Bibliografia polska XIX. stólecia [!] : lata 1881-1900. T. 3, L-Q

I) 


Karol Estreicher 
BIBLIOGRAFIA 
POLSKA 


TOM III 


.
>>>
,
>>>
KAROL ESTREICHER 


BIBLIOGRAFIA POLSKA 


XIX. STULECI A 


LATA 1881-1900 


TOM III 


L-Q .
 


KRAKÓW 
NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 
1911
>>>
-- 


Wydawnictwo BibliografII podjęły wspólnie 
następujące firmy księgarskie: 


H. Altenberg we lwowie. 
M. Arct w Warszawie. 
Oebethner i Wolff w Warszawie. 
O. Oebethner i Sp. w Krakowie. 
Oubrynowicz i Schmidt we lwowie. 
L. Idzikowski w Kijowie. 
Spółka wydawnicza polska w Krakowie. 
K. Trepte w Warszawie. 
E. Wende i Sp. w Warszawie. 
J. Zawadzki w Wilnie. 


- 
"I LI o JfĄ'"., 

 
· '.IIU"'U 


£O A gł1 
OJ
, O
c 
 
t, '0
D{tl
>>>
-___ 1 


L. Obrazf'k, jakich wiele, przez L. Odb. 
z Rocznika samborskiego. PrzemylU, nakl. 
G. Kohna, druk. S. F. Pil1tkiewicza, 1884, 
8, str. 15. hal. 36. 
L. hr. Ein sanctionirter Kinderraub, IIIu- 
stration der k, k. galizischen autonomlschen 
Justiz. Paryż (Madryt), 18M. 
L. A. Jak pisał Adam Mickiewicz, antolo- 
gia, opracował A. L. Warszawa, nakło Towarz. 
komand., St. J. Zaleski i Sp., 1898, 8 mała, 
str, 107, z portretem, kop. 12. 
L. A. Ob. Lan
 Andrew. 
L. A. ks. prałat Człowiek chrześcijański 
według nauki Kościoła katolickieg-o i Ojców 
liwiętych wobec omamif'ń bezwyznaniowych 
wśród tego liwiata. Warszawa, druk. St. 
Niemiery synów, 1900, 8, str. 346, rb. 1'20. 
- Tak zwana emancypacya a chrześci- 
jańskie stanowisko niewiasty, w dwóch czę- 
ściach, krytycznej i sprawozdawcz{'j, t I- 
II. Warszawa, nakl. W. Cithuru8a, druk. T. 
Nasiorowskiego, 1887 -1894, 8 mała, str. 1 
nI., II i 171 + 304 i V, rb. 2 
L, A. M. Kto z Bogit'm, to Bóg z nim, 
powiastka z życia przez A. M. L. Wydaw. 
ludowe, IX, 8. Lwów, nakł. Komitetu, re- 
daktor Sz, Parasiewicz, druk. S. Bednarskie- 
go, 1890, 16, str. 31, hal. 16. 
- Obrazki z życia. Kraków, nakł. Spólki 
wydaw., druk. Czasu, 1893, 8, str. 299 i l 
nI., kor. 4. 
- Dwie powiastki: I. Potęga niewinności, 
II. Biedna Kasia. Wydaw. ludowe, X, 2. 
Lwów, nald, Komitetu, red. Sz. Parasiewicz, 
druk. S. Bednankiego, 1891, 16, str. 36, 
hal. 16. 
L. B. Ob. Gr
viłle Henr. (Pani); l\1usset 
Alfr. (Poezye 1890). 
L. G, Wiersz w dzień imienin Wielmożne- 
go J, M. Pana Ignacego Nowakowskiego, 
konsyliarza magistratualnego lwowskiego, 
.IlIOGIAIIA. 'o III.. 


L. 


przez jednf'go znajobowiązańszych G. L. 
poświęcony dnia 1 lutego 1805 roku. Lwów, 
druk. G, W. Wichmana \1805}, 4, k. 3 nI. 
L. G. Cechy rzemieślnicze, naszkicował G. L, 
Wanzawa, E. Wende I Sp., druk. J. Sikor- 
skiego, 1892, 8, str. 58, kop. 40. 
L. H. Czarownica z Szegedynu, history- 
czne opowiadanie, z niemieck. tłómaczył H. 
L. Bibl. tanich ksiateczek. Cieszyn, nakl. E. 
Feitzingera, druk: G. Axtmanna we Fry- 
sztacie, (1896), 8 mała, str. 58, hal. 40. 
L. J. 
ycie i zasługi Karola Marcinkow- 
skiego z okazyi 50.letniej rocznicy Towa- 
rzystwa pomocy naukowej w Poznaniu, po- 
pularnie opracowane przez l. L. Poznań, 
nakl. J. Leitg'f'bra, 1891, 8, str. 48, z portre- 
tem Marcinkowskiego i rycin
 jego pomni- 
ka w Dąbrowie, fen. 30. 
L. I. dr. Bibliogonia czyli jak powstają 
książki i sława autorska. Kolonia n./R., 
w grudniu 1885, 8, str. nI. 4. 
O wydanej przez dra L. Germana Mitologii dla 
mlodzle1y. 
L. J. Enault L. (Złamane życie); Louis J. 
L. K. K. dr. Kilka uwag o galicyjskiej ko- 
lei transwersalnej i o przeniesieniu zarzą- 
dów galicyjskich dróg telaznych z Wiednia 
do Lwowa. Lwów, druk I Związkowa, 1880, 
8, str. 8. . 
L. K. O. Katalog rozumowany wydawnictw 
ludowJch. Lwów, wydaw. Gazety handł.- 
geograficzuej, 1897, 8, str. IV, 76, kor. 1. 
L. Karolina. W kraju. I Japonii, podrói 
dwóch przyjaciół, opowiadanie dla młodzie- 
ży, przyswoiła K... L. Warszawa, nakło M. Or- 
gelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1896, 
8 mała, str. 197, z rycinami w tekscie, 
kop. 8C. 
L. St. O księgach handlowych wobec obo- 
wiązującego prawa. \'Varszawa.Płock, Kemp- 
ner, 1885, 16, str. 28. 
L. T. Z domu lliewbli, głos polski. Lwów, 
1 


j
>>>
2 


L. 


L. T. - LACHAMBRE 


nakło druk. Ludowej, 1889, 8 mała, str. 41, 
hal. 50. 
- Toż, II. Szkoła w Królestwic Polskiem. 
Paryż, druk. A, Reiffa, Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., 1889, 16, str. 47 i l nI., hal. 50. 
- Toż, III: Przekład broszury rosyjskiej. 
Tamże, 1891, 16, str. 35 i l ni., hal. 50. 
Na .t... 1/;-86: Na dzień jublleu8zn M-letlliej 81u- 

lJy A. L. Apuchtill..., kur...tora okręgu nauk. warsz., 
1I10
yl Wielbiciel (Poczitatiel). Moskwa, 1890. 
- To
, IV: PrzeBladowanie unitów w Kró 
lestwie Polskiem; V: W sprawie ugody pol- 
sko-rosyjskiej. Tamże, 1891, 16, str. 35 i l 
nI., 34 i l nI., po hal. 50. 
L. T. Un tyran russe (aveux d'un offi. 
cieux de Moscou). Traduit du russe par .... 
Paris, impr. A. Reiff, 1891, 8, str. 36. 
L. W. Z. Stronnictwa polityczne w Galicyi 
w prz{'dedniu wyborów. Kraków, nakl. i 
druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Gebethner 
i Sp" 1900, 8, str. 83, kor. 1. 
L. Z. ks. Anioł Stróż, książka do nabożeń- 
stwa dla młodzieży katolickiej, ułożył z pism 
ojców sw. X. Z. L. Wyd. 2. Warszawa, E. 
Lompe (D. Lange), druk. W. Thiella, 1886, 
16, str. 256. 
L. Z,gmunt. Ob. Leser Zygm. 
LA BARRE OUPARCO Ed. de. Histoire de 
HC1l1'i III, roi de Francc et de Pologne. Pa- 
ris, libr. Didler et Cie, 1882, 8, str. 398, 16 
i portret, frs. 6. 
LABBE A. Cytologia doświadczalna. (Do- 
Bwiadczenia nad komórką żywą), przekład 
Kazimierza Ble8zyńskiego, przpjrzany i uzu- 
pełniony przez Jana Tura. Dod. do W sz
ch . 
świata. Warszawa, druk. War8zawsklego 
Towarzystwa akcyj. artyst.-wydaw., 1900, 
8. k. 3, 8tr. 80. 
Labialisation. Ob. Polański P. (1898). 
LABłCHE E. Moja.córeczka, komedya w l 
akcie z francu8k., przekład Adolfa Wal{'w- 
ski{'go, Bibl. tcatrów amator., 25. Lwów, 
nakło F. H, Richtł\ra (H. Altenberga), druk, 
Gazety narod" 1883, 8, str. 17, hal. 80. 
- Toż. Wyd. 2. Tamźe, 1890. 8, str. 17, 
hal. 80. 
- Nie mam czasu, komt'dya w lakcif'. 
Bibl. teatrów amator., 74. Lwów, nakło H. 
Altenbcrga, druk. W. A, Szyjkowskiego, 
1895, 8, str 14, hal. 70. 
- Gramatyka czyli kandydat do Rady 
powiatowej, krotochwila w l akcie, przero- 
bił z francuskiego Stani sI. Koźmian. Teatr 
amator., 7. War8zawa, nakło Gebcthnera i 
Wolffa, druk. St. Niemiery, 1892, 8 mała, 
I!tr. 50, kop. 30. 
- List rekomendowany, komedya w l 
akcie, tłóm, z francus. przez M. R. Teatr 
amator" 40. Tamte, 1895, 8 mała, str. 39, 
kop. 30. 


- Zapraszam pułkownika, kom. w l akcie. 
Bibl. teatrów amator., 69. Lwów, nakl. H. 
Altcnberga, druk. W. A, Szyjkowskieg'o, 
1894, 8, str. 15, hal. 70. 
- Zaślubiny z przeszkodami, kom. w l 
akcie, przekł. z francusko Ad. Walewskieg'o. 
Bibl. teatrów amator" 35. Tamże, druk. Ga- 
zety narod., 1885, 8, str. 19, hal, 80, 
- Toż. Wyd. 2. Tam
(', 1892, hal. 80. 
LABICHE & DELACOUR. Za pozwoleniem 
łaskawa pani, kom. w 1 akcie, z fr:mcus, 
tłóm. Teatry amator" wydaw. J. Blizińskie- 
go, 2. Kraków, nakl. wydawcy, G. Gebeth- 
ner i Sp" druk. W. L. AnczyCa i Sp., 1891. 
8 mała, str. 56, hal. 80. 
LABICHE & LEFRANC. Uściskajmy sie, ko- 
medya w l akcie, tłóm. z francus. przez L. 
Halpertową. Warszawa, nakł. W. Łosia, 
druk. F. Csernaka, 1900, 8 mała, str. 78, 
kop, 40. 
- Ob. l\Iichel M, (Raptus, Dwaj niesmiall). 
LAROR. Wezeł g'ordyjski, kom. w 5 akt. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk, W. L. 
Anczyca i Sp., 1893, 8, str. 2 nI. i 112, kor. 
2'40. 
LABOULAYE Edward. Bajki i opowiadania 
dla dzieci, tłóm. z oryginału francus. T. 
Pra
mowska. Wanzawa, nakł. T. Paprockie- 
I!:o i Sp., di'uk. E. Skiwskiego, 1893, 8 ma- 
ła, str. 256, z 76 rysunkami w tek sci e, kar- 
ton. rb. 1'20, opr. w płótno, rb, 1'50. 
LABRE Benedykt J6zef św. Modlitwa bm'dzo 
skuteczna ku otrzymaniu łask i miłosierdzia 
Boskiego we wszystkich potrzebach, nedzach, 
uciskach i nieszcztjściach wyżebmjąea cu- 
downe skutki. Kraków, nakl. Ksiegarni ka- 
tolicki{'j dra \VI. i\liłkowskiego, dnik. Związ- 
kowa, 1887, 16, 2 k. z ryciną. 
- Krótki rys życia bl. ...., pielgrzyma 
francuskiego, wydany w Rzymi(' z okazvi 
uroczystości b{'atyfikacyi jego w bazylice 
watykańskit'j 20 maja l/iliO za zezwoleilimn 
przcłożonych. Tłumaczenie z francuskiego. 
Tarnów, nald. konsyst. biskupiego. druk. J. 
Pisza, 1881, 8, str. 15. 
- Westchnienia św. .... Kraków, nakło 
Zg'l"omadz{'nia Matek Miłosierdzia, druk. 
Związkow:I, 1883, 12, k, 2. 
LA BRETE de Jan. Mój wuj i mój proboszcz. 
Powielić. Dzieło uwieńczone przez Akade- 
mitj francuska nag'rodą Montyona. Bib!. 
Wieku, 25. Warszawa, druk. Wieku. 1892, 
8, str. 149. 
Ob. tak
e Brete. 
LACH. Reforma społcczna i jej urzeczy- 
wistnienie, szkic t'lwnomiczny, Lwów, nakl. 
Józefa Ososłowicza, druk. Słowa Polskieg-o, 
1900, 8 mała, str. 36 i l nI., hal. 30. 
LACHAMBRE H. i MACHURON A. Wyprawa 
Andree'g-o do bieg-una, w przekładzie M. O. 
Z przedmową Jul. Ochol"Owicza. Uibl. dzid 


-
>>>
--. 


LA CHAULME - LAVHOWICZ 


8 


wybor. 84. Warszawa, dmk. Granowskiego 
i Sikorskit'g'o, 1
98, 8 mała, str. 150 i 2 nI., 
z i/ustracyami, kop. 25. 
LA CHAULME A. B. de. Vie de Marie Le- 
czinska. Biblioth. edifiante, Tours, libr. et 
impr. l\Iame et fils, 1893, 12, str. 177, z ry- 
cin/}, 
LACHNER Fryderyk. Ornamt'nt rOBIinny 
w sztuc(' współczesnej zastosowan{'j do prze- 
m
słu. Odb. z Czasop. techniczneg-o. Lwów, 
nakło Towarz. politechn., druk. J Związ. 
kowa, Kraków, Spółka wydawnicza, 1900, 
8, Btr. 22 i l nI., hal. 80. 
LACHNICKI Antoni. Glos pułkowni/_a i ka- 
wal{'ra ...., repr('zentanta z powiatu Gro- 
dziciu;kieg'o prz('d przystąpienil'm do wy. 
bloru gubemskiego marszałka w Zgroma- 
dzeniu Szlachecldm gubernii Litewsko-gro- 
dzienskiej dnia 14 stycznia 1812 roku miany. 
B. m. dr. (1812), fol., 1 ark. dr. 
LACHOWICZ Bronisław dr. O absorbcyi ciepła 
promienisteg'o przez ciała płynne. Odb. z t. 17 
Rozpraw Wydz. matem.-przyrod. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, 
str. 15. 
- Badania nad wtjglowodorami naftowy- 
mi, II: O składnikach g'Rlicyjskieg-o oleju 
ziemnego. Odb. z t. X Rozpraw Wydziału 
matem.-przyrod. Akad. umiej. Tamże, 1882, 
8, str. 32. 
- Ein Beitrag zur ch{'mischen Statik. 
Abdr. aus d. Journal fUr praktische Ch{'mie. 
Nf'ue Folge, Bd, 28. Leipzig, Vel'lag von J. 
A. Barth, 1883, 8, str. 154-167. 
- Ueber die Constanten des Bf'nzols. 
Nadb. z Bcricht eder deutschcn chemisch. 
Gesellschaft, XXI 12. Berlin, W. A. Schades 
lluchdr., 1888, 8, str. 2206-2210. 
- Ueber Dichlorphenanthron und seinf' 
Reductionsprodukte. Abdr. a. d. Journal fUr 
prakt. Chemie. N. F., Bd. 28. Leipzig, Ver- 
lag von J. A. Barth, 1883, 8, str. 168 -175. 
- O działaniu chlOl'ków rodni kwasowych 
n3 sole nieorganiczn{'. Odb. z t. 13. Rozpr. 

ydz. matem.-.przyr. Akademii umiej. Km- 
kow, druk. Umw. Jag., 1886, 8, str. 12. 
- Ueber die Einwirkung" der Sl1urechło- 
ride auf unorganische Verbindullgen. Abdr. 
a. Berichte d. deutschen chem. Gesellsch. 
Jahrg. 18. Berlin, 1885, 8, str. 2990-2996. 
- O objtjtosci drobinowej związków che- 
micznych w stanie płynnym, cz. I. Odb. 
z t, 17. Rozpraw Wydz. matcm..przyrod, 
Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
(1887), 8, str. 12. 
- Ueber die Piperidinfarbstoffe. Odb. 
z Sitzungsberichte dcr Akademie der WiBs. 
Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1888, 
8, str. 5. 
- O powinowactwie i istocie wartoscio- 


wosci. Odb. z Kosmosu. Lwów, 1889, 8, 
str. 16. 
- O częsciowej redukcyi chlorków keto- 
nowych, Odb. z t, XII Rozpraw Wydziału 
matem.-przyr. Akademii uml{'j. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 8. 
- Ueber den S11urecharakter der Sal- 
Zt' der schweren Metalle. Nadb. z Jourllal 
fUr prakt. Chemit', 39. Leipzig, J, A. Barth, 
1889, 8, str. 99-106. 
- Ucbcr die saure R'Btenergie anorgani- 
SChl'l' Salzf'. Olb. z Sitzung'sbel'ichtf' dcr k. 
Akademit' der Wiss. Wien, F. Tempsk), 
1890, 8, str. 22. 
- O składnikach moczu w przypadku 
chyluryi. Odb. z t. XIII Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, str. 5. 
- O nowym sposobi{' otrzymywania bez- 
wodników kwasowych. Odb. z t. XII Rozpr, 
Wydz. matem.-przyr. Akademii umiej. Tam- 
że, 1884, 8, str. 5. 
- ZRdanie termochemii, studyum histo- 
ryczno-kr).tyczne. Stanisławów, druk, J. 
Dankiewicza, 1889, 8, str. 38, 
- Uebcr die Zersetzung aminartiger 
Stickstoffverbindungen dureh Amine. Odb. 
z Sitzung-sberichte der k. Akademie der 
Wiss. Wien, k. k. Hof- und Staatsdrucke- 
rei, 1888, 8, str. 6. 
- Zestalenie się rozczynów w zaBtosowa- 
niu do oznaczenia citjżarów drobinowych. 
Odb. z KOBmosu. Roczn. XIII. B. m. dr. 
(Lwów, 1888), 8, Btr. 9. 
- Znaczenie rozbioru chemicznego gleby 
dla rolnictwa. Odb. z Rolnika. Lwów, druk. 
Dziennika Polsk., 1890, 8, str. 27. 
LACHOWICZ Br, & BANDROWSKI Fr. Ueber 
die Verbindung der organischen Basen mit 
dcn Salzen der schweren Metalle. Odb. 
z Sitzungsberichte der k. Akademie der 
Wiss. Wien, F. TempBky, 1888, 8, str. 8. 
LACHOWICZ Ed. dr. O działaniu fenacetinu 
Bayera, para-acetphenetidin. Odb. z prz{'gl. 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, 
str. 8. 
- Kokaina w leczeniu ospy, Odb. z Przc- 
glądu lek. Tamżt', 1891, 8, str. 4. 
- O wynikach leczenia operacyjncgo 
gruźlicy stawów, studyum kliniczne. Z od. 
działu prof. Obaliilskieg-o. Rozprawy z za- 
kresu medycyny praktycznej, I, 1. Kraków, 
nakł. Wydawnictwa dzieł lekar. polskich, S. 
A. Krzyżanowski, druk. W. Komeckiego, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1891, 8, str. 
19, hal. 50. 
LACHOWICZ S. dr. z Wilna. O bakteryach 
w worku spojówkowym oka zdrowego. Odb. 
z Przegl. lek, Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1894, 8, str. 18. 


j
>>>
- 


4 


LACHOWICZ - LABL 


LACHOWICZ Zdzisław. Ob. Barzycki Józef 
(Zbiór ustaw sani tar.); ,Sprawozdanip Rady 
zdrowia (1894). 
Lachowie. Ob. Potkański K. (1897). 
LACHS Jan dr. Zachowanil' się cippłoty no- 
worodków w pierwszym tygodniu ich 
y- 
cia. Wykład w sekcyi giIlekol. IX Zjazdu 
1t'I(arzy i przyrod. polskich. Kraków, druk. 
Unlw. Jag., 1900, 8, litr. 26. 
Lacy. Ob. Zeissberg H. R. (1888). 
Lady na Białej Rusi. Ob. Giżycki Jan M, 
Ll}dy stałp. Ob. Rt'clus El. (Zjawiska 1894). 
Laenderbank. Ob. Zarys sprawy SchwHrz- 
Kamiński (1883). 
LAFARGUE Paweł. Praca umysłowa wobec 
maszyny. Warszawa, G. Ceutnel'szwer, 1891, 
8, str, 73, kop. 35. 
_ Religia kapitału, Genewa, 1886, hal. 20. 
LAFON Marya. Zaraza w Marsylii, powietić. 
Wieczorów powiesciowych, dod. do Bipsjady 
literackiej, t. XI. Warszawa, nakl. Biesiady 
liter., druk. J. Ungra, 1882, 8 mała, str. 176, 
Lage, Die wirthschaft1icht', der Juden in 
Galizien. Berlińska Jiidische Pressp w lIr. 
18-20, z r. 1894. 
LAGRANGE. Ob. Dicksteln S.; Lewicki W,; 
Puzyna J. (1887). 
LAHMANN H. dr. Zasady naturaln('go le- 
czenia, zesz. l: W jaki sposób odzyskamy 
zdrowie, tłum. S. S. Będzikiewicz. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk, W. L. Anczyca 
i Sp., 1896, 8, str. 31, hal. 60. 
LAJCI1( Jan. O miskolczeskiej modyfikaeyi 
wt)g-ierskiej metody kładzenia k0!lia. Odb. 
z Przegl. weterynarskiego. Lwow, druk. 
Ludowa, 1899, 8 większa, str. 6, z rycinami 
w tekscie. 
Laicy. Ob. Karbowiak A. (WykształcE'nie). 
LAJOURDlE Marek inżynier. Regulacya Wi- 
sły, podług projektu .... przekład z nif'dru- 
kowanego rękopisu francuskiego. Odb. z Ko- 
respondenta płockiego. Płock, druk. guber- 
nialna, 1884, 8 większa, str. 92, kop, 75. 
LAKOWITZ W. Królestwo zwit:rząt. Ob. 
Brehm Alfr. Edm. 
Lalki Jadzi. WarllZ8wa, nakł. 1\1. Arcta, 
London & Holland, Dean et Sohn Ld" (1894) 
8 parawanikowa, 6 obrazków kolor. z teks- 
tem, kop. 20. 
Lalka Maniusi, prześliczna książf'czka 
obrazkowa dla grzecznych dzieci, z 6 kolo- 
rowanemi rycinami. Warszawa, nakl. F. 
Hosicka, 1890, 8 duża, kop. 50. 
- podarunek mlodym pauieneczkom, z 0- 
brazl_ami, rozmowy, powiastki, baj'czki dla 
dzieci. Wyd. 2. Lwów, nakl. Seyfartha i 
Czajkowskiego, 1884, 16, str. 77, z rycinami, 
opr, kor. 1'20, 
LALLEMENT Louis. Hpstitution au 1'01 Sta- 


nislas d'un ouvrage anonyme, faussł\ment 
attribUt
 par les bibliog"raphes au m
cani- 
cien Lavocat de Champigneullos, mamoire 
lu A l' Academie de Stanislas le 12 novcmbre 
1880. Nancy, impr. Bcrger-Levrault et Ce, 
1881, 8, Stl', 24. 
LAM Jan. Dzieła, I-V. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie. 1885,8, kor. 15. 
I. Wielki Bwiat Capowlc; Koroniarz", Gallcyl, 8tr. 
VIII i 54S, z portr. autora, 
II. Ideall
cl, 8tr. 847. 
III. Dziwne kary ery . 8tr. 167. 
IV-V. Glowy do pozłoty. 8tr. 1197 I lS7. 
-; Starożytny Dżwinogrod i Różne polf'. 
Lwow, nakło autora, Gubrynowicz i Rchmidt, 
dmk. Dziennika Polskiego, 1886, 8, str. 35, 
hal. 60. 
- Genesis. Pierwsza z ksiąg Mojżesza 
z hebrajskiego spolszczył X. Y. braciszek 
jezuicki. Amsterdam (Wiedeń) 1873, 16, 
str. 17, 
\Vleraz nie do czytania. 
- Głowy do pozłoty, t. I-V. Wybór 
pism. Dod. do Gazl'ty polskit'j, tom 21-24. 
Warszawa, druk. J. Sikorskit'/!..o, 1899, A 
mała, str. 156+1;)5+156+155, kop. 60. 
- Humorpski. Uibl. Mrówki, 173-175. 
Lwów, Księg"arnia polska, druk. J. Czaiń- 
skiego w Samborze, (18&1), 16, str. 213 i l 
ni., hal. 60. 
- Wielki świat Capowic, cz. I-II. Wy- 
ból' pism, Dod. do Gaze.ty polskiej, 19-20. 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1899, 8 
mała, Stl'. 124 i 139, kop. 30. 
Ub. Tretiak J. (Szkice I, 18Y61. 
LAMARTlNE A. de. Joct'lyn, dziennik wiej- 
skiego. plebana, przełożył A. M-ski. Kraków, 

ak1. Swia
a, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
E. Weude l Sp. w Warszawie, 1891, 8 mała, 
str. 319, rb. 1. 
- Ontatnia pieBil pielgrzymki Child('-Ha- 
rolda, z .... przełożył A. M -ski. Wilno, druk. 
J. Zawadzkiego, lł-J83, 8 mąła, str.9t, kop. 45. 
- Ob. Żyromski E. (1897). 
LAM B Karol. Powi('ści Szekspira, osnute na 
tle jeg'o dramlltów i tl':I
edyi, przełożył A. 
Langf'. Warszawa, nakło T. Paprockif'g-o i 
Sp., druk. E. Skiwskit'go, Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., 1895, 8 mała, str. XIII, 474 
i II, rb. 1'80 = kor. 3. 
LAM BECK Ernst. Geschichte der Raths- 
buchdruckerei von Thorn. Thorn, Gedruckt 
in der Rathsbuchdruckerei, 1868, 4, str. 20. 
Dem Thomer Gymnaalum Zll 8elller driUcn SeclI- 
lar-Feier 
cwldmet. 
LAMBERTINI Imelda. Ob. Latast J. (1885). 
LAMBL J. B. dr. prof. Dochód z zif'mi, 
przyczynek do reformy błędnych zasad 
or"'anizacyi, rachunkowosci i tak sacy i do- 
ch
u, 
 czeskil'g'o przetłómaczył Stefan
>>>
-- - 


LAMENT - LANDAU 


5 


Jankowski. Warszawa, Gebethner I Wolff, 
druk. Wł. Szulca, H!99, 8, str. III, 164 i 3 
nI., rb, 1. 
Lament Chrystusa Pana na krz:, żu wisz
- 
ceg-o na niewdzięczność ludzką. Wadowice, 
nakł. i druk. Fr. Foltyna, l!i87, 8, str, 8. 
_ grzelznej duszy uad grobpm. Tamże, 
1884, 8, k. 2. 
_ bolesnej Matki Chrystusa. Tamże, 1890, 
8, 4 k. nI. 
Lamentationes sub tempus majOl'is hehdo- 
madae decantari solitae, Rpprobatae per 
Congr. rituum die 4 Ft'bruarli 1873. Odb. 
z Cantlonale ecd. ks. J. Siedleckiego. Cra- 
coviR', typ. Univ. Jag., 1885, 8, str. XLII, 
z nutami w tekscle. 
LAMEZAN Graf. Die Reden des Staatsan- 
walts Grafen Lamezan iu Ofl'llheim.Proces- 
se am 16 und 18 Februar 1875. Wi('n, Ver. 
lag der Deutschen Zeltung, 1875, 8, str. 46, 
Dotyczy gloAnych nadm!:yc! przy budowie kolei 
Lwów-Czernlowce. 
LAMHOFER A. Ob. Schmidt H. (1899). 
LAMMERS B. Geschlchtc de.s Ortes Peters- 
waldau am Eulengl'birg-e im Kreise Heichen- 
bach in Schlesien. Rcich('nbach in Schlesien. 
Hofer in Comm" 1884, 8, str. IV, 1 ni. 150 i 
l nI., z 8 rycinami i l tabl. genealog., 
mr. 2'25. 
LAM OT HE A. de. Kosynierzy, powieŚ(': z r. 
1863 r., t. I-II. Wyd. tytułowe. Lwów, 
nakł. J. L. Pordesa, druk. J. Czaińsklego 
w Gródku, 1892, 8, str. 253 i l nI. i 304, 
kor. 3- 
- Toż, tłómaczył F. K. Chicago, nakl. i 
druk. Spółki wydawnictwa polskiego w Ame 
ryce, 1890, 8 mała, str, 342 i 399. 
- "Król nocy, powieść irlandzka, tłuma- 
czenie. T. I. Tamż p , 1890, 8, str. 341. 
LAMOUR Jean. Rt'cueiJ des ouvragf's en 
serrurcrie: Kunst-Schmiedearbeiten Im Style 
Ludwig XV, eutworfen und Im AuftraJ!,"f' des 
Konigs Stanislaus (Leszczyński) von Po!('n 
In Nancy ausgefiihrt von .... Neuc Stichaus- 
gabe nach den alten Originalen des Meistcrs. 
Berlin, Ch. Claesen & Cie, 1889, fol. wielkie, 
28 kartonów w tece, mr. 40. 
LAMPE Ernsl. Beltrllge zur Geschichte 
Helnrichs von Plllut'n, 1411 -1413. Inaugu- 
ł'alrlisscrtation. Danzig, Druck von A, W. 
Kafemalln, 1889, 8, str. 47 i 2 nI. 
LAMPERTI Fr. Nauka śpiewu, przewodnik 
elementarny, teoretyczno.praktyczny, tłóm. 
z włoskiego P. Strożecka. Warszawa, Ge- 
b'thner i Wolff, (1889), rb, I'SO. 
LAMPI GiambattistL Ob. Rosati L. (Notizie 
1893/4), 
Lampyriden. Ob. Wielowiejski H. (Studien 
1882). 
LAMUSSE kl. Pod Scdanem, opowiadanie... 


Warszawa, nakl. Biesiady literackiej, druk. 
E. Skiwsklego, (1892), 8 mała, str. 96. 
LANCELLOTTI Fi/ippo. Secondo centenario 
delia libcrazione di Vienna daU' assedio dei 
Turchi, 1683-1883, ricordi storlci raccolti 
da '... priJlcipe di Lauro. Odb. z dodatkami 
z La Voce deUa veritA. Roma, tipogr. Cug- 
giani, 1883, fol., z rycinami w tekscie. 
- Toż. Tamże, 4, str. 99, z rycinami 
w tekscie. 
LAHCIClUS Nic. S. J. Ob. łĄczycki Mikołaj 
T. J. 
Lancier instructcur (po{\me). Ob. Donon. 
Lanckorona (galicyjska). Ob. Zarewicz Lu- 
d wik (1885). 
_ (podolska). Ob. 
ukotyński Felix (Z pa- 
miętników 1885). 
LANCKORONSKI Karol hr. Naokoło ziemi, 
1888-1889, wrażenia i poglądy, Kraków, G. 
Gebethner i Sp., druk. Wł. Łozińskiego we 
Lwowie, 1893, 8, str. VII, 1 nI., 343 i l nI., 
z rycinami w tekscie i 2 gt'ogr. tabl., kor. 5. 
- Z pudróży po południowej Francyi. 
Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1884, 
8 mała, str. 47. 
- Rund um die Erde, 1888/89, Geschau- 
tes und Gedachtes. Stuttgart, J. G. Cott8 
Nachf., 1891, 8, str. XI i 513, z rycinami 
i 2 mapami, opr, mr. 10. 
- Miasta Pamfilii i Pizydyi, przy współ- 
udziale G. Niemanna i E. Peterspna, wydał 
.... tom I: Pamfilia. Kraków, G. Gebethner 
i Sp., 1891, fol., str. XVII, 195 i 1 ni" z 2 
mapami, 2 pianami kolor., 31 tabl. i 114 wi- 
zerunkami w tekscle, kor. 100. 
_ Toż, t. II: Pizydya. Tamże, 1895, fol. 
str. 249 i l nI., z 3 planami kolor., 33 tab!. 
rytymi na miedzi i 154 wizerunkami w teks- 
cie, kor. 100. 
- St11dte Pamphylicns uud Pisldiens, un- 
ter Mitwirkung von G. Niemanu und E. Pe- 
tersen hprausgeg-cben, Band I: Pamphylien. 
Wi('n, F. Tempsky, 1890, fol" str, XVII i 
195, z 2 kartami, 2 planami, 31 tablicami ł 114 
rycinami w tl'kscie, kor. 110. 
- Toż, Baud ll: Pisidien. Tamże, 1892, 
fol. wielkie, str. 247, z 3 planami kolor., 
33 tabl. i 154 rysunkami w teks., kor. 100. 
LANDAU Henryk Mik. dr. Ordynacya exe- 
kucyjna, ustawa o postljpowaniu. exekucyj- 
nem wraz z ustawą zaprowadzającą, prze- 
łożył, uzupełnił związkowymi przepisami, 
odsyłaczami, rejestrem, I zaopatrzył tekstem 
autentycznym .... Złocz6w, nakł. i druk. W. 
ZUkf'rkandla, 1896, 8 mała, str. XII, 471 i 1 
nł., kor. 6. 
- O przysposobieniu według prawa au- 
stryackiego z uwzglednieniem innych pra- 
wodawstw. Odb. z Prawnika z r. 1893 I
>>>
b 


LANDAU - LANDOWSKI 


1894. Lwów, nakł. Red. Prawnika, 1894, 8. 
str, 42- 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 1896 roku 
o interesach ratowych, przełożył na język 
polski z dodaniem objaśniPli. pobranych 
z motywów rządowych i komisowych i tf'ks- 
tu autentycznego .... Złoczów, nakł. i druk. 
W. Zukerkandla, 1897. 16, str. 29, hal. 40, 
- Ustawa zasadnicza o reprezentacyi 
pali.stwa I ordynacya w.yborcza Rady pan- 
stwa. z uwzględnieniem najnowszych reform, 
ustawa o prawie zgromadzania się, przeło- 
żył i zaopatrzył objaśnieniami. Zloczów, 
nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1897, 16, str. 
116 i 2 nI., kor. 1'20. 
LANDAU Hirseh. Ob. 
yciorys (1893). 
LANDAU Jan dr. Przyczynek do etyologii 
pora:!en mózgowych u dzieci. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag" 1897, 
8, str. 3. 
- Przyczynek do chorób pęcherza mo- 
czow
go u dzieci. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tam ze, 1897, 8, str. 2. 
LANDAU S. R. dr. Henrvk Sit'nkipwicz. 
Lipska .Gesellschaft. w zeszycie III z roku 
1897, 8, str, 360-374, z portretem. 
- Unter jiidischen Pl'Olptariern, Reise- 
schilderung-pn aus Ostgalizien und Russland. 
Wien, L. Rosner, 1898, 8, str. 87. 
- Syonizm, po kongresie w Bazylpi 
w sierpniu r. 1897. Odb. z Przpg-I. Polsk. 
Kraków, nakł. autora, Spółka wydaw., druk. 
Czasu, 1897, 8, str, 16, 
LANDAU S. S. Ob. Koźmian St. (d. Jahr 
1863). 
Im Lande des Zukunftskl'ipges, n('ue mili- 
tllrische Upispbilder aus Galizien und West- 
russland. Leipzig, E. H. Mayer, 1888, 8, str. 
VII i 80, mr. 2. 
LANDE Bronisława. Wzory I tematy ćwi- 
czen stylistycznych. Systematyczny kurs 
nauk. Warszawa, nakło 1\1. Arcta, drąk. E. 
Skiwskiego, 1889, 8 mała, str. VIII, III 
180, opr. kop. 60. 
LANDEK. Ob. Ostrowicz Aleks, (1881). 
Landense Calendarium. Ob. Wierzbowski 
Teodor (1886). 
Landerer. Ob. Krokiewicz A, (1900). 
LANDES N. Czytanka hebrejska, zawiera- 
jąca najwa
niej8ze modlitwy dla dziatwy 
izraelickiej, opracował dla szkół ludowych 
z wykładowym językiem polskim .... Wyd, 
2gie prze rob. i popraw. Lwów, nakł. Sey- 
fartha i Czajkowskieg"o, druk. S. Bednar- 
skiego, 1887. 8, str. 77 i 2 nI., hal. 66. 
- Der Ue von Chodzt'row oder Jekele 
Kundas. Eine Erzllhlung- aus den Lf'bpn der 
Juden in Polen, Aus der Jargon frei uber- 
tragen von.... Abdr. aus der .Neuzeit.. Wicn, 


1895, Verlag von M. Waizner u. Sohn, 8, 
str, 84. 
- Dwie mowy miane w bo
nlcy Bole- 
chowskiej dnia 24 kwietnia 1879 i dnia 2 
grudnia 1873. Lwów, nakł. autora, druk. 
Instytutu Stauropig., 1879, 8. str. 16. 
- Krótki rys nauki religii dla młodzie
y 
izraelickiej w szkołach ludowych. Lwów, 
nakl. autora, druk. Ludowa, 1885, 8. str. 
45 i 2 nI. 
- Ob. Fuch R. (Elem. hebrejski). 
Landes.Ausstellung (allgemeine) in Lem- 
berg im Jahre 1894, unter dem Protectorate 
Seiner Apostolischen MajesU1t de8 Kaisers 
und Konigs Franz Joseph I. Katalog der 
Ausstellung Im Pavillon de8 k. k. Finanz- 
Ministeriums: k. k. Salincn in Galizien und 
der Bukowina, k. k. Tabak - Fabriken in 
Galizit'n. Lemberg, Verlag der k. k. gali- 
zischen Finanz.Landes-Dircetion. Gedruckt 
beim C. Budweiser. (1894), 8, str. 42 (1). 
- Gesetze und Statthalterci- V erordnungen 
bis IncJusive des Jahros 1881, welche fUr 
das Konigreich Galizien und Lodomerien 
sammt dpm Grosshcrzogthum Krakau gil- 
tig sind, uml mit wplchen sich die Gpndar- 
merie ad fi 24 der Gendarmprip.Dien8t-In- 
stl'uction vertraut zu machen hat, Abge- 
schlossen mit 21 Jllnner 1882. Lemberg, 
Verlag und Druck von Carl Budweiser, 
1882, 8, str. 177 (2). 
- Gesetz- und Verordnungsblatt fUr das 
Konigreich Galizien und Lodomel'ien S8mmt 
dem Grossherzogthume Krakau, Jahrgang 
1881. Lembprg, Buchdruckerci von W. Lo- 
zinski, (1883), 4, str. XVI i 255. 
- To
, lata 1882-1900). 
LAN
I£ E. Gramatyka francuska dla po- 
czątkuJc!cych. Wyd. 10. Warszawa, nakło i 
druk. S, Orgelbranda synów, 18R2, 8, str, 
143 i 1 nI., kop. HO. 
LANDMANN Juliusz. Kleszcz robotnIczy. 
Lwów, nakło autora, druk. E. Ostruszki, 7 
sierpnia 1895, 4, str. 4. 
- (Prawdzie J. L.). Króf,ki rys ruchu so 
cyalistycznego we Lwowie w ostatnim 25- 
leciu, od 19-0 strejku drukarskiego w roku 
1870 do l maja 1895 r. Lwów, nakł. G. 
Neu8sera, druk. E. Ostruszki. 1895, 16, str. 
39, hal. 30. 
Przeciw Da8zyn"klemu, wykllplone. 
LANDOR H. S. Zakazane drogi, Podró
e i 
przygody w Tybecie. Mikołów, nakl. i druk. 
K. Miarki. Warszawa, G. Centnerszwer, 
(1900), 8, str. 500 z 202 ilu str. 8 chromolit, 
i planem podróży, mI'. 10 = rb. 5. 
LANDOWSKI Edward. Traitt'ment de la 
Phthisie pulmonairc A Alger. Assoeiation 
franc;aise pour l'avanccmpnt des sciences, 
congl"l
s de Rcims, 1880, Paris, au sccrśta- 
riat de l'as60ciatioll, (18łID), 8, k. 2. 


f 
ł 
I 


I 
I 


-
>>>
LANDOWSKI - LANGE 


7 


- Ellsai sur la blennorrhagie urethrale 
chez I'homme. Th
se. Montpellier, typogr. 
de Pierre GrolIier, 1867, 8, str. 53 i 2 nlb. 
- Ueber dia schmerzlindernden und 
schlafbringenden Wirkungen des .Lactophe- 
nin.. B. m. dr. i 1'. (1895), 8, str. 3. 
LANDOWSKI P. dr. & prof. W. GASZTOWTT. 
Mowy wygłoszone lIa obchodzie 23ciej ro- 
cznicy powstania 1863/64 r. w Pary tu. Pa- 
ryt, druk. A. Reiffa, 1886, 8, str. 15. 
LANG Andrew. Mitologia, wierzenia pier- 
wotne zEncyklopedyl brytańskiej przeło- 
żył A: L. Kraków, ilakl. Bron. Natausona, 
druk. Związkowa, Warszawa, Jan Fiszer, 
1899, 8 mała, str. 180. kor. 1'20, kop. 60. 
LANG Eduard, Schnell-Rechner liber die 
Tabak- und l..'igarren-Preise der Fabrlcate 
der k. k. l\sterr. Regie nach den Bestim- 
mungen des neuen allgemeinen Verschleiss- 
Tarifes vom l Juli, 1882. Biała, SelbBtver- 
lag, Druck v. R. Zamarski, 1882, 4, str. 40. 
LANG Hyacinthus. Dissertatio i
uguralis 
medico-practica de blepharophtalmla recens 
natorum quam in caesarca litterarum un!- 
versitate Vilnensi pro gradu doctorls medl- 
cinae obtinendo publice defendet .... Vilnae, 
typis Scholarum Piarum, 1812, 8, str. 19, 1. 
LANG Julius dr. Graf Casimir Badenl und 
das neue l\1inisterium: Was erwarton und 
hoffen die kuisertrenen conservativen Ka- 
tholiken Oesterreichs von der Regierung 
des eisernen Grafen, eine politische Studie 
von Justus AustriacUB. Wien, Selbstverlag 
des Verfassers, 1895, 8, str. 24, 
LANG R. Ob. Fredro Alex. (lm Kampfe). 
LANGAUER Franciszek. Ogród szkolny, 
wskazówki do zakładania, pielęgnowania i 
i pedagogicżlIego zuż.\ tkowania ogrodu szkol- 
nego, opracowanie polskie, do klimatu na- 
szego zastosowane przez dra. Eustachego 
Wołoszczaka, Bibl. dla nauczycieli szkół lu- 
dowych, XI. Lwów, nakl. Towarzystwa pe- 
dagog" druk. I Związkowa, Gebethner i 
Wolff w Warszawie, 1889, 8, str. 2 nI., 106 
I 1 nI., z 6 planami i 7 figurami w tekscie, 
kor. 1'60, kop. 90. 
LANGE A. dr. Choroby serca, poradnik hy- 
gieniczny dla wszystkich, tłómaczył dr. J. 
St. Leczenie domowe, 16. Warszawa, nakł. 
M. Org-elbranda, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1889, 8 mała, str. 45, kop. 50. 
LANGE Antoni. Dżwięki poetów. Warszawa, 
nakl. M. Arcta, (1900), 4 mała, 9 k. nI., z ry- 
cin kolor" rb. 1'20. 
- Kalendarz dla Polaków i Polek na r; 
U!99, rocznik II. Warszawa, Ksi
garnia poi- 
ska, druk, J. Sikorskiego, 8 wi
ksza, str. 
XXIV, XIV, 107, II;, VIII i 114, z rycinami, 
kop. 40. 
- J{si
l$'a sonetów poetów polskich, wy- 
brał i ułozyl... Warszawa., nakł. M. Arcta, 


druk. P. Laskauera i W. Bablckiego, 1899, 
16, str, 206, kop. 75. 
- Lira polska, X. Poezye. Tamże, nakl. 
G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 
1898, 32, str. 172 I IV, kop. 30. 
- Poezye, cz. I. Kraków, wydanie auto- 
ra, druk. W. L. Anczyca I Sp., Warszawa, 
A. G. Dubowski. 1895, 8 mała, str. 3 nI., 
282 i 3 nI., rb. 1'50. 
- Toż, cz. II. Kraków, druk. Związkowa, 
Warszawa, E. Wende i Sp., 1898, 8,. str. 293, 
rb. 2. 
- Pogrzeb Shelley'a. Warszawa, A.. G. 
Dubowski, druk. E. Lubowskiego I Sp., 
1890, 8 mała, str. 34, kop. 15. 
- Przekłady z poetów obcych, I-II, Dod. 
do Gazetv Pols. Warszawa, nakl. Gazety 
Polskiej, . druk. J. Sikorskiego, 1899, 8, 
kop. 30. 
- Studya z literatury francuskiej. BibI. 
Mrówki, 314-816. Lwów, Ksi
garnia Pols., 
druk. Narodowa w Krakowie, (1897), 16, str. 
191 i 1 nI., hal. 60, kop. 30. 
- Studya I wrażenia. Warszawa, nakł. J. 
FIszera, druk. Warszawska, 1900, 8, str. VIII, 
297 i 1 nI., rb. 1'80. 
Przedmowa; O 8ztuce; Sztuka I natura; O twór- 
cr.08c1; Twórczoli
 I oblędj Poeci o Kenlu8Zu; Tarde 
I NletzBcbeLJobn RUBklllj E8tetyka Szyl1era; Sztuka 
I logika; .tlobaterowle' Z poezyl ludów dzlklcb; 
Z dziedziny twórczości ludowej; O poezyi w8pólcze- 
8nej. 
- Wiersze, serya II. Warszawa, nakl. i 
druk. L. SzylIera i syna, 1900, 8 podłutna, 
str. 37, kop. 30. 
- Wybór poezyj. BibI. Mrówki, 350-351. 
Lwów, nakł. Ksi
garni Polskiej, druk. Na- 
rodowa w Krakowie, (1899), 16, str. 111 i l 
nI., hal. 40. 
- Ob. Banville T. (Pocałunek); Baudelai. 
re' K. (Kwiaty); Chassang A. (Epos); Her- 
villy E; Jokay M. (Oceania); Josika M, (Ost. 
Batory)j Kondyllak (Traktat); Lamb K. (Po- 
wieści Szekspira); Machat'J. (1900); Michaux 
N, (O wyobra
nl 1896); Ruskin J. (Wybór 
pism 1900); Valmiky (Ramayana 1896); Ve- 
1'011 E. (Estetyka 1892). 
LANGE A. K. Opis użycia .Gałlalizników c 
czyli patentowanego przyrządu do wyrobie- 
nia i tressowania młodych i znarowionych 
koni. Kalisz, 1883, 16, stl'. 26. 
LANGE C. dr. prof. O wzruszeniach umy. 
słu, affektach, studyum psychofizyologiczne 
napisał .... podał dr. A. Rosenthal. Warsza- 
wa, wydawnictwo Medycyny, druk. M. 
Zierukiewicza, 1888, 8 mała, str. 49, kop. 30. 
LANGE Fryderyk Albert. Historya filozofii 
materyalistyczuej i jej znaczenie w tera
niej- 
szości, przeloty li z trzeciego niemieckiego wy- 
dania AJ. Swietochowski i Feliks Jezierski, t. 
I-II. Warszawa, B. Lesman, G. Centner- 
szweI', 1881, 8, str. 387, VI
I i 522, rb. 2'50.
>>>
... 


8 


LANGE - LANGIE 


Tom I, przeloty l A. Awl
tochoW8kl; t. II, przel. 
]0'. Jezler8kl. 
- Kwestya ckonomlczna w rlziedzinic 
społccznej. Warszawa, wydaw, i dl'uk. Prze- 
g-Iądu tygod" A. Wiślicki, 1885, 8, str. 360, 
rb. 1'50, 
Lange J. B. ksi
p;arnia. Ob. K. B. J. 
LANGE Karol. Ob, Langie Karol. 
LANGE Wilhelm. Ob. Fredro J. A. (Der 
Mcntor, Seine einzige Tochtcr). 
LANGER Antoni ks. Na pamiątkę założcnia 
wqg'ielnego kamienia przy budowaniu no- 
wego Iwścioła parafialnego pod wezwaniem 
św. biskupa Mikołaja w Pier8CU. Z pozwo- 
leniem przewidebnego kapitular-wikaryatu 
w Ciesz,\ nie 3 lutego 1887, nr. 261, 8, str. 9. 
LANGER J6zef dr. Jakie na8t
pstwa spro- 
wadzić może zabawa w t, zw. .dzwona-? 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1897, 8, str. 5. 
LANGHANS Paul. Karte dcl' rrhlltigkeit rler 
An8iedlungs-Kommi8sion fUr die Provinzen 
We8tprf'U8Sen und Posen, 1886-1899, auf 
Grund mnt.1icher Angaben. Gotha, J. Pcr- 
thcs. lH99, fol., 1'500'000, karta kolor., mI'. 1. 
LANGHAUS W. dr. Ob. Nieck8 Fr. (Chopin 
ais Men8ch und ais MU8iker 1889). 
LANGlE Adam dr, O drżeniu oczu, Ny- 
sLag"mus. Odb. z Przt'gl. lekar. Kraków, 
(huk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 42. 
- Dr. Galt;zow8ki i jt'll;O klinika, Odb. 
z Przeg"1. lekar. Tamże, 1896, 8, 8tr. 10. 
- Przyczynek do t'tyologii miąższowego 
zapalenia rogówki. Odb. z PrZE'gl. lekar. 
Tamże, 1899, 8, str. 10. 
- Nowy przyrząd własnego pomY8łu do 
oznftczania astygmatyzmu regularnego.Odb. 
z Przeg"l. lek. 'l'amż(', 1899, 8, 8tr. 9. 
- Kilka uwag o wartości protargolu w 0- 
kuli 8t,Y cc. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1889, 
8,' str. 9. 
- 1-.lIka uwag' o 8zwie I'Ogówkowym 
przy operGc'yi :laćmy schyłkowej na pod8ta- 
wie cztert'ch prz,) padków klinicznych. Odb. 
z Przf'gI. lek, Tamże, 1896, 8, str. 15. 
- Uwagi i sp08trzeżenia nad wstrzyki. 
waniami sublimatu pod spojówkę g'ałki 
ocznej. Odb. z PrzcgI. lek. Tamże, 1894, 8, 
str. 39. 
- Die Therapie der Augt'nkrankheiten 
an der Klinik de8 Prof. Dr. Rydel in Kra- 
kau. Wien, Verlag der Buchh, M. Breiten- 
stein, 1894, 8, str. 4H. 
- O wilku picrwotnym w krtani. Odb. 
z Przegl. /('kar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1890, 8, 8tr. 21. 
- Wystawa parY8ka w 1900 roku. Lwów, 
nakl. autora, druk. Słowa Pol8kiego, 1900, 
8, 8tr. 109, kor. 2. 
- O zaczerwienianiu plam rog"ówkowych 


(tatuacyi) w cclu optycznym, na podstawie 
dwóch własnych przypadków. Odb, z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag'., 
H!97 , M, str. 10. 
LANGlE Antoni. Pamietniki niedoli ... z lat 
1849-1856. Kraków,' nak/. K. Langiego, 
Spółka wydawnicza, druk. Związkowa, 189f;, 
8 mała, str. 2 nI. i 144, z pornetem, kor. 3. 
LANGlE Karol. Grzyby u nas pospolit8ze 
jndalnc i jadowite, opisał .... dla użytku 
szkół. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp" druk. Związkowa, 1889, 16, str. 41 i l 
nI., hal. 40. 
- Odczyty o kobiecem gospodarstwie do- 
mowem w wyższym zakładzic naukowym 
dra Adryana Baranieckiego dla kobiet w Kra- 
kowie, zesz. l. W8tqpne uwagi. Kraków, nakl. 
autora, G, Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1885, 16, str. 56, hal. 40. 
- Toż, ze8Z. II: Wyżywienie rodziny. 
Kraków, nakl. c. k. ministeryum rolnictwa, 
G. Gebt'thner i Sp., rlruk. W. L. Anczyca 
i Sp., H!85, 16, str. 57-193 i 
 nI., kor. l. 
- Toż, ze8Z. III: Wzór taniej kuchni, 
przekład z niemieckiego. Tamże, 1886, 16, 
8tr. 1 nI., 52 i III, hal. 40. 
- Toż, zesz. IV: O przemylile domowym 
koHet. Tamże, 1887, 16, str. 1 nI. i 36, 
hal. 40. 
- Toż, zesz. I. Wstępne uwag'i. WydanIt. 
2giej II: Dom gospodyni. Kraków, nakło 
autora, druk. Związkowa, 1889, 16, str. 98 i 
II, hal. 60. 
- Projekt urządzenia gminnej opieki 
ubogich w Krakowie. Odb. z Reformy. Kra- 
ków, druk. Związkowa, 1882, 4 więk8za, str. 
nI,4. 
- O gospodarności w ob
bie gminy. Odb. 
z Krakusa. Kraków, Spółka wydawnicza, 
druk. Czasu, 1892, 8 mała, str. 177 i 1 ni., 
kor. 1'20. 
- Ks. KazImierza Siemaszki dom schro- 
nienia i dObrowolnej pracy dla biednych 
opuszczonych ('hlop('ów. Odb. z Rcformy. 
Kraków, druk. Związkowa, 1887, 16, str. 39. 
- O kółkach wlościańskich w dziełnicach 
polilkich pod panowaniem pru8kiem, 8pra- 
wozdanie. Kraków, nakl. Towarz. wzajemno 
ubezpieczeń, G. Gebethner i Sp., druk. 
Związkowa, 1883, 8, 8tr. 70, hał. 50. 
- O ubezpicczeniu od szkód z pożaru i 
g'radu i na wypadf'k śmierci. Dla braci 
Slązaf..ów napisał .... Tamże, 1889, 8, 8tr. 23, 
- Wspomnicnie o Antonim Marcelim 
Szymailskim, oficerze wojsk polskich z r. 
lH31, zmarłym na emigracyi w Paryżu 
1894 roku, według opowieści przez niego 
sameg'o i według notat dostarczonych przez 
rodzino. Kraków, nakło autora, Spółka wy- 
dawuićza. druk. Zwilłzkowa, 1895, 8, 8tr. 32, 
z portretem, hal. 60.
>>>
LANGIE - LASKARYS 


9 


_ Zadania Kółek rolniczych w Galicyi, 
ksiażeczka nie dla ludu, Ipcz dla 8wiatłych 
jegó opiekunów, nauczycieli i przyjaciół. 
Kraków, llakl. autora, druk. Związkowa, 
1884, 8, str. 78, kor. 1, 
_ Ob. Dzielenie ziemi; Moltcki Antoni 
tprz)jaciołom); Schwarz A. (O budowie ko- 
nia 1897). 
LANGłE Tadeusz. Glos w sprawie podnie- 
sienia mleczarstwa w Galicyi. Lwów, nald. 
c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjs., 
1882, 8, str. 13, 
LANGLOIS Wiktor. Wyspa św. Łazarza 
w Wcnpcyi, krótki opis klasztoru Ormiań- 
skit'go, wraz z poglądem na dzit'je i litera- 
turę ormiańską przez .... Z francuskieg-o 
przf'łożył i przypisami pomnożył Wład. K. 
Zieliński, Wenccya, druk. BW. Łazarza,1876, 
8, str. XII i 99. 
LANGNER J. J. Ob. Głowacki Al. (Palac 
1896); Orzeszkowa (Podivin 1896); SIenkie- 
wicz H. (1897 -1900), 
LANGNIER Auguste. Lt's voyages iIIustres 
en Polognc et Russic, Mition iIIustree. Pa- 
ris, 1883, 8. 
LANGOWSKI Daniel. Bartek z Babertown 
czyli obrazy i obyczaje polskich księży 
w Stanach zjednoczonych. Scranton Pn., 
1898, 8, str. ni. 48, z ryc, w tekscie, centi- 
mów 50. 
_ Obrazy I obyczaje polskich ksl
ży 
w Stanach zjedn., ciekawa humorystyczna 
ksią
pczka. Scranton, druk. Straży, 1898, 
16, z ilustracyami, centim. 25. 
Langue, Ln, lithuanicnne dans le gouver- 
nt'mcnt de Wilna. Nadb. z Bulletin de l' Aca- 
demie des sciences. Cracovie, im pr. de l'Univ. 
Jag., 1899, 8, str. 10-11. 
- polonaise. Ob. Karłowicz Jan (Memoirp); 
Karwowski C8S. (Grammaire), 
LANHAUS Jakub ks. Ob. Karwowski St, (lti- 
nerarium). 
Lannelongue'a metoda. Ob. Zlemacki J. dr. 
1895. 
LANUSSE ks. Pod Sedanem. Opowiadanie, 
przekład. Warszawa, kop. 15. 
LAON. Ob. Assollant Alfr. (Bitwa). 
Laparotomia. Ob. Braun St. dr. (Przypadek); 
Chrząszczewski W.; Obaliński A. dr. (11-\85); 
Rosnt'r Al. dr. (1897). 
Lapicydy. Ob. Łuszczkiewicz WI. (1899). 
Lapin (Łapin). Ob. Schuch H. (Nachrichtcn 
1894). 
Laponia. Ob. Czermiński M. ks.; Goblet 
d' Alviella. 
LARCZYNIE Rom. Wstęp do naukowego 
cZ1tania .Ewa.ngelii świętych, przełożył L. 
MIlkowski. Poznań, 1852, 8, str. 96. 
LARISCH A. Y. Das l\riegsjahr 1809. n3ch 


111l100IWI" 1. IIL 


Il.Iteren und neueren Quellen bearbt'itet. 
Kotzschf'nbroda, E. A. Trapp, 1899, 8, str. 
IV i 124, mI'. 3. 
Laryngofisura. Ob. Pieniążek prof. dr. (1890). 
Las, Lasy. Ob. Acht Kaz. (Nasze gospodar- 
stwo); Berdau F. (Botanika); Bolechów (Sta- 
tystycz. i topograficz. opis); Brykcz) ńskł J6z.; 
Brzeziński Kaz.; Dyakowski B.; Dzerowicz 
W. (podręcznik prawny); Grus R.; Hołow- 
kiewicz Emil; Koleczko W.; Lo8 Alfr.; Mag-- 
dziński St, (Szkodniki 1897); Misicwicz M. 
(1897); Nowicki Alex. (1899, 1901); Oberfeld 
H. (Zbiór praw 1899); Olszewski W. (Szaco- 
wanie 1890); Przewodnik dla le8niczych 
(1886); Przepisy o sposobie użytkowania 
(Pruwiła 1876); Schupp R. (Statyst. opis 1.... 
ID. Lwowa 1886); Smółka Ant. (1893, 1896); 
Spausta \VI. (Cis 1894); Strzelecki Henryk; 
Tomkiewicz St. (1895); Tucewicz W. (1883); 
Turski M. (1899); Ustawa lasowa (1887); 
Wysocki Włodz. (Las, poemat 1885); Wysta- 
wa powszechna II (1898). 
Ob. takte Drzewa - Kubiczne tabl. 
LAS Bruno pseud. Londyńskiego Boi, 
LASALLE F. Ob. Lassalle Ferd. 
Lasciana. Ob. Dalton (1897). 
LASCO Joannes (Łaski). Ob. Dalton H.; 
Kruske; Mocckeberg K. (1883); Pascal G. 
(1894); Zeitschrift ,. Gesch. und Landeskun- 
de d, Prov. Posen (1882). 
LASKA Wacław dr. Astronomia s'eryczna 
i geodezya wyższa, zesz. I-II. Bibl. podrę- 
czników c. k. szkoły politechnicznej. Lwów, 
GubI') nowicz i Schmidt, druk. I Związko- 
wa, 1899-1901, 8 większa, str. Ido 48 + a 
ni. i 49 do 88, z rysunkami w tekscie, po kor. 
2 = kor. 4. 
- Bericht iiber dłe Erdbebenbeobachtun- 
g'en in LeIDbt'rg. Mitth. der Erdbeben-Com- 
mission der k. AkademiI' der Wissens. in 
Wit'n. N. F., Nr. I. Wien, Hof- und Staats- 
druckerf'i, 8, S. 64, mit l Tafel und 8 Text- 
figuren. 
Laska opolna. Ob. Rawer K. i Bełza W. 
(1895). 
LASKARYS Jerzy. Pamiątki starego szlach- 
cica, według pierwowzoru (Rzewuskit'go H. 
Pamiątki J. Pana Seweryna Soplicy), uło
o- 
ne dla młodzieży. Warszawa, nakło M. Or- 
gelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 
1883, 8, str. VII, 191, 1 ni" 8 chromolitog-r. 
i 15 drzeworytów rysunku Ant. Zaleskiego, 
kart. rb. 2'25, opr. rb. 3. 
- Przygody Jana Chryzostoma Paska, 
według jego Pamiętników dla młodzieży 
opowiedziane. Warszawa, nakło Gebethnera 
i Wolffa, druk. S. Orgelbr8nda synów, 1882, 
8 mała, str. 2 nI. i 224, z 8 chromolttogra- 
fiami i 15 drzeworvtami rvsunku Ant. Za- 
Icskiep;o, opr. rb. 3: . 


2
>>>
'J 


10 


LASKARYS - LASKOWSKI 


- Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1898, 8 mała, 
str. 218 I 3 nI., z 8 rysunkami, rb. 1, opr. 
rb. 1'50. 
Laskonogi. Ob. Kłodziński Ad. (1900). 
LASKOROŃSKIJ Wasyl. Inostrannyje karty 
i atlasy XVI i XVII w. otnosiaszczyjesia 
k Jużnoj Rossyi. Kie\\'", typ. I. I, Cokołowa, 
1898, fol., str. 22 i map kolor. 4. 
LASKOWNICKI J6zel. Gort'! Gore!, nauka i 
przf'strog-a dla ludu wil'jskiego. Wyd. ludo- 
we, XVIII, 1. Lwów, nakł. Komitetu, druk, 
Ludowa, 1898, 8 mała, str. 37, hal. 20. 
- NajdrQższy skarb, powieść dla ludu. 
Wyd. nowI'" Poznań, nakł. i druk. J. Leit- 
g-ebra, 1'392, 16, str. 112, fen. 60. 
- Nasze skarby, których strzec, IDił
wać 
i zachowywać należy, obrazek z niedawnej 
przeszłości. Wyd. ludowe, IX 1. Lwów, 
nakl. Komitetu, red, Sz. Parasiewicz, dl'uk. 
S. Bednarskif'go, 1890, 16, str. 48, hal. 20. 
LASKOWSKI Hugo. Influenza und Ohr, In- 
auguraldissertation. Konigsberg i. Pr., W. 
Koch, 1892, 8, str, 34, mr. 1. 
LASKOWSKI Josephus dr. prof. De cognitio- 
ne humana ad mentem doctoris Angelici, S. 
Thomae Aquinatis. Leopoli, sumpt. propriis, 
Seyfarth & Czajkowski, typ. I Unita, 188!ł, 
8, str. 252 i IV, kor. 2'40. 
LASKOWSKI Kazimierz (El, Arwor). Czy parce- 
lować? Warszawa, J. Fiszer, druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, 1899, 8 mała, 
str. 48, kop. 30. 
- Kosztowni dobrodziejt', sylwetki z bru- 
ku. Warszawa, nakl. Dubowskiego i Gajew- 
skiego, druk. P. Laskauera iW. Habickie- 
go, 1897, 16, str, 70, kop. 20. 
- Chłopska dola, z notatek hreczkosieja. 
Tamże, druk. Tow. komand., 1898, 8 mała, 
str. 66 i 1 nI., kop. 40. 
- Dygnitarze wioskowi. Tamże, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1897, 16, str. 
63, kop. 20. 
- Kamienie, obrazek. Warszaw1l, wyda- 
wnictwo St. J. Zaleskiego i Sp" druk. Tow. 
komand., 1899, 8 mała, str. 24, kop. 10. 
- Kulturtraeger, powie8ć. "\Varszawa, 
nakł. G. Sennewalda, druk. Rubieszewskit'- 
go i Wrotnowskiego, 1898, 8 mała, str. 807, 
rb. 1'20, 
- Licytanci, szkice z życia. Warszawa, 
nakło T. Paprockiego i Sp., druk. Laskau- 
era i Babickiego, 1900, 8 wązka, str. 118 i 
l nI., kop. 60. 
- Z powrotem, obrazek. Wanzawa, St. 
J. Zaleski i Sp., 1899, 8 mała, str. 16, kop. 6. 
- Ruchla Tiulik, powiastka. Warszawa, 
J. Fiszer, druk. P. CSt'rnaka, 1899, 8 mała, 
str. 63, kop. 12. 
- Z pod serca, cz. I. Warszawa, nakło i 


druk. Z. Skowrońskiego, Sadowski, 1899, 16, 
str. 131 i 1 nI., kop. 50. 
- Szkice i typy. Warszawa, G. Centner- 
szwer, druk. A. Michalskiego, 1894, 16, str. 
232, ł:op. 80. 
Parcelacya; D..iadzl0i Jlldka Grafolog; Jamnik 
z Poborowa; Rucbla Tiulik. 
- Wiersze. Z wiejskich kątów. Warszawa, 
nakł. i druk. St. J. Zaleski i Sp., 1899, 8 
mała, str. 77, kop. 25. 
- Wiersze, Tamże, druk, Tow&rz. koman- 
dyt., 1899, 8 mała, 32, kop. 12, 
- Wiersze, serya II. Warszawa nakl. i 
druk. L. SzylIera i syua, 1900, 16: str. 37, 
kop. 30. 
- Wieś. W ojeów ślady, powieść. War- 
szawa, nakl. księgo A. G. Dubowskiego, 
druk. M. Lewińskiego. 1900, 8 większa, l k., 
str. 143, kop. 60. 
- Dla zabicia czasu. Humoreski. Aktor 
na zagonie, Stopa procentowa, Promienie 
Roentgena, Bit'g"ly w piśmie. Warszawa, 
nakło S. Sadowskiego, druk. Gazety rolni- 
czej, 1900, 8 mała, str. 100, kop. 60. 
- Zrośli z ziemią, opowieść. Warszawa, 
na kI. Dubowskiego i Gajewskiego, druk. 
Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1897, 8 
ma/a, str. 298, rb. 1'20. 
- Zużyty, kartki z tycia. Warszawa, 
nakl. i druk, E. Skiwskiego, 1896, 8 mała, 
str. 205, rb. 1. 
- 
ydzi przy pracy, notatki wieśniaka. 
Odb. z Gazety warszawskiej. Warszawa, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
1896, 8 mała, str. 89, kop. 60. 
- Ob. Arwor; Szaniawski Junosza KI. 
(Wyścig 1895). 
LASKOwSKI Nicoław. De cholerae l'pirlp- 
miae Ilonnułlis causis athmosphaericis. Dis- 
sertatio inaug-uralis 
Iosquae, t\"pis Uuivcrsi 
tatis Cat'sareae, 1849, str. vi, 166. 
LASKOWSKI R. Konb. Hiszpanka w Po/sct', 
czyli tydzit'ń z czasów Zyg-Ulunt;t III, po- 
wil'śĆ historyezna. Wyd. ty tu/owe. Lwów, 
nakł, J. L. Pordt.sa, druk. J. Czailiskif'g-o 
w Gródku, 1892, 8, str. 269 i 1 nI., kor. 1'50. 
- Pamiętniki hrabin,\" Dl'lmar, u/amf'k 
z czasów panowania Stanisława Aug'usta. 
Wyd. tytułowe. Lwów, 1892, 8, str. 317 i 1 
nI., kor.. 1'50. 
LASKOWSKI Zygmunt. Anatomie normale 
du eorps humain. Atlas iconog-r. compose 
de 16 grandes planches chromolitogr., d('sti- 
na li. l'usage df's ecoles superieures, d('s 
lItudiants t'n mlldccinf', des pt'intrf's et rlf'S 
statuaires. Execute d'apres les praparations 
t't sous la direction dl' I'auteur par S. Bali- 
eki. Accomp. d'un texte explicatif. OeneV(', 
Georg, 1895, fol., frs. 100.
>>>
LASKOWSKI - LASSOTA 


11 


- TableauI ana50mlquel pour l'enseigne- 
ment dans les 6cołes, publl
s par B. Dus- 
saud et A. Gavard, fi planches in folio. Ge- 
n
ve, R. Burkhardt, frs. 18. 
LASOCKA M. hr. Wspomnienia rodzinne, 
skreśliła .... Infrlngit solido. Genewa, M. EI- 
pidine, Zwoliński w Krakowie, 1892, 8 ma- 
ła, str. 78 i l nI., kor. 1. 
(Lasocki). Genealogie de la 'amille L... Odb. 
z Annuaire de la noblesse de Belgique, 
XLI. Bnu:elles, 1887, 8 mała, str. 2 nI. 114. 
LASOCKI Br. Ob. Bougaud E. (Chrystus). 
LASOCKI Czesław. Mowa posła .... wedle 
zapisek stenograficznych, zamieszczonych 
w Sprawozdaniu sejmowem z posiedzenia 
dnia 18 paMzlernlka 1888. Kraków, nakl. 
autora, druk. W. L. Anczyca i Sp. (1889), 8, 
str. 4. 
- W obronie ustawy krajowej z r. 1875 
o wykupnie prawa propinacyi. Tamże, 1889, 
8, str. 21. 
LASOCKI Franciszek. Całopalf'nia, poemat 
dramatyczny w 4 obrazach z czasOw po. 
wstania r. 1863. Odb. z 19 Rocznika sam- 
borsklego. Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 
1896, 8, str, 112, z por5retem autora. 
- Po pogromie, poemat dramatyczny w 3 
obrazach, z prologiem, z czasów powstania 
z r. 1863. Trylogia, część III. Odb. z 21 Ro- 
cznika samborskiego. Tamże, 1898, 8, str. 66. 
- Przed wybnchem, poemat dramatyczny 
.w 3 obrazach, pierwsza czt:ść trylogii, rzecz 
z czasów powstania z r. 1863. Odb. z 30 
Rocznika samborskiego. Tamże, 1897, 8, 
str. 77. 
- Wbrew zamiarom, obraz sceniczny w 3 
aktach. Bibl. powieściowa. Przedświtu. Lwów, 
nakł. Przedświtu, druk. L. AI'baszewskiego, 
1896, 8 mała, str. 44. 
LASOCKI J. ks. Pięć konfcrencyj wyg-Ioszo- 
uych podczas dorocznycłt rekolt'kcyj dla ka- 
płanów parafialnych. Płock, druk. K. i\1ie- 
cznikowskiego, Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1900, 8, str. 57, kop. 50, 
- Mała pamiątka dla ludu, czyli kró- 
ciutkie przepisy o jedyncm lekarstwie na 
ogólną śmiertelną chorobę. Warszawa, Nie- 
miera, 1900, 32, str. 24, kop. 2. 
- Slówko o uregulowaniu stosunku zie- 
mian do swej służby, part: nie nowych uwag 
o wciąż nowej kwestyi. Płock, druk. K. Mie- 
cznikowskiego, Warszawa, Gebethner iW oHf 
1899, 8 mała, str. 35, kop. 15. 
LASOCKI Jan. Obrona ze stron v Jaśnie 
Wicimożnego Jana Lasockiego prefekta de- 
partamentu ł.om
yńskiego, imienicm Skarbu 
narodowego czyniącf'go, w Lomży w star
'm 
rynku miesl!ikającego, pozwanego w sprawie 
z Jaśnie Wnym Antonim hrabią Wolowi- 
czem kasztelanem Mereckim, wielu ord e- 


rów kawalerem, 
ynym Jego ImMrałor- 
skiej Mości Rosyjskiej sowietnikiem, w Swiąc- 
ku w powiecie Dombrowskim mieszkającym, 
powodem i appellującym oraz zaapellowanym. 
B. m. dr. i r. (1811), fol., str. 16. 
LASOCKI Joh. Ob. Fijałek Jan ks. 
LASOCKI Z,gm. Ob. Wołowski Jan T. (1832), 
LASOTA A. W. Ob. Anczyc WI. L. (Ko- 
ściuszko). 
LASOTA Hieronim. Krótkie wspomnienie 
w roczni
 zgonu ś. p. księcia Leona Sapie- 
hy 10 wrzeania 1878. Lwów, nakł. autora, 
druk. Gazety narod., 1879, 8, str. 16. 
LASSALLE Ferd,nand. List otwarty do Ko- 
mitetu centralnego. Paryż, 1889, hal. 20. 
- Pośrednie podatki. Wyd. 2. Tamte, 
1889, hal. 40. 
- Program robotników: O szczególniej- 
szym związku pomiędzy spółczesnym okre- 
som historycznym a ideą klasy robotniczej, 
odczyt. Wyd. 4. Lwów, nakło Kslegarnl pol- 
skiej, druk. J. Czaińskiego w Gr6dku, 1888, 
16, str. 66, hal. 60. 
- Toi. Wyd. 4, Paryż, 1889, hal. 20. 
- Wybór pism serya I: Program robo- 
tników, Pośrednie podatki. List otwarty, 
Wypisy dla robotników. Pary t, libr. Ghio, 
1889, kor. 1'50. 
- Wypisy dla robotników. Paryż, 1889, 
hal. 20. 
- Ob. Limanowski Boi. (1882). 
LASSAR Cohn dr. Chemia życia codzienne- 
go, wykłady publiczni" z niemieckiego prze. 
łożył Maryan S
powski. Z przedmową Ju- 
liana Ochorowicza, tom I-U. Bibl. dzieł 
wy bor" 121-122. Warszawa, druk. Bibliote- 
ki dzieł wy bor., 1900, 8 inała, s5r. 156, z 21 
drzeworytami w tekscie -t 178, kop. 50. 
LASSERE H. Najświt:tsza Panna z Lourdes, 
dzieło zaszczyconf' spt'cyalnem breve Jego 
Swiątolliwości papieża Piusa IX, podług 
58go wyd. z francuskiego przetłumaczył go- 
rący czciciel Najśw. Maryi Panny. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk. St. Nicmiery, 
1895, 16, str. 406, kop. 40. 
LASSOCIŃSKI J. Ob. Okić J. (1897). 
LASSON Ant. Ob. Sprawozdanie glmnaz. 
Stryj. (1888). 
LASSOTA pseud. Ob. Jahołkowska-Koszut- 
ska Lut!. (1900). 
LASSOTA Ben. Krwawy chrzest, scena 
z dramatu dziejowego, wierszem. Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, 1881, 8,'str. 13, hal. 40. 
- Wiązanka, poczye. Tamże, druk. K. 
PilIera, 1882, 8, str. 48 (2), kor. 1. 
LASSOTA W. Śpiewnik wielkopolski, za- 
wierający pieśni patryotyczne, narodowe, 
polonezy, kujawiaki, krakowiaki, mazury,
>>>
12 


LASSOTA - LAUCKHARD 


pieśni obyczajowe, miłosne, wcselne, towa- 
rzyskie, akademickie, pasterskie, żydowskie, 
dziadowskie, arye, duety, dumki, piosnki 
krotochwilne, oraz wyjątki z oper, opt'retf'k 
i wodewilów. Poznań, nakł, i druk. Fr. 
Chocieszyńskieg'o, 1900, 16, str. 288 i VIII, 
fen, 50. 
LAT... I Alfons. Rajgrodzld, powieśc, (wier- 
szem). Kraków, nakl. i druk. W. L, Anczy- 
ca i Sp., G. Gebethner i Sp., lH90, 16, str, 
l nI. i 270, kor. 2. 
Lat. dwadzieścia pięć Rosyi w Polsce (1863 
-1888). Zarys historyczny. Odb. z Ekono- 
misty polskiego. Lwów, nald. Rpdakcyi. 
Ekonomisty, Gubrynowicz i Schmidt, druk, 
Ludowa, 1892, 8, str. 267 i 6 nI., kor. 5'60. 
Trzy lata pomiędzy arabskimi korsarzami. 
Poznań, nakł. i druk. F. Chocieszyńl!kit'go, 
1885. 8 mała, str. 156, fen, 60. 
Trzy lata pobytu w stf'pach Ameryki, 
przygody młodego siC'roty, prz('kład z fran- 
cuskiego. Wyd. 3. Warszawa. nakło M. 01'- 
gelbranda, druk. Wieku, 1882, 8 mala, str. 
193, 1 nI. i 12 stalorytów kolorowanych, 
opr. rb. 1'50. 
Ostatnie lata dziejów powszcchnych orl r. 
1846 "do dni dzisil'jszych. Wyd. 2g"ie popra- 
wione i uzupelnione. Lwów, Księgarnia Pol- 
ska, druk. I Związl-owa, 1881, 8, str. 353, 
kor. 5. 
Latanie w powietrzu. Ol,. Gostkowski R.; 
Łunil'wski Jan Aleks. (1886). 
Latarnia. Missye socyalistyczne dla ludu 
roboczego, Organ partyi socyalno-demokra- 
tycznej. Miesięcznik. Kraków, rt'daktor Fr. 
Sułczewski, druk. Narodowa. Rok I, 1900, 
8, nr. 1-7, rocznie kol'. 1. 
Daszyi.skł (Pogadallka): Czerski -l. (Czerwony ka- 
techizm); Tusz.. W. (Jak powstał świat); T. Pokrz)-- 
wa (Walka klas); L()wenberz (RówIle pmwa)i. PflU- 
ger P. (Robotnicy); Czerski F. IlItilltar}zm): ł'omor- 
ski (Lud a Sejm); Pomor8kl E. 1\\ alka); Brzoza J. 
(SocyaUzm gminny). 
LATAST Jan Józef o. Dominikanin. Rys życia 
bl. Imeldy Lambertyni pallny, zakonu liw. 
Dominika. z dodatkit'm dziewięciodniowego 
nabożeństwa ku jej czci dla przysposoblC'. 
nia si
 do godnego przyjęcia Przenajśw. 
Eucharystyi, mianowicie w dzicń pierwszej 
komunii, tłómaczenie z francuskiego, Kra- 
ków, uakl. ks. Ig. Polkowskieg"o, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1885, 16, str. 2 ni. i 51. 
- 
ycic blog. Imeldy Lmubcrtini Panny, 
z!lkonu św. Dominika wyjęty, z rękopisu hi- 
szpańskiego z dodatkiem nowpnny ku jl'j 
czci dla przysposobienia się do godnego 
przyjęcia PrzenajBwiętszej Eucharystyi, szcze- 
gólnie na dzień pit'rwszl'j komunii. Przeło- 
żył S. S. I. D. Kraków, nakło i druk. W, L. 
Anczyca i Sp., 1897. 8, str. 38. 
Lateraneński sobór. Ob. Brzeziński Józef 
(1897). 


LATHOM Francis. The polish bandit 01' 
who is my bride? and other talt's. In 3 vo- 
lumes. London, printed fol' A. K, Newman, 
H!24, 12, k. 2, str. 241 + k. 2, str. 257 + 
k. 2, str. 276. 
LATKOWSKI Józef dr. Przewodnik po Mar 
ryenbadzi(' i okolicy. Kraków, nakl. S. A. 
Krzyżanowskiego, druk. Uniw. Jag., 1900, 
16, str. 62 i 1 nI., hal. 60. 
- O wpływie wody maryenbadzkiej na 
chemizm i mechanizm żołądka. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 19 i tabl. 2. 
LATKOWSKI Jul. 1\I1'\1llog, kroi litt'v.ski. 
Orlb. z t. 28 Rozpraw Wydzialu histOl'.-filoz. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wyda w., 
druk. Uniw. Jag., 1892, 8, str. 154, z mapa, 
kor. 3. . 
- Mendog, roi de Lithuanie. Nadb. z Bul- 
letin de I' Acad
mie des scil'nces. 'l'amżc, 
1892, 8, str. 82-91. 
LATOŃ Józef. Najwyższa wladza kościelna 
w sprawi(' ks. Stojałowskiego. Kraków, 
uakl. J. Latonia, druk. Czasu, 1895, 8 mała, 
str. 13. 
Latopis litewski. Ob. Prochaska A. (Roz- 
biór 1890). 
Latopisy ruskie. Ob. Szaraniewicz Izydor 
( 1882). 
LATOSIŃSKI Sebastyan. Ob. Piotrowski Fe. 
liks (1818). 
LATOSZYŃSKI Mikołaj. Ustawy i rozporzą- 
dzenia drogowc w Galicyi, z objaBnieniami, 
podręcznik dla użytku władz i organów 
autonomicznych. Lwów, nakl. autora, Sey- 
farth i Czajkowski, druk. K. Wicsnera, 
l89H, 8, str. nI. 4, 326, XIlI i 1 nI., kol'. 4, 
LATTES Izaak de, rab. Schaare Lion, Bt'i. 
trag zur Gcschichte des Judcnthums bis 
zum Jahrc 1372, mit Amncrkungen und 
einer Einleitung versehen von Salomon Ru- 
bcr. Jarosław, Eisig Graeber, 1885, 8, str. 48. 
Po hebraj8ku. 
LAUBE Rob. Adressbuch df'r Stadt Bf'u- 
then 0./8. und dt'r IlI.ndlichcn Ortschaften 
des Kreises Beuthen, 4 Jahrgaug. Beuthell, 
Fceulld, 1885, 8, str. III, 156 i 84, mI'. 4. 
LAUBITZ Antoni ks. Mowa iałobna wypo- 
wiedziaua na pogrzebie t\p. Lucyana Grab- 
sldego w k08ciele BW. Mikołaja w Inowro- 
clawiu. Inowrocław, nakl. ksi
g. Dzit'nnika 
kujawskiego, druk. Dziennika kujllw., 1900, 
8 mała, str. 16, z portretem, mr. 1. 
LAUCHER Karol dr. Źródło koronne (Kront'n- 
quelle) w Ober-Salzbrunn na Szląsku Pru- 
skim. B. m. dr. (1&!6), 8, str. 39. 
LAUCKHARD dr. Prawidła wychowania do- 
mowego, kilka uwag dla rodziców według 
dr. 1.... napisal Chmielf'wski Józd. Wadowice, 
nakło i druk. Fr. Foltyna. 1887, 16, str. 52, 
hal. 40.
>>>
LAUDES - LAUSITZER 


18 


Laudes aUernatim rpcitandae, dum a Pon- 
tificio Sixti IV Vaticano Sacello ad Basili- 
cam Principis Apostolorum sacra supplica- 
tio solcmni rit.u incedit, ob canonizat.ionem 
Beatorum Josaphat Kuncpvich Pontificis, 
Petri Arbues et Nicolai Pichi cum octode- 
cim sociis mart) rum, Pauli a Cruce et. Leo- 
nard i a Portu Mauritio eonft'sl!orulll, Mariae 
Franciscal' a Quinque Vulneribus D, N. J. C. 
ct Germanae Cousin virginum. Romae, 1867, 
4, str. 14. 
LAUDOWICZ Kasimir dr. Casuistischł'r Bei- 
trag zur Frage der Jodoformvergiftung. 
Nachtrll.gliche lnaugural-Dissertation. Posen, 
Druck von E. Schmll.dicke, 1883, 8, str. 35. 
Laudum wojnickie. Ob, Piekosiński Franc. 
( 1897). 
LAUDYNOWA Stefania. Zmarnowane ż)'cif', 
dramat w 5 aktach. Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt, druk. PiIlf'ra i Sp., 1895, 8 maili, 
str. 100, kor. 2'40. 
LAUENSTEIN M. Podreeznik mechaniki, 
ułożony dla śrcdnich szkół technicznych i 
samouków, z niemit'ckiego przełożył Józef 
Hofman, inżynier. Bibl. przemysłowa. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Cotty, 
1896, 8 mała, str. VIII ł 265, v. 140 rysun- 
kami w t.ekscie, kart. rb. 1'20. 
LAUFFER Victor. Dl\nzigs Schiffs- und Waa- 
renverkehr am Ende des XV Jahrhunderts, 
Jnauguraidissertat.ion. Breslau & Danzig, 
Druk A. W. Kafemann, 1893, 8, str. 3 nI., 
44 i 2 nI. 
- Toż. Zeitchsrift des wt'stpreuss. Ge- 
schichtsvereins, XXXIII. Danzig, Th, Ber- 
tiing, 1894, 8 większa, str, 93 i 1 ul., mr. 
1'50. 
LAUMONIER D. Ob. Brlsay H. (Tajemnica). 
LAUNAY de Alfred. Pierwsza miłość, kome- 
dya w 1 akcie, z francuskiego. Tt'l\tr ama- 
torski, 77. Warsv.awa, D:lkł. Gebethnera i 
Wolffa, druk. Nicmiery synów, 16, str. 39, 
kop. 30. 
LAURENCIC lulius. Unserc Monarchie. Dle 
ostecreichischen Kronill.nder zur Zeit des 
fiinfzigjll.hrigen Regh'rungs-Jubilll.ums Sei- 
ner k. u. k. Apostol. Majestll.t Franz Joseph 
l. - Nasza monarchia. Prowincye aU!ltry- 
ackie podczas 5O-letnit'go jubileuszu pano- 
wania Jego e. ikr. Apost. Mości Frnnciszka 
Józefa J. - La nost.ra monarchia. Le pro- 
vincie austriache al t('mpo dei giubileo di 
50 8nni dei regno di Sua MaestA Apost. J. 
e R. Francesco Giuseppe I. - Nai!e mo- 
cnAhtvl. Rakouskil zem
 korunui v doM 
oslavy 50 leteho panovAni Jpgo c. a k. 
Apoi!t. Veli&mstva Frantli!ka Josefa I, Her- 
8ulii't'geben von.... Wicn, Georg Szeliński, 
k. k. Universitll.ts-Buchhandlung, b. r. (1898), 
4, str. 291 i 285, k. 2, z ryc., opr. kor, 34. 
LAURENCIC & MATZURA. Schlesien in 


Wort und Bild, ein Gedenk-Album fUr Ein. 
heimi8che und Fremde. Odb. z w)'dawuictwa 
. Unsere Monarchie., Brl1llu, Karafiat & Sohn, 
1899, 4 podlużua, str. 26, z r)'cinami, kor. 
1'80. 
LAURENT dr. Ob. Helmold (Chronik). 
LAURENT F. Politica (la) real, Luis XIV. 
los pact.os dl' familia, Fl'derico II, Catalina 
de Russia, 1'1 reparto de la Polonia y ot.ros 
succors, no manos interesantes de esta epo- 
ca, ponen de manifjesto los inconvinicntes 
dei depotismo, y haccn nacer en los Ani- 
mos las ideas de reforma politica y social, 
reftejadas t'n la litcratura de dicha epoca, 
por .., (Bethencourt e Hijos), Curazao, 1879, 
8, dolar. 6'50. 
LAURENT O. dr. prof. Hygiena cyklisty, 
przekład dr. F, Jak... Warszawa, nakl. A. G. 
Dubowskiego, druk. Laskauera i Babickie- 
go, 1900, 16, str. 71 i 1 nI., z 2 rysunkami 
w tekscie, kop. 40. 
LAURENTY o. prowincJał. Rozporządzenia 
i orzeczenia kapituły generalucj 65tej, od 
Stolicy Apostolskiej potwierdzone, z rozkazu 
Najprzew. o. Bernarda z Andermatt, gene- 
rała zakonu 00. Kapucynów, drukiem og'ło- 
sz!ne, z łacińskiC'go na polski język prze- 
tłomaczone przez .... Kraków, nakl. 00, Ka- 
pucynów, dmk. Czasu, 1892, 32, str. 59 
i 2 nI. 
LAUREO Vincent 8veque. Ob. Wierzbo wsk i 
T. (1ł:!87). 
LAURIE Andrzej. Kapitan Trafalgar, po- 
wieść dla młodzieży dojrzalszej, przełotył 
z fl'ancuskiego W. P. Warszawa, nakl. G. 
Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1897. 
8 mała, str. 261 i l nI., z rycinami, kart. rb. 
1'20, wopr. płóc. rb. 1'70. 
- W krainie Gwebrów, przekład T. P. 
Dod. do Wieczorów rodzinnych. Warszawa, 
dmk. Noskowskiego, 1893, 8 mała, str. 288. 
- Przyg.ody młodego chłopca w szkołach, 
wolny przekład z francuskicp,'o. Warszawa, 
nakł. M, Orgelbranda, druk. Nost..owskiego. 
1886, 8 mała, str. 280, z 4 r)'cinami, opr. rb. 
1'20. 
- Spadkobierca Robinsona, przeloż)'ła K. 
P. Dod, do Wieczorów rodzinnych, Warsza- 
wa, druk. Noskowsklego, 1893, 8 mała, str. 
274, z 7 ryc. 
- Toż, przekład z frnneuskiego. Warsza- 
wa, nakl. Gebethncra i Wolffa, druk. E, 
Skiwskiego, 1896, 8 mała, str. 324, z 7 ryci- 
nami, karton, rb. 1.20. 
LAURYSIEWICZ M. Ob. Haubner dr. (Wete- 
rynarya), 
LAUSER Wilh. Ob. Klaczko J. (Florentiner 
Plaudereien). 
Lausitzer Sprachgebict (Łużycki okręg 
mowy), Ob. Andrec Rich i Pypin A. M. 
(1884),
>>>
; 


14 


LAWATYWY - LE BON 


Lawatywy odźywcze. Ob. Ziarko J. (1899). 
LAVELEYE Emil de. Socyalizm spólczesny, 
tlómaczcnie z drugieg'o wyrl. francuskiego. 
Warszawa, nak/. Gebt'thnl'ł"a i Wolffa, druk. 
S. Niemiery, 1884, 8, str. XLI, 294 i 1 nI., 
rb. 2'40. 
- Własność pierwotna, tłóm, z 4-go w.vd. 
francu
. Warszawa, wyrlaw. im. prof. dra 
J. Haranowskie/;{o, T, Paprocki i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1889,8, str. 309 i II, rb. 1'50. 
- O zbytku, odczyt publiczny, przełożył 
z franc. Wł. Domański. Warszawa, nakl. T. 
Paprockicgo i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1890, 8, str. 52, kop. 30. 
- Zasady ekonomii politycznej, przełożył 
Sk...., przejrzał .Jan Banzpmer dr. fil. War- 
szawa, nakl. G. Sennewalda, druk. J. Ungra, 
1883, 8 mała, str. 308, X i 1 nI., rb. 1'20. 
LAVIGNE C., DEBREUX, DESAUGIERS. Chan- 
sonnier des Polonais, coutenant plusieurs 
chansons nationales, de table f't de societe. 
par .... et autres chansonniecs modernes
 
Paris, Lebailly, libraire-editeur, 1842, str. 
108. 
LAVISSE Ernest. Historya powszechna: Sta. 
rożytność, Wiel\i średnie, Dzieje współczesne 
dla dzieci od 11 do 13 lat, przekład z fran
 
cuskiego. Warszawa, na kI. i druk. S. Le- 
wentala, 1896, 8 mała, str. 4 nI. i 216 z ry- 
sunkami w tekscie, kop. 85. ' 
Lawn Tennis i jego zasady, spolszczone 
według podr
czników angielskich i niemie- 
ckich. Warszawa, nakl. redakcyi Cyklisty, 
druk. Lepperta i Sp., 1896, 8 mała, str. 88, 
z 12 rycinami, opr. rb. 1. 
- Ob. Wigor. Porów. także: Gry. 
LAYET X. Kwadrans rozmyślania samotne- 
go, przekl. z francuskiego. Warszawa, K. 
Trepte, druk. Fr. Czerwińskiego, 1898, 32, 
str. 64, kop. 10. 
LAZAREWICZ L K. Mój ojcit'c; Złotem na- 
ród tobie zapłaci; Przy studni, przełożył 
z serbskiego Leon Wasilewski. Bibl. Mrów- 
ki, 285-86. Lwów, nakl. Ksiegarni polskiej, 
druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900, 16, str. 69, 
hal. 40. 
(LAZARUS Maurycy). Antrag des Kammer- 
mitg-liedes .... betreffend die Bauk- u, Valu- 
ta-Frage, elngebracht an die Handels- und 
Gewerbe-Kammer in Lembf'rg am 6 Febr. 
1877. Lemberg, Selbstverlag, 1877, Vereins- 
Buchdruck., 8, str. 7. 
LAZARUSÓWNA Eleonora. Opowiadanie wró- 
belka. Lwów, nakl. H. Altenberga druk. 
im, Ossolińskich, 1897, 8 mała, str. 85 i l 
nI., opr. kor. 1'60. 
LAZERKROM JudeI. Słownik nicmiecko-he- 
brajski. Wilno, Misyonarze 1825-26. 
Nie zgł08ił się autor po wydrukowaniu i nie za- 
placU za druk, więc drukarnia Hprzed.ała naklad 
w r. 1821. 


LEBEL Andrzej. Monog-rafia hemoroidów 
cZ,vli rozbiól' praktyczny tej słabotici. Wyd. 
l5te francuskie, przełożył Jan Jul. Szcze- 
pailski. Lwów, nakl. i druk. K. PilIf'l'a 
1868, 8, str. 120. ' 
Lebens-Versicherungs-Abtheilung der wechsel- 
sf'itigen Vt'rsicherungs-Gesellschaft in Kra. 
kau. Speclelle Kril'g's- V ersicherungs- Bt'din- 
gungen der wechselseitigen Versicherungs- 
Gesellschaft vom 1 Ja.nner 1891. Krakau. 
Buchdr. des Czas, 1891, 8, str. 13. 
- Toż. Anhang zu den Statuten dl'r 
wechselseit. Versicht'rungs-Gesell. In Kra- 
hau. LebensversichcrunO's-Bf'din"uuren 1891 
8, str. 20.  n , , 
. - Toż. A
han
. Lebcnsvf'nlcherungs-B('- 
dlllgungf'u. famzf', Druck vou W. L. Anczvc 
& Comp., 1898, 8, str. 15. . 
LEBENSZTEIN Jean. Amelloration brevetee 
df's appareils systeme-Schutzenbach pOUl' 1/\ 
fabrication du vinaigre. Methode qui donne 
un rendl'mpnt de 10/0 d'acidt' avec 10/0 d'al. 
cool. Cracovie, chez l'autt'ur a Zwierzyniec 
imprimerie Mutuelle, 1893, 8, str. 16, z ta: 
blica. 
-' Nouvelle milthode de fabrication du 
vinaigre. Traduction de C. Przecławski. 
Tamże, 1893, 8, str. 11, z tablicą. 
- Methode dcr ratiounelll'll Essigfabrika- 
tion, Krakauer System mit Anwendung des 
patcntirten Hegulators, wonach aus 1% Al- 
kohol 1% Saure t'rzielt wird. 3te Auflage. 
Krakau, St'lhstvt'rlag des Verfassers, Vereins- 
buehdruckerei, 1895, 8, str. 27, z tablieą. 
- Patentirte Vt'rbesserung an Essigstl1n- 
dern wouach aus 1% Alkohol 1% Saure 
erzielt wird, Tamże, 1892, 8, st
. 16, tabl. I. 
LEBL M. Ob. Wszelaczyilski M. (Uprawa 
pt.'czarek 1888). 
LE BO
 Gus.tave dr. Ein anthropolog-ischer 
Aus£lug 111 Ule Tatra, nach dt'lli Fcanzosi- 
schpn dps.... .Głobus-, Braunschweig 4 tom 
XLI, nr. 14-16 z r. 1881. ' , 
- Excursion allthropologique aux llionts 
Tatras. .Le Tour du mondeo, nr. 1048 i 1049. 
Paryż, 1881, 4, str. 81-96 i 97-112 z ry- 
cinami w tekscle. . , 
- Dt' Moscou aux monts Tatras, etude 
sur la formation actuelle d'une race. Extrait 
du 
ull.etin de la Socil
til de geogl'aphie. 
P81'IS, lIbr. Ch. Delagrave, 1881, 8, str. 60 i 
2 karty litogr, in fol. 
- Psychologia rozwoju narodów, w prze- 
kładzie i z przedmowa Juliana Ochm'owicza. 
Bibl. dzipl wybor., 5. Warszawa, druk. Arty- 
styczna, 1897, 8 mała, str. XV i 168, kop. 25, 
- Psychologia tłumu, przekład Zygmunta 
Poznańskiego. Wiedza i życie, I, 10/11. Lwow, 
nakl. H. Altenberga, druk. Dziennika Pol- 
skiego, 1899, 8 mała, str. 233 i 2 nI., kor. 
2'40. 


Ił 


-
>>>
LEBON - LECZENIE 


15 


I. 


LEBON Hubert Vie de saint Stanislas Kost- 
ka. Tours, libr. et impr. Mame, 1892. 8, str. 
36, z ryciną. 
Lebus. Ob. Breitenbach dr. prof. (Das 
Land Lebus unter den Piasten). 
Lech. Gazf'ta p;nieźnieńsl,a codzienna. Pi- 
smo polityczne dla wszystkich stanów. Gnie- 
zno, nakl. druk. Spólkowej, 1896, fol. Rok 
II-VI, 1897-1901. 
LECH A. Na szubi, t'nicach pismo ulotne. 
Lwów, druk. Udzialowa, 1899. 
LECH Bronisław. Ludzie bez jutra, szkic 
sat,) rycznJ. Kraków, nakl. autora, dl'uk. 
W. L. Anczyca i Sp., Gf'bf'thner i Wolff 
w Warszawie, 1882, 8 mała, str, 287 i 2 nI., 
rb. 1'80. 
LECH Roman. Ob. Chomiński Aleksander 
(Z chwil). 
LECHEVALLlER. Exil et patrie, discours 
prononce dans l'eg-list' de l\lontmorcnc,\' II' 
21 mai 1886 au scrvicp pour ll's Polonais, 
morts dans l'emigration, pm-!t. R. P..... de 
1'0ratoire. Paris, 1886, 8, str. 13. 
Lechia. Ob. Łukaszcwiez 1\1. W. ks. (Sar- 
macya-L... 1890); Morawski Szcz. (1896). 
Lechici. Ob. Małecki A. (1897) j Potkailski 
K. (1897). 
L,chica, Ob. Kunik E, 
LECHITA M. Sprawa sztumska w swietle 
walki kulturalnej. Odb. z Dziennika kujaw- 
skiego. Inowrocław, nakl. i druk. Księgarni 
Dziennika kujawskiego, 1896, 8 H.Jała, str. 
66, fen. 50. 
LECH NER. Ob. Madach E. (1899). 
LECH NER Karol. Nachtrag zur Olmiitzer 
Agenda des Bischofs Stauisl:ms Pawlowsky. 
Lipski CentraIbiatt fUr Bibliothekliwest'n 
z kwietnia r. 1897, 8, str. 175-179. 
LECIEJEWSKI Jan dr. Gwara Micjskipj Górki 
i okolicy, studyum dyalektologicznp. Odb. 
z t. IX Rozpraw Wydz. filolog. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 8, 
str. 44. 
- Dpr Lautwcrth des Nasalvocalf' im 
Altpolnischen, einc grammatische Studif'. 
Odb. z Sitzung'sbcrichte dl'r phil..hist. Clas- 
se der k. Akademie dt'r Wiss., Band CXl, 2. 
Wien, C. Gerolds Bohn, 1886, 8, str, 165, 
kor. 2'50. 
- Die Sprache des Floriam'r Psalters, I 
Theil: Lautlt'hre, eim' von dt'r philosoph. 
Facult11t zu Breslau g-ekt-onte Preisschrift, 
lnauguraldissertation. Hrl'slau, Kohler, 1882, 
8, str. 54 i 3 nI., mr. 1. 
- Toż. Nadb. z Archiv fUr slavischc Phi- 
lologie, VI i VIII. Berlin, lH84/5. 8, str. 49:'1 
-548, 74-95 i 256-274. 
. Str. 4!15-fjl8: Lamlehre; str. 74-9C i 156-1174: 
ł onneulehre. 


- Zapatrywania Mikołaja Reja z Nagło- 
wic na w\'chowanit'. Odb. z 24 Rocznika 
TOV.al'zystwa przyj, nauk pozn. Poznań, 
druk. Dzipnnika pozn., 1897, 8, str. 48. 
- Ob. Appel Kar. (Gwara); Archiv fUr 
slav. Philologie VI, 3, 4); Hanusz J. (Sans- 
krit-Literatur). 
LECLER Paul. Fauste Socin. Biographie et 
critiqut'. These. Geneve, impr. Charlt's 
Scbuhardt, 1885, 8, str. 149 i 1 k. 
LECONTE de lisie. Erynuie, tragedya IIta- 
rożytna w 2 cZł:8ciach wil'rszt'm, przclożJ I 
z francus. Miriam (Zt'non Prz"sUl,)cki). Kra- 
ków, nakl. ŚwiatH, G. Gebethner i Sp., 1891, 
8 mała, str. 54, kor. 1. 
LECOCO Karol. Ob. Clalrville (Córka pani 
Anl,!"Ot). 
LECOOUE. Ob. Nuiter & Beaumont (1899). 
Lecture franł,:aise. Ob. AmbOl'ski Jan (Wy- 
pisy); Brun Fr. (Chrestomathie 1900); Hor- 
uiel' H. (Comnll'ut); Niedziałkowska K. (1896); 
Reussuer (Chrestomathie 1900). 
Leczenie domowe. Warszawa, nakl. 1\1. Or- 
gclbranda, K. Fischler, 1885-1895, 8 mała, 
tomik po kop. 30. 
I. Kahzel i choroby piersiowe, opracował 
dr. P.aweł Nlemeyer. 
II. H('mol'Oidy, opracował dr. Paw
 Nie- 
meyer. 
III. Choroby żołądka, wątroby i kiszl'k, 
opracował dr. J. Holiner. 
IV. Massaż (mięsienie), opracował dr. J. 
Starkman. 
V. Choroby nerek i p!)cherza, opisał dr. 
H. Baas. 
VI. Histerya, napisał dr. J. Ruhemann. 
VII. Jaka metod
 si
 leczyć? opracował 
dr. Karol Ńeuman. 
VIII, Choroby nerwowe, skre
lił dr. J. 
Starkman. 
IX. Choroba cukrowa, (Diabetea Mcllitus), 
opisał dr. W. SchrOder. 
X. Jak strzt'dz si
 chorób zarHźliwych? 
skreślił dr. Mcssner. 
XI. Choroby zębów, leczenie ich, pielę- 
gnowanie i choroby jamy ustnej, napisał dr. 
Gueard. 
XII. Ucho, jego piel
gnowanie i leczenie, 
napisał dr, Loewe. 
XIII. Choroby kobiece, napisał dr. J. H. 
Baas. 
XIV. Skóra i jej choroby, opracował dl'. 
J. Starkman. 
XV. Skrofuly (zołzy), napisał dl'. P. Nit'- 
rueYt'r. 
XVI. Choroby serca, opracował dr. A. 
Lange.
>>>
16 


LECZENIE - LEDÓCHOWSKA 


XVII. Choroby oczu, skrealił dr. Herman 
Baas. 
XVIII. Gimnastyka, napisał dr. Grunfdd. 
XIX. Poradnik dla cierpiących na mało- 
krwistość (anemicznych), napisał dr. Paweł 
Berger. 
XX. Poradnik dla elerplących na otyło8ć. 
bftpisał dr. O. Maas. 
XXI. Poradnik dla chudych, skreślił dr. 
Paweł Berger. 
XXII. Doniosłość chorób w małżeństwie, 
skreślił dr. Pawcł Berger. 
XXIII. Jak zachować dziecko zdrowem? 
skreślił dr. Schmidt. 
XXIV. Choroby sekretne, skreślił popu- 
larnie dr. Juliusz Garnier. 
XXV. Epilepsya, skreślił dr. M, Dyren- 
furth. 
XXVI. Poradnik dla cierpiących na po- 
dagrq i reumatyzm, skreślił dr. Arno Krikhe. 
XXVII. Choroby włosów, skreślił dr. Ka- 
rol Cleven. . 
XXVIII. Samogwałt (onanizm), z dzieła 
dra Fournier'a, streścił dr. J. St. 
XXIX, BezsennoŚĆ i środki nasennc, skre- 
ślił dr. Karol Werner. 
XXX. Ból głowy, według Kaiser'a, Sonn- 
tag'a i Neumann'a. 
XXXI. Astma, przystępnie wyłożył dr. G. 
Bauer. 
XXXII. Hypochondrya i choroby z uroje- 
nia, opracował dr. R. 'weber, 
XXXIII. Choroby nosa i leczpnie, opisał 
dr. Karol Rei ss. 
XXXIV. Choroby gardła i krtani, według 
dra med. Michaells'a, ułożył dr. M. G. 
XXXV. K
rnig Th. Jak si
 obchodzić 
z ncrwowyml? 
Leczenie sokiem cytrynowym: Chronicznej 
podagry, reumatyzmu, opuchliny, kamicnia 
ŻÓłciowego, zapalenia nerek, żółtaczki, cho- 
rób skórnych, wypadania włosów (łysiny) 
itd. Wolny przekład broszury niemicekiej 
p. t. Die. Zitron
nkur. Wyd. 2. Warszawa, 
nakl. Wikt. GruszecJ.Jego, 1897, 8 mała, 
kop. 30. 
- zwierząt. Ob. Weterynarya. 
Leczenie. Ob. Długi A. (Doświadcz. lekarz); 
Grodzki K. (Poradnik); Harajewicz Wł. dr. 
(gimnastyczne); Harasowski A, (Lekarz do- 
mowy); Knpip Seb. (wodą): Kowalski Edm. 
(woda); Kuhne Lud. (chorób); Lahmann H. 
(naturalne); Mattei Cez. (Elektl'ohomeopatya 
1892, 1898); Mikulicz J. (Opatrunek 1887); 
Mtlller K. (Poradnik domowy homeopato 
1894); Polak J. dr. (Podręcznik leczniczy 
1900); Rajkowski F. (Poradnik 1888); Retau 
O. (Ochrona własna 1882); Sawicki Jan Stel- 


la (Poradnik 1888); Schimmelbusch C. (ran 
1892); Smętosz J. ks. (Poradnik l885); So- 
kołowski Alf, (klimatpm swojskim 1882). 
O leczeniu rozmaitych objawów dyspepsyi 
za pomocą wód mineralnych alkalicznych 
ze 
ródła Saint-Jean. Wyciąg z rozprawy 
fizyologiczno - klinicznej o przyrodzonyeh 
wodach minpralnych w Vals (departament 
Ardeche). Soch
t
 G
n
ralc des eal1X min. 
de Vals (Ardeche) Francc, Parłs, impr. V. 
Goupy C't Jourdan B. w. r., 8, str. 23. 
LECZIŃSKA (Leszczyńska) Marie. Ob. d'Ar- 
maill
; La Chaulme A. B. (Vie 1884). 
LECZINSKI St. (Leszczyński król). Ob. Gau- 
thier- V ilIa rs H. 
'Lecznice warszawskie. Ob. Kadler Ludw. 
Lecznictwo. Ob. Cels A, K.; Hippokrates; 
Talko-Hryncewicz JuI. dr. (ludowe 1893); 
Wereńko F. (Przycz
'nek do ludowo lecz. 
1896), 
LEDDERHOSE Karl. Die Schreckcnstage von 
Thorn im Jahre 1724. 2te verb. Auflage. 
Barmen, H. Kll'in, 1882, 8, str. 46, fen. 60. 
LEOESMA. Katechizm w przekładzie wscho- 
dnio-litewskim, z wydania wileńskiego z r. 
I605 wydał i gramat
 cznym wstępem i sło- 
wnikiem opatrzył dr. Jan Bystroń. Odb. 
z 14 t Rozpraw Wydz. filolog. Akademii 
umiej. Kraków, M. Stankiewicz, druk. Uniw. 
Jag., 1890, 8, str. 131 i 1 nI., kor. 3. 
- Ob. Sembrzycki J. (Katechizm L. l890
 
LEDÓCHOWSKA Marya Teresa hrabianka (Hal- 
ka Aleks.). St. Aloisiuswacht, Schauspiel in 
3 Aufziigf'n, Wien, Verlag St. Norbprtus, 
1891, 8 mała, str. 84, kor. 1. 
- Mein Polen, Reise-Erinnerungen aus 
dem Jahre 1879. Graz, Selbstverlag dcr 
Verfasserin, 1881, 8 mała, str. 5 nI. 158. 
- Toż. 2te Auf/age. Wieu, Drescher & 
Cie, 1892, 8 mała, str. 166, kor. 2. 
- Niewolnictwo w Afryce, zbiór najważ- 
niejszych Ul!tępów z picrwszpg'o rocznika 
Echa z Afryki. Kraków, 'nakl. autorki, druk. 
Czasu, 1894, 16, str. 62 i l nI., z mapą 
Afryki. 
- Dlf' hf'ilige Odilia, Schapspiel in 3 
Aufz"iigen. Wien, Verlag von H. Kirsch, 
1884, 8 mała, str. 71, kor. 1. 
- Szkaplprz niewolnika afrykańskiego, 
przez Aleks:mrlra Halkę, przekład z niemie- 
ckiego. Niewola w Afryc£, IV. Kraków, 
nakło Towarzystwa przeciw niewoli w Afry- 
ce, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,8, str. 16, 
z 2 ryc.. hal. 20. 
- Tatarka, powieść. Kraków, nakł. Dzien- 
nika powieści (K. J. Arwina-Ziellńskiego), 
druk. Czasu, 1884, 8, str. 96, kor. 1'20. 
- Was geht das uns an? Gedanken und 
Erwll.g'ungen fiber das Werk der Antiscla- 
verei und die katholiscbe Missionsthll.tigkeit
>>>
LEOOCHOWSKA - LEGIONÓW 


17 


In Afrlka. Salzburg, A. Pustet, 1892, 8 ma- 
ła, str. 62, z rycinami, hal. 40. 
- Ob. Echo z Afryki. 
LEDÓCHOWSKI Henryk hr. Meine Romreisen 
von 1885 und 1889. Nikolsburg, G. Thier- 
ry, 1895, 8, str. 70, hal. 90. 
LEDÓCHOWSKI J6zef hr. Wetterprognose, 
g-iltig fUr Niedcrostcrreicb, Siidml1hren und 
Wcstungarn, co miesiąc od maja 1897. 
Wien, W. Braumiiller, 24. str. 1, hal. 20. 
- Toż, beziehungsweise fUr ganz Oestcr. 
reich-Ungarn, II Jahrgang- 12 Nrn. Tamże, 
1898, 12, po l str., po bal. 20. 
- Toż. III Jahrgang, Nro 1-12. Tamte, 
1899, 12, po 1 str., po hal. 20. 
LEDÓCHOWSKI Mieczysław kard. Nota dei 
Delegado Apostolico de la Nueva Granada, 
Dirijida al Secretario de Relaciones EBteriores, 
protestando contra su violenta espulsion de 
la Rcpublica. B. "m. i r. (1861), 4, kart. 2. 
- Ob. Czencz WI. ks.; M. (1875); Rzepe- 
cki L. (1895). 
LEE Edward. Ob. Roemcr Ferd, (Caves of 
Ojcow 1884), 
LEEDER E. Wandkarte der Provinz Preus- 
sen fUr den Schulgebrauch. 2 verb. Aufage. 
Esscn, BIldeker, 1887, fol. królewskie chro- 
molitogr., 1: 300'000, 6 kart., mr. 4. 
- Politische Karte der Provinz Schlesien, 
fiir den Schulgebrauch. 7 Auflage. Gorlitz, 
Vit'rling, 1886. fol. wązkie, 1: 950'000, fen. 40. 
LE FAURE A. de. Le vovage en Tunisie ...., 
d
put
 de la Creuse, pr
cM
 d'unt' pr
face 
de L. Jezierski, redacteur en chef du T
M- 
graphe. Paris, libr. Garnier freres. 1882, 4, 
str. 69, portret i mapa. 
LE FAURE G. Pod cudzem nazwiskiem, 
powiei\ć historyczna. Przekład z francus. 
Warszawa, kop. 50. 
. LEF
BURE Al. ks. Miesiąc czerwiec, składa- 
Jący si
 z trzech nowen i trzydziestodnio- 
,,:,ego nabożeństwa na wszystkie dni mie 
sląca o życiu wewnętrznem Chrystusa, 
z lOgo wyd. francuskiego, opracował ks. Ro- 
man Rembieliński. Warszawa, nakl. tlóma- 
cza, Gebethner i Wolff, druk. Sierpińskiego, 
1894, 16, str. XVI i 313, z 1 ryciną, rb. 1. 
- Toż. Wyd. 3cie poprawione. Tamże, 

ruk. St, Niemiery synów, 1897, 16, str. 315 
I lU, z ryciną, kop. 60. 
- Przygotowanie do dobrej śmierci, 
z francuskiego przez L. Gityckiego. War- 
szawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1894, 16, 
str. 336, kop. 40. 
LEFEBVRE Eugilne dr. Les mines de Wie- 
liczka et de Bochnia. Le sel. Paris, libr. Ha- 
chette et Cie, 1882, 8, str. 2M, 'rs. 3'50. 
.LEGALLOIS A. P. Lyre polonaise humani- 
tau'f' et sociale. Dieu le veut. ou croisade 


..UOIIA..... T. III.. 


",,,'OfiĄ'.. 

'ftCU 
· rOIlUM\\ł 


universelle et liberatrice de la Pologne ex- 
pirante. Musique de E, Lombard. Parls, 
impr. Langłet, 1863, 4, 2 k. 
LEGASOW S. F. Mołodoj czumak, małoros- 
sijskij piesiennik, sbornik ukrainskich, ks- 
zackich, razgulnych, kolibielnych i proczich 
małorossijskich pieseń. Moskwa, 1894, 16, 
str. 102. 
Legenda minor de S. Stanislao Martyre et 
Pontifice e codice membranaceo cui titulus 
Passionale de sanctis in archivo Capituli 
Cathedralis Cracoviensis asscrvato opere 
autographico paucis exemplaribus edidit 
Ignatius Polkowski, MDCCCLXXXII, 4, k. 
nI. 41. 
Legenda, Legend" Ob. A. S. (ludowe 1884); 
Bąkowski Klemenll (Krakowskjt'); Bruchnal- 
ski (Aurt'a 1885); Czajkowski Mich; Chrzą- 
szczewska Jadwiga; Gawalewicz M.; Neu. 
manowa A. (wschodnie 1899); Niemojew- 
ski Andrzej (1901); Pictkiewicz A. (Trzy 
1889); Sandoz M. (dziejowe 1888); Siarkow- 
ski Wład. (o zwierzętach (188
); Stachie- 
wicz P. (Królowa niebios); Straszewicz L. 
(1899); Tworzymir Jan (1896); Udziela Sew. 
(1899); Veckenstedt Edmund (Die Mythen 
1883); Wyspiański St. (Legenda 1897), 
Legendy czyli cudowne powlei\ci z dawnych 
czasów. Dla młodzieży, l. Wanzawa, A. 
Hzążewska, druk. J. Sikonkiego, 1898, 8, 
str. nI. 1 i 67, kop. 10. 
- Tot, II. Warszawa, druk. J. Sikorskie- 
go, 1898, 8, str. 99 i 1 nI., kop. 10. 
- Toż, z, III. Warszawa, Centnerszwer, 
1900, kop. 10. 
U
GER Louis prof. Austro-Wegry w XIX w., 
według.... Warszawa, nakło Niwy, druk. 
Rubieszcwskiego i Wrotnowskjego, 1898, 8 
mała, str. 176, kop. 60. 
- Etudes slaves. Voyages et litt
rature. 
A travers la Russie. Kiew-Nijni Novgorod- 
Kazall et leI Tartares. Les 
tudes slaves et 
la Russie. La langue serbe. La com
die mo- 
derne en PoIognc. La Boheme et le pansla- 
visme, Paris, Ernest Leroux, 1875, 8, str. 
VIJI, 347. 
- Lt' monde slave au XIX siecle, lel(On 
d'ouvertul'e du coun de langut's et litMra- 
tures d'origine slave. Parłs, libr. L. Cert, 
1885, 8, str. 31. 
- Russes et Slaves, 
tudes politiques et 
litteraires, s
rie III. Paris, Hachette et Cle, 
1899, 8 mala, str. 273. 
Na 8tr. ts9-217: Adam Mickiewicz; str. 118-155: 
Mickiewicz et Pouchkine. 
Ugion d'honneur. Ob. Starzyński B. (1899), 
Legion polski w Turcy\. Ob. W. S. (Niepopra- 
wnJ 1877). 
Legionista. Ob. Łoziński Wład. (1870). 
Legion6w pieśń. Ob, FJnkiel L.; Pepłowski 
St. (1897). 


3
>>>
18 


LEGIONY - LEITGEBER 


Legiony. Ob. Dąbrowski Jan Hf'nryk; Dem- 
biński Br. (1893); z Grzegorzpwic Janpk; 
Kosiński Am. (We Wloszpch lłj77); Pepłow- 
ski Sto (Jeszczp Polska, lłj97); Storia delie 
operazioni (1848); Wspomnień kilka (11"96). 
LEGOUVE Ernest. Szesnastoletnia uczennica, 
książka dla dorastających panien, przeło- 
żyła T. Prażmowska. Warszawa, nakł. T, 
Paprockiego i Sp" druk. E. Skiwskiego, 
1892, 8 mała, str. IV, 357 i 1 nI., rb. 1'50. 
LEGOWSKI J. Der Hochmeister des deut- 
schen Ordens Konrad von Wallenrod und 
seine Behandlung in den Quellell und Be- 
arbeitungen der Ordensgf'schichte. Konigs- 
berg, 1879, mr. 1'20. 
LEGUEU F. O chirurgicZDpm leczeniu gru- 
żliczego zapalenia otrzewnej. Odczyt,). kli- 
niczne, 71. Warszawa, 1894, kop. 30. 
Oie Leguminosen. Ob. Lutosławski J. (1898). 
LEHASOWA A. Banduryst. zbirnyk mało- 
rossijskych piseń. Moskwa, lt)87, 8. 
LEHEN de o. T, J. Droga do osiągl1it;cia 
wewnlJtrznego spokoju, przpkład z francu- 
skiego. Warszawa, druk. St. Niemiery synów. 
1897, 8 mała, str. 587 i III, rb, 1'60. 
LEHMANN C, Vł\rkehrskarte der Provinz 
Scblesien. 4 Auflage. Bprlin, lithogr. Insti- 
tut, (1884), fol. wielkie, 1: 600iJOO i tekst, 8, 
str. 16, mr. 2. 
- Toż, Schlesłen, nach dpn neuesten 
Quellen bis auf die Gegenwart bprichtigt 
von L. T. .Schultz. 5te Auflage. Tamżp, 
1888, fol., 1:600-000, mapa chromolitogr. i 
str. 15 tel,stu w 8-ce, mr. 2"50. 
- Verkehrskarte der Provinzen Osli- und 
West-Preussen, Pommern und Posen, nacb 
amtlichen Quellen bearbeitet. Tamże, lł)83, 
fol. wielkie kolor., 1: 1-000'000, i str, 24 teks- 
tu objai\niającego w 8-ce, mr. 2. 
- Toż, nsch amtlichen Quellen bil! auf 
die Gegen\\art berichtigt. Tamże, lłjłj9, fol. 
wielkie kolor., l: 1'000'000 i str. 24 tekstu 
w 8-ce, mr. 2'50. 
LEHMANN E. Confessions-Kartp von Ost- 
preussen. Konigsberg, Grll.fe & Unzer, 1899, 
fol., fen. 40, 
LEHMANN Emil. Der polnische Resident Be- 
!'end Lehmann, dpr Stammvater der i6r. 
Religionsgemcinde zu DI'esden, von seinf'm 
Ur- Ur- Ur-enkel. Dresden, Pier8011, 1885, 
8, str. 75, mr. 1'50. 
LEHNDORFF JerzJ hr. Przewodnik dla ho- 
dowców koni, tlómaczenie polskie zbiorowe 
z 2g0 nit'micckiego wydania, dokonane 
przez członków Towarzystwa wylicigów kon- 
nych i zach
ty chowu koni wPławnie. 
Wanzawa, nakł. Gebf'thnera i Wolffa, druk. 
J. Uergpra, 1885, 8, str. XIV, 234, 57 i XlII 
tablic, z 4 ryc. i 30 drZl'worytami w tek s- 
cie, rb. 3. 


LEHNERT. Ob. Koszutski W. (Pomiary). 
Lehngiiter. Ob. Bruenneck W. 
LEHR Ernest. ł:lemt'nts de droit civil rTIsse: 
Russip, Pologl1e, proviIIces baltiques, par .... 
Tome II: Succt'ssions testamentaires, Droit 
df's oblig'ations, Modes de constatation et de 
preuve des droits, Propriilte intellectuelle. 
Paris, libr. Plon, Noul'1'it et (.,1.e, 1890, 8, str. 
XVI i 375. 
Lehrplan der k. k. hoheren Gewerbeschnle 
in Krukau. Kraków, nakl. c. k. wyższej 
szkoły przemysIowej, druk. A. Slomskieg'o, 
1891, 8, str. 14 i l nI. 
LEIBłTZ-PIWNICKI Graf. Memoiren dcs ku- 
llig'1. Kammerherrn Graf 011 von .... gefiihrt 
vom Jahre lłj31 in Malfau bis 1861 in Ma- 
rif'nburg. Ais Manuscript gcdruckt Danzig, 
Druck von A. W. Kafemann, 1861, 8, str. 
286. 
LEIBLlNGER Isidor Dr, Die sicherste Hei- 
IUl1g dcs Pannus e Trachoma Arlti durch 
Zprstll.ubung von Cuprum sulfuricum solu- 
tum. Abdr. aus d. Wit'ner mpdiz. Wochen- 
schrift. Tarnopol, Druck von J. Pawlowski, 
1879, 8, str. 6. 
LEICHNER Ignaz. ErdOl und Erdwachs, ein 
Bild galizischer Industrie. Socialpolitische 
Flug-schriftell, Nr. 8. Wien, I Volksbuch- 
handlung, 1898, 8, str.. 32, hal. 20, 
LEIST Artur. Szkice z Gruzyi. Warszawa, 
nakł. A, W. Gruszeckiego, M. Arct, druk. 
J. Sikonkif'go, 1885, 8 mała, str. 175, 
kop. 60, 
- Ob. Moczchubarydzy A, (1887). 
LEITGEBER Mieczrsław. Czasy Koliciuszkow- 
skie, historyczny obrazek powieściowy dla 
ludu i młodzieży przez Mieczysława z Po- 
znania. Poznań, nakl. i druk. Jarosława 
Leitgebra, 1890, 8, str. 80, z 5 ryc" ren. 50, 
- Grzesznik poprawiony, opowiadanie 
prawdziwe, spisał Mieczysław z Poznania. 
Kraków-Podgórze, nakł. W, Poturalskiego, 
dtuk. J. Fisza w Tarnowie, 1892, 16, str. 65, 
hal. 40. 
- Jan Płużek, powieść z dawnych cza- 
sów, napisał Mieczysław z Poznania. Chica- 
go, druk. Gazt' t y Pols., 1886, cent. 15. 
- Toż, powieść z czasów Bolesława Krzy': 
wousteg"o. Wyd. nowe. Poznań, nakło i druk. 
J. Leitgt'bra, 1890, 16, str. 80, fen. 40. 
-- Kazimierz I Magdosia, powieść z dzie. 
jów ojczystych siedpmnastego stulecia. Wyd. 
nowe. Tamże, 1890, 16, str. łj8, fen. 40. 
- Toż. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 
1
7, cent. 15, 
- Kruszwica i Gniezno: Dziejc królów, 
co w tych miastach żyli, spisał Mieczysław 
z Pozn:mia, opracował, uzupl'lnił i na nowo 
wydał Witold Lt'itgeber. Ostrów, nakło i 
druk. W. Lcitgebra, lłj99, lG, str. 47.
>>>
LEITGF.BF.R - LEJOWA 


19 


- Das M'isterschafts-Systt'Dł zur prakti. 
schcn und naturg-em!.Lssen I:rlcmung- d/'r 
polnisehen uml russischcn Gesch!.Lfts- und 
Umg-:mg-ssprache, einc m'ue M('thodt' in Ilrei 
Monatt'1l eint' Spl"a('h/' sprl'ch,'n, schrt'!l)('n 
Und lese.n zu lemen: Polnisch, zum Selbst- 
untf'rl'icht in 15 Lection'n, I-XV Lection. 
Leipzig, Rosenthal, 1890-91, 8 mała, po mr. 
l = mr. 15. 
- Pierwsza ofiara z krwi polskiej w obro- 
nie chrześcijaństwa, powieść historyczna, 
napisał Mieczysław z Poznania. Odbitka 
z Gwiazdki cieszyńskiej. Poznań, nakl. M. 
Leitgt'bra i Sp., druk. Feitzingera w Cie- 
Szynie, 1884, 8, str. 58, fen. 50. 
- Toż. Wyd. 2. Poznań, nakło A. Cybul- 
skiego, druk. P. Krzyżankiewicza, 1894, 8 
mała, str. 64, fen. 40. 
lEITGEQER Witołd. Berf'k Josielowicz, szkic 
z 
ycia Żyda patl'yoty, opracowal wedlug 
obcych tródeł.... Kraków-Podgórze, nakl. 
autora, Wł. Poturaiski, druk. W. Kornec- 
kiego, 1892, 8 małll, str. 1 nI., 55 i l nI., 
z portretem, hal, 50. 
- O gazetach. Bochum, druk. Wiarusa 
poh,kiego, 1897, 16, str. 26, fen. 20. 
- Młyn pod lasfm, wspomnit'nie. Ostrów, 
W. Leitgebcr, 1899, 12, str. 27, kop. 15. 
- Mowa, wygłoszona na obchodzie po- 
wstania listopadowego w Zurychu r. 1892. 
Kraków-Podgórze, nakł. Wł. Poturalskiego, 
druk, E. Schm3cdickiego w Poznaniu, 1893, 
8, str. 8, hal. 20. 
- Druga mowa, wygłoszona podczas ob- 
chodu nocy listopadowej na zebraniu wy- 
chodttwa polskiego w Zurychu 1893 roku. 
Kraków, nakł. L. Zwolińskiego i Sp., druk. 
J. Leitgebra w Poznaniu, 1893, 8, str. 14, 
hal. 50. 
- Mowa w 13tą rocznic
 założenia Tow. 
SkHła, najstarsz/'g'o istniejącego Towarzy- 
stwa polskiego w Nadrenii. Krak6w-Podgórzt', 
nakl. W. Poturalskiego, druk. J. Leitgf'bra 
w Poznaniu, 1897, 8, str. 16. 
- Straszne rozczarowanie, komedva w l 
akcie. Kraków, nakł, L. Zwoliilskiego i. Sp., 
Poznań, druk. Dziennika pozn., 1894, 8, str. 
39 i l nI., kor. 1. 
- O oświacie. Bochum, druk. Wiarusa 
Polskiego, 1897, 16, str. 26, fen. 20. 
- Rapperswyl. wspomnienie z podróży, 
zarazem przyczynek do historyi muzeum 
narodowego. Ostrów, nakl. i druk. W. Leit 
gebra, 1899, 16, str. 62. 
- Najtańsza i niezawodnie najskuteczniej- 
Sza recepta przeciw biedzie. Dod. do Gazety 
Ostrowskiej. Ostrów, W. Lt'itgeber, druk. W. 
Leitgebra, 1898, 4, str. 1. 
- Spólka literacka, fraszka sceniczna w l 
odslonie. Kraków-Podgór2e, WI. Poturaiski, 


druk. Dziennika poznańskiego, 1893, 8, str. 
15, hal. 60. 
- Na strunach sl'rca, poezye. Inowrocław, 
nakł. księgarni Dzif'nnika kujawskieg-o, 
druk. Dzif'nnika kuj., 1895, 8 mała, str. 101 
i 1 nI., mr. 2. 
- Die Waldmiihle, Gedenkblatt, autori- 
sirt metrisch iibertragen von Albert Weiss. 
Ldpzig, Verlag von Fr. Schneidt'r, Ostrowo 
in Pos., Druck von W. Leitgeber, 1899, 16, 
str. 30. 
- Z nowa wiosną, poezye. Ostrów, nakł. 
i druk, W. Lf'itgebra, 1898, 16, str. 78 i 2 
nI., fen. 80. 
- Znsługi Adama Mickiewicza jako poe- 
ty, pntryoty, czlowieka i katolika, w setną 
rocznicę urodzin wieszcza. Tamże, 1898, 16, 
str. 60, z portretem. 
- Toż. Wyd. 3. Tamże, 1898, 16, str. 60, 
z portretem, fen. 20. 
- Toż. Wyd. 5. Tamże, 1899, 16, str. 60, 
z portretem, fen. 20. 
- Ob. Brzeżański (Pamiętnik). 
LEIXNER O. Wiek XIX, obraz ważniej- 
szych wypadków na tle cywilizacyi w dzie- 
dzinie historyi, sztuki, nauki, przt'mysłu i 
polityki, z licznymi ilustracyami, oprncownł 
wcdlug oryginału Fr, Rawita (Gawroński), 
pod kierunki/'m redakc) i Tygodnika ilustro- 
wanego, t. I-II. Warszawa, nakło Gf'beth- 
nera i Wolffa, dt'uk. E. Skiwskieg-o, 1891- 
1892, 8, str. 463 i VI + 548, VI, rb. 6. 
- Toż. Wyd. 2gie przejrzane i popm- 
wionI', t. I-II. Tamże, 1895, 8, str. 403, VI+ 
j48, VI i 1 nI., z ilustracyami w tekscie, rb, 
7'50. 
LEIARS Felix, Un grand anatomiste polo- 
nais, Ludwig Teichmann. Revue scientifique 
worze 16 z 18 kwietnia 1896 1'.,4, str. 481 
-487. 
- Przcmywanie krwi. Odczyty kliniczne, 
119. Wanzawn, 1898, 8, kop. 30. 
LEJKIN N. A. Kędy pomarańcze dojrzewają, 
humorystyczny opis podróży kupców rosyj- 
skich po Rivierze i Włoszech, tłómaczył 
z rosyjskiego G. Wędrychowski. Kraków, 
nakło i druk. Czasu, Spółka wydawnicza, 
1899, 8 mała, str. 2 nI. i 467, kor. 3'20. 
- Pod hiszpańskiem niebem, opis humo- 
rystyczny podróży małżonków Iwanowów 
do Biarritz i Madrytu, tłumaczył z rosyj- 
skiego G. Wedrychowski. Nowa bibl. uni- 
wersalna. Tamże, 1900, 8, str. 320, kor. 4. 
LEJOWA Emilia. Chwalcie Boga. Krótki 
zbiór modłów din chrzescijan-katolików płci 
obojf'j. Wy_d. 3cie znacznie 'pomno
one War- 
szawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. F. A. 
Brockhausa w Lipsku, 1883, 32, str. VIII, 
284 i l nI., kop. 75, na welinie rb. 1.
>>>
20 


LEJOW A - LELEWEL 


- Toż. Wyd. 3cie znacznie pomnożone. 
Wanzawa, nakło M. Orgelbranda, druk. 
Breitkopfa i Ha.rtla w Lip81m, 1883, 16, str. 
VIII i 3.74, kop. 75. 
_ Toż. Wyd. 5. Tamże, 1896, 32, str. VI II, 
i 285, na papierze welinowym, kop. 80. 
- Dziecię królcwskie, powieść history- 
czna z niemieck. Warszawa, D. Lange, 1878, 
8, str. 115, kop. 25. 
- Historya Polski dla dzieci, opowicdzia- 
na w 35 lekcyach. Warszawa, nakł. i druk. 
S. Lewentala, 1886, 16, str. 107, kop, 25. 
- Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1891, 16, str. 
128, kop. 25. 
- Kopciuszek, powieść z niedawnej prze- 
szłości. Wanzawa, nakło D. Langt'go, druk. 
J. Cotty, 1882, 8, str. 97 i 1 nI., kop. 20. 
- Chrzestna matka, powiastka z prawdzi- 
wego zdarzenia. War8zawa, nakl. i druk. 
St. Niemiery synów, 1900, 16, str. 32, kop. 6. 
. - Czcij ojca i matkę twoję, trzy powiast- 
kI. Tamże, 1900, 16, str. 40, kop. 8. 
- Krótki przeg'ląd kuli ziem8kiej czyli 
początkowa naul.a geografii powszcchnej 
w pytaniach i odpowiedziach, podług- naj- 
lepszych źródeł opracowana i przeznaczona 
dla dziecięcego wieku. Wyd. 6te powięk8zo- 
ne i poprawione. Warszawa, nakł. Gebcth- 
nera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1883,8 mała, 
str. 117 i II, kop. 30. 
- Toż. Wyd. 7me powiększone i popraw. 
Tamże, druk. St. Nicmicry, 1890, 16, str. 
118 i Ił, kop. 30. 
- Toż. Wyd. 8me poprawiom' i uzupel- 
nlone. Tamże, druk. Rubieszewskit'go i Wro- 
tnow8kiego, 1897, 8 mała, str. 121 i III, 
kop. 30, opr. kop. 40. 
- Wiara i czyny.. powieŚĆ z prawdziwe- 
go zdarzenia. Wanzawa, Nicmil'ra, 1900, 
16, str. 32, kop. 6. 
- Zbiór powinszowań dla dzieci na nowy 
rok, imieniny, oraz inne uroczystości. Tam- 
że, 1899, 16, str. 32, kop. 15. 
LE-JUCE Vasil V. Das galil!:ische Tetroevan- 
gelium vom J. 1144, eine kl'itisch-palaeogra- 
phische Studie aus dem Altrussischen, In- 
auguraldisBertation. Leipzig' & Breslau. 
Schletter, 1897, 8, litr. 42 i XVI, mr, 1. 
Lekarz domowy, czyli niezawodne spoBoby 
domowego i taniego leczenia rozmaitych 
chorób oraz opisanie rozmaitych roalin lc- 
czących przez Przyjaciela Ludzkoaci. Chi- 
cago. druk. Gazety Polsk., 1886, cent. 25. 
- domowJ. czaBopismo, Wydawca M. P. 
Kossakowski. Chicago lIIin., 1887, Ustał 
w kwietniu 1887. 
Lekarze i publiczność, napisał Obserwator. 
WarBzawa, 1897, kop. 25. 
Lekarstwo, leki. Ob. Biegańs)..i Jan (Roali- 
ny); Bukowski A. i PawłowBki St. (Nalc- 


żnoM za przyrządzanie); K. J. B. (w smu- 
tku); Krzyżanowski Ed. (domowe); Przepisy 
zapisywania (1895); SpoBoby pl'zepisywania 
(1900); Stolz kB. (przeciw obawie amierci); 
Sznabl J. (Działanie 1891); 'I'ablice pogoł. 
działania (1889); Wenda K. i Wiorogórski W. 
;Nowe l... 18M); Wiorogónki Wł. (Słownik 
arodków lek, (1898), 
Porów. takte: Leczenie. 
Lekarze. Ob. Beck Ad. (W sprawie lek... 
szkoln)'ch); Biernacki Ed. (Istota wiedzy); 
Biegański WI.; Bieliński J. (CeB. Towarzy- 
BtwO 1... wileńskie); Cybulski N,; Festenburg; 
Fronczak Fr. (Stosunki); Giedrojć Fr. (EkB- 
pertyza); Jacquet A.; Jakowski M, (Piamien- 
nietwo); Kosmiński St. (Slownik); Majer J. 
(Zjazd 1888); MaleBzf'wBki W. (kapielowi 
1900); Mukowicz Edw. (Towarzystwo 1892); 
Murdzif'ńBki F. (Kah'ndarz); Obtułowicz F. 
(Zjazd 1892); Olszewski Fr. (Policya 1882); 
Polak J. (Kalendarz 1898-1900, O znacze- 
niu 1883); Raczyński Jan (Kalendarz 1895 
-1900); Sawicki Jan Stella (1888); Sonnen- 
bt'rg E. (Partactwo 1897); SwieżawBki E. i 
Wenda K. (Spis 1891); Wykaz prac (1897); 
Zaremba Wacław; Zasady obowiązków i 
praw (1897); Zawadzki Jozef (przcd sądem 
1901). 
LekcJe i ewangelie na niedzicle i święta 
całcgo roku. Żytomierz, J. Zawadzki, 1888, 
8, str. 306 i 4, rb, 1. 
- Toż, podług przekładu ks. Jakuba 
Wujka T. J. .... Btosownie do Mszału rzvm- 
skiego. Nowe poprawione wydanie. Gniezno, 
nakł. i druk. J. B. Langiego, 1892, 8, str. 
VIII i 339, mr. 4. 
- Toż. Wyd. poprawne i uzupelnione. 
Nowy Sącz, nakł. i druk. J, K. Jakubowskie- 
go, 1894, 16, str. VIll i 331, kor. 2. 
- Toż, wypracował ks. S. Tomicki, a po- 
twierdzone przez KonBystorz generalny ar- 
cybiskupi gnieznieilsko-pozl1ański. Chicago, 
Księgarnia Polska W. Dyniewieza, dolar 1 
cent, 50. 
LekcJjnJ plan, Ob. Gutowski Józef; Pallan 
St. (Szczegółowy 1894). 
Leki. Ob. Lekarlitwo, 
LEKSZYCKI KI. I. von. Die lUtesten gross- 
polniBchen Grodbiicher: I. POBen, 1386- 
1399. Publikationen aUB den k. preuBs. StaatB- 
archiven. Band 31, Lcipzig, Hirzeł, 1887, 8, 
sk VIII i 417, mI'. 10. 
- Toż, Band ll: PeiBem, 1390-1400, Gne- 
sen 1390-1399, Kosten 1391-1400. Publica- 
tionen a. d. k. preuss. Staatsarchiven, Bd. 
38. Tamże, 1889, 8, str. XIII, 427 i 1 ni. 
Lektura domowa uczniów. Ob. Zoeller ks. 
(1888). 
LELEWEL Joachim. Dzicje Polski, które 
Btryj synowcom swoim opowiedzial. przej-
>>>
LELEWEL - LEMBERGER 


21 


rzał i do dzi8ipjszeg'0 użytku zastosował ks. 
Fr. Jarninski. Warszawa, M. Arct, druk. F. 
Czerwinskiego, 1889/91, 16, str. 306, kop, 7;;. 
- Notice sur les monnaies qui SP trouvent 
dans les collpctions de Ch. R. Smith, 
Extrait de la Revup de numismatiqlle bPlg'e 
vol. II. 21' serie. B. w. r., 8, str. 7. 
- Ancieunps plaques decorath es, sepul- 
erales, de distinction et marques honorifi- 
ques. B. m. i r. Bruxelles, 1842, 8, str. 25, 
z tahlicą. 
- Rapport komissii rządowej wyzl1ltń reli- 
gijnych i oświect'nia publicznego na sty- 
Czniowe roku 1831 posiedzenia sejmowe wy- 
g'otowany. Warszawa, 1831, 8, str. 12. 
- Polska, dzieje -i rzeczy jej rozpatry- 
Wltne, tom Xr. Wyd. 2. Poznań, nakl. J. K. 
Żupańskiego, druk. Kur
'era pozn., lH88, 8, 
str. VIII i 310, mr. 3. 
Panowanie króla polskIego Stanl8rawa Augusta 
PO n l a tow8klego; Porównanie dwu pow8tań narodu 
POlskiego w 179' ł 1830-51. 
Nowe wydanie dawnlej8zego tomu VIKO. 
- Polsza i Ispanija, istoriczeskaja meMu 
nimi parali el w XVI, XVII i XVIII stolieti. 
Perew. s polskag-o Th. Kaszyrin, Moskwa, 
1863, 8. 
- Ob. Celichowski Z. (Korespondenc.va 
z Tyt. hr. Działyńskim); Korzon T. (Pogląd); 
Merzbach H, (l
89); Ptaszycki S. J. (1
78); 
Nlemojewski A. (1896); Wyspiański St. (1
99). 
LELEWEL Prot. Wspomnienia moje o dzia- 
laniach wojenn
'ch korpusu pod dowództwpm 
g-enerała Jana Henryka Dąbrowskieg'o 1813 
l'oku. Warszawa, wyd. red. Biblioteki war- 
szaw., druk. J. Bergera, 1878, 8, l tyt., 
sk 27. 
LELlWA hr. (Tyszkiewicz). Russisch-polni- 
8
he Beziehungen, ein Abriss, autorisirte 
(!Pbersetzung von Arthur C. Arnold. Leip- 
zlg, E, L. Kasprowicz, 1895, 8, str. IV i 155, 
1111'. 1'50. 
- Russko-polsldja otnoszenija, oczerk. 
l.A:'ipcyg, E. L. Kasprowicz, 1895, 8, str. 252, 
rb. 1. 
- Russil' et Pologne. Cracovie, nakło 

PÓłki wydawniczej, impr. du Czas, 1896, 
, str. 150, kor. a'50. 
- Zarys stosunków polsko - rossyjskich, 
prz('kład z rosyjskiego. KI'aków, nakło auto- 
ra, S, A. Krzyżanowski, druk. W. L. An- 
cZyca i Sp., 1895, 8, str. 199 i l nI., kor. 3. 
LELlWA Graf. (Eugeni Mikołajewicz Matrosow 
z Nowego Yorku). Położenie litowskag'o naroda 
w russkom gosudarstwie, sociałog-iczcskij 
Oczerk, izdanie litowskago litpr:tturnago 
O
szczestwa w Sojt'dynt'nych sztatach si- 
Wlf'rnoi Ameryki, sostojaszczag-o pry Sojusif' 

merYkanskich Litowcew. Szamokin sztata 
f'nsilwanii, peczatano w typogr. małorus- 


koi gazt'ty Swoboda, Kraków, G. Gebethm'r 
i Sp., 1896, 4, str. 128, kor. 2'60, 
LELlWA Ludwik Piotr. Credo. Historva kon- 
fpderac.vi tyszowif'ckit'j. Kraków,' na kI. i 
druk. W. 'L. Anczyca i Sp., G. Geb('thner 
i Sp., 1886, 8, str. 260, kor. 4. 
- Jan Sobieski i jf'go wif'k, dzipło napi- 
sane na dwuwiekowa rocznice oswobodze- 
nia chrześcijailstwa (Wipdnia prZf'z Jana 
Sobipskiego, t. I-IV. Tamże, 1H82, 8 mała, 
&tr. 281 i 1 nI. + 2!i7 i 1 ul. + 311 i 1 nI. 
+ 349, kor. 16'80. 
- Mieczem i krzyżem, t. I-II. Tamżf', 
18tH, 8, str, XVII, 335 i l nI. + 31)1 i l nI., 
kor. 8. 
- Mysli szlachcica polskit'g'o. Tamże, 
lA88, 16, str. 179 i 1 nI., kor, 2'40. 
LELlWA Stanisław. Galerya wsp61czf'snych 
znakomitol5ci, zesz. 1- VIIL Warszawa, wy- 
dawnictwo i druk. Przeglądu tygodniowego, 
1
81-18t!5, 4, str. 198 z 33 portretami, ze- 
szyt po kop. 30. Cal ość w opl'awie, rb. 3. 
ObeJllIuje: Angier Emil, Brand Józef, nrozik "a- 
eraw, Ca8telnr Emilio, Cherbullez Wiktor, DI\Ullet 
Alfons, Dumas Aleksander "yn, DunaJewskl Julian, 
JJyhowskl Benedykt, Ferry Juliusz, Grćvy Juliusz' 
Hamr,'linp; Robert, Helmholtz H. L., Hugo Wiktor: 
Jokaj Mauru8, Kochańska MarcelIna, K088ak Ju- 
liusz, Lam Jan, JIIUlIer F. M., NordenskjlHd A. E., 
Orze
zkow.. Eliza, Renan J. E., Rlegrr Fr., Sarrlou 
\\., Savorgnan de Brana, Siemiradzki Henryk Sal- 
tykow M. (Szezedryn), Stanley Hellryk, Suplń8kl Jó- 
zef, Śwlella Karolina, Szokalskl Wiktor, 'l'urgenlew 
Iwan, Zola Emil. 
Lelowice. Ob. Wawrz('uiecki M. (1898, 
1899). 
LEM.... I. M. K. dr. fil. Co to jest krytyka 
krytyk? B. m. dr., 1887, 8, str. 24, 
W obronie PI. Reu88nera: Metody Jł.:zyka Illemle 
ckiego, 1
81. 
LEMAITRE Jules. Królowie, powlt'Ść.. Odb. 
z Rf'formy. Kraków, druk. Związkowa,1893, 
8 mała, str. 285, kor. 2'40. 
LEMAN. Ob. Morawski M. (Wieczory 19(0), 
LE MAOUT. Ob. Filipowicz Kaz. (Botanika). 
Lemberg mit seinen Umgebungen na ch 
der Original-Aufnahme des k. k. General- 
Quartiermeisterstabell auf Stein gl'avirt im 
Jahre 1836. B. w. m., 8, arkuszy 9. 
Lemberg. Odb. z Oesterr. St1\.dtebuch, IV. 
Wien, k. k. Hof- llnd Staatsdruckerei, 1892, 
8 większa, str. 10, hal. 30. 
- Odb. z Ocsterreichlsches Sta.dtebuch. 
Wien, HartlebclI, 1
94, 8 większa, str. 23, 
hal. 60. 
- Ob. Caro Jpch.; Fiihl'er III auf d. Staats- 
balll1en 31; Gl1jbiilSki St. (Landpsausstellung); 
Sta.dtcbuch (1887); V orlag(' (1898); Zip per 
Alb. (Fiihrt'r 1894). 
LEMBERGER Ignacy dr. O kł1jczU gorzknika 
kanadyjskit'go, Rhizoma hydraBtis canaden- 
sis, i jcg-o wyciągach płynnych. i:xtracta
>>>
22 


LJ.:MBERGER - LENARTOWICZ 


fluida hydrastis canadensis. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 62. 
- Pod
cznik do jak08ciow('go rozbioru 
chcmiczncgo do użytku w pracowni chemi- 
cznej. Kraków, nakl. autora, G. Gcbether i 
Sp., druk. A. Slol1lsb.iego i Sp., 1892, 
, str. 
XI, 2 nI., 189 i 1 nI., z tabl. fotolitogr., 
kor. 4. 
- Systematyczny przebieg' jako8c1owego 
rozbioru chcmicznego, przewodnik do uży- 
tku w laboratoryum. Kraków, 1891, 8, str. 
litogr. 109, kor. 2. 
- Toż. 11. Tamże, nakło autora, G. Gc- 
bethnpr i Sp., druk. Słomskipgo i Sp., 1892, 
8, str. 2 nI. i 68, kor. 2, 
- Przyczynek do sprawy wchlaniania, 
rf'sorbcyi, w prz('wodzie pokarmow) m w prze- 
bil'gu podostrcgo nicżytu jelitowcg-o, (entc- 
ritis catarrhalis subacuta). Odb. z Przcglądu 
lek ar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, 
str. 5. 
- Rozbiór chemiczno - bakteryolog-iczny 
wód studziennych miasta Krakowa. Odb. 
z 34 t. Sprawozdail K
mis. fizyog-r. Akad. 
umicj. 'ramże, nakło Akadcmii umiej., 1899, 
8, str. 35. 
- Sprawozdanie z czynn08ci pracowni 
chemiczncj miejskil'j za rok 1900. Kraków, 
nakł. pracowni, druk. Związkowa. 1901, 8, 
str. 11. 
- Zachowanie sie cia I do odczynników. 
I. Reakcye zasad i kwasów. KrakÓw, nakł, 
autora, G. G('bcthl1l'r i Sp., druk. A. Slom- 
skiego, 1892, 8 mala, str. 133 i 2 nI., z tabl. 
fotograficzną, kor. 2. 
- Ob. Gluziuski W. A, dl'. 
LEMCKE H. Die Il.Iteren Stettinel' Strassen- 
namen, g-esammelt und erklll.rt, Stettin, 
Saunier, 1881, 8, str. IV i 50, mr. 2. 
LEMCKE Karol dr. prot. Estrtyka, podlug- 
oryginalu niemieckiego, zupoważnienhl 
autora przelożył llronisław Zawadzki. Wyd. 
2g-ie pomnożone, z 62 rycinami. Lwów, nakl. 
Gubr,\ nowicza i Schmidta, druk. K. Procha- 
ski w Cieszynie, 1882, 8, str. XIX i 552, 
kor. 12'1:!O. 
LEMIANOWICZ Teodor. Jpdynaczka, szkic 
z natury. Warszawa, nakl. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1896, 8 mala, 
str. 148, kop. 75. 
LEMIESZ St. pseud, Ostrowskieg-o Nał
cz. 
LEMKE E. Volksthiimliches in Ostprcussen. 
Thf'il I-II. Mohrungcn, Hm'ich, 1884, 1887, 
8, str. XV! i 190 + XVI i 303, mr, 2'50 i 
mr.4. 
LEMLEIN ckntysta. Die Thaten df's Graft'n 
Paszkiewicz (Kaukaz Erzf'rum). Warszawa, 
1837, czy 18:.18. Plany z Iitogmfii Franc. 
Schustra. 
LEMNICKI, pseud. llartmlzewicza Kaz. 


LEMOCH L. Ob. Sprawozdanie gimnazyum 
w Stryju (1884). 
LE MONNIER Leon ks. Młodość 8W. Fran- 
ciszka z Assyżu i początki jrgo zakonu, 
przekład z francuski('g-o. Warszawa, nakł. 
Przeglądu katolickiego, druk. Fr. Czerwiń- 
skieg'o, 1886, 8 mała, str. 235 i l n!., z ry- 
ciną, kop. 30. 
LEMOYNE Andrzej. Idyla normandzka, prze- 
klad Ct'liny Gedrojć. Dod. do Tygodnika 
ilustr. Wanzawa, druk. J. Ung-ra, 1883, 8, 
str. 25. 
LEMOYNE J. ks. O Matusi Malgorzacie, 
obrazki z życia 8wiątobliwej Malgorzaty 
Bosko, matki ks, Jana Bosko, założyciela i 
g-cl1l'rala Zgromadzenia ks. Salezyanów, 
przckh-Id z wioskiego. Kraków, nakl. ks. 
Salezyanów, S. A. Krzyżanowski, druk. 
Czasu, 1889, 16, stI'. 203, z ryciną, hal. 60. 
Len i konopic. Ob. Wi8niewski S. (1890). 
LENARTOWICZ Benedykt. Kazanie, miane 
w lW8cil'Ie XX. Bazy lianów w Sutkowie w cza- 
sie p08więcenia tPg'Oż k08cioła. Roku 1808 
dnia 6 sierpnia. Wilno, druk. XX. Bazylia- 
nów, 1810, 4, str. 19. 
LENARTOWICZ J. dr. Ob. Sprawozdanie 
szkoly rf'aln. (l

2). 
LENARTOWICZ lan T. Narządy mleczne 
u zwicrzat i ludzi w zwiazku z tak zw. 
hypermastią i hYPI'rth('lią: Odb. z Księgi 
pamiljtk. uczniów lJniw. Jag. Kraków, druk. 
Uniw. Jug., 1900, 4, str. 22, II tabl. 
LENARTOWICZ Józef ks, Narodzenie Zbawi- 
cil'la liwiata, CZ) li jasclka dla sceuy pol- 
ski('j, dramat ludowy w 5 aktach, 10 obra- 
zach, ze śpiewami, napisany wienzem, na 
tle historyczl1l'm. Kraków, na kI. autora, 
druk. 'VI. L. Anczyca i Sp" H!84, 8 mała, 
str. 2 nI., 75 i l nI., hal. 80. 
LENARTOWICZ Teofil. Aforyzmy. Dod. do 
Słowa. Warszawa, 1898, 8 mała, str. 3. 
- AlIPIuja! Lwów, nakło i 'druk. Gazety 
Narodowl'j, 1886, 8, str. nI. 4- 
- Sui curattcrc delia poesia polono-slava, 
conff'renze, Firpnze, 1886, 8 mała, str. 3 ni. 
i 196. 
- Chorągiew słowiailska do grobu śwlę- 
tcgo Cyryla w Rzymie. Lwów, nakło druk. 
Ludowf'j, 1881, 8 mała,2 tyt., str. 31, kor. 1. 
- CienIe syberyjskie. Bibl. Mrówki, 177. 
Lwów, Księgarnia Polska, druk. J. Czaiil- 
skit'go w Samborze, (1883), 16, str. 93 i l 
nł., hal 20. 
- Die Entziickung, tibersetzt von Aug. 
Woycke, durch die Lcbcnsbeschrcibung des 
Dichten cingeleitet und herausgegebpn von 
Witold Leitgeber. Posen, J. Leitgeber & 
Com p., 1896, 8 mała, str. 40, fen. 60. 
- Głosy lutni Teofila Lenartowicza w spra- 
wie pomnika lip. Maryi Bartusówncj. Lwów,
>>>
LENA RTOWICZ 


2S 


nakło Komitetu Polek, druk. Ludowa, 18li8, 
8, str. 10, hal. 20. 
- Na przepadłe imię. Kartki z nieskoń- 
czonej trajedyi, przez *.. -. Lipsk, nakł. druk. 
Związkowej w Krakowie, str. 36. 
- Jagoda mazowieckich lasów przez Au- 
Lir. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. 
Buszczyńskiego w Toruniu, 1880, 16, str. 2 
ni. i 62, kop. 50. 
- Król pasterzy, obrazek z życia ludu 
wiejskiego w l akcie przez T. L. Muzyka 
O. Kolberg-a. Warszawa, druk, Jana Jawor- 
skiego, 1859, ł), str. 24. 
- O królu Popit'lu i o myszach. Lwów, 
nakl. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Lu- 
dowa, 1895, 8 mala, str. 69, kor. 1'50. 
- List - - - (pisany z okazyi podzię- 
kowania za zbiorowe życzenia rodaków na 
Wilią). B. m. r. (1886), 8, str. 7. 
- Listy o Adamie Mickiewiczu. Paryż, 
KSięgarnia luxpmb. Poznań, J. Leitgeber, 
1875, 8, str, 72, fen. 60. 
- Trzeci maja, wif'nz ofiarowany mło- 
dzieży warszawHkiej. Odb. z Myśli. Kraków, 
nakl. K. Bartoszewicza, druk. Związkowa, 
1891, 8, str. 8, hal. 40. 
- N. Marya P. studzienniecka. Kraków, 
nakło i druk. W. L, Anczyca i Sp., 1898, 
8 mała, str. 12. 
- Dwa monumenty. Kraków, nakl. 
druk. Al. Słomskiego i Sp., 1893, 8, k. 2. 
- Pamiątka z 5-go maja 1889. List i 
wiersze .... ofiarowane przez poetę Komite- 
towi sztandarowemu Stow. Polaków w Bu- 
dapeszcie ku uczczeniu uroczystości poświę- 
cenia sztandaru stowarz,yszenia. Budapeszt, 
nakł. Komitetu, druk. Ottona Broży, 1889, 
8, str. 8, hal. 40. 
- Na pamiątk
 20.tej rocznicy zawiąza- 
nia I działalootici Stowarzyszenia rękodziel- 
ników lwow. Gwiazda, w dniu 3 maja 1888. 
.Otucha., b. m. dr. i r. (Lwów, 1888), 8, 
str. 8. 
- Le poesie di.... Di A vv. A. W ołynski. 
Estratto dalIa Rivista Europea. Bologna, 
1880, 8, str. 8. 
- Poezye. W.yd. pośmiertne, t.1 i II. Bibl. 
Polska. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk. Ludowa, 1895, 8 mala, str. VII, 
3 nI., 333 i 2 nI. + l nI., 257 i 2 ul., kor. 
7'20. 
- I'oezye. Dod. do Gazety Polskit'j, tom 
XXVI1I. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 
1899, 8 mała, str. 148 i l nI., kop. 15. 
- W 19tą rocznicę powstania Narodu 

olskie/!o r. 18G3. Do moleh młodych przy- 
Jaciół. Lwów, druk. A. '\Tajdowiczowej, 1882, 
8, str. nI. 2. 
- Rytmy narodowe. Lwów, nakl. druk. 


Ludowej, 1881, 8, str. 6 nI., 202 i 1 nI., 
kor, 4. 
- S
dziowie ateńscy. Tamże, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1895, 8 mała, str. 85, kor. 
1'50. 
- Złote scrce, wiersz ku czci ks. Pi ara 
Stanisława Hieronima Konarskiego. Kraków, 
nakl. ks. Piarow, druk, Związkowa, 1882, 
8, str. 15, hal. 60. 
- Słowo o Bohdanie Zaleskim. Odb. z Ga- 
zety narod. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. PiUera i Sp., 1889, 8 mała, 
str. 1 ni. i 54, kor. 1'50. 
- Warszawa i Kraków, wiersz. Kraków, 
nakło K. Bartoszewicza, druk. A. Koziań- 
skiego, 1893, 8, str. 4, hal. 20. 
- Wiersz poliwięcony .Gwiaździe. lwow- 
skiej. Lwów, druk. I Związkowa, 1883, 8, 
str. nI. 4. 
- Wybór poezyj. Petersburg-, K. Gren- 
dysz.\ nski, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1895, 32, str. 354, z portretem auto- 
ra, kop. 75, opr. rb. 1'50. 
- Zbiorek poezyi dla młodzieży. Warsza- 
wa, A. Rząwwska, druk. J. Sikorskiego, 
1898, 16, str. 53 i l nI., z portretem autora, 
kop. 10. 
Duch sieroty; Jagoda; Wiochna; Mały Awiatek; 
Zach W} cenie. 
LENARTOWICZ T. i PIENI
ŻEK Czesł. O Ko- 
ticiuszee, przez Czesława Pieniążka, i O bi- 
twie racławickiej, przez Tt'ofila Lenartowi- 
cza. Wyd. Macierzy polskiej, 47. Lwów, 
nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp, 
w Krakowie, 1890, 8 mała, XLII i 46, z 2 
rycinami J. Kossaka, hal. 20. 
Teofil Lenartowicz. W Krakowie. Odb. 
z Czasu, Nr. 32. Nakł. druk. Cz&su, 1893, 
g, str. 15. 
- Chwile ostatnie T. Lenartowicza. Odb. 
z Czasu. Kralów, druk. Czasn, 1893, 8 ma- 
ła, str. 15 i 1 ni. 
- Hołd lirnikowi mazowieckiemu, Teofi- 
lowi Lenartowiczowi, złożony przez roda- 
ków w Kr
lkowie 12 czerwca 1893 r. Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., druk. W. Korne- 
ckiego, 1893, 8 mała, str. 107 i 1 nI., z portr. 
poety, kor. 1"'60, 
1IIie
ci: Wykaz prac T. Lenartowicza; Pogll\-d na 
działahlO8ć T. Lf'lIartowlcza, przez Ad. lJełcikow- 
8kiego; Mowa talohna, l,rzez kR. Czeslawa BogdaJ 
8kif'go. 
- Lirnik mazowip.cki, T('ofil Lenartowicz, 
urodzony w 'Yarszawie 27 lutpg"o 1822 r., 
zmarły we Florencyl 3 lut('go 1893 r. Kra- 
ków, nakl. i druk. K. Korneckiego, 1893, 8 
mała, str. 32, hal. 40. 
- Pamintka uroczystości złożenia zwłok 
autora Lirenki na Skałce \\ Krakowie 12 
CZf'rwea 1893 r.: Autobiografia poety. Kra- 
ków, oakl. St. Baranskicg'o, druk. A. Słom-
>>>
24 


LENARTOWICZ - LENORMAND 


skiego i Sp., 1893, 32. str. 4 nI., z portretem 
poety, hal. 60. 
Dwie edycye tytulowe. 
- Z uroczyst08ci złożenia zwłok lirnika 
mazowieckiego w krypcie na Skałce w Kra- 
kowi('.ow dniu 12 czcrwca r. 1893: Prog-ram 
uroczystości. Tamżf', druk. Czasu, 1893, 8 
wielka, karton, z portretem poety, hal. 20. 
- Ob. Bartoszewicz Kaz.; Bogdalski Cz. 
ks.; Boncschi C. A.; Bryła Paweł; Daniplak 
M.; Kasprowicz Jan; Kleczkowski Ant.; 
Kohn G.; Orsza H. (1899); Pieniążck Cz. 
(1890); Scaccia (1893); Sobiesciana (1883); So- 
podżkowa Hel. (pamiątka pogrzebu 1893); 
Szafran Józ. (1893); Wysłouchowa M. (1893). 
LENCZEWSKI A. Nauka czcsania i fryzury 
damskiej teoret.vczna i praktyczna, dla uży- 
tku fryzyerów i płci żeńskif'j opracował we- 
dług własnych dORwiadczeń i różnych źró- 
deł .... Warszawa, nakł. M. Org"e1branda, 
druk. S. Org'elbranda synów, 1894, 8, str. 
74 i 2 nI., z rycinami w tckscie, rb. 1'30, 
LENGYEL. Ob. Wosinski (1888). 
LENlEK Jan dr, Akta wizytacyi kollegiaty 

rnowskiej, odbytej w r. 1725 przez księcia 
biskupa krakowskiego Konst, Felic. Sza. 
niawskiego. Odb. z Sprawozdania gimnaz, 
Tamów, druk, J. Stymy, 1897, 8, str. 22, 
hal. 60. 
- Gimnazyum św. Anny w Krakowie. 
Odb. z Kalendarza Czecha. Kraków, G. Gl'- 
bethner i Sp., druk. Czasu, 1888, 8 mała, 
str. 17, hal. 40. 
- Ks. Izydora Chrościnskicgo, pierwsze- 
go prefekta gimnazvum tarnowskiego, Kro- 
nika z lat 1784-1794, z przydaniem aktów 
fundacyjnych kolonii akadcmickiej w Tar- 
nowie z lat 1559 i 1578, jako też raportu 
o jej stanie z r. 1766, wydał .... Odb, z IX 
t. Archiwum do dziejów literatury i oświaty 
w Polsce. Kraków, nakl. Akademii umiej., 
Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1897, 8 
wiljksza, str. 109, kor. i'60. 
- Kandydąci stanu akadt'mlckiego, przy- 
czynek do dziejów szkolnictwa z czasów 
Komlsyi edukacyjnej. Odb. ze Sprawozda- 
nia gimn. w Tal'l1opolu. Tarnopol, nakł. 
funduszu !1aukowcEo, druk. J; Pawłowskie- 
go, Krakow, G. uebethnel' I Sp., 1891, 8, 
str. 42, kor. 1. .. 
- Kongres wyszegradzki w r. 1335. Odb, 
z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, nakło 
autora, druk. Wł. Łozińskiego, G. Gebeth- 
ner i Sp. w Krakowie, 1884, 8, str. 42 i l 
nI., kor. 1'20. 
- Kronika 00. Bernardynów w Tarnowie. 
Odb. z Sprawozd. gimn. Tarnów, druk. J. 
Styrny, 1894, 8 wiljksza, str. 20. 
- Książka pamiątkowa ku uczczeniu ju- 
bileuszu trzechs.etnej rocznicy założenia 
gimnazyum św. Anny w Krakowie. Kraków, 


nakl. Komitetu jubileuszowego, druk. Uniw. 
Jag., 1888, 8, str CCVlI, 283 i 1 ni., z 6 ry- 
cinami, kor. 8. 
- Lata szkolnc króla Jana Sobieskicg-o, 
ucznia gimnazym św. Anny, odczyt. Odb. 
ze .Świata.. Kraków, nakl. autora, G. Gp- 
bpthner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1888, 8 mała, str. 18, hal. 50. 
- Materyaly źródlowe do dziejów miasta 
Tarnowa, obejmujące: l) Przepisy hetmana 
Jana Tarnowskiego dla mif'szczan tarnow- 
skich; 2) Akta wizytacyi Kollegiaty tarnow- 
skiej, odbytej w r. 1725 przez ksiljcia bi- 
skupa tarnowskiego Konstantego Felicyana 
Szaniawskiego. Odb. z Sprawozdania gimn. 
tarnowskiego. Tarnów, nakl. funduszu nau- 
kowego, druk. J, Styrny, 1897, 8, str. 38. 
- Obchód stoletni odsieczy wiedeńskiej, 
urządzony przez szkoły w Koronie i Litwic 
z polecenia Komisyi edukacyi narodowej. 
Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu. 1883, 
8 mała, stl'. 13, hal. 20. 
- Przepisy hetmana Jana Tarnowskieg-o 
dla mieszczan tarnowskich. Odb. ze Spra- 
wozdania gimn. Tarnów, druk, J. Styrny, 
1897, 8, str. 17, hal. 60. 
- Przywileje królów i właścicieli miasta 
Tarnopola, znajdujące silj w archiwum miej- 
Bkiem. Odb. z Rocznika Kółka naukowego 
tarnopolsldego. Tarnopol, druk. St. Kossow- 
skiego, 1892, 8, str. 54. 
- Sobłesciana z archiwum hr. Przeżdzie- 
ckich w Warszawie, przyczynek do wiado- 
mości o prywatnych archiwach w Polsce. 
Kraków, nakł. Konstanteg-o hr. Przeżdzie- 
ckiego, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 
1883, 4, litr. 35, kor. 1. 
- Władysław Biały. Odb. z Przewodnika 
łł
uk i liter. Lwów, nakl. autora, G. Gebeth- 
ncr i Sp, w Krakowie, druk, Wł. ł.ozińskie- 
go, 1887, 8, str. 24, kor. 1. 
- Ob. Hannak Em. dr. (Historya i stat. 
Austro- WIjg.), 
LENKIEWICZ Władysław, Rolnik podolski, 
krytyczny pogląd na gospodantwo rolne 
Podola. Tamopol, druk L. Wierzbickif'go, 
Gubr)'nowicz i Schmidt we Lwowie, 1900, 
8, str. 6 nI. i 167, kor. 3. 
(Lenkowa Tekla). W imieniu Najjaśniej- 
szego Aleksandra lIgo cesarza Wszech Ros- 
syi, Króla Polskiego etc. Wyrok Senatu rzą- 
dząc('go w Warszawie z m. Maja 1868 r. 
w sprawie miljdzy Prokurator)'ą Król. Pol. 
i suhcessorami Tekli Lenkowej etc. a suI. ces- 
sorami Bernarda i Anny małżonków Kie- 
wliczów, oraz sukcessorami Józef y Ger- 
trudy Kiewlicz. Warszawa, druk. K. Kowa- 
lewskit'go, 1868, fol., str. 58. 
Lenore. Ob. Grudziński Stef. prof. 
LENORMAND. Wielka kabała wszechświa- 
tpwa, ułożona podług wskazówek panny....
>>>
LENORMAND - LEON XIII 


25 


słynnej wróżki Napoleona I, z dodaniem 48 
kart, jak równip
 tablica chiromantyczna do 
wróżenia z rak wraz z dołaczeniem dokła- 
dnego sennika i przepowiedni przyszłości, 
wydał B*h. Warszawa, druk. W. Jasiilskie- 
go, 1897, 16, str. 64, z 48 kartami, kop. 30. 
- Przepowiednie wieszczki ..... (sławnej 
wróżki Napoleona I) o przyszłości Europy 
i Polski spełnione od r. 1848 i spełnić si£) 
mające do r. 1899. Kraków, nakło B. Je- 
dnowolskiego, druk. J. Fischera, 1887, 8, 
str. 15. 
LENOTRE G. Odkupienie, powieść z czasów 
cesarstwa, przekład. Warszawa, kop. 35. 
LENTZ Alfred. Dic Bczif'hung-en des Deut- 
schl'n Odens zu dpm Bischof Christian von 
Preussen, cin Beitrag zur Geschichte dpr 
Grundung- des Dt'utscht'n Ordensstates, In- 
aug-uraldissertation. Konigsbcrg ł- Pr., Druck 
von R. Leupold, 1892, 8, str. 1 nI., 36 i 2 nI. 
LENZ Oskar. Do wybrzeży Azyi wscho- 
dnit'j, wrażl'nia turysty, przełożył S. Stet- 
kiewicz. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i 
Sp., druk. E. Skiwskieg-o, Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., 1894, 8 mała, str. 136, kop. 
GO = kor. 1'20. 
LEO Juliusz prof. dr, Finanse Galicyi i projekt 
reformy skarbu krajowego. Odb. z Czasu. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 
1890, 8 mała, str, 120, kor. 1'50. 
- Podatek od spadków w teoryi i pra- 
ktyce skarbowej państw europejskich. Tam- 
że, druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. V, 225 i 1 
nI., kor. 3. 
- Reforma podatku od spirytusu. Odb. 
Lo Przeglądu Polsk. Tamże, druk. Czasu, 
1888, 8, str. 21, hal. 50. 
- Wniosek Koła Polskiego w sprawie re- 
formy podatku od spadków. Lwów, nakl. 
Red. Przeglądu sąd. i adm., druk. Ludowa. 
G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1890, 8, 
str. 36, hal. 60. 
- Ob. Gide K. (Ekonomia). 
Leoben. Ob. Kamiński Zdzisław (1887); Pa- 
miątka (1897). 
LeobschDtz. Ob. Drażdżyński St. (1896); Riic- 
ker Jul. (1895); Troska F. (Geschichte 1892). 
LEON o. Kapucyn Nowy brewiarz)"k ter- 
cyanki, ułoł.ony przez O. L. K. Edycya 4ta 
Powiększona. Kraków, nakł. 00. Kapucynów, 
druk. Czasu, 1892, 16, str. 2 nI. i 1152, z ry- 
cinami w tekscie, kor. 3,. opr. kor. 4. 
LEON XII. Bulla apostolska Oyca śwh:tego 
...., potępiająca skryte i tajne towarzystwa. 
W Rzymie, w dmkarni Kamery Apostolskiej, 
1826. Warszawa, druk. Kornmissyi Rządowej, 
Wyznań re lig. i ośw, publ., 1827, fol., str. 22. 
Po laclnle I po polsku. 
Na) świętszego Oyca i Pana naszego 
.... z Bożej OpatrznOt!ci Papieża List okólny 


_&JOIIAfU T. II' 


do wszystkich patryarchów, prymasów, ar- 
cybiskupów i biskupów w Rz) mic 1824 wy- 
dany, na polski j
zyk tegoż roku przpłożo- 
ny. B. m. i r. dr. (1824), 8, str. 26. 
LEON XIII (PECCI Joachim). Breve beatyfi- 
kacyjne bł. Bernal'dyna .Healina Tow, Jez, 
Kraków, nakł. Towarzystwa Jez., druk. Cza- 
su, 1896, 16, str, 16. 
- Breve papieskie dotyczące odpustu na 
dzień św. Piotl'a Klawera, które redaktor 
czasopisma .Echa z Afryki- na swoją po- 
korną prośb
 otrzymał od J. Świątobliwości. 
Odb, z .Echa z Afryklc. Kraków, druk. 
Czasu, 1893, 8, str. 2. 
- Bulla Jubileuszowa Jego Świątobliwo- 
ści .... Papieża na Lato miłościwe 1900. War- 
szawa, Niemipra, 1900, 32, kop. 10. 
- Encyklika do patryarchów, prymasów, 
arcybiskupów i biskupów wszystkich świata 
katolickiego, w łasce i łaczności z Stolicą 
apostolską zostających. Poznań, druk. J. 
Leitgebra, 1883, 16, str. 16. 
- Encyklika Ojca św. .... .Superiore anno, 
(Iuod singuli novistii!-, z dnia 30 sierpnia 
1884 r. polecająca także w październiku b. 1', 
odmawianie po kościołach Różańca św. 
Kraków, nakło Kur)' i biskupiej, druk. Cza- 
su, 1884, 4, str. 4. 
- Encyklika Ojca św. o chrześcijańskim 
ustroju państw, przekład i wydanie Prze- 
glądu powszechneg-o Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1885, 8, str. 31, lpodwójnie), 
hal. 40. 
- Enc,vklika o chrześcijańskim ustroju 
państw. Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1885, 
4, str. 28. 
Po pol8ku t po laclnie. 
- Encyklika o najważniejszych obowiąz- 
kach chrześcijan jako obywateli (po polsku 
i po łaciniel. Kraków, nakl. ks. J. Siedle. 
ckiego, druk. Czasu, 1890, 16, str. 89 i 2 nI., 
hal. 30. 
- Encyklika o kwestyi socyalnej. Dod, 
do Kraju, Petersburg, druk. Kraju, 1891, 
fol., str. 8. 
- Encyklika o robotnikach (po polsku i 
po łacinie). Odb. z Notyfikacyj książeco-bi- 
skupiej kuryi w Krakowie. Kraków, Ó. Ge- 
bethncr i Sp" druk, Czasu, 1891, 4, str. 42, 
hal. 80. 
- Encyklika .Caritatls providentiaeque. 
Ojca św. ...., z Bożej Opatrzności papieża, do 
biskupów polskich, tłum. i wydał ks. Zygm. 
Dunin Kozicki, archiwaryusz w książęco-bi- 
skupim konsystorzu krakowskim. Kraków, 
nakł. Spółki wydaw., druk. Czasu, 1894, 8 
mała, str. 28, hal. 40. 
- Toż. Wyd. 2gie poprawniejsze, z tckstem 
łacińskim i polskim. Kraków, nakł. Spółki 
wydaw., druk, Związkowa, 1894 16, s'r. «, 
hal. 60. 


4
>>>
26 


LEON XIII - LEONA 


- Enc) elica ad episcopos Połonos, 1894, 
16, str. 20, hal. 40. 
- Toż, tłómaczył z oryginalu ks. Ludwik 
Ponewczyński, prof. st'millaryum mf'trop. 
św. Jana i sl'kretarz konsystorza g'ent'rał- 
neg-o warszawshicg-o. Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, 1894, H wiłjksza,str. 16, kop. 15. 
- Toż, po łacinie i po polsku. Wat'sza- 
wa, nakl. Przl'g'lądu katol., M. Org-l'lbrand, 
druk. Fr. Czel'wińshie
w, 1894, 8, str. 39 i l 
nI., kop. 30. 
- Encyklika Ojca BW. ..... do biskupów 
połskkh. Odb. z Czasu, Krahilw, dl'Uk. Cza- 
su, 1894, 8 mała, str. 16, hał. 12. 
- Encyklika Jego Swiątobliw08ci .... o je- 
dności Koscioła. Lwów, nakł. St. lIIaniecldl'- 
go i Sp., druk. Narodowa, 1896, 16, str. 64, 
hal. 40. 
- Dilecto filio Josepho Nicol:lo Antonio 
Martino a Allodeim Młodecki, dYllastae de 
Koszowata. Saillt.Ouen, imp. Chaix, (18H2), 
4, str. 2. 
- Hy,ml1 o sw. Hl'rkulanie ojca !Sw. .... 
przpkład biskupa A. S. Krasińskipg-o. Kra- 
ków, druk. Zwi:!zkowa, 1884, 8, str. 5 nI. 
- KOlIstytucya Ojca RW. z Bożej łaski 
Papieża .... czyli Rpg'uła św. O. Franciszka 
dła B.raci i Sióstr III Zakonu pokutujących. 
Krakow, nakł. 00. Bernardynów, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 16. 
- Konstvtucva o unii zakonu św. Fran- 
ciszka z ABsyżu. Odb. z Dzwonka III Zako- 
nu, Kraków, lUlkI. Braci mnif'jszych, przed- 
tem 00. B('rnardynów, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1898, 16, str. 16. 
- Złota ksi:!żeczka o praktyce pokory 
przez Joachima kardynała Pecci, obecnie 
papieża, wpdług' przekładu ks. Józefa Hu- 
bego, dm t\w. t('olog-ii, kapłana zgromadzf'- 
nia 00. Zmartwychwstania P., uzupełnił 
przekładem wyj:!tków cełnit'jszych Ojców 
Kościoła BW., ks. Józl'f Kruhowski, dr. BW. 
t., proboszcz kościoła BW. Fłoryana. Krak6w, 
nakło wydawcy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1895, 16, str. 3 nI. i 111, z portretem Leo 
na XIII, hal. 60. 
-. Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakł. J\l. J\la- 
chw
tza, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1898, 16, str. 2 nI., 74 i l 111., z portr. 
Leona XIII, kop. 60. 
- In laudem familiae s. hymnus, wil'rsz 
wy
ło
zollr na pOl'anku jubileuszow) m, ku 
CZCI OJca sw. W c. k. gimnazyum liw. Jacka 
w Krakowie, z przekładem polskim prof. 
I
. Steina. Kraków, nlthl. grona profl'sorów 
glmn., druk. W. L, Anczyca i Sp., 1898, 8, 
str. 4. 
- List Ojca BW. Papieża .... do Jego Emi- 
nencyi Kardyn. Wawrzyńca Niny. Lwów, 
druk, Gazet) narodov. ej, fol., str. 1. 


- List okólny do wszystkich patr,varchów, 
prymasów, arcybiskupów, biskupów Bwiata 
katolichil'g'o w łaBce ze Stolic:! Apostolską 
zostających, o BW. Franciszku z Asyżu I je- 
I!;O h'zpdm zakoni'. Krahów, nakl. druk. 
Czasu, 1
82, 8, str. 15 i l nI. 
- List ohólny do wszystkich patr.yarchów, 
prymasów, arcybiskupów i biskupów kato- 
lickiego Bwiata I w łasce i jednoBci ze Stoli- 
cą Apostolshą pozostających. Poznań, nakł. 
i druk. Kuryera PoznaiI., 1884, 8, str. 7. 
- List ohólny Ojca św. do wszystkich 
patryarch6w, prYlllasów, arcybiskupów i bi- 
skupów katołickit'g'o Bwiata, w łltBce i je- 
dnoBci Z(' Stolica Apostołska zostajacych. 
Tamżl', 1884, 8, sir. 28. . . 
- List okólny Ojca BW. ... og-łaszający 
jubileusz nadzwyczajny. Tamże, 1886, 8, 
str. 11), 
- Wokolny list bamza .... wot 30 sl'ptem- 
bra 1880. Po łuzickosCl'bsku prcłoził Michał 
Hórnik. 
- Prakt.vka pokory złota książeczka Ojca 
sw. Ll'ona XIII (Joachima Pecei). Turyn, 
Ksi:g-arnia W. Romano, (1888), 16, str. 148. 
Ojciec św. Leon XIII i jeg'o poprzednicy te- 
g-oż imienia lIa tronie św. Piotra, króthie 
życiorysy. Łódź, nakł. i druk. AUr. Zonera, 
1900, 8, str. 46, kop. 20. 
- Jubileusz nadzw.vczajny nadany przez 
Ojca BW. .... na rok 188li. Lwów, nakło re- 
dakcyi WiadomoBci Katol., druk. PIlIera i 
Sp., 1886, 8, str. 92. 
- In pel"eg-rinatione ruthena ad SS. Do- 
minum L... IV Kal. Junii An. 1893. B. m. 
dr.. 8, str. 13. 
- Pielgrzymka polska do Rzymu roku 
HJ93 na Jubileusz Biskupi J. Ś. L... Papie- 
ża. Odb. z Kalendarza J. Czecha. Kraków, 
druk. Czasu, 1894, 8, str. 12. 
- Ob. Borawski E. kS,j Caputa J. ks. 
(Kazani('); Chotkowski WI. ks. (Mowa); 
Czencz WI. ks.; DelllbiilBki Br.; Dom Sans.; 
Fischf'r K. J,; Fh'ischf'r; Grabiński Józef; 
Jaroszyiiski Ed.; Kantccki A. ks.; Knaplń- 
ski WI. ks.; Kozicki Z. D. ks. (Różaniec); 
Miklaszewski Jul. (Mowa 1893); Milczanow- 
ski Jan ks. (1893); Opieliilski Jan ks. (De- 
krety 1897); O'IMlly B. ks. (1889); Parnią' 
tka (1900); Pelczar J, ks. (18
ł8); Polkowski 
Ig-n. ks. (1888); Popławski Jan ks. (1888); 
Porządek pielg-rzymki (1888); Pusłowski 
Ksaw. (1898); R. ks. (1889); Radziwiłł o. s. 
B. (1893); Rozmuski Cz. (1893); Smoczyński 
W. ks.; Srnolka St. (1885); Stroka W. (lt;93); 
Szaranil'wicz Izydor (1893); Tarnowski St. 
(1888); Witaliński Mar. (1898); Woliński Ad. 
(1893)j Zaluski Wał. ks. (1899). 
LEONA Marya. Bajki i wierBzyki dla Adasia 
i Regillki. Warszawa, druk. F. Krokoszyń- 
skiej, 1887, 8 mała, str. 91 i 4 nI., kop. 30.
>>>
LEONARD - LEPAGE 


27 


LEONARD S. a Porto Maurizio. Drog'a krzy- 
żowa, według.... z dodatkiem Gorzkicb ta- 
lów i modlitwo męce Pańskiej. Wydał k8. 
Michał l\Iyciel8ki, T. J. Kraków, nakl. wy- 
dawcy, druk. W. 1... Anczyca i Sp., (1884), 
8, str. 64. 
- Toż. Wyd. 12. Tamże, druk. Cza8u, 
16, str. 64, z rycinami w tekscie, bal. 10. 
- Toż. Chicag-o, druk. Gazety pols., 1886 
cent. 10. - 
- Toż. Detroit, Mich., druk. Seminaryum 
pol8kiego, 1890, 12, 8tr. 33. 
- Droga krzyżowa, ułotona po włosku, 
w pol8kim poprawnym przekładzie wydal 
k8. dr. Wincenty Smoczyński. Kraków, nakl. 
wydawcy, druk. Cza8u, 1885, 16, str. .8, 
z rycinami w teksci('. 
- Toż. Wyd. 3. Tamże, 1886, 8, Stl'. 48. 
- Droga krzyżowa do nieba wiodaca, 
z dodaniem Gorzkich talio War8zawa, Nie- 
miera, 1890, 16, str. 48, kop. 7 1 /i. 
- Toż, z nauką o nabożeń8twie drog-i 
krzyżowej, oraz gorzkic żale, modlitwy i 
pieśni o Męce PmJskiej. l\likołów, nakl. i 
druk. R. Miarki, 1900, 16, str. 80, z ryciną, 
fen. 25. 
- Przewodnik do 8powiedzi generalnej 
dla 8powiedników i 8powiadającycb iii
, po- 
dług- najnow8zego oryg wydania rzymskie- 
go pomnożony i poprawiony. Bytom, nakł. 
i druk. Katolika, 1893, 16, fen. 35. 
- Toż. Wyd. 4te pomno i popraw. Tam- 
że, 1900, 8, 8tr. 87 i k. 1. 
- Skarb ukryty, krótki wykład ofiary 
m8zy BW. Wyd. 3. Kraltów.Warszawa, nakło 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., (1899), 16, 8tr. 93, bal. 60. 
- Ob. Chmielowski A, (
ywot); Woja- 
kowski Mat. (
ycie 1819). 
LEONARD Giuseppe. Moderna literamra po- 
laca y J08
 Ignazio Kra8zewski. Madrid, 
1878, 8, 8tr. 12. 
LEONCAVALLO R. Pajace, opera dramaty- 
czna z prologiem. Muzyka i 810wa .... War- 
szawa, 1894, kop. la. 
- Toż. Podręczniki dla miłośników oper, 
15. War8zawa, M. Arct, 1894, 32, 8tr. 8, 
kop. 10. 
LEONHARDT E. R. Die Studien-Rei8e dt's 
oe8tprr. Ing('nieur- und Architekten- V t'rei- 
ne8 im September 1885 nacb Mabren, Gali- 
zien und Ung-arn. Wien, R. Spie8 & Co., 
1886, 8, 8tr. VIII i 244, z 29 tabl. i 140 fi- 
gurami w tek8cie. 
LEONHARD Rich. Der Stromlauf der mitt- 
Icren Oder, Inauguraldis8ert. Bre8lau, Druck 
von G. Hoyer & Comp., 1893, 8. 8tr. 70 i 2 
ni., z 4 mapami. 
LEONHARDI Johannes Gottfried. Viro illustri 
f'xcellentis8imo experientis8imo, Georgio 


Chri8tiltuo Arnold, Mt'dicinae ac Chirurgiae 
Doctori, Regi8 quondam Poloniae Stani81ai 
Aug-usti Con8i1iario Aulico, Acad. Cae8. nato 
cur. Societatumque 8cientiarum Var80vien8is 
et CracovieD8is 80cio. Honores doctoratu8 
medici Lip8iensi8 8emi8eculare8 ex animo 
gratulatur .... A. A. L. S. M. Pbil. et Med. 
D. Reg-is Saxoniae Con8i1iariu8 auHcus et 
arcblater, ordini civium fidorum et bene 
meritorum ad8criptu8 eques. Dresdae, typi8 
C. C, Meinboldi et m., l.'ypogr. aul. b. r., 8, 
2 k. nI. 
LEONIA. Popiel i Piast, opowiadanie hi8to- 
ryczne, napisała dla młodzieży..... (Bibl. hi- 
8toryczna dl:! młodzieży, t. 1.) Brody, nakl. 
i druk. J. Roscnheima, (1884), 16, 8tr. 103, 
hal. 80. 
- Toż, opowiadanie dla młodych moich 
przyjaciół. Bibl. dla młodzieży, XXI. Lwów, 
nakl. Gubrvnowicza i Schmidta, 1894, 16, 
str. 103, z ił rycinami, opr. kor. 1. 
LEONID archimandrit, Smutnoje wńemia 
i m08kow8ko-pol8kaja wojna, iz sławian8ka- 
go pieriewoda Chroniki pieriemY8z18kago 
biskupa, Pawła Piaseckag-o, soob8zcził .... 
Peter8burg, 1887, 4, 8tr. VII i 73. 
LEONTIEW A. Opyt poujezdnago jeżeg-o- 
dnika Pra8nY8z8kij ujezd plockoj gubiernii, 
wypu8k 1. Płock, tipog'r. Gubiern., 1892, 4, 
8tr. 5, 47, XIX i XXIX, rb. 3'50. 
LEONTJEW T. 1. Akty litow8koj mietriki, 
t. II. 1413-1498 gg. War8zawa, izd. warsz. 
Uniwienitieta, tipogr. uczebnago okruga, 
1896, 4, str. 169. 
LEONTlEWA E, Ob. Gumplowlcz L. (Oczerk). 
LEONTOWICZ F. J. Oczerki i8torii litowsko- 
russkag-o prawa: Obrazowanije tierritorii li- 
tow8kag"o gosudar8twa. Petersburg, 189ł, 8, 
str. XI i 393. 
- Oczerki istorii Iitowsko-rus8kago go- 
8udarstwa. Tamżtl, 1894. 8, 8tr. 402, rb. 3. 
-- Sporny je wopr08Y po istorii rU88ko- 
litowskago prawa. Tamże, 1893, 8, 8tr. 58. 
LEOPARDI Jakub. Wybór pi8m wier8zem i 
proza, w przekładzie Edwarda Por
bowicza. 
Bibl.' najceln. utworów. War8zawa, nakl. 
i druk. S. Lewentala, 1887, 8, 8tr. 205 i 1 
nI., rb. 1. 
Uopol. Ob. Łoziń8ki Wład. (1890). 
Leopolis. Ob. Pirawski Tbom. (1893). 
LEOPOLD **. Le clocher de Strasbourg, 
Excrcice poetique. Stra8bourg, impr. Ph, Al. 
Dannbacb, 1841. 
LEOPOLD I. Ob. Klopp On. (I88S). 
LEOPOLD G. dr. Ob. Credll C. 
LEPAGE Henri. Le8 caveaux de Notre-Da- 
me de Bon-Secours, prow8-verbaux de 1803 
et lS14 relatif8 li. la commi88ion de8 rede8 
morteis de Stanl81a8, Nancy, 1869, 8, str. 6ł.
>>>
28 


LEP ARZ - LEPSZY 


LEPARZ Bohusz P. HistoricU hovory o na- 
lem Slezsku. Praha, Kytka, 1881, 8, str. 48, 
hal. 60. 
LEPELLETIER Edmond. Les trahisons df' 
Marie Louise, episode complementaire de 
madame Sans-Gene, tome II. Paris, libr. 
iIlustr., 1896, 18, str. 351, frs. 8'60. 
II. La belle Polonał8e. 
- Zdrada Maryi Ludwiki, powieść, prze- 
kład M. Dz. Dod. do Tygodnika ilu str. 
Warszawa, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1896, 8, str. 200, 
kop. 60. 
- Ob. Madame Sans-Gene (1895). 
Dle Lepidopteren der Provinz Posen 1898. 
Posen, Entomologischer Clou b, gedruckt bei 
J. Leitgeber, 1898, 8, str. 30. 
Lepidopteren-Fauna GaJiziens. Ob. Garbow- 
ski Thad. 
Lepidopterologiezna fauna dol. Popradu. Ob. 
Schiile Fryderyk (1894). 
LE PLAY Fr. Ob. Breza Adam; Mieroszow- 
Iki Krz. (1900). 
LEPOROWSKI L. J. De primis episcopatibus 
in Polonia conditls. Herbipoli, 1874, 8, mr. 2. 
LEPPERT Władysław. Przewodnik do che- 
micznego badania wody pod wzgledem hi- 
gienicznym. Warszawa, E. Wende i Sp. 
druk. K. Kowalewskiego, 1881, 8, str. 153' 
rb. 1. 
LE PRINCE F. Martwa rl:Jka, t. I-IV. Lwów: 
nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czai
skk- 
go w Samborze, 1884, 8 mała, str. 178+174 
+179+176, kor. 7'20. 
LEPSZY Leonard. Andrzej Marstella, zło- 
tnik I rajca krakowski, urodzony około r. 
1500, zmarły 16 czerwca 1568 r., Emalier- 
stwo krakowskie w XVI i XVII w., przy- 
czynek do bistoryi sztuki, nIlpisał i koloro- 
wanymi rysunkami opatrzył .... Odb. z Spra- 
wozdań Komisvi do bad. hist. sztuki. Kra- 
ków, nakl. Akademii umiej., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1889, 4, królewska, str. 14, 
z chromolitografią. 
- Cech malarski w Polsce od wieków 
średnich do końca XVIII w., przyczynek do 
historyi sztuki, zesz. 1. Odb. z Wiadomości 
numizm.-archeol., Kraków, Spółka wydawni- 
cza, druk. W. L. Allczyca I Sp" 1897, 8, str. 
48, kor. 3. 
- Cech złotniczy w Krakowie, jego orga- 
nizacya i dzieje, cz. I. Odb. z Rocznika kra- 
kowskipgo. Kraków, nakł. Towarz. milośni- 
ków historyi i zabytków m. Krakowa, druk. 
Czasu, 1898, 4, str. 134, z rycinami. 
- Compte-rendu des soonces de la Com- 
mission de I'hi
toire de I'art. Nadb. z Bnllc- 
tin de l'Academie des sciences. Cracovie, 
impr. de I'Ulliv. Jag., 1893, 8, str. 224-228. 
- Z dziejów złotnictwa elblągskiego. Odb. 


z Wiadomości numizm.-archeolog. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. W. L. Anczyca i Sp" 
1894, 8, str. 20, z 6 cynkotypiami w tekscit', 
kor. 1'20. 
- Emalia malarska w Polsce. Ustęp z jej 
dzif'jów, objaśniony 10ma ilustracyami. Odb. 
z Wiadomości numizm.-archeolog. Tamże, 
G. Gebethner i Sp., 1890, 4, str. (szpalt) 8, 
z rycin. w teks., hal. 20. 
- Gian Jacopo dei Caragllo et ses oeuvres. 
E:x:trait du Bulletln de I'Academie des scien- 
ces. Cracovie, impr. de" I'Univ. Jag., 1898, 
8, str. 280-282. , 
- Grzywna polska, napisał i własnymi 
rysunkami objaśnił .... Odb. z Wiadomości 
numizm.-archeolog-. Krllków, druk. W. L. 
.A.nczyca i Sp., 1889, 8 mała, str. 22, z ryci- 
nami w tekscie. 
- Le ch!sses du cabinet archeologique de 
I'Universite Jagellonne II. Cracovie. Odb. 
z Bulletin de l'Academie des sciences, Cra- 
covie, impr. de I'Univ. Jag., 1899, 8, str. 2. 
- Hermy gabinetu archeologicznego przy 
Uniwers
'tecle Jagiellońskim w Krako
ie. 
Odb. ze Sprawozdań Komlsyi do badania 
historyi sztuki w Polsct', VI 4. Kraków, 
nakło Akademii umiej., druk. Czasu, 1899, 
4, królewska, str, 9, z 2 cynkot
rpami w teks- 
cie. 
- Indeks osób, miejscowości i rzeczy za- 
wartych w tomie VI Sprawozdań Komisyi 
dla badania historyi sztuki w Polsce. Tam- 
że, Spółka wydaw., 1900, 4 wielka, str. 69, 
1 k. nI. 
- Inkrustacya, ust
p z dziejów złotni- 
ctwa i szabli. Odb. ze Sprawozdań Kom. do 
badania ł1istoryi sztuki, IV 3. Kraków, nakło 
Akademii umiej., G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1&9, 4 królewska, 
str. 14, kor. 2. 
- Lud wesołków w dawnej Polsce. Tam- 
że, nakl. autora, Spółka wydawnicza, Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1899, 8, Stl'. 
116 i 4 nl., z 6 ilustracyaml, kor. 2 = 
kop. 90. 
- Note sur un vase d'argent, travall 
cracovien fort peu connu. Nadb. z Bullptin 
de l'Academie des sciences. Cracovip, impr. 
de l'Univ. Jag., 1891, 8, str. 273-275. 
- Pac
rfikał sandomierski 'oraz złotnicy 
krakowscy drugiej połowy XV stulecia. 
Odb. z V t. Sprawozdań Kom. do bad. hist. 
sztukI. Kraków, nakło Akademii umiej., 
Spólka wydaw., druk. Czasu, 1892, 8, stl'. 
55, z 4 cynkotypiami w tekscie, kor. 1'.0. 
- Piotr Kunst, wspomnienie pośmiertne. 
Odb. z Wiadomości numizm.-archeol. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1895, 8, 
str. 7, z portretem. 
Po pol8ku I po niemiecku. 


-ł
>>>
LEPSZY - LEROY-BEAULlEU 


29 


- O potrzebie publikowania piecz
ci mipj- 
skich i cechowych, oraz stanowisko i wa- 
żnoŚĆ numizmatyki i sfragistyki dla histo- 
ryi ogólnej a zwłaszcza w dziejach sztuki, 
referat. Zjazd II histol'yków polskich we 
Lwowie. Lwów, 1890, 8, str. 8, z 2 tabl. li- 
tograf. 
- Ryciny kolorowe, tudzież pierwszc usi- 
łowania polskie w tym kierunku. Odb. 
z Przegl. powsz. Kraków, G. Gebt'thnel' i 
Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892, 8, 
str. 12, hal. 80. 
- Rzecz o kubku srebrn) m roboty kra- 
kowskh.j XVI w. Odb. ze Sprawozdań Ko- 
misyi do badania historyi sztuki w Polsce, 
III, 4. Kraków, nald. Akademii umiej., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1887, w 4 królewskiej, 
str. 4. 
- Sprawozdania z posiedzeń Komisyi hi. 
storyi sztuki za czas od l stycznia do 31 
grudnia 1891 r., zestawione przez sekrpta- 
rza komis) i.... Odb. z V t, Sprawozdail Ko. 
misyi do badania historyi sztuki w Pol
ce. 
Tamże, Spółka w)'daw., druk. Czasu, 1892, 
4, królewska, str. 19 i 1 nI., z 2 tabl. i rv- 
cinaml w tekscie, kor. 1'60. . 
- Sprawozdanie z posiedzeń Komisyi hi- 
storyi sztuki za czas od 1 stvcznia do 31 
grudnia 1892 r. Tamże, 1893,'4, królewska, 
str. 35 i 1 nI., z r)cinami w tckscie. 
- Turzonowie w Polsce, przyczynek do 
historyi mieszczaństwa. Odb. z Przeg-Iądu 
polsk. Krak6w, nakl. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. Czasu, 1890, 8, str. 19, kor. 1. 
- Wspomnienia artysty, ilustrowane ury- 
wki z pamiętnika. Tamże, Spółka wydaw., 
druk. Czasu, Warszawa, Gebt'thner i Wolff. 
1895, 8 mała, str. 160, z ilustr. Ed. Lepsze- 
go, kor. 3, rb. 1'50. 
- Wspomnienie pośmintne o śp. Józefie 
Łepkowskim. Odb. z Wiadomości numizm.- 
archeol. Krak6w, Spółka wydawnicza, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8, str. 8, z wi- 
zerunkiem zmarłego.. hal. 60. 
- Wspomnienie pośmiertne o śp. Anto- 
nim RYJ!zardzie. Odb. z Wiadomości numizm.- 
archeolog. Tamżc, 1894, 8, str. 12, z wizer. 
Zmarłego, hal. 60. 
- Złotnictwo krakowskie (Odb. z Czasu), 
Kraków, nakl. autora, D. E. Friedlein, dł'Uk. 
Czasu, 1887, w 8.ce małej, str. 40, haJ. 60. 
. - Żegota Pal.lIi, jego żywot i spuścizna 
htf'rllcka, cz. I: Zyclorys i pl'ace drukowane. 
Odb. z Wiadomości numizm.-archeol. Tam- 
że, 1897, 8, str. 20, z portretem śp. Paulego. 
LERCH Joh, Mart. Das heldenmiithlge wie- 
wohl gefl1hrliche Unterfangen Herrn Georg 
Frantzen Koltschitzky, welchcr Gestalt der. 
8elbe in I1ngstIicher tiirkischer Belag-erung 
de
 kaiserl. Haupt- und Resldenz-Stadt 
Wlen in Oesterreich durch das feindliche 


Lager g-cdrung-en und die erste Kundschaft 
zur kaiserl. Haupt-Armata, wie auch von 
dar gliicklich wieder zurlickg'ebracht habe, 
mit beigefiigter Kupfer-Abbildung-, nebst 
eint'm Abdruck ein£'r neuen Gedll.chtniss- 
Mlintze von ermeldeter Belagel'ung, ent- 
main gedruckt zu Wi£'n. Nlil'lłberg, bei B. 
J. Endter, 1683, 4, kart nI. 6, z portretem 
Kulczycl,.iego w tureckie m przebraniu. 
Autogralowano w Krakowie r. IS83 w IIto
IiI 
A. Prószyil8klego. 
LERCH M. prof. Uwagi o równaniu Gaussa 
w teoryi funkcyi Gamma. Odb. z Prac ma- 
tem.-fizyczn., X. Warszawa, 1899, 4, str. 7. 
LERMIN Izajasz. Ze wspomnieli lekarza, 
nbwela. Dod. do Kuryera codziennego. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda syn6w, 1891, 
16, str. 48. 
LERMINA Juliusz. Regina, romans history- 
czny, przekład z francuskiego Eug. 
mi- 
jewskiej. Dod. do Słowa. Warszawa, druk. 
Noskowskiego, 1897, 8 mała, str. 243. 
- Spalić, opowiadanie nieprawdopodobne, 
tłómaczyła Z. Cz. Warszawa, nakl. tygodni- 
ka .Romans i powieść c, druk. A. Pajewskie- 
go, 1892, 8, str. 86, kop. 25. 
LERMONTOW Michał. Bohater naszych cza- 
sów, romans, przełożył Wiktor Luboradzki. 
Bibl. powsz., 183-184. Złoczów, nakło i druk. 
W. Zukerkandla, (1896), 16, str. 142, hal. 48. 
- Demon. Wydaw. dzieł tanich A. Wiśli- 
ckiego. Warszawa, druk. Przegll}du tygod., 
1881, 8, str. 53, kop. 12, 
- KshJżnlczka Mary, powieść, przełożył 
Wiktor Luboradzki. Bibl. powsz., 105-106, 
Złoczów, nakło i druk, W. Zukerkandla, (1894), 
16, str. 136, hal. 48. 
- Laik klasztorny, przekład Wł. Syro- 
komli. Bibl. Mrówki, 17. Lwów, Ksiegarnia 
polska, druk. J. Czahiskiego w Samborze, 
(1883), 16, str. 31, hal. 20. 
- Maskarada, dramat w 4 aktach, tłóma- 
czenle Antoniego Kolankowskieg'o. B. w. m. 
i r. dr., (1875), 8, str. od 111-255. 
- Szatan, powieść wschodnia, przełożył 
Michał Korowaj-Mctelicki. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. ZawiszewsklE"go, 1889, 
8 mała, str. 35, k!p. 26. 
- Wybór pism, przełożony pl'zez Czesla- 
wa Mąkowskiego, poprzedzony wstępem kry- 
tycznym Włodzimierza Spasowlcza. Bibl. 
najCE"ln. utwor6w. Warszawa, nakl. i druk. 
S. Lewentala, 1890, 8, str. 293 i 2 nI., rb. 1, 
- Ob. Szymaliski Zygm. 
LEROUX Y. Wallenrod, tragMie en 5 actes. 
Paris, libr. C. LlIvy, 1891, 18, str. 84. 
LEROY-BEAULlEU Anatole. L'Avenir de la 
Nationalitll Polonaise. L
opol, im prim. Na- 
tlonale. 1900, 8, str. 16. 
- Un homme d'etat russe, Nicolas Mllu- 


-
>>>
30 


LEROY-BEAULlEU - LESS EL ROT H 


tine d'aprlls sa corrpspondance inedite, 
tude 
8ur 'la Russie et la Pologne ppudaut le 
r
o'ne d' A l('xandre II, 1855 -1872. PClris, 
libr. Hachette & Ci(', U!84, 8 mała, str. XI 
i 322, fe8. 3'50. 
LEROY-BEAULlEU Paweł. Pań8two nowoży- 
tne i jego funkcye (I}
tat modern e et se8 
Conc.tion8), przełożył Piotr Malinowski. War- 
8zawa, z zasilkiem Ka8Y im. Mianow8kiejl:o, 
E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskieg'o, 
1896, 8 witjl,sza, str. 327 i 3 nI., rb. 1'20. 
LESCOEUR P. L'Eg'1i8e catholique en 1'0- 
logne 80U8 II' gouvernement rU8se depui8 le 
premier p.1rtage jU8qu'lI. nos jours (1772- 
1875). Deuxi
me Mition, vol. I-II. PariII, 
E. Plon et Cle, 1876, 8, 2 tyt., 8tr. 315 + 
2 tyt., 8tr. 611. fr8. 15, 
Leseblltter Ciir Stadt und Land, zur Be- 
fordemng der Kultur in Kun8t, Wi8senschaft 
und Leben. Nakładca J. Schnliyder, redaktor 
(od m. 1-- 50) Hermann Wald{'nroth, (od 51 
-150) Maksymilian Reinau. Rok 1841, m. 
1-150 od 2 stycznia do 30 grudnia. Lwów, 
8, 8tr. 1200. 
Lesebuch Hlt. Schiiler. Lemberg', Pili er, 
181R, 8, str. 167, 
LESER Zygmunt dr. Neurastenicy w litera. 
turze: I: Stani8ław PrzybY8zewski. Lwów, 
n:lkl. Księgarni pol8kiej, druk. Słowa pol- 
8kiego, (1900), 8 mała, 8tr. 64, kor. 1. 
- Nadchodzi dzień, wiersz. Kraków, nakl. 
rcdakcyl Naprzód, druk. Związkowa, b. w. 
1'" (1893), 8, k. 2. 
- Sen nocy g-rudnlow{lj, wiersz. Berlin, 
1894, 8, 8tr. nI. 2. 
- O wolności umowy roboczej w Austryi. 
Odb. z Na przodu, Kraków, druk. W. Kor- 
neckiego, 1895, 16, 8tr. 13. 
LESKA Anna. Ob. Richet Karol (Zarys P8Y- 
chologii 1890). 
LESKIEN Aug. Der Ablaut der WurzeI8i1- 
ben im Litaui8chen. Odb. z Abhandlungen 
der k, 811ch8. Ge8ellschaft der Wis8enschaf- 
tf'n. Lt'ipzig, Hirzel, 1884, 8, 8tr. 192, mr. 7. 
- Die Bildung der Nomina im Litaui- 
8chen. Odb. z Abhand. der k. sl1chs. Ge8ell- 
schaCt der Wi8s. T:lmże, 1891, 8, 8tr. 468, 
mr,16. 
LESKIEN A. und BRUGMAN K. Litauische 
Volkslietler und Ml1rchen, aU8 dem preu88i- 
schf'n und dt'm ru88ischpn Litauen gt'8a- 
mełt. Strassburg, Trubner, 1882, 8, 8tr. VIII 
i 578, mr. 10. . 
LESŁO Zdzisław. Wi
zanka poezyi. Koło- 
myja, nakl. M, Michty, druk. Zademb8kiego 
i Hollendra, 1884, 16, 8tr. 45 i 1 nI., hal. 60. 
Leśna na Podla8iu. Ob. Kalendar chołm- 
8kij (1883); Podlasiak K. P. J. (1897). 
Lellne u8tawy. Ob. Dzerowicz Wiktor; Po- 


tocki And. (Służha 1892); Ustawa (1887); 
Zbiór (IH92). 
LESNIAK Franciszek ks. Moralna czyli IUlU- 
ka obyezajno
ci chrześcijanskiej, dla mło- 
dzieży, napi8ał .... k;monik kat. tarn. Wyd. 
2g'ie przerobione. Tarnów, nakło autora. K. 
R:l8chka, dmk. J. Pisza, 1891, 8, str. 192 i 
III, kol'. 2'40. 
LEŚNIAKOWSKI Ludwik. Maura, obrazek 
z życia pierwszych chl'ześcijan. War8zawa, 
nal". i druk, 'VI. Łazarskieg'o, 1900, 8, str. 
21, kop. 10. 
Le!lnictwo. Ob. Hołowkiewicz Emil (Obrazy 
fizyogmf. GaliI') i 1887); Lukom8ki J. (Za- 
rY8 historyi 1900). 
Porów.: Las. . 
LEŚNIEWSKA Bronisława. CzterY8ta powin- 
8zowań na uroczystości urodzin, imienin i 
Noweg-o roku, zebrała i ułożyła dla pożytku 
młodzieży.... Warszawa, nakl. T. Paprockie. 
go i Sp., druk. E. Skiw8kiego, 1892, 8 mała, 
8tr, 183 i 1 nI., kop. 50. 
- Rozrywka dla dziecka pilnego: Podrę- 
cznik naukowy w jł:zykach francuskim, 
polskim, niemieckim i r08yj8kim, ku uży- 
tkowi młodzieży, Var8ovie, impr. S. Orgel- 
brand Cils, 1881, 8 większa, 8tr. 2 nl., 245 
i 1 nI., rb. 1'20. 
LESNIEWSKA Eug. (Jerlicz E.). Krewni, po- 
wicść. Wursz.!1.wa, nakło i dmk. E. Skiwskie- 
go, 1896, 8 mała, 8tr. 153, kop. 80. 
- WiI'lka pani, obrazek. Dod. do Blu- 
szczu. War8zawa, 1899, 8. 8tr. 6. 
LESNIEWSKł Wł. (Oracz Izydor). Kr61 repor- 
terów, operetka w 5 obrazach, oryginalnie 
napi8ana przez ....., muzyka Adolfa Sonnen- 
fdda. 'Var8zawa, druk. M. Ziemkiewicza 
i W. Noakow8kieg-o, 1881, 8, str. IV, 141, 7 
nł. i 1 nl., kop. 50. 
Le!lnik. Ob. Gru8 Roman (Przypomn.). 
LESNIK Wład. ks. Jakie korzYści odnosi 
gospodarz-v.łościanin z należenia do Kółek 
rolniczych, z ogólnym po
!;ladem na dwu- 
dzie8toletnia działalność t\)jłe instytucyi, 
odczyt. ...prpzc8a Kółka roln. w Gołanczy, 
Poznan, nakl. patronatu, druk. FI'. Toma- 
8zew8kieg'o, 1892, 8, 8tr. 16. 
- Mowa na pogrzt'bie Eleonory z Miel- 
żyń81dch Czap8kiej. Pozn81i, 1877, 4, k. 5, 
LESNIOWSKA Ludwika. Jan III Sobie8ki, 
oswobodzenie Wiednia w 1683 r. Kraków, 
nakl. autorki, G. Gebt'thner i Sp., druk. 
Cza8u, 1883, 8 mała, str. 7, hal. 4. 
- Kolęda dla pol8kich dzieci na r. 1883. 
Poznań, wydaw. im. Bażyn8kiego, druk. i 
skI. gl. W. Simona, 1883, 16, 8tr. 48, fen. 15. 
LEŚNIOWSKI. Ob. Huetcr-L088en. 
LESSELROTH Berek. Grammatyka pol8ka 
w języku ż
rdow8ko-lliemieckim. War8zawa, 
Lebcns80hn, 1824, 12. 


I
>>>
LESSER - LESZCZYNSKI 


31 


I 


LESSER Graf. Eucrc Kais. Kon. Apost. 
Majt'stl1t! (PrOfib;! do CPMrza w proct'sie 
z Russockimi). E. 111. i 1', dr. (Paris, lHB2), 
4, str. 23. 
LESSER Aleksander. Przł\wodnik do opisu 
d:\\vnych pomników sztuki z dołączeniem 
XV tublic typów budownictwa, rzeż
y i. ma- 
hlf;t Włl , ułożony pl'zez deleg-aeyę I\.omltetu 
Tow. Zach. Sztuk pięknych w Król. Polskipm 
W osobach przl'wodnicząceg'o Al. Lessera, 
oraz czlonków: Edwarda Cichockit'g'o, Marci- 
na Olsz\'ńslde"'o i Konstantego Wojci('chow- 
skkgo. 'Odb. :- Sprawozd. Komit Tow. Zach. 
Szt. pięknych w Król. Pol. za r. l8B2. War- 
szawa, druk. K. KowalPwskicgo, lHR3, 4, str. 
16 i tabl, XV. 
- Ob. Struve Henryk (1881). 
LESSER K. A. Eine Ml'thodf', um g'\'Osse 
Lymphenmeng-e vom h'bf'ndl'n Hund.. zu 
gewinnt'n. Leipzig, 1872. 
LESSER Władysław dr. Z klinicznl'go ambu- 
latoryum .... docenta chimrg'ii w Lipsku. 
Odb. z Przegl. lek ar. Kł"aków, druk. Uniw. 
Jag-., 1881, 8, str. 12. 
- Babiowiec (echinococcus) lewf'j oplu- 
cn(.j z 
astępl1£'m pl'zf'dziurawieniem klatki 
piprsiowej. Odb. z Gaz. lekar. 1881. 
- O leczeniu krzywicy, rachitis. Odb. 
z Pnegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1887, 8, str. 4. 
- Kilka uwag' o skrzywipniach kręgo- 
słupa. Odh. z Przegl. lek. Tamżl', 1886, 8, 
str. 9. 
LESSING G. E. Emilia Galotti, tragedya 
w 5 aktach, przełożył tłumacz WallenBteina: 
Bibl. najcel. utwor6w, Warszawa, nakło I 
druk. S. Lewel1tala, 1878, 8, str. 67, kop. 50. 
- Laokoon, w przt'kładzi£' Kaz. Broni- 
kowskiego. T:tmże, 1901, 8, str. 159, kop. 75. 
- Minna v, Barnhelm czyli dola żolnier- 
ska, koml'dya w 5 aktach. Przekład Jakóba 
Sahr.manna. Bibl. powsz. 449/50. Zlorzów, 
nakl. I druk. W. Zukerkandla. 11; mała, str. 
131, haJ. 48. 
- Toż, erhLuh'rt von Dr. Alb. Zipper. 
Erll1utt'ł'ung£'n, Band I. Ul1iVl'rsal-Bibliothek, 
3576. Leipzig-, Ph. neclam Jun., (1896), 16. 
str. 76, hal. 24. 
- Natan m
dl'zec. poemat dł"aillatyczl1Y 
w 5 aktach, prz£'iożył Z. Brombl'l'g. Bibl. 
powsz, 74 i 75. Złoczów, nakl. i druk. W. 
ZUkprkandla, (1893), 16, str, 154, hal, 4ft 
- Toż, pt'zl'łożył h.wirYI1 Anastazy. Bibl. 
najc!'1. utWOI'ÓW. \Val'szawa, nakl. i druk. 
S. Ll'wentala, 1877, 8, sb'. 160, kop. 75. 
- Ob. Bystroń Jan; Procyk A. (1898). 
LESZCZEWICZ. Teor
 a prawdopodobień- 
stwa wyg-ranej na 10tt'l'yi ldas) cznt'j, czyli 
systematyczny sposób gry za p%wę stawki 
z pewnI! wygranI} w dwudziestu ciągnie- 


niach, stl1dyum. Wal'szawa, druk. M. Le- 
wińskipgo, 1888, 8, str, 8, z tab('/klj, kop. 10. 
LESZCZY C J. N. Gustaw Olizar, marszałek 
gub. kijowskiej, 179R-1865, życif' i prace. 
Odb. z Pamietnika. Lwów, nakł. Gubrvno- 
wicza i Schmidta, druk, PiIlera i Sp., i892, 
8, str. 32. 
- Ob, Olizar Gustaw (Pami:tnikl 1892). 
LESZCZYŃSKA Marya. Ob. Armaill
; La 
Chaulrnp A. 8.; Raynal P, (Marlage 1887). 
LESZCZYŃSKI. Izobrażf'nija predst:łwlaju- 
szczy ja \"azlicznyja położl'nija kanonjer pri 
orudija('h. Ryciny wyobrażające rozmaitf' 
postawy kanonier6w przy dzialach. Rysował 
i litog'I'Afow;!ł porucznik inż£'nit'row woyska 
polsl,ieg-o .... B. m. i r. (182..), fol. poprzecz., 
l;:. 2, tab\. liczb. XVII. 
LESZCZYŃSKI dr. Rzadki wypadek wgło- 
bienia jelit, 0pPI'owany podług' nowej meto- 
dy. Odb. z Pamietnika 11 zjazdu chirurg-ów 
polsk. Kraków, (lruk, Uniw. Jag" 1891, 8 
większa, str. 8. 
LESZCZYŃSKI A. Ob, Schmidt ks. kan. 
(Ma/y Hl'nryś lB8B). 
LESZCZYŃSKI PRO KOP o. Kapucyn. Bóg' mój 
i wszystko, zbiór nabożeństwa i modlitw 
dla wiernvch w każdvm czasif' I potrzebie. 
Warszawa, druk. St. Niemit'ry, 1896, 16, str. 
196 i II, kop. 30. 
- Czytania majowe o cnotach Maryi. 
Wyd. 2g.je z krótkim wykładem litanii do 
Matki Bożej. Kraków, nakl. L. J
drklewi- 
cza, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881, 16 
mała, str. 119 i 6 ni. 
- Toż. W
d. 3cie. Warszawa, nakl. M. 
Orgelbranda, druk. S. Org-elbnmda synów, 
1887, 16, str. 3 nI., 116 I III, kop, 25. 
- Droga krzyżowa dla chorych. Tamże, 
druk. St. Niemier) , 1895, 16, str. 40, kop. 10. 
- Święty Dyzma, dobry ł.otr. Tamże, 
1890, 8 mała, str. 94, kop, 30. 
- Swlęty Feliks, patron dziatek, opowia 
dani£' dla dzieci. Wyd. 2. Tamże, 1885,8 ma- 
ła, str. 104 i II, kop. 30. 
- Św. Germana pastt'rka, opowiadanie 
dla ludu wiejskil'go. Wyd. 3. Tamże, lH96, 
32, str. 169 I III, kop, 30. 
- Święty Józef, Szczegóły jpg-o życia. 
Uwag-i o wil'lkit'j jego godności, zacht:ta do 
szczpg-óln'j w jl'g'o pośrednictwo ufno'\cl. 
Z przydallil'm niektórych na cześć Jego 
cwiczeil pobożnych. Warszawa, M. Orgel- 
brand, 16, kop, 30. 
- Idźcie do Józefa, czyli o nabożeństwie 
do Przl'czysteg-o oblubipńc..'1 Przenajświętszej 
Man'i P., opiekuna Kościoła powszechn£'go. 
Warszawa, druk. St. Niemicry, 1894, 16, str. 
60, kop. 15. 
- Mipsiljc Maryi dla wspólnie odprawia- 
jących to nabożeństwo ułozon), a na szcze-
>>>
32 


LESZCZYNSKI 


g61ną cześć Niepokalanego Pocz
cia Boga 
Rodzicy zaofiarowany. Wyd. 218zf' popra- 
wioDl
 i pomnożone. War8zawa, M. Orgel- 
brand, 1898, 16, str. 154, kop. 20, 
- Nowy miesiąc marz('c, pOBwięcon,v ul, 
rah'
"al'8zt' J6zefowi św.. tlómaczeni(' z Iran- 
cnskieg-o. Warszawa, druk. St. Niemiery, 
1892, 16, 8tr. 158 i II, z ryciną, kop. 30' 
- Nowy miesiąc maj, rozważaniem prawd 
wi:lry u stóp Ma1')i uświęcony, Wyd. 5te. 
'Varszawa, nakł. M. Org-l'lbranda, uruk. 
Wieku, 1881, 16, str. VIII, 232 i U, kop. 40. 
- Toż. Wyd. 8. T:lmże, 1896,16, 8tr. 151, 
I,op. 40. 
- Maj lorl'tański, zaw\('rający wykład 
litanii do Matki Boźej. War8zawa, wła8ność 
i druk. St. Nit'miery, 1889, 32, 8tr. 80, z ry- 
ciną, kop. 15. 
- Miesiac czerwiec, n:lbo
eń8two dla czci- 
cieli Pana Jezu8a, zaw\('raj1!CI' 32 rozmyślań 
na pamh!tkę życia Pana Jezusa, m8zę św., 
litanią, odwiedziny, pit'śni i 8tosowne mo- 
dlitwy. Wyd, nowe, za życia jego je8zcze 
poprawione i pomnożone. Tamże, lt'98, 16, 
8tr. 390 i III, kop. 50. 
- Nabożf'ń8two do św. Józera, z różnych 
pobożnych ćwiczeń na cześć Jego ułoźone. 
Tamże, 1889, 16, kop. 15. 
- Nabożeństwo do Przenajśw. Set'ca Jezu- 
sowego, ułożone na 8zczeg-ólną cześć Bożl'j 
Matki. Tamże, 1886, 16.. 8tr. 512, kop. 60. 
= 4, złp. 
- Nowenna na cześć Wniebowziecia N. 
Maryi Palili) z oktawą przed i pó tejżl' 
Ul'oczystm\ci. Tamże, 1896, 16, 8tr.98, kop. 15. 
- Officium o Przf'najśw. Maryi P., Offi- 
cium parvum, z przydaniem krótkich obja- 
śnieiI. Tamże, 1891, 32, 8tr. 182, kop. 25. 
- Toż 8amo z przekładem łaciilskim, 8tr. 
117, kop. 40. 
- O pozbyciu 8ię nałogu przeklinania 
oraz koronka w tym celu ulożona. W
 d. 
4te, z drzeworytem, Tamże, 1891, 32, 8tr. 32. 
kop. 5, 
- Rozmowy katechizmowe dziadka z wnu- 
kami. Tamże, 1889, 8, str. 98, kop. :?O. 
- Różaniec ilustrowany, z rozmyślaniami 
i modlitwami prz) każdej tajl'mniey. War- 
8zawa, M. Org'elbrand, druk. St. Nil'miery, 
1886, 8, 8tr. 67 i 1 nI., rb. 1. 
- Różańcowe rozmYBlania i modlitwy, 
zwane Żywym r6żaiłcem. Warszawa, nal,ł. 
i dł'Uk. St. Niemil'ry, 1893, 32, str. 6 i 16 
kartek, kop. 15. 
- Kr6tki rys życia świqteg'o Feliksa, 
8zezeg-ólnf'go patrona chorych dziatf'k. Wv- 
danie 2. 'ramże,'1887, 8 mała, 8tr. 51, kop. i5. 
- Wielbij dUllzo moja Pana, książka do 
nabożf'ństwa i pobożneg'o rozmyślania. Wy- 
danie 6te popmwiolll'. Warszawa, M, Org'el- 


brand, 1896, 16, str, 558, na papierze zwy- 
czajnym kop. 90; na papierze wf'linowym 
rb. 1'20. 
- Majowe Zdrowaś Marya czy li l'ozpa- 
miętywanie Pozdrowienia anil'18kiego na 
każdy dzieli tl'go miesiąca. Warszawa, wla- 
8ność i dł'Uk. SI. Niemiery, 1890, 16, 8tr. 
112, kop. 20. 
- Toż. Wyd. 3. Tamże, 1900, 16, 8tr. 144, 
kop. 25. 
- Majowe wielbienia Maryi w litaniach 
loretmiskich, na każdy dzieli tego mie81ąca 
rozłożo1le, czyli tychże litanii wykład, War- 
8zawa, Gebethner i WolU, Wilno, druk. J. 
Zaw:ldzkiego, 1894, 8 więk8za, 8tr. 512, rb, 1. 
- Majowe . Witaj Królowo. czyli rozpa- 
mietywanif' tt'j antyfony na każdy dzit'ń 
maJa rozłożone. Warszawa, własność i druk. 
St. Niemiery , 1892, 8 mała, str. 192, kop. 25. 
- l\lajowe .Zdrowaś Marya. czyli rozpa- 
miqt) wanie Pozdrowienia aniel8kiego na 
każdy dzieli tego miesiąca. Wyd. 2. Tamże, 
kop. 25. 
- Święta Zytta, 8łużąca, opowiadanie dla 
08ób w 81użbie z08tających. Wyd. 2. War- 
8zawa, nakł. M. Orgelbr;md1l, druk. S. 01'- 
gelbranda 8ynów, 1885, 8 mala, 8tr. 170, 
kop. 50. 
- Żywot bl. Anioła z Akry, Kapucyna 
misyonarza z prowincyl K08encyi, z opi8u 
w jł:zyku włoskim na polski przełożony. 
War8zawa, wła8ność i druk. St. Nil'miery, 
1888, 8 mała, 8tr. 48, kop. 15. 
- 
ywot św. Antoniego z Padwy z za- 
konu Braci mniejszych św. Franciszka z A8- 
8)"ŻU. Tarnżf', 1888, 16, 8tr. 132, kop, 20. 
- Żywot św. Bem'dykta Labra, ż('braka, 
świeżo przez Ojca t\w. Lf'ona XIII kanoni- 
zowanego. Kraków, druk. W, L. Anczyca 
i Sp., 1882, 8, 8tr, 2 tyt., 8tr, 56, hal. 40. 
- Toż. Wyd. 3. Warszawa, druk. St. 
Niemiery, 1896, 8 mała, str. 54 i II, kop. 15. 
- 
ywot Lł. 
'eliksa z Nikozyi, braci8zka 
zakonu Kapucynów, św\('żo przl'z Ojca św. 
Lt'ona XlU beatyfikowaneg-o. Tamżl', 1889, 
8 mala, str. 145 i 1 nI., z ryciną, kop. 30, 
- 
ywot św. Franci8zka z A8syżu. Wy- 
danie 2gie poprawione, dwa tomy w jednym. 
rramże, 1889, 8, litr. 203 i Ul + 261 i III, 
rb. 2. 
_ Toż. Wyd, 3. Tamże, 1895, 8, 8tr. 342, 
kop. 80. . 
- 
ywot św. Jana Rossi, kapłana rzym- 
skif'go. patrona chorych na nerw
". Kraków, 
nakł. K. J
drkiewicza, dł'Uk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., lH82, 8 mała, str. 59 i 3 nI., hal. 40. 
- Toż. Wyd. 2. Tamźf', 1888, 8, 8tr, 56, 
kop. 15, 
- Żywot BW. Joachima i św. Anny, ro- 
dziców Matki Bo:J.ej. Tamże, 1891, 8 mała, 
8tr. 99 i 1 nI., kop. 30.
>>>
LESZCZYNSKJ - LETTNER 


33 


- Zywot św. Klary z Montefal1m, Tercy- i druk. Gazety polskiej, 189], 8, Rok II, 
arki i August., anki. Kraków, nakło K. Jedr- 1892. 
kiewicza, druk. W. 1_. Anczyca i Sp., lt!82, Leszek Biały. Ob. Kroto8kl K. (Stosunki). 
12, 8tr. 84 i 2 nI., hal. 50. LESZEK Kazio. Dla córu8i. K81ażeczka dla 
- Żywot św. Klary z A88Yżu, założ.r ciel - dzieci z obrazkami i wiC'rszykami. War8za- 
ki .zakonu sió8tr ubogich, 
(JarY8ek, 2 tomy wa, M. Arct, U,99, 4, str. 8 i ryc., kop. 50. 
w Jednym. .Wy
. 2 poprawIOno. War8
awa, _ Dla 8vnt'czka, K8iążeczka dla dzieci 
druk:QSt. NIemIery, lt!91, 8, 8tr. 374 I IV, z obrazkami i wier8zykaml. Tamże, 1899, 
rb. 1 
o. .' 4, 8tr. 8 i ryc, kolor., kop. 50, 
- 
ywot MatkI Bożej. W,yd. 2. Warszawa, z LESZNA Józef. Ob. Jachowicz Er. 
nald. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1887 8, 8tr. 1 nI., 370 i III, rb. 1'80. Lesz.no (w
elkopolskie). Ob. Jarochow8ki Kaz. 
....' .. (Opowmd;ulla). 
- L.ywot Matki Bożej. Wyd. lIu8trowane, .' . . 
ozdobione 7 chromolito"rafiami i 78 drze. LETOURNEAU Karol dr. RozwoJ moralnoscl, 
worytami. Tamźt', dr
k. W. L. Anezyca i przeklad J. ł'. Bezpłatny dodatek do .Pra- 
Sp. 'w Krakowie, 1900, 4, 8tr, 344, rb. 8. wdy. 'Var8zawa. druk. 
. Kowalewsklego, 
.... t . St . I K tk ' K k . 1891, 8, 8tr, IV, 405, Hl I II, rb. I-50. 
- L.Ywo 8W. am8 awa 08 l. ra ow, 
druk. Czasu, 1891, 8. 8tr. 55, l. LETRONNE H. Tadeusz Kościu8zko I Napo- 
_ Toź War8zawa Niemiera lR90 16 8tr leon Bonaparte. Zbiór myśli i zdań wyję- 
48 kop 't5 ' ",. tych w u8tępach z dzieł i pi8m panów: J. 
, Ż' t'. W . B . d' i k Michelet, K. Falkenstein, L. Siemit'ń8ki, A. 
- ywo 8W. aw
zynca z .rn.1 IZ, k
- Towiań8ki, A. Thiers, Ludwik Napoleon, 
płana za
on.u KapuC) nów. Krakow'!la . Las Case8, Beautcrne, E. Bournier, ksiadz 
K. Jędrklewlcza, dru
. W. L. Anczyca I Sp., Lacordaire, klliadz de Pradt, L. Bignón, 
]882, 8 mała, 8tr, 59 I 2 nI., hal. 40. Hugo Kołłątaj, \V. Wielogłowski, Zygmunt 
- Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakło i druk. Kra8iński, Adam Mickif'wicz, Juliusz Słowa- 
St. Niemicry, 1887, 8, str, 53, kop. 15. cki. Z dodatkit'm: .Krótkiego porównania 
.... d d . h' . t h M h"ch dwóch meżów., pod\"ktowanego na 
- 
y
ot w'! z!estu trzec swu
 
c '. 
- dl'Odze spirvtvzmu przez Ducha Adama Mi. 
czenm
ow Japon
klC'h z zakonu: br
cI m
leJ- ckiewicza. iladto cześć pI'zC'dmowy z dziela 
8zych sw. .Fra
cI8zka, przez Ojca sw. PlU8a później wyjść mającego pod tytułem: .Pa- 

X kanomzowanych. Tamżt', lR87, 8, 8tr. miętnil, pośmiertny Napoleona I., tąż 8amą 
31, kop. 40. . ... drog-ą spirytyzmu przf'z Ducha Napoleona 
- 
yw
t pler
'
z
 c
 81edmIU 8wlt:tych J podyktowanego w języku pol8kim we 
slup: Ma
YI, Serwltow. ramże, 1888, 8 mała Lwowie 1869 roku. Lwów, Wydanie, naklad 
str. 119 I l nI., kop. 30. i własnot;c H. Letronne. druk. Zakładu 
-- Zywoty świętych pań8kich na W8ZY8t- narod. im. OS80liń8kich, 8, 3 k. tyt., str. VI, 
kiC' dni roku, z przydaniem do każdego po- 188. 
żytku duchownego i wbu\ciwej modlitwy, LETTAU A. Heimat8karte ncbst kleiner 
tu
zi
ż na w
zystkit' uroczy8tości i święta Hcimatskunde. Leipzig-, Peter, 1886, 8, 8tr. 
krotkle naukI. W,yd nowe. Warszawa, nakI. 8, z kartami, po fen, 12. 
M; Orp:t'lbranda, druk. S. 
rg-elbranda. 8Y- l. 08tpreU88enj I. WestpreU88en: S. Pommern; 6. 
now, 1898, 4, 8tr. 1 nI., V I 1177, rb. 3'60; P08enj 7. Schle8len. 
na papierze welinowym, rb. 4'80. _ Toż. Tamże, 1898, po 8 str., z mapą 
_ Ojciec Prokop Kapucyn. Warszawa, kolor., po fen. 15. 
nakl. i druk. St. Niemierv, 1895, 8 mała, l. Provlnz OHtpreU88enj I. Pro,"" WestpreU88enj 8. 
8tr. 68 i VI, z portretem, kop. 45. Prov. Posellj 7. Prov. Schle8len. 
LETTE. Kurzcr Leitfaden ZUtJl Erlernen 
:- Ob. Bonawt'nturaj Faber O.; Gra
.ow: der letti8chen Sprache, von cinem Letten. 
8kl Germ. (Mowa); GraDl'I1o O.; Koźmm8kł ]'lUtau, AIIunau, lł:!8t!, 8, str. 52, fen. I:!O. 
Honorat Kap. (
ywot); Liguori Alf.; Mon- . 
fort-Grignon (1890); Scaramelli O.; Szaniaw- .Lelłen (Iettlsche). Ob. BC'zzcnberger Ad.; 
ski Klem (1895)' Wt'ntura Joach. Blelenstem A.; Dornet J.; ManteufeI GU8. 
:. ' . (Uibliogr. 1895); Quning R. (!\fytholog. 1892); 
leszczyns
1 Stanisław król. Ob. Boureull
 Hosenberger (1830); Weinberg H. u. Raeu. 

. (La fam
lI(' 1
93); 
?)"e P.; Jarochow.8kł ber (Gehirn 1897); Wint.f'r (Hochzeit8brl1uch.. 
Kaz. (OpowIadama); KIl'kor A. H. (Gdzie); 1894) Wiss,'ndorff H, (1898); Zubaty Jos. 
I
mar J. (188j);. Nitschman H. (Pt'rlen 1897); (Iett. VolkBIit'd 1896). 
Zlemba Teof. (FIlozof dobroczynny U,88). LETTNER Gustaw. Ustl'ój, 18tota i 8tanowi- 
Leszek,dwutyg-odnik powieściowy dla oświa- liko ag'onn w komedyach Ary8tofanesa. Odb. 
ty i rozrywki. Wychodzi 19o i 15go każde- z t. XV Rozpl'aw Wydziału filolog. Akade- 

o mie8iąca. Dod. do Gazety polskiej. Ber- mil umiej. Kraków, druk Uniw, Jag., 1890, 
hn, redaktor odpow. Fr. Załachow8ki, na/"I. 8, str. 212, 


II'lIOIIlUI" T. III. 


5
>>>
3i 


LETTOW-VORBECK - LEWANDOWSKI 


LETTOW-YORBECK v, Dcl' Krieg von 1806 
und 1807, Band III: Dei' Fcldzug- in Polen. 
&rlin, E. S, Mittlei' & Sohn, UI93, 8 wiq- 
ksza, str. 209, z mapą i 8 szkicami. 
Lettre adres8ee a Sa Maje8te I'empt'reur 
d'Autrichp par un g'entilhomme polonais. 
Hf'rlin, Schm'ider (.t C., 1852, 8, 8tr. 16. 
'W 8prawie Ad. Potockiego, mylnie WleJopo18kie- 
mn w Bibliografii przyznany. 
- ouverte d'un g'l'ntilhorume polonais du 
Grand Duche de Posen au prince de Bis- 
marck. B. w. m. (Berlin ?), lł:!86, 8, 8tr. 10, 
fen. 80. 
- aux journaux A propos deI! atrocites com. 
wi8es ..n Pologne par Ull teruoin oculaire 
chh'urgien en chd du corps d'Y ordan. Pa- 
ri8, E. Dentu, librllire.edit('ur, UI93, 8, 8tr. 16. 
Lettres normallues etc. T. Brne 92me li- 
vraison, Pari8, Lacretelle, 1820, 8, 
o K08clu8zce. 
LEUBE W. dr, prof. Hi8torya wydoskonale- 
nia ł znaczenie ct'wnika żołądkowcg'o przy 
leczeniu i rozpoznawaniu chorób żołądka, 
przekład dra L. A. Andersa. Odb. z Gazpty 
lek. War8zawa, E. Wende i Sp., druk. Ga- 
zety lekar., 1800, 8, 8tr. 59 i 1 nI., kop. 30. 
- O zaburzpniach przl'ml:my matt'ryl i 
ich zwalczania. Otlczyty klinicznl', 105. War- 
szawa, 1897, 8, kop. 30. 
Leubus Kloster. Ob. Thoma W. (Dil' coloni- 
sator. TMtig'klit 1894). 
LEUCHS. Adrp8sbuch aller LlI.nder der Er- 
de der Kaufh'ute, Fabrikantt'n, Gewprbtrcl- 
bendl'n, Gut8bpsitzl'r etc. 5tl' Ausg'ł\bl', Bd. 
9 und 24. Ntil'l1berg', C. IA'uchs & Com p., 
1881, 8, 8tr. 72 i 672 + 28 i 192, po 1111'. 12. 
9. Schle81en und I'o
elli 24. RU88hmd mit I'olen. 
- Toż, Band 9. 8te Aufl. Tamże, 1895, 
8, 8te. 4łi0 i 1265, 1111'. 20. 
9. Schl",len IInd 1'08en. 
LEUCHTENBERGER. Geschichtl\ der hOherpn 
Lehr-An8talt zu Kl'OtOllchill wl1hn'nd ihrp8 
f1infzlgj1thrig'en B\'8tehen8, Krotoszyn, 18H6, 
w 4ce, str. 84. 
Leukocytoza. Ob. Bit'g-ański Wład. 
leukoderma 8yphilit. Ob. Uhma dr, (1892). 
LEUTEMAM H. Króle8two zwierzat w obra- 
zaeh, ilustrowana historva natui'alna dla 
młodego wid, u, 263 obr;lzków chromolito- 
grafowanych z tek8tem objaśniającym w prze- 
kładzip Adolfa Dyga8iń8kieg'0. Kraków, 
nakło G. Gl'betlulI'ra i Sp., uruk. W. L. An- 
ezyca i Sp., (1881:1), 8, 8tr. 84, tablic XLVIII, 
kor, 6, rb. 2'40, 
LEUTSCHAT O. & E. LOCH Wandprkartl' 
durl'h das noruwt'stlichc &mlalld. Konig8- 
berg, Hartung, 1899, fol., 1: 50'000, karta 
litogr., fen. GO. 
Lew w bajce. Ob. Gór8ki K. (Die }'abel). 
LEW H, 
.vdow8ki humor ludowy, żydow- 


8CY dowcipni8ie ludowi, zebrał .... I. War- 
szawa, nakło H. Cohna, druk. Tow. komand., 
U198. 16, 8tr. 70, II i 1 nI., kop. 40. 
- Ob. Alechem Szalum. 
LEWAKOWSKI Karol. Di8cours de .... dr. Pll 
droit et mt'mbre ue la chambre d'Autriche, 
prol1once II. la seance du Congres de la paix 
du 26 aout 1892. Paris, impr, Reiff, 8, 8tr. 8. 
- Toż, du 26 aout 1892, Berne, 8, 8tr. 8. 
- Toż, II. Berne le 26 aout 1892. Paris, 
1899, 8, str. 6. 
- Mowa.... wygł08zona na zgromadzeniu 
wyborców dnia 7 marca 1897. 
- Propositiou et di8COUl'S du .... II. l'uniou 
intcrparlampntairl'. (Conferences de Christia- 
lIia le aout 1899. Pari8, 1899, 8, str. 7. 
- Uelacya p08elska dra.... na zgroma- 
dzeniu wyborców we Lwowie dnia 26 wrze- 
śnia 1886. Lwów. 
- Przed wyborami 1885. Trzy przemo- 
wy b. p08ła do Rady pań8twa z miasta 
Lwowa. Lwów, nakl. ąutora, druk. Gazet,v 
narodowej, 1885, 8, 8tr. 25. 
- Ob. Baudouin de COQl.t. R. (Sylwetki). 
LEWALD Fanny, Głos krwi, przekład Karo- 
liny SZ:llliaW8kif'j. Dod. do TYA'odnika po- 
w8zech. Warszawa, nakł. ;\1. Org'llbranda, 
druk. S. Orgelbranda synów, UI8l, 8, 8tr. 
77, kop. 40. 
LEWALD Karol. Hi8torya XIX wieku, lIa 
pod8tawie źródeł i uajnow8zych opracowań, 
od r. lłIDO-1888. War8zawa, nakł. Prawdy, 
dmk. K. Kowalf'wskieg-o, l8R8, 8, str. IV, 
634, V i 1 111., rb. 3'30. 
LEWALD Michał. Kilka myśli o błednvch 
kip runkach 8polf'cznośei. . Kr:lków, . nakł. 
autora, druk. W. L. Anczyc.a i Sp., 1883, 8 
mała, str. 153, kor. 2. 
LEWANDA L. Pol8ki magnat, tlómaczył 
z r08
j8kiego L. Lt'wicz (po hl'br..jsku). 
Wilno, l8H8, 8, 8tr. 63. 
LEWANDOWSKA Karolina. Radość dzicciecia. 
W 12 obrazkach i wil'rszykach. Warszawa, 
nakl. M. Arcta, 1897, 4, w karton., rb, 1'50. 
- Witaj wiosenko. Tamżl', (1897), 4, 8tr. 
11 nI., z rycinami w tl'kscie i tablicami ko- 
lorow., rb. 1. 
LEWANDOWSKA SI. z Ziołeckich. Swieta 
Anil'la .Merici, zalożycit'lka zakonu św. Ur- 
8zuli. Wvd. ozdolJiont' drzpwol'vtern. Poznań, 
druk. J.' Leitgebra, lH82, 8, 8tr. 4 nI. i 317, 
mr.2. 
- Ur8zulanki w Pol8ce, na pamiątkę 25- 
letnieg-o jubileuszu założf'nia klasztoru PP. 
Urszulal1l'k na zil'lIli naszpj. Poznań, druk. 
J. U'itg'ebra, 181:12, 8, 8tl'. 4 nI. i 99, mr. 1. 
LEWANDOWSKI Artur. Na gołoledzi, powieść. 
\Varszawa, nakł. G. Ceutnt'r8zwera, druk. 
A. Ginsa, 1891, H mala, 8tr. 136, kop. 75.
>>>
LEW ANDOWSKI - LEWICKI 


8l 


LEWANDOWSKI J. H. Główne za8ady utrzy- 
mania zdrowia zwierzat domowvch. Wyd. 
2gie. WarllzawH, nnkl: W. Woilz y n8kit'go, 
druk. TowarzY8twa komand, 1897, 16, str. 
XI i 65, kop. 20. 
LEWANDOWSKI Kazimierz. Lais (pot'zye). 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Związ- 
kowa, Gebpthncr i Wolff w Warszawip, 
1900, 11), 8tr. 120 i 1 nI., kor. 2. 
- Szella, wiersze. Kraków, nakł. autora, 
S. A. Krzyżanow8ki, druk. Związkowa, 1893, 
16, str. 126 i 1 nI., kor. 1'60. 
LEWANDOWSKI Piotr ks. Prawdy wiary i 
obyczajów, oparte wyłacznie na Piśmie 
św. Nowy Sącz, nnkl. i druk. J. K. Jaku- 
bow8kie
o, 1893, 8, I'tr. 548 i 1 ni., kor. 6. 
LEWANDOWSKI Rom. AleK. Do austrY3cklt'- 
go prawa asckuracyjnE'g-o kilka kWt'styj 
spornych. Odb. z Przeg-Iądu prawa i adm in. 
Lwów, nakl. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 
1893, 8, rstr. 14. 
LEWANDOWSKI R. A. Ruilolf dr. Uf'ber die 
Anwendung der Gah'anokaustik in der prak. 
tischen Heilkuude. Wit'n, Urban & Schwar- 
z('nberg, 1886, 8, str. 72, z30ilustr., kor. 
1'80. 
- Die Ęlektrotechnik in der praktl8ch('n 
Heilkundt'. Wlpn, A. Hartll'ben, (1883), 8 
mała, litr. XVI, 384 i 95 r
'cin w tpkscie, 
kor. 3'30. 
- Zur Elektl'O-K
'stoskopie. Nadb, z Wit-- 
ner Klinik. Wie n, Urban & Schwal'zf'nberg, 
1891, 8, 8tr. 353-387, z rycinami. 
- Elektrodiagn08tik und Elpktrothl'ł'IIpie 
ein8chlie88lich der phY8ikali8chen Prop:1dpu- 
tik. Tamże, 1887, 8, 8tr. VIII i 440, z 170 
ilustracyami, kor. 12. 
- Ueber die Sonnen-, Aether- und Strnhl- 
Apparate und deren therapE'utische Verwer- 
thung. (Klilli8che Zelt- und. Streitfragf'n, 
VII, 10). Wien, A. HOIdt'r, 1894, 8, 8tr. 28, 
kor. 1'20. 
LEWANDOWSKI W. ks. Katechizm czyli wy- 
kład wiary chrześcijań8ko- katolickiej dla 
8zkół ludowych, pomnoź
'1 I wydal k8. Ma- 
cit'j Pajor. W.rd. 3. Kraków, nakl. G. Ge. 

thnera I Sp., druk. W. L. Ancz.\'ca i Sp., 
888, 8 mała, 8tr. 264, kor. 1'20. 
-- Toż. Wyd. nowe przejrzane i popra- 
wione. Warszawa, nakl. Gehethnf'ra i \Volffa, 

ruk. St. Nipmiery synów, 1897, 8 mała,8tr. 
51 i l nI., opr. kop. 50. 
- Katpchizm mnif'j8zy, za pozwoleniem 
śp. autora .... uzupełnił ks M. Pajor. W
rd. 

te. Kraków-War8zawa, naklad Gebethnera 
I Wolffa, drnk. W. L. Anczyca i Sp., 1885, 
16, 8tr. 52, hal. 20. 
- Żywot BW. Wojciecha, bi8kupa i m
- 
czennika. Wydał ks. WI. Woliń8ki, probo8zcz 
w Oporowie. Poznań, druk. i 8kl. gl. W. Si- 
lIlona, 1884, 16, 8tr. 71. 


LEWANDOWSKI Z. Eugen. Mowa wypowie- 
dziana na zebraniu m3zurllkil-j partyi l'.1do- 
Wf'j w Szcz\'tnie na 8ali .Deutsche8 Haus. 
9 Februara -1898 r. (Czytelnia mazurska Le- 
wandow8kieg,?). Królewiec, druk. Hartunga, 
8kl. 1'1. u G. Labus('ha w Haasenbergu per 
Ra8chung:, (1898), 8, str. 16. 
LEVAUX J. W. o. mis\'onarz. Podrecznik dla 
czcicil'li Matki Boskiej pompejań8kiPj, z do- 
daniem nowenny, histor.YCzlleg'o opisu i 8tO- 
sownych modlitw, przełoż
 ła z francu8kiego 
A. B. Warszawa, druk. St. Niemiery 8ynów, 
lH9
, 16, !Itr, 81 i l nI., z ryciną, kop. 20. 
LEWDlK P. F. K f'woliucii siemij nieskolko 
p:u'alh-\t'j, Zur Entwickt'lung der Familip. 
Lwow, tipogr. 8tawropigij8kago instituta, 
1884, 8 mała, 8tr. 41 i 1 ni.. kor. 1'20. 
LEVEBVRE Al, ks. T. J. Pociechy, przez ks. 
St'wpryna Pa8zkowskiego z francuskiego 
przełożone. Wyd. 2. Nowy Sącz, nakl. i druk, 
J. K. J:abubowskiego, 1896, 8, str. 2 nI., 277 
I 2 nI., kor. 2. 
LEWENBERG Alfons. Geometrya rzutowa 
tworów pipI'wia8tkow,)'ch, zt'sz. L War8za- 
w:!, nakło autora, K Wende i Sp., druk. J. 
Sikorskiego, 1899, 8, 8tr, 16. Za I i 08tatni 
ze8zyt kop, 35. 
CaloAt, 10011, rb. 8. 
LE)¥ES Jerzy Henryk. Hlstorya filozofii od 
Tale8a do Comtea, woln) prz
klad z 5g0 
,mgiel. wydania Adolfa Dyg-a8ińskiego, t. I. 
Filozorta 8tarożytna. War8zawa, nakl. A. 
Lt'smana, G. Ct'ntner8zwer, druk, Ig. Zawi- 
szew8kit'g'o, 1887, 8, str. 584, zniż. rb. 1. 
- Zagadnif'llia ducha i życia: Podstawy 
przf'Rwladczl'nia, przetłómaczyl J. K. Potocki. 
Wyd. im. T. T. Jeża, VI. Warszawa, Ge. 
bethllf'l' i Wolff, Pt'tersburg, Br. Hymowicz, 
druk. J. Jeźyń8kiego, 1891, 8, 8tr. 408 i II, 
rb. 2. 
LEWESTAM Fr. Ob. Goethe (Gotz)j Grego- 
rowiez Ferd. (Lukrecya B.). 
LEWICKI dr. Kiriłl Tierleckij, jepi8kop luc- 
kij iostrożskij. Pf'tl'r8burg, 1885, 8, str. 34. 
LEWICKI ks. dr. prof. 'Ob. Goffine k8.; Mę- 
cioski Józef k8. (1888); Moraw8ki Adam 
(św. Stanisław K. 1887); Róża duchowna 
(1886). 
LEWICKI Analol dr. prof. Ein Blick In die Poli- 
tik Konig- Sigmunds gt'gen Polen in Bl'zug 
auf die Hussitt'nkt'if'ge, 8eit dt'm Kl\smarker 
Frit'df'n. Odb. z Archiv fłlr o8terr. Ge8chich- 
te, Band 68. Wien, C. Gerold's Sohn, 1886, 
8, 8tr. 84, kor. 1'20. 
- Codcx epistolaris saeculi XV. Nadb. 
z Anzeiger der Akademie dei' Wi88. in Kra. 
kau. Krakau, Univ.-Buchdr., 1891, 8, str. 
163-181. 
- Toż, tomu8 II, 1382-1445. !\fonumenta 
medii aevi hi8tol'ica, XII. Cracoviae, lIump$. 
Academiae litterarum, Spółka wydawnicza,
>>>
86 


LEWICKI A. - LEWICKI F. 


łyp. Uuiv. Ja
., 1891, 4, 8tr. LXXVII, 531 
i 1 nI., kor. 12. 
_ Toż, tomu8 III. Monumenta mp£lii aevi 
historica, r('s gpstas Poloniap illustrantia, 
XIV. Tam
(', 1894, 4, 8tr. LXXX, 665 i 1 nI., 
kor. 10. 
_ Toż, tomu8 III. Nadbitka z Anzeiger 
der Akademie der Wi8sens. Tamże, 1894, 8, 
str. 109-126. 
_ Dzieje narodu polskiego w zarY8ił-. 
War8zawa, nakl. Gebethnel'8 i Wolffa, dl'Uk. 
E. Skiwskieg-o, 1899, 8, str. 499, rb. 2. 
_ Index actorum saeculi XV, ad res pu- 
blicas Poloniae spectantium, quae quidem 
typi8 edita sunt, e:x:cepti8 his, quae dr. A. 
Prochaska in Codice Vitoldi et dr. A, Sokolow- 
8ki atque dr. J. Szujski in Codice t'pistola- 
rum 8. XV t'didprunt, colh-git .... Monumen- 
ta medii aevi hi8torica, tomus XI. Cracoviae, 
sumptibus Academiae litterarum, typi8 Univ. 
Jag., 1888, 4, str. XVI, 581 i 1 nI., kor. 10. 
_ Konig Johann Albrechts Bericht fiber 
den Feldzug von 1497. Nadb. z Anzeiger 
dt'r AkademiI' der Wi8spns. Tamże, 1892, 
8, 8tr. 334-337. 
- A quel moment Witold devipnt-i1 Grand- 
Duc? Nadb. z Bullf'tin de l'Acad
mie des 
sciences. Tamże, 1894, 8, 8tr. 7 -9. 
_ Nieco o unii Litwv z Korona. Odb. 
z Prze gl. polskiego. Kraków, nakł. 'autora, 
Spólka wydaw., druk. Cza8u, 1893, 8, str. 
48, kor. 1'20. 
_ Powstanie Świdrygielly, ustE:P z dzif'- 
jów unii Litwv z Korona, Pl'aca uwif'ilczona 
pierw8zą nagrodą TowarzY8twa hi8tor.-liter. 
w Pal'y
u. Odb. z t. 29 Rozpraw Wy dz. hi- 
stor.-fiIoz. Akademii umiej. Tamże, druk. 
Uniw. Jag., 1892, fi wi
ksza, 8tr. 389, kor. 6. 
_ Przymierze Zygmunta, W. ks. litew- 
skiego, z królem rzymskim Albrt'chtem II. 
Odb. z 37 t. Rozpraw Wydz. hi8tor.-fiIoz. 
Akademii umiej. Tamże, 1898, 8 wi
k8za, 
8tr. 28, hal. 50. 
- O przymierzu Zygmunta W. ksi
cia 
litew8kiego z królem rzymskim Albrechtem 
II. (L'Alliance dp Sigismond, Grand-Duc de 
Lithuanie, av('c Albt'rt II rois dc Romain8). 
E:x:trait du Bul1etin de I' Acad
mie des scien 
ce8 de Cracovie. Tamże, 1898, 8, 8tr. 355- 
357. 
- Archivali8cher Rei8ebericht, Dre8den. 
Danzig-Konig8bprg. Nallb. z Anzpiger der 
Akadt'mie d..r Wissens. Tamże, 1892, 8, str. 
:164-369. 
- Ze studyów archiwalnych, I: Wstąpie- 
nie na tron polski Kazimierza Jagit'lIoilCZY- 
ka. Odb. z t. XX Rozpraw Wy dz. histor.-fiIoz. 
Akad. un
if'j. Kraków, G. Gcbethner i Sp., 
druk. Umw. Jag., 1885, 8, str. 40, kor. 1. 
- Toż, II: Przywilej brzeski. Odb. z t. 


XXIV Rozpraw Wydz. histor..fiIoz. Akad 
umipj. Tamże, 1889, 8, str. 29, ha
. 60. 
_ Unia florencka w Polsce. Odb. z 38 t. 
Rozpraw W
'dz. histor..fiIoz. Akadt'mii umiej. 
Kraków, Spolka wydaw., druk. Uniw. Jag'., 
1899, 8 większa, str. 70, kor. 1'30. 
- (Jpber das staatsrechtliche Vf'rh!l.ltniss 
Littauens zu Polpn ulltt'r Jag'ipllo uud Wi- 
told. Odb. z Altpreussische Monatsschrift, 
XXXI. Kijnigsberg i. Pr. & Kraków, G. Gt'- 
bethnpr i Sp., 1894, 8, str. 94, kor. 1'60. 
_ Zarys historyi Polski i krajów ruskich 
z nią połączonych. Kraków, nald. autora, 
G, Gebf'thnf'r i Sp., druk. Uniw. Jag-., 1884, 
8, str. 323 i l nI., kor. 3. 
_ Toż. W
d. 2. Tamże, 1888, 8, 8tr. 327, 
kor. 3. 
_ Zarys historyi polskiej aż do najnow- 
8zych cza8ow. W
'd. wi
ksze 3cie, uzuppł- 
nione historyą porozbiorową. Kr:Jków, nakl. 
G. Gebf'thnpra i Sp., druk. W. L. Anczvca 
i Sp., 1897, 8, str. 539, kor. 6. . 
_ ZarY8 historyi Polski i krajów ruskich 
z nią po'ączoll
'ch, podr
cznik 8zkoln.v, apro- 
bowan
' przez Wysoką c. k. Radę szkolną 
krajową. W:yd. skrócon('. Kraków, G. G('bcth- 
ner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1893, 8, 8tr. 
196, kor. 2. 
_ Toż. Wyd. 2. Tamie, 1898, 8, str. 203. 
kor. 2. 
_ Ob. Czcrmak; Papee Fr. (1899). 
LEWICKI A. dr. & MATIJEW t Istorija kraju 
rod
'nnoho, ul'zebnyk dla wY8szych klas 
szld' sf'rednych. Lwów, nakło fondu krajt'- 
woho, druk. im. Szpwczenka, 1895, 8, str. 
259, V i l ni., opr. kor. 2'40. 
LEWICKI Andrzej Justyn. Oda JW. Michało- 
wi GIt,bockif'mu przez ...., profe80ra Berdy- 
czowsldego. Berdyczów, 1802. 
_ Wicrsz .... NN, WW. i filozofii doktora, 
profe88ora litlIratury w gymnRzyum Wileil- 
skiem do Jakoba Antonieg'o Briotet kończa- 
Cf'go rok pit,:tnasty roku 11:!O8. Wilno, druk. 
XX. Bazylianów, 8, k. 3. 
LEWICKI Bolesław. Rocznik VII asekura- 
cyjno.ekonomiczny z kalendarzpm nil I'Ok 
1898. Lwów, H. Altenberg, druk. K. Wies- 
npra, 8, str. 226, z og-łoszeniami, opr. kor. 3. 
_ Toż, na 1', 1899. Lwów, Księgarnia Poi- 
ska, druk. f'łowa Pol8kipgo, 8, 8tr. 248, 
z ogłosz., kor. 3. 
- Ob. Caro Lf'ol-'. (Kwestya ż)'d,). 
LEWICKI Cels. Głos publicznolici czyli list 
otwarty do rl'dakcyi w8zy8tkich wal'8zaw- 
skich dzienników i tygodników ogólncj tre- 
ści. Wm'szawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 
1886, H mala, str. 15, Iwp. 15. 
LEWICKI F. K. M(iestPczko) Jarmolincy. 
Sceny iz narodnawo by ta. Kiew, w Uniwer- 
syteckoj typogt'aCii, 1870, 16, str. 152.
>>>
LEWICKIJ FT. - LEWICKYJ K. 


87 


- Miesteczko Czerno-Ostrow. Tamże, 1872, 
16, str. 33. 
LEWICKIJ FI. O. Opis aktowoj knig-i Idjpw- 
skago-cientraInag'o archiwa, nr. 2044. Ki- 
jt'w, 1888, 8, str. 67 i 5 nI. 
LEWICKI Feliks. Dwie cywilizacye, rzC'cz 
publicznie odczytana na jubileuszu 501C'tnit'j 
r1zialalności F. H. Duchiilskit'g-o. Orlh. zOlo. 
ilU polit
'cznego. Kraków, dl"Uk. W. L. An- 
czyca i Sp., 11:\85, 16, str. 40, hal. 60. 
- Nit'wola, urywki z pamiętnika Sybira- 
ka. Lwów, nakł. i druk. Gazf'ty narod., 
1887, 8, str. 88. 
- Pro nihilo, sprawa Kamiilski.Schwarz. 
Wyd. 2g-ie uzupełniont'. Stanisławow, wyda. 
wnictwo Echa z Pokucia, druk. J. Dankie- 
wicza, 1883, 8, str. 16. 
- Oblę
t'nie Stanisławowa przez Moskali 
w 1739 r. Obrazek hi
toryczny. Tamże, nakło 
wydHwnictwa .Kroniki-, 1879, 8, str. 32. 
- Węgrów. Obrazek historycl':ny pamięci 
przyjacit'la Emila LecIerc. Tamże, 18ijl, 8, 
str. 39. 
- Wipnipc jubilt'uszowy, pismo zbiorowe 
na uczczenie 501etniej dzialalnosci F. H. 
Duchiilskieg-o, wydane pod rpdakcyą... Kra- 
ków, oslkł. druk. Zwiazkowej, ]2 pażdl':ier- 
nika 1885, 4, str. 24, hal. 80. 
LEWICKIJ Iwan Neczuja. Zaporożci. Opowi- 
danit'. Rusko-ukr:1ińska hiblioteka, nr. 1. 
Lw&w, nakło Jewht'nia Ołesnyckoho, 1884. 
1
, str. 42. 
LEWICKIJ Iwan Em. H(lłycko.ruskaja biblio- 
grafia za 1887 h. Odb. z Literaturnoho sbor- 
nyka. Lwiw, nakl. autora, typogr. staurop. 
Instytuta, 1888, 8, str. 69 i 4 nI.. kor. 2'40. 
- Toż, za h. 1888. Tamże, 1889, 8, str. 
129 i l, kor. 2, 
- To
, za h. 1889. Tam
e, U\90, 8, str. 
129 i l nI., kor. 2. 
- Toż XIX stolitia, z uwzhladnC'niem 
!I':dallij, pojawywszych sia w Uhorszcl':yni 
l Bukowyni, 1801-1886, t. I, 1801-1860, 
Tamże, 1888, 4, str. 161, kor. 15. 
- Toż, t II, 1861-1886. Tamżl', 1895, 4, 
str. VIII i 736, kor. 62. 
- Dmytro Detko, ruskij wojewoda JWrf" 
m.\ skij, istorycznf' opowidanle. Knyżoczki 
dla silskoho i mijskoho naroda, 6. Lwiw, 
kosztom komiteta dla wydawania klly
ok 
dla narodK, druk. A. Wajdowiczowoj, 1882, 
16, str. 23 i l nI. 
- Obozrinije obszczestwenno-t'konomiczno- 
h.o stroja na jużnoj Rusy w kniażeskyj pe- 
riod i w wremja polskoho władvczt'stwa. 
L:wiw, nakł. autora, druk. Instytuta stawro- 
pig., 1881, 16, str. 36, hal. 40. 
- Porażenie Tatariw pili Mart
 nowom 
w 1624 roci, istoryczne opowidanie, nap)"- 
Baw.... Ku)'żoczka dla si/skoho i mijskobo 


naroda, n. Lwi w, kosztom Komitt'ta dla 
wydawania knyżok dla naroda, druk. A. 
Wajdowiczowoj, 1882, misiać sicz('ń, 16, str. 
47 i l nI., hal. 16. 
- Prawda ruska, pamiatuik I':akonodatnyj 
pmwa ruskoho z Xl wiku. Lwów, Księg'. 
zakładu Stauropig., 1895, str. 51, kor. 1. 
Lewicki lan, artysta. Ob. Bartynowski WI. 
(W spomllienil'). 
LEWICKI Jan prof. Ob. Platon (1892); Schen- 
kei Kar. (Cwicl':enia 1892); Sprawol':danie 
gimn, w Przemyślu (1885), 
LEWICKI Kazimierz. PSl':czelnictwo, I':biór 
wiadomości o żyeiu i przyrodl':ie pszczół do 
potrzeb pszczelarzy zastósowany, oraz prze- 
wodnik rac,\"onalnt'go prowadl':t'nia pasieki 
w ulach ramowych systt'mu.... Warszawa, 
Muzeum pszczelnicze, druk. J. Bergera, 
l8ii2, 8, str. 3 nI., 137, V i 36 drzt'worytów 
w tekscie, rb. 1'20. 
- Toż, w ul(lch ramowych warszawskich. 
Wyd. 2gie poprawione i powi:kszOl1l'. War- 
Sl':awa, nakł. autora, druk. B. Kopczyńskit'go, 
1888, 8, str. 5 nI., 178, V i 1 nI., z 39 drzp- 
worytami w tt'hscie, rb. 1'20, 
- Toż, w ulach ramowych warszawskich 
i hezdt'nl,;ach z nastawkHmi. Wyd. 4tt' po- 
prawione i powiększont'. Warsl':awa, Gebf'th- 
ner i Wolff, nakl. i druk. A. Pajewskiego, 
1896, 8, str. 2 nI., 202 i V, z rycinami 
w teksci(', rb. 1'50. 
- Pczełowodstwo, swod sWipdit'nyj o żi- 
zni i prirodip pCl':eł, s wtfJrag-o polskago 
izdanija pieriewil'ł J. Lubarskyj. Warszawa, 
izd. Istomina, 1888, ł:!, str. 1!:19 i VI. 
- Ul O"ospodarski, czyli bezdenek snozo- 
wy z nadstawką ramkową, najlppszy sposób 
wyzyskiwania pszczół prl':pz zabieranit' ma- 
tki na cl':as głównego pożytku. W .Doda- 
tku- Ulf'pszenia ula ramowego warszaw- 
skipg-o i miodosytnictwo, do druku opraco- 
wał Konrad rrószyilSki. Wanzawa, nakl. 
K. Prószyńskiego, Gebethner i Wolff, druk. 
J. Filipowicza, 1893, 8, str, 144. z r
'cinami 
w tekscie, kop. 75. 
LEWICKYJ Kost' (Konstanty) dr. Pro kasy 
pożyczkowi, razom z Statutom towarystwa 
kasy pożyczkowoji Własna pomocz. Wydaw. 
Pr08wit.y, 119, Lwów, druk. im. Szewczen- 
ka, 1889, 8 mała, str. 46 i 2 nI.. hal. 20 
- O nabutiu nedwyżymosty pry exeku- 
cijnij prodaży, studia I': prawa cywilnoho. 
Lwów, 1892, 8, str. 43 i 5 nI. 
- Pro polowi poszkody. Proś wita, nr. 
154. Tamże, 1893, 16, str, 24, hal. 12, 
- O dzisif'jszej przysiqdze stanowczej, do- 
wodzenif' celem ulżenia sumieniu i zapobie- 
żenia krzywoprzysięstwu, studyum z cywil- 
nego proepsu. Lwów, nakł. autora, H, Al- 
tenberg, druk. im. Szewczenka, 1888, 8, str. 
2 nI., III, 147 i l nI., kor. 3'20.
>>>
38 


LEWICKYJ - LEWINSKI 


- Nimecko-rusklj słowar wysłowlw pra- 
wnyczych i administracyjnych. Lwów, nakl. 
Towarystwa im. SZt'wczenka, 1893, 8, str. 
V, 3 ni. i 528, kor. 7. 
- Nasza swoboda albo jaki my majemo 
prawa. Lwiw, druk. im. Szewczenka, 1&38, 
16, str 29 i 5 nI., hal. 14. 
- Szczo maje robyty Proświta na osnowu 
no\łoho Statutu. ProBwita, nr, 140. Lwi\w, 
1892, 16, str. 30, hal. 20. 
- Nasz zakon hromadskij, abo jaki my 
majem prawa i powynnosty w hroma(ii. 
ProBwita, 112. Lwów, druk. im. Szewczt'n- 
ka, 1889, 12, str. 122, hal. 60. 
LEWICKIJ Dr. I. Anna Alojza Ostrobkaja 
(istor. oczt'rk). Kijew, 1883, 8, kop, 40. 
- Hanna Montowt, istoriko-bytowoj oczf'rk 
Iz żizni wołynskago d\Vorianstwa w XVI 
wit'kie. Kijew, 1888, 8, str. 69, kop. 50. 
- Ipatij Potiej, kijewskij uniatskij mItro- 
polit. Petf'rsburg, 1885, 8, str, 33, 
_ Istoriczt'skoje opisanije władvmiro-\Vo- 
łynskago uspit'nskago chrama, postrojt'nna- 
f!:0 w połowinie XII widm kn. l\fstysławom 
Izjasławic7em. Kijew, tipogr. Kulżf'nkl, 1892, 
8, str. 132, z rysunkami. 
- Sodniallstwo w Polszie i Juho-zapad- 
noj Rusi XVI i XVII stolietja. Kijt'w, 1882, 
8, rb. 1. 
- Ob. Starina (1882). 
LEWICKI Rudolf ks. dr. Sprawozdanit' c. k. 
Rady szkohlt'j krajowej o stanie w
'chowa- 
nia publicznt'go w roku szkolnym 1881/2 i 
11382/3: Szkoły ludowe i semimuya nauczy- 
cielskie. Lwów, nakl. c. k. Rady, druk. Wł 
Lozińskipg'o, 1884, 4, str. 54 i 2 nI. 
LEWICKI Tadeusz. Prawo gort
'ilskit', rzec2 
o Bwlt'żo odkrytym na wyspie Krf'cic IItaro- 
f!:reckim kodpxie prawa cywilnt'g'o z w. V 
lub IV przed Nar. Chr. Odb. z Przeg-Iądu 
sądowo i administr. Lwów, druk. Ludowa, 
1887, 8, str. 29. 
LEWICKI Witołd dr. Darwinista w t'konomi! 
społecznej, szkic literacki. Odb. z Przef!:ladu 
sądowo i admin. Lw6w, Gubrynowicz i Schmidt 
druk. Ludowa, 1887, 8, str. 33, hal. 80. 
- Materyały do reformy gminnf'j w Ga. 
1łcyi, zestawione z polecenia Wys. Wydzialu 
krajowt'go z dnia 16 sif'rpnia lH87 do LW. 
41981. Lw6w, nakl. W
'działu, G. St'yfarth, 
druk. I Zwiazkowa. 1888, '4, str. 1 nI., 45, 
35, 19, 33, 38, 17, 24, 9, 12, 7 i 10, kor. 5. 
- Nasze. cz.y obce żywioły? stud.vum 
społeczne. Lwow, nakło Gazety narodowej 
druk. PilIera i Sp., 1889, 8, str. 89 i 1 nI.: 
kor. 2. 
- Proet's Wydziału krlljowt'go' z C. k. 
rzadt'm o kosv.ta likwidacvi fundusz6w szkol- 
nych okrł:/!-,owych. Odb
 z Gazety narod. 
T:III1;" ,h,,, I. r.:I1,,'ł\' ,,:!rod., 1881;, 16, str. 15. 


. - Samorząd gminn
' w Ga/icyi i d:deje 
Jego reformy, na podstawie :l:ródt'1 urzędo- 
wych. Tamże, nakl. Gazety narod., Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. PilIera i Sp., 1888, 
8 mala, str. 200, kol'. 3'60. 
- Dotychczasowe usiłowania w Sejmie i 
Wydziale krajowym mające na celu r('for- 
lilIJ ustawy gminnt'j. Temat na Zjazd pra- 
wników i I'konom, polskich w Krakowie 
1887. Odb. z Przf'glądu sądowo i adlllin, 
Lwów, druk. Ludowa, b. 1', (1887),8, 1 kartka. 
- Ob. Rozprawa (nad wnioskiem Romań- 
czuka 1886). 
. LEWICKI Włodzimierz. Z teoryi ułamków 
cląg'łych. Odb. z Wiadomości matem. War- 
szawa, 1900, 8, str. 8, 
- Kilka uwag- o wzorze interpolacyjnym 
Langrang"p'a. Odb. z WiadomoBci matem. 
Warszawa, Geł)('thner i WolU, 1899, 8, str. 
11, kop. 10. 
- Wstęp do teoryi funkc)j modułow
'ch 
eliptycznych, Nadb. z Prac matem..fizycznych. 
TamżI', 1897, 4, str. 5-43, z tabl. /itogr. 
- O wyrażeniach symt'trycznych z war- 
tOBci funkcyi modo m. Nadb. z VI tomu 
I'mc matf'Ill.-fizyczn. W
łrszawa, 1894, 4, str. 
5-19, 
LEWICKI Włodzimierz dr. Mowa akadt'mika 
...., wygloszona w imieniu polskiej mlodzie- 
ż.v nad zwłokami śp. Adama Mickiewicza 
w Krakowie duia 4 lipca 1890. Kraków, 
nakl. J. II. Rychtera, druk. A, Słomskif'go, 
1890, 4 wil;ksza, str, 2 nI., hal. 20. 
- Toż. Tarnów, nakl. mlodzit'ży akadt'- 
mickif'j, druk. J, Styrny. . 
,- Kilka my{;1i o 
df'i słowiańskiej. Kra- 
kow, nakl. autora, druk. A. Koziańsklego 
1898, 16, str. 27, hal. 30. ' 
-. Z powodu ostat.nłt'g-o bezrobocia w ko- 
palmach wljg-Ia na Sląsku. Kraków, nakł. 
Red. Glosu Narodu, G. Gf'bt'thnt'r i Sp 
druk. W. Korn!'ckil'go, 1900, 8 mała, str: 
48, hal. 15. 
- W 9811lą rocznice z\Vvciestwa racła- 
wickiego. Odb. z Satyr,.. 'Krnk6w, dn\k. 
Związkowa, 1892, 4, str. 2 nI., z ryciną. 
LEWICl L Ob. Lewanda L. 
LEWIŃSKI Felix Łukasz na Lewinie, z Bo- 
żey i Stolicy Apostolskiey łaski biskup Pod. 
laski, Sl'nator Kr61('stwa Polskiego, ordf'ru 
S. Stanisław:ł kawalrr. Uwiadolllil'nif' dye- 
cezyi Podlaskif'Y o zupelnt'm objeciu rza- 
d6w pasterskich. D;mv w Swletvrn dnia l:') 
miesiąca CZf'rwca UH9 rolm, fo"': 1 k. nI. 
LEWIŃSKI J. Ob. Martin Edw. (19001. 
LEWIŃSKI Jakub generał. Pamiętluki z r. 
1831, wydane staranif'm Towarzystwa przyj 
nauk pozn. z funduszu Bp. N. Brt'dkl'ajcza 
Poznail, K. KozImI ski. .ll'uk. Km"'f'l'a POZI\. 


.
>>>
LEWINSKI - LIBENSKY 


89 


. 


Inowrodaw, Ksit;g'. Dzi('nnika KujawsKif'g'o, 
1
95, fi, str. VlIl i 152, mr. 2. 
LEWIŃSKI Ludwik dr. Die brandel1burl!;ischc 
Kanzlei ullll das Urkundenwesen wllhrend 
d.,\, łtt:;.d.'\'ulI;!.' tk\' beiden ł'rstt-n hohenzol- 
Il'rschł'lI l\larl_grafen, 1411 -1470, t'in B(oi- 
t raI!; zu\' Verwaltungspmxis df'r Hohenzol- 
h'rn in d..\' Mark Bran,ll'nbu\'g' im XV Jahr- 
hUllllt'rt. Strassburg', J. H. E. Hcitz, 1
93, 
H, str. VII i 1
8, mr. 4. 
(Lewiński Stelan). Do JaśnIe Wif'lmożneg"o 
J('goUlOŚć Ksiqdza ..., biskupa "h'kwi Unit. 
skich w guberniach Podolskiey, Wołyńskiey 
i Kijowskiey, Łucł..iego kawalera ordt'ru 
S. Stanislawa.' Od nayobowiązailszych Szkoł 
Barskich pod dozorem professor6w Zakonu 
S. Bazylt'g-o W. zostai:!cych, w dzipń hnie- 
uin dnia 27 grudnia 1802 1', Odu. 4 m" k. 4. 
_ Do JW. .... b. Uniackiego, od szkół 
1)('rd,vczo\Vskich oda. B.'rdyczów, 1802, 4. 
LEWISON F. dr. O dyat('zie moczanowej. 
()dczyty Idinicznp, 59 i 60, Warszawa, 1893, 
I,op. 60. 
LEWKOWCZ Ksawe\'y dr. O etyologii zapa- 
leń opon mózgowo-rdzenio\V
'ch i znHczeniu 
rozpmmawczf'ln nllklócia lt;dżwiowt'g-o. Odb. 
z Przf'g-Iądu lekar. Krakow, nakl. p.utom, 
.Iruk. Uniw. Jag;., 19UO, 8, str. 37, z tabli('ą. 
_ O f'uchinini(' jako leku przeciwzimni- 
czym, Odh. z Przeg'l. lek. Tamże, 189
, 8, 
f'tr. 7. 
_ O fenokolu, 8118Ig-enie, chinopirynie i 
t'nchininie jako Brodkach przeciwzimniczych. 
Odb. z Przeglądu lek ar. Tamże, 1898, 8, 
str. 10, 
_ Pasorzvtv zimnicze, ich stosunek do 
ciałek i budo'wa cialka krwi czerwonego. 
Odb. z Przegl. lekar. Tamżf', 1
97, 8, str. 8. 
- O szerzeniu się zimnicy i możliwości 
zapobiegania jej endemiom. Odb. z Przegl. 
h'kar. Tamże, 189
, 8, str. 11. 
LEWSKI M. Modna dIuna, komcd) a w 4 
aktach. Stanisławów, nakl. autora, druk. St, 
Ghowańca, Tarnopol, Bracia Jabłońscy. 1
87, 
ł", str. 63, hal. 70. 
LEVY Artur, Napoleon w :!yciu prywatnt'm, 
:-:apoleon intime, tłómaczt'nie z fmncuskif'- 
.!o. Bib!. Wit'ku, Warszawa, druk. Wieku, 
I 
94, 8, str. 277. 
LEVY G. dr. Drug-a konft'rencya w kwestyi 
'holt'ry, odbyta w CRsarskim zdrowotnym 
ilst
.tucie berlińskim, przełożył ..... Odb. 
. .l\Ied'ye
'ny.. Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
\ icza, 1886, 8 większa, str. 1 nI. i 56, kop, 50. 
LEX A. F. Schleslscher Touristenfreund, 
I{t'isl'handbuch fUl' zwt'i und mehrtl1gig-e 
Partien nach dem Altvater-, dem Glatzer- 
llnd df'm Rił'sengeblrge, den Beskid(ln und 
,Ipl' Hohen Tatra, npbst einf'm Anhange: 
"\l'hwt'iz, Wieliczka und Krakau. Ratibor, E. 
:immich, 1893, 12, str. 58, fen. 50. 


LEYDEN. Ob. Widman Oskar (O Skurczu 
sercowym 1880). 
Lexikon sirj.'sz Slowenisk slawenskij imjC'- 
juszcz w sf'uie sło\\'f'sa pcrwj('je sławenskaja 
'lzbucznaja, posem że Polskaja, Blahopotrf'b- 
JJ)'jk wymzumjcuiju slowt's sławenskich 
obrj.'tajuszcz, ch sia w hnibach cerkownvch. 
Typom izda'n w swiatoj i czudotwornoj 
Ławrie Poezajewskoj, Cz. S. W. W., roku 
boż)ja 1004, 
, sig-u. A-I., k. nI. 88. 
Uruk cyryl8kl i l,ol.ki kur8YWł.. 
(Leżajsk) Historya cudownego obrazu Ma- 
tki Naj';\\'. w kości'lc 00. Bernardynów w L. ..., 
pomnożona naboż(ństwem na cześć N. Ma- 
ryi P. i imienia Jezus, litaniami oraz pic. 
Bniauti na różne pory roku. Kraków, nakl. 
00. Bernardynów, druk. Czasu, 1
96, Hi, litr. 
154. 
_ Pamiątka z L.... Tamże, 1896, 12, str. 23. 
_ Pamiątka z L.... Najsw. Marya Panna 
łaskami i cudami słynąca w Lpżajskim ko- 
ściele 00. Bernard.rnów. Tamże, 1899, 12, 
str. 24, 
_ Ob. Łuszczkif'wicz Wł. (Klasztor 1895); 
Pod
'órski Mar. ks. (Monumenta 1883); S. T. 
(18j3). 
L'HOMOND Karol Franc. Epitomae historiaf' 
sacrae. Viln3ł', 1857, 8, 
_ De vlris iIIustribus urbis HomaC' a Ro- 
mulo ad Aug ustUll1, Polociae, 1805, 8, str. 
210. 
- Toż. Polociae, 1816, 8. 
LI Al. Z wspomnień wczorajszych, I. Odb. 
z Ogniska. Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1889, 16, str. 35 i l nI. 
LIARD Ludwik. Logika, przekład z fran- 
cuskiego. Dod. do Prawdy, Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1
86, 8 mała, str. 226, 
rb. 1. 
LIBAŃSKI Edmund. Co to jest Uniwersytet 
ludowy. Lwów, nakl. Tow. Uniwersytf'tu 
ludowt'go im, A. :\Iiekit'wicza, druk. Z. Gol- 
loba, 1899, 8 mała, str. 16, hal. 10. 
- Mierzenie nat.t:żeń mostów żelaznych, 
Wykład. Odb. z Czasop. techn. Lwów, druk. 
I. Związkowa, 1892, 8, str. 20, z 3 tabl. 
_ Technika wobec kwest
'i społpcznycb, 
odczyt wyg'łoszon.v na III zjeździe teehni- 
ków polskich. Odb. z Dzit'nnika zjazdu. 
Lw6w, druk. I Związkowa, 1894, 8 mała, 
str. 20, hal. 50. 
LlBEL T Karol. O miłości ojczyzny, rozpra- 
wa podług .... Lwów, nakł. Tow. im. Sta. 
szyca, redaktor S. Wicherek, druk. W. A 
Szyjkowskiego, 1889, 16, str. 80, z portre 
tem autOl'a, hal. 40. 
- Ob. Pawlicki St. (Antropologia 1871); 
Woliński Wład. ks. (Wcielajace sie idpe 
m
 . . 
L1BENSKY VI. Oh. Frl'l1ro I. A, (Doktor).
>>>
40 


LIBER - LICHWA 


Liber Btipendiorum ab 11nno 19.. Kraków, 
uakl. i wlasność I.s. i\lis,yonarzy, B. w. dr. 
i r., opr. kor. 2. 
- stipendiorum. Subseriptus sub fid\' Sll- 
cprrlotali coram DI'o :Jt(lue Ecclesia, t'stor 
flit' Jlill lI1iss:u'um stipl'ndia pmett'r in hoc 
/ihl"o in"l'ripta IlI'e accI'pisse nf'C ad alia 
pt'rsolv('nda tl'lIf'ri '\'Iadislaviae, Gebcthm'r 
i Wolff, Varsovia, l8D3, 8, str. 11 i 31)0, opr. 
J..O)l. 75. 
- Ob. Ketrzvński W, (mortuol"UlU); Pa- 
pće FI'. (Lubinensis 18t!7); Ulanowski BoI. 
(forlllulariulll 1892); Wislocl.i W. (dilig"cn- 
tial'UlII lR86). 
Liberum veto. Ob. KuLala L. (Szkicć li). 
L1BERYUSZ Jacek. Ob. Krukowski J. ks. 
L1BICKI Stanisław. O wydawaniu pmw i 
ustrój instytucyj prawodawczych rosyjsl.ich. 
'VarSZ
l\nl, druk. Nosl.owilkif'go, 1890, " lIla- 
h.., str, 2
4 i k. 2, rb. 1. 
Libretta oJ.!{'r i opel.t'tl'J... Lwów, Gubry- 
1I0wi('z i Schmidt, \Yarszawa, Gebcthm'r i 
Wolff, Hi. 
Ali Raha. Kupl...ty "ol,cretll w 3 Itkt. ffillzyklt 
Fr. Flotowa, 18\11, lwi. 1'0. 
('ltvallerilt rllRtlcana (Rycerskość wie..n;acza), ope- 
ra. w I akcie Mascaguicgo, Um.I, hltl. 1"0. 
Don CarloM, 0l,era w 6 aktach J. Verdiego, ISl1, 
hal. 1\0. 
"'ra Diltvolo, opera w 3 aktach D. Aubprlt, 1876, 
hal. 60. 
GOlIlana, opera w 8 aktach W. Żeleńskiego, 1896, 
h..l.80. 
Koko, fltrsa ze 8piewami w 1\ aktach Slomkow- 
skieJ1;o, 1891. hal. 60. 
Mallon Le.callt, op. w 4. aktu ch G. PucclIliego, 
1800, hal. 60. 
Ptaszulk z T) roi II, operetka w 3 aktach K. Zel- 
lcrlt, 1892, hal. 60. 
Rienzi, opera w I akt. R. Wagnera, 18119, hal. 60. 
Ruy Blas, opera w 4 "ktltch }'. Marchettlego, 1878, 
hal. 60. 
Spł-
edltlla narzeczona, opera w 3 aktach Fr. Sme- 
tauy, 1896, hal. 60. 
Tell, opera w 1\ aklach J. Rossiniego, 1878, hal. 80. 
Tr
hacz z Sekillgen, opera w 4 aktach \V. Nes- 
slera, 1897, hal. 60. 
Violetta (La Travlata), opera w 8 aktach, 1893, 
hal. 10. 
"'anda, opera w 4 aktach H. Jarecklego, 1882. 
kor. 1'20. 
Wielki Mogol, operetka w S aktach E. Audralla, 
1891, hal. 10. . 
Żydówka, opera w S aktach J. .... Hal4\vyego, 1877, 
. hal. 40. 
- Ob. Anczyc W. L.; Clu
ciński Jan; G{'r- 
pl' B.; Gorio; Kiczman A.; Radziszewski M. 
(Podr
cznik dla milotSników); ScllObcr F.; 
Wolski WI. 
Libri prohibiti. Ob. Arndt Aug. S. J. (1895). 
L1BROWICZ Zygmunt. Groza gimnazij, raz- 
skazy iz szkolnoj żizni. Petersburg, tipogr. 
M. M. Stasiulewicza, 1892, 16, str. 3 ni" 174 
i l nI" kop. 75. 


- Uebcr den Kuss u. das Kussen, Ham- 
bUI'g', 1877, 12, str. 102. 
- Polac,\' w Sybpryi. Kraków, G, Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Allcz,vca i Sp., 1884, 
8 mała, str. IV i 3HO, kor. 4. 
- Stara Polska w opisie mnlowniczym, 
historya nil'wydalll'g'o dziela wt'dlug nit'- 
ogłoszonych d04d listów i dokumt'ntów 
!\lich. Grabowski,p;o, Kaczkowskieg-o, Kir- 
kora, Kondratowicza, Kraszewskiego, księ- 
garza !\laur. Wolffa i wielu innych. Pett'rs- 
burg", wydawnictwo H. Glińskit'g-o, Kraków, 
G. Gt'bethner i S" drul,. W. L. Anczyea i Hp., 
1
1:!3, 8 mała, str. 50, kor. 1. 
- Russkije portriety Mickiewicza" (Nadb. 
z czasopisma Now.) Petersburg. 1890, 4, str. 
28-40, z r,\cinami w tekscie, 
- Puszkin w portrictach, istoria izobra- 
żit'nij poeta w żiwopisi, f\'rawiurie i slmlp- 
tUl'ie. Pett'rsburg', M. O. Wolff, 1890, 8 wi
- 
ksza, str. 3 nI. i 266, z rvcinami w tf'ksde, 
rb. 3. . 
Lichenologia Galicyi. Ob. BobersJ..i Wład. 
L1CHOCKI Filip. Pamietuik prezydcnta mia- 
sta Krakowa z 1'. 1794.' Wyd. 2. Bibl. uni- 
wcrsalna now:l. Kraków, nakło Spółki wyd., 
druk. Związkowa, 1891, 8, str. 97 i l nI., 
kor. 1. 
L1CHTAŃSKI K, L. Osnowanija naucznych 
g'osudarstwil'nn.n:h strojenij i polskij wopros. 
PietierbUl'g', 188J, 8, str. 422, rb. 3. 
L1CHTAŃSKI Karol. Glos z publicznolici 
o znaczeniu zajść 3 maja 1891. Warszawa, 
1892, kop. 15. 
- O metodzie wyldadów na Uniwt'rsyte- 
tach niewit'ścich. Warszawa, Gt'bethnpr i 
Wo1ff, druk. A. Pajewskiego, 1893,8, str. 36, 
kop. 30. 
- Zarysy :mtropozofli czyli teorya i te- 
chnika nalt'ż.vtych w.vjść, modus vivendi, 
humanitarnyeh stosunków przyrodniczych, 
etyczn,vch i mi
dzyludzkich, tom I, Zeilzyt 
1: Badania wstępne. Tamżp, druk. J. Ungra, 
1882, 8, str. 75 i l nI., rb. 1. 
- Ob. K. W. 
L1CHTENSTADT J. Ob. Górski Ant. 
Lichtenstein. Ob. Hauff W. 
L1CHTENSTEIN (Schulantrag). Ob. Mniszcch 
G, (1888); Poseł szląskich katolików (1889). 
LICH TEN STEl N Henryk. Słownik górniczy 
niemiecko-polski z dodanil'm wyrazów odno- 
szących się do fizyki, mineralogii, chemii, 
geolog'ii i t, d. Lwów, 1871, 8, str. 259. 
Hektogralowany. 
Lichterschelnungen wl1hrend d. KrY8tallisa- 
t1on. Ob. Bandrowski E. 
Lichwa, Ob. Caro L,; Klimkiewicz R. (W u- 
che-r); Koleżak Wł,; Nowodworski Franc. 
(Prawo 1895); Ochrona prawna (189..); Rzecz
>>>
LlCKI - LIECKFELD 


41 


(1894); Schwarz F. (Ustawy 1897); Zbroźpk 
(Opow. 1881). 
UCKI B. A. Narodowość nowoczcsna, stu- 
dyum soc)'ologiczne. W,\"dawnictwo im. T. T. 
Jf'ża. I'et('rsburg., K. Gn'nd.' szynski, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896, 8, 
str. 204 i II, rb. 1. 
Licytacye posiadłości ziemskich. Ob. Stef- 
czyk Fr. (1886, 1894), 
'Liczby. Ob. Barimowski A. ks. (O wzorach); 
Birkl'nmajer L. (O ppwnpm twierdzl'niu); 
Dickstcin S. (Zasady teOl'
'i 1892); Dziwiił- 
ski Pll'lc.; Mf'rtens Fr. (1898). 
Liczebnik w obrazkach do nauki i zabawy. 
Książk:t ułatwiająca początki rachunków 
w obrazkach i prz
'kładach objaśniających. 
Warszawa, nakl. lIT, Orgelbrallda, 4, str. 14, 
kop. 50. 
Liczydło. Ob. Wojnarski W. (1860). 
UDZBARSKI M ark. Handbuch der Ilordse- 
mltischcn Eplgraphik, nebst aus
ew1thlten 
Inschriften, Th('iI r & II. Wcimar, E. Felbf'r, 
1899, 8 i 4, stl'. XIV i 008, z 46 tab!., mr. 30. 
- De propheticis, qu:tt' dicuntur, h'gen- 
dis arabicis prol'goml'lHI, I\issf'rtatio inau- 
guralis. Lipsiae & Herolini, Ma,\"f'r & Miil- 
ler, 1893, 8, str. 64, 1111' 2. 
UE Jonas. Jon Sunde, nowt'la, przekład 
Z. S. Dod. do B1Ui\ZCzu. Warszawa, dt'uk. 
Tow, S. Org"t'lbranda synów, U\99, 8, str. 30, 
- Idpolog-, powieść norweska .... przeło- 
ż,yła J. Klemensiewiczowa. Bib!. dzipł w
..- 
bor., 151. Warszawa, druJe A. T. Jt'zierskie- 
go, 1900, 8 mała, str. 159, kop. 25. 
- Niobe, powicś{' współczesna, przt'kład 
z norwt'sJ..icgo. Warszawa, nakl. T. Papro. 
ckif'go. I Sp., dt'Uk. E. Sklwskiego, 1896, 8 
mała, str. 351, rb. 1'50. 
- O zachodzit', powieść, tłumaczenie 
z norwt'skieg-o. Dod. do Gazt'ty polskiej. 
Warszaw:I, druk. J. Sikorskicg-o, 1898, 8 
111 ał:! , str. 184, kop. 15. 
UE Sophus. Ob. Wierzbicki E. (1898), 
o- 
rawski K, (1899). 
LlEBENOW W. Special-Karte der Hohen 
Tatr:I, auf Grundłage der ostrr. Gt'neral- 
Stabs-Kartt'n bearbeitet Berlin, Goldschmidt, 
1898, fol. l: 100'000 k:!rta kolor., ft'n. 00. 
- Speeialkarte der Provinz Post'n. Aus 
.Karte von Mittelt'uropa e . Hannover, Opper- 
mann, 1882, fol. wielkie litogr., l: 300 000, 
2 km.ty, mr. 4, kolor. mr. 5. 
- Karto der Provinz Posen, ais besonde- 
n'r Abdruck aus der Karte von MItteIeuro- 
pa. Hannover, Oppermann, 1887, Jitogr. fol. 
królewskie, 1: 300.000, mr. 4'50. 
- Spf'cialkarte der Provinz Ostpreusl'en, 
nebst den angrenzenden Landertheilen. Aus 
Karte von Mitteleuropa. Tamże, 1883, foł. 
wielkie, 1: 300.000, 2 karty litogr., mr. 5. 


II.UIl....JA. ,. III. 


- Specialkarte der Provinz Westpreull&en, 
nebst den angrenzenden LlI.nderthcilen. Aus 
Karte von Mittf'leuropa. Hl1nnovf'r, Opper- 
mann, 1883, fol. wit'lkie, l: 300.000, 2 karty 
Jitogr., mr. 5, kolor. mr. 6. 
LlEBERMANN H. dr. Inhaltsangabpn zu 
dpn dt'utschpn und auslllndischen Klassi- 
kl'\'n. Stryj Vl'dag' U. Druck von A. Mul- 
lerd Spltn, 1890-1895, 16, po hal. 40. 
I. Schiller, Wilhelm Tell. 
II. Schiller, Dle Jungfrau VOn Orlean8. 
8. Le8_ing, Minna von Barllhelm. 
4. Goethe, Egmont. 
II. Schiller, Maria Stuart. 
6. Lessing, Emilia Galotti. 
1. Goethe, Iphigellie aul Tauri.. 
8. Goethe, HermanIl IInd Dorothea. 
9. LeB81ng, Mis8 Sara Sampson. 
10. Goethe, Gotz von Berlichingell. 
II. Shake8peare-Schiller, Macbeth. 
III. Shakespeare, JUlłU8 ClLs&r. 
IS. Schiller, Fiesco. 
'4. Schiller, Wallensteill I. 
III. Schiller, Wallen8teln II. 
16. Schiller, Kabale und Llebe. 
11. Schiller, Iphlgeule in Aulł
. 
II!. Goethe, Torquato T&8
o. 
19. Lesslllg, Nathan der Wel8e. 
10. Goethe, Relneke Fuch
. 
III. Schiller, Don Carl08. 
III. Schiller, Dle RIlllber. 
18. Schiller, D\e Brant von Me8
lna. 
LlEBERMEISTER C. Ltlczenle gorączki, prze- 
lożył dr. St. Bulił,owskl. Odb. z Gazety le- 
karskiej. (Warszaw:!), druk. Gazpty lekar. 
B. r. 1187,), 8, str. 14. 
LlEBERMEISTER, LEBERT H., HAENISCH F., 
HEUBNER. Patologia i terapia szczegółowa. 
Choroby zaraźliwf\ 08tre, Przeklad dzit'ła 
Handbuch der acuten Infectlonskrankheiten, 
t. J. przpz prof. dra Łuczkiewicza, tom II. 
przez W. Kosmowskiego. Bibl. umiejętności 
lek. dział 28. Warszawa, dt'Uk. Gazt'ty lek., 
1875, 8, str. 594, II + 635, III, rb. 10. 
LlEBKNECHT Wilhelm. Czy Europa ma sko- 
zaczf'ć, przyczynf'k do kwt'styi wschodniej. 
Londyn, druk. Zwlł!zku zl\granlcznego so- 
cyalistów polskich, 1897, 16, str. 141, z port- 
retem autora, centimów 50, hal. 50. 
- W obronie prawdy. Mowa miana wCrim- 
nitzschau w d. 22 października 1871. Ge- 
neve, nakł, stowarzyszenia. Lud polSkie, impr. 
Polonaise, 1882, 8, str. VIII, 56. 
- Toż. Wyd. 4te pomnożone przedmowa 
autom. Londyn, wydawn. i druk. polsJdt'j 
partyi socyalistycznej, 1900, 8 mała, str. VII 
i 56. 3 d. = hal. 30. 
LlEBSCH Georg. Syntax dt'r wt'ndischen 
Sprache in dt'r Oberlausitz. Bautzen, Verlag 
von M. Hórnik, in Comm. bel J. T. Pech in 
Leipzig, 1884, 8, str. 240, mr, 3. 
LlECKFELD G. Wiadomości praktyczne o 
6
>>>
42 


LlEDEMANN - LIGA 


motonłch p;aLowych. Rady i wskazówki, 
kt6remi kiel"Ować się nale:ty prz,\ zakupnil', 
oCf'nianiu i obchodzeniu się z motorami g-a- 
ZOWf'mi. Przekład z nit'mieckieg'o pod rt'd. 
inż. Emila Schoel1ff'ld:I, z dod:mit'm opisu 
budowy motorów. Warszawa, Gebf'thncr i 
WolH, 1899, 8, str. 86, z 33 rys. w teksci(, 
karton. kop. 65. 
LlEDEMANN Moritz. Lt'itfadt'n beim Confir- 
mandl'n-Ulltl'rricht. In l\Ianuscript g"l'drucJ..t. 
Lt'm bt'rg', Ver/ag' des Verfassers, Druck von 
K. Pili er, 1881, 8, str. 32. 
L1EDER Wacław DamIan Rolicz. Abu Sajid 
Fadlullah b('n Abu1chajr i tf'g-oż czwrowi('r- 
sze, przt'łoż)'ł z perski(g-o. .Kraków, Spółka 
wyd., druk. W. L, Ancz,\'ca l Sp., Warszawa, 
E. Wt'nde i Sp., 1895, Hi, str. 47, kor. ], 
kop. 40. 
- Elementarz jez)'ka arabskie
o, cz
ść I: 
Abecadlnik. Tnm
l', druk. G. Zahua i H, 
Baendla w Kirchhain, 1893, 8 mała, str. 79, 
rb. 1'50 = kor. 4. 
- Z księgi Iiry,?znej. Pal'Yż, nakl. poe,)', 
publikacya bl'zpłatna, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1890, 12, Stl'. 24. 
- :\Iouum('nt wszeteczcilstwa g'az('ciar- 
skigo pod pion sumit'nia i obowiązku wznie- 
siony, g'lpsaturami t)'tułów kunsztu pisma- 
ckiego okpiony a przez autora abrysu fUJl- 
dowan)' ku czasów spólzcsnych sromocif', 
vulgo wit'r8z nie din dzil'ci, ale głupim ku 
uciesze, mądrym ku rcf1ektow
niu, uczy- 
nienia ... poety potępionego przt'z ccnzur
 
warszawską i prasę poll!k
. Lutl'tiae Pari- 
siorum, MDCCCLXXXXII, 8, str. 13 i l III. 
Na str. 8: -l'onlewat wiersza niniejszego nie chcla- 
110 wyda
 w Polsce, odtłoczono go, dhL hezl'latneg,' 
rozdallia, w lIolki tysiąca IJi
ciuspt odbitek w Lip- 
sku. wolicynle W. Drllglllilla, dnia dwudziestego 
HiódmeJ(o st) ,'zlliowego roku t) Hiąc-osm8et-
iewi
ć- 
dziesiąt-wtórego.. 
- Odt'zwa do polskiej publiczności Pa- 
ryż, 1892, 8, str. 11 i l nI. 
Na str. 3: -PoIliewat odezwy nlniej8zej nie chclM- 
no w)'dać w Polsce, od tlocz9110 ją w lI06ci t) siąca 
pięć111set odLitek w Lipsku, w oficYllie W. Drul/."II- 
lina, dllla czwartel';o st.ycznlowego rok u tysiąc-osm- 
set-azlewięćdziptiąt - wtórego,. 
- POt'zye i próby dramatu przyszłości. 
Lwów, nakl. antora, 1887, 8 mała, str. 95, 
- Poezye. Kraków, nakl. poety, G. GI- 
bethner i Sp., druk. W. L. Ancz)'ca i Sp., 
1889, 8 małn, str. 2 nI. i 284, z ryciną. 
Poswięcone trzem bogom (?) Chopinowi, Grotge- 
rowl, Slowackiemu. 
- POf'zYf', ]J. Paryż, wytłoczono dla auto- 
ra ksil!żki ninit'jszf'j reprodukcyi sześćdzie- 
siąt w oficynie W. L. Ancz,\'ca i Sp. w Kra- 
kowi', dnia dwudziestf'g'o majow'go 1891, 
8 mała, str. 287 i l nł. 
- Moja muza, wierszów ciag IV. (BI. pa- 
mięci Jana s Czarnego lasa Kochanowskie- 
/!,"O, męża przemądrt'go, cnót obywatelskich 
magnata, możnowładcy mówienia polskieg'o, 


uciesznt'go towarzysza panien parnaskich, 
zamyi\1ony w jf'go lipową spuściznę wit'rszf' 
te najszczęśliwiej prz)'pisuje: Wieczny od- 
poczynek racz mu dać P:mie a lipy czarno- 
It'skif' nit'chaj mu ilzumią na wit'ki \it'ków, 
Amen!) Kraków, nakl. autora, druk. W. L. 
Anczyca i Sp" lH9fi, 8, str. 64. 
- Wiersze, III. Paryż, Warszawa, Wil'- 
df'ń, Kraków, HakI. autora, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1892/95, 8, str: 128. 
- Wierszów księgi piel'wsze, drugie i 
trzeci", powtóre w,\'dane, tom I. Warszawa, 
E, Wende i Sp., Kraków, nakl. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., Spółka wydawnicza, (1898), 
4 mała, str. 32:':, z portretem, kor. 7'60, rb. 
3; na paph'rze czerpan.ym kor. ]2'60, rb. 5. 
- Wvdawnictwo zbiol'Owych dzieł poety- 
ckich Wacława Rolicza-Liedem, w trzech 
tomach, l89!:!/99. Kraków, 1899, 16, str. 15 
i 1 nI. 
Liefland. Ob. Po"lcbau A. (1896); Seraphiu 
Aug. (1895). 
Porówn.: Illflanty. 
Liegnitz, Lignica. Ob. Jander A.; Lutsch H.; 
Natzmor H. (Spccial-Kartl' 1884). 
L1EK Gust. Die Stadt Lobau in Wcstpreus- 
sen, mit Beriicksichtig-ung des Landes Lo- 
bau. l\Iaril'nwcrder, Hofhuchdr. von H. Kan- 
tpr, 189
, 8, str. VIII i 640, z 6 tabl. litogr. 
L1ER Ja!). Wiosf'nna kapota, humoreska, 
Dod. do Switu. Warszawa, druk. S. Lewen- 
tala, (1884), 8, str. 16. 
- Sławom i m, nowela, tlumaczył z cze- 
ski('/I,'o Hug'o Wróblewski Dod. do Tygodni- 
ka iIIustr. Warszawa, nakl. rt'd. Tygodnika 
illustr., druk J. Ungra, 1884, 8, str. 40. 
Lietopyś. Ob. Petruszcwicz A. S. (1874), 
Lietuviszku knygu statiiltika. Ob. Zanavi- 
kutis J. (1897). 
Lietuwos istorija. Ob. Skirmuntt K. (1887). 
Lieven. Ob. Rule G. (1890). 
L1FFTEL S. Ob. WiIrzbowski '1', (Smutno- 
j wnmia 19011), 
LlFKA Karol Jan. Katalog muzeum histo- 
rycznt'go K. J. L... CZł'rniowce, nakl. wła- 
liciciela, druk. R. Eckhardta, 1889, 8, str. 15. 
- Przewodnik czyli objaśnienie rucho- 
mych i nieruchOlóych figur woskowych na- 
turalnej wieikOlki w Muzeum i Panoramie 
K. J. L... Kraków, druk. Czasu, 1883. 
Tekst POl8kl i niemieckI. 
Liga polska w Stanach zjednoczonych P. 
A, jako dzieło polityki WieI. ks. Wincente- 
go Barzyńskiego, proboszcza parafii polskit'j 
św. Stanisława K. w Chicag'o. Chicago, 1894, 
8, str.lI. 
Na końcu podpisany: -Szczery Polak.. 
Liga t'llropejska pokojowa i sprawa polska. 
Cit'szyn, nakl. E. Fł'itzingpra, druk. H. Feit- 
zingcra i Sp., 1884, 8, str. 16, hal. £0.
>>>
LIGA - LIGUORI 


43 


- Die europIlischI' Fl"ipdpnsli
'a und die 
polniscllf' Fm:;('. lludapt'st, lHH4, 8, str. 22, 
hal. 60. 
- polsko litewska. Ob. List otwarty od .... 
(1895). 
LlGĘZA Jan. Cipmni i ich właticiwosci umy- 
słowt'. Spostrzeżenia, pOl'Z,VniOlIl' w Galic. 
Zakładzil' dla ciemU\ ch. Odb. ze .8:1:"01\", 
Lwów, nakło Towarż. p('da
'., druk. I Zw'ią- 
kowa, 1895, 8, l ty t., str. 24. 
de LlGHE Helime (Potocka). Ob. Pe1"('Y L. 
( IH88). 
Lignica. Ob. U1anowl!ki BoI. (1883). 
Porówll.: I.Iep;nłtz. 
LlGOCKI Franciszek ks. proboszcz. Na Abl'a. 
hamowiny ks. Kotka, proboszcza w Bh;do- 
wical'h d. 24 kwietnia l89U. UOZPOCZ) lIa 
ię: 
.Pięl'dziesiljt lat, to żart.. Cil'szyn, dmk. 
Pl'Ochaski, 8, str. 4. 
LlGOŃ Juliusz. Obt'OIHł Wiednia czvli nip- 
mieckiego panstwa i chrzt'
cijanstwa przez 
Jmm Sobit'skit'g'o, króln polllkil'g'o, 12 wrzt'- 
linia 1683 r., Ita pamiątkę 
OO-sf'tnpj roczni- 
cy skreślił dla braci Szlljzak6w .... Po
nail, 
(h'uk. i skI. gl. W. Simona, 11:\83, 16, str. 71 
i l nI., ft'n. 25. 
- Dobry 8}'n, kOllledyi"a w 4 aktach zt' 
spil'wami, ułoż,\ ł .... W Królewskiej Hucil'. 
Bytom, dmk. Gaz(.ty górnoszląskipj, 1878. 
16. str. 37. 
- Trf'n żałobn) JUI zg'on Uj"a św. Piusa 
IX. Poznai}, W. Simon, fen. 3. 
Ligotka, Kameral EIIg'ot, pod (,'jpszynem 
na Szląsku austryackim, zakład hydropnty- 
czny, z uwzg-I-:dnif'niem Dletody ks. Kneip- 
pa oraz dla h'czen dyetl'tyczno-powietrzny(h, 
otwarty od 15 maja do 1 listopada, wzg-Ię- 
dnie przez cały rok. Kraków, ItakI. dr. Hoc- 
f1icha, druk. Związkowa, (1895), 8 mała, str. 
ni. 8, z 1') ciną. 
LlGOWSKI W. dr. prof, Sammlung- fiinfstel- 
liger log-arithmischt'r, trigonomt'tl"ischer und 
nautischl'r Tafeln, nf'bst Erklll.rung!'n und 
ł'ormt'ln dt'r Astronomie. 2 Auflag't'. KipI, 
Universita.ts-Buchhandlung', (1891), 8, str. 
XXIII i 252, mr. 7. 
- Toż. 3te Aufl. Tamżf', 1896, 8, str. 
XXIII i 252, mr. 7. 
- Tafeln der Hypprbf'lfunl'tiOllt'n und der 
Krpisfunctiont'n, nt'bst einem Anhang', f'nt- 
haltpnd die Theorif' dt'r Hyperbelfunctio- 
npll. Berlin, Ernst & Kom. 1890, 8, str. XXIV 
i 104, mr. 5. 
- Taschenbuch der Mechanik: Phorono- 
mil', Statik und D) namik, zum Gebrauche 
fUr den Untf'rricht und ais HiiIfsbuch fur 
die Anwl'ndung'en der Ml'chanik. 2 verm. 
und verbf's. J\uflag'e. Tamże, 1884, 8, str. 
IX i 135, z drzeworytami w tek s., mr. 2'50. 
- Taschł'nlmch der Matbematik, Tafelll 


und Forllu'ln zum G('Lrauchp fili' den UII- 
tenicht an hiihf'rł'n Lf'hl'8l1stalt('1I und zur 
Anw('ndnng' bl'i Bt'rt'chnung'l'n. 3te Aufl. 
Tamżp, 1893, 12, str. XXIII i 219, z drze- 
worytami, mI'. 2'80. 
LlGUORI Alfons św. Jak żyć powinit'n chrzt'- 
ócijanin, tłólIlaczeuie o. Pro kopa Kapuc} na. 
Wyd. 3. Warszawa, nakl. :\1. Org-elbl'anda, 
dm"- St. Niemim')' , 1892, 16, str. 176 i l V, 
"op. 30. 
- Czytilnia adweutowe, tłum. o. Prokopa 
Kapućyna. Kraków, nali/. K. Jędrkiewicza, 
dmk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 8 mała, 
str. 130, hal. 80. 
- Toż, cz-:ść I i lI, tłómaczenie o, Pro- 
kopa Kapucyna. W:lrszawa, własność.i dm". 
St. Nh-miery, 1888, 16, str. 180 i 192, kop. 
75, oddzil'luil' po kop. 40. 
- Droga uświątobliwh'nia dla oblubiC'nicy 
Chl'ystusowej, t. I-II. Kraków, nakl. ,.1. Fl'Ii- 
xowskil'g'o, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1881-8!, 8 mała, str. 402 i II + 455 i III. 
- Droga uiiwiątobliwil'nia, t. I-II. W,Yd. 
2g'ie. Tamżp, nakło Jędrkiewicza, 188
, 16, 
str. 416 i IV, 424 i l Y. 
T. l. O dątclllu do dOMkonaloAcl; II. o CllutHch 
I radach ewangelicznych. 
-- Toż, t. III: O ćwiczeniach duchownych. 
Wyd. 2. Tmn1.f', 1888, 16, str. 519 i V, z tabl. 
- Droga uBwiątobliwit'nia, t. I-IłJ. W)d. 
3cif' poprawione. Warszawa-Kraków, nakl. 
G(.bl'thnera i Wolffa, druk. St. Niemit'ry, 
1891, II, str, 341 i III + 400 i iIJ + 460 i 
IV, z 3 tablicami, rb. 1'50, kor. 4; tom po- 
jed}'i}('zy kop. 60, Itor. 1'60. 
- Tuż. W.\" d 4te popr:łwione. Tamż('. 
lIrul.. SI. Nit'miery synów, 1898, 16, str. 341. 
JIJ + 400, 1łI + 460 i IV, z 3 tablicami, 
rb. 1'50, kor. 4; oddzielnie tOI1\ po kop, 60, 
kor. 1'60. 
- O godności i obowiązkach kapłailskich, 
przf'kład polslti. Warszawa, Gl'bethner i 
\\'olff, druk. St. Niemit'ry, 1885,8 mała, str. 
365 i 2 nI.. rb. 1'20. 
- Toż, tłumaczył ks. W. Z. W)'d. 3. Kra- 
k6w, nakło tłómacza, druk. W. L. Ancz) ca 
i Sp" 1896, 8 mała, str. 2 nI., 353 i 2 nI., 
kor. 2 = kop. 90. 
- Jak kochae Jezusa, dla pożytku dusz 
pra:rnących sobi., zapewnie wlpczne zbawio- 
nip przt'z postępowanie dmg-ą doskonałości, 
wit' mil' z włoskipgo oryginału przełożył ks. 
J. B, Dt'I...rt, Poznan, nakl. Księg'ami kato- 
Iickif'j, dmk. J. Bus7.cz)nskit'go w Toruniu, 
1886, 8 mała, str. 303 i l nI., mr. 1. 
- Jak kochać Jezusa, nauka podana du- 
szom pragn,!eym zapewnić zbawicnie swojt' 
i dażac,Ym do doskonałoBci, tłumaczf'uie o. 
Prokopa Kapucyna. Wyd. 5te poprawione. 
Warszawa, nakl. :\1. Orgt'lbranda, druk. St. 
Niewiery, 1896, 16, str. 2
O, kop. 60.
>>>
44 


LIGUORI 


Jak nlls ukochał Jez1ł1! czvli nabożne 
Meki Panskie j rOZlll) 81anie, tłó'macz('nie o. 
Prokopa Kapucyna, z prz,\d,'niem Drog-i 
krzyżowej przez o. Honorata Kapu('yna. 
Wyd. Beie. Tamżt', 18ł:s9, 16, str. 321 i II, 
kop. 60. 
- KazHnia na wszystkif' niedziele roku, 
ppolszcz,\'ł u'on GO?dawa Giż,\cki. Lwów, 
druk. Pilh'ra i Sp., Warszawa, Gf'bethner i 
Wolff, 18::S8, 16, str. 666 i V, kor. 6,rb 2'50. 
- :\fatka Boska nieustajacej pomocy, pod- 
recznik ułożom' dla Bractwa N, M. P. nil" 
u
tajl!ct'j pomocy i św. Alfonsa, założoneg-o 
w kościt'le 00. Rl'demptorystów w Mościskach. 
Wyd. 3. Przt'myśl, nakło 00. Redemptory- 
stów w Moliciskach, druk. S. F. Pil!t\..iewi. 
cza, 1894, 16, str. VIII, 408 i 3 nI., z l ry- 
ciną kolor. 
- Meka boll'sna Pana n:J.szego J t'zusa 
Chrystu8a, Zbawiciela świata, przekład O. 
Prokopa Kap. Wyd. nowe. Warszawa, druk. 
St. Niemiery synów, 1900, 16, str. 296 i IV, 
kop. 45. 
- M
b.i Panskiej prosty wykład, według' 
opisu EWl1ng'l'listów z przydaniem krótkich 
modlitw, tłunUlczenip o. Prokopa }(ap. Kra- 
ków, J
drkiewicz, lł:s81, 12, str. ł:\6 i II, hal. 
50, kop, 15. 
- Toż. Warszawa, druk. St. Niemiery sy- 
nów, 1898, 16, str. 106 l II, kop, 20. 
- O mi/ości Boga i ufności w przyezynif' 
Maryi. Tłómaczl'nif' o. Pl'Okopa, Kapucyna. 
Wyd. 2. Warszawa, M. Org-elbrand, 1880, 
32, str. 109, kop. 20. 
- J. M. J. A. Sicdm pobożnych modlitw 
.10 Matki Bos\..it'j na każdy dzicil t) godnia. 
Przez Bwil,tt'go ,.., odpustami obdarzone. 
Kraków, nakl. ks. Siedlf'ckiego, druk. Uniw. 
Jag., l8&!, 12, str. Ił). 
- O modlitwie jako 8rodku otrzymania 
w8zdkich łask od Boga, tłum. O. Prokopa 
Kapucyna. Wyd, 3. Warszawa, Niemiera, 
1886, 16, str. 190, kop. 40. 
- Modlitwy odpustowe na kaMy dzien 
tygodnia, z pism ....z dolożl'niem a\..tów 
strzelistych, koronki i psallllów zebrał Anioł 
Rafat'1. Tamże, 1891, 32, str. 64, kop. 10. 
- O mszy 8W. i pacierzach kapłanskich 
wI'az z dodanipm rozm,\'8lail i modlitw pr
wd 
i po mszy 8W" z włoskiego wiernip przl'ło. 
żyl ks, III. Chwaliszewski, W,\'d, 2gip popra- 
wne. Poznań, nakl. tłómacza, druk. J. Leit- 
getra, 1883, 16, str. lb8. 
- M.\ 81i pobożnI', duszom pra
!.'Ilącym czy- 
nić post
p na drodze Bożej do rozwagi po- 
danp, przpkład O. Prokopa Kap., z jcg-o 
wst(:pf'm o czytaniu duchownplIl. Kraków, 
nakl. J,:drkiewicza, druk. W. L. Anczyell. 
i Sp., 1881, 16 mala, str. XXIX, 345 i IV. 
- Toż. Wyd. 3. Warsz:lwa, nalil. i drul,. 


St. Niemipry synów, 1900,16, str. XXIII, 289 
i III, kop, 50. 
- Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, tłó. 
maczl'nie o. Prokopa Kap. Tamże, 18ł:s3, 16, 
str, 192, kop. 60. 
- Nabożeilstwo do 
fatki Bożt'j Bolesnej 
z dzid ..... zf'hrał Anioł-Rafael. Tamżt', 
lł:\ł:\9, 32, str. 32, kop. 5. 
- Nauki na uroczystości Najśw. Maryi 
Panny, wyj
te z dzipła Uwil'lbienia Maryi, 
tłum. i wypowi(.dział O. Prokop Kap. Kra- 
ków-\Yarszawa, nakl. Gl'bethner:l i \Volffa, 
druk. W. L. Anczyca I Sp., 1895, 8, 2 tyt., 
str. 204, kor. 1'60, kop. 60. 
- Nawil'dzl'nia Przenajśw. Sakramf'ntu 
Ołtarza i Najśw. P. :\łaryi na każdy dzicil 
miesiaca. Wyd. 3. Gnit'zno, nakło ks, Lu 
kowskiego, I1;:sił:g-arnia katolicka w Pozna- 
niu, druk. Katolika w Królewskiej Hucip, 
lt;H4, 16, str. la8, f('n. 50. 
- 'l'oż. Wyd. 4. Poznań, nakl. drukarni 
księgarni Ś\v. Wojciecha, 1894: 16, str. VIII 
152, fen 50. 
- Toż. Wvd. 4. Warszawa, nakl. i druk. 
St. Niemit'ry; lł:\90, 32, Stl'. 238, kop. 30. 
- Toż. Chicago, druk. Gazety POhlkil'j, 
1889, cent. 30. 
- Toż. Detl"Oit, druk. Spminaryum Polsk., 
lH90, 12, str. 210. 
- Nowenna do Ducha św., z rozmyśla- 
niem na każd) dzieil, zacząwszy od Wnie- 
bo\\ stąpil'nia Chr,\ stusa Pana. Warszawa, 
druk. FI'. Czerwiński('go, lł:\83, 16, str. 39 i 
l nI., kop. 7 1 /2. 
- No\\ t'ńna do Ducha Przenaj8więtszego, 
tłumacz)ł X***. Warszawa, nakl. i druk. St. 
Niemiery , 1ł:\89. 16, str. 47, kop. 8. 
- Nowenna na cześć 8W. Teresy, zawie- 
rHjąca wianeczek, dziewięć rozważań, roz- 
myślania na dzieil jej święta i akt poświę- 
cf'nia si," przez S...., oraz uwagi liw. 'reresy 
dla jf'j za\..onnic, prócz tego kilka U\\ ag o czci, 
jalu! hOBciół oddaje św. Teresie we mszy HW. 
dllia 15 pażdzicrni\..a, skrelilil ks. Stanisław 
::;pis. Kmków, nakło A. Jf'rzmanowskif'j, 
druk. W. Korneckiego, 1ł:\1;2, 8, str. VIII, 
141, z wizt'runl..iem. 
- Odwiedziny Przenajświł:tszego Sakra- 
mentu Ol tarza 1111 km
d." dzieil tygoduia, 
z dodanif'm stosownych modlitw. \Varszawa, 
mikI. i druk. St. Ni
miery, 1888, 16, str. 63, 
kop. 10. 
- POcil'cha dla strapionych cz
'1i o zga- 
dzaniu siq z wolą Hoż:!, tłUIIl. O. ProkopM 
Kap. Wvd. 4. Warszllwa, nakl. M. Org'l'l- 
ht'8uda, druk. S. Org'cllJI'amla synów, 11;85, 
32, sk 134 i II, kop. 20. 
Toż. Wyd. 5. T:III1ŻI', lł:\94, 32, str. 100, 
kop. 20. 
- Nlf'ustanłIl' powraeallie do Boga prze
 


t
>>>
LIG UORl - LI KOWRKI 


46 


t 


prawrlziwą modlitw
 i prm\'Clziwą po\..ut.t;, 
przez klIplana Zg'rom, HI'd"lIIptor,vstów, t/UIII. 
z francus. '''yd. 2. I'rzpm:,'i;I, nl1kl 00. Rp- 
d,'mptor) stów w Mo,;eisknch, druk. S. F. 
I'il}tkil'wicza, lH93, 8, 8, str. 140. 
- Prl1wdy wieczJl(' do rozpamięt,vwnnia 
na \..ażdy dzif'i} tygodnia, wYllał Anioł-Ha- 
rad. \VHrszawa, druk. St. NiI'JI\ipry syn.',w, 
ł899, 16, sk 44, kop. 10. 
- Przygotowanie na 
UliI'r
 cz.yli rozJl\Y- 
siania o prawdal'h wieczn)'ch ja\..o wstęp do 
ż
cia pobożnf'g'o i szez:i;liwej śmif'rci. Po- 
znai}, nnkł. druk. Kuryera pozn., 1892, li 
mala, str. VII i 328, mr. 1. 
- Prz
'goto\\'
mif' się do i;mil'rci, cz.\ li roz. 
my:ihmia nad odwif'czJl('mi pl":lwdami, uży- 
tl'czne tak świeckim jak i duchown) In, prz('- 
łożył z wloskif'g'o Adr. Osmołowski. Wvd. 
2git'. Kraków, lUlkI. G. GI'bf'thnl'ra i Sp, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8 mala, 
str. 354 i 2 nI., kor. 2. 
- Przyp:otowanil' się de. śmierci, przeło- 
żone z włoskil'g'o przl'z ks. Adr,vana Osmo- 
łowskieF1;o. Wyd. 3. TLlmżt', dr. W. l\1iłkow- 
sld, 19UO, 8, str. 355 i 2 nI., kor. !. 
\\. -' ,"orll.V przcklad powyt8zep;0 dziel.. BW. Auto..a 
dokonali) I,rzez II. Prokopa Kap.. W.\ dany z08tlll 
pol! tytlIlem: Jak zapewnić 80ble zbawienie. 
- NiC'pokalane Serce !\fary i, \\"I'dlug św. 
Alfonsa, czyli rozmyślania na miesiąc !\fa- 
ryi, wydal ks. Jan Sil'dlreki, z francuskit'go 
tlumaczenif'. luaków, nakło \..s_ S\t'dleck\t,- 
/!:o, druk. Uniw. Jag., 1885, 12, .str. Ui7, 
hal. 50. 
- O nif'ocCllionvm skarhie dzit'wictwa. 
Warszawa, druk. si NiI'mil'ry. 189':;, 16, str. 
45 i 1 nI., kop. 10. 
- Sposób ciągłego obcowania z Bogiem, 
tłum. o. Prokopa, Kap. Dl,troit, drukarnia 
Seminaryum Połskif'go, 1890, 12, str. 85, l. 
- Toż. Wvd. 3. Wanzawa, nakl. M. Or- 
g't'lbmnda, 1
96, 32, str. X i 119, kop. 20. 
- U stóp Bolesnej Matki, nabożt'ilst\\'O do 
Matki Boż('j bolesnf'j, przl'loż)'ł o. Prokop 
Klip, Warszawa, druk. St. Nierniery S) nów, 
1900, 16, str. 228 i l nI.. kop. 35. 
- Ucieczka do lUiłosit'rdzia Boskieg-o. 
Warszawa, druk. Fr. CZt'rwinskieg'o, 1883, 
16, sk 87 i 1 nI., kop. 12. 
- Uwagi nad boleściami Matki Hożt'j, 
tłum. o. l'rokopa Kap. Warszawa, nlikl. i 
Ilruk. SI. Niemiery, U:!88, ł6, str. 159 i l nI., 
z l'yciną, kop. 30. 
- Uwit'lbienia :\Iaryi, tlum. o. Pro\..opa 
Kap. Kraków-Warszawa, nakl. Bebpthnera 
i \Vo1ffli, druk. \V. L. Anczyca i Sp., 1889, 
8 mała, str. XXIV i liUli, kor. 3'60, rb. 1'35. 
- Toż. Wyd. 5. 'fam że, lH97, 8, str. XVI, 
fJOl, kor. 2'40, rb. 1. 
- Witaj Królowo, Matko milosil'rdzia! 
Nowl'nna do Najoiwiętlz('j PallJłY :'.iar,yi 11a 


nproszt'nlp POlllO('." WP wsz..lkich potrzl'bach 
riuszy i cia/H. Warszawa, nakl. i druk. St. 
Ni.'mil'r.v Iynów, 1899, kop. 10. 
- O w
 borzl' ('wiczl'il 1"\'\..olt'kcyjn.rch. 
Tamźl', lH94, 32, str. lOb i l nI., hOp. 15. 
- Ja\.. zapf'y, lIi
 sobit' I'Iha\\ il'nie czyli 
uwagi nad prawdami wial'Y. Thunaczl'nip 
o. I'ml,or:' Kapuc.\ na. hraków-Warsza\\a, 
nakl. Gl'h p thlll'n1 i Wolffa, druk, W. L. An- 
('zyea i Sp., I
HfI, 8, 2 tyt., str. XIII, 437, 
kor. 3, rb. 1'!0. 
- Zt'j!,'al' męki Pail
kil'j czyli rozważania 
i uholpwalli:l nllł ci"rpil'lliami Jf'zu
a Chry- 
StUS'l, Bo,!':a-Cz/o\\ il'ka. tlum. Pl'zez ks. J. Z. 
k. s. t. W.n1. 2gil' popr. Wal'szawa, nakło i 
druk. St. Niemiel'Y, 1887, 16, str. 238 i II, 
kop. 40. 
- Toi. Wyd. 3cif' poprawnI'. Tamże, 1895, 
16, str. 238 i II, kop. 40. 
- Żywot św. Alfonsa Liguori, biskupa 
i doktora Kooiciola. T/um. z ang'iels\..iego, 
PoznaiI, nakl. i dmk. W. Simona, 18t:!2, 8. 
str. 83, ft'n. 25. 
- Pamiątka stulctllif'j rocznicy BW. Al- 
fonsa L... najmilszym wiernym w 1II0Bci- 
sl.ach przt'z 00. Hedemptorystów na dzil'il 
2 l;iI'rpnia lH87 r. ofiarowana. Kraków, naJd. 
00. R,'d"mptorystów, druk. W. L. Ancz.yca 
i Sp, 1887, 32, str. 24. 
- Ob. ]t, J. ks. (Żywot 1893). 
LlGUORI Alfons i EYMARD. PI'z.vgotowanie 
do godn(g'o prz)stE:powallia do Komunii św., 
oraz SP08ÓIJ odb) wania g'odziny adorae
 i 
Naj:iwiętszeg-o Sa\..ran1\'ntu, wyjętl' z dzieł 
św. Alf. L... i o. E... Warszawa, druk. Este- 
tyczna, 1896, 16, str. 117 i l ni.. kop. 25. 
LlKIERT N. adw Ekspertyza lekarsko-sądo- 
wa. Odb. z Krvt\ ki lek. Warszawa, Gt'beth- 
ul'r i Wolff, (huk. WI. ł.azarskil'go, U:!99, 
8 \\ ilJksza, str. 42, kop. 4U. 
LlKOWSKI Edward ks. biskup. Krótki kate- 
chizm rzymsko-katolicki, ulożył ...., sufragan 
i administrator archidyt'eez) i pozmlilskil'j. 
Poznai., nald. autom, druk. Kur)era pozn., 
U:!91 , 1;, str. 88 i 2 nI., opr. fen. 35. 
- To:!. Wyd. 4. Tamże, lt:!92, 8, str. 88 
i 2 ul., opr. fen. 35. 
- Toż. Wyd. 5te poprawne. Tamże, 1893, 
8, str. 94 i 2 nI., opr. fen, 35. 
- Toż. Wyd. 6te pOpI'. Tamże, lt:!95, t:!, str. 
94, opr. ft'n. 35. 
- Kurzer rom. kath. Kat,'chismus fUr die 
Erzdioct'sen Gnest'u und Posen. 2te vl'r- 
bcs. AuIlagf'. Tamże, 1895, t:!, str. 101, opr. 
fen. 35. 
- J\xótki katt'chizIll rz) msko-katollcki 
dla III i IV \..Ias\", III i IV stopnia nauki 
w szkolach ludowych dyecez
 i tarnowskiej. 
Lwów, nakł. i druk. Zakładu im. Ossoliil- 
skich, 1897, 1;. str. 94 i 2 nI., opr, hal. 32.
>>>
46 


LIKOWSKl - LIMA NO WSK l 


- Maly katechizm rzymsko. katolicki dla 
l i II kltlsy, I i II stopi!'il nauki, w !;zko- 
lach ludowych d,\"('c('zyi tarnowskh'j, Zl'stll- 
wiony wl'dlug' Krótkieg'o katechizmu. 'I'm1l- 
że, 1897,.8 mala, str. 31 i l nI., hal. 10. 
- Mowa żałobna, powh'dzialla nad zwlo- 
kami śp. Augusta hl'. Cicszkowskieg-o y," ko- 
i;cil'le podominikajlskim w PozD;miu rlnia 
lii marca 1894, Poznań, druk. Kuryera pozn., 
1894, 8, str. 23. 
- Mowa żalobna na CZl'ŚĆ śp. Franciszki 
z Lubowicc!..ich marszalkowf'j hl', Potwo- 
rowskiPj, zmarlej dnia 7 CZl'rwca 1882 r. 
w Pożarowip, powiedziana na pog"l"zebif' 
w kaplicy pl'zysieckit'j dllia 13 CZf'rwca. Po- 

mań, druk. J. Lf'itgl'bra, 188!, 8, str. 16, 
1111'. 1. 
- LI' princl' Ostrog'sld et I'Union dt' 
Brzt'Bć. Nadb. z Bullt'tin de' l'Academic dt's 
sciellces. Craeovie. impr. dl' I'Univ. Jag., 
1896, 8, str. 218-227. 
- Rokowania poprzedzającp unią brze- 
Hk
. Odb. z Prz('g'l. Polsk. Kraków, druk. 
Czasu, J. Leitg'l'ber i Sp. w Poznaniu, 1886, 
8, stl'. 76, 1111'. 1'60, 
- Rzut oka na materyalny stan cl'rkwi 
ruskipj przed unią brzeską. Odb. z XX Ho- 
cznika Towarz.)'stwa przyj, naub. pozn. Po- 
znali, J. K. Żupański, druk, Dzil'llIIika po- 
znajl., 1894, 8, str. 41, fen. 50.- 
- Unia brzl'ska 1', 1596. Pozn;tń, nakl. 
autora, druk Kur
'era pozn., G. Gebethlll'r 
i Sp. w Krakowie, 1896, 8, sb'. XX i 424. 
kol'. 7'20. 
- Ob. Decretales. 
Lilia. Ob. Spitz,'r S, (1897). 
Lilie. Ob. Kusztela.l. 
L1L1EN Ernest Leon. Ob. Maupassant Guy 

e (NowelII' 1891). 
L1L1ENFELD Zygmunt dr, Oznaczpniu pra- 
Wnf'm statulów korpora;,\"jny{'h przf'y. wl:1- 
dze państwowe zatwit'rdzonych i ich sto- 
sunku do ustaw państwow
'dl. Lwów, dl'ul.. 
Ludowa, 18H4, 8, str. 86 i II. 
- Rprawa porlhajf'cka, odpowiPdż na Obro. 
nę konsorc.)'um podhHjeckicg'o. Lwów, nHkl. 
autora, druk, Polska, 1892, Col. \\ ielkit', str. 
nI. I!. 
- O poj(,:ciu i sti"ukturze por
ki, z,, szcze- 
g"ólnem uwzg-Iędnienił'ill zobowh!zań I"pal- 
n.)'ch, studyum z dzil dziny austr
 ackil'go 
pl'awa pl'ywatlll'go i haudlo\\ego, cześć I: 
PorE:ka i intt'rwencya. Tamżl', druk, Dzh'n- 
nika Polskie
o, 18H6, 8, str. nI. 6 i 366. 
- O strukturze posilkowt'j poręki austr.)'- 
ackiej z uwzglednieniem prawa rz.)'mskipg'o 
i powszt'chnf'g"o' Tamże, H. Altf'nberg, druk, 
Ludowa, 1
94, 8, str. 1 nI., VII i 341, kor. 4, 
L1L1ENFELDOWIEZygmunt dr. i Marek. Sprosto- 
wani,' Orlpowil'dzi na W.\- jaśnicnil DyrlIkc,} i 


Towarzystwa wzajpmnych uhl'zpipczt'jl w 
Spl'eIWh' pnrlhajl'ckiC'j og'łoszonp. Lwów, nakło 
dr. Lilienf,'lrla, druk. I Zwil!zkowa, 1891, 4, 
6tr. 4. 
LlLlENTHAL. Uraunsberg- in dt'n ersten De- 
cennil'n dt's sit'bz('hnten Jahrhundl'rts. Eilll' 
R,'d( Braunsbprg", (1837), 8, 2 k., str. 58- 
Lilia Weneda. Ob. Hahn W. 
LIMAN Paulus I Posnanus). FOt'dt'ris Boeotici 
instituta. Dissel'tatio. Gryphisvaldiae, Jullus 
Abel, lH82, 8, str. 60. 
Limanowa. Ob. Bujak Fr, 
LlMANOWSKI Bolesław. D
jiny socialniho 
hnuti w XIX 6tOl., z polstiny prdo
ili Ant. 
Bajn a Al. Hajn, Zt'I!Z. 1-3, Prelha, L:asopis 
ceskeho studpntstva, 1891, 8, str. 280, po kor. 
1'40. 
- Fl'rdynand Lassalle i jt'go polemiczno- 
ag-itacyjnł' pisma, Genewa, druk. Polska, 
lH82, 16, str. 23, ce'ntim. 50. 
- Galicya przedstawiona słowem i olów- 
kipm, z rysunkami Włodzim. Tptmlljera, 
Lwów, Księg'arnia Polska, Warszawa, A. 
Wiślicki, 1892, 8 więlisza, str, 154 i 2 ni., 
z r
 cinami w tekscie, kor. 3'12, rb. 1'20. 
-- Historya Litw,r po!..rótcc opowiedziana. 
PelI'.' ż, mll.1. Towarzystwa Litt'wskil'go, Chi- 
cag-o, dł'Uk, Zg'ody, 1895, 12, str. 61, z 2 ryc. 
- Hist01'ya powstania Narodu Połskiego 
lH63 i 1864 I'. Lwów, Księgarnia Polska, 
1894, 8, str. ł83 i l ni., 266 i 1 nI., kor. 6. 
Wyd. tytulo"e. Porówll. HI
torya pow8t. 1882. 
- HistOl'ya ruchu społecznego w drug"iej 
połowi!' XVIII stulecia. Lwów, wydawn, 
młodzieży Pol6kif'j, Księgarnia Polaka, druk. 
J. Czaijlskiego w Gródku, 1888, 8, str. 439 
i l nI., zniż, kor. 3-60. 
- Hi
torya ruchu społecznego w XIX 
stuleciu. Tamże, 1690, 8 większa, str. 498, 
kor. 3'UO. 
- Mowa wypo\\'ie'dziana przl'Z .... w Mont- 
IIIon'lIcy, dnia 28 czerwca 1890 rok u, nad 
zwłokami Adama Mickiewicza, z powodu 
UI'ocz
'st('go ich przewiezienia do Krakowel. 
Paryż, dł'Uk. A. lt,'iHa. 
- Patryot,\ ZD1 i socyalizm. Wyd. 2gie 
popl'awioDl'. Tamże, 18H8, 12, 6tr. 32. 
- W dWUlIz.ieatą piątą rocznicę: Powsta- 
ni(' narodowe H!63 i 18154. Lwów, nakl. Księ- 
j.rami Polskiej, druk. J. Czaijlskil'g"o w Gród- 
ku, 188ij, 16, str. 202 i 2 n!., kOI'. 1'60. 
- Toż. Wyd. 2g'ie uzupełniont' i popra- 
wione. Lwów, na!..ł. Piotra Sopotnickit'go, 
lIt'uk. A. Goldmana, 19UO, 8 mała, str. XV, 
138 i 1 nI., kor. 1. 
- Polit,\'czna a spOłt'CZIUI rewolucyja. Ge- 
I)('\\'a, druk. Polska, 18H3, 8, str. 2!. 
Żywot Stanislawa Staszyca, Lwó\\', 
HakI. To\\"arz.ystwa im. St. Staszyca, druk. 


.
>>>
LI:\IANOWSKI - LINSKIJ 


47 


. 


W. A. Szyjkows\..il'g-o, 1889, 16, str. 54, z ry- 
du/!, hal. 40. 
- Oh, :\lal'X K. (RI'\\'olucya 11';97); Mickit'- 
wicz Ad. (Art,\'\"uly 1893). 
LlMANOWSKI Jozef. Nowa podstawa 
'ł'O- 
nwtl'yi, nik i i prawI! ich sprz
ż,'nia. \Yar- 
sZ1lwa, nakło autora, E. WI'nrl
 i 
p., druk. 
S. Sikorsidł'go, 11'191, 8 mała, stJ". VIII, IH:-ł 
i VJJl, rh 1'50, 
Limany od"ski... Oh, Jachimowicz F. 
LIMBACH J6zef dr. Podróż on TI'Y
;ttu, opo- 
wiadanieola młolizi!'żv. Bibl. It'a młorlzil'Ż\'. I I. 
ł. Lwów, nakl. Tow:1i'z,\'stwa pl'dag., druk. 1. 
Zwiljzkowa, 1899, 8, str. 86, z 1'.1 SUUk:1111i L. 
\\'iutf'ł'Owsldt'g'o, opr. kol'. ł-ljO. 
LIMBACH lozef & GUSTAWICZ Br. WEicit'- 
klizna u psów. KrakóII, lIakl. krak. Stowa- 
rzyszt'uill dla ochrony zwil'rząt, druk. A. 
Koziailskit'g'o, lH90, 8, str. 27, 
- Ob. l\lit'si
cznik g-al. Tow. ochrouy zwic- 
rZ'1t (IŁi97); Nowic\..i M. (Zoolo/.da lŁi9H). 
Limfa. Ob. Korcz.vils\..i E. (Kocha); Kowal- 
s\..i E. (1899). 
Limfatyczne naczynia, Ob. Tl'ichmaun Lu- 
d" ik (1897). 
Limfocyty. Ob. I{ol'czyilski E. 
limoges. Ob. Stein H,'nri \1893). 
LlNDA Marya. Kilka słów z hyp;il'n.\' z;- 
bów dziecięcych. Wskazówki dla matck. 
\Vm'szawa, Lisowska, 1900, 8, kop. 40. 
LlNDAU Paweł. Państwo Bt'werowil', po- 
Wil'8Ć, z upoważnicuia autora tlómaczyla 
BrOliisława Ncufeldówna, Dod. do Gazetv 
Polskit'j. Warsz:nv:1, nakl. T. P1Ipl'ockipg"0'i 
Rp.. dru\... J. Sikorskit'g'o, lŁi94, 16, str. 190, 
kop. 40. 
- Pasożyt, powipść, tłum. Bt.. N. Do!. do 
Tygodni\..a ilustr. Warszawa, nald. G,'b!'th- 
łwra i Wollfa, druk. S. Orgel
randa synów, 
1893, 8, str. 187 i tO, kop. 60. 
Na str 1-10: Perla, nowela Wikt. S!\rdou. 
- Ob. Eche
:aray J. (Gal!'otto). 
Linde Samuel Gotllieb, eine biog-raphische 
S\..izz!'. Wit'n, gedruckt bey K:1rl Gt'rold 
1823, 8, str. 15. 
- Ob. Pett'lenz K. (Listy 1885-1888). 
LlNDENAU ¥. Maj. Der Beresina-Uberg:mg 
des Kaisprs Napoleon. untcr besondprel' Be- 
riic\..sichtigung dcr Th!'ilnahmc dt'r badi- 
8chpn Truppen, Vortrag. Berlin, Mitth'r & 
SOhn, 1896, 8, str, 50, z kartami i piana- 
mi, mr, 1'40. 
LlNDLEY W. H. inż. ObjaBnipni(' projPktu 
...: zaopatrzenia miasta Warszawy w ('Iwr- 
glą el('ktryczną. Odb. z Prz('gl. tt'chnicz. 
Wal'szawa, E. W!'ndt' i Sp., druk. Ruhif'- 
szewsldego i Wrotnowsl..i!'g'o, 1898, 8 wi
- 
ksza, str. 112, z 13 tablicami rvsunków, rb 
2'50. . 


LlNDNER Gust Ad. dr. Wyl..ład pS,\"cholog-ii 
I'mpir,\'czn..j, wl'dług- wydania 10
0 i 111-('0 
opraco"al dr. I.('ou Kulczyńsld. Kraków, 
uakl. 1Iutora, G. fkllf'thm'r i Sp.. druk. W. 
L. Am'zyca i Sp., lH9;J, H, str, nI, 201 i l 
ul., kor. 2. 
- Og'ólne za!;:1r',\' nauki w,I'chowllnia, dla 
u:!,I.tku sl'minaryów n:mczycif'ls\.. ich polskich 
III'z!'robil i zastósowal dr. \VI. 8erf'd) ński. 
Wiedeń, nakł A. Pichl!'ra wdowy I syna, 
dmk_ K. Prochaski w Cicszynie, 1882, Łi, 
Stl'. VII, Illl i l nI., kor. 2'80. 
LtNDNER P. Fr. Dic 11I'I'ulsiHcłJt' Wiiste 
einst und jetzt, Bilder von dt'l' ){ urisch!,j. 
Nehrung', mit t'inem Anhang'(': VolIstandi- 
g-t'8 Verzeichniss IIlIer bis zum Friihjahr 
]H98 auf den Nt'hrung bcolmchteten Vog'I'I- 
arten. Ostprwł..ck, A. W. Ziclifcldt, lH98, H, 
str. 72, z 2 mapami i 19 \lustr., mr. 1'80. 
LINFORD W. T. Odf'zwa do pań, z angiel- 
skiego. Kraków, nakl. dnekcvi Towarzy- 
stwa wZ:1jemn. ub.,zp., druk. Ciasu, lH!:S2, '8, 
str. 15 i 2 nI. 
Linie geodezyjne. Ob. 8ochocłd J. (188t). 
LINK G. DiI' Stadt Lobau iu W ('stpr('us8('n, 
Illit 
l'riicksichtig'un1!; dcs Landcs Lobau. 
MHril'nw\:rdcr, F. Boehnkp, lH93, 8, Stl'. VIII 
i 640, z 6 tab!., mr. 7'50. 
LlNK Henryk. Ob. Slntwiński Ad. ks. (List 
otwarty lH9
). 
LlNK Ignacy dr. Chrzęstniak wit'lkości głów- 
ki dzi!'cięct'j, wychodzący z kości gnykowpj. 
Odb. z Przeg'l'1du I('kar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, str. 8. 
- Nowa mt'toda ostt'oplastycznej rt'l!ekc,\ i 
w stopie. Odb. z Przcg'lądu lek ar. Tamżc, 
lH87. 8, str. 4, z r.vciną. 
- Przyczynki kazuistycznt' do operacyj- 
neg'o leczenia nag-romlldzenia ropy w jamie 
Highmora wł'dług sposobu prof. Mikulicza. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, l88H, 8, str, 6. 
LlNNICZENKO I. A. Cz!'rt,Y iz istorij sosło- 
wij w jug-o-zapadnoj g'aliclwj Husi XIV- 
XV w., izsledowanije, :\IOSI..WH, tipogr. E. 
Lisncra i J. Romana, 1894, 8. i!tr. VI, l nI.. 
240 i 1 nI. 
- Wzaimnyja otnoszenija Rusi i Polszi do 
polowiny XIV stolctijd, izslcdowanije, czast' 
J. Kijew, lHH4, H, str, 216 i VIII. 
L1NOWSKI Aleksander. Mowa Jaśnil' Wif'l- 
możnego ..... radzcy Stanu, czlonka Rady 
generahl!'y honfedcrac,\ i generalney Króle- 
stwa Polskit'g'o, miana na publiczncm posie- 
dzeniu tl-yżt' Rady przy odbieraniu SPI'aWY 
od deputowanych do NayiaBniejszego cesa- 
rza Fr:mcuzów, króla włoskił'g'o t'tc. Dnia 
24 lipca lH12 w Izbie poselskiej. (Warszawa), 
w dru.... Rządowt',\', (1812),4, k. 4. 
LINSKIJ G. G. Uczebnik i grammatika pol- 
skago jazyka (Podręcznik i gramatyka ję- 
zyl{a polskieg'o). Petersburg', tipogr, W. Woj
>>>
4f\ 


LINY - LTPNOWSKA 


clckag-o & S. Kornatowskago, 1892, w 8ce, 
str, fi4, 1 rub. 20 kop. 
Lin, druciane. Ob. l\fiłkowski K. (1898). 
Lipiczany. Ob. Adam St 
L1PCZVŃSKI Adolf, inżynh-'r. Projt'kt n'g'u- 
I11C.\"i g-órneg'o Dnipstru i obrona od powo- 
dzi nipzalt'żnip od rł'
!;ulac.vi rzek. Lwów, 
nakl. autora, druk. Ch, Rohatyna, 1885, 8, 
str. 23. 
L1PCZVŃSKI E. frbpr die Rpductionspro- 
duJ..te der Carvons, Inaug'uraldissl'rtation. 
Gotting-en, 1897, 8, str. 44. 
L1PINER Siegfried. Ob. Mickiewicz Adam 
(Ht'rr Thl1ddltus 1882, Dziady 1887); Wid- 
ml1nn Karol (Franz Smolka 1887). 
LIPIŃSKI Alojzy. Na p:lmiątkt: 4oo-lf'tnił'j 
rocznicy H1og-osławioneg-o Jana z Dukli 
z zakonu 00. Bl'rnardynów, Do pieśni z r. 
1673, muz.\"kę napisał .... Lwów, własność 
nakładcy, b. m. i r. dr., (1884), 4, str. 7. 
LIPIŃSKI August. SiolItra wiplpbna Tert'sa 
od św. Aug'ustyna, Karmplitanka bosa: Lu- 
dwika M:uya, cól'ka króla francuskieg-o Lu- 
dwikl1 XV i królowej Maryi, córki Stanisła- 
wa Leszcz,\ ńskil'p,"O,I,róla polskiel!;o, Kraków, 
nakl. 00. Karmelitów bosych w Czernej, 
druk, W. L. Allcz.\'ca i Sp., lb97, 8, str, 32, 
z portretpm, kor. 1. 
Przedruk kazania ks. Aug. Liplilskiego z r, liS8. 
LIPIŃSKI Józef. Zwyczaje i pipilni ludu 
wielkopolskieg'o, z rękopisu pozostałego po 
8p. .... w)'dał O. Kolberg'. Odb. Zl' Zbiol'U 
wiadomo!\ci do antropolog-ii krajowt'j, tom 
VIII, 3. Krll)..ów, drul" Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. f,3. 
- Ob. Wergiliusz (Bukoliki 189
). 
LIPIŃSKI Lucyan, notar)"usz. Dił' lkdt'utung- 
dps Gutsinvt'ntars und die Anwf'\1llung' d('l' 
hpziig'lkhl'll Vorschriftl'll von Seitl' dl'r H- 
ml1lzbphord.t'n. Uebersetzung aus dt'l1l Pol- 
nlschł'n. Abdruk aus .Zt'ltschrift fUr No- 
tariat und frf'iwillig-e Gerichtsbarkeit.. Wien, 
Splbstvt'rI:Ig' df's Vt'rfassprs, 11'85,8, str. 10. 
- f:tude sur la situation des etrangers 
en PoloJ!llc, łlvant et :'pres son partag-I'. 
Odb. z Bulletill dł' la Societe de legislatioll 
comparep. Paris, 1887, str 404-437. 
- Powszechna księgi! prawa pr.\"watneg-o, 
kodt'x cywilny dla wszystkich dziedzicz n) ch 
krajów ni\'mil'ckich monarehii aURtryackit'j, 
og'łoszona patenwm ct's. z dnia 1 czerwca 
1811 I. 946 zb. u. s., całkipm nowo na jE:zyk 
polski PI'zl'łożona, uzupełniona obju8nit'nia- 
mi i póżniejszl'Dli dodatkowt'mi ustawami, 
rozporządzpntami i orzeczeniami najwyż- 
lizych władz p8ństwa, t. I i II, cz. 1, 2. 
Lwów, nakl. auto..:" Se.vfarth i Czajkowski, 
druk. Ludowa, 1887-1891, 8, str. VIII 
i 417 + 560 i 366, kor. 15. 
- Og-raniczenia w posiadaniu własności 
ziemskiej. Nowy Sącz, nakło autora, druk. 


J. K. Jakubowskif'g-o, 1900, 8 mala, str. 11), 
hill. 36. 
- Pogadanki z dziedzin)' prawodawstwa, 
zastosow:lI1f' do życia codziennl'g-o i towa- 
I'zyskif':!o, ollczyt. Lwów, nakl. autora, 
druk. W. A. Sz.\'jkowski(':!o, 1891, 8, str. 42. 
- Dit' Rl'chte ullli Pflichtt'n dps :\lit'tł'rs 
nach dl'm n('uell błlrgerlicllf'n GpBPtzbuch, 
Kommf'ntar zum Mietn'cht. Lt'ipzig-, R. Li- 
piński, 1899, 12, Stl'. 32, fl'n. 20. 
- Kilka słów o woln08ci obrotu własno- 
lici::! zlt'mską. Lwów, nakł, autora, 1881;, 8, 
str. 16. 
- Sprawozdani(' z zarządu millsta Nowf'- 
g-o &'!cza, za czas od 13 listopalla 1894 po 
konit'c r. 1899. Nowy Sącz, nakl. autora, 
druk. W. Lenika w Krośnie, 1900, 8, str. 31. 
- Stanowisko cudzozit'mców w PolRce 
Pl'zt'd rozbiorf'm I po rozbiorzf', IItudyum 
z prawa mił:dzynarodoweg-o Pf) watnf'g'o. 
Lwów, 1886, 8, str. 62. 
- Ustllwa notaryalna z dnill 25 lipca 
1871 nr. 75 Dz. p. p.. wraz z odn08nymi 
ustawami, rozporzł!dzf'niami i orzlczeniami 
N11jwyższeg'o trybunalu IIprawi('dliw08ci I 
z dodaniem wzorów, przf'łożona na polski 
jt:zyk i obrobiona przez .... c. k. Notaf)'u- 
sza w Nowym Sączu. Kraków, nakło autora, 
druk I Zwi:jzkowa, Lwów, Spyfarth i Czaj- 
kowsld, 1B84, 8, litr. 3 nI., 2111) i 1 ni, kor. 
fi'GO. 
- O znllezeniu inwE'ntarza gruntowt'g-o i 
zastosowaniu odnoi\nych przepisów PI'Zt'Z 
władz(' IIkarhowe. Lwów, nakl. autorII, druk. 
Dziennika Polski('go, 1885, 8, str. 13, hal. 48. 
LIPIŃSKI Stanisław. Głupi Julek, komedya 
w l akcie. Warszawl1, G. c.'ntm'rszwer, 1897, 
12, str. 58, kop. 30. 
- Kobit'ta, zbiór :!forygrnów o pici pi
- 
knt'j. Z('brnł dla płci brzydldf'j .... Tamżl', 
1898, 16, str. 32, kop. 25. 
LIPIŃSKI Stefan. !\Iatierijal dla Carmakolo- 
j!:ii morskag'o łuka, wlijanije scilitokshll na 
sl','dce i sosudistuju sistit'mu, dissertacija na 
stiE'pil'il dok tora miediciny. Pietierburg-, 
18Hl, 8, str. IO
. 
LIPIŃSKI Tymoteusz. Zapiski z lat 1825- 
1831, do druku przygotował i przypiskami 
obja8nil Kazimit'rz llartoszewlcz. Krako.w, 
nakl. K. Bartoszcwicza, druk. A. Koziań- 
skił'g-o, 188.'3, 8, str. 2 i 237, kor. 4. 
L1PNICKI Eug. pseud. Puffke Eug-. 
z Lipnicy Szymon, Ob. Golichowski N. ks.; 
'l'rusipwicz L. ks. (Kllzanie 18B7). 
Lipnik, Ob. Bzowski Józpf. 
Lipno. Ob. Filochowski R. (Opowiadania 
18Bl). 
LIPNOWSKA Anna. De la valeur des Injec- 
tions souscutanćf's d'!'au salee dans les an6- 


.
>>>
LIPOWATE - LIRA 


49 


mies aigues posth6morragiques. Th
se. Ge- 
neve, 1896, 8, str. 86. 
lipowate. Ob. Szyszyłowicz Ig. (Tiliaceae 
g-ent'rum 1885). 
LlPOWITZ A. Kurze Beschl'eibung- der Po- 
sener Guallo-Fabrik, des Prinzips ihrer Diin- 
I.!:erfabrication und df'r erzielten Resultate. 
Posen, Buchdr. von M. Zorn, 1858, 8, str. 15. 
- Uebcr Ursachen der Selbstentziindung 
von Stoffen wie Torf, wolleno und If'inene 
LUlllpen, Filz und lRderabfll.lIe. Tamże, 
1857, 8. str. 15, 
LlPOwSKI Konstanty dr. Równowaga stron- 
uictw. Kraków, nakl. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. CZl1SU, 1883, 8, str. 21, hal. 50. 
LIPPERT Juliusz. Historva c\ wilizacvi w za- 
rysach, z niemieckiego przełożył H.' K.......i, 
cz
śc I: Pożywienie, odzież, mieszkanie, 
Warszawa, Księgarni:.!. tanich wydawnictw, 
druk. Kupiecka, (1891), 8 mał:1, str. 2 nI. I 
209, kop. 75. 
- Toż, cz. II: Rozwój społeczny ludzkości. 
Warszawl1, W. Obuchowski, druk. Lepperta 
i Sp" 1893, 8 mała, str. 1 nI. i 201, kop. 75. 
L1PPOMAN Alfons Ob. A. W. W. 
L1PPOMAN J. A. Pamietnik Towarzystwa 
rolniczeg.o krakowskiego' za czas od r
 1845 
do r. 1895. Kraków, nakl. Tow. rolniczego 
krak., S. A. Krzyżanowski, druk. Zwil!zko- 
wa, 1898, 8 wi
ksza, str. 147, z tabl. i portre- 
tami, kor, 6. 
L1PPOWANER. Ob. Kaindl R. T. dr.; Polt'k 
J. (1897). 
L1PRANDI A. (Wołyniec). 900lictije prawo- 
siawija na Wołyni, oczerk. Charkow, tipog-r. 
I. Warszawczyka, 1892, 8, str. 49, kop, 75. 
LIPSKI Fryderyk. Ob. O'drowicz (Kazanie 
w dziejl Józefa świętego 1817). 
LIPSKI J6zef. Ob, Kantecki Ant. (Mowa). 
LIPSKI Wojciech. Ob. Morllwski Józef (Mo- 
wa 1893). 
LlPSZYC Ignacy. Lukrecya Borgia, dr:1mat 
w 1 akcie. Warszawa, G. Centnerszwer, 
druk. Kupiecka, 1886, 8, str. 32, kop. 30. 
Lira. Zbiór lipiewów polskich i obcych 
kompozytorów na jeden i dwa glosy z to- 
warzysz fortepianu i innych instrumentów. 
Warszawa, GebethnE'r i Wolff, 1890-1900. 
Nr. 1-150. 
Nr. 1. Chopl" Fr. Op. liS. nr. 7. Marzenie (Prelu- 
dyum), kop. 110. 
Nr. II, Gall J. Dziewczę z buzi" jak malina, 
kop. 110. 
Nr. 8. Gall J. Skryta miłość. (A), kop. 80. 
Nr. 4. Karesz Józel. KolY8anka. (Sopr.), kop. 80. 
Nr. Ii. Kleczyń8ki Jan. Op. 4, nr. 1. Mloda dzie- 
WCzyna. (Sopr.), kop. 80. 
Nr. 6. Kleczyń8kl Jan. Op. 4. nr. I. Scherzo. (Sopr.), 
kop. c.o. 
Nr. 7. Kleczyń8kl Jan. Op. 6, nr. 1. Niepodobleil- 
stwo. (S.), kop. 60. 


I'IUOIIIAN T. Ut. 


Nr. s. MII8zyń8kl Piotr. Stroly o pięknym pazin, 
kop, 80. 
Nr. 9. M....zyński Piotr. Pleśń Majumy, kop. 80. 
Nr. 10. Maszyń8kl Piotr. Romans w8chodnl, kop. 80. 
Nr. 11. Maszyńskl Piotr. Pl0811ka Dudarza, kop. SO. 
Nr. II. Maszyń8kl Piotr. Piosnka turecka, kop. 110. 
Nr. 18. r.lIku18ki Ty tu... Najpiękniejsza. Mazurek, 
kop. 20. 
Nr. 14. Mik,,18kl Tytu8. Z krainy 8nów. Mazurek, 
kop. 80. 
Nr. Iii. Nledziel8kl St. Op. II, lir. 1. Maryś. Kra- 
kowiak, kop. 110. 
Nr. 16. Niedzielski St. Op. 112, lir. II. Krakowiak 
do slów P. MU8zyńskiego (Stach), kop. 10. 
Nr. 17. Niedzielski St. Op. 119, nr. II. Aplj LIII. Se- 
renada, kop. iO. 
Nr. IS. Niedzielski St. Op. SI, Na jeziorze, kop. 20. 
Nr. 19. Niedzielski St. Op. Si. Dwie dumki (Oj 110- 
cko. Wierzba), kop. SO. 
Nr. 110. 
Iewladomski St. Op. 4, nr. I. Między na- 
mi nic uie byli). (S), kop. 80. 
Nr. 111. NIewiadomski St. Op. 4, nr. 1. Abdykacya 
(S.), kop. 4.0. 
Nr. III. Rzepko Wiad. Smętne pll8tu8ze, kop. 80. 
Nr. 118. Schumann R. Dwaj grenadierzy (Bar.), 
kop. 40. 
Nr. 14. Scolltrluo A. Jaekólka, kop. 110. 
Nr. ili. Soederberg W. Ptaszyna, kop. 110.. 
Nr. ill. 8zkraup «'r. Op. 116. O gdsle mój kraJ? 
P,eśń ludowa, kop. iO. 
Nr. 111. Żeleń8ki Wiad. Na lujarce. (S.), kop. 40. 
Nr. iS. Żeleński WI. Z nocy letlllch. (Sopr.), kop. 110. 
Nr. 19. Dellbes L. Pleśń hlszpan8k... (Lee Illlee de 
Cadh). (8.), kop. liO 
Nr. 80. De Leva E. 08tatnia serenada (Br), kop. 80. 
Nr. 81. Mascagnl P. Intermezzo z op. Cavalleria 
rusticana (8.), koi'. 40. 
Nr. 811. Meyer Helmuud Erlk. Op. II', nr. I. Uro- 
cza pleśń, kop. c.o. 
Nr. 88. Lacome P. Bal w le81e, kop. 110. 
Nr. Slo. Maltel T. Kocham (Amo) (S.), kop. 110. 
Nr. M. De Meglio V. Nleczula dziewczyna (Flne- 
8tra b....ea). (S.), kop. 40. 
Nr. 86. T08t1 P. Serenada (La aerenata), kop. 110. 
Nr. 81. Blelchmann J. Op. 9, nr. Ił. Czy ty pam1Q- 
tasz? (Te 80uviell8 tu). (S.), kop. 40. 
Nr. 88. Rotalsk1 K. Twoje oczy. Walc. (S.). kop. 110. 
Nr. 89. Delibes L. Trzy ptaki. (Lee trol8 ol_w:). 
Duet, kop. c.o. 
Nr. 40. Lemalre G. Mój I'Ycers. (A mon chevalier). 
(S.), kop 40. 
Nr. 41. Donizettl G. Matka I dzieci\!. (La mm et 
l'enlant). (S.), kop. 40. 
Nr. 411. Jen8en A. Cichy ,.Ietrzyk, kop. 110. 
Nr. 48. Meyer Helmund Erlk. Kolyeanka, kop. 40. 
Nr. 44.. Sullivan Arthur. Śpij, kop. 110. 
Nr. 46. SlIlIIvan Arthur. Przebrzmialy tou (z lor- 
tep. i hum. ad Ub.) (Br.), kop. 80. 
Nr. 46. Denza L. Serenada. Rlcordo dl Qul81eanIL, 
kop. 40' 
Nr. 41. Denza L. On w myśli mej. (Jo pen80 alul), 
kop, 80. 
Nr. loS Zasmucony. Melodya ludowa zBawaryl, 
kop. iO. 
Nr. 49. Nledzle18kl St. Rybacy na Wiśle. Duet, 
kop. 40. 
Nr. 110. Bungert Aug. WY8nulem pl08nkę, kop. 110. 
Nr. iii. Gounod G. Wieczór. (Le solr), kop. 40. 
Nr. iiI. 8lILskl Wiad. Piosenka, kop. 80. 


7 


.ł.j
>>>
w 


LIRA 


Nr. :1.'1. La
8en Ed. Op. 86, nr. 8. W dzień udu- 
8zny. (8.), kop. .30. 
Nr. :)4, Pln8utl C. ",dęta k81ęga (II libro santo) 
z tow. lortep., skrzypiec lub wiololIczeli (S.), kop. 10. 
Nr. 1"6. Schubert Fr. Król Olch (8.), kop. W. 
Nr. M. Dela'lu
rrlere L. ZIISZumlalla8 (S.), kop. 30. 
Nr. 
1. Godard B. Piosnka Floriana, kop. 30. 
Nr. C8. Saint Saen8 C. Cantabile z duetu opery 
.Samson I Dalila-, kop. W. 
Nr. 
9. Schubert Fr. To mój dom. (Aule11thalt), 
kop. 80. 
Nr. 60. Grieg Ed. Dwie pieśnI. (S.). I. Pleśń t
8knO- 
ty, I. Pójdźmy tam, kop. CO. 
Nr. 61. Bucalo8Bi P. Cyganka, kop. 40. 
Nr. fil. Chaminade C. Madr)gal, kop. 80. 
Nr. 68. Faure J. Dzień dobry Zuzlu. Bon jour Su- 
,"on, kop. W. 
Nr. 64. Godard li, Kolysanka z op. Jocelyn, kol'. W. 
Xr. 66. Lincke P. Op. t
1. Otrzyj Izy. Pl08enka 
w rormie walca, kop. 80. 
Nr. 66. M8.Be&gnl P. Kocha... nie kocha, kop. 30. 
Nr. 61. Rotoli A. Jutrzenka. (L'Alba). kop. W. 
Nr. 68. Rzepko WI. Dwie dumki: Z jeBiennych 
tonów, Sielska ploBenka, kop. 40. 
Nr. 69. Miller WI. 8yn. Gwiazdy, kop. 40. 
Nr. 10. Miller ".... Powrót s)'na. kop. W. 
Nr. 71. Miller WI. NIewiadomo co, kop. W. 
Nr. 11. Miller WI. Ustroźn08ć, kop. W. 
Nr. 18. 
hller WI. Kwiatek w8pomniellla, kOl', 40. 
Nr. 14. Schubert Fr. Polna różyczka (HalrlenrOH- 
lelII); Skarga dziewczyny (DWI Mi!.dcbells Klal{e), 
kol'. 40. 
Nr. 1
. OhBmlnade C. Pi08nka. Ohan80n slave, 
kop. CO. 
Nr. 16. Chami.n&de C. Gdy powle8z mi. (Tu me 
dlrais), Iop. 4.0. 
Nr. n. Holmes Aug. Kolęda, Noel, kop. 40. 
Nr. 18. lII08Zkowskl M. Kolysanka, kop. SO. 
Nr. 10. N08kowBki Z. Stach, kOl" 40 
Nr. 80. Felix H. Znów kwitnIl bzy. (S.), kOl" 4.0. 
Nr. Sl. Godard B. SkromllCmi .... me 
yczenla, 
kop. 40. 
Nr. 8
. Mont! V. Pójdźmywlęc skarbie mój, kop.:JO. 
Nr. 18. :Ma8&yń8kl P. Jakże cię mam brac (S.), 
kop. 30. 
Nr. 84. Ollvierl G. Serenada, kop. 40. 
Nr. 86. Franz R. Up. 4, nr. 1. Przybyl wśród bu- 
rzy, kop. 40. 
Nr. 18. ]'rBnz R. 01'.41, nr.
. Skarżylaslę, kop. 10. 
Nr. 81. Noskowsk.( Zyg. Na wodzie (S.). kop. 80. 
Nr. S8. N08kowskl Zyg. Na worlzle (M S), kop. 80. 
Nr. 80, Karlowlcz Mlecz. Op. I. Szesc pie8nl. Kom- 
plet rb. I. 
Nr. 110. - Nr. I. Z8.Bmuconej. 
Nr. 91. - Nr. I. Sklld pierwsze gwiazdy. 
Nr. 91. - Nr. 8. Na śniegu. 
Nr. 98. - Nr. ł. Zawód. 
Nr. 94. - Nr. 
. Pamiętam ciche jłl8ne zlote dllie. 
Nr. 9C. - Nr. 6. Smlltn.. jeBt (\1I8Z& moja. 
Nr, 116. Borkow8k.1 Bohd. Drapieżna pta8zyna (S.), 
kop. W. 
Nr. 97. Chamlnade C. W moim ogródku. Si j'etal.. 
jardlnler, kop. 40. 
Nr. l1li. HOlzel G. Up. SI. Gdy cal,y "wiat 8POCZY- 
wa w śnie. Nachtgebet, kop. 40. 
Nr. 99. M..Uel Tito. Nie uchodź 8&11d. Ne par.. pa8, 
kop. 40. 
Nr. 100. Mlkul8kl Tyt. ZllIdzellie. Mlraggio, kop. 50. 


Nr. 101. Weckerlln I. B. Mamo, powiedz mi. :Ma- 
man. dites moi, kop. 80. 
Nr. 101, Młl8cheronl A. Tę8knota. Eternamente 
z lortep. I 8krzypt'amt (ad lib), kop. W. 
Nr. 108. Mtku18kl Tyt. Do Bkowronka. Mazurek 
(S.), kop. W. 
Nr. 104. 
lIkul8kl Tyt. Obawy, Mazurek, kop. 30, 
Nr. 10C. Mlkul8ki Tyt. ]'iglarka, ple8zczotka (S)., 
kop. 80. 
Chopin Fr. Mazurki: 
Nr. 106. - Nr. 1. Praed Maznrem. La rNe. (Ol" 6. 
nr. 4.) (S.), kop. W. 
Nr. 101. - Nr. 8. Bledlle 8erce. Falble coeur. (Ol'. 
1, nr. 8) (S), kop. W. 
Nr. 108. - Nr. 9. DZIeweczka. La jeune lille. (Op. 
114, nr. Ił) (8.), kop. 4.0. 
Nr. 100. - Nr. 10. KolYBanka. Seconde berceuBe. 
(Op. 88, nr. a). (Sop.-), kOl" 40. 
Nr. 110. - Nr. 11. Plerw8za para. La dall8e. (Ol'. 
W, nr. I) (8.). kop. 40. 
Nr. 111. - Nr. li. Do pięknej. La beaute. Duet. 
(Op. 61, nr. 1), (S. I M-S), kop. 40. 
Nr. 111. Rzepko Wiad. Amorek. (S.), kop. 80. 
Nr. 118. MUnchelmer Ad. Bławatek. Kujawiak (8.), 
kop. 60. 
Nr. 114. ŚllIo8ki WI. Pytasz 81ę, czemu ucichly me 
pieśni, kop. 80. 
Nr. liC. Gumbert F. P....tu8zek, kop. 80. 
Nr. 116. Noskow8ki Z. Op. C6, nr. I. Astry, kop. ,C. 
Nr. 117. NoskowBkl Z. Op. C6, nr. I. Je8lże to pra- 
wrlll, kOI', 60. 
Nr. 118. NoskowBkl Z. Op. J, nr. I. Stary pie8 
I 8ury Bluga. kop. 80. 
Nr. 119. N08kow8kl Z. 0l'. I, nr. I. Dwa żólwle, 
kop. 80. 
Nr. 110. N08kowskl Z. Op. 1. nr. 8. Dzieci I żahy, 
kop. 30. 
Xr. lil. N08kow8ki Z. Op. I. nr. 4. Za.j"c
ek, kop. CIO. 
Nr. ni. Tour8 H. Dla ciehle, kop. 40. 
Nr. lU. VollBt..dt R. Twoim chcę być! (s.), kop. iO. 

r. 124. Rotoli A. K.. iatek wlędulej"cy. Flore che 
lan,,;ue, kop. 40. 
Nr. U5. To_U P. Powiedz mil Dis mol rlOIlC!, 
kop. 40. 
Nr. 116. Śwleł-zyń..kl M. Z 118tó... mlI0811'ch, 
kop. 30. 
:l:r. 121. Arditl L. Dlacz
go j& kocham? Perch.- 
l'adoro? Ballada, kop. 40. 
Nr. li8. MaszyńBkl P. Do I'taBzyny, kop. 4.0. 
Nr. 120. I1I8.Bzy,i.kl P. Rada (na bas lub ł..arytoll), 
kop.4.u. 
Nr. 180. Panklewlcz Eug. Grz\:rly ru'-ll OBllute. 
(Duet lIa sopran I alt), kol'. W. 
Nr. 13t. Maszyuski P. Rellegat. Ballada. (Bar.). 
kop. 60. 
Nr. 18i. lI18.8sellet J. Dziewczę podaj dloń. SI tu 
veu,, IIl1gnone, kop. '!'O. 
Nr. 183. M8.Bzyńskl P. Rozkochali)'. Mazurek. (T.), 
kop. 30. 
Nr. 134. MII8zyilskl P. Romantyka (S.), kop. W. 
Nr. 135. Maszyńskl P. Jedna chwila (w ronnie 
walca) (S. lub M-S)., kop. W, 
Nr. 186. KOrllng Aug O zmroku. Pi0811ka szweclz- 
ka, kOI', 80. 
Nr. 181. Myrberg A M. Serenada, kop. 80. 
Nr. 138. 8jOgreu Emil. Pnez 811n. Plo8nka szwedz- 
ka, kop. 40. 
Nr. 139. Rzepko WI. Szukalem clę na I¥'e. Cercal 
11 o cara, kOI'. 30. 
Nr. 1'0. Mendel880hn B. l'. Pozdrowienie. (Duet 
na i BOpran), kop. 80. 


ł
>>>
LIRA - LlSIEWICZ 


51 


ł 


Nr. 141. M"ndel
Rollll H. F. ł'ieR.i Je8lellna. Ouet 
na i 80pr.), kop. 40. 
Nr. Iłi. 
lelldel8ohll R. F. Kouwalia i kwiaty. 
(Duet na II 8ol,r.), kop. 40. 
Nr. 149. Olr,," hach J. O"owi,,4ci HoHmana, 1I.'rka- 
rola, kop. 40. 
Nr. IH. Saiut-Sa.;n
 C. SHmHon I Dalila. "'pie.. 
Dltllly ,Prillt,'mp 'I"i com melice.. kol'. c.o. 
Nr. 146. ChoJ.iu I'r. RII.alklt. DII"I. kop. so. 
Nr. 146. JIIikubki T).t. To,:s].1I011t. 
I.,zurek, kop. 30. 
Nr. 14i. 
liknl8kl T, t. \\", w,,"ie. Pi08ellk" w lor- 
...ie 1'01 kl. kol'. :lO. . 
Xr. HR. (,ho,,11I I'r. 
llIzllrkł- Nr. '9. 0I'U8Zczona. 
I.IlIolldalioll. Duet, kop. :10. 
Nr. loS!l. - Nr. 1-1. Swu.h'. Beau rOł!o...iflllol. Duet. 
kOlI. 40. . 
Nr 160. - Xr. I,;. S.mlla. L"8 traiu..u
. D,.el. 
kol'. .10. 
l'ie
,,1 po,1 nr. 23, 311, 110, 85. 16, !18, 116, 1:l6-1.IR 

;, z tl'k
tl'nl )1IJ1
kiln i niemieckim. 
PieBui llocl nr. 21. 30, 34. 35. 36, 46. 17, 6-1, 66, H7. 
1110. 1112, III!. 124, li1, 139 z tek.tem polskim i wlo- 
8kl.... 
I'I"ś"i 1'0.1 nr. 1!9. SS, S1, S9. 40, 41, 6t. 1)6-68. 1\0 
Gl, 7t1- 77, Hl, łł2, ij.J
 97, !ł!I, 101, 1t11i-1I2, J26, ]3
, 
11:1, Ilł, 146, 141'-150 z tel.slcm POl8killl i rrallcu.lim. 
Lira polska, t. I. Wat'8zawa. nald. A. LI's- 
IlIana, druk. J. Gold11lana, lłjłj2, 64, str. IV, 
14H i 4- nI. 
- Toż, t. II. POt'zye 'ViUora Gomuliekit,. 
go. Tamże, ł\ rakil\\, druk. \V. L. Anczyca 
i Sp.. 1882, 64, str. lliO i III. 
- Toż, t. II. l'mnżf'. nald. G. C.'nt1lł'1" 
8Zw('ra, druk. M. Ll'willskieg'o, 1897, li4, str. 
155 i III. 
- Toż, III. Tmnże, nakl. A. L('smaml, 
druk. H. Zamarskieg'o w Bialt'j, 18łj2, 64, 
str. 175 i l nI. 
- Toż, t. III. 'V."d. nowt'. Ta III Żl'. na"'l. 
G. ('f'n, t11ł'rSZWf'l'a dru.... :\1. I..ł.'wiilskit'g'o, 
lH97, 1)4, str. 17li. 
- Toż, t. IV. 'ralll:!.-. na"'/. A. L('Sml1n:\, 
.Iruk. R. Zmnar8kipg-o w Bi al t'j, lt\ł:;2, 64, 
str. 174 i 1 nI. 
, - Toż, t. IV. W,\"(1. nowe. Tamże, nald. 
(,. Cpntlll'rŁlzwpra, (h'uk. 1\1. LI'wiilskil'g'O. 
1

17, ';4, stJ-. Hl2. 
- Toż. t. V, zf'ornł Czeslaw Jankowski. 
'J'a m Ż' , nakl. 1\. ),I'sTmma, druk. R. Zmnar- 

kipg'o w Uialej, lł:;łj3, 64, str. 175 i 1 nI. 
- Tuż, t. VI, zl'brała :\1. ;\fa rrent". Tam- 
żP, I/jS4, ';4, str. 171. 
- Toż, t. VII: D,'ldamator. Lwów, druk. 
I.udowa, 18H6, 64, str. 174 i 1 nI. 
Toż, t. \'11/, ulożył Or.Ot. W:'I'szl1wa, 
11:11.1. n. Ct'ntnerszwl'rn, druk. '1. ),pwiil- 
,,1. it';.:'o, 1
97, ';4, str. 11)/j. 
. - '1'01, IX, ulo1ył Or-Ot. T:tInż
', 1897, 
1,1, 8 tł.. 172 i III. 
- Toż, t. X, ulożył 1\. I ang'(', Tamże, 
lłj!)k, ';4, "tr. 172 i IV. 
("pna tumiku kO(J. 30, w oprawil' kop. 60. 
lirnik. fJicrwszy zbiór utworów nR g'los,\" 


mieszane. (So(J1"an - Alt - Tt'nor - Bas) 
polskich i obc,\'ch "'ompozytorów. Zpbmł i 
ułoży/ 'laszyiIski Piotr. Warszawa, Geb('th- 
nl'r i WolU, lłj97, 8, rb. 1'50. 
- Toż, t. II. Tamż,', 1901, 8, rb. 2. 
- polski, zbiór poezyi, ułożony przez Wan- 
d,: Żł'lt'ńską. Wal'szawa, nakł. F. Hiisicka 
lHH3, H, str. XVI i 372, z rycinami W. GI'r. 
sona, rb. 3, opr. rb. 4. 
- polski, zawil'raj:,!cy 547 dumt'k, ar
 i. 
1.1':\1.0\\ iakÓ\\ i piosnpk lu(lo\\'."ch. Gnipzno, 
11:\1.1. i druk. J. B. L:mgipg'o, Ix
7, 32, stJ-. 
XXIV i 696, nu'. 1. 
- mały polski, zawieraj:,!cy dumki, a r."f' , 
"'rakowiaki oraz piosenki ludo\\ e. Tamż(', 
lłjH7. 32, VII i 120, fen. 30. 
Lirycy g'reccy. Ob. rwikliilsld 1..; CzubI'''' 
Jan. 
Liście. Ob. D
hsld St. (n burlowif' Ii
ci, 18
";); 
Olcskow Józd (IH84\ 
lISENKO M Zbo1'llik u"'raiil8kich pis,'il, 
wypusk I. Kijf'w i L('ipcyg, IitOgT. R,'dera, 
lH91, 4, stl'. 95. 
lISICKA Anna z hr. MycIeiskich. Olmlzki 
z życia. Kmków, nalil. Spóll.i w."da\\., dru.... 
Czasu, lH93, 8, str. 299, l, kor. 4. 
Dzi\\R(OlWO 108u: 
Iar/'ellie i rZl°C'.l\ Wh.tOdt.'; S,duk" 
('Z
 mlło"l(': '''OfJOW:J. ""it.lslIl..n: \lho1; j.1 Wifnł'! Ko- 
"ztpm 1;, Clłl: Przf'zlIH.czenif': Xle'wif'rn\ Tomn
z: Skora 
do lHllliu; HUI! ZRIJlac: Ht'L IniłłJ8ci; """art pałac Pa- 
CR. a P.IC JhllacH.. 
- Ze ś" iata muzyki, życiorysy i szldcI'. 
Tnmż(', 1896, 8, stl'. 219 i 1 ni., opr. kor. 5. 
RUN:,iui i 
I.lripttn MnlihrRu: RolJ('rt SChUJlUIIIII, 
Art' sta w kółku rorlzlnll
m. z t,"cia .... 
lf"lIde)
oh1l.1: 
Fr.,'der) k Chol'ill; Po 'LII,ka"h 'melod) ł- 
oh. l:tkże L. A. ;\1. 
LlSICKI Henryk. A1fł'ł'd książf' Windisch- 
Gr:H'tz, f(,\dmal'sz:IIt'k austryncld, 17H7-1/j62. 
Orlb. z Czasu. Krakó\\, nakl. autora, Spólka 
\\ yd.. dru.... Czasu, lH1;7, 8 mil la, str. 91, 
kor. I, 
- AlItoni Zyg'munt HI'/cel. 1
8-1H70, 
tom I-II. Lwów, lIakl. autom, dmk. Ludo- 
wa, Krakó", Spólka w."d., 1,.,/j2, t\, stl'. XV I 
i 390 + VII i 397, kor. 10. 
- LI' mal'quis \Vielopolski, sa vit' pt SOli 
telllps, l003-]łj77, 2 vol. CracoviI', Spółka 
wydaw., l/jxO, 8, str. VII, 346, 2 nI. i ] 1'."- 
cina + 441, kol'. 10. 
- Napoleon III i Wioch.". Odb. z Kl'aju. 
PI.tf'rsburg-, K. G...,lId.\"szyilsld, druk. 'l'ł'ł'lI- 
"'e i Fusnot, lł'93, 16, stl'. ]90, kop. 80. 
- Tallt'.\'I':md. Odb. z Pl'zł':
ladu Polsk. 
Kraków, nakl. autora, Spólka w.\"I{aw., druk. 
CZilSU, 1892, łj, stl'. 2:3, kor. 5. 
O lisie. kOZ/:ICh, nif"dżwll'dziu i pomni...u. 
Bajka polityczna z dlli ostatllieh. K mków. 
G. Geb.,thller i Sp., lIa"'l. i druk. W, Kor- 
IlI'ckit'g'o, 1
97, /j, str. 14, hal. 20. 
LISIEWICZ Alexander dr. Ob, Przed powsta. 
nit'm (1ł:;94). 


...
>>>
52 


LTSIEWICZ - LIS'!' 


LlSIEWICZ Zygmunt. Ueber die Best'tzung 
d('r Blsthiimer in Pole n, l. Das ZPitalt!'I' der 
Piasten. Nadb. z Anzeig'er der Ak:ulf'mie 
der Wissens. in Krakau. I\:rakau, Universi- 
tilts-Buchdruckerei, 11)91, 1), str. 120-126. 
- J
zyk urzędowy na Rusi czerwolH'j 
między r. 1340-1506. Odb. z Przewodnilm 
nauk. i liter. Lwów, drul,. WI. Łozińskit'g'o, 
lHB6, 8, str. 12. 
- O obsadzaniu stolic biskupich wPolsc!'. 
Lwów, nakło Gubr
'nowicza i Schmidta, 
,Iruk. Wł. ł..ozińskiego, 1892, 8, str. 123, kol'. 
3'20. 
- Walka o biskupstwo. epizod z dziE'jów 
Kośe!ola wschodni!'go. Odb. z Przewodnika 
nauk. i liter, Lwów, Księg'arnia Polska, 
druk. Wł. Łozińskiego, l8BB, 8, str. 36, 
hal. 80. 
LlSKE Xawery dr. prof. Erld11runp:en zur 
Ausgabf' des M('morialf' Joannis de Komo- 
rowo. Nadb. z Historisches Jahrbuch, X 3. 
Miincben, 1889, 8, str. 570-572. 
- Ofversigt af dE'n Polska Litt!'\'UtUl'f'n 
med s!l.rsldldt afse('nde pa den Sveuska Hi- 
storien. Ofvers11ttnln
 fran fUrfattal'ens ty- 
ska original-handskrift. 4 part. (Stockholm, 
1875-77), 8, 287, mr. 4. 
- Zarys biograficzny, zbiór prac różny('h 
autorów, Odb. z Kwartalnika histor. Lwów, 
druk. Wł. ŁozińskiE'go, 1891, 8, str. 2 nI., 
84 i l nI., kor. 1'60. 
- Ob. Dembiński Br.; Komorowski Jan 
(ME'moriale); Zakrzewski Winc. (11:191), 
LISKlE Marya i NEVEAU Tekla. Ob. Dla 
dziewczątek (1875). 
LISO LA Franz von. DiE' Berichte df's kaisf'r- 
lichen Gesandten .... aus den Jahren 1655/60, 
mit einer Einlf'itung und Anmerkung'en 
verseht'n, herausgegeben von Dr. A. F. PI'i. 
bram. Arcbiv fiir osterr. Geschichichte, ht'r- 
ausgegeben von der k. Akademie dE'r Wis- 
sens., Bd. 70. Wien, C. Gerold's Sohn, l8B7, 
8, str. 571. 
Lisowczyki. Ob. Dolleczek A. 
Lisowice 1871-1895. Ob. Kroniki myśliw- 
skie Towarzystwa lisowieckiego. 
LISOWSKI Włodzimierz. Opodatkowanie go- 
rzelni. Kraków, nakl. autora, druk. W, L. 
Anczyca i Sp., 1884, 8 mała, str. 24. 
- O wplywie uprawy buraków cukro- 
wych na produkcyą rolną i o opodatkowa- 
niu gorzelń. Kraków, nakl. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Czasu, 1883, 8, str. 39 
i 1 nI., kor. 1. 
LlSS Franciszek ks. Nauka o szkaplerzach, 
Cbelmno, nakło i druk. W. Fiałka, 1886, 8 
mała, str. 32, fen. 20. 
Lissa. Ob. Hilscher A. (Spezialkarte). 
LlSSAUER A. dr. Alt!'rthiimer der Bronze- 
zeit In der Provinz Westpreussen und den 


angt'('nzf'ml('n G('bit'ten, Abhandlungen zur 
Land('skunde df'r PI'OV. W('stpr..ussf'n, II. 
Graudenz & Danzig'. 'l'h, Bertlin"', IH91, 4, 
str. Xl i 30, z 14 fotodruk. i l
 kartami 
objaElni('li, mr. 6. 
- Dit' pr!l.historischen D('nk\ll11I!'I' ,lf'r 
Provinz Westpreuss('n und dt'r angrf'nz!'n- 
d('n Gf'bh't(', mit Unt!'l'stiitzung' df's Wf'Stpl'. 
Landtagf's hf'rausg'. von dcl' r-:at.urforschl'n- 
d('n G('sE'llschaft zu Danzig. Danzig', W. En 
gl'lmann, lt\B7, 4, str. XI i 210, z 4 tab\. 
i map:J Prus zachodnich na 4 kartach, 
1111'.20. 
(L1SS0WSKA Maryanna). Przt'dstawi('ni.. 
istotne
 Hzeczy od Sukcessorów ni!'gdy :\1.. 
z Wernickich Lissowskiev. B. m. i r. dl'. 
(okolo lt\05), fol. 2 k. nI.' 
L1SS0WSKI. Odpowif'dż ze strony JO. Xcia 
Imci :\lichala Radziwiłła woj('wod.v WiI!'ń- 
skif'go przt'ciwko ur. Janowi Zwierzchow- 
skif'mu, jakoby JW. hrabi Soltyka uif'le- 
tnvl'h, Ma1'\'i i Anny ksieżniczek Radziwił- 
lo
vi..n opipkuna pjenipo't!'ntowi; oraz JO. 
Xżnif' l\fal'cit' z Ci('chnicld('h R:ulziwiłłowey, 
nif'g'dy JO. Xcia Dominika Radziwilla mał- 
żonki pozostałey wdowi(', w sprawie o ustano- 
wi('nit' alimentów, w summie roczD('y zło- 
t
'('h polskich 54.000 żądane. Podpisano Lis- 
sowsld, plenipot('nt. B. m. i r. dl'. (1807), fol., 
3 k. nI. 
LlSSOWSKI Leon. Obrzedy weselnI' w Szo- 
jajdach w pow. kutnowsidm. Odb. z t. VIII 
Wisly, Warszawa, Geb!'thnel' i Wolff, druk. 
J. Jt'ż
'ńskiego, IB95, 8 większa, str. 65 i 2 
nI., z nutami w teksciE'. kop. 75. 
List otwarty (grona młodzif'Ź
' uniw
rsy- 
teckil'j) do kolegów. Kraków, nakl. podpisa- 
n
'ch, druk. Czasu, w marcu 1

ł9, foL, k, 1. 
Protest przeciwko czasopl8mu lInnrl08
. 
- otwarty do prof. dra Aug'usta Sokołow- 
skiego w odpowiedzi na kor!'spondencyą 
umi!'szczoną w nrze 77 Nowej R('rormy z d. 
f kwi...tnia lB98 1". Ch-szyn, nakl. autorów, 
druk. KutzE'ra i Sp., 189B, 8, str. 8. 
Na końcn podpisani: .,dr. Aleks. CZIICZyń8kl, Mar- 
celi Jllaterno",8kl, Jan :Snletek. 
- otwarty do centralneg-o komitetu w
.- 
borczego dla W. X. Poznańsko Poznajl, 1884, 
8, str. 37. 
- otwarty od Ligi polsko- litewsko- am('- 
rykańsko-rt'publikańskit'j do Sz. rodaków- 
obywatelI Stanów zjednoczon,\ ch w sprawiI' 
samozwańców polit
czn
'ch, nadużyć i fry- 
marki imit'nia polskieg"o. New-York, 15 lip- 
ca, 1895 r., fol., półarkusz rozłożony. 
- otwarty do JE'go l\Iag-nificencyi, prof. 
dra Feliksa Kreutza, rektora Uniwersytetu 
Jag-iellońskiE'g'o. Kraków, nakl. Józ. Miło- 
bęcki('g'o, druk, Al. Słomsldego, 12 paMzier- 
nika, 1896. 
- Słowianina (z Pragi) do hr. H!'l"bf'rta
>>>
LIST - LISTKI 


63 


- z nad Wisły. (Lwów, 1889). nakl. i druk. 
W. Manieckiego, 8, str. 2. 
O proplnacyl. 
- dopełnitelnjj k. pamlatnoj kniżkie wi- 
lenskoj g'uberuii, za Janwar, Fewral, Mart, 
1871 g. Wilno, pieczat. A. G. S
'rkiua, 1871, 
12, str. 18. 
- Ob. Chomhiski A. (ostatni); Kolumb K.; 
l\fonsig KI. (otwarty 1900); OrzE'szkowa (Do 
kobiet 1900). 
Lista członków warsz8wskit'g-0 Towarzy- 
stwa muz,\ czn('g-o w lutym 1884 r. Warsza- 
wa, druk. Józefa Sikorskit'go, (1884), 8, 
str. 12. 
- członk6w zRlożycipli Kasy pomocy Im. 
dra J. l\fianowskiego po dzh'il 31 grudnia 
1893 r. Warszawa, druk. K. Kowalpwskieg'o, 
1894, 8, str. 28. 
- Toż, }lO r. 1894, 1897, 1898. 
- dłużnik6w Towarzystwa wznjl'mnt'j po- 
mocy uczniów Uniwersytl'tu Jagit'lIoil
ki('- 
go. (KrRków, 1889), fol., str. 10. 
- dłużnik6w Biblioteld prawniczf'j uczniów 
Uniwersytetu JagipllońskiE'go. Kmków,druk. 
Czasu, 1889, fol., str. nI. 4. 
- imienna pmE'rytów woyskowych i cywil- 
nych turlzif'ż Pl'nsyi, szczl'g'ólnych nRgród 
i kompl'tl'ncyi Bwił\ckich, służąca nR rok 
1840 dla kassy główney gubl'rnii !\fazowip- 
cldt'y. B. m. dr. (1814), fol. maj, str. 50. 
- marszałk6w i delegat6w g'uhl'r. Litt'w- 
, sko- Will'iłSldPj na Elekcyf' 1830 r. zl'bra- 
n,\'ch, złp. 4. 
- młodzieży szkół (Jubliczn) ch Radom- 
skit'h z moralności, pilnosci i post!jpka w nau- 
kach porz1!dldem klass przy koilcu roku 
szkolnego 1812 publicznm'cł iutert'ssowalJl'Y 
pl'zcdstawionR w Radomiu. W drukarni Ma- 
cieja Dzit'dzickit'go, (1812), 4, 1 ark. dr. 
- pensyy emI'Q.taln.\'ch woyskow
ch y 
cywilnych, tudzież pensyy. SZcz('gólnych na- 
gród i kompett'u('yi świeckich, służąca na 
rok 1831 dla kas!!,\' g-łówney Woiewodztwa 
Mazowil'ckipg'o. B. w. m. i r. (Warszawa, 
1831), fol., str, 21. 
- Toż, na rok 1833, fol., str. 25. 
- posiadaczy dóbr tabularnych, uprawnio- 
nych n:. mocy 
. 14 sejm. ord. wyb. do W)- 
boru posla na Sejm krajowy z kuryi gmin 
wit'jBkich. Dod. do GazE'ty Iwowskh'j. Lwów, 
1889, fol. wielkie, str. 29. 
- publikacyi rozmaitych Akademii, Inst,y- 
tucyi, Towarzystw naukowych i r('dakcyi, 
nadcho(lzac\"ch stale do czytl'lni Akarl!\mii 
umiej. w'Krakowie. Dod.' do SprH\\'ozdań 
z czyuuości i posiedzpil Akademii umi'j. 
w Krakowie. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1896, 8, str. 27. 
Listki z Ukrainy. Ob. I wauowBki E. 
- wiosenne: Jednodniówl.a na dochód g-I- 


Di.IlJlarka, tlóm..czeuie z francu!!klt
go. (pra- 
g'R, 1881), 4 wielka, str. 12 litogr. 
- fundacyjny Macierzy PolBkiPj. Kraków, 
nakło Macit'rzy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1882, 8, str. 4 nI. 
- św. J6zefa, Rocznik 1-111,1885-7, w8-c('. 
- Toż, rocznik IV, d. 1 pażdz. 1888, nr. 
7, w 8.ct', str. 49-57. Marianhill, (Iruk. św. 
TomaszR z Akwinu w Opactwie Trapistów. 
- do Sz. czytelników i przyjaciół naszych. 
Czacza, w dniu I1w. Marka 1892. 
- gończy dan w Kaliszu d. 24 maja 1800 
r. (polecajł!cy schwytanip Jaml Domaszpw- 
skiego i Kaz. \Vrzt'szczyilskiego), 13. m. dr., 
fol., 1 k. 
Po niemiecku I po polsku. 
- otwarty do kolegów członków Czytt'lni 
akadcmickit'j we Lwowil'. Lwów, druk. PiI- 
Il'ra i Sp., 23 marca 1889, 4, str. 3 ni. 
- pasterski arcybiskupów i biskupów mo- 
narchii austr,vackipj. Dod. do Czasu. Kra- 
ków, nakl. A, Kłobukowski!'go, druk. Cza- 
su, w niedzielę Zeslania Ducha św., 1890, 
fol., str. 7. 
- Toż i biskupów Austryi. Dan w!' Wie- 
dniu 3g'o listopada 1891, tłum. ks. Józ. Lou- 
dzin. Cil'sz)'n, druk. K. Prochaski , foL, 
str. -10. 
:- do przyjaciela. tIumaczony z frRncu- 
sklt'g"o przez JHua J
lwol'owskipg'o. \\'lIno 
druk. XX. 
IiSS)'on:Jrz,\', 1820, 8, k. 8. 
. - otwarty do Swit'tnej Rctdy i JWPP. md- 
cO\\' mi
lsta Krllkowa. (W slll'awit' wyborów 
dl! Rad,\' lIIif'jsli.ipj w r. lR93). I
raków, linkI. 
JozpCa Rudllickll'g'o, .ll'1łk. W. I
orrll'cki"go, 
b. r. (1893), 4, k. III. 2. 
. -: otwarty tło p
lIln Rpdaktora .Otlbol'11)"Ch 
hstow w obronił' Cz,"tI,lni w Mor. Ostrawi(\. 
Mor. Ostra\\:oł, lIakl.' Czytdlli, druk. Zwił!z- 
kowa w Krilkowip, 1891, 8, str. 8. 
.- otwarty w sprawi!' pocth:ołjl'ckiej do czlon. 

ow dzialu życiowego TOW81'z,\'stwa wZa- 
J
mn.vch ubezpieczdl w Krakowie. Dod. do 
fzasu. Lwów, nakl. WI. Podolskiego, druk. 
Związkowa, 1891, fol., str. nI. 4. 
, - otwarty w sprawil' udzialu Krakowllki('j 
CZY
hti Ak:ołdf'mickipj w wil'czorzE' st.\'cznio- 
wym. (Z dlita: Kraków, dnia 2 IUI(,g'o lł94). 

raków, naki. W,\'rlziału Czyt('llIi Akadt'm., 
l'uk. W. Korneckipg'o, lR94, 4, l k. 
-, otwarty szlachcica polsklt'g'o do Reda- 

I'OW politycznych dzi.'nllików krajowych. 
G spr
wie IIMtowl'j). Kraków, naU. Jana 
k WOżdZłH, druk. Czasu, b. r. (1886), 4, 2 
. 111. 
. - 0!Warty. Towarzysze! Dod. do mu 21 
C
asoPłsma Naprzód. Kraków, 1893, z pod- 
PłSI'm: Robotnic)' krakowscy. 


..ł.I
>>>
54 


LISTOWNIK - LITANIA 


mnazyum polskiE'go w Cif'sz.,'nil'. '{raków, 
na kI. Komitetu festynowcgo, dmk. A. Ko- 
ziańskil'go, w czerwcu r. lłj97, 4, str. 8. 
listownik, Podr;cznik pisania listów. Ob. 
Chociszewski J.; 
liłkowski St, (1899); Poe- 
chI Iz. (Kanct'larya domowa lłj97); Pora- 
dnik (1900); Skarbcz
'k bilt'cików (l
łj9). 
Ob. takte: Sekretarz, Kore8pondencya. 
Listopada 28. Wiel'sz. Ob. Konopnicka Mar. 
LISTO WSK' Andrzej. Biała kamelia, kome- 
dya w 1 akcie. T('atr amatorski, nr. 6. War- 
szaw:oł, nakl. GE'bethnE'ł'a i Wolffa, druk. St. 
Niemiery, 1892, 8 m:t1a, str. 28, kop. 30. 
LISTOWSK' Karo'. Strt'szczenit' rt'ft'ratu: 
O międzyn:ołl'odowem prawie transportu n:oł 
kolE'jach żelaznych WE'dług ostatE'cznE'go 
projt'ktu, zredagowant'go w Bernie przt'z 
komisy
, złożon:J z d('IE'g-atów p:ołństw f'uro- 
pl'jskich. Zjazd II prawników i ('kon. polskich, 
Lwów, H. Altenbcrg, druk, Ludowa, 1889. 
8. str. 23 i 1 nI. 
Listy IIpostolskiE', PoznaiI, nnkl. BibJiotE'ki 
kórnickiej, J. K. 
upański, druk. Kuryera 
pozn., 1893, 16, str. 404, mr. 1'50. 
- z Krakowa czyli szczegółowy a ciek:ołwy 
opis staroż).tnych gmachów oraz i dzi('jów 
tej stolicy. Poznań, druk. i skł. g-ł. \V. Si- 
mona, 1879, M, 1 tyt., str. 72, fen. 75. 
Ty tul I: Listy z Krakowa I Tatrów. 
- z Kroacyi, z okazyi obchodu poświęce- 
nia katedry w Diakowo. Przl'mYIŚI, ksił.:gm'- 
nla br. Jeleniów, Kraków, druk. Vi. L, An- 
czyca i Sp., 1883, 8 wi
ksz:oł, str. 51, kor. 
1'20. 
- miłosne, z dołączeniem rozmaitych pa- 
miątkowych wierszyków dla kochających 
obojga pIci, przt'wodnik w(' wszystkich wa- 
żniejszych sprawach przy zawit'raniu m:ołł- 
żeństw zachodzących. Tomii, nakl. i dmk, 
E. Lamb('ck:oł (1885), 8 mala, Stl'. IX i 114, 
mr. 1. 
- miłosne. przewodnik dla zakoch:ołnych, 
zawierający wit'lId Wyból' najpięknit'jszych 
listów i bilecików miłosnych oraz rozmai- 
tych pami
tkowych wit'rszyków, poradnik 
wt' wszystkich ważnit'jszych sprawach przy 
zawiemniu małżt'ństw z:ołchodz
c)'ch, z do- 
lączeniem toastów wesE'lnych i pleśni miło. 
snych. Vi:ołrszawa, nakło Ch. F. Rosenwt'ina, 
druk. W. Thiella, 1898, 16, str. 90, kop. 30. 
- polskie. SE'rya I. Nr. 1, 2, 3, str. 24 (od 
25 maja do 3 lipca). Wydawca Zygmunt Se- 
weryn. Kr:ołków, nakl. drukarni Al. Słom- 

Id('go, 1890, 4, cena ser)'i kor. 1. 
- wiejskiego proboszcza do m'od('go ka- 
płana o opowiadaniu słowa Bożt'g-o, z wło- 
skiego przełoż.ył ks. Wład) sblw Fudalewski. 
Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1886, 
8 mała, str. 162, kop. bO. 
- trzy. Lwów, nakl. Seyfartha i Czajkow. 
skit'go, 1900, 8, str. 37, hal. 50. 


- Unit6w. Ob. Chotkowski Wł. ks. prof. 
(Z męczeilskich dzi('jów Unii). 
- (Vyletni) Sokola Kolinskeho. Clslo 4. 1(0- 
lin, lłj84, 4, str. 16, z iIIustracY:ołmi (lItog-r.). 
Numer obejmllje: Przewodnik po Krakowie I ma 
byc rzadkoścI,. ł..ibliograłiczlI", 
- Ob. Antoniewicz K. (W duchu Bożym); 
Bardzki 
. (Zastawne); Bełza St. (z Syc)'Iii); 
Bossut't; Cwiet'Czakiewicz L. (humorystyczne; 
Dzieduszycki Woj. (ze wsi); Fitz W.; Fuda- 
lewski WI. (proboszcz:oł); Gliński H. (do na- 
rzeczom'go); Gnatowski J. (z Konstantyno- 
po!;.); Golian Zyg.; Jackowski Tad. (z Hi- 
szp:ołnii); J('r B. A.; K. H. (z Ukrainy); Ma- 
słowski L (do przyjacif'la 18łj4); Nabru Bt.. 
(z pólwyspu ba'kańskiE'.g'o 1891); N:ołrrans 
(z zaboru rossyjskiego); Niemojewski And. 
(człowil'ka szaloneg-o 1899); Ochorowicz J. 
[Mohort] (do przyszłej narzeczonE'j); Ochoro- 
wicz i [Junosza] Szaniawski K. (do cudzej 
żony 1898); Popowski J. (o FranCJi U385); 
Prevost M. (kobiece 1900); RE'wieński St. 
(o jf'żdzie konnE'j 1885); Sienkiewicz Henr. 
(Z Afryki, z Ameryki); 'l'urnau L. (z miasta 
1894). 
Ob. takte: Listo" nik, Sekretarz. 
- Listy, korespondencye. Ob. Baudouin de 
C. R.; Czartoryska Iz. ks.; Kościuszko T:ołd. 
(1877, 1898); Kozłowski Wł. M. (Kniazit'wi- 
CZ:oł); Ko
mian A. E.; Koss:ołkowska I{at.; 
Krasiński Z
'g-m.; Lubomirscy Al. i R.; Po- 
niatowska D; (1900); Poniatowski St. Aug-. 
(lłj82); Radziwiłł Karol St. (1888); Ronquillo 
P. (1878); Słowacki Jul. (1883, 1899); Snia- 
dt'cki Jan (1878); Sobieski Jan HI.; Załeski 
Bohd. J. (1900); ZbarRski Jerzy (1878); 
mi- 
chowska Narcyza (do rodziny i przyjaciół 
1883). 
Liszaj. Ob. Krokit'wicz Antoni dr.; Krzy- 
sztalowicz Fr. 
LlSZNIEWSKI (Finkelstein) dr. O zębach, od- 
czyt It'karza pułkowego. Lwów, nskl. nuto- 
ra, dmk. Polska, 1886, 8, str. 19, h:oł1. 40. 
LISZT F. Chopin. 4 M. Lt'ipzig, BrE'itkopf 
& H11.rtel, 1890, 8, str. III i 312, mr. 9'W. 
Litanei zur Muttt!r des Gutt'n Rathes. Kra- 
k:ołu, Verlag der A ugustiner-On\E'lIs-Sch we- 
stE'rn, Druck von W, L. Allczyc & Co., b. r., 
(1891); 12, 2 k. nI. 
Litania dziewic. Warszawa, Nit'miera, 1890, 
ą2, 
tr. 12, kop. 3. 
- do św Germany. (Do prywatnf'go odma- 
wiania), Tamże. 18!.16, kop. 2. 
- O św. Ojcu Ignacym. Kr:ołków. nakl. ks. 
M. M,\'cielskiego T. J., druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., b. r. (1892), 8, 4 k. ni. 
- loretańska. h.raków, nakl. dra Wł, Mił. 
kowskiego, (1884), 4, karton fotodrukowany. 
- Ob. Krukowski .J. (W
'kład); Pleszczyń- 
ski Ad. (Wykład 1886); Winczakiewicz Al. 
(1 89łj).
>>>
LITANIA - LITT
:RATURE 


55 


- do Matki Boskiej Dobrej Rady. Kraków, 
nakło i własnot!c sióstl' August.\"anek, dru.... 
W. L. Anczyca i Sp., b. r. (1891), 12, str. 
4 nI. 
- 'foż. Do pr.nvatnego użytku. Talllżp, 
(Iruk, Czasu, (IH931, b, str. 4. 
- do Najśw. Maryi Panny za dusze opu- 
szczone w czyścu. \Varszawłł, NiemierH, 1896, 
:12, str. 8, kop. 3. 
- do N. Maryi P. i do Najsłodszego Imienia 
Jezus. Warszawa, 1\it'mi('ra, ua Ilrku
zu do 
podklejlInia na tekturk
, kop. 5. 
- do św. Mikołaja biskuplI i cudotwórcy 
(do użytku prywatneg'o.) Kr:ll(ów, ua"'ł. 1'10. 
Głębockieg'o, prob. w Ch I'zanowie, dmk. 
Uniwersylt'tll Jag'iel., 1892, 8, k. 2. 
- i modlitwa do św. Antoniego z 2ma obraz. 
kami (ua ar"'us?u do pOliklejlInia). W:lrszl\- 
wa, Niemiera, kop. 5. 
- i modlitwy do N. M. P. z Lun! z obraz- 
Idem. \Val"szawa, Nielllipra, 1890, 16, str. 8, 
kop. 5. 
- za nawr6cenie Rosyan, (do prywatnego 
użytku). Kraków, nakl. dra WI. Miłkowskie- 
g'o, dmk. \V. KOrJ1pcldpgo, lb92, 32, str. 5, 
hal. 4. 
- niewiast do Matki Boskiej. Warszawa, 
St. Niemiery S) nowie, Ib9b, 32, str. 14, 
kop. 3. 
- do oblicza Pailskiego. Tamże, 1892, 32, 
str. 
, kop. 3. 
- do Pana Jezusa cudownego (w każdp!n 
utrapkuiu). Kruków, Ilakl. 00. Cystersów, 
cl.mk. W. L. Anczyra i Sp" lb
14, b, str. Ii. 
- do N. M. Panny w Lourdes. Kra"'ów, nakl. 
ks. Missyollarzy, 16, litr. 4, kop. 2. 
- do Najśw. Panny de Montligeon za duszt' 
opuszczonp w czyscu. La Chapellt'-Muntli- 
g't'on, impl". dl' 1'0cuvrp pxpiatoirp, lA97, 64, 
str. b. 
- O Najsł. Sercu Pana Jezusa. Kraków, 
nakl. ks. :\Iyciplskiego T. J" dmk.. CZ:lSU, 
lb93, 8, str. 7. 
do św. Zity. (Do prywatnt'g'o odmRwia- 
Ilia). Warszawa, Nit'miera, lH96, kop. 2 1 f2. 
- o najświętszem życiu Najśw. M. P. i inm' 
Inodlitwy na czesć M:tr,vi. Tllmżł\, 18b9, 16, 
stl'. 2b, kop. 10. 
Litauen. Ol. Archiv fiir sl;w. Philologi(' 
VI, 4; Uartsch Chr.; BpZZellbl'rg'f'l' Ad,; Urcnll- 
sohn J.; Broso Aug'.' firiic"'npr Al. (Cllte- 
chismus); Donalitius Chr.; DorlH't 1.; Gl'itler 
Leop.; Gil"t'nas; G1ag-au O. (IH6!1); Goldhłlm- 
mer L. (lb59); Jaco Iy Rud.; J Ul"kschat C.; 
Kuntzp Aug.; L('skkn A. u. Brug!nalln K.; 
Lewicki An.j Lopbell R.; Miklwia J. (IH95); 
l\linzloff \t. (1 B94\ j i\littht'i1ung('n dPI' I... Ii- 
tl'rar. G('sellschaft; :\loszcik C. (1898); PI"t'uss 
T. (lb9b); Schiekopp J. (GramlIlatik l8bt); 
S('lobrzycld J. K. (Kolonil,;:otion 18S8); Tho- 


mas Alfr. (11:185); VpckenstE'dt Edm. (1883, 
Ibb4); \vi('d('IIHllln Os. (1891, lb96); Zwpck 
A. (1898)j 
cmlapis (1900). 
Porów. Litwa, Lltowskije. 
LlTAUER Jan Jak. O t('rminach i tr,vbit. po- 
dawania skarg' w sprawach :uIUlillistracyj- 
nych Króll'Htwa I'olskh'g"o. W:u'szaw:l, Gf'- 
II.thl1l'l' i Wolff, druk. S. Org'e1br:mda sy- 
nów, lii97, B mala, str. III i 47, "'op. BO. 
LIT AU ER Jak6b i LANGE J6zef. Kodeks prze- 
my
lowca. Zliól' pr?episów, rozporzadzf'il i 
w
 jmnieil dot.\"cz'!,.n'h I'1'zelll)'słu' fabr.Y- 
cZIlt'g'o w guhemiaeh ](1'()h'8twa Polskit'g'o. 
Wyrl. nil'urz
do\\'(', tl'kst I'uski i polski. 
Warszawa, GebetllllPr i WolU, lb99, 8, str. 
514, rb. 3'60, 
L1TAUEROWA Tekla. POI'arlnik dla mlo(h-ch 
m
źate", ora?: wskazówki pil'l
;,:'nowania 
dzieci w pil'I'w8zym roku życia. \Val's?:awa, 
dm.... 1\1. \Veidenf!'lda i Ign. Kcltt'ra, U399, 
8, str. 39 I 1 nI., kop. 40. 
LlTAWOR. Olpodmki, szkice jt'sit'nne. \Var- 

zawa. druk. E. Skiwskieg-o, 18B6, 8 lUala, 
str. 118, kop. 50. 
Pani L1taworowa. Ol. Bobowski Miko/aj. 
Literaci. Ob. Choloniewski Ant,oni; Nit'-Li- 
tprat (Lwów, 1876); Porządek domowy (Kola 
lit. artysto 1887)j Smol('ński W. (Towarzy- 
stwa 1&;7); Wilczyński Alb. (O utworzeniu 
lH94). 


Literatura. Ob. Cvfrowiczówna L.; Czamow- 
ski St. (Post
py); Finkei L. (Historya); Jaro- 
chowski K. (poznailska); Kozlows...i W. M. (po- 
wszt'chna); Młchczyilska A. (pedag-og-iczna 
1894); Maj('\Vsld E. (prz!'dhistor. lB98)j Mi- 
ckiewicz Ad. (słowiańs"'a 1900); Nitman K. 
J. (dla mlodzidy lb93); Ohonowsl..ij O. (m- 
ska I
B7-IB94); Parcz!'wsb.i A. J. (Iuclo\\a 
szląską lH94)j Pmżmowska T. (powszl'phna 
lB!J
)j Rzut oka (dla ludu 1894); Spmhuy- 
cki J. K. (Mazurów i Szl;!z:lków 188B); So- 
z:lils...i A. (Cit'kawe 8zczI'g'óły lRH5); Weiss- 
berg' M. (nowohebrajska lB97); 
itieckij P. 
(m:llomska IB89). 
Porl'W, IIi,tory" literatury. 
Literatura grecka. Rpalia g"'l'ckit' i rzym- 
skit,. Literatura rzymska. WydawanI' w r. 
lb
Il-7 w ki Vl1l, glInn. BW, Ann,' w Kra- 
ko" ie. Bo m. r. (Kraków, 11:187), 4, str. 80, 40, 
(litograf.). 
- polska. Oh. mt'gel('\sl'lI H.; B/otnicki 
Józ.; Bmchn:lls"'i W.; Briicl;nt'r Al.; Chmie- 
lowski P.; Hahn W.; Kurpit'I A.; Passl'ndor- 
fpr A. (1900); Tamowsld St. (1900); Wojcie. 
chowski K. (1899). 
UL. tak
e Hi.torJa liter. l,oI8"kiej. 
literatur in Polen. Ob. Nitschmann H. (Di!' 
hcutig'e lBH4). 
Literaturgeschichte. Ob. Heller S. 
Lilterature russe. Ol. Wnliszewski K. (1900). 


iii
>>>
56 


LITES - LITYN SKI 


Lites ac res g-estRe iutl'r Polonos ordint'm- 
que Cruciferorum, 181:10. 
- Toż. Spory i sprawy pomiędzy Pola- 
kami a zakonem Krzyiackim. Wyd. 2. 
Ob. Celichow8kl Z}j1,'m. 
Litewski. Ob, Litwa. 
Lithuanie. Ob. Zannvikutis J. (Statistique 
dps Iines 11:197). 
Litopyś haIJ'cko-russkaja Oh. Pictrus:w- 
wicz (1887). 
Litowskije. Ob. Akty (tribunala); Anto\lo- 
wycz W. i Iłowajskij D.; Baltraulllitis S.; 
Barabasz('w A. 1.; Barszczewskij W. N.; 
Batluszkow P. N.; Bit'rszadzkij S. A.; Bori- 
czewskij N.: Briancil'w P.; DaszJ..iewicz A.; 
Dauksza; Dipmczf'nko G.; Filewicz J. B.; 
Jurg'ipwicz Vi.; Juszldewicz A.; Kipriano- 
wicz G. j Kojałowicz 1\1. O.; Leliwa g'\'af.; 
Leoutowicz T. J.; Lubawskij M.; Progralll1\ 
dla ukazanija osobit'u. goworow (181:17); 
Ptaszycki S. (Statut 1893,; Itl'chniewski J. 
(7..awipdienijR); Siemionow P. P. (Żiwopisna- 
ja Rossija 181:12); Turc('wicz A. (Istoria 11:194, 
Kuiażestwo 1900); Wolter E, (MifologiR 1887, 
Riemiejnyj byt 1890). 
L1TTICH Al. & BARAŃSKI A. dr. Ustaw v i 
rozporządzenia: Oglfldziny mięsa i bydła, 
zbiór przepisów obowiązujących w Galic,vi, 
wraz z dopiskami i wyjaśuieniami. Lwów, 
nakl. Se,Yfartha i Czajkowskiego, rlruk. Lu- 
dowa, 1889, 16, str. 2 nI. i 99, kor. 1. 
- Zbiór ustaw i rozporządzeń weter
'ua- 
ryjno-policyjn
'ch, obowiazujących w Gali- 
cyi, z komentarzami i obja:.inieuiami. Thm- 
że, 181:11:1, 16, stl'. 2 nI., 421, VI i l nI., kor. 5. 
LlTTRE Ob. Hippokrates (1890). 
Lituania. Ob. Grottg'er A. 
Liturgia. Ob. Dąbrowski T. (języki); Gra- 
bowski G. (Wiadomosci); Nowowiejski A. 
(Wyklad 1893, Ct'remoniał 1896); T
'dzień 
Wielki (1889), 
Liturgika. Ob. Delert I. B.; Frencl 1.; Frf'n- 
kei l. - Kowalewski '1'.; Jachimowski Wł.; 
Joug'an A.; Toroilski Ał. (gr. katoł
'cz. 1887); 
Wyszynsld O'z. (11:Ił38). 
LITWA G. Teofil. Rozbiór I cbat'akterJ'sty- 
ka osób ,popei Ad. Micldt'wicza .Pan Ta- 
deusz-, dla ucząct'j się mlodzieży. Lwów, 
\lakI. St. Kohll'ra, dmk. J. CzaińsJ..iego 
w Gródku, 1894, 16, str. 53, hal. 50. 
Litwa. Ob. Akieh'wicz M. (GI'amatyka); 
Akt (nowy prz('śladowunia); Anonim (Obszar 
języka); BlelozilJl'ska K. (Gospodyni); Bogu- 
sławski E, (Szldct' Iito-windyjskie); Bonie- 
cki Ad. (Poczet todów); Chmielowski P. (Li- 
beralizm); Czt'lakovsky F. L. (ZphY)j Jeli- 
npk Edw.; Juszkipwic? A.; Knapiilski Wł. 
ks.; Kochanowski J. K. (Witold); LatJ..owski 
Jul. (Mf'ndog'); Lewicki An.: Limanowski B.; 
Mierzyńskl A. (1\1itolo;;'ia 11:192, 1896); Mit'zinis 


ks. (Słownik 1894); Miodoński Jan (Poemat do 
Lituanii Grotgem 1900);0Iechnowicz WI.(Cha- 
rakt('r.vstyka 1895); Pawłowicz Edw. (z po. 
dró
y 1890); Ptaszycki St.( :\Ietryka 1887, Rody 
11:185); S. (Książka 11:183); Stt'k('I.t A. (Prz,\- 
domki 1899); Sldrmuntt Konstancya (Dzieje 
Uil'lti, Nad Niemnem 1892); Stankiewicz J\.L 
(Bibliografia 1886, 11:189); Stosunki ko.cit'ln.' 
(1900); Szlupas J. (Litwiui i Polacy Hli\7)j 
Talko.Hr,\"ncl'wicz J. T. (Chaml.teryst,\"ka 
1893); Vytautas (Htarożytność narodu 181:15); 
WitOl't J. (prawo 1898); Wolff J. (Uód Ot'eli- 
mina 11:11:16, St'uatorowie 11:11:15); 
ółtowska 
Marya (Historya 1890). 
LITWIN. Dzień 3g-0 maja, odczyt dla moich 
synów (Trzeci maj 1791). Lwów, nakl, RUtO- 
rR, druk, Ludowa, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., 11:191, 8, str. 55, kor. 2. 
- Z teki Litwina. Wiprs? poświ
cony 
ukochanpmu ludowi polskit'mu na pamiątkę 
przewit'zienia uit'smiertt'lnych prochów wie- 
szcza narodu, Adama Mickiewicza, z Paryża 
na ojcz.vstą zi('mią w czprwcu 11:190 roku. 
Kraków, nakl. i druk. W. L Auczyca i Sp., 
1890, 1:1, 2 k. nl. 
- Litwa przed rokiem 11:163. Lwów, nald. 
druk. Ludowej, 11:188, 8, str. 42. 
- Do starszego pokolenia. Ostatni(' sło- 
wo. L" ów, nakł. druk. Związkowej, Kra- 
ków, G, Gebethner i Sp. B. w. r., 8, str. 14, 
hal. 50. 
Porów. Ouldenstern. 
LITWIN Walek. Boży gniew, powiastka hi- 
stot'yczna. \Vydawn. ludowt', IV. Lwów, 
nakl. Komitptu wydaw. dziclt'k ludowych, 
druk. A. Wajdowiczowcj, 18"2, 16, str. 35 
i l nI., hal. 16. 
litwinI. Sud narodnyi (1896), 
LITWINISZYN Stanisław Ludwik. Arbph und 
Gewinn, auf Ul'und ł\inf'r ncucn Wel'th- 
Ullll Prf'istht'orie, 1. Krakau, V('r1ag und 
Druck des Czas, 1896, 8 wit;ksza, litr. 51, 
kor. 1. 
LITWIŃSKI Jan. Album pieni
dzy papiero- 
\\ ych polskich z r. 1794 z historycznem po- 
dani('m. (Pamiątka lOOletniej rocznicy po- 
wst:mia Kościuszkowskiego, 1794 - 1894). 
Lwów, nakl. wydawcy, druk. W. A. Szyj- 
kowski('g'o, 1894, 8, str. 16, z 8 podobizna 
mi, hal. 24. 
LITWIŃSKI Valentinus. Positiones ex uni- 
vt'rso jure, quas exantlatis ex omnig-ena ju- 
l'isprudt'ntia tribus rig-orosis examinibus pro 
obtinenda doctoris juris laurt'a in Alma 
UniversitRt.. Jost'phina ...., Galiciensis publi- 
ce defendelldas suscepit. Leopoli die 29 
Xbris 1800. Lf'opoli, t
 pis Gust. Wilh. Wich- 
mann, 11:100, 4, 4 k. nI. 
LlTWOS pseud. H. Sit'nJ..ie\\ icza. 
LITYŃSKI Leopold. Dzierża wa gmachu Skarb- 
kowskiego, Myszyn i Dżurów w świetle
>>>
LITYNSKI - LOCKYER 


57 


prawdy. Lwów, nakło L. Lit
Tńskieg'o, druk.' - Ob. Fischer K. i Kopia H. 
Słowa Polskieg'o , (11;99), fol. wielkie, str. Livland. Ob, Bit'nt'mann Fr.; Drag-endOlif 
ni. 2. E.j Eng'elhardt H.; Klingspor A. C.; Pabst et 
- Kalendarz zdrowia, h
'/;('it'niczny, i1u- TolI (Est- u. Iivlllmł. Brif'f1ade l885)j Poe 1- 
strowan
-, informacyjn
' i Iitpł'IIcki na r. p. chau Ar. (Gl'schichtslitemtur lH93-6); Schlf'- 
11;90. Lwów, nakl. w.\dawcy, druk. W. A. mann Th. (Russland, Polt'n U. L... 1889); 
Szyjkowskie/!;o, 4, ark. 19, lWI'. 1. SchlOtzer (Vcrfall 1853
 
- Toż, na r. p.1892. Tamże, na kI. H. AI- Liwonia. Ob. Wartcnberg' Herm. (Chronl- 
tt'nberg-a, druk. E. Winiarza, 4, kilkanascie con 11;63). 
arkuszy druku, z rycinami i og-Ioszeniami, Livre 
Iemcntail"l' pour If's ecoles du pre- 
I,or. 1. mier Ag'p. J.-ere partiI'. Var80vie, impr. chcz 
LITYŃSKI Michał prof. ('Rsarz T
'bt'ryusz L C. G. Rar\oczy, 1804, k. 1, str. 53. 
w Rwietle nowoczesnvch hadań. Odh. ze Lixna. Ob. Plater-Siebt'rg. 
Sprawozdania szkoly' reRlnt'j za r. 11;93 i LIZAK Ju/. Ob. Sprawozdanie glmn. w Wa- 
1ł:i94. Lwów, nakl. autora, druk. I Związko- dowicach 181;4). 
wa, 1894, 8, str. 113. LLEVANDERAS P. J. C. O, M, C. Prawdzi- 
- Sycylia, szkict' z podróż,\-. Tam:le, Gu- wy opis cudownych przenosin św. Domku 
"r
'nowicz i Schmidt, llruk. W. Manieckif'g-o, lort't::ńskip"o udowodniony trad\"cya tłóm. 
110196, 8 mała, str, l nI. i 144, kor. 2. z francus. S, 'J. Kraków, nakl. ks. J. Si e- 
Liwiec. Ob. Łuniewski T. (18ł:il). dleckit'/;!;o, druk. Uniw, Jag., 1888, 16, str. 
122, hał. 50. 
LIVIUS Titus. Dziejów rz
'msklch od zalo. O C 
żenia miastH księga pit'rwsz:l, z laciilskiep:o L BE J. . Katechizm muzyki, z 22go wy- 
przełożył Frand8zek Habura, prof. fil. klHs. dania niemieckiego przełoży I Jan Kleczyń- 
i liter. polsk. Tarnów, nakl. autora, K. RHsch- ski. Wan;zawa, lIakl. Gebethllera i WoJCfa, 
I XXX druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
ha, druk. J. Styrn), 18&1, 8, str. 2 nl.,' '1887 R I t 13' k 75 b 1 
99, IV i 2 nI., kor. 2. ' mH a, s r. 6, 'op. ,opr. l'. . 
- Toż. Wyd. 4te przejrzanI' i poprawio- 
- Ab Urbf' condita libri I, II, XXI. XXlJ nt'. \Varszawa-Kmków, nakl. Gpbt'thnt'ra i 
adiunctat' suut partes selectae t'X libris Ul, Wolffa, drul{. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, 
IV, VI. Wyd. 3cie A, Zilll-\'erlt'
o do m
ytku mala, str. 3 ul. i 136, z nutRmi w tekscif', 
polskich g-imnazyów z88toilował dr. Frallci- "'op. 60, opr. kop. HO. 
szek :\Iajchrowlcz. Z wstępem, spisem imion 
wlasn\"Ch, dOtlatkiem, 3-111:1 kartami i 3.ma LOBENWEIN Jan Andrzej, Pamiątka Ż) da 
iIIustl:ac\"ami. Wi.:'dpil, nakl. F. Tempskleg-o, Jakuha Brlotl't. Wilno, 1819, 8, str. 16, 
Lwów, Gubr
 nowicz i Schmidt, 1893, 8, 3 Localbahn (8chlllalspurlg-e) Cislla-Kalnica. 
IlllIpy, str. VIII, 359, kor. 2. Vorprojekt. Technischer Bcricht und Renta- 
. - Ab Urbe cOlllllta libl'r I, W) dał z obja- biliUl.ts - Bprechnunl-\'. Vereinsbuchdrucb.erei 
Rnwnimni J. Kublltisld: Bibl. klas\ ków lac. in Krakau, 1895, fol., str. 6. 
i grf'ckich do lektury pr.nvatlll'j. Przemyśl, Localbahnen in Galizlen. Ob. Ziffl'r E. A. 
n:lkl. w.\"dawcy, druk. S. F. Piątkh'wicza, (11;91), 
Seyfarth i Czajkowski we Lwo\\ ie, 11;95, 8, LOCATELLI Giuseppe. J. Bergamaschl in Po- 
Str. V, 112 i I nI., z pl:lnl'llI, kor. 2. lonia nel 1863, ricordl delIa spl'diziont' (Ii 
- Toż. \Vyd, 2. Przemysi, druk. 1\1. Dżu- Francl'sco Nullo, narrati da Uli 8uperstit... 
I.\"ilskie
'o, Gubn'nowicz i Schmidt we Lwo- (cap. Paoli Mazzoleni) e raccolti da .... It't- 
wie, 1897, 8, str
 X, II2 I l nI., z plam'm tura f:ltt:l aU' Atelleo di Ber1l,'amo iI 12 f('h- 
Rzymu, kor. 1'50. brajo 11;93. Berg'arno, Manig'hetti, 1893, 8, 
str. 81 i 1 nI. 
- AL Urbe condlta librl, przetlómacz.yl, 
slo\\'ulczkl('m i objasnh'niami zaopatrzy I P. LOCHER Jakób. Saud Par,\ sa, krolowica 
B. Bibl. klasyków rzymskich I g'!,cckich, ze. trojall
kipg-o. Krak{'w, druk. przl'z Hicr. 
sz., t 19-23. Zloczów, nakl. t1omacza, \Y. Wit'tora, lata bożeg-o :\1. D. xly, 16, str. 
ZUkl'rkande), 1900, 16, str. 160, zeszy' po I 3 
11;11, 20. n. . 
l'odohizlla tVtl1II1, _tr. odwrotllpJ t)'tlllll i str. 
- Od ?alożt'lIia miasta Rz\"mu ksie"'i ostatmej. W)kODllIlIł. r. 189ł w Warszawie przez Hier. 
XXI, XXJJ, dru;!:a wojna punicka, w dosi
. LOI,acilldkiel\'o. 
\V1I
'm przekl:lllzif' S. Sobil'shie;.:'o. Kraków, - S:jd Parysa królewicza trojailskiego 1542, 

lakl. J. M. Hilllmclblaua, druk. J. Fischera najdawn\t'jsza g-ra p/)Iska drukowana, opra- 
l J)ajczl'rR, 11;1;2, 16, str 210, kor. 1'20. cuwal i w
 dał Hh'ronim Łopaclński. Odb. 
_ Od zalozt'nia miasta Rzymu, księg'i I, z Prac filolog'. Warszawa, druk. J. Jt'żyń- 
II, w doslownym przeklallzie Iz.\'d/)l"Il Poe- skieg'o, 1897, H, str. 61. 
cht'go. )(I'aków, lIakl, L M. Hillllllf'lblllua, LOCKYER J. Norman. Pierwsze początki 
druk. Zwl":!zkowa, 11;83, 12, stJ'. 210. a
trollomii, pl'zpl/)żyl I do użytku naszych 
lllUOIMHA' IIL 8
>>>
5M 


LOCKYER - LOEWENSTEIN 


dzieci i samouków zastosował Wład. Skło- 
dowski. Warszawa, nakl. rt'dakcyi Przy ja- 
dda dzieci, druk. E. Skiwskit'go, 1893, 16. 
str. 209, 1 nI. i II, z l r,\'ciną i rysunkami 
w tekscit', opr. kop. 60, 
- Toż. Wyd. 2gie, przejrzane i dopełnio- 
Ut' przez tłómacza. Wydaw. popularnf\. War- 
szawa-Kraków, nakl. Gebethnera i Wolffa, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskieg'o, 
1899, 16, str. 207, z ilustracyami, kop, 50, 
k:lrt. kop. 60. 
Lodowce. Ob. Rudzki M. (1900). 
Ud. Ob. Zakrzewski J. (1892), 
Lodzer Zeitung. Lódzkie ogłoszenia. Łódź, 
wydawca Jan Petersilge. NT. 1 z 2go gru- 
dnia 1863 r.t po polsku i po nit'miecku. Od 
stycznia 1865 wychodzi 3 razy tygodniowo. 
RI'd, cZljści niemieckiej Aug. Thiel{' i niekiedy 
Leop. Zonnt'r; części polskit'j Rybka. Na- 
stępnit' redagował K. Schmidt. Od połowy 
1881 rwychodzi dodatt'k polski p. t. Gaze- 
ta łódzka Od cZt'rwca Igo 1881, red. WiI- 
kens do r. 1888. 
Loebau. Kreiskal.te, Neue, des Kreises 
Loebau in Westpreuijsen. Nt'umark, J. Kot'- 
pke, 1896, fol., 1: 150'000, karta kolor., mr. 1. 
- Ob. Liek G. 
LOEBELL Richard dr. Ueber die litaulsche 
V olkspocsie. Pl'Og'ramm der grossherz. Rt'al- 
schule zu Oppenheim, 1884. Oppcnheim, 
Dmck von W. Traumiiller, 4, 1 k. tyt., 
str. 29. 
LOEBENSTEIN Filip dr. med. (ur, w Hrodach 
1814). Tlumaczyl na nit'mieckie: Bałucki 
Pańskie dziady, Typy i obrazki; Krailzew- 
ski: Altt' und neue Zelt Ichoroby wieku 
1882); Sit'nkit'wicz: Zersplittel't (Na marne 
1882); Słowacki: Anhelli (1881); Swiljtochow- 
ski Al. (Aus dt'm Volkslt'ben lR84); Urban- 
ski: Pod kolumną Zygmunta (1881). 
LOEFFLER Leopold. Ob. Prokeijch Wladysl. 
(1892); Zathe.y Hugo dr. (1892). 
LOEHRKE Th. Dil' Provinz P08t'n, Heimats- 
kunde fur Schule umI Haus. Hannover, C. 
Meyer, 1891, 8, str. IV i 56, z mapą, fen. 80. 
(LOESCHERN Karol). W dzień imienin Ja- 
śnie WielmoŻllf'go Imc Pana K. L.... litew- 
sko-grodzit'ńskiey g'ubernij gubernatora 
aktualneg-o sowietnika i kawalera, Szkoła 
Grodzieńska poświt:ca. (Oda) , 1814 roku 
w drukami Gl'Odzit'ilskit'Y, 4, kart 4. 
LOESCHKE Th. Die Politik Konig Ottokars 
II. gegeniiber Schlesien und Polen, namen- 
tlich in den letzten Jahren seint'r Regie- 
mng. Zeitschrift des Vereins fiir Gt'schich- 
te und Altt'rthum Schlesit'ns XX Band, Bre- 
slau, 1886, 8, ,str. 97-120. 
LO EW A. Poezye po pracy. Lwów, nakło 
redak. .Cięgów., druk. Udziałowa, 1900, 
16, str. 32. 


LOEWE H. dr. Nauka języków obcych, we- 
dług' n:ljnowszej i najpraktycznit'jszt'j ml'- 
tody: Jt;Z) k fmncuski, opracował dr. WI. 
"\Vicherkiewicz. Warszawa, nakl. H, 0law- 
skiego (H. Riig'el), druk. Warszawska, 1890, 
8 mała, str. IV, 4 nI., 340 i 82. 
- Slownik kieszonkowy francusko-polski 
i polsko-francuski do podręcznf'go użycia, 
0pl'acowany podlug najlepsz,\ch źródeł. Tam- 
że, 18
O, 16, str. 1090. 
Nauk.. ł slownik razem rb. 3'16. 
LOEVE Ludwik dr. Ucho, jego choroby, lc- 
czenie i pielęgnowanie, poradnik dla W!;zyst- 
kich, tłómaczył dr. J. St. (z rysunkami). 
Leczenie domowe XII. Warszawa, 1889, 
kop. 70. 
lLOEWENBERG Julius & HERZ Simon), Memo- 
randum! N!l.here Amfiihrungen zu der bt'i 
dem hohen k. k. oberijten Gerichtshofe und 
der hohen k. k. Generalprokuratur ange- 
brachtrn Nichtigkeitsbeschwerde d.'r in dem 
Wadowict'r Emig'rationsprocl'sse vel'urtheil- 
ten Julius Lowenberg' und Simon Hecz. B. 
m. dr. i 1', (1890), 8, str. 49. 
LOEWENFELD L. dr. O chorobach nerwo 
wych na tle zaburzeń płciowych. Odczyty 
klin., 42, 43. Warszawa, 1892, kop. 60. 
- Nowoczesnf' metody leczt'nia neuraste- 
nyi i hister,\'i,osłabit'nia. nerwoweg-o, przt'ło- 
żył dr. J. Skłodowski. Odczyty klin., 3 i 4. 
Warszawa, druk. K. Kowalt'wskiego, 1889, 
8, str. 1 nI. i 92, kop. 60. 
LOEWENFELD Rafał. Andrzeja Trzyci('skie- 
go wit'rsz na śmit'rc J:lua Kochanowskiego. 
Odb. z Ateneum. W3rilzawa, 1883, 8 wi
- 
ksza, str. 7. 
- Johann Koch.mowski, 1530/84, zur 
300sten Wit'derkt'hr s('iues Todt'stagt's, Nor- 
disehe Rundschau, t. U, zeszyt 2. Revel, 
1884, 8, 
- ł
ukasz Górnicki, j{'g'o ż,\'cie i dzida, 
prz,\czynek do dziejów humanizmu w Pol- 
SCE'. Warszawa, nil kI. redakcyi WędrowC:I, 
M. Arct, druk. Ig'. Z3wiszewskiego, 1884, 8 
m:da, str. VIJ, 262 i Ił, kop. 60. 
- Lukasz Gornicki, sein Leben umi sei- 
nl' Werke, ein Beitrag zur Gt'schichtf' dl's 
Humanismus in Polen. Brcslau, W. Kochncr, 
1884, 8. sb'. IX, 223 i 1 nI., rnr. 4'50. 
- Ob. Alberti Conr. (Die Schule des Red- 
nf't"8 1900); Dąbrowski Jgn.; Górnicki Lukasz 
(Dzieła); Koch:mowski Jan (Dzieła); Kra- 
szewski J. 1. (1884); Sienkiewicz H. (1888)' 
Tractatus (1882). 
LOEWENSTEIN Bernhardt. Cher die Elemen- 
te eint'r Universalrt'ligion im Judf'nthulU. 
Skizze dl's V ortrag'es, gehalten von Rabbi- 
ner .... Lembl'l"/.!,', Hl'rausg-cg'. von j\J. Wolff, 
Druck von F. Bednarski, 1888, 8, str. 24. 
- Ob. Samuely N. (1889).
>>>
LOEWENSTEIN - LOMROSO 


59 


LOEWENSTEIN Natan. Ob. Aschkenazy (Ga- 
lic. P
mama). 
LOEWENTHAL Herman. Ob. Fredro Alex. 
i Fredro Jan Alex. 
LOEWL Ferdynand dr. prof. Zarys nauki 
o skalach dla turystów i samouków, tłóma- 
czyI z niemieckieg-o Z. Wt'ybt'rg. Dod. do 
Wszchświata. Warszawa, druk. War8zaw. 
Tow. akcyjneg-o artystyczno-wydawnicz!'go, 
1900, 8, str. 123 i l nI., z rysun. w tekscie. 
LOGA Kazimierz ks, dr. List otwartv do lu. 
dzi dobrej woli w sprawie naszeg-o szkol- 
nictwa ludowt'go. Lwów, nakł. i druk. Dzien- 
nika Polskiego, (1890). 
- Podręcznik dla urzędów parafialnych 
wedle kUl"l'nd łać. konsystorza Iwowskif'g"o 
z lat 1841 do 1897, sposobt'm f'ncyklopt'dy- 
cznYI1l opracował .... Lwów, druk. Kntolicka, 
1899,8 wit,ksza, str. LXXXVI U i 446, kor. 12. 
Logarytmy. Ob. Hoene -Wroi)ski (Kanony 
1890); Kranz Ign. (1900); Lig-owski W (Samm- 
lung' 1896); Witkowski A. W. (1890). 
Logika. Ob. Bit'g'ai)ski W. (nlt'd
'cyny); 
Gahryl Fr,; Her
'ng- Z. (ekonomii); Jf'vons 
M. Stani!')'; Kozlowski WIad.; Kremer J.; 
Liard Lud.; Lutosławski W, (Platona); Mahr- 
bur g- (współczesna 1886); Pawlicki St. (IH95); 
Pechnik Al. (1897); Raciborski A. (1886); 
Sprawozd. Dyr. Gimn. IV Lwów, (Piątkie- 
wicz Stan. 1888). 
Logopatologia, Ob. Oltuszt'wski WI. (1899). 
LOHMEYER Karl prof.. Gt'schichte des Buch- 
druckt's und des Buchhandt'ls im Herzog-thum 
Preussen, XVI i XVII Jahrhundert, Abthei- 
lung l. Odb. z Archiv fUr Ge8chichte des 
deutscht'n Buchflandels, XVIU. Leipzig, 
1896, 8, srt. vm i 108. 
- Nikolaus Kopper.nicu8. Sybla Histori- 
sche Zeitschrift z r. lB87 , Lipsk i Mona- 
chium, zesz. I, 8, str. 1-29. 
Omówienie dzieła L. Prowego z r. 1888: Nłcolau
 
Coppernłcu8. 
- Verzf'ichnl8s der in dt'n Programmen 
dcr hohert'n Lehranstalten Ostpreussens ent- 
haltenen Abhandlungen zur Geschichte .von 
Ost- und Wt'stpreussen. Altprf'ussicht' Mo- 
natsschrift z 1885; r. Królewiec, 8 ' str. 365- 

72. 
- Witowd, Grossfiirst von Litauen: Co- 
dex ep. Vitoldi, collectus opera Ant. Pro- 
chaska. Odb. z Mitth. der lit. GeselIschaft, 
II. Konigsberg, (1885), 8, str. 27. 
Lojalizm. Ob. Zbyszewski L. (1896). 
LOJOLA Ignacy św. Ćwiczt'nia duchowne 
czyli rekolekcyt', prz('z ks. Alojzego Bell('- 

vusza w języku łacińskim ułożone, Ił przt'z 
s: Ąntonit'go Brescianiego w języku wlo- 
skun na nowo wydane, przerobił, do użytku 
Wszystkich zastOllował i rozmylilaniami z pi- 
lima o tajemnicach żywota Chrystusa P. 
pomnożył ks. AIeks. Jelowicki, tom I i II. 


Poznai), nllkl. Księgarni katolickiej, dmk. 
J. Buszczyńskieg-o w Toruniu, 1885, 16, str. 
292 i 160, mr. 2. 
- Toż, na no\\o wydane. Warszawa, nakł. 
i druk. Fr. Czerwińskil'g'o, 1899, 16, str. 
XXXII, 503 i 1 nI., kop. GO 
- Ćwiczenia duchowne do użvtku rt'ko- 
lekcyj kapłańskich, prze kI. z nft'mif'ckit'go 
O. von Mehlem T. J. Tam:!e, 1890, 8. str. 
352, rb. 1. 
- Toż, czyli rekollekcye przez O. J. P. 
Pinamontiego, z podwójnym podziałem 1'('- 
kollekcyi, tlóm. z wloskit'g'o ks. V. Postl'l, 
przf'jrzał i zastosował O. Honorat Kap. War- 
szawa, nakl. i druk. St. Niemiery, 1896, 12, 
str. 370 i IX, kop. 60. 
- Cwiczenia duchowne, wedlug- dosło- 
wn!'g'o przekładu o. Roothaana, drukowane 
jako manuskrypt. Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1894, 16, str. 197, 
- Dzid) g-orliwego czcicit'la Najslodszf'go 
St'rca P
ma Jezusa, zt'brał i ulożył ... War- 
sznwa, naU. A. G. Dubowskieg-o, druk, La- 
skauera i Babickieg'o, 1900, 16 mała, str. 
l6H, kop. 30. 
- Maxymy, t/óm;ą'zył ks. Antoni Chmi!'- 
lowski. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1886, 
8 mała, str. 4 nI. i 740, z rycinami, rb. 1'50. 
- Zasady życia doskonałt'go, z listów liw. 
Ig-nacego Loyoli zebrał ks. Jan Badeui, T. 
J. Ksią:!ki pobożn" t. LI. Kraków, nakl. 
ks. M. MycieIskiego, T. J., druk. Czasu, 1892, 
16, str. 147, z r,yciną, hal. 50. 
- Ob. Bndeni J. ks. (

'cie); Borowski K; 
Chmh'lowski A, X. (
ywot); Joly H.; Kry- 
nicki Wł. ks. (O sposobit' rozmyślania); Lan- 
cicius Nic. S. J. (Glorią); Moraw8ki M. ks. 
(1900); Petitdidier ks. (C'wiczenia l8U3); Za- 
łljski St. ks. (1891). 
Lokalizacya (w mózgu). Ob. C.vbulski Nap. 
(Kilka słów). 
Lolln wieś. Ob. Franko Iw. (Obrzędy 1886). 
LOMBROSO Cezar prof. Czlowit'k-zbrodniarz 
w stosunku do antropologii, jurisprudencyi 
i dyscypliny wlęziennt'j: Zbrodniarz urodzo- 
ny, obląkaniec zmysłu moralm'go, z 4go 
wydania włoskit'g'o przełożył J. L. Popław- 
ski, t. I-III. Warszawa, nakl. M. Wołowo 
skiego, A, G. Dubowski, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1891-92, 8 większa, str. 161 
k. 2 + 156, k. 1 + 240 z rycin. w tek s., 
razcm rb. 3'50. 
- Gf'niusz i obłakanie w zwiazku z mf'- 
dycyną sądową, krytyką i histOl'yą, z 4 wy- 
dania włosk\('go przeło
ył J. L. Popławski. 
Wydawn. T. T. Jeża, t. IV. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff. druk. Zawiszewskicg-o, 1887, 
8, str. 365 i l nI., z 9 tab/. , rb. 260. 
Miłość u obłąkanych, studyum, prze- 
klad z włoskiego M. W. WarS7.8Wa, nakło
>>>
60 


LO MB ROSO - LOO8HORN 


K. Trepteg-o, druk, St. Niemiery, 1894, 8 
mała, str. 96, kop. 50, 
- Ob. Kurt'lla H. (1897); Mahrburg Ad. 
(1888). 
LOMBROSO C. & G. FERRERO. Kobieta jako 
zbrodniarka i prostytutka, studya antropo- 
logiczne, poprzedzone biologią i psycholo- 
gią kobiety normalnt'j, z upoważnienia auto- 
rów tlómaczvł dr. J. Szenhak, Warszawa, 
nakl. H. COhna, druk. J. Sikorskil'g'o, 1895, 
8, str. 497, XI i l nI., z I:!O rycinami, rb. 4. 
LOMIA la F. ks. Misyonarz. Nowy miesiąc 
maj, czyli uczczenie cnót Ni('pokal:mle po- 
('zętej Mliryi Bogarodzicy, przl'kład M. B. C. 
Warszawa, druk. St. Niemieł'y synów, 1898, 
16, str. 110 i II, kop. 20. 
Londyn. Ob. Karwowski St. (Podró:!); Pin- 
dór Jan ks, dr. (Wspomnienia z podróży 
1893). 
LONDYŃSKI Bole5ław. Pseud.: Bruno Las, 
Miecz, Rościszewski. Bohat('r i zdrajca, 
opowiadanie historyczne z czasów Napoleona 
I, z francu8kit'go przełożył.... Warszawa, 
nakło Ch. J. Rosenweina, druk. W. Thi('lla, 
1898, 16, str. 96, kop. 25. 
- Pod dobrą datą. Wesoły kalendarzyk 
dla trze
wych na rok 1901 wyfotoplast.vko- 
wał Bruno Las. Wvdawnictwa rok I. War- 
szawa, druk. i skI. gl. w drukarni Lt'ppl'rta 
i Ski, (1900), 8 mała, 4 k. nI., str, 80, z ry. 
clnami, kop. 20. 
- Opuszczona, monolog. Warszawa, nakl. 
T. H. Nasierowskit'g'o, druk. P. Lliskaut'ra 
i W. Babickif'go, 1898, 8 mała, str. 8, "'op. 10. 
- Do poduszki. Wesołe łuliluli. Zf'brał 
i ułożył Bruno Las. Wydawn. rok III. War- 
szawa, druk. i skI. g-I. w druk. L('pperta i 
Ski, (1900), 8 mała, 4 k. ni., str. 68, z ryci- 
nami, kop. 20, 
- Poezyc przez Bruno Lasa. Warszawa, 
T. Paprocki i Sp., druk. Al. Pajt' wsk i eg-o, 
1887, 8 mala, str. 238 i II, rb. 1'20 
- Rycerze czarn('go dworu. Romans war- 
szawski. Z s('ryi Krwawe dramaty. Cz. I. 
Pozory, cz. II. Domysły, cz. III. Fakta. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1888, 8, str. 
270, rb. 1. 
- Stanczyk, zawit'rający conajstarsze.ka- 
rykatury i st'ot('nc,\'e z różnych czasów i od 
comędrszych, bez urazy innych, autorow 
skrzętnie zebrane i racyonalnej oszczędności 
g-woli:! przez wydawcę zapożyczont', a to 
w jasnym, tuszymy sobie, a szlachetn,\"m 
celu, ba nawet celu dobroczynnym publi- 
cznej prezentacyi weseliska panny Prawdy 
z panem Fałszem, młodą parę ku osobiste- 
mu nakładcy, a mo:!e i łaskHwt'j publiki 
zadowoleniu przed ołtarz opinii poprowadził 
Bruno Las. Warszawa, druk. L('pperta i Sp., 
1898, 16, str. 64 i 4 ni, z rysunkami w t('. 
kscie i ogłoszeniami, kop. 20. 


- Zbieg, monolog. Warszawa, Wodzyń- 
ski, 1899, 8, str 8, kop. 10. 
- Zosia, obrazf'k małomiejskI. Warszawa, 
T. Paprocki i Sp., 1887, 8, str. 20, kop. 20. 
- Ob. Certclt'w D.; Cht'rville 0.; Clarf'- 
tie J.; Dostojews"'i T. M.; Elsnel' E.; Maynl' 
Rf'id (Jaskinia 1900); Monself't Kar. (Helota 
1884); Moret Eug-. (Taniec 1884): Hostand K 
(Cyrano 1898). 
LONDYŃSKI & BOCZKOWSKI. Nart'w, kalen- 
darz i1ustl'Owllny na rok zwyczajny 1885. 
Lomża, 1\1. Rychtt'r, WarszawH, W. Cithurus, 
dru.... Noskowskipg'o, 8, str. 156, z maM Ii- 
togr. gubt!rnii łomżyńskił'j, kop. 35. 
LONDZIN J6zef ks. Kilka druków ślasko- 
polskich z zeszł('go i pit'rwszt'j połowy' bie- 

ąct'go stulecia z 8zczl'g-ólnit'jszt'm uwzglę- 
dnieniem innych książf'k polskich, używa- 
nych przf\z ludnośc polską w księstwie Cie- 
szyńskiem. III Sprawozdanie Dyrekcyi pry- 
watnt'go gimnazyum polskiego w Cieszynie 
za rok szkoiny 1897-8. Cit'szyn, 1898, 8, 
str. 22. 
Bibliografia druków... cł"gu dalszym wzrosIa r. 
1904. 
- Ob. List pasterski (1891). 
LONGCHAMPS BronilIław (syn) dr. Przyczy- 
nek do kazuistyki uszkodzeń watroby. Odb. 
z PrzegL lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1883, 8, str. 7. 
Long6vit6. Ob. Finot J. (1900), 
LONGO Valle de Pompei Bartolo. Nowenna 
na cześc archaniołH ew. Rafała, przekład 
z włoskit'go. Warszawa, dmk. St. Nif'mlt'ry 
synów, 1899, 32, str. 22, kop. 6. 
- Now('nna do Najśw, Maryi P. rliżańco- 
wcj, cudami i łaskami słynąct'j w Pompl'i, 
tłóm. z włoski('go. Kraków, nakl. K. Zającz- 
kowski('g'o, druk, Al. Słomskiego, 1890, 16, 
str. 36, z obrazkiem. 
- Nowenna do liw. Wincentego Feneryu- 
sza, z dodaniem naboż('ństwa, tłóm. z wło- 
skiego. Warszawa, druk. St. Niemit'ry sy- 
nów, 1900, 16, str. 96, kop. 15. 
- Dwit' nowennv do !\fatki Boskl('j ró- 
żańcowej w Pompl.f. za zezwoleniem autOI'H 
przełożone z francuskiego i włoskiego. Km- 
ków, nakl. K, Zajączkowskiego, druk. Związ- 
kowa, 1898, 16, str. 4R, z ryciną, hal. 40. 
LOOSHORN Johann. Geschichte ues BisthuU1s 
Ramberg, nHch den Quellen bearbeitet, Band 
l-II. Miinchen, P. Zipp('rer, 1888, 8. 
- Der heilige Bischof Otto, nach den 
Quellcn bearbcitet, Festschl'ift zum 7oojl1h- 
rigen Jubill1um seiner Heiligsprechung. 
Tamże, 1888, 8, str, 36B, mr. 6. 
- Der h('ilig-e Otto, Bischof von Bamberg, 
Apost('1 von Pommprn, Auszug aus dł'r
>>>
LOOSHORN - ŁOTR 


61 


Festschrlft zum 700jllhdgen JubiUluUl sd. 
ner HeiligsprechunK. Tamże, Itj88, 8, str. 
141, mr. 1'20. 
- Dt'r hl. Mart
Tf'r Josaphat Kuncewicz, 
Erzbischof von Polock, aus df'lli Basilianer 
Orden, n:lch dł\lli Latt'inischen df's unirtpn 
Bischofs Jak. Susza aus dt'm glpicht'n Or- 
(J.en b{'arbf'itet, mit ('inem g'e8chichtlichen 
Ubel'blic/{£' iiber die unirten Ruthcnf'n in 
Polen und Russland. Tam
e, 1897, 8, stl". 
VII i 189, mr. 2'50. 
LOPE de VEGA Felix Caprio. Komedyt' w.v- 
brane: Kara nie zemsta, Najl{'psz
'm 
dzią 
król, Gwiazda ,sewilska, w przekładzie Ju- 
liana Adolfa Swięcicki£'g-o. Bib\. najceln. 
utworów. Warszawa, nakł. i druk. S. L{'- 
wt'ntal/l, 1881, 8, str. 254 i l nI., rb. 1. 
LOPIŃSKI dr. Ob. Lopiński. 
LORD. Ob. Janicki K. (1893). 
LORENTOWICZ Jan. Ob. l\Iantegl\zza P. prof. 
\ W\t'k obłudy 1890); Schopenhauer A. 
(Sztuka prow. sporów 1893). 
LORENZ Otto. Aus der Vprg-angt'nheit der 
evanKelischen Kircheng£'llit'inde Brieg, Er 
g!l.nzung und Fortsetzung der Geschichte 
der evang. Kirche in Brit'g von W. H. MiiI- 
leI'. Bri£'g, B!l.ndt'r, U!!:!6, 8, str, 175, mr. 
1'40. 
LORENZ-LlBURNAU & ECKERT Fr. Resułta- 
te forstlich-meteorologisch£'r Hf'obachtungt'n, 
insbt'sond£'re in d£'n Jahren Us85-1887, JI 
Tłll'i1: Bpobachtungen an dt'n Radial-Statio- 
nf'n in Galizisch-Podolit'n, dem Nord-Karpa- 
thischen Vol'lande und auf df'ln Thaya-Pla- 
teau in Nied{'rosterreich. IIlitth. vom for8tl. 
Versuchsw{'sen in Oesten., XIIl. Wien, \V. 
Frick, 1892. 4, str. 445, z Ilłapą i 35 rycina 
mi w tf'kscit', kor, 16. 
LORENZ. Ob. Sohm (1897). 
Loretto. Polsk:l pielgrzymka do Lort'tu i 
RZJmu z powodu jubileuszu loretańskił\g'o 
w r. 1895 (p. ks. Stan. Stojałowskiego). Cza- 
cza, druk. Maci£'rzy Katolickiej (K. Stud£'n- 
ckiego), lR94, 8, str. 7. 
- Ob. Dubiecki Ct'I. (1892); Garratt W. 
(1B96); Fłoryan o. Kap.; Llt'vandt'ras P.; 
Przenit'sienie (domku 1894); Sicdl{'cki Jan 
ks. (Pit'lgrzymka 1895); Vicillaume I. (1885). 
LORIA Gino prof. Prz£'szłośc i stan obt'cny 
lIajważni£'jsz
'ch t!'oryj g'eometrycznych, prze- 
kład uzupełniony licznymi dodatkami, wy- 
dany za upoważlli.'niem /lutora przt'z S. 
Dkksteina. Wyd. z zapomog'i Kasy im. Mia- 
nowslit'go. Warsz::łwa, Gebethner i Wolff, 

rUk, J. Sikorskie
'o, 1889, 8, str. VIII, 112 
I 1 ni., kop. 30. 
- Uwag-i o spółrz
dnych bieg"Unowych. 
Odb. z Wiadomoilci matemat. Warszawa, 
1900, fi, str. 8. 


- Zarys rozwoJu historycznego teoryi 
krzywych płaskich, przełożył S. Dickstein. 
Odb. z WiadomoBci matem. Warszawa, druk. 
J. Sikorskit'go, lB9B, 8, str. 10, kop. 10. 
LORlOT Florentyna. Tryumf krzyża. Wspo- 
umir'nie z pi{rwszych wieków chrześcijań- 
stwa, Przekład, B, kop, 15. 
LORKIEWICZ Antonł. Bunt gdański w roku 
1525. przyczynt'k do histor.vi reformacyi 
w Polsc{'. Odb. rozszerzona z Przewodnika 
nauk i liter. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. W. Łoziński£'go, 1881, 8, str. 1 nI., 
XIX, 192 i 3 nI., kor. 3'60. 
- Ob. Komorowski J. (Memoriale ordinis 
fr::łtrum minorum). 
Los sieroty czvll powieśC wystawiająca 
zg-rozę nidudzkości, srogość zawiści i do- 
tkliwość n
zy, skuteczność wiary i cnót, 
wzorowość miłosi('rdzia i szczodmbliwość 
opatrznoAci. Przekład u
ytecznemi m)'ślami 
o połowę pomnożony przez ks. A. Pokoj- 
skif'g-o. Edycya 2g'a. Brodnica, nakło i druk. 
C. A. Kohlera, 1858, 8, str. 141. 
- wielki na IQter,i. Ob D. W. (1892). 
LOSCHI Giuseppe dr. prof. Un libro russo 
sulla fonetica latina. Odb. z Cittadino italIa- 
no. Udint', tipogr. deI Patronato, 1894, 16, 
str, 16 i 1 nI. . 
U dziele prol. Baudoułna de Courtenay: .Iz lekcU 
po latin8koj fonletlkiec. 
- Resia, paese. abitanti, par111te, saggi di 
letteratura popolare. Udilll', tipogr. dd Pa- 
tronato, Cracovia, G. Gebethnet. e Comp., 
Vicnna, Braumiiller, 1898, 8, litr. 63. 
LOSERTH J. Din Denkschrift dt's BI'eslaucr 
Domh{'lTn Nikolaus Tempelfl'ld von Brieg 
iiber di{' Wahl Georgs von Podiebrud zum 
Konig von Bohmen, ein Beitrag' zur Kritik 
der Hussit{'ng'f'schichte des Johannf's Coch- 
lut'us. Aus dt'm Archiv fUr Ot'stelT. Gt'schlch- 
te LXI Band 1 H!l.lfte. Wit'n, Gerold's Sohn 
in Comm., 1880, B, str. 99. 
!\likołaj Tempelfeld z Brzegu uczy' w Unlwen 
krakowskim. 
LOSTIR Piotr. Ob. Pages Alfons. 
Los, Genowef,. Ciekawa wZI'Uszająca his to- 
rya dla dojrza/{'j mlodzieży i dla \\szystkich 
osobliwi(' Ilicszcz.;śliwych i zasmuconych 
juko 
ródlo pocit'chy i wzór Kodny naślado- 
wania. Nowo przerobione wydanie. Z 9 ry- 
cinami. Bibl. tanich książeczt'k, 6. Cieszyn, 
Ilakl. E. Feitzingera, druk. Schmeera w Bit'l- 
sku, 1
85, 8 str. 87, hal. 40. 
Loter,a. Ob. D. W. (LosI; Już mam terno; 
Ksi
ga magiczna; Leszczewicz; Teor) a pra.- 
wdopodob. wygranej; Wiadomości o król. 
pl'USkich lotteryach (11:!O5). 
LOTH Artur. Życiorys świątobliwej siostry 
Róży, zakonnicy konwt'rski pp. Norberta. 
nek, założycielki Arcybractwa mszy wyna- 
gradzającej,opis:m.v przf'z ...., z zapisków jej 


-
>>>
62 


LOTI - LOUIS 


wlasnor
cznych, tlóm. z francuskiego. Kra- 
ków, nakło pp. Norbf'rtllnek na Zwit'rzyńcu, 
dl'Uk. Zwil!zkowa, 1
9l, 8, str. ViiI, 286 i 2 
ni.. kor. 2. 
LOTI (Piotr) ps('udonim. Ob. Viaud Juiiusz. 
Lotu zagadka. Ob. Oostkowski Rom:m. 
LOTZE. Ob. Lutosławski Winct'uty; W 31'- 
tenberg Mścisław. 
LOUIS XV. Ob. Gauthier-Villars H. (1900). 
LOUIS J6zef Wawel. Instrukcya pod wzg'lą- 
dl'm zaciąg-3nia pożyczek hipotl'eznych z kra- 
kowskipj Kasy oszczędności wypracowana 
przez członka komis:vi kontrolującej.... B. 
m. i r., fol., 13 str. litog-r. 
_ Kronika rt'wolucvi krakowskiej w r. 
1846. Kraków, nnkl. autora. Spółka wydaw., 
druk. Czasu, 1898, 8, str. 206 i 1 nI., kor. 2. 
- Kupcy krakowscy w epoce przcjścio- 
wt'j, 1773-1846, przf'z J. L. Odb. z Kal('n- 
darza CZt'cha. I{raków, druk. Czasu, 1883, 
8 mała, str. 1;4, hal. 60. 
- Czt('ry kw('stye prawne z czasów po- 
wstania Kościuszkowsldego, napisał J. L. 
Odh. z Prz('g-Iądu prawa i adm. Lwów, druk. 
Wł. Łozińskif'go, G. Gebethner i Sp. w Kra- 
kowie, 1894, b, str. 15, hał. 40. 
- Dawna milicya krakowska, przez J, L. 
Odb. z Kałf'ndarza J. Czecha na r. 1882. 
Kraków, druk Czasu, 1882, 8 mała, str. 31 
i 1 rycina, hal. 60. 
- Pierwszy obchód zwycięstwa pod Wi('- 
dni('m w Krakowie, wspomniał J. L. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1883, 8 ma- 
ła, str. 13. 
- Okruszyn) historyczn(', z('brane po da- 
wnych aktach, an'hiwach i dziennikach, se- 
sya l. OJb. z Przeglądu 1'011Jk. Tamże, Spół- 
ka wydaw., 1898, 8, str, 113 i I ni., z 4 ry- 
cinami, 1..01'. 1'60. 
- Proj('kt ł'I'g'ulaminu dła komisyi kon- 
troluj,!cej krakowską Kas
 oszczędno!ci wy- 
pracowany przez członka komisyi kontl'oIu- 
jąct'j .... folio, str. 8 litogr. 
- Proj('kt r('gulaminu dla dyrekcyi kra- 
kowskiej Kasy oszczędności wypracowany 
przez członka komisyi kontrolująct'j.... B. 
m. i r., fol., str. 22. 
- Projt'kt ustawy rybackiej, ułożony 
przez .... Lwów, uakl. rt'dakcyi PI'z('glądu 
II1!d. i adm., druk. Ludowa, 1885, 8, str. 17. 
- Przechadzka kronikarza po rynku kra- 
kowskim, przt'z J. L. Odb. z Kal('ndarza 
Czecha na r. 1888, 1889, 1890. Kraków, nakło 
i druk. Czasu, G. Gebethm'r i Sp., 1890, 8 
mala. str. 220, z 15 rycinami, kor. 4. 
- Sądownictwo Rzeczypospolitej krakow- 
skiej, przez J. L. Odb. z Kalt'ndarza J. CZt'- 
cha. Kraków, druk. Czasu, 1884, 8 mała, str. 
51, z portretem 1'1'. B. Piekarskieg-o. 


_ Poczatkowe sadownictwo austrvacklt' 
w Galicyi,' 1772-1'i84, opisal.... em: radca 
dworu przy Najwy:!sz
'm tr.vbunak sąd. i 
kasacyjnym w Wiedniu, kaw. orderu et's. 
Leopolda. Orlb. z Przeg-Iądu prawa i admin. 
Lwów, dl'Uk. Wł. Łozińskiego, Kraków, G. 
G('bt'thner i Sp., 1897. 8, str. III, 2 nI., 224 
i 1 ni., kor. 3. 
- Saragosa, kartki z podróży po Hiszpa- 
nii. Odb. z Czasu, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., druk. Czasu, 1896, 8 mała, str. 15. 
hal. 20. 
- Sło\\ o w sprawie weksli włOl\ciańskich 
przt'z J. L. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1883, 8 mała, str. 12. 
- Spory o naruszenie w posiadaniu grun- 
tu wobec ustawy połowl'j, przez J. L. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1888, 8 mała, 
str. 14. 
- Urywki z dziejów i ż
'cia mi('szkań- 
ców Krakowa. Kraków, 1874/86, 8, kor. 8. 
Wie" Paczoltowu:e (IS7ł, str. 174); Ulańskle zdro- 
wie (1879, str. 27); Wy'ieczka do Knllen (1879, str. 
16); D
ie kartki z dziejów wojennych polskich (1/179, 
str. 311); Opowiadania kapitana PateJsklego (11179, 
str. 266 I 3 n1.l; Przygoda knpców krakowskich 
w 16411 r. (1881 l .8tr. Ił); Dawlla mllicya krakow8ka 
(1882, 
tr. SI); Knpcy krakow,,,y w epoce przej"cło- 
wej, 1773,1846 (18SS, .tr. 6ł!i Pierwszy obchód zwy- 
cię"twa pod \\ ledniem w hralowle (1883, str. 13); 
Sądownl'two Hzeczypospollt
j kralowgltiej (11184. 
.tr. M); :2;yde Bwlatowe i towarzytikle w Rzeczypo- 
spolitej krulowsklej (1886. 
t... 61). 
- UI'ywki z dzit'j6w i życia mieszkańców 
Krakowa. 'l'amżt', 1874-90, 8. 
Przechadzka lronlkarza po rynku krakowgklm 
(1890, .tr. 1120, z 16 ry'inaml}j 'V. pomnienie o Bp. 
Józ. Patel.khn. wl"eprezesle TOw. dobroczynnoBcl 
(1888. 
tr. 11); :2;ycie "wlatowe I towarzy.lde w Rze- 
cZYP08polltej krakowklej, 1816_6 (1886, .tr. 611, z S 
rycinami); Sądownlct" o RzeczypogpoUtej krakow- 
skiej (188-1, Ntr. 61); Kupcy krakowti
y w el'o"c 
przejscłowej, 177S-18
6 (1
8;I, str. 64); Dawna mili- 
cya krllkow.ka (181111, str. al, z 1 ryt'lną); Listy 
z Ameryki, p!Nane do rodziny, przez N. L. (Napo- 
leona LOlli., olicera ces. marynarki wojennej, 18811, 
.tr. 114); Wieli Paczoltowice, monografia (187ł, 
tr. 
17ł, z rycinami). 
- Ustawa z dnia 27 pażdzit'rnika 1849 r., 
urządzająca postt;powanie sądowe w spra- 
wach o naruszenil' posiadania, przetlóma- 
czona i praktycznit' objaśniona. Lwow, nakl. 
Przeglądu sądowo-administ..., druk. Ludowa, 
1883, 8 mala, str. 106 i 2 ni., kor. 2. 
- Ustawa z dnia 16 listopada 1858 r. 
urządzająca postępowanie sądowe w spra- 
wach najmu i dzi('rżawy. przf'tłómaczona i 
praktycznie obja811iona przt'z .... Lwów, 
nakł. redakcyi P..zt'g-Iądu s:!doweg'o i adm.. 
druk. Ludowa, Kraków, autor, 1885, 8, str, 
114 i 2 nI., kor. 2, tlla UI'zł:rlników sądowych 
i obrońców prawa u autora za polow
 ceny. 
- Ustawy hipoteczne, przetłómaczonc I 
praktycznit' objaśnione prz('z .... radcę C. k. 
sądu krajow('go wyższ('go. członka Komisyi 
prawniczt'j Akadt'mii umiej. w Krakowie. 
Wyd. 3cie. obejmujacł\ osnowę i objaśnienie
>>>
LOUIS - LUBELSKI 


63 


XVII ustaw i treść 40 rozp. minister. Kra- 
ków, nakło autora, dl'uk. Czasu, 1889, 8, str. 
VIII i 255; kor. 4. 
- Ustawy urządzające post
powanie są- 
dowe w sprawach wekslow., ch i handlowych, 
przetłómaczonc i praktrcznie objaśnione, 
Lwów, nakl. Przt'g-Iadu sadowego i admin., 
rlruk. Ludowa, KrakÓw, d. Gebethner i Sp., 
1887, 8, str. 114, z rpgestn'm, kor. 2. 
- Wspomnit'nit' o śp. Józt'fic Patl'lskim, 
wicf'prezesie Towarzystwa dobroczynności, 
napisał J. L. Odb z Rocznika Tow. dobro 
Kraków, druk. Czasu, 1888, 8, str. Ił. 
- Żyeie światowI' I towarzyskie w Rze- 
czypospolitej krakowBkiej 1816-46, przez J. 
L. Odb. z Kalendarza J. Czt'cha. Tmn:!l', 
1886, 8 maili, str. 62, z 2 portretami, hal. 60. 
- Ob. Biblioteka pols. w Wit'dniu; Haller 
C.; Rudnicki Jak. (1840). 
LOUIS Napoleon. Listy z Ameryki, pisane 
do rodzim' przf'z N. L. Odb. z Czasu. Kra- 
ków, dt'uk. Czasu, 1882, 8 mala, Btr. 1 nI. 
i 114. 
(Lourdes). Urocz
 Bty hold dla Jczusa Chry- 
i tUSII Zbawcy. Duchowna pielgrzymka do 
Lourdes. Nadzwyczajny dodatck do Głosu 
św. Al1toniego z Padwy UI\ si('l'pień 1898 l'. 
Nakl. komitf'tu mi()dzynal'Odow('go w Bolo- 
nii, druk. W. L. Ancz
 pa i Sp. w Krako- 
wie, 8, str. 2, 
- Ob. Bukowski J.; Lasserrf' H.; Moncoq 
(Zola 1896); S. (Ku czci 1895); Wądolny C, 
ks. (Wspomnit'nie 1886); Wiadomość (1882, 
1893, 1895); Wyderkowski A. ks, (Trzy dni 
11:185); X *** (Obja\\it'nie się i cuda w Lurd, 
na podstawie dzieł dra Uoisslnie opracował 
....); Zola E. (1895). 
LOWE Bruce. Ob. Bruce LOlVe (Hodowla 
koni). 
(LOWSKI). Avant lo proces. Notes biogra- 
IIhiques sur L... dis dt' Stamir et sur Mar- 
'hal dit do BUBS,\"' Bruxt'lI('e, 1868. 
Loxodromiczna linia. Ob. Gustawicz Bron 
LUBAŃSKI dr. De la uon-identite de la 
-crofulp et de la tubprculost', par le rlocteur 
... tnedicin.major ('n lIeuxieme dassc. Extrait 
Ic I'Union medicalt', n. 57 et 58, 1881. Paris, 
mp. M"altl'ssC et Cit', 8, str. 8. 
LUBARSKYJ J. Ob. Lewicki K. (Pczełowod- 
stwo). 
Lubawa (Lobau). Ob. Liek G. 
LUBAWSKIJ M. Obłastnojc dielenijt' i mie- 
stnojt' uprawll'nijl' Iitowsko.ru\l8kag-o gosu- 
darstwa k' wl"it'mil'Jli izdanija pi('rwago Ii- 
towskag:o Statuta. MOBkwa, 1893,8, str. VIII, 
884 i VI, z mapą, rb. 5. 
LUB BO CK John. Powaby życia. z 77g-0 wy- 
dania ungit'lskiego spolBzczyla Izabela Mo- 
Bzczeilskll. \V :U'8Za wa, nakl. M. Arcta, druk. 


J. Cotty, 1893, 8 mała, str. V, 1 nI., 265 i l 
nI., rb. 1. 
LUBECKI Józef. Historya prostytucyi w sta- 
ro:!ytnośd i wl5ród kościola chrześcijm'lskie- 
g-o, wl'dług najnowszych badan i źródt'1. 
Warszawa, na kI. autora, druk. Wł. Dębskip- 
go, 1878, 8, 2 tyt., Btr. 160 i 2 k. nI., rb. 1. 
- Ulubit'nice Safony, studyum kr
tyczne, 
Warszawa, Gebethnf'r i Wolff, druk. K. Ko- 
wall'wskiego, 1
5, 16, str. 70, kop. 45. 
- Ob. Martinf'au L. dr. (Potaj('mna pro- 
st) tucya 1892). 
LUBECKI Kazimierz. Poezye. Kraków, nakl. 
autora, Spółka w
'daw., druk. W. horne- 
ckiego, 1899, 4 mala, str. 80 i 11, kor. 1'70. 
LUBECKI.DRUCKI Aleksander. Quel(lUeS idees 
SUl' une l'eor
aniBation administrativt'. Czer- 
lona, GouVct'Uf'lllent dt' Grodno. St. Pcters- 
bourg', 1881. 
LUBECKI DRUCKI Xaw. ks. lilowa Jasnlc 
Ośwh'con'g-o Xięcia .... ministra przychodów 
i skarbu, miana w Izbie Post'lskif\j na posie- 
dzeniu dnia 21 maja 1825 roku przy wnie- 
sil'niu Projt'ktu do prawa o Towarzystwie 
Kred\"towem Ziemskit'm. B. m. i r. dr. (War- 
szawa, 1825), fol., 2 k. 111. 
- Ob. Askeuazy Sz. (1897); Przecławski 
O. A. (Kniaź 1878). 
LUBECKI ks. Ob. Zdrowaś Marya, pisf'lł1ko 
miesieczne. 
Lub
ka. Ob. Gustawicz B. (Z wycit'c
ki), 
LUBELCZYK lakub. Dobrotliwość pańska, 
Jak. Lub... Kraków, druk. Mat. Siebenl'jeht'ra, 
b. r. (w. XVI), 8 mala, str. 8, z nutami 
w tekscie, kop. 50. 
- Pit'śn nowa krZl'8Cianska, jako mamy 
szukać łaski pańskiej, gdy ją prze grz('ch 
utracicmy, J. L. Tam:!t', b. r. (w. XVI), 8 
nI., z nutami w tl'kscil', kop. 50. 
".znowila z pierwodruku Urszula Prz
 IJorow81a 
r. 1882 w WBrezBwle. 
Lubelska gubernia. Lista stowarzyszonych 
majacv!'h prawo b}'c wybranpmi na urzędy 
Towarzystwa Kredytoweg'o Ziemskiego w r. 
1878. \Varsz:l\\a, 1878. 
- Ob. Olechnowicz Wł. dr. (Charaktt'ry- 
styk:! 1893, Po:;zukiwania 1897). 
Lubelskie. Ob Kolberg- O. 
LUBELSKI Kalasanty. O rolnictwie i prze- 
my RIt', dla bl'lIci włościan. WarBzawa, druk. 
J. Gadomski'll'o, lH9ł. 
LUBELSKI Wilhelm dr. med. Malżeństwo pod 
wzg'l()dpm fizyolo
ii i hygi!'ny, z dołlj
zt'nh:m 
UWilI!," d,\.!'tetycznych n;\1I wychowan1f'll1 mc. 
1l10wb!t podłub najlf'pszyc
 ź
ódt'1. Wyd. 
nowt'. Warszaw
ł, \V. \Voclzynskl, druk. Tow. 
komand, 1899, 8 mała, sk 
81 i VI, rb. 1. 
- La 1'H"'e f't l'hydrophobit' dali s le royaume 
de Pologn
. Extrait de la Revue d'hygii.nc, 
1881, oct. Paris, 1881.
>>>
64 


LUBlCZ - LUBOMIRSKI 


LUBICZ Artur. Mały bohater, powieść dla 
mlodzil'ŻY. Z:ljmującl' czytanhi, Hi. Warsza- 
wa, nakł. 1\1. AI'cta. druk. Tow. komand., 
1898, 8 mała, str. 32, kop. 15. 
- Córka osadnika, opowiadanie, z cze- 
sklt'g'O. Zajmujące czytanki, 7. T:lmże, druk. 
Laskaut'ra i Babickif'go, lR98, 8 mala, str, 
30, kop. 15. 
- W dziewiczych lasach Amt'ryki, opo- 
wiHdanit' dla młodzieży. z cz{'skit'
o. Zajmu- 
jąC\' czytanki, 6. Tamże, 1898, 8 mała, str. 
28, kop. 50. 
- Opatrznolić Boża, opowlad:lJ1it', z cze- 
skiego, Zajmujące cz
'tHnki, 11. Tamźt', 1898, 
8 mała, str. 28, kop. 15. 
- W podzi('mil1ch ruin. opowiadanie. Zaj 
mujacf' cz)'tanki, 8. Tamżt', 1898, 8 mala, 
str. 28, kop. 15. 
- S)'n ryct'rza, opowiadanie, z czeBkieg'o, 
Zajmujące czytanki, 10. Tamże, 1898, 8 111:1- 
ła, str. 31, kop. 15. 
- Między wilkami a Indyanami, opowia- 
danie, z czpskiego opraeo\\ al. Z:ljmujące 
czyt:mki, 15. Tamże, 1898. 8 mała, str. 31, 
kop, 15. 
- Z wieków lirednich, opowiadanil' histo- 
ryczne. z czeskiego. Zajmujące CZ) tanki, 9. 
Tamże, 1898, 8 mala, str, 28, kop. 15. 
LUBICZ Bogumił. O suszelliu owoców i wa- 
rzyw, pr:lc:l konkursowa, nagrodzona przez 
AkHdł\mią umiej. w Krakowi{'. Lwów, nakl. 
Bartnika post
powt'go, Gubł'YlIowicz i 
Schmidt, druk. J. CzaiiltJkit'go w Gródku, 
1892, 8, str. 54, z rycinami w tekscie, kor, 
1'60. 
LUBICZ Rafał pseudonym ł"opHcińskie
o 
Hieronim/!. 
LUBICZ Wł. Ob. Łozlń!!ki Wł. (1899). 
Lubień, statystyezno-Iek1'łrski opis zdrojo- 
wiska k:!pidoWt'g'o siarczanego. Lwów, druk. 
PiIlt'rH i Sp., Uit\!), 4, str. nI. 4. 
Lubień. Zaklad k:!pielowy siarczany. Lwów, 
druk. Piller:t i Sp., 1894, 16, 10 rycin na 
talimie papit'rowt'j. 
- Ob. Radziszt'wl!ki n. (1882); Sl1wicki 
Edw. (Zdmje 18tH); Sokołowski M. (1886); 
Sztt'mbart C. (1888); Tatarczuk WI. (1879). 
LUBIESZÓW Ferd. Oh. Kudelka Ferd. (Bi- 
twa). 
LUBI£WA SI. Sen w Alpach. Par,vż, druk. 
A. Reiffa, 1891, str. 16. 
- Wspomnif'uia o emigrac
'i polskiej 
w Ang'Jij po upali ku powstania z r. 1830 
i 31. Poznań, 11:11-1. dra L. Rzept'ckit'go, 
druk. W. Simona, 1890, 8, str. 83, fen. 60. 
- Wystawa pal',vska 1889 r. (wierszem). 
Paryż. druk. A. Reiffa, 20 lipca 1889, 8, 
str. 8. 


LUBINSKI Czesław pseudonim Damrotha 
Konst. ks. 
LUBIŃSKI Zygmunt mgr. Krótki rys (abry- 
k:lcyi cukru. Przedruk z Encyklopedyi 1'01- 
niczt'j. Wanzawa, E. Wt'nde i Sp., druk. K. 
Rubil'szewskit'g-o, 1893, 8 większa, str. 126 
i JJ, z rycinami, kop. 60. 
- Ob. Cukrownictwo. 
(Lublin). Widoki Lublin1'ł, albumik z 6 wi- 
doków zlożonv. Rvsowal z naturv W. San- 
decki. Warszawa: (M Arct), 18
5, kop. 30. 
- Widoki Lublina. Tamżf', druk. L. Gla- 
sera w Lipsku, 1889, 16 albumikowa, 12 ta- 
blic, opr. kop. 65. 
- Ob. Hoffmann i Bogdanowicz (Now)' 
teatr); Kniżka (p1'łmiatnajal; ŁopHciński Hil'r. 
(Wyda\\ nictwa 1890); Loli J. (Otr)'wki 1900); 
Zieliński WI. K. (Ozit'je). 
LUBOMĘSKI August. Klasy(ikacya i bonita- 
cya gruntów, z wskazówkami do prak
y- 
cznego użycia tt'j nauki i robienia Bobie 
własnvch analiz i dot;wild
zeń. Gnil'zno, 
druk. . i skI. g... J. B. Langil'go, 1884, 8, str. 
4 ni, 133 i 3 III. 
- Ob. Chl:lpowsl..i Fr. dr. (Wspomnienie). 
LUBOMĘSKI Władysław. Produkcya ziemio- 
płodów w Galic
 i na podstawie dat stat.\- 
st.\'cznych. Kraków, nakło Red. sprawozda- 
nia \\ystawy kraj. Wt' Lwowie, dl'uk. W. L. 
Anczlc:l i Sp., 1896, 4, str. 64. 
- Sprawozdanie z doświadczeil polow,vch, 
W) konan)'ch w r. 1895/6 w g'ospodarstwach 
cz/onkow c. k. Towarzystwa rolniczego 
w Krakowie. Kraków, nakło c. k. Tow:ll7.Y- 
stwa, druk. Związkowa, 1897, 8, str. 37. 
LUBOMIRSCY Aleksander i Roza/ia. Listv.... 
wydał T. ks. L\ubomirjjki), Kraków, ilakl. 
autora, Spółka wyd_, druk. Czasu, 1900, 8, 
str. 43, z portrt'tem, kor. 1'20. 
LUBOMIRSKA Rozalia. Ob. Biblioteka pols. 
w Wiedniu (1896); KMn8chmidt A.; Koziow- 
ski Wł. M.; Kraushaar Aleks. (Ofiara); Stry- 
jt'ński C. (1899). 
LUBOMIRSKł książę Ob. Czerlllak W,; Ka- 
talog' broni (Muzeum Lubom, 1876); Narkie- 
wicz Jodko W. (1878); Waliszewski K. (1!:j89). 
LUBOMIRSKI J. le prince. Histoire contt'm- 
poraine: TI'ansformation politilJue t't eociule 
de l'Europe, tome I-II. Paris, libr. Calman 
Llwy, 1889-1!:j9U, 8, str, VI i 473 + 419, po 
(rs. 7'50 = (rB. 15. 
- Toż, tOIIJt' III: De Sebastopol li. 801M. 
duo. Tamże, 1891, 8, str. 601. frs. 7'50. 
- Toż, t, IV. L'Italie et la PoloKne, 1860 
-1864. Tamż(', 1892, 8, str. ę96, (rB. 7'50. 
- Toż, t, V. Baust et Bismarck. Tamże, 
1893, 8, str. 687, fr. 7'50. 
- Toż, t. VI. France l't Allemagne. Tam- 
ie, 1896, fn. 7'50.
>>>
LUBOMIRSKI - LUCAS 


66 


- J
rusalem, un incredule en Terr!' sain- 
tf'. Tam:!e, 188J, LI;, str, 332, 
- Une reUg-ion nouvelle, II' christianisme 
legal. Tamże, 1885, 18, stl'. lI! i 243, frs: 
3'50. 
LUBOMIRSKI Marcin. Ob. Chomljtowski WIad. 
LUBOMIRSKI Tadeusz Jan ks. Zagajt'nie Zf'- 
brania siq Rady opiekuilczej cyrkułowej cyr- 
kułu pit'rwszego w dniu lG maja 11;58 r. 
przez Vice.Prf'zesa Administracyi og'ólnf'j 
Warsz. Tow. Dobr. Warszawa, druk. J. 
Ung-ra, 1858, 16, str. 16. 
- Ob. Encyklopf'dya wychowawcza. 
Lubomirskisches Asyl. Ob. Ponikło S. (1896). 
LUBOŃ Henryk. Patria. Kraków, G. Gpbeth- 
ner i Sp" druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 
16, str. 56 i 2 nI., hal. 80. 
Sen nocy letniej; Warszawa; Pomul1; Milolic 
I naród. 
LUBORADZKI. St'mejna chronika A. Swv- 
dnyckoho. Lwiw, druk. Szt'wcz!'nka, 18S7, 
16 mała, str. 392, hal. 60. 
LUBORADZKI Wiktor. Sprawozd;mie Zt' stu- 
dyów ludoznawczych, podj
t}'ch w Szcza- 
wnicach i w okolicy z polf'ct'nia A1-.ad('mii 
umit'jt:tności. Odb. ze Spr,.nvozdail z p08ie- 
dzeń Wydziału filolog'. Akademii umif'j. 
Kraków, druk. UlIiw. Jag., 11;94, 8, str. 11. 
- Ob. Lermontow M. (Ksi
żnic.l:ka 1894, 
Bohater 1896). 
LUBOWICZ N. Albriecht, g'icrcog prusskij, 
i rieformacya w Pol8zie. Nadb, z nru 8 Żur- 
nala ministierstwa narodn. prosw., cz. CCXL 
otd, 2. Pett'rI!burg, 1885, 8, str. 173-202. 
- Italianskije archiwy i biblioteki, otczet, 
B. w. m, i r. (Warszawa, 18t!8), 8, str. 15. 
- Istol'lja rieformacii w Polszie: Kalwi- 
nisty i antitrinitarii, po nieizdannym isto- 

znikam. Warszawa, tipogr. Ziemkiewicza 
l Noakowskago, 1883, 8, str. 1 nI., III, 347, 
l nI., XXIX i l nI., rb. 3. 
- K istorii Jezuitow w Utowsko-ruskich 
ziemIach w XVI w. Odb. z Izwiestij warsz. 
Uniwiers. Warszawa, tipog'r. K. Kowalew- 
skago, 1888, 8, str. 28. 
- Naczało katoliczeskoj rieakcii i upad ok 
rieformadi w Polszie, po nieizdann,) m isto- 
cznikam. War8zawa, tipogr. K. Kowalewska- 
gO, 1889, 8, str. II, 1 nI., 400, VIII i 1 nI. 
Ż - Papskij nuncij Kornmendone w Polszie. 
ul'lłał narodnago prośw. ze stycznia i lu- 
tego r. 1887. Petersburg, 8, str. 68-99 i 203 
-240. 
- Otczet o zagranicznoj komandirowkie 
na lietniej!' wakacionnoje wriemja 1886 go- 
da. Odb, z Warszaw. uniwiers. Izwiestij. 
1886, 8, str. 14. 
h O archiwalnych poszuldwanlach w Szwajcaryl do 
Istoryl relormacyi w Polsce. 
- Zimlerowskoje sobranije rukuplsiej. Odb. 
"'''1011IRA T. .U. 


z \Varszaw. uniwiers. Izwicstij. Warszawa 
tipog-r. K. Kowalf'w!!kago, 1886, 8, str. 12. ' 
LUBOWSKI Edward. Jacut5, komedya w 4 
aktach. Warszawa, na kI. red. Romansu i po- 
wit'ści, druk. J. Ung'ra, 1883 (1884), 8 mala, 
str. 144, kop. 75. 
- Kochanek :\Ialgosi, typy gatunkowp. 
Warszawa, nakło Gcbethnera i Wolffa, druk. 
E. Lubowskiego I Sp., 1890, 8 mała, str. 406 
i 1 nI., rb. 1. 
ZawIera: WleczY8ty kochanek 
Ialgosl' Do rany 
g? prz) lót; Wy
el IJok?juwy' Czlo" iek gładki; Ko- 
!,I
ta liK gwałt tlltereuJ"ca; Takie to jut moje 8ZCZo,:- 
sCle. 
- Krok dalej, powieść, tom I-III. Tam- 
że, nakl. M. Orgelbranda, druk. S. Orgt'l- 
branda synów, 1885, 8 mała, str. 207 + 258 
+ 219, rb. 3. 
- Kto to, drobnostka sCt'niczna w 1 od- 
slonie. Teatr amatorski, nr. 57. War8zawa, 
nakl. Geu!'thnera i Wolffa, druk. St. Niemie- 
ry S) nów, 1899, 8 mala, 8tr. 43, kop. 30. 
- l\Iankif't, fraszka sceniczna w l odslo- 
ni!'. Teatr amat., 44. Tamżf', 1896, 8 mała, 
str. 23, kop. 30. 
- Kiedy:! obiad, krotochwila w l akcie. 
Teatr amator., 30. Tamże, lt!93, 8 mała, str. 
56, kop. 30. 
- (Krut Bolsj'. Na poeh}'łosci, powit'sć w 2 
tomach. W,)'d. 2. \Varszawa, nakl. i druk. S. 

ewt'ntala, (1896), 8 mala, str. 320, 1 nI., 504 
l 2 ni, rb. 2'50. 
- Powieści niemorulne, obrazki z życia 
rzt'czywist('g-o, serya I. Tamże, nakl. Ge- 
bethnera i Wolffa, huk, WI. Szulca i Sp.. 
11;84, 8 mała, str. 26H, rb. 1'50. 
- O ludzkich przywarach, IItudya według 
obc)ch dzieł opracował i przyswoił .... Tam- 
Żf', druk. S. Orgclbranda synów, IR82, 8 ma- 
ła, str. 1 nI. i 271, rb. 1'20. 
- Przt'z wdzięczność, drobnostka sceni- 
czna w 1 akcie. Teatr amatorski, 22. Tam- 
że, druk. St. Nit'mit'ry, 1892,8, str. 40, kop. 30. 
.- Ob. Nicolay Ferdyn. (D
ieci źle wy- 
chowune 1891); Pailleron E. (S wiat zabawy 
1882). 
LUBSZYNSKI Jul. dr. Welche Rechte hat 
die Minderhcit del' Aktionl1re gt'geniiber der 
Gesells
haft? Berlin, O. Liebmann, 1892, 8, 
str. X l 70, mr. 1'50. 
Lubyca, opowiadanit z ostatniej wojny 
ht'rcogowińskipj. Gródek, nakl. i druk. J. 
Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1897, 8, str. 231, kor. 2'80. 
LUCAS Chr. Teod. Lud«. Ueber die Chronik 
des Dl'utschen Ordens Ritteł's Wigand von 

lal'bUl'g etc. Konigsberg, Univ. Buchdr., 
1823, I;. 
LUCAS Edward dr. Warzvwnictwo, zawie- 
rające dokładny wykład teoretyczno-prakty- 
czny uprawy ogl'Odowej i I'Olnej roślin wa- 
9
>>>
66 


LUCERN A - LUD WIG 


rzywnych, przełożył L. Demhow!;ki. Wyd. 
2gie przejrzane i znacznie pomnożonc prz('z 
praktycznego ogrodnika L. C. WarszłlwII, 
nakł, O. Senm'walda, druk. J. Jf'ż
'ilskieg'o, 
1893, 8, str. 32R i VJJI, z 115 1') cin. w tł'ks. 
i planem o!!'rodu warz:n\'neg'o, rb. 1.35. 
Lucerna, Ob. Gnoiilski Jlln (1881); Snit'g'o- 
c1d A. (1895). 
LUOHS H. dr. Sehlesisl'he Landes- ulld 
StiLdtewappl'n. Schll'si('ns V orzeit in Bild 
und Schrift, 46 und 47 Ut'richt Breslau, E. 
Trt'wenflt, l8
2, 4, str. 24 i 2 tablice I..olor. 
Lucilius. Ob. Koczyilski L. (1892). 
LUCKE Carl. Die deutscht'n Ansiedt'lung-en 
ill \Vestpreussen und Posen, Heisebeobach. 
tung'en, mit Anhang-: Ansicdł\lungsgesetz 
vom 26 April 1886 und Rl'ntl'ngUtergesl'tz 
vom 27 Juni, 1890. Berlin, Parey, 1891. 8, 

tt'. 48, mr. 1. 
LUCKFIEL E, dr. Der Socinimusmus u. sl,i- 
Ile EntwickelulIg' in Grosspolen, Inaug-ural- 
dissert. Odb. z Zeitschrift der histor, Gesell. 
schaft fi.ir Poscn. Halle a, S. & l'osen, 1892, 
fi, str. 73. 
Lucretianae quaestiones. Ob. Jezif'nicki Mieh. 
LUCYAN z Samosaty, H) hak czyli zruart- 
w\"chwstali filozofowie z o\"\....inalu "...c.ckitr 
140 przełożył Emil \Veidel. \Varsza\\
, lIakl. 
tlómacza, Gt'bcthner i WolU, dru..... Warszaw- 
ska, 1890, 8 mala, str. 50, kop. 40. 
LUCYN. Ob. ;\Iantl'uffel Gust, (I
M). 
Lud, orgIIn Towarzystwa ludoznawczt';.
:o 
wc Lwowi(' pod redllkcy
 dm Antoniego 
Kalin\". Lwów, nakl. Tow:lrz't'stwa ludo- 
,r,nawczeg-o, Gubrynowicz i Scłirnidt, druk, 
Pols....a, roI.. I-VI, 1895-1900, rocznie kor. 10. 
- Polski, dwutyg-odnik dla ludu, pismo 
f'konomiczno-polltyczne. wychodzi l i 15 
każdego mh',;i!l"a. Krllków, druk. W, Kor- 
neckit'go, fol. Rok I, 1891, nrów 24. Rl'da- 
ktor Edw. Wojnarowicz; od r. 1894 redak- 
torka Jad wiga Strok owa ; rok V I , 110196. 
nrów 24; rok VII, 1897, nrów 7. 
_ Ob. 80brzy il si, i 1\1. dr. (Kartka z IIzie- 
,jów); f'iszf'\\'ski St.; Cybulski N. (Próba ba. 
dań nad żywieniem); Fcderowski M.; Glo- 
g-m' Z.j Grabowski Br. (Kwcstyonaryusz)j 
GusLawicz 81', (podania); Hoff B. (dt'szyilski)j 
Jordan BoI. (O IIl11if'm. ciemi\iżeniu); Kol- 
berg' O.; Kolessa Jall; KO\1l'czny F. (Glos 
w sprawie); Kopl'mic\..i Izydor; Lipiński 
Józ. (Zwyczaje I... widkopolskil'g'o); 1\lag'ie- 
\"O\\'ski Leon (181019); ;\lichalowski F. (Mowa 
i I... 1881); l\Jichl'jrla J. (Wydawnictwa na 
Rzląsku 1894); R.Jkossowska Zofia (Wesele 
ruskiPgo 1... 1883); Rostafiński Józ. (O zbie- 
raniu nazw lud. rośliII. 1883); Scil'g-ienny P. 
(List otwarty 1893); Tarnowski St. (wit'jski 
1896); Udziela Scw. (w Ropczyckiem 1892); 
\Vasilcwski Z.\ gm. (W sprawie oświaty 1892); 
Wisła (Kwartalni.... g-eogr. etno::;r. 11011017-1900), 


LUDKIEWIICZ D. Ob. Sprawozdanie (4go 
g'i nlll , Wf' Lwowi(' 1882). 
Ludność. Ob. Czyi}s....i Ellw. (polska); Dani- 
łowicz K. (Królestwa); Kt:trzyilski Woj.; 
Klf'czyilski Józ. (Rzeczypospo1.); l\lalecki A. 
(wolna H:l94); Pnrczewski A. J. (polsku 1900); 
Rnkowiccki K. (Mieszkania wiejskiej I... 
19001; Nadmorski dr. (polska w Prusach 
1889); Rf'zultaty spisu (1884); Strzelbicki K. 
(Królestwa 1896); Szeliga M. (Położenie 
w Galicyi 1891); Zakrzewski Ad, (Warsza- 
wy 1895). 
LUDOMIR pseudonym Glatmana Ludwika. 
LUDOMIR Siegmund. Ob. Zieliński G. (d, 
Kirgist' 1888). 
Ludowa oświata. Ob. Amborski Jan (Spra- 
wa); Badeni Jan ks. (Ruch); Celichowski Z. dr. 
(\V sprllwie); D\'Opiowski P. WI. (Twórczość); 
Rzut oka na Iiterature (1894); Słotwiń8ki 
Ad. ks, (1888); Zawili6ski R. (Właticiwości 
1886). 
Ludowe lecznictwo. Ob. Tal....o-Hrvllcewicz 
Jul. (na Rusi połud. 11':193); Udziela' !II. (!\Ie- 
d,\'c) na 1891); Wereńko F. (lR9fi). 
Purównaj: r,eczenie; Leczuictwo. 


Ludowe wydawnictwa. Ob. Antoniewicz K. 
ks,; Antosz....a; B. Edw.; Borucki Aleks.; 
BI'zcziński :\1.; Cllt'lchowski St.; ('hociszew- 
sl,i J.; ChUllziak ;\1.; Dygasins....i Adolf; Fal- 
kowska C.; Filochowski R. ks,; Gloger Z.; 
Uoudek F. ks. j Grabowski G. ks.; GrHjnert 
J.; Greg'orowicz J. K.; z Grzeg-orzewic Ja- 
nok; lskit'rka; Kozdraś Fr.; Kraszewski J. 
I.; Ll'jowa Em.; :\łalino\\ ski !Ił.; Marren{o 
Wal.; ;\łiarka K.; ;\Iorzycka F.; Obolewicz 
K. ks.; Parasicwicz Sz.; Prószyilski K.; Ru- 
mowska H,; Selllaczpk Edw.; SedlaczkówDH 
J.; Stro....o.wa Jag'.; Szaniawski Klemens; 
Tarczyiiski H.; Tłocz) ilski A, ks.; Tuczyń- 
ski Fr.; Tworzymil' Jan; Wąsikiewicz W. ks.; 
Wieloglowski W.; Zbrożek P. 
Ludowe wyrazy. Ob. Matlakowski WI. (Sło- 
wnik lH92). 
Ludowy uniwersytet. Ob. Sprawozdanie 1899 
-1900. 
LUDWIG A. U('hl'r die diphthong'ische No- 
millalflt'xion im Kcltischen, im Gl'rmanischt'n 
und im Slavolettischen. Ollb, z Sitzung-8be- 
I'ichte der k, biihm. Gesellschaft der Wiss. 
Prag-, Rzivnac, 1H92, H, str. 24 hill. 40. 
LUDWIG Juliusz ks. Mowa miana dnia 26 
czerwca 183!) przez ... radcJ Konsystorza 
g-elll'ralueg'o wyznail Ewangelickich, super- 
iuten(lcnta dYl'ct'zyi \Varsza\\ sl,h'j. pr.l:
' g-ro- 
bie X. Ludwika Tcichmaun, radcy Konsy 
storza g'l'ncrahl('/-\,o i pastOl'a \Var8złłwskiej 
g-mill
' Ewangt'licko-reformowallej, zmarlt'- 
go dnia 24 czerwca 11;39. Warszawa, b. w, 
1'., 4, str. 11. 
Ludwig der Fromme. Ob. Tykocińsld Ch. 
(U:l9
).
>>>
LUDWIK - LUTNIA 


f.7 


Ludwik św. Ob. D. J. (Skarbiec dziewicy). 
Ludwik II bawarski. Ob. Bajowar J. 
LUDWIK z Grenady. Ob. z Grenady Ludw. 
LUDWIGDW M, Ob. Korzeniowllki J. (]zu- 
bella). 
Ludy. Ob. Krzywicki Ludw.; ;\latubiak Sz. 
(pl'zy uj8ciu Wisł.,. 18
8); Zaborski W. (naj- 
starsze 1898). 
Ludzie, powieść. Lwów, nakl. czallopism:l 
. Wieść-, druk. K. Pillem, 1
74, 8, litr. 32. 
- Ob. C. M. (1
75). 
Ludzie i wypadki z r. 1861-65. Ob. &lwi- 
cki St.pl/a J. (1894). 
Ludzkiego ciała przekroje. Ob. Wolkowicz 
dr. (O przygoto\\ ywaniu 1
91). 
Ludzkość. Ob. Habur:l Fr. (prawa). 
- pismo poświęconf' sprawom społecznym, 
literaturze, kryt
 ce i t. d. R('d. i wydawca 
Tad. Rlomka. Kraków, druk. W. Komcckie- 
go, 188:l, fol., nr. 2. 
LUEDDWA Alex. Ob. Estrelclwr K. 
LUEHMANN VDn. Haudbuch der Gutllb(,zirke 
der Provlnz Posen, n:lch amtlichen I\latf'rla- 
lim. Posen, Heine 1890, 4, str. IV I 71, mr. 5. 
LUEHR Georg dr. Curllus g-Ioriae mortalis, 
dramatica poesl t'xpressus, sive Jason fabu- 
la, ein S('huldrama deB Jesuiten Thomas 
Clagius, (pośw. biskupom Mal'cinowi i Miko- 
lajowi Szyszkowskim), zug-Il'ich eln Bt'itrag- 
zur Geschlchtt' dPII Rosseh'l' G\'mmllliuJJ\s. 
Program szkolny. Rossel, 1899, 4. str. 47. 
LUENING D. dr. Frit'drich Chopin. Ein 
KiinstlerbildniBB. Zurich, Ol'ell Fiissli, 1892, 
4, str. 29 i portrt't. 
LUERSSEN Chr. dr. prot. Ul'itr.łg'e zur 
Kenntniss dcl' Flora Wt'st- und OstpreulIst'ns, 
I-III. Bibliothl'ca botanica, XXVIII l. 
Stuttgart, E. Nn.g'ele, 1894, 4, str. 32, z 9 
tabI. 
- Tot; i\Iittheilung.t'n aus dem k. botan. 
Institute der Universltllt zu Konigsbt'rg- in 
Pr. Bibliotheca Latanica XXVIII, 2, Tamż(', 
1895, 4, str, 33-58 (dok.), z 14 tablicami, 
II1r. 36. 
LugierviIIker. Ob. J\latulliak Szymon prof. 
(1889). 
LUKAS Stanisław. Ob. Ch,vliilsl;:! I\lichal. 
LUKIAN. Ob. Bog-ucki 1\I. K. (w Spra\\ozd. 
gimn. w Bochni 1895); 1\landybur T. (1900). 
Ub. takte wytej: Luc\an z SlImo8aty. 
LUKRECVA Borgia. Ob. Romani (1893). 
LUKRECVON. Ob. (Lcnmicki F.) Bartoliz('- 
wlcz K. 
LULLlES H. dr. Lalllleskunde von Ost- und 
WestpreuBsen. 2tf' Aufl. Breslau, F. Hirt, 
1893, 8, sb'. 65, z rycinami i 2 kartami, 
fen. 50. 
LUMILSKI Marc. Obraz Syberyi. KI'aków, 


nakl. J. Wildta, druk. W. Kirchmajcra, lR71, 
8, k. 4, s ta-. 205. 
Lumir pseud. Eismonta Franc. 
Lumpacyusz Vagabundus, zly duch czyli 
Trójka hultajska. Bujka wielce pouczajaca. 
Bibl. E. F('itzing'era, t. R7. Cit'szYI1, druk. 
K, Miarki w i\likolowie, lR89, 8, str. 79, 
haL 40. 
Lunatyczka Ob. Romani F. 
Luneta. Ob. Wil'l'zblchi Danlpl dr. (astro- 
nom 18901. 
LUSCHIN Arnold dr. Ht'rberstelniana. Graz, 
1892, 8, Stl'. 65. 
LUSNIA Michał, Radosławski K. pspudonim.\ 
Kt'lIes-Kr:auza Raz. 
LUSSV Malhis. O prawach expresyi muz.\'- 
CZllt'j, przl'lożył i uzupl'lnił Jan Klt'czyilski. 
Dod, do Echa lll1łz.vczneg'o. Warszawa, druk. 
J. Sikorshif'g'o, 1 Htl3, 8, str. 269, rb. 1. 
LUSTGARTEN dr. Kilka uwag' o wiecu I'a- 
binów we Lwowil'. Odb. z Gazetv krakow- 
skit'j. Kr:Jków, nakl. ,lUtora, dn.lk. W. L, 
Anczyca i Sp.. 1882, Hi, str. 18- 
LUTER Marcin dr. Mllł
' katf'chizm, który 
w.' łożył i w miaa'q potl'zt'hy dOhladni('jszej 
znajomolici religii chl'zescijanskiej uzupt'lnił 
ks. Jerzy H,'czko. CieszYli, K. Feitzlngt'r, 
(1872), 8 mała, str. 187, hal. 8fJ. 
- Mili\" katechizm. Odb. z Katechizmu 
I.s. J. Hpczki. CiI'szyn, nald. E. Feltzin/;rera, 
druk. G. AxtmH1l1!a w Frysztallzie, 1896, 
16, str. 22, hal. 6. 
- Katet"hlzm mni('jszy. W
'd. 3. \Yarsza- 
W:'l, Iwp. lU. 
- Toż. \Vyll. 4. WarszawII, nakło Gt'beth- 
nem i \Volrla, druk. St. Nh'mit'I'," synów, 
1898, 16, Stl'. 4H, kop. 10. 
- Chl'z('€'cijailska nauka pOlllug doktora 
.... maleg"o hatechyzmu, z niemil'ckiego po- 
dlug w.'d, 4. Kl'ólpwiec, nakł. drukarni Har- 
tung-skif'j, 18liO. 8, k. nI. I litr. 112. 
- Posty la domow", wydana pl'zez '.rowa- 
rZYlltwo ewang'elickie oświaty ludowej W Cif'- 
szynie, cz. I: Adwent - ZielonI" Swiątki. 
Cieszyn, nakł. Towarzystwa, dmk. H. Felt- 
zing-era i Sp., 1882, 8, str. 399, kol'. 3. 
- Toż, cz. )): Niellzif'le po św. Trójcy. 
Tmnżt', J. Kotula, dl'uk. H. Ft'itzlng-era i Sp, 
1883, 8, str. VI, 407-829 i 2 nI., kor. 3. 
- Ob. Chotko\Vski WI. ks. dl'.; Gea'ss M.; 
l\Iicht'jda Km'. (O limierci 1891); Pobóg H. 
(Manift'st 1891/; Skulik B. (1899). 
Lutnia polska, zbiÓr pit'sni i piosenek oby- 
czajowych i okolicznościow."ch, milosnych, 
aryi idumpk, piosf'nek wil'jskich, mazurów, 
krakowiaków. kujawiaków, obt'l'tasów, pio- 
sen
k dla I'zemieslników, weselnych i różnej 
innej treści, z melod.}ami, tomik I-V. Po- 
znań, nakło KBięg'arnl katolickiej, druk. E. 
Schmaedlckcgo, 1885-86, 16, str. 144+144
>>>
68 


LUTNIA - LUTOSŁAWSKI 


+144+189+128. mr, 10, oddzielnie tom po 
mr.2. 
Lutnia. Ob. Chrząszczewska Jadw. (dziecilJ- 
ca); Maszyński P. (Kwartety 1888, 1892); 
NOf'1 L. (polska 1885-86). 
LUTOSŁAWSKA Zofia. Janek Zakrystyan. 
Obrazek z Galicyi Hiszpańskit'j. B. m. dr. 
(Warszawa, 1895), 8, str. 299-:J04, 
Drukowane Jako dodatek przy powieści: Green 
Katarzyna: Dwie kuzynid. 
-. Ob. Gret'n (1894). 
LUTOSŁAWSKI Jan dr. Alinit w teoryi i 
praktyce. Odb. z Gazety rolniczej. Warsza- 
wa, druk. Gazety roln., 1898, 8 mała, str. 15. 
- Beitrag zur Lehre von der Stickstoff- 
ernll.hrung der Leg-uminosen, spezielle Ver- 
suche, dle Zunahme des Stickstoffgehaltes 
bei mit Baktt'rlen in Symbiose getreteten 
Erbsen und Wicken in den verschledenen 
Entwickelungsperloden und unter verschie- 
denen Dungungsverhllltnissen zu best.im- 
men. Abdr. aus .Berichte des physlolog. La- 
borat. u. d. Versuchsanstalt des landwjrth. 
Instituts der Univ. Halle.. Dresden, G. ScbOn- 
feld, 1898, 4, str. 32, 
- Ob. Kozicki Stan. 
LUTOSŁAWSKI Maryan. Prqd elektryczny, 
jego wyrwarzanie i zastosowanie w techni- 
ce. PodrlJcznik dla techników niespecyali- 
stów. Cz. I: Wytwarzanie prądu elektry- 
cznego. Warszawa, nakl. ksi
g. E. Wende 
i Sp., druk. J. Cotty, 1900, 8, str, 241, rb. 
1'80. 
LUTOSŁAWSKI Wincenty. Ueber die Arbei- 
tt'n auf dem Gebiete der alten Philosophie 
in Russland im Jahre 1889. Bursians Jahres- 
bericht uber die Fortschrltte der class. Al- 
terthumswissenschaft w zesz. XII z r. 1890, 
8, str. 438-441. 
_ Badania nad Platonem, Odb. z t. VI 
.Eos.. Lwów, 1900, 8, od str. 134-.139. 
- Bańki mydlane, pogląd krytyczny na 
tak zwany satanizm nag-ich a pijanych dusz. 
Odb. z Czasu. Kraków, nakło S. A. Krzyża- 
nowskiego, druk. Czasu, 1899, 8 mała, str. 
32, hal. 60. 
- Co to jest czas i skąd si
 bierze? Odb. 
z wielkiej Encyklopedyi powszechnej ilustro- 
wanej. Warszawa, 1895, 8, stl'. 23, kop. 50. 
- Descartes jako filozof. Odb. z wielkiej 
Encyklop. powsz. Ilustr. Tamte, 1895,8, str. 
22, kop. 50. 
- Z dziedziny myśli. Studya filozoficzne 
1888-1899. Kraków, nakl. Jana Fiszera, 
skI. gł. w księgo S. A. Krzytanowskiego, 
druk. W. L. Anczyca i Sp" 1900, 8, str. XVI, 
341, kor. 4- 
- Ueber die Echtheit, Reihenfolge und 
loglsche Thf'orien von Plato!! drei enten 
Teatralogien. Archtv fUr Geschichte der Phi- 


losophie w I zeszycie tomu IX, Berlin, 1895, 
8, str. 67-114. 
_ Sur l'enseig-nement de la philosophie. 
Revue de MetaphYllique et Morale, t. I, str. 
485-487. Part s, 1893. 
- Erhaltung und Untergang der Staats- 
verfassungen nach Plato, Aristoteles und 
Machiavelli. Dorpat, Karow, 1887, 8, str. 
140, mr, 1'50. 
- Toż. Breslau, Vt'1'Iag von W. Koebner, 
1888, 8, str. VIII i 140. kor. 3. 
- O Etyce chhisklej. Ateneum, wrzesień, 
1895, str. 510-530. 
- Ueber die Grundvoraussetzungen und 
Consequenzen der indivldualistisch£'n Welt- 
anschauung. HelsingCors, J. Simelil Erbt'n 
Buchdr., 1898, 8, str. 88, fen. 25. 
- Das Gesetz der Beschleunlgung der 
Esterbildung, Beitl'ag lI:ur chemischen Dyna- 
mik. Halle, Hofstetter, 1885, 4, str. 12, mI'. 
1'20. 
- Gustav Teichmuller, geb. den 19 No- 
vember 1832, gest, den 22 Mai 1888. Odb. 
z Jahresbericht fiber die FOl tschritte der 
Alterthumswissenschaft. B. m. i r. dr. (Ber- 
lin, 1888), 8, str. 11. 
- O logice Platona, cz. I: O tradycyi 
tekstu Platoila. Odb. z 27 t. Rozpraw Wydz. 
filoz -histor. Akademii umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8 większa, str. 69, kor. 
1'20. 
- Toż, cz. II: Dotychczasowe poglądy na 
logik
 Platona i zadania dalszych badań 
nad tym przedmiotem. Warszawa, z zapo- 
mogi Kasy im. l\tianowskiego, E, Wende i 
Sp., druk. A. Ginsa, 1892, 8 wilJksza, str. 
IV I 60, kop. 30. 
- Sur la logique de Platon, I partie. 
Nadb. z Bulletin de l'Academie des sciences 
de Cracovie, Cracovie, impr. de rUniv. Jag., 
1890, 8, str. 113-118. 
- La logique de Platon, eIamen des 
oplnlons emlses 1 ce sujet et rccherehes 
pour la solutlon de cette question. Nadb. 
z Bulletin de I' Academie des sciences. Tam- 
że, 1891, 8, str. 309-314. 
- Ueber Lotzes Begriff der metaphysi- 
schen Einheit aller Dinge. Abdr. aus Zeit- 
schńCt fUr Philosophie und philosoph. Kri- 
tik, 114 Bd. Lelpzig, 1899, 8, str. 64-77. 
_ Metafizyka współczesna. Bibllot. warsz. 
marzec, 1889, str. 353-372, maj 1889, str. 
218 - 240. 
- Sm' unf' nouvelle methode pour deter- 
miner la chronologie des dialogues dł\ Pla- 
ton. Odb. z 146 tomu .Comptes rendus des 
seances et travaux de I' Academie des Sciences 
morales et politiques.. Parjs, 1896, 8, str. 34, 
'ra.2. 
- The origin and growth of Plato's Lo-
>>>
LUTOSLA WSKI - LUTSCH 


69 


gic, with an account of Plato's style and of 
the chronology of his writings: London, 
New York and Bombay, 1897, 8, str. XVIII 
+ 547, szy1lingów 21. 
- El personalismo, un nuevo sistema de 
filosofia, por ..... catedratico de la Universi- 
dad rusa de Dorpat. Madrid, tipogr. de El 
Correo, 1887, 8, str. 23, kor. 2. 
- Platon jako twórca idealizmu. \Varsza- 
wa, wydawn. Przegl. filozof., z zapomogi 
Kasy im. Mianowskiego, E. Wende I Sp., 
druk. J. Sikorskiego, 1899, 8, str. 95 i 1 nI., 
kop. 50. 
- Początki teoryi rewolucyi państwowych, 
Wycinek z Bibliot. warilz. t, IV, listopad 1888. 
8, str. 161-180, 
- Współczesny ruch teozoficzny w Anglii. 
Ameryce i Indyach wschodnich. Atenpum, 
maj, 1888, str. 204-217. 
- Rozwój państw nowożytnych wobec 
teoryi Arystotelesa. Bibl. warsz., grudzień 
1888, s
r. 345-361. 
- Seelenmacht. Abriss einer zeitgemlls- 
sen \Veltanschauung-. L('ipzig-, Verlag von 
W. Engelmann, 1899, 8, str. XVI, 301, VII, 
mI'. 9. 
- H. Struve i jego Wstęp do filozofii. 
Odb. z Ateneum na miesiąc }laj 1896. War- 
szawa, druk. J. Cotty, 1896, 8, str. 12. 
- O pierwszych trzP('h tetralogiach dzieł 
Platona. Odb. z 26go t. Rozpraw Wydz fi. 
lolog. AI{ademii umiej. Kraków, Spółka wy- 
dawnicza, dl'Uk. Uniw. Jag., 18
6, 8 wi£:- 
ksza, str, 165, kor. 4. 
- Sur les trois premieres tetralogies de 
Platon. Nadb. z Bulletin dl' I'Academie des 
sciences. Cracovie, impr. de I'Univ
 Jag., 
1895, 8, sk 268-277. 
- W. Lutosławski's Theorie der Stvlo- 
metrie auf die Platonii!che l'rag'e ange
en- 
det. Abdr. aus Zeltschrift fUr Philosophie 
und philos. Kl'itik, 110 Bd. Leipzig, 11;97, 
8, str. 171-217. 
- O wychowaniu narodowem. Kraków 
nakl. S. A. Krzy
ano\\'skil'go, druk. Czasu, 
1900, 16, str. 44, kor. 1. 
- Źródła pesymizmu. Odb. z Prz('g'1. Pol- 
skiego. Tamże, 1899, 8, str. 30, hal. 60. 
- Ob. Jezlenicki 1\1. (1899). 
LUTOSTAŃSKI B. dr. Obl'az ezynno!ki Ko- 
mis,ri balneologicznej dokonanych w roku 
1877. B. m. i r. dr (Kraków, 1878),8, str. 13. 
- Porównanie wody ż('g'iestowskiej z wo- 
dami żelazistymi zagr:micznymi, wyjątek 
z rękopisu do druku przygotowanego p. t. 
Opis zdrojowisk i uzdrowisk polskich. Kra- 
ków, nakl. Zakladu zdroj., druk. Zwiazko- 
wa, 18!;7, 8, str. 23. . 
- Toż. Tamżt', druk. W, Kornecklego, 
1891, 16, str. 23. 


- Przemys. zdrojowo-Iecznlezy i ustawa 
dla zdrojowisk krajowych, fakta i uwagi. 
Odb. z Rt'formy. Kraków, Spólka wydaw., 
druk. Związkowa, 1886, 8 mała, str, 98, kor. 
1'60. 
- Znaczenie i wartość t,\g'odniowych wy- 
kazów śmiertelności m. Krakowa. Odb. 
z Dwutygodnika medyc. publ. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1877, 8, str, 13, tabl. I. 
- Ob. Przewodnik higien. (1889). 
LUTOSTANSKI I. J. Talmud i Jewrei, t. I- 
II. Moskwa, 1879, 8, str. XII, 462 + 332. 
- Toż, t. III. S. Pł:tersburg, 1880, 8. str. 
403, z wizel"Unkiem Zyda talmudzisty, rys. 
przez Andriollego. 
- Ob upotrebleniji Jewrejaml (talmudist- 
sl.imi sektatorami) christlańskoj krowi dla 
religioznych cielej w swiazi s woprosom ob 
otnoszenijach jewrejstwa k' christiaństwu 

oobszcz(', Izd. H, t. I-II. S. Petersburg, 
1880, 8, str. XVJJ, 386 + 419. 
LUTRZYKOWSKI Franciszek ks. C. R Co się 
dzieje z kościołem polskim w Wiedniu? na- 
pisal.... superior kościoła polskif'go w Wie- 
dniuj wykaz datków na jego restauracyą. 
Wipdeń, nakl. autora, druk. J. N. Vernaya, 
(1899), 8, str. nI. 4, z ryciną. . 
LUTSCH Hans. i\1ittelalterliche Backstein- 
bauten Mitttelpommerns von der Pecnc bis 
zur Rege, im Auftrage der Gesellschaft fUr 
pommel'sche Gesehlchtc uud Alterthumslmn- 
de zu Stpttin In Wort und Bild geschildert, 
Odb. z Zl'itschrilt fUr Bauwesen. Berlin, 
Erust & Korn, 1890, fol., stt.. IV i 46, z 15 
tablicami i 107 drzeworytami, mr. 36. 
- Grunds!l.tze fUl' die Erhaltung und In- 
st:mdsetzung II.lterer Kunstwerke geschicht- 
lichel' Zeit in der Provinz Schlesien. Berlin, 
W. Ernst & Sohn, 1899, 8, str. 12, fen. 50. 
- Die Kunstdenkmll.ler des Rt'g.-Bezirks 
Lil'g'nitz, Lfg. l. Denkmll.ler des F'llri!tt'n- 
thums Glogau-Sagan. Verzcichniss d. Kunst- 
denkm. dcr Prov. Schlesien, III, l. Breslau, 
Korn, 1889, 8, str. 168, mr, 2. 
- Toż, des Rcg. Bez. Breslau. Lieferung 
2 und 3, Vcrzeichniss, Band II, Lief. 2 und 
3. Tamżp, 1888, 8, str, 133-21;7 i 289-512, 
mr. 2 I mr, 2'80. 
I. Die Denkm.lIer des FUrstentums Schweidllltzj 
S. Dle Denkm. der FUrdte"tumer Bne/( und Breelau. 
- Dle Kunstdenkm!l.ler des Reg-.-Bt'zirks 
Oppeln. Verżelchniss, IV 1. Tamte, 1892, 8, 
str. UH, mr. 2'40. 
- Toż, 2 Hlllftp. Verzeichnlss, IV 2. Tam- 
że, 1894, 8, str. 183-444, mr. 3'60. 
- Die Kunstdenkm!l.lcI' der Stadt Breslau, 
im amtlichel1 Auftrage bearbeitet. Verzelch. 
dcl' Kunstdenkm!l.ler der Prov. Schlesien, I. 
Tamże, 1886, 8, str. XIV i 260, mr. 4. 
- Verzelchnlss der K unstdenkmlller der
>>>
70 


LUTZE - LWOWIANKA 


Provinz SchIesien, Band II, Lieferung I - 3. 
Tamil', 1890, 8, str. 1-582. 
LUTZE Artur. Sposób leczenia cholpr,\ w bra- 
ku h'karza, oraz sposób uchronil'nia sit: prz('d 
nhl, podlug- instrukc.ri dra A. L... przcz 
Marcclll'go nlu
nil'wsldego. Kraków, nakl. 
autor:!, druk. Związko\\ a, 1892, 8, str. 15, 
hal. 20. 
LUXEMBURG Rosa dr. Die industrlclle Ent. 
wicklung' 1'011'1Is. Lcipzig;, Duncker & Humb- 
lot, 1898, 8, str. VII i 95, mr. 2'20. 
LUXENBURG Józef dr. Badania nad morfo- 
log-ią Iwmór\"i nerwowPj w st
mie spo\"oju 
i wzmożonej jcj czynności. Odb. z Pamiętni- 
ka Tow. lek. warsz. \Varszawa, E. W"IIII" 
i Sp., druk. K. KowaltJw!\kieg'o, 1898, 8, str. 
36, z l tablicą, kop. 30. 
LUXENBURG Maxymilian. Pań8twow
' poda- 
tt'k przemysłowy, prawo z dnia 8/20 czerw- 
ca U:\98 l'. Wvdan\(' lIit'urzedowe. Wal'szawa, 
druk. Towarz. komand., i89!ł, 8 mała, stl'. 
II i 59, kop. 85. 
LUZERNE Wilhelm de la, kardynał. Homilie o 
męce Panskit'j.... w przekłHdzie z francuskiego 
na l:zyk polski pl"ZCZ l,s. P. Rzewuskieg-o, 
dla uż
 tl,u wiernych zwłaszcza kRplanow 
na dwuletnie kazania pallyjnc, przerobione. 
Wyd. 2. Warszawa, druk. Fr. Czt'rwińskif'- 

;o, 1895, 8, str. 238 i 1 nI., kop. 60. 
LUZZATTO Samuel Dawid. Hcbr!1ische 
rie- 
fe, gesallilllelt von St'inel\1 Bohnc, Dr. ]saias 
Luzzatto, Bd. l-IX, Krakau, Hl'rausg'eber 
Eisig Gr!1ber, Druck von J. Fi
chf'r, 1891 
-1892, 8, str. 1426 i 20, 
Druk hebraJski. 
- Isral'litischp Moral-Theologic. Vorlesun- 
gen von... Professol' an dem Rabbincr-Seminar 
zu Padua, korresp. l\litglicde des k. k. Iu- 
stltuto Veneto, und ausserord. Mitgliede 
der Akademie zu Padua. Aus d"m !talieni- 
schen liber8etzt von dr. Lazar Elia8 - Ig-cl. 
Czemowitz, Druck von R. Eckhardt, 1864, 
8, 1 tyt., str. IV, VIII, 103. 
Lw6w w cyfrach. Lwów, druk. Dziennika 
Polskiego. 1894, 16, 8tr. 48. 
- dla Stryja i Liska 1886: Gro8Z wdowi. 
Lwów, K. Łukaszewicz, druk. im. Szewczen- 
ki, 1886, 4, 8tr. 12, z rycinami, hal. 80, 
- Stryjowi 1886 (Dla Stryja). Lwów, nakło 
Koła Iiter.-artyst., druk. Pi1łera i Sp., 1886, 
-4, str. 4 nI. i 108, z ryaunkami, kor. 5. 
Lw6w-Jan6w. Jednodniówka Koła literacko- 
artystycznego we Lwowie. Lwów, druk, E. 
Winiarza, 1898, 4, 8tr, 16. 
Lw6w. Księg'a adre80wa stoI. miasta Lwo- 
wa, rocznik I. ,Lwów, Fr. Reichmen, Gubr.y- 
nowicz i Schmidt, druk, Pi1łera I Sp" 1897. 
4, str. 4 nJ., VI, IV i 245, z ogł08zt'niami, 
opr. kor. 640. 
- Ob. Reichman Fr. (1898-1900). 
Miasto Lw6w w okresie samorządu 1870- 


189a. Lwów, nald, gminy król. itol. ID 
Lwow;I, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W' 
A. Rzy jkowskiełi;o, 1896,4, str. 4 ul., LXXXIX' 
719 i 6 ul., 6 portr., planów i widoków 19 
tablic, \"01'. LO. 
Art,vkuly "ióra: lira A. CzolowBkicgo, dra Ostl1- 
'zewskip!,:o-Barai,skle!,:o, dra A. Pawlikowskiego, dra 
III. Dllnina-\VI\BOwlcza, 
I. Kowalczuka, 1\1. Hara- 
lIowHkiego. K. Jakllhowskłe",o, T. llobgarskiego, L. 
DzillhhiHkleg.., E. Luk,,"a, Br. Komorowokiego, K 
Mochllackiel{o I T. Romaltowlcza. 
Lwów. Pl'zewodnik po Lwowie w.r dan ) 
przy wspóludj\iah' Wydzialu g-osp. V Zjuzdu 
lelwl'z
- i przyrodników polskich. Rada mia- 
sta Lwowa ofiaruje Uczestnikom Zjazdu. 
Lwów, na!;.1. omk. Ludowt'j, 1888, 12, str. 
X, 162, tab. IV. 
- Ob. A. L. (i jego właściwości); Baran- 
8\"i Jan (Po:6yczka); Brandes J.; Ćhowaniec 
J, (Plan 1890); Ciesielsld WI. (Cmentarze); 
Czołowski Alex.; Finkei L. (Uniwersytet); 
Głąbiński St. (Finanse); Hcck K. J. (Staro- 
stwo r. 1576); Hollcndcr A. J. (Przewodnik): 
JiI (Archidyect'zya); K. M. (plan); Kadyi H. 
(Szkoła weterynal'yi): Kleczt'wski Ar. (Księ- 
ga adresów); Kow. 1\1. (plan); Kronika uniwer- 
sytl'tu; Księg'a pamiqtk. uniwers
.t.; Kunallit'- 
wicz Stan.: Lf'mbl'rg-; ł
oziński WI. (staro
y- 
tn
' 1889-1890); Markowski Jul. (Cmentarz 
1890); Ostaszt'wsld K. (Wiadom. 8tatystyczne 
1893-95); Papep Fryd. (HistOl-ya 1894); Pa- 
pi Teresa Jadw. (Burza 1898); Pawlikowski 
Aut. (O stosunkach zdrowot. 1891); P,'plow- 
8ki Stan. (Teatl' 1889); Pirawski Th. (Rela- 
tio 1893); PI'zcwodnik (1f::\8ł::\); Radzimiils\"i 
Z. L. (Matt'ryal) 1884); S. J. (Procies 1882): 
Siemiradzki Józ. (Kilka słów 1890); SI;.oro- 
widz (1899); Starzyński St. (Historya Uniw. 
1894); Tuszyilski J. (Uwagi oposllukiwaniu 
źródeł 1885): Wąsowicz Miecz. (Woda 1894); 
Wiadomości administracyjne (1886-11:189); 
Widman K. (Archiwum 1888); Zimorowicz 
J, B, (1899). 
Lwowianin. Organ towarzystwa właiScicieli 
realności. Wychodzi w połowie każdego 
miesiąca. Za redakcy
 odpow. Stan. Bayli. 
Lwów, druk. Ludowa. Rocznik l-IX, 1893 
-1900. 
R. 1893, od 1 maja (micsi
cznik), nrów 7, 
str. 66; r. 1894, nrów 12, za redakcYę odpo- 
wiedz. Jan Nowakj r. 1895; r. IV, 1896, 
z druk. W. A. Szyjkowskiego. Za redakcYą 
J. G. Piotrowski; r. V, 1897; r. VI, 1898; r. 
VII, 1898, 4 wiek8za, red, Ad. MU8sil; r. 
VIII, 1899; r. IX; 1900. Rocznie kor. 4, nu- 
mer hal. 32. 
Lwowianka dla wszystkich, kalendarz hu- 
morystyczny i ilustrowany na rok 1887, 
Lwów, nakl. M. Rozkosznego, druk. Insty- 
tutu stauropig-" 8, str. 46, z ogłoszeniami, 
bal. 72. 
....,. Toż, lata 1888-1891, 
- Toż, na r. 1892, rocz. VII. Lwów, uakł. 
druk Dziennika Polskiego, wydawca Fr.
>>>
LYALL - LYTTON 


71 


Kattner, 8, str. 88, z rycinami i ogłoszenia- 
mi, hal. 72. 
LYALL Edna. CzaBY Stuartów, powie';c hi- 
storyczna, pl'zf'kłarl. War8zawa, 8, kop. 50. 
LYCK (Ełk). Ob. Berll\'ckt'l' E. dr.; Frit'de- 
berg- M.; Sembrzycki J. (Zur Geschichte 
1891), 
LYGlER. Ob. Nehrillg dl'. (1882). 
L)'mphenmenge. Ob. LesBer K. A, 
LYNN.LlNTON E. Prawdziwa historya Jo- 
zut'p;o DawidBona, przekład z angielskiego. 


Bibl. I'Obotnlka poIBkie
o. ""rYli nowa, to- 
mik VII. Londyn, nakl. i druk. PrzedBwitu, 
1891, 12, Btr. 198, hal. 60. 
L)'nceid)'. Ob, Dybowski B. i GrochowBki M, 
L)'sistrata. Ob. Aristofanes. 
L YSSE. Ob. NUBsbaum Józ, (1896). 
L)'Iton Robert syn lorda Bulwera, Parafraza 
Nieboskiej Komedyi w trójnasób powi
kszo- 
na - po angielsku. 
- Toż, przekład w Rcvue des deux Mondes, 
1872. 


.,.
>>>
70 


LUTZE - LWOWIANKA 


Provinz Schlesien, Band II, Licferung l - 3. 
TalJlŻl', 1890, 8, str. 1-582. 
LUTZE Artur. Sposób IcczPllia choh'r., w bra- 
ku h-karza, oraz sposób uchronił'nia sił: pr
wd 
ni/!, podług' instrukc,\ i dra A. L... przez 
MarcelIego J)lu
nil'wsldcgo. Kraków, nall. 
autora, dl'uk. Związko\, a, 1892, 8, Stl'. 15, 
hal. 20. 
LUXEMBURG RoSI. dr. Die iudustriclle Ent- 
wicklung' Polt'lls. Leipzig, Duucker& Humb- 
lot, 1898, 8, str. VII i 95, mr. 2'20. 
LUXENBURG J6zef dr. Badania nad morfo- 
log-ią komórki nerwow('j w stanie spol,oju 
i wzmożonej joj czynllotici. Odb. z Pamil,tni- 
ka Tow. lek. warsz, Warszawa, K Wl'młf' 
i Sp., druk. K. Kowalcwskieg-o. 1898, 8, str. 
36, z l tablicą, kop. 30. 
LUXENBURG Maxymilian. f'ailstwowy poda- 
tek przemyslowy, prawo z dnia 8{20 czerw- 
ca 1898 r. Wvdanil' llipurzedowe. Warszawa, 
druk. Towarz. komand., i899, 8 mała, str. 
II i 59, kop. 85. 
LUZERNE Wilhelm de la, kardynał. Homilie o 
ru
ce Pańsldf'j.... w przekładzie z francuskiego 
na tl)z)'k polski pl"Zez ks. p, Rzewuskieg'o, 
dla użytku wiern)ch zwłaszcza kapłanow 
ua dwuletnie kazania pasyjne, przel'obione. 
Wyd. 2. Warszawa, druk. Fr. Czt'rwińskie- 
g'o, 1895, 8, str. 238 i 1 uL, kop. 60. 
LUZZATTO Samuel Dawid. Hebrll.ische 
l'ie- 
fe, g-esammelt von seim'm Sohuc, Dl'. Isaias 
Luzzatto, Bd. I-IX. Krakau, Herausg'eber 
Eisig Graber, Druck von J. Fischpr, 1891 
-1892, 8, sk 1426 i 20. 
Druk hebraJski. 
- Israclitische Moral-Theologie. V orlt'suu- 
gen von... Professor an dem Rabbiuer.Seminar 
zu Padua, korresp. ;\1itgliecle dt's k. k. In- 
stltuto Veneto, und ausserord. Mitgliede 
der Akademie zu Padua. Aus dl'm Italieni- 
echen ftbersetzt von dr. Lazar Elias 'I¥cl. 
Czernowitz, Druck von R. Eckhardt, 1864, 
8, 1 tyt., str. IV, Vlll, 103. 
Lw6w w cyfl'ach. Lwów, druk. Dziennika 
Polskiego, 1894, 16, str, 48. 
- dla Stryja i Liska 1886: Grosz wdowi. 
Lwów, K. ł.ukaszewicz, druk. im. Szewczen- 
ki, 11'186, 4, str. 12, z rycinami, hal. 80. 
- Stryjowi 1886 (Dla Stl'yja). Lwów, nakl. 
Koła liter,-artyst., druk. PilIera i Sp., 1886, 
4, str. 4 nI. i 108, z rysunkami, kor. 5. 
Lw6w-Jan6w. Jednodniówka Koła literacko- 
artystyczneg-o we Lwowie. Lwów, druk. E. 
Winiarza, 1898, 4, str. 16. 
Lw6w. Księg"a adresowa stoI. miasta Lwo- 
wa, rocznik I. ,Lwów, Fr, ReichIIl{m, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. PilIera I Sp., 1897, 
4, str. 4 nI., VI. IV i 245, z ogłoszl'niami, 
opr. kor. 640. 
- Ob. Reichman Fr. (1898-1900). 
Miasto Lw6w w okresie llamorządu 1870- 


1895. Lwów, nakł. gminy król. IItoł. m 
Lwowa, Gubl'ynowicz i Schmidt, druk. W' 
A. Rzyjkowskiego, 1896,4, stl'.4ul., LXXXIX' 
719 i 6 ul., 6 portl'., planów i widoków 19 
tablic, kol'. 10. 
Artvkuly pióra: dr... A. Czolowskiego, Ira O
t..- 

zewskiell:o-Bara"'skiell:o. dra A. PawltkowHkiego, dr.. 
M. Dunina-\Vąsowlcza, )1. Kowalczuka, III. Bara- 
lIow6kiep;o, K. Jakuhow.kł
!{o, T. Hobg"r.kiego. L. 
Dziuhin6kiego, E. Lnkd"R, Br. Komorow"ki
go, K 

Iochllackiell:o i T. RomRllowicZR. 
Lwów. Przewodnik po Lwowie wydany 
przy współudziale Wydziału g"osp. V Zjazdu 
lel;:al'zy i przyrodników polskich, Rada mia- 
sta Lwowa ofiaruje Uczestnikom Zjazdu. 
Lwów, nakło dl'Uk, Ludowt'j. 1881:1, 12, str. 
X, 162, tab. IV. 
- Ob. A. L. (i jego właticiwości); Barań- 
ski Jan (Po
yczka); Brandes J.; Chowaniec 
J. (plan 1890); Ciesielski WI. (Cmentarze); 
Czołowski Alex.; Finkei L. (Uniwersytet); 
Glabiński St. (Finanse); Heck K. J. (Staro- 
s,,
o r. 1576); Hollender A. J. (Przowodnik): 
JiI (Archidyect'zya); K. \\I. (plan); Kadyi H. 
(Szkoła weterynaryi); Kleczt'wski Ar. (Księ- 
ga adresów); Kow. !'II. (Plan); Kronika uniwer- 
sytl'tu; Ksit:ga pamiątk. uniwersyt.; Kunallit'- 
wicz Stan.; Lembl'rg; Łoziński Wł. (stal'oży- 
tny 1889-1890); Markowski Jul. (Cmentarz 
1890); Ostaszt'wski K. (Wiadom. statystyczne 
11:193-95); Papet' Fr
'd. (Historya 1894); Pa- 
pi Teresa Jadw. (Burza 1898); Pawlikowski 
Ant. (O stosunl,ach zdrowot. 1891); P,'plow- 
ski Stan. (Teatl' 1889); Pil'awski Th. (Rela- 
tio 1893); PL'zewodnik (188ł:i); Hadzimiński 
Z. L. (Materyaly 1884); S. J. (Pl'ocies 1882); 
Siemiradzki Józ, (Kilka słów 11:190); Skoro- 
widz (1899); Stal"z
'ński St. (Historya Uniw. 
1894); Tusz)'ilSki J. (Uwag'i o pos
ukiwaniu 
źródeł 1885); Wąsowicz \\Iiecz. (Woda 1894); 
Wiadomotici administracyjne (1886-1889); 
Widman K. (Archiwum 1888); Zimorowicz 
J, B. (1899). 
Lwowianin. Org'an towarzystwa właścicieli 
realności. Wychodzi w połowie każdego 
miesiąea. Za rt'dakc)'ę odpow. Stan, Bayli. 
Lwów, drul;:. Ludowa. Rocznik l-IX. 1893 
-1900. 
R. 1893, od 1 maja (miesi
cznik), nrów 7, 
str. 66; r. 1894, mów 12, za redakcyę odpo- 
wiedz. Jan Nowak; r, 1895; r. IV, 1896, 
z dl'uk. W. A. Szyjkowskiego. Za redakcyą 
J. G. Piotrowski; r. V, 1897; r. VI, 1898; r. 
VII, 1898, 4 wieksza, red, Ad. MU8sil; r. 
VIlI, 1899; r. IX; 1900. Rocznie kor. 4, nu- 
mpr hal. 32. 
Lwowianka dla wszystkich, kalendarz hu- 
morystyczny i ilustrowany na l'ok 1887. 
Lwów, nakl. M. Rozkosznego, druk. Insty- 
tutu stauropig., 8, str. 46, z ogłoszeniami, 
hal. 72. 
- Toż, lata 1888-1891. 
- Toż, na r. 1892, rocz. VII, Lwów, nakl. 
dmk. Dzit'nnika Polskiego, wydawca Fr.
>>>
LYALL - LYTTON 


71 


Kattner, 8, str. 88, z rycinami i ogłoszenIa- 
mi, hal. 72. 
LYALL Edna. Czasy Stuartów, powie':'c hi- 
8toryczna, przl'kład. Warszawa, 8, kop. 00. 
L YCK (Ełk). Ob. Berlll'ckt'r E. dr.; Frit'de- 
l1erg M,; Sembrzycki J. (Zur Geschichte 
1891). 
LYGlER. Ob. Nehrillg' dr, (1882). 
L)'mphenmenge. Ob. Lesser K. A. 
LYNN.LlNTON E. Prawdziwa historya Jo- 
zut'j:?,'o Dawidsona, przekład z angielskiego. 


Bibl. I'Obotnlka polskie/!,o. Rf'TYA nowa, to- 
mik VII. Londyn, nakl. i druk. Przedilwitu, 
1891, 12, str. 198, hal. 60. 
L)'nceid)'. Ob, Dybowski B. i Grochowski M. 
L)'sistrBta. Ob. Aristofanes. 
LYSSE. Ob. Nussbaum J6z, (1896). 
L)'Iton Robert syn lorda Bulwera. Parafraza 
Nieboskiej Komedyi w trójnasób powi
kszo- 
na - po angielsku. 
- Toż, przekład w Rcvue des deux l\fondes, 
1872. 


....
>>>
Ł. A. Stanislaw hr. 08trowski, przez A. L. 
Odh. z Czasu. Kraków, dl'uk. Czasu, 1889, 
8 mała, str.l0. 
t. Al. Memento, skrt'śliła Al. J
. Odb. 
z Dziennika pozn. Poznań, 11)93, 8, fen. 20. 
Ł. J. Co ojciec Kaziowi o Mickiewiczu opo. 
wiedział. \Varszawa, nakl. T, H. Nasif'l'ow- 
skieg-o, druk. P. Lasl.aUl'ra i W. Bahickie- 
g'o, 1897, 16, str. 32, kop, 5. 
Ł. J. Otwiet na od no iz polskich pisiem. 
HU8skaja myśl, nr, 12 z r. 1881. Moskwa, 
8, 8tr. 28-32. 
Ł. J. Ob. H
llevy L. (Aktorka), 
Ł... J. dr. ks. ;\i(O\VIł z oknzyi uroczystego 
nabożeństwa za 8pokój duszy lip. Agatona 
Gill('ra, odprawionego w Szczawnicy dnia 
II sierpnia 1887 r. Kraków, nakło Klubu 
szczawnicldeg-o, druk. W, Kornf'cklego, 1887, 
fi, str. 14. 
Ł. I. Xr, Rzecz o Panslawizmie, Bendlikon, 
nakło autora, w druk. Ojczyzny (Radzkiego), 
lR65, 8, str. 75. 
Ł. M. Ob. Ohnet J. (06rJ,.a 1898). 
ŁABAJ J. ks. Kilka uwag ospiewie g-re- 
g-oryailskim. Biała, druk. A. l\hu'dlera, 1888, 
8, str. 40. 
- Żłóbek, pl'zedstawienil' sc('niczne na 
uroczystość Boteg'o Narodzt'ni.t w 3 odsło- 
nach, z samych prawie kolend ze8tawił ...., 
z towarzyszenif'm fortf'pianu lub harmonium, 
harmonizował Stunisłuw Niepielski. Kraków, 
na kI. autoru, Spółka wydaw., druk. Uniw. 
Jag-., 1894, 8, str, 64 i 2 nI., z nutami w tek8- 
cif', kor. 1'50, 
ŁABĘCKI Hieronim. Historya g'alicyj8kich 
kupalń i wat'zf'lni soli, wyj
tek z dzieła .... 
p. t. Górnictwo w Polsce, tom I, 1841. Wie- 
liczka, nakl, c. k. Zarz
du salinarnego, 
druk. J. Litwiilskiego, 1894, 16, str. 91 i 
2 ni. 
ŁABUŃSKI J6zef. Ag-rypina, Neron, dramat 


Ł. 


hi8toryezny w 5 aktach z prologiem, odzna- 
czony na konkm'8if' dramatycznym im. W. 
Bogusławskieg'o. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. St. Niemiery, 1886,8 mała, s
r. 
148, kop. 75. 
- Bolko Szczodry, tr
p:edya. War8zawa, 
K. Pr6sz
 ński, druk, S. Sikorskiego, 1893, 
8 mała, 8tr. 175 i 1 nI.. rb. 1. 
- Ziemowit, k8h!żę mazowiecki, dramat 
w 5 aktach na Ul' historvcznt'm osnut,., 
Warszawa, druk. J. Cotty, i887 , 8 nmla, str. 
110, kop. 60. 
Łacińskie. Ob. Jel'zykowski Ant, (Zadania, 
Slownik lac. polski); Koncewicz L. (Słownik 
łac. poiliki); Próchnicld Fr. (Cwiczl'nia); Roz- 
wadowski J. (Słowa 1893); Sa8 Marcin «'wi- 
czenia 1894, Mt'tryka 1889); Steint'l' Józ. i 
Scheindlcr A. (f'wiczenia). 
Ł
CKI Jan Eliasz. Ob. Radzimiński Z, L. 
(;Uateryały 1884). 
Ł
CKI Jan Korzbok. Przywilej mia8tu Lob- 
tenicy nadan.\' przez ...., z rękopisu Towa- 
rzystwa prz.\'jaciół ,nauk poznańskieg'o. PIJ- 
znaii, nakl. J. K. Zupailskiego, druk. J. l. 
Kł-aszl'wskiego (dr. W. Lcbiń8ki), 1883, H, 
stt.. V i 162, mI'. 2. 
Ł
CZEWSKI Artur pseud. Passendorfera 
Artura. 
Łączność. Pismo poświęcone sprawom po- 
litycznym, społecznym i g-08porlarsldm. Wy- 
chorlzi co drugi pi1!tek. Rt'daktor Szczęsny 
BednHrski. Lwów, druk. A. Wajdowjczowej. 
Rok I, 1883, fol. 
- dawniej Grzmot, Organ stronnictwa ka- 
tolicko-narodowego oraz Związku krajowt'- 
go katolicko-robotniczych stowat'Zyszeil. W."- 
chodzi co niedziele. Red. Józef Lig-eza, W\,- 
dawca Antoni Stl=óżvński:' Kruków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp.' !tok I, 1899, nr. 52; 
r. II, 1900, nr6w 69, fol. Prenumt'rata ro- 
cznie kor. 5. Nra 51- 67, 4, poczem nr. 68 
fol. Od 01'. 68 w.rdawca i redaktor Józef
>>>
LĄCZYNSKA - LAPCZYNSKI 


73 


M08Chj od nru ł8 1V
'chodzi wc środę I 10- 
bo
. 
Ł4CZYŃSKA Adolfowa. Ob. Stablewskl Flor. 
ks. (1885). 
Ł
CZYŃSKI Adolf. Ob. Kożmian Stan. (1871) 
ŁADA Sas Cecylia. Pamiętnik mamy, opo- 
wiadanie dla dzieci. Lwów, nakl. Seyfartha 
i Czajkowskiego, druk. Ludowa, 1883, 8, str. 
2ł2, kor. 1'60. 
- Wbrew obowiazkom, powif'8ć w
pólcze- 
sna. Lwów, nakl. i druk. W. Manieckiego, 
1883, 8, str. 4ł5, kor. 4.40. 
ŁADA Jan pseud. Gnatowskiego J. 
LADNOWSKI Aleksander (t 1891). Icek za 
pieczatju, szutka w l rllejstwii, pit-ril'rlicł.n- 
naja s polskag'o A. Hallerom. Mosk wa, 1882, 
8, str. 18. 
- Lokaj za pana, monodram w 1 akciE'. 
Wyd 2. Staruszkowie w zalotach. Naród 
sobie, wydawnictwo teatralne, nr. 12. Po 
znań, nskl. A. Cybulskit'go, druk. Dzienni- 
ka pozn" 1898, 16, str. 40 i 2, nu. 1. 
- Zosia druchna. Monodram w l akcie 
ze śpiewami. Pozuail, nakl. i druk. \\" Si. 
mona, fen. 10. 
ŁADHOWSKI Bolesław. Ob. Estreicher K 
ŁADVSŁAW z Gielniowa błogo Ob. Golichow- 
ski N.; Jastrzębiec Stan. 
ŁADZIC Chryz. psewl. WalickiE'g'o A. 
ŁAG M. Ob. Manteg.azz;1 P. (1898); OUo- 
lenghi R. (IR98); Rohrts A. (1900). 
ŁAGANOWSKA M. Ob. Wolzog
n E (1900). 
ŁAGODZIŃSKI K. Beilrl1gl' zm' Kenntni
s 
1'\('11 Dimethylalph;maphtylamins, Inaugural- 
dissel.tatlon. Bls('I, 1892, 8, str. 36 
ŁAGOWSKI Floryan. Collegium nobilium 
Stanislawa KonarlIkiego. WarBzawa, druk. 
K. Kowalt'wsklego, 1888, 16, sU'. Jl, 114 i 1 
n!., kop. 60. 
- Konarski jako reformatOl' szkół pull- 
cznych. Ot.!h. z Przegladu pl'rlagog'iczu('g'o. 
Warszawa, Gebethncr (Wolff, druk. 19. Za- 
wiszelvskiego, 1884, 8, str. 31, I.. op. 50. 
. - O nauczaniu pisowni z Z1\SI,osow,miem 
Jej zasad do uchwal Akademii umiejętności. 
Warszawa, T. I'Hpł-Ol'ki i Sp., druk. E. Ski\\'- 
likiego, 1894, 8, litr. 48, kop. 25. 
-:- Początkowe nauczanit gramatyki pol- 
SkIej. WarlIzawa, nakl. autora, druk St. 
Niemiery, 1891, 8 mala, str. IX i C9, kop. 30. 
- \\'ychowlinie moralne w szkole. Odb. 
z PI'zegl. pet.!ag. Wal'szawa, druk. Jg. Za- 
wiszewskICg-o, 1884, 8, Stl'. 38, kop. 45. 
- O zIUtkach pisarskich. WarszawII, Rz
- 
żewska, druk. Tow. komandytowego, 189:, 
8, B tr. 1 ni., 98 i l nI., kop. 50. 
- Ob. Kochl\nowski Jan (Dziela). 
ŁAGOWSKI SI. Ob. MU4lller Fr. ll900) 


.I.U........' .11. 


lAGUNA Stosław. O prł1wie granicznem pol- 
skiem. WarnRwa, Gebethner t Wolff, 1876, 
kop. 80. 
- Nieznane zapiski hcraldyczne średnio- 
wieczne polslde. głównie sieradzkie, zebrał 
...., wydal dl'. Franclszck Piekosiwki. Odb. 
z VIIl t. Archiwum Kom\!wi hiBtOI'. Akadf\- 
mii umiej. Kraków, Spóika wydawnicza, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., ]898, 8 wię- 
ksza, str. 31, hal. 40. 
ląka (wiei). Ob. Puchaiski Wawrz. kI. 
Dz ieje 1892). 
l,ki i pastwiska, przez autol'a kllłąit'czki: 
U nas tald zwyczaJ. Wydawn. Macierzy, 36. 
Kraków, nakło Macierzy, druk. W. L. An- 
cz
'ca i Sp., 1887. 8 mllła, str. 28, hal. 12. 
Łllłki. Ob. B1auth Jan (Melloracya); P. T. J. 
(1900) j Pogadanki rolnicze t.. II. (1900) j Pra- 
wdzic 
t. (1
99); Sikorski J. T. (I pastwiska 
1900); Sniegocki A. (jak poprawiać 189ł); 
Stodolski R. (Nawadnianie 1900); Uruski S. 
(Gospodarstwo 1880). 
lakszta raszibu dei arcibrostwos szwen- 
cziausios ir Dt'kałtos szirdies Marij08. Kro- 
kawa, druk. W. L. Anczyca i Sp.. 1885, 16, 
str. 16, z l'ycinq. 
- Toż. Krak6w, druk. Uniw. Jag., 1888, 
12, str. 16. 
- Ob. Ka)
ta wpisowa. 
ŁAŃCUCKI M. G. Ob. Krajewski Wład, dr. 
(J893). 
ŁANSKAJA N. MisYOllluze 8wi
tej Rosyl, 
powieść z!' wspólczesnego tycia w zacho- 
dnim kraju, tlómaczoua przt'z .... Kraków, 
nakl. Spólki wydaw., druk. Czasu, 1893, 8, 
str. 223 i 1 nI., kor. 3.20. 
- Obrusytt'li, poWiBt' iz suspilnoho żytla, 
polskoj wkrainy, z w!'łykoruskoho p!'reklala 
H*, czast' l-H. Lwów, nakło K. Tkac
a, 
Seyfarth I Czajkowski, druk. Im. Szewczen. 
ka, 1883-1886, 8 mała, str. 170+ 169 i 1 nI., 
kor. 2. 
ŁAŃSKI Bazyli. Ob. S
ukl('wicz Fab, 
ŁANSKOY. 1)0 wsz,ystkich departamento- 
wych naczelników, prl'fpktów, prt'zydl'ntowi 
policyi m. Warszawy ł do Policmajstra 
Swicczyna. (Zalt'cenie ścig'unia dt'zert1'Ów 
austryackich, rOl"yjskich i pruskich pozo- 
stających w Królestwie PoilIkiem). Warszawa, 
1814, folio, k. 1. 
lany w Polsce. Ob. PiekosiilSkl Fr. (1887). 
Łap-Cap. Aż do rozpuku, czyli wesołe po- 
wieiici, opowiadania i humorellki, zf'bral .... 
ł'OZllllń, nakl, i druk. Fr. ChocłclIZyi18kiego, 
1900, 8 mała, str. 98, fen. 30. 

lil:dzv InDeml 811 tu' Kontredan8 w _leni, opowia- 
danie, ł'rze-
 Al. Me88ynga; ;\laJcher I Balcer; Humo- 
reska, "rzez Fr. Xaw. Tllcz
.ń8klego; Roman8 panny 
Bajkowskicj. hlllnoreskJ\ przez St. Brandow8klego. 
ŁAPCZVŃSKI Kazlmi.rL FlOl'a Litwy w Pa- 
nu Tadeullzu. Kraków- War8zawa, Oebeth- 
10
>>>
74 


ł.APCZYNSKI 


ŁASZCZYNSKI 


ner i W olff. druk. W. L. Anczyca I Sp., 
1894, 8, str. 84 i 1 nI., kor. 1'60. kop. 60, 
- Trzy Notaty. Odb. z Pamięt. fizyogr., 
tom V. Warszawa. 1885, 8, str. 38. 
- O Łukowskiem płaskowzgórzu i nieco 
o jego roślinnOlki jawnokwiatowej. Odb. 
z Pamiętnika fizyogr. Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 1881, 4, str. 15. 
- O roslinnOlki jawnokwiatowej okolic 
Warszaw.v, Rabka górska, Ze Strzemit'sz\'c 
.10 Solca. Odb. z t, II Pamięt. fizyogr. Tam- 

c, 1882, 4, str. 31, z rycinami w tek8cie. 
- Wiadomość o trzech roślinach z rodzi. 
ny Zło
onych, znalezionych w Lubelskit'm. 
Odb. z Pami
tnika fizyogr. Warszawa, 1881, 
4, str. 8. 
- Zasiągi pionowe niektórych roślin 
w części Tatr najbliższej Zakopaneg-o. Odb. 
z III t. Pamiętnika fizyogr. Warszawa, 
druk. J. Bergera, 1883, 4, str. 50. 
ŁAPICKI Jul. Pług, zasady jego budowy, 
.iako wiadomości niezbędne dla gospodarstw 
wiejskich, czego od pługa wymagać należy. 
Warszawa, M. Arct, druk. Noskowskiego, 
1883, 8, str. 72 i 2 tab/. figur in fol., kop. 50. 
lAPIŃSKI Jan. Podjazd kolejowy w ulicy 
Lubicz. Czas, nr. 55. Kraków, nakl. autora, 
druk. Czasu, 1892, 8, str. 4. 
lAPIŃSKI Sergiusz. Magik Pinetti, czyli 
Zbiór sztuk magicznych bezaparatow,rch, 
napisał i wydał .... Warszawa, G, Centner- 
szwer, 1888, kop. 20, 
- Tajemnice magii czyli zbiór wyjaśnień 
g-łównlejszych sztuk i produkcyj magicznych. 
Tam
e, druk. A. Pajewskiego, '1886, 16, str. 
2 nI., 104 i 5 nI., z 80 rysunkami w tabli- 
cach, kop. 50. 
lAPIŃSKI Stanisław Jan. Powrót z Brazylii, 
z opowiadań emigranta. Włocławek, nakł. 
i druk. L. Rosińskiego, 1891, 8 mała, str, 
52, kop. 15. 
- Przewodnil, po C'iechocinku, jego hi- 
story a i zasoby lecznicze, z dodaniem szcze- 
gółowego planu całej osady, pod rt'dakcyą 
.... Tamże, 1891, 8, str. 144, kop. 50. 
lAPIŃSKI Th. colonel. l\Iemoir on the pro- 
gress of Russia since the peace of Paris. 
Sheffield, 1862, 16, str. 16. 
- Ob. Poles Stefan (Zwei Regierungen 
1864). 
ŁASCV. Ob. Zakrzewski Winc. (1882). 
LASlEWICKI Franciszek. Cicha łza chrześci- 
jańska. KsiąŻka do nabożeństwa dla katoli- 
ków, Wydanie nowe dla kobiet. Warszawa, 
nakło Gebethnera i Wolffa, Kraków. druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1883, 16 mała, Stl'. 579. 
- Toż. Wyd, nowe dla m
żczyzD. Tam- 
ie, 1883, 16 mała, str. 567, 
- Toż. Wyd. nowe dla kobiet. Tam
e, 
1885, 32, str. 504, rb. 1'20. 


- To
, dla mężczyzn. Tam
c, 32, str. 
494. 
- Toż. W.vd. nowe dla kobiet. Tam
e, 
1887, 32, str. 504, rb. 1'20, opr. pocz. od rb. 
1'80. 
- To
, zbiór ł-atolickiego nabożt'ilstwa na 
wszystkie okoliczności życia, z dzieł pobo- 
żnych pisarzy i nadawan.vch odpustami 
przez Ojców Kościoła. Wyd. nowt' przl'jrzanc 
i uzupełnione. Kraków, nakl. Gebethlwra 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., (1898), 
16, str. 566, z rycim!. kor. 1; opr. w skórkę 
kor. 1'60; w szagryn brzegi złocon(' kor. 4. 
lASIŃSKA Z. Kornar
', obrazki z życia. 
Poznań. nakl. J. K. Zupańskiego, druk. 
Dziennika pozn., 1892. 8 mała, str. 197, 
fen. 75. 
-- Szkice i obrazki z Ż) cia. Cz. I-II. 
Poznań, nakl. dra L. Rzepeckieg'o, druk. W. 
Simona, 1894, 8, mr. 1'20. 
- Ob. Bałucki Michał (Frllulein Vałerie). 
lASKI Hieronim. Ob. Hirszberg Alex. 
lASKI Jan arcyb. gnieżn. prymas. Liber be- 
neficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, 
z poręki Towarzystwa przyjaciół nauk po- 
znańskiego podlug kodexów rljkopiśmien- 
nych Archiwum gnieźnieńskiego i kaliskie- 
go w)'dał ks, Jan Łukowski, uwagami zaś 
historycznt'mi, topograficznemi, ht'raldy- 
cznemi i t. d. oraz obszernym Łaski!'go 

ywotem dzieło to ozdobił ks. Jan Kory t- 
kowski, 2 tomy, I, obejmujący archidyako. 
nat.y gnieźnieński. uniejowski i kurzelow- 
ski, lI, obejmujący archidyalwnlłty kaliski, 
wieluński, łowicki i łęczycki. Gniezno, nald. 
i druk. J. B. Langif'go, 1880-1881, 4, str. 
XVI, 90, 714 i 5 ni. + 1 nI., LXXXVIJJ, 
552, 4 nI.. 122, z mapą al"chidyect'zyi gnie- 
źnieńskiej in fol., mI'. 20. 
- Ob. Bartel8 P,; Korytkowski J.; My- 
cit'lski Jerzy (Nagrobki 1896). 
ŁASKI OIbracht. Ob. Kraushar Alex. (1882). 
laskotki, zbiór humoreseł- or,yginalnych, 
tom I. Warszawa, druk. H, Kopcz.rńskiego, 
1883/4, 16, str. 109, kop. 25. 
ŁASZCZ Samuel, Ob. !iolle J, dr. (Szkice 
V, 1887), 
ŁASZCZVŃSKI Felicyan dr. Ob. Brausser 
i Spennr:lth (Podręcznik). 
lASZCZVŃSKI S. Organische FHi.ssigkeiten 
ais Losungsmittel fUr anorganische Salz(', 
Inauguraldisser. Berlin, 1894, 8, str. 41. 
ŁASZCZVŃSKI Stanisław. !\fonolog, druko- 
wany jako manuskrypt. B. w. m. i r. (Po- 
znmi, 1896), 8, str. 7. 
lASZCZVŃSKI Witold. Poezye, I. Warszawa, 
J. Fiszer, druk. F. Csernaka, 1899, 8 mała, 
str. 235, rb. 1. 
ŁASZCZVŃSKI Władysław dr Praktische
>>>
ŁASZCZYNSKI - ŁAZARSKI 


7a 


Betrachtung"t'n iibpr die M
rinos pr
cocps 
du Soissonnais. Odb. z Deutsche landw. 
Presse. Hl'rlin, Parey, 1885, 8, str. 12, mr. 1. 
- Das Konsf'rvie.ren von Griinmais und 
anderm Griinfutter. 3 A uflagt'. Tam
e, 1887, 
8, str. 16, fen. 50. 
- To
. 13ericht an Se Exct'lIenz den k. 
Oborpr:lsidentf'tl df'r Prov. Posen, Hł'rrn 
Gł'hl'imrat v. Giinthor. 4te Auflage. Tamże, 
1894, 8, str. 16, z 4 rycinami w tck!!cie, 
fł'n. 50. 
- Podręcznik dla owczarza. Krak6w, 
llakl. autora, Spólka wyd., druk. Związko- 
wa, 1891, 16, str. 77 i l nI., kor. 1. 
- Zootrehnika czyli hodowla dochodowa. 
Kraków- Warszawa, nakl. Gebethnera i Wolf- 
fa, dl"Uk. Związkowa, 1895, 8, str. VIII i 272, 
kor. 5'60, rb. 2. 
ŁASZEWSKI Z. O. P. J. Ob. Wołowski Fr. 
(1823). 
ŁAWICKI J. Wypisy do tłomaczenia z nie- 
mieckiego na polskie i z polskiego na nie- 
mieckie, ze słowniczkiem niemiecko-polskim 
i polsko-niemieckim. Wyd. 5te, przejrzane 
przez N. P. Gniezno, J. B. Lange, 1882, 8, 
str. III i 248. 
Ławra kijewo-pieczarskaja w jcja proszed- 
szem i nynieszniem sostojanii, izdanije 2je 
isprawl. Kijpw, tipogr. S. W. Kuaenko, 
1894, 8, str. 142, z rycinami i planami. 
ŁAWROW P. Ob. Schaeffle A, (Kwintes, 
socyalizmu 1881). 
- Ob. Choiński T. (posl. Rimlane). 
ŁAWROW W. Ob. Orzt'szkowa E, (1898, 
1900); Sienkiewicz H, (1898, 1900). 
ŁAZAREWICZ dr. Flores Homerici sive loci 
memoriales ex Homeri carminibus selecti, 
CUm brevi commentario et appendice, in 
Usum scholarum edidit. Lipsiac, typis B. G. 
Teubneri, 1881, 8, str. IV i 104, mr. 1'20. 
ŁAZAREWICZ L. K. Mój ojciec, Zlotem na- 
ród tobie zapłaci. Przy studni, przeło
ył 
z oryginału serbskiego Leon \Vasilewski. 
Bibl. Mrówki, 285-286. Lwów, nakl. Księ- 
garni Polskiej, dmk. W. Szyjkowskiego, 16, 
str. 69, hal. 40. 
ŁAZAREWICZ L. M. Szkice średniowieczne, 
Zeszyt I: Rozmowa o cudach Cezarego 
z Hpistt'rbachu (Nipmcy przed odrodzeniem). 
Warszawa, Gt'bethne1" i Wolff. druk. Kupie- 
cka, 1887, 8, str. VI, 36, kop. 30. 
ŁAZAREWSKIJ Al. Oczerki, zamietki i do- 
kunlienti po istorii l\Ialorossi. Kijpw, tipogr. 
Rorczak-Nowickago, 1892, 8, str. 129, kop. 75. 
. - To
, II. Tamże, 1895, 8, str. 146, z ry- 
cliła mi. 
- Opisanije staroj Małorossii, matierialy 
dla istorii zasielenija, zemlewladienija i u- 
prawIenija. Kijew, 1888, 8. 
- To
, tom II: Polk ni
ynskij. Tamże, 


tipogr. T. Milewskago, 1893, 8, str. IV, 521 
i XXV, rb. 2'50. 
- Ob. Starina (1882). 
ŁAZAROWICZ Antoni (pseud. Te.kieliński W.). 
Wydawca: Słowa dziecka ludu; Obrazki 
charakterystycznt\. Wilno, Blumowicz; .Nowa 
slu
ba Boża. Tamże; Elementarz polski. Lu- 
blin, 1894. 
ŁAZARSKI J6zef dr. prof, O działaniu ergo- 
tyny na krą
enie i na macicę. Odb. z Przt'- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 
8, str. U. 
- Farmakognozya. Wykłady uniwersy- 
teckip. Kraków, litogr. Aur. Prószyńskiego, 
1892, 4, str, 159. 
WvdawaU jukladali sluch. larm. Jawornicki i A 
Gebauer. 
- Farmakologia, według wykładów prof. 
Łazarskiego, Bernatzika i Vogla zebrał J. 
M. Kraków, 1892, 4, str. 404 litogr., kor. 7. 
- Farmakologia, według wykładu .... wy- 
dał dr. Panek. Kraków, 1898, 4, 296 litogr., 
kor. 5'20. 
ŁAZARSKI Mieczysław dr. O konstrukcyi 
i wlasnościach krzywych rzędu czwartego 
z punktpm potrójnym. Odb. z t. XV Rozpr, 
Wydz. matem.-przyr. Akademii umiej. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 26, 
z tablicą. 
- O konstrukcyi osi w perspektywie koła. 
Odb, z t. X Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akademii umi'j. Tamże, 1882, 8, str. 9. 
- O sposobie obliczania wartoBci stosun- 
ków nip harmonicznych, Sprawozdanie szkoły 
realnej. Stanisławów, 1883, 8, str. 17 -19. 
- O dwu twierdzeniach Steinera. Odb, 
z t. 18 Rozpraw W.vdz. matem.-przyr. Aka- 
dt'mii umil'j. Kraków, druk. Uniw. Jag" 
1888, 8. str. 13, z tablicą. 
- O wpływie punktów i stycznych szcze- 
gólnych na rzad i klasę krzywych płaskich, 
Odb. z t. XV Rozpraw Wydz, matem.-przyr. 
Akademii umit'j. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1887, 8, str. 8, 
- Dwa zagadnienia z geometr) i wy- 
kreślnej. I. Osie główne I ognisko perspek- 
tywy koła. II, O fig'urze przenikania brył 
graniastych. Sprawozd. dyr. szkoły real. 
Stanisławów, 1879, 8, str. 3-8, z tabl. 
- O zamianie krzJwych rządu drugiego 
na kola za pomoca rzutów. Odb. z t. Xl 
Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 10. 
- Zasady geometryi wykreślnpj dla u
y- 
tku wyższych szkół realnJch. Lwów, !lakI. 
Towarzystwa pedagogicznego, druk. Plllera 
i Sp., i889, 8, str. 2 nI., Ul, 173 i 2 nI., 
z Atlasem o 12 tablicach w 4.ce, opr. kor. 
3'60.
>>>
76 


ł,Ą
YN
KT - ŁEMPICKI 


Ł
:tYŃSKI M. Ob. Buszczyoski K. (Mapa'. 
ŁEBEDJEW A. Raznosti cerkwej Wostocz- 
noj i Zapadnoj w uczt'nii o Preswiatoj Djewje 
Marii Bohorodicje. Wanzawa, 1881, 8, s1l'. 
5. 422. 26, 2, rb. 1'50. 
ŁEBEDYNCEW Theofan. Archimandryt Meł- 
chizedek Znaczko-Jaworsklj (iz KIjewskich 
Gubf'rnskich Wiedomostej na l8fil g. nra 
16-22. h.ljew, typogr. Kijewskago gubcm- 
skag"o Uprawłenija, 1861. str, 96. 
ŁEBIŃSKI W. Amblc)'e, obraz dram
jtyczny 
w 4 aktach, z pl'ologiem. Poznań, A Cy- 
bulski, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1895, 8, 
str. 6:' i l ul, mr. 1'50. 
- Kilka słów o naszym wi('S,Gczu, Ada- 
mie Mickiewiczu, odczyt. Poznai}, druk. Fr. 
Chocieszyńskieg"o, 1898, 16, str. 15. 
LEBIŃSKI Władysław dr, Co Al Bekri opo- 
wiedzial o Słowianach i Ich sąsiadach. Nad- 
bitka z Rocznika 'Towarzystwa przyj. nauk 
poznańskiego za rok 1886. Poznań, J. Leit- 
geber, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński), 1886, 8, str. 167-187, fen. 75. 
- Ignacy Lyskowskl. Życiorys. Odb. 
z Ateneum i Kuryera pozn. Poznań, nakl. 
Kuryera, 1887, 8, str. 52, fen. 50. 
- Kantak Kazimierz, życiorys. Odb. z Ate- 
neum i Kuryera poznail. Poznllń, nllkl. i 
druk. Kuryera. pozn., 1887, 8, str. 45, fen. 50. 
- K61ka rolnlczo-włoscimiskie i rozwój 
pracy około rolniczej oświaty ludowej wW. 
ks. Poznansl,;ipm i Prusach zachodnich. Odb. 
iii Ateneum. Wnrszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1881, 8 wi
ksza, str. 45. 
- Materyały do Slownikn łacińsko-pol- 
skiego średniowiecznej łaciny i staroż}.tno- 
ści polskich, zebrał .... Odb. ze Sprawozda- 
nia Tow. przyj_ nnuk pozn. za rok 1884. 
Poznai}, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W 
Łebiński), Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1885, 8, str. VII i 200, rb. 1 50. 
- l\1ateryały do Słownika historyczneg-o 
j!zyka i starożytności polskich, I. Militaria. 
Odb. z Roczników Towarzystwa przyjaciół 
nauk pozn. Poznań, nakl. autora, J. Leit- 
gl'ber, druk. Dziennika pozn., 1889, 8, str. 
614, mr. 10. 
- O przemyśle domowym, w}'kład na 
walnem zebraniu Towarzystwa gospodar- 
czego. Poznań, nakło autora, 1894, 8, str. 32. 
- Tragedya prz('czuć, nowe przycz,)'nki 
do Hamletologii, jako odczyt publiczny 
w Wydziale literacko-historycznym Towa- 
rzystwa prz
'jac\ół nauk poznańskiego spisał 
.... Poznań, druk, Kuryera pozn., 1895, 8, 
str. 60, mr. 1. 
- O wojach I rycerzach polskich, studyum 
starożytnicze. Nadb. z Atent'um. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1885, 8 większa, 
str. 245-271. 
- OI.J. Odezwa (1889); Okr
żne (Jedno 


dnł6wka 18M); Wsp6łpr. w Zapiskach archeol. 
poznań. (1888), 
Łvczyca. Ob, Witanowski M. (1899). 
Ł
CZYCKI Mikołaj (LANCICIUS Nic.) S J. De 
piis erga Deum et sanctos aff('ctionibus, 
puncta meditationum pro usu tyronum et 
proficientium in via spit'itunll, editio l'l'Cl'nS 
emendata, pars I-II. Opusculum spirituale 
21, 22, Cracoviae, sumpt. Soc. Jesu, typ. W. 
L. Anczyc et sociorum, 1891, 8 mała, str. 
VIII, 684 i 1 nI. + VII, 346 i l nI., kor. 6. 
I. Medltutlone" pro Dominie!6 et dlebus lerl..libus 
tOtlU8 annl. II. IIIedltatlones pro festl8 Sanc:torum et 
varll8 necessltatlbu8 8plrituallłJUB. 
- De causis et remediis ariditatis In 01"8- 
tlone et sołatiis orantium aride, ex doc'rina 
sanctorum, editlo recens emendata. Opus. 
spirit" 7. Tamże, 1892, 8 mała, str. VUI i 
228, kor. 2. 
- De exteriore corporill compositione, edi- 
tio recens pmendata. Tamże, typ. Czas, 1887, 
8 mała, str. 3 nI., 226 i 2 ni" kor. 2. 
- De fuga peccatorum venlalium. Tam- 
że, typ. W. L. Anczyc et soc., 1897, 8 ma- 
la, str. 420 i HI, kor. 3-20. 
- Gloria S. Igllatii, fundatoris Societatis 
Jesu, seu vita et vlrtutes S. Ign... Tamże, 
1890, 8 mala, str. 4 nI. i 127, kor, 1. 
- De mt'diis conservandi spiritus seu de 
mediis ad virtutes initio vitae spiritualis 
acquisitas postea conservalldas et aug-cnd
s, 
cd. rec
ns emeudata a Rudolpho Hoppe S, 
J. 'l'amże, typogr. Czas, 1884, 8 mala, str. 
VIII, 351 i l nI., kor. 2'60. 
- De meditatlonibus rcrum divillarum 
rccte peragendis in rt'collęctione octillu3na, 
ed. recens em. 'l'amżtl, 1883, 8 mała, str, 
XII, 427 i 1 ni., kor. 3'30. 
- De praestanUa Institutl Sociptatis Jesu, 
ed. recens ('mend. opera Aug. Arndt S, J. 
Tamże, typ. W. L. Ancz.vc e' Soc., lt\90, 8 
mała, str. 4 nI., 331 i 2 nI., kor. 2'60. 
- De praxi divinae praescntlae et ora- 
tionum jaculatoriaruw ac vllriis orandi 
Deumque colendi modis, ed. rcc. em. 'fam- 
że, G. Gebt'thner et soc., typ. Czas, 1889, 
8 mala, str. VIII i 458, kor. 3'60. 
- O unikaniu grzechów powszedl1ich i o 
ilrodkach do unikania tychżo pomocnych, 
z łacińskiego dzieła W. o. .... wybrał i prze- 
tlumaczył Kaz. Ricdl T. J. Ksi
żek pobo- 
żnych t. 65. Kraków, nakl. ks. o. J. Hru- 
banta 'l'. J., druk. W. L. Auczyca i Sp., 
1898, 16, str. 104, hal. 20, 
ŁVczyckie. Ob. Kolbl'rg O, (Lud Ser. 22); 
Pawiiiski A. (Ksi
gi lH97-8). 
ŁEMPICKA Zolia. Obrazki z życia i fanta- 
zyi. wiel'8zem. \Varszawa, druk. Kroko- 
szyńskiej, 1884, 8, str. 157 i 2 Dl., rb. 1. 
ŁEMPICKI Adam. Roza Bonheur, przez Ad.
>>>
ŁEPKTJ - ŁEPKOWSKI 


77 


L. Odb. Z CZłł.su. Krakow, druk. Czasu, 
1890, 8 mała, str. 16. 
ŁEPKU Onufryi. lJkazatcl na upotrebłenif' 
hdchotorych buk \V w t'usl,ój p1"l1wopisl. 
Wyd. 2. Lwów, Księg. Z,lkładu stauropig., 
lH
l, 16, str. 48, hal. 24. 
ŁEPKOWSKA Stanisława, Ob. Pl'lczar Józ. 
ks. (Mowa 18
2). 
ŁEPKOWSKI J6zef dr. prof. Goueliny z sccnmlli 
z ouslt.czy wi('ueilskiej. ()(1b. z Cza
u. Kra. 
k6w, druk. Czasu, 1
83, 8 mała, str. 11 i 
1 ul. 
- Napii\Y z zab)tków krakowskich śreu. 
niowiecznf', zesz. 1. Monumelltll ('pig"J"Rphica 
medi! al-vi, fasc, 1. Kraków, nakł. .AkadtJlllii 
umi,'j., Spólka wyd., 18H5, fol., str. 1 tekstu 
i tablic 23, kor. 6, 
- Ornall1Cnta popit'lnic z przestrzeni od 
Kal'pat po BIlItyk, będąc) ch w gabill
cie 
ąrcheolog'icznYI11 Uniwers
 tetu Jag'idl. Kra- 
ków, wydauif' gabinetu, autografia PruszYli. 
skicg'o, (1
86), wit'lkic fol. królewskie, kar- 
tou rozłożo'ny. 
- l'rzf'mówienie nad g-robf'm śp. Karola 
Mechet,zyilskit'g'o, cmeryt. prof. Historyi ję. 
zyka i literatury polski('j w UlIiw, Jagiel., 
Czynnego członka Akadpmil umit'j. w Kra- 
kowie, zmarłego dnia 9 sierpnia 1881 r. 
Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1881, 
8 mała. str. 7. 
- Przemówienie w czasie imrulltrykula- 
cyi uczuiów Uniwl:!rsytetu Jug. duia 12 gru- 
dniu 1883 r. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1885, 8 mała, str. 8. 
- Pt'zel11ówienie J. M. rektora .... w cza- 
sie IIktu POBwił.('lmia drukarni Uniwel"i
.tl\- 
tu Jag'. dnia 16 lutf':;ro 188G 1', Kraków, 
drul(. Uniw. Jag., 188li, 4, str. 3. 
- SI1rg-e zWI'ier polnischer Konig'innrn 
aus u.'m kRisprlichf'n H'lUse Habsburg' in 
d,'r KOllig'sgl'uft am Wawelberg-c in Kra- 
kau. Odb. z :\1ittheilungpn d.'r Crntr..Com- 
mission. Wien, h. k. HoC- und Staatsdr., 
1893, 4, str. 2, z 2 tab!. 
- Sobieski w Krakowip. po powrociI' 
z Wiednia. Odb. z Czasu. Kraków, dmk. 
Czasu, 1883, 8 mała, str. 4. 
- Szczerbiec. Odb. z Czasu. Tamże, 1881, 
8 mała, str. 8. 
- Wrółebna tarcza Sobieskiego. Odb. 
z Czasu, nr. 68. Tamże, 18
2, 8 mała, Stl'. 4. 
- Aus den Vel'\\altun/oi:t'n der Berliner 
anthropologischen G..selIschaft. SitzulIg' vorn 
21 Mllrz 1885. Sind nicht einige Aschenur- 
nCn-Ornau1Cl1te eine Schrift, 8, kart 2. 
- Ob L('pszy L. (Wspomnienie); Pelczar 
J. (Mowa 1
94J; Sobiesciana (18
a). 
ŁEPKOW8KI Karol. Alexander hr. Przf'- 
zdziecki, ur. 1814 t 1871 l'. Odb. z Bibliotpki 


warsz. Warszawa. druk. J. Bergcra, 1887, 
8, str. 76. 
Sa 8U. 67-76: Spi
 pl
m Ale... Praezdzieekiego. 
- Pt'tyhorzłJc, opowilldHnit' Jmci pana 
Wita Narwoja przt:J: WI. ł.ozińskit'g'o, wier- 
sz+-m opisuł.... Odo. z Roczuika filareckiego, 
Kr;lków, dl'Uk. Uniw. Jag., IR81i, 8, str. 25. 
- Poezya polska lIa nag'robkach z XVI 
w. Odb. z Rocznika filareckiego. Tamże, 
1886, 8, str. 2V. 
ŁEPKOWSKI Wincenty dr. Abnehmbł1..p Briic- 
ken:ubeiteu durch Schraubl'lI bdpstlgt, von 
.... Doct:llt fUl' Zahnl1eilh ulldc :'111 Uł'r Uni- 
v+-I'sitllt in Krak
u. AI,dr, aus Wil-'III'I' zahn- 
llrztlll'he 1\I0natsschrift. Wil'n, 1900, 8, 
str. 18. 
- Do:iwiadczenia nad zastosowanipm40% 
formaliny, forlliagenu i jodoformag-puu w dl'n- 
tystyce. Odb. z Przl'glądu leI.:. Kraków, 
nakl. autom, druk, Uniw. Jag., 1899, 8, 
Stl'. 19 
- Ut'bpr die Gerllssverteilung- in dpn 
Zllhnf'n von Sl1uj!;l'th'ren Abdruck aus den 
.Anntomischf'n Hf'ftenc hprf\u
.!.."f'g'. von Fr. 
M
I'I,el und R. Bosmel. Wif'sbaden, J. Fr. 
Berg'mann, 1897, 8, 1 tyt., str. !'I61 -588, 
tablic 8 rysunków. 
- 1. Mostld do zdejmowania o osadzie 
Brubo w ej. B, m. ur. i r. i osobo tytułu, 8, 
str. 227-243. 
- Przyczynek do histologii z
bin,\', z po- 
daniem nowej mdody sporz1!dzania prl' pa- 
r"tów z zl'bów i k08ci. Odb. z Prze
d. lt'k, 
KrakÓw, .il'U.... Uniw. Jag., 11;92, H, str. 12. 
- Przyczynek do n
ul-i o e
elnif'znym 
skladzie zebów. Pozmm, nakl. I druk. Fr. 
Chocipsz
 iiski('go, 1892, 8, str. 7. 
- Kilka slów o szkole dl'ntyst
 cznt'j brr- 
Iińshiej. Odb. z Przeg'l. Ipk. Klaków, druk. 
Uni\\"o Jag'., 1891, 8, str, 10. 
- O unacz\"lłieniu zebów u Z" icrzat llsa- 
c\ch. KI'akó
, nahł, imtOl'a, dmk. \\T. L. 
Anczyea i Sp., 1896, Btr. 31. 
- Untl'rsuchun;!.'('u uber dio AllwPlldung 
des FOl'11wlins, Fonnal!-'tJus und Jodoforma- 
gells in der Z
hl1h
i1kunde. A.1!dr. aus Wie- 
ner zahnl1r:iUhche Monat"schrłft, 1900, nr. 
I, 8, str, 23. 
- O wpl}wie pro:h.ni
y Kębó\\ na iJo
c 
wapna zawartego w shme. Odb. z Przegl. 
Il'k. Kraków, druk. Uni\\', Jag'., 18.1)2, 8, 
str. 18, z tabl. iu fol. 
- O zastosowaniu kokainy w dent)st
'ce 
i dzial:mie jej na ropotwórczf' drohnoustrojo. 
Odb. z Nowin lehar. Poznali, nakło i druk. 
Fr. Chocieszyńskiego, 1894, 8, l t
 t., str. 11. 
- Zastoso\\ !lnie formaldehidu w denty- 
styce. Odb. z Przeg-1. lek. Kraków, dm).. 
UlIiw. JlIg., 1
95, b, str. 10. 
- Tor., wedlu
: wykładu na posioozelł1u
>>>
71'1 


ł.EPKOWSKI - ŁOMNICKI 


Towarzystwa lek. krak. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 19. 
- Ob. Szymkipwicz K. (1896). 
lEPKOWSKI-HELLEIł. Ob. Bernaciński Fr. 
\1898). 
lĘSKI J6zef, List XXV.... Józpf L
ski do 
Orchowskiego. Warszawa, 1807, 4. 
- Tableau des partil's des mathematiques 
traites analitiquement dans la seconde annee 
du cours public pn l'Universitć de Cracovie 
et dans Ips le
ons particuli
H'es en 1800. B. 
m. r. (Kraków, lHOO), 4, k. 1'1. 
lĘTOWSKI Julian psęud. Ksią
t'k Wład, 
lOBACZEWSKI dr. Slowo dra Łobaczl"w- 
skie
'o przy otwarciu Czytelni mit'jsldej 
w Sanoku na dniu 16 grudnia 11'166. Sunok, 
nakl. Czytelni, druk. K. Pollaka, 1867, 8 
str. 28. 
lOBESKI F. Uwagi nad projektem stowa- 
rzyszcnia mil ośników sztuk pi
knych. Lwów, 
8, str, 15. 
(lOBO S). Trzy toasty wypowiedzianc w 
dniu l kwietnia 11'194, na uczci p danej przez 
JE. I.. s, biskupa Łobosa dla obywateli mia- 
sta Tarnowa. \Vydrukowane jako rqkopis. 
Tarnów, nald. i druk. Józ. Pisza, 1'1, str. 14. 
lobuz, kalendarz humorystyczny na rok 
11'11'12. \Varsza\\u, druk. J. Goldman3, 115, str. 
nI. 32, z rycinami, kop. 10. 
lobienica. Ob. ł.qcki Jan (Prz) wilt'j), 
lobzów (Kadetenschule). Ob. Excursions- 
Bericht, 
z lOBZOWA ladwiga pseud. Ob. Strokowa 
Jadw. 
lODYGA Maryan. Zabójstwo Maryi Wisnow- 
skit'j, dokładu{ sprawozdanip sądowI'. War- 
szawa, G. Centnf'rszwer, druk. Kuph'cku, 
11'191, 1'1, str. 95, kop. 35. 
lódź i wiosło, tł-eściwy porlr
cznik dla wio- 
ślarzy, objaśniony liczn.\ mi drz('wor.vtami, 
przyg'otował naczelnik przystani warszaw- 
skit'go Towarzystwa wioślarskit'g"o. Warsza- 
wa' nakl. TowaI'zystwu, druk. WI. i-izulca, 
181'13, 8, str. 51'1, kop. 65. 
Ł6dź miasto. Ob. B. M. (Druki); Fuchs 
(Woda); Piptrow G. (Oczt'rk 11'195); Stark- 
man Ad, (11'195). 
lODZIA z Bytomia. Filozofia praktyczna. 
Warszawa, druk. K. Kowalpwski("go, 11'11'12, 
1'1, str. 100, rb. 1. 
lodzianin, kal'ndarz informac.\ jno-adreso- 
wy na rok przpstt:pny 11-196, roeznik VllI 
ł.ódż, nakl. C. Hichtera, druk. W. Wściekli 
'y, 8, str. 204, XXVI i 52, z og-Iosz('uiami, 
,,;op.50. 
lodzianka, kalf'ndarzvk humorvstvcznv na 
rok 11'S!l5, rocznik III. . Łóuż, nilkf i druk. 
W. Koliński('g-o, 16, str. 59, z ryeinami, 
kop. 20. 


lodzie I'Jbackie. Ob. Girdwoyn M. (1881), 
lOJEK Andrzej cler, M, ord. Plau kościoła 
I,atedralnego na zamku królewskim na 
W:I\\"elu w Krakowie, z oznaczenipl1\ pomni. 
ków, oraz dziel sztuki, tudzie
 krótkicm 
objasl1ienit'm i datami dla zwi'dzaj1jcych. 
Wvd. 2. B. w. m. i r. (Kraków, 1889), nakl. 
A:Łojl,a, fol., karton rozło
ony, hal. 40. 
lOIKO Edward. Dziesiecioletnia dzialalność 
zakładu rekodziclniczeg-o dla kobiet, 1874/H4. 
Warszawa: druk. K. Kowalewskiego, 1884, 
8, str. 2 nI. i 92, kop, 60. 
- Ft'lix Łojko jako t'konomista, 
yclorys 
i treść sześćdzi{sieciu dziewieciu tomów je- 
j!:o r
kopisów z diiedzin) statystyki i dzie- 
jów krajowych. Kraków, nakl. Edw. Łojki 
w stuletnia rocznic
 śmierci 19 maja 1819 
r., druk. tzasu, 1885, 8, str. 39, hal. 80, 
kop. 35. 
- Monografia rodziny R
dzicjowskich 
Łajko, spis:lna podług dokumentów familij- 
nych. Tam
e, G. Gebethner i Sp., 1888, 1'1, 
str. 4 nI. i 36, kol'. 2. 
- To
. W
d. 2. Kraków, nakło E. Łoyki, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8, str. 110 
i 1 nI. 
- Krótki rys historyi zakładu r
kodziel- 
niczego dla kobiet w Warszawie. Kraków, 
uakl. autora, G. Gebpthn{r i Sp., dru),. W. 
L. Ancz
 ca i Sp., 1889, 8, str. 70, kor. 1. 
- To
. Wyd. nowe. Tam
e, 11'199, str. 69, 
z portretem. 
lOJKOWA M. & W. OSTERLOFF. Podrceznik 
do u,'uki jE:zyka niemlf'cki'g'o, podług' mp- 
tod
 po
dądow('j ulo
yli .... Początki jez,\"ka. 
W:uszawa, uakl. l\L Arcta, druk. A, Ginsa, 
lH99, 1'1 mała; str. 121 i II, kop. 50, opr. 
kop. 60. 
lOJOWSKI. O kum\ sie naturalnym jako 
środku leczniczvm' na suchoty płucl1l'. 
Lwów, 11'11'13, 1'1, str. 16. 
LOKIETEK. Ob. Abraham Wł. (Stanowisl,o 
I,uryi), 
(lOMACZEWSKIJ A. J.). lz wospominanij 
Zandarm:t 30 i 40 godow, Cz. I-Ił. \\'ileń- 
skaja Drama s prologom. Goluboj mundir. 
S. Pett'rsburp:, tipogr. W, Gł'aciansk:tg"o, 
1880, 1'1, str. 159, 66 i k. 1 nI., rb. 3. 
lOMNICKI A. M. prof. Atlas g'eolo
'iczn
 
Galicyi, zesz. XII. Kraków, nakl. Akad. 
umiej., druk. Uniw. Jag'., c. k. Zakład wojsk. 
g'1"o1!,'raf. w Wi('dniu, 1900, fol. wiclki', 
l: 75'(J00, kart 5 chromolitog'rał., kor, 650. 
IX, li. Mościska; IX, 4. Luha('zów; IX, 3. Pluzuw: 
\ III, 4. Jarosławj \ III, S. Le
8jsk. 
- Toż, tpkst do zt'szytu XII. Tam
f', 
Spółka wydawn. polska. 1900, I'S, str. 77 i II, 
z 2 rysunkami w tekscie, kor. 2. 
Porówn. Atła8 geolog. Galic)L Z. 1, 10. 
- Catalog'us ('olt'optt'rorum Haliciac 1.1'0'
>>>
ŁOMNICKI - WP AClNSKI 


79 


poił, mmptibus T.. Zontaki, custodis musaei 
Dzieduszyckiani, t) pis J. A. Pelar (H. Czer- 
ny) Rl'soviae, 1884, 8, str. 2 ni. i 43. 
- Chrząszcze czyli T
goskrzydłe (Cole op- 
tpra). Lwów, wyd. Muzf'um im. Dzieduszy- 
ckich, 1886, 8, str. IV, XXI i 308, kor. 3'60. 
- Dodatek do w)-kazu plusk w różno- 
skrzydłych, Hemiptera-Heteroptcra, gailcyj. 
skich, Odb. II; t. 18 Sprawozdań Komisyi fi- 
zyografimmej Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 3. 
- Fauna I.wowa i okolicy: I. Chrząszcze, 
ColtJoptera, Tę:;oskrzydłe, część 1. Odb. z t. 
25 Sprawozdań Komisyi 'izyogr. Akademii 
umiej. Tamże, 1890, 8, str. 77. 
- Mineralogia dla niższych klas szkół 
średnich. Lwów, nakł. Towarzystwa ppda- 
gogicznpgo, druk. I Związkowa, 1882, 8, 
str. 2 nI., 107 i l nI., z 68 rycinami w teks- 
cie, kor. 1'20. 
- Toż. Wyd. 3. Tamże, 1893, 8, str. 85 
i l nI., z 66 rycinami, opr. kor. 1'20. 
- Toż. \Vyd. 4tf' niezmienione. Tamże, 
lR98, 8, str. 85 i l nI., z 66 rycinami, opr. 
kor. 1. 
- Minf'ł'alog:ia i geolog'ia na V klas
 goi- 
1I1Ilazyalną. Wyd. 3cie skrócone. Tamże, 
11:191, 8, str. 1 nI., 122 i 2 ni, z 117 fig-ura- 
mi i r
'cinami, opr. kor. 1'60. 
- Toż. Wyd. 400 zmienione. Tamże, 1897, 
8, str. 12u i l nI., z 113 rycinami w tekscie, 
kor. 1'60. 
- Plt'istoct'ńskie owady z Borysławia. 
Fauna pleistocpnica illsectorum boryslavien- 
sium, opisał.... Muzl'um im. Dzieduszyckich 
t. IV. Lwów, druk. I Zwi.!zkowa, 1894, 8, 
litr. 4 ni. i 116 z 9 tabl. litogr., kor. 4'80. 
- Pluskwy r6żnoskrzydlne, Hemiptera- 
heOOroptera, znane dotychczas z Galicyi. 
Odb. z t. 16 Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akademii umiej. Kl'aków, druk. Uniw. Jag., 
1881, 8, Btr. 17. 
- Toż. Odb. z t. 18 Sprawozdań Komisyi 
fizyog-r. Akademii umiej. Tamże, 1884, 8, 
Btr. 9. 
- Powstanie północnej kraw
dzi płasko- 
Wzgórza podolskiego. Odb. z Kosmosu. 
Lwów, J. Milikowski (P. Starzyk), druk. I 
Związkowa, 1884, 8, Btr. 24, hal. 80. 
- Sprawozdanie z badaił gf'ologicznych 
dokonanych pomiędzy Gniłą Lipą a Str.rpą. 
Odb. z Kosmosu. Tamże, nakl. towarz. przy- 
rodników im. Kopt'rnika, 1880, 8, str. 40, 
z 1 tablicą. - 
- Sprawozdanie z wycieczki entomologi- 
Cznej w góry Stryjllkie, podj
tej w r. 1880. 
Odb. z t. 16 Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1882, 8, str. 15. 


- Słodkowodny ntwor trzeciorz
dny na 
Podolu galicyjBkiem. Odb. z t. 20 Sprawo- 
zdail Kom. fi zyogr. Akademii umiej. Tam- 
że, 1886, 8, str. 75, z 3 tabl. litogr. 
- Wvkaz chrzaszczów nowych dla fauny 
Galicyi: Odb. z t: 26 Sprawozdań Kom. fi- 
zyogr. Akademii nmiej. Tamże, 1890, 8, 
str. 10. 
- Geologiczne zapiski z okolicy -KałuBza. 
Odb. z t, 19 Sprawozdań Kom. fizyog-r. 
A,kademii umipj. Tamże, 1884, 8, Btr. 7. 
- Zapiski geologiczne z wycieczki, odby- 
tej w r. 1885 we wschodnio-południowej czę- 
ści galicyjskiego Podola. Odb. z t. 21 Spra- 
wozdań Kom. fiz.yogr. Akademii umiej. 
Tamże, 1886, 8, Btr. 26 i 1 nI. 
- Ob. Bąkowski J. (Mięczaki). 
ŁOMNICKI Jarosław L, M. O pochodzeniu 
skrz.ydeł owadów. Z 11 figm'ami w tekscie 
i z niemieckiem streBzczeniem. Lwów, nakl. 
autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk, Na- 
rodowa, 1898, 8, Btr. 16, hal. 60. 
Łomnickie g6ry. Ob. Wołoszczak Eustachy 
(Materyały do flory 1892). 
Łomża. Ob. Porządek (gimnazynm 1839). 
ŁONGINOW. Pieśń o pulku Igora. Ob. Dlu- 
gosz. 
ŁONGlNOW A. W. Czerwienskija go rod a, 
istoriczeskij oczt'rk B etnog-rafijej i topogra- 
fijej CZt'rwonoj Rusi. Warszawa, 1885, 8, 
str. VIII i 368. 
ŁOPACIŃSKI Hieronim (pseud. Rafał Lubicz). 
Z dziejów cechu mularBkieg'o i kamieniar- 
skieg-o w Lublinie. Odb. z VI t. Sprawozdań 
Komisyi do badania hiBtoryi sztuki w Pol- 
sce. Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. 
CzaRu. 1899, 4 król., str. 11, z 1 tablicą i 8 
cynkotypami w tekscie. 
- Głosy polskiA, zawarte w rękopisie 
z kazaniami łacińskimi z połowy w. XV. 
Odb. z V t. Sprawozdaił Komisyi j
zykowej 
Akadpmii umiej. Tamże, Spółka wydawni- 
cza, 1893, 8, Btr. 97 i 2 nI., z 3 tabl. litog'r., 
kor. 1'20. 
- Lucyan Malinowski, 1839-1898, wspo- 
mnienie pośmiertne. Odb. z Kuryera uie- 
dzielnego. Warszawa, M. Arct, druk. La- 
Bkauera i Babickiego, 1898, 16, str. 43, 
z portretem, kop. 30. 
- (Lubicz Rafał). Oskar Kolberg i ostatnia 
jego praca. Odb. z Ateneum. Warszawa, 
druk. J. Cotty, 1890, 8, Btr. 18. 
- Pami
tnik g'ospodarczy i naukowy lu- 
belski, przyczynek do bibliografii wyda- 
wnictw peryodycznych w Lublinie. Odb. 
z Kalendar
ą.. lubelskiego. Lublin, 1899, 8, 
str. 3 l...l nI. . 
- Przyczynki do słownika j
zyka pol- 
skiego zebra] Rafał Lubicz. Odb. z Prac
>>>
80 


ŁOPACINSKI 


ŁOŚ 


filolog. Warszawa, druk. J. Jeżyńskipg'o, 
1891, 8, l tyt., str. 107. 
- To
, II. Odb. z L V Prac filolog. T:nn- 

c, 1900, 8, str. 296. 
- Reguła HI zakonu liw. Frauciszka i 
drolmipj8ze zabytki j;zyka polskitl;!.'o z koń. 
CR w. XV i poczatku XVI. Odb. z IV t. 
Prac filolog. Tani
e, 1894, 8, str, 106 i II, 
z podobizną. 
- Sad Parvsa. królewicza trojańskipg"o 
1542. Ńajdaw
iejsza gra polska dl'Ul,owana. 
Odb. z $. V Prac filolog. Tamże, 1897, 8, 
str. 61. 
- Najdawniejsze Słowniki polskie druko- 

anp, zf'brał, i opracowal .... Orlb. z Prac 
filolog. Tamze, 1897, 8, str. 82. 
- (Lubicz Rafał). Robótka: wigilia jw. Ja- 
na Chrzciciela dnia 23 CZf'rwca, obrhód so- 
bótki, kWl'st,vonaryusz. Odb. 2: t, V Wisły. 
Tam
@, M. Aret, 1891, 8, litr. 11, kop. 10, 
- Z ust ludu. B. w. lll. i r. (1893), 8, 
kart 2. 
- Wydawnictwa pf'ryodycznp w Lubli- 
nie. Rozdział z obszernit'\jszcj pracy. Zebral 
Rafał Lubicz. Odb. z l{alendal'zR lubelskie. 
go r, 1891. Lublin, druk. M. Kossakowskicj, 
1890, 8, l t) t., str. 16, 
- Kilka zabytków języka stawpolskicg'o. 
Odb. z IV i V t. Prac filolog. 
al'..zawa, 
druk. J. Jdyńskiego, 1894, 8, .s&l'. 2 uJ. i 90, 
z podobizną. 
ŁOPACKI Jaeek Aug. ks, Ob. KarczewBki 
Lud. (1890). 
ŁOPATYŃSKI Faustyn (Ryj F.). Og-I'ód bota- 
niczny, humoreska. St. Petersburg', tipogJ'. 
F. B Suszczyńskago, Wilno, J. ZawadzL.i, 
lH84, 8, str, 47, kop. 45. 
- Wilia i Na g-robitl lirnika, poemata. 
Wilno, nakl. E. Orzeazkowl'j, druk. J. Blu- 
mowicza, 1881, 8, str. 13, kop. 20. 
Łopienno. Ob. Stryjakowski WI. ks. (1887). 
ŁOPIŃSKI dr. Materialil'n zur Gpschichtt' 
von Samtl'r: I Thl'il, von 1284-1780. Jahres. 
bericbt der Landwirthschaftsschulp zu Sam- 
ter von O..tern 1885 bis O..tp\'l1 lH86, Sam- 
ter, 11:\86, 4, str. 12. 
Matervały do bl8torył m. Szamotuł. 
- 'I'OŻ. II. 'fheiI. Das 18tc Jahrhun- 
dert. Jahres-Bt.richt dt'r Land wi..tschafrs- 
s('hul... Samter, Druck von W. Kruger, lH87, 
4, l tyt., st\". 44. 
- Toż, Thf!i1 Ul. Peter von Szamotuli, 
('inig'(\ auf Samtl'r bC'ziiglichc Urkunden. 

I.)od. do Prog'ramu szJ..olneg'o w Szamotu- 
lach). Tamże, U:l92, 4, str. 24. 
- Ob. Poplińsld A. (Gramatyka tuc. 1897). 
ŁOPUSZAŃSKA Marya. Bezkrólewie, powieść 
historyczna, t. I-IV. Dod. do Gazety Pol- 
"ldPj, Warszawa, druk. J. Sil..orskieg-o, 1899, 
8 mała, str. la + 1M + 151 + 147, kop. 60. 


- Bracia młeczni, powit'Bć histor.\"czna 
dla młodzit'ży. Warszawa, Spółka nakłado- 
wa, dl'uk. A. Pęcz:.ll!kipg-o i K. Mal's2:alkow- 
skieg'o, U:l98, 8, str, 78, kop. 15. 
- Obrońcy bogów, powieść na tlI' da- 
wnych If'g'(,lJd. Warszawa, nakł. A. G. Du. 
bowskiego, druk. Noskowski('go, 1899, 8, 
str. 230, kop. 80, 
- Odzyskany, W wiejskiej zagrodzif', po- 
wi..ści dla mlodzif'ży, Warszawa, nakl. M. 
Arcta, druk. W. L. Ancz
'ca i Sp. w Kra- 
kowie, 1900, 8 mała, litr. 295 i l nI., z ry- 
cimllnl, kart. rb. 1. 
- Na złotym szlaku, opowiadani!' z ubif'- 
glych wit'ków. P.'tersburg:, druk. S. Korna.- 
towsldt'g'o, Kraków, G, Geb('thner i Sp., 
1895, 8 mała, 8tr. 678, rb. 2'50, kor. 4. 
- Zmit'rzch czy świt., powiesc w 2 c
- 
ticiach, cz. I-II. Warszawa, nakl. T. Pa pro- 
ckiego i Sp., (huk. GralJowskieg-o i Sikor- 
skiego, 1899, 8 mala, Stł'. 309 + 288, rb. 
1'80. 
ŁOPUSZAŃSKI Tadeusz. Galicyjskie Kasy 
oszczednolici ich rozwój i stan obt'cny. Odb. 
z WiadomoŚci statysto Lwów, nnkl. Wydzia- 
łu krajowego, H. Altenberg, druk. I Związ- 
kowa, 1894, 4 król., str. H9, kor. 6. 
_ PamiEJtniJ..i c. k. Towarzystwa gospo- 
dliri\kieg:o 184,5-1894, z aktów urzEJdowych. 
Lwów, nnJ..ł. Towarz,\ stwa, druk. PilIera 
i Sp., 1894, 8 wiplka, str. III i 188 z 1 tabl. 
i 7 portretami, kor 3'60. 
- 
ydowskie stowar?ysz('nia kredyto.we 
GRlicyi. Odb. z Ekonomisty polsk. Lwow, 
H. Alt!'nberg, 1893, 8, str. 55, kor. 1'20. 
ŁOPUSZAŃSKI Tad., HOMIŃSKI Kaz i GUZ- 
DEK Woje. Miejski park dra Jordana w Kra- 
kowie. Kraków, 118kl. dm H. Jordana, Spół- 
ka wyda w.. druk. W. Korneckit'go, 1894, 8, 
k. nI. 2, str. 105 i plan, kor. 1'50. 
1. Ogólny I szczegółowy Ollls parku. n. We,,'nę- 
Irzny u8trój. Pol'ZJłIiek przy cwlczenia
h. Zabaw.y gl- 
mllastvczne. ZIL!awy bez Vrz\ !Jorów. Za!",,) plik... 
cwiczimla wojskowe. HI. Zabawy miodziety. rz
- 
mleślnłcz
j. Wzór tygodniowego rozkłlLdu CWlczell. 
Musztra. Spiewy. 
ŁOS Adam hr. Medvtacyc. Kraków, nakło 
IlUtora, G. Gehethnci. i Sp., druk. Związlw- 
wa, 1885, 16, str. 219, kor. 2. . 
- Opowiadanie Rudolfil, dalszy cl.ąg .Me- 
dytacyj. Kraków, nakl. J. K; 
upansklf'go 
i K. J. Heumanna, druk. ZWIązkowa, 1887, 
16, str. 270, kor. 3. 
_ Kmkowskie pogadanki, 
. I-II. Kra- 
ków, nakl. autora, G. Geber,hnpr.i Sp., druk. 
Zwiazkowa, 1884, 16, str. 1 nI. I 219, 221- 
4Gl, 'kOl'. 4. 
_ Przez sen i na jawi(', cz. I-II. Tam- 

e, 1881, 16, str. 67 i 71, kor. 2. 
ŁOŚ Alfred hr. Podręcznik dla właścicieli 
małych lasów. Kraków, nakł. autora, G. Ge.
>>>
LOS J. - ł..0S W. 


81 


bethner i Sp., druk. Związkowa, 1882, 8 ma- 
ła, str. 1 ni. i 156, kor. 2. 
ŁOŚ Jan, Gwara opoczyńska, studyum 
dyalf'ktolog'iczne.Odb. z t. XI Rozpmw Wy- 
działu filolog-. Akadf'mii umil'j. Kraków, 
druk. Uniw. J;tg" 1885, 8, str. 46. 
- Lublinskie otrvwki. Ottisk iz Zbornika 
otdielenia russkag-o' jazyka i słowiesnollti 
Impl'r. Akad. Nauk t. 67. Pf'tcrsburg, 1900, 
8, l tyt., str. 48. 
(KYT Ł08 I KB Namor, w Bijak czytane). 
- Porównanie fonetymmych właściwości 
kilku gwar polsl,ich. Odb. z t. XI Rozpraw 
Wydziału filolog. Akadt'mii umipj. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1885, 8, str. 28, 
-- Ob. Bibl. pisarzów pols., 27; Hit;tOl'ya 
bardzo ucit'sznR. 
ŁOŚ K. Y. T. i NAMOR ks. Ob. Sołtyk-Ro- 
mański. 
ŁOŚ Wieńczysław. Przewodnik dla urzą- 
dzających zbiory botaniczne i entomologi- 
czne. Warszawa, E. Koliński, 1890, 8, str. 
46, kop. 20. 
- Zbieranie roślin i urzadzl'nie zlC'lnika. 
Pisa, tipogr. T. Nistri & C.: Warszawa, Gl" 
bethner i Wolff, 1888, 8 mula, str. 19, 
kop. 15. 
- Ob. Amicis E.; Bpnedicti C.; Praga M, 
(Przyjaciel 1898). 
ŁOŚ Wincenty hr. Aktorka, nemezys 
ycla, 
powieść współczesna. Warszawa, nakl. G. 
Centnerszwera, 1896, 8 mała, str. 162, rb. 2. 
- Chłop. Tamże, druk, J. Sikorskieg'o, 
Kraków, G. Gcbl'thncr li Sp., 1898, 8, str. 
196 i l nI., rb. 2. kor. 5-20. 
- Przy naszych dwol'ach, nowell'. War- 
Szawa, nakl. G. Centnerszwera. druk. Wie- 
ku, 1895, 8, str. 226 i 1 nI., rb, 2. 
- Hig'h-life doktor (Nemt'zys życia); po- 
wieść wspólczesna. Lwów i Warszawa, nakl. 
G. Centnerszwera, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Dziennika Polskiego, 1896, 8 mała, 
st!-. 219, kor. 5, rb. 2. 
- Historyczne to i 'bwo. Wizerunki króla 
Stanisława Aug-usta; Ostatni podkomorzy 
lubelski; Dwa listy królewiczowej Krasiń- 
skiej; Stanisław August w zbiorze autog-ra- 
fów; Trzl'j portreciści; To i owo z lat 1762 
-1764; Odpust papit'ża Benedykta XIV dla 
Dzianottów; Ksią
ę Józt'f kwatermistrzem; 
Huiltes w Warszawie. Warszawa, nakl. G. 
Centnerszwera, druk. J. Sikorsldf'g'o, Kra. 
ków, G. Gebethner i Sp.. 1896, 8 mała, str 
240 i 1 nI., rb. 2, kor. 5'20. 
- Toż. Wyd. 2gie (okładkowe). 'J.'am
e, 
1899, 8 mała, str. 240 i 1 nI., rb. 2. 
- Hrabia-starosta, studyum współczesne, 
t. I i H. Kraków, G. Gebpthncr i Sp., druk. 
ZWiązkowa, G. Centnerszwer w Warszawie, 
1885, 16, str. 242 i 211, kor, 8, rb. 3'60. 


......... T. III 


- Toż. Wyd. 3. Kraków, nakl. Żupań- 
skil'g-o i Heumana, druk. Związkowa, 1889, 
16, str. 242 i 211, kor. 4. 
- Nempzys życia: Hrabina, powieść współ- 
cZt'sna. Warszawa, nakło G. Centneri!zwera, 
1895, 16, str. 317, rb. 2. 
- Jędrzek, POWipRĆ. Tamże, druk. J. Si- 
korskiego, 1891, 8 mała, str. 194, rb. 1'20. 
- Intrygantka, powieść. Lwów, nakl. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. Słowa Poł- 
skiego, 1898, 8 mała, str. 236, kor. 4. 
- Odrębna istota, powif'śĆ współczesna. 
Lwów, nakl. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. PilIera i Sp., \Varszawa, Gl'bl'thner 
i Wolff, 1896, 8 mała, str. 377, kor. 5 = 
rb. 2. 
- Kaprys hrabianki. Warszawa, nakl. G. 
Centnerszwera, dl'Uk. J. Sikorskiego, 1897, 
8, str. 201 i 1 nI., rb. 2. 
- Linoskoczka, powieść, t. I i II. Tam
e, 
druk. Wł, Lozińskieg-o we Lwowie, 1891, 
8 mała, str. 258 i 173, rb. 2'40. 
- List otwarty do pana Jana Jodki z da- 
ty Jurów 27 maja 1883 r. Kraków, nakl. 
autora, druk. Czasu, 1883, 4, str. 1. 
- Lydia = Rosyanka, opowiadanie Po- 
wstańca. Kraków i Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Związkowa, 1885, 16, str. 283, 
kor. 4. 
- Toż. W)d. 2. Kraków, G. Gebethner 
i Sp., druk. Związkowa, 1889, 16, str. 283, 
kor. 4. 
- D.tisipjsze mał
eilstwa, opowilIdania 
światowca. Kraków, nakl. autora, G, Gebeth- 
ner i Sp., druk. Związkowa, 1883, 8 mała, 
str. 236 i l nI., kor. 2. 
- Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakl. G. 
Centnl'rszwera, dl'Uk. J. Sikonkiego, 1897, 
8, str. 222 i l nI.. rb. 1'80. 
- Jeszcze lllalżeilstwa, opowiadania świa- 
towca. Kraków, nakło autora, G. Gebethner 
i Sp., druk Związkowa, Warszawa, G. Cent- 
nerSZWl'r, 1883, 8 małl1, str. 256 i l nI., kor. 
2, rb. 1'80. 
- Nera Polacca, powieść współczpsna w 2 
cześciach. Lwów i Warszawa, nakl. G. Cf'nt- 
ne
szwera, druk. Dziennika Polskipgo, Kra- 
ków, G. Gebl'thner i Sp., 1894, 8 mała, str. 
340, kor. 5'20, rb. 2. 
- Niedyskrecya. Warszawa, na kI. G. Cent- 
nerszwera, Kmków, G. Geb..thner i Sp., 
1896, 8, str, 224, rb. 2, kor. 5'20. 
- Nokturn Szopena, powieść. Warszawa, 
G. Centnerszwer, druk. $. Sikorskiego, 1892, 
8 mala, str. 174, rb. 1'20. 
- Ostatni. Ostatni burgrabia; Kamerdy- 
nt'r mego dziadka; Poczt.vlion zniedawnej 
przeszłości; FUl'man starej daty; Dandys 
nad dandysy; Frajcuz z trybunału. Tamże, 
1896, 8 mała, str. 184 i l nI., rb. 2. 
11
>>>
82 


1,0Ś - ł,OWINSKI 


_ Panna Staryńska (Nemezys życia), po- 
wieść współczesna. Lwów i Warszawa, nakło 
G. Sennewalda, druk. Dziennika polskiego, 
1897, 8 mała, str. 333, rb. 2. 
_ Parafianka, powieść współczesna, t. I 
i II. Warszawa, Gebethner i Wolff,. Wilno, 
druk. J. Zawadzkie" o, 1896, 8 mala, str. 
271 i 216, rb. 2"40. 
_ Wielka partya, cz. I i II. Wyd. 2. 
Warszawa, G. Sennewaid, druk, J. Sikol'- 
skiego, 1897, 8 mała, str. 181 + 141, rb. 3. 
- Portret pięlmej pani. Warszawa, G. 
Centnerszwer, 1897, 8, str. 209 i 1 nI., rb. 2. 
- Z pracowni naszych mistrzów. Wyd. 
2gie. 'l'am
e, G. Sennewaid, 1898, 8, rb. 2. 
- Z różnych pułków, opowiadania i no- 
wele, tom I i II. Lwów, druk. PilIera i Sp., 
Warszawa, G. Centnerszwer, Kraków, G. 
Gebethner i Sp., 1892, 8 mała, str. 1 nI., 
236 i 1 ni. + l nI., 249 i 1 nI., kor. 4'60, 
rb. 2, kop. 40. 
_ Rezydenci, opowiadanie i nowele z nif'- 
dawnej przeszłości. \Varszawa, nakł. G. 
Centnerszwera, druk. S. Sikorskiego, 1896, 
8 mała, str. 202 i 1 nI., r,b. 2. 
- Rower, opowieśc:., Bibl. Cyklisty, II. 
Warszawa, nakł. red. Cyklisty, Gebethner i 
Wolff, druk. Lepperta i Sp., 1898, 8 mała, 
str. 180, z rysunkami w tekscie, rb. t. 
- Sąsiedzi, powil'ść społeczna w 12 to- 
mach, osnuta na tle stosunków wiejskich 
Królestwa Polskiegó 1864-1899. Cz. I, t. I. 
Wśród łap Polipa, powieść społeczna w 4 
tomach, osnuta na' tle stosunków wiejskich 
Królestwa Polskiego 1864-1874. Warszawa, 
G. Centnerilzwer, 1898, 8, pojedynczy tom 
rb. 2; w przedpłacie za całość rb. 12. 
- Ze Startów pani Appelstein, p'owieść 
współczesna w 2 tomach, t. I-II. Swiat i 
finanse. Warszawa, nakl. G. Centnerszwera, 
druk. J. Sikorskiego, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., 1897, 8, str. 157 + 164, rb. 3, kor. 
7-80. 
'- Swat, powieść wspólczesna. Lwów, Ja- 
kubowski i Zadurowicz, 1895, 8 mała, str. 
391. kor. 4'20. . 
- Świat i finanse: Zieciowie domu Kohn 
& Cie, powieść współczesna, tom I i II. 
Lwów i Warszawa, nakł. G. Centnerszwpra, 
druk. Dziennika Polskiego, 1892, 8 mała, 
str. 1 nI., 206 + 184, kor. 4'80. 
- Toż, Wyd, 2. Warszawa, G. Centner- 
szweI', druk. J. Sikorskiego, Kraków, G. Oe- 
bethner i Sp., 1895, 8 mała, str. 216 i 198, 
rb. 3, kor. 7'80. 
-" Tajemnica piątego pułku węgierskich 
huzarów, powieść. Warszawa, G. Centner- 
szwer, druk. Wieku, 1892, 8 mała, str. 195, 
rb. 1'20. 
- Wczorajsi, opowiadania i nowele, ser. 


I. Tamże, 1892, 8, str. 1 ni., 78, 98 i 61, rb. 
1"50. 
- To
, ser. II. Tamże, 1896, 8, str. 1 nI., 
225 i 1 nI., rb. 2. 
Jarmarkowicze; Hipclo z krakowskiej re8l1rsy; 
Balagula. 
- WHma, studyum kobiety. Tam
e, druk, 
Związkowa w Krakowie, 1885, 8 mała, str, 
243, rb. 1'80. 
- Ob. Jodko Jan; Małachowski Stan. (Pa- 
miętnik 1885). 
ŁOSKI Józef. Jan Sobieski, jego rodzina, 
towarzysze broni i współczesne zabytL.i, 
dzieło ozdobione 50 rycinami. Warszawa, 
nakło autora, druk. J. Ungra, 1883, fol., str. 
136, rb. 11'30. 
Łotewski słownik. Ob. Miezinis ks. (1894). 
Łotewskie podania. Ob. Weryho Wł. (1892). 
ŁOTOĆ Ludwik. Wspomnienia z Meksyku, 
opowiadanie Ipgionisty, t. 1-11. Warszawa, 
Gt'bethner i Wolff. druk. St. Niemiery, 1896, 
8 mała, str. 339 + 293. rb. 2'40. 
Łotysze inflanccy. Ob. L\lant(ufel G. Bi- 
bliogr. Notiz); Ulanowska Stef. (1891). 
Łowca, kalendarz myśliwski i rybacki na 
r. 1884. Lwów, nakło To....arzystwa łowie- 
ckiego, druk. I Związkowa, 16, str. IV, 279 
i 12 n/., opr. kor. 2'40, . 
- Toż, na r. 1885. Tamźe, 1884, 16, IV, 
291 i 15 nI., opr. kor. 2, 
- To
, na rok 1886. Tamże, (1886), 8, str. 
I V, 292 i ogłoszenia. 
Łowczy" Ob. Grus R. (Przypomnienia). 
Łowicki powiat. Ob, Oczykowski R. (Obrazy). 
Łowicz. Ob. Luszczkiewicz W. (Turma 
1895); Oczykowski R. (Przechadzka lH83, 
Obrazy cudowne 1888); Tarczyński Wł. (1899); 
Ustimowicz M. P. (1894). 
Łowiec, kalendarz myśliwski i rybacki na 
r. 1888. Tablźe, 16, str. I V i 284, z ogłosze. 
niami, kor, 2. 
_ To
, na r. 1893. Tam
e, 16, str. 249, 

 ogłoszeniami, opr. kor. 2. 
Łowieckie obrazki. Ob. Spausta Wł. (189G); 
Starkei J. (Lowiectwo 1896). 
Łowieckie ustawodawstwo. Ob. Bresiewicz T. 
Łowiectwo obejmujące hodowanie i och.rOl!ą 
zwierząt i ptaków łownych, oraz ttjpl
me 
zwil'rząt drapit'
lIych. Wyldad nauczyciela 
leimictwa w Instytucie Gospodarstwa leśne- 
go i leśnictwa w Marymoncil'. 1860. B. m. dr., 
4, str. 138 (1) litog-rafia. 
Łowienie na wędkę. Ob. Jtozwadowski J. 
(1900). 
ŁOWIŃSKI A De cllIclldando prologo, qui 
est in Aeschyli Septem adversus Thebas. 
Odb. z Programu dt's kath. Gymnasiums in 
Deutsch-Krone, 18ł!5, 4, str. 17.
>>>
ł.OWINSKJ - ł..oZINSK I 


ŁOWIŃSKI Antonius. Ut' prist\no ordine ver- 
Buum quol'undam Aesch\"liorum. Verla'" von 
C. F. Wol1sdorf in Conitz, 1857, 4, str
 16. 
ŁOYKO. Ob. Łojko. 
ŁOZIŃSKI Bronisław dr. Budżl't krajowy na 
rok 18
4. Odb. z Przeglądu polsk. Kraków, 
ual.1. autora, dl'llk, Czasu, L"ów Gubrvno- 
wicz i Schmidt, 1884, 8, str. 48, kor. 1'08. 
-:-. COl'p
S de
icti (Przesl,lf'nie w austrya- 
cklt'J Radzie panstwa). Lwow, nakł. autora 
Uubrynowicz i Schmidt, druk. WI. Łoziil
 
skiego, 1884, 8, str. IV i 19, hal. 40. 
- Infamia, studyum pl'awno.społecznt'. 
Odb. z Przewodnika nauk. i liter. Lwów 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łoziń
 
skit'go, 1897, 8, str. 203 i l nI., kor. 3'60. 
- Juris ignorantia, stud
'um pra\Vno.spo- 
ł('cznc. Odb. z Przeglądu sądoweg-6 i adm. 
Tamże, Gubrynowicz i Schmidt, 1893, 8, str. 
2 nI. i 319, kor. 10. 
- Opieka publiczna nad ubogimi. Tam
e, 
1890, 8, str. 70, kor. 1. 
- Prawo a Kościół, referat na wiecu ka- 
tolickim w Krakowie. Odb. z Czasu. Kraków, 
nakł- autora, druk. Czasu, Gubrvnowicz i 
Schmidt we Lwowie, 1893, 8 mała, str. 35 
hal. 60. ' 
- Prawo zwierzat. Odb. z Przewodnika 
n
uk i liter. Lwó
, Jakubowski i Zaduro- 
WICZ, druk. Wł. ŁozińskilJgo, 1895, 8 str 
83 i l nI., kor. 2. ' . 
- Reforma wyborcza, Odb. z PrzeO"ladu 
prawąi adm. Tamże, Gubrynowicz i Schmidt, 
1893, 8, str. 40, kor. 1. 
. - Tłum, szkic socyołogiczny. Kraków 
nakl. Spólki w
'dawniczej, druk. Czasu: 
1895, 8, str. 80, kor. 1'20. 
k - Toż. Wyd. 2. Tam
e, 1898 8 str. I:!O , 
'01'. 1'20. ' , 

 Walka z socyalizml'm, studyum. Odb. 
z Biblioteki warsz. Warszawa, Gcbethner i 
Wo1ff, druk. J. Bergera, 1885, 8, str. 57 i l 
nI., kop. 50. 
O - Wieczna w!jna, studyum polityczne. 
O db. z Przewodmka nauk. i lit('r. Lwów 

brynowicz i Schmidt, druk. WI. Loziń
 
Skłego, 1882, 8, str. 55, kor, 1'20. 
ŁOZIŃSKI Edmund. Honor i Tomisław Roz- 

a
owski poseł na sejm krajowy i do Rady 
anstwa. Lwów, nakl. autora druk. Polska 
1893, 8. str. 64. ' , 
- Sprawy honorowe P. Tomisława Roz- 

adow8kiego, posła na Sejm krajowy i do 
E ady państwa w \Vieduiu. B. w. m., nakł- 
. Łozińskiego, 1893, 8, str. 61. 
D - Z teki Maczugi. Kraków, nakl. red. 
l yabła, druk. W. Korneckiego 1884 4 str 
nI. i 44. ' ". 
ŁOZIŃSKI Franciszek. Nauka pisania dla 


83 


u
ytku szkółf'k ell'mentarnych rzemieślni- 
czych i wit'jskich. Warszawa, nakł. 1\1. G hicks- 
herga, litogr. Mękarskiego, 1882, 8 podlużna, 
kart 24, kop. 15. 
- Nauka pisania. do użvtku szkół śre- 
dnich w Kr
lestw!e. Tamżf'; druk. S. Org-d- 
branda synow, htogr. l\Iekarskicgo 1882 
8 podłużna, kart 29, kop. 30. ' , 
ŁOZIŃSKI Józef. Były i przyszły dyrt'ktor 
teatru w Kmkowie, napisał Minos. Odb. 
z Glosu narodu, Kraków, nakl. i druk. W. 
Korneckiego, 1899, 16, str. 47, hal. 80. 
- Nie pierwszy, frag-ment scpnicznv w 1 
akcie. Warszawa, T. Paprocki i Sp. . druk. 
J. Filipowicza (J. Bergera), 1891, 8 w'iększa, 
str. 32, kop. 20. 
ł;.0ZIŃSKI Walery. Zaklęty dwór, powieść. 
Chlcag-o, druk. Gazety Pols" 1890, dol. 1'75. 
- Toż, t. I-II. Gródek, nakło i druk. J 
Czaińskif'go, Kslęg. Polska we Lwowie, 1892, 
t:I, str. 272 + 286, kor. 4'80. 
- Toż, t. I-II. Bibl. powszechna, 211- 
214 i 215-218. Zł oczów, nakł. i druk W. 
Zukerkandla, (1897 ), 16 str. 337 + 349 ko r 
1'92. ' , . 
- :ł'oż, t. I-II. Wyd. nowe, Warszawa- 
Krakow, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1899, 8 maja, str. 309 i 1 
nI., 322 i 1 nI" kop. 80, kor. 2. 
- Ludzie z pod słomianej strzechy. Wyd. 
4te. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz druk. 
im. Ossolińskich, 1893. 8 mała, str.' l nI., 
118 i l nI., opr. kor. 1, 
.- 
zarny ,M.atwij, powieść z 
ycia ludu 
g-orsklego. Chicago, druk. Gazetv Polskiej 
1889, opr. dol. 1'75. . , 
- To
, powiet\c, Gródek, nakl. i druk. 
J. Czaińskicgo, KSieg'arnia Polska we Lwo- 
wie, 1892, 8, str. 328. kor. 3. 
- Toż. Bibl. powszechna, 305-309. Zło- 
czów, nakl. i druk. W. Zukerkandla (1900) 
16, str. 404, kor. 1'20. " 
- Dwie nocy, powie8(
. Gródek, nakł. i 
druk. J. Czaińskipgo, Ksiegarnia Polska we 
Lwowie, 1892, 8, str. 227, 'kor, 1'60. 
- Opowiadania humorystyczne. Bib!. po- 

szechna, 301. Złoczów, nakl. i dmk. W. 
Zuckerkandla, (1900), 16, str. 86, hal. 24. 
- Szaraczek i karmaz) n, powiei!ć. Bib!. 
powsz., 346-350. Tamże, (1901), 16, str. 374, 
kor. 1'20. 
- Toż. Gródek, nakl. i druk. J. Czaiń- 
skieg-o, Księg-. Polska we Lwowie, 1892, 8, 
str. 310, kor. 3, 
- Szlachcic chodaczkowy, powieść. Tam- 

f', 1892, 8, str. 192, kor. 1'60. 
- Ob. Bielawski Br. (1899). 
ŁOZ'NSKI Władysław. Die BAthory-Gruppe 
in der historisc1lt'n Sammlung des Herrn ....
>>>
84 


ł.OZINSKI - ł.UBTENSKI 


Spezialkatalog nr. 2, deutsche Ausgabf'. 
Lemberg-, ais Manuscript gedruckt, 1898, 
8 wi
ksza, str. 20, z 15 ilustracyami. 
- Katalog zbiorów.... we Lwowie. Lwów, 
uakl. autora, druk. W. Lozińskiego, 1897, 
8, str. VI, 190 i l nI. 
- Leopol ancien. Nadb. z Bulletin de 
l'Academie des sciences de Cracovie. Craco- 
vie, impr. de l'Univ. Jag., 1890, 8, str. 186 
-189. 
- Złotnictwo lwowskie w dawnych wie- 
kach, 1384-1640. Lwów staro
ytny, kartki 
z historyi sztuki i obyczajów, I. Lwów, Gu- 
brynowicz i Schmidt, druk. Wł. Lozińskie- 
go, 1889, 8, str. 109 i l nI., z rycinami 
w tekscie, kor. 4. 
- Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie 
w XVI i XVII wieku. Lwów starożytny, 
II. Tam
e, 1890, 8, str. 3 nI., 305 i l nI., 

 73 rysunkami w tekscie, kor. 18. 
- Toż. Wyd. 2gie znacznie pomno
one. 
Tam
e. 1892, t!, str. VI i 434, z 107 rycin. 
w tf'kscip, kor. 20. 
- Madonna Busowiska, nowela. Nowa 
Bibliotf'ka uniwersalna. Kraków, nakl. Spól- 
ki wydawniczt'j, druk, Czasu, 1892, 8, str. 
61 i l nI., hal. 80. 
- La l\Iadonne de Busowiska, ł1loeurs 
houtsoules, adaptation pal' mme Mar
 upriw 
Poradowska. Par\'ska Revue d('s deux mon- 
des z l wrz('śnia 1891, 8, str. 83--130. 
- Malarstwo cerJ,iewne na Rusi. Odb. 
z Kwartalnika histol'. Lwów, Gubr)nowicz 
i Schmidt, druk. Wł. ŁoziiISki'go, 1887, 8, 
str. 61, kor. 1.20. 
- Das Marienbild von Busowiska, No. 
velle, aus dem Polnischen von Hdena Maj- 
d:lńska. Berlin, S. Rosenbaum, 1899, 8, str. 
115, mr. 1. 
- (Lubicz Wł.), Oko proroka czyli Hanusz 
bystry i jego przygody, powieść z dawnych 
czasów. Bibl. Macierzy Polskiej, 5. Lwów, 
nakl. Macierzy, 1899, 8 mała, str. 456 i l 
nI., kor. 1. 
- Opowiadania Imć pana Wita Nar woja, 
rotmistrza konnej gwardyi koronnej A. D. 
1760-1767. Chicago, Gazeta Polska, 1886, 
dol. 1'25. 
- Nowe opowiadania Imć. Wita Narwoya, 
rotmistrza konm'j gwardyi koronnf'j, 1764- 
1773. Lwów, nakło Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk. Wł. Łozińskiego, Warszawa, Oe- 
bethner i Wolff, 1884, 8 mała, str. 339 i l 
nI., kor. 6, rb. 2'25. 
- Skarb Watażki, powieść z końca XVIII 
wieku. Chicago, Dyniewicz, 1880, opr, cent.75. 
- Surinkty szkalbaj, apraszimas isz pa- 
bajgos XV III am
io, perdeta isz łenkisko 
lieżuwio ant lietuwyszko. Plymouth, 1887,8. 
- Sztuka I\\owska w XVI i XVII w.: 


Architektura i rzt'
ba. Lwów, nakł. H. AI- 
tenberga, druk. Wł. LozinBkiego, 1898, 8 
większa, str. III i 228, z 103 r,ycinami w Leks- 
cie, kor. 14'40. 
Wyd. wznowione 1901, kor. lS. 
- Ob. Chłędowska Stef. (1885); Goszczyń- 
ski Sewt'r,\'n (Dve menice 1880); ł..epkowski 
K. (Petychorzec). 
ŁUBA Jan. Anegdoty z 
,ycia Adama ;\Ji- 
ckiewicza. Portret PO(.ty; Z dziecinnych lat j 
Szkoła i uniwersytet; Piel'wsza miłość; Przy- 
ja
ń poety; 
artobliwość Mickiewicza; Ewu- 
nia; Skromność wieszcza; Szósty zmysł; 
Improwizacya; 
na; Miłość rodzicielska; 
Między życipm i śm\('rcią; Stosunki mate. 
ryalne. Zebrał i ułożył ... Warszawa, nakl. 
T. H. Nasierowsldpg-o, J. Fischer, druk. P. 
Lask:lUera i W. Babickiego, 1898, 16, str. 
XII, 155 i l ni., opr. kop. 60. 
- Ob. Stankiewicz A. (1885). 
ŁUBA Jan Faustyn. Ob. {{raushar Al. (Samo- 
zwaniec). 
Łubieiłscy. Ob. Sobańska R. (pamiętnik 
1851). 
ŁUBIEŃSKA Paulina. Ob. Woliilski Wład. 
ks. (Mowa 1883). 
ŁUBIEŃSKł Bernard ks. Apostoł Warszawy 
czyli 
ywot bł. Klemt'nsa !\Iaryi Hofbaułlra, 
wikareg-o genl'l'allll'go Zg"romadzenia Re- 
demptorystów, napisał .... czl onek tego
 
Zg-romadzenia. Mościska, nakło 00. Redem- 
ptorystów, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. PilIera i Sp. wc L\\owie, 1889, 8, str. 
2 nI. i 257, z 1') ciną, kol'. 2'40. 
- Matka Boska nieustającej pomocy, pod- 
rljczllik uło
ony dla bractwa N, M. P. Nie- 
ustającej pomocy i św. Alfonsa, założonego 
w kościele 00. Redemptorystów w Mości- 
skach, Kraków, nakło 00. R('demptorystów 
w Mosciskach, druk. W. L, Anczyca i Sp., 
1891, 16, str. 438, z ryciną, hal. 50. 
- Rozwój Zgromadzt'lIia Redf'mptorystów. 
Odb. z 
) wota bł. Klemt'nsa Hofbauera, 
Lwów, druk. PiIl('ra i Sp., 1889, 8, str. 9. 
- Wszystko z Bogiem i dla Boga przez 
Maryą, pamiątka rekolekc,yj o
prawionych 
r. 1889, drukowana jako r(:kopIS. Przemyśl, 
druk. S. F. Piątkiewicza, 1890, 32, str. 238 
i 2 nI. 
- Żywot bł. brata Gerarda Majella ze 
zgromadzenia 00. Redemptorystów. Kraków, 
nakł. Spółki wydaw,. druk. Czasu, 1893, 8 
mała, str. 430, z ryciną, kor, 2'40. 
- Ob. Z Alkantary Piotr św. (Pokój du- 
szy); Saint Om er (Nowenna). 
ŁUBIENSKł Bogusław. Z ubit'głych dni. Ko- 
legom sejmowym. Poznaii, druk. J. I. Kra- 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1881, 8, 2 k. 
str. 51. 
ŁUBlENSKI Felix hr. Pamiętnik .... ministra
>>>
ł,UR1ENSKT - ł,UCZA KOWSKTJ 


R5 


spmwiedliwości, skrt'ślił i opmcował Wł. 
Chometo\\ ski. "'"d. 2. WarszawR, nakl. Kt.o- 
niki rÓdzinnt'j,' Gf'bethner i W olf, d ru\;. , No. 
skowsldpgo, 18!łO, 8 mała, str. HI9 i III, 
kop. 75. 
ŁUBIEŃSKI Henryk. Ob. LubipilSki Tomasz; 
Plewako Gustaw (1887). 
ŁUBIEŃSKI Józef. Nabożt'ńBtwo k-atolickit' 
na wszystkif' nh'dziele, święta uroczYl!tp i 
kOBcidne. Wyd. 4. Kraków, lIakl. dm W. 
MilJ;:owskif'go, druk Związkowa, 181;2, Hi 
mala, str. 423 i XXII. 
- Toż, oraz modlitwy po więkBzPj częBci 
z PilIma' tw. i Ojców Kościoła "'.' jqtl', na 
większ;! chwal(j Boga i dla dog'odnoBci wier- 
nych. Wyd, 7. \VarSZI1WR, druk. St. Nif'mil'l'Y 
synów, 1899, 16, str. :.117 i XIX. rb. 1. 
ŁUBIEŃSKI J6zef inż. Fizyka, wyklRd po 
pul:!rny dla uez:j.cPj się cZf'ladzi. Bibl. rze- 
mieBlnicza, lH. Warsza\\a, nald. Gazl'ty 
rZt'wieślniczej, E. Koliiiski, druk. Zawiszew- 
Bkiego, 18R7: 8 mała, Btr. 315 i l nI. rb. 
1'20. 
- Glin, Aluminium, studyum tt'chuolog-I- 
CZI\t., na podstawie nHjnowBzych żródpl opl'a- 
cował.... Otlb. z XXI Rocznik:! Towarzv- 
stwa przyj. nauk pozn. Poznań, druk. Dzien- 
nikl1 pozn., U:!95, 8, str. 53. 
- l\Ipch:mika, W) kład popularny, tom I: 
Mechanika teoretyczna. Warszawa, nald. 
Gazety rzcmit'ślniczej, druk. Zawiszp" skie- 
g'o, 1888, 8 wit;kBza, Btr. 534, z 1'.' cinami 
w tekscif', rb. 3.60. 
- Przf'mYBł roi n) : 1. Technologia nwcha- 
niczna przt'myslu wlt'jskieg-o, tom l. Wal'- 
szawa, wydawnictwo Rolnika i hodo" c,\', 
Gpbethner i Wolff, druk. WI. Szulca i Sp., 
1891, 8, str. 612, III i III, rb. 1. 
- Toż, t. II. A. Technolog.ia ml'chaniczna 
przemysłu wiejskif'g'o; B. Plody śwl:!ta lw- 
palnt'g'o; C. Plody iiwiata zwierzęcego. Tam- 
że, U:!92, 8, str. 520, rb. 2. 
Łubieński Konstanty Ireneusz Pomian hr., bi- 
skup sf'jneński, nlipisał ....... Kl'8ków, nakl. 
kB. J, Ścieborskipgo, Spólka w.vd., dl'Uk, W. 
L, Anczyca i Sp., 1898, 8, str. iM, z 2 port- 
retami, kor. 5. 
ŁUBIEŃSKI Roger hr. Z Ameryki. Warsza- 
wa-Krlików, Gebethner i Wolff, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1900, 8 mała, Bk 175, 
kop. 80, kor. 2. 
- Generał TomRsz Pomian hr. ł
ubipń- 
Bki, t. I-II. T:unżl', 1899, 8, Stl'. 544, z 4 
rycinami, i 539, z 4 rycinami, rb. 4, kor. 
10'4u. 
- O powołaniu zakonnem podług nauki 
drów Tomasza i Alfonsa, z dodatkit'm sze- 
reg-u modlitw dla osób mających powołanie 
do życili zakonnego, tłómaczył z angielskie- 
g'o.... Kraków, nakło Spólki wydawniczej, 


druk. C'zasu, 18!ł3, 8 mała, Btr. 1 ni. 68, 
hal. 40. 
- Przesilenir. Rzt'szów, skI. gł. i druk. 
E. J', Arvaya, 1885, 8, str. 154, kor. 2. 
(ŁUBIEŃSKI Tad.). Odpowit'dt ze strony 
administratora k:mtoryi Xcia Tadeusza Lu- 
bieilskiego, tudzil'ż Jana i Salomei Librow- 
skich przl'ciwko Józt'fowi hr. SzembtOkowi, 
fol. (druk, z 19 w,). 
ŁUBIEŃSKI Tadeusz hr. Z życia. Kraków, 
nald. tlm WI. ;\liIkowskit,g'o, dl'Uk. J. H. 
Łakociilsldf'go, 1900, 16 mała, sir, 92, kor. 
l'fiO. 
ŁUBIEŃSKI Tomasz Wenłworth. Ht'DI'vk ł,u- 
bipilski i jeg"o bradll, wspomnienia rodzinne, 
odnoszact' sie do historyi Królt'stwa Polskie- 
g'o i B
nku Polęldf'g"o.' K rnków, G. Gebeth- 
ner i Sp., dm/;:. W. L, Anczym i Sp., 1886, 
8 mała, stl'. 286 i 1 111., kor. 3. 
- Kwestya Polska w Rosyi, list otwarty 
do rosyjskich public) stów, tłum. z rosyj- 
skif'g'o. Kraków, Spółka wydaw., druk. Cza- 
su, 189H, 8, Stl'. 105 i 1 nI., kOI'. 1. 
ŁUBIEŃSKł Tomasz (Pomian), Inst) tut rol- 
niczy pl'zy Wydziale filozoficznym jednego 
z Uniwersytctów galicyjBkich. Rzeszów, nakl. 
autora, skI. gł. i druk. E. F. Arvaya, 1884, 
8, Btr. 40. 
Łubin. Ob. Dobl'ski M.; Dobrzauski Edm.; 
Gal{'c1.i WI. (O kiszollce); Gawarceki Z.; 
LuniewBki T
 li,; Nicszrzotta B, Choroba); 
Seclin
 L. (Ot.I
.rot'ycz:nic 1884); Stl'7.elecki 
A. (18915); Wroilsl.i i Slaliki (1885
 
Łuck. Ob. Haranowicz Leon (O instytucie 
182!)j Pi('rirnit'sienie iz Moskwy (Gorod 
1894) 
ŁUCKI Jan. Systl'matyczne zestawienie naj- 
ważnil'jsz
 ch przf'pisów z ustawy o organi- 
zacyi sądów z dnia 27 listopada 1896 L. 217 
Dz. p. p., i nowl'go rrgul:uninu B:j.(lowego, 
rozp. mini!t. z 5 maja 1897 L. 112 i 113 Dz. 
p. p" w dzialr manipulac)'i sądowej i dorę- 
CZt'il, ułożył dla użytku pf'l'sonalu kancela-. 
ryjlJl'go .... e. k. radca sądu kmjowego i BIJ- 
dzia powiatowy w Starym Sączu Sącz 
nakl. autor.", druk Związkowa w Krakowie, 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1897, t; ma- 
ła, Btl'. 184, kol'. 2. 
ŁUCKI Teofil. PI'aktJczne wskazówki o Bia- 
niu i uprawie jarz) n. Nakl. składu nliBion 
T. Lucki{'p;o we Lwowit'. Dl'uk. A. J. O. Ro- 
gosza, 1A78, 8, l tyto str. II i 35. 
ŁUCYK Jeronim I. Pamiatv 
Iarkiana Ru- 
słana Szaszkewycza, najszczyrszoho syna 
Rusy, w piat'dl'siat'litnu pamiatku jeho 
smerty. Bereżany, 1893, Hi, str. 20, hal. 10. 
ŁUClAKOWSKIJ Konsl. prof. Ruska czytan- 
ka dla perszoi klllsy szkli serednych. Lwów, 
nakł. fondu krajewoho, 1892, 8, str. XIV, 1 
nI. i 284, opr. kor. 2'40. 


J
>>>
86 


ł.UCZAKOWSKIJ - ŁUh.ASZI:WSKI 


Die deutsche Sprache an dpn Mittel- 
schuh'n Galizil'ns. Lemberg', J. Milikowsld 
(P, Starzyk), lł!&J, 8, str. 54, kor. 1'60. 
- Ob. Nestor (Chronicon 1891); Spraw. 
dyr. gimn. akad. we Lwowie), 
ŁUCZKIEWICZ A. O naucf' jf'zvków w szko- 
łach ludow, ch i śrt'dnich. Ótib. ZP Szkolv 
Lwów, nak-ł. autora, starauil'lli Tow. pedag':, 
druk. I Zwi
zkowa, 1881, 8, str. 17. 
ŁUCZKIEWICZ H, dr. prof. Wykład popular- 
ny o blt'dnicy, na u
ytek publiczności niplp- 
karsldf'j prz.\"stępnie oprllcował ..., W:nlawn. 
E. Orzeszkowej i Sp" XIX. Wilno, druk. J. 
B1ulllowicZII, 188:!, ł!, str. ł!4, kop. 60. 
- Wykład popularny o ChOl'obip skrofu- 
licznej czyli rzecz o przypadłościach tej 
choroby, jpj przyczynach i sposobach ochra- 
niauia od niPj dzieci, przystępnie opracował 
.... Wyd. wznowioDł'. \Varilzawa, nakl. 'luto- 
m, Gebethnl'r i Wolff, druk. S. Nipmier), 
l8łj5, 8, str. 1 nI., III i 174, kop. 60. 
- Ob. CelB A. Korn.; Haf'SI'r II. (HiBto- 
rya medycvny); Hippokrates; Lieb('rmcister, 
Lebert (Ribl. umiej. lek ar, 1875). 
ŁUCZYCKI Z. ks. Album opiBowo-obrazowy 
emigracyi polskipj w Ameryce, zesz
't J. 
J\lanitowoc 'Vis., druk. pism Dzwon i Gość, 
lH93, 4 podlużna, str. 56, z 26 rycinami. 
- Krótki!' przygotowanie do spowiedzi 
i Komunii 8W. Kraków, nakl. autom, d l'll I.. 
W. L. Anczyca i Sp., lł!98 , 16, str. 20, 
hal. 20. 
Łuczywem oświetlanie. Ob. Sy I wf'Btrowicz 
Mit'cz. DO\\ ojno (Wiadomość 1890). 
Łuk paraboliczny. Ob. TIoullie :\rllx. (Ozna- 
cZl'uic :lIIalit.vczuc linii l8H3). 
ŁUKASIEWICZ Greg. Das Bel'f'ehnpn und 
ScllIll'ideu der Gewinde, ein praktisches 
Hi1fobuch fUr den Eisen- unII Mt'talltlrdll'r. 
Wl'imar, B, F. Voigt, 18!)I, H, Btr. VlIł i H6, 
z IIi rycinami, mr. 2'50. 
- Toż. 2tl' Aun. Tmnżt', 1897,8, str. YIII 
i 92, z 20 Q'dnami, 1111'. 2'50. 
ŁUKASIEWICZ Jos. Zm' K.'nntnbs ul'r Tu- 
bprculoSf' deH weiblich.'n Ol'nital-A pparatPB. 
łnauguraldi8st'rtution. DOl'pat, Karow, 1ł!ł!I, 
8, str. 35 i 2 tablil'e, Illr. 1. 
ŁUKASIEWICZ Władysław dr. FoIliculitis 
t'xulcerans, cim' bislu'r nicht bl'schriebent' 
Hautaffpction. Beitrilg-I' zur Dermatolog-if' 
und Syphilis, II. Wien, W. llraumii1kr, 
1891, 8. 
ŁUKASIEWICZ Włodzimierz dr. prof. O zwi:!z. 
ku del'Illutolog-ii z Illf'dyc.\ lIą, wyklad wBtę- 
pny. Odh. z Przeg-l
du lek. KrahólV, druk. 
lJniw. Jag"., 1898, H, str. 15. 
ŁUKASZ św. Ewangelia Jpzusa Chrystusa. 
Poznaii, nakło Bihlioteki kórnicl.iej, J. K. 
Żupanski, dm!... KurYI'r:t pozn., 1H92, ]6, 
str, 146, ft'n. 50. 


ŁUKASZEWICZ M. W. ks. Kazania na wszyst- 
kie nit'dzit'le i 8wi
ta calpg"o roku, Berya II, 
t. I-V. Poznań, J. Leitg"('bpr, druk. J. J. 
Kral!z('wskipg-o, (dl'. W. Łebiński), lł!ł!1-83, 
8, str. 254 + 372 + 33(; + 264 + 604, mr. 18. 
- Sarmacya-Lehi:I-Polslw, trójlistek sło- 
wiailski, obrazki z Btamż).tnyeh dziejów 
trójilllienneg-o a trójjt'dneg"o narodu polBkie- 
g'o, przl'z .... proboszcza żerko,\skiego, człon- 
ka Towarz.,stwa przyjaciół nauk pozn. Po- 
znaiI, nakl. autora, A. Cybulski, .druk. Ku- 
ryer:t pOZIl., 1890, 8, str. 4 nI. i 180, mr. 2. 
- Staroż,) tne Slowian ludy i ich odwie- 
cznl' siedliska, wedlug' git'og-mfii Klaudyu- 
sza Ptolomeusza. Poznań, skI. gł, i druk. 
J. Ldtgebra, 1894. 8, str. 19:") i 2 nI., mr. 
1'20. 
- Strażnica Ostrów i miasto 
erków, 
obrazek z dzit'jów przeszłości naszej. Po- 
znaiI, nakl. autom, A. Cybulski, druk. Ku- 
rYt'ra pOZ11., 1891, 8, Btr. VII, 350 i 2 nI., 
mI'. 4. 
-- Ob. Mela Pomponiusz (Chorografia 
1893). 
ŁUKASZEWSKI Julian dr. Opieka nad obłą- 
kan., mi, nIllit-szczl'nie i pieh:g-now:ml(', przez 
... dyrl'ktora publiczneg-o zakłlidu dla obl
- 
kanych w JaBach. Odb. z Biblioteki polskil'j 
w Humunii. Lwów, nakło autora, druk. W. 
l\Ianieckit'go, G. GelJt'thner i Sp. w Krako- 
wie, 1891, 16, str. 50, 1.01'. 1. 
- Ostateczne spr:lwozdanie z funduszu 
zl'bt"anego na szkolę polską w Jassach. 
Lwów, druk. W. ]\[anieckit'g'o, 18H6, folio, 
1 l. arta. 
- Ob. Ch lapowsk i Fmnc. dr. (1892); Po- 
lacy w HUlllunii (1893). 
ŁUKASZEWSKI Xawery F. A. E. i MOSBACH 
August. Polsko. niemiecki nil'miecko-polski sło- 
wnik Ideszonkow
 do szkolnego i podn;cznego 
użycia podlug' najlepsz)'ch źródeł opracowa- 
ny przl'z .... ZuppIniI' przerobion,\ przl'Z dra 
Aug'usta l\Iosbadm. Bl'rlin, nakl. B. Bt'hra, 
181ł!, ł!, 4 k. nI., foru.. 1190 + 2 tyto i form 
90R 
- Polnisch-deutsches und deutsch-polni- 
sches l'ascht'n- \VoI.tel'bueh, zum Schul- ulld 
Hawlgebrauch nach den bt'"ten HiiHsquel. 
len bcarbeitl't, vollstllndig- umgearbf'itet von 
Dr. Aug-. l\Iosbach, 2 Th('i1l' in 1 B:lllde. 
Berlin, Behr, 18Hl, 12, str. VIIr, 1190 i 910 
szpalt, mr. 4'50. 
- Toź, vollst:lndlg- umgellrbeitet von 
Dl'. Aug'. Mosbach. 'l'am, żt' l Hł!5, 12, str. 
VIII, szplilt 1190 i 910, mr. 4'50. 
- Polsko- nil'miecki i nil'llIil'cko-polski 
słownik kil'szonkowy, zupełnie przl'robiony 
pnwz dm Aug-. i\losbacha. Berlin, B. Bl'hr 
(K Bock), 1ł;H6, 16, str. 907 i 1 ul., mr. 4'50. 
- Polsko-niemi('cki i uiemif'cko-polski 
Blownik ki('Hzonkowy do szkolnego i po.lrę-
>>>
UJKASZKIEWWZ - ł,lJKOWSKI 


łj7 


cznego użycia. 2 cześci wltomif'. W\'d, 
nowe. Tamf.!', 1897, '8, szpalt 1108 i 908, 
mr. 4'50. 
ŁUKASZKIEWICZ Julian Antoni ks. Dzwonv 
w Krośnil'. Obraz!'k z ż,\'eia. MiejBc!' Phi- 
stowt', na kI. Zahładu w,\.chowawcz"Ko, drul,;, 
'V. Ll'lIika w Krośnie, Spólka wyd. w Kra- 
kowie, 1900, 8 mała, str. 247, 1 ryc., hal. ł:!0. 
_ W\I.lki kalendarz powiPBciowy dla na- 
rodu polf!kieg-o na r. p. lH97. 'Vintf't'bf'rg, 
lIakł. J. Steinbrennera, Rzf'szów, J. A. Pt'- 
lur (H. Cllf'rny), NiB.'!., F. Huch, 4, str. l2ł:!, 
z rycinami i op;łoszf'niami, hal. 90. 
- 'V krzyżu zbawieni!', książka do na- 
bożf'ilstwa dla katolikow, \VinlprLf'rg-, IIIlkl. 
i druk. Stuinbrenf'ra, 1891, 32, str. 497 i XV, 
z ryciną kolor. 
- Zlota ksi1!żha polskipj dzit'wky. Kra- 
ków-Przf'myśl, druk. S. F. Piąt.kif'wicza, S. 
A. KrzyżllIowski w Kr.okowie, lł:!95, 8 ma- 
ła, str. 11-19 i 2 nI., opr. kor. 2.50. 
- Nabożeństwo żolnierza, ksiażka do mo. 
dlenia dla uż,\.tku żolniprzy, str;lźy skarbo- 
wej, żandarmeryi i t. d. Biala, nakl. Ku- 
haczki i Lang-a, dmk. A. Ml1dlera, 1892, 32, 
Btr. V, 23H i Vlll, z ryeiną. 
- Ofiara intr\'gi cioci. Obrazek z życia 
offic,\alistów w Galicyi. Nowela. Bibl. tanich 
hsi1!źcez{'k 14 a. Cit'Bzyn, nakl. H. Feitzin- 
g-era, druk. Edw. I.'t'itzingcra, b, r. (1888), 
ł:!, str. 62-, hal. 40. 
- Prze", odnik po Wlosz!'ch ze szc.lt'g-ól- 
nt'm uwzględnienif'm Rzymu. Kraków, na kI. 
hs. J. Sit'dleckif'go, G. Gebethner i Sp.. 
druk. Alex. Slomskieg-o, IS97, 8, str. 230 z 2 
mapami, opr. kor. 2. 
- L Rabin cudotwórca, nowt'la; II. Pra- 
ktyczni i niepmktyczni, obraz!:k z życia 
1..olonistów. Bibl. tanich ksiat. 14 b. Cie- 
szyn, druk. H. Feitzingera, b. r. (18117), ł:!, 
str. 55, hal. 40. 
- U stóp krz.\"Ża, najlt'psza ksiażka do 
modlenia. Kraków, opr. kor. 1. . 
- Szczęście tylko w ojczyźnie, powipśc. 
Wyd. Macierzy polsld{'j, 59. Lwó\\, nahl. 
l\Iacierz.', druh. W. L. Ancz."ca i Sp. w Kra- 
kowif', 1893, 8 mała, str, 107, hilL 40. 
- Szczęście na wsi, powieśi'. Odb. z Ka- 
tolika, l!-lł:!q, 16, str. 312. 
- Stesti na vsl, povidka. Prelo
il Vojt
ch 
Pakosta. Zabavy vecerni, 77. V Praze, lłj92, 
ł:!, str. 260. 
- Ob. Kncipp Sebastyan. 
ŁUKASZKIEWICZ Jul. Ant. i KOZDRAS Fran- 
ciszek. Kochaj swój obrzadek! Obrazek z ży- 
cia ludu we wschodniej 'Ualicyi, nupisał 'J. 
A. Łukaszkiewicz. Krz,\ źac., i ich nast
pcy. 
N.apisal Kozdraś. BibI. tanich książeczek, 15. 
Cieszyn, nakl. i druk. H. Feitzing'era, b. r., 
Jol, str. 60, hal. 40. 


Łuki. Ob. Rpgiec L. (W,\-tyczanle 1895); 
UderBki E. (przechodowe lł:!ł:!l). 
ŁUKICZ Wasyl. Uhoril1..a RuI, jt'ji rozwij 
i tt'pt'riszn."j stan. L", ów, druk. im. Szpwczen- 
ha, 1887, ł:!, str. 30, hal. 30 
ŁUKICZ i SEMIHYNOWSKIJ. Ruskij prawo. 
tar domow."j abo kożdomu pr.' stupnc poja- 
sncnif', w jal,ij sposib Iwżrlyj pry hramo- 
tach prawlI)ch wsiakoho roda sam zaBtupa- 
tyś i potribn.' i pyśma, jak pOIlania, prośby 
i t. d. i t. ci b.,z pomoczy mlwokata z po- 
wnoju Sj loju prawnoju sporjHdżaty możt', 
ułoży 1.'- .... tom I: Zakoli cywilnyj, wraz 
z dotycznymy dopowneniam,\", pojasncllia- 
my i bolszc jah 200 riżnoroclnymy wzorca- 
my ta pr.vhladamy. Lwów, druk. im. Szt'w- 
czenka, 18H5, 8, sil'. 432 i XV I, kor. ł:!. 
(ŁUKIEWICZ Jan). Wspomnienie na czpśi: 
fundacyi Jana ł
uldewicza na d, 24 cZl'rwca 
1853. Lwów, druk. 111. F. Port'mby, 1853, 8. 
str. nI. 4. 
Łuknicka parafia. Ob. Brensztein M. E. 
(CmentarzYBI,o). 
ŁUKOMSKI. De omni re scibili. de toutc 
chosp cOllnaisablt', pOUl' It's ad\,prBaires de 
I'enseig'nł'ml'nt cl:lssi'lue, rMh'xions de 1'1'1'- 
mite Iksll1ohul. Paris, H. .Jouvt' impriU1eur- 
Mitl'UI", lH95. 8, str. 640 i 1 III. 
ŁUKOMSKI Jan. Wypisy polskil'. cz. wst
- 
pna. W)d. 17. Warszawa, 1892, kop. 65. 
- To:!. Wyd. 19. Warszawa, lł:!99, 8, str. 
IV, 200 i 64, kop. 66. 
- W.\"plsy polskie. Czt.:Ść I, albo średnia. 
W
'd. 10. Warszawa, 1889, kop. 65, 
- To:i;. Wyci. 12. 'Varszawa, Gebethller 
i Wolff, 1899, 8, str. IV, 252, kop. 65. 
- Toż. Cz. II. wyższa. Wyd. 5. Tamże, 
1890, 8, str. III, 256, kop. 65. 
ŁUKOMSKI Józef. KI'ótki zarvs historvi le- 
śnictwa w W. Ks. Poznan s idell1. Lwów, 
druk, Polska, Warszawa, Gebethn{'r i \Volff, 
1900, 8, str. 29, kop. 30. 
ŁUKOWICZ Mieczysław, Dt'ldinacya i kon- 
jugacya w dziele M. Hpja Apocalypsis. Odb. 
z t. V Sprawozdan KomiB\"i jł.,zyko\\ej. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1889, 8, 'str. 71. 
Łukówiec mazowiecki. Ob. Ulanowska Std. 
(Materyuły etnogT. l8ł:!4) 
Łukowiec (w pow. garwolinskim). Ob. GI'ze- 
gOl'ze\\ icz W. (1899). 
ŁUKOWSKI C. T. Dziesi
ciol'o przykazali 
bożych w powiastkach ku nauce i rozl'."WCt. 
ludu. Warszawa, Fr. Czerwiiiski, lł:!86, 16, 
str. 126, kop. 20. 
ŁUKOWSKI Jan ks. dr. Arl:hiwum Trzeme- 
szenskie. Odb. z t. XI Roczników Towarz\"- 
stwa przyj. nauk. pozn. I'oznail, nakło To- 
warzystwa, druk. N. Kamit'ilskiego i Sp.. 
lł:!ł:!I, ł:!, str. 113 i 1 nI., mr. 1. 


.J
>>>
88 


ŁUKOWSKI - ł.UNIEWSKI 


- Belt'hrung und Gebete fiir das Jubi- 
lll.um des Jahres 1886, zum Gebl'auch der 
Glllubi"en der Erzdiocf'se Gnes('n- Poscn, 
ilbersetzt von Hildebrand, Prll.bendar ill Po- 
sen. Posen, Druckerei des Kuryer poznań. 
sld, 1886, 8 mała, str. 56, fen. 20. 
- Czytania i modlitwy jubileuszowe na 
rok pański 1881 dla archidyecezyi gnieżnit'ń- 
skiPj i poznaiIski('j, ulożył i zebrał .... Po- 
znań, nakl. Tytusa Daszkiewicza, druk. J. 
1. Kraszewskiego (dr. W. Lebiński), 1881,8, 
k. 2, str. 76, 'en, 20. 
- Instrukcya w sprawie dyspens malżcti- 
skich ogłoszona przez św. Kongregacyą de 
propaganda fide. Objaśnił.... Odb. z Prz
- 
głądu kościelnt'go. Poznań, n:\kl. redakcYl, 
dl'Uk. J, Leitgebra, 1880. 8, str, 31, 
- Rzekomy kodex BW. Wojciecha I tak 
zwane Dekretały Pseudoizydora, szkic bi- 
bliograficzny. Odb z t. XI Roczników To. 
warzvstwa przyj. nauk pozn. Poznań, nakło 
Towarz) stwa, druk. N. Kam
eńskiego i Sp.. 
1881, 8, str. 27, fen. 50. 
- Kolenda dła sług na r. p. 1896, zawiera 
piekne przykłady, rady i wskazówki. Tar- 
nó\v, nakl. autora, K. Raschlm, druk. J. Styr- 
ny, 1896, 16, str. 32, hal. 10. 
- Lel(8rstwo przeciw pijliństwu z ró- 
żnych autorów zebrane. Gniezno, nakJ. Stra- 
żv św. Wojciecha. Poznań, Ksi
garuia św. 
Wojciecha, druk. Kuryera poznańskiego 
1885, 16, str. 32, ft'n. 10. 
- Podarek ślubny czyli rady przed ślu- 
bem dla nowożeńców, rady po ślubie dla 
małżonków, z przykładami i modlitwami. 
Gniezno, nakł. Straży św. Wojciecha, Po- 
znań, nakl. druk. Kuryera poznańskiego, 
1886, 16, str. 5 nI., 204 i 4 nI., z r.yciną, 
fen. 60, opr. mr. l. 
- Procedura sadowo-kościelna podług no- 
wej instrukcyl !iw. Kong'l'eg'ac) i biskupów 
i zakonników. Odb. z Wiadomości kościd. 
nvch. Lwów, nakl. redakeyi Wiad. koliciel., 
druk. Ludowa, 1881, 8, str. 24. 
- Uwagi nad Laskiego Liber bent'ficio- 
rum. Odb. z Liber beneficiorum. Gniezno, 
nakl. i druk. J. B. Langk
o, 1881, 4, str. 
LXXXVlII, mr. 2. 
- Wskazówki i modlitwy jubileuszowe 
na r. p. 1886 dla archidyect'zyi g'nil'żnit'iI- 
skit'j i poznańsldej. Gniezno, nakl. Straży 
BW. Wojciecha, druk. Kuryera poznańskie- 
go, 1886, 8 mała, str. XVI i 48, fen. 20. 
- Toż. Wyd. 3cie poprawione. Tlimże, 
1886, 8, str. XVI i 48, z rycinami w tekB., 
ft'n. 20. 
- Zy
ot Pana i Zbawicit'la naszego Je- 
ZUHa ChrystuHa j Boga Rodzicy ,Dziewicy 
Maryi podlug książki Marcina Kocllt
ma i 
Busingera wydał.... Gniezno i Królewska 
Huta, rb. 6. 


- Ob. Hińcza M. (Krół); Rochem Marcin 
(Wykład); Wysocki Szym. (Głosy 1883). 
ŁUKOWSKI M. Pankracy i Onufry czyli wy- 
kład katechizmu rz. kat., wierszem. Bytom, 
druk. Katolika, 1891, 16, str. 58. 
- Ełt'ment:\1"llY przewodnik gr
matł'czny, 
zawi('rający najważniejsze prawl
la J«:Jzyka 
polskiego do użytku w sz
ole 
 w do
u, 
populamie opracował ..... dZIał I I II. Gme- 
zno, nakJ. i druk J. B. Langiego, 1886, 8, 
str. 1 nI., 58 i 2 nI. + 30 i l nI., mr. 1. 
lUNlEWSKI Jan Aleksander inż. Zasady sa- 
moistn('u'o ruchu istot żvjacvch, zastoBOw:\ne 
do latal
ia w powietrzu 'i pływania śród w.o- 
dv. Lwów, nakl. autom w braku poparcm, 
d
'uk. W. l\Ianieckiego, 1886, 8, str. 22 i l nI. 
ŁUNlEWSKI Slefan dr. Przypadf'k pif'rwo- 
tnej g'l'Użlicy skóry powieki i okolicy wo
ka 
łZOWE'go. Odb. z Post«:Jpu okul. Krakow, 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8, stl'. 4. 
- Znaczenie lecznicze dyoniny w olmli- 
stycznej praktyce. Odb. z Postępu okul. 
Tamże, 1901, 8, str. 14. 
- Ob. Rostafiński J. (Botanika 1891). 
lUNlEWSKI Tymoteusz, Brzegi i dolina rze- 
ki Liwca. Warszawa, 1881. 
- Cmentarzysko starożytne w Łuskach 
i Grodzisku w. gubprnii l;iedleckiej w pow. 
sokołowskim. Odb. z Iłl t, Pami«:Jtnika fizy- 
ograf. Warszawa, druk. J. Bergera, 1883,4, 
str. 2, z r.yciną w tekscie. 
- Jak nalpży uprawiac lmrtofle? dla 
użytku gospodarzy rolnych. War!\
awa, z z:ł- 
pomogi Wł. Pepłowskiego w zawladywamu 
Kasy im. Mianowskiego, druk Gazety rol- 
niczej, Gebethner i WolU, 1899, 16, str. 57 
i l nI., opr. kop. 10. 
- Mierzwienie i uprawa ziemi u Rzy- 
mian z dzieł staroŻYtnych o rolnictwie. 
Wars
awa, 1889. .. 
- Mou'iła w Żarnówce, dalszy ciąg po- 
szuldwań. Odb. z t. II Pami
tnika fizyog'r. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 
4, str. 2 i 1 tab!. litogr. 
- Rolnictwo i hodowla zwierzljt u staro- 
żvtnych Rzymian, z dzieł Katona ct'nsora, 
Pliniusza starszego, Wirgiliusza Warron3, 
Palladyusza i Kolumelli. (Pośw. Wszechnicy 
Jau'ieliońsld('j w roku jubileuszowym, 1400 
-1900). Warszawa, nakł. Rolnika i hodowcy, 
Gebethnt'r i WolU, druk. WI. Szulca, 1900, 
8, str. 283 i 2 nI., z r) sunkami w tekscie, 
rb. 1.50. 
- Socha litewsl,a v, podlaska. Odb. z Ga- 
zety rolniczpj. Warszawa, J, Fischer, druk. 
Gazety roln, 1899, 8 mai a, str. 15, kop. 15- 
- Drobna szlachta, przyczynek do po- 
glądu na 
t
n 
konOl;ni.czny i 
otrze
y ma- 
łej własnoscl ziemskieJ w Krolestwle Pol- 


I
>>>
ŁUNlEWSKI - ŁUSZCZKIEWICZ 


89 


skiem. Odb. z Niwy. Warszawa, G. Senne- 
waid, 1892, 8, str. 66, lwp. 20. 
- Uprawa kartofli, opracowana na pod- 
stawie długolt'tnit'g'o doświadczenia. War- 
szawa, druk. Gazety rolniczej, 1899, 8, str, 
VlI, 253, 15 nI. i 11, z rysunkami w tek8cie, 
rb. 2'50. 
- Znaczenie łubinu w rolnictwie u staro- 
ż:\ tnych Rzymian, z Hlstoryi naturalnE'j K. 
Pliniusza Starszego wypisał.... War8zawa, 
druk. M. Ziemkiewicza, 18M7, 8, 8tr. 12. 
- Toż, z dzieł o rolnictwie Katona f:ltar- 
szego, Warrona, Kolumelli i Palladyu8za II, 
wypisał .... War8zawa, druk. M. Ziemkiewi- 
cza, 1888, 8 mała, 8tr. 12. 
- Starożytne żarna w Pol8ce, Odb. z Pa- 
miętnika fizyogr. Wanzawa, druk. E. Skiw- 
81dego, 1885, 8, 8tr. 8 i 4 tabl. litogr. 
ŁUNlEWSKI & BUDZYNSKI. Doświadczenia 
nad uprawą kartofli, wykonane w r. l8tj7 
w Korytnicy nad Li" cem przy pomocy St. 
Budzyńskieg'o. War8zawa, nakl. Gazety rol- 
niczt'j, druk. M. Ziemkiewicza, l8&:!, 8 mała, 
8tr. 23 i l nI., z 7 tabl., kop. 25. 
ŁUNKIEWICZ Jan Ludwik ks, Piar. Wykład 
obrzędów i religijnych zwyczajów rzymsko- 
katolickit'go Kościoła ze wzgh:dn na ich du- 
chownt' znaczenie. Wyd. 6. War8zawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. O. Zawadzkiego 
w Wilnie, 1890, 8, str. XVIII i 422, rb. 1'20. 
luski. Ob. Łuniew8ki Tym, 
ŁUSKINA Włodzimierz. Das grosse Jahr, 
ein Fr
gmpnt, aU8 dem Polnischen iibt'rsetzt 
Von Dr. Mich. Landau. Buch I: Die Krit'gs- 
erklarung. Tarnopol & Lcipzig, Liter, An- 
stalt A. Szui ze, 1895, 8, str. 39, mr. l. 
- Wielki rok, powi!':5Ć z niedalekiej przy- 
szłości, kl!ięga I: .Wypowiedzenie wojny. 
Kraków, nakl. autora, dt'uk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1892, 16, str. 155, kor. 2. 
- Toż, księga II: Wojna R08yi z Austro- 
W;grami. Lwów, nakl. autora, druk. Pol- 
sl
a, S. A. Krzyżanowski w Krakowie, 1893, 
16, str. 112, kor. 1'50. 
- Toż, k8ięg-a III: Na ziemi litewskiej, 
wystapienie Pru8. Tamże, druk. Z. Golloba, 
lH94, '16, str. 162, kor. 2. 
- Toż, księga IV: Nad Wisla, chwila 
w,\"st
!pienia Francyi. Tamże, 1894, 16, str. 
159, kor. 2. 
lUSZCZEWSKA Jadwiga (Deotyma). Branki 
w jasYI,ze tom l-III. Warszawa, nakl. i 
(huk. S. Leweutala, l8M9, 8 wi
ksza, str. 
213 i 11 + 422 i II + 448, II i l ul., z ilu- 
'tracyami E. 1\1. Andriollego, rb. 6. 
- Jast'łka królowej King'l, wedlug Deo- 
tyluy.... opowiedziała Pszczółka. Dod. do 
P?ll!kit'l-:'o ludu. Kraków, druk. W. Kornel'- 
kIego, (189U), 8 mała, str. 8. 
Panipnka z okit'nka starodawny 1'0- 


..al""" T III 


mansik. Wyd. jubileuszowe. Wanzawa, 
nakło St. Sadowskiego, druk. P. Laskauera 
i W. Babickiego, 1898. 8 mała, 8tr. 381 i 1 
ni., rb. 1'50. 
- Po181{a w pieśni: Wanda. War8zawa, 
nakło M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1887, 8, str. 286, rb. 2. 
- Polska w pieśni: Gonitwy w dolinie 
Prądnika, baśń dziejowa, przez Deotymę. 
Wilno, nakło J. ZawadzkiE'go, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 więk8za, 
stl'. 128 i 1 ni., z rycinami, karton rb. 2. 
- Polska w pieśniach: Sobieski pod Wie- 
dniem, t, I. Kraków, S. A. Krzytanow8'ki, 
druk. Związkowa, 1894, 16, str. 335, kor. 6. 
- Na rozdrożu, powieść w 2 tomach. 
Warszawa, J. Unger, 1878, 12, str. 168 + 
246, rb. 1. 
- Wybór poezyi. Księg-a l-II. War8za- 
wa, nakl. i własność Konst. Trpptego, Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 189M, 8 
mała, str. 216 + 225, rb. 280, opr. rb, 3'80. 
- Ob. Pietkiewicz A. (1900). 
lUSZCZEWSKI. Ob. Z. F. (1808). 
lUSZCZEWSKI A. Ob, Kompf A. (1900). 
(ŁUSZCZEWSKI) AntonI. Wier8ze. Zaklęcie 
i Wyznanie ofiaruje Braciom Antoui. B. m. 
i r. dl'. (Inowrocław, druk. Dziennika ku- 
jawskiego, 1900), 16 poprzeczna, 8tr. 16. 
lUSZCZKIEWICZ J6zef. Dobry chłopiec, na- 
pisał El. Jot, Kraków, nakl. Red. PrzY8zło- 
ści, druk. Związkowa, l8M4, M, str. 192. 
Brak dokończenia, którę uleglo konfiskacie. 
ŁUSZCZKIEWICZ J6zef dr. Ze szpitala po- 
wszechnego w Sokalu. Odb. z Przf'gł. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, 8tr. 11. 
ŁUSZCZKIEWICZ Marek. O bydle gór Świę- 
tokrzy8kich. Odb. z t. 34 Sprawozdań Ko- 
mi8yi fizyog'r, Akadt'mii umiej, Tamże, 1899, 
8, str. 13. 
lUSZCZKIEWICZ Władysław prof. Architekci 
zakonni w Polsce XllI W. i prace ich pozo- 
stałe. Odb. z Rocznika Akademii. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., lR90, 8 mała, 8tr. 26. 
hal. 60. 
- Architektura romańska koŚCioła św. 
Andrzeja w Krakowie, studyum na podsta- 
wie badań i zdjęĆ' na miejscu dokon:m)'ch 
w lipcu roku 1900. Nadb. ze Sprawozd. Ko- 
mi8yi histor. 8ztuki Akad. umiej., t. VII, 
Kraków, druk. Uniw. J/lg" 1900, 4 wielka, 
szpalt 38, z cynkotypami w tekscie. 
- Compte-rendu de I'excursion sclentifi- 
quI' t'xecut
e pendant I'
tb de U!91. Nadb. 
z Bulletin de l'Acad
mie de8 science8. Tam- 
że, 1893, 8, str. 217-221. 
- Do dziejów restauracyi pre8biteryum 
kościoła Panny Maryi w Krakowie. Stan 
obecny i zamierzona polichromia. Odb. 
12
>>>
90 


ŁUSZCZKIEWICZ 


z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1889, 8 ma- 
ła, str. 27. 
_ J. Dziekoński 
 Monografia kościoła pa- 
rafialnego w Bt;dkowie. Ocena dzieła. Prze- 
gląd Polski z grudnia 1
93 r" 8, str. 4. 
- L'eglise collćgiale de Saint-Martin 
II Opatów, spćcim('n dc l'art roman au XlI 
si
cle en Pologne. Nadb. z Bulletin de l'Aca- 
demie des sciences. Cracovie, impr. de l'Univ. 
Jag., 1897, 8, str. 90-92. 
- Frap,'menta rzeżbione lapicydów wło- 
skich z Zygmuntowskich czasów. Odb. z Wia- 
domośCi numizm.-archeol. Kraków, Spółka 
wyd., druk. W. L. Allczyca i Sp., 1899, 4ka 
królewska, str. 14, z rycinami, kor. 1. 
- Jan Matejko, szkic do życia mistrza. 
Odb. z Wiadomości numizm.-archeologiczn. 
Tamże, 1894, 4, str. (szpalt) 16, kor. 1'50. 
- Karta z dziejów polskiego malarstwa 
z doby poprzedzającej jego rozwój, 1765- 
1850. Odb. ze Świata. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1892, 8 mała, str. 39. 
- Kartka z dziejów rzeżbiarstwa pierw- 
szej polowy naszego wieku w Krakowie. 
Odb. z Kalendarza Czecha na r. 1896. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1896, 8 mała, str. 28, 
- Katedra włocławska i projekt pana 
Stryjeńskiego j('j rt'stauracyi. Odb. z Czaso- 
pisma techniczneg'o. Lwów, druk. I Związ- 
Iwwa, 1883, 8, str. 27 i 2 tabl. litogr. 
- Klasztor leżajski i jego dzieła sztuki, 
wrażenia z podróży. Odb. z Czasu. Kraków, 
druk. Czasu, 1895, 8 mała, str. 32. 
- Klejnoty miasta Krakowa, 24 widoków 
w chromolitografiach, podług akwarel Jul. 
Kossaka i Stan. Tondosa, z tekstem histo- 
ryczn} m prof. Wład. Luszkiewicza, oraz 
przedmową dra Maryan:I Sokolowskiego. 
Kraków, nakl. Kutrzeby & l\Iurczyńskiego, 
druk. Związkowa, WarszRwa, Gebethnt'r i 
Wolff, 1886/7, fol. król., kart 26 tekstu i 24 
tabl. chromolitogr., wopr. karton. kor. 60, 
rb, 30. 
- Kościół kolegiacki św. Marcina w Opa- 
towie, zabytek romańszczyzny XJl w. w Pol- 
sce. Odb. z t. VI Sprawozdań Komisyi do 
badania historyi sztuki w Polsct'. Kral{ów, 
llakl. Akad. umiej., Spólka w}daw" druk. 
Czasu, 1896, 4 król., str. 25, z 3 tabl. litogr. 
i 4 cynkotypami w tl'kscie, 1..01'. 3. 
- Kościół i reszty klasztoru cysterskiego 
w Koprzywnicy nad Wisłlj, przyczynek do 
dziejów romańszczyzhY w Polsce na począ- 
tku XIII wieku. Odh. z t. III Sprawozdań 
Kom. do badania historyi sztuki. Krakil\v, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885, 4 król., 
str. 26, z 7 tabl. li togI'. 
- Kościół parafialny w Żal'llowie i re- 
szty tamtejszego zamku, kartka z dziejów 
sztuki !irt'dniowiecznej. Odb. z IV t, Spra- 
wozd;lil Kom. do badania hist. sztuki. Tam- 


że, 1889, 4 królews!{a, str. 22, z 3 tablicami 
i 12 cynkotypami. 
- Kościół św. Jakuba w Sandomierzu, 
zabytek budownictwa ceglanego XIII wie- 
ku. Nadb. z t. II Sprawozdan Kom. do ba- 
dania historyi sztuki. Tamże, 1881, 4 wi
- 
ksza, str. 27-52 i 6 tablic litogr. 
- Kościół Bożf'p,'o Ciała, jeO'o dzieje i za- 
bytki. Bibl. krakowska, 5. Kraków, nakl. 
Towarzystwa miłośników historyi i zaby- 
tków m. Krakowa, druk. Czasu, 1898, 8 ma- 
ła, str. 53, z 9 rycinami, hal. 20. 
- Kościół św. Katarzyny z klasztorem 
00. Augustyanów, Bibl. krakowska, 8. Tam- 
że, 1898, 8, str, 84, z 10 ryc., hal. 40. 
- Kościółcl{ BW. Jana w Siewierzu oraz 
szczegóły kapitularza w Jędrzejo\\ie, przy- 
cZYlll'k do dziejów budownictwa XII i XJJI 
w. w Polsce. Odb. z VI t. Sprawo zda il Ko- 
misyi Akadf'mii umiej. do badania histor
'i 
sztuki w Polsce. Tamże, Spólka wyd. pol., 
1897, 4 król., str. 16, z 16 cynl,;otypami 
w tekscie, kor. 150. 
- Najstarszy Kraków, na podstawie ba- 
dania dawnej topografii. Tamżc, 1899, 4, 
str. 28, kor, 1'20. 
- Aus: Bildendt' Kunst, Galizien. Die 
osterr.-ungar. Monal'chie in Wort und Bild. 
Wien, k. k. Hof- und Staatsdruck., 4, str. 
665-720 z 22 ryc. w teks. 
- Labirynt katedry we Włocławku nad 
Wisłą. Odb. z Wiadomości numizmatyczno- 
archeol. Kraków, nakło Towarz. numizm., 
druk, W. L. Anczyca i Sp., 1898, 4, pół- 
stron 8. 
- Nauka o budowie ksztaltów zewne- 
trznych ciała ludzkiego, anatomia lut y- 
styczna, napisał i rysunkami objaśnił .... 
prof. Szkoly sztuk pi
knych. Kraków, nakło 
Szkoly, druk. Uniw. Jag., 1882, fol., str. 2 
ul., 59 i 49 tablic autografowanych, rb. 3. 
- Nauka o formach architektonicznych 
użytych w stylu starochrześciańskim, pod- 
ręcznik do wykładów w !{rakowskiej Szkole 
sztuk pięknych. Kraków, autogTafował L. 
Rausz, litogr. J. Pacanowskiego, 1883, fol., 
str. 33, z 8 tabl. figur rysunkowych, kor. 4. 
- Nauka o formach architektonicznych 
Btylu romańskiego od X do XIII wie"ku, 
z uwzględnieniem zabytków polskich, trzt'ci 
podręcznik do wykładów o stylach w kra- 
kowskiej Szkole sztuk pi
knych. Tamże, 
1883, fol., str. 43, z 16 tablicami figur ry- 
sunkowych, opr. kor. 5. 
- Nauka o formach architcktoniczm ch 
użytych we włoskim renf'sansit' w XV i XVI 
wil'lm. Podrecznik do \n-kladów w krakow- 
skit'j Szkole 8ztuk pięknych. Kraków, auto- 
grafowano staraniem uczniów i pod kierun- 
kiem \VI. Pochwalskiego, odhito w litogr.
>>>
ŁUSZCZKIEWJCZ 


91 


A. Prószyńskieg-o, 1882, fol., str. 59, 1 nI. 
i G tablic figur rysunków, kor. 4. 
- Toż, litografowany podr
cznik do wy. 
kładów w krakowskit'j Szkole 'sztuk pie- 
knych. Wyd. 2. Kraków, staraniem i naki. 
A. Gryglewskif'g-o, Spółka wydawnicza,(1894), 
4 mała, str. 140 i 16 litog-r., kor. 4'80. 
- Nowy obraz Matejki Erekcya kOBcioła 
w Iwoniczu 1226 roku. Odb. z l..'zasu. Kra- 
ków, nald. Zarządu zdrojowego w Iwoni- 
czu, druk. Czasu, 1887, 8, str. 13. 
- Obrazy szkół ct'chowych polskich XV, 
XVI i XVII wieku w Muzeum Narodowem 
w Krakowie. Odb. z Wiadomości numizm.- 
archeol. Kraków, Spólka wyd., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1896, 4, str. 28, z 3 tab/. fo- 
todruków, kor. b?O. 
- Odlewy gipsowe rZt'źb ze StrzC'lna 
w Muzeum Na rod. w Krakowie. Odb. z Wia- 
domm\ci num.-archeol. Kraków, druk. W. L. 
Auczyca i Sp., 1895, 4 większa, str. (szpalt) 
14, z ryciuami w tekscie. 
. - Dawne opactwo cysterskie w Lądzie 
I jego Brt'dniowieczne zabytki sztuki, abba- 
tia de Landa dioec. Gncsnensis, przycz
'nel{ 
do dziejów sztuki w Polsce. Odb. ze Spra- 
wozdań Komisyi do badania historyi sztuki 
w Polsce. Kraków, druk. W. L. Anczyca i 
Sp., 1887, 4 król., str. 33, z 6 tabl. litogr. 
I 12 cynkotyp. 
-. Les polychromies de la petite 
glise 
en bois de Dębno pr
s de Nowy Targ. Nadb. 
z Bulletiu de l' Acad
mie des sciences. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 221- 
224. 
-:- Polichromia drewnianego kOBcioła w D
- 
bll1e pod Nowym Targ-iem, sprawozdanie 
z wycil'czki naukowej w lecie 1891 r., cz. 
11. Otlh. z V t. Sprm\ ozdail Kom. do bada- 
nia histor. sztuki w Polilce. Kraków uakl. 
Akadcmii umiej. Spółka wydawnicza,' druk. 

zasu, 1893, 4 królewska, str. 23, z 3 tab/. 
122 cynkot.ypami w tekscie, kor. 2, kop. 90. 
- Dwa zag-ubione pomniki naszej romail- 
sZcz
 zny w Plocku i J(:drzejowie. Odb. z V 
t. Spl'awozdail Kom. do bad. histor. sztuki 
w Polsce, zesz. IV od str. 220-234. Tamże, 

1i95, 4 królewska, str. 17, z rycin. w teks" 
Ol'. t.5O, kop. 75. 
- Poradnil{ dla zajmujących sl
 utrzy- 

rwaniem i rC'stauracyą kościołów i ko- 
SCleluych sprzl:tów. Odb. z Przeg-1. kato/. 

arszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1887, 
, str. 126 i l nI., kop. 30. 
d - Przyczynek do historyi architektury 
J 

ru szlacheckieg-o w PolscE' XVI wieku: 
I'czo
, Szymbark, Drzewica. Odb. z t. VIII 
I 
mll:tuika Wydzi:łłów fiI?log. i histor.-fi- 
J ozOf . Akad. umiej. Krakow, druk. Uniw. 
t ag:-- 1.H!IO, 4 większa, str. 30, z 28 cynko- 
YP,1l11l w tl'kscic, rb. 1'35. 


- Przycz) nek do historyi architektury 
murowanych kościołów wiejskich w PolBCe 
średniowiecznej. Kraków, nakl. Akademii 
umiej., Spólka wydaw., druk. Czasu, 1899, 
4 km/., str. 24, z 38 cynkotypami w teks., 
kor. 2'40. 
.- Restauracya wnętrza presbiteryum ko- 
śCIoła Panny Maryi w Krakowie. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1889, 8 mała, 
str. 33. 
- Restes d'une maison du style renais- 
sance li. KroIIno, datant de l'ann
e 1525. 
Nadb. z BulJetin de l' Acad
mie dcs BCiences. 
Cracovie impr. de l'Univ. Jago., 1891, 8, str. 
78-1:!O. 
- Restes romans de la cathMrale de 
Płock et de l':tbbaye de J
drzejów. Nadb. 
z Bulletin dc l'Academie des sciences. Tam- 
że, 1895, 8, str. 234-231:1. 
- Reszty romanskiej architektury da- 
wnego opactwa cysterskiego w Wąchocku. 
Odb. z V t. Sprawozdań Kom. hist. sztuki 
Akademii umit'j. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Czasu, 11:192, 4 król., str. 26, z 11 cyn. 
kotypami i 8 tabł. fotolitogr., kor. 2. 
- Reszty zamku Herburta pod Dobromi- 
It'IJ1, stud
'um architektoniczne. Odb. ze 
Sprawozdań Komis. do bad. histor. sztuki 
w Polsce. Tamże, 1893, 4 król., str. 14, z ry- 
cinami w tel{s., hal. 60. 
- Roboty w kOBciele P. !\faryi w r. 1889. 
Odb. z Kalendarza Czecha na r. 1890. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1889, 8 mała, str. 23 
i 1 nI. 
- Toż, w r. 11:191. Odb. z Kalendarza 
Czecha na r. 1892. Tamże, lH92, 8 mała, str. 
21 i l nI. 
- Huina bohojawh'ilSkif'j cerkwi w zam- 
ku ostrog-skim na \\'ol\"uiu prz\"cz\"nt'k do 
tlziejów architektur
' z p
zątku 'XVI w. 
Odb. ze Sprawozd. Komisvi do badania hist. 
sztuJd, 111. KraJ,ów, nakł: Akademii umiej., 
drul.. W. L. Anczyca i Sp., 1886, 4 królew- 
ska, str. 26, z 13 drzeworytami. 
- Les ruiuC's du chilteau de Herburt 
pres tle Dobromil. Nadb. z Bulletin de l'Aca- 
d
mie des scieuces. C'racovit', jmpr. de I'Univ. 
Jag., 1893, 8, iltr. 212-214. 
- Kilka słów w sprawie tablicy pamią- 
t!wwej 2OO-letniej rocznicy odsieczy Wie- 
dnia, pomieszczonej na kOl\ciele N. P. Maryi 
w Krakowie. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1883, 8 mała, str. 12. 
- Sprawozdanie z wycieczki naukowej 
w lecie 1891, I. Odb. z V t. Sprawozdań 
Kom. do badania hist. sztuki w Polt;ce. 
Kraków, nakł. Akad. umiej. Spółka wydaw., 
druk. Czasu, 1892, 4 król., str. 21, z rycin. 
w teks., kor. 1'60. 
- Dwa studya nad zabytkami archite- 
ktury w Polsce: Nasze Dajdawniejsze ko
>>>
92 


ŁUSZCZKIEWICZ - ŁYSZKIEWICZ 


ścioły franciszkanBkie. 1250-1330, Dom wój- 
towski w Krośnie 1525. Odb. z t. IV Spra- 
wozdań Kom. do badania hiBtOrvi sztuki 
w PolBce. Tamże, G. Gt'bt'thner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1891, 4 królewska, str. 
51. z 6 tabl. fotolitogr. i 6 cynkotypami, 
kor. 4. 
- Sukiennice krakowskie, dzit'je gma. 
chu i jego obecnej przebudowy. BibI. kra- 
kowska, 11. Kraków, nakło Towarzystwa 
miłoBników historyi i zabytków m. Krako- 
wa, druk. Czasu, 1899, 8, str. 50, z 6 tabli- 
cami, hal. 40, 
- Turma więzienna XIII w. w Łowiczu, 
przyczynek do hiBtoryi kultury wPolscf' 
BrE'dniowiecznt'j, Odb. z WiadomoBci numizm.- 
archeol. Kraków, druk. W, L. Anczyca i Sp., 
1895, 4 większa. Btr. (szpalt) 8, z ryciną. 
- Wieś l\fog-iła przy Krakowie, jej kla- 
Bztor cYBterBki, kościółek farny I kopiec 
Wandy. Bibl. krakowska, 10. Kraków, nakło 
Towarz. miłośników historyi i zabvtków 
Krakowa, druk. Czasu, 1!j99, 8, Btr. 59, z 17 
rycinami, hal. 50. 
- Z wydt'czki z uczniami w r. 1892. 
Odb. z Wiadomości numizm.-archeol. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1895, 4. 
str. (BZpalt) 26, z rycinami w tekBcie. 
- Wykład popularny perspektywy dla 
malarzy i rysowników: część I. teoret:\'czna, 
Cli:. II. praktyczna. Kraków, wydanie Szkoły 
sztuk pięknych, (1884/5), 4, str. litog-r, 73 
i tablic 1-23, Btr. litogr. 45 i tablic 24-34, 
kor. 8. 
- Z wystawy Btarożytności z czaBów So- 
bieskiego w Sukiennicach wraż('nia i uwagi. 
Kraków, nakl. St. Cichockiego, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1883, 8 mała, str. VIII i 73, 
kor. 1'50. 
- Po zamknięciu WYBtawy sztuld pol- 
skiej. Uwagi i Bpostrzeżenia. Odb. z N. Re- 
formy, Kraków, nakl. N. Reformy, druk. 
Związkowa. 1888. 8, str. 65. 
- O znakach architektów i rzeźbiarzy na 
zabytkach w PolBce. Kraków, nakl. Towarz. 
numizm., druk. W. L, Anczyca i Sp., lł!96. 
4, półstr. 8, 
- Ob. Katalog zabytków z czasów Jana 
III.; Niedziałkowski J. (Zabytki); Solwlow- 
8ki Mar. (1893); Sprawozd. komisyi do bad. 
hilitoryi sztuki; Tarnowski St. (1900); Tom- 
kowicz Stan. (Rocznik krak. t. V). 
Łużyce. Ob. Andree R.; JelBki Wilh.; Kueh- 
Dei; Parcze\\ ski A. J. (O literaturze 1894). 
Porówn.: La..itz. 
ŁUŻYŃSKI Wasyl. Z pamiętników.... archi- 
epi!lkopa połockiego (zdał Bprawę Wołyniak). 
Poznań, nakl. i druk. h.uryera pozn., 1886, 
8, Btr. 65, fen. 20. 
- Zapiski ..... archiepiskopa połockago. 
Kazan, 1885, 8 większa, str. 312. 


..... 


ŁYSAKOWSKI Franciszek. Poprawianie błe- 
dów drukarskich. Odb. z Kalendm'za dni- 
karskil'go. Kraków, G. GE'bethner i Sp., 
druk. Ulliw. Jag'., 1901, 16; str. 8, hal. 30. 
ŁYSENKO M. Zbirnyk narodnich ukrain- 
skych piBeń, III desiatok. B. m. i r., 4, 
str. 21. 
l YSKOWSKI J. von Koschembahr dr. Die 
Th('orip der Exct'ptionen nach klaBsischem 
rómiBchcn Recht, I Band, 1 Heft: Der Be- 
griff der exceptio. Berlin, J. Guttentag, 11393, 
8, str. XXIII, 173 i 1 nI. 
- Die colleg-ia tenuiorum der RomE'r, In- 
auguraldissertation zur Erlang'Ung der Do- 
ktorwilrde beider Rechte. Berlin, PlOtz'sche 
Buchdruckerei, 188!j, 8, Btr, 46 i 1 nI. 
- O pojęciu właBności, 7..arazem jako 
przyczynek do nauki o źródłach prawa. 
Odb. z Przegl. prawa i admin. Lwów. nakl. 
autora, dl'Uk. Ludowa, 8, str. 86, k. nI. 1. 
ŁYSKOWSKI Ignacy. Gosporlarz. Wyd. no- 
we. WarBzawa, nakł. Gl'bethnera i Wolffa, 
druk. J. Cotty, 1894, 8 mała, str. 279 i V 
11[, z rysunkami w tekscie. opr. kop. 60. 
I. RolllictwOj II. Hodowanie I choroby koni, by- 
dla i owiec; III. Ogrodownlctwoj IV. P8zczelnictwo; 
V. Rozmait08cl gospodar8kie. 
- Toż. Wyd. 10te poprawione, powię- 
kszone i do wymagań tt'goczt'snych zastó- 
Bowane, opracował Bolesław Bardzki. Po- 
znań, nakl. i druk. J. Leitgebra, 1897, 8, 
str. 1 nI. i 447, z portretem Bp. autora, mr. 
1 '60, lwp. 80. 
- Trzy nauki gOBpodarskie dla włościań- 
skich gOBpodarzy. Wyd. nowe. WarBzawa, 
nakl. Gebt'thnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 
1883, 8 mała, Btr. 100, kop. 16. 
- Toż. Wyd. nowe. Tamże, druk. St. 
Niemiery, 1891, 8 mała, str. 65, kop. 15. 
- Słowa prawdy dla użytku wBzvstkich 
Btanów, przez ***. Wyd. 2g-ie J. N. "Bobro- 
wicza. L
pBk, 1846, 8, Btr. 99. 
- Ob. Bardzki BoleBław (1891); Łebinski 
W. (1887); Nationalit1łtsfrage d. poln. Be- 
volkerung (1875). 
ŁYSKOWSKI Mieczysław. O znaczeniu i po- 
trzt'bie u naB Banku rolniczpg-o, Poznan, 
druk. J. I. Kraszpwskiego (dr. W. I.ebinski), 
l8tj4, !j, Btr. 28, drukowane jako manuskrypt. 
ŁYSOGORSKI Chryzolog ks. Mowa miana 
przez .... Reformata zakonu św, Franciszka" 
kaznodzidą HełmBkiego, na pog-rzebie JW. 
JPana Szczppana z Jrzykowa Baranowskie- 
go, stolnika Parczewskieg'o, kawalera orderu 
św. Stanisława, dnia 11 miesiąca czerwca 
1801 roku w cE'rkwi R. G. we wsi Pławani- 
cach. Lublin, druk. Uprzywilejowana J. C. k. 
Mci XX Trynitarzów (1801), 8, k. nI. 9. 
l YSZKIEWICZ Maciej, Ob. PiekarBl{a (1825). 


. 


-
>>>
ł,YSZKOWSI{] - ŁZA 


93 


ŁYSZKOWSKI Maksymilian. WypiBY z piBa- 
l'ZÓW polskich, zawierające po wiekBzej czę- 
ści przedmioty rf'alne, częśc l. Warszawa, 
nakl. i druk. J. Ungra, 1883, 8 mała, Btr. 
268, 56 i 4, kop. 50. 
- Toż. Tam:!e, J. Unger, druk. WI. Szul- 
ca i Sp., 1886, 8, Btr. 268, 56 i 4, kop. 50. 


. 


- Toż. WarBzawa, druk. Fr. Czerwińskie- 
go, 1895, 8, str. 319, kop. 50. 
Łyżwiarstwo. Ob. Cal1iBtuB F. (1892); Dusza 
(zdrowa) w zdrowem ciele (1889); Rit'ger dr. 
(Kilka Błów 1876); Zaehler Juliusz (11)82). 
Łza cicha chrześcijańska. Ob. ŁaBiewicki 
Fr. (Cicha łza). 


.,.
>>>
M. Nowa fundae\'a Czarton'skich na zif'mi 
Wif'lkopolskil'j. o{lb. Z Kl1r
'pr:l pOZII. po. 
znań, dl'uk. BW. Wojcit'cha, 8, str. 7. 
M. Na przyjazd Xawerf'go Branickieg-o do 
Stambułu. Stambuł d. 4 kwil'tnia 1854. B. 
m. dr., 4, 1 k. 
Wiersz. 
M*** Monst'i;':'\1('l1r Miecislas HalIm Comte 
Ledóchowski Cardinal-Archev('que de Gne. 
st'n et Posf'n. Par 1\1*.... Bruxl'lIes H. Goe- 
maere librairf' ed., imprimeur pontif., 1875, 
8, 2 tyt. str. 370. 
M(AĆKOWSKI). Trzeci rozbiór Pol sld , 1795 
-1895, na setną roeznic(j dla ludu polskiego 
opi$ał M. Poznań, nakło i druk. W. Simona, 
1895, 8, litr. 104, z rycinami, fen, 50. 
M. 'ks. Dominikanin. Pamhjt1w z Gidel, N. 
Maryli. P. gidcIska w obrazie cudami sły. 
nącym, opisana przez 1,.8. ;\1. Domh.ikana. 
Wyd. '2. Warszawa, E. Koliiiski, druk. Lep- 
perta i Sp., 1899, 16, str. 62 i n, z r:rcinami, 
kop. 20. 
M. Vie de Bronislawa. Ob, Flambeau Cath. 
M.ua. Ob. Zielińska M. (Teatrzyk 1887). 
M. A. Słówko nad mogilą Ludwika Kon- 
dratowicza (Wład. Syrokomli). Wilno, druk. 
J. Blumowicza, 1862, k 1. 
M. A. Krakowiaki. Wyd. 6tf' pomnożont' 
i poprawione przez A. M. Bochnia, nakł. i 
druk W. Pisza, 1883, 12, str. 144. 
M. A. Na wi(jkszą chwałe Boga, książe- 
czka dla uczącej siJ młodzieły, ułożył A. M. 
Biała, nakł. i druk. R. Zamarskiego, 1883, 
:.12, str. 148 i IV. 
M. A. Kwestya finansowa, IV jaki sposób 
urządzić wycofanie i umol'?t'nip bilt'tów kre- 
,Iytowych skarbu rosyjskil'go, aby na ich 
miejsce wprowadzić w obieg- papipry kre. 
dytowe innego rodzaju, srcbmą monetl! 
spłacalne, bez obciążenia skarbu, owszem 
z powi(jkszeniem jego metalicznych zaso- 


I 
I 


M. 


bów i z:lmOŻnOScI, nie mniPj bogactwa kra- 
ju, ?apmjl'kto\\ al A. :\1. Wnrszawa, Gl'bf'th- 
nf'l' i ,,"off, druk. J. Bcrgera, 1882, H mała. 
str. 23, kop. 15. 
M. A. von. Dil' l\Iilionf'n dE's Hp1'l'n Duna- 
jcwski, von A. v. M, Wicn, Allgem. Sport- 
Zeitung, 1889, 8, str. 16. 
M. A. :\likołaj Rt'j z Nagłowic, życiorys, 
dla młodzieży skreślil:l A. M. Warszawa, 
G. Cf'ntnerszwl'r, druk, M. Lewińskil'go, 
1899, 8 m:lła, str. 28, z portretem, kop. 5. 
M. A. Ob. Niemcewicz A. (1899). 
M. A. E. & M. Variae sE'ntentiac, ordine 
alphabetico dispositap, usui tironum linguat' 
latinat'. A. E. M. et M. Vilnae, typis. J. Za- 
wadzki, 1845, 8, 2 tyt, str. 35. 
M. A. O.' Obr:Jzki z italskich wilpomnień: 
Ml'dyolan, \Vf'nf'cya, Genua, Piza, Flonn- 
cya, przez A. O. 1\1. Kmkó\\', 11:11,1. K. B:lr- 
toszewiczn, druk. A. Koziańskicgo, 1883, 
16, str, 162 i 1 nI., lwI'. 2. 
M. A. O. autorka. Pami(jci ukochanej ma",i 
1887, przez A. O. M. B. w. m. i r., 16, str. 
115. 
Poezye. \Vydanp rokll 11189. 
M. B. Mowa miana przy otwarciu CJ 
'Y Krakowil' na przywrócpnie dawnej CJ 
S. Jana pod osobnym tytułem Przesąd zwy- 
ci(jżony, na Wschodzie Krakowskim w dni:u 
Nowpgo Roku. Dnia 19o Msca 1p:o R: p. S. 
5810 przt'z B. M. tejżł\ CJ F. X. K. C. L. 
ŚtPj Martyniki w Paryżu. W drukarni Grob- 
lewskiej. 1810 roku, in 8, z tyto str. 23. 
M. B, Najnowszy obfity zbiór powinszo- 
wań wierszem i prozą na wszE'łkie okoli- 
czności, do użytku młodzieży szkolnej ze- 
brał B. ;\L Gnipzno, nakł. i druk. J. B. 
I.angt'g'o, (1899), 8 mała, str. 191 ł 1 nI., 
III r. l. 
M. E. Ob. I\licroszewska Elżb. 
M. F. Ignacy Krasicki, biskup warmiiiski,
>>>
M. F. - M. M. 


95 


I 
I 


jego bajki i inne pisma, dla młodzieży na- 
pisała F. M. 'Varszawa, G. Centnerszwer, 
druk. J. Jeżyitsldego, 1899, 8 mała, str. 38, 
z portretem, kop. 5. 
M. F. Praktyczne rachunki domowe dla 
g-ospodyń. \\'arszawa, nakl. Jana Fischera, 
4, k. nI., 28, kop. 45. 
_ Przygody Robinsona, skróciła F. M. 
dla dzieci. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 
1899, 8 mała, str. 62, z rycinami w tekscie, 
kop, 12 1 /2. 
_ Rycerz chrześcijański, skróciła F. M. 
Warszawa, Centnerszwer, 1900, kop. 15. 
- Sen Józia, z powieści Z. Urbanowskiej 
.Gucio zaczarowany., przerobiła F. M., 
kop. 15. 
- Ob. Foe D. (Robinson); Kraszewski 
(Stara baśń); Głowacki A. (Placówka). 
M".... F. B. Dem werthgescbll.tzten Herm 
Karl Kaffka, Zimmermeister, AUBBchussmann 
und Hauptmann des biirgerl. Lembergcr 
Artillerie.Korps am Tage der ihm aus allerh. 
Gnade Sr. k. k. Majestl1t verliehenen am 9 
December 1826 mitgetheilten Verdienst-Mc- 
daille zum Andenken gewidmet von l? B. 
v. M***. Lemberg, Gedruckt mit Schnay- 
der-schen Schriften, b. 1'. (1826), 4, 2 karty. 
M. F. W. S. G. N. Do Wielmożney IMĆ. 
Pani Anny z Rutkowskich Cichowski Stol- 
nikowy Owruckiey w dzień Jey Imienin 
roku 1809. B. m. dr., 8, 2 karty. 
M, Faustyna. Ob. l\Ialot H. (1895). 
M. G. Ob. Marryat (Florencya 1884). 
M. H. Co robić z naszych dziewcząt? Po 
dług B. H. Gausserona z zastosowaniem do 
warunków miejscowych opr11cował H. M. 
Warszawa, 1894, kop. 75. 
M. J. Das ehemaI. Kloster Ossiach und der 
stumme Biisser Boleslaus, von J. M. Inns- 
bruck, 1868, fen. 50. 
M. J. Pierwsza czytanka niemiecka dla 
szkół ludowych i wydziałowych, J. M, Lwów, 
nakł. i druk. K. Budweisera, 1885, 8, str. 
-17, 26 i l nI., opr. hal. 70. 
M. J. U trumny wieszcza (Mickłewicza). 
Lwów, nakl. i druk. W. Manil'ckiego, 1890, 

, str. 15. 
M. J. Opowiadanie o odważnym Janku, 
.z prawdziweg'o zdarzenia prz('z .... Warsza- 
wa, druk. St. Niemiery synów, 1900, 16, str. 
23, kop. 5. 
- Ob. Greville H.; Łazarski prof. (Far- 
ll1akolo;?,'ia 1892); l\lilewsld J. (1
99). 
M. J. ks. Shad sie bierze niedowiarstwo 
l\1iędz
' katolikami? Now.v S1!CZ, nakł. i drul.. 
J. K. Jakubowsldeg-o, 1900, 8 mała, str. 23, 
ha I. 6. 
- Wiazanka wierszy. Zbit'rzcie ułomki 
Jan VI ł
. Kraków, nakl. i druk. W. L. 
Ał1czyca i Sp., 189H, !oj, str. 3
. 


M. Z J. ks. Pogląd na dzisiejszy stan du- 
chowny, przez ks. M. z J. Warszawa, Ge- 
bcthner i Wo){f, 1883, 8 str. 60, kop. 20. 
M. Jak6b. Na pamiątkę Konstytucyi 3 maja 
1791 r. napisał M. Jakób, rzecz. naucz. reI. 
mojż. wyzn. przy szkołach pubJicz. w Gor- 
licach, dla dzieci Izraela. Gorlice, druk. J. 
Knapika, 1891, 12, str. 30, 14. 
Po polsku I po hebraj8ku. 
M. Jan. Nowenna o miłosierdzie boskie nad 
Polską. wydał Jan M., kI. mn. św. przy ko- 
ściele archipresbiteryalnym N. P. Maryi 
Wniebowzięcia w Krakowie. Kraków, druk. 
Związkowa, 1890, 16, str. 47, hal. 20. 
M. J6zef. Czy dr, B10ch jest obroń
 
y- 
dów? Kilka słów o jeg'o poglądach na Pi- 
smo święte i sprawy religijne. Wiedeń, nakl. 
autora, druk. Steyermiihl, 1883, 8, str. 15. 
_ Toż, Wyd. 2. Tamże, nakł. Fr, O. Sin- 
tenisa, 1884, 8, str. 17. 
- 1st Dr. Bloch Vertheidiger des Juden- 
thums? l\lahnwort eines streng'glll.ubigen 
Juden, iibersetzt v(\n Dr. B. D. 2te Auflage. 
Wieu, F. O. Sintenis, 1884, 8, str. 20, hal. 60. 
M. Irena. Ob, Nagoda (Mrozowicka). 
M. K. Jedna z odpowiedzi margrabiemu 
Z. Wielopolskiemu na jego List otwarty do 
Katkowa. Lwów, nakł. Ksi
gami Polskiej, 
druk. I Związkowa, 1881, 8, str. 13, 
M. K. Pieśit Sokołów. Kraków, nakl. Sto- 
warz. Sokół, druk. Związkowa, (1893), 8, 
str. 2. 
M. K. Tunka i jej okolice w Sajaitskich 
górach. Poznań, W. Simon, fen. 75. 
M. K. Ob. F,prrar F. W. (Mrok). 
M. K. ks. O boskości spowiedzi, z przykła- 
dami historycznymi, wyjątek z Biblioteki 
przeznaczołJ('j dla parafii i rodzin, przekład 
z francusldego przez X. K. M. Warszawa, 
nakło i drul,. Fr. Czerwińskieg'o, 1888, 16, 
str. 144, kop. 20. . 
M. L. Ob. Burcl,hardt J. (Kultura). 
M. L. ks. Pokarm czv trucizna, rzecz 
o wpływie zlych książek, oparta g'łównie 
na własuern doświadczeniu autora. Płock, 
druk. K. l\liecznikowskiego, J. Fiszer w War- 
szawie, 1900, 8 mała, str. 82, kop. 35. 
M, M. Tyborne, powieM z czasów panowa- 
nia królowej Elżbiety z angielskiego przez 
M. M. Pozuait, druk. T. H. Daszkiewicza, 
1
76, 8, str. 148. 
M. M. t Św. p. Następca tronu arcyksiążę 
Rudolf, pamiątka jego życia i zg-onu, skre- 
śłil M. M. Zloczów, nakł. i dl'Uk. O. Zuker- 
kandJa i syna, 1!j89, 16, str. 63, z portretem, 
hal. 40. 
Porów. lIIorrene. 
M M. Erł:..ss des k. k. Handelsministe 
riums von 31 Aug-ust 1891 betr. Art. 10 de 
illttornat. Ut'ul\reinkoDl1lJt:ns iiber den Frach
>>>
')6 


M. M. - M. T. 


verl,t'hr, von prakt. ::;tandpunkte aus be- 
łf'u\'htet von M. M. KrakIlU, Ver\;lg und 
Dmck J. Fischer, 1891, 8. str. 14. 
M. M. dr. Czy mowisz pan po nit'miecku: 
Sprechen Sil' dcutsch?, prał,tyczn." przpwo 
dnik do naUl'zpnia sic w krótkim czasie je- 
zyka nil'mit'c1deg-o, u'lożył .... Bibl. powsź., 
nr. 39-42. Zloczów, nakl. i drul,. O. Zul,er- 
k;\II(lIa, 189
, 16, str. 184, hal. 96. 
- Cz., mówisz pan po francusku? Parlez- 
\ ous fran
is?, prlktyczny przt'\\ odnik do 
nauczenia siłj w krótkim czasie jt;z
'I;:a fran- 
cuskiego, ulożył .... Bibl. powsz, 35-38. 
Tamże, 1892, 16. str. 179, hal. 96. 
M. M. Ob. Castehmovo H. (189ł:!); Flavign) 
(s. Bryp:ida). 
M. M. A. Ob. Wieseman (Fabiola lł:!90). 
M. M. M. Tesl.nota, fantaz\'a, B. m. dr. i l' 
Pm':,'ż, 183:?, 
, str. 78. . 
M, Maryan. Pan z toba. Ksia7.ka do naboźeil' 
stwa dla dziewczljtl'k' i ullodych dzii'wic, a 
szczeg'ólnil'j kształcac\"ch si(' w zlkłndach 
i inst\ tuc\'aeh nlul,ówvch w l{rólestwie 1'01- 
skiem, ku' czci Jezusa' i Niepokalan'j Jl'g-O 
:\Iatki, uarisal i\Iaryan M. \\';!rszawa, T. Pa. 
procki i Sp., 11:!łj2, 12, str. 601, opr. w płó- 
tno rb. U-O. 
M. O. Najnowszy zbiór powinszow:1il nr 
\\ sz.\"Stkil' urocz:,'sto
ci fmuilijlll' wierszeIT. 
i pl'OZ;" \\l'az z t1odatkil'm \\ pisów do imion. 
ników, z najlt'psz)ch ;mtorów zebrał O. M. 
'Varszawa, nakl. J. Dreslauf'ra, druk. 'VI 
D:bskieg"o, 1881, 8 mała, stt.. 73 i 2 nI. 
l;:op. 25. 
M. O. Kurfiirst Fl"il'drich Wilhełms Be- 
miihung-en um die polniscł1l' ".l\.ullig'skront' 
Sybla Historische Zeitschrift w l Z{'szyciL 
z' r. 1894. Miincllt'n & Leipzig, 8, str: 61 
-64. 
M. R, Antek sierota. Z powil'sci Tl'resy 
Jadwigi -Stacho. przerobi/a R. M. Warsza- 
wa, K. Prószyilski, ł89I, 8, str. 37, l;:op. 10. 
- Bronek, obrazek z warszawsldl'go bru. 
ku dla dzieci i mlodzieży, napisn\;\ R. 1\1 
Warszawa, nald. funduszu im. B. Prusa 
druk. J. Jeż.yiJskit'g'o, 1899, 8, str. 48, kop, 40: 
- Dom na przedmil'sciu, spoiszczYla R. 
:\1. Chicag'o, druk. Gazet) Pola., 1887, Cllt. 10, 
- Dla dzieci: Pil'rwszc cz\.tanki ułożyła 
K M. Warszawa, S. Zah'ski, druk. J. Sn':or. 
skit'g-o, 1899, 8, str. 138 i 3 ni., z 50 rysuu- 
lami, kop. 20. 
- Cyg'ańskie dzil'cko, z powieści J. l. 
Kmszt'wskił'g'o -Chata za wsia. skróciła H. M. 
Warsza\\ 11, druk. J. Jt'Ż\"il
kit'cro, 1890 8 
mai.,. Stl'. 7li, z rysuukami\\ tl'k;ie, I,op. 'I:? 
- Powil'sci i haśnie, z l'óżm ch autorów 
zebrała R. M. Dla dzieci, l: Warszawa, 
druk. J. Jeżynskiego, 1890, 8, str. 52 i l nI., 
z rysunkami w tekscie, kop. 10. 


- PO\\ iesci i baśnie dla dzif'ci. l. Z ró- 
żn:, ch autorów zebrala R. 1\1. W:, d. 2p:io 
powiększone. Z rysunkami. Warszawa, 1ł:!95, 
kop. 10. 
- 8nopel" kSi'J.7.ka do czytania dla dziC'ci 
wiejskich, zebmla i ulożyla KM. 'VarSZH\\a, 
druk, br. Jt'żyilskich (J. lTnger), U!!:!8, 8 ma- 
la, str. 180 i IV, ),01'. 30. 
- Toż. Wyd. 3. Wnrsz.łwa, M. A. Wizbek, 
druk. J. Jf'Ż) iJskipg'o, IK!)i, 8, str. 226 i III, 
z r) dnami w tpkscit', kop. 30. 
- No\\ y zbiorf'k powil'sci i bat\ni, uło7.:,'1I1 
R. :\1. Dla młodzieży, III. Warsz.l\\a, Obu- 
chowski, druk. J. Sikorskieg'o, 1894, 16, str. 
R9, z 5 rycinami, kop. 20. 
- Z życia ludów starożytnych: Egipc
'a- 
nie, ich rl'iigill. zwyczaje. urzl!dzenia spolf'- 
cznl', nauki i sztuki przed tysh!cami lat, 
OPO\\ iedziala R. M. Warszawa, I\sit:g-arllia 
tanich w.\ dawnictw, druk. J. JeżyiJskil'g'o, 
lb92, 8 mała, str. 47 i l nI., z 1'\ sunkami 
w tekscif', kop. 12. 
 
- Z życia ludów stal'ożyhl:' ch. Chaldej. 
czycy, Asyryjcz)cy i Fenic) anie. 'V;łrsza- 
wa, G, Ct'ntner,;zwer, druk. Józefa Jeżyn- 
skicg'o, 1900, 8 mala, str. 53 i l nI., I..op. 10, 
M. R. t Stefan hl', Zamojski, wspomnienit' 
p08miertne przez R. 1\1. Lwów, nakl. Tow., 
wzajemnej pomoc)' urz
dników prywatn)'ch, 
druk. W. A. Szyjkowskiego, 1899, 8, Stl'. 12, 
z portretem. 
M. R. Ob. Papi Jadw. Tt'l'csa (Antek sil'- 
rota 1
91); Wiseman (1899). 
M. S, Piastowie. Ob. :\liel'Oszowski S. 
M. S(TARZEWSKI ?). Kr;łjowe publiczne do. 
my skladowe i B;łnk rolniczy Wt' Lwowie, 
napis:11 S. 1\1. L\\ów, nal.1. ".rdawe:,'. druk. 
W. A. 8z.\-jkowski('g'o, 11)90, 8, str. 31. 
M. S. ks, Pourllż do Syberyi po moskiew- 
sl..ich ('rapach w lR63 i 64 r., przez ks. S. 
M. Chicago li 1., druk. Spólld nakło wyd. 
polskieg'o, Kraków, Spólka wydawnicza, 
1896, 8 mala, str. 402, kor. 1'60. 
- RóżnI' prz,\ g'ody Polnków pod zaborem 
moski('wski
 w 18152 i 1863 r. Tamże, 1896, 
8 mnla, str. 209, kor. 1. 
- Zf' \\ spoHlI1if'il S:,'biral..a. Tamże, 1896, 
8 mai.., str. 346, kor. 1'60. 
M. S, Z Wioch, nnpisał S. M. Kraków, 
nakl. II:. Bartoszewicza, dl'Uk. A, Koziail- 
sldego, 1883, 8, str. 30, hal. 80. 
-. Ob. JanVif'l' (Żywot S. Maryi). 
M. S. A. Ob. Fredro J. A. (Dwa rozdzial:,'). 
M. T. ks. Najkrótszp przn
'otowanie do 
pil'l'wszej spowiedzi i pil'rwszt'j Komunii 
:;\\ il,tej. (Dla chlopczyków). Wyd. 4. War- 
szawa, n:1kł. i dru\". St. Niemiery, 1&19, I,op. ' 
7 1 /'!l. 
- Toż, Wyd. 5, (Dla dziewczątek), Tam- 
że, 1895, 16, str. 31. kop. 5.
>>>
M. T. - MACH 


97 


M. T. H. Ob. Szklarewski (1900). 
M... Teofil. Mojt'j pani. Lwów, na Id. :mtor:1, 
H. Altenberg', druk. S. B('duarskiego, 1
92. 
8 mała. str. 32, hal. 60 
M. W. ks. Pamil!tka wielkiego jubileuszu 
czyli zbiór modlitw odmawianych przy od- 
wiedzaniu czterech bazylik w Rzymie na 
rok św. 1900, opracowan.ych przez Pr:lłata 
Ojca świętego oraz Dwie konstytucye, do- 
tyczące ogłO!lzont'g'o Jubileuszu, tłómaczone 
z włosldego przt'z X. W. M, Kraków, nakło 
ks. Jana Siedleckiego, dmk. Zwhjzkowa, 
1900. 8, Stl'. 180. 
- Ob. Mrowiilsld W. (O Opatrzności 1892). 
M. v. W. O. B. Kapucyn. Samotność ducho- 
wna, czyli rekolekcye miesi
czne jako przy- 
g-otowanle się n:1 śmierć, przez W. O. B. v. 
:\1., przekład M. P. Warszaw:I, nakł. i dmk. 
St. Niemiery, 1893, 32, str. 240 i IV, kop. 40. 
M. Wł, Ob. Schouppe 1"1'. 1..11. (Śmierć 1892). 
M. X- z J. Pog-laol na dzisit'jszy stan du- 
chowny, przez .... Warszawa, drul.. St. Nie- 
miery, 1883, 8 mała, str. 60, kop. 20. 
M. X. Toast pols!.i wierszem i Pl'OZI!, czyli 
zbiór mów przy uroczystościach wszelkit'go 
rodzaju, jako to przy wesołach, ważnif'j- 
szych zebraniach, przy obchodach jubilcu- 
szow)'ch i t. d" zt'brał X. M. z nad Wrze- 
śnicy. Września i Lipsk, n:1k!. i druk. B. 
Niklas3, (1882), 8, str. X, 93 i 5 ni, IIl1". 1. 
M. Z. Palcc Bo
y czyli zemsta Bośniaka, 
opowiadanie historyczne z XVI w., przez Z. 
M. Dla młodzieży. Warszawa, G. Centner- 
szwer, druk. Pt;('zalskiego i Marszałkowskic 
g'o, 1899, 8, str. 77, z ryciną, kop. 10. 
_ Rycprz chrześcijailski, przez Z. M., skró- 
ciła F. M. W3rszawa, G. Ct'ntnerszwer, 1899, 
8, str. 128, kop. 15. 
- Ob. Dufferin Avaj :\Iedwf'czky Z. (1
81); 
Żurawsl..i 1\1. (Dadziboga 1844). 
M. Z. B. Czyt:1uia i nabożeństwo na mie- 
siąc lIl:lj czci Matki Boskiej poświ€jcony, 
matkom chrzl'licij3ilskim do czytania dzie- 
ciom od 8-12 łat ofiarowany przez Z. B, M. 
Krnl..ów, druk. A. Koziańsl..iego, Warszawa, 
T. Papl"Ocki i Sp., 1
9
, 16, str. 69, lwp. 20. 
_ Ksil!żeczka do modlitwy dla mężczyzn. 
na chwałę Bogn i pożytek dusz z('brana i 
ułożona przez Z. B. :\1. Kraków, Spólka wy. 
dawnicza, druk. Czasu, Ui97 , 32, str. 196, 
z ryciną, kor. 1'20. 
M. Z. F. Rzecz o obronic cz.\ 1II11'j i o skat.- 
bil' narodowym, napisał Z. F. M. Paryż, 
druk. A. Reiffa, I887, 8, dtr, 46. 
M. Z. R. D, Wpływ świata, powictić, pl'Zl'Z 
.... Warszawa, nakł. autora, G('bcthucl' i 
Wolff, druk. J. Rf'rg'f'ra, lRH3, 8 nHlla, sb'. 
197, rb. 1'20. 
Cz.} ZW) cięży, pow \f'śt' w 2 tomach, 


IIIUMUN l. III 


dalszy ciąg Wpływu świuta. Tam
e, 1883, 
8 mała, str. 355 i 315, rb. 2'60. 
M. Zygmunt. Ob. Dalton lTrąd społeczny). 
M-SKI Adam. Jeden z wit'lu, poemat. Kra- 
l.ów, nakl. I druk. W. L. Ancz
'ca i Sp., G. 
Gebl'thucr i Sp., 1890, 16, str. 55 i l nI., 
hal. 60. 
- Ob. Daudf'laire K.i Lamartinc A.; Ma- 
cbar J. 
MAAS. Ob. BOSBowski Al. dr. (Metoda). 
MAAS O. dr. Poradnik dla cit'rpiących na 
otyłość, prz)'cz
'n
', leczenie i zapobif'ganie, 
tłómaczył dr. J. St. Lcczt'nie domowe, XX. 
Warszawu, nukl. M. Org-elbrallrla, druk. S. 
Orgclbranrla synów, 1890, 8 mała, str. 52, 
kop. 50. 
MAC-CARTHY Justyna. Jonkiszotka, powit'Sć, 
przt'kład z aUg'if'l. II. G1iicksberg', t. I-II. 
Dod. do Tyg-odnika powsz. Tamż(', 1
83, 8, 
str. 164 + 153 i II, rb. 1'20. 
MAC RITCHIE David. Isldort' Kopernicki. 
Edynbur"ld Joumal of the gypsy lore So- 
ciet,\' ze stycznia, 1892, 8, str. 129-133, 
z portretem. 
Nadbitka. 
MACAULAY T. B. Szldcc i rozprawy, tłóma- 
czył St. Tarnowski. t. J. Nowa Bibliotl'ka 
uniwcl'sallla. Kraków, nakł. Spółki wyda w., 
druk. Czasu, 11;92, 8, str. 348 i l nI., kor. 
3':20. 
Pncdmowa tlómacz,,; Frydcr) k "ielldj Bcrtralld 
lIalcrc; 'HUam l'itt hr. Chatbamj Lord Chlltham. 
_ To';', t. II. Tam:l.I\, 1894. 8, str. 253, 
1;.01'. 2'8{). 
"'iIllRm Pltt; James Mackillto.h; Samuel John- 
8UII; SUUlhey, rozmowy o 8l0Icczc....8twie. 
MACH E. Odczyty popularno-naukowe .... 
z nil'micckipg'o przc1oży/ I)tan. Kr:1msztyk. 
ł.óllż, wydawnictwo PU:f'g');!clu rtlozoficznc- 
go, llmk. S. Dt;lJskit'go, 1899, 8 mała, str. 
127, kop. 60. 
I. Charaktcr ekollomiczllY b"dall Vrzyrodniczych; 
II. o vrzcolJroltclliu i I,rz) 610
owywauiu w m)8leuiu 
lrzyrodniczcmj III. o z,I8adzic !urówu) wania w fI- 
..yce; IV. (I wp" wie 0:.01h-zIl08ci l'rzyp.,dkowych 
na rozwój odl[f) c i wynalazl[ów. 
MACH Fr. ks. :\10\\'a na nabożl'ństwie żalo- 
IHll'm, odprawionem dnia 4 lipca 1890 r. w ko. 
ściele famym w Krolinic za spokój śp. Ada- 
ma l\licldf'wicza z okazyi sprowadzenia jego 
zwlok z Paryża do Krakowa na Wa\\el. 
Krosno, nak!. i druk, \V. Lenika, 1890, 8, 
stł'. 21, hal. 12. 
MACH Fr. J. ks. prof. Obrazy z męki Jl'./JU- 
lIa Chr)'stusa w siedmiu pasyjnych kaza- 
niach, oraz kazanie na uroczysto:ić Wielka- 
nocnI!, przełożył ks. J. Zmarzlik, k:lplan d.ve- 
c('z,vi kielt:f'kiej. Wars./J3" a, dm1-. St. Nie- 
mi..ry, 1892, 
, str. VI, 122 i l nI., kop. 60. 
MACH Józef o. T. J. Skarb 1.aplana, czyli 
zbiór glównych rzt'czy, jakic kaplan powi- 
nien znal', ah,y uś\\iątoi.Jliwić sameg'o 
il\bip 
13
>>>
98 


MACHA -MACHEK 


i uśwll1tobllwić drugich, przez .... oryginal- 
nie.w J
zyku hiszpańskim ułożony, tłóma- 
czony na francuski przez ks. Abla Gaveau, 
z fr:1Dcuskif'go na polski przelożył ks. J. 
Kwiatkowski, były proboszcz parafii miasta 
Włodowic, wikaryusz kościoła N. D. des 
Blancs-Manteaux w :Paryżu, t. I-II. Kra- 
ków, nald. tiumacza, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L, Anczyca i Sp., 1886, 8, str. XVI 
i. 535 + 660, kor, 10. 
MACHA Hynek Karol. Ob. Zdziechowski M. 
(1893). 
MACHAL J. Mickiewicz a Cechy. Cesky lia- 
sopis historycky w zesz. 6 z r. 1898. Praha, 
8, str. 355-389. 
MACHALSKI' Maurycy inż. Kilka kwestyj 
w sprawie kolei lokalnych. Kraków, nakło 
autora, druk. Związkowa, 1893, 8, str. 20. 
- Rentowność kolei lokalnych w Galicyi. 
Tamże, 1892, 8, str. 15. 
- Strona finansowa oraz ważniejsze uła- 
twienia w budowie i eksploatacyi przyszłych 
kolei lokalnych w Galicyi. Tamże, 1892, 8, 
str. 11. 
MACHAR Jan. Magdalena, poemat, przeło- 
żył z czeskiego Adam M-ski, z przedmową 
A. Langego. Warszawa, nakl. redakcyi Gło- 
Su. druk. F. Csernaka, 1900, 16. str. V l 255, 
rb. 1. 
MACHCZYŃSKA Antonina, Opowiadania dla 
ludu. Wydaw, Macierzy polskit'j, 3. Lwów, 
nakło Macierzy, Kraków, druk. W. L. An. 
czyca i Sp., 1883, 8 mała, str. 49, hal. 16. 
- Rzut oka na literaturę pedagogiczną 
i ludowa niewieściego pióra w Polsce, rzecz 
opracowana jako referat na powszechną wy- 
staw
 krajową dla sekcyi XIX -Praca i dzia- 
łalno
 kobiecac. Lwów, nakł. dyrekcyi po. 
wszechnej wystawy krajowej, druk. Ludo- 
wa, 1894, 8, str. 42. 
MACHCZYŃSKI Konrad. Bismarck contra 
Fryderyk III. Studyum historyczno-polity- 
czne, drukowane w 9-ciu .numerach Biblio- 
teki Warszawskiej w 1889 r. Odb. w r. 1890, 
- Jedna z odpowiedzi margrabiemu Z. 
Wielopolskiemu na jego -List otwartyc do 
Katkowa. Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, 
1881. 
- Mozaika wilcza, ułożona z młodzień- 
czych wspomnień myśliwskich przyjaciela. 
Kraków, L, Zwolinski i Sp., dmk. Związ- 
kowa, Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1896. 
8, str. 2 nI. i 223, z rysunkami J. Ryszkie- 
wicza i portr. autora, rb, 2. 
- O pełnomocnikach g-minnych. Rzecz 
drukowana w Bibliotece Warszawskiej w o- 
sobnych odbitkach r. 1882. 
- W polu i kniei, z teki myśliwego. 
Warszawa, nokI. M. A. Wizbeka, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1897,8, str.Ill, 


153 i l nI., z 10 kolor. ilustracyami J. Wa- 
silewskiego, rb. 2. 
- O wyżłach i ich układaniu, Warszawa, 
nakł. M. A. WIzbeka, 1898, 8 mała, str. 169 
i II, z 20 rysunkami w tekscie J. Wasilew- 
skiego, kop. 90, 
- Zarysy z prawodawstwa kryminalnego. 
Procedura kryminalna: I. Pogląd ogólny na 
systematy i zasady postępowania karnego. 
II. Charakter d wóch głównych części i głó- 
wnych czynników procesu kryminalnego 
przy względzie na systemat akuzacyjny 
oraz zasady jawności i ustności. Drukowane 
w Gazecie Warszawskiej, 1862 roku. 
MACHEK E. dr. O gruźlicy tęczówki. Odb. 
z Przeglądu lek ar. Kraków, druk. Uniw. 
JagieI., 1891, 8, str, 15. 
- Gruźlica tęczówki i ciałka rz
skowego. 
Odb. z Przeglądu Iek. Tamże, 1894, 8, str. 8. 
- O operacyl zaćmy bez wycięcia tę- 
czówki. Odb. z"Przegl, lek ar. Ta}llże, 1893, 
8, str. 21. 
- Plastyka wolnego brzegu powiekowe- 
go, zabieg operacyjny przeciwko wzrostowi 
rzęs. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1897, 8,- 
str. 19. 
- Ogólny pogląd na nowsze teorye ja- 
skry. Wykład habilitacyjny. Odb. z przegl. 
lekar. Tamże, 1883, 8, str. 17. 
- Przyczynek do nauki o zależności cho- 
rób oczu u kobiet od chorób narządu płcio- 
wego. Odb. z PrzegI. lekar. Tamże, 1883, 8, 
str. 9. 
- Dwa rzadkie przypadki zapalenia sia- 
tkówki. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1882, 
8, str. 17. 
- Spostrzeżenia kliniczne nad zaćmą i jej 
operacyą, poczynione od l stycznia 1878 po 
koniec 1882 r. Odb. z PrzegI. lek. Tamże, 
1885, 8, str. 31. 
- Sprawozdanie statystyczne o ruchu 
chorych kliniki okulistycznej Uniwersy- 
tetu JagieIJ. za lata 1877-1882 i wykona- 
nych w tym czasie operacyj. Odb. z Przegl. 
lekar. Tamże, 1884, 8, str. 23. 
- Sprawozdanie z ruchu chorych oddziału 
okulistycznego krajowego szpitala powszech- 
nego we Lwowie za r. 1892 i z wykonanych 
w tym czasie operacyj. Lwów, druk. I Związ- 
kowa, 1893, 8, str. 14. 
- Wplyw nowszych środków badania na 
rozwój dzisiejszej okulistyki, wykład. Odb. 
z Przegl. lek. Kraków, nakł. autora, druk, 
Uniw, Jag., 1899, 8, str. 12. 
- O zmianach wziernikowych w oczach 
królików w prz.ypadkach ogólnego zakaże- 
nia wąglikowego, Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1882, 8, str. 9. 
- O zwyrodnieniu barwikowem siatkówki. 
Odb. z Pt'zcgl. lekar. Tamże, 1881, 8, str. 19.
>>>
MACHEK - MAClEJOWSKI 


99 


Ob. BaUaban '1'. i Machek (List). 
MACHER Andrzej. S!l.tze aus &:1mmtlichen 
Recht8- und poJitischen Wissenschaften de- 
ren offentliche Vertheidig-ung na ch vollen. 
deten strengen Priifungt'n zur ErIangung 
der juridischen Doctorswiirde an der k. k. 
Franzens-Universitll.t zu Lemberg Andreas 
Macher, Koncepts-Practikant der k. k. Gali. 
zischen Kammerprokuratur, am 5ten August 
1842 um 12 Uhr Mittags unteruimmt, Lem- 
berg, Gedruckt bey Joseph Schnayder, 1842, 
8, str. 7. 
MACHIAVELLI M. Ob. Skarzyński W. (1898). 
Machiny. Ob. Franke I. N. (parowe 1885); 
Mehmke R. (rachunkowe
; Wroński St. (rol- 
nicze 1896). 
Porów. takte: Maszyny. 
MACHNICKI H. Ob. Sprawozdanie gimna- 
zyum w Bochni (1887). 
MACHNIKOWSKI Ignacy. Na pamiątk
 stule- 
tniej rocznicy trzeciego rozbioru Polski. 
1795-1895. I. Grabieżcza dyplomacya Rosyi 
w Polsce od 1730 -1795, II. Wiara w zmart- 
wychwstanie Polski. Chicago, Dyniewicz, 
189.., cent. 10. 
- Redaktor Wiara i ojczyzna. Chicago, 
1891. 
- Szkaplerz Matki, powieść. Chicago, 
MACHURON A. Ob. Lachambre H. (Wy- 
prawa). 
MACI4GA J6zef, kapitan. Geschichte des k. 
u. k. galizisc.heu IlIfanterie-Regimentes Feld- 
tIlarschall Friedrich Josias Pl'inz zu Sach- 
Sen-Coburg.Saalfeld Nr. 57. Wien, Selbst- 
Vf'rlag-, lł:!98, 8, str, ,VI, 1 nI., 983 i 2 nI., 
z portretami, rycinami i mapami. 
. Macica. Ob. Bal'ącz R.j Braun Stan.j By- 
hcki Wł.; Hinze H.; Hojnackl WI. j Kohn 
Max.; Krajewski W. H. j Mal's Ant.; Matla- 
kowski Wład.j Neugebauer Fr.; O
wiecim- 
ski (1899); Rogowicz J. (1895); Rosner Alex. 
(1897); Schauta (18b9); Siedlecki J. (1ł:!99)j 
Sielski F. (1897); SkalI,owski Br. (1894); So- 
łowij A. (1899) j Stankiewicz Cz. (1900); Ziem- 
biński (1896), 
MACIEJ stary, pseud. Chudziaka Mac. 
MACIEJOWSKA Helena. Złudzenia cywiliza. 
C
i, romans z końca XX w., przerobiła z an- 
gielskieg'o .... Wanzawa, nakło red. Niwy, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotno\Vskiego, 
1898, 8 mała, str. 2 ni. i 266, kop. 60. 
- Ob. Audebrand F. 
.MACIEJOWSKI łgnacJ (Sewer). Bledronle, po- 
WI

Ć. Petersburg, nakł. K. Grendyszyń- 
sklego, Kraków, G. Gebethner i Sp., 1896, 
16, str. 321, z 34 ilustr. WI. Tetmajera, rb. 1. 
- W cieniu i w słońcu, obrazki. Warsza- 

a, nakł. T, Paprockiego I Sp., druk. E. 
1 kiwSkiego, L. Zwoliński i Sp. w Krakowie, 
893, 8 mała str. 387 i 1 nI., rb, 1'60. 


Nad brzegiem Rudawy; Jedna noc w Londynie; 
Pozytywizm w praktyce; Pan Piotr; Konkurs' 
Wiosna. 
- Bratnie dusze, powieli
. Bibl. powieścI. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. K. Pillera, 1881, 8,. str. 858, kor. 5'20. 
- Hanusia, sztuka ludowa w 4 aktach. 
Ob. pod zmienionym tytułem . Dla 
więtej 
ziemi«. 
-' Hanusil, povidka. ptelo1til Josef Ko- 
nilrza. V Praze, 1891, 8, str. 161. 
- W kleszczach, nowela, Magdusia, obra- 
zek malowany w słońcu. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Czasu, 1898, 8, str. 192, kor. 
3'20. 
- Dzielna kobieta, powieś
. Warszawa, 
nakło i druk. S. Lewentala, 1891, 8 mała, 
str. 267, rb. 1. 
- Bajecznie kolorowa, nowela. Kraków, 
Spółka Ivydaw., druk. Czasu, 1898, 8, str, 
148, kor. 3. 
- Legenda. Kto ona. Euthauasya. War- 
szawa-Kraków, nakło Gebt'thnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1901, 8 mała, 2 
k., 1 nI., str. 241, 1 k, nl., rb. 1'20. 
- (GI'J'f). Maciek w powstaniu, opowieść 
na tle powstania w 1', 1863. Wyd. groszowe 
im. T. Kościuszld, II 30. Kraków, nakło dra 
Z. Kostkiewlcza i K. Wojnara, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1897, 8, str. 64, z rycinami, 
hal. 20. 
- Martin Luba, drama o 4 diljstvich, za 
spolupracovnictvi T. Mlcińsl;:
ho ptł'lo
ił 
Adolf l5ernj. Praha, Fr. 
imaćek, 1898. 8 
mała, str. 84, kor. 1. 
- Matka, powielić z życia ludu, Kraków, 
nakl. Z. Kostkiewicza i Kaspra Wojnara, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 2 nI., 156 i 1 
nI., z portretem autora, kor. I 1'60. 
- Toż. Wyd. w 8.ce małej, hal. 80. 
- Nafta, powielić, t. I-III. Warszawa, 
nakło i druk. S. Lewentala, 1894, 8 mała, 
str. 315 + 218 + 263, rb.' 3. 
- Nauczycielka na wsi, spisał podług 
opowiadania lekarza .... Wyd. ludowe, rok 
II, 4 i 5, Lwów, nakł. Komitetu wydawni- 
ctwa dziełek ludowych, druk. I Związkowa, 
1883, 16, str. 54, hal. 30. 
- Nowele. Lwów, Jakubowski i Zaduro- 
wlcz, druk. Pillera i Sp., 1895, 8 mała. Itr. 
263, kor. 4'20. 
Z pamiętnika Maniusi; Na poboJowl8ku; Maciek 
'" powstaniu. 
- Na pobojowisku. Epizod z wojny 1871. 
Lwów, druk. Gazety narodowej, 1877, 8, Itr. 
182. 
- W pogoni za ideałem, powieść. Kra- 
ków, nakł. Spółki wydawniczej, druk, Czasu, 
1895. 8, str. 200, kor. 3'60.
>>>
100 


MAClEJOWSKI l. - MAClEJOWSKI W. 


W
ród pokus, powle
ć, z przedmową 
T. Je8ke ChoiiJskiego. Bibl. dzieł wybor. 
104. Warszawa, druk. Granowski('g'o i Si- 
korskiego, 1899, 8 mała, str. 176, kop. 25. 
- U progu sztuki, powie
ć współczesna, 
tom l-II. Petersburg, nakl. K. Grendyszyń- 
skiego, dmk. Trenke i Fusnot, 1897, 8 mała 
str. 708, rb. 1'60. 
- Przybłędy, nowela. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1893, 8 mała, str. 172. 
kop. 60. 
- Ponad siły, powieść, t. I-II. Wanza. 
wa, nakło Biesiady literackiej, druk. warsz_ 
Towarz. akc. artyst.-wydawn., 1900, 8 mała, 
str. 422 i 580, rb. 2. 
- Słowa a czyny, powieść. Warszawa, 
nakł. M. Ghicksberga, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1890, 8 mała, str. 344, rb. 1'50, 
- Souboj iilechetnych, komedie ve 4 je- 
dnAnich. Praha, J. R. ViJlmek, 1884, 8, ma- 
ła. str. 102. hal. 60. 
- Starzy i młodzi, powieść. Nowa bibl. 
uniwersalna. Kraków, nakł. Spólki wydaw., 
druk. Czasu, 1896, 8, litr. 292, kor. 4. 
- Świllt ludowy, nowele: Dla 
W. ziemi, 
I. Kasia, II, Hanka, Dola. Warszawa, nakl. 
T. Paprockiego I Sp., druk. E. Sldwsldego, 
1889, 8 mała, str. 303 i 1 nI., rb. 1'50. 
- Na szerokim świecie, powieM'. Kraków, 
nakl. Spółki wydaw., d/"Uk. Czą,au, 1895, 8, 
str. 200, kOl'. 3-60. 
- Szkice z Anglii, w 3 częściach. Bibl. 
nowo
ci, 25. Lwów, nakl. K. ł.ukaszllwicz3, 
druk. J. Czaińskipgo w Samborze, 1883, 8, 
str. I V i 839, kor. 4'80. 
- Toż, cz. I-II. Czytelnia polska, t, 7- 
8. Kraków, staraniem S. Szczppanowskiego 
i Ar Potockit'go, druk. Uniw. Jag., 1898, 8 
mała, str. 170, kor. 1'20. 
- Walka o byt, powieść w 2 tomach. 
Bibl. nowo
ci, t. 26. Lwów, nakło K. Łuka- 
szewicza, druk. Gazety narod., 1883, 8 mala, 
str. 407, kor. 6. 
- Zalotnica, nowt'le, z przedmową Piotra 
Chmielowskiego. Lwów, Jakubowski i Za- 
durowlcz, druk. Dziennika Pols., 1895, 8 ma- 
la, str. XL i 236, kor, 4'20, 
Zalotnica; Z081a Żurawtanka; ŁU81a Burla]. 
- Dla 
wietej ziemi, Ścit'żka przpd chatą. 
Odb. z Rpformy. Kraków, druk. Związkowa, 
1888, 8 mała, str. 163. 
- Zadla św.iatoji zemli. Ste
ka pered 
chatoju, powi
t', pereklaw z pols
oh
 Pawło 
Kircziw. Lwow, 1891, 8, str. 162 I 2 nI., 
kor. 1. 
- Dla śwletej ziemi, sztuka ludowa w 4 
aktach. Bibl. ieatrów amat" 83. Lwów, nakł, 
H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskit'go, 
1898, 8, str. 35, kor. 1'60. 
- Zyzma, Powie
ć współczt'sna. Pt'ters- 


burg, nakl. K. Grendyszyńskieg'o, druk. W 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896, 8 ma. 
ła, str. 460, rb. 1'50. 
- Ob. Chmielowski P. (Nasi powieściop.); 
Szczepański L. (1898
 
MAClEJOWSKI Michał ks. Exorta na pogrze- 
bie ks. Franciszka Choynowskiego oyca du- 
chownego instytutu głuchoniemych. Miana 
13 maja 1829. Warszawa, w druk. Biblioteki 
chrze
cijańskiej, 1829, 8, str. '16. 
- ProjPkt wieczystego funduszu dla gi- 
mnazyum podolskiego. Prześwietnym oby- 
watelom gubemii podolskiej na wybOl'ach 
urzędników w miesiącu sierpniu 1817 roku 
w Kamieńcu Podolskim przez Dyrektora 
szkół podolskich X. Michała Maciejowskiego, 
kanonika kated. kamienieckiego podany, fol. 
nI. k. 5. 
MAClEJOWSKI Stanisław (Heli.tan). Hlstorya 
o dwóch krawcach garbatych. Z ust ludu 
napiAał .... Warszawa, nakło księgarni Bron. 
Brzozowskieg'o, 1900, 8 mała, str. 12, kop. 
21/». 
- Historya o Maćku Gruszce i sękatej 
pałce. Warszawa, nakło i druk. St. J, Zale- 
skipg'o i Sp., 1899, 8 mała, str. 8, kop. 3. 
- Szldce i obrazkI. Warszawa, druk. Lep- 
pt'rtsl. i Sp., 1896, 8, str. 128, z rysunkami 
Arkadyusza Mucharskiego, kop. 75. 
- Wójt z Baraniej woli, sżkicował z na- 
tury.... Warszawa, J. Fiszer, druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, 1899, 8 mała, 
str. 61, z 4 rysunkami, kop. 20. 
MACIElOWSKI Wacław Aleksander. Historya 
miast i mieszczan pol sld ch w krajach dawnego 
państwa połskiego od ezasów najdawniej- 
sZ.rch aż do polowy XIX w., z materyałów 
pozostałych po 
. p. .... do druku przygoto- 
wał Michal Rawicz Witanowski. Odb. z 17go 
Rocznika Towarzystwa przyj. nauk pozn. 
Poznań Zarzad Bibliot. Towarzystwa, druk. 
Kuryt'r
 pozn'., 1890, 8, mr. 3, 
- Istorija slawiańskich zakonodatelst.w. 
S pol ska go. Tom I. Izdanije 2. Moskwa, 
18f8, 8, str. VI i 90, rb 1. 
- Obraz Boga-Rodzicy, w mogile pogań- 
skif'j na Szląsku 1', 1817 znaleziony. War- 
szawa, druk. Gazety wllrszaw., 1838, 8, k. t. 
Stl'. 21 
- Oczerk istorii piśml'nllostl i proswie- 
szczenia sławianskich narodow do XIV W. 
Perewod s polsko P. Dubrowskij. Moskwa, 
1846, 8, rb. 1. 
- Pogled na najnovije zakonarstwo slo- 
vt'nsko jmenito poljsko i rusko. O? p0Ć8st- 
noga 
Iana jugoslavellske a
ademlJe znano- 
sti i umietnosti V. A. MacieJowskoga. B. m. 
r., 8, str. 10. 
Iz IX Knllge Rada jugoBJnvenllke akademlle zna- 
nOlltl I umh\tno8t1. 


.
>>>
I\fACIEJOWSIO - MACIERZ 


101 


. 


- Ob. Ptaszyd.i St. (1883). 
Macierz Polska. Lwów, n;,lkl. ;\Iacit'rzv. 
druk. W. L. Ancz
'ca i Sp. w Krakowie, 
. 1883, 8 mała, litr. 29 i l nI., z port. J. J. 
Krasz{'w8kieg-o. 
Wydawnictwo Macierzy Polskiej. lH82-1900, 
R mała. 
Ksiażt'czkH. 1. O zIem i dobl'cm gospoda- 
rowaniu przez Zyg-munta q.awareckkg-o. 
Lwów, 1882, 8, hal. 24. 
Ks. 2. Lt'karstwa na bied
. Porlal J. Star- 
keI. Lwów, 1882, hal. 16. 
Ks. 3. Opowiadania dla ludu przt'.z A. 
J\IachczyilSkl!' Lwów, 18
:J, hal. 12. 
Ks. 4. Król JlIn III, opowiadanie histo- 
r
 cznc przez "'amIę Pod
'órsl,ą. Lwów, 18H3, 
hal. 32. 
Ks. 5. Rodzina, napisal Stanisław Czaja. 
Lwów, 1883, hal. 20. - 
Ks. 6. PBzczelnictwo, napisIIł Kazimierz 
Krasicki. Lwów, 1883, hal. 48, 
Ks. 7. Cudowne leki, powiaBtka przpz Bo- 
It'sławicza. Lwów, 1883, hal. 12. 
Ks. 8. Dobry syn, bajka, napisal \\ la.ły- 
slaw Bf'lza, Lwów, 1883, hal. 20. 
Ks. 9. Jak z Bobą żyją źli mal.żonkowi', 
opisał Stanislaw Mazurt'k. Lwow, 1883, 
hal. 16, 
KB. 10. Kochajcie przyrodę, przf'Z Kazi- 
mierza Wodzickif'go. Lwów, 1883, hRI. 32. 
Ks. 11. Domowy poradnik leklIrski, napi- 
sał dr. Jan Stella-Sawicld. Lwów, 1883, 
-hal. 20. 
Ks. 12. Wt'terynarya popularna, napillal 
L. J. Kubicki. Lwów, 1883, kor. 1. 
Ks. 111, O pracy i własności, opisał A. \\'iI- 
czyiIski. Lwów, 1884. hal. 20. 
Ks. 14. Zamożny go..podarz, obrazel przez 
Antonipgo Maślanke. Lwów, 1884, hal. 12, 
Ks. 15. 'Głodowe iata, opowiad. przez Ka- 
rola Benoniego, hal. 20. 
Ks. 16. Pielg-rzym w Dobromilu, czyli 
f;.rótka hiBtorya Polski, z 5 obrazkami, 
hill. 32. 
Ks. H. Z czasu powodzi, opowiadanie, nn- 
piBllł Romuald Starkei, hal. 8. 
Ks. 18. U nas taki zwyczaj, bal. 8. 
Ks. 19. Antek Socha, napisał J. Grajnert 
(dwie edycye), hal. 28. 
KB. 20. Królowa Korony Polskiej, żywot 
Matki Boskiej, przez. Wl. Hełzę, z 2ma ryci- 
nIlmi, hal. 16. 
Ks. 21. 
ywot św. Wojciecha, przez Daro- 
sława JanowBkiego, z dwiema rycinami, 
hal. 16. 
Ks. 22. Bartłomiej ODnowa, czyli jak sobie 
radzili tkacze w Komarowie, opowiedział 
dla ludu wit'jskiego JuliuBz Starkei, hal. 28. 


Ks. 23. O budowie zag-rórl wło'\ciailskich, 
napisal lIIaciPj ;\Ioraczowsld c. k. radca hu- 
downictwa, z 13 r.yeinami w t{'kśdc, hal. 40, 
K8. 24. ZuŻ\-tkowanie nieuż) t1.ów, napi- 
sał Edmund iankowsld, og'rmlllik, hul. 12. 
Ks. 25. 
,cif' sit'rotki Kasi, prz{'z :'II. Za- 
j:!cL.kowsk:!; hal. 28. 
Ks. 26. Bratcrstwo ślubne, hal. 12. 
Ks. 27. Chrzt'st Litwy, przez L. Tatomira, 
hHI. 16. 
Ks. 28. Świ
ta King'a, przez E. Zorjana, 
hal. 16. 
Ks. 29. Sl!sil'dzi, lIapisal Fl'lic) al1 Pintow- 
Bki, haJ. 3:!. 
KB. 30. Bodajby wszysc.v hyli tacy, naJ:i- 
sal Stanisław 1\1i1kowBki, hul. 20. 
Ks. 31. 
ycie św. Brunona, opisał Daro- 
slaw Janowski, hal. 16. 
KB. 32. O Królu Polsldm, Kazimierzu WieI. 
kim, I.rólem kmiotków zwanym, napisal L. 
Tatomir, hal. 20. 
Ks. 33. Jak Kuba S0811iak w\'szt'dł na s1lla- 
chcica i co sic: potCII1 st.alo. 'Historya pra- 
w(lziwa, opowi!'rlzl:ma przez :\lichala Balu- 
ekif'g-o, hal. 20. 
KB. 34. Pog-adanki o powszednim chlebie, 
z ryciną, napisal Alfred SzczepmisId, hal. 24. 
Kl!. 35. lĄki i pastwiska, przez autora ksią- 
żeczki . U nlls taki zwyczaj., hal. 12. 
Ks. 36. O slawnym pisarzu J. I. Krllszf'w, 
skim, zaloż
'cidu .1\1acif'rz." polskif'j., z port- 
retcm, opowit'uzial Uaroslaw Janowski, lt$87, 
hal. 12. 
KB. 37. Jadwig'a, królowa polska, opowia- 
danie z dzicjów nas1l)'ch przez W. Czermaka, 
hal. 12. 
Ks, 38. Świety Jan Kanty, patron mło- 
dzicży polskiej. przez E Zorjana, 188R, 
hal. 12. 
Ks. 39. O zakładaniu i utrzymywaniu sa- 
dów, napisał Fr. Kozdraś, 1888, hal. 10. 
Ks. 40. Pan 'l'adf'uBz Adama Mickiewicza, 
z portretem poet)., hal. 20, w pięknej opra- 
wie hal. 48. 
J{s. 41. O hetmanie 
łkiewskim, napisał 
Fr. Papee, 1888, hal. 11. 
Ks, 42, O obowiazkach 
min wiejskich 
wzg-Iedem dróg publicznych, napieał Fel. 
PintowBki, 1888, hal. 20. 
Ks, 43. Jan Tarnowski, hetman wielki ko- 
ronny, przez FranciBzka \Valczakiewicza, 
hal. 12. 
Ks. 44. Pleśi] o zlp.ml naszej, W. Pola, 
hal. 20. 
Ks. 45. O chowie inwentarza, przez dra S. 
Krusz
'ńskiego. Poradnik dla włościan, 1889, 
hal. 32.
>>>
102 


MACIERZ - MACKENZIE 


Ks. 46. Opieka gromadzka, przez Hawi- 
czaukę, 1809, hal. 16. 
Ks. 47. O KO\iciuszco i bitwie racławicJ;:it'j, 
Cz. Pit'niążl'k i Lt'uartowicz. z ryc. Jul. 
Kossaka, 1890, hal. 20. 
Ks. 48. Kouie g'ospodarskil', ich w)'chów 
i utrzymanie, napiB;lł dr, Antoni Barans';:i, 
hal. 20. 
Ks. 49. Lepipj póżno, niż nigdy, pl'ZPZ 
WI. Strowskieg'o, hal. 32. 
Ks. 50. O Stefanit' Czamipckim, przez \Vi- 
ktom CZl'rmaka. hal. 12. 
Ks. 51. Uprawa roślin pastC'wnych, I. Oko- 
pOWI', lIapiB;lł Władysław Szybińsld. hal. 32. 
Ks, 52. Toż. Tenże, II. Zielone rośliny pa- 
stewnI': Trawy, Koniczynowate, Strączkowe. 
Inne roślin.r pastewne. MiC'szanki pastewm', 
hal. 72. 
Ks. 53. Finkei L. O konstytucyi TrzC'cieg'o 
Maja, w setl1ą .roczni
 jej nadan ia, z Gma 
rycinami, hal. 40. 
Ks. 54. AnC'zyc W. l,. Dzieje Polski w 24 
obrazkach, z 24 rycinami Tadf'lIsza Popichl, 
hal. 50. 
Ks. 55, Palllietniki Jana Chn'zost. z Go- 
sławic Paska, \v skróceniu podał Wiktor 
Czermak, hal. 32. 
Ks. 56, O różnych dziwach świ
lta i W)'o 
lIalazkach, spisał Juliusz Starkcl, hal. 40. 
Ks. 57. O odkryciu Anll'ryki przez Krzy- 
sztofa Kolumba, napisał Warnicki, hal. 20. 
Ks. 58. R:nvitn Fr. Uczciwl'mu Bóg po- 
mag-a, 1893, hal. 32. 
Ks. 59. Łukaszkiewicz I. A. Szczęlkie tyJ- 
Iw W ojczyźnie, powieść, 1893, hal. 40. 
Ks. 60. Rady dla utrzymujących buhaje 
rozpłodowe co do wyboru pie'ęg'nowan-ia 
i użycia i t. d. przt'Z M. S. 1893, llal. 20. 
Ks. 61. Baczyński Jul. Cudowna dziewica, 
1893, hal, 20. 
Ks. 62. Skarbiec strzechy naszej, zt'braJ 
G., kol'. 1. 
Ks. 63. Nauka o nawozach, llapisał WI. 
SzybińsJd, hal. 60. 
Ks. 64. Pog'adanka o hodo\\ li 1') b, napisał 
J. Mielnicki, hal. 20. 
Ks. 65. Spiewy historycznI' J. U. Nit'mce- 
wieza z 35 rycinami St. Dl; bickif'g'o, kor. 1. 
Ks. 66. I\:sięg'a rzf'czy polskich, opracował 
G., wopr. kor. 1'50. 
Ks. 67. Pisma Franc. Karpińskiego, zebra' 
ułożył W, Bruchllalski, hal. 30. 
Ks. 68. Legiony polskie przt'z Janka 
z Grzeg-orzewic, z ryc. J. Kossaka, hal. 30. 
Ks. 69. Encyklopedya, zbiór wiadomości 
ze wszystkich gał
zi wiedzy, 2 tomy, kol'. 
3, wopr. kor. 4. 


Ks. 70. PiSllUI poetyczne Adama Micki{'- 
wipza, h:11. 20. 
I\:s. 71. O życiu i pismach Adama Mickie- 
wicza, przez prof. Pit'niążka, z 3 rycinami, 
hal. 20. 
Ks. 72. O biedzie cbłopskiej. Glosy wło- 
8ciailskie z rozmaitych stron kraju, hal. 30. 
Ks. 73. Co to jest rola? Jak powstała, 
jakie są jej s'atunki i jak ją rozpoznawać, 
napisał Józef Bzowski, h:łl. 20. 
Ks. 74. Jubileusz czyli lato miłościwe, nR- 
pisał ks. Wawrzyniec PuchaIski, 1900, hal. 40. 
- Ob, Kalendarz. 
Macierz szkolna. Odezwa do Przewielebne- 
go duchowieilstwa w Cieszynie w lutym 
1887, 4, str. 2. 
Odezwa: Narodzie polski. W Cieszynie 
w maju 1887, 4, str. 3. 
Odezwa do Narodu polskiego. W Cieszy- 
nie 25 listopada 1897, 4, str. 4. 
Spis datków. 
- Glos ludu polskiego na Śląsku do Po- 
laków zamiC'szkałych w Ameryce. W Cie- 
szynie d. 5 lipca 1899, 4, str. 2. 
Odezwa do Narodu polskiego. Cieszyn 
w listopadzie, 1899, 4, str. 4, 
Spis datków. 
MACIOŁOWSKI Julian. Pierwszy rok nauki 
!'zkolnpj, przC'wodnik metodyczny, część I: 
Przygotowanie do nauki. Kraków, nakl. J. 
M. Himmelblaua, druk. Związkowa, 1893, 8 
mala, str. 248, opr. kor. 2. 
- PiC'rwszy rok nauki szkolnej. Nauka 
czytania na podstawie pisania. Przewodnik 
mC'tod)czny zastosowany do nowego elemen- 
tarza (SzkóJka dla młodzit'ży, cz. J.) opraco- 
wany na podstawie obowiązujących planów 
i instruJ.cyi dla szkół wszelkiej katC'g'oryi. 
Kraków, nakło autora, druk. Uniw. Jag.. 
1896, 8 mała. 1 tyto str. 314, tabl. druJ.. 3, 
w oprawie kor. 3. 
MACISZEWSKI Maurycy dr. Histor."a gim- 
nazyum tal'nopolskit'go, okres I, 1820-1848. 
Odb. ze Sprawozuania g'imn, 1'al"l1opol, druk. 
St. ]{ossoll'skiego, 1896, 8, str. 146, kor. 2.40. 
- Pomniki Sieniawskich w Brzeżanach. 
Odb. z Gazety narodowl'j. Lwów, lIakl. wy- 
dnwcy, dl'uk. Gazety narod., Brzeżany, A, 
I\1tiller i Sp., 18M2, 8 mała, str. 42, hal. 60. 
MACKA Y John Henry. Ostatnia posluga, opo- 
wiadanie bez akcyi, pI'zekład A. Callier. 
Bib\. Wieku, 33. \Val"l!zawa, druk. \Vi('ku. 
1894, 8, str. 84. 
MACKENZIE-MORELL dr. PicJ
gnowanie gło- 
su. Streszczenie dzieła dl.a.... .Hyg'iene of 
thc vocal org-ansc dokonane przez dra J. 
Polaka.Odb. Zf' Zdrowia. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. St. Niemiery. 1888, 12, 
str. 100, kop. GO.
>>>
MACKIEWICZ - MADEJSKA 


103 


MAĆKIEWICZ ks. Ob. SIeczkowska M. (1895, 
1897). 
MAĆKOWSKI J. K. Abecadło ruchome dla 
dzil'ci polsldch, cztery wielkie i dwa małe 
alfabety, nalepione na 36 kartkach, z 6 wzo- 
rami i objaśnieniami. Inowrocław, nakl. i 
druk. Dziennika kujawskiego, 1897, w ozdo- 
bnem pud.ełku, mr. 1. 
- Adama Mickiewicza życie i dzieła, 
w stuletnia rocznicę urodzin nieśmiertelnego 
wieszcza, dla ludu i młodzieży, Tamźe, 1898, 
8, str, 32, z 6 rycinami, fl'n. 10. 
- Nieszcześliwi. Obrazki na tlę codzien- 
nego życia. Śerya I. Poznań, druk. Kurye- 
ra poznań. Lwów, Ksiegarnia K. ł.ukasze 
wicza, 1887, 8, str. 138, 'kop, 65. 
- Powieści i opowiadania dla ludu i mło- 
dzieży, tom I. Inowrocław, nakło i druk. 
Księgarni i druk. Dziennika kujawskiego, 
1896, 8 mała, str. 127 i l nI., fen. 75. 
Z ziemi lez I pracy; O bogaczu Godullj Kowal 
Paszek; Wilia za Oceanemj Klu80wnik; LI8t do 
nieba. 
MAĆKOWSKI Karol. Ostatni dyktator polski, 
8zkic his
oryczny z nie dawnej p1'Zeszłości. 
Cieszyn, nakło autora, druk. K. Prochaski, 
Poznań, J. Leitgeber. 1885, 8, str. 16, fen. 30. 
Maryan Langlewłcz. 
- Groby na stepie. Opowiadanie z życia 
amerykańskiego. przełożył Karol Mackow- 
ski. Chicago, druk. Gazety Pols., 1885, 
Cent. 15. 
MACZUGA pseudonym Lozińskieg'o Edm. 
Maczugami l:wiczenia, Ob. Cenar Edm. 
MADACH Emeryk. Tragedya ludzkości, poe- 
mat dramatyczny, tłómaczył z węgierskiego 
Juliusz Ht'n (Wójcikiewicz art. maI.) Kra- 
ków, nakł. tłómacza, G. Gebethner i Sp., 
druk. J. Pisza w Tarnowif', 1885, 8 mała, 
str. XV i 197, kor. 3. 
- Tragedya człowieka, poemat dł'alllaty- 
Czny, podług niemięckiego przekładu Le- 
chnera von der Lech przdożyła T. Pra- 
imowska. Bibl. najc. utworów. Warszawa, 
nakl. i druk. S. Lewentala. 1899, 8, str. 131, 
kop. 60. 
MADAŁKIEWICZ K, Ob. Dumas A., Wict'hra- 
bia de Bragellone. 
Madame Sans-GAne. Postacie historyczne. 

świetlenie krytyki. Powieść E. Lepelle- 
tler'a. Komedya W. Sardou. Uwagi ogólne. 
Z portretami Wiktoryna Sardou, Helt'ny 
Marczello, Honoraty Leszczyńskiej jako Ma- 
dame Sans-Gene, Wincent. Rapackiego jako 
Fouche ksiecia Oranto, Seweryna Nowickie. 
go jako Napoleona. Odb. z Echa muzyczno 
Warszawa, druk, S. Orgclbranda synów, 
1895, 16, str. 39, z 5 portretami, kop. 40. 
MADEYSKI Edward prof. Dyetetylm dzieci 
opar
a na wskazów kach przy rod y. PrzewodniJ.- 
w zdrowcm pid
6'nov. aniu dzieci od przyj- 


ścia na świat aż do dojrzenia. Wyd. 2gie 
poprawne i stosownie do postępu nauk le- 
karskich rozszerzone. Lwów, Gubrvllowicz 
i Schmidt, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 
1893, 8, str. XVI, 256, 1;:01'. 4. 
- O kefirze, zaldad kefirowy w ogrodzie 
zakładu ortopedycznego.... Lwów, nakl. 
autora, druk. I Związkowa, 1886, 8, str. 8, 
hal. 20. 
- Nauka gimnastyki szkolnej, teorety- 
czny podręcznik dla uczniów i uczeni c se- 
minaryów nauczycielskich, tudzież dla nau- 
cz
'cieli w szkołach ludowych pospolitych i 
wydziałowych. Bibliot. podręczników dla 
uczniów seminaryów i dla nauczycieli, tom 
II. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. Pol- 
ska, 1890, 8 mała, str. VII, l nI. i 168, opr. 
kor. 1'20. 
- Somatologia i hygiena, podręcznik do 
użytku uczniów i uczenic C. k, seminarvów 
nauczycielskich. Lwów, nakł. i druk. Zakła- 
du im. Ossolińskich, 1896, 16, z figurami 
w tekscie, opr. kor. 1'20. 
MADElSKI Kazimierz. Pral,tyka rachunko- 
wości wiejskiej czyli sposób racyonalnego 
rachowania się w przedsi
biorstwie gospo. 
darstwa ziemskiego, z poglądem administra- 
cyjnym. Część I. Lwów, nakło autora, H. 
Altenberg, druk. PiIlera i Sp., 1889, 8, str. 
155 i III, kor. 6. 
- Rejestra gospodarstwa rolnl'go. Wyd. 
2gie poprawne i uproszczone. Lwów, nakło 
i własność handlu Sey'artha i Dydyńskiego, 
fol., str. 103. 
MADEISKI Leon. Affaire Potocki-Sapieha, 
Sprawa hr. Potockiego z ks. Sapiehą, 1884. 
Brzeżany, druk. A. Cichockiego, (1885), 8 
mała, str, 43. 
Obrona Stan. br. Potockiego z Brze1all. 
- Albo niebo albo piekło, koml'dya w l 
akcie. Bibl. teatrÓw amator., 68, Lwów, 
nakło H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1894, 8, str. 21, hal. 70. 
- Ciocia Ft'mcia, komedya w l akcie. 
Bibl. teatrów amat., 49. Tamże, 1889, 8, str. 
17, hal. 80. 
- Jedenkrol-, kom. w 1 akcil'. Bibl. tea- 
trów amat., 24. Tamże, druk. Gazety narod" 
1882, 8, str. 13, hal. 80. 
- Toż, pod tytułem: Sto tysięcy (Jeden- 
kroć). Wyd. 2. Tamże, 1889, 8, str. 15, 
hal. 80. 
- Sto tysiacz, koruicdija wIdiej., s pol- 
skago A. Kriukowski. Moskwa, litogr. E. 
Razsochinoj, 1893, 4, str. 27. 
(Made)ska Marya). Rozprawa złoczowska: 
Protokoł Rtenog'raficzny z rozprawy głównej, 
odb
.tej dnia 5 lipca 1886 r. w c. k. sądzie 
powiatowym miejsko-delcgowlmym w Zło- 
czowie w sprawie karnej prezydenta i człon- 
ków C. k. sądu brzeżańskiego tudzież dra
>>>
104 


I\IADEYSKI - I\fAETEHLTNCK 


Stanisl. Schiltzla, przeciw Maryi I\fadejskiej 
i J6zefh' Gottliebowej o obruz
 honom. Kra. 
ków, nnkl. obwinionych M. Madejskiej i J 
Gottlicbowej, dmk. Czasu, 1886, R lIIała 
str. 62. 
Wydal Leoll MRdeJ
ki ID
. 
MADEYSKI Stanisław dr. Politische Betrach- 
I1mg'en. Wicn & Prag, Tempsk.v, 1900. 8, 
stl'. 22, hal. 60. 
- Chm'akt('rystyka prawodawstwa cywil- 
nev;o w Austr
 i. Kraków, druk. UlIiw. Jag'.. 
1892, 8, str. 12. 
- Kronika Uniwersytetu Jagit'lIoilskiega 
1892/3 za l'ektoratu .... i otwarcie roku szkol. 
nego w dniu 9 pażdzit'rnika 1893 1'. Tamże 
nakło Senatu, 1893, 8, str. 26. 
- Mowa .... l'ektora Uniwersytetu Jag'it'l- 
lońskicg'o, wypowierlziana podczas imatry- 
kulacyi uczniów tego uniwcrsytt'tu dnia 6 
g-rudnia 1892 l'oku. Kraków, druk. Czasu, 
1892, 8, Stl', 13. 
- Die Nationalit1ttenfrage in Ostel'reich 
und ihrc Losung, Wien & Leipzig, F. Tt'mp- 
sky & G. Freytag, 1899, 8, str. III f 35, 
hal. 80. 
- Nasza opozyc,va. Otlb. z Przeglądu Pol. 
za pażdzie1'llik. Kraków. druk. Czasu, 18R9, 
8, stl'. 29. 
- Sprawozdanie posclskie 1889 r. 'Kra- 
ków, nakło autora, Spółka wyd., druk. Uniw. 
Jag., 1899, 8, str. 13, hal. 80. 
- Die deutsche Staatssprache odeł' Oster- 
reich ein d('utschm' Staat. Wien, Selbstver- 
lag, A. Holder, 1884, 8, str. 179, kor. 3'60. 
- Studien zur Rechtsprf'chQJlg' des Reichs- 
gerichtes ubl'r dic VerIetzung- politischer 
Rechte. Wien, F. Tempsky, 1900,8 wiąksza, 
stor. 66, kol'. 2, 
- Wrażenil1 z życia parl
me.ntarnego. 
Odcz,vt. Odb. z Czasu. Kraków, Spółka wy- 
dawn., druk. C:'
su, 1891, 8, str. 21, hal, 50. 
- O zubożt'niu włościan w Galicyi (de 
leg-c fert'nda). Przedruk z Prawnika. Lwów, 
nakI. redakcyi, druk. J. Dobrzl1ilskiego i K. 
Gmmana, 1877, 8, str. 32. 
- Zarys nauki o posiadaniu, jako pod- 
stawa do wykładu powszcchnego pl'awa 
prywatncgo austryackiego. Kraków, nakl. 
autora, Spółka wyd., druk. Uniw. Jag'., 
1887, 8, str. 2 nI.. 70 i 1 nI.. kor, 1'40. 
- Ob. Kronilm Uniw. Jl1g. (1892); Z zie- 
mi krakowskiej (1889). 
Madera (wyspa
 Ob. Kulczyński Wład. 
(Arachnoirlea). 
Madjary. Ob, Grot K. 
Mądrość. Ob. J. St. ks. (pmktyczna)j Mae- 
terIinck M. (Pisma IV); Schneider Stan, (Czy 
mOŻna nauezyć 1896). 
MADUROWICZ Maurycy prof. Ob. Mars An. 
(1894); Oettinger Jozt'f (1888). 


MAEL Piotr. Matka czy żona?, powietic. 
Dod. do Kur,vem codz. Warszawa, druk. S. 
Org't'lbranda synów, 1894, 16, str. 200. 
-- \V kruju tajemniczym, powieść dla 
mlo1zie
y. przekład B. Kowalskiej. Warsza- 
wa, nakl. M, Arcta, 1ruk, E. Skiwsldcgo, 
1899, 8, sb'. 160, z rydn:łmi, opr. karton. 
kop, 60. 
- Bez posagu, tlómaczył z francuskiego 
Zy
'munt Kłośnil;:, cząść l i II. Bib/. najno. 
wsz,vch powi('sci i 110wel, IV i V, Lwów, 
druk. St. Manieckieg'o i Sp., 1900, 8 mała, 
str. 144 i 168, km'. 1'20. 
- Torpedowiec nro 29, zwyczaje mary- 
narskie. Dod. do Slowa. Warszawa. dmk. 
Noskowskit'go, 1888, 8, str. 202. 
Na MIr. 1!IS-llGi: Brylanty, przez Guy de Maupa... 
sanI. 
- Żona artysty, powie';c, przekład z fran- 
cuskiego. Warszawa, nakł, tygodnika Ro- 
mans i powietić, druk. A. Pajewskiego, 1894, 
8, str. 1!J8, kop. 30. 
MAENPL K. T. J. U stóp krzyża, bolesna 
meka i timicrć Jezusa Chrvstusa w 52 roz- 
mytilal1illch, wcdlug ...., wolny przekład z nie- 
mi('ckicg'o. Wal'szawa, druk. St. Niemiery, 
1895. 16, str. 320, kop. 50, 
MArchen der Siidslaven. Ob. Krauss l?r. S. 
MAERCKER Hans. Geschichte der Illndli- 
cht'n Ortschaftcn und der drel klcilleren 
St:I.1te des Kreises Thorn in seinel' fniheren 
Ausdehnung vor der Abzweigung des Krei- 
ses BrieSf'n l. J. 1888. Schriftcn des west- 
preuss. Geschichtsvereins, Lfg, l. Dallzig, 
'rh. Bert/ing', 18!J9, 8, str. 613, mr. 6. 
- Eine polnische Starostei und ein preus- 
sicher Landrathskreis. Gcschichte d. Schwet- 
zer-Kreises 14G6-1873. Wvcinek z Zeitschr. 
:lcs westprcuss. Geschichtsvereins, Heft 17, 
t8. Danzig. Druck von A. W. Kafemann, 
1886. 8, str. XII, 597, 1 tabl., 1 mapa. 
MAERCKER M. dr. Nawozy potażowe pod 
wzg-It:rlem ich wartośCi, dla podl1iesieuia 
produkcyi rolniczej i zmniejszenia jej ko- 
sztów, przełoż,)'ł z niemieckiego St. Rewień- 
ski. \Varszawa, nakł. domu handlowego K. 
WHsilewski, druk. P. Szymanowskiego, 1893, 
8. str. 2 nI., IV i 286, rb. 2'25. 
- O najwłaticiwszem użyciu sztucznych 
nawozów z uwzględnieniem uprawy bura- 
ków cukrowych, pl'zetł6m, i wydane stara- 
niem domu handl, Wasilewski & Kaniewski 
w Warszawie. Warszawa, druk. S. OrgeI- 
branda synów, 1882, 8 mała. str. IV i 91, 
kop. 50. 
- Ob. K. K. (1897). 
MAETERLlNCK Maurycy. Ksi
żniczka Ma- 
lena. tłómaczył Kazimierz Sterling. Warsza- 
wa, nakło Wł. Okrąta, Gebethner i Wolff, 
druk. E. Lubowskiego i Sp., 1900, 8 mała, 
str. 167, kop. 75,
>>>
MAETEHLIN('K - MAHRBHHG 


lOfi 


- Wybór pism dramatycznych, przełożył 
z upoważuil'nia autora i wstępem 1(1',\ ty- 
cznJ m poprzedził ZI'non Przf'sJn,\'cki (;\1i. 
riam1. Bibl. najcel. UtwOl'ÓW. Warszawa, 
uakl. i uruk. S. Lewentala, 1894, 8, str. 
CXXJI, l!;9 i l nI. rb. 1'20. 
G08Ć nlel'roszollY; Ślepc) ; Siedm królewienj Pel- 
leH8 i Mcli
Hnda. 


MAETSCHKE Ernst. Gt'schichte des G1atzer 
Landes vom Bl'ginne der deutschen Bf'sie- 
rlt'\ung bis zu df'n Hussitt'nkriel!-'en, Inaug'u- 
raldissl'rtation. Breslau & Habf'lschwt'rdt, 
Druck von J. Frankt', 1888, 8, str. 1 nI., 72 
i 1 ni., z mapą. 
Magązin fiir hebraeische Literatur und Wis- 
senschaft, Poesil' und Bt'lIetristik edirt von 
Eisig Grabel'. Jaroslau, 1888, 8, Jahrg. II 
1889, J. IJl 1890, Jahrg-. IV 1892. 
Magazyny. Ob. Małaja (1900). 
MAGDALlŃSKI K. Die Haftung- dt's Ratg-e- 
bers, InaugUl'aldiss
rtation, Gottingen, 1894, 
8, stl'. 62, 
Magdeburskie prawo. Ob. BobrzyiJski M. (Or- 
t,\It' 1876); Celichowski Z, (Słowniczek łac. 
polski wyrazów 1875); Kalina Ant. (At.tykuły 
1880); Kalużniacki Emil; Kamanin J. 
MAGDUSKI Paweł. Z dni opt;tania, erotyki, 
z rękopisów zmarłt'g'o przyjaciela wybral i 
zrl'dag-ował ..... Warszawa, nakło autora, 
dmk. W. L. Anczyca i Sp. w Kral,owie, Ass 
w Wilnie, 1892, 32, str. 35 i 1 nI., kop. 30. 
- Opętanie, dzieje dwóch serc, z rękopi- 
sów zmarłego przyjacit'la ułożył (wierszt'm) 
.... Tamżl', 1892, 32, str. 69, kop. 45. 
MAGDZIŃSKI Stanisław. Krótki rys o szko- 
dnikaeh w drzewostanach leimych starszych, 
szkółkach i kulturach, oraz środki zarad- 
cZt': Szkodniki w drzewostanach starszych, 
I. Sosny. Warszawa, E. Koliński, druk. J. 
Zawadzki('g'o, 1897, 8, str. 16, kop. 15. 
Magelona piękna i hrabia Piotr z Prowan- 
syi z srebl'llymi kluczami. Bibl. tanich ksią- 
żeczek, 21. Cieszyn, nakl. E. Ft'itzingt'l'a, 
b. r. (18881), 8, str. 59, hal. 40. 
Magia. Ob. J. F. (Tajt'mnice mag'ii 1893); 
ł.apiński Sergiusz (Tajemnice); Magik Pi. 
n('tti; Mik dl'. 
MAGIERA Theodorus. Ob, BeitrJl.ge z. Gesch. 
d. Cistercienserstifte. 
MAGIEROWSKI Leon. La duree de la vic 
dans les environs de Jaemierz, d'apres les 
l'egistres de la paroisse pendant une periodc 
de 50 8ns. Odb. z Bulletin de I'Academic 
des sciences. Cracovie, impr. de ł'Univ. Jag., 
1899, 8, str. 1. 
- Kalendarz puszczania krwi. Odb. z Ma- 
tl'r,yałów antrop., archeol. i etnog'r, Akade- 
mii umiej., IV 2. Kraków, dmk. Uniw. Jag., 
1900, 8, str. 3. 
- Trwanie życia w JaćwiCl'zU na zasa. 


IIILlOIIAIIA T. 111 


dzie wykazu zmarłych w ciąg-u lat plee- 
dziesięciu, l845-1H94. Odb. z l\Iatt'r,\'ał
w 
antropol.-archeol. i etnogr. Akademii umit'j. 
Tamże, 1897, 8, str. 10. 
- Trwanil' życia w okolicy Jaćmierza na 
podstawie metryk z lat pięi'dzit'sięciu, 1845 
-1895. Tamźt', 1898, 8, str. 10. 
- Wzrost ludnosci w powiecie sanockim, 
Odb. z Materyał6w antropol.-archeol. i etno- 
graf. Akad. umiej., IV l. Tamże, 1899, 8, 
str. 15, z tabl. 
- Kilka wiadomości o ludzie polskim zt' 
wsi Wesołej w powiecie brzozowskim. Odb. 
ze Zbioru wiadom. do antropologii kraj. 
Akademii umiej., XIII, 3. Tamże, 1889, 8, 
str, 12. 
Magistrat krakowski. Ob. Banaś P. (1900); 
Schlachtowskl F. (1886). 
Magnesia. Ob. KOt'hler Klemens dr. 
Magnetyzm. Ob. Birkenmeier L. (ziemski); 
Cullerrt' A.; Czyń ski Cz.; Domaszewicz J. 
ks.; Fritsche G.; Gorecki K.; Heidenhain 
R.; Jamieson A.; Ochorowiez J.; Preg-t'r W.- 
Udzit'la M.; Sosnowski Kaz, (1887); Thomp- 
son S. (1885); Wierzbicki Dan. (Spostrzt' że- 
nia w Tatrach 1889). 
Magnificat. Ob. Krukowski Jan ks. 
MAGNUS Wiktor. Kolf'j konna wilanowska. 
Walszawa, dmk. M. Kupfersteina, 1893, 16, 
str. 7 i l ni. 
MAGNUSKI M. P. Figaro warszawski, ilu- 
strowany kalendarz humorystyczny na rok 
1892, wydawnictwa rok I. Warszawa, G. 
Centnerszwer, druk. W. Thiella, 16, str. 49. 
z ilustr. i ogłoszeniami, kop. 20. 
- Toż, r. II-IX. Tamże, po kop. 20. 
MAGNUSZEWSKI Dominik. Wyborowe PilIma. 
Bibl. uniwt'rsallla arcydzieł. Lwów, nakl. 
Adama Kaczurb), Przemyśl, druk. S. F. 
Piątkiewicza, 1884, 8, 2 tyt., str. XVI, 241, 
- Ob. Kiczman A. (Barbara Radziwiłłów- 
na 1893). 
MAHOLlN W. A. A. 
Iickiewicz, biograficze- 
skij oczel'k. S. Petersburg, 1892, 8, str. 93 
i portret. 
MAHRBURG Adam. Geniusz i obłąkanie, 
uwagi nad dziełem C. Lombroso. Petersburg, 
Br. Rymowicz, druk. Kraju, Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, 1888, 16, str. 52, kop, 20. 
- Logika współczesna. Odb. z Kraju. 
Pt'tersburg', druk. Trenke i Fusnot, 1886, 8 
mala, str. 26. 
- Monizm współczesny i echa jego u nas. 
Nadb. z Ateneum. Warszawa, G. Centner- 
szwer, 1890,8, str. 75-106, 273-290 i 1 nI., 
kop. 50. 
.- Psychologia współczesna i stanowisko 
jej w systemie wiedzy, odczyt. Kraków. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, Pe'enburg, 
14
>>>
106 


MAHRBURG - MAJERSKI 


K. GrendyszyDskl, druk. W. L. Anczyca i 
Sp., 1891, 8 mała, str. 56, kor. 1, kop. 40. 
- Teorya celowości ze stanowiska nau. 
kowego, studyum filozoficzne. Kraków, druk. 
Uniw. Jaf!;., 1888, 8, str, 2 ni. i 176. 
- Ob. Paulhan F. (1888); Skórski Alex. 
(w Sprawie 1892); Taine H. (Metoda 1890); 
Weisman A. (Myśli 1894); Ziehen T. (1900). 
Mai. Der sechste Mai 1832. Zweibriicken, 
1832, 8. 
Maj. Ob. Miesiąc Maj (nabożeństwo). 
Pierwsz, maj 1897. Kraków, nakl. Naprzo- 
du, Prawa ludu i Nowego robotnika, druk. 
Al. Słomskiego. 
Maj S-el. Ob. N. W. (Konstyt, 1890); Pe- 
płowski St. (1890). 
Porów. Konstytncy'a 8-go maja. 
MAJ Andrzej. Ob. Sprawozd. szkoły r('al. 
w Jarosławiu (1882, lt!89). 
Majątek ziemski. Ob. Krafft G. 
- kDŚcleln,. Ob. Brzeziński Józef. 
Majątki .Ieroce. Ob. Tałasiewlcz Julłan 
(1880). 
MAJCHROWICZ Franciscu8. De Horatio et 
Juvenale satirarum auctoribus. Leopoli, ty- 
pis A. Wajdowicz, 1882, 8, 1 tyt., str. 33. 
- Seminarium praeceptorum w HaJJi nad 
SalI)' Odb. z Przewodnika nauk. i Ii
er. 
Lwow, nakl. autora, druk. WI. Łozińskiego, 
1894, 8, str. 15- 
- Tadeusz Czacki i jego poglądy na 
sprawy wychowania publłczDl'go. Odb. z Mu- 
zeum. Lwów, druk. I Związkowa, 1894, 8, 
str. 97 i 1 nI., z portretem, kor. 3. 
- Ob. Jachowicz St. (Bajki 1896); Jahres- 
bericht d. II Obergymn. in Lemberg 1884; 
Livius T. (1893); So'okles (1889, 1890-92); 
Sprawozd. gimn. w Stanisławowie (1889), 
MAJCHROWICZ Szrmon ks. Początki iyda 
niebieskiego na ziemi przez złączenie si
 
z Bogiem i Świ
tymi Jego, na kaŻdy dzi('n 
w tygodniu sposobem na misyi Soc. Jesu 
zwyczajuym rozłożone, Wyd. 4te popraw. 
Sambor, Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1883, 
16, str. 529 i VII, opr. kor. 1. 
Majdan g6rn,. Ob. Ziołkowska Wanda (1893). 
MAJDAŃSKA Helena, Ob. Łoziński Wł. (Ma- 
rionbild); Sienkiewicz H. (Urtheil 1895). 
MAlDl Josef. Das ehemalige Kloster Os- 
siach und der stumme Biisser Boleslaus. 
2te vermehrte AufJag('. ViIIach, Druck von 
J. Muhr, l
, 16, str. 46, z rycinq. 
MAJEll Gerard bł. Ob. Łubieński B. o. (Ży- 
wot 1893). 
. MAJER Eugeniusz. Poezye. Kraków, nakł. 
i druk. A. Koziańskiego, l8JO, 8 mała, str. 
23, hal, 60. 
MAJER J6zef dr. Czaszki i kości z uiecialo- 


palnego grobu skrzynkowego ze wsi Uwisły. 
Odb. Zt' Zbioru wiadomości do antropologii 
kraj., XVI 1. Kraków, nakło Akademii um., 
druk. Uniw. Jag" 1892, 8, str. 12. 
- Mowa pr('z('sa Akademii umiejętności 
prz.,' odsłoi1i
ciu pomnika króla Jana III d. 
13 wrzelinia 1883 r. w ogrodzie strzeleckim 
w Krakowie. Odb. z Czasu. Kraków, 1883, 
8 mała, str, 5 i l nI. 
- O pisowni ija - y ja w wyrazach przy- 
swojonych, uwagi .... ogłoszone w miejsce 
rekopisu dla rozdziel('nia pomiędzy człon- 
kÓw Akademii. Kraków, nakl. autora, druk. 
Czasu, 1884, 8 mała, str. 18. 
- Sprawa przeobrażenia Towarzystwa 
naukowego krakowskieg-o na Akademią umie- 
jętności. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, 8, 
str. XVI. 
- Trwanie życia w Glinianach, obliczone 
przez .... na zasadzie wykazów śmiertt'lno- 
ści, sporządzonych prz('Z dra Ant, Janiszf'w- 
ski('go. Odb, ze Zbioru wiadom. do fłntropo- 
logii kraj., VII 2. Tamże, 1883, 8, str. 24. 
- Zjazd lekarsko.przyrodniczy w Pozna- 
niu w dniu 2/5 czerwca 1884 r. Odb. z Przp- 
glądu Polski('go. Kraków, nakl. autora, druk. 
Czasu, 1884, 8, str. 14. 
- Zjazd lekarzy i przyrodników polskich 
we Lwowie w r. 1888. Odb. z Przeglądu 
Polskiego. Tamże, 1888, 8, str. 18. 
- O stuletniem życiu w krajach polskich 
w porównaniu z trwaniem życia prawidło- 
wem, rzecz odczytana na publ. posiedzeniu 
Akademii 3 maja 1881 r. Odb. z Rocznika 
zarządu Akademii umiej, Kraków, dmk. 
Uniw. Jag., 1881, 8 mała, str. 19. 
MAJER J. i KOPERNICKllz, Charakteryst.yka 
fizyczna ludnOlki g-alicyjskiej, serya II, Odb. 
ze Zbioru wiadomolici do antropol. kraj., IX, 
2. Tamże, l&s5, 8, str. 92. 
- Ob. Rostafiński J. (1899). 
MAIER Z,gmunt. Z krainy nędzy: Stanowi- 
sko -nauez,yciela ludoweg-o w stosunku do 
naszego społeczeilstwa, odczyt, Bibl. Towa- 
rzystwa nauczycieli lud., H. Nowy Sącz, 
nakł. Tow., druk. J. Litwińskiego w Wie- 
liczce, 1899, 8 mała, str. 59 i 1 nI. 
MAJERSKI Stanisław. Europa środkowo- 
'Yschodnia. Mapa fizyczna ziem polskich. 
Lwów, nakl. Tow. wydawn., litografia K. 
Kranikowskiego w Krakowie, fol., kor. 1'80. 
- Geografia monarchii austryacko-węgier- 
skiej. Lwów, nakł. Towarzystwa pedagog., 
dmk. Pili era i Sp., 1890, 8, str. VI, l nI. i 
79, opr. kor. 1'36. 
Wyd. II ł III oh. Benonł. 
- Stosunki religijne u starożytnych Gre- 
ków. Lwów, nakło S('yf1trtha i Czajkowskie- 
go, druk. PiIlera i Sp., 1887, 8 mała, str. 1 
nI., 204 i 5 nI., hal. 70.
>>>
MAJERSKI - MAJEWSKI 


107 


- 
ycie domowe u starożytnych Greków. 
TamżE', 1887, 16, str. l4fi i l nI., hal. 70. 
MAIERSKI Stan. i LITYŃSKI Michał. Naokoło 
liwiata. Widold okolic, krajobmzów i typów 
mieszkańców wszystkich pi
ciu części świa- 
ta w kolorach natUl'8Inych. Tekst objaśnia- 
jqcy napisali ..... CZł:ŚĆ I. Lwów, Gebethner 
i Wolff w WarszawiI', 1900, 4, rb. 7. 
.- Naokoło świata. Lwów, nakł. St. Lan- 
dowskiego i Sp" dl"Uk. A. Sz
'jkowskit'g"o, 
b. r. (1898), 4. Zeszyt I. Brzegi Adrvatvku 
(ośm widoków), zeszyt po kor. 1 = kop
 50. 
. Razem zapowiedziano 111'0 widoków zdjęć lotogra- 
lICznych w kolorach naturalnych. 
MAIERT J. NatchnieRie i miłość, powieść. 
przekład z francuskiego. Dod, do Bluszczu. 
\Varszawa, 
I. Glucksberg, 1884, 8, str. 101. 
Majestat w ubogim domu Wszechmocne- 
mu Panu na gól'ze Tabor przemienioDł
mu, 
pl'':Y introdukcyi bractwa kolegiaty poznaii' 
skiej św. Maryi Magdaleny do kościoła WW. 
pp. Klarysek zakonu św. o, Franciszka w r. 
p. 1753 dnia 18 marca od Benedykta XIV 
Pozwolony. Poznań, nakl. Zgromadzenia 
sióstr miłosierdzia, druk. 1. Fr. Tomaszew- 
skiego, 1884, 16, str. 45. 
MAJEWSKA Gabrielle mile. Contl"ibution A 
l'.etude de la nevrite ascendante, these. Pa- 
ł'lS, libr, Steiuhcil, impr. Theverot. 1897, 8, 
str. 41. 
MAJEWSKI Adam dr. Graniee kata maksv- 
malnego a jeszcze nieszkodliweg'o skrecen'ia 
główki noworodka. Odb. z t, Xl: Pamiet. 
Tow. lek. Warszawa, Gebethnel' i Wolif. 
1894, 8, str, 38, kop. 60. 
- Wodniak niewieści (hvdrocele mulie- 
bris). Odb. z Gazety lek. Tamże, 1895, 8 
str. .12, kop. 30, 
MAJEWSKI Antoni. Wywód appeUacyi od 
Wyroku drugiego Senatu byłey Reg'encyi 
Departamentu Płockiego w sprawie urodz. 
Anny Maryanny z Kloppmanów pierwszego 
ślubu Rexynowey, powtórnego Jakutowiczo- 
wey pozostałey wdowy, nipmniey Antoniny 
K
ystyny niezamężney Kloppman sióstr 
W
dzy sobą rodzonych powódek przeciwko 
żnym Hiel'onimowi, MarcelIemu, Ignace- 
mu, Norbertowi, Markowi, Józefowi i Feli- 
ksowi nakoniec Alexandrowi Zielińskim iako 
przez respective dziada y pradziada swoje- 
go Wżgo śp, Karola Zielińskiego podcza- 
Szego Różańskiego po JW. "Księdzu Kon- 
stantynie Zielińskim arcybiskupie lwowskim 
Pozostałym sukcessorom wzgl
dnie windy' 
kaeyi dóbr Steklina z przyległościami iako 
to: Nowogrodem, Starkowice, Włęcz i Mień 
W . Departamencie płockim, powiecie lipiń- 
skim leżących, nieprawnie przez wyżey wy- 
rażonego J. X. Arcybiskupa lwowskiego 
przod
om powodów odiętych, w byłey Re- 

ellcYł Pło
ki
y! za Rządu zeszłego toczącey 
Sl
. Do NaIiasmeyszego sądu appelacyjnego 


Xtwa Warszawskiego końcem uzyskania 
zmiany wyroku wyżey wytkniętego dru- 
giego senatu zeszłey Regencyi Płockiey - 
Powódki z skargą oddalaiącego iako na 
błędnych zasadach wspartego i dla tychże. 
powódek uciążliwego wniesiony. B. m. dr. 
I r. (Warszawa po r. 1806), fol., str. 19. 
MAJEWSKI Erazm. Doktor Muchołapski, 
fantastyczne przygody w świecie owadów. 
Z dziwów przyrody, III. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 
1890. 8, str. IV i 372, z rysunkami J. Ma- 
szyiIskiego, rb. 2. . 
- Toż. Wyd. 2gie ozdobione licznymi ry- 
sunkami J!ll. :\Iaszyńskiego, Tamże, lR92, 
8, str. 368 I IV, rb. 1'50, karton. rb. 1'75. 
- InsE'cta neuroptera polonica: Systema- 
tyczny spis owadów żyłkoskrzydłych pol- 
sldch t. j. Wojsiłek, l:hróścików, 
ylenic, 
Złotooków, Toczów, Widelnic, Jętek i Wa- 
żek, znalezionych dotąd w granicach dawnej 
Polski, według' układu dra Brauera zebrał, 
uporządkował i opatrzył głównymi synoni- 
mami ,h, Warszawa, 1881, 8, str. 32 i l nI. 
- Toż, według układu dra F, Brauera, 
zebrał i opatrzył g'łównymi synonimami ...., 
praca rozpatrywana na posiedzeniu sekcyl 
zoologicznej dnia 25 lipca 1881 r. na 3-cim 
zjeździe lekarzy i przyrodników polskich 
w Krakowie. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Noskowskiego. 1882, 8, str. 41 i 1 
nI., kop, 50. 
- Józef Rostafiński: Średniowieczna hi- 
storya naturalna (symbola ad historiam na- 
turalem m. aevii). Nadbitka z XIV tomu 
Wisły 1900 r. (Warszawa). Kraków, nakl. 
Uniw. Jagiel., 1900, 8, str. 665-669, kop, 10, 
- Koniec świata, prr;eglad wypadków, 
jakiE' mogą sprowadzić zagład
 ziemi. Z dzi- 
wów przyrody. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, dl"Uk. J, Bergera, 1887.8, str. 3 ni. 
i 208, rb. 1'50. 
Parównaj: Początek. 
- Kukułka (Cuculus Canorus L.) w mo- 
wie, pieśni i pojęciach ludu naszego, Ulożvl 
..... na podstawie materyalów zebranych 
wspólnie ze Szczęsnym Jastrzębowskim i dr. 
Józefem Saneckim. Odb. z t. XII Wisłv. 
Warszawa, E. Wende i Sp., druk. Lubow- 
skiego i Sp., 1898, 8, l tyt., str. 24, kop. 20. 
- Materyały do fauny krajowej: Owadv 
żyłkoskrzydłe, Neuroptera polonica, syste- 
matyczny wykaz krajowych Sieciarek i Pra- 
siatnic, zawierający żródłowo zestawiOl1P 
wszystkie owoce dotychczasowych poszuki- 
wań. z dodaniem projektu odnośnego mia- 
nownictwa polskiego, do ostatnich potrzeb 
zastosow8l1Pgo. Warszawa, nakl. 7'. Papro. 
ckiego i Sp., druk. Noskowskiego. 1885, h. 
str. VIII, 38 i 2 ni., kop. 50. 
Materyały do folkloru krajowego: Bo- 
cian w mowie i pojęciach ludu naszego,
>>>
108 


MAJEWSKI 


Warszawa, nakl. autora, Wende i Sp., druk. 
E. Skiwskieg-o, 1891, 8, stl'. 23, kop. 30, 
- Przedhistoryczne narzędzia krzemit'n- 
ne zebrane pod wsią Ossówką w powiecit. 
Stopnickim, gubm'nii kit'leckiej z 22-ma ta. 
blicami, obejmujlJcemi 1602 okazy, fotogra- 
fowanI' w 'I. naturalnej wielkości. W
'danif' 
z zapomogi Kas." im. dra J. l\lianowskiego. 
Instrumellts de sile x prehistoriques recucillis 
pres du vilJage d'Ossowka d:ms le district 
de Stopnica. Tamże, druk. RubieszcwskiE'go 
i Wrotnowskiego, U!95, 4, tekstu k. nI. 2 i 
str. 28 z 22 tabl. fotogr., rb. 6. 
- Początek, przyszłość i koniec ziemI. 
Wyd. 2gie pomnożone pracy -Koniec świa- 
ta.. Warszawa, lUlkI. i druk. RuLieszew- 
skiego i Wrotnowskiego, 1895, 8, str. 3 nI. 
i 184, z portretem autora, rb. l. 
- Potop biblijny i per,yodyczne potom 
ziemi, ułamek z ostatniej doby kuli ziem- 
skiej. Warszawa, Gebctbner i WOIff, druk. 
J. Noskowskiego, 18tH, 8, str. l nI., 78 i l 
nI., kop. 60. 
- Potop, szkic prz.ymdniczo-filozoficzD\" 
z ostatniej doby dziejów ziemskieg-o globu. 
Wyd. 2gie przerobione i znacznie pomno. 
żone. Z dziwów przyrody, I. Warszawa, 
nakl. autora, GebE'thner i Wolff, druk. No- 
skowskieg'o, 1883, 8, str. X i 150, rb. 1. 
- O pilnif'jszyeh potrzt'bach naszego j
_ 
z.\ ka naukowcg'o i o słowniku zoologiczno. 
botanicznym, rzE'CZ wypowiedziana na 30 
posiedzeniu komi8yi przymdniczej dnia 22 
kwietnia 1886 r. w warszawskiem Towarz)- 
stwie og'mdniczem. Warszawa, nakl. Gebetb. 
nera i Wolffa, druk. J. Berg'era, 1886, 8, 
str. 19, kop. 40. 
- Drobne pract' i notatki z dziedziny 
:lrcheologii przt'dhistorycznej i etnografii. 
Wanzawa, E. Wende i Sp" druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, 1897, 8, str. 1 
nI. I 128, z 66 rysunkami i podobiznami, 
kop. 65. 
- Pmfesor PI'zpdpotopowicz. Przedruk 
z Wędmwca, 1896. W:lrszawa, Gebethucr i 
Wolff, druk. P. Laskaucra i W, Babickieg'o, 
1898, 8, str, 2 nI., 308 i 3 nI., z 140 rysun- 
kami w t.'!kscie, opr. rb. 1'80. 
- Przegląd literatury przed- i protohisto- 
rycznej z ostatnit'g'o dziesieciolecia. wiazan. 
ka l. Odb. z Wisły. War8zHwa, druk: Lu- 
bowskiego i Sp., 1898, 8, str. 28. 
- Do przYI'odników polskich, odezwa 
w sprawip upOl'ządkowania nomenklaturv 
ojczystej w dziale ustrojów żyjHcvch, t. ). 
zoologii i botaniki. Odb. z W.izecbtiwiata 
1884 r. Warszawa, dmk, J. BergE'ra, 1885, 
4, str. 13 nI., kop. 15. 
- Rodzina Kruków ICorvinap) w mowie, 
pojl;ciach i praktykach ludu polskipg"o. Opra. 


cował .... przy współudziale Szczęsneg'o Ja- 
strzębowskieg'o i dra Józefa Saneckiego. 
Odb. z XIV t. Wisłv. Warszawa, E. Wende 
i Sp., druk. A, Jezierskicgo, 1900, 8 wi
- 
ksza, 1 k., str. 41, kop. 40. 
- Ro';lina i wyraz chmiel, ich pochodzE" 
niE' i przedhistoryczne znaczenie, rozprawa 
czytana na 6tem posiedzeniu Komisyi teo- 
ryi ogrodnictwa i nauk przyrodnicz."ch 
w Warszawie dnia 17 marca --ł892 r. War- 
szawa, T, Papmcki i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1893, 8 wielka, str. 3R, kop. 40. 
- Starożytni Slowianie na ziemiach dzi- 
sil'jszcj Germanii. Odb. z Wędrowca. War. 
szawa, E. Wende i Sp.. dmk. Bibl. dziE'ł 
wybor., 1899, 8 mała, str. 58, kop. 40. 
- Słownik naz\\ isk zoolog'iczn) ch i bota- 
nicznych polskich, zawierający ludowe oraz 
naukowe nazwy i synonimy polskie, u
y. 
\\ ane dla zwiprzat i mślin od XV w. a
 do 
chwili obecnej, Ż1:ódłowo zebrane i zestawio. 
ne z s\"nonimami Iwukow\"mi łaciiIskimi 
w podwÓjnym porzlJdku aIrabetycznym i po- 
mno
one porównawczym mater)'ałem, za- 
czerpniętym z inn
'ch języków słowiańskich, 
t, l: Słownik polsko.laciński. Warszawa, 
nakł. prt'numeratori,w, T. Paprocki i Sp., 
dmk. Noskowskiego, 1891, 4. Stl'. LXIV 
i 564, rb. 10'50. 
- To
, t. II: Slownik łaciiIsko-polski, po- 
mnożony porównawczym materyałem, za- 
cZt'rpniętym z innych języków slowiańskich. 
Tamże, nakl. autora, E Wf'nde i Sp., druk. 
RubieszewskiE'go i Wmtnowskiego, 1894- 
1898, 4, str. IX i 890, rb. 17'50. 
- O Słowniku nazwisk zoologiczn)ch i 
botanicznych polskich. Warszawa, dmk. J. 
Sikorskiego, 1885, 4, sk I.i. 
- Sowa, w mowie i pojęciach ludu na- 
szeg'o. Odb. z Wisły. Warszawa, E. Wen dl' 
i Sp., 1899, 8, str. 13, kop. 20. 
- Światowit. Uocznik pONwięcou.'" archeo- 
logii przeddziejowej i badaniom picrwotnej 
kultury polskiej -ł słowiańskiej. T. I. War- 

?awa, E. Wende i Sp., 1899, 8 wielka, str. 
210, rb. 1'80. 
- To
, r. II. Tamże, 1900, 8 wielka, str. 
261, rb. 2. 
- To
, r. III. Tam
e, 1901, 8 wielka, str'. 
254, rb. 2, 
- Toporki kamienne z okolic g'órnego 
Bugu i Styru. lIJonografia archcoJo;dczna 
okazów i okolicy. ;\Iarteaux c:Iisse-t
tcs Cli 
rocJIt' sarmatienne dalls les ba88ins des 
f1euve8 Boug pt St.\!'. Odb. z XV t. Pamit;- 
tnika fizyog'rar. Tamżl', 1898, 4 mała, str. 
39, z 9 rysunkami w tekscit., l mapą i 5 ta- 
blicami, rb. 1'50. 
- Propawszij turist. Fantast. prikluczt'- 
nija w carstwie nasit'kom,vch. S rysunkami
>>>
MAJEWSKI - MAIZIERES 


109 


J. Maszinskawo perew. F. W. Dombrowska- 
wo. Pett'rsburg, 1899, str. 440. 
- Wąż w mowie i pojęciach ludu prze- 
ważnie polskieF?,'o, mat('rYHł.\- do folklom. 
Odb. z Wisly. WarszawH, T. Paprocki i Sp., 
druk. J. Jt'żyilskit'g'o, lb93. 8 większn, stl'. 
l n!. i 107, rb. 1. 
- O wplywic nauk przyrodniczych i Ic- 
I.nrskil-h na pokonnnie przl'Bądów ciemnoty 
i zniknięcie chorób umysłow.\'ch zwan) ch 
demonicznymi. Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp" dmk. Związkown, 1882, 8, 
str. 44, hal. 60, kop, 30. 
- Wskazówki do konserwowania przed- 
miotów starożytnych (wykopnIisk). Odb. z Wi- 
sly. Warszawa, K Wende i Sp., druk, J. Je- 
ż
 ńskiego, 1897, 8, str. 11, kop. 20. 
- Ob. Hoernes M. 
MAJEWSKI Ignacy Juliusz. Ueber Oxydatioll 
mittelst Kaliumpermallg'Hnat einiger Ver- 
bindung-en der Campher-Relhe sowie ein 
Beitrag zur Constitution Camphens, Cam- 
phcrs und dt'r CampherBlI.ure; Inauguraldis- 
sertation, Leipzig, 1898, 8, str. 54. 
MAJEWSKI Kazimierz Wincenty dr. Dwa przy- 
padki mięsaka mgówki. Odb. z Przeglądu 
okulistycz. Kraków, nakl. autora, druk. 
Uniw. Jag., (1899), 8, str. 5 i 1 n!. 
MAIEWSKI Ludwik Nał
cz. WiązHnka zaslu- 
łzc obywatelskiej. Przezacnemu Komitetowi 
Wystawy krajowej we Lwowie 1894 1" jako 
podarek bratni. Lwów, nakło autorn, dmk. 
E. Winiarza, 1893, 8, str. b. 
MAJEWSKlO. Der graue und gri.ine Papa. 
ł!,'('i, Ankauf, Bt'handlung, Krankheit und 
Heilung, llach 20jll.hrig-er Erfahrung'. Berlin, 
Schweitzer & Mohr, 1898, 8 mała, str. 93, 
z rycinami, mr. 2. 
. MAJEWSKI Reinhard Gymnasiallehrer. De su- 
blectionis et occupationis formis, quae inve- 
niuntur apud Demosthf'nem. Konigsberg, 
Hartungsche Verlagsu.ruckerei, 1887, 8, str. 
12, fen. 30. 
MAJEWSKI Tadeusz ks. Dissertatio inaugu- 
ralis theolog'icn pastoralis de doctrilla viro. 
rUm ecc1esiasticorum.... Vi/nae, 1820, 4. 
- Kazanie przy pogrzebie Bp. Anny z hr. 
Jezier8kich Grafini Antoniowey Sołłohubo- 
w
y w Wilnie w kOBciele XX. Augusty a- 
now grudnia 13 dnia miane 1824. Wilno, 
druk. XX. BazyliHnów, 8, str. 20. 
MAJEWSKI Władysław. Z chwil młodoBcI, 
poezye, Zt'sz. I. Kraków, nakl. autora, druk. 
W. Korneckiego, 1882, 8, str. 57 (2). 
. MAJEWSKI Władysław dr. adwokat. Konwersya 
l kredyt hipoteczny wobec Pl'ojt'ktowanej 
noweli tabularnej. Lwów, Gubrynowicz i 
SChmidt, druk, Ludowa, 1883, 8, str. 47 i l 
nI., kor. 1'50. 
MAJKOWSKI Aleksander. Jak w Koscerznie 


koscelnygo obrele abo pięć kawalerów a je- 
dna jed
 na brutka. W 08em spiewacb, 
Gdańsk. Wanzawa, Gebt'thner i Wolff, 1899, 
8, str. 79, mr. 1'20, kop. 50. 
MAJKOWSKI J, Ob. Heinberg H.; Jokay M. 
(Aż do śmierci); Werner K (Sąd 19ą4), 
MAJKOWSKI Julian dr. Busko, wody 8iarcza- 
no-słono-wapienne, jod i sól glauberską za- 
wierające, opisał .... Warszawn, nakł. autora, 
druk. Ziemkit'wiczowej, 1890, 8, 2 tyt., str. 
152, III, kop. 80. 
- Sprawozdanie lekankie o chorych le- 
czonych u zdrojowiska w Busku w r. 1881. 
Warszawa, druk. H. J. Rundo, 1882, 8, 
str, 15. 
- Toż, w r. 1882. Tamże, dru1\. Ig. Za- 
wiszewskiego, 1883, 8 mała, str. 16. 
- Toż, podczas pory kąpielowej 1889 r. 
Odb. z Medycyny. Tamże, druk. M, Ziem- 
kiewiczowej, 1889, 8, str. 9. 
- To:!, z r. 1890, Warszawa, 1891, 8, 
str. 14. 
- Ob. Rogowlcz J. dr. (1896). 
MAJMON Salomon. Ob. Rembieliński Antoni 
1881 ). 
MAJMONIDES M. Ob. Bardowlcz L, dr. 
(1893); Sołoweyczyk El. (1865), 
MAINERI B. E. La Polonia e l'Europe: In- 
nanzi alla coscienza e alla storia, Fede 
e speranza, L'ultimo boja. Roma, stabili- 
mento G. Civelli, 1888, 8 mała, str. 242. 
Majolika. Ob. Piekosiński Fr, (1884). 
Maj6wka, Ob. Orłowicz M, (1900). 
MAIRET Joanna. Obowiązek, powieść. Dod. 
do Tygodnia. Piotrków, gubiernskaja tipogr., 
1897, 16, str. 149. 
- Poczciwiec Duval, powieść, przekład 
z francuskiego. Dod. do Bluszczu. Warsza- 
wa, druk. S. Orgelbranu.a synów, 1892, 8, 
str. 58. 
MAIRONIS SI. Pavasario balsai, parasze ...' 
Tiłżeje, kasztu autoriaus, 1895, 16, str. 78 
i 2 nI. 
MAISONNEUVE G. Anioł kopalni, powietić, 
przekład z francuskiego. Dod. do Tyg'odnla. 
Piotrków, gubiernskaja tipogr., 1897, 16, str. 
241. 
Majster dziedzicem, powieść. Poznań, nakl. 
J. K. 
upański('go, druk. Kuryera pozn., 
18
, 8, str. In!. i 206, mr. 1'20. 
MAil ERO Y Renl
. Kaleka, powieść, przeło- 
żyła z francuskiego Helena Szawłowska. War- 
szawa, nakl. A. Pajewskiego, druk. Gaze
y 
l'olniczej, 1898, 8, str. 104, kop. 15. 
MAIllERES. Praktyczne wskazówki użycia 
nawozów sztucznych, przetłum. i wydane 
staraniem łowickiego Towarzystwa przetwo- 
tworów eht'micznych i nawozów 8ztucznych.
>>>
110 


MAK - MAKUSZEW 


Wanzawa, druk. J. Sikonkiego, 1898, 16, 
str. 113 i l ni., kop. 25. 
Mak. Ob. Frydro Wł.; Rostafi.Jiski J. (1899), 
Mąka kostna, Ob. Jentys S, 
MAKAREWICZ Juliusz dr. Die Anstiftung zu 
dem Verbrechen nach 
 143 des Stra'ge- 
setzes. Odb. z Zeitschrlft fUr das Prlvat- 
und offentliche Recht der Gegenwart. Wien, 
A. HOlder, (1898), 8, str. 26. 
- Evolution de la peine, par .... dr. en 
droit, professeur agreg
 A l'Universit
 de 
Cracovie-Autriche. B. w, m. i r. (Kraków, 
Spółka wydaw., 1898), 8, str. 60, kol'. 1'10. 
- Klassicismus und Positivismus In der 
Strafrechtswlssenschaft, Nadb. z Zeitschrift 
fUr die ges. Strafrechtswiss. Berlin, J. Gut- 
tentag, 1898, 8, str. 590-637. 
- Poglądy socyologiczne Anatola France'a. 
Odb. z Ruchu społecznego. Kraków, nakl. 
autora, Spółka wyda w.. druk. Uniw. Jag., 
1898, 16, str. 37, hal. 80. 
- Ustawodawstwo karne na kongresie 
paryskim 1895 r. Odb. z Przegl. Pol. Tam- 
że, druk. Czasu, 1895, 8, str. 35, kor, 1. 
- Ustawy karne dodatkowe, wraz z usta- 
wą drukową. Kraków, nakl. L. Frommera, 
druk. W. L. Anczyca i Sp" 1899, 16, str. 2 
nI. i 440, kor. 5. 
- Das Wesen des Verbrechens, eine cri- 
mlnalsociologische Abhandlung auf verglei- 
chender und rechtsgeschichtłicher Grund- 
lage. Wien, Manz, Buchdr. A. Koziański 
in Krakau, 1896, 8. str. XII i 288, kor. 10. 
.......: Idealny zbieg przestepstw w ustawie 
karnej austryackiej, studyum krytyczne. 
Kraków, Spółka wydaw., druk. A. Koziań- 
skiego, 1897, 8, str. 1 ni. i 117, kor. 3, 
- Ob, Gide Karol (1893). 
MAKAREWICZ S. Inżynier. O wilgotnych 
mieszkaniach. Odb. z Unii. Tarnów, druk. 
J. Pisza. 1882, 16, str. 18. 
MAKAREWICZOWA R6ża. Praktyczna ku- 
chnia .czyli p,?dręcznik do przyrządzania po- 
tra
 i legumm, ułożyła dla młodych gospo- 
dyn.... Lwów, nakl. Seyfartha & Czajkow- 
skiego, druk. PiIlera i Sp., 1900, 8, str. XX 
i 541, kor. 3'60. 
- Prz?pisy praktyczne ciast drotdżowych, 
tortow, c18stek, cukierków. lodów i likierów 
(335 recept). Lwów, nakł. autorki, druk. 
Słowa Polskiego, 1899, 8 mała, str. nI. 10 
i 215, opr. kor. 2. 
MAKAROW N. P. Cesariewicz Konstantin 
Pawłowicz i jego wriemia w Warszawie, 
oczerki iz wospominanij starago Litowca. 
St. Pietierburg, 1881, 8, str. 29. 
MAKART Hans. Ob. Wdowiszewski J. (1885). 
(MAKOMASKA). Nekrolog śp. Teofili z Kor- 


czaków Gorajsklch Makomaskiej, zgasłej d. 
13 lutego 1897 r. B. w. m. i r., 8, str. 7. 
Makowiec. Ob. Kadler Ludwik dr. 
MAKOWIECKI Aleksander. O kanalizacyi 
wogóle i sposobach jej zastąpienia. Przedruk 
z Gazety przemysłowo-rzemieślniczej. War- 
sza wa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1875, 8, 
str. 36, 
MAKOWSKI Czesław. Ob. Lermontow M. 
(Wybór pism). 
MAKOWSKI Jan. O wBciekliznie. Moja roz- 
mowa z Maciejem. Warszawa, G. Centner- 
szwer, 1899, 16, str. 12, kol-'. 3. 
MAKOWSKI Marcin ks. O obowiazku rodzi- 
ców wychowania swych dzieci p'o chrzet1ci- 
jańsku. Inowrocław, nakł. autora, druk. 
Dziennika kujawskiego, 1895, 8, str. 44 i 2 
fen. 50. 
MAKSIMOW S. Syberya i ciężkie roboty, 
Sybir i katorg'a w 3 częściac
, część I: Nie- 
szcz
śliwi, z wyd' 2go poprawionego i uzu- 
pełnionego przełożył Zenon Pietkiewicz. 
Warszawa, red. Prawdy, druk. K. Kowalew- 
sklego, 1899, 8, str. 275 i III, rb. 1'20. 
- Toż, cz. 2. Winni i oskarżeni. Tamże, 
1899, 8, str. 282 i IV, rb, 1'20. 
Maksymilian I. Ob. Zaleski M. M. (1879). 
MAKSYMOWICZ J. I. dr. Warszawskij Ujaz- 
dowskij wojennyj hospital. B, m. dl'. i r. 
(Warszawa 189..), 8, str. 13 i plan in folio. 
MAKUSZEW Wikentij. Cztenija o staropol- 
skoj piśmiennosti w impieratorskom war- 
szawskom Uniwienitietie, wypusk 1. Odb. 
z Ruskago filologiczeskago wiestnika. War. 
szawa, tipogr. M. Ziemkiewicza i W. Noa- 
kowskago, 1881, 8, str. II i 77. 
- Otczet ordinarnago profiessora impie- 
ratorskago warszawskago Uniwiersitieta .... 
o naucznych zaniatijach za granicit'ju w die- 
kabrie 1880 I w janwarie i fiewralie 1881 
g. Odb. z Warsz. uniw. Izwiestij, Warsza- 
wa, 1881, 8, str. 40. 
O pobycie I przyjęelach w Krakowie I Lwowie. 
- Istorlczeskija raziskanija oSIawianach 
w Albanii w srednije wjeka. Wanzawa, 
typ. Warszawskago uczeb. okruga, 1871, 
str. VII, 153, 7. 
. -: Już!l0-russ
!ja . skazanija po rukopisi 
bibhoteki OssohnsklCh w Lwowie. 
urnał 
ministierstwa nar. proswieszczenija. Peters- 
bUl'g, 1881, 8. cz. L'CXVII str. 94-112. 
- O sostojanii i diejstwijach warszawska- 
go UniwiE'rsitieta w 1880 godu. Tamże 1881 
8, str. 1- 20. ' , 
- Trudy fiłologlczeskago otdielenija kra- 
kowskoj 

ademii nauk s 1874 po 1880 god. 

urnał mllJlsterstwa narodnago proswieszcze- 
nija, cz. CCXV od. 2. Tamże, 1881 8 str. 
127-163. ' ,
>>>
MAKUSZEW - MALCZEWSKI 


111 


- Uczt'nijt' A. Towianskag'o, prieimu. 
szczest\\ if'nno socialno-politiczl'skoje, Sla- 
wianskij jeżl'g'odnik, wypusl;; V z r. 1882. 
Kijów, 8, str. 95-131. 
MAKUSZÓWNA Jadwiga. Pierwsza c:!:ytanka 
niemiecka dla klasv 11\ i IV szkół ludo- 
wych i wydziałowych. W,\'d. 4tc przejrzane 
i popraw. Lwów, Sejfarth i C:!:ajkowski, 
dmk. K. Prochaski w CieszyniI'. lBI;9, 8 
mała, str. 89 i l nI., opr. hal. 70. 
- Dl'ug-a I.siążka do czytania nif'micckie- 
go dla klasy V szkół ludowych i \\'.vdzialo- 
wych. Tamże, nakł, autorki. druk. K. Bud- 
weisera, 1888, 8, 1 tyt., str. 146, kor. 1. 
MALAGOLA Carlo. I Polacchi in Bolog'na. 
Odh. z Strenna bolog-nesc, lB82. Bologna, 
1881, 8, str, 22. 
MALARSKI Szcz,sny ks. Pamiętnik II zjaz- 
du księży kat\chetów we Lwowie, odbyte- 
go w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 1897 r., 
wydał .... sekretarz zjazdu. Lwów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. katolicka J. Chę- 
ch'lskieg'o, 1898, 8, str. 344, kor. 5'20. 
Porów. Bukowekl J. Pam. I zjazdu. 
- Rituale parvum, usui quotidiano sacer- 
dotum accomodatum. Leopoli, sumpt. V. Ku- 
czabiński, typog.... l Związkowa, 1895,8 mała, 
str. 72 i l nI., opr. kor. 2. 
Malarya. Ob. Celli A. (1899). 
Malarze, malarstwo. Ob. Album mHlarzy; Bo- 
stel F. (maI. lwowskie); Dzicdusz,\'cki WO,j- 
cieeh; Gerson W. (Znawstwo); Gubrynowicz 
Br. (Jana III); Jodko A. (Dzit'jl'); Komoraicki 
K. J. (Historya); Lepszy L. (Cech); Łozin- 
ski WIad. (cerkiewnc); Łuszczkiwicz W. 
(Z dzil'jów); Mutkowski A. (Odpowiedź); My- 
cil'lski J. (Sto lat); O. M. (W obronie 1892); 
Pawłowicz E. (polskie 1881); Piątkowski H. 
(polskie 1895); Rodakowski H. (KUka słów 
1895); Rotterjan (PersPI'ktywa 18B5); Ruskin 
J. (1900); Sokołowski M. (ruskie 18Łi6, Male- 
l'ei)j Wdowiszewski W. (Dwaj 1881). 
Malbork. Ob. Mor8Czcwski Maciej (Zaml'k 
1882). 
Porów. Marienhurg. 
MALCZ M. Exposition universelle de Pal"is 
1878. Hyg'iene de la respiration, Appareil 
modele inhalateur pour produire dans un 
cspace fCl'me (daml la chambre) l'air Hrtifi- 
ciel dl' foret. Varsovie, im prim. de J. Sikor- 
ski, 1878, 8, str. 11. 
- Opis aparatu parni inhałacyjnej dl/' 
Chorych piersiowych pomysłu i konstrukcyi 
.... Wyd. 2gie, wraz z fotografią aparatów. 
Warszawa, druk. Gazcty lek., 1880, 8, str. 
6 i tabl. fotogr. 
- Korl'spondencya. Odb. z Atenl'um. Inns. 
bruck, 1880, 8, str. 7. 
MALCZEWSKI Adolf. Ob. Duchh1ska Sew. 
MALCZEWSKi Antoni, l\Iayra, powieść ukra- 
ii18ka pierwsze wydanie całkowite. uzupełnio- 


nI' dokumentmni i dO!l:ltkami pot'tY!'7.nf'miJu. 
liusza Słowackieg-o. Bibl. kil'szonlwwa, IV. 
Lipsk, E. L. Kasprowicz, druk. G. Uszmana 
w W('hnarzł', l8B2, 16 mała, str, 120, fen. 80. 
- Toż, Bibl. Mrówki, 53. Lwów, Księgar- 
nia Polska, druk. J. Czainskiego w Sambo- 
rzt', (1882), 16, str. 62, hał. 20. 
- 'l'oż. Warszawa, nakło F. H08icka, 
druk. Ba.ra i Hl'rmanna w Lipsku, (1883), 8 
mała, str. 101, z ilustracyami W. Gcrsona, 
opr. rb. 2. 
- Toż z 8 fotografiami podług- rysunku 
E. M. Andriollt'g'o. Wyd. 3. Warszawa, nakło 
Gl'bethnera i Wolffa, druk. W. Drugulina 
w Lipsku, 1883, 4 król., str. 63 I 1 nI., opr. 
rb. 10. 
- Toż. 1'amżt', Wyd. w 8ce, str. 68, opr. 
rb. 4, 
- Toż. Tamżp. Wyd. w 16et', str. 91, opr. 
rb. 2. 
- Toż. W\'d. 4. War8zawa, n3kl. Gebeth- 
nem i Wolffa, druk. \-'1'. L, Anczyca i Sp. 
w I{rakowit', 1887, 16, str. 91, z 8 fotodru- 
kami podług' rysunku E. M. Andriollego. 
Wopr. ozdoh. rb. 2. 
- Toż, wit'rny przt'Clruk pierwszego wy- 
dania:!: r. 1825. Bibl. powsz. 114. Zloczów, 
nakl. i druk. W. Zukerkandla, (1894), 16, 
;tr. 71 i 1 nI., hal. 24. 
- Marya, wstępem, żywotcm poety i obja- 
dnieniami opatrzył Piotr ParylHk. tekst 
przl'jrzany, kryt.J.'cznie porównany i według 
potrzeby poprawiony. Lwów, nakl. wydaw- 
cy, H08chek, druk. I Związkowa, 1884, 16, 
str. 2 nI. i 135, kor. 1'40. 
- Toż, powieść ukraińska. Wyd. nowe. 
Lipsk, Brockhaus. 1885, 16, str. 88, mr. 1, 
opr. mr. 1'80. 
- Toż. Warszawa, Nasierowski, 1891,64, 
str. 112, kop. 15. 
- Toż. Tamże, nakło S. Bukowieckieg'o, 
druk. W. Thiella, 1898, 16, str. 48, kop. 6. 
- Toż. Kijów i Odessa, B. Korf'Ywo, druk. 
F. Csernaka w Warszawie, 1893, 32, str. 
VlIJ i 8:l, kop. 10. 
- Maria, Ukl'ainische Erz3.hlung aus dcm 
Polnischen metrisch libertragt'n von Dr. Al- 
bert Weiss. Universal.Bibliothek. Leipzig, 
Verlag und Drm:k von Ph. Reclam jun. B. 
r. (187..), fen. 20. 
- l\Iarya, perew P. N, Sobranije perewo- 
dów inostrannych poetow. Kijów, lB87. 
s
 tu przclo:l;olle tak:l;e Mickiewicza: Swltezlallka, 
I jeden 80net. 
- Marie, povl;st' ukt'Hjinska, prelo
m Jan 
Neeas, iIlustroval JObef Scheiwl. Pl'
ha, Haki. 
a tiskem 1. L. Kobra, 1882, 16, str. 112. 
z rycinami w tekscie, kor. 1'44. 
- Ob. Krasze",ski Kaj. (Generał Haumau); 
Mazanowski Antoni; lItazanowski Mikołaj;
>>>
112 


MALCZEWSKI - MALINOWSKI 


MllIan G.; Reichmann Fr. S.; Rolie Mich. 
(Sylwetki IX). 
MALCZEWSKł Franciszek Skarbek, z Bożey 
i Stolicy Apostolskiey łaski biskup kujaw- 
ski I pomorski, senator, orderu św. Stani- 
sława kawaler. Uwiadomienie o objęciu rzą- 
dów Dyecezyi kujawskiej. Warszawa, d. 5 
listop9.da 1815, fol. 1 karta. 
- Franciszek Skarbek Malczewski z Bo- 
tey y śwl;tej Stolicy Apostolskiej łallki ar- 
cybiskup warszawski, prymas Królestwa 
Polskiego y senator etc. etc. Lis' pasterski 
skutkiem nominacyl na arcybiskupstwo war- 
szawskie. Wanzawa, dnia 1 stycznia 1819, 
fol., 1 karta. 
MALCZEWSKI Franciszek, bisk. gnidn. I MIA. 
SKOWSKI J6zef, bisk. warsz. Dyspensy gene. 
ralne z r. 1803 i 1804. B. m, i 1'" folio, 6 
k. nI. 
MALCZEWSKI Karol. Ob. Marylski Ant. 
MALCZEWSKI Kazimierz. Noem i, powit'Ść 
z końca XVIII w. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, Petersburg, B. Rymowicz, Kraków, 
nakl. autora, druk. Związkowa, 1893, 8 ma- 
'a, str. 83, kop. 50, na welinie kop. 60. 
- Powieści, nowele i fantazye, t, I. War- 
szawa-Kraków' Gebethner i Wolff, druk. A. 
Koziańskiego, 1896, 16, str. 65 i 3 nI., 
kop. 50. 
Szal; Ona mnie zdradza; Noc letnia; Stara panua; 
Ojciec Salezy; Sen. 
- Sędzlejowicki bój, karta z krwawych 
dziejów powstania 1863 r. Odb. z Przegladu 
krakowskiego. Kraków, G. Gt'bE'thner i Śp., 
druk. A. Koziańskiego, 1895, 16, str. 14, 
hal. 20. 
- O wykształceniu rzemieślników. Kra- 
ków, nakl. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1893, 16, str. 7, hal. 8. 
MALCZEWSKI Tytus. Nasza własność ziem- 
ska w stosunku do obE'cneg-o położenia spo- 
łecznego i ekonomicznego. Rzecz odczyta- 
na ua \\'alnem zebraniu Towarzystwa rolni- 
czego szubińskie&'o 9 maja l8!:!7 r. Odb, z Zie- 
mianina. Poznan, nakl. Tow" druk. N. Ka- 
mieńskiego i Sp., 1887, 8, str. 33. 
MALCZEWSKI Zyg. Skarbek. Towarzystwo 
kredytowe miejskie w Króleiltwie Polskiem. 
Pelplin, 1877. 
MALDAGUE Jerzy. Piate nie zabijaj, powieM, 
z francuskiego, tom t-III. Gródek, nakl. i 
druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt 
we Lwowie, 1897, 8, str. 327 + 286 + 374, 
kor. 7'20. 
MALEC Julian dr. Raptularz kancelaryjny 
na r. 1899. Rzeszów, nakl. i druk. J. A. Pe- 
lara, 1898, 4, str. 95, opr. hal. 80. 
- Toż, na r. 1900, I'OCZ. II, z uwzględnie- 
niem najnowszt'g'o prawodawstwa o należy- 
tościach prawnych. Tamte. 4, str. 99 i 1 nI., 
hal. 80. 


- Zarys zwyczajnego postępowania try- 
bunalskiego w I istancyi od skargi do wy- 
roku. Lwów, nakło autora, druk. PiIlera 
i Sp., 1896, 8 mała, str. 1 nI., 142 i III, 
kor, 2. 
MALECZYŃSKA J6zefa. Mała gramatyka 
polska rozłożona na pytania I odpowiedzi. 
Część l. Warszawa, F. Hosick, 1885, 8, str. 
64, kop. 20. 
- Wyższa gramatyka polska, bódłosło- 
wnia, cz, lIga dla dzieci dojrzalszych. Tam- 
że, druk. F. Burzyńskiego, 1882, 8 mała, str. 
II, 136 i 1 nI., kop, 30. 
- Składnia polska, cz. III gramatyki pol- 
skit'j. Wyd. 1. Warszawa, nakł. F. Hosicka, 
druk. J. Ungra, 1883, 8 mała, str. 62 i l nI., 
kop. 20. 
- Styl czyli nauka wysłowienia, oraz 
krótka wiadomość z nauki prozy i poezyi, 
książka czwarta. Wyd. 1. Tamże, 1883, 8 
mała, str. 65 i 1 nI., kop. 20. 
MALESZEW'KI Władysław. Jam bogaty, dro- 
biazg- dramatyczny w 1 akcie. Teatry ama- 
torskie, wyd. J. Blizińskiego, 10. Kraków, 
nakło wydawcy, G. Gebethner i Sp., druk. 
A. BIomskiego i Sp., 1892, 8 mała, str. 40, 
hal. 80. 
- Ob. Wiadomości bibliograf. (1882). 
- Przyczynek do określenia wpływu wo- 
dy karlsbadzkiej na krążenie, na podstawie 
doświadczeń klinicznych. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, nakl. autora, druk. Uniw. Jag" 
1899, 8, str. 29, z rycin. w teks. 
- Stanowisko lekarzy kąpielowych. Odb. 
z Przegl. lek. Tamże, 1900, 8, str. 6. 
MALET Łukasz. 'Wydziedziczony, powieść, 
przełożona z angielskiego przez H. J. B. 
Warszawa, A. Kleinsing'er, druk. S, Orgel- 
bmnda synów, 1886, 8, str. 299, kop. 50. 
MALETIUS Johannes und Hieronymus. Ob. 
Sembrzycki J. (188!:!). 
MALEVSKY S. Ob. Sienkiewicz H. (1899). 
MALEWSKI Stanisław. Echa z obchodu listo- 
padowego w Jersey City 29 listopada 94 r. 
New York, nakl. robotn.ków polskich w Phi- 
ladelphi i Jt'rst1Y City na dochód bibliotek 
robotniczych, druk. Parowa, 1896, 8 mała, 
str. 15, ct'nt. 5. 
Malfattego zadanie. Ob. Mertens F. 
MALINOWSKA Wanda. Obrzędy weselne lu- 
du ruskiego we wsi Kudynowcach powiecie 
złoczowskim. Odb. ze Zbioru wiadom. do 
antropologii kraj., VII 3. Kraków, druk. 
Uniw. Jago., 1883, 8. str. 21. 
MALINOWSKI Alfons dr. Wystawa hygieni. 
czna w Warszawie, 1887. RJs historyczny 
rozwoju Instytucyj dobroczynnych i szpitali 
w Polsce. Warszawa, T. Pap rocki i Sp., 
druk. Niemiery, 1887, 4, str. 30, tablic III, 
kop. 40.
>>>
MALINOWSKI A. - MALINOW
I(( L. 


113 


MALINOWSKI Antonin X. Ob. Molski Marcin 
(1814). 
MALINOWSKI Franciszek Xawery ks. Ob. 
Bmndowski Alfr. 
MALINOWSKI J. proł. Quelques fredaines de 
I'estudialltina dl' I'
mdt'nnc Univl"rsitć dl" 
Cahors. f'ahors, Impr. J. B. Pig'nert's, lH82, 
8, str, 12. 
MALINOWSKI Lucyan prof. Drobiazgi języko. 
we. Odb. z t. V Prac filolog-iczn) ch. Warszawa, 
druk. J. Jpżyńskie::!.'O, Kraków, G. Gt'beth. 
ner i Sp., lt!95, 1;, str. 24, kop. 30, hal. 60. 
- Ewangelia św. l\Iatep.sza R. V, 1-12. 
Kazanie na dzień Wszf'ch Swietvch. Zabvtki 
języka polskieg-o z wieku XV: z rękopisu 
D.Ln. biblioteki kapitulnej w Pradze. Odb. 
z XXII t. Rozpraw W) działu filolog. Aka. 
demii umiej. Kraków, Spółka wydaw" druk. 
Uniw. Jag., 11;95, 8 więkEiza, str. 1;9, z 2 
podobiznami, kor. 1'60. 
- Glosy polskie w kilku rękopisach ła. 
cińskich w. XV w bibliotekach kapitulnpj 
i uniwersyteckiej w Pradze oraz 
kopisie 
Zakładu nar. Ossoliń'lkich z r. 1438 nr. 379. 
Odb. z t. XXII Rozpraw Wydzi1Jłu filolog. 
Akad. umiej. Tamże, H:!95, I; wi(:ksza, str. 
73, kor. 1'40. 
- To:!, w bibliotece kapitulnej i uniwer- 
sytf'ckiej w Pradze. Odb. ze Sprawozdania 
z posiedzeń Wydzialu filolog. Akad. umiej. 
Tamżc, 1894, 8, litr 3. 
- Jak pisano wyrazy: kłóć, kłół, kłóty, 
Pl'ÓĆ, prół, próty, prócie, wypisy z gl'ama- 
tyk i słowników, wiek XVI-XiX. Tamże, 
11;1;5, 8, str, 12. 
- Jan Hanusz, urodzony r. 1858, zmarły 
w Paryżu dnia 26 lipca 181;7 r. Odb, z Prze- 
glądu Polsk. Kraków, nakl. autora, druk. 
Czasu, 1887, 8, str. 8. 
- O jezyku komedyj Franciszka Boho- 
molca. Odb. z 24 t. Rozpraw W,vdz. filolog. 
Akademii umiej. Kraków, SpółkH wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8 wi
ksza, str. 29, 
hal. 80, 
- Magistra Jana z Szamotuł dl"kretów 
doktora, Paterkiem zwanego, kazania o Ma- 
ryi Pannie czystej, z kodeksu toruńskiego 
wydał .... Kral{ów, G. Gebethner i Sp" druk. 
Uniw. Jag" 1880, 8, 1 tyt., str. 134 z jelną 
podobizną, kor. 2'40. 
- Modlitwy Wacława, zabytek j
zyka 
polskiego z wieku XV odkryty i skopijowa- 
ny prz('z śp. Alex. hr. Przezdzieckiego
 wy- 
dał i objaśnił .... Odb. z Pamiętnika Akad. 
umiej. Kraków, G. Gt'bethner i Sp., druk. 
Uniw. Jag'., 1875, 4 wielka, k. nI. 2, str. 
104 i 2 ni., z tablicą, Iwr. 5. 
- Toż, Z kodf'ksu YI n. 2. bibliott'kt uni- 
wersyteckiej w lludapeszcie, z dołączenif'm 
g-Ios polskich z rękopisów łać. nr. 64, 79. 
100 tejże biblioteki, powtórnie wydal.... 


l'IU08IWIA' u.. 


Krakuw, wyd. Akad. Umlf'J., G. Gebethner 
i Sp., druk. UlIiw. Jag., I1;H7, I; mała, str. 
2 nI., XII, 93 i l nI., kOI'. 2. 
- Okaz pisma obrazkowt'g'o. Odb. z Ma- 
tel') Hłów Imtropolog'. archeolog. i etnograf. 
Akad. umi('j., I 2. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1895, H, str., 4 z tabl. 
- O pochodzeniu wyrazów: 1. s
e, i\ćc, 
2. uśće, uj
će, 3. vyjśće, odt'jśće i t. d, Odb. 
z t. iX Rozpr. Wydz. filolog. Akad. umiej. 
Kraków, 'G. Gebcthner i Sp., druk, Uniw. 
Jag., 18152, 8, str. 16, hal. 50. 
- Powieści ludu polskiego na SZląsku, 
z ust ludu zebrał .... Odb. z J\Iatf'ryałów 
antropolog'.-archt'ol. i etnograf. Akad. umil.j., 
IV 2. Kraków, Spółka wydawn., druk. Uniw. 
Jag., 1899, 8, str. 78. 
Po wstępic 1'0dl'isIIIlY dr. J. Bystroń. 
- Ober die Praeposition und das Praefix 
wz', wez- im Polnischen, Nadb. z Anzeiger 
der Akadf'mie df'r Wissens. Krakau, Univ.- 
Buchdruck., 11594, 8, str. lR3-1H7. 
- Pl"z
'ezynld do historyi wyrazów pol- 
skich. Odb. z t. X Rozpt'aw Wydz. filolog. 
Akad. Ulniej. Kraków, G. Gebcthner i Sp., 
druk. UlIiw, Jag., 181;4, 8, str. 33, kol'. 1. 
- O przyimku i przystHwce wz-, wez 
w języku polskim. Odb. ze Sprawozdałi Wy- 
dzialu £ilolog. Akad, umit'j, Kraków, druh. 
Uniw. Jag., 1894, 8, str. 4. 
- Stud
 a szląskie. Odb. z t. IX Rozpraw 
Wydz. filolog. Akad. umiej. Kraków, G. Ge- 
bt'thner i Sp., dmk. UlIiw. Jag., 1882, 8, str. 
103, kOI'. 2. 
- Tt'kst polski h
'mnll Salve Rf'gina po- 
dług rękopisu nr. 379 biblioteki Ossolińskich 
z r. 1438, oraz stosunek jt'go do innych 
tekBtów z w. XV. Odb. z t. XIII Rozpraw 
Wydz. filolog. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1889, 8, str. 18. 
- KiII,a uwag nad mową ludową w Ze- 
brzydowicach. Odb. z t. IX Rozpr. Wydz. 
filolog. Akad. umij., Tamże, G. Gebeth- 
ner i Sp., 1881, 8, str, 6, hal. 30. 

 Wiadomość o szczątkach Ewangelii 
cerkiewno.słowiailskiej pisma I'Uski('go w rę- 
kopisie m. 379 bibliokki Instytutu nar. im. 
Ossolińskich we Lwowie. Odb. z t. XIII 
Rozpraw Wy dz. filolog. Akad. umiej. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag'., 18ts9, 8, stl'. 5. 
- O uid.tórych wyrazach ludowych pol- 
skich, zapiski porównawcze. Odb. z t. 17 
Roz[Jr. Wydz. filolog'. Akad. umiej. Kraków, 
Spółka wydaw.. dmk. Uniw. Jag., 1892, 
8 większa, str. In!. i 102, kor. 2. 
- Zabytek języka polskif'go z początku 
wif'ku XVI. (Ueb,'r ein polnisches Sprach- 
dl'lIkmal, f'rhalten in einem Manu'lcripte der 
UlliverRit!ltbibliothek in Erlangt'Il). St'par.- 
Abdruck aus dem Anzt'ig"f'r der Akademie 
15
>>>
114 


MALINOWSKI - MALOT 


der Wissens. in Krakau. Krakau, Universi- 
tats-Buchdruck" 1898, 8, str. 354-355. 
- Zabytek jczyka polskiego z początku 
w. XVI, z rekopisu biblioteki Uniwersytetu 
w Erlangen,' Odb. z 28 t. Rozpr. Wydz. fi- 
lolog. Akad. umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Unlw. Jag., 1898, 8 większa, str, 32, 
hal. 50. 
- Zabytki języka polskiego w rękopisie 
nr, 2503 biblioteki Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego w Krakowie, wydał i opracował .... 
Odb. z I i II tomu Prac filologicznych. 
Warszawa, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 
1887, 8, str. 108, z 1 tabl. fotodruk. 
- 
ywot BW. Błażeja, zabytek języka 
polskiego z początku wieku XV, powt6re 
wydał.... Odb. z t. V Prac filologicznych. 
Wanzawa druk. J. Jeżyńskiego, Kraków, 
G. Gebethncr i Sp., 1896, 8, str. 45, z 1 ta- 
blicą, kop. 50, kor. 1. 
- Ob. Łopaciński H. (1898); Prace filolo- 
giczne. 
MALINOWSKI M. Jak !lobie ludzic radzili 
w biedzie, jak doszli do majątku i jak do- 
brobyt ogółu podnif'śli, przykład godny 
uwagi i naśladowania. Odb. z Poradnika 
dla handlujących. Warszawa, wyd. red. Zo- 
rzy, Księgarnia tanich wydawnictw, M, A. 
Wiz bek, druk. W. Szulca, 1891, 16, sit.. 23, 
kop. 3. 

 Mieszkania ludzkie jakie g'dzie były, 
jakie są i do jakiej doprowadzono je dosko- 
nałości. Tamże, 1891, 8, str. 56, kop. 15. 
- Nasi praojcowie gdzie mieszkali, co ro- 
bili, ich zwyczaje, obyczaje, relig'ia i jak 
krajem rządzili przed przyjęciem chrześci- 
jaństwa, opowieść według starych ksiag. 
Tamże, 1889, 8, str. 101, z rycinami w teks- 
cie, kop. 20. 
- Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. J. Jcżyń- 
skiego, 1898, 8 mała, str. 88, z n'cinami 
w tekscie, kop. 20. . 
- Rolnictwo włościańskie za granicą. Dla 
pożytku gospodarzy 1'Olnych. Wydanie z za- 
pisu Wład. Pepłowskiego w zawiadywaniu 
kasy im. dra Mianowskiego. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Gazety rolniczej, 
1900, 8 mała, 1 k., sk 141, l k. nI., z 16 
rysunkami, kart. kop, 20. 
- Rozmowy nauczycieła z gospodarzami 
o powinnościach rodziców. Warszawa, wyd. 
Zorzy, Gebcthner i WoJff, druk. Wł. Szulca 
i Sp., 1888, 8 mała, str. 93 i l ni., kop. 15. 
- Włościańskie stowarzyszenia rolnicze 
w różnych krajach, Warszawa, M. A. Wi- 
zbek, druk. J, Jeżyńskieg-o, 1898, 8 mała, 
str. 68, kop, 12. 
MALlNOWSKIJ Michajło Kr. Otczet o sostoja- 
n.iji obszczel:ltwa ..Hałycko-Russkaja Mat y- 
CIa., pI'cdłożenll.} J na gcncralnom sobraniji 


człenów tohoż obszczestwa. Lwów, typohr. 
Stawropyhijskoho Instytuta, 1888, 8, str. 14. 
MALINOWSKI Piotr, Ob. Leroy-Beaulieu P. 
(Państwo). 
MALINOWSKI Sewer. Ob. Rolle M. (1896). 
MALINOWSKI Stanisław. O uprawie roślin 
kłosowych. Wyd. ludowe, 212. Lwów, nakl. 
komit. wyd. dziełek ludowych, druk. S. Be- 
dnarskiego, 1900, 16, str. 132, hał. 50. 
. - Ob. Duchińska Seweryna (Słowo). 
MALINOWSKI Teofil. Ob. Sprawozd. gimn. 
w Złoczowie (1882). 
MALISZEWSKI Edward, Z życia. Dod. do 
Gaz. Polsk., 53. Warszawa, 1899, 8, str. 155: 
kop. 15- 
MALISZEWSKI Jan ks. Ogródek duchowny. 
zawierający llauki, modlitwy i pieśni dla 
pobożnego ludu katolickiego. Grudziądz, 
nakl. G, Jalkowskiego, druk. E. Schmae- 
dickiego w Poznaniu, 1884, 8 mała, str. 544. 
MALISZEWSKI I. I. Zapadnaja Ruś w bor- 
bie za wieru i narodnost', czast' I. Peten- 
burg, tipog'r, Sinod., l89f), 8, str. 212 i VIII. 
MALLEFILE Felicyan. Dwie wdowy, kom. 
w 1 al.cie. Teatr amat., 16. Warszaw
I, na kI. 
Gebethncra i W oJffa, druk. St. Nicmiery, 
(1892), 8 mała, str. 44, kop. 30. 
Malleina. Ob. Krajewsb.i AUr.; Walento- 
wicz A. dr. (O wartości 1893). 
de MALO. Ob. Rychlak J. ks. dr. (1893). 
MALOT Hektor. Ania, romans nowoczesny, 
przedkład N, B. Warszawa, wyd. i druk. 
Przeglądu tygod., Gebethner i Wolff, 1892, 
8 mała, str. 330, kop. 75. 
- Światowa kobieta, powieść. Warszawa, 
wydaw. i druk. Przeglądu tygod., 1899, 8 
mała, str, 333, kop. 75. 
- Paulinka, powie
ć, przt'kład Heleny K. 
Bib/. romansów i powiesci. Warszawa, T. 
Paprocki i Sp., 1887, 8, str. 392, rb. 1. 
- Pompon, pI'zełożyła z francus. Kasylda 
Kulikowska. Dod. do Kłosów. \Varszawa, 
nakło i druk. S. Lewentala, 1882, 8, str. 256. 
- Bez rodziny, według powieści .... opra- 
cowała Faustyna M. Warszawa, M. A. Wi- 
zbck, druk. J. Sikorskiego, 1895, 8, str. 1U5, 
kop. 30. 
- Siostrzyczka, powieść, tłóm. z francu- 
skiego przez E. S., t. I-II. Warszawa, nakł. 
i dl'Uk. A. Pujewskiego, 1884, 8 mała, str. 
292 + 336, rb. 1. 
- Sprawiedliwość, powieść, przekład z 
francuskiego. Warszawa, nakl. tygodnika 
Romans i powieść, druk. A, Pajewskiego, 
1890, 8, str, 298, kop. 75. 
- Zdroźności francuskie, powieść. War- 
szawa, nakł. i druk. Przegllidu tygodnio- 
wego, 1887, 8 wała, str. 448, l'b. 1.
>>>
MALOTKA - MAŁACHOWSKI 


115 


MALOTKA Jos. Beitrll.ge znr Geschichte 
Preussen im 15 Jahrhundert, Inauguraldis- 
:!crtation. Konigsberg, Beyer, 1882, 8, str. 
50, mr. 1'20. 
Malowanki. Warszawa, nakło G. Centner- 
szwera, (1882), 8 mała, litr. 4 ni. i 6 obraz- 
ków, kop. 15. 
- Ob. Ch
ciński Jan (Malowanki). 
MALSBURG Karol. O pochodzeniu naszego 
drobiu i jego hodowli w dawnej Polsce, od- 
(."zyt. Odb. z Miesi
cznika gal. Tow. ochrony 
zwierząt. Lwów, Gubrynowicz I Schmidt, 
druk. Ludowa, 1896, 8, str. 23, hal. 60. 
- Z systematyki bydła krajowego. Odb. 
z Roczników wyż. szkoły rolniczej w Du- 
blanach za r. 1894. Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt, 1895, 8, str, 66-136, z 2 r
'cinami 
i tablicą pomiarów czaszkowych, ł'b. 1. 
MALSTROM. Ob. PrzybyszewIlki St. (1896). 
MAL TITZ G. A. baron. Polonia. Gedicht. 
Poznań, skł. goł. i druk. W. Simona, 1882, 
12, str. 46, fen. 25. 
- Polska, poema, tłómaczone z niemie- 
ckiego oryginału 1831 r., przez H. Kuna- 
szowskiego. Lwów, nakl. tlómacza, K. Łu- 
kaszewicz, druk. J. Czaińskiego w Sambo- 
rze, 1881, 8 mała, str. 52 I 1 nI., kor. 1. 
MAL Y Jakub. Odrodzenie Czech, podJug .... 
opracował Jan Nhowski. Odb. z Kraju. Pe- 
tersburg, Br. Rymowicz, Warszawa, Gebeth 
ner i Wolff, druk. Trenke i Fusnot, 1888, 
8 mała, str. 48, kop. 25. 
- Ob. Kraszewski J. I. (Zahuba 1886). 
MAŁACHOWSKI Adolf Stan. ks., kanonik mo- 
hylowski. Módlmy si
 za umarłych. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, typogr. O. Zawadz- 
kiego w Wilnie, 1888, 16, str. 71, kop. 25. 
MAŁACHOWSKI Ch. Critique detaillee des 
actes du conseil general en mati
l'e de re- 
partition des fonds departementaux, Batna, 
1894, 8, str. 81. 
MAŁACHOWSKI Godlimir dr. adwokat. Das Ge- 
richtswesen und die Advocatur in Deutsch- 
land, Reise-Aufzeichnung-en. Wien, Manz, 
1897, 8, str. 115, kor. 2'40. 
- O ingerencyi sądów przy zniesieniu 
pmwa propinacyi w Galicyi. Lwów, nakł. 
Beyfartha I Czajkowskiego, druk. I Związ- 
kowa, 1889, 16, str, 1 ni., 209 i 1 nI., kor.. 2. 
- Pamil;jtnik jubileuszowy Galicyjskiej 
Kasy Oszczedności we Lwowie. 1844-1894. 
Lwów, nakł: Gal. Kasy Oszczedności, druk. 
PilIera i Sp., 1894, 4, litr. 88, tabI. druk. 7, 
str. XXXV, VII I k. nI. 4. 
- Sadownictwo i adwokatura w Niem- 
czech, notatki z podróży. Lwów, nakl. auto- 
ra, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Polska, 
1896, 8, str. 91, kor. 2. 
MAŁACHOWSK{ H. Anlage, Einrlchtung und 
Bauausfiihrung Il1ndlicher Arbeiterwohnun- 


gen. Berlin, P. Parey, 1894, 4, str. 1 nI. i 71, 
z 21 tabl., mr. 4. 
(MAŁACHOWSKI Jacek hr.). Na dzień imie- 
nin JW. hr. .... b. kanclerza W. Koronnego, 
wielu ordeI'ów kawalera, dnia 16 sierpnia 
1818 r. B. m. dr. (lR18), 4, k. 2. 
MAŁACHOWSKI P. O uprawie mechanicznej 
roli. Odb. z Kuryera rolniczego. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Artystyczna, 1896, 
8, str. 112 i 1 nI., kop. 70. 
MAŁACHOWSKI Stanisław. Krótki rys z ży- 
cia i pism Zygm. Krasińskiego. Kraków, 
druk. Czasu, 1876, 8, str. 82. 
- Ob, Krasiński Zygm. (Listy). 
MAŁACHOWSKI Stanisław hr. NałęcI. Pami
- 
tniki .... posła do Stambułu w czasie Sejmu 
czteroletnieg-o, generała wojsk polskich, se- 
natora, kasztelana Królestwa Polskiego i t. d. 
i t. d., objaśnił i z manuskryptu wydal Win- 
centy hr. Łoś. Poznań, nakło J. K. 
upań- 
skiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński), 1885, 8, str. 190, mr. 2. 
MAŁACHOWSKI Zygmunt (Borys Jakimeilko). 
Szczodryj weczer. Lwów, nald. i druk. J, 
Dobrzańskiego i K. Gl'Omana, 1883, 8, 1 tyt., 
str. 54, kol'. 1'20. 
MAŁACHOWSKI Zygmunt (Prawdomowski Br,). 
Bóg zapłać, odpowiedź hr. Izydorowi Dzie. 
duszyckicmu (wierszem). Tamże, 1882, 8, 
str. 2 ni. 
- Kto z Bogiem, Bóg z nim. Tamże, 
1882, 16, str, 59 i 1 nI., kor. 1. 
- (Prawdomowski B.). U m
czeńskiego ma- 
tki naszej łoża. W pi
ćdziesi
ciol('tnią 1'0- 
cznlc
 listopadowego powstania. Lwów, 1880, 
12, str. 47. 
- Nikt nie zagrzebie ducha wolności, 
chyba on sam siebie. Lwów, nakl. i druk. 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1881, 8 
mała, str. 135 i 1 nI., kor. 2. 
- Odezwa do wolnych obecnie współbraci 
z powodu dorocznie przez Muzeum Rapers- 
wylskie i przez Galicy
 cieniom Adama Mi- 
ckiewicza składanego hołdu, Tamże, Ksl
g. 
Polska, 1879, 8, str. 4, hal. 10. 
- Pieśń o bł.' Janie z Dukli, patronie 
Polski i Litwy, ku uczczeniu 400-letniej ro- 
cznicy jego zgonu, przez Z. M. Tamże, 1884, 
8 mała, str. 69 i 1 nI., hal. 40. 
- (Dlierżykraj I Clłopi). Z rozmyślań 
o trzech ostatnich pendzla J. Matejki poe- 
ma*ach. Lwów, nakło A. Witoszyńskiego, 
druk. Ludowa, 1892, 8, str. 53, k. nI. 2. 
- U stóp krzy:ia wzniesionego w dniu 
konkluzyi jubileuszu bl. Jana z Dukli. 
Lwów, nakło i druk. J. DobrzKńskiego i Sp., 
1885, 8, str. 24. 
- (Prawdomowskt Br.). Z teki szaraczka. 
Tamże, nakl. i druk. Gazety narod., 1883, 
16, str, 106 i 2 ni" kor. 1.
>>>
116 


MAŁACHOWSKI - MAł.GORZATA 


Wspomnienia z Tatr (wierszem). Tam- 
że, 1882, I6, str. X, 101 i 3 nI., kor. 2. 
Na 8tr. III-IX: Slów kilka o u
ywallej przeze. 
mnie pisowni. 
Porów. Nałęcz Lud.; Jakimowskl JanU8Z. 
MAŁACZVNSKI Aleksander. Posi:Jdłości ren. 
towe według ustaw pruskich i wf'dlug' au 
stryackit'go projf'ktu rZl!dowegoo Odb. z Eko. 
nomisty Pol s, Lwów, druk. Ludowa, 1894, 
8 wiEjksza, str. 22 i 1 ni. 
- Ustawa o ubezpieczcniu robotnikó" 
od wypadków z dnia 2
 grudnia 1887 I. ) 
Dz, u. p. z r. 1888, wraz ze wszystkimi od. 
nośnemi rozporządzeniami, tudzież statu 
Zakładu ubezpieczenia robotników od wy. 
padków dla Galicyi i Bukowiny we Lwo- 
wie, opracował i wydał .... Lwów, nakl. 
druk. l Związkowej, Se)'farth i Czajkowski, 
1889, 8, str. 1 nI. i 130, kor. 1'60. 
MAlCUŻVNSKI Witold. Rozwój terrytoryal- 
ny miasta Warszawy, WllrSZa\\a, wyd. z za. 
pomogi Kasy im. Mianowskicgo, E. Wende 
i Sp., 1900, 8 większa, str. 184, VI, z tabe- 
lami i planami, rb. 1'20. 
Małda pri S, Benedykta, 8, 2 k. nI.; Małda 
pri Pona Jezusa attajdus Sobutus, 8, 1 k; 
Małda pri aptankim3 kuna asabos numizu- 
sios, 8, 1 k. Kraków, druk. Uniw. Jag. 
1887, 8, 4 k. nI. 
- pri Ronos Pedze Chrystusa Pona, Tam- 
że, nakl. ks. J. Siedleckieg'o, 1887, 8, 2 k. nI. 
MAŁECKI Antoni dr. Z dziejó\\ i literatury, 
pisma pomniejsze. Lwów, H. Altenberg, 
druk. im. Ossolińskich, 1896, 8, str. VI, 1 nI. 
i 370, kor. 6. 
O 8tanowlsku I dziełach autOl'a Irydyonaj Iry- 
dyonj Jan Andrzej !\Ior8zt) n I jeJ« Imlennicyj Au- 
drzej Frycz Modrzew8ki; Jana Kochanowskiego mlo- 
dosć; Miejsce urodzeula Adama Mickiewicza; BI- 
8kup8twa w pierwotnej Polsce; Klasztory w Polsce 
w obrębie wieków 8rednlch. - 
- Gramatyka jEjzyka polskiego szkolna. 
Wyd. 6. Lwów, nakl. autora, druk. E. Wi- 
niarza, 1882, 8, str. 311 i 1 nI., kor. 2'50. 
- Toż. Wyd. 7. Tamże, 1886, 8, str. 311 
i ni., kor. 2'50. 
- Toż. Wyd. 8me skrócone i uproszczo- 
ne. Tamże, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 
1891, 8, str. 251, opr. kor. 2.30. 
- Grzywny karne w dawnej Polsce i naj- 
dawniejsza nasza grzywna mennicza. Odb, 
z Kwartalnika histor. Lwów, nakło autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1893, 8. str. 26, kor. 1. 
- Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła 
w stosunku do współczesnej epoki, t. I-III. 
Wyd. Beie popr, i pomno Lwów, nakl. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. Pili era i Sp., 
190ł, 8, str. XII, 283 i 3 nI., z portr. + 332 
i 3 nI. z podobizną + 308 i 3 ni., z portr., 
kor. 13, opr. kor. 16. 
- . Kronika Baszka czyli t. zw. kl'Onika 


wif'lkopolska. Odb. z Kwartalnika histor. 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. im. 
OssoliilSkich, 1894, 8, str. 23, kor. 1. 
- Lechici w świctle historycznej krytyki. 
Lwów, nnkł. i druk. Zakładu im. Ossoliń- 
sldch, 1897, 8, stt-. 267 i 1 nI., kor. 4. 
- Ludnosć wolna w ksiEjdze Henryhow- 
skiej. Odb. z Kwartalnika histor. Tamże, 
nakl. Towarzystwa histor.. 1894, 8, 1 tyt., 
str. 33. 
- Z przt'szłości dziejowej, pisma pomniej- 
sze, t, f-II. Kraków-Warszawa, Gebeth- 
n('r i Wolff, druk. W. L. Anczyea i Sp., 
lt'97, 8, str. 276 i l nI. + 265 i l ni" kor. 
9.60, rb. 3'60. 
I. Rewizya dziejów pol8klch w pler" szych dwóch 
wiekach politycznejl."o istnienia, 962-1116; Jeszcz. 
w sprawie te8tamentn Bole81awa Krzywou8tep,'o; Wolo 
na Indność wlo8c1ai"ka w pierwszej dziejów pol 
sklch epoce; Runy slowiai,skie I mlkorzyńskle ka 
mienic; Grzywny karne w dawnej Pol_ce I pierwo- 
tna nasza grzywna mennicza; !';lndyum nad hulll! 
Inocente!1,'o II, z r. 1136 1 w)Odaną dla arcybi8kupstw. 
gnle
uien8kiego; Kromke Ba8zkll czyli t. zw, Kro 
nika wielkopolska; harta z dziejów Akademii kra 
kow8klejj Jan Ostroróg I jego memoryał o urządze 
uiu Rzeczypospolitej. 
- Studya heraldyczne, t. I-II. Lwów 
Gubrynowicz i Schmidt, Warszawa, Geł'eth 
nt'r i Wolff, druk. im. Ossolińskich, 1890,8 
str, 351 + 339, z tabl. w 4ee i rycinami 
w tekscie kor. 12, rb. 5. 
- Studyum nad bulą Inocentego II z r. 
1136, wydanI! dla arcybiskupstwa gnie
nień- 
skiego, Odb. z XX Rocznika 'l'owarz
'stwa 
przyj. nauk pozn. Pozn:1ń, druk. DzienniIm 
pozn., Warszawa, Gebethner i Wolff, 1894, 
8, str. 53, kop. 60. 
- Uwagi do uchwał Komitetu, wyzna- 
czonego przez pelne posiedzenie Akademii 
umif'jEjtno8ci do pisowni polskif'j. Lwów, 
nakl. autora, dmk. W, L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1885, 4, str. 2. 
- Grochowy wieniec czyli Mazury w Kra- 
kowskiem, komedya w 4 aktach, edycya 
2ga przerobiona w r. 1897 przez autora. 
Lwów, nakl. Gubrynowicza i Schmidta, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. 
Anczyca i Sp, w Krakowie, 1897, 16, str. 
169, kor. 2'40, rb. 1, 
- Ob. Piekosiński Fr. dr. (O poglądach 
1890); Rocznik zarządu Akademii umiej. 
(1884); Stroka Winc. (Wiersz 1892). 
MAŁECKI Ludwik. Ob. Spraw. dyr. gimn. 
w N. Sączu (1888, 1889), 
(Małek Jan). Dwa rozbójnicze morderstwa 
dokonane przez Jana Małka w dniach 15 
stycznia 1894 i 25 listopada 1895. Rzeszów, 
nakl. red. Kuryera Rzeszowskiego, druk. J. 
A. Pęlara, 1896, 8, k. nI. 2. 
MAŁGORZATA z Beaume, Sposób odmawia- 
nia kOl'onkl do Dzieciątka Jezus. Kraków,
>>>
MAŁGORZATA - MANAS8EWITSCH 


117 


nakl. Karmelitanek Bosych na Łobzowie, 
druk. W. L, Ancz
'ca i Sp., 1897, 12, str. 7. 
MAŁGORZATA od Najśw. Sakramentu. Nowen- 
na do Naj!iw. Dziedątka Jezus. Tamże, druk. 
Czasu, 1900, 12, str. 3:ł. 
- Ob. Cissey L. (
ywot). 
MAŁGORZATA św. z Kortony, Ob, p, Br 
(1889). 
MAŁŁEK Antoni, organista. (Ur. w Wałdowie 
w Prusach Zach.). Metoda do nauki śpiewu 
_ Szkola śpiewu i śpiewy dla dzieci (na 
dwa głosy). Chicago, 1885, str, 72, cent. 30. 
_ Zbiór pieśni narodow) ch na cztery mEj' 
skif' gołos) , zebrał i wydał.... Zeszyt l- 
XVIII. Chicago, na kI. i druh. autora, 1885- 
1887, Serya I, 8, str. 228 tl'kstu z nutami, 
(obejmujt' 95 pieśni z nutami na cztery g'ło- 
sy); Rocznik II, 20 ezerwca 1887 (obejmuje 
100 pieśni), dolar. 2'50. 
B
'lo to pismo czasowe p. t. Ziarno, wydawane od 
lipca 1886 r. 
- Ziarno. Zbiór pieśni narodowych na 
cztery męskie głosy. Serya I. W
 d. 3. Chi- 
cago, nakl. i druk. autora, 1890, 8, str. 300 
i k. ni. 2. 
Małokrwistość (anemia). Ob. Berger P.; Du- 
nin T. 
Małopolska. Ob. Pawiński Adolf (1886), 
MAŁOPOLSKI Max. ks. św. teol, dr. Zbiorek 
nabożeilBtwa dla tt'rcyarz
' i tercyarek za. 
konu BW. o. Dominika. Wyd. nowe, Kra- 
ków, nakl. i druk. W. L. Anczyea i Sp., 
1883, 16, str. 214 i II. 
Małoruś. Ob. Gołota P.; Karpenko G, i S.; 
Komarow M.; Krymskij J. (Ochota); Kulisz 
p, A; Łazariewskij Al.; Markowiez Jak6b; 
Naumenko W.; Piskunow F. M. (Slowar 
1882); Rajl'wskij P. (narodnyj byt 1882, 1886); 
Starina (1882); S) Illonowskij P. (Kozackij 
narod 1847); Sz
'mockij A. (1857); Teliczen- 
ko I. (Prawo 1888); Umanec M. i Spilka A. 
(Slowar 1893-1900); 1.e/echowskij E. (Slo- 
War l8Łi3, 1886). 
Małpa.człowiek. Ob. Bartoszewicz K. 
MAŁUKIEWICZ Władysław, Ht'inl"ich Nitsch. 
l1lann ais Intt'rpret l\Iickiewicz'scher Werkt', 
ein Vf'rzeichniss aller von H. Nitschmann 
verfassten, in Drul'k crschienem'n Ubl'r- 
Bt'tzung"en und Anah sen Mickiewicz'scher 
Dichtung-en, zusammeJlg-estellt von.... Elbing, 
Reinhold Kiihn d. J., 1888, 12, sk. 25. 
MAŁ YŃSKI Jan (pseudon) m Miramolin ), La 
)o'loriane par le comte de Miramolin *. St. 
PCtl'rsbourg, impr. Trenke et Fusnot, 1871,8. 
MAŁYSZCZYCKł Stanisław. Młynarstwo zbo- 
żowe, opracował .... inżynier-mechanik, t. I, 
cz. 1 i 2. Warszawa, nakl. Arkonii, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. Kupiecka i S. Orgelbran- 
da synów, 1890, 8, str. 2 nI. i 728, z 180 


drzeworyt, w tekscie i 9 tablicami w od- 
dzielnym atlasie w 4ce podłużnej, rb. 6. 
I. 1. Przemy81 młynarski w ogólnym zarY8ie, 
I. t. Maszyny rozdrabiające. 
MAŁY SZEWSKI Iwan, Dominikanec Jacek 
(Jakinth, H)'acinth) Odrowonż, mnimyj Apo- 
stoł zemli Russkoj. Iz 
urnała: .Tl'udy Ki- 
jewskoj Duchow. akademik Kijew, typogr. 
Kijewopcczerskoj ławry, 1867, 8, str. 196. 
- Prawda ob unii k' prawosławnym chry- 
stijanom. Izd. 4. 
arszawa, 1880. 
- Toż. Izd, 5. Petersburg", w synodalnoj 
tipogr., 1889, 8, str. 51, kop. 10. 
- Ob. Batiuszkow P. N, (Chołmskaja 
RUR l8f\7). 
Małżeilstwo. Ob, Bcrger Paweł; BiIczewski 
J6zef;1ll"idel L.; Dziedusz)'cki Wojc.; Dzieje; 
Fournier A.; Gelsen K.; Gomulickf W. (Do 
niej); Gutenberg J3. Hf'rold \VI. (Ustawa); 
Kobieta (i mlJżczyzna); Kornlg Th. G.; Łoś 
W.; Neugebauer F.; Pc/czar J. ks. dr, (Pra- 
wo); Prażmowska T.; Retkc A. (1895); Soło- 
wij Tad. (O m... siedmiogrodzkich 1889): 
Szachowski St. (w prawie francusldem 1883); 
Szaniawski Br. (dzisiejsze 1894); Tylo!' E. B. 
(1897); Ulanowski B. (Prawo w 15. wieku 
1888); Winiarz A. (Prawo majątkowe 1898). 
Małżonka kochająca, powieść, przez autorkę 
powieści -Molly Bawn c , przt'kład z angiel., 
tłóm. Z. S. Dod. do Bluszezu. Warszawa, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1894, 8, str. 24, 
Małionki Przemysława. Ob, Ulanowski BoI. 
(1883). 
Mamka. Ob. Miller C. dr. 
MAMUCHA Marc. Antonio. Ob. Renner V. 
(1888). 
Mamusie małe. Ksiażeczka z 12 obrazkami 
kolorowe mi i wiprszvkami dla malvch dzie- 
ci. Warszawa, M. Ai'ct, kop. 35; z obrazk. 
naklej. na plótno kop. 50; jako parawanik 
na tekturllach kop. 75. 
Mamut. Ob. Zawisza Jan (Wyroby z zl;jba 
1883). 
Mamuty. Ob. Dzieduszycki Mich, 
MANASSEWITSCH B. Die Kunst, die poIni- 
sche Spl'achc durch Selbstunterricht, schnell 
und leicht zu erlernen, theoretisch-prakti- 
sche Sprachlehre fUl' Deutsche auf gram ma- 
tischcr ul1d. phonetischel' Grundlage, mit 
zahlrf'ichel1 UbeJ'setzung'saufg-aben und Le- 
sestiicken !!lit durchgt'hender interl\nearer 
deutscher Uberset
mng-, Gesprl1ehen, Polo- 
l1ismen, Sprichwortern &c., sammt einem 
kurzg'efasstt'n deutsch.polnischen WOl'ter- 
buche. Wien, A. Hal'tleben, 1887, 8, str. XII 
i 180, kor. 2'10. 
- Toż. 2te um
:earb. Auf1:1g-e. Tamłe, 
lt'93, 8, str. X i 188, opr. kor. 2'10.
>>>
118 


MANASTERSKI - MANKOWSKA 


MANASTERSKI Antoni ks. U wagi nad zakła- 
dami głuchoniemych i ocif'l1lniał,ych waustro- 
węgierskiem pailstwie wedlug wykazów sta- 
tystycznych przez X. A. M. Lwów, druk. 
K. Budweisera, 1890, 4, str. 20. 
MANASTERSKI Wład. Ob. Jackowski Fr. 
MANASTYRSKI Aleksander. Ob, Kaindl R. F. 
MANDEL D. Der Ausgleich mit Ungarn und 
die Eisenbahn-Tarife. Kraków, nakło Gazetv 
kolejowf'j, druk. J. Fischera, 1896, 16, str. 
26, hal. 60. 
- Która gałęź ubezpieczenia jest naglej- 
szą w interesie ludności, ubezpieczenie od 
ognia czy ubezpieczenie bydła, studyum 
społeczno-ekonomiczne. Tamżt., 1897, 8 mała, 
str, 20, hal. GO. 
- Ugoda z Węgrami i taryfy kolejowe. 
Tamże, 1896, 8 mała, str. 26, hal. 60. 
- Reichs.Vit'h-Versichemng' vom Stand- 
punkte dt'r Landwirtschaft, des Handels 
und der Industrie. Tamże, 1896, 8, str. 16. 
- Welcher Versicherungs-Zwan
; ist im 
Interesse des V olkswohlstandes dringend\'r, 
die Brand- oder Vieh-Versich('rung? Tamże, 
1897, 8, str. 22, hal. HO, 
- Wniosek.... członka Izby handlowo- 
przemysłowej w Krakowie, dotyczljcy zmian 
w układzie bernC'ilsldm o ruchu kolejowym 
w myśl artykułów 59 i 60, przekład z nit'- 
mieekiego. Kraków, druk. J. Fischera, 1894, 
8, str. 12. 
MANDEL S. i TAUBES Z. S. Kilka uwag do 
.Elementarza hebrajskiego Limud i Hakri- 
ju«. Lwów, druk. Ch. Rohatyna, 1893, 8, 
str. 7. 
MANDRO Marya, Ob. Wieniawski J ul. (Pri- 
kluczenija Marka i Agapita 1885). 
MANDYBUR Tadeusz, Die griechisehe i\Iy- 
thologie in den Dialogen Lukians. Nadb. 
z Bulletin de l'Academic de;; sciences. Cm- 
covie, impl'. de I'Univ. Jag., 1900, 8, str. 
4-7. 
- Krzysztof Opaliński jako pisarz saty- 
l'yczny, Odb. ze Sprawozd. gimll. Jarosław, 
druk. H. Bohusa, 1889, 8, str. 93. 
- O satvrach D. J. Jllwenalisa IV i XV. 
Tamże, 1888, 8, str. 33. 
- Ślady wpływu satyryków rzymskich 
na polskich. Odb, ze Sprawozdania 
'imnaz. 
Tamie, 1888, 8, str. 33. 
- Ob. Sprawozdanie gimn. w Jarosławiu. 
Maniawskoho skitu istoria. Ob. Celewycz 
JIlI. 
Manie. Ob. Radecki E. (Begriffsbestim- 
mung). 
MANIECKI ks., ROZWADOWSKI ks" WEIGEL 
F. dr. Mowy 3 pogrzebowe przy zwłokach 
śp. ks. Kazimierza Józefa Martusiewicza, 
prałata scholastyka kapituły tal'nowskiej, 


prof. św. teologii, posła do Rady pailstwa, 
zmarłego w Tarno",ie, mianc 8 pażdzif'rnika 
1881 przf'z ks. i\fanieckiego, proboszcza z 
y- 
wca, I,s. Rozwadowsldego, prob. z Zakliczy- 
na i dra Weigla, prt'zydenta m, Krakowa. 
Pamiątka. Tamow, nald. Rodziny, druk. A. 
Rusinowsldeg-o, 1882, 8 mała, str. 27 i 3 nI. 
MANIECKI Maks. ks. Kilka słów przy wy- 
nif'sieniu z domu zwłok ziemskich ś. p. ks. 
Mikołaja Bahm, Proboszcza OswiecimskiC'go, 
ur. r.1795, W) święeonego na kapłana r.1820; 
zmarłego dnia 19 sierpnia r. 1859. Cieszyn, 
druk, K. Prochaski, 1859, 8, str. 7. 
MANIECKI Stanisław. Kwiaty powieściowe, 
tygodnik beletrystyczny. Rok I, nr. 1-19. 
Lwów, druk. Polska, 1886, 4, 
Manifest der poInischen Nationalregierung. 
An den Prinzen Ladislas Czartoryski. 'Var- 
schau, 15 August 1863, 4, str. 8. 
- do łudu miasta Przemyśla i okolicy. B. 
w m., 1898, 
- Komitetu centralnego socyalno - rewolu- 
cyjnej partyi, do pracujących na roli. War- 
szawa, druk. Proletaryatu, 24 czerwca 1883. 
- mnicha. Ob, Pobóg H. (1891). 
MANITIUS Gustaw. Agendli\ dla kościoła 
ewangelicko - augsburskiego w Królestwie 
PoIskiem, cz. J. Warszawa, d ruI" A. Ginsa, 
1889, 8, str. VII i 288. 
- Krótki rys histor
'i J..ościelnt'j, podług 
dra J. K. Kurtza opracowany przez .... pa- 
stora. Warszawa, nakl. autora, E. Wende i 
Sp., druk. A. Ginsa, 1885, 8, str. 3 nI., IV 
i 190, kop. 75, 
- Ob. Irmischer J. K. (Przewodnik 1895). 
MANKIELUN S. T. ks. Kapłan Iwtolicki u 
chorego, czyli krótkie obrzędy przy chorych, 
konających i zmarłych. Warszawa, druk. St. 
Niemiery, 1895, 16, str, 95 i 2 nI., kop. 15. 
MANKIEWICZ O. H. Die Voraussetzungen 
der Putativt'he in den Rechtsquellen des 
gemeinen Rechts und nach heutig-er Doctrln, 
Inauguraldissertation. dottingen, 1895, 8. 
str. 55. 
MANKOWSKA Bogusława. Lama, obrazt'k 
dramatyczny w 3 aktach z epilogiem, Po- 
znań, nakl. J. K. 
upańskit'go, druk. J. I. 
Kraszewskiego (dr. W. Łebińi!ki), 1880, 8, 
str. 94, mr. 1, 
- Pamiętniki, .t, I. Zeszyty 1-3, Poznań, 
skI. gl. i druk. W. Simona, 1880, 1882, 1883, 
8, str. 199 + 201 do 324 ł 32 + 148, mr. 
4'50, 
O legli nadwiślań8klej w HiszpanII. W obronie 
legionów pomie8zczone w ze8Z. lIgim, str. 1-311. 
- Siedziba wodza legionów, 1812. Poznań, 
na kI. J. K. Zupańskiego, 1879, 12, str. 16, 
fen. 20. 
- Siostra nie siostra. obrazek dram. w 1 
akcie. Tamże, 1881, 8, str. 52, fen. 50.
>>>
MANKOWSKA - MANNOURY 


119 


- Przed ślubem i po ślubie, czyli dwa 
prądy clektl'yczne naszego społeczeństwa, 
obrazek dram. w 2 oddz. w 5 akt. i 2 od. 
slonach. 'l'amże, 1881, 8, str. 141. mr. L 
- 'l'adf'usz Kościuszl,o czyli cztery chwile 
z życia tego bohatera. Tamże, 1880, 8, str. 
114, fen. 75. 
- Czterech wielbicieli Lucyny, obrazek 
dram. w 4 akt. Tamże, 1881, 8, str. 128, 
fen. 50. 
MAŃKOWSKI Aleksander. Dziwak, komedya 
w 5 aktach. Warszawa, nakł. Gebethnera 
I Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1887, 8 mała, 
str. 151, kop, GO. 
- Moja Ht'lenka, powieść wspólczesna. 
Petersburg, nakI. K. Grendysz
ńskiego, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w KI'akowie, 1897, 8 
mala, str. 327, rb. 1'20. 
- Hrabia Aug'ust, notatki i wrażenia. 
Warszlłwa, nald. Gebethnera i Wołffa, druk. 
J. Sikorskiego, 1890, 8, str. 251, rb. 1'20. 
- Minowski, komedya w 4 aktach, na- 
g-rodzona drugą nagrodą na konkursie im. 
W. Boguslawskit'go 1'.1886. Warszawa, nakl. 
red. Echa muz.' c'mego, Rajchman i Frendler, 
druk. br. Jeżyilskich (J. Unger}, 1887, 8 ma- 
la, str. 199, kop, 70. 
- Pan Wojciech, powieść. Warszawa, Ge. 
bethnl'r i WolCf, druk. J. Sikorskiego, 1889, 
8 mała, str, 272, rb. 1'20. 
MANKOWSKl Fr. Kurzgefasste schulgeml1sse 
ErUl.uterung von 21 Kirchenliedl'rn, in An- 
lehnung 3n die einstimmigen Kirchenlieder 
fUl' katholischf' Schulen bei ganz einfachen 
Schulverhl1ltnissen Konitz, C. F. Wollsdorf, 
1891, 8 mała, str. III, III i 45, fen. 50, 
. MANKOWSKł Henryk. Spis motyli ze zbio- 
!'ow Tował"Zystwa. pod:'rowan,n-h przez H. 
l 1'. 
Iańkowl!ldch. Odb. z XIX Roczuika 
T?w. przyj. nauk pOZIl. Pozuail, druk. Dzien- 
Ulka pozn., lH92, 8, str. 23. 
Po słowie \\'stępncm podplsallY lir. Fr. Chla- 
l'OW8ki. 
MAŃKOWSKI Leon dr. prof. Der Auszug aus 
dl'lIl Pańcatantra in Ksht'm('ndl'as Brihatka- 
thamańjari, Einleitung', Text, Ubcri!etzung 
und Anmerkullg'('n. Leipzig', O. Harrasowitz, 
1892, 8, str. V, LV i 80, mr. 6. 
- Banas KMambari und dł.\ Geschichte 
Vom Kunig Sumanas in der Bl'ihatkatha. 
Wiencr Zeitschrift fUr die Kunde dpr 1\101'- 
g-cnIandes, t. XV, str. 213-250 i XVI, str. 
147-182. Wien, Alfred HBlder 1901 i 1902. 
- Kritische Bemerkungen zu dew 'l'exte 
der sogenannten zweiten Ueb('ri!etzung des 
Statuts von Wiś lica, Inauguraldiss. Breslau, 
Sehlesische V olkszeitungs - Buchdruckcrei, 
1889, 8, str. 1 nI., 102 i 1 nI. 
- Zu der Frag'e nach den Quellen des 
.Hedwigsbiichleinsc. Archiv fur slavische 
Philolog'ie, t. X, str. 8-26. Berlin, Weidmann, 
1887. 


MANKOWSKI Napoleon. Ob, Chotkowski Wł. 
(Mowa). 
MAŃKOWSKI Wacław. Notaty gospodarza 
z podróży po Angoli. Kraków, nakl. autora, 
G. Gcbcthm'r i Sp., druk. Czasu, 1883, 8, 
str. VI, 1 ni. i 119, kor. 1'80. 
MANN Fryderyk. Vier Polenlieder. Pforz- 
heilll, 1832, 8 mała. 
MANN M. Ob. Popiel P. (1877). 
Manna duchowna czyli zbiorek nabożeń- 
stwa i rad bog'obojnych z dodatkiem nabo- 
żeństwa majowego i pieśni. W)d. nowe. 
TlIrnów, nakł. i drul., J. Pisza, 1882, 12, str. 
VIU, 232, VII. 
- Ob, Krośniński Józef ks. (1890), 
Manna czyli zbiór osobliwych nabożeństw 
i pie8ni, z dodatkiem gorzkich uli i nie- 
szpornych psalmów, na pożytek bogoboj- 
nych chrześcijan katolickich zebrany i po- 
prawiony, za zezwoleniem zwierzchności du- 
chownej przedrukowany. Wadowice, nakł. 
i druk. Fr. Foltyna, 1899, 16, str. 564 i XI. 
- Toż. Wyd. 7. Nowy Sącz, nllkł. i druk. 
J. Pisz a, 1887, 12, str. 354 i VI. 
MANNES Auguslinus. Johannes 'der selige 
und heilige Tł.ufer Gottes, Homilie iiber die 
Episteln und Evangelien spinel' kirchlichen 
Geditchtnisstag-e, vom .... ordentl. Horer der 
kath, Theol. IV. J. zu Krakau. Breslau, Druck 
von O, Gutsmann, 1894, 8, str. VIII i 55. 
MANNFELD B. Aus Alt-Breslau und Schle- 
sien. Oppeln, Franck, 1891, fol., 14 miedzio- 
rytów, mI', 14. 
MANNING Henryk E. ks. kardynał. O miłości 
.Jezusa w sakramencie pokuty, przekład 
z piątego wydania angielskiego. Warszawa, 
nakło Przeglądu katolickiego, dmk, Pr. 
Czerwińskiego, 1883, 16, str. 193 i 1 nI., 
kop. 25 = 1 złp. 20 gr. 
- Nauki o Naj
w. Sercu Jezusowem, prze- 
klad z 3go wyd. angielskiego. Tamże, 1883, 
8 mała, str. 234 i 1 nI., kop. 75. 
- O ufn08ci w Bogu, przekład z 2go wy- 
dania ang-it'lskiego. Tamże, 1883, 16, str. 
168, kop. 25. 
- O wieczllem nowego zakonu kapłań- 
stwie, pl'zez... arcybiskupa westminster- 
skit'g'o, przekład z 3go wyd. angielskiego. 
Tamże, 188:, 16, str. 479 i 1 ni., kop, 75. 
Manlicherowska broli. Ob. Bogdanlk J. dr. 
MANNO Jan Bapl. ks. S. J. Męczamie pie- 
kielm': Katownit' więzienia piekielnego, 
obl'azkami od .... 1'. 1675 wyrażone, z opi- 
sem wibrszem, 111'1 przestrogę i popraw
 za- 
kamieniałych g'r:r.cszników na nowo wydał 
ks. J. Stagl'aczyński. Poznań, druk. E. 
Schmaedickieg-o, (1885), 16. str. 30, z 13 ry- 
::inami, fen. 30. 
MANNOURY ks. Wieczory jesienne czyli 
l'Ozmowy o l'eligii, pismem 8w. i licznemi
>>>
120 


MANOCKl - MANTEUFFEL 


wy jatkami . z dzieł ojców Kościoła udowo- 
dnione i ludziom światowym poświ
one, 
przełożył z francuskiego S. S. E. Wilno, J. 
Zawadzki, 1881, 8, str. 323, kop, 75. 
MANOCKIJ W. I. Ob. Głowacki Al. (Połnoje 
sobr. ). 
Manometr. Ob, Cybulski N. 
MANON Lescaut. Ob. Prevost (1900). 
MANSBERG Freiherr von, Staats- und Heer- 

esen d('r Republik Polen zur Zeit der Ko- 
nig-swahl Aug-ust II, KurfUrten von Sachsen, 
1696/7. Wissenschaftliche Bf'ilag-e der Leip- 
zig('r Zcitung', nr, 48-51 z r. 1884. 
MANSCH Philipp Dr. Das Judenthum und 
die exacte Wissenschaft. Ein Essay. Lem- 
berg, Selb8tverłag, Buchliruck. von Ch. Ro- 
hatyn, 1889, 8, str. 22. 
MANSION P. Pit'rwsze -zasady metageome- 
tryi czyli geometryi ogólnej, przełożył za 
upoważnieniem autora S. Dickstein. Odb. 
z Wiadom. matem. Warszawa, Gebethn('r i 
Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1897,8, str. 46, 
z ryeinami w tekscie, kop. 60. 
MANTEGAZZA Paweł prof. Fizyologia roz- 
koszy, tłomaczył Felix Wermhiski, cz
ść I: 
Rozkosze zmysłów. Wars.tawa, nakł, A. Gru- 
szeckiego, M. Arct, druk. br. Jeżyńsldch (J. 
Ungra), 1886, 8 mała, str. 201, kop. 60. 
- Toż, cz, II: Rozkosze uczucia. Tamże, 
1886, 8 mała, str. 279, I.; op. 75. 
- Toż, cz
M II: Rozkosze uezucia. Wyd. 
2gie. Tamże, 1889, kop. 75. 
- Toż, cz
ść III: Rozkosze umysłu. Syn- 
teza. Tamże, 1888, 8, str. 164, 1 tabl. i IV, 
kop. 60. 
- Głowa, ksi,!żka dla młodzieży, przeło- 
żyła Marya z Si('miradzldch Obrąpalska, 
Warszawa, nakl. T. Paprockit'go i Sp., dmk. 
E. Skiwskiego, 1891, 8, str. 334, rb. 1'20. 
- I1ygiena piękności. Warszawa, nald. G. 
Centnerszwem, druk. A. GiDlla. 1891, 8 ma- 
ła, str. 118 i 1 nI., kop. 60. . 
- Jak dożyć sędziw('go wi('ku?, przekład 
K. O. Bib!. powsz" 157 i 158. Zł oczów, nakł. 
i dmk. W. Zukcrkandła, (1895), 16, str. 96, 
hal. 48, 
- Chora miłość, romans hygieniczny, 
przekład z 7 wyd. oryginału. Warszawa, 
nakl. Geb('thnem i Wolffa, druk. S. Or
;'Ci- 
branda synów, 1891, 8. str. 228, l'b. 1. 
- Prawa post
pu ludzkiego, z or.vginału 
przełożył M. Kłos. Olib. z Ogniska, Kraków, 
G. Gebethner i Sp., dmk. W. Korneckiego, 
1890, 8 mala, str. 14 i 1 ni., hal. 40. 
- Rok 3000ny, marzcnie pl'z
'szłości, 
przekład M. Lag. Bib!. nowości, 5. ł
ódż, 
uakl. L. Zonern, 1898, 8, stl". 134, kop. 25. 
- Sztuka oż('nipuia sil', przeklad z wło- 
skit'go J. N. Warszawa, St. Niemiera, 1893, 
8, str. 263, kop. 80. 


- Sztuka długiego życia, tłum. dr. med. 
L. W. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp" 
druk. E. Skiwskiego, 1890, 8, str. 71 i 1 nI., 
kop. 50. 
- Wiek nerwowy, z włoskiego przelożył 
J, Wollerner. Bibl. powsz., 52 i 53. Złoczów, 
nakło i druk, W. Zukerkandla, 16, str. 128, 
hal. 48. 
- Wiek obłudy, tłum. Jan Lorentowicz. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1890, 8, str. 67 i II, kop. 40. 
MANTEUFFEL Erasmus. Ob. Goel"igh Em. 
MANTEUFFEL Gustaw bar. Cywilizacya, lite- 
ratura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej 
nad Bałtykiem, na podstawie badań najnow- 
szych. Odb. z Przewodnika nauk. i liter. 
Lwów, nakl. autora. druk, WI. ł.ozińskiego, 
1896, 8, str. 78 i 1 111 
- Toż. Wyd. 2, Kraków, Spółka wyd., 
druk. Czasu, Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1897, 8, str. 123 i l nI., z 23 oryginałnymi 
rysunkami, kor. 2'40, rb. 1'10. 
- Dorpat i były Uniwet'sytet dorpacki. 
Odb. z Przewodnika nauk i liter. Lwów, 
druk. Wł. Łozińskiego, Spółka wydaw. 
w Krakowie. 1898, 8. str. 3 nI., 91, kor. 4. 
- Dis mie ap Swatu Donatu 
umueitu 
(pieśń). Poznań, W. Lebiński, 1881. 
- Ejssas pawujciejszonas nutykszonas 
stosti UD wy ss wYl!8aidas dzismies parakstl- 
tas ne tikwin diel apskajdrynoszonas bet 
wiei na diel gudiejga łajka - Kawielda. 
Rejga, nakł. autora, gromotu Ern. Plates, 
b. r. (1863), 8, str. 79. 
- Ksie8two inflanckie XVII i XVIlI stu- 
lecia, przeglad wybitniejszych jego postaci. 
Odb. z Pl"Zegladu powsz. Kmków, nakl. 
autora, druk, W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8, str. 46. 
- Listy znad' Bałtyku, Odb, z Przcg'l. 
powsz. Tamże, 1889, 8, stl". 202 i m. 
- Luc)'n w Inflantach. Odb. z Przeglądu 
powsz. Tamże, 1884, 8 większa, str. 31, 
z ryciną. 
- Motive zu ('int'm Projecte fUr die Griin- 
dung- einer Meliorationsbank in den nord- 
wt'st1ichen Provinzen (nach d. Poln. des 1\1. 
Jeleński). Rig'a, bei Stnhl. 1881. 
- Bibliographische Notiz iiber łettische 
Schriften, wełche von 1604 bis 1871 in der 
hochlt'ttisch('n oder der sog. oberl1\ndischen 
resp. polnisch-livUl.ndischen Mundart verof- 
fentlicht wordcn sind, in rein chronologi- 
sch('r Ordnung zusammengestellt. Odb. z l\Ia- 
gnzin df'r lettisch-Iiterarischen Gesellschaft. 
B. w, m i r., (Mitau, 1885), 8, litr. 24. 
- Piltyń i archiwum piltyńskie. Odb. 
z Biblioteki warsz. Warszawa, dmk. J. Ber- 
gera, 1884, 8, str. IV i 36. 
- Przewroty w dziejach księstwa kur- 
landzkiego XVI
I w, Odb. z Przegl. powsz. 


.......t
>>>
MANTEUFFEL - MAR 


121 


Kraków, druk, W. L. Anczyca i Sp" 1896, 
8 str. 26. 
- Słupi róg- i jego stosuneJ... do pot'zyl 
ludowej Łotyszów naddżwińskich. Odb. 
z Przcgl. po\\'sz. Tamżt', ]885, 8, str. 16 
- Ob. J.... Jan ks. (Wspomnienie). 
Manuale. Ob. PI. A. (precum c1el"icorum 
1892); Pucha/ski F. (devotionis 1899); Smo. 
cz
'ńBki W. (quotidianum 1885). 
MANUGlEWICZ Mikołaj lan ks. Homilia mialIK 
przez ..... biskupa Augustowskieg'o dnia 9 
lipca 1826 w Seynach w kościele katedl'al- 
nym w czasie pierwszt'g'o doń weyścia. 
Warszawa, druk, XX. 
lh;yonarzy, 1826, 4, 
str. 12. 
- Listy pasterskie. 1) z daty: \Varszawa, 
3 maja 1826, fol., str, 4. 
2) Z d. Warszawa, 15 listopada 1827, fol., 
1 ark. 
3) Z d. Warszawa, 
6 lutt'go lR28, fol., 
1 karta. 
3) Z d. Warszawa, 3 Łapkryczio 1829, fol., 
l ark, 
5) Z d, Warszawa, 29 grudnia 1829, fol., 
l at'k. 
6) Z d. Warszawa, 2 Janua1'ii 1832, fol., 
1 karta, 
7) Z d. Warszawa, 18 lutego 1832, fol., 
karta. 
8) Z d. Warszawa, 29 sierpnia 1832, fol., 
1 kartil. 
9) Z d. Warszawa, 10 Julii, 1833, fol, 
1 karta. 
10) Z d. Warszawa, 1 lutego 1834, fol., 
1 ark. 
11) Bez daty, fol. 
MANZONI Alexander. Narzeczeni, powlesc 
mt'dvolailska z XVII stult'cil1, Zf' start'g"o 
r':ho'pisu spisan1ł i przt'l'obiona, przt'klad Ma- 
r
'i z Sit'miradzJ...ich Obrąpalskil'j, t. I-II. 
Bihl. najcf'.I. utworów. War..zawa, uakl. i 
druk. S. Lewentala, U\82, 8, str. 313 + 204, 
rb. 2. 
Mapa archidYf'cezyi kujawsko k:Iliskit'j-pło. 
cliej-st'jneiJsJ...icj-wlU'szawskit'j. Ob. Grałow- 
liki B. 
- austro-węgierskiej monarchii. Ob. Bauer 
C. F.; Hiial'dt-Uusta\','icz (:cit'nna). 
- cukrowni i rafineryi pnilstlVa l'osyj81;;iego, 
:f,l'stawiona i wydan" nakbidern :;nkl:1c1u ho- 
dowli nasion K. Buszl"z.\ ńsl.itlb'o i 1\1. t_ąiyń- 
skieg-o w Niło\mierzu. "'ilrdzawa, litu
r. \V. 
Główcz('skieg-o, 1895, roI. kró\. chromolituł.:: r ., 
l: l.KO.OOO, rb. 6. 
- dekanatu i pow. Lipnowskieg-o w g"ub. 
płockiej: ciek. Płockiego; dek. Plońskif'ł?,'o; 
dek. R
 piilskil'g"oj d('k. Sif'rpeckit'c'o. Ob. 
GrałowsJ...i H. 
dawnej dyecezyi krakowskiej wcdług' spi- 


Ilal0811Aftt, l. III 


sów synodalnych i wizyt biskupIch z czasu 
między 1621 a 1750 r., ulożona w Krakowie 
r. 1881. Kraków, litogr. M. Salba, 1881, fol. 
ark. 4. 
- Europy na dużym m'kuszu. Wyd. nowI 
poprawione. Warszawa, Gebethncr i Wolff, 
Iwp. 30. 
- Europy ści"nna. Ob, Kozenn B. 
-- Galicyi. Ob. Doll'żal A. (scicnna); Hcr- 
rich i Barański; Kornman S.j Majerski St. 
(ścienna). 
- obszarów naftowych Galicyi. Ob. Zuber R. 
- geognostyczna Radomskiej, Kieleckiej 
i cZlJści PiotrkowsJ...iiJj gubernii. Ob. Krigar 
A. (1875). 
- hidrograficzna Galicyi l: 1250000. Lwów, 
wyd. Tow. politechnicznt'go, litogr. Przy- 
szlaka, 1891. 
- hydrograficzna Słowiańszczyzny zachod. 
półn. Ob. Kopemicki \Val. 
- Palestyny sdl'nna. Ob. Kozenn B. 
_ historyczna Pl1lski Ob. Hcck Wal.; To- 
polnicki Jall. 
- pocztowa Kr61estwa Polskiego. Warszawa, 
(1889), kop. 50. 
_ Kr61estwa Polskiego z oznaczelliem odle- 
głości na drogach żl'laznyeh, bityeh i zwy- 
czajnych. Ob. Gotz M. 
_ Kr61estwa Polskiego i sąsif'dnich krajów. 
Warszawa, M, Org-e1brand, 'kop. 60. 
_ Toż, l1a 4 duż)'ch arkuszach, Ob. Ni- 
pauicz M. 
_ poglądowa Kr61estwa Polsldego. Ob. Wój. 
cicka Jadw. Szafarl.iewicz 81. (lH8.,). 
_ Polski w granic'l'h z roku 177
 przed 
pit'rwszym rozbiorem, na ramiątk
 lOO-le- 
tnil'j r(;c,mk
 trz('ci,'g-o l'('zbioru Polski. 
0.,,1. bezplatny ,lu kalen1:trza :\lar
 ańskiego 
l1a r. l S9\. :\Iib.olów, Haki. i tlrub.. K. Miar- 
ki, Iti!);), ful. male kolor., f
n. 20. 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ob Babirecki 


Jan. 


ścienna P6łkule. Ob. Kozf'nn B. 
archeologiczna Prus zachodnich. Ob. Os- 
sowsld G. 
_ geologiczna Wołynia. Ob. Ossowski God- 
frycI. 
_ zgl'omadzeń zakonnych .1 'lwncj dyect'zyi 
kral;;ow-.Uej wffihl
' sl'i
ów z lat 1621-17flO 
uło:t.on:l.. Kraków, Iitog-r III. 8alh1ł, lH81, fol., 
ark. 1. 
_ Ob. Calli..r K (Spill)j Gustawicz Br. 
(Tl'orya); S/.anial\ ski Józ. (topog"r. archeo- 
log".); Rzp..tko\\!lki J. (Polski lA
). 
PorówII. AUR!!. 
MAR Jan. Bronka, now('\a. Bibl. nowoBci, 
23. Lółż, w,\d. i dmJ.... A. Z"IIł'ra, £1900), 8 
mała, str. 96, J...op. 25. 


Jlj
>>>
122 


MARA - MARC!NKOWSKI 


MARA. Najpiękniejsze baśnie dla dzieci, 
zebrała i ułożyła .... Łódź i Warszawa, nald. 
L. Fiszera, druk. K. Kolińskiej, 1899,8 ma- 
ła, str. 95, kop, 20. 
Maran atha. Posterl, posteri vestra res 
agitur, Lwów, nakł. druk. M. F, Poremby, 
1868, 8, str. 14. 
MARASSE Mieczysław hr. Dzieła ekonomi- 
czno-polityczne i statystyczne, t. I-II,. Kra- 
ków, nakł. Adama hr. Marasseg-o, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str, LV, 
417 i 1 nI., z portl"etem autora + 266, 
kor.6. 
Na str. IX-LV: Pogllld na ekonomiczne l 8taty- 
8tyczne prace 
p. Miecz. Marusl!go przez Tadeusza 
Piłata. 
MARBACH. Historya O Gryzeldzie i mar- 
grabi Walterze. Wadowice, druk. Fr. Fol- 
tyna, 1884, 8, str. 36, bl"Osz. 
- Toż. Tamże, 1896, 8, str. 36. 
MARBEAU Edward. Germanisation des pro- 
vinces polonaises de la Prusse. W Rcvue 
fran
ise z lipca r. 1886. Parts, 8, str. 50 
-53. 
- Slaves et Teutons, notes et impressions 
de voyage. Paris, libr. Hachette - et Cle, 
1882, 8, str. VII, 278 i 2 karty, frs. 3'50. 
- Toż. 2e Mition. Tamże. 1883, 8, str. 
VII, 314 i 2 karty, trs. 3-50. 
MARBOT. Memoires du general baron de 
.... tome III: Polotsk, la Bln'esina, Leipzig, 
Waterloo. 6e Mition. Paris, libr. et im pr. 
Plon, Nourrit et Cie, 1891, 8, str. 451, z ry- 
cinami i podobiznami, frs. 7'50. 
MARC.MICHEL & CHOLER. Nr. 36 i 87. (Les 
Meli-Melo de la rue Meslay), komedya w 1 
akcie, z francus. BibJiot. teatrów amator., 
79. Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. W. 
A. Szyjkowskiego, 1896, 8, str. 22, hal. 70, 
MARC-MICHEL i JACOBSON. O chlebie iwo. 
dZie, krotochwila w 1 akcie. z muzyką, pod- 
łożonymi śpiewami i tańcami, przeł. Mil- 
kowski Jul. Wyd. 2. .Naród sobie, 13. Po- 
znań, nakl. A. Cybulskiego, druk. Dzienni- 
ka pozn., 1898, 16, str. 34 i 12, mr. 1. 
MARC-MICHEL i LABICHE Eug. Dwaj nie- 
śmiali, kom. w 1 akcie. Teatr amator., 21. 
Warszawa, nakl. Gebethnera i WOlffa, druk, 
St. Niemiery , 8 mała, kop. 30, hal. 80. 
- Raptus, kom. w 1 akcie. Teatr amat., 
27. Tamże, 1893, 8, str. 62, kop. 30, haJ. 80. 
MARC-MONNIER. Równy z równą, obrazek 
z życia Neapolitańczyków, tłóm. Kasylda Ku- 
likowska. Dod, do Tygodnika powsz. War- 
szawa, nakł. M, Orgelbranda, dmk. S. 01'- 
gelbranda synów, 1881, 8, str. 40, kop. 30, 
Marchia austryacka. Ob. Bryła P. 
MARCHLEWSKI Juliusz B. dr. Fizyokratyzm 
w dawnej Polsce. Odb. z Biblioteki warsz. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, dml,. K. Ko- 
walcwskiego, 1897, 8 mala, stl'. 70, kop. 35. 


- Der Physiokratismus in Polen, Zuri- 
chcr volkswirtschaftl. Abhandl., 2. Zurich, 
A. Muller, 1897, 8, str. 173, mr. .3'50. 
MARCHLEWSKI Leon dr, prot. Die Chemie d('s 
Gossypols. Odb. z Anzeiger der Akademie 
der Wiss. Krakau, Univ. Buchdr., 1897, 8, 
str. 1. 
- O gossypolu składniku nasion bawełny. 
Odb. z 35 t. Rozpr. Wydziału maIRm.-przyr. 
Akad. umiej, Kmków, Spółka wyda w., druk. 
Uniw. Jag., 1898, 8 większa, str, 5. 
- Die Chemie des Chlorophylls. Hamburg. 
L. V oss, 1895, 8, str. IV i 82, z 2 tabl., 
mr.2. 
- Zur Keuntniss des Indigotins. Nadb. 
z Anzeiger der Akadcmie der Wissenschaf- 
ten. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 
352-353. 
- Phy110rubin ein neues Derivat des 
Chlorophylls. Nadb. z Bulletin de l'Acad6mie 
des scicnces. Tamże, 1900, 8, str. 63-64. 
- Schlussbcmerkungen zu den Arbelten 
von Bode und Kohl iiber Chlorophyll. Nadb. 
z Journal fUr praktischc Chemie. Leipzig, 
A. Barth, 1900, 8, str. 47-63, 
- Studya nad związkiem O'Neilla i jeg-o 
pochodnymi. Odb. z 35 t. Rozpr. Wydz. ma- 
tem
-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1898, 8 wi
ksza, str. 7. 
- Synteza cukru trzcinowego. Odb. z 32 
t. Rozpraw Wydziału matem,-prz) r. Akad. 
umiej, Kraków, Spólka wydaw., druk. Uniw. 
Jag., 1896, 8 wi
ksza, str. 6, hal. 20. 
- Synthese des Rohrzuckers. Nadb. z An- 
zeiger' der Akademie der Wissensehaften. 
Tamże, 1896, 8, str. 197-199. 
MARCHLEWSKI L. & SCHUNK C. A. Wpływ 
bromu na filoporfirynę i hematoporfirynę. 
Nadb. z Bulletin de l' Academie des sciences, 
Tamże, 1900, 8, str. 1. 
- Otrzymanie chlorofilu w stanie czy- 
stym, widmo chlorofilu i barwika zieloneg-o 
towarzyszącego mu w liBciach. Odb, z t. 40 
Rozpraw matem..przYl"Od. Akademii umiej, 
w Krakowie. Tamże, 1900, 8, str. 13. 
MARCIEJEWSKI Aug. Mowa przy założeniu 
kamienia węgielnego w kOBcit'le w Suwał- 
kach. Warszawa, druk. J. K. M., 1820, 8. 
MARCIL Rene. Kobiety mYBlące i kobiety 
piszące, spolszczyła M. Ch, Warszawa. nakł. 
Gebethllera i WOlffa, druk. St. Niemiery, 
1891, 8 mała, str. 24, kop. 20. 
MARCIN z Kochem. Ob. z Kcchem Marcin. 
Marcin św. biskup. Ob. Fudalewski Wł. ks. 
MARCINKIEWłCZ Bazyli. Wiersz do Adama 
Czartoryskiego, jenerała artyleryl woysk 
awstryackich etc. nu przyjazd do Lwowa. 
Lwów, 1800, 4, 
MARCINKOWSKI Kajetan Jaxa. Pobyt u Przy- 


I 


.
>>>
MARL'INKOWSKI - MARESZ 


123 


I 


jaciela w Lublinie.' Lublin, druk. Kazim. 
Szczepańskiego, b. r. (około 1819), 8, kart 4. 
- Znawcy. Satyra (r. 180..). Lublin, 8, 
MARCINKOWSKI Karol, Ob. Kasprowicz Jan; 
L. J. (Życie); Pogląd na działalność (1891); 
R"bski Wład. (Mowa 1891); Rzut oka (1891); 
Zielewicz J, (Żywot 1891). 
MARCINOWSKA Jadwiga. W Wielkim tygo- 
dniu, powiastka. Prz\'druk z Gazety świą- 
tecznej. \Varszawa, nakł. St. Zaleskiego i Sp., 
druk. Tow. kom., 1899, 8 mała, str. 30, 
kop. 10. 
MARCINOWSKI F. Das Lotteriewesen im 
Kiinigreich Prcussen. Berlin, G. Reimer, 
1892, 8, str. VII i 214, mr. 2'40. 
MARCINOWSKI Joh. Jarosław. Zur Tht'rapie 
des erWOrbelH'n PlattfusSt's, ein neues Stfitz- 
apparat fUl' Plattffissl', lnauguraldiss, Bres- 
lau, Sehletter, 1895, 8, stl". 52, z rycinamI, 
fen. 80. 
MARCINSKI A. X. kand. św. Teol. Droga pe- 
Wna i bezpicl'zna do prawdziwego spokoju 
sumienia, doskonał08ci moralncj i do nieba, 
.Wyd. 4te, pilnie przejrzane, poprawione 
l znacznie ponlDożont'. Dzieło niniejszc jest 
koniecznl'm dla szukających prawdziwego 
spokoju sumienia i dażacych do doskonało- 
lici moralnej, oraz dla" Pasterzy parafij. Ka- 
techt'tów i spowiedników, wogóle dla doro- 
slych, dla rodzice.w i wychowawców mlo- 
dzieży, a szczególnie dla nit'zuających wa- 
runków dobrej spowiedzi i spowiadać się 
nieumiej1!cych. Wat'szawa, nakl. i druk. Fr. 
Czerwhi.skieg'o, 1899, 8, str. 1034, rb, 3'50. 
MARCISIEWICZ F. dr. Sprawozdanie staty- 
stvcznl' z ruchu chorych kliniki okulisty- 
cinej za rok 1883 i 1884 i Z' wykonan) ch 
w tymżc ezasie operacyj. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, druk, Uniw. Jag., l8t\6, 8, 
str. 29. . 
- Obustronne ostre zapalcnie gruczołu 
łzowego. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1887, 
8, str. 7. 
MARCISZEWSKA M. z K. Podarek dla mło- 
dych gospodyń: Kucharka szlachecka. Wyd. 
Bcie poprawne, znacznie powiększone i na 
dwa tomy podzil'lone, t. I. Kucharstwo, tom 
II. Spiżarnia, Kijów, nald. B. , Koreywy, 
druk. St. Kulżenki, 1885, 8, str. 402 i XV, 
231 i X, rb. 1'80. 
- Podan'k dla młodych gospodyn. Ku- 
charka szlach('clw, zawierająca około 3.000 
przepisów kuchennych, spi
arnian)'ch, do- 
mowo-gospodarskieh i toaletow,\ ch i t, p. 

Vyd. 4te: I. Kucharstwo, II. Spiżarnia. ,Ki- 
JÓW i Odessa, na kI. n. Koreyw.v, L. Idzikow- 
ski, druk, St. Kulżenki, 1893, 8, str. 583 
i XXI, rb. 1'!jO. 
MARCO NI Wład. Album architektoniczne 
zabytków od XII-XIX w., zebrał .... archi- 
tekt, wydał Jan Marconi, zesz. 1-15 po 10 


. 


tablic. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1894-1900, 
fol. królewskie, zesz. I rb. 2'60; zesz. II i 
dalsze po rb. 3. 
MARCUS J. Tl'stament prywatny i nagły 
podłu niemieckiego kodexu cywilnego, pod- 
rę('znik do rozporządzen ostatniej woli dla 
każdego, a w szczt'gólnośd dla przełożonych 
gmin i obszarów dworskich, napisał .... rad- 
ca sądu w Tylży, z niemit'ckiego przełoż)'ł 
oraz kilku uwagami i słownikiem polsko. 
niemieckim opatrzył dr. Witołd Celichowski. 
Bytom G. S., nakło druk. Katolika, 1900, 
8, str. VI, 2 nI. i 136, 
MARCYALlS Marek W. Epigramy. Wybór 
z ks. XI i XII, przekładał Jan Czubek, Odb, 
z książki p, t. Almae 1\Iatri Jagt'lIonkae. 
Lwów, nakło tłóm., druk. l Związkowa, 1900, 
8, stl". 24. 
- Wybór epigramów z .... ksil:gi I prz\'- 
lożył Jan Czubek. Odb. z t. VI Eos. Lwów, 
1900, 8, str. 37 -50. 
MARCZEWSKA Aleksandra. Królewski dzia- 
dek, opowif'sĆ z czasow I,róla chłopków. Ka- 
zimit'rza Wiełkiego, oraz przypisy zawiera- 
jące rys panowania tego króla. Warszawa, 
Gpbethnt'r i WoHf, druk. F. Krokoszyńskiej, 
1882, 8, str. 75, kop. 40. 
- Opowiadanie dła dzieci p. t. Ignaś 
z Dubiecka (Ignacy Krasicki), W-,'d. 2. Tam- 
że, 1885, 8 mała, str. 1 nI. i 80, kop. 40. 
MARCZEWSKI Bołesław. Powiat wadowicki 
pod względ('m gt'ograficznym, statystyczn,\ m 
i historycznym. Kraków, nałd. autora, druk. 
Al. Słoniskil'g'o, 1898, 8, stl', 224, III I 1 nI. 
MARCZVŃSKI W. Ob. Rolle (Szkice i opo- 
wiadania V, 1887), 
MARE Juliusz. Muzykantka, po'Vieść, t. l- 
IV. Warszawa, nakł. Kuryera Polskiego, 
druk. ;\1. Lc\\ iilSkit'go, 1900, 8 mała, str. 
251 + 269 + 156 + 364, kop. 50. 
Mareipotama, cól'a pampasów. Opowiadanie 
z kraju Indyan. Bibl. tanich książeczek, 204. 
Cieszyn, nakło i druk. Feitzingera, 1900, 8, 
str. 61, "al. 40. . 
Marek ojciec. Ob. Kozłowski Stan. 
MAREK Aureliusz. Ob. Swiat i mądl'OŚć 
(1896). 
MAREK św. Ewangelia Jezusa Chrystusa, 
Poznań, na kI. Biblioteki kórnickiej, J, K. 

upański, druk. Kurycrn pozn., 1892, 16, 
str. 81, fen. 30. 
MARENłCZ T. Ob. .Boisgobey F. (Rubinowa 
eysterna); Braddon M. (Nad przepaścią); 
L....aik (Szlach. kobieta), 
MARESCH M. J. Dwa nałogi, powiastka 
z życia. W)'d. ludowe, X 9. Lwów, nakl. 
Komitetu, druk. S. Bednarskiego, 1891, 16, 
str. 24, hal. 12. 
h1ARESZ Ign, Edw. dr. Kilka słów o pomoc} 
w nagłych wypadkach po wsiach rolnych 


...
>>>
124 


MARETTG - MARKGRAF 


i miastE'czkach. Warszawa, A. U. Dubowski, 
druk. P. Laskauera i W. Babickieg-o, 1899, 
8 małl1, str. 168 i ITI, z portn.tf'm autom, 
kop. r.o. 
MARETIĆ T. dr. Ob. Mickiewicz Ad. (Gosp. 
Tadija). 
MARG Rud. Gcschfchtc der hOht'ren LE'hr. 
AnstHlt zu Mesl'ritz wahrclld ihrt's 50jahri- 
#{CIl Bl'Btf'hens, zum 7 Mai dem G('dcnktug' 
dt'r El'iiffnuug' der Schule, verfasst. :\fest'- 
ritz, Kuntzemiillpr, 18R3, 4, str. 57, mI'. 1. 
MARGERET J. Sostojanija russhoj dt'rżawy. 
1590-1606. S. Petersburg', 1830, 8- 
MARGERT. Trzy doby dzipjów naszyeh: 
Jadwiga, Królowa korony pol8kif'j, Unici 
(obrazy scpnimmt', młodzież) polskiej po- 
święcone). Krł1ków, Spulka w:ydawnicza, 
druk. Uniw. Jug'., 1894, 8, str. 113, 155, 144 
i 1 nI., kor. 3. 
- Racławice, obr11zek z Kościuszhowskie. 
go powBt:mia w 4 odslonach, Matha, dm- 
mat z IV w. w 3 al.tach, Swieta Cecylia, 
obrl1z dramatyczn,} na tle aktow męcZf'il- 
skich ulożony w 5 odslonach, Obrazy sceni- 
cznc mlodzif'Ży POB\\ i
col\e, sel'ya n. Tam- 
że, 1895, ł!, str. 1 ni., 112, 158 i 112, kor. 3. 
Margiel. Ob. Heimich R.; Ulmann M. (Wa- 
pno lł!94). 
MARGONSKI A. ks. Marvo badż uwit'lbiona 
w świt:tYI1l mil's\;!cu maju, ćzyli nabożeń- 
stwo Dlajon e do użyth u kapłanów i wier- 
n)ch. \Varszawa, Gebethner r Wolff, druh. 
Warszaw. Instytutu gluchonit'm i ociem n" 
11:;98, 8 mala, str. 160, kop. 40. 
- Rozmyślania o męce Zbawiciela świata, 
według dzit'łka X. H. K(l1jsiewicza),opraco. 
wał i w).dał.... Warszawa, druk. St. Nie- 
micry, 1896, 16, str. 94 i 1 nI., kop. 20. 
- Uwielbienif' Zbawiciela w Przenajśw. 
Sakramencie. Rozm) ślania na każdy dzień 
tygodnia. War
zawa, Niemiera, 16, kop. 10. 
- Ob. Desert & Eymard. 
MARGUERITTE Piotr i Paweł, Nowe kobietv 
(Ft'mmcs nouvcllcs). Tłóm. z franeus. Bi-. 
Nf'ufeldówna, I-II. Dod. do Gazety Polsk. 
Warszawa, nakl. red. Gazt'ty Polskif'j, drul.. 
J. Sikorskiego, 1900, 8 mała, kop. 30. 
MARIA Czesława. Prz) gody Mar) nki W ój- 
nikówny na warBzawsliru bruku, po
iastka. 
Przejrzał do druku Pisarz Gazcty Swiąte- 
cznt'j. Warszawa, 1888, 16, str, 24, kop. 5. 
-- Toż. Wyd. 2. Warszawa, K. Prószyń- 
ski, 1895, 8, s
r. 23, z rysunkami, kop. 10. 
MARJA Leona. Dla Adasia i ReginJ..i, bajc- 
czki i różne wierszyki. Warszawa, J. Fiszer, 
1887, 8, str. 91, kop, 30. 
Maria.Eustella. Ob. Mayet KI. M. ks. 
Maria-Zell. Ob. Badcni Jan ks. 
MARIAN Mateusz. Ob. Visscher de Jonge 
(Widok dawnego Krakowa 1891). 


Marie de Gonzague. Ob. Vandal Albcrt (Un 
mElriag'e 1883), 
Marie Louise. Ob. Lepelletit'r Ed. (1896). 
(Marienbad). Żl'Ódla mineralne Mal"ienbad7.- 
kie ze wzg-I
du na ich historyę, skład chf'- 
miczny, dzialanie i I"Ozs.yłkę, Warszawa, 
nal.ł. in8pehcyi zakladu. B. m. dr., 1879, 12, 
str. 39. 
- Ob. DobiE'szt'wski Z.; Latkowski J. 
Marienburg, Die, ein Ftihrer durch Preus- 

t'ns erstt' KulturstJ!.ttt'. Dallzig, Kaft'mann, 
1880, 16, str. 32, fen. 40. 
- Ob. AUt'r Ludw.; Buesching (Schloss); 
FiBchcr Paul; Joachim; MarschalI (1877); Pe- 
den
alli - Wf'ber J. (1886, 1888); Sembrz
cki 
J. (1889); Stt'inbrt'cht L. (Schloss 1891); WiI- 
hehni S. (Chronik 1897). 
Porów. Malbork. 
Mariengedichte. Ob BobowBki Mikohlj. 
MARIENWERDER loannes. Das Lcbt'lł dt'r I;l'lI- 
g't'n J )ol"Othea von PreUSBf'n, nach dl'r df'ut- 
schcn Ll'bcnsbeschrciblUll-\' des .... in neue- 
rer Schriftspracht' hcrausgeg'ebelł von Dl'. 
Fr. Hipler. Braullsberg', Verlag und Dmck 
der Ermll1ndischen Zpitungs- und VerJags- 
druckerei (J. A. Wichert), 1893, 8, str. 1 nI. 
i 216. 
- &ptiliJium b. Dorotheae Montoviensis, 
nunc primum t'ditum opera et studio recto- 
ris dris Fr. Hipler. Ex Analectis Bollandia- 
nis. BruxeJlis & Bmunsbergae, Huye, 1885, 
8, str. 258, mr. 6. 
MARINO D. Treti rozdieła na Polsza. So- 
fia, 1887, 8. 
Trzy edycye w roku. 
MARlON. Mirażc, powieść. Warszawa, Kra- 
ków, nakl. Gebethncm ł Wolffa, druk. W. 
L. Anc.l:'yca i Sp., 1900, 8 mała, str. 414, rb. 
1'50, kor. 4. 
MARlON. Ob. d'Annunzio G. (Sen). 
MARISCHLER Juliusz dr. Przypadek nad- 
miernE'go pocenia się, ograniczont'go do gór- 
nej połowy ciała, z badaniem przemiany 
materyi. Odb. z Przeg-I. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 189łi, 8, str. 13, z tablicą. 
- O wplywie na organizm powolnego są- 
czenia sl
 płynu surowiczego z jamy brzu- 
sznej kanułem, pozostałym po nakłóciu trój- 
jgrańccm.. Od
. z Przegll!du lek. Krahów, 
druk. Umw. Jag" 1899, 8, str. 3. 
MARIUSZ. Sienkiewicz Henryk. Swiatła i 
kwiuty. Mylili zebrane z utworów Henr) ka 

ienkiewicza ułożył.... Wyd. 2gie pomno- 
żone. Poznań, nakł. K. KozłowBkiego, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w _ Krakowie, 1899, 16, 
str. 139, z portretem, mr. 2'60. 
Mark. Ob. Guttmann R. (Germanisinmg). 
MARKGRAF H. Der Breslauer Ring und 
seine Bedeutung fUr dfe Stadt. (Mitth, aus 
dem Stadtarchiv und dt'r StadtbibJioth. zu 


. 


. 


.
>>>
MARKGRAF - MARKOWSKI 


125 


. 


Breslau, 1). Brel11au, E, Morgenstern, 1894, 8, 
str. IV i 92, z l phmt'm, mr. 1'50. 
- Gt'schichte Breslaus in kurzer Uber- 
sicht. Bre"lau, Kt'l'n, t88!:!, 8, Btt'. G3, Ulł'. 1. 
- Die Stntssen Brf'slaus nllch ihret' Ge- 
schichte und iht'en Namt'n. (Mitth. /lUS dem 
Stadtarchiv und dl'r Stadtbibl. in Brt'slau, 
II). Brl'slau, E. Morgenstem, 1896, 8, St.l'. XII 
i 244, z plmlt'm miasta, mr. 4. 
- Dt'r Vf'rt'in fUr Gf'schichte unII Alter- 
thum Schlt'sitms in dt'u ersten 50 Jahrt'n 
sPines Bei!tehtns. Bt'eshm, J. Max, & Cornp., 
1896, 4, str. 52, z ilustr., mr. 3. 
MARKGRAF H. und FRENZEL O. RI'eslaut'r 
Stadtbuch, euthaltend di.. Rathslinit. von 
12R7 ab Ulul Urkunden zur Verfassuug-sp:e- 
schichtc der Stadt, naml'ns dt's Vf'ł'eins tur 
GeBChicbte und Alterthum Schlesieni! her- 
RUSg'l'g. von .... Codex diplomaticus Si/esill{', 
XI. TOImżt, 18A2, 4, str. LXI, 256 i chromo. 
litogl'. ht'l'h miasta z r. 1530, mr. 7, 
MARKGRAF H. & SCHULTE J. W. Liber fun- 
dationis t'piscopatus V ratislaviensis, Nameus 
des Vereius fUl' GeBChichtc Ulul Altet,thum 
Schl..siens hl't'ausgeg'. .... Codex diplomati- 
cus Si/esiae, XIV. Tamże, 1889,4, str. XCIX, 
1 nI., 211 i 1 nI., z 5 kartami /itogr., mr. 10. 
MARKGRAFSKIJ A. I. Sbornik statiej po pol- 
skomu woprosu, wypusk I. \Varszawa, tipo- 
graf. żandarmskago okrug-a, 1896, 8, str. 88, 
kop. 60 
Suwriemlennoje pollticze8koje znaczenije GallcU; 
Tajll)' IlltillO-polskoj propagandy w rU88kom ZalJuzle. 
MARKI EL Franciszek. O zwalczaniu gł'U
IiCY 
u b
 dla. Odb. z Pt'zeg-Iądu weteryn. Lwów, 
druk. Ludowa, 1899, 8, str. 8. 
MARKIEWICZ A. Jurij KriŻ8nic I jego lite- 
ratul'Uaja diejateluost'. IBtoriczesko-litt'rat. 
oczerk. Wari!za\la, 1876, 8, rb. 1'50. 
MARKIEWICZ Bronisław ks. prof. O \I 
'mowle 
kaznodzil'jskit'j. Kraków, nakl. autora, Spół- 
ka IV\ dawn., dmk. Czasu, 1898, 8, sk 543 
i IV, "Imr. 7. 
MARKIEWICZ Dominik. Ob. Pelczar J. ks. 
(:\low8). 
MARKIEWYCZ Iwan. Korotka lstoria malo- 
t'usl,oho narod:1. Persza połowina, Wideń, 
Lwów, peczat. Tow. im. Szewczenka, lH75, 
8, sk 51. 
Druk b'l'ntdallką. 
MARKIEWICZ Michał. Ob. K. 1\1. ks. (Kt'ótki 
opis kuli zielllskicj). 
. _ MARKIEWICZ Mikołaj. O tabalde woohszcze 
l w :\Ialorossii w osohcunosti. Moskwa, 1853,8. 
MARKIEWICZ Stanisław I. :\Icmorandum 
w spmwit. podniesit'uia krajoweg'o przl'my- 
s"\1 domowl'g-o szczeg"ulniej tkackie
o. Lwow. 
htogor. I ustyt. Stauropig'., ] 882, fol., str. 20, 
MARKIEWICZ Stan. II. Assł'nizacya miast. 


....... 


Dod. bezpłatny do Medycyny. Warszawa, 
1877, 8, str. 80. 
MARKIEWICZ Stanisław dr. Pierwsze letnie 
kolonie u nas. Or!b. z Nowin. Warszawa, 
1881, Hi, str. 72. 
- Chcem\" mit'ć It'tnie koloniI' tila ubo- 
gich dzieci.' Orlb. z Gazpt
 warsz. Warsza- 
wa, druk. :\1. Ziemkiewicza I W, Noakow- 
skit'g'o, 1HR1, ]6, str. 24, kop. 30. 
- Wskazówki, dotycząct' sposobów uty- 
cia mleka kt'owieg-o dla nit'mowląt i doro- 
słych. Odb. z Medycyn
'. Tamte, 1881, 8, 

tt'. 8. 
- Ob. Cyhulski Nap. (Fiz) ologia); Nledo
e 
dzif'cieco; Odll'ona żdrowia; Sand er Fr. dr. 
(1891);' Wesener Fel. (Dyagnost
 ka 1894); 
Wyldady z dziedziny pHtologii (1893). 
MARKłEWICZ Władysław dr. Duplil';/I spad- 
kobierców śp. At'tura hl'. Potockiego małol. 
Róty i Zofii hrabianek Potockich i przystlJ- 
pującPj do SpOlU p. Katat'zyny hr. Po
o- 
ekiej przez adwokata .... w Krakowie w spo- 
rze p. Tadt'usza Henzla i p. Iznbclli z Bit'- 
leckich Srocz
 ńskiej przez adw. dra Roiń- 
skieg-o we Lwowie o zwrot 11:1 sztuk losów 
kredytowych i 6 sztuk losów fryburgskich 
na replik
 do praes. 26 czerwca 1893 L. 
21432. B. m. dr. I r. (Kraków, druk. Czasu), 
fol., str. 44 i 2 nI. 
- Projekt Statutu Towarz,\'stwa opieki 
ubogich m. Krakowa, ulotył... i pt'zedsta- 
wił ankiecie w sprawie ubog-ich. Kl'akó\I, 
nakl. nutora, druk. Czasu, 1882, 8, str. 19, 
MARKOW M. Miatetniki, powiest wziataja 
iz wojny s Polskimi miatetnikami. Sankt- 
peterburg, typogr. N. Grecza, 1832, 8, str, 
142, 1. 
MARKOW W, Duma, Czerep Światosława, 
Wilno, typog-r. O. Zawadskago, U!55, 4, str. 
15, (wiprszem). 
- Swiatki i basnia. Proszlogodnije kalen- 
darij. Wilno, 1855, 4, str. 13. 
- Polnyj sbornlk zakonopolożenij po wo- 
jenno-konskoj powinnosti dla gubiprnij car- 
stwa poli!kagoo. P,tersburg, tipogr. Tl'enke 
i Fiusno, 1894, 8, str. 119, kop. 75. 
MARKOWICZ Jakub. Duewnyja zapiski ma- 
10rosMijskap:o pod,;kal'bia generalnago .... 2 
t my. S. Petersburg, 1859, 8. 
- Dniewnik gient'ralnag-o podskarbija .... 
1717-1767 g-g" pod riedakcit'ju Al. Laza- 
l'iewskag-o, czas t' II i HI: 1730-1734 gg'., 
Kijt'w, iJ:d. Kijewskoj stariny, tipog'r. Kor- 
czal,;-Nowickago, 1895-11:197, 8, str. 342 
i 419, po rb. 2. 
MARKOWSKI. Ob. Nu"baum J. 
MARKOWSKlig. M. Ob. Jaht'esbericht d. 11, 
Ob..rg'ymn. Lt'lllb('l'g' (1883). 
MARKOWSKI Julian. Cmeut.arz łyczakowpkl 
w opisie pomnikow
ch rysów z ementarzy
>>>
- 


126 


MARKOWSKI - MARRENE 


łwowskich Władyslawa W. Ciesielskiego, 
przez .... rze:l:biarza. Lwów, nakl. autora, 
druk. J. Dankiewicza w Stanisławowie, 1890, 
8, str. 27. 
MARKOWSKłWład. Sprawozdanie z monogra- 
fii Peter Freiherr von Parchevich, Erzbi- 
schof von Mał'tianopel, skreślił WI. M. Kra- 
ków, nakl. druk. Związkowej, 1885, 8, str. 30. 
- Ob. Beaujeu (Pami
tniki), 
Marktwesen. Ob. Górski A. i J. Lichten- 
stad t. 
Marku. i Aurelian. Ob. Gębarski Stel. 
MARKUSFELD Stanisław dr. O świerzbie. 
Odb. z Kroniki lek. Warszawa, druk. Sier- 
pbi.skiego, 1895, 4, str. 23, kop. 30. 
MARKU SZEWSKI M. Contribution li. I'lItude 
de la spondylose rhyzomelique, tbeSf'. Paris, 
libr. Steinheil, 1899, 8, str. 53. 
MARLlTT E, pseud. Eugenii John. Dama 
z rubinami, powit'Ść, wolny przekład Hele- 
ny z hr. Russockich Wilczyńskiej. Gródek, 
nakło I druk. J. Czaińskiego, 1888, 8, str. 504, 
kor. 4'80. 
- Złota Eaunia, podług powieści .... opra- 
cowała dla młodzieży. Zofia Bukowiecka. 
Warszawa, nakl. i druk. M. Arcta, 1900, 8 
mała, str. 1 nI. I 252, kart. rb. 1. 
MARLO Karl. Ob. Grabski Stan. 
Marmoroscher Ruthenen. Ob. Werchratskij 
J. (1883). 
MARNICKI Włodzimierz dr. Kartka z dzle. 
jów umysłowego i moralnego rozwoju Mo- 
skwy w XVI w., 
makin W., Metropolit Da- 
nil i jego soczinienija, Moskwa, 1881. Odb. 
z Gazety lwowskiej. Lwów, nakło autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1882, 8 mała, str. 39, hal. 80. 
Marokko. Ob. Amicis Edm.j Osiecki B, 
MARRENE (MORZKOWSKA) Walerya. Augu- 
sta, powieść. Warszawa, wJdaw. A. Wi8li- 
ckiego, 44 i 45, druk. Przeglądu tygodnio- 
wego, (1882), 16, str. 131, kop. 24. 
- Na dnie życia, zbiór nowel i obrazków. 
Gródek, HakI. i druk. J. Czaińskiego, 1887, 
8, str. 332 i 1 nI., kor. 3'60. 
- Dwoista, nowela. Bibl. Wieku, XV. 
Warszawa, druk. Wieku, 1889, 8, str. 45, 
- Dzieci szczęścia, powieść. Warszawa, 
nakl. i druk. S. Lewentala, 1892, 8 mała, 
str. 293, rb. 1. 
- Historya zwyczajnego człowieka, z opo- 
wiadań emeryta. Tamże, (1896), 8 mała, str. 
274, rb. 1, 
- Historya sztuki. Na 'podstawie dzieła 
Rogera Peyrt' opracowała .... Wyd. z zapo- 
mogi kasy Im. J. Mianowsklego. Warszawa, 
E. Wende i Sp., druk. Fr, Karpińskiego, 
1900, 8, str. 321, II, z rycin. \v teks., rb, 2. 
- January, powieść współczesna, tom I 


i n. Kraków, nakł. Świa5a, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., Warszawa, G. Centnerszwer 
1891, 8 mała, str, 327, rb. 1, 
-" Toż. Warszawa, nakl. Red. Gazety Pol- 
skiej, druk. J. Sikorskiego, t. I-III, 1900, 
8 mała, str. 160 + 161 do 316 + 317 do 465. 
- Jerzy i Fragment., powieści. Warszawa, 
nakł. red. Mód paryskich, druk. W, Szulca 
i Sp" U!82, 8, str. 120 i 46, kop. 60. 
- Józwa Szymczak, nowC'la. Warszawa, 
druk, WI. Szulca i Sp., 1882, 8 mała, str. 
40, kop. 20. 
- Kazimlt'ł'z Bł'odzlński, studyum, Odb. 
z Muzeum. Warszawa-Kraków, Gf'bethner i 
Wo1ff, dmk. W. L. Anczyca I Sp.. 1881, 8, 
str. 71, kor, 1'60, kop., I:!O, 
- Kazio, powieść dla młodzieży do lat 
14. Warszawa, nakl. M. Arcta, druk. P. La- 
skauera iW. Babickiego, 1896, 8 mała, str. 
272, z rycinami, opr. rb. 1, 
- Błędne kola, powieść, z przedmową T. 
Jesl{e-Choińskiego, t. I-II, Bibl. dzieł wy- 
bor., 128-129. Warszawa, druk, A. T. Je- 
zierskiego. 1900, 8 mała, str. 184 + 176, 
kop. 50. 
- Trzydzieści lat wśród dzikich, dziwne 
przygody L. de Rougemonta, dla młodzieży 
opracowała .... Warszawa, na kI. M. Arcta, 
druk. Noskowskiego, 1900, 8 mała, str. 222, 
z rycinami, opr. kop, 75. 
- Mąż Leonory, powieść. Warszawa, wy- 
daw. A. Wiślickiego, 52-53, druk. Przeglą- 
du tygod., 1880, 16, str. 202, kop. 24. 
- Nemt'zys, powieść. Warszawa, 1887, 8, 
kop. 70. 
- Nowele i obrazki. Wyd. 2, Warszawa, 
nakl. T. Paprockiego i Sp., druk. J. Czaiń- 
skiego w Gródku, 1887, 8, str. 319 i 1 nI., 
rb. 1'50. 
- Ęanna Felicya, powieść. Kraków, nakl. 
red. Swiata, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1892, 8, str. 320. 
- Toż. Wyd. 2. Lwów, nakl. Gubryno- 
wlcza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i 
Sp. w Krakowie, 1894, 8, str. 320, kor. 4. 
- Potrzeba podręcznika literatury po- 
wszechnej. Pamiętnik zjazdu literatów i 
dziennikarzy polskich, I. Lwów, druk. Dzien- 
nika polsk., U!94, 8, str. 4. 
- Przeciw pt'ądowi, powieść, t. I-II. 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. PiI- 
lera i Sp" 1895, 8 mała, str. 393 + 337, 
kor. 5. 
- Przesądy w wy
ho"Waniu, studyum pe: 
dagogiczne. W)łno, nakł, E. OrzeszkoweJ 
i Sp., druk. J. Blumowicza, Warszawa, Ge- 
bethller i Wolff, 1881. 8, str. 178, kop, 60. 
- O rolę, obrazek. Warszawa, druk. br. 
Jeż.yńskich, 1887, 8. str. 32, kop. 5.
>>>
MARRENE - MARS 


127 


- Zaklęte siły, powieM. Warszawa, nakl. 
i druk, Pl'zegh!du tyg'OlI., 1882, 8, str. 353, 
rb. 1. 
_ Smutna swadźba, obł'Rzek wicjski. War. 
szawa, Gt'betJu1t'r i Wolff, K. Prószyński, 
druk. Gazety handlowej, 1885, 8 mała, str. 
36, z portretem autorki, kop. 5. 
- Toż. Wilno, nakl. i druk. J. Zawadzkie- 
go, Warszawa, Gebethner i Wolff, 11100, 
kop. 6. 
_ Smutna svatba. povidka ze 
ivota !idu 
polskllho, prt'lo
ił Edvard Jelinek. V Praze, 
Narodni lmihtiskftrnH I. L. Kobra, b. r. 
(1881), 8, str. 3], hal. 20. 
_ Swiat kobiety, przez autol'a dzil'ła Jak 
być szcz(:liliwym w małźt'ństw!l', przelożyła 
z ang-it'lski!'p:o .... Warszawa, nakl. T. Pa- 
pt'Ockiego i Sp" druk. E. Sldwskieg-o, 1890, 
8 małn, str. VIII, 271 i 1 nI., rb. 1'20. 
_ Wnika, powiesć. 'Varszawa, nal;J. red. 
Mód parysl,ich. druk. WI. Szulca i Sp., 1884, 
8 mała, str. 294, kop. 75. 
_ Zbiór powieści dla młodzie
y. I. Kazio. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., lR81, 8. str. 
109, opr. kop. 75. 
- 
ycie za ż,ycie, powieść. Warszawa, 
nakl. !\lód paryskich, druk. WI. SJ;ulca i Sp. 
1883, 8 mała, str. 196, kop. 60. 
- Ob. Eliot J.; Fogazzaro A.; lbsen H. 
(\Vyból'); Lira IJolska VI; Orzeszkowa E. 
(Nad Ni('mnem)j Pilo M. (Psychologia); Po- 
radnik dla kobict pracujqcych; Saint-VictOt' 
(Dwie maski 188G)j Serao M. (W ziemi BW. 
1900); Sighele S. (Tłum 1895); Werner E. 
(Kwi:lt 188G), 
MARRY AT Florenc)'a. Ch wiła SZotłu, nowela, 
tJumacznnR z ang'ielsklt'g'o przez H. J, B,(o- 
g'ullką). Dod. do T
 goJnika po" IIZ. Wmsza- 
\Va, M. Ol'gl'lbrawl, 11:\83, 8, str. 23. 
- Dzit'nnik k:lpitana Nortona, nowela, 
tlómaczona z ang'iclskiego pt'zez H. J. B.(o- 
;!:uską), Do'1. do Tygodnik:! powsz. Tamże, 
1885, 8, str. 51. 
- Jf'dync mojf' dziecko, po" ieść przekl. 
z ang'i!'1. Z. S, Dod. do Bluszczu. Warsza- 
Wa, druk. Kaniewskiego i \\'acławowicza, 
1900, 8, 
tr. IH4. 
- Mal'zt'nie, powieść w 2 tomach, prze- 
kład z angielskiego Z, S., t. I-II. Dod. do 
l3Iuszczu. \Val'sz:nva, G. Cl'ntlll'l'Sz\\'el', druk. 
S. Ot'g'elbranda synów, U;98, 8, litr. 122 + 
101, kop. 60. 
- ;\'l:!Ż aktorki, romans, tłóm. z allg'iels. 
Warszawa, nakl. T
'g'Otlnika ilustr., Gcbeth- 
IIl't' i Wolff, druk. S. Ol'gclbl':Hllla S
llów. 
]x
7, 8, stt.. 196, kop. 60. 
- R..z miłośei, powie':'ć, t. I-II, pl'zeklad 
z allgi..lski..go. Dod. do Bluszczu. Warszawa, 
1886, H, str. 260. 
- Szcz
t;li\Va omylka, powiesć tlómaczona 


-- 


z ang-iel. przez M. G. Dod. do Tygodnika 
powsz. Warszawa, nakło M. Orgelbł'anda, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1885, 8, str. 
62, kop. 30, 
- Osadnicy kanadyjscy, powieM dla mło- 
dzieży, przekład Zofii Bukowieckiej. War- 
szawa, nakl. 1\1, Orgelbranda, druk. Noskow- 
skit'go, 1888, 8 mała, str. 198, z 4 rycinami, 
opr. rb. 1. 
_ Panna do towarzYlltwa, powieść w l 
tomie. tłóm. z angiels. Z. Hartingh. Bib!iot. 
Wieku, 37, W:ll'szawa, druk. \Vleku, 1895, 
8, str. 189. 
- PhyIIida, powieść, t, I-II, przekład 
z angiels. M. Dz. Warszawa, druk. Kuryera 
codziennego. 1885, 8, str. 256, kop, 75. 
- Pl'zyg-ody Jakuba Prawdzica, według 
powieści kapitana .... opowiedziane dla mło- 
dziety. Warszawa, nakl. G. Centnt'rszwera, 
dmk. A. Glnsa, 1894, 8 mała, str. 120 i l 
nI., z 6 rycin. kolorowemi, opr. kop. 90. 
- Vera, powieść w 2 tomach, tłómaczyła 
z angiels. Z. Harting-h. Bibl. Wieku, 28, 
Warszawa, druk. Wieku, 1893, 8, str, 151 
i 156. 
- Stargane życie, powieść, przełożona 
z ang-iels, Dod. do Biuszczu. Warszawa, l\f 
Gliicksberg, 1888/9, 8, str, 304. 
MARS Antoni dr. prof. Angioma myxoma- 
todes disseminatum placentae. Kraków, nakło 
autora, druk. Uniw. Jag.. 1896, 8, str. 8, 
- Apparatus plasticus, operationcs g-y. 
naecologicas iIlustrans, quo CVIII proplas 
mata gypilea continf'ntur, adjt'cta explica. 
tione quadl'ilingui, polonica, gallica, germa. 
nica, :.mg'lica, Tamże, 1893, 4, str. 21, z l tabl. 
_ Apparatus plaBtici, operationes gynae- 
colog-ic.'1s iIlustralltis, additamf'ntum 1rimum, 
quo nova LI proplasmata g-ypsea cxhiben- 
tUl'. Tamźe, 1895, 4, str. 2 ni. i 1 tabl. 
_ Atlante plastico delIe operazioni gi- 
necologiche. Tamżp, 1894, 4, str. 8 nI., z tabl. 
_ Brak miesiączki do 48 ł'oku życia, mi- 
mowolnc wywołanie tej:l.e. Odb. z Przegl. 
Ipkarsk. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, 8, 
str. 6, 
- O złośliwym gruczołku macicy, Ade- 
noma dt'struells uter\. Odb, z XXIV t. Roz- 
praw W
 llz. matell1,'prZ)r. Akademii umiej. 
l'"IllŹf', Spólka w)'!lawllicza, 1892, 8 wię- 
ksza, stt'. 15, l z taliI., kor. 1. 
- O chimrg-icznem Ipczeniu p
kllięcia 
macic)" podczas porodu, pt'...t'z \V. H. h.ra- 
jl'wsl,it'g'o. Odh. z Pl'zegladu lek ar. Kra- 
ków, druk. (TlIiw. Jag., 1893, 8, str. 5. 
- O leczl'niu krwistpku omaciczncgo, 
haematact'le periutt'rilla. Od 1.1. z Przeglądu 
lek. Tamte, lIakl. Hutom, 1900, 8, str. 29. 
- ;\Iedianschllitt dUt'ch die Leiche !'incr 
in f'olge an Uterusruptur vcrstorbenell
>>>
128 


MARS - MARSHALL 


Krelssenden, eine anatomische Studle. "Ober- 
setzung der in polnischcł' Sprache vou dm' 
Akadl'mie der Wist!, in Krak2n herausg'. 
Abhundlung. Tamże, 1890, 4 większa, stł'. 19 
i l nI., z l kolor. i 3 Jitogr. tablicami. 
- Miednica skośnie Bcie!iniona skutkiem 
złamanl9, Odb. z Przeg-Iadu leka!'. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1889, Ś, str. 12, z 4 rysun. 
- Nauka o op('racyach połoiniczych, cz. 
I. Zabit'gi połoinlcze pomniejsze. Tamże, 
nakło autora, 1894, 4, str. 58, z rycinami 
w tekscie. 
- P01'ód u C,)'ganki, studyum położnicz('. 
Odb, z Rocznika Towarz. ginekoJ. Tamże, 
1897, 8, str. 4. 
- Powikłanie połogu nadmierną bąbnicą 
skutkiem opadnięcia jelit do zatoki Dougla- 
sa, Odb. z Przeglądu lekał'. Tamż£, 1891, 
8, str. 8. 
- Przekrój zamrożonego ciała osoby zmar- 
łej podczas porodu skutkiem pęknięcia ma. 
cicy. Kraków, nakł. Akademii umiej., Spółka 
wydaw., druk. Uniw, Jag., 1890, 4, str. 22 
i 1 nI., z 1 tablicą kolor., 3 Jitogr. i 2 ry- 
cinami w t-ekscie, w tece kOł'. 12. 
- Św. p. prof. dr. Maurycy Madurowlcz 
I jego działalność naukowa. Odb. z Roczni- 
ka Towarzystwa glnekologiczn('go. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1894, 8, str. 16. 
- Przyczynek do etyologli chorobliwego 
świądu sromu u niewiast. Odb, z Pt'zegladu 
lek. Tamże, 1896, 8, str. 9. . 
- Przyczynek do postępowania bezgnil- 
n('go podczas zabiegów połoiniczych i g-ine- 
kologlcznych, Odb. z Przeglqdu lek. Tam- 
że, 1898, 8, str. 9. 
- Pł'zypad('k endometritis tuberoso-poly- 
posa. Odb. z Przegl. It'kar. 'J'amż(', 1893, 8. 
str. 9. 
- Przypadek dobrowolnego pęknięcia 
maci,y podczas POł'OrlU, wylt'czony przt'z 
wycięcif' całkowite macicy po otwarciu ja. 
my brzucha. Odb. z Pt'zegl. lek. Tamż£, 
1897, 8, str. 8. 
- Przypadek porodu u osoby cierpiącej 
na wadę serca. Odb. z Przl'glądu lek. Tam- 
że, 1893, 8, str. 7, 
- Przypadek świądu sromu niewieścif'go. 
wyleczony nowym sposobem opeł'acyjnym. 
Odb. z Przeglądu I£k. Tamże, 1896, 8, str. 6. 
- Przypadek tętniaka tetnicy macicznej. 
Odb. z Przeglądu ll'k. Tamie, 1891, 8, str. 6. 
- Przypadek ukleja szyi macicy usunię- 
tego podczas ciąiy. Odb. z Rocznika Tow. 
ginekol. Tamże, 1898, 8, str. 4. 
- Przypadek wynicowania i wypadnięcia 
Mcherza moczowego u kobiety, powikłany 
porodem. Odb. z Przegl. lek. Tamż(', 1890, 
8, str. 10. 
- Kilka slów w sprawie rozszel'Zania 


ujścia zewnętrznego macicy metodą A. Ro- 
snera. Odb. z Prz('glądu lek. Tamźe, 1897, 
8, str. 5. 
- O stosunku zakładów położniczych ł po- 
łożnika do gosporlarstw1l krajowego, z uwzglę- 
dnil'niem naszf'go kmju, wykład wlftępny. 
Odb. z Pł'zeglądu l('k. Tamil', 1899, 8, stt'. 18. 
- "Ob£r malig-nes Utel'Usadenom. Nadb. 
z Anzeig"er der Akadpmie der Wiss. Tamie, 
1892, 8, str. 110-112. 
- Kilka uwag nRd badanit'm ginekologi- 
cznem za pomocą palca. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1888, 8, str. 12. 
- Uwagi nad nową instrukcyą dla :iku- 
szerek, wydaną dnia 10 września 1897 r. 
przez ministeryum spraw wewnątrznych. 
Odb, z Rocznika Tow. ginekolog. Tamże, 
1898, 8, str. 10. 
- Włókniakomięśnlak praweg-o okrąg-łego 
wlęzu macicy w przewodzie pachwinowym. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1900, 8, str. 9. 
- Wspomnienił\ pośmiertne o śp. prof. 
drze Maurvc\ m Jplita Madurowiczu. Odb. 
z Przeglądu 'lek. Tamie, 1894, 8, str, 10. 
- O zachowaniu się pochwy podczas cią- 
ży i porodu. Odb. z Przeg'lądu lek. Tamżt', 
1888, 8, str. 30, z tablicą litogr. 
- O nowym zabiegu operacyjnym w celu 
wydobycia plodu za pośladkI. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1889, 8, Stł'. 13. 
- O zapobieganiu g01'ączce połogo
ej 
w zakładach przeznaczom'ch do naucza ma. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1898,8, 8tr.19. 
MARS A. & NOWAK J. Dber den .Bau und 
die Entwickelung des menschliehf'n lIIuttpr- 
kuchens. Nadb. z Anzeig-er der Akademit' 
der Wissens, Kraków, 1894. 8, str, 234-237. 
- O budowie i rozwoju łoiyska ludzkie- 
go. Odb, z pO t. Rozpraw Wydziału matem. 
przyr. Akademii umiej. Tamie, Spółka wy- 
daw., 1895,8 większa, str. 49, z 3 tabl., kor. 
1'60. 
MARS J6zef. Sprawozdanie o założeniu 
i czynności towarzystwa ochrony własności 
ziemskiej w Limanowy, Kraków, nakł. To- 
warzystwa, druk. Związkowa, 1884,8, stł'.20. 
MARSCHALL dr. Das hohe odeł' rechte 
Haus der Maril'nburg. Mit ('int'r photogr. 
Abbihlung dl'r Marienburg und eillelD Grund- 
riss derselben nebst Erllluterungen. Marit'n- 
burg, 1877, 8, str. VIII, 86 i 1 k., 1 fotogra- 
lia i l plan. . 
- Heidnische Funde im Wejchsel-Nogat- 
Delta. Schriften der naturforsch. Gesellschaft 
in Danzjg'. GdaiJsk, 1882, 8, tom V, zesz. 3, 
str. 1-7 i l tabl. 1itogr. 
MARSHALL Emma. Nauczycielka, powieść, 
przek.ład z angiel. . Dod. do Bluszczu. War- 
szawa, M. Gliicksberg, 1889, 8, str. 158, 
- Westalka, powieać. Przekład z angiel,
>>>
MARSTELLA - MARTUSIEWICZ 


129 


Warszawa, ..ed. Bit'siady liter" 1899, 8, str. 
191, kop 40. 
MARSTELLA Andrzej. Ob. Lepszy L. 
MARSZAŁKIEWICZ M. Wiersz WIl\Iość X. 
Janowi Cht'yzostomowi Dobrowoltlki
mu, 
P.'efektowi szkół Pijarskich warszawskich, 
imipniem Towa..zystwa ćwiczącego się w na- 
ukach, przez .... ucznia kl. V i członka te- 
goż Towarzystwa (dnia 27 stycznia roku 
1810) zlożony, 4, k. 2. 
Marsze wojska polskiego. Ob. Horoszkie- 
wicz J. 
Marta i Mary s, dwie POWit'BCi wif'jskie. Hi- 
bliot. tanich I;:siąicczek. 76. Cieszyn, nakl. 
E. ł'eitzingera, druk. K. P..ochaski, b. w. ..., 
8, str. Go, hal. 40, 
MARTEl hrabina Mirabeau (pseud.Gyp). Pil'r- 
retta (z f..ancusldt'g'o). Spotk:mit', przetluma- 
czyłZ. KłoBnik. Jorgenst'n F. Idp
lista. 'num. 
ze szwedzkiego, llibl. najnowszych powi\'śd 
i nowel, 12. Lwów, 1900, 8, str. 135, hal. 50. 
_ Rozkoi!ze mi1Otki. Bibl. nowoBci, 7, 
Lód
, nakl. L. Zonc..a, 1898, 8 mała, Et... 170. 
kop, 25. 
_ Tajemnice mwlżpństwa, Autom' du 
mariage, pł'zt'kład z francuskiego K. T. Bibl. 
..omausów i powit:JŚcL Wat'8Z:IIVIł,nakl. idrul;:, 
A. Pajewskit'g'o, 1886, 8, str. 320, kop. 75. 
MARTEL Tsnkred. Gpnerał mimo woli, prze- 
robił l. H. B. Bibl. Wieku. Warszawa, druk. 
Wieku, 1895, 8, str. 14. 
MARTEN Wacław dr. Sprawozdanie juhileu- 
Szowe z czynnoJŚci Tuwarz)'st\\a przt'mYl\ło- 
we go w Poznaniu za czas od r. 1848-1898. 
Pozn:n'I, l1akl. Tow., druk. Dziennika pozn., 
1898, 8, str. 42, z og-łoszeniami. 
MARTENS Richard. Danzig' im nOl'llischen 
Kt'it'g'e: I. Inurlg'I'n w3.ht'pnd des Jłlh..es 
1704 Odb. z SchulprogTam dl'S Gymnasiums 
in l)anzig. GdlliłSk, 1883, 8, str. 24. 
MARTEVILLE. Bankructwo partacza, opera 
w 1 akcif', p.'zez Alojzt'go Gonzag'ę Zólkow- 
skił'
:o, z rnuz
'ką, podiożonYllli Bpiewami 
i tam'ami, Naróll sobie, 16. Pozllail, nakło A. 
Cybulsldt'g'o, druk. Dziennika pozn., 11399, 
1(;, str. 48 i 19, mr. 1. 
MARTIN Edward A. HistOl'ya kl\wałka w
- 
I;la. CZPIł1 on jest, skl}d sip; wziął, co sitj 
zt'li robi. I'rzt'lożył z angoil'l. Jan Lewhiski. 
W:,rszawlI, nakl. Rt'. Nlltltnst)na, J. Fiszer, 
druk. l.ask:l.1wra i Bahicklt'g-o, 1900, 8 mała, 
k. 2, 11tl'. 174, z 17 ..ysunkami, 1 tabl., kop. 40. 
MARTIN F. ks. Ob. Podbil'lski Bronisław 
(1887). 
MARTIN Konrad dr. Dogmat,' \..a og'ólna, 
oraz wstt:'P do l;:si'1g' św, Stlłrlg'O i Nowego 
/'ł'zymierza i nauka o KOJŚ'idl' na V 
'hnna- 
zyalna klasI', ułożył Wl'lłłuO' dzi..ła nil-'mil'- 
cldf'go .... hiskup:\ z PHde;born, I;:s. Wlady- 
SłRW Jachimowski, tom I. Wyd. 2. Lwów, 


.. IU".4111.. 1. III. 


nakl. Seyfartha i CZ:łjkowskit'go, druk. In- 
stytutu st:mropig., lH89, 8, str. 259 i 4 nI., 
Opt'. kor. 2'60. 
- 1'. II. Dogmat,)"l_a szcz'g'ółowa do uży- 
tIm mlodzil'zy szkolm'j g'imnazyalnej VI kI. 
za upowa;!micnlcm autom spolszczył ks. Wł. 
Jllchimowski. Wyd. 2
ie. Tamż
, druk, I 
Związkowa, 18B9, 8, I!tr. 23ł, op I'. kor. 2'CO. 
- Etyka kHtolicka, ułożona pt'zt'z ...., prze- 
tłóm. przez dra Lukasza Solpckipp:o, prof. 
Uniwer. iy.owskieg-o. Wyd. 2gie przeł'obio- 
ne. Przt'myśl, nakł. tłómacZH, br. Jl'lenie, 
druk. St. F. Piątkiewicza, 1885, 8, str. X i 
322, kor. 2'40. 
_ Katolicka nauka wiar.\'. Wyd. ks. M. 
Godlewski, prof, spm. metrop. wa..sz. War- 
szawa, nitkI. Gebethncra i Wolffa, druk, p, 
Laskaucra i W. Babickit'go, 1899, 8, str. 400 
i XI, rb. l'l:!O. 
MARTlNEAU L. dr. Potajemna prost
.tucya, 
przełożył Jó/.cf Lubt'cld. Warszawa, nakł. 
tłóuuoIcza, Gcbcthuer i Wolff, dmk. M. FiIi- 
powskiej, 1892, 8, sb'. lGO, t'b. 1. 
Martinique {",y_.a'. Ob. Siemiradzki J. (1884). 
MARTINOW J, Le plan d'abolition de l'
g-li. 
se g'r('cqu..-unict'. Docunu'nt hlst01'iqut'. Pa. 
ris, I. Albant'I, libraire M., 1873, 8, str. 33. 
- Un nouveau plan d'abolition,de l'
g-Iise 
romaine ('n Russie. Extrait d('s Etuucs rdi- 
gicus('s. TamŻt', 1873, 8, str. 25. 
_ Plan znit'sienia kościoła g-recko-uni- 
ckit'g-o w HOi!
'i, dokument histor.\"czny, 
przl'łoż. z francuskieg'o przez X. (wydany 
Iu'/.ez ks. St. Zał
skit'ę;o T. J.). Kraków, nakło 
i druk. Czasu, lB82, 8, str. VII i 45. 
MARTINOW J. ks. T. J. i GAGARIN ks. T. J. 
O jt:zyku ro:;yjskim w nabożt:ństwie kl\toli- 
ekicm, rozp"łlwa ks. l\Iarlinowa T. J. Li
ty 
ks. GagRrina T. J. do kslt:cia Al. Wolkoń- 
skieg-o oraz nowy plan znillzczpnia Kościola 
kntolicldl'g'o w Hos)'i, pnwlożył z francus, 
ks. dt'. Wincenty Smoc
yński. Kral;:ów, 
S. A. Krzyżanowski, druk. Czasu, 1889, 8, 
str. )40 i l mapa, kor. 4. 
Die Martinskirche in Breslau und daa von 
Hecht'nbt'rgsche Altarwerk in Klitschdorf 
(KI'. Bunzlau). Hreslltu, Dmck von Robt'rt 
Niscl,kowsky, 1883, 4, str. 3[), tab. IV. 
MARTREB F. L. Rad Cudowa (Provinz 
Schlt'si\'n) Einzig'e Arsen-Eiscnquf'lk Deutsch- 
lands_ Zurich, UI"I'II Fiissli & Co., (1887), Hi, 
str. j2, mit 28 IllustratiOlll'n uud 1 Kartc, 
mI'. L 
MARTUSIEWICZ J6ze' Kaz. ks. Tl'ologia pa- 
stt'rska, nwpi8Rna wt'dlug wyldadow ks. ... 
kanonika kl\pituły tarnowtlkit'j, profesora Tt'- 
ologii pastf'rskiej. Tał"lłów, lB75, 4, 1 tyto 
str. 309 1 V i 208 (litografia) 
_ Toż. Wyd, nowe. Cz. I-II. Tamte 
17
>>>
1:!0  


MARTUSIEWICZ - MARY 


Ji tog r. M. Salba w Krakowit', 1877, 4, str. 
441 + 407. 
- Ob. Munif'cki (Mowy). 
MARTYNIAN ks. Reformat. Dt'Og-a?o 
ip
a 
IIl'Zf'Z kl'z.yż i cit'rnil'. cz
'1i pnwz Cll'rpll'lIIa 
tcgoczl'S\1l' i zg;ldz:JJlic się z wolą Pana Bo- 
ga, jako upominC'k bnlciom i siostrom III 
zakonu liw. o. Franch;zka. PrzemYł\!, Jell'ń 
i Lang-, druk. J. Styfif'g'o, 1893, 16, str. 331 
i 2 nI., z l r)'ciną, kOl'. 1. 
Martyn6w. Ob. Lcwickij Iwan (I'omżl'nit'). 
MARTYNOWSKI (Mazur) F. K. O kat'czmit', 
Warszawa, Imkł. T. Paprockil'{!:o i Sp., dmk. 
E. Skiwskiego, 1883, 8 mała, stt'. 20, kop. 4. 
-- O przednówku i spichlerzach g'rom;l- 
dzkich. Tumżf', 1883, 8 mała, str. 16. kop. 4. 
- Na przf'łomit' sztuki polskiej. Odb. 
z Przf'glądu bibliogr.-archl'ol. 'l'alllżl', 1882, 
4, sh'. 77, rb. 1. 
.- Hatujmy si", póki czas, pogawędka 
społeczno-el.ollomiczna. Tamże, l8!:!a, li ma- 
ła, str. 31, kop. 15. 
- Zjf'dlloczenicm a prac.!. Lwów, nakło 
'I'owarz)'stwa . Spójni. , 1880, 8, Btł'. 31, 
hal. 40. 
- Ob. Baliński M, (Staroż. Poiska); Ha- 
kowski W. (Przewodnik Iwlf'jowy 1892). 
MARTYNOWSKI Isidor. Historiseht' Zl'u
'nis- 
se iibl'r die a.ltl'sten Bcht'rI'scher und Ein- 
wohnet' dl'r Bukowina und dl'r Moldau, 
Uebersl'tzung' aus dcr ruth. Zt'itscltrift Bu- 
kowynskaja Zoria. Odb. z Bukowinm'r Rund- 
scbau. Czerni owce, A. JUSZ,viISki, DI'uck von 
H. Czopp, b. r. (1887), 16, str. 28, hal. 50. 
Martyrologium. Ob. Kurdyś FI. (Appendix). 
MARUSIENSKI Stefan. Śmierć Muffct,'sza, 
opowiadanit' t'g'ipskit', z francuskil'go 'stre- 
ścił.... Warszawa, nakł. F. Sulimit'rskieg-o, 
druk. Wieku, 1882, 16. str. 47 i l n!., kop. 15. 
MARVEL J. K. (Donald G. Mitchell). Fantazye 
kawalera, czyli książka serca, z amerykań- 
skiego oryg'inalu przt'łożył Wojc. Szukiewicz. 
Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. Słowa 
Polskiego, 1899, 8 mała, str. 233, kor. 2. 
MARWIL (M. Wilden). K:ttalog spiewów pol- 
skich i obcych kompoz.vtorów z tekstl'm 
polskim zawil'raj
cy śpie\v,v na jed('n i kil- 
ka głosów, kościelne i z opel' jako też ćwi- 
czenia i szkoły do apiewu, na Ol'g-any lub 
harmonium znajdujące się w skladzie nut 
Gebethnera i Wolffa w Wm'szawie, Wal'- 
szawa, nakło Gebcthllt'ra i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1899, 4, str. 119, kup. 15. 
MARX Adrien. Silhouettt's dl' mon temps. 
Puris, libr, Dentu, 1889, 12, str. 345, fl'S. g'50. 
w jednym rozdziale: Le gtlllt\ral I\lieroelaw8kl. 
MAR X Karol. Kapitał, krytyka ekonomii 
politycznej, tum r, księg-a I. W.vtw:trzanie 
kapitału. Lipsk, K L. h.asprowicz. Warsza- 


wa, M. Arct, 1884, 8 duża, stl'. VII, 32a, 
rb. 3. 
- W kwestyi żydowskil'j. Londyn, 1896, 
hal. 30. 
- Pismn pomnft.jszl'. Serya I: O wolnym 
handlu j Praca naj('lI1na i kapitał; Proudhon' 
Nędza filozofii j Marx contra Michajłowskij: 
Paryż, libr. Ghio, Warszawa, G. O'.ntner- 
Bzwt'r, 11:186, 8, str. 133, rb. 1. 
- Toż, sf'rya II. O.smnastv brumairP:l Lu- 
dwika Bor.aparte. Tamżf', '1889, 8, str. 76, 
lwI'. 50. 
- Toż, sl't'ya III. Przyczynek do krytyki 

konoU1ii politycznl'j, tłóm. Leon Winiarski. 
ramżf', 1890, 8, str. 111, kop. 75. 
- Rl'wolucva i Iwntrrt'wolu('va w Niem- 
cz('c
, Pl'zl'khid z nit'mil'ckif'g-o, z dodatkiem 
orYf.'malnym B. Limanowskit'go: Udziuł Po- 
lakow w ruchach rewolucyjnych w r. 1848. 
Londyn, wydawnictwo i druk. Zwiazku za- 
gmuicznych socYHlistów polskich,' 1897, 8 
IlIaI.., str. 96, hal. 70. 
- Wojna domowa we Franc) i. Genewa 
dml,:, Przf'dświtu, 1884. ' 
- Ob. Kautsky Karol; Piotrowski St. 
(Tl'orya 1891); Slonimski L. (1897); Wen"bo 
WI. (1894). . 
MARX K. I ENGELS F. Manifl'st komunisty- 
czny, 1847: (Zasady nowożytnl'go socyali- 
zmu), pl'zcłożył Witold Piekarski. Genl'wa 
druk. Przedświtu. 1883, 8, str. 32. ' 
War
zawa. z komitetu robotniczego Partvl Soc 
Proletaryat. . . 
- Toż. Londyn, 1892, bal. 30. 
. MARX-ENGELS. Ob. Mot'gan (Społl'czf'nstwa 
plt'rwotne). 
Mary i zmory. Przekład,. z obcych poe- 
tów. Kral(ów, nald. i druk: W. L. AnczJca 
i Sp., 1900, 12, str. 132. 
MARY Juliusz. Ciocia opiekunka, powieść, 
przeklad. Warszawa, nakło Tygodnika Ro- 
mans i powieść, druk. A. p..jewskiego. 1893, 
8, str. 190, kop. 30. 
- Dramat w górach, powieM'. Kraków, 
nak!. M. Fenichla, druk, A. Koziańskiego, 
181:!a, 8 mala, str. 221. 
Blada Dyan:t, powieść. Dod. do K urn- 
ra codz. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. S. Org'elbranda synów, 189:1, 16, str. 
428. 
- Zdrożna miłość, powil'i;ć. Dod. do Ku- 
rYt'ra codz. Warszawa, Gebethner i \Volff. 
dmk. S. Org-elbranda svnów, 1890, 16, !Itr. 
372, kop. 60. . 
- Pozory hanby, powit'Ść. Dod. do Sło- 
WHo Warszawa, druk. Noskowskil'go, 1887, 
8 mala, str. 445. 
- W przystępie szału, powieść, przekład 
z f.'ancuskieg'o. \Yarszawa, nakł. A, Pajew- 


a
>>>
MARY - MARY AN 


131 


. 


skit'g'o, druk. F. Kasprz
'kiewicza, 1898. 8, 
str. 287, kop. 45. 
_ Tajcmnica urodzpnia, ł'omans, przeklau, 
\Varszawa, nakło i druk. A. Pajewskieg-o, 
1893, H mała, str. f8!I, kop. 90. 
_ Zasadzka, powidć. Tamże, lk91, 8, str. 
478, kop. 75. 
_ Zbif'g, powieść, przeldnd z francuski!'- 
v;o. Tamże, uruk. F. Kasprzykiewicza, 1899, 
H, str. 192, kop. 30. 
Marya, Najświętsza Panna Marya .Łaska. 
wa.. Pamiatka 100-It'tnit'j rocznicy Korona- 
c
'i cuuowńt'go obt'lzu N. P. M. w wi'łkim 
ołtarzu archikatedry Iwowskit'j wc Lwowi('. 
Lwów, nakł. ks. Hol
'ńskipgo, druk. Lu- 
dowa, 1876, H, str. 43, 3, 1 ryc. 
Marya w szkaplerzu świętym, zbiór nabo. 
żeństwa ula wyg-ody katolików a szczeg'ól- 
nie braci i SiÓi!tl' szkaplet'za św., z przyda- 
tkiem różnych pieśni tudiież mszy św. w ka- 
Mą sobotę przez braci mającej być śpiewaną. 
Kraków, wyuanie Arcybractwa szkaph.t'za 
św. przy kościele 00. Karmelitów na Piasku. 
druk. Czasu, 1883, 8 mała, str. 193, 3 nI. i l 
rycina. 
Marya czem jest, czyli zbiór tajemnic. 
przy w ilt'jów, łask, cudów i uwiplbit'ń Prze- 
najęw. Bo;!,'arodzicy wt'rllug dni roku ułożo- 
ny, zeszyt I-VlI, uzień 1-7 st,vcznia. Kra- 
ków, nakl. ks. Jędrkicwicza, druk. W. L. 
Anczyea i Sp., 1&:\5, H mała, str. 2 nI., XXVł 
i 1-345. 
Marya Panna, Ob. B. N. ks.; Biały St. ks.; 
Bonaw('nturaj Brykczyński A. ks.; Busin- 
gf'1' L. C. ks.; Dumax ks.; Faber O.; Gawa- 
If'wicz 1\1. (Królowa niebios); Kościałko'Xski 
WI. ks.; Kt'e!'howiecki A. ks.; Leszczyiiski 
Prokop O.; l\łateryały do hist. czci; lI1\ś W. 
ks,; Mrowiński \V.; Nowakowski Wuclaw O.; 
Rohrer B. (1889); Ulanecki St. (1882); Za- 
łuski Wal. (1898). 
- Niepokalana Marya Panna, nasz ratunck, 
pomoc nieustannn czyli opis pod powyższą 
nazwą znajrlując('go sią w Rzymie obrazu 
po całym świecie l'oz
ł.nvionego łaskami; 
oraz wskazówka i sposób, jak lUamy uwicl- 
?Iać, z)'skiwać pomoc Naj
w. Maryi Panny. 

ebrał z Ot'yg'inllłów włoskich I{. S. U. S. T. 
l O. P. Chicago, druk. Gazety Polskiej. 
1885, cent. 15. 
- Najświętsza Marya Panna Łaskawa, pe- 

ny ratunek przeciw morowemu powiett'zu 

 wszelkiej zarazic, oraz żywoty św. Rocha, 
Sw. Sebastyana i św. Rozalii, g-łówni('jszych 
patronów przeciw zarazie. Kraków, druk. 
Al. Słomskiego i Sp., lH92, 12. str. 39. 
- Upominek majowy czyli zbiót' modlitw 
odpustowych z nowcnną do Matki Boskiej. 
Kt'lków, nakl. ks. 1\1. Mycieiskiego, T, J., 
druk. Czasu, 1892, 8, 2 tyt., str. 91 (2). 
MARYA Antoni o. Kapucyn. Wielkie uczcze- 


nic ŚW. Antonieg'o Pwlt'wskiego. Z dudaniem 
now)'ch cudów. Tlóm. z Crancus. Wlt'szawa, 
Nicmiem, 1895, 8 mała, str. 248, kop. 20. 
- Toż, z dodaniem wiadomości o chlebie 
dla 
bogich, nowych C 
 d' w i stosownych 
mouhtw. WJd. nowe. T że, 1897, 16, str. 
159, z obrazkiPm, kop. . 
MARYA. Z dziejów boleści, nowele. War- 
szawa, nakł. Bibl. romansów i powieści, 
druk. K Skiwskiego, 1890, 8, str. 232, rb. 1. 
Wyrobnicy pióra; Czarne r
kawlczkl. 
Marya Czesława. Ob. Smilovsky A. V. 
(1900); SwiHła K. (1900). 
Marya Eustella. Ob. lIłayet Klaudyusz :\la1'. 
MARYA Ewa. O skarbie w pas\('ce, z pra- 
wdziwego zdarzenia. \\'arszlwa, dl'uk. l
. 
Czcrwińskiego i S. Niemiery, 1&:\2, 16, str. 
83, kop. 15. 
MARYA Franciszek O. Godzina straży czyn 
godzina nieustającego różańca w rozmai- 
tych okolicznościach życia, dla użytku sto- 
warz)'szonych, tłum. z ft'ancus. Kraków, 
G. G!'bethner i Sp, druk. W. L. AnczycR 
i Sp" 18H7, 16, str. 247, hal. 60. 
MARYA Halina. Wcstchnienie do Boga, ksią- 
żf'czka do nabożcilstwa dla chrześcijan ka- 
tolików. W\'d. oddziclnc dla kobie\ i meż- 
czyzn. Warszawa, nakl. M. Arcta, druk. 
P. Laskauf'ra i W. Babickiego, 1897, 32, str. 
170 i V, z l ł'yciną kolor" kop. 30, opr. kop. 
HO do rb. 1'50. 
Marya Kazimiera. Ob. Berson M. (
fodlil(-'- 
wnik); Czermak W,; Hanusz Jan (O książee), 
Marya Magdalena. Ob. Siedlecki J. ks. (
y. 
wot 18H6). 
Marya Magdalena, siostra Zg'l'. sióstr BW. 
Feliksa. List okólny zawiernjący wszystkie 
ważniejtlze wypadki zaszłe w Zgromadzeniu 
sió
tr św. Feliksa od 1889 do 1893 roku. 
KraJ,ów, nakło Zg'l'omadzellia, druk. W. L. 
Anczlca i Sp" 1893, fol, str, 6. 
Marya Mantuańska, Ob. Waliszewski K. 
(Polsko-ft'ancus. stosunki 1889). 
. Marya od P. Jezusa. Ob. Siedlecki J. ks. 
(Zycior:ys 1891). 
Marya od sw Piotra, Ob. Janviet' ks. 
Marya Stuart. Ob. Hahn W. 
MARYAN. Na eześć jubilatów Józe'a i An. 
toniny Szczepańskich, obchodzących' dla- 
mcntowe wesele w d. 26 siet'puia 1882 r. 
Kraków, druk. Związkowa, 1882, 8 kart. 1. 
_ Dzień zaduszny, obrazek ludowy. Tam- 
!e, nakl. W. Michalskiego, (1888), fol. wiel- 
kie, str. 8. 
_ Wiersz na uczczenie rocznicy śmierci 
Adama Mickiewicza, odczytany na wieczor- 
Im literacko-muzykalnym w dniu 28 listo. 
pada lts73 roku, urządzonym s\araniem mło- 
dzit'ży aka(\f'mickit'j i technicznej w Krako.
>>>
132 


r 


MARYAN - MASKERETH 


wie. Kraków, nakł. Czytelni techników, 1873. 
8, k. nI. 2. 
MARY AN z nad Dniepru. Ob. Cyfrowiczówna 
Emilia Zakonu Niepokalant'k. 
MARYAN J6zef. 
ywot liw. Tt\resy od Jt'Zu- 
sa. Warszawa, nakło i druł,. S. Nicmi!'r\', b. 
w. 1'" kop. 40, ' 
Maryańskie kongregacye. Ob. Trzecieski Jan 
(1893). 
MARYAŃSKI Aleksander ks. Ks. St'weryn 
Morawski, nowomianowan.v nrcybiskup Iwow- 
liki obrz. łać. Odb. z Przcgl. kościelnego. 
Poznań, druk. J. Leitgebra, 1885, 8, stt'. 21. 
- Najprzew. ks. SewerJn Tytus Moraw- 
ski, arcybiskup lwowski obrz. łać. Wyd. 2. 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1885, 8, 
str. 2ł. 
- Krótka wiadomość o żvciu O. Florvl1na 
Jaroszewicza, Reformata (i694-l771).' Po- 
znań, nakł. i druk. h.uryera Poznańskieg-o, 
1893, 8, str. 17. 
- Ob. Gumkowski ks.; Skarga P. (1889), 
MARYAŃSKI Bronisław ks. Kalenrlat'z dla 
organistów wit'jskich na ł'ok prz!'stępny 
1892, rocznik II. Warszawa, uakl. i druk. 
Fr. Czerwińskiego, 16, str. 119 i 1 ul., kop. 15. 
- Kazania pt'zygodnt'. Płock, druk. K. 
Mieczuikowskiego, 1900, 8 mała, str. 88 i l 
kart. ni., kop. 30. 
- Kazania o Najświt:tsz,Ym Sakramf'ncie. 
Tamże, 1898, 8, str. 48, kop 20. 
- Kazania o wychowaniu dzit'ci. Tamże, 
1898, 8 mała, stt-. 55, kop. 20. 
- Rocznik dla organistów na ł'. 1899, ro- 
cznik VI lI. Tamże, 1899, 8, stt'. 1J l i l uL, 
kop. 40. 
- Toż, na r. 1900, rocznik IX. 'l'amże, 
1900, 8, stt'. 88 i l nI., kop. 40. 
MARY AŃSKI L. G. Ob. S
gur (piekło 1884). 
MARYAŃSKI Modesl. O emigt'acyi, a w szcze- 
gólności o emigrac
 i polskiej do Stanów 
zjednoczonych północnej Ameryki i o ko- 
niednej pott'zebie jej zorganizowania. Chi- 
cago, nakł. J. Smólskiego, 1893, 8, str. 108. 
- Z kresów Ameryki północnej: Stan 
Washington, Okanogan. Lwów, nakł. Se
'- 
fartha i Czajkowskiego, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp. w Krakowie, 1891, 8, str. 16, hal. 50. 
- Statystyka kościoła polskiego w Sta- 
nach zjednoczonych. Odb. z Przcgl powsz. 
Kraków, nakło autora, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1892, 8, str. 2 nI., z tabl. in fol. 
Maryawitki. Ob. TU1'czynowicz Szczep. Joz. 
ks. (Wypis 1817). 
MARYCKI Szymon, Ob. Sprawozdanie gimn. 
w Przemyślu (1885). 
MARYE George & WIERZEJSKI Jusl. Cata- 
log-ue ilIustr
 du mus
e national des anti. 
quit68 algeł-łennes. AIgt'r, libr. et impr. S. 


L
on, 1899. 8 mała, str. 93, z tliblkami, frs. 
1'50. 
Maryenbad. Ob, I\IaI'kllbad. 
Maryla Mickiewicza. Ob. Bcłza Wład. 
MARYLSKI Antoni. Karol Malczewski, 
?'ene- 
rał czasów Stanisla\\'owskich, 1778-88. Odb. 
z Rocznika fiIarecldeg'o. Kraków, G!'bf'th- 
ner i Sp., dl'Uk. Uniw. Jag., 1886, 8, sh'. I 
nI. i 32, kol'. 1. 
Maryna. Ob. Mosenthal S. H. (1871). 
Marynarka polska. Ob. Chołodecki J, 
MARYNlAK Grzegorz. Ob. MoCnik F. (Geo- 
metrya). 
Maryonelek teatr. Ob. Szczepański Alfred 
(1894). 
Marysienka. Ob. :\lydf'lsld ,J('rzy (Portrpty); 
Waliszt'wski K. (1898). 
MARYUSZ. Ob. Sit'nkiewicz H. (Światła i 
I,wiat,\' 1896). 
Marzana. Ob. Brandowski Alfr. 
MARZEC Franciszek. O jaskółcc zajmuj,!ce 
i pouczajljce opowiadania. Tarnów, nakl. S. 
Udzieli i Rt.. PaUana, druk. J. Pisza, 1893, 
16, str. 18, hal. 4, 
- Matka, obrazek ze wsi. Tamże, 1892, 
16, str. 16, hal. 4. 
- Obrnzki historyczne. "'vd. ludowe r. 
XIX, t. VI. Lwów, nakl. Komitetu wydawn. 
dzit'ł ludow., druk. Sz. Bednarskit'g'o. 1900, 
8 mała, str. 46, hal. 20. 
- Wianuszek, złożony z wiCl'szyków dla 
dzieci. Bibl. dla dzieci i młodzież\', 21. Zlo- 
czów, nakl. i druk. O. Zukerkari"dla, 1890, 
16, str. 79, Opt'. hal. 50. 
Masaż (l\lIęsit'nie). Ob. AshkeJlaz,v Z)'gm.; 
KamiiIski B.; St-arkmann J. (1888); Waliniew- 
ski H. (zwil'rzljt 1890); Winaw('r A. (1889); 
Zawadzki J. (O wplywie 1891). 
MASCAGNI Piotr. CavaUerla rusticana, Ry- 
cerskość wipśniacza, opua w l akcie. Lwów, 
nakl. A. Komarnickit'go, druk. Dzicnnika 
Polskiego, 1892, 16, str. 31, hal. 60. 
- To
. L\\'ów, nakl. Gubrynowicza 
Schmidta, 1894, hal. 50. 
MASCHKE Pr. I. Ob. Feigcl L. (Podr
czniJ 
med,yc.). 
MASIN O. Frontofficil'r, Nicht-FrontofficleJ 
und 
JiIita.rooamter, ein Wort zur G:lg"l'rc- 
g-uliet'Ungs-Frage. Wit'n, J. Dcubleł', druk. 
Narodowa in Krakau, 1899, 8 mała, str. 22. 
MASING Leonhard. Studit'n zur Kcnntniss 
des lzbornik Svjatoslava vom Jahre 1073, 
nebst Bemerkungen zu den jiingel'en Hand- 
schriftell, I. Dio jiinget'en Handschriften, 
Inaug-uraldisst'rtation. Dorpat, 181;6, 8, sh'. 
113. 
Maskereth-Mosche, enthaltcnd die Trauer1'P- 
den, gl'halten im Vereinslokal Aricl 3m 25
>>>
MASKOFF - MASNER 


IH:\ 


des Monats Ab 5645 am 7 Tag deł' Schiwa 
des Verewigten Sir MOBes Monteflore seli- 
gen Amlenks, Heft l. Bottuschan Rumllnit'n, 
VerlMg' des Vert'ins Ariel, Druck von 
u- 
pnik Knoller & HaUllUerschmidt in Prze- 
mysi, 1886, 8, str. 12, irs. 1, kor. 1, 
MASKOFF J. pseud. Gabt'. Zapolskiej. 
MASKUS C. B\schof Otto I von Bamberg 
ais Rischof, Rciehsfilrst und ;\Ussionl1r, In- 
auguraldisset'tatioll. Brl'slau, I889, 8, str. 
102. 
MAŚLAK Włodzimierz I. K czesty i sławi 
perszoho StMnyslawiwsb.oho Władyki Jeho 
Preoswiaszcz('óstwa dra Julijana Pl'lesza. 
(Słowa do kantaty N, Wachnianina), Lwów, 
typogr. Stawropigijskaja, 1885, 8, str. 1. 
_ W perszi rokowyny smerty nezMbuto- 
ho Wołodymyra Barwinskoho dnia 29 sicz- 
nia (10Iutoho), 1884. Lwów, druk. Tow. im. 
Szewczenka, 1884, 8, k. nI. 2. 
- Z pamiątek po ś. p, Michale Iwanow- 
skim. I. Listy Antoniego Edwarda Odyńca 
do Leona Rogalsldego; II. Listy Mikołaja 
Maliuowskieg'o do Leona Rogalskiego. Ob. 
Sprawozdanie dyr. c. k. gimn. w Jaśle za 
rok szk. 1892, 8, str. 11. 
- Poezii, tom I. Krakiw, drul. W. Kor- 
neckit'go, 1886, 8, stł'. 2 nI., 148, i .1 ul., 
kor. 2. 
- Slowo ws
pne na wieczorku ku ucz- 
czeniu pami
ci ś. p. Adama Mickiewicza, 
urzadzonym przez uczniów tarnowskiego 
gimi1azyum dnia 25 listopada 1888. Tarnow, 
nakl. K. Raschki, druk. J. Pisza, 1888, 8, 
str. 16, hal. 24. 
- Ob. Rossowski Stan. (1887). 
MAŚLAKIEWICZ Dominik. 
.vskazówki dla 
zawierając,ych aUa rejentalne i prywatne, 
podał .... rejent w Luhlinie, dla wszelkich 
czytelników uprzystępnił pisarz Gazety świą- 
tecznt'j. War8zawa, K. Prószyński, druk. 1\1. 
Ziemkit'wicza, 1886, 16, str, 23 i l nI., l;:op. 10. 
MASLANKA AntDni. Zamożny gospodarz, 
obrazek z ż,ycia ludu wit'jsldego przez .... 
g.ospodarzlt z Zubt'zy pod Lwowem. W,yd. Ma- 
eleł'zy polskiej, 14. Lwów, nakl. MMcierzy, 
druk. W. L. Anczyca Sp. w Krl!kowie, 
1884, 8 mała, str. 43 i l nI., hal. 12, 
.-MAŚLANKA Marcin, inżynier. Zar
's kopal- 
nl,ctw a naftowpg'o, podr
cznik dla urzędni- 
Iww kopalń naftowych, dzieło premiowane 
na konkursie w 1', 1884. Stanislawów, nakło 
Wydzialu krajowpgo, dł'uk. J. Dankiewicza, 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1885, 8, str. 
V, 2 nI. i 247, z 2:ł3 rysunkami na osobnych 
tablicach, kor. 7. 
MAŚLONKA Kornel. Instrukcva m'. XX. dla 
personalu . pociągowego, zatwierdzona ł'OZ- 
porządzeniem c. k. generalnej inspekcyl 
austr. kolei państwowych z dnia 21 grudnia 


1882, nr, l7432/V., Dzit'nnik roz!). nr. 8", 
z niemieckiego przetłómaczyl. Nowy Sącz, 
druk. J. K. Jakubowski(.g-o, 1891-;, 16, st.l'. 
246, kor. 1'1)0. 
- C. k. austr.yackie kolt:-je pIll1StwO\H\: 
Instt'Ukcya nr. 39 pouczająca o manipulacyi 
przy przewozie o
ób, pakunl,ów, towarów. 
pit'n

lhy i korespondencyi przez kondu- 
ktorow, spolszczył ... star
z.v konduktor. 
Now
' Sq('z, sld. gol. i drul.. J. K. Jakubow- 
skiego, 1898, 16, str. nI. 3, 153 I IV. 
Zapro\\udzona c)rkuJarzcm nr. 13-1, Dz. rozp. nr. 
45 z r. 181\4, \V miej8ce ,10t.\I'hcz8.eowcJ In8trukcyJ nr. 
S9 z 1 IiJ,ca 1884 i tej1e pó111leJ-zego w.\ .1"lIla z r. 
1890, wraz ze \V8zY8tklemJ uzuJJ
luicnlaml. 
- O zahl'zpi('czt'niu od wypadków, roz- 
szet'zont'lII na persona I kolejowy ustawI! z d. 
20 lipca 1894 r., 168 Dz. u. p., z odnośnych 
ustaw zebral i w.\-dał ... 'l'mnżf'. 189.'), 8, 
str. 16. 
Masłe krakowskie. Ob. Brun{\r L. (1897). 
MASŁOWICZ Franciszek ks. Różani('c z obra- 
zkami ku większcj chwale Boga, na cze';ć N. 
;\Iaryi P., oraz ku poż).tkowi duchownemu 
\\ icrnych, 'Vat'SZllwa, nakło autora, druk. E. 
Skiwski('go, l88
, 8 małll, str. 64, kop. 25. 
- Toż. Wyd. 2. Tamże, 1
91, 8 mała, 
sir. 92 i 1 nI., kop. 25. 
- Toż. Wyd. 2gie powiekszonl' dodaniem 
różańca do śpiewu. Tamie, 1890, 8 mała, 
str. 151 i 1 nI.. kop. 50. 
- Toż. Wyd. 3cie, z modlitwami podczas 
mszy św. i pieśniami, Tamże, 1895, 16, str. 
96, z rycinami w tekscie, kop. 25. 
- Toż W)'d. 4te znacznie powi
kszone. 
Tamże, druk. P. Laskauera i W. Babickie- 
go, 1897, 16, etl'. 104, z rycinami, kop. 25. 
- Szb.aplerz Najświętszf'j Mar)'i Panny 
z góry Karmelu, ułoż.vł i ilus'racyami ozdo- 
bił .... Tamże, 1898, 16, str. 103 i l nI., z ry- 
cinami i nutami w t('kscie, kop. 25. 
MASŁOWSKIJ D. Attaka Gdansla feldmar. 
szalom g-rafom Minichom 1734 goda. Sbor- 
nik ril'lacij gr. Minicha. ;\loskwa, 1888, 8, 
str. XXVI i 268. 
MASŁOWSKI Ludwik. Listy do przyjaciela. 
Lwów, nakl. autora, drult. I Związkowa, 
1884, 8, str. VII i 87, kor. 2, 
- Ob. F'rcwen Morcton; Stepnowska 
Wanda. 
MASŁOWSKI Wacław. Wiarusy, powieść, t. 
I-lU Odb. z Przt'gll!du. Lwów, H. Altcn- 
bt\rg, druk. 'V. 
1anit'ckiego, 1893, 8 mała, 
str. 346 + 333 + 296, kor. 8. 
Masłowy kwas. Ob. Pawlt'wski B. (1889); 
Szenic Wiad. (1889). 
MAS NER Karl & SEGER Hans. Jaht'buch des 
schlesischen Must'ums fUr Kunstgewerbe U. 
Altertilmer, Band L Schlesienll Vorzeit in 
BUd und Rchrift, nt'ue Folge, I Band. Bre-
>>>
1M 


:\fASONERY A - MASZKOWSKI 


slau, Verlag von E. '1't'ewcndt, 1900, 4, str. 
199 i 5 nI., z 10 tablic. w tekscie. 
Masonerya (Wolnomularstwo). Ob. Histor.\'a 
towarz,vstw tajnych; Skulik :\1. ks. (1900); 
Smocz
'ński W. (1896); Zah;ski Stanisł. ks. 
(1890). 
MASDYlTA. Ob. Erzepki BoI. (1896). 
MASPERD G. prof. Opowiadania historyczne, 
Egipt i Asyrya, przełożył J. Popławski. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., dl'Uk. 
E. Skiwskiego, G. Gebethl1l'r i- Sp. w Kt'a- 
kowi', 1894, 8 mała, stt'. 492 i 1 nI., rb. 
1'80, kor. 3'60. 
MASSALSKA księżniczka. Ob. Perey Lucien 
(Histoire 1887). 
MASSALSKI Maryan ks. Formularium paro- 
chiale, quod in usum sacet'dotum curam 
unimarum habentium concinnavit .... s. th, 
mgr. Wlalislaviae, sumpt. editorls et aueto- 
ris, excudt'bat A. Nenman, 1895, 8, str. 100, 
VI, 129, VII i 1 nI., rb. 1'80. 
- Przt'mówit'nia lo dzieci przy. pi't'wszej 
komunii 
więtf'j, Odb. z Homiletyki. Tamżl', 
1899, 8, str. lR, kop. 20. 
MASSALSKI Wareg U. prof. Essai sur la 
richesse nUltet'ielle tle la Bt'lg'iquf'. Louvain, 
impr. de P. et J. Lefcvre, 1878, 8, str. 4. 
MASSALSKI Urban Wareg dr. Geog'raficzny 
t'Ozkład jazdy na wszystkich kolf'jach żf'la- 
znych Galicyi i Bukowiny, ukladu inżynie- 
ra .... ważny od l maja 1895. Kraków, druk. 
Związkowa, (IH95), 8, str. nI. 4 i Rozklml in 
fol., hal. 20. 
,..:.. Toż, ważny od dnia l maja, 1
96. 
Tamżf', 1896, 1 karta in fol., hal. 20. 
- :\lIl'czarnip zbiorowe a w szcze.g'ólno
ci 
sp61ki nabiałowe product'ntów przt'z .... pl'Of. 
uniw. w Louvain. Tamże, 1890, 8, str. 42. 
- Z przyczyny krakowskiej anJ..iety mle- 
czarskiej. Odb. z Tyg-odlllka t'Olniczl'g'o. 
Tamże, nakło Tygodnika, 1897, 8, str. 13. 
- Najpraktycznit'jsz.v sposób założl'nia 
Stowarzyszenia wzajl'mnt'j pomoc)' rolników 
i org-anizacyi hantIlu. Olb. z Tygodnika rol- 
niczego. Tamż." 1897, 8, str. Hi. 
MASSEBIEAU L. :\fusl!l' pedagogique pt bi- 
blioth
quc centralt' de I'enseig'neml'nt pl'i- 
maire. M
moirc et Doclllnents scolaircoJ pu- 
blies par II' :\Iusec. l"ascicule Nr. 2. une 
a{'quisition do la bibliotheque (lu IIlUsee: 
Dialogus lacobi Fabri Stapulensis in phisi- 
cam intt'Oductionf'ltl. Introductio in Phisi. 
('am Aristotelis. Etmłe bibliog'mphiqul' et 
pedagogiqul', par.... Parls, impr. "f'lItralc dl' 
chemins Ie 11'1', (1885), 8, stl'. 19. 
MASSLOWSKI, Oberst. D('r sipbt'ujithrig't' 
Kl'if'g' nach l'Ussischer Darstt'lIung'. J. TllI'il. 
Der Feldzug Apmxin's in Ostprt'ussen 1756 
-1757. Mit Autorisation des Verfasscl':j Ubel'. 
St'tzt und mit _\lInlf'rJ..ull
n'n versehf'n von 


A. von Drygaiski. Bel'łln, Verlag von R 
Eisenschmidt, l88t:!, 8, str. XVI, ;J58, 1 i 5 
planów i map. 
- Toż. Theil II: Der Feldzug des Grafen 
ł't'rmol' in tlen ost1ichen Gebil'ten von Pt'eus- 
scn, 1757-1759. Tamżl', lt:!91, 8, str. XV 
i 391, z 4 planami i 1 schematem, mI'. 12. 
MASSON Frl!deric. Marie Walewska (Les 
maitt'esses tle Napol
on). Paris, libr. Borel, 
1897, 32, sk 149, z ilustr., fr. 1. 
- N.lpoleon I i jego kobiety. Warszawa, 
w,\ d. i dml,;, Przegll!du tygod., Gebethnel' 
i \\'om, 1895, 8 muła, stt'. 295, rb. 1. 
MASSONIUS Maryan. Uebf't, Kants tt'1U1S- 
scenJcntale Aesthetik, eine kl-itische Untcl'- 
suchung, zur Et'1angung der philosoph. Do- 
ctorwiil'de. Leipzig, G. l
ock, Druck von 
W. L. Anczyc & Comp. in Krakau, lt:!90, t:!, 
str. l nI., XI i 178. 
- Szkice estetyczne. \Varszawa, Gebeth- 
nel' i WolU, dl'uk. St. Niemier
-, 1884, 8 ma- 
la, stl., 114, kop. 50. 
- Ob, Dubois-ReYlllond E. 
MASSOULlE Antonin. Rekolekcyc duchowne, 
wedlc anit'Jskiej nauki BW. Tomasza z Akwi- 
nu, dra Ko
cioła rzymskiego, wyznawcy za. 
konu św. o. Dominil,;a, przcdt'ukowany sta- 
raniem O. \Vincentt'go :'11m'. Podll' wsk it'g'o, 
przeora jarosławskit'g'o, zakonu św. o. Do. 
minika. Kraków, nakł. i dmk. W. L. Anczv- 
ca i Sp., 1891:\, 8 mala, str. 445. z ryciną. . 
Przedruk uziela wydanego w tl6m. polakiem roku 
1;!J3 w Krakowlp p. t. Medytucye z anielskieJ nankl 
8W. TOlnaRza 
MAST. 
Ióbek Betlt'jemski w 3-ch obm- 
zach, ułożył.... Kmków, nakło i druk. W. 
Km'neckil'g'o, 1900, 8 mała, stl'. 40, hal. 60. 
MASTELSKI Jan ks. O wpływie religii na 
dobro człowh'ka. Ob. Pmgrammo Liceów kro 
1826. 
MASTELSKI Juliusz. Filozofia pl'zyrod.\ 
w zal'ysach, C6ętiĆ J. Wat'szawa, K \Vendt, 
i Sp., druk. Rubieszewskie
!"O i Wrotnol\- 
skif'go, 1900, 8, str. 5 nI. i 251, rb. 1'70. 
Masuren. Ob. J30ettichcr Ad.; Frischbier 
11.; Uf'rss :\1.; Habenicht H.; Hcnsel A.; 
Kl'Osta Fr. (StUllien); SIwwronek R. (Dol'f- 
g'('schichten 1889). 
MASlA. Ob. Jpr J3. A. (Listy 1893). 
MASlEWSKI Ad. Ob. Plato (1899). 
MASlKIEWICl Piotr Reformat. Kazanie po 
zwycięstwie Mosk wy w E.\ lau miane w Ha- 
wiczu przez ...., roku lłi07 d. 8 marca. W,y- 
drukowane w Rawiczu U Jana I\al'ola Sa. 
1IIU1'la Ludivil,;a, 4, str. 1
. 
MASZKOWSKI Karol. Pprspf'ktywa rzutowa 
jako w,\ nik rzutów pt'Ostokl!tnych na pła- 
szczyzny uko
III' wzg'łędt'm siebie położone. 
W.y!:i1!g' z Pamit,lniJ.ó\V Towarz. Nauk ści- 
słych, t. V. Paryż, 1874, 4, litr. 3t:!, tab. 
XIV 


.
>>>
MASZYNIŚCI - MATERYALY 


t35 


MaszyniAci. Ob. Brosius i K.; FranKł\ J:m 
(Poradnik); SZt'lichowski T. (Przpworlnik 
1887); Scholl F. E. (Pr2l'worlnik 1895). 
MASZYŃSKI J. Ob. Mos('r G. 
MA
YŃSKI Piotr. Lirnik, pierwszy zbi.'n' 
utworow na g'losy mit'szaJlt', sopran, alt, tp- 
nor i bas, polskich i obcych Iwmpozytorów. 
Wnrszawa, Gebethncr i Wolff, (1896), rb, 
1'50. 
_ Toż, tom \I, Tamże, 1901, rb. 2. 
_ Lutnia, pierwszy wybór kwartpt6w 
męskich, polskich i obcych kompozytorów, 
zebrał .... d
'rl'ktor tow. ipipwackif'g'o Lu- 
tnia w Warszawit', zesz. 1-4. Wm'szawa, 
nakło Gebethnera I W olff:ł , dmk. W. L. 
Anc2yca i Sp, w Krakowie, 1881:!-IH92, 8, 
rb. 3'60. 
Zesz. I. 1888, str. IX i lG4 z nutami, rb. 1. 
Z. II. 1888, stI'. IV i 165-326, 2 nutami, 
rb. 1. 
Z. III. 1890, str. 327 -538 i III-IV, rb. 1. 
Z. IV. 1892. Pit';\ni ludowt', str. 88, kop. 60. 
Zeszyt v, VI. po rb. 1 
Maszyny. Ob. Olszewski W. (parowe 1887); 
Stadtmiillt'r K. (1879, 1888, 1893); Wroński 
St. (rolnicze 1899); Zuliil ski T. (do szyeia 
1884). 
Poró...n. Ma8z)'nlścl. 
MATAlA Wiktor. Wielkie mag'azyny i dro- 
bny h:łndd, ttómaczył z nif'mit'ckit'g'o Zyg-m. 
i\lal,owit'cki. Warszawa, Gpbt'thnpr i "Volff, 
dmk. K. Kowalf'wskicgo, 1900, 8, str. 127, 
kop. 50. 
MATElKO Jan. POCZl't królów polskich, zbiór 
portt'etów historyezn.' ch, tpkBtl'm obja;\nhlją- 
cym zaopatrzył Stan. Smolka i AUI!'. Sol,o. 
łow!;ld. Wi('dpil, nakł. M. Pf'r!psa, UI93, fol. 
królt'wskie, 44 rvsunków i str. 101 i 1 nI. 
tekstu, 1;:01', 46. \Vyd. na papit'rz.. chiil!;kim 
kol'. 82'80; ozdobna teczka, kor, 6. 
_ Polens KoniA't' und Ht'rrscher mit hi- 
storischer Einbeg-ll'itung von Prof. Dr. St. 
Smolka, fortgest'tzt von Prof. Dr. Aug'. So- 
kołowski. Tamżf', 1893, roI. kl'ólt'w., 44 ry- 
Bunków i str. 108 tpl,stu. 
_ Wizerunki I,rólów i książąt polskich, 
z tekstt'm objaśniajaenn. 'V:uszawa, Jan 
Fiszel', druk. P. Lask3.u..ra i W. Babickie- 
g'o, 1900, 8, str. XIV, 168 i VI, opr. rb. 4. 
_ \\'yjmnieni(' dwum\atu szldc6w, przf'd- 
stawiająeyeh dzif'je c.\'wilizacyi w Polsce. 
Kraków, nakl. autora, druk, \V. KOl"lll'ckh', 
g'o, 1889, 8, str. 42, hal. 40. 
MATEJKO & SZCZEPAŃSKI Alfred. Album 
15 obrazów, obja:5nitmia skrt'ślil Alfr. Rzcze- 
pailski. Wiedpil, nakło F. Rond,'g'o, (1893), 
fol. król., 15 hl'liog-rawur i 6 str. t..kstu, 
0)11'. "'(\1'. 34. 
Matejko lan, urodzony w K ra"'owitl dnia 
30 lipca HS3/:!, r., po 
Ilur;ich ci....picniach 


opatrzony św. Sakramt'ntami zasnął w Bo- 
g'u w dniu 1 listopada 1893 r. o p,'odzinil' 3 
po poludniu. Odb. z Czasu. Kraków, dmk. 
Czasu, IH93, 8 mala, str. 98 i 2 nI., kol'. 1. 
Matejko's Skizzl'n zur Gpschichte dt'r CI- 
vilisation in Polt'n. vom K iinstler selbst 
I'rhlutert, aus d('lll Polnischen iibersetzt. 
Krakau, V prlag- dps V t'rfassers, Druck von 
W. Komecki, 1890, 8, str. 32, 
(MATEJKO Jan). Obja:5niellip cyhlu 1'.' sun- 
ków 8. p. mistrza Jana Matl'jki przl'dsta- 
wiających .Dzil'je ludzl;:ości w pochodzi" 
cywilizac
 jnymc. umil'szczonyeh na Wysta- 
wie zjednocz. Tow. Sztuk pięknych w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. obywatl'lskipgo Komi- 
tetu opiel,uńczl'go Domu Akademickit'go, 
druk. W. Korneckiego, 1894, b, str. 11. 
- Spis obrazów Matl'jki zgromadzonych 
na wystawi t' jUbill'uszowPj w salach .....ólew- 
slich na Wawt'lu we w"zf'8niu 1883. Km- 
kÓw, druk. Zwi:!zl.:owa, 1883, 4, 2 k. nI. 
_ Ob. Chmi,'1 A. (O rodzinie); Chotkow- 
ski WI. ks. C\lowa); Cicszkowsld Z
'gm.; 
Dobrowolsld Ad.; Gorzkowski i\l.; Krasiński 
Hub.; Łu!'zezldl'\\!cz "'ład.; POl'ehf' Iz. (Zło- 
ta ksil\żf'czka 1885); 8. L. Notict' (1865); 80- 
I,olowski M. (1895); Stcrnschuss A. (11198); 
Szc8ciowit'rsz (lt\82); Tarno\\sl,i St. t I 896); 
Umiilski Piot.. (1j-:94 '. 
MATEJKÓWNA Helena. Ob. Nowakowski Wa- 
cław ks. kap. (l'rzt'mówienie). 
Matematyka. Ob. Bif'liilShi Józ.; Danidc- 
wicz B ; Vickstt'in S.; Fafara Jut.; Jeziorski 
Fr.; K,:piilS...i St.; Klein F.; Kretkowski WI.; 
Pascal E; Prac(' mat"mat
'('zne; Puz
na J.; 
Sehlegd V. (1ł'9G); Soehoeld J. (1884); T..
 n- 
l.:o\\ski M. (1900); Wiadomości m.... (1897- 
1.900); Zart'mba S. (1900); Żebrawshi T. (18116); 
Zo....\\ ski K. 
Material zm' Delll,sehrift dpI' g-alizischen 
Huss.'n, W il'dpil,l ,wów, Kall:)!:. Staurop. instyt., 
188
), 8, str. 173, kor. 2. 
MATERNOVA P. Ob. Konopnicka 1\1. 
Materya. Ob. Struve H. (1900). 
Materyalizm. Ob. Abramowski Edw. (lllat
- 
Tialisnw); Lange Fryd. Alb. (Histo..ya); Ost. 
\\'ald W. (naukowy). 
Materyały antropologiczno - a..chl'ologiczne 
i etnog...aliczl1f', w
 dawant' !'tar:mit'm Komi- 
syi antl"Opolo;.dczm'j Akml"lHii umit'jętn08ci 
.v Krakowil', tom l. Kraków, nak!. A"'mle- 
lilii,. Społka wydawn.iez.
; 
ruk. 
lliW.. 
ag., 
lH9h, H, st... X, lOA 1 L:J, Z 1 tabl. J) suu- 
kow:!, 10 mapkami, l tabl. graficzną i 4 
c.' nkotyp" kor. 7. 
I. D,d.Lł anoheoIOgiczllo.alltroI.olu",lczIIY: l. L1IdnOhl" 
lU. Warsz..wy. l,rz,\cz., lIele 110 cłllLr.Ikteryatyki fizy- 
r-ł..llł'j, l.rz,'z A. Zł\ł"rlC\\ :ołl\.h:go; I. Charukten I:łt,yka 
fU::yCZlIłl hulnosci 1'04101.1, IlU. podslawie wlasllvch 
81'OHtrL;et.eil, przez llr.l .1. 'rutko IIrYllcewiczaj 3. Po. 
Mzuki\\uui,L u..cheologkzll
 w ł'lIhelnli mohilcwBkiej 
w l'ow. rohacz(wskim, ł.,)'chowskim i mohilewsklm, 
I,rl,",z St. ('ercIH
. - II. Dział ehloKraficzlI\': t. C.ha-
>>>
136 


MATERYAŁY 


lera w pOjęcIaCh ludu ziemi sądeckIej, przez 8. 
Udzielę; Wzajemny 8tosunek stl\IIÓW na Podlasin, 
przez L. Czarkow8kl
go; \Ve8ele w Rlld7.kll, pn.ez 
H. Czechow8k'j ł. Okaz l,I8ma obrazkowego, l,rzez 
L. Mallnow8klego; 1\. Baśni ludowe, zebraue we "81 
Pl'Zebieczanach w powIecIe wlellclnm, prz'
 St. Cer- 
chę; 6. Przyczynek do lecznIctwa ludo\\'CICO, przez dra 
1'. Wereńkę; 7. Klika ry8ów z tycia ludu w Z,tI..80- 
wej, przez HI. PawiowIcza; 8. ZW)
cz.,je i IJojęcln 
pr.lWUA ludu lIadrahsklrgo, I,rzrz J. 8wlętka; II. Dum- 
Id i 1,Ieśnl Indu rU8klego z Zaf'lnleprza. przez N. 
Zimml'ro\\'ą; Prz)czYl1ek JI do etllogralii Górali pol- 
skich IIa Węgrzech, przez R. Zawillńsklego. 
- Toż, t. H. Tamże, 1897, 8, str. X, 156, 
379 i 1 III., kor. 7. . 
I. Dzial urcheologlczno-antropologlczuy: l. Cha- 
rakterystyka antropologiczna ludności pow. opntow- 
skiego guh. radom3klej, przez Wł. Olechnowlczn; I. 
TrwRllie tycia w Jaćmlerzu, przez L. Magierow8kle- 
go; S. Poszukl....anla ar,'heuloglczne w gub. LUhel- 
sklej, przez Wł. Olel'llllowlcza; ł. Szll\chta ukralń- 
aka, 8tudyum antrollologiczlle, I'nez Jul. Hrync
wl- 
czaj 1\. KUrhan
 w Przemj81iem I Drohobyckiem, 
przez WI. Demetl'yklewic
.,; G. Cmentarzyska I osady 
przedhl8toryczne w Tarllobrze8klem, przez Wł. De- 
metrykiewlcza; - II. Dzlal etnograficzny: l. NIe- 
zllany wler8z St. Trembeckiego, przez I. Stelnai I. 
Zagadki blalorllskle, przez L. Wasilew8klego; S. Haj- 
kI ze w81 Jurkow8zczyzuy, przez Z. Rokos,ow8ką; ł. 
Zwyczaje I pojf;:cla prawne ludu nadrabskIego, część 
II, przez J. Swlętka. 
- Toż, tom nI. Tamże, 1898, 8, str. XV, 
108 i 197, z figurami i tablicami, kor, 6. 
I. Dział antropololrlczno-archeologlc7.ny: Cranla 
pololllca, przez WI OTechnowlcza; Materyaly do ge- 
ografII wola I matołectwa w Gallcyl, przez S. Cle- 
challowskiego I R Urbanika; Wykopalisko na 101- 
warku Rajule w powiecie teiszewskim ua Żmujdzl, 
przez M. E. Brenszteina; Trwanie tycia w okolICy 
Jacmierza na pod8b1wle metryk z lat pięćdziesięciu 
184b-189b, przez L. Mugiemw8klego; P06zuklwanla 
archeologlczlle w LelowIcach I Jlller08zowle gubernli 
kieleckiej, przez M. Wawrzenleckiego; Materya'y do 
paleolltologll mo/{Ił Azyl w8chodniej, przez J. Talko- 
Hryncewicza; Neollt)'czne groby szkieletów t. zw. 81e- 
dzących w Przemyskiem I Krakowskiem, przez Wł. 
Demetryklewlcza; Wykopaliska w J3dowllikach mo- 
krych I GorzowIe, oraz Inne ślady epoki La Telle 
w Gallc)"i zachodniej; przez \\ ,. Demetryklewlrza. _ 
II, Dział etnograficzny: O bszar języka litewskiego 
w gub. "lIeńsklej, przez Anonima; Materyaly do 
etnografII Podhala, przez A. Stopkę; Gody I godnIe 
śwIęta czyli okre8 śwIąt Botego lIarodzenla w Kra- 
konsklem, przez Wł. Tetmajera. 
- Toż, t. IV. Tarnżt', 1900,8, str. XI, l2:'i 
i 285, z 4 tablicami I 28 fig-urami w telscie, 
kor.6. 
I: Dzla' antropologiczno-archeologiczny: Przyczy- 
nek do pOBIlanIa śwIata kurhano" ego Ukrainy, Ma- 
terya'y do paleontologII mogił Azyl w8chodnlej p. 
Talko - Hrvllcewlcza; Trwanie tycia w Janowie, 
Udzieli; Wzrost luduości w powiecie 8auocklm, Ma- 
glerow8klego; Korony bronzowe przedhl8toryczne, 
PoszukIwania archeolog. w powiecIe trembowelsklm, 
Demetryklewlcza. - II Dzla' etnograficzny: PowIe- 
Rci Indu po18klego na SI,zkU, Mallnow8klegoj Prze- 
bleczany, Cerchy; Zagadki ludowe we wsi Turowa, 
Prackiego; PrzY8'uwla ludowe z okolic Wlteb8ka, 
Mohylewa, Smoleń8ka I Orla, Kucsa; Opowiadania 
ludowe z okolic Andrychowa. 
- do dziej6w farmacyl w dawnej Polsce. 
Ob. Farmacya. 
- do dziej6w upadku Unii w dyecezyl Chełm- 
skiej, 2 tomy. Poznmi, \V. Simon, mr. 1'50. 
- do fizyogralii krajowf'j, zebranł\ przez 
sekcve zoolog-lczna I botaniczna Komls\'i 
l"izyogr. Akad
łllii 'umiej. Odb, z 3:4 t. Spl:a- 


wozduń Kom. fiz.vogr. Tamżo, 1897, 8. str. 
1 ni. i 217, kor. 2, 
Zebrali dr. WOl08zuzak, M. Rybhi8kl, E..Niezabl- 
towski, H. Zapalowlrz, K. Bobek i E. Gutwlńskl. 
- Toż. Odb. z 33 t. Sprawozdail Komlsyi 
fiz,Yog-r. Akad. 11 mi f'j. Tamź{', lR9
. 8, str. 
211, kor. 2. 
Zebrali Józel Paczoski, dr. W. Tel88eyre, dr. St. 
Klemeu81ewlcz, R. Gutwin8kl I Fr. SchlIle. 
- Toż. Odb. z t. 34 Sprawozdań Komlsyi 
fizyogr. Tamże, 11:199, 8, str. 211, kor. 2. 
Zebrali Ef'lw. L. Niezabltow8kl, Józ. Trzeblńskl, 
Jan Śnietek, Fr. SchlIle. dr. IA'n. Lemberger, Józ. 
Paczoski, dr. Stan. Klemensiewicz I Fr. Kamiński. 
- do rolniczej fizyografii kraju, zt'brane 
przez sekc)'ą rolniczą h.omisyi fizyograficz. 
Akad. umit'j. Odb. z 32 t. Sprawozdan Ko- 
misyi flzyog-r. Tamże, 1897, 8, str. 1 nI. I 55, 
z 3 tabl., hal. 60. 
Zebrali K. Hnppeutal, E. Janczew8k1, K. Jaslnskl, 
T. Domańskt I E. PopicI. 
- Toż. Odb. z 33 t. Sprawozdmi Komisyi 
fizyog'r. Akademii umiej. 'l'amżf', 1898, 8, 
str. 45, haJ. 50. 
Zebrali W. KieckI. J. Mikulowskl-Pomonkl, Józ. 
Bzowskl I dr. Stan. Gollń8kl. 
- Toż. Odb, z t. 34 Sprawozdan Kom. 
fiz,rogr. Tamże, 1899, 8, str. 68, z jedną ta- 
blicą, kol'. 1. 
Zebrali A. Nowicki, M. LU8zczklewlcz, T. Rudow- 
8kl f J. M. Promlń.kl. 
- do klimatografii Galicyl, zt\brane przez 
sekeyą meteorologiczną Kom. flzyogr. Aka- 
t!('mii umif'jętności w Krakowie, r. 1881. 
Odb. ze Spmwozdllń Kornis.yi fiz.yogr. Tam- 
że, 1882, 8, str. 238 i 1 nI. 
- Toż, rok 188
. Odb, ze Sprawozdań 
Komisyi fizyogr. T:łmże, 1883, 8, str. 297 
i 1 ul. 
Zebrali dr. M. Karllń8kl I dr. D. WierzbIcki. 
- Toż. Odb. ze Spmwozdań Kom. fizyogr. 
Tamże, 1884, 8, str. 308 i 1 nI. 
Zebrali: J. P. Cybu18kl, prol. dr. Karllń8kl I dr. 
WIerAbIckI. 
- Toż, r. 1885. Odb. ze Sprawozdań Ko- 
misyl fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1886, 
8, str. 298 i l ni. 
- 'rot, r. 1886. Odb. ze Sprawozdań Ko- 
misyl fizyogr. Ta.mże, 1887, 8, str. '295 i 
2 nI. 
Zebrali: prof, dr. Karllńskl, H. Cybul8kl I dr. D. 
WIerzbIcki. 
- Toż, rok 1887. Odb. ze Sprawozdań 
Kom. fizyofl;r. Tamże, 1888, 8, str. 282 l 1 nI. 
Zebrali prol. dr. Karllń8kl dr. WIerzbicki f Cy- 
buI8kl z Warszawy. 
- Toż, rok 1888. Odb. ze Sprawozdań 
Kom. fiz,}"ogr. Tamże, 1889, 8. str. 275 i 1 n!. 
Zebrali: Karliń8kl, Zbrotek, WIerzbIcki, Cybulski. 
- 1'ot, rok 1889. Odb. ze Sprawozd. Kom. 
fizyogr. Tamże, 1890. 8, str. 241 i 1 nI. 
Zebrali: prol. dr. Karllń8kl, dr. Wierzbicki I Oy- 
bulekl.
>>>
- 


MATERYALY - MATKA 


187 


_ .Toż, r. 1890. Odb. ze Sprawozdan Kom. 
fizyogr. Tamże, 1891, 8, str. 275 1 1 nI. 
Zebrali: prol. dr. Karllńakl, dr. Wierzhlckll H. C)- 
bulski. 
_ Toż, r. 1891. Odb. ze Sprawozdan Ko- 
misyi fizyogr. Tamże, 1892, 8, str. 246. 
Zebrali: prol. dr. Karllń8kl, dr. Wierzbicki I dr. 
Blrkenmajer. 
_ Toż, r. 1892. Odb. ze Sprawozdań Ko- 
misyi fizyogr. Tamże, 1893, 8, str. 249 i 
l nI. 
Zebrali prol. dr, KarllńBkl, dr. Wierzbicki I Wł. 
Satke. 
_ Toż, r. 1898. Odb. ze Sprawozdan Ko- 
misyi fizyogr. Tamże, 1894, 8, str. 267 i 1 nI. 
Zebrali prol. dr. Karllń8kl, dr. Wierzbicki I H. Cy- 
bu18kl. 
_ Tot, rok 1894. Odb. ze Sprawozdan 
Kom. fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1895, 1:1, 
str. 276 i 1 nI. 
Zebrali prol. dr. Karllń8kl, dr. Wierzbicki lWI. 
Satke. 
_ Toż, r. 1895. Odb. ze Sprawozdań Ko. 
misyi fizyogr. Akademii. Tamże, 1896, 8, 
str. 225 1 1 nI. 
Zebrali prol. dr. KarllńBkl, dr. Wierzbicki, dr. L. 
lłIrkellmajer I Wt, Satke. 
_ Toż, r. 1896. Odb. z 32 t. Sprawozdan 

om. fizyogr. Tamte, 1897, 8. str. 1 nI. 
l 232, kor. 2. 
Zebrali: prof. dr. Karllń8kl, dr. Wierzbicki i dr. 
BlrkenmaJer. 
_ Toż, r. 1897. Orlb. z 33 t. Sprawozdan 
Kom. fizyogr. Tamże, 1898, 8, str. 200, 
kor. 2. 
Zebrali prol. dr. KarłlńBkl1 dr. WierzbickI. 
_ Toż, r. 1898. Odb. z S4 to Sprawozdań 
Kom. fizyogr. Tamże, 1899, 8, str. 207 i 1 nI. 
Zebrali: prol. dr. Karllń8kl, dr. "'ierzblckl I prol. 
K. KoJhenbeyer. 
_ hlstol'Jczne. Ob. Balzer O. (Regestr); 
Pirawski Tom. (Relatio). 
_ do histol'Ji czci Matki Boskiej w Polsce. 
Odb. z Warty. Poznan, skI. gl. i druk. W. 
Simona, 1888, 8, str. 81, fen. 40. 
_ do odczyt6w ludowych. Ob. K. S. 
_ do etnogr. Podhala. Ob. Stopka A. (1898). 
Materyi przemiana. Ob. Leube W.; l\Iueller 
Fr. 
MATEUSZ św. Ewangelia Jezusa Chrystusa. 
Ż Poznań, na kI. Biblioteki kórnickit'j, J. K. 
upański, druk. Kuryera pozn" 1892, 16, 
str. 165, (en, 50. 
Mathilde Herzogin v. Oberlothrlngen. Ob 
Karwowski Stan. dr. (Ein Bripf), 
Matierlały po dlelam Carstwa Polskago, 
lU. Swiedienija po finansowoj czastł III. B. 
III., 1861, (ol., k. nI. 2, str. 172. 
_ istoriczeskije iz archiwa kijewskago 

ubiernskago prawienija, izdanie red. Ki- 
Jewskich gubit'rnl\kich \\oiedomostiej. wypusk 
l. Kijew, 1882, 8, str. 211. 


.......... T. III. 


Sprawa hajdamaków vr r, 11111; Proce8Y o złeml
 
klasztorów 1162-1168 I 117S r.; St08Ullkl pograniczne 
z Polakuml w r. 118\!; Z dziejów kljow8kieJ gospo- 
darki miej
kiej \V koncu XVIII W.i Popis Zvdów 
w guberniach małoru8klch 119S r_j Do charaktery- 
8tykl ohyczajów w 1716-1703 latach; Wytsza adml- 
ni8tracya kljow8ka od 16M-1177 r. 
_ dla statisliczeskago opisallija radomskoj 
gubiernii, sobran)'i i izdanyi pod rukowod- 
stwom naczalnika gubiernii, wypusk I. Ra- 
dom, tipo I. K. Trzebinskago, 1881, 8, str. 
VIII, 245, 1 nI. I 2 karty. 
_ Toż. Wypusk II, 1882, 8, str. 362. 
MATIJOW Johann. Ob. Jahresbericht d. II. 
Obergymn, in Lemberg (1886); Lewicki 
A. (Istoria). 
MATlUK Wiktor. Małyj katechyz muzyky, 
dopownenie do rusko ho splwannyka dla 
szkil nar. Lwiw, nakł. awtora, typogr. C. H. 
Redera w Lypsku, 1886, 8 mała, str. 40, 
hal. 50. 
_ Ruskij spiwannyk dla szkli narodnych, 
czaBt' l. Tamte, 1886, 8, str. V, 72 i 3 nI.. 
hal. 70. 
MATIUKAS Mateusz. Ob. I... Jan X. 
Matka. Wyd. 2. Warszawa, druk. S. Bu- 
rzynskiego, 1878, 8, str. 20. 
_ Ob. Rousset E. (1899); Skórkowski A. 
\188l)- 
Matka Boska Bolesna w Młodzawach Ma- 
łych. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, 2 
k. (z rycinami). 
_ bolesna czyli podrecznik dla Stowarzy- 
Izenla sit'dmiu boleści Matki Bożej przy ko- 
ściele 00. Franciszkanów w Krakowie, ze- 
brał i ułożył o promotor tegoż Stowarzy- 
Izenia. Kraków, nakło 00. Fran"iszl,anów, 
druk. W. L. Anczyca i Sp, 1897, 16, str. 120, 
z ryciną, 
Matko bolesna przyczyn się za nami! Ka- 
lisz, nakl. M. Hofmanskiego, druk. A. Czer- 
winskiego, 1885, 32, s-tr. 55, kop. 10. 
Matka Boska. Ob. Bokalski M.; Konarska 
M.; Lt-vaux (podr
znik); Materyały; Mohl 
Al. (Czytania); Mrowiński W; Riedl K. (1897); 
Skarz
 liski Z. (1900); Wielicki J. (Nabo:ipn- 
stwo 1894); Witanowski M. R. (Obraz l894), 
Porówn. Marya P. 
Matka chrześcijańska, przewodnik dla Arcy- 
bractwa matek chrześcijanskich. Poznan, 
nakło i druk. Kuryera pozn.. 1896, 16, str. 
144, XlII, fen. 35, 
_ chrześcijańska, podręcznik duchowny, 
zawiel'aj,!cy modlitwy i nabożenstwa dla 
matek chrze8cijaliskich, Warszawa, nakło W. 
Łosia, druk. Rubieszewski('go i Wrotnow- 
ikiego, 1900, 32, str. 167, kop. 30. 
_ kr616w, powieść historyczna z czasów 
Władysława Jag'it'łły. Wydawn. im, Wpgnera. 
Poznan, uakl. 'umluszu li. p. D, W('g'ncra, 
18
>>>
las IATKI - !\lATULA 


1900, 8 mała, wa, Wende i Sp., druk. RubieszewBkicg-o i 
Wrotnowskicgo, 1901, 16, str, 74, kop. 30. 
- O wycięciu kiszki Blepcj wobf'c zwężC'- 
lIia rakoweg-o i bliznowateg-o. Odb. z Prz!'. 
:,:'Iąrlu If'k. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1892, 
8, str. 70. 
- Zbiór wyrazów ludow,\ch dawnt'j ;de- 
mi czerskiej. Odb. z t. IV Sprawozdail Ko- 
misyi językowej Akad. umit'j. Tamżf'. 1891, 
8, str. 12. 
- Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na 
Podhalu, zarysy życia ludowego, poprzf'- 
dziwsz.\" życioryst'm autora wyd. dr. med. J. 
Peszke. \\'arszawa, z Kasy Im. Mianowsidl" 
go, E. Wendc i Sp., druk. P. Lasl{auf'ra i W. 
llubickil'g'o, 1901, 4, sil.. 7 nI., XCI i 176, z 2 
podobiznami Ilutora, 65 tablic i przeszło 150 
rycin w tckscif', rb. 6. 
- OL. Hoesick F, (1897); Święcicki Hp!. 
(1895); RZl'kspir (Hamlt't lR95). 
MA TLAKOWSKI Wład. i PRZEWORSKI Ed. 
PI.zy(.zynek do h'pszcl!'O poznania t. zw. tor- 
bitllo-mi"śniaków III:Icic,'. OrlI). z Gazt'tv Il'k. 
\Var:;z:l\va, druk, K. Kowalewskif'gD, "1893, 
4, str. 1 H- 
Almae Malri Jagellonicae qui ab ipsa mul ta 
Tamżp, 1889, olim In litteris percept'rant quinque saecula 
ff'liciter p!'racta boc munusculo oLI ato gra- 
tulantur. Leopoli, propriis sumptibus. lm- 
prf'SSUIII in I typographla sociorum, 1900, 
- Prz.vpadek ropnia podprzpponoweg'o, 8, k. ni. 2, str. 128, 2. 
pyothorax subphl"('nil'lIs. Odb. z Nowin !l'k. Matrimonium. Ob. Rctke And. (1895). 
Poznuń, nakl. J. K. Żupańsldpgo, druk Fr. 
Chocieszyilskiego, 1889, 8 więJ..sza, str. 8. MATTEl Cezar hr. EIt'Uro-horneopat.r a , ZH- 
- Dwa dalsze przypadki cia . żv zamaci sady nowej umif'jętnoBci, oraz wsl,azówki 
/i'czf'nia za pomocą jej środl{ów na doświal- 
CZlwj. Odb. z Gazcty I,'kar. \Varszawa, czeniu opartf'. Przeklad Stanislawy z Ka- 
druk. K. Kowalt'wskiego. 1892, 4, 1 ty
., czkowskich Byszewskiej, PO" iękl!zon,\ opi- 
Btr. 15. I!PIII ważllicjsz,\ ch symptomów choróh i ich 
- Pięć przypadków w,\'cięclu kiszl[\ z na- d.,'agnoz)", wpdług- dzicł znakomit,\ ch hOI1l"o- 
tvchmiastowem dorażnem Z('SZ
 ciem jl'j, patów zf'bmn,\"m. Tom I, cz,:ść tf'Ort'tyczna. 
pnterpctomia et entf'rorrhaphia. Odb. z lili- Wyd, 2gie przejrzane I pomIlożoDl' wcdług' 
zcty Ick. Tamżt', 1894, 4, str. 10. lUłjnowszych odkryć, rlzieł, oraz doświ:,rl- 
- Skróct'uit' wi
zów okrągł."f'h czyli tak czpń w praktyct'. Kr:lków, G. G,'bcthnt'I' 
zwana operacyu Alpxandra wobec wypadni
- i Sp., druk. W. L. Ancz
ca i Sp., 1892, 8, str. 
ci;! macicy. Odb. z Przegl,!du If'k. Kmków, VIII i 149, z rycin:Jmi, kor. 2'60. 
drul{. Uniw. Jag., lHH7, 8, str. 21. _ Toż, tom II, cz,:ść praktyczna. Wyrl. 
- Słownik wyrazów ludowych zf'branych' 2g-if'. Tamże, drul" Związkowa, 1898, 8, str. 
w Czerskiem i na Kujawach. Odb. z t. V 23, XVI I 517, z portrt'tem i 2 tabl., kor. 
Sprawozdail Komisyi jęz,\ kowcj AI,ademii 10'80. 
umiej. Kraków, Svółka wydaw., druk. Uniw. _ Koniec środkom palillt,vwnym, początki 
Jag-. , 1892, 8, s'r. 21, hHI. 50. nowosci mpdycyny, nHuka nowa .... i nauka 
- T('goczesny sposób oppro\\'ania raka dawna doktora C., dla Illiłuj:!c}ch wolność. 
Butki, Odczyty klinlcznp, I, 11. Warszu'\'a, Kraków, lIakl. autora, druk. W. L. Anczyca 
druk. K. Kowalewskieg-o, 1889, 8, str. 28, i Sp., 1882, 8 mHła, su'. 91. 
kop. 30. MATTHAEUS von Krakau. Ob. Sclllnltz (1894); 
- Nowy sposób przytwierdzania wypa- SOl\leł'l:md Th, (18911. 
dłej lub w tył. p
chylo.ncj. macicy za pomo- MATULA Jan. Opinia dcpartamentu budo- 
cą pl'zeszczepl('ma :",Jęzow obłyc
. Odb. wnict,wa wodnego c. k. Namiestnictwa, do- 
z Przeg'l. lek. Krakow, druk Umw. Jag., tycząca ogólnego projel,tu budowy portu 
]889, 8, str. 4. dla ruchu przewozoweg'o i przezimowania 
- WspomnieniA z Zakop1mt'g'o. Warsza- słatkó\\ 1101 'Viśle w pobliżu ladowIli kolt'- 


druk Fr. Chociesz,yńskiego, 
atr, 130, fen. 80. 
Opracowana podłuJ!' powieści J. I. KrR8zpw.ld",,-"0. 
Matki. Ob. P01ikit'r n. (1900). 
MATKOVIĆ P. dr. DVII putopisa poljsJ..ih 
poslanstva u Carig-rad, E. Otvinovskoga od 
O'od. 1557 i Andrije Tar:lnovskoga od god. 
151)9. Putovanja po balk:mskom p(,luotolm 
XVI vieka. Odb. z t. CV Rada jugoslav. 
Akad('mije znanosti i ullljctnosti. Z:lgrzeb, 
lR91, 8, st... 61. 
MATLAKOWSKł Władysław. Budownlctwc 
ludoWI! na Podhalu. Kraków, nHkł. Akade- 
mii umiej., Hpólka wydHw., druk. Uniwer, 
J:Ig'., 1892, 4, str. 93 i 1 nI., z 23 tabl. lito- 
raf. i 25 rysunkami w tt'kscie, z atlasem in 
fol., kol'. ] 5. 
- Constl'uction df's mai!lons rnl':lll's dans 
ła contr{(' dl' PodhOII,'. Nadb. z Bulletin df' 
l' Acad
lllie d('s sci('nct's. Cracovit', impr. dl' 
rUniv. JIIg-., 1892, 8, str. 171- H
O, 
- Kilka myśli w przedmiocie chirurg-ii 
dróg' żółciow}'ch. Odb. z Gazf'ty lek. War- 
szawa, druk. K. Kowalcwsklego. 1891, 4, 1 
tyt., str. 13. 
- Przyczynld do chirurg'ii. 
8 wl
l,sza. 
Zhlór ss rozpraw. 


.
>>>
MATULSKI - MATUSZEWSKI 


139 


ł 


jo\\'cj w Nadbrzt'ziu, ł'nwdłożollt'g-o przez 
c. k. Starostwo w Tarnobru'gu, tckst polski 
i nicmil'cld, tłum. M. Matakiewicz. Lwów, 
druk. \VI. Łozińskiego, 1901, fol., litr. 14. IV 
tabl. ilustr. 
MATULSKI Jan K. ks. Rocznik ł-azań nlc- 
dzieln
'ch, wypracował kapłan dyecezyi wro- 
cławskiej.... Kraków, nakl. autura, S. A. 
Krzyżanowski, druk. Czasu, 1887, 8, str. 4 
nI., 212 i 3 nI., 1.01'. 2'40. 
MATUSIAK Szymon prof. Co siq Bartlw,", i wy- 
imiło?, Wojtek jarmarczarz, dwa opowiada 
nia II: ż
'cia ludu. Kraków, Spólka wydaw., 
druk. Czasu, 1893, 8 mała, str. 29, hal. 20. 
- Jakie ludy mil'szkały przy ujściu Wi- 
iBły w czasach najdawniejszych. Odb. z t. 
l Wisły. Warszawa, druk. br. Jcż
'ńsklch (J. 
Ung'l'al, G, Gebethnt'r i Sp. w Krakowie, 
1888, 4, str. 60, kor. 1'60. 
- Ll'sovil.cl Sandom
tiiti, ve schiizi li te- 
l'ilrnilho odboru Besedy um
leckll dne 7 le- 
dna 1882 ptednesl J. Dllnovsky. Ruch pra- 
ski Cia, 8, ł i 6 r. 1882, 4, 
- Nłlrnen unrl Wohnsitz(' dcr LuglervlH- 
ker, eln Beltrag zur Urgt'schlchte der Sluven 
und Gt'rmanen, Odb. Zł' Sprawozdania gi- 
mni1z. Boehnin, rlmk. W. Pisza, 1889, 8, str. 
63, kor. l. 
- O nauce g'rnmatyki języka polskieg'o 
w wyisaem gimnazyum. Odb. z Muzeum. 
Lwów, rtruk. Zwiłłzkowa, G. Gebethneł' i Sp. 
w Kmkowil'\, 1886, 8, atr. 26 i l nI., hal. 70. 
_ (S
piei1 SZJmon). Dwie opinie, napisal 
syn chłopski .... Odb. z Przl'g'lądu. Lwów, 
dl'uk. W. l\faniecldl'g'o, 1891, 16, str. 43, 
hal. 40. . 
_ Otiwiarlczenie. Kraków, 11 liatopada 
1881, druk. Uniw. Jag., 8, str. lU. 
- Z pieśni i opowiadań Lasowiaków. Orlb. 
z Przeglądu akademickieg-o. Kraków druk, 
Związkowa, 1882, 8, str. 24, hal. 60. 
- O pismach zakazanych. Odb. z Kraku- 
sa. Kraków, nakl. Spółki wydaw., druk. 
CzaBu, 1894, 8 mała, str. 69, hal. 40. 
_ Rozbiory z zakresu języka polskiego, 
cząśc l. Odb. z Muzeum, Lwów, druk. I 
Zwh!zkowa, G. Gebethner i Sp_ w Krako- 
wie, 11:386, 8, str. 36, hal. 80. 
- Ein Versuch, einigc slavische Namen 
t't,\"mologisch zu erklll.ren. Kral,au, Verlag' 
des Verfassers, G, Gebethner & Cie, Univer- 
sitltts-Druckerei, 1883, 8, str. 16, hal. 80. 
- Wyjazd do Ameryki, obrazel, z tycia 
ludu. Odb. z Wielkopolanina. Poznali, nald. 
i druk. W. Chocieszynskiego, 1886, 8 mala, 
str. 106, fen. 60. 
- W\"kaz form jezyl,a staropolsldego, V..8- 
wartych w Przykłarlach i wzorach najcel- 
niejszych poetów i prozuilów polskich dra 
Karola Mf'chprzYllskicg-o. Kraków, nakł. J, 


. 


M. Himmelblaua, druk. Zwiazkowa, 1882, fi, 
str. 2 nI., kor. 1'20. . 
Plagiat z Malinow8klolgo ł 
- O niektón ch zjawislmch j
zyka pol- 
skiego. Odb. ze Sprawozdania g'imn. św. 
Anny. Tamżt', nakł. autora, G. Gebcthm'l' 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885, Ł;, 
str. 64, lmr. 1'50. 
O Matusie i Pawliku z KołoboŻ&, opowia- 
danie historyczne z czasów Władysława II. 
\Varszawa, drul,. Rubieszcwsklego i Wro- 
tnowskiego, H:!99, 8 mała, str, 108, kop. 30. 
MATUSZEWIC Tadeusz. Odpowiedt ze stro. 
ny JW. .... na repliką JW. 'Dominika Ku- 
czyńskiego obcymuiąca krótko treść całey 
sprawy. B. m. dr. i r., 4, Stl'. 32. 
- Ob. Tarczewski (Odpowiedź). 
MATUSZEWlCOWA Antonina. Dwa pl'ądy. 
Lwów, SI'.' farth i Czajkowski, druk. Słowa 
Polskieg'o, 1900, 8 mała, str. VIII i 169, kor. 
2-40. 
- Fantazya, Tamże, Warszawa, Gebeth- 
ner i WolU, 1900, 16, stl'. 17S i l nI., kor. 
2'40, rb, l. 
MATUSZEWICZ D,owmunt E, Ob. Kalinl,a W. 
( Przemówicni,,). 
MATUSZEWICZ W. Notice et plan BUt' lt' 
sillge dl' Saint-Jean-d'Acre 1840. Paris, 
Impr. de Maulde et Rpnou, 8, str, 8 I 1 plan. 
MATUSZEWSKI lunacJ. Bajdy i baśnie dla 
młodych i starych. Warszawa, Ksl
garni/ł 
tanich wydawnictw. druk. J. Jl'ż."llsl..if'g-o, 

1890), 8, str. 50 i l ni, z rysunkami w tt'- 
kscie, kop, 15. 
_ Czarnoksi
stwo i medyumlzm, studJum 
historyczno. porównawcze. \Varszawa, nakło 
Gebethnera i WolUa, druk. Rubieszewskit'g'o 
i Wrotnowskiego, 1896, 8 mała, str. 274, 
z 21 ilustrac
'ami w teklIcie, rb. 1. 
_ Djabcł w po(,z
'i, studyurn kr.vtyczno. 
porównawcze. \Varszawa, nakl. G. Ccntnt'r- 
szwera, druk. J. Cotty, 1894,8, str. III i 137, 
rb. 1. 
_ Tot, historya i psychologia postaci 
uosabiających zło w literatmze pi
knej 
wszystkich nal'Odów i wieków, studyum Ii- 
teracko.porównawcze. Wyd. 2gie znaczni(' 
powiekszone i przerobione. Warszawa, Br. 
Natańson & J. Fiszer, druk. Laskauera i W, 
Babickiego, 1899, 8, str. 2!SO, IV i 1 111., rb. 
1'20. 
_ Ostrow Boźy (z dziejów i prz.yrody Hu- 
gil). Notatki i wraźenia, l. Dod. do Przcg-I. 
tygod. B. m. dr., 1
92, 8, str. 24, 12. 
_ Swoi i obcy, pokrewieństwa i różnice, 
zarysy literacko. estetyczne. \Varszawa, nald. 
Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskh't;o 
i Wrotnowskiego, 1898, 8 mała, str. 512 i 1 
nI., rb. 2. 
Snhjekt} wizm w kr) t)cej Bule,ław Pru": H'}l!r.)'k
>>>
140 


MATUSZEWSKI - MA UP ASSANl' 


SienkiewIcz; PrUB I 8lenklewlcz; Slowaekl I Shelley; 
Mistyka :'Iowackicgo; Gene7R Rlolj BYl"OlI I wVlyw 
Jego na IIterHlllrę P018ką; Idc..1 hohatel".lwlL w drR- 
mllcie ind)jskimj Bohaterowie jaselek; Drobiazgi 
i 8
klce kr,\t)czIICj Torquato Tasso; Liczman) m.\'- 

II; E8let) ka I IlllhllcZIIOBl'. 
- Ob. Anderst'n H. C. (Królowa); Choiń. 
ski T. Jeskp (Iskry); Heine H.; Kipling- q.j 
Ochol"Owicz J. (Wif'dza). 
MATUSZEWSKI Karol Konl'UI"sna projekt po- 
mnika :\Iicki(wicza w Krakowie. Odb. z Ui- 
bliot, Warszawsk. 1885, kwipcieil. 
MATUSZEWSKI T. ks. Krótki wykład obrze- 
dów Ko.icioła rz. kat. dla użytku II1I0d.t:it'
\ 
szkolnpj. \Vars
awa, nakl. :iutora, dmk. F. 
Czerwiilskieg-o i S. r\iemipry, 1882, 8 mala, 
str. 72, kop. 40. 
- Toż Wnl. 3. Tam
e, dmk. St. Nipmip- 
ry, 1888, 16,' str. 78, kop. 40. 
- Toż. Wyd. 4. Tamźt', 1898, kop. 40. 
- Ob. Dąbrowski A. (i\low
' :bJohlk). 
MATUSZVŃSKI L. Ob. Sauvag-l' '1'. lIbiO). 
MATWIJ SI. Ob Sprawozd. gillJ\l. \\' Dro- 
hobyczu (1889). 
MATY AS Karol dr. Chłop czarownik, s'
 I wetka 
etnogTaficzna. Odb. zc Swiata. Kral,ów, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8 mała, 
str. 8, hal. 50, 
- Cholera w górach, jedna kartka z gó- 
ralskiej kroniki, szkic historyczny. Odb. 
z Przeg-l. powsz. KraJ,ów, G. Gcbethner i 
Sp., dmk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8, str. 
7, hal. 50. 
- Z krJnicy mądro.ici ludu, wedl!' opo- 
wiadania Stauisława Kołodzieja z Woli rze- 
cZJckiej. Odb. z Czasu. Tamże, dmk. Czasu, 
1896, 8 mala, str. 7, hal. 30. 
- Motas, chłop poeta. Odb. zt' Świata. 
Tamże, dmk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 
8 mała, str. 16, bal. 60. 
- Z histOl'JczuJch podań gurali podpie- 
uiiIskich. Odb. z GazetJ Iwow. Lwów, llakł. 
autora, druk. WI. Łozińskiego, 1889,8, str. 8. 
- Podania i basllie krakowskie, z opo. 
wiadań krakowskiego gminu. Lwów, nakl. 
autora, druk. Wł. Łozińskiego, Kruków, G. 
Gebethner i Sp., 1890, 8 mała, str. 27, kol'. 1. 
- Podania z Szczcp:mowa, rodzinnej wio- 
ski św. Stanisla\\-a Odb. z Prz('gl. powsz. 
Kraków, uakl. autora, dt.uk. \V. L. Auczyca 
i Sp., 1895, 8, str. 17, hal. 80, 
- Podania o Tatrach. Odb. ze Sprawozd. 
Kom. antropolog. Akademii umiej. Kmków, 
dmk. Uniw. Jag., 1889, 8, Stl'. 3. 
- Z pod Saudomierza, kilka podań lutlo- 
wy ch. Odb. z Czasu. Kraków, nakl. autora, 
G
 Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1895, 8 
mała, str. 29, hal. 80. 
- Nasze sioło, studyum etnografjczllt'. 
Odb. z Przegl. powsz. Tamże, dmk. W. L. 
Ancz,yca i Sp., 1889, 8, atl'. 51. 1,01'. 2. 


- SIO\vniczt'k gwar.v ludu, zamh'szkują- 
Cl'gO wschodnio-południową najhliżRzlj oko- 
licę NO\\'f'g-o Są('za. Odb. z t. IV SIII'awo- 
zdań !{om, jt:z.vkowej Akad, Ulni'j. Kraków, 
Spólka \\'.nlawnic78 pol., dmk. Uni\\'o Jal-!'., 
1891, 8, str. 17 i 1 ul. 
- Świat i przYI'mla w wyobru:imi chlopa, 
przyczynek do t:tuop:raCiczlll'g'o studyum. 
Odb. z GloIzety Iwowskil'j. Lwó\\, druk. WI. 
Lozirisl,il'g'o, G. GI'herhUI'I' i Sp. w Krako- 
wie, I
H8, 16, st\'. 16 i 14, hal. 60. 
'- Z ust ludu, podał .... sluch'lcz praw 
Unh\. Jlig'. Odb. z PI'I'.egl. Jitł'l'acko artysto 
K\'aków, nakl. K. BflrtoSzf'wicZH, d\'uk. A. 
Kozimisl;.ipg'o, 1
85, 8, str. 18. 
- W('selu stalowskic. Odb. z WiRh'. War- 
szawa, dmk. J. Jeż}ilskiego, Kral
ów, G. 
Gebl.thner i Sp., 1895, 8, st\'. 24, hal. 80. 
- Wilia, jPdl'n z jasn
 ch dni rhłopski.'go 
żywot:!. Odb. z Czasu. Kraków, nakl. auto- 
ra, G. Gf'bpthnf'r i Rp., druk. Czasu, 11)95, 
8 mal.I, str. 16, hal. 60. 
- Zapust, POpilh'c, \\'if'lkanoc, kilku zwy- 
czajów Indu w Tarnobrzeskiem. L\\ ów, nakl. 
Towarz. Judoznawl:zego, d\'uk. PolBka, Kr:l- 
k6w, G. Gebethner i Sp., 1895, 8 wieksza. 
str. 22, kor. 1. 
MATZKE Henricus. Vota sincel'l'ima 111ustl'. 
Mag'nif. uoctissimo Domino Domino Joanni 
Baptistae S('hindler, bent'factori suo maxi mo 
dig'nissimo,lioorat' civitatisCracovit'nsis p\'ae. 
sidi, Suae oSanctitatis p\'a('lato dom., cauonico 
cathed\'ali, ss. Theologiae, juris utriusqU(' et 
philosophiae docto\'i, multarum socit'tatuIII 
litterariarum sodali t'tc. etc. in summa Ul'- 
votione offert dip 24 Junii l8iO, fol., 2 kartki. 
MATZURA J6zef prof. lIIustrirter Fiihrer 
durch dil
 Bskideu und dic ungrenzenden 
Landschaften. Tescht'n, Vt'rlag von E. ł'eit- 
zingpr, Dl'uck \"on Kutzera & Cie, 1890, 8 
mała, str. 318, z mapą i rycin:uni \\ teks., 
opr. Iw\'. 4. 
MAUPASSANT Guy de. Dwaj przyj:lcif'\e. 
Chicag-o, drul,. Gazety Polsl,iej, lt!1:!6, ct. 10. 
- Dzienuikarz, wedlug' f/'aucus. pO',\ il'sci 
Bel Ami, spolszcz., I Adin. L\\ ów, L. Po Ilh.I!, 
1887, 8, stt'. 133, kop. 80. 
- Prz('z kobiet.'., Bt'I.ami. Lórlż, ul'ul,. 
D.t:ienoika lódzkieg'o, 1lb7, 8, stł-. :116, \'b. 
1'50. 
- Nowl'll', tlóm, z francu8. \VI. Bug'iel. 
mbl. 
lrówki, 336-337. Lwów, uukl. Kil i ęg'. 
Polskil'j, druk. Na\'odowa w Krakowil" (IH

), 
lG, st\'. 78 i l nI., bal. 40. 
....:. Nowt'le, przełoży I E. L. LiIipn. B;bl. 
powsz., 16. Zloczów, uakl. i druk. O. Zuke\'- 
kandla i s.Ylla, (IH91), 16. str. 65, hal. 24. 
Tchórz, Klejnot), llerta. Przechadzka, Czart. 
- Panna FiCi. Nowe opowiadania, z fnm- 
cuskit'go. Bibl. 1I0wolci, 2. ł,óM:, nakł. i
>>>
MAUPASSANT - MAYNE-REID 


141 


druk. L. Zonera, 1898, 8 mała, str. 112 i 1 
nI., kop. 25. 
- Nasze serce, powieść. Warszawa, A. 
WiślIcid, 1891, 12, str. 222, kop, 60. 
- Siostry Rondoli. Tamże, 1885, 8 mała, 
Btr. 153, kop. 80. 
- Jak śmierć si/na, powieść, przekład 
z 'rancus. Warszawa, nakł. Bibl. romansów 
i pow., T. Paprocld i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1890, 8, str. 284, l_op, 75. 
- Ob. Mael P. (Torpedo\\ Icc); Rzewuski 
St. (mł. Francya 1888). 
MAUREl i BERINGER Franc. Odpusty, pod- 
ręcznik dla uuchowieilstwa i winnych, op.ra- 
cował ks. Aug'ustyn Arndt T. J. Krakow, 
nakł. ks. M. l\Ivcielskiego T. J.. druk. W. 
L. Anczyc.a i Sp., 1890, 8, str. XXIV i 730, 
opr. kol'. 5'20. 
Przpróbka dzieła O. Maurela T. J. .Le. Indul- 
gences., wydanie aprohowane przez o\w. Kongrega- 
cyę odpustów. 
MAURER Roman dr. Urzędnicy kancelaryjni 
królów polskich z lat 1434-1506, studyum 
dyplomat)"czne, opracował .... zaBtępca nau- 
cz)"ciela w gimnaz
'um brodzidem. Odb. ze 
Sprawozdania c. k. reahlt'go wyż. gimnaz, 
w Brodach. Brody, nakl. autora, F. West, 
druk. J. Rosenheima, 1881, 8, str. 51. 
- Urzędnicy kancelaryjni książąt i kró- 
lów polskich aż do r. 1386, studyum dyplo- 
matvczne. Odb. z Przewodnika nauk. i liter. 
Brody, nakl. Rosenheima (F. West), druk. 
Wł. Loziilskiego we Lwowie, 1884, 8, str. 
45, kor. 1'20. 
- Ob. Jahresbericht (d. Real. u. Ober- 
gymn. Brody 1883). 
MAURICE Charles. M. Bl'noit ou l'adoptlon, 
drame historique en 3 actes, en prost' par 
.... rt'presente pour la premiel'e fois A Paris, 
sur le thMtre de la Porte St. Martin, le 30 
mai 1822. Paris, chez Quoy libraire, 1822, 
8, str. 68, 
Benolt c'e8t Stanl81as Leszczyilskl, la 8cł.ne 8e 
P&88e au premier acIe a LUIII\vllle. 
MAURIER Jerzy, Tri/by, powieść, z angiel. 
przetłum. Eug. 
mije\Vska. Dod. do Slowa. 
Warszawa, rlruk. Noskowskiego, 1895, 8, 
str. 280, rb. 1'50. 
MAURIZIO A. Ob. Winiarski Leo (Der 80- 
cialiIImus 1891/2). 
MAX Emanuel von Bayern. Ob. Heigel Theodor. 
MAX Hans (Pli.umann Jan). Ob. Fredro J. Al. 
(Des Onkels). 
Maximilian, Deutschmeister. Ob. Hirn Josef. 
Maxwella prawo. Ob. Natanson Wład. 
. MAY Mart. Sin d die frcmdartigen Ortnamen 
111 der Provinz Brandenburg' und in Ost- 
Df'utschland blavlsch oder gernlanisch ? 


-- 


Frank'urt a. M.-Sachsenhausen, 8elbs'verlag, 
1897, 8, str. 31, fen. 60. 
MAY Pommelin mrs. Guelda, powieść prze- 
ło
-ona z angiel. przez H. O. Dod. do Kło- 
sów. Warszawa, druk. S. Lewentala,. 1889, 
8, str. 144. 
MAYER E. Br. Chronik der Logen in Po- 
Sł'n und Stiftung's.Geschichte der unter 
Constitution der Grossen National-Mutt('r- 
Loge der Preu8sischen Staaten, genllnnt zu 
den drei Weltkugeln arbeiteaden St. Jo- 
hannis.Freimaurer-Loge zum Tempel der 
Eintracht im Orient Posen zur fiinfzigj!l.hri- 
g-t'n Jubelfeier dieser Stiftung im Jahre 
1870 zusammengestellt von Archivar der 
Loge. Berlin. Gedruckt bei BBr. Ihring & 
Halberlandt, 1870, 8, str. 144. 
łI1AYER Zygmunt. Z krainy nędz.)'. Bibliot. 
Tow:uz. naucz)"cieli lud. Nowy Sącz, nakło 
Towarzystwa, druk. J. Litwińskiego w Wie- 
liczce, 1899, 8, litr. 59. 
- Co Sejm zrobił dla nauczycieli, poglad 
na przyjęty w Sejmie projekt podwyższenIa 
płac nauczycieli ludowych, cyfrowo przed- 
stawił.... Bibl. Tow. nauczycieli ludowych, 
III. Tamże, 1899, 8 mała, str, 54 i l nI. 
MAYET Kłaudyusz Mal'Ja ks. T. M. Anioł 
Eucharystyi czyli żywot Mar
'i Eustelli, we- 
dług najautentyczniejszych dokumentów, 
tłómaczyła z francus. M.!C Kraków, !lakI. 
Spółki wydawniczej, druk. Czasu, 1893, 8 
inała, str. 516, z portretem, kor. 3. 
MAYERBERG Marya. Ob. Bach Emilia (O ro- 
botach). 
MA YEUX Henryk. Pomysłowość zdobnicza, 
La composition dllcorative, przełoiył Wojciech 
Gerson. Warszawa, nakło Gebethnera i WoU- 
fa, drul,. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1896, 8, s'r. 231, z licznymi rysunkami, rb. 
1'50, 
MAYKOWSKI Jan. Ob. Jokay Maur. (Aż do 
śmierci ). 
MA YNE.REID. Dolina bez wvjścia. Przygo- 
dy podróżników w górach Himalaya, tłum. 
z angiel. M. J. Zaleska. Warszawa. nakło 
Gt'bethnera i Wolffa, druk. Ig. Zawiszew- 
skiego, 1884, 8 mała, .str. 263, z 10 ryc., kart. 
rb. 1'20, opr. rb. 1'70. 
- Jaskinia widma, romans, Bpolszczył B. 
Londyński. Warszawa, Sennewaid, 1900, 8, 
str. 112, opr. kop. 80. 
- Poby' w pustyni. Przcłoiył St. M. 
Rzetkowski. Wyd. nowe. Warszawa, nakło 
Gł\bethnera i WOlffa, 8 mała, str. 365 i II 
z 24 ryc. G. Dora, karton rb. 1'20, opr. rb. 
1'70. 
- Polowanl.e na wieloryby, przełożył 
z flanc. W1. L. Anczyc. Warszawa, nakl. F. 
Hfu!icka, druk. W. L. Anczyc.a i Sp. w Kra- 
kowie, 1884, 8, str. J,43 i 1 nI., z 12 rycin., 
kart. ..b. 1'36, opr. rb, 1'80.
>>>
14
 


MA YNE-REJ D - l\IAZANOWSKJ 


Polów potworów mOl'skich, przełożyła 
z angicl. 1\1. J. ZlIleBlm. Warszawa, nakl. 
Oebethnera i WolHa, druk. St. Niemiery, 
1884, 8 mała, str. 231 i l n!., z 8 rycinami, 
kart. rb. 1'20, opr. rb. 1'70. 
- Przygody myśliwskie młodych osadni- 
ków w Afr.vee poJudniowt'j, przełożyła z an- 
g-if'lski('g-o M. J. Z
leska. Tamże, druk. J. 
Ungra, 1884, 8 mała, str. 286, z 12 rycina. 
mi, kart. rb. 1'20, opr. rb. 1'70. 
- Toż. Wyd. nowI'. Tamże, Kraków, G. 
Gebcthner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1899, 8 mała, Rtr. 272 i 2 ni., z 12 rycin., 
kart. l'b. 1, kor. 2'60; opr. rb. 1'30, kor. 3'40. 
- Puszcza wodna w lesie, przełożyła M. 
J. Zalf'ska. Wyd. nowe. Warszawa, nakl, 
Gebetlu1f'l'a i Wolffa, druk. St. Nit'mipr,v, 
1892, 8 mała, str. 229 i HI, z 12 rycinami. 
rb. 1, opr. rb. 1'50. 
- Porwana siostra, przeklad P. S \\'yd. 
2gie. Tamże, l8
13, 8 mala, str. 186 i 1 nI., 
z 7 rycinami, karton. rb. 1, opr. rb. 1'50. 
- Zaginiona siostra, z angiel. przez B. Z. 
W!łrszawa, nakl. i druk. L. SzylIera, 1899, 
8, str. 136, karton. kop. 25, 
- Wyg'nańcy w lesie, przekład J. B. 
Wyd, 3. Warszawa, nakl. Gebetłmera i Wolf. 
fa, dl'uk. St, Nit-miery, 1893, 8 mała, str. 
205, z 12 r,\'cinami, karton rb. 1, opr. rb. 
1'50. 
- Zicm!:l ognista, przygody młodego po- 
dróżnika, tlum. M. J. Zaleskiej, Warszawa, 
nakl. F. Hosicka, druk. Noskowsldego, 1887, 
8 mała, str. 204 i 2 ni., z 16 ryc., lmrton, 
rb. 1'20, opr. rb. l'l:!O. 
- Młodzi żeglarze czyli przygody myśliw. 
skie w Ameryce pólnocnej, przt'łożyła z an- 
g-ielskiego 1\1. J. Zaleska. Warszawa, nakl. 
Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1882, 8 mała, str. 296, II i ryciny, 
rb. 1'20, opr. rb. 1'70. 
- Toż. Wyd. -2. Warszawa, nakl. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1899, 
8 mała, str. 329 i 2 nI., z 12 rycinami, kart, 
rb. 1, opr. rb. 1'30. 
MAYZEL Bronisław. O .konwencyi peters. 
burskiej Towm'z."stw.ubezpieczeń, działają- 
cych na gruncie tutejszym. Warszawa, Gt'- 
bethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 1883, 
8, str. 19, kop. 30. 
- Podręcznik ubezpieczeń od og'nia z u. 
wzgl
nieniem szczeg'ólnem naszych stosun- 
ków, opracował .... adwokat przysięgł.\'. War- 
szawa, druk. Gazety handlowej, 188
, 16, 
str. 199 i 2 ni, rb. 1. 
- Przeg'ląd historyczny rozwoju instytu. 
cyi ubpzpieczen w Królestwie Polskie m z do- 
daniem otirazu bibliog-raficzn. polsldej lite- 
ratury asekuracyjnej. Odb. z Księgi pamią- 
tkowej Warszaw. oddziału Tow:lrz. Ubf'zp. 
Rosya. WarsZ8 wa, nakło autora, K. Trcpte, 


druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900, 
8, 3 k. nI., str. 75, 2 nI., rb. 1. 
- Słówko o stanowisku kobiety na polu 
ubpzpipcz('il życiowych, skr'lilił Bruno Le- 
Z}am. Wal'szaw:I, Gcbethner i Wolff, dt'uk. 
Nosl_owskipgo, 1882, 16 maJa, str. 27, kop. 30. 
- Ubl'zpieczl'ni:r. O nowym podatku. 
Tamżf', 1800, 8, Stl'. 29, kop. 30. 
MA YZEL Tadeusz dr. Przyczynek 110 lecze- 
nia kiły wstrzykiwaniami oleju szarego, 
odczyt w Tow. Il'k. kmk. Odb. z Przpg-1. 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 18
)4, 
, 
sk 23. 
- Kilka uwag nad pracą dra W. Rcissa: 
O nit'l_tórych nowych szczpg'ółach d,\'ploko- 
ków Neisscra. Odb. z Pnll'glądu lek. Kra- 
ków, dmlc Uniw. Jag., 1895, 8, str. 3 
- Ob. Krzyształowicz F. dr. 
MA YZEL Wacław. Ob. Birch - HirschfeJlI; 
Hung-e G. (Wykład chemii); Hoffmann F 
A. (Terapia); Reiss Wł. (Odpowiedź 1896). 
MAZANEK W. ks. Zbiol'f'k modlitw i pieśni 
do orlrnawiania pl'zed nauką i po naucl' 
w szkołach ludowych. '''yd. 3. Kl'osno i ł,aił- 
cut, nakł. autora, druk. \\'. Lenika, 1895, 
32, str. 72. 
MAZANOWSKJ Antoni. Adam Mickiewicz od 
r. 1829-32, życie, rozwój umysłowy, g'('neza 
dzieł. Odb. z Przewodnika nauk. i liter. 
Lwów, nakło autora, Gubnnowicz i Schmidt, 
druk \VI. ł.ozińskit'go, lii85, 8, str, 88, kol'. 
1'80. 
- Chamkl'ryst}'ki literacIde pisarzów poJ- 
skich, II. Adam Mickiewicz. Bibl. powsz. 
207-209. Zloczów, nakl. i druk. W. Zukf'r- 
kandla, (1897), 16, sb'. 159, hal. 72. 
- Toż, V. KOl'llel Ujejski. Bibl. powsz., 

34. Tamże, (1898), 16, str. 53, hal. 24. 
- Toż, VI. Jan Kochanowski. Bibl. 237- 
238. Tamże, (1898), 16, str. 106, hal. 48. 
- Toż, Ignacy Kl'asieki. Bibl. powsz., 310 
-341. Tamże, b. w. 1'" 16, str. 82, hal. 48. 
- Kol'llcl Ujt'jski, charakterystyka litera- 
cka. Odb. ze Sprawozdania gimn. Stryj, 
nakł. autora, druk. A, Miillera syna, 181:14, 
8, str, 23, hal. 60. 
- Przegląd najnowszych badań z histo- 
ryi literatul',\" polskiej, 1893-96. Kral_ów, 
nakl. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Cent- 
nerszwer w Warszawie, 1897, 8, stl'. 82, 
kop. 60. 
- Stosunki ł wzajemne sądy Mickiewicza, 
Slowackieg-o i Krasińskit'go. Warszawa, nakło 
G. Centnerszwera, dl'uk. Przeglądu tyg-od., 
1890, 8, str. 1 nI. i 122, kop. 80. 
MAZANOWSKI J6zef. O pO\
 reŻdt'nijach ko- 
stej w sliedstwie ognestrielnych ran. Raz- 
sużdenie napisannoje dla połuczenija ste- 
reni Doktora medycyny w Impet.. Moskow-
>>>
="'" 


MAZANOWSKI - MAZUREK 


143 


skom Uniwersyt.('tif'. Moskwa, typog-r. Al. 
Sempna, 1863, 8, k. nI. 2, str. lGO, 2. 
MAZANOWSKI Mikołaj. Anna z Nabrzezia 
Seweryna GoSZCZyilSkit'g'o. Odb. zc Spl'a wo- 
zdania g-imn. Kraków, druk. W. L. Anczvca 
i Sp., 1894, 8, str. 16. . 
_ Charaktt'rystyki literackie pisarzów 
polskich, I. Juliusz Słowacki. Bibl. powsz. 
194-195. Złoczów, nakło i drul,. W. Zukt'r- 
kandla, (1896), 16, str. 92, hal. 48. 
_ Toż, III. Z
'gmunt KrasińsJ..i. Bibl. po- 
wszech., 221-222. Tamźe, (1897), 16, IOtr. 115, 
hal. 48. 
_ Toż, IV. Antoni Malezewskl. Bibl. po- 
wszeeh" 227. Tamźc, (1897), 11;, str. 72, 
hal. 24. 
_ Toż, VII. Aleksander hr. Fredro. Bibl. 
powsz., 316. Tamże. (1900), 16, str. 76, hal. 24. 
_ Józef Bohdan Zaleski, życie idzieIn, 
zarys biografiezny. Żyeiorysy slawn
.('h Po- 
laków, 15. Petersburg, nakł. K, Grt'nd
'szyń- 
skieg-o, druk. W. L. Ancz)'ca i Sp. w Kra- 
kowit', 1900, 8 mała, str. 134, z portretem J. 
B. Zaleskiego, kop. 30. 
_ 
ywot i utwory Antonif'go :\Ialezew'- 
skiego. Lwów, nakl. Gubrynowieza i S
hmid- 
ta, druk. WI. Łoziilskiego, 1890, 8, str. 2 nI., 
114 i 1 nI., kor. 2'40. 
_ Ob. Sprawozd. IV g-imn. 
 c Lwowie 
(1889); Przewodnik nauk. (1889). 
Mazepa Iwan, istoriezeskij roman, Moskwa, 
S. A, Żiwariew, 1897, 12, str. 431. 
Mazepa, Ob. Gawroilsld Fr. Rawita (He- 
tman); Izwolskij S.; Kam
min 1.; Radziszew- 
ski M. (Słowaeki J., Opera 1900); Socndt'r- 
mann A. (1882); Sokolow A. A. (1894); 'l'u- 
czyński Fr. (lSI:!6); Umaniec F. M. (1897). 
MAZIARSKI Stanisław dr. Ucber den Bau dcr 
Speicheldriisen. Extrait £lu Bullptill de I' A
a- 
demi(' de scit'nces. Cracovie, impr. d(' rUni- 
versitll Jag., 1900, 8, str. 22 z tablic
l' 
- O budowie i podziale gruczołów. Kra- 
ków, nakl. autora, druk. Uniw. Jag., 1900, 
8, str. 46 z 2 tab!. 
- Położenie grasil'y i wystqpowauie gru- 
dek limfatycznych w gruezole podszczęko- 
wym u swinld morskil'j. Nadb. z Bulletin 
de l'Acadćmie des seiencps. Tamżc, 1900, 8, 
str. 113-117. 
- Ueber millroskopische Verl1ndel'ungen 
in der Leber naeh Inje
tion von Seife- oder 
Zuekerlósung in die Pfortader. Nadb. z An. 
zeigcr der Akademie der 'Wissens. Tamż"" 
1897, 8. str. 3
-335, 
- Zmiany mikroskopowt' w wątrobit' pod 
wpływem wstrz.\'kiwania rnydla i eukru do 
żyły wrotnej. Odb. z t. 34 Rozpraw Wydz. 
m.att'matyczno-przyrod. Akad umiej. Kra- 
kow, nakł. AJ..ad, umiej., Spólka w,vdaw., 
druk. Uniw. Jag'., 18
8, 8, =:;tr. 23. 


Mazowsze. Ob. Balzl'r Os. (Prawa); Kol- 
berg O.; :\Iazur (pruskie); Paciorkowski G. 
(Księstwo); Pnwiński Adolf (polska XVI w.); 
Ulanowski Hol. (Dokumenty 1888), 
Mazowiecka księżna (Anna). Ob. PawiiIsld 
Adolf. 
Mazur, tygodnik chrzeseijanski dla polIOkich 
ludzi. Osterode (Ostródz) w Prusieeh Wl\chod. 
W
'dawany od g-rudnia 1883. Redaktor Jan 
Karol Sernbrzyeki. Nakład C. Salewskieg-o. 
Ustał w r. 1884. Tenże wydawał pitlmo M:t- 
zur wschodnio pruski. Tylża. NastIJpnie 
druk. w Toruniu przez kwartał. 
Druk gocki. 
MAZUR (Botwiński St.). :\Iazowsze pruskie, 
napisał Mazur. Odb. z Rt'formy. Kraków, 
wyd. ludowe, G. Gebethner i Sp., drull. 
Związkowa, 1898, 8 mała, str. 30, z 'otogra- 
fiezu=! podobizną tytułu Gazety ludowej, 
hal. 
JO. . 
Mazur i karczmarz, obrazcl, z żyeia Ma- 
zurów w Prusach wschodnich, przez ;\lazUt'a 
z wasami. (Jzvtelnia mazurska Lewandow- 
skieg.o. Ełk, Ksiegarnia Gazety ludowej (K. 
Bahl'ke), drul,.' K. Bah 1'1. eg-o , (1898), 16, 
str. 36. 
MAZUR M. Oblężenie Warszawy, 1831, 8, 
k. 1. wil'rsz. 
MAZURANICZ Jan. Śmierć Agi Izrnacla 
Czeno.isa, z czcski(p,'o tłóm. Kolara przełożył 
\VI. g
'rokoTllła. Bibl. Mrówki, 23. Lwów, 
Księgarnia Polska, druk. J. Czaińskil'go 
w Samborzt', 1884, 16, str. 44 i 1 nI., hal. 40. 
MAZUREK Adam ks. !\Iałv lmtl'chizm dla 
dzieci kltolickich. Warszawa, M.Org-elbrand, 
dm"- Fr. Czerwińskiego, 1887, 16, str. 63 
t l nI., kop. 5.. 
MAZUREK Franciszek ks. Nabożeństwo do 
Krz.\ źa SW., do druku przygotował .... ma- 
gistl'l' sw. teologii. Lublin, nakł. ks. Jg-n. 
Kłopoto" skil'g.o, druk. M. KOSBakowskiej, 
Gt'bt'thner i Wolff, lR95, 16, str. 66 i 1 nI., 
kop. 15. 
MAZUREK P. J, Działanie kwasu azotowego 
na ft'nilo-l'tylarnin. Odb. z 38 t. Rozpraw 
matem. przy rod. Kraków, nakł. Akad. um., 
druk. Uniw. Jag., 1900, 8, str. 9. 
MAZUREK Stanisław ks, Boże, kocham ciq, 
ksiażka religijno-moralna dla ludu wiejskie- 
go,' w eztl'rech osobn.vch częściach ułożona 
i do pobożnego użytku przeznaczona, częić 
I: Objalinicuie prawd chrzelicijailsJ..ich. War- 
szawa, druk. Fr. Czerwlilskilgo, 1888, 16, 
str. 404, opr, kop. 60. 
_ Jak z sobą tyją źli małżonkowie a jak 
dobrzy ŻyĆ powinni. Wyda\\', Macierzy Pol- 
skiej, 9. Lwów, nakło Macierzy, druk. \V. L. 
Anczyea i Sp. w Krakowie, 1883, 8 mała, 
str. 57 i 1 ni, hal. lG. 
_ Toż. W.vel. 2. Tamte, 1888, 8 mała, str. 
5G, hal. Ib.
>>>
144 


MAZUREK - MEDALIK 


- Jako 
ljU zll man
elia a jako maju 
!it' dobri, polsky napisal knaz .... povslovt'I
- 
ł!1l Martin Kollar. Trnow, l\I llenovsky, 
1888, 8 mała, str. 31, hal. 20. 
- Komu nauka potrzebna, opisł1ł dla lu- 
du .... \Varszawa, druk. Fr. Uzerwiilskiego, 
1884, 16, str. 48, kop. 7 1 /». 
- Kto był Karol hr. Brzolltowskl, opo- 
wipdział dla braci wieśniaków.... Warszawa, 
nakl. Gebt'thnera i Wo1ffa, druk. J. Ungra, 
1883, 8, str. 50, z portr., kop. 15. 
MAZURKIEWICZ Wincenty. Ob. Chodźklcwicz 
W, (Mowy); Gasztowt Wacław (Mowa). 
Mazurowanie. Ob. Dobrzycki St. 
Mazury. Ob. Braun II.; Dzic1'Źek; Karlo- 
wicz Jan (Dziesięć pieśni); Ossowski J, J. 
(PJ;zyczynck do literatury maz. 1882); SCIII- 
brzycki J. K. (Sagf'n lM86, Urspł'Ung 1887, 
Lit('ratura maz. pruskicb 1888); Toeppcn M. 
(Wit'rzf'nia 1894). 
Maź. Ob. Syniewski W. (jako opał 1892). 
Mąi a żona. Ob. Schwarz Filip (1895). 
Mchy. Ob. Filipowicz Kaz.; Krupa I.; Kwie- 
cinski F. 
Meandry, Ob, Faleński FeJlic
'an. 
MEAULLE F. Robinzon napowietrzny, po- 
wieść dla młodzieży, z francuskie
o przt'Z 
P. G. Warszawa, na/"I. M. Arcta, druk. No- 
sl,owskiego, 1894, 8 mała, str. 111 lin!., 
z 4 rycin., kart. kop. 90, opr. rb. 1'35. 
Mechanika, Ob. Bali Rob. (doświadczalna); 
Bienkowski T. L. (Zastosowanie); Fabian O, 
(analit,); FrankI' J. N. (Zasady); Lauenstein 
M.; ł.ublenski J.; ThuIlie 1\1. (budownicza 
1884). 
MECHERZVŃSKI Karol dr. prof. Przyldady 
i wzory z najcplnit'jszyeh poetów i prozaików 
polskich. Wyd. 2gie powiększone biografiami, 
tom I Kraków, nakl. J. 1\1. Himmelblaua, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1877, (1881), 8, 
str. 635 i IV, kol'. 3'70. 
- Stylistyka czyli nauka obejmująca pra- 
widła dobrego pisania, do użytku młodzieży 
szkolnej. Tamże, druk. Związlmwa, 1884, 8, 
str. 203, kor. 1'60. 
- Dodatek II. Uwag'i w przedmiocie jfJ- 
zyka. Odb. z Pam, wydz. filolog., to IV, 
1880, 8, str. 23. 
- Wypisy polskie dla szkół męskich I 
żeńskich, z najcelniejszych pisarzy krajo- 
wych zebrane. Wyd. nowe zupełnie przero- 
bione. Kra/"ów, na kI. J. !\I. łIimmelblaua, 
druk. J. Fischera, 1890, 8, str. 542
 opr. kor. 
2-40. 
- Ob. Lcpkowski J. (Przt'mówienie). 
MĘCIŃSKI Aleksander. O zaoczności według 
nowej austryackiej procedury cywilnej. 
Lwów, Gubrynowicz I S,hmidt, druk. Wł, 
Łoziiłskiego, 1898, 8, str. 158 i IV, kor. 3'20, 


- O ŻCbl'actwie i włóczeg-ostwie ze stano- 
wisIm historycznpgo, socyalno-ekonomiczne- 
go i pmwnt'go, napisał .... c. k. Sędzia po- 
wiatowy w Jaworowi('. Odb. z Pl,zpgl. sądowo 
i administl'. Tamżf', dł'Uk. Ludowa, 1893, 8, 
str, VIII, 310 i 4 ni., kor. 5. 
(MĘCIŃSKI J6zef). Sulcessorowie niegły 
.... kasztelana Bracławskiego wnoszą: Aby 
wYł'ok trybunału c.ywilnego I. Instancyi by- 
łego wojew. Mazowi.'ckiego na 16 lipca 
18:!8 r. zapadły był uchylonym, a następnie 
l) aby Zgromadzenie XX. Paulinów Kla- 
sztoru Jasno Górskieg'o do oddania w natu- 
rz
 depozytów: to jest (następują 4 punk
a) 
zobowiązanem .... I t. d. Z tab!. rod. In foho. 
- Odpowiedź Prolmratoryi jeneralnej Kró- 
lestwa Polskiego na wywód appeJacyjny Woj- 
ciecha, Stanisława i Jana hr. !\Ięclnskich, fol. 
MĘCIŃSKI Józef. Sprawozdanie komisyi wy- 
branej z grona członków Rady nadzorczej 
Towarzystwa wzajemnych ubezpieczen w Kra- 
lmwie, złożont' Radzie nadzorczej na posiedze- 
niu dnia 25 listopada 1893 roku w przed- 
miocie tak zwant'go wniosku ,Poluckieg-o.. 
Kraków, druk. Czasu, 1893, fol., l ark. dr. 
MĘCIŃSKI Józef ks. Reformat Dzieło horni- 
lijno-kaznodzi'jslde niedzielne i odświętne, 
zawierające objaśnipnie ewangelii, nauki 
wiary i obyczajów Oł-8Z wytłomaczenie św. 
katolickich obrządków. Po raz piewszy w 6 
cześciach w Krakowie 1007 r. wydane, teraz 
na' nowo pod redakcyą ks. prof. dr. Lewic- 
kiego w jeden tom zebrane i przedruko- 
wane. Poznań, nakl. K8iegal'lli Katolickiej, 
druk, E. SChmaedick('go,' 1888, 8 wielka, 4, 
k. nI., stl'. 443 i 212, mI'. 6'60. 
MĘCIŃSKI Wojciech, ks. T. J. Ob. Czcrmiński 
Marcin ks, (Życie). 
MECISZEWSKI Hilary, Projekt do ustano- 
wienia Banku wolneg'o miasta Krakowa, do 
laski Pr.'zyduji!cego w Zg'romadzeniu R(', 
prezentantów 1833 roku, przez reprezen- 
tanta .... złożony. B. m. i r., 4, str. 23. 
Męczennicy. Ob, Barni i Krzyż. (myśli); Fi- 
lochowski R. ks. (chrześcijańscy); Tissandier 
G. (w imię nauki l881). 
Medal zgromadzenia misyjnego. Kraków, 
nakło rpd. Echa z Afryki, dt'Uk. Czasu, (1898), 
16, str. 8. 
O Medalu św. Benedykta i koronce ku czci 
Pana Jezusa. Krak6w, nakl. i własność k8, 
!\lisyonarzy, druk. A. Słomskiego, 1895, 8, 
str. 47. 
Medal. Ob, Guerangpr Pr. j Katalog zbioru; 
Kopera Fr,; Kurnatowski W.j Nipmcewicz 
Jul. (Rozprawa o med. l815?); Polkowski 
Ig'n. (Monety 1884); Rewoliński (Religijne 
1887); Umiilski Piotr (polskie 1885), 
Medalierstwo. Ob. Zieliński J. (1899). 
Medalik cudowny. Kraków, nakło ks. Misyo-
>>>
MEDALIK - MEJER 


145 


narzy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1895, 8, 
str. 36. 
- Ob. AladeI. 
Medalogralia, dod. do Roczników sambor- 
skich pod rpd. G. Kohna, Sambor, druk. 
Schwarza i Trojana, 1893, 8, str, nI. 4, z ry- 
cinami w tekscil'. 
- Toż, nr. 3, 4, 5-7. Tamże, 1895-1899, 
8, str. 6 nI. + 8 + 4 + 6 i 1 nI, z rycin. 
w tekscie. 
MEDEKSZA Feliks. Cześć i chwala Matce 
Boskiej ostrobramskiPj, królowej niebios, 
modlitwy, pil'Śni, hymny i westchnienia, po. 
święcone szczególniejszt'mu uczczeniu i u- 
wielbipuiu N. Mar)'i P. w Wilnie w obrazie 
ostrobramskim nipzliczon) mi łaskami słyną- 
cej. War..zawa. dł'uk. St. Niemiery synów, 
1899, 16, str. 46 i 1 nI., z rycin!!, kop. 20. 
_ Swięty Kazimierz, obl'azek z życia jf'- 
go z rozmyślaniami, oraz uroczysty obrząd 
przenil'sienia ciała jego świętt'go z doda- 
niem nabożeJistwa i hymnu ku większej 
chwale Bog'a na cześć św. Kazimil'rza z ró- 
żnych 
r6dt'ł zebrał i własnemi uzupełnił.... 
Tamżl', 1900, 16, str. 93 i 3 nI., kop. 20. 
MEDINA leon. Ob. Mickiewicz Adam (1885 
1887). 
Mediumizm. Ob. Medyumizm. 
M
DRZECKA T. Jak pielt!gnowac kwiaty 
v mieszk
miach. 'Varsz
lwa, nakl. druk. Br. 
Kopczyn8kipgo, G, Cpntnerszwer, 1891, 12, 
str. 30 i l nL, kop. 10. 
MEDWECZKY Zygmunt. Podrącznik dla sto- 
warzyszpn albo spółek pożyczkowych z u 

zgl:dnil'niem ustawodawstwa niemit'ckiego 
l austryackieg'o. Napisal Z. M. ze Lwowa. 
Dodatek I. Szkic rachunkowoŁ\ci dla spóh'k 
pożyczkowych w dzielnicy pruskit'j, skreślił 
H. R. z Poznania. Dodatek II. Poprawny 
przeklad ustawy z dnia 4 lipca 1868 r. Odb. 
z Ruchu społeczno-ekonom. Dla dzit'lnicy 
pruskiej, PoznaiI, skI. g'l. i druk. N. Karnieil- 
skit'go i Sp., Lwów, St'yfarth I Czajb.owski, 
1884, 8, str. VI ni., 288, kor. 6. 
MEDVEY Alexander Oskar dr. KsiCtlza Knei. 
pa v.odolt'cztmie w stosunku do h\"drbtera- 
p
i, fiz
'olog'icł:nie uzasadnionej, nnpis8ł .... 
klt'rownil.. zdrojo\\iska i zakładu wodole- 
czniczt'go w Morszynit'. Lwów, nakło autora, 
W. Hoschl'k i Sp., druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1891, 8 mala, str. 73, kor. 1'20". 
- Właściwa wartosc .k!!pieli rz('cznych, 
stawow.ych i jt'ziorowych- z jednt'j II ." 0- 
doh'czenia (Hydroterapii)- z drugiej strony. 

akl. autora, druk. A. !\luBera Syna w Stry. 
JU, ł891, 8, Stl'. 18. 
- Akt oskarżpnia w sprawie .... Dod. do 
G
zety lwowskiej. Lwów, druk. WI. Łozlił- 
Sklego, 189:?, fol. wielkit', arkusz rozlotony. 


II.U.IUIA. ,. UL 


-- 


Y. MEDVEY Franz. Die Wasserkurdes Hprt'n 
Pfarrer Sebatltian Kneipp in Woerishofen. 
Kritisch beleuchtet von ...., Wasspr-Arzt. 
Stryj, Druck von A. Muller's Sohn, 1891, 8, 
str. 16. 
Medyceusze. Ob. Pawlicki Stefan. 
Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla le- 
karzy praktycznych. Red. i w
 dawca dr. J. 
Rogowicz. Tom IX. Warszawa, druk. M. 
Ziemkiewicza I W. Noakowskiego, 1881, 8, 
str. 848 i VI. Rocznie ł'b. 5. 
- Toż. Hed. i wydawca dr. G. Frltsche. 
Tom X-XX. Tamżo, 1882-1892. 
- Toż. W
'd. przpz grpmium lekarz), He- 
daktor dl'. H. Dobrzycki. Rok 28 (zamiast 
21) do 30. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1893 - 1895- 
- Toż, lata 1896--1900. 
Medycyna. Ob. Bieg-ański Wł. (Logika/; Bo- 
nami P.-Starkman J. (Enc
'kl(\ped
 a); Feig'el 
L.; Hal'SPl' H.; Halbal1 L. (sądowa); Kowal- 
ski Henr.; Krajewski W. H.; Kramszt) k Z. 
(Szkice); Krowczyilski Z.; Kunze C. F.; Mi- 
czulski A. (s!dowa); Obtulowicz Fer.; Pel- 
czar J. ks. (pasterska); Rostafiński J. (1900); 
Sieradzki W. (sądowa 18981; Udziela Mar. 
(ludu 1891); Wachholz L. (sądowa (1896, 
1899); Weigel J. (1895). 
Medyumizm. Ob. Chlopicki W.; ;\latuszC'w- 
ski I;.;'. (Czarnoksi£:stwo). 
MEER Aug. GeschichtC' des UrsulinCJ'innl.'n- 
klosters zu Schweidnitz. Brl'slau, Aderholz 
In Comm., 1884, 8, str. 72, nU'. 1. 
MEER August ks. Zasad) życia zakonnpg-o, 
Tlum. z jt)z. niemiec. Kraków. nakl. PP. 
Urszulanek, druk. Czasu, 1896, 32, str. 190, 
opr. kor. 1. . 
Mefistofeles. Ob. Boito A. 
MEHlEM. Ćwiczenia duchowni'. Ob. Lojola 
Ign. 
MEHMKE R. PrZYCZ\ nt'k do histon'i ma- 
chin rachunkow\"ch. Nadb. z VI t. Prac ma- 
t£'UJ. fizyczno Warszawa, 1895, 4, str. 177- 
182, 
MEHOFFER Józef. Uwagi o sztuce i jl'j sto- 
sunku do natury. Kraków, nakło autora, 
Spółka wyd., druk. Czasu, 1897, 8, str. 32, 
hal. 80. 
MEIBAUM Antoni. Kilka słów o głuchonie- 
mych. ł{ozwoj lwowskił'go zakładu dla tych- 
że i jego potrze h.\". Napisał .... nauczycit'l 
Iwow. zakl:łdu g-Iuchon. Lwów, druk. I 
Związkowa, 1893, 8, str. 16. 
MEJBAUMOWA E. Ob. Sprawozdanie zakl. 
głuchoniem. WP Lwowie (1900). 
MEIER Jan Adolf. Kartofle, I('h uprawa i za- 
stosowanie w g'o
podarstwie I przem
'śh', 
t. I: Uprawa kartofli. Warszawa, wyd. rt'd. 
Rolnika i hOliowcy, G{lbethncr i Wolff, 
19
>>>
lł6 


:\IEJER - MELmIAN 


druk. WI. Szulca, 1897, 8, str. III, BB2, II 
i 1 nI., z tablicą I rycinami, zniż. rb. 1'50, 
- To
, tom II: Wyrób krochmalu z k:u'- 
toflł. Tamże, 1899, 8, str. 165 i 3 ni., z drze- 
wor.ytami w tt'kscic, rb. 1'20. 
Tom In, 190», kop. 80. 
MEILHAC Her. Ksi
tna, kom, Ob. Komedye 
monologi. 
- Perichola, opera komiczna w 2 aktach 
H. Meilhac'a I Ludw. Halevy, z muzyką J. 
Offenbacha tłomaczenie i podkład Jana Ch
- 
clńskiego. 'Warszawa, nakło i druk. Jana 
Cotty, 1874, 12, str. 126. 
- Pomylka pana Lambineta, komed
'a 
w 1 akcie. ']'eatr amat" nr. 20. War8za
a, 
nakło Gebethnera i Wolffa, dmk. St. Nle- 
miery, (1892), 8 mała, str. 35, kop. 30. 
MEINHART J6zef. Kalendarzyk kieszonko- 
wy na r. 1898, poświęcony jubliJe.us
ow! se- 
tnej rocznicy urodzin Adama Mlcklewlcz
, 
wydał .... Lwów, H. Altenb('rg, druk. K. 
Wlesnera, 16, z ryciną, hal. 40. 
MEJOFF Y. I. (M8Żow). Question de I'eman- 
cipation des paysans en. Russit,. Bibliogt'a- 
phle etrangere. Recueilhe par ... St. Peters- 
bourg, impr. du Ministere de I'Interleur, 
1865, 8 wielka, str. 54. 
MEISSNER Alfred. Ge8chichtf' meines Le- 
bens I Band. 2 unverllnderte Aufhl"o. Tf'- 
BChe
, K. Prochaska, 1884, 8, str. VIII i 2!H, 
kor. $J. 
Zawiera mlł;:dzy inn) mi U8tł;:PY: Polul8che EmJ.grall- 
teu: Fr. Chopin; Dle Polen von DRzumal; Gem,ral 
Skrzynecki; Adam Mickiewicz. 
MEISNER' J. dr. Gerichtsverfassung und 
Rechtspflep;e Im Netze-Distrikt unter Frif'd- 
rlch dem Grossen. Odb. z Zeitschrift der hi- 
stor. GeseJl8chaft fUr Posen. Post'n, J. Jolo- 
wicz, 1892, 8, !Iti". III i 74, mr. 1'20. 
MEIXNER JUIiU9. Ob. Asnyk Ad. (Im BUIIIII' 
1882); Kraszew8ki J. 1. (Ein Wclb 18
5); 
Miłkowsld Z. (Uskoken 1891). . 
Męka Chr
9tu
a: Ob. Dom
row8b.i 
. ks, 
(Narzł-:dzla I mleJ
ca); Emmerlch 
. K.,.oon- 
dek F. ks.; KalInka W. ks.; Llguorl ,A.; 
Margoński A.; Riedl K. (1897); Semenenko 
p, (1892); Uwag-i (1894). 
Mekka. Ob. CourteJlemont G. (Podróż). 
Meklenburg. Ob. Ernst H. 
MEKLER Michał. Nauka zrecznoBci, podrę- 
cznik dla nauczycieli, zestaw'ił .... kie
'ownik 
szkoły w Jarosławiu. Jarosław, nakło I druk. 
H. Bohussa, 1891, 8, str. 91 i l ni., ze 100 
fig. na 6 tabl. litogr., kor. 1'40. 
- Szczegółowy plan nauk
wy dhl nauki 
dopełniajacf'j w szkolach 1- 2- I B-klasowych. 
Tamżf', 1890,' 8 mała, str. 117 I l nI.. hal. 80. 
- To
. Wyd. nowe. Tamże, 1890, 8 mała, 
str. 105 I 6 ni., kor. 1'60. 
- Trz
' rozprawy: l. Cz
' zlldauil' szkol
' 


miejskiej i wiejskiej jest jednako
ve, 2. W jll- 
ki sposób może wpływać nauczycIel na umo- 
ralnienie ludu wiejsldego, 3. Jak ma nllu- 
czyciel postępować z uczniami, pod wzglę- 
df'm w,"chowania zaniedbanvml. Tamże, 
1890, 8, '!Itr. 40, hal. 50. . 
MELA Pomponiu9z. Chorografia, z łaciilskie. 
J!;o prze10żona przez ks M, W. Łukaszewl: 
cza, prob. żerkowskiego, członka Tow. przYJ. 
nauk. Poznan, druk. J. Leitgebra, 1
93, 8 
wiek sza, str. VIII, 72 i 2 nI., mr. 1'20. 
Melancholia. Ob. Nal.tow6ki M. 
MELANCHTON. Ob. Moraw8ki K. (Bcitrllge). 
Melanin. Ob. Browicz J. 
Melioracye. Ob. Blauth G,; Brudzewski K; 
Dobrzailski Edm; Korz
 bski Wład.; Skar- 
bek S. (1883); Tyt'Z. K. (1884). 
MELLEROWA Zofia. Fałszywe blaski, kome- 
dva w l IIkcil! 'reatr amat., 46. \Varszawa, 
nakło Gl'bethnera i Wolffa, druk. St. Nie- 
\I1il'r
' syniw, 1896, 8 mała, str. 6B, kop, 30. 
- Dwie mian' kom. w 1 akcie. Warsza- 
wa' druk. F. KrdkoszyiJskiej, 1881, 16, str. 
90, kop. 35. 
Straduje, komt'dya w l akcie. Warsza- 
wa, nakło T: Papmckiego i Sp., druk. J. 
Ungm, 1883, 16, str. 45, kop. 40. 
- Toż, Teatr amatorski, 28. Warszawa, 
nakl. Gebt'thnera i Wolffll, druk. St. Nie- 
mif'r," 1893, 8 mała, 8tr. 36, kop. 30. 
-' Uwieziona komedva w 1 akcit,. Wat'- 
8zawa, mikI. T. Paprockiego i Sp., dmk. 
Rklwskiego, 1884, 8 mała, 8tr. 72, kop, 40. 
- Ob. Komedye i monologi; Wicht'rt E, 
(1
95). 
MELNIKOW P. O russkoj pl'aw.lj.. i polskoj 
kriwdje. Moskwa, 1863, 8. 
MELNYK K. M£'muary otIJ08iaszczije sia k' 
istorii jużnoj Rusi, wypusk I: XVI lit. Kijew, 
1890, 8, str. III i 190. 
Melodien Iitauischer V olksliedf'r. Ob. Bartsch 
Chr. 
Melodye do zbiol'U picsni nabożnych katoli- 
ckich dla użytku kościelnt'go. Ułoż. do gra- 
nia na organach i śpiewąnia na 4. gło
.v. 
Wyd. 2, Pelplin, 1
88, fo\. podłut., Zniż. 
mr.5. 
- Ob. Baudouin dt' Courtenay J.; Gendrf' 
K.; Juszkiewicz A. (litewskie); Kleczynski 
J. (zakopaiJskił\); Kolberg Os. 
Melodykon. Ob. Rzepko WI. (Szkoła 1893). 
Meloman, Miesi
znik w zeszytach po 20 do 
24 stron nut. Redaktor i wydawca J-'ł'on 
Chojecki. Warszawa, druk. L. SzkaradziiJ- 
skieg'o i Sp., 1899. Prenumerata roczna 
w Warszawie rb. 5, pocztą rb. 6; zeszyt po 
kop. 42 w prenumeracie, a pojedynczo 
kop. 60. 
Tek8t I.olskl, wlo8ki i Ir8llcu8kl.
>>>
- 


\{ELOMAN - MEMORY Ał. 


147 


- Ob, Kraskowski Jt'rz
' (Głos). 
MELON Alfred. Notict' sur I'eglise reformef', 
de Polognt'. Caen, 18H8, H, str. 44 
Melszłyn. Ob. Smoleński M. ks. (188HJ; Tur- 
kawski 1\1. A. (Spici mil' 1876); Zarewicz L. 
( 1890). 
Meluzyna piękna, Cudowna histor.,"a o mOł'- 
skiej pannie i jt'j wah'cznem potomstwie. 
Bib/. tanich ksil!żeczpl, 9. Cif'szyn. nakło E. 
Ft'itzingera, druk. K. Prochaski, U,85. H, str. 
55, hal. 40. 
MELYłLLE H. Czter
' miesi:!c(' pobytu na 
jcdn'j z W)'sp Markizów posród dzi
ich, 
woln
 przeklad z HJ1git'1. Zuzanny ZaJą cz - 
kowskiPj, Warszawn, nakl. M. Org"elbranda, 
druk. J. Bergpra, 1882, H, str. 158. 1 nI. i 4 
kolorowane r:\"cin,\", rb. 1'50, opr. rb. 2. 
MELYILlE Whyte. G1adyatorowie, Roma i Ju. 
tea, romans hil,toryczny. t. I-H. Wit'czo, 
rów powipśc., dod. do Bit'l'iady liter. t. 33- 
34. Warszawa, druk, E Skiwskieg'o, (18H4), 
H mała, str. 200 i H + 11:14 i II. 
MELZER A. Uebersichtliclw Hand- und Ver- 
kehrs-Karte dt's obf'rschlesischen Berg- und 
Hiitten-Bezlrkes, enth. die Kreise Beuthen, 
Glciwitz, Kattowitz, Pless, Rybnik, Tarno- 
witz und Zabrzf'. sowit' dcr angrenzendp.n 
Ortschaften von Oestel'l'eich und Russland. 
Beuthen. H. Freund, lfi99, fol., 1: 90'000, 
mr. l'25. 
MEMEL. Ob. Dpnkschrift (1888). 
Memorandum, kalendarzyk kieszonkowy na 
1891 rok, z prakt.ycznymi wskazówkami, ro- 
cznik IV. Wanzawa, nakło St. Bukowieckie- 
go. druk. Wł. Szulca i Sp., 32, str. 48 nI., 
z mapk
 Król. Polskicg'o, kop. 10. 
Memorandum de la Pologne au congres de 
Berlin pr
sente aux plenipontiaires des puis- 
sanccs en juillet 1878. Romt', im pr. Al.tcro 
(.t Comp., 1878, 8, str. 20. 
- w spnwie Kościoła w Polsce wręczone 
papieżowi Leonowi XIII duia 9 kwi('tnia 
1881 roku, Paryż, druk. A. Relffa, 188], 4, 
str. 8. 
- o Polsce na kongresi(' pol(Oju w Rzy- 
mie. Dod. do Reformy. Kraków, druk, Zwią- 
zkowa, w listopadzie r. 1891. fol. królew., 
arkusz rozłożony. 
MEMORATA Anna. Dziewicy polskiej łaciń- 
I!ki(' wienze z lat 1640-1644, zebrał i wy- 
dał Tt'od. Wierzbowsld. Bibl. zapomnianych 
poetów i prozaików polskich XVI-XVIII 
\v., zeszyt V. Warszawa, wyd. Kasy im. l\Iia- 
lIowskiego, E. Wende i Sp., druk. K. Ko" 
walewskiego, 1895, 8, str. 35 i 1 111., kop. 20. 
. Memorial of the Polish-American organiza. 
tlons of tht' United States. Chicago, 1898, 
fr. 1. 
Memoriale sodalitatis sub titulo B. V. l\Ia- 


-- 


riap Immncul:tt8l', in cOllvictl1 Chyrovif'nsi 
S. J. existentis, 1889-1890. Starawiesiae, 
t,\.p. Colleg'jj Soc. Jcsu, 1890, 32, str. 15 I 2 
nI., z r.ycinami w tekscie, 
- Toż. 1891-l89::!. Kraków, druk. Czasu, 
(1892), 8, kart 2. 
Memoryalik narodowy na rok przestępny 
1888, mk I. Kraków, nakl. 
1. 
enczykow- 
skiego, dml(. W. L. Anczyca i Sp., 4, kor. 2. 
Memoryał biskupów katolickich w państwie 
pruskicm. Poznali, druk. '1', H. Daszkiewi- 
cza, 1873, 8, str. 16. 
- lwowskiej Izby adwokackiej do Koła Pol- 
skiego w Wiedniu w kwestyl reformy B!- 
downictwa z dat): Lwów, 14 stycznia 1892. 
Lwów, druk. I Związkowa, 1892, 8, str. 27. 
- Toż, egzemplarz niemiecki, str. 31. 
- konserwator6w Galicyi zachodniej. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1891, 8 ma- 
ła, str. 16. 
- o nabywaniu ziemi w Poznańskiem i utrzy- 
maniu większej wlasnosci. B. m. dl'. Kra- 
ków, w lipcu 1886 r., 4, Stl'. 7. 
- O naturze i widokach obecnego ruchu 
w Polsce. CZl;stochowa, 1863, 8, str. Hi. 
- w przedmiocie galicyjskich Kas oszczvdno- 
tci. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 
1883, 8 Ulała, str. 22. 
- w sprawie gorzelnianej, przedłożoll,\' Wys. 
Sejmowi krajow('mu przez stałą kowisYł: 
gorzelnianą z ramienia obuolwu e. k. Towa- 
rz,\'stw gospodarskich. Lwów, nakl. stalej 
komisyi gorzelnimll'j, dmk. K. Pi1I('ra i Sp" 
1888, 4, str. 26. 
- w sprawie podwyższenia funduszu poży- 
czkowego, prz('znaczom'go dl:. popierania 
handlowo- przemysłowej działalnoHci kółek 
rolnicz)'ch do Wys. Wydzialu krajowego Ga- 
licvi i Lod. wraz z W. ks. Krakowski(.m. 
Lwów, nakl. Towarzystwa ('tc., druk. Za- 
kładu nar. im. Ossolhiskieh, 1898, 8, str. 15. 
- w sprawie regulacyi płac ur
dnikow 
miejskich w Krakowie, przedłożony przez 
urzedników magistratu kmkowskif'go. Kra- 
ków, nakł. urzędników, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1896, 4, str. 41. 
- dotyczący stanu adwokackiego do J. E. 
Ministra sprawiedliwolici. Lwów, druk. I 
Związkowa, b. r., 8, str. 8. 
- Towarzystwa ogrodniczego o czynnościach, 
stanie szkoly i o gospodarce ogrodu ttljl;o:ł. 
towarzystwa poczawszy od 1867 do koncH 
1886 roku. Lwów, .nakl. Towarzystwa, druk. 
A. Wajdowiczowej, 1886, 4, lit!'. 19. 
- Towarzystwa opieki zdrowia w sprawie 
budowy nowych szkól miejskich, wniesiony 
do świf'tnej Rady miejskiej w Krakowie dnia 
19 marca 1889 r. Kraków, nakl. Tow., druk. 
W. Korneckiego. 4, str. nI. 4. 
- krakowskiego Towarzystwa technicznego
>>>
14" 


MEMORYAL - MENTOL 


i Tm\"łlrzystwa politlchnicZlIt'g'o w sprawie I"IJ 
organizac,yi urzędów Iwnserwatorsldch w Ga- 
lic:,' i (pl'zedło:!ony namiestnictwu Wt' Lwo- 
wie i minister.vum oBwil'cenla w \Vie'dniu) 
Odb. z Czasopisma technicznego. Lwów 
i Kraków, w grudniu r. 188.', 8 mała, str. 7. 
- wła
cicieli realności m. Krakowa w spra 
\\ ie podatku dOlllo\\"o-cz:, nszowl'g-o, napisał 
X. X. Odb. z Ruchu społecznego. KI'aków, 
Ilruk. Uniw. Jagi{,\., 1898, 8, str. 11. 
- zastępc6w Wydziału krajowego do sprze- 
uaży soli w powiatach: Lwowskim, Gróde- 
ckim i Stanlslawowskim w przl'dmiocie Ol'. 
gnnizac
'i handlu solą pod opie'ką kmju 
Lwów, nald. powiatow
'ch Townrzystw hlm 
dlowych we Lwowie' i w Stallisławowit', druk 
I Związkowa, 1893, 8, str. 8. 
- (Pamiętnik) c('ntralnl'go związku maj- 
stl'ÓW kominiarskich całych Niemiec, wnip- 
siony do nlljwyższej władzy cesarstwa o za- 
prowadzenie w całem państwie niemil'ckilJm 
stał:,"ch okl'o::gów komini:l1'sklch i o trakto- 
wanie' kominiarzy jako fachowo uczonych 
bezpośrednich organów ogniowej polic
'i. 
Lwów, nakł. lwowskiej korpol'8cyi kominiar- 
skiC'j, druk. Tow. im. Szewczenki, 18tH, 8. 
str. 36. 
- I petycya ludu polskil'go. Ob. Stojałow- 
ski St. ks. (1895). 
Memoryały do Izby posłów Rady Państwa 
i do Kołll Polskil'g'o w Wil'dniu, w sprawil
 
utworzenia samoistnego urzędu depozytów 
sądowych \\'e Lwowie. B. m. dl'. i r. (1
90), 
8, str. 13. 
Memuary otnosim:zcije sia k' istOl.jj jużnoj 
Rusi, wypusk IJ, pierwaja połowina X\'JJ 
st. Kijew, tipogr. Korczak-NowiC'kago, 1896, 
8, str. 441. 
T. Jewla8zcw8kij. J. Sobieski, Pochody 16116 i 101111 
godow, S. Oko18klJ, G. Hoplal1, 08\\"obo
dlenlje nie- 
wolnlkow, B. Ma8zkiewic, lleriewod K. Mielnika pod 
iedalcieJu \V. Antonowicza. 
Porów. Melllyk. 
MENANDER. Ob. Dabrowski Józ. Lurłw 
(O rodzaju); Hahn W. '(1900). 
Menandrea. Ob. Sternbach Leon dr: (1891). 
Menaierya z chromolitografowanemi obrml: 
kami i opisem dla dzieci. Kraków, Himmel- 
blau, 4, kop. 55, 
- Ob. Dinter. 
MENCZIK Ferd. Cisat Leopold I a Rusko r. 
1682/84, na zAklad
 archival. Ruch praski, 
clslo 17 i 18 z 17 i 25 cl'rvna 1884, 
- Ein Tagebuch wllhrend der Belagerung 
von Wien im Jahre 1683. Odb. z Sitzungs- 
bl'richte der k. Akademie der Wiss. WIt'n, 
C. Gerołd's Sohn. 1899, 8, str. 48, kor. 1'20. 
MENDELSBURG Henryk dr. Listy z Wiednia. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1882, 8, str. 13. 
O nowych ml'todach Il'cznicz) ch w cho- 


robach skóry, z szczl'gólowem U\\ zg'lt:dnie- 
niem mydl'! Eichoffa. Odb. z Przl'gl. lek ar. 
Tam:!e, lt'S92, 8, str. 9. 
MENDELSOHN M dl'. prof. Piclt;g'uowanic 
chorych, H
 purg'ia, podl'
cznik dla It'karzy 
i studcntów, przl'klad z upoważnicnia auto- 
ra pod red. dra Kal"Ola Jonschera. \Varsza- 
wa, wyd. Czasopisma lt:kar., E. Wendl' i Sp., 
druk. K KoliilsJ...itj w ł.odzi, 19UO, 8 wię- 
ksza, str. VIII, 197 i 2 III., z 105 rysulllmmi 
w tpks., rh. 1'80. 
MENDELSSOHN Mojżesz. Ob. Spltzcr Salom. 
(181;6). 
MENDES Całulle. Ryszard Wagncr, pl'zeło- 
*:,'1 i biografią Wlłgncra opatl'zył A. Lange. 
\Varszawa, nakl. T. Paprockiego i Sp., dł'uk. 
Artyst., 1897, 8 mała, str. 199, rb. 1'20. 
- Tajl'mnica z ulic)" FlI1es-Dieu. \Vanza- 
wa, w."d. i druk. Przeglądu tygodniowego, 
OehPthner i Wolff, 1895, 8 mała, str. 86, 
kop. 40. 
- Życie i t\mierć klowna. Złotowłosa pa- 
nienka. Wal'szawa, T. Paprocki i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1892, 8 mała, litr. 384, rb. 
b
(J. 
MENDLI-GlREJ. Ob. Pulaski Kaz. 
MENDLOWSKI Bronisław. Ulepszpnia przy 
podkuwaniu koni w ostatnich dziesiątkach 
lat bi'Żc,!cego stulecia, podal.... asystent 
prz.v c. k. Akademii weterynaryi. Odb. 
z Przpglądu wetcr)"n. Lwów, druk. Ludo- 
wa, 1899, 8 większa, str, 11. 
Mendog, król litl'wski. Ob. Latkowski Jul. 
MENDTHAL H. dr. Geometria Culm{'J1sis, 
('in agronomischer Tractat aus dt'r Zcit des 
HochmC'isters Conrad von Jung-inp;en, 1393 
-1407. Publication des V t'reiD!; fiir diC' Ge- 
schichte von Ost- und Wpstpreussen. Lcip- 
zig, Dunckf'r & Humhlot, 1886, 8, IIll'. 71), 
z rycinami w tckscit', mr. 2. 
MENKES Hermann. Das jiidische Theatt'r in 
Galizlen. I3erliIislw AlIgcmeilJ(' Zf'itung des 
Judenthums z r. 1893, 4, str. 527-fi29. 
Mennica. Ob. Kirmis M ; KoehlC'r KI. (Do- 
kunwnta); Kostrzl)bski W.; Prz
'borowsld Jó- 
zpf; H.vszard Antoni (1t'S90); T) micllit'ckl SP- 
weryn dr. (O wileilsldej m. 1889); Walewski 
Stanislaw (1884). 
Mennoniten. Ob. Gt'schichte; Schoer Max. 
(1886). 
Der galizische Menschenhandel vor Gerlcht, 
zusammeugestellt aus den Berichtt'n des 
Deutschen Volksblattes iiber den Wadowicer 
Proct'
8. Wil'n & Berlin, Hoppner, 1890, 16, 
Stl'. XXI i 146, mr. 1'20. 
Poró.... Kru
zl!..."kl J. (Emlgracya)j Proce! wad. 
Menten, Ob. Tolloczko Stau. (O utlenianiu 
1895). 
Mentol. Ob. To"oczko Stan. (Ob ugleworlo- 
rodie 1893), 


---I
>>>
MENTOR - MERIMEE 


149 


Mentor, kalendarz 
tudf'ncki dla młodzit'ż.\' 
szkół tirednich na r. szkolny 1889. rocznik I. 
Tarnów, nakl. E. Menk£'sa, druk. J. Styrny, 
188H, 16, str. VI, 61 i Idlka arkuszy do no- 
towania, opr. kor. 1'20. 
Menuet. Ob. G08tomski W. (Polonez). 
Menżykow Aleksander książę albo przygody 
paszteciarza. zajmująca i pouczająca powieać 
dla młodych i 8tarvch. Bibl. tanich kslaże- 
cZf'k, 17: Cieszyn: nakl. E Feitzingera, 
druk. H. Feitzingera. b. 1'.. 8, str. 68, hal. 40. 
Meran. Ob. Jaroszyński Witołd. 
MERCEDE Jan. Uwiadomienie o statui Pana 
Jezusa Nazarańskh'go w Wilnie wAntokolu 
w kościele Xię:ł.y Trynitarzów od lat stu 
wsławionej. Wilno, dl"Uk. XX. Bazylianów, 
1800, 8, k. sign. A.-Bt. 
MERClER D. prof. Historya psychologii nowo- 
żytnt'j. Warszawa. nakł. Przeglądu filozof, 
J. Fisz{'r, druk. J. Sikorskiego, 1900, 8, str. 
317 I l nI., rb. 2'25. 
_ Logika. Przekład z francusko W. Ko- 
siakiewicza. Warszawa, nakł. Przeglądu fi. 
lozof. 1900, 8, str. 258- 
MERCIEUX Paweł. Bogata panna, powieBl\ 
przekład z francu8. Dod. do Bluszczu. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1890, 
8, str. 39. 
MERCZYNG Henryk. Dumania przyrodnika. 
Petf'rsburg, K. Orendysz,\"11ski, Warszawa, 
Gebt'thner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i 
Sp. w Krakowie, 1900, 16, str. 134 i l nI., 
kop, 60. 
Ró:tne drogi; Jedna z zagadek Ilzykl; Slońce; Ka- 
tastrofa nichieska; Śmlert kosmiczna; Koniec {"data 
" Prnsa: Eter. 
- Impit'l'ator Tiberlj, izsledowanijl' udo- 
stojennoje zołotoj miedali impi{'t'atorskim 
warszawskim Uniwiersitietom. \Varszawa, 
1881, 8, rb. 1'25. 
- Kołłątaja i Czackiego Myśl urządzenia 
gimnazyum wołyńskiego i wszystkich in- 
nych szkół w gubemii wołyńskiej. Odb. z Ro- 
cznika zbior. prac. nauk. na r. 1880. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. A. Studen- 
ckiego i Sp., 1881. 8, str. 24 i 2 nI., kop. 30. 
- Mikołaj Kopernik, :ł.ycie. i działalność 
naukowa. Zyciorysy sławnych Polaków, 1. 
Petersburg, nakl. K. Grcndyszyilsklego, 
Kraków. G. G{'bethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, str. 67 i 1 
nI., z portretem Kopernika, kop. 30. 
- Motory gazowe, zarys ustroju kilku 
ważniejszych typów, w s?.czególności ma- 
szyny systl'mu Otto, oraz teorya ich działa- 
nia, szkic z zakresu 'izyki przemysiowej. 
Odb. z Przegladu techn. Warszawa, druk. 
J. Sikorskiego; 1886, 8, str. 27 i l tabl.. 
kop. 50. 
- O własnoaciach ogniskowych siatek dy- 
frakcyjnych. Odb. z t. IX Rozpraw Wydz. 


-- 


mawm.-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Unlw. Jag., 1882, 8, str. 18 i 1 tablica. 
- Zarys teoryi matematycznej telefono- 
wania na znaczne odległości. Odb. z Prze- 
glądu techn. Warszawa, druk. J. Sikonkie- 
go, 1891. 8, str. 16, kop. 40. 
- Zasady £'Iektrotechniki, opracował .... 
kand nauk fiz.-matem., inż. kom. Warsza- 
wa, Gebethnel' i Wolff, druk. E. Skiwskiego, 
1889, 8, st.r. IX, 250 i 1 nI., z mapą litogr. 
i 164 rysunkami w teks., rb. 2'70. 
- Ob. Jędrzejewicz J. (Kosmografia 1886); 
Rocznik zbior. prac nauk. (1882). 
MERECKI Romuald. Klimatologia ziem pol- 
skich: I. Nieokre80wa zmienno8ć tempera- 
tury powietrza Odb. z 35 t. Rozpraw Wy- 
działu matem.-przyr. Akademii umiej. Kra- 
ków, Spółka wydawnicza, druk. Uniw, Jag., 
1899, 8, str. 112, z tablicą, k. 1, hal. 80. 
_ ObserwatOl'yum astronomiczne im. Ja- 
na Jędrzt'jewicza w Warszawie, sprawozda- 
nie za rok 1899. Odb, z Wiadomości matem. 
Wanzawa, 1900, 8, str. 3. 
- Okres dzienny clanienia powietrza 
w Warllzawie. Odb. z Wiadomości matem. 
Tamże, 1900, H, str. 22. 
-- Nieokresowa zmienność temperatury 
w Polsce. Die Verllnderlichkeit der Tempe- 
ratur in Polen. Abdr. aU8 d. Anzeiger der 
Akademie der Wis&. Krakau, Univer.-Buch- 
druck., 1898, 8, str. 272-276. 
- Ob. Jędrzejewicz J. (Pomiary). 
MERIC Eliasz ks. dr. prot. BIedy społeczne 
obecnych czasów, przełożył ks. Jan Prusałaj- 
tys. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1888, 8, 
str. VIII, 275 i IV, rb. 1'30. 
- 
ycie przyszłe, z 3go wydania przełożył 
ks. Jan Prusałaj'ys, t. I-II. Warszawa, 
nakl. W. Cithurusa, druk. E. Skiwskiego, 
1885, 8, str. VII i 240 + 249 I 1 nI., rb. 3. 
MERICI Anieła Iw. Spuacizna po naszej BW. 
matce, czyli rady i testament .... zało:ł.yciel. 
ki Towarzystwa św. Unzuli, oraz .krótkie 
nabożenstwo do św. Anieli, do św. Urszuli 
i do patronów zakonu. Kraków, nakl. pp. 
Urszulanek, druk. Czasu, 1888, 32, str. 127. 
- Żywot św. Angeli de Merici dziewicy, 
fundatorki PP. Urszulanek. WarsuIWa, druk. 

t. Niemiery synów, 1900, 16, str. 16, lwp. 5. 
- Ob. Lewandowska St.; Podróź. 
MERIMEE PrDsper. Carmen, nowf'la, podlug 
opowiadań hl8zpailskich. Bibł- nowości, 13. 
Łódź, nakl. i druk. A. Zonera, 1900, 8, str. 
62, kop. 25. 
_ Dwór Karola IX Powi{'ść historyczna, 
przekład, 8, kop. 30. 
- Mozaika, zbiór no\\el, przelożył Wlodz. 
Bugiel. Bibl. Mrówki, 322-323. Lwów, nakl. 
Ksi
garni' Polskiej, druk. Narodowa w Kra- 
kowie, 1900, 16, str. 90 i l ni., hal. 40.
>>>
150 


MERKURY - MERTENS 


Merkury. Ob. Gazt'ta I080wań (lH98-1900). 
MERLE d'AUBIGNE J. H. dr. Historva refol'- 
macyi szcsnastego wieku, napisał... prof. 
tt'ologii w Genewie, z francusld('go pl'zeło- 
żył ks. lic. teol. .Jan Pindór, pastor w Cit'- 
szyniI', t. I-IV. Cieszyn, nakł. ewangeli- 
c1dego Towal'z,ystwa oHwiaty lud" dl'uk. H. 
Feitzinget'a i Sp" 1885-1889, 8, str. XI i 352 
+ VIlI 320 + VI 240 + IV 261, kor. 12. 
MEROUVEL Karol. Bogaci i biedui, powielić. 
Dod. do Kuryera codz. Warszawa, druk. R 
Org-elbranda synów, 1897, Hi, str. 624. 
MEROUVEL Piotr. Bandyta salonowy, po- 
wieść, przekład z francus. \Yarszawa, nakło 
i druk. A. Pajewskiego, HS96, 8, str. 640, 
l'b. 1. 
Merseburg. Ob. Wensiel'ski J. (Spezial-Karte 
1890). 
MERTENS Franciszek prot. Ueber die An- 
wendung dpI' Thcorie der symmetrischen 
l.'unctionen auf die Deductlon cincs voll- 
stllndigpn Systems invarianter Gebilde bina.- 
rer Formen. Orlb. z Anzeig'er der Akade- 
mie der "\\'iss. in Krakau. Krakau, Univer- 
sitllts-Buchdl'., 1891, 8, str. nI. 1. 
...:... Einc anaiytisclw Aufl08ung- dcl' Aufga- 
be des Ąpollonius, Kleiupre I\littheilungt'n, 
XXIII. h.rakau, (b. r.), 8, 8tr. 443-448. 
- Uebt'l' die Beding'ungen dcl' algebrai- 
!!chcn Theilbarkeit eines g'anzcn Ausdruc- 
ke8 von ni willkurlicben Elementen durch 
«lic Detel'minantt' der letzteren. Aus delii 81 
Banue der Sitzb. der Akad. dt'r Wissen8., 
2 Abth. Wien, Hof- und Staatsdruck., 1880, 
8, str. 11. 
- Beitrag zur Integralrechnung. Odb. 
z Anzeiger der Akademie dt'r Wiss. Kra- 
kau, Univ. Buchdl'., 1893, 8, str. 1. 
- Zwei Beruhrung8aufgHben. Kmkau. B. 
w. m. i r., 8, str. 156-170. 
Odbitka. 
- Eine einfache Bestimmung de8 Poten- 
tials eines homogenen Ellipsoids. Odb. z Sitz- 
ungsberichte der k. Akadcmie der Wi8sens. 
Wicn, C. Gerold's Solm, 188;:', 8, str. 4, 
h:11. 12. 
- O niektórych całkach oznaczonych. Odb. 
z t. 19 Rozpl'. Wydz. matem.-prz.rr. Akad. 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, 8, 
litr. 21. 
- Uebpl' die Determinanten deren cor- 
respolldirende Ełementp apq und aqp pntO"e- 
gengesctzt gleich sind. Abdr. aus dcm Jo
r. 
nal fur reiuc und angewandte Mathematik 
Bd. 82. Bt'rlin, b. w. r., 8, str. 207-211. 
- Uebel' die bestimlllendeu Eigenschaften 
der Resultalltp von m-Formen mit n-Verlln- 
derlichen. Aus Band 93 dei' Sitzb. der k. 
Akademie der Wissensch., 2te Abth. Hof. u. 
Statsdruck. in Wien, 1886, 8, str. 40. 


- Upbt'l' eiut' Formel dcl' Detel'lllinantt'n- 
theoric. Odb. z Sitzung-sberichte der k. Aka- 
demie dei' Wisspn8. Wien, Gerold's SOhn, 
1885, 8, stl'. 15. 
- Ut'bpr ganze Functionen einf's Systems 
vou 1/In Verllnderlicheu. welche m 'Zfilpn 
und n Colonncn bild('n. Odb. z Anzeig('r der 
Akadcmie dcl' Wiss('nsch. in Krakau. Kral(au, 
Univ.-Buchdr., 1890, 8, str. 1. 
- Ueber ganze und svmmetrische Func- 
tionen, Odb. z Anzeigcr" deI' Akademie dt'r 
Wiss. in Krakau. 'ramżf', 1891, 8, str. 1. 
- O funkcyach całkowit\'ch sVllwtrvCZII\ ch. 
Odb, z 21 tomu Rozpriw ,\rydz. . matem.- 
pl'zyr. Ak.ad. umiej. Tamże, Spółka wy
aw., 
1891, 8 wIększa, str. 20, hal. 60. 
- O funl(cyach całkowitych ukł:tdu 11m 
zmiennych, tWOl'zących m wierszy i n ko- 
lumn. Odb. z 17 t. Pamiętnika Wydz. ma- 
tf'm.-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1890, 4 większa, str. 25, 
- O funkcyi oskulac\'jncj pl'Of. Żmurki. 
Odb. z Pamietn. Wydz. lnatem.-przyr. Akad. 
umif'j., t. II.' 1874, 4, str. 10. . 
- Die Gleichung des Strahlencomplexes, 
weJcher aus allen Kanten des gemeinschaftl. 
Poltetrai!del'S zweier FUl.chcn II. Ol'dnung 
scheidend('n Gcraden besteht. Aus dem 91 
Bande der Sitzb. der k. Akad. der Wiss. 
Witn, Hof- und Staatsdruc..., 1885, 8, str. 8. 
- Ueber dic luvarlanten dreier ternIlren 
quadl-atischeu Formen. Aus Band 93, II. 
Abth" der Sitzb. deI' k. Akademie dpr Wis- 
sens. r
uuże, 1886, 8, str. 16, 
- Ueber {'\nen Kt'gelschnitt, welcher die 
CornbinanteneigenschaIt in Bezug auf ein 
Kcg-elschnittbuschel hat. AU8 Band 91, II. 
Abth., der Sitzb. der k. Akadt'mie der Wi8S. 
Tamże, 1885, 8, str. 3. 
- Ucber die Kl'iterien der !\1axima UJIII 
Minima bestimmter Integrale. Kleinere Mit- 
thellullgpn. XII. Krakau, 1875, 8, stl'. 142-- 
144. 
- Dit' l\Ialfatti'sche Aufgabe fUr das ge- 
radlillig'l' Dreieck. Klcinert' 
1ittb. Tamże, 
b. r,. 8, S'l'. 297-300. 
- Uebel' die Malfatti'sche Aufgab(' unu 
deren Construetioll und V ('rallgemeinerullg 
von Steincr. Abdr. aus Denkschrihen deI' 
l\1atht'm.-natul'wiss. Classe der k. Akademie 
der Wiss., Bd. 36. Wien, Carl Gerold's SOhu, 
1875, 8, stl'. 42, mit einer Tafel. . 
- Uebt'r die i\lalfattische Aufg-abe. Nadb. 
z Anzcigel' der Akadt'mie dpr Wiss. Kra- 
ków, 1893, 8, stl'. 344-345. 
- Ueber dle l\Iultiplicationsl'eg'el fUl' zwei 
um'ndliche Reihen. Abdr. aus Jounml fili' 
reine und angew. ;\fathem., Bd. 79, Stl', 18
 
-184. 
- O llit'zmienuikach jednej i dwóch forJll 


.
>>>
MERTENS - MF.RUNo\...'ICZ 


1
1 


. 


dwuliniow
ch a1t('ruując
'ch. Odb. z t. X 
Pam. 'Vydz. mRtl'IIl.-przyrod. Akad. umit'j. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 18
5, 4 \\ i
h6za, 
8tr, 33. 
- O znnczl'niu układu zasadniczcg'o dla 
dal1l'g'o obszal'u gatunkowcgo fuukc.\ j alg'I'- z 
bl'aicznych zmit'nnej x. Nadb, z VI t. Prac 
matem.-fizyczn. War8zawa, 1895, 4, stt.. 106 
--128. , 
- O przestępIIolici liczb /J i ::. KadL. z 9 
tomu Pl'ac matpm.-fiz. Warszawa, 1898, 4, 
str. 28-45, 
-- Przyczynek do l'Rchunhu calkowego. 
Odb. z 28 t. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akadpmii umif'j. Kmków, Spólka w,vrl
l\v., 
lR94, 8 większa, 8tr. 14, hHI. 40. 
-- SUI' la substitutioll 'dl' 1I0uveU"!I va- 
riables dall8 les l'xprp8siollS differentiellcs. 
Odb. z BuUetin de l'Academif' dcs scipncI's 
dt' Cracovie. Cracovip, impr. dc l'Univ, Jag., 
1890, H, 8&1', l. 
- O o;umach Gaussa, Odb. II t. VIII Prac 
matpm.-fizyczlI. \Varszawa, 11597, 4, stl'. 4. 
- Zur Theorie deI' svmnwtrisclJt'II FUllc- 
tionen. Aus Dd. 81, il Abth.. deI' Sitzb. 
dl'r AI,ad. der Wiss. Wipn, Hof- und Statl:!- 
dl'Uck., 1880, 8, Rtr. 13. 
-- Zur Thl'orie der dliptischl'lI Functio- 
IIcn. Odb, z Sitzungsberichte d. h. Akarll" 
mie d. W. Tamże, 1885, 8, "tł.. 7. 
- O utworach niezmiennikowych form 
kwadratowych. Odb. z t. XII PaUl. Wydz. 
lnateUl.-pl'z.rr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1886, 4 wi
kl:!za, str. 93. 
- O wprowadlleniu nowych zmiennych 
00 \\'Hazen różniczkow\'ch. Odb. z t. XX 
Rozpraw Wydz. mateill.-przyr. Akademii 
Umit'j. Tamże. 1890. 8. stl". 5. 
- \V'ykłady gl'on\('tr.vi analit
'czllł'j, .... 
pl'ofesom matt'Dlatyki na Uniw. Jilg'i('I., lópi- 
sR,ne i systematyczni!' ulożonp pl'zez czlon- 
Iww Tow, matl'm.-przyrod., uczniow Uni\\'o 
Jag'. w Krakowit'. Kraków, li LOg''', I. Paca- 
1I0wskil'g'o, 1882, 4, l t
.t.. str. 462. 
- O wyznaczniku, k'óreg'o elt'mpnrami 
"'! wartości n! funkcyj całkowitych XI. X2 ... XII. 
POchncbąct' z wszt'lkieh możliw
'ch pl'zt'miall 


'chżp. zmif'lInych. Odh. z t. lI Pamiętnika 
.v
'dz. lUatem.-prz
 r. Akarl. umiej. Kraków, 
druk. ('niw. Jag., 18H8. 4 większa, str. 10. 
- O zadunhl l\Ialfattl'go. Odb. z 28 t 
Roz pr . Wydz, matem..przyr. Akad. umil'j, 
Tamzf', Spółka wyda w.. lR94. R wieksza, 
litr. 26, hal. 70. . 
- O zastosow:llliu teoryi funkc.\ j s.'" 1/1 c- 
tr
'czny('h do wy.prowadzenia ukladu zup!'ł- 
111':':0 utworów nipzmienllikow\'ch lila forlU 
o d"óch zmit'nnych. Orlh. z i, 22 Rozpraw 

V 8 Ydz. m
tl'm.-przyr. Akad. umit'j. T:mlŻt', 
91, 8 wl
ksza, Stl'. 31, hal. 90. 


MERUNOWICZ J6zef dr. Smiertelnośc w wit'- 
kszych miastach Galicvl w l'. 1882. Odb. 
z Pl'zeglądu 1t'1;;. Kraków, druk. Uniw. Jag'.. 
18H3. 8. stl'. 5 i tablica w 4ct'. 
- W sprawie lekarz
' okręg-ow."ch. O.tb. 
PI'Zl'gl. lek. Tmnźl', 1898, H, str. l:ł. 
- Sprawozdanie c. k krajowej Had.\ 
zdrowia o stosunkach zdro'l\'otn\"ch w Gali- 
c\"i w r. 1895. Lwów. nakło fundu"zu rzado- 
\\:ego, druk. W. Łozinskiego, 1897, 8 \vi€]- 
kBza, str. 69 i LV. 
Na str. I-LV: TaLlice 8tatY8tvczne, złlilta\\"iol1
 
l,uez dr.. Z. LachowIcza. 
- Ob. Sprawozdanie c. k. kraj. Rarl\' zdro- 
wia (1894). ' 
MERUNOWICZ Teofil. Asekuracya wlotici:m. 
Uwag i i wnioski przez .... posła włościanskil'- 
lIa St'jm krajow
'. Odb. z Gazety narod. Lwow, 
nakł. wydaw. Gazety narod., druk. Pillt'l'/\ 
i Sp., 1896, 8, str. 47. 
- Das gcwl'rbli-he BildulIg'swesst'1I ill 
Galizicn im Jahre 1887. Lemberg, Vcrlag- 
des 
;aliz. Landesau8schusses, I Vert'inshuch- 
drucl;:., 1887, fol., arkusz rozłożony. 
- O czem radzono w Sejmil' w r. lłjX4. 
W.'daw. lulIowe, III, 12. Lwów, nakl. Komitt'- 
tu, druk. A. Wajdowiczowej. 1884, 16, 
tl'. 
32, hal. 14. 
- O czem radzono w Sejmie krajow.\ m 
w sesyi roku 1885 i 1886? Wydaw. ludowt', 
rok V, t. III. Tamże, 1886, 8, str. 39. 
- Nad czem nasi posłowie w Sl'jmie ra- 
dzili 1886,'87. Wydaw. ludowe, VI 3. Tamże, 
1887, 16, str. 31, hal. 16. 
- Nowe drogi, uwagi i wnioski. Lwu\\', 
lIakł. i dmk. Dziennika Polskil'g"o, ]888, 16, 
str. 100, hal. 80. 
- Kah'chizm obvwatelski dla PolakiIw 
i Rush1ÓW w Galicyi i w KrakowskipIlI. 
\V
'daw.ludow(', 111, 11. Lwów, nakl. Komik- 
tu wyda\\'. dzielek ludowych, lIruk. A. Waj- 
dowiczo\\'l'j, 1884, 16, str. 5" i l nI., hal. 20, 
- KWI'lótya ruska w Galicyi. Lwów, !lakI. 
M. Horodenskil'g"o, Gubrynowicz i Schmidt, 
rtruk. Dzipnnika Polskieg:o, 1889, 8, str. 31, 
hal. 80. 
- List otwarty do p, T. wlalScicieli pra- 
wa propinacyi, zasiadając
'ch w Sl'jruil' kra- 
jowym, Lwów, 1884 
- Opieka kraju lIad szkolnictwem pl'Zf'- 
ll1
'słO\H'm w Galicyi. Lwów, nakl. fUllłlu 
szu kraj.. GUhl'.\'nowicz i Schmidt, druk. I 
Z\\ iqzkowa, 1887, 8. str. 13[,. kOl'. 2. 
- Pismo do g'miu wit'jskich powi:ttu 
h\owskit'g'o 01.1 .... b. ich posla do Sl'jlllu 
kraj. Lwów. uakl. autora, druk. I Zwiazko- 
wa, 1882, 8, I:!tr. 15. . 
- O rządowym projl'kcil' ustawy o opo- 
datkowalliu nahy, Tamże, moki. To\\. lila
>>>
152 


MERUNOWICZ - MESY ADA 


rozwoju przemysłu naftowego w Galicyi, 
1880, 8, str. 22. 
- Żydowscy radykali8cl. Odb. z Gazety 
narodowej. Lwów, Sf'yfarth i Czajkowski, 
druk. Pillpra i Sp., 1894, 16, str. 206 i 2 nI., 
kor, 2. 
- Kilka słów o ubezpieczeniach w banku 
asekuracyjnym .Slaviac z powodu okólnika 
łwowskiej reprt'zentacyi teg'o banku. Lwów, 
nakl. Księgarni Polskiej, druk, I Związko. 
wa, 1883, 8, str, 16. 
- Sprawa przeniesienia zarządów kolei 
g'aJicyjskich lIo kraju, Odb. z Gazetv nal'Od. 
Lwów, druk. Gazety narod, 1880, 8, str. 31. 
- W sprawie decentl'alizac.vi zarzqdów 
g-alicyjskich kolf'i ż£'laznych, refl'rat wydziału 
Koła polityczneg'o we Lwowie. Lwów, nakl. 
Koła, druk. Gazety narod., 1883, 8 mała, 
str. 21. 
- Sprawozdanie .... posła, z podróży od- 
b
.tt'j kosztem funduszu !-rajowego w celu 
stud
'ów nad przemysłem wyrobu zabawek 
dla dzieci. Lwów, druk. I Związkowa, 1882, 
8, str. 27. 
- Sprawy wł08c1ańskie w Sejmie. Uwagi 
i wnioski .... posla g-rnin wiejskich okr
gu 
wyborczeg-o Lwów- Winniki-Szczt'rzec. Lwów, 
nakl. autom, druk. ] Związkowa, 1887, 8, 
str. 46 i 1 nI. 
- O s'osunkach mater
'aln.\'ch dzienni- 
karstwa polskiego. Pam. zjazdu literatów 
i dzlennikarz
' polskich, I. Lwów, druk. 
Dziennika Poili" 1894, 8, str. 5. 
- Wnioski w sprawie pod
wlgnięcia rze- 
miosł w Galicvi w imieniu z8rzadu stowa- 
rzyszenia SpÓjnia w ankiecie dla spraw 
przemysiu l'ękodzit'lniczego przedlożone. 
Lwów, l czerwca, 1881, 8, str. 4. 
- Do wyborców kuryi IV. okręgu wy- 
borczeg'o Lwów-Gródek-Jaworów, słów par
 
od b
,It'go ich posła do Rad)' pailstw8. 
Lwów, druk. I Związkowa, 8 mala, str. 19. 
- O wyborze posłów do wiedeilskiej Rady 
państwa. W,\'daw. ludowe, IV 6. Lwów, nakl. 
Komitetu, druk, A. Wajdowiczowej, 1885, 
16, str. 18, hal. 12. 
- Wnioski pana ...., artykuly umieszczo- 
ne w czasopi8mie Izraelita, org"anie sto'wa- 
rzyszenia Schomer Izrael, l'OCZ. 1881 Lwów, 
nakl. stow. Schomf'r Izrael, dl'Uk. Ch. Roha- 
tyna, 1882, 8, str. 34. 
- Ob. Morelowski Jul. (O zatrudnianiu 
wit:
niów). 
MERUNOWICZ Teofil i TERENKOCZY Wład,sł. 
1874-1894, DwadzieBcia lat Zwiazku i Sto- 
warz,Yszeń zarobkowych i gospodarczych 
w Galicyi. Lwc)w, nakł. Związku Stowarzy. 
szeil, druk. I Zwiazkowa, 1894, 4, str. 8, 88 
i 1 tabl. druk. . 
MtRV J. Wojna w Nizarnie, powieść w l 


tomie, przekł. z 'rancus. Z. S. Wieczory po- 
wie8c., dod. do Biesiall\' liter., t. 26. War- 
szawa, nakło Biesiady liter" druk. E. Skiw- 
skiego, 1884, 8 mała, str. 255 
MERZBACH Henl'Jk. GłOIl 
ulacza. (La voix 
d'un exlle). Neapol, 1861, 12, str. 22, fr. 1. 
- Z jesieni. 1882, 16, frs. 2'50. 
- Joachim Lelewel w Bl'Uxeli. Odb. 
z Dziennika poznań. Poznań, druk. Dzien- 
nika poznań., 1889, 8, str. 49, z ryciną rys. 
Al. Lessera. 
- Prace numizmatyczne Joachima Lele- 
wela w Belgii, dopiskami uzupełnił Antoni 
Rvszard. Odb. z Wladom08ci numizm.-archeo- 
log. Kraków, druk, W. L. Anczyca i Sp., 
1889, 8 mała, str 15, 
- Listy z Belgii Agrykoli I Paterkula. 
1882, 16, 'r. 1. 
- Pamiątka plęćdziesiątt'j czwartej ro- 
cznicy powstania lilltopadowego obchodzonej 
w Dl'Ukselll. BruxclI(,8, Instltut national de 
geographle (1884), 12, k. 2. 
- Trzy ma'kl. (Le trois m6res, 
me). 
B, w, m. i r., 12, tn. 2. 
- Deux soeun. 1877, 8, fr. 1. 
- Z wiosny. Edyc)'a 2ga, z muz)'ką. 1866, 
16, fn. 8'75. 
- Z wiosny i z jesieni_ Wyd. 2. Lipsk, E. 
Ł. Kałprowicz, 1883, 32. s'r. 3 nI., 235, 173 
i 2 nI., mr. 
. 
MERZBACHER EUI. Ob. Bart
'nowski WI. 
M..erltz (l\liędzyrzecz). Ob. AlIihn H.; Da- 
nysz An'.; Kade Carl; Marg Rud.; Zachert 
(Chronik 1883). 
M..I.,len. Ob. Wispek P. (Badania 1883). 
MESLICZ Kajetan. Głos powtórny WW. Mi- 
chała i Anny Alexandrowiczów małżonków 
b. s
dziów granicznych pO\\ iatu WiI£'ńskie- 
go, dziedziców maiętności WiJ'szuby w spra- 
wie graniczllCY z W. Kajetanem Radziszew- 
skim odlltawnym porucznikiem woysk ros- 
syjskich, dziedzicpm Antowila, oraz z dal- 
szemi osobami dekretem remissyinym 1825 
roku dnia 20 Febr\laryi zapadłym, do jedno- 
czasowey spl'awy połączone mi. ł'lapisany 
przez .... adwokata. Wilno, dl'Uk. Manesa 
i Zymela, 1837, fol., k. tyt., 1 k. ni, str. 52. 
Mesoderma. Ob. Nusbaum H. 
MESSNER F. dr. Jak strzt'dz sie chorób za. 
ra
liwych: dyfterya, tyfus, szkarlutyna, su- 
choty płucne, odra, cholera, zimnica, ospa 
i t. p., tłóm. dr. J. St. Leczenie domowt', X. 
Warszawa, nakl. !Ił. Orgclbranda, druk. S. 
Orgelbmnda synów, 1888, 8 mala, str. 64 
i II, kop. 60. 
MesstischblAlter des preuss. Staates, k preus. 
Landesłlufnahme lł;86. Berlin, Eisenschmidt, 
1887 -1897, fol. wielkie kolor., 1: 25'000, po 
mr. 1. 
MeSJada noWL Ob. H'Kahan Izaak ben. 


,
>>>
MESSY ANISCI - METZIG 


IM 


. 


MessyaniAci, Ob. Croegaert J. E.; ZdzIe- 
chowski M. (1888). 
Messyasz:. Ob. Wallace Lew (Ben-Hm'). 
MESTENHAUSER Karol. Szkoła tańcłl w Bch 
częsclach, cz. I: O kształceniu zewm,trznych 
form ciała, Początkowe zasady tańca, O przy- 
jętych zw,\'czaj:ich towarzyskich, Korowody 
przy zawieraniu mAłżeństwa. Warszawa, 
nakl. autora, Gebethner i Wolff, druk. St. 
Nit'mlpry, lb84, 8 mała, str. 165, 1 nI. i 7, 
kop. 80. 
- Toż, cz. II: Tańce kołowe I 'Igurowe. 
Tamże, 1888, 8 mała, str. 219 i 7, rb. 1. 
- Toż, cz. II. Wyd. 2. Tamże, 1896, 8 
mała, str. 243, z nutami, rb. 1. 
- Toż, cz. Ul: Mazur i jt'go zasady, oraz 
125 figur mazurowych. Wyd. Bcie powię- 
kszone. 'l'amże, 1887, 8 mała, Itr. 240 i IV, 
z rycinami w tekscie, rb. 1. 
_ Toż. Wyd. 4. Tamże, 1894, 8, str. 250, 
z 4 ryc., rb. 1'50. 
MESTER Jakub dr. Ustawa o reprezeutac).i 
państwa, ord,\'nacya wyborcza dla Rldy 
państwa I spis okręgów w)'borcz,\'ch '" Gali- 
cvi I Krakowskipm w ich obet'nem brzmie- 
niu. Reforma wyborcza hr. Badeniego, Usta- 
Wa o prawie zgromadzania się. Kraków, 
nakl. L. Zwolińskip
o, G. Gebethnt'r I Sp., 
druk. Narodowa, lb9ti, 8 mała, sta'. b4, kor. 1. 
Mestre. Ob. BuszczyńlIki Ste'. (Mo,,'a). 
Metafizyka Ob. Kant Im. (Prnłpgompna); 
Lutosławski W. (wspólczpsna); Wartenberg 
M. (Probll'm des WirkenII). 
Metageometrya. Ob. Mansion P. 
Metanal. Ob. Wehr W. (1895). 
Metanitroparaacettoluidyna. Ob. Bankiewlcz 
Zygm. 
METELlCKI Michał Korowaj. Poezye. Peters- 
burg, Br. Rymowicz, Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp, druk. W. L. Anczyca i Sp, 1893, 
16, str. 201, z wizerunkiem autora, kor. 2. 
- Ob. Lermontow (Szatan). 
Meteor. Pismo humorystyczne. Wydawca 
J. Osiecki. Wiedeń, 1879. nr. 1-16, fol,. 
kor. 5. 
- Ob. Buszczyński B.; Ernst M.; Reclus 
El. (Zjawiska 18(5). 
Meteorologia. Ob. Choroszewski Wlnc. (Wy. 
nlki); CZf'rny Fr. (Prog-noza); Instrukcya dla 
stacyj; Jędrzt'jewicz Jan; Kowalczyk Jan; 
Lorenz-Liburnau; Mohn H.; Piotrowski Fel.; 
Stanecki Tom. (StacYł\ lb83); Swierz Lt'op. 
(z Tatr 18941; Szulc Kaz. (Spostrzeż. 1894), 
Wierzbicki Dan. (ludowa 1882, stacye 1889, 
z dziPjów 1893). 
METHNER Jullus dr. Dle ersten 25 Jahre 
d
s Gymnasiumll zu Gnesen, Bt'itrAge zu 
eIner Gellchichte dpI' Ansta/t. XXV Jahres- 


....'N..... r. m. 


bericht dplI Gymn. zu Gnesen. Posen, 1888, 
4, str. 37. 
M6thode mnemonique polonaise perff'ctlon- 
nee II. Paris. Notices sur lps litteratt'url 
franl,\3is łes płus cel
brl'8 de XV, XVI, XVII 
siec/es. Paris, lb39, 8, litr. 
6, tab, I. 
Metllylmercaptan. Ob. Nenckt L. prof. 
MĘTLEWICZ J. K. Chorae)'usz I KUr:Jcyusz, 
czyli Udanit', krotofila ze 8plewlmmi w 1 
akcie, oryginalnie wierszem napitlana przez 
J. K. Mę... B. m. I r. dr. (Waa'llzawa, 1835), 
8, str. od 41-76. 
W zblone Dzlecl" zabl,kane. 
MĘTlEWICl J. K. ks. Gwiazdka Boża, ksia- 
żt'czka do nabożpństwa dla mah'ch dziatek. 
W,'d. nowe. War8zawa, nakł.' Gt'bethncra 
i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, l8b7, 16, str. 144, opr. w płótno ang. 
brzegi marmur., kop. 60; opr. w plótno ang. 
brzegi złoc., kop. bO; opr. w IIkórk
 brzegi 
zloc" rb. 1. 
- Tot;. Wyd. nowe. Tamże, 1890. 32, str. 
146, kop. 30. 
METl1ŃSKI Am. Ob. StudzińlIki C. (1897). 
Metoda ulepszona nauki pisania kaligrafl- 
cznt'go i rysunków w 6 oddziałach. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, cena oddzialu po 
kop. 7 1 /». 
- Toż, w jęzku. rosyjskim w 5 oddział, 
- Toż, w j
z,\'ku niemieckim, w 3 oddział. 
_ praktyczna j
zyka francuskiego. Wyd. 
2gle poprawione i powił.kszol1e. Warszawa, 
nakl. O. Ct'ntnprszwera, druk. J. Goldmana, 
l8M4, 16, str. 80. 
- Ob Taine H. (1890). 
Metody św. apostoł. Ob. EngpstrOm W.; Sa- 
walliewski Z. (Hymn 1885); Zyżń i podwigi 
(1885). 
Porów: Oyryll Metody. 
Metodyka Ob. Baranowski M. (geografii, 
hlstoryi, nauk przyrod.); Boberski i Falkle- 
wicz; Chmielowski P. (historyi literatury). 
Metryki. Ob, Bartoszewski Witołd (kościel- 
ne); Krzyżanowski St. (uniwers)t.); Pawiń- 
ski A. (
ródła dziej. XI). 
Metryka litewska. Ob, Prochaska Ant. dr. 
(Mateł'yały archiw. 1890); Ptaszycki (Biblio- 
teka 1884). 
- łacińska i grecka. Ob. Sas M. (1889). 
- poetycka. Ob. Mleczko St. (1901). 
Metryczne miary. Ob. Guenter M. 
METTERNICH. W CZt'8Ć Metternichowi, wier- 
sze ulotne. Lwów, 189ł. 
METTIG Konst. Zur Geschlchte der Riga- 
schpn Gt'wt'rbe im 13 und 14 Jahl"hundt'rte. 
Riga, Kymmel, 1883, 8, str. VI i 101, mr. 3. 
METliG J. dr. Dt'nkschrift fiber daR Gross- 
herzogthum Posell und die PolI'l1 im consti. 
20
>>>
154 


METZJG - MEYNERT 


tutione/lt'u Prt'usst'n enthaltend die Motive 
fur die Petition ...., llataillons-Arztes a. D. 
uud Ritters dt'8 rothen Adler-Ordens IV CI. 
Bt'rlin, b. r., 4, str. 23. 
- Die \Vahre Losung dt'ł" pl.t'ussi8chen 
Vl'rfassung.8wirren. D.'m Hohen Hause der 
Abg'eordneteu empfohlen von .... Hamburg', 
HofCmanu Ulul Campe, 1863, 8, str. 132. 
- Nach8chrift zu dem oHeneu Briefe an den 
Ht'rrn Abg'eordneten Nerreter zu Frankfurt 
am Main. Li8sa, Gedl'Uckt b£'i Ernst Gun. 
ther, (1848), 8, str. 24. 
- Rede des Abgeorduett'u .... fUr die 
FreiJassung- der Abgeordnetl'n v. Nit'golew- 
sld, dr. Sznmann, v, Sulerz)'chi und Łubi£'o- 
ski, gehalten am 16 Januar 1864. Berlin, 
(1864), 8, str. 8. 
- OfCene8 Sendschreiben 8n die VersaUl- 
ruluug' de8 deutschen NationaI-Verein8 zu 
'Heidelb('rg. PosfOn, Gedruckt bei Louis Merz- 
bach, 1
61, 8, str. 8. 
- Orfene8 Sendschreiben an Se. Majestllt 
den Kouig WiJhdm 1. anll188lich d"8 50-jah- 
l'igen Bestl'hens der Wieuer Congre8s-Be- 
schlu8se. Trachtet zuerst na ch dem R£'i- 
che Gottes uud seiner Gerechtigkeit, so wini 
Euch a/les anderc von 8elbst zufallt'n. Ev. 
Matth. VI, 33. Berlin, 1865, 8, str. 7, 
MEUS Rajmund. Ob. CZOlsopislllo Towarz. 
technicznego. 
Mexico. Ob. Gostkowski bal'. 
Mexikanischer Offizier. Ob. Czajkowski vou. 
Mexyk. Ob. Bohdanowicz A.; ł.otoc Lud. 
MEYER B. aus Thann. Sephel' SccheI Tob, 
G1'lImmatik der hebrllischen Sprache uach 
der Kal'isruhel' Handschrift ZUlU ertlten Mail' 
hcrausg('g-cb('ll und mit Einleitun
' uud An- 
ml'rkung'£'n vel'sehen, Inauguraldis8. (Univ. 
Strassburgt Krakau, Druck von J. Fi8cher, 
1894, 8, sk 2 nI., 32 i 56. 
MEYER Christian dr. Friedrich d,'r Gr08se 
und dt'r Netzeditltrikt. Posl'n, Selbstverlag-, 
W. Ko£'bu£'r in Bre81au, 1883, 8, str. 101, 
mr. 1'50. 
- Geschichte des Landt'8 P081'n. Posen, 
Verlag vou J. Jolowicz, 1881, 8, str. 1 nI. 
i 483, mr. 12. 
- Toż, Erg.llnzung ZU!' Geschichte der 
europ. St
lt('n. Gotha, Fr. A. Perthes, 1891, 
8, Stl'. X, l nI. i 371, mr. 6. 
- Die P08t'nł'r Historische Zeitschrift und 
mt'ine Geschichte dt'r Provinz POSI'U, £'ine 
Abwehr. Gotha, Druck VOn F. W. Perthes. 
1892, 8 tltr. 20. . 
- Zeitschrift f. Gesch. d. Pl'. Posen (1882). 
MEYER F. dr. Pielęgnuj S" e dziecko: Pie- 
lęgnowanie dziecka w początkach jeg'o ży- 
cia. Rady i wskazówki. Łórlż, nakł. i druk. 
Alf!", ZOIu-i'I1, 1899, 8 mail'!, 6tr. 38, kop. 30. 


MEYER Ferd. Daniel Chodowiecld, der 
Peintre-Graveur, im Lichte st'iIlt'r uud un- 
st'rer Zf'it darg-este/lt, Berliu, Miickt'nbergl'!", 
1888, 8, str. VI i 116, z 18 ilu8tr. i portre- 
tem art)' sty, mI'. 6, 
MEYER Lotaryu9z. Zasady chemii teoret
- 
CZUl'j, przt'łożył Br. Znatowicz. Dod. do 
Wszech8wiata. Warszawa, druk. Tow. akc. 
'1rt
'styczno-wydaw., 1899, 8, str. 241 i VI, 
z tablicą. 
MEYER Maurycy dr. Główne kierunki naj- 
nowszej ekonomii politycznej na podstawie 
historycznej i kr,vt
 cznie przed8tawione, 
pnwloż,vli Ft'liks Jezioraoski i Józef Piase- 
cki. Wal'Bzawa, nakł. T. Paprockit'go i Rp., 
druk. E. Sldwskiego, 1889, 8 mała, str. 269, 
rb, 1.20. 
MEYER W. Fr. O stanie obecnym teoryi 
nil-zmipuników, przełożył za upoważnieniem 
autora S. Dicktltein. Odb. z VII t. Prac ma- 
tl'm.-fizycz. 'Var8zawa, 1896, 4, str. 54. 
- Toż, przełożył S. Dickstein. Wanzawa, 
red. Prac matem.-fizyez., Gcbethner i Wolff, 
druk, J. Sikor8kiego, 1899, 8 wit:ksza, str. 
II. 2, 185 i 2 ni, rb. 1'20. 
MEVER Wiktor prof. Zadania i wyniki badan 
stl'l'eochemicznych, odczyt, przełożył Bron. 
Znatowicz. Bibl. przyl'Odnicza Wszechliwiata, 
Warszawa, druk. J. Filipowicza, 1890, 8. 
str. 58, kop. 50. 
- Ob. Treadwell F. P. (Tablict' 1892). 
MEYER M. Wilhelm. W pań8twie gwiazd, 
astl'Onomia w pogadankach popularn,\"ch, 
z niem. tłóm. Feliks Wermiński. "\Varszawa, 
nakło T. Paprockiego i Sp., druk. E, Skiw- 
skiego, 1889, 8 mała, str. 319 i 1 nI., z drze- 
worytami w tekscie i kartą litogr. nil'ba, 
rb. 1'50. 
MEYERBEER Giacomo. Hugenoci. Ob. Ca- 
stelli & Scribe. 
MEYET Leopold. Liści(', fragmenty i szkice. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., dl'uk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1895, 16, str. 228 i l nI., 
kol'. 3'20 
- Do nieznajomej, nowele, z rękopisu 
zualeziont'go przepisał ...., tom I. Wydaw. 
E. Orze8zkowej i Sp. Wilno, druk. M. Rom- 
ma, 'Varszawa, Gebethner i Wolff, 1882, 8, 
8tr. 4 nI. i 203, rb. 1'20. 
- Kilka słów o szkołach zawodowych 
w Zakopanem. Warszawa, Gebethner i \\'oUf, 
uruk. J. Jeżyilskiego, 1891, 8 większa, 8tr. 
38, z r)'tlunkami C. B. Jankowskiego, kop. 60. 
- Ob. J;\nuszewskic T. i H.; Slowacki J. 
(Listy 1899). 
MEYNERT E. dr. Głupota mody, odczyt, 
tlum. z lIiemiec, War8zawa, nakł. T. Papro- 
cIdego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1892, 8, 
sk 41, kop. 30. 
MEYNERT T. prof. ParalY8is ulliversalis
>>>
MEYSZTOWICZ - MIARKOWSK I 


155  


prog-rf'SSiV3, og-łupienie paralh
'czne, zanik 
mózgu postępując.\', przf'lożył A. Rosental. 
Odczyty klinicznt', nr. 29. 'Varszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1891, 8, str. 47, kop. 30. 
MEYSZTOWICZ Waleryan. Ob. Życbliń!!kl 
T
od. (Zlota księga R. 17) 
MEZIRIC W. Ob. N
czas Jan. 
Mężatka. Ok. Litaut'rowa T.; Sawicka J. 
Stella dr. (Rady 1890, 1899); Wt'itzenblut L. 
11.1', (i matka 1885). 
Mężowie nasi i mężulkowie w domu i za 
domem, obscrwował i do druku podał Ten 
trzeci. Warszawa, druk. Lepperta i Sp., 
(1896), 16, str. 96, z rycinami w tekscie, 
kop. 25. 
- sławni polscy, 20 portretów wraz z kró- 
tkimi życiorysami. Poznań, nakl. i litogr. 
T. Szulca, 1887, 4, 20 portretów, opr. mr. 
3'50. 
MĘŻYK J. dr. Rzadki przypadek hernio.la- 
parotomii wraz z enterorafią. Odb. z Prze- 
g-Iądu lek ar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1886, 8, litr. 4. 
MUlCZYŃSKI Jan. Lament matki korony 
polskiej z śmierci Przesławnego pana, pana 
Stefana pierwszt'g'o, króla polskiego, w ro- 
ku niniejszym 1586 zmarłego, przez .... wPło- 
cku dnia 23 grudnia l'. 1586 uczyniony (wier- 
szem). B. m. i r, (KrakÓw, '587), 4, kart. 
ni. 6. 
Autogralowane w Krak01.le r. 1881. 
MIAKOTIN W. A. Mickiewicz, jego żizń i Ii- 
tieratu1'l1aja diejatidnost', bijograficzeskij 
oezerk. Petersbm'g, 1891, 8, str. 93, z portr. 
- Kriestianskij wopros w Polszie W epo- 
chu jt'ja razdielow. Petersburg, 1889. 8, str. 
230 i lL 
(MIANOWSKI J.) Do nabycia we wszystkich 
księgamiach dzieła, wydane z zapomogi 
Kasy dla osób pracujących nR polu nauko- 
wem im. dra Józ. l\1ianowskiego, lub ofia- 
rowane na rzecz Kasy. Wartlzawa, 1898, 8, 
str. 8. 
Spili ogarnia przeszło 100 dzieł. 
- Ob. H., W. i N. J.; Januszewskie T. i 
H,; Lista członków; Ustawa (1881). 
Miara. Ob. Burattini T. 
Miareczkowa analiza. Ob. Niemczycki St 
MIARKA Karol. Błogosławieństwo matki, 
dramat z życia współczeslleg-o w 3 aktach, 
Mosiek spekulant, komedyjka w 2 aktach. 
Mikołów, nokI. Wydawnictwa dzieł ludo. 
wych K. Miarki, 1897, 16, str. 48, fen. 30. 
- Dzwonek św. Jadwigi. obrazek z życia 
współczesnego w 8 aktach. Tamte, 1896, 16, 
str. 50, fen. 30, opr. fen. 40. 
- Toż. Toledo Ohio, A. A. Pal'yski, lR99 
(?), cnt. 30. 
. - Górka Klemensowa, powieśc odnosząca 
su: do !/,laprowadzenia chrześcijaństwa w Szla... 


sku, oparta na podaniu ludu 
'órnot!zląskip- 
g-o. Mikołów, na kI. i dł'Uk. Wydawn. dzit'ł 
ludowych K. :\1iarkl, 1895, 16, str. 115 i l 
ni., fen. 50, opr. fen. 60. 
Takte z da
 IS9\. 
- Toż. Toledo Ohio, A. A. Paryski, 1892 
cent. BO. 
- Husyci na Górnym Szląsku, powieść 
o zamordowaniu ks. Walentego, założeniu 
kościoła w Jankowicach I obleŻt'niu Żorów 
w r. 1433, napisał pod/ug- krońik I ustneg-o 
podania ludu .... Mikolów, nakl. i druk. 
Wydawn. dzieł ludowych K Miarki, 1800, 
16, str. 90 i l ni., fen, 40, karton fen. 50. 
- Kul turnik , obrazek z życia ludu szlą- 
ski
go w 2 aktach. Tamże, i895, 16, str. 38, 
fen. 30, opr. fen. 40. 
- Odpuść nam. Powieść historyczna z cza- 
sów wojny francusko-niemieckiej. Tamżt', 
16, str, 146, 'en. 50. 
- Petronela, pustelnica z góry św. Anny, 
opowiadanie historyczne, Tamże, 1897, 16, 
stl.. 228, fen. 80, opr. mr. 1. 
- Sądy Boże, powieść z życia p;órników 
górno-szląsklch. Tamże, 1895, 16, str. 95, 
fen. 50, opr. fen. 60. 
- Szwedzi w Lędzinach, powieść górno- 
szląska z czasów BO-letniej wojny. Tamże, 
1896, 16, str. 159 i l nI., fen. 50, opr. 'en. 60. 
- 
/óbek. Uczciwość nagrodzona. Dwie 
powialltki. Tamże, 16, str. 78, fen. 40. 
- Ob. Zdrowaś l\farya (Czasop.). 
Miar, metryczne. Ob Guenter Mich. pl'of. 
(1891) 
- i liczb,. Ob. Zul1ński Józ. (Rachunek 
1877), 
- I wagi dziesiętne. Ob. Villicus Fr. (18751. 
MIASKOWSKI August dr. Das Eł'brecht und 
die Grundeigenthumsvertheilung im deut- 
schl'n Rciche, eln socialwilosenschaftli
her 
Beitr:lg zur Kritik ulld Reform des deut- 
schen Erbrechts von .... o. Pl'Ofessor an d. 
Uni
, Breslau. I Abtheilung-; Die Verthei- 
lun g des landwirthschaftlich benutzten 
Grundeigenthums und das gemeine Erb. 
recht, Leipzig, Duncker &; Humblot, 1882, 
8, str. 1 ni., 311 i l ni. 
- Toż. 11 Abth
lJung-: Das Famllienfidei- 
commiss, das land wlrthschaftliche Erbgut 
und das Anerbenrecht. Schriften des Vereins 
fUr Socialpolitik, XXV. Leipzig, Duncker &; 
Humblot, 1884, 8, str. VI i 476, mr. 10. 
MIASKOWSKI J6zef biskup. Ob. Ma1czewsld 
Franc. (1804). 
MIASKOWSKI Kasper Melchior Leliwita. Ob. 
Dziama L. (1895); Wif'rzbicki Józ. Leon (
y. 
wot 1893). 
MIASKOWSKl Kazimierz, lic. Bf'itrll.ge zur 
Krakauer Theologengeschichte des XV Jahr. 
hundcrts. Aus Breslauer Handschriften. Odb,
>>>
IM 


MIASKOWSKI - MICHALIKOWSKI 


z Jahl'buch fUr Philosophit' und sppkulative 
Theologit'. Paderborn, Dmck von F. Scho- 
ningh, Kraków, G. Gebethnf'r i Sp., 1899, 
8, str. 23, fen, 50. 
- Erasmiana. Beltr1l.ge zur Korrespondenz 
des Erasmus von Rotterdam mit Polen. I. 
Abdr. aus d. Jahrb. fUr Philosophie und 
spekul. Theologie XIV-XV J1Ihrg. Tamże, 
19UO, 8, 2 k., str. 31, mr, 1, 
- Toż. II. Dit' Korrt'spondt'nz des Eras- 
mus v. Rottl'rdam mit Pol en. Beitrllgt' uno 
Untersuchungl'n. Tamże, 1901, 8, str. 88, 
mr. l-50. 
- Toż. Die Korresponot'nz Erasnms von 
Rottf'rdam mit Poll'n. Bl'itrllg-e und Untcr- 
suchungl'n (pośw. Almae Matri Jag-l'lIonicHe 
MCD-MCM). Tamże, 1901, 8, str. 31 + 88, 
mr. 3'50. 
Miast polskich historya. Ob. Maciejowski 
W. A. 
- polskich prawo. Ob. Dargun L. 
Miasteczka, Ob, Jeż M. (RatujmJ), 
MIAZGA Fr. Ob. Sprawozd. szkoły real. 
wStanisłowowie (1888). 
Miąższość drzewa. Ob. Strzelecki H, (1889). 
Poró\\. Kubiczne tabele. 
MICARA Czesław. O opodatkowaniu gospo- 
darstwa wit'jskiego z uwzglE:dnienit'm sto- 
sunków Wiclkil'g'o Ksh:stwa Poznańskieg-o. 
Poznaii, druk. N. Kamiellskiego i Sp., 1875, 
8, 1 tJt., str. 43. 
MICEWICZ Grzegorz ks. Niedrukowany do- 
tąd pamiętnik ...., z przedmową i objaśnie- 
niami ks. dt.. WI. Chotkowskh'g'o. Z m
zeń- 
skich dzi..jów Unii. Odb. z KurYt'ra poznań- 
skiego. Poznmi. nakł. druk. KurYI'ra pozn., 
Kral,ów, G. Gebethner i Sp., 18!;8, 8 mala, 
Stl'. 
O, hal. 60. 
MICEWSKI Aleksander. Ob. Kalinka W. 
(Pl'zt'mówienie). 
MICHAEL Rich. Cenoman und Turon in df'r 
Gegelld von Cud owa in Schlesien, Inaug u- 
raldiss. Breslau, G. HOJer & Comp., 1892, 
8, str. 28 i 3 nI. 
MICHAEL Wolfgang dr. Eng.lands Stl'llung 
zur el"8ten Theilung Polens, Habilitationll' 
scł.rift, dl'r philosoph. Facultll.t dl'r Albl'rt. 
Ludwigs-UniwrsiUU zu Freiburg in Breis. 
#raut'ingereicht. Ilamburg&L..ipzig-, L. Voss, 
1890, 8, str. IV i 91, mI'. 2, 
MICHAELIS-HENNING Teofil. Bf'z celu, po- 
wil.śc. Warszawa, dmie P. Laskauera i W. 
Babickiego, 1
96, 8 mała, str. 154, kop. 75. 
- Zoch na. Rapsod z życill N1Idbużanów. 
'Varszawa, 1898, kop. 30. 
MICHAELIS Sophus. Aebeloe, tlómaczyla 
z duilskicgo Józefa K. Warszawa, wydaw 
i dmk. Przeg-Iądu tygod" Gebethnt'r i Wolff, 
1899, 8 mała, str. 200. kop. 50. 


MICHALCZEWSKI dr_ Rf'fernt z sledztwa dy- 
scyplinarneg-o, przl'pl"Owadzonego w marcu 
1888 r. przez ...., rnd
 Wydzialu krajowego, 
przeciwko Floryanowi Nowackit'mu, suspt'n. 
rlowant'lIIu burmistrzowi miasta Podg-ól'za 
Podg-órzt', nakl. L. Langeni, druk. J. Li- 
twińskiego w Wieliczce, 1888, 8 mała, str. 36, 
MICHALCZYK Ignacy. Kościół Najświętszej 
Maryi Pann;\ cZJli zbiór nabożł'ilstwa ko- 
ścielneg.o z dolączf'niem pieśni, zebrał, uło- 
żył i wydllł ... Warszawa, Niemiera, 1899, 
opr. w płótno, rb. 1'35. 
MICHALCZYK W. Ob. Nikodem (gwangelie). 
MICHALEK A. Katlllog; bibliografick;\' Rlo- 
vanskv za rok 1877 redal,ci A, Michalka 
a J. Klouczka, vydal Spolek czesl_o-slovan- 
skich knihkupt'ckich uczetnih v Pmze, 1'0, 
cznik I. Bibliogl'8fia czeska, polska, mało- 
ruska, serpska i hrvatska. Pmha, Greg.r i 
Dattel, 1878, 8, str. nI. 8, XII, 67, XXXI, 
88, 10, 17, 7, rb. 1'80. 
MICHALEWICZ J. Gimnllzvum w Kamit'ncu 
Podolskim, histOl'. notat.' o dzillłaln. teg-o 
zakładu nllukowt'go 1833-1883 w języku 
ross,vj. ułożyJ .... Kllmit'niec PodoI., 1883, 8, 
str. X, 180, 105 i CXXXIV i phmy gimna- 
zyum. 
MICHALEWSKI Kazimierz Korczak. Z histo- 
ryi POlvst3wania i obecnego I"Ozwoju grado. 
wych Towarzystw aSt'kuracyjnych. Odb. z IV 
I"OczuiI,a Kalf'nrlarza asekurac. - ekonomicz. 
Lwów, nakł. 'V;\'daw. Klllendarza, druk Z_ 
Golloba, 8, str. 39, hal. 80. 
- Kal('nrlarz aSf'kurac;\'jno-ekonomiczn,\' 
Uli r. H
93, rocznik II Lwów, druk. Z. Gol- 
loba, 8, Stl'. 191, z ogłosz., opr. kor. 2'40, 
Jest tu 8h'. 1.6-191 Btbllol.lralla dziel o R8ekll- 
racyJ. 
- Toż, nakład 2. Tamże, 8, str. 160, op". 
kor. 1'20. 
- Toś, na r. 1894, I"OCZ. lIl. Tamże, Ja- 
kubowski i Zadnrowicz, 8, str. 177, z og-ło- 
sZt'niami, opr, kor. 2'40. 
- Toż, na .1'. 1895, rocznik IV. Tamże, 
8, str, 228, z tabl. i ogłosz., opr. kor. 2'40. 
- Toż, łla r. 1896 i 1897, po kor. 1'20. 
MICHALEWSKI Konstanty. Obrona czci 1'0- 
d.r.innej. Tamopol, nald. autOl'a, druk. J. 
Pawłowskiego, H:S86, 8, Stl'. 33. 
MICHALlKOWSKI J. Kalendarz rekodzielnl- 
czo tl'chniczny dla przemysiu dl'z
wnego IW 
Tok zWYl'J;ajny 19tJO, wydawnictwa rok I. 
Warsz/iwa, nakl. G. Górskiego, K. Trepte, 
druk. TowlJrz. komand., 16, str. 100 i kilka 
arkuszy nI., opr. kop. 60. 
- Kalendarz rękodzielniczo-techniczy dla 
prz('m)'slu żelaznego i metalowego nn rok 
zw\"czajnv 1900, wydawnictwa rocznik II. 
Tamże, "akl. G. Górskiego i WI. !:!achnow- 
skiego, St. J. Zaleski i Sp., druk. Tow. ko-
>>>
MICHAŁOWSKIJ - MICHE.JDA 


157 


mand., 16, str. 135 i klika arkuszy ni., opr. 
kop. 80. 
MICHALOWSKIJ. Ob. Biblioteka dzitł spoi. 
ekonom. 
MICHALSKA K. Ozdoby z kwiatów. Odb. 
z Ogrodnictwa. Kmków, 'Wydaw. Towarz. 
ogl'Odnlczego. Spółka w,ydaw., dmk. Czasu, 
1901, tj wieksza, str. 40, z rysunkami w te. 
kscie, kor. '1'20. ' 
MICHALSKI A. I{rótkil' spl'a\\'ozdanil' z ba- 
dań geologiczn)-ch, dokonan
'ch latt'ID H!82 
r. w gubcrnii kielf'ckił'j. Odb. z III t. Pa- 
miętnika fizyog'r. Warszawa, druk. J. Ber- 
gera, 1883, 4. str. 9. 
MICHALSKI Kazimierz ks. Książeczka jubi- 
leuszowa na rok 1900, napisał .... peniten- 
cYał'z i kaznodzija archikatt'draln
'. PoznaiI, 
druk. i księg'. św. Wojciecha, 1900, 8 mała, 
str. 72, fen. 20. 
- Nowt'Dna do Ducha św. Tamżt', 1898, 
16, fen. 25. 
MICHALSKI Stefan. Ueber Rt'iskorpl'l' in 
Gelenken, Inaugurllldiss. Greifs"ald, Buch- 
dl'uck. C. Sell, 11:\97, 8, str. 28. 
- Ob. Heflich Al.: Wella A. D. (l/:j97), 
MICHAŁ z Rzeszowa. Jadwiga królowa poi- 
ska. Lwó\\',nakł. komitt't.l1 w.vdawn. dzit'II'k 
ludowych, drnl,. A. Wajdowiczowej, 1887,8. 
str. 66. 
Michałk6w, Ob. Przyb)"sławski WI. (189R). 
MICHAŁOWSKI Adam. Mowy...., prezesa '1'0- 
1Varzystwa polskil.go wzajemntj pomocy i 
d k 
broczynności w Konstallt,ynopolu. (Kra- 
ow-, 1893), 4, str. 41. 
- Sprawozdanie roczne ...., pr
zydenta 
:ł:'0warzystwa polskiego wzajemntj pomocy 
ł 
obroczynności w Konstantynopolu. Kra- 
kow, nakl. Tow., druk. A. Koziailskiego, 
1886, fol., str. IV. 
MICHAŁOWSKI Emil. Sprawozdanie z XV 

alllego zebrania Tow. pedag-og. w r. 1881 
I l&!2 przez .... delegata oddziału. Tamo- 
pol, nakło wydawcy, druk. J. Pawłowskiego, 
1
2, 8, str, 21 i l nI. 
W MICHAŁOWSKI Feliks. Mowa m,lsza i lud. 
1 arszawa, druk. J. Berg-prl\, 18tjl, 8, str. 
80 i 2 nI., l'b. 1'20. 
MICHAŁOWSKI Feliks dr. Quarante ans de 
fr:;ttique mMicale, 1836(76. Paris, Al. Coccoz 
.,dlteur, 1886, 8, str. 295. 
- EBsai d'pthnologie pr
historique. Odb. 
Z 8 Bulletln polonaiB. Parls, impr. Reiff, ltj93, 
, str. 24. 
E :- Etude sur lc dictionnalre basque. Saint- 
tlenll
, impr. Th60lier et Cie, 1883, 8, 
str. 48. 
. MI
HAŁOWSKI H. Ob. GausBeron B. H. (
e- 
nIĆ sIQI; Plauchut E. (Chiny). 
MICHAŁOWSKI Jak6b, Beitrag zur Anatomie 


-- 


und Entwickf'lungllgesf'hichtt' von Papaver 
somnifl'rum L., J. Theil, Inauguraldiss. 
Grlltz (Pr, Posen), L. StreiBaDds Buchdr., 
1881, 8, str. 1 nI., 52 i l nI. . 
MICHAUD E. prof. Innoceut XI, Jf'an Sobie- 
ski f't lt's Tures, la Ipvep du si
g'e d.. Vipn- 
ne. Louis XIV f't hmoct'nt XI. PariiI, 1883, tj. 
MICHAUD (Miron). POl'zye. Warszawa, 1'. 
Paprocki i Sp., dru\{. E. Ski wsk iego, 1884, 
8 mala, str. IV i 160, kOI?' 60. 
MICHAUX N. O wyobraźni, studyum psy- 
chologiczne, przeło:iJł z francuskieO'o Ant. 
Lang.e. Bibl. lIajct'l. utworów. W:rszawa, 
lIakl. i druk. S. Lpwcntala, 1896, 8, Stl'. 128 
I H, kop. 75. 
MICHEJDA Franciszek. Polscy t'wangelicy. 
Odb. z Prz.vjaciela ludu. Ciel!zyn, nakł. Re- 
dukcyi PI'zyjaciela ludu w Nawsiu, druk. 
Kutzf'ra i Sp., 1900, 8, str. 46. 
- Mowa pogrzebowa, powiedziana nad 
grobl'm Bp. Romana Goebla, c. k. notaryu- 
sza i obyw. m. Krakowa prz
z.... prob. 
I'wangf'lickit'go w Nawsiu. Kmków, nakl. K. 
Goebla, druk. W. Korueckiego, 18/:j6, tj, Stl'. 
7 i 1 nI. 
- PiBruiennictwo i wydawnictwa ludowe' 
na Śląsku austr., refl'rat umipszczony w Pa. 
miętniku Zjazdu literatów i dzipnnikarzv 
polskich, t. I. l{cfc.I'aty i wnioski. Ustęp 
17. Lwów, druk. DZIennika Polskil'go, l
94, 
8, str. 13. 
- Przt'mówit'nie na wieczorku l\lickiewi- 
cza w czytelni ludowej w Cieszynie dnia 6 
g'rudnia 1891. Ci('sz.
 n, nakl. .P. Mamry 
druk. Kutzcra i Sp., 8, str. 4. ' 
- O wyborach duszpasterzy, napisal.... 
pastor nawiejski. Odb. z Przyjaciela ludu. 
Cieszyn, druk. KutzCl'a i Sp., 1894, 
, str. 
3
, hal. 20. 
- Ewangelicki zbór nawiejski a, c. w pierw- 
szem stuleciu swPg'o istnienia. Cieszyn, nakł. 
presbiterstwa zboroweg-o, druk. Kutzera i 
Sp., 189], 8, str. 28 i l nI., opr, hal. 20. 
- Ob. Otto L. (Rozmyślania); Przyjacit'I 
ludu (1892). 
, MICHEJDA Jan dr. O szkoły polskie na 
Sląsku. Mowa pasł".... Odb. z Nowej Re- 
formy. Kraków, nakło Nowej Rt"ormy, dmk. 
Związkowa, 1895, fol., 1 karta. 
- Ob. Bój poslów (ltj99). 
MICHEJDA Jerzy. Nasz cesarz, 184tj-1898, 
obrazek jubileuszowy. Cieszyn, nakło E. 
Feitzing-era, druk. Kutzera i Sp., 1898, 8, 
str. 17 i 1 nI., z portretami cesarza i cesa- 
rzowej, hal. 30. 
N.. końell: Hymn na &Olemi" roc.nlcę panowania 
NaJiRŚnleJszego eesarsa Franelsaka Józela l. przes 
B.B. . 
- Toż. Pismo jubileuszowe dla młodzie. 
iy, wydane przez Towarzystwo nauczycieli
>>>
158 


MICHEJDA - MICKIEWICZ 


wit'jskich powiatu Cieszyńskiego, ltj!Jt!. 8, 
c;tr. 32. 
MICHEJDA Karol. O pijaiIstwie, odczyt. Cjł\- 
sz,\'n, nakło E. Ft'itzillgpra, druk. K. Pro- 
chllsld, 1889, 8 mała, I3tr, 29, hal. 20. 
- O t\mif'rci dra Marcina Lutra, odczyt 
mian,\" na wał nem zgromadzt'niu ewang'pli- 
ckip
:o Towarzystwa oświaty ludowf'j dnia 
13 lutf'go r. 1891, przpz .... pastora w By- 
stl'Z,\'C,\'. Cit'szyn, nakło Towarz. ew/mg., E. 
Fe,ilzing't'r, druk. Kutzera I Sp., 8 main, str. 
:n, hal. 24. 
- Ob. Karzeł; Rllschkf' W. 
MICHEJDA Władysław. Przł'mówlenle akndt'- 
mil.a ...., w,\'głoszont' imienit'1p Stow, akade- 
mil.ów polski('h .Znicz- na Sląsku w dniu 
17 kwietnia ]899 r. nad g-robt'm śp. Franci- 
szka Górniaka, czlonka honorowego tf'g'Oż 
Stow., b. prpzesa Czytdlli ludowej i Tow. 
Domu Narodowt'g-o w Cit'szynie itd., w Me- 
rani!'. Cipszyn, nakło Stowarz., druk. A. Ko- 
zi8i\l;kh'
'o w Krakowie, 1899, 8, str. 4. 
MICHEL L. P. S. J. Vie de Saint Stanislas 
Kostka, novif'e de III Compngnie de Jesus, 
d'apr
s It's proc
s de canollisation, les meil- 
If'urs blog-raphes et des documf'nts inldits. 
Lilii', im prim. et libr, [)t'Bc1es, dl' Brouv('r 
et Ci c, (1900), 8 większa, str. 304, z r,\"dn. 
i l tabl. g-ent'a I. 
MICHEL Marc & Eug. LABICHE. Dwaj nie 
śmiali, komf'dya w ] a)cif'. Tt'atr amat, 21. 
',\Tar
zawa, nakl. Gebet.hm'rll i Wolffa, dru).. 
St. Niemiery, (1892), fi mała, str. 53, kop. 30. 
- Raptus, kOl\1('dYII w 1 akcie z frllncus. 
Teatr amat., 27. Tamże, 1893, 8 mała, str. 
62, kop. 30. 
MICHELET J. Miłość, przl'kłarl z francus, 
Bibl. powieści i romIInsów. Warszawa, nakl. 
T. Paproł'kit'g-o i Sp., druk. E Ski\\'skil'g'o, 
ltj91, 8 ma/a, str. XVI, 398 i II, rb. 1'50. 
(MICHELET). Acht Abhalldlung'pn, Henn 
Prof. Dr. Michpiet zum 90tt'n GebUl.tstag 
dargereicht von den Mitg-Jit'dprn dt'r phi/oso- 
phisdwn Gf'sl'lIsl'haft. Leipzig, Pfl'ffer, 1893, 
mI'. 2'40. 
Zawiera: LaMson Reall8ffinM uud Idealismus In der 
Kun't; Schrelhen des Graren Cie8zkowskl au Prol. 
:\Iich
let; RII
el, Die JllU8ikwl8scn8chart ulld dic He- 
g-el8chc Phil080phiej Kirchncr, UelJer das huchste 
Gut; l'a8zkow8ki \\'. dr., \\'Ie steht e8 mit der I'hi- 
lo,ol,hle?; Jłlluze, Heg
1 und Raad
r; Ulrlch, Wag 
hei8Mt d
lIkeu? Zell
.., De legis .lplld ł'aulnm ap08to- 
11110 lIoUon
; A8cherson, Zur BihlloRraphic der 
Schrirtell Jllichelet'e. 
(MICHNIEWICZ J. G.). Proszczalnyj Objt'd 1. 
G. Michniewiczu w ""arszawip. \\'al'szawa, 
1871, 12, str. 20. 
Druk w malej liczbie e".emplarz), 
MICHNIEWICZ Jan ks. Pokój scrca i środki 
do znalpzi!'nia go i utl'walenia, napisał , . 
naucz.\'ciel relig'ii w gimnaz,\'um lIIal',\'am- 
polsklf'm. War8zawa. M. Orgelbrand, dmk. 


Fr. Czerwiitskieg'o, ltj93, 8 większa, str. 552, 
rb. 1'80. 
MICHNIEWICZ Mieczysław. Rozporządzenie 
cesarskie z dnia 26 
mdnia ltj97, L. 305 
Dz. p. p., zawierająct' zmiany w pnppisach 
o należ,\.tościach sądowych i stemplach z po- 
worlu zaprowadzenia nowf'j procedury ey- 
wilnf'j, or:lz rozporządzf'nif' ministrów skar- 
bu i sprnwiedliwości z dn. 28 grudnia 1897, 
L. 306 Dz. p. p., wydam' celem wprowadze- 
nia powyższl'g'o rozporządzenia cf'sarskiego, 
prz('/ożył i objaśnil'niami opatrzył .... emer. 
c. k. radca sadu krajowt'g"o i adwokat kra- 
jowy. Rzf'szow, na kI. I druk. J. A. PpllIra 
(H, CZI'rny), 1898, tj mała, str. 51, hal. 40. 
- Ob. Heine H, (Księga pieśni), 
MICHNIK Wład. I. Ob. Wl'St M. (1887). 
MICHOW Heinr. dr. Das Bekanntwerden 
Russlands in VOI'- Herb('rsteinisdlcr Zeit, 
ein Kampf zwiseh('n AutoriUl.t und WRhr- 
heit, Vortrag gehalten auf dt'm V df'utschen 
Gt'o;!:rnphent;J
?:t' zu Hambmg. Bt'rlin, Diet- 
rich Reimer, ltj85, 8, str. 14. 
M/CHTA Maciej, Mowa wygłoszona (wi('\'- 
8zt'm dnia 12 września 1883 1'. na ft'stvnie 
ludowym, urządzonym z powodn obchodu 
dwóchsl'tlctni('j rocznic,' wslawienia sie OJ.p- 
ża polskiego pod Wh'dnif'm. Kolomyja, 'ksi
- 
garnia M. l\tkht\', druk. Zadembskit'go i 
HolIl'ndl'8, 1883, 16, str. 8 i l ni., hal. 12. 
MICIŃSKI J6zef (Kielcf'). 1. Ojciec do cón'k, 
po przl'bytl.j ci
żkif'j chol"obie; 2. Ojcil'C do 
córki; 3. Modlitwa, drobne wierszy)d. Nakl. 
autora, druk. A. S/omskieg-o i Sp. w Krako- 
wie, 1I895), 16, str. 1ł. 
MICIŃSKI Tadeusz. Nauczycif'lk8, nowela, 
odznac7on8 na konkursie Iitemckim Czasu. 
Kraków, Spólka w."d:nv., druk. CZ/lSU, 1890, 
8 ma/II, str. 87, kor. 1. 
- Rt'sur\"t'cturi, wl('rBz pOBwieeony Sło- 
wackipmu. Odb. z Czasu. Tamie, G. Gebeth- 
nf'r i Sp., 2 kwiptnh\ 1899, 8 mIlla, Btr. 6, 
hal. 40. 
MICKIEWICZ Adam. W albom S. B., W al- 
bom ... Wil'stnik Jewrop.v pptprsburski z fe- 
wl'8la r. 18tj2, 8, str. 606-607. . 
Przeklad N. Berga. 
- Artykuły polit,\cznc. 'VJdaw, młodzie- 
ży im. Ad. Mickif'wicza, t. J. Kraków, S. A. 
Krzyżanowsli, druk. Związkowa, 1893, 8, 
str, XXXVIII, 126 i 1 nI., kor. 2'60. 
Po przedmowie podpIsall.v: BoI. Llmano\\'ski. 
- Alpuchara, łmłlarla, pieripwod G. E. 
Zipng'ipra. Odb. z 
mnała mil1isl.if'rstwa na- 
I"Odnag'o proswieszczl'nija. Pf'tPrBbUl"g', tipogr. 
'V. Bałaszewa i Komp., 1895, 8, str. 3. 
- Bajki. WIII'szawa, nakl. T. H. Nasie. 
rowskieg'o, druk S. Sikorsldego, 1890, 8 
mała, str. 3], kop. 10. 
- Toż, Tamże, druk. F. Csernil.ka, 1893, 
32, str. 2 nI. i 36, kop. 5.
>>>
_ . 


MICKIEWICZ 


159 


- Toż. 'Varszawa, nakł. S. Bukowił'.ckie- 
Ił:o, druk. WI. Szulca, 1898, 32, str. 19 i l 
nI., kop. 2. 
_ Bajki i powiastki. Tamże, druk. Cen- 
tralna, lti97, 32, str. 18, kop. 5. 
- Ballady i ł'omanse. Bibl. kieszonkowa. 
Lwów, nakl. Gubr.ynowicza i Schmidta, 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1882, 
16, str. 98 i 2 ni., bal. 60. 
_ Ballady i romanse, sonety miloime, so- 
nety krymskit" i pomniejsz., popz)"e. Lwów, 
!lakI. H. Altenberga, druk. W. L. Anczyca 
l Sp., 1891, 8, str: 253, z iIIustr. E. M. An- 
driollC'go, C. Jankowskit'go, S. I\:aczol"a-Ba- 
tOwskie:r o , Juliusza Kos8aka, J. MakJ.rt'wi- 
c7.a, M. 
1łodnickiej, T. Popicia i P. Stachie- 
wicza, opr. kor. 7, ozdobnie opr. kor. 9. 
- Balady i romanst', sonet.\'. Bibl. powsz.' 
2Ul. Zloczów, nakło i dl'uk. W. ZUkcl"kandla, 
1898, 16, str. 144, z wizerunkiem poety, 
hal. 24. 
_ Ballady: Świtezianka, Rybka, Kurha- 
nek Marvli. 'Varszawa, nakl. T. H. Nasie- 
rowskiego, druk. Centralna, 1897, 16, str. 
16, kop. 5. 
_ Ballady: To lubic. Pani Twal"dowska. 
Trzech budry8ów. Czat)., Warszawa, ilakl. 
T. H. Nasierowskiego, 1898, 16, str. 30, 
kop. 5. 
- Balady i romanse. 'Varszawa, nakl. S. 
Bukowieckiego, druk. WI. Szulca, 1898, 16, 
str. 85 i 1 nI., kop. 7, 
_ Balladen und Romanzen. Aus dem 
Polnischcn metl'isch ubertragen von Dr. Al- 
bert Weiss. Univel"sal. Bibliothek. Leipzig, 
Vulag von Philip Rcclam jun., b. r., 8, str. 
96, fen. 20. 
_ BaiMy, ptelo
iI Jan Nc
as. Praha, J. 
L. Kober, 1883, 16, str. 78, hal. 40. 
- BA8n
, ptelo
ila El. KI'asnohorska: Pan 
Tadeali 
ili posledni zAjezd na Litv
. I'raha, 
Grllgr & Dattel, 1882, 8 mała, str. 382, opr. 
kor. 3'80. 
. _ Bl'ito-striżeno, skazka iz .... D. Mina- 
Jew. Wsiemirnaja iIIustracija, Petersburg, 
1882. 4. str. 158, 
_ Chefs-d'oeuvr.,s polltique!l d' Adam Mi- 
c.kiewicz, tl"aduits pal" lui-meme C't par ses 
hlB et suivis du Livre de la nation polo- 

ai8e et des pelerins polonais avec une no- 
tlC
 sur la vie dt' I'auteur pIU Latiislas l\li- 
Ckłewicz. Pari8, G. Charpantier, Miteur, 1882, 

, str. 391, frs, 3'50. 
- Doloj s oczej moich. (Precz z moich 
oczu), Nikołaja Sieruionowa. Wieczera !lic- 
miejnyjP, PetersbUl'g, 1881, 8, nI'. 7, str. 
2-3. 

 Dziady. Bibl. Mrówki, 230-231. Lwów, 

sl.ęgarniR Polska, druk. J. Czaińskiego w 
Grodku, (1885), 16, str. 311 i I nI., hal. 80. 


- Dziady, cz. III. Prolog. Kraków, nakl. 
Fr. Rysz. Wernera, li tog 1". 1\1. Salba, druk. 
Czasu, 1890, 8, k. 2, z portr. poety, hal. 50. 
Odbito na pamił.tkę sprowadzenia zwlok Ad. r.1I- 
ckle" leza. 
_ Dziady, cz. I, II i IV. Lwów, nakI. H. 
AlLenberg'I, druk. Czasu w Kl"aJ..owip, (1896), 
4 król., str. 115, z i1ustracyami Cz. B. Jan- 
kowskieg-o, opr. kor. 30. Z rycinami na chiń- 
skim papierze, kor. 36; Wydanit' na bry- 
stolu, w oprawie skórzanej kor. GO. 
- Dziady. Warszawa, nakl, Bukowieckie- 
go, druk. W. Dunina, 1898, 16, str. 106, 
kop. 10. 
_ Dziady, cz. I, II i IV. Bibl. powsz" 
233. Złoczów, nakl. i druk. W. ZUkł'l'kan- 
dla, (1898), 16, str. 103, hal. 24. 
- Dziady, cz. Ul. Bibl. powsz, 235-236. 
Tamże, (1898), 16, str. 172, hal. 48. 
Tr,vzna, Dziady, ptelo
11 Jal"oslav 
Vrchlicky. Sbornik svHovll poesie, vyd. 

pska Akademie, sv. 41. Praha, J. Otto, (1896), 
8 mała. str. 366 i 2 ni. 
_ Dzieła, I-IV. Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt, Paryż, Księgarnia luxembul"eJ..a, 
druk. \\'. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1885, 8, str. VI, 347 i 4 ni. + 354 i l + 
328 + 332, kOl'. 9'20, opr. kol'. 12. 
T. I. Pisma z lat uniwersyteckich' Balady I ro- 
mallse; Sonety; Sonety krymskiej \\-Ier.ze rótne; 
Przeklady z Innych j\:zyków; Bajki wla811e I naśla- 
dowane. Wydanie uporz,dkowane przez prol. dr.. 
Ant. Maleckiego. 
T. II. Oratyn..; Konrad Wallenrod; Dziady. 
T. 111. Pan Tadeusz. 
T. IV. Glallr; Fragmenty dramatów; Lee confede- 
re" de BAr; Jacqlle8 Jaslnskl; Konleder..cI barscy; 
Jak, Jasli.skl; Ks,,
gi narodll pol8klego I pielgrzym- 
stwa po18kiego; Artykuly literackie; Dopelnlenla_ 
_ Toż. Wydał dr. Henryk Biegeleisen. 
tom I-IV. Lwów, nakł. Księgarni polskit'j, 
drul,. Pili era i Sp., 1893, 8 mala, litr. IV i 
323 + 828 + 277 + 359, z 4 portretami i 4 
podobiznami, opr. kor. 12. 
_ Toż, Wyd. zupełne w 4 tomach. Stani. 
sławów, W. Doboszyński, druk. St. Chowań- 
ca, (1894), 16, str. 383 i 1 ni. + 303 i 4 ni. 
+ 299, 4 nI. + 330 i l nI., opr. w 2 tom., 
kor. 4. 
_ Toż, t. I-IV. Lwów, Gubrvnowicz i 
Schmidt, druk. W, L, Anczvca i Sp. w Kra- 
kowie, 1898, 8 mala, str. VI, 356 i 5 nI, 
z popiersiem autora + 377 I l nI. + 32
 + 
394 i 1 nI., kor. 10.40. 
Pierwsze wydanie kompletne krytyczne, uMkute- 
czuioue przez dra Br. GulJrynowlcza. 
_ Toż. \V,'danie Towarzvstwa literackit'- 
g'o im. Adania Mickiewicza
 Tom I. Wiersz.. 
najwcze6niejsze, Ballady i romaus!'. Innft 
wiersze. 'Wiersze przypisywanI' Mickle....i- 
czowi. Wydał Józl'f Trptiak. Lwów, nakł. 
Towarzystwa. dł'Uk. E. Winiarza, 1896, 8, 
str. 304 i 3 ni., z portretem i 2 podobizna. 
mi autografu, kUl". 6.
>>>
160 


MICKIEWICZ 


Tom II. Wiersze pisane w Petersburg-u I tablicami: l portret Mickiewicza na począ- 
i Odessie, 1824-1855. Sonety erotyczll(' I tku i 6 illustracyj A. Zaleskieg'o. 
krymskie. Wiersze pisane w M08kwie i Pe- _ GraŻvna I Konrad Wallenrod. Bibl. 
tersburg-u. Wiersze pisane po w
'jeżdzi(' Mrówki, 228. Lwów, Ksie2'arnia Polska , 1885, 
z Rosyi. Urywki. Wiersze przypisywane 1\11- w 
ckif\wiczowi. Wydał Wi/h. Bruchualski. Tam- 16, str. 151, hal. 40. 
Y.t', 1900, 8, str. 5!:10 i 6 nI. z portretf'm i 8 - Grażyna, Konrad Wallenrod, dwa poe- 
podobizn. autog.rafu, kor. 12. mat)., z 12 ilIustmc,\'tłmi Jul. Kossaka. Lwów, 
-- Tom III. Graż.vna, w)'dał Wi/h. Bru- nald. H. Altenberga, Kraków, druk. W. L. 
chnalski. Konrad Wa, IIf'DI'od wvdał Wł. Anczyca i Sp. w luakowie, 1890, 8, str. 65 
Nehrlng-. Giaur, wydał PiOtl' ChDllt'lowski i 88. opr. kor, 12, 
Tamże, 1893, 8, str. 284 i l nI., z portr. i 3 - W izgnanii iz ..... D. Minajew. Dleło 
pod ob. autogr., kor. 6. pelt'rsburskie, nr. 5 r. 1882, 8, str. 57-59. 
T. IV. Dziady, I
06, kor. 8. - Konfederaci barscy i Jakub Jaslnski. 
- Farys, Grażyna. Blbliot. kieszonkowa. Bibl. Mrówki, 250-251. Lwów, Księgamia 
Lwów, nakl. Gubrynowicza i Schmidta, Polska, druk. J. Czaińskiego w (h'ódku, 
druk. W. L, Anczvca i Sp. w Krakowie, (1886), 16, str. 145, hal. 60. 
1882, 16, str. 68, hal. 60, - Konrad Wallenrod, powieść hi"torJczna 
- Farys i Pożegnanie Child Harolda z By- z dziejów litt'wskich i pruskich. W.rd. 4 Bi- 
rona. Warszawa, nakl. Bukowieckiego, druk. bliotekn ludowa polska. Paryż, Księg-arnia 
Wf. Szulca, 1898, 16, str. 12, kop. 2, Luxemburska, druk. Zabiehy, (1881), 16 ma. 
ła, str, 60, centim, 25. 
- Farls, Kassida, wolnyj pieriewod N. M. 
Słuckag'o. Izd. 2, Zytomir, tipogr. E. Lwa, - Toż. Bibl. kieszonkowa. Lwów, nakl. 
1895 8 8 Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. An. 
. ,str. 1 , kop. 50. czyca i Sp. w Krakowie, 1881, 16 mała, str. 
- Giaur, ułamki powieści tureckiej z lor- hal. 50. 
da Byrona, wydał Piotr Chmielowski. Odb. _ Toż. Bibl. Mrówki, 264. L\\ów, nakl. 
z lU t. Dziel. Lwów, D:.ld. Towal'zyst. Im. Księgarni Polskiej, druk. Narodowa w Kra- 
;\1ickiewiczll, druk. E, Wini31'za, 1893, 8, kowie, b. w. r., 16, sb'. 100, hal. 20, 
litr, 84, Ż. P , J K Ż 
- To oznan, nakł. . . up311skiego, 
- Grażyna, według autografu znajduja- druk. Kuryera pozn., 1887, lG, str. VII i 
ceg-o si
 w posiadaniu Konstantego hr. I V i 80, lO!!, fen. 50. 
Przezdzleckleg-o, wydał W. A. Bmchnalski. 
Odb, z III tomu Pamiętnika Towarzystwa - Toż, powieść historyczna. Wydaw. im. 
im. i\lickh'wlcza. Lwów, Gubrrno\Vicz i StlISZYca, I, 6. Lwów, nakl. Tow. im. Sta- 
Schmidt, druk. E. Winiarza, 1889; 8, sb'. 47 szyca, druk. W. A. Szyjkowskieg'o, 1889, 16, 
I 1 nI., hal. 80, str. 88, z portretem poety, hal. 40. 
- Gl'aż.vna, powieść litewska. Bibl. po- - Toż, powieść historyczna z dziejów Ii- 
wszech., 156. Zł oczów, nakl. I druk. W. Zu- tewsklch i pruskich, Bibl. powsz.. 1. Zło- 
kerkandla, (18!!5), 16, str. 60, hal. 24. czów, nakl. i druk. O. Zukerkandla i syna, 
Seyfarth i Czajkowski we Lwowif', 1890, 16, 
- Grażyna, powieść litewska. Warszawa, str. fi8, hal. 24. 
nak'. Bukowieckiego, druk. W. Szulca, 1898, 
16, str, 40, kop. 4. - Toż, W.' dał Wład. Nehring. Odb. z Ul 
- Grażyna. Lwów, nakl. H. Altenberga, tomu Dzil,ł ;\licl"iewicza. Lwów, nakl. 1'0- 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, warzystwa im. Mickiewicza, druk. E. Wio 
1890, 8, str. 65 z 5 llIustracvami Jul. Kossa- niarza, 1893, 8, str. 106, z podoBizną auto- 
ka, opr. kor. 6'40.' grafu. 
- Gratina, litowskaja powiest'. Dietllkoje - Toż, powieść historyczna. Warszawa, 
cztienije nr. 10 z r. 1881. Petersburg, 8, str. Bukowiecki, 1898, 82, str. 66, kop. 6, 
53 -G7. - Toż, opera w 4 aktach, podług poematu 
Streszczenie proz". ...., libretto Zygm. Sarneckiego i Wład. No- 
- Grażyna (Die schone Fiirstin). Ein Ii- skowsklego, muzyka Wład. Źl'll'ilskiego. 
tauisehl's Epos vom polnlschen Wt'issage- Lwów, druk. Ludowa, 1885, 16, str. 58. 
Dichter ..... tlbersetzt Von Joh. Kuk, ProfessOl' - Toż, partytura, deutsche Uebersl'tzung 
an df'r St. Josaphat polnischen Hochschułe von Dr. Ałexander 'Vinklewsld, Kraków, 
In ;\1iIwaukee, Wis. Entered, lIceording to pisał W. 
1ichiski, litOgl". M. 8alba, (1
6), 
act of Congl'ess in the year 1894, by Joh. 4 królewsl,a, sh'. 833. 
Kuk, Milwaul_ee, Wis., In the office ol the Edycya ... 100 egzemplarzach. 
Llbrllrian of Cong-rt'ss, at Washing-ton, D. - Toż, układ fOl'teplanowy z teklItem 
C. Milwaukee, Wis., Dru
k des .Seebote., (po polsku i po niemiecku), Kraków, S. A. 
b. r. (U:S94), 8, 11tl'. 32, l karLa t.yt, nI. z 6 h.rzy
nowski, .\Julikaliendl'uckerd von J.
>>>
- 


MICKIEWICZ 


161 


Ebl'rle ł\t Comp. in Wien, (1889), 4 
ska, str. 244, kor. 15. 
- Konrad Wallenrod, istoricz('skajll po- 
wj('st' iz lito wsk ich i pmsskich predallij. 
Pel'l'wpł s polslu'g"o (stichami) A. Szpigockij. 
MoskwlI, 183t, 8, z 2 rycinami (sztychow. 
IJr.l:f'z Je. Skotnikowa), rb. I. 
_ Konrad Wallenrod, pfplo
iI Jos. V. 
SIAdt'k. Praha, J. Otto. 1891, 8 mała, str. 91, 
kor. 1'20. 
_ Conrad Vallt'nrod, an historlcal pOf'm 
by Adam Mitski{IVitch, speh in polish Mi- 
ckif'wicz, tral1slatRd from tbł\ polish by :\11- 
chaeł H. Dzil'wicki. London. 'fh. Richardson 
and son, 1883, 8 mała, str. XXXI I i 128. 
Na 8tr. XVII-XXXII: Literary and historlcal 
Mketrh ol tl.e poem, by dr. Helc1kowaki. 
_ Konrad Wallenrod, an historic,'11 poem, 
trunslatRd from the polisb into english vt'rse 
by miss l\Iaudc Asburst Biggs. London, 'fru- 
bner and Co., 1882, 8 mała, str. 99, szyling. 
21j!J. 
_ Konrad Wallenrod, po
ml' polon:łis, 
traduit en vers rranC(ais par Vt'ncf'słas Ga- 
sztowtt. Paris, libr, C. LlIvy, iprim. Chaix, 
181:19. 18, str. XIV i 104. 
_ Kort'spond('n('ya, t. l-H. Wyd. 2. Pa- 
ryż, Księg. luxl'mburska, Kraków, G, Ge- 
bethnm' i Sp,. 1871, Uj73, 8 mala, str. 363+ 
292, kor. 7'80. 
,_ Korcspomłcncya, t. I-III. Wyd. 4. 
Blbl. polsl{a, t. 26-28. Paryż, Księl!:. luxem- 
burska, Lwow, Gubrynowicz i Schmidt. lH!:IO, 
8, str. IX i 315, 206 i XCII, 311, kor. 1080. 
_ Korespondencya, t. IV. W)'d. 4. Tam- 
że, druk. wdowy Zabież.\"ny, 1885, 8, str. 
408, kor. 6. 
_ Księgi narodu polskit'go i pielgrzym- 
stwa polskieg'o. Bib/. Mrówki, tom 234. 
Lwów, 188.', 16, str. 79, hal. 20. 
- I. I\si£'gi narodu polskipgo i pielgrzym. 
stwa polsk'il'go 1!:132, II. Przt'gląd wojska 
Wydaw. Im. Staszyca. L\\ów, nakł. Towarzy 
stwa im. Staszyca, druk. W. A. Szyjkowo 
skiego, 1890, 16, str. 109, z portrett'm poety, 
hal. 60. 
_ Księg-i narodu polskiego i pidg-rzym- 
stwa polskit'go. Bibl. powsz., 225. Zloczów, 
lIakl. i dmk. W. Zukt'rkandla, (1897), 16, 
str. 75, hal. 24. 
_ Due It'ggt'nde: Zywilla e Karylla. Ri- 
duzione dal połacco di Ad... M.... di Adriano 
Colocci. Roma, 1879, 12, str. 29. 
_ Le livrl' de la nation połonaise pt des 
1)
lerlns polonais, traduit en hllbreu par Je 
dr. Molst' Ascarl'lli, avec une preface d'Ar- 
mand Levy. Paris, libr. du Luxembur
, 
181:12, 32, str. XXXI I 82. 
_ Do matki Polki, z przedmową Budzl- 
slllwa Jednowol
kif'go. Wyd. pamiątkowe na 


krółew- I dzien uroczysteg-o złożenia zwłok wiekopo- 
mIlPj pamięci wit'szcza w Imtf'drze na Wa- 
welu 4 lipca 1890 r. Kraków, nakło wydaw- 
cy, G. Gf'bethner i Sp., druk. J. Fiszera, 
1890, 8 mała, str. 8, hal. 20. 
_ Mazzolino di pol'sie dl'll' immortalf' 
vatc polacco (Adamo l\fickit'wicz) di Arturo 
\Vol,}'nski, Firenze, 1879, 8, &tr, II. 
_ POl'tische 1\It'isterwt'rkt', iibt'r&etzt von 
Gottbilf Kohn. Sanok. Sl'łbstvprlag' dps 
Ut'bl'rsetzers und mit Wahrung' Iłller Rt'ch- 
te dl'sst'lbt'11 ais Autorl'I1, Oruck von K. Poł- 
lack, l!:l80/84, 16, str. 275 i 1 nI., z portre- 
tem POl'ty. 
Elnleltun!t; Das LelJen dee Dichlerd: Halladen und 
Romallzen; Gratyna; Konrad \\PnJl£'nrorl; Faria; \."cr- 
mlMchte Oedlchle; Nachwort; Drllrkfehlerverzelch- 
uiS8. 
_ Złote myśli. Ob. Cybulska Szczęsna. 
_ Złote myśli Adama Mickif'wicza po- 
przedzone populllrnit' napisanym iycior)'sem 
-poPty. Wyd 2. Kraków, nakl. K. Bartoszl\- 
wicza, druk. A. Kozianski('go, 1890, 8, 
str. 72, 
Życlory8 napi8al Czeohn. PIeniątek. 
_ Zlott' m) śli Ad1lma Mit-kiewicza zt'bl'ał 
Józef Nog-aj. Lwó\, nlkl. 'l'owarz. nauczy- 
cieli szkół wyższych, 1198. H, str. 95, hal. 50. 
_ Zlote myśli z dzit'1 Adama Mickil'- 
wicza, młod
lf'ż.'" polskiej na pamif!tk
 
setnt'j rocznicy urOllzin wieszcza. Lwów, 
druk. im. Ossolińsldch, (189H), !:I, str. nI. 2, 
z portrett'm poety. 
_ Ad Napolt'onl'm III, r"psan'm Aug'u- 
iltum, odt' in BOnlł'I'SUlulum captum, prze- 
Idad polski Mikol:\ja Epstl'inll, tloczono 50 
t'g-zemplal'zy jako manusKrypt. Lwów, nakl. 
WI. Bclzy i Fr. Konarskiego, druk. E. Wi- 
niarza, 1887, 8, str. n!. 4. 
_ Oda k junosti, pieriewod L. Plłlmina. 
Russkaja mysI w nrze 1 z r. 1!:188, Moskwa, 
4, str. 160-162. 
_ Dl's orig-int's slavt's. Paris, libr. du Lu- 
xt'mbourg, imp. Noblet, 18!:12, 18, str. 57. 
_ Pan Tadt'usz czyli ostatni zajazd na 
Litwie, historya szlachf'cka z lHll i 1812 
r., w dwun:\stu księgllch wierszt'm, z iIIustra- 
cyumi E. !\I. Andriollt'go. Lwów, nakł. F. 
H. Hichtera (H. Altllnb('rg-), dmk. F. A. 
Brockhausa w Lipsku, 1882, 4 królewska, 
iltr. 294 i l nI.. ryciny w tekscic i 24 wiel- 
kich iIIustracyl, opr. kor. 56. 
_ Toż. Tamżł\, 1889, 8, str. 323, z portr. 
pocty i 24 iIIustr. rysullkuE. M. Andriollego, 
opr. kor. 14'80. 
_ Toż. W)'d. jubileuszowe. Tamże, druk. 
Słowa I'olskit'g-o, 1898, 1:1, str. 321 i 3 nI., 
z portl'l'tf'm :\utora i 24 iIIustrllc) aml E. M. 
Andriollego, opr, kor. 7 i kor. 9. 
_ Pan Tadl'u8z. Wyd. 2..Warsz3wa. nakl. 
Gebt'tbncra i Wolffa, Kraków, druk, Wł. L. 
21 


".00"'''' f. III
>>>
162 


MICKIEWIC7, 


Anczyca i Sp, 1882, 8 mała, str. 350 i 1 nI., 
kop. 60, opr. rb. 1. 
- Toż. Wyd. nowI'. TamŻe, 1886, "8 mala, 
stl'. 363 i l nI., kor. 1. 
- Toż. Wvd. nowe. Tamże, 1888, 8, str. 
373, kop. 60,' opr, rb. 1. 
- Toż, czyli ostatni zajazd na Litwie. 
Bibl. Ml'ówld, 232, 233. Lwów, lłjłj5, 16, str, 
403 i 1 nI., hal. 40. 
- Toż. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
Paryż, druk. luxemburska, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, IHl:i6, 8, str. 328, 
kor. 1-(;0. 
- Toż. \Y
'd, nowC' miniatul'owt' z pOl'trf" 
tpm autora. Kl'8ków, nald. Gł'bethnera i Sp., 
dl'Uk. W. L. Ancz
'
1 i Sp., 1886, 32, str. 448 
i l nI. Opr. kOl'. 5'20. 
- Toż. \V\"d. nowt'. Tamże, Gebethnel' i 
Wolff w Wa'l'szawit', 1898, 32, str. 44łj, I'b. 
1, ozd. Opl'. 1'1,. l'łjO. 
- Toż, PrzC'druh wydania paryskieg'o z r. 
1834. Kraków, nakl. W. Chaherskit'go, druk. 
J. Fiszl'..a, 1886, łj, str. l nI. i :?76, kol'. I. 
- Pan Tadeusz, pOf'ma, pif'rił'wod w sti. 
chach L. I. Palmina, I-HI. Russkaja m
'śl 
L r. IH81. Mosk wa, 4, knig-a I stl'. 6-31; 
knig'a III str. 1-23; kniga IX str. 1-21. 
- Pan Tadeusz, plwmat, piaralażyu z pol- 
skaho na bielaruski jaz.yk A. Jf'lski, knihll 
I. Lwou, Gubrynowicz i Schmidt, li drukar- 
ni ludowaj, lR93, 8, st!.. 41, Iwr. 1. 
- Pan Tadt'usz czyli ostatni zajazd na 
Litwie, poemat. Wydanie skrócone z obja- 
śni('niami i pOl'tretem poct)". Z upoważnie- 
nia ..odzin\" autora. \Va..szawa, Gebcthnf'r 
i Wolff oraz K. Prósz., ński, druk i li tog.... 
\Varszawskll, IH88, 8, str. 125, kop. 5. 
- Pan Tadl'usz, czyli ostatni zajazd nil 
Litwie, histor,,,a szlachecka z 1811 i 1812 r. 
w d wunastu księgach wil'rszem. Wydawn. 
Maciel'z,}' polsI,.iej, 40. Lwów, nakł. Macie. 
rzy, rh'uJ... W. L. Anczyca i Sp. w Krako- 
wit', 1888, 8 mala, stl'. X i 296, z ryciną, 
hal. 20, opr. hal. 4łj. 
PrZ)goto\\"al rlu druku W. A. Bruchnlilski. 
- Toż. Na pamiątJ..ę sprowadzenia zwlok 
Ad. Mickiewicza na \\'II\\f'1 duia 4 lipca 
1890 1', ludowi polskil'mu ofial'Uje !\Iacipl'z 
polska. Tamżt', lłj90, 8, stl'. X i 296. 
- Toż. Wyd. 3cie stt'l'eotypowe. Tiimże, 
1891, 8, str. X i 291;, z r.' ciną, hal. 20, opr. 
hal. 48. 
. - Toż. 50 tysiąc, Tamże. 1894, 8, Htr. X 
, 296, z portl't'telll poety. 
- roż, 5łj tYSil!C. (Sten'otyp). TaJn Żt. , 
IH97. 
- Toż, 70 tysiąc. Tamż(', lłj9H. 
- Toł., 90 tyail}c. Tllmż(', 1899, po hal. 20, 
w 01"'. hill. 4R 


- Toż. Warszawa, nakl. St. Hukowit'ckie- 
go, dl'Uk. WI. Szulc:J, lH93, 16, str. 281 i 1 
nI., kop 20. 
- Toż. W\"d. nowt'. Tamżt', 189łj, 16, SL... 
309, kop. 20'- 
- Toż. W
'd. na pamiątkę Sf't11f'j roczni- 
c
. urodzin Wił'szezlI, staraniem Hcdakcyi 
Pl'zegladu t.vgodniowC'g'o, (huk. P. LaskllU- 
era i W. Babicki('g.o, 1898, 4 więI,.sza, stl'. 
IV i 295, z 12 ka..tonami i 12 rysunkami 
Knzim. Alchimowicza, ..b. 1.80, opr. ..b. 3. 
-- Pmł Tad('usz. Ob. BibIiott'Czka rUa dzit'- 
ci,30. 
- Tlmdet' Soplitza, Pan Tadl'u;;z, ou la 
Lithunnit' ('n lHl2, pOt-m(', t":Jduit I'n V('I'S 
fl'lluc;ais par V. Gasztowtt. Odb. z Bul/C'tin 
polonais. Pnris, impl'. Rf'iff. IH99, R, st... 2:,6. 
- Gospodill Tadija iIi po!;It'dnji porob u 
Litwi, p1.t'veo, uvod i bibljl'iike napisao dr. 
T. Mnrt'tić. Zagr('b, nald. 
Iatice hrvatsk(', 
IH93, 8 mała, stl". XXXIV i 316. 
- Pan Tadeas cili posledni zajezd na Li- 
tVt- prt'lo
ila E. Krasnohorsl.a. V Prazt', 
18łj2, łj, str. 382. 
- Toż. Vyd. 2. PrahM, dl'. E. G1.t'g'l', 1892, 
8 mala, str. 382, 1.01'. 4. 
- Hen Thatld!lus orlt'l' ([1'1' If'tztp Eim'itt 
in Litthaul'n, ('int' AdeI8!!:f'schichtC' aus r!('1I 
Jalm'n 11'511 und 1łH2, in Ve"sł'n und in 
zwolf Blichem, aus r!('m Polnischen metrisch 
iibertmg.en von Dr. .'\Ibl'rt Wt'iss. Ll'ipzig., 
Wilh. Friedrich, 1882, 8, str. I nI. i 2RI, 
1111'. 4. 
- Toż, iibł'rsetzt von Sit'gfrit.d Lipin..... 
Poetischf' \Vel'kC', von A. 
Iickit'wicz, Band 
I. Ll'ipzig', Verlag und Druck von Brf'itkopf 
und Ha..tel, 1882, 8, str. XVI i 313, mr. .,. 
- ;\[aste1' 'Thaddeus' Ol' the last fOl'a\, in 
Lithuania. An histori
1 epic pOf'm in tw
.lv(' 
books. T1'anslatt'd from the original b." 

Iaudf' Ashurst Biggs (Translatm' of Konl'1111 
WallC'llrorl). With a prf'fac(' b., \\T. R. :\Ior- 
fili, M. A. and IIlItf'S by th(' translator and 
Erlmond S. Nagiinowski, vol. I-II. London, 
l'riibner et Co 18R5, H, str. XXIV, 316 + 
2 k. nI., str. 26H. 
- l'adeo Soplic;a o l'I ultimo proc('so t:1\ 
Lituania, narmciim histÓI'ica, prinwra tra 
duccion C'spaiiofa, por Leon 
Iedina. :\Iadl'id, 
Iibl'l'riM de M. :\Iurillo, l 1'!87 , imp..euta .Ie 
Jose de Rojas, 1885, 8, litr. 323 i 3 nI. 
Przeklad prozą, rlrnkowany w 300 el{zempl. 
- Pit'rit'wod\' N, P. Sif'nlionowM. P6tt:r
- 
burg-, 1885, 8, 8tr. XVI i 1t;4. 
- Pisma. No\\., ,V\'danie w .j tonmeh. 
Lipsk, F. A. Brockhau8, Warszawa, G. Cf'nt, 
nł'l'szwer, 11-597, li, str. \'111 i 2fiO+2!ł0+25G 
+3HJ t 1,)4, I'b. 4, opr. rb. 6. 
- Pisma Pot'ty('zne. Wydaw. Macierzy 
polski('j, 70. Lwów, nakl. :\Iacif'rzy, druk.
>>>
- 


MICKIEWICZ 


163 


W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1898, 8 
mnlfi, str. VII, 242 i l nI., hal. 20. 
Ballad
 I l'omanse; Grat)"n"; KOllra,1 Wallenrod: 
Wifrsze wybrane lRI1-1832 r. 
_ Początf'k I księg'i Pann Tadt'usza w pl'ze- 
"łndzie na 9 języków europejskich. Lwów, 
nakł. Wł. B..łzy, Guhrynowicz i Schmidt, 
.h-uk. E. Winiarza, 18H8, H, str, 24, kol'. 
120. 
'V
'dallle w 1100 egzcmpl:or
aeh. - Tlumaczyll: E. 
Krasllohorska. 1882; N. IJerg, IS76; K. Wolinee lR74; 
\V. D. Marrlnkiewlcz, 1869; V. (;
sztowtt; Ar. Boito, 
1871j L. JIIedllla; IR66; S. LIpiner, 18 R i; Maude As- 
IlI1rst BiggB, 1886- 
_ Poez
e. Wyd. zupelne, t. I-IV. Lwów, 
Księgarnia Polska, druk. J. Czaińskieg-o 
w Gl'ódku, 18H6, 16, stl'. 403 i l ni + 303 
i 3 nI. + 314 i 4 nI. + 311 i l nI., kol'. 
3'20. 
I. Pali Taden8z; II. Sonety. SOli et) lu)"mskie, Bal- 
lady I romalIce, TłóDlac

nla, Wler,ze rótne; III. 
Gratyna] Konrad Wallenrod, Wiersze rótne, Powiast- 
ki I bajKI; lV_Dziady. 
_ Toż, Wyd. 2gie, t. I-IV. Tlłmże, 1888, 
16, str. 403 i 1 ni' + 429 i 3 nI. + 314 i 4 
nI., + 383 i l nI., kor. 1'60. 
_ Toż. Wyd. zupełne, tom l-łV. BibL 
rodzinna. Lwów, nakł, K. ł.ukaszewicza, 
druk. Gazety narod., 1888, 16, str. 381 i 1 
nI. + 303 'i 4 nI. + 299 i 4 nI. + 352, 
kor. 2. 
_ POl'zye, w.vdane w setną rocznicę uro' 
dzin wieszcza, 1798-1898, tom I-IV. Miko- 
lów, nlłkł. i druk. wydawn. dzieł ludowych 
K. Miał'ki, (i898), 16, str. XVI, 227 I 4 nI., 
z portretem + 226 i 4 nI. + 309 i 2 nI. + 
255 i l nI., mr. 2; Opl'. mr. 3. 
_ Poezye. 'Vyd. jubileuszowe. Warsza- 
wa, nakl. M. Scholza, druk. P. Laskauerlł 
i W. Dabickiego. Wydanie fototypiczne, 
minlatul'Owe, H!98, 64, 1 tyto, str. 532 z por- 
tretem + 217, opr. rb. 2. 
- Poczye, nowe uzupełnione wydanie, 
ulożonc przez Piotra Chmlelowskit'go, tom 
I-III. Warszawa, nukł. A. Gruszeckit'go, 
dmk. br. Jf'żyńskich (J. Ungl'a), U!86, 8 
mała, str. 300, l nI. i II, z portretem poety 
+ 359 + 317, rb. 2, opr. rb. 2'60_ 
Przemowy, Ody I Pieiml: Balady i romanse; Sone- 
ty erotyczne; Sonety krym8kiej Erot) ki I elegie; Po- 
ezye rellgljno-gnomiczlle; Wiersze albumowe I Im- 
prowlzacye; Bajki I powia8tki; Dodatek. 
- Poezye, nowe uzupełnione wydanie. 
Kl'aków, nakl. i druk, W. L. Ancz)"ca i Sp., 
1886, 8 mała, str. 238 I 1 111. 
T. IV. Przedmowa' Dziady, CZf;:ŚC III; Do przy ja- 
clól Mo.k..ll: Droga do Rosyi; Przedmielicia stolicy; 
Petersbllrg; Pomllik Piotra w.; Przegllld wojsk"j 
Oleszklewlcz; Do matki Polki; Nocleg; Reduta Or- 
dona; Niech radoliciII oczy bł)"8zCQ; Do księcia Goli- 
c;rna; Majtek; Broń; Księgi narodll polskiego; Księgi 
pielgrzymstwa po18klegoj Dopelnlenla. 
Jest to dopełnienie powytszego wydania. Zawiera 
II twory niecenzuralne. 
- Poezye, nowe wydanie, z życiorysem 
autora, skreślonym przez Piotra Chmielow- 


skieg-o, tom I-IV. Warszawa i Pt'tl\rsburg-, 
Gf'bethnt'r & Wolff i Br. R)'mowicz, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1888, 8 mała, str. C 
I 240 + 340 + 363 I l 111. + 376, z portre- 
tem autora, kop. 80, opr. rb. 1'50. 
_ Toż. Wyd. jubileuszowe, t. I-IV. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. 
Orgelbrlłnda synów, 1898, 16, str. 282 + 328, 
3 nI. + 2b6, 1 nI. + 314, z portretem auto- 
1'Ił, kop. 60, opr. I'b. 1. 
Tom Ul. oddzielnie, zawierający Pana Ta- 
deusza, kop 15, wopr. kop. 30. 
- Poezye. W
-d. nowe zupełne, ułożonf', 
objaśniont' i wstępt'm opatl'zone przez Pio- 
tra Chmielowskiego, tom l-IV. Kraków, 
nakl. G. Gebethnera i Sp., druk, W. L. An- 
CZYCil i Sp., 1899, 8 mała, str. 318 + 330 + 
413 i 2 ni. + 331. kol'. 8, Opl'. kor. 12. 
_ Pójdźcie, o dziatld! Zbiorek wit'razy 
dla dzieci i młodzieży wybrała F. Morzy- 
cka. Wal'szawa, Centnerszwer, 1899, 8, str. 
40, kop. 3. 
_ Powiastki. Warszawa, nakło S. Buko- 
wieckiego, 1898, 16, str. 21, kop. 2. 
_ Powiastki. Warszawa, nakł. T, H. Na- 
sit'rowskit'g'o, dl'ul" Centralna, 1897, 16, str. 
14, kop. 5. 
_ Powrót taty. Ob. Bibliott'czka dla dzie- 
ci, 28. 
_ Rozprawa o Jakubie Boehmem po fran- 
cusku i po polsku, tłum. Piotra Chmit'low. 
skit':r o . Warszawa, nakl. Przeg-Iądu filozofi. 
cznt'g-o, dmk. J. Slkor,;ldego, 1898, 8, str. 
35, kop. 60. 
_ Soczinienija, ruskij pieriewod W. Bie- 
nit'dik towu, N. Siemionowa i drugich plslł- 
ti('lej, pbd 'riedakcijej P. N. Polewago, s bio- 
grafijej i portrietom awtora na stali, tom I: 

lielkija stichotworienija, Ballady, Soniety. 
Pett'rsburg, izdanije M. O. Wolfa, 1882, 12, 
str. 4 nI., XX, 348, 2 nI. i IV. 
_ Toż, t. 111: Pomlnkl Iz kursa alawian- 
skoj liticratury. Tamże, 1&\3, 8, str. 3 nI. 
i 396. 
_ Toż, t. I V: Pan Tadeusz, czast' l. Tam- 
że, 1882, tj, str. 409 i V. 
_ Toż, t. V: Pan Tadeusz, cZalIt' wtoraja. 
Tamże, 1883, 8, str. 2 nI., 40-2 i IV. Za 5 to. 
mów rb. 12'50. 
_ Sonety t'rotyczne. Warszawa, nakło T. 
H. Naslerowskiego, druk. Centralna, 1897, 
16, str. 15, kop. 5. 
_ Sonety krymskie. Tamże, 1897, 16, str. 
16. kop. 6. 
_ Toż. Warszawa, nakło S, Bukowieckie- 
go, druk, Wł. Szulca, 1898, str. 16, kop. 2. 
_ Sonety krymskie, muzyka Stanisława 
MoniuszkI. B. m. dr. (Lwów, nakl. lwowa. 
Towarz. śpiewackiego Lutnia, druk. Gazety
>>>
164 


MICKIEWICZ 


narod, J. Dobl'zańskiego i K. Gromana), 1867, 
8, k. ni. 4. 
- Sonety, balady i romanse. Bibl. Mr6w- 
ki, 226. Lwów, Księg'lunia Polska, druk. J. 
Czaińskiego w Gród Im, 1885, 16, str. 141 i l 
nI., hal. 20. 
- Krymskije soniety, pieriewod z polsklł- 
go L. M. Miedwiediewa. Moskwa, izdanije 
ried. Russkaja mysi, tipogr. I, N. Kusznie. 
riewa i Komp., 1
95, 8, str. 21, kop. ao. 
- Sonety krymskll, pi'elo!i1 Jaromil' Bo- 
recky. Praski Slowansky ptehled w nrze 7 
z r, 1899. 8, str. 309-318. 
- SzonNtjei lengyclból forditotta lis be- 
vezctte VlIri G)'ula. Olcsó konyvtAr, 342 
szAm. Budapest. 1895, 16, str. 72, hal. 40. 
- Toż. Olcsó kon
'vtar, szam. 916. Burla- 
pf'st, Franklin TArsulat, 1898, 16, str. 72, 
hal. 20. 
- Tłómaczenlu. Bibl. Mrówki,227. Lwów, 
nakło Ksi
ga1'l1i Polskiej, 18M. 16, str. 159, 
hal. 20. 
- Wal'caby. Ob. Kochanowski J. (Szachy). 
- Poetische Werke. Ob. Hen Thaddll.us. 
- Todtenfeit'l'. Dziady, iiberst'tzt und mit 
erkiIrender Einlcltung v(rsphen von Sieg- 
fl'ied Lipinel', Poetidche Werke von Ad. Mi- 
ckiewicz, II. Leipzig', Verlag- und Druck 
von Brcitkopf & H:1rtel, ltj87, 8, str. XXXII 
I 284, mr..,6, 
- Tosty, iz .... D. Minajew. Ogoniok iIIu- 
stl'irowanyj petenburskl, nr. 4 z r. 1882, 
8, str. 224. 
- Wiersze różne, bajki i powiastki. Bibl. 
Mrówki, 229. Lwów, nak/. Księgarni Polsk., 
1885, 16, str. 162 i 4 nI., hal. 20. 
- Wybór listów. Ułożył pro'. Józe' Kal- 
len bach. Nowa bibl. uniwer8alna. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Czasu, 1898, 8, str. 
V 1Il , 292. kor. 4. 
- Wybór poezyl, z portretem i życiory- 
sem pOl\ty. Mikołów, nakło i druk. wydawn. 
dzieł ludowych K. Miarki, 1898, 16, str. 103 
i l nI., z ryciną, fen. 20. 
- Wy bÓl' poezyi. Wydanie jubileuszowe, 
z krótkim życiorysem autora, tom I i lI. War- 
szawa' nakło i druk. L. Sz:yllera i syna, 
1898, 16, str. 190 I 2 nI. + 274, kop. 15 i 
kop. 20. 
- Wykłady o literaturze słowiańskiej, 
wygłollZone w Kolegium rrancuskiem w Pa- 
ryżu w latach 1840-1841, przekład Feliksa 
Wrotnowskiego, uzupelniouy i poprawiony 
uwagami autora. Bibliot. Słowa Polskieg'o, 
t. 1-3. Lwów, nald. i druk. Slowa Polskie- 
go, 1900, 8, str. 417 i 6 nI. + 290 i 6 nI. 
+ 120. 
- Zbiorek poezyl....dla ludu i młodzieży, 
z objaśnieniami i :!yciorysem, ułożył Br. 
BrzozowIlki. Warazawa, nakl. Arkonil. druk. 


- 


Tow. komand. Rt. Zaleski i Sp., 1898, 8 ma- 
ła, str. 76, kop. 5. 
- Zjevy dul!i, Widma, sceny I.vrickll z ba- 
sn
 . Dziad) " ptelo
il V. J. Novotny, hud- 
bu slo
il St, Moniuszko. Pl'8ha, F. 
imacek, 
1899, 8 mala, str. 31. hal. 40. 
- 
ywila.Karylla. Bibliot, Mrówki, 24. 
Lwów, nakl. Księgarni polsklt'j, UIM, stl'. 32, 
hal. 20. 
- Mickiewicz Adam, 1798-1898, książka 
pamiątkowa dla polskiego ludu pracujące- 
go. Lwów, nak/. red. Naprzodu, N. Robo- 
tnika, Prawa .IU/iu i Równości, druk. A. 
Goldmana, 1898, 8 mała, str. XVI i 46, z ry- 
ciną, hal. 20. 
- Adam Mickiewicz, jeg'o życiorys i dzia- 
łalność rewolucyjna z portretem. Toledo 
Ohio, nak/. i druk, A. A. Paryskiego, 1899, 
(?) cent. 10. 
- Mickiewicz Adam, 1798-1855. Revue 
encvclopedique, nI'. 274. Paris, libr. Larousse, 
3 Decembre 1898,.4, str. 1033-1047, z ryci- 
nami. 
- Honoratlon de la mllmoil'e d'Adam 1\11- 
ckiewicz en Italie. I. Sollt'nitll du Capitole 
plaque du marbre commemol'ativp. lI. MI- 
ckiewicz au Capitole. 1I1. Couronnement du 
buste de Mickiewicz. IV. Cl'eation et inau- 
g'uration de I'academie Adam Mickiewi('z 
A Bologne. V. Celebration du 25( unniveł'- 
saire de la mort de Mickiewicz. Paris, libr, 
du Lu:xembourg', impr. Zabieha, 1881, 8, 2 
k. t., str. 131. 
- Jł'dnodniówka .... 1798 -1898. Warsza- 
wa, nakło Tygodnika szachowego, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1898, fol., stl.. 
21, z rycinami i ogłosz., kop, 40. 
- Toż, na uroczystość odsłonięcia pomni- 
l(a Ad. Mickiewicza w Złoczowie, pod red. 
J. O. Sedzimira. Złoczów, nakl. i druk. W. 
Zukerkandla, 20 września 1899, fol., str. 4, 
z portretem Mickit'wicza, hal. 20. 
Zawiera wler8ze I artykuły: K. W. Kumanleckie- 
gO I Wł. Dęb8klego, M. G , prol. Jana 08tojczyka Sę- 
dz mira, Żm. I prof. dra J. Chrapk... 
- Katalog zbjorów Mickiewiczowskicłl 
znajdujących się w .l\Iuz('um narodowem 
w lWpperswylu. Krakow, nakl. Muzeum na- 
rodowego w Rapperswylu, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 189tj, 8, l tyt., str. V, 76, 1. 
- Katalog tymczasowy zbioru pamiątek 
po Adamie Mickiewiczu pomif'8zczon)'ch 
przy Muzeum NarodoweID w Krakowie. 
Zawiera pamiątki z CZlł8ÓW pobytu poety na LI- 
twie '7118-18114; Z czasów pobytu w RoayI18B4-18119; 
Z l)odróty za granicą I emlgracyi 18119 -1866; Portr6- 
ty rodzlllY, przyjaciół I lowarzY8zy e
lgracylj Pa- 
miątki pośmiertne; Pamiątki cacl posmlertnej MI- 
ckiewicza w kraju I zagranic,. 
- Książka zbiorowa ku uczczeniu pamię- 
ci Adama Mickiewicza, w stuletnią rocznicę 
urodzin poety. Petersburg, K. Grł\ndyszyń- 


.....ł
>>>
MICKIEWICZ 


165 


ski, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krako- 
wie, 1898, 8, str. 216, rb. 1. 
_ .Na odslouiecie pomnika Mickiewicza 
w Krakowie. wyd;do Slowo Polskie, Lwów, 
druk. Slowa 1898, 4 Iról., str. 16, z rycI- 
nami. 
_ Pamiątka podnicsi('nia relikwij Adama 
Mickiewicza z dodatldcm najpi
kniejszych 
w.yjątków z jeg-o Ksiąg narodu polski('go I 
pielgrzymstwa polskiego z 4-ma obrazI.ami, 
K. S. Kraków, nakl. Karola Suchodolskieg'o, 
druk. Związkowa, 11'\90, 8, str. 47. 
_ Pamiatka złożenia zwłok Ad. Mickie. 
wicza w katedrze na W;nvclu dnia 4 lipca 
1890 r. Kraków, nakl. 
upańskipgo i Hcu- 
manna, druk. Czasu, 1890, 16, str. 96, z r
'- 
cinami w tekscie, hal. 50. 
_ Pami
cl Ad. Micl,ipwicza na dzieli jeg'o 
imienin, kwiatek do wit'ńca na jego grobo- 
wiec w podziemiach Wawelu, improwiza- 
cye przez .Czterdzieści i cztery.. Kraków, 
nakl. Xaw. Lipickieg-o, druk. W. KOł-11f'- 
ckiego, 1898, 8, str. 7. 
_ Pami
ci Adama. Wydanie rcdakcyi 
Kraju. Petersburg, Br. R
 mowicz, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowio, 1890, 8, str. 
l nI., 218 i 2 nI.. kol'. 2. 
_ Pedagogika Mickiewiczowska, książka 
pamiątkowa, wydana przez Towarzystwo 
pedagogicznc ku uczczeniu uroczystcg-o zło- 

enia zwlok Adama Micki('wicza na Wawe- 
lu. Lwów, nakło Towarz. pedagog., druk. I 
Związkowa, 1890, 8, str. 2 nI., 86 i 1 nI. 
Mowy: E. Ren..na, k8. WI. OzartorY8klego, br. 
WI. Ko..lebrodzklego, Ad. A8nyk.. I hr. St. Tarnow- 
skiego. - Na 8tr. li-fil: Pedagogl.. Micklewlczow- 
sk.., urywki pedagogiczne, 8kreślone n.. tle utworów 
Ad. Mickiewicz.., przez Boi. Ad. Bar..nowsklego. 
_ Pomnik Mickiewicza: Protokół obrad 
Komitetu budowy pomnika Ad. Mickiewi- 
cza. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 
1886, 8 mała, str. 19. 
_ O pomnik Mickiewicza, przeszłość i 
stan obecny tej sprawy, głosy: JEx. dra J. 
Majera, Jut. Kossaka, K. Bal'toszewicza, M. 
Bałuckiego, T. Blotnickiego, prof. Zacharye. 
wicza, prof Marconiego, dra H. Jordana 
i prof. WI. ł
uszczkiewicza. Odb. z Dzien- 
nika krak. Kraków, druk. Narodowa, 1896, 
16, str. 41, hal. 40. 
_ Program uroczystości Mickiewiczow- 
skiej, która si
 odb
dzie w Lozannie w sali 
sejmowej kantonulnej dnia 24 grudnia 1898 
1'. FrybuI'g i Genewa, w grudniu 1898 r., 
4, str. nI. 3. 
_ Program uroczystości złożenia zwłok 
Ad, Mickiewicza w podziemiu kościoła ka- 
tedralnego na Wawelu w Krakowie, Kra- 
ków, druk. A. Kozłańskiego, 1890, fol., ar- 
kusz rozłotony. 
_ Mickiewicz i Pnszkin, oraz społeczeń- 
stwo poIski(' i rosyjskie, przez .... Kraków, 


nakl. Z. Czaczki, G. Gebcthn('r i Sp., druk. 
Związkowa, 1899, 8 mała, str. 39, hal. 80. 
Porów. Abc (188n; SplUlowiez WI. (1887). 
_ Mickiewicz Adam w 3O-m rocznic
 je- 
go śmicrci. Kraj petersburski: nr. 46 z 26 
listopada 1885, 4 królewska, str. 9-40, 
kop. 50. 
Klik.. 8Mw o LaJrolllzmle Mickiewicz.., przez WI. 
SpllJ!owlcza; Metr) ka urodzII, I cbrztuj Akt zeJścia; 
Zl\pro.zenle "" pogrzeb; Pamięci Adama, przez T. 
Lenarto" Iczo; Moje wspomnienia o \1., przez K. 
Brzozowskll'go; LI.t Edm. OhoJecklego; M. w lltera- 
turze ..nglelskleJ, l,rzez W. R. Morfill..; Szczególy 
IIlel,tóre o śmiprcl I exportllcyl zwlok M. w KOII- 
8t&ntynopolu, przez T. T. Jd..j, Przepowiednie Ad..- 
ma, l,rzez WI. Mickiewicza; ł'oezy.. polska po M., 
przez dra J. Trl'th.k..; M. w liter..turze Ir..ncuskieJ, 
przez L. Ll'gera; 1'0glą,d n.. wszechświat" ntwo- 
rach M., przez Ad. !tlahrIJUrga; V..iela M. I Niemcy, 
l'r:ocz dl'. A. Zlpperaj Adam M. w Ool1;,ge de France, 
przez Józ. Tokarzewicza; Lbt Ign. DomeJkl; Pan 
TadellBz, przez Jerzego BralIdesa; Adam M. w ru- 
skiej literaturze. I,rzez Iwan.. Fr,,"ko; l'oet.. I spo- 
leczeiJ8two, przez 1-'. K.; M. w IIterl\tllrze IItew8kleJ, 
przez Budrysa; 1\1. J..ko l'iearz sceniczny, n..pI8..1 
Incogllitu8; O pomniku dla wieszcza, przez J. I. Kra- 
szew8kiegoj 
I. w literaturze rosyjskiej, przez L. 
Polon.kiego; Adam M. na BI..łorusi, przez Al. Jel- 
skiegoj Przed8mledny list Adam.. M.' AdllID M. 
w Pary:tu, lllzeL dra H. BiegeleIHen..; Adam M: pod- 
czas pis""I..1 drukow..ni.. P..n.. TadeuH..., przez Boh- 
d..n.. Z..leskiego; Studyum dr.. 1'. Chmielowskiego 
o M.; lIrzez JÓL. I{otarllnsklego; }Iaryl.., przez WI. 
BeIL
; F"rys, przez Hol. Prusa. 
_ . \V setna l"Ocznice urodziu Ad. Mickie- 
wicza 1798 - i898., wydało Slowo Polskie. 
Lwów, nakło i druk. Sło_wa, 1898, 4, str. 16, 
z rycinami. 
_ Rok Mickiewiczowski, ksi
g"a pamiątko- 
wa wydana staraniem Kółka Mickiewiczow- 
skiego we Lwowie. Lwów, nakło Księgarni 
H, Altenberga, druk. Wł. Łozińskiego, 1897, 
8, l portr. k. 3, str. II, 370 + 292, kor. 13, 
opr. kor. 15. 
_ Adam Mickiewicz, Upominek jubileu- 
szowy dla pr('numeratorów Biesiady litera- 
ckiej. Warszawa, na kI. Biesiady, druk. F. 
Csernaka, 1898, 8, str. 32. 
_ Uroczystość pamiatkowa setnej ł"Oczni- 
cy ul"Odzin wieszcza Ad. Mickiewicza, 
wie- 
eona w Samborze w maju 1898 r. Sambor, 
nakl. Komitetu, druk. W. L. Anczyca i Sp, 
w Krakowie, 1898, 8 wi
ksza, str. 31, z ry- 
ciną. 
Opis uroczystości, r. rzez dra Wlnc. Szczepań8kle- 
go; Przemówienie pro . D. 08trow8klep;0; Odczyt MI- 
chała hr. Dzleduszycklego; Podobizna tywego obra- 
zu wedlug lotograłll. 
_ Mickiewicz na Wawelu. Album pamią- 
tkowe złożenia zwłok wieszcza w krypcie ka- 
tedralnej. Kraków, nakl. K. Bartoszewicza, 
1890, fol., l portret I str. 19, z illustr., kor. 
1'60. 
_ Wiersz poświ
cony ukochanemu ludo- 
wi polskiemu na pamiątk
 przewiezienia 
nieśmiertelnych prochów wieszcza narodu, 
Adama Mickiewicza, z' Paryia na ojczystl} 
złemi
 w czerwcu 1890 r. Z T('ki Lhwina.
>>>
166 


MICKIEWICZ 


Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1890, 8, str. nI. 4, hal. 20. 
- W:ntawa projektów konkursow)'ch rzt'- 
*biarzy polskich na pomnik Adl1ma Mickie- 
y, icza, otwarta w Sukiennicach w styczniu 
1888 r.: Katalog i objaimienie treści proje- 
któw, Kraków, nakl. Komitetu, druk. Cza- 
su, 1888, 8, str. 8. 
- Zaproszcnit' nĄ Ul"Oczystc IIl1bożeilstwo 
dnia 21 maja 1898 w setną rocznicę urodzin 
Ad. l\I1ckiewicza. Lwów, Synagoga na sta- 
rym rynku, druk. A. Goldmana. 1898, 8, 
str. nI. 2 i 3, z portretem. 
- Z ziemi pagórków lesnych, z zit'mi łąk 
zielonych, ksil!żka zbiorowa poświt:cona PH- 
mieci Adama Mickiewicza, w stult'tnia 1'0- 
czńicę jt'g'o urodzin, 1798-1898. Wsu'sźłtwa, 
Gebethner i Wolff, druk. warszaw. Towarz. 
akcyjnt'go art.\'8tyczno-wydawniczego, 1899, 
8, str. 1 ni., 406, 1 nI. i II, z portretcm i ry- 
cinami w tekscit', rb. 2'40. 
- Mickiewicz Adam, życie i dzicła, książ- 
ka zbiorowa. Kraków, U. Gebethnt'r i Sp., 
druk. W. L. Ancz:\"ca i Sp., 1892, 1:1, Stl'. 
218 i 2 nI., kor. 2. 
Wyd. tytulowe Pamięci Adama IS90. 
- Ob. Bajkow; Baranowski BoI.; Bt'lci- 
kowski Ad.; Bcłza Wł.; Bipgpleiscn H.; 
Bieniak S. (Pogrzeb); Bicroński Winc.; Bło- 
tnicki Tad. (Pomnik); Roberska }o'.; Borptti 
Z. E. (Album); Brłludes R.j Bruchnalski W.; 
Brzozowski Br; Bryła P.; Butrymowicz B.; 
Callier O,; Chmielowski Piotr; Chociszewski 
J. (Wspomn.); Chotkowski Wł. ks. (Mowa); 
Chołodł'cki J. (Kult); Cwiżt'wicz W. (Pa- 
mięci); Czarnik BI'.; Czerwieilski B.; Czer- 
wiński J. (Pomnik); Dembiński Boi. (Kanta- 
ta); Depart; Dworski Em. (Odczyt); Enge- 
strom- Benzelstierna W.; Fait 1\1.; Fcldman 
\Vi/h, (Stosunel_ do żydów); Fischer Kor. 
U kolebki); Fr:mko I. (Poeta zdrady); 
Freudensohn; Gawroński Rawita Fr. (Na 
wschodzie); Gębarski St. (Z życia); Giller Ag.; 
Gorecka M,; Gostomski Wal.; Gruszka A. 
ks. (Mowa); Grzpg-orzewski St. (Odczyt); Gu- 
brynowicz Br.; Guzek L.; Heck K. (Litera- 
tura w r. jubileusz.); Hoesick F.; Hoffman 
K.; Hordyński Zdz.; Horowlczowa R.; Ja- 
blollski Kaz. St.; Jachowicz E. (pomnik); 
Jaśmin; Jellinck Ed. (Spolccnost); Jensen 
Alfr.; K. Zdzisław (Zosia); Kallcnbach Józt'f; 
Kantecki KI. (pomnik); Kawczyuski M.; 
Kleczkowski A.; Komitet budowy pomnika; 
Konarski Fr.; Koncczny Fel,; Konopnicka 
M.; Korbut G.; KoHnck A.; Kosiba A.; 
Kostka i Mulert (Album); Krasiński H. (po- 
mnik); Krasiński Zygm. (Listy l-III); Kra- 
snohorska E.; Kraszewski Kaj. (Urywki); 
Krzeczowski M.; Krzyszkowski Er.; Księga 
pamiąt. na uczczenie rocznicy urodzin; 
Kurtzmann L.; L. A.; Leger L.; Leitgeber 


w.; Lewicki Włodz.; Librowicz Z.; Lima- 
nowski B. (Mowa); Litwa G.; Litwin; Ł. J.; 
Łapczyński K; Łebiński W.; Luba Jan; M. 
J.; Mach Fr. (Mowa); Machał J.; Maćkowski 
J, K.; Maholin W. A.; Małecki A. (Z dził\- 
jów i Iitcratury); Małukiewicz Wł.; Maślak 
Wł.; Matuszewski K. (pomnik); Mazanowski 
Antoni; Meinhart J.; Miakotin W. A.; Mi- 
chejda Fr.; Mickiewicz Wład.; Migdał Fr. 
ks.; :\1ilian G.; Milkowski St.; Momidlowski 
St. F. (Filomaci); Momus (Pomnik); Moszyil- 
ski J.; Mucnnich T. (Pomniki); Nehring- Wł.; 
Nieczuja H. K.; Nie-Maryan (Wiersz); Nog-aj 
J. (Zlote myśli); Nowicki Fr, (Wiersz); Ode 
zwa; Odyniec A. E.; Orłowski A. (Kalf'n- 
darz); Orsza H.; Parylak P.; Pate M. L.; 
Pawłowicz Edw.; Pcplowski St.; Pieniążek 
Cz.; Pi/at R.; Pini T.; Polcwoj K. A,; 
Potocka A. (Horoskop); Prawdoslaw; Pró- 
chnicki Fr.; Przeżdziecki I{onst.; Prz:vbyl- 
sld M; Ptaszycki St.; Ptaszyński St.; R. W. 
(1883); Radliński Ig. Lud. (1887); Rayski J. 
N
 (Trallslation des cendrps 1890); Rehbronn 
E. (1891); Reichman Fr. S. (1893); Rog-aw- 
ska Kl'. (1885); Rog-Ilwski K. (1886); Róży- 
cki K. (Pamiętnik 1
98); Rydel L.; (Wiersz 
11:190); Rydel L. i Wyspiański St. (1898); 
RząŻcwski Ad. (1898); Rzewuski Wal. (Po'- 
runik 1883); S. W. (Pomnik l
); Sarna 
Wł. ks. (1897); Siemieński Jan ks.; Smialow- 
ski E.(Wiersz 1890);Smolikowski P. ks.(1898); 
Sobarri (1874); Sokolo¥' ski 1\1. (Pomnik 1883); 
Spasowicz Wlodz. (1887, 181:19); W sprawie 
pomnika (1888); Sprawozdanie Tow. liter. 
(18!:J6); Stahlbergcr T. (1886); Stankiewicz 
M. (1885); Staszczyk Ad, (Pamięci 1890); 
Stepnowska Wanda (1886); Stojalowski Stan. 
ks. (Bogu na chwał
 1890); Strażyńska Hel. 
(1898); Strok owa Jadw. (1898); Stroner A. 
(1898); Suchodolski K. (pamiątka 1890); Sy- 
noradzki Mich. (1898); Szeliga dr. (1889); 
Tamowski St. (1898); Terlecki Fr. (Wiersz 
1890); Tetmajer K. (Wiersz 1888, 1898); To- 
porski D. (Przyczynki do studyów 1895); 
Towarzystwo (Szkoły ludowcj 1898); Trc- 
tiak Józ. (1884, 1898); Trzciński Tad, (1900); 
Uhland (1889); Ursin M. (1887); W. K. i A. 
B. (1898); Wajgel Leop (1884); Walczyński 
}o'. ks. (Kantata 1898); Walicki A. (Pomnik 
1886); Wasilewski Zyg-. (1899); Waszyński 
St. (1900); Webcr F. W. (1ł:!ł:!3); Weg'i1t'r St. 
(1899); Wielkopolanin ks. (181'8); Wierzbow- 
ski T. (Program ma 1886, 1888); Winkowski 
J. (1888); Wisłocki Wł. (Mickiewicziana 
1898); Wójcicka Zofia (Cześć 1901); Wójcik 
J. (1889); Wojnar K. (1898); Wolodzko W. 
(Sen 1890); Wszelaczyńskl WI. (1890): Wy- 
słouchowa M. (1898); WYlIpiański Stan. (Le- 
gion); Wystawa projektów na pomnik (1888); 
Z. J. S, (1898); Zagl'odzld J. (1899); ZaleskiJ. B. 
(1885); Zdziarski St. (1898); Zdziechowski M. 
(Messyaniści 1888); Ziem ba T. (1884); Zipper 
A. (Przekłady 1895); Zoeller ks. (Pun Ta- 
deusz); Zwój przypomnienia (1899); 
mi-
>>>
MICKIEWICZ - MIECHOVIENSIS 


]67 


g'rodzki 1\1. (1898); Żukowski O. M. (Polonez 
jubli. (1898). 
Ob. takte: Towiański Audrzej. 
MICKIEWICZ Ad. a ODYNIEC A. E. Tukaj i\ili 
zkoul!('ni pratel, bahll11l, pi'f'lozil Jan Nt'i\as. 
KvHy z p,ol;;kych luhi!, se5. 4. Pl'aha, J. R. 
Vilimek, 1883, B maI.., Stl". 42, z podobizną 
Mickiewicza, hal. 60. 
MICKIEWICZ Władysław. Adam Mickiewicz, 
sa vie ('t son oeuvre, avcc Ull portmit par 
Th
ophile B
reng-ier. Paris, libr. Albert Sa- 
vine, 1888, 12, str. VJlI i 382, z pOI"trctt'm 
poety, frs. 3'50. 
- La chaire de litt
rature slave au Col- 
lege dl' Franct'. Pal'yska Revuc bl('uc w nr. 
14 z r. 1896, 4, str. 435-438. 
- 
ywot Adama Mickiewiczu, podług- Zt'- 
branych przez siebi(' mater.yalów orni! z wła- 
Snych wspomnieil, tom I -IV. Poznań, druk. 
Dziennika pozn. Par,\'
, autor, Kraków, G: 
G('blthnel' i Sp., 1890-1895, 8, str. 368 l 
LXII + 480 i CXXV + 497 i LXVJl + 489 
i CLXXXI, kor. 24, oddzit'll1(' tomy po 
kor. 6. 
- Ob. B('nedetti F, A.; Kraszewski J. I. 
(Sans coeUl', Oulana); OrzeszkowlI E, (Histoirc 
d'un juif). 
MICUS. Martin Opitz von Bobprsfl-Id, seine 
Zeit und seine Stellung- zur ersten uud 
zwciten schlesischen Dichtl'rschull'. XXIX 
Jahl'esberleht d. Gymn. Theodot'ianum. Pa. 
dCbom, Junfcrmannsche Buchdr., 1853, 4, 
str. 55. 
MICZULSKI Antoni. Med vcvna sudowa, Ob. 
Halban Ll'on dr. ... 
MICZVŃSKI Kazimierz dr. Ueber dil- gl'ologi- 
scbe Abstamruung' und chemisch(' Zusamm('ll- 
stellung' des Ackerbod('ns im Dum
kc-Thale 
bei S:mdt'z. Nadb. z Anzt'iger der Akademip 
der Wissensch. Krakau, Univ.-Buchdr., 1895, 
8, str. 52-55. 
- Mieszańce Zawilców, Anpmont' L., opra- 
cowane pod względem amltomicznym. Udb. 
z 24 t. Rozpraw Wydz. mlltCln..przyr. Aka- 
dpmii umiej Kraków, Spółka wJdaw., druk. 
Uniw. Jag'., 1892, 8 większa, str. 32, z 2 
tabl kor. 1'20. 
- Note sur le charbon des c
rllales, Usti- 
lago carbo Tul. Nadb. z Bulletill de l'Aca- 
'l
mie des sciences de Cracovie Tamże, 
1893, 8, str. 73-75. 
- Ueber einige Pf1anzt'nreste von Ra- 
lacs bei Eperie8, Comitat SAros. Abdr. aus 
d. Mitthpilung-en aus dt'In Jahrbuche der 
kgl. nngar. geolog'ischen Anstalt, Bd. IX, 

Ieft ił. Budapest, 1891, 8, l tyt., str, 51-63 
l 3 tabJicł\, 3 karty objaimień. 
- O pochodzeniu i składzie cht'miczn.rm 
gleby "' dolinie sądeckiej, badania prz('pro- 
wa
zone w pracowni chemiczno-rolniczej 
UIIIWPI's.\ tptu Jap;ipl. Odh. z 29 tomu Spra- 


wozdail Kom. fizyogr. Akad, umIe]. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag-., 1893, 8, str. 24, z 2 
fi g'Ul'mJ1 i i 2 ta bl. 
- Rolnik wzorowy, czyli przypomnienie 
co, kil'dy i jak w g-ospodm.;;twie czynie na- 
leży. Bibl. Macierzy Polskiej, 6. Lwów, nakl. 
Macierzy, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
drul.. W. L. Anczyca i Sp., lB99, 8, str, 
431, kol'. 1'20. 
- Anatomische Untel'suchung'en ubt'l' dit' 
Mischlinge der AnpmoOl'n. Nadb. z Anzl'i. 
p;er dt'r Akadf'mit' der WlsS('nsch. Kruków, 
druk. Uniw. Jag-., 1892, 8, str. 59-64. 
- O zmarzaniu tk:mek gruszy, avt'C un 
r
sumll fl'alIl;:ais. Odb. z XX t. Rozpraw 
Wydzialu matcmat.-przyr, Akademii nmil'j. 
Tamże, 1889, 8, str. 4 nI. i 26, z tabl. 
- Ob. Frank A. B. i Sorau('r P. 
MICZVNSKI Zygmunt Napoleon. Uf'bt'r dit, 
B('stimmung dpr Loslichkeit einig-pr Sl1m'PIJ 
uIJd SalZ!' der Oxalsa.urt'reihe in Was
p.1 
bei verschiedenen Temperaturen. Aus Sitzb. 
dpr k. Akademie der Wissensch., Bd. 94, II. 
Abth. Wit'n, Hof. und Stllatsdl'uck., 18B6, 8, 
str. lH, Taf. L 
MIDAS. Ob. Ciszewski St. (Bajka). 
Midhat basza. Ob. Roszkowski G. (W spra- 
wie 181;1). 
MIDOWICZ A. B. Wvkllz osób dających 
składkę na odbudowanit kaplicy biskupif'j 
w Kralwwie od d. 20 patdziemika 1883 do 
d, 31 g'rudnia lB84. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. (1885), 8, str. 8. 
MIDOWICZ Joachim dr. Ueber die Schliissel- 
beinbruche und derl'11 BehRndlul1g' mit Hil- 
fe einer neuen, von Dr. Ludwig' Bierkowski, 
PI'ofessor dt'r thl'oret. und prakt. Chirurgie 
Rn der Jagell. Universitllt zu Krakau l'tC. 
erfundenen, Sattd genannten V orrichtung-, 
nebst Angabe gt'g.enwllrtig- lloch ublichtr 
Methoden Schlusst'lbeinbriiche zu heilt'n. 
lnaugural-Abh. Wien, 1841, 8, str. 4B i l 
tabl. li tog'r. 
MIDOWICZ K. Ob. Girlf' Karol, 
MIDOWICZ Teofil ks. Ob. Słotwiński Allam 
ks. (List otwarty 11;92). 
Miech6w. Ob. Czamowski Stan. (Wykopali- 
ska), 
MIECHOVIENSIS Justinus F. Ord. Pr. Discur- 
sus prm-dicabilt's super litanias Luuretal1as 
Bf'.atissimat' Virginis Mariae in duos tomos 
distributi studio et opl'ra .... Poloni, Ordiuis 
Praedicatorum. Editio Neapolitana Ferdi- 
nando II. utriusqul Siciliae reg-i providel1- 
tissimo oL sing-ularem iIlius pietatem erg-R 
Deiparam Virginem praecipuam regni pa. 
tronam dicata. Additis hule editioni vari\s 
passim ab cditore adnotationibus, eiusqllt' 
discUl'sibus iuxta methodum auctoris super 
110vissimuDł in litaniiR titl1lllm -Regina sine 
laLe originali concf'pta. disquisitionp 'hrn1n
>>>
168 


MIECHOVIENSIR - MIELNIC'K I 


g-icu Joannis Pt'rrort' e Societate Jt'su, de- 
nique pelTaro oper('. b. Alberti mag-ni cui 
titulus ;BiLlia ;\larillna' Nf'apoli, ex typis Fi. 
brpnianis, 1857, k. nI. 4. sb', 31:16 + (;01 (21. 
- De Rosal'io mystt'l'io discursus prae(li- 
cabil(,B, self'cti ex pt'rcplphri open' sUPt'r 
Iit:mias Laurptanns, ab USUln coucionl1 torum 
editionl'm t'm('ndatam et :mctHUI curnvit CR- 
non. J. Zic;;lpI'. Rl'g't'lIsLUl'g, V('r1l1g's-Au- 
stalt, 181;9, 1:1, sb'. XII i 240, UI1'. 3'20. 
- Ob. Borzemski Ant, (KI'onika); llostt'1 
F. (Zakaz). 
Miecz koronacyjny ,SzczPI'bif'c" Ob. Elias./: 
Walery; Sadowski J. N. (11:193). 
Mi\lczaki. Ob. B::!ko\\'ski J.; Kotula ll. (Wy- 
kaz); Sipmirarlzki Józ. tir. (1891-2). 
MIECZNIK Antoni. OWalWI! Ohana, powit'śl'. 
Warszaw:!, nakl. i druk. E. Skiwskieg-o, 
1897, 8 mał:!, str. 269, rb. 1'20. 
MIEClNIKOWSKI K. J. budowniczy. Odezwa 
do w.\"borców z mniej8zych posiadłości, 
z podpist'm: Rzeszów, 12 czprwca, 1889. 
- Sposób konstytucyjnf'g"o umorz'l1ia 
kWt'styj socyałnych z pożytkiem dla l'ou:gi 
pailshva, cz£,:ść I. Rzpszów, nakło ,mtora, 
druk. E. F. Arvaya, 1889, 8 mała, str. 13. 
MIEClNIKOWSKI Stefan. Rachunek przyblł- 

ony, opracował .... nauczycipl matematyki. 
Warszawa, T. Paprocki, druk, E, Ski\\'skie. 
go, 1888, 8 mala, str. 40, kop. 30. 
MIEClVŃSKI Stan. Ob. Caro J. (Dzit'j(' Pol- 
ski); Geiger L. (Odl'Orlzenie); Guhl i Koner 
( Helladn ). 
Mieczysław I. Ob. Poeche Izyd, 
Mieczysław 11, Ob, Szyndler Fr. pl'Or. (1891). 
MIEClYSlAWSKA Makryna. Opowiadnnie .. . 
ksi('ni B:łzyliRlwk mhlskich o ich siedmiolt'- 
tuif'm przt'śladow:miu za wiarę, - spls8n(' 
w klasztorze Trojecklf'j góry w Rzymie, 
Wyd. nowe, Poznali, nllkl. ksi£,:g'. Katoli. 
ckiej, druk. Fr, Chociszyńskit'g'o, 1887, 16, 
str. 66, z port!-., fen. 40. 
- Pami
tnild. Chicago, dl'Uk, Gnzcty Pol- 
skit'j, H!86, Ct'ut. 15. 
Ob. takte: SłowILckl JII1. (&zmO\\IL 1896); Wy- 

plan8kl St. (Legion). 
Miednica. Ob. Duehrssen (ZwęŻt'nip); Mars 
An.; Misiewicz M. 
Miedniewicki obraz. Ob. M
'stkowski On. ks. 
MłEDWIEDlEW. Ob. :\Iickiewicz Ad. (Sonpt.v 
1895). 
Miedź, Ob. Onufrowicz Ad. (O dział:'lniu), 
MIEDŻWIECKI Kazimierz. Ob. Treter Tom. 
(Jerozolimlł nown 1886). 
Mi\ldzy Rosyą a Niemcami, 8tud,vum wy- 
snute z faktów znanych pt.Z('z wychownńca 
szkół rosyj8kich. Kraków, uakl. M. Palczew' 
skie.g'o, O. Gl'bethncr i Rp., dl'llk. W, L. 


Ancz.\"ca i Sp., 11:186. 8 mała, str. 232 II, 
kor. 4. 
Porów. Uwagi (181181. 
Międzynarodowe prawo, Ob. Milovanowitch; 
Rostw"row
ki M. (11:19:1); Hoszkowski G. 
(1882). 
Międzypłody. Ob. Schultz t U prR Wł! 1896). 
Międzyrzeccy bojarzy. Ob. Pleszczyński A. 
ks. (11'93). 
Międzyrzecz korecki. Ob. Stfcki T. J. (Z dził'- 
jów 11:11'18). 
Międzyrzecze. OL. Eichl{'r ll. 
MIEFODIJ (Metody). Julija 6ho i 70ho lli85 
goiła w Wilnif'. Pł'axdnik tysiaczl'letija so 
dni:! honczyny proswititicla Słowian sw. 
Mieforlia I'85-1bH5 g'. Otti"k iz Litowskich 
eparch. wil'domostil'j. Wilna, lA85. 
ZahrOlliolle w AU8tryl. 
MIEG Friedrich Y. Topographische llesch)"('i- 
bung lIt'r Bukowina mit militl1rischl'n Au- 
met'kungpn von ...., hel'ausgpgebt'n von Dr. 
Joh. Pnlek, ';ustos dpr k. Univt'rsitllts,-Bibl. 
in ';zernowitz. Odb. z Jahrbu'h des Buko. 
wint'!' Landł'SIllUSeum8. CZt'rnowitz. H. Pa 1'- 
dini, Druck von H. Czopp, 1897, ł, str. 3A, 
hal. 80. 
Miejsca 8łynącp cudami. Ob. O. A. (1900). 
MIĘKIŃSKI Martinus Stanislaus. Carmen gm- 
tulatol'iulll, quod perillustri ac revert'ndis- 
lIimo DOili ino Jacobo Białobrzeski, cath. Brest. 
Canonico praf'posituralis ecclesiae g} mna- 
silq, ('apsarpo-regii Vengroviae rectori, Inst. 
Ciel'. S:iecul. in com. viventium pel' utramq; 
Gallil'iam Pmesidi, diem nominfbus 25 Julii 
11:!O5 celebranti, nomine gymnasii obtuli t ...., 
in caesareo-rel1:io G.rmnasio Vengrow. 8uprt'- 
mae c1assis Hum:mitatis Professor. B. m. 
i r. dr., 4, k. nI. 4. 
- Cllrmen onomasticum. quod iIIustritl81- 
mo f'xcl'llcntissimo :JC r('vł'rt'ndissimo Domi- 
no Andreal' nawa Gawroński, Dei pt ap. S. 
g'I'. Epis. Cmc.,. c. r. :Ip. Maj. consil. int., 
diem 1I0minis 30 Nov. 11:106 celebranti obtulit. 
Cracoviae, typ. Univt'l'sitatis. 1806, 4, k. 4. 
MIELCKE C. G. Ob. Spmbl'zycki J. (Litaui.' 
scht's Ges110gbuch 1889). 
MIELETIJ. Ob. Starina (1883). 
MIELNICKI Jan, Pogadanka o hodowli ryb. 
Wyd. Macierzy Polskiej, 64. Lwów, nakl. 
Macierzy, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1895, 1:1 mała, lik 45, 
haJ. 20. 
- Czwarte pl'Zykazanie, napisał J. M., 
autor Kółka rolniczego na Woli. \V}'daw,lu- 
dowe, VIII, 11. Lwów, nakl. Komitt'tu, dl'llk. 
S. Bt'dnarskil'go, 1889, 16, str. 32, hal. 16. 
MIELNICKI J6zef dr. Gramatyka starosło- 
wcńskoho jazyka so wzchladom na żerela 
8taroruski! i ua jazyk nasz cerkownyj.
>>>
MTEL
YN - MTEROSZOWSKI 


lf;9 


Lwów, Kslęg. instytutu stauropig., 1893, B, 
str. 158, kor. 2. 
Mielżyn, Mielżynek. Ob. Kos
mtski Hit 
MIEN Juliusz. Aux incendie, de Stryj, la 
Vistule, 20 edition, Mit!'ur et. rMactcut' re- 
sponsabl(' .... Cracovie,. J. K. Zupański & K. 
J. Heumanll, druk. Zwiljzkowa, 1886, fol, 
k. ni. 20, kor. 2'40. 
- Dla pog'Ol'ZC'lców Stryja, wydawca i rl'.- 
daktor.... Tamżl', lB86, fol., kart 20 nl.? ry- 
sunkami, kor. 2'40. 
Tytulowe wydanie WI8ły z r. JSRI. 
- W rocznicę konstytucyi tl'zecieg'o maja. 
Wiersz. Kraków, nakło Juliuszu Jt'jd('go, 
druk. Uniw. Jag., 1894, 8, k. nI. 2. 
- Z teki Smoka: Sylwetki krakowl!kie, 
serya I: Politycy i d?if'nnikarz(', Kraków, 
nakl. J. MienR, G. GI'b..thncr i Sp., rysowal 
Ferd. Bryll, druk. W. L. Allcz,\"ca i Sp., 
188B, 4 królcwska, str. 10, z 10 rycinami. 
- Toż, z dodl1tkiem ilustrowanym J, Kru- 
szewskieg'o, ser,\'a II: Literaci, art,\ sd i me- 

enasl. Tamże, 1889, 4, str. 10 nI., z 9 r)- 
chłam i. Za obydwie ser)'c kor. 2'70. 
. - Wisła 1884, ofiarom powodzi, wydawca 
, redaktor orlpow. .... Kraków, druk. Czasu, 
1884, fol., kart. 20 ni., z rysunkami, kor, 3. 
- Wisła, w:\'dawnictwo na rzecz ofiar po- 
wodzi r. 1884, część Iitl'racka w języku 
francuskim, w polskim pI'zckładzie wit'r- 
szem L. Kozłowskiego, Pl'ozą K. A. Arwina- 
Zi('lińskieg-o. Tamżt', nakl. Dzicnnika po- 
wieŚCi, 18B4, 8, str. 23, hal. 24. 
. - La Vistuh', publication artistiquc et 
httóraire au profit des inondes de la Gali- 
ci
, 6dition poUI' la France et 1'6trang't'r, 
edlteur t't r6dacteur .... Cracovie, G, Ge- 
bcthner et Cie, impl'. de la Socićlll dl's t y- 
pographes, 1885, fol., kart nł. 20, kol'. 4. 
- Ob. Slowacki Jul. (Horsztyński 18B3). 
MIENICKI Wincenty. Kamienie dżwiill!kie 
cz\"1i ksi('cia BOI'\"&a. Odb. zWiadomolici nu- 
mizm.-arćhcol. Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1896, 8, str. 8. 
- Krótl,a wiadomość o najdawniejl!z!'j re- 
Wizyi wojf'wództwa Połockit'g'o. Odb. z Wia- 
domości numizm. - archeol. Kmków, nakl. 
'l'owarzystwa numizm., drul,. W. L. Anczy- 
ca i Sp., lB94, 8, str. 7. 
- Wykopali
ko w Mosarzu: Król Stani- 
sław Aug'ust jako al'cheolog'. Odb. z Wiado- 
1II08Ci numizm.-al'cheol. Tamie, 1892, 8 ma- 
ła, str. B. 
Miernictwo. Ob. Kucharzewski F. 
MIEROSŁAWSKI Ludwik, Bitwa warszawska 

 
niu 6 i 7 września 1831 r., dzielo po. 
I!mlertne, wydał Km'ol Kozłowski, z przed- 
mową K. Jarochowskit'go, t. I-II. Poznań, 
na kI. wydawcy, druk. KurY('l'a pozn., 1888, 


l.." .....,... r. lU 


8 mała, str LXIV i 368 + VIII I 231, z Ii- 
togr. mapą w 41'1', mr. 10. 
Tworzy takte tom VIII lIitilor)'i pow8tania '8S0 
i 1831 r., tPl(ut autOl"8. 
- Do ochotników I!zkoły wojskow('j Ge. 
nut'ilsk it'j. Paryi, druk. L. Martillet, 1862, 
8, str. 3. 
- Powstanie nal'odu Polskiego w r. 11:S30 
i 1831, tom VIII. Poznai), nakl. K. Kozłow- 
skit'go, druk. Dziennika poznańskit'g'o, lBI;7, 
8 mała, str. VIII i 605. z map;!, mr. 10. 
- Utwory poetycznI' g('lwrała .... (poli\\. 
Adamowi Mickiewiczowi). Paryż, nakł. J. 
:::'kirgiejlly, druk. G. Uszmulla w Wejma- 
I'ZI', 'IBK5J, 32, str. 152, mr. 1'60. 
- Ob. Cal1i(n' & Kozłowski (Bitwy); Ja- 
strz
bi!'.c L. (IBH3); Marx Adr. (Silhoul'ttes 
1889); Sakowicz P. (1863). 
MIEROSlEWICl Jan p
udon.\'m G1!siorow- 
ski!'go Wacława. 
MIEROSlEWSKA L. !\fala kshtżl'czka dla 
malJdl dzieci, część J. Kraków, 'nakl. autol'- 
ki, dmk. Cz:\su, 181'16, Uj. str. 64. hal. 60. 
MIEROSlEWSKI C. Oh. Stl'il1lłachncr F. 
(1891)). 
MIEROSlEWSKI Jan. Ob. Krz\żanowski Ad. 
(Rekurs). . 
MIEROSlEWSKI Karol, Ob. Hudnicki J. (1840). 
Mierosz6w. Oh. Wa\\ rz('nh'cki :\1. (1898). 
MIEROSlOWSKA Elżbieta. K wiat.v w pokoju, 
ich wybór, sposób piel
g'nowl1nia, w('dlu
 
najnowszcj uauki i własnych doświadczl'il. 
Kraków, nakło J. M. Hinltl1!'lblaua, druk. 
Zwh!zkowa, (IB93), 16, str. \' Hl i 14B, opr. 
kor. 2. 
_ Pomdnik og-rodow.\ pożytkowi i 
w
'g-odzie 
!:ospodyi1 wil'jskich, ułożony przez 
E. M. Kmków, nakl. i dmk. \V. L. Auczyca 
i Sp., G. Gebethncr i Sp., 1890. 8 mała, Stl'. 
l nI. i 147, z 8 tabI. w 4cc, km'. 1'50. 
_ Poprawny spo
ób hodowHuia szpara- 
g-ów, przez E. M. Taw:te, 1890, 8 mala, str. 
22, hal. 30, 
MIEROSlOWSKI Krzysztof hr. Frydt'rJk Lt' 
Płay, ekonomista f1'ancuski. Kraków, nakl. 
dl'a W. l\lilkowskieg-o, druk. J. R. Lakodil- 
skiego. 1900, 8 mała, str. 133 i 1 ni., kor. 
2'50. 
MIEROSlOWSKI S. Ostatni Piastowie szlas- 
cy, przez S. M. Kraków, uakl. K. Bartosżt'- 
wicza. druk. A. Koziańskiego, 18B5, fi, str. 
37, kor. 1. 
MIEROSlOWSKI Sobiesław hr. Pisma, t. Ił: 
O rel1kcyi i soc)'alizmie; Stimmc eiues Po. 
I('n uber die g'egtmwartigcn iuncren V 1'1'- 
haltnisse Otoste....eichs, z pl'zekładem polskim 
autol'a. Kraków, nakło autora, druk. Uniw. 
Jag., 11'183, 8, str. VI i 277. 
- Toż, t. III: List,\. o balamuct\\'Hch hi- 
22
>>>
170 


MIEROSZOWRKI 


MTERZyŃSKI 


storyczno-politycznych. Tamże, ltjH4, 8, str. 
421 i IV, 
- W sprawie reformy dzh'unikarstwa. 
J:u-oslaw, nakł. autora, druk. L. Styrny, 
1896, 8, sk 23. 
- Spl'awozrlaniE' z czynności sejmu porl- 
czas V. jeg'o pe::ryodu, wybol'('om swoim 
przedkłada .... poseł okn,g-u wyborczc;.\'o 
Kraków- Mogiła - Liszki - Skawina. Kraków, 
ullk/. autora, druk. W. Korneckieg'o, 1889, 
1:1, Stl'. 22. 
MIEROSZOWSKI Stanisław hr. PoinischI' Hp- 
r:ildik. Bei/:ig"t' zur Viertf'ljahrschrift fUl' 
Hf'raldik. Bt'rłin, 1883, 8, str. 98, 10 nI. i XI 
tablic "ysunków, 
- Heraldyczny podręcznik i monogr!lfie 
g-el1l'al.-histor. według urz
dowych źrodt'ł 
zebrane I odpowicdni('mi notami z leg-ity- 
macyami zaopatrzone wydał Stanlslaw hr. 
Grocyu, członek Tow. herald. etc. Kraków, 
druk. F. IC PObudkiewicza, b. w. ł'. (18B8), 
8, k. t., str. 21. 
- Kilka słów o heraldyce polskit'j. Krfl- 
ków, nakł. 
upańskleg-o i Heumannll, Spół- 
ka wydaw., druk. Czasu, 1887, 8, str. 80 
I 14 nI., z 11 tabl., kor. 4- 
- SprawOzdanie z czynności Sejmu pod- 
czas sesyi z r. 1883, wyborcom swoim przed- 
kłada .... post'ł okręgu w:rborczego: Kraków, 
Mogiła, Liszki, Ska wina. Kraków, nakl. 
autora, druk, W. Korneckiego, 1884, 8, 
str. 19. 
- Toż, z czynności Sejmu podczas spsyi 
w r. 1884. Tamże, druk. Związkowa, 1885, 
8, str. 23. 
- Jak zmienić ustaw
 gminną. Tamże, 
druk. A. Koziański('go, l8B3, 8, str. 14. 
- KiJka uwag do rozprawy Lelewela o 
herbaeh. Kmków, druk. L. Paszkowsklego, 
1873, 8, arkusz bzy. 
- Das polnische Wappenwescn. Praca 
zawarta w Viertpljahrschł"lft fUr Heraldik, 
Sphmgistik und Genl'alogie. Berlin, Carl 
Hcymans Vl'rlag, 1883, Hen l, str. 42-188, 
Taf. XL 
- Ein bosnisches Wappt'nbuch. Odb. z He- 
raldisch - genealogische Zeitschrift, Wien, 
18tH, 4 wi('lka, str. 6. 
MIERZ Edma pseud Bronislawy Ostrowsklt'j. 
MIERZEJEWSKI Felix. Ob. 
oppśe Fr. (No- 
wl'le); Daudet A. (Ewang't'Jistka); Talne I Be- 
villo (Zarysy 1873); Zola Emil (Magazyn 
1883). 
MIERZEJEWSKI J, dr. prof. O przyczynach 
rozwoju chorób umysłowych i nerwowych 
w Rosyi i o środkach zaradczych, wedlug 
wykładu swego, mianego na tegorocznym 
zjeździe psychiatrów w Moskwie. Odb. z Prze. 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., lB87, 
8, str. 25. 


- Przyczynpk do nlluki o alkoholizrnip 
O(lb. z PI'zf'g-l. If'k, TamżE', 1884, 8, str. 44. 
- O stosunku szypulki mózgowej do jf'j 
czppca w mózg-ach niepr:iwidłowo rozwiui«- 
tych. Odb. z Przeg'l. lek. Tamże, 1882, 8, 
str. 6. 
MIERZEJEWSKI Lew. Introibo: ad ałt:u'e Dei. 
Odb. w 50 t'g-zemplarzach dla autora w dru. 
kami. W. L. Anczyca i Sp. w Kmkowie, 
1900, 4, k. nI. 13. 
- Kornf'lowi Ujejskiemu, 1823-1893. 
Tamżp, G. Gl.'beUllwr i Sp., 1894, 4, str. lG 
i 2 nI., z ilustmc.' ami P. Stachiewicza, kor. 4. 
- TitflnoIllflchia, w .In Memoriam. na 
jubileusz Unh\. Jug'iell. MCD-MCi\f. KI'a- 
ków, nakl. akad('mickil.'go I';:ółka lit{'rackif'- 
g'o, druk. Narodowa, 1900. 
Mierzenie temperatur. Ob. Stetkiewicz S, 
(1895). 
Mierzwa. Ob. MUl.'ntz G.; Promyk K.; Świę- 
cicki W. (1899). 
MIERZWIŃSKI Władysław, jednodniówka. 
Lwów, druk. PilIera i Sp" 1885, 4 królew- 
ska, str. 16, z rycinami i ogłosz., kor. 2. 
MIERZYŃSKI Antoni dr. Co znaczy Sicco, stu- 
dyum archeologiczno-literackie, Odb. z Prze- 
wodnika nauk. i liter. Lwów, druk. Wład. 
ł.ozińskiego, 1891, 8, 1 tyt., str. 12. 
- Nuncius cum baculo, studyum archeo- 
logiczne okrywuli. Odb. z t. IX Wisły. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Je- 
żyńskicgo, 1895, 8, str. 37 i 32 ni., z 2 ta- 
blicami, kop, 60. 
- Przysięga Kiejstuta. Odb. z XX Ro- 
cznika Towarzystwa przyj. nauk pozn. Po- 
znań, druk. Dziennika pozn., 1894, 8, str. 18. 
- Romowe. Rozprawa archeologiczna. 
OdL, z Rocznika Tow. Przyj. nauk w Po- 
znaniu t. 27. Tamże, Gebt'thner i Wolff 
w Warszawie, 1900, 8 większa, str. 124, rb. 
1-20. 
- Źródła do mitologii litewskiej od Ta- 
c.yta do kOlica XIII w., zebrał, ocenił i obja- 
snił .... Mythologiae Iituanicae monumenta. 
Warszawa, z kasy im. Mianowl!kieg-o, E. 
Wcnde i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1892, 
8, str. 1 nI. i 155, rb. 1'80. 
- Źródła do mitologii litewskit'j, cz. II: 
Wll'k XIV i XV, zf'bl'ał, ocenił i objaśnił .... 
dr. filozofii berlhiskieg-o i filologii peters- 
burskiego UniwCl'sytt'tu. Mythologiae IItuu- 
niclIt' monumenta, Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. P. Szymanowskiego, 1896, 8, 
str. II, II i 154, ..b. 1'50. 
- Ob. Comellus Nepos. 
MIERZYŃSKI Stanislau6 Dr. Dle Fabrlcation 
des Aluminiums und der Alkallmetalle. 
Wien, A. Ha..Ueben, 1885, 8, str, VJII i 112, 

 27 rysunkami, kor 2'20.
>>>
MIERZ1NSKI - MIESZCZANIN' 


111 


- Die Get'b- und ł'nrbstoff - Extract... 
'famże, 1887, 8, 11tl'. 222, Z 59 rysunkami, 
kor. 3.60. 
- Hanuhuch dl'r Farbpn-Fabrikation, PI'a- 
xis und Thcorif'. Tamżf', 11-197, 8, 8tr.. VII. 
VIII i 1094, z 162 I")'cinami. 
- Handbuch uer praktisclwn Papiprfabt'i- 
kation, I Banu; Die Hf'rstcllung- dC8 Pa- 
pit'r8 aU8 Haut'nI auf dl'r Pnpiprlllaschinp. 
'famżl', 188G, 8, str, XIV i 436, z 166 ryci- 
nami, kor. 6'60. 
MIERlYŃSKI l. dr. Ojców, uzurowhlko Idj- 
Inatyczne II'snog-ór8kie. Ojców, nakl. uzdro- 
wi8ka, dl"Uk. W. L. Anczyca i Sp. w. Kra- 
kowi(', 1895, 8 większa, str. 70, z ryclllami. 
Mi\lsak rogówki. Ob. !\lajl'wski K.; Sro- 
cZYli8ki Fr. (p1'zyczynf'k 1890), 
Miesiąc czerwiec. Ob. Ll'feburc Al. ks.; Le- 
.8zcz)'ń8ki l'rokop O. Kap. 
- listopad uśwh:cony Nabożeństwem .za 
lłuszf' zmarłych. Z fr:mcuskie
o. Pelplm, 
nakł. księgo. i dmk. J. N. Romana, 187,"), 8, 
Ktr. VII, 148. 
- maj, poświ
cony Naj.;w. P. Maryi. Wyd. 
nowI'. Pobożnych ksiażek dla wiernych ka- 
ŻUI'g'o stanu, tOIll 2. Kraków, nakl. M. My- 
cit'lskieg'o, T. J., dmk. W. L. Anczyca i Sp., 
1889, 16, 8L1'. 174 i 2 nI. 
- 'l'oź. Wyd. nowt'. Talllź(', lH93, 16, str. 
174 i 2 III., z ryciną, hal. 40, opr, hal. 80. 
- Toż. Wyd, nowe. Tamżl'. 1896, 16, 8tr. 
160 i 2 nI. 
- maj, poświęcony Hog-:ll"Odzic,v i Niepo- 
kalanej Dziewicy Maryi, or3Z sp08ób przyg.o- 
towania 8ię należycie do Spowieuzi świIJtf'j. 
:\Iotllitwy przy !\lszy 
więtej, Godzinki, Mo. 
dlitwy wit'czoI"llc i kilka pil'imi. Chicag'o, 
uruk. Gazety Pol8kiej (Dyninwicza), lHH7, 
8tl'. 300, ccnt. 30. 
- Ob. Antoniewicz K. ks,; Bcckx J. k8.; 
Brykcz)'ilSld A. k8. i Zaluski W. k8.; Clair 
Ch.; Fulman 1\1. k8 ; Golian Z. ks.; Grabow- 
ski K. k8.; Hołowiilski J. k8.; Jclowicki A. 
k8.; Kloczkowskl J. k8.; Kmkowl!ki J. ks.: 
Leszczyński Prokop O.; Lomia F. ks.; !\lar- 
I!:ouski A. k8,; Nowakowski J. ks.; Smoli- 
kow8ki P. k8. (1892). 
- Maryi, Królowej różailca św. oraz pra- 
ktyczny i pouczaj:!cy 8posób odmawiania 
różańca św. Kraku\\', nakl. Arcybractwn 1'0- 
7.ailca św., ul'ul.. Zwi:!zkowa, 1884, 16, I\tr. 
111. 
Toż. Wyd. 2g-ic powil:k8zonl'. Kraków, 
nakl. kB. Franci8zka Karola Hóż.\'ckipg'o, 
druk. Związkowa, 1&54, 16, 8tr. 103. z ryc., 
hal. 20. 
- Maryi w rodzinip, dla użytku mło.1zit'. 
:1.,\, ula panipnel.. Warszawa, nakł. i uruk. 
St.. Nit'miery, 1884, 16, Stl'. 2M, kop. 2:1. 
- św. Józefa, czyli sposób ucz('
enia Oblu 


bieilca N. Maryi p" oraz protektora KOI\ciola 
katolickiego. Tal'llów, nakło pp. Ur8zulam'k, 
dl'uk. J. ll. Langieg'o w Gnicżnip, 1884, Hi, 
str. 92 i IV. 
Miesiąc mal.zee. 
- nowy marzec, p08więcony bł. plltryar8zc 
Józpfowi !.iw. dla otrzymania Jeg.o pot(:żllf'j 
pomocy w ci:!g.'u życia i w 
.odzinę amil'rci, 
Zl' wstł:pl"'lII O. Prolwpa. Warszawa, lirul.. 
Nipmiery, 1892, 16, 8tr. 158 i 11, z obrazkiem, 
I;;op, 30. 
- pażdziernik. Ob. Augu8tynik G. ks. ; 
Fondacci O. ; Fulmau M. kil. 
- sierpień ua uczczl'uie Ni('pokalam'g-o 
i bolp8nl'g.0 Serca Maryi w cl'lu wyj,'dnauia 
nawrócenia grze8zników. Krakow, nakł. :\1. 
Fl'lixo\\skieg-o, druk. W. L. Allczyca i Sp., 
ISS1, 16, str. 120, hal. 40. 
Miesi\lcznik dla buchalteryi. Ci:1I80pi8mo po- 
swięcol1P rachunkowosci oraz nauce umil'jl:' 
tn08ci handlowvch. Redaktor i wydawcII Ka. 
zimierz WiI'niawa f'hmicl..wsld, 'zawnd. bu- 
chalter. Rok l. 1899. Lwów, uruk. Udzialowa, 
1900, NI'ów 12, 8, k. 1, 8tr. 1&5. 
- galicyjskiego Towarzysłwa ochrony zwierząt 
pod redakcy=! T. Cif'sielskicgo i Ft'liks
 LI'. 
w
ndowskiog'o. Rocznik VI -XII. Lwów, 
druk. Ludowa, Ił:lHl lH87, H. 
- Toż, pod red. F. Lewal\lłowskit'g'o. Ro- 
cznik XIII-XVI. 'ram że, 18&5 -1892. 
- Toż, pod red, ura J. Limbacha. Rocz. 
XVIII-XXIV. Tam
c, lUlkI. 'l'owRrz\'Rtwa, 
1893-1900. . 
- pedagogiczny, pi8mo p08wi
-con(' 8zkolt' 
i rodzinie, pod rt'11. H. Filasil'wil-za. Rommik 
l-IX. Ch'szyn, druk. Kutzera i Sp., lH9
 
1900, 8, rocznie l;;or. 3. 
- dla zabawy i śmiechu. Pif'kal'Y, lHH9, Zf' 

zyt po fen. ]O, 
Mi\lsienie. Ob. C..rcha Mllx. ,Ir. (O mil:sil' 
uiu lH90); Jordan dt.. (IHHH); Kaurmanu Mi 
ch:!ł ur. (Dzisiejszy pog'lą,1 lH!)O); Strojnow 
ski Edw. (lHH8). 
Porów. Ma.at. 
Mięinie. Ob. Glmdilsl.i W (UIdali); Żuliil- 
Iiiiski T. (Ruch (lH84). 
Mi\lso. Oh. Drzl'wiecl. i J ; Fuual.o\\ "ki II. 
:1f\74); Littil"h Al. i Hamilsld; Roili' lI. (Ogl:!- 
daniI' 1895). 
Mieszanki traw. Ob. Wpinzil'rl T. (IH9H). 
Mieszczanin. Org'an mia8t mnil'jllzJdl i mia. 
stt'czt'k Dwutyg'odnik polityezny, I'kouomi- 
.
zny i Rpolcmmy. Rcdaktot. Józef Hutowski 
No\'f'. Sacz, druk. J. Litwh':1skil'g'o w Wif'- 
liczcp, 4-: Rocz. I, od l Paździprnika 1894, 
Nrów 6. ROI'znik lH95, mów 2. W r. 1&17. 
Ht'daktor Z M3\'f'r NI'ów 7. Wvchodzi z 110. 
datkif'lII; s:!dl'cianin, Rocz. I. . 
Mieszczanin. Czasopismo 8połl'cznc i poli- 
tyc1:n". Organ rnil'szczailstwa krakowskil'go.
>>>
172 


MIESZCZANIN - MIKKOLLA 


Wychodzi co drug-ą niedzielę. Odpowi!'dzial- 
ny redaktor i wydawca Michał Żwirowski 
(pst'ud. Z. Mikołajski). Kraków, druk. J. R 
Łakoch'lski('g'o, od nr. 6 druk A. Koziail- 
skif'g'o, 4. Rocz. I, 1899. Nr. 1 d. 1 pażdz. 
clo 111'. 7. Orl nr. 8, wydawauy co tydzi"l't. 
Hocznik II. 19UO, mów, 41;. 
Mieszczanin. Ob. I\uollla I... (Szkic' H); 
l\Iacit'jowski W. A. (Wstorya miast i m d'); 
ProkC'sch WI. (Wspomnit'nia krn.l.owsld('g'o 
m...); Tomkowicz St. (1899). 
Mieszczaństwo. Ob. Kozłowllki E. (w Pol- 
SC(,); Krzyż:mowski St. (O sf'jmikowaniu). 
Mieszkania letnie. .Zn:lj ('O własne-o Prz('- 
wodnik dla poszukuj.!cych. Warszawa, A. 
Wiślicki, 1890, 32, str. 68, kop. 6. 
Mieszkania. Ob. Jord.m H.; Karbowiak A. 
(żaków krakowskich); Makfll't'wicz S.; Mali 
nowski M.; Małachowski H.; Molicki A.; Po- 
nikło S.; Ibkowipdd K. (1d!lO); Schaitter Ig-. 
I.lI-. (O szkodliwo
ci wilgotn)'ch m. 1890); Su- 
Iigowski Arlolf (Kwestya. 1889); Tt'rechow M. 
(H!99); Tchól'znicki J. i Wojnicz R. (1896); 
Wady (1888); Zawadzki Józ. (letnie 19(0). 
MIESZKOWSKI Antoni (S"k A. J.). Bawmy się 
w żołnil.'rz,y, kartka z ni('clawnf'j przł'ł-zło
ci. 
Krak.iw, nakl. autGra, K. Burtosz('wicz, druk. 
A. Koziański('g'o, l&i5, 8, ł-tr. 15, hal. 40. 
- Mar,\R Pospiszilówna. Odb. z Przrg'lądu 
litf'rackieg-o i art.ystycznt'g'o w Krakowie. 
B. m. dr. i r. (188..), 8, str. 4. 
- Now,'It'. Kraków, nakl. Żupański('go i 
Hf'umanna, druk. \V. L. Ancz)ca i Sp., 
1888, 8 Illllła, Stl'. 1 ul., 196 i l ni., kor. 
3'6U. 
- Nowd(', serya II. Warszawa, nakło i 
druk. S. L('w('ntala, 18!1U, 8 m:lła, litr. l nI. 
i 235, l'b. 1. 
- Sługa Boży, kartk:l z nic'dawnt'j prze. 
szłości. H. w. m. i r. (]{r:lków, 1885), 32, str. 
l nI. i 16. 
- Wince.nty Rapacki, sylwf'tka jubilf'u- 
szowa, 1861-1&56), przez Acm. Odb. z Re- 
formy. Kmków, druk. Związkowa, 11:iH6, 8, 
str. 9 i 1 ul. 
MIETELSKI Andrzej. Ob. Stawiarllki Ignacy 
(1818). 
MIETELSKI Franciszek dr. Na pallll:!tkę: 
Dzień 3g-0 maja U!!)] w Dobczycach, spiS:lł 
naoczny Bwiadt'k. Widicllka, uakł. autora, 
druk. J. LitwiilskiC'g'o, lH!ll, 4, str. nI. 3, 
MIETELSKI Teodor ks. Kazanie, mimll' na 
pog'l"z('bie JW. JMI,s. Michała Franciszka 
Karpowicza, pit'rwsz!'g-o biskupa wig'it'rsldt!- 
go, onipru iw. Stanislawa kawalpr:!, w ko- 
.scit'h' kat('dralu,Vm \\ ig'\t.rskim clnia 12 gru- 
dnia lH03 Otlu. z W:u.ty. Poznaii, skI. g'J. 
I .Iml,. W. Ri 1110111:1 , IHH(, H, lit... 29 i 1 nI.. 
f('n, 40. 
MIEŻłNIS M. ks. I.ilew
ko-łotew:;kn pulsko- 


t'Ossyski słownik. TiI!ej(', spausdinta Kasztais 
M. Noweskio, sp:ludinta p:lS J. Schoenke. 
'l',ylża, ksic:g. Otto Maudl'rode, 1894, 8, sk 
292, mr. 5. 
MIEŻOW W. I. Sibirskllja bibliografij:J, uka- 
zaticl knig' i statiC'j o Ribiri na russkom j:l_ 
zykie i odnych tolko kulg- na Inostrf1lmych 
jaz)'kach, t. I, sOl\tuwil ...., izdal I. 1\1. Sibiria- 
kow. p(.tersum'g, tipog't'. L N. Skol'Ocho- 
dowa, 1891, 4, str. XII, VII, X i 485, l'b. 3. 
- Toż, t. II. 
To
, t. nr, str. 303. Zal'azem: Azbuczuije 
ukazatif'lI 'mien awtol"ow i IJl'iC'dmit'tow n;4 
l"Usskom i innostrannych jazykach, 8, str. 
188. 
MIGDAl Franciszek. Rysunl,i w szkole lu- 
dowf'j, podręcznik dla nauczJcieIi, ZaWif'l'Ą- 
jąey wzory do ł'ysow:mia na tablic,\" i obja- 
ślllf'nia m..to.lyczlll', z!'sz. 1. Tarnów, nakl. 
auto...., druk. J. Pisza, G. Gc'hethnC'r i SI'. 
w K..akowif', 1891, 8, str. 20 i 64 wzo..ów, 
kor. 1'20. 
- Ob. Teissel'f'nk Bort. &lm. (Podrączuik 
nauki g'ospodal'stwa wic'js. 1882). 
Migdałki. Ob. Sc:rlziak J. dr. (Leczeniu 189U) j 
Sokołowski Alfrcd d... (P"z.yczYllC'k do pato- 
logii 1891). 
MIGNET M. Histo..ya rf'woluc,\'i ft':Jncusklej 
od ". 1789 .10 1814, prz..kłarl J. F., tom I i 
n. Dod. do Prawdy. WarBz:lw:I, (h'uk. K. 
Kowalewskieg-o, U
91, 8, str. 
34 i 2 nI. 
+ 212 i 2 nI., rb. 2. 
MIGULA W. dr. BaktC'rye, p..zekł:lrl drR M. 
Flauma. W:JrBzawa, nakl. i dl'uk. S. Lewell- 
tala, 1893, 8 mała, stt-. 220 i 3 ni. z 30 drze- 
worytami w tekscit', ł'b. 1. 
MIK dr. 'faj!'mnice m.lgii, wyczerpująca 
nauka wykonywallia llajpic:kniejszych i naj- 
truolnit'jszych sztuk mag-ici:n.\"ch, oraz wy- 
wolywauif' duchów, czętic I i II. Cieszyn, 
nakl. E. FC'itzlllg-....a, druk. K. Miarki w Mi- 
kołowiC', (11-196), M mała, st... 134 + 116, z 64 
i 2H i1uslracymni. Po kor. 1';)0, ooie czc: ści 
..azt'11l opr. kor. 2'liO, 
- \V\'\\ olyw:mi., duchów. Ci('sz\'n, n:lkł. 
E. Ft'itzing-ei'II, druk. J. 1\liarki vi Mikoło- 
wic', (1&16 1 , 8 mala, st... 13, hal. 50. 
MIKA I. Ob. Schmid K. (Geuowefa 1883). 
MIKIEWICZ W. 40 uajulubieilsz,\'ch Illelodyi 
z o)J('l"t'tt!k, w..az z tf'kst(,Ul polskim. \Va..- 
szawa, mtkl. B. Ht'iu..icha, Lipsk, druk. C 
G. Wille r:.ł , (18H3), 8 podłużlla, str. 
 111. i 
116, kop. 80. 
MIKKOLA Joos. J. B....iihrung-cn zwi
clU'1I 
"1'11 w('Btfillni
ch"n uurl slaviscl1l'U S......cl1l'n. 
I. 
Iavj"ch.. L('hm\ ii..tet. in ....u \\('stfinni- 
sclll'u 
prachen. IJplsing'fors u\1ll L('iIIZig-, O. 
Ha..rassowitz, lH9;" 8, st... " i l!I3, 111... 4. 
- Litauisch.' Lehuwiil.ter im SI:lvisclH'n. 
1 :iittyil/-:'skit' Bt:itrllg-e zm' KUlld(' d..r indo
>>>
MIKLASZEWSKI - MIKUCKI 


178 


genu. Sprachen w II zesz. z r. 1895, 8, str. 
118-121. 
MIKLASlEWSKI Juliusz prof. Kraków-Racła- 
wice, 1794 r. Kraków, nakl. i druk. Czasu, 
1894, 8, str. 20, 
OoJb. 8 ,CZl\8l1', lir. 76 I 71 z d. Ii I 6 kwietnia 
18
 r. 
- Mowa, "'-,"powiedziana w sali 3Infitea- 
tmlucj do ItIlodzieiy g'hnnazyum św. Aliny 
w dzieił biskupie
o jubilf'uSZU ojca MW. Le- 
ona XłIl dnia 1
 lutego 1893 r. Odb. ze 
Sprawozdania gimn. Kraków, nakl. autora. 
druk. W. L. Anczyca I Sp., 1893, 8, str. 40. 
- Odczyt w stuletnią rocznł
 konstytu- 
cyi 3go maja (nauczycielom i nauczyciel- 
kom szkół ludowych przesyła w upominku 
lIa odczyt w dniu 3go maja 1891 r. szczery 
ich przyjacjel Ignacy 
ółtowski). Kraków, 
I\akl. Ig. Zóltowskiego, dmk. Związkowa, 
UI9l, 8, str. 52. 
- Krótki opis katedry na Wawelu, którą 
zwiedziłem z uczniami VIII klasy gimna- 
zyum BW. Anny r. 1886, pOBwiqcam na pa- 
miątkfJ kochanej młodzieży. Kraków, nakło 
autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8, 
str. 34. 
- Pl"zemówit'nle nad grobem śp. Tytusa 
ŚWiderskh'go dnia 27 łutl'go 1880 r. Kra- 
ków, lIakl. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1880, 8, str. 7. 
- W stuletnią rocznlcq konstytucyi 8go 
lDaja, na życzenie wydzialu Towarzystwa 
oświaty ludowej w Krakowie odczyt dla 
czytelń ludowych. Kraków, nakl. Towarz. 
oŚwiaty lud., Spółka wyd., dl'uk. Związko- 
wa, 1891, 8, str, 62, hal. 60. 
MIKLASlEWSKI Walenty. Jurysprudencya 
senatu rządzącego, wyciągi z wyroków ka- 
sacyjnych depo kryminalnego, rok 1883. 
WanZ8wa, M. Orgelbrand, druk. Noskow- 
Ikicgo, 1896, 8, str. 61. 
- Sprawa Stanisława Hiszpańskicgo, oskar- 
Żonego o zabójstwo lekarza Alekst'go Kur- 
cyusza, zebrał i uporządkował .... Warszawa, 
druk. N08kowRkiego, 1881, str. 326. 
- Wykład p08tqpowania cywilnego rzym- 
skiego w zarysie historycznym. Biblioteka 
UmiejfJtności prawnych. Warszawa. Gebe
h- 
ner i Wolff, druk. S. Orgelbranda synow, 
1885, 8, str. III i 343, rb. 2.' 
MIKLOSICH Fr. dr. Dictionnaire abl'lIgll de 
six langues slaves: russc, vieux- si ave, bul- 
gare, sCl'bc, tcheque t't polonais, ainsi que 
h'anł.3is et allemand, rlldigll sous lf's auspi- 
Ces de Son altesBe imp. le prince Pierre 
d'Oldenbourg. Vienne, St. Petforsbourg et 
roscou, D. Braumiiłler & M. O. WoUf, 1885, 
, str. 955 i l nI., kor. 30. 
- Die tilrkischen Elemente in den sud- 
ost- und osteuropll.ischen S prachen , II HlI.lf- 
te: GI'iechisch, Alballlsch, RUlllunisch, Bul- 


garłsch, Serbisch, Klf'łnrussisch, Grossrus- 
sich, Polnisch. Odb. z Denl;:schriften d('r k. 
Akademie der Wiss.' Wicu, GCl'old's Sohn, 
1884, 4. str. 90. 
- ']'oż. I. Halftf': Grl('chisch, Alb:misl'h, 
Rumunisch, Bulgariseh, SP rbisch , Klełums- 
sisch, Grossrussisch, Polnisch. N;lchtrag' zu 
der ulltcr dem g'lcichen Titel g"ł'llrucktl'll 
Abh:mdlullg_ Ta m Żl', ']'l'mpsky, 1888, 4, 
str. 88. 
- Toż, Nachtrag zu dcr unter dt'm gld- 
chcn Tit('l g-edrucktcn Abhandlung, II Hal- 
f te. Tamże, 1890, 4, str. 194. 
- Ob. Hanusz J. (Dwa nowe dzil'ła). 
MIKOŁAJ I. Ob. Flerowski prof.; Gdmm P. 
MIKOŁAJ łw, B. w. m. i r. (Kraków, S. A. 
Krzyżanowsk . 1890), 4, str. nI. 16, z ilustr. 
w tekscic, kor. 1'£0. 
Mikołaja sw kOMciól w Krakowie. Ob. Pa- 
rafia (1893); Stt'zl'lichow8ki P. ks. (Słowo 
1894). 
Porów. Kościół. 
MIKOŁAJ Z Błonia. Ob, Ulanowski B. (lt:l88). 
MIKOŁAJ z Wilkowiecka. Ob. Bib/. pisarzów 
polskich, 25. 
MIKOŁAJSKI Szczepan dr. PI'zewodllik pl'ZY 
wyborach poslów do Rady Państwa w ku- 
ryi włościańskiej a także w kuryi powsze- 
chnej. Wyd. 2. Bib/. polityczna wydawana 
staraniem Stronnictwa ludowt'go, III. Lwów, 
nakl. red. Przyjacil'la ludu, Ksił:g'. Polska, 
druk. Polska, 1897, 16, str. 108, hul. 50. 
Mikorzyńskie kamienie. Ob. Estl'f'ichf'r Karol; 
Malecki Antoni; Pickosiilski F. 
MikroblologiL Ob. Syniewski W. (1900). 
Mikroby. Ob. Bordiel' A. 
Mikrochemia. Ob. Bujwld; Hei/peł'n M. 
Mikrofauna. Ob. Grzybowski J. (1897); Wi- 
śniowski T, (iłów 1890). 
Mikrophon. Ob. Hołowiński Ant. dr. (Phy- 
slolog. Anwendungen 1893). 
Mikroskop. Ob. Gorecki L.; Hager Hf'r.; 
Kozłowski WI.; Krzvwicki C.; Rzeszotarski 
A. (Badania 1899); .Ski'zyiłska K. 
19(0). 
MIKROT Walenty. Walka w Polsce o stosu- 
nek Koliciola do państwa, od r. 1434-1440. 
Odb. z Prz('g'l
du akademickif'go. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk. Zwi:!zkoWIl, 1881, 
8, stl'. 66, kor. 1'60. 
MIKSlATH Koloman. Goląbki w klawI', prze- 
kład z węgierskit'go A. Call1el'owt'j. Dod. do 
Tygodnika Ilustr. Warszawa, nakl. Gcbe.th- 
nera i Wolffa. druk. S. Orgt'lbranda synow, 
1893, 8 mała, str. 108, kop. 50. 
MIKUCKI Stanisław. Matcrijały dla korne- 
wago i objasnitt'lnago Słowaria l'Usskago 
jazyka i wsielh slawiansklch naril'czlj. Wy- 
pusk I -II raznyja izmienenlja w IIOstawje
>>>
174 


MIKUCKI - MIKUł.OWSKI 


słowo WurszawH, tipo I. Nosko\\'shag'o, 181;0, 
8, str. GB (I) + 101 (I). 
- Zamicczaniju na soczinit'nije Fr. Miklo- 
szica Et.vmolog-isches Worterbuch. Odb. z b- 
wil'stij impier. wm"8z. Uniwif'l'sitif'ta. War- 
lizawa, 18B7, 8, str. 103 i 1 nI. 
MIKUCKI Władysław dr. Budowa histologi- 
czna jlljowodu, z uwzględnipuiem rozwoju 
fałdów i kanałów drugorzędn)'ch, pt':J.ca na- 
grodzona na konknrsic im. Koczorowskit'g'o, 
Odb. z t. XCI Pamietnika Tow. lek. War- 
lizawa, druk. K, Kow'ulewskieg'o, 1895, B, str. 
24, z tllbl. litogr. 
- Czy zaniechanie kąpieli noworodków 
wywiera korzystny wpł.vw na zachowanie 
si
 pI:powiny. Odb. z Przpglądu lek. Kra 
ków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 11. 
- Oh. Zdrojowiska (1898). 
MIK ULI Jak. Ob. Hybicki St. (1896). 
MIKULlCl Jan dr. prof. O laparotomii w przy- 
padkach przl'dziurawienia żoh!dka i jdit, 
wykhld. O.lb. z Przcg'J. II'k. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, H, str. 42. 
- Opatrunek tl'waly i leczcnic ran pod 
wilgotnym strupem krwi. Odb. z Przeglądu 
\l.k. TamżC", lBB7, 8, Stl'. 12. 
- Przyczynck do nauki o leczeniu ran. 
Odb. z Przl'gl. If'k. Tamżc, I
B4, 8, str. 4:ł 
i 2 nI. 
- Przyczynek do tcehnikl Opl'l"UcyjnC'j 
i uastlJPowt'
'o Icczf'nia rakII mig'dalków. 
Odb. z Przcg'lądu Il'k. Tamźe, 1&53, B, str. 9. 
- PI'zyczynki do pl:J.stycznf'j chil"Ur/.rii 
nosa. Odb. z Gazety lek. Wm'szRw:J., druk. 
K. KOwlllcwskiego, 18B3, 4, str. 10, z ryci- 
nami w tl'kscic. 
- O fl'sekcyi wola, wraz z uwagami o na. 
stępstwach culkowitcg'o wyhłsZCzl'nia gru- 
czołu tarczylwwego. Odb. z Prz('g'ląrJu h'I,. 
Kraków, druk. Uniw. Jag" 1&55, 8, Stl'. 6. 
- \V sprawie pierwszt'ństwa pomyslu 
ostf'oplal!t)'czltP.j resekcyi stopy. Ollb. z Prze- 
gllidu lek. Tamżc, 1886, 8, str. 7. 
- O trl!dzi(', wykład. Odb. z Przl'g'lądu 
lek. Tamźt', lBI;5, 8, str. H. 
- Kilka uwag mul rllkielll migdalka i bo- 
CZDl'j ';l'i:J.n,\' g'm'dla. Odb. z l'rzl'gh!tlu h'k. 
Tamże, lBB';, R, str. 6. 
- O użyciu jodofol'lnu w If'czeniu ran. 
Odb. z J'rztlglł!llu lek. Tamżl' , 1818, ł, 
str, 48. 
- Wg'łobi,'ni(' i wypadnił:cie, invag'iuatio 
et prolapl!us, jl'iitu grubego przl'z kiszkt; 
stolcową, wycit:cie kawulka jelit 76 ctm, dłu- 
gil'go, wyleczl'nie. Odb. z Gazety 11'1.. \Var- 
szawa, druk. K. Kowlllewskil'g'o, ml'i3, 4, 
str. 7. 
- O wpływif' chh'urg'ii nowoczl'l!Ul'j nR 
kształcI'ni.t' u('zni,',w w k linict' chirurg'iczup.j, 
wykład wst",my 23 paMzit'rnikH IHR2 1'. 


Odb, z Przl'gl. Ickar. Kraków, druk. Uniw 
Jag., 18B2, 8, str. 11. 
- O wyklucZf'niu ognisk martwych z ja- 
my brzusznt'j. Odb. z Przegl. Ickar. 'r3lnżl', 
1886, 8, Stl'. 40. 
- Ob. Cybulski N.; Gabr\'szewski dr. 
(Nowe wskazania); Schattau':r A. (1ł85); 
Wagner H. (IB95). 
MIKUlICl J, dr. & MICHELSON P. Atlas dcr 
Krankheiteu der l\fund- und Rachenhiihll', 
II H.Ufte. Berlin, A. Hirschwald, 1B92, 4, 
str. VIII i 92, z 21 t:\b/. kolor. i 1 czarnI!, 
nu'. 40. 
MJKULlCl & SCHRAMM. Przyczynki do 
chirurg'ii, porlali prof. dr. Mikulicz i dl'. H. 
Scltramm, aSYBtent kliniki chirurg'icznej, cz, 
I. Z kliniki Ipkm'skiej pl'Of. dra Mikulicza 
w Krakowie. Odb. z przegl. lpk. KmkÓw, 
druk. Uuiw. Jag., 1883, 8, str l nI. i 99. 
MIKULlCl W. Mimi, szkic powif'ściowy, 
przeklarl z ruskil'go. Pl'tl'rRburg, Br. Hymo. 
wicz, druk. Trcuke i Fusnot, lB92, H;, str, 
144, kop. 45. 
MIKULlCl-RADECKI A. O podatku g-ruuto- 
wym dworskim w Królf'stwif' Polskil'ln. Hi- 
bliot. umiej. prawnych, 41-42. Warszawa, 
nakł, red. Bib/. umil'j. prawn., druk. S. 01'- 
gelbranda syuów, lBti4, 8, Stl'. 79 + 20. 
- Stan finansów w granicach Królestwa 
Polskif'g'o za rok 1880. -Wydm'l.. fi. 111. i I'. 
rll'., B, Stl'. 241-277. 
MIKULSKI Józef. Sztuka aktorska, Warsza- 
wa, G. ('entUf'l'szwer, dl'uk. Hubif's7.f'wslde. 
g'o i Wrotllowskipg-o, lB98, B mala, str. 231 
i l nI., rb. I. 
MIKULSKI Leopold (pst'ud. 1\rulski * 1843 t 
lBB1). Ob. BiidmCl' (Sihl 1869). 
MIKULSKI Ladislaus, Sacra Cong'r"gatio 
Concil. TI"i.It'nt. intel'pI'I.tum. Cmcoviap, 
Sumpt. Lad. I\likulski, typ. W. L. Anczyc 
ct Soc., 4, str. 7. 
(MIKUŁOWSKA T.), Krótki I'Ys pocz
tku 
rozwoju i obl'CJl('g'o stanu Instytucyi zakła. 
dn św. Kazimil'rza w Plu'.vżn pod P"ZI'WO. 
dnictwem W -bnl'j Matki Teofil i Mikuło\\- 
skit'j. Chicag'o, dmk. G'IZI.ty Pols., 1885, 
cent. 5. 
MIKUŁOWSKI.POMORSKI Józef. Holcnanllly- 
st'n, 
lUsg't'fiihl.t in dl'r galizischen ag-I'lcul- 
Llu'-cllI'misehtln \' l'rsuchsstation Dllblany in 
den Jalm'n 11;95 -IB97. Odb. z Bulli-tin dl' 
l'Acarłćmic dps scil'nces. Cracovic, impl', dl' 
I'Univ. Jag'., 1899, 8, str. 1. 
- j'l'l'Iny do.;wiadczalnf' krajowej staeyi 
chf'miczno-rolniczl'j w Iublanach, wyniki 
doświadczcil z 1'. lti9!). Odb. z Holnik'l. 
Lwów, nakl. krajowl'j ł;tacyi, clruk. Pillel'll 
i Sp., 1900. Ii, Stl'. 33, Z pl:llIPIl1 Iitot,('r. 
- Rozbiory zll'lII ornych, nadesłanych do 
kl'lljowtjj !;tllcyi clu:llliczno.rolniczej w DII-
>>>
MIKULOWSKI - MILEWSKI 


175 


blanach w hitach H!95-H!97. Orlb. z 3H t. 
Sprawozdań Kom, fizyog-r. Akademii Ului..j. 
Kmków, druk. Ulli1\'. Jago., l89H, 8, Btr. 10. 
- W jaki sposób nalf'ży kupować nawo- 
zy sztucznc? IlłIpisał .... kierownik stacyi 
chelll.-roln. w Dublanach. R. 11. Wydawn. 
Tow. Kólek rolnicz. I. 7. Lwów. nald. Za- 
rządu Tow. Kółek rolnicz., Gubrynowicz i 
Schmidt, druk. Udzialowa. 1900, 8. str. 11, 
hal. 4, 
_ Sprawozdanie z działalnot!ci krll.jowej 
stacyi chemiczno-rolnicz£'j w Dublan:tch za 
CZ;łS od l k wie.tnia 1895 do 1 października 
U!96 r. Lwów, drul,. PiIIl'ra i Sp., 1897, 8, 
str. 10, z 3 rycinami. 
- To
, IT, za czas od 1 pażdzit'rnika 
1896 1', do 1 pnździt'rnika 1897 r. Lwów, 
nakło Wydziału kmj., 1897, 4, Btr. 64 i l ni 
- Toż, III, za czas od l pażdzif'rnika 
1897 r. do 1 października 189H r. Lwów, 
dmk. Dzicnnika PolBkiego, 1899, 4, str. 124. 
NI 8U. Bil I nn.: Zestawienia pióra A. Karpińskie- 
go, K. Huppenthala I dra M. Pańko..skiego. 
_ Toż, IV: Doświadczenia nawozowe, po- 
lowe, przeprowadzonc w r. 1898. Lwów i 

ół
iew, .druk. 00. Ba.zylianów, 1899, 4, str. 
58 I 2 ni, 
- Ob. Kiecki W. (1898), 
MIL. Al. Ob. Milpt'owicz Al. (Klipitan 1891). 
MIL E, Ob. Szwarc E. (1896). 
MILAN August prof. Oesterrt'ichB Stellung 
zur polllischen Insurrt'ction ulld drittt'n 
1'heilun;.;' Poll'ns. Odb. ze Sprawozdania pań- 
stwowej wyższpj Bzkoly realnej, Wipn. C. 
FrOIllIDf', 1894, 8, str. 49. 
MILANA pBt'ud. Mill'wsk:t. 
(Milatyn). Opis cudów i łask wsławiont'go 
obl:azu Pmm Jezusa Ukrzyżowanpg'o, znaj- 
dUJ;!cego si
 w koseit'le paraf. w Milatynie, 
z c10datldem nabo
f'iłstwa i pil'śni. Lwów, 
druk. A. Wajdowiczowt'j, lR80, 8, str. 63. 
MILBERT D. R. ks. Katechizm rzvmsko-I,a- 
tOlicki, ze szczPg'ólnelll uwzgl
dllielliem dzia. 
lu dl/! przygotowujących si
 do pif'rwszej 
8powil'dzi i Komunii św. Warszawa, M. 01'- 
gelbrHnd, dmk. Fr. Czerwiilskiego, H!95, 12, 
litr. 168, kop. 30. 
MILCZANOWSKI Jan ks. Dzit'je apostolBkie, 
(I
)owipdział .... prof. dyecez, zakładu teolo- 
glczUl'go o, ł. w Przem,)'ślu. Prz('myśł, nakł. 
nutora, Jdeil i La.ng, druk. J. St.yfieg'o, 

894, 8, str. 2 nI., 300 i 3 nI., z 6 rycinami 
l l mapą, opr. kor. 5, 
- Lt'on XIII, krótki 
ydorys z powodu 
50tl'j rocznicy jego biBkupBtwlI. 19 lutego 
1843 - 19 lute
'o lR93. Tamże,18!J3, 16 , str. 
86 i l nI., z portrptem, kor. 1'20. 
MILEROWICZ Al. K:Jpitan borysławl\kich 

oczYllierów, zdurzl'nie prawdziwe z dzie- 
JÓW kopulił naftowych w norysławiu, Bpi- 


sał Al. Mil. Krosno, lIakl. i dmk. W. uni- 
ka, lR91, t! mała, str. 68. 
Oh. Kur) cr nowy rlrohob)'cki. 
Milewscy herbu Ślf'powron. 1429. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp.. 1900, 8, Btr. 6. 
MILEWSKA Aniela. HOZRtajllt' droe:i. Poznań, 
W. Simon, mI'. 1'25. 
_ Sif'rocc dziejf', powieść, t. I i II. Lwów, 
lIakl. i druk. K. PilIera, GubI',) nowicz i 
Hchmidt , 1&\2, 16. str. 166 i 220, kor. 3'20. 
_ J:u'mll.rl, na 8W. Dominika, powiastka 
z dzit'jów Gdaliska. Gdańsk, nakl. i dl"Uk. 
B. Milskiego, 1894, 16, str. 51, f£'n. 20. 
_ Nfi tlI' mHłeg'o miasteczka, obrazek spo- 
ł£,c,zny. Odb. z Tygodnika b..letryst i nHuk. 
Poznań, nakł. i dl"Uk. Fr. Chocif'BzyilBkiego, 
1H86, 8, str. 75, fen. 50. 
_ Miło
ć a pieniądz, nowt'la. Odb. z Dwu- 
tygodnika dla kobiet. Tam
l', l88a, 8, str. 
69, fen. 50. 
_ Pan Władysław, komedylI. w 3 aktach. 
Poznań, skł. gł. W. Simona, 1878, 8, str. 66, 
f('n.75. 
_ NaBze pmmy. Odb. z Dzirnnika pow. 
Poznaii, druk. Dziennika pozn., Wa.rszawa, 
Geb£'thner i Wolff, 1894, 8, str. 76, ff'n. 75, 
kop. 45. 
_ Powipści na tle życia mieszczań8kieg o . 
PoznHń, nakł. i druk. J. Lcitg'cbra, 1894, 8 
mała, str. 152, 1111'. 1. 
Uk&l'Ann (luma l'"nl Madejowej; .swarliwII ni eW la- 
8la, dach k.lpl..CYi Nigdy ZAl'ÓŹIlO, aby glę Joprawl
. 
_ StUI1('ntlia. Odb. z Dziennika l)Ozmń.. 
Poznań, A..CrbuIBki, drulc Dzi('nnika pozn., 
Warszawa, Gehf'thm')' i WolU, 1891;, 8 Ula. 
ła, litr. 96, fen. 75, kop. 45. 
_ Wojna szwt'dzlw , przf'z ŚIt'powrona. 
Odb. z Oświaty. Poznań, skI. gł. i druk. W. 
Simona, 1884, 8 mała, s'r. 93, fen. 50. 
_ Szalona wyprawa po zloto. Tamżr, 
fen. 30. 
_ Zygmunt. Sześć obrazków dramaty- 
cznych przez Mllanę. Tml1że, 187R, 8, str. 
58, fen. 80. 
_ Zygmunt, powieść, przelo
ył na j
zyk 
czeski Jan Neczas, lt!85. 
MILEWSKI I. Śmierć Giełg-uta, wier8z. H. 
W. m. i r. rlr. (18.11), 8, str. 4. 
MILEWSKI Jan, Śpipwy z opery Ukrainka 
ezyli Pałac ZHczlI.row8ny. Oryginalnie w pol- 
skim j:zyku napisancy. DrukowanI' na żą- 
danie publiczności, W Kaliszu, 1815, prze- 
drukowano u K. W. Mchwalda, 8, str. 8. 
MILEWSKI Ignacy Karol hr. Unf' prtitcCroiBi
rc 
en tril8 hnute compagnif'. B. m. dr. (Paryż, 
1899). 4, k. nI. 2, str. 88. 
_ Vin
t-trois joun dans 1'0ceHn glacial 
et la mt'r blanche, 4
me. CroiBi
r6 de la 
Litwa. Paris, 1898, 4, 2 k, str, 66.
>>>
176 


MILEWSKI - MILKOWYCZ 


List otwarty do pp. akcyonaryusz6w 
wiieilskit'g-o ziell1sldt'go banl.u. Kraków, 
nal\ł. ;mtom, dl'uk. Czasu, H!84, 4 wielka, 
str. 34 i 2 nI. 
MILEWSKI J6zef dr. prof. Dankmctwo mo- 
nometalizmu. Od li. z I'rzeg'ladu Polskieg'o, 
Kral,ów, nal.J. autora, (h'uk. Czasu, 1889, 8, 
str. 51. 
- Budżet i krcd)'t publiczn
'. Roztrz;!sa. 
nia finansowI. i polityczne. Odb. z Przegl. 
Polskit'g"o. Tamże, Spółka w)'daw., druk. 
Czasu, 1898, 8, str. 254 i II, kor. 4. 
- C'It' polityki ag..-arnf'j. Odczyt na pi£'rw- 
szym Iwtolickim kursie socyalnym w Krako. 
wie, d. 2 lipca I8
7 r. Odb, z Prz('gl:!du Pol- 
sklego. 1'am
e, U!97, 8, stl'. 40, hal. 80, 
- 9 1a opiekuńcze. Odb. z Przeglądu Pol. 
Krakow, nakło autora, druk. Czasu, 1888, 8, 
str. 133 i l ni. 
- Twarda dola, współcz('sny dramat spo. 
It'czny w 4 aktach piót'a M. J. D., dmko- 
wany jako rękopis. Kraków, nakl, i druk. 
drul{;trlli Uniw. J:1g., ł899, 8, str. 112. 
- Ekonomia polit)'czna. 4, str. 344, litogr. 
- O zatwierdzonych kodycylach w pra- 
wic I'z)'mskicm. Warszawa, nak/. rf'd. Hibl. 
umiejętności prawnych, druk. S. Orgelbrall- 
da s
'nów, 1886, 8, str. 45, 1. 
- O kredycic rolnicz)'m, rzccz czytana 
na walnem zebraniu centr:1l. Towarzystwa 
I!:ospodm'czt'go dl:1 W. ks. pozllaiISki('g-o 
Otlh. z Dzif'nnika poznailsk, Pozn:1il, nakło 
aUłol"ll, druk J. J. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiiiski), 1885, 8, str. 28, 
- O kwesty i socyalnej, wyhład publiczny, 
w Kr:1kowil' 12 marca 1890 r. Odb. z Prze- 

'h!du Polski£'p-'o. Kraków, nakł, autora, 
dmk. Czasu, 1890, 8, str. 40, hal. 60, 
- O kw(.styi socyalnej, mowa n8 wiecu 
katolickim we Lwowie 7 lipca 1896, Odh. 
z PrZ('g-li}du poWiZ. Tamże, Spółka wydaw., 
drllk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8, str. 19, 
hal. 60. 
- RdOl'ma socynlna w Ang-Ii\. Odczyt pu- 
bliczny mi:m)' we Lwowie 28 kwietnia 1893, 
Odli, z Prz('glądu Polski£'go. T:unżt', druk. 
Czasu, 1893, 8, litr. 32, hal. 60. 
- W sprawie utrzymania zi£'mi w na- 
szym ręku. Odb. z Ziemi:mina. PoznaiI, 
nakło autora, A. Cybulski, dmk. N. Kamień- 
skit'g-o I Sp., 1884, 8, str. 73 i l III., mr. 
1'20. 
- W sprawie waluty, referat na -picrwszy 
zjazd prawników i ekonomistów polskIch, 
przez .... docenta Uniw, Jag'. Odb. z Cznsu. 
Kraków, dt'uk. Czasu, 1887, 8 mala, sk 22. 
- W sprawie rcform.v waluty w AlIstryo- 
Węgrzech. Odb. z Przeglądu Polsk. Tamże, 
nakl. autora, Spólka wydaw., 1892, 8, str. 
39, hal. 70. 
- Obccny stan kwestyJ monetarnej, wy- 


klad habilitacyjny, miany dnia 2 sif'rpnia 
1886 r. w Uniw. Jagiellońskim. Odb. z Prze- 
gl1!du l'olsldego. Kral.ów, druk. Czasu, 1886, 
8, str. 35. 
- Stosunel, warto';ci zlota tlo I;rt'.bra. Odb. 
z t. 26 Rozpraw W.vdz. histor. filoz. Akad, 
umit'j. Kraków, Spółha wytlaw., tlruh. Uniw. 
Jng'., 11'91, 8 wi(:kllza, Stl'. 118, 1,.01'. 3. 
- Stosunki monetarne w tlrug'it:j polowif' 
XIX w. Odh. z XX l{ocznika Towarzystwa 
przyj. nauk pozn. Poznaii, dl'uk. Ozieimika 
pozn" 1894, 8, tik 31i. 
MILEWSKID. R. Dnewnik posliedniago po- 
choda Stefalt:l R:1torija na Rossiju. (OBRda 
Pskowa). P('rp\\'. s polskag'o O. Mill'wskag-o. 
Pskow, 1
2, 8, str. XVI, 21i1, 11, z 2 rJci- 
nam \. 
- Ob. Bntor'y Stt:fan (Oniewniki 1897). 
MILlAN Gust. -Marya. Antonieg'o Mnlczcw- 
skit'g'o, rozbIór i charakter
 styka osób, dla 
ucząct'j się młodzieży opl"8cował.... Lwów, 
nakl. St. Kollem, 1898, 16, str. 96, hal. I:!O. 
- Trf'8ć i ch;u7Ikterystyka osób w poe- 
matach A. Mickiewicza: Konrad Wallcnrod, 
Grażyn:!, Farys i Oda do młodości, dla uży- 
tku młodzit'ży szkolnej. Tamże, 1898, 16, 
str. 64, bal. 40. 
Millca kneina. Ob. S
 noradzkl M. (1881). 
MILICERY Albert. Ob. D)'gasińskl Adolf 
(Opis impn'zy). 
Milicya krakowska. Ob. Louis J. 
Milion piosenf'l" wybór najpiękniejszych 
aryi i kupletów z opt'l"('tek i komedyjek, 
Or:IZ zbiór najpopul:ll"llit'js.l:ych piol;'lt'k lu- 
dow
'cb, część 2. Wal'szawa, nakl. Ch. J. 
Rosenw'inR, druk. W. Thiella, 1895, 8 mała, 
sk 92 i IV, kop. 20. 
- snów, nowy wielki sl'nnik, opracowany 
podlug najwiarog;oJnit'jszych ksi
g, zawie- 
rający przepowit'dnj(, wtizystkich snó
', z do- 
daniem wróżenia z k:lrt oraz z rak, z ozna- 
czeniem panując.ych plant't. 'l'amie, 1896, 8 
mała, Stl'. 110 11 ni., kop. 20. 
- żartów. Ob. Eifel (1894). 
MIliony. Ob. Budzanowliki M.; M_ A. von. 
Militaria. Ob. Łl'biilski W. 
Militaryzm. Ob. BjijJ'klund G. 
Militariprache. Ob. Truszowskl A. (poIni- 
sche 1894). 
MILKOWYCZ Wladimir dr. Ein Beitrag zur 
Chl'onolog-ie dl's Hedwigsfestes. Zeitschrift 
des V t'1"t'ills fUr Gf'sch. und Altt'rthum 
Schl£'sit'ns W) d. w Wroclawiu, t. XVIII z r. 
1884. 8, stl.. 296-300. 
- lIeinrichs IV Aufenthalt bei Konig Ot- 
tokar von HOhmHn in der Zeit nach 1266. 
Tamże, 8, str. 243-252. 
- Ein nordrussiscber Buf Holz gemalter 
Kahmder aus der Zeit uw 1600. Mittb. der
>>>
MILKOWYCZ - MIł.KOWSKI 


177 


k. k. Central-Commission fur Erforschung 
und Erhaltung dl'r KuuBt. u. histor. Denk- 
male, 1896, 4, str. 203-225, z iluBtracyami. 
- Zwei Fl'('sco-Kah'lIIler in den Bukowi- 
ner Klostt'rldrcht'n in WOrOl1t't
 uml Sucza- 
witza aus dE'11l XVI J;,hrhundcrte, Wi..u, W. 
Braumiill('r, lR98, 8, str 179, z 5 tablicami, 
kor. 4. 
- MOllumellta cOl1fratcl'llitatis stauropi- 
giauał\ Leopoli('nBis, tomi l parB l, conti- 
1ll'llS diplomata et f'ph;tolaB ab a, 1518 ad 
1593. LI'opoli, lR95 , 8, IItI-. XVI i 1496, 
kor. 10. 
- Tond I, pal"B II. Leopoli, 1891i, 4, str. 
497 +960, kor. 10. 
- SI.udia kry'yc
ni will istorijeju rusko- 
polBkoju, czast' I 1340--13H7. Lwów, księg-. 
Zakhulu Stauropig'ii, H!93, H, str. 143, kor. 
2'20. 
MILKOWSKA Helene. 
;tude de quelqu"s cas 
de I"etrodt!Jviation de I'utl!rus gravldf'. Th
se. 
Zurich, 1900, 8, Btr. 54. 
MILKUSZYC Mal'Ja. D
iadowip i wnuki, po- 
wit'Bć wspólczcsna. Wanzawa, nald. T. Pa- 
prockltlgo I Sp., druk. S. SiI.onkll'go, 1897, 
8 mała, str. 267, rb. 1.3i). 
- Kwiat,)' i cierni l' hci.. noweli' War- 
szawa, nakl. A. G. DuboWBkil'go, druk. P. 
Laskauera i W. Babi('kif'g'o, 11-199, 8 mała, 
str. 221 i 1 ni., rb. 1. 
- Przemyslowc,) , powieść, WarBzawa 
uakl. G. Ceutnerszwera, druk. J. SikorBkie- 
go, 1894, 8 mala, Btr. 197, rb, 1'20. 
- ZakljtA'k rodzinny, powiesć. W"rszawa, 

akł. i druk. Sil'rpińskil'g"o, J. M. BaźI'wicz, 
894, 8, str. 142, rb. 1'20. 
- Ob. Astor J. J.; Rulalld. Wilb. (Legen- 
dy 1895), 
MILL John Stuart. Autobiografia. WarBzawa, 
druk. Przeo'larlu tYg'odlliowego 18H
 8 str. 
296, rb. 1. r . " , 
- O podlt'g'lości kobiet, tłómaczvla M. 
Ch. Kraków-Warszawa, Gebethm'r i 'WoIU, 
druk. W. L. Ancz,) ca i Sp., 1886, 8 main 
str. 1 nI., IV i 175, z portretem autora, rb
 
I, kor. 2-60. 
- POllilaństwo "obiet, tłómaczl'llie M. Ch. 
Wyd. 2. 'rmnźf', 1887, 8 mala, str. IV i 175, 
L. portl'ctell1 autora, rb. 1, kor. 2'60. 
- Ob. HaciborBkl A. (podstawy tl'oryi 
pilzn. 181:16). 
. MILL Karol K. Wyklady popularne zasad 
flzyolog'ii i h.n;ieny, z dodatki('m ł"Ozdz:ału 
o alkobolu, tytoniu i innych narkotykach, 
Pl'zełoźyl z angil'lBkiego H('nryk Wernic. 
Wars
awa
 nakł. T. Paprockieg'o i Sp., druk. 
E. Skl\vBkreg-o, 1885, 8 mala, str. XVI i 287 
z rycinami w tf'kscll', rb. 1-:0. ' 
MILLER Antoni. Ob, Mon('oq. 
MILLER C. dr. Maml,a, porady i Informa- 


..u....... l. III. 


-- 


cye co do wyboru, obchodzenia Bi
 i piel'1- 
g'llowallia mamek, z oryg-Inału lliemi('e.kit'g"o 
przł::lożył i obrobił wt'dle dOBwiadczt\nia wla- 
snego dr merlo L. \Volberg', Ipkarz cborób 
dzif'ci. W;uBzawll, llakl. l' P1procki('g'o i Sp., 
umk. K Sklwsldl'g-o, Kmkó"-, O. GebethnN 
i Sp, 1
94, 8 maili, 11tI". 102 i l nI., kop. 60 
kor. 1'20. 
MILLiicKER Karol. Kuplety z operetki Gil' 
sparone, 8 podl., str., 24. 
MILOVANOWITCH dr. Lf'B traiteB de garHutie 
au XIX siiclo, etudll dl' druit international 
et d'histolre diplomatique, theorif' juridiqul'. 
Les congres de Viennt' t't la SaintA'-al1ianct', 
qUf'stion polonllise, u..utralite suiBs(', neu- 
tra lite b('lge, formatłon dl I'unitll 1111emandl, 
neutralitlI du Luxemboul'g', question d'Oril'lIt. 
val(-\ur pratique des traitl!B dp- gara!ltil'. Pa- 
riB l't Poitit'rs, libr. Rousst'l\ll, 1888, 8, str. 
419, fI", R 
MILOWICZ Włodzimierz. Ob. Wvdawn. ma- 
teryalów (do historyi powBtania' I V). 
MILSKI Alexander. Humor.vBtyczny knll'n- 
darz Smig'us:l. na r. p., 1893, rocznik IV 
Lwów, nakl. Smigusa, druk. l Związkowa 
4, kilkanaBcif' arkuBzy druku, z r,)'einami 
i ogłoilzt'niami, kor. 1. 
- 'foż. nil r. lt)94- U!99, rocz. V -}". 
Tamże, po kor. 1. 
- Toż, na r. 1900, rocz, XI. Tamże, 4, 
kill..lIl11ll;cill arkuszy druku, z rJcin., kor. 1. 
- Kalendarz kieszpnkowy ŚmiguBa 111' r. 
1894. Lwów, !lakI. Smig-uBa, druk. E. Wi- 
niarza, 32, arkuB
 druku, z ogloszeniami, 
bili. 40. 
- Toż, na 1', 1895-1900. Tamie, po 
hal. 40. 
_ Do wagonu. Tamże, druk. l Zwiljzko- 
wat 1892, 1:1, str. nI. 50, z rycinami. hal. 60. 
MILSKI Bernard. Kalendarz gdllilBki kato 
licko-polski dla \I iarusów Prus zachodnich, 
W. ks. POZl1ltilBld('go i Szh!sl_1i na r. 1893, 
opracował .... r('uaktor Oazet.v gdaililkiej. 
Gdansk, uakl. i druk. B. i\IiIBki('go, 8, str. 
260. 
MILUTIN B. UBtrojstwo i sOBtojanijt' jewrej- 
Bkich obszczeBtw w Rossiji. S. ł't'tel'burg', 
1849 - 50, 8. 
MILUTIN Nik. Ałex. Ob. Lrrov-Bt'aulieu 
Anatole (Un h01l1me); Szczl'bahikij P. K. 
(1
83). 
MIŁKOWSKI( Z. Ob. Bourdł\ Pawel (Konll'c). 
MIŁKOWSKI Julian. Zart:czyny lIfac?ch,)', ko- 
mt'dya wierszem w 2 aktach. Kalisz, IIlIkl. 
księgo N. Wartskieg-o, 1874, 8, str. 73. 
- Ob. Br!l-ton P. (Ciężka próba); Marc- 
Michel (O chlebie). 
MIŁKOWSKI Karol Jul. inż. Przyczynek do 
teorJi lin dmcianych. Odb. z Przrg'l. techn. 
23
>>>
178 


MIUWWSKI 


WnI"SZ3Wa, dmk. Hubi('szcw;;kit'g'o I Wro- 
tuowsklf'g'o, 189
, tj, Stl'. Ul. 
- Pro\\'oloczuij kanal w t('oryi i g'ornoj 
JtI'akt.vkit'. Zapisld Charl" Otd. 1I11p. Hussk. 
'1.....c1micz. Obs
czt'stwn, czast I. Charkow, 
tipog'r, ZillJt'rht'l"g'M, ]tj98, H, 2 t).t., str. IV, 
200 i I tabl. 
MILKOWSKI Stanisław. Ag'atH, obraZl'k z ży- 
cia ludu wicjskl('g'o. PoznOlń, nakl. A, C,v- 
hulllkit'g'o, t1mk. Dziennika poznań., 11::197, 
U, stl'.78, Z ilustr. tyt. J. Kossakn, fen. 50. 
- Antoni Nif'uas,\'tl'k, powieść z pl'awd
i- 
wt'l!:0 zdar
('nia. Bibl. tanich ksi
żf'czel" 70. 
CIelIzyn, mIkI. liM. Feitzing'cra, druk. K. Pro- 
ehaski, 1900, Hi, litr. 59, hal. 40. 
- Bodl1jby wszyscy b:,.1i tacy., powiastka 
dla ludu. W
 d. :\Iacil'rz.\ I'ol
I,-, 30. Lwów, 
nakło Macil'rz
', rh'uk. W. L. AnczYI'a i Sp, 
w Krakowiij, Itjł;li, 8 main, str. 63, hal. 20. 
- W d
il't'l Zadullzn.v, opowi('6ć, Panna 
Ziuuia, now('la. Poznań, nakl. A. C.ybulskie- 
g'o, druk. Dzil'nnika pozn, 1899, 16, str. 80, 
z ilustr" fen. 50. 
- Kontrybncya, opowie6ć z krwawych 
dzicjów. Tamżc, 1899, 16, str. 66, z ryciną, 
fcn. 40. 
- O krf',lu chlopl,ów Kazimierzu Wlt'lkim, 
W) d. ludowe, X, 11. Lwów, nnkł. Komitetu, 
dmk. S. ]3('t1narskiego, ltj91, 16, str. 31 I 1 
nI., hal. Hi. 
.- Kro:!t', opowiadanic na czasiI', przl'z S. 
1\1... Poznajl, nakl. A. C,)'bulskit'go, (h'uk. 
Dzil'llnika pozn" H!95, 8, str. 100, z i/ustr. 
Walt'l'eg'o Eliasza, fen, 60. 
- Listownik albo \\ zorv rozmalt\'ch li- 
stów nadarzających sl
 w tyciu prywntnt'lll, 
oraz korcspondencyi handlowcj i formularze 
wl'ksłów, jak nif'lllnit'j wszl'lkil' wzory pró6b, 
koutraktów, "któw sądowych, umów, pon;- 
czeń, 6wiadectw i "'witów, z dodat"'iem ta- 
ks,)' ophlty listów I d('pl's
 telt'gmficzu,)'eh 
do u.ytlm wszystkich stanów. Złoczów, nakI. 
i dm". W. ZUkerkandla, 1899, 8, str. 19] 
i l nI., kOl', 2. 
- Oplt'lmn młodzieży. Poznajl, nakl. A. 
Cybulsklt'g-o, ]899, 16, str. 104, fen. 50. 
- Piotr Gruda, urywek z panow"nia Ja- 
na Sobil'skif'g'o. Wnrszawa, nakl. i dl"llk. 
WI. Szulca i Sp., H!1::I3, 16, str, 124, kop. 20. 
- Przewodnik po Kmkowic i okolicy, 
z informac)'ą dla wyj('żdŻaj1!cych do mil'jsc 
kąpielow)ch kł-ajowych. KI'aków i Porlg'ó- 
rz." uakl. i druk. W. Poturalskieg'o, 1899, 
8 małn, str. 102 I 1 nI., z oglos
ł'niami, 
hał: 20. 
- Toż, Wyd. 2gic, poprawionI' i powię- 
kszone, z pl:lIIl'lłI m, Krakowa. Talllżl', 1900, 
8 mala, str. llG I l ni., z og-łoszl'niami, 
hal. 40. 
- Pod przymusem osolJistym, nowl.la. 


POZH1lń, nakło A. Cybulskit'go, dmk. D
i('u- 
nlka poznaj!., 1899, 16, str. H7, z rycin:" 
fl'n, 50. 
- Skalka 111bo groby zasłużonych w Kra- 
J,owit', opowiadani(' dla ludu. W)'d. IUllow!!, 
VI 6. Lwów, nnkI. Komiktu, dmk. A. Waj: 
dowiczowl'j, lH87, lG, str. 44, hnl. 20. 
- S,\"n MikohIja, PO" it'KĆ spisana z pa- 
milJtników. Lwów, nakl. J. L Pordcs:I, tlmk. 
J. Czahiskif'go w Gródku, 1890, 8, str. 341, 
kor, 2'40. 
-- W tygrysich szponach, \\'spomnit'nie. 
Poznań, llakl. A, Cybulskil'g'o, druk. Dzien- 
ni/,a pozn., H!97, 16, str. 96, fcn. 50, 
- T
ljcmllice Alexandrows"'il'j C) tadcli 
w WarszawiI'. Kraków, na"'/' J. Piasf'ckie- 
v;o, druk. W. Poturalskil'g'o w Podg-órzu, 
1900, 8 mała, str. l!i6 i 1 nI., kor. 1'60. 
- Uroczyst06ć narodu Polskil'go w roku 
1890, pamiąt"'a pnwnif'si('nia zwłol, ś. p. A. 
l\Iit-kiewicza do gl"Obu królów na Wawelu 
w Krakowic. Lwów, nakl. i druk. S. Bc- 
dn:lrskit'go, i 890, 16, str. 32. 
- Zawisza Czarny, opowiadanic history- 
czne. Wydaw. ludowc, VI, 11 Lwów, nakl. 
Komitetu, druk. St, Bcdnarskil'go, 18H7, 16, 
str. 24, hal. 16. 
- Zbiór powinszowań na imieniny, nowo- 
rocznych i okolicznościowych, na świt:ta I 
urocz\"stości rodzinne oraz notatki w imion- 
nikach i pamir;tniku, dla użytku wsz,)'stkich, 
ta'" dzit'ci jak i starszych osób. Podgórzt', 
nakl. i dru.... W. Poturalskil'go, 190G 8 ma- 
ła, str. 95, hal. 50. 
- Na rorlzinnl'j zi('ml, powil'Ść dla ludu. 
Bib/. t.anlch kSi:!:!eczl'k, 61i. Cit'szyn, nu kI. 
Ed. Fl'itzing-l'ra, druk. K. Prochaski, 1900, 
]6, str. 64, hal. 40. 
Żyd, nowf'la w porę. Poznań, nakł, A. 
Cybulskiego, druk. DzIl'nnika poznajl., 1897, 
16, str. 86, z ('haraktl'r:,'styezną ilustr. ty t., 
fen. 50 
- Ob. nl'niczky-Bajza; Jokuj Maul',)'cy 
(\yloSt'k); Katal'z,yna II (pamir;tniki); Koro- 
l('uko WI.; Ohlll,t J.; V f'mc Jul. (Promif'jl 
lHH7) 
MIŁKOWSKł Władysław dr. Ksiqgarui kato- 
Iicld('j dm WI. MiL. Inrormacya dla zwie- 
dzaj:!(',\'ch Kml,Ów. Wyd. 4te pomno:!one. 
I\.mków, nl1kł, \VI. Milkowskił'g'o, drul" W. 
KOI'lH'ckit'A"o, 11;!I1, H mitla, str. 16, hal. 20. 
- Katalog \\,nlawnictw nakładowych i 1,.0- 
miHowych luli \V wi(:kszej i/olŚci nabytych 
Księgami kat.olickil.j.... Tamżl', ]900, 16, 
str. 5
 i 6 ni. 
- Uwagi nad mąką Pańską, wyjąte z ka- 
zań najsławni('jszych mowców kościelnych. 
Tmnż.., druk. Związkowa, 1894, 16, str ]04, 
hal. 60. 
- Do wszystkich: Co nam po zakonach.
>>>
MILKOWSKI W. - MILKOWSKI Z, 


179 


W
'd. 2gie powi
kszone. Tamże, dl'Uk. J. CZ) n) jego. Wyuaw. im. Kasyidy Kulil.ow- 
Litwiilskicgo i Sp., w Wieliczcł', 1885, 32, Stl'. skit'j, I I. Lwów, uakl. M. Wyslouchowł\j, 
57 i l nI., hal. 20. druk. Polska, 1897, tj, str, 60, hal. 40. 
- Wawel: katf'cinł, zamek, hiskupstwo. - Którędy do szczęścia, powieść. Wnr- 
Z W) dawnictwa .Kraków święty" z doda- szawa, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. E. 
tkh'm Informacyi dla zwit'dzających Kra- Skiwskif'g"o, 1898, 8, str. 207, rb. 1. 
ków, Tmnźf', uruk. W. KOrDl'ckił'go, 11;81, 
lli, str. 166, Y i Hi. KartonowanI' kor. 1'50; - Kuźma Jeź, opowiadaui!\ z dawn,\'ch 
. czasów, z powiecici.... His
rya o pra-pra- 
opr. w plotno kor. 2. dziadku, skrc.cila F:Justyn3 Morzycka. War- 
- t Ks. Z,vg'munt Golian, notatlm po. szawa, druk. br. J('żyńskich (J. Ung'l'a), 
śmit'l.tna. Pr7.cdmk z Ogniska domowl'go IHtjG, 8 mala, str. 96, lwp. 40. 
Iwowi!kh'1!:o. Tamże, druk. J. Litwiilskił'g'o 
. 4 I I - 'roż. Wyd. 2. Tamźe, M. A Wizb!'k, 
I Hp. w Wieliczc(', 1885, 32, str. 2 , la. 
O. d I J J Ż . I . 1897 8 ł t 88 
ru,- . e yns \leg'o, , ma a, s r. , 
MllKOWSKJ Zygmunt (Jeż T. T.). AI'istokl'at, kop. 15. 
odin iz naszich, l'a7.skaz. Zada kijowska z r. - Lat temu dwiE'ścit', opowieść na tle 
1&:\2. dzif'jów Kroacyi. KraJ.f)w, nald. Gf'b(.thnt'l"a 
- Asan, pl'ipovf'tka iz bulg'm'ske POVI'S- i Sp, druk. Zwi:!zkowa, War!zawa, GI'b!'th- 
nicI', pr'vOII s poljskoga. Pan
('vo'l nakl. i nl'r i \Volff, 18d7, 8 mai a, sk 291, rb. 1'50. 
Htamparijl1 br. Jovanovića, ltjH2, Hi, str. 1
4, 
hal. 114. 
- Z burzliwf'j chwili, po\\'i!'ść histOl'y- 
czna, t. I-III. Warszawa, nakl. i drul.. 
Przc;,d:!du tyg'młniowt'g'o, 18HO-IHH2, lG, 
Htl'. XXVI i 498+446+482, rh. 3. 
- Ci i tamci, powie'\ć II: czasów kamp:Jnii 
w
l-\"h'rskiej, t. l-HI. Bibl. d7.it'1 w,\'hol'Ow. 
JOli-108. Warszawa, dmk. Bibliotł'ki cizi!'1 
w-,"bor., 1899, 8 mala, str. 158 + 176 + 192, 
kop. 75. 
- 1'0 cif'mku, powif'Ść. Bihl. domowa. 
!(raków, L. Zwoliilsl.i i Sp., G. GI.bt'thnt'r 
I Sp" dmk. W. L. Al1cz,\ ca i Sp., U:!93, 16, 
str. 129, hal. 90. 
- Daehijszczyzna, pOWi!'HĆ z dzit'jów sf'rb- 
skich. Bibl. najl't'1. utworów. Wart;za\\ a, 

la\..l. i druk. S. Lt'wl'ntala, 18i\a, 1'1, str, :no 
I 2 nI., rb. 1'20. 
- D,\"pJomaeya szlachecka, szkic!' z 1'0- 
7.nuilskił'g'o, powieść. Odb. z W(;drowca. 
Warszawa, na\..I. A. \\'. Gmsz('cki!'g'o, dmk. 
hl':lci J('ż,vils"ich, U:!t!5, 4 wi!i:ksz8, Stl'. Jt4, 
Z dustl'. St. Witkit'wicza, rb. 1'20. 
- Edward Kloc, powit'śi'. Warszawa, uakl. 
T. f'apI'ockił'g-o i Hp., druk. K Skiwskit'go, 
IH94, 8 mala, str. 152, kop. I:!O. 
- \V Galicvi i na wschodzie. Przvcz\ nek 
,lo dzil'jÓW powstania 1863, skreślił" ...: puł- 
kownik. PoznaiI, nakło J. K. Żupailski
g'o, 
'h'uk. J. I. Kmszf'wskieg-o (dr. \V. ł.Rhiilsld), 
IHHO, H, str. Xl i 203, mr. 1. 
- Hry bor Sf'\'d('czny, powif'Hć, cz. 1-11. 
\\)"d. nowe. Czyt('lnia Polska, V i VI. Kra- 
ko\V, staraniem S. Szczt'panowskif'g'o i A. 
Pototocldego, druk. Uniw. Jag'., lł!98, H ma- 
ła, stl'. 149+131, kor. 1'20. 
Na Mlr. 109-1:11: Jeden z wielu, 8zkic. 
- .Jaskólki, I)owit'ść. Bib\. lbit'ł w,\'bor., 
152. Warszawa, druk, A. T. Jezit'l'sldl'go, 
1900, H, stt". 168, kop. 25. 
- .Jł'I'Z\' ('z
rnv (Kara Of'ol'g'i). :i.,n'ie 


- LiglH' illtt'rnatiollale d(' la paix (.t de 
la libl'rte, la mOl'all' ualls la politi'łUl', nIp, 
port ł't l'e:lołutiollS, pl'e!f'ntes It, 24 sl'ptf'm. 
lH93 au vhl
,tsixiem(' cong...
s de la lig' ut' 
iL G!'lIcve. Paris, imprim. Dllbois, lł!93, H, 
Stl'. 32. 
....:... List o ksiażce dm Piotl'a Chmit'iow- 
skieg'o i jt'j kt-yt.rkach. Wilno, c1rul.. J. Blu- 
mowicza, \Varszawa, Gf'bt'tłlllt'l' i Wolff, 
U!I'H, 8 mała, sit.. 18, kol'. 10. 
- Uie Montt'lh'gTill (w czat;0p. Dl'utsche 
Rumlschau 1883). 
- Mowa .... wypowiedziana podczas obcho- 
du rocznicy powstania 1830 r. d. 29 listopa' 
da 11'179 1'. B. m. i r., 8, str. 11. 
- Narzerzona Harambaszy, powif'RĆ z dzi('- 
jów Slowiańszczyzn,v poludniowpj. Hibliot. 
tt:ljc'1 utworów. \Varszawa, nakl. I dru". 
S. L!'wental:l, 188:1, 1:1, str. 174 i l nI., kop. 60. 
- N!'ve:lta h:munbai!ova, drama s' pfedt'- 
hrou n vc 4 jedlIlmich, z polskeho rukUl)isu 
prt'lozil A. Schvab-I'olabtlky. Pl'aha, 111. 
Knapp, 1897, tj mała. 
- Ni('zaradlli, powi!'sć. Warszawa, nakl. 
Gl'bt'tllllt'l"a I Wo1ffa, druk. J. Ungm, U!H4 

 mlłla, str. 473, rb. 2. 
- Odpowied
 lIa adrf's.\' młodzit.ży 1101- 
sldej. Odb. z Nowt'j H,.forlllY. Krakl)w, 
druk. Zwit!zkowa, lR8a, 16, str. 15. 
- La qUt'stion julve. Od 1. z Bulletin dt' 
l'lnstitut national g'enevois. G!'n
ve, lH
)1, 
8, str. 25. 
- Hotulowiczf', powieSi' z dzit'j6w serb 
skich. Uibl. najcel. utworóW. Wnrsza":I, 
nakl. i druk. S. Lewentala, 1884, ł!, str. 40
" 
rb. 1'50. 
- Rycerz chrz('ścijailski, powieść history. 
czna na tle dzif'jów Albanii w XV W., I- 
11 I. W ttt'SZ:Hva, wyd. i dru". Przegl. tygod, 
1890, 16, str. 350+538+564, rb. 3. 
- Rzecz o obronip f'z\'nnej i o Ikarble
>>>
180 


MILKOWSKI - O MIŁOŚCI 


narodowym, napisał Z. F. M. Paryi, druk. 
A, Relffa, 1887, 8, str. 46. 
- Nad ł'7.f'kami Bab)'lonu, powlt'ść, t. I- 
II. Bibl. dzieł wybor., 85-86. Wa/'szawn, 
druk. Oranowskieg-o i Sikorskieg-o, 1899, H 
mała, str. 176+ 192, kop. 50. 
- Sama, powielić. Warszawa, nakło 'l'. Pa- 
prockl('go I Sp., druk. E. Skiwskiego, U!96, 
8 małll, str. 367, rb. 1'60. 
- Sprawa ruska w Galicyi, powieść. Bł. 
bliot. Mrówki, 186-189. Lwów, Księg. Pol- 
8k:l. druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1884, 
16. str. 334, hal. 60. 
- W sprawie oliwiaty ludowt'j. Poznań, 
druh. Oredownikn i Głosu Polskit'go. 1890, 
8, str. l5
 
- Szandor Kowacz, szkic z przedmową 
P. ChmielowBki
g-o, tom l-II. Bibl. dziel 
wybor., 4t! i 49. Warszawa, druk. Granow- 
skiego i Sikorskif'go, 1898, 8 muła, str. 152 
i 160, kop. 50. 
- Szandor Kowacz w przt'kładzi(' w Jour- 
nal de Gen
ve (1885 sierpit'ń). 
- Uskoki, powif'lić z dzit'jów Słowlail- 
SZCZ) zny poludniowej. Bibl. najcd. utworów. 
War,:za, W:l nakl. I d/'uk. S, Lp\\'('ntllla, II-JH2, 
8, str. XXVI, 27-415 i 1 nI., rb. l-50. 
N.. str. V-XXVI: Wladomośe o tyciu I pism..ch 
T. T. Jeb, prze.. P. Chmlelow8klego. 
- 'I'oż, czt:lil- l i H. Wpl. nowe Ta m Żl', 
1892, 8 mala, stl'. 351, 2 nI. + 374 i l nI., 
rb. 2. 
- Di( UskoKl'n, Roman. Deutsch von Jul. 
M'ixncr, ein?;i;.:- nutori8irtc Obflt'8f'tzung', 
Band l-II. 13
..lin. H. Conitze/', 1891, li 
mała, str. 289 i 343, 101'. 7'50. 
- U8koci. rom!n z d
jin jihosłovanskych, 
o;; połiltinv pft'lo
i1 Arnoilt Schvab-Polabsky. 
Praha, J
 R. VUlmt\k, 1884, 8 mała. str. 360. 
- Les UlICoqUf'B. Roman historiqut', vol. 
I-II. Paris, Bure8ux du journał 1(\ Mondl', 
b. ". (1882), 8, 2 tyt., str. 411 + 2 tyt., str. 
452. 
- Wnuk chora:ieg'o, powielić, t. I-II. 
Wal'sznwa, lIakl. Ócbethnt'ra i Wolffa, druk. 
,ł. Ungl"łl, 1881, 8 mała, str. 311+283, rb. 2. 
HIstoryl o pra-pradaladku I pra-pra..nuku cz
c 
cz warta. 
- Ze wspomnitń ode8kich, War8zaw:I, 
W. Obuchowski, Gebethner i Wolff, druk. 
K. Rubiesz(\wsklego, 1893, 8, str. 55, kop. 50. 
- W8pomnienia o J. I. Kraszewskim. 
Warszawa, wydawnictwo im. T. T. Jeta, 
Gebethner i WoJff, druk. E. Sldwskiego, Hr. 
Rymowlcz w Petersburg'u, 1888, 8, str. 71, 
z portrf'tem J. J. Kra8zewskiego podług me- 
dalionu L. Szteinmana. kop. 75. 
- W zaraniu, powitlic na tle stosunków 
bułgar.skich. Odb z Kuryera Iwow8kiego. 
Lwów, Guhrynowlcz i Schmidt, druk. Poi- 
ska, UI90, 8, str. 297, kor. 4. 


- Toż, powieść, tom l-III. Dod. do Ga- 
zety Polskiej, 2-ł. Warszawa, druk. J. Si. 
korskiego, 1898, 8 ma/a, Itr. 147+163+132. 
- ZlIrnica, Roman zt' !ivota bułharskeho. 
Nupsał T. T. Je!. Z poliltiny ptelo!iI I
. A. 
Hora. V Praze, Usk. a ulikI. A/orsc H. Lauf'r- 
manna, 1883, 8, 1 tyt., st,.. 817, 1. 
- ŻUSill, powieść wsp6łczesna w 3 czę- 
licinch. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, 
druk. Dziennika Polski('g-o. 1895, 16, stl'. 
586, kor. 5. 
- Og-nisko, k8iąika zbiorowa. wydana dla 
uczczenia 2ałctnlt.j pracy T. T. Jeża. Wal'- 
8zawa, dmk. K. Kowalcwskicgo, 1882, 8 wił:- 
kszn, Stl'. 2 nI., 423, XIV, 30, 1 nI. i portret, 
I'b. 7'50. 
Treść: Teodor Tomasz Jet, przez Piotra fhmie- 
lo..eklego, W8kazanla polityczne, przez A. Swlo:lo- 
ehoweldego; Notatka 8ta
8tyc.ma, przez F. Sulimler- 
8klel'0; Indywidualizm w t.yclu 8poleczllem, przez I
. 
DUllinu; Rojenla80cvall8tó.. polskich ,,'obec nauki kh 
mletrt.., przez \Vlad. Wścieklicę; Sprawa wloBClanek.. 
i sluielmoBcl, przez Fr. Ols"ew8klego; Próba chara- 
kterystyki 8zluchty po18kleJ. prze" J. Karlowiczu; 
Plerweza karta do historyl religII, I'rzez I. Radlin- 
eklego; Echa" pokl kamiennej, przez J. Ochorowi- 
czaj Wiara w tyciu 81tOleczeństwa polskiego w epoce 
jezlllcklej, prtez WI. Smoleńekiego; Smler..ze blyskl 
h..mor.. w literaturze Rtaropolskiej, I,rzez Anton. O. 
Bem..; Wychowanie przeszle I obecne, przez A. Dy_ 
jjtaslneklego; S}Jór o lI..ukl przyrodnicze w szkole 
I,rzez St. Kram8ztykaj U S!owlanaeh we \\'loaZ8ch' 
przez J. Baudouiu.. de CourtenaYi Int.gratory, przez, 
II. Abak....o..lcz..; () szyhko..ci reakc.vj chemicznych, 
}Jrzez J. J. Boglleklego; O lUllkcy..ch el
glych, dla 
I;tórych Istlllenle u'ek jest w
tplłwem, przez W. 
Goaleweklego; Dobra pa.nl, nowel.., przez E. Orze- 
ezkow,; Pod lasem, wier8z M. Konopnickiej; Pauz,,- 
nlasz, obrazek dramatyczny, przez W. Okońskiego; 
Nieprzejedllalli, tkanka z duman }Jrzed ohr..zem Ary- 
Scherler.. KU8zenle Chry8tusa, przez Ludw. Strnsze- 
wicza; \Vykaz abonentów; Dolęga, opowiadanie T. 
T. Jeta, 
- Sprawozdanie z obchodu jubileuszowe- 

o w Genewie na czf'8ć T. T. Jl"ła, Zygm. 
Milkowskif'go, w dniu 30 8im'pnla 1883 r. 
Gcnewa, staran!('m Towarzystwa polskiego, 
im pI'. polonnise, Kraków, G. Ot'bethncr i Sp., 
1&13, 8, str. 45, kOI'. h
O. 
- Spmwozd/ln'e uzupełniajł!ce z obchodu 
jubih'usj')owego Z. Miłkowskit'go i I/; czyn- 
ności Komisyi z tego powodu wybranej. 
Tamil', 1884, M, str. 16, hal. 50. 
- Ob. lIoh'wiń8ki W. (Ż
'cie); Kopernicki 
h)'dOl' (Na Vidovdan). 
Miłośl: co moż!'. War8zawa, nakl. St. J. 
Zalpskiego i Sp" druk. 'I'ow. komand., 1900, 
8 mała, str. 16, kop. 5. 
- wierna, obrazek, przekład z nit'mie- 
ckiego. Dod. do Bluszczu. WarlIzawa, druk. 
S. Org'elbranda syn6w, 1893, 8. str. 8. 
O miłości ojczyzny. Poznań, :nakl. Bibliot. 
kórnickiej, druk. Dziennika pozn., 1899, 8 
mała, str. 99, 101'. 1. 
- Toż, Wyd. 2. i 3. Kraków, nakl. i druk. 
W. L. Ancżvca ! Sp., 1900, 16, str. 9r., 
hal. I:!O. -
>>>
MIŁOŚĆ - MINSK 


181 


Miłość. Ob. Adamski St. ks. (ojczyzny 
1899); Archt'moros T. dr. (i szał 1890); Cle- 
mcns K. (Ukrz\':towanego); Degórski Fr. 
(ojczvzny); Oyp'(RozkosZI'); Jougdn A. (oj- 
czyzny); Kusprowicz Jan; Kotał'hhiski J, 
(niezdrowu); Libelt K. (ojczyzny); LombroBO 
C. (obłąkanych); Micht'let J. (1891; Miot O. 
(Kocham); Obokwicz ks. (światowa); Pilecki 
A. Iw poezyn; R
ubl'ł' A. (1900); Romł\o 
(l89
); &hopł'nlulUt'l' A. (1
9
); Skarga P. 
T. J. (ojczyzny 1882); Zapala Z. (ojcz)'zny 
1898). 
Miłosierdzie. Ob. Bartynow8ki M.; !klot U. 
i Gide Ch. 
MIŁOSZ A. Rozum stanu i duch publiczny 
\V Polsce. KI'aków, nakl. autol'a, G. Gebeth- 
nl't. i Sp, dmIe. Sloml!kicg'o i Sp., 1892, 8, 
Iti'. 248 i 1 nI., kOi'. 2. 
MllOSZ O. W. Le pOOIOł' dł's d
cadences. 
Pads, libr. et impr. Girard et ViHert' lit!, 
1
99, 16, str. 75. 
MINAJEW D. Ob. Mkki...wicz Adam. 
MINCHSANG. W kraju ph'amid, opowialla- 
danie z dawnych dziejów Egiptu dla mło- 
dzidy llojrzalszej, przełoiył Kazimierz Król. 
Warszawa, nakl. M. Arcta, dl'uk. Laskau
l'u 
i Habickit'jl.o, 1898, 8 mala, Stl'. 164, z 4 I'Y- 
cinami kolor., opr. ..b. 1. 
Mindowe. Ob. Halm W. 
Mineja Ohszczaja si jelit służby obszczija. 
Na)ll'czatanll w sw. c.zudntw. ł.Ałwre Pocza- 
jewskoj czina sw. Was. Wel. leta ot sozrla. 
nija mira po g'1'pczeBkim chronogl'afom 7308. 
ot l"Oillf'stwa żt: Christowa. 1800.4, kart.lł nie- 
liczbowana I, i liczbowlln,\'ch 206. 
Minerales aquae. Ob. Jaworski W. (19UU). 
Mineralne wody. Ob. Kalinowski W.; Sznj- 
nocha WI. (Ź,'ódla 18!H, liuellł'"n 1891); Za- 
ch,ujin 1":. (Stosowaniu 1895). 
Mineralogia. Ob. Domcjko Ign.; GOI'ecki L. 
(micrografiqut'); Kreutz Fel.; Loumicki A. 
(Min. i Geologia 1

4); Peters K.; Pokomy 
A. (1880); T8chcrmak G. (1900). 
Minerały. Ob. Jackowski Józ. (z Boliwii); 
Wljsowicz M. (Rozbiór 1&H); Wiliniowski T. 
(Zbiory Aluułt'mii um. mu. geolog. 1890). 
Miniatury. Ob. Kopl'ra F.; Sokolowski M. 
(włoskie 1892). 
MłNICH generał Ob. Maslowskij D. 
MINlEWSKI Władysław. Dityramb na koro- 
nacyą króla Polskiego Mikołaja l. l'e.sarza 
Wszt'Ch Ross)'j, B. m. I l'. dr., 1829, 2 k. 
Ministrant 1I0bry. Ob. R. J. J. (1883). 
Ministrantura z dodatklł'm IIwóch ple!1I1 
lIal'odow)'ch. Chicago, druk. GaZl'ty Poisk., 
1
74, Ct'nt. 5. 
- czyli spos6b służenia do mszy św. W IIdo- 
wic" nakl. i IImk. Fr. Foltyna, 1
81, 12, 
8tJo. 12. 


- Toż. WydanIe nowe. Krakow, nakł. G. 
Gebethnt'r:l i Sp., dl'uk. W. L. Anczyca i 
Sp., 1884, 8, str. 12, hal. 8. 
MINKIEWICZ Jan dr. Rośliny jako Arodek 
leczniczy i przcdmiot ubóllł.wiani" na Kau- 
kazie. l'orówn3WCZf' b1ldania. Odb. z Nowin 
lek ar. Poznań, nRkl. i druk. FI'. r.hOCll'lIzyń- 
skiego, 1894, 
, l tyt., str. 9. 
- Purniati Iwana Iwanowicza Minkiewi- 
cza doktol'a medycyny, 1826-1897 g. Ty- 
flis, typ. M, D. Rotinianca, 1898, 8, l tyto, 
str. 19, z pOl'tl'. fotog'r. 
MINKOWIECKI Edward. Spis bibllogl'aficzny 
pami
tników, mających związek z historyą 
lub literaturą polską. Kraków, druk. W. L. 
Ancz.rca i Sp., Warszawa, '1'. PRprockl i Sp., 
1

2, 4, str. 12, kop. 30. 
- Wykaz pseudonymów, UZYW311)'l'h przcz 
autorów polskich. Odb. z Kłosów. WarSZ3- 
wa, dl'uk. S. Lew('ntal:ł, lHH1, H, str. XIX, 
kop. 50. 
- Toż. Wyd. 2g-le pomnożona. Wm'sz3wa, 
dmie. St. Nłewiery, l8&!, 8, str. XXXII, 
kop. 60. 
MINKOWSKI Herman. M
moire sur la tM- 
ot'ie des forml's quadratiques iL cOt'fficlents 
entiers. M
molres pl'e&cntes pRr divel's 1&- 
vantlI iL rAc."Idemit' des sc\('ncl's dt' rlnsti- 
tut 11,' Franct', ł'xtrait du t. 29. Paris, impr. 
nationale, 1884, 4, Stl'. 11:!O. 
- Untel'suchungen ubt'l' q1ladl'lI.l.isc"ł" Fot'- 
men. Bl'stimmulłg' dei' Allzahl vel'Rchiedel1l'r 
Form('n, wt'lche dn gegl'benes Gt'IIUS ellthl1lt. 
In3ug. Diss. KlInigsbł'l'g In Pr., typis E. 
Erl:!.tis, 18
, 4, 2 k. tyt., str. 58, nI. 2. 
MINKOWSKI Oscar. Ueber lIie Anderungen 
der I'It'ktrisch(On Enegbm'keit des Gehirns 
mich Verschluss der Kopfarterien, Inaugu- 
l'aldisB. Konigsbl'rg', Hartung, 1881, 8, atl'_ 42, 
mr.l. 
- Ulltl'rsuchung;cn iibf'l' den Diabet.es 
Wl'lIitus Iłach ł:xstirpation des Pankl,(,.8s. 
Odb. z Al'chiv fur expf'rim, Pathologie., 
u'ipzig-, F. C W. Vog('I, 1893, 
,str. III 
i 105, mI'. 2. 
MINKWITZ jenerał-adjutant. Krotk ie. spra- 
wozdanh' z cz.vnno
ci warszawsklt'g'o mil'j- 
scowcg'o zarzlJdu Towarzystw:!. piel:.gnowa- 
nia mnion.ych i chOl'ych wojskowych, złożone 
przl'j! prezf'Ba zarządu, og'olm'mu zl'braniu 
członkliw na poslt'dzl'niu z 15 (27) listopada 
1877 roku, zwołallem dla wybol'u nowego 
prezt'l!a. WarlIzawa, typogl'. warsz. LJczt'bnlłgo 
okl'ug1l, 1
77, 8, stl'. 11. 
Minna von Barnhelm. Ob. Grudzin!lki S. 
MINOS pseud. Loziilskit'g"o J. 
Mirisk. Spisok zf'mlewładenct'w Milłslcoj gu- 
bel'llii za gorl lłj76. Izdallit' Miilsk, gubern. 
statillticzes. Komitl'ta. Mii1Sk, 1877, fol., str. 
XXII I, 185.
>>>
lłj2 


MINSKA - 
tJODONSK] 


Mi/iska gubernia. Ob. Smil'l1ow (Po powodu 
1893); Smol"Odskij A. (Stoleti.. lłj93); Tatur 
G. Ch. (Archf'ol. 1892). 
- dyecezya (biskupstwo). Ob. Knapińskl 
WI. ks. (Z dYt'ct'zyi); Runkiewicz Stef. (Ar- 
chijepiskopija 1893); Z. X. Y. (Biskupstwo 
1889). 
MIŃSKI Stanisław. Sposób odprawowania 
poselswa z obedyencyą do Rzymu, wydnl 
dr. Józt'f Korzeniowski. Odb. z t. V Archi- 
wum Komisyl histor. Akademii umiej. Kra- 
ków, G. Gf'bethncr i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., H!89, 8 większa, str. 29, kor. 1. 
MINTZ. O zabi
g-ach chil'Urg-icznYl'h w cho- 
robach 
oladka. Odczyty klinic?Jue, 61. War- 
szawa, 1894, kop. 30, 
MINZLOFF Charles Rodolphe. Souvt'uil' dt' la 
bibliotht'quf' illlp
rinlt' puhliqut' rle St. Pt'. 
tersbourg contt'uant des g-l"IIvun's et nutrt's 
feuillt's vohlllt.,s du XV si
cll'. Trouvees t'1 
publi
l's par .... Leipzig', ]'. A. Brockh;ms, 
lH62, 4, t).t. rled. k. I, str. 21, (1) Tnb. VIII. 
MINZLOFF R. Hildf'r aus Liltauen, photo- 
graphi
chl' Momentaufnahmcu, Dl'Lst Tl'Xt- 
ht'ft: Ubet. Iittauischt'8 Volksthum UlIII lit- 
tauische V olkstracht, culturg't'schiC'htlicht's 
Gcsprl1ch zwischen den Hf'lTeu Germanus 
und Lithu:luus, vf'ranlasst dUł'ch die Miuz- 
loffschen Littaut'r-Photog-I'aphieen ulld zur 
E"'l1uteruug' von Gin'llas. Tilsit, O. Sf'lIIbill 
1894, 8, Stl'. 48, z 16 tabl. w 4cf pOlllnżnt'j, 
mr. 16. 
Mi6d. Ob. AmLrożewicz Józef; Ciesielski T. 
dr,; Mutlliailski M. (Jak robić); Nlldcwicz 
K.; Sz. W. (Syceni.. lłjH4); Werner W. (18!lIi). 
Miodobory. Ob. ']'eissI'YI'(' W. dr, (FossilI' 
Fauna 189;1). 
MIODOŃSKI Adam Stefan dr. prof. Anouymus 
advt'rsus alt'atores, g-egf'u das Hazanlspit'I, 
und die Bl"it'fe au Cyprinn, Lucian, Cch'ri- 
nus und an d,'n karthag'iniensiscl\('n Klel'us, 
Cypr. t'pist. VIII 21-24, kritisch vcrb., er- 
Il1utert_ und ins Deutsche iiberst'tzt, mit 
einem Vorworte von Prof. FAl. Wulfflin. 
Lelpzig, Deichl'rt Nachfolgcr, l!i89, 8, str. 
128, mr. 2. 
- ApoloA'ia chrzf'Bcijaii:ska Sf'natora Apol- 
łoniusza, przHz .... prof. Uuiw. Jag-. Odb. 
z Ksi
A"i pallli
tkowf'j II wiecu katolickil'g-o 
Wt' Lwowif'. Z,ilkiew, druk. 00. Baz,)'lin- 
nów, Kraków, Spółka wyd" 1897, 8, str. 19, 
hal. 60. 
- Incf'rti auctoris Exhortatio de pacni- 
telltia, ope codicis Parisini nr. 550 recogno- 
vit .... Odb. z t. XX Rozpmw Wydz. filolog. 
Akademii umil'j. Cracoviae, Societas pol., 
typ, Univ. Jag., 1893, 8 większa, str. 10, 
hal. 40. 
- Incerti auctori8 Exhortat!o dl' paeni- 
tl'ntia. NIHlh. z Anzelgt'r der Akadf'mie df'r 


Wiss. KraJ..au, Univ. Buchdr., 1891, 8, sh: 
277-279. 
- Eiu romischer Ht'richt iibf'r d..n germa- 
nischl'n Hcrcul('s. Nadb. z Anzeig'cr der 
Akademii' dt'r Wiss. Tamże, 1895, 8, str. 
241-243. 
- Philippi lluouaccorsi CalIimachi Vita et 
lnOl'f'S GI'eg-orii Sanocf'i Archit'piscopi L.,o- 
polieusis. Hl'cl-'nsuit.... Cracoviat', Sumptihu!; 
Uuivl'rsitatis J:lg'cll., 1900, łj, k. Ii('zb. XXXI, 
kor. 3. 
- Chrzf'ścijailstwo w Iryd,\"onit' Zygm. 
Krnsiilskieg-o. Odb. z Przeg'l. Pols. Kmków, 
nakl. autora, Spólka w,\'daw., druk. Czasu, 
U!97 , 8, str. 26, hal. 60. 
- Czas powstania Hlstoryi FlorllsA. OdL. 
z t. XVI Rozp.'. Wydz. filolog". Ak;ldelllii 
lIU1it'j. Tamżl', druk. Uni",. Jago., lH91, H 
większa, st... 10, hal. 40. 
- De I'nuutintis subjt'cto carl'ntilms ap11f1 
Jltrodotum, symbola :ul historimn lillg'uat: 
g-raecne. OdL. z t. XII Rnzp.'. Wydzialu fi- 
lolog. Akad. umiej. Cracovia.., typ. Univ. 
Jag'., l8łj6, H, str. V i 57. 
- Toż, ad summos in philosophla hono- 
res ab amplissimo philosophorum ol'llilw 
Erlangcnsi !'ite impetrallllos scrip
it a. lłj86 
.... Cracoviensis. Cr:lcoviae, sumpt. auctoris, 
typ. Univ. J:lg'., 1891, 8, str. IV i 58- 
- G. Korting , Latt'inisch - romanischt's 
WOI.tl'.'buch. Stuttgarcki Auzł-'iger fiir iudo- 
gnm. Sprach- und AltertUlllskunde z I'oku 
1892, 8, str, 31-37. 
Ocenlellle krytyczne. 
- Zur Kritik dei' Illtestf'n latt'inischen 
Prt'dig.t: Adversus all'atores. Nadb. z ('om- 
mentatiouf's Woelfflinlanae. Lipsiae, U!91, 
8, str. 373-376. 
- Miscellanea latina. Odb. z XVI t. Roz- 
praw Wydz. filolog. Akarlemii umit'j. Kra- 
ków, Spółka w,)'dawnicza, druk. Uniw. Jago., 
lłj92, 8 więl{sza, str. 9, hal. 40. 
- Zu Propertius II 3, 42. Zeitschrift fiir 
oit.'rr. Gymnasien, zeszyt 10 z r. H:!H5. Wif'- 
deń, 8, str. 741-742. 
- K. SitII, Jahresbl'richt iiber Vulg'I1I'- 
UlIII Sp1Hlatt'iu, & P. J\[onccaux, LI' latin 
\"ulgaire. Lipski Archiv fUr lateinisl'hf' Lt'- 
xikographie z r. 189'-2, 8, stl'. 146-149. 
Ocenienie krytyczne. 
- De usu vocabuli bt'stia npud seriptores 
latinos, inde a temporibus Plaut! U
(IUI' ;111 
exitum saec. II p. Chr. Odb. z t. XI Rozpl'. 
WJ'dz. filolog'. Akademii umi,'j. Kmków, 
druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 1 nI. i 16. 
- Ob. Asinius Polio; Callimachus Ph. 
MIODOŃSKI Jan. Litwa. Poemat w 6 pic- 
gulach do obrazów Gl'Ottg'era . Litullnia.. 
Kraków, Spółka wyd., 1900, str. 15, hal. 50. 
MłODOŃSKI Jan ks J:u;plka w 3 aktach i 2
>>>
MIODOWRKI - ;\nSCELLANEA 


U!3 


odsłonnch. Kraków, nakl. nutorR, G. Oebl'th- 
111'1' i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1!!99, 
16, t;tl'. 56, z nutHmi w tekBCie, kor. 1. 
MIODOWSKI F. dr. Mitt..i1ung-pn iib('r w('i- 
t"I'C Unt('rsuchung-t'n mit NHftnlan. Odb. 
z UI'ichs-:\II'dh-.lnal-Allzt'ił{I'r. Leipzig. B. 
KOllt'g'..n, lH99, H, str. 12, mr. 1. 
MIODUSZEWSKI M. ks. Pastornłki i koledv 
cz
 li piosnki w('so'" ludu w czasic ś
iąt 
Bożl'
o Narodzl'lIia po domach śpiewal1l" 
cZf'rpanc z rt:kopisów od r. }fi95. W
'd. 3cil' 
pomnOŻOIlf', z IIOWl'lIlIą do Bożt'g'o Narodz..- 
uin, cz. I i II. Kraków, nakl. ks. Misyona- 
rzy, drul,. W. L. Anczyca i Sp, lH71 (1883), 
Hi, podlużna, Stl'. 704, XII i 1 nI., opr, kor. 
1'20. 
_ Kolf'lIdy I pastorałki czyli piosni we- 
noł... ludu w czasie świąt Hożł'go Narorlzt'nia 
po domach ;:'pil'wanf'. zt'brał X. M. M. M. 
Wyd. 5tp poprawnI' Rzeszów, nakło i druk. 
./. A. Pl'hml (H. CZCl"II)'), 1890, 16 podlużna, 
str. 256, opr. hal. 60. 
- Pie
il oliw. MiI\Ołaju, biskupie cudo- 
twórcy, patronil' parafij liw, Mikolaja w I{ra- 
kowic. Kraków, nakl. ks. Jaua ł.abaja, drul,. 
W. L. Anczyca i Sp.. 12, str. 4. 
MIRANDOLLA Fr. Llbt'r tristium:, poezyt'. 
Kraków, druk. Narodowl, Lwów, H. Alten- 
bl'l'g', 1!!9!!, !! mala, str. 2 ni., 78 i 2 ul., 
kor. 2'60. 
Miraże m:jdrości. Ob. NiedziałkO\vski K. ks. 
MIRBEAU Okta.wiusz. Pokój bpz wyjścil. 
Krakuw, wyd. Swiata iII ustl'. , druk. \V. L. 
Auc?Jyca i Sp., 1888, 8 mała, str. 20. 
MIRECKI Adam Kazimierz. Kilka uwag' w spra- 
wil' taryf lIa kolt,i pólllocnej cl'sarza Ferdy- 
IIlmda. TarlIów, lIakl. autora, druk. J. Styr- 
ny, 1884, 8, str. 8. 
MIRECKI M de. Hibi Guibollanl, chansollcltp 
iL dall8e, parol..s dt' Delattn,-Nola, sans ac- 
COUlpag'ut'lIIpnt de piallo. Paris, Bass('rlu, 
1890, fr. 1. 
MIRGORODZKI Ludwik. I \\ if'rz tu kobil,tom! 
I\OUl. w l akci('. Bib/. watrów amator., 71, 
I,\\ów, nakło H. Altl'nbPrga, druk. W. A. 

zyjkowskiego, 18
6, !!, str. 16, hal. 70. 
MIRIAM pSf'ud. Przf'smyckiego ZCllona. 
MIRINNY Ludmił. Ojczyznn. t('sLament poli- 
L.\czn.v autora. Puris, IH!!6, 32, str. 32. 
MIRO card. Ob. Korwin Edwig'f'. 
MIROMIR B. ks. 'l'l'zy slowa do st.:lrszych 
\\' uarodzie POh'killl, w stuletuią rol'znicI: 
I'ozbioru ojc?Jyzny. Lwów, mikI. autora, 
(h'uk. Ludowa, lH87, H, str. 75, kOi'. 1'2!!. 
MIRON (Michaud). Poezn'. Wm'szaw:l, T. 
ł'apl'Ocki, 1!!!!4, 16, t;tr. U;Q, kop. (10. 
MIROSŁAW. Morskie oko. Odb, z Czasu. 
Kmków, druk. Czasu, 1892, 8 mala, Stl'. 3. 
MIROSŁAWA, Wiazanka wSkazówI'k i wia- 
dOUlOllci z g-osporlarstwa dOlllowt'g'o, dla 


użytku g-osposi w mit'8c1f' i na \\Si. \\'ar- 
8Z8\\a, 1(. Trpptt', rll'Uk. K. Kowah'wskit'go, 
1894, H mała. str. IV, 112 i 10 nI., kOp. 60 
MIROSŁAWSKA L. Metoda nauki rysunku, 
kurs wstepn\" z 10 Iito"...afowanemi tahlica- 
mi. Warsza-i'a. Gcbl'th;;('r i Wolff, 1897, str. 
7, kop. 75. 
MIROSŁAWSKIJ K. Hajdamaki, istoriczeskija 
kartillY wril'mif'n h;tjdamaczI'stwa w 4 
dit'stw., s chorami i t:mcami. Odiessa, tip0g'I'. 
J. Fit'sit' n ka, 1893, 16, st!". 63. 
MIROSŁAWSKIJ-WYNNYKOW K. M. DoświaLki, 
abo ;\Ioskal('\\'i sztuk)' lIal'obyly muky, wo- 
d('wil w l diji. Kijów, ,1890, lG, str. 31 i l 
III., kop 10. 
MIROWSKA A. SZ:lre dole, zbiór lIow('I, J. 
1'0 co si
 budzą, zesz. 1. Kraków, nakło 
i druk. J. Fischera, 1891, 8 mala, str. 4t!, 
lUlI. 30. 
- Szal'e dolt'. nowelo. Kraków, L. Zwo- 
liiiski i Sp., druk. J. Fiszera, lt!93, !! mała, 
str. 227, kor. l'GO. 
MIRTOW P. Ł. Listy historyczlle, przekład. 
Lwów, nnkl. J. Julialla, Seyfarth i Czaj- 
kowski, druk. Gazcty Narod., lH&», 8, l tyt., 
str. 193, kol'. 3. 
Mirt, org-all lIowożdlCÓW, Ob. Spitzer S. 
( 1!!9n), 
Miś Bartoszt'k i Jadzia. \V1II1Izawa, uakl. 
;\1. Arcta, lH94, t! parawanikowa, fi obraz- 
ków kolor. z t('kstem, Iwp. 20. 
MIS Wincenty ks. dr. P()dani
 pobożuE' o I\lu- 
bllym pinściollku N. Mar.\.j PallllY i św. 
Jc.zefa przechowywanym w Perudzi, krótko 
ojJit!al. Kraków- W:IT
ZłlW:I, Gt'bf'thncr i Wolff, 
1900, !!, str. 48, kop. 20, 
Miscellanea, Odb. z llibliotcki umit'jtjtuo"cj 
pr;t)l'uych. Tom I-IV. \Van,zawa, Gebeth- 
lIt'r i Wolff, 8, każdy tom rb. l f»O. 
T. I. 1) Prz('pisy tycząct' si
 cł!,"zl'kucyi 
podat!,ów w Król. Polsk. przez A. Pulja- 
nowsldeg'o; 2) Śluby cywihll' w hit;tor
'czn.ym 
rozwoju, przez E, Rittnera; 3) St:Jt
'styka 
porównawcza Króll'st'Vn Polt!kicg'o i innJch 
kl'ajów f'uropejskich, przl'z G, Simolll'lIko, 
1!!79, str. 143. 
T. 11. 1) Forma kontradyktoryjna w usta- 
wt.. postł:jJowania sądo\\'..go cywiłnf'go z d. 
20 listopada 1864 r., przl'z A. Okolskil'g-o; 
2) Separacya i WIISIIOŚĆ zit'mska gminy, 
..tudyum porównawczf'g'o pIOlwa i tf'oryi za- 
I'z:!du, przcz J. H. Oczapowskieg'o, 11:!79, Stl'. 
136. 
T. IJJ. 1) Najw. Izba Obl":tchunkowa Krl»1. 
Polsk. od 1808 do 1
66, przl'z A Puljauow- 
t;I,.iI'
o; 2) Prawo pocztOWI' i zarzl!d poczty, 
przt'z Oczapowskieg-o; 3) Rozwój histor. slu- 
ż('bIlOści pastwiskowych i h'l\nych w Król. 
Polsko w związku z polącz('lIit'm osobiste m 
i majątkowl'm ludności wiejskil'j, przez W. 
Z:tlqt;kieg'o; 4) Prz
g'ląd obowiązujących pra-
>>>
184 


MISCELLANEA - MISS A 


wodawstw notar
.nlłłych, przez A. Niemi- 
rowskif'g'o, 1880, str. 222. 
T. IV. 1) O R:IInobójstwi(' kilka uwag W. 
Mauprshł'l'g'a; 2) UstHworlnwstwo paszporto- 
we, 6tl1rlyum tf'oryi zl\rz1jdu wewnętl'7.IJf'g'o, 
przt'7. J. n. O(,zl1powskit'go; 3) O hypot.ekaeh 
włościailskil'h, F. Je'ziorailsldt'lw; 4) Pnypis 
do stosunków ml1jątkow,\ ch mit;dzy małżon- 
kami, przez W. Dutkiewieza, 1881, str. 123. 
Milcelanea. Genewa. 1889, kor. 1'20. 
B. 111aloII, Kolektywl
m I 
oc
'alizm; K. Knutsky, 
N
dz" filozofii I kapitał; V. Jaclard, EmU Eudc"; 
A. HI"lUjlll, Komunizm; M. BakIInin, Bóg I państwo. 
MISCHLER E. dr. prof. I\łittheilungcn df's 
sl.at.istiehplI L:mdt'samtt's des Herzog-thums 
Bukowina, Hcft l C:7Rrnowitz, H. Pardinl 
(A. 
uszyński), Rud. Eckhardt'schł\ Buchdl'., 
1
92, 8, str. 201, kor, 4'łiO. 
- Dit' Organlsierung der Landl's-Statistik 
in dt'r Bukowina. Tamże', 1891, 8, str. 13, 
h111. (;0. 
MISCHLER Marie. Soziall1 und wirthsehnft- 
liche RI..\zzl'n aUs dt'r Bukowina. Odb. 
z Dt'utsche Worte. Wif'n, L. Wf'iss, 1893, 
8, sk III ł 131. 
MISES Herman. Nit'U6rt' sprawy ).rajowl' 
Pol'uszone we . Wienn AIlg-emt'inc Zeitung-c. 
Wien, Jlokl. autora, druk Ml'chltarzystów, 
b. r. (187..), 8, str. 35. 
- Odf'zwa do wyborców. fi cZt'rwca 18
5. 
Lwów, dl'uk. PIlIera i Sp., 4, k. 2. 
MISIEWICZ M. dr. Anatomia i klinika bial- 
kOllloc7.u \\' świl,tle nOWOczł'snt'j patolog-ii, 
lIa podstHwif' protokołów sel.cyjnych kliniki 
uniwersytf'ekif'j w Berlinie. Odb. z Przl'g-1. 
1..1.. Kraków, S. A. Krzyźanowski, druk. 
Uniw. Jag'" 1890, 8, sk 38, kop. 40. 
- Androlog'ia. Ro('znlk kliniczny Ill'OloC;'ii 
i syfilog'mfil pod redal,cyą.... przy współ- 
urlziall1 naukowym: pl'uf. dr. Barona L. LI'!;- 
sera (Lipsk), dl', M. Misiewieza (War,;zawa), 
prof. Zarewicziil (Kml.ówl, dm S. Wola il- 
tlkieg'o lPl'tcr
bUl'g), dra Szadeka (Kljil\v), 
pl'of. W. Sohit'l'ail
)dlJg'o (Lwów), "I'of. Do- 
glt'lu i w. i. WII1'IIzawa, 1897, rb. 1'40. 
- Andrologin, chOl'ob.r mężczyzn. Wyd. 
2g-it'. Hoeznik kliniezn.v urolog'ii i syfilo- 
grafii. Warszawa, G..bl'thller i Wulff, drnk. 
P. Laskauł\ra i W. Habiekieg'o, 1897, 8 wi
- 
k
za, str. 1 nI., 255 i V III, I'h. 1'40. 
Unerwicllie I ncrwlCC,- nerwice piciowe, aHhlll'ze- 
nla piciowe u miodziety, nadllż-,cia, zmazy, ..""ie- 
IIlot01(, niemoc I hezlłłoc1lloec. Nerwice 2.Wrotlle, ZII- 
klltellie,8prawy rzetl4,""kowe, ).rostrat,\ "III, dyetetykll. 
- Dl'obnoustroje dróg moczowych u m
ż- 
CZYZIl. Pmmań, 1895, 1,01'. 35. 
- Z kazuist)'ki chor6b moczopłciowych. 
Odb. z Przcg'l. lek. Kraków, S, A. Krzyża 
1I0wski, druk. Uniw. Jag., 1890, 8, Stl'. 39, 
kop. 50. 
- Lasy w .Królestwie Polskiem, studyum 
sta'ystYl:zno-bygit'niczllc. Odb. ze Zdrowia. 


Wnrszawa, Gebethner i WoHf, druk. St. 
Niem!t'ry s,)'nów, 1897, 8, Itr, 28, kop. 50. 
- Nerwicc zwrotne w narzadzif' moczo. 
płciowym, wywołane clerpif'nif'lń et'wki. Odh. 
z Prz\'/-('h!du lek. KI'al,ów. S. A. Kn:yżanow- 
Ild, druk. Uniw. Jag'if'l.. 18Hłj, 8, str. 41, 
kop. 60. 
- Nif'rnoc i hl'zpłodllosć u rIIt;i(,ZJZll, stu- 
dyum plitolog-iczno-kliniczlle. Warszawa, Ge- 
bethnt\r i Wo1ff, druk. K. Si..rpińskieg'o, 
U;97, 8, stJ., 36, kop. 60. 
- Nit'moc i rZf':1.aczk:I, studvum alin tom i- 
ezno-kliniczne. Wartlzawa, nakl. rl'dnkc}'i 
Roczllika Idini('znt'g-o urologii i S,\ filografii, 
Gebethllt'r i Wolff, druk. warsz. InRtytutu 
głuehonicm,\'ch i ociemniałych, 1899, R, str, 
17, kop. 60 
- Nowoczł'SIIP poO"ląd,v szkoły l'c('kf'l'OW- 
ski
,i na tak zwany prostatyzrn. Poznań, 
lH95, kop 40. 
-- Poszukiwania nad ilInerwacYl! nerki. 
Odb. z Nowin lekat.. Poznai!, druk. }'I'. Cho- 
cit'szyilskił'go, lłjH9, 8 wil;ksza, litr. 12, z 3 
tablicami, kop. 50. 
- Poszuldwania Idiniezl1ł' n:ld działanit'tn 
k;!pleli nasiadowych pl'ZY cierpieniach dróg- 
mo('zopł('iow.\"Ch i innych muządów jamy 
brzuszllcj. Pozrlań, 1894, kop. fiO. 
- Przyczym'k do anatomii zapaleń przy- 
pąchel'zowych. Odb. z Przeg'l. leI... Kraków, 
S. A. Krzyżanowslti, dl'\1l.. Unlw. Jag., 1896, 
1:1, str. 11. 
- Obpcnc stanowisl..o mml\! o nit'żvcif' 
p(;r!ł('rza moczoweg-o. Odb. z Kroniki h.kar. 
\Varszawa, GehpthnE'l' I Wolff, drul... E. Skiw- 
skieg'o, 1H!)(j, 8, str. 38, kop. 60. 
- Obecne stanowisko nauki o nenvicach 
pł"ciowych u m
żczyzll. Odb. z Kroniki It'k. 
'ł'amźe, druk. K. Sierpińskit'go, lH97, 8 wię- 
kazu, str. 66, kop. 60. 
- Kilka uwag o stosowaniu mf'Challotc- 
rapii w chorobach jamy miednicy i mirz!!. 
tlów moczo-płciowych m
skich. Odb. z Prz\'- 
g'lądu lt'k. Kraków, S. A. Krzyżanowski, 
dl'\1k. Uniw. Jag., 1895. 8, Itr, 14, kop. 20. 
- Oh. Grosglick S. 
MISIŃSKI Erazm. Ob. Sprawozd. 8ma d)'r. 
szkoly rPlIl. w Str.rju (1884). 
MISKO Damazy. Z ż.vcia al,ademh:kiej mło- 
dzieży. 11:159 -1890: Historya założenia i roz- 
woju Tow:uzystwa wzajł\m. pomocy uczniów 
Uni\\ ('rs
.tptu Jagiel. w 25 rocznic
 jubileu- 
!;zow'!. .Kraków, nokI. Tow., druk. Uniw. 
JII
'., 1891, 8, Stl'. 3 nI. i 263, z tablicą in 
fol., kor. 3. 
MISOGYN O. S. POlllische Knochcn, Paro- 
die eines deutschen jo'rauenromans. (Na'lIły 
von Eschs'ruths Polnisch Blut.). Leipzig, ]t.. 
Jt'rt'und, 1887, 8, str, 42, mr, 1. 
Missa in fcsto ss. Cyrilli ct Methodii, pon-
>>>
MISSAE - MITrHEILUNGEN 


'185 


Lificum t't conf"st;orum. Kf'mptent Kosf'I, 
IH81, foL, str. 2, fpn. lO. 
Missae Ih'funC'torull1 juxt:\ uSllm E-clpsiat' 
HOlllana(' cum ordhw c
 clinone t'xtpnsa... 
ł .ovicii, 181!ł. 
_ patronorum ..t fl'storulll projJriOl'um Polo- 
niap. t't Suedae, itl'lI1 Russi:łel et ducaLus 
Sill'siae. Hal i shon:It', t) p, Fr. Puslf'I, 1900, 
fol., str. 64 i 2. 
_ votivae d.. fiS. Trinitatt' dl" SS. COI'port' 
C'hri;;ti, de pat!sionl' Domini dl" "ancta crUf'tj, 
dp At'ata Vir!!.'inc ;\laria, dp S. Joanne apost. 
f't evang. cum suit! prat'faLioniłms juxta 
usum Roman.w Eccl..siat' ..t ad mentpm pio- 
I'um fundatorum t't insigni collp/;{iate Lovi- 
c
nsi juxta rubricam g-eneralem absolvi so- 
lita... Pl'rlllissa superiorulIl rt'impn'BsRe. Lo- 
vicii, 1819. 
- Ob, Kurdyś Flor. I.s. 
Missale Romanum f'X dl'crcto sacrosancti 
cOllcilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pono 
tificis Maximi jussu f'ditum, Ch'lllt'lltis VIII. 
pt Urbani \"11 I. auctoritatc rt'cog'nitull1. Edi. 
tiu novisslma a(1 normam t'ditionis Venf'tia- 
nae illlprest!ac anno 1821 in llua omnia accu- 
rak suis locis sunt disposita et \lissaf' no. 
vissimae S.mctorum adjcctae PolOI'iap, apwl 
Patrt'sScholarul1l Piarum, 1821i, 4, str. XLVIlI, 
94f), lndex kart 5, 
MISSLER Fryderyk. Odt'zwa .10 ubog'il'g'O 
ludu polskil'g'o. Br"m..n.Odes
a, Wel wr?'..t'Bniu 
1890, 4, str. nI. 2. 
Frzeclw emigracyl do Bra",) Iii. 
_ Missya i zaklad w.ychowawcz.\ XX. Zmm't- 
wychwstania Pailsldpgo w A(lr)'.mopolu. 
::)prawozdanie za rok szkolm' 1890/1. Kra- 
ków, (Iruk. CZI1SU, 1892, 8, str. 11. 
Misye 00. Kapuc
'nów, sl,reślił X***. Odb. 
z Mis
'i kl1toliekich. Kraków, nakl. ks M 
Morawskit'gu T J. t (huk. Czasu, 18159) 8 
str. 213 i 2 nI., z ł'ycir.ami. 
- katolickie, ('zasopillmo i1ustrowant' lIlie- 
SiIjCZI!I' pod redakc
'ą ks. M. M.rciplskiego. 
h.r.llo.ow, druk. CZ:ISU, Warszaw». (łpbl'thm'r 
i Wolff, lHH2, 4, str. 303, z r)'cinami, I'OCZ. 
kor. 8. 
- Toż, mcz. II XII. Tamż(', 18M3-189a. 
- 1'0:1:, pod n'd. ks. M. CZl'l'Inińslo.il'go T. 
J., rocz. XIII. Tamżl', 1894, 4 wieksza, litr. 
3$. . 
Toż, rok XIV. Tamżp, 1895, 4, str. a:16. 
Toż, pod I.t'd. ks. Łuk»
za Łaszczylo.a, 
rocz. XV. Tamż." 1896, 4, str. 340. 
- Toż, pod rt'(1. ks. \VI. Zaborslo.iego i ks. 
Marcina Czt'rlnińskil'g'o T. J" rocz. XVI. 
Tamżp, 1897, 4, str. 340. 
- Toż, pod rell. ks. 1\1. Czermińskll'g"o 
T. J., rocz. XVll. Tamże, 1898, 4, str. 340. 
- Toż, rocz. XVIII-XX. TRm:l:e, 1899- 
1900, po kor. 8. 


.1l1Ol.'II. ,. III. 


Misyonarz jl'rtJzolilllllki, czasupiHlllO iIlUłlLI'O- 
want' dla ludu kRtolickipg'o, p08więc0l16 
sfll'awum mio;
'jn,\'m i nawracauiu ludÓw po- 
g'ailskich oraz wiadol1lo':'ciom 1o.0scit'lll\"11l 
i socy;IIU)fn z cal..g-o Rwiata Rndaktor X 
Alwui» Salim. ({ocz. l-III. Mikołow, nllkl. 
K. Miarki, lH90- lI
!:I:J, po 1111'. :J. 
Missyonarze i siosh'y miło
ierdzia. Ob. Pru- 
"inłl\\"ki Al. (18M). 
MISTRAL Fryderyk. Min'io, pOl'mat prowan- 
salsld w 12 pieimiach, pl'zułoż.d Adam M.ski. 
Bibl. uajcl'l. utworów. \\'arHzawa, llakł. i 
druk. 1'). Lt',wl'nLala, tH97, R, str. 211 i 2 nI.. 
I'b. I. 
Mistyka. Ob. R"JI]f'lll'illw P. I",;. (1896). 
Misura univel'sale. Ob. Buratini 1'. J., 
MISYRSKI. Program t'kouomiczny nowl'go 
S) stemu. Kraków, G. Gl'bet1l11er i Sp., druk. 
Uniw. Jag'" 1900, 8, str. 22, hal. liO. 
MITCHELL Ob, 1\I:u'vt'1 J. (1899). 
MITKIEWICZ Jan. Ob. ThiplIlt' T. (1852). 
Mitologia. Ob. Gt'I'Ill.m L. (lbs6J; Lall)r A. 
(1899i; Mierz.yńłlki A.i l'etiscus A. H. (1875)j 
Zipper A. (I
9ti). 
MITROFANOWICZ M. PrakLi,;chl' Hramma'ilo. 
dl'r klt'inl ussis('h"ll, ruth..nisrh"n SpI'ache 
fiir dou St'lbstuntel"1'icht, kUl'z
efasste tht'O- 
rctiHch-pI'aktischl' AnleitulIJjr, ui.. klt'illrussi 
scht' Spl';lche in kiirzl'st..1' Zl'it durch St'lbtit- 

ntl'l"1'icht sich anzUl'i;':'IIt'II, Illit zahlrl'ichell 
Ubuu;.\"saufg-abl"n, Qesprl1chpn, 1,,'st'stuclo.f'U, 
einl'm klpillrussisch-dt'Ulscht'1I uwl d,'utsch- 
klpim'u!isidl..n Wortt'rvl:ln"..ichniss... Rihliot. 
der Hprachenkund.., XXXVI. Wit'n, A. Hart- 
I..bell, 1891, 8, str. VIIl i 181, Opl'. kor. 2'20. 
kOI'. 3. 
Mltłelschulen. Ob. :\Iolin Jan, 
MITTELSTAEDT Jan. Rozlll'y
lallie nad uo- 
'"'ym systl'mem 1'1o.01l01Uii poli
.Ycznej. War- 
sza\\l, (;I'bl.thut'l' i Wolff, dl'uk. W. Rat\il- 
bkit';.:'o (J. Ikrg"t'ra), 1890, 8, Stl'. 4UO, Ż i 
tabl. w 4-c.. pod/użlH'j, rb. I. 
MIT TER Eduard. Neul's Adl'''ssf'U Buch df'r 
Sta.lt 'rt'sdlf'n. CielIzyn. Ell. F,'it.ziu
-er, 1894, 
8, str. 241, z planl'llI miasta CieSZ)'lla, opr. 
Mitterbad-Wasser. Ob. Jl'Ż W. 
Mittheilungen (lt's COPPCl'lliCUH- V t'rcillS filr 
Wisllt'us('halt und Kun8t zu Thum, hemus- 
g'e
pbt'n VOIll VUl'stande Ut'S Vt'r..ins. Thorn, 
E. Lamb..clo., 1881, 8, str. 148, mr. 4. 
Na 8tr. 1-60: Dle Hoch8chule Padu& zur Zeit de.. 
Copperuicud , von Proł. Dr. Antonio Fa.varo, deut...ch 
von 
Ia'. Cllrtze; tr. 61-126: Archlvall8che Beltral(e 
zur "'amllelll(e8Chichte des Xicolau. Copperlllcu8, 
n,,!lSl Bellal;ell, vom BUrjrermebter G. Bender. 
_ des Ermliindischen Kunslvereins. In zwang'- 
IObeu HI'ftt'n her.lUsg'e
pben von Profes80r 
Dr. F. Dittl'ich, z. Z. Vorsitzenden dl'S Vo- 
rt'ins, Heft 1-3 Braullsberg, Eli. Pett'r, 
1870, lH71, 1875, Stl'. 84, 99 i 166. 
- der Iitauisehen literarischen Gesellschafl, 
24
>>>
t8ł1 


MJ'l'THEILUNGEN - MLODECKI 


Heft 1-6. Band I. Heidelberg, C. Winter, 
1880-1882, 8, str. IV, 420, mr. 13. 
- Heft7-12, Band H. Tamże, 1883-1887, 
1:1, str. 455, mr. 14. 
- Heft 13-18, Band III. Tamże, 1889- 
1892, 8, k. 2, str. 568 i mapa, mr. 14'80. 
- Hcłt )9-24, Band IV. Tamte, 1894- 
1899, 8, k. 2, str. 584, mr. 16. 
Treść tomu IV. Artykuły pióra: E. Knakego, 

teln", J. Koncewicza, Retata, dra E. Woltera, 1'. 
Slemerlnga I prol. Th. Preubsa. - Xa str. 31-39: 
Ludwik AdBm Jucewicz, von J. Koncewlcz; 8tr. 41 
-'8: LitauiBche SprichwOrter, von Retat; 8tr. 61- 
fi3: Zur Chyliń8kl.chen BlbelUberBetzung vom Jahre 
1660, von E. 'Volter: Btr. 1'-81: Zur lItaul.cben BI- 
hllollr8phie, von Dr. E. Wolter; Btr. 93-101: Lltera- 
lurbcrlcht, von Th. Preu88.i. Ober dle Ohylili.kl.che 
RlhelUber.etzung, von H. Helnhold, (8tr. 106-16S); 
Alterc Ort.llumen Im preusBI.chen Litauen, von 
W'ilu. Kalwaitl.; Zur lItaulBchen Dialektkunde, von 
E. 'Volter; Zwei neue lItanlRche Choral-lIlelodleen, 
von Retat. Zur Geschlchte der GeBellRchałt, von 
Prol. Th. PreuBB; Literaturbericht. Na 8tr. 1101-1113: 
Die BlhelUherBetznng 'Von S. B. Chyllński, przez H. 
Reinbolda. Na 8tr. 316-3811: Zur GeBchlchte de8 11- 
taui.chen HexenweRBen8 von E. Wolter; litr. 4IA-4t8 
Elne lItaul8che HandRcbrlłt aUB d. Jahre 1613, v. Gal- 
II'Blat; Rtr. 469-463: Beschreibung der hand8chrllt- 
lIchen Abthellung der Wllnaer O"entllchen Blbliu- 
thek, von E. Wolter; 8tr. f34--1'ł8: Dle Verbreitul1g 
deR lItauiRch-ieUbchen Volk8Rtammes, von A. Kur- 
8chat. 
- Posener archeologische, herausgcgeben 
von (leI' archAolog. Kommission der GeseJl- 
schalt (ler Freundc der Wissenschaften zu 
Posen,redig'irt durch v. Jażdżewski und Dr. 
B. Erzepki, iibersetzt durch L. von Jażdżew- 
ski, Lip'
rong 1-2. Posen, Ttirk, 1887, 4 
królewska, str. 28, z 9 tabl. Zeszyt po mr. 8, 
- To', 3-4 Lieferung. Tamże, 1888, fol. 
królewskie, str. 29-46, z 11 tabl., po mr. 8. 
- Toż, 5 Lieferung. Tamte, 1890, fol. kró- 
It'wskie, str, III I 47-61, z tabl, mr, 3. Zc- 
szyty 1-5 razem wzi
te mr. 12. 
Porówn. Zapl8kl archeolog. poznań8kie. 
- der Centralstelle (ler vereinlgten Han- 
dels- und Gewel'bekammern und (l('s Cen- 
tralverbamles (ler JndustrieJlen Oesterreichs 
zur V orbereitung der Handelsvertrl1ge. Die 
Ein- uml AUoJfuhr von Holz und Holzwar('n 
in (len wichtigsten Staaten sammt den ein- 
schll1g-ig'cn ZoJltarifen. Zur V orbereitung der 
k iin ftig-en Hamlelsvertrllge zusammengestell t 
von (ler Hamlels- uml Gewerbekammer in 
Krakau. Wien, Vl'rlag (ler Centralstelle In 
Commission bei Sei(ld & Sohn, k. k. UniverBi- 
tl1tsbuchh., 4, str. XX, 143. 
MIZERA Marcin. Do Ameryki po złoto, 
z opowiadania wedrowca, Macieja Świ(lm, 
Warszawa, nakl. J. Poznańskiego, druk. Wł. 
Rzulca i Sp., G. Gebethner i Sp. w Krako- 
wic, lH88, 8 mała, str. 104, kop. 20, hal. 50. 
- Jak przysporzyć ziemi i chleba, (Ua 
użytku sąsiadów napisal .... Warszawa, nakl. 
K. Prószyńskipg'o, (lruk. J. Ung'm, lH83, 8 
mała, str. 32, kop. 6, 
MIZERSKI L. dr. Auakreon i j('g'o pieHui. 


Odb. z XXI Rocznika Towarzystwa przyj, 
nauk pozn. Poznań, (lruk. Dziennika pozn., 
1-8tJ5, 8, str. 80. 
Mlecz. Ob. Kadler L. (lr. (Mózg). 
Mleczarnia. Ob. Artwiń8ki Jan; KIecki W.; 
Naturski WI. 
Mleczarstwo. Ob. Bledroń J. (Przegląd); 
Jełowlckl Adol'; Kirchner W.; KIecki W.; 
Lang-e Ta(ł. (Głos); Msssalski U.; Nikorowlcz 
A. (Spółki); Stefczyk Fr. (Spółki 1891:1); 
Wskazówki mleczal'skie (1894
 
MLECZKO Stanisław. Homer (Iliada). 
Mleczność. Ob. Kiecki W. 
Mleke. Ob. Bojasiński M.; Bujwld O. (Ba- 
danie); Cybulski N. (wapienne); Dobrzyńska 
E.; Gil'rmański P. (Ba(lanll'); Jakubowski 
M. I
. (O przyrzl!(lzaniu); Jaworski W. dr. 
(O rozkla(lzie); Klt'cki W.; Kramsztyk Jul.; 
Markiewicz St.; Nencki L. i Fabian A.; 
Nl'ncki L. i Zawadzki J.; Pańkowski M. 
(Kuhmilch); Rcncki R. (1898); Serkowski St. 
(1900); Stępniewski T. (steryJiz. 18911; Szpil- 
man J. (Watly 1&19); Walentowicz A. (1888); 
Wróblt'wski A. (i masło 1898). 
Porów. takte: Nabial. 
MŁOCHOWSKI. Wiersz przy złożeniu Wit'i- 
D10żney Barbarze Młochowskiey, w dzieil 
jey imi{'nin rysuuku z napisem, od joy syna 
w Warszawie (lnia 4 gru(lnia 1808. B. m, 
dr., 4, 2 karty. 
MŁOCHOWSKI (de BOlina). Documents sur 
la g-uerre (le 1870-71 et sur la Commune. 
Lcs Polonais I't la Commune (le Paris. Paris, 
Jibrairłe g-imerale, 1871, 1:1, k. t., str. 138. 
MŁOCKI Alfred. Księg-K wspomnieil .... Wy- 
dana przf'z Ag-atona GilJera i Piotra Zbroż- 
ka. Pary t, druk. A. Reiffa, Lwów, Seyfarth 
i Czajkowski, 1884, 8, str. LXXX, 420, z wio 
zerunkicm autora, kor. 2. 
- Żyl'ior
's i pog-rzeb ś. p. Alfreda Młoc- 
ki('/,!.'o. Lwów, nakl. Komitetu pogrzebow('g-o, 
druk. Gazety narod" lH82, 8, k. nI. 2, str. 
49,24. 
- Ob. Albulll Muzt'um RHpl'rsw.,-/. (Um;)j 
O przt'śla(lowauiu Kościoła rz. i I!:r. katol. 
(1870); Odpowic(1ż na 
 brosz. (1874); Que- 
stion (l'Orient (lH77); Zbiór pamiętników (10 
hist. powstania 1830-1S31 (1882). 
Młoda Polska. Ob. J:mkowski Cz. 
MŁODECKI Jan Kazimierz Stawisz. Ob. Szum- 
kowski Leon X. (1854). 
MŁODECKI J6zef, O pasożytHch. Stanisła- 
wów, druk. J. Dankil'wicza, (1899), 4, lik 1. 
- Streszczenie szczegółów o wsi Koszo- 
waty. Litogr., z (}('(ł. 
Ob. Krzyżanowski R 
- ""spomnil'uia z Loretto. Lwów, nakł 
autora, druk. I Związkowa, 1882, 4 wi
ksza 
litr. 8,
>>>
MŁODECK l - MNISZECH 


1
7 


MŁODECKI Kazimierz. Ob. Wvszkowski Ant. L",ów, nakl. Komitetu, ul"uk. S. &dnal"- 
(Przym6wienie si
 1819). . skiego, 1891, 16, str. 40, hal. 20. 
MŁODNICKA Anna. Ob. Amlersen I. C. (Po- Młyn djabt'lski na górze wiNlt'ńskit'j cz.\"li 
wiastkn. rycerz Ginter z Szwal'ct'nau, Bibl. tanich 
MŁODNICKA Wanda. Kartka życia, nowela. książf'czek 27. C'ieszyn, druk. H. Ppitzing-era, 
I kł I k G t od F H b. r. (1888), 8, str. 60, hal. 40. 
,wów, na . i (ru. azt' y nar ., . . 
Richter (H, Altenberg), 1883, 8, str. 141, Młynareczki (trzy piękne) w r
kach krwa- 
kor. 2. wt'go rabusia. Prawdziwe z(lal'zenit' z przt'- 
Ob A d H C 1892) szłego stuh'cia. Bibll. tanich książt'czek, 10. 
- . nersen . . (. C . kł E F . . I k K 
'. . .., leszyn, na . . elt.zmg-era, (ru. utzera 
Młodoić: Czasopl.smo akad
mlcl;'le. Załl?zo
J(' I Sp., 1884-5, 8, str. 37 hal. 40. 
w stuletmą roczll1Ct! UrouzllI Adama Mlckle- '. ' . .. 
wicza. Grudzień, 1898. Kraków-Lwuw, rt
d. 

.YNARSKI Jos, 'Iaschen-Lexlkon oste
. 
odpowiedzialny Stan. Meus. Druk. Narodo-' relc Ischer Geset
e uml Vel"ol"(lnungen sell 
wa w KI'akowie. Do PaMzier. 1899 zeszv- 1781-1893. Stamslau, V
rfa
sers Sclbstvt'l" 
tów VIII, str. 248. Z (1..15 października 
g pruck. von J: Danklewlcz, W. Z.uker 
ustąpili z redakcyi A(lam Siedlecki i A. S. an el w Złoczowle,. 18
4, 8, str. 169, kor. 3. 
Proeajłowicz (artysta iIIustrator). Rok II, ze- 
łynarstwo. Ob. Klckl Al. Fr.; lIIałyszcz,\ 
szyt I. Styczf'ń, 1900. Skład rcdakcyi Edw. ckl St.; Rutowski (Rocznik statystyki 1&\6' 
u;szczYliski, Jan Pietrzycki, Jan.Bu
owski MŁYNARZ z nad Nurca. O młynal"stwit', 
(kU'r. art) (lo 
zer.wca 19
, zeszyto
 .VI! czyli wskazówki dla użytku cz.:lauzi i u 

tr. 144. Zap

le(lzlaf10 w hpc
 
a.kopIanskl czniów kunsztu młynarskiego, napisał IIUy- 
zt'szyt IIlłodoscl. Prenumerata kwmtalna J..or. narz.z nad Nurca, Wnlawn. rzemit'ślnicz{' 1 
2'40, zeszyt z osobna ,l?o kOl". ]: R..1. zesz. Warszawa, nakło (}azpty rolniczt
j, dr
k. 
VII ma tytul: Mło(losc, cza
opls
o IlIustro- [g, Zawiszewskiego, 1885, 8 mała, sl1'. 32, 
wane. R. I. zesz. I tytuł: CzasopIsmo art y- kop. 15. 
styczno-litl'rackie. R. II, zesz. V Czasopismo M Ł YNEK L d . k L . . . I b .' 
iIIustrowane poświecone sztuce i literatUl'zc. , . u 
I.. . 1st Y pouczaJące (? rac I 
. . . włosclan z WlChcklt'g'o. 1. Ja'" mozna na 
Młodoicl utrzymame. Ob. Płonow8ka W. wsi najlppiej wyzyskać znajomość pisania 
MŁODZIANOWSKI Tomasz ks. Rl'kolekcye, i czytania nabytą w szlwlt. ludowt'j? Bu- 
spolszczył ks. Antoni Chmielowski. Kraków, czacz, nakl. autora, (Iruk. S. Halbf'rga, ]H9H, 
nakl. dm Wł. Milkowskil'go, dt'Uk. Związko- 8, str. 10. 
wa, 1889, 8 mala, str. i40, III i I ni., kor, 3. - Uwag-i nad pieśniami Imlu wiclickit'g'o 
_ Ob. Morawski M. ks. (O rozmyślaniu). Odb. z Ludu. Lw6w, nakl. Towarz. hulozn., 
. rlruk. Ludowa, 1897, 8, str. 26. 
M!odziez współczesna p
lska, odc
yt. Sta- _ 
 cie sicrskich P astt'l"z rz..d dw . 
ramem mlotlzll'ży polsklf'J, I. Krakow, nakł. . y . . y. p ,. u 
druk. Narodowt'j, L. Zwolińsłd i Sp., 1897, dZll's
tu laty, napIsał o" kmwc ze 
Ierczy. 
8 st 31 k l Tamze, 1898, 8, str. 2_. 
, r. , 01'. . 
Młodżież. Ob. Harar.owski MiI'cz. (Z(lrowie); Mn
monika. Ob. Kalina. P. . 
Dmowski R. (Skrzycki); Fuchs Stl'f.; Jou- 
mk6w.. Ob. ?rzt'czeme zblOrowp; Ossow- 
g'an Al. (O nadzorze); Kamiński Zdz. (w Leo- skI Gotfrłed (Hohlen 1884). 
ben); Karbowiak A. (szkolna); Mosso A. MNISZCHOWIE. Ob. Kantecki Kll'l11l'nS 
(Wychowanie fiz,); Pary lak P. (Kształcenie). I.Szkice), 
Młoszowski zamek. Ob. Opis (IH8]). MNISZCHÓWNA Marya, Ob. DniestrzańlIki 
Stach (Obrazki 1&\3). 
Młot. Pismo polityczne, społeczne i ekono- . . , . 
miczne dla klas pracujących. Wy(l. i odpow. . Mnlsze
 
Marlna, 
oc:
 SI'UdOlllnskag-.o. wo- 
rl'tlaktor J6zef Danit'luk. Lwów druk. Pol- j('wotly I zl'ua DlIutl'lJa Samozwanca III Po- 
Rka. Hok ł, 1892, nr. 1. fol. Rok Ii,1893, nr. 1 laki w Moskwie, istoric
esldj razskaz. 1110- 
-5. Nr. 1 (I. 21 września 1892 r. Nr. 3, d. skwa, 1882, 12, str. 61 I 1 nI. 
24 paźtlz, W r. 1893 Nr. 1 d. 8 lutego, Nr. MNISZEK Michał Jerzy. Ob. Pulaski K. 
fi dnią 5 siel'pnia. Pismo socyalistycznp. (Szkice II). 
Kontynuacya czasopisma PI'Uca. Prenullle- MNł SZEC H W d I . G af Ił It' . °l h - 
I'ata kwartałnie hal 60 an a In r. a. t'lll ił a n 
.. .. ruf nl11 Orabe Carnots. Franłfurt a. M., Jae- 
MŁOT Jan pseudon. Szymona Dlckstt'lDa. j!,"er's Verl., 1894, 1:1, stł.. III i 41, mr. 1. 
M
OT .Oskar. . Koc.h
m ciebit', Zb!Ól' poezyi _ Der spanisch-amprik:lIlischl' Krit'g" und 
o lIlIIośCI z naJcclmeJszych autorow. War- seinł\ Riiek wirkung' :luf die Ileutschu Flot- 
R?aWR, nukl. J. Breslauera, druk. Wl. Szulca, ten- uml Kolonialpołitik. Frankfurt a. M., 
lR97, 1:1 mała, sb'. 93 i II, kop. 00. Gebriider Knauer, 1899. 8, str. 111 i 102, 
MŁOT Zenon. Na miejscu kamim'l porasta, mr. 1'50. 
opowiadanie dla ludu. WYli ludowe, X 10. - Quidde's Cali
ula, ein Stit'ft'lml1rchen
>>>
188 


MNISZECH - MOCZVŃSKI 


aus altl1g)'ptischf'r Zeit. 'I'amźc, J:\eg'er's 
Verl., lH94, R, str. 20, fl'n. 40. 
- Rache fUr Umb('rtos Ermordung. Ein 
Aufruf zur Bf'kAmpfung dt's Amlrchislll1ls. 
Zurich, Vprl1lg- von Cal'sar Schmidt, 1900, 
8 mala, str. 56, hal. 60. 
- Dei' Rchulantrag dt'8 Fftrstt'n Lichtt'u- 
stciu, st'ine g-('Rchichtlichc Bcrt'chtig-ung. 
Wh'n, Mayer & ('omp., 1888, 12, str. 15. 
Mniszki wipś. Ob. Koper:\ F. (Monety), 
MNOHOHRISlNYJ. Ob. Kostomarow M. (Mo- 
nohrafill). 
Mnoienle. Ob, .&rnan1i S. 
Moahski kr61 Mesza. Ob. Radliilski J. (IM78). 
MOCHNACKI Maurycy. Polpn, d('ss T,'volu- 

_iou och d,.s l'IlU af en prpu8sisk f'mbf'tsmau. 
OfvcrR. af L'imbl'i:łs (C. M. Bł-Ummu), Stock- 
holm, 1847, 12. 
- Polskoje wozstanijt' w 1830/31 godach, 
r/lzskaz ..... HUBSkaja starina, wydawana 
w PPtf'l'sburg-u, z('sz. z lipc:ł 1884, 8, str. 
157 -202. 
- Ob. Passendorfer A. (1898). 
MOCHNACKI dr. Rozpmwa w procesie kar- 
nym J:ma M:łtcjki przpciw p. drowi E{ibn- 
schiitz) L. o pl'zestępstwo Obl':IZ.\' czci, przp- 
prowadzona w c, J,. sądzil' km'nym w KI"a. 
kowie dui:\ 2go gmdnia lH82 r. K mków, 
n:łkl. J. Matejki, (h' uJe F. A. Bmckhausa 
w Lipsku, 1883, 8, str. 1H i l nI., hal. 60. 
MOCNIK Fr. dr. Al.ytmetyka (Ua użytku 
niźsz,\ ch Jl8s gimnazyalnych. Cz. I n:ł kI. 
I i 11_, podług- 2Ogo w)'d, opracował Edm. 
Hączalskl. Wyd. 3. Lw6w, nakł. S,'yf:łrth:l 
i Czajkowskieg-o, dmk. Lmlowa, 1882,8, str. 
237 i 4 nI., karton, kor. 3'40. 
- Toż. Cz. II, na klasę JII i IV, podłu
!" 
199-0 do mctl'ycznych mi:u' ZłłBtosowaneg-fI 
wydania opracowali Edm. Bąezalski i Grz. 
GrzJbowski. '!'amżp HI
2, M, str. 191 i 3 nI., 
kal.ton kol'. 3-40. 
- Gt'ometrya dl:\ wyższych szk6ł śrpdnich, 
przpJożona pl'zez dra Tom:lsza St:lI1pckieg-o_ 
Wyd. 3-cie wf'd/ug- 199o wyd:mia niemi,,- 
ckil'g'o, Tamżp, 1889, 8, str. VII i 345, z 227 
drz,'worytami w tckscie, opr. kor. 5'30. 
- To:!:, dla klas wyższych szkól śrf'(lnich, 
przt'tłómaczył GrzpgOl'z Maryniak. WYlI. 4tp 
w('d/ug 22g-0 wyd. nif'mieck. Tamże, druk, 
K. 
rochaski w Cieszynie, 1895, 8, str. VII 
i 328, z 227 drzeworytami w tl'kscip, opr, 
kor. 4, 
- ąeometl'ya pog-Ią(lowa dla klas niższych 
szk6ł srednich, prl'Jl'łożył G. Maryn'ak, cz. I 
nu kl. I i II. Wyd. 5te według 21 wyd. nie- 
mieckieg'o. Tamże, 1886, 8, str. II i 85, z 110 
drzewor,}t:łmi w tekscie, kor. 1'70. 
- Toż, cz. I. Wyd. 6. Tamże, 18R9, 8, str. 
II i 
, opr. kOl'. 1'70, 


- Toż, część I. Wyd. 7. Tamże, 1896, 8 
mała, str. II i 84, z 110 drzeworytami 
w tekscit', opr. kol'. 1'50. 
- Toż, cze';ć II na klase HI i IV. W \"Ił. 
3cif' wt'd/ug 16 wy(l:łuia uit';nipckit'go. T:im- 
Ż
, l8R6, R, sb'. l nI. i l W, I'J 95 dl'zPwoJ'.\'t. 
w tekscie, opr. kor. 1'70. 
- Toż, cz. 11. Wyd. 4. Ta m Żf', 1891, H, 
str, 1 nI. i 116, opr. kor. 1'70. 
- Toż. cz. II. Wyd. 5. Tamże, (h'uk. Lu- 
dowa, 1900, 8, str. 1 ni. i 117, z 95 drzewo- 
I'yt:łmi w tpkscie, opr. kol'. 1. 
- Pit'rwsza ksiażka rachunkowa dla au- 

tryackich szkół hidow)'ch pospolitych. Wie- 
deil, Ilakł. c. k. w\"dawnictwa ksiażt'k sl'Jkol- 
uych, 1886, 8 mala, str. 40, hal. i6. 
- To:t, drug-a. Tamże, 1886, 8 mala, stl'. 
64, hal_ 24_ 
- Toż, trzeci:ł. Tamte, 1886, 8 mała, str. 
f)9 i l nI., hal. 26. 
- Toż, czwarta. Tamże, 1886, 8 maili, 
str. tj4, opr. hal. 32. 
- Toż, druga. T:łmże, 1
93, 8 mała, sk 
56, hal. 24. 
- Toż, trzl'cia. Tamte, 18
ł3, 8 mała, str. 
GO, hal. 21). 
Mocz. Ob. Arnold W.; Bą(lzYliski St. i Gott- 
lich R,; Beck Ali.; Bukowski A. (Rozbior); 
Górski Cz. (przetoka cewki); Hirschfeld F. 
{Moczówka cukrowa); Komorowski Bo!.; Kro- 
kiewicz A.; Lachowicz Br, (O sklmlnikach); 
MiBit'wi'z M, (O nit'życie pęcherza); MOr:!- 
cZl'wski W.; Obaliuski Alf.; Opieilski Jau; 
I'ellzoldt F. (ba(lanie); Pi1!tkowski }1. (Mo- 
,'zówka cukrowa); Poniklo St.; Skórczcwski 
B. (1885); SO/owij A. {Przt'toki 1900); Wicz- 
kowski J. (Rozbiól' 1889). 
Mocznik. Ob. Pawlewski Bron. (O zwiaz- 
kach). . 
MOClCHUBARYDZY A. Elisa, opowiadanie 
I'J życia CzeczI'i!ców, pI'zl'k/ad z gruzi1iskiego, 
przełotył z oryginału Artm' Lejst. Dod. do 
Kłosów. Warszawa, druk. S. Lewentala, 
1887, 8, Stl'. 20. 
MOClULSKIJ W. K'istorli małoruskago na- 
ril'czlja: Żytic sw_ Saww:r OswiaBzczennago, 
po pil'rg-amientnoj l"Ukopisi XIII w. Odessa, 
tipogr. wojenIlago ok ruga, 1894, 8, str. 25. 
- O sar1lnczi i sł-e(lstwach k jl'ja istreb- 
/puiju. S. Petersbur/;{, lR53, tj. 
- O wł-('(lnych i poleznych nasikornych. 
Knig'R 1. '1'am
I', IB56, 8. 
MOClULKOWSKI dr. Ob. Daniłło &: Przy- 
chodzki. 
MOClYGEMBA Leop. B. M. Enchiridion sa- 
CCl'dOtUlll curam animHrum agentium, com- 
pilatulll Ił fr. M. C. Romae, 1870, 32. 
MOCZYNSKł Leon ks. Śpiewuik parafiahl.v 
cz,y li zbiól' vietilli kolicielnych powszechnie
>>>
MODA - MODLITWA 


lR9 


utywanycb. Włocławpk, nakł. S. B'
(low- 
skif'g'o, (lruk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, Wanzawa, Gebethnn i Wolff, 1893, 
16, str. IV i 279, z nutami \V wkscie, kop,80. 
Mon. Ob. l\ft'
'nf'rt E. 
MODELSKI 6. dr. Contribution A I'
tudc dps 
divers modes dt' transmission (lc la filwre 
syphoJde, thei!f'. Paris, impr. Davy, 1
, 8, 
str. 59. 
MODELSKI J. Podr
znik do powlekania 
mctalami zapomocł} elektrycznoSci i do ro- 
bienia odbitek. (Galwanostegia i Galwano- 
plastyka). Warszawa. E. Wende i Sp., druk. 
GM'..ety rolniczej, 1900, 8, k. 2, str. 61, 1 k, 
ni., z rycinami w tekscie, opr. kop. 50. 
- Rozbi6r chemiczny i wartosć spożywcza 
rOztworu mi
snego peptonowog'o (Ira Jawor. 
skit'go, Solutio carnis Pf'ptonisata simplpx 
et composita. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 6. 
von MODENA Wilhelm. Ob. Reh P. (Verhalt- 
nlss 1894). 
MOOEST jepisklp lublinskij. O (IrewniejRzl'm 
SUBzczestwowani\ prawosiawija i russkoj lIa- 
rodnosti w Galicil, gubiernijach lublinskoj, 
siedleckoj i (h'UA'ich miestnostiach Priwislin. 
skago kraja, wypusk I. Warszawa, 1881, 8, 
str. 3 nI. i 115, kop. 30. 
MODJESKA H61
ne (Modrzejewska). Ob. Col- 
lills Mabel; Viguerie A. (Actrice 1883). 
MODL Mart. Kurzcr Abriss dn Gt'schichtl' 
dn eV
lI1gelisch(,1I Kirchtmgell1eindH A. B. 
zu Bil'litz im u'iSalter (lf'r ReforDlatioll bis 
auf dle Jdzzeit. BielsJ.., O. Bei
e1, 1897, 8, 
str. 33, z wi(loJ.. ipll1. 
M6dl siV I pracuj, upominek dla (lzieci Ma- 
ryi, przyj
tych do Kongregacyi maryailskit'j 
w klasztorze liS. Urszulanek \V Kl'akowie. 
WYlI. 2. Kraków, nakło ss. Urszulanek, (lruk. 
Czasu, 1897, 32, str. 158 i 2 nI., opr. kOl'. 
1'60. 
M6d1cie siV dzieci. Książka do nabo
pilstwa 
dla najmłodszych dzieci do pierwszt'j Ko- 
Dlunii św. Krak6w, nakło dra WI. Miłkow- 
Ilkiego, druk. Związkowa, 1881, 16, str. 152, 
Opr. kor. 1. 
MOOLlŃSKI J6zef. Ob. Domasl!ewicz Jan ks. 
(Mowa ślubna). 
. Modlitewnik do użytku córek milosit'rdzia 
1 właściwe (lIa nich nauki, przl'k'a(l l! fran- 
Cuskiego. Kraków, nakl. Zgroma(lzpnia có- 
rek miłosierdzia, (lruk. CzaRu, 1886, 8 nwłn, 
!Itr. 828. 
- zgromadzenia Służebnic Sf'rca Jt'zuso- 
\Vego. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Rp., 
1896, 12, 1 tyto, str. 104, XXXXII i 2 nI. 
- Ob. B. St. ks, (katolicki 1899); Bl'rsohn 
M. (M. K. Sobieskiej); Krct'k Fr. (Nawojki); 
S, S (Sydur 1890); Sokolowski M. (kl!. D 


Sanguszki 1892); Wisłocki Wł. (siostry Kon- 
s lancy i 1881). 
Modlitwa ,Boże COB Polskę). Kraków, nald. 
i drul;. A. Słornskieg'o, 1889, 8, str. 4. 
- Bo:!e, coś Polsk
 i t. d.; Chorał (Z (ly- 
mem pożarów); Do Rogn (Boż(' Ojcze! Twojc 
dzieci). Kraków, nakł. i dl'Uk. Związkowa, 
b. 1'. (1890), 8, 1 karta. 
- (Boże, COB Polskę). Kraków, druk. WI. 
L. Ancl!Yca i Sp., b. r. (1894), 12, str. 7. 
- we czwartek lIa pamiątk
 smutku 
i krwawego potu Jpzusa Chrystusa \V Ogroj. 
cu. Modlitwa w piątPk na pamiątk
 śmlnei 
Jezusa Chrystusa. Bielsko, (lruk. Klimka, 
b. w. r., 8, str. 2. 
- do iw. J6ze'a, którą Ojci('c BW. Leon 
Xlll polecił odmawiać wsz
'stkim wh
rn
'm 
przez Dli!'siac październik po skończoll\ Ul 
Róźaiu
u. B: m. dr. {1889), 8, 1 karta. - 
- Toż, z polecenia Ojca św. Leona XIII. 
Wado wice, nakl. i druk. Fr. Foltyna, 1889, 
16, k. 2. 
- Toż, do odmawiania po r6ż:JilCu, ubo- 

acolla odpustem. Kraków, nakło ks. Jana 
SiI'dleckiego, druk. Uniw. Jag., 1892, 8, 
kart 2. 
- do Najświvtszej Maryi Panny w Lat y- 
czow8kim obrazie cudami slynl!cej. Kraków, 
łI/lkl. Ant. Czarkowskieg'o, d l'UJ.. , Związkowa, 
1882, 24-, s &1', 3. 
- do Najświvtszej Matki Boskiej Szkaplerznej. 
l3
dź pozdrowiona o Maryo. Cieszyn, druk. 
Prochaski, 1893. 
- do Pana Jezusa w Piwnicy. Wszystkim 
chl'zescijanom pożyteczna modlitwa. JJmk. 
Orla \VII Fryrlku. ll. \\'. r., 16, stl". 3, z ryc. 
- do św. Teresy. Kraków, druk. Zwj
zko- 
wa, 18R4, 16, 2 k. nI. 
- przeciw zaraźliwemu powietrzu wyjęta 
z dawneg-o rytualu IWtciehwg-o wplaneKo 
w Pradze 11;85 l'. Kraków, nakl. Anastazvi 
Matl1szkit'wicz, druk. Czasu, lłj92, 8, litr. -8. 
zwycivża, opowiadanie historyczne 
z czwal'teg-o wi('ku chrześcijaustwa za pano- 
wania cpsal'za Juliana. Mikołów, nakł. W!t.- 
rlawn. dzi!'1 IwlowJch K. Miarki, (1897), 16, 
str. 74 i l ni., fen. 30. 
- Oh. KlIsz.vcki J.; SJ..arzyilski Z. (Zna- 
cZl'nie 1900); Stflgr:\cz
'ński J. (Wyklad 
1897) 
Modlitwy w czasił' mszy za oblubil'ilCÓW. 
Warszawa, Insty'ut g-Iuchoniemych, 1878, 
8, Stl'. I5, kop. 15. 
- duszy chrześcijańskiej w I,ażrlt'j potrze- 
bit'. Warszawa, druk. 
t. Niemi!'1"), 1892, 
3:l, sLr. 80, J..op. 15. 
Dwie modlitwy dla polskit'go ludu. Czaca, 
druk. Macie1"zy katolickiej, K. StUllenckiego, 
1896. 
- do Matki Przenajśw. Maryi nieustająct'go
>>>
190 


MODLITW A - MODRZEWSKI 


ratunku. WarsI'J3wa, (lruk. St. Niemiery, 1891, 
32, str. 32, z obrazkiem, kop. 6. 
- kt6re z rozkazu Papieża Leona XIII we 
ws
ystkich kościołach na całym świecie po 
skoilCZOlU'j cichej mszy klęcz,!c odmawiać 
należy. (300 dni odpustu). Kraków, (lruk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, k. nI. 2 z pOl'tretem 
Leona XIII. 
- po mszy iwi
tej cichej. Preees iussu Pa- 
pae Leonis XIII iu olllnibus ol'bis ecc1elliis 
post privatae llIissac celeurationem flexis 
g't'uibus recitandae. I{rak6w, nakło ks. Jana 
Siedleckiego, druk. Związkowa, (1898), 8, 
str. 7. 
- z odpustami. Kraków, nakło ks. Michala 
Mycielskit
g-o, rlmk. Czasu, 1882, 12, str, 8. 
- odpustowe. Tamże, 1892, 8, k. nI. 4. 
- odpustowe. Kraków, uakl. ks. J. Sictlle- 
ckiego, rlruk. Uniw. Jag., 1887, 8, Stl'. 8, 
(z portrett'm Leona XIII). 
- odpustowe nakazane przt'z papieża Lt'o. 
la XIII. Tamż(', 1888, 12, str. 16. 
- odpustowe do Najśw. Panny Maryi na ka- 
żdy dzień w tygodniu. Wadowice, nakl. i 
druk. Fr. Foltyna, 1887, 8, str. 17. 
- odpustowe i nowenna wielce skuteczna 
(10 nieustającej pomocy N. Maryi P. Włocła- 
wek, n:lkł. i rll'uk. H. Neumana. Gebethuer 
i Wolff w Warszawie, 1894, 32, str. 48. 
z ryc" kop. 10. 
- do Niepokalanego Pocz!!cia N. Maryi Pan- 
ny i do cudowncgo Pana Jezusa w kościt'le 
Marynckim w KI'akowie. Kr:tków, nakło E. 
Ruczyńskiej, druk. W. Kornecki('go, 1896, 
12, k. nI. 4, z 2 I'ycinami w tekscie. 
- poranne i wieczorne (lIa mło(1zieży żeń- 
skiej. Kraków, druk. Czasu, 1882, 12, str. 53- 
- Toż, w pensyonacie pp. Urszulanek 
w Krakowit'. Kraków, (lruk. Czasu, 1887, 
16, str. 22. 
-- poranne o(lmawiane co(lziennle po pit'rw- 
szej mszy 8więtej w kościele metmpolitał- 
nym św. Jana Oł"8Z nabożeństwo piatkowe 
z dodaniptll hymnów czwartkowych. . Wa 
szawa, Nit'mil'ra, 1892, 32, stl'. 16, kop. 5, 
- poranne, wieczorne i pl'zy stole dla wy- 
chowam'l;: Zg'romadzl'nia Sióstr Boskiej mi- 
łości. KI'aków, nakl. Sióstl', dmk. Czasu, 
1893, 8, sk 14. 
- przygodne i odpustowe dla upmsz('nia 
u miłosierdzia Boiego odwrócenia wszt'lkiej 
zarazy przez przyczyn
 Naj8w. Maryi Pan- 
n
 .Łaskawt'j i SS. Patronów, z dodanit'1I1 
plesni nabożnych. Krak6w, (lruk. Al. Słom- 
skleg'o, 1892, 12, str. 40, 
- religijno'patryotyczne. Warsl'Jawa, lH31, 
8, str. 8. 
- Trzy prze8liczne i bardzo skutecznt
 
modlitwy pl'ZY umit'rającym, przez które du- 
sza zbawiona uędzit' i jaki sie cud stał 


w Rz)'mie. Raciborz, nakl. i druk. Rit'(lin- 
gl'ra, 1886, 
Z. niemieckiego o Papletu Urbanie_ Pierwotnie 
przy Agendzie z r. 1
14. 
- i ustawy arcybractwa TI'ójcy Przenaj- 
świętszej. Kra
ów, nakl. ks. Jana Sit'(lIec- 
kiego, druk. Związkowa, 1897, 8, str. 92. 
- do codziennego uZytku w stac.yach So(la. 
Iicyi święteg-o Piotra Klnwera dla misyj 
Afrykańskich i uwolni,'nia niewolników. 
Divinorum, divinissimum coopel'ari in salu 
tom animarum, Krak6w, nakl. Sodalicvi św. 
Piotra Klawel'a, druk. CzaRu, 1894, 8, 'Stl'. 7. 
- wsp61ne w domu gnlicyjskim Zgroma- 
dZt'nia Zmartwychwstania Pańskiego, Lwów, 
druk. Lutlowa, b. 1'., 8, str. 22. 
- Zgromadzenia Misyi. Kraków, nakl. ks. 
i\lisyonarzy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1897, 8 mała, str. 2 nI., 176 i 32. 
- Ob. B. S. (Książeczka); Bonawt'ntura 
św.; Fuhnan M. ks. (Skarbiec); Gall St. ks.; 
Gertruda św.; I. i S. księża; Kamocka Jó- 
zefa; Kłapsia Jan ks.; Liguori Alfons św.; 
M. Z, B.; Malinowski L. (Wacława); Nowa- 
kowski Wacław; Ołtarzyk codzienny; Otto 
L. (Rozmyślania i m.... dla ewang'.); S-K. 
S. (hebrajskie 1881); Schoeneich Al. (dla 
ewang. młodzieży 1896); Wolniewicz T. 
Szkoła pooożn. 1883). 
Módlmy si!!, czyli zbi6r krótkiego nabożeil- 
litwa na wszystkie większe uroczystości. 
Wyd. 6te od(lzi('lne dla mę:1.czyzn i kobiet. 
Kl'ak6w-W1Irszawa, nakl. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 32, str. 
494, z ryciną i tytułiJm chromolitogr., ru. 1, 
kor. 2'60; oprawne od rb. 1'60 do rb. 3'50, 
od kor. 3'60 do kor. 7. 
- Ob. Józefowicz F. ks. 
Modlnica. Ob. Strzelichowski P. kI!. (Poda- 
nia 1899). 
Modły po mszy 8wietej po polsku i po ła- 
ciuie z do(laniem modlitwy do Pana Jezusa 
Pl'zed Krucyfiksem. Warszawa, Niemiera, 
1893, 32, str. 8, kop. 2. 
- nakazane przez Stolicę Apostolską po 
haż,(ej czytanej. mszy św. 1'0ZlUlil, uakł. 
Ksictgarni katolickiej, druk. E. Schruaedic- 
hieg'o, 11:184, 16, kart 2. 
Edycyl 7 w ci,gu I'oku. 
- Ob. Gregorowicz Mikołaj. 
MODRZEJEWSKA Helena. Ob. Estrtoicher K. 
(w Ameryce 1&11:1), 
Ub. t&kte Modjellka Helelle. 
MODRZEWSKI Frycz Andrzej. O poprawii' 
Rzecz) pospolitcj. Bib/. Mrówki, 156-160. 
Lwów, Ksi
garnia Polska, (h'uk. J. Czaiilskh' 
go w Samborze, (1882), 16, stl'. 1 ul. i 556, 
kOi'. 1'20, 
- Rozbiór I'eklam amerykańskiego tow. 
ubezpieczeil New-York, przełożył... ziomkCJm 
swoim ku nauce i przt'strodzt' t\1p. z za gro-
>>>
MODRZEWSKI - MOJ
SZ 


191 


bu Frycz Modrzł'wski. \Varszawa, dmk, 
L('PP('I.ta I Sp., UJOO, 8, str. 48, kop- 50. 
_ Ob. Dylewski Edm.; Skarzyński W. (11'. 
(18981. 
MODRZYŃSKI A. Ob. Krajewicz Fr. 
Mody nowe paryzki('. Pismo iIIustr. tygo. 
(lniow(' dla kobit't. Re!l. Mar. Ratyńt;kie. 
W
trszawa, dmk, J. Bprg-era. 1880. Ner 1. d. 
7 kwietnia NrĆlw 39. Rok n, 1881, nrów 23, 
!lo 8 cz('rwca, 4, folio. 
_ nowe. Re(laktot. Gustaw Fricben, (IrUk. 
J. N. V('rnaya w Wiedn!u, 4. Rocznik I- 
XI, po 24 liumerów, 1890-1900. Późniejsi 
redaktorowie Schnitzler, Stan. Chorąży. 
_ paryzkle. Wychodzą l każdeg'o mil'sląca. 
Wydawca i re(laktor o(lpowiedzialny AlekII. 
]\filski. LwĆlw, dmk. I Związkowa, 1895, fol. 
Numer okazowy 1 grudnia. 
MOECKEBERG K. dr. Johannes a Lasco um\ 
seiner Fr('m(lt'gt'meinde Aufnahme in D/l- 
nf'mark uml Nor(1df'utschland von .... Pastor 
in Hamburg'. Zpitschrift fUr kirchI. Wislll'n- 
schaft und L'ben wy(lawana w Lipsku, Z('- 
szyt XI z r. 1883, 4, str. 588-604. 
MOELLER Antoniu!. Omnium statuum fo('- 
minei Sf'XUS ornatus ct usitati habitus G('- 
rlanensel!, ob 0011108 positi f't divulg'ati ab.... 
ibi(!t'm pictorl' anno salutis 1601 die 4 Ju- 
uli, n('u heraug't'g't'ben nach (lpn Origin:ll. 
Holzschnittcn mit beg-h'itcndl'm Text von 
A. Bertling'. Danzig-, R. Bertling, 1886, 4, 
kart 24 nI., str. 14 i 2 nI. 
MOERS. Julian z Poradowa. Ob. TU8zowska. 
MOES-OSKRAGIEŁŁO. Jarstwo i wełniar- 
stwo w (lzit'jach Slowiańszczyzn
'. Warsza- 
wa, G. Sl'nnewal(I, (h'uk. St, Niemi('ry, 188R, 
4, litr. 63 i 1 ni., z Q'dnami, rb. 1. 
- Nauka o zdrowiu, o jego zachowaniu 
i przywracaniu: Nauka leczenia jako umie- 
j
tno
ć, oparta na podstawie przyrodzom.j, 
w IJrz!'ciwi!'ilstwie do sztuki Ie"'arskiej cz,\.Jj 
lI\ł'tl.veyny, zl'szyt 1. Tamżt', (!ru.... br. J(.- 
Ż,\"ńs"'ich, 1885, 8, str. 96, rb. 1-20, na papie- 
rZł\ czerpanym, rb. H)(J, 
_ O(lpowie(lź na omowy jarstwa czyli W('- 
g'ptl'ryanizmu panów Omikrona (\VI. Sabow- 
skipg-o), St. Krarnsztyka i A. Mg. (Mahrbur. 
p;a) z Kraju, zakończone uwagami na(l go- 
dnością (1ziennikarską Kuryera warszaw- 
sldł'I!;O. Pismo ulotne jankie, I. Tamże, 
druk. K. Kowall'wskicg'o, 1885, 8 wil;ksza, 
str. 16, kop. 20. 
. - Prz_"I'ollzone pol.army czlowieka i wplyw 
Ich na doli; ludzl.
!. W
uszawa, druk. br. 
Jeż
'ńskich, 1888, 4, str. 4 nI. i 144, rb. 1. 
- Poło
!'nil' w Ojcowip: J. Obł-Ona Ojcowa 
i g08ci jl'go pl'zl'd samowolą zal'Z1du, n. 

zy Ojców ma przyszlotić jako latowisko? 
Kraków, nakło i druk. \V. Korueckit.g.o, War- 


szawa, E. Wemle i Sp., 1895. 8, str, 24, hal. 
60 = kop. 30. 
- Ob. Seefel(l (1884). 
Mogilany. Ob. Konopka J6zef. 
MOGlLNICKI Aleksander. Imlvwi(lualizm ka- 
I'Y. Odb. z Gazt'ty sądow'j. \Varszawa, druk. 
Noskowskit'go, 1900, 8, k. nI. 1, str. 42, 
kop, 20, 
- Sąd przysięgłych. Przedruk z Ateneum. 
\Varszawa, J. Fiszer, druk. W. Dunina. 1899 , 
8 mała, str. 98, kop. 75. 
_ Sądy mlministracyjne. Odb. z Gazety 
s:!dowej. Warszawa, E. Wen de i Sp., (lruk. 
\V. Dunina, 1900, 8 mala, str. 193 i l nI., 
kop. 90. 
Mogiła, wieś. Ob. Bpitrl1g-e zur Geschicbte 
(1891); Kronenberger And.; Luszczkie- 
wicz W. 
Mogiły. Ob. Popowski BoI. (w Samhorodku); 
Pułaski Fr. (w powi('cle kamienieckim). 
Mohilewska gubernia. Ob. Cercha St.; Dem- 
bowipcki A. S.; Hl'rbownik. 
MOHL Aleksander ks. T. J. Czytania wil'lko- 
postne o Matee Boskil'j bolt"sn('j. Książek 
pobożn,\'ch, t. 71. KrakĆlw, nakl. ks. J. Hru- 
banta, T. J., druk. A. Koziańskicgo, 1898, 
16, Stl'. 366, hal. 90, 
_ PrzemówieniH mian(' na grobie HW. p. 
Fł'licyi z Komarów hr. Mohlowej 4 czerwca 
(23 maja) 1891 w Wyszkach. Kraków, nakł. 
autora, dmk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8 
mala, str. 16. 
Drukowane jako rt:kopi8. 
- Ob. Pesch T. (1900). 
MOHN H. Z/tBady meteorologii w sposób 
dOlótępny przedstawione, przełożył z niemie- 
ckiego Stanisław Kramsztyk, Warszawa, 
wy(lanie Kasy im. Mianowsldego, E. Wemlł\ 
i Sp., (lruk. E. Skiwskieg'o. 1888, 8, str. 
XVI, 316 i l ni., z 24 tabl. litogr. i 43 (lrzo. 
wor:ytami, rb. 2. 
MOHORT. Ob. BrHe Jan; Dubiecki M, 
(Obmzy II); Ochol"owicz Jul. (pseudonymi 
Pol W.j Przeglą(l powszechny (l889);W"ż:yk 
Fr. (1898). 
MOHR Fr. Cicpło w ziemi i na ziemi, tłu- 
maczył, M. Wszc1acz:yilskl. O(lb. z Przy 1'0- 
dnika. Tarnów, K. Raschka, druk. J. Pisza. 
1882, 8, str. 90, kop. 55. 
MOHYŁA P. mitropolit. Ob. Golu.biew I. S. 
MOHYLNICKIJ Antin Lubycz. Ob. Sprawozda- 
uijl' dyr. hymn. akad, u Lwowi (1887). 
MDlGNO. Ob. Brewer (Wie(lza). 
MOJZESZ, Piędoksiąg Mojżesza, tłumaczył 
dr. J. Cylkow, I-V, po polsku i po ht'bl'aj- 
sku. Kraków, nakl. tłómacza, druk. J. Fi- 
schera, 1895, 8. str. 177 i 37, 179-323 i 39 
-89, 325-463, 465-607 i 609-737, po kor, 
1'20.
>>>
192 


!'tIOJ
ESZ - MOLICKI 


- Toż, Unmaczył i podług llI.j't'pszvch 
bódd objaliulł dr. J. C.rlkow, I-V. 'rmnżf', 
WIU'szawa, G. Ct'ntnenzwer, 1895, 8, str. 
XXXII i 269, 253, 183, 219 i 197, kor. 15. 
- Ob Nussbaum H. (Historya Ż) dów), 
Mojieszowa religia. Ob. KammerIIng Z. 
MOJZYKIEWICZ ks. SwięcI'n't' bil\kupi(' po- 
c1lug pontyfikatu rz
'mskit\g-o. Na obchód 
konsekl'. J. Arcyb. Mości m1jpl"z. Arcybisku. 
pa gnit':!:nieńskiego i pozllailskieKo kil. pra- 
'lit:, F'oryana Stablt'wskiego, dl'. RW. tf'ol. 
Pozuail, lIakl. ksi
g'. i dł"Uk. św. Wojci('cha, 
18!!2, 8, str. 59, fpn. 10. 
Mokotów. Ob. Walczakicwiez (Zakł:łd po 
prawczy 1898). 
MOKRZECKI Antoni_ Stan sprawy JW. Jo- 
z(.fa Hub.\' Chorążt'go Pctyhor: b. Woysk 
W. X, Lit.: J{Hwaler:ł Ordpru św. Stanisła- 
wa z \V. JP. Janem Monginem b\'łym KOIII- 
miSl\arzt'ID Pttu Wiłkomir. B. m: l' r. (1807), 
fol., sy 
n. q.. 
Na JWIICU: Pi8ał Antoni Mokrzecki, adwokat S"dll 
Gil. 
MOKRZECKI Onufry_ Litf'wska gminiarka. 
Prace dorywczt' .... artysty dramatycznpgo. 
\Villlo, (ll'Uk. M. Zymf'lowicza, 1849, 8, str. 
153. 
Mo'dau. Ob. Schmidt Guil. prof. (episc_ per 
Mold. 1887). 
Porów. takie: Moldawla_ 
MOLDENHAWER Aleksander. La colonił\ p
. 
lIilentiart' et cOI"I't'ctionelle dl' Studzit'nil'c. 
(Polognf') II. Wycill('k z Bullclin dp la so- 
ci
l
 g'{oncl'slt' tlt'!I pri;;ons. Paris, imp". et 
lihl'ćlirie cenlmles des f'hemins dp fer., lH8l, 

, 
lr. 113-216. 
- Comnll'llt pOu....:łit- on 
ca1"tl!r I'influenct' 
p('l'nidf'ust' dt's part'lIts ou tuteurs SUI" 't'UI'" 
t'lIfants ou pupillt's, lors (le la Iib
l'ation 
cOllllitionnplll' dc Ct's .Iernit'rs f't pn ,;el1l)1"31 
d"puis I'f'.xpiratioll du tt'nne dl\ łt'UI' CO(1- 
dalll1l8tion, jusqu' ił. 1'
PO'łUP dt\ It'UI' majo. 
rit
, rappol't pr
sl'IlI.
 pal" .... jug.t'-pr{'!lident 
du trilmnal ił. VIII'l\ovi.,. IV Cungr{'s ,,{oni- 
ttllltiah'" intł't'lIational de Pel,t'l"sbourg', 1I:!90. 
P
tt'rl!hourg'. 1&j9, 8, Stl'. 107. 
- CongTls international pOU!' 1'
tQ(le dps 
qUt'stiolls ....Iativps IlU Patronag't\ des con- 
damnes, tlt's enfants mOl'alt'ml'nt abandonn
d 
et dt'1I ldi{m
o\. 31111\ SPI'tiuu-Anvf'rs 1898- 
PI'ott'ł'tiou de l'enfancI' H. QUI'ls sont It'S 
mOyt'lIs d'as8ul'ł'r la dćft'nsl' et la prolPction 
dl' l'f'ufallt traduit t'n justicu? Rapporl 
Bt'uxellc8, J. Ooemal'rc, 1898, 8, str. 16. 
- Cong'J"cd p
nitenUaire internat. df' Bl"u 
xelles. Travaux pl'epamtoires. IVe section 
IVe qucstion. Ne convicndrait- ił pas pour 
assurel' unl' education mtionnelle rles jt'unes 
(IelinquanLs :łinsi que des l:nfanl
 vicieux ou 
st'ul
ment l1Ioralement Itbal\(lonne
 de com 
bincł' le Sy.;telllC du p'accment (lans un 


etabli
sempnt avec celul de hl mise en ap- 
prcntlssug"o ou de la mise en pension dans 
dt's familles? Rapport. B. m. dr., 1900, 8, 
str. 40. 
. - F,aut-il. faire 
16pcndre de la prbpara- 
tlon d une mfractl0n (le rlroit pour I'et-llt 
d'imposer A I'eofant I'education par voif' 
d'autorite. Bulletin de I'Union int\:jrnut. tlf\ 
droit p
ml!. Berlio, J. Gutttntag, l8
9, 8, 
str, 81-91. 
- O opit'ct' u nas nad dziećmi. Warsza\\a, 
Gebplhner i \VolC, 1890, 8, str. 38 z 5 ryc., 
kop. 20. 
- 5e Question. Dp la procedure A suivrf' 
contre le rl
linquant min'ur. Rapport. Bul- 
letin rle l'Union internat. de dl'Oit p
nlll. 
I;xtrait. Bnlin, b. r. (1900), 8, str. 455-458. 
- Rupport preij('nte pal' .... au Congres 
penitt'ntiarc illternutional (le Rome. Roma, 
18&!, 8, str. 106. 
- O z:,kładach karnvch rlla nif'letnich 
pl'ZPSt
pców i dzif'ci poirzpbuj
!cych opit'hi. 
Cz,:sć 1. Warszawa, druk. S. Orgl:'łbranda, 
1871, 8, str. 47. 
- Ob. Nif'(lolc dzieci
ce. 
MOLESWORTH mrs. Goście ciotki IUotJldy, 
przl'loźJła z ang"iI'lskit'g-o T. P. Dod_ (10 
Wit'czorów rOllzinnych. Wal'szHwU, nakl. M. 
Ol"g-elbramln, druk. Noskowskif'g-o, 1890, 8 
mala, str. 17M, opr. kop. 80. 
MOLlCKI Antoni dr. Ue ber dic Orundlage 
der Hageltal'ifil'Unl!:. Orlb. zA. Ehrellzwt'ig's 
Assecul'anz-Jahl'buch, XXI Jahrg. Wit'n, 
Verlag' & Druck von Plaut & Cie, 1889, 8, 
str. 50. 
- Krótka instrukcya do prowadzenia 
księp:i ruchu g-ospodarczcgo dla większej 
własności ziemskiej. Kraków, 1891, 4 wi
- 
I.sza, lit 1". 24 litogr. i 2 tab!. in fol. druko- 
wane. 
- Kas\' oszczedllośd w GHlicvi z końcem 
r. 1889,' stUłłyum t'kollolUiczno-finansowe. 
Odb. z Jo:kollumisty Polskit'g'o. Lwów, druk. 
Ludow:l, 1891, 8, str. 28, z tab/. 
- O nil'bczpieczt'listwio g-radowem po(l 
wzg'lędem asckuraeyjn.ym. Kmków, nal.ł. 
dl'uk. ZwiązkowPj, 1896, 8, str. 70 i l nI., 
kor. 2. 
- Odpowif\d:!: panu St, Szczepano\\'skif'lI1u 
na jego N
rlz
 Głllicyi. KI'al.on, lIakl. auto- 
ra, S. A. K,rzyź:-mowski, dmb.. W L. An- 
czyca i Sp., lH90, H, str. 67 i l nI., hal. I:!O. 
- P,'zyjaci"łom św. )I: Kazim. Langif'g"o 
w roc'mic
 jego slIIif'rci, ku uczczeniu jt'go 
pamil:ci: Slowo nad jl'go trumn/!. Kraków, 
nald. WI. Zawojskicł;:'o, druk. Związkowa 
14, 'II. 189H, 4, sk nI. 3. 
- W sprawie rt'formy podatku domowo- 
cz
'nszowego w Austryi. Odb. z Lwowianina. 


..JI
>>>
MOLICKI - MOLSKI 


193 


Lwów, nakł, autora, druk. Pillera i Sp" 
(1900), 8, str. 16. 
_ W sprawip Townrzystwa tanich mit'- 
szkań. Kraków, nakl. druk. Związkowcj, 22 
marca 1898, 8, str. 16. 
MOLlCKI Franciszek. Nnjnowsze b8rtnictwo, 
czvli ztlkładallie i prowadzenie pasiek spo- 
lIobŁ:m najlepszym, ll:łjpraUyczniejsz)"Ił1, naj- 
tailszym, najłatwiejszym, najprostszym i naj- 
Jlr
dszym, jak najmnif'j wymagającym pra- 
cy, czaSU, nakładu pit'ni
żneg'o, a zape\\ nia- 
jącym szybkie rozpowszechnieni(' pszczel 
nictwa i możlłwip najwieksze dochorly z pa- 
siek. Napisał specY:llista bartnik .... dla 
uczniów, uczennic i dla ws:tystkich pszC'Ze- 
lary i pszczc1arł'k. W31'szawa, nakło autorn, 
T Paprocki i Sp., druk. A. Michalskiego, 
1895, 8, str. 424 i 2 nI., .z 255 rysunkami 
w tekscłe, rb. 3'50. 
MOLltRE 1. P. Don Juan, komed,ya w 5 
aktach, w przekładzie Zygm. Sarnecl.iego. 
Bibl. powsz. 219-220. Złoczów, nakl. i druk. 
W. Zukerkandl:ł, (1897), 16, str. 102, hal. 48- 
_ Grzt'g'orz Fafula, George Dandin, ko- 
medya w 3 aktach, tłómaczona przez Fr. 
Kowłllskipgo. Bibl. powsz. 12. Tamżł', 1891, 
16, str. 56, hal. 24. 
- Jerzy Dam1ill, czyli mąż upokorzony, 
kome(lya w 3 aktach, prz,kład ?'yg-munta 
Sarnpckiego. Bibl. najcpl. utworów. Wnrszawa, 
nakl. i rlruk. S. Lt'wt'ntala, 1882, 8, stl'. 66, 
kop. 40. 
_ Mizantl'op, komt'dya w 5 aktach wier- 
IIZt'm, 1666, przekład Wacława Szymanow- 
skiego. Tamże, 1882, 8, str. 71, kop. 50. 
_ Świ
toszpk (Tartuffe). Kome(lya w 5 
aktach, wierszem, przdoż) ł Kaz. Zalewski. 
Tamże, 1875, 8, str. 80, kop. 50. 
- Świętoszek czyli szalbil'rz, komedya 
w 5 aktach wiprszem, przełożył Aurpli Ur- 
bański. Bibl. Mrówki, 179 i 180 Lwów, Ksie- 
g'amia Polska, druk. J. Czaii}skiego w Sam- 
borze, (1883), 16, str. 134, hal. 20. 
MOLlN Jan dr. Ćwiczt'nia nipmieckie dla 
szkól J;rednich, cZł:Sć I na pit'1'\\sz
 kla8
. 
Krakow, nakl. autora, rlruk. K, Prochaski 
w Cieszynie, 1883, 8, Stl'. 89, kor. 1. 
_ C" iczt'nia niemiecIde (lIa 1 i II klasy 
szkół 8rl'lnich. Tamże, 1885, 8, str. V II i 
265, rb. 1, kor. 2. 
_ Toż. Wy(lanie 2. Tamże, 1886, 8, str. 1 
nI. i 265, kor. 2. 
_ Toż. WV(l. 3. Tamż" G. Gebt'thner i 
Sp., 18!:!!:!, 8, str. III i 250, kor. 2. 
- Entwurf einer mo(lenwn Religionslehre 
f. Volksschulen. Wien, Sclbstverlag des Ver- 
Cassers, 1900. 
_ Gramatyka języka niemieckiego dla 
szkół 8re(lnich. Kraków, nakl. autora, druk. 


t'IU.IIIIA' III 


1\.. Prochaski w Cieszynie, 1883, 8, str. VII, 
V i 142, kor. 1'60. 
- Toż.. \Vy(l. 2. 'l'amż" G. Gebethner 
i Sp., 1886, 8, str. 6 ni. i 236, kor. 2. 
_ Toż. Wyd. 3. Tamż" 1888, 8, str. 7 ni. 
i 239, kor. 2. 
_ List otwarty (10 dra Fr. X. Mrniaka 
w sprawił' Gramatyki niemit'ckiej. Kraków, 
nakl. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1883, 8 mała, str. 10 i l nI. 
- O nauce j
z
'ka nit.mieckieg-o w pierw- 
SZł'j klasie szkól średnich. Tamże, 1883, 8 
ma!:I, str. 16. 
- Odpowit'd:!: na uwagi dra Karola Pete- 
Ipnl'Ja o mojt'j Gramatyce, drukowant' w Szko- 
le, rok XVI 111')' 19-23 i 25. Tamż" 1883, 
8, str. 16. 
- Odpm
 ie:!: dla posła I.eO'l1a Chrzanow- 
skipg-o w sprawie gramatyk niemieckich. 
Tamże, 30 listopada 1885, 8, str. 4. 
- Zur Rf'torm (}('r osterrpichischen Gv- 
mnasien. Kl"3kau, Sl'Ihstverla/!,' dps Vprfas- 
sers, G. Geb(,thner i Sp., Vereinsbuchdruck. 
1892, 8, str. 18, hal. 40. 
_ Zur Rpform (ler osterrcichischl'n Mit- 
tplschult'n. Tamżp, 1894, 8, str. 31, kor. 1. 
_ Zur Reform (lt'r osterreichiBchen Real. 
schulen. Tamże, Selbstverlag des Verfassers, 
1893, 8, str. 7. 
- Ob. Petclcnl'J K. 
MOLIŃSKI i SPYCHAŁOWICZ. Nowy wybór 
prozy i pOPl'Jyi polskiej dla szkół gimuaz
'- 
alnych i uiższych. Cz
Ś!'
 J. Dla scksty 
i kwiuty. Pozn8li, J. Leitgeber,l878, 8, sk 
XVI i 324, mr. 2. 
_ Cz. II. Dla kwart
. i tercyi. Tamże. 
1878, 8, str. XV, 232 i 319, mr. 3. 
_ Ob. Sprawozdanie (1853). 
MOLL Eugeniusz dr. Cholera, jak powstaje, jak 
jej zapobiedz, jak ją leczyć. Poralnik dla 
każdego, Mikołów, nakł. i (lruk. Tom. No- 
wackit'go, 1871. 12, str. 23. 
MOLL Jan Ignacy. Wiersz z okoliczl)osci 
obcholu pami
tJ..i wstąpit'nia na tron Nay- 
jaśnit'YszPg'o Aleksandra pierwszego Impe- 
ratora calej Rossyi przez Jana Ignacego 
Graffa :\Iolla Chol'ążt'go powiatu Dunnebur- 
skiego, oby\\.ltda Inflantskiego napisany na 
dziej} 12 marca roku 1810 za rzalów Suma 
rokowa. B. m. dr., 4, k. 8. . 
MOLLERUP W. dr. Daenemarks Beziehun- 
gen zu Livlanl vom Verkauf Estlamls bis 
zur Auflosuug' (les Ordellsstaates, 134li-l
6l, 
aus (lł'm DI111isch..n iibersetzt von Wol(lemar 
Ruberg'. Berlin, Siemenroth, 1884, 8, str. 3 
nI. i 171, mr. 360. 
MOLSKI Marcin. Na (lziei} imienin Jaśnie 
Wielmożnego Józf'fa Wybickiego, senatora 
wojewody, naywyższego Trybunału w Kró- 
lestwip Polskiem y (lelegac)'i administracyj- 
26
>>>
194 


MOLSKI 


MONczyxsry 


nd \V zastęp!'twie Rnd'y Stanu Prt'zesa, 01'- 
del'ów widu kawalt'ra. B. m. (h', i 1'. (War- 
lizawu), 4, 2 k. nI. 
- :\1.... z powinszow:ll1if'tn imicnin W. 
ł_ucyi »ahl("n i z z podzi
kowanit'lII za g'ą- 
sI_c: d. 13 g"l"udnia lH19 1'. B. m. (h'., 8, k. 1. 
- Do Jllśnie Wielmożneg-o Jana W
g'l('il- 
skieg'o ministra pn'z
'dującf'
rO w Iommissyi 
rządowej przycho(lów i skal'bu, orderu Orla 
biah'g'O kawalera. w (Izień imienin (Inia 27 
g'rudnia lH19. B. m. dl'. (Warszawa, 1819), 
4, k. 2. 
- Do Jaśnip Wielmożnt'g'O Ministra se- 
krptarza Stanu, kawalcra orderów polskich 
Ignacego Sobolf'wski
g"o prz,Y wyjt'ż(lzie 
h!'o do p('tprsburga dnia 7 lutt'go 1816 I'. 
B. m. dl'. (Warszawa, HH6), 4, k. 2. 
- Wit'rsz przyjacirlski w dzien Iml('nin 
J6zefa ('zpkierllkiego, konsyJiana d.yrckcyi 
og"ólncj lekłlrskif'Y, merl'yc
'ny i chirurgii 
doktora, oraz w szkole g'lównt'
' 1t'I,arsld
y 
publiczneg'o naucz)'ciela. dnia 199'0 marca 
1813 roku, 4, k. nI. 2. 
MOLTKE H. hl', O Polsct', napisal gem-ral- 
fpl(lmarszałek ...., przeklml z upoważnienia 
łlutom dokonany. Lipsk, F. A. Brockhaus, 
18H5, 8, stl'. VIII i 103, mI'. 2'50. 
- Gesammt'!te Schriften, II. Berlin, E. S. 
\1itt/pr & Sohn, 1892, 8 str. 320. 
Na 
tr. 61-1.0: Dar.tellllllg der illllel'ell \"erh.ll- 
11188e Ullrl des ge8ellschltftlichen Zu,I""rle In Poleli. 
- Ob. Roszko\Vski G. (I
kl), 
Mołdawia. Ob. Czołowski Al. (PoczjtJ.i); 
!\Iorg-enbt'ssl'r AIt'ks. {przyczynpk (lo dzie- 
jów). 
Le Moment. Par un ant:iI'!I (Ii'pute ii la 
,Hetp dl' GaJicic. Leopol , 1878, str. 4:?, 
hal 80. 
MOMlDlOWSKI Stanisław Feliks. Filolllaci 
i fiJareri wilf'ilscy. Odb. z Rocznika filareckit'- 
(l:0. Kraków, druk. Uniw. Jag'., 1&3(;, 8, 
str. 4
. 
MOMlDlOWSKI Walery dr. () cialkach ner- 
wowych prof. AdamJ.it'wicza. O(lb. z Prze. 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., lH"". 
8. str, 11. 
- O intubaryi w dlawcu. OdL. z Przcg-I. 
lek ar. Tam:!.., 1t9:!, H, str. 23. 
- O istocit' i Ipcz('niu hy&tpryi. Hozprawy 
z zakresu nwdye
'ny prakt., 1 7. Krak.)w, 
nakl. \Vydawnictwa dzid Ipk. polsk., druk. 
W. KOl'neckit'g'o, 11'\92, fi, str. 21, hal. 50. 
MOMMSEN Theod. Ob. Halzer Osw. (List). 
MO MUS N. Ob. Sozański A. 
Monachium. Ob. KaczYli
ki St. (List,»), 
Monaco. Ob. U/'rg"DI'r R. j ('hylirisJ..i l\1arY:łn: 
Rewelac
'" (1890). 
Monarchia austryacko-wC:6iert!ka. Stanbla- 
wów, nakl. \". Oohoi!yn
kieg'o, ryt E. 


Krisii, (IRH7), fol., 1:3'000000, karta kolor., 
hal 50. 
- POl'ÓW. AU6tro-Węgr)"i Hlstorya. 
MONASTERSKI Seweryn. Uprawa chmit'lu. 
RiL/. g'alic. Towarzystwa pszczelniczo-og"1'O- 
(Iniezego, X I. Lwt\w, nakł, 1'('(1. Bartnika, 
Gubrynowicz i 8chmi(lt, druk, im. SZl'wczt'n- 
ki. 1882, 8, str. 50, kor. 1. 
Monasterzyska. Ob. Atlas geolog'. Gallcyi l. 
Monasliri jugozapa(lnoj Rossii woobszczc 
kl.t'cho\\'skij monastir. Petersburg, 1885, 
Monastyry Ob. Ukaz (WY80czajsz
'j 1866). 
MONAT H. Oh. Slowacki Jul. (Lilia WPlle- 
da' 1891)j Uj('js"'l K. (WOI.te). 
Monatsbliiller (histol'ische) fUl' die Provinz 
Posen, HpI'ausg'pg'cben von Dr. Adolf Wal'- 
schaut'r. Bpilag"t' zu Jahrg'ang' VI (11'r Zeit- 
schrift dl'r hit!tor. Gesellschaft fur (lit' PI"O' 
vinz Posen uml dt'r histor. GI'scllschaft !tir 
den N/'tz(li8trikt. Posen, Eigenthum (In hi. 
stOI'. Gescllschaft, J)ruck von A. Fostt'. I. 
Jilhrg. 8, NN. 12, str. 192. 
MONCKTON Milnes. Spt't'ch of ill the 
House of Commons t.houl'sdav mm'ch 11. 
1
7 on MI'. Hume'1! motioll n:spceting' the 
suppn'ssion of thl' rrt'
 stat(' of Cracow and 
the pa.rment of the russian Dutschloan. 
Lomlon, John Ollivipr, 1847, 8, str. 28. 
MONCOO dr. O(lpowip(lż na Lour(les P. E. 
Zoli. przeklml z 3g-0 francuskit'g"o W) dania 
przez Ant. 1\IiIII'ra, poprze(lzony przediuową 
t1ómacza i listem Jego Elli. kardynała Uam- 
polia o udzit'leniu autorowi Odpowiedzi bt'- 
nt'd
'kcyi Ojca św. Leona XIII. Płock, nakło 
red. Ś)lie\\ u kościc!llt'g'o, (Iruk. 
J. Gutkow- 
skit'g'o, Wal'szawa, Gebl'thm'r i Wolff, lH96, 
16, sir. 58, kop. 30, 
- Odpowi
dż na .Hzym. Zoli, przeklad 
z tl'imcuskieg-o przez Ant. :\Iillt'ra. Tamżt', 
dru..., K. Mipczniko\\ skipg"o i Sp., 1897, 16, 
str. 135. kop. 40. 
- Oh Rako\\ sld J. (Bt'rna(lptta 1896). 
MONCZAlOWSKIJ O. A. Kalf'mlar Obszczpst- 
wa im. ;\1. Kaczkowskoho na hOlI prostyj 
lH1:S5. Lwi\\', t.)'pog-r. Stawropig'. IlIst,vtuta, 
W, st.r. 117 i 43 'nl., hal. 72. 
- Toż, na r. 1886, hal. 72. 
- Litcraturnojl' i po!ityczeskoje Ukraino- 
filstwo. Odpeezatka iz I1al.\"Czanina Lwów, 
tYPO,ll.'I'. Stawl"Ophdjskago Instytuta, lH9k. 
MONCZYŃSCY Teresa, Kazimierz i Józef. 
Wykład sprawy WW. JPP. T('resy z Kor- 
sal,ów, lIlatki Kazimierza i Józefa lIynów, 
slaro';cilwv i staro';l'!e('J\v Kurnł/'Iańskich 
l\1onezyilsi,;it'h z WW. JPP. Stanisław/'III 
i IzaLpll
 z (;rollostajskich MonczYliskiellli 
niemnit'j ich potomstwem Sl'rwacym, Fran- 
ci
zkiem, Feliksem, !\Iichałt'm i Janem sy- 
nami Monczyń8kiemi Skarbnikami i Skarb-
>>>
MONETARNY - MONOHRAFll 


195 


nikowiczami Wileńskimi. B. m, dr. i r. 
(1806). fol., sign. A 1 -. - H.. 
Monetarny. Ob. Jeziorański Józ. (Reforma); 
I\liil'wski Józef (Stosunki); Pietrz,\'cki Fel. 
(System); Rosncr Ignacy (Sprawa 1893). 
Monety. Ob. Bartynowski WI.; Beyer K. 
i Zelt J. (Skorowidz); Bołsunowski K. (So- 
lidy); Czapski E.; FriedUl.nder J.; Greim M.; 
Janowicz Andrz.; Katalog (monet); Kirkor 
Ad. H.; Kopera Feliks; Kostrzębski Wal.; 
Kurnatowski M.; l\Iorzycki M. (Trojaki); 
Mueller Th. (1868); Orłowi Plekosiński Fr.; 
Plage K.; Polkowski Ig. ks.; Pochwal- 
ski Tad. (Trojak); Ryszard Ant.; Strouczyil- 
ski K.; Ulanicki WI. (Katalog 1893); Witty
 
Wiktor (Wykopalisko 1890); Zakrzewski Z. 
(Solidy 1900); Zelt Józ. (Skorowidz 1882). 
Ob. takie: Denary, MUnz6n, Plenl..dze. 
MONGIN Jan. Ob, Mokrzecki Antoni (Stan 
sprawy 1807). 
Mongołowie. Ob. Bachfeld Georg; Strakosch- 
Grassmann G. (Der Einfall 1893). 
MonierplaUen. Ob, Thullie M. R. (1897). 
Monita ad continendos sacerdotum mores 
ex sacria Conciliis & Ecclesiae Patribus col- 
It'cta. Jussu Celsissimi Principis Illustr. et 
Reverend. Domini Andl'eHe Stanislai Kostka 
in Zaluskie Zaluski, Eplscopi Cracoviensls, 
ducis Severiat', post aliquot exoticas editio. 
nes, in Regno Polonia e reimpressa. Cracoviae, 
typis Joannis Ma)', 1811, 8, str. 70. 
- Toż. Vi/nae, 1819, 12. 
Monitor, tygodnik polityczno spoleczny 
i literacki. Lwów, red. Ernest T. Breiter, 
druk. Ostruszki, fol. Rok I 1895, N. 1 dnia 
30 marca. W)'chodzi każdej soboty, rocznie 
kol' 10. R. II-IV, 1896-8. R. V, 1899. Pre- 
numerata roczna, kOl'. 8. R. VI, 1900. Red. 
Wład. Matkowski, w)'dawca E. Brei ter. 
Monitor. Ob. Offmailski Mlecz. 
MONIUSZKO Dominik. Ob. Jelski Al, 
MONIUSZKO Stanisław. Straszny dwór, opera 
w -ł aktach. z ktÓI'ych pierwszy w 2 odsło. 
nach, slowa J. Chęcińskieg-o, partycya for- 
tf'pianowa ze Bpiewem. Warszawa I Łódż, 
Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., rb. 6. 
- Le chAteau myst
rleux: Straszny dwór, 
opera w 4 aktach, z prologiem, słowa Jana 
Chf'cińskiego, partytura fortepianowa układu 
P. Maszyńskiego. Warszawa, nakl. Gebeth- 
nera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
1892, rb. 3. 
- Halka, zp
vohra ve 4 dl'\jstvich, z pol- 
sk
ho jazyka ptelo!i1 V. S. K., druhć vy- 
dAni. Praha, Fr. A. Urhanek, 1882, 16, str. 
48, hal. 40. 
- Al1sgewll.hlte Lleder fUr Mllnnerchor, 
bearbeltet von Jan Gall, Text polnisch und  


d£'utsch nr. 1-5. Lt'ipzig, F. Leuckart, 
(1889) po mr. 1'20. 
- PieHni z Witoloraudv J. I. Kraszew- 
skiego na 
Iosy solowe i chór męski i żeń- 
ski, z towarz)'szenit'm fortepianu, tekst łą- 
czący napisIII Or. Ot. Warszawa-Kraków, 
Gt'bethner i Wolff, partytura z tekstem rb. 
1'50; glosy choralnc rb. 1'60; głos)' żeiłskie 
sopran kop. 30;. alt kop. 16; głos)' męskie 
po kop. 30. 
- 08m pieBnl na chór meski, opracowal 
Z. Noskowski. Tamże, 1899; partytura rb. 
1'50, głosy po kop. 30. 
- Piosenki obce na swojski strój, prze- 
kłady Wład. Syrokomli, 1899. m. 3: Stary 
kapral. Tamże, kop. 00. 
- 29 romansow i piesleń dla pienija. Mo- 
skwa, 1897. 4, str. 99, rb. 8. 
- Śpiewnik domowy, I, III, VII i VIII. 
Warszawa-Kraków, Gebethner i Wolff, 1897, 
po rb. 1'00. 
- Toż. III. Wyd. nowe, przejrzane I opra- 
cowane przez Wład. Rzepk
. Tamie, rb. 
1'50. 
- Dodatf'k do mu 19 T)'godnika ilustro- 
wanego: Stan. Moniuszki utwory muzyczne 
oryginalne i ich transkl'ypeye. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1896, fol., str. II. 
- Ob. Bylicki F.; Wi/czyński B. (1900). 
MONIUSZKOWIE Marya i Walenty. Ob. Sobań. 
ski Ber. (1814). 
Monizm, Ob. Mahrburg A. (wsp6łczesny). 
MONNIER. Ob. Le Monnier (Młodość św. 
Franc.). 
MONNIN Alfred ks. Misyonarz. 
ywot ks, 
Jana !\Iaryi Vianney, proboszcza z An, za 
pozwoleniem autora na jezyk polski przeło- 
żony, t. I-II. Poznań, na'kl. tlomacza, druk. 
J. Leitgebm, 1883-84, 8 mała, str. 2 nI., 
216, z portretem + 317 i 8 nI., mr, 3. 
- Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1899, 8, str. 
441 i 3 nI., mr. 3. 
Monodramy. Ob. Ładnowski Al. 
Monogramy. Ob. Adamczewski Józ. 
Monografia ilustrowana kOHciolów rzymsiw- 
katolIckich w Irólestwie Polskiem. Zeszyt 
I: Dawny kościól parafialny w Gidiach, 
Kościół parafialny w Świeciechowie, Kaplica 
na b. zamku w Lublinie, Kościól parafialny 
w Abramowicach, Kościół paraf. Narodzenia 
Najśw. !\Iaryi P. na Nowem mieticie w War- 
szawie, Kaplica w przytulisku Kościoła pa- 
raf. w Wilkowie, Kaplica w Polanówce, Ko- 
ticiół paraf. w Potoku Wielkim, Kolegiata 
w Łowiczu. Wanzawa, nakł. A. J. 
ale- 
skiego i Ski, druk. owarz)'stwa komandy- 
toweg'o, 1899, 4, str. 16. 
Monobrałii do istorii hałyckoj Rusi M. 
Smyrnowa, N. Daszkewycza i dra Szaranle-
>>>
198 


MONOKL - MONOLOGI 


wycza. RUBka istoryczna Bibliotpka, tom V. 
Tarnopol, Lwów, Księg. Instyt. Stauropig., 
1887, 8, str. 196, kor. 3. 
Monokl warBzawBki. Kalendarzyk na 1901 
rok. WarBzawa, Wydawnictwo Kurycra 
Świąteczneg'o, druk. W, Dunina i Sp., b. r. 
(1900), 16, Btr. «, z rycinami, kop. 20. 
Monologi, mówione na scenach przez Jó- 
zefa ZejdowBkiego, art. dram. teatrów war- 
Bzawskich. Nr. 1. Warszawa, druk. Lepperta 
i Sp., 1899. 8, Btr. 29, kop. 30. 
Monologi, zesz, I. Bibl. teatrów amatorskIch, 
43, Lwów, nakl. H. Altenberga, druk. Ga- 
zety nar., 1888, 8, str. 16, hal. 80. 
Fedko w kłopocie zginął mu but, przez A. AIJra- 
hawowicz" i H. Ru
zkowsklegoj Niefortunna u8luga, 
lll'zez F. B"rań8kle g o l ' Raki, przez J. Normand l tló- 
ruaezenle HajotYj P e8, przez Z. PrzyIJy18k egoj 
J8ak Silber8tein przez T. Skal8kiegoj We8tchnienie 
kawalera, przez St. R0880w
klegoj Po powrocie 
,. zagranicy. 
- To:!, ZeBZ)'t II. Bibl. teatrów amator., 
47. Tamże, druk, PilIera i Sp., 1889, 8, Btr, 
20, hal. I:!O. 
Anioł pański, przez Cz. Pieni..tkaj Mucha, tló- 
maczenie z Irancusklegoj Pierwszy raz, przez Pa- 
wi" Koemiń8klell;0 (Paul de CO';); Roztrzepana, 
vrzez H. Grt!ville, tlóm. Fr. Barań.ldegoj Trzy BII- 
d.-y 8Id J.. przez Fr. Konarskiegoj Achl rozumiem, 
l.rzez Hotydara. 
- Toż, zeBZ. II. Wyd. 2. Tamże, dmk. W. 
A. SzyjkoW'llkif'go, 1893, 8, Bt.., 19, hal. 80. 
- To
, zeBZ. III. Bibl. teatrów amator., 50. 
Tamże, 1890, 8, str. 18, hal. 80. 
Bezrobocie kowali, przez Fr. Copt!e, przeklad Se. 
\feryny z Z. D.j Przed monologiem, przez Fr Rein- 
_telnaj Bankrut, przez Bogllmila A8pi8a' Nie mogę 
deklamować, przez BoI. LondYlIsklego (Bruno La.)j 
Po rozmowie, przez Cz. Jankow8kiego; Przed 8..dem. 
- Toż, zeBZ. IV. Bibl. teatrów amator. 63. 
Tamże, 18
3, 8, str. 24, hal. 70. 
&8zyczek Maryni Tad. Zaremby; Pijany, Bogumił 
Aspisa; Cylinder, wler8zem J. Normanda; Monolog 
be" tytulu, A. J. Sękaj Stra8zny 8en, K. Laskow- 
skiego. 
- To:!, zeBZ. V. Bibl. teatrów amat., 80. 
Tamże, 1896, 8, str. 14, hal. 80 
Pojedynek (monodram); !\lester Mancze8ter, prol. 
magli; MÓJ n08, Pawia Kośmióskiegoj Kleptomania, 
wierszem. 
- Toż, zeBZ. VI, spisał Klewe. Bibl. tea- 
trów amator., 90. Tamże, 8, Btr. 17, hal. 80. 
Pan Sonetowlczj Mak8io Rampoler, spceyalnoM 
malomia8teczkowa; Gucia; Czekam na tonę; Mowa 
pl"Zedwyborcza. 
- Toż, zeBZ. VII spisał Wukappa. Bibl. 
teatrów amator., 98. 'l'amżc, t:!, str. 14, 
hal. 80. 
Pan Flkal8kl czyli paragraly karnawalowej Przez 
dziurkę od klucza; Szmaja laktor; Hrabskie dzle- 
ckOI ZacInaiski. 
- I doklamacye, I. Warszawa, nakł. T. H. 
NasierowBkiego, druk. K. Rubleszewskiego, 
1893, 16, str. 59 i 1 nI., kop. 20. 
- Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. P. Laskau- 
era I W. Babickiego, 1896, 16, str. 62 i 1 
nI., kop. 20. 


- Toż, II. TamżE', druk. M. LewińBkiego, 
1893, 16, Bk 126 i l nI" kop. 40. 
- Toż. Wyd. 2. Warszawa, 1896, Btr. 127, 
kop. 40. 
- Toż, lIT. Tamże, druk. F. CBE'rnaka, 
1893, 16, str. 63 i 1 ul., kop. 20. 
- i dyalogi. IV. Tamże, kop. 40. 
- i deklamacye, V. Tamże. druk. J. Sikor- 
skiego, (1895), 16, str. 95 i 1 ni., kop. 30. 
Toż, VI i VII. Tamże. 
Toż, VIII. Tamże, 1900, 16, sk 96, 
kop. 30. 
- Toż, IX. TamżE', W. Wodz.vilBki, druk. 
Laskauera i Bab\ckipgo, 1900, 16 mala, 
tr. 
124 i 1 nI., kop. 40. 
Z cyklu monolog6w charakleryslycznych. Ze- 
szytów 12 po 32 str. Warszawa, W. Wo- 
dzyńBki, druk. C8ernaka, 1895 -1896, zeBzyt 
po kop. 10. 
I. Pan Klnderbube, dtedtyc od By('zeno
ii Pan 
Kububz Phvner na rauclej Czocze Kierbel8ztlk, ary- 
stokrntkc: Zaćmienie; Pan Glancgold. dtedtyc Go:- 
slobyków, na polowaniu. 
II. Kuł..us Plnku., dontuanj Panna Regina GoId. 
wa8er prted balem; Pan Izydor Karnlkaj Pan Gold 
eln jako teśćj Pani Gołda Fi.z nasza teściowa. 
III. Bal u p. Szwlndehnacber; Judyla l.rlmadonn.. 
z Nalewek; Pan Kopfkrank; Pan mecena8; Pan Izy- 
dor na wodach; Icck arendarz. 
IV. Pnn Siluel'steln, wyUieraj..cy się z ton'l na 
pacer; Pan II10r) c Berłatcr Jako filantrop; Pan 
dtedzyc Jego człowiek; Pan Majtrank pośrednikj 
Pan Lip8zteinowaki. 
V. Pan Jankiel Końskowoler w Warszawie; Pan 
Zalcman w p08zukiwanlll willij Nadln'l,ektor ubcz- 
pieczeń; Leopold baron wlślun3'; Pan Judka Mendel. 
lelczer z malego miasteczka. 
VI. Majówka pana Kugelbnbej Na wileglatlll"Zej 
Hersz DY8konter; Lament Dawida IIfagenfi.zaj Corso 
pana Szplgclmana; Iznk SIlberstein; Cudowny rlt- 
bln. 
VII. Pojedynek Srllla z PinkuselDj Oryglnulna 
przygrywka; Nlemn lichwlarzYj Symcba kelller; 
Listy z letmcb 8iedzib; Otwockj Nowomii.skj Pan 
Lllłtmanj W jaki 8po,ób Jankiel Orójecker ocalII 
7 Amp-rykanów. 
VIII. H;uuusz I Łeosz; Biały salon; Bankletj Sil- 
ny IIlIłt. Swietna partya' Izydorek, Szloma Weksler; 
Jankiel' rolnikiem; Berek Sllbugield na wY8tawie. 
IX. JoJna Cynamon; Prz)goda myśliw8kaj Pa;. 
R08enkranzj Kawal na rozbójników. 
X. lIIarku
 Kollnerj Hlstorya o Tarnopol8kim ku- 
pcu' Dobra 8pekulacyaj JoJna laktor; Pan l'euer- 
8Ulier; Pan LeJzorj Monolog po monologach; Niema 
8zczęścia. 
XI. Koteglowie; NOBil wilk; PrzY81ęga pana Da- 
wida Machallf; Bal k08tyumowyj Cztery pory roku 
!\I08zka Pokrzywy pachciarza. 
XII. HraLla N. dei !lian; Lament pana IIla
cnfi- 
8za; Li8ty Łeosza do Jótaj Podarki; Szmul Koper- 
Wa8j Szmul Szwamdryuer podcza8 poboru \\ Bro- 
dach galicyJ8kich. 
- Ob. Gawalewicz M. (Komedye); Halski 
L,; Hoffman K. i GłogowBki J.; Jun08za 
KI.; Komedye i m....; KosmińBki P.; Mo- 
BtowBki Ad. (Poezye); Or-Ot; Pobrat.vmicc J.; 
Rapacki W. jun.; Reinstein Fr.; Starkman 
Ad. (1891-8); Swaryczewski H. (1900); Wo- 
10wBki M. (Garść 1894); Zabawny A. (1898); 


,
>>>
MONOMArH - MONTł:PIN 


197 


Zagłoba (1895); Zawadzki A. (1891); Zejdow- 
ski .J. (1899). 
MONOMACH Władimir. Ob. Nt'stor (LetopiB). 
Monometalizm. Oh. MilewBki J. 
Monopol wódczany. Ob. WasBerman F, (IH97), 
MONSABRE o. Ró:!aniec i adoracya J\ajsw. 
Sakramentu, rozmyślania duchowne przez 
.. Dominikanina, przetlóm. o. Jakub Patle- 
wicz, I. BW. t. Znkonu kazn. Kraków, nakło 
00. Dominikanów, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1RHG, 16, str. X i 160. 
- Zloto i niezloto życia pohożnego. prze. 
klad z francuskiego. Kraków, \VI. Miłkow- 
Bki, 1881, 32, str. 
20, kor. 1. 
MONSALO H. Ein Viert('1 Jahrhundert, Ge- 
miithsstimmung.t'n und netrachtungen, ge- 
sammelt und herausgcg'eben von .... Brody, 
F. West, 1888. 16, str, 160, kor. 1'60. 
MONSELET Karol. Sprzysiężenie kobiet, 
powiesi'. Gródek, nakl i druk. J. Czainskie- 
go, Gubrynowicz i Schmidt we IJwowie, 
1
97, 8, Btl'. 415, kor. 4. 
MONSELET Karol i ARENE Paweł. Helota, 
komedya w 1 akcie Wiel'Bzt'I11, prz!'lożyl Bo- 
leBlaw LOlldynskl. Przedruk z Bibl. roman- 
sów i pow Warszawa, druk. Al. PajewBkie- 
g;o, 1884, 8, str. 3G, kop. 30. 
MONSIG Klemens. List otwarty. Tylko spra- 
wi('dliwości żądam. Kraków, we wl'zeliniu 
1900. 
Podpi8: Klemens Mon
ig. 
Monstrancya złota, pismo miesięcznE", po- 
6wiecone adoracyi Najśw. Sakramentu, pod 
redakcYI! kB. W:\'derkowskiego, rocznik J. 
Poznan, nakł. Księgarni Katolickiej, 1886, 
8, str. 2 nI. i 192, ilU. 1. 
- To:!, rocznik II. Tamże, J887, 8, str. 
200, mr. 1. 
MONTALEMBERT K. hr. Żywot św. Elżbicty, 
królewnej węgierskit'j, ksiJżnt'j Turyngii, 
przeZ ..., wedlug' wydania 15_ tt'P:oż dziela. 
Kraków, nakło M, Felixowskiego, G. Gebeth- 
ner i Sp., dmk. W. L. Am'zyca i Sp, Ge- 
bet/mer i 'Volff w Wal'szawie, 1881, 8, Btr. 
276 i III, I,or. 1'40, kop. 50. 
MONTAUL T ks. Ob. Brykczynski A. I,s. 
Dom Boży). 
Monte Cassino. Ob. Gigaiski U. 
MONTE Heinrich. Ob. Richtt'r JWO. (GI'- 
Bchichten 1893). 
MONTEFIORE Moses. Ob Spitzer S. (1884); 
Wahrmann A, (Rede 1886). 
Montenegro. Oh. Będzikiewicz S. S. 
porów.: Czarnogóra. 
MONTEPIN Xawery. Bratobójca, romans, 
przeklad z francuskiego. Warszawa, mIkI. 
A. Pajewskieg'o, druk. Gazety rolniczej, 
1898, 8, Btr. 447, kop. 75. 
- Co mole pieniądz, powieść, przeklad,  


tom I-II. Tam:!e, druk, A. PajewBkieg-o, 
1892, 8 malH, str. 413 i 415, rb. 1'20. 
- Z dramatów małżenBkich. i3ibl. nowo- 
BCi, 11. Lódż, nakło i druk. L. Zonem. 189!'. 
8, str. 142, Iwp. 25. 
- Dziecię nieszczęścia, powieść w 2 to- 
mach, z francllskiq
o J. S. Warszawa, nakl. 
i druk. A, Pajc\\skieg'o, lRH7, 8 mała, st\". 
275 i 268. rb. 1. 
-- GarbmIkI!, powiesć, prze"ład z francn- 
skiego, t. I-II. Tamżt', nakł. t}'g-odnika Ho- 
mallB i powit'sć, 1895, 8, str. 491 i 367, I'b 
1'50. 
- Hrabina dl' Nancey, powieść, przekład 
z franc. E. SliwinBldej. Bihl. romansów i po- 
wieści. ""arszawu, druk. A. Pajewskit'/!,o, 
1885, 8, st\". 269 i 1 nI., kop. 60. 
- Kochunek. Allcyi, powieść, przeldad 
z francus. E. Sliwinskiej. Bib/. romansów 
i pow. Tamże, 1886, 8, Btr. 322 i l nI., 
Iwp.75. 
- Macocha, powieść. Dod. do Ku\"yera 
codzien. \Val'Bzawa, nakł. Gebethnel'a i Wolf- 
fa', druk. S. Org'elbrandu synów, 1890, 8 ma. 
ła, str. 39H, 1wp. 60. 
- Jasnowidząca, przeklad, t. I-III. War- 
szawa, nakł. Tygodnika RomanB i powie€.ć, 
druk. Al. PajewBkieg-o, 1891, b, Btr, 266 + 
266 + 185, rb. 1'20. 
- Macocha, powieść. Warszawa, nakło 
Gebt'thnt'ra i Wolffa, 1890, 8, str. 398, 
kop. 60. 
- Marta, romans, p\"Zeklad z francus. 
Warszawa, nakl. A. PajewBkiego, druk. F. 
Kasprzyklewicza, 1898, 8, str. 446, kop. 75. 
- Mą:! Małgorzaty, powieść, przt'kład 
z francuskiego. Bibl. romansów i powielici. 
Warszawa, druk. A. PajewBkiego, 1883, 8, 
st\". 222, kop. 50. 
_ Podpalaczka, powieść w 6 tomach, prze- 
kład z rrancus. W. I. WarBzawa, H. Uiegel 
(II. Olawski), 1891,8, str. 157+ }I)()+ 168+ 
157+170+175, rb. 3'15. 
- Roznosicielka chleba, rOmalIS, przekład 
z francus., t. l-VI. Gródek, nl!kl. i druk. 
J. Czaiilskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowit', 1899. 8, str, 183+192+200+186+ 
201+208, kor. 7'20. 
- Tajemnica grobowca, powieść z 
ycia 
francuskieg'o. Poznan, nakl. i druk F. Cho. 
cieszynskieg-o, 1/0184, 8 mała, str. 419, mr. 
1'50. 
_ Tajemnica Tytana, powlt'ść w 2 to- 
mach, przekład z franc. Bibl. romanBów 
i pow. Warszawa, nakło i druk. A. Pajew- 
Bkieg'o, 1885, 8, str. 289 i l nI. + 311, rb. 
1-50. 
_ Trzy miliony posagu, powiesć, cz. I- 
II. Dod. do Kuryera codz. WarBzawa, druk.
>>>
198 IONTEPIN - MONUl\IENTA 


S. Orgplbranda synów, 1891, 16, str. 396 + 
376. 
- Walka o miliony, powieść, t. I-VI, 
przekład z francus, W. J_ Warszawa, wyd. H. 
Olawski (H. Rit'geJ), 1891, 8, str. 187+I89+ 
221+223+199+181, l'b. 3'90. 
- Toż, t. I-YI. GI'ódek, nakl. i druk. J. 
Czaińskit'go, Gubr,ynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1900, 8, str. 219+223+259+260+ 
230 + 2U6, kor. 7'50. 
- Żt'braczka z pod kościoła BW. Sulpicyu- 
sza, powieść z czasów wojny francusko- 
pruskif'j, przełożył z francuskiego WI. Jel- 
ski, t. l-IV. Warszawa, nakl. tłómacza. 
druk. Tow. komand., 1898, 8, str. 240 + 227 
+217 + 175. 
- Toż, przełoż,ył Wł. IzdeuBki, zcszyt l. 
Warszawa, druk. St. J. Zaleskiego i Sp., 
1898, 8, str. 48, kop. 15. 
- Zlodziejka miłości, powielić, Dod. do 
Kuryera codzieu. Warszawa, druk. S. Orgpl- 
uI'anda synów, 1895, 16, str. 1047. 
MONTESKIUSZ. Listy perskie, przekład 
z francuskiego M. W. Warszawa, wydaw. 
dzi('1 tAnich A. Wiślickieg.o, 74-78, dmk. 
Przl'p;llJdu tygodniowcgo, 1885, 16, str. 336, 
kop. HO. 
MONTET J6zef. Za krzywd
 bmtnią, prze- 
kład E. Douł'Zańskiej. Piotrków, nakło red, 
TygodniIł, druk. E. PIłliskiego, 1885, 8, 
str. 82. 
- De Paris aux Karpathes. Paris, libr. 
Hachette et Cie, 1886, 8 mała, sk 148, frs. 2. 
MONTFERMEll, W pogol1i za milionami 
Gizt'Ii, romans, przeklad. Warszawa, nakło 
i drul.. A. Pajt'wskiego, 1896, 8, str. 504, 
kop. 90, 
MONTFORT,GRIGNON bł. Ludwik-Marya. O za- 
ofiarowaniu si(j Jt'zusowi przez Mar)',!, pr
c- 
kład O. Prokopa LeszczYłiskiego, Kapucyna. 
Wal'szawa, własność i druk. St. Nit'miery, 
1890, 32, str. 2 ni. i 308, kop. 50. 
- Toż. \Vyd. 3cie poprawione. Tamże. 
1893, 16, str. 230 i 2 ul., kop. 45. 
MONTGOMERY Florence mrs. Córka rybaka, 
opowiadanie, pI'zekład z angif'lskiego. Dod. 
do Słowa. Warszawa, druk. Noskowsldcgo, 
lH89, 8 mała, str, 112. 
Xa str. 19-!l
: Siostra Marta, przez Fr. Febllre; 
str. 91-106: I'omh:dzy uderjenluml zej!'aru. I'rzez 
Jehana Soudan; str. 107-1111: Przepowiednie elekh')'- 
czuc, sat) rat J,rzez Jehana Soudan. 
MONTOVIENSIS Dorothea. Ob. Marienwcrder 
J. (St'ptilium). 
MONTOWT Hanna. Ob. u'wicldj O. I. 
Monumenta confrnternitatis Stauropigianae 
Leopoliensis. Ob. l\fiłkowicz W. dl'. (1895, 
1898). 
- historia! Warmiensis. lid. VI, Abth. 2. 
Scriptores l'I'rum \Vlłrmit'nsium odt'l' QUt'I- 


lenschriften ZUl' Geschichte Ermlands, hrsg. 
von C. P. Woelky 2tt'r Bd. BraunsbPI'g. Hu,\'e, 
1887, 8 wielka, str. 219, mr. 4. 
- historica dioeceseos Wladislavicnsis, II. 
Vladislaviae, typ. Hermani N,'umanu, 1882, 
8, str. 2 nI. i 36, kop. 20. 
Testamcntum Hler. a Rozdrató\\', epi Wiad., !L. 
1600. 
- Toż, III. Tamże, 1883, str. 26. 
- Toż, IV. Ob. Chodyński Z. 
-- Toż, V. Tamże, sumpt. semlnarii dioec" 
1885, 8 małlł, Stl'. 68. 
Causae Vellelicarllm 1110. 
- Toż, IX. T:lmże, 1889, 8 mala, str. 63. 
- Toż, XI. Tamże, typ. L. Hosiński, 1891, 
8, str. 76. 
Liher l'etaxaUonum dloecese08 Wladl
l"vlenstd, 
z pocz"tku w. XVI (r. lfiJO?). 
- Toż, XliI. Inwentarz odbierania zamku 
Włocławskiego. Ob, Chodyński SI. 
- Toż, XIV, Tamże, typ. Arm. Neuman, 
1897, 8, str. 64, 
XIV. Catalogus omnlum privlleglorum, llberla- 
tum, ImmunItatum, dotatlonum, em\Uonum bono- 
l'um eccleslae cathedralld \nadlsla\iensis, I,el' Ve- 
nerabllcs Andream Naramow"kl et Andream Wltow- 
"ki, canonicos Wludlsla\ iClIses, dillgcnter conscrl- 
ptus a. Dni 11711 dle lG Aprllid. 
- Toż, XV. Tamże, 1897, 8, str. 103 i 
l nI. 
XV. VIsitatlo archldlaconatud Pomel"sniu", pel" 
Rev. dnu m l'ranclscum ł."ckl, archldlscontlm, a. 
Dni 1197 reddlta III. ac Rev. dno Hleron)'mo e\0 
Rozdl.8tewskl Wladlsławlae dle II ,Januarll In a. 
119S. 
- Toż, XVI. Tamże, 1898, 8, str. 56. 
Chr. Kujot, Vl81tatto Becies. Vladlsl. R. 1177. 
- Toż, XIX. Tamże, 1900, 8, str. 126, k. 
nI. L 
Po przedmowie podpisany St. Ch. (Stslllslau8 
Chodyń8kl). Vleitatlones monasterlorum a St. Karn- 
kowskl lacta. 
- Toż, XX. Tamże, 1901, 8, str. 132. 
Vlsltatlolles eccleslarllm. 
- Toż, XXI. Tamże. 1901, 8, Stl'. 237. 
Revl810 ercleslarllm I,arochlalium per Msth. D,,- 
brow81d 1198. 
- Ob. Ordo div. offjcii. 
- linguae nec non litteramm Ukraino. 
Hussicarum (Ruthcnicm'um) a colleg-io 
 :11'. 
chaco-graphico I!ocietatis scientiarum 
ev. 
cpnkianllo ('dita. Vol. I. Pamiatki ukl'ainsko- 
ruskoj mowy i Jitt'l"l\tury wydaje komisya 
:ucheogTaficzna nauk. towarystwa im. Szew- 
czenka. Tom I. Codex apocryphus t
 mallU- 
scriptis ukraino-russicis collectus opera Ur. 
Joannis Fł'auko. Apokl'ify starozawitni. 
Lwów, ksi;g. instytutu Staul'Opig-ii, dmk, 
Szewczenki, 1896, 8, 2 tyt., sk LXVI, 394, 
kor. 4. 
- Tom II. Apokrify nowozawitni. A. Apo- 
kryficzni cwanhełyja. Tamże, 1899, 4, str. 
443, kor. 5.
>>>
MONUMENTA - MORACZEWBKI 


19
 


_ linguae palaeoslovenicae Ob. Kałużnia- 
ckl E. 
_ medii aevi historica res g'estas Polonlat' 
iIlustrantia. Pomniki dziejowe wieków śre- 
dnich do objaBnienia rzeczy polskich służ/i- 
ce, tom VI. Cracoviae, sumpt. Academiae 
litterarum , typ. V. L. Anczyc et Comp.. 
l H!:!2, 4, str. CXVI, 1113 i 1 nI., kor, 20. 
('ode" epi.tolaris Vlloldl, ftlagnl duet. Llthuanlae, 
137łi-lłSO, 
ollectlle opera An\onll Procha.ka, 
_ Tom VII. Tamże, Spóll,a w:ydawnicza, 
dmk. Czasu, 1882, 4. str. XXXIV, 371-850 
i 4 tabl. litogr., kor. lO. 
({odek.. dyplomatyczny miasta Krakowa, 111\7- 
I1\U6, cz.;s
 II, 1111 IV, wydal I przypllaml olJja- 
enll !'ranclezek Plek08lń8kl. 
_ Tom VIl r. Tamże, 1883, 4, str. XXXVIII, 
597, 1 nI. i 4 tablice autografowane, kor. 10. 
Kodeke dyplomatyczny katedry krakowskiej ew. 
Waclawa, czę'ć liga, obejmUJ,ca rzeczy od 1867 do 
1\118 r. 
_ Tom IX. Tamże, 1886, 4, str. LVI i 374 
z tablicą litogr., kor. lO, 
Kodek. dyplomatyczny Malopo18kl, tom II, 111\8 
-1388, wydal I pl'zyplsaml objaenil Fr. Plek081ńskl. 
_ X, Tamże. 1887, 4, str. XXXII i 480, 
kor. 10. 
Kodek8 dyplomatyczny Jllalopobkl, tom III, 1838 
-1886, wydal I I,rzypleami objaBnil Fr. Plekosb18kl. 
_ Tom XI. Tamżt', druk. Uniwersytetu 
Jagiell., 1888, 4, str. XVI, 581 i l nI., kor. 10. 
Index actorum saecuU xv, ad l'es pll bUc&&! Po- 
lonlal' spectantium, quae quidem typl. edlta 8unt, 
excepUs his, quae A. Pl'ochaBka In Codlce Vlloldl 
et A. Sokolowokl atque J. Szujekl In Codlee epleto- 
larl eaecuU XV edlderunt, colleglt AnatoUII8 Le- 
wicki. 
_ Tom XII. Tamżt', 1891, ł, LXXVII 
i 531, kor. 12. 
Cod ex epl8tolal'l8 saecuh XV, tomu8 II, 1381-1441\, 
coll. opera dr. AnatolII LewickI. 
_ Tom XIII. Tamże, 1894, 4, str. VI i 
663, kor. 10. 
Acta Capltlllorum nec non ludlciorum eccleelaeti- 
COl'um eelecta edldlt B. Ulanoweki, vol. I. Acta 
capltulorum Gneznen81., Pozn8nlensls et Vl..diela- 
vlenele 1408-11\30. 
_ Tom XIV. Tamże, ]894. 4, str. LXXX 
i 666, kor. 10. 
Codex eplBtolarl8 Baecull XV, tomus III, 1391- 
11101, collectue opera dr. Anatolii Lewicki. 
_ Tom XV. Tamże, 1896, 4, str. VIII, 
616 i 2 nI., kor. 10. 
Ra tione8 curlae V ladlelal J agellonl8 et Hedvigi8 
regum Polonlal', 1888-14110, edld. Fr, PlekoBlńekl. 
_ Ob. Per/bach M. (Oceny krytyczne). 
_ musices sacrae. Ob. Surzyńsld Józef 
11:185-1896. 
_ Poloniae historica: Pomniki dzif'jowe 
Polski, tom IV, wydany nakładem Akade. 
mii umit'jętności w Krakowie, opracowany 
przez członków lwowskiej Komls:,'i history- 
cznej tejże Akademii. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. im. Ossolińhkich, Kraków,  


Spólka wydawnicza, 1884, 4, str. X, 992 i 2 
nI., kor, 28. 
Tom opr8cowany przez dra W. Kętrzyń8klego, 
dra O. Balzera, dra Al. SemkowlczaJ. Em. Kalutnla- 
cklego, dra L Ćwiklińskiego I K. Hecka. 
- Ob. Perl bach M. (Ocena). 
_ Toż, tom V. Tamże, 1888, ł, str. 1170 
i 1 nI., kor, 30. 
Tom opr8cow8ny przez X. LI.kego, A. LorkIe- 
wieza, W. Kętrzyńskiego, T. Wlel'zbowsklego, !'r. 
Papl\e'go, S. Kwiatkowskiego I H. Kopię. 
_ Toż, tom VI. Tamże, 1893, 4, str. VI, 
731 i 1 nI., kor. 20. 
Matel'yaly zebrane I wydane przez S. Kwiatkow- 
8klego, dra L. Flnkla, dra W. K.;trzyń.ldego 1 Wllh. 
Bruchnaleklego. Na etr. 681-781: Index nomlnum, 
przez W. Bruchnaleklego. 
_ Poloniae historica, V I Nadb, z Anzeiger 
der Akademie dcr Wiss. Krakau, Univer.- 
Buchdl'Uck., 1893, 8, str. 165-175. 
_ vetera Poloniae et Lith. Ob. Theint'r 
Aug. (1860-1864). 
_ regllm Poioniae Cracoviensia. Cura BU- 
premi Magistratus. Institutionis publicae 
Regni Polon. publicata. Val'B&viae, 1822- 
1827, folio. Zesz. 6, tab\. 24, rysunek M. 
Stachowicza, rytowal F. Dietrich. 
Monument.. Ob. Zabytki. 
MOORE Frank Frankfort Czy to miło8l
, po- 
wieŚĆ, przekład z angielskIego Z. 8., tom 
I-II. Dod. do Bluszczu. Warszawa, G. 
Centnerszwer, druk. S. Orgelbranda synów, 
1897, 8, str. 95 i 108, kop. 50. 
MOORE W. Fred. Ob. Gl1mplowlcz L. 
MOORE Tomasz. Epikurejczyk, powieBć poe- 
tyczna, tłomaczona z angielskiego prz('z K. 
Forstera. Wyd. 2gie poprawione. Warszawa, 
Jan Fisze.., 1899, 8, str. 169, kop. 30. 
M6r w Polsce. Ob. Giedroyć Fr. 
MORA F. A. Ob. Grudziński Stanisł. (Sn
- 
!Ice ), 
MORACZEWSKI Maciej. Żelazna blacha fa- 
lista i sposoby jej z:,stosowania, studyum 
z dziedziny nowoczesnych konstrukcyi Olb. 
z Czasopiama technicznego. Kraków, druk. 
Czasu, 1882, 8 mała, stl'. 56 i 3 tablice, (1, 
m, VI), kor. 1'60. 
_ O budowie zagród włośclańskicb, napi- 
sał .... c. k. ..adca budownictwa. Wyd. Ma- 
cierz)' Polskiej. 23. Lwów, nald. Macierz)', 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1885, 8 mała, str, 127 i l nI., z 13 rycinami 
w tekBcit', hal. 40. 
_ Toż. Wyd. 2. Tamże, 1897,8 mała, s'r. 
136 i 1 ni., hal. 40. 
_ Dro
a żclazna konna (t..amway) w Kra- 
kowie. Spl'awozdanie urzędowe dyrel{tora 
budownictwa .... Kraków, nakl. gm. mias
, 
druk. A. Koziańskiego, 1881, 4, str. 23. 
_ Zamek krzyżacki w Malborku dziś 
a przed pi
łuset laty, odczyt. Odb. z Dtwi-
>>>
oo 


J\lORACZEWSKI - MORAWSKA 


goni Lwów, druk, I Związkowa, 1882, 8 ma- 
ła, str. 44 i 5 tablic rysunków, kor. 4. 
MORACZEWSKI W. D, dr. Ueber den Chlor- 
und Phosphorgt'halt des Blutes bei Carci. 
nom, 11l3UgUraldiss. Ziirich, 1895. M, sk 21. 
- O' doniosloBcI znaczenia soli miuf'ral- 
nych dla ustroju. Orlb. z Przegl. 11'1,. Kra- 
ków, druk. Uuiw. Jag'., 1896, 8, str. 7. 
- O tak zw:mych enzymach. Odb. z Prze- 
g-h!du lek. Tamże, 1897, 8, str. 15. 
- Metody ozn!lczania zasad xantynowych. 
Odb. z Przegl. lek. 1'amżt', lM97, 8, str. 6, 
- Oznaczenie punktu zamarzania (kryo- 
skopia) moczn. Odb. z Przeglądu lek. Tam- 
żt', 1900, 8, str. 14. 
-- Ueb('r den Phosphorg-ehalt dt'r Ver- 
dauungsprodukte des Caseins. Inauguraldiss. 
Ziirich, 1894, 8, str. 23. 
- Przt'miana ruatrl'yi w cztf'rech prz.\'- 
padkach ciężkiej nif'dokrewnoBci. Odb. 
z l'1'Zegl. lek. Kmków, dmk, Uniw. Ja;.!:iel., 
1899, M, str. 15. 
- Debel' das Verhalt(,u dcs Caseins in 
am monia kal isch(' r Mag"nesiumchloridlosu ng. 
Nadb. z Zeitschrift mI' physiolog. Chemie. 
XXI, 1. Strassburg, K. J. Tt'iibnf'r, 1895, 8, 
str. 71 -78. 
- Wpływ soli mineralnJch na przemianę 
rnatel'yi w gorączce. Odb. z Przegl. lekar. 
KI'aków, druk. Uniw. Jag'., lM99, 8, str. 9. 
- O wydzielaniu składników moczu przy 
zmianach cit'płot), ciala. Odb. z Przeg'lądu 
I('k, Tamżt', IM98, 8, Stl'. 7. 
Moralność. Ob. Baudouin de Court J. (Je- 
den z obja\\ów); DUllziński Józ.; Giżyckf 
G.; Guyau M.; Letourneau K. 
MORAVICANSKY F. Das slavische Altger- 
manien; histor - etymolog. AbhandIUUg". 
BI'iinn, 18M2, 8, mr. 1'20. 
Ueher (Hc Namen: 'Yendeu, Gel"lnallell, Celteu, 
SlIcven, Tcutollell, Nemetell. Die Illtgermllulschen 
Geblrg-, j.'lu,s- u. Ortsllamell. Erkhll"Ullg d. NIlmen 
einlger germ..nischer Stiimme II. FUrsten. 
MORAWIECKI SI. Ob. Schillt'r Fr. (1900). 
Morawjja. Ob. Grot K. 
MORAWIOWIE. Ob. Imbra If/,'n. (Glos 1805). 
Morawska dialektologie. Ob. Bartosz F. 
MORAWSKA Felicya. Palpstryna i rt'forma 
muzyki ko';cieluej. Kraków, nakl. Towarzy 
stwa BW. Wojciecha, G. Gt'bethllet. i Sp., 
(h'ul;;. Czasu, 1888, 8 mała, str. 29, hal. 50. 
MORAWSKA Paulina. Ob. Woliński W. ks. 
( 18M3). 
MORAWSKA Zuzanna. Czy to ciekawt'? 16 
krótkich powiastek dla malych dzieci, z ry- 
cinami L. Ilnicza. Warszawa, nakl. Konst. 
Trt'ptego, dmk. St. Niemiel'Y synów, b. w 
r., 8 mala, str. 77 i 1 nI., kop. 50. 
- Z dzit'jów Słowiltilszczyzny k I'esowej, 
opowiadanie historyczne. Dod. do Przy ja 


ciela dzieci. \Varszawa, druk. E. Skiwskiego, 
1890, 8 mala, str. 124, kop. 25, 
- Gi('rmek ksh!żęcy, powiesć historyczrfa 
z XIII w. dla mlodzieży dorastaj
cej. Wal'- 
szawa, nakl. G,'bethllera i Wolff:I, druk. E 
Skiwskiego, 1890, 8 mala, str. 353 i II, z ry- 
sunkami J. Maszyilskit'go, rb. 1'20, opr.rh, 
1'70- 
- Toi. Wyd, 2. Wars,/:Uwa-Kraków, nakl. 
Gebethnem i Wolffa, dmk. Laskaut'ra i Ba- 
bickieg-o, 1900, 8 mała, str, 303 i II. !II 1'\'- 
sunkami Jul. Maszyńskieg'o, karton, rb. 1'20, 
opr. rb. 1'50, 
- Wilcze gniazdo, powieść z czasów 
krzyżackich dla młodzit'iy dorastaj:!cej. 
'l'H m żt', druk. J. Jeżyńskiego, 1889, 8 mala, 
str. 169, z 5 rycinami St. Witkiewicza, kart. 
rb. 1, opr, rb. 1'50. 
- O szarej godzinie, opowiadanie z dzit'- 
jów ojcz.' stych. Tamże, dmk. W. L. Auczyca 
i Sp., 1883, 1:\ mała, str. XV i 342, rb. 1 i rb. 
1'50. 
- Jan Niewdżyd, powielić z dawnych 
czasów. Tamże, 1901, 8 mala, str. 292, z 6 
rysunkami Józ. Rapacki('go, karton. rb. 1'20, 
opr. rb. 1'50. 
- Jt'rzy Jaszczur Baieński, pOWIPSl' 
z XV w. Odb. z Gońea wielkopolskieg-o, 
Poznań, skI. gl. i druk W. Simona, Kra 
ków, G. G
bethn"'r i Sp., 1895, 8, str. 175, 
mi'. 1'50, kor. 1'80. 
- Toż. Wyd. 2git' poprawion\'o Warszawa, 
nakl. G!'bcthnera i Wolffa, dmk. E. Skiw- 
skiego, 1898, 8 mala, str. 301, z ryciną, rb. 
1'20, opr. rb. 1'70. 
- Król kurkowy, POWll'SC historyczna 
!II XVI w. Petersburg', uakl. K. Grcnd,vsz,vil- 
sklt';.\"o, dmk. W. L. Aucz.' ca i Sp. w Kra- 
kowie, 1899, 8 mala, str. 219, z 6 rycinami 
M. Kotarbińskiego, opr. rb, 1. 
- Królf'wicz, powiesć z XV wieku. Nie- 
dźwiedź, powit'
ć z XVI wif'ku. 'Warszawa- 
KraJ,ów, nitkI. Gelwthnera i \Volffa, druk, 
W. L. Anczyca i Sp., 1901, 8 mała, str. 144 
i 145-373, z 6 rysunkami J. Maszyilskiego, 
karton rb. 1'20, opr. rb. 1'50. 
- Lalka pauny Gosi, powiastka dła ma- 
Iych dziewczynek. Warszawa, nakl. M. Arcta, 
dmk. Sierpińskiegn, 1894, 8 mała, str. 142 
i l 111., z 4 obrazkami kolor" opr. rb. 1. 
- Nasi znajomi, dwanaści... powiastek dla 
dzieci od lat ośmiu. Warszawa-Kraków, 
nakl. Gl'bethnera i Wolffa, druk. W. L. An. 
czyca i Sp, 1885, 8 mala, str. 2 nI. i 194, 
z 6 rycinami, opr. rb, 1'20. 
- Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. St. Nie- 
miery, 1895, 8 mala, str. 189 i .} nI., z 6 1')'- 
cinami, kart. rb. 1, opr. rb. 1.30. 
- Z opowiadania młodf'g"o chłopca: l. 
W puszczy, Ił. Koleją nadwii;Jańską. Bibliot. 


.
>>>
MORAWSKA - MORAWSKI 


201 


. 


dla młodzieży, XIV. Tamże, druk, W, L. 
Anczyca I Sp" (1899). 16, str, 111, z rycinlj, 
kop. 40, kor. 1, karton. kop. 50, kor. 1'30. 
_ Drobne powiastki din mHłych dzieci. 
Tamże, druk. S. Orgt'lbranda synów, 1893, 
16, str. 205 i 1 nI., z 6 r:,'cin3mi kolorowa- 
nymi, opr, rb. 1. 
_ Toż. Wyd. 2. Tamże, 16, z 6 ryc, ko- 
lor., kop. I:!O, kor. 2. 
- Mojt' powiastki, 16 kl'ótklch powiastek 
.lIa mnłych dzit'ci przez .... z rycinami L. 
I1nlcza. Warszawa, nakł. Konst. Treptt'p:o, 
drul,. St. Niemiery synów, b. w. r., 8 mala, 
stl'. 76 i l nI., opr. kop. ;jO. 
_ PowieBci dla moich przyjRciół. Kraków, 
G. Gl'bf'thner i Sp., Petl.rslmrg, Br. U.vmo. 
wicz, druk, W, L. Anczyca i Sp., 1892, 8 
mała, str. 235 I l nI., z 2 rysunkami, kor. 
2'50, opr. kor. 3'50. 
Witek z Kleparza, obrazek. Blbliot dla 
młodzieży, XiI. Warszawa-Kraków. nald. 
Gebeth\lf'ra i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
I Sp., 1896, 16, str, 87, z ryciną, kop. 40, 
hal. 80, karton. kop. 50, kor. 1, 
- Wyspa wróżki Marty, opowiadania 
i obrazki dla młodzieży, Tamże, druk. J. 
Silwrsklf'go, 1896, 8 mała, str. 293 i 1 nI., 
z 6 rysunkami J. l\Iasz.vńskie
o, kart. rb. 
1'20, opr. rb. 1'50. 
- Wielkie zdolno!icl i przygody Zyg-mu- 
sla, dwie powiastki dla dzieci. Tamże, druk. 
K Sklwskiego, 1896, 8 mała, str. 221, z 6 
rycinami H. Plątkowskiego. karton. rb. 1, 
opr. rb. 1'30. 
- Z życia małych dzieci, dwadzieścia 
cztery powiastek dla dziatwy poczynajacej 
czytać. 'l'amże, druk. W. L. Anczyca i Śp., 
1884, 16, str. 1 nI., Ił i 233, z 6 rycinami 
kolorowanymi, opr. rb, 1. 
- Toż. Wyd. 2g-ie nlezmienlollc. Tamże, 
1890, rb, l, kol', 2'60. 
- Toż. Wyd. 3. Tamże, 1897, 16, str, II 
i 216, z 6 ryc. kolor., rb. 1, kol'. 2'60. 
MORAWSKI Adam. Anioł Stróż. Podal'l'k 
w dzień pierwszt'j Komunii i biprzmowania" 
oraz całe nabożcństwo dla mlodzieży obojej 
pici z w:,'kładem wiary św" naukami Ojców 
Kościoła, radami na drog
 życia. Wydanie 
nowe. Kraków, nald. G. Gebethnera i Sp., 
rlruk. W. L, Anczyca i Sp.. Warszawa, Gl" 
bcthner i Wo1ff, b. w. r., 32 mała, str. 255, 
hal. 80. kop. 30j opr. kor. 1'20, kop 60; wopr. 
sb.ól'lWWf'j kor. 2'40, kop. 80. 
- Toż. \Vyd. nowe, ozdobne. Tamżt', b, 
w. r., 32, str. 276, z r
ciną, hal. 80, kop. 30; 
opr. kOl'. 1'20, kop. 60; opr. w skórkę kor. 
2'40, kop. I:!O. 
- Bóg mój i wszystko moje, cale nabo- 
żeństwo potrzebne chrzl'!icij:llIinowi oraz 
rady i rozmyśłania. Kraków, nakl. J. M. 


l'IUDlMAA' IIL 


Himmelbhma. druk. Związkowa, b. r. (188:-1), 
16, k. 3 nI., str. 437, Opl'. rb. 1'20; opr. 
w skórkę rb. 1'50; opr. w szagryn rb. 2. 
- BOg'arodzica, opicJmnka dzieci, Itsią- 
żpczl,a do nabożeństwa dla młodzieży obojej 
płci, wraz z wykł:tdf'm wiary BW. i radami 
na drog
 życia. Warszawa, nakło F. Hosicka, 
KI'aków, druk. W. L. Anczyca I Sp., (1882), 
64, str. 233. 
- Toż. Kraków, nakl. autora, druk. W. 
L. Ancz:,'ca i Sp., (1882), 64, str. 233, kor. 
120. 
- Toż. Ksiażka do naboż£ństwa dla mło- 
dzieży obojej pici wraz z wykladt'm wiary 
HW. i radami na drol!,"() życia. W:,'d. oddziel- 
ne dla chłopców i dziewcząt. Kraków-\Var- 
szawa, Gt\bcthner i Wolff, 1892, 32, str. 233, 
kop. 40; opr. kop, 75 i rb. 1; opr. w skórk
 
rb. 1-20. 
- Cuda łaski i miłosierdzia Bożeg"o oraz 
nowenna za dusze w czyścu cierpiące w po- 
trzebach duchownych i doczesnych, z Ojc{,w 
Kościoła i świetych zf'brał i ułożvł .... Wv- 
danie strctlzczóne. Kraków, lIakl. autora, 
druk. Zwlljzkowa, 1884, 16, str. 62. 
- Toż. Wyd. 2. Kraków, nakł. M. Pa- 
wlickil'j, druk. A. Koziańskiego, 1886, 32, 
str. 57. 
- Toż. Wyd. streszczone i pomnożone. 
Kraków, nakl. wydawcy, druk. Al. Słom- 
skiego I Sp., 1892, 32, Stl'. 79 i 1 ni. 
-- Toż, oraz Nowenna za dusze w czy- 
8cu cicrpiące w potrzebach ducł)ownych 
i doczesnych, z Ojców Kościoła i Swiętych 
zebrał I ulożvł Adam MorawskI. W\"d. strt'- 
szczone pomilOżone. Kraków, nakł. 'XX. 1\1i- 
syonarzy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8, str. 56, hal. 30. 
- J:lk BiQ modlić trzeba, aby wyjednać 
łaski potrzebne, według św. Augustyna, św. 
BI'l'I1arda, św. Tomasza z Akwinu, św. Al- 
fonsa Liguorf'g'o, św. Franciszka Salezego 
i wielu innych doktorów i ojców Kościoła. 
Poznań, nakl. Ksi
garnl katol., druk. E. 
SchmMickiego, 1885, 8 mRła, str. 48, fen. 30. 
- Ksiażt'czka kieszonkowa do llabożeil- 
sty, a dla' wszystkich stanów, oraz rady i 
rozmyślania. \Vydanie nowe pomnożone. 
\VDrszawa-Krakl)w, nakł. Gt'bethnpr:\ i Wolt- 
fa, druk. W. L. Allcz.vca i Sp., 1882, 32, str, 
291 i X, opr. rb. 1'20. 
- Toż. Wyd. nowe. Kraków, nakł. G. G('- 
bethnt'ra i Sp., 1894, 32, str. 232, kor. 1'20. 
- Toż, Wyd. nowt'. Tamże, 1895, 32, Stl'. 
328, kor. 1'20. 
- Toż. Wyd. nowe. Warazawa, nakl. Ue. 
bethlll'ra i Wo1ffa, dmk. W, L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, (1899), 32, str. 299, 
kop. 60; opr. rb. 1'10; w skórk
 rb. 1'40, rb. 
2 i 3. 
- Toż. Wyd. no\\e ozdobne, 32 podlużna, 
26
>>>
202 


1\t0HA WSK I A. - MORA WSIO K. 


z ryciną Matki B. Czestochowskit'j. B. w. r., 
kop. 40; opr, w plótno rb. l; w skórk
 od 
rb. 1 i droższc do rb. 5. 
- K \I adrans adoracJi Przenajśw. Sakra- 
Illl'ntu i Najsl. Serca Jezuso\VPgo. Wyd. 2. 
Biblioteczka katolicka,l. Poznań, nakl. Ksi
. 
g'arni katolickiej, druk. E. Schmaf'dickiego , 
lHSa, 32, str. 64, 'en. 30. 
- Matka chrzcścijańska ukochanym dziat- 
kom, wt'dlug najcelniejszych mistrzów ulo- 
ży/.. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. 
Ancz,\'ca i Sp, 1882, 8, str. 340 i 3 ni. 
- ']'017.. Wyd. 2. Tamże, nakło G. Gebeth. 
ncra i Sp., 1894, 8, str. 340 i 1 nI., kor. 2. 
- Naboż('ństwo za dusze w czyśeu będące. 
W)'d. 2. Bibl. liatollcka, 2. Poznań, nakl. 
Ksi
g'arni katolickiej, druk E. Schmlldickie- 
g'o, 1883, 32, str. 141, fen. 50. 
- Opowiadania i przykłady dla młodzie. 
:ty, zebrał i opracował "" Kraków, l1akl. 
autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881, 8, 
str. 96. 
- Ze sklubnlcy wiedzy i prawdy. oraz 
sprostowanie błędnie podanych faktów hi- 
storycznych i wyjaśnieuie najdoni081t'jsz
'ch 
kwestyj naukowych, filozoficznych, spo/!'- 
czn.vch i t. p. Kraków, nakł. autora, dr. W, 
Milkowski, druk. Zwilizkowa, 1882, 8, str. 
II, h88 i l nI., kor. 7, 
- Toż. W
'd. 2g'ie poprawione i pomno. 
żone na tle postępu nauk i nowych odkryć. 
Wilno, nakl. i druk. J, Zawadzkit'g'o, 1885, 
8, str. 648, rb. 1'50. 
- Święty Stanisław Kostka, patron mło- 
dzież"" książeczka do uabożeństwa dla ka- 
tolików, przejrzal i poprawił ks. prof. dr. 
LewickI. Poznań, nakło Księgami katol., 
druk. Schmaedicklego, 1888, 16, str. 12 nI. 
i 302, z obrazkami, opr, ft'n. 60 do mr. 3'50. 
- Wiara i miłość. Całe nabożeństwo po- 
h'zehn!:' chrześcijaninowi, dla wsz.\'stkich sta- 
nów, płci i wieku, oraz rady i rozmyślania 
z wyborem modlitw szczególni('j zaleconych, 
tak \V potrzebach duchownych jak i docze. 
sn",'ch, z Tomasza a Krmpis, św. Franciszka 
Salezf'g'o i innych świetych. Wyd. nowe po- 
mnożont'. Warszawa, F, Hosick, 32, str. 59:j!, 
rb. 1, 
- Ob. Fitz-WilIiam. 
MORAWSKI Franciszek. Brzoza gryżyilska. 
Poznań, nakł. ks. proboszcza Czechowskiego, 
dl'uk. KurYt'ra pozn., 1884, 8, str. 8 ni. 
- Dworzec mego dziadka. Bibl. powsz., 
31. Złoczów, nakl. I druk. W. ZUkerkandla, 
1892, 16, str. 44, hal. 24. 
- Pisma zbiorowe wiel'szl'm i prozą, 
z przt'dmową St. hr. Tamowskiego, t 1-4. 
Pozna n, nakl. J. K. Żupańskiego, druk. J. 
I. Kr:lszewskiego' (dr. W. ł..eblńsJd). 1882, 


8 mala, str. XLI, 364 i portret, 297, 350, 218 
i 1 nI., mr. 8. 
- Poezye Franciszka Morawskiego, (Dwo- 
rzec mag'o dziadl(a). Bib!. uni\Versal. arcydzieł. 
Lwów, druk. A. Wajdowiczowej, 1881, 8, 
Stl'. 43. 
MORAWSKI Józef. l\Iowa nil pogrzcbie Woj- 
clechll Lipskieg'o \V Lewkowie 1855 r., ośmio- 
mil'sięczllt'mu Jasiowi Lipskiemu ofiaruje 
osiemdziesięcioletni.... Poznań, druk. Fr. 
Chocieszyńskit'g"o, 1893, 8 większa, str. 9. 
MORAWSKI Kazimierz dr, prof. Andrzt'j Pa- 
trycy Nidecki, jego życie i dzieła, część I, 
1522-1572. Wyd. Akademii umit'j. Kraków, 
druk, Uniw. Jag'., 1884. 8, str. 3 nI., VIII 
i 216, kor. 6. 
- Toż. Tamżt', Spółka wydaw., 1892, 8, 
str. 4 nI., X, 402 i 1 ni., kor. 6. 
- Alldl'eas Patricius Nidecki, sein Lpbt'n 
und seint' Werke. Nadb. z Anzeig-er dl'r 
Akademie der Wiss, TamŻt', 8, str. 337-344. 
- Beitr:tg-e ZU1' Geschiehte des Humallis- 
mus in Polen. Odb. z Sitzungsberichte der 
k. Akademie der Wissenschaften, (,'XVII I. 
Wien, F. Tempsky, 1889, 8, str. 26. 
I. Johanlle8 S}hIU8 Siculu8; n. Die Berufung !lle- 
lanchtons nach Polen. 
- Bemerkungen zu den sog'enannten 
quintilhmeischen Deelamationen, Odb. z Zeit- 
schrift fUr d. osterr. Gymn. 1881, 8, str. 12. 
- Bericht iiber die Littt'ratur zu C. Vel- 
It'ius Paterculus fur dit' Jahre 1878/92. Ber- 
liński Jahrrsberlcht itber die Fortschrittt' 
der elass. Altel.thumswlsli., t. 72, z r. 1893, 
8, str, 218-233. 
- Cesarz TyberYUliz. Odb. z Przeglądu 
Polsk. Kraków, druk. Czasu, 1890, 8 , str. 58, 
kor. 1. 
- Toż. Odb. z Kraju. Petersburg, Br. 
RJmowicz, ,druk. Trenke i Fusnot, 1891, 
(1893), 16, str. 69. kop. 30. 
- Dwaj cesarze rzymscy, Tyberyusz i Ha- 
drvan. Kraków, nakl. autora, Spółka wyda. 
wnicza, druk. Czasu, 1893, 8, str. 148, z 2 
portr., kor. 2, 
- Z dzit'jów odrodzenia w Polsce. Stu- 
dya i notaty. Odb. z Przegl. Polsk. Kraków, 
druk. Czasu, 181:14, 8, str. Ba. 
- 1\-1, Fabii Quintlliani Declamationcs, 
qua(' sup,rsunt, l"t'C. C. Rittt'r, Lipsiae, 1884, 
Bprlint'r Philolog-. Wochenschrift, nr. 35, 
1885, 4. Stl'. 1099-1103. 
Rozbiór krytyczlIY. 
- Histoh't' dl' l'univf'rsiM de Cracovie. 
1\I0)'t'n '81!,'e t't rcnaissance pal' ... proft'S- 
seur A l'ullivprsiM, traduction dt' P. Ron- 
g'it'r,lt'ctpu!" en langue h'an
ise A I'univer- 
sit
. Vol. l. Paris, Alphons Picard et Fils, 
C!"8covie, G, Gebethner et Cit', imprim. de
>>>
\IORAWSKI K. - MORAWSKI M, 


:!03 


l'UniverBite de Cracovie, 1900, 8, 4 k. ni., 
Btr. 311, kor. 8. 
- To,,", vol. II. 1003, kor. S. 
- IliBtorya Ulliwers) tt'tu Jag-i('lIoilskieg-o, 
tireilnie wil'ki i odroilzenie, z wstępem o Uni- 
WI'I'B\.tecie Kazimierza Wielldeg-o napisał .... 
tom 'I-II. Kraków, G, Gebethner i Sp., 
druk. Uniw. Jag'., 1900, 8, k. nI. 3, Btr. XVIII 
i 467 + XV, 472, kol'. 18. 
Na papierse welinowym kor. -lO. 
- Jakób GórBki, jeg-o ż
cit' i dzieła. Odb. 
z XVII tomu Rozpl'aw Wydziału filolog. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wJdawni- 
cza, druk. Uniw. Jag., lt!92, 8, str. 37" hal. 80. 
- Leben und Werke dt'B HumalliBten Ja- 
cob GórRki. Nadb. z Anzeiger der Akade- 
mie dl'l' W.iss. in Krakau, Krakau, UniverB, 
Buchdl"., 1891, 8, BlI'. 1&8-160. 
- Uebel' die ;\Ianier im Stile der Schrift- 
stt'lIer der silberncn Latinitll.t. Odb. z An- 
zcig'er df'r Akad. der Wisa. Tamżf', ltj95, 
H, Btr. 1. 
- Mowa nad grolJt'1ll 8. p. ks. Adama 
Stanisł. Krasiliskieg-o, b. biBlmpa wileńskie- 
go, wypowiedziana w dniu 12 maja 1891 r. 
Odb. z Czasu, KI'aków, dmk. Czaiu, 1891, 
8 mala, str. 8- 
- Pauli Krosnellsis f't JoanniB Wislicit'n- 
Bis cal'mina, ed. dr. BI", l\.ruczkiewicz. Wie- 
dt'ńBka Zt'itschrift fiir o
tf'rr. Gpnnasit'n 
z grudnia r. 1887, H, str. 859-860. 
Rozbiór krytyczny. 
- Petroniana. Odb. z czasop Eos. Lwów, 
druk. im;t. Stauropig'. Kn1ków, Spólka w.vd., 
U!94, 8, str. 5, hal. 30. 
- QueBtionum \'alel'ianarulll spf'cimt'n, 
Analt'cta graeco -Iatina, Cracoviae, lH93, 
8, Btr. 30-37. 
- De rht'toribuB latiniB observationes. 
Odb. z t. XVI Ru;r,pl"aw Wydz. filolog. Aka- 
demii umiej. Kral.o\\', Spółka wydaw., druk. 
Uniw. Jag., 1892, R \\i
ksza, Btr. 20, hal. 60. 
- De rhetoribus latinis obBel'vationes. 
Nadb. z Anzeiget. iler AIailemie der WiBS. 
Krakau, Univ.-Buchdr., lH92, 8, str. lt!4- 
185. 
- Toż, parB altera. Odb. z Anzt'iger der 
Akademie der Wiss. Tamże, 1894, 8, Btr. 1. 
- Zur Rhctcrik bei dt'n romiBchf'n Histo- 
rikern LiviuB, Velłeius, L'urtius. Odb. z Zeit- 
Bchl"ift fiir die ó
tPrl". G)'mnaBil'll, XLIV. 
Wit'n, 1893, 8, litr. 7. 
- Zur Rhctorik bt'1 den rumischen Schrift- 

tdlern. Philologus LIV. Gutting'en, 1895, 
8, str. 143-149. 
- W 500-tna rocznice, \I ierBz. Odb. z Cza- 
su, 1900, 8 maia, str. 7: 
- Zu lateinischcn SchriftBtelle1'll. Wie- 
ner Studit'n. IV., 1882, 8, str 166-168. 
- De Bermone scriptorum latinorum aeta- 


tls, quae dicitur argl'ntea, obser\'ationcs. 
Odb. z EoB. Leopoli, ':;Ulllpt.. Societatis phi- 
1010g'af', typis E. Winiarz, Kraków, Rpółka 
wydaw., 1895, 8 większa, str. ł2, hal. 110. 
- WsI,azówki dla poszukiwania źl'ódt'ł 
humanizmu polBkieg-o, referat na zjazd im. 
KochanowBkieg'o. Odb. z V t. Ar('hiwum 
Komisyi litemc. Akademii umi!'j. Kra"ów, 
druk. 'W. L. Ancz.\"ca i Sp., 1884, 8, Btl", 9. 
- Ob, Krzycki A.; Popiel Paweł (Parnią' 
tka); Roizius P. (WierBze 188G); Sofokll's 
1Ib
8). 
MORAWSKI Maryan ks. T. J. O antiBemit.\.- 
zmu taBove uvnhy, dle polskeho BplBu :\Ia. 
riana Morawskeho, płclo
iI a na ceske po- 
m
ry upraviI Bron. Strejtt'k. Praha, G. 
Franci, 1896, 8, str. 31. 
- AlIPmityzm. Odb. z Przeglądu powsz. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 
8, str. 30, hal. 40. 
- Toż. \Vyd. 2. Tam:ł.e, nakło autora, 
1896, 8 mala. str. 55, hal. 40. 
- Celowość w naturze, Btudyum prz)'ro- 
dniczo-filozoficzne. Tamże, 1881, 8, str. 203, 
kor. 4. 
-- Toż. Wyd. 2gie przl'robione. Tamże, 
G. Gebethllf'r i Sp., 1891, 8 mała, Btr. 310 
i 1 ni., kor. 2. 
- Co to jl'Bt hypllotyzm. Odb. z Przegl. 
powsz. TmnżI', 1889, 8, str, 34, hal. 60. 
- W CZI'1I1 tkwi sila Renalla. Odb. z Przl'- 
glądu powsz. Tarnżf', 1!:S9ił, 8, Btr. 26, hal. 60. 
- Toż. Wp\. 2. Tamżt', 1896, 8 mała, Btr. 
47, hal. tiO. 
- Filozofia i jl'j zafłanie. Wyd. 2gle uzu- 
,winione. Lwów, nakl. autora, druk. Ludo- 
wa, lHI;1, !:S, Btr. 425 i VII, kor. 6. 
- Toż. W.\"d. 3. Kraków, Spółka wyda w., 
druk. CzaBu, 11)99, !:S, Btr. XXłV, 433 i 7 nI., 
kor. 6. 
- 1\1owa na oLlócz\'nach Natalii z hr. Je. 
zif'rskich ;\\arcinow!'j Popil'low!'j, miana w ka- 
plic\" Karmelit:llll'k 130sych \V Kra"owie na 
ŁobzolVic dnia 15 pażtlzi('mika 1899. Kra- 
kÓ\I, nakl. SS. Kill"lnelitanck ROi!) ch, drul, 
Czasu, 11;99, 8, str. 13. 
-. O nabożcil
twie do N. St'rca Jt'ZU80' 
weg-o w stosun"u do dogmatu i kultu kato- 
lickh'g-o. Kilka u\\ag-. Odb. z PI'Zt'g-1. powsz. 
Kraków, dru". W. L. Ancz."C8 i Rp., HiR';, 
8 mała, str. 36, hal. 40. 
- Niebo nocnI' a dziennt'. Tamżf', nakl. 
Przeglądu pOIVSZ., 1900, 16, Btr. 7. 
- Novem officia erg'a Sancti8si1l1u1l1 I;or 
JeBU ad mentl'm B Mal'garitae AlacoqulJ 
concinnata. Tamopoli, e t."pographia Jose. 
phi PawłowBki, sumptibus P. P. Soc. Jesu, 
18tH, 16, kart. 11. 
- Opowiadanie w,\znawcy. Wydawn. S. 
Udzieli i St. Pallana, II, 21. Tarnów, lIakł.
>>>
204 


MORAWSKI M. - MORAWSKI Z. 


wydawców, druk. J. Pisza, 1893, 16, str. 18. 
h
1. 4. 
- Pielgrzymka życia. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebt'thner i Sp., druk. Czasu, 
1888, 8, str. 54 i 1 nI., z rycinami J. Furi- 
cha, hal. 80. 
- Toż. Wyd. 2. Tamże, 1898, 8, str, 54 
i l ul., z 1)"cinami J. Furicha, hal. I:!O. 
- Podstawy etyki i prawa, zeszyt I. 
'l'amz(', druk. W. L Anczyca i Sp., 1891, 
8 mała, str. IV, 198 i 1 ni., kor. 1'60, 
- Toż, zesz. 2. Tamże, 1900, 8 mała, str. 
2/:i9 i l nI., kol'. 2. 
- O pojedynku. Kilka uwag. Kr
ków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca l Sp., 
lf:i92, 8, str. 34, hal. 50. 
- O rozmyślaniu i rachunku sumienia, 
(lorlług św. Ignacego. Wyd. 3cie przejrzane, 
z dodatkipm Rozmyślań o ru
ce Pailskiej ks. 
T. Mlodzianowskif'go T. J. Pobożne książki, 
XLIV Kraków, nakło ks. M. M.ycielskiego, 
druk. W. L, Anczyca i Sp., 1890, 16, str. 
336. 
- Toż. Wyd. 4. Tamż(', druk. Czasu, 
1893, 16, k. nI. 2, str, 386, hal. 60, opr. 
hal. 80. 
- Słowp o Banku ziemskim w Pozn:miu, 
Odb. z Przegl. powsz. Kr:Jkliw, druk. W. L, 
Anczyca i Sp" 1887, 8, str. VJI, hal. 20. 
- .Spowif'(1ż. rosyjski('g'o powi(ściopisarza 
Lwa Tołstoja, odczyt miany 29 lutego 1888 
roku. Odb. z Przeg-I:!du powsz. Tamż", , 1888, 
8, str. 20. 
- W sprawie sztuki, z powodu książki p. 
S, Witkiewicza: .Sztuka i kr.ytyka u nas. 
kilka uwag IIkrelilił .... prof. Uniw. Jag. 
Odb. z Przt'g-Iądu powsz. Tamże, 1892, 8, 
1 tyt., Stl'. 55. hal. /:i0. 
- Kilka uwag" z powodu broszury .Mię- 
dz\" Rosva a Nipmcarni.. Odb. z Przegladu 
powsz. Tamże, 1887, 8, str. 16. . 
- WieczOl'v nad L('maucm. Odb. z Prze- 
glądu powsz: TamŻe, 1896, 8, str. VIII, 181 
i l nI., kor. 2'40. 
- Toż. Wyd. 2. Tamże, 1897, 8, stl'. 269 
i l nI., kor. 2'40. 
- Toż. Warszawa, drul" LaskauCl'a i Ba- 
bickiego, 1900, 8, stl', 193 i l nI., rb. 1. 
- Wieczicra nlld Lemanom, soczinienije, 
z wtorago izdanija piericwiel B. Gord. Leip- 
zig, E, L. Kasprowicz. Kmków, Wydawn. 
Tow, Jf'zus., druk. W. L. Ancz
ca i ::'t:.., 
lłi99, 8, str. 287 i 3 nI., Iwr. 6'50. 
- O związku sztuki z moraluoscią,orlcz. 
mianv w Krakowi(' 13 marca b. r. na rzec 
Tow: BW. Wiucentl'go A Paulo. Odb. z Prze 
gladu powsz. Kraków, druk. W. L, Ancz
'
' 
i Śp., lłi87, 8, str. 21 i l ul. 
- Ob. Billewicz Józ.; Dt'harbf' .J. (Katt- 


chizm); Kobyłecki St. ks. (1901); Stimmen 
(polnische 1886). 
MORAWSKI Seweryn ks. arcyb. Mowa J. 
Excel. .., z okazyi udzielenia papieskiego blo- 
g"oslawieństwa w archikatedrze lwowskiej 
w dniu 20 maja 1888 r. Dod. do nru 10 .Bo- 
uus Pastor.. Lwów, druk. Ludo\\a. 188H, 4, 
str. 2 nI. 
- Najprz. ks. St'weryn Tytus Morawski, 
arcybiskup lwowski obrz. łac. Lwów, nakł. 
Wiad. Webera, druk. W. Łozińskiego, 1885, 
8, str. 20. 
MORAWSKI Seweryn ks., SOLECKI Łukasz ks" 
tOBOS Ignacy ks., PUZYNA Jan ks. List pa- 
stt'rski zbiorowy al"Cybiskupa Iwowskilgo 
i biskupów galicyjskich obrz. lac. zakazu- 
jący prenumf'raty pism ludowych: .NowlI 
Pszczólk:ł', .Nowy Wieniec., .Nowy Dzwon., 
.Prz\jaciel Ludu. i .Naprzód.. Dan wmar- 
cu 1&95 r. Kraków, nakł. Ordynaryatów bi- 
skupich, dl'llk. Czasu, 1895, 4, sk 4. 
MORAWSKI Szczęsny. Po Jantar (burstyn), 
wyprawa rzymska do ujBcia Wisły z roz- 
kazu cesarza Nerona. Kraków, nakl. W. 
Ciesielskiel!,"o, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1894, 8 mała, str. 339, 
kor. 3. 
- Lechia, Sarmaty, Puny i tilachta, zba- 
dał i wvdal .... Tamże, 1896, 8 mala, str. 78, 
kor. 1-20. 
- Perepictyha, Przetipiewna, kuiahini ua 
Ukrainie w czasach Skolotów, Sarmat, Fe- 
nicyan i Jerl'mipg-o (,rOl'oka, 'I'amż(', lłi94, 
8, str. 381, kor. 3. 
- Pra-Slawianic i Pra-Lotwa. Tamże, 
druk. Uniw. Jag"., 1882, 8, str. VIII i 283, 
kor. 6. 
- Wyrazy fl'uickic w mowie polskit'j. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmirlta, 
druk. l Zwi:p:kowa, 1885, 8, str. 32, kor. 1. 
MORAWSKI Wojciech. Ob. Woliński Wład. 
(Mowa lH75). 
MORAWSKI Zdzisław. Z dzicjów Wenecyi 
w W. XV. Odb. z Przt'gl=!du Polsk. Kraków, 
nakl. autora, Spólka wydawnicza, drul,. 
Czasu, 1898, 8, str.. 128, kol'. 2'40. 
- Listy z podł'Óży do Ameryki południo. 
wej, napisał Z. M. Odb. z Przeglądu Pol- 
skit'go. Kraków, druk. Czasu, 1886, 8, str. 
140 i l nJ 
MORAWSKI Zygmunt. Hil!to1"ya natm
lna 
dla I (V) klasy szkól wydziałowych, Jako 
też wyższych zakładów naukowych żeńskich, 
tom]: !{zeczy krajowe. Wyd. 2gie p1"zt'ro. 
bionc i ilustrowane. Lwów, nakł. E. Mt'n- 
kesa Seyf:łrth i Czajkowski, druk. J. Mit- 
tiga' i Sp., 1890, 8, str. 168 i X, opr. kor. 
NO. 
- Mvt roślinnv w Polsce i na Rusi. Odb 
ze Sprawozdania" gimn. tarnowskiego. Tar-
>>>
MORAWSKI - MAROClUS 


205 


ł 


nów, nakł. autora, druk. J. Styrny, 1884, 8 
witjk8za, 8tr. 41, hal. I:!O. 
- Rośliny w przysłowiach, przy powie- 
o\ciach, porównaniach i przenośniach język
 
polskiego, zt'brał i zestawił.... Tarnów, 
1890, K. Raschka, 8, str. 22, hal. 60. 
Morawskie rzeczy. Ob. JeJlnek Edv. (Listy). 
Mord rytualny. Ob. Czołowilki A. 
MORDOWEĆ Daniło Slipczenko, Za Kraszan- 
ku Pisanka P. Ol. Kuliszt'wi. Pictierburg, 
1882, 8, str. 42, kop. 50. 
MORELOWSKI lulian dr. Mowa nR pogrze- 
bie śp. Jana Fettf'ra, c. k. radcy sądu kra- 
jowego w Krakowie, dnia 29 września 1897 
roku. Odb. z C7asu. Kraków, druk. Czasu, 
1897, 8 mała, str. 4. 
- Austryackie prawo. karnc woj8kowe 
w zarysie porównawczym. Odb. z Urzqduika 
i Prawnil,a, Lwów, nakł. red. Urzędnika 
i Prawnika, dl'Uk. Gazety narodowt'j, 1885, 
8 lIlala, str. W9 i 3 nI., kor. 1. 
- Rzut oka na stan wiezień w AustrJi 
i wnioski )'eformy, ze szczególnem uwzglę- 
dnieniem GalicJi. Odb. z Przeglqdu Polsk. 
Kraków, uakl. autora, druk. Czasu, 1884, 8, 
str. 6l i 1 nI. 
- UstawJ o zaraźliwych chorobach zwie- 
rzęcych i o księgosuszu, wraz z odnośnymi 
rozporządzeniami ogólnymi ł szczególnymi, 
dla Galicyi wydanymi, tudziet ustawa z du. 
18 lipca 1879 r. I. 108 Dz. u. p. i rozporzą- 
dzenie ministeryalne z dn. 7 sierpnia 1879, 
r. I. 109 Dz. u. p. o uskutecznianiu desinfekcyi 
przy przewozie bydla na kolejach żelaznych 
i statkach, oraz ro?p. minist. rolnictwa z 19 
marca 1883, zebrał i orzeczeniami c. k. TI'Y- 
bunału kasacyjneg-o objaśnił .... Lwów, nakl. 
Gubryuowicza i Schmidta, druk. Gazety na- 
rod., 1883, 8, str. XVI i 218, kor. 3'60. 
- O zatrudl1ianiu więźniów uprawą roli, 
uwagi nad wnioskiem posla Merunowicza 
w przedmiocie osad rolnych karno-popraw- 
czych. Odb, z Czasu. Kraków, nakl. autora, 
druk. Czasu, 1884, 8 mała, str. 40. 
MORET Eugeniusz. Taniec miliardów, z fran- 
cuskiego przełoż) ł B. Londyński. Bibliot. 
romansów i powieści. Warszawa, nakł. i druk. 
A, Pajewskiego, 1884, 8, str. II i 38Łi, kop, 90. 
MORFEUSZ. Sennik polski, największy 
z istnit'jąc)'ch, obejmujący przeszło 10000 
wykładów, z dodaniem informacyi o wpły- 
wie planet, znaków niebieskich, dniach fe- 
ralnych, snach i ich wyldadach, przez sa- 
mego .... \\'arszawa, nakl. wydawcy, druk. 
M. Ziemkiewiczowl'j, 1892, 8, str. XXVI i 309, 
kop, 50. 
- Toż. Wyd. Iłowe poprawne. Warszawa, 
druk. St. Niemiery synów, 1900, 8 mała, 
,str. XQTII i 307, kop. 60. 
MORFILL W. R. M. A. Poland, by.... reader 
in Russian and the otht'r slavonic language8 -- 


in the University of Oxford. LOl1don & New 
York, '1'. Fisher Unwin, 1893, 8, str. XV, 
389 i 1 nI., z mapa Polski i r)-cinami w te- 
kscie, opr, mr. 5'06. 
Morfologia roślin. Ob. Heilpern M. 
MORGAN Lewis H. Spoleczł'ństwo pinwołne 
czyli badanie kolt'i ludzkiego postępu od 
dzikości przez barbarzyństwo do cywiliza- 
cyi, przekład A. B. Objaśnienie i uzupełnie- 
nie Marxa-Engełsa. Warszawa, nakło Pra- 
wdy, druk. K. Kowalewskieg-o, 1887, 8, str. 
II, 3 nI., 625 i 1 nI., rb. 4. 
MORGENBESSER Aleksander. Jubileomauia. 
Nowela galicyjska, Lwów, nakl. Przyjaciela 
Domowcgo, druk. Polska, 1887, 8 mala, 
str. 85. 
- Palestra czyli wojna prawników w slc- 
dmiu pieśniach. Blbl. Mrówki, 81. Lwów, 
nakło Księgarni Polskiej, 1880, 16, str. 63, 
hal. 20. 
- Przyczynek do dziejów Mołdawii, od 
założenia państwa aż do wygaśnięcia dyna- 
styi Dragosza. Lwów, nakl. i druk. Zakladu 
im.Ossoliń8kich, 1892, 8, str. VII, 175 i l nI., 
kor. 1. 
- Kilka uwag o przyczynie upadku Poł- 
ski. Lwów, nakl. autora, Gubrynowlcz 
i Schmidt, dł'uk. im. Ossolińskich, 1892, 8, 
str. 52, hal. 60. 
- Śpiew)' historyczne, jako ciąg' dal8zy 
Jul. Urs. Niemcewicza. Czerniowce, druk. 
H. Czoppa, 1890, 16, str. 63. 
- Zwycię8two ksiąŻki, nowela galicyj8ka 
w 24 obrazach. Czerniowce, druk. J. Pio- 
trow8kiej, 1883, 16, str. 80 i 1 nI. 
- To:!. Bibl. powszechna, 4. Zloczów, 
nakl. i dl'Uk. W. Zuk('rkandhl, 1890, 16, str. 
58, hal. 24. 
- Ob. Chołodecki Józ. 
MORGENBESSER M. Geschichte von Schla: 
sien. 3te g':l.nzlich umg-. Auflage von H. 
Schubert, Brcslau, J. Max & Cie, 1892, ł:I, 
8tr. IX i 457, uu.. 5, 
MORGENROTH M. dr. Ob. Kondratowicz L. 
(Hans), 
MORGENSTERN. Ob. Gońka A. 
MOROCHOWSKI Joachim. Dyakun o poezą- 
tku rozerwania cerk wie greckiej od kościoła 
rz)'msklego i kto był tego przyczyn,!, przy- 
tem krótkie a prawdziwe opisanie prawdzi- 
wego ósmt'go lIoboru powszechnego. Zamość, 
dl'Uk. Akademicka, 1622, 4, karta 1 nI. I 32, 
kor. 11. 
Autogralowane w Krakowie 181U r. 
MAROCIUS Karolo. Przewodnik w tyciu 
duchownem, wiodacy człowieka łatwym i ja- 
ilnym sposobem od początku nawl'ócenia sJ
 
do najwyższej świ
tości, przełożony z łaciń- 
skiego przez k8. Jozefa Rościszew!S.kiego, b. 
ojca duch. sem. plockieg'o, proboszcza para- 
fii Bądkowo. Wal'ilZaWa, nakło tłómallEa, .G.
>>>
206 


MOROLSKJ - MORZE 


Centnerszwer, dmk. Kupiecka, 1895,8 mała, MORSZTYN Zbigniew. Ob. Bibl. warsz. (1889 
str. 389 i VIII, rb. 1. pażdz.); Rzepecki Jan (1884). 
MOROLSKI Dominik. Ob. Bełcikowski A. Morszyńskie zdroje. Ob. KorczYliski Edw. 
(Okruchy). MORTARA Marco. II Pensiero israt'litico, 
MOROSZ Julian pseudonym Celiny z Wo- studio di .... rabbi no maggiOl'e degłl Isra!'- 
łowskich Głaukowsldej. liti di l\lantova, tra duzi one ebraica di Moise 
Tedeschi, publicata per cum di Vittorio Ca- 
MOROSZKIN Michaił świaszczennik. Jezuity stiglioni (pe hebrajsku). Cracovia, coi tipi 
w Rossii s c:lI'stwowanija Jekateriny II I do di Giuseppe Fischer, 1894, 8, str. 175 i 2 nI. 
naszt'go wremienI. Czast I. Abnimajuszczaja 
istorii Jezuitów w carstwowanie Jekateryny MORTARA Pius Marya ks. Dziecko Opa- 
wielikoj i Pawła I. Izdanie 2. S. Peterburg, trzn06ci albo kwiatek najczulszej i najg-Ięb- 
tipogr. Towariszcz. obszczej polzy, 181:18, 1:1, szej wdzięczności na grób nieśmiel.telnej 
str. XI, 501 i XI, rb. 2.50. pamięci Wielkiego Papieża Piusa IX, moje- 
_ Toi, czast n. Adnimajuszczaja istoriju go najtroskliwszego ojca i opiekuna. Kra- 
Jezuitów w carstwowanic Aleksandra Igo. k8w, nakł. autora, dt'uk. Czasu, 1899, 8, 
Tamie, w tipogr. llg'o otd. radstwennoj stIMJ
TIER ks. A. Nowenna do siedmiu bo- 
Jewo Imp. Wielicz. KanceIl8l'ii, 1870, 8, str. leści Najświętszej Maryi cudami wsławionej 
628 i VIII, rb. 2'50. w Campocarallo, na wzór dl'ogl krzyżowej 
MOROZEWICZ J. Ob. Geikic A, (Geeogra- z dodaniem wiadomości o obrazie i cudach. 
fIa fiz.); Peters K. (Mineralogia); Tschemłak Tłumaczenie z francuskiego przez ks. Jana 
G. (1900), Siedleckiego. Wyd. 2gie pOpI'. i powiększo- 
MOROZEWICZ Stanisław. O uprawie roli ne. Kraków, 1899, 12, str. 64, opr. kop 15. 
I o jcidzie po drog:lch zwyczajnych za po' MORTON Thomas. Zorinski: a pla:y, in three 
średnictwem siły wiatru, przez .... autora acts. As performed at the the..'\tre royal, 
. Wiejskiego mechanika.. Kraków, nakl. auto- Hav-Market. A new edition. London, T. N. 
ra, druk. Czasu, Warszawa, Gebethner i Longman and O. R!'es, 11:100, 8, str. 72. 
Wolff, 1881, 8 mniejsza, str, 31, l ni. i ry- Mortuorum liber. Ob. Kętrzyński W. 
ci na, kop, 50. Morvana choroba. Ob. Prus J. dr. (O sto- 
MOROZOWSCY. Ob. Sldorowlcz Stan. (Prze- sunku). 
łoienie interesu 1830). Morwa. Ob. Bogucki Ad. (Hodowla). 
MORRENE Tadeusz dr, Arcvksia:1e Rudolf (MORYKONI). Przyczyny od Podl.:omorzy- 
i jego tragiczny konif'c, na podsta\vie auten- ców l\lorykonich dla których apellacya bydż 
tycznych żródd i szczegółowych informacyj dopuszczoną nie możE!. B. m. (1800), fol., k. 
skreślił dr. F. M. D. Kmków, nak/. i druk. nI. 4. 
J. Fischera, 1889, 8, str. 43, z i1ustracyami _ Odpowit'dż WW. Morykonich przeciwko 
z miejsca wypadku, hal. 60. W. Fabianowi Koziełłowi. B. m. (1800). fol. 
- Toi. Wyd. 2. Kraków, 1889, hal. 60. sig. A-D.. 
MORRIS William. Nadzieje i troski sztuld, (MORYKONI Hieronim, J6zef, Benedykt i Igna. 
cztery odczyty, przekład. Warszawa, wyda- cy), Sprawa WW. JPP. Hieronima Podko- 
wnlctwo I druk. Przeglądu tygodniowego, morzyna \Viłkomirskit'go, Józefa Chorążego 
8, str. 154, kop. 50. Pttu Onil(sztynskiego, Benedykta ex-Mar- 
Tre6ć: I. Sztuki podrzędue; II. Sztuka ludu; III. szałka Sądu Gil. Litt., Ignacego Podkomo- 
Plękn06ć tycia; I V. Jak z letlllejlłcego etauu et...o- . rzyca W ilkomier. Mory kon1ch Hraci rodzo- 
rzyć najlep8zy. .. . nych przeciwko WJP. Ft'lIxowi Kozlellowi 
- Ob. Suesser Ign. (1897); Wmlarskl L. sedziemu ziemskiemu Wilkomirskiemu iako 
(1900). samemu aktorowi i zawodzcy oraz WW. 
Morskie Oko, Ob. Czołowski Aleksander JPP. Stanisławowi Koziellowi, kapitanowi 
(Sprawa spom); Miroslaw; Pau II 
, (Spór); byłych woysk Polskich, POSS!'sol'owi dóbr 
Retinger Józ, (Spór 1893); Zoli Fryd. (Spór Olechniszek, ewikcyi podległych, Ludwiko- 
1884). wi Kuncewiczowi, rotmistrzowi Pttu Oszmiań- 
MORSZTYN. Ob. Deicbes Ernest. skiego, possesorowi Łapincow attynencyi 
MORSZTYN Ja And ze ' P 
 . I . I dóbr Ołechniszek, teyże ewikcyi podległych, 
n r J. ""zye ory g na ne T d . . A . I ' . k . .J . b R 
i tł6maczone. Pierwsze wydanie zbiorowe, a. euszowl I 
n1e. .rzywlc lm, uo l' o- 
t ł . ki h ...... zalma takie eWlkcymych, possesorom. B. m. 
opa rzone s ?wn1cz. em arc 
Izmow ł ImIon (1800) fol. sio'. A -G : 
własnych. Hlbl. najceł. utworow. Warszawa, ' ., .: l . 
nakło i druk. S. Lewentala, 1883,8, str. 466 Morza. Ob. Hrzezmslo M.; Reclus E. (1895). 
i 7 nl., rb. 1'50. Morze. Ob. Baranowski Miecz. (181:14)j Hau- 
Wydanie dra P. Chmlelow8klego. Na sir. V- &en N. (lodowate); Kruemmel O. (Oeean); 
XXVIII: Andn:ej Mosztyn, przez P. Clunlelo...eklego, Kusztelan dr. (To i owo); Tuczyński Fr. (ży- 
- Ob. Port;bowicz Edw. cia 1885).
>>>
MOHZKOWSKA - MOSKORZOWSKI 


207 


MORZKOWSKA St. Rl!dźcie dobr
'mi, powia- 
stki dla dzieci od lat 8 do 10, oryginalnie 
naśladowam'. W urszawa, nald. 1\1. Arcta, 
druk. Laslwuera i Babickif'g-o, 1900, 8, str 
207 i 1 III., z 4 obrazkami chromolitogr., 
Opl'. rb. 1. 
MOR1KOWSKA Walerya. Ob. Mart"l'ne Wal. 
MORŻKOWSKA Antonina. Ob, Klaczko Jut 
(Hz
 m); Saint- Victot. (1886). 
w Morzu płomieni na stt'pach Amcryld 
czyli bialo i czerwonosl(órui wro;!,'owie, po- 
wil'Ść. Poznań, nakło i d rui,;. F. Chocicszyń- 
skil'go, 1884, 8, str, 44, ff'n. 30. 
MORZYCKA Faustyna. Wielki charakter, 
czyli życie Benjamina Franklina. Warszawa, 
lIakl. A. Rzążewskiej, dm"'. J. Sikorsldego, 
1897, 8 mała, str. 74 i 1 nI., z portretem, 
kop. 25. 
- Kuźma Jeż, opowilIdanie z dawllych 
czasów, z powieści T. T. Jda _Historya 
o pra-pra-dziadku., z upoważnienia autora 
skreśliła .... Wyd. 2. Warszawa, M. A. Wiz- 
bt'k, druk. J. Jt'żyńskiego, 1898, 8 mała, str. 
8ł!, kop. 15. 
- O ojcowizn
, czyli jak sobie jeden 
chlop z Niemcami poradził. Z powieści Boi. 
Prusa p. t. _Placówka. skrócila .... "\V81'szawa, 
druk. J. Jcżyńskiego, 1889, 8, l tyt., str. 
125, z rycin. w tek s., kop. 20. 
_ Toż. Wyd. 2. Warszawa, M. A. Wizbek, 
!:!, str. 125, kop. 20. 
_ Pieśniarz, zbiór wierszy, pieśni i g'a- 
WI:I1, 1. Tamże, druk. J. Jeżyńsldego, 1898, 
8 mała, str. 62 i l nl., kop. 10. 
_ Z dalekiej północy: Norwegia, Szwe- 
cya, Dania, I8landya i Laponia, Tamże, 
11;96, 8. str. 120, z rycinami w tekscie, 
. kop. 25. 
_ Wincenty Pol, ż
 ciorys, Warszawa, 
Spółka nakładowa tanich wydawnictw, G. 
Cf'ntnerszwer, druk. M. Lewińskieg-o, 1899, 
8 mała, str. 31, z portretem. kop. 5. 
_ Ob. Orzeszkowa E. (W zimowy wie- 
czór). 
MORZYCKA R. Snopt'k, książka do czy ta- 
tania i nauki dla dzieci, w wydaniu dru- 
giem uzupełnil M. B. Wal'ilzawa, Ksiłjgarnia 
tanich w\dawnictw, druk. J. Jt't
'ńskiego, 
1891, 8 mała, str. 256 i IV, z rycin, w tek s.. 
kop. 40. 
_ Toż. W\"d. 3, Tamże, M. Wizbek, 1897, 
8, str. 256 i iv, kop. 30. 
MORZYCKI Mieczysław Mora. O trojakach 
koronnych Zygmunta III. Warszawa, druk. 
J. Bergera, i8H3, 8, str. 24, z r
 cin. w te- 
kscic, kor. 2, kop. 75. 
Mosarz. Ob. Mienif'cki Winc, (Wykopa- 
lisko ). 
MOSBACH August dr. l30leslaw Chł'obry Po. 


--- 


znań, nakl. J. K. 
upHńskiego, 1881, 8, str. 
28, fen. 80. 
- Car Iwan IV Wasilewicz Groźny,obra- 
z('k histor,\"czny. Wl'Oclaw, nakl. autora, 
druk. Grassa, Bartha i Sp., 1882, 8, str. 53. 
wr.l.20. 
- Der franzoslsche Feldzug auf St. Do- 
ming'o 1802/3, nach dt'n Berichten 4 polni- 
scht'r Offbdcl'I'. Brf'slau, K6hlt'r, 1882, 8, litr. 
32, ft'n. 50. 
- Zur franzosisch-dl'utschen Krieg-sg'p- 
schichtc 1800-1813, aus D('nkschriftf'n pol- 
nich er Ofhzif'rt' mit
.t'thl'i1t. Brf'slau, L. Koh. 
11'1', 1883, 8, str. 2 nI. i 459, IIlr. 12. 
- Ob. ł
ukaszf'wsld i 
[osbach lSlownil,), 
MOŚCICKI Jak6b. Iz Hossi i dla Rossil. Pol- 
no je obf'zpeczenie pmw izobrietatt'łey awto- 
row - i izobrietenii prf'dstawłennych tako- 
wymi-że. Po powodu o
stojatelstw ugolow- 
nych w trebo\\ anijach graŻdanskich i vice 
versa, ili tywyje prymit'ry kak zlodiej na 
złodieju jedet i zlodiejt'm uporno pogoniajet 
ot Uiliłennago razwitija nihilisto- komunmi- 
stow passywnych dla widow akt) wnych zlo- 
diejew. Po wsestoronnom nabludeniam Iwn- 
serwatora prog'ressa Zakono.projekt wracza 
..., Lus iz ;\[oscisk. Kraków, izdanije awtora, 
d ruI,;. W. Korueckit'go, 1892, 12, str. 107. 
MOŚCICKI Kajetan. Samodziałające kOlllu- 
tatory centrfłlne dla komunikacyj telt'foni- 
cznych i tl'leg'raficzn
'ch. Odb. z Przegladu 
tpchnicznf'g'o, z 2ma tablicami 1'\ sunkbw. 
Warszawa, 1888. . 

Iema ... handlu k8ięgarsklm. 
Moscou. Ob. Plerling S. J. (Rome). 
MOSENTHAL S. H. Marvna. Historisches 
Drama in 5 Aufzi.igt'n, L
ipzig, J. J, We- 
bel', 1871, 12, str. 169. 
MOSER Gustaw. Kusicielka, komedya w l 
akcie .... spolszczona przez J. Maszyńskiego. 
Teatl. amatorski, 59. Warszawa, nak!. Ge. 
bethncra i Wolffa, druk. St. Niemiery sy- 
nów, 1900, 8 mała, str. 59, kop. 30. 
l'orównaj: )Iozer O. 
MOSER James dr. Teorya i kombinacyt' in- 
tprpsów terminowych, spolszczył N. Krakow. 
ski. \Varszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Ch. Kf'ltera, 1884, 8, str. II, 100 i I-XXI 
tablic litogr., kop. 60. 
Mo.iek spekulant. Komedyjka w 2 odsło- 
nach. Kl'ólewska Huta, 1870, 
MOSIOlEK Michał, Radomczyk. Domowa 
nauka oprawiania ksiażek, napisał dla sa- 
mouków Radomczvk. . Warszawa, G. Cent- 
l1erszwt'ł", druk. J: JpŻ,vńskiego, 1899, 8, str, 
46, z l'ysunkami w tekscic, kop. 10, 
Moskale. Ob. BUllzczyński Stef. (Okrucień- 
stwaj. 
MOSKORZOWSKI H. Moscorovius. Ob, Soci- 
HUS F. (1886).
>>>
208 


MOSK W A - MOSZYNSKI 


Moskwa, Kijew i Warszawa iIi Powic
t- 
wowanijc okrownoj i krowa woj swiazi \Ve- 
łykoj Rusi s Polsz('ju CZl'r('z lIIHłuju Ruś 
i Lytwu. Sanktpeterbur
', typOgl'. tO\\ 81',)- 
szczestwa .Obszczestw. Polza., 1864, 8. k. 
l str. 123. 
- To
, Izd. 2, 1866, 8. 
- Ob. Briickner A. (Trag-ed,) a); K raus- 
har Al. (HE'lacya); Marnicki WI. (Kartka); 
Pif'rling- P. (Le Saint Sieg-c, la Pologn(' et 
M08COU); Rembowski Al. (Wojna 1896); Sybi- 
rak (18H4); Szarłowski A. (Wpływ Połski 
1892)j 
r\łkiewski St. (Wojna 1882). 
MOSKWA Roman. O sześciokacIe Pascala 
i sześcioboku 13riancholla, Ob. Sprawozdani(' 
Dyl'. c. k. gimnaz. realnego w Drohobyczu, 
11:\92. 
MOSSO Angelo prof. Strach, 8tudyum po- 
pularno-naukowe, przeło
ył z włoskiego 
Maksym. Flaum. War8zawa, nakł. T. Papro- 
cki('g'o i Sp., druk. E, Skiwskiego, 1891, 8. 
8tr. 2 nI. i 292, rb. 1'50. 
- Fizyczne wychowanie młodzieży, l)l'ze- 
łożył Stan. Brzozowski. Wiedza i 
ycit', rok 
l, 4. Lwów, nakl. H. Alt!'nberga, druk. Slo- 
wa Polski!'go, 1899, 8 mala, litr. 190, kol'. 2. 
- Znużenie, przełożył M. Flaum. Bibliot. 
najcel. utworów. Warszawa, nakl. i druk. 
S. Lew('ntala, 1892, 8, str. 228 i V, rb. 1'20, 
MOSSWID. Ob. Celichowski Z. 
Most na Wiśle. Warszawa, folio, karta l. 
MOSTOWSKI Adolf. Komł'd,)'e or,yglnalllt', 
XV, XVI i XVII: Em!'ryk, w 3 aktach i 4 
odsłonach j Salonowe prace, w l akci(' j Hya- 
cynt czy narcyz, \\ 1 akcie. \\'arszawa, 
St!'inberg, dmk. Wieku, 1883, 8 mała, str. 
138, rb, 1. 
-- Kom('d,)'e oryginalne: XX. Fin de 
siecle, w 1 akcie, XXI. Bez tytułu. w 2 ak- 
tach. Tamżt', druk. St. Niemiery, 1892, 8, 
str. 98, 1 op. 40. 
- Koncert, kl'Otochwila w l akcie. ('(e
. 
kie czasy, krotochwila w l akcie. Tamłe, 
lf1R6, 8, sk 112, kop. 50. 
- Nif'znajoma, komedya w 3 aktach pro- 
zą Tamże, 1879, 16, litr. 2 nI. i 111:1, kop. 50. 
- Pani Pulkownikowa, kom. w 2 aktach. 
Wykolejeni, w 4 aktach. Tamż!', 1881, 8, str. 
202, rb. 1. 
- Poez,ve I monologi. Tamże, 1890, 8, 
st.r. 86 i 2 nI., kop. 50. 
- PtaRzęta bożt', poezye. Tam
p, 1881, 8, 
str. 71, kop. 75. 
- ZbjÓI' powit'BcI: Szał i mitra, powif'śĆ 
obyczajowa j Piołuny, powiastka współczesna; 
Kal.tki pisane; Dumania pl'ZY cygarz('. W:!r. 
szawa, druk. br. Jeżvńskich (J. Ung'ra), 
181:\4, 1:\ małll, str. 230 i 1 nI., rb. 1. 
MOSTOWSKI Edward dr. Umowy na korzylic 
o8ób trzecich, zt' szczeg-ólnt'm uwz
.I(:dnie- 


niem prawodawstwa austryackicgo. Kra- 
ków, nakł. autora, dmk. Czasu, 18ti3, 8 ma- 
ła, str. 64. 
Mosty. Ob. Lib:!i!ski Ed. (ł892); Thullie Ma. 
ksymilian prof. (blaszane 1893, drewniane 
18t18, Podr
cznik 1892). 
MOSZCZEŃSKA Izabela. Kilka słów o dz i- 
slcjsz!'m wychowaniu. Poznai!, mIkI. i druk. 
W. Simona, A. Cybulski, 1894, 16, str. 24, 
fen. 25. 
- Ob. Lubbocl. John (Powaby życia). 
MOSZCZVŃSKI Adam. Pamletnik do histo- 
ryi polskiej w ostatnich latHch panowania 
Augusta ni i pit'nvsz,\.ch St:!nisława Ponia- 
towskicgo. Wyd. 2. Kraków, Żupnński i Hen- 
mann, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8, 
str. 146. 
MOSZEIK C. Dentsch- litthauisches Voka- 
bulariUlll. Tilsit & Konig-sb!'rg, Schubert & 
Scid!'l, 1898, 8, str. 34, fen. 75. 
MOSZYŃSKA J6zefa. Bajki i zag-adki ludu 
ukraińskiego. Odb, ze Zbioru windom. do 
antropologii kr:!j., tom XI, dział 3. Kraków, 
druk. Unlw. Jag:., 1885, 8, etI'. 100. 
MOSZVŃSKI A. ks. Idalii z Sobańskich hl'. 
Platerowt'j żonie, Kon8tanc.vi z hr. PlatH' 
rów hr. Malluzzl siostrze, Konstantf'lJJu, 
Włodzimierzowi, Wiktorowi i Feliksowi sy- 
nom śp. Ig-nacego hr. 1'll:Itera na p3lniątk
 

zacunku i współczucia poświęca. "\'arsza- 
wa, 1855, 8, str. 22. 
MOSZVŃSKI Antoni ks. Nadziej:!, wiązanka 
wil"rsz,\ dła dzit'ci i młodzieży, prz('z A. "t. 
Warszawa, M. Org'elbrand, dmk. S. Orgel- 
branda synów, 1886, 8 mała, str. 3 nI., 73 
i IV, kop. 60. 
MOSZVŃSKI Albin. Ob. Kirkor Adam H. 
(Wepomni('ni!'). 
MOSZVŃSKI Jerzy hr, Audiatur et aItera pars. 
Kl'aków, nakl. autora, G. Gebethner i Sp., 
dmk. Czasu, 1896, 8, str. 68, hal. 60. 
- Fiz,Vologia szowinizmu polskieg-o na 
tlI' rosyjsko'polskich stosunków. Tamż!', 
1897, 8, str. 158, kor. 2.40. 
- Krytyka broszury p. t. FiI{Cy(' ugodo- 
we. Tamże. 1898, R, str. 19, hal. 30 
- Do moich krytyków. Tamże, 1899, H, 
str. 21, hal. 30. 
- List otwarty do Szanownej redakcyi 
Czasu. Tam
(', 1883, 8, 8tr. 8, hal. 4, 
- List otwarty do WŻn!'g'o Leona Chrza- 
nowski!'go, posła do Rady państwa z mia- 
eta Krakowa. Tamże, 29 listoparia 1888, fol., 
str. 3. 
- Li!!t otwarty do Szanowncj redakcyj 
Slowa. Tamże, 11:11:12, 4, str. 7, hal. 30. 
- List otwarty.... wyborcy krakowskieg.o 
do Wpana dra Hf'm"yka Jordana, posla na 
Sejm m. KrHkowa TIIIlIŻt', 1896, R, str. 1 
nI. i 47, hal. 60.
>>>
\10SZYNSKI - MOTZ 


209 


- Myśl polityczna z księgi dziejów cier- 
pleił i pi'acy, tom I. Tamże, Spółka wyda- 
wnicza, 1894, 8, str. XIII, 1 nI. i 471, kor. 10. 
- Toż, t. n. Tamżt', 1896, 8, str. 787, 
kor. 12. 
- Obrachunek z . Rzeczą- St8nislawa 
Kożmiana "o roku 1863., z jej autOl1'm i tł'- 
goż przyjaciółmi. Tamże, G. Gebethncr i Sp., 
1895, 8, str. 130 i l nI., kor. 1'20. 
_ W obronie prawdy. Tamże, 1900,8, str. 
224, kor. a, 
_ Odpowiedż na korespondencyą z Kra- 
kowa, zamieszczoną w 17 nrze Kraju z r. b. 
'l'am:!!', 1896, 8, str. 20, bal. 30. 
- Odpowiedż na krytykę broszury p. t. 
.Fiz\"olog-ia szowinizmu polskieg-o, zamiesz- 
czoną '" lirze 7594 gazety .Nowoje wrie- 
mi".. Tamże, 1897, 8 mała, str. 16, hal. 30. 
_ Politvka austrvacko-polsł..a wobp.c my- 
ślł politycznt'j Aleksandra Wielopolskiego, 
tom I i II, Tamże, 1884, 8, str. 307 i l) nI., 
331 i 4 nI., kor. 10. 
- Toż, wobec prądów socyalistycznych, 
tom III. Tamże, 1891, 8, stt.. 207 i 4 nI., 
kor. 3. 
- Z powodu Pięćdziesit,cioletnich roczni- 
ków Czasu. Tamże, 1899, 8, str. 27, hal. 60. 
- Z powodu odslonięcia pomnika Ad. l\1i 
ckiewicza w Warszawi
. Tllmże, 1899, 8, str. 
7, hal. 20. 
- Kilka słów z powodu POl"Ozbiorowych 
aspiracyj politycznycb narodu polskiego. 
Tamże, 1882, 8, str. 88, hal. 60. 
- Kilka słów w sprawie polemiki Czasu 
z Hałyczaninpm. 'l'amie, 1897, 8, str. 15, 
hal. ao. 
- Kilka słuw z powodu artykulów nowo- 
rocznych gazety .Swiet. i .S. Pietierburg- 
skija WiedoDlosti.. Tamże, m
bt'thner i Wolff 
w Warszawie, 1897,8, str. 22, hal. 60, kop. 30. 
- Słowo prawdy pod adresem warszaw- 
skiego Słowa. Kraków, nakl. autora, druk. 
Czasu, 1898, 8, str. 4. 
- Jeszcze jedno slowo z powodu odpo- 
wiedzi Wncgo Pana Leona Chrzanowskiego 
na list otwarty do Jerzego Moszyńskieg-o. 
Tamże, 1888, folio, 1 karta. 
- Śpiew łabędzi czyli kapitulacya Jerzt'- 
g'o Moszyńskiego przed kocią muz
'ką Czasu 
i Przeglądu Polskiego, dyrygowaną przez 
hr. Ludwika Dębickiego. Tamże, G. Gebl,th- 
ner i Sp., 1899, 8, str. 14, hal. 30. 
- W sprawie kl'edytu włościailskiego. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, Kraków, G. 
Gpbethnt'r i Sp., 1897, 8, str. 40, kop. 30, 
hal. I:!O. 
- W sprawii' wyborowo Krakow, 25 pa- 
żdziernika 1900 r. Kraków, nak/. autora, 
druk. Czasu, 8, str. 8. 


liki........ T. .... 


- 


- Spr08towanit' twierdzen WPana Leona 
Chrzanowskiego. Tamże, 1889, fol. k. 1. 
- Stronnictwo konst'rwatvwne wobt'c 35- 
milionowt'j 
'warancyi narzuconpj krajowi 
przez Sejm galicyjski. Krakó
, lUlkI. autora, 
G. Gebpthnt'r i Sp, druk. Czasu, 1899, 8, 
str, 208, kor. 3, 
- Trucizna zadana społt'czeństwu pol- 
skiemu czyli owoce zakazant' przez konser. 
watywną i ugodową pra
ę warszawską 
Tamżp, 1898, 8, str. 8, 13, 15, 22, 11, 8, 5, 
6 i 10, kor. 1'60. 
- Ob. Konsl'rwatysta. 
MOSZVŃSKI ladislas Felix. Thesc pour la 
licencl' presentee A la faculte de droit de 
Nancv. Unlversile de France. Academit
 de 
Nanc:r. Nancy, 1866, 8, str. 34. 
MOSZVŃSKI Piotr. Ob. Dębicki L. (1879); 
Gubrynowicz Br. (Alhum); Tarnowski St. 
(1879), 
Motory. Ob. GazowI'. 
MOTTAZ Eugeniusz. StanisiaR Poniatowski 
et :\laurice Gla
're, con'espondance rt'lative 
aux partag-es dt' la Pol ognI'. Parls. libr. C. 
Levy, 1897. 18, str. LI i 303, frs. 3'50, 
MOTTE, bankier. Oh. Kipdrzyński Xawery 
(1810). 
Motty. Ob. Szymanowska Zofia (1808). 
MOTTV MarcelIi (pseud. Wojtuś). Przechadzki 
po mieście Poznaniu, część [-V. Odb. 
z Dzit'nnika poznań. Poznan, nakl. i druk. 
Dziennika pozn., Księg'arnia katolicka, 1888 
-1892, 8, str. 224+237+258+250+304, po 
mr. 2, Za l-V. mr. 5. 
es. VI. w rękopisie. 
- Ob. Horatius Ody. 
MOTTY Władysław. Demon miłosci, dramat 
wspólczpsn
' w 5 nktach. Poznań, nakl. K. 
Kozłowskicg'o, dl'uk. Dziennika pozn., 1892, 
8, str. 160, mI'. 2. 
- Oh. Kozlowski K. (Wojsko polskie). 
Motyle. Ob. Klem('nsiewicz St. (Wykaz 
1898); Mankowski Henryk (Spis mot.vli); 
U. Wład. (Wskazówki do zbierania 1900); 
Werchratski J. (1892). 
Motylek, kalendarzyk na r. 1886, rocz. 1. 
Wieden, C. Fromme, 1886, 64, opr. od hal. 
.0 do kor. 1. 
- Toż, r. II-XIV. Tamże, 1887-1899, 
32, po hal. .0 do kor. l. 
- Toż, na r. 1900. Wiedeń, M. Perles, 
1899, 4, hal. 40 do 80. 
MOTYLIŃSKI A. de C. Dialogue et texte8 
en berbere de Djerba. Odb. z Journal asia- 
tlque. Paris, 1898, 8, str. 27. 
MOTZ-ABRAMOWSKA S. Dobra nowina ro- 
botnikom wiejskim. Dwi{' części. Londyn, 
1892, hal. 20. 
MOTZ Bolesław dr. Przyczynf'k do nauki 
27
>>>
210 


MOTZ - MOŻEJEWSKI 


o budowie histologicznl'j przerosłego gru- 
czołu krokowpg'o, wstt:P do badań nad le- 
czenipm przerostu gruczołu krokowego za 
pomoca operacyi na j!!drach. Odb. z Przt'- 
glądu iek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 
8, str. 19, 
- W,'niki badań klinicznych nad 130 
przypadkami cierpit'nia gruczoiu kroko\Vt'go. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8, str. 13, 
- Ob. Albarran dr. prof. 
MOTZKO Jan ks. Dla nauki i obrony prze- 
ciw zaczepkom prott'stanckim. Napisał Przy- 
jaciel ludu katolickieg'o. Czytaj i daj in- 
nym do czytania! Cipsz,yn, nakl. dzipdzictwa 
bł. Jana Sarkandra, druk. Kutzera i Sp., 
1898, 8, str. 64 i l tabl., hal. 30. 
MOUDRY Cyrli S. Ob, Sit'nkif'wicz H. (Na 
zmar 1888, Crt,\' uhlem 1890). 
Mów Panie, bo slucha sługa Twój, słowa 
bowiem Twoje są słowami żywota wieczne- 
g'o. Rozm
 ślallia na kaŻd.\" dzipń roku dla 
dusz pragnąc."ch rozważać Boską naukę 
Chr.vstusa. Warszawa, druk St. Niemlel'Y 
synów, 1897, 16, str. 722 i IV, kop. 80. 
Mowa kwiatów, zabawa towarz,vska dla 
dorosłych. Wyd. 2. Lwów, H. Altenberg, 
druk, W. I.. Ancz,\'ca i Sp, 1894, 16, 8tr. 66, 
kor. 1'20. 
- posła nie-samborskiego w sprawie głosu 
vlirylnego dla rektora Szkoły politechni- 
cznej we Lwowie, na posiedzeniu &jmu 
krajowego galicyjskieg-o dnia 16 wrzp6nia 
1882 niewypowiedziana. Lwów, nakł. człon- 
ka Towarzystwa politechn., druk. I Związ- 
kowa, (1882), 8, stl'. 8. 
- miana na ślubie Marct'llego Michałow- 
8kiego z Maryą Jpłowicką d, 15 sierpnia 
1883 r. Warszawa, druk. St. Niemiery, H!83, 
8, str, 22, 
- miana na ślubie Stanisława Wańko\\-i- 
cza z Helena Oskierzanka. Ob. KosBowski 
H. P. ks, biskup. . 
- miana na ogólnem zgromadzeniu Akademi. 
ków. Wydana staraniem III kompanii legii 
akadpmickiej. Lwów, druk. Inst} tutu naro. 
dowego im. Ossolińskich, 1848, 8, str. 7. 
- Ob. Ołtuszewski W. dr. 
- polska. Ob. Bem Ant. G.; Bystroń J.; 
Michałowski Fel. (nasza); Morawski Szcz. 
(Wyrazy fenickie); Pta8zycki Stan. (Najda- 
wniej. zabytek), 
o Mowie. Ob. Dobrzycki St. 
Mowy początek. Ob. Zaborowski (1883). 
Mowy i rezolucye, wygłoszone na waln,ym 
wipcu poznańskim w dniu 15 listopada 
1887. Poznań, nakł. i druk. Kur."t'ra pozn., 
1887, 8 mała, stl', 31. 
Mowy. Ob. Chotkowski 
wecki T. ks.; Cicero M. 


Dunajewski Jul.; F. Wł. ks.; Grodzicki T. 
k8.; Kantecki A. E. ks. j Pt'lczar J. ks.; Pi- 
ramowicz A. K. ks.; Pru8inowski Alex. ks.; 
Smoleilski J. ks. (pogrzebowe 1890); Stablew- 
ski Flor. ks. (pogrzebo" e); Wilczek Józef 
(ślubnI', pog-rzebowe, instalacyjne 1899); Zy- 
chowicz S. (Zbiór przemówif'il 1884-1894). 
MOZART. Wesf'\e Figara, opera w 4 aktach, 
z muzyką Mozarta. Warszawa, nakl. i druk. 
J. Cotty, 1869, 16. str. 64. 
- Tot. Podręczniki dla miłośników oper, 
56. Warszawa, M. Arct, kop. 10. 
MOZER Gustaw. Z miłości, komed) a w 1 
akcie, przpkład A. Walewskit'go. Lwów, 
nakl. J. L. Pordesa, druk. O. Zukerkandla 
i svna w Złoczowie, 1886, 16, str. 56 i l nI., 
hai. 80. 
- Tatuś pozwolił, komt'dya w l akcie, 
przełożył A. Walt'wski. Bibl. teatrów amat., 
23. Lwów, F. H. Richter, druk. Gazet.'. na. 
rodowej, 1882, 8, str. 22, hal. 80. 
- Toż. W\"d. 2. Bibl. teatrów amator., 23. 
Lwów, naki
 H. Altenbf'rga, druk. W. A, 
Szyjkowskiego, 1889, 8. iltr. 23, hnl. 80. 
Mózg. Ob. Adamkit'wicz A. dr. (O Istocie); 
Cybulski Nlłp. (O uci
ku); Flatau E.; Hf'r. 
man M. (Przt'pukliny); Hoyer Hem'.; K!ldler 
L.; OłtuBzewski Wł. (O porażęniu); Pawlicki 
Stef. (1874); Zanietowski J. (1895); Zoil Jó- 
zef (1896). 
MOZGOWATY W. G. Adl'ieskalendar i spra- 
"ocznaja kniga kijl'wBkoj gubiernii na 1888 
god. Kijew, tipogr. gubiernskago prawIe- 
nija, 1888, 8, str. 2 nI., 152 i 110, kop. I:!O. 
MOŻEJEWSKI Martynian ks Droga do nipba 
przez krzyż i ciernil', czyli przt'z ciprpienia 
tegoczesne i zgadzanie się z wolą Pana 
Boga. Wyd. 2. Chicago, druk. \VI. Dynie. 
wicza, 1889, 8, sn. 167, l, ct'nt. 30. 
- Toż. WycI. 2. Warszawa, druk Fr. 
CZt'rwiilsldt'g'o, 1894, 8 mala, str. 119 i 1 nI., 
kop. 25. 
- Nauki ulatwiające zrozumienie pacit'- 
rza, przykazuil Bożych, kościelnych i innych 
pruwd wiary świętl'j, któl'l' kaMy kntolik 
znać powinit'n, częśt' J. Warszawa, druk. F. 
Czerwiilskipgo i St. Niernil'ry, 1881, 8, str. 
400 i 2 nI., rb. 1. 
- Toż, cz. II. Tamże, 1884, 8, str. 379, 
rb. l. 
- Tot, III, IV I V. Tamże, 1885, 181:!6, 
1888, 8, str. 418 i l nł. + 390 i l nI. + 497 
i 1 nI.. po rb. 1. 
- Toż, cz. I. Wyd. 2. Tmnżt', 1894, 8, str. 
398 i l nI., rb. 1. 
- Podrecznik katpchizlllowy do nauk 
wieksz\"ch 'i mnil'jszych opracowany na trl'- 
śd'krÓtkiego katechizmu X. R. Filochow- 
Wł. ks.; Chro- skiego, cz. I-II. Warszawa, Czerwiński, 
T.; Demostenes; 1887, 8, str. 586 + 620, po rb. 1'80.
>>>
MO
EJEWSKI - MROZOWICKA 


211 


- Słowa prawrl
' o pijaństwie ł trzeżwo- 
sci, oraz rady dla trzeźwych. Wyd. 2. WIIl'- 
szawa, nakl. Przeglądu katolkkipg"o, 1882, 
8 IlIala, Stl'. 209 i 2 nI., kop, 25. 
Możnowładztwo nasze. Ob. Tyszkie\\icz M, 
{I 899}. 
MRAZEK Józef. i\fono
Tafia 'l'ow
rzvstwa 
wzajl'lIInych ubezpieczel1 w Krakowi(','l\kl'l'- 

Iona dla upamiętnlt'ni1 25tt'j roc
nic
' istni!,- 
nia tl'g'o Towarzystwa, przypadaJ
cf'J w dmu 
l maja 181)6 r., przez.... sekrf'tarza 'l'owarz. 
Kral-ów, nakl. Towarz., druk. Czasu, 1886, 
4, str. 5 nI., 415 i 1 nI., z 4 tablicami Iitog-r., 
kor. 6. 
- Nieco o zabf'zpieczeniu na :!:.\"ci('. Od po- 
w!t-rlż 11:1 \"ol"l'spondf'ncy: p. E. \Veissa z Do- 
liny, z:lmit'szczonlj w nrzf' 80 Przf'glądu, 
z r. 1891. KrHków, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1895, 8, stl'. 15. 
- Opis obchodu Ul"OCz
'stości jubilf'uSZo- 
W('j 25-1t'tnif'j dzialalnoi\ci Towarzystwa wZa- 
jt'mnJch ub('zpit'czeil w Krakowie, święco- 
nf'j w dniu 8 czcrwca 1886 roku, skrelilony 
na podl!tawit' autentycznych dokumt'ntów. 
Kraków, nakl. Towarz., druk. Czasu, 1887, 
4, str. 110 i l nI. 
- Pogh!d na kampalli() g'radową Towa- 
rzystwa wzajemnJch Ubezpieczeń w Kra- 
kowif' w r. 11'92 i niektórp uwagi o ubez- 
pieczeniu od gradu. Lwów, druk. Z. Gollo- 
ba. 1892, 8, sk 15. 
Mrażnica. Ob. Krl'utz i Zuber. 
MROCZKO Franciszek Xaw. Z życia żebra- 
ków, szkic etnograficzny. Lwów, nakło au. 
tora, druk. Gazf'ty narod., 1885, 8, str. 24. 
MROWIEC Jerzy. Świadectwo Kościoła o dwo- 
jaki('j społt'('zno!\ci. Kazanie, które na dniu 
24 sierpni:l 1895 1', jako w rocznicę założ('- 
nia kosciola błędowskiego do druku podał 
ks. .... pastor we Wiśle. 8, str. 17, hal. 20. 
MROWIŃSKI Jan Płoczywłos. Stadło małżeń- 
sk