaszczy go- 
towych, męskich i damskich, Król 
jaJwigi 36 
Dźwlkowski Franciszek, budowniczy- 
arch., przedsięb. budowlane, 
Marsz. Piłsudskiego 29 


651 


327 


241 
553 
636 
368 
428 


429 
413 
207 
458 
546 
304 
124 
401 
677 


229 


485 
526 
637 


291 
124 


412 


398 


E 


621 
592 
367 


Eberleln Vollrath, przedsięb. rolne. 
maj. Olszewice 
Eln- und Verkaufsgenossenschaft, Sp 
z o. o., Marsz. Piłsudskiego 13 


613 


Ekspedycie Towarowe (patrz Koleje) 
..Elektromont" . sldad mateJ. elek- 
trycznych. Marsz. Piłsudskiego l 
"Emerytka", gospodarstwo ogrodn, 
I now rocIaw-Miechowiczki 
Erdmann, Przedbojewiee. p. Inowro- 
cław 3 


219 
386 
319 
113 
131 
396 


Erxleben Ernst, Marulewy 
Erxleben H., Skalmierowice 
Erxleben K., właśc. dobr, Borkowo 
Ewangelicki Urząd Parafialny, Toruń- 
ska 7 


. 


GrogoVtlski 


298 
477 
272 
515 


F 
Fagas jan, hurto\\nia mięsa, 


170 


św. Du- 
cha 74 
Felgel Mieczysłr.w, kolektor, KroI. 
Jadwigi 15 
Fliclński Antoni, ..Restauracja port 
n. Notecią". Poznańska 38-1, 
Francka Henryka Synowie, S A" fa- 
bryka środków kawJw}ch. Marsz 
Piłsudskiego 33 
Fritsch Karol, zakłady mechaniczne, 
samochody, garaźe, Kasztelań- 
ska 23-25 
Fuchs Emil, ogrodnictwo, szkółka 
drzew i róź, Karola Marcinkow- 
ski ego 3
 
Fuchs Otto, szkółka drzew owoc. 
I róż, Orłowska 


320 


665 


I - 
r

 owr
 I 

 R Ł O W SKA. T E L E F. 665. 
Fundusz Pracy (patrz Urzedy) 


631 


G 
Ganowlcz Czesław, dr med., specj. 
chorób selca i nerw, godz. przy- 
jęć 9-12 i 16-17, Solankowa 68 
"Garbarnia", J\\łyi1ska 8 
Gazeta Kujawska. Prez. Narutowi- 
cza 62 
Gel1er Irena. restauracja, Poznan- 
ska 9 
Oeschke A.. wypożyczalnia młockarnI' 
Marsz. Piłsudskiego 4;; 
Gierke, wł. ziemski, maj. Łojewo, 
pow. Inowrocław 
Giese E., dyr. f-my Ein- und Ver- 
kaufsgen., Marsz. Piłsudskiego 13 
Gimnazja (patrz Szkoły) 
Głogowski I Syn, fabr. maszyn. 
Marsz. Piłsudskiego 4:> 
Ołuszkowski i Ska, kujawska olejar- 
nia i fabryka mydła 
Oołaszewskl St., restaur., Rynek 23 
Górska Natalia, dr med., Prez. Na- 
rutowicza l1j13 m. 4 
Oohring Robert, Trzaski, p. Inowro- 
cław 
Grabski Eilward, ziemianin, Krusza 
Podlotowa, p. Markowic
 
Grobelska Antonio:a, maj. Strzemko- 
wO 
Orobelskl, maj. Sławęcinek 
Groblewskl jan, adw., Sołankowa 69 
Oryziecki Mikołaj, dr, not., 
olanko- 
wa 71 
Orześkowiak I. W.. skł_ nasion. ho- 
dowla i reprodukcja, św. Mikoła- 
ja 9 
Gutorskl Cze
ław I Ska, produkt v 
rolne, św Ducha 37 


443 
602 
359 
345 
116 
592 


535 
605 
457 
686 
357 
485 
362 
461 
666 
349 

32 


608 


570 


H 
Hałas jan, artykuły 


opalowe. Prez 
Narutowicza 61 
246 Hałas St., wł. ziemski, dom. Oporo- 
wek 
293 Hankiewicz Aleksander, skł. skor ; 
pasów. Rynek 10 
579 Heinecke K., posiedz. dóbr ryc., Wy- 
branowo. p. jaksicc 
372 Heinricht julian, Solankowa 54 m. 4 
331 Hennig F., zaprzys. rewiz. ksiąg 
hand!., Staszica 311 
225 Henryka Francka Synowie, fabr. środ- 
ków kawowych, S. A., Marsz. 
Piłsudskiego 33 
307 Hens A., hurtownia tow. krótkich 
i bławatów, św. Ducha Hi 
589 Heydebreck Hildegard, wł. dóbl, Mar- 
kowice. pow. MOl(iIno 
426 -Hoffmann E., zakład pilnikarski, 
Prez. Narutowicza 53 
504 Hoffmann M.. zakl. fryz. i perfum., 
Król. Jadwigi 30 
S 75 Hoppe józef, maj. Czyste, pow. łno- 
wrocław 


517 
39J 
523 


H O T E L E: 
"Bast", Kró!. Jadwigi 15 
"De France", Marsz. Piłsudslde- 
go 27b 
.,Pod Lwem", T. Tomieki, Król 
Jadwigi l 
Hurtownia Prywatna Wyrob. Państw, 
Monopolu Spirytusowego, W Piąt- 
kowsld. Marsz Piłsudskiego Ha 


563 


278 
469 
280 
284 
559 


I 
Inspekcja Pracy (patrz Urzędy) 
Inspektorat Szkolny Inowrocławski. 
Marszałka Piłsudskiego 47 
Internat Liceum Dletet)'cznego, So- 
lankowa 45 
..Irena", wł. H. Podkomorski. fabry- 
ka szkła, Marsz. Piłsudskiego 3la 
- oddz_ Ks. P. Wawrzyniaka 3 
"Izonka", pensjonat, Sobierajska, al. 
Powstańców 3 


J 


314 


jaggl Edward. mistrz rzeżnicko-we. 
dliniarSki, specjałny skład mięsa, 
pl. Klasztorny 3 
Jaggi Katarzyna, zakup koni na rzez, 
św. Ducha C6 
jagodzińska Zofia. pensjon. ..Baj- 
ka", Bratnia 13 
Jankowski Apolinary, prezydellt mia- 
sta, Solankowa 47 
Jankowski Wiktor, "Drogeria Wikto- 
ria", Król. jadwigi 11 
_ właśc. drogerii, m. pryw., Solan- 
kowa 57 
jaretzki W.. handel drzewa użyli\., 
Staszica in 
Jasiński Pa"eł, rzeźnictwo, Kościusl- 
Id l 
jastak Alfons, skł. drzewa użytk" 
Prez. Narutowicza 51 
jaśkOwski Boleslaw, ks. kall. i prob. 
farny, św. Mikołaja la 
jeniczowa Małgorzata, Chociszewskie- 
go 5 
jędrzejczak jan, zaprzys. rewizor 
ksiąg, Torunska 3 
juengst Władysław, wiceprez. mia- 
sta 


609 
557 
220 
546 
576 
505 
268 
302 
255 
217 
650 
274 


K 


212 


Kaczkowski St., dr, okulista, speC]. 
chorób ocznych, al. Sienkie\\ i- 
cza lIi 
Kadalowscy. rakarnia pow_, Orło\\- 
ska 
l 
Kapelińskl Stan., Inspektor'!t Okrel: 
Tow. Ubezp. "Polonia", Sp. A"c 
w Inowroclawiu, Solankowa l:: 
Karski M., Szkoła pOllkownicza, Sta- 
szica 9 
Kasa Urz. Skarb. (patrz Urzędy) 
Kasyno Obywatelskie, restauracja, 
Prez. Narutowicza 62 
Kasyno Oficerskie (patrz Wojsko) 
Kasyno Podoficerskie (patrz Wojsko) 
Każmierczak Roman, drogeria. KroI. 
jadwigi 29 
_ wlaśc. drogerii, mieszko pr}w,. 
Bratnia 1
 
Kempiak Bołeslaw, przedstawiciel f-y 
"Persil", Sp. Akc. Bydgoszcz, 
Marsz. Pilsudskiego ł 
Kempski jan, hurtownia kolon.. so- 
dy i drożdży, Kościelna I 
Keppel J.. mistrz rzeźn., Kasztelan- 
ska 9 
Kickbusch W., skład żelaza, Rynek 3 
Kiebuz Marta, pensjonat Zdroj, So. 
lankowa 
Kino "As", Knast Zbigniew. pl I\la. 
sztornv 
Kino ..Słońce", Golubowa Władysła- 
wa. Solan"o\la 
Kisielnickl J.. skł. konI. męskiej, 
chłopięcej, mater. męskie, futra. 
wykon. na miarę, Rynek 8 
Klasztor Markowice (O.M.S_), po\\' 
MogilnO 
Kłonowski Stan/sław, magazyn me. 
bli i trumien, Rynek H 
Kłose Walter, al. Sienkiewicza ł 
m. 1 
Knast Stefan, kslęg., skł. papieru, 
K ról. jadwigi 29 
_ m., właśc księgarni, pensjo \\illa 
..Halina", al Sienkiewicza II 
Knast Zbigniew. drukarnia. Król. Jad S . 
wigi l 


671 
696 


690 


347 


413 
692 
468 


442 
437 
533 
564 
626 
138 
606 


186 
382 
673 
391 
682 
4 Ol 


525 
511 
558 
132 


K O L E J E: 
Ekspedycja Towarowa, Inowro' 
cła w 
Ekspedycja Towarowa, jaksic:: 
Eksped)cja Towarowa, Mąt\\y 
 
Notecią 
Oddział ruchowo-handlowy P.K.P" 
dworZe; 


i 


Syn 


FABRVKA MASZYN 
TELEFON 5-35 - UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 41
		

/spis00102_0001.djvu

			- 


477 
:J 79 


Kolektura LoterII Państwowej, Król. 
Jadwigi 15 
Kolman W., Pensjonat Weneqa, So- 
lankowa 18 
Komenda Garnizonu (patrz Wojsko) 
Komenda Policji (patrz Policja) 
Komenda P. W. I W. F. miasta Ino- 
v. rocław:a 
Kompf Lucyna, al. Sienkiewicza II) 
Komunalna Kasa Oszczędności (patrz 
Hanki) 
Komunikacja Autobusowa, Sp. z o. o" 
Marsz. Połsudsldego 48 
Konieczna Irena. dr, choroby kobie- 
ce, Gen. Pierackiego 26 
Kosickl K.. mlyn mot'Jrowy jacewo 
Koslckl K.. składnica młyna motor., 
jacewo, Szymborska l 
Koscielny Sylwin, budowniczy, są- 
downie zaprzys. znawca przed- 
sięb. robót nadziemnych, podziem- 
nych i żelbet., Przypadek 1 
m.. św. Ducha 101 
Koterskl L., labr. pomp, wj.erc
nle 
studzien, odlewnia n:etali, ŚW 
Ducha 25 


148 
197 


119 
466 
236 
473 
675 


679 
253 


l II O r f R (' II I Fabryka pomp-WIercenie 
. II &1 " 5 l u dzien. Oalewoia metali 
Inowrodaw, Św Ducha 25. tel, 253 
Roił. &ałoż. 1904. 


630 


Koterskl Marian, insp. okręg. Tow. 
lJbezp. ..Piast", Sp. Akc., Król. 
jadwigi 30a 
Kowalski Antoni, adw., Toruńska 4 
Kozłowski Karol, ziemianin, Plawi- 
nek, p. Pieranie 
KozlowskJ Witold, wł. dóbr .ryc. 
Dulsk, p. Pieranie 
KrajewskI M.. kawiarnia, Klól. ja- 
dwigi 10 
Krantz Edmund, dypl. IOln., bie- 
gły priYsię
ły spraw i teclmil, 
IOlny na okreg Sądu Apelacyjne- 
go, Solankowa l 
Kranz Bronisław, św. Ducha 28 
Kredyt, Spółdzielnia, Król. jadwi- 
gi 21 
KrysińskI Wojciech, dom bl:.watów, 
Runek 20 
Krzymiński L., dr, Poznańska 23 
Księgarnia, Stefan Knast, Król. lad- 
wigi 29 
Kubaszewski Ignacy, skł. towarów 
kolon., hurt i detal, Poznańska 7!1 
Kubiak L.. dr med., lek., KróL jadwl- 
oi 30 
Kubski Stan.. ks. dziekan, kan
nik, 
proboszcz par. N. M. P., Pleban- 
ka 
Kuczma Michał, adw., Król. jadwl- 
. gi 16 
Kuczmowa Stanlslawa, jagiellońska 2 
Kujawa Marian, agent zbożowy, za- 
przysiężony probierca I ekspert 
Gieldy Zbożowo - Towarowej w 
Hydgoszczy, Marsz. Pilsudski.:- 
go 28 - 3 
Kujawlscher Bote, T. z o. p., KrOI. 
j adv. igi 7 
Kujawska Olejarnia I Fabryka Mydła, 
Stefan Gluszkov.ski i Sk:1 
Kujawski Dom Zbożowy, Sp z ogr. 
odpow., Marsz. Piłsudskiego 21 
- (dod.) kierownik L. Tokarski 
KUJay"ski Zaklad dekarsko-b!acharskl, 
Radzinski jan, pl 3 Maja 2 
Kunde Werner, inż. rolny, Marsz, 
Piłsudskiego 10 
Kurier Poznański, agentura, Zbig- 
nkw I\nast, Król. jadwigi :!U 
KwiatkowskI, dostawca, Marsz. Pił- 
sudskiego 34 


453 
524 
418 
625 
'J77 


251 
122 
182 
394 
'J 91 
483 


6 'J9 
204 


101 
470 
283 


S62 
605 
'J03 


33' 
638 
122 
486 


L 
237 Landwil tschaftIlcber Vereln Kujawlen, 
E V. Solankowa 5 
645 Langner R.. skład art. kuch, i żela- 
za. Rynek 9 
655 Langner St., restauracja, sklad kolo- 
nialny, Rynek 9 
254 Laubitz Konstanty. maj. Popowice, 
p, Inowrocław 
475 Lechelt Otto, Verein Deutscher Hau- 
ern, Prez, Narutowicza 3 
234 Leszczyńska Hurtownia Surowców, 
Rudolf Łaska, Leszno, oddz Ino- 
wrocław, K. Marcinkowskiego 48 
566 Levy Leopold. dr praw, przemysło- 
wiec. Solankowa ] r. 
S 09 Levy Michael, Marsz. Piłsudskiego 69 
609 Lewandowska-Jaggi Katarzyna. za- 
kup koni na rzeź, Św. Ducha 66 
4 07 Lewandowska Janina. Toruńska 1 


Kolektura - Poczta 


Inowrocław 


300 


Lewandowski Kazimierz, maszyny do 
szycia, pisania, centryfugi, radio 
aparaty, rowery, motocykle. sa- 
mochody, części zamienne, Ry- 
nek 16 
Warsztaty mechan" pogotowie sa- 
moch. w dzień i noc, Marsz Pi:- 
sudskiego 66 
Lewandowski Stanislaw, inz górn, 
al. Sienkie\\ Icza 21 
Lewandowski Sylw., ski. bławatów, 
Kr. Jadwigi 4 
Liceum Dietetyczne, al. Sienkiewi- 
cza 15 
..Lida", fabr. cukrów i czekolady, I 
wł. Lubarska G., pl. 3 Maja 3 
Ligęza jan, lek. dentysta, K Mar- 
cinkowskiego 5 
Lipczyński Janusz, Król. Jadwigi 15 
Lislecki Ignacy, mistrz mai. Kl\iń- 
skiego 7 
Lorek M. T., kapitan em, lJstro- 
nie 1 
Lotnisko L. O. P. P. Im. Pierwszego I 
Marszalka Polski J. Pilsudskiego 
"Lukullus" Bydgoszcz. labryka cu- 
krów, czel	
			

/spis00103_0001.djvu

			Inowrocław Telegraf - Urbanowska 


TELEGRAP I TELEPON: 
l 62 kierownik centrali automatycz- 
nej 
336 Ił " m. 
161 nadzor teletechnlczr.y 
544 - kierownik nadzoru teletechn.. m. 
699 - kierownik oddzialu telt:komun, 
6.9B .. .' m 
158 telegraf - Inlormacja 
7 - przyjmowanie telegramÓw tele- 
fonem 
O - centrala międzymiastowa 
8 - infcrmacja centrali międzymia- 
stowej I biuro zlecen 
309 - podawanie dokladnego czasu 
310 
555 - kontrola napraw teleftnów 
9 - biuro. napraw telefonów 
460 - centrala automatyczna 
143 - okienko przyjet zgloszeil na 
rozmowy z rozmównicy. 


144 


Urz
d Pocztowo- TelekomunikacyJ- 
ny Inowroclaw 2 
159 - naczelnik urzędu, b. 
l 55 "" m. 
l 54 - dekartacja I kasa 
Urz/łd Pocztowo- TelekomunikacyJ- 
ny Inowrocław 3 
133 n::nefnik urzędu, b. 
l 64 - dekartacja 
2 32 - monterzy 
296 Podkomorski Henryk, przemyslowiec 
i dyr. fabryki, Marsz. Piłsudsl:le- 
go 8 
4 08 Podkóliński Jan. absolw. agronom " 
.naj Janowice 
Podoficers
ie Kasyno (patrz wojsko) 
613 Pogotowie elektryczne. 
Z3jt Wla- 
dyslaw. Marsz. Piłsudskiego l 
p O L I C J A P A N S T W O W A: 
145 Komenda Powiatowa i Mi1:sta, Gen. 
Pier::ckiego 5 
- (dod.) komendant. gab. 
- (dod.) komendant komisarz 
Kamieniecki, m. 
534 Komisariat na miasto. Gen. Pierac- 
kiego 6 


1B3 
693 
275 
146 


- (dod ) kierownik, gab 
kierownik pod kom OrlI}'" Ski, m., 
Marsz Piłsudskiego 20 
Posterunek miejski (Mątwy n, 
Not,). Poznai1ska 336 
Posterur.ek wiejski Inowrocł1w 
wschód I zachód, 6 Stycznia 3 
komendant posterunku' przod, 
Bogucki, m.. A\arcinkowskie- 
go 24 


203 Polska :tegluga Rzeczna "Vistula". 
agenc. Inowroclaw, Król. JadwI- 
gi 33 
l 23 Polski Monopol Solny. hurtownia 
nr Hl/III, Pakoska 3 
:lupa Solna, Pakoska 3 
(dod.) dyrektor, gab. 
(dod.) dyrektor, m 
(dod ) ekspedycja soli 
(dod,) kIerownik oddz. 


S 43 


rachun- 
ków, b. 
600 - Otwory Wiertnicze Zupy Solnej 
696 "Polonia" Tow, Ubezpieczeń Sp. 
Akc,. Inspektorat Okręgowy, So- 
lankowa 13 
502 Ponińskl Edward, hr.. Kościelec, 
pow, Inowroclaw 


- (dod.) pałac 
- (dod.) dyrektor, m. 
168 - lolwark Dziarnowo 
140 "Poraj". pensjonat, al. SIenkiewi- 
cza 26. wł. Modzelewska 
l 35 Powiatowa Komenda P. W. I W. P. 
na powiat Inowroclaw 
690 Powir,towa Szkoła Podkownicza, M. 
Karski. Staszica 9 
451 Powiatowe Koło Hodowców Koni. 
św. Mikołaja 29 
451 Powiatowe Towarzystwo Rołnicze, 
św. Mikołaja 29 
. 647 Poznansko - Warszawskie Tow. 
Ubezpieczeń, Ska Akc. w Pozna- 
niu, Generalna Reprezentacja w 
Inowrocławiu. ŚW. Ducha 5 m. 3 
497 Pracki Edw., zbożowiec, Po'znań- 
ska 78 
- Prackl J.. hdł. bydła, Poznań- 
ska 78 
art bu- 
ben7yno- 
(Inowro- 
cław 3) 
356 Probostwo Mątwy n. Not., ks St 
Dąbrowski 
204 Probostwo Parafii N. M. P., PI e- 
banka 


494 


Prackl Stefan, skł. :telaza 
dowl. I rowerów, stacj; 
wa, Mątwy n. Not. 


84 Bd. 


3S8 
545 
350 
31S 
lIS 
537 


Probostwo Szadlowice. ks. P. Fibak, 
p Wierzchosławice 
Proch Fr.. mistrz rzeżn, św. Ducha 
Przedsiebiorstwo przewozowe, Jozef 
PraDucki 
Przybyła W., radio. rowery, broń 
myśliwska Król. Jadwigi 10 
Przybyszewski. adw.. Król. Jadwi- 
gi 29 
PubUczny Szpital Powiatowy 


Radeccy Bracia, wł. Teodor Orłow- 
ski, biuro główne, św. Mikoła- 
ja 13, oddz. I. Fabryka octu, 
musztardy i mydla, oddz. II. 
wodki gatunkowe, wina i soki 
labryka octu. św. Duclla 105 
Radecki Artur, przemyslowiec, al. 
Sienkiewicza 4 
Radetzkl Walter, dr, przemysIOwIec, 
Król. Jadwigi 11 
Radoła Józef, Solankowa 63 m. fi 
Radoszewski K. I Ska. fabr. workÓw 
i planów, Marsz. Piłsudskiego 6/7 
Radtke H.. fabryka maszyn i odlew- 
nia żelaza, Poznanska 12-18 
Radtke Karol i Ska, handel drzewa, 
art. budowi. i opalowe. św. Du- 
cha 53 
Radziński Jan. kujawski zaklad de- 
karsko-ulachał 
Ki, pl. 3 !\Iaja 
 
Redakcja ..Dziennika Kujawskiego", 
pl. Klasztorny la 
Relcb ł..ucjan, tech. den t.. Kościusz- 
ki 16 
Restauracja Dworcowa, M. Andry- 
siak, Dworzec 
Restauracja Pod Księżycem, Macir:- 
jewskl jan. Marsz. Piłsudskie- 
go 31 
Roemer Teodor. sztygar. Andrzeja 17 
Rommel R.. cukiernia I kaw" Król. 
Jadwigi 16 
Ropelewski. ziemianin, dom. Edwino- 
wo, p. Wierzchosławice 
Ruprycht Zbiglłtew. ,.Cukiernia So- 
lankowa", Król. Jadwigi 30a 
Ruszczyński Karol. ziemianin, Scibo- 
(ze 
- (dod,) maj. Topola 
Rymarska Elżbieta. lek.-dent.. So- 
lankowa 69 
Rynarzewscy W. M,. rzeźnictwo. M'i- 
twy, n. Not. 
Rzeżnia Miejska, św. Ducha 21 


R 


104 


604 
603 
404 
214 
390 
506 
324 


J3S 
291 
448 
667 
617 


354 
100 
17B 
646 
112 


215 
611 
668 


s 


677 Samochody. warsztaty, mistrz ślu- 
sarsko - samochodowy, Dula An- 
toni, Poznańska 27 
170 Samochody, warsztaty, garaże, 
Fntsch Karol, Kasztelanska 23/25 
680 Sawicz K.. dr. chor nosa, gardla 
i uszu, Solankowa 4 
482 Sąd Grodzki, Prez. r\arutowicza 45 
580 SchmekeJ Ed.. maj. Jaksiczki. p. Ja- 
ksice 
510 Schneider Ernst. dr. lek.-wet., al 
Sienkiewiczil 4 
361 SChreiber, wlaśc, dóbr rycerskich, 
maj. Plawin 
624 Schronisko dla Starców. św. Du- 
cha 51 
175 Schulz Emst, ziemiopłody. Solanko- 
wa 4 
107 Segor & Radecki. cegielnia par" SI 
. Poznanska 
O 
4 SI Sekretariat Pow. Tow, Kółek Roln., 
św. Mikołaja 29 
Seminarium (patrz Szkoły) 
662 ..Setny Erich, młyn par.. św. Du- 
cha 47 
266 SIkorowo maJ., Stefan Jelowicki. zie- 
mianin 
373 Sikorski H., dr med.. lek.. SOlanko- 
wa 58 
42S Sikorski Wladysław, generał, Par- 
chanie 
364 Simon A., dr med., lek., al Sien- 
kiewicza 6 
676 Slńskl J.. przedsleb. dowozowe, 
Marsz. Piłsudskiego 52 
137 Siostry Służebniczki Marii, al. Sien- 
kiewicza 20 


387 
111 
261 
30S 
122 


- Jacewska 8 
Skibińskl Stan.. dyr. fabr.. Sw. Du- 
cha 67 
Skomorowska Zofia. Solankowa 17 
Skonieczny, dr, lek. nacz. Ubezp. 
Sphl. m., al Si-cnkiewicza 1 
Słowo Pomorskie, ekspozytura, Król. 
Jadwigi 21 


450 Sobczak Jan, handel koni I bydła, 
Solankowa 2 
195 Soblczewskl Feliks. kupiec, Marsz, 
PiI:>udskiego 30 
559 Sobierajska M.. pensjo ..Izonka", al. 
. Powstańców 3 
S 26 "Sosna". przemysł drzewny, Mala 
Andrzeja 5 
314 Specjalny sklad mięsa, wł. Edward 
Jaggi. mistrz rzeżniczo - wedli- 
niarskl, pl. Klasztorny 3 
568 Spławsld A., skład broni. amun., I ro- 
werów. Rynek 19 
S 97 Spółdzielnia mleczarska 
190 Spóldzielnia Urzedników, Sp, z o. o" 
Solankowa 72 
431 Spółka fryzjerska, Król. Jadwigi H 
628 Sroczyński St., dr med., lek zaJda- 
dowy Zdrojowiska, Wilkoń!'kiego, 
willa "Kujawianka" 
3 06 Stacja obslugl f-my Vacuum 011 Com- 
pany (dawniej Slandart NObel). 
czynna dzień I noc. opun) i przy- 
bory samochodowe, Marsz. Pil. 
sudskiego róg Opatrzności 
433 Starobrat Sylwester. restaur., Marsz, 
Piłsudskiego 52 
Starostwo (patrz Urzędy) 
264 Stebnicki Stanisław, lek. wet.. So- 
lankowa 55 
6 18 Strażnica Straży Pożarnej. Śred- 
nia 6 
43S Straż Pożarna, naczelnik Mikolajczak, 
m., Prez. Jl;arutowicza 52 
674 Straż Pożarna. oddział Szymborze 
542 Strebe Carl, wlasc. ziemski, Kłopot 
258 Stiibner Carl. wlaśc. ziemski, Wierz- 
cl10slawice 
317 Suleckl K.. sU. kolon. I delikates.. 
Solankowa 53 
409 "Surowiec". zakup star. telaza I me- 
tali. właśc. Waloch. Panny Ma- 
rII 13 
376 Suszczyi1ski St.. dr med., naczelnv 
lekarz Uzdrowiska Ubezpieczalm 
Krajowej 
613 . Szajt Władyslaw, zakł. elektro-techn,. 
..Elektromont" . Marsz. Piłsud- 
skiego I 
6 7B Szarpala. wypożyczalnia umocho. 
dów, Poznańska 13 
260 Szczuraszek Melania. lek. dent.. 
Król. Jadwigi 37 


551 


SZKOł..Y: 
Oimnazjum Państw. Im. J8I'a Ka- 
sprowicza. pl. 3 Maja 6/7 
- (dod.) Czownicki Józef. dyr. 
. gimn, 
Oimnazjum Pryw. :teńskie Im. Ma. 
rU Konopnickiej, Marii Kono. 
pnickieJ 
Miejska Handlowo - Przemysiowa, 
al. Sienkiewicza 15 
Państwowe Liceum Pedagogiczne 
Publ. Doksztalcająca Zawod. nr 1 
O. Kusiński, kier. szkoly) 
Rolnicza Wielkopolskiej Izby Rol- 
niczej, S,W. Mikołaja 8 


695 


292 


257 
166 


32.3 


416 
537 
308 


Szonert Ludomlr. m.. Król. JadwI- 
gI 37 
Szpital Powiatowy Publiczny. Panny 
Marii 2 
Szwajkert Alfred. adw.. Solanko. 
wa 61 


T 


127 


Tolłoczko Władysław. int., dyr. la. 
bryki sody, Mątwy n. Not. 
Tomaszewski Stanisław. lekarz, Król, 
Jadwi
i 11 
Trampler Wojciech, not.. Toru6. 
ska 2ł 
Trochelepszy, insp. pow. Zakl, 
Ubezp. Wzaj., Solankowa 66 
Truszkowscy Bracia, jacewska 
Tyrała Henryk. dyr, Oddz. BanJr
 
Polskiego. Grodzki 
 


114 
248 
210 
340 
191 


u 


499 
218 


Ubezpieczalnia Społeczna (patrz 
Urz(dyl 
..Union Radio". J. LIpczyński, 
ró
 
Jadwigi lu 
Urbanowska Maria, skład nasion. 
Rynek 8
		

/spis00104_0001.djvu

			- 


278 
120 
694 
2.38 
482 
.301 


URZĘDY: 
Inspektorat Szkolny, Marsz. Pił- 
sudskiego 47 
Kasa Urzędu Skarbowego, Marsz 
Piłsudskiego 11 
Komitet Funduszu Pracy na miasto 
Inowrocław, j. Kasprowicza 16 
Miej
cowy Urz/łd Miar, Łucjana 
Grabskiego 17 


Sąd Grodzki 
Starostwo Powiatowe i Grodzkie 
ł Wydział Powiatowy, Gen Pie- 
, rackiego 10 


508 
65.3 
507 
41'7 


276 
'05 


- Komisarz ziemsld 
Ubezpieczalnia Społeczna, adminI- 
stracja, Solankowa 8 
sekretariat naczeln. lek. 
składnica materiałów 
aptecznych 
zakład fizykalnego le- 
czenia 
adminlstracj;, samochód sani- 
tarny 
lek. naczelny Ubezpieczalni Spo- 
łecznej. dr Skonieczny, m., 
al Sienkiewicza l 
Urzlłd Skarbowy, Marsz. Piłsud- 
skiego 11 


(dod.) 
(dod.) 
(dod,) 


172 


294 
247 


Ustasiak F., druk. I ksieg., Król. 
jadwigi 31 
Uzdrowisko Solankowe dla dzieci Im. 
Marsz. Focha, Przy Stawku 6 


306 


V 
Vacuum Oil Company, benzyna, smary 
i oleje Gargoyle. Marsz. PlłSul1- 
skiego rbg Opatrznosc. 
Verein Deutscher Bauern. Prez. Na- 
rutowicza 3 
.. VIstuIa" , Polska 2egluga Rzeczna. 
agent. Inowrocław, Król. jadwi- 
gi 33 


47' 
203 


w 


409 Waloch Franciszek, kupiec. Panny 
Marii .13 
.3 74 .,Warszawlanka". pensjonat sezono- 
wy, W. Świtkowa i K. Gr::czyko- 
waJ Wilkonskiego 4 
170 Warsztaty samochodowe,' garate. 
fritsch Karol, Kasztelańska 23-25 
227 Wasilewski jan, lekarz den t., So- 
lankowa 68 
490 Wasilewski Leon, dr, lek. powiat., 
specjalista chor. uszu, gardła I 
nosa, Solankowa 32 
491 Wawrzyniak Szczepan. wł. ziemski, 
jaksice 
471 Wenckowska cecylia. akuszerka, sv.. 
Ducha 23 
.3 79 ..Wenecja" pensjonat. Kolman, So- 
lankowa 18 
480 Wichlinski jan. int. roln., Radłóvvek 
226 Wichrzyckl Bolesław, dr med., lek. 
spec chorób wewn. i płuc, So- 
lankowa 58, godz. przyj. 12-1. 
5-6 
109 Wieszczycka jadwiga, Sołankowa 6-1 
.3 06 Wietrzykowski jan, nakładanie opony 
.,Stomil" i oleje LJargl.yle. Marsz. 
F- ił
udskie
-o 
282 Wiezienie Kamo-śledcze, Prez. Na- 
rutowicza 46 
277 Wikariat Parafii Famelf. św. Miko- 
łaja la 
262 Wikariat Parafii N. MarII Panny. To- 
ruńska 17 
288 Wlsnlewska Helena, akuszerka. I\ról 
jadwigi 6 m. 2 
.311 Wiśniewski Franciszek. oberża, Sza- 
dłowice 
444 Wlttek Relnhold, dyr. Poznańskiego 
Banku dla Handlu I Przemyc;łu 
Sp. Akc., Oddział w Inowrocła- 
wiu. al. Sienkiewicza 3 
661 Wleklińskl J., skł. żelaza, św. Du- 
cha 3 
MIejskiej, I(ról. Jadwigi 26 


JABLONOWO C 
POMORSKIE 


(b. n.t 
91 


Informł'CJa centrali telefonicznej 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(łnne j Oł 1 CZenla służbowe - patrz 
po Poczta, Telegraf I Telefon) 


Inowroclaw - Jabłonowo Pomorskie 


4 24 Wnuk Stefan, warszt. samochod 
Marsz. Piłsudskiego 50-5'i 
.3 18 Wojciechowski Franciszek, dentysta, 
Król Jadwigi 30a 
422 Wojdyllo Adam, dr. adw., Król jad- 
. wigi 30 
366 Wojkowskl Bogdan, skł. bławatow, 
Król. Jadwigi 38 
.3 99 Wojkowskl Bogdan. m" 
olanko- 
wa 63 


211 
152 
643 
590 
135 
130 
142 


WOJSKO: 
Kasyno Oficerskie 
Komenda Garnizonu, Marsz. Pil- 
sudskiego 42 
Obwodowa Komenda P. W'. Marsz. 
Piłsudskiego 42 
Kasyno Podoficerskie Garnizono- 
we 
Powiatowa Komenda P. W. I W. F. 
I nowrocław powiat 
Powiatowa Komenda Uzupelnień 
Wojskowy Szpital Sezonowy, Prez. 
Narutowicza 43-44 


456 


Wolkowskl K., Kolej. przedsieb do- 
WOZO\\ e. koncesjon. przewóz sa- 
mochodowy, Marsz. Piłsudskie- 
go 53 


. 


KONCESJON. PRZEWOZ SAMOCHODOWY 
K. W O Ł K O W S 1\ I 
Kolejowe przedsięb. dowozowe, 


.3.38 
224 
434 
508 


Woyciec'lOwskJ Kazimierz, dr med., 
lek., Solankowa 60 
Wróblewski. ks. pref., prof gimn., 
Marsz. Piłsudskiego 12 
Wybranski. mistrz piek. cuk. Król. 
jadwigi 8 
Wydział Powiatowy, Starostwo 
Grodzkie i Powiatowe, Gen. Pie- 
rackiego 10 
Wypljewski Antoni, interes zbożowy. 
Solankowa 9 , 


301 
599 


z 


423 
613 


Zadek Julius, hurt. hdl., czyszczenie 
nasion itd., Solankowa 69-70 
Zakład elektro-techniczno-mechanlcz- 
ny, ..Elektromont" , Szajt Włady- 
sław, Marsz. Piłsudskiego l 
Zakład Leczniczy Ubezpieczalni Kra- 
jowej, Wilkońskiego 8/9 
Zakłady Mechaniczne. Dula Antoni, 
mistrz ślusarsko - samochodowy, 
Poznanska 27 
Zakłady Solvay w Polsce, sp. z o o., 
fabryka sody w Mątwach 


376 
677 


520 


616 
222 - dyrektor, gab. 
415 - kopalnia soli ..Solno", Inowro- 
cław 
240 Zarla Paweł, Solankowa 51 
589 Zarząd dóbr Markowice, pow. Mo- 
((liliO 
588 Zarząd Gminny Inowrocław-Wsc-bód. 
św Ducha 96 
5 40 Zarz/łd Gminny Inowrocław-Zachód, 
I(arola Marcinkowskiego 40 
3 86 Zarząd maj. Pr7edbojowlce 
Z.'RZ
D MIEJSKI: 
2 86 Administracja I biuro wodoclą2 ÓW 
miejskich, Ks. Piotra Wawrzy- 
niaka 15 
286 Elektrownia MIejska, Ks. Piotra 
Wawrzyniaka 15 
556 Gazownia Miejska, Ks. Piotra Wa- 
wrzyniaka 16 
454 Miejskie Zakłady Wodociągowe w 
Trzaskach 
179 Prezydent miasta, Król. jadwibi 17 
6 52 Składr.ica Elektrowni I Gazowni 


J 


85 Anger Rudolf. mistrz piekarski, Głów- 
na 21 
50 Bartel Erwin. samochody. Urzedowa 4 
84 Bartoszewicz I Kublca, handel drze- 
wa opału I materiałów budowla- 
, nych, GrudziądzkJ 
83 Barzykowska Anna. wł. ziemska, 
Szczepanki 
39 Bcsbroda Markus, kupiec, Rynek 4 


620 
105 


598 
17.3 


Wiceprezydent miasta 
Wydział Budowlany, nadzoru bu- 
dowlanego i Ref o. P. L. 
Wydział pr.ezydialny. Król. jadwi- 

i 17 
Wydział zdrowia pub:icznego, 
Prez. Narulowicza l 


337 
50.3 
492 


Zawadzki Ałojzy, lek. wet., Mątwy 
n Not. 
Zawżarow Aleksander, Solankowa 69 
Zborowskl Henryk, dr med., dyrektor 
Publ Szpitala Pow. i ordynator 
oddziału poł01niczo - ginekolo- 
gicznego, Prez, Narutowicza 55 
..Zdrojowisko", Miejskie Zakłady 
Lecznicze, Solankowa 36 
Zdrojowy Sklep Spożywczy. Sulecld, 
Solanl(ov, a 53 
Zentkowski Tadeusz, wl. m:yna, Kru- 
sza Ducnowna 
"Zgoda", Spółdz. Spożywców. Sp. 
z o o" Rynek 7 
Zieliński Kazimierz, składno surow- 
ców, sw. Duclla 76 
Zieliński Tadeusz, dr med., Mątwy 
n, Not, Fabryczna 3 
Zielonackl J., budown., Kasztelan- 
ska 
2 
Zietowskł Kazimierz, pl. Klasztorny l 
Ziolkov.s)"i Pr., galant. damsko-me- 
ska, Król. Jadwigi 12 
Znaniecki, adw., Znaniecka-Zablocka 
lek. dent, Kr, JadwIgi 28 
Znaniecki Adam, maj. Góra, p. Pie- 
ranie 
Znaniecki józef. maj. jaronty 
Znaniecki Leon. dr, specjalista w cho- 
robach skórnych i wenerycznych. 
Marsz. Piłsudskiego 7 
Znaniecki Piotr, inż. roI., Łąkocin 
Zubczewski justyn, ośrodek maj. 
Parchanie 
Zuther Fr., handel drzewa użytko- 
wego, budowlanego oraz mate- 
riałów opałowych, św. Ducha 53 
Zwierzyckl B., skład żelaza, Farna l 
Zwierzycki St.. F-a na step. St. Mi- 
chalak, specj. skład win i wódek, 
Rynek 25 


329 
317 
184 
235 
405 
644 
290 
124 
419 
126 
561 
519 
40.3 


118 
425 
324 


316 
565 


z 


5 30 
elazo I Stal, wł. OUo MiIbradt, Ry- 
nek 20 
4 09 
elazo stare kupuje f-a "Surowiec". 
Panny Marii 13 
110 :tmikowskl LudWik, ks. kapelan W. 
P., Marsz. Piłsudskiego 46 
228 :turkowskł M., skI. kolon, I wódek, 
Killńsklego 6 


IWIEC 
k. Tucholi 


L 


2 Krenskl M., łartak parowy, Wierz- 
chucin 
l Nadleśnictwo Państwowe Wierzchlas 
(dod,) nadlesnlczy. m. 
(dod.) leśnictwo panstwowe Bu- 
kowiec 
(dod.) leśnictwo panstwowe ja- 
niagara 
(dod,) leśnictwo państwowe je- 
leniagóra 
(dod.) leśnictwo państwowe 
lnlanek 
(dod,) leśnictwo państwowe Lu- 
biewice 
(dod.) leśnictwo państwowe Pu- 
stelnia 
(dod ) leśnictwo państwowe Ry- 
kowisko 
(dod.) leśnictwo państwowe Sa- 
mówek 
(dod.) leśnictwo państwowe 
Wierzchlas 
(dod,) adiunkt, m., WIerzchucin  


13 Braunert Werner. dr. lekarz. PIecew- 
ska 4 
74 Burzyńskl józef. blacharstwo, Ry-, 
nek 8 
17 Centralna Drogerła, wł. W, Balrerek, 
Główna 24 
18 Conrad Hermann, wł. dóbr, Nowy- 
Młyn 
66 Dembek Jan. właśt. ziemskI, Szcze- 
pankI 


Bd. 85
		

/spis00105_0001.djvu

			Jabłonowo 


Pomorskie - Jastarnia 


42 Dommer Artur, oberżysta, Kamień 
37 Duszyńskl jan, mistrz rzeżnicki. 
Glowna 2-1 
2 Fengier Antoni, apteka, Kolejowa 11 
27 Garbrecht Richard, labr. maszyn, Ko- 
lejowa 7 
26 Goertz Hans Henryk, wł. dóbr ryc., 
Gorzechówko 
35 Grabowski Bernard, mistrz rzeżnicki, 
Główna 8 
90 Gutsche A., młyn parowy, Piłsud- 
skiego 6 
80 GUIdenast A.. ślusarz maszynowy, 
Piłsudskiego 
34 Hassc Marian, wł. ziemski, Buk 
48 Hjnz Robert. warsztat mechaniczny 
f autotaksa, Urzędowa 
63 Hollatz Arnold, wł. ziemski. Kamień 
61 Hollatz Elly. wł. ziemska. Budzi- 
szewo 
29 Hostmann Richard. Główna 4 
15 Iwanowski Stefan, hurtow. tytonio- 
wa, Hallera 9 
53 Karnowski Franciszek. kupiec, Głów- 
na 5 
24 Katarzyńskl Wacław. kupiec, Lipo
 
wa 2 
Klckelhaym Bruno, budown., Rynek 7 
Kisiel Stefan, Bliżno p. Bursztynowo 
Kobus Tłldeusz, lek. wet., Hallera 9 
Kolej ekspedycja towarowa 
Kozłówski Jan, wf. ziemski, No,":a:- 
\\"Ies 
Lal1be Jan, Grudziądzka 
Maaser Eryk, autotaksa, Piecewska 2 
Makowski Brunon, kupiec, Kolejowa G 
Meister Gerhardt, dr. lek. wet., Urzę- 
dowa l 
11 Meysztowicz Szymon, wł. dóbr ryc_, 
Piecewo 
Mleczarnia Jabłonowo. Piecewska 9 
Mocny Gdalia, Lipowa 2 
Murawski Konstanty, mistrz stoiar- 
sld, Grudziądzka 5 
58 Nlckstadt Hermann, Grudziądzka 
41 Pawlikowski Łukasz, mleczarnia pa- 
rowa, Buk 
4 Paul Elfriede, Hoteł Paula, Kolejo- 
wa 4 
5 Pezala Wladyslaw, restaur. dworc" 
Kolejowa 1 
25 Pietrowskl Wawrzyniec, Piecewska 8 
POCZTA, TELEGRAf I TELEFON: 
73 naczelnik urzedu, b. 
(dod.) naczelnik urzedu. m. 
kasa 
monter, m. 
okienko nadawcze 


]l 
9 
100 
8 
6 


38 
3 
57 
22 


70 
l 
81 


44 
95 
45 


60 
14 
20 
87 
72 
7 
78 
82 
19 
101 
79 
54 
43 
69 
51 
77 
76 
107 
30 


Policja Państw., posterunek 
RaJffeisen, Grudziądzka 8 
Rajewski Tadeusz, dr kolejowy, le- 
karz rejonowy, Piłsudskiego 2 
Rohde karol, mistrz piekarski, Kole- 
jowa 10 
"Rolnik", Spółdz. roln. handl Z? o., 
Gfowna 
Roman Zygmunt, wf. dóbr ryc" Pfo- 
wę1ek 
Scheerke józef, drogo pod Orłem, Ko- 
lejowa 5 
Scherpe Willy, Mostowa 4 
Scherpe Willy, tartak parowy, 


Kono- 
jady 
Schlelke Ewaid, wl. ziemski, Buko- 
wiec 
Schnakenberg Erich, mistrz cukierni- 
czy, Marsz Piłsudskiego l 
Skonieony Michał, Rynek l 
Sonnenberg Alfred, kupiec, Główna 5 
Sontowski fritz, dr, lek. weter., Mo- 
stowa 2 
Stoyke Erwin. wł. ziemski, Kamień 
Stoyke Ernst, \\ł ziemski, Kamień 
Stoyke Robert, wł. ziemski, Kamień 
Streibel H., wł. firmy E. Gohritz, 
Głowna 15 
Sugajskl feliks, wł. dóbr ryc.. Jagu- 
szewice 


16 Szkola Powszechna 
40 Trllszczyńska Kazimiera, 


wl mai., 
Kitn6wko 


28 Urząd Parafialny katolicki 
32 Wójtkiewiczó\\na Zofia, lek, dentysta, 
Główna 18 
68 Zan;jd Gmir.ny Jablonowo I 
- (dod) elektrownia 
- (dod) wójt, j:!ab 
89 Zarząd Gminny jablonowo II 
12 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od 
Opatrzności Boskiej, Jablonowo- 
Zamek 


JAKSICE 


L 


ROZMOWNICA PUBLICZNA . 
(Abonenci - patrz centrala Inowroclaw) 


86 Bd. 


JAMlELNIK 
(8-12 


L 
i 15-21) 


4 
2 
6 
S 
3 
l 
7 


Fromowicz Stanislaw. wł. dóbr ryc., 
Studa 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Lesiński Zacheusz młyn parowy, 
. \Vonna 
ł.ukomskl Stanisław, maj., \Vonna 
Richter Elisabeth, wł. maj., Ba
no 
Smorawskj Tadeusz, wl. maj., 
iel- 
ka \Volka 
:luraiska Franciszka, wł. maj., \Vonna 


JAMNO 
k. Sulęczyna 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


JANIKOWO 


c 


30 Adamski Marian, inż. roi,!" OIebn
a 
19 Balcerzak Michar, przedsleb. zboz. 
i wymiana zboża na mlłke 
- (dod.) m. . 
11 Bartz Michal, własc. ziemski, Trląg 
22 Bogacz Wladyslaw. właśc. ziemski, 
Bahce 
8 BrodnlckJ Wladyslaw, Kołuda \Viel- 
ka zarząd maj. Kołuda \Vielka 
, i \Vielowics 
4 Byszewskl Stefan, int., maj. GlO&O- 
wlec 
25 Ciesielski Czesław,. skład kolonialny 
i wyszyni: 
14 Cieśla 11 Stanisław, sołtys gromady 
Sielec 
1 Cukrownia Kujawy, Sp. Akc. 
16 Dąmbska Aniela, hr.. Ludzisko, p. 
Janikowo 
20 Dembiński Tadeusz
 inż. roln., 
własc. ziemsld 
6 Dembiilski Zbigniew, wlaśc. maj..\Ve- 
gierce 
15 Dzlałowska Wanda, właśc. maj_ Ko- 
łuda Mała, pow. Inowrocła
 
21 Felll Ernest, własc. ziemski,. mai. 
Ostrowo p. Jaml<3wo 
24 Gąsiorowski Marian,' posiedziciel 
ziemski Trląg 
9 Hoffman Wladyslaw, własc. ziemski, 
Gorki poczta I stacja kolejowa 
, Janikowo 
7 Kolej: ekspedycja towarow!ł 
5 Maciejewski Wacław, własc. ziem- 
ski, Dobieszewlce 
15 Majątek, Kołuda Mała, p. Janikowo, 
pow. Inowrocław 
18 Mączyński Maksymilian, rzeżnictw9 
13 Meister Otto. wfaśc, ziemski, 01- 
drzychowo, pow. Mogilno 
28 Mleczarnia Janikowo, wł. M, Wiś- 
niewska 
10 Plechowsld Jan, int., cukrownia 
POCZTA, TELEGRAP I TELEFON: 
40 - naczelnik urzędu, m. 
41 -- kancelaria urzedu 


27 
3 
17 
2 
12 
23 
29 


Probostwo Ludzisko, ks. proboszcz 
Adamsld 
Roszklewlcz Bolesł., lek. prakt. (godz 
przyj. od. 8-11 i 15:-17) 
Rzeszewski Czesia w, hdl. koni I by- 
dła 
Schulz Wiktor, maj. Wierzejewi::e 
Tschepe Marta, von, własc ziel1nka, 
Broniewice 
Wictrzykowski Stanislaw, rzeżnictwo, 
Trlą
 
Ziemian Jan, własc maj. Skalmiero- 
wice 


JANINY 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 
I 
LI 


JANOWO 
k. Gniewa 
7 Albrecht Paweł, wł. ziemski 
4 Boldt Meta 
3 Policja Pailst.. posterunek 
2 Starnmer Arthur. rolnik 
l Tollik Tad(:usz, wł ziemski 
6 Wygockl Anastazy, rolnik, Małe-Póllco 
5 Zarząd gminny 


JARANTOWICE 


L/2 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Wiłbrzeżno) 


JASTARNIA 


C/BN/2 


8S Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon, 
ROZMOWNICE PUBLICZNE: 
Urząd pocztowo-te lekom. 
Sezonowe pośrednictwo poczt.-tr.le- 
kom. Nr l Przystań :teglugl Pol- 
skieJ 


37 
22 
68 
10 
2 
14 
27 
62 
54 
39 
55 
37 
8 
2S 
43 
l 
26 
5 
4 
4J 
25 
3 
12 
35 
7 
45 
6 
11 
41 
20 
13 
65 
21 
51 
34 
59 
29 
32 
60 
46 
42 
30 
9 
44 


Apteka filialna, mgr. farm. Gllwlcza 
Tadeusza 
"Baltawia"J Sp. z o. o., hurtownia 
mat. bud. i opał. 
_ Słupski Bolesław, prokurent, m. 
Berendt Janina, willa "Janina" 
Boczyńskl Juliusz. Bór 
Brudnowski Jan, kupiec 
Czarczyński Antoni, kupiec 
Czekaszkin Bronisław 
Czuraj Marla 
Dozór portu 
Elektrownia gminna 
Gliwlcz Tadeusz, mgr farm. 
Granowski Aleksander. wedzarnla ryb 
Grześkowlak Włodzimierz, kupiec. 
Haberbusch ł Schicle, hurto.....ma plwa 
Hermann Emil I. Rór 
Hennann Pawel, BOr 
Hotel ..Pomorzanka" J wł. Selln 
Hotel ..Wysockiego" 
Hurtownia plwa Haberbusch I Schiele 
Kaczmarek Leon, mistrz rzeżnicki, Bór 
Kirsch Józef, dr i :tebrowski Kazi- 
mierz, wędzarnia ryb 
Kohnke Dawid, mistrz piekarski 
Kohnke Juliusz. wędzarnia i eksport 
ryb. b.. 


- m: 
Kohnke Marta, akuszerka 
Kohnke Paweł, mistrz piekarski 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Koliński Pawel 
Konkel Ambroży, rybak 
Konkel Anna. kupiec 
Konkel Leon. kupiec 
Konkel Pawel 
Konkel Róża 
Krawczyk 1\1aclej 
Kunz Jan, skł. wrdlln I mięsa 
Legionowo Morskie", tow. obozów 
" dla młodzież, 
Usakowskl Leon 
Okocim reprez. browaru, filia 
..Orbis':, polskie biuro podróty 
Ośrodek Morski, A. Z. M. 
Pakula Szymon, wędzarnia ryb "Ry. 
bitwa" 
Państwowe Leśnictwo Bór . 
Pawilon tey,lugi Polskiej, re3tauraCja, 
kawiarnia i dancing, wł. Int. Gła- 
sko \Vłodzimien 


51 
57 
10 
48 
24 
56 
40 
4 


P E N S J O N A T Y: 
"Bałtyk", wł. Konkel Rób 
..Europejski" . 
..Janina", wł. Berendt Janma 
Kasztelanka" J wł. Raczyńska Ste- 
.. fama 
..Morzany", Bór 109 
Neptun" 
::pod Orłem", wł. Megger Wladv- 
słaW 


Wysockiego 


6 


Piekarnia parowa I sklep spożywczy, 
wł K ohnke Pawel , mistrz piekar' 
. ski 


POCZTA, TEI,EGRAP I. TELEfON: 


81 naczelnik urzedu, b. 
82 naczelnik urzedu, m. 
83 kasa 
84 dekartacja 
86 monter 


38 
66 
20 


- 
Pod sad a Józef, kupiec 
Policja Państw., posterunek 
Polskie Zjednoczenie Rybaków Mor- 
skich w Gdyni, sprzedaż sieci rYj 
backich, filia w Jastarn 
Polski morski przemysi rybny w Ja. 
starnl, dr J. Kirsch I K. tebr
":: 
ski \Vedzarnle Pomorc;kle 
Restauracja I'kawlarnla "Janina", wf. 
Berendt Janin. 
Selln Marla 
Słon'na Stanisław, mleczarnia 
Słupski Bolesław 
Springer florian, fryzjer 


3 


10 
5 
61 
68 
63
		

/spis00106_0001.djvu

			- 


Stelmaszczyk Marian 
Szkolne schronisko wycieczkowe kur. 
okr. szkoln. pom. 
64 Szląskowska AmeUa 
67 smldowicz jan, inż., przeds 
inżyn,. bud. wodociągów 


58 
3.3 


robOt 
w Ja- 
starni 
29 Towarzystwo obozów dla mlodzieży. 
Legionowo Morskie 
26 ..Wędzarnia Bałtycka". wł. Hermann 
2.3 Wojtczak Wawrzyniec. kupiec, Bór 87 
4 Wysocki Maksymilian 
.36 Zarząd Gminny Hel w Jastarni 
- (dod.) wójt, gab. 
58 -'- wójt, m. 
15 Zielhlskl Bogurnil 
18 
ebrowskl Kazimierz 
17 :tegluga Polska. S. A., przystań 


JASTRZĘBIA GóRA L 
(18-12, 15-21) 


1.3 Biuro Meldunkowe 
6 Brandt Paweł, skład kol. I restauracja 
7 Hotel ..Bałtyk" 
4 Kolonia Akademicka, Tupadła 
10 Kontroler wydm Urzedu Morskiego 
przy latarni morskiej na Rozewiu 
11 LIga Morska i Kolonialna 
14 Lysek Andrzej, budown., jasne Wy- 
brzeże 
11 Obóz propagandowy Ligi Morskiej 
, Kolonialnej im. gen. Orlicz Dre- 
szera w Mieroszynlc 
5 Osmolowskł Jerzy, willa "Mewa" 


P E N S J O N A T Y: 


8 "Kaszubski", Krukowski Augustym. 
Tupadła 
l "LIsi Jar". de Rosset Anna, Lisi Jar 
2 "Morskie Oko". wł. Klinger Bole- 
sław, Jasne Wybrzeże 
15 ..Nowe Pilice". Rogińska Janina 


.3 Ranow Stanisław, dyr., willa "jasna" 
12 Szebeko Alicja, willa "Biruta" 
10 Urząd Morski, kontroler wydm przy 
latarni morskiej na Rozewiu 
9 Wendt Juliusz, jasne Wybrzeże 


JASTRZĘBIE 
k. Brodnicy 


5 Gosk, ks. proboszcz 
J MurawskI Teofil, Gołkówko - młyn 
4 Szczepański Jan, skład kolon. 
2 Węgłerskl Jan, wł. maj. Sokołowo 
1 Zarząd gminny 


JASTRZĘBIE 
k. Skarszew 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


KACK WIELKI L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Gdynia) 


KALISKA 


5 Nadleśnictwo Państwowe, 


Bartel 
Wielki 
Młyńsk 


3 Naftyńskl Karol, majetność 
8 Państwowe Leśnictwo 
4 Tartak Państwowy 
7 7arząd gminny w Plecach 
6 2alikowski Franciszek, skład drzewa 
2 :taliko\\skl Jan, skład drzewa 


KALISZ 
k. Lipusza 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


Jastarnia - 


Kamień Pomorski 


JASTRZĘBIEC L 
k. Więcborka 
l Poedisch G., wł dóbr, Rogalin 
9 Gorzelnia Jastrzębiec, 
p. z o. O. 
7 Lockstaedt, wł, ziemski. Wielowlcz 
2 Luczyl'1ska J" majętno Karolewo 
5 Majętność Ostrówek 
4 Zarząd gminny, Wielowicz 


JAżWISKA 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


JELEN 


L/2 


ROZIUóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Gniew) I 
JELENCZ L/2 I 
ROZMóWNICA PUBLICZNA I 


JERZYCE 


c 


2 Dwor Leszcze n. Gopłem, poczta I st. 
kol. jerzyce-Kruszwica, dr praw, 
T. 1- Grabsk: 
(dod.) dwór Kaspral 
1. Kuraszki
wicz Antoni, mai. )erzyce 
9 Maj. Rzeczyca, p. jerzyce, spadko- 
biercy po ś. p. Tadeuszu Wągro- 
wieckim 
.3 Miech W., własc, ziemski, Brzest 
10 Mlickl, Ostrówek, p Jerzyce 
11 Szymankiewlcz Władysław, właśc. 
dóbr ryc., jurkowo, p. Jerzyce, 
pow Mogilno 
7 Trzclńskl janusz. własc. dóbr ryc,. 
Mietlica 
6 Ziarniak Dobromir, ksiądz, Brzesć n. 
Gopłem, sI. kol. Piotrków kUJ. 


JEZIORKI L 
ZABARTOWSKIE 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Debionek, Mrocza 
I Zabartowo) 


L 


JEżEWO L 
k. Laskowie 
ROZIUóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala laskpwice) 


JURA TA 


N 


01 


Centrala międzymiastowa I przyjmo- 
wanie telegramów telefonem 


02 
05 Agencja p
c7towo-telekom': 
07 Centrala automatyczna 


68 Albrecht Karol, dyr. (sezon,) 
76 Badmajeff Włodzimierz, dr med, 
71 Bełdowska Ewa (sezon ) 
46 Benisławski Michał, prezes (sezon,) 
15 Berllnerblau Amelia 
4.3 Boehmowa Michalina. (sezon) 
1.3 Borek-Boreckl Juliusz, Inż., (sezon.) 


K 


KAMIEŃ POMORSKI C 


(b. 


Informacja centrali telefonicznej 
Baranowski Kazimierz, rolnik, wybud. 
Daroń Franciszek, kupiec, Główna l 
Eschner Albert, dr med., Scpoleńska l 
Flohr Leon, kupiec, Mała Cerkwica 
Gmerkowa Jadwiga. apteka, Ry- 
nek 12 
Goerke Józef. budowniczy, Dworco- 
wa Sg 
Henning Karol, wl. młyna. Duża 
Cerkwica 
Kaminer Spar- u. Darlehnskassenve- 
reln, Sp. z n. o., hoscielna l 
Kolej, ekspedycja towaro\\ a 
Komunalna Kasa OS7czędnosci pow. 
sępolińskiego, Oddział w Kamie- 
niu - POili. 


L 


n.) 
17 
5 
2 
21 
1 
1.3 
22 


26 


7 
2.3 


16 Broniewski Mieczysław. prezes, 
(sezon.) 
.32 Buhle Alfred. przemysłowiec, Mestwi- 
na 16/18 (sezon) 
22 Cafe Caslno (sezon.) 
17 Chmiełe\\ski Mieczysław, adw., Me- 
stwina. (sezon,) 
47 Czyllngarłan Michal, dyr 
n Dom WypOCZ) nkowy Rodz. Urzedn. 
ziemi PomOJskiej, (sezon,) 
. 29 Elektrownia 
.33 Hotel Lido. portier, Marsz. Piłsud- 
skiego 
34 - Łysak Armand, dyr. hotelu 
36 - hol II P 
35 -- pokój nr 114 
2.3 "Jurata" ,S A, intendent 
(dod.) kasa i kSi(gowośc 
26 zarząd uzdrowiska 
(dod ) dyrektor, gab. 
48 Siergiejew Aleksander, m. 
(dod.) wożny 
49 - Steinhauf Franciszek. wice-dyr., m. 
57 Karwacki Wacław, wiiemin. 
51 Katelbach Stefan, IOZ. 
54 Knobelsdorff Władysław, lekarz dent.. 
10 Kolej, stacja 
75 Kon Felicja (sezon.) 
19 Krzypkowski Feliks, inż. 
7.3 Kwiaciarnia i owocarnia, wł. Sałata 
Stanisław 


14 Lazienkl (sezon) 
39 Lepkowski JOzef, dyr. 
34 Łysak Armand. dyr. hotelu ..Lido" 
74 Maciszewska Maria (sezon) 
55 Majewski Eugeniusz, elektrotechnik 
S. A "Jurata" 
Mrozik Waldemar, skład delikat.. al. 
Marsz. Piłsudskiego 


40 


30 
38 
65 
66 
21 


Nagórski Adam 
Nasierowska Janina (sezon ) 
Oficerskie Domy Wypoczynkowe 


"Orbis", polskie bIUro podróży, al 
Marsz Piłsudskiego (sezon) 
p E N S J O N A T \': 
18 "Florida" , wł. Helena Gallasowa, 
(sezon) 
70 "Marina". \\ł. Krobska Helena 
45 ..Marysieńka". wł. Maria śmigieł- 
ska, (sezon,) 
56 "Przedwlosnie", wł. Stanisław Ma- 
ksymowi;;z 
37 "Wielkopolanka" , wł, Władysław 
Zwierzchowski, (sezon) 


12 Policja Panstw., posterunek. (sezon.) 
20 Potocki hr. Jarosła w 
24 Przystań, molo (sezon) 
63 Rudnicki Adam, (sezon,) 
41 Sachs Anna, (sezon.) 
5.3 Sałata Stanisław, ogrodnik 
73 - (sezon,) 
72 Sawicki Wacław (5ezon ) 
52 Sierański Michał, skład kolon. 
44 Sobiecki I Dutkiewicz, \\ (dliniarnla 
62 Szereszewski Edward, dyr., (sezon,) 
42 Tempel Aleksander, adw., Ratibora 13 
, (sezon.) 
27 Wodociągi 
64 Zając Czesław, monter wodoc.-kanal. 
S, A. ..jurata" 
2
 Zandberg Bołesław, dyr. S. A. "ju- 
r a ta" 


61 Zochowskj jerzy, dyr. 


24 lukowlcz Walerłan, wl maj, Blum- 
feld 
4 Majewski Feliks. kupiec, Rynek 22 
8 h11eczarnia Spółdzielcza, Sp z n. o. 
12 Młyn i Tartak Parowy, J Dullek, Sp. 
z O. o" Chojnice, filia Kamień 
Pomorski. Główna 12 
15 Myszkowski Slefan, handlarz bydła, 
Duta Cerkwica 
.31 Policja Państw" posterunek. Scpoleń- 
ska 6 
9 Rydziewskl franciszek. proboszcz, 
Szkolna 10 
19 Schulz Ewaid, młyn, Chojnicka 6-8 
27 Sen B.. I-ma. wł Przybisz franci- 
szek, Rynek 1 
6 Seydowa Zygmuntowa, wł. dóbr, Ra- 
dzim 
25 Stacja rybacka Mochel Państw. Inst. 
Nauk GOsp. Wiejsk., Oddz. w 
Bydgoszczy 


Bd. 87
		

/spis00107_0001.djvu

			Kamień Pomorski - Kcynia 


20 Straż Oraniczna, komisariat, Głów- 
na 12 
14 Tarlach Paweł, rolnik, Duża Cerkwica 
10 Urban Antoni, zbożowiec, Glówna l 
11 Zakład sw. Anny 
3 Zarząd gminny, Główna 13 
16 Zarząd miejski, Ratuszowa 1 


KAMIONKA 
k. Gowidlin8 
ROZIUOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


KAMIONKA L/2 
k. Turzna 
ROZ'VIOWNICA PUBLlCL
A 
(Abonenci - patrz centrala Turzno)" 


-KARSIN 


6 MaJetność CIsewie 
4 Piasecki .\Iellsander, mlyn motorowy 
5 Policja Panstw., poste.runek 
7 Storninski Alfons. kupiec, Długa 32 
J Zarząd gminny 


KARTUZY 


N/2 


l 35 Informacja centrali telefonicznej 
135 Przyjmowanie telegramów telefo- 
nem 
(Inne polączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefon) 
72 Apteka Centralna, mgra Adama Ku- 
czynskiego, Rynek 
80 Apteka Stara. ..Pod Orlem''. D. 
Christ, Króla j. Sobieskiego 5 
21 ..Bałtyk", skł. konf. I bławatów, Par-. 
kowa 3 
22 Bank Ludowy, Sp. z n. o., Br, Pie- 
rackiego 5 
108 Barclkowskl Zbigniew. lekarz-dent., 
Br. Pierackiego 3 
30 ..Bazar", T. z o. p.. mag. bław, I 
konfekcji 
37 Bicz Emil, dr, adw.. 3 Maja 11 
4B Block Wojciech, dr, lek, prakt., Kró- 
la J. .Sobieskiego 2 
54 Borowski Stanisław, lekarz. 3 Ma- 
ja 5 
73 Borzestowscy Bracia, sklad tow. kol., 
Rynek 10 
7 Browar Klasztorny, Klasztorna 4 
42 Browar Kościerski, filia w Kartuzach 
13 Bruski Stanisław. kupiec, Gdańska 10 
1 Brzeski Franciszek, sklad kol. I tel., 
handel mąki i paszy, art. budowI. 
I opal., hurt. det., Parkowa 9 
107 Budnik Czesław, wicestarosta, Gdań- 
ska 4 
19 Cegielnia, wł, Roszkowskl August, Ła- 
pa lice 
42 Cieszyński Leon. handel win kraj., 
wytw. soków I fabr. wód minera\., 
Zamkowa 4 
55 Cieszyński Leon, Łazienki (sezonowy) 
113 Czarnowski Alojzy, Wzgórze Wolno- 
ści 7 
2 Drążkowski Feliks, Nacz. sekr. Wydz. 
pow., Marsz. Piłsudskiego 19 
92 Dunajski józef, mistrz rzeźnicki, 
Gdańska 13 
83 Elektrownia Okregowa pow. kartus- 
kiego, "Rutki", b. adm.. 3 Ma- 
ja 4 
10 form ela Teofil, Zamkowa 31 
70 ,.Gazeta Kartuska", wł, Blelińskl Jan, 
drukarnia, redakcja, Dworcowa 7 
00 Orzonkowskl Aleksander, kupiec, 
Hallera 5 
98 Outhjabr Kurt. ogrodnictwo. Klasztor- 
na 4 
95 Hoga jan, pensjonat, Wzgórze Wol- 
ności (sezonowy) 
71 Hot-al. pensjonat I restauracja, ..Ka- 
szubski Dwór", Gdańska 15 
81. Hotel Centralny, wł. Bela Leon, Par- 
kowa 2 
6 Hotel "Pomorski". wl. Plichta Franc., 
3 Maja 13 
36 józefowicz Kajetan, notariusz, Br. 
Pierackiego 4 
35 Kartuski dom towarowy. wl. Broni- 
slaw Drawski. pl św Brunona 2 
12 Kolej, cksp tow.. dworzec 
23 Kolka Józef, stolarnia mebli, Wzg 
Wolności 1 


88 Bd. 


L 


Komenda Obwodowa P. W. 
Komunalna Kasa Osczędnoścl pow. 
kartuskiego, Parkowa 5 
Koszałka jan, rest. kawiarnia, Kró- 
la J. Sobieskiego l 
Kreczkowskl jan. sklad kol. Idelik., 
Marsz. Piłsudskiego 19 
Kruszyński Leon, przedslęb. autobu- 
sowy, Marsz. Piłsudskiego 23 
Krygowskl KazirnieIZ, not., 
ynek 3 
Kuczkowski Franciszek, 3 Maja 23 
Kupper Edmund, rzeźnictwo, Br. Pie- 
rackiego 3 
6S Kurek Zygmunt, adw., Marsz. Pilsud- 
skiego 19 
- m., 3 Maja 5 
Landbund Weichsel
au, 3 Maja 23 
Leicht Marla, dr, Majkowskiego 25 
Le\l	
			

/spis00108_0001.djvu

			B A N K I: 
Bank Ludowy. Spółdz. z o. n., Ry- 
nek 21 
Komunalna Kasa Oszczędności Po- 
wiatu Szubhlskiego w Szubinie 
Oddział Kcynia 
Spar-u. Kredltvereln, Sp. z o, o'. 
Rynek 6 
62 Batog Wojciech, piekarnia, Rynek 7 
82 Bra!-1nek Antoni, adw., Rynek 20 
64 Breltag Georg, własc. ziemski, Sta- 
lówka, p. Kcynia 
3 Buśkiewlcz Emanuel, młyn centralny, 
Podgórna 
45 BuśkJewlcz l'11aksymlllan, właśc. ziem- 
ski, Karmelita, p. Kcynia 
)6 Bfiłow, von. Hermann, własc. dóbr 
ryc. 2órawla, p. Kcynia 
69 Cegielnia parowa I fabryka rur drc- 
. !Jarskich, R. Winkei 
73 Chmielnik Gerard, kupiec, Rynek 
7' Cybulski Anastazy, cukiernia, Poznaft- 
ska 2 
89 Czochralsld Jan, dr h. c., prof. po- 
litechn. Warszawskiej, Kcynia. 
Poznanska 1
 
33 Danlelewlcz Aleksander, lolwark 
2 Drogowski Tad
usz. własc. ziemski, 
Głogowiniec, p. Kcynia 
70 Dulowski Antoni, dr, Kierownik Sądu 
Grodzkiego, Zielona 2 
54 Dzieduszyckl Tadeusz. hr. maj. 
Miastowice, p. Dziewlerzewo 
'9 Erdmann Kurt, ślusarnia mechan 
40 Filipiak Jan, ks. dziekan w Panigro- 
dzu, p. Czeszewo 
47 (dod.) Fiechner R., kierownik landw. 
Em-u. Verkaulsgenossenschatt 
8 Gniot Jan. Panigrodz Nowy, p, Cze- 
szewo 
81 Gutgold Mordka, kupiec, Poznanska 7 
21 Hoffmann Ewaid, rewizor ksiąg han- 
dlowych, Dworcowa 13 
68 Hotel. Kozłowski JÓlel, Rynek 14 
E5 Hotel Polski, Rynek 22 
52 Hotel, Rosseck Arthur, Rynek 9 
61 jedwabny Stanislaw, (Jr med., Rynek 2 
25 Kaperek Jan, kpt" Rynek 29 
34 Kawczynski Wincenty, własc, ziemski 
Włodzimierzewo, p. Kcyni
 
56 Kinowskl Władyslaw, kupiec 
100 Klapa Franciszek, obronca pryw., 
Poznańska 26 
58 Koczorowskl Kazimierz, drogeria, Ry- 
n'ek 23 
.50 Kolej - ekspedycja towarowa, Oro- 
cholin 
9 Kolej - el(spedycja towarowa Kcynia 
24 Kujawski Franciszek, mistrz dekarski. 
Poznańska 23 
44 Kunkei Albert, radca ziemstwa, Roz- 
strzębowo, p Kcynia 
47 Landwlrtschaftllche Ein-u, Verkaufs- 
genossenschaft, Sp. z o. o. 
97 Loewy M.. hurtownia tow. kolonial- 
nych, Podgórna l 
63 Laganowskl Alfons. kupiec Rynek 13 
92 (dod,) Majętność GrochoUn 
66 Ma 'ętnosc TUJ)adły 
41 Malak. AntonI. lek. wet.. RzeźnIa 
Miejska 
28 Marcblewski Alfons. skład. Młynów 
Choblelinskich 
95 Mateja Wladyslaw. fabryka maszyn, 
Dworcowa 14a 
19 Michalak Józef, rzeźnictwo Rvnek 6 
4 Micczkowskl Bogdan, własć. z"iemskl, 
Sierniki. ro Kcynia 
38 Mleczarnia. Molkerei. Sp. z n. o" 
Dworcowa 
65 MUcka Janina, maj. Graboszewo, p. 
Dziewl:!rzewo 
7 Miiller Friedrich, Rynek 12 
6 Nadolny Zenon, skład kolonialny, dro- 
geria. restauracia, Poznańska 15 
'9 Nowak Stanls:aw, skład rowerów I fa- 
bryka ram rowerowych, Poznan- 
. ska 8 
74 Nowak Wacław, hurtownia koloniał- 
na, komisow,a hurtownia soli, Ry- 
nek 28 
38 (dod.)Pankalla Franciszek, dyr mie- 
czami, Sp z n. o., Dworcowa 
'5 Paszklewlcz A
don, dr med., choro- 
by kobiece I wewn., Rynek S 


77 


83 


22 


Kcynia - Konarzyny k. .Chojnic 


96 Pezacki Stanisław. budowniczy, Cmen- 
tarna '. 
72 Pletrykowski Franciszek, skład ObU: 
wia, Rynek 33 
90 Poczekaj Czesław, rzeżnictwo, Po- 
znanska 32 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
112 - kontrola 
116 - monter, magazyn teletechniczny 
111 - naczelnik urzedu, b. 
113 - nadzór teletechniczny b 
117 - oddział nadawczy , . 
76 Policja Państw" posterunek ZIe10na 
94 Ponikl

skl Kazim., Chrapiewo, p. 
Krohkowo, st. kol. Szaradowo - 
Zalesie 
87 Przybył Zbigniew, drogeria Rynek 17 
46 Rosseck Guido. hurt. handel piwa, 
. Rynek 9 
l Rózalsld Józef, not., Dworcowa 7 
51 Rybarczyk Władysław, burmistrz eme- 
80 S d ryt., Rynek 24 
ą Grodzki 
60 Solvay Zakłady w Polsce, T. z o. p., 
kopalnia soli w Wapnie 
10 Sterczy
skl j
zef, ziemiopłody 
93 Stranz Franciszek, spedytor kolejo- 
wy, Dworcowa 17 
32 Slisskind J., Wwe. wł. Arnold SOs- 
skind, kupie;: 
86 Sypnie
skl Józef. dentysta, Rynek 18 
5 Szczepace, p_ Kcynia, majetnosć 
43 Szkoła Powszechna 7 klasowa, Szkol- 
na 8 
55 Szmulewlcz Szyja, handel bydła. 
Dworcowa 5 
29 Szulczewski Michał, właśc. ziemski, 
Chwaliszewo, p. Kcynia, oryginal- 
ne zboża Svalófskie 
23 Szulczewski Stanislaw, Słupowo, p. 
Kcynia 
92 Treskow-Rosen Hans, właśc. dóbr ryc. 
Grocholin 
49 Tysler Alojzy, kupiec zbożowy 
53 Urząd parafialny ewangel" Dworco- 
wa l 
78 Urząd parafialny katol., Farna l 
88 Welke Hermann, właśc. ziemski, 
Mechnacz, p. Kcynia 
37 Wierzbicki Bogdan, budowniczy, za- 
przysiężony biegły na obwód S. 
0, w RydgoSZC7Y, 0Rrodowa 3 
69 (dod.)Winkel R.. cegielnia parowa 
i fabryka rur drenarskich 
98 Wiśniewski Piotr, skład tow. kol., 
Poznanska l 
42 Za
rodzkl E. S., adw., Rynek 29 
79 Zaklad Wychowawczy 
31 Zanąd gmir.r.y w ł..ankowłcach. p, 
Kcvnia 
51 Zarząd' miejski. pl. Marszałka Pi:sud- 
sklego 
Z A K ł. A D Y M I E J S K I E: 
27 -- Gazownia I Wodociągi Miejskie, 
Dworcowa 


30 Zlotowicz Franciszek, cegIelnia paro- 
wa, wyrób cegły kominowej. przy 
Dworcu 
26 tołądklewlcz Michał, rzefnlctwo, Ry- 
nek 21 


KĘSOWO L 
4 German Otton, wł. dóbr ryc. Tu- 
cMłka 


5 Majewski Jan, kupiec 
8 Majętność Siclny 
6 Seidłer, wł. zit:msld 
10 Urząd parafialny. prob. kat.. Jeleńcz 
2 Wehr Oskar, spadkobierca maj. 
Wieszczyce 
l Wilipińskl, wł. dóbr ryc,. Brzuchowo 
3 Zarząd gminny 


KIELNO 


3 Czonstka jan, kupiec . 
2 Hirsch Alfons, kupiec 
l Kaschel, dr, lekarz 
6 Policja Państw.. posterunek 
4 Rakowski, majątek Dąbrowa 
1 Urząd Parafialny, katolicld 
5 Walkusz jan, mistrz rzeźnicki 


L 


KIEŁPIN L 
k. Tucholi 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


KIJEWO KRÓLEWSKIE L 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(AbonencI, - patrz centrala Trzebczyk) 


KIKóL C 
6 Administracja maj. Wola. właśc. So- 
borska Bronislawa 
- (dod,) pałac 
12 Clchoradzkl Wacław. ziem., maj. 
17 D Kawno 
uszynskl Władysław, ziem., maj. 
2 Zajez
orze 
O Kleslein Lesmanowa Stella, Ziem., 
maj Dąbrówka 
19 Landie Stanisław, ziem,. maj. Lubin 
-- (dod.) rządca 
2 Majątek Kikół. własn. Cukrowni Cheł- 
mica 


, 


POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 
14 - kierownik agencji, b. 
9 - rozmównica publiczna 
10 POllcja Państw., posterunek 
15 Prądzyński jerzy, zIem.. maj. Sumln 
- (dod,) rządca 
5 Sobocińskl Hilary, maj, Klonowo 
8 Struch Karol. zaklad mechanicmy I 
odlewnia żelaza 
7 Szyjewskl Kacper, ziem" maj.. Ryb- 
niki 
l Zarząd gminny 


KLESZCZEWO L 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


KLONOWO 
ROZI\10WNICA PUBLICZNA 


L 


KLUK OWA HUTA L 


1 Węsierskl f'ranciszek, karczma 
2 Zarząd gminny. Kamienica Szlachec- 
ka 


KŁóTNO 


L 


2 Kretko" ski Stanisław, maj. Grodno 
3 Połatyi1skl józef. ks. prob. 
l Zarząd gminny w Kłótnie, gm. Ba- 
ruchowo 


KOKOCKO 


L 


3 Baumgart Leon, właśc. ziem. 
7 janz Artur, właśc, ziem. 
9 Mleczarnia Spoldzielcza z o. o. 
4 Roszakowa Helena, właśc. ziem. 
12 świtlik józef, własc ziem., Borówno 
l Trienke Maks. własc. ziem, 
8 Widerkiewiu Korneliusz. właśc. 
ziem. 


KOLONIA 
OSTROWICKA 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


KONARZYNY L 
k. Chojnie 
5 Lerchenfeld Tadeusz, bar. zlemlan.n 
_ (dod,) kasa majętności 2ychce 
8 (tow.) Leśnictwa państwowe, Ko- 
pernica iLukornie 
9 (tow.) Leśnictwa panstwowe, Par- 
szczenica. Zielona Chocina I tych- 
ce 


KOMunAlnA KASA OSZCZĘDfiOŚCI 


POU1IA TU SIUBljSKIEGD 


ODDZIAŁ W KCYNI, 
Inatytucia bankowa o pupilarnel pewnołcl. Telefon Kc,nla 83. Wkłady oszczędnołclowe ponad 1.100.000 zł_ 
K.K.O. lesl największq Inslytuclq kredytowo-oszczędnościowq w powiecie szublńskim. Konto czekowe w P K O Poznań 200.616, 


- 


Bd. 89
		

/spis00109_0001.djvu

			. 
Konarzyny k. 


Chojnie - Koronowo 


6 Nadleśnictwo Państwowe, Chocińskl 
Mlyn 

 Policja Państw., posterunek 
J Straż Graniczna, kOlllisariat 
10 Zarząd gminny 
4 Zierold Pritsch Bruno. wl. dóbr, Ko- 
narzynki 


KONARZYNY L 
k. Zblewa 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


KONECK L 


J Sulimierski Kornel, ziem., maj. Ko- 
neck 
4 Sulimierskl Leonard, ziem., maj. 
Chromowola 


2 Zarz/łd gminny 


KONOJADY L 
POMORSKIE 
(8-12 i 15-21) 


7 Ooertz Maks, młyn, lembarg 
4 Kllmkiewicz Antoni, lembarg 
2 Kolej. ekspedycja towarowa 
8 Kretschmann Maksymilian, lembarg 
J Łangowski Leon, wl. dóbr ryc., Mile- 
szewy 
11 Spólka Pożyczkowa, Kruszyny 
6 Trojanowskl Jan, oberża 
12 Urząd Parafialny katol., Kruszyny 
l Weissermel Ernst, wł. dóbr, Kru- 
szyny 
10 WlosOk Wincenty, pastor , 


KORNATOWO C 


44 
9 
29 
J6 
13 
43 
41 
28 
2 


Bank Ludowy, Sp. z n. o., lisewo 
Brandes Beno, wlasc. dóbr, Wierzbo- 
wo 
Buczkowskl Alfons, własc. ziemski 
BUClkowskl florian, wlasc. ziemski, 
lisewo 
Busse Ellen, wlasc. dóbr, Mgoszcz 
Butzmann f.. wlasc. dóbr, [Jubielno 
k. Chełmży 
Centralna Drogeria, wl. E. J. Szos- 
tak, Lisewo 
Chrzanowski B., młyn 
Dom Misyjny Zgromadzenia Sióstr 
Pasterek od Opatrzności Boskiej, 
Pniewite 
fiedler Gerhard, inż, roI., Błachta 
Grzybowski Stanisław, dzierż. dóbr 
państw. Bocin 
Haertl{! Stanisław, inż. roI., dzierż. 
dóbr państw" lipienek 
(dod.) Katolicki Urząd parafialny. li- 
sewo 
I	
			

/spis00110_0001.djvu

			Koronowo - 


- 


Kotomierz 


19 
22 
10 
90 


Swakowskl Wł.. radio - pogotowie, 
Garncarska 5 
Szews J., dr. lekarz, Wilsona 47 
Szews Wiktor, interes roi -hand!.. 
Wilsona 47 
Szkoła Powszechna Nr 2. Sobieskie- 
go 16 
Szpital miejski (patrz Zarząd miej- 
ski) 
Szulc J. P., sklad żelaza, Lokiet- 
ka 21 
świtlikówna M., handel drzewa. So- 
bieskiego 13 
Tobolskl Klemens, wypożycz samo- 
chodu, Bydgoska 8 
Tywuschlk F., dr, lek. prakt" Ry- 
nek 12 
Urząd parafialny rzym.-katoł., prob., 
Bydgoska 23 
Weiss P., pastor. Wilsona 5 
Wiezienie, Bydgoska 27 
Wiezienie przy Sądzie Grodzkim, 
Wilsona 36 
Zakryś Henryk, dr, lek. prakt. Ry- 
nek 23 
Zarząd gminny, Wilsona 55 


46 
89 
83 
115 
3 
56 
122 
93 
51 
32 


18 
58 
12 
82 
53 


ZARZ
D MIEJSKI: 
biura. Rynek 2ł 
elektrownia. ŁokIetka 31 
Komunalna Kasa Oszczedno
cf, 
Rynek 24 
rzeźnia, Cmentarna 45 
- szpital, Cmentarna 3 


KORYTOWO 
ROZMOWNfCA PUBLICZNA 


KOSAKOWO 


S Andrzejowo, kąpielisiw morskie i ma- 
jątek ziemski, inż. St. Andrzejuw- 
sl..iego 


4 Zarząd gminny 


KOŚCIELEC 


l Wierzbicki Z., ks. proboszcz 


KOŚCIELNA' JANIA L 


2 Krużycki Jan, skł. bławatów, tow. 
kolon. i żelaza 
l Lewandowski Ambroży, ks. proboszcz 


KOŚCIERZYNA 


N/2 


(b. n.) 
195 
191 


Informacja centrałi telefonicznej. 
łnformacja w sprawach pocztowych 
Biuro napraw (przyjmuje zgłos7enia 
o naprawe telefonów od godz. 7- 
19) 
Kontrola centrali międzvmlastowej 
(reklamacje) 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne polączenia slużbowe patrz pod 
Poczta, Telegraf I Telefon) 
AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Dworzec kolejowy 


193 
194 


ROZMOWNICE PUBLICZNE: 
l:rząd poczt.-telekom. 
4 Apteka Pod Niedżwiedziem, wł. Erna 
Wendt, Rynek 19 
89 Armańscy Bracia. hotel, warsztdty 
i tartak 
90 Armańscy Bracia, skład :telaza, Gdań- 
skI! 5 
74 Bank Ludowy. Sp6łdz. z o. n., św. 
Jańska l 
6 Behrendt Henryk. tartak, Dworcowa l 
30 Borzyszkowskl Franciszek, lek. pow.. 
Kapliczna 9 
29 (tow.) Bl)ftner Jan. posiedz. majątku 
Stawiska 
19 Bractwo Strzeleckie. Strzelnica 
3 Browar Kościerski. Na Rowie 22 
108 Burza Eryk, kierownik. Gdanska 17 
17 Centralna Drogeria, stacja benzyno- 
wa, Sojecki 
- (dod.) Sojeckl S., Szydlice 34 
46 Czapicwskl Bernard, przetwory zbo- 
żowe. Wilsona 3 
41 Dewltz I1se, wł. dÓbr ryc. Mały Klincz 

6 Dra\o\	
			

/spis00111_0001.djvu

			Kotomierz 


(b. n.) 
(b. D.) 


92 Bd_ 


- Kruszwica 


POCZT A, TELEGRAF I TELEFON: 
47 naczelnik urzędu, m. 
46 -. naczelnik urzędu, b. 


15 
6 
21 
2 
18 
20 
19 
24 
16 
S 
22 
4 


Policja Państw., posterunek Dóbrcz 
Roeder Rudolf, obyw. ziemski, Wu- 
dzynek 
..Rolnik w Bydgoszczy", filia KOlo- 
mierz 
Swinarski Henryk. kpt., Trz
sacz- 
Trzeciewiec 
świtlik Antoni, parowy tartak, 
Stronno 
Tokarski Roman. wl, mlyna motoro- 
wego, TrzecIewiec 
Urząd parafialny e"angel.. Sienno 
Urząd parafialny rzym.-katol.. Dobrcz 
Wardziński Kazimierz. obyw ziem- 
ski. Wudzynek 
Wodziński Gustaw, obyw, ziems"i, 
Kusowo- Trzeciewiec 
Zaske Albert. mlyn. Magdah:nka 
Zarząd Gminny w Dobrczu 


KOWAL 


c 


12 Administracja Dóbr Baruchowo, wl. 
maj Kretkowska Maria 
15 Administracja Dobr Wiesławice, M 
Kretkowska, wlaśc maj. 
16 Apteka, Maria jarzebska. Rejtana 18 
17 Chodeckl Pinkus, kupiec zbOżowy. Koł- 
lątaja 13 
14 Cbrześcijański magazyn gotowych 
ubiorów, Ludwif(Pisarskl i Zdzi- 
sław G6rczak, Rejtana 12 
36 Cwfk E., kupiec 
1 OIzińskl Teodor, rejent 
S Qlogo"skl jakub, kupiec zbotowy 
25 Komecki Zygmunt, maj. BogusIawice 
24 Krygi er Eugeniusz, kier. 7-mlo klas. 
szkoly powsz. 
6 Markiewicz Jan. sklad żelaza 
13 Młyn rolniczo - przemiałowy, S-ka 
z ogr. odp. 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
20 - nacz. urztdu, b. 
19 - telegraf 


4 
8 


Policja Państw.. posterunek, 
Skup zboża "Agrar", A. 


pl. Rej- 
tana 12 
Czarny 
i S-ka 


7 Tartak, Tchórz 
2 Urząd parafialny, ks. Józef Mańkle- 
wicz 
18 Wałcman Blnen. sklep rzeźn., pl. 
Rejtana 2 
9 Zarząd Gminny Kowal 
10 Zarząd Miejski. Kopernika 20 


KOWALEWO C 


14 
45 
23 
26 
37 
22 
6 
65 
52 
10 
18 
54 
II 
59 
27 
27 


Informacja centrali miejskiej 
Informacja centrali mirdzymlastowej 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefon) 
ROZMOWNICE PUBLICZNE: 
Urząd poczt.-telekom. Kowalewo l, 
Szkolnao 9 
Agencja poczt,-telekom, Kowale- 
wo 2, główny dworzec kole- 
jowy 
Apteka, Puciata Mieczysław. 19 Sty- 
cznia l 
Bazar, B. Lyczywek, Rynek 9 
BoJt Feliks, ks. prob" Srebrniki 
Borrmann H., zakl. o.grodn" BrQl!- 
nicka 1 
Brzuszkiewiczowa joanna, wł ziem- 
ska. Borówno 
Budzikowskl Antoni, skład żtlaza. 
Rynek 7 
Cała Władysław, dzierżawca dóbr 
kościelnych, Gapa 
Chwiećko Walerian, wł ziem, Bielsk 
Cichocki Ka.:imierz, posiedz ziem. 
ZaplaslYowesy 
Czarnecki Tadeusz, sklad kolonialny, 
Rynek 5 
Dlełł Roman, not., pl. Wolności 3 
Dzwonkowski Bronisław, f;thr m'l- 
. szyn, legionów 7 
Faflnskl Stanisław, mistrz rzeżn, 
Rynek 18/19 
Oadomskl Wincenty, handel zboza, 
Rynek 2
 
Oołeblewska Anna, rzeźnictwo, Ry- 
nek 12 
Oołebiewsld Wacław, dostawca bydła 
hodowlanego rasy nizinnej. Ry- 
nek 12 
Oóral Jan, skł. kolon" Rynek 11 


17 


2 
32 
1 
7 
77 
47 
.38 


Oórskl Alfons, wf. dóbr ryc" kroch- 
malnia, SzewO 
Orabowskl Jan, handel bydła. pod Bo- 
rek l 
Hurt Rolny, sp, z o, o., 19 Stycz nill 5 
Iwanowska Ludwika, wl. dóbr, Piął- 
kowo 
Jaranowska Anna, majątek Napole 
Jaworski Alfons, mleczarnia, 19 Sty- 
cznia 5 
Juśkowlak Wafenty, kupiec, Halle- 
ra 5 
- (dod.) majątek Wielkołąka 
Kentzer Roman, handel wełny, Ry- 
nek 11 
Kentzer Roman. kupiec, Rynek 13 
Kentzer Roman, majątek Pruskołąka 
Kilper Emil, hotel, 19 Stycznia 18 
Kilper O., Serko, hurt sprzedaż sera, 
19 Stycznia 13 
Klimek Leonard, pl. Wolności 2 
Koczorowski Czesław, drogeria Pod 
Orlem, Rynek 10 
Koerner Fryderyk. dr, wł. mająl.ku 
MIewlec 
Kolej, ekspedycja towarowa, W. 
RychnowO 
Krles Ouido, dr. dobra ryc. Cheł- 
monie 
Kurowlak Lucjan, sklad żelaza, Ry- 
nek 15 
Lewandowski Wiktor, ks, prob" 
Chelmonie 
Machczyński Leon, zasttpca proceso- 
wy, Rynek 8 
Majetnosć Elzanowo 
Maternickl Teodor, 


7.3 
5.3 
.30 
15 
13 
44 
56 
.3 
24 
75 
.3.3 
79 
74 
4 
63 
28 
66 
25 
46 
61 
.31 
58 
12 
70 
36 


pos. ziemski, 
Srebrniki 
Mettner otto, Cel]tralna Drogeria, 
Rynek 26 
Michalski Jan, wł. ziemski, Bielsk 
M lic ki Tadeusz, wł. majątku Stary 
Zieleń 
Muełler Fritz, rozlewnia piwa, Marsz. 
, Piłsudskiego 6 
Muełler Teofil, wł. ziemski, Gajewo 
Nadleśnictwo Państwowe Leśno 
Owczarczak Ignacy, dr med., Ry- 
nek 15 
Pankowski Tadeusz, majętność fry- 
drychowo 
Pbull Henryk de, wł. ziem., frank- 
sztyn 


Plebania Pluskowęsy 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
71 monter, m. 
97 naczelnik urztdu, b. 
50 naczelnik urzędu, m. 
96 oddz ial nada wczy 
51 Policja Pailstwowa. posterunek, pl. 
Wolności 6 
78 Przybyszewski Tadeusz, kupiec, Ry- 
nek 3 
29 Raiffelsen, sp. z o. o., Brodnicka 15 
5 Reich Juliusz, wł. ziem., Szychowo 
68 ROlbiecki Piotr. lek. wet., Hallera 18 
21 Rutkowska Jolanta, Marsz. Piłsud- 
skiego 18 
42 Sąd Orodzki, Legionów 3 
29 Schoenseer Spar- u. Darlebnskassen- 
"erein 
SS Spors Jadwiga, skup zbota, 19 Sty- 
cznia 11 
4.3 Stankiewicz Józef, księgarnia, Ry- 
nek 14 
16 Stencel Józef, majątek Pluskowęsy 
20 Stratmann O., dr, lek. wet., 19 Sty- 
cznia 19 
98 Szczepański Alfons, rozlewnia piwa, 
fr. Pa\\lo"skiego 2 
64 Szkoła Rolnicza :teńska, Legionow 5 
60 Szymański Zeoon, dr med., Kolejo- 
wa 9 


Urzedy parafialne: 
4r Parafia ewangelicka 
57 Parafia rzym.-katol., OstrowIte 
34 Parafia rzym.-katol" Rynek 24 
39 Parafia rzym-katol., Wielkołąka 
11 Wirth Helmut, tartak, Hallera 24 
48 Wojciechowski Józef, wlai.c. ziemskI, 
Srebrniki 
99 Wojciechowski Szczepan, prztwnr- 
nia padlin, pod Borek 8 
9 Wojciechowski Wiktor, maj. Sabło- 
nowo 
35 Zarząd gminny, legionów 4 
19 Zarząd Gminny Wielkie Rychnowo 
40 Zarząd miejski, pl. Wolności l 


KRAJENKI 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


KRĄG 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


- 


6 
8 
16 
7 
11 
4 
12 
9 
5 
14 
10 
15 
2 
1 
3 


KROKOWA L 
(8-12 i 15-21) 
Budzisz Leon, kupiec 
Dułak Paweł, kupiec. Karlikowo 
Ewangelicki Urząd parafialny 
Oroenka Augustyn, Minkowice 
Jasiński Kazimierz, mleczarnia 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Państwowe Leśnictwo Sobieńczyce 
Pietrzak Antoni, kupiec, Karlikowo 
Policja Pailstw., posterunek Slawo_ 
szyno 
Straż Oranlczna, KomIsariat Gosz. 
czyno 
Thymian Henryk, kupiec, Minkowice 
Zarząd gminny 
Zarząd dóbr 
Zarząd dóbr, Sulice 
Zipser Wiktor, dzierżawca dÓbr 
państw. :tarnowlec I Odargowo 


KROSTKOWO L 


.3 


Cegielnia Polskiego Komitetu OplekJ 
nad Dzieckiem 
Glatzel Karol, ks proboszcz 
Majątek Polskiego Komitetu Opieki 
nad Dzieckiem, Komorowo 
Pyszka Jan, skład tow. kolon. - 
Sad Owocowy, Komorowo 


7 
6 
8 
2 


8 
3 
1 
4 
12 
9 
2 
7 
1.3 
6 


KROTOSZYNY L 
POMORSKIE 
(8-12 i 15-21) 
Hollatz Eltelfrltz, wl, maj Buczek 
Kleniewsk. Władysław, inż., wl mil. 
Bielice 
Marclnkowskl Bolesław, dr. lekarz, 
Bielice 
Nowaczyk Waclaw, handel zb(1ta, 
Biskupiec Pom, 
Policja Państw.. posterunek 
Relmann Fritz. tartak parowy, BIl' 
kupiec Pom, 
Roth Maks., młyn, Bielice 
Riichardt Jan, obyw. ziemski, Cli' 
chOwkl 
Straż Oranlczna, komisariat 
Zarząd grrunny 


1 
4 
2 
10 
S 


KRóLIKOWO L 
(8-12 i 15-21) 
DInkeimann Heinr.cb, pastor, CifŻko- 
wo, p. Królikowo 
Majetność Górki - Dąbskie 
Spar - und Darlehnskasse, Sp6łdz. 
z o. o, 
Szymański Jan, ks. proboszcz, Slupy, 
p. KrolikowO 


Zarząd gminny 


KRUSZWICA N/2 


121 


Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia slużbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telelool 
Straż pożarna 
"Apteka nad Ooplem". Ryne
 18 
Bank Ludowy 
- (dod.) m. dyrektora 
Bogacz J., właśc. ziemski, Pieckl 
Borówka Bolesław, letnisko 
Buczkowskl Atarian. karczma, Racice 
Busse Adolf, składnica drzewa 
Cukrownia Kruszwica 
- Rutti
 ZbIgniew, dyrektor cukro
i 
Dleslng A., przewod. sp. roln., Sła W w' 
sko . 
Dom. Kraszyce, p. Strzelno 
Dom. La
iewnlkl 
 
Dom. Rożniaty 
Drogeria pod Lwem, Czesław J' I O , ' 
kowski. Hynek 
Drogeria .,Op. św. Teresy", JaSk
' 
ski. Rynek .0 
Drożdzyński Fr.. skłd drzewa I m
' 
ter. bud l1w : 
Drożdzyński Fr" m.. J. Ka
row"" 
Cli 
Dybała St.. pos. ziemskI, 2ernikl, Pi 
Inowrocław 
Ekspedvcja Towarowa 
Ekspedycja Towarowa, Lachmirowi' 
ce, p. Włos toWI 


111 
8 
66 
25 
100 
47 
7ó 
10 
37 
4.3 
62 
58 
28 
80 
83 
36 
67 
92 
93 
13 
7J
		

/spis00112_0001.djvu

			- 


17 Elewatory Zbożowe w Polsce, Elewa- 
tor Kruszwica 
90 Ewangelicki Urząd Parafialny. Kole- 
:owa 36 
14 Oąslorowa R., Interes zbofowy 
11 Glerke H., właśc. dóbr ryc., Polano- 
wice 


Olźewskl W., tow. kolon. 
- (dod,) m.. Rynek 14 
64 GlInski St., sldad wyrobów tytonio- 
wych i wodek monopolOwych 
99 Ołowackl Jarosław, budowniczy 
46 Grojnowska N., wymiana m:jki na 
zboże, Poznanska 19 


41 


Oustafowo 
Outorskl Józef, rzeźnictwo 
Hlnsch. Lachmirowice, p. Włostowo 
Hofmańsld, dr, lekarz prakt. 
Hotel ..Gopło", Marla Oaleszyńska 
Hotel "Pod Białym Or1em", wł. W. 
RuciJiskl 
'6 Hurtownia Nadgoplańska, Al. jaskól- 
ski 
-- (dod.) m., Rynek 20 
'0 Jaczyński Władyslaw. Piaski, p. Ba- 
choree 
61 JanickI Marian, kler., j. Kasprowi- 
cza 10 
S3 Jankowsk1 Czesław, Orogeria pod 
Lwem, Rynek 19 
-- (dod.) m. 
97 Jańczak Józef. księgarnia, Rynek 21 
45 hanarek Marłan, rzeżnictwo, Ry- 
nek 15 
18 Kobylnikl- pałac. bar. Wilamowitz- 
Mot:llt:lluouł 
12 -- zarząd dóbr · 
15 Koczorowlcz A. I S-ka. dom roln.- 
handl. 
-- (dod.) m., j. Kasprowicza 11 
SO Kopanski M., budownictwo, J. Ka- 
sprowicza 10 


82 
78 
27 
48 
'4 
9 


-- (dod.) m. 
S2 Landwlrtschaftliche Eln-und Ver- 
kaufsgenossenschaft. Zamkowa 2 
- (dod., m. kierownika, Kuimle- 
rza W. 2 
6 Lehmann-Nltsche Rudolf, Gocanowo, 
maj\;tność 
S Maclejowskl St., prezes Zw. law. 
Prac. Cukrowni 
SI Maj. Kruszwlca-Orodztwo, wł. Elft>le- 
ta v. Heyne 
32 Makowski H., Kujawska Wytw. Win 
(dod.) m. dyr. 

5 - plantacje owocowe, Potrzym.lech 
21 - plantacje owocowe. Wróble 
75 -- m. właśc., Poznańska 3-4 
60 Malak Julian, handel zboża, Stary 
Rynek l 
8 Marclnkowskl, apteka, Rynek 18 
57 Mazalon Tadeusz, Gocanowo 
54 1\1Iyn Kujawski, Poznańska 9 
63 Panieliski Karol, ks. prob., Polano- 
wlee 
40 Państwowe Oospodarstwo Rybne. 
Zamkowa 8 
1 Paul Władysław, skł. te la za i art. 
budowI., Rynek 8 
49 Pawłowski Artur, insp. plantacji i ko- 
lej,'k 
19 Piotrowski Kazimierz. handel bydłem, 
RYi1ck 11 
S5 Plotroslńskl T., Maszyny rolnicze I 
przemysłowe 
70 Płoszynskl Witold, lekarz weteryna- 
ryjny, Fabryczna 8 


LASKOWICE C 
lI! Betyna 'Tadeusz, restaurator 
10 Bloch Herbert. ziemianin. Grabowa 
Buchta 


15 Claus. wł. dóbr, Oólsk 
l! Czajkowski Józef, wł maj. Belno 
2J Ewangelicki Urząd Parafialny. Wol- 
I ter. pastor, Jetewo k. Laskowic 
Oordon Franc.. wł. dótr 
2l Hinz Emil. mistrz rzeźnicki 
7 Kolej. ekspedycja towarowa 
22 Kosobudzkl Tadeusz. wvmlana mą- 
ki i handel zl;oża, Jetcwo 
4 Llszkowskl Zygmunt. ziemianin. 1.1- 
pienkl 
13 Mar'kowskl Stanisław, Inf., delegat 
zjedn. flIbr. zw. azot. w MoścI- 
cach I Chorzowie na wojew. po- 
morskie, Laskowlce-osady 


Kotomierz - Leśno k. 


POCZTA. 'TELEORAP 
124 
103 
121 


I TELEFON: 


123 
127 
126 


- naczelnik urzędu, gab. 
-- m. 
- oddział kontrolny I techniczny 
-- oddział rent i gazet 
oddział wekslowy 
telegraf 
- okienko - dekartacja ekspe- 
dycja 


- monter, m. 
-- warsztat napraw 


, 
Policja Państw., posterunel( 
Posadzy Antoni, wł. ziemski, Sław- 
sko-Górne 
79 Prusinowskl, spedytorstwo P. K. P. 
26 Przybyszewski Zygmunt, Giżewo 
35 Radaje\\-skl St., nast., wł. Kocimski 
T.. skład felaza I artyk. budowi 
(dod.) m. . 
Rolnik w Kruszwicy, spólaz. roln.- 
handl. 
-- (dod.) m. kier. Głowińskiego 


42 
87 


38 


68 
43 
59 
84 
65 


Rnttl
 Zbigniew. dyr. cukrowni 
Schneider Eugen., Sław,;i(o-(jórne 
Schoenborn. ks. prałat, Kolegiacka 
Schwartz, ks. dziekan. Sła wsko- 
Wle'kie 
Seyda Władysław, wł. maj. Tarno- 
wo 
Skowron M., mistrz rzeźn.-wędl., Ko- 
lejowa 2 
Snar urd Darlphns Kassenverein 
Spółdzielnia Mleczarska 
- (dod.) m. kier. 
Stankiewicz Michał, hurt. tyt., Ry- 
nek 19 
29 Sukowy, pow. Mogilno, zarząd ma- 
ietnośd 
Sytek Czesław, m. rzefn.. Rynek 20 
Szeli
a St., właśc. St. Koluśniewski. 
tow. kol. I restauracja, Rynek 21 
Szkoła powszechna publiczna III 
stopnia nr l, im. Jana Kaspro- 
wicza 4 
Szkółki Drzew ł Krzewów Józefa 
Kossowsklego 
Tanaś Józef, mistrz rZł'źn .-węd lin.. 
Koleiowa 29 
7 Teikowskl Roman, bława tv. Rvnek 11 
4 Trzclńskl Edward. dr, Gocanówko 
55 Tymkowskl M.. handel zboh I pr7e- 
tworów zbotowych 
Tymkowska Łucja. skł. tow, kolnn. 
i deUkatesów 
Twardowski Stefan, Głębokie 
Wletrzykowskl Leon. rzeźnictwo, 
Sławsko-W 36 
Wnłkowskl B., sl(ł. bławaf.. Rynek 8 
Wojtczak M., wypożyczalnia samo- 
chodów. Rynek 10 
Wypożyczalnia samochodów. Wojt- 
czak M, Rynek 10 
Zarząd Gminny Kruszwica 


3 


7l 


52 
74 


86 


98 
31 


91 


20 


102 


55 


16 
89 


39 
S8 


88 


81 


ZARZ
D MIEJSKI: 
24 gabinet burmistrza I mieszkanie 
prywatne 
56 v;azownla miejska, GOpl2ńska 9 
94 kasa miejska I przedsiębiorstw 
miejskich 
22 sekretarz miejski 
urząd stanu cywilnego 
biuro ewidencji ludności 


L 


9 Mura\\-ski Br., młyn, tartak I maJęt- 
ność Bedlenkl 
12 Nadleśnictwo Państw., Oąbrowa 
3 Nehring Maks., wł. dóbr ryc., Krą- 
plewice 
11 Nlehof Maks., wł. dóbr ryc., S'{ar- 
szewo 
14 Paschalis - Jakubowlcz Władyslaw. 
ziemianin, maj., Pólko 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
30 ekspedycja i paczkarnia 
39 - naczelnik urzedu. b. 
37 _.. .. m. 
38 - oddział nadawczy (okienko) 
20 potwlardowsld walerian, mistrz pie- 
karski 


Li pusz a 


33 Zawadzki J., lekarz dimt., Rynek I, 
9-1; 4-6, soboty 9-1 
72 Zieliński Fr., rzeźnictwo, Poznań- 
ska 17 
23 Ziemiański Młyn Parowy. wł Ele- 
. onora Twardowska 
2 Zientarskl Edmund, lekarz, Rynek 1 


KRUSZYN 


L 


2 Haack Włodzimierz. maj. Oembłce 
3 S. S. Wilhelma Krlegera, maj. śwle- 
sław 
6 Sulimierska Marla. maj. Kruszynek 
4 Zawadzka Władysława. ziemianka, 
maj. Wichrowlce 


KRUSZYNY 


L 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Konojady Pom.) 


KSIĄżKI 


L 


12 Baczewski Oton, rolnik 
13 Baliński Stanisław, kier. szkoły 
15 Blank HeJmut, Polskie Łopatki 
6 Cleinow Paweł, wł. dóbr ryc. 
8 Deutschmann Ksawery 
10 Ewangelicki Urząd parafialny 
5 Hoffmann Jan 
9 Hohenkircher Spar- u. Darlehnskas- 
sen-Vereln, Sp. zap. z nleogi. 
, odp. 
2 Jaranowskl Bronisław, oberżysta, 
Osieczek 
11 Kolej, el(spedycja towarowa 
7 Michaelis Ewaid. wypożycz. młóc- 
karni 
3 Molkerelgenossenschaft, Sp. zap. 
z o. G. 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
l - naczelnik urzędu, m. 
4 Zarząd gminny 


KURZĘTNIK 


L 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Nowe Miasto 
Lubawskie) 


KUŹNICA C 
. na Helu 
5 Buda Henryk, w('dzarnia I handel 
ryb, dom 17 
10 Budzisz Aleks. rybak. dom 54 
6 Budzisz Pelagia, skład spożywczy, 
dom 100 
4 Dettla" Maria, skład spożywczy, 
dom 66 
3 Gojke Ryszard, handel ryb, dom 63 
7 - wędzarnia 
8 Gojke Walenty, wędzarnia I handel 
ryb, dom 61 
9 KOlej. ekspedycja towarowa 
l Konkel Brunon. wędzarnia I wytwór- 
nia konserw rybnych, dom H. 
2 Konkel Zygfryd, wędzarnia I handel 
ryb, dom 28 


26 POlicja Państw., posterunek, Jeżewo 
k. Laskowic 
16 Rachmlstruk Włodzimierz, em. gen., 
Lipno 
17 Sapletta Karol, wł. ziem., PIskarki 
5 Szajkowskl Marian Jó;..cf. dr med. lek. 
6 Zarząd Dominialny, Taszewo 
19 Zarz/łd gminny, Jeżewo 


LEGBĄD 


L 


2 Duszyńskl E.. ksiądz 
l Zarząd gminny 


LEŚNO 
k. Lipusza 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


B
 93
		

/spis00113_0001.djvu

			Lichnowy - Lniano 
LICHNOWY L 10 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 13 
9 
LIGNOWY L 3 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 1 
(Abonenci - patrz centrala Pelplin) 6 
LIGOWO L 


3 
S 
4 
2 


Kalino"skl Piotr, ks. proboszcz 
Klickl Witold, maj. Ligowo 
Szymakowskl Wladyslaw, maj. Ro- 
kicie 
ZBrziłd gminny 


LINIA 


3 Milewczyk jan, obertysta 
2 Straż Graniczna, komisariat 
(dod ) placówka Tempcz 
_ (dod,) placówka Tluczewo 
_ (dod,) placowka 

trz)no . 
_ (dod.) placówka Nlepoczolowlce 
1 Urrąd Parafialny 


LINlEWO 


S Braunek Elżbieta, wl. dóbr Garczyn 
6 Ueckart Erost, \\1 maj Piach t y 
8 Gołębie" ski Augustyn, dOili handl:, 
Wysm 
16 Hartbun Friedrich, wl. mlyna, Skrzy- 
dlowo 
7 jeslonowskl Ernest, ks. prob., Gar- 
czyn 
9 Klos janusz, wl, maj., Siary Wiec 
2 Kolej; ekspedycja lo":,!rowa 
1 KonIwiewski Maksymilian, wl. dóbr, 
Orle 
3 Lukowlcz Franciszek. handl. bydla, 
Lipczyn 
11 Mazur józef, sklad mąki 
10 Milewski Jan, oberżysta. Wysin 
17 Peplinski Aloizy, sklad mąki 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
19 - naczelnik urzedu, m. 
12 - mont er, m. 
lS Pozorski Leonard, wl. maj., Iłownica 
4 Schwarz juliusz, zaklad krawiecki 
14 Witt Erich, sklad kolon. 
13 Zarząd gminny 


LINOWO 
KRóLEWSKIE 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


LIPINKI L 
k. Jabłonowa Porn, 
4 Dąmbska Kazimiera, hr" wl. maj.. 
Sedzice 
3 Dąmbski, hr., mlyn wodny, Babalice 
l Gruner Stefan, maj Hermanowo 
6 Kolej, ekspedycja towarOWd 
2 Makowski Stanislaw 


LIPIN KI L 
k. Warlubia 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Przewodnik) 


6 
S 
4 
l 
3 
2 
7 


LIPNICA L 
k. Chojnie 
Borzyszkowski Jozef, Kiedrowice 
Lesnlctwo Paostwowe, Kiedro\\ ice 
- (dod.) leśn. pai1stwowe Luboi1 
Nadleśnictwo Pai1stwowe, Osusznica 
POlicja Paostw., posterunck 
Powiatowy Ośrodek Zdrowia 
Straż Graniczna, komisariat 
Zarząd gminny 


5 
12 
8 
7 
2 
11 


LIPNICA 
k. Kowalewa 
Fischer Walter, "I. dóbr, Kurkocin 
Gladych Eugeniusz, wl. ziem. 
Jarzębski, ks prob, 
Jenike Zygmunt, int, agr., wl ma- 
jątku I cegielni w Dylewie 
Kownacki Marcin, ks., majetnośc 
Kubacki Mieczyslaw, wl. oberży 


· 94 Bd. 


L 


c 


L 


Legowski Wł., ks., dr, prob., W. .R k a - 
dowls a 
Okr" g owa Mleczarnia Spóldzlelcza 
" Rotr" 
SChmelzer, dzierżawca dóbr" ryc., 
Galczewko 
Wrzesioski Fr., wl. :liem. 
Zarząd Gminny Wielkie Radowiska 
w Malym Pulkowie 
Zieleniewski jer
, majetność Prze- 
szkoda 


LIPNO 


171 
52 
19 
17 
90 
S7 
120 
29 
7 
43 
63 
30 
2 
117 
l 
103 
93 
4S 
S4 
16 
8S 
35 
70 
115 
98 
49 
31 
87 
24 
12 
SO 
21 
67 
4 
92 


Przyjmow-łnie telegramów tetef
n
m 
Bank Spóldzlelczy Ziemi Dobrzynsklej 
Becel Gustaw, mlyn m?torowy. . 
Br"zert Kazimierz, kupiec, Kosclusz- 
.. ki 1 
Brzeżno maj., Tymieniecki J. 
Cichocka Janina, Piłsudskiego 30 
Cieluchowo maj., Olszewsld Eug. 
Czarnocza
ka H., kupi f C dr7ewny 
Dziegaoski, kupiec zbOżowy 
Ewangelicka Spóldzielnia Kredytowa, 
z nieogr. odp. 
Flejszakler Abram, wrnajem .taksó- 
wek, Rapackiego l 
Gimnazjum Paostwowe 
_ (dod.) gab. dyrektora . 
Golebiowski Jerzy. agent W-sklego 
T-wa Ubezp. 


Griinberg, taltak 
- (dod) Kac. 
Oumii1ski Roman 
HartbroI Dawid, handel zboża 
Hecht Karol, I,ota riusz 
Hotel Warszawski 
Jaglioski Julian, wynajem taksówek. 
Gdans"a ;;
 
j anicki Marian , mierniczy, Kościusz- 
ki 14 
jastrzebie maj.. Różycki 
Karnkowo maj., bracia Karnkowscy 
Keller Kaz., adw. 
hlirnkiewicz K., maj. Biskupin 
Kolankowo maj., Zalewski Wł. 
Kolej. stacja 
Komunalna Kasa 


66 
72 
8" 
79 
112 
6S 
101 


Oszczędności pow. 
Lipnowskiego 
Lewin Malka, ksiegarnia 
Labędż Arnold, inż 
Makowski L., kSleg, sklad mat. 
pism. i sport. 
Maliszewo maj., Wiel&us, inż. 
Mierzcjewski Piotr, kler., Pola Do- 
świ:tdcz . Glodowo 
Mleczarnia Spóldzielcza Parowa 
Mlotkowsl/.I Jan, CZ) sciciel pow. . 
Ml y n Motorowy ,Białymlyn" . wlasc; 
, Plockl 
Ogrodowicz Jal.ub 
Okręgowe T-wo Org. ł Kólek Rolni- 
czych 
Ośmialowo maj., Majer 
Paszvoski Zdzisław. notariusz . 
Petlik Roman, dziert., dom. WoleclD 
Piechotka Antoni, drukarnia 
Płockier Dawid, kUP;fC zbOżowy 


POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 


O 
8 
9 
149 
14 
76 
20 

9 
171 


- pracownia monterów 
kontrola 
kancelaria 
- naczelnik urzędu, b. 
_ naczenik urzedu, m. 
_ kierownik nadzoru, b. 
kierownik nadzoru, m. 
_ kontroler urzedu, m. 
- telegraf 
POLICJA PAŃSTWOWA: 
Komenda Powiatowa 
- komendant, m. 
- Posterunek 
..Polonia". Tow. Ubezp. (Związek 
Ziemian) 
Powiatowy Inspektor P. Z. U. W. 
Praszkier M.. dr med. 
Ridel Pawel, pow. lek. wet. 
Ruszkowski J., dom roln.-handlowy 
Rykaczewski Leon, "Iaśc. ziemski, 
maj. SuszewQ 
Skrobański E., geometra przys. 
Sosik Antoni, mgr, apteka 
Spóldzielnia Chrzesc. ..świt" 
Stecki jerzy, Piłsudski
go 25 
Spóldzlelnia Rolniczo-Handlowa 
Szostek Adam, adw. 
Szpigelman, mlyn motorowy 
Szpital Powiatowy 
Szwarc 1., kupiec zbołowy 
ŚWiecki Tad., maj. Radomice 
- (dod,) krochmalnia 
Tadeusiak Tad., miejski lek. wct. 


23 
22.. 
3 
11 
75 
42 
80 
51 
6 
61 
99 
13S 
S 
40 
89 
96 
83 
60 
S8 
100 


N 


- 


39 
77 


Tuchowskł Szczepan, adw. 
Turek I Melerski w Toruniu, Oddllal 
w Upnie. handel ziemiopiod, 
Tuzińskl Henryk, mgr, apteka 
Urząd parafialny rzym.-kat., plebania 
U R Z Ę D Y: 
Obwodo"y Inspektor Szkolny 
Ośrodek Ldrowia 
Powiatowy Zarząd Drogowy 
Sąd Orodzki 
Starostwo 
- (dod.) vice-starosta 
- Starosta, gab. 
- Starosta, m. 
Urząd Skarbowy 
- gab. naczelnika 
Rejon Kontroli Skarbowej 
WIęzienie 
- (dod.) gab. naczelnika 
Wydzia-ł Powiat()wy 
- (dod.) sekretarz 
Winnlckl Zygmunt, vice-starosta, Do- 
brzyńska 
Wojsko, Komenda Garnizonu, inlor- 
macja wojskow 
Woloszynski, Inż., Glodowo 
Zaborowski julian, dr med., Gdań. 
ska 66 
Zarebskl WInc., przeds. autob. 
Zarząd gminny, Klokock 
Zarząd gminny, Jastrzeb
e. 
Zarząd gminny, Zaduszmkl 
Zarząd Miejski 
Związek Ziemian (T-wo Ubezp. Po. 
lonia) 
:tylowskl, dr szpitala powiat. 


SS 
91 


53 
32 
12' 
1. 07 
13 
27 
28 
38 
37 
10 
26 
47 


46 
56 
25 
lS 
106 
18 
69 
125 
33 
11 
82 


L 
15-21) 


3 
6 
4 
9 


LIPUSZ 
(8-12 i 
Bank Ludowy 
józefowski Franciszek, handlarz bydla 
Kroplewski Wladyslaw, oberża 
Nadlesnictwo Panstwowe 
(dod.) Leśn. paostw. Borsz.t3.1 
(dod.) .. Duna]kl 
(dod,) .. Dywan 
(dod, )" " Ka rpno 
(dod,).. .. Ploc!ce 
(dod,) .. Plocu:zno 
(dod).. " TrawIce 
(dod ) .. Zdroje 
Reich jan, wl. młyna 
Straż Graniczna, komisariat 
Urząd Parafialny 


5 
7 
1 


LISEWO L 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Komatowo) 


2 
11 
3 
4 
7 
l 
S 
6 


LISNOWO L 
Kolej, ekspedycja to,,:aro,,:a SZ
!lnol 
Meissner Konrad, własc. zlems
1 
Nawrocki Pawel, wlasc. ziemski, Ka. 
roIello 
Policja Państw., posterunck 
Salomon Louis, dom towarowy 
Schulemann Horst, właśc. dóbr ryc, 
Urząd Parafialny ewangel. 
Winkler juliusz 


LISZKOWO L 
k. Lobżeniey 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Lobżenica) 


2 
12 
l 


LNIANO L (8-12 
i l 
21) 
janlna-Janlkowskl Alojzy, wl. !Daj, 
. lOlane 
Katolicki Urząd parafialny . 
Klinckowstroem Eberhard, hr.,. pl6n
 
potcnt general. spadkoblclC II 
Róty Nitykowska = Grellcn, B.n-' 
mIOn 
Krakowski Adolf, rzeźnictwo 
J\10lkentin Paweł, wl. mleczarni 
Nogga Stanisław, mlyn Hyszka 
Piotrowski Anastazy, hdl. 
Rlstau Otto, maj., Słepisko . . 
Rytle" ski Alojzy, mistrz rzezDlckl 
Seldeł dla 
Sommerfeld Abraham, handel bJ brl 
Tempski - Esden Franciszek, O"tl 
ryc" OstrO\l1 
Zalewski Alojzy, tartak paro\\i Y II1lyl 
Zarząd gminny 


19 
4 
11 
7 
14 
20 
9 
15 
S 
8 
la 


r' 


{ 
I 
)
		

/spis00114_0001.djvu

			Lubanie k. Nieszawy - Lubraniec 


- 


liedtke Fryderyk, 


restauracja. To- 
ruńska 1 
W. Zieliński 


LUBANIE 
k. Nieszawy 
2 Czakl Saturnin, ks., prob. par. 
4 Włoczewski Henryk, maj. Ustronie 
3 Zarząd gminny 


LUBAWA 


(b. n.) 
47 


C 
(7-22) 
ł nformacja centrali telefonicznej 
Przyjmowanie od abonentów telegra- 
mów telelonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) 
Apteka Pod Orłem, wf. SI. Wolski. 
Rynek 41 
Bank Ludowy, Grunwaldzka 10 
- (dod.) dyrektor, m. 
Bartoszewicz i Kubica, tartak pa- 
rowy 


91 
.36 
.33 


56 Bielecki A., 19 Stycznia 8 
6 Blernackl A., ski. żelaza, Zamko- 
wa 16 
11 Bloch Roman, cukiernia, Kuppnera 6 
12 Brasse Leon, dr. med., Grunwaldz- 
ka 10 
Cichocki Józef, skład tow. kolon., 
Kuppnera 2a 
Czajkowski Alfred, mleczarnia paro- 
wa, Kopernika 1-1 
23 Czajkowski Józef, zbożowiec, Koper- 
nika 10 
16 Dąbkowska Maria, Rynek 13 
38 Drost Franciszek, ks, prob" Prątnica 
27 Dziadek Jakub, dr med." Rynek 4 
Ełektrownia (..,atrz Zarząd miejski) 
15 Gałka Franciszek, wł. maj., Omul
 
57 Gałka Wiktoria, handel zboża, Kup- 
pnera H 
21 Oeiger Walter, dr, wł maj., Mortegi 
42 Gimnazjum miejskie, Gdańska 25 
.31 Glowaccy B-cia, handel zboża, 
r 19 St}cznia 13 
60 Graduszewski Mieczysław, Złotowo 
28 Gromada Byszwałd, poczla Lubawa 
84 Grzonkowska Fr., spedytor kolej" 
Kuppnera 7 
18 Hotel Polski, \\ I. Spiżewski Jan. 
Gdańska l 
62 Jankowski Fr., skI. tow. kolon., Ry- 
nek 20 
48 Jarzecki Aleksander, notar., Kuppne- 
ra 19 
40 Jurkiewlcz B-cia, skI. tow. kolon.. 
Warszawska 11 
64 Kasprowicz Jan, handel skór, Ry- 
nek 11 
g Kaszubow
kl Roman, drogeria, War- 
szawska 1-1 
2 Kolej, ekspedycja towarowa 
20 Komunalna Kasa Oszczedności pow. 
lubawsklego 
26 Koschorrek Gustaw, sltł. maszyn · 
7J Licznerski Fr., Gdańska 3 
24 Lukaszewski Aleksander, Rynek 7 
51 Majątek klasztorny, Lubawa wyhu- 
dowanie 
46 Maliszewski Władysław, fabryka me- 
bli, Hynek 15 
53 Manikowski jan, adw., Warszaw- 
skft 5 
55 Nadolny Tadeusz, Sklad blawatów. 
Rynek 5 
43 Orlovius Franc., wl. ziemski, Luh- 
styn 
70 Pawlak Edward, zbożowiec. Grun- 
waldzka 17 
3 Plotrowlcz Jan, adw., Zamko\\a 11 


100 
17 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
65 naczelnik urzedu, b. 
67 naczelnik urzedu, m. 
99 okienko kasowe j listowe 
29 posterunek monterski 
19 urzednik dekartacji 
4 urzędnik kontrolny 
41 telegraf 
82 Policja Państw., posterunek, 19 Sty- 
cznia 5 
35 - posterunek, Rodzone 
39 Rolnik w Lubawie, Sp. Roln.-Handl. 
- (dod) dyrektor. m. 
l Roszczak Stanisław, lek. wetec., Po- 
lnanska 11 
78 Sąd Grodzkł, Grunwaldzka 14 
49 Stala Edward, rolnik, Kerberowo 
34 Sticnss L.. skł. tow, kolon., Ry- 
nek 18 
3C Straż Graniczna, komisariat 
32 Strehl Michał, ks. prob., Sampława 
45 Suhre Brunon, adw., R)nek 2 
41 SZkoła Powszechna nr l, Kuppne- 
ra 23 


L 


25 
50 
94 
37 
14 
7 
5 
52 
95 
9 


Szpital św. jerzego, Grunwaldzka 11 

zulc Leon, handd surowych skór. 
Rynek 3 
Truszczyński J., sklad tow. kolon., 
Rynek 33 
Truszczyński Wacław, drogeria. 
Zamkowa 1 
Tysler Franciszek, skI. tow kolon., 
Gdańska l a 
Umiitskl jan, spedytor, Gdańska 2-1 
Wesołowski jozef, handlarz, Rynek ,28 
WIerzbowski Wacław, dr, lek. War- 
sza\\ska 11; 
Wiśniewski jozef, pow. przetwórnia 
padlin 
Wlsniewski jan, mleczarnia, Kuppne- 
ra 9 


61 
63 


W O J S K O: 
Garnizon 
Komendant Garnizonu 


59 
13 
58 
gO 
54 
22 
10 


Wyżlic Kazimierz, kawiarnia, 
Zarząd Gminny w Lubawie, 


Gdań- 
ska 22 
19 Sty- 
cznia 


Zarząd Gminny Prątnica 
Zarząd miejski 
- Elekrownia miejska 
Zieliński łgnacy, kupiec, 


Grunwaldz- 
ka l::: 
:tmijewski Fr., galanteria, Rynek 1-1 
(dod) III. 


LUBIANKA 
(8-12 


L 
i 15-21) 


g 
2 
17 
15 
13 


Dziewulska Anna, \\ I. majętn. Prze- 
czno 
Fiedler jerzy, dzierż. dóbr W)bcz 
Kłosowski Władysław, skł, kolon" 
Brąchno\\'o 
Kuria Biskupia, Zamek Bierzglowo 
Meyer zu Bexten. dr, majet., Wyb- 
czyk 
- (dod.) Ekspedycja Towarowa, 
Wybcz 
Policja Państwowa, posterunek 
Szlosowskl Jan, wl. majet., Dębiny 
Tilk Małgorzata, wł. dóbr, Słomowo 
Urząd parafiałny, Bierzgłowo 
Urząd parafialny katol., Przeczno 
Winiarski Czesław, wl. składu 
Wisniewski Anastazy, wł. młyna mo- 
toro\\ e go 


6 
4 
3 
J. 
5 
21 
11 
7 


Zarząd gminny 


. 


LUBICHOWO 


17 
2 
10 
9 
7 
8 
11 
5 
15 
3 
l 


Kołej, ekspedycj a towa row a 
Komorowski Aleks., kupiec 
Laskowski Franciszek, tartak 


parowy 
i mlyn 
Mazurkiewicz Bolesław, tartak paro- 
wy, Ocyp
1 
Panstwowe Nadleśnictwo 
Pielecki Albin, kupiec, Starogardl- 
ka 139 
Policja Paristw., posterunek. Zble\\- 
ska 128 
Rapior Alojzy, ks, proboszcz 
Siegmiiller Teofil, młyn i tartak 
Suryn Stefan, domena państwowa 
Bielo\';o 


Zarząd gminny 


LUBICZ 


c 


(b. n.) Informacja centrali telefonicznej 
22 Apteka, mgr farm. St. Nite
ki 
24 Aszkinajzer R., zakup zboza. hand. 
mąki i paslV 
3 Cegielnie Grebocińskie, Grebocin 
27 Cywiński Maksymilian, eksport dro- 
biu. Toruńska 23 
36 Czarny Zalma, hand, zboża 
3
 Dero\\ski łgnacy, dr med., lek.. 
o Dworcowa 
26 Gąsior .t., hand. z.boża 
12 Groner Chiel. kupiec . 
31 Hernes I., Zakłady młynarskie 
37 Hernes józef, inż. 
38 Jakobs Wiktor, inż. 
34 Karmel Mojsze, hand. zbO
:ł . 
35 , Katarzyński Władysław, nllstrz rzez- 
nicki, Grebocin 
39 Kohn Samueł, hand zboża 
40 Kohnsztam Jankieł, zbożowiec 
10 Kolej, ekspedycja t0'Yarowa 
7 Kowalski łcek. młyn I tartak parowy 
19 Krajanek Dawid, skup zboża 
23 Krajanek Ojzer, zbożowiec. . 
28 Kronzylber Salomon, \\ł. olelarnl 


9 
6 


Lążyn, majątek, wł. 
- (dod ) kanc 
- (dod) rządca, m 
Młyny Lubickie, Sp. z o. o. 
Mysłakowski Edward, maj. Jedwabno 
Olszewski l\\leczysław, piekarnia, To- 
. ruńska "' 


16 
11 
17 
14 


Pająk S. M., kupiec 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
43 - naczelnik urzedu, b. 
32 - naczelnik urzedu, m. 


5 Policja Państw., posterunek 
8 Prużański Aleksander, dr, lekarz 
45 Przepiórka Mordka, hand. zboza 
2 Puzyna Włodzimierz, ks., wl. maj. 
Zembowo 
18 Racherko Jakub, kupiec 
44 Rakowiecki Tadeusz, kupiec, Toruń- 
ska 3 
13 Rebbe jakub, ta'tak paro\\ y 
21 Smieszny Wincenty, wl. ziemski, Gre- 
bocin 
4 Tow. Akc. "Cegła", Grebocin 
25 Wrembel, dr, majątek Lubicz 
38 Zakłady Ceramiczne Lubicz 
15 Zarząd Gminny Bielawy. Toruńska 7 
20 Zawadzki Kazimierz, kupiec 
6 Zieliński Walenty, Ziem., maj. Łą- 
:tyn 


LUBIEŃ KUJAWSKI C 


6 
18 
9 


Administracja maj. ziem. Lubien 
DObrecki Br. i Mandel E., kupcy 
Krośniewski Mendel, kupiec zbożowy 
- (dod) m. 
Makomaski Lu(Jwik, ziem;... !l1aj. 
Kzezewo 


4 


POCZTA, TELEGRAF I TElEfON: 
19 naczelnik urzedu, b. 
12 .. m, 
20 rozmo\\ nica 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
2 - posterunek 
- (dod,) m. komendanta poster. 


L 


3 Przemiał ROłniczy, mł}n parowy 
16 Raciecki Adam, maj. ziem. Gole 
- (dod) m 
17 Racięcki Adam, maj. ziem. Modlibórz 
- (dod.) m. 
11 Skarbek K, i S-ka, skład handlowo- 
rolniczy 
7 Taube Icek, kupiec zbOżowy 
13 Zarząd gminny, Kłóbka 
8 Zarząd gminny, Lubień 
10 Zarząd miasta Lubienia 


LUBIEWO 


L 


2 Andrzejewski Klemens, skład bława- 
tów 
l Czajkowski jan, tartak, stolarnia i 
młyn parowy 
4 Czarnowski Marceli, ks. proboszcz 
3 Daust Waldemar, wlasc maj, Klono- 
\\ o 


LUBNIA 


L 


l 
2 


Sikorski EdmJlnd, wl. dóbr ryc. Le- 
sno 
Zarząd Gminny w Leśnie, pow. choj- 
nicki 


LUBRANlEC 


C 


21 


Ambulatorium Weterynaryjne W}'- 
działu Powiatowego we Włocław- 
ku, Lubraniec maj. 
Czarnocka Zotla, ziem-, maj. Redecz 
Kalny 
Czarny, judski I S-ka, młyn parowy 
- IlIod.) 
Górska Anna, ziem" maj. Świerczyn 
Orodzlckl Fiip, ziem., maj. Kazanie 
- (dod,) kancelaria maj, 
Grodzickl Stanisław. Wytwórnia Wy- 
robów Cementowych 


16 
11 
4 
32 
5 


29 
33 


- (dod.) pałac 
Kapuścińska Helena, 
Kodymowska Zofia, 


kupiec, Ko- 
ściuszki 2 
apteka, Marsz. 
Piłsudskiego 


Bd_ 95
		

/spis00115_0001.djvu

			Lubraniec - Lasin 


28 
15 


Kolej wąskotorowa, stacja 
Kwiatkowski Teodor. kupiec, Sienkie- 
wicza 40 
pl. 3 Maja 


25 
22 
6 
9 


Lux Salomon. kupiec, 
Majątek Krowice 
Majątek Radonie, ks. prok. sem. du- 
chownego 


Maślarnia P!łrow.a 
- (dod.) m. kierownika 
10 Morawski Bernard, ini. maj. Stok 
8 Pańka jan. ziem., maj. kwilno-Koniec 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
30 - naczelnik urzedu, b. 
31 - naczelnik urzedu, m. 
20 - rozmównica publiczna 


3 POlicja PaiJstw., posterunek 
18 Rauzyńskl Lalb, kupiec, Sienkiewi- 
cza 25. 
Szajewskl Ignacy, ziem., maj. Dąbie 
- (dod.) kancelaria maj. 
Szkoła Gospodarcza :lens.,;a. Marysin 
Szmendra Hersz, kupiec, Rynek 9 
Szulc Marłan, dr med. 
TabaczyiJ<;kl Tadeuszl,. ziem.. maj. 
Kedecz - Wielki 
Wójtowicz Alojzy. Kujawski Młyn 
Elektryczny 


13 


23 
24 
14 
12 


19 


- (dod.) młyn 
27 Zajączkows:"1 Ch, I Płoński H.. skup 
zboża I ziemiopłodów 
17 Zarząd gminny t'laskl 
26 Zarząd miejski 


ł..ABISZYN 


5 Apteka "Pod Orłem". właśc. Piotr 
Pawłowski. mgr farm.. Rynek 
Marsz Piłsudskiego 
47 Berka Marłan. rzeźnictwo, Nowy 
Rync:k 
7 Berka Władysław, handl. bydła I ko- 
ni. Nowy Rynek 
16 Błaszklewlcz Michał, handel zboża. 
Hynek Piłsudskiego 
19 Dominium Lubostroń 
23 Dominium Oporowo 
10 Dominium Załachowo 
2 OłOwna Administracja Majętności 
I.ablszyńsideJ 
36 Oorzelnla majętności I.ablszyn-Przed- 
mieście 
37 Orzybkowski Edmund, maj. Ojrza- 
nowo 
44 jagodzkl Bolesław, skład kolonialny, 
restauracja. Nowy Rynek 
31 juchnlewicz Andrzej, dzierżawca pro- 
bostwa. Zdzlersko 
32 Krajnlak Wincenty, skład kolonialny 
i żelaza. Rynek Marsz. Piłsud- 
skiego 25 
6 Kuehn Paweł, Cegielnia Parowa, 
Załachowo-Łabiszyn 
12 Kuhn Leon. centr drogeria, Rynek 
Marsz. Piłsudskiego 
24 Lloyd Bydgoski, nadzorca Korcz 
Władysław, Poznańska 23 
l Majętność jeżewo. właśc. Jordan Ta- 
deusz 
26 Manke EIJi. restauracja. Rynek 
Marsz. Piłsudskiego 
3 Młyny I.abiszyńskie. M. Reysows'd, 
Bydgoska 
9 Nadleśnictwo Kąpie 
21 Obodzlński Julian. Koncesj. przedsleb. 
autobusowe, II-go Stycznia 
39 Pałac Lubostroń 
POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 
59 - Kasa 
56 - naczelnik urztdu, b. 
57 - naczelnik urzedu, m. 
33 Policja Państw.. post.. 11 StycznIa 
49 Pytel FrancIsolek. not., Rynek Marsz. 
Piłsudskiego 
8 Rewald Karol. handel ielaza.... 11-
o 
:>tycznia 
40 Sąd Grodzki. 11 Stycznia 
22 Schmidt Brunon, ks. proboszcz, Ła- 
blszyn-Przedmieście 
42 Sikora Franciszek, hotel, restauracja 
i kawiarnia. Bydgoska 
2S Sklblńskl jan, właśc. taksówki. Szu- 
bińska 10 
14 Skórzewska Marła. hr. z XX. Radzi- 
wiłłów, Lubostroń, pałac 


96 Bd. 


LUCIM 


L/2 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Mąkowarsko) 


LULKOWO 


3 Klug Werner. wł. majetn. Rółanko- 
wo 
6 Leśnictwo Olek 
2 Lesnictwo Państwowe Piwnice 
l Majetność Pigża 
4 Paluch Mieczysław. mjr rez.. Piwnice 
12 Policja Państw., posterunek 
7 Wojciechowski Franciszek, gospodar- 
stwo rolne 


9 Zarząd gminny 


LUTOWO 


L/2 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 


LUTóWKO 


2 Leśr'ctwo Państwowe Gaj 
3 Lesnlctwo Państwowe Lutówko 
l Nadleśnictwo Panstwowe Lutówko 


Ł 


c 


27 
mierzchalski Bronisław. m. rzdnlc- 
ki, róg Farnej I Hallera 
18 Tartak Parowy maj. I.ablszyńsklej. 
Kąpie 
30 Wieczorowski Bronisław, Cegielnia 
Parowa. Załachowo-Łabiszyn 
34 WIerzbowsld Feliks. restauracja, 
sklad kolonialny. Rynek Marsz. 
Piłsudskiego 
29 Wojtynek Bronisław. skład rowerów. 
maszyn do szycia I wirówek 
11 Zarząd gminny, Przedmieście 
4 Zarząd miejski. Rynek Marsz. Piłsud- 
skiego 
15 Zurkowskl józef, majetność Smerzyn 


ł..ASIN 


c 


(b. n.) InfonnacJa centrali telefonicznej 
(Inne pOlączenia służbowe, patrz pod 
Poczta. Telegraf I Telefon) 
47 Administracja majątku P. B. R.. 
Wlelka- Tymawa 
26 Andrzejewski józef, tartak, Mot y- 
lewo 50 
S Apteka. mgr Debski Emilian, Ry- 
nek 85-36 
32 Bank Ludowy, spółdz. z n. o" Ry- 
nek 38-39 
48 Brudnoch Mieczysław, dr. dyr szpi- 
tala pow., Odrodzenia Polski 
19 Chełmicki Wladysław, kpt. rez.. 
Szonowo Szlacheck:e 
45 Czepek Stanislaw, zbożowiec, Radzyń- 
ska 1 - 3 
11 Co elle Ernst, właśc. dóbr ry::.. 
Widlice 
42 Elektrownia Krajowa "Oródek". S. 
A., biuro w Łasinie, Koścle!na 15 
Oazownla (patrz Zarząd Miejski) 
44 Górny Brunon, sklad bławatów. I
y- 
nek 39-40 
72 Oórn, Stanisław. obwod. mistrz ko- 
minia r., Zamkowa 2 
42 ..Gródek", Pomorska Elektrownia 
Krajowa. S. A.. biuro w Łasi- 
nie, Kościelna 15 
8 Klosowski, drogeria pod u.Krzyżem" r 
I Kynek 6-b 
21 Koerber Nordewin. dr jur., Nowe 
Jankowice 
12 Kulerskl Franciszek, właśc. dóbr 
ryc., śwlcte 
10 Laudien Kurt, właśc. dóllr ryc.. 
Bogdanki 
3 Lchman Paweł, dr med.. lek. prakt.. 
Rynek 38 
20 Majewska Marła. właśc. dóbr, wy- 
budowanie 
2 Makowski Teodor. wójt, Jankowice 
16 J\1Ieczarnia jankowice. Spółdz. 
z o. o. 


L 


L 


- 


LUZ INO 
(8-12 i 


6 
3 
15 
12 
13 
7 
9 
18 
8 
10 
23 
l 
14 
5 
11 
2 
19 
22 
4 
20 
16 
21 
17 


L 
15-20) 
Administracja przymusowa maj. Ro. 
bakowo 
Beer Emil. pplk w st. sp., Nowe 
Kebłowo 
Bertrand Wladyslaw. ob. ziemski 
RObakowó 
Cegielnia Barlomino. wł. Kosmowski 
i S-ka 


Damaszk Alojzy, kupiec 
Dysarz józef, rzeźnictwo 
Grzenla Bronisław, ob. ziemski, KC- 
błlJwO 
Hempel Zygmunt, wł. dóbr, Barło. 
mino 


jaslewlcz Ludwik, restaura.cja" 
Katolicki Urząd parafialny 
Kolej. ekspedycja towarowa 
Lesnlctwo Państwowe 
Lipska janina. skład tow. kolon. 
Majątek Sychowo, wł. Gniot Bernard 
Mleczarnia Parowa, Robakowo 
Nowak Edmund, mleczarnia 
Paszki Aleksander. wł. ziem., Dą. 
br6wka 
Policja Państw., posterunek SIrze. 
bielino 
Samp józef, skład tow. kolon. 
Urząd Celny. Strzebiellno 
Wrese Wiktor. Strzebielino 
Zarząd gminny 
:telewski Paweł. ob. ziemski 


52 Młyn Pomorski. właśc. Kazlmitrl 
Sz'osowski 
22 MOlkerelgenossenschaft. mleczarnia, 
Spółdz z o. o. wybudowanie 
37 Mrozlńskl, monter elektrowni ..Gr6- 
dek". Szczepanki 
68 Nagórski Stanisław. dzier2. dóbr 
kościel, 
l Neldenberger Jan. kupłfl:. Rynek 
24 Paul Ryszard, wlaśc. dóbr ryc., M' 
drzy 
38 Penner Waldemar, właśc. d6br. L" 
dwlcho, 
36 Pobłockł Stanisław. dr med., lek. 
prakt.. Hallera 49-1 


POCZTA, TELEORAP I TELEFON: 
81 naczelnik urzedu. b. 
84 m. 
83 oddział nadawczy. okienko 


46 Policja Państw.. posterunek. Hall 
ra !I 
42 Pomorska Elektrownia KrajoWI 
"Gródek". S. A.. biuro w las' 
nie, Koscielna I, 
30 "Rolnik". Spółdzielnia Rolniczo- 
Handlowa z o. o.. Studzier, 
25 Rosanowska Frieda. właśc. mlyr 
Słupski MI 
55 Roth Alfons, handel drzewa. Plese ' 
6 Rutkowski Antoni, rolnik. wy t JU, 
nad małym jezior. 
40 Rybacki Edward. lek. wet.. Radz]-' 
ska 1 
57 Rybickl, skład piwa, Lipowa 16 
71 Schachtschneider Małgorzata, ogl' 
dnlctwo. J. Piłsudskie 
54 Staśklewlcz Lech. dzleri. domel 
Zali" 
43 Straf Graniczna, komisariat, 
 
dzvńska 
56 Szpital Publiczny pow. Grudźlądzlil 
go. Grudziądzka 22-. 
4 Szpltter Pranclszek, właśc. Edm- 
Szpltter, tow. kolon.. tel' 
mat. budowlane, hotel, reslaL! 
cja Rynek 33- ' 
23 Tylmann Tadeusz, dzlert. dom., Pr
. 
slall"l' 
Urzędy Parafialne 
18 Parafia ewangel,. Radzyńska 11 
66 Parafia katol.. ks. Karczyński 
35 Parafia katol. święte. ks. probOi . 
33 Vetter Maksymilian, drogeria "f' 
tuna". Rynek , 
15 Warengenossenschaft "Ralffe!se 
Spółdz. z o. o., Hallera 33-. 
34 WIerzbOwski Leon. składnica jaj, 
Dwo rcow ,
		

/spis00116_0001.djvu

			Łasin - Mełno 


27 Wilhelm Anallese, właśc. dóbr. 
Osówko 
31 Zarząd Omlnny. Rynek 38 
28 Zarząd miejski, Radzyńska 34-35 
14 - gazownia miejska, J. Piłsudskiego 
'9 Zajlłkała Ksawery, mistrz rzc:źnicki, 
Hallera 8-9 


ŁĄG 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L 


ŁĄK ORZ 


L 


, Jordan jan, dzlerł. maj.. Ląkorek 
6 I	
			

/spis00117_0001.djvu

			Mełno 


Mylof 


19 
2 
28 
12 


Lipski Władysław, obyw. ziem., Oko- 
nin 
Osman Walter, wł. dób ryc., Salno 
Plebania Gruta 
Płażewski Stanisław, właśc. ziem., 
Nicwałd 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
48 - naczelnik urzedu, b. 
50 - naczelnik urzedu, m. 
47 - monter urzędu, m. 


33 
34 


Policja Państw., posterunek Gruta 
Posterunek monterski Pomorskiej Ele- 
ktrowni krajowej "Gródek", Gruta 
Radacki Bernard, kupiec, Gruta 
Spółka mleczarska, Gruta 
Strasburger Wacław, obyw. 


22 
21 
29 


ziem., 
Gruta 
17 Szpitter Kazimierz, maj. państw. 
Pokrzywno 
13 Temme Hans, \\łaśc. dóbr, Król. 
Dąbrówl..a 
10 Thimm Herman, właśc.. dóbr, Okonin . 
20 Walczak Kazimierz, właśc. maj. NiC- / 
wałd _ 
4 Wannow Eduard, właśc. dóbr, Hans- 
feld I 
S Wannow Henryk, właśc. dóbr, Anno- 
wO 
32 Zarząd gminny 
- (dod.) wójt. m. 
3 Zarząd Majoratu Orle 
_ (dod.) Otto Chomse, własc. ma- 
joratu Peter ho f 
. _ (dod.) leśnictwo Karassek 
gZietarski Anastazy, ob. ziem., Gruta 


MĘCIKAL 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


MIASTECZKO C 
. KRAIr'lSKIE 


35 Baeck Gustaw, kupiec 
l Chmara Wiktor, urz. poczt 
S Czerski Leon, mistrz piekarski 
9 Dziomba Otton, Drogeria Centralna, 
skład żelaza i dom towaro\\ y 
22 Fabryka Płatków Ziemniaczanych 
4 Fons Marian, kupiec 
16 Grześkowiak Wojciech, spedytor 
2 Hotel Recki, Kościuszki 21 
21 Kolej, ekspedycja towarowa 
8 Kołodziejski Walenty. rolnik, Brzo- 
sto\\'o 
26 Krotoski Bolesław, mistrz ślusarski 
10 Laska Bracia, cegielnia 
12 Mleczarnia Spółdzielcza 
14 Młyn Motorowy M. W. Potońcowej 
13 Nadleśnictwo Państwowe, Grabo\\ no 
(dod.) Leśnictwo Państw. Biało- 
śliwie 
(dod.) leśnictwo Państd. Brodna 
(dod.) leśnictwo Państw. Brzo- 
stowo 
(dod.) Leśnictwo Państ\\. Dziem- 
bowo 
(dod.) Leśnictwo Państ\\. Garn- 
carsko 
(dod.) Leśnictwo Państw. śmiło- 
wO 
(dod.) leśnictwo Palistw. 2elgnie- 
wo 


20 Pankau Klemens, spedytor 


POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 
38 naczelnik urzędu, b. 
39 - naczelnik urzedu, m. 
18 - monter, m. 


42 Policja Państw., posterunek 
6 Pona Eugeniusz, dr med., lekarz 
3 Radke Paweł, kupiec 
25 Riewe, tartak, Grabowno 
19 Tołkacz Adam, wł. dóbr, Rzadl..owo 
23 Urząd Celny 
32 Wełnicki Stefan, kupiec, Grabowno 
7 Zarząd miejski 


MIECHUCINO L 


4 Markowski Franciszek. oberżysta 
3 Probostwo, Wygoda 
5 Ropel Piotr, skład tow. kolon. 
2 .. Tri", Towarzystwo Robót Inżynier- 
skich, Sp. Akc. w Poznaniu w\'- 
twórnia tłucznia 


MIEROSZYNO 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


L/2 


98 Bd_ 


L 


6 
S 
3 
9 
10 
12 
4 
l 
14 
11 
13 
7 
2 
17 
8 
16 
15 


MILOBĄDŻ L (8-12 
i 15-21) 
Arendt Willy, wł. dóbr, 
alenin 
Bielecki Franciszek, wł. dobr 
Brzoskowski Kaz., dzierż. domeny 
Kleinówna Ludomlła, obyw. ziemsk
, 
Malellln 


Knoph Paweł, wł. dóbr 
Liechti Rudolf, mleczarnia 
Meller Alma, wł. dóbr 
Melerski józef. dzielż. domeny Mle- 
sCJn 
Policja Państw., posterunek ko
troln.y 
Regenbrecht Ludwik, obyw. zlems
l. 
Malenm 
Solecki Paweł, oberża 
Swieczkowskl Leonard, oberżysta, 
Malenin 


Tutkowski józef, wł. dóbr 
Urząd parafialny katoł. 
Weisner jan, kupiec zbofowy 
Wołoszek Augustyn, rzeźnik 
Woyke Roman, obyw. ziemski, M
- 
lenm 


MIRACHOWO L 


S 
2 
3 
4 


Damps Alojzy, rzeżnictwo i handel 
bydła, Sianowo 
Nadleśnictwu Państwowe 
Wardyn, cegielnia, mł} n i tartak 
wodny, gospodarstwo rolne 
Zarząd gminny Sianowo 


MOKOWO 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 


3 
8 
6 
2 


MOKRE L 
k. Grudziądza 
Nadleśnictwo Państwowe jamy 
Policja Państw., posterunek Gardeja 
Schultz jerzy, wlaśc. dóbr, Dusocin 
Straż Graniczna, komisariat, Świer- 
kocin 


.3 
4 
11 
2 
18 
3 
8 
24 
l 
12 
9 
17 


MORZESZYN L (8-12 
i 15-21) 
(dod.) Barnbeck Ernest, wł. dóbr, 
Lipia Góra 
Bieliński Wawrzyniec, wł. maj., Rze- 
żecin 
Czarnowski Leon, wł. dóbr, Królów- 
las 
Dirksen Klaus, dr, \\ł. dóbr, Borkowo 
Fitzermann, wl. maj. Gąsiorki 
Frost Klara, wł. dóbr, MaJ ewo 
Hasse Urszula, maj. Nowacerkiew 
k .Morzeszczyna 
Kalitowski Anastazy, skład tow. kol. 
Majętność Morzeszczyn 
Nagórski Alojzy, wł. dóbr, Dzie- 
rzążno 
Nagórski Beniamin, wł. maj., Rze- 
żecin 
Ossowski Leon, wl. ziemski, majątek 
i młyn wodny, Królówlas 
Pawłowski Bronisław, dZierż. maj., 
Dzierzążno 
Policja Państw., posterunek, Nowa- 
cerkiew k. Morzeszczyna 
Samulewski Albin, wypożycz. ma- 
szyn par., Nowacerkiew k. Mo- 
1'zeszczyna 
Trepnau Stanisław. kupiec, Królów- 
las 
Wojnowski Franciszek, wł. maj., No- 
wacerkiew k. Morzcszczyna 
Zarząd gminny 
Ziółkowski Arkadiusz, wł. maj. Rze- 
żecin 


21 
6 
5 


16 
20 
10 
15 


MROCZ A C 
(b. n.) Informacja centrali telefonicznej 
80 Przyjmowanie telegramów telefonem 
l Apteka i drogeria, wl. mgr E. Spei- 
chert 
31 Balcer Aleksander, dzierż. dóbr ryc., 
Orle 
32 Bartig Herman, fabr. mebli, pl. 
Marsz. PiłsudskieZo 4 
34 Bigalke Henryk, agronom Slup wko 
38 Bohmfeldt Hans, właśc, źlem., Mro- 
15 eza Wyh. 
Codrow A., handel zbob, Rynek 8 
30 Czechowski Władysław, dyr., Kościu- 
szki 47 


40 
16 
5 
53 
23 
43 
26 
13 
28 
20 
4 
18 


Czerwiński Piotr, właśc. dóbr ryc" 
Drążonek 
Czeszewski Kazimierz, właśc. ziem, 
Drążno 
Dembiński Antoni, kupiec, Kościusz- 
ki 3-1 
Erdmann Albert, właśc. ziem., Sitn" 
Falkenthal Hermann, wł. dóbr ryc.. 
51upowo 
Fedtke August, Hp. maszyn rOlni- 
czych 
Hinz Artur, skład rowerów, radio, 
S-go Stycznia 2 
Kaczmarek józef, dzierż. probostwa 
Krukowko 
Kapsa Piotr, rzeczozn. budowlam. 
Dworco\\:.. 
Ka\\-ka Stanisław, ziemianin, Orlinek 
Kietzer Otton, skł. kolon., Rynek 9 
Koczorowski Franciszek jerzy, właśc. 
ziem., Witosław 


37 


- (dod,) kanc. 
- (dod.) kasa 
- (dod.) mieszkanie 
Koebnik Oskar, wł. 


kasjera. 
ziem., Kosowo 
Wyb, 


L 


6 Kolej, eksp
dycja towarowa 
25 Kopp Andrzej, handel zboża, 5-go 
Stycznia 25 
2 Kordecki Kazimierz, bankowiec, Ry- 
nek 18 
41 Krauze Maksymilian, skł. żelaza, R}- 
nek 
36 Kucharski Stanislaw, zakład giecia 
drzewa, Piotra 3 
19 Latowski jan, lek. wet., Nakielska 5 
22 Lehmann Ernest, wl. dobr ryc., Ma- 
tyldzin 
_ (dod,) Majętność Wyrza 
44 Leśnictwo Państwowe, Dąbrowica 
14 Majętnośc Samsieczno, dobra ryc. 
39 Maliński Józef, dr, ziemianin 
64 Malzahn Friedrick, właśc. ziem., 

 Ostrowo 
33 Mataczyński Roman, kupiec, Rynek 20 
27 Melin Wojciech, kupiec, Rynek 4 
9 Młyn Parowy, Sp. z o. p., Kościu- 
szki 17-18 


- (dod ) m, 
- - (dod ) h. 
g Nowara Brunon, dr med" lekarz 
- (dod.) m. 
50 Pampe Helena, \\-ł, dóbr ryc" Tusz- 
kowo 
46 Pahl Martin, pastor 
21 Papstein Hubert, właśe. dóbr r}c. 
Jadwigowo 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
60 naczelnik urzedu, b. 
47 naczelnik urzędu, m. 
59 monter urzedu, m. 


61 
24 
10 
48 
49 
11 
12 
SB 
17 
29 
S2 


Policja Palistw., posterunek 
Riesenburger Juliusz, skł. kolon., 
Rynek 
 
Reysowskl Bernard, handel zboża. 
5-go Stycznia 9 
Rocho\\-Iak Marcin, ks. proboszcz 
Szalski Jan, rolnik, Sitno 
Tartak parowy, Kościuszki 86 
Wojewoda Wacław. dr med., lekarz. 
Rynek 13 
Wojciechowski Eustachy, ks. pro- 
boszcz, Orle 
Wolff Otton, właśc, ziem., Drzewia- 
noWO 


Zarząd gminny 
Zarząd miejski 


MROCZNO L 


S jarzębski Kazimierz. obywatel ziem- 
ski, Kowaliki 
6 jarzębski Kazimierz, obyw. ziem.. 
KrzemieniewO 
4 Zarząd gminny 


MRZEZINO L'2 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala f0łchowo) 


MŚCISZEWICE L2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
MURZYN NO L 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
MYLOF L2 
ROZMOWNICA PUBLICZNA
		

/spis00118_0001.djvu

			Najmowo 


Nakło 


183 


170 


5 
2 
27 
130 
l 
90 
122 


139 
34 


87 
128 
50 
40 
32 
121 
102 
175 
150 
7 
75 
110 
109 
18 


105 
154 
57 
135 
lU 
52 
89 
4l 
108 
53 


3 
8 
2 
l 
6 
9 
4 
11 
10 
5 


NAJMOWO L (8-12 
i 15-21) 
Blzan Sylwester, dyr. banku, Szla- 
checkie Kruszy!)y 
Dulski Alojzy, wł. maj., Szlacheckie 
Kruszyny 


Kaczyński józef, Grzybno 
Karwat Zygmunt, wł. dóbr. Czeka- 
nowo 
Miłoszewski Franciszek, wł. dóbr 
rycersldch, Szlachetne Sośno 
ł.ącki Wincenty, wł. maj., Wich u- 
lec 
Nadleśnictwo Państwowe, Zbiczno 
Scntkowski Alfons, ks. prob.. Bo- 
browo 
Zarząd gminny, Bobrowo 
Zarząd gminny. Zbiczno 


NAKŁO N/2 
D. Notecią 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne polączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) 
AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Dworzec kolejowy 


Straż pożarna, Dąbrowskiego 54 


29 


Afekslewlcz Antoni, rcs1auracja zie- 
miańska, Marsz. Piłsudskiego 3 
Apfeka A. jurkowskie
o, Marsl. 
Piłsudskiego 6 
Apteka Pod Orlem. W. Urbanowicz, 
Dąbrowskiego 2.1 
Badura K"zlmlerz, hurtownia piwa, 
Hallera 23 
Baerwald L.. młyn, Dąbrowskiego 38 
- (dod) Ross, prokurzysta. m. 
- (dod) Hoeplner, prokurzysta, m. 
Balcer M., skład żelaza, sprzętów 
kuchennych i mat budowlanych, 
Dąbrowskiego 42 
Bandurski P.. mistrz rzeżnicki, D1- 
browskiego 29 
Bank Kredytowy Spółdzielczy, Hal- 
lera 3 
- (dod,) Węsierski Janusz. dyr" 
m. 
Baralklewlcz Władysław, Centralna 
Drogeria, Rynek 10 
Behrendt Adolf, mleczarnia, Suchary 
Betscher Klara, restauracja, Dwor- 
cowa 12 
Blgalke L., wł. ziem. Nowakówko 
Binlakowska Bronislawa, wł ziem, 
RoI. Krzywoustego 6 
Blrschel W., wł dó'br Olszewko 
Biażejewski Wladyslaw, Dljbrowskie- 
go 4 
Boruszewski józef, spedytor kolejo- 
wy, !\\arsz Piłsudskiego 28 
Brewing Otto, drukarnia, Poczto- 
wa 5 
Browar Bydgoski, Dąbrowskiego 22 
Bruski C., Hotel Europejski, Marsz. 
Piłsudskiego 4S 
Brllzi . jan, restauraCJa, Hallera 27 
Celewlcz Michał. adw.. Dąbrowskie- 
go 12 
Ciszewski Wladyslaw. handel skór, 
Hallera 24 
Cukrownia Naklo, Sp. Akc wy- 
działy: buraków, wyUOkow' I ro- 
bocizny, Rudki 1-4 
książkowość, kasa 
(dod,) Kaczmarek Wł., główny 
buchalter, szef biura, Rudki 3 
Zarząd, Dyrekcja, laboratorium, 
Rudki 1-.4 
Czinke Paweł. mistrz rzeżnicki, Ry- 
nek 5 
Derek Wacław, dentysta, Marsz. Pił- 
sudskiego 15 
Deutsch Henrlette, kupcowa, Halle- 
ra 3.0 
Dlmmlch Feliks, Strzelnica 
Doerln
 W" wl. ziem, Olszewka 
Erdmann P., wł, ziem" Olszewka 
Export Bacon, 
kład, Rynek 9 
Tobis M. Włodzimierz, kier. robót 
meliorac ,Sw Wawrzyńca 1 
Fabryka maszyn I odlewnia, RybIew- 
ski Kazimierz, Potulicka 1 


42 


N 


54 


Fabq'ka narzędzi stolarskich I drew- 
manych kół zapęd owych Albin 
\Vardziński, ks. Skargi 13 
Fabryka powozów: wł. \Vitosławski 
Alojzy, Dworcowa 6 
Fatz Marianna, Marsz. Piłsudsldego 
F d . P 12 
un aCJa otulicka, im. Anieli hr 


tu}icki.ej, administracja głó\'ona 
Gapmskl jozef, zbo1:owiec, Poczto. 
, wa 11 
"Gastronomia", wl. Zieliński Wł., 
Marsz. Piłsudskiego 6 
Oeppert, ks. prob. rzym.-kat., Ko- 
ścielna 6 
Oerstenberg, wł. (lóbr ryc., Chrzą- 
stowu 
Gimnazjum Państwowe Koedukacyj- 
ne, Gimnazjalna 3 
"Ołos Krainy" Orędownik Powia- 
towy 


80 
146 
76 
21 
125 
137 
36 
46 
60 
49 
78 
13 
163 
47 
155 
72 


Oorzelnla, Sp. Akc., Kosowo 
Gorzelnia, T. z o. p., Nowa 5 
Gromada Malocin 
Has józef, wł. ziem., Karnowo 
Heller, kupiec, Dąbrowskiego 22 
Hickel Eugeniusz, dr med., Marsz. 
. Piłsudskiego 16 
Hurtowma drutu, fabryka siatek i 
drutu kolczastego, specjalność 
płoty druciane i kraty ochronne, 
wł. Ziegler Gustaw, ks. Skargi 5 
Hurtownia Pryw. Wyrob. Państw. 
Monopolu Spirytus. w Bydgosz- 
czy, skł. pornoen. Nakło, Dąbrow- 
skiego 6 
,.Impregnacja", fabryka papy da- 
chowej, Kilińskiego 2 
Jagodziński Aleksander. auto-taksa, 
Potulicka 10 
(dod )Kaczmarek WI.. główny bu- 
chalter i szef biura cukrowni 
Rudki 3 
Kaczmarklewlcz K., ks. proboszcz, 
Dembowo 
Karnówko, majętność 
Kawczyński Feliks, rolnik, Trze- 
ciewnica 
Kempska Wladyslawa, Potulicka 4 
Knach jan, _notariusz, Dąbrow- 
sldego 4 
Kolej, ekspedycja towarowa P,K,P" 
Dworcowa 1 
Kolej, ekspedycja to\\arowa małej 
kolejki 
Komunalna Kasa Oszczędności mia- 
sta Nakla, Rynek 8 
I	
			

/spis00119_0001.djvu

			. Nakło 


Nowe 


NOWE 


c 


26 


U R Z Ę D Y: 
Penitencjarna Kolonia Rolnicza Nr 
3. Trzeciewnlca 
- (dod.) kierownik gospodarst- 
wa. m. 


97 
116 
104 


Sąd Grodzki. Sądowa l 
Straż Oraniczna. Komenda obwodu, 
ks. Skargi 8 
Urząd Skarbowy, ks. Skargi 2 


141 
54 


Waclawskl Julian. kier. szkoly, Marsz. - 
Piłsudskiego 23 
Wardziński Albin. fabryka narzedzl 
stolarskich I kól zapedowych, ks. 
Skaril 13 


Fabryka narzędzi stolarskich 
I drewnianych kOI pasowyCh 
ALBIN WARDZIŃSKI 
Naklo - Noteć telefon 54 


180 Welnlak. rewizor przew. elektr.. 
lipowa 10 
177 Werner. sklad tow. kolon.. Dąbrow- 
skiego 45 
34 (dod )Wesierskl Janusz. Hallera 3 
115 Wlsznlowsld Zygmunt, inż., dyr. 
cukrowni. Rudki l 
113 WItoslawski Cz.. hurt. tow. kolon., 
Rynek 6 
82 WolIermann Hermann. handlarz by- 
dla, Dworcowa 12 
l 40 Wybrański Michal, dorożka samo- 
chodowa, Dąbrowskiego 3 
132 Zahorska Józefa. wl. ziem.. 01- 
szewka 


62 Zarząd gminny. Staszica 8 
Z A R Z 4 D M I E J S K I: 


120 
16 
171 
15 


_ biuro lunduszu pracy przy 
targowIcy 
_ burmistrz. gab, Rynek l 
elektrownia. Gimnazjalna 7 
gazownia I administraCJa 
przeds. miejskich. Boi Krzy- 
woustego 5 
Straż Pożarna. Dąbrowskie- 
go 64 


170 
30 
172 
31 
10 


- rzeżnia. Sądowa 6 
_ (dod) Ryp.llski M.. dyr.. m 
- szpital miejski. al. Mickiewi- 
cza :; 
- wydzial gospodarczo - budow- 
lany, Rynek 2 
- Zarząd miejski, Rynek l 


25 Zeyda Hipolit, drogeria. Rynek 8 
72 Zlegler Gustaw. fabryka pilników. 
ks. Skargi 5 
157 :takowski fr.. wł. ziem,. Trzeciew- 
nica 


NA WRA 


L 


ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Chelmża 
I Lubianka) 


NICW ALD L 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Melno) 


NIEDżWIEDż L/2 
k. W ąbrzeźna 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Wąbrzeźno) 


NIEMIECKIE BRZOZIE L 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Nowe Miasto 
Lubawskle) 


NIEPOCZOLOWICE L 
2 Oackowskl Leon, właśc. majątku 
l Orzenkowlcz Augustyn, dostawa ka- 
mienia 


NIESZA W A 


c 


7 Browar .,Karolówka". wlaśc. Tow. 
Kredytowe w Warszawie 
21 Budny Andrzej. sklep żelazny, pl. 
Pilsudskiego 
30 Grodek Jan, skład materlalów aptecz- 
nych I farb, 3 Maja l 
27 Kaczkowsl£. Edmund. notariusz. 3 Ma- 
ja 


100 Bd_ 


28 Kalinowski Teodor. Noakowskiego 74 , 
24 Krliger Ernest. tartak. sklad drzewa 
imater. budowi., Zjazd 3 
23 Nawrocki Ignacy, młyn parowy. LI- (b, n.) 
manowskiego 13 
POCZTA, TELEGRAf ł TELEFON: 
16 - monter, m.. Hallera 4 
26 - naczelnik urzedu, b 
8 - nac1elnik urzedu, m. 
22 - telegraf 


10 Policja Państwowa, posterunek 
29 Szkoła Powszechna Im. St. Staszica 
11 Szkoła Przysposobienia kupieckiego, 
pl. Piłsudsk.ego 
14 Urząd paraf. ł'zym.-kat,. plebania 
9 Zakrzewski fr.. dr.. lekarz. pl Pil- 
sudskiego 


6 Zarząd mieJski. 3 Maja 2 


NIEŻYWIĘĆ L 
(8-12 i 15-21) 
Fritz Otton. handel zboża, Kawki 
Jankowski Wacław, wl. młyna 
Jaranowskl Brunon, wl. dóbr 
Kastner Konrad, rolnik, Brudzawy 
Majętność Kawki 
Policja Państw.. posterunek. Kawki 
Redmann Amelia. wl. dóbr, Buczek 
Zarząd gminny 
:tuchowski Leonard. wł. młyna par.. 
Zgniłobłoty 


20 
6 
4 
l 
8 
9 
5 
10 
7 


4 
2 
l 


NOWACERKIEW L 
k. Choinie 
DirkI! Werner. wl. dóbr, Kruszka 
Dom. SzlachE'Cka Nowacerkiew, maj. 
rolniczy 
Glówczewskl Jan. wł. maJ., Jeziorkl 


NOW A-CERKIEW L 
k. Morzeszezyna 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Morzeszczyn) 


NOW A KARCZMA L 


:5 Mazur Jan, kupiec 
2 Neiss Leon. handel zboża I mąki 
l Policja Państw., posterunek 
4 Zarząd gminny 


3 
5 
l 
4 


NOWAWIEŚ L 
KRóLEWSKA 
na Pomorzu 
Herkt Pr.. mleczarnia 
Kohlberg P.. młyn parowy 
Spors Jan, wl. ziemski Uciąż 
Urząd parafialny ewangel., 


Wlel- 
dziądz 


NOWA WIEŚ WIELKA C 
19 
12 
13 
9 
10 
6 


Behnke Jadwiga. tartak i mlyn par. 
Dietrich Oton, rzeźnik 
Dittmcr Wilhelm. mistrz piekarSki 
Oollnlk Oton, oberża, Prądocin 
Oollnik Ryszard, Dziemionna 
Majętność Pałczyn 
(dod.) Jahnz Hans Urllch, dzler- 
:tay,ca maj. Palczyn 
(dod.) Jahnz Brunon 
Klemm Relnhard, Prądocln 
Kolej. ekspedycja towarowa 
KOn!;um, Sp. z o. O. 
Leśnictwo Nowawieś - Wielka 
Liebenau Eryk 
Mathes FIlernon, ober:ta 
Nadleśnictwo Państwowe Leszyce 
(dod.) inż. Obrebskl, nadleśni- 
czy 
(dod,) leśnictwo Dąbrowy Wiel- 
(dod.) le5nktwo DObromierz kie 
(dod.) leśnictwo Leszyce 
PoIlcia Państw.. posterunek 
Prochoau I Schmidt. fabryka ma- 
szyn i odlewnia żelaza 
3 Sauer Adolf. dr, wl. dóbr ryc.. Dą- 
brówka Kujawska 
14 Sonneberg "'., budown., tartak I 
'!Iłyn parowy 
8 Wcllmann Gustaw, kupiec w DZle- 
mionnie 


18 
l 
15 
11 
5 
4 
2 


16 
7 


Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefo>n) 


22 Apteka Pod Orłem mgr Zlmniakówny, 
Rynek 12 
12 BRnk Ludowy. Gdańska 20 
24 BunlkowskJ Czesia w, lek, Sądowa 14 
61 Cejrowsld Józef. przedsiebiorstwo 
samochodowe 
25 Derżewskl. spedytor. Nowa 2 
65 Dettlaff Otton, gospodarz, Tryl 
31 Dlethelm Hermann, serownia. Mą- 
tawy 
- (dod) Franz Rich., Mątawy 
29 Dombrowskl Adolf, mistrz stolarski, 
Nowa 9 
8 Donlmlrskl A.. pulk. emer.. Majtt- 
n()ść 
89 Epelberg Tobiasz. pl. św. Rocha 3 
59 Fordykt. sprzedaż forn. i dykt, pl. 
Sw. Rocha 3 
66 ..Pornler u . Majewski I Zlablcki, 
Sądowa 23 
38 Pltzennann Aleks,. handel wikliny, 
Sądowa 7 
82 Frankowskl A. I Ska. Kolejowa 2/3 
50 Pranz Oerhard, właśc. dóbr. TrJI 
5 Oauza Czesław. not., Sądowa 
16 Glówczewskl Bernard, adw.. Sądo- 
. wa 23 
2 Oorczyńskl Franciszek. skłAdnia 
piwa, TargowiKko 9 
19 Oorczyńskl franciszek. sklad tytoń.. 
Gdańska 
26 Hotel ..Blaly Orzeł", Julianna 
Meyert 
68 Hotel ..Concordia u . hurt. tow. ko- 
lonialnych. Borkowski 1 
37 Hundsdoń R.. nast., właśc. Jerzy 
Hundsdorf, fabryka mebli 
15 Jażdżewski W., bławaty I konfek- 
cja. Rynek 25 
13 Kat. Urząd parafialny. ks. radca 
Tadeusz Bartkowski. Biskupia l 
30 Kerber Henryk. Tryl 
48 Klahs, skład rzeźnicki 
18 KIelnwAchter, skład żelaza. właśc. 
Piontl(Owskl 
51 Komunalna Kasa Oszczednoścl pow. 
świeckiego. oddzial, Rynek 
27 Kohls Prltz. sklad kolonialny, Ry. 
nek 33 
44 Kohls Wilhelm. mistrz kowalski 
21 Kolej, stacja 
17 Kraszuckl Hcnryk. drogeria central- 
na, Rynek 31 
28 KrogolI Pranciszek, Gdańska 19 
23 Kwela Jan. mleczarnia, Klasztorna 6 
41 Lamparski Jan. przedsiebiorstwo au. 
tobusoy,e 
56 Litewski franciszek, pl. św. Ro. 
cha 5 
58 Lorkowski B.. hurt. tytoniu, Gdań. 
ska 21 
40 Ludklewlcz Zdzlslaw, maj.. Mi- 
lewko 
52 ł.epek Konrad, mistrz stolar I Pod- 
gorna 4 
46 MarkowskI Konstanty. mistrz rzd- 
nicki, Gdańska 
84 Mlyn Parowy, Skalski, Kościuszki 
74 Neumann Maksymilian, dr med , 
lekarz. Gdańska 9 
75 Ozlmkiewlcz Leon, lek. wet, rzeż- 
nia miejska 
62 PIJarski Tomasz. skład to w kolon" 
Kolejowa 27 


POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 
53 naczelnik urzedu, b. 
33 naczelnik urzedu, m. 
43 okienka (dzial nadawczy) 
60 monter, m. 


63 Policja Państw,. posterunek 
- (dod,) komendant, m. 
76 Pomorska szlifiernia szkl... Pluclń. 
ski, - Witulskl 
36 Pomorski Skład fornierów . Koś- 
c;u!izkl 3 
71 Rogacki M,. zaklad dentystyczny, 
Rynek 21 
4 ..Rolnik", spóldz. rolniczo-handl. z 
o. o., Dworcowa 16 
77 Rucki Józef, mistrz stolar.. Sądowa 27 
70 Sąd Grodzki l 
69 Schaldach Eryk. wlaśc. dóbr, Morii 
78 Schudzlnskl Fr.. interes zbożowY, 
handel mąki. mater budowlane 
i opal. Sadowa :I 
64 Sludzl.ń.skl Jan, własc. L. I J Siu- 
dZlDskle, sklad żelaza I narzedzll 
Rynel, 3J
		

/spis00120_0001.djvu

			- 


88 Sonnenwald Bracia. fabr. mebli, 
Zduńska 7 
49 Spar u. Varlehnskassenvereln, 
społdz. z n. o. 
79 Staslewskl Bernard, dom polski. re- 
stauracja, furmaństwo 
73 Straż Graniczna, komisariat 
57 Sylwestrowicz Anna, Targowisko 7 
9 
lIwlnski M., Grudziądzka 19 
83 
miglerski Jan, mistrz rzeźn., han- 
del bydła i koni 
87 .,Vistula", Polska :legi. Rzecz., przy- 
stań n. Wisłą 
7 Voss G., fabr. maszyn, Kolejowa 6 
3 Warmbler Jan, auto-taksy, Długa 3 
39 WedelOton, sklad skór 
10 Wf'itzner Juliusz, handel surowców 
11 Wesołowski Władysław, drukarnia, 
Gdańska 19 
14 Wojciechowski Jan. mistrz rzeźnicko- 
wed'iniarski, Kolejowa 9 
72 Wojnowski Stanisław, właśc. maj., 
Kończyce 
l WoklSck H.. tartak I fabr. mebli, 
budownictwo, Gdańskie Przed- 
mieście 3 
54 Wolleoweber Benno, ogrodnictwo, 
Kończyce 
34 Wróblewski Brunon, mistrz stolar- 
ski, KOlejowa 1tł 
45 Zacharek A., skład kolon., restaur., 
komis. sprzedaż nafty, Kościuszki 6 
32 Zarząd gminny 
- (dod.) sekretarz, m. 
Z A R Z 4 D M I E J S K I: 
6 biuro 
(dod,) burmistrz. gab. 
(dod,) m. 
(dod,) kasa 
20 elektryfikacja, pl. Zamkowy 3 
85 gazownia, Zduńska 9 


35 Zollenkopf. właśc. dóbr ryc., Milewo 
67 :lurawskI Aleksander. fabr. mebli, 
Przykop 4/6 
S5 :turawski Brunon, Sądowa 10 
47 :lurawskł Kurt, mistrz stolar., No- 
wa 3 


NOWE MIASTO 
LUBA WSKIE 


N/2 


(b. n.) Informacja centrali telefonicznej 
38 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta. Telegraf I Telefon) 


93 Achellus ErwlD, autodorofka, Ko- 
Ściuszkowska 18 
54 Apteka Pod Orłem, Maternlckl Bo- 
lesław. Rynek 12 
B A N K I: 
48 Bank Ludowy. Rynek 6 
21 Komunalna Kasa Oszczednoścl 
pow. lubawsldego, Rynek l 


119 Bendix Maks. warsztat reperacyi- 
ny, Łąkowska 8 
6 Boneck Ernest, Ląkowska 5 
115 Borkowski Alojzy, autodorotka, 19 
Stycznia 9 
74 Cegielnia Powiatowa 
80 Chełkowskł Bernard, skład tow. ko- 
lonialnych, Rynek 22 
94 Cbełko\\ski Julian. kupiec, Kościusz- 
kowska 17 
S3 Chylewsld Jan. automatyczna fa- 
bryka octu, Lipowa 6 
134 Chyliński Ludwik. ks. proboszcz, Mi- 
kołajki 
62 Cieszyński józef, drogeria, Rynek 7 
60 Dejczer Wiktor. maj. Gwiżdziny 
14 Dołega - Lewandowski, mgr. maj., 
Ruda 
29 Domagała Ludwik. not.. Kościusz- 
kowska 18 
76 Domeyko Wiktor. obyw. ziemski, 
Pregowizna 
..Drweca". druk. I ksieg., Rynek 4 
Duleba Jan, kpt.. Kościuszkowska 18 
Ewertowskł Nikodem, skład telaza. 
Rynek 28 
75 Gestwlckl Bonifacy, ..Bławat", Ry- 
nek 17 
Gimnazjum (patrz szkoły) 
33 Górski jan. skład cukierków, Kazi- 
mierza :J 
Graduszewski Jan, obyw. ziemski, 
Krzemieniewo 
GraduszewskJ Jan, obyw. ziemski, 
Nawra 
rolnik, maj" 
Tylice 


8 
114 
66 


70 
13 


78 


Graduszewski Jan, 


. 


110 Grochowski Bolesław. instr.. P. I. R, 
Okr. Zw. Prod. Trzody Chlew., 
św. Tomasza l 
Hotel Bona, Kościuszkowska 17 
Hotel Centralny. Rynek 10 
Iwanowskł Antoni, em, major. W. 
P. Tyliczkl 
136 jabłoński Władysław. ..Pomorza n- 
ka", SObiesl(iego 3 
40 Jankowski Bronisław, kawiarnia, re- 
stauracja 
4 Jax Kazimierz, dr, lek. pow. Koś- 
ciuszki 3 
SI Jentklewicz Bronlslaw, tartaki, Łą- 
, kowska 22 
124 Kasper Antoni, dzierżawca plebanki, 
Kurzetnik 
116 Knowski Jan, autodorożka, SObieskie- 
go 14 


23 
3 
64 


22 Kolej, ekspedycja towarowa 
67 Kolej, ekspedycja towarowa, Nowe 
Miasto - Południe 
87 Komenda Pow. P. W. I W. F. 
90 Kopysteckł Alojzy, restauracja, 19 
Stycznia 4 
10 Krasiński Franciszek, właśc. mie- 
czami, Mickiewicza 2 
7 Kredit u, Sparbaok, Kościuszkow- 
ska 15 
hurtownia piwa, 
środkowa 9 
15 Kurowskl Edward, płk., właśc maj., 
Kun:etnik 
120 Kurowskl Anastazy. ks. prob.. Ty- 
lice 
Kazimierz. JI1Z., rolnik. 
Jakubkowo 
l 38 Laodzbergowa Stanisława. plebanka 
73 Lewaiski Eryk. handel zboża, Ja- 
gielIoń3ka 13 
20 Lewalskł Julian, handel zboża, Ja- 
giellońska 23 
72 Lipińska Anna. restauracja dwor- 
cowa 
77 Lubowieckl Feliks, fotograf, Ko- 
ścielna 2 
83 Lazarewlcz Alfons, lek. wet., Wierz- 
bowa 10 
99 Lukaszewski Jan, rolnik, Brat jan 
27 Modrow Henryk, dobra ryc.. hodo- 
wla zbóż, ziem. oryg., Gwiździny 
142 Modrzejewski Franciszek, dom roln. 
hand!., Mickiewicza 4 
11 - maj.. Kaczebagno 
9S - zbożowiec. m., Mickiewicza 4 
71 Morenc Leon, handlarz bydła, Aleje 2 
82 Mówka Władysław, autodorożka.l 
Kościuszki b 
42 Nikodemski Nikodem. adw.. Ry- 
nek 21 
100 Nowaczyk Wacław. handel zboża, 
Okólna 35 
61 Nowak Konrad, mistrz rzeźnicki, Ja- 
gielloiJska 3 
96 Ochocki Jerzy, skład tow. kolon., 
Rynek 8 
18 Olszewski Bolesław, sldad bławatów, 
Sobieskiego 4 
34 Ostrowski Henryk. dr, maj., MarIa- 
nowo 
123 Pienczewskl Wincenty, mistrz rzeż- 
nicki, Sobieskiego 2 
17 Piotrowski Bernard, dr med., Ko- 
ściuszkowska 11 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
16 - naczelnik urzedu, b. 
112 - naczelmk urzedu, m. 
11.3 zastepca naczelnika - kontro- 
la agencyj 
oddział kontrolny I sekretariat 
dział nadawczy (okienka) 
telegraf, przyjmowanie tele- 
gramów telefonem 


97 


Kubaiski 


Oskar, 


37 


Lambert 


19 
43 
38 


111 
122 
126 


dekartacja 
monter. m. 
- Nadzór Teletechniczny 
POLICJA PAŃSTWOWA: 
komendant 
posterunek 


24 
44 
12 
50 
121 
2 
58 
56 
SI 
9 
49 


Pruski Stanislaw, adw., kanc., Ry- 
nek 5 
- m., Kościuszkowska 3 
Pyszkowskł Kazimierz, dr, lek. pow. 
wet., Kościuszki 5 
Reglowa Stanisława, folwark, Ku- 
rzetnik 
Rogowski Tomasz, cukiernia, Ko- 
ściuszkowska 16 
..Rolnik", Spóldz Roln.-Hand!owa 
w Lubawie oddz. Nowe Miasto 
'Lub., Mickiewicza 11 
Rosiński Anastazy, rolnik, Pacół- 
towo 


8S 


Nowe 


Nowyświat 


36 
141 


Rost Stanisław, fabr. miodu s
ucz- 
. nego ..Rosta", Rynel! 23 
Roznowski Józef, autodorożka, Prze- 
mysłowa 15 
Sąd Grodzki (patrz urzedy) 
Schneider Karol, młyn, Brat jan 
Schubrlng A,. młyn parowy. tartak, 
cegielnia, ŁąKowska l 
Serożyńskl Wladysław, skład żela- 
za, Rynek 3 
Skibowski Konrad, drogeria, Sobie- 
skiego 6 
Suchocki Jan, budown, pow. 
Szczepański Edmund, nacz. urz. skar- 
bowego 


26 
S 
69 
46 
125 
144 


98 
SS 
57 
59 
39, 
91 
92 
45 


Starostwo (patrz urzedy) 
Szkoła, Gimnazjum Państwowe. Ko- 
ściuszkowska 10 
Szkoła Powszechna. lipowa Ił 
Szpital Powiatowy, Mickiewicza 9 
Szudziński Edmund. hand\. skór, 
19 Stycznia 9 
Szudziński Jentkiewlcz. sklad bła- 
watów, 19 Stycznia 1 
Truszczyńskl Władysław, skład że- 
laza, Rynek 9 
Urbanowska Antonina, sklad porcł- 
lany. Rynek 20 
Urząd Parafialny. ks. prob. dr 
Leon Pryba. Kościelna 15 


86 
47 
131 
l 
32 


U R Z Ę D V: 
Insp',ktorat Szkolny Nowomiejski. 
Łąkowska 7 
Sąd Grodzki, Łąkowska 11 
Starosta Powiatowy. Rynek l 
Starostwo pow. Lubawskiego, Ry- 
nek l 
Urząd Skarbowy. podatków I opiat 
skarbowych 
Wacho",ski Teodor. rolnik. Nowy- 
dwór n. Drwecą 
Wełnickl Władysław, maj. Lipowy 
Dwór 
Werner Bronisław, dr med., Ko- 
ściuszkowska 4 
WIeczerski Zenon. suszarnia Zle'1l- 
niaków, Łąkowska 
WJtta Nikodem, budowniczy pań- 
stwowy. Sienkiewicza 3 
Zabrockł Stanisław, ks., prob,. . N. 
Brzozie 
Zająkała Ksawery, rzeźnictwo, So- 
bieskiego 19 
Zalewski Alfons, drogeria - medy- 
cynalna, Rynek 10 
Zarząd gminny, Nowe-Miasto wieś 
Zarząd gminny, Kurz(tnik 
Zarząd gminny. Marzecice 
zarząd miejski, Szkolna 2 
- elektrownia, pod Lipami 8 
Związek Straży Pożarnych, Kościelna 
:turaiski Józef, wł. ziemski, Krze- 
mieniewo 
:turaiski Mieczysław. wl. ziemski, 
Nlelbark 


85 
79 
25 
117 
68 
52 
S4 
63 
132 
133 
139 
28 
31 
143 
65 
35 


NOWE POLASZKI L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


NOWY BARKOCZYN L 


9 Dahlweld Walter, 


wł. dóbr ryc., 
Bedomin 


7 Doering Walter 
2 Finger Ludwik, Kulamłyn 
l Herleman Helnz, wł. dÓbr ryc.. 
LubalI 
3 Kolej, ekspedycja towarowa 
5 Schadow, Niedamowo 
11 Szymanskl Harol. ślepowron, maj. 
Bukowopole 
6 Tempski Julian ESden, ziemianin, 
maj, Sobącz 


NOWYDWóR L 
Bratiański 
2 Jabłoński Franciszek. folwark Cem- 
balowo 
4 Marchlewski Faustyn, soltys, Chrośle 
3 Mowińskl Piotr, folwark, Lekarty 
5 Serożyńskl Augustyn. senator, Le- 
karty 
l Unrau Jan, wl. dóbr 
6 Zarząd gminny 


NOWY JASINIEC L/2 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


NOWYśWIA T L/2 
ROZMOWNICA PUBLICZNA 


Bd. 101
		

/spis00121_0001.djvu

			Ocypel 


- Ostrowite k. Jablonowa Pomorskiego 


OCYPEL 
ROZ,"óWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Lubichowo) 


ODRY 
ROZMÓWNICA PUBLICZNA 


L/2 


OGORZELINY L 


2 Bucholz Stanisław, kierownik mIe- 
czami 
4 Blek Augustyn, domena Sławecin 
5 Góretzki jan, domena 
6 Kolej, ekspedycja towarowa 
12 Leśnictwo Państwowe, Kamionka 
13 Marcinkowskl Franciszek, rolnik 
7 Ogorzelińskle Mlyny, T. z o. p. 
9 Pakalskł Albin, ks., dyr., Zamart:? 
l Parpart Heribert, wł. dóbr ryc., Za- 
marte 
8 Policja Państw., kontrola graniczna, 
'Zamarte 
3 Wolszlegier Adam, wł. dóbr, Coł- 
danki 


OKONIN 


L/2 


ROZMÓWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Melno) 


OLPUCH 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L 


OPALENIE L (8-12 
i 15-21) 
22 Hurhardt józef, generał, dwór 
7 Cieśniewskl Fr., skład kolon. 
6 Dicthelm Adolf, mleczarnia 
l Domachowski Czeslaw, kupiec 
8 Kalinowski józef, ks. probośzcz pa- 
rafii rZ.-kat. 
10 Klein Franciszka, restauracja, pt'n<;io- 
nato Widlice 
- (dod.) Klein, kierownik szkoły 
14 Kminkowskl Hubert, młyn parowy 
4 Nica Franciszek, handel ryb, restau- 
racja, pensjonat Widlice 
9 Policja Państw., posterunek 
3 Weichert Ernst, wł. cegielni 
5 Zarząd gminny 


OSIE 


c 


19 Apteka, wł. Młodecki A., Rynek 
28 Bartoszewicz i Kubica, tartak 
24 Bohm Artur, wł. maj. Spławie 
8 Czyżnie\\ski B., skład kolon., żela- 
za, hotel i restauracja 
Elektrownia Krajowa ..Gródek". S. 
A., Zakład w :turze, czynny 
całą do be 
11 Ewangelicki Urząd parafialny, pa. 
'stor Driemler, Dv.orcowa 7 
26 Grabski józef, fabryka wyrobów ce- 
mentowych 
"Gródek". Pomorska Elektrownia. 
Krajowa, S. A., Zakład w :tu- 
rze, czynny całą dobe 
Hillarówna Zofia, dr med. i akuszer, 
Rynek 10 
Hiibner Feliks, mistrz dekarski, 
skład kolon., hotel i restauracja, 
Rynek 12 
Kamieniarz Antoni. handel zboża, 
mąki I paszy, Sienkiewicza 2 
22 Katolicki Urząd parafialny 
14 Kolej, ekspedycja towarowa 
10 Krajewski Marian, lek. wet., Ry- 
nek 11 
Kuzimskl Gracjan, skład miesa i we- 
dlin. Dworcowa 1 
Listewnik M., właśc. B. Czyżniewski, 
skład kolon., żelaza, hotel I re- 
stauracja 
Marchewicz Franciszek, mistrz rzd- 
nicki. Rynek 
21 Mączkowski Franciszek, mistrz rzeż- 
nicki, Sienkiewicza 
20 Mleczarnia Spółdzielcza, z o o. 
39 Nadleśnictwo Państwowe Błędno 
38 Nadleśnictwo Państwowe Osie 
- (dod.) Sierosławski Bronisław 
in:!., Rynek 9 


33 


33 


41 


25 


l 


3 


8 


18 


102 Bd_ 


o 


L 


5 Ohme Agnieszka, młyn I tartak, 
Kwiatki 
27 Paszko\\skł Paweł, dr med., willa 
Aleksandra 
23 Pensjonat ..Letnisko Tleń", właśc. 
H. Radtkowa 
36 Pensjonat "Wygoda", wł. Kuzimskl;ł 
Franc., Tlen 
7 Pllńskł józef, młyn wodny, tur-Młyn 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
49 - naczelnik urzedu, b. 
42 - naczelnik urzedu, m. 


40 Policja Państw., posterunek 
33 Pomorska Elektrownia Krajowa 
..Gródek". S. A., Zakład w :tu- 
rze, czynny całą dobC 
23 Schauer Herrrnann, Tleń 
4 Szukalskł Władysław, dobra ryc. 
Jaszcz i folwark Łegnowo 
6 Wojnowski Kazim., wł. maj. Wierzchy 
31 Wyżenkiewicz Feliks, tartak parowy 
16 Zarząd gminny, Dworcowa 6 


OSIECZNO 
k. Czerska 


l Nadleśnictwo Państwowe 
7 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny 


OSIEK 
k. Skóreza 


l Policja Państw., posterunek 
4 Zarząd gminny 


OSIEK 
n. Notecią 
7 Cegielnia Osiek n, Notecią 
9 Ciikosz Józef, ziemiopłody 
3 Dura Antoni, zakup i sprzedaż siana 
i słomy 
2 Hotel Nadnotecki, wł. Pazderski 
Wojcie
h 
11 Królak Kazimierz, rzeżnictwo, Marsz. 
Piłsudskiego ..7 
5 Mela Bolesław, mistrz rzeżnickl 
l Nowak Władysław, rewizor przew. 
elektr., Marsz. Piłsudskiego 8 a 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
15 - naczelnik urzedu, m. 


4 Pyszka józef, skład tow. kolon. 
7 Rychłowski jan, przemysłowiec'- ce- 
ramik 


OSIELSKO L (8-15) 


3 Grygrowiczowa Leokadia, wł. ziem- 
ska, Rybiniec 
l Urząd parafialny kat9ł. 
2 Zarząd gminny 


OSIĘCINY 


17 Bronisławski Stanisław. lek. wet. 
27 Chojnacki A., sklep konfekcji, manu- 
faktury i futer 
31 Czyściciel, Krygier Stanislaw, Karo- 
lin 
26 Dąbrowski Zdzisław, maj. Pułkowni- 
kowo 
16 Dom Rolniczo-Handlowy, St. Płosz aj 
36 Dzierzbicka Kazimiera, maj. Oslonki 
8 Fundacja Dobroczynna J. i K. hr. 
Skarbków, kurator, m. 
- (dod.) kancelaria maj. 
4 Głowiński Awner, skł. drzev.a 
35 (jłowiński G., sklad drzewa 
13 Grodzickl Stani
ław, maj. Borucin 
15 Gutowski D., skup zboża 
9 Ike-Dunikowskl jan, br., maj. Boru- 
cinek 
6 jarantowice, maj. 
33 ..Jutrzenka", Stowarzyszenie Spo- 
:!yv. ców 


- 


5 
22 


Kabat Franciszek, drogomistrz po. 
wiatowv 
Libera Marian, v. I. f-y "Ziemiopłody'" 
- (dod.) m. 
Mazurkiewicz Tadeusz, maj. Zagaje- 
wice 
MIrosławska Zofia, maj. Kościelna 
Wiec 
"Młyn Kujawski", B-cia Poznansn 
i S-k
 
"Młyn Motorowy", G. Poznański 
i S-k
 
- (dod.) kantor 
Ossowski Teofil, mgr farm., aptek 


23 
24 
20 
7 


25 


POCZTA, TELEGRAP ł TELEFON: 


30 - naczelnik urzedu, b. 
18 - naczelnik urzedu, m. 


L 


2 Policja Państwowa, posterunek 
32 Presser Feliks, lek., pl. Gen. Halle 
ra . 
23 Sukcesorowie Feliksa Brochockiego, 
maj. Zagajewice 
34 Sukcesorzy Marli Hrochockiej, Leka- 
rzewiee 
19 Szpital Fundacji Dobroczynnej 1. i ... 
Skarbków 
(dod.) dr Olbrycht, m. 
28 Waldeck Mieczysław, maj Piołunowo 
12 Wilde janusz, maj. Latkowo 
3 Zarząd Gminny 
11 Ziółkowski Mieczysław, mleczarnia 
21 żakowice, adm. maj. 


L 


OSOW AGÓRA L 2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L 


OSOWA L2 
k. Gdyni 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Chwaszcz
 no) 


OSOWO 


L2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


OST ASZEWO C 
k. Torunia 


4 Buczko\\skl Zdzisław, niaj. TyIiee 
5 Czarliński A., obs!:. dworski, Za 
krzewk 
8 Donimirskl jan. wl. ziemski, Ły
o 
mlc 
3 Peldt Leon, maj. Kowró7 
11 Janl;:owskl Jan, posiedziciel, Morez
 
n 
7 Kledroń Władysław, wl. dóbr, 1(0 
wrozek 
2 Kolej, ekspedycja towarowa 
l Kries, wł. dóbr Sławkowo 
10 Sroka jan, kierownik szkoły 
13 Urząd parafialny kato!., Papowo. T
' 
rlln
kle 
6 wegner Kurt, maj. Wytrebowice 
12 Wegner Kurt, majetność 


c 


OSTRO ME CK O L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


OSTROWITE 
k. Chojnie 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


T 
l. 


OSTROWITE r 
k. Jablonowa Pomorskiego 
2 Bliicher Hans. von, wł. dó
r ry" 
8 Bliicher Hans, \'on, zarząd dobr r! 
l Geddert Piotr, maj. ziemski, Plo" 
7 Mleczarnia Spółdzielcza . 
4 Tilemann Rudolf, dZler:!. maj. Wa 
dęgo' 
3 Urząd parafialny katol.. płowe z
		

/spis00122_0001.djvu

			Ostrowite k. Kowalewa - Pelplin 


OSTROWITE \ L OSTRóW ŚWIECKI L/2 I 
k. Kowalewa ROZMóWNICA PUBLICZNA l 
5 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 4 
OSTROWITE L ośNISZCZEWKO L 
RYPIŃSKIE . ROZMóWNICA PUBLICZNA 
2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA (Abonenci - patrz centrala Gniewkowo) 
2 Szadkowskl Edmund. maj. Brzuze 3 


2 
6 
3 
5 
4 


PAPOWO 
k. Torunia 
Chmurzyńskl Edward, kupiec 
Kleinschmidt Wincenty 
Kochowicz józef 
Michalski Stanislaw, dziert. plebanki 
Urząd parafialny katol. 


PAPROŚ 


3 
2 
l 


Kobuś St., wlaśc. ziemski. Wola 
Wapowska. p. Bachorcc: 
Spychalski Ignacy. wojt. rolnik 
Wężyk józef. Skotniki, dwór 
- (dod.) administracja 


PARCHANIE 


4 
l 


Państwowe Leśnictwo, Rejna 
Szczegola Wladyslaw, Modliborzyce 


PARCHOWO 


3 
2 


Frost Sylwester, ks. prob. 
Zarząd gminny 


PARCHOWO 
leśniczówka 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


PĄCZEWO L 
2 Kaszubowskl Franciszek. oberżysta 
3 Langowski. dr 
l Urząd parafialny 
PELPLIN N/2 


(b. n.) 
138 
146 
7J 
103 
86 


Informacja centrali telefon. 
Informacja w sprawach pocztowych 
Przyjmowanie telegramow telefonem 
Anczykowskl Teodor. drogeria cen- 
tralna, pl. Br. Pierackiego 2 
.,Apteka Pod Orlem". Józef Przy- 
godziński. Mestwina 1 
Banieckl Bernard. rzefnictwo. Sam- 
bora 2 


20 


. B A N K I: 
Ludowy. Sp. z o. o.. Marsz. Pił- 
sudskiego 8 
- (dod.) dyr., W. Lisewski 
Raudcner Spar und Darlehnskas- 
senverein, sp. z o. o., Pelplin, 
Marsz. Piłsudskiego 30 
Behrendtowa Agata. zastępstwo Tow. 
Ubezp.. Marsz. Piłsudskiego 2 
Berger Emma, właśc. dóbr. Pomyje 
Bielińskl józef, skład telaza, pl. Br. 
Pierackiego 1 
Błażek Franciszek, ziemianin. Li- 
gnowy 
Bochhlska Zofia. dentystka, Marsz. 
Piłsudskiego 12 
Bogacz Wincenty. wlaśc. ziemski, 
Orna sowo 
Brzozowski Teofil. posiedziciel ziem- 
ski, Wielki Garc. 
Busch Roman, Starogardzka 1 
..Caritas", Sambora 'I 


3 


94 
92 
97 
18 
128 
29 
48 
84 
119 


T 
L 


L 


L 


L 


p 


111 
124 
12 
65 
136 
42 
108 
13 
l 
41 
50 


Chudzinski jerzy, ks., Starogardz- 
ka 5 a 
Cichosz Mikolaj, rzeźbiarz, Podgór- 
na 1 
Cukrownia Pelplin, Sp. akc., Marsz. 
Piłsudskiego 23 
- (dod.) dyr. Kaczmarek 
Dąbrowski Bolesław, ks., prałat. dr 
Diecezjalny Instytut Akcji Katolic- 
kiej, Pelplin 
Dominik Konstanty, ks. biskup, pl. 
Mariacki 2 
..Drogeria Pod Orłem", Zuber Pa- 
weł, pl. Br. Pierackiego 1 
Dytkiewicz Wacław, starosta em., 
Ropuchy 
Eichholz Maks, właśc. dóbr, Pomyje 
Elektrownia Obwodowa Pomorze. 
Sp. z o. o., biuro, kasa i lokal 
sprzedaży. Marsz. Piłsudskiego 29 
Stocki Młyn, Zakłady Elektryczne 
inżynier ruchu, Martyński Piotr, 
Spółdzielni Budowlanej 1 
monter ruchu, Pomierski Franc., 
twirki i W:gury 
(monter ruchu w Skórczu, Ludwik 
Poznanski. telefon Skórcz 4l) 
Firkowski Franciszek, Zakłady Ce- 
ramiczne, .' \\'ola" 
Fitzek Eugeniusz, dr med., Mestwi- 
na 4 
Frost Maria, Gręblinpole 
Gehrmann Brunon, mistrz rzefnicko- 
wędlin.. Marsz. Piłsudskiego 7 
Gimnazjum Biskupie (patrz szkoły) 
Gołębiewska Maria, Wielkie Garc. 
Głowacki Paweł, towary kolonialne, 
wina, likiery, piwo Kuntersztyń- 
skie, Marsz. Piłsudskiego 3 
Główna Spóldzielnia Rolniczo-Han- 
dlowa na Pomorzu, Sp. z o. o. 
Grudziądz. oddz. Pelplin 


30 
109 
131 
3 


OTLOCZYN 


L 


43 
40 
45 


101 
110 
117 
106 


118 
2S 


2 


2J 
17 
1. 22 
61 
66 
82 
72 
147 
J2 
102 
68 
5 
123 
137 
74 
47 
52 
114 


Grabowski Erich, właśc. dóbr ryc., 
Kulice 
Gutkowski Teodor, Marsz. Piłsud- 
sldego 13 
Hacker Ellza, właśc. dóbr, Wielki 
Garc 
Hasse Feliks, spedytor kolejowy, pl. 
Br. Pierackiego 
Hasse jan, rolnik, Pomyje 
Heppner Henryk, lek., .Starogar
zka 2 
HilIar Franciszek, majątek RaJkowy 
Podlas 
budowlany, tar- 
Starogardzka 9 
Wytwórnia uli, 
Kościuszki 11 
Hotel ..Pelplin", Zawadzki Br., 
Marsz. Piłsudskiego 
(I 
Hotel Pod Orlem", Lutz Otton, pl. 
" Br. Pierackiego 1 
Iwaszków Wlodzimierz, Kościuszki-l 
jaszczerski Alojzy, kupiec, Br. Pie- 
rackiego 7 
Kalisz joachim. mistrz ś:usarsk i , 
l"owy Rynek 3 
Kamrowski Leon. rolnik, Janowo 
Kancelaria Biskupia, ogród Biskupi 
Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży 
J\lęskiej, sekretarz generalny, k
, 
W. Gajdus. al. Cystersów 2 
Klep Maks. "łaśc. dóbr, Rudno 
Kirsteln paweł, I{S., dr, dyrektor 
gimnazjum. Kanonic
a 1 
Maksymilian. kupiec, 
Marsz. Piłsudskiego 


Hollman jan, zakład 
tak i stolarnia, 
Homa Franciszek. 


Dolatowskl Franciszek, rolnik 
Martelus Jan Roman 
Nadlesnich\o Państwowe Popioły 
- (dod.) nadleśniczy. m. 
- (dod.) leśnictwo Karczemka 
(dod.) leśnictwo Pieczenia 
- (dod.) leśnictwo V()pioły 
- (dod.) leśnictwo Rudak 
- (dod.) lesn;ctwo Wudek 
Piasecki Franciszek. właśc. ziemski, 
Karczemka 
Policja Państw., posterunek 


SS 
100 
2 


Knast Bolesław. ..Bazar". pl. Er. 
Pierackiego 
 
Kolej, Ekspedycja Kolejowa 
..Kornhaus" Pelplin, młyn motoro- 
wy i handel produktami rolnymi 
Kriiger Maks, wlaśc. dóbr, Pomyje 
Kuli Maks. właśc. dóbr, Rajkowy 
Leśniewski Wł., majetność Kursztyn 
Lewicki Władysław. adw.. pl. Tum- 
ski 2 
Lindau Walter. właśc. dóbr, Lignowy 
Lisewski Alojzy, budowniczy, sąa. 
zaprzysiężony rzeczoznawca, Sta- 
rogardzka 10 
Majewicz Stefan, właśc. ziemski, 
Janiszewo 
Majewski Konrad. rolnik, Rajkowv 
Malewski Franciszek. kupiec. Marsz. 
Piłsudskiego 15 
Mania Pawel, właśc. dóbr, Pomyje 
Mania Stanisław. właśc. ziemski, 
Rajkow} 
Maniowa Ludwina, maj. RajJ..owy 
Mazur Roman, lek. wet., Marsz. Pił- 
sudskiego 
 
..hląka", sp. z. o. o.. młyny wodne. 
pl. Tumski 1 
Michna K.. rzeźnictwo, pl. Br. Pi e- 
rackiego 1 
Mleczarnia i Piekarnia Parowa, T. z 
o. P" Marsz. Piłsudskiego 34 
Molier Eryk, wł. dóbr. Wielki Garc. 
Nadleśnictwo Panstwowe 
Nadol!1Y Bolesław, skład żelaza, ar- 
tykuły budowlane, dźwigary! 
smoła, papa, cement, wapno I 
sprzęty kuchennł:, .\1arsz. Piłsud- 
skiego 17 
Nau Georg, wl. majątku, W. Garc. 
Nierzwicki Wiktor, skład towarów 
kolonialnych. restauracja, Ku- 
ściuszki 
5 
Nowydwór, dobra biskupie, Ossow- 
ski Józef. administrator 
Palac Biskupi. Park Biskupi 
Partyka Bolesław, ks., kanonik, K3-. 
nonicka 3 
Pdwlik jan, Pomorska fabryka cy- 
korii i kawy, "Lubiana". Ro- 
żentdl 
Pielgrzym", drukarnia i księgarnia, 
" sp. z o. o., pl. Br. Pierackiego 9 
"Pielgrzym". redakcja 
Płocieniak józef, rolnik, Wola 


88 
4 
44 


Klebowski 


8 
38 
27 
19 
37 
10 


7 
58 
129 
ID 
91 
89 
6 
98 
36 
24 
11 
60 
79 

l 


46 
70 


63 
105 
120 
62 


]5 
104 
39 


POCZTA, TELEGRAF I TELFFON: 
139 - naczelnik urzędu, b. 
l 35 - naczelnik urzędu, m. 
l J8 - oddział nadawczy i informacja 


80 
77 


Policja Państw,. posterunek 
Pólko. fol"ark Seminarium Du- 
chownego 
Probostwo (patrz urzędy parafialne) 
Pruszak Teodor. skład tow. kolo- 
nialnych i restauracja, Nowy Ry- 
nek 1 
Radojewskl Alojzy. Marsz. Piłsud- 
skiego 5 
Raplor Stefan, ogrodnictwo, Marsz. 
Piłsudskiego 1-1 
Raszeja Maksymilian, ks., dr, kano- 
nik, Kanonicka 2 
Raudener warengenossenschaft, sp. 
z o. o., Pelplin, Marsz. Piłsud- 
skiego :W 


35 


- 


"PIE L6RZYr
" III 


PELPLIN POMORZE III 
TELEFON: 15 i 104 


Najstarsze I najpoczytnieisze pismo na Pomorzu. 
w,chodzi 3 r..y w tygodniu. 
Ollłolzenia .. ..p i e III r z y m i e" mają niebywałe powodzeDłel 


Bd. 103
		

/spis00123_0001.djvu

			Pelplin - Pruszcz k. Bydgoszczy 


95 Rausch Brunon, adm. majątku UI- 
rich, Szlacheckie Lignowy 
Robitsch Walter, właśc. dóbr Rudno 
Rozkwitaiski Antoni, Janiszewko 
Rozkwitaiski józef. ksiadz, dr, 
rektor Sem. Duch. 
Róiyński Franciszek, ks. prałat, dr 
teol., profesor Sem. Duchownego 
i kanonik katedralny, Kanonicka 4 
28 Rudo\\'Ski Wacław, właśc. dóbr, 
Klonówka 
75 Ryczakowicz Zygmunt, ks., sekretarz 
generalny Katolickiego Stowarzy- 
szenia Młodzieży 
cńskiej, pl. 
Tumski 2 
53 Sawlcki Pranciszek. ks.}. dr, kanonik, 
Przystań Jana 
obleskiego 1 
Seminarium Duchowne 
Sikorski Hubert, rolnik. Rożental 
Sławoszewski Dominik, Sambora 16 
Spych Pranciszek, Kościuszki 14 
Stamlrowski - Llgęza Kazimierz, wł. 
ziemski, Lignowy 
21 Strehlke Artur, właśc. dObr
 Rudno 
33 Strehlke Reinhard. rolRik, ł(udno 


57 
67 
135 


116 


69 
56 
115 
132 
78 


93 


S Z K O I. Y: 
Gimnazjum Biskupie, al. Cyster- 
sów 1 


16 Szkoła Rolnicza, Blelawkl 
64 Szoła Franciszek, posiedziclei ziem- 
ski, RajkoYlty 
85 Szukalski Stanlslaw, właśc. dóbr, 
LipinkI 
87 illlwlńskl jan, rolnik, Pomyje 
22 t;lizewski jan. kawiarnia-cukiernia. 
Marsz. Piłsudskiego 1 
126 Tbalwltzer Erlka, handel ziemiopło
 
darni, Marsz. Piłsudskiego 
143 Tonn Wilii, tow, kolon. I delikat., 
pl. Br. Pierackiego 3 
Urzędy Paraf/elne: 
26 Parafia Klonówka 
54 Parafia Rajkowy 
49 Parafia Wielki Garc. 
1 07 Probostwo pel f Un, Mestwina 2 
71 Probostwo, Sz. Lignowy 
76 Voss Antoni, właśc. ziemski, Rom. 
bark 
1 25 Waldmann Micbal, agronom, Ugno- 
wy 
133 Weslerskl Karol, rzeżnictwo, Ko- 
ściuszki 6 
59 Wlens Giinter. posiedziciel ziemskI, 
Rudno 
90 Wlens Werner, właśc. dóbr, Rudr.o 
99 Wlśnie\\skl jan. ks.. dyr. chóru KIl- 
tedr., szamb. tajny J, św., al. 
Cystersow 3 
96 Wojak Marian, Starogardzka 
121 Wojtaś Bernard. Starogardzka 3 
127 Wyczynski Maksymilian, skład rzeź- 
nicki, Kościuszki 6 
31 Zaklady Przemyslowe, fo Wichert, 
jun.. Starogard, zakup zboża i 
sprzedaż wyrobów mlynarskich, 
filia Pelplin, Nowy Rynek 2 
9 Zaklad św. józefa, Biskupia 2 
34 Zarząd dóbr. Maciejewo 
113 Zarząd Gminny Pelplin - wieś w 
Pelplinie 
81 Zarząd mieJski. pl. Br. Pierackiego 4 
14 ZleliJiski Klemens, rotm. właśc. 
ziemski. Rudnopole 
112 Zlrke Pawel. pl. Br. Pierackiego 3 
l JO 
ocb Leon, handlarz bydła I trzody 
chlewnej, Sambora 3 
13 (dod) Zuber Paweł, właśc. "Dro- 
gerii pod Orłem", pl. Br. Pierac- 
kiego 


PĘCHOWO 
ROZM
WNICA PUBLICZNA 


L/2 


PĘDZEWO 


L 


3 Bochenski jan. wf. majątku 
, Krause Kurt. ks. prob ewang., 
Wielka ZławleA 
4 Leśnictwo Gutowo 
2 Petlik józef. dzierż. majetnoścl 
l Szkółka drzew I krzewów Gutowo, 
wł. Zarzlld Miejski Torun 
S Zarząd Gminny w Smolni e 


PIASECZNO L 
k. Gniewa 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Oniew) 


PIASTOSZYN 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


104 Bd_ 


PIECE L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
PIECHCIN L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA: 
PIERANIE L 


4 Baumgart Konrad, Ołojkowo 
9 Dingcrdissen Helnricb, ziemianin. 
Konary 
10 Kotowskl Tomasz. Pieranie, mlyn 
motorowy 


5 Majętność Bąkowo 
3 Mleczarnia Pieranie 
7 Pinkowski Bolesław, dr, maJet- 
ność Pieczyska 
2 Sucbarska Pelagia, właśc. ziem- 
ska, Dziewa 
8 Zieliński Kazimierz, właśc. ,ziemski, 
Sobiesiernie 


PINCZYN 
ROZMóWNICA PUBlICZNA 


PIOTRKÓW 
KUJA WSKI 


19 Ajman Dawid, skup zboża 
5 Andrzejewski Bohdan, maj. ziemski 
Nasiłowo 
29 Bertram Artur, maj. ziemski Nowa- 
Wieś 
36 Ciesielski Leon. sprzed. mat. opał. i 
bud owI. 
- (dod.) składnica 
41 Dębnickl józef. dr med. 
21 Grodzickl Wlodzimierz. maj. ziemski 
Morzyce 
- (dod.) administracja 
35 Iglewski Michał, maj. ziemski Lit y- 
chów 
37 Kaszubski Albert, wlaśc. taksówki 
l Kłych Aleksy, dom rolniczo-handlowy 
10 Kolej Szerokotorowa. biuro dyżurne- 
go ruchu 
34 Koławski Henryk, ks. kanonik, pro- 
boszcz parafii 
33 Kupferberg Wilhelm. młyn motorowy 
20 Lissowski Edmund, skład aptcczny, 
drogeria 
44 Ochocinski Aleksander, radio, rowe- 
ry, broń, amunicja 
3 Onacewicz Aleksander, kiero..ynik 
młyna 
- (dod) młyn 
2 Pęczko\\ski Wacław, kupiec 
24 Płocki Pinkus, sklep kolonialny 


POCZTA, TELEGRAP I TELEPON: 
2' - ekspedycja 
27 - naczelnik urzedu, m. 
52 - nadzorca teletechniczny. m. 
39 - telegraf 
6 Policja Panstw.. posterunek 
4 Rozdejczer józef, maj. ziemski Krysz- 
kowice 
18 Skwarcow Włodzimierz, restauracja 
26 Szpital Powiatowy 
8 Tabaczynski Bolesław, maj. ziemski 
Piotrków-I< uj. 
38 Urbanski Bronisław. skup zboża 
22 Zaleski Stanisław, maj. ziemski świesz 
- (dod.) administracja 
43 Zandberg D., młyn motorowy, Pal- 
czewo 
31 Zandberg Z. A., skup zboża 
25 Zarząd Gminny By toń w Nowym 
Dworze 
9 Zarząd Gminny Piotrków-Kuj. 
40 Zarząd Gminny Ruszkowo w Kalinie 
17 "Ziarno Kujawskie" łzblcka Sala, 
slmp zbola 


PLOCICZ L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
PLOWĘŻ L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
PLUżNICA L 


10 
7 
l 
8 
3 
2 
4 


Dudzlak Pranciszek, rolnik, Ostrowo 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Pflug Giinther, majętno Bartoszewice 
Policja Państw., posterunek 
Spółdzielnia Mleczarska z o. o. 
U
d parafialny rzym.-katol.. pro- 
boszcl 


Zarząd £mlnny 


POBÓRKA WIELKA U2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala BIałośliwie) 


L 


PODRĘBIONA 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


c 


PODWIESK 


L 


2 Eisenberger Karol, oberżysta 
16 Mleczarnia Spółdzielcza, W. Lunawy 
3 Podwitzer Spar u. Darlehnskassen- 
vereln, spółdz. z n. o. POdwiesk, 
przewodniczący I	
			

/spis00124_0001.djvu

			22 Hlmmler Wilhelm, kupiec 
6 Killsz Piotr, Mirowice 
12 Kolej, ekspedycja towarowa 
3 Kolonia rolna więzienia w Korono- 
wie, Luszkówko 
4 Kuras Antoni, mistrz ślusarski 
13 Majetnośt NIecIszewo 
2S Mlske Kurt. majetność, Luszkowo 
42 Mleczarnia 
'4 Mleczarnia, Zbrachlln, sp. oz o. o. 
11 Młyn I tartak, wl. Pawel Schmidt 
9 Mlyn I tartak. wl. Pawel Schmidt, 
Wałdowo 
POCZTA. TELEGRAP I TELEFON: 
45 - naczelnik urzędu. b. 
4' - naczelnik urzedu. m. 
2 - monter, m. 


8 Powiatowy Dom Opieki Społecznej, 
Goluszyce 
21 ..Przechowo" , młyn I tartaki, sp. 
akc. w Przechowie, oddzial 
2S Ralffelsen, sp. z o. p. 
'9 Schmidt Walter, Lowinek 
24 Schwanltz A., ks. kuratus 
15 Seldel Konrad, kupiec 
11 Sonnenberg Karol, rzeźnik 
14 Studziński Artur, dr med., Waldowo 
5 Szulc Witold, dziert. domeny Stątki 
16 ilUwleńskl Stanlslaw, gen. w st. 
spocz.. Brzeźno 
1 &wletUkówna Eryka, mat. budowi. 
1 Tempska-Esden Helena, Laszewo 
S6 Urząd parafialny zboru ewang.. 
Waldowo 
20 Werkmelster Pryderyk. rolnik 
:U Wlerzchowskl, ks. proboszcz, Nle- 
wleścln 

O Zarzlłd gminny 


PRZECHOWO 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
Abonenci - patrz centrala świecie n. Wislą) 


PRZEDECZ 


14 Diament A., dr, lekarz 
3 Engel U. H., ekspedyc. samochod. 
11 GaJzler Wacław. ks. proboszcz 
20 Gruszczyński Tadeusz, aptekarz 
16 Leśnictwo Przedecz-Klodawa w Dzl- 
wiu 
5 Makowiecki L.. skup zbota 
17 Mfiller G., wytwórnia wód gazowych 
9 Piętka Bolesław, maj. Katarzyna - 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
13 - naczelnik urzedu, b. 
2 - rozmównica 


8 Policja Państw.. posterunek 
6 Skowroński Nusen, kupiec zboźowy 
18 WIsznlowskl Zbigniew, dr med. 
12 Zarząd Gminny 
10 Zarząd h1lejskl 
4 2ychllńscy Bracia, 
15 2ycbUilsld Lajzer, 


handel zbotem 
skład tow. kolon. 
I spożyw. 


PRZEPALKOWO L 


5 Brettschnelder. ks. prob., Waldowo 
3 Hcinrlch G., wl. dóbr, Borówki 
2 Krleger. wl. dóbr. Waldówko 
11 Krieger E., Mala Klonla 
6 Polic;a Państw,. posterunek Wałdowo 
8 Porożyńskl L.. badacz mlcsa, Obo- 
dowo 
7 Rasmus W.. wl. dóbr 
1 Stockmann, wl. dóbr, Olsz ewka 
4 WInter J., mlyn. Ciosek 
9 Zarząd gminny, Wałdowo 


PRZERĘBSKA HUTA L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


PRZETOCZYNO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


PRZEWODNIK L 


1 5 Helns Rudolf, tartak parowy, Udzlerz 
Nadleśnictwo Państwowe 
4 Zarząd gminny, Lipinki k. Warlubla 


Pruszcz k. Bydgoszczy 


Puck 


PRZODKOWO L 


2 Policja Państw., posterunek 
7 Urząd paraf. rzym.-kat., prob. 
3 Zarząd gminny 


PRZYBYSLA W 
k. Inowrocławia 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


PRZYJAŹŃ 


. 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala 2ukowo) 


PRZYLĘKI 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


PRZYLUBIE 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


PRZYMUSZEWO L 


1 Nadleśnictwo Państwowe 


PRZYSIERSK L 


L 


3 Klerzkowskl Jan, rzeźnictwo 
4 Meger PrancJszek. rolnik 
1 Tlttenbrun Władyslaw, majątek 
2 Urząd parafialny 


PUCK 


c 


1 50 Biuro napraw 
146 InformacJa centrali telefonicznej 
144 Informacja w sprawach pocztowych 
145 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Telefon) 


Adolph BazyU. wl. drogerii, Rynek 22 
Apteka Bałtycka, wl. M. Gliwiczowa, 
Gdańska 2 
Baczyński Feliks, Pierackiego 3 
Belczewski Bernard. ziemiopłody, Po- 
koju 3 
Below Gustaw, wł. dóbr, Rzucewo 
Below Gustaw. wl. dóbr, Osłanioo 
Below Gustaw, wł. dóbr, Sławutówko 
Brazewicz Wlodzlmierz, notariusz, 
Prezydenta 13 
44 Brudnowski Józef, wedzarnia ryb, 
św. Jerzego 
66 Budzisz Antoni, wedzarnia ryb, Mor- 
ska 7 
39 Budzyńska Helena, wł. ziemska, Wej- 
herowska 
Busch Karol, wl. dóbr. Przebendow- 
skiego 3 
Byczkowskl R. I Ska, wedzarnla ryb, 
Nowa 
Cegielnia Rozgard, wl. Roman Adolph 
Chmielecki E., wl. drogerii central- 
nej, Rynek 33 
42 Cieszyński L., rozłewnia piwa, Wej- 
herowska 4 
CzarUński Hugon, skład żelaza, Mor- 
ska 1 
Dom chorych Augusty Wiktorii, Pił- 
sudskiego 2 
Dom Zdrojowy, wl. Bojarski Stan., 
Prezydenta 17 
Drew E.. rzeźnictwo, wł. P. Kożycz- 
kowskl, Rynek 30 
29 Eisenstaedt M., nast. wl. Hugon Czar- 
liński, sklad żelaza. mater. bu- 
dowł.. węgla I mag. artyk. gosp.. 
Morska l 
98 Elektrownia Krajowa ..Gródek", S. A., 
Mestwina 4 
_ zakłady elektryczne, Rynek 25 
_ monter Kopaczewskl. m. 
Pabryka maszyn I odlewnia żelaza. 
W. Magdsick, wl. Bracia Magd- 
sick, 10 Lutego 18 
Preimann Edward, drukarnia, ksie- 
garnia l redakcja ..Pucker Zel- 
tung", Rynek 
pularczyk jan, handel ryb, skład 
tow. kolon. i mat bud., Wałowa 10 
8 Olówna Spółdzielnia Rolniczo - Han- 
dlowa na Pomorzu, Sp, z o o., 
oddzial Puck, Hallera 1 


27 
97 


69 
65 


3 
4 
10 
107 


18 


94 


89 
55 


29 


71 


37 


24 


99 
91 
S 


20 


72 


L 


59 Gorczyczyńskl Jan. wedzarnla ryb. 
Św. Jerzego 
49 Orabowskl Adolf, budowniczy, Hal- 
lera 11 
99 .,Gródek, S. A., Pomorska Elektrow- 
nia Krajowa S. A., Zakłady Elek- 
tryczne w Pucku, Rynek 25 
43 Hannemann Aleksander. wl. dóbr, 
Połczyno 
14 Hannemann Brunon. wl. majątku, 
Mleruszyno 
33 Hoenke Pawel, rzeźnictwo, Bogu- 
sława 2 
87 Hotel Kaszubski. wl. Jan Lledtke. Ry- 
nek 
86 Hurtownia pryw. monopolu spirytus., 
GdaiJska 4 
19 Hurtownia tytoniowa. 10 Lutego 9 
47 janca Izydor, dr med., lekarz, Hal- 
lera 6 
58 Jastrzebski Jan, naczel. straty po- 
żarn., Mestwina 
101 Jendryczka Aleksy, dypl. meliorator, 
Hallera 11 
73 Klemz Otton, skład szkła, obrazów, 
tapet, farb, foto-artykuł)' droge- 
ryjne, Pokoju 5 
2 Kolej, ekspedycja towarowa. dworzec 
28 Komunalna Kasa Oszczedn. miasta 
Pucka, Rynek l 
1 Komunalna Kasa Oszczednoścl pow. 
morskiego, oddział, Prezydenta 13 
100 Kopleki jerzy. piekarnia, Morska 2 
109 Kosznicki Brunon. zakl. ogrodn., 
10 Lutego 
24 Kożyczkowskl Pawel, rzcżnictwo, Ry- 
nek 30 
90 Krauze Adolf, skład kolon., żeL, mat. 
bud., węgla, kafli, Rynek 
95 Kunz Jan, rzeźnictwo, Bogusława 4 
57 Lenard Roman, przeds. blacharskIe, 
10 Lutegu 
53 Leskl Mieczysław, adw" Prezydenta 
51 Lessnau Franciszek, mistrz piekarski, 
Rynek 5 
92 Lldzbarski Bem.. rzeżn.. 10 Lute- 
go 7 
104 Mociejowskl Konrad, lek. wet., Hal- 
lera 7 
5 Magdsick Pryderyk I Horst, wł. fa- 
bryki maszyn i odlewnia żelaza, 
10 Lutego 18 
25 Maliński józef, dr, adw., Hallera 2 
12 Marzelon Bernard, tartak parowy, 
Wejherowska 6 
15 Mazurkiewicz E., wł. apteki "Pod 
Orłem". Rynek 27 
21 Mierniczy przyslęgly, inł. Widy, Ry- 
nek 33 
79 Mlotk Antoni, ..Bazar", skład bła- 
watny, Rynek 16 
50 Mleczarnia Zellstrzewo 
63 Mlyn motorowy, M Ciesielski 
31 Młyn parowy. Ju!. Priege. wl. B-cia 
Priebe, Mlyńska 6 
41 Nadleśnictwo Państwowe, Darzlubie 
9 Owsiany Tadeusz, dzlert. mai. 
państw.. Łebcz 
30 patschull, wł. dóbr, Brudzewo 
46 Plecbowskl Leon, restaur. dworcowa, 
dworzec 


c 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
141 - naczelnik urzedu, b. 
142 ..., m. 
1 43 oddział kasowy I nadawczy 
1 44 ekspedycja, paczkarnia I od- 
. dział oddawczy 


148 - monter, m. 
] 47 - monter, m. 
1 50 - nadzór teletechn., b. 
149 - kier. nadz. teletechn., m. 
34 Policja Państwowa. posterunek, Pre- 
zydenta 13 
99 Pomorska Elektrownia Krajowa ..GrO- 
dek", S. A., zakłady elektryczne 
w Pucku, Rynek 25 
31 Prlebe Jul..' wl. B-cia Priebe, mlyn 
parowy. Młyńska 8 
102 Przedsieblorstwo budowlane, A. Wiec- 
kI, Dworcowa 3 
40 Przeźdzleckl jan, cukIernia, Rynek 23 
17 Rodenacker Fritz, wl. dóbr, Celbowo 
35 Rodenacker Fritz, wł. dóbr, Syberia 
93 Rombc:a A.. hurt. rzeźn., Gdańska 2 
74 Rzepczyński Stefan, rzezn., Rynek 10 
83 Rzeżnla Miejska. Nowa 3/4 
82 Samotey Fryderyk, mistrz piekarskI, 
Morska 4 
45 Sąd Grodzki, Prezydenta 15 
88 Skolyszewski Zdzislaw, wl. kina ..Baj- 
ka". 10 Lutego 2 
110 Sowiński. Prlłdzyńskl, skład bława- 
tów, Rynek 11 
70 Spóldzielnia Spożywców ,,2aglel". J. 
Pilsudskiego 


Bd. lOS
		

/spis00125_0001.djvu

			Puck - RajkowJ 


36 
48 
64 
68 


Stacja opieki nad matką I dzieckiem, 
Prezydenta 2 
Stamlrowski Karol, burmistrz, Mest- 
wina 
 
Straż Oranlczna, komisariat, Wejhe- 
rowska 8 
Strumski jan, wł. taksówek samochod., 
$w. Jerzego 3 
Szkoła Powszechna, Piłsudskiego 14 
Schulz Herbert, zakład. elektrotechn., 
_ Prezydenta 8 
Szymanskl józef, sklad mięsa i wę- 
dlin, Odanska 3 
swięcickl Jan, lekarz wet., Br. Pie- 
rackiego 3 
Torlinski Józef, restauracja, Rynek 4 
Urbanski Edm., dr med., 'el\arz, Hal- 
lera 2 


38 
52 
23 


22 
54 
84 


RACIĄŻ 
k. Tucholi 


1 Laski Klemens, wł. dóbr Lubierzyn 
2 Pawlak Franciszek, wł. młyna i tar- 
taku 
RADOJEWICE L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
RADOMIN L 
2 Zarząd gminny Płonne 
RADOMNO L 
2 Oregorkiewicz Kazimierz, ks. pro- 
boszcz 
l Policja Panstw., posterunek 


RADOSZKI 


c 


1 
8 
10 
12 
2 
11 
S 
7 
3 
4 
6 


Cantek Leon. handel zboła 
Oiese Rudolf, wł mlyna, Pólko 
Kalisz jozef, rolnik 
Malinowski Dionizy, wł. dóbr, Sarnin 
Matthoes Fr., wł dóbr, GutO\\O 
Murawski Władysław, oberża dwor- 
cowa 
OIeszczuk Zygmunt.. obronca pry- 
watny 
Panstwowe Leśnictwo Długimost 
Pinskl Stefan, Miesiączkowo 
Szwedowski Jan, majątek I cegielnia 
Zarząd gminny w Orążawach 


RADZICZ 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L 


RADZIEJóW N 


79 
48 
1 


Biuro napraw 
Informacja w sprawach pocztowych 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
. POCzta, Telegraf i Telefon) 
Adamczewski Kazimierz adw 
A!"dl.zełe\\ski MIchał, m;j. 1\;iegibalice 
Bleslcklcrski Jan, maj. Płowce 
Buchaiski Franciszek, ks. pralat 
Chrząszczewska Zofia. maj. Bronie- 
. wek 
Cza
lews
i Antoni, obrońca sądowy 
Czyze":Skl Bolesław, mlyn Biskupice 
ErdwaJn Nachme, kupiec 
Penigsztejn Abram, buchalter 
Oajewski józef, wlase. samochodu 
ciężarowego 
Głowacki Lech, maj. Pruchnowo 
Oonera Marian, mgr farm. 
Grołnowsk
 Herman, handel bydła 
Gro
nowskl Szmul, kupiec 
GroJnowskl Zalme, kupiec 
Grosman Kazimierz, przedst. samoch. 
Gruetzmacher Kazimierz, maj. Czo- 
lówek 
Iwasz.klewicz Konstanty, notariusz 
jabłonskl Stanisław, maj, Zagórzyce 
Klasztor O. O, Pranciszkanów, Klasz- 
torna 
Klekotko Zygmunt, maj. Czołowo 


65 
57 
38 
49 
53 
52 
60 
4 
62 
54 
27 
43 
56 
2 
21 
3 
24 
25 
50 
39 
35 


106 Bd. 


L 


80 


Urząd parafialny ewangel., Zam- 
kowa 5 
Urząd parafialny katol., Judyekiego 4 
Wardalinski Maksymilian, sklad ko- 
lon.-sroż., win i wódek, 10 Lu- 
tego 1-1 
Wendt juliusz, skład delikat., Ry- 
nek 26 
Widy józef, Inż., miern. przys., Ry- 
nek 3 
Wleckl Aleks., bud. arch., Dwor- 
cowa 3 
Więzienie przy Sądzie Grodzkim, 
Nowa 4 
Wojewskl Bernard, skład radia, ro- 
werów, maszyn do szycia i przy- 
borówelektr.. Pokoju 12 


61 
108 


96 
21 
102 
85 
56 


.. 


R 


45 Kokczynska Helena, maj. Kłonowo 
46 Kolej. stacja P. K. P. 
37 Kominkowskl jakub, sklad drzewa 
59 Kruszynski Bolesław. skład żelaza, 
cementu, smoły i papy 
61 Lelental Jan. komend. post. P. P. 
44 Maciejewski Marian, ziemiopłody 
58 Makahoński Eugeniusz. dr med., lek. 
miejski 
57 Markowski Hajman. skład manufak- 
tury i żelaza 
19 Nowakowski józef, handel win i wó- 
dek 
6 Odbudowa. sprzedaż drzewa 
41 Odrowąz - Pieniążek Ludwik. maj, 
Opatowice 
29 Osten - Sacken Wiktor, maj. Klonó- 
wek 
- (dod) Daszkowski Janusz, maj. 
Kwilno 
23 Pawlowski Teodor, właśc. taksówki 
42 Pilachowski Kazimierz. maj. Prze- 
mystka 


POCZTA, TELEGRAP I TELEFON: 
1 - ekspe1ycja poczty 
47 - rozmównica publiczna 
48 - naczelnik urzędu, gab. 
SI - naczelnik urzedu, m. 
5
 - monter, m. 


20 
30 
34 
10 
7 
63 
36 
32 
68 
18 
40 


Policja Panstw., posterunek 
Poznanskl I S-ka, młyn handlowo- 
rolniczy 


Przybylski Stanislaw. adw. 
Rolnik w Kruszwicy, Oddz. w Radzie- 
jowie 


Sąd Grodzki 
Settman Eugeniusz, skład drzewa 
Skulski Wacław, sejmikowy lekarz 
weter, 
Stanecki Bolesław, przedst. a utobu- 
sowe 
Stanecki Henryk, właśc. taksówek 
Sulimlerski Marceli, maj. Wąse\\o 
Surmacewicz Edward. komor. Sądu 
Gr:)dzklego, Pierackiego 11 
Szweykowski Janasz, maj. Skib in 
Szweykowski Leon, maj Leonowo 
Umerla Piotr. czyściciel 
Wilde Stefan, maj Bieganowo 
Wojciechowski Janusz. inf., maj. 
Szybka 


JJ 
31 
64 
28 
26 
22 
9"" 
S 
66 
8 


Zarząd gminny 
Zarząd miejski 
Zawadil Wilhelm, maj. 
Zawadzki józef, maj. 


Riskurlce 
Stary Rad7le- 
jów 
Zieliński Witold, maj. Broniewo 


RADZYN CHELMIŃSKI C 


45 


Informacja centrali telefonicznej 
Apteka, D. Jurkowski, Rynek 
Asfahl Frieda, wl. ziemska Plemięta 
Balzer Emil, Raiffeisen, Dabrow- 
skich 2 
Block Teofil, śrutownik, Brodn 
Przed m 
Dramiński Alfons. kupiec, Rynek 7 
Drewek Teodor, wł ziemski, Mazanki 
Drogeria Centralna. Alfons Olszew- 
ski Rynek!) 
Elektrownia Krajowa ..Gr&dek", S. 
A., biuro w Radzynie, Dąbrow- 
skich 2 


19 
32 
26 
48 
25 
14 
8 
23 


- 


81 
106 
6 
7 


W O J S K O: 
Komendant Garnizonu 
Pow, Kmda P. W. Nr 1 
- WOjshowa centrala telefoniczl 


62 
13 
75 
26 
16 
78 


Wysocki Leon, wł. ziemski, Wejh 
rowska 
Zagórowskl Adam, dr, adw., H' 
It:ra 
Zarząd gminny, Puck wies, 10 l 
tego 
Zarząd miejski, Rynek 1 
Zielezlńskl Ludwik. dr med., lek ar- 
Prezydenta 
Zmudzinska Helena, dentystka, Pc 
koju l I piet 


6 
41 
23 


Pablszewskl Edward. Hotel "Polo. 
nia", Rynek 
Flor Pranclszek, wł. ziemski. Ra. 
dzyn-wybud. 
..Oródek". Pomorska Elektrownia 
Krajowa, S. A" biuro w Radz!- 
nie, Dąbrowskich 
 
Janlkowskl Stefan, Gawiowice, ma- 
jąte
 
Jankowski Ignacy, wl, ziemski, N
. 
w)"dwltr 
jordan Jan, wł. ziemski, Radzyn. 
Wybul 
Kerner Leon. wł. ziemski. Radzyn 
wybud 


7 
36 
10 
47 
40 
2 
30 
35 
46 
28 


Kolej. eksped}cja towarowa 
Kozakowski Kazimierz, wł. ziems
1 
Zielno\\' 
Kulwlckl Hieronim, majątek JanowI 
Mehnert Alwin. handel bydla, J Pil 
sudskiego 
Młyn Parowy Radzyn. W. I J. Ka 
peCCl 
Neske Wllhelmina. wymiana mąki, Br. 
Pierackie;1 


POCZTA, TELEGRAP I TELEFON: 
49 - naczelnik urzędu m. 


33 Plebanka Kościoła Rzym.-Kat., \\,). 
myslov 
20" Policja Państw., posterunek 
23 Pomorska Elektrownia Krajowa "Gró- 
dek", S. A., biuro w Radzyni 
Vąbrov. skich 
11 Rosenfeldt Alfred. wł. dóbr, Zielnol 
24 Rozwadowskl Franciszek, wl. duto 
Mazan 
12 Rozwadowskl Kazimierz. dzierż. dor 
państw. Czeczev 
27 Rutkowski Stanislaw, kupiec, J. P 
sudskiego 7 
9 Schulz Fryderyk, wł. ziemski, lii 
II o\\' 
22 Skowronska Stanisława. wł. dób' 
Radzyn-wybu' 
29 Spółdzielnia Mleczarska, sp. z o. c 
Brodn. Przedrr 
3 Szlosowskl Stanisław. wl. ziems
; 
WiktorowO 
S śróbka Ludwik, lek. wet., Rrodnicki 
Przedmieście 
18 Urząd paraf. gminy koście!. ewang.. 
Bandlin Pallo 
38 Urząd parafialny rzym.-kalol.! Dą: 
browsklch h 
15 Wardziński Franciszek. wł. dóbr, Plt- 
mie la 
1 WIechmann Kurt, dzierf. dom 
państw. Radzyn-fije\\'O 
4 Wiechmann Kurt. wł. ziemski, Ple' 
mie la 
21 Wojclak Władysław, wł ziems
i 
_ S
) 11\\ alizn 
37 Wojtasze",ski Czesław). wl. ziems
 
Kadzyn wybu
 
42 Zarząd gminny, Radzyn v.ieś 
42 Zarząd miejski . 
31 Zielinski E., dr med., Dąbrowskich 
13 Zlętarska Maria, wł. ziemska, No\l! 
dWo 
17 1:akowskl Kazimierz, wl ziem sk 
Zielo lag or 


RAJKOWY L" 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Pelplin)
		

/spis00126_0001.djvu

			--- 


RAKOWICE 


L 


4 Leśnictwo Białagóra 
3 Leśnictwo Tvllce 
1 Sikorski Włodzimierz, wł. dóbr 


RAKOWIEC 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


REDA 


c 


10 Barts Wojciech, handel bydła, Lu- 
dwichowo 
4 BI
ha Augustyn, wedzarnia ryb, Spo- 
kojna 
12 Bloch. dr i K?ltermann, fabryka ka- 
mlem wapienno-piaskowych i wy- 
. r?b. ce"?ent.. tartak parowy 
15 Brlllowskl FrancIszek, elektromonter, 
Gdańska 17 
5 C
ojnacki Gustaw, inżynier 
21 Gorski Teodor, majątek Ciechocino 
26 Grabe Franciszek, restauracja, Gdań- 
ska 20 1 
9 Grabe jan, skład mąki, paszy, mat. 
bud" Wejherowska 27 
14 Hare, olejarnia. Ludwichowo 
20 jarosławski Mieczysław, dr, maj. Jar 
18 Kaszubowski Brunon, kupiec, Rumia- 
Zagórzc 
8 Kożyczkowski Leon, oberża 
7 Kuhl Alfred, młyn wodny 
3 Marczewski jerzy 
l Państwowe Nadleśnictwo Gniewowo 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
49 - naczelnik urzedu, h. 
U m. 


11 
2 
16 
13 
6 
17 


Roslnke Konrad, kupiec, Białarzeka 
Schmidt Pawel, fabryka czekoładek, 
Gdaliska 28 
Wlczanowski Leon, ks. proboszcz, 
Gdańska 2 
Zarząd Drogowy, Gdaliska 19 
Zarząd Maj_u. wł. Rotkei, Ciecho- 
cino 
Zygenda Bolesław, handel drzewa, 
Gdaliska H 


REWA 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


1 


ROGOźNO L 
(8-12, 15-21) 
k. Grudziądza 
Administracja majątku Rogożno Za- 
mek 


Kolej, ekspedycja towarowa 
Krzyżanowski Władysław, właśc. dóbr. 
Rogożno-wies 
Kulerski Franciszek, dzierż. majątku, 
. Skurgwy 
11 Majewski Antoni, obywatel ziemski. 
Rogoźno wieś 
Paczkowski Teofil, obywatel ziemski, 
Rogoźno wieś 
15 Pakaiski Alfons, mleczarnia, Rogoź- 
no wieś 
Pawlltz Erich, własc. dóbr, Sobótka 
Policja Panstw., posterunek, Rogoź- 
, no wieś 
Ptach Alojzy, ks. prob., Dąbrówka 
Król. 
3 Schiemann jadischke, właśc. oberży. 
Rogoźno Zamek 
16 Zalewski Mieczyslaw. ks. prob" Ro- 
góźno wies 
Zarząd gminny 


7 
4 


8 


5 


10 
9 


6 


14 


ROGóWKO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Turzno) 


ROJEWO L I 
2 Hammermeister BruDo. młyn motoro- I 
wy, Płonkówko 
6 Hammermelster Bruno, Leśniarlki, 
pow. Inowrocław 
3 Każmierczak Tadeusz, ppor. rez., 
maj. Płonlwwo 
1 Maj. :telechlin, wł. Marta Trebicka 
4 Policja Panstw., posterunek 

 
r:li

klg'n,Roj:s

uracja i skł. 
towarów kolon. 


Rakowice - 


Rynarzewo 


ROZEWIE 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci- - patrz centrala Hel) 


ROZGARTY 


L 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Toruń) 


ROżENTAL 


L 
I 


3 Guzowski Alfons, rolnik 
5 Karczewski Bernard, wł. parowej 
mleczarni 
Leśnictwo Glerłoź 
Mleczarnia Spóldz., Grabowo k. Lu- 
. bawy 
Pht! )an, wł. młyna, Kołodziejki 
Wyzhc jan, rolnik Zlelkowo 
Zarząd gminny , 
:turaiski Stefan, rolnik, Kazanice 


2 
8 


6 
4 
1 
7 


RóżANNA L 
na Pomorzu 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Gruczno) 


RUDNIK L 
k. Grudziądza 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala GPI- 
dziądz) 


S 
7 
11 
9 
10 
4 
8 
12 
2 
1 


RUKOSIN L (8-12 
i 15 - 21) 
Badzi!łg Alf
ns, ogrodnictwo, Dalwin 
Homeler Wilhelm, ob. ziemski, Dal- 

'In 


Majętność Lukoc/n 
Mleczarnia w Tczewie, sp. z o o., 
oddział Turze 
Młyn Parowy, A. Gaj I Zablewski, 
Turze 
Piechowski Bolesław, ks. proboszcz, 
Lubiszewo 
Policja Panstw., posterunck granicz- 
no-kontrolny. świetlikowo 
Schwartz Edith, wł. ziemska. Male- 
nin, p Miłobądz 
Sleg Rudolf. wł, ziemski, Lubiszewo 
Waligóra Czesław, maj. państw, 
Małźewkn 


RUMIA-ZAGÓRZE C 


17 
16 
31 
22 
6 
40 
35 
31 
33 
43 
15 
58 
38 
11 
45 
13 
30 
12 
42 


Autodorożka nr l, Socha, Abrahama 
przy dworcu 
Autodorożka nr 2, wł. Muza Leon, 
Krzywa 3 
Autodorożka nr 3, Abrahama 12, 
"Bazar", dom handlowy, Węglikow- 
ski E, pl Kaszubski 5 
Bogucki Stanisław. dr med., lekarz, 
al. Sobieskiego 3:? 
Bojarski Ludwik, fryzjer, Starowiej- 
ska 12 
Bork jan, restauracja, Wybickiego i 
Drewke, skład żelaza i mat. bud., 
Ant. Abrahama 12 
Fabryka obróbki drzewa. dawno Fr. 
Staliński 
Foto "Mare Nostrum", wł. Wiaze- 
wicz Franciszek Mickiewicza 27 
Grodzki józef, aptek", Ant. Abraha- 
ma 2 
Hepka Ignacy, drukarnia, al. Sobie- 
skiego 25 
Herter Aleksander, Mickiewicza 5 
Hotel Sporsa Karola. al. SObieskie- 

o 35 
Hurtownia kolon.. wł. Sawicki Piotr, 
Starowiejska 8 
jelito jan, dzierż. maj., Łeżyce 
Kasprzyk, ks, salezjanin 
Kolejowe przedsi..b. dowozowe, wl. 
Retur Alfons 
Kon1Unalna Kasa Oszczędności pow. 
morskiego w Wejherowie. \\'płat- 
nia (filia), Ant. Abrahama 2 
Kożyczkowskl Leon, piekarnia, al. 
Sobieskiep;o 28 
Kuhnke Teodor, "Stary Dwór", al. 
Sobieskie
o 39 
J	
			

/spis00127_0001.djvu

			Ryńsk - Rzęczkowo 


40 


RYŃSK 


9 Krefft Antoni, młyn parowy 
3 Narzyń::kl Czesław. kupiec 
2 Sojecki Józef, maj. Orzechowo 
1 Zarząd gminny 
B 2ele\\ski Feliks. ks. prob. 


RYPIN 


N/2 


76 Przyjmowanie telegramów telefonem 
Automat telefoniczny u Kwiatkow- 
skiego 


30 Administracja maj. Tomkowo 
73 Anyż Zurych, kupiec, pl. Sienkie\\-I- 
cza 1 
61 Arendt Czesław, notariusz, Rynek 22 
44 Bank Spółdzielczy, pl. Sienkiewicza 4 
8 Bank Spółdzielczy, wydział mlecza'r- 
ski, pl. SienkiewIcza 4 
77 Bank Udziałowy, Targowa 34 
3 Barthel Artur, ziem., maj. Nadrót 
- (dod.) gab.. właściciela 
- (dod.) kanc. maj. Nadróż 
- (dod.) rządca maj. Nadróż, m. 
- (dod.) rządca maj. Balin, m. 
1 30 Bekker Mordka. skup zboża i sprze- 
daż mąki, Targowa 36 
134 Białkowskl Franciszek, biuro handlo- 
we, Targowa 36 
70 Bleżyńskl Michał, ekspedytor, Koś- 
ciuszki 23 
56 Biuro Rachunkowości Rolniczej przy 
Zw. Ziemian, Piłsudskiego 12 
9S Blumencwejg Lejzor, skład towarów 
kolonialnych, Kościuszki 3 
48 Borzewska Helena, ziem., maj. 
Ugoszcz 
lOB Borzewskl Zdz1sław, ziem., maj. Dłu- 
gie 
- (dod.) rządca maj. Długie, m. 
121 Bronz Aleksander, dr, lekarz, Koś- 
ciuszki 20 
87 Brzezlckl Boleslaw, ziem.. maj. Gul- 
biny 
78 Cajtag Eliasz, handel zbotem, Koś- 
ciuszki 2 
43 Chełmickł Adrian, ziem., maj. Okale- 
wo 


- (dod.) pałac 
- (dod.) administrator, m. 
46 Chelmickl Adrian, ziem., maj. Kiełpl- 
ny 
SO Cbelmickl Bogdan. ziem.. maj. Ko- 
walki 
126 CbojnowsJd Zenobiusz, pl. Sienkiewi- 
cza 4 
26 Cobn Maurycy. ziem., maj. RadzikI- 
Duże 


- (dod.) Beldykler, m. 
4 Cukrownia ..Osfrowlte" 
- (dnd.) prezes zarządu, gab. 
- (dod.) prezes zarządu. m. 
- (dod.) dyrekcja, gab. 
Dąbrowska Helena, akuszerka, Koś- 
ciuszkI 
Dąbrowski Stefan. pl. Sienkiewicza 3 
Dłutek Pranclszek. dr, lekarz, ordy- 
nator szpit. pow., Kościuszki 3 
Domagała Stanisław. fabr. wyrob. 
cement., Sportowa 2 
Elektrownia Miejska. Jasna 6 
Fulde Bruno. Kosciuszki 7 
Garbarnia ..Fortuna". Lawv 
Główna Spółdz. Roln. Handl., Koś- 
ciuszki 58 
33 Gnlazdowskl Antoni, ziem., maj. Ra- 
dziki-Małe 
- (dod.) Lapinóżek 
.34 Gnlazdowskiego Franciszka Spadko- 
biercy, maj. Warpalice 
60 Gogolewskl Stanisław. ks..kan., ple- 
bania, Tylna 4 
1 03 Gol9nkowskł Władysław, właśc. tak- 
sówki, Piłsudskiego 28 
51 Górman Szmul. skład żelaza, War- 
szawska 17 
13S Grotkowskl Edward. lekarz, War- 
szawska 18 
S4 Grynberg Hersz, kupIec zbożowy, Ko- 
ściuszki 5 
86 Herszkowłcz I.. hurt. tow. kolon., 
Kościuszki 1 
127 Inspektorat Szkolny, Rydza Śmigłe- 
go 15 
1 06 Inspektor Ubezpieczeń, Rawa jan, 
Warszawska 42 
- (dod.) gabinet 
119 Janiszewski Ludwik, maj. Wilcza La- 
pa 
55 Kaczor Ber, skład drzewa, Piłsudskle- 
74 K . go 24 
alln
kl Chaskłel. tartak, Mławska 39 
114 Karniszyn Sz.. przeds. przewozowe, 
Piłsudskiego 8 
136 Klebowskł Romuald, Mławska 9 


140 


117 
128 


7 


6 
141 
113 
71 


108 Bd. 


L 


133 Kohn Nuchim, pIwiarnia I hotel, pl. 
Sienkiewicza 5 


Kolej, stacja 
Komenda Powiatowa P, W. IW. p,. 
Komunalna Kasa Oszczedności Pow. 
Ryplńskiego 
- (dod.) sala operacyjna 
25 Kopciewlcz Ryszard. dr, lekarz pow., 
Spokojna 
Koskowski Kasjan, ziem., maj. Rusz- 
kowo 


68 
122 
67 


3S 


- (dod.) dwór 
_ (dod.) rządca, m. 
- (dod ) ogrodnik, m. 
- (dod.) ogrodnik, b. 
24 Kossakowskl Bolesław. obrońca sądo- 
wy, pl. Sienkiewicza 2 
89 Krusc:he Włodzimierz, pastor, Koś- 
ciuszkI 11 
59 Księgarnia Polska I Drukarnia 
42 Kulesza Stanislaw, cukiernia "Bri- 
stoI", pl. Sienkiewicza 3 
4S Kurządkowskl Edward. przedsiębior- 
stwO przewozowe, Mławska 19 
1 24 Laks-PłUatowa Hanna, lek. den t., 
Szpitalna 2 
B5 Lent ł Braun. skład drzewa, Koś- 
ciuszki 24 
13B Leśklewlcz Kazimierz. adw., War- 
szawska 17 
82 Lewkowłcz Racbmil, kupiec, War- 
sza \\'ska 18 
116 Lewkowlcz Szlama, Piłsudskiego 16 
118 ł.apkiewicz józef, zakład ogrodniczy, 
Warszawska 64 
93 MakowskI Stanisław, dr, lekarz, spec. 
chirurg, dyr. szpitala, Mławska 22 
79 Mleczarnia Parowa .,Rotr" 
- (dod.) kantor 
21 Młyn Motorowy-Automatyczny. Mław- 
ska 29 
- (dod.) sala maszyn 
S3 (tow.) Moszko\\skl Szymon, domi- 
nium I młyn motorowo - wodny, 
Kamionka 
63 MoszyńskJ Artur, dr, lekarz, Ry- 
nek 11 
96 Nencel Moszek, kupiec, Piłsudskie- 
go 13 
SB Nusbaum Abram, przeds. samoch., 
Piłsudskiego 3 
69 Nutkowlcz Nuta, rabin, Piłsudskie- 
go 34 
SB Okregowe Towarzystwo Org. I Kó- 
łek Rołn., pl. Sienkiewicza 2 
- (dod.) kierownik, gab. 
S3 (tow.)Piwnlckl Ignacy. ziem., maj. 
Sosnowo 


1 20 PIoskI Wł., maj. Ostrowite 
POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
94 - naczelnik urzedu, b. 
90 - naczelnik urzędu, m. 
112 - nadzór techniczny 
49 - technik nadzorowy, m. 
76 - telegraf 
91 - rozmównica publiczna 
100 - rozmównica publiczna 
65 - dział kontroli 'pienlężnej 
l 39 dział ekspedycji 


10 
101 
S 
2 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
posterunek Rogowo 
- (dod.) Zarząd gminy Rogowo 
- (tow.) posterunek w Osieku 
- (dod.) Zarząd gminy Osiek 
posterunek w Rypinie, centrala 
(dod.) Komenda Policji Pań- 
stwowej 


4 
3 
144 
145 
146 
147 
14B 
149 
150 
39 
98 


(dod.) Komendant, m. 
(dod.) Starosta, m. 
- centrała posterunku 


Powiatowy Zarząd Drogowy 
Przybylowicz Julian. ziem.. maj. GI- 
żynek 
Relnhard Stanisław, maj. Starorypin 
Rościszewski Witold, dyr. Spółdz. 
Roln. Handl., pl. Sienkiewicza 4 
Rozensztajn Woli, skład żelaza, Ki- 
lińskiego 16 
Rudowski jan, ziem., maj. Półwlesk 
- (dod.) rządca, m. 
Ruplnskl Władysław. wynajem taksó- 
wek, pl. Sienkiewicza 7 
Sąd Grodzki, Kllińskiego 16 
- (dod,) gab. sędziego śledczego 
Siemlątkowskl jerzy. ziem., maj. Wą- 
plelsk 
- (dod.) rządca, m. 
32 Sierakowski Stanlslaw, ziem., maj. 
Osiek 


80 
125 


64 


36 


105 


1 


37 


- 


Słomlnski Roman, dr, le

rz, KG. 
sClUszki 3' 
72 Sobocinskl Hilary, adw., pl. Sienkie- 
wicza ł 
23 Spółdzielnia ..Zgoda" Roln. Handlo. 
wa I Spożywcza z odpow. udzia, 
lallll 


Starostwo (patrz Urzedy) 
Stencel jakub. skład żelaza, Gdan- 
ska n 
9 Stencel Szlama, warsztat mech 
Mławska 20 
Sfruslńskl józef, warsztaty mech 
Warszawska fi 
Sulikowska Janina, wlasc. maj. Rusi. 
now 
Supłacz Lucjan, wynajem taksówek 
Warszawska 2 
22 Syndykat Rolniczy. pl. Sienkiewl 
Cza' 
Szczotkowski jan, Hotel Polski, Tar 
gowa 3P 
Szkoła Powsz. Meska, 3 Maja 3 
Szłezyngier Sz., Piłsudskiego 4 
Szołder Chiel, kupiec. Mławska 6 
Szołder Rafał, skup nabiału, Pilsud, 
skiego Ij 
Szpitał Powiatowy, kancelaria 
- (dod.) oddział chirurgiczny 
97 Terlikowska Teodozja, pl. Sienkiewl. 
cza 
TerUkowskl jerzy. lek. weter., lIUa", 
ska 21 


107 


129 


104 


110 


66 


7S 
lIS 
137 
47 


38 


41 


U R Z 
 D Y: 
2B Starostwo 
29 - Starosta, gab. 
- (dod.) m., 
Starostwo. zast. Starosty, gab. 
- (dod.) referent wojskowy 
2 Urz/łd Skarbowy. pod. I opłat skarb., 
Warszawska 31 
- (dod.) kasa skarbowa 
Urząd Skarbowy, dział egzekucyjn- 
Warszawska łl 
Wydział Powiatowy. sekretarz Wy. 
działu Pow., gab., Warszawska3' 
Wydział Powiatowy, kancelaria, War. 
szawska 3. 
Wydział Powiatowy, lek. wet., War. 
szawska 3. 
Zanlewski jan, apteka, Kilińsklego 7 
Zarząd gminny Czermln 
Zarząd gminny Pręczki 
(tow _, Zarząd gminny Starorypln 
Zarząd gminny Wąplelsk 
Zarząd gminny Załe 
Zarząd Miejski 
Związek Straży Pożarnych R. P., od. 
dział Pow., Warszawska1ł 
Związek Ziemian, pl, Sienkiewicza ł 

oc:bowskl Władysław. notariusz, pl. 
SienkIewIcza ł 


131 


B3 


57 


132 


109 


S4 
102 
99 
101 
111 
81 
31 
52 


27 
92 


RYTEL 


L 


4 
6 
7 
10 


Nadleśnictwo Panst\\owe 
Policja Panstw., posterunek 
Pozorskl Jan, restauracja 
Sampławski Damazy, skład 


tow 
kolon 
2 Słomlnskl jan, ekspedycja towarow 
S Słomlńskl jan, ehport art. spożY" 
1 Urząd parafialny katol. 
.3 Zakłady Przemysłowe. M. Krenskl 
S Zarząd gminny 


RYW AŁD KRÓLEWSKI L 
ROZMóWNICĄ PUBLICZNA 


RYW AŁD L/2 
k. Starogardu 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Starogard) 


RZEŻĘCIN L/2 
ROZMóWNICA PUBL:CZNA 
(Abonenci - patrz centrala Morzeszczyn) 


RZĘCZKOWO L 


4 Plebacb Alfred. lek. wet. 
9 Frycowa Marla, wł, ziemska 
6 Hude Pranclszek. wl. dóbr 
5 Ode;ewskl Stanisław, majętn Borl' 
11 Policja Państw., posterunek 
S Probostwo Lążyn 
7 Pacinlewskl józef, wl. dóbr 
2 Zarz/łd gmanny
		

/spis00128_0001.djvu

			- 


SADKI 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Samostrzel) 


SADLNO 


L 


7 Bartczak józef, maj. janowo 
l Mikołajczyk jan. ks., probo.zcz pa- 
rafii 
5 Pen no Paweł, maj. Zlemlecln 
3 Policja Państw., posterunek 
6 Tabaczyńskl jan, maj Raclencln 
4 Wroński Stefan, kier szkoly 
2 Zarząd gminny Boguszyce 


SALNO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SAMO STRZEL C 


18 
16 
14 
15 
6 
11 
4 
7 
5 
2 
3 
9 
12 
10 
19 
8 
17 
20 
13 


Barlik. wł. zIemski. Sadki 
Butzke Paweł. mlyn Sadki 
Czyżak Leon. ober
a, Sadki 
Kaja Leon. ks. proboszcz, Sadki 
Kolej. ekspedycja towarowa 
Majetność Samo!>trzel 
folw. Mrozowo 
- folw. Sam(\strzel 
- folw. Śm!elin 
- folw. 2elazno 
Muslewsld józef, dzler
. 


maj. Kracz- 
ki 
Nadleśnictwo Borek, p. Samostrzel 
Placzek Paweł, posiedziciel ziemski. 
Sadki 
Policja Pańsiw., posterunek 
Schmidt Paweł. \1"1. dóbr, Sadki 
Szulc józef, wl. ziemski, Sadki 
Umlńskl Maksymilian, mleczarnia, 
Sadki 
Wozignój Józef. dzierż. probostwa. 
Sadki 


Za
d gminny, Sadki 


SARNOWO 
k. Grudziądza 


C 


19 Burchard Antoni. wlaśc. ziemski. 
Dąbrówka 
5 Clcby Michał. właśc. ziemski. Dąb- 
rówka 
14 Deregowskl Bronisław, wlsśc. ziem- 
ski, Dąbrówka 
9 Parster Paweł. wlaśc. ziemski, Dąb- 
rówka 
17 Głazik józef. wlaśc. ziemski. Malan- 
kowo 
3 Górecki Antoni, skladn. mater. bu- 
dowl. I orał. 
4 Kolej. ekspedycia towarowa. Oorzu- 
chowo 
11 Lelbrandt Otton. wlaśc. ziemski, 
Dąbrówka 
10 Majetnośf Gorzuchowo. właśc. Józef 
Haller. gen broni 
6 Majetnośf Kleczkowo. wl. Zofia 
Czarllńska 
Robakowo, \\ I. 
Pr. Butlewski 
in
., wlaśc. 
maj. Pilewice 


13 Mleczarnia parowa, 
8 Plernlckl Alekslinder. 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
20 - naczelnik urzedu, m. 


Relchel Kurt, wlaśc. dóbr. ryc.. Pa- 
parzyn 
16 Rledel II Słowiński, fabryka maszyn 
młyńskich. Paparzyn,l. st. kolej. 
uorzuchowo 
2 Urząd paraf. kat" ks. prob. A. Mar- 
cinkowskl 
Westfalewskl Pranclszek. RobakowO 
Westphal Henryk, wlaśc. dóbr. ryc.. 
Phatkowo 
Zarząd gminny, Robakowo 
Zieliński Pranclszek. gen. bryg. w 
st. spocz.. Robakowo 


7 


15 
1 


12 
18 


SEMLIN 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


. 
Sadki - Sępolno Kraińskie 


s 


L 


SEROCK POMORSKI L 


7 Baumgart Ludwik. rolnik 
1 Gollnik Mieczysław, wl ziemski 
5 Golnik Wiktor. wl ziemski 
6 johst Rudolf. pastor 
3 Korthals Werner, wl dóbr. Szukaj 
8 Molkerelge:1ossenschafł, mleczarnia. 
spóldz. z o, o. 


12 Papenfus jan. rolnik 
10 Schlieter Otto. hodowla nasion, No- 
wy Jasiniec, młyn 
Welnert józef. wl. ziemski 
Zarząd gminny 


4 
2 


SĘDZIN 


9 Dzlerzblckl józef. maj. Sedzin 
10 Powiat. Zakł. Oplek. Zakrzewo 
3 Rudnicki Kazimierz. maj. Michalowo 


SĘPOLNO KRAIŃSKIE N/2 
(b. n.) Infonnacja centrali telefonicznej 
125 Informacja w sprawach pocztowyCh 
124 Kontrola ccntrall telef. (reklamacje) 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telagraf I Telefon) 
B A N K I: 
Bankverełn, Bank Spółdzielczy, 
Sp. z o. o. 
Komunalna Kasa Oszczednoścl 
Pow. Sepoleńsklego 
Ludowy. Sp. z n. o.. Hallera 23 


81 


12 


49 


77 Bauerngenossenschaft, Sp. z o. o., Sł. 
Rynek 5 
3 Belau Otto, handel ziemiopłodami, 
St. Rynek 11 
8 Benedykclńskl Wladysław, hurtownia 
tytoniowa, Halkra 17 
72 Bleck Henryk. gospodarz. Wiśniewa 
65 Bothe Benon, wł dóbr ryc. Trzciany 
43 Bolfer Herbert, skład kolon
 Nowy 
«ynek 6 
39 Balter Slegfrled, sklad kolon. 
i !'przetów kuchennych 
20 Cegielnia Wapienna. Piaseczno 
69 Chmarzyński Jan. lek med., Hallera 21 
10 Chmielewski Stanislaw. adw.. Hal- 
lera 19 


- (dod.) m. 
19 Dom Katolicki, Hallera 29 
25 Drukarnia Polska. Hailera 16 
58 Prankowskl Tadeusz, taksówka, 
Kościelna 3 
48 OIerszewskl Bronlslaw, kupiec. Hal- 
lera 2 
- (dod.) m. 
80 OIazik Edmund, hand. bław.. St. Ry- 
nek 15 
83 Główczewskl Pr., mat. budowI.. St. 
Rynek 10 
50 Gołebiewskl Władysław, kupiec, Hal. 
lera 14 
90 Gondek Władysław, pow. lek. wet., 
Sądowa 11 
34 Gracz Alfons. notar., Marsz. Piłsud- 
skiego 8 
- (dod.) m. 
36 Grl>hl Reinhold, kupiec. St. Rynek 12 
57 Grudziński, ks., proboszcz. Farna i 
31 Hafke Artur. skład rowerów, Halle- 
ra 19 
18 Heot&chel Helnz, mleczarnia. Sle!!kie- 
wicza 5 
H O T E L E: 
16 "Centralny", wł. jan Wirkus. St. 
Rynek 2 
5 "Pod Orłem", wł. Bronisław Bu- 
da, St. Rynek 4 
67 "Polonia", wf. Katarzyna Wach- 
holz, St. Rynek 22-23 


33 
26 
40 
l 
66 


Kabath Stefan. kupiec. Hallera 11 
- Hallera 5 
Kobnert Otto. budowniczy. Marsz. 
Piłsudskiego 7 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Komlerowskl Tomasz. szambelan. 
maj. Komlerowo 


_ (dod.) palac 
_ (dod.) administrator 
_ (dod.) folwark Komlerówko 
52 Kornowsky Maks. wł. szkMkl leśnej. 
Sądowa 7/8 
9 Kl>rn Pranz, kupiec, Hallera 1 
_ (dod.) m. 


62 
29 


Krause Helnz. pastor, St. Rynek 18 
Kunca jan, rybolówstwo, Lutowo 
Piłsudskiego 11 
64 Landbund Welchselgau. St Rynek 6 
76 Lobsenzer A.. hand. zboża, Sądo- 
wa 13 
Rynek 21 


11 


Lux EI
bleta. browar, St. 
- (dod.) m. 
68 Mahlke Maks. rakarnia. 


L 


Koronow- 
ska 17 
37 Muller' K., wł. dóbr, Grochowiec 
22 Naatz JOzef, apteka, St Rynek 3 
91 Olyński Michal. spedytor kolejowy, 
Hallera 33 
51 Orland Margarete. wl. dóbr. Sikorz 
41 Pahl Albert. tartak. Marsz. Pilsud- 
skiego 15 
78 Paszkiewlcz Pranclsz(:k, adw., St. 
Rynek 17 
44 Pielsch Otto. skhd rowerów, Krótki 
1-3 
82 Piotrowski Teofil. Marsz. Piłsud- 
skiego 9 


POCZTA, TELEGRAF I TELEPON: 
123 
122 
23 
126 
125 
124 


30 


- naczelnik urzedu, b. 
- naczelnik urzedu, m. 
- zastęp..a naczelnika urzedu, m. 
- kontrola 
- okienko 
- sortownia. ekspedycja I tele- 
rraf 


- monter. m. 


46 
61 
42 
35 
13 


POLICJA PAŃSTWOWA: 
komer.da powiatowa. Marsz. 
Piłsudskiego 11 
posterunek. Marsz. Pilsudskle. 
go 1 


(dod.) przejście graniczne, 
Henrykowo 


SS Prądzyński Lucjan, szambelan, Skar- 
pl 


- (dod.) palac 
- (dod.) b. 
6 Proniewskl jerzy, 


dr. lek. pow.. Hal- 
lera 2 
Rathke Emil. wl. ziemski, NIechorz 
Rolnik w Tucholi, Sp, roln.-handl. 
z o. o.. Oddział Sepolno Kralńskle..l 
Sienkiewicza li 
Sąd Grodzki (patrz Urzedy) 
15 Scbwarz Willy. spedytor. Sienkiewi- 
cza 11 
56 Soblerajczyk Stanisław, kupiec, Są- 
dowa 1 
Sprengel Paweł, mlyn. Mlyriska 16 
Starostwo Powiatowe (patrz Urzedy) 
Stolp August, zbożowiec, Krótka J 
Szukaiski T.. wl. ziemski. l'iechorz 
Tarlacb Hildegarda, rzeżnlctwo, Hal- 
lera 3 
Tarlacb Paweł, rzeźnictwo. Młyń- 
ska 2 
28 Urban Bernard, rolnik, NIechorz 
88 Urbanowskl Bronlslaw, rybolówstwo, 
Jeziorna 25 


60 
17 


7 


27 
32 
53 
38 


70 
21 
63 
74 
73 
99 


U R Z t; D Y: 
Inspektorat Szkolny, Marsz. Piłsud- 
skiego 1 
Leśnictwo Państwowe śwldwłe 
Sąd Grodzki. Sądowa 22 
Starostwo Powiatowe, Marsz. Pił- 
sudskiego 11 
- starosta, m. 
_ wicestarosta, m., Hallera 21 
5 (dod.) sterosła. gab. 
6 (dod.) wicesłarosta, b. 
_ 9 (dod.) referent karny I woJ- 
skowy 
_ 8 (dod.) referent przemysłowy 
Wy.lzial Powiatowy 
- 12 (dod.) naczelny sekretarz 
3 (dod.) referent gospodarczy 
18 (dod.) inspektor samorządu 
gminnego 
11 (dod.) urząd budowlany 
15 (dod.) Pow. Kasa Komunal- 
na 
13 (dod.) Fundusz Pracy 
Urząd Skarbowy. Hallera 18 
(dM.) naczeinik 
- (dod.) zast. naczelnika 
- (dod,) kasa 


7l 


4 


Bd_ 109
		

/spis00129_0001.djvu

			Sępolno 


Kraińskie - Skore z 


110 Bd_ 


87 '...-einke Teodor, tartak parowy 
i handel drzewa, Piaseczno, 
poczta i kOlej Sepolno Kraińskie 
2 Wolski Jan, ogrodnictwo, Ogrodo- 
wa 3 
24 7&rząd gminl1Y, Kościelna 1 
45 Zarząd miejski, Ratuszov.a 1 
- (dod.) burmistrz, b. 
- (dod.) burmistrz, m. 
- (dod.) gazownia miejska 
14 Zcmpel Jan, lek. weL, Marsz. Pił- 
sudskiego 
 


SIClENKO L 
(8-12, 15-21) 


1 
4 
6 
15 
22 
17 
23 
16 
2 
5 
17 
8 
12 
7 
13 
14 
11 
10 
9 
18 
3 
6 


Alkiewicz Stanisław, dzierż. dóbr, 
Kasprowo 
Belau Curt, wł. dóbr, Trzemietowo 
(tow.) Beyer Frida, wł. dóbr, Gliszcz 
Botcher Richard, posiedziciel, Trze- 
mietowo 
Buda Józef, ziemianin, Dąbrówka- 
Nowa 
Corde Stefan, kupiec, Trzemietowo 
Frase Erich, rolnik, Sitno 
Gorskl Bolesław, rolnik, Trzemietowo 
Hammler Franz, rolnik 
Hertmann Paweł, wl. 


dóbr, Trze- 
mietowo 
(dod.)Liineberg Wilhelm, młyn, Trze- 
mietowo 
Liineberg Richard, rolnik 
Malicki Boleslaw, rolnik, Trzemie- 
towo 
Mleczarnia Spólkowa. Wojnov.o 

1iiller Alfred, wl. dóbr, Gliszcz 
OI"zewski Józef, posiedzicie I, Ugoda 
Prigann Marta, posiedziciclka, Sitno 
Rehfeld Werner, wl. dóbr 
Sechawer Konrad. wl. dóbr 
Weiss Franciszek, posiedzicif'l. Trze- 
mietoy, o 
Wróblewski Roman, maj. \\'ojnowo 
(tow.):tejc Kazimierz, kupiec, 
Gliszcz 


SIEMOŃ 


L 


l Mackiewicz Walenty, oberża 
8 Moczyński Stan., dzierż. maj. ko;;cit:l. 
6 Ryński Józef, badacz miesa 


SIERAKOWICE L 


Broszk Jan, kupiec bławat., Kartu- 
ska 4 
Brzeski Franciszek, kupiec kolon., 
Rynek 1 
Karaśkiewicz Alfons, dr ,med Halle- 
ra 13 
Kiedrowski Jan, kupiec kolon., g Lu- I 
tego 1 
Koszalka Jan, kupiec kolon" Kartu- r 
. ska 1- I 
Kromer Franciszek, rozlewnia piwa, 
Kartuska 9 
Marciński Franciszek, kupiec kolon., 
g Lutego :J 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
13 naczelnik urzedu, m. 
20 - przyjmowanie telegramów tele- 
lonem 


6 


9 


5 


12 


10 


8 


15 


4 
11 
3 
2 
7 
1 


Policja Państw., posterunek 
Reiter A:Jgustyn, kupiec kolon., Kar- 
tuska 7 
Straż Graniczna, komisariat 
Urząd Parafialny rzym.-katol.. Koś- 
cielna 1 
Woś Pranciszek. kupiec kolon., Hal- 
lera :! 
Zarząc! gminny, Kartuska 2 


14 
7 
2 


SILNO L 
k. .Chojnie 
Giintzel Franciszek. mlyn automa- 
. . tyczny 
Janowltz Ambrozy, wlaśc. dóbr. 
Ciechocin. 
Janta-Polczyński Adam, własc. dóbr 
rycerskiCh. Wysoka 
- (dod.) Zarząd dóbr, Wysoka 
i Chojnaty 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Nahgel Anna, wlaśc. dóbr, Ra- 
cławki 
Piórek Stanisław. majetnośc, Silno 
k. Chojnic 
Raiffelsen, T. z n. o., Ostrowite 
- (dod.) Priss, ks. prob., Ostrowite 
Rhode Jan. własc. dóbr, Granowo 


4 
6 
11 
1 
9 


(b. n.) 
42 
88 


SINIARZEWO L 


7 
2 
4 


Czyżewski Damazy. 
Lindeman Stanislaw, 
Weyrentber Andrzej. 


maj. Siniarze- 
wo 
ziem., maj. 
Bilno 
ziem., maj. 
Gosławice 


SIPIORY 
ROZh1óWNICA PUBLICZNA 


L 


SITNO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


SIWE BAGNO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


SKARLIN 


L 


2 
1 


Filip Alfons. mlyn Biedaszek, wawro- I 
wice 
Policja Państw., posterunek, Wa- ' 
SKARSZEWY wmwi
 I 
Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) 
Apteka Pod Orlem. y, ł. Wacław Ja- 
rzemski, Rynek 7 
"Autodorożka", wł. Kleina Teofil, 
Hallera 1 
..Autoruch" . wł. Bronisław Zaley,- 
ski, Zduńska 1 
Autotaksa - Samochód do wynaJę- 
cia, wl. Ziemiński Franciszek, 
Ks. Hiskupa Bandurskiego g 
Bank Ludowy, Sp. z O. o" Hallera 8 
..Bazar", Sp. z o. o., Rynek 3 
Bcrnacki Felicjan, lek. wet., Halle- 
ra 27 
Boerenbond Belge S. A. Lovaln, wł. 
maj Czarnocińskie Piece 
Burau, mł
n wodny, Kościerska 
7 
Dablmann O., młyn wodny, Młyn- 
ska 3-4 
Dominium Obozin 
Drogeria ..Sanitas" , wl. Alma Goc- 
kowska, Hallera 9 
Dunajski M., ks, dr. proboszcz, Hal- 
lera 13 
Dysarz Ignacy, handlarl bydła, Ko- 
ścierska 6 
Fabryka Maszyn. T. z O. p., Ko- 
ścierska 29 
Felchner Jan, dl med., lek., Ks. Bi- 
skupa Bandurskiego 7 
Gdanietz Pawel, skład mleczarski, 
Ks. Biskupa Bandurskiego 5 
Glżewski Maksymilian, restauracja 
dworcowa, Dworcowa 28 
Gronert Maks, warsztat mechanicz- 
ny, Rynek 2 
Grzywacz Bronislaw. dr, lek. prakt., 
Hallera 1 
Gussek Franciszek, towary kol., :że- 
lazo, arlyk. budowlane, resta- 
uracja, Rynek 17 
Guthke. dr, lek. wet., Ks. Biskupa 
Bandurskiego l 
Hotel Dworcowy, wl. Nagórska Bro- 
nisława, Dworcowa 20 
Hoteł ..Wodrich", Rynek 6 
janicki Jan, fabr. mebli, Hallera 5 
Kaderelt F., budowniczy, przedsie- 
biorstwo budowlane, tartak pa- 
rowy i fabryka wyrobów cemen- 
towych, Dworcowa 23 
Karau Otto, wł. dóbr, Łaszewo 
Kaschubowski Raymond, zakłady 
drukarskie, Rynek Ił 
Klabunde J.. tartak parowy, fabryka 
cegieł wapiennych i materiały 
budowlane, Dworcowa 3 
Kozłowski Paweł, skład bławato\\, 
tOwarów krótkich. konfekcji i 
obuwia, Hallera 36 
Krajewski Walter, skł. kolon., Ry- 
nek 20 
Lehmann Olga, wł. maj., Szczo- 
drowo 
Merten Albin, handel bydła, Halle- 
ra 19 I 
Mleczarnia Spółkowa, Dworcowa 30 
Modrow Giinther, wl. dóbr. Bączek 
Modrow Otto, wl. dóbr, Zapowie- 
dnik 
Modrow Werner. wl. dóbr, Mo- 

ro\\ o I 


52 
44 
53 
80 


77 
37 
7 
25 
85 
2 
16 
36 
6 
4 
35 
40 
60 
3 
22 
15 
12 


54 
24 
32 
67 
1J 


68 
10 
4J 


18 


74 
61 
29 
55 
14 
5 
8 


(b. n.) 
24 


38 Myszkier Władysław. kupiec. No\\ y 
Wiec 
46 Nagórski Wieslaw, interes .zbożow}, 
Dworcowa Hi 
79 Neubrand Otto, sekretarz związ
 j 
niem. rolników, Rynek 13 
28 Ohl Agnieszka, wl. dóbr, Pólko 
31 ParUkei Johanes, Barki 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
50 naczelnik urzedu, b. 
83 naczelnik urzedu, m. 
89 - spedycja i telegraf 
19 - monter urzedu. m. 
30 Policja Państw., posterunek, Dwor- 
cowa 7 
82 Przewoski Stefan, dr, adw., b., Ry- 
nek 18 


27 
63 
17 
57 
1 


- m., Dworcowa l 
Sąd Grodzki, Rynek 19 
Seidler Ryszard. gorzelnia spółko- 
wa, Dworcowa 31 
Sielmann Dawid, handel skór i weł- 
ny, św. Jana l 
Skarszewy'er Sp ar u. Darlehnskas- 
sen-Verein, Sp. z n. odp., Ko- 
ścierska 7-8 
Straż Graniczna, komisariat, Dwor- 
cowa 7 
Sumann Maria, handel bydła, Młyń- 
ska 7 
Urząd parafialny ewangel., Kościel- 
na 6-7 
Wagner Wacław, Kamierowo 
Warengenossenschaft ..Raiffelsen". 
Sp. z o. odp., Kościerska 7-8 
Weichbrodt Olga. wł. dóbr Wolnv 
O\\ór 
Wiecki Władysław, wl. maj., Nowr 
Wiec 
Zakłady Przemysłowe P. Wlechert. 
Jun.. Sp. Komandytowa Staro- 
gard, - filia Skarsze\\ r 
Zarząd gminny, szosa Kleszczewska 


64 
51 
20 
23 
l 
11 
41 
33 


49 


21 
59 
34 


ZARZ4D MIEJSKI: 
biuro, Rynek 17 
burmistrz, m., Kościerska 7 
elektrownia, Czarnociliskie Pie- 
C
 


L I 2 


SKĄPE 
k. Chelmży 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Chełmża) 


SKĘPE 


c 


Bobke Oswald, kupiec 
Gimnazjum Państw. Meskie im. Wa- 
leriana Łukasińskiego 
9 Klasztor 0.0. Bernardynów 
2 Nadlesnictwo Pailstwowe 
- (dod.) Leśnictwo Bór-Królewski 
otto Edward. dr 


7 
1 


11 


POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 
20 - naczeln. urz., m. 
19 - rozmównica publiczna 
10 Policja Państw., posterunek 
4 Zarząd gminny Narutowo 
5 Zarząd gminny Skępe 
B Zieliński Wł. 
(dod.) główny zarząd dóbr Ske- 
pc 


(dod.) młyn Z ucho\\ o 


SKóRCZ 


c 


37 
20 


I 
Informacja centrali telefonicznej . 
Benkowski Walerian, restauraCJa, 
skład tow. kolon., żelaza i mat. 
budowI., Króla Sobieskiego 13 b 
Bolt Jan, wł. majątku, Barłożno 
Dalz Stanislaw, dr, lek. prak g t:j 
Dworcowa - 
- (dod.) m. 
Derengowski Franciszek, rolnik 
Elektrownia obwodowa, Pomorze, 
Sp. z O. p. Stockl Młyn, '!I0nt l e
 
ruchu, Nowy ŚWiat. - 
Fankldejski Bolesław, maj. Wlel- 
brando\\'O 
Fortuna Leon, Centralna Drogeria. 
Króla Sobieskiego 5 
Frost A., wł. dóbr, Barłożno 
Glaza M., wł. ziemski, Barłożn.o 
Górski Jan, oby\\'o ziemski, 
lrot
1 
Guzowski Antoni, mistrz rzeznlck 1 6 
Dworcowa 
Janikowski Bogdan, dziert. dom en k 
Wdecki Mlyn, młyn i tarta 
wodnY 


39 
41 


16 
3 
38 
32 
47 
17 
15 


14 


Kolej, ekspedycja towarowa
		

/spis00130_0001.djvu

			Skórcz - Stare Polaszki 


l 


KreJa W., skladnlca plwa, skI. tow. 
kolon. I żelaza, Dworcowa 14 
- (dod.) m. 
49 Laskowski Władysław, wl. maj. Pą- 
czewo 
Litewscy Bracia, wl. Franciszek LI- 
tewski, tartak parowy 
12 Makowski Pranclszek, hurtownia pi- 
wa, fabryka wód mineralnych, 
Dworcowa 13 
Ma1lszewskl Józef, Z3lOt. procesowy, 
Sobieskiego 14 
Mąka, SpÓldz. z o. o., zakup I sprze- 
daż wszelkich ziemiopłodów, 
przetworów młynarskich, nawo- 
zów sztucznych ł opału 
(dod.) m. 
13 Mleczarnia parowa, Fritz 


8 


27 


29 


Knobel, 
Barłożno 
22 Mliller Prltz, dr, apteka, Króla So- 
bieskiego 11 
9 Mliller-Kable IIse, wl. posiadł. ziem- 
skiej Wolental 
7 Nlewler.ld Włodzimierz b lek. wet., 
worcowa 31 
4 Państwowe Nadleśnictwo Drew- 
niaczki 


- (dod.) m. 
- (dod.) sekretarzówka 
(dod.) leśnictwo państw. 


Bojano- 
we 
leśnictwo państw. Zajączek 
leśnlttwo państw. Czarne 
leśnictwo państw. Cisowa 
Góra 
Kar- 
cznia 
5 Pawłowscy Brac:la, fabr. ceramiczna 
wybudow. 


(dod.) 
(dod.) 
(dod.) 
- (dod.) 


Idnlcwo 


państw. 


POCZTA, TELEGRAP I TELEPON: 
42 - kanc. 
44 - naczelnik urz
du, m. 
50 - okienko 


40 Policja Państw., posterunek 
2 Rolbleckl Wiktor, wł. majątku Czar- 
nylas, poczta P,czewo 
10 ..Rolnik". spółdzielnia Roln. - Handl. 
z o. o. 
25 Rzóska Antoni, wł. majątku 
31 Urmanln Jan, auto - dorożkarstwo, 
Dworcowa 31 a 
Urzędy Paraflałne: 
21 Parafia ewangel., Gniewska 17 
48 Parafia katol., Barlożno 
33 Palafla katol., Kościelna 2 
26 Wardziński Antoni. skI. blawatów, 
Króla Sobieskiego 6 
11 Wardzlńskł Mieczysław, ziemianin, 
wybudow. 
6 Zakłady Przemysiowe P. Wlechert 
jun., spółka komandytowa Staro- 
gard, Filia Skórcz. 27 Stycz- 
nia 39 


18 Zarząd gminny 
19 Zarząd miejski. 27 Stycznia 2 
- (dod.) m. 
23 Zgodda Franciszek, restauracja, ski. 
tow. kolon.. Króla Sobleskie- 
&0 15 


SKRWILNO L 
(8-12, 15-21) 


7 Brand I Obszteln. eksploat. lasów 
4 Policja Pailstw., posterunek 
6 Zarząd dóbr Skrwllno 
5 Zarząd gminny Okalewo 
9 Zarząd gminny Skrwllno 


SKRZYNISKA 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SLA WĘCIN L/2 
k. Chojnie 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci _ patrz centrala O&orze1lny) 


SLA WOSZYNO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci ..:... patrz centrala Krokowa) 


SLUP 


l Górny Aleks, skład towarów 
2 ZlętarllU Jan, obywatel ziemski 


J.. 


SLUżEWO 


11 
10 


Bogatko Antoni, ziem., maj. Seroczki 
Bogatko Zbigniew. ziem., maj. Za- 
krzewo 
4 Brandt Bruno. właśc. mlyna motoro- 
wego 


- (dod.) kantor 
9 Hałas Stanlslaw. ziem.. maj. Przybla- 
. nowo 
15 Margullnskl J08ek, kupiec 
POCZTA. TELEGRAF I TELEPON: 
12 - kancelaria agencji 
5 - agent, m. 


18 Słowiński Pranclszek, rolnik. Gorze- 
chowo 
Stokowska Aurelia, ziem '. maj. Po- 
czałkowo 
Sullmlerskl Bronisław, ziem.. maj. 
Straszewo 


7 


8 


3 
6 


Zarząd gminny 
:tycki Stanisław, ziem.. maj. Slu
e- 
wo 
l 
J.J 


SMAźYNO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


(b. 


SMĘTOWO 
Informacja centrali telefonicznej 


n.) 
31 Administracja dóbr, Lalkowy 
5 Administracja dóbr, Leśna Jania 
20 Bruhln józef, wł. mleczarni 
6 Conrad Herbert, wł. dóbr ryc. Frąca 
13 Czarnowski Leon. maj. Sm
towo 
10 Halagiera józef, Ostrowite 
23 jaslnscy bracia, mlyn motorowy, Ko- 
lonia Ostrowieka 
Kolej, ekspedycja towarowa 
Kowalski Jan, wł. dóbr ryc. Bielsk 
Kries Zygfryd, Smarzewo 
Lubomskl Pranclszek, wł. ziem., Ma- 
łe Wyreby 
3 Maerker Kurt, wł. maj. Stara Jania 
8 Mielcarek Kazimierz, wł. ziem., Lu- 
chowo 
Państw. Dębowo, 
f oczta Mala Karczma 
4 Plehn Hans, w. dóbr ryc., Kopyt- 
kowo 
14 Plehn Juliusz, wł. dóbr ryc., Ryn- 
kawka, poczta Twarda Góra 


7 
19 
21 
17 


l Nadleśnictwo 


POCZTA. TELEGRAP I TELEfON: 
47 naczelnik urzedu, b. 
48 - naczelnik urz
du, m. 
34 - mon ter, m. 
33 Robowskl jerzy, ziemianin, Dąbrów- 
ka, poczta Mała Kalczma 
11 Stanklewlczowa Stefania, maj. Wiel- 
kie Wyr
by 
22 śliwa Tytus, rolnik. Lalkowy 
Urzędy Parafialne: 
9 Parafia katol., Cz
rwińsk 
32 Parafia katol., Lalkowy' 
18 Paralla katol.. Pieniążkowo 
35 Zarząd gminny, Leśna Jania 
2 Ziehm Artur, wf. dóbr, Smetówko 
31 :tukowskl Władysław, wł. dobr, Lal- 
ko\\, y 


SMOLARNIA L/2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
SMUKALA L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
SOLEC KUJA WSKI C 


48 Adamski Czesław, Solecka ekspedy- 
cja 1 hurtownia drzewa, Impre- 
Knowane slupy teletech., pO'!- 
klady kolei. 
8 Apteka Pod Orłem, R. Liberek, Ry-. 
nek 6 
34 Benolt August, tartak parowy, Przy- 
. 'ubie 
35 Cerklewlcz Marceli, mjr w st. sp, 
Komendant Okregu Związku Fe- 
deracji na D. O. K. VIII 
4 Czaczka Wacław. dyr Zakladów Im- 
pregnacyjnych 
39 Drahelm Paweł, Otorowo, poczla 
Solec Kujawski. mlyn motorowy, 
przemial zboża. sprzedai mąki 
7 Drogeria I Perfumeria, sklad farb 
I tap
t. ar. KrlJger, Rynek U 


C 


16 Dudzlak Józef, mistrz rzdnlckl, 
Bydgoska 
20 Ehrentraut Gustaw, przemysł wIkli- 
nowy, Bydgoska 2 
25 fltzermann Bracia. przemysi wikli- 
nowy, Błonie 11 
7 foto-Regina, za kl. foto gr., Rynek 12 
12 Garbarnia "Optłmus", średnia 5 
44 Gurdak franciszek, szofer, Kościu- 
szki 5 
5 Heller N., zaklady przemysłowe le- 
śne, Toruńskie Przedm. .7 
10 Hotel Centralny, wł. A. Bandurski, 
Marsz. Pilsudskiego l 
46 juncben. Edward, spław drzewa - 
spedycja 
2 Kolej, ekspedycja towarowa 
l Komunalna hasa Oszczednoścl miasta 
Solca l\ujawsklego, Toruńska l, 
18 K ID 1 
rymski Wladysław. wójt 
3 Leesch Adolf, pastor, Ułańska 1 
40 Marciniak Tomasz, strzelnica, Park 
Miejski 
37 Nadleśnictwo Państwowe, Marsz. 
Pilsudsk'e
o 11 
24 Naskret MIchaI, leśniczy miejski, 
Leśna 16 
42 PollcJa Państw.. posterunek 
38 Rybicka Marla. wł. maj. Wielki 2ól- 
win 
15 Sarnowskl Witold, lekarz, 29 listopa- 
da 4 
9 Scbmelzer Willy, urz
dnik pryw., 
Nadborna 8 
45 Stock józef, urzednik firmy "Las", 
Warszawa. Torunskie Przedmieś- 
cie 14 
26 Szkoła Powszecbna, 7 kł. meska, 
Kościuszki 
50 Talke franciszek, hurtownia drzewa 
użytkowego, impregnowane sIu- 
py, podkłady I podrozjezdnice. 
Toruńska 6 
30 Temler józef. wlaśc. dóbr Rudy 
13 Urząd paraf. rzym.-katoł., proboszcz, 
Marsz. Piłsudskiego 3 
36 Wołska Laura, sklad kolon., Marsz. 
Pllsudskiego 6 
4 Zakłady Impregnacyjne, impregnacja 
wszelkiego rodzaju dlzewa, pod- 
kładów, slupów Itp. 


C 


18 Zarząd gminny 
11 Zarząd miejski, Marsz. Piłsudskle&o 
- l (dod.) burmistrz, gab. 
- 2 (dod,) sekretarz, b. 
-- 3 (dod,) kasa 
- (dod.) burmistrz, m. 
Zieliński Antoni, cukiernia-kawiarnia 


17 


SOSNO 


L 


6 Kefelhodt. dr. baron 
7 - Zielonka 
4 Kottke E., młyn motorowy, 


WIeIo- 
wiczek 
l Mietz W., wl. ziemski, Dziedzlnek 
2 Rehbein, wł. ziemski, Dzidno 
11 Schmidt I Schemke, składnica zboża 
9 Szablewskl K.. młyn motorowy 
8 ZająkaJa jan, Sitowiec 


STARA KISZEWAL 
(8-12 i 15-21) 


6 Bałachowskl jan, kupiec 
2 Bielecki Alb'n. wł. maj., Chwasz- 
czenko 
piwa 
Ruda 


21 Blokus Pranclszek, hurtownia 
25 Grabowski Józef, 'Inż. techn.. 
11 Harthun Otto, mlyn, Palubin 
10 Kenslckl Brunon, kupiec 
17 Klatt Otto, bandei bydla, Stary 
Rukowiec 
Klatt Robert, wl. maj, Stare Po- 
laszki 


5 


19 Kos Feliks, skł. bławat. 
22 Kowslskl Otto, rzeżnictwo 
7 Leszkowskl Peliks, wymiana mąk' 
8 Neumann, wf. maj., Dolne Maliki 
15 Plombon Helena, ski. rowerów 
13 Policja Państw., posterunek 
4 Raykow!lld Helnz, wf. dóbr ryc., Za- 
mek Kiszewski 
16 Schwonke Emil, piekarnia 
3 Strachanowskl Bolesław, wł. maj., 
Czermki 


9 zarząd gminny 


ST ARE POLASZKI L 


l Kwiatkowski Alfons. kl. proboszcz 
2 :tołądek jan 


Bd. 111
		

/spis00131_0001.djvu

			Starogard Affelt - Nag6rski 


STAROGARD N 


stanow, nr l Informacja centrali telefonicz- 
nej 
167 Inlonnacja w sprawach pocztowych 
156 Biuro napraw (przyjmuje zgłoszenia 
o naprawę telefonów od godz. 
7 -21) 
157 Biuro numerów (udziela informacji 
dotyczących tylko numerów abo- 
neritów miejsco\\l ych, niewydruko- 
wanych w niniejszym spisie). 
Biuro czynne codziennie 
(b. n.) Centrala międzymiastowa (zgłoszenia 
rozmów krajowych I zagranicz- 
nych) 
stanowo nr l Kontrola centrali międzymia- 
stowej (reklamacje) 
160 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia slużbowe - patrz 
pod Poczta. Telegraf I Telefon) 
AUTOMAT TELEFONICZNY: 
Dworzec kolejowy, poczek. III kl. 
ROZMóWNICE PUBLICZNE: 
Urząd telef.-telegr., Łąkowa (od 
godz. 6-22) 
Urząd pocztowy, wejście od Łąko 
wej (od godz. 22-6) 


17 Straż pożarna 


Affelt Boleslaw, ski. papieru, Halle- 
ra 15 
55 Albrecht Meta, wl. dóbr ryc., Sucumin 
88 Apteka K. Rybińskiego, mgra farmac 
Rynek 27 
Apteka Pod Orlem, wł. H. Sievert 
Rynek 7 
"Autoruch". \\Ił. F. \\'ilemski, Rynek 
"Auto-Service", wł. Schultz KI., cze- 
ści samoch. "Polski Fiat" "Che- 
vrolet" i inne, łotyska do wszel- 
kich maszyn, radioodbiorniki, ob- 
sługa dzień i noc, Hallera 32 
Balewski Józef Ś dr, lek., Kociuszki 35 
"Balorient", p. z o. o.. fabryka 
obuwia 


32 


270 


110 
65 


280 
35 


B A N K I: 
42 Danziger Privat - Actien - BaoJc, 
Zweigniederlassung, Starogard, 
Gdański Prywatny Bank Akqj- 
ny, Sp. AkC}'jna w Gdańsku, 
oddział w Starogardzie, Ry- 
nek 32 


Danziger Privat-Actien-Bank 
Gdański Prywatny Bank AkcyJny 
Sp. Ikc. w Gdaliska. Oddział wSlarogardzle 
TEL. 42, PKO GDYNIA 803.135 


Konto ż,ro",..: Bank Polaki, Oddziol w Tczewi. 


49 Ludowy. Spółdz. z o. n., Rynek 8 


BANK LUDOWY 
Spółdzielnia z o. n. W Starogardzie, 
telef 49. P. K. O. Gdynia 803.040 


250 Komunalna Kasa Oszczedności mia- 
sta Starogardu w Starogardzie, 
Rynek 3 


Komunalna Ka!a OIl[l

noUi 


miasta 
tel. 250 


Starogardu 
PKO 803.021 


253 Kom. Kasa Oszczędności powiatu 
Starogardzkiego, Hallera 30 


KOMUNALNA KASA OSZ[ZĘDNOŚU 
Powiatu Staro'ardzkie'o 
Hollero 30. Tel. 253. P. K. 0, 200."98 


220 Bąkowskl Wladyslaw, 
97 Biskup Leon, handel 


oberżysta, 
Koteże 
zboh, Lubi- 
chowska 6 


112 Bd. 


227 Block Franciszek, mistrz ślusarski, 
warsztat rep. wszelkich maszyn 
i gorzelni, zakłada instalacje i 
centralne ogrzewanie, Owidzka 12 
3 Bok józef, hurtownia win, zaprzy- 
sieżony dostawca win mszalnych, 
Rynek 2-1 
221 Borkowski Franciszek. magazyn ar- 
tyk. skórz., galant., wózków dzie- 
ciecych I wyr. koszykarskich, Ry- 
nek 26 
6 Browar Obywatelski, Sp. z o. o., 
Tczewska 7/9 
109 Brzeziński A" mistrz piekarski, Pa- 
derewskiego 9 
247 Bulińsld Walenty, adw., Rynek 9 
36 Centralna Drogeria, wł. C. Nagór- 
ski, Rynek 9 
_ Chemiczne Laboratorium "Ena". 
Sambora 1 
2 06 Chemiczna Fabryka .,Ergasta". C. 
Nagórskl 
31 Chmlelecki A., hurtownia kolon. I że- 
laza, fabryka wódek I likierów. 
K(}ściuszki .16 
_ (dod.) Alfons Chmielecki, m. 
50 - Zak!. przemysł. hand1., hurtownia 
kolonialna i żelazna i fabryka 
wódek i likierów, Kościuszki 46 
_ (dod.) Karol Sutarski, m. 
293 Czyżewski Alf., drukarnia, ksiegar- 
nia, skI. papieru i wyd. "Dzień 
Kociewski", Rynek 23 
60 "Dalmon". Polska Fabryka ogni\\l 
i bateryj, Sp. z o. o., Kościusz- 
ki 122 
104 - 
2 28 Dąbrowski Henryk. dr med.. Halle- 
ra 15 
133 Deutsch Feliks, wł. drogerii pod 
Lwem, Chojnicka 3 
52 Dietrich Lucjan, kler prokuratury, 
l.ubichowska 27 
48 DIugoński Jan, Chojnicka 14 
207 Donaj Andrzej, dzierż. majątku, 
Starogard Szlachecki 
87 "Drogeria" P. Malecki, Rynek 17 :t?

 tA
 Opony 1tJ
e i dętki 
do otrzymania u wszystkich sprzedawcówl 


117 
202 


"Dziennik Starogardzki", ksiegarnia, 
Rynek 3 I 
Eckert Józef, lekarz-dentysta, J. III 
Sobieskiego 16 
Ekspedycja towarowa (patrz kolej) 
"Ergasta" . Chemiczna Fabryka C. 
Nagórski, Fabryka mydeł i prosz- 
ków mydl., Fabryka chlorku ety- 
lu, chlorku metylu, Fabryka ba- 
teryj i elementów "Elba". Staro- 
gard, przy szosie Skarszewskiej 


36 


206 - 
2 90 Pabrowski Zygmunt, przemysłowiec, 
Hallera 
9 
79 pab'1'

 Papy Dachowej "Impregna- 
cJa . Sp. z o. o., centrala Byd- 
goszcz, fabryka w Starogardzie, 
Pomorska 
2 97 Palkowski Ludwik, restauracja, 
skład wyrob. tytoniowych I ko- 
lekt. Loterii Państw., Rynek 16 
118 Pelski Antoni, burmistrz, Gdańska 2 
268 Gadomski Aleksy, rzeźnictwo, Koś- 
ciuszki 55 
30 Gaszkowski A., dr med., Hallera26/2b 
Gazownia (patrz Zarząd Miejski) 
Gimnazjum (patrz Szkoły) 
232' Główczewska Klara, skład sprzetów 
kuchennych, wyr. stal., porcelana, 
szkło, kryształy, .Iustra, walizki, 
tapety, obrazy, łotka, rowery i 
lampy, Rynek 5 


18 


- (dod.) m. 
Główna Spóldzielnla rolniczo-handlo- 
wa, Sp. z o. o., Grudziądz. od- 
dział Starogard, Lubichowska 


29 
23 
103 
284 
20 


Gołuńskl Wł., skł. że1., Sambora 3/5 
Gółkowskl W., Szlach. - Starogard 
Górecki Kazimierz, naucz. Sumln 
Oumlński Feliks, dom 'towarowy, 
Chojnicka l 
22 Gussmann Pr,. skład skór, Paderew- 
skiego 8 
Gussmann jan, skład skór, Chojnlc- 
ka 4 
Halpern Leon, dr, adw., Rynek 2 
Hasbach Erwln, dzierż. maj. Herma- 
nowo 
Hasse Otto. zegarmistrz, wł. f-my W. 
Pestke nast.. Rynek 32 


91 


99 
41 


248 


230 Hefdt Alfons, dr. lek. prakt., Pod- 
gorna 2 
273 Herbasz A., Gimnazjalna 11 
288 Hennann Arnold, dentysta, Pade- 
rewskiego 10 
246 Huta szkla. Kościuszki 116 


H O T E L E: 


62 
80 


"Metropol" . da wn. V orbach, wl. 
Frost Henon, Rynek 19 
Wiedeński. wł, Seldel Hr., Ry- 
nek 6 


94 jacobson Bogdan, adw.. J. 111 Sobie_ 
skiego 16 
janlkowskl W., drukarnia. ksiegar- 
nia, skI. papieru i introligat., 
Hallera 2 


272 


212 
112 
86 


- (dod.) m. 
Jankowski jan, rozlewnia i hurtowa 
sprzedat piwa, Gdańska 11 
Kasyno Oficerskie 
KaszubowskJ Brunon. fabryka Cze- 
kolady I cukierków, Paderewskie- 
go 13 
Kauffmann Piotr Synowie, fabryka 
obuwia, Kościuszki 1
/1I 
Kawiarnia I cukiernia "Pomorzanka" 
wł. Pawelec Alojzy, Paderew
 
skiego l 
Klafko
skl Cz" dyr., Dworcowa 12 
Klub Starogardzki, J. III Sobieskie- 
go 1
 


58 
4 


16 
244 


8 
46 


K O L 
Ekspedycja 
Ekspedycja 


E- J E: 


89 
128 
21 
274 
7 
9 
101 
224 
100 
51 
18 


towarowa. dworzec 
glówny 
bagażowa. dworzec 
głowny 
Komunalna Kasa Oszczędności po- 
wiatu Starogardzkiego 
Koralewska Anina. maj. Jabłowo 
Kortas józef, mistrz piekarski, Choi- 
nicka 3! 
adwokat. Ry- 
nek I 
Kotowicz Czesław, adw., Rynek 8 
Krajowy Zakład Psychiatryczny 
i oddział dla nerwowo chorych, 
Kocborowo 
Krakowski józef. mistrz rzeźnicki, 
Rynek 10 
Krause Roch, dentysta, Rynek 8 
Krenski M., tartak parowy I fabr. 
mebli, Kościuszki 52/54 
KroplewskJ St.. ogródek obywał.. 
Lubichowska 
Krzymai1skl Czeslaw. kupiec, Ry. 
nek 34 
Krzymański '" Hęćka. hurt. skI. tow. 
kolon. i win, Rynek 10 
Kurowski B., nast.. Rynek 20 
Kusch Jan, autodorożkarstwo, Choj. 
nicka 54 
Kuszyńskl P.. magazyn obuwia, Ry- 
nek 
8 
Lakowskl Zygmunt, ruch autobus., 
Hallera 31 
Landw. Haupthandelsgenossenschafl 
fur Pommerellen, Sp. z o. o" 
Grudziądz, oddz. Starogard, Lu- 
bichowska 


253 
24 
l 
233 
81 
12 


Kostka 


Stanisław, 


29 
98 
11 
27 
201 
256 
127 
73 
93 
34 
72 
245 
242 
63 
70 
276 


Lecznica SS. ElżbIetanek, Hallera 27 
Laszcz Ed\\oard, ekspedytor kolej., 
Chojnicka 43 
Ławkowlcz A., dyr., Pelplińska 13 
Łobockl Jan, skI. porcel I szkla. 
Rynek 8 
Małachowski Stan., mistrz garncar- 
ski, Chojnicka 58 
Mańkowski Stefan, furmaństwo, 
Chojnicka 37 
Marczak Jan, not., Rynek 32 
Marczak Jan, not.. Św. Elżbiety 
Matejczyk W., kupiec, Wodna 7 
MItlewski Edwin, cukiernia i kawiar. 
nia "Zie'11iańska", Chojnicka 
 
Mleczarnia Spóldzlelcza Starogard z 
o. o. w Szl. Starogardzie 
"Mleczarnia Starogard", wł. Wiele. 
wickl M., Kościuszki 44 
Mueller Karol. skład kolonialny. Ry. 
nek Ił 
Mulczyński Wł,. skład bławatów, 
Rynek l' 
Murawski Paweł, skł. tow. kolon. 
delik., wino, \\ódkl I likierv. Hal 
lera II 
Czesław. wł. Chemiczne 
Ergasta" Centralne 
... Chemlcz
ego Labara 
torium "Ena", Rynek 


36 Nagórskl 
Fabryki 
Droierll 


206 
75 


Wleslaw, 


handel zboia. 
średnia 


Nag6rskl
		

/spis00132_0001.djvu

			- 


119 
299 
57 
33 
231 


Nagórskl Wieslaw, kupiec, Gimna- 
zjalna 14 
Negowska Izabella, wl. maj. Kolińcz 
Nehrlng józef, kierownik banku, Ry- 
nek 3Z 
Nawrot jan, kupiec (Fma O. Szy- 
mański), Kościuszki 2 
,.Orion". labor. przetw. chern., wł. 
Kopniewski Józef, J, III Sobie- 
skiego 13 
fabryka kon- 
serw 
Paleske O" wł. majoratu Szpę- 
gawsk 
Pałkowska Marta, Skarszewska 7 
Państwowe Stado OglerOw 
Państwowy Monopol SpirytuSowy, 
wytwórnia w Starogardzie 
Pawelec Jakub. sklep kolon., restau- 
racja i piekarnia, Chojnicka 48 
Pillar jan. Architekt - Budowniczy, 
przedsieborstwo budowI., budo- 
wa na i podziemna 
Plndelskl jan, ziemianin, maj. Stary- 
las 


25 Owidz, majetność 


239 
5 
26 
43 
115 
223 
1.02 


53 


pOCZTA. TELEGRAF I TELEfON: 
Urząd Pocztowy: 
- naczelnik unędu, b. 
- naczelnik urzędu, m. 
- sekretariat naczelnika 
- główna kasa 
- gazety, renty, informacja 
- dekartacja 
- dział nadawczo-oddawczy, dział 
obrotów pieniężnych 
- okienka pocztowe 
- paczkarnia 
Urząd Telefonlczno-Telegraflczny: 
naczelnik urzedu. b. 
- " "m. 
- dział sieci rejonowej 


165 
163 
140 
166 
167 
171 
178 


168 
169 


152 
153 
155 


miej- 
skiej 


154 
157 
158 
160 
161 
156 
125 
126 
151 


- kierownik, m 
- dział ogólny i ruchu 
- kasa, okienko nadawcze 
- inwentaryzacja. materiały tel e- 
techn. 
przyjmowanie od abonentów te- 
legramów telelonem, informacia 
biuro naprawy telefonów 
techn., m. 
monter, m. 
szofer, m. 


P O L I C J A P A N S T W O W A: 
266 - komenda powiatowa. Skarszew- 
ska 18 
278 posterunek, Chojnicka 25 
279 ' 
281 
287 


82 


"Polphanna", Polska Fabryka chem. 
farmaceutycz.. aptekarz K, Bos- 
kamp, Kościuszki 24/26 
Polski Monopoł Tytoniowy, wytwór- 
nia i zakład sprzedaży, Chojnic- 
ka 13/15 
- (dod.) dyrektor, m., Chojnicka 19 
Polski Przemysł Wódczany. Zakłady 
Przemysłowe, Rektyfikacja War- 
szawska-Winkelhausen i Akwa- 
wit, Spółka Akcyjna, Starogard 
Polski Stelnmetz, Tczewska 20 
Połom franciszek, dr, lek. prakt,. 
Rynek 3 
Pomorska Spółka Okowiciana, Sp. 
z o. o., Dworcowa 12 


107 


114 


217 
132 
292 


295 
223 "Pomorzanka" wytwórnia artyk. 
spożywczych I wyrobów cukierni- 
czych. wł. A. Pawelec, Chojnic- 
ka 48 
219 Popici Franciszek, dr, not" Ry- 
nek 36 
116 Poplawski Konrad, kierownik elek- 
trowni F. Wiechert jun, Tczew- 
ska 16 
203 Powiatowy Urząd Rozjemczy, pl. 
Pierackiego 4 
Prokuratura S, Okreg. (patrz Urzę- 
dy) 
Przanowski Stefan, zarz, maj. i ceg" 
Nowawle!\ 
Przewoski Stefan I Albin, Fabryka 
wyrobów drzewnych, odlewnia 
żelaza 
95 Przybielski Wiktor, konc. zakl. inst. 
elektr., wodoc., gaz. i kanal" 
blach. budowlo. spec. skład art. 
elektrotechn. Chojnicka 33 
Przybyla Teodor. cegielnia, Jabłowo 
Pustko wsk i Fr., rzeźnictwo, Rynek 11 
Relske Pawel, adw., Hallera 19 
Rolbleckl Mleczyslaw. rolnik. Ry- 
waM 


28 
215 


76 
83 
222 
258 


269 


Rybacki J., prz twórnia padlin. 
Owidz 
Sądy (patrz Urzedy) 
45 Sc:heidler, nast., wł. Karol Kunkei 
tar
aki .parowe, fabr. skrzyń, CZi)
 
pow I wełny drzewnej, Szosa 
Chojnicka 
Schulz .Kazlmierz, ski. maszyn i ro- 
werow oraz przyb. elektrotechn. 
I radiowych, Rynek 8 
Schwabe T., dr med., lek. prakt. J. 
III Sobieskiego' 20 
Senft S., wl. Ju!. Senft, handel koni, 
Kościuszki 10 
Stankiewicz Leon, adw., Hallera 15 
Starostwo (patrz Urzedy) 
Strehlau jan, rzeźnictwo Hallera 35 
..Strzelnica", szosa Tczewska 
Sucheckl Edward, dr, adw., Koś- 
ciuszki 37 
Sumlńskl Mieczysław, ks., Kaplica 
św. Wojciecha, dom katolicki. 
Kościulolki 18 


214 


56 


289 


235 


61 
236 
7l 


204 


111 


S Z KOł. Y: 
Gimnazjum Państw. 


Koedukacyjne, 
Hallera 34 
Prywatna Niemiecka, Kościuszki 65 
PUbl, Powsz. nr l, J. III Sobie- 
skiego 6 
Publ. Powsz. nr 3, Chojnicka 74 
59 Szpital miejski, Kanałowa 1 
54 Szuman, ks. prob., szamb. tajny J. 
św., kat. biuro par., Hallera 29 
Talarskł Wacław. fotograf, J. III So- 
, . bieskiego 11 
Tlalowskl Tomasz, piekarnia, Koś- 
ciuszki 4 
84 Tocha feliks, mistrz piekarski, Gda!i- 
ska 8/10 
Torlop I Bergier, handel zboża, 
Kościuszki 2 
Trepto józef, płk. dypl. 
Trzos Adam, zakł elektr. instal., 
specjalny skład przyborów elektr. 
Chojnicka 10 
Tuszyńskl Stanisław. mistrz rzeź- 
nicko-wedliniarskl, Kościuszki 4 I 
Ubezpieczalnia Społeczna, J. III So- 
bieskiego 18 
Umerskl franciszek. reprez. f-my 
Schicht-Le\ er, Skarszewska 25 
Urząd parafialny katol., Św. Mateu- 
sza, Hallera 29 


64 
261 


260 


254 


106 


255 


213 
210 


108 


282 


225 


54 


267 
239 
234 
285 
38 
229 
10 
67 
68 
208 


U R Z Ę: D Y: 
Inspektorat Szkolny, Skarszew- 
ska 18 
Leśnictwo Państwowe Kochanki 
Leśnictwo Państwowe Semlin 
Prokuratura przy Sądzie Okreg.. 
Kościuszki 28 
Sąd Orodzkl. Kościuszki 30 
Sąd Okregowy, Wydz. zam" Koś- 
ciuszki 28 
Starostwo Pow.. Gdańska 6 


205 
241 
47 
74 
240 
2 
216 
9G 
218 
265 
130 


Starostwo Pow., Ref. Rolny, Ref. 
In\\al., Ref. BudowI., Ref. Me- 
lioracyjny, Skarszewska 18 
Urząd Akcyz I Monopolów, Skar- 
szewska 9 
Urząd Skarbowy, Skarszewska 9 
Wdziekońskl Teofil, wł. ziem., Ro- 
kocin' 
Wegner Hans. inspektor Tow. Ubezp. 
"Orzeł", Hallera 38 
Wendland Brunon, pastor ewang., 
Tczewska 3 
Wiechert Ernst, Tczewska 11 
Wiechert Gerhard, przemysłowiec, 
Kanałowa !j 
Wiechert Max. przemysłowiec, Ka- 
nałowa 21 
Wielkopolski Sklad Kawy, Rynek 18 
Wiezienie Izolacyjne, Kościuszki 30a 
Wltzkl jerzy, mistrz garbarski 


96 
77 


W O J S K O: 
Komenda Garnizonu 
Komenda Rejonu Uzupełnień 


66 Wo)''''e Fritz, skł. tow. kolon., 
ela- 
Z3, węgla I materiały budowI., 
Rynek 3 
211 Woyke Fritz Syn, skł, kolon., Hal- 
lera 38 
37 Wurtz Franc., Kokoszkowy 
13 Zakłady Przemysłowe f. Wiechcrt 
Jun., Sp. Komandytowa, Kanalo- 
wa 19 
, 


113 
252 
251 


Zarząd gminny, J. III Sobleskiego:?O 


Starogard - Subkowy 


19 
40 
78 


ZARZ
D MIEJSKI: 
- biura, Rynek l 


gazownia, wodociągi I elek- 
tro\\ nia, Sokołów 
rzeźnia, Kościuszki 126 
(dod.) Makowski L., lek, wet. 
dyr. Rzeżni Miejskit:j 
44 :tarnowski Jan. porucznik w st. sp., 
Skarszewska 21 


277 


STARO GRóD Li2 
ROZMóWŃICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrata Chełmno) 


STARY BUKOWlEC LI2 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Stara Kiszewa) 


STARZYNO L 
(8-12 i 15-21) 
6 Grass Anna, von, Klanino 
- (dod.) Behrend \.on Grahs Ger- 
hard, Połchó\\ ko 
- (dod,) cegielnia parowa Kłanino 
8 Kantrzonki Paweł ' 
7 RyblilskJ Lucjan, inż., Starzyński 
Dwor 
5 Semmerling jan, tartak parowy 
10 Sowiński L. I 
rądzyńskl M,. bława- 
ty, konfekCJa, galanteria obuwie 
2 Tebinka Zygmunt, wł. maj'. Parsz. 
kowo 
3 Witkowski Bolesław, ks. dziekan, 
Mechowo 
- (dod.) Lorkowski Mieczysław, or- 
ganistówka 
1 Wojewski Wiktor, cegielnia 
4 Zarząd Majetnoścl Radoszewo 


STĘżYCA L 
SZLACHECKA 


2 Cyrzan Wladysław 
l Policja Państw., posterunek 
3 Szkoła Szybowcowa Pomorskie
o 
Okregu WOjewódzkiego L. O. P. 
P.. Gostomie 


4 Zarząd gminny 


STRZELEWO L 
(8-12 i 15-21} 
1 Barke Karol, rolnik, Kruszyn 
12 Berebdt RObert, wf. dóbr, Pawłówko 
9 Chelminiak jan, wł. dóbr, Trzciniec 
2 Dirlam Henryk, wl. dóbr. Osowice 
6 folwark Janin 
16 Grabowski Eugeniusz, 


hr., rolnik, 
Kamieniec 
13 Kawkowa Marta, wł., Kruszyniec 
3 Kolej, ekspedycja towarowa 
4 Morstin Tadeusz, wł. dóbr ryc. 
7 Policja Państw., posterunek, Dił- 
brówka Nowa 
Sukowski Marceli, oberża, Kruszyn 
Urząd parafialny, Vąbrówka Nowa 
Zarząd gminny, Dąbrówka Nowa 


10 
5 
11 


STRZEPCZ 


L 


3 Barteckl jan, wł, ziem, Dargo'ewo 
2 formela Bolesław, wł. ziemski, Tlu- 
czewa 
l Policja Państw., posterunek 
5 Urząd Parafialny 
6 Wiczling jan, rzeżnik 
4 Zarząd gminny 


SUBKOWY 


c 


4 Bruhln Ryszard, wł, mleczarni 
27 Brzozowski Maksymilian, wl. ziem- 
ski, Rajkowy 
8 Chmieleckl Bronisław, wł. ziem., 
Brzusce 
26 Dz.iewiątkowskl Bronisław, sklep 
spoż, kolon. 
12 Orubba jan, wł. ziem., Brzusce 
9 Kolbe Gerhard, dr, wł, dóbr, Mała- 
Słońca 
11 Kolej, ekspedycja towarowa 
22 Koplckl jan, wł. ziem" Wielka-Słońca 
21 KroIing Kurt, wł. dóbr, Rybaki 
13 ł.azarski Antoni. wł. ziem.. Brzusce 


Bd. 113
		

/spis00133_0001.djvu

			Subkowy - Szub in 


- 


16 Łubieński Zenon, wl. dóbr, Wlel- 
- glowy 
20 Marszałek Zofia. wł. majątku, Wiel- 
ka-Słońca 
14 Mleczarnia Oreblln. wl. Ziehm Al- 
fred 
38 ""urawskł Leon, wl. ziem. 
5 Oehlmann spadk., maj., Małe Sub- 
kowy 
25 Pałkowski Bernard. mistrz rzeżnlckl 
37 Państwowa Przetwórnia padlin 
17 Państwowe Leśnictwo Bukowiec 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
47 - naczelnik urzedu, b. 
46 - naczelnik urzedu, m. 
18 - monter urzedu, m. 
J6 Policja Państw., posterunek 
2 Pomlerski jan, wl. ziem. 
28 Pomlerskl Walerian, wł. młyna 
35 Raabe Czesław, wl, ziemski 
7 Radzymińskł Cezary, wl. majątku, 
Maly-Garc 
24 Rauscb Maks, wł. dóbr, Mały-Go- 
rzedziej 
23 Schwanwald A., sklad kolonialny 
l Skariyriscy szczesny I jerzy, maj.. 
RadostowO 
32 Stobbe jan, hotel, restauracja i pi
- 
karnia 
15 Thlel Klara. wl. majątku, Greblln 
30 Thlel Maks, wl. ziem. 
19 Toma
zewskł Juliusz. mistrz uet- 
nickl 
31 Urząd parafialny katol. 
6 Wleli szewski władysław, dzled. do- 
meny 


29 
3 
33 
14 
10 


Zarząd gminny 
Zarząd majątku ..Rohloffa" 
Zeldler' Gustaw. rolnik 
Zlehm Alfred, wl. ziemski).. Greblln 
Ziehm Eugen,. wł. dóbr, ureblln 


SUCHA L 
na Pomorzu 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SUCHATóWKA L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SULĘCZYNO 
3 Knoll Hugo, wl jezior, Ostrów 
9 (tow) Leśnictwo Glinowo 
9 (tow,) LeSnictwo Sumlny 
9 (Iow) Leśnictwo Zdunowłce 
7 Nadleśnictwo Państwowe 
1 Policja Państw., po!:tl'runek 
8 Straż Graniczna. komisariat 
4 Wunscb Gustaw, wł. młyna, 
2 Zarząd gminny 


Pod- 
jazy 


SUMIN 
k. Jabłonowa Pom. 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


SW AROżYN 


.L 


3 Harrabs Hans, wl dóbr, Boroszewko 
7 Kolej, ekspedycja towarowa 
2 Kries Gertruda. wł. majątku, Wat.- 
mierek 
1 Paleske Eryk, wl. majoratu 
4 Paleske Haraid, wl, dóbr, Zduny 
5 Prz} by Iski Antoni, rolnik, Goszyn 
6 Urząd parafialny ewangel. 


SWARZEWO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SWORNEGACIE L 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SYPNIEWO L 
k. Więcborka 
9 Leśnictwo państwowe Steblonek 
7 Oczkowski Teofil, restauracja 
2 Policja Państw., posterunek 
5 - kontrola graniczna Dorotowo 
6 Straż Graniczna, komisariat 
_ 2 (dod.) kierownik 
_ 3 (dod.) placówka Dorotowo 
_ 4 (dod.) placówka Henrykowo 
_ 5 (dod.) placówka Pustynia leśna 
8 Urząd paraf. rzym.-kat., proboszcz 
l Wilckens. von, wl. dóbr ryc. 
_ (dod.) zarząd 
_ (dod.) b. 
4 Zarząd gminny 


SZAF ARNIA 
. ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L2 


SZCZEP ANKOWO L 
k. Lubawy 
2 Graduszewskł Stan.. wł. maj. Ru- 
mienica 
l Orlowlus Kurt. wł. majątku 


SZCZODROWO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Skarszewy) 


SZCZUKA 


L 


6 jungermann jan, dominium Kozlróg 
10 Kryszylowicz Waclaw. maj. Dzierzno 
2 L}skowski Konstanty, wl. dóbr, Ko- 
morowo 
_ (dod.) maj, Sobiesierzno 
9 Rekowskl Paweł, maj. Igliczyzna 
8 Sowiński Edward, wł. dóbr, Szymko- 
wo, dwór 
3 Sowiński Stefan. wł. dóbr. Oorta- 
towo 


4 Urząd parafialny katol. 


SZCZUTOWO L 


L 


4 Leśnictwo Państwowe Urszulewo 
3 Policja Państw.. posterunek 
2 zarząd £minny 


SZEMBRUK 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(AbOnenci - patrz centrala Wydrzno) 


SZEMUD 


2 ChodzItIski Józef, proboszcz 
l ZarZ/łd gmInny w Wielkim Donimie- 
rzu 


SZKLANNA HUTA L/2 
k. Cekcyna 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


SZLACHT A 


l Brzoakowskl AntonI, parowa cegiel- 
nia wapienno-piaskowa 
2.. Tbom8 Józef. tartak. fabryka lislew 
i ram 


L 


SZUBlN 


N/2 


(b. n.) 
(b. n.) 
65 
S 
32 


Informacja centrali telefonicznej 
Przyjmowanie od abonentów telegra- 
mów telefo"('Tt1 
Abrabam. mleczarnia par.. Kcyń- 
ska 19 
Adamy Ernest. dr, lek. wet. 
Anasiewicz Hieronim. apteka, 3 Maja 


2 Cegielnia parowa, wł. Pr. Alwln I 
S-ka, m, I biuro sprzedaży, św. 
Marcina 1 


61 - fabryka 
40 Cerkaskł Walery, handel zboża, Spe- 
dylorstwo kolejowe 
4 Czarnecki józef. zaklad dent., Pa- 
derewSkiego 
28 Dąbrowski Henryk, ski. bławalow 
konf. damskiej i meskiej oraż 
galanterii. Kościuszki 2 
45 Debilki Alfons, pow. lek. wet., $w. 
Marcina 12 
52 Drogeria Centralna, wlaśc. Bohdan 
WitkowskI, Kościuszki l' 
Elektrownia Miejska . 
Erdmann Leon. KościuszkI 10 a 
Oantkowskł Tadeusz. adw.. Koś- 
cIuszki 3 
8 OraJewskl Edmund. dr med.. dyr. 
szpil. pow., Kcyriska 18 
92 Oruenke Pritz, maj. Kolaczkowo 
10 Orzeziilsk1 franciszek. ski. rzeźn 
Kościuszki 
49 Hotel WIelkopolanka I skł. kol., Bu- 
dzyriskl 
9 Iglatow8kł Stanisław, dr, adw., 
S Maja 29 
38 Inspektorat Szkolny, Ogrodowa 4 
27 Januszewski Pranciszek, handel mą. 
ką, zbożem I ski. kol 
46 Józefowski Stefan. zbożowiec, $..., 
Marcina 1 a 
25 Kapsa Józef, drukarnIa, Pederewskie. 
go 7 
44 Kiebn Nlcolaus. wlaśc. maj, la. 
chowo 


55 
33 
94 


7 
42 


Kotej, Ekspedycja Towarowa 
Komunalna Kasa Oszczednoścl Pow. 
Szubiilskłego. zast. Banku Pol. 
skiego 
Kurpisz Kazimierz, dr, dyr. Zakła. 
du Wychowawczego w Szubinie 
Kwasek Wojciech, ski. rzdn 
Landw. Eln- u. VerkaufsgenosseD. 
schaft. zbiory rolnicze. 3 Maja 11 
Lichonlewicz Ludwik. dr, not. 
Macińskł Stanisław. kupiec, Koś. 
ciuszki I 


36 


62 
57 


95 
37 


1 Maj. Szubln - wieś 
48 Młyn Zamkowy. właśc. M. W. Po. 
tońcowa, Szubin-Zamek 
51 Piasecki Jan, skI. rzetn., Rynek 
43 Piecbulkowa Maria. Kościuszki 12 


L 


POCZTA. TELEORAF I TELEPON: 
78 - naczelnik urzedu, b. 
77 - naczelnik urzedu. m. 
79 - kasa , 
76 - monter, m. 


L 


Policja PaiJstw.. kom. pow.. Ogro. 
dO\l a 3 
_ posterunek, Ogrodowa 3 
Probostwo Kościoła kat. 
Przybylski Stefan, fabryka maszyn, 
Kcyriska 10 
Relscbel Walter. handel telaza, Młyn. 
ska I 
Sąd Orodzkl, Parkowa ł 
Schmidt. Stanisławka 
Slucbnlńskł józef. ski. telaza Imał 
bud" Kościuszki & 
Skorskl Władyslaw. lek. wet., 
rzeźnia 
Słodownia Szubln-wleś 
Słupy, maj., wl, Edward tóltowskl 
Smolnl1d, państw. leśnictwo 
Starostwo Powiatowe 
_ (dod ) starosta. m. 
_ (dod ) Wydzial pow.at. 
_ (dod ) powiat zarząd drogowy 
Stasiewskl Ewaryst. dr. lek. pow, 
S Maja 20 
Szadzltlskl. dr. lek.. Ogrodowa 9 
Szpital powiatowy . 
Szybowlcz Leon, piekarnia. 3 Maja 27 
śmieszny Pranclszek, tirlak par , ' 
przeds. budowi , Kcyńska I 
5S Ubezpieczalnia Spoleezna w Byd. 
goszczy. dom wypoczynkowy .d
a 
rekonwalescentów w SzubIDle 


21 


99 
26 
24 


23 


50 
64 
53 


100 


L 


1 
3 
70 
6 


41 


60 
30 
22 
91 


- 


KOMun
ln
 K


 O
I(I{Oft

(1 
5ZUBIŃSKIEGO 
leI. 83, 


Inst,tucJa bankowa o pupilarnel pewno,cl, 
Zastępstwo Banku polskiegO. 
Oddzial Bydgoszcz- T.lefon: Szubln 42- 
Wkłady oszczędnołciowe ponad 1.100,000. złOlych. 
N o I w i ę k s za instytuclo oszczędnościowo - kredytowa 
w powiecie szubińsklm. 
 
Konto czekowe PKO Poznań 200.616. 
- 


POWIATU 
O d d z i a ł w K c y n i, 


ul. Poznanska 1, 


114 Bd.
		

/spis00134_0001.djvu

			.I 
Szubin - Swiecie n. Wisłą 


- 
35 Urząd Skarbowy. Kcyńska 13 SZWARCENOWO L SZYNW ALD L 
59 Wekwert Marian. św. Marcina 14 
36 Zakład Wycho..awczy l'un.. Samo- ROZMOWNICA PUBLICZNA k. Lasina 
rządu WojewÓdzkiego w SZłl- 
binie 
29 Załuski Wacław. ziemianin, Pińska SZYMBARK L ROZMóWNICA PUBLICZNA 
31 Zarzlłd Miejski 
68 Zieliński Kazimierz. piekarnia, 3 Ma- k. Kartuz 
Ja 6 l Szymbarker Spar u. Darlehnskassen- SZYNYCH L/2 
69 Zlelonowo, państw. leśnictwo vereln 
, 
ółtow.kl Edward, hr.. maj. Słupy 3 Urząd Parafialny ewa
el. ROZMóWNICA PUBLICZNA 


ŚLE SIN L 
(8-12 i 15-21) 
k. Nakla n. Not. 


12 Drahelm józef, radca, Gumnowice 
6 Fundacja Potul/ck a Im. Anieli hr. 
PotulIcklej, administracja główna 
5 Fundacja Potullcka Im. Anieli hr. 
PotulIcklej, zarząd lasów i tar- 
takli 
18 Pundacja Potullcka Im. Anieli hr . 
Potulicklej, zarząd stawów 
19 Gorzelnia Rołnlcza, Spółdz., Teresin 
2 Grochowski Kazimierz, maj. Gonce- 
rzewo 
9 Kaczmarek Stanisław, wł. maj.. Bo- 
gucin 
10 KawczyflskI Stanisław, wł, ziemski 
7 Kolej, ekspedycja towarowa 
4 Konieczny Pranclszek, Kazin 
3 Kurowskl Czesław, Int. roln., dzIer- 
żawca dóbr Teresin 
14 Płoszyńskl Stanisław, ks. proboszcz 
15 Policja Państw., posterunek 
16 Radzimiński Stefan, maj. Gabryelln 
8 Skrzydlewskl Zygmunt, dzierż. maj. 
l Stylo Albin, wł. maj. Minikowo 
8 Thlel jan, dzier:t:. maj. 
13 Trela Adam 
17 Wójt 
li Zarząd gminny 
9 Ziarnik franciszek, właśc. maj. Bo- 
gacln 


ŚLIWICE 


c 


(b. n.) Informacja centraU telefonicznej 
(b. n.) Przyjmowanie telegramów telefonem 
15 Barański Teofil, handlarz bydła 
14 Brzeziński jan, kupiec 
17 Oierszewskl jan, kupiec 
22 Guttmann Z., tartak parowy 
11 Gwizdana A.. młyn śłiwlczkl 
12 Kośnik Edmund, fabryka osełek 
16 Kowalewski Stefan, rZt:ZIIik 
l Leśnictwo Państwowe Łoboda 
10 Nadleśnictwo Państwowe Lipowa 
_ (dod.) nadleśniczy, m. 
5 Nadleśnictwo Państwowe Sarniagóra 
20 Nelke Maksymilian, tartak parowy. 
Laski 
2 Nlirnberg Wilbelm. właśc. tartaku 
POCZTA, TELEORAP I TELEFON: 
30 - naczelnik urzedu, b. 
29 - naczelnik urzedu. m. 
9 Pollcja Państw., posterunek 
3 Trzeblątowski józef, kupiec 
8 Urząd parafialny katolicki 
4 Zarząd gmInny 


ŚMIECHOWO 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 


L/2 


ŚMILOWICE 


4 FIndeisen Tadeusz, maj. Śmiłowice 
2 Zarząd gminny 


ŚWIECIE L 
(8-12 i 15-21) 
n. Osą 
l Oiese Walter, właśc. ziem. i młyn 
6 Gortz Paweł, właSc. zIewski 
9 Hollatz Jan. właśc. ziemski, Słup 


190 
(b. n.) 
191 


L 


, 
S 


11 Klatt Jan rolnik, Rychnowo 
7 J	
			

/spis00135_0001.djvu

			" 
Swiecie 


n. 


Wisłą - Tczew 


B6 Kucharski Hipolit, cukiernia, kawiar- 
nia, pl. Min. PIerackiego 
Kuhn RIchard, mistrz piekarski, Ry- 
cerska 9 
Landbund Welchselgau, Marsz. Pił- 
sudskiego 9 
95 LewiiIski Leon, Klasztorna 6 
54 Linettej Leon, drogerzysta, pl. Mln. 
Pierackiego 14. 
Lipszyc Dawid, hdl. koni I bydła 
Lupowa franciszka, Dworcowa 41 
Liidtke Willi,. kupiec, Marsz. Piłsud- 
skiego 2 
11 Labeckl Juliusz, adw" Sądowa 16 
2 Majetność, Sulnowo 
96 Manikowskl Bolesław, mistrz rzeź- 
nicki, Kopernika 8 
Mączkowski jan jun., przedsiebior- 
stwo budowlane, Dworcowa. 4 
29 Meger Antoni, dr med., lek. praktycz- 
ny I aku5zer, pl. Min. Pierackie- 
go 6 
41 Mleczarnia Spółdzielcza w Przecho- 
wie. spółdz. z o. o., filia w Je- 
żewie, nr telefonu Spółdzielni: 
Świecie nr 41, Zarządu: przy- 
slersk nr l 
Mleczarnia Spółdzielcza Przechowo, 
oddział w świeciu n/W. 
Nelke Maksymilian, tartak parowy, 
składnica drzewa, handel skór 
i ł . elit, Klasztorna 1 
35 Oszwałdo"ski Mar an, dr med., Są- 
dowa 3 
S3 Paluch Marian, mierniczy przysiegły, 
Mickiewicza 27 
21 Papendlek E., fabryka maszyn, Prze- 
chowo 
Pawlikowski Konrad, sklad towarów 
kolon., opału i mater. budowla- 
nych, wytwórnia osełek, Mickie- 
wicza 2 
Piotrowski jakub, Mały Rynek 3 


156 


45 


73 
130 
46 


150 


132 


ss 


111 


169 


POCZTA, TELEGRAf I TELEFON: 
19S - naczelnik urzedu, b. 
197 - naczelnik urzędu. m. 
196 - zastępca naczelnika urzędu, m. 
195 - sekretarIat urzędu, informacje 
i reklamacje 
- główna kasa, oddział gazet 
_ ekspedycja i oddział doręczeń 
- okienka 
- kontrola telegrafu i telefonu 
- nadzór teletechniczny, b. 
- (dod.) magazyn teletechniczny 
- kierownik nadzoru teletech., m. 
- monter, m. 
- monter, m. 


194 
193 
192 
191 
190 


lS9 
lSS 
187 


42 Pokorskl Alfons, dr med., Pocztowa 3 
POLICJA PAŃSTWOWA: 
- komendant pow., Dzwoniarek 
Antoni, m., Kościuszki 2 
- posterunek 


25 


113 
115 


116 
117 
119 
149 


(dod.) komendant pow., b. 


TARKOWO 


L/2 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


TCZEW 


Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Biuro napraw ,przyjmuje zgłoszenia 
o naprawę telefonów, bez przer- 
wy dzień i noc) 
O Biuro numerów (udziela Informacji, 
dotyczących tylko numerów abo- 
nentów miejscowych, nie wydru- 
kc;>wanych w niniejszym spisie). 
BIUro czynne codziennie bez 
przerwy dzień i noc 


6 
1322 
8 


1111 
6 
1400 
7 


69 Popławska Anna, restauracja, sala 
teatralna I do zabaw, Sądowa 2 
133 Pow. przetw, padlin, Witkowski 
Leon 
19 Prabuckl Marian, rabI'} ka maszyn, 
Dworcowa 37 
3 "Przechowo", młyny i tartaki, sp. 
akc. w Przechowie, pow. Świe- 
cie n. W. 


8 
4S 


Oddział w świecu n. W., Mest- 
wina 2 
Przewóz samochodowy, Kowalski I 
S-ka, Kopernika 13 
Pudełko Paweł, Przechowo 
Pydynkowska Maria, Klasztorna 21 
Rost Lothar, dyr. cegielni parowej 
Chełmno 
Różycki Kazimierz, wł. dóbr, Dwor- 
cowa 59 
SS Rytlewskl józef, skład maszyn i na- 
rzędzi rolniczych, radioaparatów, 
maszyn do szycia i rowerów, 
Dworcowa 16 
Sąd (patrz urzędy) 
74 Schlecht Fryderyk, handel zboża 
i mąki, Mickiewicza 18 
Schleifer Karol, hurt. kolonial., pl. 
Min. Pierackiego 2 
_ fabr. papy dachowej, Dworcowa l 
Schlenke Georg, drogeria, perfume- 
ria, skład tapet i farb, Klasztor- 
na 9 
Schwanke R., fabryka musztardy, 
octu, hurtowy handel piwa, 
"Zdrój Marianki", pierwszorzęd- 
na naturalna alkaliczna woda 
stołowa 
Sobolewskl, dr, powiat. .lekarz wet., 
Dworcowa 6 
Sommerfeld R., wł. dóbr, Wiąg 
Standard Bacon, sp. z o. p., eks- 
port bekonów, konserw I jaj, 
Park Wolności, b. 
Starostwo (patrz urzędy) 
Szczepański józef, mistrz rzeźnicki, 
Mickiewicza 4 
Szczepański Zygmunt, Klasztorna 17 


127 


40 
104 
7S 


76 


114 


131 
109 


15 


140 


97 
65 


4 


22 


157 
153 
9 
66 
130 


SZKOLY: 
Gimnazjum Państwowe Humanisty- 
czne, Gimnazjalna 1/2 
Rolnicza, Pom. Izby Rolniczej 
Powszechna nr l 
Powszechna nr 2, Mickiewicza 6 
Przysposobienia w gospodarstwie 
Rodzinnym, Dworcowa U 


49 


SZPITALE: 
Krajowy Zakład Psychiatryczny 
w świeciu, leczniczy zakład 
zamknięty 
Powiatowy Publiczny, św. Win- 
centego l 
Szymański B., ks., prefekt, Podgór- 
na 6 
Tomasik Antoni, Polna 35 
"Udycz", Sp. Akc. Hodowli Nasion, 
Magazyn, Dworcowa 2a 


36 
99 
61 
S4 


T 


JJ 


Centrala miedzymiastowa (zgłoszenia 
rozmów krajowych i zagranicz- 
nych) 
Dyżur techniczny (czynny bez przer- 
wy dzień i noc) 
Kontrola centr mledzym. (reklamacje) 
Podawanie dokładnego czasu (zega- 
rynka) 
Przyjmowanie od abonentów telegra- 
mów telefonem 
(Inne połączenia slużbowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) 


AUTOMATY TELEFONfCZNE: 
Dworzec osobowy 
Hala miejska, Dworcowa 4 
Urz. poczt-tel. Tczew l, Marsz. 
Piłsudskiego 8-9 


1000 


1091 
1241 
12S4 


1422 
1045 


- 


123 
128 
12 
32 
30 


URZł;;:DY: 
Inspektorat Szkolny, Marsz. Pil. 
sudsklego 16 
Sąd Grodzki, Sądowa 
Starostwo i Wydział Powiatowy 
Dworcowa 46 
- centrala: Zarząd Drogowy, 
Dworcowa t3 
- l (dod.) lekarz powiatowy 
2 (dod.) komisarz ziemski 
3 (dod.) powiatowy lek. Wet. 
Biuro Finansowo-Rolne, To: 
Towarzystwo Rolnicze Po. 
wiatowe, Urząd Rozjem
zy 
dla spraw majątkowych 
Urząd Skarbowy: 
- centrala, kancelaria, Marszalka 
Piłsudskiego 16 
l (dod.) naczelnik urzędu, b. 
2 (dod.) 'dzlał egzekucyjny 
3 (dod.) kasa urzedu 
4 (dod.) dział kata!>tralny, re. 
jon kontroli skarbowej 
- 5 (dod.) zast. naczel. urz. 
Wardziński Tadeusz, drogeria, art 
drogeryj. kosmefyczn. i technitz 
ne, pl. Min. Pierackiego 
Werner Eryk, Gimnazjalna 2 
Witkowski Leon 
Wydział Powiatowy (patrz Urzedy 
Zarząd Gminny w świeciu pow. świe 
ckl, Dworcowa 3 


125 


139 


lOS 
133 
70 


33 


ZARZ
D MIEJSKI: 
_ centrala, pl. Min. Pierackiego 
_ (dod.) burmistrz, b. 
_ (dod.) biuro meldunkowe 
_ (dod.) wydział podatkowy 
_ (dod.) burm., m., Kościuszki 
elektrownia, Mickiewicza 10 
rzeźnia. Park Wolności 
(dod.) dyr., b. 
wodociągi, Park Wolności 2 
Zych Marian, adw., Sądowa 'l 


38 
90 
77 
122 


ŚWIEDZIEBNIA L 


2 Po:Jcja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny Dzierżno 


śWlEKA TOWO L 


2 Busch Emst, maj. Szewienek 
3 Herrmann Franciszek, ks. prob. 
S jarach Aleksy, mistrz rzeźnicki 
4 
l Nadleśnictwo Państwowe $wieka. 
tówko 
6 Policja Państw., posterunek 
7 Zarząd gminny 


ŚWIERCZYNKI 
ROZMóWNICA PUBLICZNA 
(Abonenci - patrz centrala Lulkov.o 
r Lubianka) 


ROZMóWNICE PUBLICZNE: 
.. Urzędy pocztowo-telekomunika
 
Tczew l, Marsz. Piłsudski 
£0 8 
Tczew 2, Dworzec kOI. 
Straż Pożarna 


A 
Agencja Celna. na -Dworcu , 
Apteka, mgra farmacji A. ?a w1 . 
kiego, Marsz, PiłsudskiegO 
Apteka Na Nowym Mieście, wł d ' 
Szulc - Rembowskl Leon, O k 
s I 
Apteka Pod Lwem, Kazl
. ,Nad, 
skieJ(o, MickIewiCza 
Apteka Pod Orłem, wł. Hoosm 
W., pl. Br. PIerackiego 


fabryka MusztardY, DUD i Wód Mioeralny[. 
HURTOWA SPRZEDAŻ PIWA 


Specjalność: 
"Z D RÓJ M A R I A tł K I" 
pierwszorzędna Dataralna alkaliczDa woda starawa 


R. SCRW ANKE 
wł. W. SCHWANKE 
Grand Prix -lłoty medal 


-- 
Świecie n l \ 
Morionkl Pomorski 
1.t.fon 1 5 


116 Bd.
		

/spis00136_0001.djvu

			- 


1280 


Assicurazloni Oenerali Trleste, Wło- 
ska spółka akcyjna, Powszechna 
asekuracja w Trieście, subdyrek- 
cja Tczew, Kopernika 9 
"Autoruch", J. Dunajski, Dworzec 
osobowy 
"Autoruch". J. Dunajski, pl. Br. Ple- 
rackiego 24 


1120 
1121 


B 


1100 


Bach-:telewski stefan. lek., specj. w 
chor. i chir. j. ustnej I zebów, 
Mickiewicza 1 
Bacon Export Gniezno, sp. akc., fi- 
lia Tczew, Kaszubska 7 
kierownik, Inż. Lasota, m., Ko- 
pernika 8 


1357 
1380 


1236 


B A N K I: 
Komunalna Kasa 
miasta Tczewa, 


Oszczednoścl 
pl. Br. Pie- 
rackiego 18 


K. K. O. 


MIASTA 
TCZEW A 


PI. Bronlslawa Plerackiego - Rynek 
Tel. 12-36. 
Załatwia wszelkie czynności bankowe. 


1101 
1102 
1369 
1382 
1480 
1024 


Landgenossenschaft, sp. z o. o., 
kredyt, Kopernika 1 
Ludowy, spółdz. z o. o., Dworco- 
wa 37 
Polski, b. I m. dyrektora, ŁazIen- 
na 12 
- b. i m. zastepcy dyr., ŁazIen- 
na 12 
Vereinsbank, Bank spółdz. z o. o., 
forstera 2 


1319 
1262 
1435 
1278 
1043 
1395 
1418 
1360 


Baniecki Leonard. Dworcowa 22 
Basmann Paweł, przedsleb. komIso- 
we, Skarszewska 20 
"Bazar", dom towarowy, Wł. Ma- 
ciejewski, pl. Br. Plerackiego 6 
Bąkowska Julia, inż. arch., Skar- 
szewska 31 m. 3 
Behrendt Jan, zaklad rzeźn. wedlin ., 
Dworcowa 9 
Belau Pranclszek, kupiec, pl. Br. 
Pierackiego 20 
"Berufs'1i1fe". t. z. Poznań, ekspoz., 
Kopernika 1 
Bielińskl Leon, skład ielaza, Dwor- 
cowa 27 
Biura parafialne (patrz Urzedy para- 
fialne) 


1366 
1075 
1486 
1375 
1006 


Bonczkowskl P.. sklep kolon., Czy- 
żykowska 105 
Borowski Fr., sklep kolon., C
yiy;- 
kowska 14 
Borzyszkowski Leon, mistrz plek., 
Kaszubska 12 
Brose Klara, restaur. "Mazurka", 
Ceglarska 1 
Browar TczewskI, filia browaru Kun- 
tersztyn, S. A., hurt piwa, wy- 
twórnia wód mineralnych, Zam- 
kowa 1 
Brzozowski B., skład obuwia, pl. 
Br. Plerackiego 17 
Bugaiski Mateusz. rolnik. Lądy 
Bukowskl Marceli, piekarnia l cu- 
kiernia, Dworcowa l:! 
Biittner Otto, kupiec, Marsz. Piłsud- 
skiego 22 


1253 
1490 
1409 
1028 


c 


1468 Cegielnia parowa, Czyiykowo 
1228 Cegielnia parowa, Knybawa, L. A. 
Stenzel. Bałdowo 
1023 Cegielnia parowa, Malinowo. Adam 
Maciejewski, dawniej Gustav Stef- 
fen 
1093 Centrala Skór, fr. Schiele, Zamko- 
wa 8 
12 02 Chmielewski Wł.. centrala automobi- 
li, kursy kierowców samoch., są- 
downie zaprzysleż. rzeczoznawca 
w sprawa::h samoch. na obwody 
sądów okr. Chojnlce i Gdynia, 
Kościuszki 15 
1411 Chwarścianek St., kierownik mleczar- 
ni, Nowy Rynek 2 
1259 Chyła Wladysława, akuszerka. So- 
bieskiego 3 
1248 Claassen Bruno. wl. dóbr, Baldowo 


1203 
1433 


1429 
1214 
1118 


1377 
1310 
1372 


Assicurazioni - Karpolewski Tczew 


Cymbrowskl, dr med., lekarz, Mic- 
kiewicza 6 
Czarlin, ad
l':Iistracja dóbr ryc., 
(administrator P. Nachtigal) 


D 


Dehnke Otto, obyw. ziemski, Tczew- 
skie-łąki 
Dekarstwo, Olszewski Brunon, jun., 
Hallera 17a 
Deutscher Wohifahrtsbund In Polen, 
tow. zap. w Bydgoszczy, biuro 
w Tczewie, Dworcowa 22 
Dom Czeladzi Katolickiej, 30 Sty- 
cznia 
Dom Starców. Związek Diakonis., 
Paderewskiego 11 
Domańskl A.. hurt. piwa. Kościusz- 
ki 5 
dyrektor. Bałdo- 
wska 44 
budowniczy. for- 
stera 4 
Drajer Wojciech, autodoroiki, Król. 
Jadwigi 3 
Drogeria, fr. Słomka, foto-farby, 
Mickiewicza 11 
Drogeria Centralna, M. Potocki, pl. 
Br. Pierackiego 21 
Drogeria OIoria, Marsz. Piłsudskie- 
go 15 
Drukarnia IKsiegarnla, admin. Goń- 
ca Pomorskiego, Kościuszki 21 
- (dod.) m. 
Druflarnia Pośpieszna, skład papie- 
ru, l. fortuna, Kościuszki 1 
Drukarnia, skład papieru, J. Wolny, 
Marsz. Piłsudskiego 2Q 
Drzewieckl Bolesław, dr med., le- 
karz powiatowy, Marsz. Piłsud- 
skiego 20 m. 3 
Dykier Wacław. właśc. majątku 
Szpegawa 
Dysarz Wiktor, restauracja, Dwor- 
cowa 13 
Dzieciolowskl Karol, dyrektor fabry- 
ki. Sambora HI 


1275 Dominowski Stan., 
13 20 Dominikowski Jan, 


1185 
1077 
1452 
1403 
1384 
1384 
1234 
1231 
1244 


1477 
1171 
1230 


1459 
1279 


1331 


1162 


1162 
1172 
1240 


1283 
1096 
1208 
1338 
1498 
1215 
1077 


1222 
1087 
1258 
1205 
1166 


1407 
1165 
1302 
1384 
1288 
13 28 
1289 
1080 


E 


Eisenack Heinz, kupiec, Krótka 17/19 
"Ekspress" . spółka ekspedyc., Zie- 
linski I Pizl, Hallera 12 
Elektrownia Miejska (patrz Zarząd 
Miejski) 
Engler Klara, akuszerka, Mostowa 2 


F 


Fabryka Drożdży w Tczewie, za- 
chodnio-polskie zjednoczenie spi- 
rytusowe, sp. z o. o., i Ska, 
dyrekcja, Za Dworcem 3/4 
(dod.) dyrekcja 
biuro I ekspedycja 
Fabryka Surowej Tektury, M. Dro- 
ste, właśc. Boleslaw Droste, 
Skarszewska 19/20 
Pąs Józef, właśc. majątku, Tczew- 
skie-łąki 
Feldmann Maks. mistrz ślusarski, 
Zamkowa 25/?() 
FlItner Alfred, mistrz rzeźn., Marsz. 
Piłsudskiego 3 
Fogiel Hersz, Malinowo 
Frey Juliusz. majętność Szpegawa 
Frey Willy, majetność Dąbrówka 
.,Protopin", wytwórnia chern., fa- 
bryka lakierów 
Fundusz Pracy (patrz Urzędy) 


G 


Gauze Czeslaw. not., Forstera 2 
Gembusz Wladyslaw, piekarnia, Wą- 
ska 11 
Gierszewski Stanislaw, dr med., le- 
karz, Skarszewska 1 
Gimnazjum Kupieckie, Wodna 8 
Glassner M., prokurent Tow. Ubezp. 
Generali" Marsz. Piłsudskle- 
.,' go 20 
Oliszczyński M., skład bławatów 
i konfekcji, Mickiewicza 7 
Gobert Emil, Sambora 21 
Goc Stan., kupiec. Krótka 15 
Goniec Pomorski. administracja, 
Kościuszki 21 
Górny Witold. dr med., dermatolog, 
Kościuszki 20 
Grund Wincenty, mierniczy przys., 
30 Stycznia 
Grynlng Wiktor, adwokat, pl. Br. 
Pieracklego 18 
Grzeslk I Ska, pomorska fabryka 
wyrobówelektrot., 30 Stycz- 
nia 21a 


H 
14 20 Haehne E. I Hempowlcz T., adwo- 
kaci, Kościuszki 22 
1072 Hannemann Pr.. restauracja, Marsz. 
Piłsudskiego 25 
1005 Hein Hermann I Ska, fabryka wó- 
dek, oc t'\! I musztardy, Szope- 
na 12/13 
1
 Ol Hempel Karol, wiceburmistrz, No- 
wa 4/5 
14 20 Hempowicz l' omasz, adwokat, Ko- 
ściuszki 22 
1419 Hempowiczowa Stef., Gdańska 23 
1381 Hersztowskl Fr" wł. firmy "Ed- 
gar", Stroma 4 
1160 Heuthe Fr., .,Centrala rowerów". 
pl, Br. Pierackiego 22 
1169 - filia, Dworcowa 21 
1267 Hoffmeister L., budowa stud., centr. 
ogrzew., wodociągów, maszyn 
chłodn., budowa aparatów, for- 
stera 5/6 
1117 Hole Stanlslaw. "TivoU". Skar- 
szewska 12 
1094 .,Hollando", fr. Pinszke, kupiec, 
Mickiewicza 2 
1045 Hoosmann Walter, aptekarz, pl. Br. 
Pierackiego 24 


1043 
1016 
1137 
1007 


H O T E L E: 
Behrendt, M. Bock, Dworcowa 10 
Centralny, Jan Szerle, pl. Br. Pie- 
rackiego 2 
Dworcowy, feliks Sikora, Dworco- 
wa 16 
Grand, Samborski, Marsz. Piłsud- 
sudskiego 14 


I 


1181 "Industria", sp. z o. o., Lipowa 5i6 
1084 Inspektor Pracy 61 Obwodu, Sam- 
bora 20 
11 75 .,ltalia", cukiernia, pl. Br. Pierac- 
kiego 14 


J 


1430 Jaeger Otto, rolnik, Tczewskie-łąki 
1434 JagaIski Wiktor, mgr, burmistr7, 
Kołłątaja 5 
1300 Janicki franciszek, restauracja, Nad 
Wisłą 1 
1469 Janik Stanislaw, major, Wybicki
- 
go 26 
1457 Jankowski Karol I Syn, Bielsko, 
oddzial Tczew, nast. Waclaw 
Korpolewski, Marsz. Piłsudski
- 
go 2 
1178 Jaroch Bron.. piekarnia, Szopena 10 
11 86 Jelito Franciszek, rzeźnictwo) Dwor- 
cowa 11 
1306 Jurgo W},. skład plwa, 30 Stycz- 
nia 32 
126S Just Robert. dorożkarstwo I przed- 
siebiorstwo przewozowe, Halle- 
ra 29 


K 


1439 Karpus Jan, kupiec, skład kolonial- 
ny, Mlyńska 4a 
Kasyno Oficerskie, Tczewskie pole 
Kasyno podoficerskie, Skarszewska 9 
Kawiarnia "Bristol", wł. A. BeUin, 
Hallera 15 
10 32 Kawka Feliks, piekarnia, Szopena L 
1012 Kaznowskl Stan., dr, adwokat, 30 
Stycznia 29 
10 10 KledrowskJ K, I Ska, sklad żelaza, 
Mickiewicza 18 
1031 Klamann A., mistrz rzeźn., Mosto- 
wa 2 
1394 Klein J., handel artykulaml budowl. 
I opałem, Kaszubska 2 
1047 Klein J., warsztaty samochodowe, 
Hallera 24 
1200 Kloneckl L., skład delikatesów, 
Marsz. Piłsudskiego 20 
1296 Klos Alojzy, piekarnia, Bałdowska 42 
1130 Kwiatkowski Alfons, mgr, referen- 
darz, Kościuszki 4 


]472 
1177 
1424 


1054 
1033 
1421 
1359 
1010 


K O L E J E: 
Centrala kolejowa 
Ekspedycja towarowa 
Kohlandt Walerian, Bydgoska pie- 
karnia-cukiernia, Skarszewska 30 
_ filia, Dworcowa 26 
Komunalna Kasa Oszczednoścl pow. 
tczewskiego. Marsz. Piłsudskie- 
go 12 
Korkizol, Pomorski Przemysi Izola- 
cyJny, sp. z o. o., Czatkow- 
ska 3/4 
Korpolewski Czesław. dr med., le- 
karz, pl. Br. Plerackiego 7 


1223 


1326 


Bd. 117
		

/spis00137_0001.djvu

			Tczew Korpolewski - Stowarzyszenia 


1457 
1157 
1255 
1001 
1098 
1404 


1290 
1148 
1423 
1467 


1015 


Korpolewski Wacław, dom sukna, 
Marsz. Piłsudskiego Z 
Kozłowlcz L.. IIzkło. porcelana, pl. 
Br. Pierackiego 23 
Krause A., obrońca prywatny, 
Marsz. Piłsudskiego 16 
Krawczyński fr.. handel torebkami, 
Rybacka 30 
Kreft Pellks. poradnia podatkowa, 
Kosciuszki 19 
Kreńskl M., składy drze.Na I mate- 
riałów budowlanych. Sobie
"'le- 
go 38/39 
Krles A.. von, Waćmler
k, p. 
wa- 
rotyla 
Kuffel Maksym., rzdnictwo, Krótka 8 
Kublmann Herbert. skład wCg la , 
Marsz. Pi/
uJskiego 18 
Kycler jan. hurt. tytoniowa, pl. Br.. 
Pierackiego 13 


L 


..Labor". sp. z o. o., organizacja 
księgowości rolnIczeJ, oddział 
TCH\\, k.opermka 8 
WelchselgBu, :Związek 
Nadwiślanski, st. z., za- 
związek rolniczy, Ko- 
pernika l 


11 Ol Laodbund 
Rolniczy 
wodowy 


1102 
1103 
1085 


1101 
1102 
1156 
1101 


1102 
1380 
1039 
1318 
1009 
1247 
i078 
1227 
1298 


Obuch Helmut, dyrektor, m., 
Kopernika 1 
Landfrauengenossenscbaft, hand.':1 
ziemiopłodOw, sp. z o. o., k.o- 
ściuszki 1 
Landge'nossenscbaft. sp. z o. o., 
kredyt., Kopernika 1 
Landowskl P., hurt sera, Łąkowa 10 
Landwlrtschaft1iche Handelsgcnos- 
senschaft, Główna Spółdzielnia 
Rolniczo-Handlowa, sp. z o. o. w 
Grudziądzu, oddział w Tczewie, 
Kopernika l 
Lasota, Inż., kler. Bacon Expon 
Gniezno, m., Kopernika 8 
Leopolt Waclaw, restaur. dworcowa 
LewandowskJ Franciszek, Ogrodo- 
wa 18 
Lewandowski Otto, rolnik, Czatkowy 
Lietz. Radio-rowery, Elektrotechni- 
ka, Marsz. Piłsudskiego 22 
Llnk Kurt, właśc. ziemski, Stanisła- 
wie, p. Rukosin 
Lltklewlcz T., piekarnia, Suchostrz)gi 
..Lukullus", sklep cukierków, Mic- 
kiewicza 1 


L 


1285 Łepki Anatol, adw., Dworcowa 28 
1489 Łoński józef. skład delikatesów, 
Marsz. Piłsudskiego 5 


M 


1417 Machoy józef, mistrz rzdnlcko- 
wędlin., Dworcowa 13 
1023 Maciejewski Adam. Cegielnia Paro- 
wa Malinowo. p. Tczew, dawno 
Gustav Stefł
n 
1066 MacleJewskJ Wł., dom bławatów, 
pl: Br. Pleracklceo lb 
1471 Maciejewski Wł., kupiec, m., Hal- 
lera 25 
1455 MaJko\V/;kl Hermogen. dr med., le- 
karz, specjalista chorób uszu, 
nosa I gardła, Hallera 17 
1491 Mańkowski B., zakład zegarm., jn- 
bilerskl ł ()ptyczny, Mickiewi- 
cza 17 
1110 Marclnkowskl P.. piekarnia I cu- 
kiernia, Marsz. Piłsudskiego 15 
1414 Meger Antoni, lekarz, dr med., Hal- 
lera 10 
1492 Meyer Herbert, koncesjonowany 
.warsztat elektrotechniczny, Szo- 
rena 11 
1410 Meyke Adolf, kupIec, (jdańska 5 
Miejska Komunalna K2sa Oszczęd- 
noscl (patrz HankI) 
1060 Mlotk KOflrad, klerowl1lk Fa. Haeck- 
c;elwuk Langfuhr, Sobieskiego 3 
1412 Mleczarnia w Tczewie. Nowy Ry- 
nek 2 
1312 J\1Iyn Janowski. 30 Stycznia 20 
1226 l\1łyn Parowy, Sp. Akcyjna, Dwor- 
cowa 7/8' 
11 51 Morawski jan, dyrektor przedsięh. 
miejskich. Kościuszki 18 
Mora\\ski Leonard, Zamkowa 28 
Morgenroth jerzy, ogrodnictwo, 30 
Styczr.ia 7a 
Murawski P., skład elektrote.hn. I 
zak/ad koncesjonowany elektro- 
, infotalacyjny, Mlcklewic'Za 11 


1440 
1488 
1150 


118 Bd. 


1048 
1305 


1422 
1145 
1146 
1068 
1221 
1161 


1103 
1252 
1214 
1416 
14'8 
1473 


Muscate A, P., sp. z o. p., fabryka 
maszyn. 30 Stycznia 7 
Mtiller franciszek, rolnik, Rokitki 


N 


Nadoiski K., aptekarz, Mickiewi- 
cza 15 
Nagórskl Zbigniew, Int. zbożowy. 
Krótka 17/18 
_ m., Dworcowa 31 m. 3 
Narkowy, majętność spadkob. Hei- 
nego, gospodo rolne I gorzelnia 
Nehrlng A., kawiarnia I cukiernia, 
Mickiewicza 5 
NIewiadomski Henryk, dr, dypl. inż., 
Za Dworcem 3" 


o 


Obuch Helmuth, dyr. Landbundu, m., 
Kopernika 1 
Ochronka Im. św. Józefa, SS Milo- 
slerdzla, Kaszubska 10 
Olszewski Brunon, junior, mistrz de- 
karski, Hallera 17a 
Ordynator szpitala joanitów 
Ossowskl Teofil, cukiernia I piekar- 
nia, Gdańska 14 
Ozdowsld M., zakup I sprzedaż zbo- 
:t: a , paszy, Hallera 14 


P 
1212 Paczkowski Adolf, ",ł. maj.. Sucho- 
. strzy gi 
1256 Pen ner Hermann, zarząd dóbr Za- 
jączkowo, hodowla bydła I trzo- 
dy chlewnej, hodowla zbo:t:a do 
zasiewu 
13 11 Plwnickl Witold, wlcestarClsta, Skar- 
szewska 21 


1201 
1388 
1282 
1128 
1282 
1387 
1322 
1119 
1292 
1260 


]233 
1129 
1479 


H13 
6 


1062 


1081 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
Urz,d Poczt.-telekom. Tczew l, 
Marsz. Piłsudskiego 8-9 
naczelnik urzedu, b. 
naczelnik urzedu, m. 
zastępca naczelnika urzedu, b. 
zastępca naczelnika urzedu, m. 
sekretariat 
kasa główna 
kier. dz. poczt. 
dział kontroli 
okienko l 
kler. nadz. techn., centr. 
autom. i miedzym.. b, 
kler. nadz. techn., m. 
techn. centr. autom., m. 
akumulatornia, maszynownia I 
kabiny monterów 
monter, m. 
kontrola centrali mlędzym. 
(reklamacje) 
telegraf 
Urząd Poczt.-telekom. Tczew 2, 
dworzec kolejowy 
naczelnik urzędu, b. 
(dod.) naczelnik urzędu, m. 
oddział nadawczy 
kancelaria 
oddz. poczt.-celny 
odprawa poczt 


7 


1246 POkrzywnlcka B.. dentysta, Dwor- 
cowa 23 
1353 Polewlcz B., skład obuwia, pl. Br. 
Plerackiego 7 
POLICJA PANSTWOWA: 


1342 
]343 
1345 


1346 
1335 
1347 
1349 
1341 
1348 


posterunek. Lecha 9 
posterunek. Czatkowy 
komisariat graniczny na dwor- 
cu kol. 
(dod.) kierownik, gabinet 
komenda powiatowa, Hallera 7 
_ komendant powiatowy, Halle- 
ra 7 
- komendant pow., Nadkom. Gąk 
St., P.:Jderewskiego 6 
- wydział śledczy, Hallera 7 
- kier. wydziału śledczego, Hal- 
lera 1 
- kier. wydziału śledcz. Podkomis. 
Lewicki R., Skarszewska 5 c 


1162 Polska Chlozza, S. A., fabryka 
krochmalu ry:t:owego, Za Dwor- 
cem 3/4 


1162 
1163 


1163 
1164 
1161 


- zarząd 
dyr. Tlbor Klss 
dyr. Karol Dięcłołowskl 
(dod.) prok. Leon Łachowskl 
klerow. techn. fabryki 
(dod.) kasa 
portiernia 
(dod.) mleszk, kler. techn. fa- 
bryki 


12 49 


1132 


1476 


1080 


1462 
1468 
1408 


Polska fabryka Wyrobów Szmukll.- 
sklch, Sp. z O. o., Dworcowa 6 
Polska :teglpga Rzeczna "Vlstula " 
sp. z O. o.. oddział Tczew. przy- 
stań na Wiśle 
Połomski L., dr. pow. lekarz weter. 
Marsz, Piłsudskiego 19 
Pomorska Pabryka Wyrobów Elek- 
trotechnicznych. Grzesik I Ska, 
30 Stycznia 21a 
Potocki M., drogeria, Dworcowa 26 
Preuss Toni, maj. I cegielnia, Czy- 
:t:ykowo 
Przybylski Alojzy. zakłady ogrod- 
niczo-przemysłowe, majctność Go- 
rzCdziej 


R 


14 Ol Raczkowskł Józef, właśc. dóbr. Plo- 
trowo 
1453 Raduński Edmund, rewizor rach., 
Koścłuszki 9 
1276 RadzleJewskl Edward, składnica wc. 
gil I drzewa, Skarszewska 21 
1219 RadzleJewskl Walerian, m.. em. 
bud. miejski. zaprzyslę:t:ony rze- 
czoznawca w sprawach budowll!- 
nych, Sienkiewicza 7 
13 34 Raplor Stefan, kwiaciarnia, Marsz. 
Piłsudskiego 20 
11 82 Ratzke Maks" Tczewskie-lił ki 
1176 Rauscb Maks. właśc. majątku, Zie- 
lona 6 
1004 Redakcja Gazety PomorskieJ, Ko- 
ściuszki 1 
1416 Redlger Alojzy. lekarz, dr med., Hal- 
lera 2 
Regler Comellus, rolnik, Czatkowy 
Reinke Gustaw, kupiec, Krótka 6 
Rlchter Pawel, kupiec, Gdańska 9 
Rupa M., budowniczy. przedsieb. 
budowlane, Marsz. Piłsudskiego 20 
12 frI (dod.)Rusln E., członek zarządu l-my 
Transport, Ska eksped.-transpor- 
towa, Sp. z o. o.. Hallera 7 
1038 Rusin Zenon, dr med., lekarz, Sam. 
bora 19 


Sąd Grodzki (patrz Urzędy) 
1003 Schelbe Ignacy. Hurt Rolny. Skar- 
szewska 10 
10 59 Schlele fryderyk, MIckiewicza 12 
1243 Schlenemann Herman. dyr., 30 
Stycznia 31 
1056 SclIonsee Erwln, ziemIopłody I tow. 
kolon., pl. Br. Pierackiego 10 
Sch6nsee Willy, kupiec, Piaskowa 2ł 
Schrelber Eduard, rolnik, Dąbrówka 
Schrelber j., hala pomorska, Szo- 
pena 9 
1460 Schulz Emst, budowniczy, przed- 
siębiorstwo budowI.. 30 Stycz- 
nia 21b 
1089 Schulz Walter, właśc. młyna, Skar- 
szewska 10 
1426 Schwartz Fritz. obyw. ziemski, Ma- 
linowO 
1061 Sleg Alfred. cegielnia parowa, 53' 
chostrzygf 
1464 Słomłon J., skład tow. kolon. I de- 
likatesów. restauracja, węgiel I 
drzewo, Oworcowa 19 
1077 Słomka fr" drogeria, Foto-farby, 
Mickiewicza 11 
1277 Słomka Pranclszek, drogeria, m., 
Ba/dowska 49 
1063 Słomkowska Marta. akuszerka, Zam- 
kowa 193 
1330 Słonka Karol, warsztatJ., gara! I do- 
rożki samochod., 
ambora 2/3 
1210 Sobeckl Bernard, zegarmistrz, Dwor- 
cowa 5 
1163 "Solanum", S. A., zakłady rolniczo- 
przemysłowe, Za Dworcem 3/4 
- zarząd 
_ produkcja ziół lecwiczych 
- portier 
Spierewka W., kupiec, 


1008 
1083 
1269 
1209 


1170 
1463 
1216 


1164 
1161 
1309 


1373 


1184 
1228 


1450 
1052 


s 


Ska rszew' 
sk a 11b 
Spółdzielnia Producentów :tywca 
 
odp. udzialaml. HaJlera h 
Stenzel Augustyn, restauracja, Dwo r ; 
Co\\ a I. 
Stenzel Leon, właśc. dóbr I cegielni. 
BalJoWo 


STOWARZVSZENIA: 
Dozoru Kotłów, Strzelecka 6 ił f' 
ToW. Opieki Społecznej. powial
 
tczewskiego, Hallera
		

/spis00138_0001.djvu

			- 


1313 
14 81 
1314 
1316 


STRA
 ORANICZNA: 
Komenda Obwodu Strały Oranlcz- 
nej, KoŚciuszki 1 
Oficer Sztabu K. Ob. Str. Oran., 
Nad Wisłą 4 
Placówka Straży Oranicznej. Dwo- 
rzec Kol. 
Placówka Straty oranlCznej . Dal- 
wIn I post. Mi obądz 


1000 
1116 
1114 
1484 


Strat Pożarna. Ochotnicza, Lecha 11 
Stróżowscy Bracia. ziemiopiody, Ko- 
ściuszkI 11 
- filIa. Krótka 20 
Struczyl'lsld Jlln. hUlto,,"nla kolonIal- 
na, wegla i artykulów domowo- 
gospodarczych, wódek I soli, 
Kościuszki 15/16 I Hallera 5 
detaliczna sprzedał towarów ko- 
lonialnych, Krótka 6 
- m. pryw. Krótka 4 
..Strzelnica", Nad Groblą 
Sumlriskł Ludwll. lekarz dentysta, 
Dworcowa 29/30 
Szeli oni Stanisław, pomorskI dom 
towarowy, Dworcowa 34 


1483 
1487 
1051 
1317 
1266 


1205 
1466 
1069 
1323 
1239 
1206 
1379 
1014 


S Z KOł. Y: 
Gimnazjum Kupieckie, Wodna 8 
Niemiecka Prywatna, Czyzykowska 
Państw. Olmnazjum Męskie, Hal- 
lera 18 
Państw. OImnazjum 
eńskle. 30 
Stycznia 34 
Powszechna 7 kl. nr 3, Poludnio- 
wa 3 
Powszechna 7 kl. nr 4. Czyży- 
kowska 17 
Powszechna 7 kl. nr 5, 30 Stycz- 
nia 3 
Rzemieślniczo - Przemysłowa. So- 
bieskiego 11 


1002 
1451 
1431 


s Z P I T A L E: 
Joanltów. 30 Stycznia 5 
ew. Wincentego, Klasztorna 14 
Szweda Br., zakup I sprzedał pa- 
szy, slomy, sieczkI, siana I zIem- 
niaków. Skarszewska 7 a 
Szynalewski Władyslaw, konI. I ar- 
tykuly meskie. pl, Br, Plerackie- 
go 9 
Awitalsld Brunon. dentysta. Kosciu- 
szki 19 


1065 


1351 


T 
1174 Taubenblatt Alfons, hurt skór. 
Marsz. Piłsudskiego b 
,13 67 Temerowskl Fr.. SObieskiego 24 
1251 Thlel Allons. skladn. w
gla, Marsz. 
o Piłsudskiego 11 
1229 TObleńskł Jerzy. konfekcja, pl. Br. 
Pierackle
o 11 
'1291 Tomczyk Józef. adwokat, b.. Marsz. 
Pilsudskiego :?o 
1090 Tomczyk Józef, adwokat, m o, Bał- 
dowska 7 
1281 ..Transport... Ska eksped.-transp., 
Sp. z o. o.. Hallera 7 


U 
1082 UbezplE'CZ. Spoleczna, Sambora 21 a 
1034 wydzial ubezpIeczeniowy 


1370 
1086 


U R Z t: D Y: 
Celny, na Dworcu 
Ekspozylura Urzedu Skarbowego 
Akcyz I Monopolów Paristw.. 
Łazienna 11 a 
Inspektorat Szkolny, Bałdowska 1\0 
panstwowy Zarząd Wodny, Nad 
Wisłą 7 
Sąd Orodzkl, Marsz, Płłsudsklt
!!o 7 
Skarbowy. kancelarIa. Łazlen 
na 11 a 
naczelnik, b. 
- Bruada Ochrony Skarb. w 
Tczewie, Dworzec 
- kierownik Brygady O S" m. 
Slarostwo powiatowe, rei, bezp., 
Marsz Piłsudskiego 1Z 
-. wydzlal powiatowy, ref. ogól- 
no-organizacyjny 
starosta powiatowy, b. 
starosta powiatowy, m. 
wicestarosta powiatowy. b. 
wicestarosta powiatowy, m, 
reI. bezp., mgr Kwiatkowski. 
Kościuszki 4 


1415 
1218 
1055 
10 sa 
1389 
1445 
1446 
1122 
1123 
1124 
1425 
1127 
1311 
1130 


1474 


Wojewódzkie Błuro Funduszu Pra- 
cy w Toruniu, Eksl'Olytura w 
Tczewie, Hallera 12/13 


1079 
1494 
1475 
1030 


1027 
1115 


1443 
1092 
1336 
1406 


1183 


1332 
1482 
1250 
1392 
1042 
1220 
1018 
1405 
1025 
1040 


URZt:DY PARAPIALNE: 
KOŚciół ewangel. 
w. Jerzego. pl. 
Br. Pierackiego 8 
Kościół katol. Św. Józefa, Gdań- 
ska 61 
KOŚciół katol. Iw. Krzyża, Dwor- 
cowa 32 
- ks. prob. Kupczyński, Dworco- 
wa 32 


w 


Wach Karol, kupIec, Krótka 9/10 
Wachowlak Piotr, rowery, mat. 
elektr., warsztat mechan., Mic- 
kiewicza 8 
WaUgóra Czesław, zarząd mai. GOrki 
Waligóra W., dzler:t:awca domtny, 
Gniszewo 
Waschelewskl Paweł, handel ryb, 
Nad Wlslą 1 
Welsner Jan. wymiana zboża Zakła- 
dów Przemysłowych Fr. Wlchert, 
Starogard, Hallera 12 
Wędawskl Jaromir, dyrektor Komu- 
nalnej Kasy Oszczedności miasta 
Tczewa, 30 Stycznia 21 b m. 5 
Wellewskl M.. dr. lekarz, Mosto- 
wa 3 
..Węgtopol", właśc. Wrzeslński, 
Szopena 17 
WIckei Oskar, dr med., lekarz, 
Dworcowa 5 
Wielkopolski !lkład Kawy, Dworco- 
wa 38 
Wllke Bracla b TczewskI Przemysi 
rzewny, Zamkowa 13 
Wllm Pranclszek, właśc. dóbr, Dą- 
brówka 
Wiśniewski Konrad, dom towarowy, 
Krótka 16 
WI
nleW!lkl Konrad, rolnictwo, Czał- 
kowska 3 
WItoslawski E,. dom towarów mo- 
dnych, pl. Br. Pieracklego 3/4 
Włodarski J.. zakład radiotechn.. 
Marsz. Piłsudskiego 20 
:::EC
;; J!!! WŁODARSKI 
TClew, al. Marszałka Pllsadsklego ZOo TeleloD 10-40 


Inltolaclo lit, t łwiatla, naprawo wlz.1k1ego Iprz.tu 
.Iektro- t radiot.chn. Z a k t o d kOnCellonowon, 


AGENTUl" CENTI"lNEJ STORRA '. W 
,rACJI OaSLUGI lADlA" Sp. 10. O arS18\V3 


1280 


108B 
1112 


1410 
1011 
13 2.S 
1231 
1263 
1485 


1368 


1448 


1404 
1451 
1294 


1141 
1142 


1268 


Włoska Spółka Akcyjna, "Powszech- 
nlł Asekuracja w Tryjeście", 
Asslcurazlonl Generall Trleste, 
subdyrekcja, Tczew, Kopernika 9 
Wodtke F., przedsięb. budowI.. Hal- 
lera 17 a 
Wojdyło J., kupiec, Kościuszki 1 
W O J S K O: 
Komenda Oarnlzonu 
Komenda Powiatowa P. W. I W. P. 
Pluton 
andarmerłl 


Wolny J., drukarnia, sklad papieru,. 
Marsz _ Piłsudkiego 20 
Wróblewski Bron., dorożkarstwo 
samoch., Forstera 15 
Wrzeslńskl Edward Henryk, dr meJ" 
ordynator szpitala św. Wincen- 
tego, Kościuszki 23 
Wudarskł Adam, dyrektor Banku Lu- 
dowego, m.. pl. Br. Pierac- 
kiego 3/ł 
Wyszyński J.. mistrz malarski, Pod- 
górna 9 


z 


Zakłady Przemysłowe, M. Kreńc:ki, 
Sp, z O. o" Sobieskiego 38/39 
Zakład św, Wincentego, Klasztor- 
na 14 
Zarząd Gminny, Tczew-wieś, Ko- 
ściuszki 10 


ZARZ
D MIEJSKI: 
zarząd 
burmistrz 
wiceburmistrz 
wydzIał ogólny 
wvdział buduwnictwa 
wvdzial administracyjny 
wvdział zdrowia I opieki społ. 
rt;fe1'at podatkowy egzek 
_ relerat majątku miejskiego 
_ łazienki miejskie im. dr Scher- 
fle r a 


Straż Graniczna - Toruń 


1073 
1151 
1152 
1049 
1071 


Kasa Miejska 
Elektrownia. Kościuszki 18 
- magazyn, Kołłątaja 
- hala maszyn, Nowa 4 
Rzeźnia. Kaszubska 8 


105B 
1303 


Zgoda, Spóldzielnfa spożywców, sp. 
z o. o., Marsz. Piłsudskiego 19 
Ziehm Maks, właśc. dóbr, Bałdowo 


2 


12 Bl 
ablńskl N., dyr. domu mieJskIego, 
Dworcowa .. 
12 3B 
abińsk" Wł., sklad delikatesów, 
Dworcowa 28 


TERESPOL 
POMORSKI 


L 


(b. n.) 
2 


Informacja centrali telefonJcznej 
Oordon Fryderyk. wł. dóbr ryc., Pol- 
ski Konopat 
5 Hoffmeyer ElżbJeta, wl. dóbr ryc., 
Gawroniec 
. 3 Kolej, ekspedycja towarowa 
13 Młyn, Starszak Jan, Wyrwa 


POCZTA. TELEGRAP I TELEPON: 
12 - naczelnik urzędu, b. 
11 - naczelnik urz,;du. m. 
6 - monter. m. 
14 Sołectwo. Mrozińskl Józef, Polski 
Konopat 
l Wuthneau Frłtz-Hllmar, von, wł, ma- 
jątku. Poledno 


TLUCHOWO L 


6 Szatkowski Błażej, maj. Tłuchówek 
2 Wąsowlcz Hipolit, maj. Jasień 
4 Z'łrząd gminny ChalIn 
- (dod.) maj. Fr. Zielińskiego 
3 Zarząd gminny Tłuchowo 


TLUKOMY 


L 


ROZMóWNICA PUBLICZNA 


TOPOLNO 


L 


13 Andrzejewski 


rolnik, Gra- 
bówko 
Grabowo 


leon, 


l Clchowskl Zygmilnt, 
4 Deja, ks. dziekan 
3 Dom Misyjny, Zgromadzenia Sióstr 
Pasterek od Opatrzności Boskiej 
11 Elsenberger R., restauracja 
2 Matthes Wilhelm 
5 Pollltz Jan, TopoUnek 
6 Raiffelsen, sp. z n. o. 
14 Raniszewski Alojzy. Rudkl 


TOPÓLKA 


L 


5 Markowiczowa Walentyna, maj. Iłowo 
3 Zarząd Gminny Czamanin 


TORUŃ 


N 


Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Biuro napraw (przyjmuje zgłoszenia 
o naprawę telelonów od godz. 
8-19, w soboty od godz. 8-16) 
9 Biuro numerów (udziela informacyj, 
dotyczącYl.h tylko numerów abo- 
nentow miejscowych, nie wydru- 
kowanycb w niniejszym spisie). 
Biuro czynne codziennie od godz. 
8-22 
Centrala automatyczna (reklamacje) 
Centrala międzymiastowa (lgłaszanie 
rozmów krajowych I zagranicz- 
nych) 
Dyżur technIczny (czynny od godz. 
19-8) 
6 Kontrola centrali mledzymlasto\yej 
( reklamaCJe) 
5 Podawanie dokładnego czasu (zega- 
rynka) 
Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połąclenia służtiowe - patrz 
pod Poczta, Telegraf I Tele!on) 


9 
1039 
8 


2199 
O 


2116 


1 


Bd. 119
		

/spis00139_0001.djvu

			T oruń Automaty - Buczkowska 


AUTOMATY TELEfONICZNE: 
Dom Społeczny, Mickiew,icza. 
Dworztc kolejowy, Torun, Gł
wny 
Dworzec kolejowy, Toru'!-Mlasto 
Dworzec kolejowy, Torun-Mokre 
Eldorado restauracja, Szosa Cheł- 
, mińska 
Gmach Dyrekcji Okr. Kolei 
Państw., pl. Teatralny 
Kasyno Oficerskie, Hallera 
Ka!';yno Podoficerskie Garnizonu 
KI;b Wioślarski, Park Wil
ona. . 
Oddział Nadawczy nr l, Slenklewl: 
cza 16 
Restauracja, Kopernika 43 . 
Toruński Klub Lawn-Tennl
, 
IC- 
klewlcza 
Szkoła Podchorążych Artylerii . 
Urząd Telef.- Telegr., St. Rynek: 
(hol) 
Urząd Pocztowy Toruń l, SI. Ry- 
nek 
Urząd Wojewódzki, Wały 2 


ROZMóWNICE PUBLICZNE: 
Urzedy pocztowo - telekomunika- 
CYJne Toruń l. oddziały na- 
dawcze: 
Nr 1 Si
nkiewicza 16 (Byd- 
· goskie Przedmieście) 
Nr 2, Lubicka 31 (Jakubskie 
Przedmieście) 
Toruń 2, dworzec kolejowy 
Toruń 2, filia, Dybowska 11 
Toruń 3, Kościuszki 23 
Toruń 4 Poznańska 1 
Urząd telef:-telegr.. St. Rynek 15 


12 44 Strat pofarna 
19 91 Szpital miejski 
20 Ol Komisariat główny P. P. 


A 


2704 Abbe D., skład futer. król. Jadwi- 
gi 10 
22 28 Administracja Domów Kasy Emery- 
talnej K. P., Czarnie;:kiego 14 
1230 Administracja domów Zakładu Ubez- 
pieczeń Społecznycb, Matejki 28 
27 00 Adwokacka Rada Okregowa w To- 
runiu, Łazienna 30 
2464 Aeroklub Pomorski I Ośrodek P. W., 
Lot. 
2708 Alexandrowicz Boles.ław, inż., Mo- 
niuszki 9 
2791 Alexandrowlcz P., budowniczy, m., 
ks. Kujota 7 
1707 Anders L.. skład art. żelaz n.. Ró- 
żana 4 
1266 "Antena", biuro sprzedaży radiood- 
biorników. Pietraszewska Maria, 
Bydgoska 96 
2098 Antoniewlcz Władysia w, lekarz, Byd- 
goska 44/46 


2615 


2616 
2043 
2336 
1269 
1291 


1607 


1250 
1663 


1476 
2061 
2063 
1333 
1928 
1019 


1400 


2827 


APTEKI: 
Centrali Zaopatrywania Instytucyj 
Ubezpieczeri Społecznych w To- 
runiu, Odrodzenia 
- kierownik, Odrodzenia 
Centralna, wł. Stefan Wojciechow- 
ski, Chełmińska 6 
Nadwiślańska, Buchholz Aleksan- 
der, Lubicka .13 
Pod "L\\em", wł. Antoni Klemens. 
król. Jadwigi 1 
Pod "Łabedzlem". wl. Alfons So- 
biecki, Kościuszki 19 
Pod "Orlem", wł. Heininger. St. 
Rynek 4 
- (dod.) m. 
Radziecka, wl. M. Zgoda, Szero- 
ka 27 
św. Anny, wł. Łabudzińska, Mic- 
kiewicza 98 


Araczewski Jan, mistrz rzeźn., król. 
Jadwigi 21 
"Atra", przemysł chemiczny, S. A., 
Chrobrego 101/7 


Auto-Dorożki, centrala. SI. Rynek 
Auto-Skład, Mostowa 36 
Auto-Stop, wl. Lewandowski Win- 
centy, pl. Bankowy 8 
Auto-Traktor, wł. Paweł Cierpiał- 
kowski, sprzedaż samochodów- 
warsztaty, Chełmińska 11 
"Auto-transport", wł. Stanisł. 00- 
berschiitz, koncesjo przeds. prze- 
woz., Prosta 2 


120 Bd. 


2696 


2520 
1693 


1805 
1074 
20 42 
2550 
1565 


2754 


1319 


1310 
1256 


1628 
2311 


2312 
1101 
1103 
1102 
1649 


1654 


B 


Bachrnann Henryk. kier. zw. roi. 
nadwiśl., Konopnickiej 18 
Bagnlewskl Tadeusz, inż.,. kier. Wo- 
jew Biura do Spraw Flnans.-Rol- 
nych (patrz Urząd Wojewódz
1 
Pomorski) 
Baklerowskl Kazimierz, Szosa Cheł- 
mińska 130 
BalcerowIc! Zygmunt, (daw: Kun- 
tze i Kittler), skład skor, :te- 
glarska 21 
Balewskl Wladyslaw. dr med., le- 
karz Podgórz, Pułaskiego 39 
Ballckl G., 
kł. futer. 2eglarska .29 
Bała Franciszek, wiceprezydent mia- 
sta m. Wyspiańskiego 35 
Bandrowski Roman, mistrz piek., 
Podgórna 20 
Bandurski Walerian, zakł. instal
c.,,, 
blacharski i dekarski, Rablan- 
ska 9 
Baneckl Feliks. kupiec. Wysoka 8 


B A N K I: 
Bank Polski, oddzlal w Toruniu, 
pl. Bankowy l, sala biurowa 
I mieszkanie służbowe za- 
stepcy dyrektora 
dyrektor oddziału I jego miesz- 
kanie służbowt: 
Centralna Kasa Spólek Rolniczych, 
Oddział w Toruniu, Mosto- 
wa 21 
Ludowy. spółdz. z o. o., król. 
Jadwigi 7 
Pomorska Wojewódzka Komunalna 
Kasa Oszczednoścl. Fosa Sta- 
romiejska l 
- (czynny po godzinach służbo- 
wych) 
Spółdzielczy z o. o.. VereinSbank, 
Chełmińska 21 
- po godz. 19-ej. m. dyr. 
Związku Spółek Zarobkowych. sp. 
akc.. Szeroka 14 
- (dod.) dyrektor oddziału. m. 


Bankó Tadeusz, zastepca naczelnika 
-",ydz. spol.-polit. (patrz Urząd 
Wojewódzki Pomorski) 
2018 Bar ..Bałł}k". Stawski Antoni, Sz
: 
roka 6 
1938 Bar "Satyr", wł. Hermanowskl. Ła- 
zienna 13 
1856 Barałkiewlcz, Centralna Foto-Dro- 
geria, król. Jadwigi 13/15 
2659 Barałkiewicz Julia, wl. drogerii, m., 
Legionów 16 
1243 Baranowska Helena, wł. nieruch., 
. Grudziądzka 5& 
1712 Baranowski J.. mistrz szkl., Fran- 
ciszkańska 16 
2636 Barbarka, toruńskie miejsce wyciecz- 
kowe 
16 05 Barcewicz A.. owocarnia i koncesj. 
przewóz towarów, St. Rynek 5 
15 16 Barczyriski, cukiernia I piekarnia, 
Prosta 8 
1022 Bartel E., kupiec, Kościuszki 17 
18 71 Baslnskl Lucjan, radca miejski, :t
- 
glarska 18/:?
 
1972 "Bata". polska sp. obuwia, St. Ry- 
nek 38 
2529 Bąk Jakub. kupiec. skI. mat. budow.. 
Grudziądzka 3 
2420 Beeli Zygmunt, dr med., Poniatow- 
skiego :1 
1881 Behr Jakub, dr, adw., St. Rynek 38 
2152.. Berdziejówna Tamara, dr med.. le- 
karz, Bydgoska 44/46 
1897 Bergerowa Karola, zakł. tech.-den- 
tystyczny, St. Rynek 5 
1898 - m. letnie, Szosa Chełmiriska 
161/163 
1386 Berner Albert. towary kolonialne, 
delikatesy, palarnia kawy, Pod- 
górz, Piaski l 
20 20 Betlejewskl Jan, dr med., król. 
Jadwigi 20 
J.323 BIałopolski Aleksander, dr, lek.. 
POdgórz, Pułaskiego 60 
1235 Blałożyńskl Feliks, mechanIk-specja- 
lista, facho\\a naprawa wszel- 
kich maszyn biurowych, Cheł- 
mińska l 
1292 Bibik K., zakł. zegarmistrzowski, St. 
Rynek 39 
2497 Biblioteka Kola Tow. Wiedzy Woj- 
skowej, Mickiewicza 2/4 
2830 Biblioteka Tow, Czytelni Ludowych, 
Wysoka 16 
1618 Blc!:c E. i S-ka. dom eksp., Mo- 
stowa 5 


1837 
1201 
1374 
2721 
1544 
2846 
2688 


2640 
2101 
2689 


1697 


1746 
2428 
2421 
1455 
1922 
2252 
2692 


1800 


2022 
2750 
1276 
1771 


]627 


1679 
2779 
1946 
2004 
2104 
1623 
1504 
1830 
1792 
2225 


1606 
1057 


2053 
2053 
2015 


1864 


2651 
1305 
2742 


1225 
2621 


1232 


]289 


- 


2435 
2277 


Bielski Wiktor. wl. fmy Standard 
motor, N. Rynek 1 
Bielski Witold, Inż., dyrektor wo. 
jew. biura funduszu pracy, Sło. 
wackiego 39 
Bler Rudolf, Toruński Młyn Parowy, 
Leopold Rychter, m. Dworcowa 3 
Biernacki Bronisław, przeds. malar. 
sko-dekorac., Konopnickiej 19 
Billert Paweł, kupiec, N. Rynek 25 
- kolektura . loterii klasowej, Sze- 
roka 26 
Binlek Anna, skI. żelaza, Król. Ja- 
dwigi 20 
Biuro Ogłoszeń I Reklam ..Par". 
Szeroka 28 
Biuro Techniczne, Eugeniusz Siwiec, 
2eglarska 31 
Biszoff Pranclszek, dyr., m.. Lubic. 
ka 31 
Blacharstwo budowlane, instalacje 
wodociągowe, kanałowe, Marcin 
Wożniak, mistrz blacharski. Ko. 
pernika 4l 
Block - Brun, tow, przem. hand!.. 
św, Ducha 1 
Błachowskl Leon, kupiec, Gen. Pu. 
łaskiego 4 
Tadeusz. kierownik 
Fabr, Ol. Min. Polmin, 
w Toruniu, m.. Konop- 
nickiej 15 
Boełtcher (nast. Kulwicki), ,,:1. Jan 
Gaca kolejowa ekSpedYC t a to- 
waró
 - przewóz mebli. azien- 
na 11 
Bogusławski Stefan, dr. mt:d.,. speC). 
chor. nerwowych, MickiewIcza 28 
Bohuszewlczowa Maria, skład futer, 
Szeroka 25 
-- m.. Mickiewicza 1/3 
Bolt Marian. adw., b., Szeroka 16 
- m.. Chełmińska 
l 
Bołt AntonI, em. prez. miasta, Ryj. 
goska Ił 
Bombonierka. skI. cuklerków,( wł. !J. 
Baranowski, pl. tsankowJ 
Bonk Antoni. skł. wyrob. koszykar. 
sko-szczot. i sieci rybackich, SI. 
Rynek 
6 
Born i Schiitze, fabryka maszyn i 
kotłÓw, Grudziądzka 79 
Bortno",ski Władyslaw. generał. m., 
N. Rynek 22 
Bracia Bloch, sp. jaw., dom towa- 
rowy, Szeroka 11 
Bracia Clerplałkowscy, warsztaty 
samochodowe. Szosa Chełmiń. 
ska 37 
Bracia Plchert, sp. z o. o., fabryka 
papy dachowej, destylacja sm.,. 
ły hurtownia materiałów opał, 
. I budo w!.. Przedzamcze 7/3 


1930 


1754 


Bodendorf 
Paristw. 
Oddział 


składnica, Szosa Chełmińska 27 
Bracia Tews, Mostowa 30 
- Czarnieckiego 40. 
Bracki Władysław. dyr. teatru, m., 
Poniatowskiego 1 
- Teatr Ziemi Pomorskiej, pl, 
Teatralny 
Brod Mleczyslaw, agentura zbożo- 
wa, Moniuszki 9 


Broda Jan, inż., Koszarowa .17. , 
Bromo",icz Artur, inż., ml
rmc
, 
przYS. i inż. budowy mehoraC!I, 
Szeroka "6 
Browar Bydgoski, sp. z o. o., fi

 
w Toruniu, Sobieskiego 
 
Browar Haberbusch I Schłefe, Sp. 
Akc. Warszawa, reprezentacja 
Franciszek Słoniecki, Jana Ol; 
brachta . 
Browar Kobylepole, Browarna 1/6 
Browar Kuntersztyn, sp. akc., B 1 r / oi 
wjlrna 
Browar Pomorski, Jozefa Chrono"'Ś 
skiego, Podgórz, Pułaskiego 5 
Browar Skierniewicki; wł. Stra

i 
cza, oddz. Toruń, Bydgoska 
Brzeska Zoria, Bankowa 8 
Brzeski Pranclszek. kupiec,.. M k .OS 
Paul ms I 
Brzozowski Antoni, handel drzew
 
Czerwona Droga 
Brzuszldewlcz Kazimierz. adw" k SZ 2 e, 
ro a 
Buczek Józef, inż., dyrektor /0
6 
Izby RoJ., Bydgos a 
Buchmann Jullus, wł. Ernst Broo:i 
fabr. czekolady, Mostowa 
Buczkowska Anastazja, wl. Z j ie 3 m m Skai 
Mickiewicza l .
		

/spis00140_0001.djvu

			Buczkowski - Elektra T O ruń 


1625 
1734 
1056 
2012 


Buczkowskl Florian, mech.-szofer, 

w. jakuba 11 m 6 
Buczkowskl Ksawery, towary ko- 
lonialne, hurt, detal, N. Rynek 21 
Budynek oficerski F. K. W., Rudak 
Budzlak Z., tow. kolon,-delik. I pa- 
larnia kawy, Chełmińska 2 


BUKOWSKI FRANCISZEK 
prz,bor, 
radio I elektrotechniczne 
ToruA, ul. Kr61. Jadwili 20 
Tel. 14-91 


1438 
1424 


Buslaklewicz j., ski. papieru I przyb. 
relig., Chełmińska 24 
Buszczyński Sylwester, drukarnia, 
Mostowa 13 


2519 


CĆ 
"Calorla" , weglel, brykiety, k.ok!, 
drzewo, St. Półrolniczak. KUlaw- 
ska 
"Caritas", okreg torunski, Wały 18 
Centrala Zaopatrywania Instytucyj 
Ubezpieczeń Społecznych, apteka 
w Toruniu, Odrodzenia 
- kierownik, Odrodzenia 
Cegielnia I kłinklernia miasta Toru- 
nia, Rudak 
Cegielnie grebocińskle, Chrzanowski 
józef, in:1., Bydgoska 33 
Cegielnie parowe, Fr. Wiebusch, Ru- 
dak 
"Centra", skladn. wyrob. Centra, 
J. Czerniak, Panny Marii 1/3 
Centrala Rolników, s. a., przedsta- 
wicielstwo, Szeroka 32 
Centralna Kasa Spółek Rolniczych, 
oddz w Toruniu, Mostowa 21 


2612 
2615 


2616 
1558 
1611 
2011 
2016 
2244 
1256 


CEn rRftl
dł 
 
 Ł:
u

:nICZYCH I 
Mosto_a 21 Tel Hl-56. 


2728 
2818 


"Cerament" . hurtownia materiałów 
budow/., N. Rynek 7 
"Chemart", olejarnia, dom przemy- 
słowo - handlowy, sp. komand. 
w Warszawie, oddział w Toru- 
niu, Dworcowa 6/10 
kierownik, (po godz. urzed.) 
,,(hemart", rafineria, dom przem.- 
hand/. sp. komand. w Warszawie, 
oddział Toruń, Grudziądzka 
124/126 
Chlebowskl I S-ka, rejonowa sprzedaż 
samochodów, N. Rynek 18 
Chmurzyńskl Teofil, kupiec, właśc. 
restauracji - probierni Kantoro- 
wicz, Szeroka 18, m" Prosta 19 
Chróśclckl Sylwester, Hatorego 7 
Chrzanowski józef. in:1., cegielnie 
grebocińskie i tartak "Piła", 
Bydgoska 33 
Chrząstowskl Władysław, "Materac", 
2eglarska 23 
Chudzlński Mieczysław, piekarnia, 
Warszawska 10/12 
Chwalłbogowskl Władysław, In:1., 
dyr. lasów państw.. m., Mo- 
niuszki 12 
Chwastek Antoni, w'aśc. nieruch., 
Konopnickiej 13 
Chyrczakowskl Henryk, dr med., 
okulista, p/. Św. Katarzyny 7 
CIborski jan, przeds, przewoz. I 
pogrzeb., Pod Debową Górą 33 
CIchalewski Seweryn, naczelnik wy- 
działu społeczno - politycznego 
(patrz Urząd Wojewódzki Po- 
morski) 
Cichockl H" sklad :1elaza, M. Gar- 
bary 3 


2819 
2817 


1020 
1858 


1003 
1611 


2586 
1239 
1901 


2544 
1377 
2472 


2880 


Narzę
: 
!e
hIniczne I 
Metale - Okucia - Sprzęty domoW'e 


1233 Ciechanowski jan, Wita Stwosza. 12 
1905 CIemiński Władysław, hurt OWOC?W, 
kiszarnia kapusty I og6rkow, 
Kościuszki 3 
19 OS - właśc. ziemski w Górsku, pow. 
Toruri 
1041 Cie p ł y j ózef . handel mąki, Kościusz- 
ki 62 


1400 Cierplałkowskl Paweł, samochody, 
Chełmińska 11 
1771 Cierpiałkowscy B-cia, warsztaty sa- 
mOChod., Szosa Chełmińska 37 
1464 Ciesielski Antoni, Podgórna 53 
1108 Cieślak Stanisław, naczelny redak- 
tor Słowa Pomorskiego 
20 CJ6 Ciszewski Zygfryd, art. wojskowe, 
N. Rynek 16 
2190 Cołbecka A., skł. mąki, Prosta 17 
1217 "Cristal", śniadalnla, właśc. Kluge 
Alojzy, 
w. Katarzyny 7 
1894 Cukiernia I kawiarnia "Europejska". 
właśc. K, Pomorski, Szeroka 29 
1322 Cukiernia I restauracja "Esplanada", 
Kowalski Czesław, Konopnickiej 4 
1855 Cukiernia "Italia", wł. Hass, król 
Jadwigi 15 
25 84 Cukiernia I kawiarnia ..Popularna", 
Łazienna 28 
15 55 Cukiernia, A. Smoleriskl. Szeroka 37 
1888 Cukiernia i kawiarnia "Pomorzan- 
ka", właśc, Waldemar Szwiec, 
Szeroka 20 
20 79 Cybula Klemens, skład rzeźnicki, St. 
Rynek 8 
1048 Cybulski janusz, Fosa Staromiej- 
ska 6 
1000 Cyrkler Ludwik, kpt" Matejki 28/30 
10 55 Cywiński Tadeusz, .handel paszy i 
wegla, Strumykowa 16 
1806 Czachowskl Tadeusz, pom. składnica 
surowców, hurt żel, metali i 
SUJ"ow., Czerw, Droga 21 
2160 - m, Szosa Chełmińska 103 
1482 Czajkowski Aleksander, kupiec. Pod- 
górz, Poznańska 8 
1490 Czarniecki Bronisław, dom rolniczo- 
handlowy, Mostowa 7 


2424 
1498 
1710 
1434 


1070 
1440 
2609 
1643 
1244 
1206 


1287 
1619 


1489 


1886 
1306 
1996 


1660 


2430 


2457 
1520 


1441 
1362 
1817 
2695 
1090 
1484 
1600 


2736 


- m., Matejki 36 
Czarnocki Stefan. dyp!. bud, I arch , 
Krasińskiego 15 
Czerniewice Zdrój, wł. Modrzejew- 
scy, majetn. i solanki, poczta 
Toruń 2 
Czerwiński Antoni, kpt, Wyczółkow- 
sl<;ego 5 
Czolbe Franciszek, ziemiopłody, b. 
i m, Piekary 31 
Czubak Waleska, skład obuwia, S1. 
Rynek 29, filia, Mickiewicza 91 
Czubek M. I S-ka, hurtownia, mat, 
budowI., Piernikarska 3/7 
Czyszczenie miasta I wywóz śmieci, 
Prosta 32 
Czyżak, dr, specj, w polożnictwie I 
chorobach kobiecych. Lecznica 
prywatrta z oddziałem rentgeno- 
wym I laboratoryjnym, urologicz- 
nym (przyj. od 10-12 I 1;;-17). 
Legionów 15 
ćwikowskl Stanisław, wizytator szkół 
średn " Sienkiewicza 19/21 


D 


Dalmon, skład fabryczny, Lublcka 47 
Dalkowskl Roman, specjalny maga- 
zyn robót recznych, bielizny 
i pończoch, Szeroka 25 
Dandelskl Zdzisław, dr, dyrektor Pu- 
blicznego Szpitala Miejskiego, 
specjalista w chirurgii I ortope- 
dii, lecznica chirurgiczna, Leona 
Szumana 2 
Dąbrowski Franciszek, mistrz stolar- 
ski, m., Przy Rzeżni 29 
Dąbrowski Franciszek, zakłady elek- 
trotechn., S1. Rynek 26 
Dąbrowski Gracjan, restauracja, 
Szczytna :! 
Dąbrowski Józef, kier. oddz. bezpiecz. 
i porządku publiczn, (patrz Urząd 
Woje\\oódzki Pomorski) 
Dlłbrowskl Maksym., em. dyrektor 
Wyższego Urzedu Ubezp., Wod- 
na 10 
Dąbrowski Tadeusz, dr. lekarz, spec, 
chorób wenerycznych I skóry, S1. 
Rynek 5 
Dekowskl Zygmunt, bankowiec, Sien- 
kiewicza 13 
Dentysta - lekarz, Orcholska J, -ł O
: 
cholskl K" denlysta (przyjmuje 
9-1 i 3-6), Łazienna 3:? 
Der Łucjan, przedsla\\ icielstwo, Mo- 
niuszki 33 
Deutsches Helm, T z., Piernik8rs
a.9 
Deutsche Vereinigung, e. V., Rablan- 
ska 22 
Dey Otto, ks, pasłor, Podgórna 76 
Debiriski Piotr, mierniczy przys.. 
Szeroka 43 
Debskl józef, dr med" ..sPł:.cj w Ch 2 i; 
rurgIl, Szeroka .. 
DietrIchowa Marla, pl. Bankowy 2 


1324 
2720 
17 39 
2424 


1490 
1498 
1659 


Dittmann Antoni, 1:egluga rzeczna, 
Łazienna 2 
Dobra I Lasy Miejskie, Stan. Przy- 
byszewskiego l 
Dobrzyckl Bogusław, inż., dyrektor 
kolei paristw", Mickiewicza 32 
Dom Rolniczo-Handlowy, Bronisław 
Czarniecki, Mostowa 7 


m., Matejki 36 
Dom Rolniczo-Handlowy, E. Hutek, 
Szosa Chełmińska 15 
27 77 Dolewskl Stanisław, dom hand.., sp. 
komandytowa Poznań, oddział 
Toruń, Mostowa 32 
1742 Domariski jan, budowniczy, Słowac- 
kiego 19/21 
28 25 Donat Stefan, przedstawicielstwo, 
Matejki 40 a 
2459 Dormus jerzy, kpt" Sobieskiego 23 
2752 Dorsz Bernard, reprezentant Biel- 
skich Fabryk Sukna, Szopena 26 
m. 1 
2038 Dorsch jan, wl, Kriiger, cukiernia 
i kawiarnia, St. Rynek 18 
2126 Drabarek Stefan, dyrektor Pol. 2egl. 
Rzecz. ..Vistula" w Toruniu, Mic- 
kiewicza 93 
1200 Drath Zygmunt, dr, adw., Mickie- 
wicza 18 
18 Ol Drecki józef, przeds. In:1.-budowl., 
Słowackiego 39 


1005 
1025 
1856 
1820 
2533 
2703 
1629 
1675 
2292 
2820 
1857 
1593 
1690 
2590 
2792 


DROGERIE: 
Drogeria, wl. Elżbieta Rozwadow- 
ska. Szosa Chełmińska 69 
Drogeria, Szady Henryk, St. Ry- 
nek 35 
Centralna, J. Barałkiewicz, Król. 
Jadwigi 13/15 
"Flora", Jan Biegański, Mickiewi- 
cza 84 
"Foto", l, Sadowski, Różana 5 
Foto-Krause, Bronisław Krause, 
Micklewi:za 70 
Hurtowa, T. Rzymkowski, Ko- 
ściuszki 55 
Nowa, wł Leok Rzymkowska, 
Król. Jadwigi 2 
ł Peńumeria, Mieczysław Kruszyń- 
ski, Podgórz, Pułaskiego 4 
..Podgórska", wł. Biegański jan, 
Poznańska 11 
Pod Łabedzlem, M. Mazur, Szero- 
ka 26i
8 
Pomorska, wł Maria Weroczy, 
Chelmińska 12 
..Sanitas" , wl, Leszek Sikora, Ko- 
ściuszki 9 
św. jakuba, wł, Troczyński Ru- 
dolf, Lubicka 22 
"Tecza", wł, Kneba Alojzy, Mic- 
kiewicza 90 


1096 Drukarnia, Kuszel Józef Karol, Byd- 
goska 56 
1647 Drukarnia Robotnicza, sp, z o. o., 
Legionów 29 
2137 Drukarnia, Sekowski R" Kopernika 16 
10 67 Drukarnia Sp6łdzielcza, Dom Spo- 
łeczny, Mickiewicza 2/4 
11 08 Drukarnia Toruriska, s. a" Św. Ka- 
tarzyny 4 
Drumsta Edward, kierownik oddz, 
budż.-gosp, (patrz Urząd Woje- 
wódzki Pomorski) 
27 61 Drzewieckl jan, Sienkiewicza 2 
14 51 Drzewo - Kres", W, Ber ger i S-ka, 
.. Grudziądzka 17/19 
1962 Dwór Artusa" , L. Witek, rest. i ka- 
.. wiarnia, St Rynek 6 
2522 Dykier Wacław, inż., przewodniczą
y 
Komisji Mieszanej Polsko-Gdan- 
skiej, Str, Polska, Bydgoska 14 
Dyrekcja Lasów Paristwowcyh (patrz 
Urzedy) 
Dyrekcja Okregu Kolei Paristw. 
(patrz Koleje) 
2243 Dziedzic Ignacy, Słowackiego 62 
23 40 Dziedzic, dr i Przysiecki, adwokaci. 
St. Rynek 5 
1546 Dziennik Bydgoski, przedstawiciel- 
stwo, Mostowa 17 
2295 Dziewaltowskl - Glntowt Romuald, 
kpt. marynarki. Grudzią
zka 37 
1213 Dziegielewski Fi., restauraCJa, 2e- 
glarska 15 


1909 


2567 
2025 
1526 


E 


Ekspedycja. transp.ort, '!1agazynow.a- 
nie, żegluga. Sz)-manskl Lu
wl
, 
2eglarska 3 (patrz Szymanskl) 
Ekspozytura Słowa Pomorskiego, 
Sienkiewicza 16 
Ekspozytura Zarządu miej
k. w To
u- 
mu, Podgorz 
Elektra - Schulz, Chełmińska 4 


Bd_ 121
		

/spis00141_0001.djvu

			Toruń Elektrownia - HIDtze 


. 


2311 
2314 
2315 
2605 
1037 
1929 
1635 


1711 
1988 
2461 
2851 
2652 


2743 
1298 
2024 


1617 
1752 
1477 
2640 
1255 
1045 
2466 
1288 
2097 
1688 
2747 


2811 
1365 
1334 
1287 
1624 
2577 
2726 


2623 


101' 


Elektrownia, Gazownia l Tramwaje 
(dyzur montatowy), SienkiewI- 
cza 24/26 (patrz równie! pod 
Zarząd MiejskI) 
Elektrownia Krajowa "Oródek". sp 
akc., fosa Staromiejska 1 
_ wydział techniczny (czynny poza 
godz. urzędowania do godz. 18) 
_ wydział handlowy (czynny poza 
godz. urzędowania do godz. 18) 
Elewacja, pierwsza pomorska labr 
szlachetnych tynków, Mostowa 11 
Ellmann Czesław. mierniczy przys., 
Szeroka 11 
Engel Hermann, dyr. młynów lubIc- 
kich, S-ka z o. o., Warszawska 2 
Express. przewóz bagażu, mebli, wł 
Mederskl, Mostowa 6 


"E XPRESS" Tel. 16-35. 
Mostowa 6, wł. Mederski. 
Zwózka bagażu, towarów i mebli, 


F 
fabryka bateryj I elementów "Ogni- 
wo" Bydgoska 16/18 
Pa bryka konstrukcji żelaz.. Winiar- 
ski Przemysław, Krzy tacka 4 
Palarsl;;! I Radalke, N. Rynek 10 
Paleński Stanisław. mech. piekarnia 
i cukiernia, Chełm