Bibliografia polska XV.-XVI. stólecia [!]

Karol Estreicher 
BIBLIOGRAFIA 
POLSKA 


ZESTAWIENIE CHRONOLOGICZNE 
7200 DRUKÓW
>>>
POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 


. 


des XV. - XV,. Jahrhunderts. 


.  


. 7200 Dl'uckwerke clIronoIogisch und alJ1habetisch zusammcngestellt 


VON 


-I 


p.ą. JARL f ST.R EICH El\, 


DibJiothekal'. 


. . ł 


:Ii: rak fi U, 
:J\. :J\. U N IV ERSIT ATS-B UCHD B. U CEEJ: E I 
unter der Leifnng c1es Ignatz Stc1ceJ. 
18'7'5.
>>>
BIBLIOGRAFIA POLSKA 


XV
 - XVI. STÓLECIA,  


Zestawienie chronologiczne '1200 druków w kszfalcie rtjesf
n do 
Bibliografii, tudziez spis a1Jecadłowy tych dzieł, które dochowaJy 
się w bibliotekach polskiclI. 


P.l1.ZEZ 


j{. 
STREICHERA. 


.....- 
J- ---
-......._--
-,.?..,_

.......,.....__
... 


Wydanie Akademii Umiej
tno'ci, staraniem Eomissyi 1Jibliografl
znej.  """-""''''''''J''''...-*-_..._--J-_''''' 


I-i:rakó "w, 
CZCIOlfJ{AMl DnUKARNI C. K. UNIWERSUE7U JAClELLONSRIECO. 
pod zarz=!dern Jgn
cego Stelclli. 


.....- 


187"5.
>>>
5DĄ
ł- 
()

.
r
c .. 

1.
6
O(
 


--
>>>
Kacr. et I1Dmbre, "iv. et :IIombr!!. 
CALDEI\O:R. 
Crlowiek pnepaila, tlIe B1'Dmaaa. 


Otrzymujesz wyrozumiały czytelniku ksiąikQ niepozorną I za którą tęsknili 
od lat wielu bib1iomanowic, bistorycy literatury, nauczyciele polskiej litera- 
tury, :zbieracze bibliotek, m
zowie pracy pow
nej. zgoła wszyscY. dla któ. 
rych nie obojęt.DI! jest i historya i literatura. nasza. 
Badacz literatury polskiej i jej ()światy, a po części i łJistoryk, nie 
obejdzie siO bez tego przewodnika. W nim bowiem znajdzie rok za rokiem 
wska£ówkę, którzy pracownicy jednocze
nie uprawiali niwe ojczystą. Znajdzie 
coś wi
cej jeszcze. co może nie jeden poczyta za zbytcczne, znajdzie wska- 
zówki do oświaty ogólnej polsldej, jej stosunku z zagranicą. Podane bowiem 
druki zagraniczne z XV wieku nawet tc, które na pozór 
adncj z polską: oświatą; 
styczności nie maj:JJ, to jest: druki tłoczone przez drukarzy Polaków np. w Hi- 
szpanii, świadczą niezbicie, 
e choe nie pozostały obfitsze z tej epoki ślady 
drukarstwa u nas na miejscu, jednakie drukarze Polacy szli już w zaraniu 
druku z Polski. niosąc dobrodziejstwo druku w obczyzn{), :lo zatem sztuka ta 
nie była Polsce obcą, że być musiała. i była w Polsce uprawianą.. 
:Inna jest kategorya dt'uHów cudzozieroskicb, które drnkowano dla szkół 
polskicb. To takie mate1j'ał do historyi naszej o
wi[\t.Y' Druki te wydawał 
Wiedeń, Lipsk. Kolonia i inne. Rozeznać je łatwo po herbach polskich na. 
tytu!e. po berbach Polski, Litwy, Krakowa i Akademii. 
Spotykamy tutaj i nazwiska o których narodowośd jeszcze pospierać 
Bi
 wypadnie, jak np. Mateusza z Krakowa. lub których narodowość wąt
 
pliwl'} jest. jak np. JacobuB Polonus do Clusa, który u Jochera (Geleluten 
Lc:x:icon) wymieniony jest jako Polak, gdy Hcin i inni wiedzieć o tcm nie.. 
chc
 Zas Zedler (Lexicon aUer Wissenschaften 1733) w ogromnym dykcyo- 
narzu swoim, odróżnia dwóch Jakobów Cystersów. Rozjaśnienie prawdy J?o- 
zostawiam szczegółowej krytyce. Takich wątpliwych lJOstaci rejestr mój nia 
mógł milczeniem pominąć. 
Podolmiez dzieła wydawane przez Erazma, !lfe1anchtona. Sigoniusza. 
i tylu innych uczonych zagranicznycb, nie oduosiły si
 wprawdzie osnową do 
naukowości polskiej, lecz m
żowie ci dzieła teJ któro wymieniam. przypisy- 
wali Polakom. Ztąd wniosek łatwy, -żo cała oświecona. Polska w XVI. w. 
:s 


-
>>>
It" 


pozostawała w nieustannych zwią.
kach ze światem uczonym curo11cjskim, za 
każde drgnienie iywsze wc Włoszech, Niemczech i Fmncyi, kończynami życia 
swego dosięgało Polski, 2e ogólny ruch oświaty europcjskipj. był ogólnym 
ruchem oświaty Polskiej, że rzeczpospolita Polska JąC1yła sie związkan1i du. 
cha z rzeczpospolitą, uczonych całego ówczesnego fiwja.ta. Tego powieJzieć 
nie można o innych pobratymczych narodaclI. li jednych jeszcze w XVII. 
stoleciu wyp
dzano drukarzy ze stolicy jako czarol1ziejów, u drugich jarzmo 
tureckie stłumiło wszelką. dą.inoś6 do wspólnego europcjskiego Konccrtu Dau. 
kowcgo, u trzecich niemiecka. oświata wygryzla n:t scU.i lat oświate narodową;. 
Jedna Polska liczyć moie w XVI. stoleciu sctk
 drukarzy i setk
 uczo- 
nych zagranicznych zjezdzajllcych do Polski lub z nią. w styczności nauko- 
wej będących, tudlież liczyć może druki swoje Da tysią.ce, bodaj na dziesilJ:. 
tek tysiccy, Lo niemal niewątpliwcm jest, że trzecia cz
ść druków zatracouą, 
została z upływem stole ci. 
Pierwszy raz zebrane w takiej licz'Lie druki, mnogością: swoją: silniej 
przemawiaj1b za tem, czego dowoozono na innej drodze. Oświecona. Polska 
staje tutaj w pełui sił umysłowych swoichi o;wiata jej nie za.ściankowa lecz 
europejska. Europa cała pisa1a i mówiła j
zykiem szkolnym naukowym, to 
jest po łacinie, Poh,ka cała pisze i mówi j
7ykicm naukowym, to jest po la. 
cinie. '1.'0 nie wada jej, to jej zasługa. Cudzoziemcy uczeni nieustannie na. 
pływają do niej i odpływają, hiorl!c udział \V !ospólurj pracy ull1ysłowC'j, a 
każda kwcstya naukowa, religijna i społeczna. poruszona na kouczynach świa- 
ta owoczesnego, przewija się, przerabia i przctmwia w wiclkiem laboratorium 
ducba narodowego w Polsce. 
Prawda. faktu tego, w obce ksi:tżki przemawiającej suc1lCmi datami i cy- 
frami, już wj
cej zaprzeczy6 si
 nio da. Nic da siC zaprzeczyć i to, że kraj 
nasz był Dajwczcśoiej ogniskiem rozwoju literatury pobratymczej, której da. 
wał nieustanne przez całe stole cia poparcie, gdy go gJ.zicilll.lziej Die miała. 
Z dat zestawionych przezemnie, rośnie nic jedna nauka, nie jeden wnio- 
sek dla nas korzystny. Niecbaj wj
c uzbrojona niemi książka, idzie poroit)Jzy 
uczących si
 i uczoD
'ch. Streszczając ODa życie umysłowe narodu z wit)cej 
niż stolecia, niecbaj zach
ca i dzisiaj do rozbudzcnia życia umysłowego w na. 
rodzie, choćby takiego, jakie budziło si
 przcd trzema wiekami, i niechaj pe
 
budza do oddawania. cze5ci tym, którzy po przed nami przeszlir przygotowu. 
jąc grunt naukowy u nas, a. którzy u niejednego naukowego ID
źa u lias 
l)oszli w niel'ami
c. 
Nic 'bowiem (lzisiejszcj naukowo
ci w kraju naszym nic szkodzi bardziej, 
nad olJojc;)tność na. to) co zdziałali przodkowie Da drodze l.lmicj
tno
ci i lite- 
ratury. Oboj
tność wiedzie do kłaniania siC cudzym bałwanom, do pogardza. 
Ilia. niby maluczkością mrówczej domowej IJl'acy, do kosmopolityzmu w wy. 
borze j
zyka naukowcgo i do lr7.eccniania towaru cudzoziemsJdcgo. Wicl1zio 
do zapomnicnia. że niegdyś otrzYU1ali
my w spadku odr
bno;6 j
zyka i tra- 
dycyą: własnej nankowości. Jednego i drugiego nic godzi nam si
 zaprzeć, 
uie mamy prawa wyzuwać si
 z nich w imieniu kosmopolityzmu nauki. Raz- 


--
>>>
JII 


pami
tywanie tylko tego. co u nas dotąd uczyniono, zapoznanie się z pra- 
eami naukowemi przodków, staranie si
 o to , aby tradycyjnie utrzymać ł
czność 
z tlł przeszłości% w krainie wiedzYI odwodzi od lekcewaienia tego ('o prze. 
szło , a daje bodźca do istotnej pracy w kraju i dla kraju, do istotnej gorl!. 
ccj miłości przecImiolu naukowego i do zjcdml.ui,\ sobie miłości u ziomków: 
Z tll: dopiero miło
cią, rzemiosło pracy przeistacza siC w kunszt pracy. 
BiLliografia. polska uhtwia. ową łączność przeszłości naukowej z teraz. 
Diejszością. Bodajby wifC ona doszła. tarn, dokl!d nic dochodz

 naukowo 
:polskie dzieła J choe dochodz:} cudzoziemskie. 


Praca którą obecnie ogłaszam, jatdmlwieIc szczupła' rozmiarcm, jest 

trcszcz('nicm matcl'yalu zbieranego od lat wicIu. 
medy bowiem w r. 1862 kończyłem gromadzenie materyału do wydania 
Bibliografii XIX. stolecia i tego;l; przepis)"\vani6 do druku ul,()ac.zono , wzi:!Icm 
l)rzed si
 stworzenie btatog 1 1 JJibliograficznego z czterech stoJ

i poprzeduich. 
Aby dojść r}'chIo do celu, wnadło zU.l}"tkować i zestawić ntaco moich po- 
!rzeduikóW'. W t}"ffi celu uibliograticzlle prace I;anl1tkiego, J
t11era, Bcntkow- 
skicgo , Ciampicgo i ChI\idowskicgo , poci
te przezemnie na .kartki, według 
osobnych tytułów dzieł I dostarczyły rui rycJ.ło I alfabetycznym porzą.dkiem 
zebrany zasób matcryału. Zasuu teu pOlllnoiyłem pocicciem całego katalogu 
Biblioteki }{ijowsldej, tudzież katalogów antykwarskich Asllcra , Lissnera i in- 
Dyc1J) wre
c
c bałamutnego katalogu Biblioteki Pijarów warszawf:ikich. 
1;0 wszystlm do:starcz}'ło mi wi
ccj trzydlicstu tysi
cy kartek. misko 
lIrugic tylo j to co najważlliejszego , ", dostarcz}"ł mi przepisany cały katalog 
kartkowy Biblioteki OS801ińskicb, biblioteki naówczas najzasoullicjszej po bi. 
b1iotcce publicznej Warszawskiej. Ogrom ten uporządkowałem abec\llłowo 
i pocIzieliłem na. 30 gałczi mniejctności. Ten materyał porównywałem od 1'. 
18G3 - GS z kataloga.mi Biblioteki l'Z:}.ltOWCj w Warszawie i uzupełniałem. 
Na :porównywanie Imrtck Imt:łJogowych z samcmi dziełami nicstarczyło mi 
ezasu. Jed)'nie to co w:1(p1iwelll siC zdało, spmwu7.ałem z dlicłami na miejscu. 
Za prz}"L}'ciem do Krakowa. w 1'. 1868 rozpocząlem druk UibIiografii XIX. sto. 
lecia, wskutek czego cały aparat biLliograficwy stoleci XV. - XVIII. obej- 
mujący niemal 70,000 kartek, leżał ouługiem Ilicopracowany krytycwic i nic 
pomnażany. 
Dopiero zawiązanie komissyi bibIiograficzn'j za pobudką Dra FranC'. 
Nowakowskiego. dało pop
d do obmJ
[enia, wYllani
\ J3iLJiografii ubiegłych 
stoleci. Zaj
cio około nieustannego redugow:1llia. i uzupclniania. do urulm ar- 
kuszy Bibliogmfii XIX. stolccia. nio doz\\oIilo wi my
leć O :przyspa
aLiaDiu 
do druku drugiej pracy podobnej.
>>>
IV 


Uproszony przezemnie śp. Jan Szlachtowski, były bibliotekarz Zakł. Im. 
Ossolińskic1J, pozyskany zarazem przezemnie dla prac przy bibliotece Jagiel- 
lońskiej, przyjął propozycyą mojc;:, iżby materyały przezemnie nagromadzone. 
odnosz/lce si
 do XV. i XVI. stolecia, wydzielić z wieków XVIL i XVIIL i 
takowe w jeden alfabet złożyć j krytycznie szczegółowo obrobić. 
Zajął 8i
 tcm gorliwie od r. 1870. Po półrocznej pracy wydzielił kilka. 
tysieey kartek, a 
e jedno i t02 dzieło miało tytuły z różnych zródeł czer. 
}Jane i z różnicami niejakiemi l)isane, cztstokroć błędne i poprzekręcane. 
zadaniem zatem jego bylo: podwójne i potrójne kartki porównać między Bobl! 
i te tylko przyjąć do zbioru. które okażą 8i
 dokladnemi. 2e zaś i on miał 
tak:
e przepisanego przez siebie na kartki całego Jochera. a nadto z Nie. 
sieckiego wyczerpał cały aparat bibliograficzny. zatem porównywająe tę no. 
taty swoje z Juszyńskim i Janockim. mając również notaty swoje bibliograii. 
czne z podróży' swej do Torunia i Gdańska, mógł u mnie wiele sprostować 
i swego dołożyć. 
Nie poprzestając na tem, wszystkie moje 'Wątpliwo kartki z katalogu 
Ossolińskich przezemnie pI'zepisane, jeszcza raz sprawdzał. Z tych do dwustu 
8ztuk przesłał Drowi Wład. Wisłockiemu. ówczas kustoszowi Zakł. Im.08so. 
lii1skich, do ponownego opisu. Jednocześnie zawiązał stosunek z Drem XiIJ. 
dzem TIerllingem w Gdańsku. proszą.c o opisy dr\lków w bibliotece miejskiej 
Gdańskiej zawartycl1. Ksiądz Dcrtling z wielką skwapliwością i nader sumien. 
nie. przysłał opis dzieł kilkudziesięciu. 
Tak więc pomnożywszy materyał mój, oczyściwszy go krytycznie z błę- 
dów. odrzuciwszy kartki zb)teczne, przystąpił do najważniejszej czynności. 
to jest: do porównywania kartek z samemi dziełami w Bibliotekach dochowanemi. 
W tym celu spisał najpierw treściwy rejestr druków z XV. i XVI. w. 
znajdujących si
 w Dibliotece Jagiellońskiej, z której biblioteki nie byłem 
korzystał do ówczas. Nast
pnie zjechał do Sieniawy na tygodni kilka i tam 
spisał tej arcy zasobnej biblioteKi Czartoryskich druki ósemkowe i ćwiartko. 
we. Dzieła in folio i dzieła znajomsze w 4ce pomin.1ł, z powodu braku czasu. 
'l'ym sposobem do ogólnego zl)ioru, przybyła jego pl"aeJ} znaczna liczba dro. 
ków, które nie były mi znallcmi, lub były źle przezemnie opisane. 
Następnie zajął się porównywa',iem druków biblioteki Jagielońskiej, 
w której niektóre działy jak filozofia, poezya, historya. niemal wyczerpał. 
Jednocześnie zaś, czyuił posz\Jkiwania po prywatuycb zbiorach i tak: 
w Bibliotece przy kościele P. Maryi znalazł kilka zajmnjącycb rzadkości. 
Cieszył go niewypowiedzianie wzrost tej pracy, jął 8i
 obliczać nagl'o. 
madzone kartki tytułów, doliczyl się czterech tysięcy i obiecywał sobie, że 
z wiosn
 roku 1872 przystąpi do drukowania Bibliografii. 
Atoli nie zbadane są, wyroki Opatr,mości. Nie jewu daucm b,ło wykoń- 
czyć to, co tak gorliwie wiódł dalej. W lecie r. 1871 zapadłszy na oczy, 
zniewolony był robot
 przerywać od czasu do czasu, zwłaszcza, że powołany 
do :komisyi historycznej, dla niej jednocześnie pracował, spisują;c katalog kart- 
kowy t)'siąca dokumentów w dyplomataryuszu Dogiela zawartych. 


J
>>>
v 


W listopadzie rozstał si
 z tym światem. Przypadło ówczas mnie po- 
nownie myślec o ukończeniu tej pracy. Zajęcia atoli około druku Bibliografii 
XIX. wieku nie dozwoliły mi wieść dalej, tak sumiennie rozpocz
tego dzieła. 
Trzeba było dopiero drugiego nieszcz
ścia, ateby przyjść w pomoc wydaniu 
spisów z XVI. stolecia. 
Sekretarz Akademii J. SzujElki zaniemógł obło
Die. Umysł jego czynny, 
nie umie próżnować i w chwilach największych boleści. Za
ądał odemnie 
kartek 'po Szlachtowskim. Z !lice on w miesiącach najdolegliwszych cierpień, 
ułożYł dla swego uiytku, w celach zebrania materyału dziejowego, chronolo- 
giczne zestawienie owych 4000 druków. 
Zestawienie to, wydało się zebranym na posiedzenie komissyi bib1iografi.. 
cznej członkom tak praktyczne. tak użyteczne, i
 postanowili niezaleinie od do. 
kończyć sif mającej i wydać Bibliogrofii tej epoki, ogłosić ów spis chronolo- 
giczny. a to w tym cc1u, iżby posiadacze druków z XV. i XVI. wieku. spis 
ten aopełniac i poprawiać mogli. 
Przyjąłem na siebie czynność tt) w rolm 1873 uchwaloną. Rozpatrzywszy 
się atoli w pracy tej, ujrzałem iż ją jeszcze ponownie przerobić i znacznie 
dopełnić wypada. Skrócenia poczynione przez J. Szujskicgo były czynione 
przezeń dla własnego użytku, więc zbyt treściwe nieraz, częstokroć oznaczane 
l1rywanemi :zgłoskami i literami, jemu tylko zrozumiałemi. Co więcej, Szlach- 
towski nie dokończył pracy zmarłs?y przedwcześnie. Nie wyczerpał zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej, nie wyczerpał 
ródcł drukowanych bibliograficznych. 
Zakładał on sobie, 2e to uczyni przez zimę r. 1871 i byłby niezawodnie uczyni1. 
Wypadło mi zatem wszystko nowej poddać kontroli. Wypadło mi po. 
starać sif o to, aby rejestr drukó\v był ile możności jak najdokładniejszy. 
Wi
c na. nowo wzil1łem dopełnienia Szlachtowskiego, cel ('m ich redakcyi osta. 
tecznej. Sprawdziłem najpierw uldad chronologiczny J. Szujskiego, aby go 
Dast
pnie zaokrąglić. Rozszerzyłem tcg02 skróty tytułów i (10chodziłem, czyli 
i co było opnszczonem. Nast
pnic porównałem spisy z katalogiem Biblioteki 
Jagiellońskiej, z Wiszniewskim, l\[aciejowsl{im, Czacldm, Lil1(lem, Ossoliilskim, 
Załuskim, Jnbłonowshim (Bibl Poct.), Hainem (nepcrt. bibliogr.), Bandtkiem, 
2 Bibliografią Węgiersk
 Sandol'a, Brownem, Osiilskim (Slmrga. Czacki), Lu- 
1caszewiczem Józefem (Szkoły, Dyssydenci). z katalogiem Biblioteki Xcia Ja. 
błonowsl{iego pr.lez Witzlebcua ułożonym, z ImtaJogami Biblioteki Raczyilskich 
wydanym najniec1ołężniej, z katalogiem Tow. przyjaciół Nauk ułożonym przez 
Feldmanowskiego. i z licznemi dziełami monografistów miast i osób. 
Wsz
dzie napotykałem co krok coś do uznpełnienia. 1.Iateryał rósł cifJs- 
gle. Nabrałem przekonania, że po tylu Jatach pracy, jeszcze wiple zostaje do 
zrobienia. i że zawsze b
dziemy w połowie drogi, jeżeli WSZ)'scy bibliotekarze 
'Wszystkich bibliotek nie (lostarczą pomocy. 
Zamierzyłem zatem pierwotD
 myśl wydawnictwa dalej rozwiD1iĆ. Umy- 
tliłem utworzyć część drugą dzieła, a w niej umieścić abecadłowy spis dro. 
ków po dzisiejszych po1skich bibliotekach rozsianych. W tym celu zgłosiłem 
się do bibliotekarzy bibliotek: Branickiego, Dziedusz1ckiego, Ossolińskich. Dzia-
>>>
VI 


łyńskiego. Zamojskich, klasztornej w Włocławku, Krasińskich, Zielińskiego 
Gustawa. do samych właścicieli bibliotek Celińskiego, Czarneckiego. Walew. 
skiego. J. Szembeka. X. Prałata Ant. Moszyńskiego, Piotra. Moszyńskicgo. 
Tarnowskiego, Pawlikowskiego, Glogiera. Gravena i Jundziłłs. prosząc ich aby 
mi nadesłali spisy abecadłowe zbiorów bibliotecznych z XV. i XVI. stolecia. 
Pominąć musiałem Biblioteki Uniwers. Warszawską, Petersburgsl,ą i publiczną 
Wileńską. nie majQ:c do kogo si
 udać. Z ostatniej tyle tylko korzystałem, 
O ile widzieć mogłem tytuły dzieł osobliwszych za szkłem umieszczonych. 
Starałem sit1 korzys
ać ze wszystkich możliwych źródeł. Życzeniom moim 
odpowiedziano zewsząd z gotowością, uprzedzającą. prócz jt:dnego Hr. B., 
który acz zbieracz staranny ksiąg. wymówił si
 od udziału w pracach komi. 
syi bibliografieznej. Jakkolwiek miałcm odpisany katulog Ossolińskich. jak- 
kolwiek Szlachtowski miał własno z tcj biblioteki notaty i moje kartki 
posprawdzał, jeszcze P. Wł. Wisło ch i otrzymawszy rejC'str skrócony druków 
biblioteki Jagielloń:kicj przez Szlachtowskicgo sporządzony. na takowym za- 
znaczył druki Biblioteki Ossolińskich i osobny wykaz przeszło 1200 druków 
z tejie Biblioteki. które si
 w tym skróconym indexie nie znajdowały, nade- 
słał. Wi
cej tysiąca numerów dostarczył z Kórnika p. ZJgmunt Celichow. 
ski, zaś Dr. Franc. Nowakowski nadesłał mi cz

ciowy spis, a następnie dał 
mi do zużytkowania cały katalog Biblioteki Branickich. P. Józef Zieliiiski i P. 
Gusta.w Zicli£lski przysłali około GO druków z biblioteki w Skępem. Z biblio. 
graficzn
 ścisłością i z powołaniem żróueł opracowany spis 340 druków przy- 
słał mi P. Zygmunt Czarnecki z Gogolewa. P. Józef Celiiiski dostarczJł 150 
kartek swej zamożnej biblioteki w Cckowie. P. Józef Łoziilski spisał do 300 
druków biblioteki Włodz. IIr. Dzieduszyckiego. Jerzy III'. Szembek spisał 311 
druków swej biblioteki w Porembie pod Krakowem pocbodzą,cej ze zbioru 
Józ. 
IuczkowskiC'go, spisał też do stu druków Biblioteki W. Piotra Moszyń. 
skiego. tudzież druki Biblioteki P. Pusłowskiego. Prof. Stan. Janikowski spi- 
sał kilkadziesiąt druków ze zbioru Akademii Umicjt:tno
ci. P. :Mieczysław 
Pawlikowski umJ
lnic pojechał z Krakowa do Lwowa. aby mi spisać swój 
zbiór około GOO druków z XV. i XVI. wieku. X. Prałat Aut. MoszJilSki 
w PiilSku opisał mi 6G swoich i kilka klasztornych druków. Pan Grawen 
w Deregenyo na W/Jgrzech dostarczył spisów z w\,gim'skich źródeł. P. Zygm. 
Glogier nadcsłał spis kilkudziesi
ciu druków z swej biblioteki w Jeiewie pod 
'l'ykocincm. Ksiądz Stan. Chodyński spisał prleszło 70 druków z Włocławka. 
Cypryan Walowski nadesłał czę
ć spisu swego zbioru, zaś z katalogu Biblio- 
teki III'. Tarnowskich w Dzikowie. nowo nominowany kustosz tutejszej bibio- 
t
ki r. Wład. Wisłocki wypisał wszystko, co odnosiło się do tegoż stolecia. 
W tej pracy brał poczlltkowo (aż do wyjazdu swego z I{rakowa) udział P. 
Jcrzy Szembek. 
Lubo zaś dawniej zużytkowałem w Bibliografii katalog Biblioteki Ki- 
jowskiej lecz z tejże druków w tym rejestrze nie oznaczJłem, l)rzeto upro- 
siłęm tegoż r. WislockieGo iiby jeszcze raz katalog ten przeszedł, i Z tegoż 


--
>>>
vu 


druki polskie zaznaczył u mJ'lie. Tenże wyczerpał druki zawarte w kata1og11 
biblioteki Toruńskiej. 
Drukujące si
 formy chronologiczne go spisu rozsyłałem PP. biblioteka- 
rzom w miarfJ posuwania się druku. proszą,c o uzupełnienia. Te uzupełnienia. 
sprostowania pomyłek. bardzo troskliwio czynione nadsyłali mi PP. Józef 
Przyborowski Prof. i Bibliotekarz Bibl. Zamojskich, Pan Zygm. Celichowski 
z Kórnika i Prof. Józef Łepkowski z Sieniawy. 
Wszystko trzeba było zestawić, chronologiczny spis uzupełnić. alfabety- 
czny jednolity stworzyć. Rodzące sifJ z nagromadzenia z l'óżnych źródeł i l"Ó- 
żnie pisanycb tytułów i mimowolnych pomyłek wątpliwości, dochodzić i 'pro- 
stować, było rzeczą, ostatecznej redakcyi. 
Uezultat tej dobrej woli tylu współpracowników przeszedł oczekiwania. 
moje. Z liczby 4000 dmków do jakiej doszedł J. Szlachtowski, urosła liczba 
dmków przeszło do 7200. zatem bogactwo niemal podwoiło się. Bogactwa 
obecnej cyfry dowodem być może to, iż najlepszy znawca bibliografii polskiej 
:Mich. Wiszniewski naliczał druków wyszłych w Polsce (w Kmkowie) od roku 
1501 do 1536 tylko 294, i uważał liczbQ tQ za bardzo dostatecznlł. Tymcza- 
sem katalog mój ogarnia z tego czasu półtora tysiqca druków, z których 
przeważna część pl'zypada na druki Krakowskie. 
Zasługa to wielka tych wszystkich. którJ:Y podali r
k
 pracy wlokącej 
sitj tak długo. Gdyby nie gorliwe i umiejętne zajęcie się tem Jana Szlach- 
towskiego, gdyby nie praca J. Szuj ski ego, gdyby nie ochota kilkunastu wy- 
mienionych spółpracowników, nie doczekalibyśmy si
 dzieła. tego tak pożą,. 
danego. Bez pomocy tej, anibym mógł odważyć się nR wystąpienie z robotl! 
połowiczną. Komi
sya bibliograficzna wywiązała się zatem z zadania swego. 
ogłaszając taki rezultat swoich trudów. Moją powinno
cią było dołożyć starań 
aby okazana sor1iwo
ć współpracowników na marne nie poszła. 
Jakkolwiek śp. CYPl'. Walewski nadesłał mi t)'lko część spisu swojej 
1iblioteki, jednakże dostały mi się z zapisu jego, notaty do 2000 arkuszy 
'bitego pisma obejmujące. Notaty te doszły mnie w ciągu rozpoczętego dru. 
ku dzieła. Wypadło mi je wszystlde przeczytać, wyczerpną;ć i drukujące się 
dzieło nowcmi materyałami zbogacać. co też uczyniłem. znalazłszy tu nie 
jedno, czcgo szukałbym gdzieindziej napróżno. 
Taką jest bistorya powstania tej ksią
i. Jeżeli Ona jest w wielu miej. 
scach wadliwą, błt:dną i niedokładną, to już moja to wyłą;cznie wina. Przy. 
znaję się do tcgo naprzód, nie sądzę bowiem o sobie, że jestem uprzywile. 
jowanym, że si
 nigdy nie mylę, a tcm mniej w tak niezwykle zawiłych kwe. 
styach z XVI. stolccia. Nicuostatki prz)-jmując na się. proszę o wyrozumiałość. 
o spro
towania, o dopełnienia. Zdadzą się przy wydaniu czy to drugiej edycyi 
rejestru, czy to da Bóg doczekać, samej że Bibliografii. 
Tym, którym sprawia rozkosz wyszukiwanie ułomności a nie pomni są 
Ollniesionego pożytku, na nic by si
 zdało przypomnieć, że publikacya ta 
})rzygotowana od lat kilkunastu i poparta przez Id1kunastu mężów biegłych 
w przedmiocie 8woim, jest pracą gruntownego namysłu, że zatem wszelkie
>>>
VIU 


wady, opuszczenia, przekręcenia, może nieraz zbyt znanej rzeczy, wypłyn
ły 
nie z pośpiechu, nie z niedbalstwa, lecz z natury samego przedmiotu. Nagra. 
madzenie 'bowiem ta.kiego ogromu dat i nazwisk w różnych j
zykach cZli)sto- 
kroć dotąd nieznanych, spisywanie ich przez kilkanaście osób, przepisywanie 
przez kopistów nie rozumiejących rzeczy, czerpanie ze setki źródeł nie zawsze 
autentycznie sprawdzonych. lub sprawdzić się dających, (bo nawet nieraz i 
książki w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej niegdyś zapisane. w tejże biblio- 
tece nie znalezione, sprawdzić się nie dały), spowodować musiało bł
dy, o któ- 
rych usuni
cie starałem się. ale nie zawsze można było być pewnym ich 
ustrzeżenia się. Prawdziwy badacz. to jest taki, który rozumie jak zawiłem
 
są bibliograficznc zagadki, nie zgorszy sili) błędem, lecz go w swoim egzem- 
plarzu poprawi, i o nim mnie zawiadomi, o co każdego naj usilniej prosz
. 
Dla tych, co radzi są błędy drukarskie i pobie
ne, za przedmiot popisu 
swej erudycyi krytycznej obierać. nie wystarczy i ta wymówka. Niechby wy. 
starczył przynajmniej ten wzgląd, że autor naraz uciążliwe dokonywał pl'ace, 
bo jednocześnie gotował materyały XV. i XVI. wieku i XIX. wieku i jednocześnie 
drukował bez przCl'WY dwa te dzieła, na czem zeszły lata mozolnego zajęcia, 
od r. 1873. I tu i tam wypadło .forsować uwagę, niechże więc nie łają mnie 
za nieuwagę ci, co może niechcieliby dla dobra literatury, nawet na krótszy 
przeciąg czasu, pióra swego i całodzicnnego trudu poświęcić. 
Bibliofil niechaj mi jeszcze przebaczy, że samych dopełnień zebrało się 
'Więcej 800. Wynikło to z tego, że w toku druku, ciągle porównywałem 
ró- 
dła, wyszukiwałem nieznane dmki, że w miarli) dostarczanych arkuszy druko- 
wanych kolegom bibliotckarzom, otrzymywałem od nich katalogi ich książnic, 
w skutek czego, pojawiały tiię edycye nieznane, lub niedostatecznie wzmian- 
kowane. 
Bacząc na to co powiedziałem t iż nagromadzono Lu tylko materyał, 
znaleziony w -różnych hódłach drukowanych i katalogach bibliotek, zwracam 
uwagę, iż co do pewności istnienia wymienionych edycyi dzieł, wit:kszą daje 
rt:kojmię spis abecadłowy z bibliotek czerpany, niż spis chronologiczny oparty 
i na żl'ódłach drukowanych. W źródłach tych bowiem plączą, się po wiele- 
kroć edycye mylnie podane. Takich edycyi zestawiam dla przykładu wili)cej 
stu, a łatwo dmgie tyle dałoby się przytoczyć. Nie zawsze moglem si
 
ustrzedz zaciągnienia w porządek chronologiczny, daty fałszywej. 
Użytkując wj
c z tego rejestru badacz, zawsze powinienby szczegół zna- 
leziony sprawdzać z innemi już znanemi dzicłmi bibliograficznemi, a skoro 
która książka zanotowaną jest, jako znajdująca się w tej lub owej bibliotece, 
czerpać z tf'jżc hiblioteki wyjaśnień. Może sili) bowiem łatwo zdarzyć, że 
w podanym spisie tej lub owej hihlioteki, przepisywacz pomylił się w dacie 
j nazwisku, a pnez to utworzył edycyą nie istnieją.cq. Nieomylnemi bowiem 
nie jesteśmy, a obecny rejestr jest tylko przygotowaniem do wydania BiLlio- 
grafii, a nie samą Bibliografią.
>>>
IX 


Ksiązka podana w tak ścisłej formie. podana jako ark u s z e kor r e- 
ktowe, nie zaś jako wykończone studyum. zniewoliła autora do lakonizmu. 
Ztąd kłopot będzie nie mały dla nie jednego, gdy zapragnie dociec, na ja. 
kiej podstawie to lub owo dzieło. częstokroć na pozór nie polskie. wcisło się 
w ramy tego zbioru. lub dla czego pod tym. a nie innym rokiem i autorem. 
Na to jednak trudno byłoby odpowiedzieć, bez rozwałkowania przed. 
miotu. Nie wszystko nawet dowodnie da. się usprawiedliwić. choć wszystko 
należało pl'zygsruiać ku sobie. w tej nadziei. że badania przyszłych biblio- 
grafów uzupełnią to i owo. 
Daję tu przykład. Miałem pod ręką ciekawy (z papierów po Jocberze 
pochodzący) fragment rejestru bibliograficznego pisany około 1800 r. Ktoś 
spisywał umiejętnie. abecadłowe skarby swej biblioteki. czyniąc uwagi tu ow- 
dzie. Rejestr ten mógł spisywać Osiński lub podobny zna\\ca. Otóż w tym 
katalogu napotykam takie np. rzadkości: A n t o n i n u s: Sejm zwierząt, druk 
Unglera 1521. Copernici: Epistolae morales. Crac. 1506. Copernici Nic. 
De evangelio. 1542. Reja Mikołaja: Kroniki świata gockim drukiem u 
Hallera lub Unglera podług wszelkiego prawdopodobieństwa. Kwiatkowski. 
Opisanie ziemi Kurowskiej. Kraków 1537. O p a ck i B. Meditacye ó życiu 
Chrystusa 1568. i t. d. 
O Antonina dziele wiedzieliśmy z Potockiego w tyciu Szymanowskiego 
i z napomknień JallOckiego I. 24, lecz gdy nie było śladu egzystencyi dru- 
kowanego polskiego dzieła., przypuszczałem. że Potocki zmylił się. że to ra- 
czej jest Dubraviusa Theriobulia. Kopernika: Epistolae znamy tylko z roku 
1504 i 1509. (Theophilactus), co nie przeszkadza wnioskowi, iż zatraconI} 
została edycya z r. 1506. Tegoż Kopernika De evangelio, całkiem dziś 
nieznane. Rej a Kroniki świata również nie znane. Były posia.dacz' miał może 
dzieło bez tytułu. i autorstwo domysłowo Rejowi przypisał. Mogła to być praw- 
dopodobnie Kronika świata Bielskiego, którlł zapisujący uznał za praCt} Reja. 
Choć wątpliwy tytuł dzieła. choć nie koniecznie wierzyć można notatce, nie 
moglem go pomim
ć w ogółowym zbiorze, pozostawiaj,c specyalnym szpera- 
czom rozjaiinienie i krytykę szczegółów. 
Inne źródło równie mi dostarczyło znacznego pocztu nieznanych dru. 
ków. Sił to spisy abecadłowe bez ładu czynione we Lwowie od r. 1817- 
1829 zdaje si
 ręklł Prof. Micbalewicza. Spisujący pOl'ównywa ksiąiki z Os- 
solińskim, Janockim. Bentkowskim, Chłędowskim i Lelewelem. Notuje z klld 
bierze tytuły. to ze spisów taksacyjnych urz\Jdowych r. 1814 - 29, to z Bi- 
blioteki Fidejowskiej, to ze spisów cenzora Haana. Mianowicie Haan jest 
dla. niego bardzo obtitem źródłem. Czerpie z Bibliot. Akad. Lwows., Wro. 
nowskiego. X. ł'.awrowskiego, Hr. l\1roz. Wymienia Spadek :Fel. Ant. hr. Ło. 
sia, Spadek Łuk; Spadek Szym. Piotl'Owskiego. W tym spisie stoi notatka: 
"Za pierwszy druk polski naznaczaj Ił wydanie. Hiel". Wie tora krakowskie l'. 
1512 (tak) dzieło: Żywot Pana i Boga naszego Jez. Cbrystusa." Zdaje się. 

e to myłka zamiast roku 1522.
>>>
x 


Jakkolwiek ów spisywacz nieraz podobne popełnia pomyłki, nie mogłem 
pominąć go, skoro zawsze powołuje się zkąd czerpie. a częstokroć pisze 
"mam przed sobą." Dostarczył mi zaś on pocztu kilkadziesiąt druków, któ- 
rych śladu daremniebyśmy gdziekolwiek bądź szukali. 
Niemniej szacownem rękopiśmiennem 
ródłem dla mnie, był spis ręką 
Konst. Świdziilskiego w r. 1838 w Sulgostowie sporz,!dzony, obejmujący do 
tysiąca druków chronologicznie zebranych, znajdujących się w jego bibliotece. 
Czyli się dotąd dzieła te w dzisiejszej hiblioteee KrasiiJskich znajdują, nie 
umiem tego wyja
nić. bom nie miał spisów tamtejszej biblioteki. - Mialem 
w ręku manuskrypt Bibliot. Jagielloń. N. 221 wzmiankujący o kilku drukach 
z nieznane mi datami. ale nie wcieliłem ich do spisu, bo powątpiewam o ich 
istnieniu. I tak: podano w nim M1,czYJJskipgo Dicciouarium z r. 15G I, gdy 
ZłJamy je z r. HiG.!. Hadziwiłła Peregrinatio Brunsbergae 1600. wrcście 8ta- 
tUtUDl 8igism. 1. Reg. Pol. Crac. typ. Lazari Andreae Ungari 1539 fol. 
Źródła te poprzybywały rui niespodziewanie wciągu dmku Bibliografii. 
dla tego łatwo wytłumaczyć sobie, iż tak mnogie dodatl..i narosły. 
W dodatkach domicściłem także pisma Mateusza: z Krakowa. któl'ego 
opuściłem początkowo z umysłu, idąc za zdaniem niemieckich badaczy, któ- 
rzy go za Pomorczyka ogłosili. Wprawdzie Muczkowski J. w r. 1
51 dowo. 
dził, iż .M a t th e u s de Cracovia jest Polakiem, jednakowoż kwestya ta wy- 
dawała mi się zbyt wątpliwą. 
W ostatniej dopiero chwili. wydanie rozprawy P. Z. CelicllOwskiego o 
Ars moriendi, zwróciło uwagQ moją na Mateusza z Krakowa. Rozpatrzenie 
się w materyałach przc1wnało mnie, iż z jednego Mateusza. Bandtkie zfa. 
brykował trzech (Miscellanea 1829), za
 Wiszniewski dwóch. Za ostatnim 
poszli Mecherzyilski, Sobieszczański i inni. 
Dopiero Pan Źegota Pauli dostarczył mi szczegółów stanowczo uda. 
wadniających polskości Mateusza i tożsamo
ci z Biskupem W Ol'lllSU. Mowy 
zachowane w rękopismie Bibl. Jag., które na synodzie 
ęczyckim miane były 
1441 r. nic były Mateusza (jak mylnie twierdzi Wiszl1iewski), ale bezimien- 
nego, zaś MattlJaeus de Cracovia. w historyi Uniwers. Pragskiego wydanej 
przez Tomka, wymieniony jest jako kanonik Wrocławski, potem jako professor, 
a jako taki, zapisał się kilkakrotnie w metryce uniwersyteckiej w r. 1378 
i dalszych "narodu polske]lO." Wre
cie wrękopiśmie zacłJOwanym w bibl. 
Jagiellońskim pisanym przez Czecha współczesnego Mateuszowi powołanego 
do Krakowa, wymieniony jest pod nazwą Matthaeus de Cracovia, a nic de 
Krokow. jak chcą urzeni niemieccy. 
Te okoliczności zniewoliły mnie do zamieszczenia l{rakowczyka w po- 
czet polskich pisarzy. 
Książlm lIIoja. zwarła wsobie wszy!itko, co znanem jest z tej epoki. 
Choć treściwa, ułatwi ona poszukiwania. Mo;i.e też i wpl)"nie na obniżenie 
szalon,} ch cen antykwarskich, z któremi wyst«;:pujący handlarze Derliilscy 
i Poznailscy, niemcy nieznający naszej Bibliografii, obdzierają niemilosiernic. 
dobrodusznych nabywców. Okaże się bowiem z tego spisu, że to, co taki
>>>
:xI 


Asher ogłasza za nadzwyczaj rzadkie. wcale rzadkiem u nas nie jest. 
e 
takie dzieło jak Długosz: Vita 8. 8tanislai 1511 w każdej bibliotece figuruje 
(17 bibliotek), wi
c nie 54 talarów. lecz ledwie 10 talarów godziłoby si
 je 
zacenić. 
e nie wszystko co np. Paprocki drukował, godzi się na setkę tala- 
rów obliczać, bo jego Herby są w 17 bibliotekacb, Gniazdo cnoty jest w 20 
a Ogród w 16tu bibliotekach. 8arnickiego 8tatuta, Przyłuskiego Statuta (z r. 
1553 opus rarissimum (!) wyraża się Lissner) mają 20 bibliotek, a sprzedawa- 
no je [edyc. 1548] po sto rubli, cena bajecznie wygórowana. Jeżeli mnie 
znane są one w tylu egzemplarzacb, niezawodnie cztcry razy tyle nieznanych 
egzemplarzy ukrywa się po bibliotekach polskich, których bibliotek jeszcze 
do dwustu w kraju łatwo doliczyć się można. 
Wi
c owe Lissnerów, Asherów i innych dopiski: ext.rement rare są 
po prostu ich własnym wymysłem, kuglarstwem antykwarzy, obliczanem na 
ciągnięrie jak. największych zysl,ów, a to z lichwiarskim procentem. 
Skoro kiedy Jojdą lIlIlit w całości spisy bibliotek Krasiiisldch. Zamoj- 
sl,iej, Wilanowskiej, Uniwersyteckiej Warszawskiej, (tej tylko nie)dóre zano- 
towałem), Umiastowskiego w Wilnie, Baworowskiego we IJwowie, Prekiera 
(w Kownie), Seminaryjnej w Kownie (do 7000 druków), tamże katedralnej. 
XX. Tl'ynitarzy w Krotoszynie (zwiezionej z Lubienia, poz.ostąjącej w naj- 
opłakail!,zem zaniedbaniu), pobenedyktYllskiej w Strzelnie w W. X. Pozn. 
(rozległej 8 w stanie również opłakanym), Kościelnej w Rozdrażewie pod 
Krotoszynem, Benedyktyńskiej w l\Iogilnie w W. X. Pozn. (która opuszczona, 
lubo rozlegla), Katedralnej w Gnieznie, I{apitulnej w Krakowie, bibliotek 
w :Mogile i Bielanach pod Krakowcm, Pomissyonarskiej w Warszawie, Mis- 
syonarzy w I{rakowie, Jundziłła, Sk6rzewskiego i wielu innych bibliotek kraju, 
ówczas tern większa da się osiągnąć pewność, że wicIe druków, poJawanych 
za nadzwyczajne osobliwości. bynajmniej nie są osobliwościami. 
Nawet z przytoczonych przezemnie bibliotek, leJwie połowę zużytkowa. 
Jem całkowicie (JagiellońsJca, Ossolińskich, Szembeka, Dzikowska, Czarnec. 
kiego, Kórnicka, Kijowska, Toruńska, Dzieduszyckiego, Branickiego, Pawli- 
kowskiego i kilka Jrobniejszych). Iune jak np. Czartoryskiego, Warszawskiego 
Uniwersytetu w znacznej części, ale nie całkowicie. Zupełnie zaś nietknięte 
biblioteki w Wilnie, w Petersburgu, boJa.j najważniejsze. Dla tego to śmiało 
można przy znacznej części książek wykazanych w innych bibliotekach wnio- 
ski dopuszczać, że te książki są. także w Wilnie, Petersburgu i w Warszawie. 
a to częstokroć w mnogich duplikatach. (Warszawska np. biblioteka ma 12 
egzemplarzy dubletów Arystotelesa przekładu Petrycego . które to dzieło 
niemieccy antykwarze sprzedają, bezkarnie do wysokości 100 talarów). 
W zakończeniu nie mogę pominąć tej okoliczności, że na prośbę moją 
Pan Jerzy Szembek układał rejestr abecadłowy nazwisk. osób i miejsco- 
wości do części chronologicznej, z którego nie omieszkam korzystać przy 
druku samej Bibliografii. Pan Wład. Bartynowski porównywał w miarę dru- 
kowania dzieła, spis chronologiczny ze spisem abecadłowym, pomyłki i opu-
>>>
XII 


szczenia. notował. Na podstawie tych spostrzeteń domieszczałem uzupełnienia 
lub popra.wki. Korrekta była niezwyczajnie uciążliwą. W czasie tej Pan 
WIad. Wisłocki, przeglądając arkusze, zwracał uwag
 moj
 ua wiele wąt- 
pliwych szczegółów, wskutek czego kwestyouowane pozycye bywały przed- 
miotem ponowuych sprawdzań przez 11RS obydwóch. Co wi
c pilność i uwaga. 
mogły uczynić, to czyniły. A teraz niech idzie ksiqżka. w świat, na pożytek 
ludzi dobrej woli. 


't' . .
>>>
Daa Buch, welchea ich gegenwartig zum Gebrauch der gelebrten Forscher 
ubergebe, i6t nur ein Theil einer umfangrcicberen Arbeit. Ich habe den £ut- 
achluss gefasst, die Bibliographie von 120'000 polniscben Werken oder die 
Polen betreffen. welche seit dem XV. Jahrbundert erschienen sind. mittelst 
Druck zu ver
ffentlichen. Es ist das keineswegs einA 'ubertriebene Ziffer 
des Ganzen der polnischen BibliograpI\ie. clenn Docll in ler Mitte des vorigen 
Jabrbunderts bat der Griinder eiller der gro;sten Bibliotheken Eoropa's Getzt 
der kaiserI. Bibliothek in Petersburg), der beriihmte Bibliograpb Biscbof 
AmIr. Chr. Załuski. den Totalbestand derselben auf 100'000 Nummeru bere- 
chnet. Seit jen er Zeit. uach Ver1auf von 100 Jahren. ist die polniscbe Bi- 
bliograpltie wenig"tens um £i0.000 Druckwerke angewachsen. 
Was mich allbelangt, rechne ich Ruf das XV. und XVI. Jahrbundert 
10'000 Warkc. obwobl ich gegenwartig kaum 7.200 aufweisen kanu. Was ich 
nicht aufziihle. ist entweder unwiederrufłich verloren gegangen, oder wird iD 
Bibliotheks-Sammlungen anfbe\vabrt, die mir nicbt zugauglich sind. 
Die Druckwerke des XVII. und XVill. Jahrhunderts zahIen 60'000, 
und die des XIX.. Jahrhunderts 50'000 Nummern. Beide Ziffern, wenn es 
zur endgiltigen Redaktion der Bibliographie und ihres Druckes kommen wird, 
werden wahrscheinlich grosser ausfallen. 
Zur Bearbeitung des Ganzen sind die Matelialen bereib:l vorbanden, aber 
noch nicht beendigt; 'nur das XIX. Jabrhundert iat schon ausgefertigt. Die- 
sen' Theil cIel' Sammlung drucke ich schon seit #) Jabren. und habe bereits 
2wei Bande und das crste Beft des dritten vel'u1I'entlicht. Sie umfassen das 
XIX. Jahrhundert bis 2um Buchstaben .Af inclusive, und zablen 26'000 Druck- 
werke, die von 7'300 Schriftstellern verfasst worden sind. Dies ist jedocb 
kaum die HiUfte des Werkes, und das Ganze wirrl denmach olIne Zweifel 
die Zabl 50'000 iiberschreiteo. 
Weil der Druck Iieses Theiles ohue Untel"bl'echung fortschreitet uud 
seine endgiltige Redaktion viel Zeit in Auspruch nimt. kann man den Druck 
der verfloBsenen Jahrhunderte nicht vornehmen. Da jedoch die poluische Bi- 
b}iographie trotz einiger sebr guten Bearbeitungen mancher Wissenscbafts- 
zweige, bis nunzu keinen Inwentar der Druckwerke besass, der aIs Grund. 
lage der allgemeinen polnischen Bibliographie dienen konnte. ist von selbst 
die Noth einiger Vorbereitungswerke in den Vondergrund getreten. 
Ein solches Vorbel'eitungswerk ist eben dsa vorliegende Buch. Es ist 
keine Bibliographie des XV. und XVI. Jahrhunderts, denn diese wird er6t in 
der ZukuDft erscheinen. Bondern bloss ein Feuilles d'epreuve, wie es die 
Franzosen nennen. Sein Zweck soll sein, in die Bibliotheken uDd Bande der
>>>
XIV 


Sachkenner zu kommen, aur dass sie alles, ,vas in demselLen entweder feh- 
lerhaft oder ausgelassen ist, verbessern und erganzen, und solche Verbesse- 
rungen dem Verfasser zU8cbicken, damit er von denselben bei der endgilti- 
gen Redaktion der Bibliographie dieser Jahrhunderte Gebrauch machen konnte. 
Die polnischen Bibliotheken sind zersplittert, verhaltnissmassig arm, und 
der Zutritt zu ihnen erschwert. Polnische Werke aus friiheren Jahrhunderten 
sind in Folge fOJ.twiihrender Kriege und der Nieder1agen. die die polnische 
Nation erJitten hat, sowobl von eigenen Landeskinder
 aIs aucIl von Fremden 
verbrannt und vcrnichtet word en, und sind im Allgemeinen rar, flchwer zu 
bekommen. m:mchmal hlos in einem oder paar ExempJaren bckannt, sellr oft 
defect uml nich! leicht :m determiniren. 
Um drssllalb ł'egeh'echt uoel gewissenbart cła!! Ganze der polllischen 
'Ribliograpllic Zl1 bearbeilen. war es vor allcm Not.h. eben mit Hilfe dieses 
Buch('s mit Bih1iographen und Hibliophilen von gllnz Polen in nabera Beriib- 
rung zu kommen. Diese habel) Buch dem V Clfasscr vicIe Dud seI.r schiitzLal'c 
1\Iaterialen gcliefert, von wełchen zwei Theile des gegcnwiirt.igell Wel"kes zu 
St:lllde gekommen sind. 
Der erste chroriologisc1H! 'l'heil l1mf3.sst in einer ganz kurzeo Fassung 
cin Jahr nach dem amlern: Drucke, die in Polen el'schienen sind; poluische 
Werk e, die ausserhalb Pol en s gedruckt wordell sind; fremde Werk e, die zum 
Behufe der Krakauer Universitat mit Wappen vou Polcn und Litthauen er- 
schienen sind (Leipzig und Wien haLen recht vide sol che Werke geliefert); 
Druckwerke, die im XV. Jahrhundert durch Polen ausserhaIb Polens gepresst. 
worden sind, UlICl enu1ich auch Werke aus]a{'ndischer Scbriftsteller, welche 
Polen gewidmet wordcn sind. Let7.tere, obwohl sie ullmittelbar zu polnischen 
'Verken nicht geredmet werden konnclI, liefern dennoch ein gewisses Mass 
der polnischen Civilisation, g{'ben cin Zt'uglliss ihrer Verbinduog mit der 
Civilisation des iiLrigcn EIII'opa. uncl konnen aIs cin recht schones Material 
zur Gesc1lichte der llOlnisch{'n Civilisation im AIlgcmeinen angesehen wer- 
den. Jene Verbindung Polens mit Europa mittclst der gemeinschaftlichen wis- 
senschaft1ichen Sprache, d. i. des Latein, ist eLen das wicht.igste Merkmal. 
we]chcs Polen von allderen slawischen Volkcl'll untel'scheidet, um} ihm den 
VOl'rang uoter denselbco zusichel-t. 
In dicsem chronologischen Theile habc ich bloss den Anfang eines jeden 
Titels angegeben, uull das iibrigc ausgelasscn, sogar das Format des Werkes. 
da die KumIe vom selbel1 nicht immcr zu eruiren war. 
Der zweite Theil }lingegcn, we1cher 4500 W cl'ke in alphabetischer Or- 
dnung umfasst. ist ein wenig umstandlicher. Er begrcift nur jene Dl'Uckwerke. 
welche noch jctzt in verschiedel1en grusstentheils polnischen und mir bekann- 
ten llibliothcken vorhandcn sind. Zu dem Z;wecke habe ich mich ao diese 
llibliothekeo gewendet, und von ihnen (lie betreffenden Verzeichnisse erhal- 
ten. Bei jedem Tite] habe ich auch dcssha]b roit einem grosseo Anfangsbuch. 
stabeo angemerkt, iD welcher Bibliothek das betreffende Werk gegeowartig 
sich befindet. Fur die Arbeiter iD der polnischen Literatur wird es. glaubo 


(1
>>>
xv 


. 


icb, eine grossa Bequerolichkeit sein, denn zum ersten Male erhalten sie hier 
Runde von einer grossen Anzahl bishcr in dcl' Bibliographie ganz unbekaun. 
tcr Drucke, und haben nehstbei auch dio Information, wo dieses odcr jenes 
Werk zu suche n sei. 
Die AnCangsbncbstaben bedenten: 
1) A. Bib1iothek der Akademie der Wissenschaften, Krakan. 
2) Bib. K. P. M. " "S. Maria- Kirche, Krakau. 
3) Dr. "des Gr. Branicki, Sncha in Galizien. 
4) C. »" Sigm. Czarnecki, Gogolewo im Posen'schen. 
5) Cel. »" Ant. Celiński, Ceków im Konigr. Poleu. 
6) Cieński. :D n Cieński, Okno in Galizicn. 
7) Czar. "" Fiirsten Czartoryski, Sieniawa in Galizi
n. 
8) Dz. ":D Gr. Tarnowski, D.ł:ików in Galizien. 
9) Dzieli. "" Gr. Wladimir Dzieduszycki, Lemberg. 
10) Gd. "in Danzig. 
11) Glog. "des Sigm. Gloger, Jeżewo im Konigr. Polen. 
12) J. Univerf;it
its Bibliothek, J{rakau. 
13) K. Bihliothek des Gr. DziałYllski, Kórnik im Posen'schen. 
14} Kij. Universitats Bibliotbek, Kijów. 
15) L. " n Lemberg. 
16).:t. Bibliothek des Gr. Potocki (ehemals Łoś), BrzeZaDY in Galizien. 
17) M. n" P. :Moszyński, Krakan. 
18) Mosz. " "A. Moszyński, Pińsk im Konigr. Polen. 
19) O. "" Ossoliński'schen Instituts, Lemberg. 
20) P. "n M. Pawlikowski, Lemberg. 
21) Popiel " "P. Popiel, Krakau. 
22) Pusł. " "Puslowski, Krakan. 
23) R. "" E. Raczyń!iki, Posen. 
24) Św. "" K. Swiclziński (Krasiński), Warschau. 
25) Sz. "" Gr. G. Szembck, Poremba bei Krakau. 
26) T. "in Torn. 
27) Tpn. » der Gesellschaft d. FI'. der Wissenschaften, Posen. 
28) W. Universitats Bibliotehek, Wars ch au. 
29) Włoeł. Bibliothek des geist!. Seminariums, W.łocławek im Konigr. Polen. 
30) Wilno. " in Wilno. 
31) Z. "des G. Zieliński, Sl{t;po im Konigr. Polen. 
Ausserdem sind hie und da cinige W 
l'ko vcrzeichnct worden, wclche 
gegewartig besitzen: dio Akademie dcr WisscDschaften in Pest; uie Augu. 
stinianer in Krakau; die Karmeliter in Lemberg; St. Krzyżanowski in Kra- 
kau; Nowicki in Krakau: St. Ostrowski in Kościelec; J. Prekier in Kowno; 
J. Przyborowski in Warschau; M. Puławski; die Prager Universitats-Biblio. 
thek; Uphagen in Dant.zig; dic Universitats - llibIiothek in Brcslau; Gr. Za. 
mojski in Warschau. 


4
>>>
XY! 


Das Supplement S. 103 begreift in chronologischer Ordnung jene Werke, 
von deren V orhandensein oder ihrem eigentlichcn Titcl und Auflage icb el'st 
wahreud des Druckes des Werkes Kunde erhalten habe. Ghoe Zweifel werden 
Dach dem Erscheinen dieses Duches die Zusatze recht el'giebig anwachseD, 
so wenig wissen wir noch selbst von diesel' verHosseneu literarischen Ver- 
gangenheit Polens. 
Es kommeu hier Nahmen der Gelehrtcn vor, die in gleicben Massen dio 
polnische und die deutsche Literatur betreffen. Gewohnt habeu sie bahl in Po- 
len, bal d in Deutscbland, und sowohl fUl' Polen aIs DeutscLland ihre Werka 
gedruckt. Besonders waren es Gelehlte aus Schlesien, welche Dach Polen die 
Krakauer Univcrsita.t und der konigliche Hof anlockten. 
Es sind au ch Gelehrte, dereu Werke man nicht umgehen konnte, mlll 
vOn deneu die reiCe Kritik ihr letztes Wort wird erst aussprechen musseo. 
Zu diesen gehort z. B. Jacobus de Clusa, welcher aus delij Grunde, dass ihn 
Jocher (im Gelehrten - Lc:xicon) J acobus Polonus Cisterciensis Dennt, auch in 
meinen Register gekommen ist, obwohl es nicht unmoglicb sein konnte, dass 
diesel' Jacovus Cisterciensis Polonus eine andere Person sei von JacobuB de 
Erfordia. nod um einige Jahre spater gelebt ha.be. 
In gleicher W cis e wird auch von deutschell Gelebrteu MatthaetiS de Cra- 
covia stets nur Matthaeus de Cl'OCOV de Pomerania genannt. In meinen Regi- 
ster habe ich ih1', aIs "de Cracovia" aus dem Umstande eingetragen, weil er 
in einer Handschrift der Krakauer Universitat aus der Hiilfte dcs XV. Jahr- 
hunderts Matthaens de Cracovia und uicht de Crocov genanot winI. Diesel' 
Matthaeus ist auch einige Male in dem Album der Prager Uuivcrsita.t aIs 
"natione Polonus" (a. 1378 u. fr.) eingetragen. wortiber Tomek's Geschichte 
der Prager Universitat Jlachzu8chlageo sei. Es scheint, dass zur Herleitung 
seil1es Urspruuget; "de Crocov" deli crstell Anlass Schotgen (Pommern, 1727) 
gegeben hat, inde.m er ihn zum 80hllc das Gneomar de Crocov gemacht hat. 
Indessen wissen wir aU8 Macraclius (liI. VI. S. 475), dass Gneomar einen 
Sohu Ma thias hatte, ulid dass diesel' im J. 1279 lebte, wii.hrend M a t- 
thaeu8 de Cracovia um 100 Jah1'e spalter, denu erst im J. 137(;, magister 
der Philosophie gewordeu ist. Auch die polnische Familie Neumann (Naj ma- 
nowicz) aus Gorlitz in der Lausitz, zahlt nnter ihren Ahnen uuseren MatthaeuB 
de Cracovia. 
Nebeu dcm Jacobus ue Clusa Polonus nud Matthaeus de Cracovia wer- 
den sich im vodicgendell Buche noch manche sndem Streitpunkte finden. doch 
(lie Aufklarung derselben, gehort zur speziellcn Kritik. Unberiicksichtigt also 
derselben moge es, vielleicht das cinzige in seiner Art in der poluischen Bi. 
bliographie, eine gefiUlige Aufoahme findcn. und mogc aIs ein Beweis dienen, 
dass Polen immer und cincu bedeutcodon AnLheil in der Entwickelung der 
európaischcn Civilisatioo gen01DDleU hat. 
Krakau. den 30 Marz 1875. 


. 


,
>>>
I. 
WYKAZ CHRONOLOGICZNY 


druków z XV i XVI. stólecia.  


1455 - 1600.
>>>
, 


,
>>>
Int. 
(Calendarium) 1 tablica. s. l. et a. (Crac. 
typ. Zainet'ianis). 
(Strz
bski) r.Iartinns Polonus. Chronicon. 
Romae. (i 1476). 


1 0 12'5. 
Antoninas Episo. Confossionale. Vrat.is1.. 
Elias. (1475?). 
Augustinas. Omnes libri. (.1475?) (Craco- 
viae). 
Gerson J. TractBtns do modo vivendi. et 
Hieron. Epist. Vratisl.. Elias. (1475?) 
Synodalia Statuta Episc. Conrad.i. Petri 
et Rndolphi. Vratisl. (przytem polskie i niem. 
modlitwy). Vratisl., Elias Succentor. 
"l.'urreoremata J. do. Explanatio in Psalte- 
rium. Cracis. (Cracoviae), s. a. 


1426. 
StrzObski ?I'Iart. Chronieon. Romao. 
N i c o l a u s Polonus do Błonie. (Blony. Plone, 
Plove.) Crao. Summa Decreta1ium. 


1427. 


Po lonus MartiJlus Strz
bski. Chronicon Sum- 
mor. Pontificum. Taurini. Faber. 


1428. 


AntoninusFlorentinus. Summa Pars l-IV. 
(cum epist. et versibus Alb. Porlesiensis 
Poloni) edycyjo w latach 1477. 1478. 1479. 
1481. 1486. 1490. 
- Conressionale. Neapoli, Adamus Polonus 
et. Nic. do LuciferiB. 
- Liber vulgo dictus Omnis mortaJium cura. 
Neapoli. Johannes Adam de Polonia. 
C r e s c p n t i i sP. de. Agricultura. Florentiao. 
Nicolaus Vratislaviensis Dioeces. . 
G logo v i e n s i s J. Cadentia eclipsis solari9 
impressa a. d. ]478 pro Univ. Stud. Craco- 
viena. 


1480. 


U8ł. 


Martinus Polonus. Sermones. Argentor. 
Missale Dioeoesis Crac. t.loguntiae, Schoiffer. 


US5. 


Błonie Nicol. Tract. de Sacramentis cum 
epist. Stanislai Episc. posnanien9. lVratisl. 
Elias? przed r. lłIJ5?) 
Chronik Wcndische. (p NicScbradin)(około 
1485) 
Poggi. Facetiao. (Vrat. Elias. mit)dzy 1475- 
1485?) 


14/36. 


Błonie Nic. Tract. Sacerd. de sacram_ 
Argent. 
r.I a r t i n a s Polonus. Margarita Decreti. Ar- 
gentor. (i 1489. 1492. 1493. 1491. 1499. 1500 
itd. razem 20 edycyi). 
- Sermones. Argent. 


1481. 


B ł o n i e Nicolaus Polonns. Tractatus sacer- 
dotalis pel.utilis. Alogcnt. (1490. 1491. 1492, 
1496, 1498. 14a9, 1503, 1508, 1512. 1514 
(Paris). 1MB (Paris). 1519 (Haller), 1525 
(Paris). 1528 (Paris). 1529 (Kr.). 154.0 (Pa- 
ris), 1;;14- (Vcnet.), 1545 (Lugd). 1553 
(Lugd). 1:)64 (Venotiis). 1565 (Lugd). 1566 
(Venet.), 1568 (Venot.).) 
- Tract. de administr. Sacramentis. Argent. 
Dyalogu!I dictus l\lalograuatum. (14
7 ł) 
Missale Cracovicnso Joannis Rzeschoffsky. 
Moguntiae J l'ctrus Schoiffer, (1584). 


J.lS8. 


D ło n ie Nic ol au a de. Tractatus de Sacra- 
mentis. Argentor. 
p o l a.k Marciu. Malczaji psa no latine w mno- 
hyc h knihach. Praga. 
Polonus Martinus. Sermones. Argent. 
Latoszyn Joannes decretorum Doctor. For- 
ma absolntionis (lub I'. 1489). 


(St.rz
bski) Mal"tinus Polonus. Sennones de 
temp. Argentor. (i 1484. 1486. 1488.). Martinus Polonu!!. Margarita Docreti. Arg. 


14.,9. 


1483. 


1490. 


B r e v i a ri u m Cracoviense. V cnetii8, Nico!. B ł o n i e Nicol. Polonus. Tract. do Sacram. 
de Franctort. Argentinae. Flach. 


l
>>>
2 


1491 - 1496. 


Calendarium Cracoviense. (Primus? liber 
in Polonia imprim. Tak pisze Hain. Repert). 
Callimachus Filip. Attilla BM Do geBtis 
Attillae. Tarvisii (14.89-90). 
Damascen. Osmiohłasnik. Kraków. Fio1. 
C h r o n i c a slavica de Lubek, Hamburg, Lune- 
borg, Wismaria, Rostok J Suuws; et Martinu! 
Polonus. (około 1(90). 


1491. 


Dłonic Nicol. Sermones. Argent. 
Cicero. Cato maior. Crac J Hą]ler. (mi
dzy 
14L'1- 96). 
Constitiones et statuta scu siutagInata R. 
Pol. (Cracoviae? Lotter, Lipsiae przed r. 
1489??) Zarazem: statuta provincia1ia to. 
ti prov. Gnesneusis. (dwie edycye) (Crac.? 
Lipsiae?). 
Czasosłowec. Krak., Swiętop. Fyol. (14.94?) 
Deca Didacus. Defensorium. Sevilla. M. Uno 
gut et Stanis. PolonuB. 
J oannes Cracoy. de Hasfurt. Practica bacca- 
lauri. Lipsiae. 
J. as si e te partidas. Sevilla. Lancalao Polono. 
Missale posnan. Argentor. (1491?) (mylnc). 
l'alentinus. De Syuonymi8. Ilispali, Ladi- 
slaus Polonus. 
Psałtir sledowannaja. Krak. Fiol. 
Schynage l Marc us. Cracovien. Practica 
auf d. J. 1491. 
B e n e c a. Ob ras. Sevilla J Stauielau8 Polon. 
(14.94. i 1498). 
T ri o d cwietnaja. Krak. Fiol. 
Triod pOBtnaja. Krak. Fiol. 


1492. 


Dłonie Nicolalls. De administ. Sacram. Ar- 
gent., Ii'lach. 
Guzman. Coplas. Sevilla. Lanzalao Polon. 
J o annes Cracoviensis. Prognosto a. 14.94. Ju- 
dic. Liptzenze w. Cracoviensis. Lipsiae. 
J o B. Flavius. Prologo. Sevilla, Lancalao Pol. 
et Ungut. 
Das L e b e n der zely
cn frĄweu Dorothee. MaI. 
borg, Gottsmyd C.I.:wanerynne. 
Lyra: Tabula. Sevilla. staD. Polon. 
M i s 1181 e Gne8J1. atqu. Crac. eccles. Mogunt. 
Schoiffer. 
T a b u I a super libros bibliorum. 8evilla, 
Ungut et Stawslao. 


1493. 
AlbertuB M. Liber de nat. animae. (Crac? 
.Metis?) Casp. HocLfeder. 
Arilltotell. Eticas. ScvilIa. Lanzalao Pol. 
Br evi ar u m Segovieuse. Hispali. Stauisl. 1'0- 
lono et M. Ungut campaneros. 
- Toledanum. HispaJi, Stanisl. Polon. 
Ger SOn J. Remedar a Christo. Lancis]ao 
Polon. et .Men. Ungut. 
Ladislaus de Cracovia. Judicum a. 1494. 
cum trium eclipsium proguostico. 


MarcuB Schinagel de Choschovia, Cracovien. 
astr. Progn08ticon a. 14.93, Alberto Rcgi 
połon. 
lIIartinus Pol. Margarita. Poprzedza: llri. 
xianus. Casus decreti. Argentinae. 
N i c o]. de Błonie. ScrmoneB supel' evangelia 
dominicalia. Co]oniae. Orith. 
Padilla. Ellabirinto. Sevilla. Lanc. Polon. 
VratisI. Micb. Judicium Crac. ad a. 149ł 
b. m. dr. 


1494. 
Aegidius. Regimiento. SeviIla. Staniał. Po- 
Jon. et Meynard Unqut. 
:B ł o n i e NicoI. Sermones. Argentol'. 
llreviarium tripal.t. Cracov. Gnesn. et Po- 
snan. (Crac.? Hochf.:der?) 
D i u r n a l e Cracov. :N uremb. Sulczbach. 
J o a n n e s de Cracovia. Prognosticon. 
" lO " Practica. (1494?) 
Manriquez. Carmen. SeviIla. Stanisl. Polon. 
M e n d o za. Proverbia. Sevilla. Stanislaul 
Polon. 
l\IisBale (J. Haller) :Niiremb. J. Stuchs. 
procelrsionarium ord. praedic. Sevilla, 
Stanis]aus Polon. 
Vl'atisl. Mich. Jut.licium Crac. ad 1595. 


J.ł9;i. 
Błonie Nicol. De praecipllil! Deip. festivit. 
Bermones decem. Argentiuae. 
- Viridarius lIeu Sermones de tempore et de 
sanctis. Argentorati. 
B o c c a c c i o. La caida cle principes. Sevilla, 
Ladislao polon. 
Bocados cle oro. Iliapali, Stephanus Polonus 
et Ungut. 
Brudzcwski. Comm. in theor. plunct. Me- 
diol. Scinzinzell. 
Lafra n c us. Cirurgia.llispaJi, Estanislao Pa- 
lono. 
S e 11 e c a. Proverbios. Sevilla..Stanislao e Ungut. 
U 1'11 i n U8. Modus epiBtolandi. (Epistola ad 
pIliI. Callimachum a. 1494. Oratio a. 1495) 
b. m. i r. (Crac. Hochfeder?) (Cracoviae e 
primitiis J. Haller. Hain. Rep.). 
V i e r d u n g JOBD. Hasfurdensis. Pract. Crao, 
BUP a. 1495. Lipsiae. 


1496. 


Bonaventura. }t'orma de los novicioll. Se. 
villa. Stanislao Po]. et Ungut. 
Constitutiones et Statuta vel sintagmata pro- 
vinc. rcgni Poloniae. (dwie edycye) (Crac? 
Ut videtul' ante 1496 forte Crscoviac. Ilaiq. 
Repert.) WłaBciwie obacz r. 1491. 
C o r v i Ił U s Laurent. Novoforensis. Cftrminum 
structurą aug. gymn. Crac. studelitibus. b. 
w. m. (Lipsk. HerbipoJ.?) 
- " " " Cracoviae. 
- Cosmographia.Basi]eae (czy TiibingaI500?) 
C u sa. Hist. de Alexandro. ::;evilla, StaniaJ. 
Polon. et. M. Vugut.
>>>
1497 - 1500. 


3 


}fonialvo. Repertorium. Sevil1a. Stauislaus 
Polon. et Ungat. 
NicoI. de Błonie. Tractat. aacerllot. Argen- 
wr., Flach. 


1-191. 
:Beroaldus PLiL Opu8culllm eruditum. Ad 
Paulum Schidlovitium (-t 1506,) polonum. 
Bononiae. Hector. 
- Declamatio Bn orator lIit philoBopho ante- 
ponendus. dedic. Paulo Schidlovicio. (pr:o:cd 
r. 16(0) b. w. m. i r. (1514). 
BoetiuB. Los Libros de la consolacion. Hi- 
spali. Lammlaus Polonus ei Ungut. 
Glogoviensis. Quaest. libr. de Anima. b. 
w. m. (Crac.?) (dopisano 1497). 
GoriciulI. Contemplaciones. Sevi11a StanisI. 
Polonus et .M. Ungut. 
lIe liall Petrns. Grammatica ead. Sommerfeld. 
Cmc.. Hall. (raczej 1494). 
(1) Petrus de Alverniu.. Super libros Met.be- 
oram. Salmanticae. 
Thomas de Cracovia. Dialogus de acced. 
ad altaris sacrameutum. (zapewne mylilI' 
zamiust Matheus de Crae. który nie był 
polakiem). 
Valentinus. Pracł. snni 1497 fratris- 01'- 
dinis beremitllrum. .Sancti Augustini artium 
baccal. ramOaiBS. 


1408. 
A l P h o n s u B. Sevilla. Ladislans. 
Bonifacius. Peregrina Glossa. Sevilla, sta- 
nialaus Pol. et Uugut. 
Breviarium seu Viaticum cracoviense. Nu- 
remb. Stochs de Sulczbach imp. J. Haller. 
G li i d o. Anatomia. Hispali Lanzalaas Polonus. 
HaldenhofC de Thorn. Abano P. Libellus 
de venenis. Lipsiae. 
Lad isIa ns de Cracovia. Judicium. Romae. 
Leymbach Georg. Bac. Univ. Cracov. Judi- 
cium pro a. 1498 et de morbo rrancorum. 
- Praktica Buf 1499. Halia. Saxon. 
Ludovicus Prutenus do prussia. 1'riloqaiDDl 
Buimae. Frater Paulinus de Lemberg. Ord. 
min. de observ. :Kicolao Glasbcrg de .Mo- 
ravia. Norimbergae. 
Nicol. de Dłonie. Scrmones de temp. et 
sanctis. Argenlinae. 
Randersacker Jacob. Pl'actica Cmkyscb. 
!1ayster und Doctgr in der ertzeney. 


1499. 
A bano. Lib. de Venen. per lIaldenhoff de 
Thorn. Lipsiae (t 498). 
Boethius. De hebdomadibns. Crac. HaUer. 
b. r. (przed 15(0). . 
(Calendarium) Novilunia et pleni1unia pro 
merid. Cracoviensi calculata. Conjuctiones 
et opposit. pro a. 1499. 
C i c ero. Orationes per P. Beroaldum. Dedic. 
ad Staniał. Ostrorium Scholast, polon. Bo. 
DOn., Hector. 


Glogovienllill J. Liber IInaIitieol'um Ad- 
BtoteliB, cum Job. Versoris quaollt. Lipsiae. 
W. de Monaco. impens. Haller Crae. 
- Exercicium novae logieae. In studio Uni- 
verait. Cracoviens. 
He1iu Peta'ns. Grammaticaed. perSommer- 
feld. Datom Craeoviae 1497_ Argentor. 
.Mart. Flach. (1494. 1497). 
Martinns polonus. Margarita decreti IICI1 
Tabula martiniana. Argeutomti. 
- cRn. viln. Agenda seu Exequiale Bacr. 
Gedani, Bomgarten. 
Miuale Vratisluv. Mogunt.: Sehoff
r. 
- dominorum teutonicorum. Nurnberga. Go. 
org. Stoehs. 
- (ilIustr. principis Fridcric. Card.) CI'ac. 
imp. Haller. per Georg. stuehs. (przed 
r. 15(0). 
Po r l e si e n I i s Albr. Praecepta (wydane przed 
r. 1500). (porównaj 1476). 
Randersacker. Praetica cracoviensis. 
Sacro bu sto Joann es. Opuse. fjphericum
 
Liptzk, Lottel'. 
Veraor. Questiones sup. posier. Aristot. per 
Glogoviensem. Lipsiae. StockcJ. 


1;;00. 
A l e]t. Gallicus. Sccunda l)ars doctrinalis per 
Glogov. Lipsiae. 
B o n h a u e r Christ. Instraetio pro indn1gent. 
in ravorem Livoniae, contra Ruthenos he. 
reticos. tartarorurn auxilio fretos. 8. l. et a. 
(około lub przcd 1500 r.) 
Caricinus :I!'eyge.. Bern. Epistole exempla. 
res. in studio eraeovicnsi conseripte. Lip. 
tzigk, Monacensis. 
Celtes Conrad. IV libri Amorum. Viodo- 
bonae. 
Cicero. Oratio pro Ligario, edd. Mich. 
Wrancius. Crae. (około 15(0). 
- Rhetoric. ad Herennium. Crae. (?) Hal- 
ler. Ungler (?). 
Di vi n a patientia. Abbas prior Convental 
Calvi Montia dioec. Cracov. anno 15.. (for- 
mmarz z r. 1500 lub około tego czasu). 
Dobczyce (de) Leonard. Practica a. 1500. 
Epistole exemplares com. in stud. Crao. 
conSBr. Lips. MonacenIlis. 
Gl ogoviensi s J. Exercit. super Ollines tract. 
logic. Lipsiae, Stakl (dwa odbicia). 
- Dys yst dye schycclieheyt dell iares 1500 
ans der Sternen und Planeten. (Lyptzick 
mart. Landspergk). 
Hillpanus P. Exercit. saper l'arvor.logieal. 
1er G1ogov. Crae.. Haller. 
MJ8sale Vratislav. Crac. (mylne). 
Petrus de Abano. Op Ul toxicorum per 
Haldenboff de Thorn. Lipsiae. (1498). 
Pul gar. Claros varones de Castilla. sevilla, 
Stanislao Folon. 
Re
iomontanulI Joannes (do Montoregio) 
DIalogulI intel' viennensem et cracovienaem 
Beu disputationes conu'a cremonensia deli- 
rament.a. - Explicit CRACO. (tak,) (w dra- 
giej. połowie XV w.).
>>>
4 


1501 - 1504 


Ri c c o Id u s. Impt"obatio alcorani. IIispali. 
Stan. Polon. 
SacranulI Joan. de Oswiecim. Eloeidarius 
errarum ritus rutheniei. b. w. rn. i r. (w Hol- 
landyi?) 


1501. 
Die Ordnung zu Ofen. wider Turkan. 
G logov. Qllaestiones librorom de anima. Mo- 
tis, Hochfeder. 
Petrus. artiom et med. doct. Computos ec- 
cles. et astronomicus. (Crac.), bdr. 
Ve r s o r J oan. Questiones librorum de Bnima 
per Glogoviensem. Metis, Hocl1fcder. 
V i a t i c u m V ratislaviense. Venet. 
- posnaniense l?) 


1502. 
Aesticampiauus (Somroerfeld.). Carmina. 
Argentor. 
Braune Casp. Practica d. b. Univ. Krakaw, 
Bnf d. J. 1503. 
Breviari um secnu. rubricam. Ge01'g Stnchs. 
civis nurimberg. Cracoviae. 
Ce ltes Conrad. Protuccius Pikiet Amorum 
libri quatuor. Norimbergao (1501) 
.ci c ero. Cat.o major sive .De senect. Crac.? 
Haller? " 
C o rvi n u s Lauren. Hortul09 elegantiar. Crac. 
Haller. 
(1503 (Lips.) 1503 (Wrocł.) 1505 (Lips.) 
1607 (Crac.) 1507 (Lips.) 11';08 (Mog. Schlif- 
rer) 1509 i 1511 (Lips.) 1509 (Spirae) 1512 
Argent. Lips., Spirae) 1515 (Lips.) 1516 
(Argen. Augustae. Lips.) 1518 (C me. Hal- 
ler, Lips. Argent.) 1519 (Lips.) 1520 (Wie- 
deń) 1527 (Crac. Scharf).) 
Egidi us Romanus. In libros At"ist. interp. 
per Glogcviens. Haller. b. w. m. 
Locher Jacobus. Thren" in mortem IIedvig. 
B. etc. Ingolstadt. 
- Spectaculum de morte. 
M i s B a I e Cracovienso noviter impres8ulU. 


1503. 
A gen da secul1dum rubric'nm Ecc1.catl1.Gnesn. 
Crae. (mylne bo Lipsiae). 
- seu obscquiale Eccl. Gnesn. Lipsiae. 
An th o n i u s. Vocablllarium. Hispuli. Stani- 
slaus Polollus. 
B ł o n i 
 Nicolaus. Tract. sacerd. Argent. Flach. 
Boethlus. Liber do ebdomadibus. Crnc. 
B uch wal
. gig'. Fagilaci Extemporalitates. 
(de 
leuvJg. lteg. pol. legen.) VrBtislav. 
C o r v I n u s Laur. HortuI. elegantiarum. Lips. 
Monacens. 
- !!. " " Vratis
. BaumKarten. 
- c.;armen eleglaeum. Vratisl. BaumgartJn. 
C rac a u Johalln dco ł'racticaauf das Jahr 1603 
Liptzk. 
D a v id. Compendium metaphysice intitulatum: 
Autor Causarum. Crac., I1ochfeder. 
Glogoviensis J. I'ractiea ad annum 1504. 
Crae.? 


Glogoviensis J. In minorem Donati de 8 
part. orat. compend. Haller. b. w. m. 
- Pronosticon de eclipsi lunae a. 1504. 
L e c t u r a veteris artis. Isag. Porphyrii. Crac. 
Hochfeder. 
Martinos Polonus. Les cl1roniques Marii. 
niennes p. Werneron. Paris. 
Missale craeovi"nse. Norimb. Stuch!. 
Niger Franc. Compcnd. nrs de epistoIis. 
Crac. 1I0cl1fed. 
Parvulus phił. natoralis. (p. J. de Stolmicza) 
Crac. Hoehfeder. (15071. 
Pl i nius II. Epistola ad 'ritom Vespasianum. 
Crao. Hochfeder. 


1504. 


Afe r Dionysius. De situ orbis cosmogl'. Crac. 
Hochfadcr. . - 
Albertus Magnus Tentonicus (Bol1staut). 
De intcllectu et intelligibili. Crac. (Haller). 
Alexander (Gallus). Exerc. secunde partis 
doeb'io. per Głogov. Crao. Hoebfedel', imp. 
Haller. 
Computo9 nOVOR totins fers Astronomiae 
fundamentum continens. Crao. Haller. (1608 
1514., 1518, 1524 (Niil'emb.), 1524 (Ung.). 
1528 (Scharf.) 1531, 1534, 1541). 
C o rv i n u s Lanr. Noviforensis. CllrminuU1 stru- 
ciura. Lipsiae. 
- Hortulus elegant. I.ipsiAe. Monacens. 
D e vero culto Dei (wzmian. Drzewieki i kard. 
Fryderyk). 
Epistola de mlseria cur. et pleban. Crac., 
G 
ng l 1. h . N ' E . t " l 'n 
lJe czep lO. 'XpOSllO In psa m. J.unr- 
silii. Crao. (i 1567). 
Glogoviensis J. Exercitium super omnea 
tract. 10gic. Crac.. Haller, Hochfader. 
- Exercitiom veteris artis. Argum. in librom 
porphirii perip. Crac., Haller. 
- Exercit.ium veter. artis Buper predicabilia 
porphirii. Crae., Haller. 
- Quaestiones in libro s Analeticorum. Crac., 
Hochfeuer. (mylne, raczej obacz: Mich. 
parisiensis). 
- Conclusio de ec1ipsi lnnae. Pronosticon. 
Crac., Haller. 
His p a n us Petru9. Textua summDIarom. 
Crac. (1514, 1519). 
II i c r o n y lU D S et pina 11. In Christi pass. 
cOlltemp. Crao. (Haller?). 
L e g e n d a der heil. Hedwigis. Breslaw, lJa- 
umgarden. 
L i b a n i u s Graecu8. Epistolae edd. Sommer- 
feld. b. m. dr. (Cme., Haller) (1549). 
M a n t u a n u s Dapt. Contra poetas impud. 
Crac.. Hochfeder. 
O p u B C u l u m de arte roernorativa, per .T. 
Dobczyce Oruin. Beroard. Crac., bdr. 
Pa ri s ien s:s Michael (de BystJ'zykow) Quae81;. 
in librOB ADa!. et Elen. Arist. crac., 1I0ch- 
fedar. (1505). 
Radunszye Antonius. Ord.. Bemaru. Opu- 
seulu m de arte memorativn. Pcrównaj: 
Oposeulum.
>>>
1505 - 1508 


l) 


Sacrobosto Joannes de. AIgorismos. Cra- 
coviae. 
Tbeophi1actoll Scholast.icos Simocatus. 
Epistolae edd. Copernicus. Crao.. Haller. 
(1509). 
Thesaalonicensis Dionysios. De sito or- 
bis vel Cosmographia. Crac., Hochfeder. 
Vratislav. Michael. Congestom logicom. 
Crac.. Haller. (1509 -11 -15 (dwie edyc.) 
1522). 
- Epitoma figorarum. (1503 - 1504 ?). 
Zapbonensia Guilh. Modus epistolandi. 
Cmc. t Hall? 


1503. 


, 


Agenda latino et vo1gari sermone polonico 
et alemanico, iIJominata. Crac., Haller. 
Beroaldns Ił.. De terme motu et pestilen- 
cia. Dedio. Er. Vitelio epieo. Plocensi. Bo- 
noniae. 
Corvil1us L. Carminum stractura. Lipsiac, 
Thauner. 
- Hortulus elcg, Lipsiae. 
Gloltoviensis J. [)onati gramm. dccl. Li. 
psiae. Wolfg. 
- Qllaest. in libroB. (obacz włu!iciwio pari- 
siensis). 
Hesiodus. Georgicorom liber p. N. Valle. 
Crac., Hocl1feder. 
Hora tius. Ad Pisonee. Crac t bez w'. 
X o n it z Bred. Georg. Dreitkopf a Bredekopf. 
Breviuscula comment. iu pal'vulom plłiJOS. 
Lipsiae, Wolf. Molitor. 
I, u c i a n us. Philopseudes. (Er. Ciołkowi de- 
dyk.) Bonon. Hector. 
M i s s a I e Cracoviense. Crac., Hallcr. 
- Vratislaviense ed. Joh. TUI'zo. Crl1c,. imp. 
J. Haller et Seb. IIJbcr. 
Niger. De epistolis. Crac. (1503). 
Parisiensis Mich. Quaest. ił! libr. AnaIit. 
et Topie. Crac., Haller. (1504 - 1511). 
P e r e g r i n u s Polonus Ord. Praed. SermoJleB. 
Colon. 
p h ił e l p II u s. DI'ev. eleg. Epistolac. Crac. t 
bdr. (1513 - 1517). 
Versor J. Quaest. de Anima per J. GJogo- 
viens. Metis. HochCcdcr (czy raczćj 1501 ?). 
V i to Iii u s Er. Obcdieotia Alex. R. PoJ. Ju. 
lio II uie Lunae X m. marcii. Romae b. d. 


I 


1506. 


Lasco JoanneB. Commune incliti Polon. re- 
goi Privilegiom. Crac.. Haller. (z różnica- 
mi odbicia karty ostatniej). 
Missale dioeccesis GIICSI1. (Crac.}, Haller. 
Sacro h us to Joann es. Spbera. (1513 i 1518). 
Obacz GJogoviensis. 
Vratislavie nsis Micb. Intrad. Astron. 
Almanach. Crac.. UngI. 1507, 15-13, 1517). 
- Computus novos astron. Crac. 


1501. 


Aeaticampianus J. (Esticampianus. Som- 
merfeld.). Epigramm. Lipsiae. 
Breviarum Cracovien. Crac., Haller. 
C e b e s. Tabulae edu. Sommerfdd. (Esticam- 
pianus). Frankf. 
C i c ero. Officiorom libri III. Crac., Haller. 
- 'l'uscalanae qllaestioncs. Crac., Haller. 
- Commentariorum Rbetoric. ad Herenniom. 
CrRc., Ungler. (raczej 1527). 
- Aol Herennium Rbetor. novorum cd. P. 
lIIicinua? Crac., b. w. dr. (Haller). 
- Oratio pro Pompeio. Crao., Haller. 
COI'vi 0118 l.. Hortulus. Crac., Haller. 
- Latioum ydiomn. Lipsiae, Lotler. (i 1508). 
E l i a c o Petrus. episc. Camerae. Sllpcr Iibro9 
Metbeorum. tract. Crac., Hallel'. 
Gostynin (de) Jacob. 'l'hcorem. DavirI. io. 
dei. Crac., Haller. 
G ij e I c z e p h Nic. Expositio in passiones 
terminorum Marsilii. Crac., Haller. 
Glogovie ns J. Quaest. veter. et novae 
logicae. Crac.. Haller. (mylne, raczej ob 
Parisieosis ). 
- Computus chil'ometr. Crac., Haller. (11;11). 
- I
ibel' borarum canol1icarum. Crac.. Haller. 
(1508). 
Missale Cracoviense. Crac., Haller. 
Mur ner Tbom. Chartituuium logi ces. Crac., 
Haller. 
Parisiensis Micbael (de Bystrzyków). Quae- 
stioncs vet, et nov. logicae. Crac., Hall. 
- Quaestiooes io trnct. pary. logic. Crac.. 
Ungl. 
p o Ul p o n i u B I.aetus. Do rOIllImOI'. magistra- 
tibus. Crao. 
Sncrallus Joanues. Modus epistolamłi.Crac., 
Haller. (1512, 1520). 
Salustius. De conjlll'atiooe Catil. Crac., 
Hallel'. 
Stobnicensis J. Parvulus pLil. naturalis, 
ad intent. Scoti. Crac., Haller. (1513, 1517). 
V r a t i fil a v i e n si s Mich. Introductorium a- 
stron. de sigoor. naturis. Ded. Joanni Turzo. 
Cl"ac. (?) 
- Introd astrou. cracoviense elucidans Al. 
maoach. Crac. 
- Comp. totius astronomiae Crac., Haller. 
Z a b o I o W s k i Stan. Tract. de natura jurium 
et honorum Regis. Crac. (Haller). 


Cicero. Cato major, Soronium, Parad. Crno. 
Corvinus L Latinum ydioma, (1507,1515). 
- Epicediom in Alex. regem. Crac., Haller. 
E li ac o Petrus. Tractatns super metheor. 
Aristotelis. Crac., Haller.. (1515, 1524). 
Glogoviensis. Introd. in tract. sfere ma- 
terialis J. de Sacrobusto abbreviavit. Crac., 
Haller. 
- Bez wymienienia drukarni. 
- Donatus minor. Lipsie. Wolfg. 
Johannes ScultetuB Cracoviens. Judicium Albertos Magnus. Summa pl1iloll. Crac. t 
ad a. 1506. Haller. (i b. w. r.) (1587). 


1508.
>>>
6 


]508 - 11110. 


Ar iB t o t e te B. Quaeet in libr. Aua1etieorum. 
Crae, Haller. 
Beicbtzettel (gute nutzliche). Craeaw, b. 
w. dr. 
Benevenhno MarcuII. Sarmatiae tabula. 
(Ptolom. Cosmogr.). 
Błonie Nicolaua. Tract. eacerdota1is. Ar. 
gentorati. 
Cicero. Ad Herennium. Crac. (1507). 
- Scipionia Bomniom. Crac. HaUer? 
Corowune iuel. Pol. reg. privilegiom p. J. 
Lasco Cr.c.. Haller. (Raczej z r. 1606; 
tylko przedruk karty ostatniej). 
Computua nowa. Crac., HaU. 
Corvinus L. Carminum atroctura. Coloniae, 
Werden. 
- Latinom ydioma. Lipa. Lotter. 
Cracovia (de) Stanis]aos. EpbemerideB. 
Crao., HaUer. 
David. Theoremataauctoris oauaarum David. 
(per Jac. de Gostynin.) Crac., Haller. 
Doctrina de sang. miss. ob. Miechowita. 
Glogoviensis Joannes. Conclua. eclip. lu- 
nae. Crac. 
Hispan us Petrua. Textua summol. Crac. 
Haller. 
Komorowo (de) Joannes. Introd. in doctr. 
doctoris eubtiJia. Crac.. Haller. 
Lasco Osvald. Qaartus liber rQs. tbeo). Ha- 
genao. 
Liber horaram canouicarnm. Cr8c, Hall, 
(1507 - 8). 
M a p b e u s Celsns. Scrotatorium confess. Crac., 
HaU. 
Miecbov (de) Matbias. Contra Bevam pe- 
stem regimen. Crac.. Haller. (Hi27 - 1535). 
- De Bangoinis missione. Crac. (Haller). 
M o d us C'on£tendi. Crac.. Haller. 
N i g e r. Compend. ars de epistoł. Crac., Hal- 
ler (i b. w. r. 1614). 
Pari.ien8is Mich. QuaeRt. vet. et noy. 10- 
Ricae. edd. Joann. de Stobnicza. Crac., 
Haller. (Hill). 
Polon ns Adamns (de Bochnia). DyA1ogos 
de quatnor 8tatibos ob aB8eqoendam immort. 
Ad M. Drzewicki. b. m. dr. (około 1608). 
R e g i o Rałfaele. Plutarcbi Cbaer. Apopbte- 
gml1ta, interpret. Joanni Lubrancio posn. 
episc. ab eodem inscripta. Venet.. Georg. 
de Rusconis. 
S acra n u a. Errores atrocias. ruthenor. (Elu- 
cidarios ob. r. 1600). 
Stobnicensia J. Quaestiones veteris et 
nOVRe artis. cum reao!. text. Ari&tot. CrRc., 
HaUer. obacz Parisiensia. 
Vra tialav. .Mioh. Comp. novus. Crac.,Haller. 


1509. 


A retinua. Comedia Polisceue. Crae.. Hal- 
ler. (i b. w. r.). 
C o rv i n o s L. Hortnlus elegantiarum. Spirae, 
Hysch. 
- Carmen de Apollina. Norimh.. Hoe]zeJ 
(i 1503). 


CrieiulI. Ad Sig. post partam de M08Ciro 
victoriam. b. d. 
Crosnęn8is P. Panegir. ad div. Vladisl. 
Pann. regem, cum figuris. ZeulBs. Gabr_ 
Peren. 
- . ., " Viennae, J. Winterberger. 
- " " II Viennae, H. Doliariua. Vietar. 
- Carmina. VieD.. Vietor. 
Glogoviensis J. Donati minoris de octo 
part. Orat. Lips., V. MonaCo (1510. 1511, 
]515 (Argent) 1516). 
- Conclus. eclip. Iunae. Crac. 
- De cansis matrimonii. 
Ladziński Jos. Descriptio (Peregrinatio) 
Terrae Sanctae (?) (porówn. r. 1595). 
Mi s s a l e Cracoviense. Crac.. Haller. 
Muroer T., Chartitodiom logicae, Argent. 
{l 507). 
O r d i o a ri a 9 sive Rubricella lIec. notulam 
Agriensis eccl. Crac., Huller. 
Pb ił e l p b us. Brev. eIeg. epistolae. Crao.. 
Haller. 
Sacrobnsto J. Algorithmus. Crac.. Haller. 
(151J. 1513, Hi21. 1522, 1524). 
Sobor w gradie Wilnio biwszy 1509 goda. 
bdr. (?) 
l' h e o p by l a c t o a Simocatus. Epistolae in- 
terpr. Copernicus edd. Corvinus. Cl'ac., 
Haller. (1504). 
Tolyschow (Toliskow) Nic. Judicium 8. 
1510 Crac.. Ungler. imp. Haller. 
V1'atislav. Mich. tntroductorium dialectice 
qnod Congestom logicum appel. Crac.. 
Haller (15U. 1515. 1522). 


1510. 
A]bertu8 Magnos. PhiloB. nator. Crac., Hal. 
ler. 
Alexanc1 qr M. DoctrinaIe p. J. Glogov. 
Crac. 
Almanach ad. a. 1511. p. J. Dantiacom. 
Crac. Ungl. 
Ala man tzelt nach Cbristi Gebort 1510 
(CaIender). Vie Stunden des czeigera nach 
gewonheit der Behmen. Polen und Schle- 
liger und ander Laud. Leybsigk. 
A r i s t o t e I e s. praedicamenta. Crac.. Haller. 
_ Analit.ic. libri duo. castigBt.i p. J. Stapu- 
lensem Crac., Haller. 
A. ver oes. De substancia orbis. Crac.. Haller. 
C i c ero. Epistolae breviores et Compeo.. isa- 
gog. per Jodocum Badium ed. Crac.. Haller. 
- Lneliu8. Crac. 
DantisculI. De virtut.is e
 fortunae dift 
Crac., Haller. 
DathuB Aug. Eleganciolae. Viennae, Vietor. 
E u t r o p i u s. Decem libri hiat. p. Micb. Coc- 
cinium. Crac. Haller. 
Faber Jac. Stapulensis (D'Etaples). Dialogu!' 
in phisicam intr. Crac.. Haller. (1522). 
- Jnt.roductio io libros physicorum et de 
aoima Aristotelis ed Greg. Stavischyn. 
Crac.. Hall. (1518- 22). 
- Introductio in librolI Aristotelia de anima. 
Crac., Haller. (1518 - 1522).
>>>
.. 


1511 - 1512. 


'1 


Gl0 go vi ensis J. Exerc. aecundae partis 
Alex. Gall. Crac., HaUer. 
- Minoris Donati interpret. Lipsiae. Taoner. 
Hippocratel. Crac., Helicz (mylne raczej 
1540). 
hlissale Cracoviense. Argentor., Kuobloucb. 
Ordinariu8 secnn. ver. notolam. Crao.. Hal- 
ler. (ob. r. 1609). 
Parvulus phil. ob. Stobnicensis. 
Porphirius. Textos veteria artis. (Arut. p. 
Stapul.). 
Stobuicensis Joannes. Parvulos phi!. na. 
tur. juveuibos ingen. phisicen desideI'. ue- 
ces. Viennae, Vietor (1516). 
ViaticmD. Crac., Haller. 
VratisIaviensis Mich. Introd. dislect., 
quod Conges.log. appel. Norimb. Weysenb. 


1511. 


Acursius. Adeps elcgantisrum Vallse. Vien- 
nae., Viet.or. 
Agricola Rudolph jun. De divo Casimiro, 
carmen elegia com, ded. Paulo de Krosno. 
Crao., UngI. 
Are tinus Leonhard. In moraIem discipli- 
nam introll p. J. de SŁobnic. explsn. Orac., 
Hallcr. (dwie edycye). 
Aristoteles. Quaestiones in libr. poster. 
analet. cum res. Scoti. Crao., lIaller ob. 
Parisiensis. 
Cjc ero. Partitiones oratoriae, edd. J. Solfa. 
Crac., Ungl. (b. w. r. 1511 ?). 
- Scipionis somniom. Vien., Vietol'. 
C l e o p h ił u S Octavius. De poetarum cetu. 
b. w. m. i r. (Crac.. Viet.) 
C o x u s I.. De homicidiis plebcjorum. 
Cracovia (de) Stan. Ephcmel'ides. Crac., 
Haller. 
D I u g o s c h (Dłogo8z) J. Vita S. Slanislai. 
Crac., Haller. 
E u r i p i d es. Hccube ct lfigenia. (z herbami 
Polski, Litwy i Krakowa). Vien. VitJtor. 
Glogoviensis. Exercitium nove logice. 
Crac, H!lllcr. 
- Compoti chirometralis OpUII re801utum, 
dcnuo revillum. Crao., Haller. 
- Quaestiones vet. et nOVae logicae. Crac., 
Haller. 
- Qnaest. in libros priorum et elench. Arist. 
Crac., imp. Haller, Ungler. 
- Toż; in liLros posteriorum. b. w. r. (1511) 
obacz Aristoteles. 
- Intcrprct. Donati Minoris. Crac., Haller. 
I I za Jacob. Judicium crac.oY. Crac., Ungl. 
LaudinuB. Epistolae Turci magni. Vicn. 
Viet. (b. r. i 1512). 
.Parisiensis Micbael. Quaestion. logicae p. 
J. Slobnicensem. Crac., Haller. 
- Quaest. iu libros analitic. C"ac. 
R o s c II u s Petrus. Quacst, in libros prior. 
analiticor. ct Elcoch. Arist. Crac., Haller. 
Sacrobusto J. Algorltbmus ex. vetu8t e- 
xcmpl. Crac.. Uugler. (1513, 1617. 1521, 
1533, 1537). 


SallustiuI. De conjur. Catil. et bello Ju- 
gurt. Vien., Victor et Singren. 
Se d uli OB Coeliu!J. MirabiI. divinoruD1 I. 
IV. Viennae, Viet. et Singr. 
Stobnicensis. Praxis. Crac. 1511. 
ob. Aretinus. 
T o li s c h o w Nicolaus. Judicium ex celeber- 
limo Cracoviensi studio editom. ad a 
1512. (Crac., Hall.). 
Ve rg e ri u s P. P. De moribus Iiber uuu.. 
Viconac, Vietor et Singr. 
V r a t i sI a v i e n s. Mich. lntroduct. dyaIectice. 
Norimb., Weiuenburger. (1609). 


1S1!. 


Ae n e SB Sylvius. Epitome Europae. Crac. 
Uogler. 
Ag e n d a sive 01Jsequiale Guesn. Crac., Haller. 
Agri cola R. junior. Ad pobem literariam 
carmen. Crac.. Vietor. 
Ad domin. Lubrański, carmeu Crac., UngIer. 
AmatU8 Joann. Silvius. Christ. Sid1ovicio 
Sylva, ad Sigis. Reg. carm. b. w. r. 
AD s e lm u s. Peregrinatio ob: St.obniccn8is. 
Aristoteles. Libri de Ilnima p. Agrico1am. 
Crao., Ungl. 
Beroaldus Fil. Modu8 epiltolandi p. Agri- 
colam. Crac., Unglcr. 
Blonie (de) Nicolaus. Tractat. de BaCramf!n- 
tis. Argent., Knob1. 
Brede de Konitz Greg. TCXtU9 parvuli phi- 
losoph. Grachovia. (i L. m. dr. i r.). 
Oebes. Tabula ed. per Esticampianum. Li- 
psiae. 
Oicero. Paradoxa. Viennae, Vietor. 
COł'vi UU8. l,atinum idioma. Liptzk, Lotter. 
O o x U B I.eonard. De IBudibus acad. Crac. 
C ri ci u s Andrel\s. Carmcn in connubiom 
Sigis. et regine HSl'barae Zapol. Crac.. 
Ilaller. 
- Encom. Sig. post viclor. apud Visniov. 
Crac., Haller. 
01'0 s n e n s.i s P. Sapbicon de infer. vastatio- 
ne. Crao_ Ungler. (także 1513, 1514). 
- EpithaI. in nup. Sigism. Reg. Po). Crao., 
Haller. 
Dantiscu8 Joannes Linodesmona. Epitha. 
lamium in nupt. 8igism. Crllc., Haller. 
Eckius Val. Ad Rudolphum carmen. Crac., 
U ogler. 
- Paneg. io laud. August. Moravii. Crao., 
Ungler. b. w. r. 
E o b a n u s Hessus. Encomium nuptiale Sigi- 
smundo regi Crac., Hallcr. 
G a r II i a 8. llreviarium iuris otriusque. Crac., 
Haller. 
H o r a t i u s. De artc POCtiC3. ViPD., Vietor. 
Ilza Jacob. Judicium crac. CI'ac., Uogl? 
Komorowski J. (de Comorowo). lntrod. in 
doctr. doctoris subtilis. Crnc., Ungler. 
Laudi n ua. Epistolarum Turci magni. Vien., 
Siogrellius. (1513). 
L e o t u r a Super titulo de regulis jurls. Crao., 
Ungl. (1524, 1537).
>>>
8 


1513 - 1614. 


Legeuda sanctiaaima matrona Anna. Lyptzk, 
Lotter. 
Leopol. Stan. Regulae tredecim. Vieunae J 
Vict. et Singr. 
Linacros Thom. In Proci. Diado. ob. Agri. 
cola: Ad Pubem. 
:Miechow M. C:mscrvatio sauit,atis. Orae., 
Vietor. (1522). 
Ordo miss e (per Joh. BUl'chardom.) ililigen- 
tissime cor. (p. S Zaborowski). Ol'ac' J UngI. 
(pit)ć przebić. 
panuonius Joann. Paucgyricus in land. 
Bap Guarini, edd. Paul. Ol'oanensia. Vien. 
Dae., Singr. et Vietor; 
Parisiensis Mich. Qoaeationes in traet. 
pary. log. Orac., UngI. 
!»b ił e l p h us Fl'an. Epistolarum ramiI. libri, 
edd. Stan. de lJowicz, ded. Erasmo Vite- 
Ho. Cmc., HaUer. 
p r o cl u s Diadochus. Sphera. Orac., Ungl. 
ob. Agricola: Ad Pubcm. 
Saeranus Joann. de Oswiecim. Modus epi- 
Itolaodi. Orae., Hallel'. 
Statuta prov. toti prov GDesD., Poan., Vrat. 
ed J. Lasco. Norimb., Roltz. 
- syn. dioec. Vratia. Joann. Turzo. Norimb. 
HoltzeI. 
. - dioeces. pro dioec. Gnesn. Orac., HaU er. 
Stobnica (de) Joannea. Introd. in Ptolom. 
Cosmogr. (i: Reregr. Anselmi Poloni) Cl'ac., 
Ungl. (1517. ]619. 163]). 
Toliukow Nie. Jndicium io a. 1512-8 
Crac., Haller. (dwa przebicia w rok o). 
Tractatos contra nlalos divites et uaura- 
1'ios. Crac., U ngl. 


1513. 


Aegidius Romanus. In thcorem. De eSBO 
et essentia expoaitio. Crac., Ungl. 
Aristoteles. Trium librorum de anima 
expos. Orac., UngI. 
Buschius. Spicilegiom philosophorum. Vien. 
ne, Vietor. 
Oeltes Oonr. Odarum libri IV. Argentor, 
Alantsee. 
Oorvinus Laur. LatinUID ydioma. Crac' J 
Ungl. (1508, 1512, 1527). 
Crosnensis Paul. Saphicon de infer. vaeta- 
tione. Orac., UlIgier. (raczej 1514). 
Dialogu Philoaophie de ritu omni. Vion., 
Vietor. 
Esticampianus. Modus epistolaudi. Crac. 
Unglel' et I.ern. 1515, lli18 (Billi), 1522 
(Vietor). 
Geraldini Aut. BucoI. de vit,a Ohristi. Vien. 
Vietor. 
Glogovicnsili Joann. Introduct. in sphc- 
ram J. de Sacrobnsto. Crac., Uogler. 
Laudinns. Epistolarum 'l'urci ł.1agni lib. 
Orac. UugI. (i b. w. r.) (1512). 
L e c t u r e IiUp arboribus consanguio. (p. Gar- 
aias). Crac. Vietor, .J. Singr. (1522). 
L e o n X. Bulla seu cedula in materia fidei 
lecta per Arehiep. Gnean. oratorem Regis 
poloD. 


Linacrus Thomas. Ad pubem litt. Rudol- 
phus Ag,'icola. (in Pl'Ocli Diad. sphaer. praef.). 
Ol'ac" Ungl. (1512). 
Lsnczut Joaunes de. Algorithmu8 linearis. 
Crac. UngI. (1517, 1619, 153!, 1538, 1562). 
J,asco Joan. Oratio ad Leonem X. 13 Jun. 
1513. Crac., Ungl. 
1rIancicellus Aot. De componen. versibu8 
opuscu1um. Et carmen R. Agricolae Crac., 
Ungler. 
- De poetica virtute, edd. Agricola. CI'ac.
 
UngI. 
Marsili 08. 'fextus dialectices. 0..00., Ullgl. 
et Lero. (i 15141). 
Martinus Polonus. Margarita decreti. Paril. 
Miechow M. Contra sevam pestem. Crao. 
powschner S
I1. Linealis calcol. ad mone. 
tam. Crac., UugI. 
Philelphus Fran.. Dreviorcs elegan. epi- 
etolae. Crae., Rsller. (1517). 
Pindarus vir doctiss. Bellom trojanum. 
Vicn., Viet., J. Singr. 
Sacrobusto. Algorithmus. Crac., UngL 
(1504). 
Seneca. L. A. Tragoedia Thyestes. Vien- 
nae, Vietor et Singrenius. 
Shtuta dioecesana pro dioec. gnesD. edd. 
J. Lasco. Crac., Haller. (1613). 
Stobnicensi8 Joann. Parvulos phil. natu- 
ralis, cum expositione textuali. Thomas 
I)osnaniensis. 1)e philos. otilitate. Orac., 
imp. Haller. Ungler. (1507. 1517). 
S n m e l' f e I d. Modus epistolandi ob Eaticam- 
pianus. 
Tolischkow Nic. Judie. a. 1514. Crac.J' 
Ung1. 
Veraor Joan. Quaestiones de anima p. Gl0' 
goviens. Cl'ac., Haller. 
V i a t i c u ID posnaniellse. Lugd., Ber. Lescuier. 
Vratislaviensis Micb. lntroductorium a. 
stron. eluciuans Almanach. Orae.) Ungler
 
imp. Haller. 


1514. 


Agenda latino et vuIgari 8ermone polanico 
vidclicct et allemanico, iIlominata. Crac., 
Haller. 
.Al b e r t u l. De oator8 loco rum. Viennae, 
Vietor. 
.t\ l g o r i t h m n s proportionnm per Henr. Scri. 
ptorem. Crac., V olfg. de Argeotina. 
Allz elm os. Descriptio Tenae Sanctae. Crac. 
(1612. 1517. 1519. 153]). 
Aristoteles. De anima. Cr'ac., Haller. 
Beroaldus Phil. Au orator sit phil. etmed. 
anteponend. cdd. Rud. Agl'icola. Crac., 
UlIgler. (1497). 
Chc1 i d o n i u s Bened. Passio J. Christi. Crac., 
Vo1fg. Paffenbofen. (et Haller). 
C i c ero. C.itO maior. Vi en., Vietor. 
- Paradoxa. Vieunae, Vietor. 
- Epiatolae breviores edd. Bedermann. (a nię 
Jllicinus). CI'ac.) llaUer. 


....
>>>
1514 - 1615. 


9' 


c o m p u t u s novuB et ecclesiast. Astrollomiae. 
Crac., Ungler et Lern. (151B. 152-1. 1528. 
1531. 1534. l541). 
CritiUB A. .De coede m09COV. carmen. (ob. 
lJalltiscus). 
Crosuensia P. In reditum Sig. regis. Crac., 
Ungler. 
- Saphicon. Crac., Ungler. 
- Victoria. e Mosci8 el. Crac., Ungler. 
DantiscuB J. De victoria D1oscica. Crac., 
Ungler. 
- Carrnina de coede Moscoviorum. Romae 
(1514 ?). 
Diurnale secundum usum ecclesiae cracov. 
Crac., HaUer. 
Ecchiu8 Val. Utrum prudenti viro, sit du- 
cenda uxor. Carmen ad Alex. Thurzanem. 
Crac., Haller. (raczej 1528) (1518). 
- Hymnus ad Cracoviam. Crac., Ungler. 
Eliaco (de) Petrus. Tracb.tus meteor. Crac., 
Vietor. 
EobanuB. Hessu9. Sylvao II b. w. m. (Rc. 
giomonti ?). 
F a b e rob. Stapuleosis. 
Fa n ti nus Albert. Formalitates Joann. La.. 
lichio Archiep. Gnee. Crac., FI. Ungler. b. r. 
Glogovicnsis J. Introduct.Astronomiaeill 
EphemeI'iues. Crac., Ungl. et LerD in domo 
Haller. 
- lnterpret. Almanacl1. Cl'ac., Vo1fgang. 
- Tract.- in judiciis astrorum. Crac., Volf. 
gaog. 
- Quaestio de anima. Crac., Haller. 
Hieronymus. .Poenitentia:-ius. obacz. Padu- 
anus. 
H i s p a n u s PetruB. Tractatus Bnmmul. Crac., 
Haller. 
L a v a c r u III conscientiao omnium sacerdolum. 
Melis, Casper Hochfeder. 
M a n t u a n u 8 B. Dialogu6 de vi ta beata. 
Crac., Huller. 
Missae dclicientes in Missali gnesn. Crac, 
Haller. 
N iger Fr. Compendiosaarsde epistolis. Crac, 
impen. Haller, Ungler et Lern. (HiOB. 15il). 
.Novadomo (de) Joan. Tractatus de comple- 
xionibus. Crac., Ungler. 
Ovidius. Libri de ponto IV. Viennae, Vie- 
tor. J. SiI:gr. 
p a d U aD u s IIier. Pocnitentiarius de COnreS6. 
Crac., Lern et Ungler. 
l'alaephatUB. I.ilJeUus CaJ. fabulae. Vien- 
nae, Vietor. 
Piso Jacob. Epistola ad Joa. Coritium, de 
confiictu Polonorum cum Moscov. b. m. 
i r. (Romae 15Hi?). 
Piso Damian. De expeditiooc io Turcas. Ba- 
Bi!., Froben. 
Plutarchus. De liberis cducandis cdd. Li- 
Lallus Georg Legnicensis. Crac., UDglel'. 
S a m b o c i u s Joan. Oratio in fest o 'Irin. Ro- 
mao? 
Dio S c h l a c ił t von den kan. u. Polo. mit 
dem :Moscoviter. 
S u c h t e D Christoph. De Dobili victoria p. 
Sigi8m. a MOBcis rep. Crac., Haller. 


- 


S ue to n i us Tranquillus. Liber illustrium 
virorum. Crac., Vietor. (czy raczej 1524 ?). 
Stapulen8i8 Faber. Introd. in phisicam. 
Argent., Beck. 
Tolischkow Nicol. Judicium celebratisa. 
Univers. Cracov. b. m. dr. i dr. (dwie e. 
dyc
'c ). 
Urbach Joan. Proce9sus judiciariuB. et A. 
gl'icola Elegia. Crac, Ungler. 
Vel i u a Caspar Ursinus: Ad Sig. J. 1\108c. 
vict. carmen. Crac., Ungler. 
Versor Job. Quaestiones clc animaper Glo- 
goviensem emendate. Crac., Hoclf. (anno- 
1 VXIlII). 
(Vratislavienais Micl1.) Computo8 nOVUB. 
Crac., Ungler et Lem. Qb. Computus. 


1515. 


Aesticampianus (Esticampiaous). Modus 
epist. et Agricolae Epist. ad Marcum Seharfr. 
Aestic. discipulum. Crac., Unglcr. (Ilaller). 
- ed. Agricola. Viennae, Vietor Ilier. 
Agri c ol a jun. Elucidarius dyalogicus Vien. 
nae, \"ietor imp. Alantsee. ob. Anselm. 
- Oratio ad P. Tomicium Domin e Univ. Vien. 
et Carmen ad Mich. Vrati
laviens. Vienne J 
Singreniu8. 
- Acl J. Vadianum epistola. Vien., S ingI'. 
(raczej Vadiauus ad Agr'ic. obacz: Vacliauus). 
A II.J e I' t u s Magnus. l'hiJos. natural. isagoge, 
Crac" lIallcr. 
Alliaco ob. Eliaco. 
Anselmus Divus. Elucidar. theol. cdd. Rull. 
Agricola. Vienn., Singr. 
A reti o u s Leon. Isagogc iu philos. mor. ed. 
Vadianus. Vien., Vletol'. 
- In 11101'111 discip. introd p. J. de Stobni. 
cza. VieIL, Singr'. (I51I). 
A u I' e li u s Prudentius. CathcmerinoD, edd. 
Agricola Rud Viennae. (152u). 
B a r t h o li n u s Riccardus. Hodoeporicon, id 
est: Itinerarium convcntua \icnllensis 1515. 
Vienn., Viet. 
B o c h y li Ad. Judicium dc scientiis, ad J. 
Stobnicensem. Crac. 
C a I' m i n a cle memor. caede Scismat. M09COV. 
cdd Joanlles Lasco. b. w. m. (Romae). 
C i c ero. Dialogu5 de partitione oratoria edd. 
Thom. Bederman. Crac., Hallcr. 
- Laelius tive de amicitia edd. AgricoJa 
Rud. Vicn., Vietor. 
- " " " Cracoviaf', Haller. (1535). 
Corvinus. Hortulus. Liptzk. Lotter. (l518). 
C r a c o v i e n s i s V cncc8laus. Introduct. Astrol. 
Crac, , Unglcr. 
C ra s B UB Chr. Ad Casimil'um Drandeb. Vien' J 
Singr. 
Critius And. Ad. Sigis. Reg. post partam 
de l\Ioscov. \ictoriam. CI'ac., HallcI'. (dwa 
odbicia). 
- Dcploratio D10rtis Barbal'ae rcginac. Crac'J 
Haller. 
C u s p i n i a n u s. Congressus trinm regum, 
(Vien.; Singr. et Viewr). 


2
>>>
. 


10 


1515 - 1517. 


1516. 


Damianue Sen. Ad I.eonem X de exped. 
in Turc. Basil., Froben. 
D u b ra v i u s Rod. De Compon. epistolis. 
Vien., Vietor. 
Ecchius Val. De versir. arte. 0pUIIC. Crao., 
Ungler. (1521. 1539). 
}
liaco Petrna. Tract. meteor. Ed 2da. Crac., 
Haller. (1506. 1524). 
Fantinus Alb. Introd. in termin. cognit. 
Crac., Ungler. (1519). 
Florna Luc. Jul. Bellorom Rom. libri IV, 
per Val. Ecchium. Crac., Haller. 
Glogoviensis J. DonatulI maior. Argeut., 
Knobloucb. 
- Exercitium secundae partis Alexandri. 
Crac., IIaller. 
- De octo part. Crac., Haller. 
Bistorya um
czenia pana naszego Jezusa 
Chrystusa na pienie polskie wydana. (Czy 
przed r. 1616? bez w r. lecz ze znakami 
lIallera i Hochfodel'a. przed r. 1616 uzy- 
wanemi). ? 
In troduc tio in doctrinam doctoris snbtilis. 
Crac., Ungler. (1512). 
Lanczut. AIgor. lineal. Crac., HaUer, b. w. 
r. (1517). 
:Maraue Joan. Comoedia Stephanium per 
Uud. Agricola. Vien., Victor. (1517). 
M i e c h o w. M. ))escriptio Sarmat. '(rae

j r. 
1517). 
li{ i s sa l e Cracovicnsis dioec. Crac., Haller. 
Mutiua Mac. Ileroicum de triumpho Chr. 
p. 1'. Crosnenscm. Crac., Ungler. 
p c tru s Posnaniensis. Sermones totius Bnni. 
l\Iogun., Schvenw. 
Piso Ja. Epist. ad J. Coritium de coufłictu 
Polonor. (ob. Damian: Ad Leonem) llasilea. 
- " " ,. Romae. (1514?) 
S p i e g el hochIob. BI'udcrschaft. Leipz.,Lottcr. 
Spiesshammer. ob Cuspinianus. 
S t e 11 a c1ericorum cuilibet clerico necessaria. 
Vien., Vietor. 
Stobnicensis J. Gen. doetrina de modis 
:signif. gram. Crac., HanoI'. 
Sgyezd Cysara Wielebn. Praga. 
Vadianns Joach. Epistola ad RudoJ.Agri. 
col., de locorum nonnullorum apud autorce 
vet. obscur. Vien., Singr. et Viet. 
- Oratio coranl Sig. I. nomine Univ. Vienn. 
Vien., Vietor. 
Dic Verainigung kajs. :łrIaj. mit cI. Kunig 
v. Polen. 
Vl'atislav. Mich. Jntroductorium dialeeticc. 
Argent., Knoblouch.. 
- " .. " Grac., Haller. 
W i n d e l' t Scb. Oratio ad Card. Gurcens. 
Vicnn. Vietor. 
Ynreitzung kaj. Majes. zu Wicn, mit d. 
Kunig v. Poleli. 
Zeitung (Neve) wic kays. Maycst. aampt 
kon. V. Pulcn, zu Wicn eingerittcn iat. 
Nurnbcl'g. Pcypu s . 


Al b e r tu II :Magous Phi1. natur.lsagoge. Crac. 
Ungler. (1515. 1541. 1548). 
BartholomeuB Coloniensis. Dialogus my- 
tholog. Crac., Haller. 
Bibli a ruska. Praga. 
Blonie. (de) Nicolaus. Tractatus. Paris. 
Chulber Chr. Orat Vien. ad Max. aliosquo 
Principes. Vien., Vietor. 
Cicero. Cato maior Tel de StJnectute. Crac., 
Haller. 
- De officiis libri III. Jo Camera ded. Joae8. 
Vadiano. CrM., Haller. 
- Paradoxa. Crac., Haller. 
Corvinua L. Hortulus. Lipsiae., Thauner. 
- " " " Angustae Vindelic., Syl. Olmar. 
- Dialogu&, cRrmine et de mentia aaluberr. 
persu8!'ione. Lipsiae. 
Coxua B. De laudibus Acad. Crac. Crac., 
Vietor. 
D a n t.i s c u s J. De prof. Sig. I in ITung. Crac., 
Ungler. 
F a lJ er Stapulensis. Textus veter. arlis. Crao., 
Haller. 
Glogoviensis J. Argum. in libr. Porphyrii. 
Crac., Haller. (1604). 
- M i n o ri s Donati interpr. Argentor. 
K ale n d a r z po polsku. Crae., Hall.? 
Id i as a 1 e Crac. Crac., Haller. 
N i c o la u s de Kamieniec. Expositio in bul- 
Inm Leonis X. cum declar. pro instaur. 
Caatri Kaminieez. Crac., Ungl. 
O r a ti o n e s Viennae Austriao habitae. Vienn., 
Vietor. 
P O lon u s l\lartinua. Chronieon. Oolon., Gra- 
venbuch. 
porphirius. Textus veteris artiII. Crac., 
HalI., ob. G1ogoviensia, Faber. 
p Brv u l u a phiL natur ingeniis phisieen desi. 
dera.ntibus, necess. Viennae, Singren. 
Stobnicenais Joannes. Pa". phil. natur. 
cum expositione, ad inten. Scoti congeata. 
Thomaa Posnanieusis. De philos. utilitate. 
Basil, Petrns. 
Sammal'iurn bu1lae. Leonia X pro instaut". 
castri Camyenyecz. Crac.. Unglcr. 
Ulyasi s prudentia in adveraia. Crac. 
U s i n g e n nartholomeu9. DialogulI myth. Crac., 
Haller. 
Vis lic e n si s Jo. Be1lum protenum. Crac., 
Haller. 
Vratialavic n si s l\1ich. Expositio et inter- 
pretacio Jlymnorum. Crac., Haller. 
Wróbel Wal. obacz: Posnaniensia. Pal'Vulua. 


, 


15n. 


Alleusteyr Joanlles. 'rcxtus pan. phU. 
Crac. Porow. llreda. 
A l ex Ił n d e I' Gallicus. Doctrin. secundo }Jars 
p. G1ogoviensem., Crac., Haller. 
Aretinus Leon. Introd. in morał. discip. 
edd. stoLnic. Crac., bdr. 
Baptista karmelita. ob. Mantuanu!l
>>>
11511 - 1518. 


11 


I 


Broda. Textu8 parvuli philos. moralis. Grac- 
choviae. 
Ch-ero. Rnetońcorum lib. IV. Crac. Hl\ller. 
(Joch. 501 mylnie dwa wydania). 
Crosnensis P. De nuptiis. Sigisl\1. Reg. et. 
Eonae. Crac., Haller. (ob. r. 15l8). 
Datus Ang. Sen. Elegantiolae. Crac., Haller. 
Drevici us M. Universis etsingu1is (okólnik). 
Crac., Haller. 
F a b er Stapulensis. Utilissima introduc. Crac., 
Haller. 
- " " " Arg., KnobI. 
- Super parva logicalia Petń Hispani. Arg., 
Knobloucb. 
Glogoviensis. Exercic. vet. arlis. Crac., 
Haller. 
G r e g o r i u 8 Nisaenus. Liber ntiliss. de vitae 
perr. Vien., Vietor. 
I n t I' o d u c t o ri u m astronomie Cracoviense 
ob. Yratislaviensis. 
Lallczut (de) Joannes. Algol.itmus linealis. 
Crac., Haller. (11. 19. 34. 
e. 48 (dwie) 56. 
58. (2). 
L e g e n d e sauctorl1m AdaIb., Stani!! , Floriani. 
Cra('., Haller. 
:M a n t u a u 11 s B. Dialogus do vita. beata. 
Crac., Haller. 
Marslla J. K. Comed. Stepllanium. Vien., 
Hier. Vietor. (właściwie 1515). 
Mi echo V. ?tł. Tract. de duabua Sarmatiis. 
Crac., Haller. (1518. 21). 
Murmelius J. Pappus puerorum. Basileae. 
(obacz r. 1526). 
Philelphua Fr. Epistolae. }tem duo epi- 
stolae J. Pico łllirandulo. Crac., Hallel'. 
(1505. 15121 1515). 
Sacrobusto J. AJgorismuB. Viennae, Vietor. 
8allustius Cr. Bellum Catil. et Jugurt. edd. 
Bałt. Fidc1is. Crac., lIaller. (Ungler). 
Sperulua. Oratio. 
Stapulensie ob. Faber. 
Statuta synodaliapro dioec. Vlawslav. Crac., 
HaUer. 
Stobnicens. J. Intro«1. in ptoI. coemogr. 
Anselmns. Terra Saneta. Crac. 
- parvnlus philos. naturalis. Crac., HaUer. 
Tolischkow Nic. Judic. 1511. Crac., Vietor. 
Vr at-islav. M. Introductorium astronom. 
Almanach. Crac., Haller. 
1518. 
Agenda seu obsequiale. Crac. 
Arieto te l es. Analit. libri duo p. Stapulens. 
Clao., Haller. 
BeroalduB. Modua epistoI. Crac., Haller. 
Blonie NicoI. Tract. de sacram. edd. Agri- 
cola Rudolph. Crac.. Haller. 
:Bonaventura. Żywot J. ChrY8t.usa. tł.Opeć. 
Kraków, wyd.Hallera.m"Uk Unglera.(wątpli we). 
Cicero. Pro Archia. Crac., Vietor, imp. 
Haller. 
- pro Rege Dejotaro oratio, edd. Agricola 
R. Crac.. H. Vietor. 
- pro Aulo Licinio edd. Agricola. Crac., 
Vletor. 


COmplltuB novulJ et eccleaia8ticus totiol 
astronomiae rundam. Crac., Haller. ub. Vro.- 
tislaviensis. 
- .. II . Cl'ao., Vietor. (dwa. przebicia). 
(1514-l541). 
CorvinulJ L. Hortulu.. Crac., llaller. 
- " " " Lipa., Lotter. (1515). 
- "" Argentor., Knoblouch. 
- Ephithal. in nup. Sig. Crac.. Vietor. 
C ra t c a Theb. Cyuicus. Epistolae edd. Agri- 
cola. Cra".. Haller. 
C ri c i u S. Epithal. Sig. et. Bonae. Crac., 
Haller. 
Crosnensis Paul. De nuptiilJ Sig. R. et 
Barb. Crac., Haller. (1517?). 
D a n ti s c U s JoallncB. Boteria. Agricola. ad 
Sigismundum Herberr.teill et Sigis. regem. 
Crac., Haller. 
D e c i US. Diarium et carum, quae memor. di 9 na 
in Sigis et Bonae nuptiis. Gracchovie, '\ ic- 
tor. 
Ecchius. Ad {',dpczerum Cal'men do amic. 
et concordia. Crac., Haller. 
- Utrum pruden. viro, carmen. Crac., Haller. 
- Ad Sigism. Ueg. 'l'hreni. Crac. 
Em ser Iliel'. Olluscula. Crae., Haller. (1523. 
1532). 
Esticampianu9. Modua epistol. Crac., 
Haller. 
F a b e I' Stapulengis. Jntrod. in odo phia. li- 
bros Arist. edd. Georg. de Stawisz)'n. Crac., 
Yiet. (1522). 
Franconius. Declam. funebrill. b. W. r. 
Gl o govie nsis J. Introd. in tract. afere ma- 
terialis. Argent.. Knoblouch. (1506). 
- Phisionomia ex illustr. seript. Et Agricol. 
eleg. Crac., Victor. 
- Exercicium secundao partia Alexand.ri. 
Vien., Singr. . 
Hieronymus. Epi8ł.ludRuaticumMonach. 
p. Er. Rotterod. Crac., Vietor. 
Joannea de Nova-damo. Libell. de cons. 
corpor. Crac.. Vietor. 
L a e t UB Pomponiu8. De Romanorum magistr. 
Crac., Viet., imp. Haller. 
Martia1is. Xenia atq. Apophoreta, edd. Jo- 
ano Arbiter, ded. Bev. Bouer. Crac.. Vietor. 
Miechovita (Mathias de Myechow.). Tra- 
ctat v. beiden Sarmatien. Augsb. 
- Tractatua de duabus Baml. Augsb. 
M o d u 8 regulariter accentuandi lectiolles 
matutinales. Crac., HaUer. (1525. lf2S). 
M o n e t a r i u e Steph. Epithoma musices. Crac., 
Ungler b. w. r. (około 1518). 
R e s ti o Ludov. Oratio ad Bonam Univ. vienn. 
Viennae, Bingl. 
Roterodamus Er. Querela pacia undiq. 
ejectae. Crac., Scharff. (dwie edycye). 
Ru b ri c e II a posnaniens. Crac., U ngler. 
Sacrobusto J. AIgorithmuB, edd. Alantsee. 
Vien., Vietor. 
S ta t u ta provinc. gne8n. (Stał. Nicolai Trł' 
ba.) per R. Agricola et J. Lasco Crac., 
Haller. b. W. r. 
Stella. De BoruBBiae antiquitatibuB. Ba8i1., 
Froben.
>>>
]2 


.1518 - 1520 


To1ischkow Nicelaus. Judicium 8. nas. 
Cruc., VietO'l". 
Ya d i a n u s. De DuptEs Sigismundi et :BODae 
carmen. Crac., Vietor. 
- " " " ViellDae, Singr. 
Vel i u s Casp. Epithal. 111 nupt. Sig. I. et 
Bonae. Crac., Haller. 
Vi t elI i u a Eras. Orat. in celeb. Augnst. eony. 
ad Caes. )Iaxim. .Aug. Vind., J. :Miller. 
(dwie edycye). . 
Vratislavicnais Mich. Epitome £gur. in 
libros phya. et de anima Ariet. Crac., Haller. 
- Computus novus. CI'ae., Haller. 
Zaborowski Stan. Ortographia seu Modus 
recte scribendi et legendi :polonicum ydio- 
ma. Crac., Haller. 
- Rudimentq, grnmmat. (?) (1519. ]526. ]529. 
]536. ]560). 


1$19. 


.Agricola R. Himmus (JE' divo pracsu1e 
Stanislao. Crac., Vietor. (dwlI. odbicia). 
Aristoteles. Libri octo por J. .ArgyrolJY. 
Jum. Crac., Haller; 
- De animl,t pel' Agricolam. Crac., HaUer. 
1łiblia ob. Skoryna. 
Blonie Nicol. 1'ract. saccrd. de Sacramen- 
tia, edd. .Agricola. Crac., Haller. (1529). 
IJreviarium sive ViaticUll1 gnesn. per. J. 
Lasco, edid. Decius. Lugd., Sacl!o. 
Oall i m ach u s. Histor. De rebus Vladisl. III 
Vindob., Grim. et Virsung. 
D a n t i s c U a J. Ad. M. Herborstein, Soteria. 
Cracoviae. 
- Elegia amatoria. Orac., HaUer. 
EcchiuB VaI. De Thursonorum origille. 
Gracchoviae, Vietor. 
- An prudenti viro Bit. duc. uxor. Orac., 
Haller. (1514). 
- De mundi contemptu et virtute, dialogus. 
Crac., Haller. 
Esticampianus. Modus epistolandi. Orac., 
Haller. 
Euromodios Robert. Instituliones vitae" 
per R. AgricolaID. Crac., HaUer. 
Examen pro initiandis sacris ordin. Crac., 
Haller. (1529. 86. 41. 54). 
F a b e I' ob. Stapulensis. 
F a n t i J1 U s. Introd. in terminorum cognitio. 
nem. Crac., Vietor. (1515). 
FeIatinensia (FeJsztyn.) Seb.Opusculum 
mU8ice. Crac., Ungler. 
Glogoviensis J_ ExeJ"cic. veter. art. Ar- 
gum in libr. PQrphyrii. Crac., HalL (czy r. 
1517?). 
Hieron)"mus Eusebius. Aliqoot epistoIae 
edd. Agricola. Crac., Vietor. 
- De custodia virginitatis. Crac., Vietor. 
Rispanus Petrus. Dialectica, Crac. 
- Textus summulsJ"um. Crac., Haller. 
I]Z a Jacob Opusculum Burei tract. iu ast. 
Crac" Haller. 
Komorowski (Comorowo, de) JoauneH.ln- 
trod. in doctr. Do
t. Sabtilis. Crac., Vietor. 


Lapide (de) Job. Resolułorium dubiorum 
circa celebr. miBSae, ed. Agricola. Crac., 
Vietor. 
Lavacru m con8cientiae. b. m. dr. 
Lancut Joaunes. Algoritmus linealis. Orac.. 
Vietor. . 
L o m b a I' d u s P. Sentent. tl1eol. Crac., Scharr. 
(raczćj ]529). 
M i e c h o v. Matbias de. Chronica. Crac., Vie- 
tor. (1521). 
111 i s sa l e Vratislaviense. Crac., Hal! er." 
Novadomo (de) Joh. Libellus de constit. 
humani corporis. Crac., Vietor. 
Resolutorium ob. Lupide. 
RoterodamuH Er. De ratione studii lib. 
aur. Crac., Vietor. 
- }'amiliar. colloqllior. Crac. Haller. 
R u b ri c e 11 a Posllanicllsis b. w. d. 

badek (Szadek.) NicoI. Prunosticon acci. 
dentium. Crac., Vietor. 
- Pron08ticon indiriale CI'ac., Vieto!". (dwa 
przebicia). 
SkoJ'yna. Biblia ruska, weule Wulguty. 
Praga. (1517. 1519). 
Sł.a}lulensis J. Faber. Jntroll. in Aristo!'. 
octo phisic. libr. Crac., Vietor. 
S t o b J1 i c e n s i s J. Gencra)is dacb'ina de mo- 
dis signific. grammatic. Crac., Vietor. 
- Introduct. in Cosmogr. Crac., Vietor. (lub 
1517). 
Tolischkow Nic. Jud. 1519. Crac., Vietor. 
Vadianus Joachim. De magn. Sigismundo 
ad L. Deciom elegia. V
ennae, Sing!". (1525). 
Vitelliu8 (Ciołek) Eraamus. Orationes ad S. 
Sedem apost. Romae., Mozochius. 
Zaborowski Stan. Rudimenta. grammati. 
ceH. .Addita est Ortographia leu modus 
acrib. et legendi polon. ydioma. Crac' l b. dr. 


, 


U20. 


Agenda. Crac. b. \v. m. i r. (około 1520). 
A gr i c o I a RodoIph. Paasio dominica. Crac., 
Vietor. 
A l b i n u s Stan. Exoruia epi.tolarom. Crac., 
Florian Ungler. 
Algorismus linea1is. Crac. Vietor. 
Biblia, Testament stary 
 nowy. Krak ,na- 
kład Hallera, Ungler. 
B revi1u-i um in usum eccLploc. Venet., Lich 
tenstein. 
ContempIatio salutirera pass. Cbr. (aut. 
J. Leopolita). Crac., Vietor. (1552). 
C orvin us L. Hortulua eleg. Vien., Singr. 
Critius ob. Satyra. 
DonatuB minor. (1520. 1525?). 
Ecchiu8 (Ekius) Val. Ad .Alex. Thurzo Car., 
de Cbr. nato Crac., Vietor. 
- De republic. administracione dial. Crac., 
Vietor. 
- Threni neglectae religionis. b. r. d. m. 
- Ad Alex. Thurzonem de mundi cent. Crac., 
Viet. 
Ferrerius Zach. Vita b. Casimiri confellso- 
ris. CrBo., HalIer. (1521). 


I
>>>
]520 - Ui22 


]3 


. 


H egend orfin I1S. Drogmata. in dial. P. m. 
spal1i. .Basil. Cartand. 
Hy mn u s de d. Stanislao. Crac., Vietor. 
J o v i a n 11 a Joannes. ob. Pontanus. 
L e o Papa. Bulla contra error. Lutheri. Cr&c., 
Vietor. 
Leopo1ita ob. Contemplatio. 
I,i b e r horarum canonicarum. Cra
., Haller. 
)f i s nIe dioecesil plocenis ed. p. .Biliński. 
Crac., Haller. 
Novinianus. Element. hebr. Lipsiae. 
Po n ta n u a Joan. Jovianua. De 1audib. divi- 
nil opusculum. Crac., Haller. 
R u d n i c e n 8 i s. Compendiosum examen. Crac. 
Haller. (1529. 36. 41. 43). 
S acran us Joan. !fodua epistolandi ed. stan. 
de Lowicz. (et vita S. Joannis Cantii) CI'ac., 
Haller. (1507. ]512). 
Satyra in exercit. auxiliarem a pńncipibus 
Germaniae Alberto missum. (przez Krzy. 
ckiego) b. m. dr. 
Shadek (Szadek) Nic. Judicium astronomie. 
Crac., Vietor. 
Unin Ul. Modus epistol. (właściwic ]522). 
Va 11 a Georg. De expedita argumelltandi J'fi. 
tione libellus. Crac., Vietor. 
- II " " Cnc., bez w. drukarza. 
WerllerUS J. De Turzonis epi.copi. Vrati- 
Ilav. obitu. Crac., Vietor. 


I 


1521. 
.Albinu9 stan. oh. Eowicz St. 
Aristoteles. Textus elenchorum p. Slra. 
tander. Crac., Haller. 
A I t e x a n u a. Canonea poenitentiales. CI'aC., 
Vietor. (1534 i ]538). 
Benedictus Joan. De pestilentil. Crac., 
Scharff. 
Cicero pro Q. Ligario. Crac., Scharłr. 
Cri c i u 8. Chronica Polonorum. Crae., (ob. 
:Miechowita). 
DemostheneB. DelibertateRhodiorum,eda. 
Ant. Mela.. Crac., Yietor. 
Deciua Jodocus. De vetnstate Polonornm 
ed. M. de Miechow. Crac., Vietor. (Haller). 
Decreta in conventn Cracov. omnium or- 
dinum. 
DubraviuB. Theriobulia, de reg. praecep. 
ed J. Antonin. Crac., Ungler. 
Ecchius V. De versific. arte opuscnlnm. 
Crac., Vietor. 
Faber Hulderic Rhet'.18. Epicedion in l\lor- 
tem Agricolae. Crac., Vietor. 
F.ber Stapulensis. Dialog. in phi8ic. Crac., 
Haller. 
- In libr. Aristot. de animB. 
}'errerius Zach. leg. Oratio ad Sig. contra 
errores M. Lutheri Crac., Haller. 
- Oratio pro racione Alb. et Sig. Crac., 
Haller. 
- Orationes habitę Thorunii ad Ser. pol. 
Regem SigiAm. pro eodem rege et magno 
PrUS9ie magistro reconciliandis. Crnc" Haller. 
- Pro belli rutenici sllBpensione, gratiarum 
actio Vilnae. (?). 


- Vita b. CaBimiri scńpta Thoruni. b. w. 
m. (1520). 
HesioduB. Georgicorllm liber per Nicol. 
de Valle conv. t:rac., Haller. 
H ia p a n u B Petrus. Textus &eptem łractatu- 
um. Crac. b. d. 
II o I n Jj tei:M. Enchiridion logicae et dialect. 
Crac., Ungler. 
H o I' a ti u B j'laccus. De arte poetica edd. V. 
Ecchiua. Crac. HaUer. 
Kouyczek (z) Jan. Rozmowy Salomona 
z :l\larchołtem Krak., Wietor. (dwa prze- 
bicia). 
Lowicż stan. De arte compon. epistolaB. 
Crac., Unglel'. 
- Exordia epistolarum AIIJini Stan. recolle. 
cta.. Crac. 
?tli ec h ow (de) Mafhias. Chronicapolonorum. 
C.rac., Victor. (1519). 
- Descriptio Sarmat.ial'um. Crac., Haller, 
(jednoczeiinie jest data roku 15]2). 
M o a e l l an U!l }'eu-uB. l'aedologia. Crac., b. dr. 
Nigcr Fr. De connc. epistolis. Crac., Vietor 
et Mar. Scharfl'. 
p 8 I' V u l n s phil. JJaturalis. 
p j n d e I' Uda.lric. Obacz: Zwierl'iadto. 
S a b e 11 i c u s M. AntoniuB. Dc rerum et ar 
cinm inventoribus. Crac., Vietor. 
Sacrobnsto J. Algorithmu8. Crac., Haller. 
(ll122). 
Samosarsius. ]ncension et opoBit. Venet? 
- Judicium a8tronom. 
Sigismundns J. Edictum contra Lutherum. 
Crac., Haller. 
StapuleDsis oh. Faber. 
Sza dek (de) NicoI. Judicum asł.ronomicum, 
ded. P. Toinicio. Crac., Vietor. 
- "" II Crac. wp. Haller er !far. Scharłr ,- 
apnd Viet. 
Virdungus J.I'rogn08t. ad. a J522. Crac. 
VratislavienBis Mich. Epitoma concI. the- 
olog. pro intrad. in Petri Lombal'w Sen- 
tentiar. Crac., Haller. 
Zwierciadło umęczenia PaDskie
o. (przed 
r. 1522. Porównaj rok 2515 i ]539). 


1522. 


A e s li camIJ ia n li a. Modus episł. Crac., Vie- 
tor. 
Arytmetyka (Algorytm) Krak. 
.B as i l i \18 Chrysos. Damascen. Sym. Oratio de 
commnnione l)e
' Gnndelium. Crac., Vietor. 
Bonaventura. Zywot wBzechm. J. Chr. (tł. 
Opeć.) Krak., Wietor. 
Dovadilla Fran. Oratio in conven. Boh. 
Crac., Schal'fl'. 
Camers Varinus. Apbopbtegmata. Crac., Vie- 
tor. (1538). 
C e b e 9. Tabule per Ligoicensem. Crac., Flor. 
Dngler. (1524). 
Com11utua Summarius ex variis computua- 
libus recollectus. Crac., IIaller. 
- " " " Crac., per Flol'ianum. (1528. 1534. 
11138. 1MI. 154.6).
>>>
14 


1522 - 1523_ 


Critiu8 And. Relig. et reipub. qnerimonia, 
Carmen. Crac., Vietor. 
Czimmermann Josepbu8Cracoviensis.Cou. 
Eervatio sanitatiB. Editio in candorem !\fa- 
thie de :Myechow. Crao.. Vietor. 
D e ci u a J. De vetustat., de Jagel. familia, dc 
Sig. Rege. Crac., Vietor. 
Faber Jac. .Stapulensis. lu artium diviB. in- 
troductio. Crac. Vietor. 
- Introd. iD libr. de anima. edd. Henr. 8tro. 
mer. CI'ac. BaUer. 
- Textus vet. artis. Crac. 
- Dialog. in pi!isic. introd. Orac., Unglcr. 
- Introductio iD AnstoL 8 phisicor. libroII. 
Crac., Haller. 
Felstinensis Sebast. A1iquot hymni ecel. 
Crac., Vietor. 
G a ra i a&. Lecturae arlJOris eODsanguin. (p. 
S;lamotulski?) Crac., Ungler. 
Homeroa.Batrachomyomachia.Orac., Ungler. 
Hora tius FlRccus. Epistolarum libri II. re. 
cogn. per Val. Ecchium. Cmc., Scharff. 
L i b e II u B de revelationibus S. Brigitae. Crac., 
Ungler. 
Lochel' Jacob. Jl1dicium Paridis de porno 
8ureo. Crac., Ungler. 
- Spectaculum J iu quo l'ege! ady. Tureas. 
Crac' J Ungler. 
I,ucaB de Nova CivitRte. Compendiosa iD 
JJlodum construendarum epistolarlUIl manu- 
ductio. Crac.. Ungler. 
:M a c e r Flor. De viribus herbarwn, per Sim. 
de Lowicz. l'aris. 
Miechovita. Conservatio sanitatis. Crac., 
Vietor. (1512. 1535). 
Montanus JaoobuB. Rhyt. jamb. in laudem 
S. Annae. CI'a::., Vietor. 
M o s e 11 a n u sl'etrulI. Paedologia.Crac.,Scharłr. 
Porpbiri UB. Textus vct. artis. Orao., Vietor. 
Regulae grammaticales. Orac., HaUer. 
SacrobuBto Joanne8. Algorithmus, Orac., 
Ungler. 
- Sphericum opusc. p. Mat11. Shamotuliena. 
collect. Orac;, imp. HaUer, Flor. Ungl. (dwa 
odbicia). 
E a 10m o n. Ecclesiastes XY2gi przekł. lIier. 
z Wielunia. Krak., Wietor. . 
Sk oryn a Fr. Poczynnjetsia lmyha deanija 
apost.ols. Wilno. (mylne, raczej 1525). 
S z a d e k (de) Nic. J ud. Bab'ODom. Orac., 
Ualler. 
T o l i s z k o w N. Judicium ] 528. Orac., Vietor. 
Urainus Joannea Cracoviensia. Modus epi- 
Btolandi. Crao., HaUer. 
Usigen Darthol. Regulae congruitatia. Crac., 
Ungler. (1527 i b. r.). 
Vadianus Joach. In Pompon. :Melam com- 
ment. (Accedit com. de salisfod. vie!icens.) 
Basil., Cratallder. 
VarinuB. Apopl,Jtegmata, ed. DecinB. Crac., 
Vietor, 
V e li u sUrsinus. De triom regum convontu 
ad J. Turzonem. Basil., F'roben. 
Verduugus (Wirdung) Jo. ProD08t. B. no- 
viB coniunc. Crac., Vietor. 
- II II II b. m. i dr, imp. M. Scharlf. 


VerBor JoanneB. Quaest. librorum de anima 
per GIogovieneem. Crae., Haller. (?) (raozej 
1501. 1610). 
Vratislavieusis :Mich. Introd. dia1. Cong. 
logicum. Crac., Haller. 


1523. 
BaBoniUB Valent. Oratio in laudem I. 0&. 
thar. Crac., Vietor. 
Oema Fabianl1a. Epit. Jobi de Dobenekepi. 
posn. Crac., Vietor. 
Ohelidoniult. Paesio J.OhriBti. Crao., Vie- 
tor. (1536. 1(86). 
OhriB08tomus. De digne Bum. Euch. conc. 
interpr. .E. Roterdam. Crac., Vietor. 
ClaudiannB. De rap tu Proserpinae. Crac., 
Vietor. (152ł). 
Cri c i u B J. Do Schismate Lutheri epistola 
ad Sigis. Argent, Henvag. (raczej moze 
Hj2-i). 
D 011 a t u Ił. Barbarisnms. Ant. Napachania 
Nebre
sinensis. De nominibus. Crac., Ungler. 
D u b r a v i u s nod. De compon. epistolie. Crac., 
Vietol' (1524). 
Ecchius V. De ratiolle legendi, libcllus. 
Crac., Scharr. 
Emser Hier. Opuscula. Crac., Vietor. 
GundeliuB Philip Patavinua. Juris utrius- 
que)ect. Crac., Vietor. 
- Liber d& potest. Vicarii opisc. dedic. Joan 
CODar&cio episc. et Petro Tomicio. Crac., 
Ungler. 
Hi8toria pulchra. et Stup. do imag. Mariae 
in Czest. (p. P. RYBiński). CI"ac., Ungler. 
BUBBiovianuB N. Carmen de Bisonte.Crac., 
Vietor. 
L i l i U s Gui1. AbBolotis. libeJluB de octo part. 
orat. Crac., Victor. 
:Misule Dioec. Gnesnen. p. S. de Leśniew, 
Orac., Ha11er. 
N ovad o mo (dpj Joannes. Libell. de const. 
hum. corp. edd. Agricola. Crac., Vietor. 
ParacIe Bis i. e. adhort. ad chr. phU. 8tud. 
Crac. Vietor. 
Pyrser ldac. .AdD. CRthal'inam eleg. Crac., 
Yietor. 
Risinius Pet. J. Hcssii sycopb. re8pOJł. 
Orac., Ungler. Obacz: Historia. 
RoterodamuB Er. De vel'borum copia. 
Crac.. Vietor. 
_ Opns de conscrib. episto1iB. Crao., Vietol'. 
Beneca. De lUoribus libelh..e, eura T. Sche- 
nopii. Crac., Ungler. 
Sigiamundus l. Edictum regium contra 
Lutherum. (1521). 
StobnicenBiB J. Hiat. vitae et pau. J. 
Christ. Crac., Haller. 
Buetoniue 'rranquillus. Liber iIlustr. vi. 
rorum. Orac., Vietor. 
Shadek (de) Nie. Judicium astronom. Orao., 
Ungler. 
S b am o tu li e n s is Greg. Enchiridion. Crao., 
(1529). 
VirdunguB. Prognoeticou ad a. 1524. Crac., 
Vietor. 


, 


J
>>>
l!ł24 - 1525. 


15 


Vapovios Bernard. Oratio c. Serenilsimo 
D. Sig. l. in reditu ex Lituania. Crac., 
Ungler. 
We I' n e l" G. Elegiarum liber unua. Crac., 
Vietor. 


, 


1324. 
Adrianns Cardin. Una cum scholiiB Leon. 
Coxi Brit. Vcnatio. Crac., Vietor. 
Cachiniua. Petro Risinio pro J. Hessio. 
Vratis. Sybisch. (Porów. r. 1523). 
Callimachus Phil. Ad Innocentium. P. 
Max. de bello, oratio ed. Oricius. Crac., 
Haller. (dwa o1b.). 
- Carmen in la udem S. Stanislai. 
C e b es. Tabule. Crac., Vietor. (1522). 
Cicero. De senectute edd. M. Franconius. 
Crac., Scharff. (raczej 1634). 
C I a u d i a n u s. De raptu Proserp. Orac., V ie- 
tor. (1523). 
Clich1;oveus. Artif. introd. in X. libros 
Aristotel. CI'ac., Vietor. 
Co r.a p u t u a llovua. Crac., Ungler. (1514.-41). 
C o m p u t u s N urembergensis. Crac., Ungler. 
Costell \V. Pandectae succeSlionum. Crac., 
Ungler. 
Crayna (de) Alb. Judicium astrol. Crac., 
Haller. 
Crioius. A. Ad Petr. Tomicium. Crac. 
- Epistola Cricii et Edictum Regis in 
Ab.rt Lutherum. Romae. 
- Religionis et reipublicae quaerimonia. 
Crac.. Vietor. 
- Encomia ob. Encomia. 
Dubravius. De compon. epistoljs, p. Pyr- 
serium. Crac., Vietor. 
E c c h i u s. Utrum prud. viro sit ducenda 
uxor. Crac., Vietor. (1514). ob.. Pyrser. 
Eliaco Petr. Comment. super libr. metheo- 
rum. Crac., Vjetor. 
Encomium Sjgismundo Regi. Orac. 
E n c o m i a Luteri (Cricii, Decii, Bulla). CI'ac., 
Vi
tor. 
- " " " bez w. m. i dr. 
F a b e r Jac. Stapulensis. In artium wvjs. in. 
trod. Crac., Vietor. 
Fabel Ulderich. In ressurrectionem Dom. 
carmen. Crac., Ungler. 
G i ru s erra.ticarum Biderum. Crac., Florian. 
G log o v i e n B i a. De octo partibus orat. Do- 
nati. Crac., Scharff. 
Hierocles philos. Stoicn9. In aur. Pyth., 
prac. ed. Ricinills (Ril!inius). Crnc., Uugler. 
Husaovian UB. :hlir8 et miranda de Turcis 
victoria (De Victoria Sigismundi) carmen. 
Crac., Vietor. 
I n s t r u c t i o exigendi thelonei antiqoi. Crao., 
Vietor. 
L e c t u l' a SIlpel' titulo de regulis im.js, libro 
VI. Crac., Ungler. (1537 j b. w. m.). 
L e o p o l i t. Stall. ProceBB. utrius. juris. Crac., 

ngler (myluie,. porównaj. Shamotulien.). 
MUBale posnamense. Crac., Haller. 
Moschos carmen elega.ns. Crac., Vietor. 
PloJJisco Jo. Jndicium Maius. Crac., Ungler. 


, 


pyraer Mac. Ad praes. Andr. Cricium epigr. 
Callimachi ad Jnnoc. VllI. Crac., Haller. 
- Ad Val. Eckium epistola. Eckiu8: Utrum 
prud, viro. Crac., Viet. 
Rhenius T. Grammatica gracca. Col., Re- 
giom. (Vilnae 1600). 
Róż n ość (fortuny i cnofy,) w historyi o 
młodzieńczu ukazana. Krak., Wietor. 
Rysiński P. Censura in axiom. Joannis 
Hessi. Cl'ac. 
Sabellicu3 .Ąnt. Ad int
meratam Chr. ge- 
nit. Crac., Vietor. 
Sacro b OEC o (Joann. d
 Halifax Sacrobusto). 
J. Algoritillus (1511. 1522). 
S e n e c a. Epistola. ad Lucilium. Crac., Ungler. 
Sigismundus I. Statuta Crac., Viet. (sl.eść 
odmian).. 
Stapulensis ob. Faber. 
S t r o m e r Henr. AIgorithmus linealis. Crac., 
Viet. (1526). 
S u e to n i u s. LiLer illnstr. viror. Crac., Vietor. 
Szadek Nic. Judicium 8stronomicum in ..tu- 
dio Crac. Crac., Haller (dwie edycye). 
_ Judicium astronom. Conjuctionis minoris 
Saturni Crac., in aed. Haller. 
Shamotulienais (Szamotulski) Greg. Pro- 
cessua juris brevior. Crac., Ungler. (1531. 
1537). 
- Enchiridion impellimentornm. (nakładu 
CZf5Ć wieksza zgorzała). Crac., (15;'!9). 


1525. 
A ctus stattlich. der Holdigung Sig. I. zu 
Danzig. Kraków, Wietor. 
Alexand er. Prima pars doctrinalis p. Glo- 
goviensem. Lipsiae. 
Apoatoł. Wilno. ob. Skoryna. 
Blonie Nic. Tractatus sacerdot. cdd. Rud. 
Agricola. Crac., Scharff. (1529). 
Crici u a A. Ad FulIeonem epistolne de ueg. 
pruthen. Crac., Vietor. 
- Rationes Sigi8m..Regis. Crac, Vietor. 
Dobrogost M. Orationes Vi c. Lutherum. 
Crac., Scharff. 
Ecchius Jan. Enchiridion loco C. Luthel". 
Crac., Vietor. (dwie edyc.). 
Ecchiua Vat De resurr. dominica carmen. 
Crac., Vietor. (1534). 
E gi d i u s. De urinarnm iudiciis. Crac., Vietor. 
Epithalamium in Luth. connub. Udeno- 
poliB, (Krak.), Vietor. 
)' e la t i n e n a i S. Opu6culum musice. Crac., 
Vietor. 
Floretus theologicus. Crac., Vietor. 
G i B e Tid. Centum et decem assert. Crac., 
Vietor. 
- RloBculor. lutheranor. De fide. Crac., ViI). 
tor (1527). 
G u g li u go p l" quam cmclldatissime impressu9. 
Crac. (1526). 
GundeliuB Philip. Oratio iu lIIortcm J. 
Conarscii. Crac.. Ungler. 
Hegendorf. Chr. Ludi de duob. adol. et 
do sene amatore. Crac., Vietor. 
H o 6 i u 8 St. Carmina. Crac., Vietor.
>>>
16 


1525 - 1521. 


HU98ovianus. De vita et gestis DiviHia- 
cinthi. Crac., Vietor. . 
H u Ue n U1ric. Liber de ade versific. Crac., 
Vietor. 
Janu88ius Dux J.Iasoviae. Decr. coutraLu- 
therum. Crac., Vietor. 
K a n o n i k iły Akafist, wyd. Skoryna. Wilno. 
ob. Skoryna. 
Manciniua Dom. Passio Dni J. Chr. Crac., 
Vietor. (dwie edyco). 
M i s sa l e pro itineraotibns. Crac o, Haller. 
M o d u s regulariter accentuandi lectiones. 
Crac., Vietor (1518. 1528). 
- " » " Crac., Haller (?). 
Pyrserius M. Ad Chr. Sidlovicium epistola 
cons. Crac., Vietor. 
Regnlae grammaticales, regimina et con- 
strl1ctiones. 
RoterdamU8 Er. Modus orandi Deum. Crac., 
Vietor. 
- " " " dedic. Hieroslao de Lasko palati- 
DO. Norimber., Petrejus. 
- Praecatio dominica, (dellic. Jodoco Lud. 
Wissanburg. Secr. polon. regis 1523) Crac.. 
Vietor. 
Sanctiones ecclesiae ex pont. decr. et 
conet. Syn. Orao., Scharff. 
S c h a n p e c h i u B Melch. Computus in aatron. 
Crao., Ungler. 
Schadek N. Judicium 8atrologicum anni 
1525. Orac., Vietor. (dwie edycye). 
Skoryna Franc. Apostoł. Wilno, B.bicz. 
- " " . Psałtyr. Wilno. 
- " " n Akafistnik. Wilno. 
- r. " " Czaaosłów. Wilno. 
- » " " 8zestodniew. Wilno. 
- " " " Kanony. Wilno. 
- Kratkie swiatej i pascbalia. Wilno. 
stanislaus Oracoviensis ob. Hosiua Stan. 
S t a t u t a Synod. dioec ł edd. Krzycki. Crac., 
Scharff. . 
S t a tu ta Cracoviae. (editio JUBsU J. Łaski). 
Crac., Scharff. 
Stobnicensia Joau. Historia 'Yita.e et pas- 
sio. J. Chr. Crac., Haller. 
U ai n g e n Bartb. Interpretatio Don.ti min. 
scolastice. Crac., Scharff. 
Vadianus J. De Sigi8 I. ad Lud. Decium 
elegia. Crac, Vietor. (1519). 
VirduD gu s. (Hasfurt). peognosticon. CII\C., 
Scbarff. (dwa odbicia). 


1526. 


Ac tus der Huldigg. von Sigism. Kónig. 
Crac.. Vietor. 
Algorithmus novus de integr.Crac.. Vietor. 
A r t i k e l aus gemein. Landsordnung. Kc. 
nigsb., Weynreicb. 
C e p o r i n u s. Comp. gram. gl'aecae. Crac. 
Coxus Leonardus. Method. Ilumaniol'. Crac., 
Vietor. 
- De erudienda iuventute ad P. Tomicium. 
Crac.. Vietor. 
Ecchius Joanncs. Ad. Sig. I. c.l.utheranos. 


(c. epist. ad Jod. Decium. Oolon. Soter, 
Quental. 
- " " ,. Ingolstadt. 
- " " " line a. et I. (dwie edJ'cye). 
Gammari Petr. Audr. Legalis dia1ectica. 
Crac , HaUer. 
Gunde1ius Pbil. De S. AdaIb. gelt. Crac., 
Vietor. 
Leo .X. Bulla contra err. .1\1. Lutheri. Crac. 
LntherUB M. Epistolarjad Henr VIII. et 
resp. Crac. Vietor. 
I\Iurmelius J. Diccionarius. Crac., Vietol'. 
(1528. 1533. 1541. 1566). 
Padu anul HieronymulI. Jcsuida cd. Pyrse- 
rius. Craco, Vietor. 
Plinius. Libel' VH. natur. historiae, edcl. 
Guglinger. Crac., Vietor. (1525). 
P I' u d e n t i u s Aur. Liber 
eri8tephanon edcI. 
Agricola Rud. Crac., Scbarff. (1515). 
Rilinias P. Ad m. Sig. _\ug. catb. pietati.t 
instit. Crac. Vietor. 
Roterodamus Er. Hyperaspite., diatribe. 
Crac., Vietor. 
- Lingua , opus novum. Crac., Vietor. 
- Lingua. ded K. Schidlovicio. B.8ile.e. 
RubriceUa dioec. Crac. 
Sigismundus. Statuta et laudab. ordinat. 
Gadan. Crac., Vietor. 
Shadek (Szadek) (de) Nic. Judicium craco- 
vien. astron. lmp. J. Sandecensis. Crac., 
Vietor. 
S tr o m e r Henr. Algorithmus lioealis. Cnc., 
Schsrff. (162ł). 
Z a b o r O W8 ki Stan.Ortbograpma.CrlC.. Vietor. 
- Grammatices rudimenta. Crac., Vietor. 
(1529. 1536. 1560). 


. 


1527. 


Almanach f. das Janr 1528. 
A n d l' eH u u 8 ł'au8tu8. Epistol.e proTOrbialslI. 
Orac., Math. Scharff. 
A r i 1 t o t e I e 8. Problemata determiaantil' 
Orao., Scharf. (raczej 1529). 
Brodericul. De con8t. Huug.ad Kochacz. 
Orac., Vietor. 
O a d z Ul U rceziB. Himnnll in honorem Bachi. 
Crac., Vieior. 
Cicero. Comment..Rhetoric. ad Hererlnium, 
ed. J. Neosoliensis.. ded. A. Cricio. Crac. 
hup. Scharlf. Mar., typ. Ungler. 
- De inventione et arte rhet. ed. Neollolen- 
.i8. Crac.. Scblrff. 
- Paradoxa. Ceac.. Scl1arff. 
- Somnium Scipionis. Ceac., ScharfF. 
00rvinu8 Laur. Latinum ydiom.. Cr.c., 
Schal.ff. 
- Hortulus elegano Crac.. Scharff. 
C ri c i u s And. De afflictione eccle8liae. Orle., 
Vietor. 
D a n i c l. Profecie de ruiua vite spiritualis. 
Craco. Ungler. (dwa odbicia kart tytuło- 
wycb). 
D e ci u B. Lud. Sendscbrift von der gr081. 
Schlacht. Orac, Vietor. (?) 


I
>>>
1527 - Hi29. 


17 


. 


Decreta in conveutu gen. Oracov. b. w. m. 
i r. (Crac., Viet.). (trzy wydania). 
FerdinanduI. Edictum ady. anabapt. Lu- 
ther. (Crac., Vietor.). 
G i ae Tidem. Floscul. LuthE!r. Crac., Vietor. 
(11525). 
Gundeliua J. De Chr. dni pasaione et re- 
Burr. Crac., Vietor. 
HoratiuH. Epodon. Crac., Scharlf. 
Luther M. Epiltola ad Henr. VUI. Crac., 
Vietor. 
J4 i e c h o w M. (Miecbovita). Contra pestem 
regimen. Crac., Ungler. 
M o s e 11 a n u s P. Paedologia p. Hegendorfi- 
Dum. Crac., Schal'lf. (i b. r.) (1528). 
Plinius Novocomensis. lu libros. hist. na- 
tur. praeCatio. Crac., Scharff. (1629). 
Pyrser M. Epist. ad Al. Turzonem. OD. 
Brodericus. 
Rot e rodamua Er. Confic. epistolarum for- 
mula. Crac., Scharff. 
- Epistola ad Sig. I. (edd. Hosius). Crac., 
Vietor. 
S a u r o m a n u I Georg. Ad chriltianoa prin- 
cipel de concordia oratio et Pyrser M. ad 
A. Cricium epist. Crac., Vietor. 
Seneca. Epistolae. Crac., Haller. 
Sperulua F. Oratio in Clem. vn. Crac., 
Vietor. 
Sbtata non inclyte proy. Gnesn. (J. a 
Lasko). Crac., Sclaarff. 
Statuta proy. Gnesn. antiqua, revisa ed. J. 
Laski. Crac., Scharff. 
Saadek (de) Nic. Judicium astrOGom. Crac., 
Vietor. 
- Crac. Math. Scharlf., imp. Marci. 
U a i n g e n Barth. Regulae congruital iso Cl'ac., 
Scharlf. Math. 
V i n c e n t i n e. Prophetie Danielis trel hori- 
ltileB. Crac., Ungler. 


152S. 
A b e c a d ł o polskie. Gdańsk. Rhode. 
AriBtoteles. Problemata. Crac., Math. 
ScbartT., imp. Maroi. (1) 
Cadru!I Ant. UrceuI. Hymnus faceciis ple- 
na. Crac., Vietor. 
Calendari um p. a. 1528. 
Cbl'ysoBtomus J. Libellus eleg. interpr. 
St. Hosio. Crac., Scharlf. 
Cicero ad M. Brutum. Crac., Scharlf. 
_ pro Marco Marcello ed. Novosolensis. 
Crac., Scharlf. 
- De amicitia ed. E. Rotel'0I1. Crac., Scbarlf. 
- Epistola ad Quintum ed. Novosolensis, 
ded. J. Turzo. Cra.c" Scharlf. 
- Officia per Melaochton. Crao., Vietor. 
C o m p u t u s 8ummarius castig. Crac., Scbarff. 
Maili. (1522). 
Computus novuS. Crac., Scharf. (l514). 
-ConsentiuB. Disciplin. libero BasiI., Bebel. 
C r i c i u s A. De ratione et sacrif. missae. 
Crac., Scharlf. 
Ecchiu8. De contemptu mundi ad Turzo- 
nem. Crac., Soharff. (1519).  .". 

'''W' 
Ił lr'. 
u;M\'Ił 
- 


I n t r o d u c t o r i u In io verb. et nom. C. graec. 
Orac., Math. Scharft'. (b. w. roku.) (1595). 
Libanus J. De gaudiis domin. resurree. 
Crac. 
Liber borarum canonicarum. Crao., HaUer. 
(mylne, włsśc. r. Hi20). 
1:. a s kiJ. Sanctiones eccles. Crac., Scharff. 
Math. 
M o d u s regulariter accentuandi. Crac., Vietor. 
(1518. 1525). 
MoselIanus P. Paedologia p. Mymerum. 
Cr.c., Viet. (1527. 1529). 
l\IurmeliuB J. Diction. variarum rerum 
cum germauica atque polonica interpr., de- 
dic. Jac. et Sever. Booer anno 1826. Crac., 
Viet. (1526.) (1533. 1540. 1541. 1546. 1550. 
1555. 1566). 
Mymer F. Dictionar. trium linguarum. ded. 
Joano, Bonero. (1541. 1592). 
Nonnius Poeta. in evang. paraCI'. a C. He- 
gendorphioo. Hagen.. Secer. 
p a lla v i c i n u II. Elegans poema io crucem. 
Crac., Scharff. 
P I n tarc h u s. De liberorum educat. CI'ac., 
Vietor. (Ui36), 
R i c i n i II b (właściwie Risinius) Petrus. Ad 
Sigis. Aug. II. Crao., Scharff. (1526). 
R o t e r o d a m u s Er. Breviores et elegant. 
epistolae. Crac., Scharff. 
- Epistola consolatońa io adverais. Crac., 
Vietor. 
S i b i II a Erythrea. Carmina, interp. Libanua 
Georg. Crac., Ungler. (1535 - 45). 
Statuta prov. C"nOllo. antiqua et nova. Crac., 
SchaJ'ff. (1527). 
Summarius oomputus. Crac., Vietor. 
Szadek Nic. Judicium astron. Cl'ac., Schal'lr. 
M., imp. Marci. 
- . . . Crac., Vietor. 
l' a b u la sarmat. regni poloJl. et hungar. 
(,'rac., Ungler. 


152g. 


Agricola ob. Dłonie. 
Aristoteles. Problemata. Crac., Scharfl'. 
_ De divinatione per somnium edd. JOB. 
Struthius PO!lIlaniensi6. Crac., Scharff. 
Augustinlls Aurelius. De moribus ecclesiae 
cath. edd. J COrvUd Tucholiensis. Crae., 
Ungler. 
B e n e d i o t u s J oan. De morbo anglico. Crac., 
Vietor. 
Blonie (Błonie) Nic. Tl'actatus. paris. 
_ Tractahls de sacram. eil. R. Agricola. 
Crac., Marc. Scllal"l'f. (1525). 
B u r c a I' d. Ordo missae sec. in
tit. Eccl. 
Rom. Crac., Scharff. (1512). 
C a m e I' 8 Guariui. Al'ovhtegmata.CI'ac.,Scbarlf. 
(1522. 1;)38). 
C i c ero. De administl'alllla l'rovill. Crac., 
Scharff. Mat., imp. MarC'i. C:J) 
Cricius And. De ratione ct SRcr. missae 
cd. p. IIo.ium. Crac.. 
cbarff. 
Cusanua J. TCXtU5 lecture 4 arb. conean- 
gnin. Crac.: Scharff. 


s
>>>
18 


1529 - 1530. 


Dantiacus JO:lnnes. De nostrorum tem. 
porom calamit. Sylva. Bonon., Phaellus. 
(1530). 
EXBmen compendiosum. Crac., Scbarfl'. 
Franconius !fath. Ad Indyt. Sig. Aug. 
elegia. Crac., Vietor. 
- In Ll1ther. elegia, Praefixa Stan: Zaboro- 
wii: De coelibatu christianorum. Crac.. 
Ungler. 
Glareanus H. Geographia, dell. J. Lasco. 
Vene!\i
. 
Hegendorfinl1s. De instit. vitae juventu- 
tis. (ad M. Drewicz). Uagenau, Seccrius. 
- De artibus juraiconsulto neceS8. HAgen., 
Secerius. 
J n v e Ił a li a. Sa tirae decem et sex. Crac., 
M ScharfJ. 
Kirutein Cer. O prawach i fołdrowaniu. 
I{raków. (?) 
LOgUA G. Silesios. EIegiae et epigrammata. 
(in Stan.. Joann.. Alex., Gl'org. 'l'ursonos. 
J. L. Decium. Joan. Coritium, Val. Ecchium, 
Sigi sm. Ang. BonA m, Rl'gilJ,) Vienn., Vietor. 
L O m b a r d n a PetrUB. Theologiae volumina. 
Crac.. Scharff. (Lib. 11. 111. 1530). 
Laski Hier. (?). Johanni Reg. Hung. liłerae 
ad principes, ad Carolum CaeB. 
:M a Ił u a la sacerdotum p. J. Laski. Crac., 
8charff. 
M o s e I ł 1\ n n 8. Pael1ologia. Crac., ScharJl'. 
(1527. 1528). 
Ordo ob. Burcard. 
Ovidius :Naso. De tristibus L. V. ed. Ant. 
Mela. Crac., Scharff. 
Pilzna (z) Jan. O róznych rzeczach i oga- 
daniach nowych \V Sarmacyi (mylne). 
p li ni u s. Praer. in hist. nato Crac., Scham: 
(1527). 
RudnicIIllAis Mich. Compendiosum examen. 
Crac.. Haller. (mylne, raczej 1620) 
Strnthius Jos. Ad med. max. Cypr. de 
Lovicz, de med. art.ia excellencia. Crac., 
Scharff. 
Szadek Nic. Judic. astrolog. Crac., Vietor. 
- " " " Math. Scharfi'. imp. Marci. 
Szamotulski Greg. Enchiridion impedi. 
mentorum, juxta canonicas const. in ma- 
trim. Crac., Ungler. (1524). 
Ungler Fl. Ephemerides in annum 1529. 
Crac. 
Z a b o r o \vs k i Stan. De COl' lib. cJ)ristianorum 
et pracsertim sacerd. Crac., Ungler. 
- GrammaticeB rudimen' a. Ortograpbia. Crac., 
Scharff. 
Żywot blog. Alexego spowiednika. Krak., 
M. Schurff. 
Żywot św. Anny. Kraków. (czy 1529-32?). 


1530. 


AmasaeuB Romulus. De pace. Crac., ScharfF. 
}.lat. 
Augustinus Aur. De moribu8 eccl. cd. 
Cervus Tuchol. Crac, Ungl. (1529). 
A u r i m o 11 t a n n s. De pestilencia. Crac., Vietor. 
.Baliński Joann. et Stanis!. ob. Oratio. 


Benedictus J. Regimen de novo inaull. 
morbo. Crac.. Vietor. . 
Carolus V. Epistola. Crac., Vietor. 
Cicero. Oratio pro Milone. Crac., ScharJl'. 
- Ad C. 'l'rebatium Topica. Crac., Vietor. 
(właściwie 1533). 
C om p u tus. Crac., Scharfl'. 
C ri ci u s A. Oratio in postul. Sig. Aug. Crac., 
Vietor. 
Dantiscl18 J. Sylva. Crac., Vietor. 
- Sylva. De temporum calamit. llononiae 
(J 529). 
E c c b i u II Ad Ferd. llung. Reg. epistola. 
Vien., Vietor. 
F t' a n c o n i n 8 ::\1. Ad Sig Ang. Elegia. Crac., 
Vietor. (1529). 
Grasa ob. Honterus. 
Ił e g e n d o rf i n u s. De recta. 8tudendi ratione. 
Crac., Vietor. 
- Dec1amatio grat. ad Sig. Ang. Crae., 
Vietor. 
- Encomium terre Polon. Crac.. Vietor. 
Hesiodus. Georgicorum per Nic. de VaIJe. 
Crac., Scharff. 
H o n t e r u s CoronensiB. Gramm. libri duo. 
Crac., Scharff. (1532. 1535. 1538. 1;)39. 
1541. lM8 i 1558). 
Cosmographiae libri doo. Crac.. Scharłr. 
(1534. lMG. 1573). 
.1st oria o ś. Józefie Patryat'sze. Krak., Wictor. 
Lozanus. Hodeporicon Caroli V. Crac.,Rier. 
Vietor. 
M a r i a n u s J' oan. OrationeB. Crac.. Vietor. 
lIIojźesz. Pentateuch (po hebr). Krak. 
MosellanuB. Deprimis apud rhet. e,:,erci. 
tato Crac., Scharff. 
Novenianus Philip. Elementale hebl'ai- 
cum per Leonardum David. Crac.. Malh. 
Scharff. 
Oratio (J. et S. BaIiński) in encomion Sig. 
I., Bonae, Petro 1'omicio. el1idit UrsU8 J. 
Crac., Vietor. 
- " " " Crac., MatMa! Scharff. 
Parmeno W. De triumpbo ad Obertinum 
(1631). 
P e n er b a c h. Algoritl1mus. Crac.. Scharff. 
Plautus. Amphitruo (ed. Mymeri). Crac., 
Scharff. 
p l i n i u s. Historiae nat. lib. XXIX. Crac.. 
Vietor. 
P u b li ci n a J ac. Ars confic. epist. edd. AI- 
binus Georg. Crac. 
Reuschi u s Jo. Tabnla de inventionibns 
locorum, quibus thema rhetor. sit exponend. 
Crac., Scharff. 
Roterodamus Er. Dialogna restivisB. de 
contrab. matrimonio. Crac., Sandecius. 
- Epist. contra quosdam, qui se jactant. 
Evang. Crac.. Scharłr. 
S chan p ecb i us. Computns ampliatns in a8tr. 
Crac., Scharff. 
S t r u t h i u B. Ad J oan. LataIski Epiac. Posn. 
Elegia. Crac., Vietor. 
Szadek Nic. Jud. astrol. Crac., Scharff. 
Szamotulski G.Oratio ad Sig, I. nomino 
Btudii crac. Crac., Ungler.
>>>
]531 - 1532. 


19 


Ungler Fr. Ephemerides in a. 1530. Cracov. 
Unus Joan. Oratio paneg. Petro Tomicio. 
Crac.. Scharff. obacz Oratio. 
Vari nUB Camers. J\po})htcgmata. Crac. 
(1522. 1l'i29). 
Ve rtr ag uffgcricht zwischclI Sigism. uniI 
Albrecht. v. Drandęł)urg. 1525 b. m. dr. 
V ra t i II l a v. Mich. Prosarum dilucidatio. dcd. 
Petro Tomicki. Crac.. Ungler. 


1531. 
A I b i n u s Georg. Decasticna natali C11risto 
M. CrAc., Vietor. (15321). 
Aristophanes. Plutus. S. Bonel'o ded. No. 
rimb. 
Aristotelc8. De juventa et lIcnectuto. cum 
8cho1iis El'hcsii. (Jub 15321). 
Aul'imontanua. Pro Colm. gym. in8L1.ur. 
Oratio. Crac., Vietor. 
B y l i ń s k i .Jan. Defensorium f)ccle
iae contra 
Laur. Corvinum. Crac.. Scharff. 
C a fi' m a n. Ephemerirles ad anno=, 5. Crac., 
Ungler. 
Cnrolu8 V. Epistola 111' conv. cono. ad 
Clcm. VII. Crac., Viefor. 
C e rv u s Tocholiensis. Fal'rago acLionum ci- 
viliuru. Crac., UngI. (1532 1{)35. }:;39. 1:;.10. 
1542. ]546 i 15:;8). 
C i c ero. PI'O leJ{e .lIlani1ia. Crac.. Vietor. 
- Pro .lIIilone. CJ:ac.. Scbarff. 
- Pro rege Deiotaro. Crac., Schurff. 
C o m p u t u s DOVUS. Crac., Scharf!'. 
C r i c i u s A. Tbrenodia Yalachiae. Crac..Vietor. 
lJantiscus J. La trcs gramI victoire du roi 
l1e IJologoe. Anvera J Pieter8sen. 
- Victoria moldo.vica. Lovanii, Rescius. 
D a v id. l'sahnów (parafraza). Krak., Wietor. 
- P8alm 50 od J. Sadoleta wyłożony. Krak., 
Ungler. 
Demolltenes. De pace (edd. Ant. MeJa). 
Crac.. Vietor. 
D e s c ri P ti o certami num Sigismundi cum 
Ivone. Crar.. Vietor. 
D o n a t u s. Melhodus. Cl'ac.. Sc1mrff. 
l.'amia.ni Slrada. Urbano Potit'. Max. dum 
Romao Soc. J. ColI. inviscret. ViIna, tYł}. 
AcaiI. (widocznie mylne). 
Franconius Mat. Bpitomc quae Rhetores 
adserunt ex Cicerone. Ded. Joann. Sylvio. 
Crac., Schat.ff. 
I1egendorfinus Chr. Oratio in Iaullem ar. 
tium liber. Crac., Vietor. (1529.1530ib. w.r.). 
_ IJibri dialccticae. Lips., Raber. 
- Conscr. epist. ratio. all M. IJang Dantisc. 
Lipsiae, Plum. 
Ilenrichmann. Gramm. polonica (około 
1531 - 32). 
Konitz Drede Ureitltopf. 'rextus parv. phiI. 
Crae., Mat. Scharff. 
L e c t u r a super titulo de rcgulis juris. Crac., 
Ungler. (1512. 1524. 1537). ob. SzamotuIski. 
L e o p o li t a 
lan. Proce ss. utrius. juris. Crac., 
Ung}. (porów. 1524). 
Lucianus Samosatensis. A
lroIogia Er. 110- 
ter. interp. p. StruthiuDl Crae'J Scharfl'. 


- Dec1amacio lc:pidissima (juuicium Vocal) 
cd. Strulhiu9. Cmc., 
Chlll ff. 
l\1is8ale 8ecundum nsnm dinel:eB. C..acovien- 
Bis. V enet. IJjchtenst
in (1532). 
Parmeno. De trinmpho nd Uuertinum. b. 
m. lIr. (1530). 
Parvolus philos. mnr:llis. Crac., ScbarlT. 
PlautU!!. Comocdia Mm'catu... (edd. r.lym£:r).- 
Crac., Scl1arff. 
Regiomontal1u8 J. Al'chitypus lolariuDJ,. 
Astl'olabium. Crac.. Ungler. 
R u b 1"i c e 11 a hor. can. EccJ. Crac. Crac.. 
Ungler. 
Sacharinu8 Staniel. Descriptio cert. t.:um 
retro pal. Mold. b. m. dr. (1535). 
Serm. ad vi rOB 8acrac re1ig. decore ornatos. 
Crac., Ungler. 
Sommerreld Jan. Ein troSt1iCJl Regiment 
wider Pestilenz. Danzig. 
S ta n i sł R W z Bochni. Fortuna abo BzczCticio 
b. r. (na rycinie rok ]531). 
Stobl1iceusis J. Introd. in PtoIom. co. 
smogr. Crac., Scharlf. 
Stru thi os S..J. Lasld Archiepisc. epicc1ium. 
CI'ae., Scharlf. 
- Ad bonae menUs adolescenlem paracncsis. 
Crac., Vietor. 
Szadek de Nic. Judicium et signiliclllio co- 
meteo Crac., Ungler. 
- Practica vordeutscht d. Fr. l\fiJntern. Crac.. 
Scharff. 
_ Pronostyka w umeni hwezd. Krak., Sc1larff. 
Szamotuhki Georg. Processus juria bre- 
vior. Crac.. Ungl. porów. Leopo1ita. 
_ Lectura 8uper tito ue regulis jur. Crac., 
Ungl. (1524) ob. Lactura. 
Ungler FI. Ephemerilles in a. ]:;31. 
Victoria S. Regis c. Voyvod. Valo.cb. Lov.. 
Rescius. ob. lIantiscus. 


1532. 
A l b i n u 9 G. Deca8tichia. Crac., ScharlT. (ra- 
czej 1531). 
- " " " b. r. i m. (1532?). 
A ri s t o te l e s. Oeconomicorum libri. Crac.,. 
Scharff. (raczćj 1537). 
_ De juvent. et Bencctuto edd. M. Cromer. 
Crac., Vietor. 
Donaventura. Żywot P.J.Krystatł. Opeć. 
(1532?) (raczej 1533). 
C affmann J. EphcmeriB. Stcefleriri. (lfi31. 
1533). 
Campensis. Psalmorum purapbra8tica in- 
terpl'et. dedic. .J. DanUsco. Crac., Ungl. 
- '1 " " cd. J. PetrejuB. ł/orimbergae. po- 
rowuaj Dawid. 
Cato. Disticha moralia. Cathonowe wierszo 
obyczajno. Krak.. Wietor. 
Cicero. Invectivnrllm in Catilinam edd. G. 
Albinus. Crac., Vietor. (Tylko jedno wyd. a 
nic jak Jocher N. 588 i 389). 
C o m p c n d i u m dircclnrii in vieit. fr. herc. 
mitarum. Or. S. Pauli. Crac., Ul1gler. 
Oonsti t. conventus Craco\". (dwa {I:-zebicia 
w roku).
>>>
20 


1592 - 1599. 


OonBtitutiones syuodi taneie. .. 1527. 
Crac., Ungler. 
DantiBcus ob. Encomiom. 
Dawid. Psalmi p. J. CaIDpensem. dedic. J. 
Dantisco. Norimb. 
- Psałterz albo kościelne śpiewanie. Krak.. 
Wietor. 
DespauteriuB J. De accentibus et pro- 
nunc. edd. G. Albinus. Crac., Vietor. 
EmBer H. Opuscula. Crac., Math. Scharff. 
EncomiulD vini et cemsiae (per J. Dan. 
tiBcum?). Crac.. Vietor. 
Groenbeck Joseph. Prognostieum. Polto- 
viae, Sandecins. 
G u i 11 e rm u s. Postilla sup. Epist. et Evang. 
Crac., Math et Marc. Scharff. 
Hegendorfinus. Leges et instit novae 
Acad. PosnanienBis.. 
H i P P o c I' a t es. Aphorismorum. Crac., Vietor. 
- Praesagiorum libri III. Crac.. Vietor. 
HonteruB. Graromat. edd. Mymer Crac., 
Scharff. (35. S8. 39. 41. .43. 48. fi8. 59} 
(dwa pneb. w. r. 1532). '. 
Leopoliensis. Vivifica passion. Christi ex. 
plan at. Crac., Ungl. (1520. 1537). 
Lovi cz (de) Simon. Euchiridion physiognom. 
Crac., Ungl. 
- Opu8culum de praeservatione a peste. Crao.. 
Ungl. 
 ' 
- Centiloquium de med. et infirmis. Crac., 
Ungl. 
Miss61e Cracoviense ed. p. Tornicki. Venet. 
Licht.enstein. 
Mymerus. ID miserr. rratris. germ. caedem. 
Crac., Scharff. 
- Regimen sanitatis. Dobrego zdrowia ni- 
dzenie (po polsko niem. łac,). Krak., Mac. 
Scharff. 
OpuscuIum ob. Lowicz. 
Pieśń o Bożem umęczeniu. Kraków, Wietor. 
PlutarchU8. Convivalium quaestion. Crac., 
Vietor. 
rolidamus Valent. De laude Medicin. (quae- 
dam E. Roterodami). Crac., Scharlf. 
- Contenta in hoc lihcHo. De lauda mcdi- 
cine. Rotl'rodamus Declamatio. Dcd. ł'et. 
1'omicki. ('I'ac., Vietor. 
Pribenius Yinc. De origine Slavorum. Ve- 
netiis. 
Prossovian us Sim. Ad Petr. Tomicium 
ep. Crac., b. w. dr. 
Regimen sanitatis. ob. M}'nlerus. 
R u b I' i c e II a dioccesis Posnaniensis ad a. 
1533. Crac" Ungler. 
- ecclesie mctropoJitanc GnesJlellsis ad a. 
1532. Crac., Un«ler 
S a b i [lU S Fulvius: A;s metrica per S. Pros- 
sovianum. Crac., Ungler. 
Seneca. Furmula hunestae \itae p. M,)'me. 
rum. Crac., Msc. Scharlr. 
S t 1\ t u t a reRni Pol.. reccns recogn. et elRcu- 
data (per Taszycki). Crac., Yidor. 
Szadek (dr) .Nic. Judicimn astron. Crac., 
ScLarlf. 
S z a m o t u ]s ki G. Sermo de indulgentiis. 
Crolc., Ungler. 


Taszycki obacz. Statuta. 
l' rz e c i II B k i A. Powssednya spowiedź. Kra- 
ków, l:.azarz. (drzeworyt z datt 1532, lecz 
druk b. d. pótniejszy). 
Tu ch o I ie nsis Cervus J. Farrago actionuM. 
Crac. (1531). 
T u as i n u s A. J udicium et siguif. cometae. 
Crae. Ungler. 
U s u s. Almanach Beu Ephemerides. Crac.. 
Ungler. 
Vis1icia (a) Michael. Judicium de comet. 
menie Sepi;o Crac., M. Scharff. 
Wiceliu8 Georg. De doctrina et mor. Be. 
ctae Luther edd. Cervus. 'fuchol. Cral:.. 
UngIer. 


15S3. 


Aesticampiallus. Agenda eccl. posnaa. 
Lipsiae. 
A ge n d a secun. rubric. eccl. Cath. p081!. 
Lipsiae. pOl"ÓWnuj. Aesticampianus. Latal. 
ski. 
B e da. Auctoritates Aristotelis. Crac., Scha
. 
Math. 
Bonavcntura. tywot. P. Jezusatl. p.Ope 
cia. Krak., Wietor. (1532). 
B r a n d o li n u 8 Lippus. Oratio de palsioae 
Christi. poltoviae, SandecilJs (1561). 
Caffman Joan. Canon. Sandom. Ephemeris 
ad Joan. Borek. anno 1533. Stoef\erini. 
(1531. 1532). 
C a 11 i m a c h u s. De bcHo Turcis inferendo. 
Hagenov. Secerus. 
Ca mpe nsis J. Enchiridion psalmorum. ADt- 
verp. (1534. 36. 37.). 
_ Psahnorum interpret. Antverp., Hilleu. 
(1532). 
C e rv u s Tuchol. In8tit. grammatice. (polon. 
et germ.). Crac., Ungler. 
- Quaestiones de dec1inat. (z elementarzem 
polskim). Crac., Ungler. 
- Syntaxis. Crac., Un
ler. 
Cicero. Topicorum. Crac., Vietor. 
C O P i a lit. a Viceregc neap. ad com. Cifu- 
cntcs per And. de Am'la. Crac., F. U
gle
. 
Cracovia (de) Mathaeus. Ars morlendł. 
Crac., ScIJal'ff. 
Dan tisc us ob. Encomium. 
D o n a t liS Adius. De bo.rbarismo. Cen Ul. 

}nt3xis. Crac., Unglcr. . . 
D re ve l 1\1., Se..ret A1IJerh Reg. Pol. Epilit. 
UIj bcHo Turci8 infer. Hagenoae. 
E n c o III i u III vil1i et ccre\"isiae. (per J. Dan- 
tiscum). Crnc., Vietor. (1532). 
EvangeIist. 'Iuat. passion. in eccles. po- 
snalliensi. Lips., Lotter. 
Glareanus. De gcographia. FribUl'g. (1533. 
1538. 1543. 1551). 
Gn ndeliu& Pilili!,. Juris utriusque lectiu. 
nes. Crac., Vietor. 
Hegendorfinus. Dc educandis pueris nob. 
trac., Vietor. 
- Rudimenta pietatis christ. Lips., Faber. 
- Sticilologia, BCII Ratio scribend. V3r'IIU' 
um. Ad Joh Leszczyński. Vitebergae.
>>>
1533 - 153(. 


21 


Hi ppocrates. De diaeta human8, lib. III. 
Crac., Vietor. 
- Praesagiorum (? raczej 1532). 
II o rtu l us anime cum aliis orat. Crac., 
Schorff. 
Komjathy Denell Pauli epistoJae. Paal Je- 
veley mogyal' nyelven. KI'ak., Vietor. 
(KI' om er) Cromer. De Bplendid. Christi trinm. 
pho carmen. CI'ae., Vietor. 
Langu. J. Encomium ViDi obacz Encomium, 
Gazzi A. (r. 1536). 
La taJski G. Agenda posnan. Lipsiae. Lotter. 
L i p P u. ob. Drando1ini. 
L u c a n u B. Pharsalia (wyd. Albinus Georg. 
:r; Koźmina). Crac., Scharff. 
Manuale sacerdotum. Crac., Scharft'. 
Mnrmelius Joan. DictioD. var. rerum. Crao., 
Vietor (1526. 1528). 
N e p o B Corne1ius. Vita Pomp. Attici. Crac., 
Ungler. 
p b i l ar e t. De pulsuum seicntia. Basil., PetrulI. 
p o z d r o w i e n i e członków Jezusowych. Krak. t 
Ungler. b. w. r. (około 1533). 
Roterodame zyk Erazm. Modlitwa pańska. 
Crac., Ungler. 
Rubricella cracov. Crac., Ungler. 
Sacrobusto J. Algorithmus. Crac., Schsrft'. 
(1511). 
Salernitanus Andl'. Grammaticae opus no- 
vum. Crac., Viet. (1534). 
-SulpicioB Joan. Verulanos. Do nJOribus 
puerorum, carmen. edd. Fr. Mymer, d
d. 
stan. Bonero. (polonice et germ). Crac., 
Scharff. 
"T ar;: za duchowna. Krak., Ungler. (czy 1533?). 
Tnuecrementa (de) J. De eficatia aquae 
benedictae. Crac., Vietor. 
"Tn8llinUB Ad. Judicium et signif. cometae. 
Crac., Ungler. 
U c h w ała sejmu piotrkowskiego. 
Vergerius P. Concil. nonmodo 'l'rid. sed 
ODm. pap. fugiendum. b. m. 
"ViBlicza (a) Mich. Pronostic. ad a. 1533. 
Crac., Math. ScharIT. 
Wyprawa. duszy na tamten świat. (po pok 
łać. litew. i niem.) Wilno., J.eeaicius. (?). 


1534. 


Agrippa Contra pestemalltid.Cl.ac. 
Adria.n us Albinus. Musarum nutrix Sarma. 
cia. Crac., Vi
tor. 
A s tex a n o s. Canones poenitel1c, Crac" Un' 
gIer. (1521. 1535. 1538). 
- .. " n Crac" Math. Scharff. 
Bl\siliuB M. Homelia de invidia p. Hegen- 
dorfinum. Lipsiae. 
-- De evolvendis libris scriptorum gentilinm. 
Crac., Yietor. 
Bielski 1\1. (Wolski). Kronika w
zystkicgo 
świata. (raczej 1550). 
Caffman n J. Ephemerid. ad a. 158(. 
Csmpensis J. Commentariolus in duas Pauli 
ep. Crac., Scharfi: 
- Ex Joan. Eliae grammaticorum congest. 
Crac' J Ungler. 


- Libellua de natura literarum. Crac" Schańr. 
- Pl'a«'catioucs. Crac" Uugler. 
- Psalm. interpr. Colon. Gyrunic. (H;32. 1533). 
C n n o n e s ob. Astexanus. 
C e r v u s 'l'ucholiensis. Epitome pontificii ju- 
ris de cognationibus (dwa przebicia). Crac., 
Ungl. (1533?) 
C i c ero. Liber elegantissimns: De senl'ctute 
edd. Math. }'rallconiuB. Crac., Schnrff.ltlath. 
(1624). 
C o m p u t u s novus. Crac., Mac. Scbarff. (IJI4). 
C o m p u t u s reB ad eccl. cultum compl. Crac., 
Scharff 
Cromer Mar. Bieczensis. obacz Kromer. 
D a t u B Aug. Elegantiae minores. Crac., Scharłf. 
Durenis. Portae 6aharae (h
br.) Crac., Ben 
Ascer. 
E l i e Judells. Libell. de TI!lt. litt. hebraic. 
Crnc., Scharff. 
F a b e I' Andr. Polollus. Libel' advcrs. Luthcri 
€ot Zwiugli hacreses (?) (około 1534). 
Fal i mierz Stefanek. (Phalinuru!I St.) O zio- 
łach i mocy ich. Crac" Ungler. ob. Glabel' 
pod r. 1535. 
F 
 ts t i n i e 11 s i s Seb. Opusculum musicao. 
Crac., Vietur. (1519. 1525). 
F I' a n c o n i u s Mat. Elegantiarnm praecepta. 
Crac., Scharłf. 
G u arn a. ob. Saleruitanu9. 
Hegendorfin us. Stichologia seu l'atio Bcrib. 
versuum (ad Leszczinium Joannem). Viten. 
berg., Ithau. (1533). 
H o u t e r u s. Rudimenta Cosmogr.Crac.,Scharff. 
I B o c l' a t e S.Al'copsgitieus{Hegendorfini).Crac., 
Yietor. 
Kromer (Cromerul). Consolatio Joann. Choi- 
nio Episc. Crac. 
- De IIplendid. Chriati J. triumpJIO. Crac., 
Vietor. (1533). 
- Elog. de valetod. Sigis. J. Vllnae. 
- Mueica figurata.. Crac., Vietor. 
L o w i c z (a) Simon. De pracservationo a pe- 
stilen. Cl'ac., Ungler. 
Marchevet hamisznej. CUI'WUS 5ccundariu8. 
Crac., b. w. dr. 
Mikrnkodesz. (ksi£gi proroków po hcbr). 
Crac. 
M oi billi UB Ambr. Catbcchismi cl1pita X. 
juveut. Vratislaviensi propos. Vitel1b., Veiss. 
Mosellauus. Protog. paedologia et Hcgcn- 
dorfinus. Dialogus. Crac., Scharff. 
O p us novum g"l"ammaticae. Crac., Vietol'. 
p a w la S. J.isty po w
giers. (mylne, raczej 
1533) . 
polidamns Yal. Qucrela de pace et Er. 
Roterod. de pace (ad 'l'omicki). Crac., 
Schadf. 
p os n a ni e n sis Val. (WróbcI) Gpus(;ulUIXi 
quadragesim. Lips. b. dr. 
Roterodamu8 Er. Liberdepraep.adm(\r- 
to lU. Crac., Scharff. 
- Quc
ela pacie. Crac., Scharff. ob. Polidl\mus. 
RuLricella Cracovieusis. Crac., UngI. (153G. 
37. 39. 40. 41. 7G). 
Salernitanu8. Gramm opus novum. Crac., 
Vietor. (1533).
>>>
22 


t53ł - 1535. 


Ba1omo. proverbia p. J. Campensem (ad P. 
Tomicki). Crac., Uugler. (1547). 
S ti c b o log i a ob. Hegendorfinus. 
Taszycki Niculaus. Processus judiciarius. 
Crac., Vietor. 
Ticzinensis Georg. Elegiacon ad divum 
Nicolaum Pl'aesuleru inclitissim. Crac.,Vietor. 
Vio 'fhom. AdversuB Luther. opuacula. Crac., 
Uugl. 


1535. 


An toni us Joanues. De tuenda valetud. Crac., 
Vietor. 
- In mortem P. Tomieki. Crac., Vietor. 
Aristoteles. Gadki z pisma wieI. phi los o- 
pha. Krak., UngI. (trzy edyc.). 
- " Ol " J(l'lI.k., Scharff. 
A s t e x a n u s. Canones penitentiales, per va. 
rios casus expressi. Crac., F. Ungler. (Hi2J. 
1534. 1538). 
Au
ustinus. De vita christiana. Crac., 
Vietor. 
Bielski M.1:ywothy pllilosophów, led. Kmi. 
cie. Krak., Ungler. 
Caffmann J. Ephemeris anni 1535. 
Cato. Disticha moralia polonicis et genn. 
rythmis exornata p. łlymerum. CI'ac., Vie- 
tor. (1544). 
Cervus Tucholiensis. FarJ'ago aetionum ci. 
vilium. CI'ac., Ungler. 
Ci c e ro. De amicitia edd. M. FJ'anconiuB ad 
Fr.' Bonerum. Crac., Scharff. 
Ciświcki Pet.rus. Epiatola et poema adver- 
sus barbas. Crac., Vietor. 
Confessio to jest: wyznanie wiary!?). 
Cosminensis Benedictu8. Epit. Joachimi 
ob. Koźmin.. 
Crici us And. primas. Cant.ica sacra. Crac., 
Ungler. 
- Epitaphium Petri 'fomiC'ki. Crac., Ungler. 
Cromer M. Deliberatio Lncretiae I,ost vim 
'farquinii. b. w. r. (Crac., Viet.) (1541). 
D a w i d. Psałterz, albo kolicielno spiewanie. 
J{rak., Wietor. .(dwie edycye w Sce i w 12ce). 
Demostbenes.. Or. philosophicae. (edd. 
Hegendorf.) (ad A. de Górka) Hagen, Dru- 
bach. 
Don"tus minor. Crac., Vietor. 
G a l e n u s. Astrologia trud. struthii prof. V c- 
net. Patavinus. 
- De urinis, trad. Struthii prof. Venet. Patav. 
G l a b e r. O puszczaniu krwi. Krak., Ungler. 
(tłóm. z Miechowity? ob. r. 1508). 
G logo v i ensi s J. De octo partibus orat. 
(Donatus). Crac" Vietor. 
Greg-orius IX. Regulae juris ed. Ada1. de 
Pilzna. Crac., Vietor. 
Hege n dorfi II us Ch. Adagia selecta. Crac., 
Vietor. 
Henckel Joan. Soliloq. she precatio ad D. 
Crac., Ungler. 
Heyden. .Formulae pueril. colloq. Crac., 
Scharff. 
Hippocrates. De morbis vulgaribus p. Ve. 
deliciom. Crac., Vietor. 


- Praesagiorum. (? raczej 1532). 
Hispanus And. Contenta in hoc lib. Modua 
confitendi. Crac., Scharft. (1640 - 41). 
Honterus. Grammatica. Crac. Vietor. (? ra. 
czej 1532). 
- " " " Crac., Scharff. 
Jaskier Nico!. Juris provincialis Su. libri 
III. Promptuarium juris prov. Saxonici. 
Crac., Vietor. 
Judicium Cracoviense. Crac., Vietor. 
Kal endar (po niemiecku). (ProJJOszczowi- 
cza ?). Crac., Scharff. 
Koźmina (z) Ben. Epił&.lamion Joacb. Bran- 
deb. Crac., Ungler. 
Li ban us Georg. In 1'omicii obitum. Crac., 
Ungl. 
_ lntroductor. in nomi. et verb. declin. grae- 
eaa. Cra.c., Schsl'ff. 
- In sponsaJibus princ. Joach, BI'andenbur- 
gen. Oratio. Crac., Ungler. 
M i e c ho v i t a Macie.i. De praeser. hominum 
sallit. Crac., Scharfl: (J512). 
- polskie wypisanie dwojej krainy tłóm. 
And. maber z Kobylina. Krak., Ungler. 
MurOlelius Joannes. IJiccionariua. (1526. 
11)28). 
O z o ra i Imre. Ar Anli krisztu sról es az o. 
EkkleziaroI. Krak., Vietor. 
Perottus Nic. Grammatica denuo castig_ 
Crac., Ma1h. et Mar. Scharff. 
Pilzna (Z) Woje. Regule juris ob. GI'egO- 
rius. 
Policlamus Val. Hist, de reLuI Bohemo- 
rum. Crac., Vietor. 
- Oratio de rege regum Christo. 
Promptuarium ob. Jaskier. 
Prossoviensis Msrtin. Gallinius. Ad Ven. 
M. Bened. Cosminium epistola. Crac., Vietor_ 
Prolzovianus Simon. Epit. in nup. Joach. 
Brand. Crac., Ungler. 
- Ode de inferorum demolitione. Crac., Un- 
gIer, 
- Lyrica de annuntiat. B. V. Mariae. Crac., 
. Vietor. 
- Ad Andream de Thcnczyn. Cast. crae. 
Crac., Vietor. 
- Ode de aununciatione conceI.t. Jesu. Cra- 
coviae. 
.s a c 11 a ri n u 8 Stan. Descrip. t1uor. certam. 
cum Petro p. Mold. Crac., Vietor. (1531). 
Sybilla Erythrca. Carmina edd. LibanuB. 
Crac., Flor. Ungler. 
S z am ot u la k i Greg. Anacephąleosis flo8Cu- 
108 monogrammos ex Progymnasmatis En- 
dorfinis complec. (przeciw Hegeudorfinowl). 
b. m. dr. 
Vitellio. Perioptike libri X. Norimb., Pe- 
trejus. 
W I' a n d t Michael. Elegia in obito P. Tomi- 
eii. Crac., Vietor. 
Xi
gi Jezusa syna Syrachowego Ecclesias1i- 
cus rzeczone. tł. Piotra Poznańczyka. Krak., 
Wietor. (1536? 15401). 
Z a borowsk i stan. GramOl. rudimenta, Crac., 
Schartf.
>>>
1536. 


1536 - 1537. 


28 


Antoninus. Elegia in murtem Er. Roter- 
dami. Crac. Ungler. 
A u g U s ti n u s. Aur. De mU8ica dialogi VI. edd. 
Seb. de Felstin. Crac., Vietor. 
B l aa i u s. Salutarea paraeneses de epi8tolis 
et evangeliis. Crac., Scharff. (1542). 
.caffmann J. EphemeriB a. 1536. 
C b e li d o n i u s Ben. PAsBio J. Christi. Crac., 
Schadf. (1523). 
-criciul! And. primaB. Ad Clerum de no vis 
libris, regulae pastoraIes. Crac., Ungler. 
Ficinus Marsilius. De cura valet. et epist. 
SimoniB de lJowicz. Crac.. Ungler. 
GalenuB. Opera p. Struthium. Basileae, 
Clarandrus. 
..:.... AntidotariuB per Struthium. Vanet. (?) 
(1637). 
Gaz zi. De villo et cerevisia. Crac., Vietor. 
(ob. r. ló33. tito Encomium Lang. i r. 
1586 tit. Kiratein). 
Hegendorphinus. Ad rev. LatalBki ep. I. 
Epistola. Crac. 
- Querela Eloq. contra G. 8chamotul8ki. 
Vitembergae. 
Kopp. J. Gruntowny regiment, dedyk. Zyg. 
Król. Praha. 
Lectura Iluper tito de regulis juris. Crac., 
Ungler. 
Lovicz (de) Simon. De cura valetud Crac., 
Ungler. 
M aj o r Georg. Sententiae v
terum poetar. 
dig. Crac., ::Icharff. 
ParaeneBes ob. Blasius. 
FhocilideB. Poema praecepta vitae dig. 
cont. p. Cromerum. Crac., Vietor. 
Fliniua Sec. Panegyr. Trajano Augu. dic. 
Crac., Vietor. 
FIutarchus. De liberis educandiB. Crac., 
Scbarff. (1528). 
Folidamus. De l'ebu8 gestis hungar. Crac., 
Vietor. 
Posnan ie nB. Val. (Wróbel). (Jpusculum 
qoadragea. Lipsiae, Lotter. 
- Propugn. Ecclesiae a. seCtSB. Lipsiae.Lotter. 
Fythagoraa. Aurea carmina per Crome- 
rum. Crac., Scharff. 
R u b I' i c ella. Cracov. Crac., U ngler. 
Rudnicensis. Examen (colJlpendioBum). 
Crac., Scharff. (1520). 
Sabinus G. Erotica (ad p. Bembnm. A. 
Cricium). Viteberg" Klu"'. 
Samuela zyda list ku Rabi Isaakowi, tł. 
Fiotr Pozuańczyk. Crac., Ungl (dwa prze b.) 
(1538. 89). 
S e n t e n li a e vet. poet. per locos comm. dig. 
Crac., Scharff. 
Stromer Hen... Algorithmus linealis. Crac., 
8charff. 
S y l v a sententiarum ex Ovidio. Crac., Scharff. 
S y I' a c h J ezus. Xi
gi eccleBia.'IticuB rzeczone. 
Krak. Ungler(?) (1535. 1541). 
Szamotohki Gr. V'tncula Hippocratis ad 
alligendum caput Chrfi Eudorfini. Crac, 
Ungler. 


Teotandel' JOli. Morbi gaUicj curandi ra 
tio. Ba8il, Bebe1. 
Valerianua Math. In laudem A. de Then- 
czyn. Crac., Vietor. 
W rób e lob. PosnanienBis 'Valent.. 
ZaborowlIki S. Grammaticea l'udim. Crac., 
Scharff. . 
Orthograpbia. Crac., Scharff. 


1531. 


Academia crncoviensiB, dialoguB. . 
Algorithmu8, to jest: Nauka liczby. (Tom. 
Kłosa?) Kraków. (1638). 
AristoteleB. Oecon. liber, m. Libanu! G. 
Crac.. Schurff. 
C er v u s Tucholiensis. Methodus 1J8Cramen- 
torum. Crac., Ungler. 
- Eucharisticoo J. Chojenio. Cruc., Ungler. 
Ci c ero. Oratio pro Archia poeta, edd. G. 
Albinus, ded. And. Bonero. Crac., Scharff. 
Mnth. 
- Ol'. philosophicae. Crac., Vietor. 
Despauterius Job. Rudiment.lI. ed. Crac., 
Scharff. 
EcchiuB EpiJ!"r. sacrorum liber, ad TurBO- 
nem. Crac. Vietor. 
Franconius M. Erasmi Roterod. et P. To- 
midi epitnphia. Croc., Scharff. . 
G a 1 e n u s. De differentiis JIlorborum ed. Struś. 
Crac., Vietor. 
- De antidotis a J. Struthio. Venet. Nicoli. 
nus. (153Gj. 
HeJ!"endorfinus. Epistolarum conacl'ib. ra. 
tio. Crac.. Vietor. 
I no o vat i o fructifera c. omnis utriusque 
sexus: de poe nit. et remissione. (ed. S. 
Prossoviallus.). Crac, Ungler. 
Lectura super titulo de reguliB jur. Crac., 
Ungler. (ló24. 1531. 1536. lMl. i b. w. r. 
Leopoliensis J. Vivificae pass. Christi 
explau. Crac., Ungler. (1520. 1532). 
Libanus G. De philoB. laudibus, Oratio. 
Crac., Scbarff. 
Lovicz Sim. Enchiridion medicinae. Cr!lc., 
Ungler. 
M a c e I' Aem. De herbarum virtut. Crac., 
Ungler. 
Melanchton phil. Disp. Ol'. Cicero "Pro Ar- 
chia. Crac.. Scharff. 
M i e c h o w M. Sarmatia. BaBileae. 
Mosellanus P. Tabulae de BchematibulI. 
Crac., Schańt 
Nagonius Mich. Orat. ad Petr. Vapovium 
et elegie. edd. Mat. Franconius. Crac., Vietor. 
Phocylides. Poema. Crac., Vietor. (1536). 
Posnaniensis Val. (Wróbel). Opu8culum 
quadragesima1e. Lipsiae, Lotter. 
p I' o c e s s u S juris canonici. Crac. 
Rubri cella Cracov. Crac., Un_gler. 
BacrobuBto J. Algorithmus. Crac., Scharłr. 
Stanislaus. Historia imsg. CZ!j8tochov. 
CrI\C., Ungler. 
Szamotu laki (Shamotulal1ns) Georg, Pro. 
cea. juri:s brevior. Crac., Uugl. (1524: 1531).
>>>
24 


1537 - 1539. 


Ticzin ausis Georg. De diva Salomea. Crac., 
Vietor. 
- Vita divac Barbarap. b. m. dr. 
T u c II o vi g e n a Jac. Froctif. iJJnov. eanonJe. 
CI'ac.. Ungler. 
Valeri an us Mat. Historia quo pacto ma- 
gna portio crucis Christi iu Lublin perve- 
nit. der1ic. Tbom. ab Ilkusz. (z ]'ycinl! z 1". 
1532). Cr3c., Vietor. b. w. r. (l5::!,'!). 
V c rge ri u s P. Cur et quomolo de conjurat. 
rapi
tal"Um sentiendnm. Vitenbergat'. 
Wralltius And. Dalmata. Elegiae lTomieki 
et l
rzycld). Crac., Vietor. 


1538. 
Agricola G. De belIo :Hlv. Turcas. Hasi1., 
Aristoteles. obacz Glahcr. 
A rs moriendi. Crae., S
harff. 
A s t e x a n u s. Canones poeni ten. Crac" U ngI. 
(1521. 1534 l. 
n e d II. :Elenchu'J contentorum in hoc enchi- 
ridio. Dc glorios. Virg. ?ibl'iae conceptionc, 
assE'ł'tio per Stan. de Lowicz. Crac., Ungler, 
fi e II i c a n u s 1'heo. De partium oratioJJis 
inflexionihus. CI:ac., Vietor. 
B o n a wen t u r a. Zywot J. Chrystusa, tł. Opeć. 
Krak., Wictor. 
II r e v i a ri u ID Cracoviense. Venet., Lichtcn- 
stein. 
Caeaarius Joan. Dialectica. (et Mormelius). 
Crac., Vietor. (1539). 
- Rhetorica. Crac., Scharff. 
Camer s Varinus. Ap()phte
mata. edd. Dc. 
cius. Crac., Vietor. (1522. 1529). 
C a to. Disticha moralia polon. et german. 
rythmis exorn. p. l\fymerum. Crac., Victor. 
(1535. 1544. 1551. 1582. 1588). 
Chroscevski. In mortern Joannis de duci- 
hus Lithuaniae ('p. Posn., ded. Andr. Gór- 
ka. Lips., Schumann. 
Constit convent. Crac., b. w. m. i r. (dwa 
odbicia). 
Culmisches Uecht. Gedaui, Rhode. (1538?). 
Dan tiecuI. Epitaphia 1'omicio.Crac.,Scharff. 
Decret:ł et constit. in conv. Petricov. b. 
w. m. i r. (Crac., Wictor). (cztery et1ycye). 
Demosthenes. Pro Rhod. liii. cdd. negen. 
dor£; Crac., Vietor. 
Disputacio obacz Parys. 
D i u r n a l e hol'. ecel. Posn. Li psiae, J.otter. 
E p II o r i n u 5. DtJ utilitate Brtis mcdicae. b. 
m. i ur. 
Farkas Alld. (Lupus). Cranica de introduc- 
tione I::!cytal'um in Ungari:uu. Cracoviae. 
Frankoni ns 1\1. Ad Polon. rcrrni proc. 
concord. derlam. Crac., Scharfl: c 
- Dl'clam in obitum Jonu. cpis. Posn. Crac' J 
Ungler. 
Ga I('Jlus. De rracturis cd. Struthii. Venet. 
Zanetti. 
Gah7.ćcsi l
h'
II. A kCI'C5ztenyi ludaml!.- 
nvról \'Ii.!o I'avid l{onyveeske. Kraków. 
G l:i b e r. PI'OLlemata Aristoteta. Krak, Ungler. 
Glareanus H. Geographia Joann. Lasco 
f enct., LobiI!. 


- Aritmet. prac. Crac. 118er. 1\Iar. ScIu\rff. 
(raczćj 1549). 
G ra m m a t i c c s ruuimcnta. Crac., Scharff. 
(H "lelicz). 
H e g e D d o rfi n u 9. Epistolarum conscrib. ra- 
tiu. Crac., Vietor. 
H o n t e l' u s. De grammat. libri H. Crac., 
Vietor. 
J a n ic k i Klem. Quacrela reipub. polon. b. 
m. i r. 
Kłos T. Algorilluuus t.j. nauka liczby. Kl'ak.. 
Ungler. 
Le o p o l i en si s .Toan. Viviv. passionis Chri. 
explan. Crac., Ungler. (ł53i). 
Liballus Georg. AlI geu. et magn. Fran. 
BOllerum. Crac., Sch31'fl: 
Literae contrib. Con.lM3. b. m. d. 
L nn c u t Joan.Akorith. linealis. Crac., Vietor. 
Lowicz Stan. Elenchus. ob. Deda. 
- :Enchiridion de immac. conccpt. B. "iI'. 
Mariae. Crac., OngI. 
1II o s e II a n u s Petrus. paedologia. Crac., Yie- 
tor. (1528). 
MUl'm elius ob. Caesarius. 
M y m e r ns. In salvum l'editum Ephorini. Crac" 
Vietor. 
Parys Darius Siebach. Disputatio sccunda 
de passionibus. Posnaniae? (data widocznis 
mylna) b. dr. 
p u b I i c i u s J Be. Ar:! confic. epist. per AdaIb. 
Cosminensem. P. M"oscllanus. Rbetor. cxer- 
cit. Crac. 
R u b ri c e II a. Crac., Vietor. 
S e n t e n t i a e et loci quiualD i08 igniores. 
Posn. (mylka, racz
j 1583). 
Salomon. Cantica canticorum cd. G. sta- 
wiszyn. Crac., Ungler. 
S a m n e I Rabi. List ku drugiemu Rabi. Krak., 
Ungler. 
Sannazarius. De morte Chr:sti carmen. 
Crac.. Vietor. 
Sigism. I. Constitutiones. Crac, b. dr. 
Sz e k e I y Stefan. A Kerciztenysćg fundamentó 
mti.ról való tanu
Ąg. Krak. 
S pange n berg J. llellum grammatir.aIe. 
Crac., Math. Scharff. 
Ticzin6nsis Georg. Rutb. De Crac. carmen 
cleg. Crac., Vietor. 
Valentia Jacobus de. Theol.)gicalis quae- 
stio universalis. Crac., Scharff. 
Viaticum cracoviense. Veuet., Lichtenstein. 
Wisliczc (z) Michał. Dziennik wyb. z ewan- 
geliami ku latu paus. 1539. (Kalendarz). 
Kraków. 
Wróbel Wal. Proll\lg. rccleis8e.(J536-37). 


. 


1539. 


Ad qU3erelam mercator. C.'aco\"ieus. I'espon- 
sum de mCJ'catura. 
A i c h I e" Słano (G1andinus. Żoł=łdek. D,bek). 
Epithal. IsahelIal'. Crac., Vietor. 
- Epigrammata (ad J. Dantisc.) Crac., Victor. 
Aurifaber. Schola dantiscana Gedani, Fr. 
Rbodus.
>>>
1639 - 1540. 


25 


:BariensiB Jacob. De connubio Joanni8 et 
lsabellae Crac., Scharlf. }Iath. 
Caesarius J. Dialectica. Crac., Viet,or. 
C a m e I' s Varinus. Apophtegmata. Crac. (1538). 
C a n o n e s poenitcntiales. Crac., Ungler. 
Cervus Tuchol. Farrago actionum civilium. 
Crac.. Scharlf. 
Constitutiones conv. gener. Crac. a.1539 
celebr. Crac., Vietor. (dwa przebicia w roku). 
D a n t i s c us. Carmen ad Alleopagum (Kno- 
belsdorf). Crac., Vietor. 
- Cal men parenaeticum juvenibus. et Aych- 
lerl carmen. Crac., Vietor. 
D a v i d. Zołtarz Wal. Wróbla wyd. Glaber. 
Krak., Ungler. 
- " " " Krak., Scharlf. (1540. 43. 47. 61. 67). 
Ecchius. De versificandi arte. Crac., Vi e- 
tor. (1521). 
E o b a n u s Hessus. Opera. i Sy lvarum lib. 1. 
Sarmaticus. Bana. 
Figury i modlitwy o umeczeniu J. Chr. 
Crac., Siebeneycher? 
Gazzi Ant. Encomium vini (raczej r. 1536). 
Glaber Cobylinus. Logice Encyclop. Crac., 
Ungl. (1549). 
Honterus. De GraIDID. Crac., Scharlf. 
Klprik Stan. Na wcscle kl'. babelIi. l{rak., 
Wietor. 
Jl fi o b e la d o r f E. De bello turcico carm. 
Vittenbergae. 
Libanus Georg. Ligo. De accentuum ecclc- 
siastic. ratione. C.rac., Scharlf. 
Liri ne n si s Vinc. Pro cath. /idci antiquitate 
ady. haer. libelluB. (Er. Roter. De n. eccl.). 
Crac., Vietor. 
Li te rlle univer8ales contrib. in conv. C..ac. 
b. m. 
Logice COlllp. ob. Glaber. 
L o w i c z Stan. Can. S. sepulchri. RegulaEl 
vitae monasticae. Crac., Vietor. 
- Judicium paridis. Crac., Vietor. 
Marszewski S
b. Epith. in nuptiis Joannis 
reg. Hungariae. 
- De ludis eqnestribus in nuptiis Is. et Joan. 
carm. Crac., Vietof. 
łlelanchton Phi!. Syntaxis. Crac., Scharff. 
Pieśń o małż. królewny Izabem p. S. W. 
Krak., Wie tor. 
Po s nanien s i s Cas. Obs. in bullas Leon. X. 
Francof., Roberger. 
Reuschius J. Antid. ady. pestil. pd. He- 
gendorf. Lipsiae, Faber. 
R u b r i c e II a e pprennes diocc. crac. (edd. 
Virpkovicius). Vietor, imp. Mar. Scharff. 
Sabinus B. Examen de pharmaco exhiben- 
do. Crac.. Vietor. 
S am u e l Rabbi. List. Krak., Scharlf. (i Un- 
gIer ?). (l 53tj). 
Sigis. I. Copey eines Briefs an Herzog v. 
rreuss. b. m. dr. 
Sz a m o tuls ki Grzeg. De contractibus deq. 
usuris licitis. Crac., Vietor. 
S z a mot ulaki (Shamotuliensis) Venceslaus. 
In nuptiis reg. Joanu. et lsab. Crac., Ungl. 
T o b i a s z patryarcha starego zakonu. ]{rak., 
Qstrogórski Maciej. (porównaj r. 1551). 


T o r i n u s G odorr. Aediloquium seu disticba 
patribus aedium inscribenda. Crac., Helicz. 
T u I' o b i n i u s Jan. Enchir. juris pontificii 
et caesarei. Pułtusk, J. Sandecki. 
Wi ć pierwsza królewska, obacz: Literae. 
Willichius Jodoc. Varmiensi8. Comment- 
in artem poeto Argent. 
Wincenty Francuz ob. Lirinensis. 
Wo k a b u l a I' z rozmaitych i potrzebnych sen. 
tencyi. Krak., Wietor. 
\Virpkowicz Jan ob. Rubricellae. 
Wrandl Mich. Epithal. regis Joannis I. 
Crac., Vietor. 
- Epicedion Reg. Hung. Joannis. Crac., 
Vietor. (mylne raczej 1540). 
Zaborowski Shn. Gramm. rudimenta. Crac., 
Vietor. (1529. 15tH). 


15-10. 


A n d r. Hispanus. Mod. confit. Crac. 
Basiliu8. Orationes devotiss. de Euchar. 
per Phil. Guudelium. CI'ac., Ungler. 
B i b l i a. ob. Harzuge (Herzuge). 
B lon i e Nic. Tractatus. Paris. 
B uc zac ki. Enchiridion juris pontif. Pułtu8k 
Sandecius. 
Bochnensis Andreas. ob. Lubelczyk And. 
Br eviar. seu Viat. Unesnense. Venet., Lich- 
tenstein. 
CarvaItu s. Apulogia diluens nugas Erasmi 
in sacras religiolJes. Crac. 
Castanedulo OITicium b. Jacinti. Crac., 
Helicz. 
Catari ni. Spec ul um. Crac., Vietor. 
Ce rvus Tucb. Farraginib Jibri VII. Crac." 
Ungler. 
(Cer v U6?). Tractatus docells modum legen- 
di abbreviatllras. Crac.. b. w. r. ob. Tra- 
ctatu8. 
Cuspinianus Joannes. De caesaribu8. (et 
Congr. trium regum). Argent. (1515). 
- Diarium de congressu Maximiliani cum 
Vlad. et Sigismundo. Basi!., Oporin. 
D a t h u s Sen Carmen de aft cancellar. edd. 
Libanus G. Crac, Helicz. 
D a w i d. Zołtarz przez mist,rza W. Wróbla 
z Poznania. Krak., Scharff. 
- " " .. Krak., Wietor. 
Diesthemius P. I1omulus, comoedja. Crac.. 
Ungler. (1541). 
D o m i n i c u s de Casian. ob. Castanedulo. 
GalenuB. De articulis tr. Struthius. Venet., 
ZOlJett.. 
Hcrzllge J Nowy tl'slament (po hebrej.). 
Kraków., Paweł Helicz. 
li i p P o c I' a t e s Coi. Epi:lola. morIlI. JoanneB 
Renedictus dedi('. Juall Tarnovio. Crac., 
Helicz. 
H o s i u s. H}'nllJi aliquot. Crac. (?) (1548). 
Imre Noam. (po hehrejsku). Crac. 
lstoria o Ś. Józefie patr}'srsze. Krak., Un- 
glcr. (1530). 
Langus Joan. Ad Christum Jesum Ol'atio. 
De Tutela contra Turcam. Ad An&el. Epho, 
rinum elegidion. Cra.c, Vietor. 
"
>>>
!Zł 


1537 - 1539. 


Ticzin ensis GeOl'g. De diva Salomea. Crac., 
Vietor. 
- Vita divae Harbarap. b. m. dr. 
T u chovi gena Jac. Fractjf. iunov. canonis. 
Cl'ac., Ungler. 
Valerianus Mat. Hiqtoria quo pacto ma- 
gna portio crucis Christi in Luhlin perve- 
nit. derlic. Tbom. au Ilkusz. (z ]'ycin=t z 1". 
1532). Crac., Vietor. h. w. r. (153,'ł). 
Vergerjus r. COl' et quomo,lo cle conjUl-at. 
Papistarum sentiendllm. Vitenbergae. 
Wrantius And. D.dmata. J.:legiae (Tomicki 
ct l\:rzycl.j). Crac., Vjetor. 


1538. 
Agricola G. De bello ady. Turcas. Hasi1., 
Aristoteles. obacz G1aher. 
Au moriendi. Crac., S
hArff. 
Astexanus. Canones poelliten. Crac., Ungl. 
(1521. 1534). 
B e d a. Elenchu'J contentorum in hoc cnchi. 
ridio. Dc glorios. Virg. lIIariae conceptione, 
assE'rtio per Stan. de Lowicz. Crae., Ungler. 
B e 11 i c a n u s Theo. De partium oratiouis 
inflexionihus. Crac., Vietor. 
B o n a wen t u I' a. Żywot J. Chrystusa, tł. Opeć. 
Krak., Wictor. 
Brevj31'ium Cracoviense. Venet., Ljchtcn. 
stein. 
Caesarius Joan. Dialectica. (et Mormclius). 
Crac., Vietor. (1539). 
- Rhetol'ica. Crac., Scharff. 
Camer s Varinas. Apophte
mata. edd. De. 
cius. Crac., Vietor. (1522. 1529). 
C a to. Disticha moralia polon. et german. 
rythmis exorn. p. 1\Iymerum. Crac., Vietor. 
(1535. 1544. 15M. 1582. 1588). 
Chroscevski. In mortem Joannjs de duci- 
bus Lithuanil\e ep. Posn., dcd. Andr. Gór- 
ka. Lips., Schumann. 
Constit convent. Urae., b. w. m. i r. (dwa 
odbicia). 
Culmisches Recht. Gedani, Rhode. (1538?). 
D a n ti s c U 8. Epitaphia Tomicjo. Crac., Scharff. 
Decreh et constit. in conv. Petricov. b. 
w. m. i r. (Crac., Wiewr). (cztery cdycye). 
Demosthenes. Pro Rhod. Hb. edd. negen- 
dor[ Crac., Vietor. 
Djsputacio obacz Parys. 
Diurnale hor. ecel. Posn. Lipsiae, J.otter. 
E p h o r i n u s. DtJ utjlitate artis Jllcdicae. b. 
m. i ur. 
F ar k a!l Aud. (Lupus). Crallica de introdoe- 
tione I:;cytarum in Ungari:uo. Cracoviae. 
F1"ankonius 
I. Ad Polon. rcgnj proc. 
concord. declo.m. Crac., ScharfJ: 
- Dprlam in obitum Joau. epis. Posn. Crae' J 
Ungler. 
G a I e n u s. De rraeturis cd, Strnthii. Venet. 
.Zanctti. 
G:\lszćesi I;h'
n. A kCl'csztćnyi ludaml!.- 
nyról ,'filo I"3vid I{(jnyveeske. Kraków. 
G l a b er. PI'oLlemata AristotcIa. Krak, Ungler. 
G l arean us H. GeogmlJhia Joann. Lasco 
Venct., LobiI!. 


- Aritmet. prac. Crac. 1l3er. 
Iar. SclIRI'ff. 
(raczej 1549). 
Grammaticcs rudimcnta. Crac., Scharlf. 
(Haelicz). 
H e g e n d o rfi n u 9. Epistolarum conscrib. ra- 
tiu. Crac., Vietor. 
Monterus. De grammat. lilJri 11. Crac., 
Vietor. 
J a n i c k i Klem. Quaerela reipub. polon. b. 
m. i r. 
K ł o s T. Algorilhmos t. j. nauka liczby. KI'ak.. 
Ungler. 
Leopoliensis .Toan. Viviv. passionis Chri. 
explall. Crae., Ungler. (1537). 
L i b a n u s Georg. Ad gen. et magn. Fran. 
BOllerum. Crac., Sehal'fl: 
l. it er ae contrib. con. 1538. b. m. d. 
1. an c n t Joan. Akorith.lincalis. Crac., Vietor. 
Lowicz Stan. Elenehus. ob. DlJda. 
- .Enchiridion de immac. conecpt. B. Yir. 
Mariae. Crac., Ungl. 
Mosellanus Petrus. paedologia. Crac., 'Vie- 
tor. (1:i28). 
Murmelius ob. Caesarius. 
M y m e r u s. In salvum reditum Ephorini. Crac.,. 
Vietor. 
P ar y s Darius Siebach. Disputatio secullda 
dc passionibus. Posnaniae':' (data widocznis 
mylna) b. dr. 
p u b l i c i u s Jac. AI's eonfic. epist. per AdaIb. 
Cosmjnensem. P. Mosellanus. Rhetor. cxer. 
cit. Cl'ac. 
RubricellB. Crac., Vietor. 
Sententiae et loci quidam insigniores. 
Posu. (myłka, raczćj l 58:-ł). 
Salomon. Cantica canticorum cd. G. sta- 
wiszyn. Crac., UlJgler. 
S a Dl li e l Rabi. List ku drugiemu Rabi. Krak., 
Ungler. 
Sannazarios. De morte Chr:sti carmen. 
Crac.. Victor. 
S i g i s m. I. Constitntiones. Cr3e, b. dr. 
Szekely Stefan. A Kcreiztenysegfundamentó 
mti.ról való tanusĄg. Krak. 
S p a n g e n b e I' g J. BeUum grammatir.ale. 
Crac., l\1ath. Scharff. 
Ticzinansis Georg. Rutb. De Crac. carmen 
cleg. CI'ac., Vietor. 
V al e n t i a J aeobus de. Theologicalis quae- 
stio universalis. Crac., Schal'il: 
V i a ti c u m cracoviense. V clIet., Lichtenstein. 
Wislicze (z) Michuł. Dziennik wyb. z ewan- 
geliami ku latu paus. 1539. (Kalendarz). 
Kraków. 
Wróbel WaJ. propug. rcclcisac.(1536-37). 


J 


I 


1;)39. 


Ad cJuacrelam mercafol'. CI'aco\"iells. l'es[Jon. 
sum de meJ'cat.ura. 
A ie 
 lei' Stan. (G1andinus. Żoł=łdek. Dłbek). 
Eplthal. IsabclIa,'. Crac., Vietor. 
- Epi
rammata (ad J. Dantisc.) Crac., Victor. 
Aurifabcr. Scbola dantiscana Gedanii }!'r. 
Rbodus.
>>>
1639 - 1640. 


25 


J 


Bariensis Jacob. De connubio Joannis et 
lsabellae Crac., Scharff. 
Iath. 
Caesari us J. Dialectica. Crac., Vietor. 
C a m e I' s Varinus. Apophtegmata. CI'ac. (1538). 
Canones poenitentiales. Crac., Ungler. 
Cervu8 Tuchol. Farrago actionum civilium. 
Crac.. Scharff. 
Constitutiones conv. gener. Crac. a.1539 
celebr. Crac., Vietor. (dwa przebicia w roku). 
Dantiscus. Carmen ad Alleopagum (Kno- 
belsdorf). Crac., Vietor. 
- Carmen parenaeticum juvenibus. et Aych- 
leri carmen. Crac.. Vietor. 
D a v i d, Zołtarz Wal. Wróbla wyd. Glaber. 
Krak., Ungler. 
- . " " Krak., Scharff. (1540. 43. 47. 61. 67). 
Ecchius. De versificandi arte. Crac., Vi e- 
tor. (1521). 
Eobanus Hessus. Opera. j Sylvarum !ib. l. 
Sarmaticus. BalIa. 
Figury i modlitwy o umeczeniu J. Chr. 
Crac., Siebeneycher? 
Gazzi Ant. Encomium vini (raczej r. 1536). 
Glaber Cobylinus. Logice Encyclop. Crac., 
Ungl. (1549). 
Honterus. De GraIDID. Crac., Scharff. 
Klprik Stan. Na wescle kl'. lsabelli. Krak., 
Wietor. 
J( n o b e h d o I' f E. De beJJo turcico carm. 
Vittenbergae. 
Libsnus Georg. Ligu. De accentuum ecclc- 
siastic. ratione. C.rac.. Scharff. 
Lirinensis Vinc. pro'cath. fidei antiquitatc 
ady. hael'. libellns. (Er. Roter. De n. eccl.). 
Crac., Vietor. 
Lite rlle universales contrib. in conv. Crac. 
b, m. 
Logice COIUp. ob. Glabcr. 
L o w i c z Stan. Can. S. sepulchri. Regulae 
vitae monasticae. Crac., Vietor. 
- Judicium Paridis. Crac., Vietor. 
Marszewski S
b. Epith. in nuptiis Joannis 
reg. Hungariae. 
- De ludis equestribus in nuptiis Is. et Joan. 
carm. Crac., Vietor. 
łlelanchton Phil. Syntaxis. Crac., Scharłr. 
Pieśń o małż. królewny Izabelli p. S. W. 
Krak., Wie tor. 
Posnaniensis Cas. ObB. in bulIas Leon. X. 
Francof., Roberger. 
Reuschius J. Antid. ady. peRtiI. ed. He- 
gendorf. Lipsiae, Faber. 
R u b r i c e 11 a e pprennes diocc. crac. (edd. 
Virpkovicius). Vietor, imp. Mar. Scharff. 
S a b i n u s B. EX8men de pharmaco exhiben- 
do. Crac.. Vietor. 
S am u e l Rabbi. List. Krak., Scharff. (i Un- 
gIer ?). (I 53t1). 
Sigis. I. Copey eines Briefs an Herzog v. 
rreuss. b. m. dr. 
S z a m o t u la k i Grzeg. De contractibus dcq. 
usuris licitis. Crac., Vietor. 
S z a mot uh ki (Shamotuliensis) Venceslaus. 
In nuptiis reg. Joann. et lsab. Crac., Ungl. 
T o b i a s z patryarcha starego zakonu. Krak., 
Ostrogórski Maciej. (porównaj r. 15:1). 


I 


Torinus Godorr. Aediloquium 8en disticba 
patribus aedium inscribenda. Crac., Helicz. 
T u r o b i n i u s Jan. Enchir. juris pontificii 
et caesarei. Pułtusk, J. Sandecki. 
Wi ć pierwsza królev..ska, obacz: Literae. 
Willichius Jodoc. Varmiensis. Comment- 
in artem poeto Argent. 
Wincen ty Francuz ob. Lirinensis. 
Wo kabu larz rozmaitych i potrzebnych sen. 
tencyi. Krak., Wietor. 
Wirpkowicz Jan ob. Rubricellae. 
W randl Mich. Epithal. regis Joannis I. 
Crac., Vietor. 
- Epicedion Reg. Hung. Joannis. Crac., 
Vietor. (mylne raczej 1540). 
Zaborow liki Shn. Gramm. rudimenta. Crac., 
Vietor. l1529. 156ł). 


1540. 


A n dr. Hispanus. Mod. confit. Crnc. 
Basili us. Orationes devotiss. de Euchar. 
per Phil. Gundelium. Crac., Ungler. 
B i b l i a. ob. Harzuge (Herzuge). 
B lon i e Nic. Tractatus. Paris. 
B uc z ac ki. Enchirirlion juris pontif. Pułtusk 
SandeciuB. 
BocllOensis Andreas. ob. Lubelczyk And. 
Breviar. seu Viat. Unesnense. Venet., Lich- 
tensteiu. 
Carvaltu s. Apologia diluens nugas Erasmi 
in sacras religionel. Crac. 
Castanedulo OITicium b. Jacinti. Crac., 
Helicz. 
C a t ari n i. Speculum. Crac.. Vietor. 
Ce rVUB Tuch, Farraginib libri VII. Crac." 
Ungler. 
(Cervus?). Tl'actatus docens lOodum legen- 
di abbreviatlll'as, Crac., b. w. r. ob. Tra- 
ctatus. 
CuspinianulI Joannes. De caesaribus, (et. 
Congr. trium regum). Argent. (1515). 
- Dial'ium de congressu Maximiliani cum 
Vlad. et Sigismundo. Basil.. Oporin. 
D a t h u s Sen Carmen de off. cancellar. edd. 
Libaous G. Crac, Helicz. 
Da wi d. Zołtarz przez mist.rza W. Wróbla. 
z Poznania. H:rsk., Scharff. 
- " " .. Krak., Wietor. 
Diesthemius P. Homulus, comoedja. Crac.. 
Ungler. (1541). 
D o m i n i c u s dp Castan. ob. Castanedalo. 
G a l e n u s. De articulis tr. Struthius. Venet., 
Zanett. 
Hcrzllge J Nowy tl'stament (po hebrcj.). 
Klaków., Paweł Helicz. 
H i p p o c r a t e s Coi. Epi:tola. morał. Joannes 
Benedictus dcdi('. Joan Tarnovio. Crac., 
Helicz. 
Bosius. Hynmi aliquot. Crac. CI) (1548). 
Imre Noam. (po hehrcj
ku). Crac. 
lstoria o Ś. Józefie pau'yarsze. Krak., Un- 
glcr. (1530). 
Langus Joau. Ad Chrjstum Jesum Oratio. 
De Tutela contra Turcam. Ad AnseI. Epho- 
rinum elegidion. Cra.c, Vietor. 
"
>>>
26 


1540 - lM1. 


Libanus Georg. De musicę laudibu8. Crac., 
Helicz. 
Lowicz Stan. De Maria Virgine Deipara. 
Crac.. Yietor. 
Lubelczyk A. 1'umu1tl,laria' resp: in P. 
Melanch. Crac., Helicz. 
I.upuli S. EI'oternata. Crao., Vietor. 
MarszewBki Seb. In ser. Hungar. Reg. 
Joann. I. obitum. Crac., Vietor. (15401). 
Mielieski Aug. Rot. Inauguratio D. Sam. 
Maciejowski. Crac., Helicz. 
Id: u I' m e I i u 8. Dictionar. var. rerum. Crac., 
Ungler. 
p o li d a m u s Val. Diatribe de pulsibus et 
urinis. BasiIeae. 
_ Libri de re medica. ded. Andr. de Valen. 
tinis Sigis. Regis physico. Epistolae, ad. 
Gamratum, Dziaduski, Lasco. Elegiae ad 
Luc. Górko. b. m. dr. (1532). 
Jolitus Andr. Speculum haereticorum, ded. 
Gamrato. Crac., Helicz. 
- " " " (cdd. Mart. SpOl'll). Crsc., Vietor. 
Powieść o założeniu klasztoru na Łysej 
Górze. Krak.. Ungl. (i Marek Scharff.) b. 
w. r. (około 1540). 
Roterodamus Er. Civilitas morom in suc- 
einctas quaest. digesta. Crac., Scharff. 
- Praeparatio ad mort.cm Crac., Schar/ł. 
Rotund us Aug. lnauguratio ob. Mielieski. 
Rtłbricclla Crac. Crac., Vietor. 
Sekl ucyan. Wyznanie wiary. (około 1'.1540). 
S P o r n Mar. Speculum haereticorum Crac., 
Helicz. (1546). ob. Catarini, Politus. 
S tr u ś (Stl'uthius) J óz. Ars Bphygmica. Bssi. 
leae (1555) obacz Galenua. 
t)zamotulski Grzeg. Ol'atio ad SigiB. 1. 
gratulat. Crac. 
6zamotulski Wac1aw. In uativ. Sigis. filii 
Regis Joannis et lsab. Cl'ac.. Vietor. 
T e s ta
 e n t (dali 118ue). (tłum. M. Lut.ra). 
lirak.. Ilelicz. 
'I I' a c ta t u a pl'aecl. et insignis, dQcenB mo- 
dum legendi abbreviaturas. Crac., Ul1g1. 
Tucholiensis CervuB. obacz Cervus. 
Turobinius Joan. E:s.amen iip, qui ad sa- 
erOB ordines majorea sunt assumendi. Puł- 
tuak. Sandeoki, chalcogr. Posrianiensis. 
WraDdt Micb. .pivi Regis Joannis I. epice- 
dion. CraQ., VietQJ'. (1539). 


ISU. 


Aaron rabin z Kazimierza. Sepbir Hemis. 
80th. (Talmud). Kraków, lIelicz. 
Al b er tUB Magnus. Isagoge phiIClS. natur. (ed. 
111.). Crac., Scharff. Mik. (1548). (1616). 
A ud r e a B Uispanus. Modua cOllfit. Crac., 
Vietor. 
CbrysoBtomus J. De ady. valetudioe M. 
Cromer trad. Crac.. Vietor. 
- De divitiis et paupertate M. Crom. Or80., 
Viet.or. {dwa odbicia). 
- De Ilon contemneDda. ecclesia M. Kromer. 
Crac., Vietor. 
_ De anima M. Kromer. Crac., VieLor. 


- De humilitate M. Krom. b. w. m. Crac., 
Vietor. 
- De ingluvie et ebrietate oratio p. M. Krom. 
Crac., Vietor. 
Cicero. Libr. philosopb. b. w. r. 
Computu8 sum mar. castig. Crac., Vietor 
Hier. (1614).. 
- " " .. Crac., Scharff. Math. 
Con&titutiones der Lande PreUS8en. 
Danzig. 
Copernicus NicolaDs. De libris revolutio- 
num, edd. Rhetićus. Basileae. 
Diction. tri lun linguarum teut. lat. polon. 
Crac., Vietor. (porówn'lj :Mymerua Fr. r. 
1592). 
D i e s t.h e m i u s. HOlJ1,ulus. comoedia. Crac., 
Vietor. (1540). . 
Facturae primae Elbing. scholae. Gedani, 
Rhode. 
F r a n c o n i u s 'Math. OrRtio ad Chr. orbis 
principes contra Turcas. b. m. dr" (dedic. 
Gracchoviae). 
G n a p h a e u s Guil. Hagensis. Morosophus de 
supientia, comoedia. Gedani, Rhode. 
- TI'iumphus eloquentiae. Gedani.. Rhode. 
Goriński P. Statuta ducatus Masoviae 
Crac., Vietor. 
G uille rro u s. Postilla super epistoIas. Crac., 
!:!cbarff. (1532). 
H o n t e I' u s. De gramroatica. Crac.. Scharff. 
Kał w Conrad. 1'ractatus. obacz Szamotl1lski. 
- Ratio tractatus de emptione et vend. Crac., 
Vietor. 
_ Repetitio capituli de emptione. Crac., Vi et. 
Kro m erM. Dcliber&tio I.ucretiae rom. 
Crac., Vietor. (1535). 
Kobylii18ki Piotr. (1 Andrzej raczej). Nau- 
ka rstowania położnic. Kraków (czy z Ziel- 
uika?) (l589) ob. Glaber (r. 1542). 
L a n g u B. De Cbristo patiente elegia. Crac., 
Vietor. 
L u b e l c z y kAndr. Oratio paraenetica ad 
Ep. Leopolien. 
Lupul U8 Sig. Rudimenta grammatices. Cra- 
coviae. 
Miechowita. WypiBanie dwojćj krainy. 
Krak., Wietor. 
ModrzeviuB And. Ll\5cius, sive de poena 
homicidii. Crac., Vietor. (1M3). 
Modus confitendi interrog. Crac., Ungler. 
M o i b a n n s A. De consecratione II almarum. 
Vratisl., .Andreas Ul)gler. 
Murmeliul'. Diction. var. rerum. Crac., 
5charff. (1526). 
Perotti Nic. Grammatica. Crac., Scharłr. 
Prima AelbiDgenBis schola. Sylva carminum. 
Gedani. 
Rivi U6 JoanneB. Marienburgi de9criptio. I.i- 
psiae, Wolrab. 
Rub1"icella. Crac., Ungler. 
Rudnicensis M. Compend. examen. Crac., 
Vietor. (1520). 
Samboritanus. Tbeoresis. (mylnie, raczej 
1561). 
Sohotenius Herm. Vita hone8ta. Crac., 
ScbarfI.
>>>
154.J - 1543. 


27 


Se neca L. A. Formulac honestac vitae et 
rithmi 
erman. ac polonica linguis edd. 
:Mymer Fr. ded. S. Bonero. Crac., Vietor. 
Seklucyan Jan. Wyznanie wiary (około 
1540 - 41 'tj. 
_ l{atechizw. Królewiec. (1547 - 68). 
Spangenberg. Erotemata. Crac., Schartr. 
Syrach Jezus. Xięgi Ecclesiasticus rzeczone. 
(dedyk z r. ló3ó piotra Poznańcz.) Krak., 
Wietor. 
S z a m o t u I s k i G. Repetitio capituli Ile emp' 
tione. Crac.. Vietor. 
_ Conradi de Kalw Tractatus de cmptione 
et venditione accommodatU8. Cra('., Vietor. 
V erin i Mich. Disticha de moribus. Crac.. 
Vietor. 
V i I' i s Joan. Preces et meditaciones diurn&o 
select. Vralitil., Winkler. 


1542. 


B l a s i u B Paulin. Paraeneses salutares. Crac.. 
Scharlf. (Hi36). 
B o r b o n i u s N. Paedagogium seu morum 
puerilium praecepta, CUIII schol. Ol'eandri. 
Crac., Scharff. 
C a e s a I' i u 8. Dialectica. Crac., Scharff. 
C a p ri n u 8 Albert. Judiciuw astrologicum, 
dedic S. Maciejowski. Crac. 
Cervu s T. Farrago actionum. Crac.. Ungler. 
(dwa odbicia). 
Copern i c UB N. De lateribus. Vittenb., Lufft. 
C08ten8i8. Examen 8pirituum et visionum 
cum paraenesi ad poenit. Crac., Vietor. 
Cromeru8 Martinus. Sermo de tuenda di. 
gnitate. Crac.. Ungler. 
- Ol . . Crac., Vietor. (dwa przebicia w 8ce 
i 4ce). 
E p h o ri n u l. .Medicinale compend. Crac., 
Vietor. 
Franconius Mat. Ad procer(,8 lIungariae 
pro tuenoa patris cJntra Turcas. Crac., 
Scharff 
- Epistola de perfidia Turcarum. (Crac.). 
G l a b e r Jędr. z Kobylina. Nauka o puszczaniu 
krwi. Ungl. (także r. 1:J3:i pny Zielniku). 
- O m'Jrowem powietrzlL Krak., Ullgl. (przy 
Zielniku) 
II i Il e b r a n d u s EpistoIa adversus Maiba- 
mum. Crac. 
J a n i c i u s 1'ristium 1. 1 Epigr. I. CI'ac., 
Unglel'. 
- Epithalamium. Crac., UngIer. (ob. r. 154.3). 
K n o b e!sd o rf Eus. Ad J.lJantisculll. Lovan" 
Gravius 
Kobyliil8ki ob. G1aber. 
Lsngus III sepult. Domini elegia. Crac., 
Vietor. 
Lectura super titulo deregulisjul'is. Crac.. 
Ungler. 
L i t e r a e universale8 contributionuro. Datum 
VilDae. 
L u p u I u s Sig Erotemata odo part. Orat. 
Crac., Vietor. (1550). 
M i e c h o w blathia8 De Sarmatis aaian8 et 
enrop. \ enet 


N eu na Giovanbattista. II ncnnio, dcdic. 
aIla Rona f'for2;3 reina di Polonia. Vine. 
gia, Andr. Vav3Sliore. 
Paraeneliea salutares: ob. Blasius. 
plutarcbu6_ Dicteria laconica od\!. Myme- 
rus. Crac.. V1"
tor. 
Porph}'I'ius. Textus vet. artis.. Crac., Vie- 
tor et Mai'. Scharlf. 
n. O s e n h e i lU. MucmQti biblioruw. Crac.(15óO). 
Roterodamus El'.: De cout.crnptu mundi. 
Crac., Vietor. 
_ KsiQgi które zow, j
zyk. Krak., Wietor. 
(1541 '/). 
Rubricella. Crac.; Victor. 
S p all ge n b e rg_ Qomputus ecclesiasticus. 
Crac., Scharff. 
Spiczyński Hie
: O ziołacl1 tuteczn. i za- 
mortikich (przekł. z L. Cboulanta). Krak.. 
UngIerowa. . 
T6ctander JOB. (Zimmermann). Elegiae 
III. de peregrinationibus suis ad P. Kmi. 
tam. Orac., UDgler. 
Tractatus praecl. et insig. docens mo dum 
legenl1i abLrevia
uras. Cl'ac, UngI.lb. w. r). 


1543. 


Agryppa. H. Korn. Krótl(a. lIauka O powie- 
trzu. Kraków, Echadr. ?¥loIc. 
Albertus. Reca8sus illustriss. principis Al- 
berti cui parochi obediant. RcgiomoDti. 
Dauhroann. 
BarieDsia Jaco1Jus. De rogimill6 8 pestlJ. 
Cl'ac.. Ung1. 
Be8chreibung des Einzugs dcl' Kiinigio 
'ZU Cracaw. b. w. m. 
B e 11 i c a n u 8. Do partium orat.ionis iuflcxio 
lIibus. Craa., Vietor. 
Caesarius JODU. Dialectica fIl. ed. p. c. 
Rudolphi. Crae., Vi
tor. 
Cernotae Christophorus. Apparatus nup- 
ciarum Sig. Au

ti\i. Venetiis, S'lbio. 
Cicero. Pro .l.\t MarccJlo. Crac., Scharff. 
- Rhetorica ad Hcreunium. CI"8C., Vietor. 
C oper n i cus. De rtIVolutiollibus orbium coer. 
.Nurimb., Petreius. 
Costousia MaL Cchortaclo lisrmar. Eccł. 
ad sl1Liquae (cligionis observ. (i Bogaro- 
dzica z kornll1ent.J. Crac., Viet.or. 
Cromerus M. Sermo de tueuda dignilatu 
Crac., ScharO'. (1M2. 1550. 1566). 
David. Psałteu WrabIa. (po IJol. i po łać.) 
Krak.. Scharff. 
Diurnale Vladislav. Cra!'.. Victor. 
Eiuzug zu Krako\V ais Eli8abeth civgcnu. 
let wordcll. ob. Deschreibuug. 
E o b a n U s Hessus. Epistulac. Marburg. 
E p h o ri u u s AnstIlmus. De 81\linis craeov. 
observatio. Crac. ob. WiUichius. 
ExameD compelldiosum etc. CI"IIC., lIaller. 
(1) (mylne, raczej ob. Rudnicensis). 
Ferraria llieronim. EXIJositio in psalmum. 
Gedani. 
F r a n c o ni us. Eplthalarniun Sig. Aug. et. 
Elisab. Crac., Vietor
>>>
28 


1543 - 1544: 


- Declamatio de pes
 qua a. 1M3. Grac. 
afflig. Crnc.. Scl1arff. b. r. 
G la rean us. Geographia. ded. J. Lasco. Fri- 
burg., Gravius. 
Hegendorfinus. Rudim. piet. cbristianae. 
Grac., Vietor. (raczej ] f134). 
H o n te rus. De Grsmmatica. Crac., Vietor. 
J a n i c i u s Clemens. EpitaJ Sig. Aug. edd. 
Mielesius. Crac.. Vietor. 
- " " " Grac., Ungler. 
Ksi
cia (Oświec.) przykAz. w którym bę. 
dzie napomniany lud. Królewiec. W eynreich. 
L a n g u s J. De bello Turc. decernendo. Grac.. 
Vietor. 
- In nupcias Sigis. Aug. Crac.. Vietor. 
- De virgine Deipara. Grac., Viet. (? raczej 
1544). 
L e o p oli en si s. De nnctis interfectis a Ju- 
daeis. Crac.. Ungl. 
Le o p o I i t a S. Bogarodzica. Krak., Ungl. 
(obacz Costensis). 
Liban us G. ob. Zenobius. 
Maciejowski Sam. Oratio ad Sigis. Aug. 
sponsam. 
M a n u a I e sacel'dotum per J. Łaski. Crac. 
Mar. Scharff. 
Marszewski Seb. Ad equite8 pol. de bello 
Turcis inf. Crac.. Vietor. 
- Vita et martyr. S. StaniII. carmen. Crac., 
Ungler. 
:Mi I i ń s k i Krz. Gratulacio Maciejowski. Crac.. 
Ungler. 
Modrzewski Fricius. Lascius seu de poena 
homicidii. Crac.. Vietor. (154]). 
M ym er. Regimen sanitatis. Zdrowia rz,!dze- 
nie. Krak.. Scharff. Mac. 
Nauka krótka rzqdzenia. ob. Mymer. 
O rz e c h o W s k i S. De bell o ady. Turcal su- 
scip. Crac.. Ungler. (dwie edycye). 
- " " " (ed. Scia) Crac., Vietor. 
- O rUEzeniu ziemie przeciw Thurkom. Krak., 
Ungler. 
p i c t o rj u s. Epigrammata sacra et satyrica 
ad Bonerum. Crac.. Vietor. 
p Ja u t u s. Comoedia Cassina. Crac.. Scbarff. 
p lą tarc 11 us. De JibeJ'is educ. Crac.. Scharff. 
- Zycie Hannibala tł. WOJnowski. (mylne. 
raczej r. ]593). 
Pomylił się spytacz 8i
 doktorów priawa. 
Krak., Wietor. (ł) 
p r n s s m a n n K. Bistor. o stworzeniu nieba 
j ziemie. (1M3?) 
Re gi men 8anitatis. ob. Mymer. 
Rey M. Krótka rozlJrawa między panem, 
'WoJ.tem i plebanem. Krak.. Mar. Scharff. 
R h e g i u s Urb. Catheche8ia Illri l'rincipi 
Fran. Othoni dicata. Lip
iae. Wolrab. 
Roysius. Carmen funebr. in obitu Garnrati. 
Crac.. UlIgIer. 
- De apvarata nupciarum Elisab. Crac., 
Ungler. 
- n " II Crac., Vietor. 
R u bric ell a. Crac. Vietor. 
R u d i ID e nl a suppótacionis ecc1c?8iaf'. (Joan. 
nes Spange (berg?) ded. Joan.Holbegel). 
Crac., VietoJ:. 


R u d n i c e n s i s M. Compendiosum exameo.. 
Crac., M. Scbarff. (]520. ]529. 1536. 1541). 
Babinus Georg. De nupciia Sig. Aug. et. 
Elisae. Dedic. Stanislao Dziaduski. Crac., 
Vietor. 
- et Ecloga ad Stanie1. a La8co. Franco- 
furti ad OUeram. 
- Poemata (ad A. KrzJcki. }Josium. Knobcls- 
domum, St. LIiSCO, J. Dantiscum, J. Pre- 
rembium, J_ Bogum, etc.) Lipsiae, Vogelius. 
Savonarola H. EXp08. et med. in pssł. 
Miserere. Gedani. Rhodas. 
Spangenberg J. Computus eccles. Crac. 
Vietor. (1546. 1552. 1554. 15;2). obacz 
Rudimenta. 
Stan car n s Franc. Mantuanus. Ex Seder 
Olam, id eat: Ex serie vel historia mundi. 
tractatus de decem captivitatiblls Judaeo- 
rum. Venet. 
S y n e s i u s E pisc. Cyren. Liber. de reA"no 
per St. Jłoviam. Venetiis. Somaecus (mylne, 
1'BCZĆj 1563). 
Szamotu Iski Venc. In nuptiis Sigism. Aug. 
et Elis. Crac.. Ungler. 
T i c z i n e n s i s. In aug. nuptius jUIJ. regis 
Sigism. Crac., Vietor. 
Wicelius Georg. Cathechisticae Questione8. 
Crac., Scbarff. 
Willichius Jodocu
. De saJinis crac.ob- 
servatio, ded. Sev. Bonero. Crac.. Vietor. 
W y ł o ż e n i e (Pańskiej Modlitwy krześciań- 
skie). Krak.. Wietor. 
Zenobiu8 Sopbista. Epitome paroemiarum. 
com scholiis Geor. Libani. ded. Sever. Bo. 
nero. Crac., Math. Scharff. 


154... 


A gri c o la. Elucidariu8 theoI. Crac., Vietor. 
Beschreibung d. Hocbz. Sigi.. Aug. mit. 
Elisab. 
B 1'0 s c j U s ]reneus Joannes. Apologia pro 
Rexu fOf'mineo. (ded. Jadw. królewnie pol.) 
Francof., Brubach. 
C a e sa I' i u s. Dialectica. Crac., Math. 8charff'. 
Cato. Disticha moralia Er. Roterod. castig. 
Katonowe 'M.iersze obyczajne. Crac., VietOł". 
C o n f e s s i o fjdei Acad. Colonien. edd. Izierz- 
gowski. Crac.. Vietor. (]557). 
Crebeniu8. Hist. nativ. J. Christi. Cra.c.. 
Vietor. ob. Sybilla. 
Decreta et constitutiones s}'nodales, tem- 
}Jore presidentie petri Archiep. Gnes. Grac- 
chow.) :Mat. Scharff. 
Decreta et constitut. synodi proT. Petric. 
(redact. per M. Cromerum). Crac., Scharff. 
E I u ci d a r i u s dial. theol. etud. perutilis. 
Crac.. Scharff. (lM9. 1(55). 
F eis ti n Seb. Directiones musicae. ded. Ni- 
col. Herborto. Crac., Vietor. 
He ge n dorfi n u R. Stichologia. Crac.. Ungler. 
(J534. 15351. 
Historia nativ. ob. Crebenius. 
II o z y U II z. Hymny duchowne, .Krak.. Wietor. 
WdQWR. (?) 


.JiIII
>>>
1544 - 1545. 


29 


K a n c y o n a I I braci czeskich}. Królewiec. 
(czy raczej 1554 ?). 
Knobeh dorf. Eu. Ad Tid. Gillium. Parill, 
Wechel. 
LaetulI Pomponius. De Romanorum magi8tr. 
p. Aychlerum. Crac., vidua Ungler. 
Lamchonius J.OpUIIC. de causis eclip8. 
Crac., Scharff. 
LaJłgus J. De Virgine Deipara. Crac., Vie. 
tor. (i 154S?). 
L \I b e l c z y k A. Baptismus ArmeDorum. Crac.. 
Ungler. 
L u c t. u I Pannoniac. (Carmina.) (pisali: J. 
LaD
II, J. Camerarius, Jac. Piso, CI. Ja- 
nicki i inni). Crac., Vietor. 
11 e D u o Sim. Een korte BelijdingLe. (prze- 
ciw J. 1Jallkiemu). Emden. 
Orichovinll L. Baptis. RutheDorum. Crao.. 
Vietor. 
- Ad Sigis. Turcica secunda. Crac.. Ung1. 
- " " " Crac., \'ietor. 
- Orat.ion an Sigis. die Kliigsriietung w. 
Tiircken. b. dr. 
p e r o tt u II De componendia epietoli8 Iibellus, 
edd. Mymer. Crac.. Vietor. 
Probolzczowicz Piotr. Przejrzenie przy- 
gód światowych na r. 1544. l{rakó",. 
R ubrice 11 a. Crac., Vietor. 
S a b i n a 8. Poematum libri tres ad. And. 
Crit.ium. Argent, b. dr. (1M3). 
S V b i II ae EI'yth. De Christo carmen edd. 
'Crebenius. Crac., Vietor. 
S y D o d u s Gnesnensis. Crac.. Scharff. ob. De- 
creta. 
S ze g e d i Ki8 fetvaD. Pannoniae luctoa. A 
mag)'aroknak si ralmi8 eneke. Krak. 
Szelr.ely Jstvan. A' keresztyensegnek run- 
damenŁomiról való rijvid Tanusag. II Kia. 
du. Krakoban. BeDtzedi Szekely Jstvan. 
(1538. 1546). 
U s ta wa o chwale bożej X. Prusko Króle. 
wiec, Weynreich. 
V i da N. Hieronim. Poeticarum libri Ul. ad 
Bev. Bonerum Crac., Vietor. 
Vio Cajet.anus Thom. Adversus l.utheran08 
opIł8c.ula. Crac., vid\la Ungler. 
W oh ki M. Oratio ad CaroJ. V. Cae8. nomi. 
De Jsabellae. Spira. 


1545. 


AndronieulI Tranquilllu8 Da1mata. Ad 0- 
ptimates pol. admon. ad st. de Gorka. Crac.. 
Vietor. (1584). . 
- Dialogu! philosophandumve 8it. Crac., 
Tietor. 
.A r c b i n t Ił 8 Philipp. Christiana ex pl. de fide 
cum praef. Stan. Hosii. (Z rozkazu Dan. 
tY8zka przedrukowane). Crac., Yietor. 
Articoli fidei Univ. Lovanien8is. Crac., 
Vietor. 
Articoli Orthod. relig.re8pic.Crac., Vietor. 
B e m b u s P. Carmina non impl'. Regiomonti. 
B e n e d i c t u s J. De visionibus et revelat. 
J. com. in Tarnov. Crac.. Vietor. 
Blo.ie Nic. Tractatu8. Lugduni. 


CaeaariU8. Dia1ectica IV. ed. Cr. Vi et. 1546. 
(scharff.). 60 (Ungl.). 58 (Sybeneycher). 69 
(Scharfi) 
Carmen Iunebre pliDcipi8 Eli8abeth. Crac., 
Vietor. 
C a t e c h i s m u s in preuslI. Sprache. (po niem. 
i 8taroprusku). Królewiec, Weynreicl1. 
- " " " (poprawny). Królew., Weynreich. 
Chrieostomus J. Oratio de avaritia Mar. 
Cromero interpr. eracoviae. 
- Orationc8 duae de hum., uxore. Crac.. 
Vietor. 
C i c e r o ad Herenninm. Crac., Vietor. 
- Epi8tolae breviores. Crac., Scharff. 
Ecchiu8. Ad Benedictum S. l. med. elegiae. 
Crac., Vietor. 
E p i c e d i a de morte Elisab. b. w. m. pragae. 
E x p 10 n a t i o de fide Christ. (Dantiscus et 
Hosio8). Crac.. Vietor. 
Frankoniu8 Math. CarIn. grat. Sam. Ma- 
ciejovio. Crac. (Vietor?). 
- Declamatio de pestilentiae cIade. Crac., 
Mat. Scharff. 
- Oratio in obi tum divae Priucipis Elilla- 
bethae. Crac.. Scharlf. b. w. r. 
Gyurgewits. De afflictione captivorum. 
Vormatiae. 
HillebraD d u s. ExbortaciQ ad consacerd. 
Crac, Ungl. vidua. 
Holtorpiu8 B. Elegia de obitu Stan. Ra- 
pagelani. Regiomol1t.i. Weynreich. 
Ho zy usz S. Himny duchowne. Crac., Vietor. 
l??) (raczej 1525 i 1548). 
Institutione (de) puerorum. Crac.. vid. 
Ungler l?). 
K.e ID p i S (a) To
. O naśladowaniu Chryst. 
tł. ks. Adryan Zak. S. Franc. Krak., Ungler. 
(1551. 1(68). 
Krowicki M. Chrztiść. napominanie. (myl- 
ne, raczej 15M). 
K 8i{!gi probowane przez doktory i ludzie 
nauczone kościoła rzymskiego. Krak.. Un- 
gierowa wdc.wa. 
(K s i Ił żk a polska. teolog. bez tytułu). Kei
gl\ 
III. Liber de ecclesia. Rozdziałów 8S4. de- 
dyk.Hedwidze, Marchiancze brandebunkiej. 
Kraków, Helena :Floryanowa. 
L a n gu 8 J. Ad S. Maciejovium. Crac.. Vietor. 
- In divam principeID Elisab. Crac.. Vietor. 
L i b II n U8 G. Parac1esis ad graee. 1it. IItudio. 
BOS. De gaudio domin. resurrectionis, sermo 
habitus 1528. Crac., Vietor. 
Lublin Val. (Lubelczyk). De impotentia et. 
cftusis ineptiae? 
- Bellum fheol. c. Turcas. Crac.. UngI. 
vidua. 
L BIl k o J. Defensio eacrae doctrinae de Chr. 
inc. I.!onae, Mylius. 
- Confellsio de nostra cum Christo commu. 
Dione. b. m. i r. (około 1(45). 
Marszewski Epitaphium Gamrato. Crac., 
Vietor. 
M e t h o d u e cOllfeseionis. Crac., U ngl. 
Miechowita Mac. Wypiqanie dwojej Sar. 
macyi. Krak.. Mar. Scharff. (1535).
>>>
30 


1545 - 1547. 


M i s s a I e pro itinerantibuB. Crac., Mar.Scharff. 
(d\\a przebicia). 
- " " " Crac.. Vietor. 
Modrzewski Fr. Ad Archiepiscopos, episc., 
prf'sb. De poena homicidii. Crac., Vietor. 
(1541. 1548). 
- Oratio philaletis perip. Crac., Schalff. 
M o n w i d. Kancyonał '(po litew8.) KI'ólewiec. 
(1545 ?). 
N a u 8 e a s Frid. Concio fUQebris Elisab. Re. 
ginae Polon. Viennae. 
PrudeJl tiu s Nic. Restit. doctr. ad seW!. 
prist. Crac., Scl1arff. 
p r z y k a z a ny e Boze lOro. Crac, Vietor. 
Przy łuski Jak. Ad equites poL pro turc. 
bellum. Crac., Vietor. 
_ Fnnebre carmen Elisab. Crac., Vietor (dwie 
edycye). 
_ Gratul. carmen Maciejovio. Crac., Ungler. 
Rapagelan. De ecclesia ejusque notis. Re. 
giomonti. 
Regiu8 J. Ben. De visionibu8 et revel. natu- 
ralibus et divinis. Crac., Vietor. 
Rej M. Żywot. Józefa. Kraków, Ungler. 
Royzius P. Ad Ep. Crao. Sam. Maciejovium. 
Crac., Vietor. 
- Carmen funebre in obitum Pet. Gamrati. 
Crac., vid. Ungler. 
R o z m y li l a n i a o bozym umt!czenill. Kraków, 
b. r. (około 1545) Hel. Floryanowa. 
R u b r i c e II a. Crac., Ungler. 
SouItetus Alex. can. Yarm. Chronographia. 
Romae, Cartular. 
Seklucyan Jan. Oekonomia albo Gospo- 
darstwo, jako 8it! kazdy chrześ6. człowiek. 
Królew., Heinr. (i 1546 razem). 
S i b i 11 a Erythrea. Carmina per Libanum Ge- 
org., edd. G. PrzeworRcius. Crac., Ungler. 
8 z a m o t u la k i Veno. In runere Elisabethae. 
Crac., vid. Ungler. 
Ticzinensi8 Georg. Ad Sig. R. Polon. in 
fun. Elisabetae, carmen eleg. Crac., Vietor. 
T o b i .. z z łać. na pol8k. przełoi.. (przez 
Białobrze8kiego??). Krak., Scl1arff. Marek. 
T naiana (de) Joannes. Vita Mich. Gedroici. 
Va Je n t i n u S Lublinensi8 obacz I,ubelczyk. 
Wi1lichiulI Joan. Comm. in artelU poeto 
Argentinae. (1539). 
Ziemianin albo rozmowa. (cz1racz6j 1565.) 


1546. 


A dm o n iti o legatorum. 
C a e s a r i u s. Dialectica. Crac., Scharff. 
Camerariu8 J. De invoc. sanctorum. conY. 
:M. binder, ded. J. Dantisco. Regiomonti, 
Weynreich. 
C e rv u s Tucholiensis. }I'arrago actionum. 
Crac., Schar1f. 
C i c ero. Oratio pro Quintio. Crac., Ungler. 
_ Epistolae. Crac., Scharff. 
Cochleus. Novae opiniones luther. Crac., 
ad S. Bernard. 
Demosth en es. De pace, S. Naricio interpr. 
Crac., Ungl. 
Diurnale. Crac., Scharff. 


Erazm Roterdamczyk. Anatomia Marc. Lu- 
tra tł. Zrenczycki. b. w. m. 
H o lt o I' P i u s lIern. Elegia de obitll Rapa- 
gelani ed. n. Regiomonti, Weynreich (1645). 
Langus. De se ipso ad J. Anton. elegia. 
Crac., Scharfł'. 
L as c oJ. De fug. Pap. ilIicit. sacńs. (1516?) 
LucianuR. De insollJnio seu vita, encomium. 
Gedani, Rhodus. 
Methodus Confessionis. Crac., vidua Ungler 
et Przeworscius. 
Modrzewski Frycz. Ad populum qlluela 
de contemp. legis. Crac., Scharff. 
_ Oratio de legati8 ad concilium. Crac., 
Scharff. 
Murmelliul. Diction. Yar. rerum. Crac., 
Scharff. (1526). 
Orzechowski St. Eccltisiae contra M.Luth. 
defensio. Crac., Vietor. 
- Pro eccl. Chr. ad Sam. Maciej. et Jao. 
Prilusius ad Mart. I.uther. ad con8or. hort. 
Crac., Vietor. 
p o li t u s Catharinus. Speculum haereticorum. 
Crac., Vietor (czy 1540). 
_ " " " Crac., Helicz. (1540). 
P ril u s ci U s J. Carmen hort. ad M. Lllthe- 
rum. Crac. (?) ob. Orzechowski St. 
Proboszczowicz P. Almanach mit lIampt 
den Evang. Crac., Scharff. 
- Przejrzenie przygód na r. 1647. Kraków. 
Rubricella. Crac., Vietor. 
Rudimenta grammatices. (Zaborowskiego). 
Crac., Scharff. 
Seklucyan. Oeconomia. Królewiec. (i 1545). 
_ Catechismus. Królewiec, Daubman. (1541. 
1546. 1548. 1568j. 
Sleyn en8is (stratander). Oleum jllniperi 
quomodo etc. Crac., Vietor. 
_ Wypisanie krótkie, jak ma być olejek ja. 
łowcowy pożywan. Kraków, Wietor. 
Spangenberg J. Computus ecclell. Crac., 
Vietor. (Ui72). 
_ .. " " Crao., lIier. Scharłr. (1559). 
_ Quaestiones mnsicae. Crao., yidll& Flońani. 
(i b. r.) (1584). 
S u m m a ri u s Computul. Orac., Soharłr. 
Szekely Estwan. A keresztengseg funda- 
mentaroI való tanusag. Kraków. (1588). 
W i l d e n b e r g H. Philos. epitome. Lugd., Barb. 
ZaborowlIki S. ob. Rudimenta. 


15.n. 


Abrogatio abll8uum in judo Scabinali p. 
Groicium. Crac., vid. Ungler. 
B a k s z aj A. Chronologia Hungariae. Crac., 
Siebeneycher. (raczej 1567). 
Campensis Joao. praecationes ad J. Dalł- 
tiscum. b. w. m. (1534). 
Catechismusa prast y sJl:adej, mok8łas skaj- 
tima (prur M08vidiusa ?). Karaliauczui. 
Dawid. Zołtarz p. Wal. Wróbla. Krak., 
Scharff (15S9). 
Demosthene8. pro lib. Rhodiorum, edd. 
Maricius Cnc., Scharff.
>>>
1547 - 1MB. 


31 


Dnbravius J. De piscinis, Fr. Tnrzoni epi- 
BCOpO. nitr. Vrat., Vinkl. 
Groicki ob. Abrogatio. 
Roppiu II J. Oratio in obitum Abr. Culvan- 
flis Litbuani. Regiomonti. 
lIIi ci n s P. Idillium in landem Samnelis 
(Maciejowski). Crac., vid. Ungler. 
M a r i c i u s Simon. In Cicerone m annot. Crac., 
Scharff. 
M e I a n e h t o n Pl1il. Rhetoricae institutiones 
ed. Georg. Major. (Crac., Scharff?) 
Ił o d e r a h o sumptuum judiciarium. Crac., 
Ungler. (1547;». 
Modrzewski Frycz. Querela de contempt. 
legis div. in hOlJłic. Crac., Scbarff. 
- De legatiII ad concil. christianum. mit. 
Crac., Scl1arff. (?) (1546). 
:MolleIlanus P. Tabulae de schematibus, 
ed. G. Major. Crac., Scharff. 
One chowski. Ad Nico!. RadiviIl. b. m. i r. 
p 1'0 b o 8Z C Z o w i c z. Przejrzenie przygód 
8wiatskich. Krak. Wietor. (1546). 
ROYlli US. lnclyto. Quir. Regi Ferdinando. 
Crac., b. dr. 
RubriceIla. Crac., vidua Ungler. 
S a b i n u s Georg. Oratio habita in funero 
Dorotheae conj. princ. Alberti. Regiom., 
Weynreich. 
S a ł o ID o n. Proverbia p. J. Campen
ero. Crac., 
Scharff. 
S e k l u c y a n. Cathechismus tj. nauka. I{ról., 
Weynreich. 
S e n e c a. FOrIDnlae vitae honestae. Crac., 
Vietor. 
Spangenberg. Computus eccles. Crac, 
Scharff. 
- Dialectica. Crac., Schal'ff. 
Stancarus Franc. Conciliat. quorumdam 
locornro Scripturae. (Expl. epistolae Jaco- 
bi?) Basi!., Parcus. 
- De decem captivitatiboll Judaeorum et 
sanguine Zachariae. BaliI., Pal'cu,. 
- Ebreae gramm. inltitutio. ded. J. Fug- 
gero. Ba8il.. Parcus. 
- Esposizione de la epistola canoDica de 
San. Jacobo. Balii!. 
- Opera nnova den. reforIDazione. Buil., 
b. dr. 
- Explicatio epiltolae D. Jacobi. Ba8iI., 
Parcus. 
Suchten Alex. Vandalus, comiti a Górka 
Ca8t. POlln. dedic. Regiom., Weinreich. 
Tricesius And. In diem nata1em Chrillti. 
Crac.. Scharff. 
Wildenbergiul H. Rationalis philos. in 
diul. Arist. epitome., dedic. Tidem. GilIoni 
episc. Crac., vidua Vietor. 
Woczehovins. Consilia ady. pestem colIe- 
cta. Crac. 
W ols ki Marc. Gratulatio Caes. Carolo V. 
nomine Sigism. l. 


1548. 
Alberto. Magnus. Isagoge. Crac.. Scharff. 
Almanach f. d. J. 1648. erac., Vietor. 


B i 11 i c a n u s. Epitome dialectices. Crac., 
Scharff. 
Dantiscus. Hymni ad imit. prud. edd. Ho- 
sius. Crac. 
Da vid. Roltari. tłum. Szekely Istvan. Krak., 
Jer. Vietor relesighe Mzśrśl. (u wdowy 
Wietora druk. Marek Strykoń). 
Exemplar pacis J. Reg. Pol. et M. Prus. 
Aug. Vindel., Vchardus. 
Franconius 1\1. Nachr. voro todtlichen Ab- 
gang. Sig. I. Krak., Scharff. Hier. 

 Oratio io morŁem Sigism. Crac., Scharff. 
Hier. 
Georgiewicz. De lIancta Trinit. Viel1nae. 
- Pro fide Chr. cum Turca disp. Crac., Uugl. 
- Disputationis cum Turca descrip. Crac. 
- Prognoma in praesagium 1\lusulman. erac., 
vidua Ungler. (1551). 
- Rozmowa z Turczynem. Krak., Ungler. 
- Wieszczba turecko obrzezańców. b. m. i r. 
Gnndelius. In mortem 
ig. Regis Pol. 
Crac., Ungler. 
Hontel'us. Grammatica. Crac.. ScharfF. 
HottorpiuB. De pelegrinacione S. de La- 
sco. Regiom.. \Veinrelch. (1577). 
Hym n i aliquot. ecclesiastici cum epig. Boy- 
zii edd. Hosius. Crac., Vietor. 
J n s terrestre nobil. Prussiae. Luh1.l?) 
Knobehdorf. Pol. Sig. I. epicedion. Crac., 
Vietor. 
- Dantisci epicedion. Gedani, Rhode. 
Kromer. Oratio in fun. Sig. l. Crac., Vietor. 
(1550. 58. 68. 82. 89). 
Lang Joau. Carminum Jyr. lib. .Ang. Vind., 
Urhard. 
- In obi tum Sig. 1. Crac., ScharJr. 
Leopoliensi8 Joan. De recte cur.oviLus 
Chr. Crac.. Ungler. 
L i e b l er Georg. Philos. natur. IS&goge. Crac. 
Lancut (a) Joannes. Algorith.linealis. Crac., 
Hier. Scharff. (1556. 1558. 1562). 
- " " l' Crac.. H. Vietor. 
MacieJowski S. SlIrmo in fun. Sig. Crac., 
UngI. ? 
Maricius Simon. In M. Tu1ii eic. aunot. 
Crac., Scharff. (1547). 
Mos c h UlI. Epitapl1iuna Bionia interpr. Petro 
Illicino. Crac., vid. UngI. 
Novicampianus. De accentibulI. Crac., 
UngI. (1561. 1567). 
Orzechowski. Diatribe contra calumn. ad. 
And. Mielkicium, ded. Jac. Przyłuski. Crac., 
vid. Ungler. 
- Funebris oratio Sigism. Crac., Ungler. 
- Ornata et copios. oratio in run. Sigismuudi. 
Venet., b. dr. 
- Pro exequiis Sig. JageU. b. m. dr. 
phaedros Sfg. Epiced. in mOltem Sig. I. 
Aug. Vind.. Urchard. 
PrilusiulI Ja\". Statutar. PoJ.method. disp. 
Crac., vid. Vietor. 
- Epitaphia divo Sigism. scripta. Crac., Ung1. 
RoterodamuB ErallmDII. Aoooluti8ll. de 8. 
orationis construct. libellu,. Crac' r Scharff. 
R o y z i u s. Hi8t. IUo1ebris. in abitu SIg. Crac., 
Ungler.
>>>
S2 


1548 - 1550. 


Ru bricella. CI'SC., vid. Ungler. 
8 e k l u c y a n. Catechismue.Królew.,Daubmann. 
S i g. Aug. (Zwoł. sejmu) b. m. dr. 
stancar. GI'amm. inst. linio heLr. sumpt. 
Sam. Maciejowski. Crac., Joann. Helicz. 
S te t k i e w i c z Wojciech. Medicinalia prae- 
cepta. Crac., Scharff. 
Ticzinensis Georg. Ad Sig. Aug. in fun. 
Sig. I. Crac., Vietor. 
T ri c e s i u s And. El. in mortem S. I. regis 
Pol., ded. Jod. Lud. Decio. Crac., Scbarff. 
Wildenbergius Hier. Aurimontanus. Na- 
turalis philos. epitome. Crac., vid. Vietor. 
_ Moralis philos epitome. Crac., vid. Vietor. 
(1549). 
W o ls kiMarc. Oratio in fun. Sigis l. (druk ?). 


1549. 


Agenda sive obsequiale edd. Dzierzgowski. 
Crac., Scharff. 
Agric o la. Elucidarius dialog. theolog. Crac., 
8charff. 
C alvi n us Joan. Comrnent. in epist. ad Rebr. 
dedie. Sig. Aug. IV. ed. Geneva, Geranł. 
C an ti ua VaI. Tel'entii colloquiorum formu- 
lac, cum sententiis idiomate polonico do.' 
natae. Crac., Schalif. 
Chrysostomus. Orat. VIII ed. Cromer. 
Mogun., 
. Vietor. (czy 1550). 
C i c e I' o. Ad Hereuuium Rhetor. Crac., vidua 
et haer. Vietoris. 1549. (mylne, raczej vi- 
dna Viet. JocherB omyłka. N. 514). 
C o b y I i n u s. Compend. logicae eneycl. Crao., 
UngI. (1539). 
C o s m i u s J o. Epistola ad concionatOl'es. 
Crac., vid. UngI. 
Crelc.entyn. Xitgi o gospodar!twie. Krak., 
UngI. (1571). 
D ubravi UB J. Oratiuncula in auptiis Sigiam. 
Prostannae, Gunther. 
Franconius. Paraellesis Christiana quomo- 
do Diviullm Numell placandum sit. Crac., 
vid. Vietor. (1;)51). 
Galenus. De venae sectione, Jos Tectan. 
dro CI'IICJvien. interprete. Lugduni. 
Gazi U8 Ant. PhY8icus Sigism. R. P. Aerarium 
sanitatill. Patavii, Fabrianus. 
{11 a re a n u s. De VI. aritm. speciebus. Crac., 
Scharff. (inne b. r. 1538). 
H e ge n d o r fi Ił U II. Stichologia. Crne., !':cbarff. 
Historya o żywocie i sprawach Alex. W. 
Krak. wMwa Ungll'rowa. (1550). 
Ho B i u s Stan. Verae chriat. doctr. prop. ady. 
Brent. Autverp., StelsiuB. 
I gaz Iv-&s modjarol valo TUlloIDany magyar 
JIIyelven. Krakkoban. 
111 i c i 11 U II Petrus. Praefatio de homine et 
disciplinis. Crao., Ungler. 
Introductio (Arithmetices). Crac., Schol"ff. 
(1556. 1565). 
Janicki Klew. Tristium liber I. bez w. In. 
i r. (1/;49 lub 1550?). 
Koźmin Jan. ob. Cosmiue, Myon. 
K I' o m er (Cromerull). Oratio in lIynodo nu- 
per habit&. Mog.. Behem. (1550). 


- 


Lang J. In obi tum Sam. Maciejowski. Crac., 
Lazar. (155O?) 
Lasco Jonnnes. Drevis de sacr. ecclell. tra. 
ctatio. Londini. (1552). 
Leszczyc Jan. Orationes Regni aureae. b. 
m. dr. 
I.ibanus. Epistola cum J. Sommeńelt al'. 
gum. b. w. r. (raczej 1504). 
L u b e l c zy k. Liturgia seu missa ArmellOrulll 
ded. a. 1549. Crac., vid. UngI. b. w. r. 
Lwowczyk Jan. De matrimouio neque lici- 
to neque valido inter 
aer. et cath. 
Modlitwa do Trójce ::Iw. przeciw nieprz. 
kośc. św. (z dnew. z r. 1532) I{rak., Wietor. 
Myon Seb. Elegia de bono. Cosmius J. Epist. 
ad ministroI. Cl'ac., Ungler. 
Orz ec h o w ski S. Epistola de coelibatu. b. 
m. dr. 
- Fidelis subditus. (raczej 1584). 
Rubricella premisI. Crac 
- quot. Cracov. Crac., vid. Uugler. 
Schotenius Herm. Vita honesta. Crae.. 
Seharff. (1541). 
S z c z o d r k o w i c z Stan. Rozmowa niektóre- 
go pielgrz. z gospodo o obrz,dk. kość. 
przeciw Luteranom. Krak., b. dr. 
V i c e l i u II Georg. Cathechisticae quaest. Crac , 
Scharff. 
Wilden bergi us Hier. AurimontanulI.Mora- 
lis phi l. epitome. Dedic. Tidem. Gise. Cne., 
v. Vietor. (1548). 


1550. 


Ag e n d a eccles. ploceusis. Crac., Scharfł. 
(raczej 1554). 
Appachanie. (czy z Napachania Alit?) An 
licet Regi Sig. .'\ug. incorpor. Ducat. Li- 
thuan. l?). 
B e n e d i e t u s Jan. Libell. de vicionibus. Mo- 
gun., Behem. 
Bielski M. Kronika świala b. w. r. im. 
(właściwie roku 1(54). 
B oj us Conr. Mnemosynon bibliorum. Crac., 
vid. Hier. Vietor. 
Caesar J. Dialectica p. G. Rudolphi Crae., 
V. Ungler. 
Chrysostomus. Orationell octo p. M. Cro. 
mer. Moguntiae, Behem. 
Cicero. Epistolae breviores edd. Mat. Fran- 
conius. Crac., Scharff. 
- Fragmentorum ab A. Nidecio. Venet. 
Clemens Papa. Breve ad Cardin. prim. re- 
gni Pol. Crac., Scharff 
C o c h l e u s J. De votis ad Nic. archiep. gnesn. 
M..gunt., Behem. 
Cromer !Ilar. Oratio in My no do cracoviensi. 
Moguntiae. (1549). 
- De Sig. I. pane
. Mogunt.. Behem. 
Da vid. halm. CXXIX. (muzyka C. G.) Krak., 
!Jaz. (około 1550 do 15(6). 
- Psalm LXX. S. K. muzyka C. G. Krok., 
!Jaz. (około 1550 do 1556). (Porównaj rok 
1556). 
F o r m a absolutionis (pro fraternit. Eccleeiae 
in Czyrmno). Crac. 


....
>>>
1550 - 1551. 


ss 


Historya. o zywocie Alexandra W. Krllk., 
Unglerowa. (1549). 
A' Kero8ztyen i Tudomanyról való rovid 
.kollyvetske. Krakkoban, II'. Batizi AndrI'Ls. 
J\onstitutia sejmowa ob. Potwierdzenie. 
L e II c i n i u II Joan. Orationes consiliorum re- 
gni ad Sigislllumlum Au
. de liaeresi. CI"ac. 
L u II u l u s Sig. Rudimenta gramm. Crac., 
Viet-or. (15421. 
1:.4:czycki Sebastyan. Sofrona trag. 
lIlaciejovius Sam. et Cl'omerus. De Sig. 
I. Paneg. funebres. Mag., Bohem. 

I o d l i t waludu pos[oliltgo (z nutami). I\:rak.
 
Łazarz b. r. (ukoło 1530-56) 
Al.. d I' e v i u s. Dialogi de utraque specie coene 
Domini. b. dr. 

l u n c e 3: And. Elegiarum libero Regiomonti. 
Murmellius. Diction. triulu lillguarum. 
Crac., SchadY. (1526). 
Oliwiński Jgn. PieśRi nowo wybrane ku 
uiytk. zborów. (Sił i z Prudencyusza prze- 
kłady.) b. m. dr. 
O ratio dominica. To yest modlitwa ps,ńska, 
b. m. i r. Krak. (1550 luh 155(). 
O ra t i o ad J ulium III. de concilio. Epist. 
ad Fr. Stancarom. (Aut. Joann. Cosmius??) 
Crac., vid. Ungler. 
O l' a t i o de inauguratione Barbarae Reg. 
Crac., Scharff. 
Orationes ConsiI. Regni ad Sig. Aug. de 
haereei tollemla. (Orat. And. Zebrzyuow- 
ski). Crac. porównaj Lescinius. 
PieBll 0- bozym umtJczeniu (z nut.) Krak., 
Łazarz. (okuło 1550 do 15;}(j). 
p i e li ń o narodzeniu pańsko (z nutami). Krak., 
Łazarz. 
- " " " J. H. Krak., Ła". 
pieśil o pl'Zl'ciwnościach żywota czł. ehrz. 
(z nutami). Krak., wdowa Wietorowa. 
Pieśń nowa która zawiera w sobie modli. 
twtJ. I\:rak" Laz. (około 1550). - 
l'ieBń o Św. Krzj"lztororze bardzo pi£kna. 
(około 1550). 
Pi e8ń druga o [r-,yjściu pańskiem. Krak., 
(Łazarz). 
p y o s n k a na dzieil narodzenia pańs. (z nut.) 
Krak., f
azarz. (około 15(0). 
P l u t a r c li u s. De liberis educandis. Crac., 
Scharlf. 
Potwierdzenie pmw koronnych. 
Przestrach na de sprawy ludz. żywota. 
(z nutami). Kraków, Lazarz b. r. (około 
] 550). 
Ro sen ha i m P.l\lncmos. biblior. Crac. obacz: 
Bojus. 
R o y s i u s. łi aenia in fun. l\Iaciejowski. Crac., 
Lazar. 
Rubricella crac. Crac., Y. Ungler. 
Sabinus G. De nuptiis Alberti Marchion. 
Regiom. 
Sanguszko KoweIski. In nuptias Leo Sa- 
pihae. 
S e fe r .l\Iirnotb. Crac., Izaak 
\ur. 
Spangenberg. Computus eccles. Crac' J 
Scharff. 
- Quaeat. musicae. Crac' J ScbarIf. 


-- 


Sy1vius Cunst. Conimellt. regiae pompae in 
coron. Barbarae. CI'ac., Lazar. 
Wapowski :B. Kronika polska ob. BiE'I- 
ski Mar. 
Zebrzydowski A. Oratio de haeresi toI- 
lenda. b. m. dr. ob. Omtioncs. 
Zygmun. Aug. Przysi
ga na sejmie b. m. 
dr. ob. Potwierc1zenie. 


1551. 


Arundinensis Joannes. De natura ac. di- 
gnit.uto bominis. CI'ac. (1554). 
Au I Ha be r And. Succini historia. K';nigsb 
Bullingerus. Tract. de coena Domini edd. 
J. Łaski. Londini. 
Calay Mich. l'aulus Polonus. Laqueus ve- 
nancium, ad Calvinistam instructio. Patav., 
Pasquati. 
Chrisostomus J.Orat. graec. et lat. in- 
terpr. Cromerus et Vt, Amerpach. Wit. Da- 
sileae, Oporin. 
C i c ero. Ad Herennium Rbetor. Crac., ScbarIf. 
C o c h l e u s. De votis diseeptacio. 1I10g., Be- 
l1em. (1650). 
CuchleruB Jae. Histor. Jonae Prophetae 
carm. scrip. Posnan Regiomonti. 
Dawid. Psałterz Wróbla. Kraków, Ungler. 
(1539). 
- Psałtir. Wilno, Skoryna. 
Eobanus Hessus. Regiumont. proIf. De tu- 
end. valetudine. Fracof., Egen. 
Franconius. Paraenesis christ. Crae., Vi e- 
tor. (i 1549). 
G e o r g e w i t s. Prognoma io praesagium Me- 
hemetanorum. Vion. (1548). 
G e I a s i n u 5 Nio. De ordinibus in philoso- 
phorum scholis. Crac. 
G lareanus Henr. Aritmet. Friburg., Gra- 
vius. (1549). 
IIoberyn. Sposób pocieszenia ob. Rhegius. 
Horner. Livonia i Meletius .T. Do SQcr. et 
idolatria Doruss. Regiomonti. (1563) (1582). 
Iso er at es. Oratio conv. a G. Cracovio. Vl- 
tebergao. 
Ke m p i s (a) Tom. O nuślad. .T. Chrystusa. 
Krak., b. dr. 
Kromer Marcin. Rozmowa dworzanina z 
mnichem. I{rak., Łuzarz. 
K I' o w i c kiM. Chrześć. napomnienie. (myl. 
ne, raczej 1554). 
Lubelcz)'k J. Psalm XXXVI. Krak., Ła". 
(po 155U). 
- Psalm LXXIX. Krak. Ła
. (po 15;;0). 
Łaski J. Comp. doctr. de Dei eccles. Loo. 
dini, .Mirdmann. 
- Een cort. Bcgl")'p. der lecringhr. London, 
Myerdmaun. 
- De Catech. oft. Kinderleare. Lond., My- 
erdmDnn. 
}I a ci ej o wski. Ein Epistel v. Sig I. Mogun. 
l\larici UB Simon. De scholis. Ded. Val. 
I1erburt et And. Zebrzydowski. Crac., SeharIf. 
Mateuua S. evang. ob. Seklucyail. 


6
>>>
54 


1551 - 1553. 


:Modrzewski F. Au. Comm. De Rep. emend. 
Crac., Łaz. (1554-59). 
Novicampianns W. De acceutibu8etpro. 
nuntiatione. Crac., Scharff. (1548. 1567). 
- De laude physices. Crac., Laz. 
- Fabricatio hominis ą Cicer descrip. Crac., 
Lazar. 
- Oratio (la corruptis. moribus. Crac. (myl- 
ne, racz
j 15(7). 
Orichovius De lege coelibatuB oontra Si- 
ricium. Basił., Oporin. 
- Oratio de lf't:('e contra Tnrcas. Basił. 
Prussmanl1. Historya barzo cudna o stwo- 
rzeniu nieoa i ziemi. Crac., Scharff. 
Rh e g i u s Urban. Lekm'stwo duszne a przypr. 
mym ku śmierci powtóre wytłocz. tłum 
Jana Fredry (Fredera) b. w. r. (1551? 155.J-?) 
Ro t h e s P. Liber funernm domus Tharnov. 
Vien., Aquila. 
Roysius P. Ad inclyt. Sig. Ang. carmen 
consol. Cmc., Lazar. 
Rubricella crac. Crac., Laza1'. 
Seklncyan. Ewangelia świ
ta P. J. Chr. . 
i nauka czytania i pisania. Królew., AJ. 
Behem. 
- Testamentu nowego cz
ść pierwsza. Kró- 
lew., b. dr. 
Shncaru8. Disp. de Trinitate habita 20 
Jun. 1551. b. In. dr. 
Terentins. ob. Cantius. 
TicziIiensiB G. Oratio intel' exequiarnm 
solemnia rcginae Barbarae. Romae, Bladus. 
Vitellio. Libri X de natura radior. Norimb., 
Petrejus. 
W er n e r u s GeorA'. De admirandis Hnng. 
aquis. Viennae, Aquila. 
W tymże rokn pozostały po ljmicrci Unglc- 
rowej nast
pne, dziś JJie znane dzieła: 
Diurnale Cracoviense 
Kupiec Polski. 
Sposób żywota chrześciańskiego. 
Ezop Polski. 
Woythów. 
Historye Rrzymskie. 
RuchmiBtrzostwo. 
Tobiasz Polski (15S9?). 
Passye. 
:Hortolns Polski. 
Stary obyczaj wiary 
Katechizm poleki. 
Pieśń de passione dom. 
Karta Polski. 
IIistorye cz
stochowskie. 
Cromer. l'hisionomia. 


155
. 
Benedictus. Libellus de pesti1entia. Crao., 
Scharff. 
ChrysostomnB. J. Aliquot orationeB, :M. 
Cromero interpr. (Zarazem. EpiphaniuB. 
Snida). Basiłeae, Oporin (152J) (1550). 
Cop&rni cu s. De lateribus et ang. triangu. 
lorum. Vittenb. 
E p i s to l a expostulatoria ad Laz. Bonamicum, 
jOCOBB. b. m. dr. 


Formulae puerilium colloquiorum germ' 
nngar. polon. idiom. Crac., Laz. 
Gadki ruzmaite, któremi rozum moze być 
zao8trzon. J{raków. 
GlareanulI H. De ratione syllab. isag. per 
A. Mancinello Crac., Scharff. 
Georgewicz Bartłomiej. Libellu8 rei Tur- 
carum tmdens. Roma, .Hladus. 
Heliodor. Aetiopicae hist. l. X. interpr. 
St. Warszewicki. Basił., Oporo (Ió!'i6. 1596}. 
Kromer M. Rozmowa wtóra mnicha z dwo- 
rzaninem. Krak., ;tazarz. 
L as c o J. Brcvis de Saer. Eeel. traetatio. 
Londini. 
- Een corte under80uckinge des gbeloos. 
Emdae, Gellius. 
Libellu8 de fut. ex S. Brigilte revell. Crac., 
Ungler. (mylne, raczej Hi22). 
Moller. Carmiila latina. Gedanit Rhode. 
Murzynowski Stan. De J08tifio. e' justi- 
cia. Regiom., Weinreicb. 
Regi UB J. Libell. de pestilentia. Crac., 
Lazar. 
Roterodam Erazm. Nowy testament tł. 
Meletius. Lyccae. (:ełk) b. dr. 
Rubricella crac. Crac., Lazar. 
S e k l u c y a n. Nauka chrześci&ńska.. Królewiec. 
- Kancyonał z melodyami i nótami. (1559). 
- 'l'estament nowy i.lupełoy w Królewcu 
1553 drukował Aleka. Czech 1552. (ma za- 
tem dwie daty), 
- Testament nowy, cz
ść wtóra. Królew.. 
Czech. 
Spangenberg. Computus eceles. Crac., 
Scharff. (1543 - 1672). 
Stancar. Canones rerorm. ecc1. polon. Fran. 
cof. Einchorn. 
Westphalus Joacl1. Farrago confuseanea. 
rum et. inter Ile dissidentlUm opinionum 
de coena Domini. (contra J. ;tuki). Magd. 


1553. 
Agrippa Wac. Orat. fun. de J. Radziv. 
vita. b. m. dr. 
Beschreibung (Kurtze) der Hochzeit dOI 
Konigs aus Pol en. b. w. m. 
Campensis J. Psalm David. et Conc. Sa- 
lom. paraphI'. Basił., EpilIc. 
ColosvarinuB Emericua. De Tarnoviensi- 
bUB JJupciis oracio. Crac., haer. M. Scharłr. 
- De tercio :riJ.atrim. Sig. Aug. oratio. Crac.. 
Lazar. 
CorcephicinB VitulI. Rozm. pol8kie o po- 
licie, pop. Lutrze, czyszcu, kll}twie. Krak., 
Lazar. 
- Rozmowa wtóra. Kraków. 
DeraznYBk. Ep. Petri Cmitae. Cnc., Lazar. 
Gelasinus Nic. Orationes duae dcd. Ociesio. 
Crac., Lazar. 
- De lectioniB orationum U8U. Crac. 
Hadamacyuaz. Summ. dziesiłtego bożego 
przykaz. b. d. 
Hosius. Confesio fiilei cath. syn. prov. Pe. 
tric. Crac., ScharJl'. 
Jadok. O myncy Celi. Ferd,yn. b. m.?
>>>
1553 - 155'. 


85 


15M. 


Xorczewlki Wit. ob. CorcephiciulI. 
Kromer. Mnich. O wierze. Rozmowa trze- 
cia. Krak., Lazar. 
LangnB J. In nnpc. Sig. Aug. et. Cath.r. 
Crac., Luar. 
- Joaonell Bapt. decollatulI. Crac., Lu. (n. 
czej 1654). 
Lan terwalt. Bedencken v. Tem1en Ofi'enb. 
Wittem., Creutzer. 
Lindau Wilhelm. O prawdziwej c1rodze 
zbaw. n. J
drzej Zbyszewicz. Wilno, Ra. 
dziw. 
Lorichins. Ksi

 o wychowaniu. Wiluo, 
lJ
czycki. (raczeJ 1558). 
Lancut J. Algol'itbmus lineal. Crac. 
Laski J. Een cort Begryp. London. (155l. 
1565). 
- Cathecbill. ort Kinderleare. London. 
M o II e r H. Elegia ad Nic. Ricbavium. Gedani. 
:Nowopolski Wojc. (Novicampianus). Sco. 
pus bib1. V. et Novi testam. Crac., Lazar. 
OrzechowBki S. Paneg. nupc. Sig. Aug. 
(ded. Joan. Tarnov1o). Orat. And. Trzy. 
cieski. Crac., Laz. (dwie edyc.). 
Paracelaus Theophr. Labyr. medicor. No 
rimb. 
Pieśń o weselu Najj. Syg. Aug. Krak., L8zar. 
Porzfłdek eądów na 2:iejmie postanowioJl)'. 
Przyłnski Jak. Leges eeu etatuta, omnia 
hact. confusa. Crac., b. w. dr. 
Reicbsacbel" Bart. Epith. Sig. Ang. et 
Cath. Vien., Zimmermann. 
Roterodamus Er. Do conBt1'uct. libellus 
C. echoliis H. l'rimaoi et G. Listrii de fi- 
guris. Crac., haer. Bcbarfi'. 
Royzins Petr. Ad proceres pol. dematrim. 
regis. Crac., haer. Scharff. 
_ Ad Sigismnndum Aug. Sarm. Rep:. Carmen 
COD8olat. Crac., haer. Mar. Scharff. 
- De apparatu nupcial'um. Crac., Scbarłr. 
Rnbricella crac. Crac, Lazar. 
Schroeterus Ad. De fluvio Memelo per- 
meabili facto. Crac., Scharfi'. 
- De nupciis Sig. Ang. et Catb. Crao., Lazar. 
- Salinarnm Vielicensium descripcio. Crac., 
Lazar. (2 wydania). 
S e k lu c y a U. Testament nowy zupełny. Przy- 
tem nanka czytania i pisania. Królewiec 
(zarazem z dAt'! r. 1552). 
Stancarus. Canones ref. ecde.. polon. 
Frankr. ad V., Eichorn 
Staphylus Fred. Syn. SS. PP. c. dogm. 
Andr. Osiandri. Norimb., Fabric. 
Teokryt. Eidillia trad. Eob. Hem. Frankf., 
Brubachius. 
We s t P h a lu s J oacl1. Recta fides de coena 
et verbis Apost. Pauli. Magdeb., b. dr. 
Win gier. Elegiacum carmen graecolat. in 
nat. J. Chri8t. ad S. Dominam Cath. Stu. 
dios. hominnm fantricem b. dr. 
Woje wódka Bernard. Algorytm. ded. Spyt- 
kowi Jordanowi z Zald. Krak., SchBrfl'. 
(1574). 


....... 


AgencIa ecclesiaBt. Oathedr. Ploc9ums cura 
ADdr. Noscowski episc. (z ryc. z r. 1539) 
wyd. Waw. Zambrzeweki. Krak., Scharff. 
(i 1550). 
Arnndineneis J. De natura et diguitate 
hominis. Crac., Scbarfi'. (1551). 
Biblia ob. Seklucyan. 
Bie Iski M. Kronika świata. Krak., Scharfi'. 
Rier. (obacz rok 1550). 
Brzozowa (z) Wal. Cancior.ał albo bię:gi 
chwal. boskycb tj. pieśni duchowo ded: 
Zyg. Aug. Królew., Augezd. ..' 
Cato. Disticba przez Eraz..Merod. Krak., 
Hiel'. Wie tor. (Zapewne myłka. zamiast lM4) 
(1582. 88. 93. 98). 
Coelins Sac. Curio. De amp1itudine Regni 
Dei (Ad Si
ism. Ang. de Socino). Basileae
 
Dawid. Psalm 103 n. Wapowski. Krak., 
:Łazarz. 
G l a r e a n u s B. De Aritmet. specieb. Crac. 
(1538. 1549). 
Halicarn. DioJl. Repp. ad Cno Pomp. epi. 
stoI. ed. S. lłovins. paris. 
Hoppins J. Forma veteris gytDU. CnImen- 
eis recenB in8tanrati. Vratisl., Scharff. 
_ Oratia in instaur. Gymn. Culmeus. Vratisl. 
Roeins. Confession d. i. llekanntnis. Ingol- 
stadt. (1560. 1581). 
Kancyonał ob. Brzozowa (z). (1544.1569). 
Krom er. Rozmowa 4tH. (Mnich.) Krak., :Łazar. 
Krowicki M. Chrz6Ść. a żałobl. nap. Mag- 
deb.? Lotter. 
Langus J. Joannes Bapt. Decollatus, car- 
men. Crac., Lazar. 
Lublinne Val. In Bap. Mont. explanat. 
Venet.. 
- Explan. I libri. Avicennae. Venet. 
Lwowianin Stan. Apol. tj. obronienie Wia- 
ry S. Chrzefić. Krak., M. Scharff. 
lJaski J. De chryst1ike orwnancien. Londou s 
Collinns. 
- Catehismus effte Kinderlebre. Emden. 
_ Confessio de communione. Emdae. 
- Een corte bE'1renteni8se. Emdae. 
Modrzewski Fricius. De Refnb1. emeud. 
BasH., Oporin. 
:MoHer 11. Elern. relig1ouis. Gedanio 
Montanns Consnltationum med. cent. pri. 
ma. Venet., Valgris. 
- De excrementis (VaI. LubI. PoI.). Van.. 
Constan. 
_ In Galenum explan. (V. LubI.). Venet., 
Constant. 
- In novum libr. Rhssill. Ad :MauBur (V. 
LubI.) Venet., Const. 
- In ił primi Epidem. expl. (V. Lublin). Ve- 
uet., Const. 
_ Opuscnla. Venet., Constantinus. 
Morlin J. Bistor. wie die Scbwermer. zu 
Preussen erboben. BraU1ischweig. 
OrdinatioJleB de carpen. murat. ac lapicid. 
b. w. d. (Crac., :Łazarz?). 
Pil o Jak. Schedia. V:iennae.
>>>
36 


1554 - 1556. 


Promptuarium astrologicum in eel. Lu- 
nae. Crac., Scharff. 
Rhod us Fr. Hortus. Const. Ferberi. Gedani. 
R o t e r o d a m u 8. De constructione, libellus. 
Crac., M. Scl1arff. 
Rubricella. Crar., LBzar. 
Rzecz pana Yana ksią2:. Nortumberg.w An- 
glii. Krak., lJazarz. 
Schneberger Ant. De bona mi1itum vale- 
tud. Crac., Andr. 
S e k I uc yan. Nowy testament. 
rólewiec. 
(1552). 
S P i c z y ń ski. Zielnik. Krak., lJazarz. (1M2. 
1556). 
8pangenberg J. Quaestiones musicae. 
Crac., Hier. scharff. (1546). 
- Computus eccles. Crac., Lazar. 
Synodu s dioec. Premisl. Crac., Lazar. 
T estament nowy obacz Seklucyan. 
Vergeriua P. Athanasii scholia ad Reg
s 
Polon. orationem. 


1555. 
Abschrifft (Kudze) der Bekenntlliss des 
Glaub. aur d. Landtag Złt Peterkoir. 1555 
b. w. m. i r. (Konigsb, Daubm.). 
A
rico1a. Elucidarius dial. theolog. Crae., 
Hier. Scharff. 
Audrzej z lJ
czycy. O nauce mierniczej (?). 
.Ą.rnolduB Valent. Judicium astrolog. in a. 
1555. Crac., Scharff. 
Basilius. Orat. devotis. de Euch. Crac., 
Scharff. 
B as i l i 118 M. et Chrysostom. Orationes. Crao., 
Scharff. 
C i s v i ci u s. Epistola et poema ady. barbas. 
Crac., Scharff. 
C o e I i u s Secundus Curio. De perfecto gram. 
matico, ded Joann. Tarnow6ki Cast. Crac. 
Basilea. 
Dawid. Psałterz tł. :M. Reja. Krak., Wierz- 
bięta (1555? 1560?). 
D a v i d e s Franc. Dialysis scripti StaJlcari. 
Claudiopoli. Hoffgrevius. 
He ge nd orfi n US. EpilItolarum conscrib. ra.- 
tio. Crac.., Scharff. 
Herberat Ben. Synod ira oratio. Nissae. 
Jan z Bochni. Nauku ku ustrzez. powietrza. 
Krak., 
Vierzbi
ta. 
J ó z ef Zydowin. Historya tł. p. Lensrta 
z Urz
dowa. Kraków, Scharff. (1588). 
Kromer. De origine et rebus gestis PoI. 
Bas., Oporo (58. 68. 82. 84. 89). 
LorichiUB. Klięgi (mylne, właBć. 1558). 
Zaski J. Een underaouckinge des ghelooss. 
London. 
- Forma .ae. ]'atio ecc1es. ministr. b. m. dr. 
i r. (dedic. Francof.) (ob. r. 1556). 
Missale eccles. et pt'OV. goesn. Mogun., 
Behem. 
Mnrmelius. Diction. trium lingnar. Crac., 
Laz. (1526). 
Novicampiauus A. Assertio cboritatem 
non esse praest. £ide. Crac., H. Schorif. 
(1557). 


. 


- Scopus biblicu8 N. et V. Testam..Antverp. 
Pistorius Joannes. Elegia in IDem ascen. 
J. Chr. Ged., Rhode. 
P r o b o s z c z o w i c z Pel er. }(alender n:itt. 
Evangelion RUr d. J. 1555. Krokaw,Lazar. 
Rot ero d am u s. De construct.libellus. Crac., 
Schal'ff. (1l;54). 
R u b ri c ell a. CrAc., Lazal'. 
S c h o tt e n i u s Herm. Vita bonesta. Crac., 
Scharff. 
Scl,roeterus Ad. De natali J. Chr. r;alvat. 
nos. Carmen saph. Crnc., Lazar. 
S i n e s i u B Cyren. El}isc. Oratio interprete 
Joacb. Camerario, dedic. Joann. BonIU'. 
Lipsioe. 
StancaruI. EbreB gramm. instit. Basi!., 
Parcus. 
Stigelius (Szczygielski) Joan. In nupt. 
Frid. II. epital. Jenae. (?) 
S tr u th i u s JOB. Sphygmicae art'is libri V. 
Bas., Oporinus (1573). 
Testnm ent nowy p. Seklucyana. Kt'ólewiec. 
(1552. 1554). 
Trzycieski A. Loc Spiritul\le. Uegiomonti. 
Daubmann b. w. r. (15115). 
Zcytung (neuwe) und Bekannt. des Chri. 
stli. Glaubens. Strasburg, Bcrgcn. 


1556. 


A l it h o P h ił u II Callinder Sarmata. In senat. 
lovic. cui praefuit Aloj. Luppomanus lega- 
tus Antychristi. (carm.). 
Al1zeigung (grUndl.) und Erzelung eines 
Miracles. A. Dzyergono Erzbi. Gnesen, da- 
tum lJowicz. 
Arimetices introductio. Crac., Schorff. H. 
vidua. 
Brencyu8Z J. Cathechism. tj. nauka Chrys. 
Królew., Daubmann. 
C a e I i u s Secundus Curio Pedemontanus. 
Slhola, ded. Joann. Tarnowski. Basilea£l. 
Opori DUS. 
- In Ciccronia Partifiones exp1icRtioneB de- 
dic. stan. C. T
czyński. Dasi!., Oporin. 
C a t a log U S łlaeret. editus Venet. De comm. 
S. Ing. ed. VergeriuB. Klólew., Daubm. 
Cathechismus. Nauka potrzeb. chrześciaD. 
Krak., Scharff. 
Cracovius Georg. Oratio de dignit. studii 
jurio. Vitebergae, RhA"V. 
David. Psalm 60 tł. Wapowski. Krak., Za- 
zarz. 
- Psalm 45. (tł.) A. P. (z nutami). Krak., 
lJazarz. 
- Psalm 70. Krak., :Łazarz. 
Grates tj. dzi
kowanie z Narad. Syna Boz. 
(
 nut.) Krak.. Łazarz. 
Grotto. OrazioDe nella venuta di Bona. 
II a li c a r n as s. Dionys. N onnulla Epistola. 
cd. S. lłoviulI. Paris. Steph. 
JIeliodoruB. Aethiop. hist. (tł. Warazew.) 
Antverp., Nutius. (1596). 
II e l m o Id. Chronica Slavorum, edit, studio 
Sgm. Schorckelij. Francof.
>>>
1556 - 1557 


87 


B o s i u I. Confe8Bion catholique. (156m. 
- » " " po holendersku. 
Kirateyn Joan. CerasimT8. Enchrir. Jur. 
Magdcb. Crac., v. H. Scharff. (1586). 
Kromer. Apologia o. obtrectationes b. m. dr. 
L a s o o J. Forma eccles. ministerii. Londini? 
(ob. r. 1555). 
LipomanuJl Alois. Duae epistolae ad Ra- 
dziw. Re
iom., Daubm. 
- Copia d'una lettera ingeniosis8ima. 
Lonicer. Chronicon. et Ca1limachus. Hist. 
Casimiri Regis. BasU. 
Luter :M. P08tilla domowa tł. Hier. Male- 
cki. (raczej 1574). 
Lutomireki Stan. conre8sio tj. wyznanie 
wiary Arcyb. bisk. Królew., Daubmann. 
Z.ańout J. Algorithmus lillęalil. Crao., 
Scharłr. 
Z,aaki J. Epistolae trel lectu digDissimae. 
lias., Oporin. 
- Forma et ratio Eccles. Ministr. Londini. 
- PuTgatio ministrorum in eccles. pcregr. 
Basil., Oporin. . 
- Catechesis eccIesiae Emdanae. Aembdae. 
- Een undersouckinge des gheloos. (ed ł) 
London. (151)3). 
- 'l'oute la forme du ministere eccles. Em. 
den, Ctematius. 
Metanch ton. Examell tł. Radomski. Królew., 
Daubmann. (raczej 1566). 
Miuale gnesnense. Mogunt. 
Ni..ale cracoriensis dioece8is. 
)I()nhnul. Consult. medio. p. Lublin. Venet. 
- Oposcula. Venet. 
- In Gal. exp1an. (Val. LubI. edid.) Lugd., 
FrelloniulI. 
- De char8cteriamis febrium. (V. Lnbl.) Ven., 
CODst. 
Ma..eus. De secti Evang. origine, elegia. 
Regiom., Daubmann. 
MusculuB Andreas. Catheche
is sanctorum, 
dedic. Luc. Górka, Stan. Miszkowaki et 
Stan. O.trorog. Francoforti. 
Orichoviul. Ad Regem, proo. etc. in com. 
Vara. b. ID. dr. 
Pieśń nowa o nawróceniu grzesz. człow. 
(z nutami). Krak., lJazarz. 
- nowa w której jest dzi
kowanie p. Bogu 
(Oleśnicka) muzyka C. G. Krak., lJazarz. 
(porów. rok 1550). 
- nowo uczyniona na we8ele Jana Kostki 
(przez) M. H. (z nutamI) Krak., lJazarz. 
Proboszozowicz. WYP;R komety. Krak., 
Szarff. 
- Judicium comoetis. Crac., Scharłr. 
RnbricelIa. Crac., Lazar. 
Schneberger A. Medicamentorum enum. 
Crac., Lazar. 
Seklucyan Jan Postylla dom. Królew. 
SpiczyńskiH. O zio1ach tutecznych. Krak., 
Szarff. 
Szepsiua Georg. Maier. CUnae seu in Nat. 
Domini odae. Crac., Lazar. 
T e I t a m e n t nowy pol. j
z. wyłożony. Krak., 
Scharff. 


Tuycieski And. Duae epi8tolae de sacro.. 
evaugelii orig. Regiom., Daubm. 
- " " " Crac., Wierzbi\jta. (1556?) 
Trepka. Katecl1izm. ob. BrencyuRz. 
V ergerius Paulus. Ad m. magn. Senatorea 
Polon. carmen paraenet. (Contra Lippoma- 
num). b. m. dr. 
- De Gregorio papa ejus nominis primo. 
Regiom., Daubmann. 
- Formula fidei in Syn, prov. Lovic. Regiom. 
Daubrn. 
- Scholiae in binas Pauli IV literas. b. m. dr." 
- Duae epistolae Radziwiłł. Defensio relig. 
ady. Lippomanum. Regiom.. Daubm. 
W i r t e n b e I' g. Confessio fidei. Rt'giom., 
Daubm. 
Zebrzydowski A. Krótka odpow. na art. 
obł
dl. Krowickiego. Krak., lJazarz. 


1551. 


A ri s t o I e l e s. Politicorum trad. Sigoni. Crac. 
Ara acyuBZ. Pierwsza cZ\jŚć postille Królew. 
- Wtóra cZ\jŚć postille p. Trl!pk
. Króle- 
wiec, Daubmalln. 
Barth Michał. Annaeberga, libri tres, urbis 
Allnaebergae in Misnia descrip. Eob. Hessi. 
Joach. Cameral'ii elegia. De Poloniae regi- 
bus disticha, dedic. Stanis. Zb,ski. Basilea, 
Oporin. 
Bielski M. I{omedya Justyna iKonatan. 
cyey. Krak.. Wierzbi
ta. 
Brentius Joan. Libellus aureol (de oft'icio 
principum saeC. in Eccl. Dei de auct. SS. 
etc.) Królew., Daubmaun. 
BruBchinus Cas. Element. introductor. in 
declin. graec. ded. A. Sopiechowski. Lip- 
siae, Bautsch. 
Cochleus Joan. De cath. usu commumonis. 
:Nissa, Cruciger. 
C o n f e s s i o tj. wyznanie chrześć. Krak., 
Wierzbi\jta. (1564). 
Corvin Ant. Postilla cz. I. U. Trepka. Kró- 
lew., Daubmann. ob. Araacyusz. 
C z a ry i czarownice. Krak., Wierzb. 
G ij e l c z e p h. Expos in passion. termin. !Iar- 
silii. Crac. (?) 
H e b e r s t e i n Sig. Moscovia. Viennae. 
- Rerum m08covit.icarum. Antverp., Steelsius. 
Herburt J. Statuta Regni Polon. (1557?) 
(1563). I 
B o s i u s. CODfessio fidei cathol. I\Iogun.,Hehem. 
- .. n " Posnaniae. 
- " n " Dilingae. 
Introductorium in nominum et verb. 
declin. (J. Libana?), dedyk. Alb. Sapie- 
chowski. (b. W. r. i 1535) ob. Bruschinus. 
Knobelsdorf. EccI. cath. afficta. Nissae, 
Cruciger. 
K o p e r ni k. De angelis carmen. Witembergae. 
Krorner Marcin. Ad regom, proc. equites, 
in com. 1557 epistola. Carmen ad S. Aug. 
b. m. dr_ (1564). 
Lublinua V. Explan.in2 cap. I. l. AVlcen. 
Venet. 
lJ aski J. Purj:tatio ministrorum.
>>>
ss 


11557 - 1558. 


- OC hat den christenen. etc. Emda. Ge1JiulI. 

oczycki JOd. Nauka miernicza (?). 
:Maren An. .AIsert-iones theologicae ex T. 
Scoto. Vilnae, Karcan. 
Modrzewski. Von VerbeslI. des gem. Nutz 
V. Biicher. Basił., Brylinger. 
Id o 1 e II a n u s. Tabulae de schematibus Crac., 
Scharft'. 
N a p o m i n. do chrześć. Iudzy ziemie prusko 
Królew., Daubmann. 
Novicampianus A. Oratio in com. Colol- 
varini de. corrnpt. saeculi hujus moribus 
Crac., Scharft'. (1561. 1572). 
- Assertiones quorundam, qua intel' ceteras 
non paUCBB affirmant. (1555). 
N o w i n y, które siO miOdzy Ces. a Pap. przy. 
Belliano stały. b. m. dr. (Królew., Daub- 
man.?). 
p h a l e I' e u s nemetr. De elocutionie libero 
(F. Maslov. interp.) ded. Joa. Przerębski. 
Padu a, Perchacinus. 
- interp. st. Iłovio. Basił., Oporin. 
Pieśń Panu Jezu Chryate. Krak., Sicben. 
Plutarch. pożytek z niel)rzyjaźni. bez w. 
m. i r. (Krak., Scharft). 
- Przyjac. od pochlebce jak rozróżnić. 
Krak., Scharft'. 
Rey .M. Swiotych słow... pqst.il1a. Krak., 
Wierzb. (1560. 1556. Hj71. ló94). 
Rhodus Fr. Melachias propheta, nd Joan. 
Conrad um.. Dantisci. 
Royzius. Chiliaatichon. (c. Lipom.). Crac" 
Lazar. 
R o zdraZow J. Speculum liherj arb. c. haer. 
Crac., Sibeney. 
Rubricella. Crac., Lazar. 
Schneberger A. Catalogus atirpiumIatine 
et polon. COl'. ded. Biel'. Buzeński. Crac., 
A. Lazar. 
StBtuta sejmu warszawskiego. Krak., M. 
Bcharff. . 
Bzepsius Georg. Mac. LauruB in laudem 
Almae Univ. Crac., Laur. 
Trepka Oataphi. Kailłżki o tym zqd wzię- 
lo pocz'!tek Błowo Boze. Królew., Daubm. 
- Postilla. ob. Arsacyusz. 
Trzysiecki A. De Lippomani ingrC88U. b. 
w. r. (1657). . 
Vernerus Joan. De triangulis IIphericis, 
ded. P. J. RheticulI Ferdinando regi. Crac., 
Lazar. 
WelltphalulI Joach. Justa def. ady. men- 
dacia J. Lasko. Argentor. 
- Epistola qua reap. ad convitia Calvini. 
Venetiis. 
Zebrzydowski Andrz. Pro sua et co1lee;. 
religione oratio postrema ad Regem habl- 
ta. Adjec epistola (Nidecki patricii) (1557?). 


1558. 


Caesar. Dialectica. Crac., Siebeneychar. 
Cervus Tuch. Farrago. Crac., Sieben. (1631. 
1556. 1539. 164,0. 1M2. 1546). 
Chronieon muudi. Kronika ez Vilagnak 


jelell DolgairoI. J. Bentzedi Szekely IIItvan. 
Krakkoban. 
C o e li u s Secundus Curio. Select. epist. Iibri 
II, cum epist. ad Abr. Zbąski. BasiI., Oporin. 
C e n t I' a Chiliastichon pro Lipomano, Royzii. 
Monl caecus. . 
C o n t a I' e n i Card. Catechesis. Crac., Scharff. 
D a v id. PsaJterz D. Jakóba Lubelczyka. 
Krak., Wierzb. 
Drojowlki ob. Narzekania. 
E nchyrydion ob. Napachania.. 
F a Je t u I Hier. Orationes in run. Sig. I. Venet. 
G al e n u s. Duo libri. Dantilci.. RhodulI. 
- De plE'nitu1ine tr. Beyl Dantilc. Dant. 
Rhode. 
G e o I' g e w i c z. De Turc. moribus. Lugdun. 
(1566 i 1578). 
Gliczner. Nauka y praktyka teraz nowo 
wydana. 
- Książki o wycl10waniu dzieci. Krak., Sie- 
beney. (1580). 
Górski Jac. De periodis et uumeris oratio. 
Crac., Siebeneych. 
Gostinius. And. Oratio in Acad crl\c. pro 
Nobil. Crac., I,az. 
Grodecil18 W. In tabulam Polon. nuncu. 
patoria. P. Melancht. Epist. Bas., OPOI'. 
Groicki B. Pr3wa między gospodarzem & 
komornikiem. Krak., Laz. 
- Ustawa płacE'j. Krak., Laz. 
Guilandini. De stirpibus. ob. Nidecius. 
H e r b e rs t e i n Sig. Actiones Bose a puero. 
Vienn. 
I1onterus. De grammat. Crac., Scl1arff. 
B o s i u s St. Cath. fidei propugnatio. Colon., 
Cholin. 
- De express o Dei verbo libellus. Dilingu, 
Mayer. 
- Confutatio pro1. Brentii. Colon. 
- Conressio. Antverp. . 
- Dialogus de eo, num laicis. (1l.i59. 1560). 
I s o k I' a t e s. Oracia ob. Lorichius. 
Justyna S. filoz. zywot tł. \Vaw. KrzYlzkow. 
ski i Sz. Budny (1558?). 
K o b y li li s k i Christ. Epigr. libe1lus (Mete.- 
morphoseos puenae). Crac., Lazar. 
Kromer. De origine et rebus gest. Pol. 
Basi1., OpOI'. 
Krzyszkowski Waw. Rozmowa 4n bratów. 
Szamot., Angezd. 
Lorichiusza I{sięgi o wychow. p. KOIKU' 
ckiego. Krak., Scharff. (przedmowa 
 r. 
1555). 
Lalko (a) J. Responllio ad articulol' Hoaii. 
Pinczow., Daniel. 
lJ a n c u tJ. AIgorithmus lineał. Crac., Hier. 
Scharft'. (mylne, raczej 15(8). 
lJaski J. Catechismns er KinderIeare. Emb- 
den. 
- Een korte ondersoeking deI ghelool1 (Ed. 
li). Emdae. 
Mencelius Biel'. Responsio ad ealumnia8 
Olii. Islebii, b. dr. 
Napachania (z) Ant. EnchiridioD tj. ksi,żki 
o nauce chrześć. Krak., Szarłr. 
N an e k . D i e z wyzDaniem wiary b. Dro.
>>>
1558 - 1559. 


39 


jowskiel{o (t 1557) b. w. m. i r. Krak., 
Wierzb. (około 1558). 
Nidecius And. Patrycy. De stirpibus epi- 
stolae, et. Andr. I'atri. Nidecki praefatio. 
Patavii. 
Ninicki (Ninincius) Woje. De violato at- 
que eveno in eccl. Ksiłżnensi cultu. b. 
m. dr. 
() c h i n. O zwierzchności papieskiej przez 
O. Trepk
. Szamotuły, Augezd. 
O r z e c h o W ski. Panegiricus nupt. J. Com. 
Tarnow. Crac., haer. Scharff. 
p 8 U l u s. Epistolae hungarice. (mylne. raczej 
1594). 
Plotrcov. Thomas. De cometae 1558 Astrol. 
judo Crac., Scharff. 
Primatu (De) papac (r.lodrzewski). piuczów, 
:Ł
czycki. 
Proboszczowicz Piotr. Almanach. Kra. 
kaw. (1546). 
Prophezeyung wie es Polen ergehen wird 
v. eincm Manne 1558 zu Krakau. 
R e y Mik. Wizerunek własny żywota czł. 
poczciwego. Krak. (1560). 
Roterdam Erazm. Ricerstwo chrześciańskie 
wydał Seklucyan Jan. Zarazem liat do tłu- 
macza Wojc. z Nowego Mia8ta. Królew., 
Daubmanu. (1585). 
ROYliua ob. ContrachiliastichoD. 
Rubrioella. Crac., I.azar. 
Babinua G. Poemata. Lip8iae. 
Seklucyan Jan. Przyg. chrzeić. ku śmierci. 
Królew. 
- Modlit.wy naboine. Królcw., Daubmann. 
Ta.rnowaki Jan. Cons. ratlonia bellicae. 
Crac., :Łazarz. 
Terentiua cum commentariis, edid. Er. 
Uoterodamus. ded. Joan. et. Stan. Boner. 
Basilea, Froben. 
VergeriuI 1'. Ad Sig. de legato Papae ut 
, colloquium impediat. Regiom., Daubm. 
- Formula fidei. (? czy r. 1556). 
Wyszyński And. Powinności przy Zborzech 
jednoti bratenkiej. (czy wyszło?). 


1559. 
Akta ob. Prollzowic. 
Botticher. Gratul. de conn. D. A. Opaliń- 
liki. Frankof., Eichorn. 
Chełmski Rem. Epistola script.a Locini. 
ConfealJio (Kalwińska) ob. Heltus. 
CUre1111 Achaciu!. Elegia ad J. Uch'luski. 
Dantiaci, Rhode. 
D e f. ort.odoxe Bent.entiae de coena Dni. Clau- 
diop. 
Didascalns (zwolennik Stan1cal'a). De tri. 
bus dijs Sarnicii. b. d. 
DominulI ob. Raygoza. 
Dudith A. Epist. ad J. Wolfium Tigur. ec- 
clea. minist. Crac. 
Dzierzgowski (1). Conressio, oh. raczej 
Hosius. 
Exemp. litcr&rl1m ecclesiae Tigurinae ad 
ecc. Pol. Pinc7.ovie, I.ancicius. 
G log o v. J. De 8. partibul orat. pol. lat. Crac. 


........ 


Gorski Jat. De geueribus dicendi. Crac., 
Sieben. 
- Comm. artis dialecticae (?) 
Groicki Bar. Pieśni duchowne b. w. m. i r. 
- Artykuły prawa magdeb. Krak. 
- Post\ipek z praw Cesars. Krak., :Łazarz. 
- Ustawa płacej. Krak., l.az. 
HcltU9 Casp. Confessio de blcdiatore. pin- 
czow, Lancicius. 
Herbestus B. Scholae apud S. Mariae 
templum instit. Crac., Sieben. 
- Computus artis. b. d. 
Honter J. De grammatica. Crac., Siebeney. 
H o s i u s st. Christ. doctrinae propugn. Ant. 
verp.. Stelsius. 
_ Ain christ. Bericht. Dilingae, Mayer. 
- Warnungsschriftad sig. A.lngolst., Weissen. 
- Von dem helIen d. Zeit. Ingolst. 
- De expresso Dei verbo. Romae. 
- n .. " Lovanii. 
- " Ił .. Dilingae. 
- Drey christ. Geapriich. Dilingae. 
- Confessio. Antverp., Stelzius. 
_ Dialogus de calice et. uxoribus. Dilingae, 
Mayer. 
Hozeaaz. Komentarz na proroctwo. Brześć, 
Radziw. 
J o b a cierpliwość y wiara z P. Sw. p. J. 
J
ubelczyka. Krak., Wierzb. 
Kirszte in Cerasinus. Enchiridion aliquot. 
locorum juris lI1aydenblU"gensi8. Crac. (1656 
1(86). 
Kromer. De falea Lulh. religione. Dilingae. 
Mayer. 
Lippoman Aloyzy. Dwa listy na polski j. 
Brześć, Murmel. 
:Łaski J. Responsio c. S. Hosii arlic. Pi n- 
czov., l.
czyc. b. r. 
Martinus Polon. Historia (et lI1ariani Scoti 
Chronica) BasiI., OpOI'. (1574). 
Melanchton. Respon8io de controv. stan- 
cari. Pinczow, l."czycki. 
Michałowicz. Terminue contra protest. 
Viluae. 
Id o d rz e w ak i. De rtlp. emend. Basił., Oporin. 
_ (wyszło rolio, a według Sandiusa drugie 
odbicie tamże w 8ce). 
Mont.anulI J. B. Con8nlt. medic. p. Lubli- 
nen., Venet. (1554). 
Niger Fr. Liberum arbitrium, tragoedia. 
dedic. Nicol.. Radziwiłł. Pesclavii. 
Niszczycki K Prawo bartne. 
Nowopolski (Novilampianus) AIL. Apolo- 
gia pro cath fide. Crac., Laz. 
_ Scopus biblicus. Antv., Beller. 
Orationee clarorum bominum (Orichovii). 
Venet. 
poulłdek słdów i spraw. (p. Groickiego). 
Krak. (dwa odbicia). 
ProBZowiec (z) Szymon. Akta tj. sprawy 
zboru wił. od 1557. Brześć. Murmelius. 
Praznysza (z) Wawrz. Nauka oprawdz. 
i fałsz. pokucie. b. m. dr. 
R a y g o z a Dominicus. De uriDaNm signific. 
Crac., Lazar.
>>>
(O 


1559 - 1560. 


Rh o d u B Fr. E,pital. in llU,pt. J. Conraili. 
Gedani. 
R u b I' i c e II R. Crac.. Lazar. 
BabinuB J. Poema deuuo edita. b. w. r. 
SehreckiuB V. TriumphuB Christi.ltegio- 
JIlonti. Daubmann. 
Sehroeter Ad. Solium cae8arenm in bono- 
rem Ferdinandi I. Crac. 
Sekl ucyan J. Modlitwy nabożne. Królew' J 
Daubm. 
- Pieśui f;:hrześć. dawne i nowe. Królew' J 
Daubm. (1
52). 
Solitarynsz ob. IIozea81.. 
S p a n g e n b erg. Com p. eccIesiast. Crac., Sie- 
beneych. 
Statorius P. De .TeBu ChrisV), ode dicoloB. 
Pinczow, :Łęczycki. 
- Apologia ad diluendaa Stanca!'i calumuias. 
(Pinczoviae). 
Szekely Estvan. Chronica vilagnak YeJes 
doJgairol krakoba StryjkolJiai. Lazar. (ra- 
czej r. 1558). 
Taln1Udu cz\J
ć. Lublin. 
Ye rge ri u B. Dialogi quatuor. de libro quem 
Stan. Osius contra Brentium et Vel'ger. 
b. m. dr. 
We i d n e r Paulus. Loca praecipua fidei 
Christianae collecta. Viennae, Hofhalter. 
(Skrzetuski). 
Z a c i u s Sim. Pros80vianns. Confcssio :fidei 
eccl. Vilnensis. pro paellobaptismo. BrzeBĆ. 
- Wyznanie wiary zboru Wileńak. Brześć. 
ob. .ProazowiC'. 


f 560. 


Albinus Georg. Piae meditationis Iticholo- 
gia. ded. .Toallni de Oaiecki. Crac., M. Sie- 
beney::h. . 
Andreae Jacob. Ref. contra Rosium. non' 
solum Prologomena J. Brentii. }'rankf.. 
Brubach. 
A.rtykuły pr. JIlagdeburs. p. Groickiego. 
Krak., Łazarz (dwa odbicia). (1559). 
A.thanius (pseudon.). De Stan. liasio opost. 
nuntio per Germ. b. m. 
Basaeus. De orthograpbia. 
Benedictua J. Narratio hiatorica. b. w. m. 
C arm i n a iocosa non morosa. Połtoviae J 
Murmelius. 
Cełmski M. List do ks. Brzechwy m. na 
'l'yńcu. (Krak., Wicrzbi
ta). 
- PieBń o łotrow8kim stanie mnichów. (Krak.. 
Wicrb.). 
Cicero. Oratio ad Quirites. Crac. 
- FragmenL ed. Nidecki. Vanet.. Zilet. ob. 
Hcrbest
 
C r o m e r. ob. Kromer. Statorius. 
C u l m n n u s Leon. Donntus de 8. pnrt. orat. 
Crac., Sieben. 
Cureus. Carmen de [ormando Btudio libero 
artium. Gedani. 
Cyrill us S. Mystagogicae catb. p. J. Gro. 
dccld. Viennae. 
Georgewicz B. De origine Turcarum. Vi. 
tebergae. 


Glogov. J. Donatus. De octo part. orat. 
Crac., Sieben. 
Górski J. De flgUriB gramm. et ret. Crac.. 
Sieben. 
G r a d o w sk i Marc. Elegia de reanrectione 
Domini. (1561).' 
G roicki B. Posłopek z praw. Ceeare. Krak., 
Łazarz. ob. Artykuły. 
Herberatein S. llrevis commentariolu8. 
Vienn., Skrzetuski. 
II er b e B t. Orationes Ciceron. exp1ic. Francr. 
- O mszy. B. Ochina. Pinczov. 
- Vigilanti pamboritani T
ore!li8 lU. Crao. 
lIistorya o papieżu Janie VIII. b. w. m. 
(Krak.. Wierzbi\)ta.) obacz. Wypisanie. . 
H o s i u s St. Opus varias Bectas et haer. rec. 
Paria., I'oucber. 
- De ealice et uxoribus. Dilingae J Haj'er. 
(1569). 
- po niem. Tamże. 
- De expresso Dei verbo. Tamte. 
- Confessio cathol. fideL Viennae. (dwa. 
przebicia). 
- " " .. Paris. Tremy. 
- .. " " Palis, Jae. Puteanus. 
- " " ., Paris, ParvcI. 
- Confutatio prol. .Brenui. Colon,. Choliu. 
- " " .. Paris, Desboys. 
- .Bekenntniss. Confession. Ingo1stad. 
Kro m er (Cromerus) !II. Christlicbe getrewe 
Ermahnung verteusch. Agricola Steph. Di- 
lingeD. 
- De falsa Lutheran. religione. Pari8. Guil- 
lard. \1559). 
- Von den falscben Relig. Chr. uberll. J_ 
Fickler. DiIingen. Schik. 
- obacz Statoriu8. 
Krowicki. Obrona nauki prawdz. Pinczo". 
Daniel z Ł
czyc. 
Lutomirski. Epist. ad Utenhoren. 
Łask i. De christliche ordinancien. Emden. 
- Responsio ad epistol. Joach. Weatphalii. 
Basil., Oporin. 
Jrlałecki Jlier. Kazania katechizm. w Kró- 
lewcu. Królewiec. 
MylinB J. In Epivl1. elegia. Crac. b. d. 
- In christianac piet capita. Crac., Lazar. 
Oc hin. Tragedia o mszy. l'inczów J Łęczycki_ 
obacz Herhest. 
Orzechowski St. Mediator S. de eccl_ 
Chr. b. dr. (przeciw Stankar.). 
Przechadzki Krzyszt. Okazanie iż Kł'1- 
stus poszrednikiem jest noga. (Piii.czów p 
:Łęczycki. 
Poatępek ten wybran jest (p. D. Groickie- 
go) Kraków. (1562. 65. 82). 
Rebiger .Mart. Ecloga grat. in ingressu& 
Eern. r;enioannis dedie. ad :Nic. Szadek.. 
b. w. r. (Crac. 1560). 
R e y M. Sentencye z XII filozofów wybrano_ 
Krak., Wierzbięta. 
- Postil1a. (1351. 1566. 1571. 1594). 
Wizerunek własny 
ywota człow. poczciwo. 
Krak., Wierzbięta. 
Rubricella. Crac.. Lalu. 


a
>>>
1560 - 1561. 


41 


Samboritanus Georg. Vigil. AmyntBs in 
mentem fil. Lig. ep. Leop. et Herbest B. 
Expoaitio eclogae. Crac., Sieben. ob.lIerbl'st. 
Sarnicki Stan. Mowa na zgon Jana La- 
skiego. 
Schreckius V. De angelorum natura. Re- 
giom. 
Stankarus Fr. De sacramentis veteris et 
novae legis. Pinczów. 
Statorius Petrus (ojcier). Brev. Apol. ad 
diluendas Stancari ealumnias. Pinczów. 
- In clar. viri Joannis a Lasco obi tum. 
Pinczów, EtJczyeki. 
- In Cromeri dialogos de religione, 8nimadv. 
Pinczov, Lancicius. 
Stefanowski H. Odpórpowieseiam. Wilno. 
Sylvins Abel. Friso. Oratio flln. in ob. J. 
de Laski. Pinczów, :r.
czycki. 
S z a d e k 1\icol. CatechismulI parvus cathol. 
Cne., Laz. ob. Rebinger. 
T rie6llius. Joannis a Laseo epicedion. Pin- 
ozów, Ł
czye. 
Troperua Andr. Crac. colI. JDin. Ad pubem 
stod. oratio. Crae., Laz. 
Ustawa albo porzl}d. kościelny w Xtwie 
prusko (tłuU). Bier. Małecki) Królew., Daub- 
mann. 
U 8 ta w a płaeey y sądów p. B. Groiekiego. 
(1558. 1559. 1560. 1562. 1565. 1567. 156B). 
Utenhovins J. Narratio de Belgarum in 
Anglia eeclesia et pracr. J. ŁlUlki. Dasil.. 
Oporo 
Utenhofen Kar. Epitaphia (z wierszem 
polskim na Henr. IV). Paris, Stircan. 
Wigandua J. De neutralibus et mewia li- 
bellos. Frcf. a. M. 
- Syntagma seu corpua doctrinae Christi. 
Basil. (1585). 
W7pisa ni e o Papieżu Joanues AngeluB, 
i CZl'go od Piusa IV. spodziewać si
. b. W. 
m. i r. (Krak., Wierzb. około 1560) ob. 
Historia. . 
Z a b o r 011' B ki Stan. Ortographia.Crac.,Sieben. 
- Gramm. rudimenta. Crac., Siebeney. 
Źyeie kniazia Mich. Glińakiego. M. Lit. 
Lubecz (?). 


1561. 
Akta lYDod. w Koźmiuku. b. m. dr. 
A uj e z d e c k i Aleks. Kancyon. ewangiel. 
(wyd. 2gie). Szamotuły. 
:B as s e u s Alb. De vera Christi ecc1esia ad 
Joann. Christoph. Comitem in l'arnov. Car- 
men. b. m. dr. 
B iedrzycki Jan. De conjunci. fidelium. 
Crae., Laz. 
Brandolini ob. Lippu!l. 
Cicero. Fragmentorum cd. Nidccki. Venet., 
ZiM. (1550. 1560. 1570. 1578), 
- Epi8tol. libri IV. p. Herbest. Crac., Sieben. 
Confessio Augustana ob. Kwiatkowski, Ra- 
domski. 
ConfellBio to jest wyznanie wiary nauki 
Chneść. b. m. i r. (Krak., Wierzb.) (racz
j 
1664). 


-- 


Cylarllu8. Sermo do procc8
ione. CJ"ac., 
Lazar. 
Czechowicz Stan. Apol. con. Defen8ionem 
Brzozow. Crac., Sieben. 
E p i s t o la e duae ad ecc1. pol. de negotio 

tancariano. Tiguri, Froschover.. 
G e n e al o g. et lIuccessio .Mart. Lutheri, de- 
dic. Ant. Przer
b5ki Archiep. gnea. b. m. 
(Crac.), b. dr. 
Gradowaki Mar. Elegia ucReeurectione 
Jesu. Vilnae. b. d. (!liGO). 
H e r b e s t Ił. M. Tullii Ciceronis vita. Crac., 
Siebeney. 
- Arithmetica lineari8. b. d. 
- Aliquot epidolae (de relig.) Crac., Sieben. 
- Computus max. eccles. b. W. m. i r. (15611). 
- Disput. an Gramat. periodos disting. con- 
tra Górski. Crac., Sieben. 
Reyden Seb. Formulae puer. colloquior. et 
Mymer Distichon ad Andr. Bonerum. Crac., 
Scharff. 
Historye m
ki Pana. Krak., Wietor ob. Po- 
stilla. 
Rosiua. Des sectes et- heresie!l. Paryz, Va- 
scosan. (1568). 
- De express o Dei verbo. Paris. 
- Conrutatio Brentii. Col., stelsius. 
- Confessio. Antverpiac (1562). 
- . n " paris, Fremy. 
Kromer De falsa Lut. re1igione, colloq. 
lib. III. dl'd Jacobo ł'uteo. Dilingae. 
- De conju
io ad S. Orzechowski. 
- (Pisma: Consolatio. Deliberatio. etc. myl- 
nie maj
 datg: Vietor 1561 roku, bo Bł " 
r. 1541). 
Krowicki M. Obras a Conterr. Antykrysta. 
Krak., Wierzbigta. 
Krzyzanowski Bier. Krześć. przyprawie- 
nie ku przyjmowaniu Ciała i Krwi P. Krak... 
Łazarz. 
- Wyznanie wiary, b. m. dr. (ob. raczej 
Hozyusz r. 1(62). 
Ksi,iki o prawdz. naboi. z cze8kich prze- 
pi8ane. KoźminI'K., b. dr. 
Kwiatkow8ki 1tI. Confe8sio Aug. fiJ.ei tj. 
wyznanio, wiary krzeM. Król
w., Daubm. 
Leopolita. Biblia tj. księgi. Krak., Szarff. 
I.ipp U8 Aurelius. Oratio de pa8sione Domi- 
ni. Crac., Lazar. (1583). 
Lu th er M. Enchiridion. (po niem. i pru8ku) 
KUnigsoerg. 
Maj Ol' Georg. Enarr. in duas epistolas Pauli 
ded. M. Zborovio. Wittenb., Luff t. 
Małecki Jsn. Cathechismus albo dziecinne 
kaz. b. m. dr. (ob. r. 1560. }fał. Rier.). 
!likan us (Mikański). Steph. Dialecticae et 
rhetoricae praelectiones ed. Casparus Joan- 
nes. Crac., Laz. (1568 -70 - 81). 
Miechowita. Historia delle due Sanna- 
tie. Ven., Gro1ito. 
Modreviul!. Narratio simplex rei novae. 
Pinczów, Łęczyc. 
.Hrowiński Jan. Stadło małżeńskie z gron 
Błowa bożego. Krak., Łaz. 
MyliuB. Carmen in Nativ. et Circumcisio- 


6
>>>
42 


1661 - 1562. 


nem J. Christi, dedic. :Nicol. Trzebuchow- 
Ilki. Crac., La2. 
- De conjunctione fide1ium cum Salvatore 
ded. Joann. Pinskowski. Crac.. Laz. 
- Praecationes baud inelf'gantea. Crac.,Scharff. 
- Ta te christian on katechesos. Crac., Lu. 
Nazianzenus Greg-. Graeca quaedam et 
sancta carmilla, Joanl1e Lango illterpr. 
et Joanlles Baptista dccollatua, ad Cerasi- 
num praetorem cracoviensem. BasH., Oporo 
NeogeorgiuB Seb. predigt fiber Joh. XV. 
Elbillg. 
Novicampianus A. Oratio de corroptiss. 
aaeculi huj. moribus. Colon., Cholin. (1557). 
Orichovius S. De Iege coelibatus oratio 
Ad Julium Ul. supplicatio. Basil.. OpOI'. 
- Fidei cathol. confessio. Crac. Laz. (po 
dwakroć drukowo karta z hel bem Przesław- 
skiego ). 
- " n " Col., Birkmann. 
- In VarB. syn. Pro dignitato sacerdot. 
Crac., b. dr. 
- Listyoprawdz. kościele (w)'d. Jak. Gór- 
liki). Krak b. w. r. i b. dr. 
Pyesnie chwał boskych (po czesku). Sza- 
mot., Augezdecki. 
PostilIa po
ka (mylnie za Reja miana). 
.Krak., Wlerzbięta. 
Pudłowo ki M. Eleg. in mortem J. Tarnow. 
Crac., Lazar. 
- Lament i upomn. Rzpltej pola. 
Quiatcovius. ob, Kwiatkowaki. 
Radomski Jan. Al'likuły wiary krzeBć. Prze. 
łoż. na język pol. Królcw., Daubm. 
- Confessio Augustana tj. wyznanio. Kró. 
lew.. Daubm. - 
Rodz'aj albo potomstwo M. Lutera. b. m. dr. 
R o y z i u 8. Carmen in obitum C. 'farnovii. 
Crac., I.az. 
R u b I' i c e II a. Crac., I.azar. 
.Sadoletus. Elegant. orat. duae de emen- 
dandis vitiis curiac rOIlJ. Crac., Laz. 
S a m b o ri ta n u s Gregor. Apud Chr. matrem 
theoreais. Crac., Sieben. 
- Theoresis tf'rtia. Crac., Sieben. (właściwie 
zapewne 1571). 
- Ecloga Paulo Tarloni expl. B. lIerbest. 
Crac., Sieben? 
- Ecloga Elegia8 IX. Crac., Siebeney. 
Scebresinensis ob. llass\JuB. 
Schneeberger. Catal. medicam. Tiguri, 
Gesner. (raczej 1562). 
-. De salis usu. Crac, Lazar. (raf'zej 1562). 
SImIerus Jos. Epist. ud polou. in controv. 
Genevae. 
Spangenbcrg. ].
rotcmata. Crac., Scharfi'. 
Statorius {'etr. .Epist. ad Rem. Chelmimu. 
ł'inczow., Lallcic. 
- Emanuel. seu ue aetemo Dei filio homini 
facto. pińczów. 
Szczawiuski. Carmen ad m. Com. in 
Tarnow. 
Unctorius Mac. Elegia de glor. reBurr. D. 
J. Christ. Crae., Laz. 
Ustawy prawa pols. dla pami
ci wypisane. 
b. m. dr. (IGUB). 


w ę d r o g o v i u s Alb. Catechilłmos elementa 
pietatis Christianae continens. Crac, Laz. 
- Epitome totius vet. et novi testam. carm. 
eleg. deu. Paulo Choynacki. Crac., Laz. 
Wigandus J. De clave ligante in eccJ. 
CLristi. Frcr. a. M. 
Wizerunek falecznego y ducba '1 nauki 
nowo Ewangel. Krak., Scharft. 
Z e i t u ng (S
hl' grewliche) Tyranney der 
Moscoviter an Christen aus Lyfland. NUcIł- 
Lerg, Kreydlein. 


1562. 
AIgorithmus linea!. Crae., Scharff. 
Barten Jan. Kirchen Notula albo Formula 
Concordiae, w której nauka o wieczerzy 
})ańskiej wedle konfessyi Augsb. podana. 
Gdańtik. (oh. r. 1567 Apologie). 
Bielaki M. Kronika iiwiata. Kraków. 
Bened. Joan. Hist. lIarr. rerum variarum 
in hac lIexta mundi aetate. Crac.. Laz. 
Budny. O oprawdanii griesznago czełowieka. 
:Nieśwież, Kawieezyńllki. 
Calvinus J. Brevis admon. ad fratr. poIoD. 
Crac., Wierzbijjta (Obacz raczej 1563.1565). 
Caataldi. n designo di geogr. ded. R. di 
Polonia. Venezia. 
Cicero. Orationes. Basileae, ed. Sturmill.lJ, 
ded. filio Joann. Starzechowski. 
Go li tz Seb. Elegia in natalem Jesn Christi. 
Elbing. 
G o niąd z a (z) Piotr. Przeciw chrztowi dzieci. 
- Doctrina ue relig. Capił.ibns. (raczej 1670). 
G orski Jac. Disput. de period. contra B. 
Herbest. b. dr. 
GostYliBki A. Gratulntio Phi!. Padniewii. 
Crac. ingress. b. m. dr. 
Groicki B. Porz,dek sidów. Krak., f,azarl. 
( 1566). 
- oLacz Ustawa. 
H e r b e s t u II B. Disputacio periodica. Crac., 
Sieben. 
- AequulI judex, dialog. Crkc., Sieben. 
H o s i u s St. Opera card. epI,i varm. Parill. 
Egid. Gorbius. 
- " " .. Paris, DesLoys. 
_ Ksi£gi o jasnym ałowie Bożym. Krak., 
f,az. 
- Epistola elegaDs et pia ad jll.v. Crac. 
_ Confessio. Paris, l'uteanus. 
- Wyznanie wiary kat. przeł. H. Krzyża- 
nowski. I{rak., 1:.azarz. 
Karten Jan. O czterech ostatecznych rze- 
czach. Krak., Scharff. 
Kromer. Mitcrnachtischcu VOlkerHistorien 
iibers. Pantaleon. Basil., Petri. 
Leukopatrcus Ccsar. Oznajm. prawd. 
biegu. tł. Maelecki ob. l\Iałecki. 
LeszczyiIski Uarał. Rzecz na wal.llejm. 
1562. Kraków, Wierzbięta. 
Lu t er. Katechyzys, nauka starodawnaja chry- 
atyan p. Budnego, dcdyk. Mik. Radziwiłło- 
wi. Nieijwiez, Dan. Eęczycki. 
1:. ań c u t. Algorithmus linealis. Crac., Schartr. 
M a c r i l)anegir. obacz SzcFsill.s. .
>>>
1562 - 1563. 


48 


Małecki H. Oznajmieni i objaw. Boga a 
akłonn. niebo Królew., DaubDl. 
l'denceliuB Hier. De Conjugio Bacerd. ob. 
RBpagellua. 
lrliechow M. Sarmacie due. Venezia (myl- 
ne, raczej 1561). 
Modrzewski. OrichoviuB, Bive depulaio ca- 
lumn. 
- De mediat()re l. III. b. m. dr. 
- De peccato ońginali. Ba8ił., b. d. 
NuvicampianuB. Scopus bibl. Antver., 
BelleruB. 
OrzechuwBki S. Chimera b. m. (Crac. Laz.). 
- De Stancari funesta vita. 
- Li8t do M. Radziw. przy konkluzyach 
przeciw heretykom. b. dr. (1,10 r. 1562). 
- Fricius sive de maje8tate. Sedis Apost. 
- Ad Jac. Uchanieium. Crac., Sieben. (prze. 
ciw Modrzew). 
- Wyznanie wiary na syn. w Piotrkowie. 
Krak., .Łazarz. 
P a u li Grzeg. z Brzezin. Epistola ad Bu1lin. 
gerum. (rs:kop?) 
- Wypisanie sprawy. Nipświez, IJ£czycki. 
- 'fabula de trinitatt!. (1562?). 
Pudłovius. Oratio b. W. r. i m. 
Rapagellus Stan. Duae dil!putationes de- 
dic. Nic. Radziwiłł. Ialebii. 
Rey M. Zwierzeniec. w którym rozmaitych 
stanów i zwierz'!t kształty, przyp. i oby- 
czaje. (1574). 
R u b ri c ella. Crac., Laz. 
Schneeberger A. De mu1tiplici salis uau. 
Crac., Laz. (1561). 
- Catalogus medicamentornm. Tiguri. 
Schreckiu8 V. paalmi XXlI interpretatio. 
Regiom. 
SoJikovius J. D. Poemata. Crac. b. w. dl'. 
StRnkarus Fran. De Trinitate et Mediatc.re. 
Crac., Scharff. 
Strotschi (Strasza). Anbringen tnrkischer 
Legation, Ebrachim 8trotschi. geb. Pole- 
ken, zu Frankr. b. dr. 
_ Pridlozeni tureckeho legata. Praga, Ji- 
czyński. 
- apostate. Oratio lingua alavonica. b. m. dr. 
Syeprcius. Examen thematum. Crac., b. dr. 
Szepsi UB Georg. Mac er. De vera gloria 
libellus, ded. And. Szadkowski. Crac., b. dr. 
- Pauegiricom carmen in licenc. magisterii. 
b. dr. 
T r B g U s Bock An. Q uerela de Livonieu. 
c1ade ad P. Miskowski. Rcgiomonti. 
U s ta 1'ł a płacy tł. Groicki. Krak.. IJazarz. 
(156O. 1565. 1568). 
Wlldenbergius Hier. phil. totius in tres 
partes digestio, (led. Tid. Gisoni episc. 
Varmien. BasiL, Oporo 
Zamojski Joanne8. Oratio in fun. Gabr. 
Fallopii.Patavii. 
- II II II Venetiis. 


1563. 
ArundinensiB. De religione aacrosancla 
Dial., ded. Paulo Tarło episc. leopol. Co- 
lon., Birken. 


-- 


B 811 C h r e i b u n g d. Einnahme v. Polaczka. 
b. m. 
Biblia Radziwiłłowska. Brześć lit. Wojewód. 
- obacz Testament. 
C a e sa r i U B Jan DiBlectica. in. Comp. red. 
per Ca8p. Rudolphi et Murmelius Isagoge. 
Colonia. (1542. lM5. 1546. 1550. 1558. 1569). 
C a l v i n u,. Admon. ad fratres polon08. Crac.. 
Wierzb. (1662. 1565). 
C o ns t i t n c y e Sejmu piotrkowwego. 
Ein Nye Lpidt. Van Vyende dem Muscoviter 
wohe d. Konige uth Palen-unde Polotzko. 
Goncius Jac. Comm. artiII dial. Lip8. 
Vergel. 
-",,"Crac. 
G08ki Ka8p, Dzienne sprawy na r. 63. Wrocł., 
Kryapin Szarff. . 
_ Przepowiednie przygód. Wrocł. Szarff'. 
GraniuB J. Carmen de incar. Jesu Christi. 
Dant. 
Berburt. St.atuta regni Pol. Crac., Laz. 
(1567. 1597). 
Bi8torya bar7.o pi
klJa (o wojnie trojan.). 
Krak., Wierzb. 
B o s i u B S. Conf. cath. fidei. Antverp., 
Stelsius. 
Janicki Ciem. Vitae rcgum Pol. Antverp., 
Sylv., (1565). 
Kocbano wski J. SafYI' b. w. m. i r. (15C3? 
1564). 
Kwiatkowski M. De utilitate linguae sla- 
von. Regiom. 
_ Libel1us Cere aureUB. Regiom., Daubmann. 
(?) (porów. 1569). 
IJuki J. Catechismus or Kinderleare. (1551). 
- De christliche ordinancien. (Hollandya). 
M a e Je t i u s Joann. LibelluB de sacrificw et 
idolatr. vet.erum Borus80rum. 
J.1a r t y log i u m Dubieckio, gwoli St. Sta- 
dnickiego- spisanc. Przemyśl? (miejsce zmy- 
ilone). . 
Morgenstern n. Do Bchismate Valden- 
Bium. lTorui! ?). 
NBrratio de crudeli Moscovitarum expeJ. 
Doaci, BoscarduB. 
N i g e r Stan. De thermarum carolinarum 
natura et UBU, elegia. Posnaniae. 
N o w i n y hrozne o knizete :Mosk. Praga. 
Seb. Oks. 
Ochinus. Dialogi 80. in 2 libr. divis. Dasil., 
Patr. Perna. 
Orzechowski SL Fidei cath. con!. Colon., 
Birkmann. (1552). 
- Chimera. 001.. Cholin. 
- Dialog około exekucyi. b. m. dr. (1564). 
- Pro dignitate sacerd. in syn. Prov. Col., 
Birkmann. (ló6l). 
_ obacz. Siradiensis. 
Pauli Grzeg. Autidotum c. articulos fidei 
Sarnicii. Nieświeź. Lancic. (1578). 
- Krótkie wypis. sprawy o wyznaniu i wie- 
rze. Pinczów. 
- Ukazanie wszystkich wiar. 
- Epi8tola monitoria. (1564 ?). 
- Carmen ad J. Calvinum. (t563?). 
- Revelationes NieBviecl:nsea. (1563?).
>>>
« 


]563 - 1564 


- TurnB Babel. Frankr.,. Sciurus. (1563). 
l'on
towilki J. (?) Ustawy prawa polsk. 
(1565). 
Por. pograduB Stanis. Carta Oświecim. (map- 
pa) Vener.ia. 
Re ces Sejmu 'Var8zawskiego w aprawie 
Unii litews. 
Royzius 1Ilaureus, Celtiber, (Alcagnicensis. 
Ruitius. Ruiz de Moros). Decisionea de 
rebus in sacro auditorio lithuanico. Crac., 
Sieben. (1570 -72). 
R n b l' i c c II a crac. Crac., Lnzar. 
Sabinus G. Poemata. Lipsi;!e, Voge1. (dwa 
odbicia) (1544. 1550. 1551. 1558. 1518.1581. 
1597). 
S a rn i c k i S. Judicium et cens. ecclesiarum 
de dogm. Crac., Wierzb. (1563?). 
S c h u t z i u s C. Prussiae liber I. RegioDl., 
Daubm. . 
Siennik ł.f. Nauka rZl!dzenia ciał. Kruk., 
Łaz. (właściwie r. 1564. Lekar8twaj. 
Simler J. Responsio ad ]'ran. Stancari libr. 
Tiguri, ]'roschover. 
S i ra d i e I1S i s Lau!'. (Stan. Orzec'ho\Vski). 
Dissert. l'hilosop11i Impel' Gorsc. et Her- 
best. Crac. 
Sleu])nerius Seb. Orat. in catb. Vratisl. 
Nissa. h. dr. 
Stoius M. Ml!ditatio. Rej!iom. 
S u e ri n J. Elegia et. EidyIlion. Regiom. 
S y m o n a z Li}Jnice żywot. b. m. 
Synesiua Epi
copus Cyren. Ad Arcad. Jm. 
de' regno ben e admin. st. Jłovius edidit. 
Ven., Somascus. (1543). 
T e s t a m e n t nowy z greckiego (socyniański). 
Nieświez, Daniel. (1566 - 68). 
V i g a n d u s Joh. De Deo c. Ananos. Regiom. 
Warszewicki Krzysz. De eons. et consi- 
li arii olf. 13asil. 
W i n c e n t y Franc u z. Ksi,żki o dawności 
wiary :krześć. p. Herbest.. b. m. dr. 
Zamojski Jan. De Senatu Romano. Venet., 
Jordan. Ziletti. 
Z a w a c i u s St. Conclus. sell Theoreses. Crac., 
I.azar. 


156ł. 


Andrysiewicz. O leczeniu i zach. zdrowia. 
(myłka, raczej Siennik). 
Bacfart (Uekwark. Graew.) Va1. Livre de 
tablature. Pana. 
Basilius ?II. De Moribus 'orat. XXIII ed. 
Uovius. Venet., Ziletus. 
Benedictus J. De humacione corp. ex 
anim. refrig. Crac., Laz. 
- Narratio rerum var. Ed. II. Crac., Laz. 
(1562). 
Biblia. Nowy testament kat. pol. Krak. 
Bi e]s k i. Kronika tho jest historya świata. 
Krak., Sieben. 
Breden bach. Bem livonici descrip. Ant- 
verp., Silvius. (1565). 
B r e ta c 11 n e i d er Jan. Libell. de acholis la- 
tinis. Gedani (?). 
Caspar Joann. ob. łrlicanus. 


c o m p e n d i u m grammatices. Regiomonti, 
Daubmann. 
Confessio tj. wyznanie wiary b. r. Krak.. 
Wierzb. (1564?) (1561). 
C Ul' a e u s Achaoy. Thnmodia. Gedani, Rl1odus. 
Cyryl1us. Cathecheses intel'. Grodecki. Col., 
Cholin (1540) także 1664 Antverp. i Pary! 
(3 edyc. w roku). 
Cytardns. Kazania o proc. z ciałem Bo- 
zem tł. Płaza. b. w. 01. 
Dawid. Ksi
gi psalmów. Brześć. lit u. Radz. 
Dekret na Sądy nowI: przyszłe. 
Donatus minor. ob. Zaborowski. 
EobanuB Hesslls. De tuenda bona valetud. 
Frank. 
Gliczner Er. LibelIus brevis contra cir- 
cumcisore8 ecclesiae, dedic. Andr. Jankow- 
ski. Frankofordiae ad Oderam. 
GOBlicki lJaur. De victoria Sig. Aug. reg. 
Patavii. 
H er b e s t u s St, De preciosissima Chr. paS8. 
alego Vratisl. 
Herbest Ben. Synodica oratio. Nissae, Cru- 
ciger. 
- Arithmetica linealis et comp prosod. b. 
w. m. 
Hosius et Cromer09. Epistolae nd Drunav. 
duc. Col., Cholin. 
- Epistolae duae. Paria, Nivell. 
Hosius St. Opera omnia. Lngduni, JUlita. 
Just.yna św. męcz. rozmowa z Tryfonem 
Żydem tł. Kl'zyszkowski i Budny. .Niesw.. 
Łęczycki. 
Katechizm większy. Kraków. 
Kazanowski Jan. Na upominanie J. Kal. 
wina b. m. i dr 
K n o b e la d o I' f E. Ferdin. I. epicedion. 
Kochanowski Jan. Sat)'r i Zgoda. Krak., 
Sieben.? 
Krom er M. Epistola ad Regem, Proc. Pa- 
ris, Nive1lius. (1557). 
- Orichovios a. de conn. et coel. Col., Cholin. 
- De origine et rebus gest. (mylne, raczej 
1568). 
K l' z Y s z k o W s k i Laur. Rozmowa czterech 
bratów o pewności zbawienia z czeskiego, 
(r. ]1:;64 lub wcześniej). 
Kwiatkowski Marc. Płachta z Różyc. 
Ksiqzeczki lIabożne .0 lJOcz
iwem .wycl1. 
dziatek (tłum. z Ubf'rbna). KroIew., Daubm. 
Lagus. Convivium musi cum. Ged. 
Lidiciu8 .J. Elegia Gothardi ln Livonia. 
Regiom., Daubm. 
L n z a t u a Jan. Hist. narratio rerum var. Crac.. 
Lazar. 
:fIlączyński Jan. Lexicon lat. pol. Królew., 
Daubmann. 
Magius Hier. Varine lectiones, ded. Adamo 
Conarscio Episc. posn. Venetiis, Zilet. 
M e l e t i u s J. Libell. de sacrif. Boru8sol'. 
( 1563). 
:fili c a n u s Steph. Dialecticae et rhetorice 
praec. Crac., Scharlf. 
M o 11 e l' H. Libri III carminum. Gedani. 
My I i u s J. Victoria S. .Ang. de Mos. report. 
Viennae, ZiJnmerm.
>>>
11564 - lM5. 


46 


- Epital. in nupt. Kmitae. Crac., Laz. 
Nowiny z zeme litewski. Praga. 
Onechowski. Dialog o exekucyi. Krak., 
;taz. (1563). 
- Quincunx to jest wzór. b. m. dr. 
Paulu s S. Epistola ad Leodicen8es (Nic. 
Grochowski). Crac. 
p a u li G. Krótkie wypisanie sprawy etc. 
Nieswież. Daniel. 
- O różnicach teraźniejszych o jednym Bo- 
gu etc. b. dr. 
- Różność wiary uczniów Stankarowycb. 
Nieśwież, Daniel. 
- O wyznaniu wiary ks. Sarnickiego. Brze
ć., 
- Wiara 8abelliańska. b. dr. 
p l u ta I' C h u s. De libero educatilne dedic. 
I.ucae Górka. Frankforti ad V. 
Prote us albo Odmieniec (wyd. Solitaryusz). 
b. m. dr. 
RadziwiU M. Copey d. Brief!'s T. dem 
Siege 26 Jan. 1564. Niirnb., Know. 
Responsuu-. conv. trium ord. Burg. de 
edicto pacis nuper in causa reI. factae ad 
Chr. R. Gall. Carolum. Crac., b. dr. 
Rey. Zwierzyniec. Krak., Wierzbitjta. (raczej 
1574). 
R o m a n u sClemens. De cODslit. Bpostolicis, 
interpr.. Car. Bovio, ded. 81. Bosio. Paris, 
Dupais. 
Róż n o, 6 wiary uczniów Stankarowych. 
Nieswież, D. ;t
czycki. 
RubriceUa crac. Crac.. Lazar. 
Samboritanu8. PolYmWa. Crac' J Wierz- 
bięta. 
Sanicki stan. O uznaniu P. Boga Wszech. 
mog. Crac., Wierzb. 
S c hn e b erger. De bona milit. valetudine. 
Crac., I.az. . 
Schroeterus Ad. Psalmns xer. Crac., Laz. 
- Salinarum Vielic. descripcio. Crac., Wierz. 
bit:ta. 
Siennik M. Lekarstwa doświadcz. Krak., 
:Łazar. 
Sierpaki Felix. O mor. zarazie. Krak., Laz. 
Slok Jan. Historya barzo cudna o przyjaźni 
Tytusa z Gysipusem, dedyk. Jan. Naropiń- 
skiemu. Krak., Wierzb. 
So1ikowski J. D. Haman. Crac., Laz. 
Testament nowy. Krak.. Szarff. 
Tilmannus. Historia bell i Livonici. 
Ubertyn ob. Kwiatkowaki. 
Wigandus J. Syntagmn "eu corpus docb'i- 
nae Dei. BasiI. 
Wypisanie sprawy, która była o wyzn. i 
wierze Boga 7 oct. w Krak. 9 - 14 oct. 
'W Pinczowie. Nieśwież, ;tęcz. 
Wykład Iłów Pawła św. Jeden jeat Bóg. 
b.w. m. 
Z a b o r o w 8 k i. Donatus minor ad calcem 
ZalJorovii gramm. b. m. i r. 
- Gramm. rudimenta. Crac.. Sieben. 
Za m oj s ki J. De constituiionibus uuivers. 
gym. Patav. 
Zy gm. Aug. Ustawa poboru na sejmie w 
Korcz. b. m. dr. 


1565. 


Od Arcybiskup ów Rady kor. poIli. odpo- 
wiedź St. Samicki. Sylvius. Przasznikowi. 
b. m. i r. (1566. 1567). 
Artykuły prawa Magdeburakiego p. Groi- 
ckiego. Krak. (1558. 1560. 1562.1568). 
Aujezdecki Aleks. Kronika tw'ecka. Li. 
tomierzyce. 
B acfart Vat (Bekwark). Barmoniae musi- 
cae. Crac. (1568). 
Bozoła. Koncyl. tryd. wyroki i ustawy tł. 
M. Siennik. l{rak., :Łaz. 
Bredenbach Mt. Tilmannus. Belli liv. 1558 
descriptio. Nissae, Cruciger. 
- De 88crileg. vindictis b. m. W. (dwa odb.). 
Calvinus ob. Kalwin. 
Canisi Uli. Catholicorum cathechismus. Crac., 
::;ieben. 
Caper (Kozielski) Dial. de coena domini. 
Catholici cujus'd. judicium de judicio mi- 
nistrorum Tigurinorum. ile dogmata in Po- 
lonia sparso. Colon., Cholin. 
Cicero. Fragment. 1111. cum Patricii adn ot. 
Venet., Zilet. 
Gessner Conrad. De rerum fossiI. liber J 
ded. An.d. Szadkovio, Salinarnm Crac. no. 
tario. Tiguri. 
G1iczner Er. Breve colloquium c. J. Ca- 
prom. FrankoC. 
- De snnct8 Trinitate. Francof. 
- Societas et 8ymb. Frankf. 
G o a k i Kasper. Opisanie, jez1i bę. wolny od- 
pow. ){rak., Szarir. 
Groicki. porztdek sądów prawa magd. 
Krak.. ;taz. (dwa przebicia). 
- Artykuły prawa. Krak. (1568) (trzy odbi- 
cia tego roku). 
- Post
pek z praw Cesal'skich. I{rBków, 
;tazarz (dwa przebicia). 
- Ustawa płacey. Kraków. 
Herburt Wal. Oratio in Conc. Tridentino. 
Col.. Birkmann. 
HOBi UB. Ofthe exprell8e word oC god. Lovan., 
Bogurd. 
- De exprellBo Dei verbo. Antverp., Stels. 
- Conressio cath. Romae, P. 1vIanutius. 
- A most exceUent treatise ol heresyes. Ant- 
. verp.. Dieat. 
Janicius. Vitae regum Pol. Crac., Lu. 
(1563). 
Ił ovi UB Stanis1. De lauilibus j urispr ud. 
Bonon., Rossius. 
J n t l' o d u c t i o Al.itbu.et. Crac., Sieben. (1549 
1556). 
K 81 w i n J. Br. Admoni. ad fratres polonos. 
Crac., Wierzb. (1563). 
J( a z a n o w s kiJ. Elucidationes. 
Kochanowski. Zgoda. Krak.. b. d. 
K o n s t y tu c y e trzech aejmów. Krak" Scbarff. 
Krzyżanowaki Hier. Kazania. (i Cytard X. 
kazanie) (dedyk 15(5) b. m. i r. (porów. 
1566). 
Kuch1er Jac. Epicedion in runera Joan. a 
Kościelec. Vitenb., Schwench.
>>>
46 


1565 - 1566. 


L a 11 I' e n t i u 8 Jan. Re8ponsio ad errores 
}'rat. Bohem. (przeciw MorgenaterDowi) 
(lli65 ?J. 
Leoviciu8 Cyp. Przepowiedzenie przygód 
z biegów Jlic1.Jieskich tł. Stan. z Rawy. Krak" 
Sieben. 
L i s m a n i 11 Fr. Brevis explicatio doct. de 
ss. Trinit. b. m. dr. 
'J'. a a k i Jae. Ecn kort. begrip. Embden. 
{I5;,1). 
- Kircbenordnun
. Heidelberg, Mayer. 
Morgenatern Hen. Errorea fratercul. Bo- 
hemicorom. 
MusceniuBZ Jon z Kurz. Praktyka z bie- 
gów. nieb b. dr. 
Myli Ul. Ad b. Sig. de Hrrberstein carm. 
Viennae, Zimmermann. 
_ Jeronikai Sanctorum militum Triumphi. 
Yienn' J Zimmermann. 
:NRzianzenu8 Greg. Duo poemata ea. 
Grzepski. Crac., Laz. 
Opisanie złłczenia planetów we 20 Jat. 
p. St. z Rawy. Krak., Sicben. Mat. 
Orzecbowski st. Anti Babilon król poJ. 
- Ziemianin. ob. Ziemianin. 
l'ancera Franc. Heraill.uB (ad An. Sapiecha). 
Padua, Parchacinus. 
Pau li G. Oratio de orig. dogmatis de Tri- 
nita te. 
Rey. Apolmlipsis tj. dziwna sprawa tajemnic 
pańs. Krak., Wierzb. 
Begestr do porzłdku i art. prawa magdeb. 
ob. Groicki. 
R u b ri c e 11 a. Cracov., J
aza.r. 
Schneeberger A. medici pbys. Gemma 
Amethystus. Crac., Wierzb. 
S c b r o c t erA. Salinarum Vielic. delcriptio. 
Crac., wierzb. (1553. 1564). 
_ Paalmus XCI. in honorem Alb. La
co. 
Crac., Lazar. 

ocietaa et eymb. doctńnae et morum 
Arij et Tridentinarum. (per Er. G1iczner? 
. ded. Mart. Niegolewsld) "b. w. m. i dr. 
'Stanisław z Rawy. Przepowiedzenie przy. 
gód ob. I.eovicius. Opisanie. ' 
'Tric8IIius And. Epigramm. liber I. Crac., 
Lazar. 
- " " " liber II. Crac., Laz. 
'Tuppius N. Advera. Synod. Trident. Stur- 
mius Joan. Epi8tola ad Nic. Radziwiłł. 
Argentorati, Emmel. 
1T s ta w y prawa polskiego krótko wybrane 
Jlapotrzebniej. p. Herburta z łao. Jan piwko 
nłoż. b. m, dr. (porów. 1561. 1563). ' 
'Vo l a n A. Epistola quae explicat controv. de 
S. Trin. motam. Regiom., b. dr. 
Ziemianin, albo rozmowa ojca z synem o 
sprawie pol. (Orzecbowskiego) Krak., b. dr. 


1566. 


Albo J. Argumenta. Parisiis. 
Białobrzeski. Katechizm (mylne. raczej 
1567). 
.:Biblia Socyniańska. (1663) (1568). 


Błonie Nic. Tractatus de admin. Sacram. 
V cnet. 
C e n t u I' i a poetica licentiar;n mi1itia Poloni 
impuguans. b. m. d. 
Chroilica. Auszug der preusi. ChrODikcn. 
Konigsberg, Daubmann. 
Colloquium piotrkowskie tJ. rozmowa p. 
Sarnick., Pr8Źmow, Sylwiusza. Krak., Wierzb. 
Copernicus De revol. orb# ooel. Basił., 
HenricpetrulI. 
Cytardus Kaz. O proce8syi p. Tom. z Pla. 
zy. Krak., Szarff. (1564). 
Dictionarius lIeu NomeDclator. Wokabu. 
IArz lac. włos. niem. pols. Krak., Szarff. 
Falconiu. Tomasz. Sprawy i słuwa J. 
Chrystu8a. Brześć. 
- Wtóre księgi Łukasza S. Dzieje albo IIpra. 
wy
 apostols. Brześć. 
- Harmonia evangeHca polonica. Brześć. 
G e o r g e w i c Z. De TUł'Cał'Um moribus. 
Gornicki. Dworzanin. Krak., Wierzb. 
G r o i c k i. Porz
dek ełdów. Krak., Łazarz. 
G r z e p ski. Geom. tj. micrnicka nauka. }{rak., 
Łaz. (dwa wydan.). 
Herhestus B. Arithmetica linealis. Crac., 
Sieben. 
_ Periodicae respon8. Libri V. Lips., Voe'gel. 
_ Nauka pl'awego Chrześ6. Krak., Sieben. 
_ Opisaniu i wykład Mszy Sw. Krak., b. d. 
HerbeBt Jl1n. Rhetorica ex omn. rhet. M. 
T. Cicero Crac., Sieben. (l567). 
Herman D. Epithal. Gothardo Curl. duci. 
Regiom.. Daubmann. 
H o s i u a S. Opera omnin. Antverp., Stelsius. 
- conr. Catholique. Paris, Fremy. 
Kromer. Sermones tres synodici ed. T. Pla. 
za. Col., Cholin. 
- Poema de Christi resurgentis triumpbo. 
(1538). 
Krowicki M. Obl'Ona nauki prawdziwej. 
(raczej r. 1660). 
Krzyzanowski H. Kazania. "Krak., Szarff. 
Mela.ncbton Phil. Examen thelog. albo 
doświadczenie w nauce kazDodz. tł. Jan 
Radomski. Królew.. Daubmann (1556). 
Micanus S. Dialect. Crac., Nic. Szarff. 
M i z a l d i. Sekreta leczenia tł. Kuna.szowski. 
MolIer Henr. Imaginum libero Gedani. 
MotzaruB M. Oratio de excubiis. Regiom., 
DaubmRnD. 
M u I' m e l i u s. Di
tiona.rium trium lingnarum. 
Królew. (1666). 
Ml1i us J. Jeronikai. Viennae. (1565). 
Nlemojewski Jak. O jedności boskiej nie. 
rozdzielonej, przeciw bł
dom ariańskim, 
wydał Krzy. Trecy. Krak., Wierzb. 
N oniUB P. Opera. Basil., Henricpetr. 
N ovicampian us. Bcopus biblic. Antverp., 
Bellerus. 
OBtrowski Daniel Bernardyn. Odp. na list 
przeciw Ofierze BW. (z prze dm. Stan. War. 
Bzewickiego). Krak.. Sieben. 
Pao M. Biskup kijowo ortodoxa fidei confe.. 
Bio. Regiom.. Daubm. 
P e n a t i UB Stan. bucov. Pietati. puerilia li. 
bri IL b. m. dr.
>>>
1666 - 1567. 


47 


Piu II V. List albo bulla, o reform. zakonuic. 
b. m. i r. 
Płaza T. ob. Cytardos. Kromer. 
Polancus Jan. Breve direet. ad con!. mu. 
nus. Lovicz, Murmelios. 
Rej M. postilla. (1557. 1560. 1571. 1594.). 
R eteUi UB M. Symbola christ. fideL Regiom. 
Roselerus M. Paraphrasis in Esaiae c. 
LIII. Regiom. 
Roye Evangeliey naszego wieku rozmnoi. 
I{rak., Nik. Szarff. 
Samborihnus Vig. Georg.Bibliados Seria 
I. Cra.e., Wierzb. 
- Alexia, Ecloga Stan. Słoniovio. Crac., 
Sieben. 
Scheyk J. Contra Antitrioit. Tubinga. Mor- 
hardo 
Siennik M. Sposób a porzl)dek słullznego 
modlenia. Krak., Sieben. 
S igo ni UlI Car. De binis comitiia di.putatio. 
dedic. Nicolao Firlej. Bononiae. 
Sokołowicz ob. Faleonins. 
Solikowski. Prussia regi optimo. 
8 ta no z Rawy. Przypowiedz. zaćmienia od 
1li67. Eowicz, Murmelio8Z 
Testament nowy. Wilno, Karcan. 

'r e c y Krzysztof. O jedności boskiej OU. 
Niemojewski J. 
UlrichulI Joan. Psalmu! proph. Davidis. 
Crao., Scbarff. 
VictoriuB Petr. Epistoła Jac. Gorscio Pol. 
Firenze. 
Vil/:anduB. Do Deo C. Arianos. Brubac1lios. 
Wildenbergius Biel'. Phi1. in 3 p. digest. 
. et diser. ded. G. Tidemanno eris. Varm. 
BasiI., Oporin. 
WobeBer Paweł. Querc1a ad rcgcm Polon. 
.oper calumnia. b. w. m. 
W oJ n o w B kiJeremi. Carmen ad J acob. 
Ostrorog. b. m. 
Wokabularz po). i niem. sentencyi (MRr. 
chołt). Królew., D
ublQaou. (1ó39. 1li66. 
1680. 1695) ob. Murmelius. 
Wykład Creda tudzież modlitwypańs. Krak" 
M. Bzri. 
Zygmunt A.og. etc. Uniwersał poborowy 
1li66. b. dr. 
- Konstyt.ucya? 1566. M. Bzarfl'. 


1567. 


Ac ta lIynodi Skryninensis ed. S. Cikowski. 
Adnotatio JJaevorum et verbor. in Confeas. 
Valilen.i per Morgenstern. 1'oruń? 
Apologie, oder Gegenbericht dcr Historie 
dei Streits. (contra Joh. Barten). Danzigk 
(ob. 1562). 
:Bak naj Abr. Chron. de rej!'ibns Hong. Alb. 
de Lasco. Pal. sir. Crac., Siebeo. 
:Basaeul. Obs. grammaticarom Jibri V. Crae., 
Rieben. 
:B az y I i k Cypr. Historya o przesl. K. boźe. 
go Hiat. u postanow. koiciołów 1Jad któ- 
rem; był Jan I:.aski (p. Utenchoviull8). 
Brześć., Bazylik. 


Diałobrzeski Jor. Kat.ech. prawej wiary 
chrześć.. ded. Padoiews. Krak, Szarff. 
BJandratB. Rt'rutntio scripti P. Melii, quo 
docet Jehowalitatem et trinitatarium Deum. 
Albae J oliae. 
Brettsehneider ob. Plaeotomus. 
Canisiua. Parvua eathech. Cath. Crac., Sie- 
ben. (Ui70.,.. 81). 
Coeliu8 Secundua Co rio. In Cicerouis ex- 
plicat., ded. Stanis. T
czyń8ki. Jt'rancof. . 
Dawid. Zołtarz W. Wróbla. Crae., SzarJr. 
Deknlog wi
tszy. (Krak., I:.az.). 
Dyakon Gra. ob. Godzinki, Lippus. 
GoritiulI 8. Querimonia Eccl. Chriet., ad 
V. Herbnrt. Cl"ac., Sieben. 
Godzinki małe o Kryst. krzyzu p. Gra. 
Diakona. Poznań, Pakos. 
G re n a d a. Przewodoik grzesznych p. War. 
Bzewickiego. Krak.. Siebeneych. (lli70). 
Groicki B. Regestr do porz:Jdku prawa 
magdeb. I{rak., I:.azarz. (dwa odbicia). 
- ob. Tytuły. 
Herbest Jan. Rhet. Comp. ex M. T. Cicero 
b. W. m. (1566). 
llerbest B. Chrześciańska odpowiedź na 
konf"s. Kl.ak., Sieben. 
- Confutatio l'icarditar. haeret. 
- Libelli duo hol'. caoonic. Co1., Cholin. 
Herburt. StlItuta. CI'ac., Lazar. 
Histori:
 VaI. Gentilis Iluppl. affecti. Genev. 
Historia Suzannae ob. Wojnowski. 
Horatius. Poem. Index. T. 'freteri. Ant- 
verp , PJantin. 
H o s j 11 s. De loco et. antbor. R. Pontif. Co1.. 
Cholin. 
H o z e asz Prorok z wykładem wita Teodo- 
ra. Brześć (1li50) (Tytuł tylko i dedyk. 
dodał do dawnej edycyi Wierzb.). 
Konstytucye 8ej. Piotrkow. Krak.. Szarff. 
Krzy Z a n o w a k.i H. Rozm. o chrzcie dzia- 
tek. Krak, Szarff. 
Kwiatkows kiM. Inflans'k. ziemi ()pill 
Królew., b. dr. 
LaurentiulI Jan. Resp. fratr. Valdens. ad 
naevos ex apol. 
Lanterbaeh. Polon. Epigramm. Francof. 
LippulI Aur. l'assio abo kazanie przez Gra 
Dyakona. Poznań. 
Morgenstern B. Widerleg. der Danziger 
Notet. Eisleben. 
- Apologia griindl. Gegenbericbt Dantig. 
Rhodus. 
Morge n stern Jan. Corpus docu. ecelesiaat. 
Regiomonti. (1568). 
- ob Adnotatio. 
lrIuretulI. Ad Pium V. P. M. Oratio Sig. A. 
nomine hah. Romae, Bladiua. 
Mnseenius. Minucia pronostica k'lctu 1568. 
łoi o v i e a m p i a n u a. De accentibus et pronune. 
Crac., Scbarff. (1648. ]551). 
N o w in y Lubelskie. Lublin. 
O d p. od Arcvb. bisk. S. Sarnickiemu i kac. 
Krak.. Szarff? (1565). 
Pauli G. Okazanie wszystkich wiar. 
P I a c o t o m u 8 Brettscbneider J. Dial8ctica 
in gymnBBio Dantiscano. Franeof.
>>>
48 


1567 - IMa. 


PolemannUlI J. De paesione Jesn Christi. 
Regiom. 
Przestroga w Wierze. (z nutami) (Krak., 
I:.azarz). 
Rey !II. Zwierciadło albo k8ztałt (z dedyk. 
z r. 1567) (mylne, właść. lM8). 
Richius A. Oratio de incarnatione Filii 
Dei. Regiom. 
R u b ri o e II a quotid. crac. Crac., Lazar. 
Samboritanua G. Coli. Crac. Coli. mai. 
Elegiae et Epigr. ded. M. Bia10brzeski 
Crac., Sieben. 
Scebresinensis Alb. Easseua. Observat. 
grammaticarum libri V. Crac., Maili. Sieben. 
Schreckius V. Carmen in festo Penteco- 
stea. Regiom. 
SigismundulI 11. Litel'ae concilio triden 
tino. Lovanii. 
S o bo I' Skrzy.ńaki nowy. Krak. 
8pytek z 'Miel8ztyna. Zwierciadło albo 
kształt. Mogilany. (mylne, właściwie Rej. 
Mik). 
StanoarulI Fr. Si bominibus placerem Chri- 
sti servus non essem. b. m. dr. 
- De trinitate et unitate Dei deque illcar- 
natione. 
Trzyeieski A. Epigrammatum liber II. 
Crae., Lnzar. 
Tytuły prawa magdebur. wyd. Groicki. 
Krak, Eaz. 
UtenchoviulI Jan. Historya ob. Bazylik. 
Vigilantius ob. Samboritanus. 
Wojnowski Jeremi. Ilii opugnatio per Hel'- 
culem, carmen. Frankfurt. 
- Historia Snaannae, heroi-carmine.- }'rankf. 
Wujek Jak. Postilla katol. tJ. kazaoia. 
Kraków. 
20ra.wiński :Mi. Praktyka barzo potrzeIma. 
Kraków., Scharff. 


1568. 


Antycbymn ob. Pauli G. 
ArcuciUB Neal'. Odllrum libr. II. ad Sig. 
Aug. Nenp., Boyua. 
Bachrt V. Harmooiae musicae. Crac. 
Bazylik Cypr. Historya o 
ywocie Skan- 
derb. Brześć. Bazylik. 
B i b li a Socyniańska. (1563. 1566). 
Bi b J. Evangelie uczytellloje. Zabłudów. 
Blandrata. De mediatoris J. Chr. divinit. 
Alba Julia. . 
- Aequipollentell de J. Chr. phraees. Alba 
Julia. 
- Enarratio disputationis Albanae de deo 
trino. Albll Julia, IIofhalter. 
Bre de b a c hiu s. Antiperaspistes in S. IIo- 
eium. Coloniae, Caleoiue. 
Bretschneidcr J. Dialectica. Francof. (I' 
1567). 
Breu Mac. Novae scholae thorunensis ratio. 
Dantisci. Rhodus. 
Caap ar Joann. Dialectica. Crac. 
Clement. Faustum Omen. Crac., Petr. 
C o I' P UB doctrinae eccleBiasticae. Regiom. 


I. 


Cuchler J. Carmen io obitum AILerti Se. 
nioris. Danti8ci, Rhodua. 
Dawid. Psałterz w. S. Cone. Tryd. Krak., 
I:.azar. 
Franckenberger And. Conatitutio nova 
gymn. Dantiscani. Dantisci. 
- Orationes duae. Dallti8ci. 
Goreeki P. Do morte Jacobi Ostrorogi. 
Francof. 
Gorieius Sem. Pan. de diYa Anna. Crae., 
Sieben. 
Goślic ki. De opt. .Senatore. Venet., Ziletti. 
(15691 1593). 
Groiaki B. Ustawa płacej. Krak.. Eaz. 
Grzepski Stan. De siclo et taleoto hebr. 
Anty., PJantio. 
He r b e s t St. Zdrowe lekarstwo albo Chrztlł 
wykład. Krak., Siebeney. . 
- De Chri8ti Passiooe. Vratisl. 
Herburt S. Locorum de fide, liber I. Ar- 
tyk. o wierze. Krak. (1569). 
Historya. która. si
 stała W Landzie niem. 
mieście. (Krak., Wierzb.). 
Homer. Ranarum et murium pugn8,latina 
versa a J. Siemuszowski. Romae. 
Ho II i u s. Des sectes et heresies. Paris, Nivelle. 
(1561). 
Jan i o ki. Vitae polon. priuc. Craa., Laz. 
Karnkowaki st. Napominaoia dla pleba- 
nów. Krak., St. Szarff. (1569. 1570. 1577). 
Katechizm, tj. krótka summa. nabożeństw. 
b. dr. 
Knyba Jewanhełyje. Zabłudów, Jw. Fede- 
rowicz. 
Ko byliński. Epigramm. MetamorphoBeos. 
(1558). 
Kromer. Col1oquior. de reIig. Colon. 
- De origine et reb. g. Pol. Basił.. Oporin. 
- MonachulI s. colI. libri HL Col., Cholin. 
(dwa odbicia). 
- Polouia lIive de situ, populis. Baeilea. 
(myloe. raczej 1578). 
K u c z b o I' S k i W al. Ka
cbizm. Krak., Szarft'. 
Lipp ua Aur. De paasione Domini. Crac.. 
Scharff. (1561). 
lIicanus St. Dialect. et rllct. praee. ed J. 
Gaspar. Crac., Schartf. (1561). 
:Myliua J. Libenrodensis. Cato graecolati- 
nus, im pens. Andr. et Alex. Chodkiewicz. 
Lipsiae, Rhambo. 
- Poemata (de regibua polon. de Jac. Uchań- 
ski, Petr. MY8zkowski, blik. Radziw.. ad 
Georg. Biel'. Alex. et Andr. Chodkiewicz, 
l'hiI. Cmitam, Joann. Heoedictum, phil. 
Guodelium, Am. Lasco. Karokowski, Fr. 
Krasiński, Jac. Uchailski, Eust. Wolowi- 
t.ium, JOl1l1n. Booerum, Stan. Myazkowski, 
Stan. Maciejowe., Gasp. "Maciejows.. Hieron. 
Buzinium, Andr. Szadkovium, Joan. Pias- 
kovium, Nic. '1'rebuchoy., Alb. W
dregov., 
Pert. POioaoiensem, Andr. Sapicha, Katar. 
Wiiniowiecka, Sig. Herberatein, Val. Den- 
Liński, Patr. Barzo, Joann. Lutomirski, 
Annam Lubenakam, Elisab. Radziw.. Jan. 
Zesławs., Nieol. Chlebovieium, Georg. Gu- 
therer Senat. Crac., Stan. Gorscium, Luc, 


a 


......
>>>
1568 - 1669. 


49 


a 


Lagiewnicki, Nicol. Wrowiciul. StaD. Za- 
remba, Nic. Sulima, Beb. DybowIlki, Hier. 
Korycki). b. w. m. (Lipsiae). 
Pauli G. Dowody które dzieci krzest. zbi- 
jaj,. b. w. r. (nalały do dziela: Ukazanie). 
.- Spolohy mów. o Jezusie. b. w. r. 
- O prawdziwym synu Jez. Krya. b. w. m._ 
i r. (należy do dzieła Ukazanie). 
- Wykład miejlc. Star. i Now. Telt. Pińczów. 
- Aotyhymn wzgardzonych sług Chryltula. 
b. w. r. (oależy do dzieła: Ukazania i zb,,- 
I'!enie wiar. Obaca: Ukazanie). 
- Theses impreslae. Crao. 
- Rozdział Starego Te8t. od Nowego. 
- Obacz: Socyu. Ukazanie. 
PiunulI Alf. Explicatio capitis 20 Exodi. 
P i u B V. Bulla conf. ord. mendicantium. Crac. 
b. dr..(1592). . 
POlltilla polska. Królew., Daubmann. 
Rey. Zwierciadło abo klztałt. Krak., Wierzb. 
(11567). 
Rubricella. CrBO. Lazar. 
Samboritanul V. G. Cenatochova poema. 
Cr.c., Sieben. 
- De St. Herborii il1 prasf. Samb. ingr. 
Crac., Wierzb. _ 
Schrek Wal. PareDtalia principi Alberto racta. 
Regiomonti. 
- Carmen io nataliciis Ch1'i8ti. Regiomonti. 
- Elegia ad Placotonum. Regiom. 
S'eklucyan. Catech. tj. uauka dziec. Kró. 
lew., Daubman. 
SemuBoviuB Starykoń J. ConfiictulI ad 
Nevelam P!Jlon. cum 
oschis. Bononiae, 
Re8liuI. 
B e I' wet. Okazauie Antychr).sta tł. G. Pauli. 
b. w. 1'. 
Siennik. Nauka jako brzem. panie. Krak., 
Ostrogólski. 
- Herbarz tj. Nauka zioł. Krak., Schartr. 
S im !er Jos. De eterno Dei filio. -Tiguri, b. dr. 
Socyn. Wyklad na capita Jana św..tłum. 
Pauli. Krak.. Rodecki. b. w. r. 
S ta n k a I' u s. Omnis qui transgreditur non 
habet DBum (Apologia). b. dr. 
8tatoriuII P. Polonicae gramm. institutio. 
Crao., Wierzb. 
StryjkowlIki M. Hymn. porównaj Anti- 
hymn. 
Bzna berger. Ksi,żki o zaob. zdrowia. Krak., 
Sieben. (raczej ob. r. 1569). 
T 88 ta m e 11 t nowy. Krak., Schańf. 
- " 
 . Nieśwież. (1568). 
Theodoretus Beatus. Dialogi trel intarpr. 
Vict. StrigBlio. Lipsiae. 
'1' h e I e II impressae Cracoviae. Crae. ob. Pauli 
(11598). 
Treter. In Horatii poemata index. AJ,itverp. 
Triceaiu8 AudI'. Sylvarum lib. I. Crac., 
Scharff. 
- Sylv81'um lib. 11. ad st. Ostrorog. Cnc., 
Scharłr. 
kazani e izborzenie wllzystkich wiar od 
ludzi o Bogu i Synu jego nawymy6Ianych. 
(A.uL Grz. ł'auli) b. m. dr. 


--- 


Win gier And. Propheta Sophoniu. Cr.e. 
Woź 11 i k (z) Jan. De ap08tolica J. Chrilti 
. doctrina. b. m. dr. 


1569. 


AlIBertione I pro baptismo infantium. To- 
ruń ob. Glimmer. - 
B ar I e o y u II z. Żywot J. Kastryoty. tłum. Ba. 
zylik Cyp. Brześć., Bazylik. 
- Hi8torya o doLyw. m. Szkondry, tłnm. 
Bazylika. Brześć.. Bazyl. 
Bie Iski M.Sprawaryceraka. Kraków,BiBhen. 
Blandrata G. De regoo Cbristi Iiber I
 
Alba Julia. 
- Refut. ob. Dawid Fr. 
O a e s a r i u s. Dialectic a et MurmeliUII. Crac., 
Scharff. (1550. 1663). 
C a n ti o n a l albo pieśni duchowne. (Wal. 
z Brzozowa). Krak., Wierzb. (1541. 11554). 
Celestinnll J. F. Anatomia dea l'apltum8. 
Servetianern in Pol
o. 
Centorio .Hor. Asc
 Commeotar. delIe gu- 
erre. Tomo II. Venezia. Ferrari. 
Cenzurl1albo rozsl}dek katolika miniIItrów 
Tigurskich. b. m. 
00 n o e I' t ac i o cath. ehectarii. Crac., Scharff. 
Conatitucyo i przywileje od roku 1550- 
1569. Krak. 
C o n II t it u t i o n c B (oeuen) Gesetze et Statut- 
ten Krak.. Scharłr. 
C o na ti tucy a Sej1Uu Waln.lubelskiego.Krak. 
Scharff. 
David Fr. Rerutatio IIcriptiGeorgU Maioria. 
Evango lie .uczytelooje. Zabłudów, Fe
- 
wicz. 
Fridewaldu9 Mich. Instig. Accn8. cootra 
rebelIes Elbing. et Gedan. Crao., Scharff. 
porówn. OrzechowIki. . 
Gęntilis J. W. De trinitate. Pacis, Bene- 
natua. 
Gliczner E. ASlertionea pro tJaptismo in- 
fant. Toruniae, Stan. Wurłrachaufel. 
Gorski J. Il1dex errorum Thalm. Crac., Laz. 
Herbest. Arithmeticn. Ho. Crac.. Sieben. 
- Computu9 eoclea. Crac.. Sieben. 
Berburt. Główne o .winie artykuły. (wła- 
ściwie o wierze obacz niżej). 
- Locorum de fide comm. l. I. Głównych 
o wierze art. 1. I. Krak., Sieben. (lDa dwie 
daty jednocześnie r. 11568 i 1569). 
Bistorya o zwyo. Króla Fr. nad Sakramen- 
tarzamL b. m. i r. (Krak.). 
Jareoh Salam MassechBt Aboth. Crac. 
lncorporatio Duc. Curlandiae. Lublin. 
b. w. dr. 
I n d e x errorum ob. Goraki.- 
Karnkowski. Napominania. Krak., Szarff. 
(1568. 15'10). 
Kochanowski Jan. Proporzec. (?) (i 1587). 
Kromer. De fatsa Lut. religione. h. dr. 
Kwiatkowski Mar. Libell. aureus de uti- 
lit. linguae slav. Regiom.. Daubm. 
Meluzyna. 
Niewojew8ki J. Odpow. na kei,żki X. .B. 
HerbelIta. Krak., Wierzb. 
7
>>>
bO 


1569 - 1570 


Orzechowski S. AccnB. c. ElbingeuaeB. 
Crao., Scharff. 
Paracelsus. Arcl1idoxe libri X (Schroter). 
CrAC., Wierzb. (15691) b. r. 
- 
e pracparationibus (ed. Schroter) Crac., 
WIerzb. 
Pograbi Ul (Pogorzelski) A. Tab. polon. 
Venezia. 
p o n Q t o W B kiJ. Krótki rzeczy sejmu ko- 
men. S«:jm walny lubelski (wierszem). 
K!"ak., Scharfl'. 
- obacz Ustawy. 
Radomski. Repeticio corporis doctr. eccle- 
siastic., albo powtórzenie SUDIJUY. Królew., 
J. Daubmann. 
R z e 8Z o w s k i II. Catholici et sectańi. Crac., 
Scharfl'. 
Samboritanu9. Theoresis secuncla. Crac., 
Sieben. 
Schneeberger A. Ksią
ki o zach. zdro- 
wia tł. Jan .Antoninus. Krak., b..dr. (1568). 
Schreck W. Cbarites in honor J. G. Hei- 
decken. Regiomonti. 
S c h n b b e u 9 Lucas. Hist. rerum gestarum 
Gedconis, carm. Thol"JJ. 
Schiitz Caspar. Sermonum liber et Ach. 
Curaei Elegia. Gedani, Rhctns. 
Terpsichore. Crac. 
Ustawy poboru 1569. Krak., :Eaz. 
Ustawy prawa pol. wybrane i pl"Zełoż. przez 
ponftowskiego b. nI. dl'. (1563 -1665 i 
bez w. T.). 
Walenty z Brzozowa ob. Cancyonał. 
Wenzelius Joh. Dcr 91 PlIallIl Davids. 
Toruń. 


1:;70. 


Ba8Baeł18 Alb. Scebresin. Epitomc ex Xe. 
nodochio' p. l'eform. Jlospitalia edit. Crac., 
Siebcn. 
Biblia socyn. Budoego. Nieswież. Dan' 
z :E
czycy. 
Brandenburgensis Adriamł!!. Figliki (Rej 
M.) dcdyk. ł'etro Roysio Maureo. Crac., 
Wierzb. b. W. r. (J510). 
Budny. Nowy Testament. Nie
wież, D. :EQ- 
czycki ob. Biblia. 
- O prze dn. artyk. wiary. Brześć lite\uki. 
(1516). 
CarncoviuB. Orat,io in comitiis. 
C a t h o. Disticha przpz Klonowicza Scb. 
Krak., Wicrzb. (1588). 
Chroscevius. Libell. do l1umońbus. Crac., 
Petricov. b. w. roku (1570 ?). 
Oicero. Fragmeu. T. IV. cum Nidccki adn. 
Lugdun. 
Conedziu!I Pctr. (z Goniądza). Doctr. de 
cltrist. relig. articulis. VegroviAe. 
ConCeAsya albo wyznanie kość. chl'zetić. 
pol. Krak., Wierzb. 
Curcus Acltacy. Epitl1a1. in bonor nuptia- 
rum Acbalii a Zema. Dantisci. 
- Diadema rcgium. lJantisci. 
C z e c h o w i c z Mac. Apolog. Dom. Ostafi. 
WoUowicz. Łosk:. 


lO 


- Epistomium na wedzidło X. Hier. Powo- 
dowskiego. Łosk. 
D e c i 8 i o n e s io audit. Lithuanico ob. ROY8iuB. 
D o ctrin a eccl. Prussiae ob. Repetitio. 
Frankenberger .And. Norma enarr8ndi 
Cicero et Demost. Gedaoi. 
Goniljdz Piotr. O ponurzaniu chrześć. Wł:. 
grów. 
- O synu Bozym iż był od pocz. Węgrów. 
- O trzech tj. bogu, syou, duchu św. Wł:gr. 
- obacz Conedzius. 
Górski Jak. Pro trcmenda triu. Colon (ra. 
czćj 1(85) (1558. 1580). 
Grenady (z) Lud. Przewodnik grzesz. ludzi 
Uum. Warszewicki. Krak., Sieben. (1567. 
1587). 
G r o d e c i u II Wac. Tabula polon. (w Ortel. 
Thcatr.) Antverp. 
G rz e p ski. Prognosticon. 
H e n n i n g Sal. Knrlandi8che Kirchenorduung. 
Rostock. 
Herburt. Statuta i przyw. koronne. Krak., 
Scharff. 
J{ a Ił i z y u s z P. Maluczki katecl1izm albo 
nauk. krzcść. poboż. tł. J. Wujek. Krak.. 
Siebclleycb. 
Karnkowski. Napominania potrzeb. i zbaw. 
dla pleb. Krak., Szarff. (1568). 
Kromer. Cathecheses s. instit. 12 de J. 
Sacr. Crac.. Scharff. (1571). 
- Zwolr christ. Unter. Krak., Scharfl'. 
L i b e II Ił s sUI!plex nomine Belg. exhib. 
Litania o Sw. Franciszku. b w. m. i r. 
(Kraków okolo 11570). 
Lubomlcz3'k Sever. Cm'/Ucu super lótem- 
ma Jos. Wronii. b. w. lU. r. (1570?). 
Łaski. Ad littcras hacreticorUlu resp. b. lU. 
dr. {raczej 1573). 
Mączyński. O małi.elistwit:' kapłanów. 
(Królewiec?) (wątpliwe, czy nie Małecki ?). 
Micanul Steph. Dialect. et Rhet. (l(j(jl). 
Miciński. O swieżopach i ograch{?). 
Portantius Jan. Livoniae descriptio. (w a. 
tlasie Orteliusa). 
p o s t ę P e k prawa czartowskiego. llrześć.: 
Cypr. Baz. 
Prussiae vera descriptio. Antverp. 
Psałtir. Zabłudów, Federowicz. 
R ej. Figliki obacz Brandenburgensis. 
Relacya spraw gdańskich na liejmie warsz. 
b. dl'. 
R C P e t it i o corporis doctr. eccles. in Au- 
gust. confessione. Regiom., Daubm. 
R o y z y a s. DtJcisiones in sacro aud. lith. 
FI'ank., Lcchl. 
Samboritanus. Divi Stan. COBtuli vita. 
Crac., ScbarJr. 
stancsrus. Summa confess. fillei. b. m. dr. 
- 'l'ria papistal'ulD fund3Jllenta ad Pct. Zbo- 
rovium. Stobniciae. 
SumaryuBZ w
zystkiego N. TestaJll. (M. 
Czechowicz). Krak., Wierzb. (ded. puez 
M. Wierzbi\:ty Eust. Wołłowiczowi). 
Syn od zgodne rozumicniew przedn.częściach 
wiary krześciańskićj na Synodzie Sando. 
mir. b. m. dr. 


, 


I 


....
>>>
1571 - 1672. 


&t 


TUl'riaui Fr. Contra A. Volanum. PariII., 
Nivell. 
Vereinigung der Lutheraner and Calvini- 
sten in Polen. . 
Wat' 1 Z e w i c k i Stan. Przewodnik grzesznych. 
obacz Grl'nacly. .. 
W uj e k J. Maluczki katechizm. ob.. Kani?ynlz. 
- .Judicium albo rozsądek o" Cónfessiey s
- 
dominkiej. Krak., Szarff. :M'lioł. 


I 


1571. 
Aychler.. Calagr. Nuptiarum. 
(Broniow8ki). Bellcbreybun
 einl.'R RaYlls 
e. polno Herrn nach Const. U. Tartarey. 
Niirnb., Gerlatz. 
Bngenhagen. Pass}.a to je8t hist. o zbur?. 
Jeruz. t-ł. B. Groicki, wydał Jan Małecki. 
Królewiec. 
Ca1agius ob. Vocabularium. 
Creacentyn. Księgi o pomnoz. pozyt. 1'. 
And. Trzecieskicgo. Krak., Scl1artr. 
Cureu.. GenUs S.lesiae AnnRlell. Wittenb., 
Crato. 
D u d it h And. Epi8t. ad Pet. Melium Sacer. 
Debrecz. Crnc. 
Fleischer J. De iridibos doctrina Aristo- 
telis et Vitellionis. Witeb. 
FricciulI Klen. Carmen in reditum in pa- 
triam. Gedani. 
- JJarmen nuptiale IJroni81ao Rnpavio et Do- 
rot. Helingiae. Dantisci. 
Gamersfelder Seb. Rechenbuechlein. Dan- 
zig, b. w. dr. (Rhode). (1581). 
Grize.l1a. O posłnsz. stałości ma1Zol1ki. b. m. 
G roieki B. ob. Bugenhagen. 
Herbest Ben. Pro
romnll adv.J. Niemojew. 
II1bo przesł
nie przeciw Niemoj. Crac., 
Scbartr. (1574). 
.H er b eret e i n. RerumMoscovit.Basi1.,Oporin. 
H er burt. Chronica polon. Basil., Oporin. 
(dwa odbicia). 
H iB t o I' y a o przygodzie Jana X. Finland. i 
Xatarzyny. Ed. II. Krak., Szarff. Mik. . 
II osi UlI. Opera omnio.Antverp.,Cholin.(I5.73). 
J ovanulI Bened. Epitalamium Nadasdi et 
Elisab. de Bathol'. Crac., Mat. Sieben. 
Innocentius III. O wzgardzie świata. (U. 
St. Lwowczyk) b. W. m. dr. 
Xrome r. Cathechesell. Col., Choliu. (1570 
i bez r.). 
- " " . Crac., Scl1arf£ 
1:. as k i Albertus. De novis rebus pol. ad re- 
lił\'.- pertinentibnl epistola. Dilin., J.fayer. 
M al e c ki Bier. U6tawa albo porz/jdek ko- 
'cielny. (tłum. 1dałecki z niem.). Królew., 
Daubm. (1560). 
- Oprawnem maUeńst.wie biskupów. 
Niemojewski J. Epidromus. Crac., Wierzb 
(1572). 
O ra t i o de authol'. et of£ laeerdot. Nissae, 
Crueiger. 
QU8drantini F. Palinod. cum ex Lnt"h. 
catb. esset et epist. Hosii. Col.. Cholin. 
B a m uH J: De Bacra poenit. et ejus part.ibus. 
- DiaI. Cne., b. dr. 


R e y 
. Świetych 8łów postilla. Krak., Wierzb. 
(1557. 1594). 
Rubrieella. Crac., 1\1. Sieben. 
Samboritanus Vig. Greg. Carm. in grat: 
S. Barzy, ded. Nic. Herborto. Crac. 
- Theorellis tertia ct Carmen Joan. Pani 
Leopolien8is. Crac., Mat.h. Sieben. (1561}. 
Sanutus Alex. Epiced. in mortem Nic. Ko- 
riczinski. Crac., Wierzb. 
- De victoria ex Turcis l. 1571. 
- In fel. ingressum St. Batsi. Crae. 
- De consulum craeov. electione. Cne.. 
Wierzb. 
S i e n i c ki paulus. De aluvionibulI disII. Crae. 
Simoniu8 Rz. Ad amicum epistola. ParilJ. 
StancarUB Fr. Tria papist.arum fundam. 
ad. Zborovium. Crac., Wierzb. 
Stanisław ze Lwowa. ob. lunoeentius. 
Threnologia in obitum Eust. a Knobels-- 
dortr. b. w. m. i r. 
Vocabu18rium variarum lententiarnm in 
grat. pol. et germ. juventutis. (per Cala. 
Rium) b. dr. 
Wild"enbergins. Phi1. in 3 partes dig. 
Bas., Oporin. 


151
. 
A I h a z e n. Opticae thes. BasiI., EViscop. oh. 
Vitelio. " 
Amicinus. Gratul. mU8arum. Crac., Scl1arff.- 
Apologia Conressyey (przeciw, Wujkowi). 
ob. :Niemojewski. 
Arma.mentarium cath. ex roonimentis ex- 
cerptum (p. F. C. G. ded. Alberto I:.aski,. 
Crac., 8t. Siradienais. 
Beteg Lclkeknek. Krak.. B. Balass.. 
Bia.łobrzeski M. Kazanie po zg. Zyg. Au- 
gusta. b. w. m. i r. (1574). . 
Budny. Biblia (datowana 2 Zasławia). Nie- 
. świet, I:.!jczycki. 
Chrystoporski Mikołaj. Niniwe miasto. 
Krak., Wierzbięfa. 
Ciesielski Andrzej. Ad Equites legatolI ad 
Convent. Varsav. design. explicationes. 
Crne., Wierzb.. 
C o 11 o q u i u m varsav. eon. Franc. Toletum 
et Joanncm' NiemojewIlki.. (wyd. S. J.) b. 
m. w. 
Constitueiones in Diooo. BYn. Vlad. Caro.. 
covs. CoL, Cholinus. 
- Pru9siae. Ge(l., Rhode. 
Donatul Ael. Methodus Scboliis H. Glare- 
ani illustrata. Crac., tiieben. 
Dudith A. Epist. ad Pet. Karolium Concion. 
Varadin. Crac. 
F a m a posthuma Sigism. Regis iterum reCU8B. 
(Orat. St. J(arnkowski. Fr. Krasiński). b. 
W. m. i r. (Gedam). 
G1iezner Er. Comm. in epist. Pauli. Gro- 
dzisk. 
Górski Jacob. Prael. pIocenII. Col., Cholin. 
I1erburtuB J. Chroniea. lIa8U., Oporo 
H i st o ry e męki pana naszego ob. Postilla.. 
H i B t o ry a o Heliaazu proroku. Krak., Wierz- 
bi
ta.
>>>
62 


1li12 - 1572. 


HOlliUII. ConfessioD. uberB. J. Fickler. Di- 
lingen, Mayer. 
Xarnkowllki Stan. Admonitionell quiDqne 
circa Sacr. adminisfr. Col., Cholin. 
- ob. ConBtitutiones, Fama. 
K o z ł o y i u II. Ora lio ad exercilum Cosatium. 
LasioiuB J. Ingressus Polonol"Um in Vala- 
chinm. 
L a t o B J. Obwieszczenie przypad. Krak., 
Scharff. 
:M embra Fil. Prawdziwe wypisanie jako Tur- 
cy wysep Król. Cypru oblegli. ded. J. 
Chodkiew. przez Paw. Fabrycego bibliop. 
Krak., Wierzb. 
:MuBaeus. Leander i Hero tł. Wal.Jaku- 
bowski, Krak.. SzarfY. - 
Niemojewski Jan. Apologia, właściwie 
Niemojewski Jakób. Obacz Colloquium. 
Niemojewski Jakob EpidromuB albo Po- 
¥onia za gońcem X. Herbestow3'm. b. m. 
Wierzbi
ta. (i 1571). 
- Diatribe albo kollacya. Pozn., Nehring'. 
- Apologia. tho jest dowody y obrona Con- 
fesayey. Krak., Mac. Wierzb. 
Nowopolski W. (Novicllmpiaoua) Oratio 
in Com. Colosv. de corrupt. 1Il0ribua. Lugd., 
A. de Marsiliis (1557. 1:i(1). 
- Bcopua biblicus. Antverp. BellerUII. 
- .. " .. Lugduni, de Marsiliis. 
Oratio ad S. Regui Pol. Senatum de const. 
rege. Crac., Wierzbiętn. 
L'Ordre tenu et garde pnI' lea Beign. Polo. 
gnois en l"election de duc d'Anjou. Paria, 
Nyverd. (czy 15781/. 
Pon
towBki J. KróleBtwo bez króla b. d. 
Poatilla polska. 1łi6Ł. m
ki P. J. Chr. Krak., 
Wierzbi
ta. 
Ra d a biskopów z Bononiey. Kraków, Wierz- 
bi
ta. (około !li7:.!). 
RoaariuB. De vktoria ex.Turcia ad Echi- 
nadas Or. Crac., Scbarff. 
Royziua l'. 1\1. DecisioneB. Ven.. Rubin. 
(1563. 1170). 
Rubricella. Crac.. Siebelleych. 
B a m b o I' ił a n u.. Naenia de morte Padnie- 
vii. Crac., Siebell. 
Si chi u a Petm. Oratio de 11tatu eccl. pm- 
ten., c. Bcalichiurn. Regiom., Daubm. 
S o l i s Francos. Lettres - ('n PologIle. 
Spangenberg. Comp. ecc1ea. Crac., Sieben. 
( 1546). 
Stryj ko waki. Wiersze przedw lIowochrzceń- 
com. Lublin. 
- O zdrowej poradzie. 
SynoduB dioec. Vladisl. Colon. ob. COlIstił.. 
Turrianus Fr. R. J. A1veraua magdeb. 
centuriatores pro calIon. Apost. libl.i V., ded. 
St. Hosio. ł'lor. Sermatt'lIus. 
Trzyciecki A. Pyeśń statecz. krześć. pa. 
niey. Krak. 
Vittelio Thur. Polonus. Libri X opticea. 
BAS., Episcop. 
Wai811 Mac. proguoaticon z nauki gwiazd. 
Krak., Wierzb. 
Warazewieki K. Venecya (poem.). Krak., 
SiebBneych. 


WereuozyńBki. Passio albo kazanie o 
mooe .Pańskiej. Kraków. Scharff. 
WiBzniowBki stan. z Euczsławic. Okaza- 
nie Bfałszow. !lauki Chr. b. dr. m. 
W olan. A. De libertate politica len oivili. 
Crac., Wierzb. 
- Oratio ad 8enllt. regni Pol. (około 11572). 
Wypisanie jako Turcy ob. MBmbra. 
Zwycigztwo krzBściańs. obacz. Membra. 


1513. 


Advertiuemenh de Vienne IInr l'Action 
d'Henri d'Anjou. Lyon, Rigaud. 
A mbroai u s. Arma sive insignia r. Polouiae 
ejusq. familiarum. Paria (b. w. m.). 
A m b I' o y s e. La Pologne. Paris, Denia du Pre. 
Artykuły prawa wajdebursk. (Groickiego) 
Krak.. Eazal'1:. 
A u ra t u s. Carmen ad leg. Pol. Paris. Morelli. 
- Spectacu1i in Henric. Reg. gratulationem. 
Paris. Morelli. 
B a l d u i n U S Franc. (Baudouin). De legatione 
pol Omtio. Paria. I'Huillier. 
- Ad acadcm crac. disput. Paria, I'Huillier. 
Benedictu8 Joan. Solphl\. Paneg. in famil. 
Transurthiam alq. Odrovonsiam. Ferrara, 
b. dr. 
B o. stan. Summa obac
 Summa. 
B o t e I' i u s Joannes. I n Henr. Val. carmen. 
edd. Matb. Piskorzewaki. Crac., Siebeneych. 
b. w. r. 
Callimacbus. ne reb UB Vlad.III.Francof. 
(11)19. 11182). 
C a I' d i n. Lotharingi Practicae de extirp. bse- 
ret. legato Jtallico communic. b. m. i dr. 
CarsDII Carolus dax Ling. Ad legat. polon. 
Mf1tis hab. oratio. Parls, L'Hllillier. 
ChanolIet. Henr. Regis nuper elec. triumph. 
Paris. Prato. 
CoetulI Racoyienais Domine ady. Paleologum 
(autor Pauli Grzeg?). b. m. i dr. 
Comrnendoni Franc. Orafio ad Senat. 
Crac_. Scharff. (dwa odbicia). 
Confe der. Articul der polno Stiinde. b. w. m. 
Conrell8io fidei et relig. Ferdinando 1635. 
et 1tIaxim. II et rcgi 1'01. Sigismundo obla. 
ta. Witebergae 1573. 
Cl"ittouiulI Georg. In polon. Regia inaugur. 
congratu!. l'aris, Prato. 
Decll\rl\tion dE'a sl'il{n. de pologne. Paris. 
D e la Discours sur l'hist. de Pologoois. Pa- 
ris. NYVE'rd. 
D e II c ri P c i o vera tumu!. gn1lici.Crac.,Schartr. 
Description brieCve du R. de Poloigoe. 
Lyon, Rigaud. 
D i a 9 ert a ti o in quI. controvertitllr. 
Elekcya króla krzesciańskiego. Krak., Laz. 
Elezzi on e fausta di Enrico 111. Ven..Dehuch. 
Elljoui8Banc e sur relection de Henri. Pa- 
ris. Ri
aud. 
Falkenberg Jacob Milichiua. In I.egiom 
Henricum III. Lut. ParlB. ingrellBum. Parl8, 
Morel. (właśc. ]574). 
- De Polonia in herois Francorum regiB 
Caroli IX elegiaB. Pari.. 


a 


.
>>>
1573 - 1579 


153 


I 


Fama p08thuma Sig. Augusti. 
Farnovius stan. O znsjomości i wil.nanin 
Boga zawdi jedno b. d. 
- Okazanie IIfałszowania nauki m. b. d. 
- Nauka o karności cbristiańs. 
F o r c a t u I u s. Henr. Valesio. Lugd.;BouiUull. 
Fox Mart. phi]. et Med. Dr. Quaestio pro 
incorpor. sui intel' prof. medic. ded. Petro 
Posnan. Crac., Scharff. 
Germanorum (illustr.) carminum liber 
(przeciw obior. Henr. Walez.) Vilnae. (1575). 
Uerburt J. Histoire des Roys. traduet. par 
Fr. Balduin. l'aris. L'Huillier. 
- Chroniques ob. Vigenere. 
- Hist. de roili et des princell de Pologne. 
paris. Huillier. 
- Ad Saxoniae ducem oratio parisiis. (11574-). 
Ho n n e u I' s au roi do Pol. HeUri. a !\Hedze- 
ris. Paris. 
Horatius. Poem. Index Th. Treteri. Antv.. 
. Plantin. 
RosiulI. Opera omnia. Venet.. NicolinuB. 
- 
 " " Venet., Francisci. Fr. 
- Confessio cath. fidei. Col:. Ch'olio. 
Bymne triomphale Bur Henri nr. Lyon. 
.Rigaud. - 
.TRnicius. Vitae regum Pol. (et Tn:yeieski) 
Crao., ,Scharff. (1
63 - 5). 
J'ebosuz Aben. Crac. 
h as. o. Pacl10d l1schal. LubI? 
Karnkowski. Modus et ordo elect. novi 
. regis. Crac., Schadr. . 
Kłodziński Mac. De Henrici Valesii inau- 
gur. Bononia. (1574). 
.Krowicki M.-List o urztdzie do Stan:Ba- 
diyńskiego. 
Legatio S. M. catl10licae in conT. oraL b. 
w. m. (Krak.. Scharff). 
Ma.no)eBBa. La fausta I [elice elezz. de 
Heorlc. Venet., Dehuchino. 
MartinulI Polonus. ChrollicoD de summis 
ł'0ntir. Antverpiae. 
Mleanus S. De peste. Crac.. ScharłT. 
Id o n t1 no. Harangue faicte 10 AT. Paris. 
Richer. 
- L " " Lyon. M. Jone. 
- egacya. na elekcyey. Krak.. Szarft'. 
- Oracya. pierwsza poda frallc. Krak.. SzarłT. 
- Oratia wtóra. Krak.. Szarff. 
- Oratio nomine Henrici. Paris. Ricl1er. 
- . " " (z textem pols. i bez). Crae., Scharff. 
M y e i e la k i Piotr. P1"Zestl'oga tj. pokazanie 
upadków. b. w. r. (około 1573) porównaj 
Przestroga. 
Myszkowski Piotr. Oratio ad R. Pol. or- 
dines. . 
- Ad regem Henricum. 
N a p ra waRptej do elekcyi - nowego króla. 
b. m. dr. 
Odrowąź ob. Benedictus. 
Opisanie Wiary św. chrześciańskićj. Krak., 
Wierzbięta. 
Oratio Electorum nomine habita pro eli- 
gendo rege. b. m. i r. . 
Ordre ten u par les Polog. p. l'ęlect. b. m. 
dr. \1572). 


1000....- 


pa1eologul. Adv. lIententiam coetUJ. 
Obacz wyłej Coetus. 
- Liber de mRg. polit. CUł'. S. Budneo. Łosk., 
Karcan. 
Pavillon. Epitre prell. a Henrl nI. Lyon, 
Rigand. . I 
P i e ś ń o plagach teraźniej. Krak., (Szarff). 
prilbaohinl Volf. Resp. nd or. habitam 
nuper in cono. Helvet. pro def. caedium 
in Ga1lia. Rupelle. 
Pro.testaeya Województwa płock. przeciw 
Koufeder. drugie wyd. (Krak.. !Jaz.). 
Pl'zelltroga II pokazania niepozytków Z wi
- 
cia Pana. ob. MycieIski. 
Pusz Jerzy. O komecie widzianej r.. zeszł. 
1572. tłom. Stan. z Rawy. b. w. m. 1 r. 
Q u a d r a n ti n u s. Palinodiae ob. Hosius_Opera. 
Rellcius S. De rebuB in elcct. Henrici gc- 
sUs. Romae. . 
R o e e o B. Discours des triomp. de Henł'l. 
. Lyon. 
R u L I' i c ella. Crac., Siebeney. 
Seneca L. Aenn. Opera. Coelius Secundu!. 
dedic. JOAnn. Lutomirskio CRstell..Raven!i. 
BasiIea, Herweg. 
S e n te n tia cujusdam de eJectioDe regis Po- 
lon. (po polsku) b. w. m. i r. ob. SoJiKO\Yski. 
Simonetto de Fano Ces. II Protheo canz. 
de fel. et prog. avvenimenti deI Henr. Ul. 
R. d. F. et Pol. PRdova, Lor. PasquRti. 
So likowski J. D. Rozslłdek o warszawlikich 
eprawach na elekcyey. Krak.. Sieben. 
Solpha Jan. Bened. ob. Benedictus. 
S p e c ta e n li R. regina in hortis editi. (na 
przyję. posłów polsk.). Paris. MOl'elli. 
Strumieński Olbr.OBprawiestawów.Krak., 
!Jazarz. 
S t I' U t h i u II. Arlill sphymicae lib. V. Vellet., 
Anelli. 
Stryj kowski. Nowo. chrzceńcy. L_blin 
(1572). 
- O v.:oloości sarmackiej. I.ublin. 
S u m m a nabożeństwa i puwinowactwa krzei6. 
Wrocł.. Szarffenb. 
T h e v e 11 e t u II Steph. De felici regni polooi 
lucceSSD congratuI. parls. Dionys. 
Trzycieski. Encomium Sig. Aug. ob. Ja- 
nicius. 
T u rri a n u s Fr. Pro caoollibus apostolorum 
ad St. Hosium. Lutetiae. Nivellius. 
T y tlił Y prawR. magdeb. przez Groickiego. 
KI'ak., !Jaz. (157;;). 
Uni wers ał pobol'owy. 
V a I (du) VictOl'. CongratuJ. et rejouiss. lur 
la graode JlOuvelle de l'election. Lyon. 
Rigaud. 
Vigenere de 1Haise. Descrip. de Poloigne. 
Parls, Richer. 
- Chroniquell et Ann. de Poloigne. (z Her- 
burta) paris, Rieher. 
War s z e w i o k i Chr. Ad HeJII'. 111. orat. 
Crac., Sieben. 
- " .. II Parisiis. 
Wujek ks. Jakób. Postilla eatholica. Crac., 
M. Sięben. (1682).
>>>
M 


1578 - t574. 


....... 


- PostyllB kAtholioy.na. Krakó\V, Siebeu. (od - lur l'histoire des Polognois. Paris. Rigaud. 
1673 - 1575 i 1!67). - " " " Lyon, B. Rigaud. 
Zamojski. Oratio ad Henr. IIJ. Paril.1tlo- Dorronius. Narr. rerum memorab. Henr. 
relli. III. Ven. 
Extrait des lettrell d'on gent. de Rambouil. 
1574. paris. Pre. 
Falckenber
 Jac. Henrici III ex Polonia. 
Agenda SRcramentRli'a clioec. Varmienll. eil. in Franc. ri!ditoB, descrip. Paris. 
M._Crorrier. Co1.. Cholin. Gentillet Jun. Remonstrace au Henry IIJ. 
A1Iegrezze fatte in CrAc. (Henr. Valez.). d. Fr. et de Pologne. Francfort. 
Roma, Alit. Blade. (11575). Gro chowski Stan. Wiersz na przyjazd 
AlexsVal1R' Mar. GratnI. de adven. e Polo- króJa. Henryka. Kraków. 
ni" 1\1. FridevaJdi. Crac., Sieben. (1579). - Od'p0wiedź na Echo po koronacyi. b. w. 
A1r.i
inus Stan. Elegia in soleonem ele. m.l r. 
ctiont'm et adv. Henr. Val. (1574?). Grotowski J. Apophtegmatum Borell. Crac., 
- Cannt'n in elect. allventomqlle nec 110n Siehen. 
iugressum Henrici VaJesy, ded. Stan. Karn- Henrici III. ad ord. pol. epistola. Paris, . 
lrowski. Crao, Stan. .scbarff. Moren. 
Apostoł. 11gB ed. Lwów, Fiedorowicz. Herbest B. Arithmet. linear. Crac.(i 1561). 
Bazy1ik C. ob. Kallimsch. - Prodromus albo przesłanie naprzeciw J. 
Beneditti Rocco. Di
('ours des triompb. Niemojew. (1571). 
Henr. Valois. Lyou., .Jove. Herbort J. Ad Saxoniae clucem Orat. Crac., 
- Festi e trionfi in Venezin. Venezia. Schnrff. (1573). 
Ril\łobrz8llki. Kaz. nap. Zyg. Aug. Krsk., Heshusius. Adsertio S. Testam. o. CaJv. 
SzarfT. (1572). Regiom., Danbm. 
Biblia Leopol. Kraków. Bonneurs raites au 1'Oy de Pol. Paris, de 
- ()b. Budny. Pre. 
Bndneus. De duabns natnris in Cl1risto. Rozyusz St. OrzeteJ. Btanie bo!ym z łac. 
Budny. Biblia stary i nowy testament zno. Hostowski Bal. LitomisI. 
wu przełoi. Zasław (Eoek.), Daniel 
 EłJ' Jaku bows ki. Tebańska dziewicR Antigona. 
czycy. Krak., Sieben. ob. Sofokles. 
- Refutatio arg. M. Ozechowicii. :tosk, Janioius. Vitae Archiep. gneBD. ed. Trze. 
Xarcan. cieski. Crac., Scharff. 
Carl1coviu8 ob. Knrnkowski. - Vitae regum po]. Crsc., b. dr. (1585). 
Cathechesia et conC. fid. (per Georg. Ingre!lllus Henr. III. Crac., b. m. dr. 
Schoman vel. Greg. Pauli). CrAc., Tnrobin. Jorkatulus. polonia Henrico VaJesio. Lu- 
Ch oi s n yn. Discour sau Roy. Paris. Cllesnean. .gdnni. 
- Memoires. Kallimach. Historya spraw Atyl1e króla 
Christoporski. Col1oqniumMnsarum Henr. Węgit'rs. tł. Cypr. Bazylik. Krak., Wierzb. 
Val. Crac., Scharff. Karnkowaki. Jłarangue publique de bien. 
Cicero. Libr. philosop. edd. J. Stnnniu!!, venue 8U Roy Renri. Paria) Vascosean. 
dedic. Sever. et Joann. "Boner. Argentorati. - Ad Henr. lU. b. m. dr. 
010 dil1i U8 ()b. Kłodziński. - Panegyricus io Henr. Valesium. Paris. 
Composizioni volgań flItte neIJa ven. MorelI. 
Henr. III. Venezia, Farro. - " " " CracoviRe. 
Coufe88ya. Wyznanie wiary. Krak., Wierz. Kłodziński M. (Kłodnic1d) In obito Sig. 
bieta. _ Ang. BonolJiae, ROIIBiuB. 
Constitu tiones Metrop. eccI. gnesn. Crao. - De Henrici VaJe!!. inaugur. Ol'. Bononiae. 
Crasiński Fr. .Agenda. Colon., Cholin. (?) (1573). 
Porównaj Agenda. KootryCet zboru krakowskiego. b. w. m. 
Cromerus 1'r1. obacz Agenda. Kruii\ski Jan. Polonia. Bonon., BonarduB. . 
CuneIius BanI. AdP. K06tkam Epi8c. b.w.m. Lau terbach J. Carmina ad coron. Maxim. 
Dantisc
s. Victoria sigism. l. Basileae.(?) - II. BaeiI. 
(11514. 1l31). L'e n t.r ć e et couron. de Henry. Parill, du Pre. 
Declaration sur le retour de Henri III. Leonfiero. Ornori fatti nello stato di VI- 
Paris, Pre. netia al Eol'. III. Re di PoJonia. Venez., 
- " " " I.yon, Rigand. AcoUo. 
- " " " Rouen, :Mesginier. Luoangeli. Snccessi deI viaggio dl Enr. 
D 811 P o r t es Fil. Adieu B Ja Pologne. b. w m. 111. Venez., Gioliło de Ferrari. 
DieJanije ss. Apost. Lwó\\", Fi
dorowic:.z. Luter. Po!!tilla. ob. Rorer. 
Discours d'enterr. du reu roy de PoJ. Si- LutomirlIki. Scriptum de qnestiouibns. 
giamund (czy J. D. Solikowskiego?) Rou- - Epist. ad Nic. Parntam. 
en, :Mal1ard. . . M.lombu Bartol. Al magno Henr. III. di. 
- '1 " . Lyon, Rigaud. - łenll. di S. Chiesa di Fran. et. di Polonia. 
- u'un Polonail Inr la tuite de Henry. Pa. Venezia. 
ril, Coq. 


, . 


....
>>>
1574 - 1576. 


55 


. 


Małecki Hier.l'ostiIIa domowa ob. Rorer. 
Luter. 
Nan1\.ini (Bolog). AI)par. faUo d. Rep. di 
Ven. Enr. lU. Venezia. 
Miscovius P.Oratio ad Reg. Henr. p. J. 
Górski. Crac.. Sieben. 
MoHer Albin. Wendyjski Kancyonał. Bu- 
dyszyn. 
- Weod. katecl1izm. Budyszyn. 
Montluc. Election du R. Henri IV. Roi do 
Pol. Paris. 
_ Epistola ad Pol. ordines. Lnsiniaoi pi- 
ctonum, Duersius. 
Namouiu8. Epistola ad Stan. Osium Cal'd. 
Crac., Sieben. 
_ " " " Romae. 
_ " .. " paris. Dion. a Prato. 
:N e r e o - Canto die - secondo l'antica ma- 
niera di Pindaro. ]n lode dei re di. .FI'. 
et Polooia Henr. ]II. Venezia. 
Obseques (Les) de Sigi
m. August. paris. 
Denis du Pre. 
Oelinger Albert. Undericbt der Hoch Teut- 
schen 8pracl1 Graroatica. Joaun. Sturmius 
ded. Cum'. Preslawsky Regoi poloo. SeCl'et. 
Argentor., Wyriot. 
Parthenius. Henr. III. ad urb. Ven. advent. 
Ven.. b. d. 
(Pauli Grzt'g. czy Schoman Jerzy). Cnthe- 
chesis et conf. fid. Crac.. Turohillus (Rod). 
Piskorzewki Mat. Oratio in fun. Sig. Aug. 
ded. Franc. Krasinio. Crac., Siehen. 
p() lon us Mal't. Chron. o:xpeditissimum. 
Antverp.. Plantin. 
Porcachi TomID. Le azzioni di AITigo lU. 
Ven.. Augelieri. 
Quintianus J. Plan. Felie. Adv. Henr. de- 
scriptio. Ven.. Vitalis. 
Ram uH 8. Heorico Crac. ingI". gratul. Crac., 
Sieben. 
Rey M. Zwierzyniec. Krak.. Wierzb. (1562). 
Reszka 8. De rebulI in elec. coron. Ilcnri. 
R. Romae. Ant. 
_ Dichiarazione dell'&. fig. delia chieBa cat. 
Roma. Dl&.do. 
Rocchegiano. Canzone al Chńs. Te di 
Fran. eli di Polon. Henr. III. Venet. G. A. 
Bindoni. 
R o c c o ob. Beneditti. 
Rorer J. Postilla dom. H. Małeeki. Królew., 
Daubm&.nn. ()bacz Luter. 
Seho mann J. Cathechesill. Crac.. Turob. 
()bacz Pauli. 
Soro kIes. Antygona. ob. Jakubowski. 
So1ikowllki J. D. Urania sive coelestis 
elect. Crac.. Scharff. 
_ In fun. Sig. Aug. orat. Crac.. Scl1arff. 
Strotacheritius Er. Polon. Relatio. sive 
sermo ad Ferdin. Basil. 
Stryjkowski M. Goniec cnoty do prawych 
szlachciców. ]{rak.. Wierzb. (i b. w. m. i r. 
wczeBniejsze). 
_ " .. " Krak.. Szarff. (mylne). 
_ Pae6ław. wjazdu Henryka Wal. w. opisa- 
nie. Krak., Wierzb. 


........ 


Testamont (nowy) tłum. stan. Mu.rzynow- 
ski. Królew. (przed r. 1574). 
T o m i ta n u s. Thetis in ady. Henr. III. Ven. 
Trionfi nella citta di Treviso nella venuta 
di Ellrico. Ven. 
Trzycieski A. Carmina quacdam gratula- 
toria de Adventu Henr. Valesii. Crac., 
Sieben. 
- Sylvsl'om libcr III. Crac, Wierzb.. b. w. r. 
V e l"I
 e i c h n i s s Stiilt und Nachtlager derell 
sich die konigl. Wiirde in Polen. etc. 
Vo l a 11 u s A. Vera Eccl. sententia. Castrum. 
Loscense. 
Walezy Henr. Wszem w obec i każdemu 
z osobna. (Uniwersał). 
WojewodkR. Algorithm. tj. nRuka liczb. 
Krak.. Szal'ff. (1553). 
W o r e i 11 Samson ob. Agenda varmiens. 
Zambooe .Naaal. Cannone al Henr. II. re 
di Fr. et di Polooia. Vinezia 1574. 
Zamojski J. Oraisoll au roy elu Henry. 
Paris, Vascosa11. 
- Ol'atio qua HenI'. Vat. reouno. Paris, 
MOl'cl. 
- n " " Romae b. c1l-. 
Zawaczki Jall. Henr. VaI. ingr. Crac. et 
coronatio. Crac.. Sieben. 


15.5. 


A Ile gr e z z e in Cracovia nella coronat. dcl 
Henrico. Viterbo L. w. dr. (1574). 
C a t h o. Disticl1a moraI. p. Rotcl'od. Cl'ac.. 
Wierzb. 
Cicero. O powiunościach tł. S. KOllzutski. 
Losk. 
COlllmendoni Fr. Ol'Rtio ad Senatum. 
Czechowicz. Rozmowy chl'ystiailskie..tosk. 
Rodecki. 
_ De paedobllbt. error. OI'igine. (edidit Cze. 
chowicz. Autol' F. Socinus?) typ. T. Adll- 
midis. 
E II i c ed i a in oLi tum Ad. Konarski, ep. 
poso. cum ded. Joaonis Młodniewski. Krak., 
Sicben. 
E w a n i g e lie naprestolnoje (cztery). Wilno, 
Manwniez. 
Gorski Jao. Anuotat in Ciceron. Crac., M. 
Garvolin (11)85). 
- De periodis. Crac., Siebeneych. 
H e n ri ci III. Epistolae. parisiis. 
Herman D.Carmen de vitalitterata. Regiom. 
J a n i c i u B. Vitae l'eg. Pol. Crac.. ::5charff. 
i bez dr. (dwie edyc.). 
KarlIkowski S. Ad Hcor. III. Paris. Va- 
scovanuB. 
Kor n e li u s z. (tłum. Wierzbit)ta). O płci nie- 
wieściej. Krak., Wiel'zbit)ta. 
K o s s o b u e i u B Nic. Psalmi LX VIII. explan. 
Colo o.. Aqueosis. 
Kuntz A. Vandalia. De Vaodal. origine. 
FrancoC., Wechel. 
Leopolita Jan. Biblia. Crac.. Scharff. (toi 
samo co i r. 1577). 
Lippus Aur. Oratio de pass. Domini. Crac" 
Scharff.
>>>
66 


1675 - 1&76. 


:Ma l i ń s k i Kasp. latroteologollomicomachia. 
.Argent., Jobil1us. 
:Miti8 Tom. Narratio de P. Dunini gesti8 e 
M. Cromeri hi8t. dflsump. Pragae, Nigrin. 
:Mym er :Fr. Regimen samt. Zdrowia rZ'łdze- 
nie. Krak., St. ScharfF. (1532. 1542). 
Origine (de) pseudo baptistarum. Lublin, 
.AdamideB CRodecki). ob. Czechowicz. 
Paprocki :Bar. Dzicsi
cioro przyk. ID!:ZOWO. 
}{rak., Wierzbięta. 
- Hisforya o załoslU?j pr
tkości tatarsko 1575. 
Krak., Schartf. 
- Panosza tj. wysłowienic. Krak., Wierzbi
ta. 
p i e Ś II i niektóre 1\ kancyonału wybrane. 
Krak., Wierzbi!)ta. 
Psałtir. Wilno, Mamonicz Ci 11576). 
Rad koronnych i ryc. pod Warsz. zebranych 
Konr. b. m. dr. 
R i c h n a li u s St. Sententiae poetarum. Crac., 
St. Scharfi: 
Rozmowa o 8zczerćj znajom. Buga Ojca S. 
i D. (przez St. Wisniowsk. czy St. Taszyc- 
kiego). 
S a r n i c k i. Oratio pro lege electionis. Crac., 
Wierzb. 
S o ci n u B F. ob. Czcchowicz M. 
8olikowski Jan Dym. Probi et Ga11iae ae. 
Pol. amBntis vil.i orat. Basileae. 
Stryjkowski. O wolności korony poIsk. a 
o srogie m zniewoleniu innych królestw 
pod jarzmem tnree. I{ra].. Szarff. 
Trcter Thom. lndex locupletisB. in Q. Hol'. 
Flae. poem. Antverp., Plant. (1579. 1(;00). 
- Typus Eecles. :alho'. RomaE', 
Turrianus Fr. S. J. De SanctiBs. Euehar. c. 
Volanum. Floren., Sermatellus. 
Tytuły prawa magd. wyd. Groicki. Krak., 
Lazar. 
Vigandu,s J. De Servetianismo. Begiom., 
haer. Daubmaun. 
- Argumenta sacramentllł'iorlJm reCutata. b.m. 
- }
xplic. in 16, 22, HO, 118 psal. Dantisci. 
- Nebulae Arianae. Re.giomonti. 
- Qoaestio de dicto Pauli Colos n. Regiom. 
Warazewicki Krz. Ad Henr. eju8 nt/mini s 
III. Parii, Patenou. 
Wiśni o w ski St.an. ob. Rozmowa. 
Wujek J. PassYA. tj. historya M
ki Pana 
Zbawić. Krak., Sieben. 
- POBtille kato1icz. cz. 111. Krak., Sieben. 


1516. 


A n n a n i a (di) Lorenzo. L'uni verllale fabricR 
deI mondo ovel'O CosmogrBfia. dedio. Kat. 
Jagiell. ból Szwedzko :Nikolaus Secovius. 
Epigramma. Veoezia, Vidoli. 
AssertioreB tbed. de sacra Bacrificio. Vil- 
nae, Lancicius. 
B i e l s kiJ oach. Istulae convivium in nuptiis 
Auuae et Steph. Re
i,s. Crac., Scharff. 
B o g o ri a Petrus ob. ;:,kotnicki. 
Brutus J. M. GI'atul. Stephano Bathor. Crac. 
B u c o i O. Coronazioni di Enrico III. padova, 
Pasquali. 


. . 


Budny. O furyach abo Izal. francuz. :.tOR.. 
Karcan. 
- O przedniejszych chrz. wiary artyk. Łosk., 
Karcan. 
(BużeńBki P.) De gencI'. Pauli Buzeni ortu. 
Crac., Wierzbifta. 
Canisiu I P. ParvuB cathecl1ismul. Crac., 
Sieben. 
C a I' p e n ta r i u s Jacob. Descriptio univ. l1a- 
turae ex Aristotele edidit Joann. Wielo- 
gorski. Crac., Stan. Scbarff. 
Chrościewski. Do ligno Guajaci. Crac. 
D a w id. Pl!ałtir. Wilno, Mamooicz. 
Declaratio quibu8 de causis Ord. Geda. 
nenseB cum Stephauo Rege P. pertracti 
sunt. Gedani, J. Rbodius. 
Declaracya privil. X. arcyb. Gnieźń. oko- 
ronow. króla polsk. b. r. i m. 
Friz Er. N'lram. O szaleństwacb ob. Budny. 
G ori c i u I Sim. Ortographia. Crac., Scharff. 
GOllki K. Dzienne sprawy 1576 b. d. (1563). 
GrodeciuB W. Tabula Poloniae. (w Orte- 
liulzu) (1580. 1590). 
G u m o w s k i Thom. Krolów i ksiłZą,t poll. 
porzQ:d nowo uczyoiony. (wierszem) b.Dl. i dr. 
Hennenberger K. GroBie preusische Map- 
pe oder LandtaCel. KonigRberg. 
H o ra t i u s. lndcx studio T. Treteri Antverp.. 
Plant. 
K a tn l () g królów ob. GumowRki. 
Konstytucye 1576. Krak., :Łaz. 
Nidecki A. ParnIcIla ecel. Cath. com haer 
Syn. Colon., Cholio. 
O c k o W ojc. In opera Pauli N ovicampiani 
carlO. Crac. 
Paprocki. Kolo rycerskie. Krak., Piotrk. 
(i b. w. r. dwie edycyeJ. 
Pieśni nowe (o królu Ster. I.) p. F. B. G. C,. 
b. W. m. i r. 
P o s s e vi n u B A II soldato cristiano. (tyoie 
St('f. Bator.) Macerata. 
Rady (my) koronue duchowne j św. (o wllttp. 
Batorego) b. m. dr. 
- 'J.'oż (de ptKestito juramento) b. m. i dr. 
Ramułt Jan z Zabłojca. Compendiosa insti- 
tuendorum nobilium libero rum ratio. Crac. 
Rej M. Zwierziniec. Krak., Wierzbitta. 
Rubricella. Crac., Riebeneych. 
ScotniciuB Petru8 Bogoria. Pc.liticae vitae 
recte inBtituendae via. Crac. 
SimleI' Jos. Assert. orthod. doctrinae. Ti- 
guri, Froschov. (przeciw. Szym. Budnemu 
ob. r. 1574). 
Skarga Piotr ContradictioneB et anUl. IICho- 
lae caIvinisticae. Vi1nae, Radivil. 
- Pro Sacr. Eucb. c. ha.er. Zving1. Vilua.e, 
Radziw. 
S t u r m j u s. De Uli i 
. rlltione elocut. rhet. 
libri IV. Argentor., Jobinul. 
TorreDz (TurrianuJl) Fr. De S. Euch. ady. 
Volanum. Romae. 
Ucl1ail8ki .Jakob. List o miłościwym lecie. 
Wilno, M. Radziwiłł. 
- Des jubileo, literae promuIgationis. W i1. 
no, Lancicius.
>>>
1576 - 1577 


57 


Vigandus Joh. De J. Christo Deo et ho- 
mina. Regiom. (przec. Budnemu ob. 1574). 
- Oratio de causis. Regiom. 
Warsevici us Chr. lu mortem Maxim. imp. 
oratio. Ratisb. b. dr. 
- Ad Maximil. Caes. in Cornitiis Ratisbonen. 
Praga. 
Ze i tu n ł:Laus Wien. 23 Marz, welcher ge8ta1t 
Rom. K. Maj. die polni. Koenigl. Waal 
ueberantwort hat. Franf., .bechleI'. 
Z ei t n II g (wahrh. newe) welcherma88en die 
rom. Kaj. Maj. von den poln. Abgesandten 
in Wien ausgeschrien worden. b. m. i dr. 
Zolcinius Jan. Or. in Cuu. Sig. Aug. Nea- 
poli, Caccbius. 


1511. 


Alvar. Gramm. instit.lib. S. P08n., Nehring. 
Anhang der OecIaration der .Stadt Danzig. 
Danzig. b. d. 
A p o log i e der Stadt Danzig wegen der 
Streitlgkeiten mit Konig v. polen. 
A p p e n d i x declarationis ordinum Civ. Ged. 
de praell. rerum statuo Gedani. 
Ariltotele8. De arte rhetorica libri lU. 
Carolo Sigonio interprete, dedic. Lucae 
Podoski. Crac., Scharff. Stan. 
Asaertionel philol. menstruae. Vilnaa. 
Asserti one s ae usu S.Euchar.Posn.,Nehring. 
- de vera praesentia. b. W. d. m. 
- philosophicae. Vilnae, Nic. Lancicius. 
Assert i o (missae c. Stancarum) J. Uchań. 
ski. Coloniae. Birkm. 
Assert. theolog. in Coli. S. Jesu. Posn., 
Nehring. . 
Białobrzeski M. Censura de raptu incoe- 
lum puellae c:onficto. Crac. 
- Orthodoxa confe8sio c. haer. Crac., Piotrk. 
(J 579). 
- ob. Prawdzicki. 
B i b l i a kat. pols. (Łapczyńskiego ?). 
B i b lia Nowy testament BOC. Czechowicza. 
Raków., Rodecki. 
Biblia. Nowy testament kat. pol. Leopolity. 
Krak., Szarff. 
Bielaki J. In quendam Danti8canum Satyra. 
ob. Łasicki (Clades.) 
Born bach. Comm. de tumultu gedau. Ma- 
riaeb. 
Breve ap08tolicum Clericis Regni poloniae 
de procuratore in crim. Romae. 
B u d n y B. Odpow. Simlerowi (po łao.?). 
l:.osk., Karcan. 
- Zalecenie dzieł And. I'rycza. 
Cato. Disticha. Regiom., Osterberg. 
C a u d i a n u I. Castellum sive dueUum obla- 
tum Sam. Sborovio. Rostochi. 
Canlura acad. Utopien8is ady. Aretium 
Levcoochtanum (de raptu puellae Craco- 
viae. per G. S.) b. m. 
Cicero. Epist. libr. 14. 16. posna.niae. 
Compend. restit. Calend. RomRe. Blad. 
Confel. fide i cum praer. Wigandi. Regiom. 
Dan tilcu,. Jona8 propheta ob. Samostrze- 
liciulI. 


D e c la l' a ci o vera Gedanensium. Gedani, 
Rhode. (Hi76). 
E l e c t i o n e (de) LucRe Kościelski epis. Fosu. 
Posnaniae. 
ErkIarung (griindl.) aus wa8 Ur8ach.Oau- 
zig in Missvers. geraten. Danzig. 
Farensbach Geor. in Ungern Mik. Histo- 
ria der polnischen Belag. von Danzig. b. 
w. r. (okolo (J577). 
- (Na to odpis Bielskiego J.). 
Gomolińaki Audreal. Pronunciata ex phil. 
Oilingae, Mayer. 
Górecki Leon. Oratio ad Gedan. ut bel- 
lo abstineant, lese Stephano dedant. 
Posn., Nehring. 
G o s la w s k i Franc. Pal-aenesil ad Steph. 
Regem. Posnaniae. 
Granada Lud. Zwierciadło człow. chrześć. 
tł. 81. Warszewicki. Poznań, Nehring. (1584) 
(1585) (1598). 
Henricpetrus A. Histor. in Italien, Frank., 
Polen., Baseł. 
H e r b e s t. Arithm. lineał. Crac., Sieben. 
(i 1561. 1564. 1(74). 
H i at o ri a d. Belagerung ob. Farensbach. b. dr. 
Holtorpius B. Peregrinationum stan. de 
Lasco. Rostok, Ferber. (1518). 
Karnkowski S. Napominanie ob. Napomi. 
nanie. 
K n o f f G. Beschreib. des Danzig. KriegeB. 
Konltytucya 1578. Krak., Szarlf. 
Kromer. Polouia live de Bitu. Col., Cholin. 
(Hi78 - 89). 
Kwiatkowski M. Libellu8 in Jagal!. ge. 
nealogialD. Regiom., Osterberg. 
L a n d e s o r d n u g des Herzogthums PreusBen. 
Konigab. 
:Łaaicki Jan. CIRdes Dantiscan. POBn., Neh- 
ring. 
- De diis Bamogit. caeter. Sarmat. b. w. r. 
(około 1577) (1582). 
Meiz Fil. Gabae Avodat. HakodeBch. Crac. 
Modrzewski. O poprawie Rzeczpospol. 
ksiąg czworo Uum. O. Bazylik.l:.olk., Karcan. 
M O I e s !serIe. Toras. Cracov. 
Napominanie do wszystkich chrześć. lu- 
dzi. Królewiec. (J557). 
Napominanie potrzebne dla pleb. (p. 
Karnkowski). Krak., Szarft'. (1568. 1569. 
1570. 1577). 
Nidecki And. Patric. Conlment. de tumultu 
Gedanensi. l\Iariaeburgi. 
P i e ś ń nowa o Gdańsku znowu uczyniona. 
b. m. i dr. 
p o w o d o \V I ki H. Brevis et met. instructio. 
Posn, Nehring. (1586. 1592. 1597). 
- Catechizm kościoła powszechnego. Poznań, 
Nehring. (Hi7fł). 
PrawdzilJki Taof. Refutatio censurae de 
raptu puellae c. corp. in coel. Crac. b. m. i r. 
Samostrzeliciul 'Ihom. Oratio ad Gedan. 
Posn.. Nehrinłr' 
Skarga P. O Jedności kościoła. Wilno, M. 
Radziwiłł. 
Stefan Batory. Uniweraał dan z Wrocławia 
. d. 1 kwietnia. 


8
>>>
8 


1577 - 1ó78. 


S t ru b i c z Mac. Descriptio Livoniae. b. m. dr. 
Stryjkowski M. Zwicrciadło kroniki li- 
tewsk. Lubcza. 
Talmudu cztść. Lublin, Kalonymu!. 
Te8tament nowy (z h. A. Jagiell.). Krak., 
SzarO'. ob. Biblia. 
Tomicki Pet. Ad Sig. Aug. epist. ed. Mi- 
canus st. Francofor. 
Turrianus Fr. S. J. Pro S. Euchar. contra 
A. Vohm. Paris, Nivellius. 
Uch ań ski Jak. Brevis venerandi mi8sae 
sacrificii contra Staucarum. Colon" Dirkman. 
- ob. Assertiones. 
Uj azdovius Mart. Prof. in Ac. crac. Com- 
ment. in oratiouem Cic. post reditum in Se- 
natu. Crac., S. ScharO'. 
U r s a C h e griindl. U. wahrh. des Kriegea v. 
Danzig. 
Warszewicki. ob. Granada. 
'Vartenbergensis. Assert. philos. ex libr. 
Aristoteli8. Vilnae. Radziwiłł. 
Wilkowiecki Mich. Panie Boze w imi
 
twoje. Hist. o św. Annie. Kr., S. Schal"1r. 


1518. 


Acta et Const. S. prov. Gnesn. 1577. Crac. 
Agenda caeremonialia dioec. Varmien. ed. 
Cromer (cum epist.ola ad stan. Hosium). 
Colon., Cholin. (1574). 
A l v a rus. De gramm. construct. Posn., 
W ol rab. 
.A m i ci n u s S. Fax nuptialis. Dziewosłl1b 
na wesele Jana Ohawalibogowskiego. Crac. 
Artomiusz Piotr Krzesichleb. Kancyonał. 
tj pieśni chrześć 'l'OI'uń. (H;87. 1596). 
.A. ry s t e a s. Kronika o rozmowach Ptolomea 
l"iladelfa, tłum. Wojc. R.zym8ki, ded. Gór- 
kom. B. w. m. Turobiilczyk. 
AB8ert. philos. de phil. Aristot. Vilnao, Lan- 
cicius. 
- de anima. Vi1nae, Lancicius. 
B e ri c h t der Zwitmcht d. Lim. u. Moskov. 
łł e ro al d u s PhiI. Testament ob. Paprocki. 
Bielski Joach. Carmen in in
. ploc.Petri 
Dunini Wolski. Crac., ScharO'. 
B u d n y S. O uiywaniu miecza. I:.osk. (?) 
(1583). 
]J I' u t u s J. Mich. De histor. laudibus. Orac., 
Petric. 
Caudianus. De ingressu et regrcssn St. 
Balhor. b. m. 
Cicero. Fragmen. c. adnot.Nidecki. Lugdun. 
O o n fe8 8 i a wiary po wszech. (Kalwinów). 
Krak.. WięJ:zbi
ta. 
Constitutie sejmu Warszaw. r. 1578. (dwie 
edycye). 
O z.e c h o w i c z. Trzechdniowa rozmowa o 
wierze. 1.osk., Karcan. 
- O dzieciokrzczeństwie. I:.osk. 
D a w id. Psałterz tł. J. Kochanowskiego. 
(trzy odbicia) (1580. 83. 8!). 8G. 87). 
D ł u g o s z J. Historya o Ś. Stanisławie tł. 
E "t. z Wilkowiecka. Krak, Szarłr. (1585). 
plthalamia Derzevicio. Crac., b. d. 


\' 


Exemplar. lit. Bathor. Gedanens. dat. 
Warsz. b. d. (ob. r. 1577 Oommentarii). 
E z o p. Przypowieści. tł. Bernarda z Lublina. 
Fridewald Mich. Die gem. ApweychunK 
der Lande Preussen den Kreutz Herrn we- 
gen l'yranneien. Crac.. Scharft'. 
Fax nuptiulis ob. Amicinus. 
G e o I' gi e w i c z B. De Turcar. moribus. Lugd. 
Górecki Leon. Deser. belli Ivoniae et 1.a- 
8icki. De ingl'essu in Valach. Frank.. Wechel. 
- Gadan. secunda oratio (et Mat. Nadolii, 
elegia). Posn.. Nel1ring. 
- Walach. Kriegs Ge
ch. Basi!. 
G o s h w s k i Fr. De bello c. Mosc., oratio. 
Posn.. Neringk. 
- De judiciis t!t moribus. Posn.. Neringk. 
G wag u in. Sal'matiae europ. descrip. Crac., 
WierzbiQta. 
He81er Jan. De logistica medica. 
Janitius Klem. Vitae regum polon. (et Seb. 
Klonowicz,. Crac., 8c11al'O'. 
J Ił r 8 municipalia terr. Prussiae. Gedani, 
R.hode. 
Kallim!&ch Phil. De Vladislao Rege. (w. 
Lonicera Phil. Chronic. TurcicOl'um) Fran. 
cofurti. 
Karn kowski. Epistolaeillustr. virorum. Crac. 
Ko c hanowski. Odprawa posłów. Warszawa. 
- Dryas Zamchana polo nice et latine Pan 
Zamchanus. Lwów. 
Kro m er. Polouia sive dc situ. 001.. Chulin. 
(15;7). 
- ob. Agenda. 
I:.asicki. (Lasicius) J. Cladell Danti8canorum. 
Frankf., Wechel. 
- Der Danzigcr NiderIAg Królewiec, b. dr. 
- De ingl"es9u Pol. in Valach. Francof. 
I. u c y a n. Kur z greckiego przełoż. Krak., 
Sieben. 
I:. a B k i Alb. Responsio hacretic. b. w. m. 
M i c a n u s Steph. De peste. I
rancf., Egenolf. 
M o II e I' Albin. Kaucyon., katech. i Agenda. 
Budyszyn. (1574). 
Nazianz. Greg. Sententiae et reg. vitae ob. 
Sambuccus. 
N i e g o sz e w s k i st. Prostejon. Sigismondo n 
triton ton Polonon BaBilea ani keton eOL 
Romae. Zanneti. 
Niemoj e ws k i. fliatribe 'albo kollacya li Je- 
zuitami. Grodzisk., Nehring. (1579). 
N o v i n a o obl
zeniu m. Gdańs. b. m. dr. 
O c k o. Cieplice. Kraków. 1.azarz. 
- Opera Inedicl\. Crac. 
Paprocki B. Gniazdo cnoty. Krak., Piotrk. 
- Hetman albo konterf. hetm. Krak., Sieben. 
- Krótki opis wjechania do Wołoch Iwana 
Podkowy. Krak. 
- Księgi króla nauczajlłce. Krak.. Garwolczyk. 
- Testament atarca jednego. Krak., Si ebe- 
neycher. 
phza Tom. Passio D. n. J. Christi u8ui 
dioec. varmien. accom. ed. M. Kromer. Co. 
lon.. Cholin. 
powodowski. Ooncione. piae et eruditae. 
Posn., Volrab.
>>>
lli78 - H79. 


Ct9 


- Raz. o szczerem słowie Bozem. Pozn., 
Wolrab. 
- KorAb potopu. Krak, Scharłr. (dwieedycye). 
p r e c e s seu supplic. dictjnd. pl'O regno Pol. 
Crac" Petric. 
R u s so v Balthall. Nye.lyffi. Chronika. Rostock, 
Ferbel'. 
SambuceulI Joan. Sentenciae ex Greg. Na- 
zianz. scriptis colItjctae, il1terpreto Joanne 
Novalio de Dys, dedic. st. Kamkowski. 
Crac., Laz. 
S c ri p t u m c. hos qui praeexistentiam filii 
Dei propug. b. dr. 
S e I' m o n e s variae et orationes Vanov.habitae. 
S o c i e ta II S. Annae instituta (auct. Sim. 
Hajrel1au lub na łac. tłum. Jan M)'sła w ?) 
(1
90. 1598). 
Sokołowski St.. Concio de vestitu c lru- 
ctu haereseon. Nissae, Cruciger. 
- " .. .. Leopoli. b. w. dr. (M. Scharff). 
- Concioncs duae. Leop., Schal"ff. 
S t e fa n Batory ob. Exemplar. 
Vigandus Jo. De coniugio doctrina. Jena, 
Richtzenhei m. 
War sz e w i c ki Krzy. Paradoxa de 8ectis. 
Vilnae, Radziv.iłł. (raczej 1579) (1588.1598). 
W i d z e n i u (o) komety w roku przeszłym 
1577. Krak., Scharff. (1573). 
W Y o b ra Ze n i e trojga dzieci barzo .tra- 
sznych. b. m. dr. (1596). 
Z e i t u n g (newe) von der victori und sieg 
bei Wenden. Dantz., Rhode. 
Żywot Ezopa Fryga medrca. (tł. Bern. z Lu. 
blina?) IKrak., Scharfi). porównaj Ezop. 


1519. 


Akiba Rabbi. Interpret. my.ticae. (po he- 
brej8.). Crac. 
Alexswang Mart. Gratul. de fel. fi polonia 
adven. in Prussiam Mich. Fridewaldi. Crac., 
}'lat. Siebeney. (1674). 
A 116 e l' t i o n es de charitate ex divo Thoma. 
S. J. Vilnae. 
- De vera Ch..isti Eccle
ia. S. J. Vilnae. 
Bialobrzeski Mar. Orthod. confessio. Co- 
lon., Chol. 
_ Kazanie o przyjmowaniu ciała i krwi p. 
j. p08taci,. Krak., Piotrk. 
Calagius Vratisl. Synonyml\ latina vocum 
phrasiumque orationis, dedic. Joann. et 
Andr. Tomicki. Vl"Rtisl.. Szarffcn. (1595. 
1597). 
C a B i s i u s. Parvus catpchismu8. Crac" Sie1Pn. 
C e ri o la n. Senator tł. Paprocki H. Krak., 
Garwolczyk. 
C h r o n i c a oder Handbi1chlein. Konigsb. 
Cicero. Aratus a J. Kochanowski. Crac., 
Petric. 
C z e c h o w i c z M. Re8pons na script St. Far. 
J!owskiego EJ'zeciw zgodzie licławskiej, de. 
dyk. Stan. Szafrańcowi. 
D a w i d. Psałterz. K1'ak.. l,azl\rz. 
D e t I' a n s i t u et dormit. S. llusii. (Reszka ?). 
Romae. 


Dicti o n. Germ., lat., pol. Vratisl (CalAgiusa?) 
Du dith Andr. De cometarum si
nir. Hru- 
tus ad Nic. Mielecki. Basileae, Perna. 
Edictnm Regium de dato ultimo Ang. ex 
Castro Połock.PolocisloJ, Walenty l,apczyilSki. 
Edictum Regium de 8uplicationibus ob 
rem adveraus .MOSCUIIl gestam. Crac, Nic. 
Scharff. 
E d i c t u m Regium Svirense ad milites, ex 
quo causae btjlli cognoscentur. Varsaviae, 
Nic. Scharff. (1580). 
Ewangelie i epistoły ob. Wujek. 
F a r n o v i u s st. Libri contra. pacific. LucIa- 
viensem. ob. Czpchowski. 
F ra n c k e n Christ. Breve colloqu. jesuiticum. 
Lipsiae, Steunmun. (1580. 1581). 
FridevaldulI Mich. Aspice ugo calumnia- 
tor Nicolae Scholz. (Elbingae). b. dr. 
_ Das Allderbuch Anschreibungen was nach 
Stepbani K. zu Pol. Krommgen zugetrAgen. 
Gil owski P. Wykład kat. w. chl'ześć. Krak. 
(dwie dedyk. różne). 
Gliczner Er. Odpór questii o m8zach za 
dusze zm. przeciw. Jez. Grodzisk. 
_ Chronicoll vitae Jesu Christi. (po pol,;ku). 
Gratulationes Stephano J. Villlae. 
Hermann D. Musae ex cal'ta Polocia. Vra- 
tis!., J. Bchalir. 
Ho I' R t i u II. Oppra. IlIdex Thom. 'l'reteri. 
Antverp.. Plantin. (.1600). 
H o s i u s. Confession catholique. Paris, Che- 
lnac. 
Judicinm de invoc. J. Christo. (Grzeg. 
Paulego?) b. r. m. i dr. (około 1579). 
Karnkowski Stan. Constitutionea Synod. 
Goes. Crac., Piotrk. 
Kochanowski Jan. Siedcm Psalmów po- 
kutnych. Krak., l,azarz. 
K o n s t i t u c y e za pali. króla stefana. Krak., 
Szarff. (dwa odbicia). 
Lasitius. Der Danziger Niderlag i Danti- 
scus J. Vom Untergang der Danzig. Ki). 
nigsb. 
L i b e ragendorllm ecc1csiast. in usum proT. 
Goe8n. Col., Cholin. 
- Colon. bez dr. 
:Ni de c ki A. Pau. Praep. Vars. Ad Steph. 
Grat. Crnc., LAZ. 
Niederlag Moscovitischer. Niirnberg. 
Niemojewski J. Diatribe albo kolIacya 
z XX. Jezuit. Grodz, Nehring. (1519). 
_ Spongia przeciw X. Hillr. Powodowo Gro- 
dzisk. b. w. r. (1581). 
N o v i n a o dobyti połocka. Praha, Pelste. 
Oderborn Paw. Reges Poloni poema. Re- 
giom., 08terberger. 
p a c Mik. Epistola ad veros Christi fideles. 
b. m. dr. 
Paprocki B. Kr.;l. Krak., Garwolczyk. 
- Obacz: Ceriolan. 
p a u li Greg. .-\ntidot. c. artic. fidei Sarnicii. 
:Nieśwież. 
- ob. Judicium. 
Piotrkowi ta 1\'1. Przeciw morowo powie- 
trzu przestroga. b. m. i r.
>>>
00 


1579 - 1580. 


PisanulI Alf. De continentia et ab8tiu., ad 
A. Opalens. Col., Bil'km. 
- " " " bez w. miej6ca. 
po'Wodowski H. Skarbnica bib1iej lwiętej. 
Posn., Nebring (1577) (obacz pod. r. 1577 
Katecl1izm). 
p rz e. w o d n l k grze8znycb. Krak., Sieben. 
Reszk a st. ob. De transitu. 
RoterodamulI E. Anatomia :Mar. Lntra 
przez J. Zrzenczyckiego. b. w. m. i r. 
(lub po 1579). 
Schneeberger A. Nuptialium nan-at. pri. 
ma, ad AleJ[. Pipan. et Cathar. Czeczot. 
Crac., Scharff. 
Skarga Piotr. Żywoty '11I'i
tych. WiTno, 
Radziwiłł. 
Socinu. F. Resp. a(l paraeo. Vo1ani. 
Stephani Bathory Edictnm de nusis be1li 
contra Moscov. Varsavia8. 
Tarnowski Jan. Ustawy prawa ziem8k. 
Krak., Eazarz. 
Treter Tom. Oratio hab. in exeqnii8 S. 
Hosii. Romae. 
Uchań8ki Paulus. praer. drohob. Oratio ad 
Greg. XIII. b. m. dr. 
U n c i u s I,eonh. Poematum libri VII. Crac., 
I,azar. 
Ustawy prawa ziemskiego po1. dla pamił:ci 
z Stiltutów i Konst. zebrane z przyd. O 
obronie Tarnowskiego. Krak., Eaz. 
Valerianus Fr. O. P. Anrei flores diale. 
ctices. Crac., Laz. 
Vitrelinus Alex. Judieium eccles. polon. 
T. in. syn. celebr. in Bełzyn 1679. Antverp., 
He1ti. 
Vo l a n n s A. Der. coenae Dni ad Steph. Ba- 
tory. Losci. (nie zaB 1574 ?). 
War sz e w i c ki Stan. Paradoxa ad St.eph. 
Regem. Vilnae, Joannes Slęcki. 
W n j e k J. Ewangelie na niedziele i 'wi
ta. 
Wilno. 
- Defensio SBcr. mis8ae e. stancarum. 
- Czyściec nauka o mszach i jałm. POIn., 
W olrab. 
- P08tylli mniejszej cZ
B6 I. Posn., Wolrab. 
zeitung (warh.) wie die k. :Majestat die 
Vestung Polota erobert. Danzig, Rhode. 


1580. 


Absag Brief kUniII" Maj. in Po1n. Niirnb., 
HauszleI'. 
Auert. theolog. de Sacram. Euchar. 1'0- 
snaniae, Wolrab. 
.Biało brzeski. Sacr. officii mis8ae aesertio. 
Crac.. Lazar. 
:B i b li a ruska. Ostrogo ob. Kniha. 
Bndny Szym. Defensio sentent.iae de magio 
lItratu politico in Ecclesii8. Łosk, Karcan. 
Chwałkowski E. Convivium mUBarum in 
nuptiiB Joan. Le8zcziński radeov. praefecti. 
Posn., Wolr. 
- Uczta muz na 'Wesele Le8zczyńekiego i 
Opalińekiej. Pozu., Wolr. (?). 
Dudit.h. E}istola ad F. Socinum. (1582). 


.' 


Ediat króla Jf'gomości od Wielkich Łuk 
z Moskwy. Krak., Szarff. Nik. I 
- druk w Wielkich l.ukacb, l.apczyński. 
Edictum Ser. P. Regi. ad milites. Edic. 
de 8upplic. Epi8t. ad comit. post captam 
Polociam. Com me nt. rerum II. Steph. Rpg9 
gest. edd. Flaminiu.. (Brutto) Calon., Oho- 
lin. (1579). 
Epicedia in funerf! Valeriani (Profasiewicz) 
episc. ViI. ColI. Soc. Je.. Wilno, Radziwiłł. 
E r a 8 t u sT. Duditbius A. De cometill. OsteniulI. 
(1579). 
Ez m08t'łni Visz8zavona80król. Crac, Karolyi. 
F abricius B. In DUp. p. Jancinii. Crac., Lu. 
F a t1 n t e u B. ,AssertioneB de Chr. eccles. POBn.. 
Wolrab. 
Francken Cbr. Rekt,or szkoły w Cbmielni. 
ku. Colloquium jesuiticum. Basilea. b. dr. 
(1579. 1581). 
Gliczner Er. O wycbow. dzieci. (1558). 
Golinensis Basi!. ob. Fabricius. 
Gomołka. Melodie na psałterz Dawida 
tłum. J. Kochanowskiego. Krak., Eaz. 
Gorsciu8. Praelect. plocens. (liber II. et 
III.) Crac., Lu. 
Grajewski. Epicedion in exequias V. Pro- 
tasiewicz. Vilnae, S. J. 
Gregorius Palla XlII. Bu])a cOllfirmationis 
privilegiorum Cistersii ordinis_ Crac. 
O y 8 R e U 8 CGisins) Secr. R. M. Cbri8tina Ra- 
divill. KDiscbini. b. W. m. i dr. 
Haslobiu8 A. Mich. De vita et obitu Ge- 
orgii Sabini J carmen. Francof. 
Hyacinthius. Panegyr. in excid. Poloc. 
Patav., PR8quat. 
Karo Joz. Szulchan Azucn. Krak.. Aaron. 
K n i h a nowoho zawieta. Ostrog, Jan Teodo- 
rowicz. 
Kochanowski :T. De expngnatione Polot- 
tei. Varsav., ScbRrff. 
- Lyricol'um 1ibellus. Crac., Lsz. 
- Treny. Krak., l.az. 
- Pieśni trzy. O wzi
ciu Połocka. O slat. 
słudze. O uczciwo małionce. dedyk. Jano- 
wi Zamojskiemu. Wanz., :M. Szarffenb. 
Kon8tyt. od 1550 - 1570. Krak., Szarff. 
L a m e n t Hrehora Ościka. b. dr. (Wilno 1). 
Lawentotter. Das andere Buch preuss. 
Gesch. Grodzisk, Nehring. (ob. Fridev. 1579). 
Liber precum bebraeic. Crac. (1580?). 
I,ist od krnlu polskeho. Praga. ob. Stefan. 
Niemojewski J. Vita Ben. Herbesti. (wier- 
szem). Grodzisko. (około r. ]580). 
Nowiny z M08kwy 1580. Gdańsk, b. dr. 
O d e lugubriB in obi tum S. Rosii. Crac., Laz. 
O Hi c i a propria Sanctor. 1'01. Ven. 
Pachałowiecki St. Carta topogr. Polo. 
ciae. Roma. 
Palaeologu8 Jac. Defensio verae lent. 
ded. Kiszka. ob. Budny. 
P i e fi ń czasu proces8yi z ciałem pańskiem. 
Krak., Eaz. 
Po ss ew in Ant. Episfola de reb. Suec. Liy_ 
Polon. ad Eleonor. Duci8s. Nantua. 
Pultyr. Ostrog, Federowicz.
>>>
1580 - 1581. 


61 


R e II: k a. Epistola de tran litU et donn. S. 
HoBii. Roma. Bladius. (1679. 1582). 
Rozprawa. o kościele Pana Chry8tl180W. 
Pozn.. W 01 rab. ob. Wnjek. 
S RC 1'0 Sancti 8Bcr. Misa&e assertio. Crac.. 
(AZU. ob. Białobrze8ki 
S c h n e e b e I' g erA. Medicam. ady. articulor. 
doloretl. enum. ded. Petro POllnanitae. Crac., 
Schartr. 
Bententiae et loci in
iR'n. P08n.. Volrab. 
Sokołowski Stan. Epithalamion EpiRcopi 
cum sua sponaa Ecclesia, in consecr. Joan. 
Caligarii. Crac. Lazar. 
- " " .. Ni8sae. Cruciger. 
- Excidium Hieroeolymitauum. Crac., Lu. 
Stefan Batory. List odpowedaci Moskowi 
Praga, Walda. 
- Edictum de caulI. beJli c. M08c. Colon. 
- Littel'ae ad ord. R. PoJ. de rebus ady. 
M08coB. (s. a.) 
SudrovivBZ St. Nauka i utwierdzenie. Wil- 
no. Karcan. 
- Wykład na modIitw
 PaD.sJaj. Wilno, 
Karcan. 
Te stamen t nowy. (socyniań8ki). Wilno, 
Kercan. 
Treter Thom. Pontificum romo effigies. 
Romae. Bassius (1691). 
Tricesius Andr. Epith. Petri I1nzenii. 
Crac.. Laz. 
Vega Em. De vcro et unico primatu Petri. 
Vilnae, Radziw. 
Waruewicki K. Dia1. de orjgine gen. et 
nominis Pol. Vilnae (1689). 
- Panegyricus ad R. Stephanum. Vilnae. 
Lanciciutl. 
Wo ka bu Jarz polskich i niem. sentencyi. 
KroIew., Osterberger. (Daubmann?) (1566). 
Wróblewski Jakób. Phonascu8 Chora1ium. 
(przeciw Jezuit.) b. m. «11'. 
W uj e k. P08tille mni
i. Cz. n. wyd. Jan Co- 
nariuB. P08n.. W ol....b. . 
- Dialysis aS8ercyi J. :Niemojowskicgo. Po. 
znań, W olrab. 
- Sprawa o dyeputacyi. którt mial Niemo- 
jowski. PozDań, Wolrab. 
- O kościele Paua Chrystusowym. Poznań. 
Wyo bra
enia (Własnego) Kniaziamoskiew. 
opisanie b. w. m. i r. (około 1580) (ob. T. 
1681). 
Zac hUB Abr. Jucl1a8in. Crac. 
Z e it u n g. welchermas8en kon. Maj. v. Po- 
len b
wogen Krieg g. Mosc. vorznnel1men. 
Danzlg. 
7. e it u n g (polIni8cbe). Niirnberg. 
Ż a I' n o w c a (z) Grzegorz. Postilla. Cz
ść J. 
i wtóra wyd. P. Gilowski. (w drzeworycie 
ty!nłu. data r. 1656. drzeworyt je8t wzi
ty 
z Reja P08tylli). 
. " " Krak., Wicrzbif:ts. (}582). 


1581. 


Acro8tiel1ill własnego wyobr. k8i
cia mo. 
skiew8kego. (porów. r. UiOO). 


Amaski (Zama8ki) Baz. Interrogationell ob. 
Scholarius. (1583). 
Artomins (KrzesicbIeL). Roz8ądek nR wykł. 
Katechizmu. X. P. Gilowskiego. Krak., Tu. 
robińczyk. 
ABsertioues de trino et uno Deo. P08n., 
Wolrab. 
Białobrzeski. postiJ1a orthodo:Z:3. Krak., 
Lazar. 
B i b li a (z przemowł Hera8ima Daniłowicza). 
Ostrog, Federowicz. 
Brevia rium varmienseed.1\f. Cromcr. (opra- 
cował W orein). Colon., Cholin. 
Brutus Consol. epist. ad Stef. Bath. R. P. 
de morte fratl'is. Crac., Lazar. (1582). 
Budowitz Venc. ob. Bistorya. 
C a n i 8 i u s. Parvus cathechismus. Crac.. Sieben. 
Cobesa Tablica ob. Tebes. 
Clavi us Bambergensis. Gnomonices. ded. 
Stephano Pol. Regi. Romae. 
Constit. Sejmu Warszaw8k. 1581. 
Cons ty tu cye od 1550-1581. Krak.. Scllarfl'. 
C z ech owiczM.OdpowiedźJakóbowiŻydowi. 
- Rozs,dek na wykład katech. Gilowskiego. 
Krak.. Turobińczyk. 
- Respon8 na skry}Jt (argument) Faruow- 
ski ego. (1579). 
Doniu8 Aug. De natura horn. ad Steph. 
Regem. BasiJ.. Froben. 
Eut.ropiun. Kronika p. E. Glicznera. Gro- 
dzisk, Neringk. 
G a m e r s f e l d e r S. Rechenbiichlrin. Danzig. 
Hunefcld. 
GorBciu8 Jac. Apol. pro Acad. erac. Crac.. 
Lazar. 
Gratulationes Georg1o Radivilo Vilnen. 
Ep. Vilnae, Kazymil'ien8i8. 
Gru8Zczyński Jan z Lipna. powinno dobro 
towarz. Krak.. Sieben. 
Gwagnin. Gesta praec. Mosc:ov. Joan. Basi. 
Iii. Spirae. 
- Sal'm. Europ. descriptio. Spil'ae, Albin. 
GyuIaj. Comm. rerum a Stcl'h. Rege. Clau- 
diopoli. (Kolos war). 
B e I m o l d. Chron, Slavol'um. Francof.. We- 
chel. 
Historia rerum a Pol. Rege in M08c.ge8t. 
(a Vencesl. Dudowitz) b. w. m. (mylnie 
miane za Heidensteina). 
H o s i u 8 S. Confe
siol1 da8 iat: BekanntnuslI. 
Di1ing.. Mayer. 
Jakób Zyd z 13ełzyc. OdpiB na dyalogi Cze- 
cbowicza. Raków, Adamowicz. 
(Kochanowski J.?) Wtargnienie Radziwiłła 
w Moskiewski kraj. (na końcu poem. pod- 
pis J. G.) b. m. i r. 
Meir. Tolaat Jacob. Ccac. 
Micanu8 St. Dialec. et Rhetor. Crac.. Piotrk. 
Micl1ałow8ki Tom. Na pnmi:ttke Bmierci 
L. Modlickiego Krsk., Eaz. 
Mielelliu8 A. Rot. Epjstola ad Georg. Ra- 
dziv. Ep. Vii. Vilnae. Kazimierzewicz. 
M o ra li s Seb. O Zvwocie i śmierci ks. Par- 
meńskiej. Krak.. :Łaz. 
Mylon i llI!. ReSpODSiQne8 ad intel'rogst. Wil- 
no, Radz.
>>>
62 


1681 - 1582. 


Neothebel Walenty. Raphaelahl to jest: 
Lekarstwo Boze Zydom i Nowokrzczeń. 
(przeciw Czecl1owiczowi). Tonlń, Nering. 
Nidecki And. Patr. Gratulatio II. pro cIem 
Vars. Ad Regem post victoriam Velcolu- 
censem. Vars., Sc11arfr. 
NiegoBzew ski. Xenium in exped. c. :MolIC. 
b. m. dr. 
Niemojewski J. Disputatio cum Jesuita. 
- Spongia l1apl'zeeiw pisaniu nowotnemu 
i kazaniu Hier. Powodowskiego. Grodzisk. 
(1579). 
O c ko Woj. Przymiot. Krak., Eaz. 
- Descl'ip. l1erbarum. Crac. (t). 
Odpowiedź kaznodzitd
 na kazanie st. 80- 
ltołowskiego, które miał o poście r. 1681. 
Ostroróg Joan. Oratio in vaI. Argent. A- 
cad. Argent., Wyriot. 
Ad Pale ol ogi Jac. lihrum cnititulus: Defen- 
sio verae scntcntiae, pro Racoviens. respon- 
sio. Racov., Theof. Adamides (Steroacki) 
obacz Socinus. 
Piunu8 AlVh. Nicaenum Concił. Dedic. 
Steph. Bater)' R. Polon. Colon.. Birkmaun. 
p o 8 B e v j n u s. Responaiones ad interrogatio- 
nes. Vi1nae, Radivil. 
Pow odo ","ski H. Skarbnica bibliey Św. Po- 
znań, Neringk. (1571). 
PrR e t o r i u s Petms. Assertio ort. doctr. de 
persona filii Dei. Dantisci. 
- De unica Dei eS8entia. Dant" Bhodns. 
- Doarom natur. unionis te8timonia. Dant., 
IthoduB. 
- Testimonia Deitatill Domini J. Chr. Dant., 
Rbodus. 
Prażmowski And. Rozmowa Jezuitów po- 
znańs. z X. A. Praźmo..... (Kouariusa?) To- 
ruń :Nel'ing. 
- Queetia o koiciele bożym. (Toruń, Neb- 
ring) (mylnie za Jak. Niemojewskiego) 
(1682). 
Psałtir. Wilno, Mamonicz. 
Psałterz. (rozłożony porzQdkiem kościel- 
nym, przez wydawcV w r. 1582. Godzinek) 
Kraków, l,azarz. 
R y m s z a. Chronologia. (?) Ostrog, druk Xcia 
Ostroga. (Porów. r. 1595). 
Sarnicki .Alb. Triumphus h. e. Descriptio 
moris veterum. Crac.. Petric. 
S c h n e e b e r g erA. Medicament. enumera- 
tio. Francr., Wechel. (1580). 
Scholarius Genn. In ter. et respon. de 
Spiritu Sanct. edd. Ama8ki Bas. (A. Pos- 
aevin?) b. w. r. Vilnae, Radz. 
SchoeneulI And. Adonis, ecloga. Crac., Laz. 
Seneca. Formula honestae vitae (po polsku, 
niemiecku i łac.) (1532. 1541. 1547 i przed 
r. 1582). 
Sepher Nahassidion. Crac. 
Socołowski Stan. Diab'iba evangelica. Co. 
Joniae. 
- Tractatus ortbodoxu8 de sanctorum reli- 
quiis. Colonjae. 
S o c i n u s Faustu8. Ad J. Paleologi librum, 
responsiu. Racoviae, Adamidei. obacz l'a- 
leolog. 


" 


- Apologia. 
S t a t u t a reformationis monRsteriorum ord. 
Cister. Crac. 
Stephani Heg'. Literae p08t captum Vie- 
lico Eukum. Vilnae. 
SturmiulI Epist. alI iIlust. principem Ale. 
xandrum Ducem Slucensem, de educationę 
principum. Argent.. Wyriot. 
Szamotuł (z) Seb. Disputacya H. Powo- 
dow8kiego z Janem Krowicyuszem. Pozn., 
W olrab. 
Szczerbicz Paweł Jus municipale. Lwów., 
8zczerbicz. 
- Prawo saskie i Iuajdeburskie. L\,ów, 
Szczerbicz. 
T a BZ y c k i St. Oratio (?) LucIawice. 
T e b e s Tebański philozof. Tablica na j. 
pol. przełoi. Krak., Wierzbięta. 
Theses ex sacra scicntia. Vilnae, Radziw. 
V i d a v i u s Valent. Cathech. grammatice la. 
tin. Crac., b. dr. 
Warszewicki K. Dia1. de morte. Vilnae, 
Radziw. 
W i g a n d J. De justificatione miseriae pecca- 
toris. Lipsiae. 
Wolan A. Ad nova c. Ebronitarum parae- 
nesim obj. Spirae. 
W o H. Elel(ia in obitom adol. Nic. Czemy 
in opp. Plescov. b. Dl. dr. 
Zakrzewski Filip. Odp. Ila assercye nowo 
koll. pozn. b. m. dr. 
Zeytung (Newe) von der Schlacbt. 
t582. 
Avvilli di Polon. et di I.ivonia (p.8zym. 
Genga t). 
Auertio n es rhetoricae et pl1i1os. in coU. S. 
Jesu. Poznań., WoJrab ob. Faunteu.. 
B a u c h i n. De corp. bumani partibus (ad 
Ostrorogum). Ba.ileae , typ. episcop. (raczej 
1588J. 
B rutto (Brutus) Joann. Michael. (pseud. 
Flaminiu. Nobili.). De rebus gestis :::iteph. 
. Regis, contra II. MoICh. D. narratio. Ro- 
mae, Bladius. 
- D. hiltoriae laudibul. Crao. (1578). 
- Ad 8teph. Pol. Rcg. epi.tola consolatoria. 
Crac., Lazar. (1(81). 
- Pra3ceptorum conjugalium liber I. Crac. 
(1578). 
C a la p 1 n u s. Dictionar. undecem linguar. 
Basileae. 
C a II i m a c h u s. De rebus gestis a Vladi.l 
Crac., La::ar. 
C a t o. Iisticha. Crac.. Scharfi'. (1588. 1544. 
1570. 1588. 1598). 
- Di.ticha przekł. 8eb. Klonowicz. b. w. ID 
Sternacki Seb. 
C h Y tr a e i Davidis Imposturae. Ingolet., 
Sartorius. ob. Mylonius. 
Conditionell paci8 a M. Duce Mosc.Magdeł... 
C z e c h o w i c z. Zwierciadło panienek chrzeić. 
Raków, Adamowicz. 
D e c i u s Jod. De vetustatibu. Polonorum. 
Obacz PiatorilU.
>>>
16ą2 - 1682. 


63 


iH P lo ma fundat. collegii Pollocen8is. 
Dyalogua katolicki o kompozycyej dzie- 
ai
cin. (DobrocieIskiego?) 
Dzierzek Krz. Descrip. ludorum Oonstan. 
tinop. ed. Geor. Lebel
ki. Toruń. PQrównaj 
Lebelski. 
Epigramm. gratulat. Sim. Seidleri. ToruIi, 
Neringk. 
Faunteus L. A8sert. theo1. de Christi ec- 
'cleB. Posn.. Wolrab. (1580. 158 J.). 
- A8scrt. rhetor. &c. phil. Posn.. Wolrab_ 
- Allsert. de Chriati in terr. eccles. S. J. 
(1680. 1588). 
Fłaminius. De rebus gestis Stepb. obacz 
Brutus. 
GennadiuB. De primatu Papae. Vilnae. Ra. 
dziw. 
GilOW8ki P. postilla część 4ta ob. Żar- 
nowca (z) G. (1583?). 
Gliczner. Odporna odpow. kwe8tyi. POSil., 
N ering. 
Godżinki i ciemne jutrznie na W. tydzień. 
Krak.. b. dr. 
Godzinki na wszystkie .świljta, tj. Jutrznie 
prima.e, tertiae. (Z brewiarza). Kraków, 
Łazarz. 
G o r s ci u II J acobus. PraeI. ploc. .lib. IV. 
Col., .Choł. 
- Orationes gratulatoriae. Crac., Lu. 
- Oratio gratul. ad J. Zamosciam. Crac., 
Lazar. 
Gradovicius Fr. Hodaeporicon Mosch. 
Radziv. Viloo, Lencicius. 
Grochovius 
tan. GratuI.Karokovio. Posn., 
Volrab. 
- " " " Oracoviae. 
Groicki ob POBtIJpek. 
Gwagnin De Ruasorum religione. Spirae. 
- Deductio et origo geotis Lith\laoorum. 
obacz Pist.orius. 
-. Etliche Historien v. !V80. Speier, Dalbin. 
H e I' m a n Daniel. Stephanei8 moscovitica. 
Gedani, Rhodus. 
Hieremiaa P. Const. Ceosura orient. Eccl. 
p. BokołowB. Crao.. Laz. 
- " .. . Dilingae. . 
Janitins. CI. Vitae et SUCCQ8. princ. Polon. 
Basil. 
Katonowe Wiersze obyczcjne ob. Cato. 
Klonowicz Seb. Philtron, quovis Chari- 
tatiB. Christ. exprimitur. Crac., Piotr1c:. 
Konstytucye (od r. 1550 -1581) Krak., 
Scharft'. 
Latahki GeoJ'fr. Oratio ad Ster. Bat., ded. 
Stan. Carncovlo. b. dr. (Basileae? Tiguri?}; 
Latosin J. Qaaeatio pro incorporatione. 
Orac, Laz. . 
Lebelski Georg.. Descriptio ludorum Con- 
atantinop. in celebrit. circulDcisionis a. d. 
1582. b. w. m. i r. ob. Dzierżek. 
Lilia P. De deo uno et trino, Oratio. Crac.. 
Lazar. 
Litaniae J. Chr. B. Mar. Virg. Vilnae, 
Radziwiłł. 
LiUerae aunuae S. Jesu. 


-- 


LoevenclaviuB. De Moschorum belli.. ob.. 
Pistorius. 
l,asicki Jan. De RU88orum, Moscov., Tar- 
tar., relig. Spirae. AlbinulI. (dwie edycye 
w r. 1582 w Ł)ce i w 4ce) (1577). 
Ła s kiJ. De chrisUiche Ordioancien (ea. 4ta) 
Antverpia. 
Ma gi nus J. A. NOVBe ephemeridell annol'. 
40 (1581 - 1620) secundum 
. Copernici 
hypothescs. Venet. 
Meleti us. De relig. ritib. Borussor. Regiom.. 
Steph. Myliander. 
Miechow M. De Sarmatia. Basil. 
Miel esiua. De dignitate ord. eccIesiast. 
Crac., Lsz. 
M u r i n i u s. Kronika Mistrzów pruskich. To- 
ruń, Nehl'ingk. 
M y lon i us łHc. Responsiones. Ingo1st., D. 
Sartorius. 
- Davidis Chytraei Imposturac, addita epi. 
atola ad Steph. 1'01. R. Ingo1st.. Sartor. 
Narratio de rebus g. Steph. Uegis c. D. 
Mosc. Romae, BladiuB. obacz BI'UtUB. 
Niemojewski J. O kościele Bozym. ze 
błl}dzić nie moze. Toroń b. r. (właściwie 
autor Prazmowski). 
- Replika na ksiizki S. J. o kość. Boż. To. 
ruń, Nehring. . 
Nobilius Flaminius. ob. Brotto. 
Okrucieóstwa kacerskie przeciw kat. w 
Anglij. b. m. dr. 
Oktoich wyd. Wi1S. Haraburdy. Wilno. 
Paprocki. Tryumf satyrów z powrotu Ste- 
fana kl'óla. Krak., Garwolińs. 
- Bicz ua zle !eni tł. RZ8szatko. Praga. 
- Tryumf Planet. Stefanowi Królowi, po wy- 
prawie moskiewskiej. Kraków, Garwolczyk. 
Passy a tj. hist. męki J. Chr. wyd. Pobie- 
dziuski Paulin. Poznań, Wolrab. obacz Wu- 
jek. 
Passy. tj mlJka J. Chr. bez wyr. m. i druk. 
pi storius. Polon. bistor. corpus. Basil., 
Henricpetrus. 
Pouewin. Responsiones. Ingolstadt, Sart
r. 
(1583). 
- Opera. Ingolst., Sartorius. 
Post
pek ten wybran jest. Krak., Eazarz. 
Powodowski H. W
dzidło na LłIJdy Arya- 
nów. Posu., Wolrab. 
Praetoriu. P. Hist. praec. de persona filii 
Dei'-certaminum. Dant., Rode. 
Prażmo\Vski Andrzej. Kwestya o kościele 
Hozym, że błl}dzić uie rooze. Toruń. (czy 
raczej 1581) obacz Niemojewski. 
przechacki Krzysz. O trojak. powinnn. Pa- 
nów. Krak.. Wierzb. 
RadziwiU Jerzy. Ad parocho8 dioec. Viln. 
epistola. Vililae. 
Regulae Soc. Jesu. Vilnae. 
Reszka. De transitu et dormit. 81. H08ii. 
Paris, ChRudiere. (1580. 158l). 
- De rebU8 gestis Steph. I. R omae, Bladius. 
(? raczej HI'utto). 
Rena ner Biel'. LeopolitanulI. Urinarum :trQ- 
bationes. Basileae.
>>>
64 


1582 - 1583 


R u n a u, Hi8t. des 13 Jahr. gr. KriegeB. Vi- 
tenberg, Krafft. 
Rychard a S. Victore. De potest. lig. et 
solv. O władzy y mocy etc. Krak., Łaz. 
SacranuB J. Can. Crac. Eluc. Errorum ri- 
tus ruthenici. Spirae. ob. Pistorius. 
Sarnicki Stan. Annalium Huri octo. Crac.. 
Wierzb. 
ScholariuB Germ....Patr. Const. De Prima- 
tu Papae. Vilnae. .N. Radiv. 
Secovius Nic. Regni Pol. brev. et comp. 
descI'iptio 6 Cromero. N eap., Salvian. . 
S e n e c a LuciuB AnnaeulI. Formula honestae 
vitae (po tac. pols.' i niem.) (1681). 
Skarb duszny chrześ6. ćwiczenia. b. dr. 
Skarga Piotr. ArteB 12 sacrameut..Be.a Zwin. 
gliocalv1Distarum, quibus etc. Wilno Mik. 
Radz. lz trzema odmiennemi tytułami w 
różnych egzemplarzach). 
- Siedm filIIrów na których stoi kat. nauka. 
Wilno, Mik. Radziw. 
'- Septem columnae. Wilno. 
S lo v a c i u s Piotr. Schreibkalender. Breslau. 
J. Scharff. 
S o k o t o w s ki St. Comp. sive pro dote ecc1e- 
siAstiaca ad Ord. Pol. conoio. Crae., Laz. 
- Censura oriental. Ecolesiae. Colon.. Cholin. 
- " OJ " Crac., Lazar. 
- " " n Dilingae, Mayer. 
- Pro cultu et ador. Chr. concio. Crac., Laz. 
S o li k o W B ki. Commeut rerum polonicarum. 
Dantisci. 
Stryjkowski M. Która przedtem Gic. Kro- 
nika. Królew., 08terb. 
Sudrowiusz. .Nauka i utwierdzenie z czem 
si
 ma pokazać przed Majest. Bożym nie. 
mocJi złozony. Wilno, Karcan. lI580). 
Tractatio de coutroversii8' intel' Ord. Eccl. 
et saec. Crac. (ob. r. 1(92). 
Tricesius Audr. Triumphus moscov. Stepb. 
Crac., Laz. 
Tu.rnowski Teor. Kazanie o 8taro i nowo- 
zakonnych faryzeu/j;j!ach. b. dr. 
V a l e n ti a Greg. Contra duar. sectar. Ingol.. 
SArtor. 
V e ri ni. Disticha. De moribus. Thoruni. 
Vigandl1s Joan. De Anabapt. grassante in 
Oerm., Polon. noh.. Helg., 10cilJua. Lipsiae. 
DefneJ'us. 
Vo l a fi u s A. De 1ibel'tate polit. seu civili. 
Crac., \,\'ierzu. 
- Pal'l\p.nesis ad omnes in regno Polon. 
Samosatenianae vel Ebioniticae doctl'inae 
protesso1"e8 dedic. Joann. Ostrorog. Spira, 
Albinus, 
Warsevicius Chdst. Ad Steph. R. Pol. 
arat. qua pacem gratułatur. .Magdeburg, 
W Ross. 
- .. " " Toruń, Neringk. 
- . " " Vilnae, b. w. dr. 
- " n " Cracoviae. 
- O zgodzie, która' si
 stała z K. M. tłum. 
LebeJ. Jerzy. TOl'Uń, Nehring. 
- An Stephu Kon. v. Polen Oration. 
lIilrnberg. . 


-" 


WosińBki. Carminum libri duo. Crac.. oft'. 
Lazari. 
Wo I f Samuel Sylwester. Stephani I. adver. 
sus Joaunem. Basilidem expeditio carmino 
elcgiaco descripta Dantisci, Rhodus. Ci 1583). 
Wola k i Petrus. De reuus gestis Stephani 
I. R. P. Romae. (raczej Brutto). 
Wuj ek Jak. passya tj. Histo. m!Jki P. N. J. 
Chryst. Poznali, Wolrab. (1575). 
- P08tilla catholiczna mniejsza. Poznań. 
Wolrab (lói9). 
- Apologia tj. obrona postylli. Kraków. 
Zeitungen połn. und reussische. Niirnberg. 
Zeitungen von KI-iegsriillt. dei K. Sto- 
. phan. Augsburg. 
Zarnowca (z) Grzeg. P08tylle krześcian. 
C:1:\jBĆ 3. Krak.. Wierzb. (1697). 


, 


1583. 


A m a s k i Baz. Interrogationes ob. Scholariul. 
Assertionell theol. posn., Wolrab. 
Beschreibung des Triumphs von konigl. 
Maj. v. Polen wegen bIoscovitischen VI- 
ctoria. 
B l a D d r a t a m (ad) Steph. Rel{is Archiiatrum. 
epistoła b. w. .m. i r. ob; SO!Jinul. 
Bolsek Hier. Zywot J. Kalwina (tł. Wyso- 
cki Sz.). Krak., Piotrk. 
Budny 8z. Katychizis. 
- O urzłjdzie mlecza uiywl\jicym. wyznanie 
zboru. 
Brutus J. Mich. Pl'aeceptorum conjugalium 
liber ded. J. Zamojscio. Crac., Petrie. 
- Selectal'um epistolaruUl Hb. V. ded. Joan. 
Zamojscio. Crac., Petric. 
C a n i s i u B P. Cathechi8lUUII. Crac,. Laz. ob. 
P08sevinus. Epistoła. 
Caraffa ob. Mościcki. 
Cbomentowski Al. EncomioD albo po- 
chwała urz
da złości. ob. Buduy. 
Chroscevios. De morbis puerorum. Venet.. 
Mejet. (1584). 
Chrzfłstowski J. Perła z Habakuka. ded, 
J. Chlebowicz. Wilno, Karcan. 
- Obrona pewności dusznego zbawieuia. 
Wilno, Karcar. (raczej 1585). 
Cicero. Ogdostichon polski. O powinno. 
ściach tł. Stan. Koszutski. Wilno, Karcau. 
- ob Libri. 
Cons tit u tio ne s Livoniae. Crac., Scharff. 
. (1589 i bez w 1',). 
Cz echowicz Mar. Epistomium na w
dzi- 
dło Hier. Powodowskiego. List Paw. Urze- 
chowskiego do Jana Zamojskiego. b. .w. r. 
(ded. 1583). (Raków, Rodecki). 
- List do Pawła Orzechowskiego. 
Dawid. Psałterz p. Kochanowskiego. Krak., 
.ł:.azar?. 
Dysidaeus (Socinus). De loco Pauli disp. 
Crac., Rodecki. 
E p i s to la de nupciis. ob. Heide
st
in. 
E p i s t o l a deploratona ob. MOŚCIOki. 
Fama novae gubern. Livoniae. 
Faunteus Waw. art. Diaput. de Rom. Po
' 
tificill principatu. P08U., W olr. 


ł
>>>
1583 - 1583. 


65 


, 


FIagellum livoris (metra Horatii). Crac., 
Laz. obacz Szymonowicz. 
}'Jaschios Seb. Professio cathoI. P08D., 
Yolr. {1588}. 
Giardino di Poeti in lode deI. Steph. Da- 
tl10ri Re di Pol. Venet. 
G ó I' ski. praelec. plocens. lib. V. Col., Cholin. 
Grenady (z) Ludw. Różanieo NMI!. tł. X. 
Antonin z Przemyśla. POl'zl!dek mówienia 
wianka. Krak., Lllz. (l590). 
Grodecki W. Tabula Polon. (w Speculum 
Orbis Terrae). Antverp. 
Qubernationis Livouiae (nova) forma a 
Stephano rege instit. b. w.. m. i r. 
Heidenstein. Epistola de nuptiis Jo. Za- 
mojski. Crac., Laz. 
.Herman Dan. De rana et laccrta, Carmen. 
Crac. 
l1ieremiall Petr. Con8t. Censura orient. 
eccles. a Stan. Socolovio in lat. conversa. 
Col., Cholin (1582. 1584). 
Hietorya krotofilna o kupcu (dodawana do 
Rudnego Powieści). Krak., Wierzbi\jta. 
J u ug a Ad, Artes uovi evang. ministrorum. 
l'osn., Wolrab. (porówn. 15!ł5. 1597). 
Kalendarium gregorianum perpet. Crac., 
Lazar. 
J{ampian-n8. Dziesi
ć dowodów p. P. Skal" 
g
. b w. m. (i 15S!). 
Kat.ichiais. Wilno. ob. Bodny. 
Kłodziński M. ob. Sirinus. 
Klonowicz Seb. Roxolania (i 1584). 
Kochanowski Jan. lu nuptias Zamojs. 
epithal. Crac., Laz. 
- Jazda do Moskwy. Krak. 
- Threny. Krak., Laz. 
- Ad Steph. Bathor. epinicion. Crac., Laz. 
AołakoWllki Stan. Oprawdziw. 8zcz\jśli- 
woBci i błogos. z pisma S. Wilno, Marko- 
wicz. 
Leva JUlIa!!. Gueberet Raschem. Crac. 
L i b r i piarum institut. Sodalit. B. 1I1ariae 
Virg. Posn., V olrab. 
L i b r i sententiar. ex Ci cer. et aliis select. 
Posn., V olrab. 
Lindan. Dubitantius. Wilno.ob.Zbyszewicz. 
L oj o la (de) Ignacy. Exercitia spiritualia. 
Vilnae. 
Lu ter M. Katechizm. Toruń. Nebring. 
M a m b ri n o Roseo. Historie dcl Mondo t tom 
5ty ded. Stef. Batoremu. 
:M e r c u I' i a I i s Hieron. De morbis puerorum. 
Venet,. l\Iajetus. 
tI ś c i c k i l\L i Caraff" (Paweł V). Epist. 
deploratoria ad Ber. Ochinum. edd. Mo- 
ścicki. Crac., Laz. (1589). 
Nidecki Andr. De eccl. vera et falBa Crac., 
Laz. (1585). 
- Notae in dual Cicero oration. Pro Po- 
Btumo et l\Iarcello. Crac., Laz. 
- Pro Ligario. Crac., Laz. 
- Gratul. triumph. ex l\loscov. Orat. III. 
(C rac.) b. w. r. 
Niemojewski Jakob. Antw. a. d. Buch 
Benid. Herbe8t. b. m. dr. 


Niemoj ewaki Jan. Obrona przeciw potwa- 
rzom H. Powodowskiego. Raków. Rodecki. 
- Okazanie ze kościół rz. nie jest apostolBki. 
A. Rodecki. 
- Odpowiedź na potwarzy Wilkowskiego. 
A. Rodecki. 
- (Obie dwie prace tak
e wydane ., razem). 
b. w. m. dl'. i r. 
Orzechowski Paw. ob. Czechowicz. 
O wiri jednoj i.tiDnoj prawosławnoj. Ostrogo 
pallavicini Fabr. De perreo. religiosa. 
Pilgrzymowski El. ł'anegyr. apostrore. 
Crac., Petric. 
piskorzewski Mat. Ad Zamojscium de 
noptiis c. Griselda. Crac. Lazar. (dwa 
przebicia). 
Possevinus Epistola ad Steph. Bator. C. 
Volanum edid. Płaza. T. In
ols.. Eder. 
- Detectio imposturarum D. Chytrllei.lngo18., 
Eder. -- 
- De societate Jesu ad Steph. Regem, epi- 
stola. Ingols. 
- " " " Ol'ac., I.azar. 
- Epistola de necessitate docendi Catech. 
Crao., Lal!. 
- "" IlJg01stadt. Eder. 
- Responsiones ad nob. viri interr. Ingols., 
Eder. 
- Scriptum M. D. !{OSCOV. traditum. Nis8a
, 
Cruciger. 
p I' a e t o ri u 8 Ad. Herculis iDterlocutorium 
ad juvenem Ostrorog. Vrat!sl. 
Propositiones cx M. 'rullii Cicero topi- 
cor_ P08I10, Volrab. 
R a L e J. Disputatio de divi Petri et rom. 
pont. principatu. ł'osn.. S. J. 
Re ces sejmu warsz. albo dyafog o sejmie r. 
1583. 
Rerus TomAsz. Historia o nalezienin ciała 
Bożego w l'oznan. Krak., Szarff. 
Responsio protest. ad ccnsuram. Patriar. 
Oonst. Crac. 
Rogalius T. Judicium albo rozslidek. Krak. 
Rybiń8ki Jan. Hymn. Appolinis de reditu 
Joann. de Ostrogo WierllZ do Zofii z Ten- 
czyna Ostrorogowej. (po lac.. i pols.). Vra- 
tisl. t Schur:łr. Joann. 
Sadecius Gab. Eutrop. Apologia pro 0011. 
Jes. de trino et uno Deo P08D., 'VQlrab. 
S ad e e 1 ADton (de la Hoche Candicu). Po- 
snan. a8sert.ionum S. J. de Christi ecclesia 
refutat. Genevae. Chovet. (1584. 1591). 
S c h o la ri u B Gennadius Patrial'. Constantino- 
pol. Interl'og. et resp. de processione Spi- 
ritus Sancti. desumptae ab Ant. !'ossevino, 
in gratiam Ruthenolum. lugolstadt, Eder. 
(1581). 
Schreck W. Carminum libr. III. Gedani J 
Rhodus. 
S e n te n t i a e et loci in8igniores ex poef.is. 
Posn., Volrab. (1580. 1566. 1588). 
Simonius S. Historiae aegritut, D. NiemBta. 
Crac., Laz. 
Sirinus Hier. Liber de modo acquir. div. 
grat. per Mat. ClodiniulI). Crac., Laz. 


9
>>>
66 


1683 - Ib84. 


Służebnik czyli liturgia. Wilno, Mamonicz. 
80cinus Fanstu8. Animadveniones in ..ser. 
tiones de trino et uno Deo.?? 
- Ad G. Blandratam. b. w. r. (1588). 
Sokołowski Stan. Conciones quatuor. Col, 
Cholin. 
- Cen8ur oder Urtbeil der arienthal. Kirche 
iiber aug8burg. Conress. flbers. J. Ji'ickler. 
Ingolstadt. 
- De verae et falsAe Eccl di8crimine. Crac.. 
Laznr. 
- Ultima respon8io pro
est. c. ann ot. Crac., 
Lazllr. 
Stephanus Rex. obacz Conslitutioncs. 
S t1' as w i k. Dialogus de uuione in Christo. 
Geneva. 
S.zeliga Woje. Censura de Hippocratis ope- 
ribus. Venetia. 
S z y m o n o w i c z Sz. (Simonides). Flagpilnm 
Iivońs. Crac., Lazar. (1588) ob. Flagellum. 
- Dicta de bello c. Turcam. Colon. (?) 
Treter 1'. Romanorum Imp"r. effigies. ded. 
Steph. Batbori. Roma, Accolutus. (l590). 
U I' s i n u. Zach. Siles. Doctńnae christia- 
Dae compend. ad G. LataIski. Genevae, 
Vignon. 
V i l' i d a I' i u mpoetarum t.um latino, t. grae- 

o, tum vulgari eloquio Bcńb. ded. Ste- 
phano RE'gi per ZncconelIi. Venet. 
Warszewicki K. Orationes III. Pro Ch i- 
eti fide et Petri fide. (ad. J. Zamojski). 
Crac., Petric. 
- De factis et dictis J. Christi. Crac.. Lazar. 
- Oratio ad Stephanum R. P. ]688. 
We h s ł a w i n Bzeszatka. Rosacia. bicz na 
zooy. 
Wiersze na żywot i sprawy Jana Ostroroga 
Toruń, Nehring. 
WiJ ko wsk i K. Przyczyny Jlawrócenia do 
wiary powszechoej od Sekt nowokrzes. 
Wilno. 
V o I a u u s A. Idolatriae Lojolistarnm vilnen. 
oppugn. VilDae, I{arcan. 
W o I f. Steph. Bathor. exped. c. J. Da8ilid. 
elE'giaco carm. Gedani. Rhode. 
Zbyszewicz J. Dubitantius tj. o zbawienia 
drodze. ob. Lindan. 
Zebrzydo wilki Bartł. De persona Christi 
adversus Ubiquitarios ded. Steph. Bathory. 
Mog., G. Bebem. 

arnowcR (z) Grzeg. Postylle krzeiić. cz. 
IV. wyd. P. Gilowski. Krak., Wierzb. (ob. 
r. ]582). 
ZucconelIi ob. Viridarium. 


1584. 


.A.cquaviva. Epistolac ad patres et rratres 
Soc. J. Vilnae. 
An d ro id c u s Tranquillus. Ad Optim. Polon. 
admonitio. Crac., Laz. (1545). 
A liS c h e l Rabi Sepher Sehe!. Cracov. 
ApoloSC ia Wi
tsza ".yd. Niniński S. Wilno 
ab. Krowicki. 
Biblia Vanda1ica. Wittenbergo Kraff. 


o" 


CalIimach. De rebus Vlad. III. Crae:(1519. 
1582). 
- In Syn. Epi8cop, de contrib. Cleri. Crac., 
Laur. 
Chrosciejowski J. II. De morbis puero- 
rum. Francor., Wechel. (1583. 1588). 
Chr2lłstowski. ObI'. tajem. Chrztu. Wilno, 
Karl'an. 
- Siedem kazań. Wilno, Karcan. 
C i c e I' o. COllsolatio, fragmenta a. Sigonio 
et Nidecki exposita. Norimb., Gerlach. 
Commentariola mcdica. Vilnae, KartzRn. 
Cygański. Myśliwstwo ptAsze. Krak, Sieben. 
D i c i U" Kic. Concl. ex univ. theol. Wilno. 
Dudith A. Epist. de haeret. Bcńpta a. ]570. 
Christlingae. 
Eucherius J. Gratiae Vit. et FaLin. mi- 
nistr. Krak., Laur. 
Faunt.eus Art. Waw. Apot. assert de eccJ. 
Posn. Wolr. (właściwie. De Chri8ti eccle8.) 
- De Cbristi in terris Eccl. Posn., Wolrab. 
(1582). 
- De sanctorum invoeatione. Posn., Wolr. 
(a nie Cracoviac). 
Franken. Disput. cum F. Socino. 
Górski J. Praemunitio contra insanum dog- 
ma. Chl.istillni Francken. CI'ac., Laz. 
Granata Ludw. Wizerunek z)'wota chrze- 
/iciańskiego teraz powtore wyd., dcd. Jan 
Leopolita Katarz. Opaliilskićj w r. 1681. 
(1577. ]585. 1598). 
Gros ces ki J. De puerornm rnorbis traet. 
'Padua. Porównaj ChroBciejowski. 
Guagnill. Ber. pol. libr. 111. Franc, WecheI. 
H e i d e n s t e i n. Ue bell o moscov. Crac, Laz. 
(1588. ]589. 1600). 
H e n n e II b e r g e I' Kaep. Beschreibung des 
Landes zu l'rensen. Konigsberg. 
HercuIiana Camilla. Lettere di Filoz. 
ded. lilIa Rej:\'. di Polon. Crac., Laz. 
Hieremias. Censnra orient. Eccl. p. Soko- 
łowski. Paris, Sittart. (]582. ]583). 
Hosius St. Opera omnia. Col., Cholin. (1562. 
1566. 1571. ]673). 
- De p.xpresso Dei verbo. Colon, ChoI. 
- l{restan8ke odpowiedz: na otazky tł. Bal. 
Hostowsky. Praga, Kigryn. 
Hugo. Expositio mis!lae. ob. 1IIościcki. 
II y p e r i u s Andr. De publica beneficentia. 
Toruń. 
J o h a n n e s Er. Scriptum ad F. Socinum. 
J urgi ewicz A. De pio imagilluD1 usu. b. m. 
J u 8 Culmense. 'fhorn. 
Kampianus Edm. DziesiQć dowodów, ie 
adwersarze kościoła w dysp. upaść muszł 
tłum. Gasp. Wilkowski. (Wilno) b. dr. (de- 
dyk. ]584). 
- Dziesięć wywodów, (Ua których heretyki 
na dysputacYl) wyzwał. tłum. P. Skarga. 
Wilno, Radziwiłł. 
K lon o w i c z Seb. Roxolania, 
armen eleg. 
Krak., A. Piotrk. (]588). 
Kochanowski Jan. Elegiarum l. BIl. ejulI- 
dem: Floricenia sive epigrarom. Crac., Laz. 
- Fraszki. Krak., Laz. (dwa przebicia) (1590). 
- Carmen macaronicum (]600?). 


ł 


..........
>>>
1584 - 1584. 


67' 


. 


- Epital Da welele Radł:iwiłła En:. Krak, S.duI Ant. Pom. Allert de Ohrilti eccl. 
:Eazarł:. . refut. Genev., Cbovet (1583. 1591). 
:KochanowIki Mikołaj. Rotnły. Krak' J .taz. Sinioniu. Sim. Diapnt. de putredine. Crae., 
(lCi85).' Lazar. 
:KołakowBki St. Wiek luchki. b.w.m.idr. - CommentBriola med. ad'scr. SquarciaIupi. 
Krowicki Marc. List o urzedzie ob. Budny. ViIno, Karcan. 
- Apologia więtsza tj. obrona 8tarodawnej - De vi quinq. amygd. in ebrietate retard. 
wiary wydał i ded. Jan. Chlebowiczowi Stan. Viluo, b. dr. 
Niniński. Wilno. - PrimU8 triumphuB de M. Squarcialupi. 
- Apologia przeciw Zebrł:ydowskiemu J dm. Clnudeop. b. dr. 
gie wyd. :Eoak. Skarga Piotr. Bractwo miłosierdzia. b. m. 
Kunelowczyk Malch. ob. Owidiua. . i..' dr. (1698). 
Lehre eine BChoene (poIn. u. deutsch). Crac:;' - Dziesieć wywodów ob. Eampianu&". 
SchańF. - Siedm filarów (?) (1582). 
I.eopolita Jan. Wizerunek obacz Granata. Skarzyńaki ks. 
zczesny. Kazanie lIa ob- 
Lilia Petrua. Reaponsio ad Epistolam :Ni. Bequiach K8t. JAgellowny. Krak., :Eaz. 
colai Regii qua Cbrist. Varaevicii pro Slovaciua P. Kalendarioro :Nagy8.!:ombat. 
Christi fide et Petri fide OrationeB rf'pre- S łu ł e b ni k. Wilno, Mamonicz. 
hendit, ded.Alb. BaranowIki. Vilnae J Kar- Sokołowski Stan. .Ad Wirtemberg. theoI. 
ban. invect. re8ponaio, ded. Jac. Gonki. Crac., 
La8ic ki J. Hist. de ingrea8n Pol. in Valach. Laz. (1586). 
FrancoC. - De Verae et falsae ecc1. diacrim., praef. 
- Pro Volano et purior., relig. ady. P09sevi- ad Steph. Regein. Col., Cholin. 
Dum. ob. Volan Libri quinque. - " " " Ingolstadt, Eder. 
M aD u ti ua Aldus. Ad J. Zamojski epistola. - Pro cuItu et Bdoratione J. Chr. concio. 
Matheaiu8 Johann. Zwo Predigten. Toruń, Crac., Laz. (1582). 
Nering. - Censura obacz Hieremiaa. 
:MerourialiB R. De morbia puerorum. Spangenb'erg. Quaeationeamusicae.Krak., 
Francof. Garwolczyk. (1546). 
- De venenia et morbis ven. (A. Szeligae). Sturmius J. Poeticum primum. Toruń, Neh. 
Venet., Majet. ringk. 
:Michaela zyda ochrzczonego list wyd. We- Szelip:a W. De venenis dedic. Steph. regi. 
re8zczyński. Krak., Piotrk. Francoforti, Wechel. 
)Iiechow M. Histor. delie due Sarmat. -""" Venet,Mejt'tu8(15S6).ob.Mercurialis. 
. tie. Venet. (1561). Tannet Wawrz. De ctJristi ecclesia contra 
Mościcki. Melchior. prov. Ord. praed.Exp. Sadeelium. Posn, Volrab. 
. missae Hugonis Card. Crac., Laz. Trisner. Schulpredigt bei O.Frisii Renun- 
:N i e g o IIZ e w I k i St. IIi nomen Venetum ar- ciation. Thorn. 
gumentum. T u rr i a n u I Franz. Responsio apologetica 
- Ad Petrum :Miacov. Epigrammata Joanni contra Petri Pauli Vergerii librum de idolo, 
Kochanovio. Crac., Laz. Lauretano. Ingolstadt. 
- (AfiBz Nieg08zew. improw.) Venel? Unciu8 Leon. Elef.'(ia de morte Christ. Ba- 
O r z e c h o W B k i. FideliB 8ubditua. Crac., Laz. tory ad J. Zamojski. Crac., Laz. 
OvidiuB albo przeciw płomieniBtej miłości Vigandus Jo.De Sacramentarismo.Lip8iae 
Xil}g dwoje. Krak., Wierzb. (i b. w. r.). G. Desner. 
Pa.procki B. Herby ryc. pol. Krak., Mac. Volanul A. Libriquinque c. Scargae libros 
Gnrwolczyk. leptem, adjecta c. POE8evinum defensio. 
Partheniua Bernnl'dinu8. In Horatii CAr- Vilnae, D. Lancicius. 
mina, comment., ded. Steph. Bathory. Ve- - Orat. gratuJ. ad Chriat. Radivill.. Viinae, 
net., PiCl'olini. . D. :E\)czycki. 
Płotk owaki Jerzy. AJleg. o łabędl.iu herbie' - Oratio funebria in laudem Nic. Radzhyiłł. 
Mik. Talwoaza kasztcI. \Viln" :Eęczycki. Wiloo, :Eęczycki. (1592). 
lowodowski H. Pochodnia kOBciół Boży War8Zewicki I{rz. Apologia. Wilno. 
pokaz. Pozn., Wolrab. Wereazczyński. Instructia o apowiedzi., 
P o I ti 11 e katolicznej na niedziele Cz. I. i II. Krak., Piotrk. 
Krak., Sieben. obacz Wujek. WiJ k ow ski Ka8p, Odpowiedź ob. Kampian. 
Praeoeptiones de utrsque copia verb. Wujek ks. Jak. Postilla catholica (po łac.). 
Gymnallii B. J. Vilnae, Karcan. Krak., Sieben. 
Recht. (das alte. Colmische) ed. Stroband. - Postill
 ca
hol!ca .wielk
) tj. kazania n& 
Torun. M. Nehrmg. ewangehe Dledzlel. l odliwlętne, ded. SteC. 
ROB&IIU8 Pymander Mercuriu8 Trismeg. B Ator. Krak., Sieben. (15i4). 
De S. Trinitate, de Spir. Sancto, de ente, - postill" katoliczna o Bwietych, czeli6 Isza 
materis, de coelo etc. ded. Stan. Karn- ozimia dedyk. do królowej Anny roku 1575. 
kowlki Steph. BAtory. Crac., Laz. Część wtóra letnia ma dr:.:eworyt zdatlI. 
Ruaaow Balt. Lifflind. Chronicą. Bart., 1569. Przemowa z r. 1583. Krak., Sieben. 
Leitner. Znamenii (o kre8tnom}.Ostrog.
>>>
68 


1585. 


1685 - 1585. 


Agenda administ. olomucenll. per st. Pa- 
włowski. Crac., Laz. 
Amatus Jan. Japoniorum rl'gum Jegatio ad 
Greg. XIII. CrBc., ŁazilI'. 
Appar. Bacerd. Posn. 
Articuli orthodoxam relig. respicientes a 
Sacr. Theol. Prof. Lovoniensia Univen. 
editi. 
B o J o g n e tt i. Oratio habita Varsaviao in co- 
mitiis. Posn.. W olrab. 
Brandolini Lippus Aur. Oratio de passio- 
ne dom. ed. Jac. Gorski. Crac., St. Scharff. 
(1533 - 1561). 
B r u t u II. Selectar. epistolRrum libri V. Crac., 
Petric. . 
Brzeźnicki Jak. ob. Postula ta. 
CavalIeriis JOlInn. et Nic. Circiniani. Ec. 
c1esiae mi1itantis tńumphi (miedzior. dedyk. 
Stan. Rescio decnno varsaviensi). Roma, 
Bart. Grass. ' 
Chrzlłlltowllki An. Obrona pewności du- 
IIznego zbawieniA. Wilno, Karcan. 
CureulI. Schles. Chronica, auch Btihm., Po. 
Jen., Wittemb. (i 1587). 
D a w id. Paałterz p. J. Kochanowakiego. 
Krak., :Eaz. (i Hi8ti) 
Dłu g o B? J. Hist. o św. Stanisławie p. Mi- 
koł. z Wilkowiecka. Kr., Scharff. (1578). 
E picedion, to jeat: wiers? o Mich. Wi- 
iiniowieckim. Krak, Wierzbięta. 
E x pli c a ti o ne B controv. in coUegio pOBnan. 
ed. jussu Karnkovii. Colon., Cholin. 
- .. .. " Posnaniae, Wolrab. 
E z o P to jest opisanie 
ywota J!1
drca. Krak., 
SzarfF. (i b. w. r.). porówn. Zywot. 
Franck6n Ch. Libri C. łrinitatem. Crac., 
Rodecki. 
G e ri n u a An. ep. Vrat. Xeirc,tonia Bive mi- 
Bticum conoubillm. Crs('., Laz. 
Go I ińaki Bazyli. Alberto Baranowaki (Ode). 
Crac., J.az. 
Góraki Jak. Crueius Heu animadv. Colon. 
- Pro tremenda Trinitate, adversua FrAn- 
cken. dedic. ad Steph. Batory. Col., Cholin. 
( 1570). 
- Annotat. in Ciceron('m. CrAc., Garwolczyk. 
Grabowiecki Seb. MartinuB Lauter ejus- 
que Jevitall. (po poJ,. i po łac.) ded. Stepll. 
Regi. Crac., Laz. 
Granata Ludwik. Zwierciadło człowieka 
Chrzesciań. tł. st. Warszewicki, dedyk. 
Kat. Opalińskiej. Pmmań, Wolrab. (1577). 
li a p Gaspar. DeBcriptio vitae Andr. de Gór- 
ka. Posn., Volrab. 
H e li c o n i u a. De legetill et fide i comm. (et 
Joann. Rybiński). Heidelb., SpieB. 
H e r b e B t . M. Ci cer. vita. Crac., Sieben. (i 
1561). 
Herburt. panegyr. Z8mojscio. Jngol., Wolfg. 
Billto ri a Tauricae Cherson. a Turcill occu- 
patRe. De Sam. Zborovio Bupplicio affecto, 
et motibulI inde eecuti,. Vitenb. 
,J a n i c k i Klem. Vitall regum pol. Crac., 
Lazar. 


o. 


Janu8Zowski Jan. Trzy bractwa Iwo"," 
Krak., Laz. 
Jer e m i. Posłanija. Ostrojr. 
J o h a n n e s Er. Ant.ithellis doetr. Chri8ti. 
Racov., Rodecki. (1586). 
K a t y c h y zi s iły nauka wsim Chrystian. 
Wilno. 
K e m p i s (a) Thomas. De imitntiono Christi. 
Vilnne, Knrcan. 
KJonowicz S. Żale nagrobne na J. Ko- 
chanows. KTIlk., b. dr. 
Kochanowski Jan. Krak., :ERZ. (dwio ed.). 
- Krak., Piotrkowczyk. I?). 
- Epitbalam. in nupt. J. Zamojs. (? 16831. 
- Szachy. Kraków, Wierzbięta. 
K o c h a n o WB k i l\Iik. Rotuły. Krak., :ERZ. 
(1584). 
L a u r e ta n u s. Epistola de legatorom japon. 
adventu. Vilnae, Karcan. 
Legato rum nobil. Pl'ussiae IiterAe insinua- 
toriae. I nlltructiao legatorum nobilitatis. 
b. m. dr.' . 
M a I' fi n u B episc. statuta lIynod. ob. Statnta. 
M a n u t i u S Aldus. LiblIr antiquitatum, ded. 
Steph. Batory. Bolonia 
- De comitiis dedic. ad Steph. Regem Polon. 
M e rc u ri u B Trisme
iatus Pymander cum 
commento Hann. Roselli. Crac., Lu. (do 
1590). 
M i c a n u B. Dialectica et rhetorica. Crac., 
b. dr. 
M ii II er. J.iftliindische Biator. Frankf'., Sa
h1er. 
Muret.uB A. Oratio habita ad m. cardin. 
ed. Warszewicki. Crac., Laz. 
MuriniuB MArcin. Inwentarz dla znaJezie- 
nia miejso Pisma Swi
tego, ded. Mik. Fir- 
.Iejowi. Krak., Wi('rzb. 
Nidecki PetrulI. De eccleaia ed. lU. Crac., 
Lazar. 
O d e r b o rn Paul. Job. BasilidiB vita. Wittenb. 
Pal a eologuB.Scriptumfr. Transsylv. ad NN. 
Crcc.. Rodecki. 
Pilgrimovius HelialI. De beroibus in eecl. 
l. I. Crac., Siebeneycb. 
PisanulI Alpb. Resp. elIthoI. ad epistoJ. J. 
NiemojewB. Pozn., Wolrab. 
Plemieński Fab. Jn mortem Gregorii XIII. 
RomIle. 
p o d ł 
 b s k i Raf. Ad Hier. et Bałt. Povo- 
dovios luctuB. Posn., W olrab. 
P o a n a n i e n e i a Collegii controv. explica- 
tiones. 
P o B B e v i n u II. Capita quibus Graeci a Lat. 
dissen. Posn., Wolr. 
P o II t u la ta Ord. Eccl. in comitiis 1585. 
(edd. Jac. Brzeźnicki). Posn., Voh.ab. 
P o wo d o wek i H. Porozumienie KalwinilItów 
rr. z protellt. Niem. i łacińB. Pozn., Volr. 
P ra żmowBki A. Ad cal. blaspb. An.Pli- 
scii. b. m. dr. 
PI' e a k o w II k i Ad. Pro PoloniII epistola in 
Aldum Manutium (?). 
Principatu (de) Petri et Pontificis. b. dr. 
Quaerimoniam (contra) Clen in comitiiII' 
R e ci c i u s And. De fide publ. De prae8oript. 
Crac., Lazar. 


......
>>>
1585 - 1586. 


69 


- Accu8ationum in Chr. Sborovium act. III. 
Crac., Lazar. 
Reguły Soc. Jesu Coli. CalisB. b. m. dr. 
Rey Mik. Wizerunek własny żyw. pocz. czf. 
Krak., Wierzb. 
Renka Stan. Przestroga pasterska do mia. 
sta Warszawskiego. Pozn., \Yo] rab. 
Rodriguez Alph. Offic. concep. Virg. Mariae. 
RosBelli H. Liber I. de 8piritu S. Crac., 
Lazar. 
- Liber I. De S. Trinitate. Crac., Laz. ob. 
Pymander. 
R o t e r o d a m. Erazm. Rycerstwo chrześć. 
tłum. Wojc. z Nowe
o miasta, z listem. J. 
Seklucyana. Wilno, Karcan. (1558). 
Ryms za And. Dziesięcioroczne powieści wo- 
jennych spraw. Krzyst. Radziw. Wilno. 
Sarn ic ki. Descriptio vet. et oovae Polon. 
b. m. dr. 
B b O r n i k. Wilno. Mamonicz. 
S c h o n e u sAn. Cheirotonia An. Gerini Flor. 
epis. vrat. Crac., Lnz. 
Seprcius. Annot. in !II. T. Cicero Ven.em. 
Crac., Garwols. (dwie edycye). 
Simoniua. Suplex ad incompal.Rb. virum 
Marc. Squarcialupi. Crac., Rodecki. 
Skarf!'a P. 
yw. Swi
tych. Krak, Piotrk. 
(1579). 
Słowacki Piotr. New. U. altes Schreibkal. 
Wrocław. J. Scharft'. 
S o koł o w s kiRtan... ad VirtenbergenBes. 
Ingo1st., Eder. 
5tatuta fratrum S. Sepulcń Conv. :Mie- 
chow. Crac., Laz. 
Statota cathedr. ecc1ell. Vratislav. Vratislav. 
Tarcagnota. Delie istoril! del mondo ded. 
Stel. Batory. Venez., Giunti. (1583). 
T RB z y c k i. Oratio ad Steph. Reg. in causa 
A. Rodeeki. 
Testamentu nowo część pierwsza i wtóra. 
(Socyniański, wyd. Zenowicza Mik. Jurie- 
wicza). Toruń, Nering. 
_ " .. " Wilno, Karean. (1580. 1593). 
Tri en a ru s Mart. Budiss. LeicLenpredi
t 
auf Stroband Biirgerm. Thorn. Toruń b. dr, 
TucciuB Steph. Or. in exequiis Greg. XIII. 
Crac., Laz. 
T u r n o w s k i Sz. Teor. Poznaczenie niektó- 
rych kwestyj o kOBĆ. Bożym. 
Vartensis Mich. Vitae et gesta pontific1lm 
Lutheran. Vilnae. Vilicen
ig. 
Ve g a Emmanuel. Assertionell theolog Vil- 
nae, b. dr. 
Warszewieki Krz. De facHs et dictis J. 
Chr. Crac.. Laz, 
- De laudibus Jo. Tarnovii. Crac.. Wierzb. 
_ Memorabilium rerum coaev. descriptio, 
ad J. Zamojski. Crac.. Wierzb. 
We I' (' II Z C Z Y ń s k i Gościniec moczyg
bom. 
Kl.ak.. Piot.rkow. 
-- Instrukcya albo nauka o spowiedzi. I{rak., 
Piotrkow. 
- Kazanie przy przyjmowaniu św. maUeńs. 
Krak.. Piotrk. 
- Kazanie na dzień zaduszny. Krak., Piotrk.  ............ 


- Wizerunek o wzgardzie śmierci. Krak.. 
Piotrkow. 
Wigandua Job. et Mth. Judex. Syntagma. 
seu corpuB doctrinae Chń:;ti. Basil. (l5UO). 
W i IIzni o wilk i Tobiasz. Threny. lirak., 
Gal'wolczyk. 
W o I a n And. Oratio ad inco1. regni Polon. 
immiu. beU. Turc. Vilnae. KarCAn. 
'Wysocki Sz. Zwierciadło człow. ehrześć. 
Wilno. obacz: GranaŁa 1.. (1594). 
Z amoj sk i J. Accusatio ob. Rzeczycki. 
Z b o I' o W s k i Antoni. De Sam uele Zborow- 
ski. ob. Historia. 
Zvyl ito wsk i A. Epitbal. na wesele J. Dul. 
skiego. Krak.. }Jaz. 
Zeitung aus Venedig. PoUn. Miinchen. 
Zeitung newa aus Antorft'. Colln. 
Zenowicz Mik. Non testam. pars J. Nowe- 
go Test. cz. J. ob. Te3tament. (1593). 
Zwierciadło ob. Granata. 
Żywot Ezopa Fryga (wierszem). I{rak., 
Schal"ft'. 


15
6. 
A c t a interregni post obi tum Steph Regis. 
Crac. 
A c t a et constitut. Syn. Vladislav. 
Agenda caerimonialia Olomucens. ed. Pa- 
włowllki. Cnc., Lazar. 
A ha r. De instit. gram. P06n, Volrab. (1577. 
1592). 
D ac h us przy nim na ostatnie trzy dni IIzalo. 
ne kazanie dworskie. 
B e 11 a r m in. J udic. de lib. concor. Cr!lc., 
Lazar. 
B i e la kiM. Sen majowy pod gajem. Krak., 
Siebeneycher. 
B r a c t w o bożego ciała przez D. II. (erbe- 
sta?) Lwów. 
Buscovius JIJd. Epigrammata quatuor de 
obelisco. Romae. 
C h e li d o n i u s. Passio J. Chr. Krak., Scharfi'. 
( 1514). 
Chiakor. De obitu S. Bator. Clnudiop. (ob. 
r. 1587). 
C o n fo e d era ti o Senatus. 
ConsensulI Sandom. 8ancitus (cc1d. Er. Gli. 
czner Jan LauTencyusz. et Paul. Gilowski). 
b. w. 10. i dr. (Thorunii). 
Copie des leUres au S. I'. sur un mil'acIe 
en Pol. Paris, 
C u I' e u II J. Schles. Chronik. Frankfurt. 
Czernius P. Ad MarceIlum Plllcf. patav., 
ded. J. Zamojski. Patav. 
Dawid. hałter" p. Kocbanowskiego. Krak., 
}Jaz. (dwa przebicia), 
FaunteuB Art. Waw. CoelJae Luther. et 
Calv. pars I. et II. Posn., Volrab. 
G e n n a t.I i u 8. O jednym prawdz. pnsterzu U. 
stAn. Radziwiłł. Wilno. 
Gellc hi ch te (moerderische) der Jesuit. 
Danzig. 
G l ic z n er. ob. Conllenllus. 
GorBciulI Jac. Animndv. contra theo1. Vi. 
tenberg. Colon., Cholin.
>>>
70 


2586 - 1686 


Gruszczyński. Va1. Lament ojca. 
Hap. Gasp. Epicaed. in fun. N. Tomieki. 
Posn., Wolrab. (1587). 
Herbest Ben. S. J. Winry rzyms. wywody 
a grec. niewolstwo. Krak., Piotrk. 
- ob. Bractwo. 
Herman Dan. In mortem Stepb. J. Vilnae, 
Karcan. 
lIramotika I1Iowensk. jazyka. (W. Ostrog.). 
Wilno, Mamonicz 
IInniadinU8 Fr. Eiil1em. seu itin. Batl1or. 
Crac., Laz. 
J a n i c k i KI. Vitae regum pol. b. w. r. (Krak. 
1563. 1565. ]586). . 
Januszowski Jan. Kopia listów. Cetl. {nr. 
do kl'. Hiszpan. Krak., Laz. 
J eremias Constantinop. Sententia de doctr. 
Virtemb. a st. Socolovio ed. Ang. Trevir, 
Hatoli. 
Institutiones literatae p. Sturm J. Tomu. 
(T. II i III 1587 -8). 
Johannes Er. Antithesis doctr. C1Jristi. Neo. 
stadii (]585). . 
Jurgievic J. De sacr. imaginnm usu ad- 
verso Volanum. Vilnae. 
fi a I e n d ar rymski. ob. Smotrycki. 
K e ID p i s (a) Tom. Onaślad. CbrYBt. Krak., 
SieLeneycb. 
Kirsztein Stan. Wóznieuieski. Wilno,b.dr. 
Ki rB t ei n Joann. Cerasinus. Enchiridion 
aliquot commun. Jur. Magdeb. (et J. I.ang: 
De vino. et cerevisia.) (ob. r. 1533). 
KocIJanowski J. Elegia. 
Litterae processus Sixti V. Crac., Laz. 
:Miączyński Jan. Lament Matki korony 
polskiej z śmierci Stefana Batorcgo b. m. 
dr. (Plock?). 
:Mercnrialis H. De venenis et morbis ven. 
opera Alb. Szeligii. Varschavien. .BaaiJeae. 
(raczej l Ci84). 
1tI o d i u s Franc. pandectae triumphales.Frank., 
Feyerabend. 
MUHer. Liftlaend. Ilistór. Frank£. Schmidt. 
Niemojewski Jakob. Odpowiedź Herbe- 
stowi (po czeskn). 
Niemojewski Jan. Scriptnm polon. ad- 
versns Eman. Vegae thesea de transsub. 
stantione. Antverpiae. 
O r z e c b o W ski. Pro dignitate sacerdotali 
oratio. Crac. 
Peripateticua Chr. (Przechaski). Secundi 
praecepti explicatio, qna Iconoplnstamm 
imagines profligantnr et praecipue Jesuita- 
mm objectiones. Crac.. Wierzbi
ta. 
Piskorzowski Mat. Oratio in funere Ste. 
pbani Regis. Crac. (1587). 
POBBevinulI Ant. Atbeismi Lnt., Melancht., 
Calvini. Bezae. ViIno. VeIicensis. 
- De sectRriorurn nosbi tempoda at1Jeismis. 
Colon.. Bir
kman. 
- Judicium de confeBsione angnsłana. Posn., 
V olrab. 
- Moscovia. Vilnae, J. Velicen. 
- Ił " " Colon. 
- Notae divini verbi. Posnaniae, Volrab. 
- " D " Colon. 


-. 


Po\vodowski H. Brevis. Seu metbodiclI.in'; 
strnctio confeslr. C..3C., Laz. (77. 92. 97). 
P I' o S p e r G ratian. J nstrumentnm doctrina. 
rum Arisfofelic. Eosk. 
PsaHir. Wilno, l\1nmonicz. 
Podłowski M. Fraszek X. pierwsza. Krak.
 
Eazar. 
pyrnnsiua Dlln. Cracoviens. 
'beBcs de ce. 
rebro humano. BasiI., Oporo 
Rabe Justus. De Bnmm
 et uno gub er. Lre. 
vis Concert. b. m. dr. (LulI ?). 
R o s e 11 i Hannibal. Liber de elemenłis. Crac.
 
Lazar. 
- Liber III de Ente. Crac., Laz. 
S CllO lo ri u a Gennad. O jednym prawdzi. 
wyrn Bogu n. Radziwił1. St. Wilno. 
S e n t e n t i a e et leci in signiores. Posn.. V oll'ab. 
Simonides Simon. Naenia runebris ad S. 
Socol.. de morfe Jacobi Gorski. Crac, A. 
Petric. 
S i x t u s V. Literae IJrocessus contra exer- 
centes AstroJ. artem. Cnc., Laz. 
- Lit. process.lect.ae de coena domini. Crac., 
Lazar. 
Smotrzycki Haras. Donilowicz. Kalendar 
rymski nowy 1586. Lwów, stauropig. (po- 
rów. 1587). 
Sokołow!'iki S. Ad. Virtemb. invect. Ang. 
Trev., Halot. (1584). 
- Srntentia definitiva J eremiae Patrial'. Const. 
de doctr. Virtemb. Trev., Halot. 
- De verae et falsae Eccl. discrimine. In- 
golst.. Eder. 
- Justus Joseph. Crac., Lazar. 
S ta t u t W. Kniaź. Litow. Wilno. Mamouicz. 
Sturrn J. ob. Institutiones. 
Syuodu8 dioec. Vladisl. Posn., Volrab. 
Szeliga W. De Venenis. Dasileae, Waldkir- 
chen (1584). 
T b e s e s de pio imaginum n8U adver. V olauum. 
Trybuuał obywatelom Welik. kniazeetwa. 
Wilno, Mamonicz. 
Ve g a Eman. De pio sacrarum imag. 1Isn. 
b. m. dr. 
- De principijs fidei. ViIno. 
- Evang. et apost. doctr. de divin. :MiIIsaa 
sacr. ViIn., M. Radziv. 
- De cnltu et invocatione sanctor. coutra 
Volannm. Vilnae. 
- De vitn. et mirac. Lntberi. Vilnse. 
- De ditltribntione S. Eucbaristiae. Vilnae. 
Vitrelinua Alex. In EVBng. sec. Joh. ca. 
put medit. Losci, BolemoviuB. 
- tamze wydane w języku polskim (?). 
Wilkowiecki :Mik. O Mszej iw.opisauie. 
Krak.. S. Scbarff. 
Wola n A. Deren. coeuae Dni Libri III. b. 
m. dr. (1579). 
- Nowokrzczeństwo czyli zwieJ'ciadło wiary 
i pobożności Nowoknczeńców. Wilno, b. 
dr. (?). 
- Ad libell. Jnrgev
tii re"aponsio. 
Zeugniss warhaft wieder die ansgl!braitete 
Zeitung darmit etliche Patr. S. J. zu Krakow 
in PoUn geranglich eingezogell. Mog., O. 
Behem.
>>>
1587 - 1587. 


71 


1567. 


Accord ct capitul. cntre R. de Navarra et 
le duc Casimir. Strasbourg. 
Albertus Magn. Summa l1hilos. na
 ed. 

choneus. Crac. 
AlpJlabetum graeco latinum. .Toruń, M. 
.Nehring. 
A p u l p j u s. Opera, edd. Marc. I1oppertls, ded. 
discip. auis, Stan. et Joann. Pieniaszek 
(Pienil!zek). Lngduni, Sib a Parta. 
Artykuły bractwa wianka. Wilno. 
Bielski Joach. Carmen in inaugurationem 
Sigism. III. 
Bie Iski M. Rozmowa nowych proroków. 
dwu baranów o jednej głowie. Krak.. Sie- 
beneych. 
- Kronika świata. KraJe.. Sieben. 
Bolognetti. postulata ordinis ecClesiasti. 
Varsav. 
- " JJ II Posnaniae. 
Bronovius M. Au stan. CarncoviuOl super 
obitum Steph. J. b. w. r. 
I
ruuuB. De cligendo rege, oratio. 
.ll u c e 11 a M. ob. Chiakor. 
C a p n a .Auuib. Oratio ad senat.um. Romae. 
Catena Girol. Yita deI Papa l'io V. Romae. 
Chiakor. De morbo Steph. Regis. Ciau- 
diopoli. 
Cawałkowski .Łuk. De principe Sveciae 
perficiendo, praecesseruut carmilla in obi- 
tnm regis Stephani: Posn., Volrab. 
_ Na śmierć Stefana kl'óla. Pozn.. _ W olrab. 
Confederacva generalna. b. m. r. 
Conflictu8 gallopolonicus d. i. ein Nider. 
lug. Koln, JieOlpen. 
C o D B e n s u B in fide et religione. (po polsku 
i łacinie) b. m. 
Constit. gener. Capit. Miechoviae celebr. 
Crac., Laz. 
C urtius Simonius OledicU8. Reaponsum Chia- 
coro. b. m. 
Dawid. Psalmy na modlitwy chrześć. tł. 
Paw. l\1iIejewski. dr. Rodecki. 
_ Psałterz Kochanow. Krak.. .Łazarz. (dwa 
przebicia). 
D ł b o W a k i A. Atalanta. Krak., Wierzb. 
- Izmonda. Krak., Witjrzbięta. 
- Historya o Magielonie. Krak., Wierzuigta. 
- Sid o zbrojt;! AchilesowIł (dcd. r.askiemu 
O.). Krak., Wierzb. 
_ 'l'yzbe z l'yramem. Krak., Wierzb. 
Electyey przyszłej Warsz.przestroga.b.m.d. 
J::vangelia et elJistolae. Acced. catechis. 
P. Canisii. Posn., Volrab. 
}'aun teua Wawrz. Artur. De controv. intel' 
01"11. eccles. et secul. (1592). 
Go.nzah-ez Gasp. Jllponiorum rcgum lega. 
bo. Crac., Laz. 
G o ślicki. Witanie Rad i stanów koronnych. 
.Krak., Laz. 
'Gratulationes in pl'omotione Val. Dą,uko- 
vii. VilDae. 
Grodzicki St. O popr. kalend. wydał Mło. 
decki St. Wilno. b. dr. (dwie edyc.) (i 1589). 


-- 


Hap Gasp. Epicedion in runere Nic. Tomicki. 
Posn., Wolrab. (1586). 
Ingres8u8 Sigismunui lU. Crac., Sieben. 
Institntiones literaŁae. Thorunii. (Hi86. 
1588. 1598). 
Jurgiewicz A. Responsio ad Volani lib. r. 
b. r. Vilnae. 
Kancionalllbo pieśni ducb. wyd. Artomius. 
Toruó, Nering. 
K m i ta J. A. PsaIma przyjazdu Zygm. Ul. 
Kraków. b. W. dr. 
Kochanowski J. Wróżki. Krak., Laz. 
_ Proporzcc albo hołd. l\:rak., .t.az. 
Konfederacya wojew. krak. b. m. dr. 
Konwokacya wl\rsl.awska. 
Kovaciocus Volr. Ad Ordincs Regni p. 
oratio. Ccac., Lsz. 
Kromer. ob. MissBlc. 
Laudum conven. proszovicensis. 
Lega t.io ne s, el'i!itolae. resp. de elcct. Si- 
glsm. Crac., Laz. 
Maxymilian. l'rzepis mandatu k'stanoOl 
kral. pols. b. m. dr. 
Misa le Varmiensc edd. Cromerus M. Crac., 
Lazar. 
Mojźesza Pentateuch (po hek.). Krak. 
MoraIea ::Jeb. O żywocie i timierci Maryi 
X. ParOl. Krak., Laz. 
N i e g o s z e \\ s k i St. l'ro s tejon Sygmondou. 
Roma, Zanetti. 
Niemojewski Joannes. Epi3tolae uuae de 
lIacrif. et invoc. Christi, et rcsp. F. Socini. 
Rakow, Sternacki (?). 
N olue Magn. Oratio uo duce Curlandiae. 
Rostoch. 
O b l a t a przysięgi królewskiej. 
Oratio aut.e adventum Sigm. Ul in Thorun. 
Thorun., Cotenius. 
O r din u m regni Pol. epistolae etc. Crac., 
Lazar. 
Paprocki B. Dziesi
cioro przyk. me żowo . 
l{rak., Wierzbi
ta. 
_ Upominek albo przestroga na interregnum 
(przeciw J. Zamojs. za Zborowskiemi). 
b. m. dr. 
Pawlowski. Ad inc1. R. Pol. equite. orat. 
(Crac., LBzar). 
_ Werb. S. R. M. a. d. stande u. Ritt. GUr- 
liz, Fritscb. 
PipanulI G. Carmen lugub. in obitum Steph. 
Heg. Crac., Laz. 
l' i s Bn u s Alf. Confut. 113 error. circa Eccl. 
Sacr. POSI:., Volrab. 
p i s kor z e w s k i Mat. Oratio in runere Steph. 
Regis. Leopoli (1580). 
p od w orzec ki Jan. (Januszowski?). Sioll 
pochylony. Krak., Laz. 
polonica (De) electione. Rostochi. 
Poparcie wolnej elekcyi Zygmunta III. 
PoselBtwa stanów KroI. pol. Krak., Laz. 
P o s s e v i n u s. Moscovia. Antverp., b. dr. 
_ Moscovia et. alia opera. CoL, Birckman. 
potulicki Jan. Theoremata philoll. natur. 
Bened. Dugueri. Patavii. 
Protelltatio in conventu Szrzedęnlli. 
przestroga pr:z)'lzłej elekcyj. b. w. m.
>>>
72 


1587 - 1588. 


PSAIma ob. Krnita. 
R u b b a. Liber Rabboth. Crac., Pro8titz. 
Reces Warszaw. około elekcye.i. b. w. m. 
Reszka S. Hosii vi ta. Roma, Zanetti. 
Ruuov BaltB9ar. Chronik der Prov. Liff!. 
Bart" 8eiter. 
Salomon. Przysłowia .p. Mardo. J"akóbowi- 
cza (po hebr.). Krak., b. dr. 
S a rn i cki StaD. .\nnalea libri VIII. Crac., 
b. dr. 
- " " " Racoviae, Rodecki. 
Schwartzbach Mart. Carmen in ()bitum 
Steph. Reg. Gedanit Rhodus. 
Scripta poateriora in ter Archid. Maximi. 
lianum et ordilles Polon. Crac., I.az. 
S e v e ri n u s Ciem. Ad polon Senatum oratio. 
Sfortia Mutius. Uratio ad Regni 1'olon. 
electorea. Venetiis. RampBzettu9. 
S i m o ni n 9. Sanitas, "ita, med., aegrita.s, 
mors 5tcphani R. Nyssatl, Ueinheckel. (ob. 
r. 1688 BucceHa). 
.fi i g i s m lU. obacz: IngresBuB. 
Sirin Bicron. Wizerunck łaski bozej. tł. 
KłodziiJski. Krak., Łaz. 
S l a c h c i n i u s Mart. De adventu Crac. Sig. 
lU. CI'ac., I.az. 
Smotrzycki Harasym DaniIowicz. Kalcn- 
dar rymski. Ostrogo (ob. r. 1686). 
Sokołowski St. Orat. eccles. Beptem. Col., 
Cholin. 
Spurre E. Oratio Domine Joann III. Crac. 
(dwie edyc.). 
Shnów KroI. 'pol. o ełekcyi Zyg. III. listy. 
Krak., :r.azarz. 
Strattmann .MeIch. De adventn in Pru8S. 
Sig III. Carmen. Dant., Rhode. 
Stryjkowski M. O wolności korony polsk. 
Krak.. Szarff. (1575). 
Szymonowicz Sim. Caatns Joseph. Crac., 
Lazar. 
Tractatio de controversiis inter ordinem 
eccJes. et BecIlIarem in Pol. b. m. dr
 
Vergerius. Cur et quomodo de conj. pa. 
pist. senciendulD. Regiom., Daubm. 
Vo l an u a A. .Apologia ad calumnias peati- 
ferae hominum sectae, qui Be falae Je8. vo. 
cat. Viluae, I.ancicius. 
Warszewi.cki K. Poat. Ste;,h. I. in conv. 
Mas. oraho. Crac., Laz. 
- In obi tum r. Steph. ()ratio. Crac.. Laz. 
- I
l o
it
m
. St
ph. Poznań. yo}rab. (1589). 
- lo snuerCl krola Ster. na zJczdzie .Mazo. 
wiec. mowa. Krak. :r.az. 
- K. W. rnówil!CIj w wodzi WenecYI!. Krak. 
:r.az arz. ' 
Were8zczyński J. Regala życia króla 
cbrześć. Krak.. A. Piotrk. 
- 
dhOl:atio ad concord. amplect. tł. Rlono- 
W1CZ. Crac., Pet.ric. 
- Raz.ania albo ćwiczenia chrze
ć. Krak., 
A. Plotrk. 
- 
uffragium.p. -:ligen(lo Rege tł. Klono- 
WJCZ. Crac., Petrlc. 
Zawicki Jan. JepbteB traged. (Bocbanana) 
Krak., !Jaz. 


.. 


Z'bylitowski A. Witanie króla Zygmunta 
nr. Krak, :r.az. 
Zebranie krótkie rzeczy potrzebnych z stro- 
ny "Wolnoiici. b. m. dr. 
Zeitung von der Wabi Sigm. III. 
Zeutung (Newe) und, Propheceyung uber 
Teutach.. Polen, Niederlaodt. etc. 
Ziemianin zyczl;wościłt cnotł, prawdł (za 
wyboru Zyg. Ul) b. W. m. i r. (1687). 
:2;arnowca (z) Grzeg. Po.tilla oder Au.leg. 
b. In. dr. 


1588. 


Albinus Pet. Vita Georgii Sabini. Vitten. 
bergae. 
Alvar. Gramm. instit. posnan., Wolrab. 
Am ąski CZama8ki) Baz. Jspowiedanie o 
izchożd. Św. Ducha. Ostrogo 
Artomius P. Kazanie o personie syna bo- 
żego. Torl,1ń. 
B a u h i n u s. De corpori8 DU1Dani pl\rtibn8. 
Basileae. 
B e r i ch t (kurz er) wie sich ZUr Zeit der re- 
gier. .Pestilenz verhalten. Fur die Einwoh. 
der Stadt 'fhorn. durch Doctores. Thorn, 
Koten. 
Beschre ibu ng des Begrebniss Steph. Ba. 
thor. Konigsberg. 
Bielscius J03ch. Canninun libero Crac' ł 
Siebeney. 
- Monodia na pogrzeb Steph. B:ttorego, de- 
cyk. królowej Annie. Krak., Sieben. 
- Naeniae in funere Steph. Regi8. Crac., 
Sieben. 
Bock Ans. Carmen gratuI. de Sigm. I1I.coro- 
nato Rigae. 
Boromaeus. Epistola ad Steph. Bathor. 
Romae, Anotti. 
B u c c ella. Stevhani l 8anitas, vitR, mOrs. 
Crac. (Porównaj r. 1687. Simonius). 
- Rerutatio responsi Simonia. Crac., Rodecius. 
Capu a Annibal. Oratio pro regis eleet. Ne- 
ap., Cancer. 
Cato D. Distichn mora1ia. Katouowe wier. 
sze podwoj. U. S. Klonowicz druk. Ster. 
nacki. (1570). 
Chodkiewicz A. De communwus natu. 
ralium rerum principiia. Ingolstadt' J W. 
Eder. 
Chrościejow8Ici. De morb. puerorum. Ve. 
net (1584). 
Chytraeus D. Vandalia regionum Pruss., 
Livon., PoJon. Rostochii. 
Dawid. Psaterz tłum. LubeJczyka. Krak., 
Wierzbi
ta. (1 porównaj 1658). 
El eotion e (de) polonica 1588. b. m. d. 
(dwa odbicia). 
Flagellum Jivorisob. Szymonowicz. (1583?). 
Flaschius Seb. Philosophia luther. edd. 
Mart. Pilsnensis. Crac., l'etric. 
- Proressio catholica ed. M. PiJBll:roaiS. 
Cr
c., Piotrk. (1688). 
Gemma pnrpura. Ded. Op. Pal1avicini a S, 
J. b. m. (?)
>>>
1588 - 1588. 


'1S 


GolińBki Bas. Sig. lU. advent. Crac. Crae., 
Lazlil". 
GOBtomski Auzelm. Gospodarstwo. Krak., 
Sieben. (1596. 1598). - 
GrochowlIki Sto Ka1liopea słowiańska. 
Krak.. Sicbljn. 
_ lłołubek. Krak., Siebcneych. 
- Pieśni Kalliopy. Krak., :sieben. 
G i BIl a (Gysaeus) Jan. Charite8 .Annam salu. 
tant. Crac., b. d. 
_ In obilum Stephani Regis. Crac., b. d. 
Reid ensteiu. De bello rooscov. Basil., 
WaIdk. 
I1erberger. In Joann. Caplum pastorem 
qui a. 1688 menus elit. 
llermann D. Carmen in coron. sigis. III. 
Crac.. b. d. 
fi omer. Batrachomyomachia ob. Zaborowski. 
H u n i a d i n u B. Piill manibuB Steph. Halhor. 
Crac.. Laz. 
Józef FlaviuB żydowin. O wojnie ost. ży. 
dO\Y8. tł. Lenarth. Krak.. Sieut:n. (1555). 
Jnlltitutionea literatae. Thorunii. (Ui8i. 
1598). 
Iapowidanye S. Ducba. obacz. Amaaki. 
Jurgiewicz .A. Mendacia et convicia evang. 
An. Volani. ViInae. b. d. 
Kazania blłdi nanki krześciaóskie. 'l'omń. 
(ob. Krzesichleb?). 
Kmita Achacy. .Ł.ów Dyarmy. Krak., Scha.rff. 
_ Tl1reny na śmierć Klit. :Branickiej. b. dr. 
.K:ochanowski Jan. Udprawa posłów gr. 
Krak., Szarff: 
KonBtitucye s. 1588. Krak.. Szarff. 
KreByollleb. Kazanie o prawie :Syna. Bo. 
żego. Toruń. 
Kromer M. Descripcion de polonia de :M. 
Cromero colejda por :Nic. Secovio. :Madrid. 
Sanchez. . 
Xryski Feliks. (czy Orzechowllki stan.). 
Philopolit tj. miłośnik ojczyzny. Krak., 
WierJlbięta. 
Lament chłopski na pany. b. m. dr. i r. 
(około r. 1588). . 
La terna M. S. J. Oratio in exeq. Ster. :Bat. 
Crac., Piotr. . 
_ Oratio in exeq. V. Protaszewicz. Crac., 
Piotrkow. 
Leaniowobki. Opis pOllel. do Szwecyi. 
Krak., Scharff. . 
Li lia Petrua. Salomon sive de reI. Cathol. 
Crac., Laz. 
Mercurialis Hiar. Dę morbi! puerorum. 
Venet., Meietus. 
Niegoszewski St. Ad Sigism. III. Romaę, 
Zanetti. 
_ Ad J. Zamojscium. b. w. m. i r. (Veuet.?) 
Niemojewski J. O wieczerzy Pańak. b. d. 
Ostrowski S. Ksi
gi o prawdź. bóstwie J. 
Chr. Poznań, Wolrab. 
OwidyuBZ ob. ZbylitowBki. 
Paprocki B. Na harde śpiew. Bielskiego o 
Byczynie. b. m. dr. 
_ Pami
ć nierz,du w Polsce 1587" b. m. dr. 
(Praga).' . 
Philopoliteli abo O powinnoici obyw. tł. 


-- 


J. Mossorzewski (Moskorzewski). Kr-ak.. 
Wierzb. (porównaj 1'.1697). obacz: Kryski F. 
Pihnensill Mart. pbil. luth. ob. FIalIchiUl. 
Pompa ingressns Sigis. III. Myliander. 
Poselstwo do Zygmunta Hl Jana IDebo- 
wicza. Krak., Scharff. 
_ " 11 .. 'ViIno. Jan Karcan. 
Powodowski. :Na pogrzebie Ster. króla. 
Krak., .Ł.az. 
_ W\:uzidlo na bJjJdy aryańs. Krak., Łaz. 
(Ui82). 
Przyczyny (?) zguby Paóstw. Krak., Wierz;. 
P bięta. . 1 .. t ' t t . . K k 
rZYWl eJ e l conB l u le sejmu. ra. 
Radvan Jan. Radivilias SiV6 de vita elireb. 
:Nic. Radivili ed. J. Abramowicz. 
Religio Simonis Simonii Romani, Calv. 
Lulh. semper athei. Crac., Rodecki. 
Remonstrancoa au.roi de :Francę et Po. 
lognę Henri lą 
Ribadaneira. Zywot liw. Ignacego Lojoli. 
(tł. Wysocki Sz.). 
Ruff Marcin: O jadowitej mocy pestileD. 
Krak., Kobyl. - 
R o g a l 
 UB z '1'010. Prognosticon albo prze- 
st.roga na sześó lat. 
Sbornik. Ostróg, dr. Xcia Ostrogs. 
Schoneus Andr. Daphnis de "lnn. Stepb. 
reg. Crac., Petric. 
_ Odae 111. ad Joan. Zamojscium. Crac., 
Lazar. 
S c h wal b e Abr. Berichl des Handels wegen 
der Krona Polen. Magd., Franken. 
Secovius Nic. Polonia ob. Kromer. 
Sententiae et loci ex poetis. in uaumjuv. 
. posnanien. Oolon. (1580. 1583. 1586). 
Serhel' hachajcm. Crac. 
Sigismundus lU. obacz Electione. Pompa. 
Simoniult. ResponBum ad refutat. Bcripti 
de obitu D. 8tephani. Olomuncii. 
- ob. Religio. 
Skarga Piotr. Kazanie na pogrz. Ster. Ba- 
tor. .Krak., :f.az. 
_ Bractwo miłosierdzia. Kraków, b. m. i 
druk. (1598). 
Socinus Fauatus. De J. Chr. filii Dei natura 
adver. Volanum. b. w. m. 
_ Responsio ad Paraen. A. Volani. 
- AUera responsio. 
Sok9łowski stan. JUll1us Joseph. Crae.; 
Lazar. 
- :Nuntius Salutis. Crac., Laz. 
Squarcialupi .M. Sim. Simonii aumma re. 
ligio. Crac.. Rodecius. 
Sta tu t Wielikago Knia!est.wa litowa. Wilno, 
. Mamonicz. 
S y n o d u s dioecęsa.n. Vladislavieuil. POIn., 
Volrab. (1587). 
Szeliga. De venenis. Venetiis (1587). 
Szymonowicz Szymon. Flagellum livoris 
metra Borat. Crac., Lazar. (1583 ?). 
Tobo1ski Ad. Ecloga nuptialis Math. Oho. 
czuwia et Elisab. Latalski. posn., Volrab. 
Treter Th. Theatrum virtut.um St. Hosii. 
posn., Volrab. 
Uniwersał poborowy. ob. Kon8tytucye. 
1n
>>>
'74 


1588 - 1589. 


VirgiliulI. Pasterskie l'ubl. V. rozmowy 
p. Kmit
. Krak., M. Scharff. 
Vo la n A. Paraenesis. Spinw, Albinu8. 
Warazawicki Krz. Paradoxa ad Steph. 
Regem Pol. Pragae (1579). 
- Vita, res gestaa et obitns St. Bathor., ora- 
tio funl!b. Basil., Osteniua. . 
- De ambitionia vitio. Praga (1598). 
Wereszczyński J. Regul", vit.ae regis 
Christ. p. Klonowicz. Crac., A. Petric. 
- Rł!guła życia króla. chrześciańakiego. Krak., 
Piotrkow. 
Wojnowski Jer. In discordiamettumu1tua 
elec. regiam subsequentea. Crac.. Laz. 
W y a o c ki X. Szym. Fortka niebieska tj. 
ćwiczenia duchowne. Wilno. (1599). 
Z a. b o r o W II k i Paweł. Batrachomyomachia 
ded. M. RadziwiU. Krak., b. dr. 
Zbylitowaki .A. De victoria rcportata 24 
Jan. ad Sigism. 111. Crac., Laz. 
- In obitum steph. regis epigr. Crac., b. dr. 
- Actaeon (z Owidyusr.a). 
Zeitung (Polniache) von der WahI und 
Kronnng des K. Siegmund 111. Magdeburg. 


1589. 


..'eta coronat. SigillDl. stockholm, Saemges. 
Adolelloentea ::)igm. lU advantum gratu- 
łantur. Vilnae, Jesuit. 
.Articuł dea Vertrages sw. r.J8ximi1ian und 
Sigm. Niirerub., Heussler. 
Bartach Fryd. (Barszcz, Darscius). Andr. 
Volani orationi responsio ob. Borussus. 
.Beneficium primum iuvestiturae Borua. 
aiaa. Crac., Scharff.? 
Bielski Joach. Pami=!tka Jakubowi Stru. 
Iliowi. Krak., Sieben. 
DGruuus F. RespolIsio orationi Andreae 
Volani Archimin. Zwinglianorum (p. Fr. 
Bartsch). Crao., l'eh'ic. 
C a raUa Pa\veł ob. Epistola. 
C o n B t it u t i o n es Synodi prov. gnelnensis. 
(1590). 
C o nB ti t. Livoniae. Crac., Schartr. (i b. W. r. 
CracoTiae, Gedani). 
Cromerus ob. Kromcr. 
Desidero8U8 tłum. G. Wilkowski. Krak., 
Piotrkow. (ló99). 
Epistoła ad Ochinnm. Crac., Lazar. (1593). 
Equitis in Jesuit. actio. p. Klonowicz S. 
Fauntens L. Apologia łibri aui de invoca- 
tione 8anctor., dedic. Stan. Karnkowski. 
Colon., Birckmann. 
Fizentrinus. Deraach Mosche, concio Mo- 
sis. Crac., A_ l'rostitz. 
Fontan 
al. Kalendarz liwiqt rocznych. 
KI'ak., Plotrk. 
Friesius Gas. !IIythologia gratiarum. 'Xho. 
runi, And. Cotenius. 
Gamersfeldel'. Rechenbilchlein. Danzig. 
Gratulationes ob. Adolescentes. 
G rodzicki Stan. O jednej osobie w uzywa- 
niu Bakram. Ciała Pańs. Wilno b. dr. 
I1eidenstein. Do bell o mOIlCo'v. a Stepb. 
I. Rege Polon. Colon. 


lIenning ::jal. DericLt in Religiousijachen 
in Kurland. Rostock. I 
Hermann Daniel llornssus. Stepbano L 
Ragi P. morto lachrymae. Vilnae, Velicens. 
Hilchen Dan.Oratio qua. Comis8ariis regii. 
nomine civitatis Rigensis r
spolldet. Rigae, 
Mollinus. 
Hramota. Wilno, Mamonicz. ob. Sigismund. 
Jungius Adrian. Artes et imposturao obacz: 
Parcovius. 
Kobylina (z) Andr. Nauka ratowania polo. 
żnie. Krak., Piotrk. (l54l). 
Kochanow'ski J. O Czechu i Lecha hi- 
storya. Krak., Eaz. (drukowany od r. 1586). 
Konstytucya sejmu warszaw. Krak., Scharfi'. 
(dwa odbicia). 
Kromer. ł:pistola. ad rcgem et proc.Colon. 
- Polonia nec non oratio {unebris. Colon., 
Agrip. 
- De origin8 et rebuB gestia Polon. Colon., 
Birkmann. 
Krz8wski Abraham. Sigismundo III. {eli.- 
cisI!. ViInam ingress. gratul. Wilno, S. J. 
Mora Dom. 11 Cavaliere. Wilno. Et]czycki. 
Mordehei M. Chuda Adonai. Crac. 
Nowiny hrozni a zliłostne nowo o Tw-k. 
Praga, Sedlizan. 
Oderborn Paul. Paneg. ad Joan. lU R. S. 
et Sig. III. Riga. 
Otwinowski Er. Sprawy znacznych nie. 
wiast z pisma. Śgo. (znowu wydane), dudyk. 
Annie I.asocinoj. Edycya druga b. m. dr. 
,(Raków). (Kral\ów Ił \Vierzbi
ty?). 
Pac :Nic. Oratio ad Sigism. lU cum ViInam 
adiret. Wilno, S. J. 
Paprocki B. Oratio. pro {cUci &tatu Austr. 
domus. Praga, Schumau. 
- Ontio ad regni Bohem. viros. 
ParcoviulI lIIelchior. Artes et imposturao 
novi Evang. thcsibus comprehensae. l'osnan., 
V olrau. 
Pawłowie J. Żałosne opis. o upad. kl'. 
Hiszp. b. Jn. dr. 
p O d \V o r z e c k i Jan. W rózki. Krak., Eazal'Z. 
Pon
towaki J. Sejm walny koronnJ lu. 
belski. 
Przestr0lra R. P. 1589. 
Pnywi1eJe i konst. sejmu koronnego. 
Ił. e s p o n s i o orationi A. Volani ob. BoruII. 
sus F. 
ROBelIus Hannibal. De septem sacramen- 
tis. Posn., W olrab. 
Rybii18ki J. Oratio de Jinguarum prae. 
stantia. Gedani (czy 1590). 
S c h i 1t e r. Exequia8 gener. adoleso. Caspari 
. Olcsznicio. Lipsiae, Lamberg. 
S c h o b e I' u s Ifuldr. Threni et epicedia J oan. 
Sturmio. Toroń, Cotan. 
Schoneus A. Phil. in Ac. .Crac. proł: Odae 
II. de pace Sarmat. Crac., Laz. 
- Palsemon seu l'romnicuIll Cl'IlssiniaD um. 
Crac:, Piotrk. 
S c h ub Laur. Anatuim. mediciu. Iectiou. 
Vratisl., Scharff. 
Seneca. 'l'roaa tragedIa U. l.uk. Górnicki. 
Krak., Eaz.
>>>
1589 - 1590. 


75 


SixtuI V. BalIa de non coron. regibua baer. 
b. m. dr. 
- Bulla super rege cath. in Polon. elig. b. 
m. dr. . 
S i R" i 8 m. III. Hramoty polskaho korola Sig. 
III. ku kniażestwu Litowskomu. Moskwa. 
- ob. Adolescentes. 
Simonius S. Scopae quibus veritas N. Buc- 
ceUao emi81. OloI:lunci, Mildstaller. 
- Appendix Ilooparum. 
SokołowIki. Szafarz abo o poham. utrat 
niepotrzeb. Krak., JanuszowlI. 
- Partitionell ecclesticae. Crac., Laz. 
- Quaelltor sive de parsiroonia. Crac., Laz. 
S q u a I' e i al u pi. Comment. medica. Vilnae. 
S t u d i o si Posnaniae ob pestilentiam exules 
a. Alb. Zajączkowski accept. amoris ergo. 
S y n o d u s dioecesana Vladislaviensis 1586. 
Posn., ¥olrab. (1588). 
T e n a c y u 8Z Jan. Kalendarz świ'łt rocznych. 
Krak., Kobyliń. 
Vapovius. Fragmentum cont. res gestae. 
Col. ob. Kromer. 
V o l a n u s A. Detensio verae orthodoxae ve. 
terisque sententiae de Sacr. Corp. et Sang. 
libri 3. Rigae, b. d. 
- Oratio ad m. principes R. Imp. et P. Ro- 
gis legatos ad Bendzinum congregatos. b. 
m. dr. 
- Oratio ad spect. senatum et civ. Rigen- 
sem. Riga. Nic. Mollinu9. 
- Ad Icurrilem et fam.libellum Jesuit. scho. 
lae viln. l'esponsio. b. m. dr. 
- Abscheidt womit Kon. zu Polen Comis- 
sarien gesegnct. Riga. 
W a rII z e w i c ki K. De origine gener. et 
nom. Poloni. Crac. (1580). 
- In obitum Steph. I. ob. Kromer. Polonia 
(1588). 
W uj e k Jak. De transsub
tantiatione. Posn., 
V olrab. ob. Zajączkowski. 
Zajączkowski Woje. O transubstanciaciey. 
De transsubstantiationo. Pozn.. \\' olr. 
Z b Y li t o w sk i A. Pisanie satyró\v do Anny 
królewny szwedzkiej o 10\\ ach. Kruk., :taz. 
Z e i t u n g (newe). was in dem polnischeJl 
Wesen seit K. Steph. tiillU. Abg. Bich zu- 
getr. b. m. dr. 


15!IO. 
A c ti o in Jesuit. ob. Calissius. 
Bałwochwalstwie (o; i obrazach ob. 
Nauka. 
Boromaeus Carolus. Ad Cardin. Bathoreum 
de vitae ratione epistoła. Romae. Uonfandini. 
Broscius J. Wyprawa plebańska Albertusa. 
(15!)0 - !)5). 
Bru ti J. M. Ad Pol. et Lith. Senatum de 
famiI. Austr. łaudibulI orat. Fłorentia. 
- De Ernesti laudibus oratio. Frankf. 
_ Ccnsura de cligendo rege contra Chwał- 
kowski. Frankf.. Wechcl (dwa wyd.). 
Calissius \Vojc. Specułum Jesuitarum. 
_ In Jesuitas IIctio prima (dwie edyc. w roku) 
poró\vnaj: Klonowicz. 


CanilliulI ob. EvangeIiae. 
Carmina inllcr. G. Pipano Polon. Ingollltadt, 
Sartoriul. 
Chytraous D. Sylva cronici Saxoniae. Ar- 
gentinae, Jobimy. 
Co l OBvaru II Jel'eru. Epicedion Jac. struslli. 
Crac.. Laz. - 
Co nlltitution ell in prov. Synodo Gnesn. 
Pragae, Otmar. 
Czechowicz M. Wujek to jest odpis na 
pisanie o bÓ8twie J. Chr. b. d. (Lublin). 
Dąbrowski J. Funebr. laudatio J. Bar8zcz. 
Vilnae. 
D u d it h i u l. Ad J. Lasicium de Triade epilit. 
scripta 1571. 
Equitill Poloni in Jesuitas actio I a. 1500. 
ob. Calissius. Klonowicz. 
E van g e l. et epistolae et Cathech. Canisii. 
Posn., WolrBb. 
F a u n t e u s Arblr. Refutntio descrip. coenae 
domin. contra Dan. 'l'ossanum. Posn.. W olrab. 
- Assert. Theolog. Posnan.. Wolrab. 
Formula prccandi. Posnaniae. 
G an nerldorf Christ. Vilnensia. Votum con- 
tra Turcas. Rigae. MoIlineus. 
G o s t o mIk i. Gospodarstwo dla młodo go- 
spod. b. m. dr. 
Grabowiecki Seh. Setnik rymów duchowo 
l(rak.. And. Piotrkowczyk. 
G ren ady (z) Lud. RożBniec pOlIpOl. Krak. 
(1583). 
Grodzicki St. EwangieIik albo rozmowy. 
Wilno, S. J. (1592). 
II e i d e nil t e i n. Warhafte Beschreib. des Krie. 
ges iibers. II. Ratel. Gorlitz, Fritsch. (15!)1). 
II e n n i n g. LiffI. CurI. Chron. Rostock. 
U o s i u s. De express o Dei verbo. LitomyzI, 
Grauding. 
- O rzetelnym Itanie Boiym kniszka tl. B. 
1I0rtowski. Litomyśl. 
J a n u s z o w s kiJ. Orzeł wielki. Krak., Łaz. 
- Kopia listów dwóch. (? 1586). 
J II r g i e \V i c z Andr. Q uestiey kilkallziesilit. 
Krak., }Jaz. 
_ Quacstionel de haeresibus. ViIn., b. d. 
- Rcsponsio ad And. Volani libell. (Vilnae), 
b. d. 
Izdbieński. Krótkio opisanie zjazdu Kol- 
skicgo. b. Dl. i dr. 
Ii: a a l Wiłh. 
ebraczy płaszcz luterski. Po. 
znań, W olrab. 
Klonowicz S. Victoria Deorum. (ob. 1". 
1600). 
_ In Jesuitas actio l (i 1589) ob. Actio, 
(porównaj: Calissius r. 1591. Zawadzki). 
K o c h a n o \V s ki Jau. Frag-menta. Krak.. Laz. 
_ Fraszki. Krak., !Jaz. (1584). 
Konarski Jan. Kazanie wyd. Lilia. Poznań, 
Wolrab. 
Kon stytucye 1590. Krak., Scharff. (dwa 
odbi('ia). 
La deffaite deI1'artares.por6wnaj: Zamojski. 
Lans J. NoLilis Pol. pro S. Jesu oraiio. b. 
m. dr. (1592). (dwa odbicia \V 4ce i w 12ce). 
- n .. " IDgolstadt Eder. (1592). 
Mardochai. Scheerit Joseph. Crac.
>>>
'16 


J590 - 1691. 


Mikołaj ewaki D. O sakramencie ciała i 
krwi. b. w. m. i dr. 
Mercurius 'rrismegistos Asclepias. De im- 
mortalitate Rnimae. Crac., Laz. 
!Iodrevius Frycz. Sylvae qnatuor. Raków, 
b. dr. 
M o s e B Ipllilla. Crac. 
Nauka o bAłwochwalstwie i obrazach z 'Pi- 
sma starego i nowego test. b. m. dr. (Na 
to odpisał Junga ]593). 
Nowiny za }'rancyey. O wybaw. Paryża. 
Krak., Sieben. 
N owi ny z Rakus o monstrancyi Juter. (o pre- 
dykancie Bibl!rze). Krak., Sieben. 
Opisanie śmierci Henr. III. Krak., Scharff. 
Oratio prima nob. Pol. ob. Lanll J. 
Ol"2:echowski. Oksza na Tnrka przeld'. J. 
Janu8zows. Krak, J:.az. 
Osterod K. Compendium doctrinae eccles. 
Christ. (?). 
Ostrorog Stan. Com. Prima pars de prin- 
cipiis b{'Hi. Argent., Bertr. (i b. r.) 
Ostrowski Jak. Epith. na wesele J. Fra- 
nic. i A. l\Iyszk. Krak., J:.az. 
Pllcificationis int.er Domum Ansfr. ac 
Reg. Polon. sCl.ipta. edd. J. Zamojski. b. 
w. m. (Crac. lub Zamość?). 
Paprocki. Nowe krotofile. .Praga(?) (raczpj 
1597. 1598. l GOO). ! 
_ NRuka filozofów obiel,ania żony. b. m. dr. 
(I\:rak., Wierzb.) (i b. w. r.). 
Pipanus G. ob. Carmina. 
p o b Ó l' pogłówny na sejmie uchwalony. 
pokora wilcza która choć chytra, wi
- 
ksza cbyh-ość żydoYis. b. m. i r. (około r. 
1590). 
p o lon orum regum KC princpum imaginum 
ad vivum eXPI'essio et descriptio. 
pró ba cnót dobrych. b. w. r. 
Rescius St. Epj'logus de operis et parcen. 
ad equ. Polon. Nt'apoli
 
- Spongia. Crac., Petrid. 
Rom e I' Adam. De ratiąne recte eleganter- 
que 6cribendi l. Ur. (Crac., Wierzb.). 
Rosa1lulI Hann. Oratio funebrill iD 8ep. 
Stepb. 1. Crac., I.az. 
RoseI1us Pymander. ()hf\('z 1\Iercurius. 
Rybiński Jan. Kanclerza J. Zamoys. Trium- 
phy. Krak., b. w. r. 
- Oratio auspiealis de linguarum et praes. 
polon. utilit. Gedani. (czy raczej 1589). 
- Paedotribia heroicis metris cOIIIP1'ehcnsa 
in gymna9. l)ropos. Gedani. 
S a 10m on. F;kkleziastes Xi
ga Salomona tł. 
Jan z Sanoka. 
S c h o n e u 9 Andreas. Na vis munifica ad 
Petrum Costkam. Crac., Laz. 
S e t n i k rymów ob. Grabowiecki. 
Sierakowski Steph. Assertiones de ordin. 
:Min. Luthel'. Posn., Volrab. 
Sigoniusz D. Naprzeciw dzisiej. wieku 
bł
dom kazanie przeł. st. Sokołowski. Krak., 
Kobylin. 
Skarga ks. O rządzie i jedności kojć. Boż. 
Krak., Piotrkow. 
Societaa,S. Annae per Poloniam. Artykuły 


bractwa S. Anny (i odezwa J. D. SoJikow- 
skiego). Crac., Laz. (1578). 
Sokołowski St. O czci i chwale P. Jezusa. 
Krak., Kobyliński. ' 
- Qoaestor. Crac., Laz. (1589). 
Syrus Publius M. l\1imus cum paraphr. Era- 
smi Roterod. Crac., Petl"ic. 
S z p o t Petru8. Dunin cap. petricov. Dec1ara- 
tio qunli Polonia indigeat Rcge. Praga, 
Nigrinus. 
Szyszkowski M. Pro religiosis S. J. con- 
tra ficti equitis Polom actionem. Crac., 
/Lazar. 
T:eofil Szymon (Turnowski). Zwielciadło 
naboź. krześciańs. Wilno. (1594). 
Traktacik albo 52 kwestyi o kość. Bożym. 
Jezuitom ku rozw. podane p. ewang. b. dr. 
Treter Tom. Roman. Imper. effigies. Romae, 
Coatillus (15S3). 
Vel' e p a e u s Ho De epistolis latiue conscri- 
bendis libri V. Brunsb., Saxo. 
Virgilius. Aent:'ida ił. A. I\:ochauowski. 
Krak., J:.IIZ. (dwa odbicia). 
W a rs z e w i c k i Krz. Paneg. Sig. Ul. et An- 
nae. Crac., Laz. (]595). 
Wereszcy.yński ks. Krzyszt. Droga pewno 
do prędszego i ISnadniejszego osadzenia 
pustyń. l{rak. 
Widawski P. Wężyk. Filomela Owidyusza. 
W i g"a 11 d. De herbis in Borussia. J. Stein- 
mann. 
- Historia da succino Bornssico. Jenae. 
W o k a b u la l' z polskich i niem. sentencyi. 
Toruń, Kotenius. 
W uj e k Jak. O bóstwie syna Bożego. Krak. 
- Passya. (1575 i 1582). 
- postilla katolicka mniejsZB po trzecie wy. 
dana, ded. Zygm. lU. Krak., And. Piotr- 
kow. (1579). 
Wyprawa plebańllka. obacz Brosciusz. 
Z a m oj s k i Jan. obacz. Pacificationis. 
Zawadzki St. Equitis Pol. in Jesuit. actio 
I. porównaj. Calisius J Klonowicz J Lans, 
Szyszkowski. 


1591. 


A c ti o equitis Poloni in Jesuitas - lunge 
emendatior (ed. tertia) b. In. i dr. (ob. 1590 
Calissius, Klonowicz). 
A g e n d a ecclesiRstica ob. Powodowski. 
A I n p e c k J. Carmen ad G. Radivill. Patavii. 
A p o s t o ł. Wilno, Mamonicz. 
Arsenius ob. Grammatika. 
Bechinas Olam. Crac. 
B i e l n w s k i Tom. Processya wielkonocna. 
n ra n t Jan. Disputatio theol. de justificatione. 
Poznań. 
Bretcun Jan. Postilla tatuj esti trumpas. 
Królewiec, Osterberger. 
Ciappu8 Marcantonio. Compendio delIe 
Dzioni di Greg. XUI. (e de Steph. Batory). 
Roma. 
Ciesielski Mart. Oratio gratul. ad Georg. 
Radziwiłł. Patavii.
>>>
1591 - 1592. 


71 


COllteusill Joann. Dis8ert. tbeolog. de ju. 
stificatione peocatoris. Poan., Wolrab. 
Cristinius. In diepl P. Wenżyk. b. w. m. 
Forro Paulus. De admiranda Jobi toleran- 
tia. Brunsb., S. J. ' - 
Gramm ati ka elleno.Błow. jazika(Ar
enius i 
Smotrzycki) według Laakal"isa. Lwów, brat- 
ska drukar. 
Gram ma tike"synteteza. Lwów, druk. bratska. 
Grutinius And. Solus phil. seu Dovae me- 
dicinae rerutatio. dedic. Gabr. Andr. et 
Joann. Tenciniis. Padua, Marinellus. 
Jeremii. Okrużnaja hramota. Lwów, typ. 
bratska. ' 
Jurgiewicz. Anatomia libelli famosi A. 
Volani. Vilnae. 
_ Quod evangelici falso gloriantur.- Vi1l1ae. 
K a n o y o n al pieśni ducbownycb. 
'oruli. 
Ferbel'. 
K m i ta J. :Żywoty królów polsk. Krak., ScharIT. 
Ko n s tyt u cy e 1591. Krak., Schalff. 
_ " " " Krak., Łazarz (dwa odbicia). 
L a n s Jan. Schutzrede f. Soc. J. Diling., 
Mayer. 
_ Nobilis Poloni pro 80c. J. c1ericis Oratio 
I. In ficti equitis Pol. in Jes. actiouem I. 
Ingo1st., Euer. (1590). 
Luter N. Katechizmik tł. K. Gesner. Toruń. 
.M a c i e j o w s k i Ber. Oratio obedient. Romae, 
Accolt. 
_ " " " Crac., Lazar. 
N i c o v i u s Szym. Martyrologium kościoła 
rzymsko Krak., Piotrk. (1593). 
O b ił u m (in) P. Tuczinski epicedia. llrunsb., 
J. Saxo. obacz: Udrycki. 
Oderborn PauL Vier Predig. in Riga. Ri- 
ga, Mollyn. 
Ostrowski Jak. Epicedion na śmierć Jana 
Myszkows. b. m. dr. 
Ostrowski Stan. Abb. prim. De Trinitate 
lib. I. Posn., Volrab. 
petri ci us Sebast. De natura morbi ga1lici. 
Crac., Laz. 
Pomensy st. Chr. In diem faustum uuptia- 
rum P. Widawski. b. w. m. 
Powociowsk i Hier. Agenda seu ritus. Crac., 
Laz. (1!i96). 
_ Manuale septem Sacram. Posn., Volrab. 
Priwiet Kir Micbaiłu. Lwów. 
Raetel H. Warhafte Erzahl. v. 1581. Gor1iz , 
Fritsch. (porów. 1596). 
Reszka Stan. Griindlich. Beschr. des Le- 
bens S. Hosii iiberll. Job, Fickler. Ingolst., 
Eder. 
_ J.1inistromachia in qua etc. Crac., Laz. 
_ Paraphrssis in 7 psalm os. Crac., Laz. 
_ Spongis, qua absterguntur convitia. Ingols., 
Sartor. 
Richlicius A. Divus Paulus. Wirceburgi. 
Rom ul us Fr. Responsio ad pracc. capita 
theol. Crac., Laz. 
Ry b i na ki Jan. Powitanie Anny królowej. 
(Tdańsk. 
Sadeel Ant. Posn. Assertionum refutatio. 
Geneva, Chovet. (1583. 1584). 
Sttbont Jehuda. Cracoviae. 


- 


Scblicbtiug Sigmundt. Vou der wabI'. Ge. 
genwart d. Leibes Christi etc. Frankf. 
S c b (I n e u s. Conventus duorum virorum 
Andreae Vratislaviensis et Hieronymi a 
Rozdra?ew. . 
Skarga P. Żywoty Świ
tych. I{rak., A. piotrk. 
Skorecki Wł. Deklamacye- na Wielkanoc 
dla ćwiczenia. pscboll!t szkolnych. Krak., 
Kobyliri.ski. 
S o c i n u c (Turpio) Justif. synopsis. Gerspoli. 
Sokołowski. Opera. Crac., Laz. (Tom lIgi 
r. 1598). 
_ Epitalamion. Crac. (ob. r. 1592). 

 Y r e n i u s S. Quaeatio pro incorp. sui. Crac. 
Treter Thom. pontir. Rom. efi'igies. Romae, 
Basiua. (1580). 
_ Regum poloniae icones. b. d. 
Turnovski Jan. Epopeja do exped. germ. 
gall. Henr. IV. Tigun, Froschover. 
Udzielaniu (o) sakramentów. Krak., l'.az. 
U dryc ki' St. Carmina' in obitum P. Tuczynii. 
Umiastowski z Klimont. Nauka o moro- 
wem powietrzu. Krak., piotrk. 
V i d a v i e n s i s Va1. Laur. Genel'a1is contruv. 
de indulg. Crac., Laz. (1593). 
Volan A. Dirae in obtrectatores (Carmen). 
Vilnae, Volan. 
W i r gil i u s z. O Eneaazn trojańsko ksirgi 
trzynaste tłum. I{mita .Acbacy. Krak., Łaz. 
Żarnowca (z) Grzegorz. Traktacik albo 52 
kwestyi. 
_ OLrona Postille ewangel. Wilno, Ciszkowski. 


159Z. 
Abramowicz ob. Radwan. 
Agenda oh. Powodo\Vski. 
Alwarez E. De imtit. gramm. Vilnae, 8.'J. 
(dwa odbicia) (lb771. 
A n t i P a s Frsncus. Divinorum characterum 
Halecum in littore Nortvegico a. 1587 ca. 
ptorum vera lectio. 
Becknlann Mart. Carmen in novi Bn ni au- 
spicium ad Sigiamundum III. Reg. Polon. 
Beschreibung des Einzugs Sigism. d.lII. 
Cracau. 
BeschreiLnng d. KrónulJg Sig. III. Wien, 
:Nassinger. 
Bielscius Joach. Epithal. Sigis. III. Crac., 
Sieben. 
Bractwo lwowskie Bozego ciala.I.wów. 
Breviarium iudaicum. Crac. 
B u c c i u s Tbom. Eucbaristia Polocciae do- 
mino Joa. Zamojs. Crac. 
BnJla ob. Pius V. 
Calagi us And. Hortus Laur. Scho1zii. Vra- 
tisl., Ba um ann. 
Calissi us W. Oratio ady. Jesuitas (z niem.) 
(porownaj r. lb90. lb91. .t\ctio). " 
_ Schwarm des h. rom. Bienenkorbs. oLacz: 
Pistander. Schwarm. 
C h r z Ił s t o W ski. Psycbotopia X. Grodzickie- 
go zagaszona. Wilno, :Markowicz. 
C o n s e n s u s Sandomiriellliis (po polsku i po 
łacinie). Toruń, b. dr. 
D i s p u ta t i o Levartoviae a. 1592 haloita.
>>>
78 


1592 - 11)92. 


Epitalamion s. bened. nuptialell ad Sig. 
III. p. Felstia et Simonowicz. Crac.. Laz. 
F II U n t c u s W. De controv. iolter ord. eccles. 
et saec. in Polonia (ob. r. 1587). 
G I i c z n e r. Consensus, Thol"uni. ob. Consensus. 
G I'e II a da I.udw. 2:ywot P. Jezusa. Sieben. 
G r o d z i c k i Stan. Evauialik albo rozmowy 
Ew. z Minish'em. Wiloo, S. J. (1590. 1597 ?). 
- Cenhłrya albo ato fałsz. 
- KAzanie na pogl'Z. Katarzy. Radziwiłło- 
wej o czyscu ded. St. Grochowskiemu. 
Wilno. :L!)czycki S. J. 
- Kazania w l'óźnej materyi. Wilno. cn we- 
dług Katalogu Raczyńskich). 
- 1'rutina Psychotopii. Wilno, S. J. 
- Prawi dla wiary heretyckiej. Wilno, S. J. 
Grutinius A. ConII. in febrlbuB pest. Crac., 
Lazar. o.' 
Heimfiihrung in Polen :Freulein Anna EI'z. 
herzg., mit. Pracht vom Sigism. IC in Pol. 
empf. gen. Cracaw. gebr. 
Hilchen Daw. Ad Theod. Rigernanllum epi- 
stola. Rigae. Mollinus. 
.T u II i II 8 Fr. J. Dcfcnsio doctr. de S. Trini- 
tate. Heidelb. 
.1 u rg e vit s. .Ad quinquaginta duas quaestio. 
Żarnovitao. Brunsb., J. Saxo. 
L a n s J. Nobilis Pol. pro 80c. Jes. Neapol. 
(1590. 1591). 
Lauterbach Polon. LobavienBis. De rebus 
gestis }t'rid. II. Frankf. . 
L e g e s acholae lI1arianae Dantisci. Dantisci. 
Lexicon talmudiculll compendiosum (hebr. 
et germanice). CI'acoviae. 
Licinius J. Namysł. Scl1ol. Kiszkae Cast. 
Viln. Anatomia et Oekonomia człow. chrze- 
ściańskiego. Wilno. (poróYrnaj r. 1546. Be- 
klucy:m). 
- Tractatio de disputatione Vilnensi cum 
Jesuit. 
L i p s k i A. Disputatio de defensione contra 
vim et injuriam Dei. AI'gent., ,Marten. 
Litwin (cnotliwy) })odaje, jakie prawo ma 
naród litew. do ziemi inf!. b. m. dr. 
Lublina (z) Wal. O różnych chorobach i 
l('czeniu. 
L u t n i a 11a wesele Zygm. III. b. m. i r. 
(1592 czy 1(051). 
3\fimerus (Mymerus) Fl'anc. Diction. S lin- 
jl'uar. Królewiec, Osterberger. (porów. r. 
1541. Dirt. i r. 1526. Murmelius). 
:M o c z n re k i An. Odae nuptialea Sig. nf. 
Ohrechtus Georg. (Siemek Jan). Disp. de 
militari disciplina. ded. Joanni Skumin. 
AI'gentor., Bel.tramus. 
O p i 911 II i e dysputacyey w Lewartowie 13, 14 
Stycz. w kt.órej X. Radzimińaki theses dał. 
b. m. St('rnncki. 
Osterod lirzy. Dysput. zboru Szmigielskie- 
go, którą miał z X. Hier. Powodowskim. 
b. w. m, i r.' (około 1592) ob. r 1694. 
Piotrowski. Pogrom Lewartowski tj. zwyc. 
X. Radzimińs. na dyspucie z .Nowokrzczeń- 
cami. Krak., Siebenaycher. 
p i s tan d er Mik. Niemiecki przekł. Klono- 
wicza In J esuit. actio I. 


P i u s V. Bulla confirm. ordinulal mendicantium. 
CI'ac., Scharff. (1568). 
P o R' g i u s Guccio ł'!orentinulI. Facetiarom 
libero Crac. 
Porembius Jo. Prosfonesis in Annae adven- 
tum. Crac., Schal.ff. 
POBBevinus. La Moscovin. Ferrara. 
P o w o d o w. k i BicI'. Diaputacia wtóra z Bmi- 
gielakimi rożnobożany o trzech penonach 
w jednymze b08ztwie. Pozn., W olrab. (Ed. 
2ga ob. SzamotuIski). 
- Agend:ł para n. Crac.. Laz. 
- Manuale septem. Eccles. Posnariiae. 
PreulBohof J. Epigr. de morle .Alber. Ea- 
dziwilIi. Crac., 8charff. 
Przylepski Jan'. Disp. lubelska X. A. Ra- 
dymiń. S. J. z StatoryuBzem. Krak., Sieben. 
Psałti r. Wilno, r.famonicz. 
Racovius :Nic. Oratio in exeq. G. Uraini. 
Pr!1.gao, Nigrin. 
Radvan J. Radivilias d. vita et 
estiR :Nic. 
Radziwiłł (addita Oratio J. Volani) edd. 
Ahrahamowicz J. Wilno, Karcan. (1588). 
Radzymiński And. Disputacya lubelska 
ob. Przylepski. 
Responsio' ad 52. quaestiones Greg. Żar- 
nov. Brunsb., .J. Saxo. ob. Jurgevite. 
Respons w porywcz,! dany na Upominanie 
(Skargi) do Ewanyelików o zburzenie zboru. 
b. w. r. 
R e s z k a Stanislaus. Dissidium Evangelic. 
Colon. 
- MinistromacLia. Colon., Falkenberg. 
- l:ipongia. .Neapoli, Cacchius (1591). 
R o m e rAd. Columna in ingressum Radivilli. 
Crac., Laz.ar. 
Rozmowa o confoederacyi przez P. M. 
(Piotr Markowski, według innych Marcin 
Paszkowski ?). Krak.. 1'.az. . 
Rybińaki Jan. Hodoeporicorumlib. I. Toruń, 
CoteniuB. 
Sapieha Jłjd. Sława na zwyci
stwo .Mich. 
Radziwiłła. Wilno. 
Schlichting Sig. Warchaftiger Beweis dei 
ap. Glaub. 
S c h o b e r. Po('matum libri III. Toruń. 
Schoneua A. Od" ad Georg. Radivill. 
Card. Crac., L..z. 
Schreck Wal. Leges officia tlocentium. in 
schola Mariana Vantisci. Gdańsk. Rhoduil. 
S c h li t Z. Historia rerum prussic. Zerbst. 
Schwarm des hen. r1im. Bienenkorbs w. d. 
Jesuiten h. m. dr. ob. CalissiuI. 
Sieprcius Alb. Exhort. in congr. Univ. de 
causis maI. Crac., Laz. 
Skarga P. Czyt. br. n1.iłosierdzia. Poznań, 
Wolrab. 
- C?ytania br. miłosierdzia. Wilno, b. dr. 
- 2:ywoty Świ
tych. Kraków, Piotrkowczyk. 
(1591. 1593). 
- Upominanie do ewangelików. Krak., 1'.az. 
Socyn. Refutacya X. J. Wujka. b. m. Sob. 
Sternacki. 
S o koł o W s k i S. Epithal. all Sig. III. Crac., 
La::ar.
>>>
1692 - 1598. 


79 


Stoiński Jan. De his qui Chrilltum Dcum 
esse negarul\t. Regiomonti. 
Stoiński Piotr. Disputatio quam a. 1592 
habuit. 
S z a m o t u h ki X. Seb. Disputacya wtóra 
X. Biel'. Powodowskiego o trzech pcrzo- 
nach w jednemze Bóstwie. pozn., W olrab. 
(dwie edycye. J:dycya !sza obacz Powo- 
dowaki). 
Szymonowicz Szymon. Epithal. Ser. Sig. 
111. et Annae. Lwów, Garwolicz. 
- Repotia Samosciana. Leopoli, Garvolinus. 
Tenl\cius J. Kalendarz świqt rocznych. 
Krak., Kohyliński (l5!JJ). 
- Przestroga wszelakich pl7.ypadków. Krak, 
Kobyl. 
Teoguides. Wybranych zt1ań ksifga (So- 
kołowski). Wilno, Ł
czycki. 
Thesaurus orationum, meditat. ętc. Brunsb., 
::)axo. 
T rak ta t róznych poselstw lubelskich i od- 
pra.wa ich, przez jednego azlachcica. Krak., 
t'iiebeneych. 
Tworzydło Marc. G konlraJykcya"h Chrz/ł- 
stowskiego. Wilno, L
czycki. 
Upominanie ob. Skarga. 
Urainu6 Joan. Leop. Grammat. meth.1. IV. 
Lwów, Garwolczyk. 
Verzeichniss der Vermahlung Sigis.l11. 
mit Anna. .Wien, Nessinger. 
Volanus A. Epistolne nliquot ad rcrellen- 
,Ium Samosatenianao doctrinae crrorem J 
ded. Joch. Schemot. Viino. 
_ Meditatio in Epistolam D. Pau1i Apostoli, 
dedic. Joann. Dawid, Gasp. Szwejkowski. 
Wilno, Markowicz. 
_ Psychotopia. Kazania na pogrz. Radziwił- 
łowej Grodzickicgo. Wilno. 
- Grat. funebris ob. Rat1wan. 
Wereszczyński J. Excytarz do podn. 
wojny przeciw Turkowi. Krak., Piotrk. 
Wuchaliusz Leopo1ita Jan. Żywot P. Je- 
znsów. ob. Granada Lud. 
W njek Jak'. PostilIa. aneb kazani. Lito- 
myal, Graudien. 
- o bóstwie Syna Boiego. ]{rak., Piotrk. 
(i 1590). 
Z b I' o z i u s Jacoh. Tract. de 'Yicario epiec. 
Venetiis. 
Zenowicz Juriewicz Mik. wydawca. Nowy 
Testament b. w. m. (Wilno, drukarz S.) 
(ob. r. 1
85). 
Zprawa, kterak Anna arcyks. rnkouska do 
Krak. prlwez. jest.. Praga, Walda. 


1593. 


Acta lIynodi Dioec. IJeopo1. 1593. Leopo1i, 
Bernarth. 
- " Jt Jt Crllc., Petricovius. 
Agenda edd. powodowski H. CI'ac. (1591). 
A u g U a t i n u s Aur. De grammatica !ib. Za- 
MOŚĆ, Ł
ski. (1594). 
Bartholanus Stan. In obiŁum Ą.lb. Radzi- 
TiU oratio. Crac., A. PetricoT. 


- 


Bibli a ob. Wujek. 
Brunus Jerzy. Theatrum urbium (w tem 18 
miast polskich opis i ich widoki). Coloniae. 
Rudny B. ob. Cicero. 
C ali s s i u s Albertus. Schola Lcvartov. resti- 
tuta. Racoviae, Rodecius. 
C a t o. Disticha op. St. Patricii. 
C h o v a s hallevavoB. Crac. 
Chrząatowski V. Contradic. in Bellarmin. 
index. Viluae, Karcan. 
_ Bellum Jeauitic. Dasil" WaM. (porówn. r. 
1594). 
C hytrae US. Chronicon Saxoniae. I.ipsiae. 
Cicero. Fragmentor. Lipsiae. 
- Ksi!jgi o starości, tłum, Budny B. Wilno, 
Karoan. (1695). 
- G powinnościach tł. Koszulski. Wilno, 
Karcan. 
Comment. in Pentateuch mystici. Crac. 
CODsitutionea dioecesanae Cracoviens. in 
diversis Sinodis sub Georg. Radziwiłł, Dern. 
Maciejowski et Petro TyJicki. b. w. m. i dr. 
C o n 8 t. Synodi dioeces. Cracov. 1593 liub 
Georgio UadziwiłI. Crac.. Lazar. 
C on trove rsi a de induJgentiis. (Orationea 
Val. Vidaviensis, :Mart. P1lsnen.). Crac., 
Lazar. 
Distelmayer Cleoph. Schutz wider polni. 
Edelmann. DilingcJI, Mayer. 
Dudi th. A. Epiat. ad Theoll. Beloam de ec- 
cles. acrip. Crac. 1570. Heidelb. 
Epicedia in obitum Alldrcae Opalens'ki. 
(edd. .fJuc. Sicrakowsld J. Borek. ctc). 
Posn., vidua. Volrab. 
ErkIar. warh. ob. Smalcius. 
E van go e li e tołkowyje. Wilno, Maffiollicz. 
Giebułtowski W. :Morpheus na Bmiere 
króla Szwedzkiego, wydał Jan Janus7.owski. 
Krak., Łaz. 
Gilowaki Paw. Censura disceptationis. Roz- 
!lądek rozprawy Je7.uity. b. w. m. i r. (1593). 
Goślicki Laur. De optimo Senatore. Basil., 
Ostenius. (1568). 
Gratulationea M. Andr. Sendivojo S. J. 
Nissa (1593?) 
Gratulationes atudiosae juvent. S. J. in 
Ad. a Czarnków adventu. Posn., Volrab. 
G r a t u I a ti o n e a Hier. Gostomski. poan., 
Volrab. 
Gr o d z i c ki St. G czyscu kazanie II. (Olbr. 
Radziwiłł). Wilno, S. J., Ł
czycki. 
Grutinins A. Theorem. medica. Crac.. Laz. 
Henricpetrus A. Gener. BiBtor. in Jtal., 
}i'rankr., Polen. Basel. 
Institutio christiana in neum elem. Sa- 
mOBĆ., Li)ski. 
Inwentarz dóbr metropolii kijowe. oraz 
cerkwi pieczarskić.i_ 
Jungius Hadr. Epistolae Joannis Capri 
pseudominietri. Posn., Volrab. 
_ Rozwi'łzanie 52 questiy i odpie na Xi'łik
 
jedoego Kalwinisty, ded. Stan. Karnkowski. 
Poznań, S. J. Wolrab. (1599). 
K ar n k o w B k i S. De primatu Senatorio. POID., 
Volrab.
>>>
80 


1599 - 1&94. 


- D" ntione eligeudorum regum Fol. posn., 
b. dr. 
- Scntentia o odjeździe króla J. Mości do 
Szwecyi. b. dr. 
K"ntski Krzysz. Vitae Archiepp. et Episc. 
Cracoviensinm. Crac., I.az. 
Kołakowski St. Catheml'rinon Xi0stwa. 
Słuckiego. Wilno, Mamonicz. 
- O prawdziwej azczt;Bliwości. Wilno, Mar- 
kowicz. 
Konstytucye ]593 r. Krak.. Szarft'. 
Kon terfck t Jezuitów. (1593?) 
KoppelmIlu. Omek halaha. Kraków. 
K I' Z e w s k i A. Evodicon Sigm. III. Bruns- 
X bergac.. J V . d . . . b G . 1 Ph ' 
r z u s itI oann. Jll !Clae qUI us Ul. 1- 
Ialetae responsio ad Ministromacbiam sta- 
nis. ltcscii vindicatur. Dedic. Svientoslao 
OrzeIski. b. m. i dl'. 
Laterna M. Concio ob. Acta syn. leop. 
Luter M. Katechizm mały. Królew., Oster- 
berger. 
M a k o w s k i Seh. Oratio de sacerd. dignit.ate. 
ViIn., b. dr. 
niegiser Rier. Vcrdolm. des Vaterunsers. 
Frankful.t. 
ni e l e t i u s. O cl1ristianskom błagoczestii. 
Lwów, dr. bracka. 
M o d li t w a nabozna. Toruń. 
:Morgenstcrn Ben. Predigt von der Aurer- 
Btehuog. 'fhorn. 
N OVB turcica, polonica, dantiBcana. 
Paprocki B. Zwierciadło sławneho Mal'krab. 
Moraws. Ołomuuiec, Milchtaler. 
Par en talia in ob. Georg. Chodkiewicz. 
Vilnae, S. J. 
Pius V. Institutio christiana. SamoscH, Len- 
Ecius. 
Fliscius Aodr. Sermo synodicus. Posnaniae. 
Plutarh. Annibal Kal'tag. i Scypio (tł. Jere- 
mi Wojnowaki). Dedyk. Jakob. Putfic. Mi- 
kołajowi Jazłowieckiemu. Lwów, Bernath. 
b. w. r. 
Powodowski ob. .Agenda. 
Praefatio ad Urbanum VIII. pOM. canonici 
Bmolenscensis. Romae, Marcianus. 
Psałtir. Wilno, Mamonicze. 
Przeworszczyk Jan. Kazania. 
Radeke Mat. Antwor. do Gcmeine ob. 
Schlichting. 
- Ursachel1 wessh. s. R. v. Danzig auCgem. 
Rakow. 
Rakwio Joan. Alco sive in obitum Alb. 
Rauziwil. Wilno, 1:). J. 
Re s pons na ksilj,zki jednego KQlwiuisty. 
Pozu., Wolrab. obac:t:: Jungius. 
Ribadaneira. Żywot B. Ign. Lojoli tł. Szaf- 
farzyński. Krak., Siben. 
Rogaski Den. 111 Pl'imo Ad. Sendivogii a 
Czarnków adventu. Poso. vidua Voh'ab. 
(1594). 
Bomer Adam. Do infOl'mando OI'atore libri 
III, ded. Stan. Krasiński. Cra"., b. dr. 
R y b i ń 8 kiJ an. GQśli róźnol'ymnych ksi
ga I. 
ded. Stan. Sierakowskiemu. Wiersz Er. Glicr.:- 
nora. Toruń, Kotenius. 


schlichting Wolf. Antw. der Gem. Y. Schmi- 
gel Sig. Y. Schlichting. Rakow.? 
Schc..ber M. H. Naeniae de obitu Cath.Fe. 
r:eliae. TOI'unii. 
Schoneus. Odae funebrell St. Socolovii. Crac., 
(ob. r. 1595). 
Schulz Nic. Apologia Nic. Schu1zii contra 
calumnias Mich. Friedewaldl. .Magdeb. (ob. 
r. 1579. Friedewald). 
Seneca. Rzecz odobrodź. przekł. 1:.. Gór- 
nicki. Krak., lJaz. 
Sierakowski lJuk. Epiced. in obitum A. 
. Opaliński. Posn., Volrab. 
Socinus Faust. Rerutacya kail}zek X. J",k. 
Wujka tł. Stoiński P. młodszy. Raków. 
Smalcius. WahrhaCtige Erklaerung von J. 
Chr. Gottheit auf Grund der heil. Schrift. 
Rakow. b. w. r. 
S t a to ri U s z piotr. Disputacya lubelaka z ks. 
Andr. Radzimiilskim Jes. b. m. Rodecki. 
- Refutacya J. Wujka (Ed. 2) ob. SocinulI. 
S y n o d u s dioecesana Gnesnensill a. 1593 (i liat 
paater. Sfan. Karkows.). Po
n., Volrab. 
S y n o d U s dioec. Plocensis celebrata praesid. 
Alb. 13aranowski. Crac., Petric. (1597). 
Szymonowicz Szymon. Joel propheta ad 
CIem. VIII. Crac., Laz. 
- Sliub opiaanij przez - ua fescie Adama 
Hier. Saniawskiego. Lwów, Mac. Berart. 
Tenaciusz Jan. Kalend. 8wiłt rocznych. 
Krak., Kobyliński. (1592). 
TCBtamentu nowego Cz. I i II (socyniańs. 
wyd. Zenowicr.:a) Wilno (?) (1585). (obacz 
r. 1592). 
Testament nowy (Wujka). Kraków, Piotrk. 
Thrcnodiae in ob. principis Alb. Radzi- 
wiłł. Viln., S. J. 
- in exequiis Alberti Zajllczkowskt POSD., 
Volrąb. 
Tidicaeus Fr. In Jatromastigas de usu et 
ahusu mewc. Iibellus. 'l'oruń, Cotenius. 
Vi da Elias. Reschit Chochmach (hebrejs). 
CracOY. 
VidavienlliB Val. Laur. Gener. cootroy. de 
inuulgent. Crac., Laz. (1591). 
VolanuB A. Judicium de libello St. Rescii 
(Ministrom.). Wilno. 
Wacławowicz Joa. Disput. phil. de elem. 
Ingo1st., Wolfg. 
Wujek J. Ewangelie i epistoły. Krak. ob. 
'l'estament. 
Wysocki Sz. Kazanie na p. X. Szym.OleI- 
kow. Wilno, S. J. (Kraków) 
Z h y ii t o w s k i A. Lamenty na pogrzeb Elź- 
. biety Lig!Jzianki z Bobrka. I{rak., x,az. 
Zydowski l\'Iath. Libelli pseudoevang. COR- 
tra Ministromachiam. Posn., b. dr. 


1594. 


Acadcmiae Samoscianae intimatio C. Her- 
mani carmine. Rig:a, Molinus. 
Acco1ti lIier. Vita di S. Hiacinto. Roma, 
b. dr. 
A C ta coronationis Sig. III. Stockholm.
>>>
1594, - 159.{. 


81 


Alexander ab AleKandrQ. Gellialium die- 
rum 1ibri VI, edd. Colerus, ded. Vences. 
et Raphaelo Lesciniis. Francoforti. 
Arnoldus. Oratio pro Univ. paris. cOntra 
Jesuit., missa ad Senatum Vilnensem. Lugd. 
Hatav., PretsiuB. (1595). 
Augustinus Aur. De grammatic8. edd. J. 
Ursinus. Samolcii, L
ski. (!fi9S). 
B a 8 ił i u s. De moribua orat., ed. Iłovius 
(i 1664. 1598).. . 
_ Kniha yze wo awiatych otca naszeho 
Waayla. Ostl'Og, dr. X. Ostroga. 
B e c c a r i a. Ordinat. pro ref. provin. poloo. 
Crac.. Petric. 
B i b li a. :Nowy testament z grackiego (socy. 
niański, Czechowicza). Raków, Rodecki. 
B la n c u s episcopus. Hyacinthus sive de beat. 
Hyacintho Polono. Paris, Morelli. 
Carm i na honori Mar. Codici Polon. Baailea. 
C h r o n i c a oder Handbiichleio. Gedani , 
Rhodius. 
CbrzQstowski An. Bellum je8uiticum sive 
206 COlltradic. Basil" Valdkirch. 
_ Obrona azaf. wiec
. pańsko Wilno, Mar- 
kowicz. 
_ Praxia de caeremoniis. BaBil., Valdkircb. 
O h Y t r a e u a N. Itioerum deliciae. Ilerborn, 
( 1599). 
Clementis VIII. Relatio de Henrico et Si- 
giamundo l'oloniae. 
Confessia augu8\ianAka 1638 p. E..Gliczne. 
ra. Królew., Oaterbel'gcr. obacz Gliczner. 
Czechowicz M. Plastr na wyd. N. Teat. 
Wujka. Raków, Siebeoeych. 
_ Testament nowy (przekład). ob. Biblia.. 
DBbrovius J. et Praetorius. lo disceis. 
Ven. Leszczyński. Heidelb. 
D R W i d. Psałtcrz tł. X. W ujka. Krak., Piotrkow. 
Dłbrowski X. Sz. Wier8ze rymowne o 
prześciu Tat. do W
gier. Krak. 
D
howakl A. Sl)d o zbroj\j Achillowt! (O. 
widyusza) dedyk. O1brycht. .łJaskiemu. Krak., 
Wierzbi\:ta b. w. r. 
Donatus. Grammatica, edd. Joao. UrsinulI. 
ZamoBć, .łJ\jski. 
Elogia in exequiia Alb. Radziwiłł. Wilno, 
S. J. 
EucholclUB Jacob. Oratio in exequiis Ad. 
Kowoacki, ded. Lud. Weicher Valentino 
Kownacki. Wilno, S. J. 
Falco Mich. Sententia de sulutirera ascen- 
sione Jeau Chris. ad Georg. Amandum. 
Toruń, Coteoius. 
Fi d1erua Fel. Gratul. Sigis. III. 
FriedenBvertrag Sigis. lU. mit C. v. 
Schwed. b dr. 
Friaius Gasp. Orationea de scholia ob. Ora- 
tiones. 
G h i s i Cybo In. Vita di S. Giacinto. Vero- 
na, Discepolo. 
G ł i c z n e r E. Konfessya wiary Augustyańak. 
. Gdańsk, Rhode. obacz Coofessia. 
G o li n i u s B. Academica. Crac. ob. Palinodia. 
Górnicki .łJ. Ortografia. ob. Januszowski. 
Granada L. Zwierciadło człow. chrześć. tł. 


-- 


St. Warszewicki wyd. Sz. WY30cki, Wilno. 
(1577. 1586. 1598). 
Grutyński J
d. Scopus philosph. Patavii. 
- Przymiot tJ. o chorobie zaraźliwej (czy 
raczej Oczko ?). 
H e n n i n g. Liefflaend. Churl. Chronik 1554- 
1590. Leipzig, b. d. 
Hilchen Daw. Oratio de magistratua in edu- 
candi8 liberis otricio. Riga. 
_ Academiae Zamoscianae intimatio. Rigae, 
. Mollious. 
Jansonius D. M. Mercurius ga1łobelgicus 
(in Polonia). Colon. 
Januszowaki. Nowy karakter polski i Or- 
tografia polaka Jaoa Kochallowskiego i ł:.u- 
kasza Górnickiego, dedyk Hlac.Młodziejows. 
. i Mik. Korycińskiemu. Kl'ak., Łazarz. 
J as m a n i c k i. Thesea physicae de gener. ct 
inteńtu. Heildelberg, Smesmano. 
l n primo Adami Sendivoi adventu, a Soc. 
J. Posn., Volrab. (ob. r. 1593. Rogaski). 
Issioria Mik. (Marcin 1:.aszcz, czy Mikołaj 
Laski ?). J udicium o kOllterfecie Jezuitów, 
z Equeaa łacińskiego. Wilno, Lancicius. 
Jurgiewicz An. Bellum quinti Evang. 
Viln., Chria: Volbram. 
Kalkstein Jan. Postilla. Zbiór kazań z ró- 
żnycb autorów. Toruń (?), Kotenius. 
Kmita J. Ach. Trymachia J. :5zemeta. Crac., 
Lazar. 
Kniga iże wo swiatych. ob. BaEilius. 
Kochanowski Jan. Ortografia polaka. ob. 
Januszowski. 
L a t o B J. Progooaticon de rcgnorum muta' 
tionibu8. CI'ac, 
L e I c i n i u s Vences. Disputatio de virtutibul 
ex Ari8toteli8 ethicorum libńs. Argentor., 
A. Bertram. 
_ Epithal. ad Sendivogium comitem ab Ostro- 
rog. Argentor.. Bertram. 
_ Theses de definitione et divisione; philos. 
Argentor., Bei tramus. 
Licinius Jan. Disp. Nowogrod. cum M. 
Smiglecio. 
L o e c h i u I And. Epital. in nuptias Joannie 
Dangielovicz (Oaoiłowicz). Crac., Sieben. 
_ Diatichon Nob. Frid. ŁukolDski et Bar- 
ba.rae W\jżyk. Crac., Laz. 
_ 'frophaeum [lacis in reditum Sigis. III. 
Crac., Lazar. 
L u b o m li u s Sevel"in\ls Cracov. De vita S. 
Hyacinthi ob. Severinus. - 
Łaszcz Mar. Okulary na zwicrć. nabożeń- 
stwa. Wilno, Wolbromczyk. obacz baiora. 
l.'urnowaki. 
Montallino Aug. Summario delIa vita di 
S. Jacinto. Roma. b. d. 
_ Summarium vitae S. Hiacinthi. Bergomi. 

Iyliua Arnold. Principum et Regum r. 
imagines. Colon., Kempcnsis (dwa przebicia). 
N a b o I' o wa ki Dan. De venenia theoremata 
ded. Naru8zewiciis. BasiI., Gemuscius. 
N i e m o j e w s kiJ an. Contra excerlltum ex 
disput. F. Socini de Servatora J. Christo. 
Raków. sternacki. 


11
>>>
82 


Ui94 - 1594. 


Nigroni Jul. S. .J. Orat. in laudem s. H
'a- 
cmthi. Romae, Zanetti. 
O g I' Ó d e o z e krajuki (Arndta 1) (z figurami). 
Kraków. 
Orati o germanica Equitis ady. Jesuita.s. b. 
m. dr. 
Orati on es in Argetinensi ACRdemia. (Andr. 
Lipski. Nio. Latabki. Fel. Zgłobicki. Joan. 
Chlcbowicz. Chl"ist. Droho,iowski. Abr. Sbl)- 
liki. Vencesl. de Leszno ct Gołuchow. R8ph. 
Leszczyński. Beb. Bronicwski. Joan. WiJ- 
kowski). ArgentinBe. 
O r a t i o n e s in gymn. Thorunensi. (et ora. 
tiones G. Frillii M. Nizolii) b. w. m. (1695). 
Orzechowski St. 'rnrcicae dU3(" edd S. 
NiegoBzewski. Rom. haer. Lilioti. 
O s t 1'0 W I k i Stan. Refutatio exam. Fausti 
Socini. Posn., V olrab. 
O tue
B na pogany potentat.om chrześć. 
przez J. S. {liwski??). Krak., b. dr. 
Palinodia Slve revoeatio Academ. Crac., 
Lazar. ob. Golii1ski. 
Paproeki. Napomenuti proti polianum. Li- 
tomYBl, b. d. 
Partheniae Sodalit. in Acad. Viln. in excq. 
Loz. Czarnobylski. Viloo, S. J. 
Peregrinus Laelius. Oratio ad CIem. VIII. 
cum Stan. Miński obedietiam lIraestaret. 
Uomae, 1.i1iotti. 
PIlilaleteB E. P. (Pielgrzymowski EIiRBz?) 
Dyalog szlachcica litewskiego z ksi
dzel11 
moskiewskim, dedyk J. Hlebowiczowi. 
Wilno, Markowicz. 
pinclli Lucae. Med. praee. myu1. Vitae Do. 
mini. Crac" Sieben. 
Pli s c i u S Audi'. Sermo 8ynodicl1a. Posn., 
V (Jlrab. 
p o k l n t e c k i St. Snów dobrych obrooa. 
J{rak., Siebeneych. 
p o at i II a, ObACZ Kalhtein. 
p o w o d o w 
 k i H. W tll'yfikacya dysp. wtórej 
Szmigelskiej, IJI'zcciw wydauiu Róinoboia- 
nów. (ob. r. 1590 Ostel.od). Pozn., b. dl'. 
PJ"OJetorius ob. Oabrovius. 
Pr 1\ k ovi us. Artes et imposturae Novo Evan. 
gel. P08n., V olrab. 
Rakwic J. Elegia in exequiie anniveraal'iis 
Alb. Radziwiłł. Viluo, S. J. 
- Ode dicolos di
trOI)hos. 
Reguła i żywot braci ś. Franciszka. Krak.. 
.Łazarz. 
Rcj Mik. Postilla polska. Wilno. Kat"cau. 
Rescius Stan. Epistolarum liber r. NesJ)oli, 
Salvianus. 
- Piarum mec1it. PJ"ogimnasmat. Neap., SlIl- 
vianus. 
Rozmyślania m\Jki p. Jezusa. Krak., 1'.sz. 
R y c b li c ki 1\.. IiVUI! l'aulua et Judas bcar. 
Virccb_, At!uuna. 
8 a r n i c k i. Statuta i metJ'ica. Krak., 1'.az. 
Sel'nphicac iu D. Franciaci vitam, dedic. 
Geori:io Mniszech. Crac. 
S e ve r i n u s Lubomlius. De vita et mirac. 
D. lliacinthi. Romae, Gabian. 
Skarb dQszny) chl'zetić. ćwicz. Krak.. Piollk 


ŚJniglecki M.Opiaanie disputaci.ej nowo- 
grodzkiej. Wiluo, Zaj,czkowski. 
S o ci n u s Faustu8. De J. Christi Senat. Ra- 
ków, Rodeeins. 
- Rer. libelli, quem Jac. VnjecllB do. b. m. dr. 
Sokołowaki. Józef 8prawiedliwy tł. J. Bo- 
gusławski (1696). . 
Statllta dioeccs. pro diocc. Varmien. ed. 
Treter Th. 
Stellit. Jul. Cacs. Carmen in S. Hyacint1). 
Roma e, Gl\biano. 
S u d I' o v i u a Stan.. I dolatriae Lojolitarum op- 
pugn. Viluae. (właBć. Wolano ob. r. 1583). 
S w i n i a r s k i Ad. Teoria Calendar. W irce- 
bUl'g, Fleischmann. 
Symb ola tria: catholicum, Calvinianum, Lu- 
theraoum. Vilnae. 
Synodus dioec. LeopoI. Crac., Petric. 
Sz emet Jao. Trimachia. Krak.) b. w. dr. ob. 
Kmita J. A. 
T a r n o w a k i Jan. De bella cum Tłłrcis. 
Wirzburg. Fleischm. 
Testamet nowy (ks. J. Wujka). Krak., 
Piotrk. 
- " " " Poznań. 
Testament nowy z greckiego ob. Bibli.. 
T h c o p i l Szym. ob. Turno\¥ski. 
T h r e n i in obitu Laz. PhiJonis KlUit
e. Wil. 
no, S. J. 
T u I' n o w s k i Teof. Sz. Zwierciadło Da b. cht'ze- 
liciańsk. w Polsce od przystaniu Polski 
na wiarQ. Wilno, Mm'kowicz. 
- Obrona consens. sOllllomirskiego 
Twardowski Jo EXRmcn fide i Scct.rio- 
rum. Wilno, 8. J. 
Twon'ydłQ MBI'. (Lasz!:z) Okulary na 
zwiet'cia,Uo naboż. chrzeBć. w Pol8ce. Wil- 
no, Wolbramczyk (1597). 
- Wieczerza Evungielicka w obt'onie szaf. 
wieczeizy Ministrow wypisana i Odl'owjeu
 
na contradicti1! Chrz,!lIto\Vukittgo. W iloo, 
Łęczycki. 
T y z e n h a u z G. Livoniae provin. ruinae. 
.fUga. 
Vo I k m ar. DictioIJarium quadrilingue lat., 
gerlJl., graee., pol.. Gedani. 
- Compendiulll lillguae polonicae. Gedani. 
War e c kiMalch. Bractwo imieuia noiego 
w Willlie post:1II0W, Wilno, W!lbt'amc?yk. 
W a t. s z c w i c k i. Ad Sigism. lU. lt. 1'01. ora- 
tio. Stokholm. 
- Paneg. Stokholm. 
W er e s z cz y us kiJ. Publika. Krak., A. Piotr- 
kowczyk. 
- Pobudka na jego Ces. Miło
ć Ces. C'hrzesć. 
króla Pol. etc. Krak., Piotl'k. 
- Ił D " Wilno, Jakób MRrkowowicz 
W i l k o w s ki Kas)Jel'. Desiderosll
 z Hiszp. 
Klak., A. Piotrk. 
W irgi l i u s z. Ellcida Ił Kochanowskiego. 
Krak., I:.az. 
Witosławski Mich. Lutnia na 'yesel03 J. 
Chodkiewicza. Wilno, S. J 
W uj e k, obacz Testameut. 
W z o I' y cnót albo żywot ś. FI anciszka. de. 
dyk, Mik. Radziwiłłowi. Krak., b. dr. 


....
>>>
1694, - 1595. 


e3' 


Zajłczkowlki W. Opilluie dysputy no. 
wogrotbkiej. Wilno. 
Z 8m oj s kiJ. De trans. Tartar. pel' poccutiam. 
Epistola ad C. Cynthium. Crae., Laz. (1596). 
Zbytnie\vicz Adam. Hasło albo chorlł- 
giew duchowna cbrześć. Krak., J. Sieben- 
eych. 
Zwierciadlo ezlow. ob. Granada. 


(595. 
Abrabamowicz Jan. Zdanie o kupczy 
zboża. 
A l c oJ. Rakwicz. Philethael'i J aBlis Bive de 
marle Nicolai Jaslovieii. Crac., Siebeneych. 
Angelus ()b. Engel. 
A n z e l m J. Chorografia. Wiloo, Karcan. ()b. 
Rymsza. 
ApokriBis (Brońsld, Smotrycki). b. w. m. 
Ar no Idu s AD. Oratio contra Jt'suit. mis- 
sa ad pop. Vilnensem. Lugduni, Elzevir. 
(169ł). 
n e 11 o (de) IIOciali Turnico per orationes J. 
KosLitz. Beukendorf. Reusncr. Crllc., Laz. 
Benkendorf Jan. De bello soc. Turcico 
ad Sig. 111. Gedani. 
Beschreibullg Geschichten. CoJln. 
nielaweki Tomasz. MYBliwiec. Krak. 
Bielaki M. Seym niewielici p. J. B. wyd. 
Krak., Słeben. 
Boter Jan. Relazioni univers. (Opis morza 
deuyk. 51. KOstce). Venezia. 
Bro n i o w ski. Tartariae deacriptio. Colon., 
Myl. 
Hrnssius. De bell o ady. Tnrcas. Crac., I.az. 
B u t o v i u s Leviccius. Consi1ium Sigisll1Undo 
111. Rostochii. 
Charvinius. De grammaticis. 
Chryzostom. Knyha oLca naszeho Cbr. 
O.trog, X. Ostrogo 
C i c e 1'0. O starości tł. Budn,.. Wilno, Kar- 
CRn. (1598). 
Coletus. Betblichl. W. d. Turken. Gedąni. 
C o n a t i t. telTarUm I'russiae. 
}) a u k BJ: a :Mik. Katechiamus Drba mokałus. 
Wilno. 
_ Trumpas budu. Wilno. 
D Ił b I' o W s k i X. Sz. 
ałosne opisanie wie. 
ków ostat. Krak., Kob
'liński. 
Deliberacya o społku y zwilłzku Kor. Pols. 
z p. Chrześć. (z IIozyu. iKromera) b. m. 
(dwa odbicia) (1596). 
D ł u g o s Z. Historia von dem Heil. Stanislao 
durch B. Laubich. Griitz, Widmanatet1. 
Dysydent odpowialla J1a Pismo: Rozmowa 
o ConfoedeJaciey. ob. Podpora. 
Dzie rżanowski And. Manea Jadoweciani, 
ded. Hieron. Jazłowiccki. CrBc., Siebeney. 
_ Genethliacon poloniae principis. Crae., 
Lazar 
E I i j a li misrachi. Crllc. 
E n g e I Krz. Enchiridion de ałatu rEłig. Rus- 
.ise. Gedani. 
Ev an bel i e tołkowoje. Wilno. Mamonicz. 
Forroi Generoso Domino Nicol. Zokoli 
legato ad Sigi6m. Ceae. 


-- 


Grabowski Piot!-. Zdanie ayna koronnego 
o piQciu rzeczach. b. m. 
- O Annatach. 
_ pospolite ruszenie. b. w. Dl. 
Grodziecki X. A. Hist. kaDon. s. Jacka. 
Krak., Kobyliński. 
H a p p Casp. Di.put. theol. de gratia div. 
Diling., MaYł!r. 
Hennenberger Kasp. Der Strijme und 
Fłiisse Namen in d. preuss. :Mappen. Kij- 
nigaberg, Osterberger. 
H e D n i n g Sal. Septentrionslische Historien 
Ambergae. 
H e r m a n n Dan. Gratiarum Retio ad Deua 
Rigae. 
Hilchen D. Nomina regia iDter litter. uai.. 
tata. Crac., Scharff. 
Hilehos deo.. Cnc. 
Honter J. Rndim. e08IUogr. Praga, Schum. 
Hungaria ob. Napra
ilłl!. 
Jannszowski Jan. Poaelstwo ob. Napragi. 
Jewllnbelyie. ob. Evanbelie. 
J ó z e f. Historya Józefa ayna Goryonowego 
o wojnie 
ydowskit!j. (Kor.akowiclI). Wil- 
no, I{arcao. 
J u n g Q. Synopsis novi Evang. POSD., V olrab. 
Jurgiewic7:. Bellum quin1.i Evang. Col.. 
Falkenber
. 
J u I' o w i u s z A. Pogrzeb .Mik. Paca.. Krak., 
b. d. 
Kiern owski Epithalamium na wesele Pio- 
l.rn Kroazyń
kiego i Anny Sokoliiiskiej. 
Wiloo, b. dr. 
K lon o w i c z S. FLs. (Kraków) Sternacki. 
(i Hi98?). 
K Jal i ta Achacy.Spit&nomegaranomacbia.Krak., 
Szarff. 
Konatytueye 6eymu 1595. Krak. I.az. (dwa 
odbicia). 
Koatitz Joann es. De bello HOC. Tnre. Crac., 
Lazar. 
Krakowczyk Bernat. Judidum na r.1596. 
Ladzinski Józef. ob. Rymsza. 
L a t o s. PI.zestroga znacznego na świecie od- 
mienienia. a tu z znaków nieba. Krak., 
Sieben. 
La n d a ti o funebris Joau. Baracii. ViIno, S. 
J. (i 1596 ?). 
Lipsius J. politika pańskie tł. Szczerbicz. 
Krak. IJIIZ., 
Lipski And. De rebus gestis Sig. III. Ro- 
mae, Zanett. 
L i s c o v i t i u s Vine. Crae. Thtlses phys. Ar- 
gent., Dertr. 
L o e c h i u s. Epitl1alarnium in nuptias Christ. 
Przyjem ski. Crae, Sieben. 
Mi\}dzybo ż And Tren do Zofii Radziwil- 
łownej. Wilno, Jezuici. 
M o ł y t w y powezednyje. Wilno. 
No ra Dom. Praef mil. Poloe. Bitne Tarci.. 
bellum infer. Viln., S. J. 
Moskorzewski Hier. Ol'auo cootin. ealu- 
mniarum depulsiol1em. 
M ii Ile r. Septentrional. Hi.tor. Naumburg. 
Forster. 
Myliu8. Beautwortnung del' last. Sendt-
>>>
B-i 


1595 - 1596. 


schrift des Mylius auf die Ev. in Polcn. 
Wilde. 
- ChristIiche Bendbriere an d. Evang. in 
Lieffland etc. 
Napragi Dymitr Nikol. Zako1ius et Mich. 
Kelemessius. Posel8two węgiersko posłów. 
przeł. J. Januszowski. Krak., Eaz. 
- Hungarie pericliłantis legatorum ad Si. 
gism. III. oratio (hung. leg). Crac., Laz.__ 
- " " " Dantisci, Rhodins. 
- " " " Norimberg, Locber. 
N a u n te li us Rem. Rationale Jesuit. Ged., 
Gerard. 
O b l' o n a bre8tskago ruskago soboru. (ob. 
1597). 
O b l' o n a jednowci cel'kiewnej (kościelnej}. b. 
w I' (około 159
). 
Ob rona przeciw Processowi Confedel'lIcyey. 
b. w. m. i r. (około 1595). 
Oratio contra Jesuitas ex Hasenmulleri Hi- 
storia. 
Orationes x habitae in gymnasioThoru- 
niensi 1594. Thorunii (1594). 
Ostrogski Xże. Obwieszczenije o pl'eby- 
wanii. Ostrogo 
Paprocki. Gwałt na pogllny b. m. dr. 
- Toz po czesku. b. m. dr. 
- Pl'óba cnot dobryc.h Krak" Sternacki (i 
b. w rJ. 
parentalin in obi tum Georg. Chodkiewicz, 
edd. Lucas Krasnodomski. Wilno, S. J. 
philethacrus ob. Alco. 
PO!lsevinus A Moscovia. Colon., b. ur. 
1595. (1I'1B6), 
Pavłovski X. S. Ad Sig'is. III.oratio a. 
1595. Crac., Lu. (dwa odbioia). 
Peregrynacya opi8ania Ziemi św. 
Podpora Konfederacyey przeciw wierszom 
w Rozmowie ziemianina. b. m. dr. 
p o klat e ck i Stan. Pogrom czarnok8i
stwa 
i alchem. rał8z. Krak., Sieben. 
Pon
towski Jan. obacz De1iberacya. 
Powodowski H. Propozycya z wyr. piso S. 
zebrana. Krak., Sieben. 
Pri bevo Vinc. Della origine degli SlavJ. 
V cnezia, Aldus. 
P r o c e s Confederacyey ilis8identow (p. Skal" 
gę). b. w. m. . 
Protaaewicz Jan. Paranimphus na wes. 
Skumina. Wilno, Karcan 
Przeżegnanic odnowione króla nawal'. 
skiego (ob. Clemens VIII. r. 1(96). 
Psalminca. Wilno. 
Rakwicz J. ob. Alco. 
Relacion deI Sig. BatOl'i. Sevilla. 
R e s p on s na książki Kalwin. przeciw obI'. 
Pozn., Volrab. 
R i vi u s Jan. Oratio de Joann. Zamojscii 
Academia. Riga, Mollinus. 
Rogalius Tomas. Progn. na 8ZeŚĆ lat. Krak. 
Koby!. 
R o z ID o w a ZiemHlllina z księdzem o konfe- 
deracyi. ob. Podpora. 
R o z II i a t o w ski. Funebrlb oratio el thren. 
J Barszcz. Wilno (porównaj r. 1590 D9- 
browski). 


Różnica 8ekty luterowej. b. dr. 
R o z p r a w a przygody starego zołnierza. Krak., 
b. dr 
Rudinger M. Lusus anagramm. in. hon. 
D. Hilchenii Reg. Maj. secr. Frankf. 
Ryms za A. Chorogrllfia albo topografia 
ziemi BW Wilno. 
S c him eo n falkut. Crac. 
S c h o b e r H uldricb. De causis di8sensionul'l 
ad Proc Regni Pol. Toruń. 
- Paraenesia ad Senatum. Tborn. (czy 1696?). 
Schoneus A. Natalis VIa dis. filii Sigiam. 
III. Crac., Lsz. 
- Nikcspaean (de Stan. Sokołowski). Crac., 
Lazar. 
- Tres funebres in ob. S. Sokołowski. Crac.. 
Laz. (ob r. )593). 
S c u I t e t u s T Ulysses, dClI. Ven. Leszczyń- 
ski. Argentorati, Bel'ł.r8m. 
Severinus Lnbomlins. O żywocie 
. Ja- 
cinkta tł. A Grodzieck. Krak., Koby'liński. 
Skarga Piotr Kaz na Niedziele i Swifta. 
Krak., Piot.J-k. 
Śmiglecki M. O bostwie przedwiecznem. 
Wilno. Soc. Jes. 
- O jednej widomej głowie kośoioła. Wilno. 
S. J. 
S o c i n u s Fauslus. Disputatio intel' Er. Jo. 
hannis. Raków. 
- De J. Christi inv. disput. typ. Rodecki. 
- De J. Christo Servatore. Basil. (1594). 
- Defensio disputationis. b. dr. 
- De unigcniti filii Dei existelltia. b. m. dr. 
Strasz Jan. ob. Tarnowski Jan. 
Szczerbicz Paweł. Politika pańskie ob. 
Lipsins. 
Tarnowski J. De bello cum juratissimis 
cbristianae fid
i bostibnll disput. sapient. 
Wirzburg., Fleischm. 
U n i n albo wykład przedniej8zycb artykułów 
ku zjednoczeniu Greków z ko
ciołem. 
Wilno, Mamonicz. 
U l' Z 
 d o w a (z) Marcin. Herbarz polaki p. 
Firlewicza. Krsk., Laz. 
\V R I' S Z e w i c k.i KI'z. Turcicae 14. Crac., 
I.az&I'. 
- De consilial'iis et consiliarii off. Crac. 
- PanegYI'iculI Sig. Ul. (na urodz. Wła(1. 
IV). Crac., Laz. (1590). 
Wereszczyński J. Sposób osady nowego 
Kijowa. )\rak., Piot.J'k. 
W o k a b n I a rz pol. i niem. sentencyi. Kl'Ó' 
lew., Osterb. 
Z b y li t o w s k i A. Na krzciny Władysł. kró- 
lewiczowi. Krak., Jakób Siebeneicher. 
Z e b r o w s ki Stef. Ktkol, który rozsiewa St. 
Zyzania w cerkwiach ruskich w Wilnie 
Wilno. b. dr. 
Zygmunt III. Uniwersał poborowy na sej- 
mie )595. Krak., b dr. 


1596. 


A b s lU' d a ob Smiglecki 
Acta et conclua. synoch geaer. Thorunen. 


--
>>>
1696 - 1696. 


S5 


Sprawy i uchwały Synodu Tor. 1691. Tho- 
ruń, Coteniu8. 
Agenda p. Powodovium. Crac., l.az. 
Agricola J. Bechai de ratione vitae. Lu- 
blini. 
Albertns z Wojny. Krak., Łaz. 
Ammude golah Cracov. 
A z b u k a. Wilno, typ. bratska. 
B i al o z o I' G. Epicedium na pogrzeb Doro. 
hostajskiej. Wilno. 
Birko wski. Lachrymae in funere Annae 
Jag. Crac., Lazar. 
Borkowski Nic. Disp. eth. de fortitud. Ar- 
gentorati, Bertram. 
Borkowski Petrus. De beatudine. Argen. 
torati. 
_ De temperantia. AI'gent. 
Brahe Eric. Mandata Seren. Sigi!!m. Suee. 
et Pol. Reg. 
Brant J. S. J. Kazsuie przy pogrzebie Jen. 
Chodkiewiczn. Wilno, Golda. 
lhuasiu.. Ad princip6s de bello advel'. 
l'urcas. Crac., Lai. (1595). 
_ Adv. J. Goatomium de eodem. Gorlicii. 
Bnrnomi888 Jerzy. O dobywaniu Agry, 
liat. b. m. d 
Bzowski. TI'ilogium. B. Virg. p. lIing. fest. 
Veoet., Zalterius. 
Carolus Princeps. Responsum.aa Dzyaliń. 
ski. Stockbolmiue. 
Cbytraeus D. :Memor. eveot. a. 1595 et 
epist. ad Sig. nr. 
c i l' a n u s Mathias. Assertiones de exist. Dei. 
Poan. 
Clemens VIII. Papiei. Przeżeg. odnowione 
króla nawars. b. w. m. 
C l e m e n t. De negotio moldavico epistolal'. 
Roatocbii. 
Conclusiones' aalutares in Clarom. p. P. 
00. S. P. C,'ac., Sieben. 
€onsensus. Toruń., b. d. 
Credenzschreiben u. lnstruclion wegen 
des HerrJl Sigismundi und Stii.nde Komgr. 
polen, und Apologia des Suderkopingi- 
Bchen Abscheidta. Stockholm, Guttewih:. 
Cyryl 
. Kazanie o Antychr. p. Ostrogilk. 
(p. Stef. Zyzaniego). Wilno, b. d.li Ostl'Og?) 
(tekst pol. i białoruski). 
Czaaownik. Wilno. 
Cz eraki :Mat. In ob. Nic. Pac Succ. Brest. 
Vilnae. 
D o m i n a e u s Peregrin. ob. Peregrinus. 
Deliberacya o spółku kOl'ony po Isk. li 
1595). 
DreB8er M. SacIls. Chl'on. die itzige Han- 
del mit Ung., Polen, Lilli. Wittemb. 
E ven t u s mem. anni 1595 ad Sig. III. b. 111. 
Exorbitancye i naprawa koła posela. ob. 
Karnkowski. 
Gorscius F. ob. Lancicius Joann. 
Goaławski Ad. De veritate. Argent., Bertr. 
Gospodara two ob. Wierzbi
ta. 
G o z d i u s Dan. Disput. ethica. Argent., Mart. 
Grabowski. Polska niżna albo osada pol- 
ska. b. w. m. i d,'. 

rąmątika 8łowensksja. obacz Zyzani. 


- 


Grochowski St. 
al pogrzebny Anny kró- 
lowej. 
Hasler. ParadoxuB annorum. Vilnae, Su\zer. 
H i s t o r i a confoeder. ob. Pol. 
Hyllensbergh Th. Theaium cellturiae ad 
Joa. Tarło et Raf. Leszczyński. A:rgent., 
Bertram. 
J aa b e I. Disp. de simplicii natura D.i. Lu- 
blini. 
J a n u sz o w s kiJ ano Pllle parafionee a d ben e 
commun Crac., Laz. 
J e B a o d Heamunach. I.ublini. 
_ Dr. Hahaum. Lublini. 
I n s t I' U c t i o exigendi thelonei novi finitimi. 
Crao., I.az. (1524.. 1598). 
Karnkowski. Exorbitancye i napr. koła. 
b. m. dr. (dwa przebicia). 
_ Kazanie o dwojakim kościele. Krak., Łaz. 
K o n s t.y t. 1596. Krak., Lazsl'z. 
K o a m o p o l ski. Absurua. ob. Śmiglecki M, 
K I' a i rIO k i Krz. Kstech. kOBĆ. apost. Krak. 
K r R k o w a (z) Bel'uat. Obwieszczellie IJrzy- 
paLików złączenia. dwu planet:. d
u. Stan. 
Kuczkowskiemu. Krak., Kobyhnskl. 
_ Rozsłdek astrologów o komecie, ded. 
Leon. ::)apieie. b. m, i dl". 
Krzistanow ic Stan. polonia :!cu brcvis 
ilescript.:io Statuum RE'gni poloniAe. Mogun. 
tiac. (czy raczej nie 1606 ?), . 
Kur z e n i e c c y Mu. i Jcrzy. Załoba na po- 
grzebie Stel". Bielawskiego, de(lyk. 1'1'0ko- 
pow i Bielawskiemu. Wilno, h. dr. 
Latos Jan. Kometa I'. 1596. Kl'ak., Kobyliń. 
_ Strażnik opowiada przypadki rozmaite, 
złączenie Saturna i Maraa, ded. Mich. Ze. 
brzydowskil'mu Kl'ak., Kobyliń. 
Lancicius .Joan. Genel'oso FeliciAno Jaro- 
liki, avunculo suo, Foelix \jonki poema- 
tion J. Lallricii in laudem dedicat. Crac. 
L e s z c z y ń s k i Rafał. Disp. eth. de beatu- 
dine Argent., Bertramu9. 
L ił i a P. Act.io HI. pro domo ad Pl'aelatoe 
el CAnon. Eccles. Posnall. rom., haer. Jo- 
anni!! Woll'ab. 
Lipsius Justus. Epistola qua Brl'utio reje. 
clam a se doctrinam pel'Scribit, edd. Niego- 
szewski. Crac., Laz. 
Lubi e u ierki And. Odpow. na artykuły, 
klill'e rozsiewa Johannes Peu'icius z Chom- 
ranie. b. m. i dl'. 
M a \ as p i n a German. Oralia o lidze U. .Ia- 
nuszuwski. ]{rBk., Łaz. _ 
_ Oratio de foedcl"IJ. Crac., Laz. 
_ " 
 "Romae. . 
Mnndata SigislOundi Suec. et Pol. I'eg. ad 
Cal'Olum 8ul'c. Vrincil" 
M a n d i n a Benedictus. De foedel'e c. Turcae. 
Nissae. 
_ n " " Crac.,. LazAr. 
_ .. " .. Colomae, Hoberg. 
_ Orlltio ad regem Senatumque Polon. Di- 
lingae, Mayer. 
M a I' g ar i t. OSI'h'g. 
M i r o w ski Andr. 'J'heoria vcntorum. Wirz. 
burg, Fleiscbmann.
>>>
86 


1596 - 1597. 


The1!es do don at. intel' vivos. Wi1'Zburg. - Zachariae proph. pro J. Chr. div. teatim. 
Fleischm Wilno, S. J. 
- 1'hesclI de justitia. HerbipoIi, Fleischm. Smotrycki M. Trcnoo, to jest kapłan wa- 
M o 1 i t w y powszednenije. Wilno. stoczlJoj cerkwi. 
Mylius Jerzy. Przestroga abo napomnienie Sokołow8kl. Officia propria !lab'. 1'0]0- 
Ji
towne do ewangie]. aby dzi&lek do Je- niae. Crac., Laz. (1599). 
zuitów nie poayłac. b. m. i r. - Sprawiedliwy Józef przez ks. Bogusław- 
- Stmdhrieffe an clie Christen in Lifl'.. Po- ekiego pl'zełożony. (1594). 
len, PI'eub8. Ihena. Richtzenhan. Spo łc e (o) panow przeciw Tw'kowi..b. m... 
Nauka ltu czytaniu pisma słowieńs. Wilno, Sturciua. De negobomoldavico.Roat'ochii. 
w dmk. bra.lakićj. obacz Zyzani. S y n o d brzeski. ob. Skarga. 
N ieg o s ze w s k i St. Epistola c. Fr. Brentium. T hreni in obitum nobilis ado]. :Nic. Szyma- 
Crac. nowaki, ded. a Stan.lłowski, Mathiae Kto- 
N O" i ny z KI'altowa. "o1cnye; Proga. dziński. Wilno, Christ. PatJ-o in off. S. J. 
O b l' o n a I\onfcderacyey i Processu (przeciw V o k a b u I a r mnncher Senteozen' Polnisch 
P. Skardze). b. m: dr. und Dcutsch. Thorn. (1580). 
Officia ob. Sokołowski. Volan A. De vita beata dialo
us. Wilno. 
Pap rocki. Pamatka Cechum pobitym. Pra.- Volkmar. Diction. tl-ilingue t,'ipart.G.dańsk., 
ga, Srhuman. Rhode. 
p c gaa Moletos. Ortodoxos christian os. dialog. Vo t u m szlacl1cica pol8kiego Ojczy?n
 miłu- 
Vllnac. I jłcego. Krak., b. dr. 
peregrin Damian. LiJra z Zawad l! koła po- Warszewiclti KI'z. De Jegatione. 
schkicgo. (ded. L. Sapide). (Wienbi.ętn M.) Gospodarstwo dla mlo. 
p I e w y Stefanka Zyzani
y heretyka z cer- dyc]1 i nowolnych gospodarzy. b. m. d,-. 
J..wie I'usldfj wykJęteg'o. Wilno. (1598), (tcnzo druk i ozdoby, co W PD!Jł"O- 
Poe i ej Hipllcy. O p/'zywil. naJanych Unii. ckie#,o: Próba ClJót, Nauka fil.). 
b. m. dr. W u je k. Postilla catholicka mniejsza, cd. 
- Synopsis. Wilno. 4ta. Krak., A. Piotrk. (15i9. 1500. 151:12. 
Pol Klemens_ Historia confocd. po]onicac. 15
O). 
DfbrocilJi. - Postilla kalol. (wi,;k.) Krak., Piotrk. li 
}ossevilJus .0\. Comment. di .Moscovia. ]567. 1582. 15Ł4). 
Mantua. _ Pieśni nabożne. 
- Relazioni o siano C. di Moscovia. Mantua. . Wyohrażenie prawdziwe trojga. dzieci. 
Praeparationes devotae. ob. Januszowski. barzo sh'asznych. b. w. r. (około 1596 ra- 
p r o c e s na kOlJfederacyę ob. Skarga. czćj 15itj). 
l'rzestroga ob. Nylius. Zachariae propbetae pro Christi div. te. 
Przeżegnanie na król. Fr. króla Nawar. stim. ob. Śmiglecki. 
ob. Ciem. VIII. Zamojski J. De transitu 1'al'tarorum. Lip- 
Psałomnica. Wilno, drukar. Bracka. siae. (1594). 
Psałtir. Wilno. _ Zyz ani (Tustanowski) Laurenty. Azbuka 
p s z e n i c a Jak. Plewy Stefanka Zyzaniey. tiłowenskaja. Wilno. Bractwo kla8zt. 
}jeretyka. (Jb. Plewy. ..;.. GI"Bmatyka slowenskaja. Wilno. b. dr. 
Ractel II. Warllaf'tich!! Historien. Gorlitz. (Mamoniez). 
(1591). _ obacz Cyryl S. 
R e s z k a. De atheismis et pJlalarismia evan. 
Neap.. CacJin. 
Roman us- Adl.ialJ. Ventorum USUII ded. N. 
Corycinio. Wirceb., Fleischman. 
Scali on Uli Aegiol (Sm'mata). Ad hid Sam- 
blasium Consentinum. Pel'usii. p. Orlando. 
S c h n h c h e l e s hl\k kabatab. Crl\coviae. 
FI c II Y l h a n Arba. Lublini. 
S c r i p t a duo de causis ct remediis diss. in 
reI. Chr. ad Procerea Reg. Polon. h. m. dr. 
S e p r c i u s Alb. Dc boril! Canon. li bell. Crac. 
b. dl'. 
Sigil!munduB ob. Ml1ndata. 
S kar ga Piutr. 
ynod bl'Zesld (11i97). 
- Procea na kOlJfederatił z poprawł' b. w. 111. 
S ł u ż k a Alexander. Epicedium na pogrzebie 
Mich. Paca. Wilno, b. d,-. 
Ś m i g I e c kiM. Absurda Synodu toruńskie' 
go. b. m. dr. 
- O lichwie i Wyderkach. Krak., J.aZllr. 
- O lichwie i trzech I'rzedoiejszych kontra- 
ktach. Wilno. S. J. 


1597. 


A l b o. lkkarim. Lublini. 
A]pl,ea Sepher Rabb. Crac. 
AJvares. Jnstit. Grammat. Poznań. (1592). 
A I' t o m i n a P. Krze8ichle b. N omenclator re- 
rum, linguis Jat. germ. polon. explic. Tho- 
runii. 
B e r n a t z Ji:rakowa. Ka]endarz Da r. 15!J8. 
- Przestroga i dekret astro]ogski na r. 169B. 
Kraków, Kohyliński. 
Bielski J. KI'onika po]s]m. Kraków. Sie. 
beney. 
B o c h n e II s i sAndr. DeJlnm ob. I.ubeIczyk. 
Borkowski P. Disp. etbica de actiollum 
princ. Argentorati. 
(Brański) KrzY6ztof Phila]et. Apocrisis ob_ 
Smotrzycki. 
BUBbergiua A. Drogi trzy tł. N. 1\amysło- 
vius. Wilno, Karcan.
>>>
11597 - 11597. 


Cahgius An. Synonyma. Vratisl., Baumann. 
Cerio la Fulviusz. Rada pailska tł. Jak. Gór- 
skiego. Krak., .łJazarz. 
C h wali b o ski. Odpis na ryceratwo jezui- 
ckie. Poznań. 
Czahrowski A. i'hreny i rzeczy rozmaite. 
Poznań; V ol rab. 
Czaplic Marc. The
es. Norimb., I{aufmann. 
E k t h e s i s, albo korot.koju' sobranie spraw 
na synodi boresteńskom. b. ID. dr. (ob. 
Skarga). 
E k t h e s i s abo krótkie zl'branie spraw na 
synodie w Hrze
ciu litews. Kraków, b. dr. 
E p i t h a l a m i u m In nUl't. J. Godomski. Crac. 
}' ił a l e t. Apokrisis ob. Broński. 
Gliczner .ł.:r. Chr. reguD1 1'01. Thoruń, Co- 
tonius. 
- Kronika polska. 
Gorajski Ad. Epi8. in C3usamutand.reIig. 
(około 1597). 
Górski X. Rada pańska. ob. Cł:riola. 
G oał a ws ki. Castus Joscph. ob. Szymonowicz. 
Grochowski Stan. Hellum theologicum. 
Crac., Luar. (ob. właściwie Lubelozyk). 
G ru t i ui us. Melanchol descriptio, ded. Nic. 
.:hrist. Radziwiłł, et Fab. Birkowski. Car- 
men. Crac., Pet.ric. 
Herburt. Statuta. Sam08cii, Lenscius. 
Hilchen Dllw. ob. Orationes. 
- Livonia6 Supplic. in comitii,. Crnc., Lal'.. 
- " .. .. Rigae. 
H i a t o r y a bardzo pocieszna. O zbul'Zeniu 
miasta TrojailSkil'go. Kl'ak., Wierzb. 
I g n a t i OD. .Epiatolai per Fab. Birkowski. 
Zamość! Lenscius. 
In ar ucho perbrevis auper ritibus Graeo. 
Romae, CapI. 
.Junge ,.. Synopsis evang. Posn. (1595). 
Karnkowski S. Messyasz abo kaz. o upad- 
ku rodz.ludz., dedJk. Zygm. III. Pozn., 
b. dr. 
K lon o w i c z. Pożar, npom. do gaszenia. b. 
dr. m. 
_ Reguła $. Benedykta, ded. Józ. Wore- 
szczyńskiemu. Krak., Piotrk. 
Koryciński A. .Embl. VII. artes !ib. dec!. 
Olom., Hlludel. 
I{ron n- Wegweis. Riga, Narva, Wilna. Colln. 
Krzesichleb ob. AI.tomius. . 
II a to s J. Zaćm. słonecznego na r. 1598 o- 
pisanie. 
L i l i a P. Ol'. ad Sig. III. in reditu ex Suec. 
Posn., Volrab. 
L u b e l c z y k. Betlum theo1. adv. 'furcas 
Crac., Laz. (lM5). 
L u b o m I i u s Roxolanus Cracovienais Seve- 
rinua. Theatr. concionat. Venet., Minima. 
lJ au c z Mar. Okulary ed. 2ga. Krak., :taz. 
M e d i ta ti o psalmi 67 ael Card. Radziv. 
Crac., LRZ. 
Młodecki St.Odpu8ty nadane od Syxtusa 
V. b. m. i r. Kraków. 
MontanUB Fr. Apologia pro S. J. Crac., 
Lazar. 
Morochowski. Obrona brestejs. rUI. sobo. 
ra. Wilne. (1595). 


- 


87 


M. u s o n i u s J. Prognosticon Bolia et lunne 
eclip. Krak., Kobylin. 
Mylius G. Sendbr. an Christ. in Lim. Po. 
len. Ileipzig. (? porówn. r. 1596). · 
}Iyrecius A. Ji:ulerpe sive nuptiae Janus. 
Ostrogo Crac, Sieb. I 
N a m y B ł o W s ki Licyuiu8?. ParacneBis do 
min. Ewangiel. Nowogródck. 
N a z w i s k a z Obj. S. J aun Chr,)'Bt.u90wi 
zborom, naucz. słuzące. b. dr. ., 
O d pnsly ob. Młodecki. 
O li va pacifica missa d. A. Gorajski. b. 111. dr. 
Olivarius RBuRlii. Rei. de c.lIlon. B. Ja- 
cinti. Roma, b. dr. 
Orationes tres (Nic. Eckii, Hilchen, Rivii). 
Rigae, MoIinus. 
Ostrowski Jan. Epithal. Janussii Ostrogo 
et; Cath. Lubomiraka. Crac., Sieben. 
Pap rocki. Nowa kra.tochwile. Praga. (1598. 
1(00). 
PallBenllis Jode. Comp. 'fhalmudis. Crac. 
Pahri k. Ostrogo 
Paxillus Adam. O Lizydzie komedya. Kra.!e., 
Kobyliński. 
Philo patris ad SenatuID et pop. LituanulT.. 
Miłośnik ojczyzny do Seuatu i rzpltej litewB. 
(autor Wojnowski J. czy Pielgrzymowski 
El. porównaj Wojnowski i Orzcchowski 
r. 1588). Wiluo, b. dr. 
Piskorzewski M. In m Annae Jag. fu- 
nebr. laud. Crac., Lnz. 
Pi u s V. Institutio christiana. Zamość, :tt!ski. 
p l a u tu s potrójny tł. Piotra Cieklińskiego. 
Zamość, .łJ
ski. 
p o w o d o W s k i H. Brevis inBtructio. Posn.. 
Wolrab. (1577. Hi96). 
Precationes aliquot aelectae. Crac., Petric. 
Pro teB o wi c z (Protasowicz) Jan Benedy- 
ktowicz. JAłmużnik ex opere Julii ł'ulci. 
Wilno, b. dr. 
- Konterfet człowieka starego tudzież o sta- 
rości. b. m. dr. 
- .Epicedium na śmierć Maruszy W ojniauki. 
Wilno, Korcan. 
ReceptR, abYBmy aię w ziemi ojcaystej 
osiedzieli (mowy Gaetaniego, Kał"ukow. Za- 
mojs). b. w. m. i r. 
Reguła O. Iłl'nedykta. ob. Klonowicz. 
R i c h e o m e J
ud. ob. Montanus. 
8 a m b o r i a Camillus. Assel1.ionea ex morali 
et Bpecul. theol., ded. Vlad. Hekeaio. Crac., 
Petric. 
Severin us obacz Lubomlius. 
S i 8 ł o W H k i Stan. Wanchocensis. De suffra- 
giis quiblls Bpiritua defllnctol"um juvantur. 
et carmen Adami Wolaki. Wirceburg. 
Fleischmann. 
S k" r go B. Kazania na Niedziele. Krak., Piotrk. 
(i 1695). . 
_ Odpowicdź na książki o Synodzie brze8kim 
imieniem ludu Btal"Ożytnćj religii greckiej 
- Synod brzeski y jego obrona. Krak., Andrz. 
Piotrk. 
Śmiglocki Mar. Absurda (ob. r. 1596). ob. 
Synod. 
S m o t r y o kiM. i BrońBki Krz. Filalot: Ap:).
>>>
88 


1597 - 1598 


krizis, abo odpowied na kniszki o soboru 
Brestins. (przyp. J. Zamojskiemu). b. w. 
m. i r. 
- ApokTiaia abo odp. na xi=ł;.ki o synodzie 
Brzeskim. 
Solikowskl Hier. Meditatio aeu explicatio 
paalmi LXVII. Crac., Szarfi: 
Soszyńlki. Thesel de lue pestifera. Basi!., 
Waldk. 
- Oratio de natura aquar. Basil., Waldk. 
S y n o d u s dioec. Plocensis, praesid. Al. Ba- 
ranowski (ed. II.). Crac., Aud. Petric. 
S y n o d brzeski pod Mich. Rachoz'ł (p. Smi- 
gleckil'go). Wilno (1). 
- n n " KI'aków. Porównaj Skarga. 
Szymonowicz Szym. Castus Jos. tł. stan. 
Gosłllwaki. Crac., Laz. 
TamniciuI And. Traktat albo rozprawa 
krótka na cza8 pamiątki Narodzenia J. Chr. 
Toruń, Cotenius. 
T e c n o J oan. Beantwortunge dei offenen 
Sendbrierel Gr. Mylius (g. die Jeauiten). 
Brunntrut., Schmitt. 
Tirna J. Minhagim. Crac. 
'}' w or z y d ł o Mar. (Łaszcz). Okulal'Y na zwiel'- 
ciadło nab. chrześć. Vi Polsce. l{rak., .Ł.az. 
(1594). 
Waczławowicz J. Asael"tionea phil. de 
meteoris. Crac., Petric. 
- Pyroteoria (et elegia El'asmi Sixti). Crac., 
Piotrk. 
War i c h i u I W. Katechizm wendyjski. Bu- 
dyszYlI. 
Warszewicki. De consiliariil et cOlIsilial"ii 
officio. Wittenb. 
- " " " Rostok., Reusner. 
Wereazczyóaki J. Votum ze atrolłY podn. 
wojny. Wereszczyn. (1592. 1594). 
Woj n o w s Id Jer. Philopatris ad Senat. Li. 
thuanum. obacz. Philopatris. 
Wuchali us Jan Leopolita. Żywot Panny 
Mariey z łacińsk. przełożony, dedyk. Ja- 
dwidze Mniszkowej. Kl'ak., Sieben. 
Zbylitowaki And. Droga do Szwecycy. 
Krak., Sieben. 
- Zywot 8zlachcica we wsi. Krak., b. dr. 
Żarnowca (z) Grzegorz. Upomn. proste i 
Krótkie. 
- PostiIla albo wykłady. Krak., Wiel'zbi
ta. 
. (1580. 1582). 
Z e b I' o W s k i Szcz. Itecepta na pIastr Czo- 
chowicza. Kruk., .Ł.az. (1594). 
Żor a w i ń a kiM. Praktyka prosta, pospoł. 
człowiekowi bardzo potrzebna. Krak., St. 
Scharfi: 


1598. 


A m p l i u s JoauueB. PaoegYI'iclls ad Jacobum 
Ostrorog. Lugdllni. 
Antirchesia (przeciw ApokrisiB). (Arku- 
diusz P.). 
Anzel 
 ?C. ob. Itymsza. (Chorografia) 
A po knaj a (Smotrycki, Broński). Wilno 
(1596. 1(97). 


Artomiusz (Krzesichleb). Kancyonal. To- 
ruń, Kotenins. 
A ua a Csroli Suderm. Priucipis ady. Sigis. 
m., edd. Sturtzius. Dantisci, Rhode. 
Baronius Caesar. Histor. relatio de Ruthe- 
norum origine et conversione. Colon., Stein. 
- Vita B. Esaiae Bonerii. Roma. (1 poró- 
\vnaj 1600). 
Bart Zach. De epidemia sive febri pestilen- 
tiali, d
d. Adamo Sendivoio. Posn., Volrab. 
Bartłomiejowicz prokob. Cenzura o no- 
minacyi bisk. Wileńskiego. Wilno. 
Basilius Magnus. Dl! moribus orat., ed. S. 
lłovius. Franf., Bassaea. 
Beckman. Carmen de obitu Annae Austr. 
B r u a a i u s. De Tartaris diarium. Frankr., 
Wechel. 
Bzoviua Abr. Concionel'l IV. Venetiis. 
- De jure status aive divino. Colon. 
- Sel.tum gloriae S. Hiacinti. Venet., Zal. 
teciua. 
- Thesaurus laudum S. Deiparae 40 concio. 
ues. Venet., Soc. Minima. 
C a I e! i n u 8. Dict.ionarium 11 linguarum. Ba.. 
ailcae, Henricpetrua. 
C a p i t u I a pokoju Henr. III. i Filip. II. 
tłum. z włos. Jan Bspt. Ceki podżupek. 
Krak., Łazarz. 
Carolidea. .Ad :\1. Sendivogium. b. w. m. 
Cato. Disticha. Katonowe wiersze p. Kłouo.. 
wicza. !{raków (lb70). 
Cieglcrus GeOl'g. De inc
rtit\ldine r. hum. 
Rigae, Mollinus. 
C i o P h a II i Hercules. Scbolia in Ovidium t 
ded. Paulo Uchaliski leg. Rom. Venetiis. 
C l Y P c u s apirit. ed. 4ta. Crao., Sieben. ob. 
Warszewicki Krz. 
COlIstit.. iu gen. Capitulis Ol'd. Canon. Cu. 
stodum S. Sepul. Hier. cdd. And. Batory. 
BI'UIISb., Schonfcls. 
Co p e y eines Schreib. dea H. St. von Zarn- 
kow und J. Zamojski an Herzog. Carl. 
Czasosłow.Ostrog. 
D a w i il. Psałterz tłum, X. Rybińskiego Mac. 
b d. 
- To!hillim. Kraków. 
Epicedi a in obitum Audreae Opaliński. 
posn., V oh'ab. 
E van g e I i a e et epistolae eccl. Cath. Crac. t 
SiebclIeych. 
Fabriciua Tim. Elcgia in natalem Christi. 
Rcgiomonti. 
Fredz - FUl"drag emelIan Sigismundus od 
Herr Cad. Stockbolm. 
G l i c zn er Fr. Apcllacya konfed. waraz. Kró- 
lew. Osterb. 
- Ta;liec (Kazanie). Królewiec.. 
G o l' e c kiL. Historia de bell o Hongar. \Va- 
lachico. 
G o rni c kiL. Raczył, Krak., 1:.az. 
Gonki Sz. Chwała SS. i błogo Polaków. 
Kraków. 
Granada L. ŹWierciadło czł. chrzl'lić. tł. S. 
Warszewicki. Krak., Piotrk. (1577. 1585. 
1594). 
Grochowski S. Augost Jagiełło. 


......
>>>
1598 - 1598 


89 


- Skarga snn nocnego. Wal'szawa. 
- Hymny kościelue. Krak., Sieben. (1599). 
Rytmy o zacności M, P. Krak., Sieben. 
G r u t i II i u a And. Medicua dogmaticus, dedic. 
Leoni Sapiehae. et Carmen Eras. Syxti, 
CI'ac., Piotrkow. 
Heliodor. Actbiop. Hist,. intel'pr. st.. War- 
szewicki. Heidelberg (1556). 
Holzachuber Balt. Ode ad Joh, D. Soli. 
kowsli. Riga 
Homer. ob. Wolthazy. 
lnatitutiones literatae. Thoronii. (1586. 
1587). 
J u n i u a M. Orationea ex historlcis, Partea 
III. (Orat.. Ad. Lasco, M. Cromer, .J. n. 
Solikowski, Er. Ciołek, Chris. W arszewicki, 
St. Karnkowaki). Ar
entorati. 
KaczorowlIki. Hist. epitome pasaionia AI- 
berti. 
Karnkowllki Stan. Instrukcya IJa sejmiki 
elekcyej deputackiej, b. m. dr. 
K a t.e c h i z m polski z litews. naUad r.Ielch. 
Pictkiewicza. Wilno, Wiel'zejski S. 
K a t e c h i z m ob. Sudrowiusz. 
Klemrelliua Nic. pathologia. Lugd., Plant. 
Klonowicz. Flis. Krak.. Stern. (1595). 
Kmita J. A. ZWlerciacUo rzeczp. Polskiej 
na poczitko r. 1598. 
Knyi:yca (listy Malecyusza patryar. Alex). 
Oatrog. 
Kochanowaki .Jan. Krak., 
az 
Konstitucye (od 1550 - 1598). Krak.,l'..az. 
Kor y c i ń a k i Krz. In felicem rcdit. Radziw. 
Crac., 
az. 
Kra i ń s k i K Katecluzm ap z pleśń. Krak., 
b. dl'. 
Krzyckl Jan (Krzuski). Vindiciae ob. Vm. 
diciae. 
Laterna M. Harfa duchowna. Lwów. 
- " .. " Kraków, Piotrk. 
L a t o a. Przeatroga rozmaitych przy pad. na 
l' 1599. Kraków. obacz Żebrowski. 
Legationes Alexandr. et Ruthen. ad Ciem. 
VJ1I. lngolstadt 
Leges et atatuta congr. beatac Virginis. 
Crac., Petric. 
L i c y n i u s J. Catalyala albo zkaza. 
Lilia P Oratlo ad J. 'fal'Dowski ep. Poan.. 
Posn., Volrab. 
Luhomirski Nicol. Hvmenaeua Janua. 
Ostrogo et Calh Lubomii'ska. Crac., l.az. 
_ Technopaegion sacropocticnm. Crac., h. d. 
Łaaki J. purgation d. i. ein Verantwortung. 
Heidelberg. 
Łaszo w a ki Jan. Pieśi. zywota pobo7.n. ICrak. 
Małachwiejowicz Wasyl. ob. Żarnowca 
(z) G. 
M a n u tI tA sAld. Elegantiae. Wilno, S. .1. 
M a r ti n u s. Prima par. decl graecae ling. 
DantiscI. 
MOJecki X Przecławs. Żydowskie okru- 
cieństwa. Krak., Sieben. 
M ordechaj gadol. Crac. 
Mo rge ns to rn. Tractatua de ccclesla. Franc. 
M u 8 a r Scfer b.amusar. Crac. 


- 


N i egosz c w s ki St. Epithal. Januss.Ostrog. 
et Calh. Lubomirs. Crac., Laz. 
N i g e r Dan. Cracoviensis. Categoria ante di. 
aputationem de S. Euch. Sacramento. Ro. 
ma, ZlUIett. 
N i z o l i u s Mac. Ol'ał.io de vit.a Scboberi. 
Thorunii. 
Opya o r3znosty wostocznoj cerkwy. Ostrogo 
Oaterod Chr. Disput. wider Gcorg. Tra- 
deln. Raków, Rodecki. 
Ostrowaki Jan. Epithalamion in nuptias 
Sbig. Lanckoroński et Catt!. Komorowska. 
Crac. 
_ De belIo dialysis aurea. Crac., Piotrk. 
Odpis na list Ipati'l Pocieja. Osrog. 
Panegyricon Adami GUrlljski de Goraj 
Crac., b. dr. 
Panegyricus ad Joau. 08tl"orog. Lugdun. 
Paradoxa diversls locis edita, dedic. NicoI. 
Zebrzydowaki. Crac., Laz. 
Paprocki B. Nowa kratocbwile. Praga, 
Sedleanski. (1597). 
p o d k a n i e Jonasa z Grp.gor. Klecl1lł i roz- 
mowa trznadla z nietrzepielem o o
enie- 
niu. Krak., 
azarz. 
p o I i b i u a z i Liwiusz. Dwa bunty żołnierskie. 
szkaradne. b. w. m. 
Polua Klem. Ad Paulom apost. de foro com- 
pet. ded. Chris. Radziw. Wilno, Sulcer. 
Powodowski H. Rythmy ob. Rytbmy. 
praetoriua Martiuus Svidnicensis. Poema- 
tum l. V. Argent.., Kuffer. 
Przcatroga do Evangelikow aby Nowo- 
krzczeńcowie na wiarę namawiac sit nie- 
dali. Wilno, b. dr 
P s a IŁ i r. Oatrog. 
Quadrantillul3. Palinodiae Colou. (1571). 
R a d J: I W i Ił Bisk. hak. Agenda. 
Raaclllua Valent. Inst. dlalect. librl V. Re' 
giom., Osterberger. 
R c a c i u s Stan EpistoI. pal's posterior. Ne- 
Bp., CarlinoII. 
R e i n e li u 8 Joau. Leicb Predig bey BealO,:r- 
knuss Anna Konigin in Polcn. Gratz, Wild- 
manatatter. 
Retkiewicz M. Polski z litewskim kate. 
chizm. Wilno, Wierzejski. 
Reuaner. Epistol. Turcicarum librl V. 
Frankr, Collitius. Lib. VI - XVI (1599 - 
1600). 
Riccjus J. Elegia. Regiomollti. 
Rodel'iciusz Al. O postępowani o w dosko- 
nało';ci i cnotach zakonu. Wilno, S. J. 
RotŁa nuovll che ha dato il Re di Polonia. 
al principe d'; Tartari. Fi,'enze. 
R o z m o wa Gl'egoryasa z Bartosfm. (około 
(598). 
Ry.msza And. Ch urografia lopisanio ziemi 
S. (1595). 
Rytbmy o PaullIe Maryey tł. Po\Yodowaki. 
Krak., Sieben. 
Sborllik. Ostrogo 
Sierakowaki. Conclulllolles. Crat'. 
Skąrga. Piotr. Bractwo miłosierdzia. KrakiIw. 
_ Zywoty Święfych. KI'ak., Piotrk. (1579 
1585. (592). 


12
>>>
{lO 


1698 - 1699. 


Skorawiec Woje. Fausta gratul. Hier. 
Chodkiewicz. Wilno. S. J. 
- Winszowanie Karolowej Chodkiew. Zofii 
z Mielca ayna Hieron. Wilno, b. d. 
S ł u c k i u s Guil. Sacrorum gentium descri- 
ptio. Tiguri. 
Sokołowaki St. Opera omnil\. Crac., Laz. 
- In evang. Mattllaei lIotae. Crac.. Laz. 
S o k o 1 i n II ki Drucki. Conclu8ionea jurid. Ro- 
mae, Mutins. 
.sturtzius ob. Ausa. 
SudrowiullZ St. Nauka i utwierdzenie etc. 
Wilno, Karcan. (i 1580). 
- Katechizm albo zebr. wiary krzesciań. 
nakł. J. Abrahamowicza. Wilno, Karcan. 
(IGOO). 
S u s t y g a Laur. Reverendias. in Christo Franc. 
I:.ącki gratul. Crac.. Laz. 
- Technicometria domino Alb. Clotnaeo. 
Crac., Alb. KobyliJiski. 
Szyazkowski Martin. De obitu ser. Annae. 
Crac., Laz. 
T e a ta m e n t nowy p. Czechowicza. Raków, 
Rodecki. 
T h e a e s 20 de Trinitate etc. propositae. Ra- 
coviae (1568). 
Typotius Jacoh. Threnus Polon. (na zgon 
Anny). Halae, Greber. 
Tyrigetes Janus. TechnopaeR'nion sacro 
poeto venerab. Corp. Chr. rosto cOllsecr. 
Crac., Laz. 
Vidavienais Gabr. (01cwiński). Bellum 
misticum sapientiae hujlls saeculi c. div. 
sapientia. POSil., Volrab. 
Vindieiae. quibus Guilh. philaletao ad Mi- 
nietromachiam Rescii I'esp. vimłicatur. b. 
m. dr. 
Vo I fi n A. Panegyriclls Niu. Christ. Rauiwilło. 
Wilno, Sul.l:el'. 
Warozewicki Kl'z. In mortem Phil. II. 
orat. Cl"ac.. Andt'. Peh'ic. (LAzar). 
- Paradoxa. Crac., I.azar. (1579 i 1588). 

 Clypeus spiritualis edidit-. Crac., Sieben- 
eycber. (cztery wydaniII). 
- De optimo statu libertatis. Crac.. LRZ. 
- In rnortem Reg. Annae. Crac.. Laz. 
- De ambitionis vitio. Cr8c. (Hitl8). obacz 
Granada. 
WieloJlolaki Alex. Epicedium na pogrz. 
Zofii Gostoms. b. m. dr. 
- Thcosynelitus s. consil. DCOI'um de Georg. 
Radziwiłł. Crac,. Sieben. 
W i e r z b i 
 ta. Go
podarstwo (? 1596). 
Wolthazy. Hipothezis IIliadi ksiąg Home- 
rowych, lled. Riel'. Jazłowieckiemu. LwÓw, 
neroath. 
Z I
 i ó r dek"ełów tryb. lubcIskiego przeciw 
Zydom. 
Zobellius ChI'. Difl"crentiae juris civ. et 
S8xon. Lipsiae. . 

wierciad.ło Rzpl. polskitj. h. m. dr. 
Z a 1'11 o w s ki Grze
orz. Clypeus a tarcz. du- 
chowna z sł.,w Ap. Pawła. Wilno. oruk 
Was. Malllchwiejowicza w druk. M. Puł. 
kiewicza. 
- Apokata8tasis. b. m. dl'. (Wilno). 


Ż e b r o wa k i Szcz. Próba minucyi Latosowycb. 
I{rak.. I:.az. 
- Probacyn. próby na minucye Latos. Krak., 
I:.nzarz. 


1599. 


Antonin X. Sprawa dobra o zakonnej pro- 
wincyi Jacka BW. Lwów, Bernath. 
Artomius Piotr. Kazanio na Synodzie 
w Toruniu 1595 miane. ob. Kazania. 
A n l e u m nuptiale Rcad. Samoscieosi8. 
D n s ił i c U s nob. Polon. Theses de beatitudiue 
ex V lib. Aristot. ethic. Basi!., Waldk. 
Binłucki Jan. I:.upieże martwe skryptu H. 
Graciana. Wilno, I;
czycki. 
Biblia przekład o Wujka. Krak., I:.azarz. 
B z o v i u s. RosArium Beu exerc. pietatia. P080. 
Chytraeus. Chronicon Saxoniae. Lipsk. 
- Val"iorum in Europa, itiu. doliciae.in.... 
Anglia, I'olonia, ed. II. apud Chr. Corvinum. 
Codurus .Flam. In funera Ser. Anoae. b. 
w.m. 
Czachl"owski. Rzeczy w W
grzech 1588- 
1596. Lwów. Bernat. (1597). 
Dambkowski Greg. Lacr. in mortem SI;. 
Radziw. Crac, ł'etric. 
D fi o k s z a. Postill/\ katol. po ŻmudzkI!. wil- 
no. S. J. 
D i a c u r a nucI V (]I'laur d£r jetzigen Schwe- 
di8chen Sache was sich vom J 594. zuge- 
tragen. Stockholm. Jurerwitz. 
Domaniewski St. Lllct. in ob. Stan. Ra- 
dziw. Crac., Pct.ric. 
Erencelius Sal. LivoniR S. R. A. lit Ol" 
din. Polon. precatnr. Rign. Mollin. 
Gemma Joan. B. Sigism. III. med. De mt. 
curandi bubonis. Dant.. Rholb. 
(G e rl i c h) Gracyan Marcin. Prote8tacya prze- 
ciw. disput. Śmirrleckiego. Wilno, b. r. 
Grochowski St..oHymIlY i Caotica. KI'ak I 
Sieb. (1598). 
- Pogrzebowe plankty Anny królew. b. d. 
- S. CecJlia panna. b. d. 
- Treuol.is I,a Anny Rrcyk!l. z Austryej 
król. l'ols. pogrzeb. b. d. 
- Wielkiemu Monar. Sygm.lJI. Kolenda. b. d. 
Hagenovius Szym. ob. Mi
lanciu8 (My- 
sława). 
H e I' I i ci l! a. ErkIarung Sonnenfiinstero. Alt. 
Stettin. Rheten. 
Herennius ph. Enarr/\tio in Metaph. Za- 
mość? 
H i l c h e n Daw. I:rostbrief an .Jen G. Farnz- 
Lach. Riga. 
- Epistola consolatoria ad Gerg. Farnzbach. 
Biga. . . 
- Epistola gratullltoria Rd I.. Sapieha. Rig
. 
H o a i u s. Orartiones I V. Crac., Pel.ric. 
H u t t e,' Elias. Novum testamentLlDl Syrico, 
Ebl"aice. Graece, latino genn. bobem, Po- 
lon etc. NorimbCl'ga. (folio i \V 4ce). 
J a n i c i u s z. Roz!,I'. o zwienchn. biskupa 
Rzymskiego. 
J u n ge Adr. RozwiłZ.. 52 quest)'i. Krak., 
Piotrl.. (i 1(93). 


......
>>>
1599 - 1699. 


91 


- Odpow. na ksi,!zkę jean. Kalwinisiy. Kra. 
ków. (1693). 
Jur gi e w i c z A. Quinti Evangelii profc8so- 
re8. Nullus et Nemo. Wilno, Lancicius. 
J u 8 tcrrcstre nobilitatis Prussiae. (ułot. Mik. 
Niewieściński). Toruń, Cotenius. 
Kalwin Jan. O zwierzchno świecki
j według 
pisma 
. opia. b. W. m. (Toruń). 
Kar li il8 k i St. Spraw i post!:pi..ów ryc. opia. 
Lwów, Hernat Mac. . 
II a z a n i a synodowe na gen. Eyang. synod 
'IW Toruuiu wyd. Turnow8ki. Toruń, Nering. 
K n o r£ Jerzy. Beschrei. des krieges wider 
DaJllzig . ob. Schutz Histor. reruu. Prnssic. 
Eisleben. 
Konatytucye 1599. Kruk., Szarf'f'. 
Kra i li 6 k i Krz. Porządek naboz. kość. po- 
wszecb. Toruń, b. dr. 
I.dos. U:alendRl"z na r. 1599. lernk., Koby- 
liiJski. 
L i c i n i u 8 .T. N Kata1isis. Skaza' tarczey 
Grzeg. z 2aruowc8. Nakład Hrehora Wio 
lanta. b. I.. 
Lipsius Justu.. O stało!ci ksi
 dwoje. 
Wilno 
_ Von der BestacDlligk. Danzig, Rhode. 
L o e c h i u s. El'ilal. iu uup. Leonia Sapieha 
et Elisab. ltaJziwi.łł. Vilnae, Sultzel'. 
Lii. ilom ira k i !\tik. Sertum Academicum..h.m. 
Machiawel. DispulatiODum libri III, ded. 
Joann. Osmulskio. lInelli.. 
Madzinius S In obitom Raph. Russinovii 
elegia. Toruń. 
M arti n US. Notae in of£icia Ciceronis. Gedani. 
Mikołajewaki Dan. Disputacya Wileń8ka 
M. Smigleckiego z l\likołajewskim. Toruń. 
Coteniu8. 
Minadou. Toro. De morbo cirrchorum. 
Pał.avii. 
Ki.laniua Joann. (MyBław). Sooiet. S. An. 
lIae lJ1zekł. z Szym. llageuoviuea. Zamosć.. 
Akad. 
NaboroYlua Dsn. Do yeoeni'. BasiI., Ge- 
mU8aem. 
Neugebauer Salom. Orat. de pslaestrao 
literariae dignitate. Crac. 
N i ego8Z e wak i St. Laterna poloniae sive 
lachrymae in morŁem Mart. Latcrcse, de. 
dic. Andr. Bobols. Crac., I.n. 
N i ger D. Oratio ad Sig. III. Romae, Mutiml. 
_ De laudibu!I S. Joann. Bapt., ded. Andr. 
Tenczyiiski. Uomae, Mutius. 
ocbron i Powietrza morowegO. Krak., Piotrk. 
And. 
Opisanie zwierzcbnoici Kwieckiej ob. Kal. 
win J. 
Opisanie lI}Jraw i post
pków ryc. Lwów, 
Bernat. 
Otwinowski Er. Przypowieści J. Chryet. 
b m dr. (Raków?). 
p a p r o c k i. Ogród królewsky. Praga, Sedl. 
czaJJsky. 
Paulo Domini J. Christi (z nutami). Crac., 
Lazar. 
Plemieński ł'ab. In obitum Rapb. Rus. 
sinnii 


...... 


Przywitanie PanD. Jesusa. Bronaberga, J. 
Birchu8. 
Pnłtir.Ostrog. . 
Rottondorf Krzy. Epit. St. Vlodek et 
Redv. OleblJicka. Lwów, Bernat. 
RybińBki Jan. WiosnJ. anno 1599, dedic. 
Jan. Dąbrowskiemu. b. m. i dr. 
S a p i e c h a .Jan. Epithal. lIa weaele L. Sa- 
piechy. Wilno, Karcan. 
Scboeneua Andr. Ad Francis Deitrichsteia 
gratul. Romae, Molius. (1600). 
S c h u l t e s J ac. Qu"estio an rex fide m hae- 
ret. sen-are tcneatur. b. m. dr. 
S c h ii t.z e. Hisl. rernm Prussicarum. Eisleben, 
Danzig, Rornigk. 
ęikorski J. Chr. Kaz'jmieraki gratu!. Crac. 
Smigl e ck i Mar. Diaputacya wi1enska. Krak.. 
Lazan:. 
- " II II Wilno. 
Societu S. Annao.ob. Mislanius Jan. 
SolikoWBki J. D. Ad Livones paterna et 
aroica peraenesis. Riga. 
- .. " ., Samosci. 
_ Prusaia regi optimo. edid. Herman. Dan. 
Riga. (15G6). 
S o koł o \V S k i Stan. Officia propria. Poloa. 
Crac., Lazllr. 
Sprawa. dobra o zakonnej prowinc. Lwów, 
Beruat. 
ShtoriulI. De deo mediatore. Pinczów, 
l.ancicius. 
Ste£Al1owBki. Termin. ob. 
agieł. 
S y r u s Publios M.imu8. SeJecta
 sententiae 
p. Er. Sixturo. Crac.. Petric. 
SzymonowiCII Szym. Ad Nic. Firleium 
Pal. Crac., 8amollCi. 
_ Alveum nuptiale iD D. P. Firlej et Hed. 
Nodicae. b. m. dr. 
Szyszko wsk i Mart. De obita Annae Beg. 
Epistola. Crac.. Laz. (? porów. )
98). . 
_ Jn runero Ser. .Annae. Crac., Laz. (dwa 
odbicia). 
W a i s s e li u s Mat. Chronica a1ter Preuss., 
LieOaendiscber und Carl. Hiat. Kooigab., 
Osterberger. 
Waruewicki KI'. Ce cogllitione aui iplliua 
]ibri 111. Crac., Sieben. (1) (1600). 
_ De mOl.te et immol'talitate anim88 (tud&ieł 
ł
cznie z Do cognitioncl (WOO). 
_ Oracya o śmierci Anny Rakulzanki. Krak., 
Kobyhilski. 
_ Turcicne tres. Praga, Dan. . VeliBlao. 
Wąpierski Seb. Odpl'llwa rozpraV\"1 l1ie. 
prawdziwej p. Macieja Janicyusaa. Krak., 
Sieben. 
W i e l o p o la k i Alex. TheosyocletulS de G. 
Ra!livilo. Crac., Scharff. 
Wierezyck1 Adam. Wieniec parnaski na 
wesele Al. Psajcckiego i Anny Komorow- 
skiE'j. Wilno, KarcalI. 
Wilkowski Kasp. De
iderosus. Crac., A. 
lJiotrkov. (1588). 
Wiszniewski Tobiasz. Prawdy chrześć. 
W o U o wi e c Paw. X. Disput. 'Śmigleckiego 
X. Mllrc. z fr1io. evang. w Wilnie 2 Junii
>>>
92 


1599 - 1600. 


1599. ded. Mik. Hadziwiłłowi. Wilno. b. dr. 
(dwa przebicia). 
Wozrazcnija na Apokrizis i otpis.Ostrog. 
Wujek J. Paałterz z trlibami i dopiskami (?). 
Krak., b. dr. " 
- Postilla catbolieka taj est izgu1dima8 
Ewangeliu. Wilno. R. J. ob. Dauksza. 
'Vysocki X. Szym. }.'ortka niljbieska. Krak., 
A. Piotrk. (1588). 
Zby1itowski A. Historya S. Genowery. 
Krak. 
Ż a gi e l Marcin. Termin na protestacYIł je- 
doego evang. roiniatr. Wilno. S. J. 
Żarnowca lZ) (Koszarti1d) Grzeg. Kazanie 
ob. Kazania. 


1600. 


A c t u S io scbola Mariana babit.uB. Danlisci. 
Arka dyusz (Hip. Pociej?). Antirrhisis albo 
apologia przeciw K PhiJaletowi SmotlY- 
ckiemu. Wilno, Łęczycki. 
ArtomiullZ Piotr. Thanalomacbia. Bój z 
!Śmiercią. Tornń. Cotenius. 
A uetorea rerum moscoviticarum (HeJ:'best. 
Gua f lJ. Math. a Miech. Heidenstein). FI"ancof. 
Bazy ik C. O zacności herbu Warnia, a o 
dzielności ludzi panów Gnoińskich. Krak. 
Braacbills. Prof. Ac. RosIok. Ad Sam.La- 
ski legatum Sig. m. ad D. et N. HegelD 
Rostock, :MyliRnder. 
Bzovi us. De jure statuR s. d. jure divino 
et naturali eccles. łib. et pot. Coloniae. 
- Rożaniec Panny Maryey. Krak., Kobylińs. 
Carmen macaron. de elig. vitae gen. (Jana. 
Kochanowskiego?). Crae. 
CI e n ar d u s. Inst.it. in graec. 1ing. W Hno, 
Karcan. 
Cmita Joann Achacy. Simbolae. Sim. Kem- 
pinu8. 
C o I l o Fran. Pace eoHa Turc. e Polonia. 
Padova. 
Dąbrowski Maciej. Recepta na 'j'al1nat.o- 
macbią. 
DłJbołecki Woj. Ad :B. Maciejovillm gra. 
tul Crac., Lazar. 
Dębowski And. ob. Owidyusz. 
Deeretllm regium in ter Dav. HiJcIJelJ. Vilnae. 
Dobrocieski. Or. in ady. Bern. Maciejo. 
vii. Crac., Petric. 
Dubrawil18Z J. O rybnikacb i rybach. Krak, 
Siekielowicz. (IM7). 
Dziękowannie ob. Skarga. 
E w a n g e I i e naprestolnoje. Wilno. Mamooicz. 
Excepcya przeciw. Glicznerowi Erasmu80, 
wi. Pozn.. Wolrllb. 
Exorbitancye które się działy przez oso- 
b
 kandem. J. Zamojskiego (około 1690). 
Forma. obacz Sudrovius. 
G 011 P o da ratw o jezilz., myśliwcze, strzelcze. 
GratuJatio Bend. Woyna Ep. ViIn., S. J. 
Gregoryanki b. m. 
G r o c h o W l! k j- St. 
cieźka pobozn. cbrześć. 
Krak., Siebeneych. 
- Szczodry dzieD J. K. M. Ed. 2. (lli99). 


Grocki Jan. Pochw. Akad. krakow8. 
Harp. Casp. Responsio Math. Dressero de R. 
Bellarmino et Poa8evino. Posn. 
Hermann Dan. Ad illust. Joh. de Zamoście. 
Riga. Mo1linus. 
Horatina. ob. Treter. 
Jan z Kijan. Fraszki Sowizrzałowe. (około- 
1600). 
J anl1BZowski Jan. Statuta prawa i kOD- 
styt. Krak., Zaz. 
J o a n n i c e u a. De peste disput. Crac.. Petric. 
Jodco Lithuanus. Carmen polsko Ie.tinum 
cechu pijackiego. Krak.. 
Jnrgiewiez. Oratio de vita et mor. Geor. 
Radziv. Romae. 
KaInicki. 'friumphna Christi. 
Katecbizm. ob. Sudrovius. 
Klouo\vicz. Worek Judaszów. Krak. 
- Victoria deornm. Raków, Sternacki. (1587?) 
Kroita ob. CmitR. 
Kocbanowski Jan. Kl'ak.. Łazarz. 
Koryciński Andrz. ln obitum Ser. Annae. 
Crae., Lazar. 
Krak owczy k B Przeetrogl\ z zat:mienia. 
Krak., Kobyl. 
Krosycbleb Piotr. Tll8natoroachia. ob. Ar. 
tomiua. 
Krzistanowicz stan. Disp. canon. d6 
IIpo08a1ibuB. Wircburg, FJeischroann. 
- Disp. de usuria. Wlrcb., Fleiachm. 
K u I ec k i B. GI'atulatio ad Cb!'. Olend8ki. 
Regiom., Osterberg. 
La pi a angularis S. Casimiro. ViID., S. J. 
Latos .1. Prognostik r. 1600 
L i l e II u a ad Sen. primarios R. Pol. de stab
 
templ. prut. Hagae. 
Lipsiuaz Justua. O stałości k9i
gi dwie. 
Wilno. Karcan. 
L i von i a h. e. respon. R. Pol. ad Caroli 
Suderm. Due. lit
ras. b. ID. i r. (ViIn., 
Sulzerj. 
Lukrecya rzymska. i c'hrz8iciańska przez 
"J. D. S. (olikowskiego?). b. w. n.. 
M i ł o p o Je k i Jan. Verificacia art. na rokolz 

odanych. b. w. m. 
Mlnadous J. T. De nova aB'ectione, quam 
plicam et sarmaticae Goździec dis. Patavii. 
Bolzel. 
Mirowaki Oliroviua) And. Monom. J. Chri- 
sti cnm 1Iiabolo. Crac.. b. dr. 
- Poema sacrum de J. Christi B8crificio. 
Crac,. b. r. 
M y l i u s JaD. Duae oratiooe8. Dantisci. 
M y r e c C n 8. Samuel pacificus. Crac., Petric. 
Niewierski 
(an. Postilla. (Angsb.) (1600?). 
N iger Dan. In fon. Georg. RadiviIJ. Ven.. 
Angler. 
O d p o w i e d ź katolicka na pyt. beret. Pozn.. 
Woh'ab. 
Okazanie iż Evang. ob. Stoiński. 
O ku ń. Chwały Zygmunta Aug. nowo prze- 
drukowo Kraków. 
O r a t i o n e a duae habitae in gymn. Elbin- 
gensi. Dant., Rhode. 
Osterod Christ. et Voidovius Andr. Apolo. 
gia ad "decret. ordin. Bellgii. b. m. dr'
>>>
1600 - 1600. 


OwidyU8Z. TysbeB 2 PiramuBem U. Dfbow- 
IIkj A. Krak., Wierzbięta. 
Pana eH ua Bart. Reccpta na Tanatomacbią 
albo pil ulg dla X. P. Artomiu8za. Pozn., 
Wolrab. I 
P a p r o c k i B. N owa krokIchwile. Praga, Su. 
man. (1598). , 
P e o ali d e a (P
ka1Bki) Sim. De bello Ostro. 

iano ad Pianteoa cum :Nizoviil. Crac., 
Petric. Andr. 
p e tr i c i u a Jan. Krótka przcstroj!;a do braci 
zboru ewang. przeciw. niewstyd. Aryańsk. 
b. m. dr. 
Pętkowaki Ga!!. 
wi
ty a pow. Sobor we 
Florencyi. tł. Kraków. 
Pl ata Hier. Dobra duchowne stanu Zak. tł. 
Wysocki Szym.1 
Plemienaki Fabian. In obilum Russinovii. 
b. m. dr. 
Pociej H. ob. Arkadyul7.. 
p o d kań B k i Krz. De vanitate mundi. 
POBthnmus And. BepŁem morborum ad 
Sarmat.as dialogus (do Sarm. lue?) Witeb. 
-. De Sarmotica lue. Vicentiae. 
P.r o c e s na konfederaoyą.. ob. Skarga P. 
P:rocbn ioki .J. AudI'. Polon. brt!vis notitia, 
'RomBe, Fw::cio. 
Przywileje koroone. Kraków. 
P Ba Iti r inowyj zamiet. Wilno. 
Pudło wsk i Melch. Dydo do Enea8za. Krak., 
Wierzb? 
p e c a l c h i u s. Luciu!! Laeliu1l. De Sarrnatica 
lue. Ferrarae. 
Rey Mik. Postilla lictuwiszh latay es izgul- 
«limal ewangeli!l. Wilno. 
Ribadaneira. Zywot Ig. Lojoli tł. 5z. Wy- 
Bocki. Krak. 
Rogeriu8Z Ludw. Apolo
'eticus pro Card. 
Be1lannin. eon. Dres.cr. PQlJI.. ob. Harp. 
Rybiński J. Witanie do Andrz. Krotoskie- 
go wojew. InowrocławI. Toruń. 
- Witanie J. Sapiechy. Toruń, Kotenius. 
b. w. r. 
By tgi er KaBp. Wizerunek mynic cudzoz. 
Krak., Laz. 
Saxonia Hercules. De plica polon. Paf BY., 
Pasquatus. 
Ś c i e 8Z k a pobozo. ob. Grochowski. 
S i 8 t i n u s Mat. Ludua in obitum Hiel'. Roz- 
raZow. Romae. 
Skarg a P. Dzi
kowanie na zwyc. Multail- 
skie. b. m. dr. 
- Kazania o 7 Sakram. Krak., A. Piotrk. 
- Kazania sejmowe. .Krak., b. dr. 
- Pobudki do modlitwy. Krak. 
- Procea na konfederac)'lł. Kraków. (1596). 
Skidzińlki P. In ady. Bero. Maciejow. 
Orac., Sieben. 

miglecki M. Proca na minish')'. (1600?). 
- Rozsądek katolicki (lGOO?}. 
- O jedoej widomej głowic IIOBcioła. Wil- 
no, S. J. 
Solikow ski J. D. Ad Livones. Samolici, 
Acad. 
- Do obywateli inflants. Lwów. 
S o w i xi 8 k i. QuaeBtiones ethicae. Argent. 


....... 


93 


Stephanowski. Odpór. ob. Żagiel. 
Stoinski P.IParaenesis albo upominanie. 
(J600?). 
- Okazanie iż ludzie ewanit'likami zwani, 
powinni do Arianów przył,!czyó się. (Autor 
według W. Maciejow. Faustyn. Socyn). 
Raków, b. dr. 
Stu roi UB Christ. Oratio de vitae decOI'e in 
qua Sig. III. pruden. commt'nd. Rostocl1ii. 
- Oratio in obi tum Daw. Chytraei. Rostochii. 
Sudroviu8Z St. Forma albo pOl,zqdek spra. 
wow. świętości. Wilno. 
- Objas. modl. pańs. (bez daty). 
- Katechizm. Wilno, Markowicz. (15913). 
Szymon ovJicz Szym. Philenon Araa ad 
Adamum Hicr. Sicniavium. Samosci. 
S y I' i UB Publius 
timulI. Selec. 6untentiae. 
Crac., b. dr. 
Treter. In Quinti H. Flacci p. inllex, ded. 
St. Hosio. FI'acof., Vechelii ha.cred. (HJ79). 
T u m o w s kiJ. Centuriae carruinum. Yratisl, 
b. dr. 
Vit.e.lios J. Aetern. manibus J. )anidłovii 
Cl'ac. 
Wal' RZ e w i c k i Ku. De cognitione sui libri 
111. Crac, Siehcn. (]599). 
- Omnia quaa extant opcra l. VIII. Grac., 
Siehel1, 
- Ol'atio ad Guil. V. Bavar. ducem. Aug. 
Vil1del. 
- De facto Chl'isli pro Ch . fide. Jezt wrD:.\ 
z De cognitjone. 
Wąlo\Vski. Uwagi rolnicz&. 
Wizerunek i azacunek roynic. ob. Rylgier. 
Woj c i eo h Św. Bogarodzica i llimny. Zamoić, 
l.ęski. 
W o I a II A. OraŁ. ad iIluatres Radivillos et 
Chotkiewic. ViIo., Sal. Sultzer. 
Wysocki SZYInon. Monstrallcya złota (oko- 
ło 1600). 
- 
ycie błogosł. Ign. Lojoli. ob. Ribadnneira. 
Zaidlicz Dan. Cracoviensis. łHercynin idyl- 
lia. Conr. Ri8chio. 
Zbylitowski A. Wieśniak albo gospodar. 
stwo. Krak., b. dr. 
Z b Y l i lo w 8 k i Piotr. Przygana slI'ojom bia. 
łogl. b. dr. 
- Rozmowa szlachCica z cudzoz. Krak., b. dr 
Zieliński Jan. Centum t'xcursus po1it. mo. 
I'8les. ded. JOB. Zamojski 
Żagiel ks. Mal'c. CenaUl'a disput. wileil. po- 
danej pr. Daniela Mikołajcw. Wilno, b. dr 
- Odpór przedniejszym powicściam Ewan. 
geJ. o Sakr. Ciała i Krwi Wilno, b. dr 
- Termin na prote
tacYł. Wilno (?) (obacz 
]699). 
Ż B r n o w c a (z) Grzegorz. A pomaxis albo 
zniesycnie niesłusznej skazy J Liciniusza. 
b. m. dr. 
Ż y o i e Lojoli ob. Wysocki Sz. Riuadant'lra. 
Ż y w o t y BW. znakomitszych. h dr
>>>
94 


Abscbrift - Dowol1y. 


Druki bez d.aty lub nie wykryte. 
A bscbrifL ces Colm. Rechts. Kl'ak, Vietnr, 
Ae"ticampianua. Com. in gramm. Ca. 
pellae et Donati. 
- Modus epistol. Crac. 
- " " " Ctuc., Haller. 
A g r i c o la Ił.. Jlh'ae Bonae Paract'leusjs ad 
R. Ep. noc. Lazar? 
- I nterpretationes aomniorumDanielis.(Cra.c?). 
Albel'tus MaI!. De duabus flapientiis. 
Algol'ismus novus. Crllc., Haller. 
Allt'luyn. (M. Reya). . 
A rn a
ki Ba,;. Intcrrog. ct respon!iones. ViIn" 
RArJziw. (ob. 3". 15A3). 
Andrysiewicz lekRI70 za Zy
m. Augusta. 
O leczoniu i ?uchowaniu zdrowia. 
Andziejowicz. Do roedere Dci cum ho. 
roine. 
AJJimadvers. in M. Cromf'ri dia]ogos: De 
ia]sa Luthcranorum religoiouf'. 
Antidotum do evangelikó,y. . 
Appen£1ix albo 2Rwies?. wyznania. 
Arbor ConsRnguineitatis. Crac.. lTugler. 
Aristoteles. De phy&icis libri octo. Crac. 
- Oeconomicorum. 
- Quac8tion. in libr. ana]it. Crac., Haller. 
- Texfus clcnc1lOrum ob. Stratanser. Crac. 
ArmR Regni Polon. (za Zygm. August). 
Artylculy I!ejmu w Preszborku jak węł7ier- 
skiej ziemi oatatek ginie. .. 
Artykuły zgody EvauJr. z !cbyzm. 
ArundinerialS Jan. De euchari. steram. 
contra hat'reses. (ob. r. 1554). I 
Ba1i
ski. De praesbntia medicinae' ł b. w. 
ni. l r. . 
Baptista X. Poetae claris!i. contra poetaa 
impudice ]oquen. carmen. Crac., UngIer. 
(ob. r. 1517). 
Barienais Jac. Epistola de Sigis. II. eon. 
tra Valachos exped.itione. (ob. r. 1539-43). 
- ob. Ode. 
B ark laj ua. Wizerunek albo opis animuszów. 
Bartholan Stan. Sig. III. insigoiB ex Cal'. 
victoria. 
Bernard Z Krakowa. O elekcyacIl po zej. 
ściu Zygmuuta Aug. 
n e r u a r d ? Lublina. 2ywot Ezopa Fryga. 
b. w. m. i r. (1522?). 
B e rzevit.i u B Joalln. et Chdst. Carluina' 
in Acad. Moguntinae Btudiosos. 
Białobrzeski Mar. O mszy ŚW. (nie znane). 
- O tureckiej sukcie i jej progresach. 
- 'l'obillsz wierszem (uie 
naoe porównaj 
l !i45). . 
- Job wierszem (nie znaue). 
- ITobiae et Jobi drammatą sacra). 
B l a n d r 1\ ts. Zgodne w piśmie S. sposoby 
mów o Jezl1Rie U. Grz. Pauli. 
B o b ola .Jan. Ad. Orat. Andr. VoIani in A. 
::;. J. respollsio. 
- Oratio c. Volaunm (Rości8zewski S. J.). 
D o e t h i u a. Do hebdomadibus. Crac., Haller. 
(przed 1500). 
- De cona. FhiIosophiae ad Jar. de firu- 
dzewo. 


D o n i II u a Carol. Libellus de construc" Paris. 
B on aventura. Brevlloquium. Crac.. Ungler. 
Botter J. In Hcnr. Valusil1ID. Crac., Sieb. 
Breviar. eccles. Venet., Lichtenst. 
Brollovius M. Ad S. Carncovium epistola. 
BrosciuB. ProKramma in Ciceronem. 
- Lectori Salut. 
- )u C\JBmogr. epigram. 
BI'nnus. Ad Senat. et Ord. Fol. oratio. 
Bu d n y Sz Defeusio probationis. 
C u e a ar. Dialectica.. Crac., RhodeciuB. 
CajetanuB. Crac., Ungler. 
C a Ił i m II c h. Carl11t'1l saphic. eo. J,ibanul. 
Crac., Haller. 
- Carmen iii vitam Shmislai episc. Crac., 
Haller. 
CalUerarius Pnbepel"g. Biet. JJarr. de fra- 
trum eccl. in !łuhem. et Polonia. Hejdelb: 
(czy po 1600?). 
C al'm e n MaPRI'ouicum. Vilnac. (ob. 16(0). 
C a t o Major. CI'aC., Haller. 
C e n!l u r II livollica cur Liv. CaroII1Dł SUIt 
reliu. deL:nt. 
C h l e b i c i 11 s Minister protes. Victoria vel'i- 
tati9. Ht'idelbergac (prżed I'. 1590). 
- Liber de coena. 
- AssertionC's d£l contl'o\'crsia sacrae s)'oa- 
xis. (pr?ed r. 1590). 
Chryaostom. OI'alioneB. Mogun., Bechem. 
Chrz 
s tO''fski. Obrona du
znt'gu zbawienia. 
C i c ero. rarlldoxa. (kac.. lialler. (okolG 
1600). 
- SOlUnium Scipionis. Crac.. HaIler. 
- Pro Q. Ligal'io. Crac., Scbańf. 
- Partitiones OI'at. Crac., Ungl. 
Collacio Nestorii cum stancaro. 
Computua Summar. ex Tar. computibu.. 
C o n s ti t. I.i,'oniae. 
C o r d e d u s. Oolloq. IchoIaatica. Racov.. Ster- 
naoki. 
Cra"covia (de) Matb. De arte moriendi? 
1490 ? 
Cromer Mart.. Anobll)le exemp]e or God's 
Vengeance uppon a mur!1,ering King. Tru- 
eby tranlllated I\ccording to the Lati08. 
London, Joho Daye. (O królu Popielo). 
Crosne.nsis. paneg. I\d divurn Stani,laulJI. 
Crac., Unglf'I'. 
C u rll equurum. Crac., Ungler. 
C z e c h o w i c z. De paedoba.pt. errorum ori- 
gine. 
OzekanoTiul Sylv. He corr. moribus pou- 
tir. et eva£lg. (po 1559). 
D a lU a dla uciechy młodzieńcom i pannom. 
D a n t. i B C U s. De interitu civ. Gedan. 
Dathus Aug. Carmen d
 officiis Canc:ellar. 
Crac., Helicz. 
David. Psalm I. (Laz.) H (Laz.) SG (Laz.) 
85 (Rej) 112 (M. Rej?) 129. 121 (Wapow- 
ski) 56 l Ullgler). 
- }'sałterz J. Kochanowskiego. Krak., r.lIZ 
D i c ti o n a ri u lU tri om JiuguarLlUl. Cl'ac., 
Vietor. 
D i ci U 8 Nicol. Conc1osionea. 
D owo dy które chrzest zbijaj!!.
>>>
Droach - IntroductoriuU1. 


9
 


DroBch Wolfgang. Elegiae. Crac.. Vietor. 
(miVdzy 1534 a ló38 r.l. 
Eccius Val. In laud. dria Aug. Moravi. Crac. 
Ungl. et Lern. (1512). 
- Hymnus exhortat. ad Cracoviam ut ob. 
Sigia I. 
- CI/.rm. cle coede Moscovior. ad Sigm. 
- Ad Joan. Benedictum Canon. Crac. epist. 
(dwie edyc.). 
E d i c t u m regium de snpp1icationibud. Crac. 
EpiBto1a de .Miseria curatorum aeu pleba. 
norum. CI"aC., Ungler. 
E p i a t o l a e duae, altera Lippomani. Regiom.. 
Daubman. 
Episto1ae apptem canonicae. Crac.tHaller. 
(około 1616). 
EpithQma concl. P. Lombardi. 
Esticampianus. ob. Aesticampianos. 
E w a n g e l ie i epistoły na świąt. dni. 
E x h o r t a t i o ad veram sapientiam. Crac., 
Ungler. 
E x p o s i ti o canonis missae (Crac., Haller). 
E z op. Przypowid,'i. 
F a b e I' Ad. Carmen de jucundis!l. feBtivitate. 
Crac. 
Fantini. Introd. in terminornm cogn. Crac., 
Dngl. (1521?). 
- Formalitates secundum viam Scoti. ded. 
Joann. Lasco Archiep. Crac. t Ungl. 
Faunteua A. De principatu Petri. 
- De invocatione aanctornm. 
F e l a ti n de. Oposculum mu
ice mensoralis. 
(1519?). 
Ferber Maur. Mand. pastor. c. Lutheri sect. 
FerrariusJ. Bap. Orat.ionea. Viln. S. J. 
:F e r r e r i u a Zach. Vita b. Casimiri. 
- Oratio ad Sigism. 1. 
F e rr o P. Oion08copia llIrmi Card. Bathor. 
Fi d le r. De rebus gestia regis Sigia. 111. 
F lin s s p e c h i u a. Dzień s!łdny i koniec świa- 
ta. Królew., Daubm. 
Farnoviua St. Libri contra paClficatiollem 
Lucluviensem. Stao. Szafrancio inBcripti. 
(1579?). 
F o n a vitae. Crac.. U nglcr. 
Franconiua M.ln hymeneo
 Sev. Bonerl 
et Hedvip;la carmen eleg. b w. m. 
Gentilis Conr. de Trinitate. 
G ił owskl. Poatylla kn:eściańaka (obacz 2ar- 
oowca (z) Grzeg. 1580. 1583). 
- Wykład katechizmu (i w r. 1579). 
- Traktat o wierze. 
G la b er. Rzlłdzenie przeciw mor. powietrzu. 
G liczn er. Chron. Christi. 
- ApeUacya która ai'iJ popiera. 
G la I' e an u s. De VI. Aritroeticao spec. Crac, 
Szarfl'. 
Gloger Jan (z Głogowy). Recoll. Chiro- 
mantiae. 
Godzinki p. Maryey. 
Golinius. Palinodia rev. Acad. 
G o ri ti u s Simon. Ad Petr. de POBnaoia elo- 
gia. Crac., achał fi' 
- Elegiae doae in laudem heroum Camene- 
ciorum et in landem Christ. Głova. 
Gospodarstwo dla młodych i nowotnych 


........ 


gospodarzów, tt:raz znowu poprawIOne l 
rozszerzone. b. W. m. i r. (WierzbietA). 
Gretaer Jak. Inatit. lingone graec. lib. 3. 
VilnRe, Karcan. 
Groc howaki Jan. Sokrates albo o szlachect. 
_ Wiersz do Rzpoapol. Pola na przyjazd 
króla. 
_ Bogo tablica na powrót Stan. Cihow- 
akiego (CikowskiE'go) posła z An!!li=j. 
_ Godziny N. Pauny MBI"iey. Krak, And. 
Piotrkowczyk. 
Grodzicki. Ewangielik. Wilno, S. J. 
Groicki Bard. Pieimi duchowne. ob 1".1359. 
_ Prawa mi
dzy gosp. a komom. 
Grotowaki J. Sokrates abo o szlachectwie 
rozmowa t do Marcina Białobrze
kH'go bi- 
akupa. 
G r u a Mart. Dissertatio de vera religione. 
(? czy przed 1600?). 
Gruazczyaki J. Nabożna dewocya. 
G u n d e li u s Fil. De Christ. D. passione. 
Crac.. Vietor. 
G u t k o W s k i Franc Religionis Armenicae 
in Polonia origo o!t progressus. 
Haller J. (?) Exercitio in physicam. Crac.. 
Haller. 
H a r l e ID e u 8 Theodorico!l. Crac., V ietor. 
Hegendorfinus. Oratio de artibua juris- 
con!l. neceasar. 
Henrichmann. Gramm. polonica (Crac. 
przed r. 1532). 
H e r e n i UR. Eneratio per Sim. Simonid. 
Herman DalJ. Joann i Samoscio 1.rophaeum. 
Crac.. Wierzbi
ta. 
- De Livonie statuo 
H i l c h e n Da w. U nderthen. Werbung wegon 
Lieffiandt. 
Hippocrates. De urillarum sigllificatione. 
Hilltorya o Poncyallie. 
Hiatorya o szpetnej wdowie. 
H i s t o r y a um
czenia Pana .J. Chrystusa. 
Krak. (lub Ungler ob. I' 1515. 1521). 
H istorya o ks. Salorakiej Gryzelli. b. dr. 
HomuJ us. Comedia. Crac., Ungler. (Obacz 
Diesthemiu8 1540). 
H u b i c k i S. A. Żydowskie okrocieńs. nad 
Sakram. 
H y p e r aa p 18 t e s adv. praestigiatorem (de 
raptu virginis) (1677). 
Jacscboviua JOlłOO. Gratolatio Thomae 
Siem!lzycki. Crac., Siebeo. Jacob. 
JanicioB M. Rozprawa o zwierzch. Papiez. 
- Tristiom liber 1. (Crac., UlJgl.?). 
- Vitae regoro Pol. eleg 
Jan usz o wa ki Joanlles. De jeJuniia atque 
cibia vetitis. Laz. 
Jaroaławickl M. Elegia pestlf.lutheranae 
sectae, dedic. Andr. Czarnkowski epis. Posn. 
Crac., Vietor 
111 i c i II U S P. J Url!lcons. Satyra ad S. Macie- 
jow. CI'ac., vld. Ungler. 
_ Jdyllium in l. S. Maciejow. t1ół7 -1550?). 
- Praef. in laudem Hegis Pol. ot Sam. Maciej. 
I n t r o d u c t o r i u m eleroentale in declinat. 
graecas (Libana J.) Crac, Scha.rlf. (1528?).
>>>
96 


Judicium - Melanchton. 


J u d i c i u fi de dOg1TI!lle c. ad. 'l'rinit. Crac., 
WIerzb. 
Jungiua Adrian. Spoogia Stan. Rescii pro 
Societate. 
Junterbuck Jacob. Sermones notabilea de 
sanctis. Altorł. 
J urgi e wi cz. Qnod evangelisti falsa de har- 
monia gloriantur. 
- Rcspollsio ad rom. A. Volani libellnm. 
Ka I I, o w s k i Jao. Chiromnntia albo prakty- 
kowanie z r=1k. (moze z XVII w.). 
K a I n i c k i Tl'llImphl1s Christi. 
Karnkowski St. Fama posthuma S. Aug. 
- Ad Henr. Valesium palleg'. 
- Oralio in C.)!n. Varaav. 1570. b. m. dr. 
K a t a log królów I ks. poj. albo ordunk. 
K a t e c h i z m Rzymski za rozk. Kal'nkow- 
skiego. Krak., Szarff. 
Klecka (z) Marcill. Proca na ministry. 
K I i an Jan. Fraszki nowe 8owizdrzałowe. b.dr. 
lU o n o w i c z Seb. Pami
tnik królów i ksią,- 
złt. b. dr. 
K m i t a Achacy. Poczet królów rzymskich. 
b. r. m. 
Knobelsdorr. Fenl. I. epiccdinm. 
- De bel!o turcico elegiacum. 
- Eccłesia cath. afflicta. 
- Ad Tidem. Gisium Lutetiae rlcser. Paris, 
WecheJ. 
Kochanowaki Jan. Zgoda (dwa przebicia 
Kraków, .Łazarz, Wierzbi
ta ?). 
- Carmen macaronicum. b. m. (ou. r.16oo). 
- Pieśń o potopie. 
- Szachy. Krakow, Wierzbi
ta (przed r. 1567). 
- Satyr albo dziki mą,z. (przed r. J 572). 
- Fenomena (Aratusa). 
- Zuzanna. b. dr. m. (Kl'ak., Wierzb.). (dwa 
przebicia). 
Kołakowski. Wieia Da
idowa. b. dr. m. 
Koło ptactwa nipbieskiego. b. 111. dr. 
K rak o wc zyk Beroat. O elekcyi po śmierci 
Zyg. Aug. (przed r. 1596). 
- O elekcyi po Bmiercl Batorego. (przed r. 
1596). 
- O złączeniu górnych planetów (przed r. 
1596). 
- O cworgo1icznym słońcu (pl'zed r. 1596). 
Krasiński J. Comm. belli livon. 
K r aa i ń s k i stan. Compcndium dyaryu8za. 
- De contJ'oversiis. 
Kromer. Deliberatio Lucretiae Romanae. 
- O wierze i nauce loterskiej. Kmk.. .Łaz. 
- Cathecheais. Crac., Scharff. 
- De tumultu Gedanensi lib. I. 
Kry s ki Fel. Philipolites tj. miłośnik ojczy- 
zny. Krak., Wierzb. (ob. r. 1588). 
K l' z Y c k i. Dialogus de Aaiana Diaeta. 
Krzyzanowski H. Kazania. b. m. dr. 
K u c h I e r Jac. Epital. in nupt. S. Mic:mi et 
Ann. Wilczyńska. 
Kuc z b o rsk i. U:azania. 
L aet u s Pomponius Da ROIn. magistratibus, 
ssc. et legib. Crac., Haller. 
Lament chłopski na paoy (Badura) (1588). 
L 8 m e n t Hreora Oscika 1680 OS'łdzonpgo. 
b. m. dr. 


L a n g u s. Handecasyllabon in Droscium. b. m.d. 
L a n d i o u s. Epistolarom libelluB. Brivae, de 
Misiof.iil. 
Langhaus. Postilla dla dziatek. Królewiec. 
(czy z XVI ?). 
Lanterna Marcin. Xi
ga modlitw. 
Lebelaki Igll. Descriptio lodorum in Con- 
st.antinop. 
L e c t u r a super tito\o de regolis joris libro 
VI. Cl'ac., Ungl. 
Legatio sacr. caes. l\Iajeat. cathol. ¥arsa- 
viac. Crac., Seharlf. (dwa odbicia). 
Lekarstwo dochowoe przeciw morowemu 
powietrzu. 
L e kara t w o końskie doskonale dOBwiadczooe. 
L e o n X. llolla. contra errores M. Lutheri. 
Libanus Georg. Epistola ad amicom 
L i b a n i u a. Epistolae p. Sommersreld. (149..?). 
L i b ri tres de commiss. gedan. negotio. 
L ic i n i u a J oao. Namyałov. Ad fratres mini. 
8tr08 pro ineunda conc. paraEtnesis b. m. dr. 
- Objectiones contra Georgii Zarnovicii Cly- 
peum. 
Lippus Aur. Passia. Poznań., Petru8. 
Li vonia hoc est responsum Regni Polon. 
ad Car. Suderm. liter. Vilnae. (160o?). 
Loecher J. Threnodia in laudem Hedvigis 
ex Polon. stirpe. 
Loec hi UB Eudoxia (anagl'8mmata). b. m. dr. 
- Elogium. 
Lubelczyk .Jak. Ptalm 36. Krak., Eaz. 
- Psalm 79. Kl'ak., .Łaz. 
- Pieśń o zmartwychwstaniu Pańsko 
- Druga pieBD o zmartwychwstaniu Pańsko 
Lu b li 11 a (z) Samuel. Comp. Vinaen. Ferrar. 
Lukrecya rzymska. (ob. r. 16(0). 
Lutnia na wesele Zygmunta III. 
Lutomirakn G. Sciagrsphia articulorum 
fuodamentaliom. 
.taski Jan, Oratio ad P. I.eonem X. 
- Confessio de oostra c. JI. comm. b. m. dr. 
- De oprcsso Dei verbo. 
- Tractatus de ecclesiae Sacramentill. 
- Emdemi auperin. Scripta omnia. 
.t ę c z y c k i Nic. Opuscolum apiritoale. 
Lowicz St. De arte componendi epiat. 
Maciejowaki S. Sermo in run. Sigism. I. 
M a li ń s k i Kasper. panegyris ad Zamoscium. 
M a ł e c kiJ. (Meletius). Litaoia polska dla 
kościołów pol. X. Pruskil'go. 
Mantuani B. Carmen cootl'a poetas impu- 
pudic/3 loquentes. Crac., Ungler. 
M a p e UB Cels. Modus confitendi. 
M a I' a n c y a. Komedia mi
8opustna. 
Marsiliua. De consequentiis. Crac., Ung1. 
et Lern. (porówo. Gyelczeph 1607). 
- TextuB dialecticae de auppositionibus. 
CI'ac., Ungl. (1607). 
Marazewaki. In obitum Joannis regis Hun- 
gariae. Crac., Vietor. 
Masloviua Polonus. Scholia in Demetrii 
librum. 
Matatias. Comm. in lract. thalmud. Lublin. 
Medytacye. Krak., Ungler. 
M e la n c h t o n. Grammatica p. Leon. Coxwn. 
(Crao., Viet.?).
>>>
:Meletius - Petrus. 


97 


Meletius P. Alex. Dyalog o prawosławnej 
wiri. Ostrogo 
Methodiusz S. Proroctwo ob. Stswicki M. 
1\1 e t h o d u s Confessionis. Crac., Ungler. 
Miechov Mat. Regimen contra sevam pe- 
stem. Crac., Haller. 
bl i 
 dz y b o s i u B (Rozściszewski). Disput. de 
EccIesis contra Faust. SoC'inum. 
- Ad Thom. Zamojski oratio. 
M i s s a 1e Cracoviense. 
M o d li t W a, gdy dzyatki spać id!ł. Krak., 
.f.azarz. 
Modlitwa ludu pOBpolitego na pany krze- 
ściańskie. Krak., .f.az. 
Modlitwy kur80we. 
M o d I' e vi u B. OrichoviDlI. Pinczów, .f.
czycki. 
MonehriuB. Epitome ntriusque music. de- 
dic. Thurzoni. Crac.?, Ungler. 
M o B e II a n u sP. Paedologia. Crac.,. Scharlf. 
Murzynows ki Stan. Nowy Testament. (pl'ze. 
kład). 
Mycielaki Piotr. Przestroga tj. pokazanie 
upadków naszych ziem. 
:MymeruB. In magistri Ephorini discesBum 
ad S. Bonerum. 
MyśliwBtwo ptasze. 
NamyałoviuB. Ad fratraB Min. evang. pro 
iucunda conc. paraenesis. 
Napominania X. b. Krak., wieraz prze- 
ciw Zebrzydowskiemu. Pińczów., D. ;te. 
czycki. 
Narzekanie z wyznaniem wiary. 
N a u k a ku ustrzezeniu od zarazy pow 
Nidecki A. Grat. Ol'. III. de Mosc. 
Niemojewski X. Art. przeciw Jezuitom. 
Niger Dan. Oratio in rUDere Geor. Radziw. 
Cardin. (1600). 
Obrona postylle ewangelickiej. (Grzegorza 
z Żarnowca? obacz r. 1591). 
Obrona przeciw Proce8sowi confederacypj, 
b, dr. 
Ochinu'B B. De purgatOlio dialogus. Tiguri, 
Ge8sner. 
- O zwierzchno 11 ap iezkiej 11rzełoiył Paweł 
Lizmanin. 
Ode ad Ferd. Bariensem physic. b. dr. 
Officium S. Vladimiri (z Drzew.) ZamoBć, 
.f.ijski. 
Okulary na wzrok słaby. (przeciw heret). 
b. dr. 
OJeski Jan. Seym panieński albo I'ozmowa 
o biesiadach. 
Opacki Mik. GcmituB Columbae. Romae. 
Opisanie nauki krześć. i antykryst. b. dl'. 
Opis anie wyobrażenia Kniazia Moskiew. 
skiego z pollpisem A. T. P. b. dr. 
Oratio dominica tj. Modlitwa pańsk. Wy- 
znania wiary krześciańskiej (z nutami), 
O I' a ti O. m. ł'riucipum Electorum in comit. 
pro eligend. Rege. (CI'ac., Laz. 1573?). 
Oratio ad Senatum Regni Pol. (obacz r. 
1572). 
Ora ti o qua continetur brevis cal um. repul. 
sio etc. (czy przed 16oo?). 
Oratio de Sancto Stanislao Maliyre. Crac., 
Casp. Hochfoder. 


-- 


Orichovius, Fricius s. de Maj. Sędis Apo. 
stoI. b. dr. · 
- Dissert. de disputatione periodica. 
_ Conclusiones pro sal. patriae. b. dr. 
- List do Mikot Radziwiłła z łać. przeJ. 
O s t e I' o d Kr. DYllputacya zboru śmigielak. 
z H. Powodowskim, (1598?). 
O s t r o I' o g J. Disputationes II. jurid. Argen., 
Bertramus. 
O s t r o I' o g Stan. Ad Isabellam Aragoniam 
in postul. Bonae. 
Otwinowski Erazm. O gło\vach i monarch. 
Kościoła rzym. (?). 
- O bohaterach chrześciańskich (wierszem 
polskim). 
- Dysputacye z Jezuitami (?). 
- Dysputa piekarza z malarzem. 
O w i d i u s z p. KUI'zelowczyka. Krak., Wierz. 
bi
ta. 
- Sąd o zbroję Achillowę tł. Dembowski A. 
Krak., Wierzbigta. 
Pacifi ca tio ni s scripta. 
p a c ta subjectionis Sigia. Aug. et Ord. Livon. 
P a l u d a n u s Steph. Stanis. Epigrammata de 
sanctis, dedyk, JOlInn. Mstovio. 
Pamiątka cnotami obdarz. Janowi Bapt. 
Hrabi na Tenczynic. 
Paprocki B. Facecye polskie Zartow. a 
trefne. Krak. (?). 
- O początku Słowaków. 
- Przypadki ludzkie z herbami. 
- Koło rycerskie nowo wydane. 
- Nauka fi10zofów obiel'ania zony. (dwa od- 
bicia) (1590? 1615. 1619). 
- O nawróceniu S, Maryi MagdalpllY, 
- Dziesięcioro przykazania m£zowo, ded}'k. 
Andrzejowi TamllowsJ..iemu. Kl'ak., Wierzb. 
(1575. 1587). 
- Próba cuót dobrych. (1695). 
- Tryumf planct (stau. Batoremu) (1582). 
Parace1suB Ph. Archidoxe. Crac., Wierzb. 
(1569). 
Parmono. De glor. triumpho ad Obertinum. 
(1530 ?). 
ParvuluB tractatus logicae. 
P as si a albo kazanie o męce pańs. (Lippu- 
sa ?). KI'ak., Scharff. 
Pa uli G. Wykład miejsc Pisma St. i No W 
Testaro. 
- TurriB Babel. Frankfurt. 
- Okazanie _\ntykrysta (tl. 
ervcta). 
- Wykład na (. Cap. Jana Sw. 
- De A nticlu'isti essentia. 
_ Contl"a hos qui propugn. 
_ Judicium de invocando. 
- TI'act. de rcgno Chr. 
- Zgodne Bposoby mów o Jezusie. 
- Rozdział slar. Tea.tamcntu. 
_ Krótkie dowody, które krzest zbIjaj!!. 
- Oprawdz. tiUJierci J. Chrys. 
- Revelat. Nieswiezeoaes. (po polsku?). 
P e r o t t u B Nic. Do cOlllpon. epistolis. Crac., 
Schal'lf. 
Petru B Hispanu8. Excrcic. logic. per Gło- 

ov. Lipsiae, imp. Haller. 


13
>>>
98 


philalct - Recepta. 


Philalet Krz. (Smotrycki). Apokrisis na 
książki o syn. bl,zeskim. b. m. dr. (1597). 
Philalet Oxon. Amica ad Rescii Ministro-- 
machiam responsio. b. dr. 
Pieśń. Już pocznicm tedy. 
- Chwalcie Pana. 
- O przyjściu pań
ldem. 
- O malDoBciach świutA. 
- Nowa, która zamyka modl. ku P. Bogo. 
- O Bożi!m umęczenyu b. nab. Krak., .f.az. 
- O łotrowskim stanie muichów. 
- O narodzenyu pa1iskiem. .f.az. 
- O potopie (czy Reja?). Krak.. S"l1arff. 
- Augustyna i Ambroż. biskupów. 
- O ś. Krzysztoforze (około 155...). 
- O wyjazdzie Warszaw. 
- O zmartwychwstaniu P. Krak., .f.az. 
- O przeciwnościach żywota. Krak., Wietor. 
- Przy pogrzebie człow. krzeBć. Krak., .f.az. 
pi e ś n i nowe o królu Stefanie i Annie. 
Pieśni postne. 
Pi lz n a (de) Martin. Discursus et exam. spi- 
rituum. 
- De corona militis. 
Piosnka nabożna (A. Trzycieskiego). 
- na dziei1 Narodzenia Pańs. I{rak., .f.az. 
Piotrkowita Marek. Przeciw morowo po- 
wietrzu. b. dr. (ob. r. 1579). 
Piskorzewski Mat. (List do P. Kostki 
kanon. Warmińs.). 
- Oeconomicorum libellus. 
Piso Jac. Epistola ad J. Coritium de con- 
flictu Polonorum et LitllUanorum cum Mo- 
Bcovitis (1514). 
Plemieliski Fl\b. [o piam mortem Grcg. 
X[U carmen. Romae. (1585 ?). 
Vox lechica (in J. Zamojski). b. m. d,'. 
Plinius. Liber illustrium virorum. b. m. d. 
Crac., Haller. 
p l u t a I' c 11 u s. De libel'is educand. Crac., Haller. 
Pobor pogłowny. 
Podobieństwo żywota człow. krześć. (M. 
Rey) (z nutami). Krak., !Jaz. 
Pomponius Letus. De romo magistratibus. 
Crac., Haller. 
P o I a k a upomnienie. 
Polidamus. Oratio de rege ad Sig. H. 
Polonus Mart. Margarita decreti seu ta. 
bula martiniana. b. m. dr. 
Poloni confession propter Pa'l'ochos (prz
d 
r. 1578). 
Połubiński A. .Ad victoriam Steph. Regi 
oblatio. 
Porembski Jan. Scena Vitae D. :Mathiue. 
Porphyrius. Quaestiones in praellicabilia. 
Posnanitanus Val. De sacramentis. (bez 
tytułu. Joher S815) 
possevinus. Interrog. et responsiones. ViI. 
nae, Radziw. 
Powieść o zdoz. Ilnsztoru na .f.ysej Górze 
b. m. dr. Ungl. i Illar. Scharff. (1540). 
p o w o d o W s k i H. De Sacram. Eucharistiac. 
Posn. 
- De sancto Casimiro. 
- Doctrina circa agonizantes. 


- Odpow. na list, który p. t. Matki Bo.tej 
napisał Behemot Itanclerz Lucypera. 
- Recepta duszna przeciw powietrzu moro- 
wemu. Pozn., W olrab. 
- Żywot świątobI. Toro. Zieleńskiego. b. dr. 
p o z d I' o w i c n i e członków P. Jezusowych. 
Krak., Unglel'. (1531? lj33?). 
Prawowiarski Gub. Wyprawa za odpra- 
wił Wąpiersliiego. b. m. dr. 
PrBw,hic z Jasnej Góry. Konterfet Jezui- 
tów mnichów (tlum. z dodat. dzieła Alb. 
Calisii. Equitis Poloni in J esuitas oratio (?) ). 
p r a z m o w s k i A. Katech. heidelbergski. 
Pri viI. et decrcta civit. Leopol. 
Proboszcz o wicz. Ephemcris cum electio- 
nibus Crac, Vietor. 
Proces konfederacyi 1595 b. m. dr. 
Proś ba o Ducha św. i Psalm 46. Krak.. :Eaz. 
ProsBovianus Simon ad P. Tomicium de 
reditu ejus. elegia. 
- Ode dico]os de annunciationc, concep. et 
nativitate J. Chr. Cannen ad J. L. Decium. 
(1535 ?). 
P r u d e n t i 08. Catbemcrinon ed. Rud. Agri- 
cola. Crac., Vietor. 
Prussmann KI'. Historya bardzo cudna. 
(i r. 15;)1). 
przechacki. Okazanie ze P. Chr. w jeunćj 
personie Róg i człow. 
Przestrach na złe sprawy ludzk. zywota. 
Krak., :Ea!';. 
Przestroga z pokazaniem pozylków wzię 
cia pana z pośrodka sicbie. b. m. dr. 
Przestroga tj. pokazanie "npadków naEzych 
ziem z obierania pana. z pOBrodka sieoie. 
(1573). 
P rzewo dowski Hicr. z Brzan. Judasz z po- 
tomstwem swojem albo kronika ministrów 
heretyc. i List Orzechowskiego do Stan. 
Stadnickiego. 
Przywilejach (o) od Najj. królów polskich, 
które S. Unif zalecaj
. 
PudłowIlki Me!. Oratio pro repub. et reli- 
gione, ded. .Nicol. Wolski a. 1562. Carmina 
Laur. Goślicki. 
PU8smann ob. Pl'ussmann (1551). 
Querela orth. eccleB. contra haeresim (CIem. 
Janicki?). 
Quaerimonia ca]amitosi Duc. Lithuaniae 
ad Sigis. Augustum. 
Quaestiones in librOB posterior. analet. 
et topie. Aristotelis (Mich. Parisiensis? J. 
de Stobnica?). Crac., Haller. (i 1505). 
Ra be Justus S. J. Kazania 2 .tomy. Kraków. 
- Przekład pism. św. lia polskie. 
Rada niektórych bisk. Jalla w Bononiej Pa- 
włowi IV. Krak., WierzbiQta. 
Raniz owski stan. Katolik przeciw evange- 
likowi Stan. Grodzickiego. 
Ratiboriensis Val. Praktyka duchowna. 
Ratioues scptuagint8 ob quaa Regem PO- 
loniae non adversari decet. 
Rawy (z) Stan. Przepow. z skutków zaćm. 
słoneczno .f.owicz, 1Ilurmel. 
R e c e p t a na to abyśmy siIJ "ziemi ojcz. 
csiedzieli. (ob. r. 1597).
>>>
Rej - Sposoby. 


99 


R ej. Psalm Dawidów 85. Krak., liaz. 
- Psalm 103. Krak., :Eaz. (dwie ed,C.). 
- Ksi
gi o potopie. 1. dr. . 
- Pieśń o bóstwie Syna Bożego. 
- Zatargnienie fortuny z cnot,. 
- Spectrum albo nowy czyściec. 
- Podobieństwo zywota chrześć. Krak., :Ea-z. 
- Katechizm. 
- Narzekanie na nierzad Polski. 
- AUeluja. Krak.. 1:.az: 
- De neutra1ibus. (Utontły z impressorem 
'tV Brześciu litewBkim). 
- Heynał posła na ranne powstanie. Krak., 
:Eazarz. 
Reguła S. Benedykta. b. dr. (ob. r. 1597). 
- Reservatio a peste. Crac.. UngJer. 
ReBponB duchowo na racye equest. ord. 
Zygm. III. b. dr. 
- na discurs przeciw konfederacyi. b. dr. 
- na respons anomina przeciw duchowo 
- na upomin. Evang. o zbnfzenin zboru 
evang. 
Responsio ad virnlentos arfie. f!ive erro. 
res XVI contra fratres Bołleroos. b. dr. 
ReBponsio fratrom Unitar. a Volano. b. dr. 
Responsio ad PaJaeoJogum 
Responsum Philalcto. 
Re 8Z 11: aRt. Pal'aen. ad equif es poj. b. m. dr. 
_ Rozmowa o 
mierci człowieka z duchem 
z łać. przeł. M. A. S. . 
Reuschi UB J. Tabnla de inventionibuB. 
Crac., Schańf. 
Rh egi us Urban. Lekarstwo duszne ku Bmierci. 
b. m. dr. 
RilliniuB Petr. Cachinni Sycophantia8 resp. 
Rogaliu8Z Tom. Prognosticon na 6 lat. 
Ros elli Piotr. Quaest. in JibroB analit. .Ari- 
stot. Crac. Haller. (dwa wydania). 
R o re t e poJakie. 
Roterdamus Er. Anatomia M. Lutra. b. 
dr. (po ló79). 
Royzius. Ad Nic. Radiv. epithaJ. Krak., 
Scbarfi. 
_ Carmen tumult. in astrologum. b. m. i dr. 
- Ad S. Maciejowski de S. Stanislao canncn 
(dwie edyc.). 
Rozmowa pańska z stworzeniem swoim. 
R o z m o\\' a Polak" z Litwinem przeciw Orze- 
chowskiemu. (1565 - 6?) 
ltozmyślanie o Bożym llIneczeniu. Kl'ak., 
Flor. UngJer. 
R o ż n i c B sekty luterowej. J\:rak 1:.az. 
Ro zSl!dek o zborze hero w Pozn. Pozn., 
W olrab. 
R o s p rz a Petr. ACRd. Crac. Ol"igo. &ratiae 
magnalia divae Claromontanae (dedic ad 
Critium a. .1524?). 
Rybiński Jan. Ku czci Jana Sapiehy. (1600). 
Sabinus Georg. Ad Stan. Hosium. 
_ Poemata. Crac.. b. dr. 
- Addita et aucta. 
S a c r a n u s. Errores atroriss. Buthenorum. 
(130o?!. 
- Modus epistoJandi. 
Sacrobusto Joann. Introd. in b'actllt. 8perc. 
- Algoritbmus. Crac., Hall., UlIgIer. 


-- 


8allustiuB. De conjur. CaUl. et bellum 
Jugurthiuum. Crac. 
SamboritanulI. Elegiae duae. Una de :Mo. 
scorum strage. Altera de petri Barzaei be- 
neficentia. I 
Sanutus Alex. De orig. animantium. pec- 
cati, mortis et poenitentiae. Crac., Wierzb. 
_ De victoria ex Turcill. Crac.. Siebeneycher. 
S a r n i c k i St. Oratio pro lega elect. ad 
Steph. Bath. Crac., Wierzb. 
_ l'riumpl1us. moscoviticu8 Stephani RegiB, 
carmine heroico. 
Schobar Udalric. TriumphuB Sigism. nr. 
BcriptulI. 
Schoneus And. Oratio in ob. Zamoscii. 
_ In ingresII. B. Maciejowski, P. Tylicii. 
- paneg. CaroJo AU8tri8e. 
SchoJarius Gennad. (PoSSevin1lB A.) Jnter- 
rog'. et respon'ł. do processione Spir. Sancti. 
Vilnac, Radziwiłł. (1583). 
Schomauu J. ContJ'a vulg. doctrinam. 
Schoteuius. Vita honesta sive virtutis. O 
cnocie albo zywocie. (1M3). 
Schl'cnkius (Schenkius) .1I\cob. Jstulanup- 
Ualis (na ślub ZamojR. z Batorównl!). 
Schroeterus. Elegiarom Jib. unus. Crac.. 
Laz. (dwa odbicia t.ytułu). 
Sczawii18ki S. Jesu. Zuzanna z ksi

 Da- 
niela. wierszem polskim. (może raczej Ko- 
chanowski lub Klonowicz). 
Sekl uoyan Jan. Wyznanie wiary chrzeBć. 
Królew. {1540?}. 
- Rozprawa krótka o niektórych ceremo- 
Jljach a ustawach kościelnych. (wierllzem). 
Królewieo. 
_ Kancyonnly z melodyami i nutami. (Do. 
tl!d nieznany. Moźe to Walentego z Brzo- 
zowa z r. 1554). 
_ Wiatik to jest kazania we dni SS. Pań- 
skich. 
SemnscoviulI Jo. In leg. poL ad Pium 
V. Carmen. Bonon. 
Seneca. Epistolae ad Luoilium. Crac.. Flor. 
Ungl. 
- ad PauJum. Crao., Lern. 
S c n te n t i a cujusdam do elect. Beg. Pol. 
Sententiae et Joci insigniores ex ant. po. 
etis pro Coll. Posn. S. J. 
Septem canon. epistole. ob. Epistolae. 
Serwet. Okazanie Antychrysta. tł. G. Pauli. 
Setn ik rymów ducbownycb. (Stan. Grocbow. 
sld). b. m. dr. (1690). 
SeverianuB. CIem. Orat. aa Pol. et l.it.. 
Senat. b. dr. 
S e ve ri n u B Dominik. Genealogia Cbristi, 
aenea tabula depicta. 
_ Tabula 6ummae S. Thomae. 
_ Turris Babel seu haeresiarcharum omnium 
cathalogus. 
_ Libellus contra Roxolanoll. 
Severinus Lubom!. Carmen heroic.llul'er 
stemma Jos. Wronii (15iO). 
S kar g a. Diskurs na konfed. waraz. b. m. dr. 
S o cin us. Obrona sentencyei tł. Stoiński. 
Sowizdrzał (nowy) albo Nowyzrzał. 
Sp os o b y zgodne i jedn
 rzecz znamionuj,ce.
>>>
100 


I 


stapulensis - Zamojski. 


Stapulensis. Introd. in libr. de snima. 
Arist. fi r. 1510). 
Statorius Joan, Gymnasii Pinczow. instit. 
b. m. dr. 
- Odpowiedź Da księgi ks. Mar. Śmigle- 
ckiego. 
Statut a prov. prov. Gue8n., Posn.. Vra- 
tislav. Cracoviens. edita (dv.ie edycye) (oko- 
lo r. 1491). 
- Tenże tytuł tylko w tytule edida. (egz. 
Da pergam. około 1491). 
Statuta prov. toti prov. Gnesn. valentia. b. 
m. dr. (cztery odbicia). 
Statnta Viluensis dioecesis. b. m. dr, 
S ta w i c k i Micb. Proroctwo Metodiusza. 
Krak., Scbarff. 
Stephanus Rex. Decas epistolarum. Lip8iae. 
Stobnicensis Joan. Gen doctrina de mo- 
dis significandi 
ramatica1ibuB. 
- lntroductio in Ptolom. cosmogr. 
- Legenda sanctissimae matronae Annae. 
Crac., Scharff. (ob. r. 11)12). 
- Utrum in abstractis sit aIiqua predicatio 
vera. (Crac.. Haller około 1515). 
Stoiński. Paraenesis albo upomi
anie (oko- 
ło 1600). 
Shatander Sleyuensis. Textus elench. Ari. 
stotelis. Crac. (1521). 
Sinda Fam. Urban o Ponti1ici Max. dum 
Romae colI. S. J. inviseret. ViJnae. S. J. 
Sturminll. Adv. synodi .trident. (accedit 
epistola ad Nic. Radziwiłł). 
S t Ul' t z i u s K. Oratio de principe Sigis. 
Augus. 
Stryjkowski. Na herb XX. Słuckich. 
- Rotundi ver8iculi. 
Sucbtenius C. Carm. de coede. Moscov. 
Szafarnia obroków duchownycb. (Paw. Sym- 
plicyaua) (2ga ed. 1602 r.). 
Szymonowicz Szymon Aelinopaeau. Za- 
mOBć, :Eęski. 
Tarcza duchowna. Krak.. Ungl. 
Tl1esaurus orationum, meditat. ex variis 
auth. coli. Wilno. N. Chr. Radz. 
T b e s e s theoloR'icae tj. conclave synodalue 
zboru wileńskiego. Poznań? Wo1rnb? 
Tra ctatus prat!cJ. et insignis. modus le- 
gendi nbbrev. Crac.. Ungl. 
Trzecieski A. Pyeśń Dowa o krewkości 
Wyelkyey kaM ego człow. Krak.. :Eaz. 
- Modlitwa gdy dziatki idq. 8pać. Krak., 
:Eazarz. 
- Poswarck wina z woda. 
- powssednya spowyedź:Krak. :taz. 
- Przejście Pokucia od Tatarów. 
- Sylvarum liber III. ad S. Bathol'. Crac.. 
Wierzb, 
- Nabozna pi08nka modli człow. cbrześć. 
- D
 Lippomani ingressu et progr. in Po- 
10ma. 
Turrecremata Joannnu. Psalt. Cracis. 
(1475). 
Urbach Joan. Proce8sns judicilUius. Crac., 
UngJer. 
Urainns JolUI. Modus epistolandi. Crac., 
Hocbfeder. 


- to " " Crac., b. dr. 
Ursyn Jan ze Lwowa, AristoteleB Topico. 
rum. (Zamość?). 
Usingen Barth. Regulae congrnitatill. Crae., 
Ungler. 
- Sermo de matrimonio saeerdotum. 
U s ta w y prawa polskieJ(o p. J. P. (1565. 1669). 
Vadianus J. Salis rodin. Bocbensis narratio. 
Vapo1inus. Libellus de S. Euch. ady. 
baeret? 
Ve g a.. Disp. teolo«. de distribuc. Eocb. ViJnae. 
Vergerius PP. Catalogus haereticorum (De- 
dyk. Ostrorogowi). 
- Pro alendis et educandis Chr. pueris. Lac 
spirituale z wier8zami Trzecieskiego, de. 
dyk. l\1ik. Radziw. KroIew., Daubm. 
Vratislavia. (de) Michael. Epit. figurarum 
in !ib. physic. Crac., Haller. (ob. r. 1618). 
- Prosarum diJucidatio. Crac., Ungl. (ob. r. 
1530). 
- Epith. conclus. theologiae. Crac.. Haller. 
Warazewicki K. Ad Henr. Valesium ora- 
tio. Crac., Sieben. 
- Oratio in obitum Steph. l. 
- Ad :Maximil. Archid. Vislunii Orat. Praga. 
- Ad l\Iaxim. in ?!Ioj!'illaUl) monasterio. Praga. 
- Ad Caes. Rudolphum oratio. Praga. 
- Ad Caes. victoriae nomine oratio. Prsj!'B. 
- Ad Sigism. III. panegyr. in partu filiae. 
Stockholm. 
Wartenaius Henr. Disp. de foedere Dei c. 
homine. 
W a p o v i u 8. Fragmentum de Sigism. I. fe. 
bus gest. (ob. r. 1589). 
Wences1aus Cracov. Introduct. Astrologiae. 
Wen dl erUB J. Chr. Dissertatio contra St. 
Rescium, Baronium etc. LutheranoB nequ6 
supprimere neqne corrumpere 8criptores. 
Wiceliu8 G. PostiJIa. Ungler.(?) 
Wieh Dawidowa na turecką wojnę. 
Więcki Jak. S. J. O ś. Sakramencie prze. 
ciwko Kalwinistom. 
W ił d e n b e r g i u S. PI1i1. in III partes dillest. 
et descrip. dewc. Tidem. Gisoni. Lugdun., 
Barbien (1571). 
Wilkoszewski. Propositiones theol. ex 8. 
Eccl. bistor. deBllmptne. 
Wiłkowiecki Mik. Hist. o zmartwycl1ws. 
pańskiem. 
Wisniewski Wal. Pieśń radosna P. Boga 
chwal'1ca przez panow. Zygm. UJ. i prze- 
mowa do kro Anny. 
W o I a n A. Oratio ad Senatum R. Polon. 
- Obrona prawdziwej obecnoBci ciała i krwi 
Pana naszej!'o na wieczerzy. 
Wosiński Bruno. Sielanki. 
Wróbel. Kazania. Poznań. (nie wyśledzone). 
Wujek Jak. Godzinki o Najś. Pannie. 
W y P i s a n i e o papieżu nowoobranym Piu- 
sie. Krak., Wierzb. 
W y s o c k i Alb. k. pozn. Def. pro libri. d. 
purgat. Rob. Bellarmini ady. rabulam Vi- 
tebergensium. Posn.. Volr. 
Zamojski J. Opus legam et illlltit. Acad. 
Patav.? (porównaj 1564).
>>>
Zamojsl.i - 
ywot 


101 


- Ad cives Polonos de Acad. Zamoscensi 
prophasis. 
Z a n c h i u s nnsilius. Epistola. tlll Pefrum Bem- 
ł.l1m libri II et Sever. Oreandri ad Dom. 
Paulum de Wola designatum episcopum 
pOSIl. Crac., Vietor. 
Z a w adz k i Jerzy. Pieśni naboznc (? za Zygm. 
III.). 
Z a wad z k i Stanislau9. Examen de Astrologia. 
Z a w i c k i Jan. Charites słowieńskie, dedyk. 
J. Zamojskiemu. (IGUO). 
Z bór wileński stopnie doskonałości luter- 
skiej. b. m. dr. 
Zbylitowski Andr. Acteon b. m. dr. (1588). 


-- 


Zebridovius A. Ol'atio pro Bua et colleg- 
religione ac. jurisdictione, edd. And Patri- 
'iius. (IM7?). 
Zimno sa re
l'0ns J.atosowi na jego diskUl'. 
FY z strony kalendnrza. b. dr. (czy z XVI 
wieku ?). 
Zuzemborti. Wykład msl.Y. 
Zwierciadło Soc. J. 
Żarnowski Grzegorz. Apokata
tasis tj. na- 
prawa artykułu naprzedniejszego o dosyć 
uczynieniu. b. m. dr. 
- Obrona postylle ewangelickiej na apoi. 
. jezuicką. b. m. dr. (1591). 
Zywot ŚW. Anny. (około 1532). 


..e,
>>>

>>>
DODATKI.
>>>
....J
>>>
1455. 


1482. 


Jacobu de Paradiso (de Eńordia, Cal"thu- JacobulI de Paradiso (Polonus). Tractatus 
lIiensis J Polonus) Sermones. Spirae. de animabus exutis a corporibus. Pata- 
viae. Mayr. 


1460 (?) 
JlattheulI de Cracovia (Naymann. P010nus). 
Tractatus racionis et constancie de 8ump. 
cione pabuli salutiferi corporis dni !10M 
)hu Xpi. (Moguntiae. Guttenberb?). 


1420{?) 
lila th eu s de Cracovia (Naymann). Tractatus 
brevis ac valde ntilis de arte et scienlia 
bene moriendi. (Argentor . Eggen. Stain). 
- TractatuB racionis et Henrici de Hassia. 
};xpositio orationis dominicae. (Coloniae). 
- Toz. Augsburg G. Zainer. 


141Z. 
Jaoobus de ParadiBo Polonus. Sormonl's. 


1415. 
Jacobul de ClusR (de Paradiso, Polonus). 
Tractatns de apraritionibus animarnm. Burg- 
dorf. 


1416. 
M a ttl1 e u s de Cracovi" (Naymann). Dyalo- 
g.s sen disceptalio s.l. e. a. (Eystad, ReJser). 


1417. 


:Mattheus de Cracovia. Incomincia deI be- 
ne morire per cardin, de Fermo anno 1452. 
FlorentiR, Jllcobus de Ripolis. (1479. Vero- 
DR 1477. 1487. 1488. 1490. 1513). 
- F.xhortalio sen dYlllogns raciollis. C010D., 
Ulr. ZelI {1475 - 1477 ?}. 
14;"'., 
:H a t t h e u s de Cracovia. Tractatus de arte 
moriendi. Venetiis. Pictor et Erhardt Rat- 
dolt. 


14.,0 (?) 
II a t t h e u s de Cracovia. TractatuB de arie 
moriendi. S. l. 
- Tenze. Dialogns intel' racionem et con. 
Icientiam. S. l. et a. 


-- 


1483 
:Matlha.ou8 de Cracovia. Tractatu8 de a. 
moriendi. paria, Mercator. 


1490. 
:M a t t h e n II de Cracovia. Tractatus de a. mo'" 
riendi. l'aris. 


1491. 
JtlattheulI de Cracovia (Naymann). Uh'um 
expedia\ sBcerdotes missas continuare.Mem 4 
mingen. 
Stiborieusis Andr. Prognosticon Aug. 0- 
lomuniceDsis ex Gymnasio Putav. (Job. Gło- 
głoviensi missum). 


1493. 
Jacobus de ParacIiso (Polonus). De v.lore 
missarum. Colon. 
Nicolaus de Blonie. Tractatus ,le Sacra- 
mentis. ArgeDtor.. Flach. 


1494. 


B r e v i a ri u In Cracoviense Friderici carili - 
!lalis. 
M a t t h e u II de Cracovia. Tract. de arte mo- 
riendi. Paril. :Mercator. 


1495. 
J ac'o bUli Carthusiensis (de Clusa. de Para. 
diso, Polonus). Tractalus de arte ben o mo- 
riendi. Lip:uk, Ant. de Colonia. 
_ Tractatus de animabus. 8. ). 


1496. 
J a c o b u s Polonus. De animslms exutis a cor. 
poribu8. Lyptzk, Monacensis. 
Id a U h a e u s de Cracovia. 'fl'aet. de a. bene 
DlorieDdi. Paris, J3aligauIt. 
1497. 


J a c o b 11 S de Paradiso, l'01onus. TractatulI 
de animabus exutis a corporibus. Lipsiae. 
Lotter. 


14
>>>
106 


1499 - 1514. 


Legenda S. Annae (per J. de Stobnicza?). 
Liptzk, I,otter. 
Ma tth e u s de Cracovia. TractatuB de a. be- 
ne moriendi. Parill, Mercator. 
Mi 8 s al e dioecesis Wal'miensia (edid. Luc. 
Watzerode). Argent., Frid. Bumbach. 


1499. 


Agenda sive exequiale diY.lllcramentorum. 
Gdano, Baumgartben. 
Xonteregio (de) Joanne
. Kalendarium. 
Aug. -Vindel. 1499. De ever8ione Europae 
Ant. Tvrquati a. 1480 conscriptulll. Anto- 
nio Arquato sstrologo, Car. Drusianus, 0- 
doar. ł'aunensis et Americus Polonus astro- 
logi S. P. D. 
1iicolaulI de Blonier Tractatus de sacra. 
mentis. Argent. 


1500. 
'Gi1llltiniani Seb. Oratio coram Vlad. Ra. 
ge Bohem. et Ungar. 


1301. 
lacobulI de Clu
a (de Parad iso, POleJRIII). 
Lavacrnm con5cientiae.. Coloniat. 
Peregril1uII Ord.. Pr. Provin. Polon. Ser. 
moneli de tempore et 118I1cti.. Colo.. 
S a c I' a n Uli J. Elucid. errorum ritus rutb. b 
m, i dr. 1oo1.(?} (1500). . 


1;;02. 
T a I e r i U tI t\laxirnns, cdd. A1dul lIanut.iulI, 
ded. Joanni j.ubrański episc. posDaniensi. 
Yiaticum Vladislavien8e. Nuromberg, G. 
Stach.. 


1504. 
M a t te u II de Cracoyia. Tracłatua de a b. 
morieno.i. Nuraberg. 


1505. 
J. de Stobwoza. Legenda S. Annae. Liptzk, 
Lotter. 


1501. 
ConlltHu ti o a. 1507. S. I. et a. (Crac . Hall.). 
11 ont.eregio de Joan. Calendarium. Crac.(?) 
b, dr. 


150S. 
C o rv i n u II. Hottulus. :Moguntil\e, Schiiffel'. 
D o n a t.u s Minor.. De octo part. orationi8 
egregla declaratJo per Joannem GlogovieD- 
Bem. Lipsiae, Molitor. (1505. 1516). 
Ju1z1\ Jacob. Judicium Cracouiense l'ro an- 
11.0 Chrilti lr1CCCCCYIlI. currente. Cracovie. 


1509. 
aorvinuB LanI'. Carmen quo valedicit Pru. 
ten08. Crac., Haller. 
lac o bu s de !szla. Judicium CracoTiense cal- 
culatum ad a. Clu'isti 1509 current.em. 


1510. 


B e r o a I d u 8 Pbit. Opusculum de terrae meta 
et. pe8tilen
ia. Argentor., M. Schurer. (dld. 
Erazmowi Ciołkowi bi..k. Płock.). 
E Iti c a 10 p i a n U 8. Modus epistolandi. 
Exercitium physicorom exercitari IIOlituJa 
per facultatill artium decanum studii Cra- 
COY. in 8 libros Al"istot.elis. Crac., Haller. 
Głogoviensill J. .Exercitium ia. 8 libl'Ol 
Aristotelis. Crac. 
- To
. Exercitium nove logice. Crac., Hall. 
EraBmus Stella (Stera). De BorulIsiae aD- 
tiquitatibu8. 


1511. 
Aristotelet. Textua clencborum. ob. lto- 
lelIulI. 
D iad oclI 08 ProcluB. SphaeI'8.. Viennae, Vi.- 
tor et Siugreniu8. 
D u b r a v i u II RodericulI. De componendill e(ł. 
ItoliB et t!pistolae_ Viennlle, Jlier Vietor. 
(Sił tu listy do Pawła Szydłowieckiego, 110 
Piotr.a Tomickif'go. do 
iotr& Opalińskil'g9 
ksn. 1 kust'l!vzn. do StaD1sława Goreckiego). 
hocrat.es. De poetill. Rud. Agricola inter. 
prete. 


151
. 
CODltitut.ioneB in binis 1I1nodis. ed. Je- 
annell epipc. Norimb. 
CO!,Tinus Laur. HortululI eleg.ntiarum. Lyp. 
I:Jg. 
D i o n i s i u II. De litu orbie. Vieanae, Vietor 
et. Singreniu8. 
M a tt h e u s de CracoviR. TractatuI de arte 
bene moriendi. Nurnberg. 
St.o bnicz&. Joannel. Legenda S. Annae. Li. 
psiae, Lolter. 


1513. 
C o m p u t u 8 nstronom ie. Viennei Victor et 
Singrenius. 
D i c c.i o n a I"i u m trium linguarum, latine, teu- 
tomcc, bo{'micc. potiora vocabula conti- 
n
ns. (Orzeł polski herb LItwy i I\rakowa). 
Vlennae, Hier. Victor et Singreniu8. 
Johannes dei gratia de Lassko B. eccl. 
metr. Gnesn. archiep. et. I'rimas {LiUerae 
pastorales). Crac. Haller. 


1514. 
Inr
rmatorium sacrum. Crac., Haller. 
S l) I' l P t. I) r H. Algorithmul propartionum.
>>>
1615 - 1:;24. 


107 


Si
ism1tndus J. Epistole ad Leonem X. 
Pont Max. de victoria. contra naercticoB et 
IIcismaticos Moscovios. b. w. m. i dr. 
Spiegel (der) hochlOb1. BruderschRłft deI 
Rosenkrantz Mal'ie, uff begere iiirstin Bal'- 
bara gebor. auf kODo Stamm CZI1 Polno 
Leipzig. 


1515. 


J a II iDamiani Senensis ad Leonem X. de 
expeditione in Turcas Elegia. Epistola Pi. 
loniII ad Jo. Corilium de conflictu polono- 
mm et Lituanorum cum Moscouiti
. Epi- 
stola Sigismundi regis nd Leonem X. de 
uietoria. contra. ScbismaticolI Moscovios a- 
pud arall Alcxandri Magni parta. Basilea. 
Froben. 
D a n t i s e u S. Poema de conventu regllm Vien. 
- Sylva de clade Mo
chorum ad Borystne. 
neDl sub Sig. I. ROlllae. 
Joannes Stobnicansis. Doctr. de modis si- 
gnilic. Viennae, Singrenius. 
PtJurbach. Algorithrnus \'iennae, Viet,or. 
Sigiamnndua I. (Uniwers. zwołuj. Sejm.) 
Tolischkow Nic. Judicium a. 1515. Cra('. 
V a d i a. n u II Grl!.ch. De Vad ianol'ul11 farniliae 
insigniblls a. SigislD. r. Pol. Rege donatia 
H. Vietor. 


1516. 
C o r v i II n s L. HortuluB Elegantiar um. Ar- 
gentine, Knoblouch. 
D o II a t i minoris de octo partibus ol'l!.tionis 
per Joh. Glogoviensem interpretatio. Crac., 
imp. HaUer. 
Epistole scptem. ob. w oddziale ł,ez daty. 
GJ'uuenius Gandoll'bus. Prognosticon VI"a- 
tislaviense ad a. HiW. Ung(er, expen. HaUcI'. 
Tolischków N. Judicium univ. crac. in a. 
1516. Crac.. Haller per Unglerium. 


1;)11. 
C i c e I' O. Oratio pro Arcllia CrM., Vietor. 
Fehtin (de) Seb. Opusculum musi ces. Crac., 
Ungler. 
Glogoviensis J. Excrcit. super logie. P. 
lIyspani. ATgent.. Knoblouch. 
_ Exercitillm vet. ariis. Argent.. Knoblouch. 
H e s i o ol U s Georgicorurn huer (praeC. G. de 
Konilzl. Lips., Schumann. 
OvidJi Metamorphosis euid. R. Regius, ded. 
Joanni Lubra6&ki episc. posn. Venetiis. 
y sz ha Jac. Judicialo pronosticon pro Chrieti 
alino 1517. Crac.. J"oann. Haller. \ 


151
. 


A l g o ri t m u s linealis. Crac., Vietor. 
:Bo tJ ti u II. De disciplina Scholariom. b. w. m. 
C o x U s l.. De Jaodibua. Crao. Acad. Crac.. 
Hier. Vietor. 
Crosneullnsis P. ob. MutivlI. 
FloruI R. ł!t S. Rufu.. Crao. 


Kranh A. Vanda1ia. Colou. 
Pl.lalterinm secnndum morem eccleeiae 
Crac. dypec. Crac., Haller. 


1519. 
A
ricola Rud. Institutio vitae. Crac., Haller. 
Hrevial'n m ecclesiaa ploceneill. Venetiis. 
J o a n n e II G1ogoviensill. Quaestionel libr. de 
animR. Crao., Haller. 
Kl'antz A. Vandalia. Colon. 


15
O. 


BenedictulI Posnan. S. Stauislai Vita. 
HesioduR Georg. liber (praef. G. de Ko- 
nitz) I.ipsiae. Thauuer. 
Passi o S. Bedillliui. Cl'ac. 
Sacl'alluB J. Viła J. Cantii. Crac., Haller. 


152'. 
Antonin Jan. Sejm zwierzlłt. Kraków. Un- 
glt'r. 
Fab e r J. Stap. In artium division. introduc- 
tio. Crac., Viet. 
Melanehton l'hilip. Synta
is emendata. 
Cra('., Schadf. 
1\1 i c li ael VJ'ati
lavieJ1eis. Epill10ma conclu- 
SiODUIII. Crac.. Haller (dwie edycye). 
Sacranu8 J. Modus cl'iBtolandi. Crll.c., Un- 
glcr. 


15U. 
A ri s t o t e I e !I. Libri de anima. philosophg- 
rum pel'il'aticg familię principia sub genui- 
na tr3l1slatinlle. CI'ac., lłRller. 
nri g-i tta S.l.ibellus de futuris. Crac., Ungler. 
G li i) h e r m u s. Postilla. Crac.. Scharff.(?) 
G u n d e I i II s phil. Sanctiss. patrum orationes. 
Crllc., Hier. Vietor. 
Kmittll. Maten.. Samotuliensis. Illtroducto- 
riurn in Sl'haeram de Sacrobosco. ob. Sa.- 
crobusto. 


1523. 


Gram m a ti c e s Rltdimenta seu eX!llIIen octo 
pal.tium orationiR. Crac. 
Roterodamus Er. De oct() orat. partiuD1 
constructione, Cl'ac., Vietor. 
To lischków Nic. Judicium Ce1. Univ. Crac. 


15U. 
Breviarum sive viaticum. Cra.c.. Haller. 
Mar. Scharffenb., H. Vietor. 
C o c h l a e o II Joan. Confutatio abbreviata, ad- 
versus Didymum Faventinum. Philippi Me- 
lanchtonis olim IIcripta. Dedic. Lucae Com. 
a Górka Caatell. Posnaniensi. Lipsiae, Mich. 
B1um. 
C o m p n t u I Dovns reviso8 et. rerollectul. 
Crac.. imp. Haller. (imp. Math. Scharff.).
>>>
108 


1525 - 1632. 


OODstitUt.iO quaedam per apolitot. :Nun. Statuh dioeeelis vilneneill lub .JoIInne de 
tium Ratiebonne edita. Crac. ducibu8 Lithuaniae. erac., Scharff. 
Florea legum. Crac., Flor. Ungler. 
!fi88ale Cracovienee. Crac., Haller. 
(Donatu8). .Btanielaue que pars? eet Domen. 
Crac., Vietor. 


1525. 


ArD oldi Val. Prognostioon Betronomicum. 
Crac., Vietor. 
DODatuI minor. b. o. m. i ar. 
Ex/positio quadruplex miesalis. Crac. 
J o a n n e 8 Chrisostomue. De orando Deum. 
ErQem. Roterod Modus orandi Denm. (De 
dic. Hieron. de Lasko Poloniae Baroni). 
!lelanchton. Grammatica.l1525 -1585?). 
1526. 
:KaDii u t o R. D. .Praeservationes a pestilen. 
tia. Crac., Viet. 
Licinius (Risiniue?) Petrue. Ad Sigism. 
Augustom cathol scient.' inetitutio, eleg. 
carm. Crac., Vietor. 
S ta t n t e n (aigism. I. fiir Danzig). Crac., 
Vietor. 
U n d e r r i c h hus goUI. nnd gayst1ichen Rech- 
ten, Ruch aue den flayschlichen Bebetlicheo 
Unrechten, ob ein .Prie
tl\r ein Eewaib ode!" 
concubin das ist: ein Beyschlaffhaben mo- 
ge? von eioem Aineidel lange Zeit in pol- 
w.schen Heyd gewohnet. b. w. m. 


1521. 


EckiuI J. Aa Sigismundum l. de lacrif. 
missae. Coloniae. 
E ra e m u s Rother. De ratione etudii. Crac., 
Scbarff. 
Mikołaj z Sadku. Wyslowyeoie znaków nie- 
bieskych na rok 1528 slozone Kraków, 
Rier. Wietor. 
Oratiuncule varie: pnerorum usui expo. 
eite, lat. germ. polon. Kraków, J. Vietor. 
Szamotulinua Greg. Processus juris bre. 
vior. Crac. (czy raczej 15371). 
.1528. 


Cato. Disticha. moralia, interpr. Erasmo Re- 
terodallio. Crac., Mar. Scharff. 
Consentiue. Grammaticl1o, ded. J"oan. Sic- 
kardi, Andrene Zebrzydow
kio. "Hasilea. 
ErasmuI Roterodamus. Pcecatio ad virgi- 
nis :filium JeBum. 
- OpusculR aurea. Apophtegmata gt'aec. in- 
terp. Roterod. Ausonius cum scholiis Era- 
Bmi. Crao., Schadf. 
Roeius St. In pealmum 50. Paraphrasis car- 
mine conscripta. Crac. . 
L i b e I' horarum canouicarum ecclesiae Plo- 
censie. Crac., Haller. 
Marci S. Evaogelion cum adnot. ChrisŁ. He- 
gelldorfini. Hagenoe. 
O s ą, d z e n i e sprllw niebieekych elawne na.- 
nky Krakowskie na rok 16:.!9. Kraków. 


1529. 


A u g u at i n n II. De vita chri8tianA, ad lorrorem 
euam liber nnus. Crac., Hier. Vietor. (1585). 
Glareanus H. Geographia, dea. Joann. a 
Lasco. Venetiil. 
Glogo"viensi8 Joannes. De caueia :M:atri. 
monii. " 
Hegendorfinu Chr. Oratio de Jnrieprn- 
. dentia. Hagenoe. 
JnlltinianuR lmper. AugustulI. Autenticae 
de rebue eacrill per Compendium a JOAn- 
ne Cochleo commemorate. Epitomee liber 
l. Paraphralleoa conetitutio ultima l?) Cra.. 
coviae. 
LoguII. Ad Ferdinandum Pannon. Regem.. 
Viennae, Vietor. 
Remedium (das) wider die Engt. Schwed. 
Crakaw. " 
Rudnicenei8 Mich. Compend. examen. ob 
Examen. . 
Ungler F. Ephemer. ad Ił. treli venturo. 
1529 et 50 ae. 81 Bupputatae. Cne., Ungler. 


1530. 
(Kalendarz ecienny na r. 11\91). 
Lombardue PetruB. Senten. Theologiae. 
Vot. II. -IV. Crac., Scharft'. (1529). 
Ma.nuale eooerdotum (J. La8ki). Cracoy., 
Scharffenb. (1529). 
Mela. Pomponius. De Sito orbill .cum com. 
ment. Joacb. Vadiani. Lutet. paris. 
Puncta pleLiBciti urb. Craeoviae. 


1531. 
Caffman n Job. Ephemerie ad a.. 1592. (Crac.) 
Criciue A. Sigiemundue ejulI nominie pri. 
mue. Crac., Hier. Vietor. 
Diccionarius, latine, germ. polon. et Uu- 
garice. (Joann. Sylvester Pannooiue ad Mich. 
Getzki). Crac., Rier. Vietor. 
. Perottne Nic. Grammatica deouo castigata. 
Crac., Scbarff. 
S e n d b ri e ff. (ein) dei Tiirkischen kaisers 
konigl. Maj. zu Poleo im 1631 zugeechrie- 
ben. (Leipzig 1531). 


153
. 
G o s t i n i u I Anareas. Oratio de perpoliendi8 
principibue Poloniae liberie. Crac. 
I\lacer Aem. De herbarom virtutibus auctore 
S. de I.owicz. (ded. Venceslao Czirka). 
Terentiue. Comoediae edd. Er. Roteroda- 
mus. BasiI., Froben, 1532, fol, ded. Joauni 
et Stanislao Boneris. 
- Toz. Francof., Eichhord. (dedic. per Era. 
smum Boner). 
T r o p e r And. Oratio ad pubem Btudioeam 
polo nam. Crac. 
U D SI e r. :Ephemeridea ad a. m. Crae.
>>>
1555 - 1589. 


109 


(Vooabu1arium?) 1atine. italic!" pOl'lj1. et 
germ. Crac., Flor. Ungler. ' 


1533. 
FranconiuB !l. Epitome eorum omninm 
ect. Crac. 
}'unk. Wahrhaft. Bericbt. Kónigs. 
HegendorphinulI c. CompendioBa eon- 
Bcribendarum epistolarm ratio. Crao , Vietor. 
_ Methodus conBcr. epist. ArgentoratiB. 
_ Rapsodia eonsorib. epist. b. m. i dr. 
J o a n n e s CRpistranus. De efficatia aquae 
benedictae. Crac., Vietor. 
Xanon AudI'. Poemata. Crac. 


15M. 


Basiliu 8. Homelia Cui acocs8ere earmina 
ad ChriBtom D. J"oanni Stratio dicata. Oda 
W'8tulatoria ad CIssisB. virum Dom. Bar- 
tholomenm Stanitzky, Magni Dom. Lucae 
Comitis B Gorka. Capt. POBnan. eto. Cancl'l. 
lario ob natam filiolam primogenitam Chr. 
nł'gendo
ffino antore. Lipsiae, Lotter. 
Cochlaeds J. Velitationes, ded. A. Krzyold. 
_ Philipica IV. in Apol. .l\Ielanohtonis. 
_ Confutatio advers. D. }'aventinnm. dcd. 
L. Górka. I.ip8iae. 
Heliodoru. Aethiopicae hiBtonae, 8. War- 
Bzewicki intepr. BaBil.. Oporln. 
J o a n n e II de :Łańcut. Algorithmns linealis. 
Crac. 1534. 
J oannes Campensis. Enchiridion. (ded. Dan. 
tiBCO). Lugd., Gryph. 
li B o e r Aem. De herbarnm virtutibuB per S. 
:Łowicz. Crao.,. Scbarff. (J534 czy 1537). 
Sto ef1erinus. Ephemeriaa.Chr.153ł.(Crac., 
Ungler). 
Valerianus Mat.tias. Concio de c1ivo Tho- 
ma Aquinate. b. m. i r. lrok przypisania 
1654). 


'1535. 
ApelIi Joban. :Methodica. dialeclioea ratio. 
ad juriB prudentiam accommodata, dedic, 
Job. a Chojen Episc. Premislienlli. Norim- 
bergae. Frid. PeypuB. 
Car mi na et IIcripta gratulatoria in nuptias 
J oacbimi D. Brandeburg. c. Hedviga, filia Si. 
gismundi Rcg. Pol. 
Eobanus HeliuB Dessus. sylvarum libri VI. 
nuper J'rimum aediti. (dedic. Joanu. Dan- 
tiBcO EpiBc. Culm. l,iber l. Sarmaticus ad 
Sigism. regem). HAgenoe, BrubacohiulI. 
Xoźmina (z) Benedyk. Epithalamion. Crac.. 
!dath. Scbadł'. 
Si
ismundi I. Mandatum, ne aliquds dif- 
:fidatores publicosqoe gravatores BubBiBtere. 
Stoeflerinn s. Ephemeris a. CbriBti 1536. 
(Crao., Uilgler). 


1536. 
B 18 S i u s. Salutares paraenelles. Crac., '(Jngler. 


Brudlewski A. Ephemerides. Crao. 
C a m p e n s iB. Enchiridion psalmorum, ded. 
J. Dantisco. Lugduni. (1532). 
(C onBtitu ti o nes fratrum' orllinis Praedi- 
catorum regulae B. ADgustiw) (bez tytułn). 
Crac.. Vietor. 
DroBchius Volfg. Hirschber
nllis SileBius. 
EVitaphia. H. Rev. D: D. Tbomitii EpiBo. 
Crac. Crac.. Biel'. Vietor. 
Er8amuB Rotherod. De praeparatione ad 
modem. Colo n., Cervicorn. 
Euripides. Tragoedia Hecube. Crac.. :Math. 
Schal"lf. . 
Ile n dorf CI,riBt:Galeni Helleborum. dedio. 
Stan. Brochowski. (Contra Gr. Rhamotu16ki 
Anacephaleosis. pro Luthero). Porównaj 
Hegendorpbinus. 
N a rrR ti o fundationis monasterii MontiB Cal- 
vi Fratr. Ord. S. Benedicti. Crao., Ungler. 
Powieść rzeczy istej o załozeniu klasztoru 
na :Łysej górze. b. w. m. i r. 
S t o e fI e r i n u s. El,llemeris a. Christi 1536. 
(Crne., Unglcr). 


1537. 


K wi a H o w s ki. Opiunie ziemi kurowskiej. 
MoibaUlulI Amb. catechismus. Viteberg.. 
Weiss. 
p e n I' b a c h V. Algorithmus. erac., Scharff. 
- ob. AIgoritbmmr. 
p 11 ił i p p U 8. Adhort. ad Theodosium J odae. 
um. Crac.. Vietor. 


J53S. 


Compu tus lIommarin8. Crae., Matb. Scbarff. 
EckiulI V. Explan. psalmi. Augustae, Wey- 
senhorn. 
la t. e n e s Enekek. Krakkóban Ir. Szćkely 
latvan. 
_ A'kereszt,yenni Tudom'nyról nló 
ovid 
Jionyvetske. Krakkóban. Jr. Galszćtsi Istvan. 
_ A'keresztyćusegnek fundamentom'ról való 
Tanussg. Krakkóban. lr. Benzćdi Szćkely 
Istvan. 
:Ł a.n c u tJ. Algoritmus linealiB. Crao.. UnA'ler. 
łl a u s e a u II Hlancicampianus Fr. Pro J oh. 
}i'eJ.din. Caesaris filio natali genethliacum. 
(Sigism. Augusto R. Polon. di
atnm). Lips., 
W olrab. 


1539. 


A n tidotum adver8. pe6tilentiam Chr. IIegen- 
dorfino paratum..Lipsiae. ob. Reuschius. 
B o n a wen t u r a. Zywot Chrystusa tłum. B. 
Opeć (na rycinach jest data 1539 r.). Kra- 
ki/w. (J618. 1522. 1533. 1538. J568). 
D o n a t u 8 minor. (p. Zaborowski St.). Crac., 
Vietor. 
Gundeliu8 Filip. Carminum Libri II. (ded. 
Jodoco Lud. Decio). Viennae.
>>>
110 


15,10 - 1650. 


1540. 
E7;;iimue Rotherodamus. Ahsolutis8imus de 
octo orationis partium Constructione libel. 
lUR emendatus. Crao., H. Vietor.. 
p h ił o p o n u I J. In evaąg. dominiealia. BasiI. 
Rheticvs Joann. Ad A. V..T. Schonerum 
de Libris Copernici. Gedani, RhodulI. 


1541. 


A s te x a n u s. C8nones. Crae., Yietor. 
Cn esar Joann. DialectJca, adjecta !Iurmeliii 
isagoge. Crac., Mat. Scharff. 
C i c ero. Rbetorica ad C. Herennirim. GI'ac- 
coviae, H. Vietor. 
C I' o m e I' Mar. De splendidissimo Christi J" e. 
eu triumpho. Craco, Vietor. 
M o i b a m u 8.. Epistola de consecratione. Vi- 
tebergae. A. Ungler. . 
- Quaestiones do emptiono et vcnditinnl'. 
('rac. 
- RAtiones (bis 124) dubitauti Bell al'g'l1menta. 
Rheticus J. Do libris Copcrnici. Jlasilt:ne, 
Winter. 


1M2. 
B 1'8 v i ar i u m Wladislavien. eccli('. 8tudio et 
cura Rndi dni Luce Gorcani epi eiusdem 
ecclie TIuper "defuncti castigatum. dedie. 
Nic. Dzierzgowski episc. Crac. 
Copernicus Nicol. De evangelio. 
F ra c o n i u s l\łath. Omtio protreptica ad 
Chris.tiani orbis princil'es coutra ef!'eratol 
Turcas dedic. 4lberto 
larchion" Prmc. de 
data. Cracoviae J 1542. 
15ł3. 
C i c ero. Liber de amicitia Grooh., Hatthiu 
Scbal'ffe:łb. 
Janicki Klem. De bello adversuI Turoa8 
auscipiendo oratio. Crae. 


1544. 
Elucidarius dialogicus(J. WoIBcii?).Cl'ae., 
Viotor. (Uili5). 
Lub elczyk And. Arma. Bpiritualia contra 
'furcas. 
Plutarchus Cheroneus. Libel1us de liberis- 
educadis pIallo aure
s G.uarino Vel'one!lsi 
interprete. Gracchovlae JD offic. Matthlae 
Scharffenbelog. 
S p R II g e II b e r g J"o Quaestiones musicae in 
nsum scholae Northusianae. Gracchoviae, 
Matb. Scharffenberg. 
_ Tente. l'rivii Erotemata. Crac., vidua 
Ungler. 
WiccHuI G. Quaeetiones catheohietioae. 
Crao. 


1545. 


DantilcuL Chrietiana de fide et lIacramen- 
Ul. Crae., Viet. 


(HoliU6). Catl1olici"judicium, de dogmate de 
Trinitate in Polonia. Coloniae, Cholinus. 
W y w ó d prawdy przez przykłady objaśnio- 
ny. Kraków, (właściwy tytuł: Księgi probo- 
waue przez doctory). Krak., Hel. Florian. 


1546. 
Azonuak azon konyve (IlI. kiadM). Krak. 

ohan. 
Hesiodus. De insomnio a Chr. HeyL Ge- 
dani, Rhodu!. 
Holtorpius Hern. Epicedion in 
Gnere Eli- 
eabethae conjugis Sig. Aug. reglS Pol. Re- 
giomonti. 
H o n t e r u s.. Rudim. cosmograpl1ille. Tiguri. 
- A'kristusról es az o Ekklesiśjśról. Krak- 
kóban II'. OzorRi Jmre. 
L n p u l u s Sig. Rudimenta grammatices ab 
Buthore. nuper revisa Crac., Math. Scharf[ 
(na początku data 154:5 na końcu r. 1546). 
obacz Rudimenta. 
.ModreviuB A. Ad Sigia. J. de cOlltemptio- 
ne legis. b. m. i dl'. 


1547. 
Erumu8 "Rotel'odamU8. Lingua, dedic. Ch. 
Szydłowiecki. Basi!., Froben. 
Seklucyan Jan. (czy tez l:.ukasz N.). Roz. 
mowa o pogrzebie krześciańskim i papie. 
Bkim. Królewiec. 


1548. 
-Campensis Joaones (van den Kampen). 
Enohiridion psalmorum, ded. Joanni Dan- 
tisco (J. von Hofen). Basileae. 
Era8mns Rotherod. Civilitas morum. Crae., 
Hier. Scharff. 
O rz e c h o W ski. Oratio de legę c. Tllrcas. 
Crac., vid. Ungler. 
S p a 11 g e n b e I' g J. Dialectica. Crac. Rier. 
Scharffellb. 


1549. 
Grarumatica (brak tyt.). Crac., Scbarff'_ 
KOlIcianin Valent. Comoediae.Crac.,Scharff. 
Kup iec-z to jost" k8ztałt a po
obi,:ństwo sł- 
du bozego oetatecz
ego. 
rolewlec. .. 
N arze k allie smutnej matkl korony PolskieJ. 
"Królewiec. 
Underrichtunge: wie man sich in den 
Artickeln der Colmeschen handtfcste hal- 
ten sol. Dantzick. Rhodue. 


1550. 
Caolinl SecnnduI Curio. Schola !live de 
perfecto grammatico libri 111., dedic. J"o. 
anui Comiti Thlunovio Caetell. Cracoy. 
Baaileae, Oporinus. 
Dictionariue trium linguarum: Latine. 
'fheutonice, Polonice. Cracouie apud here- 
dea Marci Scharffenb. ob. )[W1llelius,
>>>
1651 - 1659. 


111 


Herbeutein. Commentarii deUa :Moscovia. 
Viennae. Skrzetu8ki. 
Hochmeillterthum deI tensch. Ordens in 
Preuasen. 
R o I e n li a i m PetruII. }[nemopinon biLliorum 
1nemoriale, edidit. Conr. Bojnl (Bovarns) 
Jdonoreua (Norembergensi8). Ded. J"oanni 
de RueUes. Crac.. Biel'. Yietor. (1M2). 
Scbneberger Ant. .Medicamentorum lim- 
plicium nthalogus. 
8pangenbergiuI Joannes. Compendium 
{sic IJ ecclosiasticum. Crac, H. Scharff. 
- Rhetorica. Cracov. 


1551. 


Bielski; Kronika świata. (Przedmowa dato. 
wana r. 1551 r.). 
Diccionarium triom lingual'nm. erao., 
Laz. (1550). 
Herberstein. Rerum moscoY. commeotarii. 
Basi!., Oporin. 
B o n t e l' u s J" oan. De grammntica 1iLri dno. 
Adjeota est vocabulis expositio Pojoniea. 
Cracoviae, Seharff. 


1
52. 


Albreolit I. Ausscllreiben der Expedition. 
a. 1652. 
Arithłlletice1l introlluctio ex val'iis autho- 
ribu!i conciuuata. Crac.. Hier. Scharff. 
:B i: a w Slanislnu
. Ein Bekcnntuuss wieder 
Osiander. 
1I0rbonius Nic. PSl'tlagogium. Sev.Orean- 
der. dedic. s. 1542. Severino Bonero. Crac.. 
Hier. Scharft. (1542). 
Spaugenberg J". Trivii ErotemaLa 'h. e. 
Grsmmaticae. DiaIecticae, Rhetoricae. Crac., 
Rier. 8charff. 
S!,ijcsyński Hier. O ziołach. Crac., baer. 
.Marc. Schalff. 


1:i53. 
Exemplum denunciationis Alberto )far- 
cbioni. 
Radsniektórych biskupówr.1553. b. w.m.ir. 


15:4-. 
Corne1ias Valerius UItrajectinus. Gramma- 
ticarum institutionum libri IV. Racoviae. 
Sternscki. 
Declaration ,,"ideI' "lar
gr:Jf AILrecMen. 
p r o g n o s t. astrolog. Crac.. Laer. :Mar. Scharff. 


1(1)5. 


Historia stupendi miracu'i in sacrsmento 
facti. ac de sacra Hostia reperta. Crac. 
Lasco J. Confessio de communitatt:. b. m. 
dr. i r. 
O c h i n u s li. De l'urgatorio. Tiguri. 


1556. 
Bartb. DY8ticłla ad Sigismnndum Augu8tum. 
(porównaj 1557). 
H e I' b e r s t ei n. Rerum moscov. commentarii. 
Basil., Oporin. 
Lasco J. Epistolae tre8 ad Begem. Senat. 
et Ord. Pol. Basil. 
Ve r g e ri u s P. Cathalogus haereticorum. Re- 
giomonti. 


1557. 
Bericht (kurzer) von d. bitzigen 8chweren 
Seuchen 80 in. PreDssen regieren. KonigIle 
berg. 
Constitucye sejmu 1557. 
Kiratein Cer. Enchiridion juris magdeb. 
Cra.c.. vid. Biel'. Scbarfi: 
1\11 a v e n. ASlertionel theologicae. Vilnae, 
Kartzan. 
Narzekanie l!: wyznaniem wiary niebosl!:- 
czyka ks. Biskupa kujaws. Jana Droiąw- 
8klego, które czynił vrzec1J!tniercil! (t 1557). 
b. w. m. i r. (Kraków. Wierzbi
ta po r. 
1557?). 
Prophezeyung (ein gr9.ns&me) uber Pol- 
lerJalld. Basel, Apiszo. 
Vel' g e ri u s PauJ. Actionea duae secretańi 
pontificii. Begiomonli. 


1558. 
Artykuły prawa maydeburskiep;o, które zo- 
Wi Specalum Saxonum, nowo drukowane. 
Krakow, Łazarz. (Groickiego). 
- Rejestr do artykUłów. Krak., Zaz. 
C O nf e s s i obaronum regni Bohemine 6ub 
a. 1535. in regno polonine nUller. S. l. 
Kirclienordn.ung in Berzog. Prenssen. 
Kro m e r Mar. Sendbrieff an die kunigl. Wiir- 
de und die von der LandschaCt dl:r kron. 
Polno Ingolatadt, Weisaenhorn. 


1559. 
Cicero M. T. Fragmenta coli. Car. Sigo- 
mus. ded. Mariano Lezentio Polono. Ve- 
net.. Zilletus. 
D o m i n i o i u S. Libel' us de nrinarum signi- 
fio. Crac., -Laur. 
E r i z l!: o Seb. Discorso lopra le medaglie-an- 
tiche. Bino1l. RuscilliuB dedicat 8igismun- 
do Augusto Regi :Pol. VenCtia. bottega 
'Yalgrislana. - 
Herbestus B. Calendarii compenillom de- 
ICril.tO. Squernovicii. 
_ Orationis Cicero expIicatio. Crac. 
Metthioli Pietro Andr. Senense. J". illscorai 
(dedic. al "Ia-Reina Caterina _reips di 1'010- 
'lis). Venet., Va'grisi. 
Stsncarus Franc. De dictione exclusiva 
tantum in causa mediatoris. Dubecii in 
RussiA. 
Syrach Jesus. Deulsch von M. Lut1lcr-.-Bre- 
IIau, Cris. Scharff.
>>>
119' 


1561 - 1668. 


8zilcbow uruch. Kraków. 
8 z e k e l)' Stephan. Chronicou 1Dund.i per sex 
aetatell 'Hungariae. Vracoviae. 
H o 8 i u II. Cathecb. parYl1s. ob. Szadek Nic. 


1561. 
n i b li a ob. Le0 r. 0lita. 
V i C ero. Episto . lib. r. Ctac., Sieben'ej. 
Dłn ski Nic. Oratio do praestantia buma. 
nae naturae. b. w. m. 
Berbest B. EpiBtolarum Cicerollis explana- 
tio. Crac., Sieben.. . 
:r o v i u sP. Moschovia. Basileae. 
Orichovius. Oratio ad Boilioannem. Crae. 
Maciejowski Samuel. Oratio in exceptum 
Petri Gamrati. Craeov. 
.Modrzewski A. F. :Narratio eorum quae 
per Fr. stancarum in Pinczovia Bunt acta. 

inezow, Lancicius. 
Bhncarus. De trinitate et mediatore do- 
mino nostro J. Chr. ad magD. et g:mer. 
JD. nobil. 1'0100011. Dubecii. 


156%. 
Fabricins L. PSBtmi XV. Regiom. 
Georgewicz. De orig. 1'uroórnm. b. 'W.m. 
Hon
er Joannes.. De grammatica libri duo, 
adjecta est expositio polonica. Crac., Scharft
 
Modrzewski. Libl'i tres. De peccato. De 
lib. arbitrio. De providentia. 
StancRl'i. Exarninatio pinczoviana. Crac., 
Scharff. 
Sulemao Su1tanns. Literae ad Ferd Imp. 
ab Ebr. StrotBehio Polono. Patavii. 


1563. 


Andrysiewioz. Nauka leczenia. J(l'aków. 
Porównaj Siennik. 
C a m e r ar i u s L. Praecepta vitae, dedic. 
Chodkiewicio. 
Xe i Ił ż ki pozyteczne albo napominBnie od 
etarszych. Krak., Wierzbi
ta. 
p eu c er Ca
p. Oratio de clado VarneQsi re- 
citata a. 1563. Vittebergae. 
8calichi-us Paulue. Satyrae philollopl1icae. 
Regiomonti. 
JJredenbach T. ':
1h.ivonici 1558. Colo.l 
niae, Mat. Cho\inue. 
G l ar e a n u 8 H. De VI. arithmeticae epecie. 
bue. Crac., .Math. Scharff. (1538. 1549. 15M). 
G o s ti n i u s A. Splavius, carwen externp. 
Crac., Laz. 
Kochanowski Jj. Zuzanna. b. w. m. i r. 
Stanisław z Rawy. Przepowiedzenie przy- 
gód z bie
ów n:eloieskich. 
Z e y t u n g Warhafftige neve Ton dem Sicg 
von dem Littawiseheu krierrsvolck widcr 
..:Iie Muscoviter dieeee 1564. J. b. w. m. i r. 


1565. 
Curaeus A. Mimesis Xeoopbontis lIerculie, 


sb Achatio Ouraeo Mariaeburg. Dantiaoi. 
(Jaeobus Bhodue). 
Faleon.ina (Sokołowioz) Tom. Sprawy i 
,Iłowa lez. Chryetusa. Brześć. 
Herbest B. Artykuły wiary. 
Hosins St. Confeesio. Antverpiae. Steleiul. 
- liatholici cujusdam' et ortodoxi ceneura. 
ColoD., Cholin. 
loaooell Campeneis. Encbiridion (ded. Dall' 
tieco). Paris. Juvenis. 
Judicinm de dogmate contra Trinitatem 
in Polonia. Colon., Cholin. 
Rozmowa polaka z litwinem. 


".. 


1566. 
Curaeus A. Praecepta de regno. Gedani, 
Rbodus. 
Georgiewicz. Specchio di Terralancta.Re. 
ma, Bolano. 
Novicampianu8 AlbertDe. De aecentiblls 
et recta pronunciatione opueculum. Craco- 
viac, 8charffenberg. 
TriceeiulI A. Ad S igiem , Aug. clrme... 
Crac., Laz. 


1567. 
Arcybiskupów (od) odpowiedź Sarnickis- 
mu. b. w. ID." i r. (1567?). 
A u e z u g der preussischeu Chronicken. 1Iot 
Joh. Daubmallll. (obacz rok 15(6). 
B a s a e u s, Obe. gramat. obacz ::icebresinenei. 
Alb. 
B r ż o z o wek i. O synu bożym wydanie dru. 
gie. Brześć litew. 
Chyczewski stan. PJlysica experirnentali.. 
Lubliui. 
C onfp.esio oder Bckanntnuse.1530.Konigeb., 
Daubm. 
Curaeus A. Argumentum. de fabricatioae. 
destruetione alque discessu concordiae, Dan. 
tisci, Jac. Rh.)due. 
- Tenże. Epicedioll de morte, Ht'nrici }fol- 
leri Hcssi poetae. Dantisci, J. RhodulI. 
Herbeutein. Moscovit. wunderb. Jliste. 
rien. Basilcae. 
Herbest B. ltationarium borarum c.nODi. 
carum. Calon. 
(Kromer Marcin?). Sejmowa rada albo na. 
pomillanio pobożue ku sejmowi piotrkow. 
likiem u ruku 1567. Kraków, Mat. Siebeut"j. 
R ł' P e t i t i o corporis doctrinae. Konigsberg. 
Daubm. 
S t r u t h i u II J 09. De pulsibus morbi gaIlici. 
Venet. 


1668. 


BarIecyusz Mai'. Historya J. Kastryota 
którego Szkaoderbegiem ZOWIł i o doby. 
waniu Szkodry. tłum. C, Bazylik. Obacl 
raczej rok 1669. 
Conetitutionen zu Elbing. Crac.,ScharJr 
Uerbest B. Arithmetica. Cracov.
>>>
1569 - 1576. 


113 


Kochanowski J.(?) Wtargnienie do Mo. 
8kwy Rad1.iwiłła r. 1568. 
Letłeru. circa i succellsi in Fiandria. Vien. 
Da e Polonia 
Lippus Aur. Brandolinus. Oralio de I)as- 
SlOne domiui. Craco. Lazar. 
NicolaulI de Blonie. Traet. de Sacramen- 
till. Venet., Caballio. 
Opacki Balt. (Opeć). lrIel1itacye o życiu 
Chryetusa du Elżbiety córki Zygm. L- 


1569. 
CureuB Achacy. Elegiae dune. Dantisci, 
Rhodue. 
_ Elegia de Pllssione, morte et. reeurrectione 
Christi. Dautisci, Rhodus. 
Herbest J. Prawegu kOHcioła wywód. Krak., 
Sieben. 
Schneberger A. O zachow. adrow
. Kra- 
ków, Siebeneicher. 


1510. 
Cat.bechillmus ad J.arocboe. Niss3.e, Cru. 
ciger. 
CureU8 Ach. Elegia in memoriam ohilulI 
IIpectabilis. Jacobl HuITneri, Resp. Geda- 
nensis 8enatoris. Dantisci. Rhodus. 
Grotowski Jan. DiosympOlleos albo Liesia- 
da 8wi
tych. Kraków, WierzbiQt3. 
Kromer. Catecheses to jeet napominanie i 
Dauki. Krak., M. Scharn°. 
}foł\r1in J. Trewllerziger Bericht. Konigeb. 


1511. 
HarthoJoJ11aeus Joh. Libellu8 poemat.um, 
dad. hon. Alb. de Lasco. Gorlici. 
CUl'aeue Joach. Schlcsische und dcl' Sladt 
Breslaw Gcnerał Chronica. Wittcbergae. 


J51%. 
Sickiu8 M. PeŁrus. Oratio ae .tatu ecclell. 
I'rutenicarum. Regiomonti J DaubmauD. - 


1513. 
Ambro.ius M. Arma Regni l'oloniae (Pari- 
siie) b. w. r. (Ui70-73?). 
Apostoł. Syrycz dijanija. Lwów,10'colloro- 
wiu. 
Balduinnll ob. IIerburt. 
Hinet CI. L'Adieu au roi de Pologno. Pa- 
ris, Gadoulean. 
Bonefonius. Ad Enricum Reg. Polon. pa- 
negir. Paris, a Prat.o. 
Carai Charles. Haloanguc trad. du latin par 
J. Bodin. Paris. 
Christoporski Mikoł. Szlachcic. Kraków, 
WierzbiQta. 
G l i tz n e r. Taniec i rozmowa o nim w ktho. 
ry si\) to zamyka sk;!u poszedl taniec, co 
It za owoce jego. A iesliez si\] godzi czło- 


wiekowi krzesciańs. z biołłemi głowami 
tailcować. Grodzi
k. Glitzner. 
Kromer M. Agenda ed. S. Carncovius. 
Kosobuczki Nicolau9. Mollus et ordo ele- 
ctionis novi regis, apud Val'Savinm habilae 
1573. Crac. porównaj Karnkowski. 
Montluc J". El'istol& de Andiunl duce eli- 
gendo. 
_ Oralio tlomine Galliarul11 legis. b. m. i r. 
Sk arga P. Proces na koufedera.cYIł z po- 
praw=ł (lrzeciwnika. b. w. III. 


1514. 
A Ilegrezze (le) fatte in Cracovia. Vitlerbo. 
Heschreibung der Rayse des Kon. Hen- 
rici III. 
Beschreibung cIel' KI"Óflung ZI1 polf'n, eo 
den 21 Febr. 1574 Zll Crackaw gesch
hen. 
Entr6e (L.) sacre de Henry Roi de I'olo- 
gne. Paris.. 
F o r c at u l u I Steph. Polouia foelix JIeurico 
Franco VaJeeio reglIante, tantopere exo. 
ptato. Lugduni. Guliel. Rouillius. 
Fuma.eul CI. Daplmis ad Hem'icllm Fran- 
ciae et. Polon. regem. L1Jgd., Tornnesius. 
HenricuI. Exemplar literal'Um ad Sl'natuIII 
Polon um. b. m. i r. 
Kar D k o W B k i St. Oratio 1:)70 in senatu ha- 
bita. Crac., b. w. dr. 
_ Dejul'e pl"oviuciali terrarum Pru9sial'. ucd. 
Hcnrico Regi Pol. Craco. łlico Schartr. 
Menechini Andr. Capitolo (lel 'łuella re- 
ligion cathohca. e illh'odotta iI I"avellan 
Henrico 111. Vin. l\Iellillua Octav. In Hen- 
rici 111. Galliar. et Sarmaliarum Regis ad 
urbem Venelam advl'lIlum. Ven. 
Pas ch al i Car. Ad Henricum 111. oloalio Ven. 
l' TO rego collccta, dccreto l CODlplcnda. b. 
w. ID. {Crac.). 
R e t e II i u s M. El'imylhia iD hi8lorias et fa- 
bulas. Dant.. Rhollus. 
Wigandu8 J". Oratio do Arcn Noach. Re. 
&:iom'J Dau.bmann. 


1515. 
(13mti J. M.). Ad pol. senalum CIem. Se. 
veriniani oratio. b. m. r. i dr. . 
Oratio nomino electorum S. R. J. in Co- 
mit. varsav. b. m. r. i dr. 
Wiazd króla Henryka \Valez. do Rensu na 
korouaeyą. b. w. m. 
WigauduB J. De hiat. patefaclionis div. 
Regiom I Danbm. 
_ De Deo IInu esselltia triuo. Regiom., Daub. 
_ Oratio in ac..d. 1'egloll1. Cont. COllres. Re- 
giomo, Osterbel'g. 


-.;);6. 
C i c l' 1'0. U powinnoscia!:h Ib7
 ma t1cllyla- 
C.H Janowi ChOllkiQwiczowi z llutą 1576 
z Lllbc1.Y, 
C o pc y uml Abu, uck zweicl' wor-hatrtigen 
Schrc
bcn nus der Wildc in Liltaw. B. m. 
Hi
>>>
lU 


1577 - 1581. 


] 


- Toz. Gedruckt zu Breszlaw durch Kri- 
Bpinus Scharfft'uherg. 
Hltn dl u n g Polnische Artickl, von den Herrn 
W oywoden. 
HAss'husius. Oratio de sinceritate doccnlli 
Verbum Dei. Regiom., Osterberg. 
Jacoblls. Descripfio universae nCJtur:lf C'I: 
Aristotele. Crllc. 
J o vi u s. Die mf'BCOV. Chronica. Francof. 
Li tte I' Ile convoc. (ublatae Andreov. 8 Junii). 
b. m. i dr. 
MaximilinnuB]J. EdictuJIl ad ordincs et 
status regui Poloniae. 
Simie I' Jos. Assertio Orthodoxae doctrinaE', 
de sophismatibus Sim. Budnei. Tigm'i, Fro- 
Bchover. (J575). 
S.imoniuB Simon. Artificiosa curondae pe- 
stis methodus. Lipsiac. 


I;);; . 


A B S e rt i o n e s in gynm. vilnensi. Thcolog. 
Philos. Rhefor. Vilnae, D. LanciciU9. 
Białobrzeski Marc. Brevis refutatio fabu- 
lae de raptu puellae. b. w. m. ubacz Pra- 
wdzicki. 
B i b I ia to jest Xięgi starego i nowego za- 
konu. Kraków, Szadfeu. 
Desportes Ph. Les premiers ouvres. Au 
Roi de France et de Pologue. Anvers. 
Grynaeus J. J. Skiagl'aphia thcologiac. 
(ded. Job. OBmólski a. lb77). Uasileae, b. 
w. r. 
Hyperaspistl's Jrenaeus. Adversns prac- 
stigiatorcm de ral,tu lJUellae. b. m. dr. i r. 
Katechizm. Poznań. 
Litterac clect. novi regis. b. o. m. r. i dr. 
M a y e II. Warch. llcwe Zeyf.tuugcu zu }{(jnigs. 
u. Danzig. !.'rancof. 
O I' a fi o 11 e B clar. hOlllillUIII. P:U'i9. 
l' lato co mi \I s. Carmen ad Fridcr.lI. Rostoch. 
Po w o d o W s k i Hipl'. Skarbnica Lilii świ
tcj. 
Pozn., Nchring. 
Pro p h e z eyh uu 
 iiber Pollerland und Tcut- 
schland. Basel, Samuel Apiazio. 
Słowacki l'iotr. Praktyka o komccie z 10 
Listopada. (ded. Piotr. Wolskiemu). 
- To!, po łacinie. 
6tupanus J. N. De 1lOlometri usu, ad n. 
06mólski. Basilea. 
Uj as d o v i u B Mart. De Aristotolia arto rhe- 
torieR, Crac. 


1578. 


Bernard z Lublina, obacz Żywnt 
B i e Isk i J. Satyra in quendam DantiscanulII. 
.Franeofllrti, Weche!. ob. r. J:i77. 
Br u t t u s Mich. Prlleccpt. cOlljug.liber. Crac., 
Petric. 
Constit. Bynodi dioeo. Crac. 1578. Crac., 
Lazarus. 
(J o l' i t i u B Simon. PonegYI'icU9 de diva Anna. 
N ovin II O obJfżeniu m. Gdaóe. b. m. dr. (IIO 
(:zesku). 


Stefan Batory. Urzfdom przełożonym do 
wydawania ])odwód konnych j pieniężnych 
nalez
cym, oznajmujemy. W WI\I'"zl\wit'. 
1.'y r anney (moscovitische) BeschreibungdC'r 
Hande1statt Revel in Liffiaud. Niirl.bCl'g. 
Uniwersał poborowy. b. w. III. i r.. 
UI'8achen wQl'lJmb der FjjJ'st ZIJ BI'ande- 
burg bewegt worclen bei der kroll PoJu 
umb beJelw1Jllg anzusuchen. 


15;9. 


B e s e h re i b 11 n g, eil;tentliche, waJ=bafl'tige tlnd 
gautz gl'Undłiche der Stadt Dautzig. Ku- 
nig6bergk. 
Bilski Joachim. ob. Haynoviensi;. 
Constitucye stututa i przywileje na sej- 
mach od r. 1550 -1!i78. Kl'ak, 1579. 
C o n s t i t u t i o n e s terrarum l'rusaiae. Dan- 
tisci, Rhodus. (15i2. 1595). 
Grana da L. Przewodnik grzesznych tłum. 
S. Wal"Bzewicki. Krak., Sieben. ob. Prze- 
wodnik. 
HaynoviensiB Casp. Lud. et Joach. Bil- 
Bcius. Encomiasticon, Gorlicii. 
J o II n n e B Chr-soatomus. AdvC'l'!!us gl.'ntiles 
demonstrat.io, quod Clu'istus sit D"u8. Po- 
8naniae, \V olrab. 
S t e p h a n j I"('gis P. Epistola hisforiam su- 
sceptae ady. l\Joschum eX!leditionis reci- 
tan9. Ad ordin£s R. PoJ. b. w. m. dr. 
W i II e n ta Bo Evangclias bei epistoJas. K ró. 
lewie.
. 


1580. 


Georgiewicz Barth. De ol'igine TlIrcOl'ulll 
impel'af, Cui adjectlls libellus de TlIrcorum 
mOJ'ibll
. \\'if.tebergae. 
G o n i =! d z a (z) Piotr. O synu bo
ym. Węg-rów. 
G r:t t i a n A. 1;1. Spmwa o rozmowie Niemo- 
jl'wskiego z ToJetem. Pozn., Wolrab. 
(Hos i u 6). Dc obitu s. Hosii. Crac., Lazal'. 
Januszowski J. Kwiat rajski. Rózanka. 
b. III, i dr. 
Koohanowski Jan. Pieśni trzy. Kraków. 
Krantz A. Vandalia. Frank., Wechel. 
Z c ił. u n g persische, turek. und moscov. Co- 
pi des Schreibeus so die moscov. ]{nia9ch 
Bn die Woiwoden der Cron PoUn gethan. 


I 
I 
I 


1581. 


Jhrtholomaou8 Joh. LibcIJus poematum. 
dcd. Alb. de Lasco. Gorlici. 
E l c h a n o n Pauli von Prag, der bcy den J n- 
den iat ein wcit beriihmter Rabbi gewe- 
sen und wunderlich zu dcl' Erkenutnia& 
deBs IIerrn Christi gekommen, J;"etauf't wor- 
den in Landt zu Polen in der Stadt Cbelm. 
\\'icn. 
S'1 u al' ci a l u pi!L De cocJi ardore in Da. 
cia. Typ. Alex. Rodccii.
>>>
1582 - 1587. 


115 


1582. 
.Artomiua Piolr. Kazania nad cialy Jana 
Oetr
roga i HaIszki 8wierczownej (1582). 
b. w. m. i r. 
- Kazanie pogrzebowe Jana z Ostroroga i 
({atarz. z Olchowca. b. m. i dr. 
Chytraens David. Imposturae Nylonii. Jn. 
golstadt. 
Grzegorz z Żarnowca Postylle Krzescian- 
skiey Cz. I. (dcd. Ster. Batoremn). Krak.. 
Wierzbi
t.a, 1582. 
Legatorum nobili t. DncatulI Prussiae lit- 
terae. 
Maginn8 J. Epherucride8 eecundum N. Co. 
pernici bypotheses. Venct. 
Poesevinus. Epietola ad Steph. I. Jugols., 
Eder. 
Skarga P. Appendix de Russorum erroribus 
et de causis propter quas Gracci a romana 
ecclesia dcfecerunt. Spirae. ob. Pistoryus:&. 
(Warszewicki Krzy.?). Newo Zeitung waa 
- sich de8 kriegcs uml daraur erfolgtcn Frie- 
denebandlung zwiscllen Polen umll't1oecau 
begeben, aus d. latcin. Magdeburg. 
Zeitnng (Newc) von der Scblacbt konigl. 
Maj. zu Polen gcgCD Muscoviter. den 30 
October 1581. Marburg, Aug. Colben. (1 wyd. 
1581). 


1583. 


C a 11 i m a c h n s. De contributione c1eri ora- 
tio. Crac., Laz. 
C h Y tr a e u s D. Oratio do etatu ecclesiarum. 
Frank., Wechel. 
Epist. deplor. ad B. Ocbinum. Crac., Laz. 
Giebułtoweki W. Morphacus. Krak. 
Hoffgerichtsordnullg in 1'1'euellen. Kij. 
"nigsberg. . 
Kalendarz (po w
gicrsku. pierwszy raz wy- 
daIlY). Kraków. 
p h ił o p o li te s to jCllt miłośnik ojczyzny. 
Kraków, Wierzbięta (1588). 
}'oll8evinus A. Intcrro
ti.lłnes de process. 
epirit. Ingolst8dt. . 
8łowacyusz P. Kalcndarz liwi
t. (ded. J. 
Zamojskiemu). Krak.. M. Siebcn. 
Sokołow5ki S1. Epithal. epilIcop. Crac., 
Lazar. 


1584. 
A c t.a et. cODstitutiones 8ynodi dioec. Leopo. 
liensis. Crao., Lazar. 
Agenda. Crac. 
Dawid. Pealml na modlitwy chrześciańs. 
Erzeł. przez Pawła Milejewskiego. Aleks. 
Bodecius. 
Krom6r. Polonia. Colon. 
L al c o v i n s l'etrus M. (Laskowski). Exameri 
et rt'futatio thcoremalum Dovae societatill 
.Tudae de vcrLo Dei scripto et Ilon scripto. 
Gt'nevae. 
Wi8zniowski Tob. Thrcny. I{rak., Gar. 
wol. (porów. 1585). 


1385. 
Emporyn Wojciecl1. Pami
tne iycia chrze- 
ściańsk. PozQań, W olrab. 
Hieronin. (ad) et Bałt. Povodoviosluctus. 
Posn., Wolrab. 
Lascovius Petr. M. De homino et parti- 
hUII ejus cljsentiRlibus !ib. II. Witebergae. 
Pilgrirooviul. Paneg. apotitropbe. Crac., 
Petl"ic. 
Prasmovius And. Okoliciele boz)ro i o 
znakach jego. Królewieo, Ostel'berg. 


158G. 
B i e la kiM. Sejm niewieści. Krak., Jak. Sie-- 
benejch. 
C o r b o C. J usta Mart. Humnecio ad Hier. 
Gudzotkovicum. Ingolstadt. 
Epicedia in ohitum J. Stroband. 'fhorun. 
Epistolae clarorum virorom selectac. (8. 
Orzecbowski ct alior). Col. Agl"ip. 
Gregoriu8 cle Valentia. Lihri V. de Trini- 
tale , in quibus refutantm' blasphemiae 
. libri in PQlonia editi. IngoIstadt, Sartorius. 
H e r b e 8 t B. Za wiartj kość. rzym8. dowody. 
Leopoli 23 Jan. 
laselot. M. Corument. rerum ą. 1585. 
Kochanowski Jan. 1585-86. 
- Picśni w dwóch księgacb 1586. 
Possevi nus. Moscovia. Antver., Plantiu. 
Schoher. Elcgia de .To. Stroband. 'l'boruu., 
Nehring. 
Tafin Jan. Piątno 8ynów bozych. tłum. 
Henr. Girk z cpigramm. '1'urnow8kiegs. (czy 
1586 ?). ..... .- - 
Waruewicki K. Po śmierci" sterana na 
2jezdzie mazowieckim mowa. Krak., Łaz. 
(1587). 
Z e u g n u II z wider die newe Zcytung, dar- 
mit Patrei S. J. zu Cracaw inn 1'oln ge- 
fiinglich eingezogcn. Ingo1statt. 
ZcytUllg (newe) mordthche Thatcn durcb 
die Jesuwitter gCllchehen :lU CI"akaw in 1'0- 
len gefilllgen nach lWa gefiihrt. Val.lzig. 


1587. 


Chronicon Al'ctoe. b. w. m. 
Confoederatio senatorulD palatillatuum. 
8. I. ct a. 
D
bkovius Jo. Thescs ex philos. pro gra- 
du magist. (Vilnae). 
Deuunciatio l'egia corollati. b. w. r. 
Ewangelia8 bei epistolas (po łotewsku). 
Eyzinger M. pacia. augurium. 
Goruicki Ł. Włoch allJO dyalog Polaka" 
z Włochem przez Andrz. Szus kiego. Krak. 
Heli ng .11launciu8. Colloquium intel' Nori- 
Cl1m et polonum de Plltria Zachariae Ruut 
et Cathar. tiliae Stan. Uabclovii. Xorimb., 
Heusler. 
Maximilian" z Bożej łaski król obrany pol- 
ski. (Uniwersał).. b. w. m. i dl". 
- Brchid. Maximiliani acl capitululJ1 Crac. 
epistola. Crac., Lazar.
>>>
116 


1588 - 1592. 


Ordinum Regni Pol. de eleet. Bigis. nr. ad 
diveraos epistoIRe. Crac., Lez. (dwie edyc.). 
Sohlachoinius. lo relicem ingressum SI- 
gism. 111. carmeo. Crac., LIlZo 
S c ri P ta inter sereniss. prio. Arcllit1uceJD 
MaximiIianum et ordines Regni Polon. Crac., 
Lazar. (dwie .dycye). 
.Birakowski Mart. de Bognsławice. Oratio 
ad Sigill. nI. iu campo prope Toroninm. 
Torunii, Cotenins. 
Undeu hche psalmen (po lotaws.). 
Victoria oder Zeyttungen !lO die Christen 
a. 1687 in Ungero dem Tnrcken aberbol- 
ten. Angsburb. 
W o k a b u I a rz rozmaitych sentencyi. Króle- 
wiec. Olterberg. 


1588. 


Alt'yas Ayas. A Discourae of 8 greate aud 
rnrious HaUaile fouj:tht neere to Cracovia. 
in Pologne. the 25 December laat betwee- 
ne MaximiJiao Archduke of Austrich tho 
Emperoure's nrothen and Sigismulld Son- 
ne to the King oC Sweden. 
C b \V at k O W s kiL. De prin!!ipe Sueciae. 
mS87). 
Corbo .Com. Polonia laeta in Ser. et po- 
ten. Sigis. 111. Pol. Regis Mag. Duc. Lit. 
et Dom. auspicatam electionem et creatio- 
nem a. Polon. carmine celebratam. Venet. 
'Gsm bara Laur. Carmen ad Petrum Dunin 
VoJscium Epis. Ploc. ad Greg. XIII. orato- 
rem. Romae, 
U n d e u ts c h e katecbismi (po lotewlku). 
Wujek. O bóstwie Je2;.usa Chrystnsa. 


1589. 


Artemcdes Seb. De Sigi8mundo III. epigr. 
b. m. dr. 
A rtic kul des. verfrags zwi8chen kaysel'l. Ulld 
Polno Commissaricn. Schlesingen. 
Callimacbus. De rebus geltis a Vladislao. 
Col. Agrip.. Birckmann. 
C a I'n c o v i u B St. De modo et ordine electio- 
nis regis 1573. Col. Agrlp., Hirckman. 
Chytraeus D. Vandalia. Rostock. 
E rI ic tu m regium Suirense. Vareavial', Nic. 
Scharff. 
G Ó I' n i c k i Euk. Rozmowa WłoclJa z Pola- 
Idem o wolności, o prawie i obyczajach pol- 
skich, wyd. Piotr. Szuski. Kraków, (1587). 
,O o th e s k e. Seren. Sigism. III. gratulantur 
nonnulli. Vilnae. 
G r a t u I a t i o n e s Ser. ao potentissimo prin. 
cipi Sigismundo III. D. G. Regi Poloniae 
in optatissimo et felicissimo S. R. !I. suae 
Viluam ac1vpntu ractae. Ab Acadelllia Vil- 
nensi S. J. Vilnae, typ. Rlldziw. 
G I' CI d z i c k i St. O poprawie kalendarza. Wil- 
no. (15S7). 
Maginns .T. Coelcst. orbiulU tbeor. cum ob- 
sel'v. N. Coperuici. Venet., Zenarius. 
Odcrborn l'aul. \\'uuderb. Gcschichte Joh. 


BaBilide. aUI d. lałeiu. Tom Rh.etaJII. GUr- 
litz. 
SolicoviulI D. ID runere Sigism. Aug. CoL 
Agrip.. Birckmann. 
Varll8vicins Cbr. Jn'obitum Stepbani re- 
gis oratio. Col. Agrip., Birckman. 
Z e i tt u n go, Newe, warhafftige und Erberm- 
liche Bes('hreibung, so sich iD Polio dem 
Land Podolien bAt zugetraJten newlicb iD 
..śugu8to 1689 wie unmenschlich die Tur. 
keD und Tartarn mit deu poUn umbge- 
gaogen. Dantisci. 
- Toż. Niirnberg, Heuslller. 


1590. 


Bernardu. Episo. Luceorienll. Sigill. nr. 
Pol. R. orator. Oratio obedientialis aora. 
Sixto V. in consist. publico d. 7 Julii 11190. 
Homae. Pant BladuH. 
C h Y t ra e u s N athan. łIodeporicon itineriII 
Dantiscani. Rostochii. 
C o n fo e d e ra t i o genera1is Panów Rad. kOł'. 
Forro P. De admiranda. Jobi toler. Brunsb. 
Fredrus Hel'm. Vita Caroli IX. Galliarnw 
rf'gis. Ad Sigism. nr. P. R. Gedani. 
G o b e l Severin. Polonia ad Germania.na de 
bello sUBcipiendo contra 'l'urcam. b. W. .. 
Gospodarlltwe dla oowotnych go8podarzy 
b. W. r. (Wierzbięta ?). 
Grze
orz z 
lIrnowca. Postille Cz. r. 
I{ a r n k o w s ki St. Synodus prov. gn8snen.. 
a. 15h9 celebr. Pragae. 
M e m o r i a Q :Nicol. Goniaei. Programmał.. 
Rostochii. 
Niger Daniel Polonus. Oratio in comitii. 
provinciaJ. a. 1690. 
Socinus F. De statu primi homilii. aa&o 

 łapsum. Racoviae. Sternacki. 
Zołnierz r. 1590. 


1591. 
A8Bertionell ex nniv. Phil iIlCol1.po8n.
 
nien. 
Chytraeus. Sylva chroIlici Suo.i... Ar- 
gentor. (1590). 
E p i c e d i a in ohitun. Petri Tuczyński. Brun.- 
b£'rgae, Saxo. 
Grammatika Adelfotes. Lwów, druk. brat- 
ska. (jestto toz samo co Gr. ello słowo ja- 
zyka. Gram. synteteza). 
K o n l; t Y t u c y e seyron walnego warszawII. 
15!)). ZamOBć, :Mik. Szarff. 
Machiavelli. De republica. ad O. D. J0811. 
Osmolski. Mompelgarti. 


1592. 
E u c h o I c i u s J. O.ratio in exequiis A. Ko- 
wn8cki. Vilnae, S. J. 
Skarga. Upominanie do ewangelistów o 
skazeniu zborów ewangel. Poznai., Wo]rab. 
T II r e n i in nequiie Cathar. Radiviliae de 
Thenczyn. VilnRe, Markowicz. 
W o ł o w i c z P. DJ'sputacya Smigleckieso.
>>>
1593 - 1600. 


111 


Vota nuplialia J. Huebneri eL Pyrne8iae. 
Thor' J Cotenius. 


159:1. 
X o m p a I"B k i Jan. Scil}ionia Carupo ProdrO- 
mlls Lethi. 'VilnAe. 
I{ o I'" n k a błogo p. Maryi. Krllk., Łaz. 
Radziwiłł G. Epistola pastolalis. 


159ł. 


A c ta ob. Synodul. 
B r a 
 t w o Św. A nny w Krakowie. Krak., 
Lazar. 
.J; 
 b o ł e c k i Andrzej. Otucha na pogany (.b. 
Otucha. 
D y a log litew. s71achcica (Pielgrzymowakie. 
geJ?) Wilno, Markowirz. 
N R I d u II. Dc laudibu9 Augustae bibliothecae. 
TorUIIi. 
p o BS e v i n u s A. e:J.l'ita quihul' Graeci a h, 
tinis di9
cn"prllut. po
n.. Wolrab. 
Was i I i a WiclihRhn Imig 4. ob. BASiliu9. 
V u I k m a r Nic. C..\lo4uia puerilia lAt. germ. 
.lnAch. Cameral'ii et. J. L. Vivis, Atljecta 
iDtcrprt't. I,olonica. Dl\l1tisci, RhOl]us. 


15!ł5. 
Bulov ill Levin. COnlliIium Sigismnndo III. 
Cracoviae in comitiis recens exhibitum. 
D ą h row ski Georg. }'unebris laud"tio in 
ext'quiis Joh. Barscii. Vii nap., Soc. J". 
R u d o l p h i II. ol'atorum ad Sigiam. III. ora. 
ti.o. Crac.. Laz. 
Summa jubil. Ciem. VIII. Crac., L.z. 

 y IR b o I a tria, catholicum, calvinianum J lu- 
theranum. Vilnae, 1595. 


1596. 
"Rernat. ob. Kra
owa (z). 
Bruniua G. El,istola dłj bello :ody. Turca8. 
{;orlicii. 
"'() z i a ł y ń R k i St. Oratiu lIomine Senatus hA. 
bita. Stockholm. 
1łandlungen (Ungcrisch.., lHihcm, Pu\lni- 
liche). 
jjrll"erg. 
1.oecbiua A_ Saccrdotium .J. 
adecio. ('rac., 
La7.ar. 
Rauttenstrauch Winc. Warhaltlicbt' Ne. 
we Zeittung aus Wildaw der lIaupstadt 
iu Littawcn, eineB BUI'gers solm. Dresdeu. 
Hergen. 


1591. 


A braha m lilius Kattani. Praecepł.a in monte 
Sinai translata per phil. Ferd. rolonum. 
Cantabrig. 1597, 4. 
A et a Synodi V ratislaviae. Nissae, Reinheckel. 
B a u h i n u B Cas. De corporis hum. partio 
bus. (dedic. S. OstrorogI. IłABilt'ae (1588). 
.B u r n o m i s a Jerzy. O dobywaniu Agru. b. 
w. In. 


- 


Cle me nt VIII. Papa. Ad PC/IOD. et Suec. 
Tt'gt'm Sigi sm. 111. (luae eI,iatolae, duaa 
Tartarorum Chami. 
G o rz e w II k i. Gamelia Slanisho Golińllld. 
Grodzieki Stan. Ewanielik. b. W.T. (lfi97?). 
K a t h a y F'rallc. de Lugat. Elogia verau et 
prosa in laudem Sigis. Bathorii. OlomlIcii. 
_ SYllchAl'ma in vet his aurellm J;ligis. Bathori. 
L i von i ne Bupplicantis ad Reg. et. Ordin. 
orRtio. ob. lIiIchan. 
Severinu8 Frater Polonus. 'fheatrum lIeu 
officilla concionatorum. Venet. 
War 8Z e w i c kiC. De coDci]io. Do Jegatill. 
Acced. Hip. de Colłibus. Consi1iariulI. (na 
końcu rok 1598). Rostock. 
Z a r e m b a J oanneS do Bnin Can. Strig. Ora- 
tio pane
. in august. consecrationem m. et; 
Rev. D. JOllnnia Kutassi. Olomutii. 


1598. 


FridewAlt J. Epitbal. J. Trzcińaki. Crac., 
Pett'ic. 
JohollneA Woblf\'t'mut Ton Heilsberg (f.ll- 
doviculI de PruHsia). Trilogium auimae. No- 
rimbergat'. 
Hennin
 Sal. Tsbulae genea1 rami]. aar- 
matic. Bohemiae, Poloniae. 
Paprocki. DiAdochos. PrAga. 
p ci n s e rle ]" villee rle Rude en Hot1grie. 
Le mRlheur. succes de Roi de Polongne 
en Suede. Paris. DenYII Duvat. 
SiruhlR Math. Assert. methcoro1. ad Aodr. 
Bathoreum epis. Varmien. Hrunsb., Sijofels. 


151»9. 
Rernat z Kra1towA. (KAlendarz). Wrocł..... 
B u d n y B. Krótkich a węzłowatycb powieBci 
które po 
recku zową ApophthegmAta ksi
- 
gi 1111. Wilno. Karcan. 
C y. Ił h ro w s k i Ad. :ł'hreny. Poznań. W olrab 
(1599). 
Donsa G. De itinere cOTlsfnutinopolitllno 
(epist.. polon). Lugd. BRIRv. 
F a b r u s Ulr, Descripto Indiao. h. w. m. 
.J Uli i u s Melphior. OrAtionum ex ł1isforicia 
vclcr 'luRm l'cceutiOl'_ in eloqu. sturlio!l. 
gratiam partia I (Mowy Marc. Kromera, 
Krzy. ". arBzewiekiego , Er Ciołka, Stan. 
Karnkowskit'!\'o). Argent.inAe. Zetznpr 
1\1 i koł A j e w s ki Dan. Cenzura dysputacyi 
wileil
kipj. podAna I'I'Zt'Z Wilno. 


1600. 


Herman Dan. De lana et laccrta. Rigae. 
Lap.lius Lucius (Jul. Recalchi). De sarma. 
tica lue. Ferrara. 
l\firowski And. In natalitia Jcsu Chr. car- 
mina. Crac. 
R i a l t u l' Ant. Encom. poebcum Maciejow- 
ski. BononiA, Bt'nalius. 
S c h o n e u s A. I'Anegyricus Ad Fr. Dittrich. 
8tain. Crac' J fetricoviulI (1599).
>>>
118 


- 


Bez wyraZenia roku. 


Bez wyrażenia roku. 
Abscl1rift der Uekanntniss dca Glaubens. 
(Kiinigsberg'. Daubmann). 
A :t r i p p a Hellr. Cornel. Contra petitem An- 
tiduta. Crac.. Ungle.'. 
A l h e I't 1\ S MsgulIs. Philos. isagoge. Crac" 
Hier. Schlll"fł: 
A k t a zbm'u krzeticiańskiego. BI'zeać, Mur. 
Illcli usz. 
Albertua Princeps: Urandeb. Recessus. Koe- 
nigsper
. Daubm. 
AIgorithmuB Dovns. (Crac., Viet.?). 
.Arcybiskupów (od) y biskupów kor. pol. 
odpowiedź SOrJJickiemu , Sylwiuszowi i Trze. 
cieskiemu (1!i67?). 
.A rt o m i u s z. Kazauic pogrzebowe J" ana z O. 
6trorogoa. 
Ariatotelell. Plysionomia. pcr Jodocum 
Wilichium lAt. S. I. (Crnc.'. 
.A s s e I' t i o n e s de EUch
rjstia Bacr. 
ABscrt. pro babtiamo illfantillnl contra es. 
tabaptismum in Polonia exortum. 
- 'l'oż. bez osobnego tytułu, b. w. m. I1ruku 
i dl'Uk. 
:Ił as i Ii u s Magnus. De legoendia libris cum 
comD1en. Joh. IlolI. £.ubicensis. b. m. 
:Beroaldus P. De t,erre motu. Paris. 
(B er z evi hi U s). Carmen dialołricum 8 ge- 
ner. adolescentibus J"oanne et Christ. fratr. 
llerzevitziis, Polonis bonarum artiuUl in 
ncad. 1\Ioguntinn studiosis. 
Beschreibullg der Krormng zu Polen So 
21 Febr. zu Cracaw. (ob. r. 1574). 
Białobrzeaki:M. Katechizm. 
IHelski J. Satyra in Dantiscanum. b. w. m. 
(porównaj 15i7. 1578). 
Brudzewski Alb. Jntroductorium ad,rono- 
morum CracovieDsium. 
- TabelIae pro supputatiolle motuum cor- 
porum coe]estium. 
Dudny Sz. Krótkich powieści ks. IV. (ob. 
r. 1599). 
Bul10witz Ven7.. Historia a Poloniae R. in 
' Moscovia gestorulII. b. w. m. 
- Historya rzecz! p.zcz polskiego króla 
w Polszcze zdziałanych. (Tekst łaciński 
wyszedł r. 1581). 
C a n d i a II u s P. W. In ilJgres8U Sto}lh. Da- 
thor. b. w. m. i dl'. 
C e I' \. II s '1'uch. J. EpitoJJle pontif. ac caCB. 
J uria. 
C h a l e b k i Nic. Allegoriae. Vilnae, Mamo- 
nicz. b. w. r. 
Chytraeus Nathlln. Monumenta variorulll 
regionum (Polon.). Brak. tyto 
Christe qui lux es. CrAc.. Laz. 
C i c ero. Epistolarum libl'i XVI. cum prae- 
fatione Chr. Hegendorphini et Stawiski. 
C o w m i sa i o n i s (de) gedanensia negotio (p. 
G. Schiitz?). b. w. m. 
Corvinus. Latinum ydioma. Moguntiae. 
Crotus Joannnes. Ad apologiam responsio. 
D a t h u s A ug. Praece}Jta elegantiarum. S. l. 
(Crac., Hochfeder). 
D t1 b u w Bk i And. Atalanta. Krak., Wjerzbi
ta. 


- Sqd o zbroję AchiIJowO. Krak., Wierzb. . 
- Tysbe 7. Pyramusem. 
DecIarati:ł nowego prawa Confoederatiey. 
D i s c i II l i n a sive il!stitutio puerorUD'. Crac.. 
Vietor. 
DonatuB. Compend. grammatices. Crac.. 
Vi('tor'. 
Dynko Ił Grf'gol"J:. Dekalog' wittszy. 
E o h a n u s. Valt!tudinis consel'valldae ratio- 
nes. b. \v. m. (Crac.). 
E r a s m u s Rotherod. De libero arbitrio. b. 
w. lU. (Crac., Viet.?). 
Formulare recept. in fratem. S. Bened;cti. 
b. w. m. 
Forro P. Ojonoskopia AnJ. Bathorei. b. m. 
Georgiewicz. Wieszczba obrzezańców. b. 
w. m. 
G Orli ci U 8 J. De l'Ilercurio Trismegisto. 
Gruenpeck J. Prognosticum doctoris nb a. 
82 usque ad a. 40 imperatoris Caroli V. 
plerasque futura!! historiaa cOlltinells. l'c}- 
toviae npud SallcJecium. 
G I' 7. e g o I' 7. Z Żarnowca. Apokatastasis. b. 
w. m. (15!J8). 
Hegendorp1linus ad Barthol. Stawiski. b. 
w. m. 
Heimfiihru ng in Polen frewlein Anna Er.:. 
herz. Cnroli. b. m. 
He n ri c u s GAlIo - Polonus. b. W. m. i r. 
lIerbest B. Computus. Access. Dialogus. 
- Summa doctrinae de periodis.' 
Honterus. De grammatica. Adjec. expoll. 
polonica. 
I ] l i c i n u s P. ParaelJeticon ad bRereticol'. 
J a e o b 11 S de Clusa (Carthusiensis. J" ulJterbuck. 
von Gruitrode. de ParRdiso , Polonus). Tra- 
ctatus de Animabus exutis 1\ corporibua 
({)lm. Hohenwang- ante a. 1500). Norim. 
bergae Stuchs) (Esl:llingae Fyncr). 
- Se,'molles domillicales. (ante 1500). 
- Sermones. (Argentor. HlAsner). (Spirae,. 
Dracb,). 
- QuodliLctum. IEslingae, Fryner). 
- De veritnte. (Basileac, Richcl). 
-- De arte cm.andi vitia. (I.ipsiae, Uerbipo. 
lensis) (Lil'siae, Thanner). 
- De arte bene JIIol'iendi. I.iptzk. 
- He Illechilinia. 
- Dc conh'actiLus cum pac to ad vitarn. (Co. 
lon., 'l'hcl.Loern). 
Joannes do Sacruhusto. Algoriswus. b. w. 
m. (CI'ac.. lIochli:dcr). 
- Algorithmus. L. w. m. (Crac.. Uochfeiler). 
Joannea EraslllUS. Autithesis doctr. Chriati. 
Racov" Rodeeki. 
J o a U n e s Glogoviel1sis. Tractatua iu judic. 
astrorum. 
J oanneB de Lancut. Algorithmus. 
Karnkowski S. Powinnolici bractwsBoie. 
go Ciała w Unit'jowie. 
K aidy priĘdaje. (satyra przeciw OJ'zechow. 
akiemu). b. m. dr. 
Klonowicz S. Victoria deorum (obacz r. 
16(0). 
Koch an owski Jan. ThreD)' i epiuphium 
liawJie. 


........
>>>
Bez wyraieuia roku. 


119 


Kowaccioc iU8 V. Oratio. a. 1587. b. w. m. 
(ob. r. 1587). 
Libanus. De accentuum ratione. (Iled. retro 
Gamrato episcopo około l'. 1539. bo win- 
IIzllje objQcia bisl,upshva). 
Loc her.Judicium J'aridis. S.1. {circa a.1622). 
L uciunua. oJ.. Vc.giUR. 
Lubelczyk. Examen Spirituum obacz Ma- 
teusz z Kościana (1542). 
Luter M. Mały ('atecbismus. b. w. m. 
.Maccr. Ue herbarum virtuf.ibu8. b. w. m. 
(1537 ?). 
M. n c h i a v e 11 i. Do TcpuL1ics, del1. J. Osmol- 
ski. (1591
 1599). 
Mapheua_ ob. Vegius. 
Martinus PolouulI.Chronicon. Colon. Agrip. 
- Margarita. Basileae, I{essler. 
MatthaeU8 de Cracovia. (Polonus, Nayman.). 
- Speculum artis Lena moriendi. S. l. (ante 
15(0). 
- Tractatus de arte bene lIIoriendi. S. I. (ante 
15(0). 
- TractatuB racionis et conscientiae. (aute 
15(0). 
- Dyalogus inter racionem et conscientiam. 
(aute 15(0). 
- Utrum expediat (deceat) sacel'dotes mis- 
sas contiuuare. (ant.. 1500). 
- Al's morieudi cum iconibus. 
- Ars moriendi ex val'iis sententiiI'. 
M od li twa pańska, z ryc. 
M o d r z e w ski. OrAtio de legatis. 
Nazwiska zoLjawienia J.ma św. 
Niger Fr. Modus eplstolandi. 
O I i w i ń s ki Ign. Pieśni duchowne Kraków. 
(u Wietora ('zy f.azRI'za'ł) 


........ 


o ra t i o in funus Stephani. 
Otwinowski E. WRzystkie uiewiasty star. 
i nowo Testamentu cnotl. i bezbo
ne wier- 
IIzem opisanc. 
Pardo £fsky Franc. Car. Di:,logus mnaicus. 
Parvulus l,hilos. mora lis. 
Prilusius Jessovius .JncoLus Polonus. Mar- 
tinus Luthorus ad faciend. concordiam IlOr- 
tatur. S. J. 
Rej Mikołaj. Kroniki świata, gockim dru- 
kiem u Hallera luL Unglera. (tak zapisano 
w r\Jkol'iśmienllYru katalogu z XVIII. lub 
z samego zaczątku XIX. w zBl,ewne myl- 
nie. zamiast Bil/Iski Marcin). 
- Ewangelie i epistoły w tice. 
S e II e c a. Formulae bonestae vitae Juxta Er. 
Roterod. Acces. Rythmi gcrmanica ac po- 
lonica liuguis editi pel' M (ymelum) F. b. 
w.m. 
Sener Paweł. Nowiny o lnakach niebieskich 
{1561. 157m. b. dr. 
S t I' Y j k o w s kiM. Drzewo królewskie (ge- 
ueal. plakat). 
S z y m a n o w ski. Pifćlistnik (wiersz), 
T h o m a s. De ente et essentia. (C rac.. lloch- 
feder). 
Trzycieski An. Lac "pirituale. Regiom. 
Daubmann. 
Vegius. Philaletes (ex Luciauo). CrAc"Un. 
gier. 
V i g i l a u t I U s SamLoritllnus. Theoresis !!ecun- 
da. b. w. m. i r. IpOl'iwnaj rok 1569). 
W Y z II a n i e wiary Lraci czeskich. 
Zamojsld J Epit.aphillm pro t'Xt'cl'liisSlc\-,h. 
1. Le(poli habiti!J 


9' . .
>>>

>>>
II. 


SPIS ABECAlltOWY DRUKOW POLSKICH 


kt6re dochowały się w zbiorach bib1iQw czn ych... 


--.. 
..--
>>>
.....
>>>
A 


Abraham filius Kattani. Praecepta in monte 
Sinai, translata }Jer Phil. Ferd. Polonum. 
Cantabrig., Hi97, 4. Czar. 
A b r o g a t i o et moderatio abusuum etc. (p. 
H. Groicki). Crac., vid. Ungl., 1547,4. J. O, 
A bug Hritf kóniglicher Mayestat in Polen 
etc. dem Moscovitischen abscheulichen t y- 
rannischen Feind. Niirnberg, 1580. K. . 
A L s c h I' i f t der Bekenntniss dea Glaubens. 
«({onigsberg, Daubmann), 4. Czar. 
- der colmischen HandfeBt, der Sthadt Col- 
men. (KrAk., Wietor), 4. Czar. 
A b s u r d a Synodu toruńsklego, który mieli 
Ewangelicy w Toruniu r. 1595 mense Au- 
gusto. 1596, 4. J. O. K. 
A c e I' n u B ob. Klonowicz. 
A c o 1t i S. Vita di S. Hiacinto. !toma. 1594, 
12. W. 
A c I' o B t i c h i s własnego wyobrazenis knia. 
zia Wielkiego moskit:wskiego. b. m., 1581. 
4. T. 
A c t a interregni post obitum stephani regis. 
Crac., 1586. K. 
_ coronationis. Konung :::iigiswundi. :::itock- 
holm, 1594, 4. !:5z. 
- et conc1u
iolleB synOlli generalis Thoru- 
łliensis. Sprawy i uchwały synodu general- 
nego toruńskiego a. 1595. (Toruń, Cotecius, 
1596), 8. Dz. Bl'. 
- Synodi Vladislaviensis 1586. 4. C. Cel. 
- et Constitutiones Synodi prov. Gnesl1. 1577 
19 Maii habitae et celebratae. Cl'Bc., 1/)78; 
4. (Joch. 7493). J. Czar. C. Włocł. Dzied. 

w. Sz. 
- et constitutiones Synodi dioec. Leopolien. 
sis. Crac., Lazar., 1584. 4. Dzied. 
_ Synodi Leopoliensis 1593. Leop., M. Ber- 
narth, 4. Czar. 
- Toż. Crac., .A. Petricov., 1594, 8. Czar. 
Dzied. 
_ Synodi Vratislaviae. NisBae, !teinheckeI, 4. 
W. (Joch. 1595). 
- ob. Akta. 
A c t u s Eyn statlicher und feuerlicher der 
Holdigung 8700 der Allerdurchleuchtigester 
Hochgebornen Furst Sigmuot Konigk zu 
Polen. Krakau, H. Vietor. 1526, 4. K. Czar. 
- centenarii XVI post Christi nativitatem 
ID schola Mariana. habitus. Dantisci, 1600, 
4. T. 
A d a m u s Polonus de Bochen. DyalogulI de 
quatuor statuum ob. asseq. immort. eon. 
tentione (ded. Math. Drevitio). S. I. et. .. 
(1C108), 4, O. Sw, 


-- 


A d m o n i t. i o leA"atorum sediB apostolicąe ad 
patrell in concilio Tridentino lecta. Cl'acov.. 
vidua Floriani, 1546, 4. J. 
AdrianulI card. Venatio, cum scbolii8 L, 
Coxi. Crac., Viet.or. 1524, 8. O. Włoc. 
Advertiuemena toucbant le duc D'An- 
jou. (elect. pour roy de Pologne). Lyon, 
Benoist, 1573, 8. Czar. 
Ae sticampi a 11 UB ob. Esticampianus. 
Agenda Becundum cursum et ruLricam eccl. 
cath. Posoao. Lipsiae, 1533. K. 
_ eccl. et dioec. Płocen. (per Laur. Zam- 
brzuski). Crac., N. et st. Scharff.. 1554, 4. 
(Jocher, Ner 6364. (365). O. W. gw. 
_ seu moduB administrandi sacramenta se- 
cundum ritum eccl. Olomucen. (Ed. St. 
Pawłowski). Crac., Laz., 1585, 4. (Jocher. 
Ner 63(7). J. O. 
- Toż. Crac.. 1584, 8. Racz. 
- caeńmonialia sec. l.it. eccl. OIomucen. Crac., 
Lazar, 1586, fol. J. 
- sell moduB administr. sacramentorum (br. 
tyt.). Crac., Laz., 1596. fol. O. 
_ latino et vutg. sermon!'. Crac., Haller, 1514, 
8. J. O. K. Sw. Sz. {z l,owieścil} o pApiej;u 
Urbanie). (w egzemp. Jag. Libl. brak po- 
wieści). 
- seu ritUlI sacram, (1575), 4. M. 
- sive tJxequiale div. sacramentorum. Gdano, 
Baumgarthun, 1499, 4. (Bandtkie, I. 8j!- 
83). O. Dz. 
- secundum rubricam ecel. Cracovieo. S. I. 
et a. (Crac., HaUer, circ. 1520), 4. O. 
Dziad. 
- sive obsequiale sec. rubricam eccleaiae me. 
trop. Gnesn. Crac.. 1512. K. 
- Toz. Crac., H. Scbarlf., 1549, 4. O. K. 
Dz. Sw. Kij. Racz. Katedr. obrz. łać. 1'0 
Lwowie. 
Agricola ob Elucidarius. 
Agricola Georg. Oratio de bello advenuB 
Turcam sQBcipiendo. Basileae, 1538. K. 
A g r i c o l a Rudolf. l'aasio dominica. Crac., 
Vietor, 15:l0, ł. J. O. 
_ Ad pubem litterariam. Crac., Ungler, 1512, 
Czar. 
_ Hymnus de divo Stanislao. Crac.. Vietor. 
1519, 4. O. (dwie różne edycye z tego r.). 
Czar. Dzied. 
_ Institutio vitae. Crac., Haller, t519. 4. Św. 
_ Paraceleusis regiuae BODae ad episc. Plo. 
cena. (Erasmum). S. I et a., 8. O. 
A g I' i f1 P a H. C. Contra pe8tem antidotL 
Crac., Ungler, b. r. Dz. 
- Krótka nauka rz,!dzeDia ku usł.rzeżeDi\l 


16
>>>
122 


Agrippa - Andronicu9. 


od zarazenia powietrza. Kraków, Mać. 
Scbarfi:, 1543, 8. Sw. Sz; 
Agl'ippa Venc. Oratio de Joh. Radzivili vi- 
ta. 1653, 8. Czar. 
Aichleru8 Stan. Epithalamium Isabellae 
filiae regis Sigismundi. Crac.. Vietor, HiS9. 
4. J. Czar. 
A k t & 
boru krzeiciańskiego. Brześć, Murme- 
liusz, 8. Czar. 
- ob. Acta. 
Albertus CostensjB. Pandecta sl1ccessionum. 
Crac.. Ungler. 1524. 4. J. 
Albertus de Crayna. Super conjunctione 
planetarum. Crac., HAller, 1524. 4. J. 
Albertu8 Magnns. De duabus 88pientiis 
et de recapitulatioue omnium libr. 88trono- 
miae. S. I. et a. (druk. krak. z poczłtku 
XVI w.), 4. O. 
- De intellectu et inte1ligibili. Crac., 1504, 
4. (ze znakiem Hochfedel'a). O. Dz. J. 
Czar. Św. 
- Philosophiae natur. Isagoge. Crac., Haller, 
1516, 4. J. O. K. Kij. Dz. Dzied. Sz. P. Br. 
- Toż. Graechov.. 1541,' 8. Vi B. Kość. P. 
:Maryi Krak. O. Czar. Dz. Św. 
- Toż. Crac., H. Scharffenb., 1548., 8. J. O. 
Kij. CZar. Dz. Św. Sz. 
- Toz. Crac. Hier. Scharffenb., b. wyr. roku. 
Dzied. 
- Summa phil080ph. natur. Crac., 1587 , 8. 
J. O. K. SW. Sz. 
- De natura ac immortalitate auimae. Ni!- 
rem b., irnp. Casp. HocLfeder. 1493,4. J. O. 
A l h el.tuB Prioceps. Brandeb. Recessus. Koe- 
nigsperg.. Daubm., 4. KrzyzanowBki Stan. 
Albertua z Wojny. Krak.. Lazar, 1596.4. 
J. C. Dz. 
A l b i n u B Georg. Piae meditationeB. Crac., 
Math. Siebeneycher. 1560. 4. J. O. C. ŚW. 
Albo Jos. Kimkus Daw. Argumenta. (Ad- 
verSUB TrinitariOl'um dogma in l'olon. et 
LitbuAn.). ParisiiB, 1566, 8. J. 
Albrecht J. An88chreiben der Expeditioo. 
a. 1652. Bibl. miejs. Gdańska. 
Alexander GallicuB. Secunda pars doctri. 
naliB sive de artificiosa dictionurn constru. 
I ctione. I.yptzk, Wolfgang Monaco, imp. 
Haller, 1500, 4. J. 
AlexBvang Marcin z Elbląga. Gratu'atio 
de felici adventu e Polooia in arcem Ma- 
rienburgens. :M. Fridewaldi A. D. 1572. 
Crac., !tJ. Siebenejcher, 1574, 4. O. 
(Alexy). Żiwot błogosławionego Alexego 
Bpowieduika, drugi żywot EUBtachiusza mg. 
czennika. Krak., Mać. Scharfenb., Hi29, 8. J. 
Algorithm to jest nauka liczLy (B. Woje- 
wódki). Kraków. Stan, Scharffenb.. 1574, 
tj. J. 
Algorithmus liuealiB 4. Er. 
A I gori tllJnuB proportionum Una cum mo- 
JJocbordi ReneriB dyatunici compositione. 
Crac., VolfgallguB de 
I'etinu, 1514, 4. O. 
- lin'eBlis (p. Łancut). Crac., Upgler, !lila, 
4. J. O. 
- Cror., HallcI', J517, 4. J. 


- 


- Crac.. Biel'. Vietor , meD
 Septemb..llS18. 
4. kBr. J2. WłocI. 
- Crac.. Vietor, 1538, 8. J. O. 
- Crac., vidua Ił. Vietoril, 1MB, 8. J. 
- Crac.. Rier. Scharffenb, 1648. 8. J. 
- CrBc., I:charft.. 1562. 8. O. 
Crac., Scharfenb.. b. w. r. (milJdzy 11S60 _ 
66). 8. O. 
- novl1s de integris. Crac.. Vietor. 1526. 8. J. 
Czar. 
- b. m. i r. (Crac.. Vietor?) 8. Czar. 
- obacz Jan z Łancuta. Joannel Lnnczut. 
Alhazen. Opticae Thesaurul et Vitellionia 
Opticae libri X. Basileae, per Episcopiol. 
1572, ful. J. 
A II e g I' e zz e in Cracovia. (1574), 8. Czar. 
- Toz, fatte in Cracovia. Vitterbo, 1574, 4. 
Św. 
A l m an ach f. d. J: 1528. (Krakau), 8. J. 
- Toż. m... daB Jahr 1548. Krakaw. Bier. 
Vietor, 16. J. 
Alnpeck J. Carmen ad G. Radivill. Pata- 
vii, PaBquati. 1691. Św. 
Alvarez Eman. Grammaticarum institutio- 
rum liber tertius. Posn., 1577, 8. K. 
- '1'U7.. POBnaniBe 1686, 8. Racz. K. 
- De institutione grBmmatica liber I. Vil. 
nae, 1592, 8. O. 
- Toz. Libri J. Pars prior. Vilnae, 1592. 
8. O. 
AmaBaeus Romulus. De pace oratio. Crlc.. 
Math. Scharffenl., 1630. 4. J. K. C. $w. 
A fi a 8 ki Basilius. Interrogationes et respon- 
siones de procesIIione tipiritus Sancti, e. 
Patre et Filio desumptae. Vilnae. 1581. K. 
Amatus ob. Legatio. 
Ambuyse FI'. d'. La pologue. paris. par 
Denis du Pre. 1573. 8. O. 
A m b ro B i us M. Arma regni Poloniae. l'a- 
ris, (1670 - 73?). 8. Hr. Sw. Czar.' 
.Am i c i n i Stan. Carmen gratulatorium Ben. 
Valesio. Crac.. Stan. Scharffenberg, 1574, 4. 
J. O. C. Czar. R. Dz. ŚW. S7.. MORzyński. 
- lu coronat. H. VaJ. Parodia VirgUiana. 
1574, 4. J. Czar. 
- Gl'atulatio musarum. Crac.. N. Scharlf., 
1572. 4. O. Dz. 
Andreae Jac. Refutatio climinutionum, qui. 
bus St. Hosius Prolegomena J. Brentii COI1- 
taminare conatua cst. Francofurti, Bruba- 
chiuB, 1560. 4. O. 
Andreas HiRpanus. .Modus cOllfitenlli. CI'ac., 
Scharff., 1535. 8. O. J. K. 
- Toż. Crac., Vietor, 1541. 8. O. WłocI. Br. 
A ndl'eas M. ł'ulvius 8aLinat. Isagogicon. 
arUs verBificandi Simonis Prossoviani...... 
ad artem verRificatoriam libri dno. CrllC,., 
veound. a Ił. Unglerio, 1;J32, 8. J. 
Andrelini Pub!. .ł.'aust. Epistolue prm'er- 
bialeB et 1I10l'ales. Crac., Math. Scbal'ffcnb., 
1527, 8. J. K. Czar. 
AndrollicuB Tranquilłns ,Dalmat8. Ad 0- 
ptimattJl I-'olonos admouitio. CI'ac.. Yietor, 
154ó, 4. J. O. K. Cz. 
- Toz, cum pl"C\cfatione J. Gorscii. Cr.c., 


I 


....
>>>
Aubang - An;aCYU6E. 


123 


La.., 1584, 4. O. K. C. M. Kij. W. Dzied. 
Dz. Sw. Sz. P. 
A n h a n Jr der Declaration der Ordnuugen 
der St.l!.tt Oantzig. Danzig, 1577, 4. K. Bz. 
(A nna S.). Żywot św. Anny. (Kraków)? b. r. 
(1530?), 8. .T. 
- Bractwo Św. Anny w Krakowie. Krak., 
Laz., 1594, 8. Sw. 
Annibal de Capua. Oratio habit. ad Illu- 
Itrissim. Senatu m Reg. Pol. et M. D. I.. 
Neapoli, 1688. K. 
Antidotum albo lekarstwo na odtr
t, od 
Ewangelików. b. w. m. i r., 4. Cz. 
- advers. pestilentiam Chr. Hegendorfino 
paratum. I.ipsiae, 1639, 8. O. 
Antipa.s Froncu
. Divinorum characterum 
balecnm duarum in littore Nortvegico 8. 
1587 captarum vera lectio. S. I. et a., (1692), 
4. O. 
Antirrellis albo Apologia przeci"w Phi lale- 
łowi. ISmot.ryckiemu p. Arkacyusz8). WiI. 
no, :Łęczycki, 1600, 4. Cz. P. 
A n toni z Napach ania ob. NapRchsnia. 
Antonius. VocAbularium Anthonij Nebris- 
Aensis. Hispnli, impres. per Stanislaum Po- 
lonum, 1503. fol. K. 
Antychymn 1668. ob. Pauli O. 
A nzeigung (GI"UDlUiche lInd WarhRtrte) und 
Erzelung eines newen wunderharlichen Mi. 
rackels a Dzyergono. 1566, 4. K. C. 
Anzelm (Rymsza). Cborogmphia. Wilno u 
Karcann, 1595, 8. J. Dz. Kij. ob. Rymsza. 
A p o logi a Nic. Schulzii contra Calumn. 
Mich. Fridewaldi. Magdeburg, 1593, 4. W. 
- Tho jest dowody y obrona COlJfesyey ko- 
ściołów Polskich w Wyerze prawdziwey 
pow8zechney. Kraków, Wiel'zbi£ta, 1572,8. 
K. Racz. 
A p o log i e der Stadt Danzig wegen der Strei- 
tigkeiten mit Konig 8tephan v. Pohlen. 
1677, 4. T. 
A p o s t o ł syrycz dijAnija. Lwów, Teodoro. 
wicz (1m3?), f. Wilno. Cz. 
Apparatns Sacerdotum. Posn. ColI. S. .J. 
1585, 8. J. 
A p pe n d i x dec1al"lItionis orl1inum civit.alill 
Gedanensis de prnesl'nti rerum atatu men- 
Re Aprili. Gedani, 1677. 4. .T. O. K Bibl. 
Gdańs. miejs. Cz. Glog. Sz. P. 
A I' C h i n t u s PhiI. Explanat.io de fiae CIII.i- 
stiana. CI'ar., Viet., 1545. Cz. Dz. 
w. 
Arcncius J. B. Odnrum lib. 11. ad SiO'. 
Ang. Neap., Boyu!!, 1668, 8. Cz. - .. 
Arcybiskupów (od.) i biskupów, odpo- 
wiedź heretykom SArnic
iemu St. itd. b. 
m. i r. (1567), 8. O. Cz. Sw. 
A I' e ti n u s LeonArd. Comcdia poliscene. Crac., 
imp. Haller, 1509, 4. J. Cz. 
- In moralem diBciplinam int.roductio. J. de 
Stobnica comm. explanAta. Crac., HAller, 
1511, 4 J. O. Cz. ŚW. P. 
- Toz. Viennae, f\ingreniu9, Hi15, 4. Dz. 
- Isagoge in pbilosophiam rnoralem. Vien- 
nae, Vietor, 1515, 4. (J. Vadianus i R. 
AgTicoJa ad lectorem). J. O. Cz. 


Aristophanell. PlutnIl (ded. 
ev_ Bonero) 
Norimbergae, Petreju8, 1531, 4. Cz. 
AristoteleB. Priol'Um analeticorum... phi- 
losophorum principia libri duo. Crac., imp. 
Haller, 1510. 4. J. O. K. Czar. Wloeł. 
- 1518, 4. J. O. K. Dź. Dzied. 
_ Trium Librorum de Auima familiaria ex 
poeitio. Crac., Ungler, 1512, 4. J. O. Dz. 
Włoeł. P. 
_ Crac., U ogIer, 1513, 4. J. O. K. Czar. 
Włocł. Dzied. 
w. P. 
_ Crac., Haller. 1519, 4. J. O. Czar. Cel. A. 
Dz. 
- Oeconomicorum Iib. II. b. w. m. i r., 4. 
Czar. 
- Toz, iUustr. G. LibAlIUS. Crar.., ScharfEln- 
berger. 1637. 4. Czar. Cel. Św. Sz. 
_ De phisico auditu. Crac., b. w. r., fol. J. 
O. Cz. ŚW. P. 
_ Phisicorum lib. octo Pel' Argyropylum 
Joan. Crac" Han
r, 1519, 4. J. O. K. Cel. 
Dz. Św. .Moszyń8ki. 
- Quaestionell jn libr. postel.. ana1iticor. 
Crac., .t. .J. 8z. 
_ De arte rhethorica lih. III. Car. Sigonio 
interpret.e. Crac., Stan. Scharff., ]577, 8. 
J. O. K. Kij. Dz. ZieI. Św. Mo
zYliBki. 
- De juventu et Benectute. Crac., Vietor, 
1532, 8. Czar. Sw. 
_ I'roblpmatn det.erminanlia quaestione8.Crac., 
Schorff., ]li29, 8. Czar. 
_ De divinl\tione per Bomnum. (Struthiu8) 
Crac., Mth. Scharff., 1529, 8. O. Czar. 
- Problemata czyli Gadki z pisma Arystotela. 
(tłóm. Andl,zeja GI"bera z Kobylina). Krak., 
Ungler, 1535, 8. O. CZAr. Sz. 
- Textus elellC'horum. Crac.. s. 8.. 4. (Jo- 
cher, Ner 94). O. C.l:Rr. Dzied. J. SW. 
- Toż. Crac., Haller, 1511. Cel. SI'.. 
- Toż. Crac., Haller, 1521, 4. J. K. O. 
- Prologu!! AristoteJia philosophorum prin- 
cipi9 - drugi tyt.uł w tckscie: St'C'nndna tra. 
C'tatns parvllli philosoplaiae. Cracoviae, im- 
pen
is JoallTlis Haller civis Cracov., 1117, 
4. ZieJ. 
- Exercitillm plaisicol'um ob. Exercitillm. 
_ Physionomil' pel' Joil. WilichinllJ I"t. s. 
1. et. a. (Crac.?). 8. Św. 
A ri t h m eti c es intIoduct.io Crac., H. Scharff., 
1549, 8. .1. lłr. 
_ Toż. Crac., H. SchaI"lT., 15:;
. R Dz. 
- Toż, nunc delino revisa. Crac., vid. Ił. 
8charff., 1556, 8. O. 
- Toż. Crac., M. Slebenejc1Jer, 1565, 8. O. K. 
Arma Regni Polon. Sigism. Ang. ob. Am- 
II"os;us. 
A rm a m e II t a r i u m Catho1icum Confes8io. 
nes sen prefessiones fil1ei doctrinasq... 
Crac., 1572,8. K. W. 
Arnoldi Val. Prognosticon 8etronomicum. 
CraC'., Vietor, 1525, 4. Św. 
ArsacY'lsz. ł'ierwsza {'Z
ść P08tille. Toje8t 
kPzania na Epistoły S. Pawla, tł. Ostap 
Trepka, ded. J. Ostrorogowi. Królewiec. 
Daubmann, 1567. f. K. Dzied.
>>>
124 


Artemedell - Aychler.- 


- PostilIa Cz. I. i II. tł. Trepka O. Króle. 
wiec, Daubmann, 1557, fol. O. K. 
- Część wtóra. Królewiec 1557. f. W. 
Artemedes Seb. De Sigismundo III epi- 
gramm. b. m. dr., 1589, 4, 1.' kartka. f;w. 
Arti-ckul des Vel.trags zwiachen kaised. u. 
polno Commissuien samt 13eriebt, was seit 

tepbani Batori todU. Abgan
 tich zuge- 
tragen bat. :Kiirnbcrg, Heussler, 1589,4. O. 
- Toz. Scblesingen, 1589, 4. P. 
Art
cul i orthodoxl\m religionem, sanctam- 
que fidem nosfram respicienteB. Crac., Vie- 
tor, lM5, 8. O. Czar. Włod. Br. 
Articuli fidt!i Universitatis Lovanicnsi8. 
Crac., Vietor, 1545. Czar. 
Artomiusz ob. l\:ancyonał. O. 
- Kazanie pogrzeb. Jana Grllbi z Ostro!,oga 
i Katarz. z O1ehowca. b. m. i dr., 4. Hw. 
- Thanatomachia to jest bój z śmierci!!. 
Toruń, 1600. Czart. 
Artykuły obacz Hroicki. 
Arundinensis ob. Joannes. 
Asclepias 'frismeg. Mercurins com rom- 
mento H. Rose1li ob. 1\1ercurius. 
Assertio brevis augustiB8imi MiBsae sli.cri- 
ficii contra Stancarum jusso Jacobi Uchaii" 
tiki. Coloniae, haer. mrkmlUJni, 1577, 8. J. 
O. Czart. 
A ssertiolles Theologicl\e et Logicae in Col- 
legio Vilnensi Soc. JeslI. Vilnae, ex offiei- 
I}a Nicolai Christoph. ltadivil., 1676, 4. K. 
Hw. 
- Theologicae de Eucharistiae Sacr. b. m. 
i r. (Posn. Wol.), 4. J. W. 
- in Gymnasio Vilnensi Soc. Jes. sub ver- 
nam studiorum instaurationem. Vilnae, in 
officina Nic Christ. Radivil, 1577, 4. K. 
- Theologicae de vera et reali corporis 
Christi in Eucharistia praesentia. posna- 
J1iae, excudebat :Melchior Neringk, 1577, 
4. K. Cz. 
- 'l'heologicae de trino et nno Deo, ad ver- 
sus 1I0VOS Samosatenic08. Posnaniae, 'V 01- 
rob, 1581, 4. J. 
- Theologicae de USil eucl1aristiae prop. in 
Coli. 1'08nan. s. J. 
osDaoiae, :Neringk, 
1677, 4. O. K. 
- Tbeologicae de SACro Bancto et vivifico 
missae sacrificio. VilnAe, typis Nic. Chdst. 
Uadivili, Daniel Lancicius exeudebat, 1576, 
4. K. . 
- theologicae de cLaritate. Vilnae, Joannes 
Sl
ski, 1579, 4. J. 
- Toż. Posnaniae, Wolrab, 1581, 4. J. Czar. 
- Theol. de Christi Ecc1esia ob. Faunteus. 
- pro babtismo infalltium contra cataba- 
ptismum in polonia exortum. s. I. et a., 4. J. 
- Toż, bez osobn. tytułu, b. w. m. druku i 
druk. i roku. 4. J. 
- Theologieae de Christi ecclesia. Vilnae, 
Slęski, 1679, 4. Czar. 
- ex univers. philoB. Pars I. in ColI. Posn. 
S. J. - Posn., 1691, roI. Św. 
- Pbilosophicae menstruae ex sexto, septi- 
mo et octavo libro l'hyaicorum Aristotelis. 
Vilnae, Radziwill, 1677, 4. K. 


- Phll080pbicBe menstruae ex p08teriori de 
OJ'tu et interitu. Viloae, typis Nicolai 
Chri8t. Radivil. excudebat Daniel Lanci- 
cius, 1577, 4. K. 
- l'hilosophicae menstruae ex lIecundo libro 
Arist. de Anima. Yiloae, typis N. Chr. Ra- 
divil. per Danialem Lancicium, 1578, 4. K. 
- Phiłoaophicae ex praecipuis totius philo- 
sophiae Ariatotelis Dif6eultatibus. Vilnae. 
typis łii"c. Chri8. Radivil per DanielelU 
I.ancicium, 1578, 4. K. 
- R.hetoricae ac philosopbicae. Posn., Wol. 
rab, 1582, 4. O. 
A stexan us. CanoneB poenifentiales ex variiB 
Sanctorum Pontificum decretia coUecti. 
Crac. per Hicronimum Vietorem. 1521, 4. 
Dz J. O. K. Czar. P. 
- Toz Crac., Ungler, 1534, 8. Dz. J. K. O. 
ŚW. nr. 
- Toż. Crac., Ungler, 1538, 8. O. K. Cel. Św. 
- Toz. Crac., Yietor, 1541, 8. Dz. 
A t h a n i u s (pselIdon.). De Stnn Jlosio, apoat. 
nUlltio l'er Germ. s. 1., 1560, 4. T. 
Attioni (le) d'Al'rigo III. re di Francia. 
Yin., Angel, 1571, 4. Św. ob. Porcachi. 
Anctores rerum Moscoviticarum (Herber- 
stein, Gwagnill, Math. a l\liechow, Heiden- 
atein). Frallcof., 1600, fol. Kij. Dz. l'. 
A uc tori ta tes obacz Beda. 
A ugu s ti n us Aur!. De grauunaf.ica libero 

amoscii, 1594, 4. O. 
- Omnes libri. b. m. i r. (Crac., 1475?) fol. 
. J. M. 
A u In e U m nuptiale. novel1i poetae Acad. 
Samoscien. contexebant (7. wiersz. Szymo- 
nowicza). A. D. l!i99, 4. O. 
Auratus J. Ad amplissimos Polonorum le- 
gat08 l'ariaiorum urbem illgredientes ver- 
RUS. l'arisiia. MoreUi. 1578, 4. O. K. Czar. 
Św.. 
- Spectaculi Henrici rpg. Poloniae gratulat. 
descriptio. Parisiis, Morelli, 1573, 4. J. O. 
K. Czar. f;w. 
Aurifaber And. Succini historia. Aonigsb.. 
1551, 4. Kij. 
A u r i m o n t a n n 8 }licI'. Pro ColmensiB gy- 
nmas. oratio. Crac., Victor, (1631),4. Czar. 
- l'estilentialiB ephcmeris cl1randi ratio. 
Crac., Vietor, 1530, 8. Dz. 
A u s a... Caroli Sudermanii adversus Sigism. 
III. Dant., Jacobus RhoduB. 1598, 4. R. M. 
Czar. J. O. K. C. Dz. f;w. !:z. 
A u s z U g der preussischen Chronicken. IC!!nigs- 
berg, Daubmann, Ui66, 4. C. 
A v er I' o e s. De substantia orbis. Crac.. ITal- 
leI', 1510, 4. O. Czar. Św. 
A y c h I e I' Stephan. Catograpbe nnptiarum 
Caroli Archid. Al1striae et Mariae filiae-Al- 
berti BanI'. principis 1571 edita a - Stan. 
F. Justi Lu. DecH Senioris ex filia nepota. 
4. J. 
_ Epitalamium Isabellae. obacz Aicbler. 


...
>>>
13akszay - Bericbt. 


1

 


D. 


138 k BZ a y Abr. Shemnicensi9. Cbronologia 
de regibus hungaricis. Crac., Matb. Siebe. 
ney., 1567, 4. J. O. P. 
n a I d o v i n u s I?ranc. IIistoirp des roi s lle ro- 
logne. Paris, l'IJuil1ier, 15'73, 4. "Dz. 
- Ad Acad. Crac. disputatio. Parisiis, 1573, 
4. J. K. Czar. 
- de legatione polonica ad Joan. ZamosC'ium. 
Lutetiac, off. P. l'Huillier, 1573, 4. n. c. 
Czar. J. O K. 
Bariensis F. J. De l'cgimine a peste. Crac., 
Ungler, 1543, 8. O. W. Czar. 
- De relici connnbio Serpn. Ungariae regis 
et S. JsabeIlae epi
tola. Cmc., 1539. K. 
Barlecyu8z Mar. Historya o żywocie Skall- 
derberga tł. Bazylik Cypr. BrLeś
, druk. C. 
Baz., 1569, fol. .J. O. W. Dz. D
iel1. €el. 
Czar. Dr. Św. (1568). 
Baronins Caesar. Histor. relatio de Rutben. 
origine et convers. Col 011., Stein, 1598, 8. 
W. M. (1587?,. 
BarthoJani Stanis. Oratio in obitum Alb. 
Radziwi1li. Crac., A. Pl:lirirov., 1593, 4. J. O. 
Sz. 
Bartholi11us RiccariIuR. Oiłeporicon i. e. 
itinerarium MtiJ. B. Ang. cardina1is Gnrccn- 
8is in eOny. Maximiliani, Vladislai, Sigi!!- 
mundi ac Luilnvici. Vicnnac, Vietor, 1515, 
4. O. c. Dz. P. 
B a rth o 10m a e u s J oh. Libe]]ns poematum 
ded. hon. Alb. de Lasco. Gorliei, ]581, 8. 
Sz. 
Bartl1olomaeus de Usingcn. ob. Usingl'n. 
Bartłomiejowic!! Prokop. Cemmra O 110- 
minacyey biskn!ll\ Wileńskiego. Wilno. 1598, 
4. J. 
Barthy Zac1ulr. De epidemia lIivc felu'e. 
Posnaniae, 1598, 12. .T. K. 
Basae na Albertus Scebl'esinenllis. Observa- 
tionum grammaticarull1 Iib. V. Crac.. Math. 
Siebeneycl1.. 1567, 8. J. O. K. Z. Czar. 
Kij. Dz. !Sw. P. 
- Epitome XenoiIochii. Cracoviae, 1570, 8. W. 
Sz. 
B a s ił i c li s Da. nobilis Polonus. Theges de 
beatitudine. Basilcae, Conr. Waldkircb, 1599. 
4. J. 
B a s i I i u S Mal{nus. HomcJia de! invidia fu- 
genda, a Cl1nstopl1oro Heg'endorllno. U'p' 
Biae, Lotter, ]534. K. 
- De moribus orationes XXIV, st. 1J0vio 
interprete. Venetiis. ValYll8Sar et GrYPlliu8, 
]564, 8. Tom I-IV. Czar. Dz. O. C. ŚW. 
- Toz. Francofnrti, Bassaens, ]598, 8. O. 
- De legendis libris cum commen. Joh. Hon. 
Lubicensis. b. m. i r., ..1. Czar. 
- Kniha ize w świat.ych otca naszego Wa- 
Byłia Wełykaho. Z drukarni Ostroskoje (typ. 
BJav.), 1594, fol. O. Czar. 
- De evolvendis libris. Crac., Vietor, ]531, 
8. Czar. 
BasiliuB Magnns et JoanncR ChrY8oatomns. 
Orationes qnaedam de commnnione eucha- 


-- 


ristiae, a Fr. Rholandello e I/:I'aeco trans- 
latae. Crac., oft'. Ungleriana, ]540, 8. O. R. 
- Oratiunculac. Crac., H. Scharff., ]555, 8. O. 
ŚW. 
- Orationes. Crac., Yietor. 1522, 8. Czar. 
B a n d o i n ob. Baldo\'inus Franciszek. 
II n n h i n u s Casp. De corporis hUl11ani par. 
tihns exfernis. Basileae, olf. episcopiana. 
(Ucdyk. Stan. com. Ostrorogano). 1588, 8. O. 
- Toż tamie, 1597, 8. W. 
B a z y li k Cypr. HistorYI\ o srogiem prz!'śla- 
dowaniu kościoła bożego. BrzeBó lit., 1567. 
fnl. J. O. C. Czar. Dz. W. K. T. SW. Br. 
SLo 
- ob. llarlecyusz. 
B E' C C a r i a Mar. Hip. Ord. Prar.]. Orilinafio- 
nes pro reformatione provincial' poloniae, 
faetao Lnblini. Crac., l'etricovins, ]594, 
4. O. 
n oc I{ 111 a n n u s Martinns. Co.rmen in ((.lix et 
lal'tU1l1 Tlovi auni anspicium, ad 
er. et Pot.. 
Sig. III. H'i92. K. 
_ Carmcn funehre ne illopina(o at.ąn6 uo- 
100'ifero obitn Annae Austriacal'. 1598.4. 1(. 
B e d a. Elenchu8 in tmcbirid. de Maliae virg. 
eonceptione p£r St. .de Łowicz. Crac., 
Uugler, 1538, 8. Czar. Sw. 
- Auctnl'itafesArisfotelis. Crnc.,Math.Scbarff., 
1533, 8..M. J. O. Bibl ko!ić P. M. w!{ra- 
kowie. !:jw. P. 
Beic htzettel in Panktcn.-Krak., 1508, f. J. 
!Sw. 
BelJarminu9. JniIicium ce libro Concor- 
iliae. Ingolst.adii, D. Sartorius, Crac. off. 
Lazari, ];86, 8. J. o. Tpn. Czar. Popiel. W. 
B e II o (de) sociali Tarcico. Crac., Lazar, 
11:i95. Dzicd. 
B e 11 e d i t ti n.occo. Discours des triomphes 
raits 8. l'cntree de Henry de Valois roy de 
Frnnce et de Pologne, Puis traduict en 
fran
ois. Lyon, Jove, ]574, 8. O. 
Benedykt św. Reguła (tłóm.Sebastyan Klo. 
nowicz Acernus). Krak., Piolrkowczyk, 1597, 
4. O. Dz. 
w. 
B e11ellictus PO!ffi
nicn
i9. Staui61ai Sanct.i 
presulis Cracoviensis vita. 1520, 8. R. 
Benedykt. .Tan. LibelluR de cansis, signis et 
auct. pcstilenliae. Crac VicLor et Mrc. 
SchJ\rrr., 1521, 4. O. K. 
- Toz. Crac., La?., ]5r.2, 8. O. Kij. Dz. 
- Libellus de }lI1rrułtio1JO corporlllJ1 morf.uo- 
rum. Crac., 1564, 4. O. Czar. Św. 
- De visionibus et r('v£latio.nibus. Crac.. 
Vietor, 1545, 8. Czar. J. Br. Sw. Sz. 
- T02:, libellu!! elegans. Moguntiae, Behem, 
]550. 8. J. O. Czsr. 
_ Narratio historica rerum variaruTll. S. l., 
1560, 4. O. Czar. Św. . 
- Rrgimen de novo morbo. Cra('., Viełor. 
) 53(1, 8. Dz. 
Benefi ci um (primum) et ('onceRsio inve- 
I;titurae in ducahl Boru8siae. S. l. et a. 
(RE'f{iumonti), 1589, 4. K. O. Gdańska miejs. 
biblio. Czar. Św. (dwic odmicnne ed)'eye). 
Bericht (kun:er) von d. hitzigen .schweren
>>>
126 


Bernardus - Bielski. 


Seuchen lO in Preu8sen regieren. KODigs- 
berg, 1557, 4. Św. 
B e rn a r d u lob. Maciejowski. 
E e rn a t z Krakowa. Obwieszczenie niektó- 
rych znaczuych na świecie przypadków. 
KI'Ak., W. Kobyliński, 1596. 4. J. 
- (I(alendarz).. Wrocław, 1599, 12. K. (fra- 
gmcllt). 
B er 11 a t z Lublina. Żywot Ezopa Fryga. 
1578. K. 
Beroaldus Philip. Modus epistolauui. S. I. 
et a., 4. (ze znakiem Unglera, dedyk. dato- 
wana Crac., 15l2). O. 
w. 
- Toz. Crac., Haller, 1518, 4. J. 
- De tel"l'ae motu ct pelltilentia. Paris, b. r., 
8. Czar. 
- (ded. Er. ViteIio). Bouon. 1505, 8. Czar. 
- (ded. E. Vitelio Epis. Płoc.). AI'gel1torati, 
1510,8. J. 
- Opusculum eruditum IId Paulum Schidlo. 
vitium ct lM6) POlOlIlIIII. Bononiae, Hectol', 
1497, 4. Św. 
- Testament 8tal'ca jeunego. tłum. B. J:'a. 
Pl'oclii. Krak., Siebeneich., Hi78, 4. W. Sw. 
B e r z e v i t z i u I. Carmen dilllogicum a gPII6T. 
adolesceutibus Joann et Ch..ist. fl'at... Ber. 
zevitzii
, poloni
 boual"lllll a..tium in Ac"d. 
Mogulltina IItudiollis. .R. 
Beschr6ibung der Rayse des Kon. Heu. 
rici nf. 1574, 4. Czar. P. 
- eig6ntliche, warhaftigll nnd gantz grun. 
dlicbe der Stadt Dantzig. Kunigsbel'g, 1679, 
4. Br. P. 
- der Kriinung zu Pol en. 80 21 Febr. zu 
Crackaw gescheheD. 4. P. 
- einer Reyse eins Polno Herrn (Broniew- 
Bki). Numberg, Gerlatz, 157),4. C. Czar. P. 
- wie H"upstadt Pol ocz eingcnommeu ist. 
1563. łlib. Gdańs. miej. 
- Des krieges d. Ste}Jluln Batori. (p. Hei- 
densteiu). GOI'litz, Fril8ch, Hi90, 4. Bib!. 
Gdaill. miejs. 
- deI' Ceremonien aur weiland Kon. Steph. 
Kóuigsberg, 1588. BibI. Gdails. miej. C. 
- dei' Hochzt:it dCR jungen Kouiga von Po- 
len a. Ui!)3, 4. C. 
- dps Eiuzugea Sigismundi III. und Anna 
geboren Erzhel'Zogin zu Oesterreicb. Wien, 
H. Nassinger, 15!:12, 4. J. O. 
- kUl.tze des Einzugs der jungen Kónigin 
zu Krsk"u, und dor Hochzeit. 1543,4. K. P. 
- des Triumphs von konigI. Maj. zu Polen 
wegen MOllcovitischer Victoria. Krakan, 
lri83, ł. T. 
D i a ł o b r z e II kiM. Ortl1odoxa Confc8sio de 
Deo uno. Cra.c., A. Petl'icov., 1577, 8. J. O. 
C. Czar. Dz. Sw. Br. 
- To
. Coloniae. Cholin, 1579, 8. Czar. 
- POlltilla orthodoxa, tj. wykład ś. Ewanie- 
Jiy nied
iell1ych. Krak.. Lllzar, 1581, fQI. 
J. O. Dzicu. Dz. Z. R. M. Cel. C. K. Św. 
Br. 
- Assertio sacr. saciThcii missae. CI'ac., Laz., 
1580, 8. O. Czar. Dz. 
- Katechizm albo wizerunek. S. I., 1567, 
4. O. Dz. K. C. Cel. ŚW. P. (11)66). 


- Toz. 8. l. et a., 4. R. 
- Kazanie na pogrz. Zygm. Aug. Krak., 
Szarf., 1574, 8. Dz. Czar. 
- Kazanie o przyjmQwaniu Ciała i Krwi P. 
Jez. Chr. Krak., Piotlk, Hi79, 8. Dz. 
- Brevis refutatio fabulue de raptu puellai'. 
S. 1., 1577, 8. Dz. 
D i at o z o I' Gab. Epicpdion na pogrzeb A. 
Dorohostayskiej. Wilno, 1;)96. W. 
Białueki J. Lupieźe IIkryptu M. Gratiana. 
Wilno, L
czycki. 1599, 4. O. T. 
B i li I i a siriecz knihy wethaho i nowal1o za- 
wieta, po iazJ'ku Slowensku. Ostróg, Feo- 
dorowicz, 1680 (1581), fol. O. K. C. L. Kij. 
Dzied. ŚW. P. 
- Leopolit.y. Krak., Mik. Szar/fenb., 156), 
fol. J. O. K. C. Cpl. A. R. Dz. Dzieli. CZlI.r. 
Sz. P. 
- Toz. Krak., Schadr, 1575, fol. O. K. Dz. 
Czar. Slo P. 
- Toż. Kraków, Mik. Scbal'fI'enb., 1577, fol. 
J. O. C. Popiel. Cel. M. Z. Kij. Dz. T. A. 
Tpn. Włocł. (def.). Dzied. Czar. ŚW. P. Mo- 
szyiiski. 
- Radziwiłłowska. (Ił. Jan F.aski i inni). 
Erześć, 801'0. Wojewódkll. 1:163, fol. J. O. 
K. C. Czar. Kij. W. Z. M. R. Dz. Wilno. 
Dzied. Sz. P. 
- Budny. NiElswiez, Daniel z Loczycy, 1570, 
4. .J. (def.) O. Czai'. Sz. 
- Toz. (druk M. Kawieczyńskiego), 1572, ł. 
J. O. (skradziona z Ossol. bibl. r. 1853). K. 
Kij. Dz. Dzied. Czar. 
- przekład Wujka. Krak., Lazarz, 11)99, roI. 
J. O. K. C. Cel. M. A. Dz. Dzied. Glog. 
WłocI. R. Z. Cieli8ki. Popiel. P. 
- ob. Testament. 
B i e I" w s k i Tomasz. PI'oce8sya wielkanocna. 
Z niektórym Bpiewaniem kościelnym tegoi 
święta. 1591. K. 
- Myśliwiec. Kraków, 1595,4. O. K. 
B i e la k i Joaclt. Carmen grl\tulat. Pet.ro Dun. 
Volscio episc. płocen. CI'ac., N. Scharff., 
1578, 4. O. 
- Epithalamion Slgismun.do II
. et Annao 
AUBtriacae. Crac., J. SlebeneJcht!r, 1592, 
4. O. 
- Monodia na pogrzeb śp. Stefana I. Krn. 
ki)w, Siebeneicher', 1588, 4. Z. 
- Pamiątka Jak. Strusiowi. Krak., J. Siebe- 
nejcher, 1589, 4.. O. 
- Satyra in queudam Dauti8canum. b. lU. i 
r_, 4. Dz. 
- Toż. Francof, Wechel, 1678. Dzied. 
- Carmin". Cr.ac., Jacob Sieben6ych., 1588, 
4. J. O. Dz. Sw. 
- Iatulae convivium in nupt.iill 
tepl1. Regis. 
Crac., Stan. Schał-łfc!1b, 1576, 4. J. K. Dz. 
- Naeniae in funere Stephani. Crac., Jacob 
Siebeneych, 1588, 4. J. O. K. Dz. 
D i e 16 k i Mt1rcin. Kronika świata. .niema ty- 
t.ułu). Krak6w, 1551, 4. J. O. W. C. Wa. 
lewski. M. Prckier. Sz. 
- Kronika świata. Krak., Yeron. Scharffenb., 
1554. J. O. K. Glog. (def.) Dzied. 
w. 
.- Kronika świata. Mat. Siebeneych., 156ł,
>>>
Bielski - Bredenbach. 


127 


fol. J. O. K. (1563). O. Cel. (wyd. 3. r. 
1562). R. Dz. Dzied.. Czar. Sw. Sz. P. 
- I{ronika polska (Joschima Bielskiego). 
Krak., Jskób Siebeneycher, 1597, fol., J. 
O. K. C. Cel. Czill'. Karmelici lwows. W. 
Dzied. Dz. M. Kij. 1'. L. Cieński. Dr. Sw. 
Sz. P. 
- Rozmowa proroków. Krak., Siebeneich., 
1587, 4. Cieński. 
- Sen majowy. Kraków. Siebeneicher, 1586, 
4. Cieński. 
- Sprawa rycerska. Krak, M. Siebeul'jcher, 
1569, 4. O. Dz. l{rasiii. 
- Sejm niewieści. Krak., Jak. Siebcneich., 
15.86, 4. Cienski. 
- Zywothy l'hiloZOlJhów, to jest mellrców 
nauk przyrodzonych. I{rak., Un"gler, 1535, 
8. O. K. Sw. Sz. 
IJ i l a w Stall. Ein Bekantnus wiader Osian- 
der. 1552. Św. 
B i Ui c a n u B 1'heob. De partium orationis in- 
flexionibus. Crac., Vietor, 1538. 8. O. 
- To
. Crac.. Vietor, 1543. 8. O. 
- Epitome dialectices. Crac., Scharff., 1548, 
8. Czar. Br. 
BineL CI. L'Adieu de France au 8ereniss. 
roi da Pologne. Paris, Gadonleau, 1573, 4. 
Dz. 
Biri..ow8ki Fab. Lacrymae in funere An- 
naa reginae. Crac.. Lsz., 1596, 4. J. O. Dz. 
BlanouB Guil. De beato Hyacintho'Polono. 
Puis, 1594, 8. Czar. 
Blandrata-G. De .Tesu Chr. diviuatione. 
Alba Julia, 1568, 4. W. SW. 
- De regno Chri8ti. Alba Julia, 1569. W. 
- Aequipollente8. Alba Julia, 1568. W. 
- Rcfutatio Scripti l'. Melii. Alba Julia, 
1567, 4. W. 
Blssius Panlin. S1LluLal'es ParaeneSeB de 
- 
pistolis et; evangeliis. Crac., .Math. Scharf. 
fenb., 1536, 8. J. W. Da. 5w. Czar. Mo. 
BZyński. 
- 'l'oz. Crac., Mth. Scharff., 1542, 8. O. 
Czar. Br. 
Blonie, Plove ob. Nicolaus. 
Bobola J. (wl8Ść. Rościszewski W.). Ad 
Orst. Volani responsio. Vilnae, b. r., 4. J. 
O. K. Czar. 
Boccius Anselm. Carmen gratulstorium de 
Sereniss. Sig. III. in Rcguum ingressu.lti- 
ga, 15
. K. . 
Bochnensis Andr. ob. Lubclczyk. 
Boetius Sev. De tliscil'lins scholarium cum 
notabili commento. b. w. m., 1518, 4. J. 
- De pbilosophis (ad Nic. Jarond de Bru- 
dzow). b. r., 4. Czar. 
- De hebd9madibus. Crac., Haller. (przed r. 
IWO), 8. Sw. 
B o j U s K. MnemOBillOl1 biblio rUin memoriale. 
Crsco, Hier. YietOl', 1550, 8. Włocł. Zsmojs. 
Bologlletti Alb. In comitiis Polon. Mows 
. cluchowiellstwR. Pro libertate eccles. l:iB;}, 
4; O. M. Dzied 
- Toz 1570, (fragm. zwieks. dziełs). 4. O. 
Bolsek. Historya żywota Jana Kalwina (tł. 


L 


Sz. Wyso
ki?). KraJc., And. Piotrk., 1583, 
8. J. O. Sw. 
B o nR ve n tura. Breviloquinm. Crac., (Ungler). 
4. J. 
- Żywot J. Chrystusa. Kraków, Wietor, 1522, 
fol. W. K. Czar. 
- Toi.. (brak tyt.) edycys 1518 m, 4. Czar. 
-1'oz bez tyto (na drzewor. r. 1539),4. mniej. 
Cel. Wilno. (!Jez daty). 
Bonefonius. Ad Enricum,Pol. R.panegyr. 
Paris, de Prato. 1573, 4. Sw. 
B onilI U9 Carolus Veromandnns. Libellus de 
constructione et ntilitate al"tium humana- 
rum, Paris, Petit, s. ao, 4. (Ded. Jacobo 
l!'abro I::itapulensi). O. 
Borboniu9 
icol. Vandoperano. paedago- 
ginm lIen morum puerilium prsece}Jta chri- 
stiana authore... Cum scholiis brevissimia 
Severini OI'Candri Hasiliensis (da wc. a. 1542. 
a S. Ołeanuro Sevcrino Bonero jnniori 
Magn. Castellani et Cap. Byeczens. filio). 
Crac.. Hier. Scbarff., 1552. K. 
B o I' k o W s ki Nic. Polonus. Disputatio de 
fo.-titndine. Argentorati, Bertrsmns, 1596, 
4. O. 
Borkowski Petr. Polonu8. Dispntatio de 
Rctionum principiis. Argentorati, Bertra. 
mus, 1597, 4. O. 
- Disputatio da bcatitudine. Argentorsti, Ber- 
tramus. 1596, 4. O. 
- Disputatio de temperantia. Argentorati, 
Bertram
. 11196. 4. o. 
n o r n b ac h. COlnmental.ii dIS tumultu Geda- 
Ilensi. (dws odbicia tytułu, jedno z drze- 
worytcm). JllariaebUlogi. 1577. K. 
n o r o m e u s Car. card. Epistola ad Andr. 
card. Battoreum. Homae. Anotti, 1588, 4. J. 
- Toz. ltomae, BOllfandini, 1590, 4. O. 
BOI'US8US Fryd. (Bartach I!'r.). Andreae Vo. 
lani 01'3tioni responsio. Crac., PetricoviUB , 
ló89, 4. M. W. O. K. 
BotterulI Joallnes. In Henricum Valcsinm 
Pol. Reg. Carmen. Crac., l!lsth. Siebeneycb" 
1573, 4. J. R. Dz. Czar. Sw. 
Botticher Job. Gratnlatio ad Andream 
Opsliński. Francofurti, Eioborn, 1559, 4. O. 
Bovadilla ł'r. Orstio Pragae habitain eon. 
ventu ordinum Regui Bohemiae 1522. Crac., 
Math. Scharffenb., 1522, 4. J. K. O. 
B o z o ł s. Koucilium trydenc. wyroki. tł. Mar. 
Siennik. Krsków, 1565, 8. W. 
llrsndolinns ob. Lippus Aur. 
Brantius Joannes. Kazanie pogrzebne przy 
pogrzebie Jerzego Chodkiewicza. Wilno, 
15!ł6, K. C. 
Braschius M. Ad S. Lasky. ROBtochii, 
1600, 4. O. 
Braune C. Practica deutsch 1502, 4: W. 
Bredokoph de Kouicz Greg. Textus par. 
vuli philosophiae moralis . verum iter ad 
virtutis arcr.m ostendens. Crac., Scharff.. 
1531, 4. Br. 
Bredenbach Mth. Tilmannus. Antbypera- 
spites. Coloniae, CaleniuB et haer. Queu. 
tclii, 1566 , 4. O.
>>>
128 


BrentiulI - B:towski. 


- De sacrilegorum viudictill et poellis. S.l., 
1565, 8. O. 
- Historia belIi Livonici. Antverpiae, Sil- 
vius, 1564, 8. O. C. Czar. Dz. .sz. P. 
- Toz. Coloniae, Mat. Cholinus, 1564. Dzied. 
- 'roi;. Nissae, Cruciger, 1565,8. K. O. Czar. 
Bren ti us Job. Libellus de ofi'icio principum 
seculal'ium in ecclesil\. Regiomonti, Daub- 
mann, 1557, 8. O. P. 
- Catechism przeł. O. Trepka.. Królewiec, 
Daubmann, 1556, 4. O. Czar. Sw. 
- obacz Trepka. 
Bretkun Jan. PostiJIa tataicsti trumpas. 
Królew, Osterb., 1591, 4. Czar. 
U I' e v i a ri u m tripharium Cracoviense, Gne- 
snense et Posnaniense. Caspar Hochfeder 
arte Ima impressoria 
uco Re fortuna co- 
mite ano 1494, 8. Dz. Sw. (na pergaminie). 
- vel viaticum, neuum de teropore et de 
sanctis secundum usum Cathcdr. Cracovien- 
,.is. Nuremb., Georg. Stochs ex Sulczbach 
imp. Joanu. Haller, 1498, 8. L. 
- sive viaticum. Crac., Haller, Mar. ScLarf- 
fenberger, H. Vietor, 1524, .ł..Dz. 
- secnndum usum eccl. Crncovien. S. J., 
Haller, 1507, 8. O. l{annel. lwows. 
_ Toz. Venetiis, Lichtenstcin imp. M. We. 
chter a R}"mauow, Mrc. Seharff., et Joh. 
Piittener civ. et bibliopoJarum Cracovien., 
1538, fol. J. O. Dz. Dzied. 
- in usum ecclesiae Plocensis. Venetiis, 1519, 
8. W.łocławek. . 
- Toz. Veuetiis, Lichtenstein, 1520, 8. Sw. 
- sccuudum rubricam, ordine.m seu cousuc- 
tudinem almae GneSllenaiB ccclesiae. Norim. 
herga, 1502, fol. K. R. 
- seu Viaticum allOM eccJesiae Metrop. 
Gnesn. Venetiis, 1540. K. Dz. 

 Vladislaviensis ccclesiae edidit Lnc. GÓl" 
ka. Cracoviae, 1M2, 8. Włocławek, 
nrigitta s. ob. LibelluB. 
Broniovius M. Tartariae desoripLio. Colo- 
niae, Bil"Ckmąnn, 1595, roI. J. O. :K. C. 
Glog. Dzied. Sw. Sz. P. . 
Broński KI'z. Apokrisis (br. t.yt.). SI. 1. et 
8., (1595),4.ltyP. slav.) (Smotrycki 1598'/). O. 
B I' U J z e w II k i Al bert. Comentaria utilissimu. 
in theoricis planetarw.... Mediolani, Seillzen. 
zeler, 1495, 4. J. O. Czar. K. 
- Ephemerides. Crac., 1536. A. 
Brunns Augustinus. Ad Senat. et Ord. Po. 
lon. pro eligeudo J'ege, Varsoviae cC\ngre- 
gatos araLIo. S. 1. et a. (1587), 4. J. O. Sw. P. 
Brussius. 'G. Epistol" ad Jua. Gostomium 
de bel
o adversu8 Turcas. GOl'licii, 15116, 4. 
J. O. Sw. 
- Ad Princ. popul. Christ.. de be.lIo adver- 
sus TUl'cas .gereudo. Cl':\c., LaZal'U6, 1595, 
4. J. O. T. I:)w. Sz. 
Bruttu s J. Mich. De rebus gestiO! Stephani 
regis Poloniae. Bomae, haer. Bladii, Ui82, 
4. O. Dz. 
- Praeceptnrum C'olljugnlium Jiber L Crac., 
petric., 1578, 1::1. Czar. 
- foł;. Cl'ac., 1582, 8. T. 


- Ad Steph. Reg. Pol. Epistola consolato- 
ria. Crac" Lazarus, 1581, 4. J. Dz. Sz. 
- Ad pol. S9natum Clem. Severiniani oratio. 
bez m. r. i dr., (1575), 4. Sw. 
- Select. Epistolar. libri V. Cra
, A. Petri- 
cov., 1583, 8. J. O. W. K. Kij. Sw. Czar. 
- De historiae laudibus. Crac., Petric., 1578, 
8. Czar. 
- Toz. Crac., 1582, 8. T. 
- Oratio et censura in orationem Chwal- 
kowski de eligeudo rage. Francofurti, 1590, 
4. T. 
Brzeźnicki J. obacz Postulata. 
Brzozowski. O Synu Bozym wydanie dru. 
gie. Brześć lii ew., 156'/, S. Sw. 
BuccellaNicolaus. llefutatio scripti Simonis 
Simonii cui titulUln f
cit Stephani Pol. Reg. 
Sanitas, vita medica, aegritudu, mors. Crac., 
1588. J. K. W. Dz, Sl;. 
- Confutatio responsi Simonis Simonii ad 
opist. Geor. Chu.kor. Crac., A. ltodecius. 
15tJ8, 4. O. K. 
- ob. Chiakor Georg. 
II II C'C i o Pietro. Le corouationi di polonia 
e di Francia dei. cbrist. Re Henrico III. 
Padova., pasquati, Hi/6, 4. C. 
B u c i 118 Thomas. Eucbaristia polocciae Sto- 
bnicea, domUlo Joau. ZaIDoscio tum qua- 
tl10r sponso. Crac., 1692. K. 
B 11 U n y Szymon. O wiary chrześć. artyku- 
łach. lJosk., Karcan, 15/6, 8. Czar. 
- O fm'yjach francuzkicl1 przez E. W. Fri- 
za. lJosk., Karcan, 1576, 4. Czar. Dz. 
- Krótkich powieści albo Apuphteglllata ks. 
IV. Kraków, b. r., 4. T. Si:. Br. 
- Toz. Wilno, l{al'can, 1599, 4. K. 
- ob. Biblia. Cicero. 
Budowitz Vellc. Historia a Poloniae rego 
iu Moscov. gestor. b. W. ID. .J. Gd. 
Bulla cOllfh'mationis 1592. :K. ob. Pius V. 
Bunty (Dwa) żołnierskie, jeden IIrzeciwko 
Kal'tagińczykom, drugi pr
eciwko Rzymia. 
... nom, z Polibiusza. i Liwiusza przełożono r. 
1598, 4. Dz. BI'. 
Burcardus J. ob. Zaborowski St. 
BurnolUisa JC'rzy. OlIobywaniu Agru i 
o porażce po wziIJciu jego. S. 1., 1597., 4. 
O. K. W. 
Bushequius Augen. Drogi trzy, tłóm. Na- 
mY6łoviu
. Wilno, druk J. Karcana, 1597, 
4. J. O. 
B u t o v i II S Levinus. Consilimn Serenissimo 
Pol;miae et 
veciac rcgi Sigis. III. Craco. 
viau in comitiis l'ecens exhibitum. Boato- 
chii, 1595. K. 
Bużeński Pell'lls. De Paoli Bozenii ortu, 
vitae curriculo et JIlorto oratiu. Crac., 
Wiel'zbięta, 1576, 4. O. K. 
B yl i ń ski stan. DefonsOl'ium Ecc1esiae. Crac., 
.Math. Scl1arU'enh., 1531, 8. J. O. Czar. 
Bzowski Abr. SerLum gloriae s. Hyacinthi. 
Venetiis, Zalterius, 1598,4. Czar. K O. Sw. 
- TheAaurus laudum ss, Deip
re. VentJtiis 
aJ1uu Soc. l\Iiu., 1;:;98, 4. O. I:)w. 
- R9żaniec P. Maryey. Kraków, KQbyliuski, 
1600, 4. Czar. Dz.
>>>
,..- 


c. 


CachinniulI - CarvaUus. 


129, 


c . c h i n n i u B P. Petro Risinio Cracoviensi 
pro Joanne Hesso, parocbo suo. Vratisl., 
Casp. L}'bisch, 1524, 4. J. 
Csdrus Urcezis. Himnus in honorem Bachi. 
Crac., Vietor, 1527. Sw. 
Caesarius Joh. Dialectica, novissime reco- 
gnita. Crac., Vietor, 1538 (ua koilcu 1539), 
8. O. S. Kij. Dł:. P. 
- Toz. Crac., Math. ScharłT., 1541. Zamoj. 
- '1'07. Crac., Hicl'. Scharff., 1542, 8. W. Br. 
_ Toż. Crac., Scharff., 1543, 8. S. Czai'. 
_ Toz. Crac., Yietor, 1545 (na końcu 1539), 
8. O. 
_ Toz, per questiones in compendium re- 
dacta. Exc. .Mathias ::icharffenberger, Grac- 
choviae, 1544, 8. K. 
- Toz. Crac., Malh. Scbarfrenb., 154.6, 8 J. 
Sz:. 
- Toz, Crac., ,idua F. Unglerii, 1550, 8. 
J. O. Czar. 
- . Toz. Crac., Math. Siebeneych., 1558, 8. W. 
Sw. 
- 'l'()z. Crac., KicoJ. Scharffenb., 1569, 8. J. 
, O. Czar. Dz. P. . 
- Toz. Crac., Rhodecius. s. a. Sw. 
- Rhetorica in septem libros sive traclatlis 
digesta. ('rac., 
1th. Scharfi:, 1538, 8. O. 
K. Czar. J. 
CAffmnnu JuTI. Ephemeris ad a. 1532. S. 
J. et. a. tCrac., 1531), 8. Sz:. 
- Ephemeris. Crac., 1532. K. 
Cajetani ob. Vio. 
Calasius Anul'. Synollyma latina, acces. et 
voces a'q. phrases polonicac. Vralislaviac, 
Joh. Scharff., 1579, 8. O. Czar. M. 
{Calendar; auf-r;;lO. Die stunden des czci- 
gers nach gewonheit der Behmen, Poleu 
- und Schlesiger. Leypsigk, f. J. 
C a 1 e n d a I' i u m Gregorianum perpetuum. 
Crac., Lazar, 1583, 8. J. O. 
(Calendari u m) (def. ark. D. końcowy). Crac., 
. I,er Marcum Scharft'cnberg bibliopolam, 
lIM...), 16. J. 
CalepiuuB Ambr. Dictionarium nndccim 
Jinguarum (między tymi i poJoni(:a). llasi- 
leae, Henricpetrus, 1598, fol. O. Sw. 
Calis si UB Alb. Scbola Levartoviana restituta. 
Typ. . A. Rodecii, 1593, 4. O. 
- Equitis Poloni actio, ob. Klonowicz. 
CallimachuB 1'h. Carmen in vitam B. Sta- 
nislai. S. I. et a., Haller, 4. P. 
_ De bello inferendo Turcis. Crac., lIallcr. 
1524, 4. (dwie rółne cdycye z tego r.). 
O. P. 
- Toz. lIagenovae, Scccr, 1533, 4. J. O. 
R. P. 
- Historia de rege Yladi6lao. Aug. Vind., 
Sigis. Grim. et Marc. Wirsung, 1519, 4. 
J. O. Kij. Sz. Popiel. P. Czar. 
- De rebus ges lis a \"Iadislao. Crac" Laz., 
1582, 4. O. K. Gd. Czar. M. Dzied. Sz. 
- Toz. Coloniae Agripp., Birckmann, J589. 
Dzied, 


-- 


- De contributionu cleri oratio. Crac., Laz., 
1583, 4. Św. 
- In syuodo episcop. de contributione cleri 
oralio. Crac., Lazar, 1584, 4. J. O. K. Gd.. 
A. 11. R. Dz. Włocł. SI:. Hr. P. 
- Historia spraw Atyle króla Węgierskiego, 
Cyprian Bazylik tłumaczył. I{rak., 1574. K. 
C a l v i n u B Joannes. Hrevis numonitio ad fm- 
tres Polon O!!, ne triplicetn in Deo essen- 
tiam pro tribus persouis imagiuando, tres 
sibi Deos fabriCl'ut. Crac., 1563. K. W. 
Cafficrarius Joach. De invoc. Sanctorum 
eonV. a. Mel. IsiJl(lero, dedic. J. Dal1liBco
 
Regiomonti, 1546, 8. J. Sw. 
CR1IJerariuB I., Praec
pta. vitae, dcdic. 
Cbodkiewicio. 1563, 8, Sw. 
Camers ob. Varinus. 
C a m i II u B de Samboria. Theses supcr pro- 
positioneB ex morali et spcculativa Theo- 
logia. Crac., A. Petricov, 1597, 4. J. W. 
Campensis ob. Joannes. 
CandianuB P. V. lllus. Julio Brunsvic. du, 
ci de ingr. Steph. Batorei. b. m. i r. Czai'.. 
CanisiuB P. Parvus 
atechismus. Crac., Sie- 
Lenej., 1[)65, 8. W. Sw. 
- '1'oz tamze, 1567, 8. W. 
- 'foz tamzc, 1570, 8. Czar:. 
_ Toż tamze, 1581,8. W. Sw. 
- Cathechismus. Crac. Lazar, 1583, 8. J. 
C an ou e s poenit.entiales ob. Astexanus. 
Ca n ti ue Vat. Ex Terentii comoeuiis for- 
mnlae cum idiumate polonico. Crac., lIier
 
Scharff. J5t9, 8. W. Dz. 
CaravaiI Ludv. ob. Carva1tus. 
Carmeu ob. l'rzyłuski (1545). 
C a rm i n a de mcmorabili cedc scismatico.
 
rllm Moscoviao (J. Danliscus. Vat. Eckius. 
Christ Suchtcnius. Bern. Vnpovius. And._ 
Criczki), 4. (1515). K. P. T)lu. 
_ Variorum. Cra('., Mat. Scharmmb., 1528, 
4. R. lTytuł widoczuic wymyślony niedbale- 
'" kata!. RaczYlis.). 
- et eeripta gratulatoria in nuptias Joacl1imi 
d. Brandenburg. c. Hedviga filia Sigismur...di 
Reg. Pol. 1535, 8. T. 
- a variis auctoribus inscripta juveni Geor. 
Pip11D0 Polono. Ingolstadii, Sartorius, 1590, 
4. O. 
- honori Martini Codicii Poloni dicata. lla
 
Bileae, 1594, 4. O. 
C arolu9 V. Epistola de con\"ocatione Cle- 
menU VII. scripta. (Crac.), Vietor, 1531,4. J. 
C a ro I u s Princeps. Responsnm St. Dzyalyń. 
eki. Stockholm, 11196, 8. C. 
C ar o li d c s a Carlsbel'g. Ad Mich. Sendivo. 
gium Praeccl'la. b. w. m., 1598, 4. J. 
Carpentarius Jac. Dcscriptio universae 
naturae ex Aristot.ele, edd. Joaun. Viclo- 
gorscills. Crac., Stall. Scharff., 1576, 8. J. 
O. Kij. Dz. K. Czar. Sz. MOSYYliski. Ur. 
C a r s u s Car. Orali o ad legato s Polon. l'al'is, 
l'łIuillier, 1573, 8. Czar. R. 
C a I' v a IŁ u s Lud. Apologia diluens nUg'as 
.Erasmi in sacras relia-iones. Cracoviae, 154.0. 
8. J. O. Dz. 


17
>>>
150 


Ca8tanedulo _ Chri8tinius. 


Cadaned u lODom. Officiom B. Jacinti com- 
piłatum. Crac., Haelicz, 1140, 8. J. 
C a t h a r i n u a Ambr. Speculum haereticorom. 
Crac., Vietor, 1540, 8. Br. 
e a t h e c h e s i II et Confessio fidei Coetoa per 
Poloniam congregati. Typ. Alex. Turobinii, 
1574, 12. J. P. 
CathechisJI1u8 ad parocho!. Nau8!, Kreu- 
ziger, 1570, 4. W. 
- parvus St. Rosii (edd. Nic. 
hadek). Crac., 
Lazar. 1560, 8. J. O. Czar. 
- in Preussiacher Sprach. Konigsb.. Wein. 
reich, 1545, 4. W. 
Catholici cujusdam .iudicium et censura 
dt! judicio ministrorum Tigurianorum de 
dogmate, contra adorandam Trinitatem in 
Polonia nuper sparao. Coloniae, Mut. Cho- 
linus, 1545, 8. Popiel. TpD. ob. Hosius. 
C a to. Disticha moralia, interpl'. Erasmo Rho. 
terodamo. Crac., Math. et Marc. 
cbarlfenb., 
1528, 8. Dz. 
- Toż. Erasmo Rhoterodamo Latino casti- 
gatore. novissime Polon. et German. rhy- 
thmia exornata (per Fr. Mymerum). (br. 
pocz. Crac., Vietor, 1535 lub 1538), 8. O. 
- Toż, Polon. et German. idiomate exornata. 
Katonowe wiersze obyczajne. Crac., Vietor, 
1544, 8. O. 
- Toż. Crac., N. Bcbarlf., 1582, 8. O. K. 
.- Toż. polonicis versibua elucidata. Katono- 
we wiersze. Seb. Fab. Acernus ad juven- 
tutem. Typ. Seb. SterD/lcii s. a., (158B), 
8. O. 
- Toz, cum scboliis Erasmi Mimi Publiani. 
Regiomonti, Georg. Osterbergius, 1577, 8. J. 
Caus ill (de) et reroediis dissensionum in 
religione scripta duo. Ad proc. Regni Pol. 
1596, 8. Czar. Kij. 
.c e b e s Theb.anuI. Tablica albo kontel'fet ży. 
wota ludzkiego. Kraków, Wil:l'zbi
la, 1581, 
4. O. 
- l'hilosophi excelcntissilDi 1'abuJa in qua 
breviter totjua vitae llUmanae ratio hoc est 
ingressus.... per Lignicensem. Crac,. 1322. K. 
- Tabula vitae totius humanae curSUlA gra. 
phice cOntioens. Crac., Vietor, 1524, 4. J. 
O. Dz. Czar. P. 
C e k i Jag. .B. Capitula i Condicie wiecznego 
pokoju miidzy Henrykiem 111 a ł'ilipem 
II, przełożone z wło
kiego przez.... Krak., 
Łaz., 1598, 4. O. K. Br. 
Cele us ob. Mapheus. 
C e lt e s COM. ProtuciulI. Qualuor libri arno. 
rum ad Maxi.l.UilianuIll regem. 1502, 4. Dz. 
- Libri oda.rwn -quatuor. Ar
entorati, Schu. 
reI', Leonbard et I.ucas Alant.see, 1513, 
4. O. 
Cen s ur& albo rozsł,Jekjednego katolika z ła- 
cińs. b. m. dl'., 1.669, 8. Czar. 
- Academiae Ulopiensis de cujusdam Moro- 
sophi calumnioso scripto adveraus Aretium 
Ltmcoochtanum. S. l. et a., (1577), 8. (Zo- 
staje w zwiłzIm z pismami o porwaniu dzie- 
wczyny. ob. JocherB pod Nrem 7261 i 7252). 
O. Czar. 
Cera sin UB Jo. Kir.stcin. (Ib. Kirstein. 


Ceriola Fulviusz. Rada Pań8ka to jest ja. 
kich osób 1'1\11 każdy wybierać Bobie ma 
do rady swojej, przez Jakóba Górskiego 
z włoskiego przełożona. Krak., 
azarz, 1597. 
K. W. Gd. 
Cervus (TucboliensiB Joan.). Farrago civi- 
lium acHonum ad formam juris mayden- 
burgensis, ded. Stanislao Srolae. Crac., Un-. 
gIer, (1531), 8. J. O. C. Czar. R. (Coloniae?} W. 
- Toż. Cl"ac., F. Ungler, 1535, 8. C. Caar. 
Dz. J. K. W. P. 
- Toż. Cracoviae, b. w. dr., 1539, 8. J. Cz. W. 
- Toż. Crac.oviae, offic. Ungleriana, 1640
 
8 J. O. K. Czar. Kij. W. 
- To
. Cracoviae, Math. Scharlfenberg, 1542. 
8 J. (dwa odbicia) O. Czar. M. Glog. 
- Toz, dedyk. królowej Bonie. Cracoviae, 
Math. Scharlfenbcrg.. 1546, 8. J. .0. Czar. 
Z. Dz. Dzied. 
- Tot. Cracoviae, Syebeneicher, 1558, 8. J. 
O. K. Czar. T. R. Dz. Sz. 
- Methodus sacramentorum Sanctae Ecole- 
siae Catholicae. Ex olf. Ungleriaua, Crac., 
1537, 8. J. O. K. Cel. Czar. Dz. Br. 
- Epitome pontificii ao caesareijurill. Crac.. 
Ungler, 15??, Dzied. 
- Toż. Crac., Ungler, 1534, 8. O. Dz. Dzied. 
T. P. Br. 
- lnstitntiones grammalicae, idiomate Polo- 
nico et Ge1'manico iIlustr. Crac., Ungler, 
1533, 8. Dz. 
- Quaeationes de dec1inatione et COD&trU- 
ctione octo partium orationis. (z element. 
pols.). Crac., UlJglel', 1533. 8. O. 
- SYlJtaxis. Crac.. UngJer, 1533. S. O. 
C h a la tz k i Nico!. AIlegoriae. Vilnae, Ma- 
monicz, b. r., 8. ,'V. 
C b a n o II e t Rob. Hcnrici Polon. rcgia trium. 
phus. Paris, I'rato, 4. Czar. 
Chelidoniu9 Hened. PasBio Jesu Christi. 
Crac., Ungler et Lern, 1514, 4. J. O. C. 
Dz. 
- Toź. Crac., Vicłor. 1523, 4. O. Czar. Dz. 
- Toż. Crac., Mth. Scbarft:, 1536, 4. O. R. 
Czar. Col. 
- 1'07.. Cracoviae, 1586. K. Dz. 
C h i ak or-Georg. lBuccella Nicol.). De morbo 
et obitu Stephani Regis l'oloniae, edd. Mart. 
Bronovius. Claudiopoli Transylvaniae (1586. 
1387), 4. J. O. K. T. Dz. 
- ob. Buccella. 
(Contra) C h ił i as t i c b o n pro L)'pomano in 
Monte Caecio. 1558, ,4. Czar. 
(C h o d k i e w i c z). Parentalia in obitum Ge- 
orgii Chodkievicii gcn. Cap. Samog. B 110- 
dalibus cOlJgreg. parthcmicae acad. viln. S. 
J. conscripta. VillJae, typ. acad. S. J., Hi93, 
4. J. 
C h o i Sil Y m J. DiscoUl's pur l'election du 
roy dc Pol. Paris, Chcsneu, 1574, 8. Dz. 
Czar. 
Christe qui lux: PB. (z nutami). Krak., I:.az., 
b. r. Czar. ob. Rej. 
C h r i 8 t i n i u s Stan. In diem fauslum nup- 
tiarum et fcliccm rnemoriam Generosi Do- 
Jnini Pctl'i iunioris Wenżyk Widawski et
>>>
Chrietoporlki - Cicero. 


1S1 


Gener. virginis Elillabetha8 Zakrzewska.... 
Epithalaminm. Crac., 1591, 4. J. K. 
Chriatoporski Petrus. Colloquium musa. 
rum cum Apolline in laudam Henr. Valesii. 
Crac., Scbarff.. 1574, 4. W. R. 
Chrooica vieler Geschichten. Danzig. Rho- 
dUli, 1594. 12. C. 
Chronica. Kurzer Anzug der preussiscben 
Cbronichen von dem Jar 1200 bis auft' diese 
itzig. Joh. Daubmano, 1567, 4. K. 
- ob. Auszug. 
Cbrooicon (Breue) Arctoae, partis Germa- 
niae et vicinarum gentium ab a. 1581-1587. 
Excnsum 1587, b. w. m., 4. K. 
CbroBcevius Stan. Libellus do humoribus. 
Crac., Petric., 1570. 8. Dz. 
Chrotlczieyowskij Joannes. De morbis 
pueroram 'l'ractatus locupletissimi vBriaqoe 
doctrina referti. Venetiis, 15133. C. 
_ Toz. Venetiis, 1588. K. 
ChrYlloBtomus Joannes ob. JaD. 
Chrzłltowski Andrzpj. Bellum Jesniti- 
cum. Basileae. Conr. Waldkirch, 1593,4. J. 
- Toz. 1594, 4. Czar. R. 
- Contradictionum in libro Roberti BeUar. 
mini depnrgatorio index. 1593, 4. J. O. K. 
Czar. 
_ Obrona pewności dusznego zbawienia. Wil- 
00, Karcan. lli85, 4. Czar. 
- Psycbotopia albo czyścicc GI'odzic'kiego 
w
mieconJ na pogl'zebie Katarzyny z T
. 
czyn. Radzitriłłowej. Wilno. Markowicz. 
1592, ł. Dz. K. 
Chnlber Chri.t. Orationell Vienna8 ad Ma.- 
ximilianum. Viennae, Vietor, 1516, 4. K. 
Czar. 
C b wali b o s k i. Odpis na rycerstwo jezuickie. 
Poznań, 1597, 4. 'J. O. Czar. K. C. W. 
Chwałkowski 
uk. Deliberatio de princi. 
p6 Soeciae Regno PoIoniae praeficiendo. 
POlnaniae, J. Wolrab, 1587, 4. J. O. K. 
R. Dz. Sz. 
Chytl'aeuB Dawid. Impostnrae. addits est 
Epistola ad Stephanum Pol9niae regem. 
lngolstadii, Sartorius. 1582, 8. O. . 
- Oratio de Btatu Ecclesiarum hoc tempore 
in Graecia, Asia, Boemia etc. Francoturti 
apud haeredes Andreae Wach eli, 1583,8. K. 
- Variol'um il1 Europa itinerum deliciae, Beu 
ex variis manu Bcriptis selectiora. Herbonae 
Nassoviol'um, 1594. 8. K. Dz. 
- Sylva chronici Saxoniae. Argentorati, 1591, 
8. Str. 
C h Y t r a e u s N atan. Hodoeporicon itineris 
Dantiscani. Rostochii. 1590, 8. P. 
- Monumenta variorum regiolluUJ (Polon.). 
Brak tyt.. 8, P. 
Cicero. De amicitia dialogus (J,ae1ius) ab. 
Er. Roterodamo castigatus. CI'IłC., Math. 
Scharl1'enb., 1528, 4. J. O. K. 
- Laelius sive de amicitia dialogus. Crac., 
Haller, 1515, 4. O. C:ar. P. 
- Toż. Math. Scharff., 1543. Zsmojs. 
- ArAtus ad graecum exemplar expensulI et 
locis mansis restitutus per Jos. Cochano- 
vium. Crac.. b. w. dr.. 1579. 4. J. 


- 


-. Cato major lIive de lenectute. Crac.. Hal- 
ler. 1516. 4. O. P. 
- De senectute (Cato Msjor). Crac., Matb. 
Scharft'enb., 1524, 4. J. 
- Toz. CI'ac., Math. Scbarfi'enb., 1534, 4. 
J. K. 
- Dispositio orationill pro Arcbia, a. Pb. MeJ. 
(anchtone) edita. CI'ac., Mth. Scharft'., 1537. 
8. O. 
- Epistolarum libri XVI cum praefatione 
Chr. Hegendorphini ad Barthol. Stawiski. 
Ił. m. i r., 8. Dz. 
- Epistolse familiareB atque breviores. Crac., 
1510. K. . 
- Epistolse breviores. Jodoci Badii Com. 
pendium. Crac., HallcI', 1514, 4. J. O. K. 
Czar. Br. 
- Tog Crac.. 1\lIłth. Scharft'eub., 1545 (1546), 
8. J. 
- EpistolArum liber I. Crac., M. Siebenej- 
cher. 156), 8. O. 
- Epistolarum łibri IlU. studio B. Herbesti. 
Crac.. Math. SiebelJeycher, 1561, a. J. R. 
Dz. 
- Epistolarum 1iber XIV et XVI. POBuaniae, 
1577. K. 
- Fragmentorum l. IV. Cum comment. And. 
Nidecki. Venetiis, 1550. 4. J. 
- Toż. cum Andreae Patricii (Nidecki) .dno. 
tationibus, ded. Phi!. PadniewIJki. Venetii. 
Ziletus, 1561, 8. O. Czar. 
- Toł.. Vent:tiis. ex oft'. StelIae Jord. Zileti, 
1565, 4-. J. 
- Toz. I.ipsiae, 1593. 8. J. 
- Fragments, variis in locill dispersa Car. 
Sigonii diligentia collecta et lIcholiii illn. 
strata (dedic. Mariano Lezentio patricio 
Polono). Venetiis. Jordan ZilletulI, 1559. 
8. K. 
- Invectivarl1m in Catilinam libri IV. Crac., 
Vietor. 1532, 4. O. K. 
- Librorum philosopbicornm. Argentorati, 
1574. 8. J. . 
- Toż. bez wymien. roku. (1541), 8. J. 
- De officiis. Laelius et Cato major et Sa. 
mnium Scipionis. ed(l J. Camers, ded. JOR. 
VadiAno. Crac., Haller. 15lG. 4. J. O. K. C. 
Dz. Czar. Br. 
_ Officia cum s('holiis PhiL Mclanchtonis. 
Crac., Vietor, 1528, 8. J. K. 
- Oratio pro Coejo Pompejo. (Cracoviae), 
(Haller?). 1507. 4. J. IL 
- Pro Quinto Ligario oratio. Cracoviae. Matb. 
Scharffenb.. s. a., 4. J. O. 
- pro Quint.io. Crac., "id. Unglerii. 1546, 
8. O. 
- Pro Aulo Licinio Archia Poeta contra 
Graccum oratio. Crac., 1518. K. Dz. 
_ Oratio pro Archis. Crac.. Vietor. 1517, 
4. O. 
_ pro Dejotaro per Bened. Cosminesem. 
Crac.. Vietor, 1518, 4. O. 
_ Ci'ac., Scharff., 1531. 4. J. Br. 
- pro Marcello. Crac., Mth. Scharff.. 1543. 
8. O. 
- Crac.. Math. Scbarft'., 1528. 4. J. O.
>>>
132 


Cicero - CoxnputU!I. 


- pro Milone. Orac., 1530. 4. O. K. Czar. 
- Oratione8, philippicae. Crac., Vietor, 1537, 
8. A. M. Dz. 
- Orationes, dedic. £lio Joan. StarzechowBki. 
Basilea, (1562), 8. J. O. 
- Paradoxa. Orac., Hal1er, 1516, 4. O. 
- Toz. Crac., Mth. Scharff., 1527, 4. O. Czar. 
- PartitioneB oratoriae. Crae., F. Ungler, s. 
a.. 4. J. 
- Quaestiones Tusculanae. Crac., 1507,4. O. 
Czar. Sz. 
- Rbetoricorum novorum ad Herennium. 
Crac., b. dr., 1507, 4. Czar. 
- Rhetoricorum novorum libri IV. Crac, 
llaller, 1517, ł. J. O. K. 
- 'foz. Crac., Victor, 1541, 8. Dz. Zamojs. 
- Toż. Crac.. Vietor, 1M3, 8. Czar. 
- Toz. Crac., vidua VietOl', 1549, 8. O. 
Czar. 
- Uhetoricorl1Dl ad Hereunil1m. Cracoviae, 
Iliel'. Scha1'ffenb., 1551, 8. J. O. P. 
- Somnium Scipionis. Crac., Math. Scharlf., 
1527, 4. O. Dz. 
- Ad C. TI'ebatium Tupiea. CI'acoviae, st. 
Vietol", 1533, 4. J. Cel. Sr:. 
- O powinllościach p. Stan. Koszutskiego 
przełożone, dei. .Mik. Narusl.ewiczowi. Wil. 
no, JUI1 I{arcan, 1593, 4. J. O K. Czar. 
Cel. Dzied. Dz. 
- O stal'oBci ksi
gi przełożone przez Bienia- 
IIZB Bl1dnl'R"o, ded. Teod. Skuminowi. Wil. 
no, Jan Karcan, 1595, 4. J. K. O. CzaJ'. 
Dzied. Br. 
- ob. HerbI1st, Nidecki. 
Oiegleri Georg. De incertitudine rerum bu- 
manarnm discursu8. Rigae, Nicolaus ?doJJi- 
nU9, 1598, 4. J. Dz. 
Ciesielski Andr. Ad Equites Legatos ad 
Conventionem Varsovieusem publice desi- 
gnatoB et declaratos, de regui defensione 
et jostitiae administratione. Crac, Math. 
Wierzbi
ta, 1572, 4. J. O. K. Dz. 
Cisvicius Petrus. Epistola et poema feati. 
vom. Crac., haer. Marc. Scbarff., 1535, 8. 
K. Czar. 
CiranuR Mat. De existentia Dei in rebus. 
Deffendend. assel't. Crac.. 1596, 4. R. 
C la n d i a T1 u 8 CI. De raptu Proserpinae 
Crac., Vietor, 1523, 4. C. 
- Crac., Vietur, 1524, 4. Czar. 
C la vi u s Chr. Gnomices libri VIII (aed. 
Steph. Pol. R.). Roma, 1581, f. C. 
CI e ro e n s. De negocio Mol davico epistolae. 
Rostocbii, 1596. 1(:. 
- ob. Klemens. 
CIem en t Math. Ign. Faustum omen snccre- 
scelltibus in Parnasso academico oblatnm. 
Crac., Stan. petric., 1668, 4. J. 
Cleophilus Octav. De poetarum cetu li 
bellus. edd. Rud. Agricola. b. m. i r. (Crac., 
Hill), 4. Czar. 
Clod inius (Klodzińskl) Mathias. In obitum 
SiglslIJundi Augusti oratio. Bononiae, Jo. 
Rossius, 1674, 4. J. O. K. 
C I Y P e u s spiritualis. ':rac., Jac. Siebeneych., 
159B, B. J. 


CobyliniulI Andreas. (Andrzej G1aber?). 
Compendiosa totius ]ogicae.... enciclopedia. 
Crac., Ungler, 1539, 8. J. Dz. 
C o c h lae ns Joann. Opiniones Lotheranorum. 
Crac., ad S. Bernardinum, (1546), 8. Czar. 
- Confutatio adverauB Didymum Ji'aventinum. 
dedic. Lucae a. Górka Castellano. Lipsiae, 
1534, 4. J. . 
- Velilationes, ded. And. Krzycki. 1534, 4. 
Sw. 
- Philippica IV. in. npol. Melanchtonis. 1534. 
Św. 
- De votis brevis disceptatio coutra J. Cal- 
vinum, ded. Nicolao Archiep. Gnesnensi. 
Moguntiae, Bebem, l1i50, 8. J. O. 
- ob. Justinianus. 
COdUl'US Flam. In fQn
e... Annae Austr. 
Reginae Polon. 1599. 4. J. O. SY.. 
C o e J i u s Seeundns Curio. De amp1itudine 
regni Dei, dialogi ad Sigismllndum Angn. 
stum Poloniae rl'gem. S. J., 1654. 8. O. 
Collatio Nestorii cum Stancnro, per A. R. 
b. m. i r 8. Czar. 
C o 11 o q u i u ro piotrkowskie (cdd. Stan. Sar- 
Ilicki ?). Krak., Wierzb.. 1566, 4. Czar. 
Coloniensill Bartholoroells. Dialog08 my- 
thologicus. Crac., HalleJ', 1516. P. 
Co losvari Jeremia9. Epicedium Jac. Stru8- 
Bii a Scythis interfecti. Crac., Laz., 1590, 
4.0.K. 
C ol o s v a l' i n u 8 Emericus, De tertio matri. 
monio Sigismundi 1\ugusti oratio. Crac., 
Laz., ]553, 8. O. K. Czai'. Sz. P. 
- 1e Tarnoviensibus nuptiis oratio. Crac., 
haer. Mre. Scharff., 1553, 4. O. Dz. C:!:ar. 
Commendoni FI'. Oratio ad Senat. et e- 
qnites pol. in cnstris babita apud Varlo- 
viam (dwie różne edycye). 1173, 4. J. O. 
Br. Dz. Czar. C. R. 
Commentariola medica ob. Simonius. 
Commisaionis (de) Gedanensis negotio. 
'pel' G. SchUtz?) b. m. dl'. i r., 4. W. Czar. 
C o m p e n d i u m Grammntices. Regiomonti. Jo- 
ąnnes DAubmann, 1564, 8. K. 
C o m p u t n s novos totius Cere Aatronomiae. 
(Crac.), 1504, 4. J. O. P. 
- Crllc., Hallel', Ui08, 4. J. Czar. 
- Viennae, Vietor et Singrenios, 1513. Dzied. 
- Crac., Haller, 1518. 4. J. O. Czar. 
- 110VUS et ecclesiasticus astronomiae. Crac., 
Vietor, 1518, 4. J. K. Cel. O. Dz. Ziel. 
- snmmarios ex variis compntibus recolle- 
dus. Crac.. Hallol', 1522, 4, J. O. Czar. K. 
- Crac.. Florianus, 1522, 4. J. O. K. Czar. 
- Crac., Math. Scharffenb., 1528, 8. J. O. 
Popiel. Czar. 
- Crac., Math. Scharftenb., 1638, J. C. Czar. 
- Crac., Vietor, 1541, 8. J. O. Dz. 
- Crac., Scbarff., 1546, 8. J. 
- Toż. s. a. et l. (Crac.. Ungler), l. J. 
- 1I0VUS nuper denuo revisus et recollect08 
etc. Crae., Mat.b. Scharff., 1524, 4. J. O. S. 
Czar. 
- Toż, imp. Haller, 1524, 4. R. 
- To
. Crac., 
ath. Scharff., 1528, 4. J. O. 
Czar. K. C.
>>>
Concertalio - Con8tiLutionel. 


18S 


- Crac., !fath. Scharłr., 1581, 4. J. O. Dz. 
- Crao., Math. Soharft. 1554-, 4. J. O. K. 
Czar. 
- Crac., Vietor, tMl, 8. J. 
- - Crao.. :Math. Scharłrenb., UiU, 8. J. 
- jam jam ampliatus. Crac., ?dath. ScharłF.. 
1530, 4. Czar. 
- -Nurenbergensis (Crac.), FlorianulI. 1524. 
4. J. 
- ob Michał z Wrocławia. 
Conoertatio catholici et sectani. Crac., 
Stan. Scharff.. 1569. 8. Czar. 
Conc}usioDęą 8alutares factae in Claro 
.Monte supra oppidum Czenstochowa. Crac., 
J. Siebenejcher, J596, 4. O. 
CODdition'etl pacis B Rege Pol. Mag(leb. 
1582, Gd. . 
CODfessia wiary którlł Augustańskli zowili. 
Gdańsk, Rhode, 1594. 4. Gd. 
C o Dre s s i a. WyzullUie wiary k.ościołów clu'ześ. 
Krak., Wierzb.. 157(, 8. Czar. Sz. ob. Pac 
M. 
Confessio fide i Rb Academia Coloniensi 
edita. Crac., eX olf. Vietor, 1M., 8. J. P. 
Br. 
{; o nfeBBio oder Belcanntllu
B 1530. Konigsb.. 
Danb.. J:;67. fol Sw. 
- Confessio baronorum regni Bohemiae sub 
a. J535.... in regno Poloniae lluper.... S. l., 
1558. 8. P. 
(Jonfessio fldei. qnam Ferdinlludo obtule- 
runt bllrones, quae et Maximiliallo II et 
regi Poloniae Sigismuudo oblata est. eon. 
versa in linguam lat. Witebergae, J573. 8. 
Kij. 
C o n fI i c tus Gallo- Polonicus, d. i. ein WIID- 
derlicber .Niderlag. die sicb sowohl in Pol n 
als in Frankreicb zugetragen. Collu. v. 
Kempen, 1587. 4. O. 
C o n f o e d e I' a t i o lenatorum et nobilitatis 
pallatinatuum Cracovie n., Sandomiriell. et 
Lublinen. (po polsku). S. I. et a., (Crac.. 
1587), fol. 0.1 W. (trzy edycye). P. 
Senatus et l.Nobilit. Poloniae (po polsL.u) 
r. 1586. fol. J P. 
C o n f e d e r a c y a generalna... 7 marca 1587 
złożona. b. m. i I'.. fol. J. 
- Wojew. Krak. nR zjeżdzie proBzowsk. !I 
maja 1587 uczyniona b. m. i r., fol. J. 
Confoed{'ratio genl!ralisJMCi Pan(;\\, Rad. 
koronnych ducbownych i jjwieckich... Hi90, 
fol. K. 
Confoedcratiolls Articul dCl"... polnischen 
Reichs Stande... (1573). 4. J. 
C o nj u c ti on I'B -opposiLioues. (Calendarium) 
(l karti..a). Crac.. 1474. J. 
Consensus in lide et religione... Sendomi- 
riae Bancitu8 J586. 8. J. W. 
- Tot, 1587. 8. W. Kij. 
Toż. Tboruni, Cotenius, 1596. W. 
C o n 6 e n L i u s Disciplillarum liLera]ium or- 
bis. Basilcae, Bebeliu6, 1528. 4 J. 
C o n s t i L II t i a &ejmu walnego krakowskiego. 
Krak., I.az., J5!J5, fol. O. 
CODStyt ucye sejmu walnego koron. Piotr. 
kowl. 1550. b. w. In.. HiW. K. 


- S.'jmn Piotrkowskiego zaczetego 1'. 1582 
a dokończonego 1563. B. m. 1563. fol. K. 
P. Moszyński. 
- trlecb sejmów korQnnych: piotrk 1562, 
warsz. 1563. piotrk. 1565. Krak.. Mik. 
Scharffenb., 1565, fol. J. O. K. W. Z. Czar. 
Dzied. P. 
_ seyUlu koronnego piotrkowI. 1567. Kra- 
ków, w druk. Mik. Scharlfenb. fol J. O. 
K. W. Czar. Dzied. 
- y Przywileie na walnych 8eyruiech Ko- 
ronnych od r. 1550 do 1569. Kraków, Mik_ 
Scharff., lf69. J. K. Czar. Cel. '}'. 
- sejmu walnego lllbel
L.;ego R. 1569. Krak.. 
M. Scharlf.. fol. O. K. 
- 8ejmu 1557. Św. 
- sE'jmu waln. kOl'onl\c. h. w. m. i dr.. 1576, 
roI. W. Czar. Dz. Dzied. 
- sejmu waln. warszawskiego (i Uniwersał 
pobul"Owy) r. 11;78. fol. o- K. Czar. (dwie 
edycye) Dzied. 
- i przy\\'ilf'je sE'jm. U Iu'óla Stephsu3. Krak.. 
Mik. ScbArff.. 1579, fol. W. 
- StatuLn i pl,zywlleje od 1550 - 1579. Krak., 
M. 
zarf.. 1579. fol. J. O. W. Dz. Dziad. 
- od r. 1550 - l58J. KI-ak., Mik Schnrff.. 
1581, fol. J_ K. C. Czar. P. M. Dz_ 
- Beymu warszawsko 158l. b. m. i r., fol. J. 
- Pzywileje i COli st. seymu koroTlacyey 
1588. Krak.. lJazar7.. ]588, roI. J. O. K. W. 
Czar. T. Dz. p. 
- scymu walnego war
z. 1589. Krak.. Mik. 
Szarf!"., (15B9). fol. J. O. (dwie różne edy- 
cye]. C. W. Dz. Dzied. Czar. 
- To
. J590. Krak.. Mik. Scharff. (J590). fol. 
J. O. Dz. Dzied 
- Toż. r. 1591 Krak. M. Schal.ff_. fol. O. 
- '1'07.. Zamość, Mik. Scharff.. fol. Dz. 
- Toż. 1591. Krak" f.azarz, 1591, ful. J. O 
C. Dzied. 
- Toż. J593. Krak., Mik. Scharff.. (1C93), fol. 
J. O. W. Dz. Dzied. 
- seymu Krak. I!)!);;. O seJmie blisko przy- 
szł}"lIl_ Krak., lJazRrz, 15
ł5. fol. J. O. W. 
CzaI'. Dzied. 
- sejmu warsz. 1696. Krak.. .Łazarz. I 59!;, 
fol. J. O. W. Dz. Dlied. 
- seymu waraz. od J5bO - 1598. Krak.. lJa- 
zarz, 1598, fol. J. O. Czar. Kij. Dzicd. Mo. 
5zyilski. 
- PI,zywill'je korollne. Kraków, ]600, fol. T. 
- Cou
titucie. sLAtuta i przywileje lIa lIej- 
mach koronn)'ch 1550 - 11mB uchwalone. 
Krak.. N. Schnrff. ful. O. T. 
- Tuz, od r. tr.
lł - 1578. KrAk.. 1579, fol 
Sz 
Con8titlltio (Jlledam per apostol. nuntium 
Ratisbonae edita. Crac., 1524. 8. $w. 
- (Constitut-io). In .Nomine Domini. (CoIIBtit. 
11.. 1507) b. W. m. i r., (Crac.. Haller), Sw. 
Co n II Li t u t i o nen(die neuen) Z\l ElbiIlO'.Crac.. 
Scharff., 1568. 4. 
w. .. 
Constitutiolles et statuta vel SlIIta'!TData 
regni ł'oloniae I,el' S. D. CM8imilu
 pr. 
edita et promulgata (około J49J ?). 4. J. 
O. (dwie rożlłe edycye z XV w.) K. W. P.
>>>
194 


CODlltitutionell - C08minensi8. 


- Sigismundi I anni Dom. 1538, 4. J. Czar. 
- et articuli synodi Lanciciensis A. D. 1532. 
Crac., Ungler, 4, O. Czar. 
- conventus genera1is Cracovien de _
. D. 
1532, fol. J. O. K. C. (rkps.) Czar. Cel. Dz. 
Br. 
- Toz, 1538, 101. J. DzieiJ. 
- Toż de A. D. 1539 fol. (dwie J'ózne eil;)'- 
cye) J. O. K. Dz. Czar. Cel. 
- synodi dioec. Cracoviensis. 1578. Crac., 
Lazar, 1578. Dzieu. 
- synodi dioeces. Cracovien. A. D. 1593 ce- 
lebr. Crac., I.az., 1598,4. A. O. Dz. Dzied. P. 
- dioecesanae Cracoviens. jU
liu P. Tylicki. 
(1593) b. w. m. i r., fol. O. K. 
- der Lande Preussen kiinigliche 01'Lb8. Dan- 
zig, 1541. K. 
- (die Neuen) we1cLe die... K. Legaten zum 
.Elbir.ge verordnet u. aufgeriehtet. Cral(8w, 

ickla8 Scharff., 16(;9, 4. J. Czai'. 
- terrarum prussiae. Danti
ci, Rhodu9, 1572, 
4. T. Czar. 
- Toż. Dantisci, Rhodu
, 1579, 4. Dz. 
- 1.'0%. Dantisci, Rhodus, 1595, 4. Dz. 
- in synodo Vladislaviensi praesideute... S. 
Oarncovio up. vIa.!. editae. Coloniae, Cho- 
iinus, 1572,8. J. O. K. Czar. R. Dzied. Wlocł. 
- Livoni,'ae. Crac., :Nic. Scharff., ]583, 4. J. 
O. K. Gd. Cz. Dz. Sz. 
- Toż. Post submotum ex Livonia Moschum 
a sereni
s. Steph. Crac., Scbarff., 1589. K. 
Gd. 
- Toz. Gedani, b. r., 4. Czar. 
- lIynodorum eecles. Gnesnensia, edJ. S. 
Karnkowski. Crac., A. Petric., 1579, 4. Cel. 
CZUl'. K. M. R. Sz. 
- sy"oJi pruvincionalis Gllesncnsi
, 1589, 
4. K. 
- et decrela in pruvil1(,. S
'nodo Gncsn. 
qUS1Jl S. I{arnkowski habuit (et arat. Ar't. 
}'auntei et Ariasi). Praga, Othman, J590, 
4, J. R. O. Czar. Dz. r. 
z. 
- in capitu1is canonicol"um Tegularium CII- 
stodum B. sepulchr'i Chr. Miechoviae J51;;), 
J 587 et J 598 celebratae. Hrlln
bergac, ScbOn- 
fel s, 1598, 4. O. CzaT. l1zied. 
Contarenus Gasparu9. Katechesis sive Chd- 
Btiana instructio. Crac., al'ud haercdes Mar- 
ci tizarfenbel'ger, J558. .K. 
C o n t e Dl p la ti o ob. I,eopolita. 
ContToveraiis (dc) intel' vrdiUCIIl eccl. 
ob. Fauteus L. 
Copernicus (Kopernik) Nicolaus. De late- 
ribus et angulis tr'iaogulorum. Vittemher- 
gae, Luff t, 1542, 4. J. W. Kij. Czar. J. 
- De revolutionibus orbium coelf'stium. No- 
rimbergae, Petreius, 1543, fol. J. O. K. A. 
Czar. Kij. R. Z. 
- Toż. Basilcae, HenricpetruB, 1566, fol. J. 
O. A. Czar. Kij. Dzied. 
Copernicus .Ertmanu. De angelis carmen 
ad Joal'himum Frideril:um mar'ch. Bran- 
denburg. Additae Bunt Elegiae duae Gode- 
Boalei Praetorii et Joachimi f'yrenil. Wite- 
bergae, 1657, 4. U. 


Copey und Abdruck zweier warhafftigen 
Schreiben aus der Wilde in LitŁaw, wie.es 
die J
auffleut mit sich gen llreszJaw bracht, 
baben. S. 1., 1576, 4. P. 
- Toz. Gedruckt zu Rreszlaw durch Kriapi. 
nus Schar1r
nberg, 158(;, 4. P. . 
C o p i alitterarum missarum ab illustrissimo 
vicel'ege :Neapohtano, ad Comitem de Ci- 
fuentes. Cracov., 1633. K. 
C o p i e des lettres (sDr un mi.racte en Polo. 
gne). l'arih, Condrel, 1586, 8. Czar. 
Corbo Com. Justa Martino Humnecio nobili 
Polono ad Hieronymum Godzotkovicum. 
praefectum. Ingolstadii, 1586, 4. Br. 
Corcephicius Vitus. Ro::mowy polskie. 
Krak., (LAZ.), 16113, 8. C.l.ar'. 
Corderi us. Colloquia Bcholastica. (Racoviae) 
'J'yp. Seb. Stel'nacii, 8. J. 
Coricinins (Koryeiiiski) Andr. In obitum 
Annae Reginae. Crac" Lazar, HiOO, 4. J. 
Dz. 
- Artes ]iberalos a graDlmatice declaranlia. 
OJomucii. Typ. Hnndolianis, J597, 4. C. I 
CoriciniuB Christophus. In felicem redi- 
tom Cardin. Hadziwill oratio. Crac., Lazar, 
1598, 4. J. O. Dz. 
CorneIius Valoriua Utrajectinl1s. Gramma- 
ticarum institutionnm libri IV. Racoviae, 
Sterllacki, 1554, 8. lIr.. 
C o rv i n Ant. Pierwsza cz

ć Post,ille. hl'Ó' 
le\Yiec, Daubmann, 1557. U. ob. Ar.acyusz. 
Corvinus Lauren. ('armen quo valedicit 
Prutenos. Cracov.. Hallel', 1509, 4. R. 
- Hortulus Elegantiarum. Vl'atislaviae. Baum- 
gartc", U,U3. Cel. 
- Toi:. Liptzk, Wolfgangus, 1503, 4. Dz. 
- '1'07.. Lipczk, 1505. 4. K. Dz. 
- Toz. ('rac., J507. K. 
- '1'0;;'. Mogul1tiae, Schiiffer', 1508, 4. Czar. 
- 'J'07.. Spil"ac, Hysch, ]509, 4. O. P. 
- Toż. Lyptzig, 1;)12. "l. P. 
- Toż. Argentmoe, ]516, 4. Br. 
- Toż. I,iptzk, .loc. Thouner, 1516, 4. J. 
- 'I'oż. (in fine uescribit Cracoviam). Augu- 
stae ViIIdeI., Sylv. OlmAT.,1516, 8. C. Czar. P. 
- Toż. ('rac., HaUel'. 11.11;, 4. J. O. 
- Toż. Argeutinae, KnoLloucb., 1518, 4. O. 
- '1'02. Lipsiae, M. Lotter, 1518, 4. J. 
- Toż. \'iennae, Sing. expons. Bart.h. :\101'- 
leli, Hi20, 4. J_ Czar. 
- Epithal. ill nuptias R R. M. Polon. Crac., 
Vietor, (151S), 4. J. Czar. Dzied. 
- Cosmographia (Oda de Polonia et Craeo. 
"ia.) (Basilea, 1496), 4. J. 
- Latiuum idioma. IIl0gunciae, B. a., 4. O. 
- Toż. b. w. m., Quentel, J506, 4. Czar. 
- Toz. Liptzk, I.otter, 1508, 4. O. 
- Toz. Liptzk, I.otter, 1512, 4. O. 
- Toz. Crac' J Haller et Ungler, 15J3, 4. O. 
Br, 
- Toż. CI'ac_, l\Jth. Scbarff., 1527, 4. O. 
- Compendiosa ac facilis carminum structu- 
ra. Colouiae, de Werdena, 1508,4. O. Czar. 
- Toż. Liptzk. Thaller, 11.04, 4. D.l.. 
Cosminensis Bencd. EpithaJ. JORchimi
>>>
C'Jsmiu.s - Cyn1111s. 


135 


.Mar. Brand. et Redv. Sigi8m. filiae. Crac., 
Mat.h. Scbarff., 1535, 4. J. Dz. 
Cosmi ua Joan. Epi8tola ob. l{tźmińczyk. 
C088ubucius Nicol. psalmi aexage8imi 0- 
davi pia et eIegana explanatio. Coloniae, 
1576. K. 
Co stena il Joann. Dis8ert. de justif. pecca- 
torla. Posn., Wolrab, b. r. (1591), 4. W. 
Coatenllia M. ob. Mateusz z K08ciana. 
C o x U 8 Leonardus. De laudibu8 Cracovien8is 
.Academiae 8 Jdl8 Decembris babita oratio 
a. 1618. Crac.. Vietor, 4. Ctar. 
Cracovien8i8 ob. Joannes. !IIatheu8. sta- 
nillław. Vence81au8, 
Craaiń8ki Franc. Agenda Sacromeatalia ad 
usum dioeces, Crac. Coloniae, Cholinu8, 1574, 
fol. J. 
C I' as i ń 8 kiJ oan ob. Krasiński. 
Crall8 u 8 Chr. Oratio ad Caaimirum Bran- 
denburgen8em in magna procerum fl'eqoeu- 
tia Viennae habita. Viennae, Singl'enin8, 
(1515), 4. O. 
C r a t e B. Epietolae. Crac, Viet., 1518, ł. J. 
o. Sz. 
Crayna oL. Albel.t. 
C r e b e D i u B. Histol,ja nativit. Jesn ChrisLi. 
CI'ac.. Vietor, 1544. J. 
Cred en z 8ch re i b e D des Herrn Sigismundi 
zu Polen. StockholllJ, 1596, 4. Cz:ar. 
Cre8centyn p. O pomnozeniu i rozkrze- 
wieniu pozytków. l{rak., 
taD. Scl1al'ff., 1571. 
fol J O. K. Dz:ied. Czai'. W. Dz. Lw. uniw. 
Sz. 
- Ksi
gi o gospodarsty,ie. Krak., Helclla Un- 
gIerowa, 1549, fol. J. O. K. C. W. R. Czar. 
Cel. Dz. 
C r i c i u s ob. Krzycki Jtll. 
Cri8tin iU8 Stan. (Pomens.) In dienl nup. 
tiaru:n PetJ'i Wenżyk WidawBki ob. Chri. 
stiDiu8. 
Cromeru8 ob. K.'omel'. 
Crosnen8i8 Paul. Ruthenus, Heroicum Ma- 
carii Mutii de triulllpho Chri8ti, cui aDne- 
xum est elegiacum Pauli CI'osncD8i8. Crac., 
Ungler, 1515, 4. J. 
- Epithalamion Sigistnundi I'egis Polonine 
et Barbarae. Cl'ac., Ungler, 1512, 4. P. 
- IJanegyricu8 all divuIU Stani8laum. Crac., 
Ungler, b. w. r., (1513), 4. J. Ctar, 
-- Panegyrici ad... Vladialaum Pannonise re- 
gem. et s. 
taDisl. Viennae, J. Winterbur- 
ger, 1509, 4. J. O. K. Kij. Czar. 
- SaphicoD de infcl'Orum vastationc. CI'ac., 
Ungler, 1514, 4. Czar. 
C r o t u 8 J oa. Ad apologiam J"espon8io. b. m. 
i r. W. 
Cuc:.hlerulI JacobulI. Carmen runebl'e in 0- 
bitu ilIU8tr. pl-incipis ac D, D. AlberU Se- 
nłoria. Dantisci, Jacobua Rhodue, 15GB, 
4. K. 
- Historia Jonae prophetae carmine ele
iaco, 
IIcripta Posnaniae in aula com. a vorca 
1551. Regiomonti, 8. O. 
Culmano8 L. ob. Donatus. 
O u n e l i Ul BarU. Ad Petrum COIteam episc. 


Culmensern gratulatlo .A. D 1514. S. 1- 
4. O. 
C u r a e u II Achatius. ..\rgurnenlum de :fabrica- 
tion8 conco."dlae, Dantisci, Rhodus, 1567, 
4. K. 
- Diadema Regium omnibu8 viri8 Principi- 
bU8 ac magietratum gerentibu8. Dantiaci, 
ex oflic. Jacobi Rhodi, 1510, 4. K. 
- Elegia in memoriam obitus 8pactabiłi8 et 
prudentis D. Jacobi HuBneri, Gcdallenei. 
8enatoris. Dantiaci , Jacob. .Hhodus, Hi/O, 
4. K. 
- Elegia de !'a8aione, Morte et Reaurectione 
Christi. Danti8ci, Jacobu8 Rhodus, 1569, 
4. K. 
- Elegia ad Jac. Uchailski, Dantisci, Rho- 
dU8, 1559. Gd. 
- Elegiae duae quarum una antidotum ad. 
vereus morti8 terrore8, altera de Adae et 
Evae lIIpsu. Danbaci, JOCObU8 Rhodu8, 1669, 
4. K. 
- Epicedion de mOl.te Doctissimi viri M. 
llenrici Molleri. Dantisci, Jacobus Rhodus, 
1567. 4. K. 
- Mime8is Xenophonti8 Herculis, continen. 
de:5criptionem virtuti a et voluptatis. Dan. 
tisci, Jacobus Rhodus, 1565, 4. K 
- .Praecepta de Re
no. Ex oratiollo! lsocra- 
tia ad Nicodem. Cypli regcm. Geuaui, Ja- 
cobns Rhodu8, 1566, 4. K. 
- Threnodia qua deploranlur Misel'iae teIn- 
pore gl"88santi8 peltia lJantilici. lJantisci. 
Jacobus Rhodus, 1564, 4. K. 
C u I' a e u B Joach. medicus in UJ'be Glogovienlli. 
Gentia Sile8iae Annales. Wittehel'gae, Crato, 
157J, roI. O. K. C. P. 
- Schle81scbe u. der Stadt Bre8s1aw General 
Cbronica. Frankfurt a. .M., Raben et }t'ayer- 
abend, 158S,.roI. O. Z. P. 
- To?. WltteLergae, 1571, fol. P. 
C u r t i u sAmadeus (Simonius S.) Responeum 
ad epi8tolam cojusdam Georgii Chiacor 
Hungal'i de mortc Stcl-'hani. 1587. K. Gd. 
Cusan u s J. Textu81ecturae {Juatuor arborum. 
Crac., Schartl'., 1529, 4. Czar. P. 
CU8piniallu8 Job. Diarium de congl'es8u 
Mnximiliani et l'egum Hllng., Boem. et Po- 
louiae (ma tak ze napis: Congressu8 ac con- 
velltu8 cae8ari8 et tl'ium regum). 
. l. et 
8. (Viennac, 8ingreniua et Vietor, 1515),4. 
O. P. Dzied. Św. 
Cygari8ki !IIateu
z. Myślistwo Pta8ze. Kra- 
kow, w druk, Jakóba Siebenc.}"chera, 1584-, 
4. K. 
- Toż. b. m. i r. C. M. 
C Y r i I los archiep. Hiero801ym. :r.lY8tagogir.ae 
cateche8es quinque, Jo, Grodecio interprete. 
Viennae, Collcg., S. J., 15GO, 4. O. Czai'. M. 
- Toż. Catechcsea illuminat. Hierosolymi8 
XVIII et quinque mystagogicae, Jo. Gro. 
decio interpr. Coloniat'. Cholinns , 1564, 
roI. O. Czar. 
- Toż. .Antverp., 1564, 8. W. Czar. M. 
- Kazanie o antichrYBcie. Wilno, 1596, 8. 
W. Dz,
>>>
156 


oytara - Dawid. 


Cytard Mać. 8ermo de proce8sione oum eu. 
chari8tia. Crao., Laz. ]561, 8. O. K. 
Czahrow8ki Ad. Treny i rzeczy rozmaite. 
Pozuau, wdowo i dziedź. Wolraba., ]597, 4. 
O. Czar. Dz. 
- Threny. Poznań, Wolrab, 1599, 4. W. 
Czaplic Mart. de SzpanoW'. Theses de ai- 
scendi docendiqae prudeuti.. Noribergae, 
Kaofmann, ]597, 4. O. 
C z e c h o w i c z Marc. Epistomium na wGiłzidło 
Ił. Powodo\V8kiego. b. m. i r. (l683?) (
osk 
ltodecki?). Czar. 
- Respon8 na 8Cript St. Farnowskiego. b.. 
, w. m. i r. (1579). W. Dz_ 
- Rozmowy chrisLil\ńskip. Drukował Al. Ro- 
deeki R. 1575, ł. O. Dz. 
- (Na) Odpis Jakóba zyda, odpowiada. 1:1. 
b. w. m. i r. (Rodecki, 1581), 4. Czar. 
- Rozsłdek na wykład katechizmu P. Gi- 
lowskiego. b. m. dr.. Rodecki, 15BI, 4. Czar. 
- Wuyek tj. odpis na pisanie Wnyka. b. m. 
i r. (1590). W. 
( C z e c b o w i c z ) Cechoviu3 Sta.n. Apologia 
contra l\Iathiae Brzozovii derensionem.Crae., 
Math. Sieben, 1561, 8. J. O. K. Czar. 
C z e k a n o w 8 ki !:iylw. De corrupti8 moribut 
utriusl}ue parti8 pontifieiorum videlicet et 
evallgelicorum dialogus. S. 1. et R.. (po r. 
1559/, 8. O. W. Czar. 
- Tot. Utl'iusqlle partis CBtho1icorum vide- 
licet et haerelicorllm diąlogus lectu jucun- 
dus et. valde utili8. S. I. et a.. 4. J. (data 
darowania dzieła wpisana I 56B). O. 
Czer8ki Mth. In obitum Nic. Pac. Vilnae. 
A. D., 1596, 4. O. 
Czimmermauu Jos. Cracoviensis. Conser- 
vat.io 8anitatis. Crac., VictOI', 1522,8. Czar. 


D. 


D,bkow8ki Jo. Thede
 ex univ. phi
os. 
pro gradu Magisterii. (Vilnae. 1587),4. Sw. 
D,browski Szymnn. Wiersze rymowne o 
przej8ciu Tntal'skim. Crac., 1594. K. 
D a b ro v i us Jer: et 1'1'aetoriu8 Ferd. Poloni. 
1'ropemtie/\ in diseeslium Vellc. J.eszczyil- 
ski. Heidelbergae, typ. Smesmanianis, 1:;94, 
4. O. 
D, b r o w sk i Georgiu8. Funebrfs laudatio in 
exequi!\8 Job. Baracii. Vilnae, Soc. Jesu, 
1595, 4. Dz. 
Dambkowski Gr. Lncl.imae ob St. na- 
dzivil e vit.a disce8sum. Cmc., Petricovius, 
1599, 4. O 
Da m i a n u s Janu9. Ad l.eOllCOI X elegia. 
J
pistoll\ pisouis ad J. COl.it.illm. li. I'enio 
ad card. de Saulis. Epistoln Sigi"mumli 
rE'gi8 Poloui ad LeonPlll X. Erasmi Rote- 
,'odami Epislola ad Leouen.l X. Basileae, 
1515, Frobonius, 4. O. l{ij. Sw. P. 
D" m i n a e II s Christo. Peregriuus. Liga z Za- 
wadą lwIa (JoselskiE'g-I' spólncgo narodu. K. 
P. Y Y{. X. Lit. 1590, 4. J. O. 1' Br. 
Dzied. :::iw. 
D BP ie l, Pr01'heeie tJ'e8 de lapęu vitae s1'i- 


ritua1. 8 Beato Vincentio explsD. ob. Vin. 
centius. 
D"nti8cuB Joaun. Carmen paraeneticum 
juvenibu!! huju!! temporis non inuti!e. C,.ac., 
Viet., 1539, 4. J. 
_ Congressus trium re
um, edd. C08pinia- 
IIUB. Vienn.. Sing. et Viet., 1515. Sw. ObaCli 
Cuspinianus. 
- Epitbal. in nuptias Sig. ac Barbarae filiaa 
Co,!,. Czepusicnsis. Crac., Haller, 1512, 4. 
J. Sw. 
- Christiana de fide el; 8acramentis contra 
haereticoram id temporis errores expla- 
natio. Accessit proeterea edictum Caroli V. 
Caesaris cum articulis, quibus docetur fidei 
et reli
ioni!! Christiauae vera observanda. 
Craeovme, Vietor, 1545, 8. Br. 
- De nostrorum tempo rum calamitatibu8 Syl. 
va. Crae., 1130, 4. J. K. Czar. 
- Toz. Sylva. Bononiae, J. B. Phaellus, ]529, 
4. J. O. K. 
- Bymni aliquot ecclesiastici all imitationem 
prudentii elld. Hosias. Crac.. vid. Vietor, 
154B, 8. O. Sw. . 
- Victoria contra voyevodam :Muldaviae par- 
ta. Lovanii, Rescius, 1531, 4. O. 
- Carmen de victoria ex l'rIosehis. Princ. 
Sigismundi. Crac., Ungl.. 1514, 4. Czar. M. 
- Boteria, ad Sig. de Herber8tein. Cra.c., 
151B, 4. P. 
- De virtuti!! et rortune diffcrentia. Somnium 
de mort. Val. Drevicii. Crac., Hall., 1510, 
4. Czar. 
Dathu8 Aug. Precepta GCXr.Elegantiarum. 
b. m. i r. (Crac.. Jiochfed.). 4. Czar. 
- Elegantiolae noviter correctae. Crac., lIal- 
leI', 1517, 4. O. P. 
- Elegaatiae minores. Cl'ae., !Iath. Scharff., 
1534, 8. J. Kij. 
D a w i d Król. psalmorum omnium paraphra. 
stica interpretatio. Dedyk. Joh. ))antisco 
Joh. Campeusis. Norimhergae, Joh. petreius, 
1532, B. o. Dz. 
- (Luźno wydawane psalmy, przytaczane 
w biblio
ratiaeb, jako hędącc w bibl. Osso- 
liń. skradzione po r. 1830/. 
- P"ałterz. Prassowano 153:.! (Kraków, Wie- 
tor?), B. J. 
- albo Iościelne spiewanie. Krak., Jer. 'Vie- 
tor, 1535, 12. W. 
- na nowo po polsku przełozony (przez Ja- 
kóba Lubelczyka). Krak., Wierzbięta,1558, 
fol. O. K. T. 
- PsalteriulU. Zoltarz, przez Wal. Wróbla 
wyłożony. Cra!'., olf. Ungleriana, 1639, 8. 
Sw. O. K. C. W. R. (?) 1'. 
- Toz. Krak.. Scbarff., 1539, H. W. C. J. O. 
K. Czar. IIz. Sz. 
- Toż. Kl'ak.. Math. ScharfT., 1540, 8. W. 
Clar. 
- Toż. Krnk., WiotOl', 1540, B. W. J. K. Br. 
Cel. Czar. 
- Toz. I{rak" Scharł1., 1M3, B. O. W. Czar, 
- Toz. lirak., 1547, B. P. (def.). 
- Toż. Uvglerowa, 1661, 8. W,
>>>
Dawid - DespauteriU!r. 


137 


- Toz. Krak., Mik. Scharff., 1561. 8. J. O. 
l{. Dzied. 
- K8i
gi psalmów albo pieśni. Brześć, 1564, 
4. Czar. 
- Psałtcrz według postanowienia Concilium 
Trydenckiego. Krak., Eaz., 1579, 8. O. 
- Kochanowskiego. Krak., 
.z., 1583, 4. 
Czar. 
- To
. Krak., Laz., ]585. Gd. 
- Toz. Krak., 
az., 1586. (na początku rok 
1585. na końcu r. ]586). J. O. (dwie J'óżne 
edycye z te
o roku). P. C. Br. 
_ Toz. l{rakow, 
azarz, 1687, 4. Św. 
_ przełożony przez J. Wujka. S. J. Krak.: 
Piotrkowczyk, 1594.4. O. K. Dz. C. WIod. 
Dzied. Br. 
- Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześciań- 
skie przełożone (przez Milejewskiego Pa- 
wIa), dl'. Alex. Rodecius, 1584, 4. Dz. 
- Sollar (PO węgiersku). Kraków. 1548, 8. J. 
D a v id Judaeue. CompcndiulU metal1hY8icee 
intitulatum: Auctor causarum comment. 
Jacob de Gostbynin. Crac.,Hochfeder, 1503, 
4. O. 
- Theoremata. seu proposiliones auctoris 
causarum cum annot. Jacobi de Gosthynyn. 
Crac., HaUer, 1501, 4. J. O. K. Czar. Św. 
Davidi8 Franc. et Dlandrata GeOl'g. Refu- 
tauo scripti Georgii Majoris. S. l., 1569, B. 
O. Czar. 
Dębolecki (Dembołecki) Andrzej. Ad B. 
.Maciejowi um gratuI. Crac., 1600, 4. Szem. 
- Otucha na pogany, z przydatkiem pra. 
ktyki Antoniu8a Torqoatiu8a. Kl'ak., 1694, 
4. Dz. Św. porównaj: Paprocki. (Gwałt). 
D ę b o W B k i Andrzej Atalanta. Krak., W ierz- 
bięt&, b. r., 4. T. 
- Jzmonda. KI'8k., Wielozb., 1587, 4.. W. 
- Slld o :ł:brojo Achillowę. Krak., Wierzb., 
b. r., 4. J. (tylko tytuł). 
- 'l'ysbe II Pyramusem. Krak. Wielzbięta, 
b. r., 4. W' 
J e c i 8 i o n e8 de Rebus in Sacro f\uditorio 
Litvanico ex appellatione judicaus. Franco- 
rurti a. M:1 1570. l{. 
D e c i u II J. .ł.. Contenta. De vetustat.ibus Po- 
lonorum Liber I. De Jagellonum familia 
Jib. 11. Crac., Vieto,r, 1521, fol. J. O. Czar. 
Cel. A. R. Dzied. Sw. Szem. Br. (1520). 
- Toz. Edit. Pietorii Basi!., 1582, fol. R- 
- Dlarii eorum quae meruot"atu diglla in... 
Sigism. et Bonae.... nuptiis gesta. Cracho- 
viae, Vi et., 1518, 4. J. O. Czar. 
Declaratia privilegiu xiędza aJ'cyb. gniez. 
o koronowo królu. b. m. i'r., (]576), fol. W. 
D e c la r a ti a nowego prawa CoCoederatiey, 
którego siO Panowie Ewangelicy domagaj
. 
(b. m. r. i dr.), 4. J. 
Declaratio vera, quibus ex causis Ordi- 
ne8 Civ. Ged. a Slephano I'eg-e.... in.... 
controvcrsiam pertracti si nt. Gedani, Jac. 
Rhodus, ]571, 4. J. O. K. Czar. Gd. W. R. 
Dz. Glog. Dzied. Św. Szem. Dr. 
- ob. Erkliirung. 
Declaration (La), des eeigueurs de Polo- 


Rne sur le retour de roy en Frauce. I'aris, 
Denis du Pre, 1574, 8. O. 
- Lyon, Rlgąud, 1574, 8. Czar. 
- Toż. Rouen, Mesginier, ]541 (1574) 8. Czar. 
D e c r e ta in convcntu generali Cracoviensi 
.omnium ordin.um cOllsen
1I euita. Crac., 
Viet., 1521, fol. J. O. K. 
w. Cel. Czar. C. 
Dz;. Sz. Br. . 
- et cOllstitutioncs in conventll gencra1i Pe. 
tricovien. A. D. 1538 facta 4.. Cel. (folio) 
Dz. (fol.) O. (dwie ed.) K. C. Sw. Sz. BI'. 
- et Constitutiones 8ynodales. II. Petro Gam- 
rat in syn. Petric. ll'edada a M. Cromet'o). 
GI'&ccoviae, Math. Scharffenb., 1544, 4. J. 
O. Cel. Św. Czar. 
Dekalog więtszy p. Dyakona Grzegorza. 
(z nutami) b. m. (Krak., Eaz.), 8. Czar. 
Dekręt na s
dy nowe przcszłe. 15(;4, fol. K. 
Defensio orthodoxae sententiae de coenllo 
Domini. Claudiopoli, 1559, 4. (Jochel', .Ner 
3904). O. 
Deliberacya. o .połku i zwiQ,zku korony 
polskiej z pany chrześciańskimi przeciwko 
Turkowi R. P. 1595,4. (dwie różne edycye. 
8tr. li6 i str, (8). O. K. W. Czar, Dz, 
Dzied. P. . 
- 'foz. b. m. i dr., 1596, 4. Sw. Sz. 
D e 111 e tri u a Phal. De elocutione liber, n St. 
Ilowio latillitate donatus. !tern Dionisii Ha- 
licarnassei Opuscula eodem intcrprete. Ba- 
si1l1a, Oporinus, 1657, 8. J. O. K. ŚW. (i 
inne 16
6 ?). Kij. Czal'. 
_ De elocutione a Franc. Maslovio in latin. 
COllveraus. Patavii, Gr. PerchacinlIs, ló51, 
4. J. 
Demosthene8. Oratio pro libcrlate Rbodio. 
rum. Crac., Viet., 1521, 4. J. 
- '1'07.. Sim. Maricio interprete. Crac., Math. 
Schadf, 1547, 8. J. O. K. Czar. P. 
- Oratio de pace. Crac., Viet., 1531, 4. J. 
K. Czar. 
- De pace oratio, Sim. Mal'icio interprele. 
Crac., vid. Unglel'ii, 1546, 8. O. ŚW. Dz. 
_ Orationea l'hilippicae. Hagenoae, Druba
 
chius, 1535, 8. J. O. 
De n u n ciatio regi8 coronati. b. w. r., (1587), 
fol. Św. 
Denznyak Joanne8. El1itaphiun. Illustri8 
et Magnifici Domini D. Petri l{mithae co- 
mitis in Wisnicz... Cracoviae, Lazar, lóó3, 
4. K. Czar. Dz. Św. 
D e 8 c l' i p t i o duorum ct'rtami Ilum, quae... Si. 
gismundi Regis Polon. milites cum Petro 
Jon Jalat. Mold. et cum cjus exercitibus... 
habuerunt (per Sachariae St. 1531 ?). Crac., 
Vietor, 4. J. O. Czar. 
_ VerA et brevis tumultlIs posb'cmi Gallici 
Lutetiani. Crac., Nic., Scharff., 1573. 4. J. 
O. C. Czar. D
. ŚW. 
Description (Bricfve) du pays ct royaume 
de Poloigue, par F. L. P. Lyon, Rigaud, 
1573, 8. Czar. 
De8pauteriuB Jo1J. De accentibus et pro- 
Dunc. edd. G. 
lbinus Cosmincnsis. Crac., 
Viet., 1532, 8. Sw. 


18
>>>
138 


DesporteB - Drevicius. 


- Rudimeotorom Becunda ed. Crac., ].Itl1. Ballen BiBchoffe und MartyreI' in Polen' 
Scharff., 1537, 8. O. Stanislao. Gratz 4 BIashls Laubicb, 1595, 4. 
D e s p o rte B Philippe. I.es premiers oeuvres. J. K. 
Au Roi de }'rance et de pologne. AnverB - Bistorya o św. Stanislawie, polskim jIJz- 
1577, 12. P. IJr:l6Z Mik. z Wilkowiecka :ł:ebrana. I{rak.. 
D i a d o c h o s Proclus. Sphaera. Viennae , IIier. st. ScbarJf., 1585, 4 O. 
Vietor et Singrenius. 1511, 4. P. - Vitu B. St.Anislai. Crac., Haller, 1511. 4. 
- Ad pubem hterar. Rud. Agl"icola. proclus J. O. K. O. Cieński. C
ar. Cel Kij. R. W. 
Diadochos. Sphera. Crac., llaller et Uugl., Wilno. Dz. Sz. Di:ied. :Sw. P. Br. 
1512,4. J. Czar. Dłuski (Dlusius łlicolaus). Oratio de I,rae- 
Dialogu s philosOIJhiae de l.iŁu omni ver- stantia et excellentia.huwanae naturac.15(bl 
uorum venustate editus. Codrus et .l\latusa- 8. Dz. 
lem persone l1egociantcs quosque nQn ydo- Dobczyce (de) Leonard. Practica deulsch 
neos a sapientie repellont tentoriis. (z wier- "
emacl1t zu Kraka\\'. auf. d. J. 1600, 4. 
Bzami Georgii Ebner Altdorfl'eosis) z her- . Czar. 
bami l'olski, Litwy, Krakowa, Uniwersy- Dj(Jbct:yce Jan. Opusculum de al'le memo- 
tetu. Vieooae, H, Vletor et SingreniuR, 1513, raliva longe utiliti M imul11 fIJ. J. Dobczyce- 
" 4. J. "Magister Arnold medicus de Nova ViIIa), 
_ O composiciej dziesięcin roku 1582. 8. A, C..ac., 1504, 4. C. O. Czar. IC :Sw. 
Dz. Br. O. obacz Dobrociclski. Dobrocielski(?). D)'Alog o compozycyi w 
Dialysis ob. Wujek. !r. 1582, 4. M. ob. Dialog. 
Diccionarium trium linguarurolat.teutot. Dubrocicski Mik. Oratio ad Bern. Macie. 
et polon. Crac., Vietor, 1541, 8. W. Cl.ar. .Ijovium Episc. Crac, ł'etric., 1600, 4. o. 
- Toż. Cr.!tc.) haer. Mar. SchadI, 1550, 8. Za- t' Dzied. SZelJI. 
mojski. !:iw. Domal1iewski St. I.uctus in obi tum St. 
- :roż. (MlIrmeliuBza?) Crac., Laz., 1551, 8. ] .Radivili, Cmc., Petricovius, 1599, 4. O. 
Sw. J) o m i Ił i c i ns. Libl'Uus de uriJJarnm signifi- 
Diccionariu8quatuorlinguarum. WokaLu- .(:cAtione. el'aC., Laz., 1559. 4. O. Dzied. 
Jan: tac. włos. pol. niem, Krak., Scharff , :p(Jminicus de Castanedulo, OfficiulIl b, Ja- 
1566, 8. Bib!. Wrocł. . cinl.i. Crac., Hadicz. 15.J0. 8. O. T. 
Diciu8 Mik. Conclusiones ex universa t1ICO- DODatnI! Aelius MinOI'. Compcndlum gl"llm- 
logia in Acad. Vilncosi S. J. pl"OpnglUiIJ- mntices. Crac., Vietor, s. a" 4. O. 
dae A. 1584, 4, O. K. \ - De octo partiuu. ol'atioJJis declau"Iltio, per 
Diesthemius Petr. Homullls COlllocdia. .Iohunncrn Glog:oviensem ciota imp, Bacca- 
Crac., Ungler, 1540, 8. H. larii et. Wolfganga MolitOl'is de Monaco civ. 
- Toż. Crac., Vietor, 1541, 8. J. O. Lipsien. 1505, 4. O. 
Dionysiu9 Thessal. Afer. De silu ol"bisvcl - De (Jcto part. OI'at. methodus, iIIustr. pl'r 
cosmogral'hia. Crac,. b. w. dr., 1504, 40. O. LeoneIII CullJllinmn. Crac., Mth. Sicbenej- 
Czar. P. cher, J560, 8. O. 
- Viennae, Vietor
t Siągrenius 1:'12. Dzicu. - minor (p. St. ZuLol'O\Vski) s. I. c. a. (16211. 
Disciplina seu institutio pnerurum. Crac" 1525).4. J. ŚW. ob. Stauislaus. 
Vietor, B. a., 8 Sw. - mlnur (cOl'l'ect. p. 
t.. Zał..orow
ki?). Crac., 
DiBCOUJ"S Bur l'entcl'renaent du {eu roi Si- Vietul', 1539, 4. J. 
giBmond et COUl'OII. de Hem'y. Rouen, MIII- - GI'omlllRticR (edd. Joann. Ul sinus). Samo- 
lard, 1514, 8, Czar. 6cii, 15114, 4. O. K. 
- Toż. Lyon, Rigaud, 1374, 8. Czar. _ Methodus cum scboliis Henrici Glaleani. 
- Bur l'uiBtoire des Pologllois. PariB, de Ny- Crac" Malh, ScharlI.. 1:31, 8. J. . 
verd, B. a. (1573;, 8. O. Czar. - minor. b. m. i da'., Crnc., 1525, 4. 
w. 
_ Toż. I.yon, Rigllud. 1573, 8. C
aJ'. D O II a l i grammatici Barbarismus et Antunii 
Discurs und Verla.uf dCl' 5cl1wediBchen Sa Nebrisst'nsis Dc nomiUlbus numeralibul. 
chen. Stockholm, 1599, Gd. (Crnc.), Ungler. 1523, 4. O. 
D i s p u ta t i a Wileńska, którą mial X. Marc. D o n i u s Aug. Consentillus. De nAtura bo- 
Smiglcczki z X, Dan. Mikołajewskim od n.inis libri duo ml Stcphanum reg..Pol. Ba- 
autora wydann. TOI'uń, CoteniuB, 11';99, 4. 
ile:Le, Frobenius, 11)81, 4. J. O. 
Cel. Sz. O. Czar. ob. WolIowicz. DonRa Georg. De itincre suo Constantino- 
Disp u t a t i o de D. Petl'i... in Eccle!'ia... priu- polilano (z listami I'olaków i mowł o 1'01- 
ci palu. oh. Faunteus. scc), 1
\1gd. Batav" 1599, 8. 1'. 
D i u r n a l e in USUlIl cccl es. Cracovi£'ns. :No- D o r r.J 11 i u B Claud. Narratio rerum memo- 
rimbergae, Sloehs von Snlczbach, 1494. Hi, rab. qnal.' plO(ltel' adventlllll Henrici III. 
Ci:ar, FI'uuc. et Poluniao Heg, etc, \'cnet, 1574, 
- TOL, Cr:Lc., Hallel', 1514, Dzied. 4. P. 
- horarum ecc1I!
. cathClh'. posIlau. Lil'siac, Dowody któ.'e hzetit oL. Pauli G. 
Lotter, 1538, l:!. C, lrevicius Mat, dei ct aplice Sedis gratia 
_ Toż. Crac.. Hi.f!.. K. Episcopus Vladislavicusis Univer. et :Sin- 
Długosz Jnn Historia von Jem Heiligcn gul. Crac., imp. Hallel', 1617, tj. K. 
Glorwiirdigeu und Fiirtl'cliicuen Kraka wi.
>>>
-DubraviuI - Elegia. 


139 


Dubr8viu9 Jan. De Jliscinis ad AutoniDm 
Fuggerum, ded. Fr. Thurzo. Vratis.. Vingl., 
1547, 8. Czar. 
_ '1'heriobulia. de regiis praecept.is. Crac.. 
(1521), 4. Czar. 
Dubraviu8 Rod. Bohemus. Libellus de com- 
ponendis epistolis. Crac, Vietor. 1523, 
4. O. 
D udithius Andr. Epistola ad Joannem La- 
sicium equit. pol. 1690, 4. J. Czar. Sw. 
Dyalogus dictus Malogranatum compila- 
tus a abbate mona8t. CY8teraiensis (Gallus 
junior). 1487, fol. J. 
DysideuB ob. Socinus. 
Działyński Sł. 01'atio nomine SenatuB ba- 
bita ad Princ. Carolum. stockholm. 159G, 
8. Czar. 
Dzi
rzanow8ki Andr. GenetbJil\cou ss- 
Poloniae principi8 nati baeredis. Crac.. Laz., 
1595,4. O. Cz. 
_ Manes Jazloveciani. Cl'ac., Siebcnejchcr. 
1595, 4. O. Cz. 
Dzif' rZ e k I{rz. DI!scl'iptio lodorum, qoae 
annt Constantinopoli peracta A. D. 1682, 
edd. per. Geol'g. Lebelski. S. L et a. (Tho- 
mnii), 4. O. 
Dzieugowaki. ConreSsio fidei catboI. cbri- 
Btiane authoritate Synodi provincia1iB Pe- 
tricoviae praosidente... Cracov., baer. Mar. 
Scharffenb.. 1553, 4. -Tpn. 
- ob. Hosiu8. SForno 


E. 


EckiuI Joh. Ad invictissimum Pol. reg. Si- 
gismund de Sacrificio mis8ae. (Contra Lu. 
theranos.) Tytuł z drzeworytowemi herba- 
mi Rzplitej, epi8tola dedic. ad Regem i ad 
Jodocum Lodov. Decium. Bez miejlIca dru- 
ku. 1626, 8. I!tron. 248. Czar. 
- Toi lamo, inny drzeworyt tytułowy (Ozdo- 
by bez herbów Rzplitt'j). 1526 r. takie bez 
miejsca druku.. Stronnic iylko 108. C
ar. 
- 'J.'oi. Colon., Soter, 1626 1 4. Czar. 
_ Toż. Coloniae. 1627, 4. 
w. 
_ Enc
iridion locorum communium .dver- 
sus Lutheranos. Crao.. Viet.. 1525. tj. J. 
O. C. Cel. Czar. (4). 
_ Explanatio psalmi XX. Augustae, Wey. 
łoenhorn, 1538, 8. Czar. 
EckiuB Valentinu8. De rcsurrectione Domi- 
nica Carmen. Crac.. Viet.. 1525; 4. J. O. 
W. Czar. 
_ Ad D. ThuTBum, de munJi contcmptu et 
virtute amplectenda. Dyalogu8. Crac., Vie- 
tor, imp. Jo. Peyer civiB et bibliop. Crae., 
1519. 4. J. 
w. 
_ 'l'oz. Crac., :Math. Scharff.. impens. -Marci 
Scbarfł'., 1528,.4. C. Czar. K. W. 
_ Ad... Alexiom Thur80nt'm. De Reipublicae 
adminiatratione dyalogus. Orocchoviae J Vie. 
ter, 1520, 4. J. U. K. Czar. P. 
_ Ad Alexium Thursonem epitaphia varia 
pro eodem. Oracchov., Vietor, 1520, 4. J. 
O. Czar. 


L 


_ Ad Sigismundutll Tl1reni neglecŁae reli- 
gionia, edidit Jod. L. Decius. Crac.. (b. m. 
1'; i dr.) (1518. 1520?). 4. J". 
_ Ad Hungar. Regem Ferdin. epi8tola. Alia 
epist. ad Alex. Thursollt'm. Vienn.. Vietor, 
J530, 4. Czar. Dz. 
- De Thureonorulll origine. Gracchovie. Vie- 
tor, 1519. 4. .J". 
_ De- veraificandi arte. Graccboviae per }'l. 
Unglt'rium, 1515, 4. Czar. J". O." 
_ Toż; Gracchoviae, Vietor, imp. :Marci 
Scharffenb. et J"oan. Boii biLl.. 1521,.4. J. 
O. K. Dzied. Sw. Czar. W. Dz. 
- 'J'01.. Crsc., Viet., 1539, 4. J. O. 
_ An prudenti viro sit d
cenda uxor? Crac.j 
Haller, 1518, 4. w. 
_ Utrum prud. viro Bit duc. uxor. Crac' J 
Viet., lL24 (i druga. data 1514), 4. J". O. 
C. Czar. 
_ Ad J"oannem Benedictum cauon. Craco- 
vien. epi8tola. S. l. et a. (Crac.), 4. O. (dwie 
ró
ue edycye, jedna drukowana kursywIł. 
druga kursywo i antykw,!). Czar. 
_ Panegyricus in laudem Aug. Moravii. S. 
l. et R. ICrac., Ungler et Lern, C. 1512. Na 
końcu: J"oannis Lupu1i ad artil' impreeso- 
riae magistros Flor. Unglerium et Wolfg. 
Lem Carmen). O. 
Edict króla Jegomości od Wielkich Luk. 
Krak., Scl1arff., 1580, 4. Dz. Sw. 
Edictum' regium de eupplicationibu8 ob 
rem bene adversulI Moschum JeeaŁam. Crao., 
Nic. Scl1arff., -1579. 4. Dz. 
_ regium Swiren8e etc. Varll't 1579. 4. J. 
O. K. Czar. W. 
_ regium Suiren81! ad milites. ex quo cau- 
ue I!uscepti in M08chum .belli congnoscen- 
tur. Edictum regium ue lupplicationibulI 
ob captam Polotiam. Rerum p08t captr.m 
polotiam narratio. Vareaviae, Nic. Scharff.. 
1589, 4. Dz. - 
Egidi u II Romanus. In theoremata Clanslli- 
mi doctoris de CBse et e88entia brevi. et 
dilucida t'xp08itio. Crac.. Ungler. 1518, 4. 
J". K. O. Czar. 
Egidius M. De urinarlllQ judicii8 libcllu8. 
. Cra.c.. Vietor, 1525, 4. J". O. Czar. 
Einzug (hohzeitJicher) der jungeD konigin 
zo Cracou. b. m. i r., (1543). 4. Czar. 
-EkthesiB abo zebrsnie spraw na 8ynodzie 
w Brześciu. Kraków, b. dr.. 1597, 4. Czar., 
T. 
Elechey Przyszłej Warszaw8kiey. przestro- 
'ga szlachcica koronnego (na czele wiersz 
J"ana Kochanowskiego) 1577, 4. K. W. 
Electione (De) relici faustoque in suam se- 
dem adventu. Lucae Coscielecki eppi. 
posnan. Posnaniat", 1577. K. 
Electione (De), Polonica in comitii8 Vat- 
eavien A. 1587, et quae BecuŁa I!unt u8que 
ad coronationem Sigismundi 111 etc. S. I. 
A. 1588, 4. O. (dwie różne edycye). P. 
(dwie edycye). Dzied. K. C. Czar. M. Dz. 
Elegia de morte.illustrissimi Principill Chri8- 
topl1oris Bathori de Sanctio. Cracoviae. in 
offic Lazari J 1684. 4. K.
>>>
140 


Elekcya - Erazm. 


E 1 e k c y a 1a:óla krześciańska. Krak., Eaz' J 
1573. 4. O. K. 
Eliaco ob. Petrus. 
Elias. Ex variis libe1lia Eliae Grammatico- 
rum omniuIn doctissimi congestom. Craco- 
viae._ Ungler. 1534. S. A. ob. Campensis. 
Elucidariua dialogicus theologiae tripar. 
titus (p. Agricolam). Viennae. Viefor. Leo- 
Dardus et Lucas Alantsee, 1515.4. (Jocher, 
Ner 2584 a). O. (zgadza sili z edycYI) kra- 
kowską z r. 1544 i 1549). 
- dialogicus omnibus studiosis peru Wis. Crac., 
Vietor, 1544, 8. (Autor wedlug -Fabrycego: 
Anselm Cantuariensis J lub 'według innych 
Gwibert Novigentinus, zaś według Trithei. 
ma, opat Honorius. czy też autor Wilcbelm 
Coventnensia Karmelita, zaś wedlug Ca- 
thal. Upsał I. autor J. Wolski). J. O. SW. 
(Jocher Ner 2584 b i zdaje się. Jocl1cr 704 a). 
- Toz. (ed. per' Agricolam). Crsc.. Hier. 
Scbarf'F., 1549. 8. (z
adz8 sili zupełnie kar- 
ta w kartę z wydaniem ] 544. tylko czcionki 
mocniej zuzyte). J. O. (Jochel' Ner 258ł c). 
Sz. 
- dinlogicus omnibus s. t.lleologiae studi08ift 
perutilis. Crac.. off. Sc},ar.ff., 1555. 8. (J o. 
eber, Ner 2584 d i zdaje si
 704 b.) O. Czar. 
Dzied. 
Emporyn Wojć. Pamiotne 
ycia cbrześciań- 
skiego (Na. końcu). Poznań. Woll'ab. 1585, 
8. str. 628 (Jocher J Ner 4182, str. 618). O. 
(brak tvt.). C. 
Emser Hier. Opuscula. Crac.. Hnl1t'!r. 1518,- 
4. (na. tyto :rł1DXVJ, 1516). J. O. Czar. 
- Toż. Crac., Vietor, 1623, 4. O. . 
- Toz. Crac., :Mth. Schartf., 1532. 8. O. Sw. 
E n c o m i a Lutheri (Cricii. Decii). Crac' J Viet., 
1524. 8. O. Dzied. 
- Toż. sine l. 1624, 8. J. 
E n c o m i u m divo Sigismundo Regi poat par. 
tam e Scythis victoriam. Crac.. 1524. K. 
- vini et encomium cerevisiae (autor Jan 
Dant1szek, a nie Jan Langus i nię-Krzycki). 
Crac.. Viet.. 1532, 4. Czar. 
- Toż. 1533, 4. Czar. 
Entree (L) sacre et couronuement de Hen. 
rYt apresent Roy de Polog-ne. Paris. 1574. K. 
E o b a n u s Helius lIessus. Sylvne du_ae nuper 
editae. Prussia et Amor. s. l. et a.. 4. (ded. 
Seb. Myrycio Regiomontano a. 1514). O. 
- De tuenda bona valetudine iIlush'. a Jo- 
anne Placotomo in acad. Rcgiomolltana pror. 
medico. Francor., E
enolphus, 1551. 12. J. 
- Toż, tam ze. 1564, 8. O. 
- Bonae valetudinis conservandae rationes 
aliquot. b. m. i r. (Crac., Scharff.?) 8. Czar. 
- Eocomium nuptiale SigismUf!do Regi pol. 
Crac., Haller, 1512. 4. Czar. Sw. 
Epicedia in obitum Adami Conarski de 
Cobelin Posnan. episcopi. Crac.. Siebenei., 
b. w. r., (1575. 4. Cz. 
- in obitum J. Stroband. Thorun., 1586, 4. 
Sw. 
- de morte Elizabetae reg. Poloniae etc., 
ab aliquot Bojemis poetices studiosis eon- 
.1Jcripta. S. l. (Pragae?)J 154,6, 8. O. 


- in funebree exequia. Valeriani (Protasie. 
wicz) episc. ViInen acripta a Coli. S. J. 
Vilnen. ViInae. ]680. 4. O. K. 
- in obitum Petri Tuczyński. Brunsbergae. 
oft'. Saxonis, 1591, 4. Dz. 
- in obitum Andreae a :Boin Ope.leński. a 
studiosis ColI. Posnan. S. J. Posnanise, 
vid. Volrabi. 1593 (sic I Brown ma 1598), 
4-. O. Dz. 
Epigrammata gratuJ. in honorem noptia. 
rum Simonis Seidlen quondam Levartof'. 
scholae rectoris et foeminae Catharina8. A. 
15R2. Toruniae. Ncringk. 4. O. K. 
Epistola de legntol'Um Japonicorum ad. 
ventu. Vilnae, Joa. Vcliccl1sis J 1585, 8. J. 
Dz. 
- ad rcgem,. proceres equitcsque Polonoa 
in comit-iis Val'savien. congregatos A. D. 
1556.12. S. J. (Na kartce katalogowej zano- 
towano 
e "autorem jest. Stanisław Orze. 
chowski"). O. 
- d_eploratoria eujusdem viri ad Bel'. Oc
i- 
num. Crac.. Laz., ]583, 4. (Autor Me1chiol' 
z Mościsk Mościcki lub kardynał Carafra 
er. Jocher, Ner 97601. O. ŚW. Sz. M. Dz. 
- expostulatoria_ ad LilzarmIl Bonsloicnm. 
jocosa, a. 1552. b. 111. W. 
- de miseria curat. seu pl
banorlJm. Crac.. 
Ungler, I. a., 4. O. Czai'. 
E p i s t o l a e septom canonicae beatorum apo- 
stolorum Jacobi. Petri. Joannis et Jlldae. 
Crac.. Haller. b. w. r. (około 1516). 4. Cel. 
J. O. 
E p i s t o l a e duae ad ecclcsiaa Polonica s, scri- 
ptae a Tigurinae ecclesiae ministris. Tigari, 
Froscboverus, 1561, 8. O. Czar. 
- clarornm virorllm selectae (st. Orzechow- 
ski et alior.\. Colon. Agrip.. 1586. 8. Św. 
- duae ob. Hosius. LippomAn. KarnkowsId 
(virol'um) 01'dinum (de electione Sig.). 
Epitl1alamium et vanae gratulatione. in 
nuptias Joannis Gostomski de Lezenice -et 
Sophiae Firlei. Crac.. 1597. K. 
Epitbalamion sive Benedictiones nuplia- 
les ad Sig. III et Annsm Austriacam. (p. 
Felst. et Simonowicz). Crac., 1592. 8. K. 
Epitboma conclus theolol!"icalinm. in libro. 
Pdri Lombardi. Crac., Haller, b. w. r.. 
4. W. 
E p i t o m e juris pontificialis ac caesarei. Crac.., 
1534, 8. T. Br. ob. Cervus Tuch. 
Equites (Ad) Polonos pro sacerdotibuBlOur- 
cicum bell um. Crac., 1545. K. 
Eq u i t i sPoloni iJl Jesuitas actio prima. a 
1590, (Klonowicz lub Calissiu8), 4. J. O. 
Dz. 
Erazm z Roterllamu. (Erasmus Roteroda- 
mus). Anatomia l\1artynusa I.utra odpra- 
wiona R. 1646, przeł. z niem. jęz. przez J. 
Zrzenczyckiego. S. J. et a., -4. O. W. Dz. 
- De libero arbitrio sive collatio. b. m. i 1', 
(Crac.. Viet.), 8. W. 
- Civilitas morum etc. Crac' J Hier. SeharfJ.. 
1548, Es. J. . 

 To
. Crae' J Math. Scharft J J540 J 8. J". O.
>>>
Erazm -' Examen. 


141 


- Fami1ia.rium Colloquiorum rormnIae. Crao., 
Haller, 1519, 4. J. P. 
- Opus de con8cribendis epi8toliB. Crac., 
Viet., 1523, 8. J. O. Wilno. 
- Brevis8ima conficiendarum epiiltolarum for- 
mnla. Cnc., Math. Scharff., 1527, 8. J. ŚW. 
Sz. 
- Absolutissirons de 8. orationis parlium 
constructione libellD8. Cnc., Vietor, 1523, 
4. J. 
- Toi:. Crac., Vietor. 11140. Zamojski. Św. 
- To!. Crae., Scharff., 1548, '0. PopieJ. Br. 
- De con8tructione libellus. Crac., Hier. 
Scbańł., 1554, 8. J. O. 
- Toi. Crac., baer. Mrc. ScJJarft'., 1554-, S; O. 
- De contemptu ruundi epistola. Crac., Viet., 
1542, 8. ŚW. K. 
- Epistola ad inc1ylum Sigis. Reg. Pol. mi- 
re elegans. CrIlC., Viet., 1527. 4. K. C. 
- con.olatoria in adverBi8. Crac., Vietor, 
1528, 8. J. 
contJ-a qnosdam, qui se fn1so jacfanL Evan. 
gelicos. Crac., Mat.h., Scharfl:, Jli3O, 8. T. 
o. Br. Czar. Dl':. 
- Epi8tolae (breviores et. ell'ganliores) Ali. 
quot Era8mi et aliOl'nm (loctorum ad Era- 
smum. Crac., M"ath. Szal'f'r., 1528, 4. O. 
- Hyperapistes Diatl'ibe adversns Bl'bitrinm 
Martini Lutheri. Crnc.. in oficina nostra 
literaria, 1526. b. dr., 8. J". O. W. 
- K8ięgi które ZOWł język. Krllków, Vietor.. 
1542, 8. O. Czar. 
- Liber cnm primi8 pius dA pl'aeparatione 
ad mortem, nunc primum et conscriptus et 
editus. Crac.; ?dalh. Scharft'., 1534, 8. Br. 
J. O. K. P. 
- Toz Colon., Euch. Cevicol'ui, 1586,8. Czar. 
- Toi. Crac., 1640, 8. J
 O. Dzied. 
- LinguR. Crac., Vietor, 1526, 8. Czar. J. 
O. Sz. 
- Toz, dedic. Chri8t. Schid10wietz. Basi1eae, 
Froben, 1526, 8 J. Hr. (Hi25). 
_ Toz tamie, (deił. Szydłowieckiemu) 1547, 
8. Sw. . 
- Modlitwa pań8ka rozdzielona. (pracował 
H. S. K. C. skończył V. B. V.) «({rak.), 
Ungler, 1538, 8. J. 
- Modus orancli Deum. CI"RC.. Vietor, 1525, 
8. O. Czar. Ce1. 
- Toż. dedic. Hierosl. de Lasco Palatino. 
Norimb., Petrejus, 1525, 8. K. 
- Auraa Opuscula. Apopbtegm8ta. Crac., 
Scba.rft., 1528, 8. Sw. 
- Precatio dominica. Crac., Vietor, 1525, 8. 
O. K. 
_ ]?recat.io ad virginis fjliu
 Jcsum humani 
generis 8ssertorem. CracoVlae, 1528,8. R. 
_ Qnerela pacis undique gentium eiectae 
profligataeque. Crac.. Viet., 1518, 4. J. O. 
(dwie edycye .13 Aprilis" i ,,13 Martii a ). 
Czar. A. K. Sz. 
- De ratione studii 8C legendi Buctor. Crac., 
Viet., 1519, 4. J. Czar. O. 
- Toi. Crac.. Scbarff., 1527, 12. M. Dz. 
- Ricerstwo chrześciańsk.ie przeł. W ojc. z No- 


....... 


wego Miasta (z rrzedm. Seklncyanll). Kró' 
lewiec, Daubm8nn, 1558, 4. Czar. 
- Toi. Wilno, Karcan, nakładem Wal. Ko- 
wnackiego, 1585, 4. Dz. 
- Nowy Testament, przeł. Jan Małecki. Ełk. 
]552. 4. W. 
- De verborum copia. Crac., Viet., 1528, 8. 
W. 
ErastuB Thom.. Dodithius Andr.. Squarcia- 
łupns Marc. et Grynaeus Sim. De cometi8. 
dissertatione8. Off. L. Ostenii sumpt. Petri 
Pernne, 1580, 4. O. 
Erklirung (grnndliC'l1e) !lUS was Ur
acl1en 
die Ordnungen der S. Dallzig mit H. Ste- 
phano k611ige zu Pohlen gerat.hPII. Danzig, 
1577, 4. Sz. W. Dz. Św. ob. Declaratio. 
- Wnr('haftigo ob. Smalcills. 
EsiouisR3nce de Frnll
oiA SilI' )'plection 
du Roi de Pologne. LYOII, Ben. Rignud, 
1578, 12, J. Cz. 
EBticampianun (Aesfinm}'ianu8, Som er. 
feld.) Job. MOlln!! epi8tolAndi. Crac., 1510, 
4.. R. t?) 
- Toż. Crac., Ungler et LerD, 1513, 4. O 
Dz. 
- Toi. Crac., Ullgler, 1515, 4. J. Cz. Dz. 
- 'foY.. Vienn" Vietor, 1515, 4. O. 
- TOl;. Crac., HaUer, 1619, -I. J. O. Cz. Rr. 
- To
. Crac., VietOl'. Jli22, 4. J. O. I{. ŚW. 
E u c h e I' i u s Joannell. Gratiarnm actio V ir- 
tembergensibus et Tubigcnsibus verbi Mi. 
l1isb'is.... Cracuviae. in officina Lazari, 1584, 
4. J. O. K. Dz. 
Eucholcius Jacob. Oratio in exequiis Ad- 
aucti" Kownacki. Vi1nac, in off. S. J. (1592), 
4 Cz. 
. Euripides. Hecube et Epbigenia. trag. E-. 
rasmo Rotpr. interpr. Viennae, Vietor, 
(z herb. Polski, Litwy, J{rakowa i Akad.) 
1511, 4. O. W. Cel. 
Eutropiuaz. Kronika do czylnnin bardzo 
pOfrzebna, B. uciIJszna. Grodzisk, :Nehring, 
1581, 4. .W. (def.) Św. 
- Decem libri ł.i
tor. Crac., Haller, 1510, 
4.J. O.K.Kij.n.Św.B
 
E van g e li a et epi8toloo et catecl1ismuB P. 
Conisii. Posn., Wolrab, 1587, 12. W. 
_ et epistolne. Crac., Siebcneycber, 1598, 
16. J. ŚW. 
- et. epistolae et. pan1ls Catcchismus D. Pe- 
tri Canisii. POSil., viii. V olral)i, 1590, 16. J. 
E van g e li II t a r u m quatuor passiones Dni 
Nri Jcsu Christi. In eccl. POI;D. a(l ritum 
lr1etrop. Gnesnen. canfande. Lipsiae, 1533. K. 
E w a n h c li e naprestolnoje. Wilno, 1575, fol. 
Czar. Wilno. 
E v en t n s aliqnot memorabiles Bnni elap8i 
1595, quibu8 Brees. :Epi
tolae anae Bd Si. 
gismundum ]lI reg. Poloniae et Sueciae, 
l1na B Clemente VIIl alt era Ił Cham. KB- 
zikierej. S. l, 1596, 8. O. P. T. 
E x a ID e n compendiosum pro iil', qui I!acris 
iniciadi t!unt ordinibuB (per 1IIich. Rudni. 
censem?). Crac., 1olth. Scharff.. 153G, 8. O. 
X.Dz. P.
>>>
142 


Excepcia - F.anteu!. 


- Toż. Crac., Scharfl'.. 1529. 8. Dz. 
- Toz. Crac.. Vietor, 1541. 8. O. P. Poró' 
wnaj: Michael Rudnicensis. 
Excepcia l)rzeciw npellacyi Erasmus8 Gli- 
cznera. Poznań. Wolraba dziedzice, 1600. 4. 
J. O. 
Exemplar litterarum a Stepbano Pol. Rege 
civitati Gednnensi datarum. (Var
. a. 1578 , 
Scbarfl'.). 4. O. Dz. 
- Jiterarum eecles. Tigurinae. ad eccles. po- 
Jon. Pińczów. Dan. :Łęczycki, 1559, 8. Czar. 
- pacis perpetuae intel' reges Poloniae et 
MOgilulU nJaJ{istrum Prussiae. Augustau, UI- 
cbardus, 1548, 4. Czar. K. P. 
Exempl um denuntiationis legitimae, Jlomi- 
no regiae roman. Maiestatis, Alberto Mar- 
chioni. 1553. Od. 
Exercitiam pbisicorum Aristotelis in stu- 
dio Craeovieusi. Crae., Haller, 15.10. 4. J. 
O. K. Ci. Kij. Dzied. W. WłocI. Sw, . 
Exorbitancye i naprawa koła poselskIego 
(p. KRrnkowski). S. l.. 15H6, 4. O. (dwie 
rózlle edycye. str.. 28 n l. i str. 26 ni.) P. 
K. W. Cz. Dz. T. Sw. Sz. Br. 
Explan8tio de fide (christiana) (J. Iall- 
tiscus St. IIosio, et. st. Hosiils .1. Danti- 
liCO). CI'ac.. Viet.. 1545, B. J. O. C
ar. 
Explicationes Contl.overainrum..... ndci 
Christianae (autl1oritato S1. Karnkowski e- 
ditae). Coloniae, Cholinus, 16S5. 8. J. O. 
Expo8itio canonis... Mis8ae (czcionki po- 
dobne do Stuehsowych w mszale Krak. ua- 
kładem Hallera wydanym) (egz. defekt.). 
4. J. 
- (quallruplex) mis8a1is. Crae., 1525, 4. R. 
ExtJ-ait de8 lettre8 d'nn gentil homme de 
la suite de 1£. de. RambouiUet amlassarleur 
du roy' au royaum.. da Pologne. l'aris. De- 
nis du Prć. 1574. 8. O. 
Eyzinger :j\r. l'acis auguriunl. 1587, 4. Św. 


F. 


Fa b cr Jac. Stapulell8is. Utilisllima introduc- 
tio in libros de auima Aristotelis. Crac.. 
Haller, 1510. 4. O. Cel. Dz. Św. 
- Toż (edidit Heur. Stromel'). Cl'ac., Vie{or. 
1618, 4. J. O. Czar. 
- 'l'oz. Crac.. Haller, 1522, 4-. J. O. 
- Utilis8ima introductio ill Aristotelis octo 
pbysicos libros. Adj. suut Jodoci Clichto. 
vei 
cho1iae, Crac., Haller, 1522, 4. O. 
- UtiliS8. Jntroductiones_ in libros phis. et 
de SInima Aristotelis. Cl"ac., Haller. 1510. 
J. O. K. Br. 
- Utilissima intrad. ill Aristotelis octo phis. 
Iibros elId. Greg. Stawiszyu. Crac' J Viet., 
1518. 4. J. O. Dz. Br. Mosz
'ń. 
- Toż. Haller, 1519, 4. J. 
- Toż. Cl"ae.. Haller, 1522, 4. J. 
- Textus veteris artis licilic. isagogarum Por- 
phirii. Cr,e., Haller, 151O.ł... 4. J. Dz. 
- Toz. Haller, 1516, 4. J. J,Izied. 
- Toz. Vietor. 1522, 4. J. 
- In arlium divisionem introductio. CraC" 
Vietor, Ui21J 4. Kij. 


- Toż. Crac., Viet., 1524, 4. J. O. Czar. C. 
- Dyalogus in Phisicam introdnctionem. 
Crac., Haller. UHO, 4. J. O. K. SW. 
- Toł:. Crac., per Floriannm, 1522, 4. J. O. 
- lutroductio in Physicam pAraphrasim. Ar- 
gentinae. Beck, 1514. 4. O. Dz. 
Faber Uldericus Rhetus. Carmen de re- 
8ureotionis dominicae restivitafe. Cfac.. Flo- 
rian, 1524, 4. J. O. 
- Toz. -b; w. r.. 4. W. 
- Epicedion... in obitum Rudolphi Agrieo- 
lae. Crac., Vietor, 1521, 4. J. O. Dz. 
FabriciuB Baz. ob. Golillius. 
FabrioiuB Laur. Psalmi XV variis carmi- 
num Kcneribus redditi. Regiom. 1562. 4. T. 
Fabricias Timoteus. Elcgia in natalem 
Christf ex CBp. 9. Esaiae. Regiomonti p 
15DB. K. 
FabruB (Faber?) U1ricus. Descriptio Indiae p 
ex germ. in lat. eennouem conver. autho. 
re in gotb. Artlis Dantiscano. b. w. m.. 1599. 
fol. P. 
F R C C C Y e polsJ.ie aho y,aJ.towne 8 trafne po- 
wieści. (Czy Paprockiego ? i ezy przed 1601? 
porów. Oatal. BiM. Jabłonow.). b. w. r., 4. 
Dz. 
Falckcnburg Jao. Milicl1iuB. De Polonia 
in Henrici II Polollorum re
iB commenda . 
tionem. Lutetiae. J573. 8. O. Czar. K. 
- In regium seren. Polon. re
is Henrici ill 
urbem Ll1t
tiam ingressum. Paris, Morelli. 
1573, 8. Czar. 
Falco Micb. Sontcntia 'de ascensione Jesll 
Christi. Torunii, Cotenius. 1594, 4. C:&ar. 
F.lconius (Sokołowicz) Tomasz. Sprawy i 
ełowa Jezusa Chrystusa. Brześć. 1565. fol. 
Dz. 
- Toz Brześć. 15G6. rolO. Czar. (Joch. 
2488, 8172). 
Faletu
 Hiel'. Orationos XI(. J. hl funere 
Sigism. Polon. Regi!!. H. Ad equite8 polon. 
in coron. AuguBti. VCllet.. Alda
. 1558, fol. 
Czar. 
Falimierz Ster au. Zielnik. Kraków. Ungler. 
1634.,4, J. (dwa egzmp.). O. l{. W. Petereb. 
Nieświaz. Adamowicz. Ceł. Dz. A. Dzied. 
Cznr. Św. Sz. _ 
Fama p08t1auma ob. Karllkowaki St. 
Fantil1us Albert. Jnh'oduetio iu terminu. 
rum cogni'iouem. Crac.. Ungler, b. w. r.t 
4. J. 
- To
. Crac.. RalIal'. b. w. r. J. 
- Formalitalcs, dedic. Joch. Lasehio Arcbiep. 
Gnelln. Crac.. Ungler. (1513 lub 1514). K. 
Farnowski St. O znajomości i wyznania 
Boga jednego. Rolm Bożego 1573, 4. O. . 
FanJltea8 Laur. Art S.J. Apologialibri 8ui 
de invocatione ac vent'ratione sanctorum.. 
Coloniae, oif. Brickmannica sumpt. A. 141- 
lii, 1589, 8. O. Czar. 
- Assertiones theoloJ!:icae. Poan.. W olrab. 
1590, 8. J. - 
- Assertiol1es th.eologicne De Chrillti in ter- 
ris ecc1esia. Posnaniae, oif. J. Wolrabi, 
1582 (sic I). 4. (kart po jednej str. liczb. 21). 
O. J. Czar.
>>>
Faunteua - Franconiul. 


143 


_ To!. pomaniae, 'Wolrab. 1584. C. Czar. 
Dz. J. K. O. P. ŚW. Sz. 
- A88ertiones rhetoricae aa pbi1osopbicae. 
quae in Coli. S. J. Posnan. disputaudae 
proponentur. Posllaniae, oif. J. W olrabi, 1582 
(sicl), 4. (kart po jednej 8tr.liczb 22-25; 
jestto więc ciąg dalszy publikacyi poprze- 
dzaj'łCej, Brown inaczej je opi8ał). O. 
_ (Joenae L
theranorom 
t Calvinorum oppu- 
'gnatio Pars l. II. posn,. Wolrab. 1586, 4. 
J. O. Czar. Św. Sz. Br. 
-=- De eontroveniis '.inter .0ri\ilJem ecc1es. et. 
aoool. in Polonia. b. w. m. i 1'. (1687), 4. 
C. J. Dz. Dzied. R. ŚW. P. 
_ Toz. b. w. m. i r. (1592). 4. Czar. J. K. 
M. O. T. Sz. P. . 
_ Disputatio theol. de D. Petri et Rom. 
Pontificis SucCe8S0ri8 eju9. principatu. Posn., 
Wolrab., 1583, 4. J. O. Czar. Św. Br, 
_ 'Doctrina. catholica De sanctorum invoca- 
tione et revemtione. P08nauiao. Wolrab. 
1684, 4. O. C. A. Dz. Św. Br. 
_ Refutatio Descriplionis coense dominicM 
. D . Tb08llano editae. Posnaniae, W olrab, 
1590, 4. O. Czar. 
FeIBtjnen8is ob. sebastian. 
Ferdinandus JacobU8 Barien8ill. Do regl- 
mine a pe8te praesemtivo. Crac., Ungler, 
J548, 8. J. O. :Kij. Dz. Sz. 
F e I' d i n a n d u s Ungariae ac Bobemiae rex. 
Edictom advel'8us Anabaptista8, Luthera- 
nos, ZwinglianoB, Oecolampadianos, dd. Bu- 
dae 20 Aug. 1527
... (na odwr. str.) Sigis- 
mundo 'Poloniae regi Joanue8 Faber S. I, 
(1527), 8. O. W. Dz. Św. ob. Bariensi8. 
Ferrerius Zacharias. Oratio Thoruni habi. 
ta, et alia. Crac.. Hall., 1521, 4. Sw. 
_ Oratio legati apostolici ad Sigism. I. 
(s drzewor. autora pi8zącego). Crac
, Hal. 
Jer. 1521. 4. J. Popiel. Czar. Włocł. Sz. 
_ Vita beati Casimiri. Thorunii in Prn88ia. 
b. W. m. dl'. (Crac., lUllcr). 4. (z tymże drze- 
'Wor. autora pisz'łcogo, co w dzicłku: Ora- 
tio). J. O. A. C. Czar. Si:. Św. 
_ Toł. Crac.. Haller, .1521.4. W. M. 
Feyge Bern. Caricinns. Epistole exempla- 
res: In studio commuui Cracovien8i eon- 

cripte. Lipt
igk" Monac
.nsis} 
500. 4. Czar. 
Fld1eruB Fehx. Gratulabo SlgIS. lU de re-o 
lici reditu. lC194-, 4. J. 
Flagellum ob. 
zymonowicz Sz. 
Flaminiu8 ob; BrntuB. 
Flaschi u s 8eb. Philosol,hia IJut1lcranorum 
et omniom bujua tempori8 baereticolum. 
Confe8sio Catholica edd. M. pilsnensis. Crac. 
In oif. Andreae Petricovien., 1588. 4. J. O. 
K. Czar. (Joch. 2766. 8161). Br. Sz. 
_ Prores8io catholica. Poananiae) W o1rab) 
1583, 4. O. W. 
FUi.cher J. De iridihus doctrina Aristo- 
teli. et Vitollioni8. Witeb., 1571, B. Kij. 
Flinspachius Chunmannus. Dl\i,cń sądny 
a zakończenie tego świata kiedy ma być. 
Królew.. Daubm.. b. r. 8. Czar. K. 
Flores legum sive congerie8 auctoritatum 
Juria civilia ordinc alpbabeti cum librorum 


-- 


a11egationibu8 labori08e eontexti. Craeoviae, 
impr. Flor. Ungler. 1524, 12. U. 
Floretu8 theologicu8 carmillO descriptll'. 
Crac., Vietor. 1525, 4. O. P. 
_ Toz, (br. końca}, 4. (odmienna edycya). O. 
F l o ru s L. BoJlorum romanorum libri IV 
recogn. Val. Eckins. Crac.. Haller. 1515,4. 
C. Cur; Br. P. 
FloruB Ludoa et Sextua Rurus. Crac., 1518. 
Moszyński. 
Fontan W. Kalendarz na R. 1589.. Krak.. 
Piotrkowczyk, 8. O. 
Forcatulna Steph. Polonia {oe1ix Henri- 
co Franco regnante. Lug!lun..Ruillius, 1574, 
4,. Gd. Czar. Kij. 
Forma absolutionis fł'&t"m. ecele.. ip Czyr- 
mno. Crao.. 1550, {ol. J. 
Formula precandi, ex pl'aecepto S. D. N. 
Sixti V. pro regno Oalhae et praesentiboa' 
ecclesiae nece8sitatibus. Posoaniae, 1590. K. 
F o rln u la I' eliterarum receptioni8 in frater- 
, nitatem ordinis 
. Benedicti in monuterio 
'Calvi Montis. b. m. i r., 4. J. 
Forro Pauws . De admiranda Jobi rorti8lli. 
mi malorum tolerantia, poema. ded. And. 
Bathoreo. Bronsb., 1590, 4. J. 
_ Ojon08kopia Andre.ae Card. Bathorei. (b. 
m. r. i dr.), 4. J. 
Fox Mart. Quaestio sUlie incorporationi8 in- 
ter professOl'es U niT. Crac. Crac.. Bic. 
Scha!if., 1578. ł. J. 
Franconin8.Mart. Declllmatio de acerbisl. 
pestilentiae clade, qua Crac. anno 15'8 
aft1igebatur. Crac.. .Math. ::5charłr.. b. r. 
(1646), 8. J. 
- Epi8tola de llerJidia Turcarum. Crac., 1542. 
8. J. 
- De coliLatu Chri8lianorum et presertimr 
Bacerdotum 80 virginum. Crac.. 1529. K. 
_ Domini Erasmi Roterodami et. Petri Tho- 
micii Epitaphia. Crac., Schlll"if.. 1587, 4. J. 
K. Czar. 
_ Ad claris8imos il1clyti Poloniae łt.!gni .pro- 
c
res, l'roptreptica eoncordiae declaratio. 
Crac.. 1588. K. 
_ Carmen gratulat; Sam. Maciejovio. Grac.. 
Viet,. (1545). 4. Czar. 
_ Epitome eorum, quae rhetora8 in oratio- 
nem vellirb adserunt, ex Cicerone, Crac., 
Mth. Scharft'., 1581, 8., O. Czar. 
- Toż. Crac., 1583, 8. 
w. 
_ Oratio protrepticR IId Cbristianoa Orbis 
principes contra. 'l'urcas. dd. l;i'acch. 1541, 
4. O. K. Czar. 
- Toż, 1542, 8. J. 
_ Oratio in lUortem Sigismuudi I. Cr8C., H. 
Scharfi:. 1548 (IJXVlll przez pomyłk
, zam. 
.XLVlll). 4. J. O. Czar. 
_ Oratio in nuptiaa Sigismuudi Augosti ao 
Elizabet. Crac., .Mth. ScharfF. 1543, 4.. O. 
CzaI". 
- Paraellc8ia cLristiaua. CI'ac. vid. Vietorill 
1549, 4. O. ' · 
- :ł.'oz. C
ac., 1551 mense Novembri. Crac' l 
Vldul\ V19tor J 15;:'1. 4. O. Cur.
>>>
14-1 


Frcdrus - Glareanull. 


Fredru8 HermamI. VitB Caro1i IX. Gnlli9- 
rum regis ad Sigismundurn III. Folon. re- 
gem. Gedani. J5!JO. 8. Dz. 
}'ridevalt Jo. Epithal. Joan. .Trzciń8ki et 
Agn. Dembińska. CraCo, A. Petric, 1:';98, 4. 
J. O. : 
Fridenwalr1 Mich. Accn8atio crimino.lis 
contra rebelles, tam Elbingensem quam 
Gedanensem. Crac., Scharft'., ]569, 4. J. O. 
K. Gd. Czar. Św. .. 
- Die gemeine, 1JOd eint.recMige. anch gancE 
rechtmessige Apweichunge der Lande Preus- 
Ben... Krakaw, 
io. Scbarft'.. 1518, 4. K. 
Czar. . 
- Aspice calumlliat.or Nicolae Scno1Łz con- 
tra te oLlatae victoriae hoc vexillum. dd. 
Elbingae 7 Ang. A. D. 1579, 4. O. 
Fulcius Juliusz ob. lJrotasowicz. 
Fumaeu8 ATt. Bland. Daphnis ad Henricum 
Franciae et poloniae rcgem. Lngduni, Tor- 
naesius, 1574. 4. Dz. 
.Punk. Wahraf"t. Bericbt.. Kónigsberg, 1533, 
4. Św. 


G.. 
Galenna CI. Prg. Duo libri, unUB de pleni:, 
tudille, sItPl' de sanguinis rnis8ione, trans- 
lati per Chr. Heyl1. lantisci, oft'. Rhodi, 
1558, 4. O. 
- De difł'erentiis morborum libero cd. Slrn. 
łius. Crac., Viet., 1531, 8. Czar. A. 
Galenus C. Antidotarius ped:!truthium. Ve- 
netiis, 1536, S. J. 
G a 11 i n i u s 111 art. l'rossoviell. ad Benedie. Co- 
sminium epistola musiea. Graccoviae, Viet., 
1535, 8. J. 
Gamersrelder Scb. von Pa:;saw. Ein new 
Rechenbuchlein. DaJlzig, 1581. K. 
- Toź. Dantzig, Jac. Rhode, 1589. 8. J. 
Garaias. j,ecturae arł.ormn cousanguinif.a- 
tis et affinitatis (p. S"amotul8ki?J (Crne.). 
Ungler, 1522, 8. O. Dz. ŚW. P. 
GBziu8 Ant. .Aeral'ium sanitatis per Ph
'si- 
cum Sigism. Ul. .Patavii, }'aIJrie., 1M9, 
8. W. 
Gemma J. D. De ratione curaniU bnbonis. 
Danti8ci, RhOdU8. 1599, 4. W. Sz. 
Genealogia et euccessio Martini Lutberi. 
S. 1. (podług Załnsk. Krak.), UjGI, 4. O. w. 
Gen11adius. Scholarius. )Je 1'rimatu Papae., 
Vilnae, typ. N. C. Radivili, ]582, S. J. 
Gcorgiewiez. (GeorgIJwits) peregrinusBar. 
tholomacus. Pl"O fide Cbristiana cum Turca 
disputationis hnbitae, et mysterio Sanctac 
1.'rinitati!!. Cracoviae. vidua Floriani Un- 
glerii. 1548, 4. K. ŚW. Czar. Dz. 
- Disputationis cum TurcB habiłao deBcri- 
ptio (br. t,yt., lu.t. nI. 21). Crac., Cal. Janu- 
arii ]548, 8. (Jocher, Ner 9917 inacz('j je 
opisuje). O. ' 
- De Tnrcarum moribus epitoJl'le. Lugtlnni. 
Tornaesius, 1558. B. O. C. R. 
- Paris, 15l.iG, 16. Czar. 
- Toz.. Lugduni, TornaesiulI, :1578, B. J. 
O. Dzled. 


- De origine imperii Turcorum et libellu8 
de Turcorurn moribus. Witebergae, 1560. 
P. Tpn. 
- Toz tamie 1562, 12. P. 
- Prognoma :Musuimanorum de Cl1ri8tiano- 
rum calamitatibus. Crac., vid. Unglerii, 
154-8, 8. O. Dzied. 
- Rozmowa z Turezynem O wierze chrze. 
Bciańskiej. Druk. U Heleny Floryanowej 
(Unglerowej), 1548, S. O. K. 
- Specchio de loehi sacri di Terra Santa. 
RomB, Bolano, 1566, 8. J. 
- Wieszczba tureckich obrzezańców o krze- 
iieiańskich n
dzacb. S. l. et a.. 8. (l'rze- 
kład iziełka "Progooma", drukowany terni 
czcionkami, co "Rozmowa"). o. 
Germanorum Illustrium aJiquot Carmin8. 
ob. Liber. 
Gessnel' C. De rerum f088i1ium etc. £guria 
et similitudinibus libero l'iguri, 1565, 8. 
(Dedyk. AndreaIJ Scbadcovio salin. Craco- 
vien.. notario) O. (nieznalezione prz.yakon. 
trum r. J870). 
G hisi In. Cybo. Vita. e mirBculi di s. Gia- 
cinto. Verona, Discepolo, 1594, 4. O. 
G i e b n łt o w s k i \V oyciech. Morpheus. Krak., 
1583. K. 
Gilowski Paw. Postylle krześciańskiej Cz. 
czwarta. S. l. et B., roI. (Dedyk. St. z Gór- 
Id i Ostafiejowi Wołłowiczo.wi) (je8tto do- 
kończenie Postylli Grz. z Zarno\Yca przez 
Gilowskiego r. 1583). O. 
- Wykład katecbizmu. (Dedyk. Ostatiejowi 
Wołłowiczowi). S. l. et a., 4. O. 
- Wykład katechizmu (b. m. i dr.), 1519. 
4. J. O. K. 
- Toż. Krak., 1579,4. (Dellyk piotrowi Zbo- 
rowskiemu cf..J"ocher, Nry 3095 a i b.). O. 
- Censura discepfationis Jesuit. Societatis. 
- Rozs=!dek rozprawy niektórego Jezuity. b. 
\v. m. i r., (1593), 4. W. 
- Traktat albo. okazanie o wierze. b. m. i 
r., 8. Czar. 
Girus congrcssuscjue cl'raticarnm syderuIB. 
Crac., Florianus. (1524 ?). S. J. 
Gieiua S. R. Fol. Secr. Christina Radivila 
vel de illustri uxore. ]{niscbini, 1580, 4. J. 
O. Dz. Czar. 
Giso Tiedem. Flosculorum Lutheranorum de 
fide Alltclogicor. Crac., Vietor, 1525, 8. J. 
O. Czar. 
Glareanns H. De VI arithmeticae practi. 
cao specicbus. C"ac., bael'. Mrc. Scharff., 
S. B., B. (1538 Calendis Juniis). J. O. 
- Toz. Crac., H. Scharff.. 1549, 8. O. 
- Cracoviae. In officina hel'. Marci Scharr- 
fenberger, 1554. S. K. 
- Toż. Crac., Mth. Siebenejcher, 1564, B. 
J)z. 
- De ratione syllil.barttm. Crac., llier. Scbarff., 
1552, 8, Czar. 
- Do geographia liber unUB (ded. Joann. a 
Lasco). .Friburg, J!'abcr. 1533, 4. J. K. 
- Toż. Venetii8, de 
icolini8 de Sabio et 
Melchior Seft'a, 1538, 8. (dedyk. JOllnni Ił 
Lasco decano Gnesn.). O. 


-- --
>>>
Gliczncr - Górski. 


145 


- To
. Friburgi. Gravius. 1543, 4. O. Czar. 
- Toz. Friburgi, Gravius, 1551, 4. O. 
G1iczner Er. Apelacya, któr'ł Bi
 popiera 
i znowo wywodzi obrona konfederacyej. 
Królewiec, Osterberger, 1598, 4. O. K. 
_ KBilpki o wychowAniu dzieci. Kraków, M. 
Siebenejcber. 1558, 8. O. 
- ABsertiones aliquot pro baptismo infall- 
tium. Toruń, 1569, 4. T. 
- Chrunicon Regum Poloniae, una com 
origino gentis Regnique Polonici. Thorunii. 
excud. Andreas Cotenius, 1597, 4. J. O. K. 
C. W. (z dwojakł karti tytułow,!). T. R. 
Dzied. Dz. Kij. Sw. P. Gd. Uphagen. 
- ConfeBsia wiary któr'ł auguBtalisk'ł zowa. 
Gdańsk. Rhode, 1594. 4. Czar. ob. ConfeBsy
, 
- Breve colloquiom contra dyalogum de 
Coena Domini. Francphordiae ad Od., 1565, 
4. J. K. 
- De SacrosanctisBima Trinitate. Francof. ad 
Od., Jo. Eichorn, 1565, 4. J_ K. Czar. 
- LibelluB... contra nOVOB circumcisores ec- 
c1esiaB coenarios. }'rancof., ad Od., 1564, 
4. J. K. Czar. 
_ Societaa et Symbola doctrinae Arii A. 
1665, (b. m. i dr.), 4. J. 
- Odpór na odpowiedź questiy o 'kościele 
powszechnym. Grodzisk. :Nering, 1679, 4. 
W. ŚW. 
Glogoviensis J. ob. Joannes. 
G n a p h e u s G. H. MorosophuB, comoedi:l. 
Gedani, Rbodus. 1541, 4. W. 
G o b e l Sewer. Polonia ad Germalliam. De 
bellu suscipiendo contra Turcam. b. w. m. 
i dr., 1;;90, 4. le 
Gl)drecki Wacław. In tabulam Poloniae a 
Be descriptam lIulIcupatoria. ad Sigls. II. 
August. Philippi Melanchtollis epilitola. 
Basll, HI58, K. Popiel. 
-- Poluniae Lituaniaeque descriptio. Antver- 
piae, (1570), fol. IC Popiel. 
- ob. Grodecius Wen ces. 
Godzinki na uroczY6te Bwi
la (przez wy- 
dawc
 Psałterza z r. 1581). !{raków, Ła- 
zarz, 1582, 12. Benedyktynki w Nieświezu. 
G o li n i o B Basil. (Fabrycy Golinensis) Aca- 
demica. .Nicolao Dobrocieski. Crac., 1594. 
J. O. 
- palinodia seu revocatio Academ. b. m. i 
r., 4. J. Sw. 
- Alberto Baranowski Ep. Praemisl. ad su- 
am Bedem proficiscenti (1585), Lazarus, 4. J. 
- In Sigism. 111 adventu Cracoviam. Crac.. 
LazaT1Is, 1588. 4. J. O. K. C. Czar. 
_ In nuptias P. Janicii et Cath. :Novicamp. 
Carmen. Crac., Lazar, 1560, 4. J. Sz. 
G o li t z Seb. Elegia in natalem Jesu Christi. 
Elbing, 1M2, 4. T. 
G o m o I i ń ski. Pronunciata ex praecip. part. 
Philosophiae. Dilingae, J. Mayer, 1577, 
fol. J. 
Gemółka M. Melodie na psałterz. Krak., 1:.a- 
zarz, 1580, 4. J. W. C. Czart. (miał i Zie. 
liński w Kielcach). Miecz. Puławski. 
Goni
dza (z) Piotr. O Synu Bozym iz był 
przed stworzeniem Swiata a iż jest prze. 


-- -- 


zeń wszystko uczyniono przeciw falecznym 
wykr
tom Ebionskiem. Węgrów, 1570. 8. 
K. Sw. (rok 15801). 
- O ponurzaniu chrześciańskiem. Węgrów, 
1570. 8. K. (?) Czar. 
- O trzecb, Bogu, Synu i Ducbu. Węgrów, 
1570. 8. Czar. 
Górecki Leonbard. Descriptio belli Ivoniae 
et Lasicius, De inR"ressu Polonor. in Vala- 
chiam. Francof., Wechel, Hj78. 8. J. O. K. 
C. T. Br. P. Sz. Św_ Dz. Dzied. R. W. 
Czar. 
- Ol'atio, qua Gdanenses admonentur, ot a 
bello abstineant. Posnaniae, Neringk, 1577, 
4. O. K. T. Dz. 
_ Oratio Gdanensis secunda. Posnaniae, Neh- 
ringk. 1578, 4. O. K. 
_ Walachischen Kriegs Geschicbten oder 
warchafte Beschreibung... Basel, dm'ch Se- 
bastian Henricpetri, 157S, 4. K. W. P. Czar. 
Gorinski Piotr. Statuta DUCBtuS Mazovine, 
dedyk. X. Gamratowi. l{raków, Hier. Vie- 
tor, 1541, fol. J. O. K. W. Dz. Dzied. Ziel. 
Św. Potocki w I{rzeszowico.ch. 
GoritiuB ob. Gorycki. 
Górnicki Łukasz. Dworzanin. Krak., Wierz- 
bi
ta. 1566. 4. J. O. K. C. W. Czar. Cel. 
P. Dz. Św. Br. 
- Raczył. Kraków, Łaz.. 1598, 4. Czar. 
Górski Jak. Annotaciones in Ciceronis Di- 
vinationem in Verrem, ab. Alb. Serpcio 
collectae. Crsc., Garvolinus, 1585. S. O. 
_ Apologia pro Academia Cra
ovienBi. Crac., 
Laz.. 1581, 8. O. Czar. Dz. Sw. 
_ Animadversio contJ'a theol. Vitebergens. 
sive Crusius. Colon, Cholinus, lf186, 8. J. 
O. Dz. Św. 
_ Commeutal'iorum artis dialecticae Libri X. 
- Lipsiae, Vogel (b. r.). (Prefacy.e dd. Crac.. 
]563), 8. J. O. Br. P. Sz. Sw. Kij. Dz. 
Dzied. Czar. Cel. M. W. 
_ DiBputationis de periodis a B. Herbesto e- 
ditae refutatio, praef. ad PhiI. Padniewski. 
(b. m.). 1562, 8. J. O. K. W. M. Dz. Św. 
Br. 
_ De figuris grsmmaticis. Crac., M. Siebe- 
neych., 1560, 8. .J. O. Br. C. W. CZ'lr. 1\1. 
Iij. Dz. Dzied Sw. Sz. . 
_ De generilJus dicendi. Crac, Matl1. Slebe- 
neych., 1559, 8. J. O. Br. Sz. K. C. W. 
Czar. Kij. Dz. 8W. 
_'. De Mercurio Trismegisto. circa a. ]liS.... 
Sw. 
_ Oratio 
ratul. apud Joh. Zamojscium. 
Crac.. A. D.. 1582. 4. O. Sz. 
_ Orationes gratul. ad Steph. Regem. Crac.. 
1582, 4. J. O. Czar. Cel. T. Dz. 
_ Index errorum nłiquot ex stultitiis Tbal- 
modici operis collectus. Okazanie kilku 
błt:dów z bluźnierstwa Talmuda żydowskie- 
go. wyjęte z Bibliot. Syxta Seneńskiego. 
Krak.. Lazar, 1569, 4. O. 
_ De periodis atque lJUmcris oratoriis. Crac., 
Math. Siebeneych.. Hi58, 8 J. O. C. Kij. 
T. Dz. Sw. Sz. 


19
>>>
1(6 


Górski - Granada. 


- Toz. edd. Joann. Wielogórski. Crac.. 1575. 
8. J. O. Czar. Dz. P. 
- Pro tremenda et veneranda Trinitate, ad- 
versus apostatam Francken. apologeticus. 
Colo n.. Cholinus. 1585. 8. J. O. C. P. Cel. 
Dz. Dzied. Hr. R. (?) Tpn. Św. Sz. 
- Praelectionnm Plocensium Iiber I. Colo- 
niae. Choli
us, 1572, 8. O. Br. C. Czar. 
Dzied. Dz. Sw. 
- Toż. lib. II. CoI.. CI1ol., 1580. 8. O. Br. 
C. Czar. Dz. Św. 
- Toż. lib. III. sive do Pastore. Crac.. Laz.. 
I1S80. 8. O. Hr. C. Cel. M. Dz. Sw. P. 
- Toż. lib. IV. C;olouiae. Choliuus. 1582. 8. 
O. C. Dz. Kij. Sw. M. Czar. 
- Toż.-łib. V. Coloniae. CholinuB, 1683, 8. 
O. Sz. Dz. M. ŚW. 
- Praemonitio adversuB insBnum dogma 
Christiani Francken, Deum unum Bub lIub- 
Btantia, trinum in personis blaspheman1em. 
Cracoviae, 1584, 4. J. O. Sz. Dz. Czar. 
Górski Feliks. Geoeroso I'oel. Jaroski ob. 
Lancicius J. 
'Gorycki (Goritius) Szymon. Elegiae duae: 
altera bero um Cameneciorum gesta couti. 
net, aItera in laudem Chr. Glovae scripta. 
S. I. et a.. 8. O. 
- Querimonia ecclesiae Christi sponsae. Crac.. 
Mth. Siebellejcher. 1567, 8. O. 
- Panegyr. de Diva S. Anna (Crac.. 1568). 
8. J. O. Czar. Dz. P. 
- Ortogl'apbia revis3. dedic. .!. Gumovio. 
Crac.. Scharff., 1576. 8. Czar. Sw. 
Go rz e w s ki. Gamelia Stanislao Goliuski. 
1597. Sw. 
G o B k i Kasp. Dzienne sprawy wedle niebie- 
skich biegów na r. 1563 (O puszczaniu 
krwie). Wrocł-, Krysz}'. Scbarti'.. lli63, 12. J. 
- Kalendarz (b. t.) na r. 1576, 16 J. 
- Opisanie jeśli rok 15(;5 powietrza morowo- 
go wolny bgdzie. Krak., Scharff,. 1565,16. W. 
GOBlicki Laur. (WawrzYlliec) De optimo 
Senatore. Venet.. Zillct. 1568, ,4. J. O. K. 
C. W. Cel. Dzied. Dz, Włocł. Sw. 
- BaBił.. Leonh. Ostrn., (1593), 8. J. Czai'. 
Dzied. Sz. 
- Witanie rady stauów kor. do Zygm. III. 
czynione duia 9 Grudnia. Krak.. Lazarz. 
1687. 4. J. O. K. W. SW. Moszyil. Sz. Ziel. 
Gd. Dz. P. 
Gosławski Adam a Krassouuo Polonus. Di. 
sputatio ethica de verit.ate et virtute 1110- 
rali. Argeutorati, Bertramus, 1596. 4. O. 
Goaławski Franc. De bello adversu!l Mo- 
scbos. oratio. Posnan.. Neringk. 1578. 4. 
Czar. P. 
- De judiciis et moribus corrigcndis. Posila, 
niae. 1578, 4. T. P. 
G o s p o d a I' s t w o dla młodycb i uowotllych 
gospodarzy. L. w. 111. i r. (Krak., Wierz- 
Li
ta?), (1500), 4. J. W. 
Gostom8ki Jak. Gospodarstwo. Krak.. Jalc. 
Siebeneych., 1588. fol. J. Czar. 
Gosty ński Andr. Ol'atio pl'O nobil. disci- 
plina art i U III a. 1:i5S. C,'ac., Lazarz, 1558, 
4. J. O. 


- Splavius, Carmen extemp. Crac., Lu., 
1564, 4. Sw. 
- Gl'atulatio Pb. Padnievio. S. l. et a. (1562). 
4. O. 
Gostyński (de Gostynin) Jakób. ob. David 
Judaeus. 
Gotheske. Seren. Sig. III. gratulantur non. 
nulli. Vilnae. 1589. K. 
G o z d i u s Dawid nohilis Polonus. Disputatio 
ełbica de liberalitate. Argentorati. t,yp. Jo- 
doci Martini. 11)96, 4. O. 
Grabowiecki Seb. Martinus Lauter ejus- 
que levitas. Crac., Laz.. 1585. 4. O. Czar. 
- Setnik rymów duchownych. Krak., Piotr. 
kow.. 1590. 4. J. (def.) Czar. 
Grabowski Piotr ks. Polaka Niina na o- 
chronienie pogranicznych palistw od Tatar. 
H. P. 1696, 4. O. Tpn. l\Ioszyń8ki. 
- Pospolite J'uszenio.... wyprawa na wojn\; 
jaka może być, póki siil skarb Rzeczypo. 
spolitej nie ubogaci. Trzecia i czwal.ta rzecz 
Zdania syna koronnego. R. P. 1595. 4. O. 
- Zdanie syna koronnego o 5ciu rzeczach 
R. P. pol6kiej nalez'łcyc
 1595. 4. J. O. K. 
Czar. Tpn. Dz. Moszyń. Sw. Popiel. 
Gncian Maro. (Gertich). Protestacya prze- 
ciwko chlubie tych, co za ł,rzyczyn'ł dy- 
sputacyi Śmiglf1ckiego z Mikołajewskim 
przed zwyci!:stwem tl'yumfuj'ł' Wilno, R. 
P. 1599, 4. O. 
Gradowski Fr. Hodoeporicon Moschicnm 
Chr, Radivilonis. Vilnoe. typ. :Nic. Uadivi- 
loniB per D. Lancicium. 15
2, 4. O. 
Grammaticae opus novum. Crac., Vietor, 
1534, 8. O. Czar. 
G I' a m m a t i c e s rudimenta seu examen 8. par. 
tium orationis. Crac.. 1523. 4. Włocł. 
Grammatika AdelfonteB. Lwów. druk. brst. 
ska, 1591. 8. J. Czar. Bibl. domu narod. 
we Lwowie. 
Gramma
ica (br. tyt.). Crac.. Scharff.. 1549. 
8. P. 
G I' a n a d a Lul1wik. Przewodnik grzesznych 
ludzi tłum. Stunisław Warszewicki. Kraków. 
Mat. Sieben.. 1567. 8. K. 
- Toż. z włosko na polski przełożony. Krak., 
.Mth. Siebenejcher, 1570, 8. O. W. Dz. 
- Toż. KI'aków. Siebenejcher, 1579. 8. Ś", 
- nóżaniec P. Maryej (tłum. X. Antonin 
z Przemyśla). Krak., Laz.. 1583. 8. O. Mo- 
szyński. 
- Tu2. Kraków. 1590, 8. W. 
- Wizcrunek zywota chrzeBciańs. zebrany 
z łac. ksiąg (przez Jana Leopolitę Wu- 
chaliusa) pOpI'. i powtóre wydany. (dedyk. 
przez Wucbaliusza r. 1581. Katarz. Opaliń- 
skiej). Poznań, Wolrab, 1584, 4. Św. Mo- 
szyński. 
- Zwierciadło człowieka cbrześcinuskiego, 
z włosko na polskie przez jedncgo kapłlllla 
S. J. przełozone (Warszewicki czy \Vucha- 
lillsz ?). Poznań. Nehring, 1577, 8. D.I. ŚW. 
- Toz, powtóre juz wydaue pl'zez jednego 
kapłana S. J. (z dcdyk. Katarz. Opaliuskiej 
w r. 1577). Poznali, J. Wolrab. 1585, 12. 
Benedyktynki w ł/ieawiezu.
>>>
Granius - Grodzicki. 


141 


- To!. Wilno, S. J. 1594, 8. O. ŚW. P. 
- Toz. Kraków, Pioirk., 1598, 8. Dz:. 
- 2ywot P. Jez:usów z ksi/ig Ludw. z Gra- 
naty zebrany przez J. Wuehalinsza. Kra 
ków, Siebenej., 1592, 4. J. O. C. W. Bibl. 
Klarysek w Krakowie. Cel Św. Dzied. Dz. 
Sz. P. 
Graniua J. Carmen de Inearnatione Jellu 
Christi. Dant.. 1563, 4. T. 
G r a te a to jest dzi
kowanie z nil rodzenia na 
świat syna. b. m. (Kraków). 1556, 8. Czar. 
Gratian A. M. Prawdziwa sprawa o rozmo. 
wie J. Niemojewskiego z Toletem (po łac. 
i po pols.). Pozn., Wolrab., 1580, B. ŚW. 
- ob. Graciao. 
Gratulatio Phi]. Padniewio ob. Gostinius. 
Gratulationes Sereu. ae. poten. princ. 
Stephano I. decretae et in fortunatisai- 
mnm S. R. M. Vilnam adventum. Vilnae, 
1579. K. 
- Georg. Radivilo. ViInoe, Uj81, 4. W. 
- in primo Adami Sendivoji a Cr;arnkow in 
IJraefecturam adventu, a. juventute Coli. 
Posoan. S. J. factae. Posnaniae. vid. Wo]- 
rabi, 1593 (sic!), 4. O. C. 
- et acroamata Adamo Sendivojo 8 Czarno 
kow, a juvent. CoU. Calissicn. S. J. Nissae, 
Reinhecke], 1593, 4. O. 
- Sigi8mundo Ul in Vi]nam adventu, f"clae 
ab Acad. Vilnensi S. J. Vilnae, typ. N. 
Chr. Radivili, 1689, 4. O. K. 
- in promotione doctissimi... Valentinii D/łb. 
kovii ad magisterii philosopbici gradum. 
Vilnae, 1587. K. 
- lllu8tri et Ma
i6.co Domino D. Hierony. 
mo G08tomski de I,ezenicze Patat. Posn. 
Posnaniae, apnd viduBm et haer. JOlln. Wolo 
rabi, 1693, 4. J. 1\. Św. 
.Gregorio. NazianzenU8. Duo Poematlł ex. 
plic. Stan. Grep&iUB, dedic. Stan. Hosio. 

rac., LazaruB, 1565, 8. J. O. K. Z. Dz. 
Sw. 
- Sentt:ntiae et regulae vitae Crac., l.az., 
1578. 4. O. 
.OregoriuB XIII. Bulla confirm. privilegio. 
rum Cistersil ord. Crac., 1580, 4. R. 
- Breve univ. regni Polon. dd. Bomaę B. 
April 1577, 4. O. 
G regori us de VlIlentia. Contra fundamenta 
dUBrum Bectarum. Jng., Dav. Sartorius, 1582. 
4. J. 
_ Libri V. de TI'initate. in quorum pOBtre- 
mo nomillatim refutantur borrihiles bIas- 
pbemiae cujusdam pestilelltis lihri non itR 
pridcm de eodem argunlento in Polonia 
editi. Ingolsladii, David Sartorius, 1586, 4. 
K. obacz Grzegorz. 
G fi z e lis. O posłuszeństwie, stałoaici i ciel'- 
pliwoBci ślacbet. dobrej a cnoto ulałźonki. 
1571. K. 
.G r o c b o W s k i Stan. Szczodry dzieil J. K. 
Mości. b. Dl. dr. i r., }(jOO, 4. Czar. 
- Gratulatio ad St. liarnkowlki, cum pri- 
mum in archiepiscopatus Imi provinciam 
ingrederetur. Crae., Hj82, 4. O. Czar. Dz. 
- Toz, cum nuper suscepto ad SredenBia 


-- - 


comitia itinerR in 8rchiep. Iui proviuc. in. 
grederetur. Posnaniae, Wolrab, 1582, 4. O. 
- Hymny kościelne, przekładania.... Krak., 
J. Siebencjcber. 1598, 4. O. Dz. Cienski. 
P. Dzied. 
- Hymny, prozy i ('ant!ca ko.ścielne, prze- 
kładania.... Krak., J. SlebeneJchl!r. 1599, 4. 
O. C. Cz:!r. CElL Dz. Cieński. 
- Pieśni Kalliopy słowieńskiej Zygmuntowi 
lU. (Krak., J. Siebenejcher, 1588), 4. O. K. 
Czar. Cel. Gd. 
_ Kolenda Zygmuntowi III. R. P. 11599, 4. O. 
- Plankty pogrzebowe na pami'łtkv zejścia 
Anny królowej. R. P. 1599, 4. O. T. ŚW. 
Czar. 
- Rytmy o zacności dziewice Mariey. Krak., 
Sichenf'j.. 1598, 4, Czar. 
- Skarga snu nocnego przed J. K. },Iści,. 
R. P. 1598. Warszawa. 4. O. 
- Scieszka pobożnego chrześcianina. Kraków, 
Siebenej., 1599, 4. klasztor J(laryss. w Krak. 
- Trenopi3 na pOA'rzcb Anny królowej. R. 
P. 1599, 4. O. T. Moszyński. 
- Wiersz nowO uczyniony na przyjazd J. 
K. M. po koronowaniu. b. m. i r. W. 
_ Do zołuierzów Horubek S. G. Krllk., 1588, 
K. Czar. 
- ob. Lubelezyk (Bellum). 
GI'odecius Wences. In tabutam Poloniae a 
se descriptam nunC'upatoria, ad Sigism. II. 
AuguBtum. Phil. Melanchtonis in eandem 
Polon. cborograpbiam epistola. Basilea, 
1558. Tpn. 
_ Poloniae finitimarumque locorum delcrip- 
tio. Job. BUBsenmecher excud
 fol. Tpn. 
- ob. Godrecki Waclaw. 
Grodzicki Antoni. O 
ywocie. cudach i po- 
stepko kanonizacyi błogosławionego Jacin- 
kta, fundatora l)ierwszeg9 w Polsce. Krak., 
Kobyliński, 1595, 8. K. Sw. 
G rodzic ki Stan. S. J. Ewanielik. S. a. 
Wilno, druk. S. J. (1597?), 4. O. 
- O czyscu pierwsze kazanie na pogrzebie 
I\:atarzyny z T
czyna Radziwiłlowej. Wil- 
110, druk. S. ,J. przez D. l:.£czyciusa, 1592, 
4. (Tytułowe wydanie Kazania na pogrze- 
bie etc.). O. K. M. Dz. Dzied. 
- I\az. na pogrzebie Katarzyny z T
cz. Ra- 
dziwiłłowl!j. "Wilno, dr. S. J. 1592, Daniel 
Leczyeius, 4. J. O. Czar. Cel. Sw. Cieński 
Dr. 
- Kazania w rÓŻnej materyi. Wilno, 1592, 
4. R. 
_ O czyscu kaz. wtóre. Wilno, dr. 
k. S. J., 
1593 4. J. O. K. C. Cel. .M. Dz. 
w. PU2ł. 
_ O j
d)nej osobie w używaniu sakramentu 
Ciała PAńsko kazAń sześć. Wilno, 1589, 4. 
J. O. łi:. C. 1\1. R. Cel. WłocI. Dr. Dz. SW. 
P. Moszyński. 
- O poprawie kalendarza. Wilno, 1587. 4. 
J. O. Dz. K. C. Czar. 
w. 
- 'foż,P(J tl'zecie wydane. Wilno, 1589, 4. 
J. O. Czar. Cel. Włocł. Dzied. Br. K. 
- PraYtidła wiary heretyckiej. Wilno, dr. 
ak. S. J. przez D. Lenc. 1592,4. J. O. Dzied. 
Dz. M. Czar. Cel. K. Pu
łowski.
>>>
148 


Groicki - Grzegorz. 


- Tr1ttina Psycl1otopii przeciw kazaniu. przez 
Ministra nadwornego wydanej. Wilno. 1592. 
Br. 
- ob. rbrząstowpki. 
G I' o i c k i B. Artykułv prAwa mllgdeborskieJ!'o 
nowo drukowane. Kraków, J:.azar?. 1558, 4. 
ZAmojB. Sw. . 
- Toz. Krak., LAZ., 1559. 4 J. P. Tpn. 
- To
, znowu drukowane R. ]560. Krak., 
La z., 4. O. (dwie rótne edycye). K. W. P. 
- Toz. znowu drukowane R. 1565. S. 1., 4. 
J. O. Dzied. Dz. M. A. Cel. C. Rr. 
- Toż. znowu drukowane R. 1565. Krak., 
LAZ.. ]565, 4. O. (dwie róZne edycye). P. 
(dwie edyc.). Glog. Sz. 
- '1'oz. Krak.. Lazarz, 1569. 4. .T. P. Tpn. 
- Toz. Krak., Laz.. ]573, 4. Cel. M. 8z. 
- Porządek sądów prllwa ma
deburskiego. 
KrAk., Laz., 1559, 4. (dwie rożne edycye). 
J. O. K. A. Dz. P. 
- To?. (z wierszami Klem. JanickiE'J!"o, Frnn- 
ciszka Royziusza i Kaszoty). ('rac, Laz.. 
1562, 4. J. O. K. Cel. M. (dwa odbicia wa- 
ryanty). Dzied. W. (dwa odb.) P. SW. (dwa 
odbicia). Br. 
- Toż. dedyk. Janowi Tarnowskiemu. Crac., 
J
az.. ]565, 4. O. (dwie rózne edycye). C. 
- Toz. Krak.. Laz., ]566, 4. J. W. 
- Postępek (Ten) wybrAn z p'TRW cesarskich. 
Crac.. Laz., 1559, 4. J. O. Sw. 
- To!. Crac.. Laz.. 1560, 4. O. 
- Toz. Crac.. I.az.. ].565, 4. (dwie rMne e. 
dycye). J. O. C. A. Sw. Br. 
- Toz. Crac., T.sz.. 158
, 4. J. O. K. Cel. M. 
Glogo. P. (dwie edycye). Sw. Br. 
- T
'tuły prawa magdeb. Crac., Laz.. 1567. 
4. J. O. Br. 
- Toz. Crac., Laz.. 1573. 4. J. O. A. Glog. 
Dzied. 
w. 
- Toz. Crac., ]574, 4. Br. 
- Toż. Crac.. Laz.. 1575, 4. J. O. K. Dz Rr. 
- Ustawa płacE'j u sądów w prawie magdb. 
Crac., I.az., ] 558, 4. O. . 
- Toz. Crac., Laz., ]5:)9. 4. J. O. Sw. 
- Toz. (CrAc., Laz.. ]560). 4. O. P. 
- To;'. Crac., Laz.. ]562, 4. O. K. Cel. 1\1. 
P. (dwie edyc.). Br. 
- Toz. ('rsc.. Laz., ]565. 4. J. O. C. 
- Toż. Crac., Laz., ]568, 4. J. O. A. Dzied. 

w. Sz Br. 
- Regestr do porządku y do arfykułó
 pra. 
wa mAl!detmrskiego. Krak., ]558, 4. Sw. 
- Toz, 1567. .T. K. M. ŚW. (dwa odbicia). P. 
(dwa odb.). Br. Dzied. W. (dwa odb.). Glog. 
(RE'gcstr ten drukowsno także przy innych 
edyeyacb i znajduje bi
 przy wielu powyz- 
szych dołączony). 
- oh. Abrogatio. 
- Pieśni duchowne człowieka k'temu wio- 
dące. ahy w troskach swoicb samemu P. 
Bouu ufał. l\rak., 1559, 16. Dz. 
- Ustawy prawa ziemskiego ob. Ustawy. 
GrotowRki Jan. Apuphtegmatum flores. 
Crac.. Scbarff., 1574, 8. Dz. Czar. 
- SocrateB albo o szlacbectwie rozmowa. S. 


1. et a.. 4. (Dedyk. Marcinowi Białobrze- 
skiemu, opatowi mogiłsk. kanon. Krak.). O. 
G I' U e JJ p e c k Jos. PrognoRt.icum doctoris ob. 
o. 3:.! usque ad R. d. 40. Imperatoris Caroli 
V. plaerasque futaras historias continens. 
Rez daty. Na końcu Poltoviae apud San- 
decium (1532). 8. Czar. 
G ru B B e n i u s Gandolphus. Prognost.icon Vra- 
tislav. Cracoville. Ungler. 4. W. 
GrusBenius N. Prognost.icon Vratislaviense. 
Crac., Ungler. 1516, 4. Sw. 
G I' U t i n i u 8 And. l\Iedicus dogmaticu8. Crsc.
 
Andr. Piotrk.. 1598, 4. J. O. 
- ?lfelancboliae descriptio. Crac.. Andr. Petr. p 
J597. 4. J. O. Dz. 
- Solus Pbilosophus. Patavii. Petr. Marine1li
 
J591. 4. J. 
- Consilium in febribus pestilenf,ibuB et ma- 
lignis. Crac., Lu.. ]592, 4. O. 
Grynaeus Jol1. Jac. Skilll:{l'sphia sacrae the- 
ologiae. Basileae. (1577), 4. (Dedyk. Jol1. 
. Osmólski a Prawiedniski). O. 
Grzegorz Nyseński. De vitae perfectione 
sive vita l\Joysi libero Viennae. Vietor, Le- 
onard et Lucas Alantsee, 1517, 4. (Vadia- 
nus :Id lectorcm). O. 
Grzpgorz z Sambora (Vigilantius). Carmina 
in gratiam St. Bar.łY" edita A. D. 1571, 8. 
S. I. O. K. Dz. 

- Censtoc"hova. Crac.. Jlfat. Sieben. 1568. 8. 
K. Czar. Dz. 
- Ecloga, qua archiepiscopatum Leopolien- 
8em Paulo Tarloni gratulotur. Eclogae ex- 
plicationem fi. Herbestus od.iunxit. Crac.. 
M. SiebencjC'her, ]561. 8. O. K. Dz. 
- Ecloga T, Elef.!'iae IX. Epi!!rltmmata etc. 
Crac., 1\1. Siebenejcher. 1561, 8. O. 
- Ecloga I. Stan. Slomonio gratutatio. Crac.. 
Sieben.. 1566, 8. O. Dz. 
- Elegiae et epigrammat.a quaedam. S. L, 
8. (Dedyk. Mllrcinowi Białobrzeskiemu dd. 
Krak.. 1567). O. Czar. Dz. 
- Ad D. stan. 
faciejovium SendomiI'. Ca- 
stelI. 1561. 8. Br. 
- Elegiae et epigrammata quoedam. b. m. i 
r., 8. P. (porównaj Ecl"ga AJexius). 
- Ecloga AJexiu8, Pollux et Castor, EJcgiae 
IX, EpigrAmmIlta. Crac.. Sieben,. 1566, 8. 
O. (br. tyt.). Czar. P. 
- Pllnegyri('um, de primo Stan. Herborti in 
J1rdcfect. ingrcssu, b. m. i r.. (]5G8). 8. 
Czar. 
- Theoresis secunda seu parentes. S. 1. et 
!I.. 8. P. 
- Theorcsis secunda. Crac., 1569. 8. Dz. 
- 'l'heoresis tertiR. Crac., 1\1. Siebeneicher, 
J561. 8. O. K. Dz. 
- Sentcnt.iae et regulae vit.ae ex Greg. NR- 
siano seriptis. Crac.. Laz.. 1578,4. W. Czar. 
- Polymnia. Crac., Wierzbi
ta. 1564. 8. J. 
Czar. 
- D. Stanis1:1i Costuli Poloni vita. Crac.
 
Scharff. 1570. 8. J. K. Czar. Dz. P. 
G rz e g o rz z Żarnowca. Apokatas!as
s to jest. 
naprawa artykułu o dosyćuczYDJenlU pn:e
 
Chlj'stusa. b. m. dr. i r. O. Czar.
>>>
Grzegorz - HegendorphinulI. 


149 


- Apomaxis albo zniesienie 8kazy Jana Li- 
ciniusa. b. m. i dr. 1600, 4. Czar. 
- Clypeus to jest tArcz duchowna. Wilno, 
W. MalacIJwiejowicz, 1598, 4. Czar. T. 
- Obrona Postylle ewangeliqkiej. b. r. i m. 
(1591). J. O. Czar. Dzied. Sw. Br. 
- Postil1e krześciańskiej Część I. Kraków, 
Wierzbięta, ]582. fol. Dzied. 
- posti1la cz. I. (na tytule drzeworyt z da- 
tą 1556 wzięty z Postylli Reja). 1590. roI. 
Czar. 
- POlltiIla część wtóra wyd. P. Gi1owski. 
Kraków, Wierzbięta. 1680. J. Czar. M. Dz. 
- Poetil1e krz
ściańskif'j Cz. I. R. P. 1597, 
S. l. roI. O. Sw. Br. 
- Cz. II. S. I. et s. a., (1597). fol. O. Czar. 
Br. 
- Cz. III. Krak6w, Wierzbięta. 1582. Col. O. 
Br. M. Czar. 
- Cz. IV. pracą p. Gilowskiego zebr. S. I. 
pt a. (1597?) fol. (ob. wyżej Gi1owski). O. 
SW. Czar. 
- Postilla oder Aasslej!'ung der Sontagse- 
vanJle1. b. m. dr, !liS7. 1591. fol. J. Sz. 
(1587). 
Grzepski Stan. Geometria to jest miernicka 
nauka po polsku krótko napisana. Kraków. 
Laz.. 1566. 8. J. K. Czar. Dzied. 8z. Br. 
- De rnultiplici lIiclo et talento llebraico. 
,Antverpiae. Plantin. 1568. 8. J. O. K. Dz. 
.Sw. Czar. M. C. Kij. 
- ob. Gregorius. 
G n a g.n i n Alexander. Rerum Polonicarum 
Tomi tres. Francofurti. 1584. 8. J. O..K. 
C. W. Br. A. M. Kij. T. R. Z. P. Sz. Sw. 
Dz. Dzied. 
- Etliche Historien von Job. Basiliades. Spe. 
ier, Dalbin, 1582, 4. Czar. 
- Sarmatiae Europeae descriptio. Cracoviae, 

ypill Mattbiae Wierzbięta, 1578, fbI. J. O. 
K. C. P. Dz. Kij. Cel. R. W. Br. 
- Tof:. Spirae. Albinus, 1581. fol. J. O. K. 
W. T. A. Kij. Sz. Dzicd. Gd. Uphagen. 
Gua rini Camera obacz Varinu8. 
Gnarna Andr. Salernitanus. Grammaticao 
opus. Crac.. Vietor. 1534, 8. O. 
Guillermus. POAtilla super epistolas.et e- 
vangelia. Crac., Scharff., 1522 (?). 4. Sw. 
- Toz. Crac.. Mat. et Marc. Scbarff., 1632. 
4. O. 
_ Crac., Math. Scbarff., 1541, 4. C. 
Gnmowski Tom. Ben. Królów i książąt 
polsk. opi8 nowo uczyniony r. 1576. (wieI'- 
IIzem). b. w. m.. 4. W. Dz. 
Gn n d e li u II phil. Sanctissimorum patrum 0- 
rationell in divini corporis communione. 
fJrac.. H. Vietor, ]522, 8. Czar. 
- ob. Chelidonius. R. 
Gy e I c z ep h ob. :Nicolaus. 
Gysaeus Jau. Chsrites Annam Poloniae reg. 
salutantur. Crac., A. D. lf88. 4. O. 
- In obitum Step hani regis carmen. Crac., 
1588. 4. O. Czar. 


II. 


Handlung (Polnische). ArUckl uud Ratb. 
schiag von den Bernu Woywoden, Gesand. 
ten und dpI' Ritterschaft nach Verraysung 
il1re8 Konigs. 1676, 4. P. 
H a n d I u n g e n Unj!'arisl"he. Rohpmiscl1e. Sy- 
heubiirgische. Pollnische. Peraillche. Tal'ta. 
rische und Tlirkische. Niirnberj!'. 1596. 4. P. 
Hap Gaspar. Brevis descriptin Vitae et mo. 
rum il1u,. et maj!'n. olim. D. Andreae H. 
c.omitis a Gorca Castel. Miedzerzecz. Po. 
IInaniae. ] 585. K 
- Di6putatio de gratia divina. Dilingae, Ma. 
yer, 1595. 4. W. 
- Epicaedion in Cunere Nic. de Tomice. Po- 
enaniae, \Volrab, 1586, 4. O. 
- Resp(lnsio ad notationem Mat. Dres8eri 
qua Bellarminum. Possevinum et ROj!'erium 
provocat. Posn.. 1600, 8. Br. Czar. O. 
Harlemeus Teod. (brak tyt.). dedyk Tbe- 
odor Har!r.m. Jodoco nepoti doctiss. S. D. 
B a. (Na końcu bożek 1'erminus). (Crac., 
Vief.or), 4. O. 
HasCurt (de) J"oannes ob. VirdungulI. 
lIa si e r Joannes. Paradoxu8 amorum mundi 
a creatione usque ad .Tesum Christum Sf'r- 
vatorem, e 801isliteris sncris. Vilnae. 1596. K. 
lIaslobius A. Mich. De obitu G. Sabini 
cal'men. Francof.. 1580. 8. R. 
Haynovi enllis Casp. Lud. et Joacb. BiI- 
SciU8. Encomiasticon id est laudeB princi- 
pis Georgii Pii. Gorlicii. 1579, 8. P. 
Hegendorpl1inus Chr. Compendiosa con- 
scribendarum epistolar. ratio. Crac.. (Viet.), 
1533. 8. Sw. 
- Toż. Crac., Vietor. 1537, 8. J. O. 
- Drsgmata in Dialecticam Petri Hispani. 
Basileae. Cartandrus. 1520. 8. O. 
- De instituenda vita paraeneses. Hsganolle, 
Secerius, 1529. 8. O. 
- Declamatio 
atulatoria in coronationem 
j'lIlioris Poloniae reJZis (Sigism. Aug.). Crac., 
Vietor, 1530, 8. O. T. 
- Encomium terrae Poloniae; dedic. Lu!!. 
Gorka. S. I. et a. (Crac' J Viet.). (1580), 8. 
O. T. 
- I.ibl'i dialecticae legaliB. Lipsiae, FaberJ 
1531, 8. O. 
- Ludi de duobus adolescentibus et de 1111- 
ne amatore, Crac.. 1525. 8. R. SW. (ob. 
Ludi). 
- Oratio de artibus futuro jurisconsulto ne- 
('Pssal'iis. Haganoae. 8ecer. 1529, 8. O. 
- Toż p b. w. m. i r., 8. Czar. 
- Ol:atio de jurieprudentia. Hagcnoe, 1529, 
8. Sw. 
- .l\letłJOdus conscrib. eIJistolas. Dragmata. 
Argentorati. 1583. 8. Rw. 
- Toz. Crac., II. scharlf., 1555. 8. O. 
- Querela eloquentiae, in Greg. Schamotu- 
lanum archidiac. Posnan. Vltemb., lfS6. 
8. T. 
- Rapsodia canscribsndarum epistolarum. 
b. w. m. i dr.. 1538, 8. Św.
>>>
150 


Heidenstein - Herbest. 


- Rudiment& pietatill. chriałianae. Lipsiae, 
FRher, 1538, 8. Dz. Sw. 
- Sticbologia 8eu ratio IIcribendorum versu- 
11m. Vittembergae, 1534, 8. (Dedyk. J. Le- 
szczyńskiemu). O. K. Dz. 
- Toż. Crac., Biel'. Scbarff., 1549, 8. J. . 
II ei cl e n 8 t e i n Reinoldn8. De bello MOBCO. 
!ilico comm
ntariorum libri sex. 9mcoviae. 
]D olf. LazRrl, 1584-, fol. J. O. Sz. Sw. Dzied. 
R. Czar. Cł'1. K. C. 
- De bella Moscovitico quod Stepbanus Rex 
Poloniae ges8it. BlIsileae. per Conradum 
Valdkirchium, 1588, 4. J. O. K. C. Czar. 
M. Sz. P. Br. 
- Toz; Colon. Aj:!Tipp, Birckmann, ]589, B. 
(w Kromem wydaniu ?). Dzied. 
- De bello Moscovitico. Number in deut- 
scher Sprache. Gorlitz 1590, 4. P. 
- De nuptiis Job. de Zamoseio ae Griseldis 
EQtboreae epistola. Crnc., Lnz., 1583, 4. O. 
Czar. Dz. Sw. 
- Beschreibun
 des Kriegcs SlepllRni wiiłł'l' 
Iwan WAssilowitzcn. S. 1., 1590, 4. O. K. 
SW. Rz. R. Cy.ar. W. 
Ilei m Ciirung in Polen Frewlcin AnnR Ertz 
hł'rzog Caroli. Gedruck nacb dem polni- 
lIchen Original. b. m. i F., 4. Czar. 
U e li c o n i u s Daw. De legAtis et lideicom- 
missis disputatio. Heydelbcrgae. Spies, 1585. 
4. (HeIiconius D. ad Hieronym. Zaklikam 
Polonum.... Ad Dav. Heliconium Joan. Ry- 
biński Polonus). O. 
Heli np: Maur. Colloquium intel' Noricum 
et Polonum. De patria, psrentibuB, vitą et 
obi tu... Dni Zachariae Ródt, Civis et Con- 
su]is posnaniensis, et CatJmrinae, fjJiae D. 
Stanialai Babelovij, conjugis D. Zacl1arise 
Rad1. conscriptum a.... Bomsso. Noriher- 
gae, Leonhardus Heu81erus, 1687. K. 
Heliodorus. .Aetiopicae- Historiae libri X. 
S1. Warszewicki Polono interprete. BaBi- 
leaa, J. OporinulI, J534, 12. Dzied. 
- Ś 1.'oz, Antverpiae, Nuntius, ]51)6, 12. O. K. 
w. W. Czar. Dz. 
nelm oId. Chronica Slavorum, ed. 8fudio 
Sgm. Schorckelij. Francof:, Brubncbius, ] 556, 
4. Kij. T. Dzied. 
- Toz. FrancoCurti, WecbeJus, 158], fol. J. 
O. K. C. Kij. Dzied. P. 
HeJt Gasp. Confessio de medialOl'e JeBu 
Chris. et Ode Pet. Statorii. .Pińczów, Lan- 
cic., 1559, 8. Czar. 
Henckel Joacb. Soliloquium sive praecatio 
pia. Crac., Ungl., ]535, 8. J. O. K- 
B e n n e b e I' ge I' Caspal'us. Kurtze nud War- 
hafftige Beschreibung des Landes zu Preus. 
sen. .Konigsberg., 1584, 4. T. ŚW. 
- I.andtafel v. Preussen. Kanigsberg, G. O. 
8tfnberger, 1576, 4. T. 
- Erclerung der Preussi8rhen grossern Land- 
taffel oder l\Iappen. Kónigsberg., G. Oster. 
berger, 1fi95, fol. Kij. T. Dz. Św. 
H e n n i g Salomon. Tabulae genealogicae com. 
preh. familias sarmaticas regnorum Bobe. 
miae, Poloniae etc., (Ui98), roI. P. 


- Liffliindisch CburJandi8che Chronica v. J. 
15M -1590. Leipzig, lr;94, fol. O. ŚW. Sz. 
P. 
Henrici Va1eBii ingressuB Cracoviam. abacz. 
Zawaczki. 
Renri ci III Chri8tian18simi Gallorum et Po. 
Joniae Fe
is. Ad Pol. et Lit. ordines epi- 
stola. PariR, Morellus. 1574, 8. Czar. Św. 
- Toz Paris, Morel. 1576, 8. K. Czar. 
- Henricus GalIo-Polonus. l kart. fol. Od. 
- Exemplar literarum ad Senatum Polonum. 
b. m. i r., 1674, 4. Czar. 
Henricbonius Jonas. MeIdorpianul Dit- 
mal'l!U8. De ratione et via regionesseptentr. 
ad cultum sedis romanae redocendi. Item 
de causis propter qua9 Daniae suspecta es. 
Be debet Polon. et Suet. consumtio. Ii. l. 
et a., 8 8tr. S9. O. (czy w. XVI?). . 
Henryk WAlezy. Wszem wobec i kddemu 
z osobna, dd. Krak.. 22 Aprilis 1574, rot O. 
(H e n ry k) OpiRsnie skuteczne limierci Hen- 
ryka lU. J{rak., St. Scharff., 1590, 4. J. 
n e I' b e I' s t e i n SiA"ismundus. Comentarj elelIa 
Mos('ovią et parimente delIa RURRia. Vene- 
tiR, GioRn Batticha Pedrł'zzano, 1550,4. K. 
- Brevis commentariolus. quo 8ctiones IU811 
notatas re1inquit. Viennae, Raphael HoC. 
baUer, 1560, fol. J. P. 
- Rerum Moscoviticarum commentarii. BaBi. 
leae, Oporin, 1551, roI. P. JL 
- Toz, tamze, 1556, fol. K. Cel. Kapit. obrz. 
grec. we J.w. P. 
- Toz. Antv.; SteelsiuB, ]557, 8. O. Dziad. 
- To?. Accedunt: "Scriptum de Graecorum fide 
et Commentariu8 de belIis Moscorum ad. 
verSUB finitimos Po]onos, Lituanos etc., leri- 
ptus ab Joh. Lenuenclaio. Baaileae, aft'. 
Oporiniana, ]571, Col. O. Sw. 
- Moscoviter wunderbaren. Historien. !łasił.. 
1567, roI. K. C. 
Herbest Benedykt. Aequus judex. Crac.. 
Scharff., 1562 8. Dz. J. O. K. R. ŚW. P. 
- .Arithmetica iinearis. b. m. i r, (dat. Squer- 
noviciis 1560), S. J. O. K. Sw. (1561) R. 
(15Gl). 
- Toz, S. l. 1564, 8. O. K. CzaJ;'. 
- Crac., Siebenej., 11)66, B. W. Sw. P. 
- Crac., 1568, 8. R.. . 
- Toz. Crac. Matb. SlebeneJcher, 1569, 8. J. 
Czar. 
- Toż. Crac" Siebeneych., 1574, 8. Dz. 
- Toz. Crac., M. Siebenejcber, 1577, 8. O. 
Cza
 . 
- Artykuły wiary. ]566. Bw. (zapeWJ18 mył- 
ka porównaj Herburt Jan).. . 
- 1\1. T. Ciceronis vita e scriptls et verb. 
ejuB dcscripta. Crac., M. Siebeneych., 1561. 
. 8. J. O. K. W. T. Czar. R. Dz. SW. P. 
(1565 ?). Br. 
- ComJlUt
s. Ex quo certum ejus ortis usum. 
cognoseet. Cracoviae, 
559, 8. Br. R. Czar. 
J. O. K. Dz. W. JGj. Sw. . 
- Epistolarum Cicor
mis explanabo. Crac., 
Siebeney., 15.61, 8. Sw. 
- Aliquot epistolae. Craę., M. Siebeneych.. 
1661 , 8. J. O. K. Czar. Sw. Dz.
>>>
Herbelt - Rieronymus. 


Uil 


- Orationis Oiceronianae quam ad Quirites 
habuit.exp1icatio. 1560, 8. J. O. K. W. T. 
Czar. Sw. Dz. 
- Toi. Crac., 1569, 8. Z. 
- Cracovien. scholae apuJ S. Mariae tern- 
plum Institutio. Crac., M. Siebeneych., 1559, 
8 J. O. Czar. Br. 
- Zdrowe lekarstwo albo cel'ytnoniej cl1rztu 
św. wywód. Krak., M. Siebenejcher. 15G8, 
8. O. Czar. 
- Libelli duo horal'um canonicarnm et Au- 
gustini Sententiao de Eucharistia explica- 
tio. Co!., .Cholin., 1567, B. J. O. Czar. R. 
Sw. 
- Nauka prawego chrześcianina. Krak., M. 
Siebenejcher, ]566, B. O. K. W. Czar. Św. 
Cel. Dz. 
- Cbrześciańska porządna odpowiedź na kon. 
fesyą Braci Zakonu Christusowego. I{raków, 
M. Sieben
jcher, 1567, B. O. C. W. Czar; 
R. Dz. DZled. Sw. P. 
- Synowca Oratio. Nissae, excud. Joannel 
Cruciger, 15G4, 8. J. O. K. Czar_ 
- Summa doctrinae de periodis. 8. Bl'. 
- Periodicae responsiones L. V. Lipsiae, 
Ern. Voegclinus, 1566, 8. S. J. O. K. Dz. 
W. Dzied. Sw. R. Czai'. . 
- periodica disputatio. Crac., M. Siebeneycb, 
1562, 8. J. O. K. P. Dz. Św. 
- Prodromul!, przesłaniec albo goniec, "na- 
przeciwko odpowiedzi Pana Jakuba Niemo- 
jewskiego. Kraków, 1671, 8. n. Dz. 
- Rationarium borarum canonicarom, Boces- 
sit Augustini Sent. do eucbaris. explicatio. 
Oolon., 1567, 8. Św. . 
- Prawego kościoła wywód. Kraków, Sieben., 
1569, 4. Św. 
- Wiary kościoła rzymskiego wywody i gro. 
ckiego niewolstwa historya. Kraków, Piotr- 
kowczyk, 1586, 4. O. K. Św. Wilno. Cel. 
W. Dz. 
- Za wiarę kościoła rzyms. dowody. Dat. 
Leop. 23. Jun. 1586, fol. pntenti. Św. . 
Herbest Joannes. Rhotorica. Cracoviae, Sie- 
ben., 1566, 8. K. W. Czar. Św. 
- Rhetoricae compendium, ex Cicerone. 1567. 
R. K. Czar. 
H e r b e s t Stanislaus. De prsetiosissima Chri- 
sti Passione Elegia. Vratislaviae, 1564. K. 
Czar. 
- Toż. Vratislaviae. 1568. K. 
Herburt Joannes. Chronica, Oasil.. Oporin., 
1571, 4. J. O. (dwie różne edycye). W. Cel. 
C. K. Dzied. Sz. Br. 1'. 
- Histoire des rOYI! et princes do Pologne 
(par Vigenere). Paris, Olivier, Hi73, 4. C. 
Zamojs. W. Czar. Dz. 
- Le Histoire des rois do Pologne traduit 
du latin (par Fr. Daudouin). Pari
, Huillier, 
1573. 4. Św. 
- Locorum de fide communium latino-polon. 
O wierze artyl.ułów ks. I. Crac., 1\1. Siebe- 
neycb., 1568, 4. J. O. K. C. Czar. R. ŚW. 
- Toż. Crac., Siebeney" 1569, 4. Dz. K. 
Top. Dr. Popiel. 


- 


_ Orstio ad Ang. Saxoniae ducem. Crac., Nic. 
Scharff.. 1574, 4. J. O. Czar. W. Sz. 
_ Panegyricus Joan. Zamoiscio. Ingolatadt, 
Eder, 1585. 16. Czar. 
_ Statuta Regni Polon. in Ord. Alphab. di- 
J!esta. Crac., Laz., 1563, fol. J. O. Z. K. C. 
Ccl. M. R. Dzied. Dz. Hr. 
_ Crac., J."lz., 1567, roI. J. O. K. ropiol
 
Cel. Kij. T. Tpn. ŚW. Si:. P. 
_ Samoscii. LensciuB. 1597. J. O. R. Dz. K. 
(J59S). W. Popiel. Cel. Kij. T. Tpn. 
- Statuta i przywileje kor. Kr

., 8c
ar,ff., 
15';"0, roI. J. O. I{. C. A. M. KJJ' R. 1. Św. 
111'. Dzied. Dz. Z. Sz. Cieński, 
Herc ule8 ob. Saxonia. 
Herculiana Camilla. I,ettere di philoBopl1ia 
naturale. Crac., Luar, 1584, 4. K. 
Herennju8 ł'bilosophus. Enarratio in :Me- 
tapbysica Simone Simonida interprete. (Sa. 
moscii? 1599? czy 1602?). b. m. i r. J. O. 
HermBnn Daniel. Stepl1ano I. regi Polo. 
Diae immat. morte praerepto lachrymae. 
Vilnae. typ. J. Velicen.. (1500). 4. O. 
_ De lana et lacerta. Rlga, 1\)00, 4. Czar. 
- Musae Marti conjunctae ex regiis ad ca. 
ptam Polociam castris. Recudebat Vratisla. 
viae J. Scharff., 1579, 4. O. 
_ Stephaneis Moschovitica contra Joannem 
Basilium. Gedani, lthoduB, 1582. 4. O. Cel. 
T. ŚW. 
He8cbusius Tiloman. Adsertio sacrOB. Te. 
stamenti Jesu Chr. Regiomonti, Daubmann. , 
1574, 4. O. 
He ss hu siu s J. Oratio de sinceritate docen. 
di verbum Dei. Regiom., Osterberg., ).li76. 
4. Św. 
IIcsiodus. Georgicorum liber, per Nicola. 
um de VaUe conversu£l. Lipsiae, f/chumann. 
1517, 4. (Mag. Georgius LaticepbaluB do 
Konitz Jectori). O. 
- Toi. Lipsiae. 'fhanncr, J520, 4. O. 
- 'J.'oz. Lipsiae, Schumann, 1521, 4. O. 
- Crac., Math. Schal'fl'., 1530, 4. (Joch. 28). 
J. O. K. Czar. 
- De insomnio a Christ. IIeyll. Gedani. Itr. 
Rhodus, 15,16, 4. Czar. 
H i e I' e rn i a II Constantin. Sententiae de doc- 
trina de religione a Stan. Socołowski ed. 
Aug. Trevir., I-łatoli, 1586, 8. O. 
- Censura orient. eccles. a St. Sokołowsk 
con\'ersa. Crac., Lszar. 1582, fol. J. O. CzaI:' 
.Angustyanio w I{rak. 
- Toż. Colon., Cholin.. 1583, 8. O. Czar. 
(J582?). 
- Toż. Paris, Littert, 1584, 8. O. CZar. 
H i e r o c l e s Philos. StoiculI. Iu aurea Pytha- 
gorae praeccpta, et Cnrmen Petri Uisinii 
ad polon. juventatem. dedic. Jacobo Arde. 
schqw Cant. Craco\'. Crac., UJlgl., 1524, 4. 
O. Sw. Czar. 
Hieronymus Eusebiu8. Dl} clIstodia virgi- 
nitatis. Crac.. Vietor, 1519,4. O. (brak tyt.'. 
- Epi
tolae aliquot, ab Erasmo Rotcrodamo 
rostitutae. Crac., Vietor. 15J9, 4. O. Bajer 
w Wal'sz.
>>>
152 


HieroDymus - nosiu!. 


Hieronymus Patluanns. Jcsuida. Piua n. 
In Chris. paHsioDe contemplatio. Crac., 150-1, 
4. J. 
- PeDitentiarius. Jesuida. Lactantius. Syi- 
vius. CrosneDsis. Crac., Lern et Ungler, 
1514, 4. J. O. Czar. 
Hieronymus de Ferraria. Expositio liC me- 
ditatio iu l'salmum miserere Olei. Gedani. 
1543. K. 
II i l C h e n Dawid. Epi
tola. gt'atulatoria ad 11- 
lustr. Dnum Leonem Sapieha, qua felix 
matl'imonium illi. etc. Rigac, 1599. K. 
- Nomina regia trajectione quadam littera- 
rum inter litteratos hodie usitata. Craco- 
viae, Nic. ScharJf., 1595, 4. O. 
II i Ił e b ra n d Mich. ExhortatJo ad consacer- 
dotale!l. Crac., vid. Floriani, 1545, 8. O. 
Czar. Cel. 
_ Epistola ad Dalthas. epia. Vratisl. adver- 
sua Ambrosium !\Iaibamum. Crac., 1542, 8. 
J. O. 
Hippocrates. ApLol'ismorum antiquaet Ni- 
colai I.eouiceni Vinceutii nova interpreta- 
tio. Crac., Vietor, 1532, 4. Czar. Dz. 
- Epistola mora lis, disputationem Democriti 
continens. Crac" Helicz, 1540; 8. Br. D.... K. 
- Praesagia et alia per Vedelicium. Oborw- 
censem. Crac., Vietor, 1532, fol Sw. 
H i s p a u u s ob. Andreas. Petl'us. 
Historyu. o Heliaszu proroku, teraz nowo 
drukowana. Z dt'uk. Wierzbi
ty, 1572, 4 O. 
_ bardzo ucieszna (o wojuie tl'ojallskiej). 
Kraków, Wierzbi
ta, 1563, 8. W. 
- bardzo pocieszua o zburzeniu Troi. Kra- 
ków, 1597. Mosz. 
_ pi
kna i ucieszna o Poncyanie, jako syna 
swego Dyoklccyaua, dał w nauk\! siedmiu 
mIJdrcom. tłum. Jana z Koszyczek. (Krl\' 
ków, Wietor'ł), 8. Ziel. 
_ O żiwociu Alcksandt'a W. Przypia. Annie 
llohuszownie T
czyńskiej). Kraków, Ungle- 
I'owa, 1550, S. W. 
- prawdziwa, która siU stała w Landzye 
miescie niemieckim zjedDym kupccm. (przez 
. 1\1. Reja?) (
vierszem) Krallów, Wierzb., 
1568, 4. O. Sw. 
_ krótka o zwyci
stwie króla lrancuzkiego 
nad Sdkram.entarzami. Krak., 1569, 8. K. 
- ob. Józef Zyduwin. 
- o Papie?u tego imienia VIII, który był 
Gilberta biała głowa z Angliey. (Krak., 
Wierzb.), 1560, t;. K. 
Historia Tauricao CherBonesi a TUl'cis oc- 
cupatae... De Samuele Sborovio princ,ipe 
Polono. Witebergae, A. D. 1585, 4. O. Sw 
_ Confederationis Polonicae ad libell. quen- 
dam contra diesiden, responsio. 1596, 4. 
Gd. 
_ Nativitatis Jesu Chr. item Erithreae Si- 
byUae carmcn. Crac., Viet., 1544, 4. Czai'. 
- pulclll'a imaginis Mariae ob. Risinius Pe. 
trus. 
_ IItupendi miraculi diviua vil'tute, ad com. 
probandam vel'itatem corporis domini Jesu 
Christi iD sacramento facti, sub tyranui Ju- 
dei crudelitatem traditi, ac de sacra hostia 


reperta, locoque inventionis ejus a Deo glo- 
riose honorato, extra menia urbis POSUli. 
niensis versus meridiem sito. Crac" 1555. 
8. Sz. 
Historye m
ki PaDa naszego Jezu Krista. 
od cztorech ewangelistów wypisane. Krak., 
Wir:.:bicta, 1
61, S. o. K. Dz.(?) 
- To
. Krak.. Wirzbicta, 1572, 8. O. W. (?) 
Toż. (Historya) b. w. miejsca 1582. ob. 
Wujek. 
Hlebowicz JaD ob. Poselstwo. 
Holtorpius BerD. Do peregrinationo magu. 
Stan. a Lasco. Regiom" Weinreich, lM8.4. 
Czar. . 
Hochmeisterthum des Ttmtschen Orden. 
in Pl'eussen. 1550, 4. P. 
Hoff'geric"htao.rdDu ng Preusaens.Koniga- 
berg, 1583, 4. Sw. 
llomer. Batrachomyomachia Pawła Zabo- 
rowskiego. Krak" 1588, 4. O. K. 
HonueurB raites au roy de Pologue. pari.. 
Denis, 1574, 8. Czar. 
Honter Jan CoroDensi.. De grammatica li- 
bri doo. Adjecta est expositio Polonica. 
Crac" 8. Br. 
- To
. Crac., Mth. Scharff., 1682, 8. O. 
- Toz. Crac., Mth. Scharff., 1541, 8. O. 
- Toż. Orac., Mth. Scharff., 1548, 8. O. Czar. 
- Toż. Crac., Scharff., 1551. 8. Br. 
- Toż. Crac., haer. Mrci Scharff., 1558,8. O. 
- Toż. Crac., Scharffenberg., 1562, 8. Zamoj. 
_ RudimeDtorum Cosmographiae libri IV. 
Crac., Scharffenb., 1530, 8. Z. K. A. 
- Toż. Crac., ScharJf.. 1534, 8. Czar. Br. 
- Toż. Tiguri, 1546, 8. K. 
- Toż. Pragae, Schumann, 1595, 8. O. 
Hoppius JaD. .Forma veteris gymDasii Oul. 
mensie. Vratislaviae, 1554, 8. O. 
H o I' a t i u a. J
pistolarum libri duo. Crac., Via- 
to I', 1522, 4. J. O. Czar. 
- Poemata. lndex Tb. Treteri. Frankfurt, 
Wcchel, 1600. 8. O. W. 
- Jllstitutiones ad Pisones. Cracov., 1505, 4. 
Czar. 
H u I' t u J u s aDime cum alii cum plurimis ora. 
tionibus. Crac., Math. Scharff.. 1533, 8. K- 
Il o s i u s Stanislaus. De authoritate pontifi- 
cum. Crac., 1567, 8. Hr. 
_ Ain christlicher Bericht, was die Hailige 
Chri$thch Kirch, und derselben Gwalt uDd 
lIl
cht_ Dilingae, durch Sebaldum Mayer, 
]:;:;9,4. K. 
_ Catholici cujusdam 6t ortodoxi censura. 
Colon., Cholinus. ]565, 8. Dz. ob. CathoJioi. 
- Confessio fidei catholicae chri6tiana autho. 
ritate Synodi proviucialis quae habita est 
Petricoviae P. l. Cl'ac., haer. Mar. Scharłr.. 

553, J. O. K. C. W. Cz. Cel. P. Tpn. Dz. 
Sw. Br. 
- Toi;. Moguntiao, Bebem, 1557, fol. J. O. 
P. Czar. Dz. Dzied. (Opora omnia). K. Kij. 
- Toż. Dilingae, 15:;7, 4. C. Cel. Czar. 
- Toi;. Antverpiae, 1559, 8. HibJiot. króle.. 
w Bruka. 
- Toz. paris, Tremy, 1560, 8. J. Czar. (dwie 
edycye). Dz.
>>>
Hosius - Jguatius. 


153 


_ Toż. Paris, Puteanus, 1560, 8. Oel. 
_ Toż. Vieuuae, Zimmermann, 1560, fol. 
(dwa przebicia). J. O. Augustyanie. Br. 
Cel. M. 
- Toż. Antvcl'piae, Stelsius. 1561, 8. O. P. 
_ Toz." paris. Puteanus, 1562, 8. W. 
- To?. Antvel'piae, Stelsius, 1563. 8. W. Sz. 
_ 'l'oz. Autverpiae, 5tebiutl, 1566, 12. J. O. 
- 'J'oż. Homae. Aldus, Hi65. roI. W. P. 
- Toz. Col., Cholin, 1573, 8. J. O. 
- Collfession. Das ist ein Ohristliche Bekaut- 
nU8Z des catholiscbell Glaubens. ll1R'olstadt, 
Alexanuer und Sumuel WeysselJborn, 1560, 
fol. J. K. W. P. 
- Toż. Dilingcn, Mayer, l572, fol. W. 
_ Confessiou, .las ist lleklintllusz des nU- 
gemainen von Chl'isto Jesu an, bisz auf 
"diese unHPr zeit. Dilingae, durch Sebaldum 
Mayer. 1581, fol. K. 
- Confe8sion catboh'lue de la foy chl'cstien- 
ne, par Jean de Lavardin. Paris, .1!'remy, 
1566, fol. Czar. 
- Toż. PariII. Cbesneau, 1519, fu]. O. 
- Conf'utatio Prolcgomenon Drentii quae prl- 
mum 8cripsit auversus Petrum II. Sota. Co- 
Joniae, apud Maternum Cholinum. 1560, 4. 
J". A. Br. Cel. K. 
_ Toż. Antver., Stelsios, 1561, ł. W. Ozar. 
Dzied. (1571). 
- De expresso Dei verbo. Dilingae, Mayer, 
1558, 4. J. O. K. Czar. Dz. P. 
- Toż. Dilingae, 1559,4. W. 
- 'l'oż tamże, 1560, 8. J. O. P. Czar. 
- Toz. Lovanii, Graniu8, 1559, 8. W. 
- Toż. Romae, aqud Donicum, 1659, 8. O. 
_ 'foż. Antverpiae. Stels., 1565. 12. J. O. 
- De loco et authoritate nomani poWicis 
epistolAe. (et Orichoviąs). Coloniae, Oholi. 
DUli, 1667, a. O. Czar. Sw. P. 
- De sectes et heresies. Paris, VascOSaD, 
1661. 8. Czar. 
- Toż. Parif\ Nivelle, 1668, 8. J. 
- Dialogus de eo nom calicem laicis et uxo. 
res sacerdotibus permiUi fas esL. Dilingae, 
1558. 8. K. p. . 
- 'l'oż. Dilingae, Mayer, 1559, 8. O. C. Sw. 
- Tuż. Dilingae, Mayer, UWO, 8. J. O. P. 
Br. 
- Epistola ad quendam juvcnpm magnifi. 
com. Crac., 1562, b. d., 8. J. K. Br. 
_ Epistolae dnae, al tera Hosii. a1tera M. 
()romeri. Culuniat', Cholinus. 1564, 8. J. O. 
Sw. Czar. 
_ 'l'oż. paris, 1564, 8. J". O. K. 
_ Droy Christliche Gosprach und underweis- 
Bung, ob den Leyen das Hocbwirdig "Sa- 
cramei1t. Di\ingAe, 1559. le. 
- Hymni ob. DRntiHcus. 
- KsięR'i o jasnem a 8zc.r:erem słowie Bo- 
żem. Krak, l:.a;i:., 1562, 4. O. K. ŚW. Dz. 
Czar. M. C. 
_ Opera. (Nic. Dzierzgowski dedic. Sigism. 
Augusto). paris, Aegiol. Gorbias, Hi62 , 
fol Czar. 
-, Toż. Pujs. Desbois J 1562, fol. J. O. Dz. 


...... 


- Toż. Antverp., Stelsii vidua. 1566, fol. J. 
O. A. Czar. ŚW. P. 
- To
. Antvelp" Stels. vid., 1571, Col. J. 
O. Czar. (nalcpiony rok 1572). Popiel. R. 
Tpn. Dzied. 
_ Toż. Lugduni, llaeredes Juntae, 1564, ful. 
W. Br. 
_ Toż. Venet., Niculinua. 1575, Col J. O. Kij. 
_ Toz. Vellet., Franciscus, 1573, roI. O. 
_ Toż. edid. Stan. Reszka. Colo n., Cholinus, 
1584, fol. J. O. K. C. Czar. Cel. R. (1583). 
Dz. Ziel. Św. Br. Sz. 
_ Orationes IV. Crac., A. Petricov., 1699,4. 
J. O. Czar. Dz. D:i:ied. Św. Br. 
- Verae cbristianne catholicaeque doctrinne 
propugnatio. Culon, Cbol, 1558, fol. J. O. 
Dzied. 
_ Toż. Antverpiae, Steelsius. 155!, 8. O. Czar. 
_ ID psalmum 50. parapbraais carmine eon. 
scripta. Crac.. 1528. 8. Św. 
_ Von dem Hel\cn diesel' Zeit von vilen. 
hoch geriimvten, kIal'en und offenbarem 
Wort GotteB. lugolstadt, Alexand(!r umi 
Samuel Weissenhorn. 1559, 4. K. Czar. 
_ De obitu S. Hosii. Crac., Lazar, 1580, 4. 
J. O. 
Hubicki Szym. A. Żydowskie okrucieństwo. 
4. (po r. lb98). O. 
Hugo Card. Expositio missac, opera et im- 
peusis Melchioris (MoŚCIcki). Crac., Lu., 
158f, 4. O. K. Czar. M. P. 
Huldigung dem 
'iint Sigmunt. Krakau, 
1526. Jk. (Jb. Actus. 
Hungariae legatorum oratio ob. Napragi. 
H u n t1 i a d i n u s .Fr. Epbemeron sen itinera- 
I'ium Bathoreum. Crao., Laz., 1586, 8. O. 
llus80vianus Nic. Carmen de 8tatura Bi- 
sontis. Crac., Vietor, 1523, 8. O. Cł:ar. 
_ Nova de 'furcis victoria. Crac., Vietor, 
1524, 4. O. 
- De vita divi Hiac)'ptbi. Crac., Viet.., 1525, 
ł. J. K. Czar. Dz. Sw. 
Hu tter El. Novum testamentuIII Syriacc. 
Ebraice etc. Polonice etc. \w 12 j
zykach). 
Norimb., 1599, fol. J. C. Dz. Hr. 
U u t t e I' U dalI'. De arte versificandi. Crac' J 
Hier. Vietor, 1525, 4. Czar. 
H y a c i n t b u s Bas. Panel!yricus in excidiom 
Po}ocense atque victor. Stl?phani. PaLa- 
vii, Pasquat, 15f;0, 4. O. K. Sw. 
Hy 11 e n s b e I' g b Tb. Thesium centuriae duae. 
,Argentorati. Bertramu!!, 1596, 4: (Dedyk. 
Joanlli Amor Tarło et RaphaiHi Lesczi- 
nio). O. 
I1ymlle sur l'entree du prince Henry Roi 
de Pol Lyon. Riga.ud, 1673, 8. Czar. 
lIypcrapistes lrell
e
s. Adv
r8l1s praesti- 
giatorem de raptu vlrgmeo philosophantem. 
b. m. r. i dr., (1577), 8. O. ŚW. 
lIyperius Andr. De publica el'ga pauperu 
bcneficentia. Thurun., 1584, 8, 'f. 


I. 
I g n a t i u s Loyola. Exercitia spirit. Vilnae J 
1I:i83, 12. J. O. 


20
>>>
]54 


IlIicinu$ - Januszowski. 


lllicinul Piotr. lc1yllium ml.udem 8. MIł- 
ciejow8ki. Krak., w. Ungl., b. r., (1647), 
ol. Czar. Sw. Kij. (circa 1550). 
- Praefatio de homine et diBcip1ini.. Crac., 
Ungler. 1549, 8. Czar. 
- Praefatio in laudem reg. Polon. Ungler, 
b. r. 8. Czar. 
- Paraeneticon ad haeret.icolI, Staephano I. 
dedicatuI. 4. Dz. 
J)ovanus Bened. EpitJlal Fr. Nada8di et 
Helizabeth de Bat.hor. Crac.. Mat. Sieben., 
1571, 4. J". Czar. 
}ło\VBki St. De laudibulI jurispruilcntiae, 
JJononiae, lloscius, 1565 , 4. O. K. 
]ncorporatio ducatuI Curlandiae et Se- 
migal. cum Regno Pol. Lublini, 1569. K. 
) n d e x errorum thalmudici operis. Okazanie 
bł\idów z talmudu. ob. Gonki J. 
] n fo l. ma tori u m Bacrum. Crac.. Hall el', 1514, 
8. '.r. 
lngrellsus Henrici III. 1574. (per J. Za- 
wadzki et A. 1.'rzycieski). ob. Zawaczki Jan. 
- Sigismundi III Cracoviam. Crae.. Siebe- 
nejcher, 1687, !i. J. O. ŚW. 
Innovatio (Fruetifera) c. omnill utriu8que 
sexuI de penit. et remis., ded. Jacobo Iłu- 
czacki EpiBC. Culm. ob. Tuchovigena. 
] n 8 t it u t i o n e B literatae. Thol'Unii, 1586, 
1587. 1598, 4. T. 
Institutionum (Piarum et Christ.) libri 
Jll. in usum sodslitatiB b. Mariae virg. pri- 
mum conscripti. Posnaniae, WOlrab., 1583, 
8. Dz. W. Czar. 
Jnstructio exigendi telonei in Camara. 
Cracov., b. r., Vietor. (1524), foJ. Czar. 
- exigendi thelonei Dovi, in majori et mi- 
nori Polonia. Crac.. Laz., 1596, foL W. 
Jnst.rukcya nrcyb. Gnidnieńskiego na sej- 
miki. 1538, fol. W. 
]ntroductio in doctriuam doctoris Subti- 
lis. ob. Jan z Komorowa. 
ł n wen ta rz dóbr. metropolii kijowskiej 1593, 
fol. W. 
IreneuB Joannefl. Apologia pro sexu foemi- 
Deo versa nunc per Joannem BroBcium 
Christ.i ministrum. dedic. lIedvigi Ser. Re- 
gis Polon. filiae marchionisse ł$randeburg. 
Francof., Brubach.. 1544. 8. J. 
(la lz a) (Iszla) (llza) Jaeobul. Iudicinm a. 
1508, Crac.. 4. Sw. 
- Toż. Crac., a. 1509. Św. 
- Judicium craeoviense ad n.1512, 4. J. GIog. 
K. 
- Judiciale pr
nosticon p. .. 1517. Crac" 
111101101'. 4. h.. Sw. 
- Opu8culum aurei tractaculi in 1ł8trologicis 
de pluviis, ventis, dedic. Petro '.fomicki. 
Gracch., IIaller, 1519, 4. O. K. Czar. 
I s o c r a t es. Areopagiticus, 8 Ch. Heggendor- 
fino latinus factus. Crac., Vietor, 1634, 8. 
O. Dz. 
- .De poetis, Rud. Agricola interprete. 1511. 
Sw. 
hselot (ab) Mich. Commentarius rerum ge- 
starum 1685, 1686 , S. ŚW. 
) II i o ra ob. ŁUBzcz. 


- 


lattoria o Św. Józefie patryanIe. Krak, 
Wietor, 1530, 8. J. O. K. 
Izdbiński Jan. Krótkie opi8anie zjaldlt 
kolskiego. b. m. dr. i r.. (1590). K. 


J. 
Jaoobul de G08tl1ynin obacz Dawid Ju. 
daeuI. 
J a c o b u a de J8z18za obacz JszIa. 
J acob us, PetruB lob. Epistolne 8eptem (1516). 
Jacobul de Valentia. 1.'heologicalia quae- 
stio. Crac.. M. Scharff., 1588. 8. J. C. M. 
JacobuB Btapulensis I'abel' ob. ł'aber. . 
J a c o b u s Tuchovigena. li'ructifera innov.'. 
tio 1637. ob. Tuchovigena. 
JaD Nortumbergaki. Rzecz Jana Nortumb. 
gdy na śmierć wywiedzioD był. Krak.. Łaz.,. 
15M. 12. W. 
Janicyu8Z Maro. O zwierzcl1nosei biskupa 
rzym&. b. w. m. i r., 4. Czar. . 
Janioki (Janitiu8) Klemens. Epiłha1am. Si. 
gis. Aug. Crac., vidua Flor., 1548, !i. J. O. 
K. Czar. Dz. Dzied. 
- Tristium Eleg. Epigr. Crae.. vid. Ungleri,. 
1642, 8. J. K. 
- Toż, b. ID. i r.. 8. W. 
- Vitae regum polon. b'1z w. m. i r.. 8. W. 
R. Czar. 
- '.roz. Antverpiae. 1563, 12. Cel. W. 

 1.'02. Crac.. Lu., 1565, 8. O. K.. 
- Toż. Crac.. b. w. dr., 1574. 8. Sw. Gdań. 
Dr. 
- '1'0!. Crac.. Scharfl'enb.. 1575, 8. W. 
- '1'02. Crac., 1575, bez w. dr.. 8. Czar. 
- 1.'oi1;. Crac., Lazar. 1585, 8. J. 
- Vitae archiep. gnesnon. Crac., St. ScharJF.. 
1574. 8. J. O. W. Czar. 8z. 
- Querela reipublicae A. 1538. conscripta. 
S. 1. et a.. 8. O. 
- Tristium liber I. Elegiarum lib. I, Epi. 
grammatum lib. 1. .S. 1. et a.. S. (zdaje Big 
vid. Unglel'ii). O. Sw. (dwie edycye). 
- Żywoty kl'. Polskich przekł. J. A. Kmity. 
Krak., Scbarft'., 1691, 4. O. Br. 
JaDsonius D. M. Mcrcurius gaUobelgiculI 
seu regum in Gallia, l!elgio. Hispania, ita- 
lia. Anglia. Germania, Polonia etc. nuntius. 
Colon.. 1534, S. Kij. Br. (1592). 
Januszowski J. Kwiat rajski Rożanka 
(ksi,żka do nabożeustwa). b. m. i dr., 1580, 
8. Św. 
- Nowy karaktcr polski i ortografia Jana Ko. 
chanowskiego, l.ukasza Gornickiego. Krak., 
Łaz., 1594, 4. O. Czar. Z. Dzied. 
- Kopia listów dwu posłanych do króla hi. 
sZl'ań. }'ilipa. Krak,. :Łaz., 15
(j, 8. J. O. 
K. Czar. l)z. Św. 
- Poseł wielki. Krak., :Eaz. (lu&9) 1590. J. 
Dz. 
- Praeparationea dęvotac. Krak., :taz.. ]596, 
4. J. W. Cz. Dz. Sw. P. 
- Stat.uta prawa i konstytucye. Kraków. Ła. 
zarz, 1
1. fol. J. O. L. A. M. G
og. })zied. 
Dz. 1{1J. 
. Karmel. we LwowIe. W. T. 
)Jr. Sz. P. l:.. 


...L..
>>>
aponiornm - Joannel. 


Ui5 


- ob. Napragi (PolelItwo). 
- Sion pochylony. Krak., lJaz" 1587, 4. J. 
O. Czar. Dz. W. 
- Wróżki Jana Podworzeckiego. Krak..1az., 
11)89. 4. O. K. 
J.poDiorum regom Iegatio ob. AmatuI Jan 
GODzalwez (11)87) Legatio. 
J a l' o I la w i c ki. Elegia peltUerae Lutbera- 
nae eectae. Crac., Vietor, I. 8., 8. O. 
Jalkier Nicolaoe. Jurie provincia1ie qood 
Ipeculum Saxonom vulgo nuneopatur łibri 
trel. Crac., Viet.. 1635. fol. J. O. K. ŚW. 
S.. Dz. 'l'. P. Br. Z. c.
ar. Cel. M. Karmel. 
we Lwowie. L 
- Juril municipalie ?fai den bur gen Bis Iiber 
Vulgo Weichbild Doncupatus. Crae., Viet., 
11)35. fol. Sw. Br. 
- Promptoarium juria proviocia1il. Crac., 
Vietor. 1585. fol. Sw. (Wszystkie trzy dru. 
ki jedni lltanowilł całość z dziełem piel" 
wszem, lubo tu osobno Bił prz1't.aczane). 
Jaśmanicki vel. Jaxmanicki J. TheBes 
pbyaicae. Heidelber(Cae. 159... 4. O. 
JednoBci (o) bOlkieJ nierozdz. przeciw bł
. 
dom ariańskim nauka. Kraków. Wierzbigta, 
1566, 8. Czar. 
J e z u I Syrach. Księgi Ecclesiaaticus rzeczone. 
przełof.ył l)iotr Poznańczyk. Krak.) Vietor. 
1541. 8. O. K. Czar. Kamed. na Biel. pod 
Krak. Kij. Dz. Dzied. Św. 
- Deutsch v. :Martin Luther. BreBlau. Cr. 
Scharff., 1559. 8. O. 
J oanDea Arundinensis (Trzciński?). De na. 
tura 80 dign. hominil. Crao., .haer. Mar. 
Scharff., 1554, 8. J. O. K. Dz. Sw. 
J oannee Arundinensie II (z Trzciany ka. 
non. Lwowski). De religione sacrosancta. 
Dedic. ad Paul. Tarło. Colon., haer. Ar. 
Birckm., 1563, 8. J. O. W. ŚW. 
J o a n n e I Campenlie. CommentarioloB in du- 
8S Pauli EpiBt. Crac.. M. Scharff., 15M, 8. 
J. O. K. Czar. Cel. P. 
- Psalmorum Davidis ac concionil Salomo- 
nie paraphralie. BasiL, Episcopus, 1553, 
HI. J. 
- Ex variis libelliI Eliae grammaticorum 
omnium doctissimi congestom, ad gramma. 
ticen hebraicam necellariom, dedic. Petro 
Tomicki. Cracovia e, ex orfie. UJJgletiana, 
11)34. J. O. A. Czar. Dz. 
- Precationel aliquot ex variie scriptorae 
locie. Crac., e. a. .Mth. Scharff.. 8, (Dedyk. 
J. Dantisco dd. Crac., 11)34). O. 
- Toż. S. l., 1547. 8. (Dedyk. J. Dantisco 
dd. Crac. 1534). O. 
_ Psalmorum omnium peraphrastil)a inter- 
pretatio. dedic. Joan. lIantisco. Crac., Un. 
gIer, 1532. 8. J. O. K. Czar. Św. 
- ob. Dawid. 
- Toz. Crac.. 1528. R. (pewnie mylna data). 
- Toż. Antverpiae. HiIlenios, 1683, 12. O. 
- Toż. Coloniae. Gymnicius. 1534, 16. O. 
- EncbiridioD Plalmorum. (ded. Jo. Danti. 
100). ],ugd.. Gryph., 1534. 16. W. 
- Toz. Logd.) Gryp., 1536. 16. Św. Czar. 
- 
ol. 1'IU"il, JuvewI, 1565, 16. W. 


- De natura litterarum bebraicarum, Crac., 
:Math. Seharfr.. 1584, ob. Ex variil. 
Joannea Capistranue. De efficatia aquae 
benedictae. Crac.. Vietor. 11)38. 8. Św. 
Joannea ChrYlOltomuB. De advena valetll- 
dine et medicie. oratio. M. Cromero intel'- 
prete. Crac.. Vietor. lMl, 8. O. Z. 
- De divitiil et paupertate oratio a M. Cro- 
mera Jat. facta. et ()lem. Janitii epigramma 
ad P. Gamratum. Crac.. Vietor, 1541, 8. J. 
O. (dwie edycye). P. Z. Czar. 
- De humilitate, M. Cromero interprete, de. 
dic. Sever. Bonero Castellano. Crac.. Vie- 
tor. 1541. 8. O. Z'. 
- De ingluvie et ebrietate oratio a M. Cro- 
mera Latina facta. cum praef. ad Joao. 
'Tarnowski. Crac., Vietor, 1541. 8. O. Czar. 
Z. Sz. 
- De non contemnenda ecclelia, M. Crome 
1'0 authorc, ded. P. Gamrato. Crac., Vietor, 
1Ml, 8. O. Z. Czar Bz. 
- Libellu9 elegans. de vero monacho St. Ho- 
fio interprete. ded. Petro Tomicki. Crac.. 
Math. Schar
, 1528, 8. O. Czar. Dz. 
- .Oi-atio de anima. M. Cromero intel'preto. 
Crac., Vietor. 1541, 8. O. Z. 
- De orando Deom. ErRs. Roter. Eucha- 
rius Cervicornul excudebaf 1525. 8. (Wi
- 
kszlł cz
ś6 ksiliżki stanowi Modoe orandi 
Deum aut. Eralm dedyk. l'oloniae Baroni 
Hieroslao de Lasko). Czar. 
- Adversus genliles demonstratio, quod Chri- 
etus lit Deus. Posnauiao, Wolrab, 1679, 
16. Dz. 
- Oratio de a\'Britia, M. Cromero interpr. 
Crac., Vietor, 1545, 8. Dz. 
- Orationes octo ex exemplari graeco in la. 
tinum versae, Martino Cl'omero interrl'ete. 
edidit Joann. Cochlaeus, ded. Joann. Tnr- 
novio. Editio seconda. MOg"untiae. apod S. 
Victorem. ex off. Fr. Bochen, 1550, 8. J. 
O. W. Czar. 
J O a n n e s de Dobczyce. Opuscolum de arie 
memorativa. ob. Dobczycc. 
J o a n n e e Cracoviensis de lIasfort ob. ViI'- 
donguB. 
J o a n n e s von Krakau ob. Virdungos. 
J o ann es Erasmus. Alltithesie doct.rinae Chri. 
sti. b. m. i T. typ. Rodecki. 8. W. 
J o a un es IV episc. Vratislaviensis. Constitu- 
tionel in binis BynodiB celebratis editae. 
Norimberga. 1512. Katedr. obrz. laciń. we 
Lwowie. 
J o a u n e B Glog(lviensis. Argomentum in li- 
brum Porpbyrii ysagogicum in kathegor. 
Arestotelis. (Exercitium veteris aTHs). Crac.. 
Haller, 1504, 4. J. O. C. Czar. WłocI. Mo- 
SZyń6ki. 
- Toż. Crac.. 11al1er. 1516, 4. J. O. C. Czar. 
Dz. WłocI. Dzied. 
- Computus Chirametralis 76 annorum. Cra- 
coviae. 1507, 4. J. O. K. Dz. l{ij. Br. 
- Toż, denuo revis. et im{lr. 11aller, 1511, 
4. J. O. Kij. P. Popiel. Sw. K. Tpn. Dz;. 
W. Czar. 1.
>>>
156 


Joann es - Joannes. 


- ConcJusio primi articuli de Ec1ipsi Lune 
totali ventura a t504. (Prognosticum de 
cel. lune). Crac., 1504, 4. J. 
- Donatns major. Argentor., Knoblouch, 1515. 
Sw. 
_ .Minoris Donati de odo partibus orationis 
('ompendios8 inłprvretatio, rl'collectll. Crac., 
ad impens. J Holll'r, 1503, 4. J. 
_ Toż. Egregia utilisque interpl'etatio denuo 
cmendata. Carmen LAur. Corvini. Liptzk, 
Wolfg. l\1onacensis, 1509, 4. J. O. Czar. 
_ DOlldti minoris declaratio, denuo revisa 
Edd. L. Corvinus. Lipsiae, Jacob l'hanner, 
1510. 4. J. 
- Toż. Crac., Haller, (1516). 4. J. WłocI. 1'. 
_ '1'oż. Argentor., Knoblouch, 1515, 4. J. O. 
Czar. 
- '1'oż. Crac. expo :Mar. Scharff., impr. H. 
Vietor, 1624, 4. J. 
- Toż. QuaeBtiones Donati minoris Gramma- 
tici non vulgaris de octo partibus orationis. 
Liptzik, 1506, 4. Sw. K. R. 
- Exercitium Becundae partis Alexandri 
(Gallici) (Na końcu Excrcitium sextlle partis 
Alex. Gallici). Cracov., imp. Haller, per 
lIochfeder, 1504, 4. J. !lfoszyń. 
- Exercitium secundae llartis Alexandri (Gal- 
lici) doctrinalis de al,tificiosl\. dictionum 
const.ructione. S.I.(Crac.), imp. Haller, 1510, 
4. J. P. 
- Toż. Crllc., Haller, 1517, 4. J. O. K. Czar. P. 
- Exercitium secundae partis Alexandri. 
Viennae, Singrenius, 1518,4. O. Czar. Włocł. 
Sw. 
- obacz Alexander (1500). 
- Exercicium nove Logice Beu Librorum 
priorum et Elenchor. (Crac., Haller), H99, 
4. Czar. W. . 
- Toż. CI'ac., Haller, 1510, 4. P. 
_ Toż. Crac., Haller, 1511, 4. J. O. K. P. 
W. Czar. Dz. Wilno. Sw. 
- Exercitium in octo libros Aristotelis. Cra- 
cov., ]510, 4. R. Dz. 
- Exercitium VeteriB Artis (Isagoge Porl'hi- 
rii ad predicamenta Aristotelis. Cataegoriae 
AriBtoteli,9). Cracoviae, CaBp. Hochfeder, 
Hi03, 4. .Moszyń. 
- Toż. Crac., im pen. Haller, 1504, 4. J. 
_ Toi. (Finiunt Quaestiones in predicab. Por- 
phirii). Argentinae, Knoblouch, ]517, 4. J. 
Dzied. Św. 
_ Exercitium complectens qnestiones in li. 
bros veteris artis, pro fructu logice. b. w. 
m. i dr. (Crac., Haller), ]504. J. (dosłownie 
tenże druk co: Argumentum in libr. Porph. 
1504 tylko tytuł zmieniony). 
- Exercitium super omnes tractatus 11arvo- 
rum logicalium Petri Hyspani. Crac., imp. 
Haller, Lipsiae, per Wolfg SteckeI. 1500, 
4. J. O. (dwie edycye). Dz. Św. Cel. K. 
Kij. R. 
- Toż, edidit OUmar Nachtigal. Argentinae. 
Knoblouch, UH7, 4. J. O. C. Czar. Br. Sw. 
- Exercitium VeteriB artiB (na końcu: Fi- 
J]iunt quaestioneB logicae in praedicab. Por- 


phirii etC'!.) Argentinae, Knoblouch, 1517, 
4. J. O. Cel. P. Dz. 
- Introd. compendiosum in tract. Sphere 
materialis J. de Sacrobusto. Crac., imp. 
Haller, 1506, 4. J". O. K. Czar. R. Dzied. 
- Toż. Crac., imp. Hallcr, p.. Ungler et Lern, 
1513, 4. J. O. K. A. JJz. Św. 1'. Wilno. 
- Toż. Argentor. Knobl., 1518, 4. J. O. K. 
CZAr. Dz. Sz. 
_ Jntroductorium Astronomiae in Epheme- 
rides. Crac., Flor. et Lem, Haller, 1514, 4. 
J. O. K. P. ŚW. T. Tpn Dz. Cz:ar. Dzied. 
- Edycya z r. 1522. obacz JoanneB de Sa- 
crobusto. (Sphaericum opusculum). 
_ Liber post. analeticorum. (Quaestiones 
Joh. Veraoris super allat. AristoteliB
. Lip- 
siae, imp. J. Ualler, per Wolfg. Monacen- 
,!em, 1499, 4. J. O. K. Dz. Dzied. W. Czar. 
Sw. 
- Phisionomia ex ilIuBtrib. autl1. recollecta. 
Edid. Rud. Agricola junior. CI'ac., Vietor, 
1518, 4. J. O. C. Dz. Czsr. 
- Practica ad a. 1504, (fragm.) 4. J. 
- Pronosticum de Eclipsi lunae... a. 1504 
(fragm.) ob. Conclusio. J. 
_ Quaestiones in libros Priorum et Elencho- 
rum Aristotelis. Crac., Haller et Ungler, 
1511, 4. O. Cel Glog. 
- Questiones librorlim de anima magietri 
JoanniII Veraoris. Metis, imp. HaUer, per 
Casp. Hochfeder, 1501, 4. J. O. Czar. D.. 
ŚW. Wilno. M. Br. 
- Toż. Crac. al.te et imp. Haller, 1514, (czy, 
1510. t. .1. lVXll1I): 4. J. O. K. Czar. Dz. 
Dzied. Włocł. Hr. W. 
- Toz. Crac., Haller, 1519, 4. M. 
- Quaestiones veteris ac Dovae ).ogicae. Crac.. 
1504, 4. W. ob. Exercitium. 
- Schycclicheyt des J. Ch. nnBers herren 
1500 aUB den erzeugnissen der Sternen. b. 
w. m. dr. (Lipsk, Landsperg.) 4. J. 
- TractatuB preclarisfl. in iudiciis astroruIll 
de mutationibus a eris. Crac., Flor. et W olfg. 
1514, 4. J. O. C. K. Czar. 
- Toż. Cracoviae, b. w. r. ł.loszyń. 
J o a n n e s de Komorowo. Introductio in doc. 
trinam doctoriB Bubtilia. Crac., Ungler, 1512, 
4. O. Czar. Sw. 
- Toż. Crac., Ungler, 1515, 4. J. O. ŚW. 
- Toż. Crac., Vietor, 1619, 4. J. O. L' 
J o a n n e s de Lapide. Resolutorium dubio- 
rum circa celebrationem missarum. Crac., 
Vietor et Mrc. Scharff, 1519, 4. O. Br. 
J o l\. n n e s I.eopolita obacz Leopolita. 
J o a II n e s de Lanczut. AIgorithmus Jinealis. 
b. \v. r.. 8. A. K. 
- Toż. Crac., haer. Mar. Scharff., 1516, 8. 
J. O. 
- Toż. Crac., b. w. dr., 1515, 8. C. W. 
Czar. 
- Toz. Crac., Haller, ]517, 4. J. O. K. Cel. 
Czar. Kij. Sw. W. P. 
- Toż. CI'ac., Vietor, 1519, 4. J. O. Czar. 
- Toż. Crac., Vietor, ]538, 8. C. Sw. 
- Toż. Crac., Ungler, 1538. J. Czar. 
- Toi. Crac., 1648, 8. J. (dwie edyc.). K.
>>>
.Joanna. - Junga. 


J57 


- Toz. Crac, 1553, 8. K. 
- Toż. Crac.. vid. Hier. Scharfł'., 1556. 8. O. 
Czar. 
- l'oz. Crac.. Scharlt. 1M2. 8. O. 
J o an n es de Monterewo. Kalendarium. Cnc.. 
b. w. drukarza. 1507. Dzied. 
J o a. n n e s de Nova Domo. Libellus de con- 
stit. humani corpori8 quas complexioneB 
dicunt, (et carm. Rud. A
ricola6), dedic. Jo- 
doco Glatz consuli Crac. Crac.. Vietor. 1518. 
4. J. 
- Toz. edd. Rud. Agricola. CI'ac,. Vietor, 
1523. 4. Czar. 
- TroctatuB de complexionibus. Crac.. Un- 
gIer. 1514. 4. J. 
Joannes de SacrobuBto. Algorithmus. S. 1. 
et a. HAllera i Unglera znaki. 4. J. O. C. 
P. ŚW. Tpn. 
- Toz tamze, 1509, 4. K. 
- ']'oź. AlgorisDlus. Crac.. 1504, 4. P. 
- Toz. Crac., UDgler, 1511, 4. O. 
- Toz. Algorithmus. Haller et Ungler, 1513, 
4. O. Dz. 
- Toz. Algori8mus. Viennae. Vietor, HH7. 
4. J. O. Czar. Cel. 
- Toz. Gracc., Haller, ]52J. 4. O. Czar. Dz. 
- Toz. (ed. W. SzamotuIski). Cr.e., Ungler. 
]622. 4. J. M. Br. 
- Toż. Cracov., 1533,8. A. . 
- 1'oz. Crac.. Mtb. Scharff., 1537, 8. O. Sw. 
- Introductorium compendiosum in trada- 
tum spere materialis. (Hi....). 4. K. 
- Toż. Impre.sum Cracoviae. b. w. druka- 
rza 1506. 4. Czar. 
- Obacz Jan z Głogowy. 
- Opusculum sphericum. Lipczk, Wolfgan- 
gus, 1499, 4. O. 
- Sphaericum opusculum, cum expositione 
per Math. Shamotulien8em. Crac.. Ungler. 
imp. Haller, (1522), 4. J. O. (dwie różne 
edycye). Br. Czar. Popiel Cel. K. Tpn. 1'. 
Dzied. r.. 
- edycya z r. 1514. obacz J"oannes Głogo- 
vien.i8. 
J o h anne B Scu1tetos Cracoviensis. Jodicium 
Magistri... ad. a. d. 1506, 4. J". 
J o a D n e B do Stobnicza. Generalis doctrina 
de modis significandi grammaticalibn8 qui. 
bUB nti 80lent Bcotisantes, 
ed. Aodree Va- 
thionensi. s. I. et a. 4. J". Sw. 
- Toz. Crac.. imp. Haller, 1515, 4. J. Br. Dz. 
- Toż. Crac., Vietor, UiW, 4. J. O. K. Czar. 
- L. Aretini in moral. disciplinam iutroduc- 
tio, Joa. de Stobnica commentario expla- 
nata. Crac.. Haller. Hill. 4. P. 
- Toź. Viennae Sing. imp. L. et L. AlantBe. 
1515, 4. J". O. Kij. 
- Jntrod. in Ptolomei Cosmographiam. Ene. 
aB Silvios. Isideros. Paulus Orosiu8. Ansel- 
mus. dedic. J"oanni Lubl1łński. Crac., Un- 
gIer, B. a., 4. J". C. 
- Toż. Crac., Ungler, ]512. 4. J". O. K. 
- Toż et. Anselmus. Terra Sancta. Crac., 
1517, 4. Sw. 
- Toz. Crac., Viet.. 1519, 4. J. O. Br. Czar. 
M. K. Dz. 
w. Dzied. 


- Legenda. s. matronae Annae. Liptzk, Lot- 
ter, 1497. 4. J". Kij. 
- Toz. Lyptzk. Lotter. 1505. 4. J". 
- Toz. Lipsiae, Lotter, 1612, 4. O. 
- Parvolos Philosophiae natoralis. ad inten. 
tionem Scoti. (et. Carmen ThomAe Posna- 
niensis). Crac.. imp. Haller, (1507), 4. J. 
O. (Jocher 117). K. Cz. R. Dzicd..
w. 
- Taź. Crac.. Hochfeder, lW3, 
. IUJ. Czar. 
- Toz. Viennae. Vietor, 1510. Sw. 
- Toz. CI'8C., UD gIer, 1513. 4. J. O. Czar. 
Dzied. Moszyń. 1'. Br. 
- Toz- Basileae. Ad. Peter. 1516, 4. J. O. 
K. Czar. Cel. Dz. Dzied. Sz. r.. 
- 'foz. Vienn.. Singren., 1516, 4. O. ob. Par- 
vulus. 
- Toż. Crao., imp. Haller, 1517, 4. J. O. K. 
C. Czar. M. R. J)z. 
- Praxi8 (cum epistola Adami de BochYli). 
Crao., Haller, 1511. 4. J. 
- Qunestion. veteris ac nov. logicae Mich. 
PArisiensis. cum reBolutione 
extus ArisJo- 
telis. Crac., Haller. 1508, 4. J. O. K. Sw. 
Sz. P. 
- Toż. Crac., 1507, 4. Br. 
- QlaestioneB in libroB prior. analet. Ari- 
stot. Crac. Haller, 1511. Dzied. ob. Joann. 
Głogovien8. 
- Utrum in abstractis sit aliqoa praedicatio 
vera. (Michaeli Parisiensi philosopho. Michael 
Parisiensis Joanni Stobnicensi). (s. l. a. et 
impr.). 4. J. 
J oannnes de Turrecremata (Torquemada). 
Explanatio in Psalterium. Crae., 1475. J. 
(dwa e!!,zemp.) O. l{. M. Czar. R. Z. Gali- 
tzin. Dz. Morsztyn w Krakowie.. Cesars. 
w Petersb. (dwa egzemp.). Dzied. Sw. 
J oanne s Visliceusis. Bellum prute num. (po- 
ema). ded, Sigism. Reg. Pol. Crac., irnpenl. 
Haller, 1516, 4. J. 
J o a n n i c i o B Gabr. De peste quaeBtio. Crac.. 
And. Petrie., 1600, 4. Dz. 
Jovianu8 Joan. Pontanus. De laudib08 di- 
viniB. Crao.. Haller, 1520, 4. O. 
J ovi UB Paul. Moschovia. BaBileae, 1561. 8. 
Dz. 
- Die mOBcovitische Chronica durch Paul. 
Jovium nnd Frcih. Herberstein, aUB dem 
latein gebracht. I,'rankf., 1576, fol. P. 
Józef Żydowin. Bistorya na 2 księgi roz. 
dzielona, tłom. przez Lenarta z Urz\:dowa. 
Krak., dziedź. Mrk. Scharff., 1555. 8. O. 
Dz. Sw. 
- Historya o wojnie żydow8kiej. Wilno, Kar- 
can, 1595. Mosz. 
Jodicium de dogmate contra adorandam 
Trinitntem in polonia nuper sparso. Colo. 
niae, CholinuB, )565, 8. O. Czar. 
- Cracoviense (defekt) (około 1504). 4. J. 
- ad a. 1535. Crac.. Schm.ff.. 8. J. 
- et censura ecclesiarum. Crne., Wicrzbięta, 
, b. r., 8. W. 
J U n g a Adrian S. J. Odpowiedź na ksiązki 
knlwinisty prze
iw obrAzom chrzeBó. Po. 
znań, wdowa Wolraba, 1593,4. O. (br. tyt.).
>>>
1158 


Juniu. - Karnkowski. 


- Arte. et impo8turae novi ennge1ii magi- 
.trorum. Poznań. 1589, 4. R. (czy raczej 
parcoviusa ?). 
- Epiltola Joannis C!lpri Pseudoministri pri- 
mum Lutherani deinde Picardiae seo Cal- 
vi niani . ao nuno demum Anabaptiatae.... 
POlnaniae. 1593. 4. J. O. K. 
- Rozwil}z. 50 i dwóch Questyi Ministrów 
nowo ewangelickicb. Poznań. wuowa Wol- 
raba, 1593. 4. J. O. C. K. W. Czar. Cel. 
R. Dz. Św. Br. Moszyń. 
- Toż. Krak.. Piotrkowczyk. 1599. 4. O. W. 
M. Dz. Dzied. Br. 
- Synopsis novi evangelii. P08n.. vid. et haer. 
Woh:nb. 1595. 4. J. O. (na końcu 1597). 
Dz. Sw. 
J uniuI Fr. J. Defeusio catbol. doctrinae 
adver. Samosatenicos errores in Polonia. 
Heidelberga. 1592, 4. W. 
Jur a municipa1ia terrarum Prus8iae et legea 
ad eaB term8 primatim pertinentes. (Dan. 
t.iBci, Rhodu8). 1578. 4. J. O. Kij Br. Sz. 
Św. Dz. Gd. K C. 
Jure (de) prov. Pru8liae. Crac., 1574. obacz 
Karnkowski. 
Jurgiewicz Andr. Mendacia A. Volani. ViI. 
nae. 1588, 4. O. A. Dz. 
- Que8tiones de heresibus A. V olauo propo- 
litae. Vilnae. 1590, 4. O. K. Dz. 
- Responlio ad A. Volani libellum. (ViInae, 
1587), 4. J. O. Dz. 
- Anatomia libelli... Andr. Volani. 1691, B. 
I. et imp.. 4. J". O. Czar. Dz. 
- Bellum quinti evangelii. Vilnae. Chriatopb. 
Wolbramiu8. 1594. 4. J. O. C. W. Sz. R. 
Dzied. 
- Que8tiej kilkudziesiit.. Krak., :tazarz. limO, 
4. J". O. Dz. 
- Quinti evangelii proresBores, antiquissimi. 
Viinae, Dan. LanciciuB, 1599, 4. J. O. R. 
Br. 
- Ad 52 quelti. Greg. Zarnovitae de eccle- 
lia. Brunsb.. J oa. Saxo, 1592. 4. J. K. W. 
Dz. 
- De pio imaginum Dan. Diss. praeside :Ęm. 
Vega. b. w. m.. (Vilnae), 1586,4. J. O. Sw. 
Jur o w i u 8Z. Pogrzeb Pana .Mik. Paca (i wier. 
.ze Seb. Wl!pierskiego). Krak.. 1595. 4. J". 
O. K. 
J u I terrestre nobilitatil pruaaiae Thoruni. 
Cotenius, 159!1. 4. J. O. K. T. Czar. Sz. 
Dz. Dzied. P. 
JUI Culmen.se. Tl1om, 1584. foI. T. 
JUltyna Sw. l'iło
ofa y mgczennika roz. 
mowa z Tryfanem Zydem. (tł. Laur. KrzYlz- 
ko
aki i Szym. 
udny). Nieświez, :f.gczy- 
dn, 1564. 4. K. Sw. 
J" UB t i n i a n u I Auguatu8. A utbeuticae de re- 
bUB 8acril per compendium a J oanne Co- 
chleo commemoratae. Crac.. 1529. 16. R. 


K. 
t{ a Je n d a rz ścienny drukowany po jednej 
.tronie. zdaje lig z r. 1531 w Krakowie. 
druk. Unglerowlki. (fragment). K. 


K a l e n d a r aur 1535. Crakaw, Matb. Sarf£en- 
bergk, 12. J"'. 
- ob. Calendariom. 
Kallimach ob. Callimacbus. 
KalkIten J"an. Postilla to jest kazania al- 
bo wykłady Ewangelii świgtyoh. Toruń, 
Andrzej KoteniuI. 1594-. K. 
Kał w Konrad. Rcpetitio ob. SzamotulIki G. 
- ob. Quaestionel. 
K a m i u t u I EpiscopuB Arulien8is. PraeBer- 
vatjones a paBtilentia. Crac. t Vietor t 1526. 
8. Sw. ob. Opulculum. 
Kampian Edm. S. J. Dziesie6 dowodów, iż 
adwersarze kościoła upaść mUlz," Przytem 
na antidotum kalwińskie odpowie
ż Ga- 
spt'a WilkowIkiego. 1!)8ł, 4. O. K. Sw. 
- Dziesi
ć wywodów, dla których Heretyki 
wyzwał, z domówieniem X. P. Skargi. Wil- 
no. Radziwiłł. 1584t 8. Czar. 
Kancyonał luterski. 1578. .. O. (brak ty t.). 
(Artomiusza?) ob. Walenty. 
K a n t i o n a l albo pieśni duchowne. Toruń, 
Nehring. 1587, 4. Czar. 
I{ a no n Andr. Poemata. CI'8covi8e. 1588. 8. T. 
Kantaki Chr. Vitae Ar. Episc. et epill. era- 
covienlium. Crac.. J'IIZ.. 1593, 4. J". O. K. 
Oel. .M. Dz. WłocI. Sw. Sz. 
Karliński Stan. Spraw i postgpków rycer- 
skich opisanie. ded. Hier. SienaawlI, Lwów, 
Bemath. 1599, 4. Ozar. Krasiń. 
Karnkowlki Stan. Agenda ob. Kromer. 
_ Epitltolae i1lultr. virorum. Orac.. 1578, ,. 
J. O. K. O. Kij. Czar. R. Dz. Dzied. Sw. 
Sz. P. 
- Ad Henr. Valell. et procereI de tuenda 
unitate fidei oratio. Crac.. 1574, ,. O. Czar. 
WłocI. 
_ Admonitiones quinque draa sacramento- 
rum adminiltrationem. Colouiae. Cholinu.. 
1572, 8. O. Wlocł. DziecI. Św. Br. 
- Constitutiones Synodi Vladislavieusis. 1572. 
8. Br. 
- Constitutionell synodorom metropoI. eccle.. 
Gne8nen. ulque ad A. 1578. Crao., Petrico- 
ViU8, 1579. 4. O. C. Cel. K. Ozar. Dz. DziecI. 
Sz. SW. P. Pusł. Br. 
_ in Synodo Vladi8laviensi. 1672. PU8ł. ob. 
Constitutiones. 
_ Exorbitaucye. b. m. i r," (lli96). 4. ob. E- 
xorbitancye. 
- Fama pOlthuma Sigis. Augu8ti oratione 
illustr. et responlio }t'ranc. !{rasililki. I. l. 
et a., (1572?), 4. J. Br. Dz. W. Czar. 
- Harangue au roy Henry do Valoil. Parls. 
Va8cosan.. 1574, 4. Gd. Czar. R. 
- Kalianie o npBdku rodzAju ludzkiego. Po- 
znali, b. dr.. 1597, fol. Czar. Dz. 
- Kazanie o dwojakim kościele chrześci8ń- 
skim. Krak.. r.az., 1596. 4. O. SW. K. Br. 
Czar. 
- Jnstrukcya na sejmiki. B. m. i r.t (1598), 
fol. W. 
- De jure provinciali terrarum Majorumque 
civitlltum Prussiae. dedic. Henrico Regi Pol. 
Crac. Nic. Scharlf 1574, 4. J. O. Cel. K. 
Kij. Sz. W. Czar. Dz. Dzied. Św. 


I 
f
>>>
Karnkowski - Kmita. 


159 


- Mt:uyasz, .lbo kazania o upadku i napra- 
wie rodzaju ludzkit:go, dedyk. Zyg. Ul. 
Poznań, 1597, fol. J. O. K. C. Cel. R. Mo- 
szyń. 
- .Modus et ordo election. nov. regis epistola 
ad M. Cromerum edit. a Nic. Kossobudzki, 
dedic. Henrico m. Regi Pol. Crac., Nic. 
Soharff.. 1578, 4. J. O. W. M. Dz. SW. T. 
Czar. 
- De modo et ordino electionis regis. Colon. 
Agripp.. Birckmann., 1589. Dzied. ob. Kro- 
mer (Polonia). 
- NaJ?ominania potrzebne, których plebani 
w Kujawskim biskupstwie uzywać maj,. 
Krak., St. Szarff., 1568, 8. Czar. 
- Toż tamże, 1569, 8. Sw. 
- Toż. Krak., :Mik. Szarff., 1570, 8. W. 
- Toz. Krak., Sł. Scharff., 1577, 8. W. K. 
- Oratio in comitiis varsav. 1570, 4. J. O. 
- Oratio 1570 in senata habita. Crac., b. d., 
1574. Dzied. 
- ad Hear. V.łesium Panegiricas. Crac.. b. 
ąr., 1571, .ł.. J. O. K. C. W. R. Sz. Dz. 
Sw. 
- Toż, b. w. m. i r., (1573), 4. W. Czar. R. 
Włocł. Dzied. 
- I'owinnojci bractwa Bożego ciała w Unie. 
jowie. b. w. m. i r., 12. Św. 
- De nuone eligendorum rcgam Poloniae. 
Adj. Panegyricu9 ad Uenricum Valesiam. 
Posnaniae, 1593, 4. O. P. (dwa wyd.). 
- De primatu Senatorio et de ratione eli- 
gendoram regum. Posnaniae, Wolrab, 1593, 
4. K. W. Sz. C. Czar. Kij. WłocI. SW. W. 
- Sententia albo zdanie o odjeździe króla 
do Szwecyey. b. m. i r., (1593), 4. Czar. 
W. Sz. Br. l'usł. 
- Synodus provin. gne,men. a. 1589 celebra- 
tns. pragae, 1590, 4. Sw. 
Karo Szulchan Aruch. Kraków, Aron z Pro- 
leic 1580, ful. Czar. 
KarteD Jan. O czterych ostatecznych rze. 
czach bi
i. Krak., Scharff., 1662, 12. O. 
Katechizm r.1561,8. Dz. (Czy Małeckiego?). 
-- Toi:. Poznań, lG77,(?) 8. R. 
Katechizm. I'rzedmuwa napisAna w Pozna- 
niu przy tumskim kościele w l'ollt wielki. 
(czy Białobrzeskiego?). 1566, 8. Br. 
Katychyzys to jest nauka starodawnaja 
chrystijanskaja, ded. blik. RadziwiUuw. Ne- 
swyz, 1562, 4. Czar. 
K a za n i a h,dź nauki krześciańskie (Krzesi- 
chleb?). Toruń, 1588. '1'. 
Kazania Synodowe. Na generalnym ewan. 
,elickim synodzie w Toruniu r. p. 1595. 
(Turnowsklego, Artomiuszs, Cbrz/łstowskie- 
go Grzegorza z :2:arnowca). (Toruń), b. m. 
dr. i dr., 1599, 4. K. Gd. Czar. 
Kazano wski Jan. Na upominanie Jana Kal- 
wina do braciey Polskiej napisana. b. w. 
m., 1564, 8. K. 
Kempis ob. Thomas. 
A 'Kereszty e nsegn ek fundamentomaroI 
való rovid Tanusag. Krakoban, Szekely, 
Jstvan, 1544, 8. J. 


K i e r D o w i ski. Epi tbal. na wesele Piotra 
Kroszyńskiego i Xnej Anny Sokolińskiej. 
Wilno, b. dr., 1595, 4. J. 
Kirchenordnung iu lIerzogth. Preussen. 
1558, fol. Sw. 
Kirateyn Joannes Cerasinu9. Enchiridion 
jur. magdeb. Crac., 1556, 8, K. Sz. 
- Toi:. Crac., vidua Hier. Scharff., 1557, 8. 
D3. 
- Toż. Crac., vidul\ St. Szarfl'., 1586, 8. 1. 
1'0piel. Tpn. Św. Br. 
Klem"ns VIII. Przezegnanie aróla Nawar. 
skiego. które mu daL.. d. 17 Sept. 15!15. 
S. l., R. P. 1596; 4. O. K. W. 
- Relatio de Henrico Gal. et Navar. rege 
et de Sigismundo Poloniae. 1594, 4. T. 
Klerika 
tan. Na wesele kro Isabelli. Kra- 
ków, Wietor, 1539. Czar. 
K lon o w i c z Sebastyn. I'lis. Krak' J Sternacki, 
(1595), 4. J. W. Dz. 
- 1'oz tamże, (1598), 4. Gd. Św. 
- Pami
tnik XX., y królów pols. b. m. dr. 
j r., 4. O. W. Sw. (HiS6-7?). P. 
- Philtrou. Crac., Petricoviu9, 1582, 4. O. 
Gd. 
- Reguła Benedykta. S. na polski j
zyk pil. 
nie przełożona (przez Seb. Klonowicza, de. 
dykow. Joz. Wereszczyńskiemu bisk.). Krak., 
l'iotrk., 1597. 4. O. W. Dz. Sw. Benedy. 
ktynki w NieBwież.u. 
- olJacz Benedykt Sw. 
- Roxolnnia. Crac., l'etricovius. 1684, 4. O. 
Czar. W. Gd. K. Dz. Św. 
- Victoria Deorum. S. 1. et s, a., 8. O. Dz. 
Dzied. (z odmiani) W. Zamoj. Czar. (z deI!. 
z r. 15
7). J. P. 1'... Krzy*anowski Stan. 
- Worek Judaszów. I{rak., 1600, 4. O. Dz. 
P. Pud. 
- Poi:ar. Upominanie do gaszenia, y wróżka. 
o upadku mocy Tureckiej. b. m. i dr., 1591, 
4. J. O. K. ŚW. Br. 
- Żale nagrobne na Jana Kochanowskiego. 
1585, 4. J. O. W. Gil. Sw. P. 
Kłos X. Tomasz. Algorithmus. Crac., Ung1., 
1638, 8. 'J. Czar. 
K m i ta Jan Achacy. PsaIma przyjazdu SZCZij- 
liliwego Naj. Zyg. 111. (przyp. Olbrychtowi 
z Laska Wojew.j. Krak.. b. dr. 1587, 4. J. 
A. K. W. 
- .ł.ow Dyany, Krak., Mik. Scharff., 1588, 
4. O. 
- O Aeneasza Trojańskim bięgi trzynaste 
a D. 1589. (Mapheusa Vegiusa). Krak., r.az., 
1591, 4. O. 1'. 
- 8pitamegeranomachia. Krak., Koby1iński, 
15!)5, 4. O. 
- Poczl}tki królów rzyms. b. m. i r. (Krak.), 
4. O. Z. 
- Treny na śmierć Katal'z. Branickiej. (1588), 
4. O. 
- Trymachia Jana Szemcta. Krak., Laz., 
1594, 4. W. 
- Żywoty królów polskich. Krak., M. Szarlf., 
1591, obacz Janicki. 
(K m i ta) 'fhreni in exequiis adoles. Lazari 
I'hilonia Kmitae Czarnobylski, Palatinidao
>>>
Kmita - Xovacciocius. 


160 


Smolens. (Parthenicae Sodl\litati8 In acad. 
viln. S. J. ded. I.eon. Sapieha per Luc. 
Krasnodomski Carm. Stau. Ilowski. :Nic. 
Koricki. Joann. Eisimont. Mart. Woyna. 
Alb. Sielawa. Christ. Campo. Petri Molski 
et a1ior.). Vllnae, oft'. acad S. J. 1594-, 4. J. 
KnobolsdorH Eustachy. Ecclesia catholi- 
ca afflicta Sig. Aug. et epistola Mart. Cro- 
. meri. Nissae, Cruciger, 1:157. 4. O. K. 
- Toż. b. w. m. i r., .4. Cz. 
- Divi Poloniae Regis Sigis. I. Epicaedion. 
. Crac' I Vietor, 15J8. 4. O. K. Dz. P. Sw. 
Czar. M. 
Kobielińllki Krz. Epigr. ad .Stan. Rosi- 
montAnum. Crac.. Lazar, 1558, 4-. J. Czar. 
Kochanowski Jan. Elegiarurn libri 1111. 
Crac., Lnzar, 1584, 4. J. O. Br. K. C. I{ij. 
Św. Dz. Dzied. Moszyń. 
- De expuguatione PolQttei. Varsaviae, 1580,. 
4. J. K. Dz. 
- D
Jas 
Zamchana J1010nice et latine. Leo- 
pol., 15,8, 4. Dz. Sw. . 
- Ly1'icornm libellus. CI'ac., 1580, 4. J. .Kij. 
Dz. 
- In nuptias J. ZalJ)oiscii. Crac., Lazar. 1583, 
4. J. O. Gd. Dz. SW. P. :f.. 
- Pieśni S. Warsz., Szarff., 1580, 4. J. 
- Toz. I{rak.. 1580, 4. Dz. 
- Ad. Stellh. Batoreum Moscnn debellato 
Epillicion. Crac., Lmmr, lót33. 4. J. O. K. 
C Kij. n. Gd. Dz. ŚW. P. 
- Epitalamium na wesele Radziwiłła i Osb'o, 
sklej. Krak., :f.AZ.. ]68ł, 4. O. 
- Fragmenla. Krak.. :f.az., 1590, 4. O. Cel. 
Gd. Sw. Br. Z. 
- Fraszki. Krak., Laz., 1;)84, 4. O. :f.. A. 
Sw. P. 
- Toz, ]590. Gd. Dzied. 
- Jezda do Moskwy Kryszt. Radziwiłła. Kra. 
ków, x,az., 1;;83, 4. Dz. Gil. 
- Kochalląwski Jan. Krak., 
az., 1585. 4. 
Gd. Cel. Sw. 
- Toz. Krak., Łaz., 1598, 4. O. Kapit. obrz. 
grec. Lwow. 
- Toz. Krak., Łaz., 1600. J". O. T. Dr. L. 
- O CzecllU i Lechu hi8torya. Krak.. Laz.. 
1589, 4. O. K. 
- Odprawa posłów greckich. Warszawa, 
1578, 4. O. Dz. Czar. 
- Proporzec. I{rak., Łaz., 1587, 4. O. Dzif'd. 
- Siedm psalmów llokutnych. Krak., la79. K. 
- Psałterz z lJUtami Gomołki. I{rak. 1580, 
4. Tyszkicwicz w Wilnie. ob. Gomółka. 
- Psałterz (def.) :f.. ob. Dawid. 
- Satyr albo dziki mqż. B. m. i 1"1 (Hi6 3 /.. 
4. O. 
- SZRcllY. Krak.. Wirzbi
ta, 158';, 4. O. 
- Treny i cpilaphium Hannie. B. 1"1 4. Dz. 
- Threny. Kraków, 1580,4. Br. 
- Treny. Krak., :f.az., 1583, 4. O. Gil. Czar. 
- Wrózki. l{rak., :f.az., 1587, 4. O. K. 
Wtargnienie do Moskwy Mikot. Radzi- 
wiłła. które było roku 15G8 (czy Kocha- 
lJowskicgo) (bez ty t.). Cz. 
_ Wtargnieuie do Moskwy r. 1581. S. l. et 
a., 4. O. K. $w. 


- Zgodl\. 8. l. et a., 4. (dwie różne edycye, 
jedna druk. prawdopodobnie u Wirzbiijty, 
druga 11 :f.azarza). O. 
- Zgoda w Krakowie r. 15G5. Gd. 
- Zuzanna. S. l. et a., (1564-), 4. (cJwie r6- 
tne edycye. obie z XVI w.). O. 
KochanowBki Mikołaj. Rotuły. Krakow, 
Łazarz. 1585, 4. J. K. W. Czar. Z. (1581). 
Gtl. 
Kołakowski stanisław J"acwieziuB. O pra- 
wdziwej .szczęśliwoBci y Błogosławieństwie 
jako onego dostqpić y w 11im żyć na Bwie- 
cie mo
emy. Wilno. J. :\larkiewicz. 1593. 
4. J. K. 
_ Cathemerinon ksi!jslwa Słuckiego na śmierć 
Jerzego i J"ana Słuckich. Wilno. druk. Ma- 
Jnoniczów, 1593, 4. O. 
- Wiek ludzki albo krótkie opisanie wieku 
czlowieczego. Lata Bożego la8ł. S. l., 4-. O. 
Komentbarz albo wykład na proroctwo 
llozeasza (z tłumacz. łacińskitgo Teod. Wi- 
ta). Brześć lit., nkł. 111. Radziwiłła, 1559, 
4. O. Cza.r. Rr. 
Komorowo Jan. ob. Jan. 
K o m p ar s ki Jan. Scipionis Campo Prodro- 
mus Lethi. Vilnae, 1593, 4. Dz. 
Konarski J. S. J. Kazanie na pogrzebie St. 
Sohockiego. .w)'d. P. Lilia. Poznań, WoJrab, 
1590, 4. O. Sw. K. 
K o n c i a n i Ił W alew. Comediae. Crac., Scharff., 
1549, 4. Dz. 
Konfederacya woj ew. KrAkow. (Confoo- 
deratio). b. m. i d.'., 1587. Sw. 
K o n i t z Georg. ob. Hesiodus. 
Konsens Saudomierski 15.... 8. Toruń. K. 
(defekt). 
(Konstytucya) W. Iwie Boze etc. b. ",. 
m. i r., 1550. roI. Sw. 
- obacz List. 
Konstytucye ObACZ Constitucye. 
Kontryfet Sboru krakowskiego, który lu- 
terski zowil! zburzonego r. p. 1574, d. X. 
Paźdź., fol. J. 
Kopp Jan z Ramcntalu. Gruntowny a doko- 
nuły regiment. Praba, 1\ Jana Hada, (153G), 
fol. (Dcdyk. Z:)'I
lJIuntowi. król. polskiemu). 
O. Czar. 
Korł2nka błogo P. Maryi. Krak' l :f.az., 1593; 
8. Sw. 
Korycińsld Andrzej. ob. Coricinius. 
Kościele (o) Pana ob. Wujek. 
Kossobudzki Mik. (Cossobucius). Psahni 
LXVIlI explanatio. Coloniae. Aquensis. lIi75, 
8. O. Czar. 
KOBsyczek Jan. Rozmowy które miAł król 
Salomon. Kraków, 1521. Przyborowski Józ. 
(def. ). 
- Toż, inna ellycya (defelIt). Dibliot. 8ukces. 
Polińskiego w Wilnie. 
Kostitz. De bell o fociali turcico commoni- 
tio ad Sigism. 111. Crac.. I.azar. 1595, 4. J. 
O. Dz. 
Kovacciocius VolfgAngos. Ad ordines e- 
quitum in electione novi regis in conven- 
tu Varsovicusi babita oralio. Cracov r 1587r 
4. K. Dz.
>>>
Kownacki - Krzewski. 


161 


_ Toż. Oratio B 1587 m. Aug. die 14. bez 
'W. m. i r., 4, Włocł. l'. 
I\ownacki Walenty. Rycerstwo c1lrześciall- 
skie ob. Erazm Roterdllmczyk. 
K o Ź ID i ń c z y k Jan. Epistola. ad minisf.ros 
verbi Dei. Crac., vid. Unglerii, 1549, 8. J. 
O. Dzied. (bez w. dr.). BI'. 
Kraiński Krzyszt. Porzlłdek nabożeństwa. 
Toruń, 1599, 4. O. 
Kran t z Alb. Vandalia. Coloniae, 1518, fol. 
Kij. 
- Toż. Coloniae, 1519, fol. J. 
- Toż. Francof., Wech..J, 1575, rol. J. C..T. 
- Toż. Frllncof., WeclJeI, 1580, fol. Dz. Bw. 
Krasiński Jan. Polonia. Bononia, l'cregri- 
DUS, 1574, 8. J. Cz. IGj. R. (?) Bw. 
Kromer Marcin. Apologia contra obtrecta- 
tiones qoornndam. b. m. dl'., 1556, 8. Czar. 
- ,Agenda, a 8. CarDcovio edita. 1573, fol. 
Sw. 
- CatecLese8 tj. napominania i Dauki każ- 
demu człowiekowi. Cateches. seu institutio. 
Crac., Nicol. Schllrff., 1570, 4. J. O. Czar. 
Sw. Br. 
- Catechesis (lat. Polon. German.). CI'ac., 
N. Scharff., s. B., (1570), 4. O. Czar. R. Dz. 
Dolied. 
- Toż. Coloniae, Cho1inns, 1571, 8. O. K. 
. Dz. Dzied. WłocI. 
- Colloquiorum de re1igione (]\[onachus). Co- 
Jon., 1561. Glog. ob. De religione. 
- Deliberatio Lucretiae. S. I. et a., 4. O. 
- Delibel'atio Lucretiae post vim S. Tarqui- 
nii. Crac., Vietor, 1544, 4. J. W. 
- De origine et reb gest. Polonorum. Basi- 
Jeae, Oporinus, 1555, fol. J. O. Col ar. W. 
R. (lli54 ?). Z. Dzied. Św. Br. P. 
- Toż, Hasileae, Oporinus, 1658, rot J. O. 
Cel. W. Kij. Tpn. Dz. Popiel. Sz. 
- Toz. Basileae, Oporinus, 1568, fol. J. O. 
K. C. Czar. Cel. W. Kij. Sz. 
- De Bplendidissimo Christi Jesu triumpho 
Carmen. Crac., Vietor, 1533, 4. J. Cel. 
_ Toż. Crac., 1534, 4. K. 
_ Toz. Crac., Vietor, 1541, 4. P. 
- Mittp.rnachtl. Volkern Historien. Basi1eae, 
(1562), fol. J. O. K. W. T. Dz. P. Gd. 
_ De SigisIDundo I tluo panegyrici (Cro- 
meri et Sam. Maciejowski). Moguntiae, Be- 
hem., 1550, 8. J. W. 
_ Do falsa nostri temporis et vera Christi 
Teligion.e. Dilingae, Mayer, 1559, J. O. K. 
P. Sz. Sw. R. Czar. M. Dz. 
_ De falsa Lutheranorum re1igione. pariB, 
Guilard, 1560, 8. W. 
_ De vera et falsa reoligione li ber tertiuA. 
Dilingae, Maier, 1561, 4. O. Czar. R Ii:. 
Dz. 
_ Monachu9 sive colloquiorum de re1igione. 
Coloniae, Cholinus, 1568, 8. J. O. K. Czar. 
(z odmienn. tytułem). ŚW. P. Br. Ł. 
_ Von der falschen Heligion Chr. in t
ut- 
8che sprach verfertiget. Dilingen, 1560, 4. P. 
_ Christli('he getrewe BrmAnung. Dilingen, 
Mayer, 1560, B. C?Br. 
_ Ad . rf'gelD, proce reB equiteaque Polonoa 


- 


epistola. Additnm Carmen Eusfachii R Kno- 
belsdorEf. a. 1557, 4. b. w. mo i r. CI'.ar. 
_ Toż. PaTis, Nivelliu8, 1564, 8. K 
_ Toż. Colon. Agripp., J3irckmann, J589. 
Dzied. 
_ MisIlale VaTlniense. Crac., Laz., 1587, fol. 
Czar. 
_ Orat.io in runere Sigismundi. Crac., ,.j,L 
Vietol'i8, 1M3, 8. O. Czar. W. P. Sz. DL. 
Glog. 
_ Oratio in synodo Cracovienai. Moguntiac, 
1550, 8. O. ŚW. 
_ Orechovius, I!ive de conjngio et coelibatu 
!lBcerdotum. Colon., Cholinus, lIi64, 8. O. 
P. ŚW. Dz. Sz. 
_ Polonia sive de situ et gente polonorunt. 
ColoJJiae, CholiJJu
, 1677, 8. J. O. C. Cel. 
M. Z. Dz. Dzied. Sw. Sz. Br. W. P. 
_ 'l'oz, 1578, 4. J. O. K. Czar. W. Kij. T. 
R. Glog. Dzied. Sz. Gil. P. Br. 
_ Coloniae, MDLXXXVIX. fol. T1"n. (1589), 
Sz. (1584). 
_ (et Vapovii. Fragmentnm). Colon., Birck- 
mann, 1liR9, fol. J. O. K. Popiel. Cel. W. 
M. fz. Dzied. ŚW. P. Gd. L. UphAgcn 
w Gdańs. 
_ Toż. Colon., 1194, fol. R. (zapewne data 
mylna). 
_ O wierze i o nauce loterskiej, rozmowa dwo- 
rzanina z mnichem. Krak., Łazarz, (PQ r. 
1554.), 8. J. 
'l'oż. Cz. I. H. III. KraMw, Lnz., ló53, 
B. Czar. 
_ Toż. ló51 - 54, 8. O. W. Czar. Br. 
_ Sendbrieff aJJ die kiinig1iche Wiirde uml 
die von der Landschaft der. kron. PoIn. In. 
golst.adt, WeissenllOrn, 1558, 4. Z. 
_ Sermo de tuenda dign. sncerdotali. Cra('. 
Ungler, 1542, 8. J. O. ŚW. Czar. Dzied' 
Sz. Br.(?). . 
_ Sermo de tuem1a dignitate sacerdotali, ded. 
Petri Gamrato. Crac., Vietor, 1542, 4. O. 
Czar. 
_ Toż. Crac., Vietor, 1542, 8. O. Z. Dz.' 
Wloeł. Sz. 
_ Crac., Math. Scharff., 1543,8. J. K. C. Dz. 
_ Sermones tres eynodici. CoJoniae, Chołi- 
nns, 15fi6, 8. J. O. Br. Czar. R. Dz. Włocł. 
IJzied. Św. Sz. 
_ Zwalf christ1iche Unterrichtungen. Krak., 
N. Scbarff., 1570, 4. O. ŚW. Czar. 
_ ob. Joannes Chrysostomus. 
Kros neńczyk ob. Crosnensis. 
Krowieki Marcin. Chresciańskie a zało. 
bliwe napominanye do Nayasnieyszey jego 
królewskiey Miłosczi Maiestatu i do wBzyst- 
kich. Maydeburg, ]554, 8. K. Dibliot. cc- 
SBr9. w Wiedniu. 
_ Obrona nauki prawdziwey y wiary staro- 
dawney. Pińczów, u Daniela, 1560,4. J. Dz. 
_ ObraZ" a kontrefet własny AJJtykrystów 
z pisma świ
tego. Krak., Wiel'zbi
ta, 1561, 
8. K. 
_ A'pologia wiftsza, tj. Obrona Dauki praw- 
dznrej. Wilno, Niniński. 1584. 4. O. K. Cel. 
Krzewski Abrah. et Rajecki Alex. gratu- 
21
>>>
162 


Krzewski - Lalo!zyn. 


lantur SigiB. 111 ingreBBum Viluaru (1589), 
4, J. K. 
Krzewski A. Evodicon Sigismundo III con- 
cinnatum. BrunsbergBe, 1593, 4. O. 
'krziBZtanowic Stan. Disputatio de SpOD- 
Balibns. Wirzburg, ł'leischmnnn, 1600, 4. 
Czar. 
- DiBputatio de usuris. Wirzburg. Fleisch- 
mann. 1600, ł. O. 
- Polonia Beu hrevis descriptio Statuum Po- 
loniae. Moguntiae. 1596. 4. R. (pewnie myl. 
ne zamiast 1606). 
Krzu s kiJ. Vindiciae. quibns Phi1aletae res- 
ponsio vindicatur. 1593, 4. O. K. . 
Krzy c k i (Critius) Andr. In Sigismnu. et 
Barbarae connubium carmen. (et mag. Jo- 
ann. Solfa. J odoci Lud. Decii. et Joann. 
Solv. Amatus, Chr. Sidlovecio). Crac., Hal. 
ler, 1512. 4. J. Czai'. 
- Eucomia Luteri in Lnterum oratio. S. l., 
1524. 4. J. O. Sz, ob. Encomia. 
- De afIIictione ecclesiae commentar. in 
psalm. XXI. (Ded. Reginae Bonae. Stania. 
Rosii epigrammB). Crao., Vietor. 1527, 4- 
J. O. K. Włocł. C. Czar. Br. 
- De ratione et sacrificio MisBae. Editlit 
Stau. HOBiuB. Crac.. Math. Scharff., 1529. 
8. J. O. K. Dz. Włocł. Czar. Św. 'P_ 
- Oratio in postulando ad regnum Sigismun- 
do II. die S regum habiła 1530. b. m. i r. 
(Crac., Mat. Scharffen.?).J. O. K. WłocI. P. 
- Ad J. A. Pulleonem De negotio Pruteni- 
co epistola e.t M. Pyrserii c:pistola ad Christ. 
de Szydłowlec. Ccac., Vletor. 1525. 4. O. 
C. Czar. 
- SigismnnduB ejns nominiB primns. (rycina 
na drzewie i Carmen). Crac, Vietor, 1531. 
fol. pół ark. Św. 
_ l'hrenodia Valachiae. dedic. Joann. Tar- 
nowski. Crac., Viet.. 1531, 4. Czar. 
- ob. Statuta (1536). 
KrzyianowBki Hier. Krześciańskie przy- 
prawienie, dedyk. Lowczoskiemu Opatowi 
tyniecko Krak., Łaz,. 15ta. 8. O. K. 
- Kazania (i Cytarda X. kazanie tł- Tom. 
z Płazy). b. m. i r. (data przedmowy 1565). 
8. W. 
- To!. Krak.. Szarff., 1566. Dz. 
- ob. Orzechowski. 
- Rozmowa o krzczeniu dziatek małych lila- 
chetnego Mik. Popławskiego. Kraków. St. 
Scharfl'" Hj67. 8. K. 
J{siizki pożyteczne abo napominanie od 
starszych jednoty braterskiej. Krak.. Wierz- 
bi
ta. 151:!3, 8. Św. 
KBiiBZki ob. Trep. Ostaphy. 
Ksiggi probowane jrzez doctory y ludzie 
nauczone kościoła Rzymskiego. Krak., Un- 
gIerowa, 1545, 8. K. 
- obacz Jezus. 
K u c h l e l' JBC. Epicedion in funere Janusii 
a Kosczielecz Palat. Sirad. Vitebergae, Laur. 
Schwench" 1565. 4, J. 
- Epithalamium in l1uptias Stepl.ani Micltni 
med. Dl'is. et Annae filiae Joan. Viliczyń. 
.ki Rescii Civ. pOSD. 4. J. 


Kuczborski Walenty. Katechizm a1bo lIau- 
ką wiary i pobo?no!ici krześciańskiej. Kra- 
ków, Mik. Scharff., 1568. fol. O. K. C. Cel. 
Czar. R. Dz. Dzied. ŚW. P. Br. 
Kulecki llalth. Gratnlatio ad Chr. Ohmd- 
ski. Regiomonti, G. Osterberg. 1600, ł. Dz. 
Kwiatkowski Marc. ConfeBsio Aug. fidei. 
S. 1.. (Królewiec, Danhmann). 1561, 4. O. 
Czar. K. 
- Libellos fere aureus. Regiom., Daubm., 
1569. 4. W. 


L. 
Laeliu8 Luc. (Recalchi). De sarmatica lue. 
Fen'ara 1600,4.. W. 
Laetns ob. PomponiuB. 
L a rn c h o n i n s J. De causis ecdipsium. Grach" 
Mth. . Scharff.. 1544, 8. O. Dz. 
Lament chłopski na pany. b. W. r.. (około 
1588). K. 
- nieszcz!)snego Gręhora Osika skaeanego. 
1580, 4. Gd. 
Lancicius Joa. Foelix Gor
ki Foeliciano 
Jaroski avuQcuIo sue Poemation Lancicii 
dedicat. Crac.. 1596, 4. J. 
Lancut ob. JoanneB. 
Landesordnung deR Herzogthums PreuB- 
sen. I{i5nigsb., Otiterb., 1577, 4. 'l'. Dz. Św. 
Lang J. Carminum lyricorum libero Augu- 
staB VindeI., Ulhardus, 1548. 8. O. 
- Orat.io ad Christum Jesum pro tntela con- 
tra TUI'cam. Crac., Vietor. lMO, 8. O. 
Lans-J. ob. Nobilis. 
Lapide Joann. Resolutorium. Crac,. Viet., 
imp. Mar. Scharft., 1519. 4. Dz. ob. Joannes. 
L a s c o JoanneB, Albertus ob. .Łaski. 
Latalski Georg. Oratio ad Steph. Batore- 
um. b. m. i dr., (Tiguri) 1582. 8. Czar. 
Laterna Marc. S. J. Oratio in exequiall 
StepLalli regis. Crac.. Pętricovius, 1588, 4. 
O. C. Dz. Czar. WłocI. Sw. P. 
Laterna Poloniae siv8 in mortem Mart. La- 
teruae, Crac., Laz..1599. 4. ob.Niegoszewski. 
LatoB (Latotiinius) Jan. Kometa z podziwie- 
niem r. 1596. Krak', Kobyliński, 1596. 4. O. 
- Obwieszczenie przypadków z znaków nie- 
bieskich. Krak.. St. Szarft:. (1572), 8. Czar. 
- Prognosticon de regnorum mutatiouibus. 
b. m. dr. i r.. 1594. W. Czar. 
- Toż. Crac.. 1594, 4. T. 
- Przestroga przyszłego znacznego na świe- 
cie odmienienia. Kraków. Siebencj., (1595), 
4. W. Dz. 
- Strażnik opowiada przypadki rozmaite. 
ded. !\lich. Zebrzydowskiemu. Krak.. Koby- 
lińs.. 1596, 4. W. 
- Kalendarz (brak tyt.). Przesb'oga rozma- 
itych wypadków na r. 1599. Krak., Koby. 
lii.s., 12. J. 
- Quał:stio pro incorporatione ad dispulan. 
dum prolIosita. Crac., I.az., 1582, 4. Dz. 
- Opisanie zaćmicnia słonecZliego na rok 
1598. Kł'aków, 1597. 4. C
eński. 
Latoszyn Johanncs. dec.'etorum doctor. For. 
ma Bbsolutiollis. {I48Q). fol. J.
>>>
Lauacrum - Liber. 


163 


Lauacrum cODscientiae. b. m. dr. 1519, 4. O. 
Laudatio Cunebris in exeqoias J. BarscH. 
Wilnae, oif. S. J., 1595, 4. O. 
Laudinus. Epistolarum Turci Magni (Mu. 
hammedi8 II). Vietor, B. a., 4. J. 
- Toz. LibellulI. Viennae. Singr. et Vietor , 
1511, 4. O. 
- Toz. Viennse, Singr., 1512, 4. C. 
- Toż. Crac., imp. Haller, Ungler , 1518 , 4. 
J. O. K. lJ. P. Br. 
- Toż. Brixae, de Misintis, II. a. 4. O. 
L a u d u m conventus ProBzoviensiB. 1587, Col. K. 
LaurentanuB Mich. Epist. de legatorum 
Japonicorom adventu. Vilnae , VisliceDl., 
1685, 8. J. 
L a u r e n t i n s Siradiensis pseudou. ob. Orze- 
cbowski Stan. 
Lauter Mart.. ob. Grabowiecki. 
Lawentotter M.Das auder Buch der preu- 
.cben Gescbichten. Grodzisko, Nehring., 
1580. 4. Czar. 
Lebehki Georg. Descriptio Iudorum Con- 
stantinopoli, 1582, ob. Dzierżek. . 
L e c t u rasoper tituIo de regoli.s iUlia. Crac.. 
Ungler, b. r., 8. J. W. CzaI'. Sw. 
- Toż. Crao., Ungler. 1612, K. ŚW. 
- Toż. Ungler. 1524, 8. J. Ę. C. Czar. P. 
- Toi. Ungler. lISSI. 8. O. Sw. 
- Toi. Ungler. 1637, 8. J. O. K. Czar. lJ. 
Dzied. 
- Toi. Crac., Ungler, 1542, 8. O. 
Leetura veteris artis (Aristoteles. Porphy- 
rius. Porretanus). Crao., Hochfeder, 1603, 
4. J. Sz. 
Legatio Japoniorum regum Romae 1585 
babita. Romae, Zanettus, Bononiae. Be
- 
tius, Cracoviae, Lu., 1585. 4. J. O. K. Sw. 
Czar. 
- S. C. Majestatis Varsaviao in Convento 
generali ad electionem regill desił(llatp co. 
ram Senatu... per certos oratores habita. 
Crac., 'Scbarff., 1573, 8. J. O. (dwie róine 
edycye). C. Dz. Czar. W. SW. Br. 
LegationeB ordinum regni Poloniae de e. 
lectione Sigism. III. Crac., Laz., 1587, 4. 
J. O. W. Od. Kij. Cnr. R. r.. 
Legatorum nobilit. ducatus Pruasiae lite- 
rae 15
. Dz. 
L e g a t o l' u m instroctio 1585. Gravamina 
(praeCatio Frid. Aulock.) 1585. Gd. 
L e g e n d a sanctissimae Matrone Anne. Lyptzk, 
LoUer, 1512, 4. J. P. ob. Joannes. de Sto- 
bnica. 
- der heylige Hedwigis. Breslau, Baumgar- 
tben, 1504, Col. Czar. 
Legen dae sanctorum Adalberti, Stanislai, 
Floriał:li. Crac., Haller, 1517, 4. O. K. Dz. 
Czar. Sw. 
L e g e s et officia scholae marianae in Ichola 
Dantiscana. Dantisci, 1592, 4. T. SW. 
- et stBtuta congregationum B. Virginis.... 
Crac., An. Petric., 1598, 8. J.. 
Leh re deutsch und Polnisch sprecben. Nau. 
ka ku uczeniu sig Krak., SL Scharff., 1584, 
8. W. 


....... 


L e o Papa. DuUa contra errores Mar. Lu. 
theri. edd. Joann. Konarski. Crac., Vietor, 
1520, 4. J. O. Dzied. 
Leopolita Jan. Biblia. 1561. Dr. St. O. 
strowski w Kościelcu. 1575. Br. Od. 1677. 
Pusł. lJ. ob. Biblia. 
Leopo li ta (Leopoliensis) Johannes. Vivi. 
ficae passionis Cbristi explanatio. Crao., oif. 
Ungler., 1537, 8. J. O. Dz. Br. C. Czar. K. 
M. SW. 
- Toz. Crac' l oft'. Ungler, 1538, 8. Dz. Sz. 
Dzied. P. 
L e o p o l i e n s i s Stanislans. Regulae tredecim 
juxta doctrlnam Apostoli, ded. Petro To- 
micki. Viennae, Vietor et Singrenius, 1512, 
4. J. O. Czar. Br. P. SW. 
- Apologia to jest obronicnie wiary świg. 
thej krześciańskiej przeciw naukom kacer. 
skim. Kraków, dziedzice Mar. Scharfl'enb., 
1554, 4. J. O. Czar. K. M. P. 
- Salutifera domini passionis contemplatio. 
Cracov., Wietor, 1520, 8. J. O. Dz. lłr. 
Leowicyusz Cypr. Przepowiedzeni
 przy' 
gód z biegów niebieskich tł. Stan. z Rawy 
z wierszem 1\1. G. Samborczyka. Krak., Mat. 
Siebenei., 1565, 8. Dz. Czar. 
L c s c i c i u s Joannes. Orlltiones Con8iliario- 
rum regni ad Sigism. Aug. de bael'esi. Crac.. 
b. m. dr., 1560, 4. J. O. Czar. 
I.eszczyński Raf. I. Rzecz którł uczynił 
do Zygm. .Ą,uuustB. b. m., 1552, 8. Czar. 
Leszczyński 'naf. 11. Diepuutio de beatu. 
dine. Ar¥entorati, Bertramus, 1596. 4. O. 
Leszczynski WacI. Disputatio de vii-tuli. 
bus. Argentorati, Hertramus, 1594, 4. O. 
_ Epithalamium ad comitem ab 08trurog. 
Argentorl\ti, Bertramus, 1594, 4. O. 
_ Theses de definitione et divisione phiJo. 
sophiae. Argentorati, Bertramus, 1594, 4. O. 
_ Epithalamium ad Dom. S
ndivoium ct. 
Sophiam Firleiam. Argentorati, 1594. K. . 
Liban Jerzy. De acceutuum eccJes. ratio. 
ne. Crac., Math. Scharif., b. r., 8. J. O. 
_ Introductorium in nominum diJclinat. Crac.. 
Scharff., 1585, 8. J. 
_ De philosophiae laudibus. Crac., M. Scbarff., 
(1587) 4. J. K. Cel. Sw. Br. 
- In sponl!alibus J"oachimi Blandebur. cum 
Hedvige Sigi8m. natu majore. Crac., Ungl.. 
1535, S. J". 
_ Epistola collaudatoria ad amicum dą ec. 
clesia. (druk grecki i łacińs.), W. Dz. 
_ Oratio de musicae laudibus (z nutami). 
Gracch., Halicz, 1540, 8. O. W. P. Czar. 
Sw. 
_ ob. Aristoteles (Oeconomicorum 1537). Br. 
L i b a n i u s Graecus. Epistolae, cum adj. J oh. 
Sommerfelt argumentis. (Crac., Haller, 1504), 
4. O. Czar. 
L i b e 11 u s de quibusdam futuris ex. s. Bri- 
gittae revelationibus libris. Crsc., Ungler. 
1522, 8. O. K. Sw. 
L i 11 e I' horarum canonicaruIp. Crac., Haller. 
1508, fol. J. O. Dz. Czar. Sw. 
_ hurarum canonicnr. Eccle6iae Plocensis. 
Crac., Haller., 1628, Col. Czar.
>>>
164 


Libera! - LoechiuB. 


- Illnstrium aliquot Germanorum Carmiuum 
Liber. Vilnae, 1573, 4. J. O. K. Czar. 
- Precnm mat.utinarum (hebraice). Crae., 
(1580?), fol. J. 
- AgendorDm in usum provinc. Gnesnen. Co- 
loniae, Cholinus, 1579. roI. o. W. 
Li b er as (nova et vera) au antiquo electio- 
nes abbatum Polon. concernentia. 1563. n. 
(data pewnie mylna. zamiast l'oku 1728). 
Licinius Joa.n. Namyslovius. ob. Namyslo. 
vius. 
Lidicius Joannes. Elegia grat.ulatoria in 
adventum IIlustris Principis D. D. Gothar- 
di in Livonia. etc. ducis. Regiomonti, J oan- 
nes Daubmannus, 1564, 4. K. 
L i I i a. Petrus. Actio III pro domo. rosna.- 
niae, baer. Volrabi, 1596, 4. O. 
- de Deo trino et uno.. Crac., Lazar, 1582, 
4. J. O. K. Cel. Dz. Sw. Sz. 
- .Oratio ad Sigis. III pro felici ex Suecia 
l'editu. Posn., vid. et haer. Wolrabi, 159i, 
4. J. 
- Ad Rev. Joa. Tarnowski ep. posn. Oratio 
pro felici ejusdem ingressu. Posn , Jo. Wolo 
rab, 1598, 4. J. O. 
- Responsio ad Nicolai Regii epistolam. Vi]. 
nae, Kartzan, 1584, 4. Czar. P. 
- Salomon, sive pro religione ca.tbolica. Ad 
Sigi sm. III. Crac., Lazar, 1588, 4. J. O. K. 
Czar. R. Dz. Św. Sz. Br. P. 
L ił i u s Guilb. Absolutissimus libellos de 8. 
]JArt. orat, edd. Matb. Pyrserus. Crac., Viet., 
1523, 4. J. O. K. Czar. 
L i n a. c r u a Thom. In ProcH Diadochi Spae- 
ram praer. (cum paneg. Rud. Agricolae). 
Crac., Ungl., 1512, 8. J. 
Lindau Wilchelm. Dubitantius, to jest: o 
prawdziwej i pewnej do zbawienia drodze, 
tłum. J
drz. Zbyszewius. Wilno, Radziwilł, 
1583, 8. J". O. Dz. 
Lipomanus AJ. Duae cpistolae, aItera A. 
Lipomani ad Nic. Radivilum altera Radi. 
viii ad episcopum, edd. Pet. Vergerius (et 
Elegia. Andr. Tricesii}. Regiomonti, J. Daub- 
JlIa.nn, 1556, 4. J". .K. Czar. R. Dz. Sz. 
Św. 
- Dwa Hsthy na polski j
zyk wyłozone. 
BrzeM litews" Murmeliul', 1559, 4. Czar. 
L i p P us Aurelius Brandolinus. Oratio de pas- 
sione domini. ded. A. Krzycki. Poltoviae, 
Sandecius, 1533. 8, J. W. K. Z. 
- .Crac., Lazar, 1561, 8. J. O. C. Czar. B. 
SW. 
- Crac., Scbarff., 1568, B. J". Dz. Św. 
- Crac" Lazar, 1568,8. W. Dz. 
- Oratio (brak tytułu). Ł. 
- Pas sio albo kazanie o m
ce pa.ńskiej. 
z przedmowł Jana Patruusa bibliopoli po- 
znańskiego (wiersze Andrz. Krzyckiego . 
tłóm. zdaje si
 Gra.... diakon). b. m. dl'., 
1567, 8. W. K. Dz. 
L i p s i u s J" ustus. Von der Bestendigkeit tlurch 
And. Viritium. Danzig, Rhudul', 1199, 4. 
Czar. 

 Epistola gua Francisco Brentio S. J. reie. 
ct8m a se falsa.m haereticorum doctrinam 


perscribit, edd. st. Niegoszewski. Crac., La- 
zar, 1596, 4. J". O. 
- Politica. :pańskie na poIsk. przeloz. Paw. 
Sczerbic. (ded. Zygm. III. przez Jana Fir. 
leja podskarbiego llAkładcę). Krak., ŁBza.rz. 
1595,4. O. K. C. W. R. Dz. Dzied. l'. 
Lipski Andr. Polonus. Disputatio de dcren- 
sione contra vim et injuriam Dei. Argen- 
torati, Martinus, 1592, 4. O. 
Lirinensi
 Vincentiul!. obacz Wincenty. 
LiscoviciuB Vinc. Cracoviensis. Theses 
physicae da generatione et corruptione. 
Argentorati, llel'tramus, 1595, 4. O. 
Lismanin. Brevis exp1icatio doctrinae d6 
sanctissima. trinitate. .Hegiomonti, 1565, 8. 
K. 
Li s t (o miło13ciwetn lecie) Biskupa gniezn. 
(Przer
bski). Wilno, Radziwiłł, 1576, 4. Czar. 
List królewski 1550, fol. J. obacz Konsty- 
tucya. 
L i t a n i a e J esu Christi... ex scriptura et san- 
ctis patribus depromptae. Vilnae, typ. N. 
C. Radivi1i, 1582, 12. J. 
Litterae convocationis (Oblatae suut ad A. 
eta crac. Andreoviae 8 Junii 1576). b. m. i 
dr., 1576, fol. Św. 
Litte rae electionis (OhlatBo snnt ad "acta 
Crac.) 1Jovi Regjs 15 Decemb. b. W. m. r. 
i dr., 1577, fol. Sw. 
- primae restium. Wiec pierwsza królewska.. 
1539. K. 
- universaIes eontributionum in Com. Piotr- 
covien. mstitutarum 1538. S. L, fol. O. Cza.r. 
- Toz, in Conventu Cracovien generali A. 
D. 1539 decreta.rum. S. J., fol. O. K. 
- Toż decretarum. Vilnne, 1542, fol. K. 
- pnb1icationis jnbi1ei gnesnen. Archiepis. 
(Przerębski). Vilnae, Uadziwiłł, 1576. 4. W. 
L i t w i n cnotliwy ku wiadoIDmci braci ej swej 
podaje prawo do ziemi Lifiandzkiej. R. P. 
1592. S. I., 4. O. K. Czar. 
Liwius. Bunty dwa żołnierskie 1598, 4. Br. 
obacz Bunty. 
Li vo nia.e supplicantis ad Sact'. Regiam 
Majes. et Ord. Regni oratio. (a n. Brachet.. 
O. Drenhoff, et.D. Hilchen). Rigae, L. No- 
linns, 1597, 4. Sw. 
Locher J. Judicium Paridis de pomo anreo 
in ter t,res deas Palladem, Junonem, Vene- 
rem, de triplici hominnm vita, eontempla- 
1.iva, activa ac voluptoria, ed. Stan. de Ło- 
wicz. Cracoviae, l
lorianus, 1522, 4. Br. W. 
- Toż. Crac., s. I. et 8., 4. O. 
- Spectaculum de morte, actum A. 1502 in 
Acad. Jngolstadiensi. 4. (Panzer, IX 476). 
O. 
- Threnodia in )audem Hedwigis ex Polo- 
norum regum stirpe prognatae, Georgii 
com. PaIatini Rheni conjugis. 4. S. 1. et 
8. (Panzer, IX 476, Jngolstadii 1502). O. 
Czar. 
II o e c h i u s .Andr. Scolus. EpithaIamium iu 
Jluptias illus. et magn. domi. I.eoniB Sa.- 
piehae et ElisabefAe Radiviliae. Vilnae, 
1599, 4. K.
>>>
Logus - lJasicki. 


165 


- Epitl1alamium in nUJtias J. Dangielowicz 
ct ll. Krasi oka. Crac., J. Siebenejcher. 1194. 
4. O. 
- Epithalamium in nnptias Ch. Przyjemski 
et Magd. de Eck. Crac., J. Siebenejcher. 
]595. 4. O. 
- :Fr. Lukomslii de Lukomla et B. W
zyk 
epithalaminm. CrKc.. Laz., 1594, 
. O. 
- Sacerdotium Joann. Alex. Sadccio in Alma 
acad. Cracov. confirmatum. professores gra_ 
tulantur. Crac.. J.
azar, 1596. 4. (lIa kOllcu 
podp. And. Looechius). O. 
- Trophaeum pacis in reditum Sigism. III. 
Crac., Lazar. 1594. 4. Moszyi.. 
L o g U II Silesiu8. Ad Ferl1inandum Pannoniae 
et Bohemise regem, elegiae. Viennae, Ilier. 
Vietor, 1529. 4. J. 
Lombardus ob. Petru!. 
Lol"ichius Reillhard. Ksi
gi o wychowa- 
niu i O czwiczeniu ksidego przełożonego. 
KI'aków. u dziedziców Marka Szarffenber- 
gera, 1158, fol. J. O. K. C. Sz. P. R. M. 
W. Cel. Sw. Cieński. Dz. Dzied. Wilno. 
Lozanus. HodeporicuDl Caroli Rom. Crac., 
Viet., 1130, 4. J. O. 
L u b e l c z y k Andr. Bochnensis. BaptismuB 
Armenorum, dedic. Sam. Maciejowski. Crac.. 
vid. Unglerii, 1544, 8. O. Czar. 
- lIeHum theologicum adversus Turcas. de- 
dic. Joann. 'l'al"Dowski. 
rac" vid. Unglerii. 
1545.8. O. K. C. Czar. Sw. M. Dz. 
- Toż. (dedic. Demetrio SoJikowski per St. 
Grochovium). Crac., La z.. 1597. 4. O. K. 
Br. P. SW. W. Czar. 
- Examen 8pirituum. Crac. Św. (def.). 
- Liturgia, seu missa Armenorum ad Leo- 
nsrd.. Kosciesza Episc. Camieniec. Crao.. 
vid. Unglerii. (1549). 8. O. Czar. 
- OrKtio paraenetica ad Rever. Arcl1iep. Le- 
opolien. b. w. m., 1541, 8. J". 
- Psałterz (ded. Luk. Grabi Górskiemu z 
Górki). 1558. Gd. ob. Dawid. 
- Tumultuaria responsio in Jihellum Phili- 
pi Melanchtonis. Cracoviae, HaeJicz, 1540. 
8. K. Czar. . 
Lubieniecki And. OdpolV. na artyk. Joh. 
Petriciusa. b. m. i r., (1596), 4 Czar. 
Lublinus ob. Walenty. 
Lubomirski Mik. Hymenseu8 vel carmen 
nnptiale Jallusii Ostrogensis et Cath. Lu. 
bomirska, Crac., 1198, 4. O. 
- Sertum academicum 'sive corona lanrea 
Ch. Rottendorf Leopoliensi. S. 1., 1599. 
4. O. 
Lubomlius oh. Severinus. 
Lucangeli N. Successi deI viaggio d'Hen- 
rico III re di Francia e di Polonia. Vine- 
gia, Ferrari, 1574, 4. O. Czar. 
LucanUII M. A. Phllrsalia, dilig. excusa ao 
schołiis iJlustrata. Crac., .Mth. Scharff.. 1533, 
8. (Benedictus Cosminensis lectori et Oe. 
orgius Albinus CosJninensis Icctori). O. K. 
SW. Czar. Popiel. Tprl. 
Lucas de Nova Civitate Russiae. Compen- 
diosa in modum cOIJstruendarum epistola- 


--- 


rum manuductio. Gracchoviae , Ungler, 1522. 
4-. J. O. Sw. Br. 
L u c i a n u s Ssmosatensis. Astrologia E. Rot- 
terodamo interprete Commentar. Jos. Strn- 
thins. Crac., Math. Scharff., 1531, 8. J. O. 
Dz. P. K. 
Lu c i a n u s. l'Lilopsendes sive Apiston e grae- 
co in' Iatinum versus per Const. Clariti. 
Bononiae. B. IJector Rononiensis. 1505. 4. 
(Vl'dyk. Erasmo Vitellio episc. l)łocensi). O. 
Lucianus. De insomnio scu vita LUl'iani 
insigoe encomium. Gel1ani. Rhodns, 1546. 
4. Czar. 
Luctus pannoniae, uedic. Alberto a Perea'. 
(Carmina J. Comerarii , J. Langi, Jac. Pi- 
sonis, V. EccLii. St. Aychler, CI. Janitii 
etc.). Crac. Vietor, 1544, 8. O. Bibl. miejs. 
Augsburska. 
L u d i Christ. Epigl'amma. Crac., 1525. 8. R. 
(zapewne przekr
cony tytuł dzieła Hegen- 
dorfins). 
Ludovicus ob. Prutenns. 
Lukrecya rzymska i chrześciań8ka podpili 
J. D. S. (przypisywany Solikowskierou). (Pi- 
sał takie .Marcin Laterua Lukrecn). DI:- 
dykacya Dorocie Kl'zYStopol'skipj kadztelau- 
ce A. T. (rzecieskiego?). b. w. m. i r., 
(przed 1600). O. W. 
LupuluB Sig. Erotemata octo partium ora- 
tionis. Crac.. Vietor, 1542. 8. O. 
- Rudimenta grammaticeB Crac., Vietor. 
1541. K. 
- Toi. Crac., M. Soharff., 1546. 8. J. Czar. 
- Toż. Crao., Vietor. 1150. 8. J. 
Luter Marcin. Mały catechismulI. b. w. m. 
i dr., 8. Św. 
- Epistola ad Henr. VIII et respons. a L. 
Coxo. editae. Crac" Viet.. 1527, 8. Sw. 
- Eochiridion katechizmu:! mały albo dzie- 
cinne kazania. lIio:r. l\Ialecki pleb. lecki. 
z niemieckiego 15m, 4. P. 
- Toz. Królewiec, Osterberger, 1593, 8. Czar. 
- ł'ostilla domowa tłnm. Biel'. Ma:Iecki. Kró- 
lewiec. Daubmann, 1174. roI. K. C. Dz. ob. 
Rohrer. 
- .Ka tecbizm wi
kszy tłum. Biel'. Malecki. 
Sw. (def.). 
- Katcchismik albo nauka hrześciańska,.z 
niemieckiE'go. ToruD. 1591, 8. Br. 
L u t o m i I' S li i Stan. Confessio to jest wyzna- 
nie wiary, ded. Zygm. Aug. Królew., Daub.- 
man., 1556, 4. Czar. 
Lwowczyk ob. Leopolita. 


L. 


L asicki (f.asicins) J. Historia de ingressu 
Polonornm in ValAchinm cum Bogdano 
Voivoda. et cnede 'furcarum ducibus .Nico- 
Iao Mielecio et Nic. Sieuiawscio. 1l)72. }'ran- 
coforti. 1578, 8. Br. 
- IngressuI Polonorum in Valachiam 1572, 
8. T. Dz. 
- Clades Dantiscana. I'osnaniae. Neringk, 
1577, 4. O. T. Dz. Sz.
>>>
166 


Zaski - Mlljor. 


- Toz (et Satyra Joacb. Bilscii). FrancoCorti, 
Wechelius, ]578. tj. J. O. A. K. C. T. Dz, 
DzielI. Kij. SW. P. Czar. 
- De Russorum. l\Ioscovitarum et Tartarorum 
religione (et Epistola J. Meletii). Spirae. 
1582. 4. J". W. K. C. Czar. Sw. Sz. P. 
- Toz, 1582, EJ. K. P. 
- Dor Danziger Niderlag. Konigsberg., 1678 
i 1579, 4. J. C. Czar. P. 
1:. aski (Lasco) AlbertulJ. De noris rehulI Po- 
lonicis ad religionem pertinentibulI Epi- 
Itola. Dilingae, l\łayer. 1571, 8. K. 
- Responsio ad IiUeras haereticorum. S. l., 
1578, 8. O. 
:ł:.aaki (Lasco) Joannes I. ConCessio de com. 
munitate(?) b. m. i dr., 1555, 12. $w. 
- ConCessio de nostra cum Christo commn. 
1Jione. b. m. i r., (1546?), 8. Czar. 
- Defensio verae doctrinae de Christi Do- 
mini incarnatione. Bonae. L. MyliulJ, 1545, 
8. J. 
- Epistolae tres lect.u dignissimae ad re- 
gem. Senat. et ord. Polon. dd. 8. I?ec. 1555. 
Basileae. Oporinua, (1556). 8. Q. SW. Czar. 
- Forma ao l'atio ccclesiastici ministerii. 
(Fl'ancofurti, 1555 lub ,J..ondini. 1656), 8. 
J". O. K. Kij. CzaI'. P. Sw. 
- Purgatio millistrorum in eccleliil. BasiJ., 
Opor.. 
556, tj. Czar. 
- lIrevis respollsio ad coHectos per S. Ho- 
sium .articulos, ded. J" oann. Com. in Tar- 
nowo PifJczot'iae, Daniel. (1559). 8. J". O. 
- Responsio ad J"oachimi Westphali episto- 
Jam. BasiJeae. Oporinu8, 1560, 8. J. O. 
1:.aski (La8sko) J"an II. arcyb. gnieźn. Oratio 
ad pontir. Leonem X in obedientia nomi. 
no Sigismundi habita A. 1513. 8. 1. et a., 
(Crac., Ungl.), 4. J. O. Kij. Czar. Św. 
- Litterae PastoraIes. Crao.. Haller, 1518. 
D.ded. 
- l\1anuale sacerdotum. ob. Manuale. 
- 8tatuta provincie gnesllen. ob. Statuta. 
- Commune incliti l'oloniae Rogni Privile- 
gium. Krak., Haller. 1506, fol. (na papierze 
i na pergaminie). J. W. R. (i na perg.) O. 
Ci na perg.) K. (i na perg.) Kij. T. Dz. (i 
na perg.) Br. Sz. P. Z. (vergam.) Czar. P. 
(perg.) A. L. C. M. Wilno. Sw. Uphagen 
w Gdańsku. 
1:. BlIki Oswald. Quartus liber rosarii. Hage. 
nau, Gran, 1508, fol. Czar. 
Easzcz (lJaski?) S. J. Marcin. Judicium X. 
Mik. IssiOl'Y o konterfecie J"ezuitów z E. 
quesa łacińskiego. Wilno, Dan. Lencicius, 
1594, 4. J". O. Kij. Czar. Dz. 
- Okulary na zwierciadło nabożeńst.wa chrze- 
ściańskiego aż do r. 1594 w Polsce przez 
X. :M. 'l'worzydłę. (i wiersze Mac. Szałaj. 
Ikiego). Wilno. Chryst.. Wolbramczyk, 1594, 
4. J. O. K. C. Czar. Dz. Św. 
- Toż, ,aż do r. 1597. Krak., Eaz., 1597, 4. 
O. K. Sw. Sz. P. obacz Turnowski. 
- Wieczerza e\Van
elicka. Wilno, Daniel 1:.ę.. 
czycki. 1694, 4. J". O. ŚW. Czar. W. Kij. 
Dzied. 
- obacz Żebrowlki Szcz. 


Ea8Zowski Jan. Pieśń żywota pobożnego. 
Krak., b. w. dr., 1598, 4. K. W. 
Łowicz obacz Simon. StaniIIaulI. 


.M. 


M.cer Aem. De herbarum virtut.iLnll. Crae.. 
Schadf., l. a., (15S4?), (15S7?) 8. Św. 
- De herbarum virtubbus per Simonem de 
1:.owicz". Crac., Ungler, .b. r.. (1687). 8. J. 
O. C. Czar. P. Kij. Dz. Dzied. 
- Toż. b w. dr. i roku tsmże, 8. P. Czar. 
M a c er Georg. ob. szepsius. 
Machiavelli. De repuLlica, ad G. D. J"o- 
ann. Osmolaki de Pl'Rwiedniki. Mompel- 
garti, 1591, 8. S\v. . 
- Toz. Declio. J. Osmolskiemu. Ursc1lis, (Mom.. 
pelgarti), 1699, 8. J. O. Dz. Kij. 
- Toz. b. m. i r., 12. Br. 
Ma c i ej o w s ki Bern. Oratio obedientia1i. co- 
ram Gregorio XIlll. Romae. V. ACOOltU5 
in Burgo. 1591. 4. J. O. W. K. (dwa odbi- 
cia). Sz. 
- Oratio obedient.iae causa, Romae haLila. 
Crac.. Lazar, 1691. 4. Włocł. lir. 
MaciejowlIki Samuel. Sermo habitus in 
Cunere Sig. I. Crae., b. dr. i r., (1548). 8. 
J. O. K. Br. Czar. Dz. Sw. Sz. P. 
- Ein Epistel und Sel'IXlOn. Sanct. Yictor,., 
Behem, 1551, 4. Czar. 
- Orat.io habita ad Sig. Aug. sponsam 1543,. 
b. w. m., 8. Czar. 
Maciejowski Sam. iKromer M. De Sigis. 
mnndo I: rege Poloniae duo panegirici 
funebres dicti Cracoviac, edd. Joh. Co- 
cblaeus. Noguntiae. Behem., 1650, 8. O. 
W.K. 
Macri J"oann. Greg. Panegiricum carmen 
in licenciatolJ magist.erii. Crac., J562. K. 
Maczinski Joannes. Lexicon Latino-Polo: 
J1icum. Regiomonti, Joannell Daubmanuus. 
1564 (1563), roI. J. O. 
w. K. C. Cel. 1\1. 
A. Dz. E. W Hr. P. Sz. Dzied. 
M a d z i n i u s Joannes. In obitum nobilissimi 
adolescentis Raphaeli RU6sinovii Elegia. 
1599. K. . 
1\1a e I e c ki. Oznajmienie zaćmienia. Króle- 
wiec, 11)62. 4. K. 
- ob. Malecki. 
M agi n u s J". Ant. Novae coelestium orbium 
theoricae congruentes cum observationibulJ. 
N. Copernici. Veneuis. Dam. Zenarius, 1689; 
4. Dz. 
- Novae ephemeńdes annol'. 40 (1581 usquo 
ad a. 1(20) secundum N. Copernici hypo- 
theses. Venet.., 1582, 4. J{ij. - 
Majestat (Der r6m. kaj.) dec1aration wider 
Marggraf Albrechten. 1664. Gd. 
M aj o r Georg. Sententiae veterum poetsrum 
per 10cOs communell digestae. Crac., M. 
Scharff., 15S6. (na końcu data druga 1656), 
8. J". Kij. 
- Enarratio in duas epistclas Pauli. (ded. 
Mart. et Joanni Zborovio). Wittebergae,. 
Luft, ]561, 8, Czar.
>>>
.Makowski - Mat1tea,. 


161 


lIakowllki SeD. Oratio ae Sacerdotii mgoi. 
tate. Vilnae. 1593, 4. J". O. Czar. 
Malaspina Genu. (nuntiulI apost.). Oratio 
(lo foedere cum christ. principibus- contra 
Turcam in comitiis varsav. Crac., Lu., 
1596, 4. J". O. "Br. Czar. Gd. K. Dz. 
- O lidze oratia tłum. J. J" anuszowski. Krak., 
Łazarz. 1596. 4. J. O. K. Cza.r. Św. 
lIałecki (Maeletiu8) Jan. Litania PollIka 
dla. kościołów Polskich Xięr;ł.wa Pruskiego 
(z nutami). (Królewiec), Uj..... 8. K. 
M alecki (Maelecki) Hier. ob. Luter. (rstawa. 
Ma li n i u I (Maliński) Casp. Jatrotheologono. 
micomacl1ia ca.rmen. quo medic. excellen. 
oltenditnr. Argentor., JobinulI. 1575.8. Sw. 
:M 8 n c i n u II Dom. 'l'l'actatulI de Passione do- 
mini eleganti8simo carmine heroico con8cr. 
nunc diligentissime castigat. (przedm. G. 
B. de Konitz). t). l, et a., (przed r. 1525), 
4. O. Br. Sw. 
Man da ta Bere1Jissimi Principill Sigismnndi 
Bueciae et Poloniae Regis. Nec non Sena- 
torum ad principem Carolum ejusdem re- 
gui. (Stockh.), 1596, 4. K. Kij. Dz. 
Mandins Benedictul!. Oratio ad Regem, Se- 
natum PoIOi1Ulnque. Dilingae. Mayer. Hi06, 
8. K. Wlocł. 
- Oratio de foedere cum christ. principibus 
contra Turcam. Crac., Laz., 1596, 4. J. O. 
R. Dz. Sz. 
M a n t u an u o Bap. Contra Poetas impndica 
Ecribentell ca.rmen. Crac., Hochfeder, 1504, 
4. J". O. IC. Sw. 
- Dialogus de vifa beata. Crac., Haller, 1517, 
4. J. O. Czar. 
Manuale Sacerdotnm. jossu J. Łasco edi- 
tum. Crac., Scharff.. 1530. K. ŚW. 
- Toi. Crac., :Math. 'Scharfł., 1533, 8. O. K. 
- Toż. (jussu J. Łaski edit.). Crac., impress. 
Btan. lSiradien8is ex orfie. Mar. Scharlf., 
1M3, 8. J. O. Dzied. 
II a n u ti u S Aldus. Do comitiis roman. (ded. 
Stephano Regi). .uononiae. Aldus. 1{j1)5. 
fol. O. 
- Elegaotiae a Jac. Gua1tero auctae. Vilnae, 
1598, 8. O. 
Haphe US. Celsus. Modus Confitenw z ryc. 
S. l. et L, 4. (wyci'łg z Mapheusa: Scru- 
tatorium confess.). O. 
- Scrntatorium confessionis peroptimum. 
Crac., Haller. 1508, 4. J. O. C. Czar. .ur. 
Maran cya kom. mitsopustoa. (defekt). K. 
Marci S. Evangelion cnm ndnotat. Chr. He. 
gendorfini, Hagenoe, Hi28, 8. Sw. 
MarianulI Joann. Ursus editor. (Baliń/lki J. 
et S,) Oratio I. In encomion Sigism. J. ob. 
Oratio. 
:Muitiu8 B. (?trarycki). De lIoholis seu 8ca- 
demiis, dedic. V81. Herburt. Crac., Hier. 
Scharff., 1551. 8. J. K. C. Dz. $w. Czar. 
M ars c heyi us Sebast. (l\Iarszewski). Epitha. 
)aminm lo nnptiis. Sereniss. principis Dom. 
Joann. Regis Hungariae et Isabellae. Crac., 
Vietor, {DWR odmienne wydąnia}. 16811, 4. 
K. Czar.  


- De LuJis equeijtl'ibus qulUl exhibueruDt 
Hongari in nnptiis lsabellae, et carmen de- 
equuleo Sigism. II. Crac., Vietor. 1689, 
4. K. 
MarsiliUII. De consequelltiis clariijsimi phi- 
losophi. (Crac., Ungler et Lern. brak tyt.).. 
Cel. 
Manili u II Ficinns. TextuB dialecticel de' 
suppositionibuB. Crac., Ungler et Lem., s. 
a., 4. J. O. Czar. SW. P. 
M sui alis poetae epigramml\tRrii. Xenia 
atque Apophoreta. ded. Sov. Bonero. Crae., 
Vietor, 1{j18, 4. O. . 
Martinus episo. Vratial. Statuta Synod.li... 
Vratislaviae. Hi8S, 4. O. 
Martini Joan. Prima partium declinabilium 
gl'8ecae linguae rudimenta. Dautisci, Jaco 1 
LUli Rhodus, 1698. 8. J. 
M ar t i n Q B Pilsnensi. ob. Flaachius. 
MartinUII PolonulI (StrzObski). Chronicon 
expeditissimum. Basileae, Oporinns, 1159, 
fol. J. Kij. 
- 'l'oi. Antverpiae, Plantinn
. 1574, 8. J. O. 
K. C. Czar. R. 1'. Z. Dz. Bw. P. 
- Toz. Colon. Agripp., b. w. r., roI. Br. 
- MargArita decreti (s. a. et J.), fol. J. Czar.. 
- To!. Basileae, Nic. Kessler, s. a., ł. J". 
- Toż. Argentinae, 1486, fol. J. Czar. Św. 
- Toż. Argent., 1489, roI. J. 
- Toż. Argent., 1493, roI. J. 
- 'Xoż. Argent, 1499. fol. J. 
- Sermones de tempore. Argentiulie, 1484-. 
fol. J. Św. 
- 'roz. 1488, fol. Pusł. 
- Martymiany &Deb Kronyka. Nalezagi p&a- 
no latine w mnohych knlhaoh. Praga, H8t!, 
fol. P. 
- obacz Scotos. 
Martyrol9gium ob. Nikovius. 
Mateusz Sw. Ewangelia Św. Pana J. Chr. 
wedle tłum. J"ana Seklucyana. Przytem nau- 
ka czytania i pisania. .Królewiec, Aleks. 
Hehem., b. dr., 1551. 4. W. ŚW. 
Mateusz z Kościana (a Costen). Cobortatio 
Sarmaticarum ecclesiarum. Crac.. Vietor. 
. 1543, 8. O. Czar. P. 
- Examen spirituum et visionum. Crac" Vie- 
.tor, 1M2, 8. O. K. Czar. WIoeł. Br. P. 
MatheulI (Thomas) de Cracovia. DialogulI 
de acced. ad Sacram. Altaris. paris, Mer- 
cator, 1497, 8. Czar. 
Matheus de Cracovia (Naymannus). Specu. 
lum artis bene moriendi. II. I. et a.. 4. J. 
- Ars moriendi cum iconibus. S. l. et. a" 
fol. K. 
- An moriendi ex variis scripturarum lIen
 
tentiis. S. l. et a, 4. J". 
- An moriendi. Croc" Mth. Scharff., 1533, 
8. (Jocher, .Ner 6275). O. 
- Dyalogus eeu disce}Jtatio b. m. i r. (Ey
 
stad, Reyzer, 1476), 4. Czar. 
- Exhortatio seu dialogus racionis. Colon., 
Ul. Zell. (1475 - 77), 4. C. 
- Tractat. utrum exped. IIBcerll. missl\s cou. 
tinuare. Memingen, 1491, 4. Czar. W.
>>>
J68 


Mat.hesiuB - Michał. 


MathesiuB Joh. Zwei Predigte.n. Tborli, - Toż. Cl'8C., Potric., 1681, 8. Dz. 
Nehringk, 1584,4. T. Czar. - Toz. Crac., bez dr., 1585, 8. Czar. 
Maxymilian Rakuski z Bozej łaski król - De peste autore.. Capituli posnanien. me- 
Polski. 9dezwa dd. l'ilcza 6 decembr.'1587, dici. Francor., .Egenolph., 1578, 16. W. 
fol. O. Sw. Miohael Parisiensis. Quaestiones in tracta- 
_ 5. ad Capitulum Crac. epistoIae. Crac., tus parvorum logicalium Petri Hispani edd. 
Lazar, 1587. Dzicd. J. de stobnica. Crac., In. Ungler, 1507, 
- Edictum ad ordines R. Pbl. et M. D. L. 4. W. (brak kOJica. Data wzi!:ta z Wi- 
de componenda et constituenda repubL szniewskiego, Ul 199, zapewne mylna). 
1576, 4. P. - Toz. Crac., Ungler, 1512, 4. J. ob. Joan- 
Mayen. Warh. newe Zeyttungen (waa sich nes Stobnicellsis. 
zu Konigsperg u. Danzig zugetr.) Frankf., Michael Uudoicensis. Examen compendio- 
1577, 4. Czar. sum pl'O iis qui sacris iniciandi sont ordi. 
Meditatio seu explanatio psalmi 67 ad nibns. Crac., Math. Scbarff., 1543, 8. Dz. 
Card. Radivill. ob. Solikowski Hier. Porówn: Examen. 
Megiser Hier. Verdolmetschung des Vatcr- Michał z Wi
licze (Michael de Wislicza). 
unsers in 40 Sprachen (mi\Jdzy te mi w jęz., Prognosticon et signilicatio crinitae stel. 
polskim i lui:yckim). Franckt'urt a M. 15!JJ, he A. 1533 visae. Crłlc., .Mth. Scharff., 
13. O. 1533, 4. O Cel. 
M e la Pomponius. De situ orbis cum com. - Judicium de cometa a. 1532, ded. JoaD1i. 
ment. J"oach. Vadiani. Lutet. paris., 1530, Karnkowski episc. Carm. Math. Franconii. 
roI. Sw. Crac., Scharff., 1532, 8. Czar. 
Melanchton Pbilip. Syntaxis emendata. - Dziennik (Kalendarz) z ewangeliami nie- 
CI'ac., Scharff., 1521, 8. P. dzielnemi ku latu Pańskiemu 1539. Krak., 
_ Grammatica (Wietor, 1625 - S5?) (na fol. J. 
końcu wiersz Leonarda Coxusa). O. (br. tyt.). Micha.l z Wrocła",ia (Vratislaviensis). Com- 
- Dispoeitio Oi'ationis Cicero quam pro I).r- putus DOVUS totius astronomiae. Crac., (fIal- 
chia habuit. Crac., Scharfi'., 15:7, 8. Sw. ler), 1507, 4. O. 
ob. Cicero. - Computus novus et ecclesill!\ticulI. Cr.c., 
_ Examen thcologicum to jest: sluchanie Ungler et Lern, 1514, 4. O. P. Br. 
albo doświadczanie tł. Jan RadolDski. Kró. - obacz Computus. 
lewiec, Dauumann, 15G6, 4. C. W. - Congestum logicum. Crao., Haller de Ro- 
_ Respollsio de C':ntroversis Stancari. Piń. senburga, Caspar Hochfeder de Heiligprnn, 
czoviae, Lancicius, lli59, 8. K. Czar. 1604, 4. J. O. Czar. 
_ ob. Godrecki. -- Epithoma ConcIusionum theologicalium. 
Memoriae Nicolai Goniaei. Programmata Grach., Haller, 1521, 4. J. O.'Czar. Dz. P. 
et carmina. Rostochii, 1590, 8. P. (czy pol- (dwie edycye). 
skie?) - Epitome figurarum in libr08 Physioorum 
Mel'curii Trismegisti Pymander cnm com- et de anima Aristotelis (Carm. Rud. Agri- 
menio fratris Hannibalis Roselli Calabri colae). Crao., Haller, 11\18, 4. O. Hr. Dz. 
Vol. 6. (dedic. Stan. Karnkowski arohiep. - Toz. impen. Haller, bez w. r. i m., 4. 
Steph. I Regi. J. D. Solikowski Archiep. Czar. Cel. 
Leop.). Crac., r.a?ar, 1584, 15!;!5, 1586, - Expositio hymnorum. Crac., Haller, 1516, 
(159U), roI. J. o. K. P. Dz. R. Sw. A. C. 4. J. O. C. Czar. R. Dz. Sw. L. Sj;. P. Ur. 
Czar. 1\1. - Introductorium astronomiae Cracoviense 
Mercurialis Hier. De ve1Jenis op. Al. Sze- Almanach. ded. J"oann. TUI'Boni. Crao., b. 
liga. Venetiis, 1584, 4. J Dzied. dr. 1506, 4. J. O. K. Czar. 
_ De Morbis puerorum. yenetiis. 1583 - 88, - Toi:. Crac., b. druk. 1507, 4. O. Czar. 
4. J". O. (opera J. Chrościejowski Groscesii). Dzied. 
Metthioli P. et J. Discorsi di :Medico deI - Toż. imp. HaUer, typ. Ungler, 1513. J. O. 
Sereniss. Principe Ferdinamlo Archiuuca Czar. Dz. 
Austria etc. Venetia, Vincl:!nzo Valgrisi, 1559. - Haller, 1;)17, 4. J". O. 
fo). (Ded. Al la Serenissima Reina Cateri- - lntroductorium dyalecticae quod Conge. 
na reina di Polonia). Czar. stum logicum appellat. Crao., Haller, typ. 
:r.leth o U u s cont'essionis, ded. Frac. PI'ze- Hochfeder, 1504, 4. J. (brak tyt.). 
worski. Crac., vid. Floriani, 15łd, 8. J. O. - Toz. Cracoviae. Haller, 1509, J. K. Cel. 
Czar. Cel. M. P. Br. SZ. Dzied. !\Ioszyń. 
MicanuB (Mikański) Steph. Dialecticae et - Toz.Norilllbergae. Jo. Weyssehberger,imp. 
Rhetoricae praeceptn opera JoanniII Cas. Mar. Scharff, 1511, 4. J. O. 
paris Leopolil'nsis c(lita. Crac., Lazarus, - Toz. Al'gentinae, Jo. Knoblf)U ch, 151;;, 4. 
1561,8. J. O. Dz. J. O Czai'. P. L.' 
- TOl;. S. l. et typ., 1564, 8. K. - Toz. Crac., Haller, 1515, .1. J. O. Dz. .Sw 
- '1'02;. Cr&c., Nicol. Szarffenberg., 1566, 8. Br. 
K. - Toż. Cra...,. Haller, 1522, 4. J. O. 
_ Toi. ed. Joann. CasJlar Leopolicnsis. Crac., - Judicium Cracoviense ad A. 1494. b. m. 
St. Scharlr., 15613, 8. O. 1. dr. J.
>>>
Michayłowic.z - Modlitwa. 


169 


- To
. ad annum 1495, 4. J. 
- Proearum dUncidlLtio (ded. P. Tomieki). 
Crac., Ungler, (1530), 4. J. O. C. Czar. 
Kapituła .Krak. Dz. Dzied. Br. P. Sz. r. 
I:;w.. . 
Michayłowicz Marcin. ob. Żagiel. 
Miechovita Math. Chrouica Polonornm. 
Crac., Vietor, 1519, roI. J. Karmel. we Lwo- 
wie. 
- Toż. Crao., Victor, 1521, rot J. o. K. C. 
Cel. W. I,. 1\1. T. A. Z. Dz. Dzied. Wilno. 
Br. R. ŚW. Gd. Sz. Cieński P. popiel. U- 
phagell w Gdańsku. Pusł. r.. 
- Conservatio sanitatis. Grac., Vietor, 1522, 
4. J. O. K. Tpn. Dz. Dzied. gw. Moszyń.. 
- Editio pro couserv. sanitate, a 
. Jaskier 
ed. Crac., Math. Scharff., 1535, 8. J. O. K. 
Tpn. Czar. Kij. Dz. ŚW. Sz. P. W. 
- Descriptio Sarmatiarum. Crac., HaUer 
1521, 4. J. O. Czar. Dzied. W. Br. Gd. 
- Contra lIevam pestem regimen accuratissi. 
mum. Crac., b. dr., 1508, 4. J. O. K. Czar 
Sz. P. C. 
- Toz. Crac., Ungler, 1527, .8. Czar. Dz. Św. 
- Doctrina de sanguinis missione. Crac., 
Haller, 1608, 4. O. Sz. 
- Historia delIe due Rarmatie. Vincgia, de 
Ferrari, 1561, 8. O. C. Czar. 
- Trlictat von baiden Sarmatien, iibers. Joh. 
Mair. Angspurg., 1518, 4. Gd. Czar. P. 
- Tractatus de duabus Sarmatiis. Augostae 
Vindel., 1518, 4-. O. K. C. Czar. Z. Sz. 1'. 
Br. W. 
- Toż. Crac., I1all!!r, 1517, 4. J. O. C. Czar. 
Cel. Dz. Włoeł. Sw. Sz. W. 
- Polskie wypisanie dwojcj krainy, którł 
SarmaOYI! ZOWIł (przekł. Andrzeja Glabera 
z Kobylina). Krak., Ungler, 1535. 8. O. Sz. 
!f i e l e s hiS (MielYI36ki) Augustiuus Rotundus. 
De dignitate ordinis ecclesiastici, dedic 
Andr. Volano amico singulari. Crac., IJa- 
zar, 1582, 4. J". O. K. Czar. Kij. Sz. Dz. 
- Inauguratio ::iam. Maciejowski. ob. Rotun- 
dus. 
- Epistola ad Geor. Radivilium qua cuidum 
anonymo respondet. Vilnae, in typ. Radiv. 
Martinus Kazimirien., 1581, 4. J. 
:M i k o łaj z Szadku obacz :Nlcolaus. 
.Mikołajewski Daniel. Cenzura DyspntacYl 
wilens. podana przez ministra radziejow- 
skiego. Wilno, 1599, 4. Sw. 
- Disputacya wileńska. obacz Disputacya. 
- O sakramencie ciała i krwie pańskiey ksi\:" 
gi pierwsze wydane naprzeciwko Dysputa- 
tiey. 1590, 4. K. 
Id i r o w s ki Andr. Theoria ventorupl. W irce- 
burgi, Flei6chmann, 1596, 4. O. Sw. 
- Theses de donatione inter vivos. Wirce. 
bnrgi, }t'leischmann, (1596), 4. O. . 
- Theses de justitia. Herbipoli, Fleischmann 
1596, 4. O. 
- Monomachia Jesu Chriilti cum diabolo. 
Crac., 1600, 4. O. Dz. 
- Poema de Jeeu Chr. sacrificio. .Crac., 1600, 
4. Dz. 


- In natalicia Jesu Christi carmina. Crac., 
1600, 4. Dz. 
l\fi s c o v j U II P. ob. Myszkowski. 
Mislanius Joannes. Societas S. Annae.(z 
Szym. lIagenoviusa). Zamośó, 1599, 4. Sw. 
-. ob. Anna. 
M i BIl a I e lIecundum rubricam Cracoviensem. 
Norimbcrge, Stuchs, (1503), imp. J"o. lIal. 
ler,.4. J". 
- Cracoviense. Moguntiae, Petrus Schoiffer, 
1484, fol. J. Czar. 
- Toż. tlIoguntiae, 1487, roI. J. (na perg.) 
Lwów. Uniw. Bibl. (spalił sit! ]849 r.). 
- secundum rubricam Cracoviensem (Frider. 
Cardin.). Imp. J. Haller. Norimberge ope- 
ra G. Stuchs. 1494J: (LeI. l 42 - 43), 4. J. 
O. Dzied. Pusł. Św. 
- secundum rubricam Cracoviensem. Norim- 
bergBe, Stuchs et Haller, roI. (1494J5 LeI., 
I. 4:! - 43). J". O. Dz. 
- gnesnensis atquo Kracoviensis ecclesiarum. 
Moguntiae, Petr. Schoiffer, 1492, roI. L. 
- Cracoviense noviter impressum. S. J. et a., 
roI. O. ŚW. 
- Cracoviense. Crac., Haller, 1609, 4. J. O. 
K. M. P. . 
- Elimatum hoc 1t1issale, secnndum rubri- 
cam cracoviensem. .(1600), fol. C. (Jocher, 
6432). 
- Toz. Argentine, Jo. I\:noLloucb, imjJ. Ni- 
colai Schichewioh, 1610, 4. J. Dz. Dziad. 
K. ŚW. Czar. 
- Toż. Crac. dyoecee. Crac., Haller, 1515/6, 
(druk ukończony 1515, zaś dedykowany 
.ran. Konarskiemu 1516). fol. J". O. K. Czar. 
Sz. Pusł. 
- 'f0ż. Crac., 1520. K. 
- Toż. Cracovien., 1524. Dzied. 
- Toż. pro itinerantibus. Crac., Haller, 1525, 
(Odtłoczono jakby r. 1521). fol. J. W. R. 
Czar. 
- Crac., Vietor, 1545, 4. J. K. 
- Crac.,. Marc. Scharff., 1545, 4. J. O. Dzied. 
Czar. Sw. 
- lIecundum ritwn eccl. Cracov. edd. P. To- 
mioki. Venetiis, Lic.htenstein, imp. Wech- 
ter a Rimanow. 1532, fol. J". O. Dz. Czar. 
I:;w. 
- Vratislavien8e. Crac., Haller et S. Hyber, 
1505, roI. J. R. P. 
- Varmiens8 (edd. Luc. Watzerode). Argen- 
tinae, Frid. Bumbach, 1497, roI. BibI. Se- 
min. w BrunBbergu. 
- Gnesnen. dioece8. Crac., Haller, 1523, r. O. 
- Ecclesie et prov. Gnesnensis. 1555, roI. C. 
(J"och. 6449). K. Dz. R. W. 
M l a v e n And. Assertiones tbeologicae, ded. 
Eust. Wołowicz. Vilnae, Karcan, 1557(?), 
4. W. 
M o d i n B }t'ran. Pandectae triumphales. 
Frankfurt a. M., Feyerabcnd., 1586, roI. 
C. Dz. 
M o d l it w a pOW8sednya do Troyce S. (z nu- 
tami) (rycina z r. 15!ł2). Krak., Wietor, 
1649, 8. Czar. 


22
>>>
]70 


. Modrzewski -- Montanul. 


_ pań8ka II 1')'cin" w ]2ce. kartka 1. b. w. 
m. i r. Sw. 
:ModrzewlIki Andr. Frycz. Comrnentario- 
I"um de republica emendanda libri. Cra1:., 
Lu., 1551, 8. O. Ozar. R. W. Włocł. 
- Toż. Basil., Oporin, 1554, fol. J. O. Cel. 
Dzied. W. Uphagen w Gd. (1551 ?). 
- Toż. BasiI., Oporin., 1559, fol. J. O. K. 
C. Cel. Dz. Dzied. Sw. P. Kij. 
- Libri tres, quorum I de peccato, II de 
libero arbitrio, 111 de proYidentia Dei. B. 
I., 1562, 4. O. Czar. P. 
- Dialogi de utraque specie coenae domini, 
1550. b. w. m. i dr. W. 
- O poprawie Rzeczypospolitej kailJgi z przed- 
mowami Wolana i Budnego. Losk. Kiszka 
et Karcan, 1577, fol. O. K. W. T. Czar. Sw. 
- Ad Regem, Pontir. presbyterol. Oratio de 
legatis ad Concilium mittendis. Crac., M
h. 
Scharff., 1546, 8. O. Czar. 
- Toż. b. W. m. i r., 12. P. 
- Ad Arclliepisc. Oratio Ul de poena borni- 
cidii, dedic. Thom. Sobotio Reg. Cancell. 
Crac., Vietor, 1545,8. O. Cżar. Z. 
- Orichovius sive depulsio calumniarum O. 
richovii, ded. Nicol. domino Volborii epi. 
BCO VIadisl. S. I. et s. a., (1562 - 3), 8. O. 
Czar. Dz. 
- Toz, 1562, 8. K. 
_ Ad popnlum plehemqne Polonam, Querela 
de eontemptione legis divinae in homici- 
das. Crac., Math. Scharff., 1546, 8. J. O. 
Czar. 
- Ad Sigismundum I. De conternplatione 
legis. bez wyr. m. i drukarni, 1546. Dziad. 
- Ad Senatum. Oratio secunda de poena ho- 
micidii. Gracchoviae, Matb. Scbarff., 1545, 
8. J. O. K. Czar. - 
- Ad Sigis. Ang. Lascius sive de poena. ho. 
micidii. Crac., Vietor, 1543, 8. J". O. K. 
Czar. Popiel. Sz. Tpn. Włocł. 
- Narratio historica eorum, quae per Fr. 
Stancarum jam denuo in Pinczovia lunt 
acta. Pinczoviae, Lancicins, 1561, 8. Dz. 
_ Narratio simplex l'ei none et eiusdem 
pessimi exempli, dewc. Jacobo Uchanio 
Vlad. episc. Pinczoviae, Daniel, 1561, 8. J". 
O. K. Czar. Dz. Wilno. 
- Sylvne qnatuor b. m., (Racoviae?), 1590, 
4-. J. O. K. Czar. Cel. Kij. Dz. Sw. Br. 
Id o d u s confitendi. Crac., lIaller, 1508, 4. O. 
Czar. 
- Toż, 151 (?) 4. Br. 
- Toż. CralJoviae, 1541, 8. Dz. 
- (Wyciąg z Celsiusa Maphausa: Scrutator. 
confessionis. ob. Jocher 6343 a; podaje za 
wyd. Pełń Hispani). ob. Mapheus. 
- regulariter accentuandi lectionęs. Crac., 
Haller, 1518, 4. J. O. Kij. Czar. Sw. 
- Crac." Vietor, Hi25, 4. J. O. Ir. Dz. Dziad. 
Czar. Sw. 
- et ordo electionis ob. Karnkowski St. 
M oi bam u s Ambr. ParochulI Vratislav. Ca. 
techismi capita X. Vitebergae, Weiss, 1557, 
8. O. 


- Epistola de eon8ecratione, ad .Toannnem 
Neopo1iensem. VratisJ., Andr. Ungler, UiU, 
8. W. 
Mojecki Przecław. 
ydowskie okrucień8twa. 
mordy i zabobony, dedyk. .Tanuszowi X. 
Ostrogskiemu. Kraków, Siebenejch., 1598. 
W. K. 
Monetariu8 Steph. (Cremnicianus). Epi. 
thoma utriusque mosices, ded.- Georg. Thor. 
loni. Crac., Ungler, in domo Erasmi Ep. 
Ploc. (około IbIS), (b. r), 4.. J. 
M o n t1 ue Joannes (Monlucius) Epistola Ep- 
pi Valentini Regis Galloram Jegati ad Po- 
loniae ordines. Luziuiani Pictonum, Duerer, 
1574, 8. K. Czar. Sz. (b. W. m.). 
- Epistola da Andium duce in regnum Po. 
lon. eligendo. 1578, 8. J". 
- Harangne, raite par notabIelI do royanme 
de .Pologne. Paris,_ Richer, 1573, 8. O. 
Ozar. . 
- Toz. Lyon, J"one, 1578, 8. Czar. 
- Legacya na elekcyej króla polakiego, od 
krOla Jgmci francnzkiego. Krak., Mik. 
Scharff., 1578, 4. O. Gd. 
_ Oratio nomine GaHiarum regis apud no. 
biles Poloniae. Krak., Mik. Scbarff., 1573. 
li. (krt. nI. 28, na ostatn. 4-: ..Wtóra ora- 
e
a do rad i rycer8twa"). O. Gd. Czar. tlz. 
- Toż. Crac., :N. Scharff., lb73, 4. lkrt. nI. 
_ SI, tylko po łao.). J. O. &zar. W. Vz. P. 
_ Oratio nomina Chństiani8Bimi Gallorum 
regi&. Parisiill, Richer, 117S, 8. K. ŚW. Ozar. 
- Oratio nomine Galliarum Regis in elec- 
tione novi regis .p. Varsaviam haLita. 1173. 
b. W. m. -j d., 4. J. Ozar. R. Sz. 
- Oracya pierwsza na elekcyi pod Warsza- 
wił 1573 10 Kwietnia. Oracya wtóra 25 
Kwietnia. 4. Dz. 
- Oracya wtóra pObła fr8JJcuzkiego przy od- 
powiedzi do Rad i Rycers. koronn. d. 25 
Kwiat. 1573 Kraków, 4. Gd. 
Montanus Frano. (Richeoma Lud.). Apolo- 
gia pro Soc. Jesu. Crao., Laz., 1597, 4. .T. 
O. Czar. P. 
Montanus Jacob Spirensis. Rhytmus jam. 
bicus in laudem Annae aviae Jesu Chr. 
Crac., Vietor, 1522, 4. O. 
MO.Qtanus Joh. Bap. De excrementis libri 
n, a Valentino Lublino in stud. uWito dati, 
dedic. Comiti a Thenczin Stanisl. Venetiis, 
B. Constantinus, 1554, 8. J". O. Kij. P. 
- In novum librum Rhaaill expositio, a Val. 
Lublino communicata. Venetiis, B. Con- 
stantinus, 1544, 8. O. 
_ Consultationum medicinalium centuria I. 
a Val. Lub1ino collecta, ded. N. Radziwilo. 
Veruliis, oflic. Erasmiana apud Vinc. Val- 
grisium, 1554, 4. J. O. K. 
- Toż tam
e, ded. Nic. Radzivilo. Venet., 
- 1556, 8. J". 
- Toż tamże, 15
8. 8. O. 
_ In Galenum de arte curandi explanatio 
per Val. Lublinum cdita. Venet., Con- 
atant, 1554, 8. Sw. 
- In artem parvam Galeni explanationell a. 
Valent. Lublino Polono editae, ded. StaD.
>>>
Mora - My1iulI. 


J71 


. Tenozyn. Lugdnni. Jo, .Freloniu8. US56, 
12. J. 
- Opuacula I. de cha.racteribns Ieorium II. 
quaeatio do febro sangainia III. de uteri. 
nis affeotibns, a VaIent. Lublino Polono 
eollecta. Venetiis, Ealthas. Constantinus, 
1554, 8. J. Czar. P. 
- Toz. Venetiis, B. Constantinu8, 1556, 8. 
J. O. 
- In tertinm primi epidemiomm Sectionem 
e:tplanationes a Valent. Lublino collectae, 
ded. Luo. Górka. Venetiis, Baltbaa. Con. 
stanf.ińns, 1554, 8. J". O. W. 
M.ora Colomella DominiC1ls. Jodicium necne 
sił T1Irco bellum inrerendnm. Viłnae, 1695, 
4.. J. p. K. ŚW. Czar. 
- 11 cavaliere in risposta deI gentilhuomo., 
dedyk. Jan. Zamoja. Vilna, Łijczycki, 1589, 
4. Czar. 
Noralis Seb. O zywocie j 'mierci Ksiozny 
Parmeńskiej z włoskiego. Przydane teZ jest 
Zwierciadło dncbowne y Obiecadło złote. 
Kraków Łazarz, 1581, 12. Hr. W. 
Młlrlin joachim. l1istoria we1cber gestaU 
osich die Osiandrische schwermerey im lan. 
de ZI1 Preussen erhaben. BraullBCbweig, 
1554. K. 
MOllchus. Carmen miro e1egaoll, ql10d amor 
-fugitisus inscribitur edd. M. Pyraeriu8, de. 
dic. Jacobo Ardeschow CBnon. Crac. Crac., 
(Vietor 1524) 8. J. K. ŚW. 
Mościcki Meiehior. Expositio miBBae D. 
Rugonis cardinal. Crac., Laz., 1584, 4. Dz. 
ob. Hugo. 
- Epistola deploratoria ad B. Ochinnm. 
Crac., Laz., ]683, 4. Św. 
M o s e I ) an u s Petrus (Schade) Fl'otegenl!8is. 
Paedologia jam iteru
 cnm scholiis edita 
(cum Dialogia Ch. Hegendorfini). Crac.. Ma- 
th. Sohańr., 1527, 8. J. O. Br. 
- Toz. Crac., Math. Sehańr., ]534. 8. J. ŚW. 
- Toz. Crac., H Vietor, 1538, 8. Czar. 
- Toz, per Fr. J4ymernm i1lustrata. Crac., 
Math. Scharff., (Bo a.), 8. O. 
- Toz, .g. 1. et a., (przedmowa z Lipska 
1517 r.) (Krak. Scbarff.?) 8. O. 
_ De primis apud rhetorem exeroitationibus, 
praeceptiones. Crac., imp. Marc. Scharff., 
Math. ScharJf., 1530, 8. Czar. 
_ Tabulae de schematibns. In Rhetorica Ph. 
Melanchtonis. In ErBsmi Roterodami libel- 
lum de duplici Copia. Crac., Mth. Scharff., 
1547, 8. (wydawca Georgiua Ml\ior w przed- 
mowie do czy t. oświadcza, ze wydał "ante 
aliquot menses Philippi Melanchtonls de 
Rhetorica institutiones"). O. K. 
_ Toż. Crac., Math. Scharff, 1537,8. J. 
Mossorzewski ob. Orzechowski St. 
Motzarus Mattheus. Oratio de Excnbiis et 
tutela castissimorum tugebrnm conscripta. 
Regiomonti, Joannes Daubman., 1566, 8. K. 
M r o w i ń s k i Jan ł'łoczywłoll. Stadło mał- 
żeńskie z gron a ziarnek słowa Bozego 
y z authorów zacnych krótko zebrane. Krak., 
1561. K. 
M ulI e r Laur. PollliBche, LeftliindiBche etc. 


-- 


Ristorien. Fr.nklurl. .. M., Lechler, 1585, 
4. O. 
- Toz, ibdm. 1686, fol. O. 
- Septentrionalische' Historien oder Wnrba.f- 
f te Besebreibung der fiirnemtzten Polni- 
schen etc. Geschichten Amberg., durch 
:MicJlaeln Foratern, 1595, 4. J. O. K. Dz. 
P. Sw. Czar. W. T. 
:M:uretulI Ant. Oratio ad Cardinales, cum 
I!ubrogandi pontificis causa conclave ingres. 
suri essent. edd. Christ. Warszewicki. Crac., 
Lazarus, ]585, 4. J. O. Czar. Sz. 
Murini us Marc. Kronika mistrzów pruskich. 
(po niem. napisał Jan Daubmanu). Toruń, 
M. Nechring, 1582,4. J. K. Dz. Gd. W. 
- Inwentarz dla znalejl. miejsc pisma św., 
ded. Mik. Firlejowi. Kraków, Wierzb., 1585. 
'v T.(? l . J D . ti .. . 
"","urmo 111 S o. IC onarlUs cum germam- 
ea atque polonica interpretatione. Crac., 
Vietor, 1526, 8. J. 
_ Toz. ded, Sew. et.Jac. Boner. Crac., Vie- 
łor, 1528, 8. J. O. Czar. Cel. (Porówn. My- 
mer. Diccion.). 
- Toz, (dedic. a 1526 Sew. Bonarowi). Crac.. 
Viet., 1533, 8. K. 
_ Toz. Cum germaniea atque polonica in. 
terpretatione. Crac., Ungltlr, 1540, 8. Br. 
_ Toz. Cracoviae, Math. Scharff., 1541. K. 
- DictionariuB. Crac., Math. Seharff., 1546, 
8. J. 
:Mnrzynowski sto De justific. et justicia. 
fidei. Regiomonti, Weinreich, 1552, ti. Czar. 
Muscenius J"m. Praktyka z biegów nie- 
bieskich 11a rok Ui66, 16. J". Czar. Rymar. 
kiewicz. 
:M:usonius Jan. Prognosticon. Kraków, Ko- 
by1iński, 1597, 4. J. 
:Mu tiu s Macarius. Heroicnm de triumpho 
Christi et eleg. Pau1i Crosnens
s. (Gruel.). 
Crac., Ungler, 1515, 4. J. Czar. 
:MyliUII Joannea Libenroden8is. Ad Sigis. 
muudum Herberatein carmen. Acces. Euche 
ad Catharinam Polonor. reginam. Viennae, 
1565, 4. Kij. 
- Praecipua Christianae pietatis capita. Crac., 
Lazar, 1560, 8. K. 
- Carmen eleg. in nativ. J. Christi, ded. 
Nic. Trzebuchowski. Crac., Laz., 1561, 8. 
-Czar. 
- J"eronikai admirabiles sanctorum militum 
triumphi. Viennae, Zimmermann, '1565, 4. 
O. Kij. 
- Toz. Viennae, 1566, 4. Kij. 
- Ta tes christianon katecheseoB mere. 
Crac., Laz., 1561, ]2. O. (brak końca). 
- De conjunctione fideliom cum Jesu Chd- 
sto. Crac., Laz. 15m, 4. Czar. 
_ Poemat.. S. 1., 15GB, 8. J. O. Kij. 
_ Imperante Sig. Aug. Victoria de Moscwa 
reportata a Greg. Chodcieyitio. Viennae, 
Zimmermann, 1565, 4. O. 
- Epithalamion in nuptiaa Magnifici D. Phi. 
lonis Cmithae. Cracoyiae, Lazaroa And.roe. 
15G4, 8. K.
>>>
172 


Myliua - Nicola.ul!. 


- In Epipbaniam Domini Elegia, ded. Hier. 
Bnzinski. Crac., 1560, 4. J. 
My1il1S Arnold. Principum et regum Pol. 
Imagines. Colon., Goderr. Kempensis, 1594. 
fol. J. O. (dwie różnE' edycye z teJ;!"o roku). 
K. C. Czar. Cel. W. M. D3. Kij. T. P. Sz. 
. Sw. . 
lI
y1iuB Gporg. Cbrist.li. Sendbriefe an die 
ewalł"e1.. Christen in .Polen, PreusB. etc. Jhe- 
na. Richtzenhan,. 1596, 4. Czar. 
- PrzestroI!'li. albo. napomnienie do ewan- 

ielików. b. m. i r., 4. Czar. 
1!IyloniuB Nic. ResponsioneB ad viri cujus- 
dam pii Septentrionalis interrogationes. ViI- 
nae, typ. N. C. Radivili, ]581, ]2. J. K. 
- Davidis Chytraei imposturae detectae. In- 
golstadt, 1582, 8. P. . 
Mymerus Fr. In Joannis Mymeri in sylvis 
II. praedonibus caedem NaeniR funebris. 
Cmc., 1I1:ath. Scharff.. 1532, 4. J. Czar. 
- Diccionarium trium 1inguarum, ]atine, ten- 
ton. et polon. (dedyk. MuneruB Joanni 
Eonero a. 1628). Regiomonti,- Osterberg., 
1592. e. Czar. 
- Regimen. sanitatis. Ein R'Ut Regiment der 
Gesundhpit. Dobrego zdrowia rządzenic. 
Krak., Math. Scharff., 1532. 8. O. K. Czar. 
- Toż. Crac.. Szarff., 1575. 8. J. O. 
![yreccus J"M. A. Samue] pacificns, watu- 
latio Bem. Maciejowski. Crac., And. Petri- 
cov.. 1600, 4. O. - 
:ftlys1istwo ptasze. S. 1. et a., 4. J. O. Dz. 
Sz. 
- ob. Cygański M_ 
(Myszko wsk i) MiS('OViU8 Petr. Oratio, qun 
regem Benricnm Cracoviam iugredientem 
excepit. Crac., b. r.. 1Ilath. Siebenejcber, 
(UiU), 4. J. O. K. Czar. Sz. R..Dzied. 


N. 


NaboroviuB Danie1. Numine Alexicaco Du- 
ce Auspice. De veneniR theoremata, de- 
dic. Andr. Sam. et Alb. NarusBevitiia. Ba- 
sileae, Gemusaens, 1594, 4. O. K. 
N a g o n i u s :Mich. Oratio ad Reverendnm pa- 
trem Dominum Petrum Vapowski a Racha- 
nicze. Crac., Vietor. 1537. K. Czar. 
N a] d u s (Naldius). De laudibus Angustae 
bibliothecae. Thoruuii. 1594, 8. Br. 
N a m o s 8 i u 8 P. Epistola ad St. O
ium cum 
Bctis legationis de reRno ad Henricum Pol. 
R. Paris. Dion a Prato 1574, 4. Św. 
- Toż. Crac., lIb.tl1. Siebeneycher, 1574, 4. 
J". Czar. R. Dz. Sw. 
N amysl ov iu s Joann. Licinins. Parainesis ad 
rratr. ministros evaogeI. Do braciej mini- 
strów ewanielików upominanie (Nowogro. 
dek, 15(7). b. m. i r. Gd. W. Czar. 
- SkAza tArczey Grzeg. Żamowskiego, na- 
'kład lIrehora Wilanta. b. m. dr. i r., (1599). 
W. Czar. ob. Opisanie. 
Napachania Ant. Enchyrydyon tj. o nance 
chrześciańskiej. Krak., dziedz. Mar. Szarff., 
1558, 8. (Jocher, 2771). J. O. K. Czar. Sz. 


Napominania do 'Wszystkich. chrześciań- 
skich ludzy. aby lIiQ z grzecbów USIJ!
1i. 
Królewiec. b. W. d.. 1557, 4. Czar. 
NaprBgi Dem. Poselstwo Wrgierskich 1)0- 
elów J. M. X. Dimitra NaprRl!i Agierekiego 
i Orodeńskiego {)roboszcza do J. M. Pa- 
:nów Coko]a i KeUemezeg-o przE'łożone przez 
Jana JAnnszowskiego. Krak, :tazarz, 151)5, 
4. O. K. 
- Bungariae pel'ic1ifantis ]eg-atorum ad Si. 

ism. III. Oratio in comitiis VArs. 1595. 
Crac., Lazaru8, 1595,4. J". O. P. Br. K. M. 
Czar. Św. Sz. Dz. Dzied. 
- Dantisci, Rhodus, H95, 4. 
w. 
- Toż. Norimber
ae, Lochner, 1595,4. Czar. 
Naprawa K. P. do Elekcyi nowcgo króla. 
(1573), 4. J. O. 
Nnrratio memor. de crudeli Moscovifarum 
expeditione. Dnaci, Boscardus, (1563},8. Czar. 
- runllaf,ionis monasteńi montis Calvi Fra.- 
trum ord. S. Benedicti. Nec non quomodo 
lignum vivifice crucis in montem iIIum est 
- intronnatum. Crac.. Ungler, 1536, 12. Sz. 
Nauntelius R. Rationale Jesuiticornm, de- 
dic. Utislao Genesio Polono. Dantisci, 1595, 
8. O. 
N a u s a e u s Fr. Dlancicampianus. Pro J" oh. 
Ferdin. Caesaris filio natali Jtenethliacum. 
(dedic. R. Pol. Sigis. Aug,). Lipsiae, Wol. 
rab, lli38, 4. Św. 
Nazianzenus ob. Gregorins. . 
Nazwiska z objawienia Jana Sw. Chrystu- 
sowi. zborom Pańskim kro służące, przez 
G. K., dedyk. Jan. Przedeckiemu i :t. Si- 
rakowsk. b. m. i r. (Wilno), 4. Sw. Czar. 
Neogregorius Sel). Predig:' ub. J"ob. XV. 
Elbing, 15Gl, 8. T. 
N e o t h e b e l Walenty. Raphselahi to jest J,,- 
karBtwo Boże Żydom, thak dawnego jako 
y dzisi
y
zego wieku ich podobnym, dedyk. 
Raf. Leszczyńskiemu. Toruń, Nehring, 1581, 
4.K. 
Nico1aus de Blony (p]owe, Plone) Polon UB. 
Sermones venerabiIis magistri. Argentinae, 
. 1494. W. Karmel. we Lwowie. 
- Toż. Argent., 1495, (4). roI J". O. 
'- Toż. Argent.ine, 1498, fol. J". 
- Toż. ColoniAe, 1493. K. 
- Tractatns de Sacramentis. Argentine, 1488, 
4. J. O. Br. 
- Toż bez wyraź. m. i r. (przed 1487). C. 
- Toż. Argent.: 
lart. Flach.. 1490, 4. J. O. 
- Toż. Argent., Mart. Flach_, 1492, 4. O. P. 
- Ś Toz. Argentor., Mart. Flach., 1493, 4. J. 
w. 
:- Toż. Argentorati, 1499, 4. W. 
- Tuż. Argentine, Mart. Flach., 1508,.4. J. 
- Toż. Argent., Knoblouch, 1508, 4. Sw. P. 
- Toz. Argent., Knoblouch, 1512, 4. O. 
- Toż. Crac., Haller, 1518, 4. J. O. 
- Toź. (dedic. Petro Tomicki). Crac., Hal- 
Jer, 1519, 4. J. O. W. C. Dz. Dzied. Czar. 
Br. P. 
- Toż, edidit. R. Agricola. CraC.. Math. 
Scharff., expo Marci, 1529, 4. J. O. Br. C. 
Czar. Dz. P. Sw.
>>>
Nicolai - Nidecki. -- 


17S 


- Tot. Venet. Caballio, 1668. ]2. W. 
N i c o) ai de GyeJczeph. Expositio in paasio- 
nes terminorum Marailii. Crac.. (Haller). 
1007, 4. J. O. K. Czar. Dz. 
N i c o l a 1111 de .Schadek (Mikołaj z Szadka). 
Cathecbismu9 parvus Catho1icornm. CrIlC., 
Lazarua Andreas, 1560, 8. J. O. (Jocher 
Ner 2773). 
- Judicinm Batrologicnm Bnni 1525. (carm. 
Petri Risinii, ded. Eraamo Cracovienai ah. 
bati CIare tnmbe. Crac., Vietor, 1625. 4. J. 
(dwie edycye). 
- Toł; anni 1525. (cann. St. Hosii, ded. E 
rasmo Crac. Abbati). lli215, 4. J. 
- Toż ad annum .MDXXVJlT. diIigenłer pra- 
cticatnm. (carm. Anse). Epl10rini Friden- 
IJei'gi, ded. Joann. Carnkowaki episc. prem.). 
Crac., Mał.h. Scharff., imp. Marci. 1528, 
4. J. 
- Toż, ad annnm 1528, (ded. d. Karn'kow. 
eki). Crac., Vietor. 1528. 4. J. 
- Toż ad a. 1529 (C8rm. Ans. Ephorini. ded. 
Christ. -a Sl1ydlowiecz Episc.). Crac.. Math. 
Srharft'_, im!,. M"arci, ]529. 4. J". 
- Toż ad R. 15.30. (ded; Nicol. de Zamo- 
sezie Can, Crac., -carmen Bo a Koźmiń.). 
Crac., Vieto!', 1529. 4. J. 
- To;; ad B. 153]. (ded. JORDni lle Verden 
capitaneo 1I0vensi. proconIl Gedanen carmen 
B. a Koźmin). Math. Scharft'., 1531, 4. J. K. 
- Toż per... practicatum ad B. 1631. Crac., 
Ungler, l\). K. 
- Toż Bd a. 1582 (cnm carm. Micl1. Panno- 
nii Zalay ad Mich. Joczum Rewa.Hnng Ile. 
cret). Math. Scharff.. Hi32. 4. J. Sw. 
- Jnditium Bstronomicnm pro a. 1521. ded. 
Pstro Tomicki. Crac., Vietor, imp. Haller 
et Marcibibl. civ. erac. 4. J. 
- Toż pro ano 1521, dedio. Pctro Tomicio. 
Crac., Vietor. 1521, 4. J. . 
- Toż Bd a. 1522 (cnm C8rm. S,. Hosii, ded. 
Mathiae de Miechow). Crac., Haller, 1522, 
4. J. ŚW. 
- ad L 1528, ded. JOBnni Conarski Episc. 
Crac. Carmen Christophori. Crac., Floria- 
nus, 1523, 8. J". 
- Toż ad a. 1524. (Carm. st. nOBii, ded. P. 
Tomicki). Crac., J. Haller, 1524,4. J. (dwie 
odm. e(lycye). 
- astronomicum coniooctionis minoriB Sa- 
tarni et Jovia (cnm carm. Petri Risinii. . 
ded. Joanpi episc. viln.). Crac., Haller, 1524, 
4. J. K. Sw. 
- Toż. inna edycya. Crac., in aed. HaIler, 
1524, 4. J. 
- astronomicnm super s 1526. Crac., Vietor, 
opera et imp. Joannis Sandecensis. (Cann. 
M. Pyraerii Silesii. d
d. Matthiae Drevicio 
Epia. Cnjav.). lb26. 8. J. . 
- Toż ad a. 1527 (Carm. I.eonar. Cox.i, ded. 
Petro 'l'01Tiioio). Crac.. Vietor, 1627. 4. J. 
- et significatio COmete visi a. dni 159J. 
(ded. Joanni a Lasco, carm. Bened. Co- 
sminensis). Crac., Ungler, ]581, 8. J. 
- Practica dentsch auf das Jabr 1591 dnrch 
Franciscum Miimern Bacca: verdeutscht. 


(dea. Hansen von Werden Hanptmann). 
Crac'f MatIJ. Scharff.. 1281. (tak) 4. J. 
- Prognosticon Bcchlentium ex Ryderali di. 
spoaitione R. 1520. (ded. J"oann_ a JJBSCO 
archi
p. Carm. Rud. Agricolae). Crac., Vie- 
tor, 1519, 4. J. K. 
- Judidaale (tak) futurbrnm eventl1nm B. 
d. 1519. (ded. Andreae Critio). Crac., Vie- 
tor. imp. Haller, (1519), 4. J. 
- PronostykR. Krakowska w 1Imeni hwez- 
darzskim astronoma o kometa nebo Hwezde 
II OOBllem leta 1532. b. m. r. i dr., (Praga. 
na rycinie r. 1521), 4. J. 
- Wysłowyenye %nftków niebieskich przez 
Mystrza Mikoll1yt\ z Sadlm piInye na. rok 
J
ta. bożego 1528 slożone. WyhyiAno w Krn.- 
ko
ye. przez Hieronyma Vietora, 8. (2 kar- 
tki tylko). K. 
N i c o la n s de Toliuków. Judicium Univers. 
Crac. Crac., 1510, 4. J. ŚW. 
- To! IId a. 1512. (dedic. Eraamo Cracovi- 
gena Episc. plocensi). b. w. m. i r., 4. J. 
W. SW. Sz. 
- Toż. 1513. 4. J. W. 
- Toz ad a. 1614. 4. J. W. (dwie edycye). 
Glog. Czar. 
- 'rot.. a. 1515. Crac.. 1515, 4. Ś ŚW. 
- 'roż 8. 1516. Crac., 1516, 4. w. 
- Toż. 1517, 4. J. 
- 'roz ad a. 1518. (ded. Petro Conarski Cs- 
non. Crac. Carmen Rud. AgricoJae). b. \v. 
m. i dr., (cyfra Wietora), 4. J. 
- Toż ad a. 1519. (ded. Joan..Conarski Rrchi- 
diac. p. Agricolam). Cl'llcoviae, apnlI Mar- 
cnm bib1iop. Crac., per H. Vietorem, 4. J. 
:- Toż ad 8. 1522, 4. Sw. 
- Toz ad a. 1523. (ded. Joann. de Lompni- 
cza inrulato S. Martini). Crac., Vietor, 4. 
J. K. 
N i d e c ki Patrycy. De ecc1eaia vera et falal', 
ded. Stephano regi. Crpc., Lazar, 1588, fol. 
d. K. C. Racz. P. Dz. Sw. 
- Toż tamże. 1585. roI. O. W. Czar. 
- Ad Stephanum R. Pol. Gratulatio. Crac., 
, Lazar. 1579, 4. J. O. Dz. Br. 
r- Gratulnfio II pro clero varaovionsi. Ad Re- 
gom post victor. VelkoJucensem. Vars., 1581, 
4. J. O. K. 
- GrntulRtionum t.riumpl1aJiom ex Moscovi- 
I tis OrAtionea III ad Stophanum R. (et cann. 
J. Co('l1anovii). b. W. m. i r, 4. O. Dz. 
- Commentarii do tumultu Gedanensi. Ma. 
J nenburgi, 1577, 4. Dz. 
r Nolae in duas Ciceronis Orationes (pro C. 
. R. Postumo et M. MRrcello). ad Petrum 
, Miscovium episc. crac. Crac., Lazar, 1583, 
4. J. O. Sz. Czar. P. 
-.Notae il1 duas orationes Ciceronis ad J. 
Zamoj
cium (pro Ligario et pro rege Dejo- 
taro). Crac., l.az., 1563. 4. J. O. Czar. 
ł- Paralella eccIeaiae catholicae cum baere. 
ticornm sYIJ8gogis, ded. Stan. Rosio. Colo- 
I niae M. Cholinu9. Hi76, 8. J. O. Czar. 
t- De atirpiLua aJiqnot };pistoIae V. ł'atavii. 
I 1
58. K.
>>>
]74: 


Niderlag - NovicBmpiaous. 


- ()b Zebrzydowski And. 
Nid erlag (moscovitische) und Belagerung 
der StRdt Wenden. .Niirnberg, 1579. 4. P. 
ltl i e b y li ń s k i (pseudon.). Podkanie Jannnsa 
z Gregoriasem Klech,!. Krak.. l.az., 1698, 
4. O. . 
NiegonewBki StanislaulI. Epistola ad'Fran- 
cis cum Bentium ex Soc. J"es. Crac.. 1596. K. 
- ad r
trum )liscovium Ep. Cr. Epigram- 
mata JORoni I{ochanovio. Crac., Lazarus, 
1584, 4. J. O. Od. Czar. 1\1. 
- ad J. Zamoiscium Epinikion. Venetiis. 
1588, 4. J. O. ŚW. 
- Epithalllmion JanuBsi duc. OBtrogiae et 
Ceth Lubomirska. Crac., Laz.. 1698, 4. J. O. 
- Laterna polonice I!ive in mortem M. La- 
temae lachrymae. dedic. 
ndr. Bobola. Crac.. 
Lazarus, ]599, 4. J. O. Sw. Czar. 
- lu nomen Venetum argumentum (cum AI- 
do Manutio). S. 1. (Venetiis). 1584. 101. O. 
- Pros tejon Sil!"ismoudon tri ton ton Polo 
Iwn Baailea aniketon. Roniae. Zanetti. 157B, 
4. W. SW. 
- Xenium in expedition9 contra M09Cbos. 
domino Jac. Seczigniewski. (et carm. Christ. 
Snscziński). b. m.. i r.. (15Bl). 4. Czar. 
N i e m oj e w s k i Jakob. Antwort auf dali Buch 
Ben. Herbesti. b. m. dr., 1583, 4. Czar. 
- Apologia Confessyey kościołów polskich 
przeciwko rozs'łdkoWi katolików. Kraków. 
Wierzbi
ta, 1572, 8. Sw. 
- Epidramus abo pogonya za Gońcem ksi". 
dza Herbestowym pewność pisma Św. po- 
kazuj,cym. ded. Zygm. Aug. Krak., Wierzb., 
1571, 8. K. śW. 
- 'Ioż. Krak., Wierzb, 1572. 8. K. Czar. 
- O kościele Pana Chrystusowym prawdzi- 
"ym. rozprawa stateczna. Poznań, 1580, 8. 
R. obacz Wqjek. 
- O jedności boskiej nierozdzielnej przeciw 
'Wieku dzisiejszego bł"dom i bluźniejstwom 
Aryańskim nauL.a y obrona. Odpowiedź o 
IIkrypcie Jana Kszanowskiego. (Wydawca 
Thretzy Krzysztor, dedyk. Staniał. Mysz- 
kowskiemn Wojewodzie). Kraków. Wierz- 
bi
ta, 1566, 8. O. Czar. 
- Replika na ksi'łszki Jezuitów poznRńs. O 
powszechnym kościele bożym. Toruń, Ne. 
ring, 1582, 8. Czar. 
- Odpowiedź na książki k. B. Herbeęta. 
Krak., Wierzbi\;ta, 1569, 8. J. K. Czar. Sw. 
N i em oj ewski Jan. Okazanie iż kościół rzym- 
liki nie j!Jst apostolski. b. -m. (Rodecki). 
1583. 4. Sw. 
- Obrona przeciw obwinieniu i putwarzom 
(ks. Powodowskiego). (Kiszka et A. Rodec- 
ki). 1583. 4. O. Czar. 
N i..g e I' Fr. Ara de epistolis exarandis. Crac., 
Hochfeder. ]503, 4. Czar. 
- Toż. Crac., 1505. Bibl. piar, warszaw. 
- Toż. Crac.. 1508. 4. O. (krt. nI. 46, Sign. 
aij.hiij, typ. goth.). O. K. Kij. 
- Toż. Crac., Haller, Ungler et Lern, 1614. 
4. O. Czai.. Ii. 
- Toż. de conficiendis epistolis. Crac., Vie. 
tor et Mrc. Scharff., 1521, 4. O. WłocI. 


- LibOlUm arbitrinm tragoedia. ded. Nic. 
Radziwiłł. pesclnvii. 1559. 4. J. 
- Modus epistolandi b. r. m. i dr. 4. J. 
- Toż. Cracoviae, Haller. 150S, 4. kart. 45 J. 
Niger DaniE'l. Categoria de eucharilltiae lIa- 
eramento. RonIRe. Zanettus, 1/)98. 4. O. 
- Oratio ipso die nstali ad Sigismundulft 
III babita A. 1595. Romae, Mutius, 1599, 
4. O. Dz.. 
- De laudibus Joannis Bsptistaa. Oratio. Ro. 
mae N. Mutius. 1599, 4. J. C. Dz. Sw. 
_ Oratio in lunere Geor. Radivili CardinaliB 
N. Christophoro de morlui Cardinalill Ger- 
'mano Dic. Venet.iis, Geor
. Angelerius, 1600. 
4. J. O. Czar. Włocł. Bz. 
Nikowski S;r;ymon Martyrologium kościoła 
rzymskiego, ded. Bern. Maciejowskie mu. 
Kraków. Piotrkow., 1591, 4. J. O. K. C. 
Czar. Kij. Dzied. Puał. . 
N i n i n c i u s - A Ib. De violato in ecclesia. Ksy.. 
znensi antiquo cultu, ded. JRC. Z,'Bakow- 
.ki. b. w. m. IM8, 8. O. W. SW. 
N o b i l i II Pol oni (J. Lani.) pro Societatil 
Jesn Clericis. Oratio I. in ficti Equitis Po- 
lQni actionem. (Ed. druga). Ingolatadii. W: 
Ederus, 1590. 8. J. Czar. K. R. 
- To!. Orntio 1. 8. l., (Poloniae Edyc. I.), 
1590, 4. O. K. W. 
N ol d e MagnulI. Memoriae DucilJ Curlandiae 
optimi principis oratio. Rostochii, 1587. K. 
N o n n i poetae in evan
elium s, Joannis pa. 
raphrasis graeca, a Ch. Hegendor6.no lati- 
na facta. Hagenoae. Secerns, 1528, B. O. 
N o va domo (de) obacz Joannes. 
N o va Turcica, GaIlica. Polonica, DantilCan. 
A. 1693 menie Octobri 4. O. 
NovicampianulI Alb. Apologia pro ca. 
tbolica fide. Crac., Lazarnll, 1559, 4. J. O. 
P. Br. Św. Włocł. R. C. A. Dz. 
- Assertio quorundam. charitatem non esse 
maiorern fide, confutata. Crac.. haer. Mar. 
Soharff., 1656, 8. J. O. K. SW. Czar. W. 
- De accentibus et racta pronunciatione o. 
pusculum. Crac.. Hier. Schflrff., 1561, 8. J". 
- Toż. Crao.. Schartr., 1566, 8. Br. 
_ De accentuum ecclelliast. exq. ntione. 
Crao.. Scharfł'., 1567. 8. Sw. 
- Oratio iD comit. De corruptissimill lIecuIi 
buius moribulI et Erasmi Roterod. Episto- 
lae duae (ded. a. 1556. Reginae Iaabellae). 
Crac.. haeJ;. !lro. Scharff.. 1557, 8. O. K. 
Czar. Dz. Sw. Dzied. 
- 'foż. Colon., M. Cholinus, 1561, 8. J. W. 
Sz. 
- Toż. Lugduni, De Marsiliis. 1572, 12. O 
- Toż. (brRk tyt.). 8. Ii. 
_ }'abricatio hominis a Cicerone lib. Ił. De 
natura deorum descripta. IŁem oratio de 
laude pbysiceJl. Crac.. Lazarus, 1551, 8. 1. 
O. IC. C. CZRr. Dz. Br. 
- SCOPUII biblie Ul veteris et non testamenti 
cum annotationibus. Crac., Lazarus, 1553, 
8. J. O. C. SW. Czar. :PopieL Tpn. Dz. P. 
Br. Gloll. Puał. 
- Toż. Antverpiae, BoUeru&, 1665, 6. W.
>>>
NovigentinulI - Oratio. 


175 


_ To
. Antverpiae, BelleruB, 151\9, 12. J. O. 
K. Sw. 
_ Toż. Antverpiae, Bellems, 1662, 12. J. 
_ Toż. Lugduni, de Marsilii., 1572, 12. O. 
_ Toż. Antverpiae, BellemB, 1572, 12. O. 
W. R. Dz. 
NovigentinuB Gnilbert. ElucidariuB. 1544. 
Pusł. ob. Elucidl\rius. 
Nowina prawdziwa a gistotna co se pri 
obletenii mesła GdaOlka dalo. 1578. K. 
N o w i n y ze Francyej o wybawieniu mia- 
Bta Paryża, na polskie przełożone. Krak., 
J. Siebenejcher, 1590, 4. O. 
_ prawdziwe i gruntoW11e jako kroI PolBki 
przeciw MOBkwie zaczJłl. 1580, 4. Gd. 
_ z Rakuz o mODlltracyej luterskiej. Krak., 
J. Siebenejcher, 1590, 4. O. Czar. 


o. 


Obitum (In) nobilissimi Bummisqlle Dei et 
natorae donis ornatissimi adoleBcentis Pe- 
ui a Wedel Toczinski Epicedia. BrUD8- 
berl{ae, Baxo, 1591, 4. K. ob. Epicedia. 
Oblata. przysiegi królewskiej. 1587. K. 
O b r e c h t u B Georg. Disputatio. ob. 5kamyu. 
O brona powtórzona naprzeciwko kBiłżce 
(Skargi) p. t. Processu na konfederacy'ł R. 
1696 wydanej. S. I. et l. L, 4. O. K. 
_ przeciw Proc88sowi Confederaciey. h. m. 
i r., 4. Czar. 
Obseques (Les) et Funerailles de Sigis. 
Aug. Roi de Pol. Paris, DeniB du Pra, lbU, 
8. K. W. 
OohinuB Bern. De purgatorio dialogu&. Ti. 
gąri, 15t\5, 8. Czar. 
- O zwierz(,hności papiezkipj. Saamotu'ly, 
Angezd, 1558,8. Św. 
- Tl'tIJedia o mSZ61.l'inczów,l.gczycki,l660, 
8. Czar. 
Ochrona powietrza morowego. Krak., Piotr. 
ków, 1599, 8. K.l?) 
Ocko Woj. Cieplice. Krak.. l.azarz, 1578, 4. 
J. O. K. Dz. Czar. P. W. 
- Przymiot. Krak.. l:.azarz. 11\81, 4. J. O. 
ŚW. P. R. C. Czar. Kij. A. Da. Dzied. W. 
CieńBki. 
(O de) de obitu Stan. BOBii Cardioa1is lugu- 
briB. Crac., Laz., 1580. 4. ob. Ho Biur. 
O d e r b o rn Paulus. Panegiricus ad SereniB- 
.imos et PotentiBsimoB priocipes ao DnoB 
Joan. 111. Suecorum et Sig. 111. Reg. Pol. 
Biga, 1589. K. 
_ Wunderbare Geschichłe Joh. Basilides 
Ans dem lateiuiBchen von Rhaeteln. Gór. 
litz, 1689, 4. Sw. 
_ Joaonis Basil:idis magni MOBcoviae duci. 
vita. Witteb., 1585, 8. Dz. ŚW. P. 
- Vier predigteo. Biga, Mollyn, 1;;90, 4. 
Czar. 
Odpusty nldane od SyxtuBa V. yod io- 
nych papieżów Arcybractwu paska S. }o'ran. 
ciBzka z ASByzn za pozwoleniem Jerz. Ra. 
dziwiłła kard. i wiersz Stan. Młodeckiego 
s gatt 1699. (Krak.), 1697, 8. J, O. 


Okazanie iż ci w Kr. Pol.., którzy ewan- 
gelikami nazwani Bił, powinniby Big przy. 
łlłczy6 do Zboru Arian. (p. Fausta Socyna?). 
Raków, 1600, 4. C
ar. 
Okrucień.two kacer8kie przeciw katoli- 
kom w Angliej, na polski j
zyk przełożone. 
R. P. 1582, 16. O. 
O I i w a paciCera nliBBa ad Adam Gorajski. a 
J. C. M. b. m. dl'., 11\97,4. Czar. 
O p e ć Baltazar. Żywot wllzpchmoon
gQ syna 
Bozego Jezu Kryda. (nabył r. 1876 P. Czar- 
necki w Gogolewie z r. 1622). ob. Bona- 
wcntura. 
_ Żywot pilna Jezusa KryBta., drugie wyda. 
nie. Kraków, druk Hier. Wietora, 1683, 4. 
Tytuł trochO uszkodzony, a konieo od k. 
CLVn. niedostajJłCY' Posiadał około 1840 
r. kBiOgal"" JabłońBki we Lwowie, potem 
Łoi, o becnie staD. Potocki w Brze
anach. 
O p i. kró lów i ksilłzlłt polskich od Lecha 
167G. ob. Gumowski. 
O p i la n i ę disputacie1 nowogrodzkiej Mar- 
cina Smigleckiego z Janem LiciniuBzem. 
Wilno, Zaj,czkowski, 1594, 4. J. 
_ dYBpntr.t')'ey, kt61'a była w Lewartowie 
anno 1592 w której Radzimiński t.hesel dał 
a Ca1i8siuB. X. Grzegorz, Niemojewski, op- 
pODowali. b. w. r. druk. Stemacki, 4. Czar. 
_ (prawdziwej nauki krzejciańBkiej). b. w. 
m. i r.t 8. Czar. 
_ .kuteczne śmierci Henryka. III. Krak.. 
stan. Szarff., 1590, 4. J. W. 
(O p Ul C u 1a.) Aurea in iato libello continen. 
t.ur haec cpuBcola. Primo: Apophtegmata 
Graeciae Sapientum lnterprete Erasmo Ho- 
terodamo. Eadem per AUBonium cum scho- 
liis EraBmi. Cracov" 1528, 12. R. 
O 11 u s c n l u m da praeservlttiono a pes
ilenti.a. 
Crac., Ungler, 1682, B. O. . 
_ obacz Kaminto (Kamiuto). 
OpuBculum de arte memorativa 1604. (au- 
tor Aot. Radunszyc, czy też Jan z Dob- 
czyc HernBrdyn). obacz Dobczyce J. 
(Oratio) In runu. Dl. Stephani oratio b. m. 
r. i dr. Dzied. 
_ Probi et Galliae &0. PoJ. amanti. yjri ad 
Gallos oratio. Colon. Agrip., Birckmann. 
1689. Dzied. 
_ legati apost. babita Thorunii ad Reg. Po- 
lon. contra errere8 M. Lutheri. Cnc., Hal. 
leI', 1521, 4. J. K. 
_ de inauguratione reginaa Bar'barae, autoro 
germano quodam equite. Crao., IL Schartl'., 
1560, 8. O. 
_ Ad Senatum r. Polon. qua principis eon- 
stituendi modus ostenditur aut. A. K. b. 
Dl. i r. (Crac., Wierzb., 1672, 4. Czar. 
_ ante Bdventum in urbcm TorunienBem Si- 
gism. III. (t.akże ad Annam BOrOl'. Sig. et 
Ericum Sparre) in Schola ThorunenBi ha- 
bit.a 1587, 4. J. K. ŚW. 
_ de S. Stanisllloo Martyre et opisc. crao. 
Crao., Hochfeder, foL l ark. plakatowy b. 
w. r. Czar. (nabyte od Rogaw&kiego, . 
wliflte z koiciola w Bieczu).
>>>
176 


Oratiou8s - Orichovius. 


- dicta in encomion sacro.t. regis Polon. Si- 
gism. I. Orat. dicta. in praeconium reg. 
Pol. Bonae. (mowy Jana i St. Balińskich, 
do Zygm. Bony. R. Tomickiego, And. Krzy. 
ckiego wydane przez Mariana Jana Unu- 
sa). Crac., Vietor, lli30. 4. C. Czar. 
- dominica, to jest modlitwa pańska na pol. 
ski pyosnktl przełozona. (II nutami). b. m. 
i r., 4. Czar. 
- JJ. electorum et. Rev. principum S. Rom. 
imp. nomine ab eorum oratoribus habita 
pro eligendo rege. b. w. m. i r., (1573), 4. 
J. O. W. ŚW. 
- ob!lcz Napragi (1595) Rudolphus 11 (Ui9L) 
NobiliB {Lans). 
01'ationes Viennae a.d Maximilianum et a.- 
lios principes habitae in conventll trium 
regum. Viennae. Vietor. 1516, 4. J. K. 
- dl1ae habitae in gymnasio Elbingensi 1598, 
1599. Dant., 1600, 4. T. . 
- X. habitae in gymnasio Thorunien8i 1594, 
Thorunii, 1595, 4. T. 
- clarorum hominom. Venetiae, in Academia. 
1559, 4. (str. 74 -100 mowa St.. Orzechow- 
lIkiego na. pcgrzebie Zygmunta). O. 
- To!. Parisiis 1577. 12. P. 
Orbis novus Regionum (i Math. de Miechow 
De Sarmatia). Basileo., Horvagius, 1537. roI. 
c. 
OrdinariuB secundom notulam SPD rubri- 
.am ecel. Agrien. Crac.. Haller, 1509, 4. 
O. Dz. Czar. . 
Ordinationes de carpentariiB. b. m. i r. 
Crac., (Laz., 15(4), fol. 1:.aski w Warsz. 
O r d i n u m R. Pol. de e1ectione Sigis. III. 
Legationes, Epistolae etc. Crac.. Lazar, 
15t:!7, 4. J. Br. M. K. C. ŚW. Sz. P. (dwio 
edycye). WłocI. Tpn. R. Gd. Dz. Dzied. 
Ordo Missae obacz Zaborowski St.. 
Ordre (1) tcnu par leB Polognois z r. 1578, 
8. O. (braktyt.). 
Orichovi n s Stan. Accusntio criminalis con- 
tra. rebelles, Elbingeoscm quam Geda.nen- 
Ilem magistratuB. Crac., Stan. Scharfi'., 1569, 
4. J. 
- Baptismns R!ltbenorum. Crac.. Viet., 1544, 
8. Dz. Czar. Sw. 
- Chimaera. Olissipone. 1561 (?), ł. R. 
- Tot, sive de Stancari vita, edidit J. GOl'. 
ski. Olyssipone. Crac.. Lazar., 1562. 4. J. 
O. R. P. K. C. Czar. A. Cel M. Glog. Dz. 
Dzied. Br. Kij. Św. Sz. Pusł. 
- Toi. Coloniae, Cholinu8, 1563, 8. J. O. K. 
R. Dz. WłocI. Św. Cieński. 1:.. 
- ConclusioneB in haereticos pro salute pa.- 
triae. b. r. i m., 8. J". O. P. Br. 
- Dia.tribe contra calumniam ad Andr. Mie- 
kiciu m, ded. Jac. Przył!lski. Crac.. yid. Un- 
glerii, lM8. 8. O. Dz. Sw. Sz. Br. 
- Dissel'tatio Laurent. Siradiensis Iluper di- 
sputatioue Gorscii et. Herbesti. Jacobu8 Gor- 
8ki editor Nicola.o Jasieński. Carmen Jo. 
ann. Kochanowski. Crnc.. 1563, 8. J. ŚW. 
- Rozmowa albo dya.log około exekucyej 
pol8kiej korony. lM8, 4. O. Moszyń. 
- Dvaloll albo Rozmowa około Exequcyey. 


1564. 4. J. O. K. Dzied. Sz. Dz. ŚW. C. 
Czar. M. W. 
- Epistola de coelibatu. S. 1. 1549, 8. O. 14 
- Fidei catholicRe confessio, dedic. And. 
Przecławski. Crac.. 4z., 1561. 8. O. K. C. 
Czar. R. Dz. WłocI. Sw. Br. 
- Coloniae. BirckmRnn. 1563, 8. O. Cel. DL 
WłocI. Sw. Br. Ł. 
- Fidelis subditus, cum pra.efatione Jac. 
Gonki. Cra.c., Lazar., 1584, 4. J. O. Br. K. 
C. Czar. Gd. M. Kij. Dz. Dzied. Br. W. P. 
Sw. 
- Ad J. Uchanicium. FriciuB 8ive de maie- 
8tate 8edis apostoł. b. m. i r., (1
62). 8. 
J. O. C. Cel. Czar. 1:.. M. R. Dz. Sw. Bz. 
P. Br. 
- Ksiąszki o ruszenill ziemie polskiej prze- 
ciw Thurkowi. Krak" wdowa Unglera, 1548. 
8. VV. . 
- List do Mik. Rad7.iwiłła., z łac. w polski 
j
zyk przeło
o.ny (po r. 1662). 8. L et a.. 
B. O. W. Dz. Sw. . 
- Listy b. w. m. i r.t (1561). 8. J. O. C. 
(Joc'her 4051 i 7365). Czar. M. W. Kij. Św. 
Dz. Dzied. Sz. Br. 
- Oksza na Turka., przekł. J. Ja.nuszowskiego. 
Krak.. 1:.az., 1590, 4. O. Dz. Czar. T. ŚW. 
- Oratio de lege coclibatus contra syricium. 
Supplica.tio ad Julium III. Turcica I. et II. 
. Basileae, Oporinus, 1551, 8. O. Czar. ŚW. P. 
- Oratio in funere Sigismondi. Venetiia. b. 
dr., 1548, 4. J. O. ŚW. 
- Oratio de lege contra TU1'CBS. :BuiIea. 
1551. Sw. 
- Crac., vid. Unglerii, lM8, 8. J. O. C.ar. 
- Oratio pro ecclesiR Christi, ad S. Macie- 
jowski. Crac., Vietor, 1546, 8. J. O. P. K. 
Czar. :M. Sw. Dz. Sz. Br. 
- In varsaviensi synodo. Pro dignitate 'sa- 
cel'dotali oratio. Crac., 1561, 8. J. O. Dz. 
Glog. Dzied. Br. C. Czar. Cel. Sz. Św. .P. 
- Toż. Colol}iae, haer. Birckmanni. 1565, 8. 
O. WłocI. Sw. BI'. Dz. 1:.. 
- Oratio a.d Berardum Bonioa.nem, civem. 
romanum, ae 8edis apo8tolica.e legatum ha. 
bita. Cra.coviae, 1561, 8. R. 
- Funebris oratio SigiaIDundi. Crac., UJJgler, 
1548. 8. Sz. P. 
- Oration an den H. Sigismundum Kon. in 
Polen die Kriigsriistung w. Tiircken, aua 
dem latein. verteuscht. 1544, 4. P. Br. 
- Pro exequiis ąigism. Aug. ad A. Q. Orac., 
1548, 8. J. O. Sw. Czar. M. Sz. (b. w. m. 
i r.). Br. P. (b. w. m.). 
- Pa.negyr. nupt. Jo. 'ta.rnovii. Crac., haer. 
Mar. 8charfi'., 1558, 8. J. O. 
- Panegyricus nuptiarum Sigis. Aug. Crac.. 
Luarul!, 15.'3, 8. J. O. K. Czar. A. ŚW. P. 
Sz. :Br. 
- l'oz, priore cOlTectior et. Iocupletior Ad- 
dita in fine Bonae Reginae luculenta laul. 
Crac.. Lazaru8, 1555, 8. J. Br. 
--:' Philopolites to jest miłoBoik ojczyzny , aJ. 
bo powinności dobrego obywatela. t om. 
M08sorzewski, dedyk. do And. Szafraiu:a 


....
>>>
Os,dzenie - Paprocki. 


177 . A. G. D. S. (autorem mienił takte S. 
Kryskiego). Krak., W'erzbił:ta, 1588, 4. J. 
K. C. T. 
- Quincunx. To jest wzór korony pols1ciey 
DR cynku wYBtawiony. Krak., b. m. dr., 1564, 
4. J. O. K. C. C!:ar W M. Dz. Kij. Św. 
R: Br. P. Sz. 
- De bello ady. TlJrcas suscipiedo oracio. 
Crac., vi.d. Ungler, \:43. 8. J. O. K. Czar. 
WlocI. Sw. Dz. T. 
- Toi: tamże, 1543, (druga edyc.) 8. O. Czar. 
- Toż. Crac., Vietor, 1543, 4. Czar. Sz. 
- Ad Sigismundum. Turcica secunda. Crac., 
()ft'. UJlgleriana, 1644, 8. J. O. Sz. P. 
- Toż. Crac.. Vietor. Hi44. 8. O. Czar. M. 
ŚW. P. 
- Turcicae duae. Romae. :r Liliotti, 1594, 4- 
J. Dz. 
- Wyznanie wiary, które czynił w Piotrko. 
wie przeł. Hier. Krzyżaoowski. b. m.-(Krak., 
Laz.), Hi62,8. O. ŚW. W. Czar. Dz. 
- Ad regem, procerea 0\:1 Epiatola. 
- obacz Ziemianin. 
Osądzenie IIpraw niebieskich slówne nBU- 
ky Krakowskie na rok po narodzeniu Jezu 
Kriste 1529. Pod czterowierszem polskim 
podpisany J. S. czynił. Druk Wietorn. lub 
Unglera. Ocalało 8 pierw
zych kartek, 16. 
K. 
Ollterod Krzysztof et Woidovius Andr. A- 
pologia ad decret.um Ordioum provinc. Bel- 
gii b. m. i r., 1600, 4. Czar. 
Osterod Krzy. Disputatio wider Georg. Tra. 
deln. Rakau, Radecki, b. r., (okoł, 1598), 
4. W. 
Oatrogska biblia. :t..ob. Biblia. 
Oltl'orog J. Oratio cum discussurus Ar- 
gentina.e acad. valediceret. Argent.. Ui81, 
-4. J. 
Ostrorog Stan. De principiis be11i. Argen- 
torati, Hertramus, 1590, 4. O. 
Ostrorog Stan. et Skumyn J. Disputatio- 
nes juridicar.: l. De principiis be1li (Ostro- 
rogal, 11. De militari disciplina (Skumyna.). 
Argentorati, Bertramus, s. a., 4. O. 
O.trowllki Daniel. Odpowiedź na list prze. 
ciw ofierze BW. z przemowł Stan. Wa.rszc- 
wickiego. 'Krak., 1I1th. Siebenejcher, 1566, 
8. O. 
Ostrowski Jakób. Epithalam. de nuptiis 
Principis in Ostrog et Cather. Lnbomireka. 
Crae., Jac. Siebeneyeh., 1597, 4. J. O. 
- Epicedium na Bmierć Jana Myszkowskie. 
go r. 1591, dedyk. .Heacie MYBZkowskiej, 
4. O. 
- Epitbalamium na wesele J. Branickiego i 
A. My.zko\Vskiej (ded. JaDowi Branickiemu). 
Krak., Laz., 1590, 4. O. 
- Epitalamion in nuptias Sbig. Lanckoroń. 
"ki et Cath. KomorowBka. Crae., 1598, 4. 
Moszyń. 
Oatrowski Jan. De bello dialysis, ded. Ni- 
col. Zebrzydowski. Crac., Petńcovius, 1598, 
4. O. Czar. 
Ostrowski stan. Zdescheki. Ksit;gi o praw- 
dziwem bóatwie Chry.ta Pana, dedyk. Z,gm. 


---- 


lU. Poznań, Wolrab, 1588, 4. J. O. K. R. 
ŚW.- W. C. Czar. 
- De Trinitate libcr unus conł.ra impia acri- 
pla Siruonis Budnaei, Martini Cechovicii, 
StaniBlai Tarnovii. POBn., Wolrab, 1591, 4. 
J. O. K. Czar. R. Dz. Br. 
- RefutBtio examinationiB Fausti infansti So- 
cini. Poenaniae, vid. et haer. J. Wolrab, 
159ł, 4. J". O. K. "Włocł. R. Czar. Pragski 
Uniw. 
Otucha. na. pogany przezJ. S.1594.Dz. ob. 
D
bołecki. 
O t w i n o w s k i Erazm. PrzypowieAci pana na.. 
szego J. Chryst., dedyk. Konstantynowi X. 
OstrogIIkiemu. b. m. i dr., 1599, 4. Czar. 
O v i d i u a p!zeciwko płolDienistej miłości przez 
Nelcb. Kurzelowczyka przełożony, dedyk. 
Mich. Wolskiemu StaroBcie Krzepickiemu. 
Wierzbi
ta, 1584. 4. Św. 
- ob. Widawski. 


P. 


Pac NicolAU'. Ad Sigis. III. cum Vi1nam ini
 
ret Oratio. Vilua.e, 1589. 4. J. K. 
- OrtbodoJt8 fidei confessio de una dei patris, 
filii et spiritus sancti divinitate. Regio.- 
monti, Daubmann, 1566, 4. ŚW. W. 
P a. c i ri ea. tro n i s obacz Zamojski J. 
p a. d u a. n n a ob. Hieronymus. 
P a. la v i c i n u s M. B. episc. ElegaD8 ac pium 
poema. Crac., Mth. Scharft'.. 1528, 4. Or 
Czar. 
Pa.leolognl Jacob. Derenllio sententiae de 
magistratu in ecclesiis. I.oaci, Cartzan, 1580,. 
4. Czar. 
pa.linodia. ob. Goliński Baz. J. 
PRmiłtka. wszystkiemi cnotami hoynie ob. 
darzonemu Janowi Bapt. hr. na Tenczy- 
nie belz. woje\\'". lubeIs. staroście. b. w. m- 
i r. Gd. 
Panaetius BarU. Recepta na Tanatomachił 
albo pilule dla. Artemiusa i Kresichleba.' 
Pozo., Wolr., 1600, 4. Czar. 
Pa.ncer Fran. Herai1ius Ecloga. Ad. Andr. 
Sapiejam Palatinidem Novogrod. Pata vii, 
GratioBuS Percha.cinus, 1565, 4. J. 
panegyricus ad Joan. Jac. de Ostrorog. 
l.ugduni, 1598, 4. O. 
Panegyricon Adami Gorayski. Crae., 1598, 
4. J". O. 
P a. p r o c k i BArU. Gniazdo cnoty. Krak., Piotr- 
kowczyk, 1578. roI. J. O. K. C. Czar. -Cel. 
M. Dz. W. Br. Gd_ Dzied. R. Sz. Kij. Cień- 
liki. Upbagen w Gdańs. Pusł. P. Ostrowski. 
- Diadochos. Praga, (1598), fol. J. C. 
- Dziesi
cioro przykazania mt;zowo, dedyk. 
And. Tarnowskiemu. Krak., Wit'rzbit;ta, b. 
r., (1575), 4. Dz. Dzied. Czar. A. 
- Gwałt na pogany. b. m. i dr., 1595. 4. W. 
Cza.r. 
- Hetman albo własny konterfet hetmańBki, 
ded. Samuel. ZborowIkiemu. Krak.. 8yb8- 
nei., 1578, 4. K. Dz.
>>>
178 


p.procki - Peregrin11ł. 


_ Hietorya !ałolna o pr\:tkOści i okrutności 
Ta.tarskiey, ded. Anz. GostomBkiemu. Kra- 
k6w, Siebenej., 1575, 4. K. 
- Herby rycerstwa polskiego. Krak.,. Gar. 
wolczyk, 1584, roI. J". O. Cel. Z. Kij. Sw. 
Czar. Sz. (z w8zelkiemi odmianami). Br. 
W. :M. :t. L. C. K. Dz. Dzied. Cieński. P. 
Gd. 
- Koło rycerskie. b. w. Dl. i r., 4. J. C. Cz. 
Dz. Sw. . 
- Toł. Krak., Piotrkowczyk, 1576, 4. Dzied. 
- KI'awchwyle nowa. Praha. Sedlczaosky, 
1597/8, 4. O. K. . 
- Ksi
gi króla nauczaj,ce. Krak., Garwol. 
czyk, 1578, 4. O. (br. tyt.). 
- Nauka. rozmaitych filozofów obierania. EO- 
ny (wiers%em). S. I. et a., 4. O. Czar. (dwie 
edycye jedna około 1590). Gd. 
- Ogród króle.vllki. PrA
a, 1599, fol. J. O. 
Br. K. M. C. Czar. L. Puał. Dz. Dzied. W. 
ŚW. Sz. P. PragBki Uniwers. 
- Oratio ad R. Bohemiae viro!. Excudebat 
G. Schumann, (1589), 4. O. K. 
- Pa.nolza, to jest wysławia.nie panów ziem 
ruskich i podolikich. przyp. Mik. Mielec. 
kiemu. Krak., Wierzb., 1575, 4. .Cza.r. Bw. 
Z.moj. 
- Próba cnót dobrych. Krak., Seb. Stern.c- 
ki, b. r., 8. O. W. Czar. Dz. :t. 
- .Pamiljć nierzJłdu wPolszcze. 1588, 4. K. 
Sw. Dz. Popiel. . 
- Senator. Kraków, 1579, ł. W. 
- Testament starca. pewnego. ob. Bero.ldol. 
- Tryumf satyrów i planet, Stefanowi kró' 
lowi po wyprawie Moskiewskiej uczyniony, 
ded. Filouowi Kmicie. Krak., Garwol., 1582, 
4. K. W. SW. 
- Upominek albo przestroga zac. narod. pol- 
skiemu na to iuterreg. b. rr.. i dr, 1587 
4. Czar. popiel. 
- Zrcadlo margkra.b. morawskćho, Olomutii, 
baer. Milichtfłlleri, 1593, fol. O. K. C. Dz. 
Dzied. SW. P. PragBki Uniwers. 
- obacz Facecye. 
Parace1auB Ph. Theophrastus. Arcbidoxae 
Libri X. ab Ad. Schrotero e germanieo in 
latinum translati. Crac., Wierzbi
ta, (ded. 
Alberto :tuki a.. 1569). b. r., 4. J. O. K. 
Czar. P. 
- De pral'parationibu8. Cracoviae, Wierz. 
bijjta, 1569, 4. J. O. Czar. A. 
ParaeneBeB laJutareB obacz Blaliu.. 
Pa.radyza. (z) Jakób. Sermones 1472, fol. 
C. (Wis
m. V 23) (czy Polak?). 
Parentalia iu obi tum Georgii ChOllkievi- 
cii. Vilnae, Soc. J., 1595, 4. O. 
Parthenius Rern. In 1I0ratii Carmina com- 
mentarii, ded. ad 8tepbanum Regem 1'0100. 
Venet., 1:;84, 4. W. 
p ar v u l us phil. rnoralis iu Ethicam AriBtot. 
introduct. b. m. r. i dr., 4. J. 
- philoB. oblicz Joann. StobnicenBis. 
P a.BB i a to jest historia m
ki p. 11. Jez. CbryBt. 
impeosis pauli PobJCdziscensi8. Poznań. 
Wolrab., J582, fol. W. 


Palllio Je.u Chrilti (I: nutami). One., Lu., 
1599, (ClI. O. 
- albo kazanie o m
e Pańskiej (LippUla 
Aur.?). Krak., Sza.rff., b. w. r., 4. O. 
- S. Bedimini. Cracoviae. 1520. 8. Br. 
p a I B i o n i I dowioi nOS tri cont('mpla.tio. Crac.. 
Viet., 1520, 8. Czar. ob. Agricola. 
Pau li apoBt. Epistola ad Laodiceuse8 (dad. 
a. Nic. Grochowski 1564), 8. O. K. 
P a u I i Grzegorz. Aotychymn wzgardzonJch 
sług. Chrystusa ukrzyźowanl'go. teraz nowo 
uczyniony R. 1568, 4. O. 
Catechesis et confesBio lidei (inni autorem 
mieni, Jerz. Schomana.). b. w. m. Alu. 
Turobiliski, 1574, 12. W. 
- Dowody, które krzest od ludzi przeciwnych 
Bogu wymyilony, zbijaj,. bez w. m. i r., 
4. Czar. . 
_ O róznicach terBŹoiejszycb to jelit co . 
jednym Bogu Ojcu i Synu jego jednoro- 
dzonym y o Duchu Śtym prawdaiwie a po 
prostu. b. m. i dr., 1564, 8. K. 
_ Wypisanie "prawy o prawdziwym wyzna- 
niu przeciw Sarnickiemu. Nieświeź, D. Ljj- 
czrcr.ti, 1564, 8. Czar. 
_ O wyznaniu wiary X. Sarnickiego, list. b. 
m. dr. (Brześć, MurmeliuB), 1564, 8. Cmr. 
- Prawdziwej Dauki krzeiciań8kiej i antJ- 
krY8tusowej opisanie. b. m. dr. i r. (prze- 
ciw Sarnickiemul. (Nieśw , 
eczJC.), 8. C.ar. 
_ Wiara Sabelliańaka żydow8ka. ta była któ- 
rlł Stankar trzyma.. b. m., 1564, 8. Cur. 
l' a v i Ilon. Epistre pre8entee au 1'01 de Po- 
lo/tne. Lyon, Rigaud, 1573, 8. Czar. . 
Pawłowie Ja.u. Za.łosne opisanie o upadku. 
króla hiszpańskiego. (z niem.) b. m. 1589. 4. 
Czar. 
p a. w ł o w s k i St. biBko oloJDun. Agenda et 
Btatuta Becundum chorum Olomucensem. 
Crac., Lu., 1586, 4. Pragaki Uniw. obacz 
Agenda.. 
- Ad Polouiae et Litbuaniae equites oratio, 
habit a Var8aviae 14 Aog. .... D., 1587. 4.. 
O. K. Cel. 1'. P. . 
- Oratio in comitiis Cracoviae ad Sigil", 
nI. babita. Crac., Laz., 1595, 4. J. O. C&8r. 
K. T. Sz. P. 
- Werberung, im Feldlager lur Warnaw. 
GlSrlitz, Ambros, 1581, 4. J. Czar. 
PawBchner Seb. LillealiB calculatio ad mo. 
netam Cracovien8em. (Cra.c., 1513), 4. J. O. 
p a x i l u. Ad. KomedYIl o l.izydzie. Krak., 
Kobyliński, 1597, 4. J. O. 
p e c a l i d e s Sim. De bello Ostrogiano. Crac., 
And. Petricov, 1600, 4. O. 
p e n a. t i u s Stan. Pietatil puerilil libri duo, 
carmine conscripti. (ded. Joanno Leopo. 
liensi) (Carmen St. Marennii). b. m. dr. i 
r., 1566, 8. J. Dz. 
Peregrinus Ord. Praed. prov. Pol. pro.,.. 
SermoneB de tempOl-e et sallcti.. ColoD. 
1501, 4. P. 
PeregrinuB Dam. Chrill. Liga z aawaJt 
ob. DaminaeuB. 
PeregrinuI Leliu.. Ad. Clemeu. VIII on. 
tio habita cum StanisJ. Minski Sig. 111 ora.
>>>
PeńpateticulI - Pieliń. 


179 


tor, obedienL praeltaret. Romae, Liliotti, 
1594, 4. J. 
PeripatetiouB Chr. (Przechacki). Secnndi 
praeceptj exp1icatio, d.ed. ad Bam. Stadnic. 
ki. Crac., Wierzbi\jta, 1586, 8. Czar. 
.PerottuB Nicol. Grammatica, denuo caBti- 
gata. Crac., ScharWo. 1531. 8. P. 
- Toz. Crac., Math. Scharft'. et Mro. Scharir., 
1535, 8. J. O. 
PetriciuI Seb. De natura cau8is, 8ymptOm. 
roorbi gallici, ded Paulo Novicampiano, 
stan. Bartholano. Sylv. Rognski. b. m. i r. 
(Crac., Lu.). (1591), 4. J. 
Petru8 de Albano. Opas toxicorum. per W. 
Haldenhoft. de Thorn emeodatum. f.ipBiae, 
1600, 4. J. O. 
l'etruI Dr. Med. Computo8 eccleBia8t. et a- 
IItronom. cracoviena. b. m. dr. (Crac" 1(01), 
4. Czar. K. 
P e t I' us de Eliaco. Traotatul super libros 
metheorum. Crac., Haller, 1596. 4. J. O. 
ŚW. Dz. Kij. C. 
- Toz. Cr8c., Haller, 1515, 4. J. O. C. P. 
Czar. 
- To!. Crac., Vietor, 1524, 4. J. O Czar. 
Św. Dzied. 
Petrus Lomhardul. Sacr. sententiarnm to- 
tiul theolo(!'iae quadripartita volumina. Lib. 
I. Crac., Mth. Scharff., 1519, 4. I.ib. II. 
Crac.. Mth. Scharff. et Mrc. ScharłJ., 1530, 
4. Lib. III. Crac., Mth. Scharff. et Alrc. 
Scharff., 1530, 4. Lib. IV. Crac.. Mth. Scharft'. 
et Mrc. Schar1f., 1519, 4. (MDXIX = 1519 
bCdzie zdaje liC bł,d, zam. 1529). O. C.ar. 
M. Dz. Sw. 
- Epithoma conclua theologica1ium per Mich. 
Vrati81aviellBem. Cracov., Haller, 1621, 4. 
C. R. 
PatruI Hyspauu8. Tuta! .ammulamm per 
tractatuI et capitnla divi8ol. bez w. m. i 
r., (Crac., 1504). 4. P. 
- Toż. Crac., Haller, 1514, 4. J. O. Lo K. 
Jłr. Czar. aw. 
- Toz. Crac., Haller, 1519, 4. Św. 
- To
. Textus 8eptem _ tractatuom per tra- 
ctatus et capihda dilltinctus. Crac., 1521, 
ł. J". O. Czar. P. 
- ob. M.odu8 Confitendi. 
p e t ru I Posnaniensi8. SermoneB domiuicales 
Mogun., Theobald., 1516, 4. O. 
:p e tr 08 a Roti8. Liber runerum dODJUS Thar. 
noviae. Viellnae, 1551,4. J. O. 
PetrycyuBz Jan. Prze8troga do braciey zbo. 
ru ewanie)ickiego. b. m. i dr., 1600, 4. Czar. 
Peurbach GeorgiuB. AlgorithmuB. Viennae, 
Hier. Vietor, 1516, 4. P. . 
- Toż. Crac., ScbarłJ., 1530, Sw. Sz. 
- Toż. Crac., Scharft'., 1687, 8. Sw. 
Ph edrUB Sig. Epicedion in mortem Sigis. 
mundi I. Aug. Vindel., Urcbald., 1548, 8. 
GIog. 
p h a Je r e u 8 ob. Demetrius. 
phi lale t GuilbelmulI obacz Żydowski Matb. 
Philalet Krzy. (Broński Krzy. raczej, niż 
Smotrycki Me).) ApokrisiB abo odpowiedź o 


aynodzie brzeskim 'W porywc.. dana. b. m. 
i r. Czar. . 
Philareti medici. De pU)SUUD1 Bcientiali. 
bellus. Basileae, Heor. PetruB, 1583. 8. (rv- 
k, wBpólczesnł dopisane "Ten Philaret był 
u Barbary królowej. drugiej zony Zygmun- 
ta 1.; po jćj śmierci wYPł}dzony"). O. 
p h ił eI p h u 8 Franc. Breviores elegantiorell. 
qU5 epi8tolae. Crac., 1505, 4. O. Czar. StT. 
- Tot. Crllc.i Haller, 1509, 4. K. 
- Toż. Crac., Haller, (MCCCCXlIl) {tak.) 
1518. 4. O. Dz. 
- TQf;. Epistolarum liber. Crao., Haller, 1517, 
4. O. Br. 
Philippi Adhortatio ad quendam Tbcodo- 
eium ludeum. ut Chństi fide m, re1iota Iu- 
deomm Buperstetione, coller8t. Crac., Vie- 
tor, 1537, 8. Dz. 
Philopatria ad &enatom popnlumque Li- 
twannm a. 1597, (prJ:ez El. Pielgrzyma w- 
skiego ?) Miłośnik ojczyzny do senatu y 
neczyp Litewskiej 4. Dz. Moszyń. (Odró- 
łnić od PhilopoliteR tj Miłośnik ojczyzny 
1688. którego dziela jedni mieni, autorem 
Moskorzew8kiego. (egz. Jagielloń. bib1iot.) 
inni Orzechowskiego St. (kataJ. Bibl. Sio. 
niaws.) i inni S. KrYBkiego (Wiszniewski 
IX). obacz OrzechowBki. 
p h i I o P o n u s Joann. LiberapoleDBil. In evan- 
gelia dominicalis. Basil., 1540, 8. P. 
Phocylides. Poema praecepta vitae degen- 
da.e continens, Kraece cum interpr. lat. M. 
Cromeri. Gracch., Vietor. 1586, 4. J. O. 
Pielgrzymo\V8ki (Pilgrimovius) Elia.. De 
heroibulS in Dei eccles. 1iber I. ad Steph. 
I. Begem (II rycin. jak w kronice M. Biel- 
lIkiego). Crac., Sieben., 1585, 4. O. K. Kij. 
Dz. Czar. 
- Panegyrica apo8tropbe Crac.. Petricov., 
1585, 4. O. 
- Dyalog litewskiego szlacbcica prawdziwy. 
wojny lnflantskiej króla J. M. Stephana 
& kai
dz
m Moskiew8kim od pocz'łtku do 
końca krótko zebrany. Wilno, Markowica, 
1594, 4. MOBzyń. 
-- ob. Philopatris. 
Pieiń o bozym nmoczeniu. Krak.. ;(Jaz., b. 
w. r.t 8. Czar. 
- O narodzenyu PańBkim przez J. Jl. Krak., 
;(Jaz., b. w. r., 8. Czar. 
_ O plagach czasów terażniejszycą. b. m. i 
dr., (Krak., Szarff.), 1573. 8. W. Sw. 
_ O św. Krzysztoforze. b. m. i r.: (Krak, 
Wietor?), 8. w. Sw. (około r. 1622). 
_ O ZmartwychwBtlDiu pańskim (Lubelczy- 
ka). b. m. i r.. (KrR
.,. I.AZ.
. 
zar. . 
- duchowna omarnosclach 8wlata. b. m. 1 
r.. 4. Czar. 
_ nowo UIJzyo. na we8ele Y.ua KOBtki. Krak. 
;(Jaz., 1656, 8. Czar. 
- o welelu Zygmunta Augusta. Krak., ;taz., 
1563, 12. O. W. 
- czasu procesByey z ciałem pariBkim (z nut.) 
Krak., druk. ;(Jaz., 1580, 8. W. 
- 110wa o Gdańsku. b. Ul., 1517, 16. W.
>>>
180 


.Piesne - Pobór. 


- Pieśń nowa o Dawróc. grze8znego (z nul). 
Krak., :Łaz., 1556, 8. Czar. 
- nowa w której jest dzi\)kowanie (z nut. 
prz
z C. G.). Krak., :Łaz., 1556, 8. Czar. 
P i e s n e chwal bozskych, dedyk. :ŁukRszowi 
hr. z Górki. Szamotuły, Alex. Angezd, 1561 , 
fol. Wolfeubiittel. Czar. 
p i e li n i nowe o królu Stefanie i Anoie kró- 
lowej z winszowaniem im azcz\)śliwego pa- 
nowania. S. l. et a., 4. O. 
- Pieśni postne starożytne człowiekowi krze- 
ściańskiemu naletłce. b. w. r., (15..). K. 
Pihnen8is Mart. ob. ł'laschiuB. . '_ 
Piuderul. Bellum Trojanum ex Bomeri 
opere decerptum, (z herb. król. 1'018.). Vien, 
Dae , Vietor et Siugr., 1513. 4. O. :Ł. Czar. 
Pyosnka na dzień narodzenia Pańsko Krak., 
:Łaz' l b. r' l 8. Czar. 
PiotrcoviuB Thom. De comoete a. 1556. 
viso judicium, dedic. Stan. Tarnowski. Crac., 
baer. Mar. Scharff , 8. W. 
Piotrkowita Mac. Przeciw morowemu po. 
wietrzu przestroga. (ded. Jao. Kostce) (i 
.wiersz Mikoł. S
pa). b. r. i m.. (1579). 8. 
Czar. 
Piotrowski Grzeg. Pogrom Jewartowaki tj. 
o wygranej X. Ad. Radzimińakiego. Krak. , 
J. Siebenejcher, 1592, 4. O. ŚW. 
Pipanua Georgius. Carmen Lugubre in obi; 
tum Stephani. Reg. Pol. Crac., Lazar, 
1587. 4. K. Dz. SW. 
P i sa. n u s Alr. S. J. Confutatio centum et 
tredecim 
rrorum. Posnaniae, :Volrab. ]587, 
8. O. W. Sw. . . 
- De continentia et ablltinentia "el de RpO- 
8tolico coelibatu. Coloniae, haer. Birck. 
manni. 1579, 8 (PJ'Rer. ad lec torem dd. 
Posnaoiae Calend. Julij 1578). O. 
- Toż. S. I., 1579, 8. (Dedyk. Andr. a B. 
Opaliński dd. e CoU. Posn. S. J. Jdibus 
Maij 1(79). O. 
- Nicaennm ConcHium J.,. dpd. St.(ph. Ba- 
thori. Col. Birckm.. ]581. 8. W. Czar. 
- Catholica respon8io ad praecipua capita 
epistolae Jac. Niemojew8ki opera .J. Mo- 
drevii. 1'osnaniae. Volrab. 1585, 4. J. O. 
O. Dz. Sw. 
Piskorzewski Math. Oratio in fonere Si- 
gismundi Augusti. Crae., M. Siebenejcher, 
]574, 4. J. O. Czar. R. Dz. Sw. Sz. Br. 
- Annae Jagellonicae funebrialaudatio. Crac., 
Laz., 1597, 4. O. K. Dz. Dzied. 
- .Ad iIJuatr. et magu. D. Petrom C08tkam. 
b. W. m. i r., 4. C. 
- Ad J. Zamoiscium. de nuptiie Grilelde. 
Crac., Laz., 1583, 4. Czar. (dwa odb.). )I. 
Sw. Sz. Dz. K. (dwa odb.). 
Piso J"ac. Epi8tola ad Joan
em Coritinm de 
cont!. Polonorum. b. m. i r., (1514),4. Czar. 
Pistander (Fiachart). Nic. Neof. Scbwarm 
d. heil. rom. Binenkorbs, davor eine Wah. 
. rung ei1;es Poln. cBth. Rittel'l v. J. 1591. 
....Ull d. lat. libera. ]592, 4. T. 
Pi s t o ri u e J. Poloniae historiae corpUI. Ba- 
lliIlae, S. Henric Petri. 1682 , roI. Tom. 1- 
111. J. O. K. C. Cel. W. :Ł. Kij. T. Dz. Z. 


Dzied. Sw. Sz. Br. P. Gd. Uphagen w Gdańs 
- Elegia in diem aS8ension. domini n. J. 
Chris. Gedani, RhoduB, 1555, 4. Czar. 
p i na V. Bulla confirmationis privilegiorum 
omnium ordinum roendicantinm. Crac..1668. 
4. T. 
- Toż. Crae., Nic. Scharff., 1592. 4. O. Br. 
Phu tus. Comoedia Amphhruo (Franc. My. 
merus, ded. Chris. Szydłowiecki). Cra.c.. 
Math. Scharff.. 1530, 8. J. O. Dz. 
- Comoedla Cas8ine. CrBc.. Scharff' l 1543. 
8. Św. 
- Potrójny, Piotra Cieklińskie,:ro. (Zarazem 
wiersze J. OstrorogB, J. S. Herborta. Sz. 
Szymonowicza, Andrz. Szedzinskiego. o Mi. 
koł. Firlejn przez Z. C.). Zamość, :Łoski, 
(1597), 4. W. 
- Comoedia Mercaf,or. edd. F. MymeruI. 
Crae. , Math. ScbarfL, 153], 8. O. 
Plewy StefalJka. Zyzaniey heretyka z cer- 
kwit' rnakiej wykl
tego. ob. Pszenica. 
Pli n j u s C. Praefatio in libroB hist. natura- 
lia et Phil. MelBnchtonis oratio. Anselm. 
Ephorinus, dedic. JBC. Ardeschow CaooD. 
Crac. Crac., Math. Scbarff., J529, 4. O&ar. 
- Liber VIJ. natur. historiae, edd. Ans. E- 
phorinus. (Carm. Leo. COD ad Thnnonee 
. et vólr. Guglinger ad Joaon. ThuI'Bonem 
de Bethlem). Crac.. Vietor. 1526, 4. J. O. 
Czar. Dzied. Św. Cieński. 
Pliscius Andreas. Sermo Synodicus, ex Ber- 
nardo et Greg. Nazianzeno coIlectus. Po- 
znań, Wolrab., ]593. K. 
Plomisco Joan. Judicium majuI maguarom 
Coniunctionulll A. 1
24. evenientium (et. 
carm. Stan. Rosii ad And. Critium, Petri 
Ri8inii ad Critium). Crac.. Flor.. (1523-4). 
4. J. K- 
P l o v e ob. Nicolaus. 
Plutarchu.. De 1iberorum educntione edd. 
Joann. Mebler, ded. Seoat. Vratielaviensi. 
Vietor, 1528, 8. J. Czar. 
- Toz.. Grachov.. Math. ScharfL, ]54(. K. 
Zamojs. 
- Toż. (br. tyt.). Francofurti ad V., 166-1. 
8. (Dedyk. Lucae Górka. palat. P08nan.). O. 
- Convivalium quaeationum. Crac" Vietor. 
1532, 4. J. 
- Libellus de liberis educandis, Guarino Ve. 
ronense interprete. Crac' l Math. Scharlt. 
]536, 8. J. O. Dz. 
- Toz. Crac., ]544. 8. K. 
- Toz. Hier. SChBrff., 1650. 8. J. Dz. Czar. 
- Annibal kal.tagiń8ki i Scyp io kBrtagiński 
przeł. od J. Wojnow8kiego (ded. Mik. Ja. 
złowieckiemu przeł. Jak. Pretfica). Lwów. 
Bernath, (1593). 4. T. (wedł. Maciejows.). 
- Pozytek z nieprzyjaźni, ded. Radziwiłłowi. 
Knków, dziedz. .Mar. Scharff., ]557, 8. W. 
- Przyjaciela od pochlebcze jako rozeznaó. 
ded. ksi
dzu Przert;bakiemu. b. w. m. i r. 
(Krak., dziedz. M. Scharff.), (155;). 8. W. 
P o b Ó l' pogłówny na seymie walnym koron. 
Dym War8zawskim 1590 uchwalony. b.. w. 
m.. 1590. fol. K. Św.
>>>
Pociej - Po..evinuB. 


181 


Pociej Hipacy. O przywilejach nadanych od 
królów, które uniI!- zalecaj:}. b. m. i r.,lI(96), 
4..J. 
POdk8nie JllnllB8 z Gregoriasem ob. Nie. 
byIiński. 
Podł
bllki Rllf. Ad DD. Hieronymum et 
Balt. Povodovios Iuctus. Posnan., Wolrab., 
1585, 4. Sz. 
Podpora konfederacyej przeciw Rozmowie 
Ziemianina z ksi
dzem o jej zniszczenie A. 
1595, 4. O. K. Czar. 
Podworzecki Jan. ob. Jannszowski. 
P o g gi u s Fl. Facetiarum llber. Crac., 1592, 
8. Kij. P. 
Poklatecki st. Pogrom czarnoksi(:skie bł
- 
dy jako rozprasza. Krllk., J. Siebenejcher, 
]595, 4. O. Dz. 
- Snów dobrych obrona. Krak., J. Siebenej- 
cher, 1594, 4. O. K. 
Polaka. (Uprzeyme a życzliwe wiernego) do 
wszech obywatelów koronnych napomnie- 
nie. b. w. m. i r., (15..). K. 
Polan cus .Joannes. Breve directorium ad, 
confessarii !ile confitentis mUTIUS I'f!cłe obe- 
1Jndum. Lovicii, Murmel., 1566, 16. O. W. 
Sw. K. Dz. 
Polemanu. J"ac. De passione Jesu Christi. 
Regiom., ]667. 4. T. 
Polibius ob. Bunty dwa.. 
Poli d am us Val. Aliquot !ibri de re medica, 
ded. .Andr. de Valentinis (Zarazem: Epist. 
libellulI ad P. Gamratom, ,10ann. DziadU8ki, 
Joann. .Łaski. Elegiae ded. Luc. Górka]. b. 
m. i r., 1540, 8. Czar. 
- Historia de rebulI gestis Bohemorum. Crac., 
Vietor, 1535, 8. J 
- Querela de pace. Erasmus Roter. de pace 
Chronici Hungariae libri VI, ad P. Tomieki. 
Crac., Math. Scharffenb., ]53ł, 8. Św. Czar. 
- Contenta in hoc libello. Polidami: Dl' 
medic. Elegiae. ))c Chron. Hungaria. Ro. 
terodamus. In laudem medic.. ded. P. To. 
micki epis. crac. Crac., Vieł.or, 1532 4. J. 
P o l i t u. Ambros. Catharinus. Specu'u
 hae- 
reticorum, ded. P. Gamrato. Crac., Vietor, 
]540, 8. J. O. R. 

 Toi.. Crac., Haelirz, ]!'i40, 8. O. K. Czar. 
Sw. 
p o lon u s ob. AdamuB. Nicolaus Błonie. Strzfb. 
.ki Martinu8. Ansclmus. 
P ołu bien ski Alexander. Ad victoriam ut 
invicti8simo Regi Stcphano adsit, obtatio. 
(15..), 4. K. 
P o m p a ingressus Sigismundi III. Crac., Ster. 
Myliander, 1588, 4. W. 
P o m p o n i u B LetulI. De Romanorum DlAgi- 
8tratibus b. m. i r. (Crac., Haller), (15011, 
4. J. Ceł. 
- Toz. Crac., Vietor, 1518,4. J, O. Czar. M08Z. 
Po n
towski Jan. Krótki rzeczy polskich 
Comentarz (wiersz Bart. Kozmińskiego i 
ded)'k. do Mac. Żalińskipgo. Witanie po- 
słów przez Stan. Sędziwoja. Seym v{lIlny i 
j wienze And. Witowskiego i Jana .Ło. 
skiego). Krak., St. Scharffenb., 1569, 4. J. 
R. Dzied. Sw. Gd. 


- Sejm walny koronny lubelski 1569 ,bez 
tyto Ułomek z poprzed. dzieła). 4. O. (br. 
tyt.). Gd 
- obacz Ustawy. 
Popa.Nie wolney Elekciey króla Sygmun1a 
III. na zjezdzie pod Wiilic:} namówione. 
1587, fol. K. 
Porcacchi Tomasso. Le attiooi d'Arr:go 
Terzo Re di Franci" et Quarto di Polonia. 
Descritte in dialogo. Venetia, Angelieri, 
1574. 4. O. K. Czar. P. 
Porembski (Porembius) J. Prosfoneeis in 
a.dventum Annae Sigis III sponsae, ad Andr. 
Gerinium. Crsc., Nic. Scharft'., 1592. 4. J. 
Czar. 
Porphyrius. Lectura vctpris artis. Isagogo. 
Crac., Hochfeder, 1503, .. J. . 
- Textus veteris artis ad e][emplar Jncobl 
Stapulensis. Crac., HAller, 1510. 4. J. O. 
K. C. Czar. 
- Toz. CI'ac., Haller, 1516, 4. O. K. Czar. 
WłocI. P. Br. 
- Toż. imprels. ad exemplar Jacobi Stapu- 
lensis, edid. Rud. Agricola. Crllc, .Vietor, 
lumpt. Marci Scbarlf., 1522. J". K. Sw. 
- Toz. Crac., Vietor. et Mrc. Scharft'., 1542, 
4. O. 
- Questione8 in pł'edicabilin. K. ob. Joann. 
de Glogovia. 
Porzlłdek slłdów na. Sejmie walnym w Kra- 
kowie na BW. PryzkJ! złożonym postano- 
wiony. 1553, roI. K. SW. 
P o s e h t w a 8tanów król. pols. o electiey 
Zygm. III. Kraków, .Łaz., Hi87, 4. Czar. Gd. 
Poselstwo do Zygm. III. od rad i stanów 
W. kl. litewskiego. (które sprawował Jan 
Hlebowicz). Kra
., Mik. Scharft'., 1588, 4. 
O. K. Gd. Czar. Sw. 
- Toz. Wilno. KArcao, 1588. 4. Moszyń. . 
Posnaniensil Thom. Parvulus Philosopbłe 
naturaliB. Basileae, ]516, 4. Wlaeł. 
- ohacz Valentinus. 
Pos scvi n u s Ant. Atheismi I.utheri et lIlio- 
rum haereticorum, ded. Stephano rt'gi. ViI- 
nae, Joa. Velicensis. 1586, 8. J. O. Czar. P. 
M. D?. SW. 
- De 11theismis lib. Col., Birckm., )li86, 12. 
(ded. Steph. Regi). O. . 
- Capita. quiblJs Graeci et Rhnthenł 1\ La- 
tinis dissenaerunt rlt'dic. Janussio Osł.ro- 
giensi. Poso., W
lraL.. 1585, 4. J. O. SW. 
K. CZAr. Dz. 
- Toz. posnaniae. Wolrab. 1594, 4. Dz. 
- InterrogationeB et resp. de procesaione 
spiritus s. in util. Ruthenorum. Ingolsładt, 
Eder, 1183, 12. O. Kij. Dz. Sw. P. 
- Epistola ad Steph. I. 1'. R. adverBus Vo- 
lanum haereticum lithuonum. edd. Jac. Fi- 
8cher. JngoJe., Eder, 1583, 16. J. O. C. R. 
CZllr. Kij. Sw. 
- Toz. Jngolatadt. 1[,82, 12. P. 
- Epistola de necesll. docendi cathol. ca- 
thechismi edd. Tom. Płaza, ded. Stan. Karn- 
kowski. Jngols.. Eder, 1583, 12. J. Czar. 
- Judicium. De confessione augustana. De 
Desiderio Erasmo. De picordica secta, de-
>>>
182 


Poa
pek - POWOdOW8ki. 


dic. Sigism. Ba.thoń. Posnamae, W olrab, 
1588, 8. J. O. Czar. Sz. Br. 
- Commentarii de Moscovia. Manton, Oll8n- 
na, lb96, 4. O. P. 
- :Notae divini verbi. (advel'. Dav. Chytrae- 
um, ded. J"oann. III. Regi Suec.). POlno, 
Wolrab, 1586, fol. J". O. P. K. Dz. Św. 
- De &ocietate Jesu. Responsione8 ad nobil. 
viri septentńon interrogatione8. Edid. Ni- 
col. Myloniua. Ingolstadt, Eder, 1588) 12. 
J. O. C. Kij. ŚW. K. 
- edd. :Myloniu8. Jngols., Sartor., 1582, 12. O. 
- Adversus D. Cbytraei imposturas opera 
Nicol. Mylonii. Ingolstadt, Eder, 1583, 
12. R. SW. 
- Moscovia. Vi1nae, Joannes Velicen8is, 1686, 
8. J. O. Je. C. Czar. M. Kij. Br. R. P. 
- Moscovia. (Epistolae Steph. Bathory. An- 
nae Reg. et Jo&nn. Zamojeki). Antverpiae, 
ex om. Christophoń .PJautini, 1586, 8. K. 
ŚW. Sz. Pusł. 
- Tamże, 1587,8. O. C. K. R. 
- To*. Colon., Birckmann, 1587. 8. J. Cel. 
Dzied. ŚW. P. 
- Scriptum Moscovi
 duci. Ni8sae, Crocigel", 
1663, 4. Czar. 
- De societate Jesu Epistola. Cracoviae, I.a- 
zar, 1583, 12. K. 
POBt
pek prawa. czartowskiego. Brześ6 Lit., 
Cypr. Bazylik, 1570, 4. Czar. 
P08tiIla Białobrze6kiego 1581. (z dwiema 
kartami w innych egzemp. nieznanemi). :Mie. 
czysław Pułaski w Si;pzycach. Pusł. ob. 
Białobrze8ki. 
p o s t i I I. polska, teraz z wi
tszł pilności., 
niz przedtym wyrobiona. (Lekcye, ewang. i 
epi6toł,.. Pa8sya czyli Historya. m
ki Chryst. 
Pana). Krak, Wierzbi
ta, 1561, 8. O. (jestto 
mniemana Postilla. M. Reja). 
- Toi. ded. Fyedorze Sap:yeyownie kaszte. 
lance trockiej. Królewiec, Daubmann, 1568, 
8. J. W. (w Warezawie Sł cztery ellzemp.). 
- Toż. Kraków, Wierzbi
t.a, 1572, 8. O. T. 
- Toż. Krak., Wierzb., (brak ty1. edycya od- 
mienna od 1561 i 1672), 8. J". Dz. 
P o s t u I a ta ordinis eccle8ias. in- comitiis Var- 
lIav. a. D. 1685 proposita (ded. Andr. Opa. 
liński Marsal. edd. Jacob. Brzeznicki). P08n., 
Wolrab, 1585,4. O. K Czar. R. Dz. 
Potwierdzenie praw koronnych z kon- 
IItyt. Sejmu Piotrkows. (przez Zyg. Aug.). 
1550, roI. Cel J{. 
- obacz List. 
p o w i e B Ć rzeczy istej o zaloł:. klasztoru na 
Łysej górze. b. m. i r. (Krak., Scharff. 
1536 - 40). obacz Narratio. 8. J. (pod tyto 
Chrystus na krzyżu, na. odwrocie krzyż, 
na. końcu znak drukarni Scharff., patrz in. 
ne edycye u Jochera III. 8959 i Mać. Dod. 
541) W. 
P o w o d o W s ki Rier. Agenda seu ritu" CM' 
remoniarum. (Cathecheses albo napominanie 
i nauki. Cat.hecbes. oder UnterweiBung). 
Crac., Lazar, 1591, fOl J- O W. Kij. Dz. 
£iw. p. c. 


- Toi. Crac' J Laz., 1596, 101. O. Dzied. 
- Agenda. seu ritu8 sacramentorum. Crao' j 
LazaroB, 1591. fol. J. W. M. ŚW. P. 
- Concionea a1iquot piae et erudita.e, et dE 
coena Domini (ded. Steph. ReRi).. POBn' j 
Wolrah, 1578, 8. J. O. Cel. R. Dz. Sw. Sz. 
- Catechism kościoła. powszechnego, nauki 
do zbawienia. potrzebniejBze. Pozn., 1577, 
8. J. K. 
- Brevia et methodica. iostructio Budienda- 
mm confe3Bionum. (Carmen Petri RU8iecki). 
Posn., Neringk, 1577, 16. O. K. SW. 
- Toz. Crac., Lazar, 1586, 16. J. O. Czar. Sw. 
- Toż. Posnaniae, vid. et haer. J. Wolrab. 
1597, 12. J. O. Dz. Św. . 
- Disputatia. wtóra z Smigielskimi różnoLo. 
zany o trzech persona.ch w jednymże bo. 
litwie (wydał X. Sebastyan SzamotuIski). 
Poznań, wdowa Wolrllba, J!i92, 8. Dzied. 
- Kazania niektóre o szczyry m słowie Bo. 
zym a o pl'a.wdziwym wyrozumieniu iego 
i o uzywauiu wieczerzy Pańskiey. Poznań, 
Wolrab, 1578, 4. O. K. M. Dz. Włocł. SI'. 
t1w. 
- Korab zeWD\Jtrznego potopu, czyli Bposób 
zba.wienny przeciw zbytkom w jedzeniu, 
piciu. (i kazanie św. Augustyna). Kra"., 
Mik., Scharff., 1578, 8. O. Czar. 
- :Manuale 8ł!ptern eccleBiae cat.bolicae Sa- 
eramentorom. Posnaniae, Wolrab, J591, 8 
O. K. Cel. ŚW. Ł. 
- Odpowiedź krzeBciańska ua. list pod tj. 
tułem Matki Bożej do mnichów. b. m. i r., 
12. Czar. 
- Pochodnia. ko'ciół Bozy prawdziwy. Po. 
znań, Wolrab, 1584, 8. O. Dz. Dzied. Św. 
Br. 
- Na pogrzebie Stefana wielkiego króla Pol. 
kazanie (ded. Zygm. m.). KralL, Łaz., 1588, 
4. J. O. K. C. Cz. Gd. Cel M Posł. Dz. 
Br. Dzied. Św. Sz. 
- Porozumienie ka.lwini8tbw francuBkich z 
prote8tantami niemieckimi, (ded. Stan. Gra- 
bi z Górki woj ew. przez JarOBZa Powodowa. 
kanonika). Poznań, Wolrab, 1585,8. O. Czar. 
- Proposicia z wyroków Pisma św. zebrana 
na Sejm wa.lny koronny krakowBki. (ded. 
Zygm. III.). Kraków, Sieb6n., lb95, 4. O. K. 
- Recepta duszna y cielesna. przeciw powie- 
trzu morowemu. Poznań, Wolrab, b. w.r. t 
8. J. o. Czar. 
- Skarbnica hiLhey BW. z pisma obojego te. 
stamentu. (dedyk do Elżbiety Radziwiłło. 
wnej ¥iel
ckiej Wojewodz.). 1577, 8. Dz. 
Czar. Sw- 
- Toż. 1581, fi. W. (Data druku 1577, de. 
dyk. Miel\Jckiej 1581 r.). 
- Wędzidło na błędy y bluźnierstwa Nowo- 
Bryań8kie l. Cz., ded. Ster. królowi. Po?:nań. 
Wolrab, 1582. II. Cz. Krak., :Ł.az., 1588. 4. 
O. C. Czar. Cel. R. Glog. Sw. Br. Dz. 
Pusł. Dzied. 
- Toz. Krak., Łazarz, 1588, 4. J. W. P. 
- Weryfikacya. dY8putacyi wtórej Smigiel- 
skiej o personach bóstwa. Poznań, 1594, 8. 
Czar. B. Br.
>>>
PowodowlCY - Proteatatio. 


183 


_ 2ywot Tomasza ZielińBkiego przed 87 la 
ty zmarłego, zebrany i wydany, teraz zno- 
wu wydrukowany. b. m. dr. i r., 4. O. 
(Powodowscy) Ad Hieron. et Ballhas. Po- 
vodovioB JoanniB defuncti fratreB ColI. pOBn. 
8. J. luctus. Pom., J. Wolrab., 1585, 4. J. 
P o z d r a w i a ni e WBzi tkich członków Paua 
JezuB9wych. (Krak., Ungler, około r. 1530- 
S3. Elandtke I. 164.). b. r. m. i dr., 8. J. O. 
Praeparationes devotae ad digne com- 
municandum. CI'8C., Lazar, 1596, 4. J. O- 
Dzied. 
PraetoriuB Adm. HerculiB interlocutorium 
ad juvene8 Polonorum fratres 
crm. ab 0- 
Itrorog. Vratislaviae, 1583, 4. O. 
Pra.etori UB Mart. Poematum libri V. Ar
 
gentorati, Kieft'er, 1598J.. 8. (DetJyk. Ph. Ge. 
orgio et B. Rutheuo). U. 
praetorius Petr. Assertio doctrinae de 
penona filii .Dei. Dantisci, RhoduB, 1581, 
8. O. 
- De unica Dei essentia. Dantiaci, Rhodul, 
1581, 8. O; P. 
- Du.rom naturarum in Chństo testimonia. 
D.ntisci, Rhodus. 158), 8. O. 
_ Teatimonia deitatia JeBu Chriati. Dantilci, 
Rhodul, 1581, 8. O. 
_ HiBtoria tum praecipu&rum de persona Fi- 
lii Dei cel.taminum, tum horribilium Eccle- 
.iae penecationum. Danti8ci, RhC.dUB, 1582, 
8. K. W. 
.Prakovius Melch. Artes et impoBtura!! no- 
vi Evange1ii magiBtrorum. TheBeB. praeBide 
Badr. Jungio respondende. POBO., Wolrab, 
1589, 4. J. 
p ra. w d z i c k i Teof. (Białobrzl'ski :Marc.?). 
BreviB refutatio impudentiB fabulae, qui- 
bas Ceosuram de raptu puellae in coelum, 
eonvellere ausus elt. b. W. m. i dr, (1577), 
R J. O. ŚW. Czar. (Tenże Prawdzicki pi- 
sał 
rzedmowy do broszur: Irenaei Hype- 
rasplltes de raptu Virgioeo. 1571. Ceosura 
acad. UtopienBiB 1577. Obiedwie u Swi- 
dzińskiego). ob. Censora i Hyperaspistes. 
Prawowiał'8ki Gabr. Wyprawa za Odpra- 
Wił Seb. Wlłpierskiego, W której gromić usi- 
łował Marc. Ganiciula. b. m. r. i dr. O. 
Czar. 
Prażmowlki And. Ad Calumnias And. pli- 
acii reBponsio. (po polsku). b. m. dr. 1585, 
4. .czar. 
- O koiciele bożym i o znakuch jego, de- 
dyk. Stan. z Górki (Zarazem: De divi Pe. 
tri principatu. Ad calumn. Andr. Pliacii 
responsie). Królewiec, ()sterberger, 1585, 
4. Czar. 
w. 
- Rozmowa jezuitów, zwłuzcza X. Jana Co- 
nariusa z X. An. prasmoviusem. Zarazem 
queBtia o kOBeiele bożym. b. m., 1581, 8. 
Czar. 
- De principatu divi Petri in eccl. B. m., 
1/8/), 4. Czar. 
Pr e c es pro regno Poloniae. Crac., Petrico- 
viuB, 1578, 8. O. 
Prima tu (de) papae. b. m. dr. i r., (Piń- 
czów), 1558, 8. Czar. 


preuacboff (Jan Prutenus). Epigrammata 
de morte Alberti Radziwili. Crac., N. Scharft., 
1592, 4. Dz. . 
p fi m u m beneficium 1589. Br. ob. Beneficium. 
principatu (de) divi Pet
 io eccles. Chri- 
ati. b. m. i dr., 1585, 4. ob. Prażmowski 
And. 
prinse (sic). (Vaihnirable et heurenx) de la 
vil1e de Bode en Hongrie. Ensemble le 
malhereux succes du Roy da polongne en 
Suede, abuenu par le llernicicux conaeil 
des jesuites. Paris, Denys Duval, 1698,8. K. 
Priorum analeticOI"um 1510. Br. ob. Aristo- 
teles. 
PriBbacbiuR WolfgaDg. Cracoviensis. ReB- 
. ponsio ad orationem in concilio Helvetio- 
rum. Rupellae, la73, 8. O. Czar. P. 
Privilegium ob I..aski J. 
P r o b o B Z C Z o w i c z Piotr. Almanach mit. 
aampt den evangeli6n. Krokaw, Scharft'en., 
1546, 12. J. 
- Przejrzenie przygóJ swiatskich. Krakow, 
Wi
tor, 1547, 12 J. 
- Ephemeris cum electionibuB. (Crac., Vie- 
tor), 16. J. 
- WypiBanie Comety widzianej w Krakowie. 
Kraków, Mar. Szarff., 1[)56. 8. W. 
ProceB Confederacy
. ob. SkSrgR. 
Proc li Diadochi de SphaerA. ob. Dial1ocboaL 
Pr ognoBtico n astrologicum in eclip8im lu- 
nae praes. anni 1554. Crac., haer. !1arci 
Scharff., 8. W. 
Prom ptoari um juria ob. Jaskier. 
Prophezeyung des konigs. pohlen beuef- 
fende. b
 m. d. i r., lbli8, 4. Czar. 
- Ein grausame vlld Erschrockliche oder 
. WeiseaguDg vber pollerland vnd Teutscb
 
land, Braband vnd Franckreicb. Diese pro- 
pheceyhung iBt gefunden worden in Ma- 
8tricb, bey einem gottsiorcbtigen Mann 
Wilhelm de Triest nach seinem Tode 1577. 
MDLXXVlI. Erstlicb Gedruck zu Basel bey 
Samuel Apiazio, Anno 1677, 4. K. 
Propositiones ex M. T. Ciceronis Topi- 
cis in ColI. Posn., S. J. A. 1:;83 diaputan- 
dae. poananiae Volrab, 1583, 4. O. 
Prośba o duchu BW. (z nnt.) b. m. dr. i r. 
(Krak., I..az.), 8. Czar. 
Proszowie Szym. ob. Simon. 
Protasowicz Jan BeoedyktowiclI z :Mobil- 
nej. Jałmużnik ex 0llere Jul. Fulci. A do 
tego sentencye ludzi pogańskich. Wilno, 
1597, 4. O. 
- Paranimphus na wesele Skumina na BW. 
Marcin r. 1595. Wilno, J{arcan, 4. O. 
- Konterfet. człowieka starego. S. l., 1597, 
4. O. 
Protestatcya Wojew_ Płockiego przeciw 
Confederacyey religionis R. P. 1573. b. m. 
i dr., 4. J. O. Popiel. Dz. 
_ Toż po łacinie i po polsku drugi raz. 4. 
Dz. 
Protestatio in asaerto conventa particu- 
lari Sredensi Poznaniensis et Caliaienaia 
Palatinatuum. 158;, fol. K.
>>>
184 


Proteu8 - Radomski. [ 


l'roteus abo odmieniec (lIedyk. Mikoł. Ra- 
dziwiłłowi wier'sze Piotra Stojeuskiego F; 
i Cypr'. Bazylika). R. Ib64, 4.. {R
klł T. 
Czackiego dopisane, że to dzieło "wydał 
Solitaryusz, który 1'.1559 wydał był w BI'ze- 
idu O.leasza}. O. 
Prudentius Nic. Restit.utio doclr. christ. 
ad pristinae eccles. sellsus. Crac., Math. 
Scbarff., 1545, 8. J. O. Czar. 
Prudentiu8 Aurl. Catbl'merinon. S.1., Vie 
tor, 4. (Rud. Agricola, dedJk Seb. Spcran- 
tio). O. 
p r u s s i a e vera descriptio. Antverp., 1570, 
fol. K. 
p I' II S 8 m a n Krisztopb. Historia. barzo cudna 
y ku wiedzeniu potrzebna. o stworzeniu 
nieba y ziemie (ded. JRdw. z 'Kościelca kR- 
8ztel. bit'ckiej). Krak, Szarii', 1551, 8. .K. 
p r u t e n u s Lua0v. de prussia. Trilogimn ani- 
mae. paulious de Lemberg de observllntia 
Nicolan Glasberg de Moravia. Norimberg., 
1498. Sw. 
Przasznica ob. Wawrzyniec. 
Prze ch acki Kr'zy. Okazanie iż pan Krystus 
pOBl'ednikielll jest Boga i ludzi, ded. St. 
Stalłnickicmu. l'ińcz., :Łvczycki
 (ded. 1560), 
8. Czar. 
Przerembaki JAn. ob. Lilit. Lif.terae. 
p 1'zeRł.roga do ewangelików (i pismo Ste- 
fana kI' do Jana Abramowicza starosty). 
Wilno, 1598, 4. O. Dz. Św. 
- z pokazaoia niepożytków z wzięcia pa.na. 
b. m. i r., (1!i73). Czar. 
- w wier?" (a: Q'ltami) (Krak., :Łaz.), 1567, 
8. Czar. 
- przeciw morow..mu powietrzu. Poznań, 
Wolrab. 1588, folO. 
- to jest czasu tey nicz gody teraz niej et.c. 
Roku Pailsk. 1589, 4 T 
- przyszłej elekcyej szlacbrica kOl'onnego 
(i .wiel'8z Jana Kochannw
kielto). 1587, S. 
l, 4. O. W. 
Przeżegnani e ot3nowione kr611ł N'1war- 
skiego. ob. Klemens Vlll. 
Przykazania boże. (nuty z ryc.). Kl'ak.. 
Wietor, 154.5, 8. Cz. 
Przylepski Jan. Dispntacya lub eIs. Adr. 
Radzymińskiego.. Krak, Siebenej, 1592, 4. 
O. Czar. W. ]{. Sw. 
P I' Z Y In s k i Jak. Carmen runcbre Elisabeth. 
Sig. Aug. conj. Crac., Viet., 1545, 4. O. 
Czar. (dwie edyc.). Sw. 
- Carmen gratul. 8amueli Maciejovio (i epigr. 
Krzysz. Mielińskiego, Jana Turobińczyka, 
Bened)'kta z Koźmina). CI'ac., UlJgl., 1545, 
4. J. K. Czar. 
- !Iartinum Lutberum ad faciendam concor- 
diam ecclesiac Christi hortatur(?) 8. Br. 
- Ad equites polonos. ob. Equites (1545). 
- Statuta Regni Pol. Crac., vid. Viet., 1548, 
J. O. K. W. (na perg.). ŚW. C. Sz. Dzied. 
Dz. Br. U phagen w Gdańsk v 
- Leą-es seu statuta ac privile
ia Regui Pol. 
om Dla. (Carmeo And. Tricesil. Oratio Stan. 
Ori
bovii, dedic. ad Sig. Aug. ad Petrum 
Kmltam). Crac., b. w. dr., 1553, fol.' J. O. 


K. Cel. .M. T. Z. R. Sz. W. C. L. Dz. Kij. 
Dzied. Sw. Czar. :Ł. Br. Cieński. P. 
p I' Z Y w i l e j e ob. Coustitucye. 
Psałtir. Wilno, 1596. Wilno. 
- Toż. ded. Zenob. Zarl,Jckiemu. Wilno, Ma.- 
monicz, 1575. Wilno. 
psa.Herium secundum morem eccleBiae Cra- 
covieusis d)'oecesis. Crac., Haller, 1518, 
fol. Dz. 
Psałterz ob. Dawid. Gomółka. 
Psaima. ob. KmiŁa. 
P s z e n i c a Jakób. plewy Stephana Zyzauiey 
hel'etyka z cerkwi Ru£kiey wyklętego. Wil- 
no, 1596. 4. K. C. Dz. 
Pudlow8ki Me!. Dydo do Eneasza. (z Owi- 
dyusza). b. m. i dr., 1600, 4. W. 
- Lament i napominanie rzeczyposp. pol- 
skiej. Krak., Laz., 1561, 4. W. 
- Oratio pro Rep. et Religione ad Magi- 
ItrAtum poloniae, dedic. Nicolao Wolski. 
(et Jacobus Gorski Melchiari pudlovio, cann. 
Laur. Goiilicki). S. l. et a., (Crac., NoniII 
Maij 1562),8. J. O. .K. Wroclaws. Uniw. Czar. 
p u n c ta plebisciti urbis Cra.coviae de A. 
1130, 4. O. 
pyt'hagoras. Anrea. carmina per M. Cro- 
merum (et elegia de valetudine Sigi8m. Se- 
niońa R. Pol. Ded. ad J"oann. Choyeński 
episc. Epigr. Wolrgo. Dr08chii Hirschber- 
gens). Crac., Scharli'., 1536, 4. J. O. Czar. 


o. 


Q n a d I' a n t i n u s Fabian. Pa1inodicae siTe re- 
vocationes jUS8U Stan. Rosii editae. Col., 
Chol., 1571. 8. J. O. 
Q u e r e II a orthodoxae ecclesiae. (wiersz Ja. 
nickiego Kl.??) 4. (brak tytułu) J. 
QuaerimoniR Ducatus Lith. ad Sig. Au- 
gustum b. m. i r., 4. O. 
Quaelltiones de emptione ct venditione. 
Cracoviae, 1541, 8. Br. ob. Kalw. 
- in 1ibros pOBteńorum Analeticorum. (Mi-. 

'bhała parisiensis z Bystrzykowa, wyd. J. 
Stobnicensis) (Krak, Haller), b. w. r., 4. 
K. Czar. 
- ob. ROBelli. 
Quintanu8 Joa.. planerius. Felic.adventua 
Henrici Polon. regil' descriptio. Venet., Vi- 
talis. }!i74. 4. Czar 


R. 


Ra.be JustulI (tłumacz Biblii). De 8ummo et 
UDO Gubernatore ac pastore, quem Chri- 
8tus constituiŁ conceptatio. 1586, 4. li:. Sw. 
.Czar. 
Rada uiektórych biskupów w Honooiey zgro- 
madzonych, podana na liście Papieżowi 
Pawłowi tego imienia czwartemu, którym 
sposobem może być stwierdzony koiiciół 
rzymski. (.Krak., Wierzbil,Jta, 1553), 12. K. 
Radomski Jan. Repetitio corp. doctrinae 
eccles. albo powtórz. summy chrzeiiciRńs. 
nauki. .Kl'ólewitlc, DauLmann, 1569, 4. C. 


.........
>>>
Radwan - Rej. 


lS5 


- Artlkuł,v albo członki przedniejsze wiary 
krześcianskiej. Królew., Daubm., 1561, ł. 
Czar. (jeatto ułamek z Confessyi). 
- Confessio Au
ustana to je8t wyznanie wia- 
ry. Królew., Daubm.. 1561, ł. W. Czar. 
Radwan Joann. Epithalamium in nuptias 
Chr. Dorohostajski ac 80phiae Chodkievi- 
.ciae. Vihiae. Kartzan, s. a., (po r. J595), 
4. O. 
- Radivilias sive de vita et rebus gestis Nic. 
Radivili. item Volani oralio (epigr. J"ana 
Kozua, Jana Rudzkiego. Piotra Royzyu- 
Bza, wi
rsz And. Sapiehy, Jana Abramowi- 
cza, ded. K,-zyszt. Radziwiłłowi). Vilnae, 
Kartzan, 1592, ł. O. K..Gd. Czar. 
- Toż, 1588. (cmIal1xc). Sw. K. Dz. 
r. a d y koronne (oblata w Grodz. Krak). b. 
ID. i dr. (Łazarz, ]575), fol. 1575,. (dwa ra- 
zy drukowane). W. 
- Toż. (l. Febr. w Andrzejowie). (Podał do 
druku Wal. Dembiri!lki kanclerz). 1576, roI. 
Czar. SW. W. (Podwójne potwierdzenie elek- 
cyi Stefana. .be praestito juramento. Na- 
znaczenie koronacyi). 
Rady (My) w Warszawie 24 Augusta 1587. 
b. m. i dr., fol. Św. 
Radzymi ński Adr. S. J. Disputacya lubel- 
Ilka z Statoryusem. ob. Przylepski. 
Radziwiłł.l:!iblia 1563. Ł. Uphagen w Gdań- 
sku. ob. Biblia. 
R a d z i w i łł Georg. Ad parochos dioec. Vil- 
nenlis epistola. Wilno, Radziw., 1582, 4. 
W.P. 
- Epistola pastoralis. 1593, 4. Św. 
Radz i wiU Mik. Copey des Brief1'es, wel- 
chan der Lyttawische Hauptmsnnn gen War- 
schaw dem H. Radivill zugeachickt. NUrn- 
ber
, Kuorr., 1564, 4. Czar. 
R"8dersacker. l'ractica Crakysch may- 
ster und Doctor in der ertzney. (Crac.?), 
1498, 4. J. 
RUeln Heinrich. Wunderbare, ErschrekIi- 
che. Unerhiirte GC8chichte und warhaf1'te 
Historien nemlich des nechst gowesenen 
Grosfiirsten in dcr Moskaw Iwan Basiło- 
wicz. Gorlitz, Fritach., 1589, 4. K. 
- Wunderbare, Erschreckliche, unerhórŁe 
geschichte und warhaftliche historien Nem- 
lich des nechst gewesenen Grohstlirsten. 
Gorlitz, 1596, 4. K. 
_ Erzahlungcn, was in konigreichen Pol en. 
uett. Mosk. zugetr. Gorlitz, ł'riŁsch, 1591, 
4. Cze.r. 
Ramult Jan. Ruthenus. Seren. Henrico P.e- 
gi Pol. gratuJatio. ded. Nicol. Radivilio. 
Crac., Siebenei., 1574, 8. Czar. 
R a SB ri u s J. B. De victoria Christianorum 
ex Turcis ad Echinadas. Crac., .N. Scharf1'.. 
1672, 8. O. 
p. a s c h i u s Val. Borussns. lnstitutionum dia. 
lecticarum )ibri V. Regiomonti, G. Oster- 
berg, 1598, 8. U. 
Rationes (Bis centum et viginti quatuor) 
dubitanti, seu argumenta non unius loci 
sed plurium authoritatibus non scriptis ali. 
j)i c:omprobatae. Cracov., lMl, 8. R.l?) 


Raw y (z) Stanisław. Przepowiednie przygód 
ob. Leowicyusz. . 
R e b i g e r u s &Iart. Glogoviensis. Ecloga gra- 
tulatoria in felicem Cracoviae ingressum 
'Berardi Bonioannis. S. l., (1560),4. (Dedyk. 
Nic. a Schadek acad. Cracovien. rectori). O. 
Recepta na to, abyśmy siO długo w ojczy- 
stl'j ziemi osiedzieli (Gaetani. Karnkowski, 
Zamojski). b. m. i r., (1597), 4. W. 
R e c e s Seymu koronnego Warszawskiego 1563 
w sprawie około unii Litewskiej. 1563, 
fol. K. 
- Seymu warszaws. albo dyalog o Sejmie 
warszaws. 1583, 4. Gd. Dz. 
- Warszawski około Elekcyey nowey króla 
Zyg. III. 1587, fol. J. K. W. P. 
- Warszawski. Actum in castro posnaniensi 
feria 3. s. Aegidii. (1587), b. m. i dr., fol. 
Św. 
- Toz die 8. Aegidii. 1587, b. m. i dr. fol. 
Św. 
- ob. Uiweraat 
Recht (das aIte culmische). 1574, roI. K. 
- Toż herausg. Stroband. Thorn., Neringk, 
]584, roI. K. Kij. Św. Br. 
Recicius Andr. Accusationis in Christo- 
phorum Sborovium Actiones tres. (Niektó- 
rzy autorstwo samemu Zamojskiemu przy- 
pisują). Crac., Lazarus, UiS5, 4. J. O. P. 
Sz. i:;w. Dz. Dzied. Br. C. W. R. 
Refuta tio Brevis. ob. Prawdzieki. 
Hage (Pro) coUecta, decreta, complenda. 
(modlit.za Henr. Walez.). 1574, foL Sz. 
Regius B. ob. Benedykt Jan. (De C8wia pe- 
stil. 1552). L. 
Regulae grammaticalIJs. Regimina et con- 
structiones. Crac., 1522, 4. Dz.. 
- Toz. b. w. m. i dr., 1525, 4. Sw. 
- Boc. Jesu. Vilnae, 1582, 8. J. C. M. 
Reguła Ojca Benedykta S. 1597. Br. obacz 
Benedykt S. 
_ y :l;ywot llraciey albo Siostr Trzeciego 
Zakonu S. Franciszka pokutujących. Kra- 
ków, Łazarz, 1594, 4. K. W. T. 
R e g u ł y. Soc. Jesu Collegii Calissien. 1585, 
8. W. 
R ej Mikołaj Apocalypsis to jest dziwna spra- 
wa skrytych tajemnic Pańskich. (i w
ersz 
Trzecieskiego A.). (Krak.), Mać. WIerz. 
biota, 1565, 4. J. T. Dz. Br. 
- Christe qui lux es et dies (z nut.). Krak., 
:f.az, b. r., 8. Czar. . . 
_ Figliki, albo rozlicznych ludzI. przypadki 
dwol'skie które sobie po zatrudlllonych my- 
ślach dl
 krotofile wolny b{Jdąc czytać mo- 
żesz. Teraz nowo drukowane. (Stanowi, 
jednł całość za Zwierzyńcem, razem tło. 
czone, od signat. Aa. do Fr.). (Petro Rogi- 
sio Maureo Hispano ex Lublin 1570 Adrian. 
Brandeburgensis Civis Lubliniensis). b. w. 
w. i r. (Krak., WierzbiQta), 4. C. Cel. Dz. 
(Miał także Legatowicz J. były Inspektor 
szkół wLeplu). 
_ Historya, która siO stała. ob. Historya. 
_ PostiUa. Krak., Wierzbi{Jta. 1557. (Bibl. 
Jag. ma tylko Cz. II. i m.). J. C. {1666
>>>
186 


Reje8tr - Re8zka. 


właściwie 1667). Czar. W. Dz. Św. (pod r. 
1556). 
- Toż z r. 1560. K. 
- Toż z r. 1666. K. 
- Swiętych słów 3 8praw Pan
kich kronika 
IIlbo Postilla, dedyk. Zygm. Aug. Kraków, 
Wierzbięta, 1571, roI. O. K. 
- Postilla polska nakłsdem .Mich. Frąckie- 
wicza. Wilno, Markowicz, 1594, roI. W. 
_ Wizerunek własny żywota człowieka po. 
czciwego (ded.Janowi Tarnowskiemu. Wier- 
!lze A. Trzycieskiego). Krak., Wierzbięts, 
1558, Je \V. 
- Toż. Krakow, Wierzb., 1560, 4. J. O. K. 
C. W. ŚW. St. ()strowski w K08cialcu. 
- Toż. Krak., Wierzbięta, 1585, 4. O. Dzied. 
- Zwierciadło albo kształt. bez w. m., 1567. 
(do Rier. 
ieniawskiego. Spytka Jordana 
z Mel8ztyna. Luk. i 
tan. Górków. Stan. 
I:)zafranica. Piotra ze Zborowa. Albrechta 
z Laska. Distichon Jakuba. }'errata Pod- 
wysockiego.) 4. C. (Bentkow. I. 2(2). Dzied. 
Gd. Czar. 
- Zwierciadlo albo kształt w którym kaidy 
stan snadnie się mo ze swym sprawom przy. 
patrzyć. J{rak., Wierzbięta, 1668, roI. J. o. 
'l'. C. W. Sw. K. Czar. Dz. 
- Zwierzyniec. Krai.., Wierzbięta, 1662, 4. O. 
C. Czar. K. Cieński. 
- Toż. (ded. Janowi Chodkiewiczowi). (1574). 
O. (def.). Czar. K. l). Dz. Br. (def.). 
- ':foż Kraków, Wierzbięta, 1564. (?) Cel. 
- Zywot Józefa, dtJdyk. księżnie Jzabelli kró- 
lewnie pols. przez Unglerow,!. Kraków, ReI. 
FJoryanowa. (1545), 8. K. 
- ob. Seklucyan. 
Rejestr do porządku y do artykułów pra- 
wa Magdeburskiego y Cesarskiego. (Lazarz), 
1567, 4. J. O. (dwie rózne edycJe). obacz 
Groicki D. 
Reinelius Jan. Cathol. Leich Predig boi 
Besinkniss Anna kon. v. Polen. Gratz, Wid- 
manstatter, 1598, 4. C. 
Rei nh o l d u s E. Pruthenicae tabulae. Tu. 
biugen, 1551, 4. Św. 
ReisaclJer Uartłom. Epithalamium in Si- 
gismundi Augusti ac Cathal'inac nuptiis. 
Vienuae, Zimmermaun, 1553, 4. J. O. 
R e l a c y a spraw gdańskich na sejmie wal- 
nym warsz. r. 1570, b. w. ro. i r., 4. Sz. 
Czar. 
Remedium (Das) wider d.ie Engl. Schwcd. 
Cracau. 1529, 8. kalt 4. Sw. 
R e p e t i t i o corporis doctrinae ccclesiasticae. 
Konig
bcrg, Daubm., 1567, 8. Sw. Br. (b. 
w. m. i r.?). 
- corporis doctr. eccle&. albo powtórzenie 
summy tł. Jan Radomski. Królewiec, Daubm., 
1569, 4. Czar. 
Re rus Tom. HistOry8 o dziwnem znalezie- 
niu ciała Bożego. Krak., St. Scharff., 1583, 
8. O. 
Respone na książki kalwinisty. Poznań, 
dziedz. J. Wolrabn, 1595, 4. O. 
- w porywczf dany na upominanie do E- 
w8ngielików o zburzeniu Zboru (przeciw 


- 


Skardze). b. w. m., 1[)92, 4. O K. C. Ga. 
P. Czar. 
R e s p o n s i o ad Palaeologi librom ob Socinue. 
Responsum Conventus 1'rium ordinum Du. 
catus llUl'gundiae, de edict.o pacis nuper 
in causa religionis ract.ae. Crac., Wierzb.. 
1564, 8. J. O. K. W. P. 
Restio Ludovicus Vordinganiu9. Oratio ad 
i1Iustrissimam Bonam 8fortiam, ded. Joan. 
Konarski. (et carm. Matt. Paulini). Vien- 
nae. 
ingrenius, lM8, 4. J. O. K. Czar. 
R 8 sz k" Stanisław. Grundliche und auszfUr- 
lidIe Beschreibung der Geschicht.en, Lebens 
und St.erbens des grosgen Lehrers 
t. H08ii 
iJbers v. Bapt. Fickler. IDgolstadt, durch 
Wolfgang Eder, 1591, 4. O. ]L Czar. T. Sz. 
- Dichinratione delia fi
ura delia cbiesa ca- 
t1lOlica. Roma. beredi IIi Ant. Blado, 1674, 
8. J. 
- De 1.!'ansitu et dormitione Stan. Hosii, e- 
pistola. b. w. m. i r., (Romae, )579), ł. Św. 
- Epistola de transitu et dorroitione Stall. 
Hosii. Paris, Guil.. Chaudiere, 1582. 8. J. 
- Toż. Romae, haer. Bladii, ]580,4. O. Czar. 
- Epistolarum liuer 1Inus, edidit. Franc. Lom- 
bsrdns, dedic. Ascauio CololJna. Neapoli. 
Salvinnus Carlinus et Pax: 1594, 8. J. o. 
Kij. Św. Sz. 
- Epistolarum pars posłerior (anagrnmmll Jo- 
ann. F. HeJ'borti, edidit J. B. Porta, dedic. 
Alojs. Cllraffa). Neapoli, J. Jac. Carlinus et. 
Pax., 1598, 8. J. O. Czar. Św. Kij. 
- Ministromacbia. CJ;ac., .t.azar, 1591, 8. J. 
O. Dz. P. Czar. R. Sw. 
- Toż. Colon., Falckenberg, 1592, 8. Czar. 
- Piaruni meditationulIJ progymna
mata. Ne- 
apoli, Salvianus Carlinos et Pax, 1594, 8. 
J". O. ŚW. C. Czsr. Kij. 
- Przestroga pastyrska do miasta \\'arszaw- 
skiego (i opis Rzymu przez Hozyusza). Po- 
Ilmań, ,Wolrab, 1585, 4. J. O. K. C. R. Dz. 
Św. P. 
- De atheismis et phalarismis evangelicorum 
libri III, ded. Sigism. III. Neapuli, Carli- 
DUS et Pax, 1li96, 4. O. K. C. Czar. Augu- 
styanie w l{rak. Pusł. R. Dz. 
- Para .nesis ad equites Polono!. S. l. et L. 
4. O. 
- Paraphrasis in septem psahnos. Crac., Laz.. 
1591, S. O. 
- De rebus in electione, prołectione, coro- 
nationo HenJ'ici regis Poloniae. Romae. 
1l8eJ'edes AutolJii Bladii, 1574, 4. O. K. 
- Spongi
 Cmc., 1590, recJ!!a Neapoli ap. 
J. Cacchmum. 1592, 4. O. Sw. 
- Spollgis qua Jlbsterguntur convitia et ma- 
ledicta Equitis Poloni contra Jesnitas. Crac. 
WPis Andl'eae Petricovii, 1590, 4. J. O. K. 
Sw. Czar. Dz. W. 
- Spongin. Ingo1st., Dav. Sartoriul, 1591, 4. 
J. P. 
- Toż. b. W. m. dr. i r., 4. J. 
- Stan. Rosii vita, dcdic. Sixto V. Romae. 
TorneJ;ius, Zanettus et Rufinellus, 1687, 8. 
J. o. Sw. C. Pusł. K. Czar. Dz. Sz. 


......
>>>
Ret.e1lioB - Royziu.. 


187 


Retel1iulI Mich. Symbol. quat.uor 'chrillt. 
fidei carrnino comprehensB. Regiomonti, 
1566, .ol. T. 
- Epimythi8 in historias et fabulas. Danti. 
lici. RhodulI, 1574. 8. Br. 
Reu8cbins J08. Tabula de inventionibUB 
Jocorum quibus tl1f'lIla rhetoricnm sit. Crac., 
Mdh. Schsrff.. 1530. 8. J. Czar. Sz. 
- Antidotum adversulI peatilentiam Chr. He- 
gendorphillo pnratum. Lipsiae, Faber, 1639, 
I:j. O. 
Reuanerus Mikołaj. Oralionum et consnl. 
tstionum de bello TUl'cil-o vIIriorum aucto- 
rum vtJllJmina quatuor. I,ipsiae. 1596,4. Dz. 
- Epistolarum Turcical"um variorum et di- 
nrsorum autborum li1;ri V. Francorurti D. 
M.. 1698-1600, 4. J. K. 
w. P. 
Rheticnll Joach. Ad A. V. J. Scbonerum 
de libris Copernici. Gedani, Rhodul!, J540, 
4. Sw. 
- De libris Revolutionum eruiJitissimi viri et 
mathematici excellentisa. rf'vereudi D. Do- 
ctorill 1łicolai Copernici TorunenEis. J3nsi. 
leae, 1541. 8. K. Sw. 
R i fi I t u. Ant. Encomium pocticum 111. et 
ReT. D. Dernal'di MaczieiowRky EpisC!. CI"a- 
coy. Ducis Scyerien. 'Bononiae apud Victo- 
rium J3enatium. (w końcu r. IGOO). dedyk. 
do Hieronym" Gostom9kie
0. Wiersze ró- 
inycb, pierwszy Samuela ZboJ"owskiego de 
Rytbnieny. 4. K. 
:Ribadeneira Piotr S. J. Żywot błogo ojca 
Ignacego Lojola. (tłóm. Jo. Szafarzyński). 
:Krak.., J. Siebenejcher, 1593, 4. O. Pusł. 
Dz. Sw. 
- Toź przez X. Sz. Wysockiego przetłuma- 
czony. Kraków, 1600, 8. P. Puławski. 
Ricc i na Joannes. Elegia de festo PcntecosteB 
scripts. Regiomonti, 1598. K. 
R i c h i u sAndr. Oratio de incarnatione filii 
Dei. Regiomonti, 1567, 4. T. 
R i c hl i c i u sAndr. Divus Paulus Apostolus. 
Wirceburgi. ]591. 4. J. 
Risini us Petr. (Rysiński) (Riciniul.'). In A 
xiomata J. Hesai. IVietor), Crac.. 1524, 4. J. 
- 1ft J. Hessii Cachinii Sycophantias respon. 
sio. (druk Unglera, c. ]5231, 8. J. O. 
- Historia imaginis l\Iariae in Claro monte 
Ozal!f.I)choviae. Crac., Ungler, 1523, (dcdyk. 
dd. Gracch. 10 Aug. 1524),8. O. (cf. Jochcr 
8783 i Zeissberg. Gebchschl'. 193). 
Riyius Joann. Mariebu
gi tlescriptiu. Lip- 
siae, Wolrah, 1541. 4. C.tar. 
Roderici usz .'\lf. O postępowaniu w do- 
ekonałoeci i cnotach tł. ł!alt. Dankwart. 
Wilno, s. J, 1598. 4. W. 
Rodzay albo potomstwo M. Lulcra. b. m. 
dr., 1561, 8. W. C.tar. 
R o gali u B Tom. Judicium alho rozs:Jdek o 
złl!czelliu SaturJlu
a z Jowis.tero. Krak.. 
1CJ83, 8. O. 
- Prngu06ticon albo przestrogo. z nauki 
gwiazd n" sześć lat uczyniona, dedyk. Hier. 
grabi z "Rozr.tazewa bisk. Włodaw. Krak, 
Kobyliński, 1596, 4. O. K. 
Rogaski Benedict. In primo fe1icissimo Ą- 


dami Sendh"oi a Czarnkow adventu. Posn., 
1593. 1(:. ob. Gratulntiones. 
R oj ę cwangeliej. I{rak., Mikot. Scharff., 1566, 
8. Czar. 
Romanu8 Clemens. De institution. aposto- 
łici
, dcd. St. HOllio. Paris, Dupais, ]564, 
8. W. 
R o ID e I' u a .Adam. De inł()I'1nando oratore 
Iib. III., dl'd. Stan. Krasiński. Crac., 1593, 
8. J. O. K. C. Cznr. 
- Cc.lumna in ingressum in episc. Cracovien. 
G. Uadivili. Crac., Laz., 1592, 4. O. K. 
- De ratione l"ecte eleganterque scribendi, 
dedic. Joann. et Nic. Zebrzydowski. Crac., 
Wierzbięta. ]590, 8. O. K. Czar. Z. 
Romulus Fr. Respousio arl praecipua ca- 
pita Apologiae pro succe!lsione Henrici No- 
varreni. Crac., Laz., 1591, 4. O. W. Dz. 
Św. !I. 
R o l" e I' J. Postilla domowa. przeł. przez H. 
Małeckiego. Królewiec, dzicdz. Daubmana, 
1574. fol. O. obacz Lutel'. 
ROBelel.us Mt.h. ParaphroBiB in Esaiae c. 
LIII. Regiom.. 156G, 4. T. 
RosclIi Piotr. Quaestiones in libroB .Anale- 
ticorum et Topicorum Aristotelis. Crac., 
Hallel'. Hill, 4. (Jocher, :Ker. 107). J. O. C. 
Czar. Izied. 
- To
. b. w. T.. 4. 145 str. J. O. Czar. 
- Pymunder (Jb. Mercurius. 
Roaelli I1anllib,'Il. Oratio funebris in .sepul- 
tura SleJlhani 1., ded. Joann. Sam""oacio. 
CI"BC, Lazar, ]590. 4. J. O. W. Czar. Dz. 
_ De septcm Sacramentis Ecc1esiae. Posn., 
J. Wolrab, 15S!). fol. J. O. W. Czar. Augu- 
słyanic w Krak. Dz. P. 
Rosenha.im PetruB. l\lnemosinon Dibliorum 
memoriale ubi exiguo labore totius ł!i. 
bliae.....(?). Cl'ac., 1M2. K. 
- Toż. Crac., ]550. K. 
Roterodamus. Epist. ad Sigism. 1527. Gd. 
ob. Erazm. 
R o t h c s Pctru9. Liber funerum domua Thar- 
rwviae. Viennae, Aquila, 155], 4. O. 
R o t t e n t1 o r f Chr. Epithalamion St. Wlo- 
d..k et Hcu. Oleśnicka. Leopoli, M. Bernat, 
1599, 4. O. 
Ro t u n d u II )Iielyefius. ob. Mielesius. 
Rotundus Aug. Velonensis (czy Mieleeki?) 
Inanguratio Sarn. Ml\ciejowski. Crac., Ha- 
licz, 1:40, 4. O. 
R o y z i u s Pcfrlls. Ad S:lI11. Macicjowski Car- 
men heroicuUl. Crac., Viet., 15-15, 4. Czar. 
_ Ad Samuelem epi6c. craeovien. Carmen de 
poutifice cacso sive Stanislaus (Crac., yid. 
Ungler), 4. J. O. (dwie rózne edycye). 
_ Ad ł'ic. R
divilium Epitalamium (ad Si- 
gism. AlIg. De t;hris. Schidlovii filiabus). 4. 
J. O. Czar. 
_ Chiliasti('hon (od Joann. Przcrembski, ad 
Aloi. Lippomanum). CrliC., Lazar, 1557, 4. 
J. O. K. Czar. Dz. Sz. Sw. 
- Carmen tumultual'inum adverslIs astrologum 
quendarn, in vitam Samuclis cpiscopi. 4. J. O. 
_ Decieiones de reuus 
dedic. Sigism. Aug.)
>>>
188 


Bozdrafow - Rubricella. 


Crac., Siebeneycl1., 1563, 4. J. O. K. C. 
Dz. Dzied. Br. Kij. &z. P. Czar. W. 
- Toz. Francof., Loechler. 1570 et Octav. 
Cocherani Desisiones fol. J_ C. Kij. 
- 'ro
. Vcnetiis, Kubinus, 15,2, 4. J. Kij. 
- Ad Sigismundum Augustum carmen con- 
solo.torium. Crac., ha er. }Irc. ScharW., 1553, 
4. O. Czar. Wilno. Sz. !Ioszyń. 
- Carmen funebre in obitn petri Gamrnti. 
Cl'ac., vid. Unglerii. 1545, 4. O. Sz. 
- Carruen fnnebre in obitu Joan. 'rarnovii, 
Crac., Laz., 1561, 4. J. O. Dz. 
w. Czar. 
- De apparatu nuptiarum Sigismundi Augu
 

ti atquo Elisabet. Crac., Yietor, 1543, 4. 
Sw. 
- Toz in orfie. Ungleńana, 1543, 4. O. Kij. 
Czar. 
-- Tot et Catherinae. Crac., hRer. M. Scbarft'., 
1553, 4. Czar. Sz. 
- Ad proceres Polon. de mntrimonio rcgio 
carmen. Crac., baer. Mrc. Scharft., U/53. 4. 
O. Czar. MOszyń. 
- Histońa funehńs in obitu Sigismundi et 
ad Sigism. Aug. admonitio. Crac., vid. Un- 
gIerii, 1548. 4. J. O. Czar. 
- łilaenia in funere Sam Maciejewski, dedic. 
Stan. Maciejowski Castell (Carmina Joann. 
Langgraece et latine). Cr
c., Laz., 1550, 
4. O. K. C. Czar. Kij. Dz. Sw. 
- Regi Ferdinaudo in conjugis Annae obi. 
tu. Crac., 1547, 4. O. 
Rozdrażow. Joannes. Specnlum liberi ar- 
bitrii contra haereticos. ob. Rozrdewski. 
Rozdział starego testamentu cd nowego. 
b. m. i dr., 1568. 4. Czar. 
R o z m o w a Polaka z Litwinem przeciw st. 
OI'Zechowskiego pisaniu, przydana k'temu 
Rozmowa l i 2ga o niewoli litewskiej (i 
wiersz przez A. W. czy Wolana?). S. I. et 
a., (według Duńczewskiego r. 1565), 4. O. 
- o konfederacyej. Krak., 1Jaz., 1592, 4. (Do 
czytelnika P. M. Piotr Markowski ?). O. K. 
C. Dz. 
Rozmyślanie o bożym umi:czenin Pana N. 
J. Krysta, ze wszystkich czterech ewange- 
listów zebrane, wespołek z wykładem Do- 
ktborów świ
tych i z naukami pożyteczne- 
mi. Kraków, Unglerowa, b. r., 8. Dz. Dzied. 
- IDfki Jezusa Krystusa. (pl'Zez kobietg;. 
Krak., Łaz., 1594,4. W. Sw. 
Rći;nolić wiary uczniów Stankarowych. Nie- 
'wież, Daniel, 1564, 8. Czar. 
R O z p r a w a przygody starego zołnierza, ded. 
Alex. X. Ostrogskiemu wojew. Krak., b. 
w. dr., 1595, 4. O. W. Dzied. 
Róż n ość fortuny y cnoty w hietoryi o nie- 
którym młodzieńcu wskazana, w ktorej jest 
żywot dworski, ded. Krzyszt. Szydłowiec- 
kiemu, roku 1522. Krak., Jeron. Wietor, 
1524, 8. Je 
Rozraźewski Jan. Speculnm 1iberi I\rbitń 
contra haereticos. Crac., M. Siebenejcher, 
1557. 8. O. K. 
Rozs=łdek o zborze heretyckim w pozna- 
niu (przez Kaspra nap ?). b. m. i r. (Po' 
znań. W olrab). Czar. 


Rozumienie (zgodne) zopólne w przedniej. 
cz
ściach wiary krzelician. Dli
dzy kościoły 
Ewangclickiemi. Uczynione nn synollzie Sę- 
domirskim r. J5iO. d. 14 Kwietnia. (podpis 
stan. Comes a Gorb Pl\lat. Posn.). b. w. 
m. i dr.. 8. K. 
Rubricella posuaniensis ad A. D. 1518. 
CrRc., Ungler. 8. J. O. 
- Toz bornrum A. D. 1526 pro diocce8i Cra. 
coviensi. {Crac., Ungler), 1526, 8. J. 
- Toz horarum canonicarum eccl. Cracovicn. 
ad A. D. 1531. Crac., UlJgler. 8. O. 
- Toż ecclesiae metropol. Gnesnen. ad A. 
D. 1532. Crac.. Unglel'. 8. J 
- Toż dioecesis Posnan. ad A. D. 1532. Crac., 
Ungler. 1532, 8. J. 
- Tot quotidiana pro dioec. Cracovien. ad 
A. D.1533 (ad P. Tomicki episc.). Crac., 
Ungler, 1533, 8. O. 
- To! ad A. D. 1534. rNic. Ussovii adhor- 
taf.io). Crac.. Ungler, 1583, 8. O. 
- Toż eccl. sacrae cllthedr. Cracovlen. ad A.. 
D. 1536. Crac., Ungler. 8. O. 
- Toż borarum canon. pro dioec. Cracoviea. 
ad A: D. 1536. Crac.. Ungler, 8. O. 
- Toż Cracovieo. ad A. D. 1537. (Carm Be- 
ned. Cosminell8is). Crac., eW. Ungleńaua, 
8. O. 
- Toz ad A. D. 1538 (ded. Joal1n. Cbojeń. 
8ki episc.). Crac., Vietor, 8. O. 
- Toz quotidiana eccl. cathedr. Cracovi8łl. 
ad A. D. 1539 (Volfg. Droschii carm. ael 
P. Gamratum). Crac., oft'. Ungleńana, 8. O. 
- Toż quotidiana Cracovien. ad A. D. lMO. 
Crac., Vietor, 1540, 8. O. 
- Tot ad A. D. 1541 (ad P. Gamratum). 
Crac., oW. Ungleriana, 8. O. 
- Toż Cracovien. quotidiana ad A. D. 1542. 
Crac., Vietor, 1542, 8. O. 
- Tot ad A. D. 1543. Crac., Vietor. 8. O. 
-- Toz quotidiana Cracovien. ad A. D. lM4. 
S. I. (Crac., Vietor), 8. O. 
- Toż Cracovien. qnotidiana ad A. D. 1545. 
Crac., vid. Unglerii, 8. O. 
- Toż ad A. D. 1546. (P. RoyaiuB ad S. Jl
. 
c:iejowski Ep.). Crac., Vietor, a. O. 
- Toż od A. D. 1647. S. I. (Crac., vid. UB- 
gIerii), - 8. O. 
- Toż ad A. D. 1548. S. 1. (Crac., viii. Un- 
gIerii), 8. O. 
- To! quotidiana Cracovien. ad A. D. 154.9. 
Crac., vid. Floriani. 8. O. 
- Toż ad A. D. 1550. Crac., vid. Floriani 
1Tnglerii, 8. O. . 
- Toż ad A. D. 1551. Crac., Laz., 8. O. 
- Toż ad A. D. 1552 (ad Andr. Zebrzydow- 
ski per V. S., co.rmen AudI'. Patricii). prac., 
Laz., 8. O. 
- 'l'oz ad A. D. 1553 (Carm. And. pat.t;icii). 
Crac., Lu., 8. O. . . 
- Toż ad A. D. 1554 (Carm. V. B.). Crac., 
Laz., 8. O. . 
- Toż ad A. D. 1555. Crac., Laz.. 8. O. 
- Toż ad A. D. 1556. Crac.. Laz., 8. O. 
- Toż ad A. D. 1557. Crac., Laz., 8. O. 
- Toż ad A. D. 1558. Crac., Ll\z., 8. O.
>>>
RubriceUae - Sadeciu.. 


J89 


- Toz ad A. D. 1559. Crac.. Lax., 8. O. 
- Toż ad A. D. 15G0. Crac.. Laz., 8. J. O. 
- Toż ad A. D. 1561 (ad epi:lc. padoiewski 
per Math. Plocens.). Crac., !.az., 8. O. 
- Toż ad A. D. 1562 (Carlll. Alb. Vedrego- 
vii al1 Paduiev.). CI'ac, Laz., 8. O. - 
- Toz ad A. D. 1663. Cmc., Laz., 8. O. 
- Toz al1 A. D. 1564. Cl'ac.. Laz., 8. O. 
- 'foz ad A. D. 1565 (Carm. Alb. Vedrego- 
vii). Crac., Laz.. 8. O. 
- Toż quotidiana dioet'. Cracovieu. ad A. 
D. 1567. Crac.. Laz.. 8. O. 
- Toz a. D. 1568. Crac., Laz., 8. O. 
- Toź ad A. D. 1571 (Cann per G. P.). Crac . 
Mttb. Siebencjcher. 8. O. 
- Toł; ad A. 'D. 1672 (Carm. per G. P.). 
Crac., M. Siebenejch" 8. O. 
- 'l'o! ad A. D. 1573 (ad Franc. KrasIński 
episc.). Crac.. M. Sieheuejch., 8. O. 
- Toż ad A. D. 1576. CI'ac., M, SiebenE\jcb., 
8. O. 
- premis1ien8is. (Seb. FeJatin ad Valen Her- 
hurt episc.). Crac.. (15J9), 8. J. 
Rubrice ]lae perennE\S dioec. Crac. (ell J. 
Wirpkowicz). Crac.. Vietor, 1539, (Jocher 
6506). 8. J. O. 
Rudolpbi II oratorom all Sigi sm. III. ora- 
tio in Comitiill Cracoviae habita (Orationes 
Stan. Pawłowski. Baren. de DBub.). Danti- 
lici, Rbodus, 1595, 4.- Św. 
- Toż. Crac., LRZ., 1695, 4. Br, Dzied. Dz. 
Roff Msrcin z WeJca. Epitome opusculi to 
jest o jadowitej niemocy pestilencyey. Krak., 
1688. P. Tpn. 
Runaw Dion. Historia deB 13. jihr. KńE'geB 
in Preuasen im 1454. J. au

efangen. Wit. 
temberg, Krafft, 1582, 4. A. C. Czar. 'j'. 
Ga. 
RUB80rum (de) religione. ob. :f.asicki. 
Russow BaIth. Chronica der Provintz I.yr. 
fłandt. Bart, Seitner. 1684. 4. O. K. 
- Toż. Rostock, Fel'ber, 1578, 4. C. Czar. 
Rybińllki Jan. Kanclerza Jana Zamojskiego 
triumphy. Krak., 1590. W. 
- Powitanie Anny króJewny. Gdańsk, b. d., 
1591. W. 
- Witanie (do And. Krotoskiego). Toruń, 
Kotenius, 1600, 4. W. 
- WioBna a. '1599, (do And. Dl}browskiego) 
4. W. 
- Gt;śli rói.norymych kB. I. (ded. stan. Sie- 
rakowskiemu kaBzteJ.). Toruń. Kotenius, 
1593. 4. O. K. 
- Hodoeporicorum Jiber unus. Toruń, Kote 
niuB, 1692. 4. W. 
- Hymnu8 ApolI. et mUBarum, ad Jo. Ostrogo 
(i wiersz pola. do Zofii OiltI'Orogowej). Vra. 
tilll., Scharff., 1683. 4. W. 
- ob. Heliconius. 
R y c e rII t w o chrześciańskie, Wilno, Karcan, 
1685. Wilno. 
- ob. Erazm Roterod. 
Rychard a S. Victore. De pote8tate ligandi 
et lIolvendi. O władzey y mocy zwi
zowa- 
Dia, z rozkazu Stan. KarnkowBkiego przeł. 
Kraków. Łazarz, 1lit!2, 16. K. 


..L..._ 


Rycb1icki And. DivulI PauluB spost. et J". 
dali Jscariot. WircllUrg, A'luen8i
, 1591, 4. C. 
_ Toż tamże, 1591, 4. W. 
Rymsza And. ChOł'Ogl'MB albo topogl'afia 
ziemi św. z łać. jfZ. przetł. Wilno, :Karcan, 
lli95, 8. J. Kij. Dz. Mosz. 
- DeketcroB Akroama. tli jest dzioJ!i
cioro. 
CZ1l0 powiE'iici wojennych 'pI'BW Krlysztofa 
Radziwiłła. Wilno, Daniel Leszczyil.l;ki (1). 
1585, 4. Gd. 
Rytgier KaRp. Wizeruuek mynic cudzoziem- 
skicb za dozorem J"ana Firleja podskal'lJ. 
wydany. Kraków, :f.az., 1600, 4. Czar. 
RzeBzowski Hieronim. Catho1ici et Secta- 
rii Concertat.io. Jn officinl\ StRnislai Scharf. 
feubergeń, Cracoviae, 1569, 8. K. 
Rzeczy (krótkie) potrzebnych z IItrony wol- 
nOBci a swobód polskich ?,ebranio uczynio. 
ue 12. Febr. 1687 1 4. K. Sw. 


s. 


SabelJicus An. De rerum et artimn in- 
ventońbuB poema (ded. Christ. stratander 
Sleynensis Jacobo ErdziesBow Canon. Crac.) 
Crac., Viet., l1i21, 4. J. Czar. Dzied
 Św. 
_ Ad Christi genitr. Mariam eJegiae (ded. 
Franciscus Bozas ad Gabr_ et Emer. Oru- 
gethos).' Crac., Viet., 1524, 4. Czar. 
Sabinus Georgius. P.
emRta. Lipsial', Voe- 
get, 15G8, 8. P. (dwIe edyc.). h. 
- Ovidii infcrpretatio tradita in acad_ Re- 
giomont. Viteberg., 1555, 8. P. 
- De nuptiiB Sigismundi Augusti et Elissao 
(ded. Stan. Dziaduski). Crac., Vietor, 1543, 
4. O. Czar. 
- Poema denuo edita. S. 1. et a., oft V oege- 
liana, (1559?), 8. O. 
- roemata aucta. LipsiaE', Val. Papae, 1558, 
8. Dz. Św. 
Sacranus Jan z .Oświfcimia. ElocidaMu. 
errorum ritus Ruthenici, (ded. Alberto epi- 
scopo ViJnensi). S. J. et a' J (c. 1500). 4. J. 
O. K. C. Czar. Cel. W. Dz. 
- Toi,. b. w. m. i dr., 1501, 4. Dzied. 
- Errores atrocissimorum Ruthcnorum. b. 
m. dr. i r., 4. Czar. Sw. 
- Toz. (Cracoviae), 1508.4. K. 
- Modu8 epistoJandi (praeCatio Słanis. de 
I.owicz. Vita Joann. Cantii fwierszl Car- 
men in Laudem S. Annae). Ćrac.. !ialler. 
1520, 4. O. K. Dz. Dzied. 
- Toż. Crac., l'lorianus, 1521, 4. Dz. 
- Toz. b. m. dr. i r., 4. Czar. 
- Vita b. Johannis Cantii. Crac, Haner, 
1520. 4. Dz. 
Sacrobullto Joannes. .Algorismus (sic!). B. 
m. i r. (Crac' J ze znakiem Hochfedera), 
4. J. 
- AJgoritbmu8 (sic !). B. m. i r. (Crac., ze 
znakiem HochCedeJ'a). 4. J. 
- ob. Joannes. 
S a d e c i u s G abr. Eułrop. Apologia pro con. 
posn. de Trino et UDO Deo. Posn., Wolr., 
1583, 4. J. O. K. W. Św.
>>>
190 


Sadeel - Schnebergel'. 


Sadeel Ant. (de la Rocl1e Canditu). Posn.n. 
aSStrt. d.. Christi eccles. rcfutatio. dedic. 
Stan. Górka. Geneva. Cho\"et, 1583. 8. J. 
Czar. 
Sadolet Jakub. Psalm Dawidów L., od bi- 
6kupn. Carpentorackiegn wyłożony. nR jęz. 
Jlolski przełożony. Kl'ak., Ungler. 1531, 8. 
J. O. 
S a d o I e t u s Jac. et Macil'jowski. 
aro. Ele- 
gant. Orationes duao, altem Ssdoleti. al- 
tera Maciejovii (ded. Ja!'. Gorski Nicolao 
WolBki episc. Chełm. Carmina. Alb. We- 
drogovii. Math. Plocensis. Seb. Felstinen. 

is. Laur. Goślicki stud. Crac.) Crae., Laz., 
15tH. 8. O. K. Czar., R. Sz. 
S a l e I' n i t a n u s And Guarna. Gralllmalicae 
opus 1J0yum. (JoAch. VadiAnus ad auth.). 
Crac., VletOI"., 1534. 8. Cz. Św 
S a 11 II S t i u S Crispua. Bellum Catil. ilem Bel- 
lum Jugurthiuum, edd. BIIJt. FideliB. Crac., 
Haller, 1517, 4. J. O. K. Czar. Sw. 
Salomou. Proverbia. per J"oBIIlIem 
8m. 
p('nsem latinitate donata. Adjectao sunt pre- 
cationes. df'dic. Petro Tomicki et Joanni 
DanlisCQ. (CI'ac., 1534), 8. O. R. Dr. 
- Toż. CI'nc.. Scharff., 1547, 8. J. O. K. T. 
Dz. 
_ Die lIiiclJer Salomons, deutsclr d. Mart. 
Luth. Brt'slaw, Crip. Scharff., 1559, 8. O. 
- Cantica cnnticorum, edd; Greg. Stn.wiszyn. 
Cra!'.. Ungl.. 1538. 8. J. ::)w. 
- Ecclcsiastes. Xyęgi Salomonowe tł. Hie. 
ronim z' Wielunia. J{rak.. Vietor, 1522, 4. 
Dzied. 
_ Ecclesiastea kai
gi SAlomona król_ Izra- 
elskiego przez Jana z Sanoka (ded. Andrz. 
MQczyńskiemu ka
zt. wiel.). b. m. i dr., 
1[;90, 4. K. 
San bocius J"oann. Polonus. Oralio in fe- 
sto div. trinitatis coram Leone X. 1514, 
b. m. i r. J. ŚW. 
Samboritanus Vigilantius ob. Grzegorz 
z Sambora. 
Samb orczyk Kamil. Assertiones. 1597. Dz. 
ob. Camil\us. 
fi a m b u c c U s Joannes.' Sententiae et regulao 
vitae ex Gregorii Nazianzeni scriptis col- 
lectae per... l'allDonium, inlerprete Joanne 
Novatio de Dys. dedic. Stan. Karnkowski. 
CI"AC., Lazar, 1578, 4. O. \V. Czar. obacz 
Gl'egorius. (NB. Przez pomyłkQ wydruko- 
wano tcn tytuł pod Grzegorzem z Sambora, 
co wykreślić). 
13 a m o s a I' s i u s B. Inceusionesluminarum coe- 
lestium. Patavii, 1521, 4. Św. . 
- Judicium astJ'on. anui 1521, 4. Sw. (czy 
pulskie ?). 
oSamoatrzeliciuB Thomas. Oratio ad Ge. 
dauenses. qua ostcuditur. Gdaneu. sine ju- 
8ta CRusa Lcllum nefarium adversus princi. 
pem suum regem Poloniae movisse et ge- 
rere. (dedic. Lucae Kościelski et Andr. 0- 
lmlenski March. Carmina Petr. Osiecki. 1.uc. 
Chwałkowski. Alb. Krajewski. Joann. Dan. 
tisci). Posuani.e, NC1-iUgk, 1577. 4. K. C. 
.czar. Dz. R. 


Sam uel Rabi. Epistola albo list ku druRie- 
I mu Rabi Isakowi. (lf. Piotr Puznańczyk?). 
Kl'ak., Unglor, 1538, 8. .T. O. 
- Toż. Kraków, Mac. Oslrogorski, 153[). 8 
Czar. 
S a n u t u B Alex. De victoria ex Turcia l. Oct. 
1571 inlra Lepalltum et. ZAtl'aloniam oL- 
tenta. Crac., Malh. Siebeneycher, 4. J. O. '1'. 
- In felicem regim. Crac. ingressum St. 
Bar.t:i. Crac.. 1571, 4. O. 
_ De consulum Cracovien. relici eleclion8. 
Crsc., Wierzbięt:l. (Hi71), 8. O. 
Sapieha Jan. Epithalamium na wesele JW. 
Leona Sapiehi i Elżbiety Radziwiłłówny. 
Wiluo, Karean. 1599, 4. 1. Dł:. 
S a r n i c k i Stan. Annnales sive de origine 
et rebus gestis Folouorum. L. Hl. i ur.. 
1587, (Crac., Mik, Scharff.), fol. J. O. Gd_ 
Br. P. L. Sz. Popiel. Kij. T. Dz. Dzied. 
W. K. Czar. Uphagen w Gdańsku. 
_ Aunalium Polonicorum Lrevissima syno. 
psis. Crac., Wierzbi
ta, 1582,4. O. K. Czar. 
_ Descriptio veteris et. nOVRe Poloniae (et 
JOQlmis Sieniński pra6f. n.d Steph. Regem). 
s. l.. 1585, fol. J. O. L. l{. C. Kij. T. R. 
W. Dz. Br. P. SI',. Dzied. 
_ Statuta.y Netrika przywileiów koron. jo- 
zykiem polskitu spisane, dedyk. Zygm. llI. 
(ryciny z datł II)!J-l i C)fr8mi G. B.). Krak., 
Lozarz, 1594, fol. J. O. Pusł. D
. W. liij. 
T. Tpn. Br. P. SZ. K. C. Popiel. Cel L. M. 
R. Sw. Czar: 
_ Judicium eceles. lIjarum ile dogmate. Crac., 
Wierzb., 1563, 8. Sw. 
_ O uznaniu P. Boga troje kazanie (
przed. 
do Zygm. Aug.). Krak., Wierzbi
ta, 1564, 
8. Czar. 
SarniciuB AILerluB. TriumphuB. Hoc es
 
Descl'iptio Mods Veterum et Cl'remonia- 
rum, quibus victorea excipieLant-. Crac., 
Petric., 1581, 4. K. 
SaxQnia HerculelI. De' plica qU8Bl Poloni 
GwoMziec, Roxolani Koltuuum vocant'. (ded. 
J. Zamojski). Patavii, PasquatuB. 1600, 4. 
J. Br. W. Popiel. Kij. Dz. Tpn. P. Sz. 
Dzied. 
ScalionuB AegioliuB Frat. Ord. Min. (Sar- 
mata). Ad bid. Samblasium. Perusia, Orland, 
1596, 8. Czar. 
Sc hampeeh i us Melch. COD1putus jamjam 
ampliatus oc emendatus continens introdu. 
ctOriUllł in astronomiam, ded. Joauni Lin- 
demAn de Jszleben. Crac., 1\1tl1. Scharff., 
lli30, 4. O. Czar. Br. 
_ Crac., Florian. 1525. 4. Czar. 
Schegk Jak. Contra Anlitriuitariol. 'l'ubin. 
gae, vid. MOl'hawi, 15GG, 4. O. 
Schlacht (die) von dem kUlllg von Poln 
und mit dem Muscoviter, g08cheen am 'l'ag 
Marie gepurt. 1!.1l4. 4. r. 
Schlicbting Wolfg. Annlwordt der ge. 
nlein des Jesu Christi. b. Dl. d.. (Raków?), 
1593. 8. Czai'. 
Schn.eberger Autoni. I\:silłłki o zachowa- 
niu zdrowia człowieczego od zarazy moro- 
wego vowielrz8, tium. Jan ..!ntoniUB. (aq-
>>>
Schober - SchutziulI. 


191 


tol' dedyk_ Fryderychowi Magr. Brandt!. 
burgs.). Kraków, Siebenej., 1569. 8. K. W. 
Czar. Sw. 
- De bona militum valetudine, ded. SiJtism. 
Augusto. (et Carm. Greg. Macri Hungal'i). 
Crac., Lnzar, 1564-, 8. J. O. K. Kij Czar. 
P. Dz. Dzied. M. T. W. 
- Nuptiarum narralionum prima. (Carmen 
Hieronymi Marzae Venett, Alex. Pipnno et 
Cath. CzeczotRe sponsis, dicatum). Crnc., 
St. Scharlf., 1579, 4. J. Czar. 
- Gemma Amethystus lIive cal'bunculus Ae. 
thYOPB, ded. Joanni Christop. Tarnowski 
Casłell. Woinicellsi. Crac , Wierzhięta, 1565, 
8. J. O. W. Kij D.t. Dzied. Sw, P. 
- Medicamentorum liruplicium cathalog..s. 
Cracov., 1550, !:I. R. 
- Toż et Cassi qaal.stiones e gaeco. Tiguri, 
1
2, 8. Sw. 
- Cathalogus slirpium. (latine et polon, ded. 
Hier. Bużemki. Cllrmina Greg. Maeri Szep. 
sii et Hier. Scherffing Zitaviensia). CI'ac., 
Laz., 1557, 12. O. 
- De multiplici salis UBU, dedic. H. Duzeli. 
"Id SaiiDArum l'raerecto. CI'ac., I.azar, 1562, 
O. ŚW. 
Schober M. Huldrich. Elegia d
 Jo. 8tro- 
band. ThOł'., Nehriug, 1586, 4. Sw. 
- Naeniae de obitu Cath. Pezeliae. Thorunii, 
1593, ł. T. 
- Poematu m !ibri m. Thorunii, 1592, 8. Kij. 
- Paralipomena. Thorunii, 1594, 8. Br. 
- Threni et epicedia de Joau. Slurmio. To. 
mnii, Cotenius, 1589, ł. Czar. 
Scholae Aelbingensis, prima foetura. Sylva 
carminum. Gedani, 1541, 4. Św. 
S c h o lR ri u R Gennadius. Inlerrogationes de 
:processione spiritus S. edd. Bas. Amaski 
(A. Possevin?) (ded; Joanni Zamojski). Vil- 
nae, Rsdziw., b. r., (1581), 16. Czar. 
- Toż. Ingolstadt, Eder, 1583, 12. O. 
Sc h o Jr; Laur. Aphorismorum medicinalium 
lectiolles octo. Vratislav" haer. Job. Scharlf., 
1589. 8. O. 
S c h o n e u sAndr. Glogovicnsis. Reverend. An- 
dreae Gerini Epi V.rat. Cheirotonia. Crac., 
Laur, 1585, 4. J. Sw. Br. 
- Conventus duorum virorum, Andreap- Vra. 
tislav. epis. et Hieronymi a Rozdrażew Vla- 
diB epis. Crac., Lsz., 1591, 4. ŚW. K. 
- Ad Georg. Radivilum cardin. in prim um 
sui epiacopafus ingressbm JO"ntulatio. Crac., 
Lu., 1592, 4. J. O. K. Dzied. 
- Gratulatio Frt.ncisco Dittrichstein Cardi- 
nali. Homne, Mutius, 1599, 4. J. O. ŚW. 
Daphnis seu de funere Magni Slephani 
regis. Ecloga. Crac., Petricoviu8, 1588, 4. 
J. O. Br. 
- Navis munifica ad Petrum Costhp.m ap. 
ecc!. Crao., Lazar, 1590. 4. J. Dz. Sw. 
- Nat.alia 
erenissiD1i Vladialai, Sigism. III. 
filii. Crac., l.azar, 1595, 4. O. Czar. 
- Odae treB funebres de laudibus St. Soko. 
łovii (ad Hier. a Rozrażow episc. Vladisl.). 
Crac., I.azar, 1595, 4. O. Czar. 
- De paoe larmatica odaa 11. {Carmen B. 


...........-- 


Porembii,. Crac., Lazar, t689, 4. J. O. SW. 
Br. 
- Odae III. ad Ju. Zamoscillm. GrAc., La. 
zar, 1688, 4. J. O. K. Czar. Dz. Sw. 
- Palaemon seu Promnicum Crassinianum ad 
Stanisl. Cra8inium Archid. Crac., Aut. Pe- 
tricov.. 1589, 4. J. O. Dz. Św. 
- Panegyricu8 ad Fr. Dieltrichstain. Crnc , 
Petricov. Dzied. 
S c h o t e n n i 11 S Herm. Hesslls, Vita honesla. 
Gracch.. Mlh. Scharfl., 1541. 8. O. 
- Tuż. Crac., Hier. 8charlf., i549, 8. O. Czar, 
- Toż tam
e, 1555. 8. Czar. 
Schreckius Val. Fcsłorum Carminum libri 
111. Danlisci, Rhodu8, 1583, 12. Św. 
- Periocharum et hymllvrum evnngelicorum 
Iiber 1-111. (br. tyt.J. 12. (Dedyk. J. Lin- 
dano et M Kerlio coneulibus Gedaneu. dd. 
D.antisci Calem.l. Julii A. D. 1586). O. 
- psalmi XXll intel'pretalio. Regiomonti, 
1662, 4. T. 
- Doctrina de angelorum natura. Regiom.. 
1560, 4. 1'. 
- Carmeu in fesło PentecosteB. Regiomouti, 
1567. 4. '1'. 
- Triumphus Christi ascendentis in coelum 
carmine conscriptue. Regiomonti, Daub- 
mann, 1559,4. K. T. 
S (' h I' o t! t e r u s Adaml\B Silesiu9. De nalali 
Jesu Christi Carmen. (ad Hior. So.lium ur- 
biB Schemnitiao Consulem). Crac., Lazar, 
1555, 4. J. 
- De nuptiis SigisJnllndi Augusli et Catha. 
rinae, ded. Joh. llonero. Crac., Laz., H/53, 
4. J. O. 
- De praeparationibus Theophrasti paracelsi 
Iibri dllo. CI'ac., Wirzbieta, 1569, 4. J. K. 
- De Fluvio Memela carmen, ded. Nic. Tarlo. 
Crac., Laz., 1553, 4. J. Czar. 
- Eleginrum libcr I. et Epigrammatum liber 
l. ad NicoI. Huefcerum. (Carm. Aud. Trzy. 
cieski). b. w. m. i r., 4. J. Czar. (druk ten 
Bam co u Łazarza). 
- Toz. Crac., Lazar, 4. J. 
- Psalmus XCI in honorem Alberti lA Lasco 
Carmine sap hi co. Crac., Lazar, 1565, 4. J. 
(odpiB współcz.). 
- Salinarum Vielicensium descriptio. (dedic. 
SigiB. Aug.). CI'ac., Laz., 1553, 4. J. O. Dz. 
Czar. Sw. 
- Toz. (br. tyt.). Ł. 
- Reg!li Polou. Salinarum Vielicensium de- 
acriptio, carmine elegiaco.. Crac., Wierz- 
bięta, 156-1, 4 J. O. Czar. Sw. P. 
- Soli um caesareum in honorcm Ferdinandi 
I. Crac., 1559, 4. Kij. 
Schultis Joh, ob. Virdungus. 
SchulteB Jacob. Quaestio an rex haeretico 
fidcm servare teneatur. Elbing, 1599.8. W. 
Sch ultz NicoJ. Apologia contra calumnias 
M. Fridenwalrli. Magdeb., 1393. 4. W. SW. 
obacz Apologia. ' 
S c h u tz i u s Casp. prussiae Iiber I. lł.egio- 
monii Daubmann, 1563, 4. T. 
- Historia rerum Prussicarum daB ist War. 
baffte uud eigentliche Beschr
ibung. Zerbst,
>>>
] 92 


Schwarzbach - Sententiae. 


Schmidt, 1592, Col. Tpn. Św. K. Popiel. R. 
Dz. " 
- Toz. Danzig, 1599, Col. J. O. Kij. P. 
- De commissionis gedanenlis negotio, Buno 
]578, 4. W. Dz. 
S c h warz b a c h Mart. Carmen in obitum 
Steph. Rcg. Pol. Dantisci, Rhodus, 1587. Gd. 
S c o t u s Marianus. Chronica. Adjecimus Mar- 
tini Poloni Historiam. Baaileae, Oporinus, 
1559, roI. J. O. 
Scripta pacificationis ob. Zamojski J. 
S c ri p t a intel' sereniss. principem Archid. 
Maximilianum et ordines rl'gni. Crac., La. 
zar, 1587, 4. J. O. W. K. C. Czar. Gd. P. 
(dwie edycye). Popiel. Dzied. R. Tpn. 
Scriptor H. Algoritmus proportionum (czy 
pol s.?). 1514, 4. Św. 
Scultetus Alex. canon. Varmien. Chrono- 
. graphia. Romae, de Cartulariis, 1545/6, roI. O. 
Scultetus Tob. Ulysses Beu parva Odyssea. 
Argentorati,' Bertramu&, 1595, 4. (Dedyk. 
Venceslao et Rapheli Lesciniis - Leszczyń. 
skiml. O. 
- ob. Joannes ScuItetus. 
Sczerbicz Paweł. Jus Monicipale, to jest 
Prawo miejskie Maydeburskie. (ded. Mikot. 
Firlejowi kasztel. bieckiemu). Lwów, koszt 
i. naklad Sczerbicza, 1581, fol. J. O. C. T. 
Sw. Dz. Dzied. Z. Cel. 
- Speculum Saxonum albo p.'awo Saskie y 
maydeburskic. (dcd. Janowi Zamojskiemu ł ' 
Lwów, koszt i nakład SzczEn'b., 1581, fo . 
J. O. K. C. Cel. J'J. T. Ił.. Z. Dz. Dzied. Sw. 
Cienski. 
- ob. Lipsius. (Polityka). 
S e b a s t i a n F elstin. 9pusculnm mueice&.(Crac., 
Ungler), 1517, 4. Sw. 
- Opusculum musices compi1atum. b. w. 
. i 
r., (Ungler, 1519),4. O. Zamoj. Czar. Kij. Sw. 
- Toż. b. m. i r., (około 1515), 4. J. 
- 1'oż noviler congestum. Crac., 1534. K. 
- Opusculum musicae men8uralis. b. m. i l'., 
4. Czar. 
- Musica mensnralis et choralis (bez tyt.). 
(Na końcu: Ad imprim. data per Seb. de 
Felstin art. baccal.). 4. O. 
S ej n en s i s ob. Sevnen" iso 
S e k l u c y a n Jan. CatechisńlUs to jest nauka 
najprzedniejsza o wierze. (dedyk. Stanisł. 
Kiezgołowy stolnik. W. X. Lit.). Królewiec, 
Daubmann, 15-17, 8. Czar. 
- Catechismus to jest dziecinna a prosta na. 
uka Chrześciańskiej wiary. Królewiec, Jan 
Daubmann, 1568, 8. K. 
- Ewangelia. ob. Mateusz Św. 
- Modlithwy nabożne których chrześciańscy 
ludzie y dziatki ich używać maj,. (ukladali 
pospołem Wojc. z Now. Miasta, Mik. Rej, 
And. Trzycieski, Jan Syliusz, Bernard Wa- 
powski i S. Z. [acyusz ?J). Królewiec, Daub. 
maD, 1559, 8. K. 
- Oeconomia albo Gospodarstwo. To jest 
nauka jako Bi
 wszelki krzesciai.ski czło- 
wiek na gospodarstwie sprawować ma. (0- 
fiarow. Dorocie Xnie Pruskiej r. 1646). 
Królewiec, Weinreich, 1545, 8. K. 


- Pieśni Chrześcia.uskie dawniejsze y nowe 
których ChrzeBciani tak w kościele jako y 
doma uzywać mają. (z Er. Roterodamu, Ja- 
na Zar
by, A. Trzycieskiego, Nik. Reja, 
S. Z. (acyuszo.). W. S. (zamotulskiego). J. 
Lubelczyka. Jak. Siliusa. B. Wapowskiego. 
E. H.). Królewiec, DauiJmann, 1559, 8. Ii. 
Czar. 
- Przygothowanie chrzesciańskie na drogc 
śmierci, z łaciń. tłum. Scklucyan. Króle- 
wiec, 1558, 4. Św. (brak tyt.). 
Postilla (z Melanchtona, Spangenb
rga i 
innych). Królewiec, 1556, fol K. 
- obacz Testament. 
Secovius Nic. Regni Poloniae descriptio 
e M. Cromeri Polonia decerpta. Neapoli, 
olf. Salviana, 158
, 8. O. 
Semusovius Joann. StariconiuB. In legatio- 
nem polon. ad Pium V. carm. Bonon., Ros- 
aius, b. r., 4. Czar. 
- panegyris nuptiar. Laur. Prioli dncis Ve- 
netorum cum Tbetide Nerei filia. Bononiae, 
Benatius, 1565, 4. Czar. 
Sen d bri erf(ein) des tiirkischen kaisers kon. 
Maj. zu Pole n im 1531 zugeschrieben. (Leipz. 
1531), 4. P. 
(S e n d i v o i u s) (Sędziwój). In primo felicissimo 
optatissimoq. m. et mag. Adami Senc.livoii 
a Czarnków Majoris !'olonia6 generalis in 
suam praefecturam adventu gratulationel. 
Posnanille, 1598. K. l,orównaj: Gratulatio. 
nes, Rogaski. 
Seneca L. Ann. Formolac honestae vitae 
juxta Erasmi Roterodami castigationem e- 
mcndatae. Access. rythmi germanica ac Po- 
lonica linguis, editi per .M (ymerum) }'. B. 
r. i m., 8. Dz. 
- 'roż vilae juxta Eras. Roterodami caati- 
gationelll. Praetel' boc. rithmi germanica ac 
polonica Jinguis. Crac., Math. Scharlf., 153:t, 
8. J. 
- Toz. Crac., Ungler, 1524, 4. Czar. 
- Toz, edd. Fr. Mymer, c.led. Sev. Bonero. 
(Co.rmen F. Mymeri ad Mar. Scharlfenber- 
ger bibliopolam avunculum suum, et ad 
Osorem. Carmen Adr. AlJinii Lusatii). Crac., 
Vietor. 1541, 8. J. O. K. 
- Epistolae ad Paulum et Pauli ad Senecam. 
Crae., b. r., per Wo1fg, Lern, 4. J. 
- Epistole ad. LucilluDl. Crac., b'lor. Ungler, 
b. w. r., 4. Sw. 
- Rzecz o dobrodziejstwach wzi
ta z... p. l.u- 
kasza Górnickiego, ded. Zygm. Ul. Krak., 
l.az, 1593, 4. O. K. 
- Tl'oas tragoedia. l.uk. Górnickiego, ded. 
Piotrowi Wiesiołowsklemu Sekr. J. K. M. 
Krak., Łaz. ]589. 4. Czar. 
Sener Paweł. Nowiny oznakach niebieskich 
które si
 maj'ł dziać tych p'rzyszłyob lat. 
(mi
dzy r. 1564 - 1570), 8. Sw. 
S e n te n c i a cuiusdam de electione regis Po. 
lonorum a. 1573 (po polsku). 4. (autor Soli. 
kowski ?). Dz. 
S e n t e n t i a e et loci insigniores ex antiquil 
poetis. In usum juv. posnan., S. J. POln' l 
Wolrab, !li8S. J. O. 1'.
>>>
Sentelltiae - Sigleru. 


193" 


- Toi. Colon., b. dr., 1588, 8. O. Dz. 
Sententiae ex M. T. Cicerone et quibus- 
dam aliiB bonis antoribus selectae. Posn., 
1583. K. 
- veterum poef.arnm pet' loc09 commnDeB 
digestse. Crac., .Matb. Scharff.. 1536. 8. O. 
(brak tyt.). . 
Seprcius Alb. De horis ca.nonicis libelluB, 
dedic. Georg. Radziw. Cardin. Crac.. b. dr., 
1596, 12. J. O Czar. Sw. 
- .Annotationes in Ciceronis Divinationem 
in C. Verrem. ded. And. Eatoremn kar- 
dynałowi. Crac., Garvol., 1585, 8. K. W. 
Dz. Sz. 
- Exoortatio de caosiB malornm, habita. in 
aede S. Annae A. 1592. S. I. et a.. 4. O. 
- obacz Syeprcius. 
Seraphicae in D. Francisci vitam cJlri- 
Btiano canuine editae (ded. Georg. Mni- 
Bchech). Crac., 1594, 4. O. K. Br. 
Sermones exhortatorii ed viros Bacrae reli- 
gionis decore ornatos. Crac.. Ungler, 1531. 
8. O. Dzied. (bez drukarza). 
Severian u B Clem. Ad Polonorum et Litu- 
anorum Senntum et Ordines Oratio 4. b. 
r. m. i dr. (około 15b7 zaleca bowiem ar- 
cyka. Ernesta po Batorym, na tron) J. O. 
K. Czar. 
Severinus Lubom1ios Dominiua. Carmen 
heroic. super stemma JOB. Wronii (a Doro- 
dorph et Biskupow) (poprawiał Paweł Kro- 
paczy z PHzna). b. m. i r., (1576), 4. O. 
- De vita, miraculia et actis canoniaationis 
S. Hyacintbi J dedic. Sjgis. III. Romae, t y- 
]!ogr. Gabiana, 1594, 8. J. O. K. Czar. Sz 
Sw. 
- Theatrum 8ive potius officina concionato- 
rum noviter edita, dedic. Sig. III. Venet., 
Soc. Minima, 1597, fol. Czar. 
- 
ycie św. Jacinta przeł. przez A. Grodzi- 
ckiego. Krak., Kobyliński. 1695. 8. O. (br. 
tyt. J"ocher, 8(02). 
S e y n e n s i 9 Christ. (stratander). Oleom juni- 
peri. Crac.. Vietor. 1546, 12. Sz. 
- Krótkie a potrzebne wypisanie jak ma być 
olejek jałowcowy pozywan. Klak.. Wietor, 
1546. 12. Sz. 
S h a d e k Nicol. ob. Nicolaus. 
Si b i II a Erythrea. Carmina, edd. Geor. Li- 
banus, dedic. Stan. Hosio et. Pf!tro Tomi. 
cio. Crac.. Ungler, 1535. 8 J. Sw. 
S i c k i u s (Sicki M. Piotr). Oratio de statu 
eccleB. Prutenicarum. OppositR calumniis 
Pauli Schali
hii. Regiomonti. Daubmann J 
1572, 4,. Dz. Sw. Od. 
Siculus Math. Ungarus. Assertiones meteo. 
rologicae ad D. .Andr. cardinalem Batbo. 
reum. epiBc. VarmienstJlD. Brunsbergae, 
SchOnfelB, 159
, 4. Dz. 
Sieniszycki Thomas. Encbyriwon Medici- 
nae. Cracov.. 1537, 12. R. (Zapewne prze. 

cone zamiast Simon de IJowicz). 
Siennik Mar. Herbarz, to jest ziół opisa- 
nie. dedyk. do Jana Herbortha. Wiersz And. 
Pograbi usa. O pUBzczaniu krwi przez A. 
Glabra r. 1M2. Krak., Mik. Scharff., 1568. 


fol. J. O. K. C. Z. Czar. W_ Kij. Sw. Sz. 
Dz. Dzied. P. 
- Lekarstwa do'\\'iadczone
 kt6re zebrał le- 
karz Jana l'ileckiego. deayk. Walen. Dem-- 
bińskiemo kaszt. S,dec. Pierwszy rozdział 
ma tytuł: Nauka rZ'łdz. zdrowia 1563. Krak., 
IJazarz, ]564. 4. J. O. W. (dwa egzemp.). 
Czar. Dz. Św. (Nauka leczenia). 
Sieprski Feliks Lazarowicz. ob. Syeprski
 
SeprciuB. 
Sierakowski l.uk. Epicedia in obitum An. 
Opaleński a StQdiosis S. J. scripta. (Jan 
Borek. Szym. Szarzyński. Barn. Gosniewski.. 
Melcb. WissoviensiB. J"an Kraj. Albert Ser. 
torius). ob. Epicedia. 
Sierakowski Steph. Assertiones theologi- 
cae, de ordinatione ministrorum Lutbera- 
norom. praeside Laur. Art. Faunteo. Posn., 
Wolrab, 1590, 4. O. W. ob. Faunteua. . 
Sigismundi l. (Mand. ad comitia)_ Crac., 
1511). fol. Św. 
- Mandatom de diffldatoribus publiciBqoe 
gravatoribus a. D.. 1535, fol. Sz. 
- Epistola ad Leonem X. Pont. Mu:. de 
Victoria contra hllereticos et scismaticos 
Moscovios. 1514, 4. P. 
- Copey e. Brieffs an den Hertzogen in Preus. 
sen, 8. 1539. b. m. i 1', 4. Czar. 
- Instructiones, Statut-a Sigism. I. R. P. Crac., 
1679.rol.R.lwidocznie mylnie podano tytuł). 
- ob. Constitutiones Statuta. 
- De regis Sigisruundi temporibus libri III. 
impressi. Cr8c., opera Hier. Vietoria, a. 
1521. fol. R. ob. Deciua. (de Vetnst.). 
Sigismundum (ad) de pace com hostibus 
facicnda Carmen (br. tyt.). Crac., Flor. Un- 
gIer. 4. J. 
Sigismondus Augustus. Dei Gr. Rex Pol. 
etc. (Zwołanie Sejmu 1548). b. m., fol. O. SW. 
S i g i s m. 111. electi Polon. Regis Cracoviam 
ingressus. Crac., Jac. Siebene}'cber. 1587, 
4. J. O. R. WłocI. Dzied. ob. IngressuB. 
- Pompa ingressU8 Sigism. III. AcceBBerunt 
epigrammata. Crac.. recusum a Steph. My- 
liandro. 1588, 4. W. 
Sigism III. Viluam ingressom gratulantur, 
r.dolescentes S. J". Vilnae, typis N. C. Ra. 
divili. 1589. (Gratulantur: :Nic. Pac. Scipio 
Campo, J"oannes Komparski. Georgius Ty- 
skiewic, ChriBtophorus Vesolovius, HenricU8 
Gralevius, Valentinus Thomas Finlandus, Pe- 
tros Montanus Svecos. Gregoriua Swiecicki, 
AndreaB Olaus. Bartholomaeus Grochowski, 
Lucas Orion UB. AndreaB Chlo d. Simon Ki- 
slicki. Albert Tocicius, Joannes Mosako- 
vius, Thomas Ticinensis. Stephanus Zba- 
rawBki). 4. J. O. K. 
Sigismundo III. (Gratulationes) in optiss. 
feliciss. soae ViInam adventu factł:.e. 'Ab 
academia VilnenBi Soc. Jesu. Vilnae. Nic. 
Chr. Radivil., ]589 i 4. J. ob. Gratulationes. 
- ob. Electio (Sig. 11.). 
Si g l e ru s Mich. Epitbalamia in nuptiiB Marti- 
ni Berzevicii, equitis serenisB. Poloniae re. 
gis Stephani, 8 clarial. viris scripta. Crao.. 
1678, 4. Dz, 
25
>>>
194 


Sigoniulz - Skarga.. 


Sigoniu8Z D. Naprzeciw dzis. wieku błę- 
dom kazanie przeł. St. Sokołowski, dedyk. 
Marc. Waczławowiczowi mieszcz. krak. 
Krak., KobylhiBki. 1590, 4. O. D.. 
S iko rski J. Chr. Kazimirski episcopo Kio- 
vien. noyj honoris gratulatio. Crac.. 1599, 
4. O. 
Simler Josias. De aeterno Dei filil1. (praef. 
Henr. Bullinger. de Lismanino et aliis). 
1'iguri, Froschov., 1568, 8. Czar. 
.- Assertio orthodoxae doctrinae de duabus 
naturis Christi servatOl.iB nostri, opposita 
blasphemiis" et sophismtltibus SimoniB Bu- 
dnei nuper ab ipso in LituRuia evulgatis. 
Tiguri, Christoph. Froschouerus, 1575. 8. K" 
- RcspoIJsio ad Stancari librum de trinitate. 
'Iiguri, Froschoverus. 16b3, 8. (Dedyk. ec- 
cIes; ruinistris in Polonia et Russia). O. 
Czar. Kij. 
S i m o n de :f.owicz. Enchiridion Medicinae. 
Crac, Uugler, 1537, 8. J. O. K. C. Czar. 
Sw. Sz. 1'pn. Dz. Dzied. Kij P. 
- Tai.. Crac., Ungler, 1538. 8. O. 
- OpuBculum de praeservatione a pestiIen- 
tia. Crac., Ungler. 1532. 8. O. 
- Centiloquium de medicis et infirmis. S. I. 
et a., 8. O.. (dedyk. dd. Crac., 1532). K. SW. 
- ob. Beda (Elenchus). 
Simon ProsBovianus (Zo.cius). Ad Andr. de 
ThenczynCoinitem Castell. Crac. Crac., Vie- 
tor, 1535, 8. J. 
- Akta tho jest sprawy Zboru krześć. Wi- 
leńs., ded. Mikoł. LutumirBkiernu kasztel. 
czechows. Brześć, Murmel.. 1559, 8. Czar. 
- Epithalamion Joach. DrandeburgeIJsis et 
Hedvigis invict. regis Pololiae (tak) Sigism. 
'filiae. Crac., Ungler. 1535, 4. J. 
- Ode dicolos distrophos de annunciatione, 
conceptione et nativitate Jesu Christi. ad 
J"od. Decium. (Crac., 1535). 8. J. 
- ob. Andreas Fulvius. 
S i m o n i d e s ob. Szymonowicz. 
S i m o n i u s Simon Lucensis. Artificiosa cu- 
r:andae pcstis mcthoduB. Lip.iao. 1576, 4. 
Sw. 
- Ad amicum quendam epistola. Patis, 1571. K. 
- Stephani Polonorum rcgis sanitas. vita, 
aegntudo, mors, ded. A. Radivillo. Nyssae, 
Reinheckelius, 1587, 4. O. K. Dz. Sz. 
- Commcntariola meuica ad scripta Camil- 
lomarceUi Squarcialupi. ded. Paulo Julai 
S. R. M. secret. Vilnae. Kartzan., 1584, 4. 
J. O. W. Dz. 
- Responsunl ad reCutationem seripti de sa- 
nitate 8tephani regis, quae sub nomine loI. 
Buccellae. Crac.. typ. A. RodecH Antitrini- 
tarii A. 1588 emissa est. Olomutii, A. 1588. 
4. O. SW. W. K. . 
- Simonius supplex ad virum MarcelIoca- 
mi1lum Squarcialupum. Cr8c, A. Rodecius 
1585. 4. O. K. 
- Disputatio de putredine, ded. Stepl1ano 
Regi. Crac., Lazar. 1584, 4. J. O. Czar. Dz. 
Sw. 
- Scopae contra confutatione. BuccelIae. O. 
lcmont., 1689, 4. Sw. 


- Triumphus de Marc. Squarcialupo. Histo- 
ria aegritudiuis ac mortis D. NiemsŁa Co.. 
pito Varsav. ded. Alex. Kendio, WoIrłf. Ko. 
vacciocio, Ladia. Samborio, Hier. Phihpow. 
ski lncisori RegiB. Crac., Lazar, 1583, Clau. 
diopoli 1584. (Obie llaty razem, w dwu 
tytułach). 4. .'.-Czar. 
- obacz Squal'cialupi. 
Si radiensis Laur. ob. Orzechowski St. 
Siradiensis Stan. ob. Manuale. 
Si rakowski Mart de Bogusławice. Oratio 
ad Sigism. III. nomine aliquot praecipuo- 
rum regni procerum et senatorum in cam- 
po prope" Tornniam habita. Toronii, Cote. 
nius, 1587, 4. Sz. 
Sirinius Hier. Liber de modo acquirenda8 
divinae grRtiae, per Matth. Clodinium ex 
italico in latin. versus, ded. Steph. Regi. 
Crac, Lazar, 1583. 4. J. O. K. Czar. ŚW. 
W. M. Dz. 
- "Wizerunek laski bozej, puez ks. Mac. 
Kłodzińskiego na polski język przełożony, 
ded. Annie Jagiellonce. Krak., Laz., 1681, 
4. J. (deC.). O. Czar. W. 
Sislovius St. Polonns Wo.nchocensis. De 
multiplicibas suffragiis disputatio. (Carm. 
Adami Wolski, premislai Rudnicki). Wir- 
ceburgi, Fleischmann, 1597,4. O. 
w. Czar. 
Sixtu8 V. papa. Bulla de non coronandis 
regibus haereticis (1689), roI. o. Gd. 
- Bulla super rege catholico in Poloni" eli. 
gendo (1589), fol. O. 
- Litterae processus (contra astrologos). 
Crac., Laz., 1686, 4. O. K. 
Sixtus Seneueis. ob. Gonki Jak. 
Skarb duszny nad złoto i kamienie drogie 
kosztowniejszy z łacińs. b. m. i dr., 1582, 
12. W. 
- 1'oż. Krak., Piotrkowczyk, 1594, 8. J. W. 
Skarga Piotr. Artes duodecim Sacramenta- 
riorum et il1lposturae Calvinistarum. Con- 
tra A. Volallum. (Colltradictionum index. 
Appendix de Conviciis). Deci. Steph. Bathory 
(sił trzy odmienne edycye ty.tułu). Vilnae, 
Radivill, 1582, 4. J. O. K. Sw. P. Br. C. 
Cel. Czar. Dz. R. Bibliot. akadem. duch. 
w pctersb. 
- Bractwo miłosierdzia w Krak. u Św. Bar- 
bary. b. ID. i r., (1588), 4. W. 
- BI'actwo miłosierdzia u św. Barbary. Krak., 
Laz., 1598,4. O. C. Czar. W. A. Dz. Sz. P. 
- Diskurs na kOI1Ccder. WarszawskI} 1572. 
b. ID. i r" 4. W. " 
- Dziękowanie za zwyciędwo multańskie. b. 
m. i r., (KI'ak.), 1600, 4. W. Czar. 
- Kazania o 7 sakramentach, kazania przy. 
godne, ded. Zygm. III. i Jędrzejowi Boboli 
z Piasków. Kraków, Piotrk., 1600. :f.. M. 
Kij. R. Dz. Dzied. P. Pr
gski Uniw. Pusł. 
- Kazsnia na niedziele i święta całego roku, 
ded. Zygm. 111. Krak., Piotrkowczyk, 1595, 
roI. J. O. Cel. A. Br. Dz. Z. Pusł. 
_ Toż tamże, 11)97, fol. O. W. Tpn. Popiel. 
- Kazania przygodne 1600. .Ł. (brak tyto 
ob. kazania o 7 .akram.).
>>>
Skarzyński - SocinulI. 


1915 


- Pro &acratis8ima Eucbari8tia, contra hae. 
re8im Zwinglianam ad AndreaID Volanum, 
ded. Wsi Protasiewiczowi bisk. X. Jerz. 
Radziwiłłowi.. Vilnae, typog. Radiv., 1176, 
8. J. O. Hr. Sw. Cel. K. Czsr. Dz. 
- Siedm filarów, 118 których IItoi katohcka 
nauka. Wilno, Radziwiłł Mart. Kazymirien- 
8il, 1582, 8. J. O. Czsr. M. Dz. 
- Obrona przeciw processowi konrederacyej. 
S. l. et a., 4. O. 
- Proces konrederacyej R. P. (1595), 4. O. 
Gd. Dz. 
- Proce8 za konrederacYIł z poprawił i od. 
prawił przeciwnika, który siO ozwał ganil}c 
wywody przeciw tey Konr. któremi siO ona 
słusznie umarza. R. 1573, (bez m.), 4. Br. 
- Toz. Wilno, 1576, 4. Br. 
- Proces na konfederacyq, R. P. 1596, 4. O. 
K. T. Dzied. 'P. 
- O jedności kOBciola Bozego (ded. Konst. 
Ostrogskiemu). Wilno, Radziwiłł, 1571, 8. 
O. pragski Uniw. 
- Toz. O rZłdzie ijedności kościoła Bozego 
(ded. Zygm. JII.).Krsk., Piotrkowczyk.1590, 
8. O. Kapit. obrz. grec. O. Czar. Dz. Dzied. 
- Synod Brzeski. 11"96,4. K. Gloger. Sz. (bez 
tyt). 
- Synod Brzeski. Krak, Piotrkowczyk, 159i, 
4. O. Dz. Gd. 
- Upominanie do ewanyelików, ił o 8kaZe- 
nie zborów Krakowskich gniewsć 8iO nie 
JDajlł. Poznań, Wolrab, 1592, 4. O K. Cel. 
Sz. Czar. 
- Toz. Kra.k., :taz., 1192, 4. O. K. ŚW. Gd. 
- 2ywoty sS. (ded. Annie Jagiellonce). Nie. 
'wiez, Radziwiłł, 1179, roi. C. P. 
- Toz. Krak., Piotrkowczyk, 1585, fol. O. 
(br. tyt.). 
- 1'01:, trzeci raz w druk podane. Krak., 
Piotrkowczyk, 1592/3, fol. O. 
- 1'01:, czwarty raz w druk podane. Krak, 
Piotrkowcz)'k, 1598, roi. o. Św. 
S karz y ń s k i SzcZe8ny. Kazanie nR obse- 
quiach królewny Katarzyny, ded. król. An- 
nie. Krak., .Łazarz, 1584, 4. J. O. K. Dz. Św. 
Skidziński Piotr. In advent. Bern. Macie- 
jowski, oratio
 Crac., Sieben., 1600, 4. W. 
Skła.d ap08tolski. Modlitwy o narodzeniu 
Jez. Kry8t.. Modlitwa kościołR powsv.echne- 
g? (druk z pierwszej połowy 16 w.). 8. J. 
{def. bez kar. tytuł.). 
Skorawiec Wojc. Win8zowanie Zofiej Ja- 
nowej Karolowej Chodkiewiczowej nowona. 
rodzonego syna. Wilno, 1198, 4. O. 
8koryna. Biblia. Praga, 1519. Wilno. 
- Apostoł. Wilno, 1525, 8. Wilno. Św. 
Skotnicki Piotr. Politicae vitae via et ra. 
tio. Crac., 1176, 4. O. 
Skumy n J. Capit. Bracł. Disputatio de mi. 
litari disciplina. Argentorati, Bertramus , 
(11)92), 4. O. 
S la c h c i n i u s Mart. ob. Szlachci ński. 
Sleupner Seb. Orstio l1abita ad cathol. cle- 
rum in synodo Vratislavien. Nis8ae, Cruci. 
ger, 1563, 4. O. (Jocher, Ner 7515). K. 


SłowaoyuBZ Piotr. Kalendarz świąt. (ded. 
J. Zamoj8.). Krak., Sicben., 1583, 12. Św. 
- Praktyka o komecie z 10 Li8topada 1577. 
(dedyk. ks. Piotrowi Wolskiemu). 8. J. (def.). 
Smalcius Val. Erklarungvon des Herrn Je- 
811 Cl1risti Gotlheit (gedruckt zu RaCh1l 
1593), 16. O. W. 
Smierć. b. m. dr. i r., 4. Czar. E. (rol). 
Smiglecki l\farcin. Ab8urda Syn. Toruiill. 
przez Teor. K08mopolskiego. (Wilno, 15
6). 
4. Dz. Gd. ob. Absurda. 
- Disputacya wileńska o widomey głowie 
kOBcioła bozego. Krak., .Łaz., 1599, 4. J. 
O. ŚW. 
- Toz. Wilno, 1599, 4. O. C. (1600?). 
_ O bó8twie przedwiecznym syna Boiego 
gdzie 8i
 odpowiada na rerutacYIł przeciw 
J". Wujkowi wydanQ. (ded. Lwowi Sapie- 
zie kancl.). Wilno, S. J., 1595, 4. J. O. K. 
ŚW. O. Czar. Cel. M. R Dz. Dzied. Sz. 
Moszyń. Br. 
_ O jedl1ej widomej głowie kościoła. Wilno, 
S. J., 4. J. O. Czar. T. 
_ O lichwie y trzech przedniejszych kontra- 
ktach. Krak., Eazarz, 1596, 4. J. K. C. W. 
SW. 
_ To
. Wilno, druk. Soc. Jeau, Chris. Patro J 
1596, 4. O. W. 
- Zachariae prophetae .pro Christi divinitate 
testimonium adver8u8 .ł!'. Socini cavillatio. 
nes. Vilnae. in oif. acad. S. J. Chri8topb 
Patro, 1596, 4. J. O. K. 
Societas s. Annae in Polonia. snb rega Ste- 
phano instituta 15i8. (autor Sim. Hagenau, 
na laciń. Jan Mislanius (Mysław). ded. So" 
likow8kiemu J. D.). Samoscii, (1598), 4. 
J. O. 
_ II. Annae per Poloniam, Lithnaniam etc. 
instituta. Artykuły bractwa BW. Anny. 
Crac., Lazar, 1590, roI. J. W. 
_ Toz (et Carmen J. D. Solikow8ki. ded. 
Joan. :Zamojski). Zamość, Akad., 1599, 4. 
Czar. Dz. 
- obacz Anna Św. 
_ et Symbol. doctrinae Arii. (Dedic. Mart. 
Niegoliewski Carm. Andr. Oelichii). (El'. 
Gliczneri?). b. m. i dr.. 1565. J. Cza.r. .. 
S o c i -n u s (Socyn). Faustus B. De uDlgeDlb 
filii Dei existentia. Disputatio intel' Era- 
Bmum Johannis et F. Socinum. (ded Hie- 
ron. Moskorzewski) (r. 1595 wRakowie), 8. 
O Czar. P. Br. 
_ De Jesu Chr. natura 8ive e88entia, ded. 
Joanoi Kiszka. b. m. i dr., 1188, 8. .W. 
Czar. 
_ De Je8u Cl1risto Servatore cum praer. E- 
liae Ar"ciszewski. Typ. Al. R9decij A. D" 
1594, 4. O. Czar. M. Kij Dz. Sw. Br. P. Sz. 
_ De Je8u Christi invocatione disputatio. 
Typ. Al. Rodeeij, 1595, 8. O. Czar. Dz. 
_ De loco Pauli Apost. in epistola ad Rom. 
Cap. 7. Prosperi Dysidaei. Crac., Rodecki, 
1583, 8. W. 
- Refutatio libelli, quem J. Vujekus A. 1590 
polo nice edidit: De divinitate. filii Dei et
>>>
196 


Sodalitati. - Sokołow8ki. 


8piritUII Bancti. S. 1., A. D. 1594. 8. O. K. 
Czar. 
- Rerutatia ksiQtek 1 które X. Jakób Wuiek 
Jeznit:{ wydał rOku 1590. Uum. młod8zy 
Statoriusz Piotr. (czy Wal. Smalcius). Ra- 
ków, Sehastyan Sternacki, 1593.4. K. Czar. 
- Respon8io ad Palneologi librum, cui titu- 
lU8 eRt: Defensio pro Racoviensibu8. Raco. 
viae, Adamides, 1581, 4. J. Kij. Dz. P. 
- De Statu prime hominis ante Ispsum Di- 
sputatio. Racoviae. Sternacius, 1590, 4. Br. 
Sodal i ta ti 8 (parthen1C'ae). Threni ob. Kmita. 
S oko 1iń 8ki Christ. Drucki. Ex autharitato 
Motii Vellii Ro. Soc. Con/Jil. Aulae Advo- 
caU. et Almae Urbis Gymnasii Rectoris de- 
ł'0siti. Chr. Sokoliń8ki UaB Conclusionell 
Jnridica8 de legatis pnblice tueri eonabitur. 
Romae. 1598. K. 
S O koł a w 8 k i Stan. Censura Orientalis Ec- 
clesiae e graeca conversa. Colaniae, 1582 K. 
- Toz. Crac.. 1581, fol. Br. 
- Toz. Crac.. b. dr.. (Lazar). 1582. fol. Św. 
Dzied. Br. P. 
- Compositio sive pro dote ecclesiastica et 
haereditate Christi. (B. G. dedic. Stanisl. 
Karnkowski Archiep.). Cracoviae. Lazar. 
1582. 4. J. O. K. Czar. Dz. sz. P. 
- Concio de vestibt et fructu 118oreseon. Nis- 
sa
 
iles.. J. .Cruciger. 1518. 4. J. O. W; 
- 'loz. Leopoh A. D. 1578,4. O. K. SW. Sz. 
- Concione8 duae, Altera de ve8titu haereti. 
Corum et rructu hereseon. altera de causis 
excidii Hier0801ymitani.l.eopoli. Nic.ScharJf., 
1518.4. J. O. Dz. P. W. 
- ConcioneB quatuor. Coloniae. Cholinu8. 
]li8S. 8. O. .Augustyanie w Krak. Sw. 
- In evangel. Matthaci. Marci et Lucae no. 
tae. Crac.. Laz.. 1598. roI. O. A. 
- o czci i chwale P. Chrystu8a tłum. Dan. 
Sigoniusz. Krak.. Kobyliń8ki. 1590. 4. O. 
Dz. 
- Diatriba evangelica. Col()niae. 1581, M. 
- De verae et falsae eccle8iae dillcrimine, 
ded. Steph. Regi. Crac.. Laza.r. 1583. fol. 
J. O. ŚW. C. Czar. Cel. Dz. Dzied. P. Dr. 
- Toz. Coloniae. M. CholinuB, 1584. 8. J. O. 
Augustyanie w Krak. M. Popiel. Tpn. 
- Toz. Jngol8tadii, W. Eder. 1584. 4. J. O. 
K.R. 
- Toz. tam ze, 1586, 4. W. 
- Epithalamium Episcopi sive tle consecra. 
tione episcopi. Bermo in consecr. Joann. 
Andreae Caljgarii Epi8c. Crac.. Lazar. 1580. 
4. J. O. Br. W. K. Dz. Czar. ŚW. P. M08z. 
- Toz. Nis8ae. J. Cruciger. l()bO, 4. O. W. 
- Toz. Crac.. Laz., 1583. 4. Sw. (1580). 
- ł
pithalamion lIive Benedictiones noptialt'8 
ad Ser. Sigis. 11J. et Annam Austr. lMulier 
Fortis przez Seb. z Fulsztyna. toz po pol- 
sko przcz S. SzymonowiczR. wiersz grecki 
Seb. z Fulsztyna, wicrsze łacińp. Marcin. 
Szlachcińskiego i And. Schoneusa}. Cracov., 
Lazar. 1592. 4. Czai'. Br. 
- Excidium hiero!!olymitanum. Crac.. Lazar, 
1580, 4. J. O. "K. Czar. Dzied. Sz. P. 


- Justos Joseph sive in Christi morlem et 
pusionem. (ded. Hier. a Rozdra!ew Epi8C. 
Cujav. Carmin8 Andr. Sc1Jonei). Crac.. La- 
zar. 1506. 4. J. O. P. Sw. C. Dz. Czar. 
(1588?). 
- Sprawiedliwy Józef. przez ks. Jana Bogu. 
sławskiego na jęz. polski przełotony. (de. 
dyk. Jadw. z Komarów Mieleckiej Starośc.). 
1694. 4. O. Dz. 
- 'ro!, albo o M
ce i śmierci Pana naszego- 
Jezusa Krystusa rozmYBlaJ.ie. Kraków, La- 
zarz. 1596. 4. K. 
_ Nuntius 8alutis. (dedic. Sigis. III. Carm. 
Andr. Schonaei). Crac., Lazarus. 1588. 4. 
J. O. Cel. Br. W. Dz. Glog. P. 
- Officia propria PatrolIorum Poloniae. Crac.. 
Lazur, 15!J9, 8. J. 
To!. Crac.. Laz., 1596. fol. O. 
_ Orationes ecclesiusticae VIl. (Carm. Joan- 
niB Kochanows.). Cclońiae. M. Cholin UB, 
\587, 8. J. O. P. BI'. L. Czar. M. Dz. Dzied. 
Sw. Sz. 
_ Opera omllia (Odae Andr. Schonaei). CI'ac., 
Lazaru9. 1591. (Tom 2gi 1598). fol. J. O. 
K. C. W. Popiel. Cel. A. R. Tpn. Dz. P. 
Sw. 
_ Partitiones ecclc8iasticae. (Ad Pet. Cost- 
kam episc. culm. Carmina Andr. Schonaei. 
Sim. Simonidis). Cracoviae. Laz.ar. 1589. 
4. J. O. K. C. Czar. Cel. W. Dz. Sw. Br. P. 
_ P08eł wielki o wcieleniu Syna Bozego, 
tłum. Jan Januszowski, ded. Zygm. III. i 
Konst. X. Ostrogskicmu. Krak., Lazarz. 1590, 
4. J. O. K. W. Klaryski w Krak. 
_ Pro cultu et adoratione Jesu Chr. jn 8acr. 
Eucharistia (ded. Jacob. Bieliński ep is 9')' 
Crac.. Lazar. 1582. 4. J. O. Br. Czar. Sw. 
Sz. 
- Toz. Crac., Laz., 1584. 12. O. M. Dz. 
- QuaeBtor sive de parsimonia atque rruga- 
litate ad Mart. Lesnovol8cium. Crac.. La- 
zar, 1590. 4. J. 
- Toż. Crac., Laz., 1589, 4. O. K. R. Dz. 
Dzied. P. Br. 
_ Sententia definitiva Jeremiae Patr. de doctr. 
Wirt.emberg. theologorum. Trier. Hatoli, 
1589, 8. O. 
- To!. Augustae Trevirorum. 1586, 8. P. 
- Szafarz (Quae8tor). przez J. Janu8zowskie- 
go na polRk. przełozony. Krak.. Laz.. 1589, 
4. O. K. Dz. Czar. Dzied. 
- Tractatus orthodc.xus de BBDctorum re1i- 
quiis. Coloniae. 1581. M. 
- Ultiroa responsio prote8tantium. Crac.. Laz.. 
1583, 4. J. O. Czar. Dz. Sz. 
- Ad Wil'temhergensium Theologorum in- 
vectivam quam adiB et scripti8 8uis... respon. 
sio. ded. Jacobo GOrBki. Crac.. Laz., 1584. 
fol. Dz. 
- Toz, edd. Joann. Fel. Herburt. ded. Gnił. 
Pl'inc. BavariRe. Ingol8tadt, Eder, 1585. 4. 
K. C. CZUl'. W. Cel. 
- Toz. Augustne Trevirorum. vid. Edm. 
Hatoli, 1586, 8. J. O. 
- Toz. Crac.. Lazar. 1584. fol. Czar. R. 
- ob. Sigonius. Falconius.
>>>
Solta - SpiegeI. 


197 


Eolfa Joanne.. Partit.ionea oratOl"iae Cice. 
ronis. Crac., UngL, 8. a., 4. Br. ob. Cicero. 
Solikow8ki Hieronim. Meditatio 8e1Lexp1i- 
catio Psalmi LXVllI. Crac., [.az., 1597, 4. 
Dz. porównaj So1ikowski J. D. 
Solikow8ki Jan Dymitr. In funere Sigism. 
Augu8ti, oratio (epigr. greckie i łacińskie 
And. Trzecieskiego). Crsc., :Nic, Scharff. 
1574. 4. J. O. Czar. W. R. Dz. Sw. 
- Toż. Colon. Agrip., Birckma.nn, 1 :iti9. Dzied. 
- Hamaxa sivo religionis et Republicae cur. 
rus. Jacobo Uchanicio Archiep. oLlatus (de- 
dic. Joanni Kostka. & stangenberg ca8te11a- 
no gedanen. Crao., Łaz., 1564, t:!. O. Czar. 
Dz. 
- Ad Lh'onel! paterna paraenelii8. Zamość, 
dr. skad., 1600, 4. O. Dz. 
- :Meditatio Beu exp1icatio Psalmi LXVII. 
(edit nieron. Bolikowl., dedic. Cardiu. Ra- 
dziwiłł). Crac., Laz., 1597, 4. O. 
- Probi et Galliao ao Poloniae amantis viri 
oratio. Basileae, 1575, 8. J. O. Czar. Św. 
tiz. Bibl. Uniw. Wrocław. porównaj: Ora. 
tio (1589
). 
- l'rossis regi optimo fuelicitatem. 1568. 4. O. 
- Do ()bywatelów [nfiantakich na
ominauie. 
Lwów, Paw. Żelazo, 1600. 4. O. W. 
- Poemsta do natali Cbristi. Do tribus ma. 
gis. (ded. Joanni Christoporski). Crac., b. 
w. dr., 1562, 8. O. K. W. R. Dz. Św. 137.. 
- Querimonia. ca1amit08i ducatos Lituaniao 
ad Sigismundum Augustum. S. l. et B. iI. , 
4. O. 
- Rozsłdek o warazaw8kich sprawach na e. 
lekcyej. Krak.. Math. Siebene"cher, 8. a., 
(1573 lub 1574), 4. O. Czar. 
- Urania sive coelestis electio stanislao et 
Bcrnardo Maciejoviis. (Carm. And. Trzy. 
cieski). (:r&C.. Scharff., 1574, 4. J. O. Czar. 
R. Dz. Sw. SI!. 
- ob. Lukrecya. Sentan.tia.. 
Soltar Szent David. :Na końcu: Krackoba.n, 
nomtatot Jeronymoa Vietor rele8igbe Ha. 
zanal Strikonia Lazar, brak tyto 8. J. 
Somer J. Vita Jacobi Despotae. ViUemb., 
1587, 4. Sw. 
Sommerreld ob. Esticampianus. 
Soschinu!l (Soszyński) J. AmpL Panegyri. 
cus ad Job. Jac. de Ostrorog. Lugduni, 
1698, 4. Dz. 
- Oratio de natura et virtutibus Aquarum 
acidarum. Basileae, 1597. K. 
- Theses de lue pestifora. Dasileae, 1597. K. 
.sowiń8ki Piotr. Qusestiones cthicae ex A- 
ristotelis philosophia, (rledyk Lucae Sowiń- 
ski. Carm. :Nic. Szuyski et Dan. BazylikJ. 
Argentor., 1600, 4. J. 
Spangen.berg Joanncs. Bellum graromati- 
cale. Crac., Scharff., 1538. K. 
- Computus ccclesiasticuB in puerilea que. 
stiones redactu8. Manus, sca1iiJ, rotulis et 
figuris illustr., omnibuB 8tudiosis utilis et 
nece8sarius. Crac., Viotor, 1543. 8. K. Czar. 
- Computus ecclesiasticus, dedic. JoalJni 
Holtegel abb. Walkaradensc. Carm. Erasmi 
Benedicti Silesii et J oan. Longisy lvii. z przy. 


kładami W j\:z)'ku polskim. CrBc., Vietar. 
1546, 8. J. O. 
- Orac., Matb. Scba.rff., 1546, 8. J. O. 
- Crac., Scharff., 1547, 8. J. 
- Toż. Crac., Bier. Scbarff., H/50. 8. W. Dz. 
- Crac., Hier. Scharff., 1552, 8. J. O. Iłr. 
- Toz. Crac., Laz.. 1554, 8. c.7.ar. 
- Toz. Crao.. Math. Siebeneychcr, 1559, 8. 
O. Sz. 
- 'roż. Crac.z. 1568. 8. R. 
- Crac.. M. l:Siebeneycher, 1572, S. J. O. K. 
Czar. 
- Dialectica. Crac, Math. ScharJt, 11547, S. 
J. O. 
- Crac., Rier. Scbarff., 1648, 8. ZamojiJ. P. 
- To!. Crac., Scharff., 1552. 8. J. O. 
- Erotemats de dialectica. Crac.. afr. Scbarff., 
1541, 8. O. K. 
- 'fl'ivii erotemata. Crac.. vidua Ungler, 
1544. Zamojs. 
- Erotemata de Rhetorica. Crac., (br. końca). 
12. J. 
- Rhetorica. Crac., 1550, 8. Zamojs. 
- Toż. Crac., o1f. Scbaa'ff., 1561, 6. O. 
- QuaestioncB musicae. Crac., 1536. 8. Dz. 
- Toz. Gracchoviae, Matll Scharffenb., '1544, 
Zamojs. Sw. 
- b. m., vidua Fl:Jriani, 1546, 8. J. 
- Crac., Hier. Scharff., 1550, 8. 
. Czar. 
- To*. Crac, (lff. Stani8J. Siradiensis 8. 1677, 
8. Dz. 
- Toż. Crac., Garvolinus, 1584, 8. Dz. 
- Crac., b. r. i dr., B. J. 
- Trivii erotemata hoc O. Gramm. Dialect. 
Rhethor. Crac., Bier. Scharlf., 11552, 8. 
(Tytuł nowy do edycyi Dialektyki z r. 1548 
i Retoryki z r. 1550, które z dawDew kar- 
tami tytulowemi pozost.ały). Zamoja. 
Sparre Ericus et Brabe Ericus. Oratio no- 
mine Johannis III. et principia Sigismundi 
ad eomitia WarBavien8ia A. 15fii habita. 
b. W. m. i r., 4. J. O. K. C. R. Dz. Sz. P. 
Sw. 
a p c c u l u m libel'i arbitrii contra haereticos. 
Crac., Siebenej., 1557, 8. ob. Rozrazewski. 
Sperulu8 Franc. (Episc. S. Leonis). Ora- 
tio (de Victoria Sigismundi) in Pontificiis 
Olementi
 VlI. habita. Crac., Vietor, 1527, 
4. J. IL Sw. Z. 
Spiczyński Hier. O ziołach tutecznych i 
zamor8kicb. (przekład z L. Choulanta: Hor- 
tus sanitatis, dellyk. Stan. Gasztoldowi wo- 
jl'W). Kraków, Wietorows, 1542, fol. Czar. 
.I:)r;. 
- Toz. Crac., lIaer. Marc. Scbarff., roI. 1552. 
Dzied. 
- Toz.Nauka o puszczaniu krwie (przez Andrz. 
z Kobylin/\ napisana 1M2). (na herbie 
Szarffenbergerów wyryty rok 1554). Crac., 
haer. Marc. Schl1rff., 1556, roI. J. O. Br. 
Czar. K. W. M. 
- Toz. Inoa edycya. Kraków, (1542 czy 1552?), 
foJ. J. B. 
a I' i e g e I (ller) Bruder8chaft Marie der Fur- 
stin Barbara. geboren ezu 1'0111. Leiptzk, 
Lotter, 1615. 4. Czar.
>>>
198 


Społku - Statuta. 


S II o ł k u (o) panów chrzeBć. przeciw Turko. 
wi. S. I., 1
96, 4. O 1. C. W. T. ob. De. 
liberacya. 
S p o r n Mart. Speculum baereticornm. Crac. 
Haelicz. 1540. Czar. 
- Confessio £idei lM4. cb. Confessio. 
Sposób praw trybunalnycb przez Słepha- 
na z Bożej łaski króla pole. fol. Br. 
S I' o s o b y (Zgodne mów.) o Jezusie syna 
Bożym (przez Blandrat
). b. m. i r. Czar. 
S p o t h Petrus DUlIin. Declarlltio idiomate 
quidem polo nico a me conscripta. quali 
Polonia indigeat rege. Praga. Georg. Ni. 
grinus, 1590, 4. K 
S P r a w i postępków rycerskich opisanie. 
Lwów, Bernath., 1599, 4. Czar. 
Sprawy i nchwały synodu generalnego to- 
ruńskil'go. ano 1595. ob. Acta. 
Sq u arc i al up i :Marc. Simonis Simonii athaei 
summa religio. Crac., Rodceki, 1588, 4. 
J. O. 
- De cne1i sive oeris potius nrdorc in Da. 
cia seu Trans5ylvania viso 8. 1581 Hbellus. 
Typis Alex. Rodecii. 8. Dz. 
Stanislaus qne pars orationi&. b. o. m r. 
i dr., (Crac, lb21i?), 4. J. ŚW. ob. Donatua. 
Stanisław z Rawy. Przepowiedzenia przy- 
gód z biegów niebieskich r. 1564. 8. Dz. 
S t a II i 8 ł a w z Bochni. Fortnna albo szczę- 
ście. (brak tytułu) (drzeworyt Fortuny roz. 
poczyna. Na .iednej rycinie data 1531). C. 
Stanisław. Clericus Sig. rcg senior. Na 
""eselie królewny Izabelle. 1639. ob. RIe. 
rika. 
Stanislaus Cracovien. Ephemerides anni 
1542. Croc., Haller, 1511, 4. J. K. 
"t a D i s ł a w ze Lwowa. obacz Leopolita.' 
S t a n i s ł a w z Łowicza. De arta compooeodi 
('pistolas. Encbir. orthographiae. Crac . apud 
Florianum, b. w. r., (ded. Tom. Obodziń. 
ski). 4. Czar. 
- Toż. Crac., Florianus, 1521. 4. Dz. 
- Elenchus cODtentorum in boc Encbiridio. 
De gloriosae V. M. Dei genitriois immacu- 
latA conceptione Crac., Ungler, 1538. 8. O. 
K. Dz. Br. Czar. 
- obacz Locher. 
Stankar Franc. Canones reformationis ec. 
clesiarum. dedic. Sig. Ąug. F,'ancoforti, 
Eichhorn, 1552, 8. Czar. Sw. 
- CODciIiationes quoruJJdam locorum scri- 
pturae nunc I,rimum cxcusae. BasHeae, 
ParcuB, 1547, 8. O. 
- Explicatio epistolae D. Jacobi eL Conci. 
liationes quorundam locorum scripturae an- 
tea non visae. Basileae, Pareus, 1547,8. O. 
- Summa confesioDis fidei. S. I., 1570,4. O. 
- Disputalio de trinilat.e b. m. i r., (1551), 
8. W. Czar. 
- Dc Trinitate et Unilate Dei, dedic. Pt'. 
tro Sborovio CasteU, (Crac.), 1567, 4. J. O. 
- De trinitate et mediatore Jesn Cbris. 
Crac., Seharff., ]562, 8. C:i:ar. W. ŚW. 
- Libri duo, quorum pl'imus Apologia ad. 
ver8UB eos qui eum iracundiae accusant, 
alter de vcra inter SarDicium et StanklIo, 


rum iueunde concOniU1.e in fide, ratione. 
1568, 4. J. O, Dz. 
- Ebreae grammat . institutio (ded. Jac.Fugge. 
ro}. Basileae, J Parcus, ]M1, S. J. O. tij 
- Toż tamże, 1555.8. J. O. Sw, 
- Ispositione de la epistola canonica di S. 
Giacobo. Basileac, 1547. Dz. 
Stanów król. polskiego o elekcyey Zygmnnta 
IIJ. do różnych ksiązQt list.y. Krak.,l'.aza.rz, 
Ui87. 4. J". K. Moszyii. Gd. 
Stnphylus FJ'id. SynoduB sanctorum pa. 
trum. Norimberga, Fabric., 1558.4. Czar. W_ 
Statoriu8 PetruB. (Stojeiiski) ojciec. Apo. 
lo
ia sd diJuendas Stancari calumnias. Piu. 
(!ZOW, b. dr. i r., (11)60), 8. Cz. 
- Emanuel seu de aeterno Verbo Dei Filio, 
homine facto. Pińczów, 156), K. 
- In abitum J03. a Lasko iUDebris oratio. 
PiDczoviae, Daniel I.ancicius, 1660, 8. J_ 
Czar. 
- Polonicae Grammatices insiitutio. Crac.. 
Wierzb, 1569. 8. J. W. Czar. 
Shtoryus Piotr. młodszy (syn). Odpowiedi 
na księgi SmigJeckiego S l. et a.. 4. O. 
Czar. W. 
- Obrona sentencyey o spo90b.ie zbawienia 
naszego. (przeciw Grzeg. z Zarnowca). b. 
m' i r., 4. Czar. 
- DysputacYI1 lubelska z Adr. RadziJniń- 
skim. dl'uk Rodeckiego, 1592.. W. 
- Odpowieź na księgi Marć. Smigleckiego. 
B. m. i r.. 4. W. C:.!ar. 
Statnta eynodaJia vratislav. Wratislaviae
 
Elias Succentor. (1475), 4. J. 
- cathedralis cccle8. VratisI.. 1585, 8 Cel. 
W. ob Mortinus. 
S ta t u ta tlynodalia et provincia1ia (vratisla. 
viensia gnesn. et posn.). Norimbergae, H. 
Hoeltzcl. 1512, 4. J. O. K. Cel P. Sz. Czar. 
Pusto Św. Włocł. 
statota provinc. toti pl'ovintie gnesn. Posn.
 
Vratisl., cracovicnsis, ceteris et singolis 
episcopatibus, edita (uchwal. 1420. za Mikol 
Trl!by) edidit Johannes Albertos Wictla- 
thon Clericus gnesnen. (Lipsiae. 1489 ?), 4. 
Z. (Oprawne razem z takim.ze całkiem dru- 
kiem p t. Diaput.atio de conceptione Virg. 
in Studio liptzcDsi anno 1489). J. O. (dwia 
różne edycye). Br. Pnsł. Sw. W. (Egzemp. 
pergamiuowy zachowany w kapit. metrop. 
poznańs. ma l'óżnice w tytule: Stoi tam 
edida zamiast cdita, lIisertis za.miast in- 
sertis, ma kart pergaminowych 53.). 
Statuta dioecesana pro dioe8i (tak) Gncsn. 
cd. lJaski. (w tytule przy 11 erbach rok 1(12). 
Crac., in aedibus Haller, 1513, 4. O. Czar. 
Sz. P. Pusł. 
_ . proviocialia toti prov. GnezneDsi valentia,. 
auctoritate apostolica editn, nt patat clllr& 
ex bulhs summ pontif. (kart przeszło 56). 
b. w. m. i r., (z końca XV. w), 4. J. (br. 
końca) 
Statuta provincialia toti prov. goesn. va- 
lentia. (Nic. Tr
ba), Crac.. Haller, (dedyk. 
Joanni Archiep. SI r. 1618), ł. J. O. K. Cz. 
Dzied. Św.
>>>
8tatuta - Strattma.nn. 


]99 


- provincie Gnesnensis. S. l. et a., 4. (fol. 
2 nI. i 44 nI.). O. Cel. Sz. 
- provincie gnesnensis antiqua revisa dili- 
gen ter ct emendata (edd. J. Lasco). S. I. 
et a., 4. (roI. 56 n1.) (na okładce r. 1527). 
J. O. ŚW. Katedr. obrz. łac. we Lw. Br. 
(Crac., 1527). Cel. Pusł. 
- Antiqol\ revisa et emend. Statut a nova. 
Extravsgant-es. Crac., Math. Scharff., 4. 
(k. niel. 68). W. Z. ,Włocł. 
- Antiqua et nova revisa diJig. et emend, 
edd. J. Lasco. Cra('., Math. Scharff., 1528, 
4. (k. 99 nI.). W. Włocł. Dzied. Czar. Św. 
Sz. Dz. 
- Antiqua et nova, diljgenter revisa et e- 
mendata , edd. J. Lasco. Crac., ScLarff., 
1527, 4. Br. C. 
- Nova inclite provincie Gneenensis tempo- 
re D. Joannis de Lasco in diversis provin. 
cialibuB synodis conrecta. (et Carm. St. Ho- 
liii). Crac., per Math. Scharff., dirigente 
Stan. Sudolski plebano in Kuthno, 1527, 4. 
(kart 68). J. Czar. Włocł. 
- Toz. Crac., Math. Scharff., imp. .Marc. 
Szarff., 1527, 4. O. Czar. Dzied. K. Sw. 
8tatuta prov. gnesnen. nova. Crac., Math. 
Scharfi. expo Marc. Bzartf., 1528, 4. J. O. 
K. Czar. .Dzied. L. Pusł. 
Statuta dioecesis viluensis eub Johanne de 
ducibus Litbuaniac. Crac., Scharfi., 16:21:3, 4. 
Św. 
S t a t u t wielikoho kniazstwa Litowskoho. Wil- 
no, w domu Mamoniczów, HiSS, foJ. J. K. 
W. Kij. Moszyń. 
Statuta Sigismundi l. Crac., Vietor, 15
4, 
roI. J. (odmienne egzemplarze cztery). O. 
Er. P. Sz. K. C. W. (dwie odmiany). Czar. 
Cel. !II. Dz. Dzied. Św. (W tytule zwykle. 
.toi: Statuta Sig. I. Poliniae Rcgis. W e- 
gzemp. Biblioteki Czal.tor. stoi 1Ia tytule 
Polonie a nie Polinie. Równie w egzempl. 
Czar. i Bibl. Uniw. Warszaws. jest kart 
liczbowanych LUIII. zamiast LUU. jak 
w innych, ale za to karta L. wypuszczona). 
Statuta Sigism. J. a. 1507 -1539. Crac., 
Vietol', fol. Dz. 
S ta t u ta et laudabilcs Christianae ordina- 
tiones. Sigiemundi R. P. in sua regali ci- 
vitate Gedanensi ercctae et constitutae. 
Crac., Vietor, 1526, 4. J. Gd. Czar. Św. 
- To! po niemiecku. Crac., Vietor, 1526, 
roI. Dz. 
S t a t u ta Ducatus Mazoviae 154l. ob. G 0- 
riński. 
S t a t n t a rcrormationis Monosteriorum Ol'di- 
nis Cisterciensis. Crac., ]58], 4. W. (brak 
tytułu ). 
S ta tu ta Seymu Warszawskiego. r. p. 1557. 
Krak., dziedzic c M. Scharff., fol. O. K. 
Dzied. Czar. 
S t a t u t a fratrum S. Repulchri Jerosolym. 
CODvent. Mechoviensis, cura et impensis 
Andr. Bathorei. Crac., Lazar, 1585, 8. W. 
Statuta inclyti Regni Polon. emend. (de- 
dyk. Zygm. I. układali Thaschiczki, Bern. 
Maciejowski, Geore. MischkoWlki, Bened. 


Jzdbieński, Alb. Policzki, Nic. Koczanow. 
liki). Crac., Hier. Vietor. 1532, fol. O. Rw. 
K. (dwa exempl.). Czar. Petersb. Br. Po- 
tocki w Krzeszowicach. 
stawicki Michał. PrOroctwo .Methodius.z& 
Śgo. b. w. m. i r. (Krak., Scharff). K. 
Stephanus1Jatory. Literae quibus res a se 
in bello Moechico, post captum Velico Lu- 
cum gestas... 15S1. K. 
- Confirmatio jurium, privilegiorum Regui 
Polon. roI. W. Dz. 
- Literae de electione Annae. 1575. roI. W. 
- .Naznaczenie koronacyi. Literae de prae- 
stito jurameuto. Krak., 1576, fol. W. 
- Postanowienie względem podwód do War- 
szawy na sejmie ]578, fol. Sz. 
- Excmplar litterarum civitati Gcdanensi 
datarnm. Varsaviae, 1578, 4. O. P. 
- Potwierdzenie elekcyi króla. Ster. 1576, 
roI. W. 
- Declaratia privilegiu arcybis. Gniez. o ko- 
ronow. króla. 1576, fol. W. 
- Uniwersał dd. Wlocław l/IV. 1577, Col. O. 
- Literae fldei (nnznacz. koronscyi). 1576. 
roI. W. 
- Oznajm. o poborze kwarty. Krak., lJaz., 
fol. W. 
- Edictum ad milites de causis belli in mag. 
Musc. ducem suscepti. Colon., ]580,4. T. P. 
- EJictum Suirense de causis belli contra 
?Josc. Wm'sav., 1579, 4. T. 
Epistola: lhstoriam susceptae a ee supe- 
riori aestate aduersus lIloscbum expeditio- 
nis et expugnatpe ciuitatis et arcis Polotz. 
ko, recitans. Ad ordines Regni l'oloniae 
l'cripta. Anno MDLXXlX. b. m. dr., 4. K 
- ob. ConstilutioJJes. 
Stefanowski Hier. ob. Źagie1. 
Ste 11 a ClericOI U1I1. (Stan. Lwowczyka?). Vien. 
]lae, Vietol', 1515, 4. J. Czar. 
S t e 11 a Erasm. De Borussiae antiquitatiboll 
libri duo. Basileae, 1518, 4. Dz. 
Steni UB Sim. (vel. Alb. CalissiuR). Equitia 
Polon i in Jesuita!i actio I. r. 1590, 8. Dz. 
Steyncnsis. ob. Valla. Stratander. 
S t i b o r i e n s i sAndreas. prognosticon Aug. 
Olomunicensis ex Gymn. Patav. (Joh. Glogo- 
vienB. ab A. Stiboriensi missum). 1491. Sw. 
Stobnicensie ob. Joanncs. 
S t oj e liS k i ob. Statoryusz. 
Stoi u e Mth. Meditatio prophcliae Esaiae c. 
LIII. Regiom., 15(;3, "4. 1'. 
Stok Jan. Wl!chocczyk. Historya cudna o mi- 
łości Tytusa z GiBymscm, dec1yk. Janowi 
NaroIJińskiemu z łac. Krak, Wierzb., 1564, 
4. Czar. 
Strasz a. Jan. Anbringen tiirckischer Lega- 
tion Ebl'achimi ScrotBchii gebornen Pole- 
cken welche er - zu Frankrurt gethan. AU8 
latein. verteusch. 1562, 4. P. 
- ob. Suleman. Tarnowski Jan. 
Stratandu Christ. Seynel1sis. ob. SlIhelli. 
cus. Seynensie. Valla. 
Strattmann Mat.h. Carmen eleg. de ad- 
ventu Sigism. Reg. Pol., dedic. Erico Bra- 
ko. Dantisci, P. Rhod., 1587. Gd.
>>>
200 


Stromer - SynoduII. 


Słromer Henr. Aurbac1lensis. Algorithmua 
linealis. (ded. Andr. Hume\baym) (z her- 
bamI Polski i Akad. Krak.). Viennae, Sin- 
grenius, 1514, .t. P. Czar. 
- Toz. Crao., Mt.h. .Scharfi'., 1536, 8. O. 
- .Toz. Crac., Yjet., .1524, 4. K. Czar. Br. R. 
Sw. 
Strohchius ob. Strasz. 
Strumieńaki Olbrycht. O eprawie, sypaniu. 
wymierzaniu i rybieniu stawów, ded. Mik. 
ł'irlejowi. Krak, 
nz.. ]573, 4-. O. Dzicd. 
St.ruthius J"os. Sphygmicae artis Libri 
quinqoe. Basileae, Oporinus, (1555), 8. J. 
O Popiel. Tpn. A. W. Czar. 
- Venet., Anelli, 1573 , 8. J. O. Dz. 
Stryjkowski Maciej. (Mathys Pl"ekonides). 
Drzewo królewskie (Fragment genealogii 
J!1giellońsklej na arkuszu otwartym). fol 
Sw. 
- Goniec cnotby do prawycli sIachciców, 
dedyk. Janowi Cbodkiewiczowi (wiersz st. 
Leśnickiego). druk. J\Iac. Wierzbi
ty, Kra- 
lów, 1574, 4. K. Dzied. W. Bazylianie w 
Wilnie. 
- Która przedtym nigdy świata nie widziała. 
Kronika Polska, LitewskaZmodzka y wszyat- 
kiey Rusi. Królewiec, u Gerzego Osterber- 
gera, 1682, fol. J. O. ŚW. K. C. Cieński. 
Cel. M. R. W. Dzied. P. Gd. Sz. Uphagen 
w Gdańsku. 
_ Na herb XX. W. X. Litew. i Oświec. XX. 
Sluokich Olelkowiczów. b. o. m. i r., fol. 
Sw. 
_ O wolności korony polskicj, ded. Janowi 
Kostce a Stang-enberg. (Carm. Andr. Tri- 
cesii). Krak. Mik. Schar£f, 1575. 4. Dz. Gd, 
Krasiń. 
_ Toż. tamże, 1587, 4. Czar. Cieński. 
_ Przesławnego wjazdu do Krakowa i koro- 
nacyi Hem-yka Walezyusa opisanie, dedyk 
Aleks. Chodkiewiczowi. Krak., Wierzbi
ta, 
1574,4. Dz. Czar. Cel. Gd. R. W. ŚW. 
St.upanus JOB. Nicol. De holometrifabrica. 
et USU, dedic. ad. Dom. Osmolski. Basi1eae. 
1577, fol. P. 
Sturmius Joan. De nniversa rat.iono Elo- 
cot.ionis rhetoricae libri 4. editi opera Chri- 
stopb. Tretii Poloni (cum epist. ad Stan. 
Koniecpolski). b. m. r. i dr., (Strasburg. 
około 1l76), 8. J. 
_ Epistola ad Alexandrum ducem Sluccnsem. 
Ejusdem de educatione principum libellus. 
Argentorati, Wyriot , 1581, 4. O. 
_ poeticom primum volumen cum Ieniati- 
bus Jobannis Sturmii. Toruniae, :M. Nerin. 
giu&, ]584, 8. J. T. 
Sudrovius Stan. Wykład na modlitwg Pa ii- 
sl'ł. Drukowano przez Karcana. 1580, 12. 
O. W. 
Suerin Jac. Elegia et. Eidyllon. Regio- 
monti, 1563, 4. T. 
Suleman Sultanus Turo. Imp. Literae mis- 
!lae Constantinopoli ad Fcrdin. Imper. Rom. 
ab Ebrabimo Strotscbio 1'0lQno a. 1562. 
patavii, ]662, 4. P. 
SulpitiuB Joann. Verulanu8. De moribUB 


puerorum carmen cum rythmis polonicia 
et germanicis, edid. Fran. ][ymerus. dedic. 
Stan. Bonero. Crac., Math. Scharlf., 1533, 
8. Czar. 
S u m m a confesBionis fidei Fra1\c
 Stancari. 
ob. stankar. 
- jubilaei Clementis VIII. Crac., Laz., 1595, 
fol. Św. 
- nabożeństwa i powinowatstwa cbrzesciań. 
przcz ks. Stan. Bo, ded. J

rz. 
 Górki 
kaszt. b. m. i dr., 1573, 4. Czar. 
SumD18rium Bullae Leonis Papu pro in- 
staur. Castri Camlenyejt. Crac., Ungler. 
1516, 8. W. 
Summarius compotus ex variis computu. 
nlibns libris breviter recol1ectus et eaati. 
gatus Crac., Ungler. imp. Haller, 1522. 
Tpn. Br. 
- Toz. Crac., 1546. K. 
- ob. Computus. 
S n sly g a Laur. (Wawrzyniec). Reverendiu. 
Francisco l'.lj,cki Episcopo Margaritensi gra- 
tulatio. Crac., Lazar, 1598.4. J. O. Moszyń. 
_ Tecbnicometria D. Alberto Clotnaeo. Crac., 
Alb. Kobyliński, 1598. 4. J. Moszyński. 
Bvetollina Tranqni1lus. Liberillustriumvi- 
rornm. Crac.. Vietor, 1523. 4. Czar. .T. 
_ Toż. (dedic. Amadeo Romagnano episc.). 
Crac., Viet., J524, 4. J. O. K. W. Sz. P. 
8winiarski Adam.ns. Theoria Calendario- 
rum quam contra qU08cumque impugnarę 
volentes. Wirceburgi, 1694. K. 
Syeprciua Felix. Examen tbematum D. 
Stanislai Zawacii pici productorum. Crac., 
1563, b. dr., 4. J. O. W. Dz. 
- obacz Beprcius A. 
By1va Sententiarum ex Ovidio. Crac., Math. 
Scbarfł'., 1536, 8. J. O. Dzied. 
Sylvius AbeluB. Oratio funebris in obitum 
Joannis 8 Lasco. Pinczoviae. Daniel. Lan- 
cicius, 1660. 8. J. Czsr. 
S y l vi u s Const. Commemoratio pompae ob. 
servatae in coronatione Barbarae reginae. 
(et carmen Adami Schroteri, dea. .Nicol. 
Hiibnero). Cra.c., J,az.. 1550, 4. J. O. 
sylviua Eneasz. Epitoma Europae. Crac., 
Unglet. 1512. 4. O. (brak począt.). 
_ De Polonia, Lithnania et Russia. Ex Bib1. 
Joh. Pistorii. Baaileae, 1582. Racz. 
Synesiu.s episc. Ad Al'Cadium liber De re. 
gno bene administrando, Sto llovio inter. 
prete. Ad. procancellarium Petr. )tiscovium. 
Venetiis, Somascus, 1563. 4-. O. W. ŚW. Dz. 
SzarBrzyński. ob. RibadaneirB. 
S y n o d SąJomil'ski. ob. Consensus Rozumienie. 
- Lrzeski. ob. Skarga. 
Synod l'oruńsk. Absurda. 1596. obacz Śmi. 
glecki. 
Synodu s dioecesana Vladislaviensis cele- 
brata a. 1586. in oif. Joan. Wolrabi J l'osn., 
1589, 4. K. Czar. 
_ dioecesana. gnesnensis Lovicii 29. Mart. 
a. 1593. celebrata et epistola Stan. Karn- 
kowski. Posn., vidua Volrabi. 151:13, 4. l, 
Cząr. Sw. Hz. 


.ł.
>>>
Syr8ch - Szysz.kowski. 


2ul 


- dioeces. plocensis a. 1{i93. praesid. A. Ba- 
ranOW8ki. Crac., .Petric. W. 
- Toi. Crac., 1597. Pu&ł. 
- dioecesana Vladialaviensis sub Rier. a. Roz- 
drazow ccIebrata a. 1586. Posnaniae. Joa. 
Wolra.b, 1588. ł. J. P. Pud. 
- '1'01:. Posn., Wob"ab, 1689, 4. Pusł. Czar. 
Syrach Jezus. ob. Jezua. 
Syru8 Fubl. Mimus. Seleclae Sententiae o- 
pera Erasmi Sixti Leop editae (dcd. Ni. 
col. Bogusławski. Carm. Joan. Czechovii. 
Ad. Stephanidis, Biel'. Doliliski. Valen. 
Plarmii Lubominii). Crac., retricov., 1599, 
8. J. O. ŚW. 
Szadek ob. NicoIaus Sbadek. 
Szamotulski lShamotuliellsis) Gl"eg. Ana- 
cephaleosia flosculos monogramUJos 
x pro- 
gyma8matis Christophori Elldortini com- 
pleetens (z herbem biskupa J. I!atalskiego). 
b. w. dr., (1535), 8. J. li. Sz. Sw. Dz. 
- ProceRau8 JUI'ia breviul' Joannia Audl"eae. 
9rac., Ungler, 152-1, 8. J. O. C. Czar. Dz. 
Sw. Sz. P. 
- Toz. Cr8c.. Ungler, 1531, 8. J. O. Dz. K. 
C. Sw. Czar. (z odm. kartl! tyto z cyfrlł S. 
A. naprowadzajl}cl! na wniosek iż to być 
moze przedruk :::;ynów Marka Szarfenbar- 
gera.). 
- Toż (et Carm. Petri Ri8inii ad hon. J. 
Latalaki). Crac., Ungler, 1537, 8. J. O. K. 
Cz. A. Dz. Dzied. Br. r.. 
- Enchiridil)ll impedimentonJM iuxta cano- 
nicaa illatitutiones. (dedic. Joann. Chojeń- 
iSki). Crac., Ungler, 1
29. 8. J. O. K. C. 
W. Czar. Cel. R. Dz. Sw. Br. 
- Toz ed. Crac., DngL, 1524, 8. J. (arkusz 
pierwszy dzieła). 
- Lectura 8uper titulo de regu1isjuris. Crac., 
Ungler, 1524, 8. J. 
- Toz. Crac., Ungler, 1537, 8. J. 
- Repetitio Capituli ad nostram de emptio. 
ne et venditione. cum quaeatione de con- 
tractu eroptionis. Crac.. Vietor, Ui41, 8. J. 
O. Kij. Św. Sz. 
- Sermo de indulgcntii8. Crac.. Ungler. 1532, 
8. O. Czar. Br. 
- Vincula Hipocratis ad alligandum caput 
Christophori Endomoi gijrgatum spirantis. 
(e' epist. Vat. .Passerini Wróbel). Crac., 
UngIer, 1536, 8. K. Dz. SZ. 
- Tuż z odmiennym textem. Crac.. UngI., 
1636, 8. Dz 
- obacz Ganias. 
S z a m o t u la k i Mateusz. In 8stronomiam in- 
troductorium J. de Sacrobosco. Crae., Flo- 
rian, illlP. Haller, 152:!, 4. C. 
Szamotuhki Sebastyan X. Disputacia X. 
Hieronyma Powodowakiego z Ministrem 
zboru Nowoaryańakiego Smigi{lskiego. Ja- 
nem K1"8towicio8zem. Poznań, Wolrab, 1581, 
8. K. 
- Dispułacia wtóra o trzech personach, od- 
prawiona w Smiglu. Poznań, wdowa Wol- 
rab, 1592, 8. Czar. 
Szamotulski Wacław. In runere Elisabe. 


.ł._ 


thae, Sig. Aug. conjugis. carmen lugobre. 
Crac., vid. Unglerii, (1545), 4. O. 
Szekely E!ltvan. Chronika Vilagnak. Crae.. 
Lazllr, 1558. 4. J. 
Szeliga Wojciech. De venenis. Venctiis, 
Mejetus. 1584, 4. (Dec.1yk. Stephano regi 
Poloniae). O. 
- Toż tamze, 1588, 4. K. 
SzemetJan. Trymachia. (J. A. Kmity). Krak.. 
b. dr., 1594, 4. W. 
Szepsius Georg. Macer. CUllae, seu in na.- 
tivitatem Dommicam Ode. Crac.. LaLar, 
1556. K. 
- Lllurua in laudem almae Univers. Craco- 
vien., dedic. Matb. Lanzki archid. gnesn. 
Crac.. Lazar, 1557, 8. J. O. K. 
Sz ilchow Urllch. Cz

ci 4. Kraków, 5340 
(1559), 4. K. 
S z I a c 11 c i ń li ki Marcin. (SchIacbcinius). De 
re lici Cracoviam adventu Sigismulldi III. 
carmen. Crac., LIIZ, 1587, 4. J. O. K. Św. 
(dwio edycye). 
- In felicem ingres sum SigisIU. 111. carmen. 
Crac, Laz., 15:7. 4. Św. 
Szpot DunilL ob. Spoth. 
szymanowski. Pi
cli8tnik. (wiersz). 4..Św. 
lSzymanowski Mikołaj). Threni in oblturn 
adolescentis Nieolai Szymanowski a iuv,:n- 
tute acad vilo. scripti. (Oralio Anul'. Mlę- 
dzyborz. Carmina Stan. Jlowski, Alb Sq- 
monowicz, Nic. Szyszkowski, Joann. Rudo- 
minae, Alex. Sluszka et aliorum). Vilnaa, 
(J1f. aead. S. J. C11ristoph. Patro, 1596, 4. 
J. K. 
Szymonow icz (Simooidcs) Szymon. Aeli- 
nopacan. b. w. r., (w 
amo8ciu?), 4. J. O. 
Br. C. Czar. 
- Castus Joseph, tledic. Slan. Sokolovio. 
Crac., l.azar, 1587, 4. J". O. Dzied. Czar. 
W. Br. Dz. SZ. 
- Castus Jozcph, przekładania St. Gasław- 
ekiego, dedyk. Stan. Garwaskiemu star. go. 
et.yńs. Kraków, 1.az.. 15!ł7, 4. O. 
- .Flagellum livoris, continens omuia fcre 
metrorum genem, qoibu8 uaUB e
t Hora- 
tiUB. CI'ac., Laz, 15t!8, 4. J. O. . 
- Epithalamium Sigisro. Ul. Polon. regls et 
Annae, Caroli ducis Austriae filiae. Leo- 
poli, Garvolinus, 1592, 8. O. Br. Moszyń. 
K. ob. Epithalamiou. 
- Joel pr0l'heta, 'ad Clementem VIII. pon- 
tir. Crac., 1.az., 1593, 4. J. O. K. M. Dz. 
Dzied. 
- Sliub na reseie Ad. Hier. Sieniawskiego. 

wów, II. Bernath. 1593, 4. J. O. Zamoj. 
Sw. 
- Philaenon. ad Ad. Hier. Sieniawium. Sa. 
moacii, 1600, 4. O. Czar. 
- Naenia funebriB ad St. Socolovium de 
morte Jacobi Gorscii. Crac, A. Petrieov., 
1586, 4. J O. Dz. Sz. 
Szy.ezkowaki lSi8coviu8) Marcin. De obi. 
tu Annae Pol. et Suec. Reginae. Epi8tclll. 
(ded. Georg. RadziwIll Cardm.). Crac., La 
Z8r, 1598, 4. J. O. K. C. Dz. Kij. 8z. Sw. 
W. Czar. Dziad. 


28
>>>
202 


T.fin - TheocrituL 


- In runere Annae Reg. Oratio. Crac., Lu., 
1199, 4. J. W. M. Sz. 
- Pro religiosissimis S. J. patrib1ls eonva 
£cti eqoitis Poloni Actionem primam ora- 
tio. (ded. Pet.. Myszkowski). Crac, Lazar, 
]590, 4. J. O. K. C-"ar. M. Dz. SZ. Br. Św. 
WłocI. 


T. 
Talin Jan. (Defekt braknie tytułu). Pod 
przedmowl} do czytelnika podpisany: W Har- 
lemie 15 sept. 1586 Jan Ta fin. Przedtem 
2:aś 2 Epigrammata Tumowskiego: in Cs- 
J'aeteres filiorum Dei ab Henrico Girk a 
Girkow polonica idiomate donatos. "}'ytnł 
(przy początku l. rozdz.). Piłtno s)nów 
lJQzych to jest O znakach ich y pociechach 
w krzyzu i utrapieniach. ]2. K. 
Tamnitius And. 'l'ractat albo rosprBwa na 
ezas naroda. J. Chr. (i wiersze M. HuJdr. 
Schob. do Jana RusinowBkiego, Szyrn. 0- 
stromickiego, Wojc. Dorpowskiego). Toruń, 
Kotenius, ]197, 4. Czar. 
Tarcagnota Giov. Delie istorie dei mon- 
do. Venezia, Ginnti, 1185, (Vol. n. Parte 
1IJ., dedyk. "Stefano re di Polonia") .t. O. 
Tarcza duchowna (b. r. m. i dr.) podobno 
Unglera, około 1533, 8. J. 
Tarnowski Jan. De bello cum Tarci. ge- 
rendo disputatio sapientissimL Ad Carolum 
V. scriptore Joanne Btrasio. Nunc pri- 
mum a Joann. Geor. Schedia Hagenoene 
in lucern adducta. (Dedykacya Strasza jest 
z Krakowa r. ]542). Wirtzburgi, !'}eisch- 
mann, 1591, 8. O. K. P. 
- Consilium rationis bellicae. (po polsku 
spieał moze Jan strasz). Krak., J'.aun, 
1518, 4. Czar. (Da perg.). 
- O obronie koronnnej. ob. Ustawy. 
T SI! II Y c k i Mik. Btatuta et cOD8uetudinea. 
1632. ob. statuta. 
Tec no Jan. Beantwortunge des Sendtbrieffs 
Geor. Mylius an die evangeI. in Polen. (de- 
dlo. Otthoni Schenking epi8c. Venden.). 
Brunntrut, Schmidt, 15!:17, 4. Czar. 
Tenacyusz Jon. Kalendarz świłt rocznych 
na r. 1569, 16. J. 
- Toz na r. 1592, (ded)'k. Kaspr. Kłodziń- 
skiemu), 16. J. 
- Toi na r. 1593. Krak., W. Kobyliński, 
(ded. Jan. X. Ostrogsk.), 16. J. 
"}' e r e n ti u s R. Comoediae. Era8mos Rot. 
dedic. Joan. et St. Bonero. Francof., Eich- 
horn, 1532, S. ŚW. 
- Toz, stud. et labore Ph. Melanchtonis et 
Er.ltoterodami. VratisJaviae, Cri8p, Scharff., 
1574, 8. O. 
Terpsichore. Crac., 1569. K. 
Te8tament nowy polskim j
zykiem wyło- 
żony według dOBwiadssonego łacińsko tekstu 
(ded. Zygm. Aug.}. Krak.. Dziedz. Marku- 
sa Scharfl"enbergera, 1556, 4. J. O. K. Br. 
R. Cel. Dz. Czar. W. C. 
- TestaJJ]ent nowy. Krak., dziedz. M. Scharff., 
11)64, 4. Colar. 


- Testament nowy pole. j
z. .yloloDY, ded. 
Zyg. Aug. Mik. Szarff'., 1566, 4. W. 
- Nowy Testamen
 Bier. Szarffenbergera, 
ded. Szym. J'.ugowskiemn. I{rak.. Stani!!. 
Scbarffenb., 1561:1, 8. J. O. K. W. Czar. M. 
Dz. Br. Sw. Dzied. 
- Toż tamże,. dedyk. królowej Annie przez 
:Mik. Szarffeubergera. (Wiersz And. Trzy- 
eieakiego) 1
77. (z monogramel1} rytowni- 
ka B. E. E datą, 1528 r.). K. (1) Sw. Upha- 
gen w Gdańsku. 
- ob. Biblia. 
- Testament stary i nowy w wyj.tkach. 
(Krak.. Haller et Ungler, 1520),8. O. (brak 
tyto i końca). 
- Testament nowy, z przełoi. Ersema Ro- 
terodamskiego przeł. Joan. Maletios. Lyc- 
clle, 1M2. 4. W. (jeden ark.). 
- Testamentu nowego Czrść l. (Seklucyana). 
Królewiec, 1551/2, 4. O. Czar. K. 
- Testament nowy zupełny. tSeklucyana) 
(Cz. I. i II.). l{rólewiec, Al. Czech, 1552/3 
4. Nowicki Apol. w Krakowie. Gd. 
- Testament nowy. Nieśwież, Daniel, 1568, 
8. O. Dz. Sw. 
- Toż tamże, 1563, 8. W. M. 
- Testament nowy znowu przełożony a na 
wielu miejscach za pewnemi dowodami od 
przY8ad oczyszczony p. Sz. Budnego. w Ło- 
8ku, 1574, 8. K. Czar. Porówl18j: Biblia. 
- Nowy Testament, to jest w8zytkie pisma 
nowego przymierza (przekład Marc. Cza- 
chowicza). Raków, A. Rodecki, 1577, 4. J. 
O. K. W. Kij. Wilno. Dz. 
- Testament nowy. (Czechowicza). (Raków?), 
Al. Rodecki. 1594. (4ar. 
- Sumaryusz wszystkiego nowego Teata- 
menł.u. I{rak., Wierzbi
ta, 1570, 4. O. 
- Nowy Testament. Nieswież. Karcan, 1580, 
8. J. K. Dz. 
- Testament nowy J. Wujka S. J. Krak., 
Piotrkowczyk, 1593, 4. O. W. K. C. Czar. 
Dz. Br. WłocI. Św. Wilno. 
- Toż u dziedziców PiotrkowC2" 1594, 8. 
Dz. W. Popiel. Tpn. Sw. P. Benedyktynki 
wNieśwież. 
- Testament nowy. Wilno, 1593, 4. (Bent- 
kowski, II. 520). O. (brak tyt.). 
- Testamen
 (Da8 nene) (M. Luther). po 
hebraj. przez Herzuge J. Krakau (Racow), 
Paol Helicz, 1640, Col. J. ŚW. 
- Domini nostri Jesu Christi Novi Te8ta- 
menti pars prima. Pana naszego Jesusa 
ChrY8tu8a Now. Test. część I. (wyd. Zeno. 
wicza). Twuli, 1585, 4. O. K. 
- Toż tamże. Pars aItera. 1585, 4. Czar. 
Textu8 parvuli phiJosophiae moralis (Ure- 
dae). Grachoviae, 1617. 4. J. O. 
T h e b a n u s Crates philos. Epistole aureis 
8ententiis referte theologie consentanee. 
Crac., Hier. Viet., 1518, 4. J. O. f.. 5z. 
- ob. Crates. 
Theocritu8 Eidyllia. Carmine redd. per 
Eob. Hessum et Joann. Camerarillm, Fran. 
cof., Brubacł.., 1653, 8. Czar.
>>>
Theophi1actuI - Trieeaius. 


203 


Theophilactus SC01.8ticus. 8imoca1tus. 
Epistole moralcs, ruralea e
 ama'orie. (p. 
Nic. Copernieum) et ele
a Laur. Corvini. 
Crac., Haller, lW9, 4. Bibl. Uniw. Wrocł. 
.rheophra8tus ob. Paracelsns. 
"J.'hssaurDII orationum, meditatioDUJD. Bron- 
.bergae. Saxo, 1592. 12. W. 
- Toż. Vilnae, typ. Radivili, b. w. r., 12. J. 
Ś
 . 
TheuaIonicensh Dion. ab. DionisiU!I. 
T h e ve n e t u. Steph. Caesariensil. De loe. 
lici regui Polon. sucecsu congratulatio ad 
Henr. Valesium. Paria, Prato, 1578,4. Ozar. 
T h i c z i n e n 8 i s Georg. Ruthenus. Elegiacon 
ad di"um Nico]aum. (Dedic. .Nic. LutomiI" 
szky et Psalmus Joannie Thurobinii). erac., 
Viet., b. T., (1534), 4. J. 
Th omaS a Kempis. De imitatione Chrlsti. 
Vilnae, J. Velicen8is, 1585, 12. J. O. Dz. 
- () naśladow. Chrystusa Paua. Kraków, Un- 
gIer, 1545, 8. W. 
- Toz, tłóm. Fabrycego. Krak., Sieheaeych., 
1586, a. Dz. 
T h o m a s de Cracovia. Dia10gus de acccd. 
ad altari9 sacramen'um. Paris, 1497, 8. Czar. 
T hom as Posnaniensis. ob. Joaunes de Sto- 
bnica. (parvulus). 
"l'homas. De enłe et e88entia. S. I. et a. 
(Crac., Hocbfeder). Św. 
Thom as de Płaza. Passio D. D. Jesu Chrl. 
Iti. Oolon., Cholin., 1519, fol. (Liber Agcn- 
dor. Eccle8iaat.). W. 
Tbreni in exeqnias Oatharinae Radivi1iae 
de Tenczyn. VilnBe, Markowicz, 1592, 4. 
Dz. 
- ob. Szymanowski, SodalitaUl. 
Threnodiae in exequia. Dni A]ber\i Za- 
ianczkowski D. P. Abbati Wangrovocensis. 
P08naniae, yidua et haered. Joan. Wo]rabi. 
1593, 4. K. 
_ in obitum Alb. Radziwiłł. (Carm. Fran. 
Sucho]ew8ki. Joann. Kompanki). Vilnae, 
S. J., 1593, 4. Czar. Dz. 
T h u IZ y n u s a Tharnow Adam. Jndieium et 
signific. cometae, q1li apparuit a. 1532, ded. 
Joann. a Tharnow. b. w. m.. 8. Czar. 
- Toż a. 1533, ded. Pet. Tomiczkij. (Carmen 
p. M. J. C.). 8. J. 
Tidicaeos Fran. In jatroma
tigal de recto 
E't salut. usu medicinae hbelluB. Toruń, 
Cohmius, 1593, 8. W. 
T o b i a sz patry ar. starego 2uonu z łaciń8k. 
na polski nowo przełoiony. Krak., Ostro- 
górski, 1539, 8. Czar. 
To bi as z z łać. j£zyka na pol8ki przełoiODJ" 
Krak., Mrc. Schartf., lfj(r, 8. o. 
T o b o ls k i (ThoboliulI Adam.). Ec10ga nnp. 
tialis M. Dalde Choczuwia spon8i et Elisa- 
bethae de Labiszin Lataiska sponsae. Po. 
snaniae, Wo]rab. 1588. 4. Dz. 
Toliszkowa (z) Mikołaj. ob. Nicolaus. 
Tomicki Petrus. Ad Sigismundum Augu- 
stum. Francof.. 1577. (?) 8. Sz. 
Tori n u 8 Godorr. Biturigicus. Aediloquium 
uu disticha. Crac., Joanne8 łłalycz, 1539, 
4. Czar. 


- 


Tractat rÓtnych poselstw Iu'be181r:ich y od. 
prawa ich przez szlachcica jednego. Krak., 
Siebenej., 1592. 4. J. K. Gd. 
Tractatus 
ontra maI os divitee et usura- 
rios. (Crac., Ungler). 1512. (po dacie herb 
Gryr.). 4. O. Czar. J)zied. P. Wilno. 
- de efficatia aquae benedictae. Uem libel. 
101 de abortivis ven. Joannis Capistrani. 
Crac., Vietor, 1533, 8. J. 
- de officio sacerdotil (brak tytułu). Crac.. 
Scharff., 1529, 8. Św. 
- docens modum legendi abbreviatura8. (Wy- 
dawcl) czy autorem je8t: st. Zaborowski 
według Janockiego, J. Cervu9 Tucholczyk 
według Bentkowskiego, zaś Mikot. Czepiel 
Poznańczyk według Br09cyu9za). Crac., Un- 
gIer. b. m. i r., (około 1540?), 8. J. C. W. 
Czar. Dzied. Św. 
- "l'oż. Crac., lJnglcr, 1542, 8. O. 
- de controveraiis 1587. ob. Faonteus. 
Trakhcik albo 52. kwe8fyj o kościele bo- 
2:ym. (przeciw Jezuitom). b. m. dr., 1590, 
4. W. Czar. 
Tranquillus ob. Andronicus (1581. nr.). 
Trep (Trepka) Ostapby (tłumac?). KFią.szki 
o tym sk,d wEięło początek słowo Boże, 
nakład Xcia Pruskiego, ded. 1Juk. z Górki. 
Królewiec. Danbmann, 1557, 4. W. ŚW. 
- Porównaj Brencyusz. 
Treter Tom. Romanorum imperatorum er- 
figi es. I{omae, Accoltus, 1583. fol. (Dedyk. 
Stepl1ano Poj. regi). O. K. C. ŚW. 
- In Horatii poemata inde:!. Antverpiae, 
1575. 8. P. 
- Toi (ded. stan. Hosio). Franco!, WecheJ, 
1600, a. Czar. 
Tretzy (Trecy) (Thretzy) Krz. ob. Niemo- 
jewski Jakób. 
Tl'ibunal obywateliem Welik. kniazestwa 
litewskaho n8 sejmie Warsz. dany. Wilao, 
Mamonicz. 1586, fol. Św. 
Tric esi us (Trzecieski) Andr. Carmina gra. 
tul.tona in adventum Henrici HI. Crat-., 
Sieben.. 1574, ł. Dz. Kij. 
_ Epigramrhatum liDer l. ad Joann. Firle- 
jom. (ad Sophiam Boner. And. Dudith. 
Rier. r-aski, Joanń. Heraclid, StaD. Oitro. 
rog, Seb. Mion, :Nic. Rej.). Crac.. Lazarus, 
1565, 4. J. O. 
- Toż libcr II. Ad. Joann. Chrilltophorinum 
Castell. Wielon. (et CarIn. ad Hier. Buzyń- 
ski, Lud. Deoium. Christ. Kobyliński, l)et. 
Chrzystopor8ki, Małg. Konopnicka. Anna 
Dembowska, Jakob. Rozicium, Joann. Row- 
cinm, Joach. Cimmermann, Alb. lJa9ki, Jo- 
ach. Pelken gedanens. etc. - CarJDina J. 
D. So]ikowski. Petr. Roysii, et CI. Janitii). 
Crac.. Lazaros, 1565, 4-. J. O. Czar. 
_ Epithalamium petri Bożenii et Con8tan- 
tiae 8igism. Misovii :filiae. Crac., Lazarus, 
1r80, 4. J. Dz. 
_ Pieśń przy pogrzebie człow. chrześciańs. 
z muz. W. S. b. m. (Krak., r-az.), 8. Czar. 
_ Triumphue moscoviticulI 8tephani I. Crac., 
Laz., 1582, 4. J. O. Dz. 81.
>>>
204 


..' Trisnerus - Uniwerear. 


- Ad Sigis. Aug. carmen parBeneticum
 
Crac., Laz.. 1566. fol. Sw. 
- ob.. Ingre8sus. 
- Lao 8pirituale ob. 
 ergerius P. 
- De 8acrosancti evangelii inditione. orlgl' 
ne, progre8su et incremento. Regiomonti, 
Daubmann, 1556, 4. Dz. Sz. 
- Sylvarym 1iber I ad Sim
 Lugo\'ium. Crac., 
St. Scharff.. 1568, 4. O. Sw. 
- Sylvarum liber III. ad Steph. Bathol'. (Car- 
mina ad Alb. l:.aski, Alb. Przetocki, Valer. 
Protasiewicz, Mich. Czartoryski et Soph. 
Chodkiewicz. Fran. Krasiń8ki, Henr. Vale- 
sium, Bart. Richium. Med. Dr. J. D. Soli. 
kow&ki. B. Maei.:Jjowski. Mat. Stryjkowski). 
Crac., Virzbi
ta. s. 8., 4. J. O. 
T r i s n e I' u 8 1I1art. BudiasinUII. Leichenpredigt 
bey der Begrab. des Joh. Stroband. Thorn l 
1
86, 4. CZlll'. 
- Schulpredigt bei C. Trisii Renonciation 
zum Sehulampt. ThorD, 1584, 4. T. 
Troperu8 Andr. Ad pubem 8tndiosam po. 
lonam Oratio (dec]. Mart. Cromero). Crac., 
Lazar. 1560, 4. J. O. Dz. 
Toccins Stephanus S. J. Oratio in exeqniis 
Gregorii XlU. Crac., 1685. 4. J. K. W. 
Tncholien8is ob. Cetyus. 
T u c h o v i g e n a Jacob. Fructirera Innovatio 
canonis utriusque sexns de poeni!entia 
Crac., Ungler, 1531, 8. J. Czar. Dz. Bw..K. 
Dr. Cel. 
Turcus MagII. ob. Laudinus. 
Turnow8ki Szym. (Symon TheofiH. Zwier. 
ciadło naboień8twa chrzeiić. 'w. Polsce at 
do r. 1590, dedyk. Jan. Radziwiłłowi przez 
Jana Sycińskiego. (Wydawca And. Chrzł' 
etow. wiersze Jana KrakowicZ8 i Mac. Sza. 
łajskiego). Wilno, Markowicz, 1594, 4. O. 
- Poznanie krótkie niektórych questiey o 
koęciele Bożym z kazania Ewangelickiego. 
(ded. Stan. Pękosław8kiemu Star.). b. w. 
m., (1585), 4. K. 
Turnow8ki Joannes. Epopeja de expedit. 
germano - gaHica Hendei IV. Tiguri, Fro. 
6chov., 1591, 4. W. 
Turrecremata. ob. Joannes. 
T Q rri a n u s Fr. S. J. De eucharistia tracta- 
tus pl'imus contra Volanum Polonum. (de- 
dic. Valeriano Prota8iewicz Epis.). Florep.- 
tiae, Sermal'tellius, 1675, 4. O. Czar. 
- Pro 
anonibu8 apostolorum ad St.lIosium. 
I.utetiAe, Nivellius, 1573, 8. O. 
- Toż. Florentiae, Sermartellis, 1572, Col W. 
- Contra. Andr. Volanum Polonum de 8aer. 
euchari8tia. Alter traetatus de eadem eu- 
charistia. ad Georg, RadiviIium. .Romae, 
1576. Czar. 
- Toi. PariA, NiveIius, 1577, 8. W. 
TUB8inua Tuszyński a Tarnow Adam. ob. 
Thuszynus. 
Twardowski J"ob. Examen fidei sectario. 
rum. Vilnae, typogr. Soc. Jesu, lr94,4. O. 
ŚW. Br. 
Tworzydło. ob.l:.aszcz M. 
T ypoti us Jacob. Threnus Poloniae (de An- 


na Reg. poI., ded. Sigis. III.). Halae Sa. 
::I:onum, 1598. 4. J. 
T Y r a n n e y (moscovitische). Eigent1icbe, 
wahrhafte beschreibung und bericht der 
weitberiihmt. Handelsstadt Revel in LiC. 
:fland, wie die8elbige von dem Dlo8coviti. 
8chen Tyrannen beligert. Niirnberg, 1578, 
4. P. 
Tyrigetes Janu!. Technopaegnion 8acro. 
poe'icum Corp. Chriałi festo, a Nicol. Lu- 
bomirski collectum. Crac., Lazal", 1598, 4. J. 


u. 


Ubertin Xie Padewski. Xsi/łzeczki rOllzko. 
szne a wieI mi uiyleczne o poććiwym wy. 
chowaniu i w rozmaitych wyzwolonych nau- 
kach ćwiczeniu, przeł. Marc. Quiatkovius. 
Królęwiec, 1564, 4. K. 
Uchański Paw. De jubileo litterae promul. 
gatoriae 111. litt.. et Bullae. Vilnae, D. Len- 
cicius, 1576. 4. Sw. 
- Ad Gregorium XIII. oratio habiŁa. Ro- 
mae, d. U/IV. 1579, 4. O. 
- O miłoBciwym leeie list. Wilno, l:.
zycki. 
1576, 4. C. 
- Brevia mis8ae 8acrificii contra Btancari 
Icriptnm als
rtio. Coloniae , Birckmann , 
1577, 8. Dz. Sw. 
U c h wał a Sejmu Piotrkowskiego wzgledem 
poboru na wyprawo wojennI! przeciw Wo- 
łoszy i Tatarom. b. w. m., 1533, fol. K. 
Udrycki Stan. Jn obitum Petri Tuszynii 
epicedia. BrunBbergae, Suo, 1591, ł. J. 
(brak tyt.). 
Udzielaniu (o) sakramentów dzieło. Kra. 
ków, l:.azarz. ló91. K. (br. tyt.). 
Ujazdowski (Viasdovius) Mal'cin. In 01'&- 
tionem Ciceronis post reditum in 8enatu 
commentarius. (dedic. Stan. Karnkowio). 
Crac., St. Scharff., 1577, 8. O. K. 
- De Aristotelis Arte rhetorica. Crac., 1577, 
8. Br. 
Umiastow8ki Piotr z Klimonth. Nauka o 
morowym powietrzn. (ded. J"erz. X. Czar- 
toryskieron, wiersze Mik. Peczowii Rabiń. 
8kiego, Piotra Kościńskiego i Mich. Mo- 
szyńskiego. List CbrY8t. Broniua). Krak., 
Piotrkowczyk. 1591, 4. O. Czar. Kij. P. 
Uncius Leonhard. Poematum hbri VI[. de 
rebu8 nngllriois. Crac, Lazarus, 1579, 12. 
J. O. K. ŚW. 
- Elegia de morte Bathori. obacz Elegia. 
(1584). 
U n c t o r i u 8 M th. Elegia de resurectione J e- 
su Christi, ad Stanis. Lassocki Succamer. 
Lanciciens. Crac.. Laz., 1561, 4. O. 
Underrichtunge: wie man 8ich in den 
Artickeln und Claosuln der Colmelchen 
haudf,'ste (die zum Theil die Stat ColmeD 
und Thorn beriihren) halten 801. Dantzick, 
Rhodu5, 154!ł, 4. Br. (czy też 1539?). 
U n i w er 88 ł poborowy. Hi73. T. 
- Toż, 1588, roi. SW. P. 
- poborowy uchwalony w r. 1595. Kraków, 
fol. O.
>>>
Upominanie - Waiaseliu9. 


205 


- poborowy Stel. Batorego. b. m. i r., 1578, 
fol. Św. 
- i recęs koła generalnego 1JVrzywilejowa- 
nego około postempków elekcij. (in campo 
ad Varsav. 25 aug. 15H7J. b. m. r. i d., lol. 
w. 
- ob. Constitucye. List. PotwierJzenie. Zy- 
gmunt. 
U V o m i n a n i e ob. Skarga. 
(U rba nJ. tlył papipz gymien. (Ul') han. Krak., 
Haller, lblł, 8. Św. lStanowi całoiić z A 
geudlł obacz Agenda). , 
'li I' b a c b Jo'. PcoceBsus iudicillru8 (Epigr. 
Rudol. WRsseruurgensis. Agricolae). Crac, 
Ungler, b. w. r., 4. J. O. Dzied. 
Ureache grundliche dei kriej1;e8 von Dsn- 
o tzig, 1677, (tak, zamiast 1577), 4. Od. 
U re a c h e n (Hochbewegliche) warumb der 
)o'urst Oeorg l'riderich Marggr. zu Bran- 
. ueburg lJewegt worden, bei der 1{r(Jn RuIn 
umb belehnu.IJg personhch anzlJsuchen. 1578, 
ł. P. 
UI'8inu8 Joann. 
lodulI epistolandi. z hero 
. bem kard. Fryderyka. (Epist. ad Card. Fri- 
dericum. ad Phi!. Callimachum). b. m. i r. 
t (Hocbfeder, po r. 1495), 4. J. O. Czar. 
- Tai. b. m. i r. (inna edycya. Mowy w 0- 
becnoici królów Olhrachta, Alex. j króle. 
v.icza Fryder.). (Haller), 4. Czar. \. 
- Toż. Crac.. Hallt'r, 1522, 4. J. 
tIra u s Joanne8 Ma!'. Oratio dieta in enco. 
mion Sigism. I. ob. Oratio. 
Ursyn Jan. zo Lwowa. Grammaticae libri 
IV.. dedic. Simoni Magistro Brzezinensi. 
Carmina \V. Wargocki, A. Mądrowici!, F. 
Birkowski. Seb. Petrycy. Simonidis Ad. 
Bur,ki). Leopoli, GarvolinU8. 1592, 8. O. 
K. Sw. 
U rs y n Zacbaryasz. Doctrinae christ. Com. 
pendium, ded. Georg. Lataiski de Labi- 
schin. Geneva. Vignun, ]583, 8. W. 
Urz\jdów Marcin dr. Herbarz polski tj. o 
przyrodzeniu ziół i drzew, rled. GaLI'. Woj- 
nie podkancl. przez Janll Firlewicza. Krak, 
Lazarz
 (1595)..fol. J. O. K. C. C;/;ar. W. . 
Popiel. L. Dz. Dr. Cieński. Sz. Św. Dzied. 
Tpn. :H. Kij. A. Miecz. Pqłaski w SilJ:szy- 
. cacft. 1'. 
U I i n g e II nart. Coloniensil. Dialogua mytbo- 
logicus. Crac.. Haller, 1516, 4. J. O. 
- lnterpretatlO Donati minoris. Crac., Ungl. 
et Scharff., 1525, 4. O. A. 
- Regulae congruitatis et figurae COllstru- 
cuonis. Crac., Mth. et Mrc. Scharff., 1527, 
4. O. A. 
- Toz.. Crac.. Ungler, expo Marci, 1522. (Jo- 
cher, 6536). J. O. Cel. Św. 
- Sermo de matrimonio sacerdotum. Zara. 
zem Epistola Andreae Cricii et edictum 
Regis Poloniae in Martinum Luthcrum bez 
miejlca druku i daty. Przy mowie data 
1524, 8. Czar. 
U s ta w a albo porzQd kościelny w Xi
ztwie 
PruskiellJ (tłum. z niem. Hier. l\Iałecki). 
Królewiec, Daubm., 1560, 4. O. K. C. Czar. 
- Toz tamże, 1571. 4. Sw. 
- o zwierzchniej chwale bożej. o koiciel. 


.11- 


ceremoniacb. Królewiec, Weynreich, 1544, 
4. W. Gd. Krzyzanowski Stan. 
- poboru. b. m. i r., 1564, lol. O. 
U 8 t a w y prawa pobkiego dla pamięci krót- 
ko wypisane. (według Herburta przerobił 
J. Piwko. Tfnze układ co w Ustawach i 
Obronie J. Tarl!owski"l:!o). b m. dr. i r., 
1561, 4. K. W. Sw. 
- prawa polskiego naj potrzebniejsze, ki M- 
ko z łacińskich wybrane na polski język 
przełozone. J. P. (iwka?) b.. w. m., 1563, 
.. Od. 1'. (jest takZc po bibhotekach pr
e- 
rys. zrobiony kosztem T. Działyilskiego). 
- prawa pols. napotrzebniejsze, z lac. na 
poll. język j)rzeł. r. p. 1565, 4. lna egz. 
Bib). Ossol. dopil. To b}"ła próbka Statu. 
tów n",rbnrtll, jego podręczny Jan l'iwko 
układ"ł). Herburt w liicie do Kromera pi- 
lIZe o Piwku. G. ŚW. 
- Toż. b. m. dr., 1569, 4. W. 
- Toz p. t. Ustawy prawa ziemskiego pol- 
8kiego, z przydatkiem o obronie koronnej 
pana Jana Tarnowskiego. Kraków, Lazarz. 
1579, 4. Glog. (wydAne razem z Groickilol 
i jakby Jontynuaoya dzieła jt'go). O. Czar. 
Dz. K. Bw. W. 
- poboru_ Konst}.t. z r. 1569. Ihak., Laz.. 
1569, fol. O. 
U s U 8 Almanach seu ephemerillum in ter. 
pretatio Crac., Ungler, 1532, 8. O. 
U t e n h o v i u s J oannes Gandavu8. Simplex 
et fide lis narratio d.e Belgarum ecclesia 
(cum praelatione Joannis a Lasco). Basi- 
leae. Oporinus, 1560, 8. J. 


w. 


W a c z ta w o w i c z Joann. Disputatio de ele- 
mentis (Carm. Petri ICriscii). Ingolstadiae, 
Eder, 1593, 4. O. K. W. 
- Assertione8 philosophicae de meteorie. 
(ded. Stan. Ciołek com. a Zelecbow. Car- 
mina Fab. tlirkowlki, (graece) Stan. Kieł. 
czewski, Alb. Ciołek). Crac., A. Petricov., 
1597, 4. J. O. 
- Pyrotbeoria leu de igneis meteoris. (Ele- 
gia Erasmi Sixti. Ded. Demetrio Chalecki. 
Cl\rm. Fab. .lHrko\\ski et lIath. Bisenii). 
Crac., Petricov., 1597, 4. J. u. K. Dzied. 
Wabrhaftige Abschrift dcl' Colm. Hand- 
fest der Sthadt Colmen und Thorn anfAn- 
glich a. 1250. gegeben. 4. 
r. ob. Absc
r!ft. 
V a d i a n u I J oach. De Valllanorum famJllae 
insignibus a Sigism. J, Pol. Rege donati
. 
Hier. Vietor, ]515. 4. P. 
_ Oratio coram Sigismundo Reg. Pol. et in 
conventu CaesAril et trium regum. (et 
Car. J. Dantisci). Viennae, Yietor. 1515, 4. 
J. O. Czar. SI'. 
Wa i 88 (WaY8) !'Ilik. Prognosticon z nauki 
gwiazdarskiey. Krak., Wierzbi
ta, 1572. 8. 
Czar. 
W ai sse li UB l\lth. Chronica Prel189ischer. 
j.ifflendischer und Curlendischer Hi
torien. 
Konigsbęrg, Osterherger. ]599, 4. O. C. W. 
Kij. T. Sw.
>>>
20S 


Vał - Wand.iaki. 


VaJ Victor. CongratuIation sur l'eleclion au 
royaume de Poloigne. L)'On, Rigaud , 1673, 
8. Czar. 
Walenty z Brzozowa. Cantiou.ł \i. Pieśni 
ducho",'ne , tłum. z Luka8ZJ. Lakałarza. prags. 
z popra\\'
 przekładu przez Seklucyana. 
Królewiec, lC/M, rot o. Sw. 
- Toz. Kraków, Wierzbi
ta, 16G9, 4. W.Clar. 
- ob. Drzozow8ki. 
Valentinua frater ord. heremit s. AU
U8t. 
artium baccaJ. Practica anni 1497, 4. J. 
Walenty z .[.nblina. J". B. lIronlani Yero, 
nel!sia. In t'ertium primi epidemiorum le- 
otionem etlanationee col!ectae. Venet., 
HiS',8. W. . 
Valentinul Posnaniensil (Wróbel. Passo. 
rinus). Opusculum quadragesimaIe, reeoI- 
lectum, dedic. Paulo Holszański Epi8c. Viln. 
Lipsiae, offic. Melch. LoUheri,. IC/37, 8. J. 
O. K. C. W. Czar. Dz. Dzicd. S\,. Moszyń. 
eki. P. 
- To!. Lip8iae, Melch. Lotther, 1536. 8. Dz. 
Br. 
- Propngnacalum Ecclesiae adversus Tarias 
Sectas. Lipsiae, Melch. LoUcr, 1536, 8. J. 
O. K. Czar. W. Popiel. T
D. Dz. PUll. P. 
Br. Sw. Dzied. 
- ob. Dawid (Psałterz). 
Valontinu8 LanI'. Vidavien.i8. obacz Wi- 
dawski. 
V a I e d a n 08. Aurei 60res tOtiUII dialeotices. 
in gratiam juvent. Convent Craoov. ord. 
praedicat Dom. M,!oziniuB a
 lector. Crac., 
Laz., lC/79, 8. J. O. R. Dz. 6w. 
V a. Je r i a n u a łrlatthia8. Historia. perbreviII 
quo pacto magna. portio erucis Christi in 
Lublin pervenit. (z rycin!! z dat
 1532 r., 
dedic. Thom. de llkusz. Carmen Hier. Vie- 
toris). Cracov., Vietor, l 
87, 8. J. 
- Joanni aTenczyn Palatiuo (in mortem 
Andr. a 'fenczyn). (Vietor, lC/3G?), 8. J. 
(brak tytułu). 
Va II a Georg. De exped1ta argumentandi ra- 
tione libellu8. (Chrisl. Strategos Steyuensis 
Michaeli Yratislaviensi). Crac., (Vietor), 
1520, 4. J. (dwa. e
emp. a różnic!! kart 
ostat.). E. 
W 'łP i e rII ki Sebas. Odprawa. rozprawy nie- 
prawdziwej wydanej przez Marc. Janicyu- 
IZI. Kraków, 1599. 4. R. 
W a p o w ak i llernad. Fragmentum Sigism. 
Reg. Pol. res gestalI Cromeri descrip. po. 
steriore8 continuan8. Coloniae. l:JirkmanD, 
1589, foJ. M. T. TpD. Dzied. 
- Oratio coram Sigism. I. iD reditu ex Li. 
tbuania impr. p. Florianom in l'latea S 
Stephani lC/23. 4. J. O. SW. 
War e c k i Malcher. llractw.. imienia bo!ego 
w Wilnie, ded. Leon. Sapieze. Wilno, Chr. 
Wolbramczyk, 1594, 12. W. 
V a ri n u s Camers. Apophtegmata. Index Lu- 
cH Stellae, ded. Chriat. a Szydlowieo, edi- 
dit Jod. Decius. Epigr. Veucesl. Sobiosla. 
viensis. Cracoviae. Vietor et Narcus. 1522, 
8. J. O. 


- Toi;. Crac' l Vietor. 1538. 8. J, O. 1.. 1'. 
Ozar. 
- To... edd. Deeiu8. 1529. K. B. ŚW. 
- Toz. Crae.. 1530, 8. K. 
- Tai. Crao.. Soharłt, 1639, 8. K. 
W. ra II 8 W ie k i Krzysztof.Apologia.huio pru. 
anis8a est Nic. Regii Germani epiatoJa. De- 
dio. S. Karnkowaki. Viluae. 1584, 4. O. ł'. 
ZieJ. SB. 
- Ad Serenissimum u\riusqne navariae dn- 
ccm Guilhelmum V. orauo. Ang. Villdel.. 
1600, 4. P. 
- Pro Chris\i 6de et l'etri sede orationes 
III., ded. Joann. Zajmoj8ki. Crac.. Peki. 
eov.. 1583, 4. J. O. K. Sz. Cur. W. Dz. 
- ClypeuI 6piritualil. dedic. ad Sigii. I. 
(editio IV. WydawcQ jest Warszewicki). 
Crac., Jan., Siobeneycb., 1598, 12. J. W. 
- De Consilio et Consiliariil principil1iber. 
Item. I,iber de lej:tatis et legalionibns. Ae- 
cedit. Hip. de Collibus. Consiliario80 (dedic. 
Georg. ltadziwiłł). Roatochii. Christoph. 
Reusnerus. 1,597, na końcu r. 159"8, 12. J. 
O. Czar. P. Sw. Dr. 
- Do cOl{nitione soi ipsius: łibri III. Crac., 
Siebenel.. 1600. fol. J. O. Czar. A. Ds. P_ 
- Dialogu' de morte. Vilnae..Radivilnll, 1581, 
4. O. 
- De ractis et dictis lesu Chru\i, ded. StepII. 
Rugi. Crao.. Lazar. 1583. 4. J. K. Czar. 
w. Sz. 
- Ad Henricum Va.le8ium aralio. Crao., KUl. 
Siebenejeher. I. I., 4. J. O. K. C. Dz. P. 
St:. 
- Ad Henricum in inaaguratioue Rhemensi 
9ratio. Lutetiae. M. PaLissoD.ul. 1575, 4. O. 
Sw. 
- De laudibul J08. Tarnorii Cast. Crao. 
Oratio. Grac., Wiert:bivta. 1585, ł.. J. O. Sz. 
Sw. R. K. Czar. Dl:. 
- Memorabiliom rerum e
 hominum cOle- 
Torom. ab orbe oondito ad a. 1585 deacri- 
ptio, ded. Joann. Zamojski. Crac., M. Wierz- 
bi
ta, (1685}. 4. J. O. K. C. Czar. Cel. II. 
Dl. Dzied. SW. P. Br. 
- In mortem Annie Auatriaca.e Polou. Sue- 
ciaeque Reginae oratio. Crac., Lazar, 1598, 
4. J. O. P. Czar. Dzied. Sz. WłocI. 
- ID mor\em lIaximiliani 11. imporatoris o- 
ratio, ded. Rudolpho II. imper. Kati'pollle, 
1576. 4. O. Czar. Św. 
- In mortem Philipi Ił. reg. Hi.p. oratio. 
ded. Georg. Radziwiłł. Crao., Petric:t.
598J 
4. J. O. ł\:. Czar. Cel. Sl:. ŚW. DI. I\IJ. 
- lu funus magni Bteph. I. Reg. P. oratio. 
Crac., 1581, 4 Sz_ (brak tyt.). 
- lu obitum StepIlani Regis oratio, ded. 
Mar. Cromero episo. Crao., I,azar, 1587, 
ł. J. O. !e. C. Br. P. ŚW. M. Kij. Czar. Cel. 
- Toi. Po.naniae, olf. Wolrabi, 1li87. ol. O. 
Czar. R. Dz. 
- To!. CoIOD. Agrip., Birckmanu, 1589, 4. 
Dzied. 
- Omnia quotquot extant opera. in IV. yo. 
lum. distincta, ded. Clemou. VIII. pap. Crac., 
Siebenej., 1600. roI. W.
>>>
Warnewieki - Werellcsyńllki. 


201 


_ P.negyricns ad Sigi.. Pol. et Sueciae B.eg. 
Stockholmiae, 1694. K. 
_ Panegyricus ad Steranum I. Typu Nic. 
Chr. Radivili. Vilnae, 1580,4. O. K. T. Dz. 
_ Panegyricu Sip. III. e' AIlD88 Reg. 
Crao., Lazar, 1690. 4. J". 
_ PanegyriculI. (Sig. 111. et Annae pOIIt par- 
tum filium). Crac., Lazaru8, 1595, 4. J. O. K. 
- Paradoxa ad Stepha.num regem. Vilnae, 
Radivilull, 1619, 
. O. K. P. 
- ParadoX8, ded. .Nic. Zebrzydowllki Mar- 
lIobal. Crac.. La.zar, 1698, 4. J. O. K. Cel. 
Kij. Dz. SI. 
_ O śmierci Anny Raknsz8nki P. i Szw. królo- 
_ wej Oracia, tłum Bogosławllki. Krak., Ko. 
bylińllki, 1699, 4. J. O. Sw. Cieński. 
- Po śmierci króla Stefana na pierwezym 
y głównym zjezdzie mazowieckim mowa. 
Krak., Laz., 1687, 4. O. C. Gd. Dr;. !do- 
szyńllki. Św. 
- Po śmierci Stefana na zjezdzie maIowiec- 
kim mowa. (podp. 1581). Krak., Lal., 1586, 
f. Ś", 
_ De optimo 11tatu liberblis. ded. Nio. Fir. 
lej. Crac., Lazar. 1598, 4. J. O. K. O. Cel. 
CnI'. Dz. Dzied. Sz. T. 
_ An H. 5tephan k. in Pol. Oration in "el. 
cber er dess aufgericbteten Friedens gra- 
tulirt.. Nurnberg, 1M2, 4.. J. K. P. 
- Ad Stllph. reg. oratio grat.u1atoria, gua 
pacem confectam gratuJatur. Toruniae, .M. 
.Neringk, 1682, 4. J. O. W. T. Gd. 
- Tol. Magdeburgi, RosB, 1682, 4. Czar. 
- Ad Stephanum oratio. 11')83, 4. T. 
_ Do Btefana króla Gracya o 
godzie r; Ja- 
nem moskiewllkim, z łacins. n. polaki j
. 
zyk przełoz. przez J"erzego Lebbelskiego 
s Wresznio kunodziejv (lecz nie w dya- 
lekcie Kaszubskim. jak mylnie Maciejow. 
i Polkowlki piszIł), Toruniae, Nering. 1582, 
4. O. Gd. T. "'rodaws. H. Uniw. 
_ POI' StepbaIl
 regis morlem in primo et 
generali totins Masoviae conventu oratio, 
dedic. l'et.ro C08tkae epiao. culm. Crac., 
Laz., 1651, 
 J. O. K. Czar. T. Dz. Sw. 
_ Turcicae trel. Praga, Veleslavin, Ui99, 4. 
Czar. 
_ Turcicae quatuon1ecim. BiB acces8erunt L. 
Frii. Ceriolae: De consilio et consiliar. ex: 
hilpan. in lat. verBum et dc legato. \Ded. Si- 
gism. 111. et Stan. MiÓllki). Orao., . Lazar, 
1
95, fol. J. O. K. O. W. ClIar. R. Sw. Dz. 
Dzied. Sz. P. Br. 
- Venecia. (dedyk. Walent. D
bicńBkiemu 
kancl. koron.). Kraków, Ma1. Siebllnej., 
1572. 4. O. Czar. 
- Mówiąc!! wwodzi WenecYł, dedyk. Mi- 
kołaj. Firlejowi wojew. Kr. Kraków, La- 
zarz, 158;. 4. K. C"ar. 
- Vita, Res gestae et obitua StephBni Re. 
gis Poloniae. lla.ileae, 1688, 4. K. M. 
- ob Guevara. 
WartenbergenlliB Joannell. AB6ertioneB 
PhilosophicBe menstruae ex quarto et quin- 
"o libro Pbysicorum AristoteJis: de Vacuo. 
Yilnae, typ. Radiwill, 1577, ł. K. 


.1__ 


W.. Hia Wielikaho (Bazyli W.). Knig 4. 
O.trog. 159'. fol. Sw. ob. Ba.eilius. 
Wawu1nieo z Prz8Iznyssa. Nauka o pra- 
wdziwey y fałlzlwey pokocie. (1559), fol. 
J. Czar. W. 
W.y. ob. Wai.i. 
Wodrogovins Albert. Lubbeviu8. Epitome 
totiu. vetelia e' noń teltamenti, ded. Pan- 
lo Choynacki. Crac., b. dr., 1661, ł. J. O. 
Czar. 
_ Catechismus varii. carminom generibulI 
cOll80riptUII, dea. t\ic. Wolski Episc. culm. 
('rac., Lat:.. 1661, 8. O. K. Clar. Włocł. 
Sw. 
V e g a Emm. S. l. A8st!r\iones theologicae 
de eucharistiae 8acramento (Contra. Vola- 
num. ded. Abramovicio). (Vilnae). 1585, 4. 
J. O. W. Czar. M. A. ŚW. Sz. 
- De pio et in S. ecclellia lacrarum imagi- 
num usu. (Vilnae, 1586), 
. J. 
_ Disputatio theologica de distributione Eu- 
charistia". Vilnae, b. w. r., 4. J. O. .M. 
Br- Sz. Sw. 
_ Evangelica et apoet. docLriua de Mi8sae 
Bacrificio. Vilnae,. Ch. RadiTil, 1586, ,. J. 
O. W. Czar. M. Sw. SI. Br. 
Weidner P. Loca praecipua fidei cbristia- 
nae. Viennaa, Hofhalter (Skrzetuski),1M/9, 
4. O. 
Wenzelina Job. Der 91 pealm Darids. 
TborD, 1569. 8. T. 
Venoe8lauB CracovienBi.. Introdactorium 
Astrologiae compendiOlum. Crac., U.ngler, 
ló15, 4. J. Dz. 
- b. m. i r. editum pro princ. Friederico. 
ł.. Br. 
Venoealana Ton Budwais. Pract.ica. (Cr.c., 
1I')OO?), 4. J. 
Vereinigung der Lulheraner nnd Calrini. 
sten in Polan. Merkwurdige an einem pol- 
nischen TOn Adel geschribene Briefe, ge- 
druckt in d. .udern Jubeljahr und 1570, 
8. RaCz. 
Wereszosyńlki Józ. Adbortatio ad pro. 
ceres Regni, qua Qucuntur ad Concordfam 
in latinum transtu1it Seb. Acernus (Klouo- 
wicI). Crac.. Petric., 1687. .. J". 
_ Droga pewna do oS:Jdzenia w ruskich kra- 
jach pustyń król. pol. Krak., 1590, 4. W. 
_ Excitarz do podnies. WDjny. ded. Zygm. 
III. 1592. 4. J. K. C. W. 
iI8r. P. T. Tpn. 
_ GOBcinieo pewny niepomiernym moczyg
- 
bom a wydrwikuflom. dedyk. Luk. Włod- 
kowi. Kraków. Piotr., 1585, 4. W. M. Dz. 
_ Instrukcya albo nauka o spowiedzi, delI. 
Andrr;. Hansklernu. (Wiersl B. P. (aproc- 
kiego?). Kraków, Piotrkow., HiS5, 4. Czar. 
Dz. 
_ I\:azanie przy przyjm. iwiętości małżeń- 
stwa. (I,ierwsze ded. Stan. Piotrowskiemu 
podstarościemu). Kraków, Piotrkow., Uie5, 
4. W. Dz. 
_ Kazania albo Ćwiczenia chrzeliciańskie. 
(wierszo Seb. Klollowicza. Er. GorlIkiego). 
Krak;, piotrk., 15B7, 4. J. O. Ceł. K. W. 
Dz. 
hY. Czar.
>>>
208 


Vergerios - Victoria. 


- .Kazanie na dzień zaduszny. dedyk. Ambr. 
Zulińskiemn. Wiersz B. 'P. (aprockiego?). 
Kraków, Piotrk.. ].li85, 4. W. M. Dz. 
- List MiohaelR. Zyda Omczonego w r. 
Pańa. 1588, który do wszystkich Źydów 
w Polezcze b
dllcych posłał, ded. król. Au. 
nie. Krak.. Piotrk., 1584, 4. K. 
- Publica z strony fundowania IIzkoły rycer- 
skiej synom korcnnym na Ukrainie. Krak., 
Piotrk., 1594, 4. J. O. K. 
- pobndka :na J. Cesars. Miłosć do podnie- 
sienia wojny przeciwko Turkom i Tawom. 
(dedyk. do Zygm. Ul., Ces. Rudolfa. Cara 
Fiedora Iwanowicza. wiersze po pols. i mO- 
I!kiewBku). Krak.. Piotrk.. 1594, 4. O. K- 
Sw. 
- Toi. Wilno, lIIarkowicz, 1594) 4. :Mo8zyń. 
- RE'guła tj. nauka albo post
]Jek dobrego 
życia króla każdego. Krak., Piotrk., 1587, 
4. O. Czar. M. P. 
- Regula id est institutio vitae Regis chri- 
8tiani. (praefatio Seb. Klonowicz). Crac., 
Petric., 1588, 4. J. O. C. W. 
- Sposób osady nOWE'go Kijowa. Krak., Piotr- 
kow
'zyk, J595, 4. O. P. 
- Suffragium .pro eligendo rege. latine .red- 
ditum per Seb. Klonowicz. Crac., peh'icov., 
1687. 4. J. 
- Wizerunk na kształt (tak) kazania uczy- 
. niony o wzgardzie śmierd i świata tl'go. 
l
edyk. Piolrowi Gorzkowskiemu. Dalej id,! 
z o80bnemi tytułami kazania na dzień za- 
duszny. Jnstructia. Gościniec. Kazanie przy 
przyjm. świętości}. Krak.,. Piotrkowczyk, 
1585, 4-. Q. M. Dz. 
- Votum z strony podniesienia wojny prze- 
ciw cesarzowi tureckiemu posłom na sejm 
t:. 1597 podane. Drukowano w Nowym We. 
l'eszcz}nie B. a., 4. O. Popiel. Tpn. 
VergeriulI Petrus Paulus Justiuopolitanus. 
De moribus. Basilius M. De gentili um poe- 
tarum legendis. Isocrati8 Paraenesis. L. 
Arretino et R. Agricola interprete. Edid. 
Joach. Vadianus. Viennae, Vietor et Sin- 
greniu
. expens. Leonh. Alantsee. 15lI. 4. 
fiw. 
Vel' g e I' i u s Petrus Paulus. Actione8 duae 
secretat'ii ponti6cii. Regiom.. 1558, 8. P. 
- Scholia in \Jinas Pauli papae II. literas. 
Regiomonti, 1556, 8. Dz. 
_ Cur et quomodo christianum concilium 
debeat e8se liberum. Regiom,onti, Danb- 
mann, 1557, 8. Dz. .P. 
- Cathalogus baereticorum, ded. Stan. .0. 
8trorog. ":a8tell. RE'giomonti, 1557, 8. Sw. 
- Ad Ser. Sig. Aug. De Legato Papae 
in PoloniRm desrinato. Epistola. (Król.) 
Dnubm.), J558, 8. K. Czar. 
- Lae 
pirituale pro alendis BC educandis 
christ. pueris. ded. Nic. Radziwiłł. (Carm. 
And. Trzycieaki. Prima christ. l"eligionis 
elementa. per. A. Trzycieski). Regiomont., 
DauLmann, b. W. r., 8. Dz. 
- De Cregorio Papa J. Regiom., Daubm., 
Hi56, 4. W. 
- Diaiog: 'V. de libro, quem St. Osius e
 


pisc. Varm. contra Brentium et Vergerium 
edidit, ded. Alberto principi et Nicol. Ra. 
dziwiłł. A. D.. ]559, 4. O. Czar. 
- Formola :!idei tradita in Synodo Lovitii 
celebrata, ded. Joannni Bonero Castellano. 
Regiomonti, 1556, 8. O. Dz. P. 
- Zwei Sendbrief, Einer vom romi. Babstli. 
chen Legaten Al. Lippornau, der auder des 
Flinten Radziwiłł. Konigsperg, 1557,4. O. 
Vergilius. Aeneida. tj. o Aenea8Zt1 Troiań. 
skim kBilłg 12 przekł. Andrz. Kochanow- 
skiego, ded. Janowi Zamojskiemu. Kraków, 
Lazarz, 1590, 4. J. O. K. C. Czar. R. Tpn. 
W. Sw. SZ. P. 
- Inne wydAnie chociaz z roku tegoz same- 
go. 4. J. W. 
- O Eneaszu trojańskim księgi trz
'naste. 
(przekł. Ach. J. Kmity). Krak., Laz, 159], 
4. O. K. 
- Pasterskie Publiusza Virgilinsza :Marona. 
. rozmowy. Jilna Achacego Kmity przeklad. 
Kraków. Mik. Szarff., 1688, 4. K. 
V e ri n i Michael. Disticha de MoribuI. Crac., 
Vietor, ]54], 8. J. Dz. 
- Toz. Thorunii. 1582. K. 
We r n e I' i J oa. De triaugnli8 sphaericis. (Rhe- 
ticulI G. J., ded. Ferdinando Regi Boh.). 
Crac., Lazar. 1557, fol. J. (tylko tytuł i 
przedmowa drnkowane w Krakowie, reszta. 
w Niemczech wyjść miała). 
Veraor Joann. ob. Joannes Głogoviensis. 
Vertrfig im 1525. J. der Landt Preus8en 
zwischen kon. S;gismunden von Polo. und 
Markgr. AIlJrechten. b. m. i r., 4. O. Gd. 
Verzerchniss der Vermahlung des Hcrrn 
Sigismunden III. u. Fr8\\lein Anna. Wien. 
Nassinger, 1592. 4. O. 
Vel' z e i c h n i II ( W olgedenckwiirdige aller 
Stiitt und Nacbt1ager, deren sich die 1(ij- 
nigliche Wlirde zu Polen, newlicher zeit, 
in ihrem durch das heilige Reich Teut- 
8cher Nation durchzug gebraucbet. 1674. 
4. li. P. 
Westpbal Joach. DeCensio adver. menda- 
cia J"oanu. a Lasco. Argent., Fabr., 1557, 
4. W. 
Viaticum posnaniense. Lugduni. Bernard 
Lescuier. hup. J. Haller, ]M3, 8. J. (NI. 
odw. tytułu wiadomość iż Jan z Lubrauca 
po latach 12 przejrzał to wydanie. Było 
więc wydanie i roku 1501 drukowane). 
Viaticum Vladis\aviensae. :Nnremberg, G. 
Stachs, 1502, 8. Sw. 
W i az d króla pol8kiego Henryka Walezyus& 
do Rensn na koronacYl! królestwa rrancu- 
skiego r. 1575, 4. Dz. 
V i c e li u s Georgius. Catecbisticae quaestio- 
nE's. Crac., M. Scharff., 1543. 8. Dl:. 
- Toz. Crac., ]544, 8. Św. 
- Toż. Crac., H. Scharff, 1549, 8. O. 
- Pl'aeconium evangelicae gratiae. Mogon- 
tiae, Dehem, 11i42, 8. O. 
V i c t o ri a. poloniae regis contra V ojcvDdam 
Moldaviae.ob. Dantiscus. 
- oder Zeyttungen so die Christen den 
XXVilI. Aug. 1587 in Ungern be}' Kauer. 


.bo
>>>
Widaw8ki - Vindici.e. 


20!t 


lach glilcklich dem Turken aberhalten. 
Augsburg, 1587, 4. P. 
Widawski piotr Węiyk. Naśladowanie Owi- 
dego Filomeli. Morale. (i wiersz Mik. Ho- 
kowica) (ded. Stan. Karsnil'kiemu sędzie- 
mu). b. w. r., (1590), 4. W. (brak tyt.). 
Widawski Wal. Laur. Generalis Contro. 
versia de indulgentiis, dedic. Gcor. Radzi- 
will. (Carm. Dan. Sigonii Lclowiensis. Ora- 
tio in fllnere MarL .ł'ilsnensis). C,:ac., La- 
zar. 1593, fol. J. O. C. Czar. W. Sw. Dz. 
- Catechesis grammaticae latinae (z polsk. 
tekst.). Crac., b. w. dr., 1581. 8. K. 
W id a w s ki (Vidaviensis) Gabriel. Bellum 
Mysticum SRl'icntiae hujus saeculi cum di. 
yina sapientia in tres tractatus distinctulJl. 
Posnaniae, haeredes Joannia Wolrabi. 1598, 
4. J. O. K. 
Widzeniu (o) komety w r. p. 1577 z niem. 
Krak.. .Szarłf., 8. W. 
W i el o p o h k i Aleks. Epicedium na pogrzeb 
Zofiej Gostomskiej. 1598; 4. O. 

 Theosyncletus aive consilium deorum de 
G. Radivilo. Crac., Nic. Scbarff., 1599.4. O. 
Wierszycki Adam. Wieniec parnaski na 
wesele Rajeckiego i Anny Komorowskiej. 
Wilno, Karcan. 1599. 4. Dz. 
y i e r d u n g obacz Virdung. 
Wigandu8 Joh. De Historia patefac;tionis 
divinae. Regiom., Daubm., 1575, 4. :Sw. 
- De Deo uno ess!!ntia trino. Regiomont.. 
Daubm.. 1575. 4. Sw. 
- Oratio in acad. Regiom. Cont. confe88. 
Regiom.. Osterberg.. 1575, 4. Św. 
- Oratio de causis segreg. a ppntif. Rom. 
Regiom., Osterbel'g., 157G. 4. Sw. 
- Oratio de Arca ł-Ioach. Regiom., DauLm., 
1574. 4. Św. 

 De anabaptissimo gra88ante in Germ. Po- 
lon. Lips., DeCrerus, ] 582, 4. Sw. Kij. 

 Yera historia de Succino Borusico. de Acc 
Borusica et de herbis in Borussia naocen- 
tibus. Jenae. Tobias SteinmaD, 1590, 8. 
K. T. 
- De conjugio doctriua. Jhenae. Ritzenhem, 
. 1578. 8. W. Kij. 
- De Deo contra Arianos in Polonia ortos. 
}';xcudebat Brubachius. 1566. 8. O. SW. 
- De Sacramentarismo dogmata. Lipsiae, De- 
fnerus, 1584/5, 4. O. 
- De Servetianismo. Regiom.. Daubmann. 
1575. 8. W. Kij. Św. 
- Argumenta sacramentariorum reCutata. 
1575. 8. Kij. 
- De elave ligante in ecclesia Christi. FrcC. 
a. M., 1561, 8. Kij. 
- De justificatione miseri peccatoris coram 
Dco. J
ipsiae, 1581, 4. Kij. 
- De neutralibulI ct meC:liis libelluB. Frcf.. 
1560, 8. Kij. 
- ł-Iebulae Arianae. Uegiom., 1575. S. I{ij. 
Wigandus Joh. et Mth. Judex (Ricbter). 
SyntaRma sen corpus doctrinae Christi. Ba. 
sil.. 1560, 8. Kij. 
- Toż, recognitum. nasil., 1585. 4. Kij. 


c_ 


- Syntagma seu corpU8 doctrinae ven et 
omnipotentis Dei. BasiI., 1564, 4. Kij. 
Vigenere Dl. de. Description du royaumd 
de Poloigne. Paris, Richer, 1573. 4. O. K.- 
Czar. Zamojs. Kij. W. 
_ Les chroniquell et aunales de Pologne, 
ded. Henr. Wa1ez. Jestto skróc. Kromera. 
Paris, Rieher. 1573. 4. O. K. R. W. Cel. 
Dz. C. Czar. Zamojs. 
- ob. llerburt. 
Wildenbergius Hier. '.fotius pbilosopl1iae 
bumanac in tras partes digestio. Balileae. 
Opońnus, 155(;, 12. (Dcdyk. Tidemanno Gi- 
soni Varmien. episc.). P. 
To?. tamze, 1558, S. P. 
Toi; tamże, 1562. 8. O. 
- Toż. Lugduni, 1562. Sw. 
- ToiIJ. Basileae, Oporinu8, 1566, S. O. 
- Toż. Basileae, Opońnua, 1571, 8. O. 
- Universae phil080phia rationalill in Dili' 
lecticam Aństotelis epitome. Lugduni. Bar- 
bier, 1546. 8. O. (brak tyt.). 
Wilkowiecki Mik. Flores sennonum in 
evangelia dominicalia, ded Petro Myszkow- 
ski Episc. Carm. Math. Zebrovii. Cracov., 
GarvotinuB, 1!;79. 8. J. O. H. 
- _ Historyn. o zmartwychws. }'auskiem. b. m. 
'i r. K. (1) . 
_ O mszej Sw. opisanie. Krak.. Szarlf., 1586, 
8. Czar. 
- ob. Dlugosz. 
W i I k o w s k i Kasper. Przyczyoy nawrócenia 
do wiary powszechnej od 8ekt, Nowokrzceń- 
ców SarnosatCl1skich. (dE'd SteC. Bator. LiRt 
do Jana Kiszki). WIl/Jo. 1!;!}3, 4. J. O. K. 
Br. P. Dzied. W. C. Czar. :::iw. 
- Dltsiderosus alLo ścieszka do miłości bo- 
?ej... na polskie przełożony, ded. Mik. Ra- 
dziwiłłowi. Krak.. Piotrkowczyk, 15b9, 8. 
O. Cz. W. P. 
- Toż. Krak., A. Piotrkow., 1594, 8. Czar. 
Sw. 
- Toz. Krak., Piotrkowczyk, 1599, 8. O. W. 
Yincentius. Prophetie lJauielis tras de ca- 
ilU et ruina vitae spiritualis. A beato Vi n- 
centio o. Praed. explanatae. Crac.. Ungler, 
1527. (Data wybita nie wyrainie, tak ze 
wygląda jak r. 1537), 8. J. O. (1527). Św. 
K. Czar. (dwa egzemp. z dwiema róznemi 
kart. tytułowemi). 
W i n c e n t y Francuz (Liryneńczyk). Ksi,żki 
o dawnoBci i szerokości powszechnej wia- 
ry chrześciailskiej, na polsko jęz. przeł. 
przez Jana Herbesta. wyd. 8taran. Sam. 
Maciejowskiego, dedyk; Stan. i Piot. Ba- 
num. S. 1., 1563, 4. O. K. l'nsł. W. 
_ Pro catholicac fidei antiquitate libellus. 
edid. G. Maciejowski. Crac., Vietor, lliB9, 
8. O. L. K. 
Winderl Scb. Oratio ad Mtb. Cardinalem 
Gurccnsem in congratulationc advcntns ha- 
bita. Viennae, Vietor, 1515, 4. O. 
Yindiciae quihus Guil. Philaletae ad Mi- 
nistromachiain Rescii responsio COntra re- 
futationem posnaniensem vindicatur. (ded. 


27
>>>
210 


WiDg"ler - Wolan. 


Stan. OrleIskiemo). b. W. m., 1698.4. Wrocl. 
Maryi :M. 
WingIer Andre... Propbeta Sopbollias Car- 
mine heroico reddituI. Crac.. ló68. K. 
WingIer Apollo Vratislavien
. Carmen grae. 
co -lat. in Natalem J"esu Chrillti, ded. Ca- 
tbarinae Reg. Polon. b. m. d. i r., (okolo 
1568), 4. J. 
Vi o (de) Cajet. Tbomu. Advenus Luthern- 
nos opuscula: Cracoviae, apud vidoam Flo- 
riani Unglerii, 1544, 8. J. O. K. W. (1530?). 
P. 8z. Czar. Sw. R. Dz. 
V i r d u n g \li Joann. Cracov. de Haaf'urt. Prn- 
ctica. Lipsk, 1490, 4. K. 
- Tot. Lipsk, 1491,4. J. 
- Tot. Lipsk, 1492, 4. J. 
- Practic8 deut8ch a m.giltro Jobanne VOn 
Krakau (Schultil) aur das J". 16015, 4. J. 
- Prognosticon .uper non visis planetarum 
coniunc:tiollibul a. 1524. futorisque. (pier- 
wotnie był rok 1622. na nim naklejone a. 
d. 1[)24). editum a.. ]621. (dedyk. Bonarowi 
8. 1622). Crac., MarclII Scharff., (1626), 4. 
J". Clar. 
- To! editum a. d. um. (dedyk. Sev. Bo- 
narowi w r. 1522). Cr.cov., b. W. r., .4. 
J. K. 
- Toż ad a. 1524. Crac., Vietor, 1528, 4. O. 
Virid.riom poet.rum in landf'Il Stephani 
regis Poloniae. (Carm. Basilii Hiacynthi de 
Vilna. l'etri Monedulati Lascovii). Vel]etiil, 
ad .ignum Hippogriphi, 1663, 4. O. Sw. 
Viilicensil ob. Joannel. 
V i II li c z a ob. Michael. 
Wiśniowlki Stan. z Luczławic. Okazanie 
sfałszowania nauki ChrYlltulla (br. tyto druk. 
gocki atr. 628, a. oprawie rok ]672). (Ro; 
zmowa o znajomoici Boga 157...?), ł. O. 
Czar. 
Willzniowllki .Tob. ThreIJY. Krak.. Gar- 
wolo 1584, 4. Sw. 
- Toż, dedyk. Dorocie KadłubBkiej. Kraków, 
Garwolczyk, 1585,4. J. Dz. K. W. 
V i t a beati Casimiri ICripta Thorllni 1521. 
(ló20?), 4. M. 
- ob FerreriulI. 
Witanie- Rldy lItanów koronnych. 1587. K. 
V i te IIi o ThuJingo-Polonul. Perioptikel li- 
bri X. Norimbergae. Jo. l'etreiulI. 1535, 
fol. J. O. Kij. 
- De natura, ratione et proiectiolle radio- 
rum, viiulI. luminal'Um. Norimbergae. Jo. 
Petreiul, 1551, fol. J". P. Czar. 
-: Toz. Balileae. 1572, fol. J. Czar. W. 
V i t e II i u I ErllsmuI. Oratio in celeberrimo 
aug. conventu ad Caesarem Msximilianum 
nomine regill Sigismundi I. habita 20 aug. 
lól8. Ang. Vinuel., oft'. Millesiaoa. (1618), 
4. J. O. P. K. Czar. (dwie edycye). 
- Obedientia Alexandri l'oloniae regis. Ora- 
tio in pz'estita obcdicntia. b. w. r., l1505), 4. 
J. Czar. Św. 
- Orationes. ROlllae, Jac. l1arochius, 1619. 
(. J". O. 
W i t o I ł a " B k i lIlicuaf. Luf.J1ia lIa wellele 


.Jerzego Chodkiewicza '1 Zofii Radaiw. Wil- 
no, 1594, 4. K. . 
VitrelinuI Alek!. In 8vangeIii aec. Johan- 
nem medit.atio. Lo.c, in typ. Joan. Ki,oae 
impr. Fel. Bolemovius, 1586, ł. W. 
W i z e r u n 8 k falecznego i dueba i nauki 110- 
1'0 ewangelików. Krak.. oft'. Scharft'ellb., 
1561, 8. O. W. 
- 'Yłi
erunek y szaounek mynic wszelakich 
ob. Rytgier. 
Wojewódka B. (palatinulus). Algorytm to 
jeBt. nauka liczby. (dedyk. Spyt.kowi Jor- 
danowi). Kr
ków. u dziedz. Marka Scharff., 
1
53, 8. K. Sw. 
- Toż. {Stan. Szarft'en., ded. Hiac. Młodzi.e- 
jowlkiemu). Wiersz And. Tl'zycieskiego na 
herb Młodziejowlkieio. Kraków. Surfr., 
1574, 8. J". 
lW ojnowlki) Woinoviue Jerem. In disoOł'- 
diam et tumultus eleotionem regiam lub- 
.equutos Sylva. Crac.. Laz., 1688, 4. J. O. 
Czsr. Dz. 
W ok a b u l au łacińsko. włolko. po1eko. nie- 
miecki (brak. tlt., tylko "rkUlz Lij). Crac.. 
U ng!l!r , 1532, 8. Akademia umiejetDoici 
., l'e8&cie. ob. DiccionariuB. 
- rozmaitych i potrzebnych sentencyi Pol. 
skim i niemieckim młodzleńoom na poiytek 
teraz zebrany (brak t.yt.). Kraków, H. Wie- 
tor, 1539, 8. Czar. 
- Toz. (brak f.yt., dcdyk. r. 1566). Króle- 
. wiec. 1566. 8. W. 
- Toz, u J"erzego Osterbergera. Królewiec, 
1580, 8. K. 
- Toż.. Kł"9łewiec. Osterberg, lóB7, B. Dl. 
- Toz tamie, 15!)ri, 8. Czar. (dwie edycye?). 
(Dołfczaoy tu urywek I'QBlDOWY SalomoRa 
z - Marchołtem). 
Wola n Andrzej. .Ad Sacrilem et famolu. 
Libellum Jesuiticae Scholae Vilneusill. (de- 
dic. Nic. Naruszewicz C8i!tell.). b.]D. dr., 
1589. 4. K. 
- Libri quinqne contra Skargae Jeluitae 
Vilnensis Septem, Missae sacrificiique ei.1 
columnall. Adjecta adverl. P08118vinum prQ 
Volano p. Joh. Lasicki defeolio. (dedac. 
Hier. Filipowski et Joann. Chlebowicz). 
Vilnae. Lancic., 1584, 4. K. W. 
- De libertBte politic& Beu civili. (ded. Ni- 
col. Ral1ivillo). EpiBt. Aug. Rot. Mieleaii. 
Crac., Wirzbieta, 1572, 4. J". Czar. SIO 
- Oratio ad Imp. Rudolphi et R. P. Sigi- 
IImundi legatolI ad Bendzinom pacill COR- 
stiti causa congregatos. 1589. 4. J. 
- Apologia ad calumnias sectae hominum, 
(Iui Ile Jesuitas vocant. (dedic. Radivillo). 
Yilnae, J. HleLovicius per D. Lancicium, 
l1i87, 4. O. 
- Epistolae aliquot ad refeUendum doctri- 
nae Samosatensium errorem. (dedic. Joann. 
Szemiot.) Vilnae, oif. coetlls evangelici imp. 
J". Schemeti, 1592, 4. O. 
- Idolatriae Lojolistarum vilnensium oppu- 
gnatio, ded. Nicolao Radziwiłł. Viłnae, KiI'- 
tzlW, 1583, 4. W. Kij.
>>>
Wolfiul - Wujek. 


211 


_ Meditatio in epistolam pauli apoltoli ad 
Ephesios. Vilnae, imp. Joann. Schweikow- 
scii oft'. MRrkowicii, 1592, 4. O W. 
_ Oratio funebris in laudem Nic. RadiyiJi 
Vilnae defuncti a. 1584, 4. Dz. 
- Panegyricus in Nic. Chr. Radivillum. Vil- 
nae, 1598, 4. T. 
- Paraenesill ad omnes in regno Poloniae 
M. D. L. Samollatenianae vel Ebioniticae 
doctrinae professores. (dedic. Joanni Ostro- 
rog). Spirae, Albinus, 1582, 8. O. p. 
- Oratio flratulatoria ad Chr. Hadivilum. 
Vilnae, Lancicuis, 1584, 4. O. 
- Oratio ad Senatum Regni Polon. (Cl'ac., 
Wierzb), b. w. r.. (około 1572), -t. Św. 
- OrBtio ad spectabilem Senatum et univer. 
sam civitateru Rigensem. (Oratio Daw. Bil. 
chen. Applau8us in restit. Nic. Eckii). Hi. 
ga, Mollinus, 1589, 4. 1\. 
W o I fi u s Samuel SilesilIs. Elegia funeLris 
in obitum immaturum generosi mag"uaeque 
spei adolellcentis Nicolai Czerny. L. m. i 
dr., 1581, 4. K. 
- Stephani I. Seren. PoJ. Reg. adversus Jo- 
annem Basilidem M. Moscoviae ducpm ex- 
peditio. Gedani, Rhodus, 158], 4. K. 
- Toz. carm. elegiaco descripta. Dantisci, 
typ. Rhodi. 1583, 4. O. Dz. 
V O l k ma I' NicoIaus. Colloquia quaedam l'U- 
erilia latino - germanica Joacbimi Camera- 
rii et Joh. Ludovici Vi vis Adjecta est in 
gratiam J uventutill Danscianae interpre- 
tatio Polonica. Dantisci, RhodUI, 1594, 8. 
Br. 
_ Colloquia lat. germ. polon. (br. t}.t., str. 
12 nl. i 245, Signo A2 - R2). Dantillci, 
159.?, 8. O. 
_ Diccionarium quadrilinque Parl I. II. III. 
Parli I. lal germ. polon. Dantisci, 15!H, 
8. W". 
_ DictioD. trilingue tripartitum ad discen. 
dam lingv Iatinam polon. et. german. Dan- 
tisci, Rhodus, 1596, 4. W. R. P. 
Woli kiJ. ob. Bielski. Elucidarius. 
Wołłowicz Paweł. Dysputacya Wileńska, 
którlł miał X. Marcin Smiglecki S J. z Mi. 
nistrami EwangE'lickiemi. (dE'd. Mik. Krzy. 
Radziwiłłowi). Wilno, 1599, 4. K. . 
_ Dyspątacya Smigleckiego. 1592, -t. Sw. 
obacz Zagiel. 
Vota nuptialia J. Huebneri !!t Pyl'Dcsiae. 
Thorunii, Cotenius, 1592, 4. Sw. 
Vo t u m szlachcica polskiego ojczyznę miłujIł' 
cego o założeniu skarbu Hze'Zypo"poIitej, 
napisane r. 1589. (przE'z J. S. lIE'kr. kró- 
lew.). Krak., 1596, -t. O. K. W. Dzied. 
W ra ndt Mich. Dalmata. Epitalamion Joan- 
nis et leabellae reg Crac., Viet., 1639, 4. 
Czar. 
W I' Ó b e I Wal. ob. Valentinu8. 
- Zołtarz. 1540. Br. ob. Dawid. 
Wrodawczyk ob. Michael. . 
Wuchaliuaz J"an Leopolita. Zywot P.Je- 
zoeów 1593. W. ob. Granata Ludw. 
- Żywot P. )lariey na części albo rozmy- 
jlanie podzielony. (dedyk. Jadwidze z Szcze. 


karzewicz Mniszkowej). Krak., J 111:. Siebe- 
neycher, 1697, 4. J. W. Dz. 
Wujek Jak. S. J. Apologia tj. obrona Po- 
Itylle katolicznej. Kraków, 1582, fol. Dz. 
_ Biblia. Kraków, Laz, 1599, fol. R. Br. Sz. 
Miecz, Pułaski w Sifłszycach.(tyt.sztycbow.). 
L. ob. Biblia. 
_ O bóstwie Syna Bozego. dedyk. Mikołaj. 
Zebrz}'dowskiemu. Krak., PiotrkowczyJ.: 1 
1590, 8. J. O. W. 
- Toż tamf;e, 1588, 8. Wilno. 
- Czyściec, ded. And. OpaleÓ8kiemu. Poznań, 
WolrBL, 1579, 8. O. K. R. Dz. Dzied. Sw, 
Czar. 
- Dyalhis tj. rozwilłzanie albo rozebranie 
assercyi Niemojewskiego. Poznań, Wolrab, 
1580. 8. J. O. K. Czar. P. Sz. :H. W. Cel. 
Św. Dz. Br. 
_ Ewangelie y Epistoł,. KI"".. 1693, 12. J. 
ŚW. ob. T"stsment. 
_ Judicium albo rollądek niektóryoh btoli- 
ków o konfesyej Sandomierskiej. Krak., 
Mik. 8
harft'., II 570), 8. O. C. Ozar. Dz. 
Dzied. Sw. Br. 
_ Maluczki katechysm. (KanizYBsa) (ded. An- 
nie Jagiellonre). Krak., b. dr., 1570. K:(?) 
_ O kościele P. Chrystusowym prawdziwa 
rozprawa i odpowiedź na dowody przeci- 
wne J. Niemojewllkiego, ded. And. Opaleń- 
skiemu. Poznań, Wolrab. 1580, 8. O. Dz. 
K. C. Czar. R. ŚW. W. P. Cel. 
_ passia tj. histor. m\:ki J. Chr.POln., Wol- 
rab, 1582, fol. W. R. Pusł. 
_ Postille ninieyszey cZ\:ś l ozimia. (dedJk. 
Luk. Kościeiskiemu Bisk.). Po.nań, (1579), 
4. J. O. K. W. Dz. Dzied. 
_ CZQśc 11. letnia. (dedyk. przez Jafta 
o- 
nariu8a Radzie M. Poznania). Posnamae, 
off. Wolrab, 1580, 4. O. R Dzied. Br. L. 
_ Postilla catholicka (wielka) cZl:śoi 3, ded. 
Adam. Konarskiemu. Krak., Siebeu. 1573- 
75, fol. W. P. Cel. Tpn. Św. Dz. Z. 
_ Postille katoliczney o 'wi\:tych cześć I. 
Krak., druk. Siebeneycherowa, 1584, fol. 
J. O. Dz. Kij. 
_ Postilla Catholica tj. kazania na ewang. 
niedzit'lne y odświetne przez cały rok. (de. 
d}"k. Stef. Uatoremu i wiersz St. Grochow- 
skiego). Krak., druk. Siebeneychera, 1584, 
fol. J. Czar Cel. L. W. 1[. R. Br. Dz. Kij. 
Benedyktynki w Nie
wiezu.. . 
_ postille katolicznł'J na medzlele Cz. I. 
ozimil. CZeBĆ II. letnia. (ded. do król. 
Aony z r. 1575.) IW cz\:ś('i II. na Itr. 26-t 
drzeworyt z r. 1569}. Kraków, druk. Siebe- 
nE'j, cherowej 11;84, fol. O. K: Der.nard we 
J.wowie. Kij. L. Z. Dz. DZled. Sw. Mo- 
szyń. P. (czeici cztery). Benedyktynki w 

ieświezu (część wtóra). 
_ Postille katolicZDE'j Czelić 111. (kazania oa 
jwi\Jto P. MarYE'j, apostołów, moczeuników). 
Krak., M. Siebenejcher, 1575. fol. O. K. Br. 
_ Postilla kato'iczna mniejsza na dwie cze- 
jci rozdzielona Wyd. II. Poznań, Wolrab 
imp. A. P. l'obiedziscen., 1582, fol. O. K.
>>>
212 


Wykład - Żagiel. 


Cel. W. R. (kazania niedzielne). Dzied. Bw. 
Br. Pusf. 
- Postilla katl10licka mniej
za po trzecie wy- 
dana, dedyk. Zygm. lU. Krak., Piotrkow- 
czyk, 1590, fol. O. Cel. L. Tpn. Dz. Bene- 
dyktynki w Nieświeżu. 
- Toz, po czwarte wydana. Krak., Piątr- 
kowczyk, 1596, fol. O. Czar. Cel. Dzied. Sw. 
- Postylla Aneb kazanij Ewangelitska, na 
Netele a swatky celeho Roku. Lithamys!li, 
1592, 4. K. . 
- Psałterz. ob. Dawid. (1594. L.). 
- Sprawa o disputacyej, którl) miał Niemo. 
jowski z Tolet.cm. Poznań, W olrab, 15BO, 
8. O. K.. Dz. Dziad. . 
- 
owy Testament. ob. Testament. 
- Zywot y nanka Pana naszego .Jezusa Chry- 
stusa, dcdyk. Dorocie z Zayrzanowa DarlY- 
nej. Krak., Jak. Siebene)"cher, 1597, 8. J. 
O. Klaryski w Krak. W. 
Wykład słów Pawła św. Jeden jest BóR", 
który jest Ojciec, z którego wszystko. 1564. h. 
- na pierwBz:fo kapitułę Jana św. (przez 80- 
cyna F. czy te
 Vitrelillusa Alex. tłum. 
Grz. Pauli). b. m. dr. i r. (Krak., Rode- 
cki, ]56B). Czar. 
- Creda tudzież modlitwy Pańskiej i po- 
zdrowo ani eIs. (br. tyt.) (l566?), 8. Czar. 
W y ł o ż e n i e Pańskiej modlitwy, z łacińsko 
Krak., Wietol', 1543, 8. Czar. 
Wyobrazenie prawdziwe troyga dzieci 
strasznych i dziwnycb. S. 1. et B., (Hi7B), 
4. J. (z własnor. przypis. Joh. Theob. 
B1asy .Janowi Schnebergerowi r. 78). O. 
- kniazia Mo
kiewFkiego. b. W. m. i r. Hi- 
bliot. Uniw. Wrocław. ob Acrostichis. 
W y P i B a n i e prawdziwe, jako Turcy wysep 
królestwa Cypryjskiego oblegli. Krak., Wirz- 
bitta, 1572, B. O. . 
- sprawy którB byłB o wyznaniu i wierze 
prawdżiwego Rogo. i syna jego w Krako- 
wie 1563 i w Pynczowie na Synodzie. Nie- 
świef;, Daniel, 1564, 8. Czar. 
- krótkie o Papieżu nowo obranym, które- 
mu imie własne Joannes Angelus, a teraz 
go gdy wstąpił nB stolec papiezki Pius 
VII. przezywaj/!. (Krak., Wierzb.), 1560, 
8. K. 
Wyprawa. plebańska (p. Rrosciusza). Kra- 
ków, u Lazarza, 1590, 4. J. O. W. Dz. Sw. 
W Y s o c k i Albert. Defensio pro libris de pur- 
gatorio Rob. Bellarmini adversus rabulam 
Virtembergensem et Lithuanum ministrom 
suscepta. (dicata Alb. Mieleni o). Posnan., 
Wolrab., b. r., 8. J. W. 
Wysocki Szymon. S. J. Furtka niebieska 
tj. ćwiczenia dUl'howne.. Wilno, Karcan, 
1588, 8. O. Cel. Dz. M. Sw. W. Sz. 
- Furtka niebieska albo ćwiczenia ducho. 
wne (z włosko tłóm.). Krak., Piotrkowczyk, 
1599, 8. O. W. Dz. 
- Kazanie na pogrzebie Jana Szym. 011'1- 
kowicza ksil}żęcia 8łuckielZ'0 (ded. Zofii 
z Mielca Xżnie 8łuckiej). Wilno, druk s. 
J.. 1593, 4. O. K. W. Dz. Br. 
- Tot. Kraków, 1593, 4. Sw. 


- 
ywot Ignacego Lojoli. Kraków, 1600 p 
12. R. 
W Y w ó d prawdy przez przykłady objaśnio- 
ny. Krak., Hel. Floryanowa, 1545, 8. Dz.. 
(Taki tytuł dopisany na dziele bez tytułu. 
Dedykacya Hedwidze Marchiancze Brande- 
burs, z Krakowa 1545. PotelD nadpis: Księ- 
gi probowane przez doctory y ludzie nau- 
czone kOBcioła rzymskiego. (Liber I. do 
Ecclesia. L. II. de scripturis. Lo III. de 
fide. (Dodatek). De libero arbitrio). Band- 
tkie H. Dr. Krak. s. 280). ob. Księgi. 
Wyznanie wiaJ;y braci czeskich. Kraków
 
WierzLieta, 8. Sw. (br. tyt.). 
Wzory cnót albo żywot św. Franciszka, ded. 
?Iikoł. Radziwiłłowi. Autor Zakonnik iw. 
Franc. Krak., ]59-1, 4. O. K: 


Y. 


y n t re i t u n g kaiserl. Majestat zu Wien mit. 
dem Kunig v. Ungarn u. Kunig v. Polen. 
S. I. et a. (Wiedeń, 1515), 4. O. P. 


Z. 
Zaborowski stan. De Coelibatu Christia- 
norum et praescrtim sacerdotum ao vir- 
ginum. (Carm. Ma. Franconii Hegitmaci". 
ni). Crac., Unglcr, 1529, 8. J. C. Dz. Br. 
Czar. Św. 
- Tof;. Crac., Ungler, 1528, 8. Dz. 
- (Grammatica sine tit.) "Stanislaus que pars 
est nomen." Crac., Hier. Vietor, ]524. 4. J. 
- Rodimenta grammaticcs. Crao., Math. 
Schańr. t'xpensis Marc. Scharff. excus. per 
Math. Scharff.. ]529, 4. O. (br. tyt.). 
- Toż. Crac., Scharlf., 1535. (Orthographia. 
r. 1536) (Joannis Rulli poloni distichon), 
4. Czar. 
- Toz. Addita est Orthographia seu modus. 
scribendi polonicum idioma. Crac., Vietor.. 
1539, 4. J. 
- Toż. Crac., Siebenej., 1560, 8. Czar. 
- Toż. Crac., Math. Siebeneycher, 1564, 8. J. 
(przy każdej edycyi, przedmowa Zaborow- 
skiego jest datowana r. 1529). 
- Ordo Missae (per J03. Burcardum) denuo 
correctus. Crac., Ungler, 1512, 4. .T. O. (/'). 
róznych odm. herbów biskupich na tytule). 
Cieński. Br. M. .czar. K. Cel. 
- Toż. Crac., Math. Scharff. expo Marci, 
1529,4. J. O. K. L. Br. R. C. W. M. 
- Orthogr9pl1ia seu modus Bcrib. et leg. polo- 
nicum idioma. Carmen Joann. Lupuli Bod- 
manensis. Krak., Haller, 1518, 4. Czar. nz. 
- Toż. Crac., Hier. Vietor, 1526, 4. W. 
- Tractatus de naturB iurium et bonorum 
Regis. Crac., L. dr., 1507, 4. J. O. K. P. 
Czar. 
- ob. Tractatus docens. Donatus. 
Zaborowski Pawel. ob. Homer. 
Ż a go i e l (Hier. Stefanowski czy ROBciszewski) 
Marcin ?lichailowicz. Termin na Protesta- 
CYIł ministra ewangelickiego, albo odpo- 
wiedź DB czworak, rzecz przeciw władz!
>>>
Zaj,czkowski - Zebrzydowski. 


218 


kt61'ł ma Biskup "ymaki, ded. Mik. Sa. 
pieze. Wilno, w druk. Akad., 1599, 4. O. 
C. W. ŚW. Hr. 
- Toż. Wilno, 1600, 4, W. T. 
- Cenzura dysputacyi Wileńskiej podanej 
przez Dan. Mikołajewskiego (ded. Pawłowi 
Sapiesze). Wilno, b. dr., 1600, 4. W. T. 
Czar. P. Br. 
- Odpór powieściom ewangelickim o Sa. 
kramencie ciała i krwie pańskiej, dedyk. 
:Malcherowi Gedroyciowi bisk. Źmudz. Wil- 
no, 1600, 4. O. 'V. 
Zaj'łczkowski Woyciech X. Opisanie Di- 
aputacyey Nowogrodzkiey, któr'ł miał X. 
Marcin Smiglecki z Janem LicyniuszE'm 
ministrem Nowokrzczeń
kim. 'Vilno. 1594, 
4. J. K. Czar. Dz. Kij. Św. Cel. W. 
- De Transsubstantione Disceptatio Theolo. 
glca. O transsubstanciaciey tj. o przemie. 
nieniu. (Jak. Wujka?). Poznań, Wolrab, 
1589, 4. K. C. W. Sw. Dzied. 
Zamojski Jan Sar. Dc.constil.ionibus unio 
\"eraitatia gymnasii Patavini. (Cura J. Zl\j. 
mojski edił.). Patavii, 1564, 4. Kij. 
- Oratio habita Patavii in funere Gabrielis 
Falloppii. Pataviii, 1562, 4. Kij. Sw. 
- Epitaphium pro exequiis funebribus Ste- 
phani I. re
ia Poloniae, Leopoli in Russia 
habitis. 4. Dz. 
- Pacificationis inter domnm Austriacam ac 
regem Polooiae tractatae acripta aliquot. a. 
1190. S. I. et a. (Crac., Laz.), 4. O. Czar. 
Dz. (1594). C. K. SW. 
- Oratio qua Hen. Val. Regem renuntiat. 
Lutetiae P!,risior.. Morellua. 1573, 4. K. R. 
Czar. Dz. Sw. Bibl. Uniw. Wrocław. 
- L'orasion du - au serenissime roy. Paris, 
Va8cosan, 1574, 4. Czar. . 
- Tof;. paris, Morel. 1574, 8. Czar. 
- De senatu romano (ded. Petro Myszkow- 
ski, fałszywie autorsto Sigoniuszowi przy- 
pisywane). Venetiis. Jord. Ziletus, 1563, 4. 
J. O. K. W. Dz. Św. Dzied. R. Czar. Kij. 
- De transitu Tartarorum per Poccutiam a. 
1594. (edidit !lath. Kłodziński Can. Crac. 
ded. Card. Radziwiłł). Crac., Lazar, 1594, 
4. J. O. Dzied. M. K. Dz. 
- ob. Rzeczycki. 
(Zamojski). De nuptiis J. Zamojski ac Gri. 
aeldia. Crac., 1583, 8. Gd. 
Zaphonensis Guilh. fratr. Ord. min. Mo- 
dus epistolandi. Crac., 1504, 4. Dz. 
Zawaczki Joa. Henrici Valesii D. G. Pol. 
Regis ingressus Cracoviam et Coronatio. 
(dedic. Nicol. Radziwiłł). Crac., Math. Sie. 
beneych., 1574, 4. J. C. Czar. Kij. W. Dz. 
Sw. R. 
ZawaciuB stan. picus. ConcluBione8 Beu 
Theoresea ad disputandum praepositae. 
Crac., Laz.. 1563, fol. J. 
- Rogala nazwauy Pikus. EquitiB Poloui in 
Jesllita8 actio prima a. 1590, 4. Dz. (we- 
dłng innych autorem jest Alb. CalissiulI v. 
Sim. Stenius, albo Klonowicz). obacz Klo. 
nowicz. Syeprcius. 
Zawicki Jan. Charite. ałowieńskie, ded. 


Jan ZamojBkiemu. b. m. i r.. (16001), 4-. 
O.W. 
- Jephtes tragedya, ded. stan. Mińskiemu. 
Krak., Laz., 1587, 4. O. W. 
Z b i ó r dekretów trybun. lobelB. przeciw 'ly. 
dom. 1598. 4. Dz. 
Zbór Wileński. b. m. dr. i r" (czy przed 
1600?), 4. O. 
Z b y li t o W B k i Andrzej. Droga do Bzwecyi 
Zygmunta lir. odprawionA. r. 1594. Krak., 
Jak. Sieben., 1597, 4. J. L. 
- Na krzciny najj. Władysławowi nr. kró- 
lewicowi. Kraków, Jak. Siebeneich, 1595, 
4. Z. 
- r.amenta na pogrzeb Elźbicty I,igt)zianki 
z Bobrka R. 1593. Krak., Łaz.. 4. O. (nie. 
znalezione przy skontrum r. 1870). Z. 
- Actapon (z OwidyuBza). dedyk. Balcerowi 
stanisławskiemu. b. m. dr. (Kraków), 1583, 
4. K. 
- Wieśniak, ded. Januszowi X. Ostrogskie- 
mu. Krak.. h. dr., 1600, 4. W. 
- De victoria reportata A. D. 1588. ad Si- 
gism. 111. epinicion. De eadem victoria ad 
Joann. de Zamoście. Crac., Lazar, 1588,4. 
K. Czar. 
- Witanie króla nowego Zyg. III. Krak., 
Hi87. K. Gd. Czar. Sw. 
- Żywot sdachcica we wsi. Kraków, b. dr., 
1597, 4. ŚW. W. 
Z b y l i t o W a k i Piotr. Rozmowa azlachcica 
polskiego l: cndzoziemcem. Kraków, 1600, 
4. W. 
Zbyazewski Jt)drzej. Dubitantius. ob. Lin- 
dan. 
Z b Y t n i e w i c Adam. Hasło albo chorlłgiew 
duchowna tj. o Bractwach kościoła kato- 
lickiego, ded. Georg. Radivillo. Krak., J. 
Biebenejcl1er, 1694, 8. O. 
Z e b r a w s k i Szczt)sny. Recepta na pla8tr 
Czechowica ministra nowo - krzczeńskiego. 
W druk. Lazarzowey, Kraków. 1597, 4. O. 
K. Dz. Czar. Kość. paraf. w Niepołomi- 
cach. 
- Próba minuciey LatoBOwycb z obron'i ka- 
lendarza poprawionego (dedyk. Hernat. Ma. 
cieiowskiemu Biak.). Krak., Łazarz, 1198, 
4. J. O. K. W. ŚW. M. Dz. Dzicd. Sz. 
- Probatia próby na minucie Latosowe. (ded. 
J"erzemu Radziwiłłowi kard.). Krak., Ła- 
zarz, 15913, 4. J. Czar. 
- K'ikel. który rozsiewa Stef. 
izania (przedm. 
do Bier. Chodkiewicza). WIlno, 1591, 4. O. 
K. C. Czar. Dż': 
Zebrzydowski Andrzej Ep. Crac. Pro Bua 
et coIIegarum religione ac jurisdictione ora. 
tio. (Conscrip. A. P. Nidecki et ded. Joan. 
Tarnowski). b.,m. dr. i r'J (1557), 8. J". O. 
W. Czar. Dz. Sw. 
- Krótka odpowiedź na artykuły Mrc. Kro. 
wickiego (z przedrn. do Zygm. Auguata). 
Kraków, Laz., 1556, 8. O. Czar. !:Sw. 
- Orationes consiliariorum ad SigiBm. Au. 
gustum de haeresi toIIenda. Crac., 1l)1)(), 
4. O. (Jochem Nry 9750 i 9821».
>>>
214 


Zebridovins - Żydow8ki. 


ZebridoviuB BarU. De PP!'80na. ChriBti di- 
sputatio Theologica, ded. Steph. Batory. 
:Mognntiae, Caspar Bebem, U183, 4. J. O. 
K. Czar. W. ŚW. 
Zembrznsłd Lauren. Agenda 11\54. Br. ob. 
Agenda. 
Zeygnun (warharte Jronigl und andere be- 
standi
e) wider die aus
ebreitete, erdichte, 
newe Zeytung dermit Patretl Soc. Jesu zu 
Cracaw in Poln gefiinglich eingezogen. In- 
golstadt, 15R6, 8. P. 
Z e n gon u B wider die Zeytung, damit etliche 
Patres Soc. Jesn zu Kraka.. gefiingoliC'h 
eingezogen, naC'h Nilo gef'iihrt und gerich- 
tet worden lIf'in lIollen. MeYJ1tz, Behem, 
]586, 4. O. C. CZAr. 
Zeitong, Newe, Warhaffiige, Erbermliche 
MordtJiche Thaten. dnrch die Je
nwitpr 
geschehen, zu Crakaw inn Polen rrefangen. 
nach Nilo gef'iihrt. etc. Dantzig. 1586, 4. P. 
- Newe wie und weleher gestalt kaY8erli. 
cl1e Majestat mit aampt den konigen von 
Hungern uud Polen 8m 16 Julii 1515 zu 
Wien eingerit'ID iBt. Niirnberg, 4. P. K. 
(bez wyr. miej.). 
(Neuwe) und Warl1aff'te Bekandtnu
z des 
ChristJichen GlaubenB aufF dem Landtag zo 
Piotrkow. StraBzburg, Thisch. Berger, 1555, 
4. Br. P. 
- Newe BO ein erbarer Rath der Stadt Re- 
vel von der Botacho.f't deB konig8 anB Dan. 
nernarck miindlich gerragt, wie aIle BachEm 
zwischen Tyrannen dem Grossrłil'Bten in 
Moekaw. Niirnberg, 1561. 4. P. 
- Warhafftige newe von dem yetzigen SiE'g 
der nnsem BO da ł!'eschphen ist den 2& Ja- 
Duarii von dem Littawiscl1en Kriegsvolck 
wider die MU8cowiter diese8 1564 Jars. 
IŁem ein BC'l1iin DeW Geystlich Lied wider 
den Mnscowiter ge8telt dorch Johan. Rein. 
hardum Grawingellinnm. b. m. dr. i r., 
4. K. 
- (Warhaft'Łe Newe) welchermall8en die Romi- 
ache kaiserl. maj. von den polniscben 
Abgesandten in Wien zu eioem Kónig in 
Polen aOSBgeBchrien wordeo. Franekfurt 
sm Mayn, bey Georg. Raben, 1576, 4. K. 
P. Czar. 
- von der Victori welcLen polno IICbwediBch. 
KriegBleut wider Moscov. erhalten. Danzig, 
Rhode, 1578. Gd. 
- (Klegliche enbermliche) ond eygent1icher 
Bericht ansehnlicher, fiirnemer und war- 
l1after Personen aUB Wenden, Riga und ano 
deren Lifflendischen orten geschrieben. 
Niirnberg, ]578, 4. P. 
- wie kon. zu Polen die Veatung Polotzko 
genommen. DaDzig, Rhode, 1579. Gd. P. 
- (pollnische Summarische und Warhaflte 
Beschreibnng. Niirnberg, 1580. K. 
- perBiBche, tiircki8che und moscovitische, 
Folget Ruch ordent1iche glaubwUrdige Copi 
des Schreihens BO die mOBcovitt kniaBch 
an die Woiwodeo der Cron PoUn getban. 
}180, 4. P. 


- (Warhaft'te u. griind1iche). Welcher maB- 
Ben die ldlnigl. Maj. zu Poln bewoJren 
den Krieg kegen dem Erbfeind dem Mo- 
scoviter vorzunemen. Dantzig, Rhode, 1580, 
4. Gd. P. 
- von der Jrrossen Schlacht und Scharmii- 
tzel BO konigliche Majestat zu Poln g8
en 
Muscowiter. Marburg, Aug. Colben. 1581, 
4. K. 
- Toż. (Ed. druga). Marburg, Colben, 1582,. 
ł. K. 
- von der jetzundt dritter vorgenommener 
l{riegerustung des Polnischen k!!nil;"S Ste- 
phani gegen den :Moscowitter. Augsburg, 
]5
2, 4. P. 
- (Newe) unl1 ProphE'ceynng nl1er Tentach- 
land, Pulcn. Baacl, Apiarius, 1587, 4. C. 
PoinischE'. ]!SRS, 4. JC 
Z ei tt u n g (Newe) aua Pol en. b. m. dr., l1iR!). 
4. Czar. 
ZE'ythung, Newe, so llich in Poln dE'm Lanc1 
Podolicn hAt zngC'tragen im Augousto 15R!), 
wie Turkan Ulul Tartaren mit Poltn nmh- 
geg:mgPn, wie die Polen den Turken un,l 
Tartnren widernachgejagt. Niirnberg, Heus- 
I!ler. 1589, 4. O. K. 
- Tenze tytuł. Dantisci, 1589, 4. P. 
- Warhafftige Newe geBcbrieben aUB WiJ- 
daw der lIaupstadt in Littawen, von einell 
Bilrgers sohn, von der Freustadt. Wie die 
Jesuiter ein erachrecklichen Lermen mit 
den Lutl1erischen Predicanten und kircl1en 
den 12 Febru. angefangen, aucl1 wie Bie 
iren lobn bekommen haben. Die andere von 
dem 8ieg deB Christlicheo krieges volch in 
Siehenbiirgen und Ungern wieder den Tiir- 
cbn den 29 Febr. 1597. Dreszllen, Gimel 
Bergen, 1596. 4. (pod pierwBZym listem 
podp. Winc. Rsuttenstraucl1). K. 
Z i e m i a n i n nlho Rozmowa ojca z Bynem 
o sprawie Polski. Krak., (Lazarz), ]565
 
8. O. (Bezimienna ta broszura jest podlug 
OssolińBkiego pióra Orzechowskiego). 
Ziemianin życzliwości!}, cnott, radą. 1587, 
4. Moazyń. 
Zimn08a Respons Lato80wi na jego di8cur- 
sy z Btrony kaleodarza poprawionego. S.!. 
. et a., (zdaje sie juz po ]600 r.), 4. O. 
Zołczyński Jan (Zolcinius). Oratio in ru- 
nere Sigism. Aug. celebrato Neapoli A. D. 
]572. atque praestantium virorum poemata. 
(St. Kłodziński, Joann. Krasiński, Math.